ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 7 - مگ لند

ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 7

ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 7

ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 7

‫د ﺘﺎن وت ﺳﺎز‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ وﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ‬ ‫‪Wealth-making hands‬‬ ‫ﺳﺎل دوم ‪ -‬ﺷﻤﺎره ‪۷‬‬ ‫ﻣﺮداد ‪۷۰ -۱۴۰۱‬ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷﻮﯾﻢ‬ ‫ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ وﮐﺎر‬ ‫زﻧﺪﮔﯽ اﻣﯿﻦ اﻟﻀﺮب ‪ ،‬اوﻟﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان‬ ‫ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺴﺐ وﮐﺎر‬ ‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮدﻣﺎن اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ‬ ‫اﯾﺠﺎد ‪ ۵۰۰‬ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺴﺐ وﮐﺎر در ﮐﺸﻮر ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺷﺪ‬ صفحه 1

آخرین شماره های ماهنامه دستان ثروت ساز

ماهنامه دستان ثروت ساز 11

ماهنامه دستان ثروت ساز 11

شماره : 11
تاریخ : 1402/01/28
ماهنامه دستان ثروت ساز 10

ماهنامه دستان ثروت ساز 10

شماره : 10
تاریخ : 1401/11/30
ماهنامه دستان ثروت ساز 9

ماهنامه دستان ثروت ساز 9

شماره : 9
تاریخ : 1401/09/30
ماهنامه دستان ثروت ساز 8

ماهنامه دستان ثروت ساز 8

شماره : 8
تاریخ : 1401/06/31
ماهنامه دستان ثروت ساز 6

ماهنامه دستان ثروت ساز 6

شماره : 6
تاریخ : 1401/04/30
ماهنامه دستان ثروت ساز 5

ماهنامه دستان ثروت ساز 5

شماره : 5
تاریخ : 1401/03/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!