ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 6 - مگ لند
0

ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 6

ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 6

ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 6

‫د ﺘﺎن وت ﺳﺎز‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ وﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ‬ ‫‪Wealth-making hands‬‬ ‫ﺳﺎل دوم ‪ -‬ﺷﻤﺎره‪۶‬‬ ‫ﺗﯿﺮ ‪۷۰ -۱۴۰۱‬ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺮان‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ درﺣﻮزه اﻣﻮزش‬ ‫ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﺗﻼش ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺎﻣﻞ دوﻟﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران‬ ‫ﺣﺬف ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﺪه ﻫﺎﯾﻤﺎن را ﺑﻪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎری ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ ؟‬ صفحه 1

آخرین شماره های ماهنامه دستان ثروت ساز

ماهنامه دستان ثروت ساز 11

ماهنامه دستان ثروت ساز 11

شماره : 11
تاریخ : 1402/01/28
ماهنامه دستان ثروت ساز 10

ماهنامه دستان ثروت ساز 10

شماره : 10
تاریخ : 1401/11/30
ماهنامه دستان ثروت ساز 9

ماهنامه دستان ثروت ساز 9

شماره : 9
تاریخ : 1401/09/30
ماهنامه دستان ثروت ساز 8

ماهنامه دستان ثروت ساز 8

شماره : 8
تاریخ : 1401/06/31
ماهنامه دستان ثروت ساز 7

ماهنامه دستان ثروت ساز 7

شماره : 7
تاریخ : 1401/05/30
ماهنامه دستان ثروت ساز 5

ماهنامه دستان ثروت ساز 5

شماره : 5
تاریخ : 1401/03/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!