ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 5 - مگ لند
0

ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 5

ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 5

ماهنامه دستان ثروت ساز شماره 5

‫ﺳﺎل دوم ‪ -‬ﺷﻤﺎره‪۵‬‬ ‫ﺧﺮداد ‪۷۰ -۱۴۰۱‬ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن‬ ‫د ﺘﺎن وت ﺳﺎز‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ وﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ‬ ‫ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ‬ ‫‪Wealth-making hands‬‬ ‫اﺣﯿﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ راﮐﺪ ﮐﺸﻮر‪۴۰ ،‬ﻫﺰار ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد‬ ‫دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن‬ ‫ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻧﻮری ﻧﺎﻧﻮ‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ از زﺑﺎن ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺗﻼوﻧﮓ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ‬ ‫ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ‬ صفحه 1

آخرین شماره های ماهنامه دستان ثروت ساز

ماهنامه دستان ثروت ساز 11

ماهنامه دستان ثروت ساز 11

شماره : 11
تاریخ : 1402/01/28
ماهنامه دستان ثروت ساز 10

ماهنامه دستان ثروت ساز 10

شماره : 10
تاریخ : 1401/11/30
ماهنامه دستان ثروت ساز 9

ماهنامه دستان ثروت ساز 9

شماره : 9
تاریخ : 1401/09/30
ماهنامه دستان ثروت ساز 8

ماهنامه دستان ثروت ساز 8

شماره : 8
تاریخ : 1401/06/31
ماهنامه دستان ثروت ساز 7

ماهنامه دستان ثروت ساز 7

شماره : 7
تاریخ : 1401/05/30
ماهنامه دستان ثروت ساز 6

ماهنامه دستان ثروت ساز 6

شماره : 6
تاریخ : 1401/04/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!