ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 10 - مگ لند
0

ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 10

ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 10

ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 10

‫د ﺘﺎن وت ﺳﺎز‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ وﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ‬ ‫‪Wealth-making hands‬‬ ‫ﺳﺎل دوم ‪ -‬ﺷﻤﺎره‪۱۰‬‬ ‫ﺑﻬﻤﻦ ‪۷۰ -۱۴۰۱‬ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن‪ ،‬ﻋﻨﺼﺮﮔﻢ ﺷﺪه در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن‪ ،‬ﺑﺮای رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺿﺮورت دارد‬ ‫ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﻮ ﺑﺮای ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﺎن‬ ‫ﭼﺮا ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؟‬ ‫دﻟﺰدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ صفحه 1 Seek&find,never give up صفحه 2

آخرین شماره های ماهنامه دستان ثروت ساز

ماهنامه دستان ثروت ساز 11

ماهنامه دستان ثروت ساز 11

شماره : 11
تاریخ : 1402/01/28
ماهنامه دستان ثروت ساز 9

ماهنامه دستان ثروت ساز 9

شماره : 9
تاریخ : 1401/09/30
ماهنامه دستان ثروت ساز 8

ماهنامه دستان ثروت ساز 8

شماره : 8
تاریخ : 1401/06/31
ماهنامه دستان ثروت ساز 7

ماهنامه دستان ثروت ساز 7

شماره : 7
تاریخ : 1401/05/30
ماهنامه دستان ثروت ساز 6

ماهنامه دستان ثروت ساز 6

شماره : 6
تاریخ : 1401/04/30
ماهنامه دستان ثروت ساز 5

ماهنامه دستان ثروت ساز 5

شماره : 5
تاریخ : 1401/03/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!