ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 11 - مگ لند
0

ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 11

ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 11

ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 11

‫د ﺘﺎن وت ﺳﺎز‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ وﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ‬ ‫ﺳﺎل ﺳﻮم ‪ -‬ﺷﻤﺎره‪۱۱‬‬ ‫ﻓﺮوردﯾﻦ‪۱۰۰-۱۴۰۲‬ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن‬ ‫‪Wealth-making hands‬‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﮑﺎری در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﯿﺴﺖ ؟‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی درﺑﺎره اﺷﺘﻐﺎل ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺻﻨﻌﺖ‪ ،‬از زﺑﺎن ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﺎن‬ ‫زﻧﺎن ﮐﺎراﻓﺮﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺎزارﭼﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟‬ ‫درس ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺎﻟﮏ ﻫﺘﻞ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﻫﯿﻠﺘﻮن‬ ‫ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﺎن از ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺮوری ﺗﻐﯿﯿﺮ‪ ،‬درﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزارﻧﺪ‬ صفحه 1

آخرین شماره های ماهنامه دستان ثروت ساز

ماهنامه دستان ثروت ساز 10

ماهنامه دستان ثروت ساز 10

شماره : 10
تاریخ : 1401/11/30
ماهنامه دستان ثروت ساز 9

ماهنامه دستان ثروت ساز 9

شماره : 9
تاریخ : 1401/09/30
ماهنامه دستان ثروت ساز 8

ماهنامه دستان ثروت ساز 8

شماره : 8
تاریخ : 1401/06/31
ماهنامه دستان ثروت ساز 7

ماهنامه دستان ثروت ساز 7

شماره : 7
تاریخ : 1401/05/30
ماهنامه دستان ثروت ساز 6

ماهنامه دستان ثروت ساز 6

شماره : 6
تاریخ : 1401/04/30
ماهنامه دستان ثروت ساز 5

ماهنامه دستان ثروت ساز 5

شماره : 5
تاریخ : 1401/03/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!