روزنامه روزگار معدن شماره 649 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره 649

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 649

روزنامه روزگار معدن شماره 649

‫ازادسازی معادن از مطالبات‬ ‫مقام معظم رهبری بوده است‬ ‫س��خنگوی دولت ضمن تش��ریح جزیی��ات اجرای طرح‬ ‫«ازادس��ازی ‪ ۶‬هزار مح��دوده و معدن غیرفعال کش��ور»‬ ‫گف��ت‪ :‬برگ��زاری مزای��ده از ترتیب��ات اداری و وظای��ف‬ ‫ج��اری وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ب��وده و اتفاقا‬ ‫ازادس��ازی مع��ادن از مطالب��ات مقام معظ��م رهبری نیز‬ ‫ب��وده اس��ت‪ .‬علی ربیعی اظه��ار کرد‪ :‬موضوع ازادس��ازی‬ ‫محدوده ها و معادن غیرفعال کشور از مدت ها قبل‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تحقق برنامه های تولید‬ ‫در فوالد سنگان‬ ‫روزنامه‬ ‫اقتصادی معدن‬ ‫و صنایع معدنی ایران‬ ‫معاون بهره برداری فوالد س��نگان عملک��رد تولید فوالد‬ ‫س��نگان در س��ال ‪ ۹۹‬را مطابق با برنامه های شرکت اعالم‬ ‫ک��رد و رفع چالش های��ی همچون عدم تامین کنس��انتره‬ ‫و قطعی ه��ای بی برنام��ه ب��رق و گاز را بازدارن��ده تحقق‬ ‫ظرفیت های فعلی ش��رکت برای افزایش تولید ندانس��ت‪.‬‬ ‫علی شمس��ی نیا عنوان کرد‪ :‬ش��رکت فوالد سنگان شامل‬ ‫‪ ۲ 4‬کارخانه کنسانتره سازی به ظرفیت مجموعا ‪ ۵‬میلیون‪...‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫یکشنبه ‪ 27‬تیر ‪ 7 1400‬ذی الحجه ‪ 18 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال چهارم شماره ‪8 649‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‬ ‫رویکرد ذوب اهن‬ ‫درمقابله با االیندگی‬ ‫نظرگاه‬ ‫‪7‬‬ ‫غلبه معدنی ها بر بحران کم ابی‬ ‫سرمقاله‬ ‫ضرورت تعامل‬ ‫معدن و محیط زیست‬ ‫‪3‬‬ ‫پیمان افضل‬ ‫عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن مهندسی معدن ایران‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬الگوی‬ ‫موفق اشتغالزایی‬ ‫‪7‬‬ ‫تیتر های روز‬ ‫فوالدی ها‬ ‫در کم ابی نقشی ندارند‬ ‫ای��ن روزه��ا تامی��ن اب به بحرانی اساس��ی‬ ‫برای کش��ور بدل ش��ده اس��ت‪ .‬این بحران از‬ ‫کمب��ود اب و کاه��ش قابل توج��ه ب��ارش در‬ ‫ط��ول س��ال های اخی��ر و همچنین اس��تفاده‬ ‫نادرس��ت از مناب��ع اب در ای��ران نش��ات‬ ‫می گی��رد‪ .‬رش��د س��ریع جمعی��ت کش��ور در‬ ‫دهه های اخیر‪ ،‬ناکارامدی‪...‬‬ ‫واکاوی علل ریزش‬ ‫مرگبار معادن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ریزش معادن در کشور‪ ،‬مسئله ای است که هر‬ ‫از چند هفته یکبار اتف��اق می افتد‪ ،‬اما باید دید‬ ‫ک��ه چرا امنیت جانی کارگران معدن که یکی از‬ ‫سخت ترین ش��غل ها را دارا هستند به طور کامل‬ ‫فراهم نمی شود؟ سوم خرداد امسال بود که بر اثر‬ ‫ریزش معدن نیلچیان‪..‬‬ ‫تیر انتقاد فعاالن محیط زیس��ت سال هاس��ت‬ ‫مع��دن و معدن��کاری را نش��انه گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫در س��ال های اخی��ر اخب��ار متع��ددی مبن��ی‬ ‫ب��ر مش��کالتی ک��ه فعالیت های معدن��ی برای‬ ‫محیط زیس��ت ایجاد کرده‪ ،‬ش��نیده ش��ده و در‬ ‫نگاه حامیان محیط زیست و حتی مردم‪ ،‬معادن‬ ‫دش��منان محیط زیست محس��وب می شوند‪ .‬اما‬ ‫ایا این تفکر درس��ت اس��ت؟ این شیوه نگرش‬ ‫که فعالیت های معدن��ی را تنها مخرب طبیعت‬ ‫بدانیم و رویکردهای خصمانه ای نس��بت به ان‬ ‫داشته باش��یم‪ ،‬از نظر صاحبان معادن و فعاالن‬ ‫معدن��ی امری مطلوب نیس��ت‪ .‬نگ��رش منفی‬ ‫فعاالن محیط زیس��ت به معادن و چهر ه تیره ای‬ ‫که فعالیت های معدنی درنظر عوام دارد قابلیت‬ ‫نقد داش��ته و باید ش��اهد تغییر رویکرد در این‬ ‫زمینه باشیم چراکه معدن و محیط زیست الزم‬ ‫و ملزوم یکدیگر هس��تند‪ ،‬نه دش��من که به هم‬ ‫اسیب وارد کنند و رو به روی یکدیگر قرار گیرند‪.‬‬ ‫تفکر غالب جامعه ان است که معدن و صنایع‬ ‫معدنی بیشترین اسیب را به محیط زیست وارد‬ ‫کرده و بای��د از فعالیت در این حوزه جلوگیری‬ ‫ش��ود‪ ،‬درحالی که بخش معدن کشور‪ ،‬نسبت به‬ ‫سایر بخش های صنعتی کمترین ضرر و اسیب‬ ‫را به محیط زیست وارد می کند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ صفحه 1 ‫اخبار‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 7‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 18‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪649‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ضرورت تعامل‬ ‫معدن و محیط زیست‬ ‫ادامه از صفحه اول‬ ‫از زمان��ی که بخش مع��دن وارد صنعت ش��د‪،‬‬ ‫رویکرد س��ازمان حفاظت محیط زیست نسبت به‬ ‫فعالیت های معدنی تغییر یافت‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۷۸‬به بعد همواره سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت در حال حمله ب��ه صاحبان معادن‬ ‫و فعالیت ه��ای معدنی اس��ت‪ ،‬درحالی که با تعامل‬ ‫مناس��ب‪ ،‬بس��یاری از مش��کالت رفع می ش��ود و‬ ‫رویکردهای نامناسب تغییر خواهد یافت‪ .‬همچنین‬ ‫نبای��د وجود امکان همکاری بی��ن بخش معدن و‬ ‫محیط زیست را نادیده گرفت‪ .‬حوزه معدن می تواند‬ ‫تعامل بسیار خوبی با محیط زیست داشته باشد اما‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیست باید در تفکر خود‬ ‫و رویک��ردی که نس��بت به فع��االن معدنی دارد‪،‬‬ ‫تغییراتی اساس��ی ایجاد کند‪ .‬متاس��فانه سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت و فعاالن ای��ن حوزه تمام‬ ‫توج��ه خود را روی معادن گذاش��ته و این موضوع‬ ‫بس��یار مهم و نگران کننده ای اس��ت زیرا نهادهای‬ ‫مرتب��ط با مناب��ع طبیعی و صیان��ت از ان باید با‬ ‫مع��ادن همکاری کنند؛ نه قص��اص پیش از گناه‪.‬‬ ‫به عن��وان مث��ال در برخ��ی مواق��ع ش��اهدیم که‬ ‫معدن هنوز ش��روع به فعالیت نکرده اما ایرادهای‬ ‫محیط زیس��تی ه��م از س��وی س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت و هم س��اکنان ان منطقه مطرح و‬ ‫ت ان‬ ‫در ادامه منجر به جلوگیری از ش��روع فعالی ‬ ‫معدن ش��ده اس��ت‪ .‬دلیل این مس��ئله تنها وجود‬ ‫برخ��ی تفکرات غل��ط رایج در این حوزه اس��ت و‬ ‫با ادامه ای��ن روند‪ ،‬نمی توان به تعامالت س��ازنده‬ ‫ت یافت‪ .‬بازس��ازی معادن‪ ،‬مس��ئله ای است‬ ‫دس�� ‬ ‫که اغلب توس��ط فعاالن محیط زیس��تی در جهت‬ ‫کاهش اس��یب معادن به طبیعت مطرح می شود‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د باید برای این کار ازسوی دولت و‬ ‫نهادها‪ ،‬مش��وق هایی ایجاد شو د؛ به عنوان مثال‪ ،‬از‬ ‫حقوق مالکانه پرداختی از س��وی صاحبان معادن‬ ‫به دولت‪ ،‬در صورت بازس��ازی معدن کاسته شود‪.‬‬ ‫حقوق مالکانه ای که س��االنه صاحب��ان معادن به‬ ‫دول��ت پرداخت می کنن��د‪ ،‬مبلغ زیادی اس��ت و‬ ‫فعال معدن��ی نمی تواند هم این می��زان حقوق را‬ ‫بپردازد و هم برای بهبود و نوس��ازی معدن هزینه‬ ‫کند‪ .‬بنابراین وجود چنین مش��وقی می تواند ثمره‬ ‫و پیامدهای مفیدی داش��ته باشد‪ .‬با اختصاص این‬ ‫دست تس��هیالت به فعاالن معدنی‪ ،‬ضمن کاهش‬ ‫باری که روی دوش انهاست‪ ،‬تاسیسات و تجهیزات‬ ‫معدنی بازسازی و نوس��ازی می شود و در ادامه از‬ ‫اسیب ها به محیط زیست کاسته خواهد شد‪ .‬یکی‬ ‫از راهکارهایی که همواره برای رفع مشکالت بخش‬ ‫معدن از س��وی فع��االن و کارشناس��ان این حوزه‬ ‫مطرح می ش��ود‪ ،‬تفکیک بخش معدن از صنعت و‬ ‫تجارت اس��ت زیرا با این اقدام‪ ،‬مش��کالت فعاالن‬ ‫معدن��ی به صورت تخصصی و همراه با پش��تیبانی‬ ‫مناس��ب رس��یدگی می ش��ود‪ .‬الزم به تاکید است‬ ‫که بخ��ش معدن نیاز به حمایت های مش��خص و‬ ‫پایداری از س��وی یک وزارتخان��ه تخصصی دارد‪.‬‬ ‫اگ��ر وزارتخانه ای مجزا در بحث تخصصی معدن و‬ ‫صنایع معدنی در کش��ور تشکیل شود‪ ،‬تصمیمات‬ ‫مه��م و موثرت��ر و کارشناسی ش��ده ای ب��رای رفع‬ ‫مش��کالت بخش معدن گرفته می شود و در ادامه‬ ‫نیز مش��کالت محیط زیستی اطالق شده به معادن‬ ‫رفع خواهند شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اعالم نتایج‬ ‫مزایده معادن متوقف شد‬ ‫امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬دس��تور توق��ف در اعالم نتای��ج مزایده‬ ‫معادن را صادر کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش تس��نیم‪ ،‬مزایده ‪ ۶‬ه��زار محدوده و‬ ‫معدن غیر فعال کشور که با دستور وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در اردیبهشت ماه امسال اعالم و در‬ ‫مراسمی از ان رونمایی شده بود‪ ،‬با دستور اسداله‬ ‫کشاورز‪ ،‬معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت مراحل واگذاری و اعالم‬ ‫نتایج ان ممنوع اعالم شد‪.‬‬ ‫الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه علیرضا رزم حس��ینی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت چن��دی پیش در‬ ‫ایی��ن رونمایی از طرح ازادس��ازی ‪6‬هزار محدوده‬ ‫و معدن غیرفعال کش��ور (اغاز اجرای بزرگ ترین‬ ‫مزایده ملی کش��ور)‪ ،‬اع�لام کرده ب��ود‪ :‬واگذاری‬ ‫مع��ادن حبس ش��ده از طری��ق مزای��ده عمومی‬ ‫ب��ه اف��راد دارای اهلی��ت و صالحی��ت‪ ،‬جه��ش‬ ‫صنعت��ی و معدن��ی در کش��ور به وج��ود خواهد‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫طال به دلیل حجم کوچکی که دارد‪ ،‬معامالت‬ ‫ان دش��واری های موادی همچ��ون نفت را در پی‬ ‫ن��دارد‪ .‬بنابرای��ن در دوران تحریم��ی که نقل و‬ ‫انتقاالت مالی به در بس��ته خورده اس��ت برخی‬ ‫افراد شمش طال را در جیب گذاشته و به راحتی‬ ‫از راه ه��ای زمین��ی و دریایی ان را وارد کش��ور‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ایران در یک دهه گذش��ته در حوزه شناسایی‬ ‫و اکتش��افات طال به دستاوردهای بزرگی رسیده‬ ‫اس��ت و توانس��ته در می��زان تولی��دات این فلز‬ ‫اس��تراتژیک جهش ه��ای جدی را ایج��اد کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن با کش��ف اندیس ه��ا و ذخایر جدید‬ ‫تولی��دات رو به فزونی خواه��د رفت تا جایی که‬ ‫بتوان وارد عرصه صادرات نیز شد‪.‬‬ ‫بهروز برنا در گفت وگو با گس��ترش نیوز اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬طال یک ماده معدن��ی پرمصرف با خواص‬ ‫ویژه اس��ت و ایران نیز از نظ��ر دارا بودن ذخایر‬ ‫طال وضعیت خوبی دارد‪ .‬س��ازمان زمین شناسی‬ ‫از دهه ‪ ۶۰‬اقدامات خود را در حوزه اکتش��افات‬ ‫ای��ن فلز زرد رنگ اغاز ک��رده و تا به امروز ادامه‬ ‫داشته است‪ .‬ذخایر طال روزبه روز در حال افزایش‬ ‫اس��ت و در سال گذشته حدود ‪ ۷۰‬تن به ذخایر‬ ‫کش��ور اضافه ش��د که این ذخایر در استان های‬ ‫سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬کردس��تان و اذربایجان‬ ‫غربی هس��تند و با این وجود باید اکتشافات طال‬ ‫در کشور همچنان ادامه داشته باشد‪ .‬خوشبختانه‬ ‫میزان تولید طال در کش��ور از ‪ ۱۰۰‬کیلوگرم به‬ ‫‪ ۱۲‬تن افزایش داش��ته اس��ت و شاید در امسال‬ ‫با ادامه روند اکتش��افات ب��ا افزایش میزان تولید‬ ‫مواجه شویم‪.‬‬ ‫جزئیاتی از قاچاق جیبی طال‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به اینکه خیلی از چرخه های‬ ‫بهره برداری از طال در حال افزایش اس��ت‪ ،‬برای‬ ‫بحث تولید اینده خوبی پیش بینی می شود‪ .‬ایران‬ ‫جزو ‪ ۶‬کش��ور پرمصرف طال به حساب می اید و‬ ‫به همین دلیل جاذبه های زیادی نیز در کش��ور‬ ‫در خصوص این فلز وجود دارد‪ .‬خوش��بختانه در‬ ‫‪۱۲‬استان بحث طال جزو اولویت ها مطرح می شود‬ ‫و در ‪ ۲۳‬استان اندیس‪ ،‬ذخیره و مناطق مستعد‬ ‫حاوی طال نیز شناس��ایی شده اس��ت‪ .‬ایمیدرو‪،‬‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی‪ ،‬همچنین شرکت تهیه‬ ‫و تولی��د و بخش های خصوصی ت��ا به این جای‬ ‫کار در حوزه طال به خوبی ظاهر ش��ده اند و این‬ ‫بخ��ش را خیلی جدی دنبال می کنند‪ .‬به طوری‬ ‫که کارخانه های فراوری و استحصال ذخایری که‬ ‫شناسایی و اکتش��اف شده به زودی احداث و به‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫برنا تصریح کرد‪ :‬در ‪ 2‬اس��تان خراسان جنوبی‬ ‫و سیس��تان و بلوچس��تان در بخش شناسایی و‬ ‫کش��ف ذخایر جدی��د اقدامات مطلوب��ی انجام‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬درحال حاضر در اذربایجان غربی‬ ‫بزرگ تری��ن ذخای��ر ط�لا را داریم و در س��ایر‬ ‫اس��تان ها مانن��د اذربایج��ان ش��رقی‪ ،‬زنج��ان‪،‬‬ ‫س��منان‪ ،‬یزد‪ ،‬کرمان‪ ،‬مرکزی و کردس��تان نیز‬ ‫جزو اس��تان های پرمزیت ب��رای فلز زرد رنگ به‬ ‫حساب می ایند که با گذشت زمان اکتشافات در‬ ‫اس��تان های نام برده شده تکمیل شود و بتوانیم‬ ‫از ذخایر موجود استفاده کافی را ببریم‪ .‬همچنان‬ ‫ط�لا جزو عناصری اس��ت که اولویت اکتش��اف‬ ‫و اس��تخراج در بس��یاری از کش��ورهای دنیا به‬ ‫حساب می اید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬متاسفانه بحث قاچاق طال یکی‬ ‫از معضالت این صنعت محس��وب می شود که به‬ ‫راحت��ی قابل انجام اس��ت و ورود و خروج طال را‬ ‫در کشور داریم‪ .‬همان طور که ذکر شد ایران جزو‬ ‫‪ ۶‬کش��ور پرمصرف طال بوده و اکن��ون به دلیل‬ ‫اعمال تحریم ها و عدم نقل و انتقاالت مالی‪ ،‬طال‬ ‫به یک م��اده معامالتی که حجم کوچکی دارد و‬ ‫به راحتی قابل حمل بوده بدل ش��ده است و در‬ ‫واقع طال مانند نفت نیست که حمل و معامالت‬ ‫ان به امکانات ویژه نیاز داشته و مشخص باشد و‬ ‫به راحتی شمش طال را در جیب می گذارند و در‬ ‫اب های خلیج فارس داد و ستد می کنند‪ .‬بنابراین‬ ‫در بخش واردات با قاچاق طال مواجه هس��تیم و‬ ‫در ای��ن خصوص نیز نمی توان ب��ه اعداد و ارقام‬ ‫درستی رسید‪.‬‬ ‫برنا مطرح ک��رد‪ :‬با توجه به مصرف باالی طال‬ ‫در کش��ور‪ ،‬میزان واردات ان نسبت به تولیدات‬ ‫بیش��تر بوده که اگ��ر بحث اکتش��افات و تولید‬ ‫ط�لا به طور جدی دنبال ش��ود قطع��ا می توان‬ ‫نیازهای کش��ور را پوش��ش داد و حتی می توان‬ ‫وارد موض��وع صادرات ش��د و از ط�لا به عنوان‬ ‫یک ذخیره مطمئن اس��تفاده ک��رد که در رونق‬ ‫اقتصادی کشور نقش بسزایی داشته باشد‪ .‬برای‬ ‫تحقق هر چه سریع تر این مباحث الزم است یک‬ ‫متولی درست وارد این حوزه شود و نقش افرینی‬ ‫وزارتخانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز می تواند‬ ‫بیشتر ش��ود و از تولیدات طال در کشور حمایت‬ ‫حداکثری را داشته باشد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در اغلب نقاط دنیا ذخایر‬ ‫طال به پایان رسیده است و به دنبال این هستند‬ ‫که ب��ه ذخایر جدید دس��ت یابند‪ ،‬خوش��بختانه‬ ‫ذخایر ایران در بعضی نقاط بکر و دست نخورده‬ ‫باقی مانده است و از انجایی که تمام کشورهای‬ ‫دنیا از موهبت تولید طال بهره مند نیس��تند و در‬ ‫بخش های��ی از امریکای التین و افریقا طال رونق‬ ‫خود را از دست داده و برخی کشورهای اسیایی‬ ‫دارای جاذبه های بیش��تری در امر طال هس��تند‪،‬‬ ‫بنابراین به دلیل تقاضای باالیی که در دنیا برای‬ ‫ط�لا وجود دارد نوس��انات ش��دید قیمتی را در‬ ‫اینده این فلز سرخ متصور نیستیم و طال همیشه‬ ‫شرایط مطلوب خود را خواهد داشت‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫س��خنگوی دولت ضمن تش��ریح جزیی��ات اجرای طرح‬ ‫«ازادس��ازی ‪ ۶‬هزار مح��دوده و معدن غیرفعال کش��ور»‬ ‫گف��ت‪ :‬برگ��زاری مزای��ده از ترتیب��ات اداری و وظای��ف‬ ‫ج��اری وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ب��وده و اتفاقا‬ ‫ازادس��ازی مع��ادن از مطالب��ات مقام معظ��م رهبری نیز‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت‪ ،‬علی ربیعی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬موضوع ازادسازی محدوده ها و معادن غیرفعال کشور‬ ‫از مدت ها قبل در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بررس��ی‬ ‫و فرایند این طرح از مهر ماه س��ال گذش��ته اغاز ش��د و‬ ‫در نهایت پس از اطالع رس��انی مناسب از طریق شبکه های‬ ‫مختل��ف صدا و س��یما و دیگر رس��انه ها مزایده عمومی از‬ ‫تاریخ ‪ ۱۹‬اردیبهش��ت ماه اغ��از و در تاریخ ‪ ۲۷‬خرداد ماه‬ ‫امس��ال به پایان رس��ید و در این مزای��ده ‪ 3‬هزار متقاضی‬ ‫شرکت کرده اند‪.‬‬ ‫ازادسازی معادن از مطالبات مقام معظم رهبری بوده است‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬مزایده و واگ��ذاری محدوده های‬ ‫معدنی کش��ور جزو تکالیف قانون��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت بوده است‪.‬‬ ‫در ط��ول س��ال های مختل��ف هم��واره فراین��دی‬ ‫کام�لا تخصص��ی‪ ،‬فن��ی و کارشناس��ی را ط��ی ک��رده‬ ‫ک��ه در ط��ول ‪ ۳‬ده��ه گذش��ته ای��ن برنام��ه توس��ط‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در اس��تان های‬ ‫مختلف انجام ش��ده است و تنها تفاوت ان در این مرحله‪،‬‬ ‫گستردگی این واگذاری و نیز تغییر برخی شرایط ورود به مزایده‬ ‫شامل افزایش ضمانت حضور در مزایده و بیشتر شدن امتیازات‬ ‫برای سنجش اهلیت و صالحیت حرفه ای و مالی متقاضیان‬ ‫اس��ت که ب��رای جلوگیری از حب��س دوباره ای��ن معادن‬ ‫و غیر فع��ال مان��دن ظرفی��ت معدن��ی کش��ور‪ ،‬بر اس��اس‬ ‫تجربی��ات حاص��ل از واگذاری ه��ای پیش��ین‪ ،‬برق��رار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی دولت افزود‪ :‬درماه های گذشته اطالع رسانی‬ ‫الزم ب��رای واگذاری ای��ن محدوده های معدن��ی از طریق‬ ‫رس��انه ملی‪ ،‬مطبوع��ات و جراید و همچنین رس��انه های‬ ‫مجازی کشور در سطوح ملی و استانی انجام شد و همگان‬ ‫باید به این نکته بس��یار مهم توجه داش��ته باش��ند که در‬ ‫این ش��یوه واگذاری به صورت مزای��ده که به صورت تمام‬ ‫الکترونیک��ی و صرفا از طریق س��امانه س��تاد دولت انجام‬ ‫می گیرد‪ .‬امکان استفاده از هیچ گونه رانتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫ل��ذا این وزارتخانه هیچ گون��ه دخل و تصرفی در ثبت و‬ ‫اجرای مزایده نداش��ته و احتمال استفاده از هرگونه رانتی‬ ‫در این زمینه از بین رفته است‪.‬‬ ‫ربیع��ی ادامه داد‪ :‬ب��ا توجه به اینکه مع��ادن جزء انفال‬ ‫محس��وب می ش��وند در مزای��ده معادن‪ ،‬هی��چ معدنی به‬ ‫فروش نرس��یده و هیچ پولی در این مزایده رد و بدل نشده‬ ‫اس��ت و صرفا یک ضمانت نامه جهت ش��رکت در مزایده از‬ ‫متقاضی دریافت شده و حقوق دولتی اجرای این طرح پس‬ ‫از بهره برداری و اس��تخراج در دولت بعد به حس��اب خزانه‬ ‫واری��ز خواهد ش��د و در حقیقت اجرای طرح ازادس��ازی‬ ‫محدوده ه��ا و مع��ادن غیرفعال کش��ور‪ ،‬ریل گذاری بخش‬ ‫معدن برای دولت اینده است و اثار و پیامدهای مثبت ان‬ ‫قابل مش��اهده اس��ت‪ ،‬بنابراین مباحث و شبهاتی را که در‬ ‫این خصوص وجود دارد‪ ،‬تماما مبتنی بر عدم علم و اگاهی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬تاکید می کنم مزای��ده ‪ ۶‬هزار معدن‪،‬‬ ‫معدن فروش��ی نیس��ت و پول��ی دریاف��ت نمی ش��ود بلکه‬ ‫ریل گذاری برای اینده است‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت بنگاه سیاس��ی نیس��ت‬ ‫بلک��ه بن��گاه اقتص��ادی و کارشناس��ی اس��ت و در هم��ه‬ ‫ای��ن مزایده ه��ا نیز پیش بین��ی حضور نماینده دادس��تان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫برنامه راهبردی برای توسعه اکتشاف تدوین می شود‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت‪ :‬برای تمرکز بیشتر روی‬ ‫بخش اکتشاف‪ ،‬برنامه راهبردی ‪ ۵‬ساله تدوین می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ایمی��درو‪ ،‬وجیه اله جعفری در‬ ‫نشس��ت کمیته راهبری اکتش��اف گفت‪ :‬اکتش��اف یکی از‬ ‫مباحث پایه ای در توس��عه معدن و صنایع معدنی کش��ور‪،‬‬ ‫ایجاد اش��تغال و تامین مواد اولیه برای صنایع معدنی است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬درحال حاضر‪ ،‬بس��تر قانونی (وج��ود قانون‬ ‫مع��ادن و ایین نامه ها) برای توس��عه این بخش فراهم بوده‬ ‫و مهم‪ ،‬اجرا کردن ان است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود‪ :‬در این میان‪ ،‬س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی با محوریت تخصصی‪،‬‬ ‫مس��ئولیت نظارت بر اجرا را دارد و ایمیدرو و ش��رکت های‬ ‫ب��زرگ نیز در تامی��ن منابع‪ ،‬نقش ایفا کنن��د‪ .‬عالوه بر این‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز جایگاه حاکمیتی است‪.‬‬ ‫ب��ا این اقدام‪ ،‬عالوه بر افزایش به��ره وری نهاد های ذی ربط‪،‬‬ ‫شرکت های بزرگ از نتایج حاصله‪ ،‬منتفع خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تجمیع اطالعات اکتشاف‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه از جمله مس��ائل‬ ‫اساس��ی در بخش معدن‪ ،‬مش��خص ش��دن می��زان ذخایر‬ ‫مطمئن و قطعی‪ ،‬محل ذخایر و چگونگی قابلیت دسترسی‬ ‫مواد معدنی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اکنون اطالعات اکتشافی‬ ‫وجود دارد اما بخش��ی از ان‪ ،‬وارد س��ایت کاداس��تر نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر اطالعات اکتشاف تجمیع و طبقه بندی‬ ‫ش��ود‪ ،‬تکلی��ف نیز مش��خص اس��ت و ای��ن فراین��د‪ ،‬در‬ ‫تصمیم گیری های کالن‪ ،‬تاثیر زیادی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹اعط�ای ‪ ۵۰۰‬میلی�ارد ری�ال ب�رای نوس�ازی‬ ‫دستگاه های حفاری‬ ‫جعفری با اش��اره ب��ه اینکه در برنامه راهبری اکتش��اف‪،‬‬ ‫تقویت بخ��ش خصوصی باید جزو سیاس��ت های توس��عه‬ ‫اکتش��اف باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬بخش خصوصی با توانمندی هایی‬ ‫ازجمله تخصص نیروی انسانی و تامین تجهیزات‪ ،‬می تواند‬ ‫نقش قابل توجهی در برنامه اکتشاف داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طبق مصوبه اردیبهش��ت جاری‪ ۵۰۰ ،‬میلیارد‬ ‫ریال از محل وجوه اداره ش��ده به عنوان تسهیالت کم بهره‬ ‫به پیمانکاران حفاری برای نوس��ازی دس��تگاه های حفاری‬ ‫از طریق صندوق بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی‬ ‫اعطا می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی برای تولید اطالعات پایه‬ ‫علی اصغر زاده‪ ،‬مدیر اکتش��اف ایمیدرو در این نشست با‬ ‫اش��اره به اقدامات انجام ش��ده برای توسعه اکتشاف گفت‪:‬‬ ‫ب��رای تس��ریع در رون��د تولی��د‪ ،‬تجمیع و ارائ��ه اطالعات‬ ‫اکتشافی‪ ،‬همکاری های بین بخشی افزایش یافته و تاکنون‬ ‫جلسات مشترکی بین ایمیدرو با معاونت امور معادن وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ازمان زمین شناس��ی انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نتیج��ه ای��ن جلس��ات مش��ترک‪ ،‬انجام‬ ‫برنامه ری��زی برای تولید اطالع��ات پایه همچون ژئوفیزیک‬ ‫هوای��ی‪ ،‬تکمی��ل و توس��عه فعالیت ه��ای اکتش��افی ب��ا‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت ه��ای س��ازمان زمین شناس��ی در‬ ‫مس��احت ‪ ۴۰۰‬ه��زار کیلومتر مربع در قال��ب اولویت های‬ ‫اکتش��افی در زون ه��ای س��اختاری‪ -‬متالوژنیک��ی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اصغ��ر زاده تصری��ح ک��رد‪ :‬از دیگ��ر اقدام��ات انج��ام‬ ‫ش��ده‪ ،‬برگ��زاری جلس��ه توجیه��ی ب��ا س��ازمان برنامه و‬ ‫بودج��ه ب��رای تامی��ن اعتبار پ��روژه مش��ترک و نیز تهیه‬ ‫پیش نوی��س توافق نامه س��ه جانبه معاون��ت معدنی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات معدنی و ایمی��درو همراه با برنامه یک س��اله و‬ ‫‪۵‬ساله بود‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬این نشس��ت ویدئو کنفرانسی با حضور‬ ‫مسئوالن سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‪ ،‬صنایع‬ ‫ملی مس‪ ،‬شرکت تهیه و تولید مواد معدنی‪ ،‬دفتر اکتشاف‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬صندوق بیمه سرمایه گذاری‬ ‫و فعالیت های معدنی‪ ،‬ش��رکت گل گه��ر و محمد اقاجانلو‪،‬‬ ‫مع��اون طرح های توس��عه مع��دن و صنایع معدنی ایمیدرو‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم اهر و هریس در مجلس‪:‬‬ ‫نماینده مردم اهر و هریس در مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫اشاره به ظرفیت معدنی کشور‪ ،‬اقدام وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در خصوص ازادسازی و واگذاری معادن حبس شده‬ ‫را کاری ارزشمند و موثر در تولید و اشتغالزایی عنوان کرد‪.‬‬ ‫احم��د مح��رم زاده در گفت وگو با ش��اتا‪ ،‬ضمن تش��کر از‬ ‫اقدامات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬عملکرد وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت را مثب��ت ارزیابی کرد و گفت‪ :‬در این مدت‬ ‫کارهای بزرگی در وزارتخانه انجام ش��ده اس��ت و به نظر من‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در این م��دت کوتاه‪ ،‬کارنامه‬ ‫مثبت و بزرگی دارند‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم اهر و هریس در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫اس��تفاده از امکان��ات ش��رکت های برتر و بنگاه ه��ای بزرگ‬ ‫اقتص��ادی در جهت حمایت از واحد های خرد تولیدی را یک‬ ‫ایده خوب توصیف کرد و افزود‪ :‬کمک و هدایت ش��رکت های‬ ‫واگذاری معادن حبس شده در تولید و اشتغالزایی موثراست‬ ‫خرد با اس��تفاده از ظرفیت ش��رکت های ب��زرگ در حقیقت‬ ‫کمک به تولید و اش��تغالزایی اس��ت و تفاهمنامه ها یی که در‬ ‫این زمینه به امضا رسیده است‪ ،‬بسیار تاثیرگذار خواهند بود‪.‬‬ ‫مح��رم زاده با بیان اینک��ه وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫م��رد تولید و ب��ه فکر تولید اس��ت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت خیز خوبی در این حوزه برداش��ته اس��ت‪ ،‬با تاکید‬ ‫ب��ر ظرفیت های معدنی کش��ور ب��ه اجرای طرح ازاد س��ازی‬ ‫و واگ��ذاری ‪ ۶‬ه��زار محدوده معدنی از طریق مزایده اش��اره‬ ‫و تصری��ح کرد‪ :‬من در این خص��وص در مجلس نیز صحبت‬ ‫کرده ام؛ این خواس��ته ما از مسئوالن پیشین بوده است که یا‬ ‫مع��ادن را فعال یا مع��ادن را در اختیار افرادی قرار دهند که‬ ‫توانایی و عزم این کار را دارند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این عض��و کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬ایران جزء ‪ ۱۵‬کشور برتر معدنی و دارای ‪۷‬درصد از‬ ‫ذخایر معدنی دنیاست اما شرایطی که بر حوزه معدنی حاکم‬ ‫بوده‪ ،‬اجازه و بس��تر استفاده از این منابع را نداده است و این‬ ‫اق��دام وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در راس��تای تغییر این‬ ‫شرایط است‪.‬‬ ‫وی ضمن تاکید بر حمایت مجلس و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت از فعالیت های تولیدی و معدنی در کشور‪ ،‬نسبت به‬ ‫تداوم اجرای ای��ن طرح ابراز امیدواری کرد و اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫معادن کشور در اختیار معدنکاران واقعی قرار بگیرد‪ ،‬اشتغال‬ ‫و تولید هم شکل خواهد گرفت و بسیاری از مشکالت کشور‬ ‫در حوزه های ارزی‪ ،‬صادرات و واردات حل خواهد شد‪.‬‬ ‫مح��رم زاده اجرای این طرح را یک کار ارزش��مند توصیف‬ ‫ک��رد و با یاداوری اینکه مع��دن بهترین جایگزین برای نفت‬ ‫اس��ت بیان کرد‪ :‬کشور ما از نظر تنوع و تعدد معادن شرایط‬ ‫مطلوبی دارد و اس��تفاده از این ظرفیت در بودجه ‪ ۱۴۰۰‬نیز‬ ‫مورد توجه قرار گرفته اس��ت؛ و من از اجرای این طرح تشکر‬ ‫می کنم‪.‬‬ ‫نماینده مردم اهر و هریس در مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬در‬ ‫بخش پایانی صحبت های خود‪ ،‬شناسایی و رفع قوانین مزاحم‬ ‫حوزه تولید را موضوع مهمی برای ایجاد رونق و توسعه تولید‬ ‫عن��وان کرد و گفت‪ :‬برخی از قوانین که در گذش��ته تصویب‬ ‫تو پا گیر هستند و نیاز به اصالح‬ ‫ش��دند‪ ،‬در شرایط فعلی دس ‬ ‫دارن��د و اق��دام وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در احصاء و‬ ‫معرفی این قوانین کار ارزش��مندی اس��ت و یقینا مجلس در‬ ‫این مورد همکاری و همراهی الزم را خواهد داشت ‪.‬‬ ‫وی اصالح ای��ن قوانین را موجب تقوی��ت تولید و تجارت‬ ‫کشور دانست و با اش��اره به تاکیدات مقام معظم رهبری در‬ ‫خص��وص رفع موانع تولید‪ ،‬خواس��تار پیگیری و مطالبه گری‬ ‫دولت و دستگاه های اجرایی در این زمینه شد‪.‬‬ صفحه 2 ‫غلبه معدنی ها بر بحران کم ابی‬ ‫معدن‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 7‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 18‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪649‬‬ ‫ملیکا انصاری‬ ‫در روزگاری که ناقوس جنگ بر س��ر اب از نقاط مختلف جهان‬ ‫ب��ه صدا درامده‪ ،‬براس��اس امارهای رس��می بین المللی‪ ،‬بخش‬ ‫کش��اورزی ‪ ۷۰‬درص��د و صنای��ع و انرژی ‪ ۲۰‬درصد متوس��ط‬ ‫مصرف اب جهان را به خود اختصاص می دهند‪ .‬س��هم معادن از‬ ‫مصرف اب حدود ‪ ۰.۲‬درصد براورد شده است‪.‬‬ ‫کم ابی مهم ترین بحران این روزهای کش��ور اس��ت و باتوجه به‬ ‫مختصات جغرافیایی که ایران در ان واقع ش��ده‪ ،‬خشکسالی و‬ ‫کمبود بارش های اثربخش این بحران را عمیق تر کرده است؛ از‬ ‫همین رو مدیریت منابع ابی و اس��تفاده از متخصصان امر برای‬ ‫برنامه ریزی استفاده صحیح از ذخایر اب موجود‪ ،‬از اهمیت شایانی‬ ‫برخوردار است‪ .‬از سویی دیگر نیاز صنایع و به ویژه معادن به اب‬ ‫برای فعالیت امری غیر قابل انکار است و خشکسالی های اخیر نیز‬ ‫برای فعاالن این حوزه و معدنکاران مشکالت متعددی به همراه‬ ‫داشته اس��ت‪ .‬گالیه معدنکاران از مشکالت معادن برای تامین‬ ‫اب موردنی��از بهانه ای ش��د تا «روزگار مع��دن» در گفت وگو با‬ ‫کارشناس��ان و فعاالن معدن��ی به جای��گاه اب در فعالیت های‬ ‫معدن��ی و ش��یوه فعلی تامی��ن اب معادن بپ��ردازد‪ .‬با «روزگار‬ ‫معدن» همراه باشید‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫سند ارتقای‬ ‫بهره وری بخش معدن‬ ‫ابالغ شد‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫صنعت زغال سنگ اب بر است‬ ‫حج��ت اهلل دریانی‪ ،‬فع��ال معدنی‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا «روزگار معدن» به‬ ‫اهمیت تامی��ن و موارد اس��تفاده از‬ ‫اب در معادن زغال سنگ اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬مصرف عمده اب در صنعت‬ ‫زغال س��نگ مرب��وط به دو قس��مت‬ ‫معادن و کارخانه های شست وشوی زغال سنگ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در کارخانه های شست وش��وی زغال س��نگ‪،‬‬ ‫از اب به عنوان یک س��یال و م��اده اصلی برای‬ ‫شس��تن زغال س��نگ و ادامه بهره وری استفاده‬ ‫می ش��ود؛ از همی��ن رو اب نقش��ی کلیدی را‬ ‫در ای��ن کارخانه ها ایفا می کن��د و تامین ان از‬ ‫اهمیت ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫در معادن زغال س��نگ نی��ز اب برای مصارف‬ ‫کارکنان و کارگران معدن از جمله شست و ش��و‬ ‫و ش��رب به کار می رود؛ به بیانی ساده در معادن‬ ‫زغال س��نگ از اب اغل��ب در مص��ارف نیروی‬ ‫انس��انی اس��تفاده می ش��ود‪ ،‬چراک��ه کارگران‬ ‫مع��ادن زغال س��نگ بنا بر ماهی��ت کار در این‬ ‫معادن‪ ،‬روزانه اس��تحمام داش��ته و به تبع این‬ ‫موض��وع‪ ،‬اس��تفاده اب در معادن زغال س��نگ‬ ‫در بح��ث نی��روی انس��انی از دیگ��ر مع��ادن‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫در کل می توان گفت بنا بر دالیل مذکور‪ ،‬در‬ ‫هر دو قسمت فعالیت صنعت زغال سنگ‪ ،‬اب از‬ ‫اهمیت ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹اب شهری در معادن جایی ندارد‬ ‫دریانی در ادامه صحبت های خود‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫از هر گونه اب ش��رب ش��هری در فعالیت های‬ ‫معدنی را رد کرد و افزود‪ :‬از اب ش��رب شهری‬ ‫به هیچ وج��ه در فعالیت های معدنی اس��تفاده‬ ‫نمی ش��ود؛ به ویژه در معادن زغال سنگ منطقه‬ ‫طب��س که در حال حاض��ر فعالیت در‬ ‫انها صورت می گیرد‪.‬‬ ‫به گفته ای��ن فعال معدنی در منطقه‬ ‫طبس اغلب معادن با برنامه ریزی های‬ ‫تخصص��ی‪ ،‬اب موردنی��از خ��ود را از‬ ‫منابع س��فره های اب زیرزمینی تامین‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫الزم ب��ه تذک��ر اس��ت ک��ه اغل��ب مع��ادن‬ ‫زغال سنگ در اطراف شهرها و مناطق مسکونی‬ ‫واقع ش��ده اند؛ از این رو اس��تفاده از لوله کشی‬ ‫ش��هری و اب ش��رب برای این مع��ادن ممکن‬ ‫نیست و اس��تفاده معادن از اب شهری صحت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال معدن��ی همچنین ب��ه تصفیه و‬ ‫بازیافت اب در برخی معادن اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در برخ��ی معادن از جمله معادن زغال س��نگ‬ ‫منطقه طبس‪ ،‬اب تصفیه می ش��ود و به چرخه‬ ‫فعالیت معدنی بازمی گردد‪.‬‬ ‫دریان��ی اف��زود‪ :‬در برخی مواق��ع در صورت‬ ‫دارا ب��ودن ش��رایط و اس��تانداردهای الزم‪ ،‬از‬ ‫اب بازیابی شده برای ش��رب و مصارف نیروی‬ ‫انسانی نیز استفاده می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن در کارخانه ه��ای شست وش��وی‬ ‫زغال س��نگ از اب بازیافتی (به شرط دارا بودن‬ ‫اس��تانداردهای الزم) در فعالیت ه��ای صنعتی‬ ‫اس��تفاده می ش��ود‪ .‬این اق��دام به دلیل اهمیت‬ ‫وج��ود اب و اب محور ب��ودن فعالیت معادن و‬ ‫کارخانه هاست‪.‬‬ ‫‹ ‹معادن اب را بازیافت می کنند‬ ‫دریان��ی در ادامه اس��تفاده از اب بازیافتی را‬ ‫وابس��ته به نوع فعالیت صنای��ع و معادن اعالم‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬برخ��ی معادن به دلی��ل اهمیت‬ ‫ب��االی تامی��ن اب‪ ،‬از پکیج ه��ای تصفی��ه اب‬ ‫ب��ه منظ��ورگس��ترشهمکاری هایاموزش��یوتربی��تنیروه��ایجوان‬ ‫تحصیلک��رده ب��رای حض��ور موث��ر در محیط ه��ای صنعت��ی‪ ،‬تفاهمنام��ه‬ ‫برگ��زاریدوره هایکارورزیدانش��جویان‪،‬مابینش��رکتمعدن��یوصنعتی‬ ‫چادرملو و دانش��کده مهندس��ی مع��دن دانش��گاه صنعتی امیر کبی��ر منعقد‬ ‫پروژه منحصر به فرد‬ ‫ب��رای بازیافت اب مصرفی خ��ود و بازگرداندن‬ ‫ان ب��ه چرخ��ه فعالیت ه��ای معدنی اس��تفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫البته باید به این نکته اش��اره کرد که استفاده‬ ‫از روش بازیاف��ت اب وابس��تگی زیادی به نوع‬ ‫فعالی��ت معادن دارد؛ معادن��ی که به دلیل ذات‬ ‫فعالی��ت خ��ود مص��رف اب باالیی داش��ته یا‬ ‫پس��ماندهای اب انها به طبیعت اسیب رس��ان‬ ‫اس��ت‪ ،‬اغلب از ای��ن روش ب��رای جلوگیری از‬ ‫زیان و کاهش هزینه ه��ای تامین اب موردنیاز‬ ‫فعالیت ه��ای خود اس��تفاده می کنن��د‪ ،‬اما در‬ ‫معادن��ی ک��ه فعالیت انه��ا اب مح��ور نبوده و‬ ‫پس��ماندهای ابی انها برای محیط زیست مضر‬ ‫نیس��ت‪ ،‬تامین اب از طری��ق تصفیه و بازیافت‬ ‫اب در دستور کار نیست‪.‬‬ ‫دریانی در پایان به اهمیت پروژه های مختلف‬ ‫تامین اب صنایع و معادن از جمله پروژه انتقال‬ ‫اب خلیج ف��ارس به ف�لات مرک��زی پرداخت‬ ‫و گف��ت‪ :‬پروژه های��ی مانند پ��روژه انتقال اب‬ ‫خلیج ف��ارس به فالت مرکزی ب��رای تامین اب‬ ‫صنای��ع و معادن از دو جنبه زیس��ت محیطی و‬ ‫توسعه ای قابل بررسی است‪.‬‬ ‫در بعد نخس��ت نظر کارشناس��ان امر در این‬ ‫موضوع از اهمیت برخوردار اس��ت و در مباحث‬ ‫توس��عه ای نیز ایجاد تاثیرات مثبت از این طرح‬ ‫انتظار می رود‪.‬‬ ‫به عنوان ی��ک فعال معدنی بای��د اظهار کنم‬ ‫برخ��ی از فعالیت های مع��ادن و صنایع معدنی‬ ‫وابس��تگی ش��دیدی به اب دارد و ب��ا نبود این‬ ‫ماده حیاتی‪ ،‬دچار اختالل خواهد شد؛ از همین ‬ ‫رو معدنکاران و فعاالن معدن��ی انتظار دارند با‬ ‫روش های مناس��ب‪ ،‬تامین اب ب��رای معادن و‬ ‫صنایع صورت گیرد‪.‬‬ ‫پروژه انتقال اب خلیج فارس به‬ ‫فالت مرکزی یک��ی از طرح های‬ ‫توسعه ای مرتبط با حوزه صنایع‬ ‫و معادن است که طی چند سال‬ ‫اخیر در حال اجرا است‪.‬‬ ‫«روزگار مع��دن» ب��ا خ��داداد‬ ‫غریب پور‪ ،‬رئیس پیشین هیات عامل ایمیدرو‬ ‫درب��اره تاثیر این طرح در رش��د و توس��عه‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی کشور گفت وگو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫غریب پ��ور درب��اره اهمی��ت ط��رح انتقال‬ ‫اب خلیج ف��ارس ب��ه فالت مرک��زی گفت‪:‬‬ ‫تامی��ن اب مع��ادن م��س‪ ،‬س��نگ اهن و‬ ‫صنای��ع ف��والدی در اس��تان های کرم��ان‪،‬‬ ‫ی��زد و هرم��زگان از اه��داف اصل��ی ای��ن‬ ‫پروژه است‪.‬‬ ‫با اجرای پ��روژه انتق��ال اب خلیج فارس‪،‬‬ ‫منابع اب زیرزمینی در اس��تان های یادشده‬ ‫با منابع ابی جدید جایگزین می شود‪.‬‬ ‫باید اذعان کرد صیانت از محیط زیس��ت و‬ ‫اب های زیرزمینی‪ ،‬جزو اهداف اولیه و اصلی‬ ‫این طرح است‪.‬‬ ‫رئی��س پیش��ین هیات عام��ل ایمیدرو در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬توجه به این نکته ضروری است‬ ‫که طرح یادش��ده از نظر طول و میزان فشار‬ ‫از مش��خصات و ویژگی های منحصر به فردی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫ویژگی های یادش��ده‪ ،‬این پروژه را از سایر‬ ‫پروژه ه��ای مش��ابه ک��ه تاکنون در س��طح‬ ‫بین المللی اجرا شده‪ ،‬مجزا می کند‪.‬‬ ‫غریب پور اف��زود‪ :‬بدون تردید بهره برداری‬ ‫از پروژه یادش��ده در س��ال موس��وم به سال‬ ‫جهش تولی��د‪ ،‬از اهمیت وی��ژه ای برخوردار‬ ‫ب��وده و تاثی��رات زی��ادی در تحق��ق‬ ‫طرح ه��ای توس��عه در بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی داشته است‪.‬‬ ‫� ای�ن پ�روژه افتخ�ار معادن‬ ‫است‬ ‫رئیس س��ابق هیات عامل ایمیدرو‬ ‫درب��اره مزای��ای ای��ن پ��روژه برای کش��ور‬ ‫و اقتص��اد گف��ت‪ :‬تامی��ن اب از دریاه��ای‬ ‫ازاد ک��ه ب��ه هم��ت ش��رکت های معدنی و‬ ‫صنای��ع معدنی محقق ش��ده‪ ،‬گام��ی نو در‬ ‫مس��یر اس��تقالل ابی بخش معدن از منابع‬ ‫اب زیرزمین��ی و حف��ظ محیط زیس��ت‬ ‫است‪.‬‬ ‫غریب پور با اش��اره به اینکه ش��رکت های‬ ‫معدنی و صنعتی در قالب یک مدل توسعه ای‬ ‫جدید‪ ،‬تامی��ن اب موردنیاز از دریاهای ازاد‬ ‫را اجرای��ی کرده که اقدامی مهم در توس��عه‬ ‫کشور محس��وب می شود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در واقع‬ ‫این پروژه یک��ی از افتخارات بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی کش��ور به شمار می رود و باید‬ ‫از تمام بنیان گذاران این طرح و مجریان ان‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫توجه به شیوه های نوین مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫در اس��تفاده از منابع ابی به ویژه در ش��رایطی که‬ ‫با بحران خشکس��الی مواجهیم‪ ،‬نیاز امروز کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬امیدواری��م با در دس��تور کار قرار گرفتن‬ ‫طرح ه��ای مناس��ب تامی��ن اب در حوزه ه��ای‬ ‫پرمصرف از جمله کش��اورزی و صنایع هم شاهد‬ ‫مدیریت مناسب بحران کم ابی در کشور باشیم‪.‬‬ ‫انعقاد تفاهمنامه همکاری بین چادرملو و دانشگاه امیرکبیر‬ ‫ش��د‪.‬ب��هگ��زارشروابط عموم��یچادرمل��و‪،‬درای��نتفاهمنامهک��هباهدف‬ ‫ارتقایس��طحام��وزشوکس��بمهارت ه��اوتجربه ه��ایتخصص��ی‪،‬ایجاد‬ ‫انگی��زه ب��رای دانش��جویان در ط��ول تحصی��ل‪ ،‬اماده س��ازی دانش��جویان‬ ‫ب��رایحض��ورموث��ردرواحده��ایمعدن��یوصنعت��ی‪،‬تعمی��قیادگیریو‬ ‫به کارگیری مفاهیم اموخته ش��ده‪ ،‬ارتقای توان اش��تغالزایی و بهبود موقعیت‬ ‫ش��غلیپسازفارغ التحصیلیوافزایشقدرتکارافرینیدانش��جویانازطریق‬ ‫کسبتجربهدردنیایواقعیمنعقدشدهاست‪،‬دوره هایمستمرکارورزیتحت‬ ‫نظارتمتخصصانفنیشرکتمعدنیوصنعتیچادرملوبرگزارمی شود‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع شرکت گلگهر‪:‬‬ ‫مدیر مجتمع ش��رکت گل گهر گفت‪ :‬ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل گهر در س��ال های اخیر تامین بخش عمده ای‬ ‫از مواد اولیه مورد نیاز واحدهای فوالدی کشور را بر عهده‬ ‫داش��ته و تالش کرده اس��ت تا ظرفیت های تولید خود را‬ ‫همسو با رشد و توسعه صنعت فوالد کشور افزایش دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش چیالن‪ ،‬حجت نجمی نی��ا افزود‪ :‬گل گهر در‬ ‫چند س��ال اخیر طرح های بزرگی را اجرا کرده است یا در‬ ‫دست اجرا دارد‪ .‬بدون تردید راه اندازی طرح های توسعه و‬ ‫افزایش بهره وری خطوط تولید موجود در چند سال اخیر‬ ‫و تالش خس��تگی ناپذیر همکاران باع��ث اوج گیری تولید‬ ‫انواع محصوالت نظیر کنسانتره و گندله شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بخش قابل توجهی از این افزایش با راه اندازی‬ ‫خط��وط جدی��د کنس��انتره‪ ،‬مجموعا با ظرفیت اس��می‬ ‫‪۶‬میلیون تن‪ ،‬رش��د ‪ ۹۰‬درصدی تولید کنس��انتره نسبت‬ ‫به س��ال ‪ ۱۳۹۳‬و همچنین با راه ان��دازی و بهره برداری از‬ ‫کارخانه شماره ‪۲‬گندله سازی‪ ،‬با ظرفیت اسمی ‪۵‬میلیون‬ ‫تن‪ ،‬نسبت به سال ‪ ۱۳۹۳‬رشد ‪۱۴۲‬درصدی تولید گندله‬ ‫را به همراه داشته است‪.‬‬ ‫همچنین راه ان��دازی واحد فراوری غبار کارخانه تغلیظ‬ ‫به منظور اس��تحصال کنسانتره از غبار و باطله با ظرفیت‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار تن در س��ال و راه اندازی واحد کوبینگ خطوط‬ ‫‪۵‬و‪۶‬و‪ ۷‬کنس��انتره به منظور افزایش عیار و کاهش باطله‬ ‫گلگهر‪ ،‬بازوی توانمند صنعت فوالد کشور است‬ ‫خ��وراک ورودی به کارخانه‪ ،‬که منجر به افزایش ظرفیت‬ ‫خطوط به میزان ‪ ۹۰۰‬هزار تن در س��ال می شود‪ ،‬از دیگر‬ ‫طرح های اجراشده در این شرکت بوده است‪ .‬با اجرای این‬ ‫پروژه ها‪ ،‬ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر عالوه بر ایجاد‬ ‫تحول و ش��کوفایی اقتصادی در س��طح ملی و منطقه ای‪،‬‬ ‫برای ه��زاران نف��ر از جوانان منطقه فرصت های ش��غلی‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫نجمی نیا در پاس��خ به س��والی پیرامون چشم اندازهای‬ ‫پیش روی این ش��رکت در حوزه تولی��د گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫چش��م انداز زنجیره فوالد در افق ‪ ،۱۴۰۴‬ش��رکت معدنی‬ ‫و صنعت��ی گل گهر‪ ،‬به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده مواد‬ ‫اولی��ه صنعت فوالد کش��ور‪ ،‬در راس��تای افزایش ظرفیت‬ ‫خطوط تولید‪ ،‬ارتقا و بهبود کیفیت و همچنین جنبه های‬ ‫زیس��ت محیطی‪ ،‬انجام فعالیت ها و پروژه های قابل توجهی‬ ‫را در پیش گرفته که عمده انها به شرح زیر هستند‪:‬‬ ‫انج��ام س��نگین ترین تعمی��رات اساس��ی کارخان��ه‬ ‫گندله سازی یک بعد از ‪ ۲۴‬ماه توسط متخصصان داخلی‬ ‫ش��رکت با قریب ب��ه ‪ ۲۱۵‬هزار نفر س��اعت حجم کار در‬ ‫مدت زمان ‪ ۳۲۴‬س��اعت‪ ،‬که رکوردی بی نظیر در صنعت‬ ‫فوالد کشور به شمار می اید‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ک��ه تعمیرات اساس��ی گل گهر در بخش‬ ‫گندله سازی از ساالنه به دوس��االنه تبدیل شده است که‬ ‫خود نش��ان از تخصص باالی پرسنل مجموعه گل گهر در‬ ‫راستای انجام این تعمیرات مهم دارد‪ ،.‬پروژه پیش فراوری‬ ‫خوراک خط ‪ ۴‬تولید کنسانتره (احداث‪ ،‬نصب و راه اندازی‬ ‫کوبین��گ) با هدف حذف باطله خ��وراک و بهبود کیفیت‬ ‫محصول‪ ،‬پ��روژه پیش فراوری خ��وراک خطوط ‪۵‬و‪۶‬و‪۷‬‬ ‫تولید کنس��انتره (احداث‪ ،‬نص��ب و راه اندازی کوبینگ) با‬ ‫ه��دف افزایش عی��ار و کاهش باطله خ��وراک ورودی به‬ ‫کارخانه خطوط ‪۵‬و‪۶‬و‪ ۷‬کنسانتره به میزان ‪ ۹۰۰‬هزار تن‬ ‫در س��ال‪ ،‬نصب فلوتاس��یون در خط ‪ ۴‬تولید کنسانتره به‬ ‫منظور افزایش کیفی��ت تولید کارخانه پیش فراوری غبار‪،‬‬ ‫پروژه توس��عه ظرفیت و ارتقای کیفی��ت خطوط ‪۵‬و‪۶‬و‪۷‬‬ ‫ک��ه موجب افزایش ظرفیت اس��می تولید کنس��انتره هر‬ ‫خط از ‪ ۲‬میلیون به ‪ ۲ ،۷‬میلیون تن در س��ال می ش��ود‪،‬‬ ‫پروژه توس��عه ظرفیت و ارتقای کیفیت خط ‪ ۴‬که موجب‬ ‫افزای��ش ظرفی��ت اس��می تولید کنس��انتره ه��ر خط از‬ ‫‪۲‬میلیون به ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن در س��ال می شود‪،‬‬ ‫پروژه توس��عه و افزایش ظرفیت کارخانجات گندله سازی‬ ‫‪ ۱‬و ‪ ۲‬در ‪ 2‬مرحله که در مرحله اول ظرفیت اس��می هر‬ ‫کارخان��ه از ‪ ۵‬میلیون تن گندله در س��ال به ‪۶ ،۵‬میلیون‬ ‫ت��ن و در مرحل��ه دوم ب��ه ‪۷‬میلیون تن گندله در س��ال‬ ‫ارتقا پی��دا خواهد کرد‪ ،‬اح��داث کارخانه س��ولفورزدایی‬ ‫در راس��تای حذف االینده های زیس��ت محیطی کارخانه‬ ‫گندل��ه (تولید س��االنه ‪۳۰۰‬هزار تن س��ولفات امونیوم)‪،‬‬ ‫پروژه حذف غب��ار از خطوط ‪ ۲ ،۱‬و ‪ ،۳‬خط ‪ ۴‬و کارخانه‬ ‫پیش ف��راوری غبار در راس��تای افزای��ش کیفیت خطوط‬ ‫و بهبود ش��رایط محیط زیس��ت‪ ،‬طراحی و احداث پلنت‬ ‫ابگیری از باطله های تر کارخانجات کنس��انتره که موجب‬ ‫صرفه جوی��ی بس��یار زی��اد در مص��رف اب و بازگرداندن‬ ‫مج��دد اب به چرخ��ه تولید می ش��ود‪ ،‬هوشمندس��ازی‬ ‫و اس��تفاده از فناوری ه��ای نوی��ن در فعالیت ه��ای‬ ‫معدن کاری‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت که ب��ا توجه به طرح های توس��عه فعلی‪،‬‬ ‫پیش بین��ی می ش��ود که تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬و ب��ا راه اندازی‬ ‫پروژه ه��ای فوق‪ ،‬تولید مجموعه معدنی و صنعتی گل گهر‬ ‫به بیش از ‪ ۳۰‬میلیون تن در سال برسد‪.‬‬ ‫س��ند ارتق��ای بخ��ش مع��دن ب��ه عنوان‬ ‫یک��ی دیگ��ر از اس��ناد ارتق��ای به��ره وری‬ ‫بخش ه��ای نه گان��ه اقتص��ادی از س��وی‬ ‫مع��اون اول رئیس جمه��وری اب�لاغ‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬هیات وزیران در جلس��ه‬ ‫م��ورخ ‪ ۹‬تی��ر ‪ ۱۴۰۰‬و در اج��رای تکلی��ف‬ ‫مقرر در ماده (‪ )۵‬قانون برنامه شش��م توسعه‬ ‫درخص��وص اس��تقرار چرخ��ه به��ره وری در‬ ‫دستگاه های اجرایی کشور و تدوین برنامه های‬ ‫عملیات��ی ارتق��ای به��ره وری و در راس��تای‬ ‫تحق��ق اهداف من��درج در این قانون‪ ،‬س��ند‬ ‫ارتقای بهره وری بخش مع��دن را به تصویب‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫ب��ر ای��ن اس��اس‪ ،‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت موظف اس��ت گزارش پیش��رفت‬ ‫اقدام��ات و برنامه ه��ای من��درج در ای��ن‬ ‫س��ند را در مقط��ع زمان��ی ‪ ۶‬ماه��ه تهی��ه‬ ‫و ب��ه س��ازمان مل��ی به��ره وری ای��ران ارائه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در بخش معدن‪ ،‬ش��اخص های رشد ارزش‬ ‫افزوده‪ ،‬رش��د بهره وری کل عوام��ل تولید و‬ ‫رش��د عوامل تولی��د (نیروی کار و س��رمایه)‬ ‫ان در س��ال های برنام��ه شش��م توس��عه به‬ ‫ترتی��ب ‪ ۲.۴ ،۸،۸‬و ‪ ۶.۴‬درص��د هدف گذاری‬ ‫ش��ده و عملکرد ای��ن بخش در م��وارد فوق‬ ‫در س��ال های برنامه شش��م توسعه به ترتیب‬ ‫‪ ۱.۵ ،۱.۹‬و ‪ ۰.۳‬درص��د گ��زارش ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد‬ ‫معادن روباز مازندران‬ ‫ایمن نیستند‬ ‫رئیس کمیته معدن خانه صنعت مازندران‬ ‫‪ ۷۰‬درص��د مع��ادن روباز اس��تان را ناایمن و‬ ‫مستعد حادثه ذکر کرد‪.‬‬ ‫مه��رداد سرمس��تی در گفت وگ��و ب��ا مهر‬ ‫کمب��ود نی��روی کار و فرس��ودگی تجهیزات‬ ‫را از جمل��ه نیازمندی ه��ای بخ��ش معدن در‬ ‫اس��تان ذکر ک��رد و گف��ت‪ :‬ح��دود ‪۴۰۰‬تا‬ ‫‪ ۵۰۰‬نی��روی کار جدی��د در مع��ادن نی��از‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه ‪ ۴‬هزار نف��ر به صورت‬ ‫مس��تقیم و ‪ ۱۵‬هزار نفر در قالب راننده و به‬ ‫صورت غیرمستقیم در معادن استان مشغول‬ ‫کار هس��تند‪ ،‬ناایمن ب��ودن معادن را از دیگر‬ ‫مشکالت ذکر کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اظهار اینکه بیش��تر معادن اس��تان‬ ‫زیرزمین��ی هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬تجهی��زات الزم‬ ‫برای اس��تخراج در معادن زیرزمینی نداریم و‬ ‫‪۷۰‬درصد معادن روباز ناایمن و غیراستاندارد‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫سرمس��تی حق��وق دولتی ب��اال را از دیگر‬ ‫مش��کالت ف��راوی معادن ذکر ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫حقوق دولتی معادن در امسال ‪ ۱۰‬برابر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس کمیته معادن مازندران شمار معادن‬ ‫غیرفعال را ‪ ۱۳۷‬معدن ذکر کرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫صنایع فلزی و غیرفلزی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 7‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 18‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪649‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫نقش محور فوالد مبارکه‬ ‫در توسعه صنعتی‬ ‫هادی نباتی نژاد‬ ‫مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه‬ ‫اش��تغال یکی از مهم ترین دغدغ��ه حاکمان و‬ ‫دولتم��ردان در ه��ر نظامی اس��ت و بالتبع برای‬ ‫ی��ک نظام اس�لامی که مس��ئله خدم��ت‪ ،‬کار و‬ ‫تالش‪ ،‬معیشت و خانواده در ان ازجمله مصادیق‬ ‫حکمرانی اس�لامی به شمار می اید‪ ،‬اشتغالزایی و‬ ‫ضرورت توجه به این مس��ئله از اهمیت مضاعفی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬در ده��ه اخیر‪ ،‬موض��وع تولید‬ ‫ملی‪ ،‬اشتغال افرینی‪ ،‬اقتصاد مقاومتی‪ ،‬حمایت از‬ ‫کاالی ایران��ی‪ ،‬جهش و رون��ق تولید و رفع موانع‬ ‫مورد س��فارش و تاکید فراوان رهبر معظم انقالب‬ ‫اس�لامی به عنوان راهبر نقشه راه نظام جمهوری‬ ‫اسالمی ایران قرارگرفته و برنامه ها و سیاست های‬ ‫اقتص��ادی حاکمی��ت و دولت‪ ،‬بر همین اس��اس‬ ‫شکل گرفته است‪.‬‬ ‫توفی��ق و عدم توفیق در دس��تیابی به این امر‬ ‫نیازمند بررسی همه جانبه‪ ،‬اسیب شناسی و تحلیل‬ ‫وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است‪ .‬در این‬ ‫صورت متوجه می ش��ویم که بخشی از ناکامی ها‬ ‫در راه نیل به اهداف تولید و اش��تغالزایی منش��ا‬ ‫خارجی دارد و متاث��ر از تحریم های همه جانبه و‬ ‫فشارهای ظالمانه دولت امریکا و نظام بین المللی‬ ‫بر ایران اسالمی است‪.‬‬ ‫بخ��ش دیگ��ری از ای��ن ناکامی ه��ا متاث��ر از‬ ‫نب��ود راهبرده��ای اقتص��ادی‪ ،‬برنامه ریزی ه��ا‪،‬‬ ‫سیاس��ت گذاری ها و تصمیم گیری های بعضا غلط‬ ‫در این شرایط بحرانی بوده است‪.‬‬ ‫باوجوداینکه همه مدیران و اقتصاددانان کشور‬ ‫نقش تحریم ها را بر فرایند تولید و اشتغال کشور‬ ‫بی تاثیر نمی دانند‪ ،‬اما به نظر می رسد ناتوانی ها و‬ ‫سوءمدیریت ها‪ ،‬نقش مضاعفی در تشدید تاثیرات‬ ‫ناشی از تحریم ها بر اقتصاد کشور داشته است‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬عملکرد ش��رکت فوالد مبارکه را‬ ‫می توان مصداق صریح‪ ،‬روش��ن‪ ،‬ش��فاف و موفق‬ ‫درزمین��ه مقابله با تحریم ه��ا و عدم اتکا و اتصال‬ ‫موضوع رش��د و توسعه کشور به موضوع تحریم ها‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت بیش از ‪ 3‬ب��ار به طور مس��تقیم‬ ‫م��ورد تحریم های دولت متجاوز امریکا قرارگرفته‬ ‫و درزمین��ه صادرات و واردات‪ ،‬فاینانس و س��ایر‬ ‫م��راودات اقتصادی با جامعه جهانی با مش��کالت‬ ‫عدی��ده ای مواجه اس��ت‪ ،‬اما در س��ال های اخیر‬ ‫به ط��ور قابل مالحظ��ه ای رو ب��ه پیش��رفت بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬رکوردزنی های متعدد در خطوط تولید و‬ ‫بهره برداری موید این نکته است که فوالد مبارکه‬ ‫بدون اغ��راق موفق ترین ش��رکت اقتصادی نظام‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی در جبهه اقتصادی نبرد‬ ‫با نظام سلطه بوده است‪.‬‬ ‫به اذع��ان تمامی کارشناس��ان صنع��ت فوالد‬ ‫در داخ��ل و خ��ارج از کش��ور‪ ،‬روند توس��عه این‬ ‫کش��ور باوج��ود تحریم های متع��دد و ظالمانه و‬ ‫بیماری همه گیر کرونا‪ ،‬همچنان رو به پیش��رفت‬ ‫و تعالی اس��ت و خوش��بختانه عالوه ب��ر توفیقات‬ ‫ف��راوان در افزایش کمی و کیفی تولید‪ ،‬در زمینه‬ ‫اش��تغال زایی پای��دار برای متخصص��ان و فعاالن‬ ‫صنعتی و اقتصادی نیز برترین کارافرین سال های‬ ‫اخیر بوده بوده است‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنونی ای��ن مجموع��ه توفیق این‬ ‫را یافته اس��ت که با اش��تغال زایی ب��رای بیش از‬ ‫‪۳۵۰‬ه��زار نفر به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم‪،‬‬ ‫تحول ش��گرفی در زمینه اش��تغال افرینی ایجاد‬ ‫کند‪ .‬تع��داد افراد فع��ال در مجموعه گروه فوالد‬ ‫مبارک��ه‪ ،‬کارگ��ران‪ ،‬کارکن��ان‪ ،‬تامین کنندگان و‬ ‫پیمانکاران این ش��رکت ازنظر اماری در کش��ور‬ ‫بی نظیر اس��ت و یقینا بخش عمده موفقیت های‬ ‫شرکت فوالد مبارکه درگرو تالش و همت و تعهد‬ ‫و توانمندی کارکنان این ش��رکت اس��ت‪ .‬بالطبع‬ ‫رضایت مندی کارکنان فوالد مبارکه و شرکت های‬ ‫همراه‪ ،‬نقش موثری در عبور از بحران ها و پیشبرد‬ ‫اهداف و سیاس��ت های کالن گ��روه فوالد مبارکه‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د فوالد مبارک��ه به عنوان مولود‬ ‫انقالب اس�لامی ای��ران‪ ،‬هم اکنون در مقایس��ه با‬ ‫سایر ش��رکت های کش��ور‪ ،‬می تواند الگو و نمونه‬ ‫موفق و مطلوبی برای سایر مجموعه های صنعتی‬ ‫در زمینه اشتغال معرفی شود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایراسین‬ ‫تحقق برنامه های تولید در فوالد سنگان‬ ‫گروه معدن‬ ‫معاون بهره برداری فوالد سنگان عملکرد تولید‬ ‫فوالد س��نگان در سال ‪ ۹۹‬را مطابق با برنامه های‬ ‫شرکت اعالم کرد و رفع چالش هایی همچون عدم‬ ‫تامین کنس��انتره و قطعی های بی برنامه برق و گاز‬ ‫را بازدارنده تحقق ظرفیت های فعلی شرکت برای‬ ‫افزایش تولید ندانست‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی فوالد س��نگان‪ ،‬علی‬ ‫شمسی نیا عنوان کرد‪ :‬شرکت فوالد سنگان شامل‬ ‫‪ ۲‬کارخانه کنسانتره س��ازی به ظرفیت مجموعا ‪۵‬‬ ‫میلیون تن و یک کارخانه گندله سازی به ظرفیت‬ ‫‪ ۵‬میلیون تن است‪ .‬واحد گندله سازی در سال ‪۹۶‬‬ ‫افتتاح شده و این واحد در سال ‪ ۹۹‬موفق به ثبت‬ ‫رک��ورد تولی��د به میزان ‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۳۰۴‬هزار و‬ ‫‪ ۱۲۴‬تن ش��د؛ همچنین در سال گذشته به میزان‬ ‫‪ ۳‬میلیون و ‪ ۳۵۶‬هزار و ‪۹۹۷‬تن محصول به فوالد‬ ‫مبارکه ارسال داشتیم‪ .‬هر چند تامین کنسانتره از‬ ‫مش��کالت اصلی صنعت فوالد درحال حاضر است‪،‬‬ ‫اما با همت همکاران و پش��تیبانی مدیریت ارش��د‬ ‫ش��رکت موفق به تامی��ن ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۶۳۱‬هزار و‬ ‫‪ ۳۹۹‬تن کنسانتره از مبادی مختلف شدیم‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری فوالد سنگان تولید تجمیعی‬ ‫ش��رکت تا انتهای سال ‪ ۹۹‬را به میزان ‪۹‬میلیون و‬ ‫‪ ۷۲۶‬هزار و ‪ ۵۵۳‬تن اعالم کرد‪.‬‬ ‫شمسی نیا دستیابی به رکوردهای روزانه‪ ،‬ماهانه‬ ‫و س��االنه گندله سازی‪ ،‬تسریع در تامین تجهیزات‬ ‫خارجی پروژه کنس��انتره بدون حضور متخصصان‬ ‫خارج��ی و با ت��وان نیروهای متخص��ص و جوان‬ ‫ایران اس�لامی‪ ،‬تکمیل فعالیت ه��ا و افتتاح پروژه‬ ‫کنسانتره س��ازی و‪ ...‬را از اقدام��ات ش��اخص این‬ ‫شرکت در حوزه تولید برشمرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در س��ال گذش��ته این ش��رکت به‬ ‫دس��تاوردهای بی س��ابقه و مهمی دست یافت که‬ ‫می توان به رکورد ماهانه تولید ‪ ۴۱۲‬هزار تن گندله‬ ‫در اس��فند ماه اشاره کرد به عالوه اینکه در اواسط‬ ‫اس��فند ماه رک��ورد روزانه تولی��د گندله به میزان‬ ‫‪ ۱۶‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬تن در این واحد به ثبت رس��ید‪.‬‬ ‫فروردین امسال رکورد اسفندماه سال ‪ ۹۹‬شکسته‬ ‫شد و ‪ ۴۲۲‬هزار تن تولید در این ماه محقق شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود در ‪ 3‬ماه��ه اول امس��ال موف��ق ب��ه‬ ‫تحقق برنامه های تولیدی ش��دیم‪ .‬متاسفانه تولید‬ ‫کنس��انتره شرکت در ‪ 3‬ماهه اول با مشکل تامین‬ ‫برق مواجه بود و ناگزیر به تامین از مبادی مختلف‬ ‫ش��دیم که در نتیجه این امر‪ ،‬کنسانتره پایین تر از‬ ‫کیفیت استاندارد را دریافت کردیم‪.‬‬ ‫اگر کنس��انتره با کیفیت به صورت مس��تمر در‬ ‫اختیار ش��رکت ق��رار گیرد می��زان تولید افزایش‬ ‫قابل توجهی خواهد داش��ت‪ .‬با همه این شرایط در‬ ‫مباحث کیفی و زیس��ت محیطی همیش��ه در بازه‬ ‫استاندارد بوده ایم و رعایت مسائل مرتبط با میزان‬ ‫االینده ها در این واحد همیشه رعایت شده است‪.‬‬ ‫شمس��ی نیا تصری��ح ک��رد‪ :‬ظرفی��ت واح��د‬ ‫گندله س��ازی فوالد سنگان ‪ ۵‬میلیون تن در سال‬ ‫است که در این راستا واحد گندله سازی برای تولید‬ ‫این مقدار گندله امادگی الزم را دارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن با توجه به امکانات و زیرس��اخت های‬ ‫تشدیدبحرانصنعتسیمانبهدلیلقطعیبرق‬ ‫مدیرعامل شرکت سیمان المرد با اعالم‬ ‫اینکه قطع گاز و برق‪ ،‬کارخانجات سیمان‬ ‫را ب��ا کاهش قاب��ل توجه تولی��د روبه رو‬ ‫ساخته اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در صورت ادامه این‬ ‫روند ضم��ن تعطیلی کارخانجات عرضه و‬ ‫ تقاضای س��یمان در ب��ازار مختل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬ابراهیم غالم زاده با‬ ‫اش��اره به اینکه صنعت سیمان با افزایش‬ ‫هزینه های تولید مواجه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال های ‪ ۹۳‬تا ‪ ۹۸‬بیشتر کارخانجات با‬ ‫زیان انباش��ته مواجه بوده و نتوانس��ته اند‬ ‫این صنعت را نوس��ازی کنن��د به نحوی‬ ‫که توان تولید سیمان کشور کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از طرف��ی قط��ع گاز در‬ ‫زمس��تان و قطعی برق در تابستان باعث‬ ‫ش��ده ک��ه کارخانجات ح��دود ‪30‬درصد‬ ‫تولید خ��ود را کاهش دهند و این کمبود‬ ‫عرضه باعث بهم خ��وردن تعادل عرضه و‬ ‫تقاضا می شود‪.‬‬ ‫این تولیدکننده سیمان تصریح کرد‪ :‬باید‬ ‫نرخ س��یمان واقعی شود تا سرمایه گذاری‬ ‫توجیه پذی��ر در ای��ن صنع��ت انج��ام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫غ�لام زاده به اش��اره به اینکه نوس��ازی‬ ‫در صنعت سیمان کش��ور نیازمند واقعی‬ ‫شدن نرخ سیمان است‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ جهانی‬ ‫سیمان فله تنی یک و نیم میلیون تومان‬ ‫(حدود ‪۶۰‬دالر) اس��ت و در ایران نیز باید‬ ‫نرخ س��یمان ‪ 70‬تا ‪ 80‬درصد نرخ جهانی‬ ‫باش��د که حدود تنی ی��ک میلیون تا یک‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه ک��رد‪ :‬اگر مصوبه مجلس که‬ ‫ساخت س��الی یک میلیون مسکن هست‬ ‫اجرای��ی ش��ود‪ ،‬با توج��ه به اینک��ه برای‬ ‫ساخت هر واحد حداقل ‪ ۱۰۰‬تن سیمان‬ ‫نی��از هس��ت‪ ،‬حداق��ل ‪۱۰۰‬میلی��ون تن‬ ‫سیمان نیاز داریم‪ .‬این در حالی است که‬ ‫تولید واقعی س��یمان کشور ساالنه حدود‬ ‫‪ ۸۰‬میلیون تن اس��ت و برای ساخت این‬ ‫واحده��ا ‪ ۲۰‬میلیون تن کمبود س��یمان‬ ‫خواهیم داش��ت‪.‬به گفته این تولیدکننده‬ ‫س��یمان‪ ،‬باید با واقعی کردن نرخ سیمان‬ ‫به صنعت س��یمان کمک کرد تا نیازهای‬ ‫اینده کشور به سیمان مرتفع شود‪.‬‬ ‫موج��ود ب��رای تامین کنس��انتره در این ش��رکت‬ ‫و ام��کان تامین مابقی کنس��انتره از س��ایر منابع‬ ‫موج��ود‪ ،‬برنام��ه و هدف گذاری تولی��د گندله در‬ ‫امس��ال بیشتر از سال گذشته در نظر گرفت ه شده‬ ‫که امید است با همت و تالش روزافزون همکاران‬ ‫و پش��تیبانی مدیرعامل ش��رکت شاهد تحقق این‬ ‫مهم باش��یم‪ .‬وی در ادامه به چالش های تولید در‬ ‫این ش��رکت اشاره کرد و گفت‪ :‬یکی از چالش های‬ ‫اصلی شرکت موضوع تامین برق است‪ ،‬این موضوع‬ ‫واحد کنسانتره سازی شرکت را با مشکالت عدیده‬ ‫مواج��ه ک��رده اس��ت‪ .‬در فروردین امس��ال برای‬ ‫تولید در این واحد با مش��کالتی مواجه بودیم که‬ ‫خوش��بختانه رفع شد‪ ،‬البته عدم تامین پایدار برق‬ ‫سبب ش��ده میزان تولید طبق برنامه های تعریف‬ ‫شده‪ ،‬پیش نرود‪.‬‬ ‫شمسی نیا گفت‪ :‬با توجه به اینکه امسال با عنوان‬ ‫«تولی��د‪ ،‬پش��تیبانی ها و مانع زدایی ها» نام گرفته‬ ‫است امیدواریم موانع ما به عنوان یک تولیدکننده‬ ‫مورد توجه واقع ش��ود و مسئوالن درصدد رفع ان‬ ‫باش��ند‪ .‬قط��ع بی برنامه و مکرر ب��رق و گاز‪ ،‬تولید‬ ‫واحد ه��ای صنعت��ی منطقه معدنی س��نگان را به‬ ‫چالش کشانده است‪ .‬واحد های تولیدی ما در نیمه‬ ‫ابتدایی س��ال با قطع برق و نیمه دوم سال با قطع‬ ‫گاز مواجه هستند هرچند که زمستان سال گذشته‬ ‫عالوه بر گاز به صورت همزمان قطع برق هم مزید‬ ‫بر علت شده بود‪ .‬امیدواریم با رفع موانع در امسال‬ ‫مش��کل تامین پایدار گاز و برق ش��رکت در تمام‬ ‫سال و در تمام فصول رفع شود‪ .‬معاون بهره برداری‬ ‫فوالد س��نگان‪ ،‬با بیان اینکه کارخانه های تولیدی‬ ‫به دلیل قطع جریان انرژی دچار مشکالت اساسی‬ ‫می شوند افزود‪ :‬یکی از معضالت اساسی قطع برق‬ ‫و گاز‪ ،‬خرابی ماشین االت و تجهیزات معادن است‬ ‫که در طول زمان خسارت هنگفتی را بر شرکت ها‬ ‫تحمی��ل خواهد کرد‪ .‬وی اظهار ک��رد‪ :‬تامین اب‬ ‫از دیگر چالش های ش��رکت اس��ت‪ .‬ه��ر چند که‬ ‫ب��ا حمایت انجام ش��ده این م��ورد تا حدودی رفع‬ ‫ش��د اما همچنان در این خصوص محدودیت هایی‬ ‫وجود دارد که برای افزایش تولید محدودیت ایجاد‬ ‫خواهد کرد‪ .‬شمس��ی نیا دوباره با تاکید بر تامین‬ ‫کنسانتره به عنوان مهم ترین دغدغه شرکت گفت‪:‬‬ ‫مشکل تامین کنس��انتره یکی از چالش های تمام‬ ‫تولیدکـنندگان این حوزه است‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد‪ ،‬با رفع محدودیت های‬ ‫موجود در تامین برق و امکان اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫کارخانه کنسانتره بتوانیم در تولید مواد اولیه فوالد‬ ‫نقش موثری را ایفا کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به یکی دیگر از چالش های پیش رو‬ ‫که افزایش تولید با ان روبه رو اس��ت موضوع محل‬ ‫و ارسال محصول به مقصد خریدار ( فوالد مبارکه)‬ ‫اس��ت گفت‪ :‬امیدواریم ب��ا افزایش ظرفیت حمل‬ ‫ریلی این مش��کل نیز از پیش پای تولید برداش��ته‬ ‫شود زیرا به علت پر شدن پایل محصول مجبور به‬ ‫توقف تولید نشویم‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت در خرداد ماه و ت��ا قبل از توقف‬ ‫تعمیراتی واحد موجودی گندله به مقدار ‪۳۶۰‬هزار‬ ‫تن رس��ید که معادل ‪ ۹۰‬درصد ظرفیت کل پایل‬ ‫ذخیره گندله فوالد سنگان است‪.‬‬ ‫گام های بلند «ومعادن» در توسعه زنجیره فوالد کردستان‬ ‫مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن‬ ‫و فلزات به اتفاق تنی چند از مسئوالن و مقامات‬ ‫محل��ی و مدیران ش��رکت های گ��روه صبانور از‬ ‫معادن و پروژه ه��ای زیرمجموع��ه این هلدینگ‬ ‫بزرگ در استان کردستان بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری‬ ‫توس��عه مع��ادن و فلزات‪ ،‬امیرحس��ین نادری در‬ ‫بازدید از پروژه کارخانه گندله س��ازی یک میلیون‬ ‫تنی بیجار‪ ،‬ضمن تقدیر از سخت کوشی و تالش‬ ‫پرسنل و مدیران این مجموعه و بررسی چالش ها‬ ‫و ارائه راهکارها و توصیه های الزم‪ ،‬بر لزوم تسریع‬ ‫پروژه و رفع موانع موجود و تجهیز ماش��ین االت‬ ‫مجموعه تاکید کرد‪.‬‬ ‫در بازدید از سایت پروژه کارخانه اهن اسفنجی‬ ‫بیجار نی��ز بازدید کنن��دگان از نزدیک در جریان‬ ‫روند اج��رای طرح ق��رار گرفته و در نشس��ت با‬ ‫مدیران اجرای��ی‪ ،‬گزارش عملیات اجرایی به انان‬ ‫ارائه شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت س��رمایه گذاری توس��عه‬ ‫معادن و فلزات در ادامه این س��فر‪ ،‬از پروژه فوالد‬ ‫کردستان واقع در شهرستان قروه بازدید به عمل‬ ‫اورد‪ .‬نادری دانش فنی و پش��تکار متخصصان و‬ ‫کارگران توانمند ایران��ی را در اجرای طرح فوالد‬ ‫کردس��تان تحسین برانگیز برش��مرد و افزود‪ :‬کار‬ ‫بزرگی در این منطقه محروم در حال انجام است‬ ‫و به زودی شاهد اثار و برکات اجرای این طرح ها‬ ‫در راس��تای ایج��اد اش��تغال و محرومیت زدایی‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫براورده��ا نش��ان می ده��د تکمی��ل زنجی��ره‬ ‫ف��والد درشهرس��تان بیجارموج��ب اش��تغالزایی‬ ‫‪۲۵۰۰‬تا‪ ۳۰۰۰‬نف��ر به صورت مس��تقیم خواهد‬ ‫ش��د و ما به عنوان یک مجموعه س��رمایه گذاری‬ ‫در کش��ور خرس��ندیم ک��ه ب��ا هم��کاری و‬ ‫همراه��ی مس��ئوالن در س��طح کش��وری و‬ ‫منطق��ه توفی��ق یافته ایم در انجام ای��ن امر مهم‬ ‫سهیم باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل «ومعادن» اظه��ار امیدواری کرد با‬ ‫همت مدیران و مجریان پروژه قدم های بلندتری‬ ‫در توسعه و افزایش ظرفیت تولید برداشته شود‪.‬‬ ‫وی در خصوص پ��روژه کارخانه یک میلیون تنی‬ ‫کنسانتره تاکید کرد‪ :‬انتظار می رود به گونه ای کار‬ ‫را دنبال کنید تا در اینده نزدیک بتوانیم ظرفیت‬ ‫این کارخانه را به ‪2‬برابر افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از مدی��ران خواس��ت نس��بت‬ ‫ب��ه ارتق��ای س��طح دان��ش و مهارت پرس��نل و‬ ‫کارشناس��ان از طریق اعزام به دوره های اموزش‬ ‫تخصصی و موضوع بومی سازی فناوری به صورت‬ ‫جدی اهتمام ورزند‪.‬‬ ‫نادری خاطرنش��ان ک��رد مجموع��ه هلدینگ‬ ‫س��رمایه گذاری توس��عه مع��ادن و فل��زات‬ ‫نهای��ت پش��تیبانی الزم را ب��رای تامی��ن مال��ی‬ ‫و خری��د تجهی��زات و ماش��ین االت م��ورد نیاز‬ ‫اج��رای ط��رح و تامی��ن س��نگ اهن م��ورد نیاز‬ ‫ان از طری��ق توس��عه مع��ادن منطق��ه اعم��ال‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫در این بازدیدها جمع��ی از مدیران هلدینگ و‬ ‫ش��رکت های زیرمجموعه و ش��ماری از مسئوالن‬ ‫اس��تانی و محلی از جمله دره وزمی رئیس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان کردس��تان و نیز‬ ‫فرمانداران و نمایندگان شهرس��تان های بیجار و‬ ‫قروه و اعضای شوراهای اسالمی حضور داشتند‪.‬‬ ‫تولید ‪۸۰‬درصد فوالد از طریق کوره های الکتریکی‬ ‫اکثر پیش بینی ها بر این مبنا اس��ت که دوره پس��ا کرونا‬ ‫عرضه و تقاضا در فوالد افزایش می یابد اما طبق بررسی ها‪،‬‬ ‫روند رکود و کاهش قیمت ها برای این صنعت دور از انتظار‬ ‫نیس��ت اما نکته اساس��ی ان اس��ت که با وج��ود ‪ 2‬روش‬ ‫کوره بلند و الکتریکی برای تولید فوالد‪ ،‬کش��ور ما از جمله‬ ‫کش��ورهایی اس��ت که به دلیل دریافت گاز و برق ارزان به‬ ‫س��راغ کوره ه��ای الکتریکی رفته و ‪ ۸۰‬درص��د فوالد را از‬ ‫طریق کوره های الکتریکی تولید می کند‪.‬‬ ‫به گزارش س��نا‪ ،‬سال گذش��ته یکی از سال های سخت‬ ‫برای تمامی کش��ورهای جهان‪ ،‬محس��وب می شود چرا که‬ ‫وجود ویروس کرونا باعث شد همه کشورها برای کنترل و‬ ‫یا از بین بردن ان دس��ت به مبارزه زده و هزینه های جانی‬ ‫و اقتصادی بسیاری را برای این موضوع پرداخت کنند‪.‬‬ ‫در س��ال گذش��ته علت اصلی کاهش تولید و همچنین‬ ‫درامدها در بیشتر کشورهای دنیا‪ ،‬تالش برای قطع زنجیره‬ ‫کرون��ا‪ ،‬رعایت پروتکل های بهداش��تی و همچنین کاهش‬ ‫ساعت کاری بوده است‪ .‬به طوری که هزینه های اقتصادی‬ ‫و بهداشت و درمانی زیادی در این مسیر صرف شد‪.‬‬ ‫صنع��ت فوالد هم از این امر مس��تثنا نبود به طوری که‬ ‫فوالد در سال ‪ ،۲۰۲۰‬یک هزار و ‪ ۸۷۹‬میلیون تن در دنیا‬ ‫تولید شد که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬تنها ‪۹‬‬ ‫میلیون تن افزایش داش��ت‪( .‬س��ال ‪ ۲۰۱۹‬این میزان‪ ،‬یک‬ ‫میلیون و ‪ ۹۶۹‬میلیون تن بوده است)‬ ‫با بررس��ی امار تولید فوالد در س��ال های گذشته شاهد‬ ‫افزای��ش حدود ‪ ۵ ،۳‬و ‪ ۶‬درصد در ای��ن صنعت بوده ایم و‬ ‫متاسفانه سال گذشته به دلیل کرونا‪ ،‬افزایش قابل توجهی‬ ‫را در تولید این محصول شاهد نبودیم‪.‬‬ ‫اگ��ر ‪ ۱۰‬کش��ور برت��ر تولید کنن��ده ف��والد را در نظ��ر‬ ‫بگیری��م‪ ،‬به غی��ر از چین‪ ،‬ترکیه و ایران‪ ،‬مابقی کش��ورها‬ ‫به ص��ورت نزولی ف��والد تولید کرده و کاه��ش تولید نیز‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫همان ط��ور که می دانید؛ بزرگ ترین کش��ور تولید کننده‬ ‫فوالد در دنیا‪ ،‬چین اس��ت به طوری که این کشور در سال‬ ‫گذش��ته با رش��دی حدود ‪ ۷‬درصد مواجه بوده و به میزان‬ ‫یک میلیون و ‪ ۶۱‬هزار و ‪ ۶۵‬میلیون تن‪ ،‬فوالد تولید کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یکی از مهم تری��ن دالیل مهم و اصلی تولید باالی فوالد‬ ‫در کش��ور چین نسبت به سایر کش��ورها‪ ،‬کنترل ویروس‬ ‫کرونا بوده به طوریکه توانس��ت به می��زان باال فوالد تولید‬ ‫کند و عرضه و تقاضا را افزایش دهد‪.‬‬ ‫کشور هند که دومین کشور تولیدکننده فوالد است در‬ ‫سال گذشته ‪ ۱۰۰‬میلیون تن فوالد تولید کرده که اختالف‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیون تنی با کشور چین دارد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه کش��ور چی��ن ‪ ۵۷‬درصد کل فوالد دنیا‬ ‫را تولید می کند‪ ،‬اگ��ر بخواهیم ایران را از نظر تولید فوالد‬ ‫بررس��ی کنیم‪ ،‬در سال گذشته (سال میالدی) و با رعایت‬ ‫تمامی پروتکل های بهداشتی توس��ط کارخانه های کشور‪،‬‬ ‫ش��اهد تولید ‪ ۲۹‬میلیون تن فوالد و رشد ‪ ۱۱‬میلیون تنی‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم‪.‬‬ ‫ش��رکت ف��والد مبارکه س��ال گذش��ته موفق ب��ه تولید‬ ‫‪۹‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تن فوالد شد که به عنوان بزرگترین‬ ‫ش��رکت تولید کننده داخلی در کش��ور از ان یاد می ش��ود‬ ‫و پ��س از ان فوالد خوزس��تان با ‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تن و س��پس ذوب اهن ب��ا ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬ه��زار تن به‬ ‫ترتیب از دیگر ش��رکت های تولید کنن��ده داخلی فوالد در‬ ‫کشور هستند‪.‬‬ ‫تولی��د ‪ ۵۵‬میلی��ون تن ف��والد خام‪ ،‬یک��ی از برنامه ها و‬ ‫چشم اندازهای کشور تا سال ‪ ۱۴۰۴‬است‪.‬‬ ‫ب��ا نگاهی به تولید س��نگ اهن در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬ش��اهد‬ ‫کاهش ‪ ۲‬درص��دی تولید این محص��ول در دنیا بودیم به‬ ‫طوریک��ه میزان تولی��د ان به ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬میلیون تن‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫بزرگ تری��ن ش��رکت تولید کنن��ده س��نگ اهن در دنیا‬ ‫استرالیا است که ‪ ۳۸‬درصد تولید دنیا را به خود اختصاص‬ ‫داده و س��ال گذش��ته رق��م تولید را ب��ه ‪ ۹۰۰‬میلیون تن‬ ‫رس��انده اس��ت‪ .‬ایران در س��ال گذش��ته ‪ ۵۰‬میلیون تن‬ ‫کنسانتره سنگ اهن و سنگ اهن های دانه بندی شده تولید‬ ‫کرده و ش��رکت گل گهر بیش��ترین تولید یعنی ‪ ۳۸‬درصد‬ ‫تولید را به خود اختصاص داده اس��ت و تولید ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تن فوالد خام‪ ،‬یکی از برنامه ها و چش��م اندازهای کشور تا‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۴‬است‪.‬‬ ‫طبق امار به دس��ت امده‪ ،‬ذخیره قطعی سنگ اهن ایران‬ ‫‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن اس��ت و این رق��م در کل دنیا‬ ‫به ‪۲‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تن می رس��د و محاس��بات نشان‬ ‫می دهد که اگر ایران بخواهد به تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد‬ ‫خام دس��ت یابد بعد از سال ‪ ۱۴۰۴‬و حدود ‪ ۱۰‬سال بعد‪،‬‬ ‫ذخی��ره قطعی به اتمام رس��یده و باید اقدام به اس��تخراج‬ ‫بیشتر شود و این در حالی است که ذخیره کل دنیا حدود‬ ‫‪ ۱۸۰‬میلیون تن بوده و بیشترین ان به استرالیا اختصاص‬ ‫دارد‪ .‬گفتنی اس��ت؛ بیش��تر پیش بینی ها بر این مبنا است‬ ‫که دوره پسا کرونا عرضه و تقاضا در فوالد افزایش می یابد‬ ‫اما طبق بررس��ی ها‪ ،‬روند رکود و کاهش قیمت ها برای این‬ ‫صنعت دور از انتظار نیس��ت اما نکته اساس��ی ان است که‬ ‫ب��ا وجود ‪2‬روش کوره بلن��د و الکتریکی برای تولید فوالد‪،‬‬ ‫کش��ور ما از جمله کشورهایی است که به دلیل دریافت گاز‬ ‫و برق ارزان به سراغ کوره های الکتریکی رفته و ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫فوالد را از طریق کوره های الکتریکی تولید می کند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است‪ ،‬به دلیل قطع برق هزینه های بسیاری‬ ‫متوجه ش��رکت های فوالدی ش��ده اما باعث توقف فعالیت‬ ‫این صنعت نشده و شرکت ها به ادامه تولیدات خود همانند‬ ‫گذشته پرداخته و مانع تعطیلی تولید شدند‪.‬‬ صفحه 4 ‫گروه معدن‬ ‫معدن‪ ،‬عامل اصلی توسعه اقتصاد استرالیا‬ ‫بخش معدن در اس��ترالیا در سال های اخیر‬ ‫از س��ایر بخش های اقتصادی پیش��ه گرفته و‬ ‫نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می کند‪.‬‬ ‫رش��د اش��تغالزایی در این بخ��ش ان هم در‬ ‫س��ال های اخیر حاکی از توسعه فعالیت های‬ ‫معدنکاری استرالیا است‪.‬‬ ‫به گ��زارش صنعت کار‪ ،‬اس��ترالیا با رش��د‬ ‫مقادی��ر ‪ ۶.۳‬درص��د بین س��ال های ‪ ۲۰۱۶‬و‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬هم��راه بود‪ .‬همچنین بین س��ال های‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬و ‪ ،۲۰۱۹‬س��رمایه گذاری مس��تقیم‬ ‫خارجی ‪۵‬درص��د افزایش یافته اس��ت‪ .‬البته‬ ‫در س��ال های ‪ ۲۰۱۹‬تا ‪ ۲۰۲۰‬بدلیل ش��یوع‬ ‫کرونا ارزش سرمایه گذاری ‪ ۱.۶‬درصد کاهش‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مع��دن و مهم تری��ن بخش س��رمایه گذاری‬ ‫مس��تقیم خارجی بی��ن س��ال های ‪ ۲۰۱۸‬و‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬بود‪ .‬در س��ال ‪ ۳۷۴.۶ ،۲۰۱۸‬میلیارد‬ ‫دالر استرالیا در این بخش سرمایه گذاری شد‬ ‫که در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬ب��ه ‪ ۳۷۵.۸‬میلیارد دالر‬ ‫افزای��ش یاف��ت‪ .‬در س��ال ‪ ،۲۰۲۰‬این بخش‬ ‫‪ ۳۶۰.۴‬میلیون دالر استرالیا را به ثبت رساند‪،‬‬ ‫که بیش از یک سوم (‪ ۳۵.۱‬دالر) بود‪.‬‬ ‫مع��دن همچنین یک بخ��ش کلیدی برای‬ ‫اقتصاد اس��ترالیا اس��ت‪ .‬از نظر ارزش افزوده‬ ‫ناخال��ص‪ ،‬بهترین بخش اس��ت‪ .‬این خدمات‬ ‫از خدمات مالی و بیمه پیش��ی گرفت‪ .‬بخش‬ ‫معدن استرالیا هم به لحاظ اسمی و هم از نظر‬ ‫سهم بازار در حال رشد است‪.‬‬ ‫موارد یاد ش��ده معدن را به بخش��ی پیش‬ ‫رو تبدیل کرده اس��ت‪ .‬از لحاظ تاریخی‪ ،‬بین‬ ‫مارس ‪ ۲۰۰۳‬و مارس ‪ ،۲۰۰۸‬صنعت از طریق‬ ‫‪ GVA‬بخش اصلی بود و ‪ ۱۱.۹‬درصد از کل‬ ‫‪ GVA‬اس��ترالیا را در مارس ‪ ۲۰۰۳‬تشکیل‬ ‫می داد‪ .‬در مقابل‪ ،‬استخراج در رتبه دهم قرار‬ ‫گرف��ت و ‪ ۵‬درصد‪ GVA‬را در مارس ‪۲۰۰۳‬‬ ‫تش��کیل داد‪ .‬تا م��ارس ‪ ۲۰۲۱‬معدن بخش‬ ‫در رتب��ه اول ق��رار دارد و ‪ ۱۱.۷‬درصد از کل‬ ‫‪ GVA‬کشور را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ،۲۰۱۹‬ادان��ی مس��تقر در هن��د‬ ‫مجوز س��اخت مع��دن زغال س��نگ در حوزه‬ ‫کوئینزلند را گرفت‪ .‬پروژه بسیار بحث برانگیز‬ ‫‪ ۱.۴۹‬میلی��ارد دالری مع��دن کارمای��کل در‬ ‫ابتدا ‪ ۱۲‬س��ال قبل پیشنهاد ش��ده بود‪ .‬این‬ ‫پ��روژه به دلیل تاییدیه های زیس��ت محیطی‪،‬‬ ‫از جمل��ه نگران��ی در م��ورد تاثیر مع��دن بر‬ ‫منطق��ه‪ ،‬ب��ا موانعی روبه رو ش��د‪ .‬ای��ن پروژه‬ ‫خود ش��امل س��اخت یک خط ریل��ی جدید‬ ‫ب��ود که بن��در اس��ترالیا را به مع��دن متصل‬ ‫می کرد‪.‬‬ ‫در ژوئن ‪ ،۲۰۲۱‬نخس��تین زغال س��نگ از‬ ‫پ��روژه کارمایکل تولید ش��د و تولی��د ان به‬ ‫‪۱۰‬هزار تن زغال سنگ در سال رسید‪.‬‬ ‫در سال ‪ ،۲۰۲۰‬شرکت ‪،Shell Australia‬‬ ‫بخشی از ‪ Royal Dutch Shell‬مستقر در‬ ‫هلند‪ ،‬موافقت ک��رد که مرحله اول پروژه گاز‬ ‫‪ Arrow Energy’s Surat‬را در کوئینزلند‬ ‫اس��ترالیا توس��عه دهد‪ .‬یک س��رمایه گذاری‬ ‫مش��ترک ‪ ۵۰-۵۰‬بین ش��رکت های ‪ Shell‬و‬ ‫‪ PetroChina‬مستقر در چین است‪.‬‬ ‫با وجود رش��د بخ��ش معدن در اس��ترالیا‪،‬‬ ‫در اوری��ل ‪ ۲۰۲۱‬دول��ت توس��عه ‪ 2‬مع��دن‬ ‫زغال س��نگ را متوق��ف ک��رد‪ .‬همچنی��ن‬ ‫درخواست زغال س��نگ اقیانوس ارام استرالیا‬ ‫برای تبدیل معدن زغال سنگ زیرزمینی خود‬ ‫به معدن روباز‪ ،‬رد شد‪.‬‬ ‫معدنکاری یک بخ��ش کلیدی برای اقتصاد‬ ‫استرالیا است و اش��تغالزایی می کند‪ ،‬به ویژه‬ ‫در مناطقی که برای س��ایر صنایع کم اس��ت‪.‬‬ ‫استخراج معدن تقریبا ‪ ۸۰۰ ،۲۷۸‬نفر اشتغال‬ ‫دارد که ‪ ۲.۱‬درصد از کل نیروی کار را تشکیل‬ ‫می دهد‪ .‬در‪ ۵‬سال گذشته‪ ،‬اشتغال در صنعت‬ ‫‪ ۲۷.۱‬درصد افزایش یافته است‪ .‬ارزش بخش‬ ‫مع��دن توس��ط ‪ FDI‬و ‪ GVA‬نقش مهمی‬ ‫را ک��ه این بخ��ش در اقتصاد ب��ازی می کند‬ ‫برجسته می کند‪.‬‬ ‫امریکا و مشکل عناصر کمیاب‬ ‫با توجه به روند رو به رشد تولید خودرو های برقی‪ ،‬حال‬ ‫امریکا بر سر این دوراهی قرار گرفته که ایا باید استخراج‪،‬‬ ‫تولی��د و ظرفی��ت پردازش م��واد معدن��ی و عناصر خاکی‬ ‫کمیاب م��ورد نیاز در تولید خودروه��ای برقی را باال ببرد‬ ‫یا به سایر کشورها اجازه دهد این بازار را در دست بگیرند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فوالد ایران‪ ،‬البته الزم به ذکر اس��ت افزایش‬ ‫ظرفیت اس��تخراج این معادن به معن��ای افزایش الودگی‬ ‫ه��وا در مناطق اطراف این معادن ب��ه ویژه جنوب تگزاس‬ ‫خواهد بود‪ .‬همان طور که بس��یاری از اقتصاد های برتر دنیا‬ ‫نی��ز از اینکه این فن��اوری و مش��کالت ان را به چینی ها‬ ‫داده ان��د خوش��حالند‪ .‬اس��تخراج عناص��ر خاک��ی کمیاب‬ ‫کاری پردردس��ر‪ ،‬الوده کننده و کثیف اس��ت و صادقانه‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل اس��ت ک��ه در چین تولید می ش��ود‪ .‬پردازش‬ ‫عناص��ر کمیاب اس��تخراج ش��ده‪ ،‬که پس از اس��تخراج از‬ ‫زمی��ن انج��ام می ش��ود‪ ،‬می تواند پس��اب و فاض�لاب نیز‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫ش��اید چی��ن تنه��ا منب��ع تولید کنن��ده ای��ن عناص��ر‬ ‫معدن��ی کمی��اب نباش��د‪ ،‬ام��ا درحال حاض��ر بزرگ ترین‬ ‫پردازن��ده ای��ن م��واد در جهان اس��ت‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬حضور‬ ‫چی��ن برای تولی��د خودروه��ای برقی ضروری اس��ت که‬ ‫در این��ده نزدیک ه��م روند صعودی چش��مگیری خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت با این همه باز هم امریکا تالش هایی‬ ‫داش��ته تا در این صنع��ت هم حرفی برای گفتن داش��ته‬ ‫باش��د چرا ک��ه نمی تواند ب��ه انحصار چی��ن اطمینان کند‬ ‫و پروژه ه��ای معدن��ی بزرگ��ی در ای��ن بخ��ش در ح��ال‬ ‫اجراس��ت ولی تنها یک معدن فع��ال در کالیفرنیا در این‬ ‫زمینه دارد‪.‬‬ ‫البت��ه امری��کا کل فن��اوری پ��ردازش عناص��ر کمیاب‬ ‫را دارا نیس��ت و پ��س از اس��تخراج بای��د ان را ب��ه چین‬ ‫بفرس��تد تا پ��ردازش ش��ود‪ .‬حتی همین ی��ک معدن هم‬ ‫یکبار تا ورشکس��تگی رفت��ه و با کمک های دولتی س��رپا‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫از انجای��ی که پ��ردازش عناصر خاکی کمی��اب کاری با‬ ‫الودگی زیس��ت محیطی باالس��ت ش��اید برای توسعه این‬ ‫بخش نیاز به ایج��اد جایگزین های پاک تری برای پردازش‬ ‫باشد‪ .‬بازیافت باتری ها و تمرکز بر روی تکنیک های جدید‬ ‫اس��تخراج از باطله های موجود باید اساس هر گونه توسعه‬ ‫این صنعت در امریکا باشد‪ .‬باید این مواد معدنی را بازیافت‬ ‫و دوباره اس��تفاده کرد ولی مس��ئله این است که کاوش و‬ ‫تکمیل تکنیک های جدید استخراج اسان تر از انجام دادن‬ ‫ان اس��ت‪ .‬پیشرفت الزم اس��ت ولی قطعا به کندی انجام‬ ‫می ش��ود و چین هم در این بین به پ��ردازش مواد معدنی‬ ‫خاکی کمیاب ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 7‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 18‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪649‬‬ ‫خبر‬ ‫بازار فلزات‬ ‫وابسته به فناوری‬ ‫جهان در حال اغاز یک رشد تصاعدی تقاضای‬ ‫فلزات وابسته به فناوری است زیرا شکل گیری یک‬ ‫انقالب در بخش انرژی تبدیل به چالشی بین المللی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫با وجود اینکه امار س��ال ‪ ۲۰۲۰‬به دلیل شیوع‬ ‫ویروس کرونا نزولی ش��ده بودند‪ ،‬چین و اتحادیه‬ ‫اروپا با وجود تعطیلی های س��ال گذش��ته رش��د‬ ‫تقاضای مواد معدنی مهم را در ‪ 5‬ماه اول سال شاهد‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫به گزارش فوالد ایران‪ ،‬با ورود به سال ‪،۲۰۲۱‬‬ ‫با تغییر دولت امریکا‪ ،‬اکنون ش��اهد هس��تیم که‬ ‫ای��االت متحده دوباره ب��ه توافقنامه اب و هوایی‬ ‫پاریس متعهد ش��ده و اهداف جدی خود را برای‬ ‫برقی کردن وس��ایل نقلیه در یکی ‪ 2‬دهه اینده‬ ‫تعیین می کند‪.‬‬ ‫این امر ت��ا حدودی این اطمین��ان را می دهد‬ ‫ک��ه ه��م اکن��ون واقع��ا در اغ��از دوره رش��د‬ ‫ثاب��ت و پای��دار فلزات و م��واد اولی��ه مروبط به‬ ‫باتری س��ازی و س��ایر فلزات نادر هس��تیم که از‬ ‫رش��د مداوم تقاضای وسایل نقلیه برقی بهره مند‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫در واق��ع این اقدام��ات از پیش بینی های قبلی‬ ‫در مورد رشد تقاضا در اینده بسیار قوی تر بوده‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 5 ‫استان ها‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 27‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 7‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 18‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪649‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫صنعت و معدن از دولت‬ ‫سیزدهم چه می خواهد؟‬ ‫مدی��رکل دفتر امور اکتش��اف وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از ترس��یم نقش��ه راه صنعت و مع��دن در یزد خبر‬ ‫داد و تاکید کرد‪ :‬اگر این چشم انداز که به خوبی تهیه شد‪،‬‬ ‫پیگیری و به نتیجه مورد نظر برسد‪ ،‬شاهد درخشش بیشتر‬ ‫استان در عرصه ملی خواهیم بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬ابراهیم علی موالبیگی در کارگروه تعامل کش��وری‬ ‫فعالیت های معدنی در عرصه های منابع طبیعی این استان‬ ‫اف��زود‪ :‬موضوع تعامل در س��طح ملی رصد می ش��ود‪ ،‬امید‬ ‫می رود از این پس در اتخاذ تصمیم گیری‪ ،‬از بخش��ی نگری‬ ‫گروه معدن‬ ‫و عملکرد جزیره ای پرهیز ش��ود‪ .‬موالبیگی اظهار کرد‪ :‬نگاه‬ ‫در بهره ب��رداری از مع��ادن بر اصول تعامل ق��رار دارد‪ ،‬این‬ ‫موض��وع ب��رای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز بس��یار‬ ‫حایز اهمیت اس��ت که در کنار حفظ اش��تغال‪ ،‬به موضوع‬ ‫عرصه های طبیع��ی و حفاظت از محیط زیس��ت نیز توجه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر امور اکتش��اف وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬درحال حاضر ن��گاه تعاملی در‬ ‫بهره ب��رداری از مع��ادن اس��تان وج��ود دارد و از زمانی که‬ ‫کارگروه تعامل کش��وری فعالیت های معدنی در عرصه های‬ ‫منابع طبیعی تشکیل و فعال تر شد‪ ،‬تعامل میان دستگاه ها‬ ‫به خوبی احس��اس می ش��ود به نحوی که توافق نسبت به‬ ‫‪۸۰‬درصد طرح های تصویب شده وجود دارد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬وزارتخانه ب��ر ایفای مس��ئولیت های‬ ‫اجتماع��ی بهره برداران از معادن تاکید دارد‪ ،‬و معتقدیم اگر‬ ‫ذخیره منابع طبیعی درست برداشت شود‪ ،‬ایفای مسئولیت‬ ‫اجتماعی نیز باید به درس��تی از س��وی بهره برداران انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫یزد پس از کرمان دومین اس��تان معدنی کشور است‪ ،‬در‬ ‫این منطق��ه بیش از ‪ ۵۰‬نوع اندیس معدن��ی وجود دارد و‬ ‫از ح��دود ‪ ۵۰۰‬معدن بزرگ و کوچک اس��تان می توان به‬ ‫س��نگ اهن‪ ،‬فسفات‪ ،‬اورانیوم‪ ،‬س��نگ های نما‪ ،‬ساختمانی‪،‬‬ ‫تزیینی‪ ،‬شن و ماسه و از این قبیل معادن اشاره کرد‪.‬‬ ‫واکاوی علل ریزش مرگبار معادن‬ ‫و بختیاری نیز در گفت وگو با تسنیم در اظهار کرد‪:‬‬ ‫خردادماه امس��ال در تونل ش��ماره ‪ 6‬معدن شهید‬ ‫نیلچیان شهرس��تان کیار در هنگام اس��تخراج این‬ ‫حادثه ای رخ داده اس��ت ک��ه منجر به فوت ‪ 2‬کارگر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬روش اس��تخراج در این معدن به روش‬ ‫اتاق پایه است به این صورت که ابتدا یک دساندری‬ ‫ایجاد می کنند‪ ،‬به ماده معدنی می رسند و پایه هایی‬ ‫در مس��یر رها می شود و در انتهای ماده معدنی یک‬ ‫الی ه انتخاب و شروع به استخراج می کنند‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور مع��ادن و صنایع معدنی س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن وتج��ارت چهارمح��ال و بختیاری‬ ‫اضافه کرد‪ :‬از روش پَسروی استفاده می کنند یعنی‬ ‫از قسمت دساندری شروع به استخراج می شود تا به‬ ‫سمت ورودی دس��اندری بیایند‪ ،‬در این مسیر یک‬ ‫س��ری پایه هایی را به عنوان نگهدارنده رها می کنند‬ ‫و همین ط��ور که پس روی انجام می ش��ود پایه ها را‬ ‫تخریب می کنند و عقب می ایند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬یکی از ای��ن پایه ها که به عنوان‬ ‫نگهدارنده بوده تخریب ش��ده و ریزش س��نگ روی‬ ‫کارگ��ران رخ می ده��د ک��ه به نظر می رس��د در اثر‬ ‫خفگی یا فشاری که ماده معدنی به بدن شان اورده‬ ‫متاسفانه فوت کردند‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور مع��ادن و صنایع معدنی س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن وتج��ارت چهارمح��ال و بختیاری‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬دلیل ریزش معدن در سال گذشته‬ ‫متفاوت بوده و علت دیگری داشت‪.‬‬ ‫به نظر می رسد باید نظارت ها بر معادن شهرهای‬ ‫اس��تان چهارمحال و بختیاری تشدید شود و رعایت‬ ‫اس��تانداردها بیش��تر در نظر گرفته شود‪ ،‬این عدم‬ ‫نظارت کافی تاکنون جان های زیادی را گرفته است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫رئیس خانه صنعت و معدن اس��تان کرمانشاه‬ ‫ب��ه بی��ان خواس��ته های بخ��ش خصوص��ی‬ ‫و ح��وزه صنع��ت و مع��دن از دول��ت این��ده‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬جهانبخش شکری با اشاره‬ ‫ب��ه مهم ترین خواس��ته های بخ��ش خصوصی از‬ ‫دولت اینده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کس��ب نظر و مش��ورت‬ ‫از بخش خصوصی مهم ترین خواسته ما از دولت‬ ‫س��یزدهم است‪ ،‬زیرا اکنون ش��اهد تصمیم های‬ ‫یک ش��به و غیرتخصصی هس��تیم ک��ه تولید و‬ ‫ص��ادرات را ب��ا چالش های ج��دی مواجه کرده‬ ‫و بازاره��ای صادراتی را به بهان��ه تنظیم بازار از‬ ‫ایران می گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خواسته دیگر ما در نظر گرفتن‬ ‫حمایت های ویژه از بخش تولید اس��ت‪ ،‬خصوصا‬ ‫در زمینه تس��هیالت ارزان ن��رخ و با بهره کم که‬ ‫بنگاه های اقتصادی اکنون به ش��دت به ان نیاز‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫رئیس خانه صنعت و معدن اس��تان کرمانشاه‬ ‫خواس��ته دیگر از دولت این��ده را اجرای صحیح‬ ‫خصوصی سازی دانست و عنوان کرد‪ :‬درخواست‬ ‫داری��م هر واح��د بزرگی که قرار اس��ت در یک‬ ‫اس��تان واگذار شود‪ ،‬به صورت س��هامی عام در‬ ‫اختیار همه مردم قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی سپس به مهم ترین مش��کالتی که اکنون‬ ‫تولید و صنعت با ان مواجه اس��ت اشاره و تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬خودتحریمی بیش��تر از تحریم خارجی بر‬ ‫صنایع اثرگذار است‪.‬‬ ‫رئیس خانه صنعت و معدن اس��تان کرمانشاه‬ ‫افزود‪ :‬مواردی را به اثبات رساندیم که کارشناس‬ ‫یا کارمند یک دس��تگاه به دالیل شخصی مقابل‬ ‫یک بن��گاه اقتصادی ق��رار می گی��رد و ان را با‬ ‫چالش های جدی مواجه می کند‪.‬‬ ‫ش��کری افزای��ش چن��د برابری تعرف��ه گاز و‬ ‫ب��رق صنایع که امس��ال ش��اهد ان بودیم را از‬ ‫دیگر مش��کالت جدی پیش روی صنایع دانست‬ ‫و اظه��ار ک��رد‪ :‬ب��ا وج��ود انکه نرخ ب��رق چند‬ ‫براب��ر ش��ده‪ ،‬اما ش��اهد قطعی های مک��رر برق‬ ‫هم هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه روا نیس��ت در استانی مانند‬ ‫کرمانش��اه قطع برق صنایع را داش��ته باش��یم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬قطع��ی برق کرمانش��اه در حال��ی انجام‬ ‫می ش��ود که مجموع مصرف برق کل اس��تان به‬ ‫اندازه یک مجموعه ذوب اهن بزرگ کش��ور هم‬ ‫نیس��ت‪ .‬به ع�لاوه در اس��تان م��ازاد تولید برق‬ ‫هم داریم‪.‬‬ ‫ش��کری از تاثی��ر ج��دی ای��ن قطعی ه��ا بر‬ ‫صنای��ع غذایی‪ ،‬ش��یمیایی و‪ ...‬یاد ک��رد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگرچ��ه قطعی ها در خود ش��هر کرمانش��اه‬ ‫اطالع رسانی می ش��ود‪ ،‬اما اطالع رسانی مناسبی‬ ‫در شهرس��تان ها و خصوص��ا ب��رای واحده��ای‬ ‫خ��ارج از ش��هرک های صنعتی انجام نمی ش��ود‬ ‫ک��ه باع��ث خس��ارت های گاه��ا میلی��اردی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئیس خانه صنعت و معدن کرمانشاه با انتقاد‬ ‫از اینک��ه گفت��ه می ش��ود صنایع ب��ا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫مصرف ب��رق کار کنند‪ ،‬افزود‪ :‬ای��ن امر به هیچ‬ ‫عنوان ش��دنی نیس��ت و حتی در صنعتی مانند‬ ‫ذوب اه��ن نمی تواند یک کوره را ب��ا این میزان‬ ‫مصرف برق داغ کند‪.‬‬ ‫ش��کری گفت‪ :‬بنا نیس��ت هزینه رایگان شدن‬ ‫ب��رق مش��ترکان کم مصرف را صنای��ع بپردازند‪،‬‬ ‫در حال��ی ک��ه خ��ود ای��ن بخ��ش ب��ه حمایت‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به برون سپاری بخشی از خدمات‬ ‫مرتبط با صنایع به خانه صنعت و معدن اش��اره‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬یکی از ای��ن موارد ص��دور جواز‬ ‫تاس��یس اس��ت که سال گذش��ته ‪ ۱۵۰۰‬پروانه‬ ‫تاسیس صنعتی و معدنی در استان صادر کردیم‪.‬‬ ‫رئیس خانه صنعت و معدن اس��تان کرمانشاه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برگزاری بخش��ی از جلس��ات س��تاد‬ ‫تس��هیل نیز به خانه صنعت و معدن واگذار شده‬ ‫که سال گذشته برگزاری ‪ ۱۵۱‬جلسه را داشتیم‪.‬‬ ‫به گفته ش��کری‪ ،‬خانه صنع��ت و معدن برای‬ ‫ص��دور ج��واز تاس��یس و س��ایر خدم��ات هیچ‬ ‫هزینه ای از واحدهای تولیدی اخذ نمی کند‪.‬‬ ‫ریزش معادن در کش��ور‪ ،‬مسئله ای است که هر از‬ ‫چند هفته یکبار اتفاق می افتد‪ ،‬اما باید دید که چرا‬ ‫امنیت جانی کارگران معدن که یکی از سخت ترین‬ ‫شغل ها را دارا هستند به طور کامل فراهم نمی شود؟‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬س��وم خرداد امس��ال بود که‬ ‫بر اثر ریزش معدن نیلچیان در اس��تان چهارمحال‬ ‫و بختی��اری‪ ۲ ،‬کارگ��ر جان باختن��د و ‪ ۲‬کارگر هم‬ ‫مصدوم شدند‪ ،‬البته این ریزش معدن برای نخستین‬ ‫بار اتفاق نیفتاد و س��ال گذش��ته نیز در ‪ ۵‬مردادماه‪،‬‬ ‫این معدن دچار ریزش شد و یک کارگر جان باخت‪.‬‬ ‫مس��ئوالن در ابتدای حادثه س��ال گذشته عنوان‬ ‫کردن��د ک��ه علت در دس��ت بررس��ی اس��ت و بعد‬ ‫ه��م علت همان ریزش س��نگ عنوان ش��د‪ .‬به طور‬ ‫طبیعی از دس��ت رفتن جان یک انس��ان دلخراش‬ ‫اس��ت و نیازمن��د انجام اقدامات پیش��گیرانه تا این‬ ‫مه��م ب��ار دیگر خانواده ای داغدار نکن��د اما این امر‬ ‫مجدد رخ داده اس��ت و توجه هر چه بیشتر متولیان‬ ‫را می طلبد‪.‬‬ ‫ریزش معادن در کش��ور‪ ،‬مسئله ای است که هر از‬ ‫چند هفته یکبار اتفاق می افتد‪ ،‬یکبار در چهارمحال‬ ‫و بختی��اری‪ ،‬یکب��ار در کوهبنان‪ ،‬ب��ار دیگر در قم و‬ ‫دامغان و ش��هرهای دیگر کش��ور که در س��ال های‬ ‫گذشته در معادن شان‪ ،‬ریزش اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫ام��ا باید دید چرا بخش خصوصی امنیت کارگران‬ ‫را فراه��م نمی کن��د و کارگ��ران معدن ک��ه یکی از‬ ‫س��خت ترین شغل ها را دارا هستند همه روزه ترس‬ ‫از ریزش معدن و زیراوار ماندن داش��ته باشند؟ چرا‬ ‫اقدامات پیش��گیرانه انجام نمی ش��ود تا همه س��اله‬ ‫شاهد از دست دادن کارگران نباشیم؟‬ ‫ترسیم نقشه راه صنعت و معدن یزد‬ ‫‹ ‹ضرورت نظارت بر معادن‬ ‫بهرام شکوری‪ ،‬رئیس کمیسیون معادن و صنایع‬ ‫معدنی اتاق بازرگانی کش��ور در گفت وگو با تسنیم‬ ‫بیان کرد‪ :‬فعالیت در معدن استانداردهایی دارد که‬ ‫بای��د رعایت ش��ود‪ .‬گاهی این اس��تانداردها رعایت‬ ‫نمی شود برخی اوقات هم رعایت می شود اما گاهی‬ ‫هم مقصر صاحب معدن یا کارفرما یا پرس��نل است‬ ‫که وسایل ایمنی را در اختیار دارند اما از ان استفاده‬ ‫نمی کنند که در بسیاری معادن این گونه بوده است‪.‬‬ ‫شکوری اضافه کرد‪ :‬در این مواقع دیگر مدیر معدن‬ ‫مقصر نیس��ت گاهی هم اصال تجهیزات مناسب در‬ ‫اس��تاندار البرز گفت‪ :‬نظارت و بازنگ��ری بر فعالیت معادن‬ ‫استان در دستورکار قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬عزیزاله ش��هبازی در جلسه شورای معادن‬ ‫اس��تان الب��رز با بیان اینکه این نشس��ت به صورت مس��تمر‬ ‫تش��کیل ش��ده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬معادن متعل��ق به تمامی‬ ‫مردم کش��ور هس��تند و تمامی انها باید از ای��ن نعمت بهره‬ ‫معدن نیس��ت که یک بخش��ی صاحب معدن و یک‬ ‫بخش هم حاکمیت مقصر اس��ت که امکان واردات‬ ‫برخی تجهیزات را نمی توان فراهم اورد‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون مع��ادن و صنایع معدنی اتاق‬ ‫بازرگانی کش��ور تاکید کرد‪ :‬حوادث معدنی در تمام‬ ‫دنی��ا رخ می دهد کما اینک��ه در جاده ها هم حادثه‬ ‫رخ می ده��د و دالی��ل متع��ددی دارد و ه��ر فرد یا‬ ‫س��ازمان متول��ی به نوعی مقصر اس��ت‪ ،‬در حوادث‬ ‫معدنی هم همین ماجرا اس��ت‪ .‬شکوری خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬لذا باید ریشه یابی انجام شود و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و س��ازمان نظام مهندس��ی معدن‬ ‫نظ��ارت کنند زیرا موضوع جان انس��ان ها در میان‬ ‫است‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که معادن کشور و به‬ ‫تبع استان چقدر با استانداردهای بین المللی فاصله‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ایا جاده های ایران اس��تانداردهای دنیا‬ ‫را دارد؟ پس واقعیت در هر زمینه ای ممکن اس��ت‬ ‫عقب باش��یم و باید تالش کنیم تا به استانداردهای‬ ‫دنی��ا برس��یم و از اس��یب جان��ی و طبیع��ت‬ ‫جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ریزش معدن همچنان جان می گیرد‬ ‫مهرداد قاس��می‪ ،‬مع��اون امور مع��ادن و صنایع‬ ‫معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چهارمحال‬ ‫نظارت بر فعالیت معادن البرز در دستور کار‬ ‫ببرن��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البرز معادن بس��یاری ندارد اما در این‬ ‫خص��وص هم��واره نگرانی وجود دارد و بای��د این منابع برای‬ ‫ایندگان نیز حفظ ش��ود‪ ،‬بنابراین وظیفه س��نگینی بر دوش‬ ‫ما گذاشته شده اس��ت‪ .‬استاندار البرز بیان کرد‪ :‬به طور قطع‬ ‫از این پس نظارت و رصد بیش��تری در حوزه معادن اس��تان‬ ‫البرز انجام می ش��ود تا حقوق دولت از معادن به درستی اخذ‬ ‫شود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬باید امور را به درستی دنبال کنیم‬ ‫تا برداش��ت های مازاد و غیرقانونی انجام نشود و همچنین به‬ ‫اکوسیس��تم منطقه اسیبی وارد نشود‪ ،‬این امر تنها با اهتمام‬ ‫همه مسئوالن محقق خواهد شد‪ .‬وی با اشاره به ظرفیت های‬ ‫اس��تان البرز در حوزه مواد معدنی گف��ت‪ :‬مجوز معادن باید‬ ‫بازنگری ش��ود و فعالیت ‪ ۴۳‬معدن فعال استان مورد بررسی‬ ‫قرار گیرد‪ .‬اس��تاندار البرز اظهار کرد‪ :‬البرز به عنوان اس��تانی‬ ‫کم مساحت با حساس��یت های ویژه ای مواجه است‪ ،‬بنابراین‬ ‫باید از هر گونه اس��یب به محیط زیست جلوگیری کنیم‪ .‬وی‬ ‫متذکر ش��د‪ :‬تعرض ب��ه اراضی ملی و ساخت وس��ازهایی که‬ ‫محیط زیس��ت عمومی را تغییر کاربری غیر مجاز می دهد باید‬ ‫از طریق دستگاه های نظارتی مورد پیگیری قرار گیرد‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل میراث فرهنگی سمنان‪:‬‬ ‫ث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫سرپرس��ت اداره کل میرا ‬ ‫اس��تان س��منان با اش��اره به ثبت ملی قله ش��اهوار‪ ،‬گفت‪ :‬مجوز‬ ‫بهره برداری از معدن در شاهوار با توجه به ثبت ملی این اثر طبیعی‬ ‫باید محدود و زمان ان تمدید نشود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬حمیدرضا دوس��ت محمدی اظه��ار کرد‪ :‬برای‬ ‫بهره برداری از محوطه اطراف قله شاهوار راهبرد تعیین می شود و‬ ‫در ص��ورت اج��رای راهبردها اطراف قله نیز به عنوان محوطه ثبت‬ ‫ملی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ضرورت حفاظت از جنگل ابر به عنوان یک اثر‬ ‫طبیعی ثبت جهانی ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬ض��رورت دارد به منظور کاهش‬ ‫تخریب جنگل از سوی عامل انسانی تمهیدات ویژه اندیشیده شود‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬اداره کل میراث فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دس��تی با تعریف برنامه و راهبرد و ارائه مشاوره همراه دیگر‬ ‫متولیان در حفاظت از اثار ارزشمند طبیعی است‪ .‬دوست محمدی‬ ‫بیان کرد‪ :‬در گذس��ته کاروانس��رای شاه عباس��ی ش��هر س��منان‬ ‫در بن��د زن��دان ب��ود االن در بند ضوابط اداری اس��ت‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬کاروانس��رای شاه عباس��ی روزگاری در مسیر جاده ابریشم به‬ ‫کاروانی��ان خدمت رس��انی می کرد و در س��ال ‪۱۳ ۶۰‬تا ‪۱۳ ۶۳‬به‬ ‫مدیرعامل شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه گفت‪ :‬دسترسی‬ ‫کم به ماش��ین االت فوق سنگین خال کش��ور برای اینده بود که‬ ‫ان را رفع کردیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��یدعبدالرضا موسوی اظهار کرد‪ :‬از ‪ ۲۰‬سال‬ ‫گذش��ته تاکنون ماش��ین االت فوق س��نگین وارد کشور نشده و‬ ‫اکنون مونتاژ‪ ،‬واردات و تعمیرات انها به عهده همکاران ما است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بس��یاری از قطعات داخلی س��ازی و در داخل‬ ‫کش��ور ساخته می ش��ود تصریح کرد‪ :‬تجهیز ناوگان فوق سنگین‬ ‫ماش��ین االت در تولی��د کنس��انتره و گندله چرخ��ه تولید فوالد‬ ‫تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه با اشاره به اینکه‬ ‫این پروژه در ‪ ۲‬فاز اجرایی شد که میدکو را به یکی از شرکت های‬ ‫معدنی دارای ناوگان بروز معدنکاری کش��ور تبدیل کرده اس��ت‬ ‫بهره برداری از معدن شاهوار باید محدود شود‬ ‫وس��یله اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی در حال‬ ‫تکمیل بود تا محل کار این اداره شود‪ ،‬اما با توجه به شرایط به عنوان‬ ‫زندان اس��تفاده مورد اس��تفاده قرار گرفت‪ .‬دوست محمدی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬کاربری کاروانسرای شاه عباسی در گذشته زخم های عمیقی‬ ‫را بر بدنه ان ایجاد کرد‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬با وجود مجوز صادر‬ ‫شده از سوی رئیس قوه قضاییه اما کاروانسرای شاه عباسی سمنان‬ ‫هنوز در گیر و دار ضوابط است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬فروش اثار تاریخی تشکل های اداری به غیر ممنوع‬ ‫اس��ت و باید به میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی واگذار‬ ‫ش��ود و برای واگذاری به ش��هرداری باید روند قانونی طی ش��ود‪.‬‬ ‫دوس��ت محمدی بیان کرد‪ :‬کاروانسرای شاه عباسی تحت مدیریت‬ ‫میراث فرهنگی قرار بگیرد تا زیر نظر صندوق توس��عه صنایع دستی‬ ‫و فرش دستباف و احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی‬ ‫باشد و بعد از مرمت به مزایده گذاشته شود‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬اکن��ون حذف الحاقی های کاروانس��را زیرنظر‬ ‫کارشناس��ان میراث فرهنگی در حال انجام اس��ت‪ .‬سرپرست اداره‬ ‫کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی استان سمنان‬ ‫گفت‪ :‬طبق مصوبه شورای ترافیک تردد خودرو در خیابان امام(ره)‬ ‫محدود می ش��ود‪ ،‬ام��ا حذف کامل تردد خودرو در این مس��یر در‬ ‫گرو همراهی کاس��بان این خیابان و مردم اس��ت‪ .‬سرپرست اداره‬ ‫کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی استان سمنان‬ ‫گفت‪ :‬برگزاری فن تور برای اش��نایی ش��هرداران در زمینه احیای‬ ‫بافت تاریخی کمک کننده است و برگزاری چنین توری در استان‬ ‫پیگیری می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬میراث فرهنگی با تعیین راهبرد و انجام طرح های‬ ‫مطالعاتی شرایطی را تعریف کرده است که طبق مطالعات نمای بنا‬ ‫در بافت تاریخی باید متناسب و متعارف باشد‪ .‬سرپرست اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دستی استان سمنان گفت‪:‬‬ ‫حفظ اثار تاریخی و توس��عه گردش��گری در گرو فرهنگ س��ازی و‬ ‫همراهی مردم اس��ت و برای تحقق این راهبرد رس��انه نقش موثر‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫شاهوار با حدود ‪4‬هزار متر ارتفاع بلندترین قله استان سمنان و‬ ‫در مرز اس��تان های سمنان و گلستان‪ ،‬در منطقه البرز شرقی واقع‬ ‫اس��ت‪ .‬جلوگیری از برداش��ت از معدن بوکسیت در کوه شاهوار در‬ ‫چند س��ال گذش��ته به یکی از مهم ترین چالش های مردم به ویژه‬ ‫دوستداران محیط زیست در شهرستان شاهرود تبدیل شده بود‪ .‬به‬ ‫رفع خال ماشین االت فوق سنگین در بخش معدن‬ ‫گفت‪ :‬در فاز نخس��ت با ‪ ۲۰۰‬میلیون یورو فاز وارد مونتاژ ش��دیم‬ ‫و در ای��ن خص��وص ‪ ۶۳‬دس��تگاه دام تراک‪ ،‬گلی��در‪ ،‬لودر و بیل‬ ‫مکانیک��ی در چرخه تولید فوالد معادن جالل اباد و گل گهر مورد‬ ‫استفاده قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬با اج��رای این پروژه برای ‪ ۷۰۰‬نفر از جوانان‬ ‫بوم��ی ای��ن منطقه اش��تغالزایی ش��د و ظرفیت معدن��کاری به‬ ‫‪۶۰‬میلیون تن در سال افزایش یافت‪.‬‬ ‫موس��وی عن��وان ک��رد‪ :‬در ف��از بع��دی ‪ ۱۲۰‬میلی��ون دالر‬ ‫سرمایه گذاری شد و ظرفیت معدنکاری را از ‪ ۶۰‬به ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫یورو در س��ال افزایش دادیم که در رتبه برتر کش��ور قرار گرفتیم؛‬ ‫در این زمینه بخشی دیگر از ماشین االت کشور وارد شده و مابقی‬ ‫در گمرک شهید رجایی قرار دارد که به زودی ترخیص می شوند‬ ‫و اشتغال را از ‪ ۷۰۰‬نفر به یک هزار و ‪ ۱۰۰‬نفر افزایش می یابد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬اجرای این پروژه موجب رونق منطقه و اشتغال‬ ‫جوانان و تامین خوراک معادن و تکمیل زنجیره ارزش افزوده فوالد‬ ‫کش��ور می ش��ود و با نگهداری‪ ،‬تعمیرات و سرویس ماشین االت‬ ‫اق��دام به اح��داث ‪ ۲‬مجتمع بزرگ کردیم که در نوع خود قابلیت‬ ‫فوق العاده ای برای کشور دارد و در این خصوص تصفیه فاضالب‬ ‫و تامین سوخت را برعهده داریم‪.‬‬ ‫موس��وی از همکاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬گمرک‪،‬‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬اس��تاندار و مدیران اس��تانی و شهرستانی قدردانی‬ ‫کرد‪ .‬براس��اس گزارش ها از انجا که حجم عملیات معدنکاری در‬ ‫مجموعه میدکو بالغ بر ‪ ۱۵۰‬میلیون تن در سال براورد می شود‪،‬‬ ‫شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه در سال ‪ ۱۳۸۹‬به منظور انجام‬ ‫عملیات معدنکاری و استخراج مواد معدنی موردنیاز کارخانه های‬ ‫فراوری میدکو تاس��یس شد‪ ،‬این ش��رکت با هدف ارائه خدمات‬ ‫گفته مخالفان‪ ،‬برداشت از معدن موجب نابودی ذخیره گاه های اب و‬ ‫الودگی ان به مواد معدنی خطرناک و نابودی زیستگاه درخت کمیاب‬ ‫ارس کوهی و نیز حیوانات در حال انقراض مانند خرس در منطقه‬ ‫می ش��ود‪ .‬با پیگیری های انجام شده و مطالبات مردمی هم اکنون‬ ‫این معدن به صورت موقت تعطیل اس��ت اما گروه های مردم نهاد‬ ‫حامی محیط زیست و دیگر اقشار مردم نگران ادامه فعالیت معدن‬ ‫هس��تند‪ ،‬به همین خاطر تالش می کنند تا تعطیلی معدن دایمی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حال با ثبت ملی ش��اهوار به یکی از مهم ترین دغدغه های مردم‬ ‫ش��اهرود درخصوص جلوگیری از تخریب این اثر پاس��خ داده شد‪،‬‬ ‫چرا که در نامه مونسان خطاب به استاندار سمنان امده است که اثر‬ ‫یادشده ضمن رعایت حقوق مالکانه تحت نظارت و حمایت وزارت‬ ‫میراث فرهنگی اس��ت و تدوین ضوابط حفاظتی و تعیین عرصه و‬ ‫حریم ان بر عهده این وزارتخانه خواهد بود‪ .‬همچنین هرگونه دخل‬ ‫و تصرف و یا اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر در اصالت‬ ‫اثر شود ممنوع است‪.‬‬ ‫اس��تان س��منان دارای بی��ش از ی��ک هزار و ‪ ۱۴۷‬اث��ر تاریخی‬ ‫شناسایی شده است‪.‬‬ ‫ب��ا کیفیت به عنوان یکی از مجموعه های مطرح کش��ور‪ ،‬گام های‬ ‫بلندی در رابطه با تجهیز و بهره برداری از معادن برداشته است‪.‬‬ ‫پروژه خرید ماشین االت معدنی میدکو در سال ‪ ۱۳۹۵‬اغاز شد‬ ‫و مونتاژ این ماش��ین االت توسط متخصصان داخلی و خارجی از‬ ‫دی ماه ‪ ۱۳۹۷‬در دستور کار قرار گرفت‪ ،‬پس از انجام این پروژه‬ ‫در ‪ ۲‬ف��از اجرایی‪ ،‬میدکو امروز به یکی بزرگ ترین ش��رکت های‬ ‫معدنی دارای ناوگان بروز معدنکاری کشور تبدیل شده است‪.‬‬ ‫ن��اوگان ماش��ین االت معدن��ی میدک��و در ش��رکت کاراوران‬ ‫درحال حاضر متش��کل از ‪ ۱۸۱‬دس��تگاه انواع مختلف است و این‬ ‫تعداد ش��امل ‪ ۱۲۵‬دس��تگاه دامپ تراک‪ ۱۸ ،‬دس��تگاه شاول و‬ ‫‪۳۸‬دس��تگاه انواع مختلف بلدوزر‪ ،‬گری��در‪ ،‬بیل مکانیکی‪ ،‬لودر و‬ ‫س��ایر اس��ت که با س��رمایه هفت هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان در‬ ‫استان کرمان به بهره برداری می رسد‪.‬‬ صفحه 6 ‫فوالدی ها در کم ابی نقشی ندارند‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫یکشنبه‬ ‫مصرف صنایع از اب محدود اس��ت‪ ،‬با این وجود‪ ،‬انتقادهای قابل توجهی‬ ‫به مص��رف اب در این صنایع مطرح می ش��ود که ازجمل��ه مهم ترین این‬ ‫انتقاده��ا می توان به احداث واحدهای فوالدی در مناطق خش��ک کش��ور‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫با وجود اینکه صنایع فوالدی در طول س��ال های اخیر برای بهینه سازی‬ ‫مص��رف اب خود تالش های ویژه ای کرده اند ام��ا همچنان این واحدها در‬ ‫برخی مناطق با چالش هایی در تامین اب روبه رو هستند تا جایی که پروژه‬ ‫انتقال اب از خلیج فارس به این مناطق تعریف شد؛ پروژه ای که همچنان با‬ ‫اماواگرهای بسیاری همراه است و انتقادهایی به ان وارد می شود‪.‬‬ ‫‪ 27‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 7‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 18‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪649‬‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫این روزها تامین اب به بحرانی اساس��ی برای کش��ور بدل ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن بح��ران از کمبود اب و کاه��ش قابل توجه بارش در طول س��ال های‬ ‫اخی��ر و همچنی��ن اس��تفاده نادرس��ت از مناب��ع اب در ای��ران نش��ات‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫رش��د س��ریع جمعیت کش��ور در دهه های اخیر‪ ،‬ناکارامدی مصرف اب‬ ‫به ویژه در حوزه کش��اورزی و توسعه بدون نگاه کارشناسی تاثیر بسزایی بر‬ ‫تشدید تامین منابع ابی کشور داشته است‪.‬‬ ‫فلزات‬ ‫ضرورت اصالح الگوی مصرف اب‬ ‫نادر س��لیمانی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران در گفت وگو ب��ا «روزگار معدن» و درباره مصرف‬ ‫اب واحدهای فوالدی در شرایطی که کشور با بحران کم ابی‬ ‫روبه رو اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬میزان مص��رف اب در صنایع فوالد رقم‬ ‫بس��یار محدودی از کل مصرف اب کش��ور است‪ .‬مصرف اب‬ ‫در بخش کش��اورزی حدود ‪ ۹۰‬درصد از مجموع مصرف اب‬ ‫کشور را به خود اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬صنایع و به ویژه فوالدس��ازان در طول‬ ‫سال های گذشته تالش کرد ه و مصرف اب خود را به حداقل‬ ‫ممکن کاه��ش داده اند‪ .‬در همین ح��ال‪ ،‬تالش ها و اقدامات‬ ‫متعدد دیگری نیز برای تداوم این مس��یر اجرایی می شود‪ .‬با‬ ‫ای��ن وجود‪ ،‬با توجه به چالش کم ابی که بر کش��ور‬ ‫س��ایه افکن��ده‪ ،‬صنایع ف��والدی همچن��ان خود را‬ ‫موظف می دانند در راس��تای کاهش هرچه بیش��تر‬ ‫مصرف اب با روش های مختلف گام بردارند‪.‬‬ ‫س��لیمانی در ادام��ه تاکی��د ک��رد‪ :‬صنایع بزرگ‬ ‫فوالدی کش��ور مانند ف��والد مبارک��ه و ذوب اهن‬ ‫اصفهان در طول سال های اخیر بیشترین انرژی خود را روی‬ ‫کاهش مصرف اب متمرکز کرد ه و توانسته اند مصرف خود را‬ ‫حتی به نصف هم کاهش دهند‪.‬‬ ‫وی در ادامه در پاس��خ به س��والی مبنی بر ارزیابی احداث‬ ‫واحده��ای ف��والدی در مناط��ق گرمس��یری کش��ور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درس��ت یا غل��ط ای��ن واحده��ا احداث ش��ده اند‪.‬‬ ‫س��رمایه قابل توجه��ی ب��رای اح��داث انها ش��ده‪،‬‬ ‫اشتغالزایی گس��ترده ای را به همراه داشته و نقشی‬ ‫پررن��گ در مس��یر توس��عه اقتص��ادی ان مناطق‬ ‫را به دنب��ال دارد؛ بنابرای��ن نمی ت��وان ب��ه بهان��ه‬ ‫بح��ران کم ابی زمینه توقف تولی��د در این واحدها‬ ‫را فراهم کرد‪.‬‬ ‫به گفته عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫انچ��ه اهمیت دارد این اس��ت که در این س��ال ها در مناطق‬ ‫خشک کش��ور همچون کرمان و یزد به اشتباه زنجیره تولید‬ ‫فوالد توس��عه یافته است‪ .‬چنانچه از گذش��ته در این مناطق‬ ‫استخراج و فراوری سنگ اهن یعنی تولید کنسانتره و گندله‬ ‫موردتوجه بود اما احداث واحدهایی برای فوالدسازی در این‬ ‫مناطق اشتباه بوده است‪.‬‬ ‫س��لیمانی افزود‪ :‬یعن��ی احداث واحدهای فوالدس��ازی در‬ ‫ای��ن مناطق‪ ،‬مص��رف اب صنایع را به ش��دت افزایش داده تا‬ ‫جایی که واحدهای یادشده برای تامین نیاز خود به اب ناچار‬ ‫ش��ده اند اب خلیج فارس را به این منطقه منتقل کنند‪ .‬حال‬ ‫انچه اهمیت دارد این اس��ت که در توسعه های اینده صنایع‬ ‫موقعیت و ش��رایط جغرافیایی صنای��ع موردتوجه قرار گیرد‬ ‫و بدین ترتی��ب باید از احداث واحدهای ف��والدی در مناطق‬ ‫خشک کشور به شدت اجتناب کرد‪.‬‬ ‫کشاورزی مقصر کم ابی است‬ ‫به��ادر احرامیان‪ ،‬عضو هیات مدی��ره انجمن تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد ایران در گفت وگ��و با «روزگار مع��دن» اتهامی که به‬ ‫فوالدی ها درباره مصرف اب زده می ش��ود و در مواردی از این‬ ‫صنایع با عنوان مقصر کمبود و بحران های ابی نامیده می شود‬ ‫را اش��تباه دانست و افزود‪ :‬بررس��ی امار و ارقام مصرف اب در‬ ‫کشور مبین وضعیت موجود است و علت اصلی بحران کم ابی‬ ‫را در کشور مشخص می کند‪.‬‬ ‫براساس امارهای منتشرشده از سوی مراجع رسمی‪ ،‬عمده‬ ‫مصرف اب کشور به کشاورزی تعلق دارد و در این میان‪ ،‬سهم‬ ‫صنع��ت و تولید فوالد از مصرف اب کش��ور بس��یار‬ ‫مح��دود براورد می ش��ود؛ بنابراین مقصر دانس��تن‬ ‫صنایع و فوالدس��ازان برای توجیه بحران کم ابی در‬ ‫کشور اشتباه است‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ایران افزود‪ :‬در چنین شرایطی‪ ،‬راهکار درست برای‬ ‫بهبود کمبودهای ابی‪ ،‬اصالح نظام ابیاری در بخش کشاورزی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اهمیت اصالح الگوی اب‬ ‫در صنای��ع و به ویژه از س��وی فوالدس��ازی ها گفت‪:‬‬ ‫ب��دون تردید اصالح و ارتقای س��طح مصرف اب در‬ ‫صنایع نیز ضروری به نظر می رسد؛ هرچند بسیاری‬ ‫از فوالدسازان در طول این سال ها در مسیر کاهش‬ ‫مصرف اب‪ ،‬بازچرخانی ان و همچنین اس��تفاده از‬ ‫پساب ها و‪ ...‬گام برداشته اند‪.‬‬ ‫احرامی��ان در ادامه و درباره اح��داث واحدهای فوالدی در‬ ‫مناطق خش��ک کش��ور که به عقیده بس��یاری از کارشناسان‬ ‫از ابتدا اش��تباه ب��وده‪ ،‬گف��ت‪ :‬در همین اس��تان های کم اب‬ ‫ش��اهد کش��ت برنج یا یونج��ه ب��ه روش غرق ابی هس��تیم؛‬ ‫بنابرای��ن بح��ران کم اب��ی حتی در مناطق خش��ک کش��ور‬ ‫نی��ز از روش ه��ای اش��تباه کش��ت و کش��اورزی نش��ات‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫عالوه بر ای��ن ارزش افزوده تولید در ح��وزه صنعت و فوالد‬ ‫به مراتب بیشتر از محصوالت کشاورزی یادشده است‪.‬‬ ‫وی در پایان اظهارکرد‪ :‬چنانچه برای رفع چالش کم ابی بر‬ ‫همین مسیر اشتباه و متهم کردن صنایع اصرار شود‪ ،‬نتیجه ای‬ ‫جز از بین رفتن منابع کشور به دنبال نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ضرورت مدیریت منابع اب‬ ‫علی محمدی‪ ،‬کارش��ناس و فع��ال صنعت فوالد در‬ ‫گفت وگو با «روزگار معدن» و در ارزیابی مصرف اب در‬ ‫صنایع کش��ور به ویژه در زنجیره فوالد گفت‪ :‬اب یکی‬ ‫از چالش های مهم جهان به ویژه در کش��ورهایی مانند‬ ‫ایران که در مناطق گرم و خشک واقع شده اند‪ ،‬به شمار‬ ‫می رود‪ .‬امارها نشان می دهد در سال های اخیر‪ ،‬کمبود‬ ‫ش��دید منابع اب و کاهش بارندگی به بحرانی شدن شرایط اب در‬ ‫کشور منجر ش��ده؛ بنابراین الزم است مدیریت مصرف اب جدی‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫ب��ا وج��ود انکه می��زان اب مصرف��ی در صنایع‪ ،‬درصد بس��یار‬ ‫اندک��ی از مص��رف اب کل کش��ور را به خ��ود اختصاص می دهد‬ ‫باید صنایع در راس��تای اس��تفاده بهینه از منابع اب بیشتر تالش‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫برنامه ریزی درس��ت برای مدیریت مصرف اب در صنعت فوالد‬ ‫نیازمند شناخت درست مصرف اب در فرایندهای گوناگون تولید‬ ‫فوالد اس��ت‪ .‬اهمیت دسترسی مناس��ب یک واحد تولیدی به اب‬ ‫به این دلیل اس��ت که فرایند تولید بدون اب شیرین امکان پذیر‬ ‫نیست‪ ،‬از سوی دیگر‪ ،‬دسترسی مناسب به اب (نزدیکی به بندرها)‬ ‫سخن پایانی‬ ‫فراین��د حمل و جابه جایی مواد (مواد اولیه‪ ،‬محصول و‪)...‬‬ ‫را اسان می کند‪.‬‬ ‫محم��دی در پاس��خ به س��والی مبنی ب��ر راهکارهای‬ ‫کاهش مصرف اب در صنعت فوالد گفت‪ :‬کاهش مصرف‬ ‫اب در ه��ر واحد تولی��دی اعم از واحده��ای فوالدی از‬ ‫اهمیت بسیاری برخوردار است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال معدنی افزود‪ :‬بخش��ی از این اهمیت از انجا ناش��ی‬ ‫می ش��ود که مصرف اب نیز مانند هر ماده مصرفی هزینه ای دارد‬ ‫و بخشی از نرخ تمام ش��ده محصول را به خود اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫از انجایی که کاهش نرخ تمام ش��ده عامل مهمی در افزایش قدرت‬ ‫رقابت به شمار می رود‪ ،‬هر مجموعه ای به دنبال کاهش مصرف مواد‬ ‫اس��ت تا از هزینه های تولید خود بکاهد‪ .‬بی��ش از ‪ ۹۰‬درصد اب‬ ‫کش��ور در بخش کشاورزی مصرف می شود و بخش صنعت کمتر‬ ‫از ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬درصد ان را مصرف می کند‪ .‬اب مصرف ش��ده در صنایع‬ ‫ف��والدی نی��ز کمتر از ح��دود ‪ ۰.۲‬درصد از کل اب کش��ور را در‬ ‫اختیار دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته محم��دی‪ ،‬در تصفیه خانه ها اج��رای طرح هایی مانند‬ ‫توس��عه واحدهای ‪ RO‬افزایش کیفیت اب را دنبال دارد و حدود‬ ‫زیادی مص��رف ان را کاه��ش می دهد‪ .‬تصفیه پس��اب‪ ،‬مدیریت‬ ‫مص��رف اب در بخش های فوالدس��ازی و بازچرخ خوانی اب نیز از‬ ‫دیگر اقداماتی هستند که در صرفه جویی اب موثر است‪.‬این فعال‬ ‫صنعت فوالد در ادامه و در پاس��خ به سوالی درباره ارزیابی صنایع‬ ‫فوالدی در مناطق مرکزی کشور‪ ،‬گفت‪ :‬اب مولفه مهمی در زمینه‬ ‫طرح های فوالدی است‪ .‬اهمیت اب به حدی است که در مطالعات‬ ‫امکان س��نجی برای اغ��از یک پروژه دسترس��ی ب��ه اب ارزیابی‬ ‫می شود‪ .‬براساس شاخص جهانی‪ ،‬برای تولید هر کیلوگرم فوالد به‬ ‫‪ ۸‬لیتر اب نیاز اس��ت که این شاخص در میان فوالدسازان ایرانی‬ ‫به دلیل اس��تفاده از فناوری های گوناگون‪ ،‬متغیر است‪ .‬دسترسی‬ ‫ب��ه اب های جاری مانن��د رودخانه یک��ی از مهم ترین فاکتورهای‬ ‫طرح های فوالدی است‪.‬‬ ‫محمدی با تاکید براینکه هزینه های مجاورت طرح های فوالدی‬ ‫در کن��ار اب‪ ،‬به مراتب کمتر از طرح هایی اس��ت ک��ه باید اب را‬ ‫به مح��ل کارخانه انتق��ال داد‪ ،‬گفت‪ :‬از س��ویی اقلیم کش��ور ما‬ ‫گرم و خش��ک اس��ت و اولویت با تامین اب شرب است؛ بنابراین‬ ‫احداث صنایع فوالدی در فالت و مناطق مرکزی کش��ور منطقی‬ ‫به نظر نمی رسد‪.‬‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدن��ی از اهمیت‬ ‫ویژه ای در مسیر توسعه اقتصادی کشور‬ ‫برخوردارند‪.‬‬ ‫فعالی��ت در بخ��ش مع��دن و صنایع‬ ‫معدن��ی ب��ه الزامات��ی نی��از دارد که از‬ ‫جمله مهم ترین انها باید به اب اش��اره‬ ‫کرد‪ .‬از انجاکه ایران کش��وری خش��ک‬ ‫اس��ت و کم اب��ی ه��ر س��ال قوی تر از‬ ‫گذش��ته ما را تهدید می کند‪ ،‬نمی توان‬ ‫به اس��انی از کنار این چالش یا کمبود‬ ‫گذشت‪.‬‬ ‫در واقع انتظار می رود هر توس��عه ای‬ ‫در بخ��ش مع��دن و صنایع وابس��ته به‬ ‫ان‪ ،‬همگام با تدوین الگوهای مناس��ب‬ ‫برای مص��رف اب و مدیریت پس��اب ها‬ ‫باشد و فرایند بازیافت اب در واحدهای‬ ‫معدن��ی بی��ش از پی��ش موردتوج��ه‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیر بهره برداری شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری خبرداد‪:‬‬ ‫مدیر بهره برداری شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری‬ ‫گفت‪ :‬شرکت ورق خودرو به عنوان یکی از شرکت های پیشرو‬ ‫در تولید محصوالت خاص و کیفی‪ ،‬نقش��ه استراتژی را برای‬ ‫بهره وری در سطوح مختلف در جهت تولید محصوالت کیفی‬ ‫تدوین و ان را اجرا کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش چیالن‪ ،‬فردی��ن علی میرزایی گفت‪ :‬در س��ال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬طبق برنامه ریزی های انجام شده‪ ،‬یک طرح توسعه در‬ ‫دستور کار قرار داده ایم و برای این منظور حدودا باید یک ماه‬ ‫خط تولید متوقف شود‪ .‬در این رابطه برنامه ریزی کرده ایم که‬ ‫در راستای دستیابی به ظرفیت اسمی خط تولید گام برداریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ‪ ۲‬ماه نخست سال ‪ ،۱۴۰۰‬تولید شرکت ورق‬ ‫خودرو نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل بیش از ‪ ۲.۲‬برابر‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬در صورتی که میزان تولید تا پایان خرداد‬ ‫ماه به همین منوال پیش رود‪ ،‬تولید در ‪ 3‬ماه نخست امسال‬ ‫حدود‪ ۲.۳‬برابر بیش از مدت مشابه سال گذشته خواهد بود‪.‬‬ ‫عمده افزایش تولید در این مدت به انواع ورق های خودرویی‬ ‫اختصاصی داش��ت و مابقی تولید نیز بیش��تر ب��ه گریدهای‬ ‫تجاری برای مصارف داخلی همچون لوازم خانگی‪ ،‬ساختمانی‪،‬‬ ‫صنعتی و صادرات تعلق یافت‪.‬‬ ‫مدیر بهره برداری شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری‬ ‫تاکید کرد‪ :‬عملکرد شرکت ورق خودرو در ‪ ۳‬ماه نخست سال‬ ‫بسیار مطلوب بوده و تقریبا ‪۷۲‬هزار تن تولید به ثبت رسیده‬ ‫اس��ت که این میزان تولید در ‪ 3‬ماه نخس��ت سال‪ ،‬باالترین‬ ‫رکورد ثبت شده در تاریخ فعالیت شرکت محسوب می شود‪.‬‬ ‫علی میرزایی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اصلی تری��ن برنامه ای که‬ ‫ش��رکت ورق خودرو برای امس��ال در نظر گرفته است‪ ،‬طرح‬ ‫توس��عه بوده ت��ا بتواند ورق ه��ای رویه خ��ودرو را نیز برای‬ ‫نخس��تین بار در کش��ور تولید کند زیرا ای��ن ورق نیاز اصلی‬ ‫خودروس��ازان در کش��ور ب��وده و در حال حاضر ای��ن ورق ها‬ ‫تدوین نقشه استراتژی جهت تولید محصوالت کیفی‬ ‫‪ BH‬نیز در حال تس��ت برای استفاده در صنایع خودروسازی‬ ‫است‪.‬‬ ‫علیمیرزایی ادامه داد‪ :‬ش��رکت ورق خ��ودرو قابلیت تولید‬ ‫ورق هایی ب��ا ضخامت ‪ ۰.۴‬میلی متر ت��ا ‪ 2‬میلی متر و عرض‬ ‫‪ ۸۰۰‬ت��ا یک هزار و ‪ ۸۸۰‬میلی متر را دارد که با توجه به بازه‬ ‫ی قابل توجه ضخامت و عرض ورق های تولیدی‪ ،‬این موضوع‬ ‫یکی از قابلیت های مهم ش��رکت ورق خودرو به شمار می رود‬ ‫و ورق خودرو با توجه به س��فارش مشتریان می تواند ابعاد و‬ ‫ضخامت های متنوعی را برای انها تولید کند‪.‬‬ ‫از خ��ارج تامی��ن می ش��وند‪ .‬ضم��ن اینکه تولی��د ورق رویه‬ ‫خودرو ب��ه افزایش کیفی��ت خودروها نیز خواه��د انجامید‪.‬‬ ‫ای��ن ورق ها ب��رای مص��ارف نمای��ان و رویه خ��ودرو تولید‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وی ابراز امیدواری کرد این طرح در‪ ۳‬ماه اینده اجرا شده و‬ ‫پس از اجرای این طرح‪ ،‬محصوالت شرکت ورق خودرو برای‬ ‫ی‪‎‬ش��ود و هم اینکه میزان بیشتری‬ ‫تولیدات جدید کیفی تر م ‬ ‫از تولیدات به ورق های خودرویی دارای ارزش افزوده بیش��تر‬ ‫اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹تنوعدرگریدوضخامتورقبرایمصرف کننده‬ ‫مدیر بهره برداری ش��رکت ورق خ��ودرو در خصوص انواع‬ ‫گریدهای ورق گالوانیزه عن��وان کرد‪ :‬برای گریدهای تجاری‬ ‫ورق گالوانی��زه به ویژه برای نوع صادراتی ش��امل ‪ DX۵۱‬و‬ ‫‪ DX۵۲‬اس��ت‪ .‬البته گرید مورد مص��رف صنایع لوازم خانگی‬ ‫عموما ورق های کشش��ی نیز هس��تند که این گریدها شامل‬ ‫‪ DX۵۳‬و ‪ DX۵۴‬می ش��ود‪ .‬ب��رای ورق ه��ای خودرویی نیز‬ ‫عمدت��ا گریدهای ‪ DX۵۴‬ب��ه کار می رود که نوع کشش��ی‬ ‫هس��تند و عالوه بر این‪ ،‬ورق الیاژی نیز با گرید ‪HSLA‬نیز‬ ‫به صنایع خودرویی داده می شود‪ .‬همچنین گریدهای ‪ DP‬و‬ ‫‹ ‹تغییر در پوش�ش گالوانیزه با سفارش مشتری و‬ ‫گرید‬ ‫وی با اشاره به پوشش فلز روی ورق گالوانیزه و قابلیت های‬ ‫ش��رکت ورق خودرو‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از استانداردهای اصلی در‬ ‫تولید ورق گالوانیزه اس��تاندارد ‪ EN‬و‪ JIS‬بوده که درشرکت‬ ‫ورق خودرو بر اس��اس اس��تاندارد‪ EN‬کنت��رل و طبقه بندی‬ ‫محص��ول انجام می ش��ود‪ .‬در این رابطه ش��رکت ما می تواند‬ ‫پوش��ش گالوانی��زه را از ‪ ۶۰‬گرم بر متر مرب��ع تا ‪ ۳۶۰‬گرم بر‬ ‫متر مرب��ع برای هر طرف ورق انج��ام دهد‪ .‬این قابلیت نیز در‬ ‫مجموعه ورق خودرو در کشور بی نظیر است‪.‬‬ ‫مدیر بهره برداری ش��رکت ورق خودرو ادامه داد‪ :‬پوش��ش‬ ‫س��بک گالوانیزه و کمت��ر از ‪ ۱۰۰‬گرم بر مت��ر مربع معموال‬ ‫برای ورق های رنگی دارای کاربرد در صنایع مختلف استفاده‬ ‫میش��وند‪ .‬در همین حال ب��رای صنایع خودروس��ازی‪ ،‬ورق‬ ‫معموال ‪ ۱۴۰‬گرم بر متر مربع پوشش گالوانیزه داده می شود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه گریدهای خاص ورق های گالوانیزه به طور مثال‬ ‫برای ساخت سوله های بدون ستون و قوس های بزرگ جهت‬ ‫استفاده در شرایط نامناسب جوی دارای رطوبت‪ ،‬دمای باال و‬ ‫بارندگی زیاد‪ ،‬معموال بیش از ‪ ۲۷۰‬گرم بر متر مربع گالوانیزه‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقشه استراتژی ورق خودرو برای بهره وری‬ ‫علی میرزایی در خصوص اقدامات شرکت ورق خودرو برای‬ ‫افزایش بهره وری بیان کرد‪ :‬ش��رکت ما در رابطه با بهره وری‬ ‫نقشه استراتژی دارد که ان را پیاده سازی کرده است‪ .‬کلیاتی‬ ‫ک��ه در این راس��تا وجود دارد‪ ،‬نیازها و انتظ��ارات ذی نفعان‪،‬‬ ‫نق��اط قوت و ضع��ف کلیدی‪ ،‬فرصت ه��ا و تهدیدات کلیدی‬ ‫شناس��ایی ش��ده اند‪ .‬در حوزه بهره برداری نیز این مس��ائل با‬ ‫جزییات شناس��ایی و تبیین ش��ده اند‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬برای‬ ‫افزایش بهره وری و برنامه اس��تراتژیک شرکت اهداف تعیین‬ ‫و پیاده س��ازی ش��ده اند‪ .‬ب��رای این منظ��ور‪ ،‬افزایش کمی و‬ ‫کیفی محصوالت‪ ،‬بهبود عملکرد پشتیبانی فنی‪ ،‬بهینه سازی‬ ‫مص��ارف مواد‪ ،‬ان��رژی و اب با جزئی��ات در برنامه های حوزه‬ ‫بهره برداری شرکت گنجانده و به ان عمل می شود‪ .‬نهایتا در‬ ‫بخش بهره برداری شاخص هایی برای بهره وری تعریف کردیم‬ ‫که قابل اندازه گیری باش��ند‪ .‬برای رسیدن به این اهداف نیز‬ ‫پروژه ها و اقداماتی تعریف ش��ده ک��ه ازجمله انها می توان به‬ ‫طرح توس��عه تولید ورق رویه خودرو و طرح توس��عه فاز ‪،۲‬‬ ‫استقرار نظام برنامه ریزی تولید میان مدت و بلندمدت‪ ،‬پروژه‬ ‫راه اندازی حوضچه مذاب شماره ‪ ،۲‬استقرار نظام ‪ TPM‬برای‬ ‫بهبود عملکرد پشتیبانی فنی و تولید‪ ،‬استقرار نظام مدیریت‬ ‫انرژی برای پس��اب با اس��تاندارد ایزو ‪ ۵۰۰۰۱‬اش��اره کرد تا‬ ‫بتوانیم به تعالی عملیات در سطوح باالتر دست یابیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اهداف امسال‬ ‫مدیر بهره برداری ش��رکت ورق خودرو در خصوص اهداف‬ ‫کمی و کیفی امسال این شرکت ابراز کرد‪ :‬بهبود عملکرد فنی‬ ‫و پشتیبانی تولید برای امسال با شاخص های کلیدی موجود‬ ‫تعریف شده است‪ .‬در همین حال بهینه سازی مصارف انرژی‬ ‫و اب در اهداف امسال قرار دارند که در این رابطه به کارگیری‬ ‫نظام مدیریت انرژی در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ رویکرد ذوب اهن‬ ‫در مقابله با االیندگی‬ ‫منصور یزدی زاده‬ ‫مدیرعامل شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫پای��ه بس��یاری از فرایندها در صنعت ف��والد از نوع‬ ‫احتراق��ی بوده و مصرف منابع انرژی و به تبع ان تولید‬ ‫گازهای حاصل از احتراق اجتناب ناپذیر اس��ت‪ .‬فرایند‬ ‫تولی��د در صنعت ف��والد نیز مانند تم��ام فعالیت های‬ ‫صنعتی‪ ،‬خدماتی و‪ ،...‬پیامدهای زیس��ت محیطی دارد‬ ‫و چنانچ��ه این پیامدها قابل کنترل نباش��ند می توانند‬ ‫زمینه اس��یب به محیط زیس��ت را فراهم کنند‪ .‬اگرچه‬ ‫تولید عوامل االینده در فرایندهای تولیدی در صنعت‬ ‫ف��والد اجتناب ناپذیر اس��ت اما انچ��ه در این بین مهم‬ ‫اس��ت مدیریت عوامل االینده تولیدی ناشی از مصرف‬ ‫مناب��ع انرژی در جهت کمینه س��ازی پیامدهای منفی‬ ‫زیست محیطی ناشی از ان است که این مهم به خوبی‬ ‫در شرکت ذوب اهن اصفهان و بسیاری از شرکت های‬ ‫مهم فوالدی کش��ور اجرا ش��ده و از طریق فعالیت های‬ ‫بهبود مس��تمر‪ ،‬همواره در حال تعالی اس��ت‪ .‬از جمله‬ ‫مهم ترین فعالیت های انجام شده در این حوزه از سوی‬ ‫شرکت سهامی ذوب اهن اصفهان می توان به استفاده‬ ‫از فناوری های نوین برای کاهش و کمینه سازی مصرف‬ ‫مناب��ع انرژی‪ ،‬تعویض مش��عل های اگلوماش��ین های‬ ‫ش��رکت به نوع ش��عله پ��رده ای که باع��ث کاهش ‪۷۵‬‬ ‫درصدی در مصرف گاز طبیعی این واحد ش��ده اش��اره‬ ‫کرد‪ .‬در ادامه اقدامات دیگری مانند بازسازی و نوسازی‬ ‫دیگ های اوتیلیزاتور فوالدسازی و مشعل های مربوط‪،‬‬ ‫بازس��ازی و نوس��ازی مس��تمر بویلرها و سیستم های‬ ‫احتراقی ش��رکت در راستای افزایش راندمان احتراق‪،‬‬ ‫جلوگیری از هدررفت و بازیافت مجدد انرژی حرارتی‪،‬‬ ‫انجام فرایندهای ممیزی انرژی و مشخص کردن موارد‬ ‫نامنطبق و انجام اقدامات اصالحی الزم‪ ،‬بهینه س��ازی‬ ‫پارامتره��ای موث��ر بر راندمان احت��راق و ده ها فعالیت‬ ‫دیگر با ه��دف کاهش مصرف منابع انرژی و همچنین‬ ‫بازیافت و اس��تفاده مجدد از ان��رژی گرمایی حاصل از‬ ‫منابع احتراقی انجام می شود‪.‬‬ ‫یک��ی از موثرتری��ن روش ه��ای کنت��رل االینده ها‬ ‫و پیامده��ای زیس��ت محیطی ناش��ی از ان‪ ،‬ح��ذف‬ ‫االینده در مبدا تولید اس��ت‪ .‬در این راس��تا‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫از فناوری های نوین و دوس��تدار محیط زیس��ت دارای‬ ‫نقش��ی بی بدلیل هستند‪ .‬فناوری های نوین و دوستدار‬ ‫محیط زیس��ت از یک س��و با کاهش مصارف منابع و از‬ ‫س��وی دیگر با کاهش میزان عوامل االینده تولیدی و‬ ‫گاهی قابلیت بازچرخانی و استفاده مجدد پسماندهای‬ ‫فرایندهای تولی��د‪ ،‬می توانند باعث کاهش پیامدهای‬ ‫نامطلوب زیس��ت محیطی شوند‪ .‬بروزرسانی تجهیزات‬ ‫و فن��اوری تولی��د به عنوان ی��ک فرایند مس��تمر و با‬ ‫هدف کاهش عوامل االینده زیس��ت محیطی ناش��ی از‬ ‫فرایندها همواره جزو اس��تراتژی های اصلی ش��رکت‬ ‫ذوب اه��ن اصفهان به عنوان نخس��تین و قدیمی ترین‬ ‫ش��رکت فوالدی کشور بوده است‪ .‬یکی از رویکردهای‬ ‫اصلی در مدیریت و کنترل االیندگی‪ ،‬کاهش یا حذف‬ ‫عوام��ل االینده با اس��تفاده از فناوری های دوس��تدار‬ ‫محیط زیست و همچنین افزایش راندمان سیستم های‬ ‫تصفی��ه االینده ها از طریق جایگزینی سیس��تم های با‬ ‫راندم��ان پایین مانند س��یکلون ها و وت اس��کرابرها با‬ ‫سیستم های با راندمان تصفیه باالتر مانند بگ فیلترها و‬ ‫الکتروفیلترها و تعریف و انجام فرایند جامع و اثربخش‬ ‫تعمیرات و نگهداری این سیستم هاس��ت که این مهم‬ ‫به عنوان یک فرایند پویا و مس��تمر همواره در دس��تور‬ ‫کار این شرکت بوده است‪.‬‬ ‫اگ��ر مس��یر طی ش��ده س��نوات پی��ش از ابت��دای‬ ‫بهره ب��رداری از کارخان��ه تاکن��ون را در یک نگاه کلی‬ ‫و گ��ذرا بررس��ی کنی��م‪ ،‬ش��اهد ان خواهی��م بود که‬ ‫بیش��تر تجهیزات مرب��وط به خط تولید ک��ه به نوعی‬ ‫می توانند بر محیط زیس��ت موثر باشند با فناوری های‬ ‫روز جایگزین ش��ده اند و ش��اید این چنی��ن بتوان بیان‬ ‫ک��رد که با جایگزینی تجهیزات قدیمی و اس��تفاده از‬ ‫فراینده��ای جایگزین‪ ،‬ام��روزه از ذوب اه��ن اولیه و‬ ‫قدیمی فقط یک پوسته ظاهری در معرض دید بوده و‬ ‫اندرون و کالبد ان طی فرایندهای نوس��ازی دگرگون ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫از جمل��ه مهم تری��ن اقدام��ات انجام ش��ده در ای��ن‬ ‫حوزه می ت��وان به تعویض کنورتورهای فوالدس��ازی‪،‬‬ ‫جایگزینی ایس��تگاه های قدیم��ی ریخته گری‪ ،‬احداث‬ ‫مجموعه پروژه های توازن ش��امل اگلوماشین ‪ ،۴‬باتری‬ ‫ش��ماره ‪ ۳‬کک س��ازی‪ ،‬کوره بلند ش��ماره ‪ ۳‬و نیروگاه‬ ‫هاربین با اس��تفاده از اخرین فناوری های در دسترس‪،‬‬ ‫برنامه ریزی انجام بیش از ‪ ۱۵‬پروژه زیست محیطی در‬ ‫بخش هوا از ابتدای س��ال ‪ ۹۷‬و ده ها پروژه بازس��ازی و‬ ‫بهینه سازی دیگر اشاره کرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه ‪ 27‬تیر ‪ 7 1400‬ذی الحجه ‪ 18 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال چهارم شماره ‪649‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ - 88713730:‬پیامک‪30082190:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3:‬نمابر اگهی ها‪88724211:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫تحلیل‬ ‫مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری پویا گفت‪ :‬بخشی از بازار این روزها‬ ‫با قصد نوسان گیری‪ ،‬خرید و فروش می کنند‪.‬‬ ‫علیرض��ا مس��تقل مدی��ر س��رمایه گذاری ش��رکت س��رمایه گذاری پوی��ا در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا بورس نی��وز در خص��وص وضعی��ت ب��ازار س��رمایه بی��ان کرد‪:‬‬ ‫احتم��اال ش��اخص کل ت��ا محدوده ی��ک میلی��ون و ‪ ۳۵۰‬هزار واحدی رش��د‬ ‫خواه��د ک��رد و در ص��ورت شکس��ت مقاوم��ت ی��ک میلی��ون و ‪ ۳۵۰‬ه��زار‬ ‫واح��دی‪ ،‬ش��اید ت��ا مح��دوده ی��ک میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬ه��زار واح��د هم رش��د‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬ام��ا نکته اینجاس��ت ک��ه در ص��ورت تثبیت ن��رخ ارز و‬ ‫قیمت ه��ای جهان��ی در محدوده قیمت های فعلی‪ ،‬ش��اخص باالی یک میلیون‬ ‫و ‪ ۳۵۰‬ه��زار واح��دی چن��دان جذاب نیس��ت‪ .‬مگر انک��ه س��رمایه گذاران با‬ ‫ن��گاه بلندم��دت و چش��م انداز افزایش ن��رخ ارز‪ ،‬اق��دام به س��رمایه گذاری در‬ ‫ب��ورس کنند ک��ه در این ص��ورت‪ ،‬قطع��ا نرخ س��هم ها برای س��رمایه گذاری‬ ‫ارزنده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه نظر می رس��د بخش��ی از ب��ازار ای��ن روزها با قصد نوس��ان‬ ‫گی��ری‪ ،‬خریدوف��روش می کنن��د‪ .‬بعید نیس��ت بعض��ی س��هم های کوچک تر‬ ‫ب��ازار که اصالح س��نگینی هم داش��ته‪ ،‬مورد اقبال نوس��ان گیران ق��رار بگیرد‬ ‫و حرک��ت کند‪ .‬ول��ی این موضوع به معن��ای جذابیت تم��ام نمادهای کوچک‬ ‫بازار نیست‪.‬‬ ‫باز ش��دن قفل صف فروش نمادهای کوچک بازار درگرو ورود سرمایه گذاران‬ ‫جدید و حجم باالی معامله در این نمادها اس��ت و سرمایه گذاری بدون تحلیل‬ ‫در این نمادها‪ ،‬توصیه نمی شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه در توصیه به س��رمایه گذاران گف��ت‪ :‬بازارهای‬ ‫مالی‪ ،‬بازارهای پر ریس��کی هس��تند و س��رمایه گذاران خرد بهتر است اقدام به‬ ‫سرمایه گذاری مستقیم در این بازار نکنند‪ .‬نمی توان نسخه ای تجویز کرد که بر‬ ‫اساس ان‪ ،‬س��رمایه گذاران طوری در این بازار سرمایه گذاری کنند که متحمل‬ ‫ضرر و زیان نشوند‪.‬‬ ‫ولی س��رمایه گذاران کم تجربه برای انکه زیان های س��نگین متحمل نش��ده‬ ‫و دچار فروپاش��ی مالی نش��وند‪ ،‬حتما ب��ا تحلیل اقدام ب��ه خریدوفروش کنند‬ ‫و ضمن��ا‪ ،‬حتم��اً حد ضرر را رعایت کنن��د‪ .‬معامالت ت��وده ای و هیجانی‪ ،‬اصال‬ ‫منطقی نیست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ایجاد سامانه ای‬ ‫برای انتقال سهام عدالت به وراث‬ ‫مدیر سیستم تس��ویه و پرداخت سپرده گذاری مرکزی گفت‪ :‬با برگزاری‬ ‫جلسات متعدد همکاران واحد حقوقی قوه قضاییه و واحد فناوری اطالعات‬ ‫ش��رکت‪ ،‬س��امانه ای به منظور انتقال سهام افراد فوت ش��ده به وارثان انان‬ ‫ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش سنا‪« ،‬حسین قشمی» درباره سهام عدالت فوت شدگان افزود‪:‬‬ ‫با توجه به تعداد س��ه میلیون نفر از فوت شدگان سهام عدالت‪ ،‬امکان اینکه‬ ‫عملیات قهری انان به صورت دستی انجام و سهام را به وارثان انتقال داد‪،‬‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی بر ایجاد س��امانه ای به منظور انجام عملیات فوق اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫برای ایجاد این س��امانه‪ ،‬جلس��ات متعددی با هم��کاران واحد حقوقی قوه‬ ‫قضاییه و همکاران واحد فناوری اطالعات ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی‬ ‫برگ��زار ش��د تا اطالع��ات موج��ود متوفیان از نظ��ر میزان س��هام عدالت‬ ‫و تع��داد وراث در این س��امانه ثبت و ضبط ش��ود تا درص��دی که وارثان‬ ‫از س��هام ارث می برند مش��خص ش��ود که امیدوارم این موضوع در امسال‬ ‫عملیاتی شود‪.‬‬ ‫قش��می ب��ا اش��اره به ادع��ای برخی اف��راد مبنی ب��ر اینکه در س��امانه‬ ‫س��جام ثبت نام کرده اما موفق به دریافت س��ود س��هام عدالت نش��ده اند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با توجه به درج ش��ماره ش��با در س��امانه س��جام‪ ،‬سامانه فوق‬ ‫ش��ماره شبا را راستی ازمایی کرده و استعالم های معتبری از بانک مرکزی‬ ‫دریافت می کند‪.‬‬ ‫مدی��ر سیس��تم تس��ویه و پرداخ��ت س��پرده گذاری مرکزی اف��زود‪ :‬با‬ ‫توج��ه به اینکه تعدادی از س��هامداران در س��امانه س��جام ثبت نام نکرده‬ ‫بودند‪ ،‬مقرر ش��د تا ابتدا از طریق س��امانه‪ ،‬ش��ماره ش��با انان را استخراج‬ ‫کنی��م و چنانچ��ه ش��ماره ش��با در ان موج��ود نباش��د از طریق س��ایت‬ ‫س��هام عدالت و ش��ماره ش��باهایی که از طریق س��ازمان خصوصی سازی‬ ‫در اختیار ما قرار داده ش��ده‪ ،‬بتوانیم س��ود را به حس��اب ای��ن افراد واریز‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه برای تعدادی از حس��اب ها س��ود واریز ش��ده‬ ‫و ب��ه دالی��ل مختلف برگش��ت خورده اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬عل��ت اصلی این‬ ‫امر‪ ،‬داش��تن حس��اب بلند م��دت یا حس��اب مس��دود‪ ،‬راکد‪ ،‬انف��رادی یا‬ ‫حس��اب مش��ترک بوده اس��ت که در این صورت امکان واریز س��ود وجود‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫قش��می در ادام��ه‪ ،‬با اش��اره ب��ه تماس برخی اف��راد با مرک��ز ارتباطات‬ ‫س��پرده گذاری مرکزی مبنی بر اینکه س��ودی به حس��اب انان واریز نشده‪،‬‬ ‫بیان داشت‪ :‬رهگیری های ما حاکی است شماره حسابی توسط انان کنترل‬ ‫و مالحظه می ش��ود که س��ودی به ان واریز نشده و سود به حساب دیگری‬ ‫واریز شده است‪.‬‬ ‫مدی��ر سیس��تم تس��ویه و پرداخ��ت س��پرده گذاری مرکزی در پاس��خ‬ ‫ب��ه این ک��ه چ��را برخی اف��راد ‪ ۶۰‬درص��د س��هام خ��ود را فروخته اند اما‬ ‫پول��ی ب��رای انه��ا واریز نش��ده اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬وج��ه معامل��ه در اختیار‬ ‫ش��رکت س��پرده گذاری نیس��ت بلک��ه در اختی��ار کارگ��زاران ناظ��ری‬ ‫اس��ت ک��ه از طریق انه��ا ف��روش انج��ام می ش��ود و اف��راد می توانند با‬ ‫حض��ور در کارگ��زاری‪ ،‬پیگی��ری دریاف��ت وج��وه معام�لات را داش��ته‬ ‫باشند‬ ‫گروه معدن‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه ش��رکت فوالد خراس��ان‬ ‫در حالی با رعایت ش��یوه نامه های بهداش��تی برگزار ش��د‬ ‫و تقس��یم س��ود ‪ ۱۴۰۰‬ریالی به ازای هر سهم از مصوبات‬ ‫ان بود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فوالد خراسان‪ ،‬مجمع عمومی‬ ‫فخاس روز یکش��نبه ‪ ۱۷‬تیرماه ‪۱۴۰۰‬در سالن اجتماعات‬ ‫هتل پردیس��ان مش��هد‪ ،‬به ریاس��ت س��میرا منصوری از‬ ‫«صندوق بیمه کشاورزان‪ ،‬روستائیان و عشایر» و با حضور‬ ‫نمایندگان س��هامداران حقوقی عمده این شرکت بورسی‬ ‫از جمله‪ ،‬محمدگلش��نی از شرکت سرمایه گذاری توسعه‬ ‫مع��ادن و فل��زات و امی��ر دانایی از صندوق بازنشس��تگی‬ ‫کارکنان فوالد ایران به عنوان ناظران نشس��ت و کس��ری‬ ‫غفوری به عنوان منشی هیات رئیسه مجمع برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشس��ت ش��یرکانی‪ ،‬مدیرعام��ل صندوق بیمه‬ ‫کش��اورزان‪ ،‬روس��تاییان و عش��ایر‪ ،‬ب��ه عنوان س��هامدار‬ ‫عمده مجتمع حضور داش��ت‪ .‬در این مجمع ابتدا گزارش‬ ‫مبس��وطی از عملک��رد هیات مدیره ب��ه مجتمع عمومی‬ ‫ع��ادی س��االنه صاحبان س��هام درباره فعالیت ش��رکت‬ ‫در س��ال مال��ی منتهی به ‪ ۳۰‬اس��فند ‪ ۱۴۰۰‬به حاضران‬ ‫ارائ��ه ش��د‪ .‬پ��س از تصوی��ب صورت های مالی از س��وی‬ ‫س��هامداران‪ ،‬تقس��یم مبلغ ‪ ۱۴۰۰‬ریال س��ود به ازای هر‬ ‫سهم به تصویب رسید و موسسه «صندوق بیمه اجتماعی‬ ‫روستائیان و عشایر»‪ ،‬شرکت «سرمایه گذاری توسعه معادن‬ ‫و فلزات (س��هامی عام)»‪ ،‬شرکت س��رمایه گذاری ارشک‬ ‫(سهامی خاص)‪ ،‬شرکت «ارزش افرینان (سهامی خاص)‬ ‫و ش��رکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (سهامی عام)‬ ‫به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای ‪ ۲‬سال انتخاب‬ ‫و موسسه حسابرسی «هشیار بهمند» به عنوان حسابرس‬ ‫و بازرس اصلی و موسس��ه حسابرس��ی و خدمات مدیریت‬ ‫«رهیافت و هم��کاران» به عنوان بازرس علی البدل برای‬ ‫سال مالی منتهی به پایان اسفند ‪ ۱۴۰۰‬برگزیده شدند‪ .‬از‬ ‫دیگر مصوبات این مجمع انتخاب روزنامه های «خراسان»‬ ‫و «اطالع��ات» به عنوان روزنامه های کثیراالنتش��ار برای‬ ‫درج اگهی های شرکت بود‪.‬‬ ‫از نکات قابل توجه صورت های مالی فملی س��رمایه‬ ‫گذاری های بلندمدت این ش��رکت است که با رشدی‬ ‫‪ ۱۵.۲۴۵‬درص��دی به رق��م ‪ ۴۶.۸۸۷‬میلی��ارد ریال‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش نبض بورس‪ ،‬ش��رکت صنایع ملی مس با‬ ‫س��رمایه ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد ریالی سومین شرکت در‬ ‫بین ‪ ۵۰‬شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران است‪.‬‬ ‫‹ ‹رکوردشکنی در تولید و فروش‬ ‫این شرکت در سال ‪ ۱۳۹۹‬در بخش تولید و فروش‬ ‫عملکرد خوبی داشته به طوری که در تولید کنسانتره‬ ‫مس‪ ،‬تولید مس اندی و کاتدی و تولید فلزات گرانبها‬ ‫بیش��ترین میزان تولید در طول عمر خود را داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین شرکت در بخش فروش‪ ،‬با فروش داخلی‬ ‫‪ ۲۳۷.۹۰۱‬میلی��ارد ری��ال و ‪ ۱۸۴.۳۱۹‬میلیارد ریال‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫رشد بورس تا کجا منطقی است‬ ‫تصویب ‪ ۱۴۰۰‬ریال سود به ازای هر سهم «فخاس»‬ ‫‹ ‹افق پیش روی فوالد خراسان‬ ‫ش��رکت مجتمع فوالد خراس��ان به دنبال انتشار اگهی‬ ‫دعوت به مجمع‪ ،‬اقدام به برگزاری مجمع ساالنه کرد‪.‬‬ ‫مهم ترین دس��تورات این نشست‪ ،‬انتخاب اعضای هیات‬ ‫مدیره برای مدت ‪ ۲‬س��ال‪ ،‬اس��تماع گزارش هیات مدیره‬ ‫و ب��ازرس قانون��ی‪ ،‬تصویب صورت های مالی س��ال مالی‬ ‫منتهی به ‪ ۳۰‬اسفند ‪ ۱۳۹۹‬و همچنین انتخاب حسابرس‬ ‫و بازرس قانونی‪ ،‬انتخاب روزنامه های کثیراالنتشار‪ ،‬تعیین‬ ‫پاداش هیات مدیره و تعیین حق حضور اعضای غیر موظف‬ ‫هیات مدیره بود‪ .‬در این نشست که با حضور ‪ ۹۸.۵۹‬درصد‬ ‫از صاحبان س��هام برگزار شد‪ ،‬کسری غفوری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫مجتمع فوالد خراس��ان‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در س��ال گذش��ته با‬ ‫وجود همه چالش های موجود برای فوالدس��ازان کشور‪ ،‬با‬ ‫هماهنگی و انسجام داخلی کارکنان و حمایت هیات مدیره‬ ‫و س��هامداران محترم‪ ،‬دس��تاوردهای ارزنده ای در تامین‪،‬‬ ‫تولید و فروش و نیز طرح های توسعه حاصل شد‪ .‬به طوری‬ ‫که ‪ ۱۱‬رکورد قابل توجه و کم سابقه در سال مالی گذشته‬ ‫در زمین��ه تولید حاصل ش��د و در زمینه تامین مواد اولیه‬ ‫هم با وجود همه چالش ها‪ ،‬به نحوی عمل ش��د که تولید‬ ‫بدون چالش پیش��رفت و شاید مهم ترین عامل دخیل در‬ ‫تولید که توانس��ت اثار ناخواس��ته برای ما به دنبال داشته‬ ‫باش��د‪ ،‬مس��ئله تامین انرژی بود که برای تعدیل بار شبکه‬ ‫در تابس��تان گذشته در زمینه تامین برق و در زمستان در‬ ‫ش��بکه سراسری گاز قطعی داشتیم‪.‬با این وجود همکاران‬ ‫پرتالش ما توانستند در برخی نواحی حتی از برنامه تولید‬ ‫فراتر بروند‪.‬‬ ‫غف��وری‪ ،‬پوی��ا ک��ردن دوباره رون��د اح��داث کارخانه‬ ‫کنس��انتره را از مهم ترین اهداف راهبردی س��ال گذشته‬ ‫برش��مرد و اف��زود‪ :‬در ای��ن زمینه با حمایت س��هامداران‬ ‫محترم‪ ،‬قدم های ارزشمندی برداشته شد و اکنون یکی از‬ ‫مهم ترین اهداف توسعه ای ما پایداری تولید فوالد در شرق‬ ‫کش��ور با احداث این حلقه مهم از زنجیره تولید است‪ .‬وی‬ ‫همچین همچنین از سرمایه گذاری در طرح های تکمیلی‬ ‫توسعه ای خبر داد و تامین پایدار اب با اجرای پروژه انتقال‬ ‫«فملی» در سال ‪99‬خوش درخشید!‬ ‫فروش صادراتی‪ ،‬به باالترین میزان فروش ریالی خود‬ ‫دست یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪۸۸‬درصد درامدهای عملیاتی‬ ‫بر اس��اس صورت مالی حسابرس��ی ش��ده‪ ،‬شرکت‬ ‫صنای��ع مل��ی م��س در درام��د عملیاتی افزایش��ی‬ ‫‪۸۸‬درص��د داش��ته و ب��ه درام��د ‪ ۴۳۰.۳۳۰‬میلیارد‬ ‫ریال دس��ت یافته اس��ت‪ .‬این افزایش عمدتا ناشی از‬ ‫افزای��ش فروش خارجی کاتد و کنس��انتره و تس��عیر‬ ‫ب��ا نرخ هایی باالتر از نرخ ارز نس��بت به س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫به��ای تمام ش��ده کاالی ف��روش رفته ب��ا توجه به‬ ‫افزایش هزینه ها‪ ،‬تحت تاثی��ر افزایش قیمت ها و نرخ‬ ‫ت��ورم و افزای��ش فروش کنس��انتره مس نس��بت به‬ ‫دوره مش��ابه س��ال قبل ‪ ۶۱‬درصد رشد داشته و رقم‬ ‫‪ ۱۳۵.۶۲۰‬میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۱۲۴‬درصدی هزینه های مالی‬ ‫در بخ��ش هزینه ه��ای مال��ی‪ ،‬ای��ن هزین��ه ب��ه‬ ‫ش��کل قابل توجهی افزای��ش یافت��ه و از رقم ‪۱.۶۸۳‬‬ ‫میلی��ارد ریال ب��ه مبلغ ‪ ۳.۷۶۳‬میلی��ارد ریال معادل‬ ‫‪ ۱۲۴‬درص��د افزای��ش داش��ته اس��ت‪ .‬ای��ن افزایش‬ ‫مرب��وط ب��ه رش��د ‪ ۲.۵۳۴‬درصدی تس��هیالت مالی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫تس��هیالت مالی ش��رکت در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬به رقم‬ ‫‪ ١۴،٧٨۵‬میلی��ارد ریال افزایش یافته اس��ت‪ .‬از دیگر‬ ‫نکات قابل توجه سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت‬ ‫است که با رشدی ‪ ۱۵.۲۴۵‬درصدی به رقم ‪۴۶.۸۸۷‬‬ ‫میلی��ارد ری��ال افزایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬در این بین‬ ‫مطالبات تجاری ش��رکت نیز رشدی ‪ ۳۶۹‬درصدی را‬ ‫تجرب��ه کرده و به رقم ‪۱۶۶.۹۳۵‬میلیارد ریال افزایش‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫اب از خلیج فارس و نیز کس��ب حق استفاده از اب حاصل‬ ‫از تصفیه پس��اب شهرستان نیشابور‪ ،‬مطالعه و تهیه طرح‬ ‫توجیهی تامین انرژی الکتریکی از منابع تجدیدپذیر نظیر‬ ‫نی��روگاه خورش��یدی‪ ،‬ایجاد کارخانه اه��ک و طرح های‬ ‫اصالح��ی در انتق��ال و انب��ارش م��واد در داخل س��ایت‬ ‫مجتمع را از مهم ترین اهداف در دس��ت اجرای ش��رکت‬ ‫عنوان کرد‪ .‬غفوری گزارش��ی از همیاری مجتمع در حوزه‬ ‫مسئولیت های اجتماعی به ویژه مقابله با پیامدهای شیوع‬ ‫کرونا نیز ارائه کرد‪ .‬مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان اظهار‬ ‫امیدواری کرد که روند تولید و اجرای طرح های توسعه با‬ ‫هدف پایداری تولید و ارزش افرینی و افزایش بازده سهام‬ ‫ش��رکت استمرار یابد‪ .‬همچین بازرس قانونی و حسابرس‬ ‫مستقل شرکت به اظهار نظر در خصوص صورت های مالی‪،‬‬ ‫س��ود پیش��نهادی برای تصویب و تایید صورت های مالی‬ ‫پرداختند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬باتوجه به شیوع بیماری کرونا و‬ ‫لزوم رعایت پروتکل های بهداش��تی‪ ،‬امکان شرکت در این‬ ‫جلسه به صورت انالین نیز فراهم شده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۱۱۶‬درصدی سود خالص‬ ‫در انتها تحت تاثیر افزایش درامد های عملیاتی به میزان‬ ‫‪۸۸‬درصد و افزایش بهای تمام ش��ده به میزان ‪ ۶۲‬درصد‪،‬‬ ‫س��ود ناخالص به میزان ‪ ۱۰۵‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫در همین راستا شرکت در سود خالص با ‪۱۱۶‬درصد رشد‬ ‫به مبلغ ‪ ۲۶۱.۸۴۷‬میلیارد ریال دست یافته و به ازای هر‬ ‫سهم سودی ‪ ۱.۳۰۹‬ریالی دست یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش بهاری رشد کرد‬ ‫در س��ال ‪ ۱۴۰۰‬ب��ر اس��اس گ��زارش ماهان��ه ارائ��ه‬ ‫ش��ده ش��رکت‪ ،‬ف��روش ریالی ش��رکت در خ��رداد ماه‬ ‫‪۶۵.۸۰۰۱‬میلی��ارد ریال بوده اس��ت‪ .‬در مجموع فروش‬ ‫فصل بهار شرکت در سال ‪ ۱۳۹۹‬مبلغ ‪ ۱۳۵.۱۹۰‬میلیارد‬ ‫ری��ال را به ثبت رس��اند که نس��بت به ف��روش ‪۶۳.۱۷۶‬‬ ‫میلیارد ریالی دوره مش��ابه در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬از رشد ‪۱۲۵‬‬ ‫درصدی بر خوردار بوده است‪.‬‬ ‫‪ ۹‬مزیت صندوق های سرمایه گذاری طال‬ ‫مدی��ر معامالت مش��تقه کارگزاری مبین س��رمایه‬ ‫با اش��اره به اینک��ه درحال حاض��ر فعال ترین صندوق‬ ‫س��رمایه گذاری طال‪ ،‬صندوق طالی لوتوس است که‬ ‫نقدش��وندگی و حجم معامالت باالیی دارد گفت‪ :‬در‬ ‫روزهای گذش��ته نیز ش��اهد راه اندازی ق��رارداد اتی‬ ‫واحده��ای س��رمایه گذاری طال با پش��توانه صندوق‬ ‫طالی لوتوس بودیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش صدای بورس‪ ،‬علی رحمانی‪ ،‬مزیت های‬ ‫صندوق های س��رمایه گذاری طال را ش��امل مدیریت‬ ‫ی��ک فعال ب��ازار س��رمایه گفت‪ :‬اقتصاد کش��ور از‬ ‫سیس��تم قیمت گذاری غیرمنصفانه رن��ج می برد‪ ،‬در‬ ‫این میان شستا به عنوان یکی از مهم ترین بنگاه های‬ ‫اقتص��ادی کش��ور در حوزه های مرتبط‪ ،‬چه س��یمان‬ ‫یا دارو ی��ا روغن های موتور و‪ ...‬تالش بس��یاری برای‬ ‫حرک��ت به س��وی قیمت گ��ذاری منصفانه برداش��ته‬ ‫اس��ت و ورود سیمان به بورس کاال یکی از موثرترین‬ ‫اقدامات در این حوزه محسوب می شود‪.‬‬ ‫به گزارش شس��تا رس��انه‪ ،‬علیرضا عسگری مارانی‬ ‫از فع��االن بازار س��رمایه گفت‪ :‬اقدامات شس��تا برای‬ ‫یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است که با طرح‬ ‫عرضه مسکن در بورس کاال و همچنین پیش فروش‬ ‫متری مسکن‪ ،‬شاهد «افزایش قدرت خرید مسکن از‬ ‫س��وی مردم»‪« ،‬واقعی شدن قیمت ها»‪« ،‬تامین مالی‬ ‫س��ازندگان» و مه م تر از همه «اش��تغالزایی وسیع»‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش کاالخبر‪ ،‬مهدی سعادت با مفید دانستن‬ ‫اجرای طرح عرضه مس��کن در ب��ورس کاال به گفت‪:‬‬ ‫ورود مس��کن به ب��ورس اتفاقی مثبت اس��ت و باعث‬ ‫شفافیت قیمت ها خواهد شد‪.‬‬ ‫فعال و حرفه ای‪ ،‬پوشش ریسک سرمایه گذاری‪ ،‬امنیت‬ ‫باال‪ ،‬وجود بازارگردانی‪ ،‬نقدش��وندگی باال‪ ،‬کارمزد کم‪،‬‬ ‫برخورداری از معافیت مالیاتی‪ ،‬امکان س��رمایه گذاری‬ ‫با مبالغ کم و ورود و خروج اس��ان برش��مرد و گفت‪:‬‬ ‫ماهیت این صندوق ها‪ ،‬سرمایه گذاری با پشتوانه سکه‬ ‫و طال اس��ت و هم��ه مزیت های باال باعث اس��تقبال‬ ‫سرمایه گذاران از صندوق های طال می شود‪.‬‬ ‫ت این صندوق ها‬ ‫رحمانی با اش��اره به ماهیت و مزی ‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ای��ن صن��دوق از ن��وع صندوق ه��ای‬ ‫س��رمایه گذاری قابل معامله در ب��ورس کاالی ایران و‬ ‫نخس��تین صندوق کاالیی بازار س��رمایه کشور است‬ ‫که موضوع فعالیت ان س��رمایه گذاری در اوراق بهادار‬ ‫مبتنی بر گواهی سپرده طال و اوراق مشتقه مبتنی بر‬ ‫سکه طالست‪.‬‬ ‫ای��ن صندوق فق��ط می توان��د در دارایی های ریالی‬ ‫داخل کش��ور س��رمایه گذاری کند و س��رمایه گذاری‬ ‫خارج��ی (ارزی) ب��ه ه��ر ن��وع و ش��کلی ب��رای‬ ‫ان غیرمج��از اس��ت‪ .‬ن��وع دارایی ه��ای صن��دوق‬ ‫حرکت به سمت کشف قیمت ها در بورس کاال‬ ‫ارتقای ش��فافیت و قیمت گذاری منصفانه در اقتصاد‬ ‫کش��ور موثر اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در دوره اخیر مدیریت‬ ‫شس��تا با حضور محمد رضوانی ف��ر‪ ،‬اول صورت های‬ ‫مالی افش��ا شد و سپس شستا و ش��رکت های بزرگ‬ ‫ان ب��ه مرور وارد بازار س��رمایه ش��دند‪ .‬ای��ن رخداد‬ ‫میم��ون و مبارک که در دوره اخیر مدیریتی شس��تا‬ ‫ش��کل گرفت موجب ش��د عملکرد مدیران بر اساس‬ ‫نرخ س��هام در بورس م��ورد ارزیابی قرار گیرد‪ .‬مارانی‬ ‫با بیان این که ارتقا شفافیت در همه الیه های شستا از‬ ‫اقدامات مهم صورت گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬اقتصاد کشور‬ ‫از سیس��تم قیمت گ��ذاری غیرمنصفان��ه رنج می برد‪،‬‬ ‫لذا سیس��تم قیمت گذاری منصفانه یک��ی از موارد با‬ ‫اهمیت در اقتصاد کش��ور محسوب می شود‪ .‬عسگری‬ ‫مارانی ادامه داد‪ :‬شس��تا به عن��وان یکی از مهم ترین‬ ‫بنگاه های اقتصادی کش��ور در حوزه های مرتبط‪ ،‬چه‬ ‫س��یمان یا دارو یا روغن های موتور و‪ ...‬تالش بسیاری‬ ‫برای حرکت به سوی قیمت گذاری منصفانه برداشته‬ ‫اس��ت و ورود سیمان به بورس کاال یکی از موثرترین‬ ‫اقدامات در این حوزه محسوب می شود‪ .‬این فعال بازار‬ ‫سرمایه با بیان این که برنامه ریزی و اقدامات شستا در‬ ‫‪ ۴‬مزیت عرضه مسکن در بورس کاال‬ ‫س��عادت اف��زود‪ :‬ش��رایط غیر نرم��ال و قیمت های‬ ‫غیرواقع��ی ک��ه در بخ��ش مس��کن وج��ود دارد ب��ا‬ ‫ن رفت��ه و‬ ‫ورود ب��ه ب��ورس کاال ب��ه تدری��ج از بی�� ‬ ‫ن��رخ اصل��ی و واقعی مس��کن خود را نش��ان خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد‪ :‬دلیل شفافیت‬ ‫قیمت ه��ا در بورس این اس��ت که واس��طه های بازار‬ ‫مس��کن از شفافیت فراری هستند و به دلیل شفافیت‬ ‫باالی معامالت بورس کاال‪ ،‬واس��طه ها به عنوان عامل‬ ‫اصلی برای گرانی مس��کن از مبادالت خارج ش��ده و‬ ‫خری��د و فروش ها بر س��ر نرخ اصل��ی و معتبر انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه تصریح کرد‪ :‬ویژگی‬ ‫مثبت دیگری که این اتفاق خواهد داشت ان است که‬ ‫با کاهش تقاضای واسطه گری‪ ،‬قیمت ها متعادل شده‬ ‫و حتی کاهش می یابد بنابراین قیمتی برای مسکن در‬ ‫بورس تعیین می شود که خریداران هم از ان استقبال‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫سعادت خاطرنش��ان کرد‪ :‬دیگر مزیت ورود مسکن‬ ‫به بورس کاال ان هم به ش��یوه پیش فروش متری در‬ ‫گواه��ی س��پرده س��که ط�لا‪ ،‬اوراق مش��تقه س��که‬ ‫طالست‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه توضیح داد‪ :‬مدیریت‬ ‫فعال و حرفه ای‪ ،‬پوشش ریسک سرمایه گذاری‪ ،‬امنیت‬ ‫باال‪ ،‬وجود بازارگردانی‪ ،‬نقدش��وندگی باال‪ ،‬کارمزد کم‪،‬‬ ‫برخورداری از معافیت مالیاتی‪ ،‬امکان س��رمایه گذاری‬ ‫ب��ا مبالغ ک��م و ورود و خ��روج اس��ان از مزیت های‬ ‫صندوق های س��رمایه گذاری طال اس��ت‪ .‬ماهیت این‬ ‫صندوق ها‪ ،‬سرمایه گذاری با پشتوانه سکه و طالست‪.‬‬ ‫پیگیری تحقق دریافت گزارش های حسابرس��ی شده‬ ‫مقبول از س��ازمان حسابرس��ی یکی از اتفاقات مهم و‬ ‫ارزشمندی است که به پایداری و امیدواری ذی نفعان‬ ‫کمک می کند‪ ،‬گفت‪ :‬هرچقدر صورت های مالی شفاف‬ ‫و مقبول باش��د ذی نفعان و سهامداران شستا ارزیابی‬ ‫بهتری از ش��رکت خواهند داش��ت و طبیعتا امید به‬ ‫اینده بیشتر می شود به همین خاطر تالش های شستا‬ ‫برای دریافت گزارش ه��ای مقبول برای انهایی که به‬ ‫س��هم نگاه بلند م��دت دارند این دی��د را می دهد که‬ ‫می توانند با امید بیشتری بر روی ان تمرکز کنند‪.‬‬ ‫قالب اوراق س��لف‪ ،‬ورود س��رمایه گذاران خرد به بازار‬ ‫مسکن است و فردی که با س��رمایه ای اندک قادر به‬ ‫خرید مس��کن نیس��ت در بورس کاال امکان مالکیت‬ ‫چند متر از مسکن را خواهد داشت و به مرور زمان بر‬ ‫اساس توان مالی خود متراژ خود را افزایش می دهد به‬ ‫این ترتیب با ورود مس��کن به بازار بورس و جا افتادن‬ ‫این مقوله برای مردم و سرمایه گذاران‪ ،‬شرایط بهتری‬ ‫برای بخش مس��کن به وجود خواهد امد که نخستین‬ ‫ان‪ ،‬واقعی ش��دن قیمت ها و مهم ترین ان اشتغالزایی‬ ‫وسیع است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن 657

روزنامه روزگار معدن 657

شماره : 657
تاریخ : 1400/05/09
روزنامه روزگار معدن 656

روزنامه روزگار معدن 656

شماره : 656
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه روزگار معدن 655

روزنامه روزگار معدن 655

شماره : 655
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه روزگار معدن 654

روزنامه روزگار معدن 654

شماره : 654
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه روزگار معدن 653

روزنامه روزگار معدن 653

شماره : 653
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه روزگار معدن 652

روزنامه روزگار معدن 652

شماره : 652
تاریخ : 1400/05/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!