روزنامه روزگار معدن شماره 650 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره 650

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 650

روزنامه روزگار معدن شماره 650

‫قطعی برق‬ ‫موجب گرانی اهن و فوالد شد‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان اهن و ف��والد تهران گفت‪:‬‬ ‫تولی��دات در موعد مقرر انجام نمی ش��ود و کارخانجات در‬ ‫زمانی که باید فعالیت داش��ته باش��ند به دلیل قطعی های‬ ‫برقی که اتفاق افتاده خللی در میزان تولید ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫حمیدرضا رس��تگارپور درباره وضعیت بازار اهن و فوالد و‬ ‫همچنین گرانی های اخیر این بازار گفت‪ :‬اخیرا نگرانی هایی‬ ‫را در بازار اهن و فوالد داشته ایم‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیریت مصرف اب‬ ‫در فوالد مبارکه‬ ‫روزنامه‬ ‫اقتصادی معدن‬ ‫و صنایع معدنی ایران‬ ‫مدی��ر ارش��د خدمات فنی و پش��تیبانی ش��رکت فوالد‬ ‫مبارک��ه اصفهان با اش��اره ب��ه اقدامات گس��ترده و موثر‬ ‫ف��والد مبارکه اصفهان در کاهش مصرف اب گفت‪ :‬اجرای‬ ‫طرح انتقال پس��اب شهری برای استفاده در فرایند تولید‪،‬‬ ‫افزایش شدید سطح بهداش��تی محیط را به همراه داشت‬ ‫و میزان تاب اوری این شرکت را نیز به میزان قابل توجهی‬ ‫‪ 4‬افزایش داد‪ .‬جواد نیلی در یک برنامه تلویزیونی‪...‬‬ ‫مصائب معیشتی معدنچیان‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬تیر ‪ 8 1400‬ذی الحجه ‪ 19 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال چهارم شماره ‪8 650‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت ‬ ‫هزینه پایین‬ ‫فعالیت های معدنی‬ ‫در ایران‬ ‫‪3‬‬ ‫تیتر های روز‬ ‫سرمقاله‬ ‫محرومان‪ ،‬چشم انتظار‬ ‫حمایت اجتماعی‬ ‫‪3‬‬ ‫علیرضا حیدری‬ ‫دبیرکل کانون عالی شوراهای‬ ‫اسالمی کار‬ ‫بروکراسی های زائد‬ ‫حذف شود‬ ‫بر اس��اس قوانی��ن تامی��ن اجتماع��ی‪ ،‬حق‬ ‫بیم��ه عب��ارت اس��ت از وجوه��ی ک��ه ب��رای‬ ‫اس��تفاده از مزایای بیمه به س��ازمان پرداخت‬ ‫می شود‪ .‬کل مبلغ حق بیمه ‪ ۳۰‬درصد از حقوق‬ ‫هر فرد اس��ت که از این ‪ ۳۰‬درصد‪ ۲۳ ،‬درصد‬ ‫را کارفرم��ا باید به اداره بیم��ه پرداخت کند و‬ ‫‪ ۷‬درصد مابقی از حقوق فرد بیمه ش��ده کس��ر‬ ‫می ش��ود‪ .‬با پرداخت حق بیم��ه ماهانه مزایای‬ ‫خاصی نصیب کارکنان خواهد شد‪...‬‬ ‫ناکارامدی در حمایت‬ ‫از حقوق کارگران‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫منابع انس��انی‪ ،‬بزرگ ترین ث��روت هر جامعه ای‬ ‫هستند‪ ،‬چراکه توسعه و پیشرفت جامعه در سایه‬ ‫تالش کارگ��ران حاصل می ش��ود؛ بنابراین تامین‬ ‫منافع و درخواس��ت های کارگران اهمیت ویژه ای‬ ‫دارد‪ .‬تامی��ن اجتماعی نی��ز به عنوان نهادی که از‬ ‫دل نهادهای کارگری برام��ده‪ ،‬ارائه انواع خدمات‬ ‫به این قش��ر را بر عهده دارد‪ .‬درواقع این سازمان‬ ‫تضمین کننده خدمات و حام��ی کارگران در بروز‬ ‫حوادث یا بیماری و‪ ...‬اس��ت و از محل درصدی از‬ ‫حقوق کارگران به طور مستقیم و به حساب‪...‬‬ ‫اس��اس کار س��ازمان تامین اجتماعی همچون‬ ‫یک ش��رکت بیمه ای اس��ت که ضریب ریس��ک‬ ‫را بررس��ی و براس��اس ان حق بیمه ای را تعریف‬ ‫می کند‪ .‬در همین حال‪ ،‬براساس تعهدات اتی که‬ ‫نسبت به بیمه پردازان دارد‪ ،‬حق بیمه ای را از انها‬ ‫وص��ول می کند؛ یعنی س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫براس��اس قوانی��ن بیمه ای‪ ،‬ما ب��ه ازای مبلغی که‬ ‫دریافت می کند‪ ،‬تعه��د بازپرداخت می دهد‪ .‬رقم‬ ‫تعیین ش��ده برای حق بیم��ه کارگران معادل ‪۳۳‬‬ ‫درصد حقوق انهاست‪ .‬از رقم یادشده ‪ ۷‬درصد ان‬ ‫به طور مس��تقیم از حقوق افراد کسر می شود‪۲۳ ،‬‬ ‫درص��د را کارفرما می پردازد و ‪ ۳‬درصد باقیمانده‬ ‫را دول��ت‪ .‬این فرمول برای برخ��ی فعالیت ها که‬ ‫کارفرما ندارند و از سوی دولت شناسایی شده اند‪،‬‬ ‫تفاوت هایی دارد‪ .‬به عالوه انکه دولت موظف است‬ ‫س��هم کارفرما را پرداخت کن��د‪ .‬هرچند در حال‬ ‫حاضر سهم حق بیمه این افراد در قالب مطالبات‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی از دولت در صورت های‬ ‫مالی س��ازمان وج��ود دارد‪ .‬در ادام��ه باید تاکید‬ ‫کرد که این روزها و با ش��دت گرفتن چالش های‬ ‫اقتصادی حاکم بر جامعه‪ ،‬رش��د تورم‪ ،‬افت سطح‬ ‫درام��دی خانوارها و‪ ...‬ضریب نف��وذ بیمه تامین‬ ‫اجتماعی و صندوق های مشابه ان در کشور بین‬ ‫‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ صفحه 1 ‫درخواست فعاالن صنایع معدنی از سازمان تامین اجتماعی‪:‬‬ ‫بروکراسی های زائد حذف شود‬ ‫اخبار‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 28‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 8‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 19‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪650‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫محرومان‪ ،‬چشم انتظار‬ ‫حمایت اجتماعی‬ ‫خبر‬ ‫کمبود شدید سیمان‬ ‫در پروژه های مسکن مهر‬ ‫مدیرعامل ش��رکت عمران پردی��س از کمبود‬ ‫ش��دید س��یمان در پروژه ه��ای مس��کن مه��ر‬ ‫خبرداد و خواس��تار اقدام س��ریع صنعت در این‬ ‫رابطه شد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬مهدی هدایت با اشاره به‬ ‫کاهش تولید س��یمان در کش��ور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫همی��ن دلیل در زم��ان حاضر با کمبود ش��دید‬ ‫سیمان در سایت های مسکن مهر روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به بروز اخت�لال در روند فعالیت‬ ‫پیمانکاران و انبوه سازان‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از مشکالت‬ ‫کنونی پیمانکاران تامین س��یمان اس��ت‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه ن��رخ میلگرد نیز چند صع��ودی در پیش‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران پردیس با بیان اینکه‬ ‫در فصل کاری به سر می بریم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬کمبود‬ ‫س��یمان و گرانی میلگ��رد‪ ،‬پروژه ه��ای عمرانی‬ ‫پردی��س را دچ��ار چالش کرده اس��ت‪ .‬از این از‬ ‫وزارت صنعت می خواهیم در این رابطه اقدامات‬ ‫الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫بر اس��اس قوانین تامین اجتماعی‪ ،‬حق بیمه عبارت اس��ت از‬ ‫وجوهی که برای اس��تفاده از مزایای بیمه به سازمان پرداخت‬ ‫می ش��ود‪ .‬کل مبلغ حق بیمه ‪ ۳۰‬درصد از حقوق هر فرد است‬ ‫ک��ه از این ‪ ۳۰‬درصد‪ ۲۳ ،‬درص��د را کارفرما باید به اداره بیمه‬ ‫پرداخت کند و ‪ ۷‬درصد مابقی از حقوق فرد بیمه ش��ده کس��ر‬ ‫می ش��ود‪ .‬با پرداخ��ت حق بیمه ماهانه مزای��ای خاصی نصیب‬ ‫کارکنان خواهد شد‪ .‬این مزایا عبارتند از‪ :‬بیمه بیکاری‪ ،‬دریافت‬ ‫بیمه های درمانی‪ ،‬بیمه حوادث و بیماری ها‪ ،‬دریافت مستمری‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫ادامه از صفحه اول‬ ‫این افت بدین معنی اس��ت ک��ه حدود یک چهارم‬ ‫جمعیت ما که اس��تعداد دریافت پوش��ش و خدمات‬ ‫بیمه ای را دارند‪ ،‬از این امکان محروم شده اند‪ .‬عالوه‬ ‫بر کاهش س��طح درامد خانواره��ا که پیش تر به ان‬ ‫اشاره ش��د‪ ،‬اختیاری بودن دریافت خدمات بیمه ای‬ ‫نیز این امر را تشدید کرده است‪.‬‬ ‫توجه به این نکته ضروری به نظر می رس��د که این‬ ‫روزها و با توجه به ش��رایط اقتصادی حاکم بر کشور‪،‬‬ ‫بس��یاری از افراد طبق��ات پایین تر ام��کان پرداخت‬ ‫ح��ق بیمه خ��ود را ندارند‪ .‬حال اگر مقرر ش��ود این‬ ‫افراد س��هم اندکی از هزینه ه��ای تامین اجتماعی را‬ ‫بپردازند‪ ،‬چه کسی متولی پرداخت مابقی سهم بیمه‬ ‫تامین اجتماعی از س��وی کارفرماست؟ بدون تردید‬ ‫دول��ت متولی پرداخت س��هم کارفرما برای اقش��ار‬ ‫شناسایی شده است‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود م��ا در جامعه ب��ا گروه هایی روبه رو‬ ‫هس��تیم که از پوش��ش های بیمه ای محروم هستند‬ ‫اما هنوز از س��وی دولت و مراجع رس��می شناسایی‬ ‫نش��ده اند‪ .‬این گروه ها که جمعی��ت قابل توجهی هم‬ ‫دارند در حوزه های غیررسمی اقتصاد کشور فعالیت‬ ‫می کنن��د که ازجمله انها می توان به دستفروش��ان‪،‬‬ ‫دوره گردان ی��ا افرادی که ب��ه فعالیت های دوره ای‪،‬‬ ‫پاره وقت و‪ ...‬مشغول هستند‪ ،‬اشاره کرد‪ .‬این گروه از‬ ‫مشاغل عمال فاقد شناسنامه یا تشکل صنفی هستند‬ ‫اساس��ا از سوی هیچ نهادی شناسایی نمی شوند‪ .‬این‬ ‫اف��راد همچنین برای برخ��ورداری از خدمات تامین‬ ‫اجتماع��ی باید تمام حق بیمه خ��ود را به طور کامل‬ ‫پرداخت کنند که رقم قابل توجهی است‪ ،‬بدین ترتیب‬ ‫از ان صرف نظر خواهند کرد‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬این‬ ‫اف��راد در اینده از هیچ حمایت��ی برخوردار نخواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این ضعف ها در حالی هس��تند که دولت به عنوان‬ ‫قوه حاکمیتی موظف است ضمن شناسایی این افراد‬ ‫و با ایجاد مشوق ها‪ ،‬زمینه بیمه پردازی انها را فراهم‬ ‫کند‪ .‬در غیر این صورت و با توجه به ش��رایط حاکم‬ ‫بر اقتصاد کش��ور از تورم و رکود گرفته تا افت سطح‬ ‫درامدها در مقایس��ه با تورم‪ ،‬نه تنه��ا افراد جدیدی‬ ‫جذب بیمه نخواهند ش��د‪ ،‬بلک��ه احتمال کاهش ان‬ ‫نیز وجود دارد‪ .‬در همچین ش��رایطی نقش دولت ها‬ ‫برای تنظیم و توزیع محدد درامد برای تعادل بخشی‬ ‫ب��ه وضعی��ت اجتماع��ی جامع��ه بس��یار موث��ر و‬ ‫اثرگذار است‪.‬‬ ‫فرام��وش نکنید چنانچ��ه سرپرس��ت خانواده ای‬ ‫که از پوش��ش بیم��ه برخوردار اس��ت‪ ،‬ف��وت کند‪،‬‬ ‫بازماندگانش از پوش��ش بیم��ه و حمایت اجتماعی‬ ‫برخوردار خواهند ش��د‪ .‬اما اگ��ر یک نفر از گروه های‬ ‫محروم یادش��ده از دنیا برود؛ خانواده او بی سرپرست‬ ‫رها می ش��ود و درنهایت حتی ممکن است که تحت‬ ‫پوشش سازمان های حمایتی همچون کمیته امداد و‬ ‫بهزیستی قرار گیرند‪.‬‬ ‫این موضوع به منزله هزینه بیشتر از سوی دولت‬ ‫اس��ت‪ .‬به ع�لاوه انک��ه حمایت های س��ازمان تامین‬ ‫اجتماعی به مراتب اثرگذارتر و بهتر هستند؛ بنابراین‬ ‫درمجم��وع می توان اینط��ور اذعان ک��رد که تالش‬ ‫برای بیمه کردن تمام افراد جامعه که واجد ش��رایط‬ ‫هس��تند درنهایت مزیت ه��ای اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫حتی امنیت��ی قابل توجهی را ب��رای جامعه به دنبال‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫از کار افتادگی‪ ،‬بازنشستگی و‪ . ...‬حق بیمه برای برخی مشاغل‬ ‫که ش��رایط دشوار کاری دارند‪ ،‬متفاوت اس��ت و این کارگران‬ ‫ب��ه ازای مدت زم��ان کوتاه تری فعالیت بازنشس��ته می ش��وند‪.‬‬ ‫فعالیت در برخی از معادن و صنایع وابس��ته انها نیز بس��ته به‬ ‫نوع عملکرد در رده مشاغل سخت و زیانبار است‪.‬‬ ‫هرچند در مواردی مش��اهده می شود کارگران این واحدها از‬ ‫بیمه نش��دن مطابق با شرایط س��خت کاری گالیه دارند؛ البته‬ ‫این تمام ماجرا نیس��ت و کارفرمایان نیز نظرات خود را دارند و‬ ‫در موارد متعددی نس��بت به عملکرد سازمان تامین اجتماعی‬ ‫گالیه می کنند‪.‬‬ ‫ضرورت تسهیل بروکراسی بیمه ای‬ ‫انوش رحام‪ ،‬دبیر سندیکای تولیدکنندگان فوالد ایران در‬ ‫گفت وگ��و با «روزگار معدن» اظهار ک��رد‪ :‬بخش کارفرمایی‬ ‫ایران در طول سال های گذشته با ‪ ۲‬مقوله تامین اجتماعی و‬ ‫مالیات درگیر بوده است‪ .‬وی افزود‪ :‬فرایند جذب بیمه شدگان‬ ‫در صندوق های بازنشس��تگی در دنیا اس��ان است؛ قوانین و‬ ‫مقررات دس��ت وپاگیری بر این روند حاکم نیست و با حداقل‬ ‫مقررات و قوانین ت�لاش می کنند از جامعه کارگری حمایت کنند‪ .‬اما‬ ‫ای��ن چتر حمایتی نباید به گونه ای باش��د که جدایی می��ان کارفرما و‬ ‫نیروی کار ایجاد کند‪ .‬متاس��فانه در کش��ور و در موارد متعددی شاهد‬ ‫برخوردهای س��لبی در قبال کارفرمایان هستیم‪ .‬همین موضوع موجب‬ ‫شده مقوله تامین اجتماعی به عنوان یک معضل برای همه کارفرمایان‬ ‫مطرح باشد‪ .‬این در حالی است که انتظار می رود روابط یادشده همراه‬ ‫با تعامل باش��د و در عین حال حفظ موقعیت های ش��غلی در ش��رایط‬ ‫دش��وار اقتص��ادی کنونی و با وجود فش��ارهای تحریم��ی و تورمی در‬ ‫اولویت باشد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت فوالد اف��زود‪ :‬اصوال در سیس��تم تامین اجتماعی‬ ‫انتظ��ار می رود ب��ه ازای هر یک نفری که بازنشس��ت می ش��ود‪ ۶ ،‬نفر‬ ‫حق بیمه پرداخت کنند‪ .‬اما ما در س��ال های گذش��ته ش��اهد کاهش‬ ‫بیمه پ��ردازان بوده ای��م‪ .‬علت کاهش بیمه پردازی نی��روی کار در ایران‬ ‫بروکراس��ی حاکم بر نظام تامین اجتماعی اس��ت‪ .‬اگر این بروکراس��ی‬ ‫وجود نداشت؛ امکان بیمه پردازی پلکانی وجود داشت مشوق هایی برای‬ ‫بدنه کارفرمایی تعریف می شد؛ تعداد بیمه پردازان کشور افت نمی کرد‪.‬‬ ‫عالوه بر تم��ام موارد یادش��ده نیروهای خوداش��تغال امکان‬ ‫پرداخ��ت بیمه ندارند یا افرادی که چند س��ال کار کرده اند و‬ ‫بیمه انها رد نش��ده اما نمی توانند حق بیمه خود را بپردازند‪.‬‬ ‫دلیل و استداللی برای این موانع وجود ندارد و تنها به ضعیف‬ ‫شدن سیستم بیمه ای کشور منجر می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر تمام موارد یادش��ده از س��ازمان تامین‬ ‫اجتماعی انتظار می رود به عنوان بازوی تامین اشتغال در جامعه باشد‪.‬‬ ‫از مجموع موارد یادشده این طور برداشت می شود که تغییر در نظام‬ ‫تامین اجتماعی کش��ور ضروری است‪ .‬مالکان سازمان تامین اجتماعی‬ ‫مردم هستند‪ .‬این س��ازمان از پرداخت های مالی نیروی کار و کارفرما‬ ‫شکل گرفته است اما گویی همین صاحبان در اولویت سازمان نیستند‪.‬‬ ‫رحام در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ ۲۲ :‬مولفه برای س��نجش محیط‬ ‫کس��ب وکار ارزیابی می ش��ود‪ .‬پنجمی��ن عامل در اخ�لال نظام کاری‬ ‫ایران‪ ،‬تامین اجتماعی اس��ت‪ .‬تامین اجتماعی ب��ه ازای بیمه کارگران‬ ‫بای��د هزینه ای را ماهانه پرداخت کند‪ .‬این پرداختی ها در نهایت اینده‬ ‫معاش یک فرد را تامین نمی کند‪ .‬بنابراین تغییر در فرمول محاسباتی‬ ‫س��هم بیمه ضروری اس��ت‪ .‬در ادامه جایگاه سازمان تامین اجتماعی و‬ ‫بیمه های تامین اجتماعی در بخش س��هولت کسب وکار باید جایگاهی‬ ‫قابل قبول باشد‪ .‬بدین ترتیب باید در مسیر تسهیل پرداخت حق بیمه‬ ‫تامین اجتماعی در کش��ور گام برداشت‪ .‬شرایط برای جذب حداکثری‬ ‫نیروی کار فراهم‪ ،‬حق بیمه افزایش یابد و بروکراس��ی های زائد حذف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو‪:‬‬ ‫روند اجرای پروژه فوالدسازی شادگان سرعت می گیرد‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو در بازدید از ش��رکت صنعت‬ ‫فوالد ش��ادگان گفت‪ :‬انتظار می رود با حمایت شرکت فوالد‬ ‫خوزستان‪ ،‬روند اجرای پروژه فوالد سازی شادگان با سرعت‬ ‫بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی ف��والد خوزس��تان‪ ،‬بازدید از‬ ‫روند اجرای پروژه فوالدس��ازی ش��ادگان با حضور وجیه اله‬ ‫جعف��ری‪ ،‬رئیس هیات عامل ایمیدرو‪ ،‬امیرحس��ین نظری‪،‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت خوزس��تان‪ ،‬رضا‬ ‫طاه��ری‪ ،‬رئی��س هیات مدیره‪ ،‬امین ابراهیم��ی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫و جمع��ی از مدی��ران ارش��د ش��رکت فوالد خوزس��تان و‬ ‫استقبال حس��ین تقی کهزاد‪ ،‬مدیرعامل و جمعی از اعضای‬ ‫هیات مدی��ره و مدی��ران ش��رکت صنعت فوالد ش��ادگان و‬ ‫پیمان��کاران پروژه صبح پنجش��نبه ‪ ۱۰‬تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ر پای��ه ای��ن گ��زارش‪ ،‬پ��س از بازدی��د نشس��تی در‬ ‫س��الن کنفران��س س��اختمان مدیرعامل ش��رکت صنعت‬ ‫ف��والد ش��ادگان ب��ا رعای��ت ش��یوه نامه های بهداش��تی‬ ‫برگ��زار و رض��ا طاه��ری‪ ،‬رئی��س هیات مدی��ره ش��رکت‬ ‫ف��والد خوزس��تان ضمن خیرمقدم ب��ه میهمانان ب��ه ارائه‬ ‫توضیحات��ی در خص��وص پروژه فوالدس��ازی این ش��رکت‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫طاهری گف��ت‪ :‬اولویت اصلی ما تس��ریع در روند اجرای‬ ‫پروژه فوالد سازی شرکت صنعت فوالد شادگان است‪ .‬برای‬ ‫اجرای پروژه‪ ،‬تمام ظرفیت نیروی انسانی و امکانات موجود‬ ‫را به کار خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫وجیه ال��ه جعف��ری‪ ،‬رئی��س هیات عام��ل ایمی��درو در‬ ‫این نشس��ت اظهار کرد‪ :‬نگاه ما نس��بت به فوالد ش��ادگان‬ ‫ب��ا دیگ��ر طرح های ف��والدی در کش��ور متفاوت اس��ت‪ .‬با‬ ‫توج��ه به حمایت ش��رکت ف��والد خوزس��تان‪ ،‬از پیمانکار‬ ‫این پ��روژه انتظار م��ی رود که در روند اجرای ان تس��ریع‬ ‫ببخش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬س��ازمان ایمی��درو پش��تیبان تمامی‬ ‫ش��رکت های فعال در بخش معدن و صنایع معدنی اس��ت‪.‬‬ ‫در برخ��ی مواقع با حمایت مال��ی و در موارد دیگر با ایجاد‬ ‫کارفرما ملزم به رعایت حقوق کارگر‬ ‫بس��تر مناس��ب از طرح های توس��عه ‪‎‬ای صنعت��ی حمایت‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬بهره برداری از‬ ‫چنین پروژه هایی با زمینه ایجاد اشتغال باال برای جوانان و‬ ‫همچنین اثرگذاری در زنجیره تولید فوالد در کش��ور باید با‬ ‫سرعت انجام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فوالد شادگان با توجه به حمایت شرکت فوالد‬ ‫خوزس��تان و نزدیکی ب��ه بندر امام خمین��ی (ره) در زمینه‬ ‫صادرات در اینده اثرگذاری خوبی خواهد داشت‪.‬‬ ‫حس��ین تقی که��زاد‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت صنع��ت فوالد‬ ‫شادگان در این نشست اظهار کرد‪ :‬پیش بینی می شود طرح‬ ‫فوالد سازی در سال ‪ ۱۴۰۲‬به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬توجه ب��ه طرح های زیس��ت محیطی از جمله‬ ‫جم��ع اوری پس��اب صنعت��ی و به کارگی��ری غبارگیرها در‬ ‫دستور کار شرکت قرار دارد‪.‬‬ ‫کهزاد ادامه داد‪ :‬بیش از ‪ ۱۶۰۰‬تن نیروی انسانی به طور‬ ‫مستقیم در مجموعه فوالد شادگان مشغول به کار هستند و‬ ‫عموما برای جذب نیروی انس��انی شرکت از نیروهای بومی‬ ‫استفاده شده است‪.‬‬ ‫پیش از س��خنان مع��اون رئی��س هیات عامل س��ازمان‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬محمدرضا ازادی‪ ،‬رئیس اس��تراتژی و برنامه ریزی‬ ‫ش��رکت صنعت فوالد شادگان به ارائه توضیحاتی در زمینه‬ ‫بهره ب��رداری‪ ،‬تامی��ن منابع و مواد اولیه‪ ،‬ف��روش و ترکیب‬ ‫نیروی انسانی این شرکت پرداخت‪.‬‬ ‫حس��ن حس��ینقلی‪ ،‬رئی��س اتحادی��ه‬ ‫صادرکنن��دگان فراورده ه��ای صنای��ع و‬ ‫معادن س��رب و روی ای��ران در گفت وگو‬ ‫ب��ا «روزگار مع��دن» اظهار ک��رد‪ :‬اغلب‬ ‫کارفرمایان معدنی و فعاالن صنایع معدنی‬ ‫توجه به حق��وق کارگران را در حوزه های‬ ‫مختل��ف در اولویت ق��رار می دهند‪ .‬ب��ا وجود این‪،‬‬ ‫سیاه نمایی گسترده ای نسبت به عملکرد انها وجود‬ ‫دارد‪ .‬حق��وق فعاالن بخش مع��دن به طور کامل از‬ ‫س��وی کارفرما پرداخت می شود‪ .‬به عالوه انکه باید‬ ‫تاکی��د کرد که کارگ��ران متع��دد و در بخش های‬ ‫مختل��ف در حوزه معدن و صنای��ع معدنی فعالیت‬ ‫می کنند‪ .‬بخ��ش قابل توجهی از منابع انس��انی در‬ ‫واحده��ای اداری‪ ،‬س��رویس‪ ،‬نگهبان��ی‪ ،‬واحدهای‬ ‫ازمایش��گاهی و‪ ...‬فعالیت می کنن��د و عملکرد انها‬ ‫ارتباط��ی با معدن و س��ختی های مت��داول در ان‬ ‫ندارد‪ .‬عالوه بر این س��طح االیندگی و اسیب رسانی‬ ‫در مع��ادن مختلف متفاوت اس��ت‪ .‬معادن س��رب‬ ‫در رده االینده تری��ن منابع معدنی یاد می ش��وند‪.‬‬ ‫چنانچه ذرات س��رب کوچک تر از ‪۲‬میکرون نباشد‪،‬‬ ‫ب��ه بدن ج��ذب نخواهد ش��د‪ .‬در انفج��ار معدن و‬ ‫همچنی��ن طی فرایند حفاری‪ ،‬اندازه ذرات س��رب‬ ‫ب��ه زیر ‪۲‬میکرون کاه��ش نخواهد یافت‪.‬‬ ‫در همین ح��ال اقدام��ات متفاوتی برای‬ ‫حف��ظ ایمنی کارگران اجرایی می ش��ود؛‬ ‫ازجمل��ه انکه هم��ه کارگ��ران از لباس‪،‬‬ ‫ماس��ک و کاله ایمنی برای فعالیت خود‬ ‫اس��تفاده می کنند‪ .‬در ادامه سرب و روی‬ ‫در واحدهای فراوری وارد بال میل تر می شوند‪ .‬وی‬ ‫در ادامه اظهار ک��رد‪ :‬فعاالن بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی تحت شرایط استانداردی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫در همین حال تمامی حقوق قانونی انها مورد توجه‬ ‫کارفرمایان قرار دارد‪ .‬بنابراین انتظار می رود هر نوع‬ ‫انتقادی با شناخت صحیح از شرایط باشد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫از مجم��وع م��وارد یادش��ده این طور برداش��ت‬ ‫می ش��ود که انتقاداتی جدی به عملکرد س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی وارد اس��ت‪ .‬این س��ازمان با وجود‬ ‫بروکراس��ی های پیچیده اداری موانعی را در مسیر‬ ‫بیمه پ��ردازی ایجاد می کن��د و در نهایت کارگران‬ ‫از این عملکرد متضرر خواهند ش��د‪ .‬بنابراین امید‬ ‫می رود ضمن تالش برای رفع این کاس��تی ها برای‬ ‫بهبود شرایط تالش کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان‪:‬‬ ‫مشکل اب را حل کنید؛ مشکل برق را ما حل می کنیم‬ ‫مدیرعام��ل ذوب اه��ن اصفهان گفت‪ :‬اگ��ر تخصیص‬ ‫می��زان ‪۶۰۰‬لیت��ر اب ب��ر ثانیه حف��ظ ش��ود‪ ،‬فعالیت‬ ‫نیروگاه ه��ای تولی��د ب��رق ذوب اه��ن اصفه��ان ادام��ه‬ ‫پی��دا می کن��د و ب��ه ش��بکه نی��ز می توانی��م ب��رق‬ ‫بدهیم‪.‬‬ ‫ابالغیه ای مبنی بر کاهش میزان برق به صنایع اعالم‬ ‫ش��د و بر اساس این ابالغیه‪ ،‬تا ‪ ۲‬هفته دیگر به واحدهای‬ ‫ف��والدی و س��یمانی تنها ‪ ۱۰‬درصد س��همیه برق تعلق‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫س��یمانی ها با اعتراض به این رویه از دولت درخواست‬ ‫حض��ور در تصمیماتی را دارند که این��ده این صنایع را‬ ‫تحت الش��عاع ق��رار می ده��د‪ ،‬فوالدی ها نی��ز تاثیر قطع‬ ‫ب��رق بر میزان تولیدات را در ارتباط مس��تقیم با اجرای‬ ‫تعهدات ب��ورس کاال عنوان می کنن��د و می گویند نباید‬ ‫انتظ��ار اجرای تعه��دات بورس کاالی��ی را به طور کامل‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫بهرام س��بحانی‪ ،‬رئیس انجم��ن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا ص��دای بورس گف��ت‪ :‬فوالدس��ازان با‬ ‫ابالغی��ه جدی��د توزی��ع ب��رق دچار مش��کل ش��ده اند‪،‬‬ ‫و انجم��ن تولید کنن��دگان نی��ز ب��ه نمایندگ��ی از‬ ‫فوالدس��ازان نس��بت ب��ه ای��ن موض��وع اعت��راض‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫منصور یزدی زاده‪ ،‬مدیرعامل شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫در گفت وگو با صدای بورس اظهار کرد‪ :‬موضوع کمبود برق‬ ‫تبدیل به یک بحران ملی شده است‪ .‬در اصفهان‪ ،‬صنایع‬ ‫با کمب��ود اب مواجه بودند‪ ،‬کمبود ب��رق امروز مزید بر‬ ‫علت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل ذوب اهن اصفهان اب است‬ ‫یزدی زاده گفت‪ :‬ش��رکت ذوب اهن اصفهان در زمینه‬ ‫تامین برق مش��کلی ندارد و نیاز خود به این انرژی را از‬ ‫طریق نیروگاه برق خود تامین می کند‪.‬‬ ‫اگر اب به نیروگاه های ذوب اهن اصفهان نرسد‪ ،‬تولید‬ ‫برق این ش��رکت متوقف می ش��ود و ذوب اهن اصفهانی‬ ‫که خود به ش��بکه‪ ،‬برق می دهد‪ ،‬خود فش��اری بر روی‬ ‫توانیر می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ذوب اهن اصفهان ب��ا بیان اینکه‬ ‫مشکل اب ما را حل کنید‪ ،‬مشکل برق را ما حل می کنیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر تخصیص می��زان ‪ ۶۰۰‬لیتر اب بر ثانیه حفظ‬ ‫ش��ود‪ ،‬فعالیت نیروگاه های تولید برق ذوب اهن اصفهان‬ ‫ادامه پیدا می کند و به شبکه نیز می توانیم برق بدهیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ذوب اه��ن اصفهان بی��ان کرد‪:‬‬ ‫اگ��ر ب��رق م��ورد نی��از تامین نش��ود براس��اس اهمیت‬ ‫تولی��دات درجه بندی می ش��ود و تولیدات این ش��رکت‬ ‫ب��ه ترتی��ب رده بن��دی‪ ،‬متوق��ف می ش��ود‪ ،‬از صنای��ع‬ ‫پایین دس��تی همچ��ون ن��ورد توق��ف تولی��د ش��روع‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت باید بداند‬ ‫که با در نظر گرفتن ‪ ۱۰‬درصد برق برای صنایع فوالدی‪،‬‬ ‫به ط��ور قطع تولیدات کاهش یا متوقف می ش��ود‪ ،‬زمانی‬ ‫که نتوانیم محصوالت فوالدی تولید کنیم‪ ،‬پس تعهدات‬ ‫برای عرضه در ب��ورس کاالی ایران‪ ،‬اتوماتیک وار کاهش‬ ‫می یاب��د‪ .‬باید از طریق ای��ن وزارتخانه موضوع برق و اب‬ ‫پیگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بهترین راه مدیریت بحران برق‬ ‫حمیدرض��ا متقاع��دی‪ ،‬مدیرعامل س��یمان داراب در‬ ‫گفت وگو با ص��دای بورس اظهار ک��رد‪ :‬در زمان کمبود‬ ‫برق و بحران های اینچنینی بهترین راه مشورت گرفتن و‬ ‫به حساب اوردن صاحبان صنایع است‪.‬‬ ‫اگر ب��ا صنعت س��یمان ب��رای مدیریت کمب��ود برق‬ ‫جلس��ه گذاشته می شد‪ ،‬س��یمانی ها از انجایی که حفظ‬ ‫صنع��ت را وظیفه خود می دانس��تند ب��ا دولت همراهی‬ ‫می کردند‪ ،‬س��یمانی ها با یکدیگر جلس��ه می گذاشتند و‬ ‫به طور مث��ال توافق می کردند از ‪۳۰‬کارخانه س��یمانی‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬کارخان��ه ب��رای تعمی��رات تعطی��ل‪۸ ،‬کارخان��ه‬ ‫فع��ال و ‪ ۱۲‬کارخان��ه ب��ا حداق��ل ظرفی��ت س��یمان‬ ‫تولید کند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران‪:‬‬ ‫رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفت‪ :‬با وجود‬ ‫صراحت قانون دولت از پراخت خسارت صنایع طفره می رود‪.‬‬ ‫ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفت وگو با فوالدبان افزود‪:‬‬ ‫متاسفم در شرایط کنونی با توجه به این همه ثروت و منابع‬ ‫طبیعی در کشور شاهد قطع برق و خاموشی مکرر هستیم و‬ ‫این موضوع اصال قابل قبول و قابل دفاع نیست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به قانون ‪ ۵۲‬فضای کس��ب و کار تصریح کرد‪:‬‬ ‫طب��ق این قان��ون چنانچه کش��ور بنا به اضطرار در ش��رایط‬ ‫قطع��ی ب��رق ق��رار گرفت بای��د حتما ب��ا صنای��ع در میان‬ ‫گذاش��ته ش��ود‪ .‬موضوع��ی قابل تام��ل این اس��ت که تمام‬ ‫قراردادهای��ی ک��ه س��ازمان های دولتی ب��ا بخش خصوصی‬ ‫دولت باید خسارت صنایع را پرداخت کند‬ ‫منعق��د می کنن��د‪ ،‬معم��وال ی��ک طرف��ه و کامال ب��ه نفع‬ ‫دولت است‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون صنای��ع ات��اق بازرگانی ای��ران گفت‪:‬‬ ‫در بس��یاری از م��وارد به صراح��ت اعالم ش��ده در صورت‬ ‫قطعی ب��رق صنایع‪ ،‬دولت و وزارت نی��رو موظف به جبران‬ ‫خس��ارت اس��ت‪ ،‬اما ن��ه تنها خس��اراتی جبران نمی ش��ود‬ ‫بلک��ه ب��ا توق��ف فعالی��ت صنای��ع‪ ،‬چرخ��ه تولی��د کامال‬ ‫متوقف می شود‪.‬‬ ‫روغن��ی اف��زود‪ :‬صنای��ع شیشه س��ازی‪ ،‬کاغذس��ازی و‬ ‫فوالدس��ازی به وی��ژه در زنجیره ذوب از صنای��ع انرژی بری‬ ‫محسوب می شوند که با قطعی برق و صدور بخشنامه معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری عمال از فعالیت باز مانده اند و س��ازمان‬ ‫قضایی کشور هم پاسخگو نیست‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬با وجود اعالم دادس��تانی کل کش��ور‬ ‫مبنی بر بررس��ی ش��کواییه‪ ،‬باید گفت ابالغیه دولت مبنی بر‬ ‫قطعی برق و خاموشی تصمیم دولت است و به عنوان قانون‬ ‫تلقی می شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون صنایع ات��اق بازرگانی ای��ران درمورد‬ ‫جبران خس��ارت به صنای��ع گفت‪ :‬جبران خس��ارت صنایع‬ ‫براس��اس قانون اس��ت و نمی توان خالف قانون کاری انجام‬ ‫داد‪ ،‬طب��ق قان��ون صنایع می توانند از این موضوع ش��کایت‬ ‫کنند اما جریان ش��کایت انقدر طوالنی و زمان بر اس��ت که‬ ‫یک تولید کننده ترجیح می دهد به ش��رایط تن دهد و چون‬ ‫معلوم نیس��ت نتیجه شکایت منفی باشد یا مثبت معموال از‬ ‫شکایت خود منصرف می شود‪.‬‬ ‫روغن��ی افزود‪ :‬قطعی برق یک زنجیره به هم پیوس��ته در‬ ‫کشور اس��ت و نمی توان با ان جزیره ای برخورد کرد‪ .‬اگر به‬ ‫قطعی برق صنایع بی توجهی ش��ود باید اطمینان داشت در‬ ‫اینده نزدیک‪ ،‬قطعی برق به زندگی ش��هروند عادی خواهد‬ ‫رس��ید و این زنجیره به شغل و زندگی او صدمه خواهد زد‪،‬‬ ‫فعالیت شغلی اش تعطیل خواهد شد و دریافتی های مالی او‬ ‫نیز پرداخت نخواهد ش��د و این زنجی��ره ای ادامه دار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ صفحه 2 ‫مصائب معیشتی معدنچیان‬ ‫ملیکا انصاری‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 28‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 8‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 19‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪650‬‬ ‫هنگام کار مواجهن��د‪ ،‬غیرقابل انکار‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ای��ن گ��زارش «روزگار مع��دن»‬ ‫تالش شد به گوشه ای از فضای کاری‬ ‫و همچنی��ن مزایای��ی ک��ه صاحبان‬ ‫مع��ادن بای��د ب��رای کارگ��ران خود‬ ‫در نظ��ر بگیرن��د (از جمل��ه حداقل‬ ‫دستمزد‪ ،‬انواع بیمه ها‪ ،‬امنیت شغلی‬ ‫و‪ )...‬پرداخته شود‪.‬‬ ‫نظر فعاالن معدنی و صاحبان معادن‬ ‫درباره ش��رایط فعلی کارگران معادن‬ ‫را در ادامه می خوانیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫هزینه پایین فعالیت های‬ ‫معدنی در ایران‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫هم��واره مناقش��ات زی��ادی بر س��ر‬ ‫معیش��ت و زندگ��ی قش��ر کارگ��ر‬ ‫جامع��ه مطرح اس��ت؛ از پایین بودن‬ ‫دس��تمزدهای مصوب ب��رای گذران‬ ‫زندگ��ی و بیمه نش��دن از س��وی‬ ‫کارفرمای��ان گرفت��ه تا نب��ود فضای‬ ‫کاری مناسب و امنیت شغلی‪ .‬اینکه‬ ‫کار در معدن جزو سخت ترین مشاغل‬ ‫جهان است و کارگران معدنی همواره‬ ‫در سراس��ر دنیا با مشکالت متعددی‬ ‫معدن‬ ‫پایین بودن حداقل دستمزد مصوب‬ ‫معادن زغال س��نگ بنا بر ماهیت فعالیت خود‪ ،‬وابستگی‬ ‫زیادی به نیروی کار داش��ته و به نوعی کارگرمحور هستند‪،‬‬ ‫ب��ه همین منظور توجه به کارگران در این حوزه از جایگاه‬ ‫ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫سعید صمدی‪ ،‬دبیر انجمن زغال سنگ ایران در گفت وگو‬ ‫ب��ا «روزگار معدن» به تش��ریح وضعیت فعل��ی کارگران‬ ‫بخ��ش معدن به ویژه معادن زغال س��نگ پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫به طور کل��ی می توان گفت حقوق دریافتی کارگران معدن‬ ‫ارتباط مس��تقیمی با وضعیت اقتص��ادی معدنی که در ان‬ ‫مش��غول فعالیت هس��تند‪ ،‬دارد‪ .‬به دلیل دشواری و ویژگی‬ ‫کار در معدن‪ ،‬بدون اس��تثنا صاحبان مع��ادن به کارگران‬ ‫خود حقوقی کمتر از حداقل های تعیین شده در قانون کار‬ ‫نمی پردازند‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر ان چ��ون معدن��کاری جزو مش��اغل س��خت‬ ‫و زی��ان اور محس��وب می ش��ود‪ ،‬به طب��ع تم��ام امتیازات‬ ‫این ن��وع ش��غل را بای��د کارفرما ب��ه کارگ��ران پرداخت‬ ‫کن��د و تفاوت ه��ای معدن��کاری با س��ایر مش��اغل را در‬ ‫نظر بگیرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬نخس��تین تفاوتی که باید در‬ ‫مش��اغل س��خت و زی��ان اور در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬کاهش‬ ‫ساعت کاری از ‪ ۸‬ساعت به ‪ ۶‬ساعت در طول روز است‪.‬‬ ‫همچنین باید این نکته را نیز متذکر ش��د که معدنکاری‬ ‫تنها ش��غلی اس��ت که کارگران ان نمی توانند اضافه کاری‬ ‫داشته باش��ند‪ ،‬چراکه بنا بر قانون کار و ماهیت‬ ‫فعالیت در معدن‪ ،‬کارگر معدن نباید بیشتر از ‪6‬‬ ‫ساعت در محیط معدنی بماند‪.‬‬ ‫تفاوت دیگری که کارگران مش��اغل س��خت‬ ‫و زی��ان اور به وی��ژه کارگ��ران معدنی با س��ایر‬ ‫کارگ��ران دارند‪ ،‬بازنشس��تگی زودت��ر از موعد‬ ‫انهاس��ت و کارفرم��ا بای��د تم��ام مابه التف��اوت‬ ‫ای��ن مس��ائل را بپ��ردازد‪ .‬معدن��داران نی��ز بناب��ر قانون‬ ‫ای��ن هزینه ه��ا را پرداخ��ت می کنن��د‪ ،‬به همی��ن دلیل‬ ‫اغل��ب کارگ��ران ب��رای بازنشس��تگی دچ��ار مش��کل و‬ ‫گره نمی شوند‪.‬‬ ‫صمدی در ادامه صحبت های خود به دس��تمزد دریافتی‬ ‫کارگران معدن اش��اره کرد و گفت‪ :‬باوج��ود تمام مزایایی‬ ‫ک��ه گفته ش��ود‪ ،‬قش��ر کارگر ج��زو طبقات اس��یب پذیر‬ ‫جامع��ه محس��وب می ش��ود و نمی ت��وان ای��ن موضوع را‬ ‫انکار کرد‪.‬‬ ‫درباره مس��ائل مرتب��ط با حقوق و دس��تمزد باید گفت‬ ‫عالوه بر حقوق پایه اعالم شده ازسوی وزارت کار‪ ،‬در معادن‬ ‫به طور معم��ول مبالغ دیگ��ری نیز به دس��تمزد کارگران‬ ‫افزوده می شود‪.‬‬ ‫ی کارگران بخ��ش معدن‪،‬‬ ‫می ت��وان گف��ت رقم دریافت�� ‬ ‫‪ 30‬درص��د باالت��ر از حق��وق پای��ه اعالم ش��ده ازس��وی‬ ‫وزارت کار اس��ت ام��ا ای��ن مبل��غ ه��م باتوجه ب��ه تورم‬ ‫جامع��ه و ش��رایط فعل��ی معیش��ت‪ ،‬قابل توجه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫بای��د ب��ه ای��ن نکت��ه توج��ه ک��رد ک��ه‬ ‫متاس��فانه در تمام��ی حوزه ه��ای صنعت��ی‬ ‫و تولی��دی کارگ��ران در ح��ال دس��ت وپنجه‬ ‫ن��رم کردن ب��ا مش��کالت معیش��تی اینچنینی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫این فعال معدنی ضمن اشاره به تخطی برخی بنگاه های‬ ‫تولیدی از پرداخت حقوق و مزایای کارگران‪ ،‬بخش معدن‬ ‫را مس��تثنا از این دست اتفاقات عنوان کرد و گفت‪ :‬ممکن‬ ‫اس��ت در برخی حوزه های تولیدی و صنعت��ی‪ ،‬کارفرماها‬ ‫و صاحب��ان مش��اغل از زیر بار مس��ئولیت پرداخت حقوق‬ ‫کام��ل یا بیم��ه کردن کارگ��ران خود ش��انه خالی کنند‪،‬‬ ‫ام��ا در مع��ادن به دلی��ل ماهی��ت فعالیت‪ ،‬ای��ن اتفاق رخ‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹کارگران معدن اغلب ماهرند‬ ‫دبیر انجمن زغال س��نگ ایران تخصص��ی بودن فعالیت‬ ‫معدنی را دلیل حضور گس��ترده کارگران ماهر و نیمه ماهر‬ ‫در معادن معرفی کرد و گفت‪ :‬اغلب کارگران معدن کارگر‬ ‫ساده محسوب نمی شوند‪.‬‬ ‫اف��راد حاض��ر در مع��ادن‪ ،‬اغلب ب��ا تجهی��زات معدنی‬ ‫کار می کنن��د و کار با این ماش��ین االت نیازمن��د توانایی‬ ‫و تخص��ص اس��ت؛ بنابرای��ن کارگ��ران معدن��ی کارگران‬ ‫ماه��ر و نیمه ماهر محس��وب می ش��وند و کارگران س��اده‬ ‫تنه��ا ‪ ۱۵‬درص��د جمعی��ت ش��اغالن معادن را تش��کیل‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫این کارگران ماه��ر و نیمه ماهر می توانند برای دریافت‬ ‫دس��تمزد بیش��تر‪ ،‬کارفرما را تهدید به ت��رک کار کنند و‬ ‫معدنداران برای از دس��ت ن��دادن این متخصصان‪ ،‬اغلب با‬ ‫افزایش دستمزد موافقت می کنند‪ ،‬چراکه این کارگران در‬ ‫صورت ترک کار‪ ،‬به راحتی معدن دیگری برای فعالیت پیدا‬ ‫می کنند و این معدنداران هس��تند که باید برای از دس��ت‬ ‫ندادن نیروی متخصص و کاهش راندمان و بازدهی معدن‬ ‫خود تالش کنند‪.‬‬ ‫صمدی همچنین در تشریح بیمه نامه های موجود برای‬ ‫کارگ��ران معدنی گفت‪ 3 :‬ن��وع بیمه نامه را در فعالیت های‬ ‫معدنی می توان نام برد؛ نخست بیمه تامین اجتماعی است‬ ‫که تمام کارگران از ان منتفع می شوند‪.‬‬ ‫ن��وع دوم بیم��ه تکمیلی اس��ت که مزایای بیش��تری از‬ ‫بیمه تامین اجتماعی دارد‪ .‬دس��ته س��وم نیز بیمه نامه های‬ ‫مسئولیت مسئول فنی است که این نوع بیمه ها‪ ،‬مسئولیت‬ ‫در برابر فوت و دیه در جراحات و اتفاقات ناگوار است‪.‬‬ ‫صاحبان معادن فعال در حوزه زغال سنگ بیمه نوع اول‬ ‫و س��وم را به طور حتم برای تمام��ی کارگران خود در نظر‬ ‫می گیرن��د تا در صورت بروز هر گون��ه حادثه ای‪ ،‬کارگران‬ ‫بتوانند به نحو مطلوب از مزایای این بیمه ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫حضور زنان در معادن‬ ‫از دیگر مسائلی که همواره به عنوان یکی از مسائل موجود در فضای‬ ‫کاری معادن مطرح می ش��ود‪ ،‬نحوه برخورد با متخصصان و مهندسان‬ ‫زن در معادن است‪ .‬درباره تعامل معدنکاران زن با کارگران مرد «روزگار‬ ‫معدن» با رقیه کارگر‪ ،‬فعال معدنی گفت وگو کرد‪ .‬او مش��کالتی که در‬ ‫راه فعالیت ه��ای معدن��ی وجود دارد را قابل تفکیک به لحاظ جنس��یت‬ ‫ندانس��ت و س��ختی کار را هم برای مردان و هم زنان عنوان کرد‪ .‬وی‬ ‫در ادامه به این نکته اش��اره کرد که حضور زنان در کارهای به اصطالح‬ ‫یدی و فعالیت هایی که نیازمند توانایی جس��مانی باالیی دارد‪ ،‬کمرنگ‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫اس��ت و زنان اغلب یا در قسمت های اداری معادن مشغول کار هستند‬ ‫یا در جایگاه مهندس��ی معدن ق��رار گرفته اند‪ .‬او در ای��ن باره توضیح‬ ‫داد‪ :‬در حوزه فعالیت های معدنی ش��اهد فعالی��ت زنان به عنوان کارگر‬ ‫معدنی نیستیم و زنانی که در معادن حضور دارند یا به عنوان مهندسان‬ ‫معدنی و مسئوالن فنی حضور دارند یا در قسمت اداری از توانایی شان‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شیوه تعامل زنان با معدنکاران مرد‬ ‫این فعال معدنی در ادامه س��خنان خود به ش��یوه تعامل مهندسان‬ ‫و متخصصان زن معدنی با کارگران مرد حاضر در معادن و مناقش��ات‬ ‫انها اش��اره کرد و گفت‪ :‬درباره مقاومت برخی کارگران یا پیمانکاران و‬ ‫معدنکاران در برابر یک فعال معدنی زن‪ ،‬می توان گفت تا حدودی این‬ ‫امر صحیح اس��ت که در بعضی م��وارد می تواند منجر به بروز تعارضات‬ ‫ش��ود‪ .‬در این موارد سعی می کنیم با انتصاب مدیر مسئول مرد از بروز‬ ‫اتفاقات پیش��گیری کنم یا در مواردی نیز خ��ودم وارد میدان کارهای‬ ‫عملی (مثل کار با لودر) می ش��وم و با این اق��دام کفایت و توانایی من‬ ‫برای سایرین مشخص و تنش ها برطرف می شود‪.‬‬ ‫تکیه «گل گهر» بر توان داخلی‬ ‫محمدرض�ا شهس�واری‪ -‬مع�اون فنی و مهندس�ی‬ ‫گل گه�ر‪ :‬این��ک ک��ه از ی��ک س��و به ده��ه پنج��م حیات‬ ‫انق�لاب کبی��ر اس�لامی گام نهاده ای��م و از س��وی دیگر به‬ ‫انتهای مس��یر س��ند چش��م انداز ‪ ١٤٠٤‬نزدیک می ش��ویم‪،‬‬ ‫هم��واره مجال��ی اس��ت ت��ا در پرت��و منویات مق��ام معظم‬ ‫رهب��ری (مدظله العالی)‪ ،‬سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی را‬ ‫چ��راغ راه خوی��ش ق��رار داده و ب��ا هم��کاری ش��رکت های‬ ‫ه��م گ��روه و هم��کار‪ ،‬چش��م انداز منطقه گل گه��ر را تحت‬ ‫سیاس��ت های مدیرعام��ل محت��رم گل گهر محق��ق کرده و‬ ‫در راس��تای توس��عه کش��ور عزیزمان ای��ران گام‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫بی گمان کس��ب موفقیت های بی بدیل تالشگران‬ ‫منطقه گل گه��ر در بخش های مختلف‪ ،‬نش��انه ای‬ ‫اشکار و مصداقی بارز از توسعه و پیشرفت چشمگیر‬ ‫فرزندان برومند این سرزمین است‪.‬‬ ‫با توجه به تفاهمنامه ‪ ٥‬میلیارد یورویی طرح های توسعه ای‬ ‫اخیر گل گهر‪ ،‬لزوم تالش بیش��تر بخش های مختلف گل گهر‬ ‫اعم از بومی سازی و ساخت داخل‪ ،‬تولید‪ ،‬پژوهش‪ ،‬پشتیبانی‪،‬‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬منابع انسانی‪ ،‬اکتشاف‪ ،‬مهندسی و‪ ...‬را‬ ‫دو چندان می کند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان زیرمجموعه واحد فنی مهندس��ی‬ ‫مجتمع نیز هم قسم شده اند با بومی سازی قطعات‬ ‫ارزبر و اس��تراتژیک موتور محرک توس��عه اقتصاد‬ ‫دانش بنیان شوند‪ ،‬با احداث طرح های عمرانی موتور‬ ‫توسعه زیربناهای منطقه گل گهر شوند‪ ،‬با اصالح فرایندهای‬ ‫تولید و طرح های مهندسی موتور توسعه بهره وری در زنجیره‬ ‫فوالد ش��وند‪ ،‬با تامین پایدار انرژی و نیروگاه های تجدید پذیر‬ ‫توج��ه ب��ه ش��رایط دش��وار قش��ر‬ ‫اس��یب پذیر جامع��ه که اغل��ب صدای‬ ‫کوتاه تری نس��بت به کارفرمایان دارند‪،‬‬ ‫ضم��ن افزای��ش به��ره وری بنگاه های‬ ‫تولیدی و صنعتی و توس��عه اقتصادی‬ ‫کش��ور‪ ،‬باع��ث بهب��ود کل��ی وضعیت‬ ‫اجتماعی و رفع بس��یاری از مشکالت‬ ‫موجود خواهد شد‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ظرگاه‬ ‫موتور توس��عه تامین انرژی پایدار ش��ده و با شناخت مسائل‬ ‫و محدودیت ه��ا؛ ارتق��ای راندم��ان را محقق کنن��د و نقش‬ ‫ش��تاب دهنده خود در تحقق اهداف معاون��ت بهره برداری را‬ ‫بیش از پیش به فعل دراورند‪.‬‬ ‫امید است صنعت کشور با تکیه بر توان ملی و بهره برداری‬ ‫مناسب از فرصت های رشد و توسعه‪ ،‬با عبور از موانع پیش رو‬ ‫و فائق امدن بر مش��کالت بتواند با ش��کوفایی روز افزون خود‬ ‫پایه های اقتدار کشور را تحکیم کند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬روابط عمومی گل گهر‬ ‫نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس‪:‬‬ ‫مزایده معادن ارتباطی با موضوعات سیاسی ندارد‬ ‫نماین��ده مردم خ��وی و چایپ��اره در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بی��ان اینکه ازادس��ازی معادن حبس ش��ده‬ ‫مدت ه��ا پیش در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح‬ ‫شده بود ان را مجزا از مسائل سیاسی کشور عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ازادس��ازی معادن حبس شده و بهره برداری از انها‬ ‫می تواند افزایش تولی��د ناخالص داخلی (‪ )GDP‬را برای‬ ‫کشور به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫ع��ادل نج��ف زاده در گفت وگ��و ب��ا ش��اتا با اش��اره به‬ ‫اهمی��ت وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ان را یکی از‬ ‫استراتژیک ترین وزارتخانه های کشور در حوزه های تولید‪،‬‬ ‫تجارت‪ ،‬بازرگانی و معدن دانست که دارای ظرفیت باالیی‬ ‫اس��ت و گفت‪ :‬انتصاب رزم حس��ینی برای وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬با توجه به س��ابقه و مس��ئولیت هایی که‬ ‫داش��ته اند یکی از برترین انتخاب��ات در اواخر دولت بود و‬ ‫از ن��گاه من در این مدت‪ ،‬تمام تالش وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در راستای رونق و رفع موانع تولید بوده است‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم خ��وی و چایپ��اره در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی در ادام��ه با ی��اداوری تخصص خ��ود در حوزه‬ ‫زمین شناس��ی به اجرای سیاست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت در خصوص ازادس��ازی و واگذاری معادن حبس‬ ‫شده از طریق مزایده اشاره کرد و افزود‪ :‬موضوع ازادسازی‬ ‫معادن حبس شده مدت ها پیش در این وزارتخانه مطرح‬ ‫شد و هیچ ارتباطی به مسائل سیاسی کشور ندارد‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون عمران در مجلس شورای اسالمی‬ ‫ازادس��ازی معادن حبس ش��ده از انحصار و سرپرس��تی‬ ‫چندی��ن س��اله برخی اف��راد را موجب حرک��ت و پویایی‬ ‫در حوزه معدنی کش��ور دانس��ت و تصریح کرد‪ :‬بسیاری‬ ‫از پهنه ه��ای معدنی در طول س��الیان متمادی در اختیار‬ ‫عده ای محدود قرار گرفتند که بسیاری از انها در خارج از‬ ‫کشور هستند و ازادس��ازی و بهره برداری از انها می تواند‬ ‫افزایش ‪ ( GDP‬تولید ناخالص داخلی) را برای کش��ور به‬ ‫ارمغ��ان اورد؛ واگذاری این محدوده ها به افراد شایس��ته‬ ‫و متخص��ص فرصت بزرگی برای اش��تغالزایی و کس��ب و‬ ‫کار ایج��اد می کند و قاعدتا مورد توج��ه دولت اینده نیز‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫نج��ف زاده در بخش دیگ��ر این گفت وگو‪ ،‬ب��ه موضوع‬ ‫ارئه بس��ته پیش��نهادی وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت در‬ ‫خص��وص رفع قوانی��ن مزاحم تولید در س��طوح مختلف‬ ‫درون س��ازمانی و برون س��ازمانی پرداخت و با بیان اینکه‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انالی��ز کاملی از وزارتخانه‬ ‫و در ح��وزه تقنین��ی و شناس��ایی قوانین مزاحم داش��ته‬ ‫اس��ت‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬این موضوعی است که در مجلس‬ ‫نی��ز مورد پیگیری قرار دارد؛ الزم اس��ت به جای طرح ها‬ ‫و لوای��ح جدید‪ ،‬ب��رای پاک س��ازی قوانینی ک��ه موجب‬ ‫تحریم درون سیس��تمی شده اس��ت اقدام کنیم و این کار‬ ‫نیازمن��د تش��کیل یک کارگروه مش��ترک بی��ن دولت و‬ ‫مجلس است‪.‬‬ ‫اجرای سیاس��ت های مختل��ف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در راس��تای جذب و هدایت سرمایه های کشور در‬ ‫‪ ۲‬سطح خرد و کالن ( اقتصاد مقاومتی با شرکت های برتر‬ ‫و نیز تامی��ن مالی جمعی ) از دیگر مباحث مطرح ش��ده‬ ‫در ای��ن گفت وگو بود؛ نماینده م��ردم خوی و چایپاره در‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی مدیریت راهبردی سرمایه های‬ ‫س��رگردان کش��ور را یکی از موضوعات ض��روری اقتصاد‬ ‫کش��ور توصیف کرد و با اش��اره به حجم باالی نقدینگی‬ ‫در جامعه‪ ،‬نبود رهیافت و راهبرد اساس��ی در کشور برای‬ ‫ارزش دهی به این س��رمایه ها را موجب جذب س��رمایه به‬ ‫بازارهای موازی همچون ارز‪ ،‬طال و مس��کن عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬اگر س��اختاری نظام مند برای هدایت س��رمایه های‬ ‫س��رگردان موجود در کش��ور به بخش تولید ایجاد ش��ود‬ ‫عالوه بر ایجاد رونق در بخش تولید‪ ،‬بس��یاری از مشکالت‬ ‫اقتصادی کشور نیز حل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با تاکید بر اینک��ه حمایت از تولید نه در‬ ‫کالم ک��ه باید در قوانی��ن و رویکرد دیده ش��ود بر توجه‬ ‫ب��ه تولید ص��ادرات محور تاکید کرد و خواس��تار توجه و‬ ‫مش��ارکت بیشتر بخش خصوصی ش��د و اظهار کرد‪ :‬الزم‬ ‫اس��ت قوانی��ن را به س��متی پی��ش ببریم ک��ه به بخش‬ ‫خصوصی حرمت دهیم و نقش دولت بیشتر نظارتی شود؛‬ ‫تا به مزیت قدرتمند و تولیدات صادرات محور دست پیدا‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫نج��ف زاده در پای��ان مس��ئولیت های وزارت صنع��ت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت را بس��یار حس��اس و استراتژیک توصیف‬ ‫کرد و با یاداوری ظرفیت های باالی کش��ور در بخش های‬ ‫مختل��ف صنعتی‪ ،‬معدنی و بازرگانی‪ ،‬خواس��تار تش��کیل‬ ‫وزارتخانه های انحصاری در حوزه های مذکور شد‪.‬‬ ‫سمیه خلوصی‬ ‫مدیر برنامه ریزی و نظارت‬ ‫راهبردی ایمیدرو‬ ‫کم هزین��ه ب��ودن ارکان اساس��ی تولی��د در‬ ‫واحده��ای صنعت��ی یک��ی از ویژگی های مثبت‬ ‫موجود در کشور است‪.‬‬ ‫از ارکان اساس��ی تولی��د و چرخ��ه صنع��ت‬ ‫را می ت��وان م��واد اولی��ه‪ ،‬نی��روی کار‪ ،‬هزین��ه‬ ‫حامل های انرژی و دیگر امکانات پایه ای معرفی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫امارها نش��ان می دهد ایران نس��بت به س��ایر‬ ‫کش��ورهای منطق��ه بناب��ر دالی��ل مختلفی از‬ ‫جمل��ه ش��اخص های موجود اقتص��ادی‪ ،‬تعیین‬ ‫ن��رخ پایه حقوق کارگ��ری و همچنین تورم نرخ‬ ‫ارز که در س��ال های اخیر کش��ور با ان دست به‬ ‫گریبان بوده‪ ،‬از نیروی کار ارزان قیمتی برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت ای��ن کم هزینه ب��ودن تولید و‬ ‫فعالی��ت اقتص��ادی در ایران‪ ،‬به نف��ع واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی اس��ت و فع��االن این بخش ها‬ ‫را به س��مت انجام س��رمایه گذاری های مختلف‬ ‫ترغی��ب می کن��د چراک��ه در تم��ام بخش های‬ ‫تولیدی به ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی‪،‬‬ ‫نیروی کار یکی از ارکان اصلی فعالیت به ش��مار‬ ‫م��ی رود و ب��ه همین دلیل کم هزین��ه بودن این‬ ‫بخش برای کارفرما‪ ،‬میزان هزینه تمام ش��ده در‬ ‫واحد تولیدی را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫در نتیجه نرخ محصولی که وارد بازار می شود‪،‬‬ ‫ به مراتب پایین تر از نرخ محصوالت در کشورهایی‬ ‫است که نیروی کار پرهزینه تری نسبت به کشور ما‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن می توان اع�لام کرد اعط��ای یارانه‬ ‫پنه��ان دول��ت در بخ��ش دس��تمزد کارگران و‬ ‫نیروی انس��انی‪ ،‬یک مزی��ت نه تنها برای فعالیت‬ ‫بخش مع��دن و صنایع معدنی بلکه برای س��ایر‬ ‫بنگاه ه��ای تولیدی و ش��اخصه های اقتصادی به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬نباید یارانه ه��ای پنهان حامل های‬ ‫ان��رژی ( اب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز‪ ،‬س��وخت و‪ )...‬را نادیده‬ ‫گرف��ت‪ .‬به عبارت��ی‪ ،‬از دیگ��ر مصادی��ق یارانه‬ ‫پنه��ان در موض��وع هزینه های ان��رژی مصرفی‬ ‫واحده��ای معدن��ی و صنعت��ی اس��ت‪ .‬مانن��د‬ ‫نی��روی کار‪ ،‬ان��رژی نی��ز از هزین��ه ب��ه مراتب‬ ‫کمتری نس��بت به س��ایر کش��ورها برخ��وردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابراین عالوه بر کم هزینه بودن نیروی انسانی‬ ‫در فعالیت ه��ای صنعتی و معدنی‪ ،‬می توان بحث‬ ‫ارزان بودن ان��رژی را از دیگر مزیت های موجود‬ ‫تلقی کرد‪.‬‬ ‫کش��ور ما به لحاظ دارا ب��ودن منابع و ذخایر‬ ‫متعدد ان��رژی‪ ،‬جزو کش��ورهای رده اول جهان‬ ‫اس��ت و این موض��وع عالوه بر فوای��د اقتصادی‬ ‫از جمل��ه صادرات نف��ت و گاز‪ ،‬توس��عه صنایع‬ ‫پتروش��یمی و حوزه های مرتبط ب��ا این بخش‪،‬‬ ‫ب��رای صنایع داخل��ی نیز یک مزیت به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدنی ب��رای تولی��د‪ ،‬نیاز‬ ‫ب��ه ان��رژی زی��ادی از جمل��ه ب��رق و گاز دارند‬ ‫ک��ه اگ��ر ای��ن واحده��ای صنعت��ی و معدن��ی‬ ‫بخواهن��د به��ای واقعی ان��رژی مصرف��ی خود‬ ‫را بپردازن��د‪ ،‬هزینه زی��ادی را متحمل خواهند‬ ‫ش��د؛ بنابرای��ن ارزان بودن ب��رق و گاز مصرفی‬ ‫صنای��ع در کش��ور‪ ،‬از دیگ��ر ویژگی های مثبت‬ ‫ب��رای فعالیت در حوزه صنعت و معدن اس��ت و‬ ‫ت رقابتی تبدیل ش��ده‬ ‫ب��ه نوعی تبدی��ل به مزی ‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن دس��ت حمایت ه��ا و ش��اخصه های‬ ‫مطل��وب فعالیت��ی‪ ،‬س��رمایه گذاران و فع��االن‬ ‫را ب��ه س��مت توس��عه بنگاه ه��ای اقتص��ادی و‬ ‫رش��د واحدهای صنعتی س��وق می دهد چرا که‬ ‫براس��اس ای��ن مزیت ه��ا‪ ،‬س��رمایه گذار بخش‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدن��ی می توان��د بازگش��ت‬ ‫س��رمایه و س��ود حاصل از فعالی��ت اقتصادی را‬ ‫پیش بینی کند‪.‬‬ ‫این قابلیت پیش بینی در کنار تسهیالت‪ ،‬روند‬ ‫فعالیت را با ثبات می کند‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬رغبت س��رمایه گذاران برای ورود‬ ‫ب��ه فعالیت ه��ای این بخ��ش افزای��ش یافته و‬ ‫ب��ا گس��ترش حضور انه��ا در صنع��ت و معدن‪،‬‬ ‫می توانی��م ش��اهد توس��عه همه جانب��ه کش��ور‬ ‫باشیم‪.‬‬ صفحه 3 ‫صنایع فلزی و غیرفلزی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 28‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 8‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 19‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪650‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫نقش محوری فوالد مبارکه‬ ‫در توسعه صنعتی‬ ‫هادینباتینژاد‬ ‫مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه‬ ‫مدیر ارش��د خدمات فنی و پش��تیبانی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به اقدامات گسترده‬ ‫و موث��ر فوالد مبارکه اصفه��ان در کاهش مصرف‬ ‫اب گفت‪ :‬اجرای طرح انتقال پس��اب شهری برای‬ ‫اس��تفاده در فرایند تولید‪ ،‬افزایش ش��دید سطح‬ ‫بهداش��تی محی��ط را ب��ه همراه داش��ت و میزان‬ ‫تاب اوری این شرکت را نیز به میزان قابل توجهی‬ ‫افزایش داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایراس��ین‪ ،‬جواد‬ ‫نیل��ی در ی��ک برنام��ه‬ ‫تلویزیونی اظهار کرد‪ :‬فوالد‬ ‫مبارک��ه اصفهان با س��هم‬ ‫تولی��د ‪ ۴۵‬درص��دی فوالد‬ ‫یک��ی از بزرگ تری��ن‬ ‫شرکت های فوالدی کشور و بزرگ ترین مجموعه‬ ‫فوالدی در خاورمیانه و ش��مال افریقا است‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان اینکه ب��رای تولید فوالد عالوه ب��ر انرژی و‬ ‫سنگ اهن به اب هم نیاز است‪ ،‬افزود‪ :‬برای تامین‬ ‫اب م��ورد نیاز جهت تولید فوالد‪ ،‬س��ال ها از اب‬ ‫خام اس��تفاده می ش��د ولی الزاماتی که به دالیلی‬ ‫نظیر مشکالت کمبود اب در فالت مرکزی ایران‬ ‫به فوالد مبارکه اصفهان تحمیل شد‪ ،‬این شرکت‬ ‫برای نخستین بار به استفاده از پساب برای چرخه‬ ‫تولی��د روی اورد‪ .‬مدی��ر ارش��د خدم��ات فنی و‬ ‫پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت در ابتدا و در دهه ‪ ۸۰‬از پس��اب صنعتی‬ ‫تصفیه ش��ده ش��رکت برای چرخه تولید استفاده‬ ‫کرد‪ .‬ب��ا این اقدام بخش زیادی از نیاز ابی به اب‬ ‫خام خود را کاه��ش دادیم‪ .‬در اوایل دهه ‪ ۹۰‬نیز‬ ‫به عنوان نخس��تین شرکت در حوزه خرید پساب‬ ‫ش��هری از مجموعه شهرهای مجاور وارد شدیم و‬ ‫با اجرای ش��بکه های پساب شهری‪ ،‬ایجاد تصفیه‬ ‫خانه ها و ایجاد خطوط انتقال از پس��اب ش��هری‬ ‫برای فرایند تولید استفاده کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه کاهش مصرف ‪ ۵۰‬درصدی اب‬ ‫نیلی ادامه داد‪ :‬در واقع این شرکت با این اقدام‬ ‫موفق ش��د نیاز اب��ی خود را تا ام��روز ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫کاه��ش دهد اما در افق باالتری در تالش اس��ت‬ ‫ت��ا ‪ ۵۰‬درص��د اب مورد نی��از خ��ود را از طریق‬ ‫پساب ش��هری تامین کند‪ .‬این مسئله پیامدهای‬ ‫بسیار مثبتی داشته است که از جمله ان می توان‬ ‫ب��ه افزایش س��طح بهداش��ت محی��ط و وضعیت‬ ‫محیط زیست اشاره کرد به همین دلیل این اقدام‬ ‫به عنوان یک اقدام مثبت در مجموعه استان مورد‬ ‫اس��تفاده قرار گرفته اس��ت‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫همچنین اجرای این پروژه توس��ط شرکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان باعث ش��د تا اقدامات مش��ابه‪ ،‬به‬ ‫یک دس��تور از س��وی برخی وزارتخانه ها از جمله‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و وزارت نیرو‬ ‫برای ش��رکت هایی ش��ود که پس از فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان اقدام به اس��تفاده از پس��اب برای فرایند‬ ‫تولید کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹انتق�ال پس�اب ش�هری ب�ه ‪ ۱۱‬ش�هر‬ ‫افزایش می یابد‬ ‫مدیر ارش��د خدمات فنی و پشتیبانی شرکت‬ ‫سازمان ابفا تاسیس می ش��ود‪ ،‬فاضالب شهری‬ ‫را به پساب قابل اس��تفاده برای ابیاری گیاهان‬ ‫غیرمثمر تبدیل می کند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫این اب برای فوالد مبارکه اصفهان قابل استفاده‬ ‫نبوده و الزم اس��ت در تصفیه خانه های تکمیلی‪،‬‬ ‫ای��ن اب به اب صنعتی تبدیل ش��ود که فرایند‬ ‫ان فارغ از استفاده مواد شیمیایی و انرژی زیاد‪،‬‬ ‫بسیار هزینه بر است‪.‬‬ ‫‹ ‹بهب�ود ش�رایط زیس�ت محیطی در‬ ‫حوزه زاینده رود‬ ‫وی درب��اره تاثیر این پروژه به کاهش الودگی‬ ‫نیز اظهار کرد‪ :‬اگر به صورت کالن حوزه زاینده‬ ‫رود به این قضیه نگاه کنیم متوجه می شویم که‬ ‫نخستین س��ود ان بهبود شرایط زیست محیطی‬ ‫در کل مجموعه زاینده رود اس��ت که عاید همه‬ ‫بهره ب��رداران ای��ن ح��وزه و مردم ای��ن منطقه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫جنگ ‪ 8‬س��اله و دوران دفاع مقدس انسان هایی‬ ‫ب��زرگ را از دامان این کش��ور گرف��ت و به فیض‬ ‫شهادت رس��اند و فرصت های بسیاری را ستاند و‬ ‫توس��عه و پیشرفت ایران اسالمی را عقب انداخت‪،‬‬ ‫ام��ا همان گونه ک��ه حض��رت امام خمین��ی (ره)‬ ‫جنگ را برای کش��ور ی��ک نعمت می دانس��تند‪،‬‬ ‫دوران دف��اع مق��دس و پ��س از ان نی��ز نعمت و‬ ‫فرص��ت مناس��بی بود ب��رای انهایی ک��ه دل در‬ ‫گرو تعالی کش��ور داش��تند تا با دان��ش و تالش‪،‬‬ ‫عقب ماندگی ه��ا و اس��یب های جن��گ را جبران‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان‪ ،‬صنعت فوالد به عن��وان صنعت‬ ‫م��ادر تمامی صنایع کش��ور از نف��ت و گاز گرفته‬ ‫ت��ا خودروس��ازی و لوازم خانگ��ی و س��ایر صنایع‬ ‫ب��زرگ و کوچ��ک‪ ،‬در اولویت توج��ه کارگزاران‬ ‫نظام اس�لامی قرار گرفت و شرکت فوالد مبارکه‬ ‫که س��نگ بنای ان در دهه ‪ ۶۰‬گذاش��ته ش��د و‬ ‫پیش��رفت ان در زم��ان بمب��اران مناطق صنعتی‬ ‫نی��ز ادامه یافت‪ ،‬در کمتر از ‪ ۵‬س��ال پس از پایان‬ ‫جن��گ ‪8‬س��اله‪ ،‬در دی م��اه ‪ ۷۱‬ب��ه بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفه��ان درحال حاضر‬ ‫پ��س از ‪ 3‬دهه فعالیت مس��تمر‪ ،‬ب��ه بزرگ ترین‬ ‫واحد صنعتی کش��ور تبدیل شده و نقش محوری‬ ‫و پیشتاز در توس��عه صنعتی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و اجتماعی کش��ور ایف��ا می کن��د‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫هم اکن��ون ف��والد مبارک��ه اصفهان‪ ،‬م��واد اولیه‬ ‫بی��ش از ‪ ۳‬هزار کارخانه و کارگاه تولیدی کش��ور‬ ‫را تامی��ن می کن��د و ع�لاوه بر ایج��اد ‪ ۳۵۰‬هزار‬ ‫فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم‪ ،‬زمینه تولید‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۰‬درص��د فوالد کش��ور را فراهم کرده‬ ‫که بخش��ی از این محصوالت ب��ا هدف حضور در‬ ‫بازاره��ای جهانی و رقاب��ت در عرصه تولید فوالد‬ ‫جهان��ی و همچنین ارزاوری‪ ،‬به خارج از کش��ور‬ ‫صادر می شود‪.‬‬ ‫ش��رکت هوش��مند فوالد مبارک��ه اصفهان در‬ ‫س��ال های اخیر ب��ا شایسته س��االری حقیقی در‬ ‫عرصه خدمات فنی و مهندس��ی کش��ور و تدوین‬ ‫صحی��ح برنامه های توس��عه‪ ،‬روزبه روز ب��ر تعالی‬ ‫و ش��کوفایی و نقش چش��مگیر خود در پیشرفت‬ ‫ایران اس�لامی افزوده‪ ،‬به گونه ای که این ش��رکت‬ ‫به عنوان الگوی موفق توسعه فرایندمدار‪ ،‬برنامه ریز‬ ‫و سیاس��ت گذار صحیح صنعت کشور برای نیل به‬ ‫شکوفایی اقتصادی و خودکفایی ملی و خوداتکایی‬ ‫در عرصه تولید و رونق اقتصادی ش��ناخته ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گ��روه ف��والد مبارک��ه اصفه��ان ب��ا دارا بودن‬ ‫زیرمجموع��ه و ش��رکت های متع��دد تولی��دی و‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬معدن��ی‪ ،‬اقتص��ادی و س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫خدمات��ی و‪ ...‬در اقص��ی نقاط کش��ور از ش��مال‬ ‫تا جن��وب و از ش��رق تا غرب‪ ،‬همچون ش��رکت‬ ‫ف��والد هرم��زگان جنوب‪ ،‬ش��رکت صنایع معدنی‬ ‫فوالد س��نگان خراس��ان‪ ،‬فوالد سفیددشت‪ ،‬ورق‬ ‫خودرو چهارمح��ال و بختیاری‪ ،‬ف��والد امیرکبیر‬ ‫کاش��ان‪ ،‬هلدینگ توکا‪ ،‬هلدینگ ف��والد متیل و‬ ‫دیگر ش��رکت های تولیدی صنعتی‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫به عنوان یکی از بزرگ ترین هلدینگ ها و گروه های‬ ‫صنعتی ای��ران‪ ،‬بهتری��ن مدل س��رمایه گذاری و‬ ‫توس��عه صنعتی‪ ،‬مدیریت منابع انس��انی‪ ،‬کنشگر‬ ‫نس��بت به مس��ئولیت های اجتماعی‪ ،‬دوس��تدار‬ ‫محیط زیس��ت و در نهایت به عنوان الگوی صنعت‬ ‫ف��والد‪ ،‬جایگاه��ی ویژه در توس��عه کش��ور یافته‬ ‫و ع��زم و اراده ان حف��ظ و تثبیت ش��رایط امروز‬ ‫و ادام��ه روند توس��عه و همچنی��ن انتقال دانش‬ ‫و فن��اوری بومی س��ازی فرهن��گ توس��عه ای��ن‬ ‫گ��روه صنعت��ی برای س��ایر بخش ه��ای صنعتی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایراسین‬ ‫گروه معدن‬ ‫مدیریت مصرف اب در فوالد مبارکه‬ ‫‹ ‹اف�ق دید فوالد مبارکه در اس�تفاده‬ ‫از منابع ابی‬ ‫فوالد مبارکه اصفه��ان اظهار کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫‪۹‬ش��هر در پروژه انتقال پس��اب شهری به فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان برای اس��تفاده در فرایند تولید‬ ‫حضور دارند اما بس��یاری از ش��هرها برای بهبود‬ ‫ش��رایط محیط زیست و بهداش��ت محیط خود‬ ‫متقاضی شدند که اقدامات مشابهی را به صورت‬ ‫مشترک با فوالد مبارکه اصفهان انجام دهند‪ .‬در‬ ‫همین راس��تا قصد داریم این تعداد ش��هر را به‬ ‫‪ ۱۱‬ش��هر افزایش دهیم‪ .‬باید توجه داشت که به‬ ‫کرات می توان از پساب استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پایداری تولید‪ ،‬نخس�تین نیاز صنایع‬ ‫پایین دستی‬ ‫نیلی درب��اره منافع اجرای پروژه اس��تفاده از‬ ‫پساب برای شرکت فوالد مبارکه اصفهان اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬این طرح مناف��ع زیادی به دنب��ال دارد‪.‬‬ ‫ما ذی نفعان بس��یاری داریم که نخس��تین انها‪،‬‬ ‫جامعه صنعتگرانی هس��تند که ورق فوالد ماده‬ ‫اولیه انها محسوب می ش��ود‪ .‬بنابراین نخستین‬ ‫نیاز انها پایداری تولید در مجموعه فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان اس��ت که این مس��ئله یک��ی از بهترین‬ ‫پیامدهای اجرای این پروژه است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تاب اوری در تولید‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر ما همانن��د قبل اب خام خود‬ ‫را از مناب��ع دیگ��ر تامین می کردی��م با توجه به‬ ‫شرایطی که در چند س��ال اخیر از نظر ابی رخ‬ ‫داد‪ ،‬متحم��ل توقفات بس��یاری می ش��دیم ولی‬ ‫با خرید پس��اب و اس��تفاده از پس��اب شهری و‬ ‫صنعتی این نیاز خود را به شدت محدود کردیم‬ ‫بنابراین باعث ش��د تاب اوری ما در زمینه تولید‬ ‫افزایش یابد و در نتیجه به عنوان نخس��تین نیاز‬ ‫ذی نفعان ما‪ ،‬پایداری خط تولید برقرار شود‪ .‬این‬ ‫مسئله منجر به ثبات نرخ و نبود وقفه در عرضه‬ ‫در بازارها خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیر ارش��د خدمات فنی و پشتیبانی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان ادام��ه داد‪ :‬دومین انگیره‬ ‫ف��والد مبارک��ه اصفهان ب��رای حرک��ت به این‬ ‫س��مت‪ ،‬کاهش وابستگی این شرکت به اب خام‬ ‫اس��ت که با اجرای این پ��روژه نیاز اب خام این‬ ‫ش��رکت به ش��دت کاهش یافت‪ .‬این مسئله نیز‬ ‫انتظار بخشی از جامعه به عنوان ذی نفعان فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان بود که انجام شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پروژه ‪ ۹۰‬س�اله ای که ‪ ۵‬س�اله انجام‬ ‫شد‬ ‫نیل��ی تصریح کرد‪ :‬نکته دیگ��ری که می توان‬ ‫در ای��ن خصوص گفت تبعات اجتماعی اس��ت‪.‬‬ ‫این اقدام ف��والد مبارکه اصفهان که مدت زمان‬ ‫‪۳۰‬س��اله یا به قول دوس��تان ابفا ‪ ۹۰‬س��اله به‬ ‫‪ ۵‬س��ال تبدیل ش��د‪ ،‬شرایط زیس��ت محیطی و‬ ‫بهداش��ت محیط در منطقه را به ش��دت بهبود‬ ‫بخش��ید‪ .‬پیش��تر فاض�لاب خ��ام وارد چرخ��ه‬ ‫رودخانه زاینده رود می ش��د در حالی که اکنون‬ ‫این مس��ئله به طور کلی در این ‪ ۱۱‬ش��هر عمال‬ ‫اتف��اق نمی افت��د؛ این پس��اب ها کام�لا تصفیه‬ ‫می ش��ود و با خط��وط انتقال به ف��والد مبارکه‬ ‫اصفهان برای استفاده در صنعت منتقل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش میزان مصرف اب مطلق‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ف��والد مبارکه اصفهان اقدامات‬ ‫بس��یاری را در زمینه کاه��ش مصرف اب انجام‬ ‫داده است‪ .‬نخستین اقدام کاهش نیاز اب مطلق‪،‬‬ ‫چه از پس��اب و چه اب خ��ام‪ ،‬بوده که به میزان‬ ‫ابی اس��ت که به ازای تولید هر تن فوالد مصرف‬ ‫می ش��ود‪ .‬در همین راس��تا خط��وط انتقال اب‬ ‫به دلیل وجود نش��تی با هزینه های بس��یار زیاد‬ ‫اصالح شد و فرایندهای خنک سازی تجهیزات و‬ ‫محصوالت را تغییر دادیم‪.‬‬ ‫مدیر ارش��د خدمات فنی و پشتیبانی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان خاطرنش��ان کرد‪ :‬عالوه بر‬ ‫موارد مطرح ش��ده برج ه��ای خنک کننده را نیز‬ ‫ب��ه منظور کاه��ش مقدار مطل��ق اب در چرخه‬ ‫تولی��د تغییر دادیم‪ .‬اقدام بعدی هم اس��تفاده از‬ ‫پس��اب صنعتی و بازچرخانی مکرر اب است که‬ ‫باعث ش��ده قسمت عمده نیاز ابی فوالد مبارکه‬ ‫دیدار مدیرعامل فوالد خوزستان با خانواده معظم شهدا‬ ‫مدیرعام��ل فوالد خوزس��تان با خانواده ه��ای ‪3‬تن از‬ ‫شهدای این ش��رکت که ساکن در تهران هستند‪ ،‬دیدار‬ ‫کرد‪ .‬امین ابراهیمی‪ ،‬به همراه حجت االس�لام بهاالدینی‬ ‫عاملی مسئول امور ایثارگران و اسماعیل چراغی مشاور‬ ‫مدیرعامل در امور ایثارگران ش��رکت فوالد خوزستان با‬ ‫خانواده های ش��هید ابراهیم بندری‪ ،‬شهید داود تقی پور‬ ‫و شهید علی اصغر س��رکش نوایی‪ ،‬دیدار کرد‪ .‬ابراهیمی‬ ‫در این دیدار که ‪ ۳‬س��اعت به طول انجامید‪ ،‬با ش��نیدن‬ ‫س��خنان و پیش��نهادهای خانواده های یادش��ده‪ ،‬ضمن‬ ‫تاکی��د بر این مطلب که عزت‪ ،‬اب��رو و اقتدار ما مدیون‬ ‫ایثار ش��هدای عزیز ب ه خصوص همکاران شهید در فوالد‬ ‫خوزستان است‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬همه واحدها به خصوص‬ ‫واحد امور ایثارگران باید خدمتگزار خانوداه معزز ش��هدا‬ ‫باش��ند‪ .‬در این دیدار حجت االسالم موس��ی بهاالدینی‬ ‫عاملی مس��ئول امور ایثارگران ش��رکت فوالد خوزستان‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ب��ا مدیریت ابراهیمی‪ ،‬اهتمام بیش��تری بر‬ ‫ارائه خدمات با کیفیت و کمیت به نسبت گذشته انجام‬ ‫می شود و ان شاءاله تحول مثبتی در خصوص خدمات به‬ ‫جامعه ایثارگران انجام خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬دیدارهای‬ ‫منظم و هدفمند مدیرعامل محترم با خانواده ش��هدا در‬ ‫راستای رفع مشکالت است‪ .‬همچنین انتخاب اسماعیل‬ ‫چراغی که از خانواد ه شهدای شاغل در فوالد خوزستان‬ ‫اس��ت‪ ،‬ب ه عنوان مش��اور مدیرعامل در ام��ور ایثارگران‪،‬‬ ‫دلیل این مدعا اس��ت‪ .‬این گزارش حاکی اس��ت‪ ،‬دیدار‬ ‫یادشده‪ ،‬روز شنبه ‪ ۱۹‬تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬در دفتر مدیرعامل‬ ‫فوالد خوزستان در تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫اصفهان از محل تصفیه پس��اب صنعتی شرکت‬ ‫فوالد تامین ش��ود‪ .‬استفاده از پساب شهری نیز‬ ‫ازجمله دیگر اقداماتی است که در زمینه کاهش‬ ‫مصرف اب در فوالد مبارکه اصفهان انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نیلی درباره جایگاه فعلی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفه��ان در کش��ور و جهان نیز گف��ت‪ :‬اکنون‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان ‪ ۴۵‬درصد از نیاز‬ ‫فوالدی کش��ور را تامین می کن��د و بزرگ ترین‬ ‫تولید کننده اهن اس��فنجی در جهان محس��وب‬ ‫می ش��ود‪ .‬ای��ن ش��رکت ‪ ۸‬ک��وره فوالدس��ازی‬ ‫زیرسقف دارد که به نوعی بزرگ ترین کارخانه با‬ ‫این تعداد کوره قوس در جهان به شمار می رود‪.‬‬ ‫این شرکت همچنین کمترین مقدار مصرف اب‬ ‫ب��ه ازای تولید ه��ر تن فوالد خ��ام را در جهان‬ ‫دارد و به همین دلیل برترین ش��رکت در زمینه‬ ‫کاهش مصرف اب در فرایند تولید نیز محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��اید اجرای پروژه های استفاده از‬ ‫پس��اب در وهل��ه اول هزینه بر باش��د اما میزان‬ ‫هزینه توقف تولید نشان می دهد این اقدام سود‬ ‫بزرگ��ی برای ش��رکت ها از جمله ف��والد مبارکه‬ ‫اصفه��ان به ارمغ��ان می اورد‪ .‬در همین راس��تا‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان از سال‪ ۹۱‬اقدامات‬ ‫مربوط به این حوزه را اغاز کرد و اکنون در حال‬ ‫بهره برداری از ان است‪.‬‬ ‫مدیر ارش��د خدمات فنی و پشتیبانی شرکت‬ ‫ف��والد مبارک��ه اصفهان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در‬ ‫صورتی که مقایسه ای بین هزینه های اجرای این‬ ‫پروژه و س��ودی که برای فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫به همراه داشته اس��ت‪ ،‬انجام شود می بینیم که‬ ‫با پایداری تولی��د در مجموعه فوالد‪ ،‬این هزینه‬ ‫برگشت پذیر بوده و سایر شرکت ها نیز می توانند‬ ‫با ورود به این حوزه نیاز ابی خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫نیل��ی با بیان اینکه ‪ 2‬ن��وع تصفیه خانه وجود‬ ‫دارد گفت‪ :‬نوعی از این تصفیه خانه ها که توسط‬ ‫مدیر ارش��د خدمات فنی و پشتیبانی شرکت‬ ‫ف��والد مبارکه اصفه��ان گفت‪ :‬اف��ق دید فوالد‬ ‫مبارک��ه اصفهان قطع وابس��تگی ب��ه اب خام و‬ ‫منابع اب جاری یا زیرزمینی در منطقه اس��ت‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا ‪ 2‬اق��دام بزرگ انجام ش��ده‬ ‫که نخس��تین انها‪ ،‬اس��تفاده از پساب شهری و‬ ‫صنعتی بود ام��ا دومین اقدام و اق��دام بزرگ تر‬ ‫ما‪ ،‬انتق��ال اب از دریاهای ازاد به صنایع بزرگ‬ ‫استان است‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای طرح انتق�ال اب از دریای‬ ‫ازاد به اصفهان‬ ‫نیلی با بیان اینک��ه امیدواریم این کار در ‪ ۳‬تا‬ ‫‪۵‬سال اینده به نتیجه برسد‪ ،‬افزود‪ :‬با اجرای این‬ ‫طرح‪ ،‬وابستگی شرکت فوالد مبارکه اصفهان به‬ ‫منابع ابی داخل اس��تان به ص��ورت کامل قطع‬ ‫می شود و نیاز ان از طریق منابع نامحدود متصل‬ ‫ب��ه دریا تامین می ش��ود‪ .‬اما از انج��ا که این کار‬ ‫هزینه بس��یاری دارد‪ ،‬الزم اس��ت پی��ش از ان‬ ‫فرایند خود را به گونه ای تغییر دهیم که مصرف‬ ‫اب مطلق در فوالد مبارکه اصفهان کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پایداری خط تولید برای فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان بس��یار مهم اس��ت‪ .‬با اینکه در‬ ‫اوای��ل دهه ‪ ۹۰‬ش��رایط تاب اوری بس��یار کمی‬ ‫داش��تیم و در یک زمان بسیار کوتاهی به دلیل‬ ‫اتفاق��ات رخ داده‪ ،‬فعالیت تولیدی این ش��رکت‬ ‫متوقف ش��د ام��ا در ش��رایط حاضر ب��ا حداقل‬ ‫تامین نیاز ابی‪ ،‬این تاب اوری در مجموعه فوالد‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ثب�ت رک�ورد تولی�د ‪ ۲‬میلی�ون تن‬ ‫فوالد‬ ‫مدیر ارش��د خدمات فنی و پشتیبانی شرکت‬ ‫ف��والد مبارکه اصفهان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬این‬ ‫ش��رکت در ‪ 3‬م��اه اول امس��ال موف��ق به ثبت‬ ‫رک��ورد تولی��د ‪ ۲‬میلی��ون ت��ن فوالد ش��د که‬ ‫افتخاری برای مجموعه کشور محسوب می شود‬ ‫اما باید توجه داش��ت که با اقدامات انجام ش��ده‬ ‫در حوزه مصرف اب به این هدف بزرگ دس��ت‬ ‫پیدا کردیم‪.‬‬ ‫افزایش ‪۱۶‬درصدی ظرفیت گندله سازی گهرزمین‬ ‫مدی��ر کارخان��ه گندله س��ازی گهرزمی��ن ب��ا بهره ب��رداری از‬ ‫کارخان��ه گندله س��ازی گهرزمی��ن‪ ۱۶ ،‬درص��د ب��ه ظرفی��ت‬ ‫گندله س��ازی کش��ور اف��زوده ش��د و زمین��ه اش��تغال ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫ب��ه ص��ورت مس��تقیم و ‪ ۱۲۰۰‬نف��ر به ص��ورت غیر مس��تقیم را‬ ‫فراهم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی گهرزمین‪ ،‬مقداد کردس��تانی با اش��اره‬ ‫ب��ه افزای��ش ‪ ۱۶‬درصدی ظرفیت گندله س��ازی کش��ور توس��ط‬ ‫گندله س��ازی گهرزمی��ن عنوان کرد‪ :‬ب��ا بهره ب��رداری از کارخانه‬ ‫گندله س��ازی گهرزمین‪ ،‬در سالی که توس��ط مقام معظم رهبری‬ ‫به نام تولید‪ ،‬پشتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی ها مزین شده است‪۱۶ ،‬درصد‬ ‫به ظرفیت گندله س��ازی کشور افزوده ش��د و زمینه اشتغال ‪۵۰۰‬‬ ‫نف��ر به صورت مس��تقیم و ‪ ۱۲۰۰‬نف��ر به صورت غیر مس��تقیم را‬ ‫فراهم کرد‪ .‬وی جایگاه گندله در چرخه فوالد کشور را حائز اهمیت‬ ‫دانست و گفت‪ :‬عرضه گندله در بازار داخلی‪ ،‬فوالد کشور را به سمت‬ ‫بی نیازی از سایر کشورها سوق می دهد که این موضوع از اهمیت واالیی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬درواق��ع برنامه ش��رکت س��نگ اهن گهرزمین‬ ‫با تولید ‪ ۵‬میلیون تن درس��ال‪ ،‬هم س��و با این هدف مهم اس��ت‪.‬‬ ‫کردس��تانی در ادام��ه عن��وان ک��رد‪ :‬باتوج��ه به اینک��ه کارخانه‬ ‫گندله س��ازی گهرزمین به بهره ب��رداری رس��یده و این مجموعه‬ ‫نیز تازه تاس��یس اس��ت‪ ،‬تمامی پارامتر های کمی و کیفی گندله‬ ‫تولیدی در ش��رایط مطلوبی قرار داش��ته و نیاز خریداران را بابت‬ ‫محصول نهایی کارخانه براورده کرده است‪ .‬همچنین باوجود اینکه‬ ‫خوراک کارخانه گندله سازی از طریق دوخط کنسانتره‪ ،‬با تالش و‬ ‫پشتکار همکاران واحد فراوری تامین می شد‪ ،‬مجموعه گهرزمین‬ ‫توانس��ت رکوردهای متعددی را به صورت ماهانه و روزانه کس��ب‬ ‫کن��د‪ .‬مدیر کارخانه گندله س��ازی گهرزمین با اش��اره به ظرفیت‬ ‫تولید کارخانه گندله س��ازی گفت‪ :‬با افتتاح خط ‪ ۳‬کنس��انتره در‬ ‫امس��ال‪ ،‬می توان نوید تولید با ظرفیتی بیش از توان نامی کارخانه‬ ‫گندله سازی را به خانواده بزرگ گهرزمین داد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تقاضای خرید گندل��ه گهرزمین با توجه‬ ‫به ش��اخص های کیفی مطلوب در ماهه��ای اخیر موجبات افتخار‬ ‫را ب��رای ای��ن ش��رکت فراهم کرده اس��ت و امید اس��ت با تالش‬ ‫همکاران و حمایت های «مدیرعامل و هیات مدیره» محترم شاهد‬ ‫افتخارافرینی بیش از پیش این مجموعه باشیم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان اهن و فوالد تهران‪:‬‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان اهن و فوالد ته��ران گفت‪:‬‬ ‫تولی��دات در موعد مق��رر انجام نمی ش��ود و کارخانجات در‬ ‫زمانی که باید فعالیت داشته باشند به دلیل قطعی های برقی‬ ‫که اتفاق افتاده خللی در میزان تولید ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬حمیدرضا رس��تگارپور درباره وضعیت‬ ‫ب��ازار اهن و ف��والد و همچنی��ن گرانی های اخی��ر این بازار‬ ‫گف��ت‪ :‬اخیرا نگرانی هایی را در بازار اهن و فوالد داش��ته ایم‬ ‫و طبق بررس��ی ها و پیگیری هایی انجام ش��ده متوجه شدیم‬ ‫که کارخانه های تولید فوالد و اهن مش��کل اصلی را کمبود و‬ ‫نداشتن برق برای راه اندازی دستگاه ها مطرح می کنند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان اهن و فوالد ته��ران گفت‪:‬‬ ‫قطعی برق موجب گرانی اهن و فوالد شد‬ ‫از دالیل��ی که نرخ اهن گران ش��ده این اس��ت که تولیدات‬ ‫در موع��د مقرر انج��ام نمی ش��ود و کارخانج��ات در زمانی‬ ‫ک��ه بای��د فعالی��ت داش��ته باش��ند ب��ه دلی��ل قطعی های‬ ‫برق��ی که اتف��اق افت��اده خلل��ی را در میزان تولی��د ایجاد‬ ‫ک��رده و می��زان تولیدات��ی که ب��ه ب��ازار وارد ش��ود کمتر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دلیل دیگر گرانی اهن بحث بورس اس��ت که در‬ ‫ب��ورس کاال به نظر می رس��د هماهنگی بین برخی از گروه ها‬ ‫وجود دارد و باعث شده نرخ اهن در برخی از مقاطع تولیدی‪،‬‬ ‫هم کمبود در بازار احس��اس شود و ه م در قیمت ها به دلیل‬ ‫ی هایی که در موضوع��ات مختلف ازجمله حمل ونقل و‬ ‫گران ‬ ‫هزینه ه��ای جاری اتفاق افتاده اس��ت بنابراین تفاوت نرخ در‬ ‫بازار به وجود می اید‪.‬‬ ‫رستگار پور بیان کرد‪ :‬اگر شرایط فعلی رفع شود و وضعیت‬ ‫متولی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مش��خص ش��ود روی‬ ‫بازار می توانیم کنترل و برنامه ریزی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬دلیل گرانی ها و اتفاقات اخیر پاسخگو نبودن‬ ‫مسئوالنی اس��ت که متولی اقتصاد هس��تند و درحال حاضر‬ ‫نمی تواند اظهارنظر کنند یا نمی خواهند اظهارنظر کنند‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه فروش��ندگان اهن و فوالد ته��ران گفت‪:‬‬ ‫بهتری��ن جمله ب��رای وضعیت کنونی این اس��ت که اقتصاد‬ ‫رهاس��ت یعنی هرکس��ی هر کاری که بخواهد درحال حاضر‬ ‫انجام می دهد و امیدواریم دولت جدید س��ریع تر مستقر شود‬ ‫و ارامش را به بازار برگرداند‪.‬‬ صفحه 4 ‫گروه معدن‬ ‫برنامه چین برای حفظ تولید فوالد‬ ‫از اوایل ماه جوالی‪ ،‬چی��ن تالش خود را برای‬ ‫کاهش تولید فوالد در سراسر کشور اغاز کرد‪ ،‬زیرا‬ ‫این کشور قصد دارد تولید خود را در سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫کمت��ر از س��ال ‪ ۲۰۲۰‬نگهدارد که در راس��تای‬ ‫برنامه های کلی این کش��ور برای کاهش انتش��ار‬ ‫کربن است‪ .‬از این رو شنیده ها حاکی از ان است‬ ‫که تاکنون کارخانه های بزرگ چین در ‪ ۱۱‬استان‬ ‫و همچنین ش��انگهای و چونگ کینگ دستورات‬ ‫ش��فاهی دریافت کرده اند تا تولید فوالد خام خود‬ ‫را در س��طح ‪ ۲۰۲۰‬حفظ کنند‪ .‬به گزارش فوالد‬ ‫ای��ران‪ ،‬با این حال‪ ،‬باید دید که این کاهش تولید‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۲۱‬با چه سختگیری انجام می شود‪،‬‬ ‫زیرا محدودیت ها منجر ب��ه کمبود عرضه فوالد و‬ ‫افزایش سرس��ام اور قیمت ها در نیمه دوم س��ال‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬وضعیتی که چین سعی کرده است‬ ‫از طریق اقدامات مختلف در ماه های اخیر کنترل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫انتظار می رود که س��ایر استان ها نیز از این الگو‬ ‫پیروی کنند‪ .‬کارخانه های��ی که تولید فوالد خام‬ ‫انها در نیمه نخس��ت س��ال بیش از س��طح سال‬ ‫گذش��ته بوده است‪ ،‬باید اطمینان دهند که تولید‬ ‫ساالنه انها مشابه ‪ ۲۰۲۰‬خواهد بود از این رو باید‬ ‫تولید نیمه دوم س��ال را کاهش دهند‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫تولید فوالد خام چین باید حداقل ‪ ۵۸‬میلیون تن‬ ‫یا ‪ ۱۰‬درصد در سال کاهش یابد و به ‪۵۰۸‬میلیون‬ ‫ت��ن در طول ماه های جوالی تا دس��امبر برس��د‪.‬‬ ‫ای��ن مقررات کاهش تولید باع��ث بهبود جو بازار‬ ‫و افزای��ش نرخ ورق گرم در چین ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫متوس��ط نرخ داخلی این هفته ‪ ۸۹۹‬دالر هر تن‬ ‫درب کارخانه ثبت شده که نسبت به اواخر ژوئن‬ ‫‪۸‬درصد رشد داشته است‪ .‬برخی منابع بازار انتظار‬ ‫دارن��د که تولید فوالد خام چی��ن در ماه جوالی‬ ‫کاه��ش یابد به ویژه تولید مقاط��ع‪ ،‬در حالی که‬ ‫موج گرما در بعضی از بزرگ ترین استان های صنعتی چین‪،‬‬ ‫مصرف برق محلی را به س��طوح کم سابقه ای رسانده و باعث‬ ‫جهش بهای معامالت زغال سنگ حرارتی شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ش��بکه برق دولتی در روزنامه اش اعالم‬ ‫کرد بار برق در اس��تان شرقی ژیجیانگ در نزدیکی شانگهای‬ ‫روز سه ش��نبه برای نخس��تین بار از ‪ ۱۰۰‬میلی��ون کیلووات‬ ‫س��اعت عبور کرد‪ .‬میزان مصرف برق در جیانگس��و و منطقه‬ ‫جنوب��ی گوانگ دونگ که دما به ‪ ۳۷‬درجه افزایش یافته بود‪،‬‬ ‫به رکورد باالیی رسید‪.‬‬ ‫تقاضای بیش از حد برای برق از بهای معامالت زغال سنگ‬ ‫حرارتی چین پش��تیبانی کرده و به صع��ود بها به ‪ ۹۰۰‬یوان‬ ‫در هر ت��ن در معامالت روز جمعه منتهی ش��د که باالترین‬ ‫برخی دیگر این کاهش را ناشی از کمبود تقاضای‬ ‫فصلی می دانند‪ .‬هفته نخس��ت ژوئن حاشیه سود‬ ‫تولید میلگرد در چین منفی ‪ ۶۰‬س��نت بود ولی‬ ‫ب��رای ورق گ��رم ‪ ۶۸.۱‬دالر هر تن بود‪ .‬از انجایی‬ ‫که کارخانه ها می توانند این برنامه کاهش تولید را‬ ‫به دلخواه زمانبندی کنند بیش��تر تولید کنندگان‬ ‫ورق برای جوالی تولی��د باالیی در نظر گرفته اند‬ ‫ت��ا از قیمت ه��ای باال نهای��ت اس��تفاده را ببرند‪.‬‬ ‫همچنی��ن انتظار می رود در حمای��ت از تقاضای‬ ‫فصلی شدید در خارج از استان هبی‪ ،‬تولید فوالد‬ ‫خام در اواس��ط یا اواخر ماه اوت دوباره رشد کند‬ ‫و در سپتامبر و اکتبر همچنان باال بماند‪ .‬منطقی‬ ‫اس��ت که کارخانه ها تولید ف��والد را در این فصل‬ ‫ب��اال نگه دارن��د و بالفاصله در نوامبر یا دس��امبر‬ ‫تولی��د را کاهش دهند‪ .‬فع��االن بازار معتقدند که‬ ‫ممکن اس��ت کاهش تولید فوالد نیمه دوم س��ال‬ ‫موج گرما در چین زغال سنگ را گران کرد‬ ‫ن��رخ در ‪ 2‬ماه اخیر بود‪ .‬بهای معامالت امس��ال در بحبوحه‬ ‫کمب��ود عرضه‪ ،‬بیش از ‪ ۳۰‬درصد رش��د ک��رده و در ماه مه‬ ‫به رکورد باالیی رس��ید‪ .‬زغال س��نگ منبع انرژی اصلی چین‬ ‫اس��ت و در پی اختالف تجاری با استرالیا و فلج شدن واردات‬ ‫از این کش��ور‪ ،‬تامین ان با کمبود روبه رو شده است‪ .‬همزمان‬ ‫تالش های چین برای محدود کردن اس��تفاده از این سوخت‬ ‫فس��یلی کثیف به مانع برخورد کرده زی��را هوای گرم نیاز به‬ ‫استفاده از دس��تگاه های تهویه را افزایش داده است‪ .‬فشار بر‬ ‫منابع برق چین در شروع تابستان که هواشناسان پیش بینی‬ ‫کردن��د ممکن اس��ت دمای هوا گرم تر از حد معمول باش��د‪،‬‬ ‫ظاهر شد‪ .‬عاملی که این مشکل را تشدید کرد رشد اقتصادی‬ ‫قوی چین بوده زیرا کارخانه های این کشور به ظرفیت کامل‬ ‫پس��اکرونایی رس��یده اند‪ .‬مص��رف برق در ژوئ��ن ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫افزایش یافت‪ .‬مقامات چین ب��ا تدابیر متعدد تالش کرده اند‬ ‫این وضعیت را مدیریت کنند‪ .‬یکی از بزرگ ترین این تدابیر‪،‬‬ ‫برنامه عرضه ‪ ۱۰‬میلیون تن زغال س��نگ از ذخایر دولتی بود‬ ‫که طبق گزارش خبرگزاری شینهوا‪ ،‬پنجمین دور برداشت از‬ ‫ذخایر در س��ال میالدی جاری به حساب می اید‪ .‬برنامه ریز‬ ‫اقتصادی عالی رتبه چین روز جمعه تقویت ذخایر به منظور‬ ‫تامین تقاضا و کنت��رل قیمت ها را وعده داد‪ .‬چین همچنین‬ ‫در حال بررس��ی تعیین سقف برای قیمت هاست‪ .‬اما هر گونه‬ ‫ت�لاش برای افزایش تولید در مع��ادن داخلی زمان می برد و‬ ‫بازار محموله های تک با کمبود شدید عرضه دست و پنجه نرم‬ ‫می کند‪ .‬اوج بار ش��بکه برق ژیجیان��گ معادل ‪ 5‬برابر نیروی‬ ‫در همه نقاط کش��ور چین یکسان و پایدار نباشد‪.‬‬ ‫اگ��ر تقاضای فوالد چین ‪ 6‬ماهه دوم افزایش پیدا‬ ‫نکند‪ ،‬بعید است نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫از انج��ا که ب��ا توجه به روند بهب��ود اقتصادی‬ ‫و افزای��ش تقاض��ا در س��ایر نق��اط دنیا و رش��د‬ ‫قیمت ه��ای جهان��ی‪ ،‬افزای��ش واردات ف��والد به‬ ‫چین دش��وار به نظر می رسد‪ ،‬کاهش تولید فوالد‬ ‫خ��ام چین در ماه های جوالی تا دس��امبر ممکن‬ ‫اس��ت منجر به کمبود عرضه و افزایش نرخ شود‪.‬‬ ‫اخی��را چین اعالم کرد که الزام��ات ذخایر بانکی‬ ‫را ‪۰.۵‬درص��د کاهش می دهد و مناب��ع بازار این‬ ‫را نش��انه کاهش س��ختگیری های سیاس��ت های‬ ‫پول��ی در نیمه دوم س��ال می دانند‪ ،‬ک��ه به نفع‬ ‫س��رمایه گذاری در دارایی ه��ای ثابت اس��ت و از‬ ‫تقاضای فوالد پش��تیبانی می کند‪ .‬نیمه دوم سال‬ ‫قبل مصرف فوالد خام چین ‪ ۵۷۵‬میلیون تن بود‬ ‫اما اگر چین قصد دارد تولید امس��ال را نسبت به‬ ‫س��ال قبل باال نبرد تولید ‪6‬ماهه دوم امسال باید‬ ‫‪ ۵۰۸‬میلیون تن باشد‪.‬‬ ‫ب��ا این اوصاف ب��ازار همچنان سیاس��ت انتظار‬ ‫در پی��ش گرفته و در حال تماشاس��ت زیرا هنوز‬ ‫مش��خص نش��ده که کاهش تولی��د چگونه اجرا‬ ‫می ش��ود‪ .‬از هم��ه مهم تر‪ ،‬اگ��ر قیمت های باالی‬ ‫فوالد دوباره به صنایع مصرف کننده فوالد اسیب‬ ‫برس��اند‪ ،‬همان طور که در ماه می رخ داد‪ ،‬جدیت‬ ‫برنامه کاهش تولید فوالد دوباره کمرنگ می شود‪.‬‬ ‫تولید شده توس��ط تری گورجس ‪ -‬بزرگ ترین ایستگاه برق‬ ‫ابی چین‪ -‬است‪ .‬این استان اتکای باالیی به زغال سنگ دارد‬ ‫و تنه��ا ‪ ۳۰‬درصد از برقش با اس��تفاده از منابع تجدیدپذیر‬ ‫تامین می ش��ود‪ .‬نیازهای انرژی جیانگسو حتی باالتر است و‬ ‫انتظار می رود اوج بار ش��بکه این اس��تان تابستان امسال به‬ ‫‪ ۱۲۵‬میلیون کیلووات ساعت برسد‪.‬‬ ‫بر اس��اس گ��زارش بلومبرگ‪ ،‬عام��ل دیگری که ب��ر بازار‬ ‫زغال سنگ تاثیر گذاشته است‪ ،‬شرایط اب و هوایی نامساعد‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬طوفان چند روز قبل ارتباطات جاده ای اس��تان‬ ‫زغال خیز شانکسی با مناطق همسایه را موقتا قطع کرد‪ .‬این‬ ‫امر باعث ش��د استان هنان صادرات تولید زغال سنگ خود به‬ ‫مناطق دیگر را ممنوع کند‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 28‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 8‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 19‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪650‬‬ ‫اخبار‬ ‫رشد نرخ سنگ اهن‬ ‫وارداتی‬ ‫بهب��ود تقاضای جهان��ی فوالد ای��ن هفته به‬ ‫بازار س��نگ اهن کمک ک��رده و نرخ ب��اال رفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫متوس��ط نرخ س��نگ اهن خل��وص ‪ ۶۲‬درصد‬ ‫وارداتی در چین ‪ ۲۱۷.۸۵‬دالر هر تن س��ی اف ار‬ ‫شنیده شده که نسبت به جمعه ‪ ۱.۴‬درصد رشد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ف��والد ایران‪ ،‬نرخ میلگرد در بورس‬ ‫ش��انگهای نیز ‪ ۱.۴‬درصد رشد داشته ‪ ۸۳۹‬دالر‬ ‫هر تن شنیده شده است‪.‬‬ ‫از طرف��ی ش��نیده ش��ده واردات ف��والد‬ ‫بازیافتی ب��ه چین در ماه می ح��دود ‪۱۱۵‬هزار‬ ‫ت��ن ش��ده ک��ه ‪ ۲۸‬براب��ر می��زان واردات‬ ‫ژانوی��ه ب��وده ک��ه محدودیت ه��ای وارداتی ان‬ ‫برداشته شد‪.‬‬ ‫قیمت قراضه‬ ‫در ترکیه ارزان تر شد‬ ‫اخری��ن خبر ها از معامالت ای��ن هفته قراضه‬ ‫واردات��ی در ترکی��ه حاکی از ان اس��ت که یک‬ ‫محمول��ه ‪ ۱۴‬هزار تنی قراضه س��نگین ‪ ۱‬و ‪ ۲‬و‬ ‫قراض��ه خرد ش��ده امریکا در ب��ه ترتیب ‪ ۴۹۳‬و‬ ‫‪ ۵۰۸‬دالر هر تن س��ی اف ار ترکیه نهایی ش��ده‬ ‫که ‪ ۲‬تا ‪ ۸‬دالر نس��بت به اخرین معامالت قبلی‬ ‫پایین امده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فوالد ایران‪ ،‬بدی��ن ترتیب اخرین‬ ‫متوس��ط نرخ متال بولتن ب��رای قراضه وارداتی‬ ‫س��نگین ‪ ۱‬و ‪ ) ۸۰-۲۰ ( ۲‬در ترکیه با ‪۶.۰۷‬دالر‬ ‫افت به ‪ ۴۹۴.۸۲‬دالر هر تن س��ی اف ار رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 5 ‫استان ها‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 28‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 8‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 19‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪650‬‬ ‫خبر‬ ‫ توسعه صنعت و معدن‬ ‫ با تکیه بر توان‬ ‫داخلی ممکن است‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان اردبیل‬ ‫گفت‪ ۱۹۷ :‬محدوده معدنی این اس��تان از طریق مزایده به‬ ‫سرمایه گذاران بخش خصوصی واگذار می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬رامی��ن صادقی با بی��ان اینکه یکی از‬ ‫اولویت های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ازادسازی معادن‬ ‫راکد و منجمد و واگذاری ان به سرمایه گذاران جدید است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بر این اس��اس در استان اردبیل محدوده های معدنی‬ ‫مش��خص و در قالب مزایده در اختیار س��رمایه گذاران قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در این راس��تا پارسال با برگزاری مزایده‬ ‫‪ ۲۶‬محدوده معدنی در اس��تان اردبیل واگذار و امس��ال نیز‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۰۰‬محدوده معدنی اس��تان به بخش خصوصی‬ ‫واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬عملیات اکتش��اف مقدمات��ی معادن در‬ ‫وس��عتی بیش از‪ ۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتر مربع در اس��تان به‬ ‫اتمام رسیده و عملیات اکتش��اف تفصیلی در ‪ ۱۶‬محدوده‬ ‫امیدبخش نیز اغاز شده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان اردبیل‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬ب��رای ‪ ۱۲‬مح��دوده معدنی پروانه اکتش��اف‬ ‫صادرشده و ‪ 4‬محدوده نیز در مرحله صدور پروانه اکتشاف‬ ‫است‪.‬‬ ‫صادقی ادامه داد‪ :‬اس��تان اردبیل در به نتیجه رس��اندن‬ ‫مطالعات اکتشافی در پهنه های اکتشافی در بین استان های‬ ‫کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫او مواد معدنی کش��ف ش��ده در اس��تان اردبیل را بیش‬ ‫از ‪ ۱۵۳‬میلی��ون تن اعالم کرد و گفت‪ :‬کانی س��نگ مس‪،‬‬ ‫مولیب��دن و ط�لا از جمل��ه مواد معدنی کش��ف ش��ده در‬ ‫استان اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬هم اکنون ‪ ۲۱۲‬پروانه بهره برداری‬ ‫مع��ادن ب��ا ذخی��ره ‪ ۴۵۰‬میلیون ت��ن انواع م��واد معدنی‬ ‫ب��ا س��رمایه گذاری بی��ش از ‪ 3‬ه��زار میلیارد ری��ال صادر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬تامین مصال��ح س��اختمانی موردنیاز‬ ‫پروژه ه��ای عمرانی یک��ی دیگر از اولویت ها اس��ت و برای‬ ‫همین سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان با بسترسازی‬ ‫و مطالعات الزم تمام مصالح مورد نیاز این پروژه ها را تامین‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫کاهش معادن غیرفعال سمنان‬ ‫اس��تاندار سمنان از تالش برای فعال سازی معادن‬ ‫ب��ه عنوان یکی از هدف گذاری های ش��ورای معادن‬ ‫استان نامبرد و گفت‪ :‬در یک سال اخیر با تالش هایی‬ ‫که انجام ش��ده ش��مار معادن غیرفعال در استان از‬ ‫‪ ۱۸۴‬مع��دن در ابتدای س��ال ‪ ،۹۹‬ب��ه ‪ ۱۰۴‬معدن‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬علیرضا اشناگر‪ ،‬در جلسه شورای‬ ‫معادن اس��تان ب��ا انتقاد از تراکن��ش مالی برخی از‬ ‫معادن اس��تان در بانک های خارج استان اظهار کرد‪:‬‬ ‫تراکنش های مالی معادن مس��تقر در اس��تان‪ ،‬باید‬ ‫برای استان و در داخل بانک های عامل استان انجام‬ ‫شود و عواید و سود ان برای منطقه باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دلیلی وجود ندارد که فعالیت معادن‬ ‫در اس��تان همراه با خس��ارت برای منطقه باش��د اما‬ ‫فعالیت ه��ا‪ ،‬تراکنش ه��ا و عواید مالی ان در خارج از‬ ‫استان انجام ش��ود‪ ،‬الزم است تا پرداخت تسهیالت‬ ‫و تمدی��د پروانه ه��ا ب��رای معادن‪ ،‬منوط ب��ه انتقال‬ ‫حس��اب ها و تراکنش های مالی ب��ه بانک های عامل‬ ‫استان شود‪.‬‬ ‫رئی��س ش��ورای مع��ادن اس��تان از اداره کل امور‬ ‫مالیاتی خواس��ت‪ :‬بررس��ی کند تا در صورت فعالیت‬ ‫مال��ی متمرکز معادن در خارج از اس��تان‪ ،‬عواید ان‬ ‫نیز برای این استان وصول شود‪.‬‬ ‫اش��ناگر ب��ا بیان اینک��ه خام فروش��ی معادن در‬ ‫اس��تان‪ ،‬هیچ س��ود و عایدی برای ما ندارند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این گونه معادن عالوه بر اینکه هیچ س��ود برای‬ ‫اس��تان ندارن��د‪ ،‬در حال تخریب زیرس��اخت ها نیز‬ ‫هس��تند‪ ،‬و لذا نیاز اس��ت بر اس��اس تکلیف قانونی‪،‬‬ ‫ی��ک درص��د مرتبط با حق��وق دولتی ب��رای ترمیم‬ ‫خس��ارت های وارده به راه ها از مالکان و بهره برداران‬ ‫معادن‪ ،‬اخذ شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬با رای اعضای شورا‪ ۷ ،‬معدن سلب‬ ‫صالحیت و انتزاع شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انتزاع و سلب صالحیت معادن به دالیل‬ ‫مختلف��ی اع��م از عدم فعالیت‪ ،‬ع��دم انجام تعهدات‬ ‫و اس��تخراج الزم‪ ،‬عدم انج��ام اقدامات جهت تمدید‬ ‫پروان��ه و یا اتمام انقضای اعتب��ار پروانه بهره برداری‬ ‫انجام می ش��ود‪ .‬دبیر ش��ورای معادن استان سمنان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با دس��تور اس��تاندار محت��رم‪ ،‬اعضای‬ ‫کمیته کارشناس��ی ش��ورای معادن موظف هستند‬ ‫نس��بت به س��لب صالحیت معادن‪ ،‬تمام��ی موارد‬ ‫قانون��ی و کاری را مدنظ��ر قرار دهن��د و تصمیمات‬ ‫دقیقی گرفته ش��ود و بعد از تصویب سلب صالحیت‬ ‫ای��ن معادن دیگ��ر نیازی به بررس��ی مجدد و طرح‬ ‫موضوع در شورا نباشد‪.‬‬ ‫تش��نه دل با اشاره به دیگر دستور کار این نشست‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در این جلس��ه درخواس��ت ‪ ۹‬بهره بردار‬ ‫معدن درخصوص تعطیلی موقت مورد بررس��ی قرار‬ ‫گرف��ت که پس از بحث و تبادل نظر‪ ،‬با درخواس��ت‬ ‫تعطیلی موقت این تعداد معدن موافقت شد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫س��منان همچنی��ن ضمن ارائه گزارش��ی از اخرین‬ ‫وضعی��ت معدنی و اقدامات انجام ش��ده در خصوص‬ ‫فعال سازی معادن در استان افزود‪ :‬طرح فعال سازی‬ ‫مع��ادن غیر فع��ال اس��تان ب��ه جهت شناس��ایی و‬ ‫اسیب شناس��ی معادن غیر فعال در اس��تان اجرایی‬ ‫ش��ده اس��ت و معادن غیر فعال در ‪ ۷‬رسته و شاخص‬ ‫دسته بندی شده و بررسی می شوند‪.‬‬ ‫تش��نه دل با اشاره به اجرای بند ‪ ۴‬ماده ‪ ۴۳‬قانون‬ ‫برنامه شش��م توسعه عنوان کرد‪ :‬استقرار دفاتر مالی‬ ‫و حوزه مالیاتی معادن باید در اس��تان محل استقرار‬ ‫معدن باش��د و تمدید پروانه‪ ،‬پرداخت تس��هیالت و‬ ‫س��ایر خدمات منوط به اس��تقرار دفات��ر معادن در‬ ‫استان محل استقرار معدن خواهد بود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫نایب رئی��س هیات مدیره اتحادیه ش��رکت های‬ ‫تعاونی صنعتی استان کرمان با بیان اینکه صنعت‬ ‫و معدن از بخش های اصلی حرکت اقتصاد است و‬ ‫باید با نگاهی عملی و عمیق بدان توجه شود گفت‪:‬‬ ‫توس��عه صنعت و مع��دن با تکیه بر ت��وان داخلی‬ ‫ممکن است‪.‬‬ ‫س��ینا زینل��ی در گفت وگو با ایرنا اف��زود‪ :‬ایران‬ ‫کشوری اس��ت که هم توسعه انس��انی دارد و هم‬ ‫دارای بزرگ تری��ن مخ��ازن گاز و نفت اس��ت که‬ ‫‪۲‬ه��زار کیلومتر ب��ا اب های ازاد جن��وب اتصال و‬ ‫بیش از نیم قرن س��ابقه حرک��ت صنعتی در این‬ ‫کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬کرم��ان بی��ش از ‪۳۰‬درص��د‬ ‫فعالیت ه��ای معدنی کش��ور و ذخایر خدادادی در‬ ‫حوزه س��نگ اهن‪ ،‬م��س‪ ،‬کرومیت و زغال س��نگ‬ ‫استانی و معدنی در کش��ور را دارا است و با تولید‬ ‫‪ ۱۰‬میلی��ون تن از مجم��وع ‪ ۵۰‬میلیون تن فوالد‬ ‫تولیدی کش��ور در افق ‪ ۱۴۰۴‬به قطب تولید این‬ ‫محصول تبدیل می شود‪.‬‬ ‫مش��اور صنعتی مرکز ارتباط صنعت و دانشگاه‬ ‫در دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرمان با بیان اینکه‬ ‫حمل زمینی مواد فوالدی گران است تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگر صنایع مرتبط با تولید فوالد در یک مکان جمع‬ ‫ش��ود اقتصادی تر و بهترین گزینه در بس��یاری از‬ ‫معادن بزرگ این اس��ت ک��ه اب را به کنار معادن‬ ‫انتق��ال دهند تا محصول نهایی را در همانجا تولید‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در کرمان به هم��ت و پیگیری های‬ ‫نماین��دگان منتخ��ب م��ردم در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی اب خلیج فارس به گل گهر سیرجان امده‬ ‫و در فازهای بعدی زمینه س��از رشد و تولید بیشتر‬ ‫استان کرمان را فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫زینل��ی گف��ت‪ :‬دول��ت در زمین��ه صنع��ت‬ ‫محدودیت هایی ایجاد می کند که این محدودیت ها‬ ‫به نفع کش��ور است اما برخی محدودیت ها به ضرر‬ ‫است و باید برداشته شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در زمینه تولید اگر پیچ و خم های‬ ‫غیرضروری برای دادن مجوز پیش پای ما باشد به‬ ‫معن��ای محدودیت غیرعقالنی و ناصحیح اس��ت و‬ ‫باید انها را از پیش پا برداریم‪.‬‬ ‫زینلی با بیان اینکه اگر در بخش هایی از سیستم‬ ‫اداری ما فس��اد وجود دارد ب��ه معنای محدودیت‬ ‫غلط و غیرعقالنی اس��ت و باید با ان مبارزه کنیم‬ ‫گف��ت‪ :‬وج��ود رانت ب��ه معن��ای محدودیت های‬ ‫ناصحی��ح و غیرعقالنی اس��ت و باید ب��ا ان مقابله‬ ‫کنی��م اما بعض��ی محدودیت ه��ا‪ ،‬محدودیت های‬ ‫عقالنی و درست است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سابقه ایرانیان در حوزه صنعت با‬ ‫بیان اینکه ما مسلمان ها صنعتگران بزرگی بوده ایم‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بخش بزرگی از صنعت کاغذ‪ ،‬کاشی‪،‬‬ ‫منبت کاری‪ ،‬صنایع ظریف و صنعت فرش متعلق‬ ‫به مس��لمانان بوده و ما در معماری صاحب سبک‬ ‫و سیاق بوده ایم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬م��ا مل��ت ب��زرگ و توانمن��دی‬ ‫هستیم؛ تمدن بزرگی داریم و باید دانشگاه‪ ،‬مراکز‬ ‫تحقیقات��ی‪ ،‬بخش خصوصی‪ ،‬صنع��ت و معدن ما‬ ‫دس��ت هم بدهند و باز ه��م پرچم عظمت صنعت‬ ‫ایرانی بار دیگر در قله های ایران اسالمی به اهتزاز‬ ‫دراید‪.‬‬ ‫نایب رئی��س هیات مدیره اتحادیه ش��رکت های‬ ‫تعاونی صنعتی اس��تان کرمان با بیان اینکه هدف‬ ‫نهایی از صنعت نفع مردم است اظهار کرد‪ :‬تولید و‬ ‫اشتغال که از سال ‪ ۱۳۹۶‬اقتصاد مقاومتی بر محور‬ ‫انها نامگذاری شده موجب پیشرفت و رشد اقتصاد‬ ‫خواهند شد و پرداختن به اشتغال پایدار و افزایش‬ ‫تولید ناخالص ملی و بهبود وضعیت معیشتی مردم‬ ‫و افزایش درامد سرانه نیز بر اثر فعال شدن و فعال‬ ‫مان��دن این بخش معنی دار ش��ده و قابلیت تحقق‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬مس��لما هرگونه پیش��رفت و بهبود‬ ‫شرایط در این زمینه و افزایش کمی و کیفی تولید‬ ‫بستگی به هماهنگی و همدلی بخش های دولتی و‬ ‫خصوصی دارد زیرا این بخش از اقتصاد ب ه خصوص‬ ‫در زمانی که پرداختن ب��ه اقتصاد مقاومتی محور‬ ‫اصلی فعالیت است اهمیت ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫زینلی اظه��ار کرد‪ :‬امی��دوارم دولت به خصوص‬ ‫در دوره جدی��د به نیازهای بخش صنعت و معدن‬ ‫برای رش��د و توس��عه توجه ویژه ای داشته باشد و‬ ‫اصالحات اساس��ی در قوانین و مقررات ایجاد کند‬ ‫تو پا گیر و تعدیل نرخ‬ ‫و با ح��ذف مق��ررات دس�� ‬ ‫تعرفه ه��ای هزینه س��از و موانع‪ ،‬کم��ک بزرگی به‬ ‫فعاالن عرصه صنعت و معدن کند‪.‬‬ ‫‪ ۱۹۷‬محدوده معدنی اردبیل واگذار می شود‬ ‫وی همچنین تاکید کرد‪ :‬تمامی جاده ها و راه های‬ ‫دسترس��ی در استان که توسط معادن مورد استفاده‬ ‫قرار داش��ته و مورد تخریب واقع می ش��وند‪ ،‬بررسی‬ ‫ش��ده و تکلیف شود تا معادن نسبت به اصالح مسیر‬ ‫یا واریز وجوه خس��ارت بر اس��اس قانون تا سقف یک‬ ‫درصد اقدام کنند‪.‬‬ ‫اش��ناگر بیان کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۹‬با اقدامات انجام‬ ‫ش��ده توسط ش��ورای معادن اس��تان‪ ،‬تعداد معادن‬ ‫غیرفعال استان از ‪ ۱۸۴‬مورد در ابتدای سال‪ ،‬به ‪۱۰۴‬‬ ‫مورد در پایان سال کاهش یافت و با این تعداد‪ ،‬بالغ‬ ‫بر ‪ ۸۰‬درصد معادن استان در پایان سال گذشته در‬ ‫استاندار گیالن بر لزوم پایش سیستماتیک و مستمر ذخایر‬ ‫معدنی اس��تان و همچنین استفاده از ظرفیت اداره کل زمین‬ ‫شناسی و اکتش��افات معدنی برای امکان سنجی احیاء معادن‬ ‫متروکه غیرفلزی تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ارس�لان زارع در جلس��ه شورای معادن‬ ‫اس��تان بر ضرورت رعایت اصول فنی در معادن و بهره برداری‬ ‫بهینه از انها تاکید کرد و گفت‪ :‬مطابق با قانون؛ سازمان نظام‬ ‫حالت فعال قرار گرفتند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬تمامی‬ ‫تصمیم��ات ما در ش��ورای معادن اس��تان پیرامون‬ ‫جلوگیری از خام فروش��ی‪ ،‬تخریب محیط زیس��ت و‬ ‫همچنی��ن ت�لاش برای ایجاد ثروت برای اس��تان از‬ ‫طری��ق فراوری مواد معدنی اس��ت و در این راس��تا‬ ‫گام بر می داریم‪.‬‬ ‫اس��تاندار س��منان با بی��ان اینکه بای��د مصوبات‬ ‫ش��ورای معادن اس��تان که با اکثریت ارا به تصویب‬ ‫می رس��د باید ب��ا قاطعیت اجرا ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان صالحیت‬ ‫وارد کردن حاش��یه به مصوبات و تفس��یر در اجرای‬ ‫مصوبات شورای معادن استان و سوءاستفاده از ابزار‬ ‫در اختی��ار خ��ود را ندارد‪ ،‬این مهم باب فس��اد را باز‬ ‫ک��رده و برچس��ب مقطعی و قابل تغیی��ر بودن را بر‬ ‫مصوبات ش��ورای معادن اس��تان می چسباند که به‬ ‫هیچ عنوان پسندیده نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹رای به سلب صالحیت بهره برداری‬ ‫از ‪ ۷‬معدن استان سمنان‬ ‫عل��ی تش��نه دل‪ ،‬رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان س��منان در بیستمین جلسه شورای‬ ‫معادن استان‪ ،‬از سلب صالحیت بهره برداری ‪۷‬معدن‬ ‫در استان خبرداد‪.‬‬ ‫لزوم پایش مستمر ذخایر معدنی گیالن‬ ‫مهندس��ی معدن‪ ،‬بر فرایند بهره برداری از معان نظارت دارد‬ ‫ولی الزم اس��ت روند فنی برداشت مواد معدنی‪ ،‬به طور دقیق‬ ‫رعایت شود‪.‬‬ ‫وی انجام صحیح وظایف نظارتی س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫مع��دن را زمینه س��از ب��ه حداق��ل رس��یدن مخاط��رات در‬ ‫فعالیت های معدنی دانس��ت و تاکید کرد که سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت گیالن‪ ،‬در مس��یر ص��دور مجوزهای جدید‬ ‫برداش��ت از معادن‪ ،‬با حساس��یت و دقت بیشتری اقدام کند‪.‬‬ ‫استاندار گیالن ادامه داد‪ :‬برای امکان سنجی دارا بودن قابلیت‬ ‫بهره ب��رداری از مع��ادن‪ ،‬کمیت��ه ای با حضور س��ازمان هایی‬ ‫ازجمله صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬منابع طبیعی‪ ،‬زمین شناسی‪،‬‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت‪ ،‬خانه معدن‪ ،‬فرمانداری و ارگان های‬ ‫نظارتی همچون بازرس��ی تشکیل و در جلسه اتی این شورا‪،‬‬ ‫گزارش جامعی ارائه دهند‪ .‬زارع اس��تفاده از ظرفیت اداره کل‬ ‫زمین شناسی و اکتش��افات معدنی استان برای امکان سنجی‬ ‫احیاء معادن متروکه غیرفلزی و نیز اخذ نظر کارشناسی این‬ ‫نهاد در خصوص ایمن س��ازی دکل های ب��رق را مورد تاکید‬ ‫ق��رار داد‪ .‬وی توجه به اصل پیش��گیری در بهره برداری های‬ ‫غیر اصول��ی از معادن‪ ،‬تهی��ه بانک اطالعاتی جام��ع و انجام‬ ‫مطالعات پژوهشی از دیگر مواردی بود که استاندار گیالن در‬ ‫این جلسه بر انها تاکید کرد‪.‬‬ ‫بالتکلیفی تجهیزات ‪ ۷۰‬میلیون یورویی فاز ‪ ۳‬مس سونگون‬ ‫فرماندار ورزقان با اشاره به بالتکیفی دپوی تجهیزات فاز ‪۳‬‬ ‫مجتمع مس سونگون گفت‪ :‬نرخ کنونی این تجهیزات بیش از‬ ‫‪ ۷۰‬میلیون یورو و حدود ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان است که باید‬ ‫هر چه س��ریع تر موضوع دپوی ای��ن تجهیزات تعیین تکلیف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬محمدباقر خان��ی در حاش��یه بازدید‬ ‫مس��ئوالن از بخش های مختلف مجتمع مس سونگون اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با وجود توسعه فعالیت ها و اکتشافات جدید در مجتمع‬ ‫مس س��ونگون که ذخیره قطعی مس را باال برده با مس��ائل‬ ‫عدیده ای نیز مواجه هس��تیم ک��ه ایجاد دمپ جدید از جمله‬ ‫انها است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال حاضر ماش��ین االت سنگین معدن برای‬ ‫حمل مواد باطله باید فاصل��ه طوالنی و ارتفاع ‪ ۵۰۰‬متری را‬ ‫ط��ی کنند که مس��ائل زیادی را به ویژه در زم��ان بارندگی و‬ ‫هوای مه الود در معدن ایجاد می کند و ممکن اس��ت حوادث‬ ‫جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یک سوم سرمایه گذاری فازهای یک تا ‪ 3‬به‬ ‫میزان ‪ ۲۰۰‬میلیون یورو انجام گرفته و اگر ‪ ۴۰۰‬میلیون یورو‬ ‫باقی مانده نیز تامین ش��ود همه این فازها می تواند به مرحله‬ ‫بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫در این جلس��ه مدیران و کارشناس��ان س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی اس��تان به طرح و بررس��ی موضوعات و مس��ائل‬ ‫مرتبط با فعالیت های مجتمع مس سونگون پرداختند‪.‬‬ ‫پیش��نهاد احداث انتن ریلی تبریز به منطقه ارس��باران نیز‬ ‫در این جلس��ه مطرح و مقرر ش��د بررس��ی ها و مطالعات ان‬ ‫به انجام برسد‪.‬‬ ‫علی بیات ماکو‪ ،‬مدیرعامل مجتمع مس سونگون در بازدید‬ ‫مسئوالن اس��تانی از مجتمع مس سونگون با اشاره به وجود‬ ‫‪ ۳۰۰‬کیلومتر مغزه س��نگ اکتش��افی در ورزقان‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫مجموعه به عنوان یک واحد صنعتی و معدنی بزرگ در استان‬ ‫فعالی��ت می کند و درحال حاضر در زمینه اس��تخراج معدن و‬ ‫تولید کنس��انتره مس فعال هس��تیم و امیدواری��م به زودی‬ ‫مباحث توسعه ای مجتمع تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ظرفیت فعلی تولید کنس��انتره این مجتمع را س��االنه‬ ‫‪ ۳۲۰‬هزار تن اعالم کرد و گفت‪ :‬تالش می کنیم در ‪ ۳‬س��ال‬ ‫این��ده با احداث فازهای ‪ ۳‬و ‪ ۴‬این رق��م را به ‪ ۶۰۰‬هزار تن‬ ‫افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در مورد احداث واحد ذوب و پاالیش نیز انجام‬ ‫مناقص��ه و تعیی��ن پیمانکار به نتیجه رس��یده و منتظر ابالغ‬ ‫هس��تیم که در صورت اجرای ان ش��اهد بهره برداری از واحد‬ ‫ذوب و پاالیش به ظرفیت ‪ ۲۰۰‬هزار تن خواهیم بود و زنجیره‬ ‫تولید مجتمع کامل تر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ذخی��ره معدنی مجتمع از حدود ‪ ۵۰۰‬هزار تن‬ ‫به یک میلیارد تن افزایش یافته و ذخیره زمین شناسی نیز از‬ ‫یک و نیم میلیارد تن فراتر رفته است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬اکتش��اف ذخایر زمین شناسی ما تا عمق‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬متری انجام ش��ده و با ورود دستگاه های حفاری‬ ‫جدید که قابلیت حفاری تا عمق ‪ 2‬هزار و ‪ ۵۰۰‬متری را دارند‬ ‫به شناسایی این ذخایر کمک بیشتری می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل مجتمع مس س��ونگون تصریح کرد‪ :‬در ورزقان‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۰۰‬کیلومتر مغزه س��نگ اکتش��افی وج��ود دارد‬ ‫ک��ه به معن��ی ‪ ۳۰۰‬کیلومتر حفاری و نمونه برداری اس��ت و‬ ‫درحال حاض��ر هزین��ه هر متر حفاری بالغ ب��ر یک میلیون و‬ ‫‪۶۰۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬جدی ترین و نخستین بخش فعالیت‬ ‫معدنی اکتشاف است‪.‬‬ ‫استاندار اذربایجان شرقی‪:‬‬ ‫اس��تاندار اذربایجان ش��رقی با بیان اینکه تامین سیمان به‬ ‫یک چالش تبدیل ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬ماهیت رفتن سیمان به‬ ‫بورس به دلیل شفاف سازی و حذف دالل بود‪ ،‬اما در عمل این‬ ‫اتفاق نیافتاد و مشکل حل نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدرضا پورمحمدی در جلس��ه شورای‬ ‫مسکن اذربایجان ش��رقی افزود‪ :‬در فصل کاری ساخت وساز‬ ‫قرار داریم و پروژه های متعدد استان نمی توانند سیمان مورد‬ ‫نیاز را تامین کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براس��اس گزارش��ات ارائه ش��ده‪ ،‬گرفتن کد‬ ‫بورس یک ماه زمان می برد که باید تدابیر الزم از سوی بورس‬ ‫انجام گیرد تا در عرض ‪ ۳‬تا‪ ۵‬روز کدبورس اختصاص یابد‪.‬‬ ‫پورمحم��دی همچنی��ن اظهار کرد‪ :‬باید مش��خص ش��ود‬ ‫ورود سیمان به بورس مشکل را حل نکرد‬ ‫متقاضی خرید سیمان از بورس برای استفاده‪ ،‬یا برای فروش‬ ‫خرید می کند که متاسفانه تدبیر قانونی الزم برای این منظور‬ ‫اندیشیده نشده است‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬باید پروژه های ملی و شرکت های ساختمانی‬ ‫و پیمانکاری که در اس��تان فعال هستند‪ ،‬در اولویت دریافت‬ ‫س��یمان قرار گیرند و در صورت وجود مازاد به سایر استان ها‬ ‫سیمان صادر شود‪.‬‬ ‫اس��تاندار اذربایجان شرقی گفت‪ :‬ش��رکت برق نیز میزان‬ ‫مصرف برق س��یمان صوفیان را بررسی و با توجه به اینکه در‬ ‫فصل ساختمانی قرار داریم‪ ،‬محدودیت های برقی را برای این‬ ‫شرکت کاهش دهد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه گزارش ارائه شده توسط دستگاه های‬ ‫ذی رب��ط در مورد ط��رح اقدام ملی در حد انتظ��ارات و قابل‬ ‫قبول نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬از ‪ ۴۰‬هزار واحد س��هم اس��تان از طرح‬ ‫اقدام ملی ‪ ۶‬هزار واحد با ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد پیشرفت فیزیکی‪،‬‬ ‫قابل قبول نیست‪.‬‬ ‫پورمحمدی در خصوص مشکالت شهر سهند نیز گفت‪ :‬در‬ ‫بحث مدیریت شهر جدید سهند و زیر ساخت ها مشکل وجود‬ ‫دارد که باید به صورت اساس��ی راهکاری اندیشیده شود و تا‬ ‫زمانی که برطرف نشده اند‪ ،‬نخواهیم توانست اقدامات اساسی‬ ‫انجام دهیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شرکت عمران شهرهای جدید در‬ ‫ش��هرهایی که شهرداری تش��کیل یافته و شورای شهر وجود‬ ‫دارد‪ ،‬باید منحل شود‪ ،‬اما شرکت عمران سهند تعهداتی ایجاد‬ ‫می کند تا با ان قرار داد بسته شود‪ .‬استاندار اذربایجان شرقی‬ ‫با تاکید بر اینکه جلس��ه شورای مس��کن باید به طور مرتب‬ ‫برگزار شود تا موضوعات را به جد پیگیری و رفع کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ثبت نام برای طرح اقدام ملی تعهداتی در شهرک سهند ایجاد‬ ‫کرده که باید حل شود‪.‬‬ ‫وی در خصوص فاز ‪ ۲‬شهرک صدرا اندیشه نیز تاکید کرد‪:‬‬ ‫اب و برق این ش��هرک واگذار شده و برای تامین گاز ان نیز‬ ‫اداره کل مس��کن و شهرسازی و ش��رکت دیداس برای تامین‬ ‫منابع با شرکت گاز همکاری کنند‪.‬‬ ‫در این جلس��ه مدیران کل مس��کن و شهرس��ازی و بنیاد‬ ‫مس��کن اس��تان‪ ،‬ش��رکت های برق و گاز و همچنین انجمن‬ ‫صنفی کارفرمایان صنعت سیمان‪ ،‬انجمن پیمانکاران و بورس‬ ‫گزارشات خود را ارائه دادند‪.‬‬ صفحه 6 ‫موج نارضایتی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی‬ ‫ناکارامدی در حمایت از حقوق کارگران‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 28‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 8‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 19‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪650‬‬ ‫از وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی اس��ت‪ .‬در حال‬ ‫حاض��ر نیز انتقادهای جدی بر عملکرد این س��ازمان از‬ ‫دولتی ش��دن تا خصوصی س��ازی غیرشفاف شرکت های‬ ‫زیرمجموعه ان و‪ ...‬وارد است‪.‬‬ ‫عالوه بر تمام موارد یادش��ده بسیاری از کارگران نیز‬ ‫از ارائه خدمات ناکافی و ناشایس��ت این س��ازمان گالیه‬ ‫دارند‪ .‬البته بخش قابل توجهی از این دس��ت ناکارامدی‬ ‫در س��ایه تامین نش��دن منابع مالی این نهاد ایجادشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهم ترین دالیل این کس��ری مال��ی را هم می توان به‬ ‫خلف وعده ه��ای دولت در پرداخت س��هم کارفرما برای‬ ‫برخی مش��اغل خاص‪ ،‬افزایش کارگاه های غیررس��می‬ ‫که بدون پوش��ش بیم��ه ای فعالی��ت می کنند و کاهش‬ ‫بیمه پردازان اشاره کرد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫جهش ‪ ۱۱۸‬درصدی‬ ‫سود فملی‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫منابع انسانی‪ ،‬بزرگ ترین ثروت هر جامعه ای هستند‪،‬‬ ‫چراکه توسعه و پیشرفت جامعه در سایه تالش کارگران‬ ‫حاصل می ش��ود؛ بنابراین تامین منافع و درخواست های‬ ‫کارگران اهمیت ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫تامین اجتماعی نیز به عنوان نهادی که از دل نهادهای‬ ‫کارگ��ری برام��ده‪ ،‬ارائه انواع خدمات به این قش��ر را بر‬ ‫عهده دارد‪.‬‬ ‫درواقع این س��ازمان تضمین کنن��ده خدمات و حامی‬ ‫کارگران در بروز حوادث یا بیماری و‪ ...‬اس��ت و از محل‬ ‫درصدی از حقوق کارگران به طور مس��تقیم و به حساب‬ ‫انها تشکیل شده است‪ .‬با این وجود‪ ،‬در دهه ‪ ۱۳۸۰‬این‬ ‫نهاد مردمی به دولت واگذار شد و اکنون زیرمجموعه ای‬ ‫فلزات‬ ‫تامین اجتماعی مصداق حق الناس است‬ ‫حسین حبیبی‪ ،‬فعال کارگری و عضو هیات مدیره کانون‬ ‫عالی شوراهای اسالمی کار در گفت وگو با «روزگار معدن»‬ ‫و در ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی گفت‪ :‬اصل ‪۲۹‬‬ ‫قانون اساس��ی بر برخورداری افراد از تامین اجتماعی از نظر‬ ‫بازنشستگی‪ ،‬بیکاری‪ ،‬پیری‪ ،‬ازکارافتادگی‪ ،‬بی سرپرستی‪ ،‬در‬ ‫راه ماندگی‪ ،‬حوادث و س��وانح و نیاز به خدمات بهداش��تی و‬ ‫درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و‪ ...‬تاکید دارد؛‬ ‫در همین حال‪ ،‬براس��اس این اصل دولت مکلّف است طبق‬ ‫قوانی��ن از محل درامدهای عموم��ی و درامدهای حاصل از‬ ‫مش��ارکت مردم‪ ،‬خدمات و حمایت ه��ای مالی فوق را برای‬ ‫یک یک افراد کشور تامین کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولتی شدن از جیب کارگران‬ ‫ام��ا عملکرد کنونی س��ازمان تامین اجتماع��ی با تعریف‬ ‫یادش��ده تفاوت دارد‪ .‬در واقع این سازمان از محل درصدی‬ ‫از حقوق کارگران به طور مس��تقیم و به حساب انها تشکیل‬ ‫شده است‪ ۷ .‬درصد از حق بیمه پرداختی به حساب تامین‬ ‫اجتماعی را کارگران و ‪ ۲۳‬درصد را هم کارفرما به حس��اب‬ ‫انها واریز می کند؛ یعنی جزئی از حقوق انهاس��ت؛ بنابراین‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی موضوع اصل ‪ ۲۹‬نیست‪ .‬سازمان‬ ‫تامین اجتماعی صندوق بیمه ای است که به کارگران تعلق‬ ‫دارد‪ .‬این فعال کارگری افزود‪ :‬با این وجود‪ ،‬مردم و کارگران‬ ‫در طول این س��ال ها به دولت‪ ،‬مس��ئوالن و سیاست گذاران‬ ‫اعتم��اد ک��رده و مدیریت اموال خ��ود را در این س��ازمان‬ ‫ب��ه دولت س��پرده اند‪ .‬هرچند ای��ن اطمین��ان انقدرها هم‬ ‫نتیجه بخش نبوده و انتقادهای بسیاری به سیاست گذاران و‬ ‫عملکرد انها درباره این سازمان وجود خواهد داشت‪ .‬حبیبی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬با توجه به موارد یادشده سازمان تامین اجتماعی‬ ‫از مصادیق حق الناس اس��ت و به جز کارگران کسان دیگری‬ ‫ح��ق بهره ب��رداری از ان را ندارند‪ .‬دولت نیز موظف اس��ت‬ ‫نس��بت به حفظ این امانت کوش��ا باشد؛ هرچند دولتمردان‬ ‫ما در طول ‪ ۴‬دهه گذش��ته امانت��دار خوبی برای‬ ‫کارگ��ران نبوده اند‪ .‬دولت ها در طول این س��ال ها‬ ‫به این س��ازمان همچون قلکی نگریس��ته اند و در‬ ‫شرایط ضرورت از ان برداشت کرده و هیچ گاه نیز‬ ‫این قرض را پس نداده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹دالیل کسری منابع‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬ب��ا ورود مهمانان ناخوانده‬ ‫جدی��د به صندوق تامین اجتماعی که پرداخت س��هم بیمه‬ ‫کارفرمای انها بر عهده دولت است‪ ،‬مشکالت صندوق بیش‬ ‫از پی��ش افزایش پیدا کرد‪ .‬ازجمل��ه گروه هایی که پرداخت‬ ‫حق بیمه س��هم کارفرم��ای انها باید از س��وی دولت انجام‬ ‫شود می توان به قالیبافان‪ ،‬کارگران ساختمانی‪ ،‬کامیونداران‪،‬‬ ‫بسیجیان‪ ،‬طالب و‪ ...‬اشاره کرد‪ .‬چنانچه این بدهی پرداخت‬ ‫شود‪ ،‬منابع صندوق به سطح پایداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫دول��ت در همین ح��ال وظیف��ه پرداخت س��رانه درمان‬ ‫کارگران را هم بر عهده داش��ته اما در پرداخت ان کوتاهی‬ ‫کرده اس��ت؛ بدین ترتیب ش��اهد مجموع��ه ای از مطالبات‬ ‫کارگران در س��ازمان تامین اجتماعی و از دولت هستیم که‬ ‫افزون بر ‪ ۳۸۰‬هزار میلیارد تومان براورد می شود و چنانچه‬ ‫این بدهی دولت پرداخت شود‪ ،‬منابع موردنیاز این صندوق‬ ‫تامین و بسیاری از چالش های ان برطرف خواهد شد‪ .‬یکی‬ ‫دیگ��ر از مواردی که منجر به کاهش منابع صندوق ش��ده‪،‬‬ ‫بحث قراردادهای کار اس��ت‪ .‬عضو هیات مدیره کانون عالی‬ ‫شوراهای اس�لامی کار گفت‪ :‬در طول سال های اخیر رابطه‬ ‫میان کارگر و کارفرما به واس��طه وجود قراردادهای موقت و‬ ‫کوتاه مدت به چالش کشیده شده است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬شاهد‬ ‫انعقاد قراردادهایی میان کارگر و کارفرما بدون بیمه پردازی‬ ‫هستیم‪ .‬درواقع فعالیت کارگاه های غیررسمی رو به افزایش‬ ‫است‪ .‬در این کارگاه ها نیروهای کار غیررسمی بدون قرارداد‬ ‫کار و بیمه فعالیت می کنند‪ .‬در ش��رایطی ک��ه قرارداد کار‬ ‫بر رواب��ط میان کارگ��ر و کارفرما حاکم نباش��د‪،‬‬ ‫قان��ون کار که ش��رایط حداقلی را ب��رای حمایت‬ ‫از کارگ��ران تعیین می کند‪ ،‬اجرایی نخواهد ش��د‪.‬‬ ‫در ادامه س��ازمان تامین اجتماعی نیز با کس��ری‬ ‫منابع روبه رو می ش��ود‪ .‬اما این پایان کار نیس��ت‪،‬‬ ‫چراکه در چنین فضایی و با وجود کس��ری منابع‪،‬‬ ‫سازمان در ارائه س��رویس های خدماتی و درمانی‬ ‫و بیم��ه ای به کارگ��ران دچار ضعف و چالش خواهد ش��د‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع در ادامه موجب می ش��ود کارگران به طور عام‬ ‫از عملکرد س��ازمان تامین اجتماعی رضایت نداشته باشند‪.‬‬ ‫حبیب��ی اف��زود‪ :‬تامین اجتماعی در ح��ال حاضر با دریافت‬ ‫منابع مس��تقیم از کارگران فعالیت و انواع خدمات درمانی و‬ ‫بیمه ای را ارائه می دهد‪ .‬موارد یادش��ده زمینه کاهش منابع‬ ‫صن��دوق را فراهم ک��رده؛ بنابراین برای ت��داوم فعالیت این‬ ‫صندوق ضروری به نظر می رس��ند‪ .‬وی در ادامه و در پاس��خ‬ ‫به سوالی مبنی بر واگذاری شرکت های تامین اجتماعی در‬ ‫قالب خصوصی سازی‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان تامین اجتماعی متعلق‬ ‫به کارگران اس��ت و نه دولت‪ .‬از س��ال ‪ ۱۳۸۲‬این س��ازمان‬ ‫ب��ه وزارت رفاه و تامین اجتماعی ملحق ش��د که از اس��اس‬ ‫فرایند اشتباهی بود‪ ،‬چراکه در حال حاضر حاکمیت دولت‬ ‫بر این س��ازمان جریان دارد‪ .‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬به راحتی‬ ‫امکان سوءاس��تفاده از این سازمان که براساس سرمایه های‬ ‫کارگران ش��کل گرفته فراهم ش��د‪ .‬در ادامه وزارت تعاون ‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی ش��کل گرفت و مجددا سازمان به عنوان‬ ‫دستگاهی زیرمجموعه ان قرار گرفت‪ .‬دولتی شدن سازمان‬ ‫تامی��ن اجتماعی موجب ش��ده دولت باب��ت رد دیون خود‪،‬‬ ‫مقداری از ش��رکت های س��ازمان تامین اجتماعی را واگذار‬ ‫کند‪ .‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬شاهد واگذاری و خصوصی سازی‬ ‫شرکت های زیرمجموعه این سازمان بودیم‪ .‬این واگذاری ها‬ ‫درحالی هس��تند که س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی از محل‬ ‫درص��دی از حقوق کارگران تش��کیل ش��ده و واگذاری ان‬ ‫مصداق حق الناس است‪ .‬ما تاکید داریم شرکای این سازمان‬ ‫کارگران‪ ،‬کارفرماها و دولت هس��تند‪ .‬دول��ت هم به میزان‬ ‫اورده خ��ود ک��ه ‪ ۳‬درصد براورد می ش��ود‪ ،‬ح��ق دخالت و‬ ‫نظردهی دارد‪ .‬هرچند در طول این سال ها‪ ،‬هیچ گاه سهم ‪۳‬‬ ‫درصدی دولت به سازمان تامین نشده است‪.‬‬ ‫این فعال کارگری در پاسخ به سوالی مبنی بر صحبت هایی‬ ‫که درباره ورشکستگی س��ازمان تامین اجتماعی می شود و‬ ‫چالش هایی که به دنبال ان ظاهر خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان‬ ‫تامین اجتماعی با کس��ری منابع روبه رو اس��ت؛ این کسری‬ ‫منابع از دو عامل نش��ات می گیرد که پیش تر به انها اش��اره‬ ‫ش��د؛ نخس��ت عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین‬ ‫اجتماعی و دیگری کاهش بیمه پردازی به دلیل کوتاه شدن‬ ‫قرارداده��ای میان کارگر و کارفرما و کارگران غیررس��می‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬س��ال پیش که س��ازمان با جمعیت ج��وان روبه رو بود؛‬ ‫ای��ن جمعیت تنها منابع مالی برای س��ازمان تولید می کرد‬ ‫و هیچ برداش��تی با عنوان بازنشس��تگی نداش��تیم؛ در این‬ ‫ش��رایط‪ ،‬س��ازمان با این چالش ها روبه رو نب��ود‪ .‬با توجه به‬ ‫فاکتورهای یادش��ده‪ ،‬ما به یکباره در جمع بیمه ش��دگان با‬ ‫خاتمه کار و بازنشستگی روبه رو شدیم‪ .‬در چنین شرایطی‪،‬‬ ‫واریزی نداریم و تنها برداش��ت از سازمان انجام می شود اما‬ ‫این برداشت تا چه زمانی امکان دارد؟‬ ‫وی افزود‪ :‬با وجود تمام چالش های یادش��ده تا ‪ ۲۰‬س��ال‬ ‫اینده امکان رفع ای��ن چالش ها وجود دارد‪ ،‬چراکه در حال‬ ‫حاض��ر حجم قابل توجه��ی از جوانان ام��اده کار را داریم و‬ ‫اش��تغال جوانان ب��ه منزل��ه بیمه پردازی اس��ت‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی‪ ،‬وظیفه دولت این است که اشتغال انها را مدیریت‬ ‫کند تا بیمه پردازی با موفقیت انجام و به دنبال ان کس��ری‬ ‫منابع سازمان تامین شود‪ .‬در ادامه نیز برای ‪ ۲۰‬سال اینده‬ ‫از هم اکنون چاره ای اساسی اندیشیده شود‪.‬‬ ‫نبود شفافیت دلسردکننده است‬ ‫کیوم��رث فتح اله کرمانش��اهی‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا «روزگار معدن» تاکید کرد‪ :‬س��ازمان تامین‬ ‫اجتماع��ی از رس��الت اصلی خ��ود فاصله بس��یاری گرفته‬ ‫است‪ .‬این س��ازمان با هدف س��رویس دهی به اعضای خود‬ ‫یعنی کارگران و بیمه پردازان ایجاد ش��د اما به جای اجرای‬ ‫مسئولیت های واگذارش��ده به ان اقدام به احداث مجموعه‬ ‫سرمایه گذاری با عنوان شستا کرده است‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫این س��وال مطرح می ش��ود که منافع این دست اقدامات به‬ ‫جیب چه کس��انی می رود؟ ایا کارگ��ران به عنوان صاحبان‬ ‫اصلی س��ازمان تامین اجتماعی از منافع ان سهمی دارند؟‬ ‫شستا با هدف اجرای فعالیت های اقتصادی چندین شرکت‬ ‫زیرمجموع��ه ایجاد کرده اما منافع ان در نهایت به کارگران‬ ‫و کسانی که حق بیمه پرداخت می کنند‪ ،‬نمی رسد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬در ط��ول س��ال های طوالنی که از‬ ‫تاس��یس س��ازمان تامین اجتماع��ی می گ��ذرد‪ ،‬موجی از‬ ‫نارضایتی نسبت به عملکرد این سازمان شکل گرفته؛ بخش‬ ‫قاب��ل توجهی از این نارضایتی ها در س��ایه نبود ش��فافیت‬ ‫عملکردی این س��ازمان حاصل شده است‪ .‬نبود شفافیت در‬ ‫همه س��طوح به فس��اد‪ ،‬رانت و س��ایر چالش های اقتصادی‬ ‫را منج��ر خواهد ش��د؛ بنابرای��ن انتظار م��ی رود برای رفع‬ ‫این دس��ت چالش ها‪ ،‬گزارش��ی کامل و شفاف از عملکرد و‬ ‫صورت های مالی س��ازمان تامین اجتماعی و س��ایر صنایع‬ ‫وابسته به ان ارائه شود‪ .‬در همین حال‪ ،‬کارگران از سود این‬ ‫سازمان و فعالیت های اقتصادی وابسته به ان سهیم باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹نارضایتی و ناکارامدی‬ ‫کرمانش��اهی گفت‪ :‬متاسفانه در موارد متعددی‬ ‫شاهدیم مسئوالنی که زمان و دوران فعالیت شان‬ ‫به پایان رسیده به سازمان تامین اجتماعی منتقل‬ ‫می شوند و این موضوع زمینه ناکارامدی عملکرد‬ ‫این سازمان را تشدید می کند‪.‬‬ ‫در واقع س��ازمان تامین اجتماعی به جای انکه‬ ‫حامی حقوق کارگران باش��د به بنگاهی برای سرویس دهی‬ ‫به جناح ها و باندهای سیاس��ی بدل شده است‪ .‬بدون تردید‬ ‫این دست اقدامات و شرایط زمینه نارضایتی بیمه پردازان و‬ ‫کارگران را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ما با خیل عظیمی از کارگران روبه رو هس��تیم‬ ‫که حق بیم��ه انها به موقع پرداخت می ش��ود؛ مالیات انها‬ ‫در اس��رع وقت پرداخت می ش��ود؛ بنابرای��ن انتظار می رود‬ ‫خدمت رس��انی به این قش��ر نیز به بهترین شکل انجام شود‬ ‫اما در عمل‪ ،‬شرایط کامال برعکس است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتص��اد در ادامه با اش��اره به تالش های‬ ‫کارگ��ران در چرخ��ه تولید ک��ه قابلیت جایگزین��ی ندارد‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬انتظ��ار می رود س��ازمان تامی��ن اجتماعی خدمات‬ ‫شایس��ته ای را مطاب��ق وظای��ف خ��ود ب��ه بیمه پ��ردازان‬ ‫ارائه دهد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به همه گیری وی��روس کووید ‪ ۱۹‬در طول‬ ‫یک س��ال و نیم گذش��ته گفت‪ :‬متاسفانه در این بازه زمانی‬ ‫ش��اهد بودیم که بس��یاری از کارگران به این ویروس مبتال‬ ‫و ناچار ش��دند هزینه های درمان خود را ش��خصا‬ ‫پرداخت کنند‪.‬‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی وظایف��ی را در قبال‬ ‫ارائه خدم��ات درمانی ب��ه بیمه پ��ردازان خود بر‬ ‫عهده دارد؛ با این وجود در واقعیت شاهد هستیم‬ ‫که ب��ا بهانه های گوناگون از پرداخت بس��یاری از‬ ‫هزینه های دارو و درمان س��ر ب��از می زنند‪ .‬یا در‬ ‫موارد متعددی بهره گیری از خدمات این س��ازمان نیازمند‬ ‫پیگیری های طوالنی مدت اس��ت و مراجع��ان را پاس کاری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫بسیاری از بیمارستان ها به دلیل بدهکاری که از دولتی ها‬ ‫دارن��د از ارائ��ه خدمات به م��ردم خ��ودداری می کنند‪ .‬در‬ ‫چنین ش��رایطی‪ ،‬ش��اهد مش��کالت عدیده ای برای افرادی‬ ‫هس��تیم که همچنان حق بیمه خ��ود را پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫این فضا زمینه نارضایتی کارگ��ران و بیمه پردازان را فراهم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫کرمانش��اهی در پاس��خ ب��ه س��والی مبن��ی ب��ر رون��د‬ ‫خصوصی سازی در س��ازمان تامین اجتماعی و شرکت های‬ ‫زیرمجموعه ان‪ ،‬گفت‪ :‬خصوصی س��ازی و واگذاری نهادهای‬ ‫زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی نیز طی سال های اخیر‬ ‫به دلیل نبود شفافیت با چالش های اساسی روبه رو است‪ .‬کما‬ ‫اینکه شرکت های واگذارش��ده به بخش خصوصی با عنوان‬ ‫خصولتی یاد می ش��وند؛ یعنی سرمنشا تمام این واحدها در‬ ‫نهایت و مجددا باز هم به دولت می رس��د‪ .‬از مجموع موارد‬ ‫یادش��ده اینطور برداشت می ش��ود که چنانچه شفافیت بر‬ ‫عملکرد این سازمان حاکم شود‪ ،‬امکانی برای رفع مشکالت‬ ‫فراه��م خواهد ش��د‪ .‬در همین حال‪ ،‬چنانچ��ه رابطه میان‬ ‫کارگر و کارفرما نیز براس��اس قانون مشخص شود می توان‬ ‫به بهبود موقعیت کنونی امید داش��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬قوانین‬ ‫حاکم بر این س��ازمان و نحوه عملکرد ان نیز براساس قانون‬ ‫مشخصی باشد تا امکان انواع سوءاستفاده از بین برود‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫از مجموع موارد یادش��ده اینطور برداشت می شود که‬ ‫تامین اجتماع��ی به عنوان نهادی حامی حقوق کارگران‬ ‫در این سال ها از مسیر اصلی خود دور شده است‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬فضایی غیرشفاف بر عملکرد ان سایه‬ ‫افکنده و در چنین فضایی موجی از نارضایتی نسبت به‬ ‫عملکرد این س��ازمان میان کارگران ایجاد ش��ده است‪.‬‬ ‫ب��دون تردید‪ ،‬تداوم این ش��رایط‪ ،‬اس��یب های غیرقابل‬ ‫جبران��ی را به بدن��ه کارگری به عن��وان مهم ترین ثروت‬ ‫اجتماعی کش��ور وارد می کند؛ این کمبودها و چالش ها‬ ‫در حالی هستند که بسیاری از بیمه پردازان حتی نسبت‬ ‫به حقوق خ��ود اگاهی ندارند و بدین ترتیب از مطالبات‬ ‫اولیه نیز محروم هستند‪ .‬درنتیجه اگاهی رسانی و اصالح‬ ‫شرایط موجود ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫احداث پروژه مگامدول اهن اسفنجی در فوالد خوزستان‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه فوالد خوزستان گفت‪ :‬با هدف‬ ‫تامین اهن اس��فنجی م��ورد نیاز جهت پای��داری خط تولید‬ ‫شرکت فوالد خوزستان‪ ،‬احداث پروژه مگامدول اهن اسفنجی‬ ‫(زمزم ‪ )۳‬در حال انجام است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فوالد خوزس��تان‪ ،‬میثم شهنیانی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬احداث پروژه مگامدول اهن اس��فنجی (زمزم ‪)۳‬‬ ‫با ظرفیت تولید س��االنه ‪ ۱.۷۶‬میلیون تن اهن اس��فنجی‪ ،‬با‬ ‫درجه فلزی ‪ ۹۳‬درصد و کربن ‪ ۲.۲‬درصد بر اس��اس کیفیت‬ ‫مواد ورودی تعیین ش��ده در طرح و ب��ا هدف تامین کمبود‬ ‫اهن اس��فنجی مورد نیاز‪ ،‬برای ایجاد پای��داری تولید فعلی و‬ ‫توسعه های اتی شرکت فوالد خوزستان تعریف و در حال اجرا‬ ‫است‪ .‬وی دربار ه توجیه اقتصادی این پروژه افزود‪ :‬ذکر همین‬ ‫نکته کافی است که تنها از محل تفاوت سود حاصل از تولید‬ ‫کمبود اهن اسفنجی به جای خرید ان‪ ،‬حدود ‪ ۳۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان صرفه جویی سالیانه حاصل خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��هنیانی در ادام��ه گفت‪ :‬ق��رارداد عملی��ات اجرایی این‬ ‫پروژه از نیمه دوم سال ‪ ۱۳۹۸‬با سرمایه گذاری ‪ ۱۳۵‬میلیون‬ ‫یورو اغاز ش��ده و درحال حاضر بیش از ‪ ۵۴‬درصد پیش��رفت‬ ‫فیزیکی داشته است‪.‬‬ ‫وی در بی��ان ویژگی های این مگاپروژه به مواردی همچون‪:‬‬ ‫باالتری��ن ظرفی��ت تولید اهن اس��فنجی با کیفیت مناس��ب‬ ‫در بی��ن طرح های مش��ابه اجرا ش��ده در کش��ور‪ ،‬دارا بودن‬ ‫سیس��تم تزریق اکس��یژن که قابلیت افزایش ظرفیت تولید‬ ‫اهن اس��فنجی تا ‪ ۱.۹‬میلیون تن در س��ال را خواهد داشت‪،‬‬ ‫به کارگیری فن��اوری جدید در بخش کوره و افزایش قطر ان‬ ‫به ‪ ۷.۱۵‬متر‪ ،‬بهره گیری از بیش��ترین تعداد ‪ Bay‬در طراحی‬ ‫ریفرمر و اس��تفاده از توان شرکت ها و س��ازندگان داخلی به ‬ ‫میزان ‪۶۰‬درصد ارزش پروژه در راستای سیاست های اقتصاد‬ ‫مقاومتی کشور اشاره کرد‪.‬‬ ‫شهنیانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬درحال حاضر ب ه دلیل عملیات‬ ‫س��اخت و نصب تجهیزات این پروژه حدود ‪ ۲۵۰‬تا ‪ ۳۰۰‬تَن‬ ‫ب ه صورت مستقیم و حدود ‪ ۱۵۰۰‬تن ب ه صورت غیرمستقیم‬ ‫مشغول به کار هس��تند و پس از بهره برداری از این مگاپروژه‬ ‫به صورت مس��تقیم و ‪ ۸۰۰‬تَن به ‬ ‫نی��ز برای حدود ‪ ۲۰۰‬تَن ‬ ‫صورت غیر مستقیم‪ ،‬اشتغال پایدار ایجاد می شود‪.‬‬ ‫س��ود ش��رکت ملی صنایع مس ایران در س��ال‬ ‫گذشته ‪ ۱۱۸‬درصد رشد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مس پرس‪ ،‬اردش��یر س��عد محمدی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع م��س ایران گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت مل��ی صنایع م��س ای��ران در دوازده ماه‬ ‫منتهی به اس��فند س��ال ‪ ۱۳۹۹‬مبلغ ‪ ۱۳۰۲‬ریال‬ ‫به ازای هر س��هم س��ود حسابرسی ش��ده محقق‬ ‫کرده که نس��بت به دوره مش��ابه س��ال گذش��ته‬ ‫‪۱۱۸‬درصدی رشد داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی صنایع م��س ایران‬ ‫در پایان س��ود خالص ‪ ۱۲‬ماهه ش��رکت اصلی را‬ ‫‪ ۲۶۱۸۵‬میلیارد تومان و س��ود تلفیقی هر سهم را‬ ‫‪ ۱۳۰۹‬ریال عنوان کرد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۲۸‬درصدی‬ ‫صادرات فوالد‬ ‫در فصلی که گذشت ش��رکت های بزرگ کشور‬ ‫بیش از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۷۸‬هزار و ‪ ۳۶‬تن فوالد صادر‬ ‫کردند که ناظر بر رشد ‪ ۱۲۸‬درصدی عملکرد انها‬ ‫در هم سنجی با سال گذشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عملکرد ش��رکت های ذوب اهن‬ ‫و ف��والد مبارک ه اصفهان‪ ،‬فوالد خوزس��تان‪ ،‬فوالد‬ ‫اکسین‪ ،‬فوالد هرمزگان‪ ،‬فوالد الیاژی ایران‪ ،‬فوالد‬ ‫اذربایج��ان‪ ،‬فوالد خراس��ان‪ ،‬ف��والد کاوه جنوب‪،‬‬ ‫صب��ا فوالد‪ ،‬ف��والد بناب‪ ،‬جهان فوالد س��یرجان‪،‬‬ ‫س��نگ اهن چادرمل��و و فوالد کویر حاکی اس��ت‬ ‫در خردادماه امس��ال این ش��رکت ها ‪ ۹۱۶‬هزار و‬ ‫‪ ۲۳۶‬ت��ن فوالد ص��ادر کردند که حاکی از رش��د‬ ‫‪۱۰۴‬درصدی در مقایسه با خرداد ماه ‪ ۹۹‬است‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬ف��والد خوزس��تان با ص��ادرات‬ ‫‪۵۲۳‬هزار و ‪ ۳۲۱‬تن بلوم‪ ،‬بیلت و اسلب در ‪3‬ماهه‬ ‫نخست امسال بهترین عملکرد را در بین شرکت ها‬ ‫داشت و رشد ‪ ۹۲‬درصدی به ثبت کرد‪.‬‬ ‫پ��س از ان ذوب اه��ن اصفه��ان ب��ا ص��ادرات‬ ‫‪۳۱۵‬ه��زار و ‪ ۸۴۴‬تن��ی و رش��د ‪ ۷۵‬درص��دی و‬ ‫فوالد مبارکه با ص��ادرات ‪ ۲۶۷‬هزار و ‪ ۸۶۱‬تنی و‬ ‫رش��د ‪۳۲۵‬درصدی در مکان های دوم و سوم قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫بهترین عملکرد خرداد ماه نیز به ترتیب به فوالد‬ ‫خوزس��تان با ‪ ۱۸۲‬هزار و ‪ ۱۳۴‬تن‪ ،‬فوالد مبارکه‬ ‫ب��ا ‪ ۱۶۱‬ه��زار و ‪ ۸۲۹‬تن و ف��والد کاوه جنوب با‬ ‫‪۱۲۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن رسید‪.‬‬ ‫بلوم‪ ،‬بیلت‪ ،‬اسلب‪ ،‬ورق عریض‪ ،‬مقاطع الیاژی‪-‬‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬میلگرد‪ ،‬اهن اس��فنجی و بریکت گرم‪،‬‬ ‫عم��ده محصوالت ف��والدی صادراتی را تش��کیل‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫مجم��وع صادرات ف��والد ایران (ف��والد میانی و‬ ‫محصوالت فوالدی) در سال گذشته ‪ ۹‬میلیون تن‬ ‫بوده که نس��بت س��ال ‪ ،۹۸‬کاهش ‪ ۱۳.۱‬درصدی‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫ای��ن کاهش صادرات از نظ��ر وزنی یک میلیون‬ ‫و ‪ ۳۶۲‬هزار تن بوده اس��ت‪ .‬سال گذشته صادرات‬ ‫فوالد میانی کش��ور ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۱۶۲‬هزار تن بوده‬ ‫که کاهش ‪ ۱۱‬درصدی را نسبت به سال ‪ ۹۸‬نشان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫از صادرات فوالد میانی در س��ال گذشته‪ ،‬سهم‬ ‫ص��ادرات بیلت و بلوم ‪ 4‬میلی��ون و ‪ ۵۶۴‬هزار تن‬ ‫و س��هم صادرات اس��لب یک میلیون و ‪ ۵۹۸‬هزار‬ ‫تن بوده است‪ .‬صادرات اسلب در سال ‪ ،۹۹‬کاهش‬ ‫‪۲۳‬درصدی را تجربه کرده و صادرات بیلت و بلوم‪،‬‬ ‫‪ ۶‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د‪ ،‬برنامه های توس��عه ای‬ ‫کش��ورهای پیش��رو فوالدی به ویژه هندوس��تان‪،‬‬ ‫رف��ع محدودیت ه��ای کرونایی و بازگش��ت دیگر‬ ‫ش��رکت ها به مدار تولید‪ ،‬خطری ب��رای بازارهای‬ ‫صادرات��ی فوالد ایران اس��ت و بای��د از حاال برای‬ ‫ص��ادرات ‪۱۵‬میلی��ون تنی در اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬برنامه‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ صفحه 7 ‫بررسی معامالت تاالرشیشه ای در هفته گذشته‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬تیر ‪ 8 1400‬ذی الحجه ‪ 19 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال چهارم شماره ‪650‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ - 88713730:‬پیامک‪30082190:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3:‬نمابر اگهی ها‪88724211:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬از تحول بزرگ فرهنگی اموزش��ی‬ ‫بازار سرمایه خبر داد و گفت‪ :‬تحول فرهنگی اموزشی بازار سرمایه ماموریت‬ ‫جدید بورس است‪.‬‬ ‫به گزارش س��نا‪ ،‬محمدعلی دهقان دهنوی در حاش��یه بازدید از شرکت‬ ‫اطالع رسانی و خدمات بورس گفت‪ :‬انتظار می رود با نقش های جدیدی که‬ ‫برای شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس تعریف شده‪ ،‬این شرکت برترین‬ ‫خدمات را به مخاطبان ارائه دهد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تغییر ماموریت های کلیدی شرکت اطالع رسانی و خدمات‬ ‫ب��ورس در دوره جدید مدیریتی افزود‪ :‬در ماموریت جدید این ش��رکت بر‬ ‫«فرهنگ س��ازی و اموزش» و «ارائه خدمات مدیریت به سازمان و ارکان»‬ ‫تمرکز ش��ده و امور خبر و اطالع رس��انی به روابط عمومی سازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار واگذار شده است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار گفت‪ :‬درحال حاضر این ش��رکت‪،‬‬ ‫خدمات با کیفیتی به سازمان بورس ارائه می دهد و سایر نهادهای مالی هم‬ ‫می توانند مصرف کننده این خدمات باشند‪.‬‬ ‫دهقان دهنوی ضمن پیشنهاد به طرح تشکیل «کانون ارزیابی مدیران»‬ ‫نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس از این ظرفیت‬ ‫برخوردار اس��ت که به مرکزی تبدیل شود تا سازمان ها و نهادهای مختلف‬ ‫مالی بتوانند ارزیابی عملکرد خود و مدیران خود را به این شرکت بسپارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از انجا که بسیاری از نهادهای جدید التاسیس در بازار سرمایه‬ ‫در تامین نیروی انس��انی متخصص دچار مش��کل اند‪ ،‬نقش��ی شبیه به یک‬ ‫موسس��ه کاریابی در حوزه بازار س��رمایه خالی اس��ت‪ .‬اگر بانک اطالعاتی‬ ‫جامع��ی از متخصصان اموزش دی��ده و دارای گواهی نامه تخصصی تدوین‬ ‫ش��ود نهادهای مختلف در زمان انتصاب یک مدیر یا استخدام کارشناس با‬ ‫اطمینان خاطر به شما مراجعه و از گزارش ارزیابی شما استفاده می کنند‪.‬‬ ‫دهقان دهنوی توضیح داد‪ :‬همچنین نوعی نظام رتبه بندی ایجاد می شود‬ ‫تا نهادهای مختلف مدیریت خود را ارتقا و خود را با اخرین استانداردهای‬ ‫مدیریتی هماهنگ کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به طرح تحول «فرهنگ سازی و اموزش» به عنوان‬ ‫ماموریت کلیدی ش��رکت اطالع رس��انی و خدمات بورس خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫توس��عه سواد مالی در کشور مسئولیت اجتماعی سازمان بورس و نهادهای‬ ‫مالی است؛ البته در این بخش قصد رقابت با موسسات اموزشی خصوصی را‬ ‫نداریم بلکه هدف ما ارتقای اموزش و سواد مالی است؛ به نحوی که مفاهیم‬ ‫و اموزه های بورس��ی به مدارس و کتاب های درسی و محیط خانواده ها راه‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬فرهنگ س��ازی در بازار س��رمایه را‬ ‫همچنان نیازمند تقویت دانس��ت و گفت‪ :‬در س��ال های اخیر میلیون ها نفر‬ ‫به بازار س��رمایه پیوسته اند که شاید در گام اول الفبای بورس را ندانند اما‬ ‫ب��ا رویکرد «اموزش محور» می ت��وان انتظارات و باورهای غلط در این بازار‬ ‫را اصالح کرد‪.‬‬ ‫دهق��ان دهنوی با بیان اینکه تمرکز اموزش ها باید مش��وق اس��تفاده از‬ ‫خدمات س��بدگردان ها‪ ،‬ش��رکت های مشاوره س��رمایه گذاری و صندوق ها‬ ‫باش��د افزود‪ :‬البته در موضوع اموزش قصد رقابت با موسس��ات اموزش��ی‬ ‫خصوص��ی را نداریم بلکه هدف ما ارتقای اموزش و س��واد مالی اس��ت؛ به‬ ‫نح��وی که مفاهیم و اموزه های بورس��ی به مدارس و کتاب های درس��ی و‬ ‫محیط خانواده ها راه یابد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد‪ :‬در ارزیابی نهایی برای ما‬ ‫مهم این است که بازار سرمایه تا چه حد به تولید‪ ،‬اشتغال و سرمایه گذاری‬ ‫در کش��ور کمک کرده است و ش��رکت اطالع رس��انی و خدمات بورس‪ ،‬با‬ ‫کمک به فرهنگ س��ازی و اموزش نقش��ی بس��زایی در نیل به این اهداف‬ ‫ایفا می کند‪.‬‬ ‫همچنین علیرضا قنادان‪ ،‬مدیرعامل شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس‬ ‫در این دیدار ضمن ارائه گزارشی کوتاه از فعالیت ها و ماموریت های جدید‪،‬‬ ‫پروژه های سال ‪ ۱۴۰۰‬این شرکت را تشریح کرد و گفت‪ :‬با مشخص شدن‬ ‫ماموریت های جدید ش��رکت اطالع رس��انی هدف گذاری طرح تحول بزرگ‬ ‫فرهنگی اموزش��ی بازار س��رمایه اغاز و چارچوب و م��دل جدید بازتعریف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫قنادان ضمن تش��ریح برخی اقدامات انجام شده در ‪ 2‬ماه گذشته گفت‪:‬‬ ‫اصالح حکمرانی ش��رکتی و فرایندهای داخلی‪ ،‬اصالح س��اختار س��ازمانی‬ ‫متناس��ب با ماموریت های جدید‪ ،‬اصالح و طراحی س��اختار جدید بودجه‬ ‫ش��رکت و انتقال ماموریت های س��نا ب��ه روابط عمومی‪ ،‬اه��م اقدامات این‬ ‫شرکت از اوایل خرداد تاکنون بوده است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تدوی��ن طرح ارتق��ای عملک��رد و جایگاه بازار س��رمایه‬ ‫ای��ران‪ ،‬توس��عه مرک��ز ازم��ون‪ ،‬طراح��ی و راه ان��دازی پلتف��رم جدی��د‬ ‫اموزش��ی‪ ،‬تولی��د مناب��ع اموزش��ی گواهینامه ه��ای ب��ازار س��رمایه را‬ ‫ازجمل��ه ماموریت ه��ا و پروژه ه��ای کوتاه م��دت این ش��رکت در امس��ال‬ ‫ذکر کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت اطالع رس��انی و خدم��ات بورس با اش��اره ب��ه نیاز‬ ‫س��ازمان بورس به ایجاد تحولی بزرگ در حوزه ه��ای فعالیتی خود افزود‪:‬‬ ‫فهرس��تی از برنامه ه��ا و پروژه های دارای اولویت توس��عه ای با مش��ارکت‬ ‫کلی��ه واحده��ا در س��ازمان ب��ورس و برخ��ی صاحب نظ��ران و فع��االن‬ ‫ب��ازار تهیه ش��ده تا ب��ا اجرای ان تح��والت اساس��ی در بازار س��رمایه را‬ ‫شاهد باشیم‪.‬‬ ‫قنادان همچنین از تبدیل شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس به «هاب‬ ‫بازارسازی» در حوزه اموزش و فرهنگ سازی و حمایت از فعاالن بازار خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬ارتقای سیس��تم های نرم افزاری‪ ،‬س��خت افزاری و تجهیز مراکز‬ ‫ازمون و تکمیل زیر س��اخت ها به صورت منطقی از اصلی ترین اولویت های‬ ‫شرکت در دوره جدید خواهد بود‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫ش��اخص کل در هفته گذش��ته با شکست مقاومت خود‬ ‫و رش��د ‪ ۱.۸۳‬درص��دی به ی��ک میلی��ون و ‪ ۳۰۵‬هزار و‬ ‫‪۵۴۳‬واحد رسید‪.‬‬ ‫هفته ای که گذشت برای بازار و اهالی ان هفته مناسب‬ ‫و امیدوارکنن��ده ای با روند مثبت ب��ود؛ چرا که بازار بعد از‬ ‫گذش��ت چند ماه انتظار باالخره مقاومت خود را شکست‬ ‫ک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار واحد عبور کرد‪ .‬هرچند‬ ‫و از س��د ی ‬ ‫که گاهی نیز با روند نزولی همراه شد‪ ،‬اما به گفته بسیاری‬ ‫از کارشناس��ان جنس این منفی ه��ا با منفی های ماه های‬ ‫گذشته متفاوت بوده است‪.‬‬ ‫باش��گاه خبرنگاران جوان برای بررسی بیشتر جزئیات‬ ‫روند بازار در هفته گذش��ته با کارشناسان بازار سرمایه به‬ ‫گفت وگو پرداخته که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود پول حقیقی ها‬ ‫کوروش اسایش‪ ،‬کارش��ناس بازار سرمایه در گفت وگو‬ ‫با باش��گاه خبرنگاران جوان در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫ش��اخص کل و هم وزن در هفته ای که گذش��ت چه میزان‬ ‫رشد داشتند؟ اظهار کرد‪ :‬در هفته ای که گذشت شاخص‬ ‫کل ب��ا افزایش ‪ ۱.۸۳‬درصدی به یک میلیون و ‪ ۳۰۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۴۳‬واح��د رس��ید‪ .‬ش��اخص کل هم وزن نیز با رش��د‬ ‫‪۲.۳۲‬درصدی به عدد ‪ ۴۰۱‬هزار و ‪ ۶۹۳‬واحد رسید که این‬ ‫موضوع نش��ان دهنده این است که در هفته ای که گذشت‬ ‫ش��رکت های کوچک نسبت به ش��رکت های شاخص ساز‬ ‫رش��د مطلوب تری داش��ته اند‪ .‬همچنی��ن حجم معامالت‬ ‫‪۹.۷‬درص��د‪ ،‬دفعات معامالت ‪ ۷۸‬درصد و ارزش معامالت‬ ‫بازار نسبت به هفته گذشته ‪ ۷‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که‬ ‫در هفته گذش��ته کدام صنایع پیش��تاز بودند؟ بیان کرد‪:‬‬ ‫صنعت منس��وجات با ‪ ۱۶.۴۵‬درصد رش��د در رتبه اول و‬ ‫عضو هیات مدیره ش��رکت فوالد خوزس��تان با اش��اره‬ ‫به اینکه در بس��یاری از ش��اخص های بازار سرمایه رتبه‬ ‫نخس��ت را داریم‪ ،‬از استقرار تفکر خلق ارزش در شرکت‬ ‫فوالد خوزس��تان خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی فوالد‬ ‫خوزس��تان‪ ،‬محمد مه��دی موم��ن زاده تح��ول در تفکر‬ ‫راهب��ردی را دلیل موفقیت یک بنگاه اقتصادی دانس��ت‬ ‫و اظه��ار ک��رد‪ :‬هیات مدی��ره با تفکر خل��ق ارزش برای‬ ‫ذی نفعان پای به عرصه فعالیت گذاشته است‪ .‬در راهبرد‬ ‫نوین��ی که در دنیای امروز مبنای فعالیت س��ازمان های‬ ‫پیش رو در نظر گرفته می شود‪ ،‬مالک تصمیم گیری تفکر‬ ‫ارزش��ی اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به وضعیت مناسب شرکت‬ ‫فوالد خوزس��تان در بازار سرمایه گفت‪ :‬درحال حاضر در‬ ‫بیش��تر نس��بت های مالی‪ ،‬عملیاتی و عملکردی ما رتبه‬ ‫اول صنعت فلزات اساس��ی در بازار س��رمایه را در اختیار‬ ‫داریم‪ .‬در ش��اخص های��ی همچون بازده��ی دارایی ها‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت س��بدگردان س��رامد بازارگفت‪:‬‬ ‫س��یگنال هایی که از رویکرد اقتص��ادی رئیس جمهوری‬ ‫منتخب حاصل ش��ده است‪ ،‬حکایت از عدم قیمت گذاری‬ ‫دس��توری‪ ،‬ایج��اد بازار رقابتی‪ ،‬توجه ب��ه تولید داخلی و‬ ‫حمای��ت از س��رمایه گذاران خ��رد دارد‪ .‬مجم��وع ای��ن‬ ‫موضوعات‪ ،‬نویدبخش اتفاق های خوش در بازار س��رمایه‬ ‫است‪.‬‬ ‫امیرحم��زه مالمیردر گفت وگو با س��نا اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫شرایط باثباتی‪ ،‬شبیه به وضعیتی که اکنون در حال وقوع‬ ‫است حاکم شود‪ ،‬بازار نیز رنگ ثبات و ارامش و دوری از‬ ‫رفتارهای هیجانی را به خود خواهد دید‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫از فشار عرضه و تقاضا بر بازار کاسته می شود و پدیده صف‬ ‫نشینی نیز از بین خواهد رفت‪.‬‬ ‫وی در ادامه رفع ش��دن برخی از ابهامات سیاس��ی را‬ ‫مدنظ��ر قرار داد و خاطرنش��ان کرد‪ :‬ابهامات سیاس��ی‪،‬‬ ‫نوسانات فراوانی را متوجه بازار سرمایه می کند‪ .‬مشخص‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار واحد را شکست‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که در هفته گذشته بازار شاهد چه‬ ‫مق��دار ورود نقدینگی بود؟گفت‪ :‬از نظر ورود و خروج پول‬ ‫تقریب��ا وضعیت متعادل بود و تقریب��ا ‪ ۳۰‬میلیارد خروج‬ ‫پول از بازار را داشتیم که در مقابل عرضه اولیه نماد سپید‬ ‫حدود ‪ ۲۲۰‬میلیارد تومان جذب نقدینگی حقیقی ها را به‬ ‫دنبال داشت‪ .‬به این ترتیب ورود پول نیز به بازار مثبت بود‬ ‫و بازار ش��اهد ورود بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان نقدینگی‬ ‫در مجموع بوده است‪.‬‬ ‫خبری زاد در پاس��خ به این پرس��ش که چه عواملی بر‬ ‫روند بازار بیش��ترین تاثیر را داش��ته اند؟ بیان کرد‪ :‬بازار در‬ ‫منفی ها خریداران خوبی داشت و شاهد تشکیل صف های‬ ‫ف��روش جدید در بازار نبوده ای��م و تعداد صف های فروش‬ ‫قبل از پایان تیر ماه نیز به زیر ‪ ۱۰۰‬رس��ید و بازار بس��یار‬ ‫روان معامله می شد که این نکته بسیار بر روند بازار بسیار‬ ‫اثر گذار بود‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه افزود‪ :‬صنایع مورد‬ ‫توجه و اقبال بازار در هفته گذش��ته صنعت پاالیش��گاهی‬ ‫و فلزات بودند‪.‬‬ ‫خبری زاد در ادامه اظهار کرد‪ :‬نکته ویژه این اس��ت که‬ ‫تا ‪ ۳۱‬تیرماه نماد های پاالیش��گاهی باید به مجمع بروند و‬ ‫تا روز دوشنبه زمان دارند که صورت های مالی حسابرسی‬ ‫شده خود را بر روی سامانه کدال منتشر کنند‪ .‬اما همچنان‬ ‫شرکت پاالیش و پخش به این صنایع نرخ خوراک را اعالم‬ ‫نکرده اس��ت تا ای��ن صنایع بتوانند ص��ورت مالی خود را‬ ‫تهی��ه کنند که این نکته و ابه��ام‪ ،‬بر روند بازار تا حدودی‬ ‫تاثیر گذار بوده است‪.‬‬ ‫بر اساس س��خنان کارشناسان بازار با شکست مقاومت‬ ‫یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار واحد روند مناسبی به خود گرفته‬ ‫و اهس��ته در حال طی کردن ادامه روند خوب خود اس��ت‪.‬‬ ‫با توجه به فضای بازار امید اس��ت که در هفته پیش رو نیز‬ ‫این روند مناسب همچنان ادامه دار باشد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫تحول فرهنگی‬ ‫بازار سرمایه در دستور کار‬ ‫شرکت های کوچک از شاخص سازها جلو زدند‬ ‫بعد از ان صنعت فنی مهندس��ی با ‪ ۱۴.۳۱‬درصد رشد در‬ ‫رتبه دوم و کانه های فلزی با رشد ‪ ۵.۶۷‬درصدی در جایگاه‬ ‫سوم صنایع قرار گرفتند‪ .‬اسایش در پاسخ به این پرسش‬ ‫که در هفته گذشته بازار شاهد چه میزان خروج نقدینگی‬ ‫بود؟گفت‪ :‬به طور کل بازار در شنبه با خروج پول حقیقی‬ ‫و در ‪ ۴‬روز دیگر با ورود پول حقیقی مواجه بود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که‬ ‫چه عواملی بر روند بازار بیشترین تاثیر را داشته اند؟ بیان‬ ‫کرد‪ :‬از جمله موارد تاثیر گذار بر روند بازار در هفته گذشته‪،‬‬ ‫معامالت در سهم های کوچک و متوسط بود‪ .‬به طور کلی‬ ‫در هفته گذش��ته بسیاری از س��هم های کوچک نوسانات‬ ‫و بازدهی خوبی را برای س��هامداران خود داش��ته اند‪ .‬این‬ ‫س��هم ها در حال کف سازی قیمت های خود بودند که این‬ ‫موضوع پالس های مثبت برای ش��اخص هم وزن در هفته‬ ‫پیش رو است‪ .‬موارد تاثیر گذار دیگر مبحث برجام و نزدیک‬ ‫تر ش��دن به دولت جدید اس��ت زیرا که سهامداران انتظار‬ ‫دارند دولت جدید حمایت بیشتری از بازار نسبت به دولت‬ ‫فعلی داش��ته باش��د و این خوش بینی‪ ،‬بسیار بر روند بازار‬ ‫تاثیر گذار بوده است‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ‬ ‫به این پرسش که چه عواملی بر روند بازار بیشترین تاثیر را‬ ‫داشته اند؟ اظهار کرد‪ :‬بحث مجامع و تقسیم سود بیشترین‬ ‫تاثیر را بر روند بازار در هفته گذشته داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹جوالن صنایع فلزی و پاالیشگاهی‬ ‫در ادامه محمد خبری زاد‪ ،‬کارش��ناس بازار س��رمایه در‬ ‫گفت وگ��و با باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که شاخص کل و هم وزن در هفته ای که گذشت‬ ‫چه میزان رش��د داش��تند؟ اظهار کرد‪ :‬در هفته گذش��ته‬ ‫ش��اخص کل بورس حدود ‪ ۲۵‬هزار واحد رش��د داش��ت‬ ‫و توانس��ت س��د یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار واحد را بشکند‪.‬‬ ‫شاخص هم وزن نیز ‪ ۹‬هزار واحد رشد را تجربه کرد و سد‬ ‫برتری فوالد خوزستان در سوددهی‬ ‫بازدهی حقوق صاحبان س��هام‪ ،‬کیفیت س��ود‪ ،‬کیفیت‬ ‫فروش‪ ،‬نس��بت های نقدینگی مربوط به پرداخت س��ود‪،‬‬ ‫حاشیه های س��وداوری و سایر نسبت هایی که بر اساس‬ ‫اطالعات س��ایت کدال نیز در دس��ترس هس��تند‪ ،‬فوالد‬ ‫خوزستان رتبه اول صنعت فلزات اساسی را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ کیفی سازی عملکرد فوالد خوزستان‬ ‫موم��ن زاده یک��ی از راهبرده��ای اصل��ی ش��رکت را‬ ‫کیفی س��ازی عملک��رد مجموعه در بازار س��رمایه بیان‬ ‫کرد‪ .‬بر این اس��اس اقداماتی انجام شده تا از سهامداران‬ ‫حمایت ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬در طول سال گذشته و امسال‬ ‫ب��ا انواع ابزارهایی که در اختیار بود از جمله بازارگردانی‬ ‫و سهام خزانه حمایت خوبی از سهام شرکت انجام شد و‬ ‫درحال حاضر می توانیم بگوییم که نس��بت بازدهی سهام‬ ‫در همین روزها و ماه های طی شده از سال ‪ ۱۴۰۰‬نسبت‬ ‫به بس��یاری از ش��رکت های هم گروه و شاخص کل بازار‬ ‫بازدهی بهتری داشته است و این یک موفقیت است‪.‬‬ ‫‹ ‹ سرامدی در تفکر خلق ارزش‬ ‫مومن زاده با اشاره به حاکمیت تفکر ارزشی در شرکت‬ ‫فوالد خوزستان گفت‪ :‬وقتی یک بنگاه می تواند موفق باشد‬ ‫و پیش برود که تحولی در تفکر حاکم بر بنگاه هم به وجود‬ ‫بیای��د‪ .‬ب��ه همی��ن دلی��ل از روز نخس��ت کاری ای��ن‬ ‫هیات مدی��ره گفتیم که تفکر خلق ارزش برای ذی نفعان‬ ‫روزهای خوش در انتظار بورس‬ ‫شدن نتیجه انتخابات بر ثبات بازار سرمایه تاثیرگذار بود‪.‬‬ ‫اما‪ ،‬هنوز هم برخی از موضوعات مانند تیم اقتصادی اقای‬ ‫رئیس��ی در هاله ای از ابهام قرار دارد و گمانه زنی هایی در‬ ‫این باره وجود دارد که خیلی روش��ن نیس��ت و اطالعاتی‬ ‫که ارائه می شود در سطح کالن است‪.‬‬ ‫مالمیر ادامه داد‪ :‬سیگنال هایی که در خصوص رویکرد‬ ‫رئیس جمهوری منتخب درباره اقتصاد به طور عام و بازار‬ ‫س��رمایه به طور خاص حاصل شده است‪ ،‬حکایت از این‬ ‫دارد ک��ه از قیمت گذاری دس��توری‪ ،‬خبری نخواهد بود‪،‬‬ ‫عرض��ه و تقاضا در بازار براس��اس رقاب��ت خواهد بود و به‬ ‫تولید داخلی اهمیت بیشتری داده می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت س��بدگردان س��رامد ب��ازار ب��ه‬ ‫رویکردهای احتمالی در خصوص بازار س��رمایه در دولت‬ ‫جدید اش��اره کرد و گفت‪ :‬به نظر می رس��د در این حوزه‬ ‫مانع زدایی خواهد شد و از مقرراتی پیروی خواهد شد که از‬ ‫سرمایه گذاران خرد حمایت شود‪ .‬مجموع این موضوعات‪،‬‬ ‫نویدبخش اتفاق های خوش در بازار سرمایه است که امید‬ ‫می رود با اس��تقرار دولت جدید و تیم اقتصادی او‪ ،‬جامه‬ ‫عمل بپوشاند و شاهد بهتر شدن اوضاع باشیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ازادسازی پول ایران گفت‪ :‬اگر پول های‬ ‫بلوکه ش��ده ایران ازاد ش��ود و این پول ها صرف کاالهای‬ ‫س��رمایه ای شود‪ ،‬کمک موثری به اقتصاد کشور می کند‪.‬‬ ‫اما اگر این پول برای ورود کاالهای مصرفی هزینه ش��ود‪،‬‬ ‫تضعیف شرکت های داخلی و تولیدی محتمل است‪.‬‬ ‫این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد‪ :‬در مجموع‪،‬‬ ‫با ازادس��ازی پول ایران و ورود ان به کش��ور‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫کسری بودجه دولت مرتفع می شود و دولت قادر است تا‬ ‫کنترل بهتری بر تورم داشته و این اتفاق‪ ،‬ثبات در اقتصاد‬ ‫کش��ور و بازار س��رمایه را رقم می زند‪ .‬هر عاملی همچون‬ ‫نرخ تورم و ارز که بر بازار سرمایه اثرگذار است‪ ،‬نیز ثبات‬ ‫بیشتری داشته باشد‪ ،‬نه تنها امکان تحلیل بهتری در بازار‬ ‫را میسر می کند بلکه به ارامش و دور شدن بازار از هیجان‬ ‫را ب��ه جای س��ایر مدل های مدیریتی برق��رار می کنیم‪.‬‬ ‫وی توج��ه ب��ه هم��ه ذینفعان که ش��امل س��هامداران‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران بالقوه و بالفعل‪ ،‬کارکنان تالشگر شرکت‬ ‫و م��ردم خوزس��تان را اولوی��ت هیات مدیره دانس��ت و‬ ‫در ادام��ه در خص��وص م��دل تصمیم گی��ری گفت‪ :‬در‬ ‫چارچوب م��دل تفکر ارزش��ی‪ ،‬شناس��ایی فرصت های‬ ‫تصمیم‪ ،‬جایگزین توجه به مس��ئله های تصمیم می شود‬ ‫و ب��ا رویکردی پیش دس��تانه و همراه ب��ا اینده نگری در‬ ‫چارچوب ارزش های حاکم بر شرکت برای تصمیم گیری‬ ‫اقدام می شود‪ .‬عضو هیات مدیره شرکت فوالد خوزستان‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای فعالیت هیات مدیره کمیته های مختلف‬ ‫زیرمجموع��ه ان از جمل��ه کمیته حسابرس��ی و کمیته‬ ‫راهبردی فعال ش��دند تا بتوانیم برای ارتقای ش��رکت و‬ ‫توس��عه و پیش��رفت ان با تکیه بر مدل تفکر ارزشی گام‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫کمک می کند‪ .‬وی با بیان اینکه به نظر می رس��د طرحی‬ ‫در س��ازمان بورس در دست است که در ان دامنه نوسان‬ ‫کامال باز خواهد شد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اگر این موضوع رخ دهد‪،‬‬ ‫نیاز به تحلیل در بازار سرمایه را به عنوان یک اصل اساسی‬ ‫پررنگ خواهد کرد‪ .‬به بیانی دیگر‪ ،‬از انجا که نرخ و دامنه‬ ‫نوس��ان باز است‪ ،‬الزم اس��ت ارزش ذاتی سهم استخراج‬ ‫شود زیرا نرخ سهم به نحوی نوسان خواهد کرد که ممکن‬ ‫اس��ت سود یا زیان های هنگفتی را متوجه سرمایه گذاران‬ ‫کند‪ .‬در این شرایط‪ ،‬شرکت های سبدگردان و صندوق ها‬ ‫ب��ه عن��وان نهادهای مالی که از کارشناس��ان مالی خبره‬ ‫برخوردار هستند‪ ،‬بیش از پیش اهمیت می یابند‪.‬‬ ‫مالمی��ر با اش��اره ب��ه اینکه صندوق ها و ش��رکت های‬ ‫س��بدگردان از جمله نهادهای مالی تحت نظارت سازمان‬ ‫بورس هستند‪ ،‬گفت‪ :‬در این نهادهای مالی‪ ،‬افراد خبره ای‬ ‫مش��غول به فعالیت هس��تند که از دانش و اگاهی کافی‬ ‫برخوردارند‪ .‬تحلیل های این افراد کارشناسانه است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بورس‪:‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت بورس اوراق به��ادار تهران گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت هایی که شرایط پذیرش داشته باشند‪ ،‬می توانند‬ ‫س��هام خود را در بورس عرض��ه کنند و هیچ محدودیتی‬ ‫از س��وی بورس برایش��ان وجود ندارد‪ .‬این شرکت ها تنها‬ ‫باید از ش��فافیت بیش��تری برخوردار باشند‪ ،‬زیرا مردم به‬ ‫تابل��وی بورس اعتماد می کنند‪ .‬بنابراین‪ ،‬س��ودهایی که‬ ‫شرکت ها اعالم می کنند‪ ،‬باید واقعی باشد تا اعتماد مردم‬ ‫بیشتر جلب شود‪.‬‬ ‫به گزارش سنا‪ ،‬علی صحرایی در حاشیه مراسم عرضه‬ ‫اولیه شرکت سپید ماکیان در جمع خبرنگاران حاضر شد‬ ‫و گفت‪ :‬ش��رکت هایی که ش��فافیت مالی بیشتری داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬می توانند به لیست ش��رکت های حاضر در بازار‬ ‫سرمایه افزوده شوند و سهام خود را در بورس ارائه کنند‪.‬‬ ‫صحرایی از «شس��تا» به عن��وان بزرگ ترین عرضه اولیه‬ ‫تاریخ بورس یاد کرد و اذعان داش��ت‪ :‬از س��ال گذش��ته‬ ‫مصادف با عرضه اولیه «شستا»‪ ،‬شمار بسیاری وارد بورس‬ ‫شدند‪ .‬عرضه اولیه در بازارسرمایه با روش سفارش خرید‬ ‫یا همان بوک بیلدینگ انجام می شود‪ .‬در این روش هیچ‬ ‫تفاوتی میان س��هامدار تازه وارد با سهامداری که ‪۳۰‬سال‬ ‫هیچ محدودیتی برای عرضه سهام وجود ندارد‬ ‫س��ابقه دارد‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬مدیرعامل شرکت بورس اوراق‬ ‫به��ادار ته��ران ادامه داد‪ :‬ش��رکت ها در اس��تانداردهای‬ ‫حسابداری و گزارش گری مالی باید همه موارد را رعایت‬ ‫کنند و هرچه ش��فاف تر باشند می توانند در بورس سهام‬ ‫خ��ود را عرضه کنند‪ .‬صحرایی با تاکید بر حضور اگاهانه‬ ‫سرمایه گذاران در بازار سرمایه عنوان کرد‪ :‬سرمایه گذاران‬ ‫برای حضور در بورس باید دانش کافی داش��ته باشند و با‬ ‫مطالعه‪ ،‬مش��اوره و تحقیق وارد شوند‪ .‬در غیر این صورت‬ ‫بهتر است از طریق صندوق ها و بازارگردان ها و به صورت‬ ‫غیرمس��تقیم وارد بازار ش��وند‪ .‬مدیرعامل شرکت بورس‬ ‫اوراق بهادار تهران در خصوص چشم انداز بازار سرمایه در‬ ‫امسال‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در بورس‪ ۳۷۶ ،‬شرکت در ‪ ۴۰‬صنعت‬ ‫حض��ور دارند که همه اینها تاب��ع اقتصاد کالن و صنعت‬ ‫کش��ور هس��تند و از این ر و الزم است تحلیل های بنیادی‬ ‫در این زمینه صورت گیرد‪ .‬وی در ادامه این پرس��ش‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به حضور گسترده حدود ‪ ۵۰‬میلیون سرمایه گذار‬ ‫در بورس تهران که در سال گذشته صورت گرفت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عملیات بازارگردانی باید با توجه بیش��تری انجام ش��ود و‬ ‫ رو باید ابزارهای اطمینان بخش بیشتری در اختیار‬ ‫از این ‬ ‫س��هامداران قرار دهیم‪ .‬به گفته علی صحرایی‪ ،‬با توجه‬ ‫ب��ه چش��م انداز مثبت نفت و نرخ کامودیتی‪ ،‬چش��م انداز‬ ‫مثبتی برای بازار س��رمایه ترسیم می شود‪ .‬اما از انجا که‬ ‫تصمیمات اقتصادی در سایر بخش ها در بورس تاثیرگذار‬ ‫اس��ت‪ ،‬تاکید می شود افرادی که از دانش کافی برخوردار‬ ‫نیستند‪ ،‬با توجه به اینکه بازار سرمایه محل ریسک است‪،‬‬ ‫باید از طریق مطالعه‪ ،‬مش��اوره و تحقیق وارد ش��وند یا به‬ ‫روش غیرمس��تقیم از طریق سبدگران ها و صندوق های‬ ‫س��رمایه گذاری وارد بازار سرمایه شوند‪ .‬این مقام مسئول‬ ‫در بخش دیگر از صحبت های خود در ارتباط با واریز سود‬ ‫س��هام شرکت ها گفت‪ :‬همه ش��رکت ها ملزم به پرداخت‬ ‫سود سهامداران به صورت غیرحضوری و از طریق سجام‬ ‫هستند‪ .‬البته برخی از سهامداران هنوز در سامانه سجام‬ ‫ثب��ت نام نکرده اند که انها هم باید ثبت نام کنند‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر‪ ،‬باید زیرساخت ها به صورت کامل فراهم شود تا سود‬ ‫شرکت ها از طریق سجام به حساب سهامداران واریز شود‪.‬‬ ‫وی سجامی شدن همه مشتریان بورس را اقدام نخست در‬ ‫این راس��تا خواند و ادامه داد‪ :‬همچنین انهایی که شماره‬ ‫حس��اب به شرکت های س��رمایه پذیر اعالم کرده اند باید‬ ‫س��ود انها از طریق شماره حس��اب بانکی واریز شود‪ .‬این‬ ‫فرایند انتقال یعنی واریز س��ود از طریق س��جام‪ ،‬یکی یا‬ ‫‪2‬سال زمان الزم دارد و درباره پرداخت سود شرکت های‬ ‫بورس��ی یا اصطالحا ناشران بورس��ی کار تحقیقاتی الزم‬ ‫اس��ت تا بدانیم مانده بدهی صورت های مالی انها چقدر‬ ‫است و چه میزان از سود سهامداران در حساب شرکت ها‬ ‫رسوب کرده است‪ .‬صحرایی به دیگر مزایای سجامی شدن‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬خود شرکت های بورسی اگر سود سهام‬ ‫را از طریق سجام واریز کنند‪ ،‬از فرایند اداری تقسیم سود‬ ‫راحت می شوند‪ ،‬همچنین تردد شهروندان کمتر می شود‬ ‫و این یک کار عقالنی و منطقی است که سود سهامداران‬ ‫با توجه به پراکندگی جغرافیای شان به صورت متمرکز به‬ ‫حساب شان واریز شود‪ .‬مدیرعامل شرکت بورس تهران در‬ ‫خصوص اینکه با توجه به شیوع کرونا و فرارسیدن فصل‬ ‫مجام��ع چند درصد از مجامع به صورت حضوری و چند‬ ‫درصد به صورت مجازی برگزار شده است؟ گفت‪ :‬شرکت‬ ‫س��پرده گذاری مکانیسم رای گیری انالین را فراهم کرده‬ ‫و تاکن��ون ‪ ۴۰‬ش��رکت به صورت انالی��ن مجمع خود را‬ ‫برگزار کرده اند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن 657

روزنامه روزگار معدن 657

شماره : 657
تاریخ : 1400/05/09
روزنامه روزگار معدن 656

روزنامه روزگار معدن 656

شماره : 656
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه روزگار معدن 655

روزنامه روزگار معدن 655

شماره : 655
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه روزگار معدن 654

روزنامه روزگار معدن 654

شماره : 654
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه روزگار معدن 653

روزنامه روزگار معدن 653

شماره : 653
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه روزگار معدن 652

روزنامه روزگار معدن 652

شماره : 652
تاریخ : 1400/05/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!