ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 9 - مگ لند
0

ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 9

ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 9

ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 9

‫د ﺘﺎن وت ﺳﺎز‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ وﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ‬ ‫‪Wealth-making hands‬‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ وزارت ﺻﻤﺖ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﻗﻄﻌﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ‬ ‫ﻣﻼک ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺻﻨﺪوق ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟‬ ‫ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻐﻞ ﻫﺎی اﻣﺮوزی در اﯾﻨﺪه ﻣﻨﺴﻮخ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﻧﻘﺶ ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎه ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﻮل در اﯾﺠﺎد ﻣﺼﺎﺋﺐ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﺷﺘﻐﺎل‬ ‫ﺳﺎل دوم ‪ -‬ﺷﻤﺎره‪۹‬‬ ‫اﺑﺎن ‪۷۰ -۱۴۰۱‬ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن‬ ‫‪Seek&find,never give up‬‬ صفحه 1 صفحه 2

آخرین شماره های ماهنامه دستان ثروت ساز

ماهنامه دستان ثروت ساز 11

ماهنامه دستان ثروت ساز 11

شماره : 11
تاریخ : 1402/01/28
ماهنامه دستان ثروت ساز 10

ماهنامه دستان ثروت ساز 10

شماره : 10
تاریخ : 1401/11/30
ماهنامه دستان ثروت ساز 8

ماهنامه دستان ثروت ساز 8

شماره : 8
تاریخ : 1401/06/31
ماهنامه دستان ثروت ساز 7

ماهنامه دستان ثروت ساز 7

شماره : 7
تاریخ : 1401/05/30
ماهنامه دستان ثروت ساز 6

ماهنامه دستان ثروت ساز 6

شماره : 6
تاریخ : 1401/04/30
ماهنامه دستان ثروت ساز 5

ماهنامه دستان ثروت ساز 5

شماره : 5
تاریخ : 1401/03/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!