ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 8 - مگ لند
0

ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 8

ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 8

ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 8

‫د ﺘﺎن وت ﺳﺎز‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ وﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ‬ ‫‪Wealth-making hands‬‬ ‫ﺳﺎل دوم ‪ -‬ﺷﻤﺎره‪۸‬‬ ‫ﺷﻬﺮﯾﻮر ‪۷۰ -۱۴۰۱‬ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﮐﺠﺎ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ‬ ‫ﭼﺮا ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺳﺎزی ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ‬ ‫رﻣﺰﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﺎن از زﺑﺎن ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ‬ ‫اﯾﺪه ای ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ذﻫﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮدزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‪ ،‬ارزﺷﯽ ﻧﺪارد‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺧﻮد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ‬ ‫ﺗﺎﻣﻠﯽ در ﺑﺎب دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺟﯿﻤﺰ ﮐﺎﻟﯿﻨﺰ‪ ،‬ﻣﻐﺰ زﻧﺪه ﮐﺴﺐ وﮐﺎر‬ صفحه 1 www.foroughandish.com صفحه 2

آخرین شماره های ماهنامه دستان ثروت ساز

ماهنامه دستان ثروت ساز 11

ماهنامه دستان ثروت ساز 11

شماره : 11
تاریخ : 1402/01/28
ماهنامه دستان ثروت ساز 10

ماهنامه دستان ثروت ساز 10

شماره : 10
تاریخ : 1401/11/30
ماهنامه دستان ثروت ساز 9

ماهنامه دستان ثروت ساز 9

شماره : 9
تاریخ : 1401/09/30
ماهنامه دستان ثروت ساز 7

ماهنامه دستان ثروت ساز 7

شماره : 7
تاریخ : 1401/05/30
ماهنامه دستان ثروت ساز 6

ماهنامه دستان ثروت ساز 6

شماره : 6
تاریخ : 1401/04/30
ماهنامه دستان ثروت ساز 5

ماهنامه دستان ثروت ساز 5

شماره : 5
تاریخ : 1401/03/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!