ماهنامه راز شقایق شماره 59 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه راز شقایق شماره 59

صفحه بعد

ماهنامه راز شقایق شماره 59

ماهنامه راز شقایق شماره 59

صفحه 1 ‫ماهنامه فرهنگی و هنری‬ ‫(خبری‪ ،‬تحلیلی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬اموزشی)‬ ‫سال پنجم‪ ،‬شماره ‪ - 59‬بهمن ماه ‪1399‬‬ ‫شماره مجوز ‪75583:‬‬ ‫مدیر روابط عمومی‬ ‫علی اسدابادی (کرمانشاهی)‬ ‫دبیر سرویس فرهنگی‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫سرویس عکس‬ ‫دبیر سرویس هنری‬ ‫میالد محمدهاشم‬ ‫فوادمحمدهاشم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫سردبیر‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫مدیر اجرایی‬ ‫ستاره کوشا‬ ‫طراح و گرافیست‬ ‫حسین شیردل‬ ‫همکاران این شماره‪:‬‬ ‫ســمیه عبدالمحمدی‪ -‬کبری تبریزیان‪ -‬کریــم فیروزی‪ -‬شــایلین مظاهری‪ -‬جعفرمحمدهاشم‪-‬سحر پورحســینی‪ -‬ابـــولفضل فیاض مرند ‪ -‬سمیه قاســمعلی‪ -‬امید عزیزی ‪ -‬محمدرضارســتگار‪ -‬حسین قاسمی‪ -‬سید امیر رســتگار‪ -‬امیدمحمدی‪-‬‬ ‫افشــین اســدزاده‪ -‬زهــرا کالته عربی‪ -‬تحریریه پایگاه خبری شــاینا‪ -‬تحریریه هفته نامه نســل انقالب‪-‬تحریریــه اخبار اصناف‪-‬تحریریه هفته نامــه مدرن‪-‬تحریریه دنیای بچه ها‪ -‬تحریریــه پایگاه خبری قانون مداری‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫لوکزامبــورگ بــرای بســیاری از مــردم کشــورهای دنیــا‬ ‫کــه خــارج از قــاره ســبز ســاکن هســتند‪ -‬و همینطــور‬ ‫مــردم کشــور مــا‪ -‬ناشــناخته اســت‪ .‬کشــوری کوچــک در‬ ‫قلــب اروپــای مرکــزی کــه در گیــرودار تنش و کشــمکش‬ ‫قــدرت بیــن کشــورهای ابرقــدرت اروپــا‪ ،‬در قــرن ‪ 19‬بــه‬ ‫اســتقالل رســید و بــه عنــوان تنهــا دوک نشــین باقــی‬ ‫مانــده از اروپــا‪ ،‬امــروز یکــی از موفــق تریــن کشــورهای‬ ‫دنیــا در زمینــه اقتصــادی و صنعتــی اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه جمعیــت کــم ان و شــرایط موفــق اقتصادی‬ ‫کشــور‪ ،‬جمعیــت مهاجــر ایــن کشــور نســبت بــه جمعیت‬ ‫بومــی ان روز بــه روز در حــال بیشــتر شــدن اســت‪ ،‬چــرا‬ ‫کــه علــی رغــم شــرایط ســخت پذیــرش مهاجــر از‬ ‫ســوی دولــت لوکزامبــورگ‪ ،‬یکــی از بهتریــن کشــورهای‬ ‫دنیــا بــرای مهاجــرت اســت‪.‬‬ ‫ایــن کشــور بــه لحــاظ فرهنگــی بســیار تحــت تاثیــر‬ ‫کشــورهای مجــاور خــود از جملــه فرانســه‪ ،‬بلژیــک و‬ ‫المــان اســت‪ ،‬طــوری کــه از معــدود کشــورهای دنیــا بــه‬ ‫شــمار مـی رود کــه یــک زبــان واحــد رســمی و سراســری‬ ‫بــه عنــوان زبــان اصلــی در ان وجــود نــدارد و حتــی زبان‬ ‫لوکزامبورگــی بــه عنــوان یــک زبــان رســمی اخیــرا بــه‬ ‫جمــع زبانهــای رســمی ایــن کشــور ثبــت شــده اســت و‬ ‫کــودکان در طــول دوران تحصیــل بــه ســه زبــان دیگــر‬ ‫فرانســه‪ ،‬المانــی و انگلیســی نیــز مســلط می شــوند‪.‬‬ ‫لوکزامبــورگ از نقــاط دیدنــی و البتــه گــران و لوکــس‬ ‫اروپــا بــرای گردشــگران محســوب می شــود‪.‬‬ ‫قلعه هــای تاریخــی‪ ،‬طبیعــت زیبــا و همچنیــن مراکــز‬ ‫تفریحــی ان امــروز بــه یکــی از بهتریــن عوامــل جــذب‬ ‫گردشــگر اســت کــه اتفاقــا صنعــت توریســم لوکزامبورگ‬ ‫را تبدیــل بــه وزنــه اقتصــادی مهمــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن شــماره بیشــتر بــا ایــن کشــور زیبــا و کوچــک‬ ‫اروپایــی اشــنا خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫راز شقایق را در هرجای دنیا بخوانید‬ ‫شــما می توانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه راز شــقایق را کــه دارای‬ ‫اطالعــات جامع تــری دربــاره موضــوع هــر شــماره (ســفرنامه‬ ‫کشــورهای دنیــا) اســت و شــامل مباحثــی ماننــد اشــنایی بــا ســاختار‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫هــر کشــور می باشــد را بــا مراجعــه بــه ســایت جــار و نصــب‬ ‫اپلیکیشــن مربوطــه‪ ،‬بــا پرداخــت مبلــغ نیــم بهــا دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫در ضمــن شــماره های قبلــی نشــریه نیــز از همیــن طریــق قابــل‬ ‫دریافــت می باشــد‪.‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫رمزینه لینک ارشیو‬ ‫رازشقایق در سایت جار‬ ‫روابط ایران و لوکزامبورگ‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی به کشور لوکزامبورگ‬ ‫‪4‬‬ ‫فرهنگ مردم‬ ‫‪8‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪10‬‬ ‫ساختار سیاسی‬ ‫‪16‬‬ ‫چهره های سیاسی تاریخ لوکزامبورگ‬ ‫‪18‬‬ ‫نظام اموزشی‬ ‫‪20‬‬ ‫نظام حقوقی‬ ‫‪24‬‬ ‫لوکزامبورگ‪ ،‬پایتخت‬ ‫‪26‬‬ ‫شهرهای مهم لوکزامبورگ‬ ‫‪32‬‬ ‫سایر مناطق دیدنی‬ ‫‪36‬‬ ‫تاریخ موسیقی‬ ‫‪42‬‬ ‫موسیقیدانان برتر‬ ‫‪44‬‬ ‫ادبیات لوکزامبورگ‬ ‫‪46‬‬ ‫حیات وحش‬ ‫‪50‬‬ ‫معماری‬ ‫‪52‬‬ ‫لباس های سنتی‬ ‫‪54‬‬ ‫ورزش لوکزامبورگ‬ ‫‪56‬‬ ‫غذاهای محبوب‬ ‫‪58‬‬ ‫سینمای سوئیس‬ ‫‪60‬‬ ‫رویدادهای فرهنگی‬ ‫‪62‬‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان شریعتی‪ -‬خیابان خواجه نصیر‪ -‬خیابان مقدم‪-‬‬ ‫کوچه کهندانی‪ -‬بن بست اول‪ -‬پالک ‪5‬‬ ‫تلفکس‪77573576 :‬‬ ‫استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع بالمانع است‪.‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬گنجینه مینیاتور‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ صفحه 2 ‫روابط ایران و لوکزامبورگ‬ ‫ابوالفضل فیاض مرند‬ ‫کارشناس سیاسی‬ ‫اســت کــه چنیــن نــرخ بازدهــی را در هیــچ کجــای جهــان نمــی تــوان یافــت‪.‬‬ ‫«اتــی اشــنایدر» معــاون نخســت وزیــر و وزیــر اقتصــاد لوکزامبــورگ نیــز در‬ ‫ســخنانی در جریــان ایــن دیــدار‪ ،‬اظهارکــرد‪ :‬اینــده بســیار درخشــانی بــرای‬ ‫توســعه همــکاری هــا‪ ،‬فعالیــت هــا و قراردادهــای دوجانبــه ایــران و لوکزامبــورگ‬ ‫تصــور مــی شــود؛ بویــژه قــرارداد حمایــت از ســرمایه گــذاری متقابــل دو کشــور‬ ‫کــه قــرار اســت در پایــان همیــن مــاه میــادی بــه امضــا برســد‪.‬‬ ‫اشــنایدر همچنیــن ابــراز عالقــه منــدی کــرد در زمینــه قــرارداد «اجتنــاب از اخــذ‬ ‫مالیــات مضاعــف» نیــز مذاکراتــی بــرای همــکاری هــای بیشــتر دو کشــور انجــام‬ ‫شــود و یــاداور شــد دو کشــور مــی تواننــد اقــدام هــای موثــری دربــاره همــکاری‬ ‫بیــن دانشــگاه هــا و مراکــز فنــاوری کــه دســتاوردهای زیــادی در ایــن زمینــه‬ ‫دارنــد‪ ،‬انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫کشــورهای حــوزه «بنلوکــس» (بلژیــک‪ ،‬هلنــد و لوکزامبــورگ) بــه لحــاظ‬ ‫اقتصــادی از شــرایط بســیار خوبــی بــرای برقــراری رابطــه بــا هــر کشــوری‬ ‫از جملــه ایــران برخوردارنــد امــا بایدگفــت طبــق نظــر مســئولین کشور‪،‬ســطح‬ ‫روابــط ایــران بــا لوکزامبــورگ را بســیار پاییــن تــر از حــد انتظــار اســت‪..‬‬ ‫طبــق نظــر بســیاری از فعــاالن اقتصــادی کشــور بــا توجــه بــه قابلیــت هــای‬ ‫لوکزامبــورگ‪ ،‬ارتبــاط بیــن بانــک هــای دو کشــور مــی توانــد بســیار ســازنده و‬ ‫مناســب باشــد‪.‬‬ ‫در مهرمــاه ســال ‪ 1395‬وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی کشــورمان بــا وزیــر‬ ‫اقتصــاد لوکزامبــورگ دیــدار داشــت و پیشــنهاد کــرد دو کشــور‪ ،‬یــک برنامــه‬ ‫اقــدام بــا زمــان بنــدی مشــخص‪ ،‬بــرای فراهــم کــردن زمینــه گســترش‬ ‫همــکاری هــا تدویــن کننــد‪.‬‬ ‫«علــی طیــب نیــا» بعــد از دیــدار بــا همتــای لوکزامبورگــی خــود در محــل‬ ‫وزارت اقتصــاد‪ ،‬بــا ابــراز عالقــه منــدی دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــرای‬ ‫توســعه همــکاری هــای مالــی و تجــاری بــا ایــن کشــور‪ ،‬تمرکــز فعالیــت هــای‬ ‫مالــی بیــن المللــی در لوکزامبــورگ را زمینــه مناســبی بــرای توســعه اینگونــه‬ ‫همکاریهــای دوجانبــه توصیــف کــرد‪.‬‬ ‫طیــب نیــا‪ ،‬حــوزه مناســب دیگــر توســعه همــکاری هــای دوجانبــه ایــران و‬ ‫لوکزامبــورگ را «نهادهــای مالــی و بــازار ســرمایه» دو کشــور برشــمرد و گفــت‪:‬‬ ‫شــرکت هــای بــزرگ ایرانــی مــی تواننــد اوراق بدهــی خــود را در بــازار‬ ‫لوکزامبــورگ منتشــر کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه رابطــه بیــن نهادهــای مســئول بــازار ســرمایه دو کشــور‬ ‫نیــز مــی توانــد در ایــن زمینــه بســیار کارســاز باشــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬اکنــون‬ ‫بیشــترین بازدهــی و کمتریــن ریســک ســرمایه گــذاری در منطقــه‪ ،‬مربــوط بــه‬ ‫ایــران بــا نــرخ تــورم هشــت درصــدی و ســود اوراق نزدیــک بــه ‪ 18‬درصــدی‬ ‫اطالعات سفارت لوکزامبورگ در تهران‬ ‫کشــور لوکزامبــورگ در ایــران ســفارت (ســفارت لوکزامبــورگ) نــدارد پــس بــرای اخذ‬ ‫ویــزای لوکزامبــورگ بایســتی بــه نزدیــک تریــن ســفارت لوکزامبــورگ بــه ایــران در‬ ‫شــهر انــکارا ترکیــه ‪ ،‬رفــت ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪3‬‬ ‫قبــل از ان در دی مــاه ســال ‪ 1394‬دکتــر روحانــی دیــداری بــا «دی بــار تولومئــو»‬ ‫رییـس مجلــس نماینــدگان لوکزامبــورگ داشــت و بــا بیــان اینکــه روابــط نزدیک‬ ‫و خــوب دولتهــا همــواره بــه نفــع دو ملــت خواهــد بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬روابــط پارلمانــی‬ ‫می توانــد زمینه ســاز روابــط بهتــر دولت هــا باشــد و بــا اجــرای توافــق‬ ‫برجــام نیــز‪ ،‬شــرایطی بوجــود امــده تــا ایــران و لوکزامبــورگ بتواننــد ارتباطــات‬ ‫س جمهــوری همچنیــن اضافــه کــرد‬ ‫گســترده تری بــا هــم داشــته باشــند‪ .‬ریی ـ ‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران امادگــی دارد تــا در زمینــه حــل مســایل مهــم منطقه ای‬ ‫بــا دیگــر کشــورهای جهــان همــکاری کنــد و ایــران و لوکزامبــورگ می تواننــد‬ ‫در همــه زمینه هــای مهــم منطقــه ای و بین المللــی بــا هــم رایزنــی و مشــورت‬ ‫داشــته باشــند‪.‬‬ ‫س مجلــس نماینــدگان لوکزامبــورگ نیــز ضمــن تبریــک‬ ‫دی بــار تولومئــو رییــ ‬ ‫موفقیــت ایــران در مذاکــرات هســته ای و اجــرای برجــام‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد از موفقیــت‬ ‫دیپلماســی و اعتمــاد کــردن خرســند باشــیم‪ ،‬چــرا کــه ایــن گشــایش بنــای‬ ‫مطمئنــی را در جهــت خدمــت بــه جهانیــان ایجــاد کــرده و می تــوان از ان در‬ ‫راســتای صلــح و ثبــات در همــه نقــاط دنیــا اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫رییـس مجلــس نماینــدگان لوکزامبــورگ‪ ،‬توســعه مناســبات ایــران با کشــورهای‬ ‫اروپایــی را امــری ضــروری برشــمرد و خواســتار گســترش روابــط دو کشــور در‬ ‫همــه زمینه هــا شــد‪.‬‬ ‫دی بــار تولومئــو همچنیــن بــا بیــان اینکــه تروریســت ها بــه دنبــال نابــودی‬ ‫انســان ها و انســانیت در جهــان هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬تروریســم تــاش دارد تــا میــان‬ ‫ملت هــا جدایــی ایجــاد کنــد و بایــد در مقابــل انهــا مراقــب و متحــد باشــیم تــا‬ ‫بتوانیــم مشــکالت را بــا اتحــاد و انســجام حــل و فصــل کنیــم‪.‬‬ ‫در اخریــن دیــدار مقامــات دو کشــور «ژان اســلبورن» وزیــر امــور خارجــه‬ ‫لوکزامبــورگ بــه دعــوت وزیــر امــور خارجــه کشــورمان بــه همــراه یــک هیــات‬ ‫بلنــد پایــه سیاســی در بهمــن مــاه ســال ‪ ۱۳۹۵‬وارد تهــران شــد‪.‬‬ ‫در ایــن دو روز وزیــر امــور خارجــه لوکزامبــورگ طــی اقامــت خــود در تهــران‪،‬‬ ‫عــاوه بــر همتــای ایرانــی خــود‪ ،‬بــا مقامــات بلنــد پایــه کشــورمان از جملــه‬ ‫رئیــس جمهــور‪ ،‬رئیــس مجلــس شــورای اســامی و دبیــر شــورای عالــی امنیــت‬ ‫ملــی دیــدار و گفتگــو کــرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫نگاهی به کشور‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫لوکزامبورگ‬ ‫‪Luxemburg‬‬ ‫لوکزامبــورگ یــا بــه طــور رســمی دوک نشــین بــزرگ پادشــاهی لوکزامبــورگ‪ ،‬یــک‬ ‫کشــور محصــور در خشــکی در اروپــای غربــی اســت‪ .‬از غــرب و شــمال بــا بلژیــک‪ ،‬از‬ ‫شــرق بــا المــان و از جنــوب بــا فرانســه همســایه اســت‪.‬‬ ‫پایتخــت ایــن شــهر ‪ ،‬شــهر لوکزامبــورگ ‪ ،‬یکــی از چهــار پایتخــت رســمی اتحادیــه اروپا‬ ‫(همــراه بــا بروکســل ‪ ،‬فرانکفــورت و استراســبورگ) و مقــر دیــوان عدالــت اتحادیــه اروپا‪،‬‬ ‫باالتریــن مقــام قضایــی در اتحادیــه اروپــا اســت‪.‬‬ ‫فرهنــگ ‪ ،‬مــردم و زبانهــای ان بســیار بــا همســایگان ان در هــم امیختــه اســت و ایــن‬ ‫معجــون‪ ،‬اساسـاً ترکیبــی از فرهنگهــای فرانســه و المــان اســت کــه توســط ســه زبــان‬ ‫رایــج میــان مــردم یعنــی فرانســه ‪ ،‬المانــی و زبــان ملــی لوکزامبــورگ مشــهود اســت‪.‬‬ ‫حمــات مکــرر المــان ‪ ،‬بــه ویــژه در جنــگ جهانــی دوم ‪ ،‬منجــر بــه اراده قــوی ایــن‬ ‫کشــور بــرای میانجــی گــری بیــن فرانســه و المــان و همچنیــن باعــث ایجــاد اتحادیــه‬ ‫اروپــا شــد‪.‬‬ ‫ایــن کشــور بــا مســاحت ‪ 2586‬کیلومتــر مربــع (‪ 998‬متــر مربــع) یکــی از کوچکتریــن‬ ‫کشــورهای اروپــا اســت‪ .‬در ســال ‪ ، 2019‬لوکزامبــورگ ‪ 626108‬نفــر جمعیــت داشــت ‪،‬‬ ‫کــه ایــن کشــور را بــه یکــی از کــم جمعیــت تریــن کشــورهای اروپــا تبدیــل مــی کنــد‪،‬‬ ‫امــا بــا اختــاف زیــاد یکــی از کشــورهای بــا باالتریــن نــرخ رشــد جمعیــت اســت‪.‬‬ ‫خارجــی هــا تقریبــا نیمــی از جمعیــت لوکزامبــورگ را تشــکیل مــی دهنــد‪ .‬ریاســت ان بــه‬ ‫عنــوان یــک دموکراســی بــا یــک ســلطنت مشــروطه ‪ ،‬توســط دوک بــزرگ هانــری انجــام‬ ‫مــی شــود و تنهــا دوک بــزرگ ســلطنت جهــان اســت‪ .‬لوکزامبــورگ کشــوری پیشــرفته‬ ‫اســت ‪ ،‬دارای اقتصــادی پیشــرفته و یکــی از باالتریــن ســرانه هــای تولیــد ناخالــص‬ ‫داخلــی (‪ )PPP‬در جهــان را داراســت‪ .‬شــهر لوکزامبــورگ بــا محلــه هــا و اســتحکامات‬ ‫قدیمــی خــود بــه دلیــل حفــظ اســتثنایی اســتحکامات وســیع و شــهر قدیمــی در ســال‬ ‫‪ 1994‬بــه عنــوان میــراث جهانــی یونســکو اعــام و انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫تاریخچــه لوکزامبــورگ در ســال ‪ 963‬میــادی اغــاز مــی شــود ‪ ،‬زمانــی کــه کنــت زیگفریــد‬ ‫یــک دژ صخــره ای و اســتحکامات دوران رومــی خــود را بــه نــام لوســیلین بورهــوک ‪،‬‬ ‫«قلعــه کوچــک» و مناطــق اطــراف ان از صومعــه امپراطــوری ســنت ماکســیمین در نزدیکــی‬ ‫تریــر بــه دســت اورد‪ .‬فرزنــدان زیگفریــد بــا ازدواج‪ ،‬جنــگ و روابــط ســلطنتی قلمــرو خــود‬ ‫را افزایــش دادنــد‪.‬‬ ‫در پایــان قــرن ســیزدهم شــماری از لوکزامبورگی هــا بــر قلمــرو قابــل توجهــی ســلطنت‬ ‫می کردنــد‪ .‬در ســال ‪ ، 1308‬هنــری هفتــم پادشــاه المــان و بعــدا ً امپراتــور مقــدس روم‬ ‫شــد‪ .‬در ســال ‪ ، 1354‬چارلــز چهــارم ایــن منطقــه را بــه دوک لوکزامبــورگ ارتقــا داد‪.‬‬ ‫ایــن دوک نشــین ســرانجام بخشــی از حلقــه بورگونــدی و ســپس یکــی از هفــده اســتان‬ ‫هابســبورگ هلنــد شــد‪.‬‬ ‫در طــول قــرن هــا ‪ ،‬شــهر و قلعــه لوکزامبــورگ ‪ ،‬از اهمیــت اســتراتژیک زیــادی کــه بیــن‬ ‫پادشــاهی فرانســه و ســرزمین هــای هابســبورگ واقــع شــده بــود ‪ ،‬بــه تدریــج ســاخته‬ ‫شــد تــا یکــی از معتبرتریــن اســتحکامات اروپــا باشــد‪ .‬لوکزامبــورگ پــس از تعلــق خاطــر‬ ‫بــه فرانســه لویــی چهاردهــم و اتریــش ماریــا تــرزا ‪ ،‬تحــت حکومــت ناپلئــون بــه بخشــی‬ ‫از جمهــوری و امپراتــوری فرانســه تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫ایالــت لوکزامبــورگ امــروزی بــرای اولیــن بــار در کنگــره ویــن در ســال ‪ 1815‬ظهــور‬ ‫کــرد‪ .‬دوک اعظــم ‪ ،‬بــا قلعــه قدرتمنــد خــود ‪ ،‬بــه یــک دولــت مســتقل تحــت مالکیــت‬ ‫شــخصی ویلیــام اول هلنــدی بــا یــک پــادگان پــروس بــرای محافظــت از شــهر در برابــر‬ ‫دشــمن تبدیــل شــد‪ .‬در ســال ‪ ، 1839‬بــه دنبــال اشــفتگی و انقــاب بلژیــک ‪ ،‬بخــش کام ً‬ ‫ال‬ ‫فرانســوی زبــان لوکزامبــورگ بــه بلژیــک واگــذار شــد و قســمت لوکزامبــورگ زبــان (بــه‬ ‫جــز ارلرلنــد ‪ ،‬منطقــه اطــراف ارلــون) بــه ایالــت فعلــی لوکزامبــورگ تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫لوکزامبــورگ عضــو موســس اتحادیــه اروپــا ‪ ، OECD ،‬ســازمان ملــل ‪ ،‬ناتــو و بنلوکــس‬ ‫اســت‪ .‬شــهر لوکزامبــورگ ‪ ،‬کــه پایتخــت و بزرگتریــن شــهر ایــن کشــور اســت ‪ ،‬محــل‬ ‫اســتقرار چندیــن نهــاد و اژانــس اتحادیــه اروپــا اســت‪ .‬لوکزامبــورگ بــرای ســال هــای‬ ‫‪ 2013‬و ‪ 2014‬در شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحدعضــو بــود ‪ ،‬کــه اولیــن بــار در‬ ‫تاریــخ ایــن کشــور بــود‪ .‬از ســال ‪ ، 2020‬شــهروندان لوکزامبــورگ بــه ‪ 187‬کشــور و‬ ‫ســرزمین بــدون ویــزا یــا هنــگام ورود بــا ویــزا دسترســی داشــتند‪ .‬گذرنامــه لوکزامبــورگ‬ ‫نیــز در رتبــه پنجــم جهــان همــراه بــا دانمــارک و اســپانیا قــرار دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪4‬‬ صفحه 4 ‫تاریخچه‬ ‫همانطــور کــه پیشــتر ذکــر شــد تاریــخ ثبــت شــده لوکزامبــورگ بــا خریــد‬ ‫لوســیلینبوروچ (قلعــه امــروز لوکزامبــورگ) واقــع در صخــره بــوک توســط زیگفریــد‪،‬‬ ‫کنــت اردن ‪ ،‬در ســال ‪ 963‬از طریــق یــک اقــدام مبادلــه ای بــا صومعــه ســنت‬ ‫ماکســیمین ‪ ،‬تریــر اغــاز مــی شــود‪ .‬در اطــراف ایــن قلعــه ‪ ،‬شــهری بــه تدریــج‬ ‫توســعه یافــت کــه بــه مرکــز ایالتــی بــا ارزش و اســتراتژیک بــزرگ تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫در قــرن ‪ 14‬و اوایــل قــرن ‪ ، 15‬ســه عضــو مجلــس لوکزامبــورگ بــه عنــوان‬ ‫امپراطورهــای مقــدس روم ســلطنت کردنــد‪ .‬در ســال ‪ 1437‬لوکزامبــورگ دچــار‬ ‫یــک بحــران جانشــینی شــد ‪ ،‬کــه بــه دلیــل فقــدان وارث مــرد بــرای بــه دســت‬ ‫گرفتــن ســلطنت ‪ ،‬منجــر بــه فــروش مناطــق توســط دوشــس الیزابــت بــه فیلیــپ‬ ‫بورگونــدی گردیــد‪.‬‬ ‫در قــرون بعــدی ‪ ،‬قلعــه لوکزامبــورگ توســط ســاکنان پــی در پــی ان ‪ ،‬بوربــون هــا ‪،‬‬ ‫هابســبورگ هــا ‪ ،‬هوهنزولرنــس و فرانســوی هــا بــه طــور پیوســته بــزرگ و تقویــت‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫قرن نوزدهم‬ ‫پــس از شکســت ناپلئــون در ســال ‪ ، 1815‬لوکزامبــورگ بیــن پــروس و هلنــد مــورد‬ ‫اختــاف بــود‪.‬‬ ‫لوکزامبــورگ بــه عنــوان یــک دوک نشــین بــزرگ بــه پادشــاهی هلنــد الحــاق شــد‪.‬‬ ‫اگرچــه پادشــاه هلنــد قــرار بــود کــه بــر دوک بــزرگ بــه عنــوان کشــوری مســتقل و‬ ‫دارای اداره ای خــاص خــود حکمرانــی کنــد ‪ ،‬امــا در واقعیــت او ایــن منطقــه را یــک‬ ‫اســتان در هلنــد بــه شــمار مـی اورد‪.‬‬ ‫امــا بــا پیمــان ‪ 1839‬لنــدن (کــه بیــن بریتانیــا‪ ،‬کنســرت اروپــا و هلنــد منعقد شــد و‬ ‫جدایــی بلژیــک از هلنــد و اســتقالل و بی طرفــی ایــن کشــور را تضمیــن می کــرد‪).‬‬ ‫لوکزامبــورگ بــه اســتقالل کامــل نزدیکتــر شــد‪.‬‬ ‫در زمــان انقــاب بلژیــک درســال‪ 1830‬بلژیــک بــا معاهــده ‪ 1839‬کــه اســتقالل‬ ‫کامــل بدســت اورد‪ ،‬بــا انتقــال قســمت غربــی لوکزامبــورگ بــه کشــور بلژیــک ‪،‬‬ ‫قلمــرو لوکزامبــورگ بیــش از نصــف کاهــش یافــت‪ .‬در ســال ‪ 1842‬لوکزامبــورگ‬ ‫بــه اتحادیــه گمــرک المــان (‪( )Zollverein‬ائتالفــی از کشــورهای المــان بــود کــه‬ ‫بــرای مدیریــت تعرفــه هــا و سیاســت هــای اقتصــادی در ســرزمین هــای خــود‬ ‫تشــکیل شــده بود)پیوســت‪.‬‬ ‫ایــن امــر منجــر بــه افتتــاح بــازار المــان ‪ ،‬توســعه صنعــت فــوالد لوکزامبــورگ و‬ ‫گســترش شــبکه ریلــی لوکزامبــورگ از ‪ 1855‬تــا ‪ ، 1875‬بــه ویــژه ســاخت خــط راه‬ ‫اهــن لوکزامبــورگ ‪ -‬تیونویــل ‪ ،‬بــا اتصــال بــه مناطــق صنعتــی اروپــا شــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه نیروهــای پــروس هنوز ســاکن قلعــه بودنــد‪ ،‬در ســال ‪Passerelle ،1861‬‬ ‫افتتــاح شــد؛ ایــن پــل اولیــن پــل جــاده ای بــود کــه بــر دره رودخانــه ‪ Pétrusse‬قــرار‬ ‫داشــت‪ ،‬اســتحکامات اصلــی را بــا ایســتگاه راه اهــن لوکزامبــورگ متصــل می کنــد‪.‬‬ ‫بعــد از اینکــه بحــران لوکزامبــورگ در ســال ‪ 1866‬تقریبـاً بــه جنــگ پــروس و فرانســه‬ ‫منجــر شــد ‪ ،‬اســتقالل و بــی طرفــی دوک بــزرگ مجــددا ً بــا معاهــده دوم لنــدن در ســال‬ ‫‪ 1867‬تاییــد شــد ‪ ،‬نیروهــای پــروس از قلعــه لوکزامبــورگ خــارج شــدند ‪ ،‬و بــرج و‬ ‫اســتحکامات اطــراف ان برچیــده شــد‪.‬‬ ‫پادشــاه هلنــد بــه عنــوان دوک بــزرگ لوکزامبــورگ بــه عنــوان رئیــس دولــت باقــی مانــد‬ ‫و اتحادیــه شــخصی بیــن دو کشــور را تــا ســال ‪ 1890‬حفــظ کــرد‪ .‬در مــرگ ویلیــام‬ ‫ســوم ‪ ،‬تــاج و تخــت هلنــد بــه دختــرش ویلهلمینــا رســید ‪ ،‬در حالــی کــه لوکزامبــورگ‬ ‫بــه دلیــل فقــدان وارث ذکــور بــه ادولــف ناســائو‪-‬ویلبورگ منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫در زمــان جنــگ فرانســه و پــروس در ســال ‪ ، 1870‬علــی رغــم ادعاهایــی در مــورد‬ ‫اســتفاده فرانســه از راه اهــن لوکزامبــورگ بــرای عبــور ســربازان از متــز (بخشــی از‬ ‫فرانســه در ان زمــان) از طریــق دوک و بــرای ارســال مقــررات بــه تیونویــل ‪ ،‬المــان‬ ‫بــی طرفــی لوکزامبــورگ را محتــرم شــمرد و فرانســه و المــان بــه ایــن کشــور حملــه‬ ‫نکردنــد‪.‬‬ ‫قرن بیستم و بعد از ان‬ ‫در اگوســت ‪ ، 1914‬المــان شاهنشــاهی بــا حملــه بــه لوکزامبــورگ در جنــگ علیــه‬ ‫فرانســه‪ ،‬بــی طرفــی لوکزامبــورگ را در جنــگ نقــض کــرد‪ .‬ایــن امــر بــه المــان اجــازه‬ ‫داد از خطــوط ریلــی اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود اشــغال المــان ‪ ،‬لوکزامبــورگ مجــاز بــه حفــظ بســیاری از اســتقالل و‬ ‫ســازوکارهای سیاســی خــود بــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1940‬پــس از وقــوع جنــگ جهانــی دوم ورماخــت المــان نــازی دوبــاره وارد‬ ‫بــی طرفــی لوکزامبــورگ شــد‪ .‬در مقابــل جنــگ جهانــی اول ‪ ،‬تحــت اشــغال لوکزامبــورگ‬ ‫توســط المــان در طــول جنــگ جهانــی دوم ‪ ،‬بــا ایــن کشــور بــه عنــوان قلمــرو المــان‬ ‫رفتــار مــی شــد و بــه طــور غیــر رســمی بــه اســتان مجــاور رایــش ســوم ملحــق‬ ‫شــد‪ .‬یــک دولــت تبعیــدی مســتقر در لنــدن بــا حمایــت از متفقیــن ‪ ،‬گــروه کوچکــی‬ ‫از داوطلبــان را کــه در حملــه نرمانــدی شــرکت داشــتند ‪ ،‬اعــزام کــرد‪ .‬لوکزامبــورگ در‬ ‫ســپتامبر ‪ 1944‬ازاد شــد و در ســال ‪ 1945‬بــه عضویــت ســازمان ملــل متحــد درامــد‪.‬‬ ‫وضعیــت بــی طرفــی لوکزامبــورگ بــر اســاس قانــون اساســی بــه طــور رســمی در ســال‬ ‫‪ 1948‬پایــان یافــت و در ســال ‪ 1949‬بــه عضــو موسســه ناتــو درامــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1951‬لوکزامبــورگ بــه یکــی از شــش کشــور موسســه جامعــه ذغــال ســنگ‬ ‫و فــوالد اروپــا تبدیــل شــد کــه در ســال ‪ 1957‬بــه جامعــه اقتصــادی اروپــا و در ســال‬ ‫‪ 1993‬بــه اتحادیــه اروپــا تبدیــل شــد‪ .‬در ســال ‪ 1999‬لوکزامبــورگ بــه منطقــه یــورو‬ ‫پیوســت‪ .‬در ســال ‪ ، 2005‬همــه پرســی در مــورد پیمــان اتحادیــه اروپــا بــرای ایجــاد‬ ‫قانــون اساســی بــرای اروپــا برگــزار شــد‪.‬‬ ‫صنعــت فــوالد بــا بهــره بــرداری از زمیــن هــای غنــی ســنگ اهــن ســرزمین های ســرخ‬ ‫در اغــاز قــرن بیســتم ‪ ،‬صنعتــی شــدن ایــن کشــور را بــه پیــش بــرد‪ .‬پــس از انحطــاط‬ ‫صنعــت فــوالد در دهــه ‪ ، 1970‬ایــن کشــور تمرکــز خــود را بــر تحکیــم خــود بــه عنــوان‬ ‫یــک مرکــز مالــی جهانــی گذاشــت و بــه قطــب بانکــی تبدیــل شــد کــه امــروزه بــرای‬ ‫ان شــهرت نیــز دارد‪ .‬از ابتــدای قــرن بیســت و یکــم ‪ ،‬دولــت هــای ایــن کشــور بــا‬ ‫تاســیس دانشــگاه لوکزامبــورگ و یــک برنامــه ملــی فضایــی ‪ ،‬بــرای توســعه کشــور بــه‬ ‫اقتصــاد دانــش متمرکــز شــده انــد و اولیــن مشــارکت در یــک ســفر رباتیــک بــه مــاه را‬ ‫تــا ســال ‪ 2020‬پیــش بینــی کــرده انــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪5‬‬ صفحه 5 ‫اب و هوا‬ ‫اب و هــوای کشــور لوکزامبــورگ‪ ،‬معتــدل اســت و تفــاوت فصــل هــا‬ ‫در ایــن کشــور چشــم گیــر نمــی باشــد‪ .‬فصــل تابســتان در کشــور‬ ‫لوکزامبــورگ گــرم اســت و دمــای هــوا در مــاه جــوالی و اگوســت‬ ‫حــدود ‪ ۳۰‬درجــه ســانتی گــراد اســت‪ .‬امــا فصــل زمســتان در کشــور‬ ‫لوکزامبــورگ ســرد مــی باشــد و در بیــن مــاه هــای نوامبــر و فوریــه‬ ‫دمــای هــوا بــه زیــر صفــر درجــه هــم مــی رســد‪.‬‬ ‫کشــور لوکزامبــورگ زمســتان هــای مالیــم و تابســتان هــای خنــک دارد‪.‬‬ ‫بادهــای شــمال غربــی از بخــش غربــی و کــم ارتفــاع تــر بلژیــک عبــور‬ ‫مــی کننــد و ابرهــای فــراوان و بارندگــی بــه همــراه دارنــد کــه در ‪ ۶‬مــاه‬ ‫از ســال بارندگــی ایجــاد مــی کننــد‪ .‬مــاه مــی و ژوئــن افتابــی تریــن‬ ‫مــاه هــا‪ ،‬ژوئیــه و اوت گرمتریــن مــاه هــا و ژانویــه و فوریــه ســرد تریــن‬ ‫مــاه هــای ســال مــی باشــند‪.‬‬ ‫بیشــترین میــزان بــارش در ســال‪ ،‬در اوایــل زمســتان اتفــاق مــی افتــد‬ ‫و مجمــوع بــارش بــاران در ســال بــه ‪ ۳۲‬اینــچ هــم مــی رســد‪ .‬از مــاه‬ ‫دســامبر تــا مــارس هــر چنــد گاه یــک بــار بــرف مــی بــارد و در مــاه‪-‬‬ ‫هــای ژانویــه و فوریــه‪ ،‬هــوا مــی توانــد بســیار ســردتر باشــد و درجــه‬ ‫حــرارت بــه پاییــن تریــن مقــدار خــود یعنــی ‪ -۱۵‬درجــه ســانتی گــراد‬ ‫کاهــش مــی یابــد‪ .‬یکــی از ســردترین و مرطــوب تریــن مناطــق کشــور‬ ‫لوکزامبــورگ ‪ Ardennes‬اردن اســت کــه در بخــش جنوبــی ایــن کشــور‬ ‫واقــع شــده اســت‪ .‬در ایــن کشــور اغلــب افــراد در حــال ســاخت و‬ ‫ســاز در زمیــن هــا بــا دره هــای وســیع و کــم عمــق هســتند‪.‬‬ ‫بهتریــن زمــان بــرای ســفر بــه کشــور لوکزامبــورگ از مــاه مــی تــا‬ ‫اکتبــر مــی باشــد زمانــی کــه اب و هــوای کشــور لوکزامبــورگ در بهتریــن‬ ‫شــرایط خــود قــرار دارد و میانگیــن دمــا بیــن ‪ ۸‬تــا ‪ ۲۰‬درجــه ســانتی‬ ‫گــراد مــی باشــد‪ .‬در فصــل زمســتان در نواحــی مرتفــع شــمالی بــارش‬ ‫بــرف بســیار دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫توریســت هــا لوکزابــورگ را قلــب ســبز اروپــا مــی داننــد و بــه دلیــل اب‬ ‫و هــوای مالیــم ان و همچنیــن امنیــت فــوق العــاده بــاالی لوکزامبــورگ‬ ‫بــه ان عالقــه منــد مــی باشــند‪ .‬بایــد توجــه داشــت عــاوه بــر اب و‬ ‫هــوا و امکانــات تفریحــی کــه در لوکزامبــورگ در عالــی تریــن صــورت‬ ‫ان وجــود دارد‪ ،‬مســئله مهــم دیگــری کــه بــرای گردشــگران داخلــی و‬ ‫خارجــی اهمیــت دارد‪ ،‬امنیــت ان محیــط اســت‪ .‬از ایــن نظــر نیــز میتــوان‬ ‫لوکزامبــورگ را یکــی از بهتریــن نقــاط دنیــا دانســت‬ ‫زبان و مذهب‬ ‫بایــد گفــت زبــان مهمتریــن عنصــر هویــت فرهنگــی بــرای بومیــان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن ســاکنان بــه زبــان هــای فرانســوی ‪ ،‬المانــی و لوکزامبورگــی‬ ‫(‪ )Lëtzebuergesch‬صحبــت مــی کننــد ‪ ،‬مــی خواننــد و مــی نویســند و‬ ‫بــدون هیــچ زحمتــی بیــن انهــا جابجــا مــی شــوند‪.‬‬ ‫لوکزامبــورگ کــه بــه عنــوان گویــش موزی‪-‬فرانکونیایــی المانــی طبقــه بنــدی‬ ‫شــده اســت‪ ،‬در قــرون وســطی بــا کلمــات و عبــارات فرانســوی بســیار غنــی‬ ‫شــده اســت کــه دیگــر بــرای المانــی هــا قابــل درک نیســت‪ .‬بــه طــور ســنتی‪،‬‬ ‫لوکزامبورگــی بــه نــدرت نوشــته مــی شــد و هیــچ قانــون رســمی امــاء و‬ ‫دســتور زبــان وجــود نداشــت تــا اینکــه در ســال ‪ 1984‬توســط دولــت وضــع‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫زبــان لوکزامبورگــی بــرای گفت وگوهــای روزمــره از ان اســتفاده می شــود‪،‬‬ ‫زبــان فرانســه زبــان قانونــی کشــور اســت و مکاتبــات قانونــی بــه ایــن زبــان‬ ‫انجــام می شــود و زبــان المانــی نیــز معمــوال در مطبوعــات از ان اســتفاده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫بچه هــا در لوکزامبــورگ در ‪ ۶‬ســالگی بــا اغــاز دبســتان‪ ،‬درحالی کــه در خانــه‬ ‫بــه زبــان لوکزامبورگــی صحبــت می کننــد‪ ،‬زبــان المانــی را می اموزنــد‪ ،‬در ‪۷‬‬ ‫ســالگی فرانســه را اغــاز می کننــد‪ ،‬از ‪ ۱۲‬ســالگی بــه بعــد ریاضــی را بــه زبــان‬ ‫فرانســه می اموزنــد و در ‪ ۱۳‬ســالگی زبــان انگلیســی را شــروع می کننــد‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب بــا پایــان دوره راهنمایــی‪ ۴ ،‬زبــان را می داننــد و مهم تــر‬ ‫این کــه ایــن زبان هــا باعــث سردرگمی شــان نمی شــود‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی مــی تــوان زبــان هــای لوکزامبورگــی‪ ،‬فرانســوی و المانــی را‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪6‬‬ ‫ســه زبــان رایــج کشــور ثروتمنــد و ناشــناخته لوکزامبــورگ معرفــی نمــود‪.‬‬ ‫امــا زبــان رســمی ان المانــی و فرانســوی اســت‪.‬‬ ‫روزنامــه اصلــی بیشــتر اخبــار بیــن المللــی را بــه زبــان المانــی ‪ ،‬ویژگیهــای‬ ‫فرهنگــی بــه فرانســه و تبلیغــات طبقــه بنــدی شــده را بــه زبــان‬ ‫لوکزامبورگــی منتشــر مــی کنــد‪ .‬اســتفاده همزمــان از ســه زبــان از ترکیبــی‬ ‫از ســنت تاریخــی و ضــرورت اقتصــادی ناشــی مــی شــود‪.‬‬ ‫امــا مــردم ایــن کشــور در مکالمــه هــای محــاوره ای خــود از زبــان‬ ‫لوکزامبورگــی اســتفاده مــی کننــد‪ .‬مکاتبــات قانونــی و برنامــه هــای اداری‬ ‫ایــن کشــور عمدتــا بــه زبــان المانــی اســت‪ .‬اگــر بخواهیــم دربــاره مذهــب‬ ‫و دیــن کشــور لوکزامبــورگ صحبــت کنیــم بایــد بگوییــم کــه اغلــب‬ ‫ســاکنان ایــن کشــور دارای مذهــب کاتولیــک مــی باشــند‪ .‬امــا در جــای‬ ‫جــای ان نیــز گوشــه هایــی از مذهــب مســیحیت و پروتســتان نیــز دیــده‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ صفحه 6 ‫جغرافیا‬ ‫لوکزامبــورگ یکــی از کوچکتریــن کشــورها در اروپــا اســت و در ‪ 194‬کشــور‬ ‫مســتقل جهــان از لحــاظ وســعت در رتبــه ‪ 167‬قــرار دارد‪ .‬انــدازه این کشــور‬ ‫حــدود ‪ 2586‬کیلومتــر مربــع اســت و ‪ 82‬کیلومتــر (‪ 51‬مایــل) طــول و ‪57‬‬ ‫کیلومتــر (‪ 35‬مایــل) عــرض دارد‪ .‬ایــن فاصلــه بیــن عــرض هــای جغرافیایــی‬ ‫‪ 49‬درجــه و ‪ 51‬درجــه شــمالی و طــول هــای جغرافیایــی ‪ 5‬درجــه و ‪ 7‬درجــه‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫از شــرق ‪ ،‬لوکزامبــورگ بــا بوندســاندر المــان از راینالند‪-‬فالتــس و زارلنــد‬ ‫همســایه اســت و از جنــوب بــا منطقــه فرانســوی گرانــد اســت (لــورن)‬ ‫هــم مــرز اســت‪ .‬دوک بــزرگ لوکزامبــورگ بــه ترتیــب از غــرب و شــمال‬ ‫بــا منطقــه والــون بلژیــک ‪ ،‬بــه ویــژه اســتانهای لوکزامبــورگ و لیــژ ‪ ،‬کــه‬ ‫بخشــی از ان جامعــه المانــی زبــان بلژیــک اســت ‪ ،‬هــم مــرز اســت‪.‬‬ ‫یــک ســوم شــمالی ایــن کشــور بــه «اوســلینگ» معــروف اســت و بخشــی‬ ‫از اردن را تشــکیل مــی دهــد کــه تحــت ســلطه تپــه هــا و کــوه هــای کــم‬ ‫ارتفــاع ‪ ،‬از جملــه کنیــف در نزدیکــی ویلوردانــج اســت‪ ،‬کوههــای دیگــر‬ ‫عبارتنــد از «‪ »Buurgplaaz‬بــا ارتفــاع ‪ 559‬متــر نزدیــک ‪ Huldange‬وبــا‬ ‫«‪ »Napoléonsgaard‬ارتفــاع ‪ 554‬متــر نزدیــک ‪ .Rambrouch‬ایــن منطقــه‬ ‫دارای جمعیــت کمــی اســت و تنهــا یــک شــهر (ویلتــز) بــا بیــش از چهــار‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت دارد‪.‬‬ ‫دو ســوم جنوبــی ایــن کشــور «گوتلنــد» نامیــده مــی شــود و جمعیــت ان‬ ‫از اوســلینگ بیشــتر اســت‪ .‬همچنیــن تنــوع بیشــتری دارد و می تــوان ان‬ ‫را بــه پنــج منطقــه فرعــی جغرافیایــی تقســیم کــرد‪ .‬فــات لوکزامبــورگ‬ ‫‪ ،‬در جنــوب مرکــزی لوکزامبــورگ ‪ ،‬فــات منطقــه بــزرگ مســطح و محــل‬ ‫شــهر لوکزامبــورگ اســت‪ .‬ســوئیس کوچــک ‪ ،‬در شــرق لوکزامبــورگ ‪،‬‬ ‫جمعیت مهاجران‬ ‫مــردم لوکزامبــورگ را لوکزامبورگــر مــی نامنــد‪ .‬جمعیــت مهاجــر در قــرن‬ ‫بیســتم بــه دلیــل ورود مهاجــران از بلژیــک‪ ،‬فرانســه‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬المــان و‬ ‫پرتغــال افزایــش یافــت‪ .‬در ســال ‪ 2013‬حــدود ‪ 88000‬نفــر بــا ملیــت‬ ‫پرتغالــی در ایــن کشــور زندگــی مــی کردنــد‪ .‬در ســال ‪ ،2013‬تعــداد‬ ‫‪ 537،039‬نفــر اقامــت دائــم داشــتند کــه ‪ 44/5‬درصــد انهــا از نــژاد‬ ‫خارجــی یــا تبعــه خارجــی بودنــد‪.‬‬ ‫بزرگتریــن گــروه هــای قومــی خارجــی پرتغالــی بودنــد کــه ‪16.4‬درصــد‬ ‫از کل جمعیــت را تشــکیل مــی دهنــد و پــس از انهــا فرانســوی هــا‬ ‫(‪6.6‬درصــد ) ‪ ،‬ایتالیایــی هــا (‪3.4‬درصــد ) ‪ ،‬بلژیکــی هــا (‪3.3‬درصــد )‬ ‫و المانــی هــا (‪2.3‬درصــد ) قــرار دارنــد‪6.4 .‬درصــد دیگــر مربــوط بــه‬ ‫ســایر کشــورهای اتحادیــه اروپــا بــود ‪ ،‬در حالیکــه ‪6.1‬درصــد باقیمانــده‬ ‫مربــوط بــه ســایر کشــورهای غیــر اتحادیــه اروپــا بــود‪.‬‬ ‫از اغــاز جنــگ هــای یوگســاوی ‪ ،‬لوکزامبــورگ شــاهد مهاجــران زیــادی‬ ‫از بوســنی و هرزگویــن ‪ ،‬مونتــه نگــرو و صربســتان بــوده اســت‪ .‬ســاالنه‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ 10‬هــزار مهاجــر جدیــد ‪ ،‬بیشــتر از کشــورهای اتحادیــه اروپــا‬ ‫و همچنیــن اروپــای شــرقی ‪ ،‬بــه لوکزامبــورگ وارد مــی شــوند‪ .‬در ســال‬ ‫‪ 162،000 ، 2000‬مهاجــر در لوکزامبــورگ زندگــی مــی کردنــد کــه‬ ‫‪37‬درصــد از کل جمعیــت را تشــکیل مــی دهــد‪ .‬در ســال ‪ 1999‬حــدود‬ ‫‪ 5،000‬مهاجــر غیرقانونــی در لوکزامبــورگ زندگــی مــی کردنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪7‬‬ ‫دارای زمینهــای باریــک و جنگلهــای انبــوه اســت‪ .‬دره موســل یــا مــوزل‬ ‫پاییــن تریــن منطقــه اســت کــه در امتــداد مــرز جنــوب شــرقی قــرار‬ ‫دارد‪ .‬ســرزمین هــای ســرخ ‪ ،‬در جنــوب جنوبــی و جنــوب غربــی ‪ ،‬قلــب‬ ‫اصلــی صنعتــی لوکزامبــورگ و محــل اســتقرار بســیاری از بزرگتریــن‬ ‫شــهرهای لوکزامبــورگ اســت‪.‬‬ ‫مــرز بیــن لوکزامبــورگ و المــان توســط ســه رودخانــه تشــکیل شــده‬ ‫اســت‪ ، Moselle ، Sauer :‬و ‪ .Our‬رودخانــه هــای مهــم دیگــر عبارتنــد‬ ‫از‪ :‬الــزت ‪ ،‬اتتــر ‪ ،‬کلــرو و ویلتــز‪ .‬دره هــای میانــه ســائور و اتتــر مــرز‬ ‫بیــن گوتلنــد و اوســلینگ را تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس شــاخص عملکــرد محیطــی ‪ ، 2012‬لوکزامبــورگ یکــی از‬ ‫بهتریــن عملکردهــای جهــان در زمینــه حفاظــت از محیــط زیســت را‬ ‫دارد و از بیــن ‪ 132‬کشــور ارزیابــی شــده و در رتبــه ‪ 4‬قــرار دارد ‪.‬‬ ‫لوکزامبــورگ همچنیــن در رتبــه ‪ 6‬در میــان ده شــهر برتــر قابــل زندگــی‬ ‫در جهــان توســط قــرار دارد‪.‬‬ ‫لوکزامبــورگ دارای اب و هــوای اقیانوســی اســت بــه ویــژه در اواخــر‬ ‫تابســتان بــا بارندگــی زیــاد ایــن نــوع اب و هــوا خودنمایــی می کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن کشــور تابســتان هــا گــرم و زمســتان هــای خنــک اســت‪.‬‬ صفحه 7 ‫فرهنگ‬ ‫بیشــتر شــهروندان لوکزامبــورگ ســه زبانــه هســتند ‪ ،‬عــاوه بــر زبــان ملــی ژرمنــی‬ ‫لوکزامبورگــی‪ ،‬بــه فرانســه و المانــی صحبــت مــی کننــد‪ .‬اگرچــه ایــن کشــور وســعت‬ ‫کوچکــی دارد و شــاید تاثیــر چندانــی بــر فرهنــگ اروپــا نداشــته اســت امــا بــا ایــن‬ ‫وجــود لوکزامبــورگ دارای یــک تاریــخ فرهنگــی غنــی‪ ،‬بــه ویــژه در موســیقی ‪ ،‬نقاشــی‬ ‫و عکاســی اســت‪ .‬مــوزه هــا ‪ ،‬ســالن هــای کنســرت ‪ ،‬تئاترهــا و گالــری هــای در‬ ‫حــال تکامــل ایــن کشــور شــاهد دیــدگاه و اســتقبال بــاالی روزافــزون شــهروندان از‬ ‫فرهنــگ هســتند‪.‬‬ ‫لوکزامبــورگ تحــت الشــعاع فرهنــگ همســایگان خــود قــرار گرفتــه اســت امــا‬ ‫تعــدادی از ســنتهای مردمــی را حفــظ کــرده اســت ‪ ،‬زیــرا در بیشــتر تاریــخ خــود یــک‬ ‫کشــور ذاتــا روســتایی بــوده اســت‪.‬‬ ‫چندیــن مــوزه قابــل توجــه در ایــن کشــور وجــود دارد کــه بیشــتر در پایتخــت واقــع‬ ‫شــده انــد‪.‬‬ ‫ایــن مــوارد شــامل مــوزه تاریــخ و هنــر ملــی (‪ ، )NMHA‬مــوزه تاریــخ شــهر‬ ‫لوکزامبــورگ و مــوزه جدیــد هنــر مــدرن گرانــد دوک ژان (مــودام) اســت‪ .‬مــوزه ملــی‬ ‫تاریــخ نظامــی (‪ )MNHM‬در ‪ Diekirch‬بــه ویــژه بــرای نمایــش هــای خــود از جنــگ‬ ‫برجســتگی شــناخته شــده اســت‪ .‬شــهر لوکزامبــورگ بــه دلیــل اهمیــت تاریخــی‬ ‫اســتحکامات خــود در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو قــرار دارد‪.‬‬ ‫‪ Jean-Baptiste Fresez‬و ‪ Nicolas Liez‬جــان باپتیســت فرســز و نیکــوالس لیــز کــه‬ ‫هــر دو در شــهر لوکزامبــورگ و در اطــراف ان اثــار نقاشــی زیــادی خلــق کردنــد از‬ ‫دیگــر مهمتریــن هنرمنــدان قــرن نوزدهــم ایــن کشــور بودنــد‪ .‬ژان جاکوبــی بــه‬ ‫دلیــل کارهــای هنــری و بیــش از هــر چیــز جــوزف کوتــر بــا مناظــر و پرتــره هــای‬ ‫اکسپرسیونیســت خــود اثــار مانــدگار بــه جــای گذاشــتند‪.‬‬ ‫ایــن کشــور برخــی از هنرمنــدان شــناخته شــده بیــن المللــی از جملــه نقاشــان تئــو‬ ‫کــرگ ‪ ،‬جــوزف کاتــر و میشــل ماجــروس و عــکاس ادوارد اســتیچن را در خــود پرورش‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫نمایشــگاه خانــواده انســان در فهرســت جهانــی یونســکو ثبــت شــده اســت و هــم‬ ‫اکنــون بــه صــورت دائمــی در ‪ Clervaux‬پابرجاســت‪.‬‬ ‫لورتــا یانــگ ســتاره ســینمای هالیــوود در دهــه چهــل و پنجــاه میــادی نیــز دارای تبــار‬ ‫لوکزامبورگــی بود‪.‬‬ ‫لوکزامبــورگ یکــی از بنیانگــذاران مســابقه اواز یوروویــژن اروپــا‬ ‫بــود و هــر ســاله بیــن ســالهای ‪ 1956‬و ‪ 1993‬بــه اســتثنای‬ ‫‪ 1959‬در ایــن مســابقات شــرکت می کــرد‪ .‬ایــن کشــور در‬ ‫مجمــوع ‪ 5‬بــار در ســال های ‪ 1973 ، 1972 ، 1965 ، 1961‬و‬ ‫‪ 1983‬در ایــن مســابقه برنــده شــد و میزبــان مســابقه در ‪،1962‬‬ ‫‪ 1973 ، 1966‬و ‪ 1984‬بــوده اســت‪.‬‬ ‫لوکزامبــورگ اولیــن شــهری بــود کــه دو بــار بــه عنــوان پایتخت‬ ‫فرهنگــی اروپــا انتخــاب شــد‪ .‬اولیــن بــار در ســال ‪ 1995‬بــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2007‬پایتخــت فرهنگــی اروپــا یــک منطقــه فرامرزی‬ ‫بــود کــه متشــکل از دوک بــزرگ لوکزامبــورگ ‪ ،‬راینلند‪-‬پفالــز و‬ ‫زارلنــد در المــان ‪ ،‬منطقــه والــون و المــان‪ .‬ایــن انتخــاب در‬ ‫ســال ‪ 2007‬تالشــی بــرای ارتقــا تحــرک و تبــادل افــکار ‪ ،‬عبــور‬ ‫از مرزهــای جســمی ‪ ،‬روانــی ‪ ،‬هنــری و عاطفــی بــود‪.‬‬ ‫لوکزامبــورگ از ‪ 1‬مــه تــا ‪ 31‬اکتبــر ‪ 2010‬بــا غرفــه اختصاصــی‬ ‫خــود در نمایشــگاه جهانــی اکســپو ‪ 2010‬در شــانگهای‬ ‫چیــن حضــور داشــت‪ .‬ایــن غرفــه براســاس اوانویســی کلمــه‬ ‫لوکزامبــورگ بــه زبــان چینــی ‪ »Lu Sen Bao« ،‬بــه معنــی‬ ‫«جنــگل و قلعــه» بــود‪ .‬نماینــده لوکزامبــورگ در ایــن نمایشــگاه‬ ‫بــا عنــوان «قلــب ســبز در اروپــا» شــرکت کــرده بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪8‬‬ صفحه 8 ‫مــردم لوکزامبــورگ ارزشــهای فرهنگــی خــود را بیشــتر ناشــی از فرانســه و نــه‬ ‫همســایگان المانــی مــی دانند‪.‬‬ ‫تعطیــات رســمی ترکیبــی از تاریــخ هــای مســیحی و ســکوالر اســت ‪ ،‬ماننــد‬ ‫کریســمس ‪ ،‬ســال نــو و اول مــاه مــه‪.‬‬ ‫لوکزامبــورگ روز ملــی را در ‪ 23‬ژوئــن بــه عنــوان تولد رســمی پادشــاه جشــن‬ ‫مــی گیــرد‪ .‬شــب قبــل (‪ 22‬ژوئــن) جشــن اســت ‪ ،‬بــا رژه هــای مشــعل ‪ ،‬اتش‬ ‫بــازی ‪ ،‬موســیقی و مهمانــی هــا‪ .‬روز ملــی بیشــتر تشــریفاتی اســت ‪ ،‬از جملــه‬ ‫رژه هــای نظامــی ‪ ،‬گلولــه هــای تــوپ و مراســمی کــه در کلیســای جامــع ملــی‬ ‫برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫نــرخ ازدواج در ســالهای اخیــر در ایــن کشــور بــه شــدت در ایــن کشــور کــم‬ ‫جمعیــت کاهــش یافتــه اســت و یــک ســوم زوجینــی کــه بــا هــم زندگــی می کننــد‬ ‫بــه شــکل رســمی ازدواج نکــرده انــد‪ .‬یــک هفتــم فرزندانــان از مــادران مجــرد بــه‬ ‫دنیــا مــی اینــد و یــک ســوم ازدواج هــا بــه طــاق ختــم مــی شــود‪ .‬همــه ایــن‬ ‫امــار تقریبــا در یــک نســل پیــش بســیار کمتــر بــود‪.‬‬ ‫اگرچــه نســل قدیمــی بســیاری از ثــروت خانــواده را کنتــرل مــی کننــد‪ ،‬امــا‬ ‫خانوارهــای ســه نســل بســیار کمتــر از گذشــته شــده انــد‪ .‬زنــان مســنی کــه‬ ‫نمــی تواننــد بــه طــور مســتقل زندگــی کننــد بیشــتر از اینکــه در خانــه یکــی از‬ ‫فرزندانشــان زندگــی کننــد بــه خانــه هــای بازنشســتگی گــران و راحــت منتقــل‬ ‫مــی شــوند‪.‬‬ ‫قوانیــن ارث واگــذاری زودهنــگام یــک ملــک را بــه وراث توصیــه نمی کنــد و‬ ‫بنابرایــن افــراد مســن ثــروت خــود تــا زمــان مــرگ حفــظ مــی کننــد‪ .‬از انجــا کــه‬ ‫مــدت طوالنــی اســت کــه لوکزامبــورگ دارای زاد و ولــد بســیار کــم اســت‪ ،‬میــراث‬ ‫بــه طــور معمــول بیــن تعــداد کمــی از کــودکان تقســیم مــی شــود‪ ،‬امــا بــا امیــد‬ ‫بــه زندگــی بــاال‪ ،‬بیشــتر افــراد میانســال و حتــی بازنشســته پــدر و مادرشــان در‬ ‫قیــد حیــات هســتند‪.‬‬ ‫در میــان متولدیــن بومــی ‪ ،‬تولــد نــوزاد یــک اتفــاق نســبتاً نــادر اســت کــه حــدودا ً ســه‬ ‫هــزار نفــر در ســال اســت‪ .‬شــبکه گســترده ای از مراکــز مراقبــت روزانــه بهداشــتی بــه‬ ‫صــورت عمومــی پشــتیبانی مــی شــود‪.‬‬ ‫تقریب ـاً نیمــی از نــوزادان از خارجــی هــا بــه دنیــا مــی اینــد و انهــا از همــان زایمــان و‬ ‫مراقبــت هــای روزانــه برخــوردار مــی شــوند کــه جمعیــت بومــی متولــد شــده انــد‪.‬‬ ‫رسانه ها و ارتباطات در لوکزامبورگ‬ ‫سیاســت هــای دولــت‪ ،‬توســعه لوکزامبــورگ را بــه عنــوان یــک مرکــز‬ ‫ســمعی و بصــری و ارتباطــات ارتقــا داده اســت‪.‬‬ ‫همانطــور کــه ذکــر شــد زبان هــای اصلــی رســانه هــا در لوکزامبــورگ‬ ‫فرانســه و المانــی اســت‪ .‬روزنامــه بــا بیشــترین تیــراژ ‪ ،‬روزنامــه المانــی‬ ‫زبــان ‪ Luxemburger Wort‬اســت‪.‬‬ ‫بــه دلیــل چنــد زبانــه بــودن در لوکزامبــورگ ‪ ،‬روزنامــه هــا اغلــب مقــاالت‬ ‫بــه زبــان فرانســه و مقــاالت بــه زبــان المانــی را بــدون ترجمــه چــاپ‬ ‫میکننــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬هــر دو رادیــو انگلیســی و پرتغالــی و نشــریات‬ ‫چاپــی ملــی وجــود دارد ‪ ،‬امــا از انجــا کــه نظرســنجی رســانه ملــی توســط‬ ‫‪ ILRES‬بــه فرانســه انجــام شــده اســت‪ ،‬ارزیابــی دقیــق امــار مخاطبــان‬ ‫دشــوار اســت‪.‬‬ ‫لوکزامبــورگ بــه دلیــل ایســتگاه هــای رادیویــی و تلویزیونــی (رادیــو‬ ‫لوکزامبــورگ و گــروه ‪ )RTL‬در اروپــا شــناخته شــده اســت‪ .‬ایــن مــکان‬ ‫همچنیــن محــل اتصــال ‪ ، SES‬حامــل خدمــات ماهــواره ای مهــم اروپــا‬ ‫بــرای المــان و انگلیــس اســت‪.‬‬ ‫بــه دلیــل قانونــی در ســال ‪ 1988‬کــه یــک طــرح مالیاتــی ویــژه بــرای‬ ‫ســرمایه گــذاری ســمعی و بصــری ایجــاد کــرد ‪ ،‬تولیــد فیلــم و تولیــد‬ ‫مشــترک در لوکزامبــورگ بــه طــور مــداوم رشــد کــرده اســت‪ .‬حــدود ‪30‬‬ ‫شــرکت تولیــدی ثبــت شــده در لوکزامبــورگ وجــود دارد‪.‬‬ ‫لوکزامبــورگ در ســال ‪ 2014‬در گــروه فیلــم هــای کوتــاه انیمیشــن بــا‬ ‫«اقــای هابلــوت» اســکار گرفــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪9‬‬ صفحه 9 ‫اقتصاد لوکزامبورگ‬ ‫امید عزیزی‬ ‫ایــن کشــور کوچــک و بــا ثبــات بــا درامــد بــاالی اقتصــادی در طــول‬ ‫تاریــخ برجســته خــود رشــد قابــل توجــه‪ ،‬تــورم پاییــن و نــرخ بیــکاری‬ ‫ناچیــزی داشــته اســت‪ .‬صنعــت ایــن کشــور کــه در ابتــدا تحــت ســلطه‬ ‫بخــش فــوالد بــود بــه تدریــج‪ ،‬شــکل متنوعــی شــامل مــواد شــیمیایی‪،‬‬ ‫ماشــین االت و تجهیــزات‪ ،‬الســتیک و قطعــات خــودرو بــه خــود گرفــت‪.‬‬ ‫بخــش مالــی کــه ســهمی حــدود ‪ 36‬درصــدی از تولیــد ناخالــص داخلــی‬ ‫را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد بخــش پیشــرو کشــور لوکزامبــورگ در‬ ‫مبحــث اقتصــاد اســت و حــدود ‪ 39‬درصــد از نیــروی کار ان را کارگــران‬ ‫خارجــی تشــکیل مــی دهنــد‪ .‬لوکزامبــورگ مهمتریــن مرکــز بانکــداری‬ ‫خصوصــی در منطقــه اروپــا اســت‪.‬‬ ‫لوکزامبــورگ رشــد اقتصــادی ناهمگونــی را در دوران پــس از بحــران‬ ‫اقتصــادی جهانــی کــه در اواخــر ســال ‪ 2008‬شــروع شــد تجربــه کــرد‪.‬‬ ‫کاهــش ‪ 3.6‬درصــدی تولیــد ناخالــص داخلــی لوکزامبــورگ در ســال‬ ‫‪ 2009‬کــه در حدفاصــل ســال هــای ‪ 2010‬تــا ‪ 2012‬بازگشــت دوبــاره‬ ‫ای داشــت‪ ،‬در ســال ‪ 2013‬مجــددا ســقوط کــرد امــا در ســال ‪2014‬‬ ‫بهبــود یافــت‪ .‬نــرخ بیــکاری ایــن کشــور بــا وجــود افزایــش از نــرخ ‪4‬‬ ‫درصــد در دهــه ‪ 2000‬میــادی بــه ‪ 7‬درصــد در ســال ‪ ،2014‬همچنــان‬ ‫کمتــر از میانگیــن اتحادیــه اروپــا باقــی مانــده اســت‪ .‬نــرخ تــورم در ایــن‬ ‫کشــور منفــی‪ 0.1‬درصــد بــراورد شــده اســت‪.‬‬ ‫لوکزامبــورگ همچنــان از اســتانداردی فــوق العــاده بــاال بــرای زندگــی‬ ‫برخــوردار اســت و یکــی از باالتریــن امارهــای تولیــد ناخالــص داخلــی‬ ‫ســرانه در میــان کشــورهای در جهــان را داراســت کــه باالتریــن رتبــه در‬ ‫منطقــه یــورو نیــز مربــوط بــه ایــن کشــور مــی باشــد‪ .‬ایــن کشــور دارای‬ ‫یکــی از باالتریــن مازادهــای حســاب جــاری بــه عنــوان بخشــی از تولیــد‬ ‫ناخالــص داخلــی در منطقــه یــورو اســت کــه نتیجــه ان حفــظ موقعیــت‬ ‫بودجــه ای و پاییــن تریــن ســطح بدهــی عمومــی در منطقــه اســت‪.‬‬ ‫لوکزامبــورگ بــه دلیــل فشــار اتحادیــه اروپــا برخــی از مزیتهــای خــودرا بــه‬ ‫عنــوان یــک مــکان مالیاتــی مطلــوب از دســت داده اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،2015‬توافــق دولــت بــا الزامــات اتحادیــه اروپــا جهــت اجــرای‬ ‫تبــادل خــودکار اطالعــات مالیــات بــر حســاب هــای پــس انــداز و پایــان‬ ‫دادن بــه محرمانــه بــودن حســاب هــای بانکــی باعــث کاهــش ارزش‬ ‫فعالیــت هــای بانکــی و تعدیــل رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی شــد‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر ایــن‪ ،‬تغییــر رویــه اعضــای اتحادیــه اروپــا در جمــع اوری مالیــات از‬ ‫تجــارت الکترونیــک کــه درامدهــای مالیاتــی لوکزامبــورگ را قطــع کــرده‪،‬‬ ‫دولــت را مجبــور بــه افزایــش مالیــات افــزوده و کاهــش برخــی از مزایــای‬ ‫اجتماعــی مســتقیم کــرده اســت‪.‬‬ ‫میزان تولید ناخالص داخلی‪74.58 :‬میلیارد دالر‬ ‫نرخ رشد تولید ناخالص داخلی‪ 3.5 :‬درصد‬ ‫میزان تولید ناخالص داخلی سرانه‪ 102 :‬هزار دالر (‪)2016‬‬ ‫ذخیره ناخالص ملی‪ 23 :‬درصد از تولید ناخالص داخلی(‪)2016‬‬ ‫ترکیــب تولیــد ناخالــص داخلــی‪ 2 :‬درصــد کشــاورزی؛‪ 11.1‬درصــد صنعت؛‬ ‫‪ 88.7‬درصــد خدمات‬ ‫محصــوالت کشــاورزی‪ :‬انگــور‪ ،‬جــو‪ ،‬جــو دوســر‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ،‬گنــدم‪،‬‬ ‫میــوه؛ فــراورده هــای لبنــی و محصــوالت دامــی‪.‬‬ ‫صنایــع ‪ :‬خدمــات مالــی و بانکــی‪ ،‬ســاخت و ســاز‪ ،‬خدمــات امــاک و‬ ‫مســتغالت‪ ،‬اهــن‪ ،‬فلــزات‪ ،‬و فــوالد‪ ،‬فنــاوری اطالعــات‪ ،‬ارتباطــات از راه دور‪،‬‬ ‫حمــل و نقــل و تــدارکات ‪ ،‬مــواد شــیمیایی‪ ،‬مهندســی‪ ،‬الســتیک‪ ،‬شیشــه‪،‬‬ ‫الومینیــوم‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬بیوتکنولــوژی‪.‬‬ ‫نرخ رشد تولید صنعتی‪ 1.7 :‬درصد‬ ‫نیــروی کار‪ 272 :‬هــزار نفــر؛ عــاوه بــر نیــروی کار داخلــی‪ ،‬روزانــه‬ ‫حــدود ‪ 150‬هــزار نفــر کارگــر از کشــورهای فرانســه‪ ،‬بلژیــک و المــان بــه‬ ‫لوکزامبــورگ رفــت و امــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫حجم صادرات‪ 12.84 :‬میلیارد دالر‬ ‫صــادرات اصلــی ‪ :‬ماشــین االت و تجهیــزات‪ ،‬محصــوالت فلــزی‪ ،‬مــواد‬ ‫شــیمیایی‪ ،‬محصــوالت الســتیکی‪ ،‬شیشــه‪.‬‬ ‫حجم واردات ‪ 19.12 :‬میلیارد دالر‬ ‫واردات اصلــی‪ :‬هواپیمــا‪ ،‬مــواد معدنــی‪ ،‬مــواد شــیمیایی‪ ،‬فلــزات‪ ،‬مــواد‬ ‫غذایــی‪ ،‬کاالهــای مصرفــی لوکــس تجــاری‪.‬‬ ‫حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی‪ 11.21 :‬میلیارد دالر‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪10‬‬ صفحه 10 ‫بانکداری‬ ‫بانکــداری بزرگتریــن بخــش در اقتصــاد لوکزامبــورگ اســت‪ .‬در فهرســت مراکــز مالــی جهانی‬ ‫‪ ، 2019‬لوکزامبــورگ بــه عنــوان ‪ 25‬امیــن مرکــز مالــی رقابتــی در جهــان و ســومین مرکــز‬ ‫پــس از لنــدن و زوریــخ در اروپــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن کشــور در تجــارت مدیریــت صنــدوق بیــن مــرزی تخصــص دارد‪ .‬از انجــا کــه بــازار‬ ‫داخلــی لوکزامبــورگ نســبتاً کوچــک اســت ‪ ،‬مرکــز مالــی ایــن کشــور عمدتــا بیــن المللــی‬ ‫اســت‪ .‬در پایــان مــارس ‪ ، 2009‬تعــداد ‪ 152‬بانــک در لوکزامبــورگ وجــود داشــت کــه بیــش‬ ‫از ‪ 27،000‬کارمنــد داشــتند‪ .‬ثبــات سیاســی ‪ ،‬ارتباطــات خــوب ‪ ،‬دسترســی اســان بــه ســایر‬ ‫مراکــز اروپایــی ‪ ،‬کارکنــان ماهــر چنــد زبانــه ‪ ،‬ســنت رازداری بانکــی و تخصــص مالــی بیــن‬ ‫مــرزی همــه در رشــد بخــش مالــی نقــش داشــته انــد‪ .‬ایــن عوامــل بــه شــاخص فســاد ‪8.3‬‬ ‫و رتبــه‪ DAW 10‬در ســال ‪ 2012‬کمــک کــرده انــد‪.‬‬ ‫المــان بزرگتریــن گــروه منفــرد بانکهــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت ‪ ،‬بانکهــای‬ ‫اســکاندیناوی ‪ ،‬ژاپنــی و عمــده ایــاالت متحــده نیــز نمایندگیهــای زیــادی دارنــد‪ .‬کل دارایی هــا‬ ‫در پایــان ســال ‪ 2008‬از ‪ 929‬میلیــارد یــورو فراتــر رفــت‪ .‬بیــش از ‪ 9000‬شــرکت هولدینــگ‬ ‫در لوکزامبــورگ تاســیس شــده انــد‪ .‬بانــک ســرمایه گــذاری اروپــا ‪ -‬موسســه مالــی اتحادیــه‬ ‫اروپــا ‪ -‬نیــز در انجــا مســتقر اســت‪.‬‬ ‫نگرانــی در مــورد قوانیــن رازداری بانکــی لوکزامبــورگ و شــهرت ان بــه عنــوان پناهــگاه‬ ‫مالیاتــی ‪ ،‬در اوریــل ‪ 2009‬منجــر بــه اضافــه شــدن ان بــه «لیســت خاکســتری» از کشــورها‬ ‫بــا ترتیبــات مشــکوک بانکــی توســط شــد‪ .‬ایــن نگرانــی باعــث شــده تــا لوکزامبــورگ قانــون‬ ‫مالیــات خــود را اصــاح کنــد تــا از درگیــری بــا مقامــات مالیاتــی اعضــای اتحادیــه اروپــا‬ ‫جلوگیــری کنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬شــرکت هولدینــگ معــاف از مالیــات ‪ ، 1929‬در ‪ 31‬دســامبر‬ ‫‪ 2010‬غیرقانونــی اعــام شــد ‪.‬‬ ‫فوالد‬ ‫یــک واقعــه مهــم در تاریــخ اقتصــادی لوکزامبــورگ ‪ ،‬معرفــی متالــورژی انگلیســی در‬ ‫ســال ‪ 1876‬بــود‪ .‬فراینــد تصفیــه منجــر بــه توســعه صنعــت فــوالد در لوکزامبــورگ و‬ ‫تاســیس شــرکت اربــد در ســال ‪ 1911‬شــد‪.‬‬ ‫تجدیــد ســاختار صنعــت و افزایــش مالکیــت دولــت در اربــد (‪31‬درصــد) از اوایــل‬ ‫ســال ‪ 1974‬اغــاز شــد‪ .‬در نتیجــه نوســازی بــه موقــع تســهیالت ‪ ،‬کاهــش تولیــد‬ ‫و اشــتغال ‪ ،‬پرداخــت بخش هایــی از بدهــی اربــد و بهبــود دوره ای اخیــر تقاضــای‬ ‫بیــن المللــی بــرای فــوالد‪ ،‬ایــن شــرکت دوبــاره ســوداور شــده و بهــره وری ان در‬ ‫باالتریــن ســطح در جهــان اســت‪ .‬بازارهــای ایــاالت متحــده حــدود ‪ 6‬درصــد از‬ ‫تولیــدات اربــد را تشــکیل مــی دهنــد‪ .‬ایــن شــرکت در زمینــه تولیــد تیرهــای بــزرگ‬ ‫فــوالدی معمــاری و محصــوالت ویــژه ارزش افــزوده تخصــص دارد‪ .‬بــا ایــن حــال ‪،‬‬ ‫کاهــش نســبی در بخــش فــوالد وجــود دارد ‪ ،‬کــه بــا ظهــور لوکزامبــورگ بــه عنــوان‬ ‫یــک مرکــز مالــی جبــران مــی شــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2001‬از طریــق ادغــام بــا ‪ Aceralia‬و ‪ Usinor ، Arbed‬بــه ‪Arcelor‬‬ ‫تبدیــل شــد‪ .‬ارســلور در ســال ‪ 2006‬توســط میتــال اســتیل بــه کار گرفتــه شــد تــا‬ ‫ارســلور‪-‬میتال را تشــکیل دهــد ‪ ،‬کــه توســط الکشــمی میتــال ‪ ،‬بزرگتریــن تولیــد‬ ‫کننــده فــوالد در جهــان هدایــت مــی شــود‪.‬‬ ‫حمل و نقل‬ ‫لوکزامبــورگ از امکانــات و خدمــات حمــل و نقــل جــاده ای ‪ ،‬ریلــی و هوایــی کارامــد‬ ‫برخــوردار اســت‪ .‬شــبکه جــاده ای در ســالهای اخیــر بــا ‪ 147‬کیلومتــر بزرگــراه کــه‬ ‫پایتخــت را بــه کشــورهای مجــاور متصــل مــی کنــد‪ ،‬بــه طــور قابــل توجهــی مــدرن‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ظهــور اتصــال ســریع ‪ TGV‬بــه پاریــس منجــر بــه بازســازی ایســتگاه راه اهــن ایــن‬ ‫شــهر شــده اســت در حالــی کــه اخیــرا ً یــک ترمینــال مســافربری جدیــد در فــرودگاه‬ ‫لوکزامبــورگ افتتــاح شــده اســت‪.‬‬ ‫برنامــه هایــی بــرای معرفــی ترامــوا در پایتخــت و خطــوط راه اهــن ســبک در مناطــق‬ ‫مجــاور طــی چنــد ســال اینــده وجــود دارد‪ .‬ایــن فــرودگاه طــی ســالهای گذشــته‬ ‫رشــد مــداوم در تعــداد مســافران را بــه خــود دیــده اســت (‪ 2.7 :2015‬میلیــون ‪،‬‬ ‫‪ 4 :2020‬میلیــون پیــش بینــی شــده بــود کــه محقــق شــد‪ ).‬و مرحلــه دوم توســعه در‬ ‫راه اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪11‬‬ صفحه 11 ‫روابط کاری‬ ‫روابــط کاری از دهــه ‪ 1930‬صلــح امیــز بــوده اســت‪ .‬بیشــتر کارگــران‬ ‫صنعتــی توســط اتحادیــه هــای مرتبــط بــا یکــی از مهمتریــن احــزاب‬ ‫سیاســی ســازمان یافتــه انــد‪ .‬نماینــدگان مشــاغل ‪ ،‬اتحادیــه هــا و دولــت در‬ ‫انجــام مذاکــرات عمــده کارگــری شــرکت مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســرمایه گــذاران خارجــی معمــوالً روابــط کار لوکزامبــورگ را دلیــل اصلــی‬ ‫اســتقرار در لوکزامبــورگ مــی داننــد‪ .‬بیــکاری در ســال ‪ 1999‬بــه طــور‬ ‫متوســط کمتــر از ‪2.8‬درصــد نیــروی کار بــود ‪ ،‬امــا تــا ســال ‪ 2007‬بــه‬ ‫‪4.4‬درصــد رســید‪.‬‬ ‫استخراج منابع فضایی‬ ‫لوکزامبــورگ عضــو اژانــس فضایــی اروپــا اســت‪ .‬ایــن کشــور در ســال‬ ‫‪ 2015‬بــه ایــن اژانــس ‪ 23‬میلیــون یــورو کمــک کــرد‪.‬‬ ‫مبــدا و دفتــر مرکــزی بزرگتریــن اپراتــور ماهــواره ای جهــان (‪)SES Global‬‬ ‫در بتــزدورف ‪ ،‬لوکزامبــورگ اســت‪.‬‬ ‫در فوریــه ‪ ، 2016‬دولــت لوکزامبــورگ اعــام کــرد کــه بــا ایجــاد «یــک‬ ‫چارچــوب قانونــی» و مشــوق هــای نظارتــی بــرای شــرکت هــای درگیــر در‬ ‫صنعــت ‪ ،‬تــاش مــی کنــد «یــک بخــش صنعتــی را بــرای اســتخراج منابــع‬ ‫ســیارکی در فضــا اغــاز کنــد»‪.‬‬ ‫تــا ژوئــن ‪ ، 2016‬اعــام کــرد کــه «بیــش از ‪ 200‬میلیــون دالر امریــکا در‬ ‫تحقیقــات ‪ ،‬نمایــش فنــاوری و خرید مســتقیم ســهام در شــرکت هــای منتقل‬ ‫شــده در لوکزامبــورگ ســرمایه گــذاری خواهــد کــرد‪ ».‬تــا اوریــل ‪، 2017‬‬ ‫ســه شــرکت اســتخراج معــادن فضایــی دفتــر مرکــزی تاســیس کردنــد‬ ‫در لوکزامبــورگ‪ .‬قانــون جدیــد لوکزامبــورگ در اگوســت ‪ 2017‬بــه اجــرا‬ ‫درامــد ‪ ،‬اطمینــان حاصــل کــرد کــه اپراتورهــای خصوصــی مــی تواننــد در‬ ‫مــورد حقــوق خــود در مــورد منابــع مــورد اســتفاده در فضــا اطمینــان داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬قانــون پیــش بینــی کــرده اســت کــه منابــع فضایــی میتوانــد توســط‬ ‫هــر کســی متعلــق باشــد ‪ ،‬نــه فقــط توســط شــهروندان یــا شــرکتهای‬ ‫لوکزامبورگــی‪.‬‬ ‫جهانگردی‬ ‫جهانگــردی یکــی از مولفه هــای مهــم اقتصــاد ملــی اســت کــه حــدود‬ ‫‪8.3‬درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی را در ســال ‪ 2009‬نشــان مــی دهــد و‬ ‫حــدود ‪ 25000‬نفــر یــا ‪11.7‬درصــد جمعیــت شــاغل را بــه کار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫علــی رغــم بحــران کرونــا ‪ ،‬هنــوز ســاالنه بیــش از ‪ 900000‬بازدیــد‬ ‫کننــده از لوکزامبــورگ بازدیــد می کننــد کــه بــه طــور متوســط ‪ 2.5‬شــب را‬ ‫در هتلهــا‪ ،‬خوابــگاه هــا یــا ســایت هــای کمپینــگ مــی گذراننــد‪ .‬ســفرهای‬ ‫کاری رونــق دارد و ‪44‬درصــد از اقامــت هــای شــبانه در کشــور و ‪60‬درصــد‬ ‫در پایتخــت را نشــان می دهــد و از ســال ‪ 2009‬تــا ‪11‬درصــد و ‪25‬درصــد‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫برندهای برتر‬ ‫سی وی سی کپیتال‬ ‫سی وی ســی کپیتــال شــرکت خدمــات مالــی امریکایی‪-‬بریتانیایــی اســت‪ ،‬کــه در زمینــه‬ ‫مبــادالت ســهام اختصاصــی‪ ،‬ارائــه خدمــات مدیریــت ســرمایه و مدیریــت دارایــی‬ ‫فعالیــت می کنــد‪.‬‬ ‫ریشــه های تاســیس ایــن شــرکت بــه ‪ ۱۹۶۸‬بازمی گــردد‪ ،‬کــه گــروه بانکــداری‬ ‫امریکایــی ســیتی گروپ‪ ،‬اقــدام بــه راه انــدازی بــازوی مدیریــت ســرمایه گذاری‪ ،‬جهــت‬ ‫تمرکــز بــر بخــش ســرمایه گذاری هایی خطرپذیــر خــود نمــود‪ .‬شــرکت سی وی ســی‬ ‫کپیتــال در ســال ‪ ۱۹۸۱‬از ادغــام ایــن بخــش از گــروه ســیتی‪ ،‬بــا شــرکت ســیتی کورپ‬ ‫اروپــا تشــکیل شــد‪ .‬ایــن شــرکت هم اکنــون مالکیــت ســهام بیــش از ‪ ۲۵۰‬شــرکت‬ ‫فعــال در صنایــع گوناگــون را در اختیــار دارد‪ .‬دفاتــر مرکــزی شــرکت سی وی ســی در‬ ‫شــهرهای لنــدن و لوکزامبــورگ ســیتی مســتقر می باشــند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪12‬‬ صفحه 12 ‫ارسلور میتال‬ ‫ارســلور میتــال‪ ،‬شــرکت فــوالد چندملیتــی اســت‪ ،‬کــه دفتــر مرکــزی ان‪،‬‬ ‫در لوکزامبــورگ ســیتی‪ ،‬لوکزامبــورگ مســتقر می باشــد‪ .‬ایــن شــرکت‪،‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۶‬و در پــی خریــداری و تصاحــب شــرکت ارســلور‪ ،‬توســط‬ ‫شــرکت فــوالد میتــال‪ ،‬ســپس ادغــام دو شــرکت‪ ،‬تاســیس شــد‪.‬‬ ‫شــرکت ارســلورمیتال‪ ،‬بزرگتریــن تولیدکننــده فــوالد در جهــان می باشــد‪،‬‬ ‫کــه تولیــد فــوالد خــام ان‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۱۱‬معــادل ‪ ۹۷،۲‬میلیــون تــن‬ ‫بــراورد شده اســت‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۱۲‬شــرکت ارســلور میتــال‪ ،‬در فهرســت‬ ‫جهانــی از بیــن ‪ 500‬شــرکت در جهــان‪ ،‬در رتبــه ‪ ۷۰‬قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫الکشــمی میتــال‪ ،‬ثروتمندتریــن فــرد بریتانیــا و اســیا در خــال ســال های‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬تــا ‪ ۲۰۱۱‬و یکــی از ثروتمندتریــن افــراد جهــان‪ ،‬مالــک کمپانــی‬ ‫ارســلورمیتال اســت‪.‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫بنیــان انچــه امــروزه شــرکت ارســلور میتــال نامیــده می شــود و به عنــوان‬ ‫غــول تولیــد فــوالد جهــان‪ ،‬نامبــردار اســت‪ ،‬در ســال ‪ ۱۹۷۶‬پایه گــذاری‬ ‫شــد‪ ،‬یعنــی زمانی کــه الکشــمی میتــال بــا ســرمایه پــدری‪ ،‬کارخانــه‬ ‫فــوالدی را‪ ،‬در کشــور اندونــزی خریــداری کــرد‪ .‬شــم قــوی اقتصــادی در‬ ‫خریــد شــرکت های فــوالد‪ ،‬باعــث شــد کــه رونــد خریــد و ادغــام ایــن‬ ‫شــرکت ها‪ ،‬توســط میتــال به مــرور ادامــه یابــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۸۹‬ظرفیــت‬ ‫تولیــد ســالیانه ایــن شــرکت‪ ،‬بــه ‪ ۴۲۰‬هــزار تــن می رســید‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۹۲‬میــزان تولیــد‪ ،‬از مــرز یــک میلیــون ُتــن گذشــت و یــک ســال بعــد‪،‬‬ ‫بــه ‪ ۱٫۴‬میلیــون تــن رســید‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۹۵‬ظرفیــت تولیــد ایــن شــرکت بــه ‪۵٫۶‬‬ ‫میلیــون تــن و در ســال ‪ ۲۰۰۰‬میــادی‪ ،‬از مــرز ‪ ۲۰‬میلیــون تــن گذشــت‪.‬‬ ‫خریــد شــرکت های متفرقــه فــوالد در کشــورهای مختلــف و به ویــژه اروپــای‬ ‫شــرقی و اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق‪ ،‬کــه همگــی عمومــا دولتــی و در حــال‬ ‫ورشکســتگی بودنــد‪ ،‬ادامــه یافــت‪ .‬شــرکت اهــن و فــوالد ترینیــداد‪ ،‬در ســال ‪۱۹۸۹‬‬ ‫و شــرکت فــوالد هامبــورگ در ســال ‪ ۱۹۹۵‬توســط ایــن شــرکت خریــداری شــد‪.‬‬ ‫پــس از تاســیس شــرکت فــوالد بین المللــی ال ان ام‪ ،‬به عنــوان شــرکت مــادر و‬ ‫ادغــام بــا شــرکت ایســپات‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۰۴‬شــرکت فــوالد میتــال پدیــد امــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۲۰۰۱‬و تــا قبــل از خریــد ارســلور‪ ،‬شــرکت فــوالد میتــال‪ ،‬دو برابر شــد‪ .‬در‬ ‫همــان ســال‪ ،‬بــا خریــد گــروه فــوالد امریــکا‪ ،‬شــرکت فــوالد میتــال بــه بزرگتریــن‬ ‫شــرکت تولیدکننــده فــوالد جهــان‪ ،‬تبدیــل شــد و تولیــد ان بــه ‪ ۵۷٫۵‬میلیــون تــن‬ ‫ر سید ‪.‬‬ ‫پــس از بحــث و جدل هــای فــراوان در زمینــه خریــد شــرکت ارســلور کــه دومیــن‬ ‫شــرکت بــزرگ تولیــد فــوالد جهــان محســوب می شــد‪ ،‬باالخــره میتــال موفــق‬ ‫بــه خریــد ارســلور در ســال ‪ ۲۰۰۶‬شــد و بدیــن ترتیــب شــرکت میتــال به عنــوان‬ ‫بزرگتریــن تولیدکننــده فــوالد جهــان بااختــاف بســیار نســبت بــه بقیــه رقبــا قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر‪ ،‬شــرکت میتــال بعــد از خریــد ارســلور‪ ،‬بــا تولیــد حــدود ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــون تــن فــوالد‪ ،‬حــدود ســه برابــر بیشــتر از شــرکت ژاپنــی نیپــون اســتیل و‬ ‫چهــار برابــر بیشــتر از شــرکت کــره ای پوســکو‪ ،‬فــوالد تولیــد می کنــد! رقبــای دوم‬ ‫و ســوم به ترتیــب ‪ ۳۴٫۵‬و ‪ ۲۵٫۶‬میلیــون تــن فــوالد در ســال‪ ،‬تولیــد می کننــد‪.‬‬ ‫حوزه فعالیت‬ ‫شــرکت ارســلور میتــال به عنــوان غــول صنعــت فــوالد‪ ،‬انــواع محصــوالت فــوالدی‬ ‫را تولیــد و عرضــه می کنــد‪ .‬ایــن محصــوالت شــامل محصــوالت فــوالد تخــت و‬ ‫بلنــد اســت‪ .‬محصــوالت تخــت شــامل تختــال (اســلب)‪ ،‬ورق‪ ،‬ورق نــورد گرم شــده‪،‬‬ ‫ورق نــورد سردشــده‪ ،‬ورق فــوالد گالوانیــزه‪ ،‬ورق الومینایزشــده و ورق رنگــی اســت‪.‬‬ ‫محصــوالت فــوالد بلنــد نیــز شــامل شــمش‪ ،‬مفتــول‪ ،‬میل گــرد ســاده و اج دار در‬ ‫مقاطــع مختلــف‪ ،‬ســیم‪ ،‬میــخ‪ ،‬ســیم بُکســل‪ ،‬انــواع مقاطــع ماننــد نبشــی‪ ،‬ســپری‪،‬‬ ‫ریــل‪ ،‬تیــر اهــن‪ ،‬پروفیــل و انــواع لولــه اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر فــوالد‪ ،‬شــرکت ارســلور میتــال‪ ،‬اهــن اســفنجی نیــز تولیــد می کنــد‪.‬‬ ‫میــزان تولیــد اهــن اســفنجی ایــن شــرکت بیــش از ‪ ۱۱‬میلیــون تــن (ســال ‪)۲۰۰۵‬‬ ‫اســت‪ .‬میتــال ســعی بــر ان دارد‪ ،‬کــه مــواد خــام و اولیــه تولیــد اهــن و فــوالد را نیز‪،‬‬ ‫خــود تهیــه کنــد‪ .‬بدیــن جهــت هم اکنــون‪ ،‬ایــن شــرکت چهارمیــن تولیدکننــده‬ ‫ســنگ معــدن اهــن در دنیاســت و ‪۵۰‬درصــد درصــد نیــاز خــود را‪ ،‬تامیــن می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت از ســال ‪ ،۲۰۰۸‬بیــش از ‪۸۰‬درصــد ســنگ اهــن موردنیــاز خــود را در‬ ‫درون شــرکت تامیــن می کنــد‪ .‬ارســلور میتــال‪ ،‬در تامیــن کک نیــز خودکفاســت و‬ ‫حــدود ‪ 40‬درصــد زغــال ســنگ را نیــز خــود تامیــن می نمایــد‪ .‬شــرکت میتــال در‬ ‫زیرســاخت های موردنیــاز صنعــت فــوالد‪ ،‬حمل ونقــل‪ ،‬نیــروگاه و توزیــع انــرژی و‬ ‫نیــز اســتخراج معــادن فعــال اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪13‬‬ صفحه 13 ‫شــرکت فــوالد میتــال پــس از خریــد ارســلور‪ ،‬بــا تولیــد حــدود ‪ ۱۰۰‬میلیــون تــن فــوالد‪،‬‬ ‫به تنهایــی حــدود ‪۱۰‬شــرکت فــوالد میتــال پــس از خریــد ارســلور‪ ،‬بــا تولیــد حــدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــون تــن فــوالد‪ ،‬به تنهایــی حــدود ‪ ۱۰‬درصــد فــوالد جهــان را تولیــد می کنــد و‬ ‫بنابرایــن قــدرت بالمنــازع فــوالد جهــان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫شــرکت ارســلور میتــال نه تنهــا بزرگتریــن‪ ،‬بلکــه موفق تریــن شــرکت در صنعــت فــوالد‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬ایــن شــرکت چندملیتــی‪ ،‬مالــک ‪ ۶۱‬کارخانــه‪ ،‬در ‪ ۲۷‬کشــور جهــان‬ ‫اســت‪ ،‬کــه در ‪ ۴‬قــاره پراکنــده می باشــند‪.‬‬ ‫‪ ۳۲۰.۰۰۰‬نفــر کارکنــان ایــن شــرکت از حــدود ‪ ۵۰‬ملیــت مختلــف هســتند و شــرکت‬ ‫‪ ۵.۰۰۰‬مشــتری عمــده در ‪ ۱۵۰‬کشــور جهــان دارد‪ .‬کارخانجــات فــوالد میتــال در امریــکای‬ ‫شــمالی‪ ،‬امریــکای جنوبــی‪ ،‬اروپــای غربــی‪ ،‬افریقــا‪ ،‬اروپــای شــرقی و کشــورهای مســتقل‬ ‫همســود‪ ،‬در صــدر شــرکت های تولیدکننــده فــوالد قــرار دارنــد و تولیــدات خــود را در‬ ‫حوزه هــای مختلــف خــودرو‪ ،‬مهندســی و صنایــع خانگــی عرضــه می کننــد‪ .‬میتــال رهبــر‬ ‫بــازار فــوالد‪ ،‬بــرای صنعــت خودروســازی ایــاالت متحــده امریــکا و اروپاســت‪.‬‬ ‫باتوجــه بــه اینکــه شــیوه میتــال‪ ،‬خریــد شــرکت های غیربهــره ور فــوالد در مناطــق مختلــف‬ ‫دنیــا و بهــره ور ســاختن انهــا‪ ،‬بــا روش هــای مدیریتــی و فنــاوری اســت‪ ،‬عمومـاً ســعی در‬ ‫اســتفاده از اهــن قراضــه به عنــوان مــاده فلــزی در تولیــد فــوالد دارد‪ .‬ایــن امــر بــه کاهــش‬ ‫قیمــت تمام شــده و کاســتن از اثــرات بــد زیس ـت محیطی‪ ،‬در صنعــت فوالدســازی منجــر‬ ‫می شــود‪ .‬درصــد فــوالد جهــان را تولیــد می کنــد و بنابرایــن قــدرت بالمنــازع فــوالد‬ ‫جهــان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫شــرکت ارســلور میتــال نه تنهــا بزرگتریــن‪ ،‬بلکــه موفق تریــن شــرکت در صنعــت فــوالد‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬ایــن شــرکت چندملیتــی‪ ،‬مالــک ‪ ۶۱‬کارخانــه‪ ،‬در ‪ ۲۷‬کشــور جهــان‬ ‫اســت‪ ،‬کــه در ‪ ۴‬قــاره پراکنــده می باشــند‪.‬‬ ‫شــرکت فــوالد میتــال در ادامــه روش منحصربه فــرد مالکــش‪ ،‬الکشــمی میتــال در خریــد‬ ‫شــرکت های کوچــک و بــزرگ فــوالد و ســودده کــردن انهــا‪ ،‬در اواســط ســال ‪ ۲۰۰۵‬شــروع‬ ‫بــه رایزنــی بــرای خریــد شــرکت لوکزامبورگــی ارســلور‪ ،‬به عنــوان دومیــن شــرکت بــزرگ‬ ‫تولیــد فــوالد‪ ،‬نمــود‪ .‬مذاکــرات مدیــران دو غــول صنعــت فــوالد‪ ،‬ســرانجام بــا پیشــنهاد ‪۲۷‬‬ ‫میلیــارد یورویــی میتــال‪ ،‬بــرای خریــداری ارســلور‪ ،‬در ‪ ۲۷‬ژانویــه ‪ ۲۰۰۶‬به اتمــام رســید‬ ‫و گای دول؛ مدیرعامــل ارســلور‪ ،‬تســلیم خواســته الکشــمی میتــال شــد‪ .‬فایننشــیال تایمــز‪،‬‬ ‫ســود ایــن خریــد و ادغــام را‪ ،‬بــرای شــرکت میتــال؛ ‪ ۲۱‬میلیــارد دالر بــراورد کرده اســت‪.‬‬ ‫شــرکت ارســلور میتــال بــر ایــن بــاور اســت‪ ،‬کــه بزرگتریــن نقــاط قــوت‬ ‫ان‪ ،‬کیفیــت کار و تخصــص کارکنانــش اســت‪ .‬مدیریــت‪ ،‬عملکــرد و ارزیابی‬ ‫ان هــا بــرای ایــن شــرکت بســیار مهــم اســت‪ .‬همــه مدیــران در همــه‬ ‫ســطوح و واحدهــای کســب وکار از طریــق فراینــد «نقشــه شایســتگی»‬ ‫به طــور ســاالنه در معــرض ارزیابــی قــرار می گیرنــد‪ .‬ایــن ارزیابــی از‬ ‫ســه راه صــورت می گیــرد‪:‬‬ ‫عملکرد ان ها در برابر طرح کسب وکار‬ ‫سهم ان ها در تیم و گروه بزرگتر‬ ‫دســت یابی ان هــا بــه هدف هــای کمــی‪ ،‬در حوزه هایــی همچــون‬ ‫ایمنــی‪ ،‬اســتعدادپروری و برنامــه جانشــین پــروری‪.‬‬ ‫بنابرایــن ایــن فراینــد‪ ،‬کیفیــت رهبــری را در همــه واحدهــای کســب و‬ ‫کار ارزیابــی می کنــد و رهبــران مســتعد فــردا را‪ ،‬تعییــن می نمایــد و بــه‬ ‫شــرکت اطمینــان می دهــد‪ ،‬که ظرفیــت پشــتیبانی کســب و کار وجــود دارد‪.‬‬ ‫برنامــه جانشــین پروری در ایــن شــرکت بــه عنــوان مهم تریــن فاکتــور‪،‬‬ ‫ارزیابــی می شــود‪ .‬پنــج درصــد کارکنــان برتــر‪ ،‬در برنامــه توســعه مســیر‬ ‫شــغلی‪ ،‬کــه بــر ‪ ۲۰۰‬موقعیــت شــغلی متمرکــز اســت‪ ،‬پایــش می شــوند‪،‬‬ ‫کــه در عمــل‪ ،‬ایــن افــراد هســتند کــه می تواننــد پله هــای ترقــی و‬ ‫موفقیــت مدیریتــی را در شــرکت ارســلور میتــال طــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مدیــران بــه دوره هــای دانشــگاه های برتــر فرســتاده می شــوند‪.‬‬ ‫البتــه از ســال ‪ ،۲۰۰۶‬شــرکت ارســلور میتــال‪ ،‬درصــدد راه اندازی دانشــگاه‬ ‫میتــال اســتیل اســت‪ ،‬کــه دانشــگاهی شــرکتی بــوده‪ ،‬کــه برنامه هــای‬ ‫اموزشــی ان را در ســطوح مختلــف‪ ،‬اجــرا می کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪14‬‬ صفحه 14 ‫فویر‬ ‫فویــر‪ ،‬شــرکت بیمــه لوکزامبورگــی اســت‪ ،‬کــه طیــف گســترده ای از خدمــات بیمــه‬ ‫را ارائــه می نمایــد‪ .‬خدمــات شــرکت فویــر شــامل‪ :‬بیمــه عمــر‪ ،‬بیمــه ماشــین‪،‬‬ ‫بیمــه مســکن‪ ،‬بیمــه خدمــات درمانــی‪ ،‬بیمه هــای مســافرتی‪ ،‬انــواع خدمــات‬ ‫پس انــداز و انــواع مختلــف خدمــات مربــوط بــه بیمــه شــرکت های بــزرگ را‪،‬‬ ‫تحــت پوشــش قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫ســهام ایــن شــرکت در بازارهــای بــورس اوراق بهــادار لوکزامبــورگ و بــورس‬ ‫یــورو دادوســتد می شــود‪ .‬دفتــر مرکــزی شــرکت فویــر‪ ،‬در شــهر لودالنــژ‪،‬‬ ‫لوکزامبــورگ قــرار دارد‪.‬‬ ‫بی ای پی‬ ‫بی ای پــی‪ ،‬شــرکت خدمــات مالــی لوکزامبورگــی اســت‪ ،‬کــه دفتــر مرکــزی‬ ‫ان‪ ،‬در شــهر لوکزامبــورگ مســتقر می باشــد‪ .‬ایــن شــرکت عمومــا در زمینــه‬ ‫ســرمایه گذاری و ارائــه ســهام خصوصــی فعالیــت می کنــد‪ .‬تمرکــز اصلــی ایــن‬ ‫شــرکت عمدتــا در زمینــه ســرمایه گذاری ریســک پذیــر بــرای شــرکت های‬ ‫نوپــا می باشــد‪.‬‬ ‫کارگولوکس‬ ‫کارگولوکــس‪ ،‬شــرکت هواپیمایــی بــاری لوکزامبورگــی اســت‪ ،‬کــه در ســال ‪۱۹۷۰‬‬ ‫توســط شــرکت لوکزایــر تاســیس شــد و در حــال حاضــر روزانه بــه ‪ ۶۴‬مقصــد‪ ،‬در‬ ‫اســیا‪ ،‬افریقــا‪ ،‬اروپــا‪ ،‬امریــکای شــمالی و جنوبــی پروازهــای مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫دفتــر مرکــزی شــرکت کارگولوکــس در شــهر ســندوایلر‪ ،‬لوکزامبــورگ قــرار دارد‬ ‫و فــرودگاه لوگزامبــورگ ‪ -‬فینــدل‪ ،‬قطــب ایــن شــرکت هواپیمایــی به شــمار‬ ‫می ایــد‪ .‬شــرکت کارگولوکــس در حــال حاضــر در نــاوگان هوایــی خــود‪ ،‬دارای‬ ‫‪ ۲۰‬فرونــد هواپیمــای بــاری می باشــد‪.‬‬ ‫لوکزایر‬ ‫لوکزایــر‪ ،‬شــرکت هواپیمایــی حامــل پرچــم لوکزامبــورگ اســت‪ ،‬کــه در ســال‬ ‫‪ ۱۹۶۱‬تاســیس شــد و در حــال حاضــر روزانــه بــه ‪ ۵۹‬مقصــد‪ ،‬در اروپــا و افریقــا‬ ‫پروازهــای مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫دفتــر مرکــزی شــرکت لوکزایــر در شــهر ســندوایلر‪ ،‬لوکزامبــورگ قــرار دارد و‬ ‫فــرودگاه لوگزامبــورگ ‪ -‬فینــدل و فــرودگاه زاربروکــن‪ ،‬قطب هــای ایــن شــرکت‬ ‫هواپیمایــی به شــمار می اینــد‪.‬‬ ‫شــرکت لوکزایــر در حــال حاضــر در نــاوگان هوایــی خــود‪ ،‬دارای ‪ ۱۸‬فرونــد‬ ‫هواپیمــای جــت مســافربری می باشــد‪ .‬دولــت لوکزامبــورگ بــا ‪ ۴۹.۹۶‬درصــد و‬ ‫شــرکت لوفت هانــزا بــا در اختیــار داشــتن ‪ ۱۴.۴۴‬درصــد از ســهام ایــن شــرکت‪،‬‬ ‫بزرگتریــن ســهام داران ان محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫اس ای اس اس‪.‬ا‪.‬‬ ‫اس ای اس اس‪.‬ا‪ ،.‬شــرکت مخابــرات لوکزامبورگــی اســت‪ ،‬کــه به عنــوان دومیــن‬ ‫اپراتــور ماهواره هــای مخابراتــی در جهــان شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫نــاوگان ایــن شــرکت‪ ،‬از ‪ ۵۲‬ماهــواره ثابــت تشــکیل شده اســت‪ ،‬کــه در عمــل‪،‬‬ ‫‪ ۹۹‬درصــد از مناطــق روی زمیــن را‪ ،‬پوشــش می دهــد‪ .‬شــرکت اس ای اس‬ ‫خدمــات ماهــواره ای خــود را بــه ســازمان های دولتــی‪ ،‬کانال هــای تلویزیونــی‪،‬‬ ‫ایســتگاه های رادیویــی و همچنیــن بــه مخاطبــان خصوصــی در سراســر جهــان‬ ‫ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫در پایــان ســال مالــی ‪ ۲۰۱۱‬ایــن شــرکت‪ ،‬وظیفــه مخابــره بیــش از ‪۵،۲۰۰‬‬ ‫کانــال تلویزیونــی و ‪ ۱۰۰۰‬ایســتگاه رادیویــی را از طریــق ‪ ۴۴‬ماهــواره ارتباطاتــی‬ ‫در سراســر جهــان بــر عهــده داشــت‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۱۲‬شــمار مشــترکین ایــن‬ ‫شــرکت‪ ،‬بیــش از ‪ ۲۷۶‬میلیــون مشــترک اعــام شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪15‬‬ صفحه 15 ‫ساختار سیاسی لوکزامبورگ‬ ‫نعمت ا‪ ...‬فیروزی‬ ‫سیاســت هــای لوکزامبــورگ در چارچــوب یــک ســاختار سیاســی ســلطنتی‬ ‫مشــروطه و بــه شــکل دموکراتیــک در پارلمــان صــورت مــی گیــرد‪ ،‬بــه موجــب ان‬ ‫نخســت وزیــر لوکزامبــورگ رئیــس دولــت و سیســتم چنــد حزبــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫قــدرت اجرایــی تحــت قانــون اساســی ‪ 1868‬اســت ‪ ،‬کــه توســط دولت ‪ ،‬توســط‬ ‫دوک بــزرگ و شــورای دولــت (کابینــه) اعمــال مــی شــود ‪ ،‬کــه متشــکل از یــک‬ ‫نخســت وزیــر و چنــد وزیــر دیگــر اســت‪.‬‬ ‫معمــوالً نخســت وزیــر رهبــر حــزب سیاســی یــا ائتــاف احزابــی اســت کــه‬ ‫بیشــترین کرســی هــا را در پارلمــان دارنــد‪ .‬قــدرت قانونگــذاری بــه دوش دولت و‬ ‫پارلمــان اســت‪ .‬قــوه قضاییــه مســتقل از قــوه مجریــه و مقننــه اســت‪.‬‬ ‫اختیــار قانونگــذاری بــه اتــاق نماینــدگان اختصــاص دارد کــه مســتقیماً بــرای‬ ‫دوره هــای پنــج ســاله انتخــاب مــی شــود‪.‬‬ ‫واحــد اطالعــات اکونومیســت لوکزامبــورگ را در ســال ‪« 2019‬دموکراســی کامــل»‬ ‫ارزیابــی کــرد‪.‬‬ ‫از پایــان جنــگ جهانــی دوم ‪ ،‬حــزب خلــق سوســیال مســیحی (‪ )CSV‬شــریک‬ ‫ارشــد در همــه ائتــاف هــای حکومتــی بــوده اســت بــا دو اســتثنا‪79-1974 :‬‬ ‫(ائتــاف ‪ )DP-LSAP‬و از ســال ‪ 2013‬ائتــاف ‪ DP-LSAP-Green. CSV‬کاتولیک‬ ‫محــور بــه احــزاب سیاســی دموکراتیــک مســیحی در ســایر کشــورهای اروپــای‬ ‫غربــی شــباهت دارد و از حمایــت گســترده مردمــی برخــوردار اســت و ایــن حــزب‬ ‫را بــه قــوی تریــن حــزب کشــور و دومیــن قــدرت تبدیــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫حــزب کارگــران سوسیالیســت لوکزامبــورگ (‪ )LSAP‬یــک حــزب سوســیال‬ ‫دموکراتیــک اســت کــه از ســال ‪ 1974‬یــا بــا ‪ CSV‬در ‪ 1999-1984‬و ‪-2004‬‬ ‫‪ ، 2013‬یــا حــزب دموکــرات در ‪ 1979-1974‬یــک شــریک جــوان در بیشــتر‬ ‫دولــت هــا بــوده اســت‪ .‬ســنگر ان در کمربنــد صنعتــی جنــوب کشــور (منطقــه‬ ‫مینــت کــه عمدتــا کانتــون اش اســت) واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫حــزب دموکــرات (‪ )DP‬یــک حــزب لیبــرال اســت کــه از طــرف افــراد مســتقل‪ ،‬جامعــه‬ ‫بازرگانــی و طبقــه متوســط​​بــه بــاالی شــهری حمایــت مــی کنــد‪ .‬ایــن حــزب ماننــد‬ ‫ســایر احــزاب لیبــرال اروپــای غربــی از ترکیبــی از قوانیــن اساســی اجتماعــی و حداقل‬ ‫مشــارکت دولــت در اقتصــاد حمایــت مــی کنــد‪ .‬ایــن کشــور بــه شــدت طرفــدار ناتــو‬ ‫اســت و از ایــده کشــوری ســکوالر کــه در ان دیــن نبایــد هیــچ نقشــی در زندگــی‬ ‫عمومــی داشــته باشــد دفــاع مــی کنــد‪ .‬حــزب دموکــرات در ســالهای ‪1984-1979‬‬ ‫و ‪ 2004-1999‬بــا ‪ CSV‬یــک شــریک کوچــک در دولتهــای ائتــاف و در ســالهای‬ ‫‪ 1979-1974‬شــریک ارشــد دولــت ائتالفــی بــا ‪ LSAP‬بــود‪ .‬ســنگر ســنتی ایــن‬ ‫حــزب‪ ،‬شــهر لوکزامبــورگ پایتخــت کشــور اســت کــه معمــوالً از صفــوف حــزب‬ ‫دموکراتیــک خلــق اســت‪.‬‬ ‫حــزب کمونیســت (‪ )KPL‬کــه از جنــگ جهانــی دوم تــا دهــه ‪ 1960‬در انتخابــات ملــی‬ ‫‪ 10‬تــا ‪18‬درصــد ارا را کســب کــرده بــود ‪ ،‬در انتخابــات ‪ 1984‬تنهــا دو کرســی بــه‬ ‫دســت اورد ‪ ،‬یکــی در ‪ 1989‬و هیــچ کــدام در ‪ 1994‬و در جنــوب بــه شــدت صنعتــی‬ ‫واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫ســبزها از زمــان تشــکیل رســمی خــود در ســال ‪ 1983‬مــورد حمایــت فزاینــده ای‬ ‫قــرار گرفتــه انــد‪ .‬ایــن حــزب بــا ســاح هســته ای و انــرژی هســته ای مخالــف اســت‬ ‫و از اقدامــات حفاظــت از محیــط زیســت و محیــط زیســت پشــتیبانی می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫حــزب بــه طــور کلــی بــا سیاســت هــای نظامــی لوکزامبــورگ از جملــه عضویــت در‬ ‫ســازمان پیمــان اتالنتیــک شــمالی مخالــف اســت‪.‬‬ ‫در انتخابــات پارلمانــی ژوئــن ‪ 24 CSV ، 2004‬کرســی ‪ ، 10 DP ، 14 LSAP ،‬ســبزها‬ ‫‪ 7‬و حــزب اصالحــات دموکراتیــک ‪ 5‬کرســی را بــه دســت اورد‪ .‬چپ هــا و حــزب‬ ‫کمونیســت هرکــدام بــه دلیــل مســتقل بــودن ‪ ،‬کرســی خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫حــزب دموکــرات کــه در ســال ‪ 1999‬بــه شــریک اصلــی ائتــاف تبدیــل شــده بــود ‪،‬‬ ‫خســارات زیــادی را متحمــل شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪16‬‬ صفحه 16 ‫‪economy-politics/3018/https://lang.b-amooz.com/fr/countries/switzerland‬‬ ‫حــزب حاکــم ‪ CSV‬بــا ســابقه طوالنــی مــدت ثبــات در دولــت همچنــان شــانس اول انتخایــات‬ ‫اســت کــه البتــه بخشــی از ان بــه محبوبیــت شــخصی نخســت وزیــر ژان کلــود یونکــر (‪)CSV‬‬ ‫بــود کــه در ژوئیــه ‪ LSAP ، 2004‬را بــه عنــوان شــریک ائتــاف خــود انتخــاب کــرد‪ .‬ژان‬ ‫اســلبورن (‪ )LSAP‬بــه عنــوان معــاون نخســت وزیــر و وزیــر امــور خارجــه و مهاجــرت منصــوب‬ ‫شــد‪ .‬در ســال ‪ CSV ، 2013‬یــک کرســی را از دســت داد (‪ 23‬کرســی بــه جــای ‪.)24‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2008‬بحث هــای اخالقــی دربــاره اوتانــازی باعــث شــد تــا پارلمــان تدبیــری را‬ ‫تصویــب کنــد کــه اختیــارات قانونــی وتــو را بــرای دوک لوکزامبــورگ‪ ،‬کــه بــه دلیــل معیارهــای‬ ‫اخالقــی شــخصی خــود بــر اســاس ایمــان مســیحی بــا قانــون طرفــداری از اوتانــازی مخالفــت‬ ‫کــرده بــود ‪ ،‬محــدود کنــد‪ .‬امــری کــه بســیار مشــابه بــود بــه انچــه در بلژیــک در اوایــل دهــه‬ ‫‪ 1990‬رخ داده بــود‪ .‬در ان ســال پادشــاه بودویــن مخالفــت خــود را بــا قانونــی بــرای ازادســازی‬ ‫ســقط جنیــن اعــام کــرده بــود‪.‬‬ ‫لوکزامبــورگ دارای یــک شــکل پارلمانــی حکومتــی اســت کــه دارای یــک پادشــاهی مشــروطه‬ ‫اســت و بــه صــورت مطلــق بــر اســاس اصــول قانــون اساســی کار مــی کنــد‪.‬‬ ‫طبــق قانــون اساســی ســال ‪ ، 1868‬قــدرت اجرایــی توســط دوک بــزرگ یــا دوشــس بــزرگ و‬ ‫کابینــه کــه متشــکل از نخســت وزیــر و تعــداد متفاوتــی از وزرای شــعب دولــت اســت ‪ ،‬اعمــال‬ ‫مــی شــود‪ .‬دوک بــزرگ ایــن قــدرت را دارد کــه قانونگــذار را منحــل کــرده و مجلــس جدیــد را‬ ‫بــه کار گیــرد‪.‬‬ ‫ســلطنت در خانــدان حاکــم لوکزامبورگ‪-‬ناســائو وراثتــی اســت‪ .‬نخســت وزیــر و معاون نخســت‬ ‫وزیــر ‪ ،‬پــس از انتخابــات مردمــی اتــاق نماینــدگان ‪ ،‬توســط پادشــاه منصــوب مــی شــوند‪ .‬همــه‬ ‫اعضــای دولــت در برابــر اتــاق نماینــدگان مســئول هســتند‪ .‬دولــت در حــال حاضــر ائتالفــی از‬ ‫‪ DP ، LSAP‬و حــزب ســبز اســت‪.‬‬ ‫مجلس و شورای دولت‬ ‫تــاالر نماینــدگان ‪ 60‬عضــو دارد کــه بــرای یــک دوره پنــج ســاله بــا نمایندگــی در چهــار‬ ‫حــوزه انتخابیــه چنــد کرســی انتخــاب مــی شــوند‪.‬‬ ‫شــورای دولــت یــک نهــاد مشــورتی متشــکل از ‪ 21‬شــهروند (معمــوالً سیاســتمداران یــا‬ ‫کارمنــدان ارشــد عمومــی بــا روابــط سیاســی مناســب) اســت کــه توســط شــورای دولــت‬ ‫پیشــنهاد شــده و از طــرف دوک بــزرگ انتخــاب شــده اســت‪ .‬بــه طــور ســنتی وارث تــاج و‬ ‫تخــت نیــز یکــی از اعضــای ان اســت‪.‬‬ ‫نقــش ان مشــاوره بــه اتــاق نماینــدگان در تهیــه پیــش نویــس قانــون اســت‪ .‬وظیفــه‬ ‫مشــاور پــس از یــک دوره مــداوم یــا ناپیوســته پانــزده ســاله یــا بــا رســیدن شــخص‬ ‫مربوطــه بــه هفتــاد و دو ســالگی بــه پایــان مــی رســد‪ .‬مســئولیت هــای اعضــای شــورای‬ ‫دولــت فــوق وظایــف عــادی انهــا فــوق برنامــه اســت‪.‬‬ ‫قوانین حاکم‬ ‫قانــون لوکزامبــورگ بــا بــه روزرســانی ‪ ،‬نوســازی و اصالحــات متعــدد بــر اســاس کــد ناپلئون‬ ‫یــا قانــون مدنــی فرانســه (مجموعــه مدونــی از مقــررات قانونــی اســت کــه پایــه حقــوق‬ ‫مدنــی فرانســه را تشــکیل می دهــد‪ .‬ایــن قانــون زیــر نظــر ناپلئــون در ســال ‪ ۱۸۰۴‬تنظیــم‬ ‫و تصویــب گردیــد و اگرچــه در ان زمــان اولیــن قانــون مدنــی نبــود کــه در اروپــا تنظیــم شــده‬ ‫باشــد‪ ،‬امــا اســاس حقــوق مدنــی در کشــورهای پیــرو حقــوق نوشــته امــروز اســت و بیشــتر‬ ‫قوانیــن مدنــی دنیــا تحــت تاثیــر ان تنظیــم شــده اند) بنــا شــده اســت‪ .‬باالتریــن سیســتم‬ ‫قضایــی دیــوان عالــی دادگســتری اســت کــه قضــات ان توســط دوک بــزرگ لوکزامبــورگ بــه‬ ‫طــور مــادام العمــر منصــوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫سیستم نظامی‬ ‫ســهم لوکزامبــورگ در دفــاع از خــود و ناتــو متشــکل از ارتــش کوچــک امــا مجهــزی از‬ ‫داوطلبــان لوکزامبــورگ و ملیــت خارجــی اســت‪ .‬مقــر عملیاتــی ان در مرکــز نظامــی‬ ‫‪ Haerebierg‬در ‪ Diekirch‬اســت‪.‬‬ ‫بــه عنــوان یــک کشــور محصــور در خشــکی‪ ،‬هیــچ نیــروی دریایــی نــدارد‪ .‬ایــن کشــور‬ ‫همچنیــن نیــروی هوایــی نیــز نــدارد‪ .‬طبــق توافــق بــا بلژیــک همســایه ‪ ،‬فضــای هوایــی ان‬ ‫توســط نیــروی هوایــی بلژیــک محافظــت مــی شــود‪ .‬همچنیــن ‪ 18 ،‬هواپیمــای سیســتم‬ ‫هشــدار و کنتــرل هوابــرد ناتــو (‪ )AWACS‬براســاس تصمیــم مقامــات ناتــو بــه عنــوان‬ ‫هواپیماهــای لوکزامبــورگ ثبــت شــده انــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪17‬‬ صفحه 17 ‫چهره های سیاسی لوکزامبورگ‬ ‫ژان‪ ،‬دوک اعظم لوکزامبورگ‬ ‫ژان (زاده ‪ ۵‬ژانویــه ‪ -۱۹۲۱‬درگذشــته ‪ ۲۳‬اوریــل ‪ )۲۰۱۹‬از ســال ‪ ۱۹۶۴‬تــا زمــان‬ ‫کناره گیــری در ســال ‪ ،۲۰۰۰‬دوک اعظــم لوکزامبــورگ بــود‪ .‬او پــدر حاکــم فعلــی انــری‬ ‫و پســر دوشــس بــزرگ شــارلوت و شــاهزاده فلیکــس از بوربن‪-‬پارمــا اســت‪ .‬یکــی از‬ ‫والدیــن تعمیــدی او پــاپ بندیکــت پانزدهــم اســت و نــام دوم ژان از بندیکــت گرفتــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ژان در تاریــخ ‪ ۵‬ژانویــه ‪ ۱۹۲۱‬در قلعــه کلماربــرگ‪ ،‬لوکزامبــورگ متولــد شــد‪ .‬او پســر‬ ‫دوشــس بــزرگ شــارلوت و شــاهزاده فلیکــس از بوربن‪-‬پارمــا اســت‪ .‬وی مدرســه ابتدایی‬ ‫و مرحلــه اول از امــوزش متوســطه را در لوکزامبــورگ بــه پایــان رســاند و بــرای اتمــام دوره‬ ‫متوســطه بــه کالــج شــبانه روزی امپــل فــورد در بریتانیــا رفــت کــه مدرس ـه ای وابســته‬ ‫بــه کلیســای کاتولیــک رومــی اســت‪ .‬او در ‪ ۵‬ژانویــه ‪ ۱۹۳۸‬و در زمــان رســیدن بــه ســن‬ ‫قانونــی رســماً بــه عنــوان وارث ســلطنت لوکزامبــورگ شــناخته شــد‪.‬‬ ‫در تاریــخ ‪ ۱۰‬مــه ‪ ۱۹۴۰‬المــان نــازی بــه لوکزامبــورگ حملــه کــرد و چهارســال ایــن‬ ‫کشــور را در اشــغال خــود داشــت‪ .‬یــک شــب پیــش از ایــن حملــه‪ ،‬خانــواده ســلطنتی‬ ‫کــه از حملـهٔ قریب الوقــوع المــان خبــر داشــتند‪ ،‬کشــور را تــرک کــرده و در پاریــس پنــاه‬ ‫گرفتنــد‪ .‬چنــد هفتــه بعــد از ان فرانســه را تــرک کــرده‪ ،‬بــه ایــاالت متحــده رفتــه و ملکــی‬ ‫را در بروک ویــل نیویــورک اجــاره کردنــد‪ .‬ژان در دانشــگاه الوال در کبــک بــه تحصیــل‬ ‫حقــوق و علــوم سیاســی پرداخــت‪.‬‬ ‫ژان در ســال ‪ ۱۹۴۲‬بــه عنــوان داوطلــب بــه نیــروی زمینــی بریتانیــا پیوســت و پــس از‬ ‫تعلیــم نظامــی در سندهرســت بــا درجــه ســتوان مشــغول خدمــت شــد‪ .‬او در ‪ ۱۱‬ژوئــن‬ ‫‪ ۱۹۴۴‬بــه نرمانــدی اعــزام شــد و در نبــرد بــرای کان و ازادســازی بروکســل حضــور‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫ژان در ‪ ۱۲‬نوامبــر ‪ ۱۹۶۴‬و پــس از کناره گیــری مــادرش از ســلطنت بــه مقــام دوک اعظــم‬ ‫لوکزامبــورگ رســید و در همــان روز درجــه ژنــرال ارتــش لوکزامبــورگ را کســب کــرد‪ .‬وی‬ ‫در ‪ ۷‬اکتبــر ‪ ۲۰۰۰‬بــه نفــع پســرش از ســلطنت کناره گیــری کــرد‪.‬‬ ‫انری‪ ،‬دوک اعظم لوکزامبورگ‬ ‫انــری (متولــد ‪ 16‬اوریــل ‪ )1955‬دوک بــزرگ لوکزامبــورگ اســت کــه از ‪ 7‬اکتبــر ‪2000‬‬ ‫ســلطنت مــی کنــد‪ .‬او پســر بــزرگ دوک بــزرگ ژان و شــاهزاده ژوزفیــن اســت ‪ -‬شــارلوت‬ ‫بلژیکــی ‪ ،‬و پســر عمــوی اول پادشــاه فیلیــپ بلژیــک اســت‪.‬‬ ‫در سال ‪ ، 2019‬دارایی خالص وی حدود ‪ 4‬میلیارد دالر امریکا تخمین زده شد‪.‬‬ ‫شــاهزاده هانــری در ‪ 16‬اوریــل ‪ 1955‬در قلعــه بتــزدورف در لوکزامبــورگ بــه عنــوان فرزنــد‬ ‫دوم و اولیــن پســر دوک بــزرگ ژان لوکزامبــورگ و همســرش ‪ ،‬شــاهزاده ژوزفین‪-‬شــارلوت‬ ‫بلژیکــی متولــد شــد‪.‬‬ ‫هنــری چهــار خواهــر و بــرادر دارد‪ :‬ارچــودس مــاری اســترید اتریشــی (متولــد ‪، )1954‬‬ ‫شــاهزاده ژان لوکزامبــورگ (متولــد ‪ ، )1957‬پرنســس مارگارتــا از لیختــن اشــتاین (متولــد‬ ‫‪ )1957‬و شــاهزاده گیــوم لوکزامبــورگ (متولــد ‪.)1963‬‬ ‫در ‪ 12‬نوامبــر ‪ ، 1964‬هنگامــی کــه هنــری ‪ 9‬ســاله بــود ‪ ،‬کنــاره گیــری مادربــزرگ و پیوســتن‬ ‫پــدرش بــه عنــوان دوک بــزرگ ‪ ،‬او را وارث پادشــاهی کــرد‪ .‬وی بــه عنــوان پســر بــزرگ دوک‬ ‫بــزرگ ‪ ،‬بــه طــور خــودکار عنــوان دوک بــزرگ را بــه خــود گرفــت‪.‬‬ ‫انــری در لوکزامبــورگ و فرانســه تحصیــل کــرد و در انجــا لیســانس خــود را در ســال ‪1974‬‬ ‫گرفــت و پــس از ان دوره امــوزش افســری را در اکادمــی نظامــی ســلطنتی ساندورســت‬ ‫انگلیــس بــا دوره اســتاندارد نظامــی (‪ 7 )SMC‬گذرانــد‪ .‬وی ســپس در دانشــگاه علــوم‬ ‫سیاســی ژنــو و انســتیتوی تحصیــات تکمیلــی مطالعــات بیــن الملــل تحصیــل کــرد و در‬ ‫ســال ‪ 1980‬فــارغ التحصیــل شــد‪.‬‬ ‫انــری هنــگام تحصیــل در ژنــو بــا ماریــا تــرزا مســتره و باتیســتا کــه دانشــجوی علــوم‬ ‫سیاســی بــود ‪ ،‬اشــنا شــد‪ .‬انهــا در لوکزامبــورگ در یــک مراســم غیــر رســمی و در ‪ 4‬فوریــه‬ ‫‪ 1981‬و یــک مراســم مذهبــی در ‪ 14‬فوریــه ‪ 1981‬بــا موافقــت قبلــی دوک بــزرگ ‪ ،‬در تاریــخ‬ ‫‪ 7‬نوامبــر ‪ ، 1980‬بــه شــکل رســمی ازدواج کردنــد‪ .‬ایــن زوج دارای پنــج فرزنــد هســتند‪.‬‬ ‫در ‪ 4‬مــارس ‪ ، 1998‬شــاهزاده هنــری توســط پــدرش ‪ ،‬گرانــد دوک ژان بــه عنــوان نماینــده‬ ‫وی منصــوب شــد ‪ ،‬بدیــن معنــی کــه وی بیشــتر قدرتهــای مشــروطه پــدر را بــه عهــده‬ ‫گرفــت‪ .‬در ‪ 7‬اکتبــر ‪ ، 2000‬بالفاصلــه پــس از کنــاره گیــری از پــدرش ‪ ،‬هنــری عنــوان دوک‬ ‫بــزرگ لوکزامبــورگ پذیرفــت و بعــدا ً همــان روز در برابــر تــاالر نماینــدگان ســوگند نامــه‬ ‫قانــون اساســی را خــورد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪18‬‬ صفحه 18 ‫ویکتور بودسون‬ ‫ویکتــور نیــکالس بودســون (‪ 24‬مــارس ‪ 29 - 1902‬ژوئــن ‪)1984‬‬ ‫سیاســتمدار و وکیــل لوکزامبورگــی بــود کــه در طــول زندگــی حرفه‪-‬‬ ‫ای خــود دارای تعــداد زیــادی پســت سیاســی بــود‪ .‬وی بــه دلیــل‬ ‫اقدامــات خــود در طــول هولوکاســت در لوکزامبــورگ اشــغالی کــه در‬ ‫ان بــه یهودیــان کمــک کــرد تــا از ازار و اذیــت دولــت المــان فــرار‬ ‫کننــد توســط یهودیــان بــا عنــوان جایــزه صالــح از وی تقدیــر شــد‪.‬‬ ‫بودســون در شــهر لوکزامبــورگ متولــد شــد‪ .‬وی بــه عنــوان وکیل در‬ ‫لوکزامبــورگ فعالیــت می کــرد و موتورســوار (قهرمــان لوکزامبــورگ‬ ‫در ســال ‪ )1926‬و شــناگر حرفـه ای بــود‪.‬‬ ‫فعالیــت سیاســی وی از ســال ‪ 1930‬زمانــی کــه او بــه عضویــت‬ ‫حــزب کارگــران سوسیالیســت لوکزامبــورگ (‪ )LSAP‬درامــد اغــاز‬ ‫شــد‪ .‬در ســال ‪ 1934‬بــه عضویــت اتــاق نماینــدگان انتخــاب شــد‬ ‫و در ســال ‪ 1935‬بــه عضویــت شــورای شــهر لوکزامبــورگ درامــد‪.‬‬ ‫او یــک مبــارز فعــال بــرای ان دســته از مــردم لوکزامبــورگ بــود‬ ‫کــه داوطلــب جنــگ در جنــاح جمهــوری خــواه در جنــگ داخلــی‬ ‫اســپانیا بودنــد‪ .‬او همچنیــن علیــه ‪( Maulkuerfgesetz‬یــک قانــون‬ ‫پیشــنهادی در ســال ‪ 1937‬در لوکزامبــورگ بــود‪ .‬رســماً ایــن‬ ‫عنــوان «قانــون دفــاع از نظــم سیاســی و اجتماعــی» بــود امــا از‬ ‫طــرف مخالفــان لقــب ‪ Maulkuerfgesetz‬یــا پــوزه بنــد گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن قانــون بــه دولــت لوکزامبــورگ اجــازه مــی داد کــه حــزب‬ ‫کمونیســت را ممنــوع کــرده و هــر ســازمان سیاســی را کــه بــه نظــر‬ ‫انهــا ممکــن اســت نهادهــای قانــون اساســی را بــه خطــر بینــدازد ‪،‬‬ ‫منحــل کنــد‪ ) .‬کمپیــن زد‪ .‬وی در ‪ 6‬اوریــل ‪ 1940‬وزیــر دادگســتری‪،‬‬ ‫فوایــد عامــه شــد‪.‬‬ ‫در ‪ 10‬مــه ‪ 1940‬المــان بــه لوکزامبــورگ حملــه کــرد‪ .‬بیشــتر اعضــای دولــت‬ ‫بــه ســرعت از شــهر لوکزامبــورگ خــارج شــدند ‪ ،‬امــا بودســون در پــادگان‬ ‫ســنت اســپریت مانــد تــا اوضــاع را کنتــرل کنــد‪ .‬وی بعــدا ً گریخــت و بــا‬ ‫اســتفاده از اشــراف خــود در مــورد جاده هــای فرعــی لوکزامبــورگ هنــگام‬ ‫موتورســواری‪ ،‬توانســت از ایســت و بازرســی های نازی هــا گریختــه و بــه‬ ‫فرانســه فــرار کنــد‪.‬‬ ‫ویکتــور بودســون و خانــواده اش پــس از ورود بــه بــوردو ‪ ،‬در ژوئــن ‪1940‬‬ ‫از کنســول پرتغالــی ‪ ،‬اریســتیدس دو سوســا منــدس ‪ ،‬بهمــراه بقیــه دولــت و‬ ‫خانــواده بــزرگ دوکال لوکزامبــورگ ‪ ،‬ویــزای ترانزیــت دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫ویکتــور بــه همــراه همســرش گیلبــرت و پنــج فرزندشــان ‪ ،‬انــدره ‪ ،‬مــاری ‪،‬‬ ‫ســونیا ‪ ،‬رابــرت و لئــون ‪ ،‬خانــواده گرانــد دوکال را از طریــق کویمبــرا و لیســبون‬ ‫دنبــال کردنــد و پــس از انتقــال خانــواده بــزرگ دوکال بــه کاســکایا در ‪Praia‬‬ ‫‪ das Maçãs‬مســتقر شــدند‪.‬‬ ‫پــس از ازادی ‪ ،‬او دارای همیــن نمونــه کارهــا بــود و بــه عنــوان وزیــر‬ ‫دادگســتری ‪ ،‬در دولــت ازادی و در دولــت وحــدت ملــی (تــا ‪ 1‬مــارس ‪)1947‬‬ ‫مســئولیت گرفــت ‪ .‬در ســالهای ‪ 1948‬و ‪ 1951‬مجــددا ً بــه عضویــت تــاالر‬ ‫نماینــدگان انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1967‬بــه عنــوان کمیســاریای اروپایــی لوکزامبــورگ منصــوب شــد‬ ‫و تــا ســال ‪ 1970‬در کمیســاریا مشــغول بــه کار بــود‪ .‬وی مســئولیت حمــل و‬ ‫نقــل را بــر عهــده داشــت‪.‬‬ ‫ویکتــور بودســون در نزدیکــی رودخانــه ســائور زندگــی مــی کــرد کــه بــه‬ ‫عنــوان مــرز بیــن لوکزامبــورگ و المــان بــود‪ .‬بودســون در خــال جنــگ‬ ‫جهانــی دوم بــه ایجــاد و راه انــدازی مســیر فــرار بــرای یهودیــان کمــک کــرد‬ ‫و یهودیــان را از همــان رودخانــه فــراری مــی داد‪.‬‬ ‫او در اینجــا بــا اســتفاده از دســتگاه خاصــی در اتومبیــل خــود ‪ ،‬ایــن افــراد را‬ ‫بــه یــک محــل امــن منتقــل مــی کنــد کــه از قبــل توســط دوســتانش امــاده‬ ‫شــده بــود‪.‬‬ ‫ویکتــور بودســون در طــی اقدامــات خــود چندیــن بــار جــان خــود را بــه خطــر‬ ‫انداخــت‪ .‬بــه دلیــل نتایــج اقدامــات وی ‪ ،‬تقریبـاً ‪ 100‬یهــودی از اردوگاه هــای‬ ‫کار اجبــاری نجــات یافتنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪19‬‬ صفحه 19 ‫نظام اموزشی لوکزامبورگ‬ ‫جعفر محمدهاشم‬ ‫لوکزامبــورگ ‪ ،‬یــک کشــور چنــد فرهنگــی و چنــد زبانــی مــی باشــد و‬ ‫مردمــان ان بــه زبــان هــای فرانســوی ‪ ،‬المانــی و لوکزامبورگــی صحبــت‬ ‫مــی کننــد ‪ .‬در سیســتم اموزشــی کشــور لوکزامبــورگ و دانشــگاه هــای ان‬ ‫رشــته هایــی نیــز بــه زبــان انگلیســی ارائــه مــی دهنــد ‪.‬‬ ‫دولــت کشــور لوکزامبــورگ هــر ســاله هزینــه هــای بســیار ســنگین را بــه‬ ‫بخــش امــوزش اختصــاص مــی دهــد تــا بــدون هــر گونــه نقصــی نســلهای‬ ‫اینــده ایــن کشــور بــا نهایــت دقــت و توجــه و همچنیــن برنامــه ریــزی‬ ‫درســت تربیــت شــوند‪.‬‬ ‫مــدارس کشــور لوکزامبــورگ بــه شــکل هــای دولتــی ‪ ،‬خصوصــی یــا بیــن‬ ‫المللــی هســتند البتــه اکثــر مــدارس ایــن کشــور دولتــی مــی باشــند و بــه‬ ‫دلیــل حمایــت دولــت از ایــن نهــاد‪ ،‬نیــازی بــه پرداخــت هزینــه هــای‬ ‫تحصیــل در کشــور لوکزامبــورگ بــرای تحصیــل کــودکان و نوجوانــان‬ ‫نیســت‪ .‬تحصیــل در مــدارس کشــور لوکزامبــورگ بــه طــور رســمی از ‪6‬‬ ‫ســالگی شــروع مــی شــود و تــا ســن ‪ 16‬ســالگی اجبــاری اســت ‪.‬‬ ‫سیســتم اموزشــی کشــور لوکزامبــورگ در سراســر دنیــا بــه نــام سیســتم‬ ‫چهــار زبانــی شــهرت دارد زیــرا کــودکان تــا ســن ‪ ۶‬ســالگی در خانــه‬ ‫زبــان لوکزامبورگــی را مــی اموزنــد و در ‪ ۶‬ســالگی و اغــاز مدرســه ‪ ،‬زبــان‬ ‫المانــی را یــاد مــی گیرنــد و در ‪ ۷‬ســالگی امــوزش فرانســوی بــه ان هــا‬ ‫شــروع مــی شــود و از ‪ ۱۲‬ســالگی بــه بعــد ریاضیــات را بــا زبان فرانســوی‬ ‫مــی اموزنــد ‪ ،‬از ‪ ۱۳‬ســالگی نیــز امــوزش زبــان انگلیســی بــرای ان هــا‬ ‫شــروع مــی شــود ‪ .‬بــه دلیــل تدریجــی بــودن امــوزش ایــن زبــان هــا و‬ ‫بــه کارگیــری ان هــا بــه شــکل مــداوم و کاربــردی ‪ ،‬تــا ‪ ۱۵‬ســالگی تمامــی‬ ‫کــودکان بــدون هیــچ گونــه ســردرگمی بــه ‪ ۴‬زبــان تســلط کافــی دارنــد ‪.‬‬ ‫اگــر کودکــی وارد کشــور لوکزامبــورگ شــود و در ســنی باشــد کــه زمــان ورودش بــه‬ ‫لوکزامبــورگ در میانــه دوران تحصیــل ابتدایــی یــا دبیرســتان باشــد و بــه زبــان هــای‬ ‫المانــی و فرانســوی اشــنایی نداشــته باشــد مــی توانــد در مــدارس بیــن المللــی ثبــت‬ ‫نــام و شــرکت کنــد ‪.‬‬ ‫در مــدارس بیــن المللــی کشــور لوکزامبــورگ عــاوه بــر دروس اصلــی ‪ ،‬زبــان هــای‬ ‫مــورد نیــاز را نیــز بــه کــودکان مــی اموزنــد ‪ .‬هــر چنــد معمــوال بــه مهاجــران توصیــه‬ ‫مــی شــود کــه بــا شــرکت در کالس هــای متعــددی کــه سرتاســر ایــن کشــور وجــود‬ ‫دارنــد ‪ ،‬زبــان هــای خــود را هــر چــه ســریعتر تکمیــل کننــد ‪.‬‬ ‫در حالــی کــه در مــدارس معمولــی لوکزامبــورگ هــر ســه زبــان رســمی یــاد داده‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت کــه فــرد متقاضــی تحصیــل در مــدارس کشــور‬ ‫لوکزامبــورگ در دوره ابتدایــی و در ســال اول خوانــدن و نوشــتن زبــان المانی و در ســال‬ ‫دوم دســتور زبــان فرانســه و پــس از ان لوکزامبورگــی خواهنــد اموخــت‪ .‬بنابرایــن در‬ ‫ســن ‪ 8‬ســالگی کــودکان شــما ســه زبــان را خواهنــد اموخــت‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه شــرایط رفاهــی و اشــتغال علــی رغــم بــاال بــودن زیــاد هزینــه هــای‬ ‫زندگــی در کشــور لوکزامبــورگ ان را بــه مقصــدی جالــب توجــه بــرای متقاضیــان بیــن‬ ‫المللــی از سراســر دنیــا تبدیــل کــرده اســت ‪ ،‬مــدارس و موسســه هــای پرشــماری‬ ‫بــرای ارائــه دروس مدرســه زبــان هــای گوناگــون وجــود دارد ‪ .‬ارائــه چنیــن خدمــات‬ ‫ویــژه و خاصــی بــه نــام ‪CASNA (Cellule d’accueil scolaire pour élèves‬‬ ‫‪ )nouveaux arrivants‬از ســوی وزارت امــوزش و پــرورش لوکزامبــورگ انجــام‬ ‫مــی شــود و کار اصلــی چنیــن نهــادی معرفــی و ارائــه اطالعــات ضــروری دربــاره‬ ‫موسســات و اموزشــگاه هــای زبــان هــای خارجــی مــی باشــد ‪.‬‬ ‫تحصیــل در مــدارس کشــور لوکزامبــورگ از ســن ‪ ۶‬ســالگی اغــاز مــی شــود ولــی‬ ‫بســیاری از مراکــز کــودکان ‪ ۳‬تــا ‪ ۵‬ســاله را نیــز مــی پذیرنــد ‪ .‬ایــن ســنین بــرای‬ ‫حضــور کــودکان در مدرســه اجبــاری نمــی باشــد امــا بــه ویــژه بــه افــرادی کــه مهاجر‬ ‫هســتند توصیــه مــی شــود تــا کــودک انهــا از ســن بســیار پاییــن مهــارت هــای زبانــی‬ ‫مــورد نیــاز را کســب کنــد‪.‬‬ ‫‪| 53‬راز شقایق| ‪20‬‬ ‫شماره ‪59‬‬ صفحه 20 ‫در سیســتم اموزشــی کشــور لوکزامبــورگ دوران تحصیــل بــه دو بخــش اصلــی‬ ‫ابتدایــی و دبیرســتان تقســیم مــی شــود ‪ .‬کالس هــای دوره ابتدایــی در روزهــای‬ ‫دوشــنبه ‪ ،‬چهارشــنبه و جمعــه از ســاعت ‪ ۸‬صبــح تــا ‪ ۴‬بعــد از ظهــر و روزهــای‬ ‫شــنبه و ســه شــنبه تنهــا صبــح تــا ظهــر برگــزار مــی شــود ‪ .‬در بیــن ســاعات‬ ‫کالســی ‪ 2 ،‬ســاعت زمــان بــرای خــوردن ناهــار بــه دانــش امــوزان داده مــی‬ ‫شــود و ایــن امــکان وجــود دارد کــه او ناهــار بــا خانــواده خــود بخــورد ‪.‬‬ ‫دوره دبیرســتان در کشــور لوکزامبــورگ پــس از دوره ابتدایــی ‪ ۷ ،‬ســال طــول‬ ‫مــی کشــد‪ ،‬گرچــه بــرای ان دســته از افــرادی کــه تمایــل بــه پایــان دبیرســتان‬ ‫و گرفتــن دیپلــم معمولــی را ندارنــد ‪ ،‬ایــن امــکان وجــود دارد کــه از ســن ‪۱۵‬‬ ‫ســالگی مدرســه را تــرک کننــد ولــی بایــد در دوره هــای ویــژه فنــی و اموزشــی‬ ‫ثبــت نــام کننــد تــا مهــارت خاصــی را بنــا بــر عالقــه و توانایــی خــود بیاموزنــد‬ ‫‪ .‬معمــوال ایــن دوره هــا بــه زبــان فرانســوی برگــزار مــی شــوند و فــرد متقاضــی‬ ‫مــی توانــد در رشــته هــای ماننــد حســابداری ‪ ،‬تجــارت بیــن الملــل ‪ ،‬مدیریــت ‪،‬‬ ‫بازاریابــی و فیلمســازی شــرکت کنــد و پــس از گذرانــدن ایــن دوره هــا ‪ ،‬افــراد‬ ‫امادگــی تحصیــل در دانشــگاه را خواهنــد داشــت ‪.‬‬ ‫زبــان المانــی بــه عنــوان زبــان اصلــی در مــدارس ابتدایــی و در چنــد ســال اول‬ ‫متوســطه خواهــد بــود ‪ ،‬در حالــی کــه زبــان فرانســوی بــه عنــوان زبــان کالســیک‬ ‫در نظــر گرفتــه مــی شــود‪ .‬دانــش امــوزان در دوره دبیرســتان زبــان دوم یعنــی‬ ‫انگلیســی را فــرا مــی گیرنــد‪ .‬شــایان بــه ذکــر اســت کــه شــرکت در کالس هــای‬ ‫دینــی‪ ،‬اخــاق و طبقــات اجتماعــی اجبــاری خواهــد بــود‪ .‬اگــر ســن فــرد متقاضــی‬ ‫کمــی بیشــتر مــی باشــد و بــه زبــان المانــی و فرانســوی مســلط نیســت ‪ ،‬دو‬ ‫مدرســه در اروپــا‪ ،‬دبیرســتان فرانســوی و دو مدرســه بیــن المللــی دیگــر بهتریــن‬ ‫گزینــه انتخابــی بــرای انــان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫از جملــه مــدارس اروپایــی در کشــور لوکزامبــورگ مــی توان بــه مدرســه لوکزامبورگ‬ ‫اشــاره کــرد کــه در منطقــه کیرشــبرگ لوکزامبــورگ واقــع شــده اســت‪ .‬در حالــی‬ ‫کــه دومیــن مدرســه اروپایــی در لوکزامبــورگ و در منطقــه مامــر قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مدرســه بیــن المللــی لوکزامبــورگ (‪ )ISL‬مدرســه دیگــری در پایتخــت اســت کــه‬ ‫دانــش اموزانــی بــا ‪ 45‬ملیــت مختلــف و از ‪ 20‬کشــور متفــاوت را در خــود جــای داده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫گزینــه دوم مدرســه بیــن المللــی ‪ St Georges‬اســت کــه در حــال حاضــر بــه‬ ‫عنــوان یــک مدرســه جدیــد بــه منطقــه هــام نقــل مــکان کــرد‪ .‬ایــن مدرســه عضــو‬ ‫شــورای اروپایــی مــدارس بیــن المللــی و‪( COBIS‬شــورای بریتانیایــی مــدارس‬ ‫مســتقل) اســت ‪ .‬امــوزش در ایــن مدرســه از ســن ‪ 3‬ســالگی شــروع مــی شــود و‬ ‫فــارغ التحصیــان معمــوال ‪ 18‬ســاله خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫سیســتم اموزشــی ایــن مدرســه بســیار بــه سیســتم اموزشــی کشــور انگلیســی‬ ‫شــبیه اســت و دانــش امــوزان از ‪ 50‬نــوع کشــور مختلــف مــی باشــند کــه حــدود‬ ‫یــک پنجــم انــان بریتانیایــی مــی باشــند‪.‬‬ ‫ایــن مدرســه در میــان دیگــر مــدارس بیــن المللــی لوکزامبــورگ از شــهرت واالیــی‬ ‫برخــوردار مــی باشــد و مدرســه ای کــه بــا مــدارس ورزشــی و فعالیــت هــای‬ ‫اجتماعــی در امیختــه اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه دانشــگاه هــای خصوصــی لوکزامبــورگ همچــون ســایر کشــورهای‬ ‫اروپایــی بــه اخــذ شــهریه ســالیانه از دانشــجویان مــی پردازنــد کــه رقــم ان‬ ‫نیــز چیــزی نزدیــک بــه ‪( 10000‬یــورو) مــی باشــد‪ ،‬دانشــگاه هــای دولتــی نیــز‬ ‫در ایــن کشــور مــدرن اقــدام بــه اخــذ ســالیانه ‪ 800‬الــی ‪ 2000‬یــورو بــه عنــوان‬ ‫شــهریه تحصیلــی مــی نماینــد‪ .‬امــا در مــدارس دولتــی ایــن کشــور شــرایط‬ ‫متفــاوت بــوده و تمامــی امکانــات ارائــه شــده بــرای دانــش امــوزان بــه صــورت‬ ‫رایــگان صــورت مــی پذیــرد‪ .‬پاییــن تریــن درصــد افــراد واجــد شــرایط تحصیــل‬ ‫در مــدارس لوکزامبــورگ کــه بــه ثبــت نــام در ایــن مــدارس نیــز مبــادرت ورزیده‬ ‫انــد متعلــق بــه ســال ‪ 1987‬بــا ‪ 78‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫ن المللــی ‪ OTR‬یکــی از بهتریــن گزینــه هایــی اســت کــه ایرانیــان‬ ‫مدرســه بی ـ ‬ ‫ی تواننــد از ان اســتفاده نماینــد‪ ،‬ایــن مدرســهارس بــه طــور کلــی در زمینــه‬ ‫مـ ‬ ‫یادگیــری دروس پیــش نیــاز مــدارس و همینطــور یادگیــری زبــان هــای المانــی‬ ‫و فرانســوی گزینــه بســیار خوبــی اســت‪ .‬شــرایط تحصیــل در ایــن مدرســه‬ ‫بــه صــورت تئــوری و عملــی اســت و بهتریــن گزینــه امــاده ســازی در کشــور‬ ‫ی شــود‪ .‬در ایــن مدرســه شــرایط تحصیلــی ابتدایــی و‬ ‫لوکزامبــورگ محســوب مـ ‬ ‫دبیرســتان و فنــی نیــز فراهــم شــده اســت‪ .‬فنــی یــک دوره میانــه بیــن ابتدایــی و‬ ‫دبیرســتان اســت و بیشــتر بــه صــورت عملــی برگــزار مــی شــود‪ .‬شــرایط تحصیل‬ ‫در کشــور لوکزامبــورگ بــه طــور کلــی کمــی ســاده تــر از ســایر کشــورها اســت‪.‬‬ ‫مســیر امــکان تحصیــل رایــگان در کشــور لوکزامبــورگ منیــز فراهــم وجــود دارد‪.‬‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪21‬‬ صفحه 21 ‫بهترین دانشگاه های لوکزامبورگ‬ ‫دانشگاه لوکزامبورگ‬ ‫دانشــگاه لوکزامبــورگ یــک دانشــگاه تحقیقاتــی عمومــی بــا وجهــه بیــن المللــی‪ ،‬چنــد زبانــه و‬ ‫بیــن رشــته ای اســت کــه در پردیــس بلــوال و در شــهر لوکزامبــورگ واقــع در لوکزامبــورگ واقــع‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن دانشــگاه در ســال ‪ 2003‬تاســیس و در حــال حاضــر به عنــوان یکــی از بهترین دانشــگاههای‬ ‫جــوان جهان شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫در رده بندی ‪ Times Higher Young‬رتبه دوازدهم را در سال ‪ 2016‬کسب کرد‪.‬‬ ‫ایــن دانشــگاه برنامــه هــای مطالعاتــی دو زبانــه و چنــد زبانــه را بــه زبــان هــای فرانســه ‪،‬‬ ‫انگلیســی و المانــی ارائــه مــی دهــد ‪ ،‬همچنیــن بســیاری از دوره هــای کارشناســی ارشــد و دکتــرا‬ ‫بــه طــور کامــل بــه زبــان انگلیســی تدریــس مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن دانشــگاه بــا حــدود ‪ 6,200‬دانشــجو از ‪ 120‬کشــور جهــان و ‪ 250‬دانشــگاهی از سراســر‬ ‫جهــان ‪ ،‬یــک تجربــه یادگیــری بین المللــی را ارائــه مــی دهــد‪ .‬عــاوه بــر این ‪ ،‬تمــام دانشــجویان‬ ‫لیســانس بایــد یــک تــرم اجبــاری را در خــارج از کشــور بگذراننــد کــه ایــن امــر نشــان دهنــده‬ ‫اهمیــت پویایــی ایــن دانشــگاه اســت‪.‬‬ ‫بنابراین ‪ ،‬این دانشگاه با نزدیک به ‪ 90‬دانشگاه همکار در سراسر جهان در تعامل است‪.‬‬ ‫دانشــگاه لوکزامبــورگ دارای ســه دانشــکده از جملــه دانشــکده علــوم ‪ ،‬فنــاوری و ارتباطــات‪،‬‬ ‫دانشــکده حقــوق ‪ ،‬اقتصــاد و دارایــی ‪ ،‬دانشــکده زبــان و ادبیــات ‪ ،‬علــوم انســانی ‪ ،‬هنــر و امــوزش‬ ‫و پــرورش و همچنیــن مرکــز تحقیقاتــی میــان رشــته ای شــامل مرکــز زیســت پزشــکی (‪)LCSB‬‬ ‫و یــا همچنیــن مرکــز تاریــخ معاصــر و دیجیتــال لوکزامبــورگ (‪ )C2DH‬اســت‪.‬‬ ‫اولویــت هــای تحقیــق فعلــی علــوم محاســباتی و فنــاوری اطالعــات و ارتباطات ‪ ،‬زیســت پزشــکی‬ ‫حقــوق اروپــا ‪ ،‬امــور مالــی بیــن المللــی و علوم اموزشــی اســت‪.‬‬ ‫دانشــگاه لوکزامبــورگ بــه عنــوان یکــی از بیــن المللــی تریــن دانشــگاه هــای اروپــا ‪ ،‬روابــط‬ ‫نزدیــک خــود را بــا نهادهــای اتحادیــه اروپــا برقــرار کــرده و در بحــث دربــاره اینــده اروپــا‬ ‫شــرکت مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن دانشــگاه بــه عنــوان محــرک سیســتم ملــی تحقیــق و نــواوری ‪ ،‬از فعالیــت هــای کارافرینــی‬ ‫نیــز پشــتیبانی جــدی مــی کنــد و بــا هــدف حمایــت از ایجــاد یــک جامعــه دانــش بنیــان ‪ ،‬ارتبــاط‬ ‫تنگاتنگــی بــا صنعــت لوکزامبــورگ و جامعــه چنــد فرهنگــی کشــور دارد‪.‬‬ ‫دانشگاه تجارت اروپا‬ ‫از خــط ســاحلی مدیترانــه تــا الــپ ســوئیس ‪ ،‬مدرســه تجــارت اتحادیــه اروپــا‬ ‫مجموعــه ای متنــوع از مــدارس تجــاری رقابتــی اســت کــه در سراســر اروپــا در‬ ‫بارســلونا ‪ ،‬ژنــو ‪ ،‬مونتــرو و مونیــخ گســترش یافتــه انــد‪.‬‬ ‫بــا کســب چهــار ســتاره بــرای تمایــز در امــوزش تجــارت توســط ‪.QS Star‬‬ ‫اتحادیــه بازرگانــی اتحادیــه اروپــا طیــف گســترده ای از مــدارک تجــاری را در‬ ‫تمــام ســطوح ‪ ،‬از جملــه لیســانس (‪ ، )BBA / BA / BSc‬فــوق لیســانس (‪MSc‬‬ ‫‪ )/ MBA‬و دکتــرا (‪ )DBA‬ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫تخصصهــای عمــده ایــن مرکــز اموزشــی بــرای تدریــس شــامل مدیریــت‬ ‫بازرگانــی‪ ،‬ارتباطــات و روابــط عمومــی‪ ،‬مدیریــت گردشــگری‪ ،‬تجــارت مدیریــت‬ ‫ورزشــی‪ ،‬روابــط بیــن المللــی‪ ،‬تجــارت بیــن المللــی‪ ،‬کارافرینــی و تجــارت‬ ‫دیجیتــال اســت‪.‬‬ ‫گزینــه هــای تحصیــل در محوطــه دانشــگاه و انالیــن نیــز در دســترس اســت‪ ،‬که‬ ‫بــه دانشــجویان ایــن امــکان را مــی دهــد کــه ازادانــه اهــداف تحصیلــی خــود را‬ ‫متناســب بــا انهــا تنظیــم کننــد‪.‬‬ ‫مدرســه ‪ EUB‬بــه دانشــجویان ایــن فرصــت را مــی دهــد تــا چشــم انــداز‬ ‫اســتخدام انهــا را گســترش دهنــد و بــا موسســات شــریک خــارج از کشــور‬ ‫مــدرک دوگانــه کســب کننــد‪.‬‬ ‫دانشــکده بازرگانــی اتحادیــه اروپــا بــا دانشــگاه روهامپتــون در لنــدن ‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫دربــی ‪ ،‬دانشــگاه شــیناواترا در بانکــوک ‪ ،‬دانشــگاه پیــس در نیویــورک ‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫کالیفرنیــا ‪ ،‬ریورســاید و کالــج فیشــر در بوســتون همــکاری هــای علمــی دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪22‬‬ ‫انستیتوی اروپایی مدیریت عمومی (‪)EIPA‬‬ ‫موسســه مدیریــت عمومــی اروپــا (‪ )EIPA‬در ســال ‪ 1981‬در ماســتریخت تاســیس و‬ ‫دارای مراکــزی در لوکزامبــورگ و بارســلون اســت ‪ ،‬مهمتریــن مرکــز تمایــز اروپــا در‬ ‫زمینــه ادغــام اروپــا و چالشــهای جدیــد مدیریــت دولتــی اســت‪.‬‬ ‫‪ EIPA‬مرکــز پیشــرو یادگیــری و توســعه اروپــا بــرای بخــش دولتــی اســت‪ .‬بــا تقریبـاً‬ ‫‪ 40‬ســال تجربــه ‪ EIPA ،‬مکانــی اســت کــه افــرادی کــه بــا امــور اروپایــی ســر و کار‬ ‫دارنــد مــی تواننــد در یــک محیــط چندفرهنگــی کــه از ترکیــب بــی نظیــر دانــش و‬ ‫دانــش عملــی و برتــری علمــی در ادغــام اروپــا و چالــش هــای جدیــد بــرای بخــش‬ ‫دولتــی بهــره مــی گیرنــد ‪ ،‬بیاموزنــد‪.‬‬ صفحه 22 ‫دانشگاه بازرگانی لوکزامبورگ‬ ‫دانشــکده بازرگانــی لوکزامبــورگ (‪ )LSB‬اولیــن مدرســه تحصیــات تکمیلــی در‬ ‫لوکزامبــورگ اســت کــه امــوزش مدیریــت بــا کیفیــت بــاال را ارائــه مــی دهــد‪LSB .‬‬ ‫یــک کارشناســی نیمــه وقــت در مدیریــت تجــارت (‪ MBA‬اخــر هفتــه) ‪ ،‬یــک دوره‬ ‫فــوق لیســانس تمــام وقــت در مدیریــت و همچنیــن برنامــه هــای کوتــاه تخصصــی‬ ‫بــرای افــراد و برنامــه هــای متناســب بــرای شــرکت هــا ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫دانشــکده بازرگانــی لوکزامبــورگ کــه در ســال ‪ 2014‬تاســیس شــد ‪ ،‬اولیــن مدرســه‬ ‫تجــاری در لوکزامبــورگ اســت کــه الزامــات چهارچــوب قانونــی جدیــد را که در ســال‬ ‫‪ 2016‬ایجــاد شــده ‪ ،‬بــا محوریــت بــاال بــردن اســتانداردهای کیفیــت ‪ ،‬مطابقــت داد‪.‬‬ ‫‪ LSB‬توســط وزارت امــوزش عالــی و تحقیقــات لوکزامبــورگ از طریــق حکمــی از‬ ‫وزرات امــوزش ایــن کشــور در تاریــخ ‪ 29‬اگوســت ‪ 2017‬مــورد تاییــد قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫برنامــه ‪ MBA‬اخــر هفتــه و کارشناســی ارشــد مدیریــت توســط وزارت امــوزش‬ ‫عالــی و تحقیقــات لوکزامبــورگ شــناخته شــده و معتبــر مــی باشــد و ایــن موسســه‬ ‫عضــو انجمــن پیشــبرد دانشــکده هــای تجــاری (‪ )AACSB‬و پیشــرو شــبکه امــوزش‬ ‫جهانــی تجــارت اســت‪.‬‬ ‫دانشگاه بین المللی بهداشت و ورزش ‪LUNEX‬‬ ‫دانشــگاه ‪ LUNEX‬کــه در لوکزامبــورگ واقــع شــده اســت ‪ ،‬یــک دانشــگاه خصوصــی اســت کــه‬ ‫در زمینــه هــای ورزشــی ‪ ،‬بهداشــتی ‪ ،‬درمانــی و داروهــای پیشــگیری تخصــص دارد‪.‬‬ ‫‪ LUNEX‬بــه عنــوان یــک دانشــگاه بــا رویکــرد بیــن المللــی ‪ ،‬برنامــه هــای مطالعاتــی ارائــه‬ ‫میدهــد کــه در سراســر اروپــا شــناخته شــده اســت و بــه خوبــی بــا بــازار جهانــی ســازگار اســت‪.‬‬ ‫موسسه تجاری متحد‬ ‫موسســه تجــاری متحــد (‪ )UBI‬یــک موسســه امــوزش عالــی و خصوصــی در بروکســل ‪ ،‬بلژیــک ‪ ،‬بــا‬ ‫دانشــگاه هــای وابســته در لوکزامبــورگ و چیــن اســت‪.‬‬ ‫‪ UBI‬از زمــان تاســیس در ســال ‪ ، 1992‬باالتریــن کیفیــت امــوزش تجــاری انگلیــس را در مقاطــع‬ ‫کارشناســی‪ ،‬کارشناســی ارشــد و دکتــری ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫همــه دانشــجویان ‪ UBI‬از طریــق مشــارکت ‪ UBI‬بــا دانشــگاه میدلکــس (‪ )Londonsex‬لنــدن‬ ‫(انگلیــس) بــرای مــدرک جهانــی معتبــر از انگلیــس تحصیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫برنامــه هــای تدریــس در ‪ UBI‬جنبــه هــای مختلــف مدیریــت بیــن المللــی و اقتصــاد جهانــی را در‬ ‫تمــام دوره هــا در بــر مــی گیــرد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬ایــن مرکــز اموزشــی برنامــه هــای ویــژه ای را طراحــی مــی کنــد کــه بــه دانــش‬ ‫امــوزان اجــازه مــی دهــد موضوعــات تجــاری جهانــی را از اول تجربــه کننــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال ‪ ،‬در طــول دوره هــای بیــن المللــی‪ ،‬یــک هفتــه ســفر بــه شــانگهای وجــود دارد تــا‬ ‫در مــورد اســیا و محیــط تجــاری ان امــوزش داده شــود‪.‬‬ ‫دوره هــای ‪ UBI‬هدفمنــد طراحــی شــده انــد تــا موضوعــات فعلــی دنیــای واقعــی را بــا جدیدتریــن‬ ‫تفکــر مدیریــت ترکیــب کننــد‪.‬‬ ‫‪ UBI‬بــه اموزشــی معتقــد اســت کــه دانشــجو خــود را بــرای محیــط حرفــه ای تجهیــز مــی کنــد و‬ ‫بنابرایــن بــر پــروژه هــای عملــی ‪ ،‬فعالیــت هــای شــغلی محــور و کارامــوزی تاکیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫مشــخصه بــارز دیگــر رویکــرد اموزشــی ‪ ،UBI‬محیــط شــخصی بــرای تدریــس و یادگیــری اســت که‬ ‫‪ UBI‬بــه عنــوان یــک نهــاد خصوصــی قــادر بــه ارائــه ایــن محیــط بــه دانشــجویان خــود میباشــد‪.‬‬ ‫کالســهای درس مناســب و تعامــل مســتقیم و راهنمایــی توســط دانشــکده و کارمنــدان ‪ ،‬دانشــجویان‬ ‫را قــادر مــی ســازد مهارتهــای فــردی و مســیرهای شــغلی را بهبــود بخشــند‪.‬‬ ‫ایــن ترکیــب موفقیــت امیــز بــا اخــذ مــدرک جهانــی در انگلســتان ‪ ،‬بــا تمرکــز بــر مدیریــت بیــن‬ ‫المللــی ‪ ،‬جهــت گیــری شــغلی اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪23‬‬ صفحه 23 ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫نظام حقوقی لوکزامبورگ‬ ‫لوکزامبــورگ بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی خــود در میــان کشــورهای‬ ‫بزرگتــری نســبت بــه خــود ماننــد فرانســه‪ ،‬بلژیــک و المــان‪ ،‬در بســیاری از‬ ‫مــوارد از ایــن کشــورها ماننــد انچــه کــه در تنــوع زبــان رســمی ایــن کشــور‬ ‫می تــوان مشــاهده کــرد تاثیــر گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫قوانیــن لوکزامبــورگ نیــز تاثیــر مســتقیمی از قوانیــن کشــورهای فرانســه و‬ ‫بلژیــک گرفتــه اســت‪ .‬امــا بــا توجــه بــه اینکــه لوکزامبــورگ تنهــا کشــور‬ ‫دوک دار حاکــم شــناخته مــی شــود‪ ،‬قوانیــن خــاص بــه خــود را نیــز دارد کــه‬ ‫بــرای عالقمنــدان دانســتن ان جالــب اســت‪.‬‬ ‫قانــون اساســی لوکزامبــورگ یــک قانــون اساســی مکتــوب اســت کــه از‬ ‫قانــون اساســی بلژیــک در ســال ‪ 1831‬و قانــون اساســی جمهــوری ســوم‬ ‫فرانســه الهــام گرفتــه شــده اســت‪ .‬قانــون اساســی فعلــی مربــوط بــه ‪17‬‬ ‫اکتبــر ‪ 1868‬اســت و از ان زمــان ‪ ،‬بــرای تطبیــق ان بــا خواســته هــای‬ ‫دموکراســی مــدرن ‪ ،‬چندیــن بــار مــورد بازنگــری قــرار گرفتــه اســت‪ .‬قانــون‬ ‫اساســی شــامل ‪ 121‬موضــوع اســت کــه بــه ‪ 13‬فصــل تقســیم شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن قانــون مبانــی دولــت را توصیــف مــی کنــد ‪ ،‬حقــوق و ازادی شــهروندان‬ ‫را تضمیــن مــی کنــد و تفکیــک قــوا را ســازمان مــی دهــد‪.‬‬ ‫قانــون اساســی قــدرت اجرایــی را بــه دوک بــزرگ‪ ،‬کــه رئیــس دولــت اســت‬ ‫واگــذار مــی کنــد‪ .‬وی نماینــده دولــت در روابــط خارجــی خــود اســت و بــا‬ ‫اتخــاذ مقــررات در صــورت لــزوم‪ ،‬مســئولیت اجــرای قوانیــن را بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬در عمــل ایــن وظیفــه توســط دولــت انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫مجلــس دارای یــک سیســتم پارلمــان اســت کــه از ‪ 60‬عضــو بــرای یــک دوره ‪5‬‬ ‫ســاله تشــکیل شــده اســت‪ .‬سیســتم انتخابــات پارلمانــی مبتنــی بــر حــق رای‬ ‫یــک نفــره بــه یــک رای و سیســتم نمایندگــی متناســب اســت‪ .‬وظیفــه اصلــی‬ ‫مجلــس رای دادن بــه لوایــح دولــت و مجلــس اســت‪.‬‬ ‫دولــت بــه طــور رســمی توســط دوک اعظــم بــر اســاس پیشــنهادی کــه از رهبر‬ ‫حــزب برنــده انتخابــات پارلمــان ارائــه مــی شــود‪ ،‬منصــوب مــی شــود تــا نــه‬ ‫تنهــا از اعتمــاد دوک بــزرگ‪ ،‬بلکــه همچنیــن اکثریــت پارلمــان نیــز برخــوردار‬ ‫شــود‪ .‬بــه عنــوان بدنــه ای از قــدرت اجرایــی‪ ،‬دولــت از قــدرت کلــی بــرای‬ ‫مدیریــت امــور عمومــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫طبــق مــاده ‪ 114‬قانــون اساســی ‪ ،‬هرگونــه بازنگــری در قانــون اساســی بایــد‬ ‫بــا همــان شــرایط توســط اتــاق نماینــدگان در دو رای متوالــی و بــا فاصلــه‬ ‫حداقــل ســه مــاه از هــم تصویــب شــود‪ .‬در صورتــی کــه حداقــل دو ســوم‬ ‫ارای اعضــا را بــه دســت نیــاورد ‪ ،‬هیــچ تجدیــد نظــری تصویــب نمــی شــود و‬ ‫رای دادن از طریــق وکالــت مجــاز نیســت‪.‬‬ ‫ایــن رویــه مســتلزم ان اســت کــه متــن تصویــب شــده در تــاالر نماینــدگان‬ ‫در قرائــت اول بــرای رفرانــدوم ارســال شــود که جایگزیــن رای دوم میشــود و‬ ‫اگــر تقاضــا در دو مــاه پــس از رای اول وجــود داشــته باشــد‪ ،‬یــا بیــش از یــک‬ ‫چهــارم اعضــای اتــاق‪ ،‬یــا توســط ‪ 25000‬انتخــاب کننــده کــه در لیســتهای‬ ‫انتخاباتــی بــرای انتخابــات قانونگــذاری ثبــت شــده انــد‪ .‬تجدیدنظــر فقــط در‬ ‫صورتــی پذیرفتــه مــی شــود کــه اکثــر ارا معتبــر را دریافــت کنــد‪ .‬ایــن قانــون‬ ‫بــر نحــوه برگــزاری همــه پرســی حاکــم اســت‪.‬‬ ‫منابع اصلی داخلی قانون‬ ‫سلســله مراتــب منابــع قانونــی در لوکزامبــورگ بــه شــرح زیــر اســت (از باالتریــن بــه پاییــن‬ ‫تریــن)‪:‬‬ ‫قانون اساسی لوکزامبورگ در ‪ 17‬اکتبر ‪.1868‬‬ ‫قوانین مصوب پارلمان‪.‬‬ ‫ایین نامه دوک بزرگ (‪.)Les règlements grand-ducaux‬‬ ‫ایین نامه وزیر و ایین نامه صادر شده توسط دولت تخصصی‪.‬‬ ‫مقررات عمومی‪.‬‬ ‫بعــاوه ‪ ،‬در چارچــوب ‪ ، )UEBL (Union économique belgo-luxembourgeoise‬لوکزامبورگ‬ ‫موظــف اســت مقــررات گمرکــی و مالیاتهــای مختلــف بلژیــک را در قوانیــن ملــی وارد کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن منابعــی غیــر از منابــع قانونــی وجــود دارد کــه ممکــن اســت مــورد توجــه قــرار گیــرد (بــه‬ ‫عنــوان مثــال بخشــنامه هــای اداری ‪ ،‬اســناد مجلــس و کارهــای مقدماتــی)‪.‬‬ ‫بعالوه ‪ ،‬از جمله منابع قانون نانوشته ‪ ،‬اداب و رسوم حقوقی و اصول کلی قانون است‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪24‬‬ صفحه 24 ‫‪html.https://www.nyulawglobal.org/globalex/Hungary1‬‬ ‫نهــاد دوم ‪ ،‬شــورای ایالتــی (‪ ، )Conseil d›État‬متشــکل از بیســت و یــک‬ ‫شــهروند عــادی منصــوب شــده توســط دوک بــزرگ بــه پیشــنهاد مجلــس ‪ ،‬در‬ ‫تهیــه پیــش نویــس قانــون بــه پارلمــان و دولــت مشــاوره مــی دهــد‪ .‬نظــرات‬ ‫شــورای دولتــی در وب ســایت ان منتشــر شــده اســت‪ .‬پارلمــان ممکــن اســت‬ ‫بخشــی از قــدرت قانونگــذاری خــود را بــه دوک بــزرگ (اگرچــه در عمــل بــه‬ ‫دولــت تفویــض میشــود) در مواقعــی کــه نمــی توانــد بــه طــور دقیــق بــه امــور‬ ‫رســیدگی کنــد ‪ ،‬تفویــض کنــد‬ ‫قانــون مصــوب در مجلــه رســمی (‪ )Mémorial A‬موجــود در ‪ Legilux‬منتشــر‬ ‫میشــود‪.‬‬ ‫در سلســله مراتــب قوانیــن لوکزامبــورگ ‪ ،‬کلیــه قوانیــن و مقــررات بایــد بــا قانون‬ ‫اساســی مطابقــت داشــته باشــند (و در برخــی مــوارد بــا مقــررات فــوق ملــی مانند‬ ‫مقــررات صــادر شــده توســط اتحادیــه اروپــا)‪ .‬انطبــاق قوانیــن لوکزامبــورگ بــا‬ ‫قانــون اساســی هنــگام ارجــاع چنیــن پرونــده ای توســط دادگاه قانــون اساســی‬ ‫بررســی مــی شــود‪ .‬دادگاه هــای دیگــر در صــورت درخواســت ایــن کار ‪ ،‬انطبــاق‬ ‫قوانیــن و مقــررات بــا قوانیــن ملــی را بررســی مــی کننــد‪ .‬بــرای حــوزه هایــی‬ ‫کــه تحــت صالحیــت اتحادیــه اروپــا هســتند ‪ ،‬چارچــوب قانونگــذاری اروپــا بــر‬ ‫قوانیــن لوکزامبــورگ غلبــه دارد‪.‬‬ ‫در لوکزامبــورگ‪ ،‬نظــام حقوقــی مبتنــی بــر قانــون مدنــی اســت‪ .‬قانــون مدنــی‬ ‫فرانســه‪ ،‬مبنــای قانونگــذاری امــروز در لوکزامبــورگ اســت‪ .‬ســایر معاهــدات‬ ‫بیــن المللــی بخشــی از قوانیــن لوکزامبــورگ اســت و قانــون اتحادیــه اروپــا نیــز‬ ‫نفــوذ دارد‪ .‬قانــون مدنــی لوکزامبــورگ بــرای اولیــن بــار در ســال ‪ 1803‬فعــال‬ ‫شــد و از ان زمــان اصالحــات مختلفــی کــه بــرای نوســازی قانــون مدنــی فعلــی‬ ‫فراهــم شــده اســت‪ .‬قانــون مدنــی لوکزامبــورگ از چندیــن فصــل مهــم تهیــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫اولیــن مــورد بــه حــق افــراد اشــاره دارد کــه مهمتریــن جنبــه قانــون مدنــی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن قانــون همچنیــن حــق کســب ملــک در لوکزامبــورگ را فراهــم میکند‪.‬‬ ‫قانــون مدنــی همچنیــن منبــع اصلــی قانــون بــرای قراردادهایــی اســت کــه در‬ ‫لوکزامبــورگ منعقــد شــده و چگونگــی حــل و فصــل اختالفــات مدنــی در انجــا‬ ‫میباشــد‪ .‬شــهروندان خارجــی نیــز مــی تواننــد طبــق قوانیــن مدنــی لوکزامبــورگ‬ ‫حقــوق مختلفــی را بدســت اورنــد‪.‬‬ ‫طبــق قانــون مدنــی‪ ،‬شــهروندان لوکزامبــورگ از چندیــن حقــوق کــه بــه برخــی‬ ‫از انهــا اشــاره شــده برخــوردار هســتند‪:‬‬ ‫انها حق ازدواج با اتباع دیگر و افراد سایر کشورها را دارند‪.‬‬ ‫انها حق دارند طالق بگیرند‪.‬‬ ‫شــهروندان لوکزامبــورگ همچنیــن فرزنــدان خــود را بــه ســن ‪ 18‬ســالگی‬ ‫برســانند و تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫تمــام اطالعــات مربــوط بــه یــک شــهروند لوکزامبــورگ بایــد در ســوابق حیاتــی‬ ‫وی درج شــود‪.‬‬ ‫شــهروندان خارجــی نیــز حــق دارنــد تابعیــت لوکزامبــورگ را از طــرق مختلــف‬ ‫بــه دســت اورنــد‪.‬‬ ‫قانــون کار در لوکزامبــورگ در ســند اصلــی قانونگــذاری ایــن کشــور گنجانــده‬ ‫شــده اســت‪ .‬وزارت کار‪ ،‬اشــتغال و اقتصــاد اجتماعــی و همبســتگی یــک ســازمان‬ ‫دولتــی اســت کــه بــه اجــرای قانــون کار و نظــارت بــر هرگونــه روابط حرفــه ای و‬ ‫شــغلی واگــذار شــده اســت‪ .‬بــازار کار لوکزامبــورگ بــه بــاز بــودن و چندفرهنگــی‬ ‫بــودن شــناخته مــی شــود و تعــداد زیــادی از کارگــران مــرزی از کشــورهای‬ ‫همســایه در ایــن بــازار فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫لوکزامبــورگ تمــام معاهــدات بیــن المللــی در مــورد قوانیــن کار قوانیــن اروپــا و‬ ‫بخشــنامه هــای اتحادیــه اروپــا را رعایــت مــی کنــد‪ .‬قانــون کار در مــورد کلیــه‬ ‫روابــط اســتخدامی توســعه یافتــه در ایــن کشــور اعمــال مــی شــود‪ ،‬مگــر اینکــه‬ ‫طرفیــن در قــرارداد کار موافقــت کننــد کــه ســایر قوانیــن و مقــررات را دنبــال‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫کارمنــدان همــه افــرادی محســوب مــی شــوند کــه در یــک شــرکت ثبــت‬ ‫اســتخدام شــده انــد و قــرارداد کاری امضــاء کــرده انــد‪.‬‬ ‫افــراد مشــغول مربیگــری یــا حرفــه ورزشــی بــا قــراردادی کــه در یــک‬ ‫فدراســیون مصــوب یــا یــک باشــگاه بــه ثبــت رســانده انــد‪ ،‬در صورتــی کــه‬ ‫فعالیــت بــه صــورت اصلــی یــا منظــم انجــام نشــود‪ ،‬کارمند محســوب نمیشــوند‪.‬‬ ‫قــرارداد کار در لوکزامبــورگ مــی توانــد فــردی یــا جمعــی باشــد‪ .‬قــرارداد کار‬ ‫جمعــی بــرای یــک شــرکت یــا گروهــی از شــرکت هــا اعمــال مــی شــود و بیــن‬ ‫نماینــدگان کارفرمــا و کارمنــدان منعقــد مــی شــود‪.‬‬ ‫قــرارداد کار بــا مــدت نامعیــن یــا ثابــت بایــد بــه صــورت جداگانــه بــا هــر‬ ‫کارمنــد مکتــوب باشــد و بایــد قبــل از شــروع فعالیــت بــه امضــا برســد‪.‬‬ ‫قــرارداد بــرای مــدت نامحــدود ممکــن اســت شــامل یــک بنــد مربــوط بــه‬ ‫یــک دوره ازمایشــی باشــد‪ .‬دوره ازمایشــی بایــد بــه صــورت کتبــی ثبــت شــود و‬ ‫نمــی توانــد کمتــر از دو هفتــه و بیشــتر از شــش مــاه باشــد‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫شقایق|‪25‬‬ ‫|رازشقایق|‬ ‫‪|59‬راز‬ ‫شماره‪41‬‬ ‫شماره‬ صفحه 25 ‫لوکزامبورگ پایتخت‬ ‫میالد محمد هاشم‬ ‫لوکزامبــورگ پایتخــت دوک بــزرگ لوکزامبــورگ و پرجمعیــت تریــن منطقــه ایــن کشــور‬ ‫اســت‪ .‬شــهر لوکزامبــورگ در محــل تالقــی رودخانــه هــای الــزت و پتروســه در جنــوب‬ ‫لوکزامبــورگ واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن شــهر در قلــب اروپــای غربــی در ‪ 213‬کیلومتــری‬ ‫بروکســل ‪ 372 ،‬کیلومتــری از پاریــس و ‪ 209‬کیلومتــری کلــن واقــع شــده اســت‪ .‬پایــه‬ ‫گســترش ایــن شــهر قلعــه لوکزامبــورگ اســت کــه در اوایــل قــرون وســطی توســط‬ ‫فرانــک هــا تاســیس شــده و در اطــراف ان یــک شــهرک توســعه یافتــه اســت‪.‬‬ ‫طبــق سرشــماری تاریــخ ‪ 31‬دســامبر ‪ ، 2019‬شــهر لوکزامبــورگ ‪ 122،273‬ســکنه دارد‬ ‫کــه بیــش از ســه برابــر جمعیــت دومیــن کمــون پرجمعیــت کشــور (اش‪-‬ســور‪-‬الزت)‬ ‫اســت‪ .‬جمعیــت ایــن شــهر از ‪ 160‬ملیــت تشــکیل شــده اســت‪ .‬خارجــی هــا ‪70‬درصــد‬ ‫جمعیــت شــهر را تشــکیل می دهنــد‪ ،‬در حالــی کــه لوکزامبورگی هــا ‪30‬درصــد جمعیــت‬ ‫را نمایندگــی مــی کننــد و تعــداد ســاکنان خارجــی متولــد شــهر هــر ســاله بطــور مــداوم‬ ‫افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2011‬لوکزامبــورگ بــا ‪ 80،119‬دالر (‪ )PPP‬دارای رتبــه دوم بــا تولیــد ناخالــص‬ ‫داخلــی ســرانه در جهــان بــود و ایــن شــهر بــه یــک مرکــز اداری و بانکــی تبدیــل‬ ‫شــده اســت‪ .‬در نظرســنجی ‪ Mercer‬در ســال ‪ 2011‬در سراســر جهــان از ‪ 221‬شــهر ‪،‬‬ ‫لوکزامبــورگ بــرای امنیــت شــخصی اول شــد‪ ،‬در حالــی کــه از نظــر کیفیــت زندگــی در‬ ‫رتبــه ‪ 19‬قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫لوکزامبــورگ یکــی از پایتخــت هــای اتحادیــه اروپــا (در کنــار بروکســل ‪ ،‬فرانکفــورت و‬ ‫استراســبورگ) اســت ‪ ،‬زیــرا مقــر چندیــن نهــاد ‪ ،‬اژانــس و ارگان اتحادیــه اروپــا از جملــه‬ ‫دیــوان عدالــت اتحادیــه اروپــا‪ ،‬دادگاه حسابرســان اروپــا ‪ ،‬دبیرخانــه پارلمــان اروپــا ‪،‬‬ ‫بانــک ســرمایه گــذاری اروپــا ‪ ،‬صنــدوق ســرمایه گــذاری اروپــا ‪ ،‬مکانیســم ثبــات اروپــا‬ ‫و یورواســتات اســت‪.‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫در دوران رومــی هــا ‪ ،‬یــک بــرج مســتحکم از گــذر از دو جــاده رومــی کــه در محــل شــهر‬ ‫لوکزامبــورگ بــه هــم مــی رســید محافظــت مــی کــرد‪ .‬زیگفریــد اول اردنــی ‪ ،‬از نزدیــکان‬ ‫شــاه لوئــی دوم پادشــاه فرانســه و امپراطــور اتــو بــزرگ ‪ ،‬از طریــق پیمــان مبادلــه ای بــا‬ ‫صومعــه مقــدس ماکســیمین در تریــر در ســال ‪ ، 963‬ســرزمین هــای فئودالــی لوکزامبورگ‬ ‫را بــه دســت اورد‪ .‬زیگفریــد قلعــه خــود را بــه نــام ‪«( Lucilinburhuc‬قلعــه کوچــک») بــر‬ ‫روی ‪«( Bock Fiels‬صخــره») ســاخت کــه بــرای اولیــن بــار در پیمــان تبــادل یــاد شــده‬ ‫ذکــر شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 987‬اســقف اعظــم اگبــرت از تریــر پنــج محــراب را در کلیســای رســتگاری‬ ‫(امــروز کلیســای ســنت مایــکل) تقدیــس کــرد‪ .‬در تقاطــع جــاده ای روم در نزدیکــی‬ ‫کلیســا ‪ ،‬بــازاری ظاهــر شــد کــه شــهر در اطــراف ان توســعه یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر بــه دلیــل موقعیــت مکانــی و جغرافیــای طبیعــی‪ ،‬در طــول تاریــخ دارای مکانــی‬ ‫دارای اهمیــت اســتراتژیک نظامــی بــوده اســت‪ .‬اولیــن اســتحکامات در اوایــل قــرن ‪10‬‬ ‫ســاخته شــده اســت‪ .‬در پایــان قــرن دوازدهــم ‪ ،‬بــا گســترش شــهر بــه ســمت غــرب در‬ ‫اطــراف کلیســای جدیــد ســنت نیــکالس (امــروزه کلیســای جامــع نوتــردام)‪ ،‬دیوارهــای‬ ‫جدیــدی ســاخته شــد کــه مســاحت ان ‪ 5‬هکتــار (‪ 12‬هکتــار) بــود‪ .‬در حــدود ســال ‪،1340‬‬ ‫تحــت ســلطنت جــان کــور‪ ،‬اســتحکامات جدیــدی ســاخته شــد کــه تــا ســال ‪1867‬‬ ‫پابرجــا بــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1443‬بورگونــدی هــا تحــت فرماندهــی فیلیــپ لوکزامبــورگ را فتــح کردنــد‪.‬‬ ‫لوکزامبــورگ بخشــی از امپراطوریهــای بورگونــدی شــد و بعــدا ً اســپانیا و اتریــش و تحــت‬ ‫ان دولتهــای هابســبورگ قلعــه لوکزامبــورگ بارهــا تقویــت شــد بــه طــوری کــه در قــرن‬ ‫شــانزدهم ‪ ،‬لوکزامبــورگ خــود یکــی از مســتحکمترین اســتحکامات اروپــا بــود‪.‬‬ ‫متعاقبــاً بورگونــدی هــا ‪ ،‬اســپانیایی هــا ‪ ،‬فرانســوی هــا ‪ ،‬دوبــاره اســپانیایی هــا ‪،‬‬ ‫اتریشــی ها ‪ ،‬دوبــاره فرانســوی هــا و پروســی هــا لوکزامبــورگ را فتــح کردنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪26‬‬ ‫در قــرن هفدهــم ‪ ،‬اولیــن مــکان بــرای نصــب تــوپ روی قلعــه ســاخته شــدند‪.‬‬ ‫در ابتــدا اســپانیا ‪ 23‬کیلومتــر (‪ 14‬مایــل) تونــل بــرای قلعــه ســاخت کــه از‬ ‫ســال ‪ 1644‬ســاخت ان شــروع شــد‪ .‬ایــن مــوارد ســپس تحــت حاکمیــت‬ ‫فرانســه توســط مارشــال واوبــان گســترده تــر شــد و در دهــه هــای ‪ 1730‬و‬ ‫‪ 1740‬مجــددا ً تحــت حکومــت اتریــش تقویــت شــد‪.‬‬ ‫در طــول جنگهــای انقالبــی فرانســه ‪ ،‬ایــن شــهر دو بــار توســط فرانســه‬ ‫اشــغال شــد‪ :‬یــک بــار بــه طــور کوتــاه ‪ ،‬در ســالهای ‪ ، 1792- 1793‬و‬ ‫بعــدا ً ‪ ،‬پــس از هفــت مــاه محاصــره شــد‪ .‬لوکزامبــورگ مــدت زیــادی تحــت‬ ‫محاصــره فرانســه در جریــان بــود‪ .‬الزار کارنــو ‪ ،‬سیاســتمدار و نظامــی‬ ‫فرانســوی ‪ ،‬لوکزامبــورگ را «بهتریــن قلعــه جهــان ‪ ،‬بــه جــز جبــل الطــارق»‬ ‫خوانــد و همیــن جملــه باعــث شــد اوکزامبــورگ لقــب «جبــل الطــارق شــمال»‬ ‫را بــه خــود بگیــرد‪.‬‬ صفحه 26 ‫بــا ایــن وجــود ‪ ،‬ســرانجام اتریــش تســلیم فرانســه شــد و در نتیجــه ‪ ،‬لوکزامبــورگ‬ ‫توســط جمهــوری فرانســه ضمیمــه شــد و بــه عنوان بخــش مرکــزی شــهر لوکزامبورگ‬ ‫بخشــی از منطقــه فرتــس (بخشــی از جمهــوری اول فرانســه ‪ ،‬و بعــدا ً اولیــن امپراتــوری‬ ‫فرانســه ‪ ،‬در بلژیــک ‪ ،‬لوکزامبــورگ و المــان امــروزی بــود‪ ).‬شــد‪ .‬طبــق معاهــده ‪1815‬‬ ‫پاریــس کــه بــه جنــگ هــای ناپلئونــی پایــان داد ‪ ،‬شــهر لوکزامبــورگ بــه عنــوان‬ ‫بخشــی از کنفدراســیون المــان تحــت کنتــرل ارتــش پــروس قــرار گرفــت ‪ ،‬اگرچــه‬ ‫حاکمیــت بــه اتحادیــه شــخصی بــا پادشــاهی متحــده هلنــد بــه کاخ پرتقال‪-‬ناســائو‬ ‫رســید‪.‬‬ ‫پــس از بحــران لوکزامبــورگ ‪ ،‬بــا معاهــده ‪ 1867‬لنــدن ‪ ،‬لوکزامبــورگ ملــزم بــه‬ ‫برچیــدن اســتحکامات شــهر لوکزامبــورگ شــد‪ .‬تخریــب انهــا شــانزده ســال بــه طــول‬ ‫انجامیــد ‪ ،‬هزینــه ان ‪ 1.5‬میلیــون فرانــک طــا بــود و مســتلزم تخریــب بیــش از ‪24‬‬ ‫کیلومتــر (‪ 15‬مایــل) پدافنــد زیرزمینــی و ‪ 4‬هکتــار (‪ 9.9‬هکتــار) توپخانــه ‪ ،‬ســربازخانه و‬ ‫پــادگان و غیــره بــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬قــرار بــود پــادگان پــروس خــارج شــود‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه در ســال ‪ ، 1890‬دوک ویلیــام ســوم بــدون هیــچ وارث مــردی درگذشــت‪،‬‬ ‫دوک اعظــم از دســت هلنــدی هــا خــارج شــد و تحــت ســلطنت دوک ادولــف مســتقل‬ ‫شــد‪ .‬بنابرایــن ‪ ،‬لوکزامبــورگ ‪ ،‬کــه تــا ان زمــان فقــط از نظــر تئــوری مســتقل بــود ‪،‬‬ ‫بــه یــک کشــور واقعـاً مســتقل تبدیــل شــد و شــهر لوکزامبــورگ بــا تبدیــل شــدن بــه‬ ‫پایتخــت یــک کشــور کام ـ ً‬ ‫ا مســتقل تــا حــدودی اهمیــت خــود را در ســال ‪ 1867‬بــه‬ ‫طــور جــدی بدســت اورد‪.‬‬ ‫علیرغــم همــه تالشــهای لوکزامبــورگ بــرای خنثــی مانــدن در جنــگ جهانــی اول‪ ،‬ایــن‬ ‫شــهر در ‪ 2‬اگوســت ‪ 1914‬توســط المــان اشــغال شــد‪ .‬در ‪ 30‬اگوســت ‪ ،‬هلمــوت فــون‬ ‫مولتکــه مقــر خــود را بــه شــهر لوکزامبــورگ منتقــل کــرد و در نزدیکــی ارتشــهای‬ ‫خــود در فرانســه بــود تــا امــاده یــک پیــروزی ســریع شــود‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬وی هرگــز‬ ‫بــه ایــن پیــروزی نرســید و لوکزامبــورگ چهــار ســال دیگــر میزبــان فرماندهــی عالــی‬ ‫المــان بــود‪.‬‬ ‫در پایــان اشــغال ‪ ،‬شــهر لوکزامبــورگ صحنــه یــک انقــاب کمونیســتی بــود‪ .‬در ‪9‬‬ ‫نوامبــر ‪ ، 1918‬کمونیســت هــا جمهــوری سوسیالیســتی را اعــام کردنــد ‪ ،‬امــا ایــن‬ ‫رویــه سیاســی دوام چندانــی نیــاورد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1921‬محــدوده شــهر بســیار گســترش یافــت‪ .‬کمونهــای ‪Eich ، Hamm‬‬ ‫‪ ، Hollerich‬و ‪ Rollingergrund‬در شــهر لوکزامبــورگ قــرار گرفتنــد و ایــن شــهر را‬ ‫بــه بزرگتریــن کمــون در کشــور تبدیــل کردنــد (موقعیتــی کــه تــا ســال ‪ 1978‬در ان‬ ‫مســتقر بــود)‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1940‬المــان دوبــاره لوکزامبــورگ را اشــغال کــرد‪ .‬نــازی هــا امادگــی‬ ‫خــود را بــرای اداره خودگــردان لوکزامبــورگ نداشــتند و بــه تدریــج بــا اتصــال‬ ‫غیررســمی ایــن کشــور بــه یــک اســتان همســایه المــان ‪ ،‬لوکزامبــورگ را در‬ ‫رایــش ســوم ادغــام کردنــد‪ .‬تحــت اشــغال ‪ ،‬خیابــان هــای پایتخــت همــه‬ ‫نامهــای جدیــد و المانــی دریافــت کردنــد کــه در ‪ 4‬اکتبــر ‪ 1940‬رســمی شــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال خیابــان د ال لیبرتــه ‪ ،‬جــاده اصلــی منتهــی بــه ایســتگاه راه‬ ‫اهــن ‪ ،‬بــه «ادولف‪-‬هیتلرســترا» تغییــر نــام یافــت‪.‬‬ ‫شــهر لوکزامبــورگ در ‪ 10‬ســپتامبر ‪ 1944‬ازاد شــد‪ .‬ایــن شــهر در دســامبر‬ ‫‪ 1944‬و ژانویــه ‪ 1945‬توســط تــوپ ‪ 3-V‬المــان تحــت بمبــاران دوربــرد قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫پــس از جنــگ ‪ ،‬لوکزامبــورگ بــه بــی طرفــی خــود پایــان داد و بــه عضــو‬ ‫بنیانگــذار چندیــن نهــاد بیــن دولتــی و فــوق دولتــی درامــد‪ .‬در ســال ‪، 1952‬‬ ‫ایــن شــهر مقــر اصلــی مقــام عالــی جامعــه ذغــال ســنگ و فــوالد اروپــا شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1967‬مرجــع عالــی قــدرت بــا کمیســیون هــای ســایر نهادهــای‬ ‫اروپایــی ادغــام شــد‪ .‬گرچــه شــهر لوکزامبــورگ دیگــر مقــر ‪ ECSC‬نبــود ‪ ،‬امــا‬ ‫تــا ســال ‪ 1981‬میزبــان برخــی از جلســات پارلمــان اروپــا بــود‪ .‬لوکزامبــورگ‬ ‫همچنــان کرســی دبیرخانــه پارلمــان اروپــا و همچنیــن دیــوان عدالــت اتحادیــه‬ ‫اروپــا ‪ ،‬دیــوان محاســبات اروپــا و بانــک ســرمایه گــذاری اروپــا باقــی مانــده‬ ‫اســت‪ .‬چندیــن بخــش کمیســیون اروپــا نیــز در لوکزامبــورگ مســتقر هســتند‪.‬‬ ‫اب و هوا‬ ‫بــا توجــه بــه عــرض جغرافیایــی خــود ‪ ،‬شــهر لوکزامبــورگ دارای اب و هــوای‬ ‫اقیانوســی ‪ ،‬بــا بــارش متوســط ‪ ،‬زمســتان هــای ســرد تــا خنــک و تابســتان هــای‬ ‫گــرم اســت‪ .‬ابــر پوشــیده بــه شــکل متراکــم بــا تراکــم متوســط تــا ســنگین بیــش‬ ‫از دو ســوم ســال وجــود دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪27‬‬ صفحه 27 ‫جغرافیا‬ ‫باالتریــن نقطــه پادشــاهی لوکزامبــورگ‪ ،‬کنیــف بــا ‪ 560‬متــر اســت و پــس از ان‬ ‫بــورگ پالتــز بــا ‪ 559‬متــر و ناپلئونســگارت بــا ‪ 554‬متــر قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫توپوگرافی‬ ‫شــهر لوکزامبــورگ در قســمت جنوبــی فــات لوکزامبــورگ واقــع شــده اســت ‪،‬‬ ‫یــک ســازند بــزرگ ماســه ســنگی ژوراســیک اولیــه کــه قلــب ‪ Gutland‬را تشــکیل‬ ‫می دهــد ‪ ،‬منطقــه ای کــم ارتفــاع و مســطح کــه دو ســوم جنوبــی کشــور را پوشــش‬ ‫مــی دهــد‪.‬‬ ‫مرکــز شــهر یــک مــکان زیبــا را در صخــره هــای پــراب و صخــره ای واقــع در‬ ‫ارتفاعــات واقــع در دره هــای باریــک رودخانــه هــای الــزت و پتروســه کــه محــل‬ ‫تالقــی انهــا در شــهر لوکزامبــورگ اســت ‪ ،‬اشــغال کــرده اســت‪.‬‬ ‫رودخانــه هــای عمیــق ‪ 70‬متــری (‪ 230‬فــوت) کــه توســط رودهــای کوچــک قطــع‬ ‫شــده انــد توســط بســیاری از پــل هــا و گــذرگاه هــا ‪ ،‬از جملــه پــل ادولف‪ ،‬پــل بزرگ‬ ‫شــارلوت دوشــس ‪ ،‬و ‪ Passerelle‬امتــداد یافتــه انــد‪ .‬اگرچــه شــهر لوکزامبــورگ‬ ‫از نظــر وســعت زیــاد نیســت‪ ،‬امــا طــرح ان پیچیــده اســت‪ ،‬زیــرا ایــن شــهر در‬ ‫چندیــن ســطح از اعتبــار و وســعت قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مســاحت کمــون شــهر لوکزامبــورگ بیــش از ‪ 51‬کیلومتــر مربــع (‪ 20‬مایــل مربــع)‬ ‫یــا ‪2‬درصــد از کل مســاحت دوک بــزرگ اســت‪ .‬وســعت شــهر ایــن منطقــه را بــه‬ ‫چهارمیــن کمــون بــزرگ لوکزامبــورگ و تــا حــد زیــادی بزرگتریــن منطقــه شــهری‬ ‫تبدیــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫شــهر لوکزامبــورگ دارای جمعیــت متراکــم نیســت‪ ،‬در حــدود ‪ 1700‬نفــر در هــر‬ ‫کیلومتــر مربــع ســاکن هســتند‪ .‬مناطــق وســیعی از شــهر لوکزامبــورگ بــه عنــوان‬ ‫پــارک هــا‪ ،‬مناطــق جنگلــی یــا میــراث مهــم (بــه ویــژه مــکان هــای یونســکو) حفــظ‬ ‫مــی شــود‪ ،‬در حالــی کــه زمیــن هــای کشــاورزی زیــادی نیــز در محــدوده شــهر‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫اهمیت سیاسی شهر‬ ‫براســاس قانــون اساســی لوکزامبــورگ ‪ ،‬دولــت محلــی متمرکــز بــر‬ ‫شــورای عمومــی شــهر متشــکل از بیســت و هفــت عضــو اســت (از‬ ‫ســال ‪ 1964‬تاکنــون ثابــت)‪ .‬هــر یــک در هــر شــش ســال در دوم‬ ‫اکتبــر انتخــاب میشــوند و اول ژانویــه ســال اینــده مســئولیت خــود را‬ ‫اغــاز مــی کننــد‪ ،‬ایــن شــورا بزرگتریــن شــورا در بیــن مجامــع عمومــی‬ ‫لوکزامبــورگ اســت‪ .‬ایــن شــهر امــروزه بــه عنــوان یــک ســنگر مهــم از‬ ‫حــزب دموکــرات (‪ )DP‬در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه دومیــن حــزب‬ ‫بــزرگ در ســطح ملــی اســت‪ .‬حــزب دموکــرات بــا یــازده مشــاور‬ ‫بزرگتریــن حــزب در شــورا اســت‪.‬‬ ‫اداره شــهر بــه عهــده شــهردار اســت کــه رهبــر بزرگتریــن حــزب‬ ‫در شــورای جمعــی اســت‪ .‬پــس از انکــه خاویــر بتــل نخســت وزیــر‬ ‫جدیــد لوکزامبــورگ در ‪ 4‬دســامبر ‪ 2013‬شــد ‪ ،‬لیــدی پولفــر (‪ )DP‬در‬ ‫‪ 17‬دســامبر همــان ســال بــه عنــوان شــهردار جدیــد لوکزامبــورگ‬ ‫ســوگند یــاد کــرد‪ .‬شــهردار‪ ،‬کالــج ایچوینــال را هدایــت مــی کنــد‪،‬‬ ‫حــزب دمکراتیــک حــزب ائتــاف بــا ســبزها را تشــکیل می دهــد‪.‬‬ ‫شــهر لوکزامبــورگ مقــر دولــت لوکزامبــورگ اســت‪ .‬خانــواده بــزرگ‬ ‫دوکال لوکزامبــورگ در قلعــه بــرگ در کلماربــرگ زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫شــهر لوکزامبــورگ مقــر چندیــن موسســه ‪ ،‬اژانــس و ارگان اتحادیــه‬ ‫اروپــا از جملــه دیــوان عدالــت اتحادیــه اروپــا ‪ ،‬کمیســیون اروپــا ‪،‬‬ ‫دبیرخانــه پارلمــان اروپــا ‪ ،‬دیــوان محاســبات اروپــا و بانــک ســرمایه‬ ‫گــذاری اروپــا اســت‪ .‬اکثــر ایــن موسســات در محلــه کرچبــرگ ‪ ،‬در‬ ‫شــمال شــرقی شــهر واقــع شــده انــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪28‬‬ صفحه 28 ‫مناطق دیدنی شهر لوکزامبورگ‬ ‫بــرای یــک پایتخــت کوچــک ‪ ،‬شــهر لوکزامبــورگ مملــو از مکان هــای هیجــان انگیــز‬ ‫بــرای دیــدن اســت‪.‬‬ ‫شــهر لوکزامبــورگ ترکیبــی جــذاب از محیــط باســتانی و مــدرن ‪ ،‬محلــی و جهانــی ‪،‬‬ ‫ســادگی و تجمــل اســت‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از شــرکت هــا لوکزامبــورگ‬ ‫را بــه عنــوان میزبــان دفاتــر خــود انتخــاب مــی کننــد ‪ ،‬پایتخــت یــک چشــم انــداز‬ ‫چندفرهنگــی واقعــی را ارائــه مــی دهــد کــه بــا ترکیبــی جــذاب از تاریــخ ‪ ،‬فرهنــگ ‪،‬‬ ‫هنــر و مناظــر طبیعــی همــراه اســت‪ .‬اینهــا بهتریــن چیزهایــی اســت کــه بایــد بــرای‬ ‫درک شــخصیت شــهر دانســت‪.‬‬ ‫قسمتقدیمیشهر‬ ‫بــرای اغــاز گشــت وگذار در شــهر زیبــای لوکزامبورگ ســیتی‪ ،‬جایــی بهتــر از ربــع قدیمــی‬ ‫نیســت‪ .‬ایــن منطقــه کــه در ســال ‪ 1994‬بــه عنــوان میــراث گردشــگری یونســکو بــه ثبــت‬ ‫جهانــی رســید‪ ،‬بــرج و بــاروی باســتانی شــهر اینجــا را بــه یکــی از مهم تریــن مکان هــای‬ ‫گردشــگری در اروپــا تبدیــل کــرده اســت‪ .‬ایــن اســتحکامات چنــان رســوخ ناپذیــر ســاخته‬ ‫شــده اند کــه ان را «جبل الطــارق شــمال» نــام نهاده انــد‪ .‬اگرچــه دژ اصلــی بیــن ســال های‬ ‫‪ 1867‬تــا ‪ 1883‬تخلیــه شــد و کاربــری خــود را از دســت داد‪ ،‬امــا همچنــان تاثیــر ان بــر ربــع‬ ‫قدیمــی در سراســر منطقــه هویداســت‪.‬‬ ‫امــروزه بــرج و بــاروی قدیمــی جایــی اســت کــه می تــوان از ان بــه پارک هــا و باغ هــای‬ ‫زیبــا دسترســی داشــت و در ایــن مســیر از میــان خیابان هــای ســنگ فرش و ردیــف خانه هــا‬ ‫و بناهــای قدیمــی و جــذاب عبــور کــرد‪ .‬بــرای گام نهــادن بــر پل هــای متعــدد و عبــور از میــان‬ ‫گذرگاه هــای فــراوان ایــن بخــش از شــهر‪ ،‬نیــاز بــه هیــچ نقشـه ی راهــی نداریــد؛ کافــی اســت‬ ‫ـش رویتــان را دنبــال کنیــد و ببینیــد از کجــا ســر در می اوریــد‬ ‫مســیر پیـ ِ‬ ‫تونل توپخانه دو بوک‬ ‫توپخانــه دوبــوک یــک تونــل بــه طــول ‪ 17‬کیلومتــر (‪ 11‬مایــل) اســت کــه در زیــر‬ ‫قلعــه ســابق در ‪ Montée de Clausen‬بــه راحتــی قابــل دسترســی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫تونــل زیرزمینــی کــه ابتــدا توســط اســپانیایی ها از صخــره تراشــیده شــد ‪ ،‬در طــول‬ ‫جنــگ جهانــی دوم بــه عنــوان پناهگاهــی بــرای بیــش از ‪ 35000‬نفــر از ســاکنان و‬ ‫هــزاران ســرباز عمــل کــرد‪ .‬ایــن تونــل تاریخیکــه شــامل گذرگاههایــی در ســطوح‬ ‫مختلــف و پلــه هــای صخــره ای چشــمگیر اســت ‪ ،‬هــم اکنــون در فهرســت میــراث‬ ‫جهانــی یونســکو بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫کاخ دوک بزرگ‬ ‫کاخ دوک در شــهر لوکزامبــورگ یــک قطعــه معمــاری دیدنــی اســت کــه در قــرن‬ ‫شــانزدهم در دوره رنســانس فالنــدر ســاخته شــده اســت‪ .‬ایــن محــل اقامــت‬ ‫رســمی دوک بــزرگ و خانــواده ســلطنتی اســت و طراحــی داخلــی کاخ ترکیبــی‬ ‫جــذاب از ســبک هــا اســت ‪ -‬کنــش متقابــل بیــن ســبک هــای گوتیــک رمانتیــک‬ ‫و قــرون وســطایی ‪ ،‬بــا طــرح هــای ســبک مــدرن توســط طــراح صنعتــی المانــی ‪،‬‬ ‫اینگــو مــورور بنــا شــده اســت‪.‬‬ ‫سالنکنسرتفیالرمونیک‬ ‫ســالن کنســرت ارکســتر فیالرمونیــک لوکزامبــورگ شــخصیت چنــد فرهنگــی‬ ‫شــهر را نشــان مــی دهــد‪ .‬ایــن قطعــه برجســته معمــاری معاصــر میزبــان‬ ‫رهبــران ارکســتر ‪ ،‬سولیســت هــا و ارکســترهای بزرگــی از سراســر جهــان‬ ‫اســت‪ .‬کیفیــت قابــل توجــه اکوســتیک و همــکاری نزدیــک بــا شــخصیت هــای‬ ‫برجســته موســیقی‪ ،‬ان را بــه یکــی از بهتریــن ســالن هــای کنســرت در اروپــا‬ ‫تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪29‬‬ صفحه 29 ‫کرچبرگ‬ ‫کرچبــرگ مکانــی بــرای کشــف جنبــه مــدرن لوکزامبــورگ اســت‪ .‬ایــن‬ ‫خانــه ســازه هــای باشــکوه شــرکت هایــی ماننــد بانــک ســرمایه گــذاری‬ ‫اروپــا و اتــاق بازرگانــی لوکزامبــورگ و همچنیــن مــوزه هنــر مــدرن ایــن‬ ‫شــهر اســت‪.‬‬ ‫کرچبــرگ همچنیــن محــل کافه هــا ‪ ،‬رســتوران هــا و مغــازه هــای شــیک‬ ‫اســت ‪ ،‬بنابرایــن در اینجــا می تــوان توقــف کمــرد تــا یــک شــب را در‬ ‫پایتخــت متنــوع لوکزامبــورگ لــذت بــرد‪.‬‬ ‫قلعه ویاندن‬ ‫ایــن قلعــه از نظــر موقعیــت مکانــی درســت در خــارج از شــهر لوکزامبــورگ ‪ ،‬در ویانــدن قــرار‬ ‫دارد ‪ ،‬امــا تــا مرکــز شــهر لوکزامبــورگ تنهــا یــک ســاعت مســافت دارد‪.‬‬ ‫قلعــه ویانــدن بــا شــکوه بیــن قــرن ‪ 11‬و ‪ 14‬ســاخته شــده اســت و در میــان بزرگتریــن‬ ‫اقامتگاههــای فئودالــی دوره گوتیــک در اروپــا قــرار دارد‪ .‬چشــمگیرترین قســمتهای قلعــه ‪،‬‬ ‫نمازخانــه و کاخهــای بــزرگ و کوچکــی اســت کــه بیــن اواخــر قــرن ‪ 12‬و نیمــه اول قــرن ‪13‬‬ ‫ســاخته شــده انــد‪ Château de Vianden .‬در ســال ‪ 1977‬مرمــت شــده اســت و بنــای‬ ‫خاطــره انگیــزی اســت کــه از اهمیــت زیــادی در لوکزامبــورگ برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫کلیسای جامع نوتردام‬ ‫کلیســای جامــع نوتــردام لوکزامبــورگ کــه بیــن ســالهای ‪ 1613‬و ‪ 1621‬توســط دســتور‬ ‫دینــی یســوعی ســاخته شــده اســت‪ .‬ســاختمان و بنایــی دیدنــی کــه گردشــگران ایــن‬ ‫شــهر تاریخــی بازدیــد ان را از دســت نمی دهنــد‪.‬‬ ‫بــه یــاد ماندنــی تریــن قســمت ایــن ســاختمان دروازه شــمالی الهــام گرفتــه از بــاروک‬ ‫اســت‪ .‬در داخــل ‪ ،‬کلیســای جامــع بــا شیشــه هــای رنگــی لوکــس و متعلــق بــه قــرن‬ ‫‪ 19‬و ‪ ، 20‬مجســمه هــای مــدرن و یــک مجســمه کوچــک مدونــا و کــودک در بــاالی‬ ‫محــراب تزئیــن شــده اســت‪ .‬گورهــای خانــواده ســلطنتی را مــی تــوان در دخمــه یافــت‬ ‫کــه توســط دو شــیر طراحــی شــده توســط اگوســت ترمونــت محافظــت مــی شــود‪.‬‬ ‫پل (تاریخی لوکزامبورگ) پاسرله‬ ‫‪ Passerelle‬پــل تاریخــی اســت کــه مناظــر زیبــا و پانورامایــی از شــهر لوکزامبــورگ را بــه‬ ‫بازدیــد کننــدگان ارائــه مــی دهــد‪ Passarelle .‬کــه بیــن ســالهای ‪ 1859‬و ‪ 1861‬توســط‬ ‫بــرادران وارینــگ (یــک شــرکت انگلیســی) ســاخته شــد ‪ ،‬مرکــز شــهر را بــه ایســتگاه راه‬ ‫اهــن جدیــد متصــل کــرد‪ Passerelle .‬کــه بــه عنــوان یــک پــل قدیمــی نیــز شــناخته‬ ‫شــده و از مکانهــای مــورد عالقــه گردشــگران اســت‪..‬‬ ‫ایــن پــل تاریخــی یکــی از مکانهــای دیدنــی اســت کــه گردشــگران شــهر لوکزامبــورگ‬ ‫بازدیــد از ان را از دســت نمی دهنــد و مــکان مناســبی اســت بــرای عکســهای یــادگاری‬ ‫مســافران لوکرامبــورگ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪30‬‬ صفحه 30 ‫موزه تاریخ شهر لوکزامبورگ‬ ‫مــوزه تاریــخ شــهر لوکزامبــورگ‪ ،‬تاریــخ هــزار ســاله شــهر لوکزامبــورگ را بــا دو‬ ‫نمایشــگاه دائمــی و موقــت بــه تصویــر مــی کشــد‪ .‬ایــن بنــا در ‪ 22‬ژوئن ‪ 1996‬تاســیس‬ ‫شــد و توســط معمــار لوکزامبورگــی کانــی لنتــز طراحــی شــد‪.‬‬ ‫مــوزه بــا موفقیــت‪ ،‬معمــاری باســتان را بــا پیشــینه مــدرن ترکیــب مــی کنــد‪ .‬از قــرن‬ ‫هفدهــم تــا نوزدهــم در چهــار خانــه مرمــت شــده نگهــداری مــی شــود کــه هنــوز اثــار‬ ‫باســتان شناســی مربــوط بــه قــرون وســطی را در خــود جــای داده اســت‪ .‬نمونــه هایــی از‬ ‫نحــوه ترکیــب ســاختمان هــای قدیمــی و انتظــارات بازدیدکننــدگان مــوزه ‪ ،‬نمــای شیشــه‬ ‫ای شــناور و باالبــر پانورامــا اســت کــه نمــای گســترده ای از همــه طبقــات را ارائــه مــی‬ ‫دهــد‪ .‬قفــس شیشــه ای عظیــم اسانســور تــا ‪ 65‬نفــر گنجایــش از بناهــای ســنگی در‬ ‫ســطح پاییــن و همچنیــن مناظــر منطقــه گرونــد ‪ Grund‬و فــات رام ‪ Rham‬در ســطح‬ ‫بــاال بــه شــهر میدهــد و مراحــل تاریــخ لوکزامبــورگ را طــی قــرن هــا نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ســرداب هــای طاقــی دار باســتانی کــه در اوایــل دهــه ‪ 1990‬در حیــن کار‬ ‫حفــاری کشــف شــده انــد مــورد توجــه اســت‪.‬‬ ‫طبقــات زیــر ســطح ورودی خیابــان‪ ،‬مجموعــه ای دائمــی از معمــاری و توســعه شــهر‬ ‫را نشــان مــی دهــد در حالــی کــه طبقــات فوقانــی مخصــوص نمایشــگاه هــای موقــت‬ ‫اســت‪ .‬یــک سیســتم چندرســانه ای کــه در سراســر ســاختمان گســترش یافتــه اســت ‪،‬‬ ‫تاریــخ شــهر را از جملــه توســعه فرهنگــی ‪ ،‬سیاســی و اجتماعــی ان مســتند مــی کنــد‪.‬‬ ‫پل ادولف‬ ‫پــل ادولــف پــل قوســی دو طبقــه در شــهر لوکزامبــورگ ‪ ،‬در جنــوب‬ ‫لوکزامبــورگ اســت‪ .‬ایــن پــل یــک مســیر یــک طرفــه بــرای ترافیــک جــاده‬ ‫ای در سراســر شــهر ‪ ،‬از بلــوار رویــال ‪ ،‬در ‪ ، Ville Haute‬بــه خیابــان ‪de la‬‬ ‫‪ ، Liberté‬در ‪ Gare‬فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫طــول عرشــه فوقانــی ان ‪ 153‬متــر اســت و دارای دو خــط ترافیــک‬ ‫جــاده ای و دو مســیر پیــاده روی اســت‪ .‬عرشــه پاییــن ان کــه در ســال‬ ‫‪ 2018‬افتتــاح شــد‪ ،‬در زیــر طبقــه فوقانــی معلــق اســت ‪ 154 ،‬متــر طــول‬ ‫دارد و دارای یــک مســیر دوچرخــه ســواری دو طرفــه اختصاصــی اســت بــه‬ ‫همــراه دسترســی بــرای اســتفاده از عابــر پیــاده‪.‬‬ ‫پــس از اتمــام مرحلــه ســوم ســاخت خــط یــک ترامــوا (‪ )City Tram Line‬در‬ ‫ســال ‪ 2020‬پیــش بینــی مــی شــود ‪ ،‬ایــن پــل ترافیــک دو طرفــه ترامــوا را‬ ‫در عرشــه باالیــی خــود حمــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫پــل ادولــف بــه نمایندگــی از اســتقالل لوکزامبــورگ بــه یــک نمــاد ملــی غیر‬ ‫رســمی و همچنیــن بــه یکــی از اصلــی تریــن جاذبــه های گردشــگری شــهر‬ ‫لوکزامبــورگ تبدیــل شــده اســت‪ .‬ایــن پــل توســط پل ســجورنه‪ ،‬فرانســوی‬ ‫و البــرت رودانــژ ‪ ،‬اهــل لوکزمبــورگ طراحــی شــده اســت و بیــن ســالهای‬ ‫‪ 1900‬تــا ‪ 1903‬ســاخته شــده اســت‪ .‬طــرح ان در هنــگام ســاخت‪ ،‬از پــل‬ ‫‪ Walnut Lane‬در فیالدلفیــا ‪ ،‬ایــاالت متحــده کپــی شــد‪.‬‬ ‫ایــن پــل بــه نــام دوک بــزرگ ادولــف ‪ ،‬کــه از ســال ‪ 1890‬تــا ســال ‪1905‬‬ ‫بــر لوکزامبــورگ ســلطنت کــرد‪ ،‬نامگــذاری شــد و اولیــن پادشــاهی بــود کــه‬ ‫ایــن عنــوان را بــه صــورت شــخصی بــدون اشــتراک بــا دیگــری بــر خــود‬ ‫داشــت‪ .‬اگرچــه اکنــون بیــش از ‪ 100‬ســال قدمــت دارد ‪ ،‬امــا مــردم شــهر‬ ‫لوکزامبــورگ از ان بــه عنــوان پــل جدیــد (‪ )Nei Bréck‬نیــز معــروف هســتند‪.‬‬ ‫«پــل قدیمــی» در ایــن مقایســه ‪ Passerelle‬اســت کــه بین ســالهای ‪1859‬‬ ‫و ‪ 1861‬ســاخته شــده اســت و پیشــتر نیــز بــه ان پرداختــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪31‬‬ صفحه 31 ‫معرفی شهرهای لوکرازمبورگ‬ ‫شکرا‪ ...‬ابراهیمی‬ ‫دیکیرش‬ ‫دیکیــرش نــام یــک شــهر و بخــش در کشــور لوکزامبــورگ اســت‪ .‬شــهر‬ ‫دیکیــرش در شــمال غربــی لوکزامبــورگ در کنــار رود زاور قــرار گرفتــه و مرکــز‬ ‫بخــش و اســتان دیکیــرش اســت‪ .‬نــام دیکیــرش از واژه دیت‪-‬کیــرش (‪Diet-‬‬ ‫‪ )Kirch‬بــه معنــی «کلیســای مــردم» امده اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت دیکیــرش در ســال ‪ ۲۰۱۸‬میــادی ‪ ۶۷۵۸‬نفــر اســت‪ .‬ایــن شــهر‬ ‫نخســتین شــهر در لوکزامبــورگ بــود کــه یــک محــدوده عابــران پیــاده در ان‬ ‫تشــکیل شــد (ســال ‪ .)۱۹۷۷‬در ایــن شــهر همچنیــن دو دبیرســتان وجــود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مــوزه ملــی تاریــخ نظامــی لوکزامبــورگ در شــهر دیکیــرش قــرار دارد کــه‬ ‫نشــان دهنده نقــش مهــم ایــن شــهر در تهاجــم اردن اســت‪ .‬تهاجــم اردن‬ ‫نبــرد بزرگــی بــود کــه در جنــگ جهانــی دوم روی داد‪ .‬لشــکر ‪ ۵‬پیــاده ایــاالت‬ ‫متحــده توانســت در شــب ‪ ۱۸‬ژانویــه ‪ ۱۹۴۵‬در ایــن محــل از رود زاور بگــذرد‪.‬‬ ‫امــروزه دیکیــرش محــل یکــی از شــش قــرارگاه شــهربانی دوک نشــین اعظــم‬ ‫در کشــور لوکزامبــورگ اســت‪.‬‬ ‫خــر از قدیــم و در بــاور عــوام‪ ،‬شــگون نما (نشــان و طلســم ضــد بدشــگونی)‬ ‫ایــن شــهر بــوده و هســت‪ .‬یــک فــواره بــه شــکل خــر در مرکــز شــهر‬ ‫دیکیــرش قــرار دارد و دســته کارنــاوال ایــن شــهر نیــز هــر ســاله بــا َعلَــم‬ ‫َخرن ِشــان حرکــت می کنــد‪.‬‬ ‫اشترناخ‬ ‫اشــترناخ شــهری اســت اســت در کانتونــی بــه همیــن نــام ‪ ،‬کــه بخشــی‬ ‫از منطقــه ‪ ، Grevenmacher‬در شــرق لوکزامبــورگ اســت‪ .‬ایــن شــهر در‬ ‫نزدیکــی مــرز بــا المــان قــرار دارد و قدیمــی تریــن شــهر (جمعیــت فعلــی‬ ‫‪ 5610‬نفــر) لوکزامبــورگ اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر در ســال ‪ 698‬توســط ســنت ویلیبــورد ‪ ،‬راهــب انگلیســی از‬ ‫ریپــون ‪ ،‬نورثومبریــا (در یورکشــایر شــمالی ‪ ،‬انگلیــس فعلــی) تاســیس شــد‪،‬‬ ‫کــه اولیــن اســقف اوترخــت شــد و بــرای مســیحی ســازی منطقــه فعالیــت‬ ‫می کــرد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان اســقف ‪ ،‬وی تــا زمــان مــرگ در ســال ‪ 739‬میــادی ‪ ،‬مســئول‬ ‫صومعــه اشــترناخ بــود‪ .‬بــه افتخــار وی اســت کــه مراســم معــروف رقــص‬ ‫اشــترناخ ســاالنه در شــهر برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫رودخانــه ســائر کــه از کنــار شــهر مــی گــذرد اکنــون مــرز بیــن لوکزامبــورگ‬ ‫و المــان را تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫ویــای رومــی در اشــترناخ (اثــاری کــه در ســال ‪ 1975‬دوبــاره کشــف شــد)‬ ‫مشــهور بــود کــه بزرگتریــن ســازه شــمال کــوه هــای الــپ بــود‪ .‬بعــدا ً ایــن‬ ‫بخــش از منتخــب تریــر (المــان کنونــی) بــود و توســط ایرمینــا (ایرمیــن) ‪،‬‬ ‫دختــر داگوبــرت دوم ‪ ،‬پادشــاه فرانــک هــا ‪ ،‬بــه ویلیبــورد اهــدا شــد‪.‬‬ ‫اشــترناخ همچنــان از خانــه شــارلمانی تحــت حمایــت ســلطنتی برخــوردار بــود‪.‬‬ ‫اگرچــه راهبــان بیــن ســالهای ‪ 859‬و ‪ 971‬توســط اســقف ترییــر بیــرون رانــده‬ ‫شــدند‪ ،‬و اگرچــه ســاختمانهای ویلیبــرورد در ســال ‪ 1017‬در اتــش ســوخت‪ ،‬امــا‬ ‫کلیســای رومانســک بــا برجهــای متقــارن خــود‪ ،‬تــا امــروز ارامــگاه ویلیبــرورد را در‬ ‫ســردابه خــود نگهــداری مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــا شــکوفایی منطقــه‪ ،‬اشــترناخ در اطــراف دیــواره هــای بیرونــی ابــی بــزرگ شــد و‬ ‫در ســال ‪ 1236‬بــه منشــور شــهری اعطــا شــد‪ .‬صومعــه شــهر در ســال ‪ 1737‬بــه‬ ‫ســبک بــاروک زیبــا بازســازی شــد‪ .‬در ســال ‪ 1794‬کلیســا را​​اخــراج کردنــد و از‬ ‫ایــن صومعــه بــه عنــوان کارخانــه چینــی ســازی اســتفاده کردنــد‪ .‬در ســال ‪ ،1797‬در‬ ‫پــی انقــاب فرانســه‪ ،‬راهبــان متفــرق شــدند و محتــوای صومعــه و کتابخانــه معــروف‬ ‫ان بــه حــراج گذاشــته شــد‪ .‬برخــی از نســخه هــای خطــی اولیــه کتابخانــه‪ ،‬ماننــد‬ ‫اناجیــل معــروف ‪ ، Echternach‬هــم اکنــون در کتابخانــه ملــی پاریــس موجــود اســت‪.‬‬ ‫در قــرن نوزدهــم ‪ ،‬یــک کارخانــه ظــروف چینــی در ابــراه تاســیس شــد و شــهر‬ ‫رو بــه زوال گذاشــت ‪ ،‬تــا اینکــه ظهــور راه اهــن باعــث زندگــی دوبــاره و هجــوم‬ ‫گردشــگران شــد‪.‬‬ ‫در مــاه هــای پایانــی جنــگ جهانــی دوم در اروپــا‪ ،‬در ‪ 16‬دســامبر ‪ ، 1944‬اشــترناخ‬ ‫بــه عنــوان جنوبــی تریــن نقطــه در جبهــه نبــرد تــاش نیروهــای ورماخــت المــان‬ ‫بــرای حملــه بــه متفقیــن بــرای پــس گرفتــن انتــورپ ‪ ،‬در طــول نبــرد برجســته ‪،‬‬ ‫عمــل کــرد‪ .‬ایــن شــهر در جنــگ جهانــی دوم بســیار اســیب دیــد امــا کامـ ً‬ ‫ا مرمــت‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫‪| 54‬راز شقایق| ‪32‬‬ ‫شماره ‪59‬‬ صفحه 32 ‫دیفردانژ‬ ‫دیفردانــژ شــهری در جنــوب غربــی کشــور لوکزامبــورگ اســت‪ .‬ایــن شــهر‬ ‫در بخــش اش‪-‬ســور‪-‬الزت ایالــت لوکزامبــورگ قــرار دارد‪ .‬مســاحت ایــن‬ ‫شــهر ‪ ۲۲.۱۸‬کیلومتــر مربــع می باشــد و در سرشــماری ســال ‪ ۲۰۱۱‬میــادی‬ ‫‪ ۲۰.۹۷۹‬نفــر جمعیــت بــا تراکــم ‪ ۹۵۰‬نفــر در هــر کیلومتــر مربع داشته اســت‪.‬‬ ‫دیفردانــژ از ‪ ۴‬اوت ســال ‪ ۱۹۰۷‬میــادی بــه عنــوان شــهر شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫اتلبروک‬ ‫اتلبــروک یــا اتلبـ ِرک یــک شــهرداری در اســتان دیکریــش کشــور دوک نشــین‬ ‫لوکزامبــورگ اســت کــه ‪ ۳۰.۸۶‬کیلومترمربــع مســاحت دارد و جمعیــت ان در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۱‬میــادی ‪ ۷۸۳۷‬نفــر بوده اســت‪.‬‬ ‫المــان اتلبــروک را در ‪ 10‬مــه ‪ 1940‬اشــغال کــرد‪ .‬نیروهــای امریکایــی بــرای‬ ‫اولیــن بــار در ‪ 11‬ســپتامبر ‪ 1944‬ایــن شــهر را ازاد کردنــد امــا المــان در ‪16‬‬ ‫دســامبر ‪ 1944‬ایــن شــهر را پــس گرفــت‪ .‬ژنــرال امریکایــی ‪George S. Patton‬‬ ‫در روز کریســمس ‪ 25 ،‬دســامبر ‪ ، 1944‬نیروهــای امریکایــی را در ازادی نهایــی‬ ‫اتلبــروک از اشــغال نــازی هــا هدایــت کــرد‪ .‬یکــی از میادیــن اصلــی اتلبــروک‬ ‫میــدان پاتــون نــام دارد و دقیقــاً در نقطــه ای از کــه المــان از حملــه بــه دره‬ ‫الــزت لوکزامبــورگ متوقــف شــده اســت و بــه تــاش خــود بــرای اشــغال‬ ‫مجــدد کشــور بــه طــور کلــی شکســت خــورده اســت واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ، 1954‬ایــن شــهر بــرای بزرگداشــت ژنــرال پاتــون و نیروهــای‬ ‫امریکایــی ‪ ،‬انگلیســی ‪ ،‬فرانســوی ‪ ،‬بلژیکــی و لوکزامبــورگ کــه در انجــا بــا او‬ ‫جنگیدنــد ‪ ،‬هــر ســال در ژوئیــه جشــن روز بزرگداشــت برگــزار مــی کنــد‪.‬‬ ‫گرونماخر‬ ‫گرونماخــر شــهری اســت در شــرق لوکزامبــورگ ‪ ،‬نزدیــک مــرز بــا المــان‪ .‬ایــن‬ ‫شــهر در ســاحل ســمت چــپ رودخانــه مــوزل ‪ ،‬در منطقــه زار قــرار دارد‪.‬‬ ‫در سرشماری سال ‪ 2018‬جمعیت این شهر ‪ 4،921‬نفر اعالم شد‪.‬‬ ‫رمیش‬ ‫رمیــش شــهری اســت در جنــوب شــرقی لوکزامبــورگ بــا ‪ 3،645‬نفــر جمعیــت‬ ‫(طبــق سرشــماری ســال ‪ .)2018‬ایــن شــهر مرکــز کانتــون رمیــش اســت‪.‬‬ ‫رمیــش در ســاحل ســمت چــپ رودخانــه مــوزل ‪ ،‬کــه بخشــی از مــرز بیــن‬ ‫لوکزامبــورگ و المــان را تشــکیل مــی دهــد ‪ ،‬قــرار دارد‪ .‬کمــون از نظــر مســاحت‬ ‫کوچکتریــن در لوکزامبــورگ بــه شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫در قــرن ‪ ، 5‬پــس از عقــب نشــینی نیروهــای رومــی ‪ ،‬شــهرک رومــی «ریماکوم»‬ ‫بــه تدریــج بــه «رمیــش» تبدیل شــد‪.‬‬ ‫در قــرن هشــتم پادشــاه فرانــک هــا ‪ ،‬پپیــن امــاک خــود «هــوف رمیــچ» را بــه‬ ‫صومعــه بندیکتیــن ســنت ماکســیمین در تریــر و ابــی پــروم واگــذار کــرد‪ .‬در‬ ‫ســال ‪ ، 882‬نرمانی هــا شــهرک را تخریــب کردنــد‪ .‬قطعاتــی از اســتحکامات‬ ‫شــهر قــرون وســطایی مربــوط بــه ســال ‪ ، 952‬ماننــد دروازه ســنت نیــکالس‪،‬‬ ‫هنــوز هــم قابــل مشــاهده اســت‪ .‬در اصــل دروازه شــهر‪ ،‬بــه حامــی مقــدس‬ ‫ماهیگیــران و دریانــوردان اختصــاص یافتــه اســت و امــروزه بــه عنــوان یــک‬ ‫اثــر ملــی ثبــت شــده اســت‪ .‬همچنیــن کلیســای دکانــال ‪ ،‬بــرج مســتطیل شــکل‬ ‫بــرج دفاعــی ســابق از قــرن ‪ 12‬اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1687‬اســتحکامات شــهر توســط ارتــش لوئــی چهاردهــم تخریــب‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1866‬اولیــن پــل بــر روی رود موســل ســاخته شــد‪ .‬پــس از تخریــب‬ ‫ان در جنــگ جهانــی دوم ابتــدا بــا ســاخت چوبــی جایگزیــن شــد ‪ ،‬ســپس در‬ ‫ســال ‪ 1958‬بــا پلــی کــه امــروزه پابرجاســت جایگزیــن شــد‪ .‬از زمــان کانــال‬ ‫ســازی ان در ســال ‪ ، 1964‬امــکان قایــق ســواری در طــول ســال در موســل‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪| 54‬راز شقایق| ‪33‬‬ ‫شماره ‪59‬‬ صفحه 33 ‫ویاندن‬ ‫ویانــدن شــهری درقســمت شــمال شــرقی لوکزامبــورگ ‪ ،‬بــا بیــش از ‪1800‬‬ ‫ســکنه اســت‪ .‬ایــن مرکــز کانتــون ویانــدن اســت کــه بخشــی از منطقــه‬ ‫دیکیــرش اســت‪ .‬ویانــدن روی رودخانــه ای‪ ،‬نزدیــک مــرز لوکزامبــورگ و‬ ‫المــان قــرار دارد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ، 2013‬شــهر ویانــدن ‪ ،‬کــه در شــرق کمــون قــرار دارد ‪ 1811 ،‬نفــر‬ ‫جمعیــت دارد‪ .‬ایــن شــهر بــا قلعــه ویانــدن معــروف اســت‪.‬‬ ‫ریشــه ویانــدن بــه دوران گالــو‪-‬روم زمانــی برمــی گــردد کــه قلعــه ای در محل‬ ‫قلعــه کنونــی وجــود داشــته اســت‪ .‬نــام اصلــی ویانــدن وییننســیس بــود‪ .‬ایــن‬ ‫دره در زمــان روم در بــاغ هــای انگــور پوشــیده شــده بــود ‪ ،‬اولیــن اشــاره‬ ‫تاریخــی بــه ویانــدن در ســال ‪ 698‬بــود کــه ســابقه هدیــه ای بــه شــکل یــک‬ ‫تاکســتان در مونتــه ویننــس ســاخته شــده توســط ســنت ایرمینــا بــه صومعــه‬ ‫اشــترناخ وجــود دارد‪.‬‬ ‫ویانــدن یکــی از قدیمــی تریــن منشــورهای اروپــا را دارد کــه در ســال ‪1308‬‬ ‫توســط فیلیــپ دوم ‪ ،‬شــمارش ویانــدن ‪ ،‬کــه خانــواده ناســائو‪-‬ویاندن از او‬ ‫برخاســته انــد ‪ ،‬اعطــا شــد‪.‬‬ ‫در قــرون وســطی ‪ ،‬صنعتگــران ویانــدن بــه دلیــل مهــارت هــای خــود بــه‬ ‫عنــوان دبــاغ ‪ ،‬پارچــه تــراش ‪ ،‬بافنــده ‪ ،‬بشــکه ســاز ‪ ،‬ســنگ تــراش ‪ ،‬قفــل‬ ‫ســاز و زرگــر شــناخته مــی شــدند‪ .‬در ســال ‪ ، 1490‬انهــا اصنافــی را بــرای‬ ‫تجــارت هــای مختلــف خــود ایجــاد کردنــد‪ .‬طــی ســالها پــرورش خــوک و‬ ‫چــرم ســازی بــا تاســیس دو کارخانــه چــرم ســازی در اواخــر قــرن نوزدهــم‬ ‫کــه ســرانجام در اواســط دهــه ‪ 1950‬تعطیــل شــد بــه صنعــت عمــده تبدیــل‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ایــن قلعــه بیــن قــرن یازدهــم و چهاردهــم ســاخته شــده اســت و بیشــتر تــا‬ ‫قــرن هجدهــم توســعه یافــت امــا بــا عزیمــت شــماری از لوکزامبورگی هــا‬ ‫بــه هلنــد و متــروک شــدن ان و نیــز بــه دلیــل اثــرات اتــش ســوزی و زلزلــه‪،‬‬ ‫بــه ارامــی خــراب شــد‪ .‬ضربــه اخــر در ســال ‪ 1820‬بــود کــه ویلیــام اول‬ ‫هلنــدی ان را بــه یــک تاجــر محلــی فروخــت کــه بــه نوبــه خــود محتویــات‬ ‫و ســنگ تراشــی ان را بــه صــورت قطعــه قطعــه فروخــت و ان را بــه یــک‬ ‫ویرانــه تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫چندیــن تــاش بــرای مرمــت وجــود داشــت امــا مشــکالت مالکیــت بــا‬ ‫مشــکل روبــرو شــد‪ .‬بــا ایــن وجــود ‪ ،‬نمازخانه ای کــه بخشــی از ان را تشــکیل‬ ‫می دهــد در ســال ‪ 1849‬توســط شــاهزاده هنــری هلنــدی بازســازی شــد‪.‬‬ ‫در طــی یکــی از بازدیدهــای خــود از شــهر‪ ،‬ویکتــور هوگــو در ســال ‪1871‬‬ ‫بــه مــدت ســه مــاه در قلعــه زندگــی کــرد‪ .‬تــا ســال ‪ ، 1977‬زمانــی کــه دوک‬ ‫دودالنژ‬ ‫دودالنــژ شــهری در جنــوب لوکزامبــورگ اســت‪ .‬ایــن چهارمیــن کمــون‬ ‫پرجمعیــت اســت کــه ‪ 19،734‬ســکنه دارد‪ .‬دودالنــژ نزدیکــی مــرز بــا فرانســه‬ ‫واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ، 2015‬شــهر دودالنــژ ‪ ،‬کــه در مرکــز کمــون قــرار دارد ‪19،734 ،‬‬ ‫نفــر جمعیــت دارد و ایــن شــهر را بــه ســومین شــهر پرجمعیــت لوکزامبــورگ‬ ‫تبدیــل مــی کنــد‪ .‬ایــن کمــون همچنیــن شــامل شــهر کوچکتــر بودرســبرگ ‪،‬‬ ‫در شــمال غربــی اســت‪ .‬مونــت ســن ژان ‪ ،‬نزدیــک بودرســبرگ ‪ ،‬ویرانــه هــای‬ ‫یــک قلعــه قــرون وســطایی را میزبانــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ Dudelange‬یــک شــهر مهــم صنعتــی اســت کــه از ســه روســتا و یــک کارخانه‬ ‫تولیــد فــوالد در ســال ‪ 1900‬رشــد کرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر تبدیــل بــه یــک مرکــز رســانه ای در لوکزامبــورگ نیز شــده اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر بــرج رادیــو ‪ ، Dudelange‬یــک فرســتنده رادیویــی و تلویزیونــی ‪،FM‬‬ ‫نیــز راه انــدازی شــد‪ .‬همچنیــن محــل مرکــز ملــی (‪، )de›audiovisuel (CNA‬‬ ‫یــک موسســه فرهنگــی کــه در ســال ‪ 1989‬تحــت حمایــت وزارت فرهنــگ‬ ‫بــه منظــور حفــظ تاســیس شــد در ایــن شــهر قــرار دارد‪ .‬ایــن مرکــز میــراث‬ ‫ســمعی و بصــری و عکاســی لوکزامبــورگ را تبلیــغ و بــه نمایــش می گــذارد‪.‬‬ ‫ایــن مرکــز میزبــان یــک ســینما بــا دو صفحــه نمایــش ‪ ،‬یــک رســتوران و‬ ‫یــک کتابخانــه متمرکــز بــر هنرهــای تجســمی اســت‪.‬‬ ‫دودالنــژ موفــق تریــن باشــگاه فوتبــال لوکزامبــورگ در چنــد وقــت اخیــر را‬ ‫نیــز داشــته اســت‪ Dudelange F91 .‬بیــن ســال هــای ‪ 2000‬تــا ‪ 2011‬موفــق‬ ‫بــه کســب ‪ 9‬عنــوان قهرمانــی ملــی شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪34‬‬ ‫بــزرگ ژان قلعــه را بــه ایالــت واگــذار کــرد‪ ،‬کارهــای گســترده ای کــه بیشــتر انهــا‬ ‫اکنــون بــه اتمــام رســیده اســت‪ ،‬انجــام گرفــت‪.‬‬ ‫از ویانــدن همچنیــن بــه عنــوان محــل نبردهــای متعــدد در جنــگ جهانــی دوم یــاد‬ ‫میشــود‪ .‬در نوامبــر ‪ 1944‬شــاهد درگیــری شــدیدی بیــن مقاومــت لوکزامبــورگ و‬ ‫نیروهــای المانــی بــود‪ .‬هنگامــی کــه امریکایــی هــا ازادی لوکزامبــورگ را بــه پایــان‬ ‫رســاندند‪ ،‬اخریــن مکانــی در لوکزامبــورگ بــود کــه در فوریــه ‪ 1945‬از دســت المانــی هــا‬ ‫ازاد شــد‪ .‬یادبــودی در غــرب شــهر ‪ ،‬مشــرف بــه قلعــه ‪ ،‬یــاداور ایــن نبــرد نهایــی اســت‪.‬‬ صفحه 34 ‫ویلتز‬ ‫ویلتــز شــهری اســت در شــمال غربــی لوکزامبــورگ ‪ ،‬پایتخــت کانتــون ویلتــز‪.‬‬ ‫ویلتــز در حاشــیه رودخان ـه ای بــه همیــن نــام واقــع شــده اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫در نبــرد بــزرگ ‪ ،‬نزدیــک بــه پایــان جنــگ جهانــی دوم ‪ ،‬یــک میــدان جنــگ‬ ‫بــود‪ .‬بســته بــه موقعیــت جبهــه‪ ،‬بــه عنــوان از یــک فــرودگاه هوایــی محلــی‬ ‫(در نزدیکــی روســتای نورتــراژ) توســط هــر دو طــرف درگیــری اســتفاده شــد‪.‬‬ ‫طبــق سرشــماری ســال ‪ ، 2014‬شــهر ویلتــز ‪ ،‬کــه در جنــوب کمــون واقــع‬ ‫شــده اســت ‪ 5449 ،‬نفــر جمعیــت داشــته اســت‪.‬‬ ‫نــام «ویلتــز» از یــک کلمــه ســلتیک بــه معنــی «بــر روی نهــر» امــده اســت‪.‬‬ ‫در ابتــدا ویلتــز محــل ســکونت ســلت هــا بــود و اولیــن بــار در ســال ‪ 764‬م‬ ‫نــام ان در تاریــخ ثبــت شــد‪ .‬ویلتــز نــام خــود را بــه عنــوان شــهر در ســال‬ ‫‪ 1240‬دریافــت کــرد‪ .‬شــهری کــه از قدیمــی تریــن هــا در لوکزامبــورگ بــه‬ ‫شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫یکــی از اصلــی تریــن ویژگــی هــای ایــن شــهر قلعــه ‪ Wiltz‬اســت کــه متعلــق‬ ‫بــه کنــت هــای ســابق ‪ Wiltz‬بــوده اســت‪ .‬ایــن قلعــه کــه در ‪ 600‬هکتــار (‪2.4‬‬ ‫کیلومتــر مربــع) چمنــزار و بــاغ واقــع شــده اســت ‪ ،‬صدهــا اتــاق را در خــود‬ ‫جــای داده اســت‪ .‬ســاخت قلعــه در ســال ‪ 1727‬بــه پایــان رســید و کنــت در‬ ‫ســال ‪ 1793‬درگذشــت‪.‬‬ ‫ایــن قلعــه از ‪ 1851‬تــا ‪ 1950‬بــه عنــوان مدرســه خصوصــی دختــران فعالیــت‬ ‫مــی کــرد و پــس از ان بــه خانــه بازنشســتگی تبدیــل شــد‪ .‬صنعتــی شــدن‬ ‫ویلتــز در اواخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن ‪ 20‬توســط صنایــع چــرم ‪،‬‬ ‫متعلــق بــه اعتمــاد ادلــر و اوپنهایمــر ‪ ،‬پیشــرفت کــرد‪.‬‬ ‫در طــول جنــگ جهانــی دوم ‪ ،‬لوکزامبــورگ در ‪ 10‬مــه ‪( 1940‬اولیــن روز نبــرد‬ ‫فرانســه) اشــغال شــد‪ .‬در ‪ 31‬اگوســت ‪ ، 1942‬اعتصــاب عمومــی در ویلتــز‬ ‫اغــاز شــد‪ ،‬کــه در سراســر کشــور گســترش یافــت‪.‬‬ ‫در ‪ 16‬دســامبر ‪ ، 1944‬ورماخــت بــه طــور شــگفت انگیــزی حملــه اردن را‬ ‫اغــاز کــرد‪ .‬نورمــن‪ ،‬فرمانــده لشــکر ‪ 28‬پیــاده نظــام و کارکنانــش بــا نزدیــک‬ ‫شــدن المانهــا ویلتــز را تــرک کردنــد‪ .‬در عصــر روز ‪ 19‬دســامبر ‪ ،‬پــس از‬ ‫درگیــری ‪ ،‬اخریــن امریکایــی هــا ویلتــز را تــرک کردنــد‪.‬‬ ‫در ژانویــه ‪ ، 1945‬ویلتــز پــس از درگیریهــای فشــرده توســط نیروهــای‬ ‫امریکایــی ازاد شــد‪.‬‬ ‫ویلتــز پــس از جنــگ بــه عنــوان شــهرک شــهید نامگــذاری شــد‪ .‬یــک بنــای‬ ‫یادبــود بــه نمایندگــی از یــک فانــوس دریایــی بــرای بزرگداشــت قربانیــان‬ ‫ســرکوب متعاقــب اعتصــاب عمومــی ‪ 1942‬ســاخته شــد‪.‬‬ ‫ویلتــز یــک مرکــز ارام شــهری دارد‪ .‬یــک ســالن موســیقی در فضــای بــاز بــا گروههای‬ ‫موســیقی و نمایــش هــای موســیقی کالســیک وجــود دارد کــه بــه طــور معمــول هــر دو‬ ‫هفتــه برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا تماشــای تپــه در ســالن موســیقی‪ ،‬بزرگتریــن دریاچــه کشــور در ‪Esch-sur-Sure‬‬ ‫مشــاهده مــی شــود کــه در حــدود ‪ 20‬کیلومتــری ان واقــع شــده اســت‪ .‬یــک «قطــار‬ ‫جــاده ای» توریســتی چنــد کالســکه محلــی بازدیدکننــدگان را هــر ســاعت بــه اطــراف‬ ‫روســتا و اطرافــش مــی بــرد‪ .‬یــک زمیــن تمریــن بیــن المللــی فوتبــال نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫در قلــب ویلتــز بــا یــک تانــک جنــگ جهانــی دوم کــه در میــدان اصلــی پــارک شــده‬ ‫اســت ‪ ،‬چیزهــای زیــادی بــرای دیــدن وجــود دارد‪ .‬در تابســتان بــرای گذرانــدن شــب‬ ‫مزرعــه محلــی وجــود دارد کــه بــرای عالقمنــدان بــه موســیقی و گردشــگران مــکان بــه‬ ‫یادمانــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ویلتــز مرکــز اصلــی جنبــش پیشــاهنگی بیــن المللــی اســت‪ .‬اردوگاه هــا و ســاختمانهای‬ ‫پیشــاهنگی بســیاری در اطــراف شــهر وجــود دارد‪ .‬بنــای یادبــود بیــن المللــی ‪Scouting‬‬ ‫‪ ، One Penny‬اختصــاص داده شــده بــه رابــرت بادن‪-‬پــاول ‪ ،‬در ویلتــز واقــع شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در نزدیکــی ویلتــز ‪ ،‬بــر روی تپــه ای مشــرف بــه شــهر ‪ ،‬بــارگاه مقــدس بانویــی بــه‬ ‫نــام فاتیمــا وجــود دارد کــه محــل زیــارت ســاالنه در روز معــراج اســت‪ .‬بــه طــور خاص‬ ‫بســیاری از مــردم پرتغــال را کــه بخــش قابــل توجهــی از جمعیــت لوکزامبــورگ را‬ ‫تشــکیل مــی دهنــد ‪ ،‬جــذب مــی کنــد‪.‬‬ ‫جشــنواره ویلتــز ‪ ،‬جشــنواره موســیقی و هنرهــای نمایشــی ‪ ،‬هــر تابســتان در ایــن‬ ‫شــهر برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪35‬‬ صفحه 35 ‫مناطق دیدنی لوکزامبورگ‬ ‫دره موسل (موزل)‬ ‫ایــن دره بــا وســعت ‪ ۴۲‬کیلومتــر از واســربیلیگ تــا شــینگن گســترده شــده و در‬ ‫ایــن دره و رودخانــه میــان ان‪ ،‬روســتاهای کوچــک‪ ،‬مــزارع و کارخانه هــای تولیــدات‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬دیــده می شــود‪ .‬شــینگن بــه دلیــل توافقنامــه شــینگن شــهرت فراوانــی‬ ‫دارد و قرن هاســت کــه افــراد عالقه منــد بــه گردشــگری طبیعــت را به ســوی خــود‬ ‫جــذب می کنــد‪ .‬هرکــدام از روســتاهای ایــن دره دارای زیبایــی منحصربه فــرد بــوده‬ ‫و رســتوران های مختلفــی در انجــا ســاخته شــده اند‪ .‬ازجملــه روســتاهای ایــن‬ ‫منطقــه عبارت انــد از رمرچــن‪ ،‬رمیــش‪ ،‬گریولدانــگ‪ ،‬ایهــن و ماختــوم‪ .‬در ایــن دره‬ ‫باغ هــای ســیب‪ ،‬مســیرهای پیــاده روی‪ ،‬ورزش هــای ابــی‪ ،‬قایق هــای تفریحــی و‬ ‫تاریــخ غنــی‪ ،‬موجــود اســت‪.‬‬ ‫مولترال‬ ‫ایــن منطقــه لوکزامبــورگ بــه دلیــل سرســبزی‪ ،‬ســوئیس کوچــک نامیــده‬ ‫می شــود‪ .‬در اولیــن نــگاه صخره هــای ســنگی ان نظــر شــما را جلــب می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن صخره هــا قابــل توصیــف نیســتند امــا پــس از دیــدن به راحتــی ان هــا‬ ‫را فرامــوش نخواهیــد کــرد‪ .‬اشــترناخ شــهر مهــم ایــن منطقــه اســت‪.‬‬ ‫رســتوران های ایــن منطقــه‪ ،‬بخصــوص در دره ســور‪ ،‬غذاهــای خوشــمزه ای‬ ‫طبــخ می کننــد و ازجملــه محصــوالت ایــن منطقــه می تــوان لیکــور‪ ،‬عســل و‬ ‫پنیــر را نــام بــرد‪ .‬اگــر کوه نــورد هســتید می توانیــد در زمین هــا‪ ،‬جنگل هــا‬ ‫و صخره هــای ایــن منطقــه کــه ‪ ۱۱۲‬کیلومتــر وســعت دارد‪ ،‬پیــاده روی و‬ ‫کوه پیمایــی کنیــد‪ .‬اگــر در ایــن زمینــه تجربــه نداریــد می توانیــد از مناطــق‬ ‫هموارتــر ان دیــدن کنیــد‪.‬‬ ‫اردنز‬ ‫ایــن منطقــه کــه در تضــاد کامل بــا مناطق مســطح اطــراف شــهر لوکزامبــورگ قرار‬ ‫دارد‪ ،‬منطقــه ای اســت کــه در ان می توانیــد از جنگل هــای مســطح‪ ،‬صخره هــای‬ ‫شــیب دار‪ ،‬تپه هــای جنگلــی و دهکده هــای پنهــان لــذت ببریــد‪ .‬چشــم اندازهای‬ ‫زیبــا و شــگفت انگیز ایــن منطقــه در کنــار قلعه هــا و اســتحکامات تاریخــی‬ ‫متعــدد‪ ،‬زیبایــی ان را دوچنــدان کرده انــد‪ .‬یکــی از زیباتریــن شــهرهای واقــع‬ ‫شــده در ایــن منطقــه‪ ،‬شــهر ویلتــز (‪ )Wiltz‬اســت کــه بــه خاطــر تئاتــر روبــاز و‬ ‫فســتیوال موســیقی اش شــهرت دارد‪.‬‬ ‫از دیگــر دیدنی هــای ایــن شــهر می تــوان بــه مــوزه ی ‪ Battle of the Bulge‬اشــاره‬ ‫کــرد کــه در قصــر ویلتــز قــرار دارد‪ .‬مــوزه و بنــای یادبــود ‪ Patton‬در شــهر اتلبروک‬ ‫(‪ )Ettelbruck‬یکــی دیگــر از موزه هــای لوکزامبــورگ اســت کــه بــا موضــوع جنــگ‬ ‫جهانــی دوم فعالیــت می کنــد‪.‬‬ ‫یکــی از روســتاهای دیدنــی منطق ـه ی اردنــس‪ ،‬روســتای زیبــای ‪ Clervaux‬اســت‬ ‫کــه عــاوه بــر چش ـم اندازهای زیبــای طبیعــی و دره هــای کوچــک و بــزرگ‪ ،‬یــک‬ ‫صومعـه ی بندیکتــی به نــام ســنت موریــس (‪ )St. Maurice‬و ســنت مــور (‪)St. Maur‬‬ ‫دارد کــه در ســال ‪ ۱۹۱۰‬بــه ســبک ‪ Romanesque-Burgundian‬ساخته شــده اند‬ ‫و مشــرف بــه دره قــرار دارنــد‪ .‬در اطــراف ایــن صومعه هــا نمایشــگاه هایی بــا‬ ‫موضــوع زندگــی رهبانــی و ایین هــای عشــای ربانــی برپــا شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪36‬‬ صفحه 36 ‫الرشت‬ ‫الرشــت (‪ )Larochette‬کــه دقیقــاً در مرکــز لوکزامبــورگ قــرار دارد می توانیــد‬ ‫اقامــت گاه اصلــی شــما در طــول ســفر باشــد‪ .‬ایــن شــهر کــه بیــن دو رودخانــه‬ ‫قــرار گرفتــه دارای خانه هایــی بــا ســقف های شــیروانی اســت کــه در پاییــن‬ ‫یــک قلعــه قرون وســطایی بــه نــام ‪ Maison de Crehange‬قــرار دارنــد‪ .‬اگــر‬ ‫در ایــن شــهر اقامــت داشــتید از کافــه و رســتوران های ان دیــدن کنیــد‪ .‬پــس از‬ ‫دیــدن از مناطــق مختلــف دوبــاره بــه ایــن منطقــه بازخواهیــد گشــت‪.‬‬ ‫بورگلینستر‬ ‫در هنــگام رفتــن بــه الرشــت می توانیــد در ایــن شــهر (‪ )Bourglinster‬توقــف‬ ‫نمــوده‪ ،‬از قصــر ان دیــدن کــرده و شــام یــا یــک اسپرســو‪ ،‬میــل کنیــد‪ .‬ایــن‬ ‫قصــر در یــک قلعــه قدیمــی متعلــق بــه قــرن ‪ ۱۲‬قــرار دارد‪ .‬در ایــن مــکان‬ ‫نمایش هایــی اجــرا خواهــد شــد‪ .‬در هــر طــرف ایــن قلعــه دو رســتوران قــرار‬ ‫دارد‪ La Distillerie ،‬و ‪ Brasserie Côté Cour‬کــه طراحــی زیبایشــان بــا قلعــه‬ ‫هماهنــگ بــوده و غذاهــای خوشــمزه ای ســرو می کننــد‪.‬‬ ‫صخره های قرمز‬ ‫ایــن منطقــه نــام خــود را از صخره هــای قرمــز گرفته انــد کــه باعــث شــکوفایی‬ ‫صنعتــی لوکزامبــورگ شــده اســت‪ .‬ایــن منطقــه کــه افــراد محلــی ان را ‪Terres‬‬ ‫‪ Rouges‬می نامنــد‪ ،‬در حــال حاضــر تکنولــوژی جدیــد را بــا تکنولــوژی ســنتی‬ ‫ادغــام می کنــد تــا نیازهــای صنعتــی کشــور را فراهــم اورد‪ .‬ایــن منطقــه دارای‬ ‫ســه شــهر مهــم اســت‪ :‬دیفردانــگ‪ ،‬اشــور الــزت و دودالنــگ‪ .‬هرکــدام از ایــن‬ ‫شــهرها دارای فرهنــگ غنــی بــوده و فســتیوال های صخــره ای‪ ،‬تئاترهــای‬ ‫خیابانــی و کنســرت های مختلــف در انجــا اجــرا می شــود‪ .‬بــا مراجعــه بــه مرکــز‬ ‫توریســتی ‪ Rockhal‬می توانیــد دربــاره تغییــرات اعمــال شــده بــه ایــن منطقــه‬ ‫اطالعاتــی کســب نماییــد‪ .‬اگــر بــه همــراه خانــواده بــه ایــن نقطــه ســفر می کنیــد‬ ‫از پــارک مرویلوکــس در بتمبــورگ دیــدن کنیــد‪ .‬فرزنــدان شــما مطمئنـاً از دیــدن‬ ‫میمون هــا‪ ،‬کروکودیــل هــا‪ ،‬طوطــی و زیبایی هــای پــارک‪ ،‬لــذت خواهنــد بــرد‪.‬‬ ‫رومالنگ‬ ‫ایــن شــهر قدیمــی معدنــی (‪ )Rumelange‬در منطقــه صخره هــای قرمز‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ .‬جاذبــه اصلــی ایــن منطقــه مــوزه ملــی معــدن کاری‬ ‫اســت کــه یکــی از جاذبه هــای گردشــگری جهــان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه بــه شــما اجــازه می دهــد کــه در تونل هــای قدیمــی معــدن‬ ‫راه رفتــه و یــک قطــار قدیمــی معــدن را برانیــد‪ .‬ایــن شــهر در جنــگل‬ ‫دره کایــل قــرار گرفتــه و مســیرهای مختلفــی در ان وجــود دارد کــه‬ ‫می تــوان در ان پیــاده روی یــا دوچرخه ســواری نمــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪37‬‬ صفحه 37 ‫پارک طبیعت اپر شور ‪Upper Sûre‬‬ ‫ایــن منطقــه کــه “منطقــه ابــی” لوکزامبــورگ نامیــده می شــود بــا داشــتن یــک‬ ‫دریاچــه ‪ ۳۶۰‬درجــه نمونــه ای از گردشــگری پایــدار محســوب می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫پــارک بــه دلیــل توســعه گردشــگری‪ ،‬فرهنــگ‪ ،‬محافظــت از محیط زیســت و‬ ‫پیشــرفت های اجتماعــی اقتصــادی‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۱۰‬جایــزه ‪ EDEN‬را دریافــت‬ ‫نمــود‪ .‬گردشــگران بســیاری بــرای تمــدد اعصــاب و ارامــش بــه ایــن مــکان‬ ‫زیبــا ســفر مــی کننــد‪.‬‬ ‫بیشــتر تفریحــات ایــن منطقــه بــه تاریــخ‪ ،‬فرهنــگ و جنبه هــای طبیعــی ایــن‬ ‫منطقــه مربــوط هســتند‪.‬‬ ‫لوکزامبورگ غربی‬ ‫اگــر در ایــن ســفر‪ ،‬توریســت خــود رانندگــی کــرده و بخواهــد مســیرهای‬ ‫لوکزامبــورگ را بشناســد می توانــد از مســیر دره ‪ Eisch‬در لوکزامبــورگ غربــی‬ ‫دیــدن کنــد‪ .‬ایــن مســیر کــه بــه جنــگل منتهــی می شــود از دو طــرف توســط‬ ‫شــهرهای ارلــون و ایتلبــروک‪ ،‬احاطــه شــده اســت‪ .‬گردشــگران در ایــن مســیر از‬ ‫چندیــن قلعــه عبــور می کننــد کــه برخــی خرابه هــای قصرهــای قدیمــی و برخــی‬ ‫عمــارت هــای زیبــا هســتند‪ .‬می تــوان در انســمبورگ توقــف نمــوده و در میــان‬ ‫باغ هــای زیبــای انجــا از قصــر ان دیــدن کــرد‪ .‬همچنیــن می تــوان از قصــر‬ ‫قرون وســطایی هالنفلــز دیــدن کــرد‪.‬‬ ‫قلعه بوفورت‬ ‫بوفــورت در فالتــی در منطقـه ی ‪ Mullerthal‬قــرار دارد و بــه خاطــر قلعـه ی قــرن‬ ‫دوازدهمـی اش شــهرت دارد‪ .‬ایــن قلعـه ی زیبــا بــه همراه یــک کلیســای نئوگوتیک‬ ‫از مهم تریــن جاذبه هــای گردشــگری لوکزامبــورگ هســتند‪ .‬بــا وجــود اینکــه‬ ‫بســیاری از بخش هــای قلعــه قابــل ســکونت نیســت‪ ،‬امــا زیبایــی و جذابیــت ان‬ ‫ارزش دارد کــه بــه ایــن منطقــه ســفر کنیــد‪ .‬بــرای اینکــه چشـم اندازهای زیبایــی‬ ‫از محیــط اطــراف را تماشــا کنیــد‪ ،‬از مســیرهای پیــاده روی مختلــف عبور کنیــد‪ .‬این‬ ‫مســیرها بــه تپه هــای جنگلــی می رســند کــه منظره هــای زیبایــی از صخره هــا‬ ‫و طبیعــت اطــراف را بــه نمایــش می گذارنــد‪.‬‬ ‫دیوارهای کرنیش‬ ‫دیوارهــای باشــکوه کورنیــش در لوکزامبورگ ســیتی را «زیباتریــن بالکــن اروپــا»‬ ‫می نامنــد کــه گرداگــرد شــهر قدیمــی را در دره ی رودخانــه ی پایین دســت فــرا‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬اینجاســت کــه شــما دروازه ی عظیــم گرانــد متعلــق بــه ســال‬ ‫‪ 1632‬را خواهیــد یافــت‪ .‬خاک ریزهــای ان نشــان از خانه هــا و پناهگاه هــای‬ ‫متعــدد اشــراف و همین طــور دِیــر باســتانی دومینیکن هــا و کلیســای ســن مایکلز‬ ‫(‪ 987‬پــس از میــاد) دارد‪ .‬در ایــن منطقــه‪ ،‬یــک دســته ی بــزرگ از ســاختمان ها‬ ‫را در کنــار کلیســا و صومعــه ی باســتانی نویمونســتر (‪ )Neumünster‬خواهیــد‬ ‫دیــد‪ ،‬همــراه بــا راهــروی سرپوشــیده ی قــرن هفدهمــی لیمــوژ (‪.)Limoges‬‬ ‫ســاختمان های مجــاور‪ ،‬بخشــی از بیمارســتان باســتانی «ســنت جــان» بــوده کــه‬ ‫توســط امپراتــور هِنــری هفتــم‪ ،‬کنــت لوکزامبــورگ‪ ،‬در ‪ 1309‬بنــا شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪38‬‬ صفحه 38 ‫جایگاه گیوم دوم‬ ‫جایــگاه گیــوم در لوکزامبورگ ســیتی‪ ،‬یکــی از بزرگ تریــن فضاهــای بــا ِز‬ ‫شــهری اســت کــه پیــش از ایــن صومعــه ی فرانسیســکن ها در انجــا‬ ‫وجــود داشــته امــا بعدهــا بــه یــک محــل رفت وامــد بــدل شــده اســت‪ .‬در‬ ‫مرکــز ایــن مجموعــه‪ ،‬مجســمه ی ویلیــام دوم‪ ،‬پادشــاه هلنــد و دوک بــزرگ‬ ‫لوکزامبــورگ را ســوار بــر اســب می بینیــد‪ .‬همچنیــن تــاالر زیبــای شــهر‬ ‫و شــیرهای معــروف «تریمونــت» (‪ )Trémont‬را خواهیــد یافــت‪ .‬در همــان‬ ‫حوالــی‪ ،‬خانـه ی قــرن شــانزدهمی «راویــل» بــا نمــای چشـم نواز بیرونـی اش‪،‬‬ ‫بالکــن حفاظــت شــده و پلــکان مارپیــچ خودنمایــی می کنــد‪ .‬غیــر از این هــا‬ ‫می تــوان بــه برجــک اســپانیایی اشــاره کــرد کــه از بــاالی ان‪ ،‬مناظــر‬ ‫دل انگیــزی از حوم ـه ی فافنتــال (‪ )Pfaffenthal‬و جایــگاه ســواره نظام ووبــن‬ ‫(‪ )Vauban‬مشــاهده خواهیــد کــرد‪ .‬نقط ـه ی جالــب توجــه دیگــر‪ ،‬کاخ دوک‬ ‫بــزرگ اســت‪ :‬یــک بنــای باشــکوه رنسانســی متعلــق بــه ‪ 1572‬کــه در تمــام‬ ‫ماه هــای تابســتان بــه روی تورهــای گردشــگری بــاز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫موزه تاریخ و هنر‬ ‫اگــر قــرار باشــد لوکزامبورگ ســیتی را بــر اســاس کیفیــت موزه هایــش‬ ‫قضــاوت کنیــم‪ ،‬بــدون توجــه بــه ایــن نکتــه کــه لوکزامبــورگ یکــی از‬ ‫دیدنــی‬ ‫تاریخی تریــن مکان هــای اروپاســت‪ ،‬قطعــاً در فهرســت شــهرهای‬ ‫ِ‬ ‫ایــن قــاره رتبــه ی بســیار باالیــی بــه ان می دهیــم‪ .‬در صــدر ایــن موزه هــا‪،‬‬ ‫مــوزه ی ملــی تاریــخ و هنــر قــرار دارد‪ .‬در ناحیـه ی تاریخی بــازار ماهی فروشــان‬ ‫(مرکــز قدیمــی شــهر) اشــیاء هنــری‪ ،‬یافته هــای باستان شناســی‪ ،‬اســباب و‬ ‫اثاثیــه‪ ،‬ابــزاراالت‪ ،‬ســکه‪ ،‬ســاح و اســنادی را در خــود جــای داده انــد کــه بــا‬ ‫تاریــخ ایــن کشــور درامیختــه شــده و در یــک بنــای نوســاز و جــذاب گــرد‬ ‫امــده اســت‪ .‬در ایــن مــوزه تاکیــد خاصــی روی دوره ی گالیک‪-‬رومــی وجــود‬ ‫دارد و ویترین هــا نمایش دهنــده ی زندگــی هنــری‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬مذهبــی و فکــری‬ ‫اهالــی لوکزامبــورگ از قــرون ‪ 16‬و اوایــل قــرن بیســتم می باشــد‪ .‬بخــش هنــر‬ ‫معاصــر نیــز بســیار دیدنــی اســت؛ جایــی کــه بــا اثــار هنرمنــدان بــزرگ قــرن‬ ‫بیســتم اراســته شــده اســت‪.‬‬ ‫دهکده و قلعه بورشاید‬ ‫بورشــاید (‪ )Bourscheid‬نــام یکــی دیگــر از مناطــق کوچــک امــا کامــا‬ ‫دیدنــی و توریســتی موجــود در ســرزمین هــای مرتفــع فالتــی کشــور کوچک‬ ‫لوکزامبــورگ اســت‪ .‬بــرای رســیدن بــه دهکــده بورشــاید مــی تــوان از راه‬ ‫هــای مختالفــی اســتفاده کــرد کــه در هــر کدامشــان یکســری از جذابیــت‬ ‫هــای طبیعــی و همچنیــن دهکــده هــای کوچــک و دوســت داشــتنی بــر ســر‬ ‫راهتــان قــرار خواهــد داشــت‪ .‬در ایــن دهکــده یــک قلعــه باســتانی بــه‬ ‫نــام قلعــه بورشــاید نیــز وجــود دارد کــه قدمــت ان مربــوط بــه ســده دهــم‬ ‫میــادی اســت و خوشــبختانه هــم بازدیــد از ان بــرای گردشــگران کامــا‬ ‫رایــگان اســت و هــم از جملــه بناهــای تخریــب شــده و یــا در حــال تخریــب‬ ‫صنعــت توریســم کشــور لوکزامبــورگ بحســاب نمــی ایــد و مــی تــوان بــا‬ ‫کمــی حوصلــه و بازدیــد از بخــش هــای مختلــف ایــن قلعــه‪ ،‬حســابی از‬ ‫تماشــای مناظــر و جذابیــت هــای نهفتــه شــده در ایــن دژ تاریخــی لــذت‬ ‫بُِــرد‪.‬‬ ‫ناگفتــه نمانــد کــه بازدیــد از قلعــه بورشــاید در تاریکــی هــوا از حــس و حــال‬ ‫منحصــر بــه فــرد تــری برخــوردار اســت؛ زیــرا همانطــور کــه گفتیــم ایــن‬ ‫قلعــه از ســوی مســئوالن کشــور لوکزامبــورگ نــه تنهــا فرامــوش نشــده‬ ‫اســت‪ ،‬بلکــه مــورد مرمــت و بازســازی طــب مراحــل مختلفــی نیــز واقــع‬ ‫شــده و تمــام بخــش هــای درونــی و بیرونــی ان بــه طــرز چشــم نــوازی‬ ‫بــا المــپ هــای رنگــی تزئیــن شــده اســت کــه همیــن امــر ســبب نمایــی‬ ‫جــذاب در دل تاریکــی حاکــم بــر دهکــده بورشــاید در شــب هــای جــذاب‬ ‫لوکزامبــورگ خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪39‬‬ صفحه 39 ‫حمام های موندورف و موسل‬ ‫منطقـه ی مــوزل یــا موســل بیش تـ ِر بخــش شــرقی کشــور را تشــکیل داده اســت و‬ ‫بــا سراشــیبی های دو طــرف رود زیبــای مــوزل‪ ،‬منظــره ی چش ـم نوازی ایجــاد کــرده‬ ‫اســت‪ .‬روســتاهای متعــدد ایــن منطقــه در کنــار ســاحل مــوزل‪ ،‬جاذب ـه ای باســتانی‬ ‫و محــل جالبــی بــرای کاوش انــد‪ .‬ایــن روســتاها را بــه دلیــل غذاهــای متنوعشــان‬ ‫می شناســند کــه از محصــوالت ارگانیــک محلــی تهیــه می شــود‪.‬‬ ‫مــوزل هم چنیــن مــکان موردعالقــه ی رومی هــا بــوده و بــه همیــن علــت بقایــای‬ ‫باســتانی زیــادی را می تــوان در سراســر ایــن ناحیــه پیــدا کــرد‪ .‬یکــی از شــهرهایی‬ ‫کــه نبایــد از دســت داد‪ ،‬مونــدورف لــو بــن (فرانســوی‪ :‬بــه معنــای حمام هــای‬ ‫مونــدورف) اســت‪ :‬شــهری کوچــک کــه چشــمه های ابگــرم ان دارای شــهرت‬ ‫جهانــی هســتند‪ .‬یکــی از تازه تریــن جاذبه هــای گردشــگری ان نیــز «‪Mondorf le‬‬ ‫‪ »Domaine Thermal‬اســت‪ ،‬مجموعــه بــزرگ ابگــرم کــه یــک مرکــز بهداشــت و‬ ‫ســامت‪ ،‬کلوپ هــای ورزش و ســرگرمی و هتــل را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫تاسیســات گرمایــی ایــن مجموعــه از چشــمه های ابگرمــی تغذیــه می شــوند‬ ‫کــه اب معدنــی ‪ 24‬درجــه ســانتی گراد فراهــم می کنــد و دارای خــواص درمانــی‬ ‫و پزشــکی اســت‪ .‬پــس از ان‪ ،‬راه خــود را بــه ســمت پــارک مونــدورف کــج کنیــد‪:‬‬ ‫مجموع ـه ی بزرگــی از درختــان‪ ،‬بوته زارهــا و درختچه هــای گل‪ .‬از نقــاط مهــم دیگــر‬ ‫در ایــن منطقــه‪ ،‬کلیســای قــرن هجدهمــی «س ـن مایکلز» بــا اثاثیــه و فرســکوهای‬ ‫جالــب ان‪ ،‬قلعــه ی رومــی کوچکــی کــه در قــرون وســطی بــه یــک مــکان دنــج و‬ ‫خلــوت تبدیــل شــد و خانه هــای زیبــا بــه ســبک ارنــوو (‪ )Nouveau‬هســتند‪.‬‬ ‫پارک ملی سورباال‬ ‫ایــن پــارک‪ ،‬مکانــی عالــی بــرای گــذران اوقــات فراغــت و انجــام ورزش هــای ابــی‬ ‫اســت؛ هم چنیــن بــه دلیــل حیــات وحــش و اکوتوریســم ان از اهمیــت زیــادی‬ ‫برخــوردار اســت‪ .‬انــواع تورهــای پیــاده‪ ،‬چــه بــا راهنمــا و چــه شــخصی‪ ،‬از تورهــای‬ ‫ســیاحتی و تفریحــی گرفتــه تــا جمع هــای حرفــه ای در اطــراف دریاچــه مشــاهده‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫گــذرگاه جالبــی نیــز بــه تازگــی ایجــاد شــده کــه تــور قایق هــای خورشــیدی را‬ ‫در امتــداد ســد ارائــه می دهــد‪ .‬از جملــه فعالیت هــای دیگــر ایــن منطقــه عبــارت‬ ‫اســت از ماهیگیــری‪ ،‬شــنا‪ ،‬قایق رانــی و شــیرجه‪ .‬ایــن مــکان دارای میــراث فرهنگــی‬ ‫غنـی ای نیــز هســت و مرکــز پــارک طبیعــت‪ ،‬واقــع در یــک کارخانــه نســاجی قدیمی‪،‬‬ ‫مــوزه ای را در خــود جــای داده اســت کــه صنایــع دســتی مرتبــط بــا حــوزه ی محلــی‬ ‫و ایــن پــارک را بــه نمایــش می گــذارد‪.‬‬ ‫رویدادهــای جالــب توجهــی نیــز در ایــن محــل برگــزار می شــود‪ ،‬از جملــه‬ ‫بزرگ تریــن ان هــا جشــنواره ی دوســاالنه ی هن ـ ِر ابــی اســت‪ ،‬رویــدادی کــه بیــش‬ ‫از ‪ 200‬موزیســین را هــر دو ســال یــک بــار بــا موضــوع «تالقــی موزیــک راک و‬ ‫کالســیک» دور هــم جمــع می کنــد‪.‬‬ ‫قلعه ی والفردانژ‬ ‫ورودی‬ ‫قلعـه ی والفردانــژ‪ ،‬یــا منــزل مســکونی دوک بــزرگ تا پایــان قــرن نــوزده‪ ،‬در‬ ‫ِ‬ ‫گرونوالــد وود (‪ )Grunwald Wood‬و در کنــار یکــی از توریســتی ترین جاده هــای‬ ‫لوکزامبــورگ‪ ،‬بــه فاصلــه ی بســیار کوتاهــی از لوکزامبورگ ســیتی‪ ،‬واقــع شــده‬ ‫اســت (ایــن قلعــه امــروزه بخشــی از دانشــگاه لوکزامبــورگ بــه حســاب می ایــد)‪.‬‬ ‫روســتای والفردانــژ بــه دلیــل موقعیتــی کــه در تقاطــع دره ی الــ ِزت و ارتفاعــات‬ ‫زیبــای جنگلــی دارد‪ ،‬منظــره ی بی نظیــری ارائــه می دهــد‪ .‬عــاوه بــر نماهــای‬ ‫چشــم نواز‪ ،‬ایــن روســتا را بــه دلیــل گل هــای رز ان می شناســند؛ همچنیــن دارای‬ ‫یــک ســایت وســیع باستان شناســی اســت کــه یــک ویــای رومــی و یــک قنــات‬ ‫زیرزمینــی را در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪40‬‬ صفحه 40 ‫پارک مرویو‬ ‫یکــی از پرطرفدارتریــن و همچنیــن محبــوب تریــن مقاصــد گردشــگری کشــور‬ ‫لوکزامبــورگ‪ ،‬پارکــی اســت بــه نــام مرویــو (‪ )Merveilleux‬کــه هــم از امکانــات‬ ‫رفاهــی مناســب برخــوردار اســت و هــم از امکانــات تفریحــی و ســرگرم کننــده ای در‬ ‫جــای جــای خــود بهــره بــرده اســت‪ .‬ایــن پــارک در یکــی از شــهرهای نزدیــک بــه‬ ‫پایتخــت لوکزامبــورگ؛ یعنــی شــهر بتمبــورگ (‪ )Bettembourg‬واقــع شــده اســت‬ ‫و ســاالنه گردشــگران داخلــی و خارجــی بســیاری از ایــن مــکان شــاد و بــا نشــاط‬ ‫دیــدن مــی کننــد‪ .‬از جملــه امکانــات در نظــر گرفتــه شــده بــرای پــارک مرویــو مــی‬ ‫تــوان بــه‪ :‬وجــود رســتوان‪ ،‬ســالن امفــی تئائــر بــدون ســقف‪ ،‬زمیــن بــازی گلــف و‬ ‫غیــره اشــاره داشــت‪.‬‬ ‫پارک طبیعت اور‬ ‫ایــن پــارک کــه در ســال ‪ ۲۰۰۵‬در منطقــه اردنــز تاســیس شــد‪ ،‬یــک جاذبــه‬ ‫توریســتی محســوب می شــود‪ .‬ایــن پــارک بــا وســعت ‪ ۳۰۹‬کیلومترمربــع در‬ ‫کنــار رودخانــه ‪ Our‬و در میــان دره هــای عمیــق و فالت هــای مرتفــع قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬هــدف احــداث ایــن پــارک ایــن بــود کــه در کنــار اســتفاده از طبیعــت‬ ‫زیبــا و فرهنــگ منطقــه‪ ،‬پیشــرفت های فرهنگــی اجتماعــی و اقتصــادی را بــه‬ ‫نمایــش بگــذارد‪ .‬بــا ســفر بــه ایــن منطقــه از قصــر کلرواکــس‪ ،‬مــوزه معــدن‬ ‫کاری اســتولزمبورگ یــا فســتیوال “‪ ”Jardins à suivre‬دیــدن کنیــد‪ .‬گردشــگران‬ ‫می تواننــد به طــور مســتقیم محصــوالت کشــاورزان را خریــداری کــرده و بــه‬ ‫اقتصــاد محلــی و منطقــه ای کمــک کننــد‪.‬‬ ‫گاتلند‬ ‫بازدیــد کننــدگان در خــارج از شــهر لوکزامبــورگ در منطقــه ای بــه نــام گاتلنــد در‬ ‫مرکــز و غــرب ایــن کشــور مــی تواننــد فضایــی مســحور کننــده از دهکــده هــای‬ ‫جــذاب بــا خانــه هــای مزرعــه قدیمــی‪ ،‬قلعــه هــا و مناظــر طبیعــی زیبــا را پیــدا‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن منطقــه علــی رغــم قــرار گرفتــن در مرکــز جغرافیایــی کشــور‪ ،‬دارای‬ ‫یــک محیــط ارام و جــذاب اســت‪ .‬صدهــا کیلومتــر مســیر پیــاده روی و دوچرخــه‬ ‫ســواری از میــان مناظــر دســت نخــورده ایــن منطقــه عبــور مــی کنــد‪ .‬میــراث‬ ‫تاریخــی در ایــن منطقــه از دره هفــت قلعــه گرفتــه تــا در بســیاری از اماکــن گالــو‬ ‫رومــی و مــوزه هــای روســتایی گســترده شــده اســت‪ .‬ان منطقــه دارای دره هفــت‬ ‫قلعــه اســت کــه بیــش از ‪ 24‬کیلومتــر طــول دارد و قلعــه هــای مرســچ‪ ،‬شــونفلز‪،‬‬ ‫کوئریــچ‪ ،‬هالنفلــز و ســپفونتین هــا و همچنیــن ‪ 2‬قلعــه انســلوکیایی را شــامل‬ ‫میشــود‪ .‬خرابــه هــای قلعــه پتینگــن و قلعــه اوزلــداژ نیــز قطعــا در ایــن منطقــه‬ ‫ارزش بازدیــد دارنــد‪.‬‬ ‫بردورف‬ ‫بــردورف یکــی از مهم تریــن جاذبه هــای گردشــگری منطق ـه ی ‪Grand Duchy‬‬ ‫در لوکزامبــورگ اســت کــه در فالتــی وســیع و مســطح مشــرف بــه دره ی ‪Black‬‬ ‫‪ Ernz‬و رودهــای ‪ Aesbach‬و ‪ Sûre‬قــرار دارد‪ .‬مســیرهای پیــاده روی متعــددی‬ ‫در ایــن منطقــه بــرای گشــت زدن در دره هــا و تنگه هــا وجــود دارد‪ .‬از فــراز‬ ‫تپه هــای ســنگی بلنــد می توانیــد چشــم اندازهای زیبایــی از نواحــی جنگلــی‬ ‫را تماشــا کنیــد‪ .‬ایــن منطقــه یکــی از مقصدهــای محبــوب بــرای دوســتداران‬ ‫ســنگ نوردی و صخره نــوردی اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪41‬‬ صفحه 41 ‫تاریخ موسیقی لوکزامبورگ‬ ‫خلیل مدادی‬ ‫موســیقی لوکزامبــورگ یکــی از مولفــه هــای مهــم زندگــی فرهنگــی ایــن کشــور‬ ‫اســت‪ .‬ســالن کنســرت معتبــر جدیــد فیالرمونــی‪ ،‬در حالــی کــه اپــرا بــه طــور‬ ‫مکــرر در ســالن هــای نمایــش ارائــه مــی شــود مکانــی عالــی بــرای کنســرتهای‬ ‫ارکســترال فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫موســیقی راک ‪ ،‬پــاپ و جــاز نیــز در بیــن برخــی از اجراهــا در ایــن ســالن شــنیده‬ ‫می شــود و عالقمنــدان زیــادی نیــز بــرای تماشــای اجــرای زنــده ایــن ســبکها‬ ‫در ایــن ســالن وجــود دارد‪.‬‬ ‫عالقــه عمومــی گســترده بــه موســیقی و فعالیــت هــای موســیقی در لوکزامبــورگ‬ ‫را مــی تــوان از عضویــت اتحادیــه ‪ ، Grand-Duc Adolphe‬فدراســیون ملــی‬ ‫موســیقی بــرای انجمــن هــای ترانــه ‪ ،‬گــروه هــای ســازهای بــادی ‪ ،‬مــدارس‬ ‫موســیقی ‪ ،‬انجمــن هــای تئاتــر ‪ ،‬انجمــن هــای فولکلــور و گــروه هــای مختلــف‬ ‫نوازندگــی مشــاهده کــرد‪ .‬در حــال حاضــر حــدود ‪ 340‬گــروه موســیقی و انجمــن‬ ‫بــا بیــش از ‪ 17000‬عضــو توســط ایــن ســازمان نمایندگــی مــی شــوند‬ ‫موســیقی دربــاری و پادشــاهی لوکزامبــورگ ســابقه ای دارد کــه بــه دوره گالــو‪-‬‬ ‫روم بــاز مــی گــردد‪ .‬موزاییــک رومــی قــرن ‪ 3‬از ویچتــن نمایــش هــای بســیار‬ ‫خوبــی از موســیقی ‪ Euterpe‬بــا فلــوت هــای خــود بــا نواختــن ارائــه می دهــد‬ ‫کــه نشــانگر عالقــه اولیــه او بــه موســیقی اســت‪.‬‬ ‫از شــاعر قــرن ‪ 6‬التیــن ونانتیونــس فورتوناتــوس ‪ Venantius Fortunatus‬نقــل‬ ‫اســت تحــت تاثیــر موســیقی هایــی کــه در منطقــه شــنیده قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫از قــرن هشــتم صومعــه اشــترناخ بــه یــک مرکــز مهم بــرای موســیقی کلیســایی‬ ‫تبدیــل شــد‪ .‬در حــدود ســال ‪ ، 900‬ایــن صومعــه نســخه خطــی ‪Officium Sancti‬‬ ‫‪ Willibrordi‬را تولیــد کــرد کــه یکــی از اولیــن نمونــه هــای نــت نویســی در کشــور‬ ‫لوکزامبــورگ اســت‪.‬‬ ‫پــس از تاســیس دوک بــزرگ در ســال ‪ ، 1815‬عالقــه بــه موســیقی در سراســر‬ ‫کشــور بــه ارامــی گســترش یافــت‪ .‬ترویــج موســیقی در ابتــدا بــا موســیقی‬ ‫میهــن پرســتانه کــه توســط گروههــای نظامــی پخــش مــی شــد اغــاز شــد‪ .‬در‬ ‫ســال ‪ ، 1842‬گــروه ارتــش لوکزامبــورگ معــروف بــه «‪ »Grand-Ducale‬نظامیــان‬ ‫نوازنــده در اشــترناخ بــا حــدود ‪ 24‬نوازنــده از گــردان مســتقر در ایــن شــهر‬ ‫تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1852‬فیالرمونیــک در اتلبــروک توســط کشــیش محلــی ‪J. B. Victor‬‬ ‫‪ Müllendorf‬بــا هــدف «حمایــت از انــواع موســیقی اوازی و ســاز» تاســیس شــد‪.‬‬ ‫بــه مناســبت گــذر اولیــن قطــار از لوکزامبــورگ بــه ‪ Thionville‬در ‪ 4‬اکتبــر ‪،1859‬‬ ‫میشــل لنتــز شــاعر ملــی شــعر و موســیقی را بــرای ایــن رویــداد نوشــت ‪ ،‬یــک‬ ‫اهنــگ میهــن پرســتانه کــه بســیار مــورد اقبــال واقــع شــد‪.‬‬ ‫در اواســط قــرن نوزدهــم‪ ،‬جوامــع موســیقی و اواز محبوبیــت بیشــتری پیــدا‬ ‫کردنــد‪ .‬مجموعــه ای از اهنگســازان محلــی موســیقی اوازی و قطعــات ســبک را‬ ‫بــرای اجــرای توســط گروههــای موســیقی و گــروه هــای کــر کــه در همــه جــا‬ ‫در حــال ظهــور بودنــد‪ ،‬نوشــتند‪ .‬انهــا شــامل جوزف‪-‬الکســاندر مولــر‪ ،‬لوئیــس‬ ‫بیخــت و امیــل بوئــرس و همچنیــن گوســتاو کهنــت و پــل البراخــت بودنــد کــه‬ ‫جــدا از اهنگســازان پــرکار‪ ،‬جــزو گروههــای موســیقی لوکزامبــورگ بودنــد‪.‬‬ ‫موســیقی میــراث فرهنگــی لوکزامبــورگ المانــی اســت‪ .‬فدراســیون ملــی‬ ‫موســیقی ‪ )Union Grand-Duc Adolphe (UGDA‬اســت‪.‬‬ ‫نهــاد مهــم دیگــر‪ ،‬کنســرواتوار موســیقی لوکزامبــورگ بــا حــدود ‪ 2600‬دانشــجو‬ ‫در ســال اســت‪.‬‬ ‫جشــنواره هــای موســیقی ســاالنه شــامل جشــنواره موســیقی اشــترناخ و ‪Rock‬‬ ‫‪ um Knuedler‬در شــهر لوکزامبــورگ اســت‪ .‬رادیــوی ملــی رادیــو لوکزامبــورگ در‬ ‫سراســر اروپــا بــرای پخــش انــواع موســیقی شــنونده دارد‪.‬‬ ‫لوکزامبــورگ مــدرن میزبــان مجموعــه ای از مجریــان ‪ ،‬محلــی ‪ ،‬کالســیک و‬ ‫پــاپ‪ ،‬همچنیــن راک ‪ ،‬هیــپ هــاپ و ژانرهــای دیگــر پرطرفــدار موســیقی اســت‪.‬‬ ‫ســرود ملــی کشــور «‪«( »Ons Heemecht‬میهــن مــا») اســت کــه توســط ‪Jean-‬‬ ‫‪( Antoine Zinnen‬موســیقی) و ‪( Michel Lentz‬متــن ترانــه هــا) نوشــته شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن ســرود ملــی از ســال ‪ 1895‬قدمــت دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪42‬‬ صفحه 42 ‫موسیقی کالسیک‬ ‫یکــی از تاثیرگذارتریــن و همــه کاره تریــن موســیقی دانــان در لوکزامبــورگ‪ ،‬لــوران‬ ‫مناجــر (‪ )1902-1835‬بــود‪ .‬وی کــه اغلــب بــه عنــوان اهنگســاز ملــی لوکزامبورگ‬ ‫نامیــده مــی شــود ‪ ،‬یــک اهنگســاز ‪ ،‬ارگ نــواز و معلم مشــتاق بــود‪ .‬در ســال ‪1857‬‬ ‫‪ ،‬او انجمــن ســرود ملــی ‪ Sang a Klang‬را تاســیس کــرد‪.‬‬ ‫بســیاری از ســاخته هــای وی شــامل کارهــای کــر ‪ ،‬موســیقی کلیســایی ‪ ،‬قطعــات‬ ‫ارکســترال و اپــارات و همچنیــن موســیقی بــرای گــروه هــای ســازی بــادی و تئاتــر‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫ارکســتر فیالرمونیــک لوکزامبــورگ‪ ،‬کــه در اصــل بــه عنــوان ارکســتر بــزرگ‬ ‫ســمفونیک ‪ RTL‬شــناخته مــی شــد‪ ،‬در ســال ‪ 1933‬تاســیس شــد‪ .‬از ســال ‪،2005‬‬ ‫زمانــی کــه ســالن کنســرت فیالرمونــی لوکزامبــورگ افتتــاح شــد ‪ ،‬ارکســتر صاحب‬ ‫خانــه اصلــی خــود شــد‪ .‬موســیقدانان اخیــر بــه ویــژه در مــورد موســیقی فرانســوی‬ ‫قــرن بیســتم کارهــای زیــادی در جهــت ارتقــا چهــره ان انجــام داده انــد‪ .‬اپــرا‬ ‫اغلــب در شــهر لوکزامبــورگ در ‪ Grand Théâtre‬و در ‪ Es-sur-Alzette‬در ‪Théâtre‬‬ ‫‪ d’Esch‬و همچنیــن در جشــنواره ســاالنه ویلتــز ‪ Wiltz‬اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫از تکنــوازان شــناخته شــده بیــن المللــی لوکزامبــورگ مــی تــوان بــه ســاندرین‬ ‫کانتورجــی‪ ،‬نوازنــده ویولــون و ویولــن ســل‪ ،‬فرانســوا گروبــن نوازنــده پیانــو‪،‬‬ ‫اشــاره داشــت و خواننــدگان کالســیک معــروف ایــن کشــور بایــد بــه فرانچســکو‬ ‫تریســتانو شــلیمه و ژان مولــر و ماریــت کمــر اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫از جملــه اهنگســازان معاصــر ان مــی تــوان بــه کامیــل کرگــر ‪ ،‬کلــود لنــرز ‪ ،‬ژرژ‬ ‫لنتــز (گرچــه عمدتـاً در اســترالیا زندگــی مــی کنــد) ‪ ،‬الکســاندر مولنبــاخ و مارســل‬ ‫ونگلــر اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 1999‬ارکســتر ‪ Sinfonietta‬لوکزامبــورگ نــه تنهــا بــا اجــرای اثــار‬ ‫لوکزامبــورگ در داخــل و خــارج از کشــور بلکــه بــا برگــزاری مســابقات بیــن المللــی‬ ‫ســاالنه بــرای اهنگســازان معاصــر‪ ،‬کارهــای زیــادی در جهــت ارتقــا موســیقی‬ ‫معاصــر انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫گــروه هنــر موســیقی در لوکزامبــورگ در ســال ‪ 1993‬تاســیس شــد‪ .‬بــا تقریبــاً‬ ‫هفــت عضــو ‪ ،‬در اواز موســیقی مذهبــی دوره رنســانس ‪ ،‬بــا برخــی از برنامــه هــای‬ ‫قــرون وســطایی نیــز تخصــص دارد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ، 2018‬یــازده ســی دی منتشــر شــده توســط ‪ Josy Peschon‬ضبــط شــده‬ ‫اســت ‪ ،‬و از مــاه مــه ‪ 2018‬نیــز در ‪ Spotify‬پخــش شــده اســت‪.‬‬ ‫جاز‬ ‫جــاز در لوکزامبــورگ بــا هنرمندانــی ماننــد ارنــی هامــس و گاســت والزینــگ ‪،‬‬ ‫شیپوریســت میشــل ریــس و پاســکال شــوماخر نوازنــده ســازهای کوبــه ای در‬ ‫لوکزامبــورگ شــناخته می شــود و حضــور دارد‪ .‬والتزینــگ بــه عنــوان اهنگســاز‬ ‫موســیقی فیلــم و تلویزیــون نامــی بین المللــی بــه دســت اورد و پاســکال‬ ‫شــوماخر در سراســر جهــان بــه اجــرای برنامــه پرداخــت‪.‬‬ ‫مردمی ‪ ،‬راک ‪ ،‬پاپ ‪ ،‬انتقادی‬ ‫ســرژ تونــار و لگوتریــپ بــه زبــان لوکزامبــورگ عمدتــاً دربــاره خصوصیــات‬ ‫کوچــک و بــزرگ زندگــی و سیاســت لوکزامبــورگ اواز مــی خواننــد‪.‬‬ ‫کیــت ‪ ،‬یــک گــروه پنــج نفــره ایندی‪-‬فولک‪-‬پــاپ (در ســال ‪ 2008‬شــروع بــه‬ ‫کار کــرد ‪ ،‬اولیــن البــوم ان در ســال ‪ 2010‬بــا عنــوان نمــی تــوان اســرار را نگــه‬ ‫داشــت) ‪ ،‬در ســال ‪ 2012‬البــوم دوم زندگــی در اســتریو را بــا پیانیســت جدیــد‪،‬‬ ‫تــام ‪ ،‬ارائــه داد‪.‬‬ ‫لوکزامبــورگ همــواره یکــی از مهمتریــن شــرکت کننــدگان در مســابقه اواز‬ ‫یوروویــژن بــود و هــر ســاله بیــن ســالهای ‪ 1956‬و ‪ 1993‬بــه اســتثنای ‪1959‬‬ ‫در ایــن رویــداد شــرکت کــرد‬ ‫لوکزامبــورگ در مجمــوع ‪ 5‬بــار ‪ 1973 ، 1972 ، 1965 ، 1961 ،‬و ‪ 1983‬برنــده‬ ‫مســابقه شــد ‪ 1973 ، 1966 ، 1962‬و ‪ .1984‬اخریــن ورود ایــن کشــور در‬ ‫یورویــژن ســال ‪ 1993‬بــود‪.‬‬ ‫در ایــن رقابتهــا هشــت اثــر از ‪ 38‬اثــری کــه بــه عنــوان نماینــده ایــن کشــور‬ ‫در یوروویــژن شــرکت داشــتند‪ ،‬توســط هنرمنــدان لوکزامبورگــی ســاخته شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫متال‬ ‫یــک فضــای موســیقی متــال کوچــک امــا فعــال در ایــن کشــور وجــود دارد‬ ‫کــه تعــداد معــدودی گــروه موســیقی معــروف در ان فعــال هســتند کــه در‬ ‫جشــنواره های مختلــف متــال اروپــا شــرکت داشــته و بــه اجــرای برنامــه‬ ‫پرداخته انــد‪.‬‬ ‫قابــل توجــه اینکــه گــروه ‪ Pronoian Made‬اولیــن نوازنــده متــال تحــت تاثیــر‬ ‫ســبک گوتیــک در ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪43‬‬ صفحه 43 ‫معرفیموسیقیدانانلوکزامبورگ‬ ‫الکساندر مولنباخ ‪Alexander Mullenbach‬‬ ‫الکســاندر مولنبــاخ (متولــد ‪ )1949‬پیانیســت ‪ ،‬اهنگســاز و رهبــر ارکســتر لوکزامبــورگ اســت‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ، 2002‬او مدیــر اکادمــی تابســتانی بیــن المللــی در موزارتیــوم در ســالزبورگ اســت‪.‬‬ ‫مولنبــاخ در ‪ 23‬ژانویــه ‪ 1949‬در شــهر لوکزامبــورگ متولــد شــد و در کنســرواتوار پاریــس و در‬ ‫ســالزبورگ کــه در ان معلمانــش گرهــارد ویمبرگــر و ســزار برســگن بودنــد ‪ ،‬پیانــو و اهنگســازی‬ ‫را اموخــت‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ، 1970‬وی در کنســرواتوار لوکزامبــورگ و از ســال ‪ ، 1981‬بــه تدریــس پیانــو پرداخت‪.‬‬ ‫از ان زمــان ‪ ،‬او همچنیــن در ‪ Mozarteum‬تدریــس مــی کــرد‪ .‬از ســال ‪ ، 1978‬وی بیــش از ‪100‬‬ ‫اثــر را ســاخته اســت کــه از ایــن تعــداد ســیزده اثــر بــرای ارکســتر ســمفونیک و همچنیــن یک‬ ‫اپــرا ســاخته اســت‪ .‬ایــن اثــار در جشــنواره هــای مهــم موســیقی در ســالزبورگ ‪ ،‬اشــترناخ ‪،‬‬ ‫استراســبورگ ‪ ،‬ســنت پترزبــورگ ‪ ،‬لنــدن ‪ ،‬ویــن و مونیــخ اجــرا شــده انــد‪.‬‬ ‫از رهبــران ارکســتر کــه اثــار ســمفونیک وی را رهبــری کــرده انــد مــی تــوان بــه ارنســت بــور ‪،‬‬ ‫لئوپولــد هاگــر ‪ ،‬هانــس گــراف و اودو زیمرمــن ‪ ،‬دیویــد شــالون ‪ ،‬استانیســاو اسکروواچســکی ‪،‬‬ ‫فیلیــپ انترمونــت ‪ ،‬هوبــرت ســودانت ‪ ،‬هانــس گــراف ‪ ،‬گونتــر نوهولــد ‪ ،‬انتونــی ویــت ‪ ،‬امانوئــل‬ ‫کریویــن ‪ ،‬دانیــل رائســکین جــاری هــان اشــاره کــرد‪ .‬شــرودر ‪ ،‬پیــر کائــو ‪ ،‬یوهانس کالیتســکه‪،‬‬ ‫مــارک سوروســتو ‪ ،‬ســیلوین کمبرلینــگ اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫وی بنیانگــذار و رئیــس انجمــن موســیقی جدیــد لوکزامبــورگ ‪ )1983 -1994( LGNM‬بــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن رئیــس شــورای ملــی موســیقی لوکزامبــورگ (‪ 2000‬تــا ‪ ، )2007‬مدیــر اکادمــی‬ ‫تابســتانی بیــن المللــی موتزارتــوم ســالزبورگ (‪ ، )2013-2013‬مدیــر هنــری جشــنواره‬ ‫اشــترناخ (‪ )2013-2007‬بــود‪ .‬وی یکــی از بنیانگــذاران و نایــب رئیــس ناشــران موســیقی‬ ‫لوکزامبــورگ (‪ )LMP‬اســت‪ .‬مولنبــاخ در ســال ‪ 2015‬عنــوان دکتــرای موســیقی را از دانشــگاه‬ ‫موســیقی «در رومانــی دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫مارسل ونگلر‪Marcel Wengler‬‬ ‫مارســل ونگلــر (متولــد ‪ 20‬اوریــل ‪ )1946‬اهنگســاز و رهبــر ارکســتر لوکزامبــورگ اســت‪ .‬وی از ســال‬ ‫‪ 1997-1972‬ریاســت کنســرواتوار لوکزامبــورگ را بــر عهــده داشــت‪ .‬از ســال ‪ ، 2000‬وی مدیــر مرکــز‬ ‫اطالعــات موســیقی لوکزامبــورگ اســت‪ .‬ســاخته هــای وی شــامل ســمفونی ‪ ،‬کنســرتو ‪ ،‬موســیقی کالســیک‬ ‫و ‪ ...‬اســت‪.‬‬ ‫ونگلــر در اش‪-‬ســور‪-‬الزت متولــد شــد و در کنســرواتوار ســلطنتی موســیقی در بروکســل و در موسیخوچشــوله‬ ‫در کلــن تحصیــل کــرد‪ .‬ایگــور مارکوویــچ و ســرجیو ســلیبیداچ مربیــان وی در هنــگام تحصیــل وی بودنــد‪.‬‬ ‫ونگلــر بــه عنــوان رهبــر ارکســتر در سراســر اروپــا بــا انــواع شــرکت هــای رادیویــی کار کــرده و بیــش‬ ‫از صــد اثــر را ضبــط کــرده اســت‪ .‬وی بــا ارکســتر ســمفونیک ‪ ، RTL‬یــک ســری ســی دی ضبــط کــرده‬ ‫اســت کــه اثــار اهنگســازان لوکزامبــورگ را پوشــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫ونگلــر حــدود ‪ 80‬اثــر از جملــه ســمفونی و کنســرتو و همچنیــن موســیقی صحنــه ای ‪ ،‬کالســیک و بالــه را‬ ‫ســاخته اســت‪ .‬در ســال ‪ ، 1983‬او موســیقی فیلــم ‪ Volker Schlöndorff Un amour de Swann‬را بــا همــکاری‬ ‫فیالرمونیــک مونیــخ نوشــت‪ .‬نمایــش موزیــکال وی ‪ ،‬رکــس لئــو (‪ ، )1986‬هــم در لوکزامبــورگ و هــم در‬ ‫گراتــس روی صحنــه رفتــه اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1995‬وی اولیــن اجــرای کنســرتو ویولــن ســل را بــا ارکســتر ســمفونیک ملــی پرتغــال در‬ ‫لیســبون و در ســال ‪ ، 1997‬کنســرتوی ویــوال را بــا همراهــی گارت ناکــس و ارکســتر ســمفونیک نورنبــرگ‬ ‫اجــرا کــرد‪ .‬کنســرتوی ویولــن وی (‪ )1997‬در طــی روزهــای جهانــی موســیقی در رومانــی اجــرا شــد و وی‬ ‫نخســتین کنســرتوی فلــوت خــود را (‪ )1999‬اجــرا کــرد‪ .‬ســبک اهنگســازی وی در ابتــدا تحــت تاثیــر‬ ‫بتهــوون و مالــر و بعــدا ً توســط کارل امادئــوس هارتمــن و هانــس ورنــر هنــزه تحــت تاثیــر قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫مارســل ونگلــر رئیــس انجمــن موســیقی معاصــر لوکزامبــورگ (‪ )LSCM‬اســت کــه در ســال ‪ 1983‬تاســیس‬ ‫شــد ‪ ،‬جایــی کــه وی کارهــای زیــادی را بــرای ارتقــا اهنگســازان لوکزامبــورگ انجــام داده اســت کــه در‬ ‫غیــر ایــن صــورت شــانس کمــی بــرای اجــرای موســیقی خــود در کشــور زادگاه خــود داشــتند‪ .‬یکــی‬ ‫از دســتاوردهای ‪ LSCM‬تشــکیل گــروه ‪ Sinfonietta‬لوکزامبــورگ بــود کــه وی از زمــان تاســیس ان در‬ ‫ســال ‪ 1999‬کارگردانــی ان را بــر عهــده داشــت‪ .‬از ســال ‪ ، 2000‬وی مدیــر مرکــز اطالعــات موســیقی‬ ‫لوکزامبــورگ اســت کــه کاتالــوگ اهنــگ هــای لوکزامبــورگ را منتشــر مــی کنــد و در ســاخت بانــک‬ ‫اطالعاتــی بیــن المللــی موســیقی جدیــد مشــارکت داشــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪44‬‬ صفحه 44 ‫جورج لنز‪Georges Lentzr‬‬ ‫ژرژ لنتــز اهنگســاز و صدابــردار معاصــر اســت ‪ ،‬در ســال ‪ 1965‬در لوکزامبــورگ‬ ‫متولــد شــد و از مشــهورترین اهنگســاز ان کشــور در ســطح بیــن المللــی اســت‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ، 1990‬او در ســیدنی اســترالیا زندگــی مــی کنــد‪ .‬او بــا وجــود خروجــی‬ ‫نســبتاً کــم و گوشــه گیــری ‪ ،‬یکــی از اهنگســازان برجســته اســترالیا نیــز‬ ‫محســوب مــی شــود‪ .‬او بخشــی از هــر ســال را در اقامتــگاه دوم خــود در برلیــن‬ ‫مــی گذرانــد‪.‬‬ ‫جــورج لنتــز در ‪ 22‬اکتبــر ‪ 1965‬در شــهر لوکزامبــورگ متولــد شــد و در شــهر‬ ‫اشــترناخ در لوکزامبــورگ بــزرگ شــد‪ .‬وی در کنســرواتوار لوکزامبــورگ و بعــدا ً‬ ‫در کنســرواتوار پاریــس (‪ )1986-1982‬و ‪ Musikhochschule‬هانوفــر (‪-1986‬‬ ‫‪ )1990‬تحصیــل کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1989‬او کار بــر روی چرخــه اهنگســازی را بــا نــام «‪Caeli enarrant‬‬ ‫‪ »...‬اغــاز کــرد‪ .‬موســیقی او در سراســر جهــان بــه طــور فزاینــده ای شــناخته‬ ‫در حــال شــناخته شــدن اســت‪ .‬وی بــا اجراهایــی در فیالرمونــی برلیــن‪ ،‬ویــن‬ ‫موزیــک وریــن و کنزرتهــاوس‪ ،‬کنســرتگبوو امســتردام‪ ،‬تــاالر ویگمــور لنــدن‪،‬‬ ‫کارنگــی هــال نیویــورک ‪ ،‬مرکــز کنــدی واشــنگت‪ ،‬ســالن ســونتوری توکیــو‪،‬‬ ‫خانــه اپــرای ســیدنی توجــه بســیاری از عالقمنــدان بــه موســیقی را بــه خــود‬ ‫جلــب کــرد‪.‬‬ ‫بســیاری از ارکســترهای برجســته اثــار وی را اجــرا کــرده انــد ‪ ،‬از جملــه ارکســتر‬ ‫ســمفونیک لنــدن ‪ ،‬ارکســتر ملــی ولــز ‪ ،‬هــال ارکســتر منچســتر‪ ،‬رادیــو هلنــد‬ ‫ارکســتر ســمفونیک‪ ،‬ارکســتر ســمفونیک ســنت لوئیــس ‪ ،‬ارکســتر ســمفونیک‬ ‫متروپولیتــن توکیــو‪ ،‬فیالرمونیــک نیــو ژاپــن ‪ ،‬ســمفونی ســیدنی ‪ ،‬ســمفونی‬ ‫ملبــورن ‪...‬‬ ‫اخریــن ســاخته هــای وی شــامل اثــری بــرای ویــوال ‪ ،‬ارکســتر و الکترونیــک‬ ‫بــه نــام ‪ Monh‬اســت کــه بــرای تکنــواز المانــی ویــوال ‪Tabea Zimmermann‬‬ ‫نوشــته شــده اســت ‪ ،‬و همچنیــن قطعــه ‪ Ingwe‬را بــرای گیتــار الکتریــک انفــرادی بــرای‬ ‫گیتاریســت جــوان اســترالیایی ‪ Zane Banks‬نوشــته اســت‪.‬‬ ‫جــورج لنتــز کــه بــه انــزوای خــود خواســته رفته اســت‪ ،‬بــه نــدرت اثــار جدیدی منتشــر‬ ‫مــی کنــد و بــه نــدرت ســفارش مــی پذیــرد‪ .‬گفتــه مــی شــود کــه او بــرای یافتــن‬ ‫الهــام و اهنگســازی بــه یــک مــکان دورافتــاده (کلیســای کلرواکــس در لوکزامبــورگ)‬ ‫یــا جایــی در اســترالیا خــود را بازنشســته کــرده و بــه نــدرت مصاحبــه مــی کنــد‪ .‬لنتــز‬ ‫در مراســم اهــدای جوایــز موســیقی کالســیک ‪ 2009 APRA‬در ســالن اپــرای ســیدنی‬ ‫شــرکت نکــرد تــا جایــزه برتــر ان ســال را بــرای بهتریــن اهنگســازی توســط اهنگســاز‬ ‫اســترالیایی دریافــت کنــد و در عــوض دوســت گیتاریســت خــود ‪ Zane Banks‬را بــرای‬ ‫گرفتــن جایــزه و خوانــدن ســخنرانی خــود بــه ایــن مراســم فرســتاد (‪ 21‬ســپتامبر‬ ‫‪.)2009‬‬ ‫در ژانویــه ‪ ، 2015‬یــک اثــر ارکســترال جدیــد‪( ،‬بعــد از بلیــک) توســط ارکســتر‬ ‫فیالرمونیــک لوکزامبــورگ بــه نمایــش درامــد‪ .‬در مــاه مه ‪ ، 2015‬یک کنســرت موســیقی‬ ‫از اهنگهــای لنتــز توســط ارکســتر مجلســی مونیــخ در ‪ Pinakothek der Moderne‬شــامل‬ ‫(‪ )2014-1997‬اجــرا شــد‪ .‬در نوامبــر ‪ ، 2016‬نســخه نهایــی (بعــد از بلیــک) بــرای‬ ‫اولیــن بــار در ‪ Wien Modern‬ارائــه شــد‪.‬‬ ‫کلود لنرز‪Claude Lenners‬‬ ‫کلــود لنــرز (متولــد ‪ )1956‬اهنگســاز لوکزامبورگــی اســت کــه عمدت ـاً کارهــای‬ ‫کالســیک و اوازی دارد‪ .‬وی در ســال ‪ ، 1999‬انجمنــی را بــرای موســیقی‬ ‫الکترونیکــی تاســیس کــرد‪ .‬از ســال ‪ ، 2004‬وی ریاســت ‪Institut de recherche ،‬‬ ‫‪ musicale‬را بــر عهــده داشــت‪.‬‬ ‫لنــرز در ‪ 11‬مــه ‪ 1956‬در شــهر لوکزامبــورگ متولــد شــد ‪ ،‬قبــل از اینکــه‬ ‫تصمیــم بــه یادگیــری موســیقی در ‪ 23‬ســالگی بگیــرد ‪ ،‬در علــوم کامپیوتــر‬ ‫تخصــص داشــت‪ .‬وی در کنــار الکســاندر مولنبــاخ در کنســرواتوار لوکزامبــورگ‬ ‫و نــزد ‪ François-Bernard Mâche‬در استراســبورگ موســیقی و موســیقی شناســی‬ ‫اموخــت‪.‬‬ ‫او بــرای تعــدادی از گــروه هــای موســیقی معــروف لوکزامبــورگ اهنــگ‬ ‫ســازی کــرده اســت‪ .‬ســاخته هــای وی همچنیــن توســط ارکســتر فیالرمونیــک‬ ‫لوکزامبــورگ و ارکســتر ســمفونیک رادیــو ‪ Saarbrücken‬نواختــه شــده اســت‪.‬‬ ‫تکنوازانــی کــه کارهــای او را اجــرا کــرده انــد عبارتنــد از‪ :‬ارویــن اردیتــی‬ ‫ویولــون نــواز ‪ ،‬گای فریــش نوازنــده ســازهای کوبــه ای ‪ ،‬پــی یــر اســتفان موگــه‬ ‫و اولیویــه اســلیپن ساکســوفون ‪ ،‬نوازنــدگان پیانــو اســکار پیتــزو و بئاتریــس‬ ‫راوخــس و مانوئــل زوریــا‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪45‬‬ صفحه 45 ‫سمیه عبدالمحمدی‬ ‫کارشناس فرهنگی‬ ‫ادبیات لوکزامبورگ‬ ‫ادبیــات لوکزامبــورگ در خــارج از مرزهــای کشــور کمــی شــناخته شــده اســت ‪،‬‬ ‫بخشــی بــه ایــن دلیــل کــه نویســندگان لوکزامبورگــی بــه یــک یــا چنــد زبــان از‬ ‫ســه زبــان رســمی (فرانســوی ‪ ،‬المانــی و لوکزامبورگــی) مــی نویســند ‪ ،‬بخشــی‬ ‫بــه ایــن دلیــل کــه بســیاری از اثــار بــه طــور محــدودی دارای مخاطبــان محلــی‬ ‫و بومــی اســت‪ .‬بعــاوه ‪ ،‬فقــط در قــرن نوزدهــم بــود کــه ادبیــات لوکزامبــورگ‬ ‫بــه مــوازات اگاهــی روزافــزون از هویــت ملــی کشــور در پــی معاهــده پاریــس‬ ‫(‪ )1815‬و معاهــده لنــدن (‪ )1867‬شــروع بــه توســعه کــرد‪.‬‬ ‫یوالندای ویاندن‬ ‫یــک اثــر تاریخــی وجــود دارد کــه اخیــرا ً در ادبیــات لوکزامبــورگ جایگاهــی پیــدا‬ ‫کــرده اســت‪ ، Codex Mariendalensis .‬نســخه ای خطــی از اغــاز قــرن ‪ 14‬میــادی‪،‬‬ ‫داســتان یوالنــدای ویانــدن (مــادر یوالنــدا (یــا یوالنــد ‪ ،‬ایوالنــدا) از ویانــدن ‪،‬‬ ‫(‪ )1283-1231‬کوچکتریــن دختــر کنــت هنــری اول از ویانــدن و مــارگارت‪ ،‬بــود‪ .‬او‬ ‫برخــاف خواســت والدینــش در حالــی کــه خیلــی جــوان بــود بــه صومعــه دومنیکــن‬ ‫در ماریانتــال ‪ ،‬لوکزامبــورگ پیوســت‪ ).‬را روایــت می کنــد‪.‬‬ ‫اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه ایــن اثــر بــرادر هرمــان فــون ولدنــز اســت کــه‬ ‫داســتان زندگــی یوالنــدا را پــس از مــرگ در ســال ‪ 1283‬نوشــت‪ .‬ایــن شــامل‬ ‫‪ 5،963‬ســطر از دوبیتــی هــای قافیــه دار بــا گویــش متمایــز المانــی فرانســونی‬ ‫مــوزل اســت کــه شــباهت هــای زیــادی بــا لوکزامبــورگ امــروزی دارد‪.‬‬ ‫ایــن شــعر مــی گویــد کــه چگونــه شــاهزاده خانــم یوالنــدا از راحتــی خانــه خــود‬ ‫در قلعــه ویانــدن صــرف نظــر کــرد و بــه عضویــت صومعــه ماریانتــال درامــد ‪،‬‬ ‫جایــی کــه بعــدا ً بــه مقــام ســلطنتی رســید‪.‬‬ ‫قرن نوزدهم‬ ‫علیرغــم اســتفاده از زبــان فرانســه و المانــی بــرای اهــداف اداری‪ ،‬زبــان‬ ‫المانــی لوکزامبورگــی کــه امــروزه بــا نــام لوکزامبــورگ شــناخته مــی شــود ‪،‬‬ ‫کــه در پشــت توســعه ادبیــات لوکزامبــورگ در قــرن نوزدهــم بــود و کمــک‬ ‫زیــادی بــه تحکیــم هویــت ملــی کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1829‬انتــوان مایــر اولیــن کتــاب را بــه زبــان لوکزامبورگــی‪،‬‬ ‫مجموعــه شــعر ‪ ،‬بــا عنــوان (پلــه ای از پارنــاس لوکزامبــورگ) منتشــر‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن کتــاب شــامل شــش شــعر اســت‪ :‬یــک شــعر عاشــقانه‪( ،‬بــدون‬ ‫کریســتین)‪ .‬مراقبــه ای در مــورد موضــوع شــب‪( ،‬شــب) ؛ تصویــری از زندگــی‬ ‫واقعــی‪( ،‬لحظــه ای در مســافرخانه لوکزامبــورگ) و ســه افســانه‪( ،‬ظــروف‬ ‫چینــی و گلــدان ســفالی) ‪( ،‬ســنجاق و ســوزن) و (مگــس و اســب)‪ .‬او در کتاب‬ ‫ســنجاق و ســوزن بــه نوعــی بــه شکســت اشــراف فرانســه در جلوگیــری از‬ ‫انقــاب فرانســه اشــاره می کنــد‪.‬‬ ‫مایــر قــرار بــود چندیــن کتــاب دیگــر بــا شــعر لوکزامبــورگ هنــگام تدریــس‬ ‫در دانشــگاه لیــژ نیز بنویســد‪.‬‬ ‫نســل بعــدی ســه شــاعر اورد کــه اکنــون از انهــا بــه عنــوان نویســندگان‬ ‫کالســیک لوکزامبــورگ یــاد مــی شــود‪ .‬ادمونــد د ال فونتیــن (‪، )1823-1891‬‬ ‫معــروف بــه دیکــس ‪ ،‬بیشــتر از همــه بــه خاطــر نقــش فعــال وی در هنــر تئاتــر‬ ‫بــه یــادگار مانــده اســت‪.‬‬ ‫کمــدی او ‪ ، )1855( De Scholtschäin‬اولیــن نمایشــنامه ای کــه در لوکزامبــورگ‬ ‫اجــرا شــد ‪ ، )1855( D›Mumm Sèiss ،‬اپــرای کریســمس (‪ )1856‬و ‪De‬‬ ‫‪ )1863( Ramplassang‬از اثــار وی بودنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن چندیــن شــعر و تعــدادی نثــر دربــاره لوکزامبــورگ و مــردم ان‬ ‫ســروده اســت‪ .‬معاصــر وی ‪ ،‬میشــل لنتــز (‪ ، )1820-1893‬شــاعر دیگــر ‪،‬‬ ‫بیشــتر بــه خاطــر نوشــتن ‪ ، Ons Hémécht‬ســرود ملــی لوکزامبــورگ ‪ ،‬مشــهور‬ ‫اســت کــه بــه ترویــج زبــان لوکزامبورگــی در میــان ســاکنان ان کمــک بســیاری‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪46‬‬ ‫بــا ایــن حــال ‪ ،‬ایــن میشــل رودانــژ (‪ )1827-1876‬بــود کــه حماســه ملــی‬ ‫لوکزامبــورگ را بــا نــام ‪ Renert odder de Fuuss am Frack an a Maansgréisst‬یــا‬ ‫«بــه ســادگی رنــرت روبــاه» نوشــت‪ .‬ایــن اثــر هجوامیــز در ســال ‪ 1872‬منتشــر‬ ‫شــد‪ ،‬اقتباســی از حماســه ســنتی المانــی اســت کــه نســبت بــه محیــط لوکزامبورگ‬ ‫بــا بینــش مناســب در مــورد ویژگــی هــای مــردم محلــی نوشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫در حالــی کــه در ایــن دوره توجــه زیــادی بــه زبــان المانــی نگاشــته نشــده بــود ‪،‬‬ ‫فلیکــس تیــوس (‪ )1830-1855‬اولیــن رمــان لوکزامبــورگ را بــه زبــان فرانســوی‬ ‫بــه نــام مــارک برونــو را نوشــت کــه کمــی بعــد از مــرگ زودهنــگام وی در ســال‬ ‫‪ 1855‬منتشــر شــد‪.‬‬ صفحه 46 ‫قرن بیستم‬ ‫بتــی وبــر (‪ )1940-1860‬هــم بــه عنــوان روزنامــه نــگار و هــم بــه عنــوان نویســنده‬ ‫داســتانهای کوتــاه ‪ ،‬رمــان هــا ‪ ،‬نمایشــنامه هــا و شــعرکار مــی کــرد و کمــک زیــادی‬ ‫بــه توســعه فرهنــگ لوکزامبــورگ مــی کــرد‪ .‬یکــی از مهمتریــن کمکهــای وی بــه هویــت‬ ‫لوکزامبــورگ ‪ ،‬تقویــم ‪ Abreisskalender‬بــود ‪ ،‬ســتونی کــه روزانــه از ســال ‪ 1913‬تــا ‪1940‬‬ ‫در «روزنامــه لوکزامبــورگ» همــکاری مــی کــرد و در مــورد مــوارد فرهنگــی محلــی اظهــار‬ ‫نظــر مــی کــرد‪.‬‬ ‫‪http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8‬‬ ‫‪%d8%84%d9%a8%aa+%d8%d8%a7%8c%d8%db%a8%af%d8%d8%a7%‬‬ ‫‪0=SSOReturnPage=Check&Rand&b1%d8%a7%ba%d8‬‬ ‫یــک شــخصیت مهــم ادبــی در اوایــل قــرن بیســتم نیکــوالس ولتــر (‪ )1951-1871‬بــود ‪،‬‬ ‫کــه در نمایشــنامه هــای المانــی زبــان خــود از جملــه ‪ )1904( Die Söhne des Öslings‬و بــه‬ ‫عنــوان یــک شــاعر در هاچوفــن (‪ )1913‬بــه مســائل لوکزامبــورگ پرداخــت‪ .‬ولتــر همچنیــن‬ ‫اولیــن مــورخ ادبــی لوکزامبــورگ محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫معاصر‬ ‫پــس از یــک دوره کــه ادبیــات کشــور بــا ســکوت همــراه بــود و متعاقــب جنــگ جهانــی‬ ‫دوم ‪( Anise Koltz ،‬متولــد ‪)1928‬انیــس کولتــز فعالیــت ادبــی خــود را در دهــه ‪ 1950‬اغــاز‬ ‫کــرد و در ابتــدا داســتان هایــی را بــه زبــان المانــی و لوکزامبــورگ نوشــت‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫در دهــه ‪ ، 1970‬پــس از مــرگ شــوهرش کــه توســط نــازی هــا شــکنجه شــده بــود ‪ ،‬او‬ ‫منحصــرا ً بــه نوشــتن شــعر بــه زبــان فرانســه روی اورد‪ .‬کتــاب هــای او بــه طــور گســترده‬ ‫منتشــر شــده و بــه چندیــن زبــان ترجمــه شــده اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1998‬بــرای کتــاب ‪ Le mur du son‬جایــزه ‪ Prix Guillaume Apollinaire‬دریافــت‬ ‫کــرد‪ .‬کولتــز از طریــق ســالنامه ‪( Journées littéraires de Mondorf‬روزهــای ادبــی موندورف)‬ ‫کــه در ســال ‪ 1963‬راه انــدازی کــرد‪ ،‬کارهــای زیــادی بــرای ایجــاد عالقــه بــه نویســندگان‬ ‫لوکزامبــورگ انجــام داده اســت‪ .‬او اکنــون بــه عنــوان مهمتریــن نویســنده معاصــر کشــور‬ ‫شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫ژان پورتانــت (متولــد ‪ ،)1950‬شــاعر و رمــان نویــس معاصــر موفــق اســت‪ ،‬نــه فقــط در‬ ‫لوکزامبــورگ بلکــه در جهــان فرانســوی زبــان شــناخته شــده اســت‪ .‬وی کــه در خانــواده ای‬ ‫مهاجــر ایتالیایــی پــرورش یافتــه بــود‪ ،‬زبــان فرانســه را بــه عنــوان زبان اثــار خــود انتخاب‬ ‫کــرد‪ .‬وی در حالــی کــه در درجــه اول بــه عنــوان شــاعر شــناخته مــی شــود‪ ،‬داســتان هــای‬ ‫کوتــاه‪ ،‬نمایشــنامه ‪ ،‬فیلمنامــه و رمــان نیــز نوشــته اســت‪ .‬وی همچنیــن اثــار خــوان گلمــن‬ ‫و گونزالــو روخــاس را بــه فرانســه ترجمــه کــرده اســت‪ .‬ژان کریــر‪ ،‬کــه بــه زبــان المانــی‬ ‫شــعر مــی گفــت‪ .‬وی جایــزه شامیســو المــان و جایــزه لوکزامبــورگ ســرویس را در ســال‬ ‫‪ 2011‬دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫رمانها‬ ‫ادبیــات لوکزامبــورگ مــدت طوالنــی در شــعر و تئاتــر محــدود بــود‪ ،‬امــا در دهــه ‪،1980‬‬ ‫در نتیجــه جنبــش ایجــاد زبــان رســمی لوکزامبورگــی ‪ ،‬گای رونیــگ (متولــد ‪ )1947‬و‬ ‫راجــر ماندرشــاید (‪ )1933-2010‬هــر دو بــه لوکزامبورگــی رمــان نوشــتند‪.‬‬ ‫داســتان جامــپ مدینگــر ‪ ،‬رفتگــر خیابــان ‪ ،‬روایتــی انتقــادی از مشــکالت زندگــی‬ ‫خانوادگــی و ســاختارهای اقتدارگرایانــه سیاســت و جامعــه اســت کــه روش «جریــان‬ ‫اگاهــی» را بــا واژگان لوکزامبورگــی تطبیــق مــی دهــد‪.‬‬ ‫ســه گانــه ‪ Manderscheid‬کــه در ســال ‪ 1988‬منتشــر شــد ‪ ،‬بــه طــرز شــگفت انگیــزی‬ ‫‪ 3000‬نســخه فروخــت‪.‬‬ ‫«‪ »Schacko klak‬در واقــع نوعــی زندگینامــه اســت کــه توســط یــک شــخص خارجــی‬ ‫گفتــه مــی شــود‪ .‬ایــن عنــوان بــازی بــا کلمــات اســت کــه هــم کاله فرانســوی و هــم‬ ‫کاله نظامــی المانــی را بــه خواننــده یــاداوری مــی کنــد‪.‬‬ ‫کتــاب ماندرسشــاید ‪ ،‬اگاهــی نویســنده را در مــورد اســتفاده از زبــان در لوکزامبــورگ ‪ ،‬بــا‬ ‫توصیــف حــوادث کمیــک بــا ســربازان المانــی در جنــگ بــا اســتفاده نســبتاً مصنوعــی از‬ ‫زبــان فرانســوی خواننــده را جــذب مــی کنــد‪ .‬اســتفاده وی از زبــان لوکزامبورگــی بــه وی‬ ‫امــکان مــی دهــد تــا بــه طــور موثرتــری بــه ایــن مهــم دســت یابــد‪.‬‬ ‫جوایز ادبی‬ ‫لوکزامبــورگ دارای دو جایــزه مهــم ادبیــات اســت‪ :‬جایــزه ‪ Servais‬کــه‬ ‫از ســال ‪ 1992‬ســاالنه بــه یــک نویســنده لوکزامبورگــی بــرای یــک اثــر‬ ‫خــاص اهــدا مــی شــود‪ .‬و جایــزه باتــی وبــر ‪ ،‬بــه عنــوان جایــزه ادبــی ملــی‬ ‫در نظــر گرفتــه مــی شــود کــه از ســال ‪ 1987‬هــر ســه ســال یــک بــار بــه‬ ‫یــک نویســنده لوکزامبورگــی بــرای کل کارهــای ادبــی وی اهــدا مــی شــود‪.‬‬ ‫‪| 59‬راز شقایق| ‪47‬‬ ‫شماره ‪50‬‬ صفحه 47 ‫نویسندگانمطرحلوکزامبورگ‬ ‫انتوان مایر‬ ‫انتــوان مایــر ‪ ،‬معــروف بــه انتــون یــا تــون مایــر (‪)1857-1801‬‬ ‫ریاضیــدان و شــاعر متولــد لوکزامبــورگ بــود کــه بعــدا ً ملیــت بلژیکــی‬ ‫را پذیرفــت‪ .‬از او بعنــوان پــدر ادبیــات لوکزامبــورگ یــاد مــی شــود‬ ‫کــه بخاطــر انتشــار اولیــن کتــاب در لوکزامبــورگ ‪ ،‬مجموعــه ای شــش‬ ‫شــعر بــا عنــوان (پلــه ای از پارنــاس لوکزامبــورگ) بــه یــادگار مانــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مایــر در ‪ 31‬مــه ‪ 1801‬در شــهر لوکزامبــورگ متولــد شــد ‪ ،‬پســر‬ ‫هوبــرت مایــر ‪ ،‬کفــاش و همســرش الیزابــت کیرشــنبیلدر بــود کــه در‬ ‫مرکــز شــهر قدیمــی نزدیــک بــه میــدان ‪ d›Armes‬زندگــی مــی کردند‪.‬‬ ‫وی پــس از گذرانــدن دوره تحصیــات متوســطه ریاضیــات را در لیــژ‬ ‫(‪ )1817-1823‬گذرانــد و در انجــا مجبــور شــد بــرای پرداخــت هزینــه‬ ‫هــای تحصیــل خــود بــه دانشــجویان دیگــر هــم درس خصوصــی‬ ‫بدهــد و هــم در کتابخانــه کار کنــد‪.‬‬ ‫وی پــس از دریافــت دکتــرای خــود ‪ ،‬یــک ســال اضافــی را در پاریــس‬ ‫بــه تحصیــل در کالــج فرانســه و در ســوربن پرداخــت و در انجــا بــا‬ ‫ریاضیدانــان برجســته اروپــا تمــاس گرفــت‪.‬‬ ‫از نظــر حرفــه ای ‪ ،‬مایــر یــک معلــم درخشــان ریاضیــات بــود‪ .‬در‬ ‫ســال ‪ ، 1826‬قبــل از انتقــال بــه بــردا در هلنــد در ســال ‪ ، 1828‬در‬ ‫کالــج ســلطنتی د اشــترناخ در لوکزامبــورگ تدریــس کــرد و در اکادمــی‬ ‫نظامــی ســلطنتی تــازه افتتــاح شــده کار کــرد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬وقتــی‬ ‫دو ســال بعــد بلژیکــی هــا علیــه هلنــدی هــا قیــام کردنــد ‪ ،‬او مجبــور‬ ‫شــد کشــور را تــرک کنــد‪ .‬پــس از مشــکالت بــزرگ ‪ ،‬ســرانجام موفــق‬ ‫شــد در بلژیــک در مدرســه ای در لویــن کار پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫وی مــدت کوتاهــی را در انســتیتو گاگیــا (‪ )1834‬در بروکســل گذرانــد‬ ‫امــا پــس از ان قبــل از اینکــه در ســال ‪ 1838‬بــه دانشــگاه ازاد‬ ‫بروکســل بــرود‪ ،‬مدرســه نظامــی بــه وی پیشــنهاد شــد‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ، 1849‬وی اســتاد ریاضیــات عالــی دانشــگاه شــد‪.‬‬ ‫تــا زمــان مرگــش در ســال ‪ .1857‬بــه دالیــل تاریخــی ‪ ،‬پــس از‬ ‫جدایــی لوکزامبــورگ از بلژیــک ‪ ،‬مایــر در ســال ‪ 1842‬تابعیــت بلژیکی‬ ‫را بــه دســت اورد‪ .‬موفقیتــی کــه از انتشــارات و موفقیــت هــای ریاضــی‬ ‫دریافــت کــرد ‪ ،‬گــواه تاییــد کامــل وی توســط بلژیکــی هــا اســت‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال‪ ،‬شــعرهای او نشــان دهنــده دلبســتگی مــادام العمــر او بــه‬ ‫لوکزامبــورگ اســت‪.‬‬ ‫اشــعار اولیــه انتــوان مایــر در ســال ‪ 1829‬بــا شــور و اشــتیاق زیــادی روبــرو نشــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود یــک یــا دو طرفــدار قــوی و ادیــب بــرای اثــار وی وجــود داشــت‪.‬‬ ‫فلیکــس تیــس ‪ ،‬کــه اولیــن لوکزامبورگــی بــود کــه کتابــی بــه زبــان فرانســه منتشــر‬ ‫کــرد ‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬ایــن مســیو انتــوان میــر ‪ ،‬اســتاد ریاضیات دانشــگاه لیژ اســت‬ ‫کــه افتخــار دارد اولیــن کســی باشــد کــه ایــن زبــان را از بــی تفاوتــی و تمســخر کــه‬ ‫در ان غوطــه ور اســت بــه عنــوان مثــال در قالــب یــک ادبیــات جدیــد نجــات دهــد‬ ‫‪ .‬لوکزامبورگیهــا یــک روز صبــح ‪ ،‬وقتــی شــنیدند کــه ریاضیــدان دانشــمند ‪ ،‬حجــم‬ ‫کمــی از شــعرها را از زبــان خودشــان منتشــر کــرده‪ ،‬متعجــب شــدند‪.‬‬ ‫ایــن ریاضیــدان در ادامــه ســه اثــر شــاعرانه دیگــر و همچنیــن کتابچــه ای دربــاره‬ ‫قوانیــن امــا بــرای لوکزامبــورگ نوشــت‪ .‬تعــدادی دیگــر از شــعرهای انتــوان مایــر در‬ ‫مطبوعــات منتشــر شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه تیــس ‪ ،‬هــدف مایــر ایــن بــود کــه نشــان دهــد «گویــش لوکزامبــورگ بــه‬ ‫انــدازه ای کــه بســیاری از متولدیــن لوکزامبــورگ مــی خواهنــد حفــظ کننــد ‪ ،‬خشــن‪،‬‬ ‫ضعیــف ‪ ،‬غیرقابــل تحمــل ‪ ،‬ســخت و وحشــیانه نیســت»‪ .‬فلیکــس تیس اظهار داشــت‪:‬‬ ‫«مــا در اقــای مایــر ‪ ،‬ان غــرور نجیــب ‪ ،‬غریــزه ازادی و غالبـاً نگرانــی ســوزاننده برای‬ ‫طبقــات فقیــر را مــی بینیــم کــه در بیــن همــه شــاعران واقعــی زمانــه مــا وجــود دارد‪».‬‬ ‫اکنــون مشــخص شــده اســت کــه وی موفــق شــده اســت زبــان لوکزامبورگــی را بــه‬ ‫یــک زبــان ادبــی قابــل قبــول تبدیــل کنــد‪.‬‬ ‫انتوان مایر در ‪ 29‬اوریل ‪ 1857‬در لیژ درگذشت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪48‬‬ صفحه 48 ‫فلیکس تیی‬ ‫فلیکــس تیــس (‪ 19‬ژانویــه ‪ 8 - 1830‬مــه ‪ )1855‬نویســنده لوکزامبورگــی بــود‪ .‬وی‬ ‫بــه عنــوان اولیــن نویســنده لوکزامبورگــی کــه رمانــی بــه زبــان فرانســه نوشــت‬ ‫‪ ،‬شــناخته شــده اســت‪ .‬مــارک برونــو‪ ،‬اندکــی پــس از مــرگ وی در ســال ‪1855‬‬ ‫منتشــر شــد‪ .‬وی همچنیــن اولیــن مــورخ ادبــی بــود کــه در مــورد ادبیــات نوشــته‬ ‫شــده بــه لوکزامبورگــی بحــث کــرد‪.‬‬ ‫مــارک برونــو یــک رمــان روانشــناختی اســت کــه رمانتیســم را بــا رئالیســم پیونــد‬ ‫می دهــد‪ .‬کتــاب‪ ،‬داســتان یــک دانشــجوی پزشــکی در بروکســل اســت کــه زندگــی‬ ‫خــود را از راه نقاشــی تصاویــر در اتــاق زیــر شــیروانی محــل زندگــی خــود می گردانــد‪.‬‬ ‫او عاشــق دختــری اشــرافی مــی شــود امــا او خیلــی زود او را بــه خاطــر شــخصی از‬ ‫طبقــه خــودش تــرک مــی کنــد‪ .‬ســرانجام او دختــری را پیــدا می کنــد کــه در دوران‬ ‫کودکــی بســیار دوســتش داشــت امــا در می یابــد او اکنــون یــک بــرای روســپی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫یــک روز صبــح او جســد دختــر را روی میــز کالبــد شــکافی در دانشــگاه پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫وی ســرانجام تصمیــم مــی گیــرد کــه کامـ ً‬ ‫ا خــود را وقــف عمــل پزشــکی کنــد و در‬ ‫اخــر بــه دهکــده ای کوچــک مــی رســد کــه مــی توانــد خــود را در کار خــود غــرق‬ ‫کنــد‪ .‬امــا او بــه زودی یکبــار دیگــر عاشــق مــی شــود‪.‬‬ ‫میشل رودانژ‬ ‫میشــل رودانــژ (‪ 3‬ژانویــه ‪ 27 - 1827‬اوت ‪ )1876‬نویســنده و شــاعر لوکزامبورگــی بــود ‪ ،‬کــه‬ ‫بیشــتر بــه خاطــر نوشــتن حماســه ملــی لوکزامبــورگ مشــهور اســت‪.‬‬ ‫رودانــگ در والدبیلیــگ متولــد شــد‪ .‬وی معلــم مدرســه بــود و در اشتاینســل و الروشــت‬ ‫تدریــس مــی کــرد‪ ،‬هرچنــد کــه بعــدا ً کارگــری در شــهر اشــترناخ شــد‪.‬‬ ‫برجســته تریــن کار او رنــرت بــود کــه در ســال ‪ 1872‬منتشــر شــد‪ .‬یــک اثــر هجوامیــز‬ ‫حماســی ‪ -‬اقتبــاس شــده از نســخه ‪ Cotta Edition‬در ســال ‪ 1858‬از حماســه روبــاه گوتــه‬ ‫کــه بومــی شــده لوکزامبــورگ بــود و بــه دلیــل تجزیــه و تحلیــل بصیــرت امیــز از ویژگــی های‬ ‫منحصــر بــه فــرد مــردم لوکزامبــورگ ‪ ،‬بــا اســتفاده از گویــش هــای منطقــه ای و فرامنطقــه ای‬ ‫بســیار خواندنــی و محبــوب شــد‪.‬‬ ‫مدرسه ‪ Lycée Michel-Rodange‬در شهر لوکزامبورگ به نام وی نامگذاری شده است‪.‬‬ ‫نیک ولتر‬ ‫نیکــوالس «نیــک» ولتــر (‪ 2‬ژانویــه ‪ ، 1871‬مــرش ‪ 13 -‬ژوئیــه ‪ ، 1951‬شــهر‬ ‫لوکزامبــورگ) نویســنده ‪ ،‬نمایشــنامه نویــس ‪ ،‬شــاعر ‪ ،‬اســتاد ‪ ،‬منتقــد ادبــی‬ ‫لوکزامبــورگ (زبــان هــای المانــی و رومانیایــی) و از دولتمــردان ایــن کشــور بــود‪ .‬او‬ ‫بیشــتر بــه المانــی مــی نوشــت‪ .‬او همچنیــن بــه عنــوان وزیــر امــوزش و پــرورش در‬ ‫دولــت امیــل رویتــر خدمــت کــرد‪.‬‬ ‫وی پــس از تحصیــل در دانشــگاه در لــوون ‪ ،‬پاریــس ‪ ،‬بــن و برلیــن ‪ ،‬در دیکیــرش‬ ‫(‪ )1977-1906‬و بعــدا ً در ‪ Athénée de Luxembourg‬در لوکزامبــورگ (‪-1906‬‬ ‫‪ )1918‬معلــم شــد‪.‬‬ ‫ولتــر عمدت ـاً نمایشــنامه و شــعر مــی ســرود‪ .‬اثــر وی‪ ،‬گریســلیند (‪ )1901‬اهنگســاز‬ ‫لوکزامبورگــی الفــرد کوالســکی را بــه نوشــتن اپــرای بــا همیــن نــام تحریــک کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا چنــد شــاعر و نویســنده در یــک انجمــن ادبــی ارتبــاط داشــت‪ .‬فردریــک‬ ‫میســترال ‪ ،‬جــوزف رومانیــل و تئــودور اوبانــل از دوســتان او بودنــد‪ .‬او اغلــب در خانــه‬ ‫میســترال بــود و توســط وی بــه حلقــه فالیبــر رفــت‪ .‬بــه همیــن ترتیــب ‪ ،‬او همچنیــن‬ ‫بــا رومیســت هــای المانــی ماننــد ادوارد کوشــویتس و اگوســت برتــوچ مالقــات کــرد‪.‬‬ ‫وی بــه همــراه دو رومیســت المانــی بــرای موفقیــت در رقابــت بــا فردریــس میســترال‬ ‫بــرای دریافــت جایــزه نوبــل ادبیــات در ســال ‪ 1904‬فعالیــت جــدی کــرد‪.‬‬ ‫نیــک ولتــر ســفرهای خــود را در پرووانــس و تونــس در کتــاب روزهــای افتابــی ‪Hohe‬‬ ‫‪ Sonnentage‬ثبــت کــرده اســت‪ .‬او در کتــاب در شــدن و رشــد کــردن ‪Im Werden‬‬ ‫‪ und Wachsen‬دربــاره کودکــی خــود در مــرش نوشــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪49‬‬ صفحه 49 ‫حسین طوسی‬ ‫حیات وحش لوکزامبورگ‬ ‫لوکزامبــورگ از یــک اب و هــوای معتــدل برخــوردار بــوده و قســمتی از منطقــه اب و‬ ‫هوایــی قــاره اروپــای غربــی محســوب می شــود‪ .‬ســاکنان ان زمســتان هــای معتــدل‪،‬‬ ‫تابســتان هــای نســبتاً خنــک و بارندگــی هــای شــدید را تجربــه مــی کننــد‪ .‬دره هــای‬ ‫باریــک و عمیــق قســمت شــمالی کشــور ‪ ،‬از برخــی جهــات ‪ ،‬زیســتگاهی بــرای‬ ‫حیوانــات نــادر محافظــت شــده ماننــد ســمور اروپایــی را فراهــم مــی کنــد‪ .‬در جنــوب‪،‬‬ ‫طبیعــت فضــای قدیمــی برخــی معــادن روبــاز و معــادن معــادن متروکــه را بازپــس‬ ‫گرفتــه و در اکثــر ایــن مناطــق شــاهد رویــش گل و گیاهــان و ســکونت حیوانــات‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫بــا وجــود کوچــک بــودن کشــور ‪ ،‬تعــداد زیــادی از حیوانــات وحشــی در مرزهــای ان‬ ‫ســکونت دارنــد کــه در ادامــه بــه معرفــی برخــی از انهــا خواهیــم پرداخــت‪.‬‬ ‫خرس قهوه ای‬ ‫خــرس قهــوه ای گونـه ای خــرس بزرگ جثــه و درشـت اندام اســت کــه در بســیاری‬ ‫از مناطــق امریــکای شــمالی و شــمال اوراســیا و اروپــا پراکنــده اســت‪ .‬وزن ایــن نوع‬ ‫خــرس از ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۷۸۰‬کیلوگــرم متغیــر اســت و بزرگ تریــن زیرگونــه ان خــرس‬ ‫کودیــاک در قامتــی هم انــدازه خــرس قطبــی بــا وی بــر ســر عنــوان بزرگ تریــن‬ ‫گونــه خــرس و بزرگ تریــن حیــوان شــکارچی روی خشــکی رقابــت می کنــد‪.‬‬ ‫بــا ان کــه قلمــرو زیســت خــرس قهــوه ای کاهــش یافتــه و در بســیاری از مناطــق‬ ‫منقــرض شده اســت ولــی همچنــان در فهرســت کمتریــن نگرانــی ای یوســی ان‬ ‫باقی مانــده و بــا جمعیــت تقریبــی ‪ ۲۰۰‬هــزار راس خطــر انقــراض وی را تهدیــد‬ ‫نمی کنــد‪ .‬بیشــترین شــمار خــرس قهــوه ای بــه ترتیــب در روســیه‪ ،‬امریــکا (بیشــتر‬ ‫در االســکا)‪ ،‬کانــادا‪ ،‬منطقــه کارپــات (به ویــژه رومانــی) و فنالنــد‪ ،‬جائی کــه حیــوان‬ ‫ملــی ایــن کشــور نامیــده می شــود و البتــه در طبیعــت لوکزامبــورگ ســکونت دارنــد‪.‬‬ ‫البتــه ســه زیرگونــه ایــن گونــه خــرس یعنــی خــرس قهــوه ای افریقــای شــمالی‬ ‫(خــرس اطلــس)‪ ،‬کالیفرنیایــی و مکزیکــی در قــرن نوزدهــم و بیســتم منقرض شــدند‬ ‫و برخــی از زیرگونه هــای جنــوب اســیایی ایــن حیــوان نیــز بــه شــدت در خطــر‬ ‫انقــراض هســتند‪ .‬زیرگونــه ای از خــرس قهــوه ای محــدود شــده در مرکــز ایتالیــا‬ ‫موســوم بــه خــرس قهــوه ای مارســیکایی وجــود دارد کــه تعــداد ان هــا بیــن ‪-50‬‬ ‫‪ 60‬فــرد بــوده و در خطــر انقــراض هســتند‪.‬‬ ‫ان هــا ممکــن اســت بــه مــدت بیــش از هفــت مــاه در النــه یــا غــار‪ ،‬بــدون غــذا‬ ‫خوابیــده باشــند‪ .‬در ایــن حالــت کامــ ً‬ ‫ا بــی حــس و سســت می شــوند‪ .‬بعــد از‬ ‫بیــدار شــدن به طــور وحشــتناکی غــذا می خورنــد تاانــرژی از دســت رفتــه را‬ ‫بازیابنــد‪ .‬روزی ‪ ۴۰‬کیلوگــرم!‬ ‫خــرس قهــوه ای در حالــت عــادی در شــب فعالیــت می کنــد‪ .‬در تابســتان بیــش از‬ ‫‪ ۱۸۰‬کیلوگــرم چربــی ذخیــره می کنــد کــه او را قــادر می ســازد در طــول زمســتان‬ ‫کــه خیلــی سســت می شــود مقاومــت کنــد‪ .‬بــا ایــن حــال ان هــا زمســتان خواب‬ ‫نیســتند و بــه اســانی بیــدار می شــوند‪ .‬هــم نــر و هــم مــاده ایــن حیــوان در‬ ‫زمســتان در غــار یــا النــه بــه ســر می برنــد‪ .‬خــرس قهــوه ای بســیار گوشــه گیر‬ ‫اســت‪ ،‬بــا ایــن حــال ممکــن اســت ان هــا در تعــداد زیــادی بــه دور منبــع غذایــی‬ ‫بــزرگ‪ ،‬در کنــار هــم جمــع شــوند و یــک سلســله مراتب اجتماعــی را بــر پایــه ســن‬ ‫و اندازه شــان تشــکیل دهنــد‪.‬‬ ‫وقتــی خــرس قهــوه ای مصــدوم شــد بــا صــدای بســیار بلنــدی مــی غـ ّرد ولــی در‬ ‫حالــت عــادی بــا ترســاندن و عصبانیــت و تولیــد صــدای زیــر بــه وســیله بــه هــم‬ ‫ســاییدن دنــدان بــه دیگــران هشــدار می دهــد‪ .‬ان هــا تقریبــاً همیشــه از مواجــه‬ ‫شــدن بــا انســان خــودداری می کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪50‬‬ ‫قاقم‬ ‫جانــوری از خانــواده راســوها و بومــی بخش هــای شــمالی اوراســیا و‬ ‫امریــکای شــمالی اســت کــه در اروپــا هــم ســاکن اســت‪ .‬قاقــم نســبت‬ ‫بــه راســوی کوچــک کمــی بزرگ تــر اســت و دم بلندتــری دارد کــه‬ ‫انتهــای ان تیــره اســت‪.‬‬ ‫قاقــم کــم و بیــش در سراســر نیم کــره شــمالی و اروپــا از جملــه اروپــای‬ ‫غربــی و لوکزامبــورگ یافــت می شــود‪ .‬در قــرن نوزدهــم بــرای مهــار‬ ‫افزایــش جمعیــت خرگوش هــا‪ ،‬قاقــم را همــراه بــا دو گونــه دیگــر راســو‬ ‫بــه نیوزیلنــد نیــز وارد کرده انــد امــا ایــن کار باعــث شــد تــا قاقم هــا بــه‬ ‫ســراغ پرنــدگان بومــی برونــد کــه طعمه هــای اســان تری بودنــد و باعــث‬ ‫انقــراض برخــی گونه هــا و کاهــش شــدید جمعیــت بســیاری از انــواع‬ ‫دیگــر پرنــدگان بشــوند‪ .‬بــه طــوری کــه قاقــم بــه یکــی از مخرب تریــن‬ ‫گونه هــای مهاجــم در محیــط زیســت نیوزیلنــد تبدیــل شده اســت‪.‬‬ ‫قاقم هــا شــب رو و پــگاه رو هســتند ولــی گاه در روز هــم بــه بیــرون‬ ‫می اینــد‪ .‬قاقــم بــه هنــگام تعقیــب شــکار خــود بــه صــورت مارپیچــی‬ ‫حرکــت می کنــد؛ و نســبت بــه جثــه اش ســرعت باالیــی دارد‪ .‬قاقــم‬ ‫شــناگر ماهــری نیــز هســت و توانسته اســت جمعیــت خــود را در جزایــر‬ ‫نزدیــک بــه ســاحل نیــز گســترش دهــد‪ .‬قاقــم یکــی از معــدود گونه هــای‬ ‫جانــوری اســت کــه بــه خاطــر بــدن باریــک و دراز خــود می توانــد‬ ‫حیوانــات نقــب زن را در داالن هــای النه هــای خودشــان دنبــال کنــد‪.‬‬ ‫قاقــم بــرای جبــران ایــن شــکل از بــدن‪ ،‬پاهایــی کوتــاه‪ ،‬گوش هایــی‬ ‫کوچــک‪ ،‬سوخت وســازی ســریع و در زمســتان خــزی پرپشــت پیــدا‬ ‫کرده اســت‪ .‬قاقــم نــر تــا ‪ ۳۰‬ســانتیمتر رشــد می کننــد و نرهــای ان‬ ‫بســیار بزرگ تــر از ماده هــا هســتند‪.‬‬ صفحه 50 ‫گربه وحشی‬ ‫گربــه وحشــی بــه تیــره گربــه ســانان (‪ )Felidae‬تعلــق دارد‪ .‬گوشــت خوارانی‬ ‫هســتند کــه بــرای شــکار اســتعداد و مهــارت زیــادی پیــدا کرده انــد‪ .‬گربــه‬ ‫وحشــی بــه جنــس ‪Felis linnaeus‬تعلــق دارد‪ .‬گوشــتخوارانی هســتند بــا جثــه‬ ‫ســبک و کمــی دراز‪ .‬پنجه هــا باریــک و چنگالهــا دارای غــاف اســت و پــرده‬ ‫بیــن انگشــتها کمــی رشــد کــرده اســت‪ .‬گــوش بلنــد و ســه گــوش و نــوک دار‬ ‫اســت‪ .‬گربــه وحشــی بــا نــام علمــی ‪Felis silvestris‬یکــی از گونه هــای ایــن‬ ‫جنــس اســت‪.‬‬ ‫ایــن گربــه وحشــی بــه انــدازه گربــه اهلــی یــا کمــی بزرگتــر اســت‪ .‬بــدن ان‬ ‫کمــی دراز و دم پــر مــو و نســبتاً بلنــد و طــول ان از نصــف بــدن و ســر بیشــتر‬ ‫اســت‪ .‬موهــای روی دم در انتهــا کوتاه تــر شــده بطــوری کــه نــوک دم پهــن بــه‬ ‫نظــر می رســد‪ .‬در صــورت پــوزه کوتــاه و ســبیلهای بلنــد و ســفید رنــگ خشــنی‬ ‫دارد‪ .‬چشــمها درشــت و تــا حــدی در جلــوی صــورت قــرار گرفتــه و همچنیــن‬ ‫گوشــها بــزرگ و بلنــد و ســه گــوش هســتند‪.‬‬ ‫دســتها و پاهــا نســبتاً بلنــد و باریــک بــا پنجه هــای گــرد و چنگالهــای قــوی‬ ‫و تیــز و خمیــده اســت‪ .‬چنگالهــا قابــل جمــع شــدن بــوده و غــاف انهــا رشــد‬ ‫کــرده اســت‪ .‬موهــای بــدن نــرم و انبــوه و موهــای زیریــن کرکــی و فــراوان‬ ‫هســتند‪ .‬رنــگ کلــی بــدن در پشــت از قهــوه ای خاکســتری روشــن تا خاکســتری‬ ‫روشــن تغییــر می کنــد‪ .‬ایــن گربــه وحشــی بــه ظاهــر شــبیه بــه گربه هــای‬ ‫اهلــی معــروف بــه گربــه پلنگــی هســتند‪.‬‬ ‫راسوی اروپایی‬ ‫راســوی اروپایــی گونــه ای از راســوی بومــی غــرب اوراســیا و شــمال مراکــش‬ ‫اســت‪ .‬رنــگ حیــوان بــه رنــگ قهــوه ای تیــره اســت ‪ ،‬زیــر شــکم ان کــم‬ ‫رنــگ و ماســکی تیــره در سراســر صــورت دارد‪ .‬گاهــی اوقــات ‪ ،‬جهــش هــای‬ ‫رنگــی در ایــن جانــور دیــده می شــود کــه رنــگ ان را کمــی متمایــز می کنــد‪.‬‬ ‫در مقایســه بــا ســایر راســوها بدن کوتــاه تــر و جمــع و جورتــری دارد؛ جمجمه‬ ‫و دندانــی بــا قــدرت و چابکــی کمتــری دارد و کام ـ ً‬ ‫ا شــناخته شــده اســت و‬ ‫بــرای عالمــت گــذاری در قلمــرو خــود از ترشــح مایعــی بــد بــواز بــدن خــود‬ ‫اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫ماننــد راســوی اروپایــی چنــد همســری اســت و معمــوالً در اوایــل تابســتان‬ ‫هــر مــاده پنــج تــا ده نــوزاد بــه دنیــا مــی اورد کــه در ســن دو تــا ســه ماهگــی‬ ‫مســتقل مــی شــوند‪ .‬غــذای ایــن حیــوان از جونــدگان کوچــک‪ ،‬پرنــدگان‪،‬‬ ‫دوزیســتان و خزنــدگان اســت‪.‬‬ ‫معمــوال بــا ســوراخ کــردن مغــز بــا دنــدان‪ ،‬طعمــه خــود را فلــج کــرده و ان‬ ‫را در حالــی کــه هنــوز زنــده اســت در النــه خــود نگــه مــی دارد تــا در اینــده‬ ‫مصــرف کنــد‪.‬‬ ‫سمور سنگی‬ ‫َســمور َســنگی یکــی از انــواع تیــره هــای ســمور اســت‪ .‬ایــن جانــور دارای‬ ‫قــدی کوچــک و پاهــای کوتــاه و انگشـت رو اســت و بدنــش باریــک و کشــیده‬ ‫و پوســتش نــرم اســت‪ .‬زیســتگاه ایــن حیــوان از مغولســتان و چیــن در اســیا‬ ‫تــا غربی تریــن نقــاط اروپــا امتــداد دارد‪ .‬ایــن حیــوان بــه جهــت لکــه ســفید‬ ‫زیــر ســینه اش بــه ســمور سینه ســفید و بــه جهــت عالقــه بــه زندگــی در‬ ‫جنگل هــای راش و ممــرز بــه ســمور راش نیــز معــروف اســت‪.‬‬ ‫ســمور ســنگی از نظــر مشــخصات فیزیکــی شــباهت زیــادی بــه ســمور‬ ‫جنگلــی دارد امــا انــدازه ان کوچکتــر اســت و زیســتگاهش نیــز کمــی متفــاوت‬ ‫اســت‪ .‬بخــش ســفیدرنگ نــوک دار روی گلــوی ان هــا مهم تریــن ویژگــی‬ ‫بــرای تشــخیص ایــن حیــوان از ســمور جنگلــی اســت‪ .‬همچنیــن دم ســمور‬ ‫ســنگی کوچکتــر‪ ،‬ســرش باریکتــر و الغرتــر اســت و گوش هایــی کوتاهتــر و‬ ‫مدورتــر بــا فاصلــه بیشــتر دارد‪ .‬نــوک دمــاغ ســمور ســنگی هــم رنــگ بنفــش‬ ‫یــا خاکســتری دارد امــا نــوک دمــاغ ســمور جنگلــی ســیاه اســت‪ .‬ضمــن اینکــه‬ ‫ســمور جنگلــی فقــط در جنگل هایــی بــا پوشــش درختــی خــوب زندگــی‬ ‫می کنــد امــا ســمور ســنگی در انــواع متنوع تــری از زیســتگاه های جنگلــی و‬ ‫دشــتی زندگــی می کنــد‪.‬‬ ‫ســمور ســنگی هــم مثــل ســمورهای دیگــر بــرای خــز لطیــف و نرمــش شــکار‬ ‫می شــود و حتــی در مــزارع پــرورش ســمور نگهــداری می شــود امــا خــز ان‬ ‫بــه مرغوبیــت خــز ســمور جنگلــی و ســمور ســیبری نیســت چــون خش ـن تر‬ ‫اســت و ضخامــت کمتــری دارد‪ .‬همیــن موجــب شــده تــا ان هــا کمتــر شــکار‬ ‫انســان ها شــوند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪51‬‬ صفحه 51 ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫نویسنده و کارشناس‬ ‫ارشد فلسفه‬ ‫معماری لوکزامبورگ‬ ‫معمــاری لوکزامبــورگ احتمــاالً از دوره ای کــه یــک قبیلــه ســلتیک کــه در قــرن‬ ‫اول قبــل از میــاد در ان منطقــه ســکونت داشــته شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫هرچنــد چنــد ویرانــه از اشــغال روم باقــی مانــده اســت امــا مهمتریــن ســهم در‬ ‫پیشــرفت معمــاری ایــن کشــور طــول قــرن هــا قلعــه هــا و کلیســاهای کشــور‬ ‫بــوده اســت‪ .‬امــروز یــک رونــق واقعــی معمــاری در لوکزامبــورگ وجــود دارد‬ ‫زیــرا رونــق اقتصــادی لوکزامبــورگ زمینــه ای را بــرای پیشــرفت در بخشــهای‬ ‫مالــی‪ ،‬اتحادیــه اروپــا و فرهنگــی بــا تعــدادی از ســاختمانهای کالس جهانــی‬ ‫فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه ذکــر شــد بنظــر مــی رســد کــه منشــا معمــاری لوکزامبــورگ از‬ ‫قــرن ‪ 1‬یــا ‪ 2‬قبــل از میــاد اســت کــه تــر ِوری ‪ ، Treveri‬یــک قبیلــه مرفــه‬ ‫ســلتیک‪ ،‬یــک ســکونتگاه در گوشــه جنــوب غربــی کشــور ایجــاد کردنــد‪.‬‬ ‫رومــی هــا کــه ایــن منطقــه را از ‪ 53‬قبــل از میــاد تــا اواســط قــرن پنجــم‬ ‫اشــغال کــرده انــد‪ ،‬مســئول بقایــای تعــدادی از بناهــا در سراســر کشــور‪ ،‬بــه‬ ‫ویــژه در مامــر‪ ،‬اشــترناخ و گوبالنــگ هســتند‪ .‬محوطــه اشــترناخ یــک منطقــه‬ ‫عظیــم (‪ 118‬در ‪ 62‬متــر) را پوشــش مــی دهــد‪ ،‬جایــی کــه یــک عمــارت‬ ‫لوکــس از حــدود ســال ‪ 70‬میــادی بــا ‪( 40‬بعــد از ان ‪ )60‬اتــاق وجــود دارد‪.‬‬ ‫دارای سیســتم گرمایــش اب و همچنیــن ســاختمانهای اضافــی در خدمــت‬ ‫جامعــه کشــاورزان اطــراف بــود‪.‬‬ ‫قلعه ها و کلیساها‬ ‫یکــی از مشــهورترین بناهــای تاریخــی ایــن کشــور‪ ،‬قلعــه ویانــدن‪،‬‬ ‫اســت کــه در مــورد ان پیشــتر توضیــح داده شــد‪.‬‬ ‫ایــن قلعــه بیــن قــرن هــای یازدهــم و ســیزدهم میــادی در محــل یــک‬ ‫قلعــه گالو‪-‬رومــی ســاخته شــده اســت‪ .‬در ابتــدا بــه عنــوان یــک قلعــه‬ ‫طراحــی شــده بــود ‪ ،‬یــک بــرج مربــع شــکل ‪ ،‬یــک اشــپزخانه ‪ ،‬یــک‬ ‫کلیســای کوچــک و اتــاق هایــی بــرای اقامــت در حــدود ســال ‪1100‬‬ ‫اضافــه شــد‪ .‬در طــول قــرن ‪ ، 12‬یــک بــرج جدیــد حــاوی محــل هــای‬ ‫ســکونت بــه همــراه یــک کلیســای کوچــک ده ضلعــی معتبــر ســاخته‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫در ابتــدای قــرن ســیزدهم کاخــی دو طبقــه بــه ابعــاد ‪ 10‬در ‪ 13‬متــر‬ ‫ســاختند و ان را بــا اســتفاده از یــک ســالن بــا شــکوه بــه نمازخانــه‬ ‫متصــل کردنــد‪.‬‬ ‫اخریــن تغییــرات در اواســط قــرن ســیزدهم اتفــاق افتــاد کــه ســبک‬ ‫گوتیــک در سراســر ســاختمان وارد شــد‪.‬‬ ‫لوکزامبــورگ قلعــه هــای قــرون وســطایی بســیاری دیگــری دارد کــه‬ ‫بیشــتر انهــا اکنــون ویــران شــده انــد‪.‬‬ ‫قلعــه بورشــاید ریشــه در قــرن یازدهــم دارد‪ ،‬زمانــی کــه از یــک بــرج‬ ‫متصــل بــه یــک کلیســای کوچــک تشــکیل شــده بــود‪ .‬دیــوار طوالنــی و‬ ‫برجهــای دیــده بانــی در ســال ‪1384‬میــادی بــه همــراه یــک ســاختمان‬ ‫مســکونی جداگانــه ســاخته شــد‪ .‬بدنــه قلعــه نیــز بــه ارتفــاع ‪ 10‬متــر بلنــد‬ ‫شــد و چهــار طبقــه را بــا یــک شــومینه بــزرگ و دودکــش در خــود جــای داد‪.‬‬ ‫قلعــه بوفــورت لوکزامبــورگ در شــرق لوکزامبــورگ‪ ،‬نــه چنــدان دور از‬ ‫اشــترناخ اســت و تاریــخ ان بــه قــرن ‪ 12‬میــادی می رســد‪ .‬در طــول‬ ‫قرنهــا تعــدادی اضافــات انجــام شــده اســت‪ .‬در قــرن هفدهــم ‪ ،‬هنگامــی‬ ‫کــه ایــن ســایت تحــت مالکیــت جدیــدی درامــد ‪ ،‬قلعــه دوم بــه ســبک‬ ‫رنســانس ســاخته شــد کــه نتیجــه ان ایــن بــود کــه قلعــه قدیمــی بــه‬ ‫ارامــی خــراب شــد‪.‬‬ ‫قلعــه هولنفلــز بــرای اولیــن بــار در ســال ‪ 1129‬ســاخت ان اغــاز شــد‪ .‬در‬ ‫قــرن ‪14‬گســترش جــدی یافــت‪ .‬عمــارت شــمال شــرقی در ســال ‪1729‬‬ ‫ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪52‬‬ صفحه 52 ‫لوکزامبــورگ همچنیــن دارای تعــدادی کلیســای جالــب بــه جهــت معمــاری‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫صومعــه اشــترناخ قدیمــی تریــن صومعــه ساکســون در قــاره اروپــا اســت‪.‬‬ ‫پــس از ســوختن ســاختمانهای اصلــی در ســال ‪ ، 1017‬یــک کلیســای‬ ‫جدیــد ســاخته شــد‪ .‬ایــن کلیســا در ابتــدا بــه ســبک رومانســک بــود ‪ ،‬امــا‬ ‫در قــرن ‪ 14‬و ‪ 16‬میــادی مــوارد اضافــی گوتیــک وجــود دارد‪.‬‬ ‫یکــی از بهتریــن کلیســاهای رومانســک در لوکزامبــورگ ‪ ،‬کلیســای نمازخانــه‬ ‫در قلعــه ویانــدن اســت‪.‬‬ ‫ریشــه کلیســای ســنت لورنــس در دیکریــش را مــی تــوان بــه قــرن ‪6‬‬ ‫بازگردانــد امــا ســاختمان فعلــی شــامل یــک بــرج رومانســک قــرن ‪ 12‬و‬ ‫کلیســای قــرن ‪ 15‬قــرن گوتیــک اســت‪.‬‬ ‫کلیســای ســنت مایــکل در مرکــز شــهر لوکزامبــورگ در ســال ‪ 1688‬بــه‬ ‫ســبک های رومانســک و بــاروک بازســازی شــد‪.‬‬ ‫قدمــت کلیســای رومانو‪-‬گوتیــک در روســتای هولــر در شــمال لوکزامبــورگ‬ ‫بــه قــرن ‪ 12‬برمــی گــردد‪ .‬ایــن خانــه دارای طاقهــای بلنــد گوتیــک و‬ ‫نقاشــی هــای دیــواری قــرن ‪ 14‬اســت‪.‬‬ ‫بــرج کلیســای مونشــاوزن از ســال ‪ 1250‬قدمــت دارد و بــه ســبک‬ ‫رومانســک اســت‪ .‬شبســتان ان در حــدود ســال ‪ 1470‬بــه ســبک گوتیــک‬ ‫ســاخته شــد‪.‬‬ ‫کلیســای ســتفونتن در جنــوب غربــی لوکزامبــورگ دارای یــک بــرج‬ ‫رومانســک اســت کــه احتمــاالً از یــک ســاختمان قدیمــی اســت ‪ ،‬بیشــتر‬ ‫ان در اوایــل قــرن ‪ 14‬بازســازی و در ســال ‪ 1317‬تقدیــس شــده اســت‪.‬‬ ‫بقایــای تیرهــای چوبــی نشــان مــی دهــد کــه در اصــل چوبــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫پل ها‬ ‫شــهر لوکزامبــورگ دارای چندیــن پــل مشــخص اســت‪ .‬پــل ادولــف‪،‬‬ ‫مرکــز شــهر قدیمــی یــا ویــل هاوتــه را بــه منطقــه جدیــد در جنــوب‬ ‫متصــل مــی کنــد‪ .‬ایــن پــل توســط مهنــدس فرانســوی پــل ســجورنه‬ ‫در ســال ‪ 1902‬تکمیــل شــد‪ .‬ایــن پــل از یــک طــاق مرکــزی بــزرگ‬ ‫تشــکیل شــده اســت کــه در طرفیــن ان طــاق هــای کوچکتــر قــرار‬ ‫دارد‪ .‬بــا دهانــه ‪ 84.65‬متــر (‪ 277.72‬فــوت) ‪ ،‬طــاق مرکــزی بزرگترین‬ ‫قــوس زمــان خــود بــود‪ .‬ایــن پــل در حــال تعریــض اســت تــا خــط‬ ‫جدیــد ترامــوا را در خــود جــای دهــد‪.‬‬ ‫پاســرله در ســال ‪ 1861‬تکمیــل شــد‪ .‬ایــن پــل ‪ 290‬متــر طــول (‪951‬‬ ‫فــوت) ‪ ،‬بــا ‪ 24‬قــوس دارد و از کــف دره ‪ 45 Pétrusse‬متــر (‪148‬‬ ‫فــوت) ارتفــاع دارد‪ .‬ایــن پــل مرکــز شــهر را بــه ایســتگاه راه اهــن‬ ‫بــه جنــوب متصــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫پــل بــزرگ شــارلوت دوشــس ‪ ،‬کــه در ســال ‪ 1965‬تکمیــل شــد ‪،‬‬ ‫توســط معمــار المانــی اگــون ژوکــس ‪ Egon Jux‬طراحــی شــد‪ .‬حمــل‬ ‫ترافیــک جــاده ای در ســه مســیر در هــر جهــت ‪ ،‬مرکــز شــهر را بــه‬ ‫موسســات اروپایــی و منطقــه مالــی در فــات کرچبــرگ متصــل میکنــد‪.‬‬ ‫پــل دو طبقــه ‪( Pont du château‬پــل قلعــه) کــه توســط اتریشــیها در‬ ‫ســال ‪ 1735‬از ماســه ســنگ ســاخته شــده اســت‪ ،‬جایگزیــن یــک پل‬ ‫متحــرک قدیمــی بیــن صخــره هــای ‪ Bock‬شــده اســت‪ .‬دسترســی به‬ ‫انتهــای شــرقی شــهر قدیمــی تــا تپــه را از کالوزن فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر جــاده در بــاال‪ ،‬همچنیــن دارای ســه وســیله عبــور دیگــر‬ ‫اســت‪ :‬یکــی از چهــار قــوس فوقانــی ‪ ،‬یکــی از طریــق یــک پلــکان‬ ‫مارپیــچ داخــل طــاق پاییــن و یکــی دیگــر از زیــر خیابــان پاییــن تــر‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪53‬‬ صفحه 53 ‫سحر پور حسینی‬ ‫جامعه شناس‬ ‫پوشش مردم لوکزامبورگ‬ ‫مــردم لوکزامبــورگ بــه طــور ســنتی بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی خــود و تاثیــر از‬ ‫کشــورهای مجــاور‪ ،‬از نظــر نــوع پوشــش همانطــور کــه در بســیاری از جنبــه هــای دیگــر‬ ‫فرهنــگ خــود تحــت تاثیــر فرانســه المــان و بلژیــک قــرار گرفتنــد تحــت تاثیــر مــد در‬ ‫ایــن کشــورها قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫مــردان در کشــور لوکزامبــورک بــه طــور ســنتی جلیقــه هــای ابــی رنــگ بــا پیراهــن‬ ‫هایــی کــه یقــه ســفید ان از زیــر جلیقــه مشــخص باشــد بــه تــن می کردنــد و اغلــب‬ ‫شــلوارهایی متناســب بــا رنــگ جلیقــه هــای خــود مــی پوشــیدند‪ .‬ایــن مــردان بــه‬ ‫طــور ســنتی از کاله اســتفاده مــی کردنــد و زیــر پیراهــن ســفید انهــا معمــوالً طرحهــای‬ ‫دوختــه شــده بــود‪.‬‬ ‫زنــان دامــن هــای بلنــد کــه نقــش هــای گل در پاییــن ان وجود داشــت‪،‬‬ ‫بــه همــراه جلیقــه هــای کوچــک و پیراهــن هایــی بــا طرحهــای دوختــه‬ ‫شــده روی ان مــی پوشــیدند‪.‬‬ ‫لبــاس هــای ســنتی انهــا بیشــتر شــبیه لبــاس هــای ســنتی بلژیــک‬ ‫اســت‪ .‬مــردان و زنــان در ایــن کشــور زیــر پیراهــن ســفید دارنــد و هــر‬ ‫دو دارای رنــگ بنــدی و طــرح مشــابه اســت کــه البتــه در زنــان دامــن‬ ‫بــه جحــای شــلوار اســتفاده می شــد‪.‬‬ ‫در مــورد لبــاس هــای مــدرن‪ ،‬مــردم لوکزامبــورگ لبــاس هایــی بــه‬ ‫ســبک بســیار غربــی مــی پوشــند ‪ ،‬شــبیه بــه انچــه ممکــن اســت یــک‬ ‫لبــاس المانــی یــا بلژیکــی مشــاهده کنیــد‪ .‬بــه نظــر مــی رســد زنــان‬ ‫لوکزامبــورگ از لــوازم جانبــی زیبــا و پوشــیدن لباســهایی متنــوع بــا‬ ‫رنگهــای ســایه هــای روشــن ســفید ‪ ،‬قرمــز و ســبز لــذت مــی برنــد‪.‬‬ ‫در بیــن زنــان از پوشــیدن کفــش پاشــنه بلنــد و شــلوارهای کوتــاه تــا مــچ پــا یــا باالتــر‬ ‫از ان طرفدار دارد‪.‬‬ ‫مــردان لوکزامبــورگ کــت و شــلوارهای ســبک غربــی مــی پوشــند (از انجــا که بســیاری‬ ‫از انهــا در صنایــع مالــی و بانکــی کار مــی کننــد ‪ ،‬ایــن لبــاس کار معمــول انهــا بــرای‬ ‫بیشــتر مــردان در شــهرهای لوکزامبــورگ اســت)‪ .‬بــه نظــر مــی رســد کــت و شــلوارها‬ ‫همیشــه دو تکــه هســتند و رنــگ هــا بــه رنــگ هــای مالیــم ماننــد ســیاه و ســفید بــا‬ ‫کــراوات رنگــی یــا کــت مشــکی و شــلوارهای خاکســتری اســت‪.‬‬ ‫بــرای لباســهای معمولــی انهــا در مواقــع ســردتر ژاکــت بــر تــن می کننــد کــه اغلــب‬ ‫بــا کاله یــا تــی شــرت و شــلوار جیــن در تابســتان و بهــار کامــل مــی شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪54‬‬ صفحه 54 ‫خانــواده ســلطنتی را مــی تــوان معمــوالً پوشــیده از لبــاس هــای ســنتی و‬ ‫نیمــه فــرم ماننــد پیراهــن هــای بلنــد ‪ ،‬شــلوارهای کوتــاه و لبــاس هــای‬ ‫کوتــاه بــرای خانــم هــا مشــاهده کــرد‪ .‬مــردان خانــواده ســلطنتی کــت و‬ ‫شــلوارهای دو یــا ســه تکــه بــه تــن مــی کننــد و تمایــل دارنــد کراواتهــای‬ ‫رنگارنــگ تــری از اکثــر مــردان در سراســر کشــور داشــته باشــند‪ .‬زنــان‬ ‫مســن خانــواده بــه طــور معمــول کــت و شــلوارهایی بــا مــدل و طرحهــای‬ ‫زنانــه کــه کمــی نیــز گرایــش بــه پوشــش ســنتی دارد بــر تــن می کننــد در‬ ‫حالــی کــه شــاهزاده خانــم هــا معمــوالً لبــاس تابســتانی درجــه یــک از پنبــه‬ ‫مــی پوشــند‪.‬‬ ‫بــرای مــوارد بســیار رســمی و ســنتی ‪ ،‬مــردان خانــواده ســلطنتی لبــاس‬ ‫نظامــی خــود را مــی پوشــند کــه یــا برنــزی اســت یــا ســیاه و ســفید‪ .‬ایــن‬ ‫لبــاس بــا ارســی طالیــی ‪ ،‬شمشــیر نــازک و در عیــن حــال زیبــا در اطــراف‬ ‫کمربنــد‪ ،‬دکمــه هــای طالیــی و یقــه قرمــز و همچنیــن کالهــی متناســب بــا‬ ‫رنــگ لبــاس بــا تاجــی طالیــی کامــل اســت‪.‬‬ ‫گرچــه مــد در ایــن کشــور منحصــر بــه فــرد نبــوده و ایــن کشــور از مناطــق ترویــج مــد در‬ ‫اروپــا محســوب نمی شــود امــا بــه عقیــده فعــاالن و پژوهشــگران عرصــه مــد و پوشــش در‬ ‫اروپــا‪ ،‬می تــوان گفــت مــردان و زنــان لوکزامبــورگ دریافــت مناســبی از مــد غربــی دارنــد‪،‬‬ ‫زیــرا هــر دو بســیار مناســب و در عیــن حــال جســورانه لبــاس مــی پوشــند‪ .‬طــرح هــای‬ ‫جســورانه رنگــی کــه زنــان لوکزامبورگــی در پوشــش مــدرن خــود اســتفاده می کننــد در‬ ‫کمتــر جایــی از اروپــا دیــده می شــود‪ .‬مــردان لوکزامبــورگ نیــز تنــوع در پوشــش را در‬ ‫بخــش کــت و شــلوار پیــش می برنــد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی بایــد گفــت مــد روز در ایــن کشــور بســیار موفــق تــر و متنــوع تــر بــوده‬ ‫اســت نســبیت بــه انچــه کــه در مــورد لبــاس ســنتی مــردان و زنــان ایــن کشــور وجــود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در بیــن مــردم محلــی لوکزامبــورگ همیشــه یــک شــلوار جیــن کالســیک محبــوب‬ ‫اســت و ترفنــد انهــا بــرای محافظــت از ســرما‪ ،‬در هــوای ســرد کــه هــوای غالــب‬ ‫در زمســتان ایــن کشــور اســت‪ ،‬ان اســت کــه زیــر شــلوار جیــن خــود یــک‬ ‫پوشــش بــا الیــاف نایلونــی بــه تــن می کننــد‪.‬‬ ‫شــلوار جیــن را معمــوال بــا یــک تــن پــوش بــا اســتین بلنــد و یــک ژاکــت ضخیــم‬ ‫در زمســتان بــه تــن می کننــد‪ .‬کاله پشــمی و دســتکش و گاه نیــز روســری بــرای‬ ‫زنــان در هــوای بســیار ســرد در پوشــش مــردم ایــن کشــور نیــز دیــده می شــود‪.‬‬ ‫کــت بارانــی و چتــر و چکمــه را نیــز بایــد بــه ســت لبــاس مــردم ایــن کشــور در‬ ‫روزهــای پاییــزی و البتــه بارانــی اضافــه کــرد‪.‬‬ ‫طبیعــی اســت کــه در فصــول گــرم ســال اســتقابل از لباســهای تابســانی رنگارنگ‬ ‫در مدلهــای مختلــف در ایــن کشــور بیشــتر اســت امــا شــلوار جیــن اعتبــار خــود را‬ ‫همچنــان از دســت نمی دهــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪55‬‬ صفحه 55 ‫فواد محمدهاشم‬ ‫کارشناس تربیت بدنی‬ ‫ورزش لوکزامبورگ‬ ‫برخــاف اکثــر کشــورها در اروپــا‪ ،‬ورزش در لوکزامبــورگ روی یــک ورزش ملــی خــاص‬ ‫متمرکــز نیســت‪ ،‬بلکــه شــامل تعــدادی از ورزش هــا بــه صــورت تیمــی و انفرادی اســت‪.‬‬ ‫علیرغــم عــدم تمرکــز اصلــی ورزشــی ‪ ،‬بیــش از ‪ 100000‬نفــر در لوکزامبــورگ ‪ ،‬کــه در‬ ‫کل ‪ 460،000‬نفــر جمعیــت دارنــد ‪ ،‬اعضــای مجــاز یــک فدراســیون ورزشــی هســتند‪.‬‬ ‫بســیاری از باشــگاه هــای دو و میدانــی در لوکزامبــورگ وجــود دارد کــه بیشــتر شــهرهای‬ ‫اصلــی ایــن کشــور را نمایندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫بزرگتریــن باشــگاه ‪ CAL Spora‬لوکزامبــورگ اســت کــه ‪ 400‬عضــو دارد‪ .‬در یــک ســطح‬ ‫ســازمانی‪ ،‬همیــن باشــگاه هــا اغلــب بــه ترتیــب بــه فدراســیون دوومیدانــی لوکزامبــورگ‬ ‫(‪ )FLA‬و فدراســیون ســه گانــه لوکزامبــورگ وابســته هســتند کــه هیئــت هــای حاکــم بــر‬ ‫دو و میدانــی ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫تنهــا دارنــده مــدال طــای المپیــک لوکزامبــورگ یــک ورزشــکار بــه نــام‪ .‬جــوزی بارتــل‬ ‫کــه در المپیــک تابســتانی ‪ 1952‬در هلســینکی در ‪ 1500‬متــر مــردان برنــده شــد‪ .‬میشــل‬ ‫تئاتــو دیگــر ورزشــکار لوکزامبورگــی در بــازی هــای المپیــک تابســتانی ‪ 1900‬در پاریــس‬ ‫در دوی ماراتــن برنــده شــد‪ ،‬امــا چــون ملیــت وی تنهــا پــس از مــرگ اثبــات شــد کــه‬ ‫لوکزامبورگــی اســت‪ ،‬در عــوض مــدال وی بــه فرانســه ‪ ،‬محــل زندگــی او ‪ ،‬تعلــق گرفــت‪.‬‬ ‫دوچرخه سواری‬ ‫دوچرخــه ســواری ورزشــی اســت کــه لوکزامبــورگ در ان در ســطح حرفــه ای‬ ‫بیشــترین موفقیــت را کســب کــرده اســت و یکــی از اصلــی تریــن ورزش هــای‬ ‫مشــارکتی در میــان مــردم اســت‪ .‬زمیــن مســطح ایــن کشــور خــود یکــی از‬ ‫دالیــل رشــد و موقعیــا خــوب ایــن ورزش اســت‪.‬‬ ‫تــور لوکزامبــورگ بــه عنــوان مقدمــه تــور دو فرانســه بــه صــورت ســاالنه در‬ ‫سراســر کشــور اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫دوچرخــه ســواران مشــهور لوکزامبــورگ در گذشــته شــامل نیکــوالس فرانتــز‪،‬‬ ‫چارلــی گــول ‪ ،‬فرانســوا فابــر ‪ ،‬انــدی شــلک و بنوئــت یواخیــم هســتند کــه چهــار‬ ‫نفــر اول انهــا تــور دو فرانســه را فتــح کردنــد (فرانتــس دو بــار ایــن کار را انجام‬ ‫داده اســت)‪ .‬در مجمــوع ‪ ،‬دوچرخــه ســواران لوکزامبــورگ پنــج بــار برنــده تــور‬ ‫دوفرانــس شــده انــد و در مجمــوع لوکزامبــورگ در رتبــه پنجــم ایــن رقابــت‬ ‫مهــم بین المللــی قــرار دارد‪ .‬در حــال حاضــر‪ ،‬ســه دوچرخــه ســوار لوکزامبــورگ‬ ‫در ‪ UCI ProTour‬حضــور دارنــد کــه عبارتنــد از بــاب جونگلــز ‪ ،‬بــن گاســتاوئر‬ ‫و جمپــی دراکــر‪.‬‬ ‫در میــان دوچرخــه ســواران زن ‪ ،‬الســی جیکوبــز بــه عنــوان اولیــن قهرمــان‬ ‫جهــان در مســابقات جــاده ای زنــان در ســال ‪ ، 1958‬و بــه عنــوان دارنــده‬ ‫رکــورد ســاعت جهانــی زنــان قابــل توجــه اســت‪.‬‬ ‫تنیس‬ ‫تنیــس همانطــور کــه در سراســر اروپــای غربــی بســیار مــورد توجــه و محبــوب اســت در‬ ‫ایــن کشــور نیــز هــواداران زیــادی دارد‪.‬‬ ‫‪ 53‬باشــگاه تنیــس در ایــن کشــور وجــود دارد کــه قدیمــی تریــن انهــا (‪)TC Diekirch‬‬ ‫در ســال ‪ 1902‬تاســیس شــد‪ .‬تمــام فعالیتهــای ورزشــی ایــن رشــته ورزشــی در ایــن‬ ‫کشــور بــه شــکل رســمی تحــت نظــر فدراســیون تنیــس لوکزامبــورگ اســت‪.‬‬ ‫مســابقات قهرمانــی فورتیــس لوکزامبــورگ هــر ســاله در لوکزامبــورگ برگــزار مــی شــود‬ ‫و در تــور ‪ WTA‬در رده مســابقات درجــه یــک قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مــردم لوکزامبــورگ در تنیــس حرفــه ای موفقیــت کمــی کســب کــرده انــد‪ .‬ژیــل مولــر‪،‬‬ ‫بهتریــن بازیکــن مــرد در کشــور تــا کنــون بــوده اســت کــه بــه مرحلــه یــک چهــارم‬ ‫نهایــی مســابقات اوپــن ‪ 2008‬ایــاالت متحــده و همچنیــن مســابقات ویمبلــدون ‪2017‬‬ ‫رســید‪ .‬بهتریــن رتبــه بــود در رنکینــگ جهانــی تنیــس مــردان ‪ 21‬بــود‪.‬‬ ‫از بیــن بازیکنــان زن کــه بــه پنجــاه رتبــه برتــر رســیده انــد مــی تــوان بــه ان کرمــر‬ ‫(هجدهــم) و کلودیــن شــال (‪ )41‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪56‬‬ صفحه 56 ‫کریکت‬ ‫کریکــت یــک ورزش اقلیــت در لوکزامبــورگ اســت کــه بیشــتر در جامعــه‬ ‫مهاجــران بریتانیــا واقــع در شــهر لوکزامبــورگ و اطــراف ان بــازی مــی شــود‪.‬‬ ‫تعــداد کمــی از مــردم لوکزامبــورگ بومــی ایــن ورزش را انجــام مــی دهنــد‪.‬‬ ‫نهــاد حاکــم بــر ایــن بــازی فدراســیون کریکــت لوکزامبــورگ اســت کــه‬ ‫هــدف اصلــی ان ارتقــا ایــن بــازی بــرای جمعیــت غیــر انگلیســی اســت‪.‬‬ ‫باشــگاه غالــب ‪ ،‬باشــگاه کریکــت ‪ Optimists‬اســت کــه در لیــگ بلژیــک‬ ‫بــازی مــی کنــد ‪ ،‬کــه ســه بــار بــه قهرمانــی رســیده اســت‪ .‬ایــن باشــگاه‬ ‫ورزشــی یــک لیــگ کوچــک داخلــی در لوکزامبــورگ را ســازمان مــی دهــد‬ ‫و چندیــن تیــم فرعــی را در لیــگ داخلــی اعــزام مــی کنــد ‪ ،‬امــا تمرکــز‬ ‫مســئوالن ان بــر لیــگ بلژیــک اســت‪.‬‬ ‫اهالــی ایــن ورزش بــا حمایــت پیــر ورنــر ‪ ، Pier Werner‬نخســت وزیر ســابق‬ ‫لوکزامبــورگ ‪ ،‬کــه بــه عنــوان رئیــس ‪ OCC‬فعالیــت مــی کــرد بــه توســعه‬ ‫ایــن ورزش در ایــن کشــور امیــدوار شــدند و بــه دلیــل تالشــهای وی زمیــن‬ ‫اصلــی کریکــت در لوکزامبــورگ را بــه نــام او نامگــذاری کردنــد‪.‬‬ ‫فوتبال‬ ‫فوتبــال محبــوب تریــن ورزش در لوکزامبــورگ اســت لیــگ برتــر لیــگ برتــر لیــگ‬ ‫برتــر ورزشــی داخلــی در کشــور اســت‪ .‬لوکزامبــورگ بــا اولیــن تقســیم بنــدی ملــی‬ ‫در ســال ‪ ، 1913‬و معرفــی تیــم ملــی ایــن کشــور در اولیــن بــازی خــود را در ســال‬ ‫‪ 1911‬در میــان اولیــن کشــورهای جهــان بــود کــه بــه فوتبــال معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ایــن بــازی بیشــتر در جنــوب کشــور محبــوب اســت‪ ،‬جایــی کــه اولیــن پیشــرفت در‬ ‫ســرزمین هــای صنعتــی و شــهر لوکزامبــورگ در ایــن رشــته ورزشــی رخ داد‪ .‬فقــط‬ ‫یــک بــار لیــگ دســته یــک توســط تیمــی از جنــوب کشــور برنــده نشــده اســت‪ .‬از‬ ‫نظــر تاریخــی‪ ،‬جونســی اش موفــق تریــن باشــگاه داخلــی بــوده اســت؛ باشــگاهی‬ ‫کــه در ‪ 28‬دوره (از مجمــوع ‪ )104‬قهرمــان لیــگ ملــی شــده اســت‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 2000‬لیــگ تحــت ســلطه باشــگاه دودالنــژ بــود کــه پانــزده بــار قهرمــان‬ ‫لیــگ شــده اســت‪ .‬دودالنــژ همچنیــن بــه اولیــن تیــم لوکزامبــورگ تبدیــل شــد کــه‬ ‫در مرحلــه گروهــی لیــگ اروپــا در فصــل ‪ 2018-19‬شــرکت کــرد‪.‬‬ ‫تیــم ملــی ‪ ،‬ملقــب بــه (‹شــیرها) ‪ ،‬یکــی از ضعیــف تریــن تیمهــای اروپایــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن تیــم از ســال ‪ 2002‬در رنکینــگ فیفــا رتب ـه ای بهتــر از ‪ 150‬جهانــی را کســب‬ ‫نکــرده اســت‪ .‬از ســپتامبر ‪ 2018‬بــود بــه باالتریــن رکــورد خــود یعنــی رتبــه ‪82‬‬ ‫رســید‪.‬‬ ‫تیــم ملــی لوکزامبــورگ در مســابقات قهرمانــی اروپــا در ســال ‪ ، 1964‬زمانــی کــه‬ ‫تیــم هلنــد را شکســت داد و تقریبـاً بــه نیمــه نهایــی صعــود کــرد ‪ ،‬موفقیــت متوســطی‬ ‫کســب کــرد‪.‬‬ ‫مشــهورترین فوتبالیســت لوکزامبــورگ جــف استراســر اســت کــه در لیگ هــای‬ ‫فرانســه و المــان بازیهــای موفقیــت امیــزی انجــام داده اســت‪ .‬از مشــهورترین‬ ‫بازیکنــان گذشــته لوکزامبــورگ مــی تــوان بــه لویــی پیلــوت و گای هلــرز اشــاره کــرد‬ ‫کــه هــر دو پــس از پایــان دوره بازیگــری خــود مربــی تیــم ملــی نیــز بودنــد‪.‬‬ ‫راگبی‬ ‫اتحادیــه راگبــی یــک ورزش جزئــی امــا رو بــه رشــد در لوکزامبــورگ اســت چــرا که تعــداد باشــگاهها‬ ‫در دهــه گذشــته بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت و اکنــون بــا ‪ 2370‬مجــوز در ایــن کشــور در حــال‬ ‫فعالیــت هســتند‪ .‬راگبــی باشــگاهی در لوکزامبــورگ هــم در ســطح خردســاالن و هــم در بزرگســاالن‬ ‫موفــق اســت‪ .‬چنــد باشــگاه مختلــف ایــن کشــور در کشــورهایی نظیــر المــان در حــال فعالیت هســتند‪.‬‬ ‫در بوندســلیگا ‪ 1‬والفردانــژ راگبــی و ‪ RCL II‬در لیــگ هــای پاییــن المــان بــازی مــی کنــد‪ .‬والفردانــژ‬ ‫همچنیــن تنهــا تیــم ‪ 15‬ســاله زنــان کشــور را دارد کــه در دســته دوم بلژیــک بــازی مــی کنــد و بــرای‬ ‫صعــود رقابــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫باشــگاه‪ ، Ragby Eagles Luxembourg ،‬در ســال ‪ 2019‬تاســیس شــد و در ژوئــن ‪ 2020‬بــه عضویت‬ ‫رســمی فدراســیون راگبــی لوکزامبــورگ درامــد‪ .‬ایــن باشــگاه منحصــرا ً یــک پــروژه راگبــی کــودک‬ ‫محــور اســت‪.‬‬ ‫تیــم ملــی بزرگســاالن مــردان ‪ 15‬ســال یکــی از تیــم هــای ملــی بــا باالتریــن رتبــه در میــان تمــام‬ ‫ورزش هــای تیمــی در لوکزامبــورگ اســت کــه در حــال حاضــر در مــکان ‪ 64‬قــرار دارد و ایــن تیــم را‬ ‫بــه یکــی از موفــق تریــن تیــم هــای ملــی لوکزامبــورگ تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪57‬‬ صفحه 57 ‫غذاهای محلی لوکزامبورگ‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫محقق‬ ‫دولــت هــای کوچــک ماننــد لوکزامبــورگ بــا توجــه بــه تاثیــر فــراوان از همســایگان مجــاور خــود ‪ ،‬غذاهــای ملــی خــود را دارد‪ .‬امــروز‬ ‫مــا مــی توانیــم بــه راحتــی بگوییــم کــه غذاهــای لوکزامبــورگ بــه دلیــل دســتورالعمل هــای قدیمــی کــه حفــظ شــده انــد و همچنــان از‬ ‫امــروز اســتفاده مــی شــود‪ ،‬غذاهایــی خــاص و منحصــر بفــرد اســت و ایــن بــه نوعــی از ویژگی هــای جذابیــت توریســتی کشــور زیبــای‬ ‫لوکزامبــورگ اســت‪.‬‬ ‫بوشی الغن‬ ‫‪ bouchée à la reine‬نــام یکــی از خوشــمزه تریــن غذاهــای مــردم لوکزامبــورگ‬ ‫اســت کــه از یــک نــان ســنتی بــا مقــداری محتــوای فــوق العــاده خــوش طعــم و‬ ‫تاثیــر پذیــر از قــارچ و مــرغ تهیــه مــی شــود و ســپس همــراه بــا ســس بشــامل و یا‬ ‫ســس خامــه ای ســرو مــی شــود‪ .‬بــرای تهیــه ایــن غــذا نــان (خمیــر) و محتویــان‬ ‫ان بصــورت جداگانــه از هــم طبــخ داده مــی شــوند‪.‬‬ ‫موزل سرخ کرده‬ ‫ایــن خــوراک از دســته غذاهــای دریایــی کشــور لوکزامبــورگ بحســاب مــی ایــد کــه‬ ‫بــرای پخــت ان از انــواع مختلــف ماهــی هــای اب شــیرین اســتفاده مــی شــود‪ .‬پیــش‬ ‫از ســرخ کــردن ماهــی‪ ،‬در وهلــه نخســت ان را بــا نمــک و فلفــل طعــم دار کــرده و‬ ‫ســپس بــا قــرار دادن در ترکیبــی از ابلیمــو‪ ،‬تخــم مــرغ و همچنیــن ارد اقــدام بــه مــزه‬ ‫دار کــردن ان و ســپس ســرخ کردنــش مــی کننــد‪.‬‬ ‫بونشالپ‬ ‫یــک نــوع ســوپ کامــا مقــوی و خوشــمزه در فرهنــگ غذایــی مــردم لوکزامبــورگ‬ ‫اســت کــه متریــال اصلــی ان را بیکــن‪ ،‬ســیب زمینــی پختــه شــده و همچنیــن لوبیای‬ ‫ســبز تشــکیل مــی دهــد و مابقــی مــواد موجــود در تهیــه و طبــخ ان بســتگی بــه‬ ‫نظــر مصــرف کننــدگان ایــن ســوپ دارد کــه مــی تواننــد بســته بــه ذائقــه غذایــی‬ ‫خــود از مــوادی همچــون‪ :‬خامــه‪ ،‬هویــج‪ ،‬تــره فرنگــی‪ ،‬پیــاز‪ ،‬کرفــس‪ ،‬شــیر و غیــره‬ ‫اســتفاده نماینــد‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت کشــور لوکزامبــورگ از ســوپ هــای بســیاری‬ ‫برخــوردار اســت کــه ‪ Bouneschlupp‬یکــی از پرطرفدارتریــن ان هــا اســت‪.‬‬ ‫هیوسنزیوی‬ ‫‪ Huesenziwwi‬یــک غــذای گوشــتی متفــاوت در ســنت اشــپزی مــردم لوکزامبــورگ‬ ‫اســت کــه عمدتــا بــا اغــاز فصــل شــکار در ایــن کشــور نیــز مــورد اســتقبال و توجــه‬ ‫اهالــی ایــن کشــور اروپایــی واقــع مــی شــود‪ .‬بــرای تهیــه ایــن غــذا خرگوشــی را‬ ‫شــکار کــرده و ســپس گوشــت ان را بــرای مــدت زمانــی بیــن ‪ 48‬تــا ‪ 72‬ســاعت‬ ‫میــان مــواد غذایــی مختلــف بصــورت مارینــه قــرار داده و ســپس ان را بــا یــک‬ ‫ســس مخصــوص ســرو مــی کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪58‬‬ صفحه 58 ‫گرومپراپیچلچه‬ ‫ایــن غــذا در اصــل همــان کوکــوی ســیب زمینــی مــا ایرانــی هــا اســت کــه از مــوادی‬ ‫همچــون‪ :‬پیــاز‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ،‬جعفــری‪ ،‬نمــک و فلفــل‪ ،‬ارد و همچنیــن تخــم مــرغ‬ ‫درســت مــی شــود و ســپس بصــورت دایــره ای شــکل در داخــل ماهیتابــه ای از روغــن‬ ‫قــرار داده مــی شــود تــا بــه خوبــی ســرخ شــود‪ .‬عالقــه منــدان مــی تواننــد ایــن غــذا‬ ‫را در تمامــی نقــاط شــهری لوکزامبــورگ پیــدا کــرده و مقــداری از ان را همــراه بــا‬ ‫ســس ســیر و یــا کچــاپ نــوش جــان کننــد‪.‬‬ ‫قزل ااالی سرخ شده‬ ‫یکــی دیگــر از معــروف تریــن و در عیــن حــال محبــوب تریــن غذاهــای مــردم‬ ‫لوکزامبــورگ‪ F›rell Am Rèisleck ،‬نامیــده مــی شــود کــه در اصــل همــان ماهــی قــزل‬ ‫االی ســرخ شــده بحســاب مــی ایــد و اغلــب بــرای نــوش جــان کــردن ان از نوعــی‬ ‫ســس مخصــوص اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫هونگم رایسلک‬ ‫ایــن غــذا نیــز از گوشــت مــرغ بریــان شــده درســت مــی شــود و ان را در کنــار مقــداری‬ ‫قــارچ‪ ،‬ســبزیجات تــازه و همچنیــن ادویــه هــای محلــی ســرو مــی کننــد‪.‬‬ ‫کتشن تارت‬ ‫‪ Quetschentaart‬یــک غــذای محبــوب لوکزامبــورگ اســت‪ ،‬یــک تــارت میــوه بــاز ســاده‬ ‫بــا نــوع محلــی الــو ‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫در دســتورالعمل ایــن خــوراک‪ ،‬خمیــر پایــه شــامل ارد‪ ،‬کــره و شــکر اســت‪ .‬امــا ماننــد‬ ‫هــر دســتور العمــل ســنتی ‪ ،‬هــر خانــواده نســخه خــاص خــود را دارد‪ .‬پایــه را در یــک‬ ‫ظــرف پخــت تــارت قــرار داده و بــا الوهــای نصــف شــده (بــدون هســته) در دایــره هــای‬ ‫همپوشــانی قــرار داده شــده قــرار می دهنــد‪ .‬ان را در دمــای ‪ 180‬درجــه ســانتیگراد (‪356‬‬ ‫درجــه فارنهایــت) ‪ 200-‬درجــه ســانتیگراد (‪ 392‬درجــه فارنهایــت) بــرای ‪ 40-45‬دقیقــه‬ ‫یــا تــا زمانــی کــه امــاده شــود پختــه مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه طــور ســنتی‪ ،‬ایــن یــک غــذای فصلــی اســت کــه بعــد از رســیدن الوهــای محلــی در‬ ‫پاییــز و معمــوال بــا قهــوع عصــر بــا خامــه ســرو مــی شــود‪.‬‬ ‫سوسیس تورنگین‬ ‫سوســیس تورینگیــن سوســیس بــی نظیــری از ایالــت تورینگــن المــان اســت کــه طبــق‬ ‫قوانیــن اتحادیــه اروپــا از وضعیــت نشــان جغرافیایــی محافظــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫سوســیس تورینگیــن صدهــا ســال اســت کــه تولیــد مــی شــود‪ .‬قدیمــی تریــن مرجــع‬ ‫شــناخته شــده بــه سوســیس تورینگیــن در بایگانــی ایالتــی تورینگیــن در رودولشــتات‬ ‫در متــن صورتحســاب یــک صومعــه ارنشــتات از ســال ‪ 1404‬قــرار دارد‪ .‬قدیمــی تریــن‬ ‫دســتورالعمل شــناخته شــده مربــوط بــه ســال ‪ 1613‬اســت و در بایگانــی ایالتــی در‬ ‫ویمــار نگهــداری مــی شــود‪ .‬ایــن خــوراک‪ ،‬از غذاهــای محبــوب لوکزامبــرگ نیــز بــوده و‬ ‫در رســتورانهای ایــن کشــور طبــخ می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪59‬‬ صفحه 59 ‫سینمای لوکزامبورگ‬ ‫ســینمای لوکزامبــورگ را نمی تــوان در جایــی کــه در میــان تولیــدات کشــورهایی نظیــر‬ ‫فرانســه؛ بلژیــک و المــان و یــا حتــی ایــاالت متحــده قــرار گرفتــه چنــدان مســتقل و بــا‬ ‫قــدرت بــه شــمار اورد‪.‬‬ ‫بیننــدگان محصــوالت دیگــر کشــورهای دنیــا در ایــن کشــور شــمار زیــادی هســتند کــه‬ ‫ســینمای مســتقل لوکزامبــورگ فقــط بــا مشــارکت در ســاخت برخــی فیلمهــا بــا ایــن‬ ‫کشــورها می توانــد در صنعــت ســینما حضــور موفــق تــری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در ادامه به معرفی برخی از این اثار خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫مصیبت‬ ‫‪( Calvaire‬همچنیــن بــه عنــوان ‪ The Ordeal‬شــناخته مــی شــود) فیلمــی‬ ‫ترســناک روانشــناختی بــه کارگردانــی فابریــک دو ولــز محصــول کشــورهای‬ ‫بلژیــک‪ ،‬لوکزامبــورگ و فرانســه ســال ‪ 2004‬اســت ‪ ،‬بــا بــازی لــورن لوکاس‪،‬‬ ‫فیلیــپ ناهــون و جکــی برویــر اســت‪ .‬ایــن اولیــن فیلــم بلنــد فابریــس دو‬ ‫ولــز بــود‪.‬‬ ‫مــارک اســتیونز (لــوران لــوکاس) خواننــده جــوان و مســافر اســت‪ .‬مــارک‬ ‫پــس از کنســرت در خانــه ســالمندان در شــب کریســمس‪ ،‬راه را در پیــش‬ ‫مــی گیــرد‪ .‬اندکــی بعــد ون وی در یــک منطقــه کوهســتانی خلــوت خــراب‬ ‫مــی شــود‪ .‬او بــا اقــای بارتــل (جکــی بررویــر) مهربــان و بــا روحیــه‪ ،‬کــه‬ ‫صاحــب یــک مهمانسراســت و پــس از تــرک همســرش گلوریــا از نظــر‬ ‫روحــی بســیار حســاس و شــکننده شــده اســت‪ ،‬اشــنا مــی شــود و‪...‬‬ ‫ایــن فیلــم بــرای اولیــن بــار در ‪ 18‬مــه ‪ 2004‬بــه عنــوان بخشــی از‬ ‫جشــنواره فیلــم کــن و همچنیــن در جشــنواره فیلــم ادینبــورگ در ســال‬ ‫‪ 2004‬بــه نمایــش درامــد‪ .‬نمایــش فیلــم در ایــاالت متحــده در ‪ 25‬اگوســت‬ ‫‪ 2006‬انجــام گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم بــا نظــرات متفــاوت مثبــت و منفــی از ســوی منتقــدان روبرو شــده‬ ‫اســت‪ .‬پیتــر بردشــاو از گاردیــن بــه فیلــم ‪ 4‬ســتاره از ‪ 5‬ســتاره ممکــن را داد‬ ‫و ان را «یــک کابــوس کمیــک ســیاه درخشــان» خوانــد‪ .‬در حالــی کــه‪ ،‬مــارک‬ ‫ســاولوف از اســتین کرونیــکل یــک فیلــم منفــی ‪ 1‬از ‪ 5‬ســتاره بــه ایــن فیلــم‬ ‫اعطــا کــرد و اظهــار داشــت‪« :‬کالوایــر چنــد گــذر از وحشــت واقعــی دارد ‪-‬‬ ‫رقــص بــاروم توســط روســتاییان محلــی کامـ ً‬ ‫ا نگــران کننــده اســت ‪ -‬امــا‬ ‫ایــن کار دوامــی نــدارد و تعلیــق الزم را بــرای درگیــر کــردن بیننــدگان ایجــاد‬ ‫نمــی کنــد‪ ،‬زیــرا قــدرت عمــل نهایــی بســیار کــم اثــر و خیلــی دیــر اســت‪.‬‬ ‫جــی ار ار جونــز از شــیکاگو ریــدر بــا تمجیــد از پیچیدگــی موضوعــی فیلــم‬ ‫و شــوخ طبعــی شــیطانی ‪ ،‬بــه فیلــم نقــد مثبتــی نوشــت‪ .‬روبرتــو کورتــی‬ ‫از ســایت ‪ offscreen.com‬در ســال ‪ 2005‬اظهــار داشــت‪« :‬مشــکل اصلــی‬ ‫کالویــر منفعــل بــودن و غیــر همــدرد بــودن شــخصیت اصلــی ان اســت» و‬ ‫«دو ولــز بســیار بــه ترکیــب بنــدی عالقــه دارد» و «عناصــر عجیبــی را بــه‬ ‫داســتان تزریــق مــی کنــد»‪.‬‬ ‫فیلــم در حــال حاضــر دارای امتیــاز ‪ 44‬در ســایت «‪ »Rotten‬اســت‪ .‬در‬ ‫مجمــوع بررســی فیلــم ‪ ،Rotten Tomatoes‬بــا میانگیــن امتیــاز ‪10 / 5.65‬‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫در اجمــاع ســایت امــده اســت کــه فیلــم «دارای مقــدار مشــخصی پتانســیل‬ ‫ناخوشــایند اســت ‪ ،‬امــا بــا اشــتباه گرفتــن اغلــب مــوارد مزاحــم بــه عنــوان‬ ‫یــک اثــر ترســناک واقعــی‪ ،‬تاثیــر خــود را از دســت مــی دهــد»‪.‬‬ ‫از نظــر ‪ Metacritic‬نیــز‪ ،‬فیلــم بــر اســاس ‪ 12‬بررســی‪ ،‬امتیــاز مثبــت ‪52‬‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪60‬‬ صفحه 60 ‫سربازان سگ‬ ‫ســربازان ســگ (‪ )Dog Soldiers‬یــک فیلــم ترســناک و اکشــن محصــول امریــکا و‬ ‫لوکزامبــورگ در ســال ‪ 2002‬اســت کــه توســط نیــل مارشــال‪ ،‬در اولیــن کارگردانــی خود‬ ‫ســاخته شــده اســت‪ .‬مارشــال نویســندگی و تدویــن ان را نیــز بــر عهــده داشــت‪.‬‬ ‫شــان پرتــوی ‪ ،‬کویــن مــک کیــد ‪ ،‬امــا کلســبی و لیــام کانینگهــام در ایــن فیلــم ایفــای‬ ‫نقــش می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن اثــر در ایــاالت متحــده ‪ ،‬اولیــن بــار بــه عنــوان یــک تلــه فیلــم در کانــال ‪Sci Fi‬‬ ‫بــه نمایــش درامــد‪.‬‬ ‫یــک زن و شــوهر بــه ســفری در مناطــق مرتفــع اســکاتلند مــی رونــد‪ .‬اندکــی بعــد‬ ‫انهــا در چادرشــان توســط مهاجمــان ناشــناس کشــته مــی شــوند‪ .‬در همیــن حــال ‪،‬‬ ‫ســربازی بــه نــام کوپــر از میــان جنگلــی در شــمال ولــز مــی گــذرد‪ .‬او بــه تعقیــب‬ ‫کننــدگان خــود حملــه مــی کنــد و بــا انهــا درگیــر می شــود‪ .‬کوپــر در تــاش اســت تــا‬ ‫بــه یــگان ویــژه بپیونــدد امــا هنگامــی کــه حاضــر بــه شــلیک بــی دلیــل بــه یــک ســگ‬ ‫نمــی شــود از ورود بــه یــگان بــاز می مانــد‪ .‬وی توســط ناخــدا ریچــارد ریــان بــه واحــد‬ ‫خــود بازگردانــده مــی شــود و‪...‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1995‬کارگــردان نیــل مارشــال ایــده خــود را بــرای تهیــه کنندگــی مشــترک کیــت‬ ‫بــل در مــورد ایــن فبلــم بــا بودجــه کــم ارائــه داد‪ .‬ســازندگان فیلــم بــه عنــوان نماینــده‬ ‫فــروش بــه شــرکت فیلــم ویکتــور معرفــی شــدند امــا در نهایــت ایــن پــروژه بعــدا ً بــه ‪AFM‬‬ ‫منتقــل شــد و در ایــن شــرکت دیویــد ای تهیــه کنندگــی ان را بــر عهــده گرفــت‪.‬‬ ‫طــراح تولیــد ســیمون بولــز مــدل هایــی از خانــه را بــرای مارشــال ایجــاد کــرد تــا بتوانــد در‬ ‫ان مــکان را امــاده کنــد و دوربیــن هــا را جایگــزاری کنــد‪ .‬بــرای صحنه هــای خارجــی خانــه‪،‬‬ ‫فقــط قســمت جلویــی بــه خانــه اضافــه شــده اســت و تنهــا بخشــی اســت کــه در فیلــم‬ ‫اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫رنسانس‬ ‫رنســانس ‪ ،‬همچنیــن بــه عنــوان پاریــس ‪ ،2054‬یــک فیلــم انیمیشــن نــوار در‬ ‫محصــول ســال ‪ 2006‬اســت‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم کــه بــه طــور مشــترک در فرانســه ‪ ،‬انگلســتان و لوکزامبــورگ تولیــد‬ ‫شــده اســت‪ ،‬توســط کریســتین ولکمــن ‪ Christian Volckman‬کارگردانــی شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن فیلــم در ‪ 15‬مــارس ‪ 2006‬در فرانســه و ‪ 28‬ژوئیــه ‪ 2006‬در انگلیــس‬ ‫توســط میراماکــس فیلمــز اکــران شــد‪.‬‬ ‫در نســخه انگلیســی زبــان برخــی از شــخصیت هــای اصلــی توســط دانیــل کریگ‪،‬‬ ‫جاناتــان پرایــس و یــان هولــم صداپیشــگی مــی کننــد‪ .‬رنســانس از ســبکی از‬ ‫انیمیشــن دوبعــدی اســتفاده مــی کنــد کــه در ان تقریبـاً تمــام تصاویــر منحصــرا ً‬ ‫ســیاه و ســفید اســت‪ .‬فقــط از رنــگ هــای گاه بــه گاه بــرای جزئیــات اســتفاده‬ ‫مــی شــود‪ .‬ایــن فیلــم مربــوط بــه یــک پلیــس فرانســوی اســت کــه در حــال‬ ‫تحقیــق در مــورد ادم ربایــی دانشــمندی اســت کــه ممکــن اســت کلیــد زندگــی‬ ‫ابــدی را در پاریــس داشــته باشــد‪.‬‬ ‫تهیــه کننــدگان از موشــن کپچــر و گرافیــک رایانــه ای بــرای ایجــاد جلــوه منحصر‬ ‫بــه فــرد فیلــم اســتفاده کردنــد‪ .‬بازیگــران صحنــه هــای خــود را بــا لبــاس متحرک‬ ‫و جلــوی صفحــه ابــی اجــرا کردنــد‪ .‬انیماتورهــای رایانــه ای ایــن انیمیشــن هــا را‬ ‫بــه مــدل هــای دیجیتالــی کــه بــرای شــخصیت هــا اســتفاده می شــود تبدیــل‬ ‫کر د ند ‪.‬‬ ‫شــخصیت هــای انیمیشــن در پــس زمینــه هــای کامپیوتــری ســه بعــدی قــرار‬ ‫گرفتنــد و جلــوه هــای پــس از پــردازش بــرای دســتیابی بــه جلــوه نهایــی فیلــم‬ ‫اضافــه شــدند‪.‬‬ ‫خودروســاز فرانســوی ســیتروئن بــا تصــور اینکــه ســیتروئن در ســال ‪ 2054‬چــه‬ ‫شــکلی مــی توانــد باشــد‪ ،‬اتومبیلــی را بــه طــور ویــژه بــرای ایــن فیلــم طراحــی‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫فولکمــن در ابتــدا مــی خواســت کاراس بــا ســیتروئن ‪ DS‬رانندگــی کنــد و بــرای‬ ‫اســتفاده از ان در فیلــم بــه شــرکت مراجعــه کــرد‪ .‬ســیتروئن بــه ســازندگان فیلــم‬ ‫پیشــنهاد کــرد تــا بــا طراحــان خــود یــک ماشــین جدیــد طراحــی کننــد‪ .‬طــرح‬ ‫نهایــی پــس از ســه مــاه تولیــد شــد‪ .‬هزینــه ســاخت ایــن فیلــم طــی شــش‬ ‫ســال ‪ 14‬میلیــون یــورو بــود‪ .‬بودجــه ان توســط دیزنــی بــا ‪ 3‬میلیــون دالر امریــکا‬ ‫از میراماکــس تامیــن شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪61‬‬ ‫حسین شیردل‬ صفحه 61 ‫رویدادهایفرهنگیلوکزامبورگ‬ ‫افشین اسد زاده‬ ‫همیشــه در لوکزامبــورگ چیــزی اتفــاق مــی افتــد کــه ارزش بازدیــد از ان را‬ ‫فراهــم مــی کنــد‪ :‬شــرکت در جشــنواره هــای ســنتی و نمایشــگاه هــای محلــی‬ ‫کــه لوکزامبــورگ بــه ان معــروف اســت‪ ،‬یــا لــذت بــردن از یکــی از بازارهــای‬ ‫متنوعــی کــه در ان برپــا می شــود‪ ،‬همگــی از نــکات جالــب توجــه بــرای‬ ‫گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫لوکزامبــورگ‪ ،‬یــک نقطــه تجمــع بــرای همــه عالقمنــدان بــه جشــنوراه های‬ ‫جــذاب بومــی و یــا بین المللــی شــاد اســت‪ .‬مراســمی کــه بــدون شــک بــرای‬ ‫کســانی کــه بــرای اولیــن بــار بــه ایــن کشــور ســفر می کننــد نکتــه مهمــی‬ ‫بــرای بازدیــد دوبــاره از لوکزامبــورگ خواهــد بــود‪.‬‬ ‫رژه کارناوال دیکیرش‬ ‫کارناوال هــای مختلــف از فوریــه و مــارس شــهر لوکزامبــورگ را تســخیر‬ ‫می کنــد‪ ،‬رژه کارنــاوال دیکیــرش ‪ Diekirch‬البتــه در کمــون لوکزامبــورگ برگــزار‬ ‫مــی شــود‪ .‬شــرکت کننــدگان معــروف بــه ‪ ، fuesgecken‬معمــوالً بــا لبــاس هــای‬ ‫رنگارنــگ و ابتــکاری در ایــن مراســم حاضــر می شــوند تــا در موکبــی کــه در‬ ‫محلــه حرکــت مــی کنــد همــراه شــوند‪.‬‬ ‫همچنیــن شــرکت کننــدگان و تماشــاگران بــا طیــف گســترده ای از خوراکی هــای‬ ‫خوشــمزه کــه بــه طــور خــاص بــرای کارنــاوال تهیــه مــی شــوند‪ ،‬پذیرایــی‬ ‫میشــوند‪ ،‬از جملــه مهمتریــن انهــا مــی تــوان بــه پیراشــکی هــای کارنــاوال (بــه‬ ‫نــام ‪ Maisercher‬یــا دونــات مــوش) و ‪ ، Stretzegeback‬کیــک هــای شــیرینی‬ ‫ریــز اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫ســال گذشــته ‪ 2000‬نفــر در ایــن مراســم شــرکت کردنــد و ان را بــه یکــی از‬ ‫بزرگتریــن موکــب هــای کارنــاوال فصــل تبدیــل کردنــد‪.‬‬ ‫کارناوال اشترناخ‬ ‫صومعــه ســنت ویلــی بــورد ‪ St Willibrord‬صومعــه ای قدیمــی اســت کــه در‬ ‫منطقــه شــرقی اشــترناخ واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن صومعــه توســط کشــیش‬ ‫مقــدس محلــی در قــرن ‪ 7‬ســاخته شــد و در قــرون وســطی بــه شــکوه کامــل‬ ‫گســترش یافــت‪ .‬بــا ایــن حــال اشــترناخ بــا مشــهورترین نمــاد فرهنگــی‬ ‫لوکزامبــورگ یعنــی دســته های رقــص‪ ،‬همــراه اســت کــه هــر ســاله در‬ ‫تابســتان هــا برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا شــروع از روی پــل رودخانــه ســائر‪ ،‬پیــروان مقــدس کاتولیــک روم تــا‬ ‫دخمــه مرکــز کلیســا حرکــت می کننــد‪ .‬ایــن رژه کــه در ســال ‪ 2010‬بــه عنــوان‬ ‫میــراث فرهنگــی ناملمــوس توســط یونســکو شــناخته شــد‪ ،‬شــاهد شــرکت‬ ‫گــروه هــای کشــیش‪ ،‬نوازنــدگان بــا لبــاس کامــل ســنتی‪ ،‬عــاوه بــر انبوهــی از‬ ‫گردشــگران اســت کــه بــه نظــر مــی رســد شــاهد اخریــن موکــب هــای کهــن‬ ‫رقــص در قــاره اروپــا هســتند‪ .‬ایــن مراســک ســنتی و زیبــا یکــی از محبــوب‬ ‫تریــن جشــنواره هــا در لوکزامبــورگ اســت‬ ‫روز شمع‬ ‫شــباهت مراســم روز شــمع بســیار شــبیه ســنت امریکایی هــا در در طــول هالوویــن‬ ‫اســت و تقریب ـاً همــان مراســم در زمــان ایــن کارنــاوال نیــز برگــزار مــی شــود‪ .‬در‬ ‫اســتانه روز ســنت بلیــز ‪ ،‬بچــه هــا فانوســهای لوکزامبــورگ را بــا شــمع درســت‬ ‫میکننــد‪ ،‬کــه انهــا را بــرای جمــع اوری اب نبــات از همســایگان خــود بــه خانــه هــای‬ ‫اطــراف منطقــه خــود مــی برنــد‪ .‬بــه معنــای واقعــی کلمــه نــور ایــن جشــن توســط‬ ‫کودکانــی کــه در پــی ابنبــات بــه ایــن خانــه و ان خانــه می رونــد روشــن می شــود‬ ‫و صحنــه دیدنــی را در شــهر بــه نمایــش می گــذارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪62‬‬ صفحه 62 ‫روشنایی های زمستانی‬ ‫ایــن جشــن کریســمس کــه یکــی از زیباتریــن جشــنواره هــای لوکزامبــورگ‬ ‫اســت ‪ ،‬تــا مــاه دســامبر ادامــه دارد و مرکــز شــهر قــرون وســطایی لوکزامبــورگ‬ ‫را بــه یــک بهشــت جشــن تبدیــل مــی کنــد‪ .‬اســتحکامات باســتانی و خیابانهــای‬ ‫ســنگی ســنگفرش شــده بــا بیــش از ‪ 220‬درخــت تزئیــن شــده اســت کــه‬ ‫تعــداد قابــل توجهــی از انهــا درختــان کریســمس هســتند‪.‬‬ ‫بازارهــای کریســمس کــه انــواع وســایل کریســمس را مــی فروشــند در سراســر‬ ‫میادیــن مرکــزی ظاهــر مــی شــوند و مــردم محلــی و گردشــگران بــرای هدیــه‬ ‫و تزئینــات در سراســر مــاه دســامبر بــه ایــن بازارهــا مــی رونــد‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن ‪ ،‬کنســرت هــای جشــنواره‪ ،‬نمایــش هــا و نمایــش هــای ســیرک در اطــراف‬ ‫‪ Center-ville‬وجــود دارد کــه فضــای فــوق العــاده کریســمس را در طــول‬ ‫کریســمس و ســال نــو ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫گردشــگران بــرای دریافــت هدایــای ویــژه ‪ ،‬از فروشــگاه هــای یــادگاری کــه‬ ‫فقــط یکشــنبه هــا در طــول جشــنواره چــراغ هــای زمســتانی بــاز مــی شــوند ‪،‬‬ ‫بازدیــد می کننــد‪.‬‬ ‫روز ملی لوکزامبورگ‬ ‫رژه روز ملــی اولیــن بــار بــه عنــوان جشــن تولــد بــزرگ دوشــس شــارلوت ‪ ،‬در ‪23‬‬ ‫ژانویــه اغــاز شــد‪ .‬امــا چــون در زمســتان بــود بــه ‪ 23‬ژوئــن منتقــل شــد و ایــن‬ ‫ســنت تــا بــه امــروز ادامــه داشــته اســت‪.‬‬ ‫در اســتانه روز ملــی ‪ ،‬ســاعت ‪ 4‬بعدازظهــر در کاخ بــزرگ دوک مراســم تغییــر‬ ‫محافظیــن برگــزار مــی شــود کــه اغــاز جشــن هــا اســت‪ .‬رژه در عصــر روز خــود و‬ ‫بــا موکــب هــای مشــعل از خیابــان هــای باریــک ســنگفرش و جــاده هــای اصلــی‬ ‫شــهر اغــاز مــی شــود‪ .‬همزمــان‪ ،‬کنســرت هــای رایــگان در فضــای بــاز در میادین‬ ‫شــهرهای بــزرگ برگــزار مــی شــود و یــک مهمانــی در اطــراف پــل ادولــف برگــزار‬ ‫مــی شــود کــه بــا نمایــش چشــمگیر اتــش بــازی در شــب همــراه اســت‪.‬‬ ‫جشن شوبرفور‬ ‫بزرگتریــن جشــن ســرگرمی در شــهر لوکزامبــورگ ‪ ،‬شــوبرفور یکــی از ســنتهای‬ ‫لوکزامبــورگ اســت کــه از ســال ‪ 1340‬بــا جــان کــور ‪ ،‬کنــت لوکزامبورگ و پادشــاه‬ ‫بوهمیــا اغــاز شــد‪ .‬امــروز‪ ،‬جشــن هــا در اطــراف نمایــش فرهنــگ عامیانــه‪ ،‬همــراه‬ ‫بــا رولــر کوســترهای پرســرعت هیجــان انگیــز و ســایر وســایل نقلیــه بــرای‬ ‫کــودکان (و حتــی بزرگســاالن) اســت‪.‬‬ ‫در واقــع ‪ ،‬ســال گذشــته ‪ 43 ،‬ایســتگاه بــازی بــه طــور ویــژه بــرای جشــنواره‬ ‫ســاخته شــده بــود کــه ‪ 20‬مــورد ان عــاوه بــر ‪ 69‬بــازی ‪ ،‬مخصــوص کــودکان‬ ‫بــود‪ .‬فضــای جشــن همچنیــن بســیاری از فروشــندگان محلــی را بــه مــکان هــای‬ ‫نمایشــگاه دعــوت مــی کنــد و بازدیــد کننــدگان ‪ ،‬شــرکت کننــدگان و گردشــگران‬ ‫مــی تواننــد از طیــف گســترده ای از غذاهــای لذیــذ پختــه شــده کــه فقــط در‬ ‫لوکزامبــورگ یافــت مــی شــود لــذت ببرنــد‪.‬‬ ‫جشنواره موسیقی اومنی‬ ‫برجســته تریــن و مشــهورترین جشــنواره موســیقی لوکزامبــورگ جشــنواره‬ ‫موســیقی اومنــی اســت‪ .‬جشــنواره ای بــا اجــرای برنامــه هــای هنرمنــدان محلــی‬ ‫و همچنیــن بیــن المللــی کــه در پایتخــت برگــزار می شــود‪ .‬صدهــا هنرمنــد بومــی‬ ‫در ایــن رویــداد زیبــا شــرکت مــی کننــد‪ .‬ایــن جشــنواره کــه در درجــه اول بــا‬ ‫ژانرهــای موســیقی بلــوز و جــاز متمرکــز شــده اســت‪ ،‬هنرمنــدان زیــادی را گــرد‬ ‫هــم مــی اورد کــه باعــث مــی شــود شــبهای ارام تابســتان لوکزامبــورگ دیدنــی‬ ‫تــر از همیشــه باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 59‬راز شقایق| ‪63‬‬ صفحه 63 ‫منطقه گردشگری دیوارهای کرنیش‬ صفحه 64

آخرین شماره های ماهنامه راز شقایق

ماهنامه راز شقایق 65

ماهنامه راز شقایق 65

شماره : 65
تاریخ : 1400/06/01
ماهنامه راز شقایق 64

ماهنامه راز شقایق 64

شماره : 64
تاریخ : 1400/05/01
ماهنامه راز شقایق 63

ماهنامه راز شقایق 63

شماره : 63
تاریخ : 1400/04/01
ماهنامه راز شقایق 62

ماهنامه راز شقایق 62

شماره : 62
تاریخ : 1400/03/01
ماهنامه راز شقایق 61

ماهنامه راز شقایق 61

شماره : 61
تاریخ : 1400/02/01
ماهنامه راز شقایق 60

ماهنامه راز شقایق 60

شماره : 60
تاریخ : 1399/12/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!