ماهنامه راز شقایق شماره 69 - مگ لند

ماهنامه راز شقایق شماره 69

ماهنامه راز شقایق شماره 69

ماهنامه راز شقایق شماره 69

صفحه 1 ‫ماهنامه فرهنگی و هنری‬ ‫(خبری‪ ،‬تحلیلی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬اموزشی)‬ ‫سال ششم‪ ،‬شماره ‪ - 69‬دی ماه ‪1400‬‬ ‫شماره مجوز ‪75583:‬‬ ‫مدیر روابط عمومی‬ ‫علی اسدابادی (کرمانشاهی)‬ ‫دبیر سرویس فرهنگی‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫سرویس عکس‬ ‫دبیر سرویس هنری‬ ‫میالد محمدهاشم‬ ‫فوادمحمدهاشم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫سردبیر‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫مدیر اجرایی‬ ‫ستاره کوشا‬ ‫طراح و گرافیست‬ ‫حسین شیردل‬ ‫همکاران این شماره‪:‬‬ ‫ســمیه عبدالمحمدی‪ -‬کبری تبریزیان‪ -‬کریــم فیروزی‪ -‬شــایلین مظاهری‪ -‬جعفرمحمدهاشم‪-‬سحر پورحســینی‪ -‬ابـــولفضل فیاض مرند ‪ -‬سمیه قاســمعلی‪ -‬امید عزیزی ‪ -‬محمدرضارســتگار‪ -‬حسین قاسمی‪ -‬سید امیر رســتگار‪ -‬امیدمحمدی‪-‬‬ ‫افشــین اســدزاده‪ -‬زهــرا کالته عربی‪ -‬تحریریه پایگاه خبری شــاینا‪ -‬تحریریه هفته نامه نســل انقالب‪-‬تحریریــه اخبار اصناف‪-‬تحریریه هفته نامــه مدرن‪-‬تحریریه دنیای بچه ها‪ -‬تحریریــه پایگاه خبری قانون مداری‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫موناکــو را بایــد بهشــت ثروتمنــدان و ســرمایه داران دنیــا‬ ‫دانســت‪ .‬کشــور کوچکــی در فرانســه کــه همچنــان بــا‬ ‫سیســتم پادشــاهی اداره می شــود و بــه لطــف قوانیــن‬ ‫مالیاتــی ســهل گیرانــه خــود تبدیــل بــه بهشــت مالیاتــی‬ ‫بســیاری از ســرمایه داران دنیــا شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کشــور کــم وســعت امــا پرهزینــه بــرای زندگــی بــا‬ ‫جــذب ســرمایه خارجــی‪ ،‬اقتصــاد خــود را بســیار رونــق‬ ‫بخشــیده اســت‪.‬‬ ‫افــراد مشــهور بســیاری از ســتاره های عالــم ســینما‬ ‫و هنــر گرفتــه تــا دنیــای ورزش ترجیــح می دهنــد‬ ‫تعطیــات خــود را در ســواحل ایــن کشــور کوچــک‬ ‫بگذراننــد‪.‬‬ ‫مونــت کارلــو در موناکــو دارای یکــی از مشــهورترین‬ ‫کازینوهــای دنیــا اســت و از ایــن طریــق پــول و ســرمایه‬ ‫بســیاری را بــه خــود جــذب کــرده اســت؛ طــوری کــه‬ ‫حکومــت ایــن کشــور بــا تاســیس هــر مــوزه‪ ،‬کتابخانــه‬ ‫یــا مرکــز فرهنگــی دیگــر نمی توانــد نقــش چنیــن‬ ‫درامــدی را در اقتصــاد و حتــی فرهنــگ ایــن کشــور‬ ‫کمرنــگ جلــوه دهــد‪.‬‬ ‫هزینه هــای ملــک در موناکــو چنــان بــاال اســت کــه‬ ‫بخــش زیــادی از نیــروی کاری کــه از دیگــر کشــورهای‬ ‫اروپــا ماننــد فرانســه و ایتالیــا در موناکــو حضــور دارنــد با‬ ‫اتمــام کار مجبورنــد هــرروز بــه کشــور خــود بازگردنــد‪.‬‬ ‫موناکــو هرچنــد از درامــد بــاال و اقتصــاد پــر رونقــی‬ ‫برخــوردار اســت امــا بــا توجــه بــه وســعت خــود نقــش‬ ‫تعییــن کننــده ای در سیاســت اروپــا نــدارد و البــرت دوم‬ ‫شــاهزاده ایــن کشــور بیشــترین تمرکــز خــود را بــه‬ ‫عنــوان یــک فعــال محیــط زیســت بــر مســائل زیســت‬ ‫محیطــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه بیشــتر بــا تاریــخ و فرهنــگ این شاهزاده نشــین‬ ‫کوچــک اشــنا می شــویم‪.‬‬ ‫راز شقایق را در هرجای دنیا بخوانید‬ ‫شــما می توانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه راز شــقایق را کــه دارای‬ ‫اطالعــات جامع تــری دربــاره موضــوع هــر شــماره (ســفرنامه‬ ‫کشــورهای دنیــا) اســت و شــامل مباحثــی ماننــد اشــنایی بــا ســاختار‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫هــر کشــور می باشــد را بــا مراجعــه بــه ســایت جــار و نصــب‬ ‫اپلیکیشــن مربوطــه‪ ،‬بــا پرداخــت مبلــغ نیــم بهــا دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫در ضمــن شــماره های قبلــی نشــریه نیــز از همیــن طریــق قابــل‬ ‫دریافــت می باشــد‪.‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫رمزینه لینک ارشیو‬ ‫رازشقایق در سایت جار‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫روابط ایران و موناکو‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی به کشور موناکو‬ ‫‪4‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪16‬‬ ‫برندهای برتر تجاری‬ ‫‪18‬‬ ‫ساختار سیاسی‬ ‫‪20‬‬ ‫چهره های سیاسی موناکو‬ ‫‪22‬‬ ‫نظام اموزشی‬ ‫‪26‬‬ ‫نظام حقوقی‬ ‫‪30‬‬ ‫بهداشت و درمان‬ ‫‪32‬‬ ‫موناکوویل‪ ،‬پایتخت‬ ‫‪34‬‬ ‫مونت کارلو شهر اداری و تجاری‬ ‫‪38‬‬ ‫مناطق دیدنی موناکو‬ ‫‪42‬‬ ‫تاریخ موسیقی‬ ‫‪44‬‬ ‫ادبیات موناکو‬ ‫‪48‬‬ ‫هنر در موناکو‬ ‫‪50‬‬ ‫معماری‬ ‫‪52‬‬ ‫ورزش موناکو‬ ‫‪56‬‬ ‫سینما‬ ‫‪58‬‬ ‫غذاهای محبوب‬ ‫‪60‬‬ ‫رویدادهای فرهنگی‬ ‫‪62‬‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان شریعتی‪ -‬خیابان خواجه نصیر‪ -‬خیابان مقدم‪-‬‬ ‫کوچه کهندانی‪ -‬بن بست اول‪ -‬پالک ‪5‬‬ ‫تلفکس‪77573576 :‬‬ ‫استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع بالمانع است‪.‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬گنجینه مینیاتور‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ صفحه 2 ‫روابط ایران و موناکو‬ ‫ابوالفضل فیاض مرند‬ ‫کارشناس سیاسی‬ ‫نخســتین ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در موناکــو‪ ،‬در دی مــاه ســال ‪1391‬‬ ‫بــه ایــن کشــور معــرف شــد و شــاهزاده ‹البــرت دوم› رییــس کشــور موناکــو‬ ‫از معرفــی نخســتین ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در کشــورش ابــراز‬ ‫خرســندی کــرد و خواســتار تقویــت روابــط دو جانبــه میــان دو کشــور شــد‪.‬‬ ‫علــی اهنــی کــه ســفیر وقــت جمهــوری اســامی ایــران در فرانســه بــود‪،‬‬ ‫بــا شــاهزاده ‹البــرت دوم› بــرای تســلیم اســتوارنامه خــود بــه عنــوان ســفیر‬ ‫اکردیتــه در کشــور موناکــو دیــدار و گفــت و گــو کــرد‪.‬‬ ‫رییــس کشــور موناکــو در ایــن دیــدار جایــگاه جمهــوری اســامی ایــران را در‬ ‫جهــان بــا اهمیــت خوانــد و از توســعه همــکاری هــا بــا ایــران در زمینــه هــای‬ ‫گوناگــون اســتقبال کــرد‪.‬‬ ‫شــاهزاده ‹البــرت دوم› خاطــر نشــان کــرد‪ :‬واقعیــت هــای کشــورها بــه خاطــر‬ ‫تبلیغــات غلــط انطــور کــه شایســته اســت در افــکار عمومــی ارائــه نمــی شــود‪.‬‬ ‫‹علــی اهنــی› نیــز در ایــن دیــدار با تشــریح سیاســت هــای هســته ای جمهوری‬ ‫اســامی ایــران تاکیــد کــرد‪ :‬برخــاف تبلیغــات موجــود در غــرب‪ ،‬جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران مخالــف سرســخت ســاح هــای هســته ای اســت‪.‬‬ ‫ســفیر اکردیتــه وقــت جمهــوری اســامی ایــران در موناکــو هــم در ســخنانی‬ ‫گفــت‪ :‬جمهــوری اســامی ایــران بــه هیــچ وجــه دســتیابی بــه ســاح هســته‬ ‫ای را دنبــال نمــی کنــد؛ در نتیجــه اســتفاده صلــح امیــز از فنــاوری هســته ای را‬ ‫بــا قاطعیــت دنبــال خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری سیاســت بــی طرفــی موناکــو و برشــمردن زمینــه هــای مختلــف‬ ‫همــکاری‪ ،‬امادگــی جمهــوری اســامی ایــران را بــرای بهــره بــرداری از ایــن‬ ‫ظرفیــت هــا اعــام کــرد‪.‬‬ ‫اخریــن ســفیر کشــورمان در موناکــو نیــز بهــرام قاســمی اســت کــه در هجدهم‬ ‫فروردیــن مــاه ســال جــاری در خبــری اعــام کــرد‪« :‬بــا توجــه بـ ه تعویــق های‬ ‫ناشــی از کرونــا‪ ،‬امــروز نهایتــا در موناکــو طــی مراســمی اســتوارنامه خــود را‬ ‫بــه عنــوان ســفیر اکردیتــه جمهــوری اســامی ایــران بــه البــرت دوم شــاهزاده‬ ‫ایــن کشــور تســلیم نمــودم‪».‬‬ ‫کشــور موناکــو یکــی از کشــورهای عضــو پیمــان شــینگن مــی باشــد کــه‬ ‫بــرای ســفر بــه ایــن کشــور نیازمنــد بــه اخــذ ویــزای شــینگن مــی باشــد‬ ‫‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت کــه کشــور موناکــو در ایــران ســفارت نــدارد ولــی بــا‬ ‫داشــتن ویــزای شــینگن مــی تــوان بــه ایــن کشــور ســفر کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪3‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ «:‬فرصــت مناســبی فراهــم امــد تــا در پایــان مراســم رســمی‬ ‫تقدیــم اســتوار نامــه‪ ،‬گفــت وگویــی صمیمانــه بــا شــاهزاده البــرت دوم پیرامــون‬ ‫کوویــد ‪ ۱۹‬و تبعــات ســهمناک ان در جهــان بــه هــم پیوســته کنونــی‪ ،‬مســائل‬ ‫و معضــات جهانــی و همچنیــن تحــوالت منطقــه خاورمیانــه و دیگــر تحــوالت‬ ‫بیــن المللــی داشــته باشــیم‪ .‬در ادامــه ایــن گفــت وگــو در مراســم ضیافــت‬ ‫ناهــار وزیــر امــور خارجــه و مقامــات سیاســی و اقتصــادی وزارت روابــط خارجــی‬ ‫موناکــو حضــور یافتــم‪».‬‬ ‫ســفیر اکردیتــه ایــران در موناکــو خاطــر نشــان کــرد‪« :‬در ایــن ســفر بــا تنــی‬ ‫چنــد از ایرانیــان مقیــم نیــز نشســت ثمربخشــی داشــتم‪».‬‬ صفحه 3 ‫نگاهی به کشور‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫موناکو‬ ‫‪Monaco‬‬ ‫موناکــو‪ ،‬یــک دولــت شــهر و ایالــت مســتقل در ریویــرای فرانســه در چنــد‬ ‫کیلومتــری غــرب منطقــه ایتالیایــی لیگوریــا ‪ ،‬در اروپــای غربــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن کشــور از شــمال ‪ ،‬شــرق و غــرب بــا فرانســه و از جنــوب بــا دریــای‬ ‫مدیترانــه همســایه اســت‪ .‬ایــن شــهر دارای ‪ 38682‬ســاکن اســت‪ ،‬از ایــن‬ ‫تعــداد ‪ 9486‬نفــر مونوگاســکی (گویــش مونگاســک گویشــی از زبــان‬ ‫لیگــوری اســت کــه در موناکــو بــدان صحبــت می شــود‪ .‬شــمار گویشــوران‬ ‫مونگاســک را بیــش از ســی و پنــج هــزار تــن بــراورد کرده انــد‪ .‬ایــن زبــان‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۷۰‬می رفــت کــه بــه نابــودی برســد ولــی بدنبــال تمهیــدات‬ ‫اندیشــیده شــده ایــن زبــان نجــات یافــت و هنــوز در مناطــق قدیمــی شــهر‬ ‫موناکــو به خوبــی رایــج اســت) هســتند‪.‬‬ ‫ایــن کشــور بــه عنــوان یکــی از گــران تریــن و ثروتمندتریــن‬ ‫مکانهــای جهــان شــناخته شــده اســت‪ .‬زبــان رســمی ان فرانســه‬ ‫اســت ‪ ،‬اگرچــه مونگاســکی (گویــش زبــان لیگــوری) ‪ ،‬ایتالیایــی و‬ ‫انگلیســی توســط گــروه قابــل توجهــی صحبــت و درک مــی شــوند‪.‬‬ ‫ایــن کشــور بــا مســاحت ‪ 2.1‬کیلومتــر مربــع (‪ 0.81‬مایــل مربــع) ‪ ،‬پــس از‬ ‫شــهر واتیــکان ‪ ،‬دومیــن کشــور کوچــک مســتقل در جهــان اســت‪.‬‬ ‫موناکــو دارای مــرز زمینــی ‪ 5.47‬کیلومتــر (‪ 3.40‬مایــل) و کوتاهتریــن خــط‬ ‫ســاحلی جهــان تقریبــا ‪ 3.83‬کیلومتــر (‪ 2.38‬مایــل) اســت‪.‬‬ ‫عــرض ان بیــن ‪ 1700‬تــا ‪ 349‬متــر (‪ 5577‬و ‪ 1145‬فــوت) متغیــر اســت‪.‬‬ ‫بلندتریــن نقطــه در ایالــت یــک مســیر باریــک بــه نــام ‪Chemin des‬‬ ‫‪ Révoires‬در دامنــه هــای ‪ ، Mont Agel‬در بخــش ‪ Les Révoires‬اســت‬ ‫کــه ‪ 161‬متــر (‪ 528‬فــوت) از ســطح دریــا ارتفــاع دارد‪.‬‬ ‫ایــن کشــور پادشــاهی حــدود ‪ 15‬کیلومتــر (‪ 9.3‬مایــل) از مــرز بــا ایتالیــا‬ ‫فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫پرجمعیــت تریــن بخــش ان ‪ Larvotto/Bas Moulins‬بــا ‪ 5443‬نفــر‬ ‫جمعیــت تــا ســال ‪ 2008‬اســت‪ .‬از طریــق احیــای زمیــن ‪ ،‬ســطح زمیــن‬ ‫موناکــو ‪ 20‬درصــد افزایــش یافتــه اســت‪ .‬در ســال ‪ ، 2005‬مســاحت‬ ‫ان تنهــا ‪ 1.974‬کیلومتــر مربــع (‪ 0.762‬مایــل مربــع) بــود‪ .‬ایــن قلمــرو‬ ‫تحــت نوعــی ســلطنت مشــروطه اداره مــی شــود و شــاهزاده البــرت دوم‬ ‫بــه عنــوان رئیــس دولــت شــناخته مــی شــود‪ .‬اگرچــه شــاهزاده البــرت دوم‬ ‫یــک پادشــاه مشــروطه اســت‪ ،‬امــا از قــدرت سیاســی زیــادی برخــوردار‬ ‫اســت‪ .‬وزیــر دولــت رئیــس دولــت اســت کــه مــی توانــد یــک شــهروند‬ ‫موناکویــی یــا فرانســوی باشــد‪ .‬پادشــاه قبــل ازانتخــاب رییــس دولــت بــا‬ ‫دولــت فرانســه مشــورت مــی کنــد‪.‬‬ ‫خانــدان گریمالــدی از ســال ‪ 1297‬موناکــو را بــا وقفــه هــای مختصــر اداره‬ ‫مــی کنــد‪ .‬حاکمیــت ایــن ایالــت بــه طــور رســمی توســط معاهــده فرانســه‬ ‫و مونگاســک در ســال ‪ 1861‬بــه رســمیت شــناخته شــد و موناکــو در ســال‬ ‫‪ 1993‬بــه عضویــت کامــل ســازمان ملــل در امــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪4‬‬ ‫بــا وجــود اســتقالل موناکــو و سیاســت خارجــی جداگانــه ‪ ،‬دفــاع از ان بــه‬ ‫عهــده فرانســه اســت‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬موناکــو دو واحــد نظامــی کوچــک دارد‪.‬‬ ‫توســعه اقتصــادی در اواخــر قــرن نوزدهــم بــا افتتــاح اولیــن کازینــو ایالــت ‪ ،‬کازینــو‬ ‫مونــت کارلــو ‪ ،‬و همچنیــن راه اهــن بــه پاریــس اغــاز شــد‪ .‬از ان زمــان ‪ ،‬اب و هــوای‬ ‫معتــدل موناکــو‪ ،‬مناظــر و امکانــات قمــار باعــث شــده اســت کــه ایــن مقــام بــه عنــوان‬ ‫یــک مقصــد گردشــگری و مرکــز تفریحــی بــرای ثروتمنــدان شــناخته شــود‪.‬‬ ‫در ســالهای اخیــر ‪ ،‬موناکــو بــه یــک مرکــز بــزرگ بانکــی تبدیــل شــده اســت و تــاش‬ ‫کــرده اســت تــا اقتصــاد خــود را در بخــش خدمــات و صنایــع کوچــک و بــا ارزش‬ ‫افــزوده بــاال و صنایــع غیــر االینــده متنــوع کنــد‪ .‬ایــن ایالــت مالیــات بــر درامــد نــدارد‪،‬‬ ‫مالیــات تجــاری کمــی دارد و بــه همیــن دلیــل بــه بهشــت​​مالیاتــی مشــهور اســت‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ 30‬درصــد از جمعیــت ســاکن میلیونــر هســتند‪ ،‬کــه ایــن ثــروت عمدتــا بــا‬ ‫رســیدن قیمــت امــاک و مســتغالت در ســال ‪ 2018‬بــه ‪ 100،000‬یــورو (‪116،374‬‬ ‫دالر) در هــر متــر مربــع بــه دســت امــد‪ .‬موناکــو بــه طــور رســمی بخشــی از اتحادیــه‬ ‫اروپــا (اتحادیــه اروپــا) نیســت امــا در برخــی از سیاســت هــای اتحادیــه اروپا مشــارکت‬ ‫دارد از جملــه گمــرک و کنتــرل مــرزی‪.‬‬ ‫موناکــو از طریــق رابطــه خــود بــا فرانســه از یــورو بــه عنــوان تنهــا واحــد پــول خــود‬ ‫اســتفاده مــی کنــد‪ .‬قبــل از ایــن از فرانــک فرانســه اســتفاده مــی کــرد‪ .‬موناکــو در ســال‬ ‫‪ 2004‬بــه شــورای اروپــا پیوســت و عضــو ســازمان بیــن المللــی فرانکوفونــی (‪)OIF‬‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫موناکــو کــه مرکــز تحقیقــات حفاظــت از دریــا اســت ‪ ،‬یکــی از اولیــن زیســتگاه هــای‬ ‫دریایــی تحــت حفاظــت جهــان‪ ،‬مــوزه اقیانــوس شناســی و ازمایشــگاه هــای محیــط‬ ‫زیســت اژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی اســت کــه تنهــا ازمایشــگاه دریایــی در‬ ‫ســاختار ســازمان ملــل متحــد اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫تاریخ‬ ‫نــام موناکــو از مســتعمره یونانــی فــوکا در قــرن ‪ 6‬پیــش از میــاد گرفتــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس یــک افســانه باســتانی ‪ ،‬هرکــول از منطقــه موناکــو عبــور کــرده‬ ‫و خدایــان قبلــی را دور کــرده اســت‪ .‬در نتیجــه ‪ ،‬معبــدی در انجــا ســاخته‬ ‫شــد‪ .‬از انجــا کــه ایــن «خانــه» هرکــول تنهــا معبــد در منطقــه بــود ‪ ،‬شــهر‬ ‫‪ Monoikos‬نامیــده شــد‪.‬‬ ‫ایــن مــکان در دســت امپراتــوری مقــدس روم قــرار گرفــت ‪ ،‬کــه ان را بــه‬ ‫پادشــاهی جنــوا داد‪.‬‬ ‫یکــی از شــاخه هــای برکنــار شــده از یــک خانــواده جنوایــی بــه نــام‬ ‫گریمالــدی در طــی صــد ســال مبــارزه کنتــرل جنــوا را بــه دســت گرفتــه بــود‪.‬‬ ‫اگرچــه جمهــوری جنــوا تــا قــرن نوزدهــم دوام مــی اورد ‪ ،‬امــا بــه خانــواده‬ ‫گریمالــدی اجــازه دادنــد موناکــو را حفــظ کننــد و بــه همیــن ترتیب ‪ ،‬فرانســه‬ ‫و اســپانیا صدهــا ســال بــر ان تســلطی نداشــتند‪ .‬فرانســه ان را تــا انقــاب‬ ‫فرانســه ضمیمــه نکــرد ‪ ،‬امــا پــس از شکســت ناپلئــون تحــت حکومــت‬ ‫پادشــاهی ســاردینیا (قلمــرو تحــت فرمان خانــدان ســاووا از ‪ ۱۷۲۰‬تــا ‪۱۸۶۱‬‬ ‫میــادی بــود‪ .‬پــس از کنگــره ویــن در ‪ ،۱۸۱۵‬قلمــرو پادشــاهی ســاردنی‬ ‫شــامل ســاردنی‪ ،‬ســاووا‪ ،‬پیمونــت‪ ،‬لیگوریــا و نیــس بــود‪ .‬طــی بخــش اعظــم‬ ‫قــرون ‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬میــادی‪ ،‬مرکــز اقتصــادی و سیاســی ایــن ســرزمین‪ ،‬شــهر‬ ‫توریــن در پیمونــت واقــع در ســرزمین اصلــی ایتالیــا بــود‪ ).‬قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در قــرن نوزدهــم ‪ ،‬هنگامــی کــه ســاردینیا بخشــی از ایتالیــا شــد ‪ ،‬ایــن منطقه‬ ‫دوبــاره تحــت نفــوذ فرانســه قــرار گرفــت ‪ ،‬امــا فرانســه بــه ان اجــازه داد تــا‬ ‫مســتقل بمانــد‪ .‬ماننــد فرانســه ‪ ،‬موناکــو در طــول جنــگ جهانــی دوم توســط‬ ‫نیروهــای محــور تحــت ســلطه قــرار گرفــت و بــرای مــدت کوتاهــی تحــت‬ ‫کنتــرل ایتالیــا ‪ ،‬ســپس رایــش ســوم و ســرانجام ازاد شــد‪.‬‬ ‫اگرچــه اشــغال فقــط بــرای مــدت کوتاهــی بــه طــول انجامیــد ‪ ،‬امــا منجــر‬ ‫بــه اخــراج جمعیــت یهــودی و اعــدام چنــد تــن از اعضــای مقاومــت از‬ ‫موناکــو شــد‪ .‬از ان زمــان موناکــو مســتقل بــوده اســت‪ .‬ایــن کشــور گامهایــی‬ ‫در جهــت ادغــام بــا اتحادیــه اروپــا برداشــته اســت‪.‬‬ ‫ورود خانواده گریمالدی‬ ‫بــه دنبــال اعطــای زمیــن از طــرف امپراتــور هنــری ششــم در ‪ ، 1191‬موناکــو در ســال‬ ‫‪ 1215‬بــه عنــوان مســتعمره جنــوا بازپــس گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫موناکــو بــرای اولیــن بار توســط یــک عضو خانــدان گریمالــدی در ســال ‪ 1297‬اداره شــد‪.‬‬ ‫فرانچســکو گریمالــدی ‪ ،‬معــروف بــه «مالیزیــا» (بــه ایتالیایــی یــا بــه عنــوان «بدخــواه» یــا‬ ‫«حیلــه گــر» ترجمــه مــی شــود) ‪ ،‬و افــرادش موفــق شــده بودنــد بــر جنــوا مســلط و بــر‬ ‫ان حکمرانــی کننــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ‪ ،‬فرانچســکو تنهــا چنــد ســال بعــد توســط نیروهــای جنــوا اخــراج شــد و‬ ‫مبــارزه بــر ســر «موناکــو» یــک قــرن دیگــر ادامــه یافــت‪ .‬خانــواده گریمالــدی جنوایــی‬ ‫بودنــد و ایــن مبــارزه چیــزی شــبیه یــک دشــمنی خانوادگــی بــود‪ .‬بــا ایــن حــال ‪،‬‬ ‫جنوایی هــا درگیــر جنگهــای دیگــری شــدند و در اواخــر دهــه ‪ 1300‬جنــوا موناکــو را در‬ ‫درگیــری بــا اراگــون بــر ســر کورســیکا از دســت داد‪.‬‬ ‫اراگــون ســرانجام بخشــی از اســپانیا متحــد شــد و بخشــهای دیگــر از کمکهــای زمینــی‬ ‫بــه صــورت قطعــه قطعــه بــا ســایر ایالت هــا ادغــام شــد‪.‬‬ ‫‪1800-1400‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1419‬خانــواده گریمالــدی موناکــو را از خانــدان اراگــون خریــداری کردنــد و‬ ‫فرمانروایــان رســمی و بالمنــازع «صخــره موناکــو» شــدند‪ .‬در ‪ 1612‬هنــری دوم شــروع به‬ ‫اقداماتــی بــرای عنــوان «شــاهزاده» موناکــو بــرای خــود کــرد‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ ، 1630‬او از فرانســه در برابــر نیروهــای اســپانیایی محافظــت کــرد و در ســال‬ ‫‪ ،1642‬در دادگاه لویــی ســیزدهم بــه عنــوان «‪ »duc et pair étranger‬دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫بنابرایــن شــاهزادگان موناکــو تحــت فرمــان پادشــاهان فرانســه قــرار گرفتنــد و در همــان‬ ‫زمــان شــاهزادگان مســتقل باقــی ماندنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه شــاهزادگان پــی در پــی و خانــواده هایشــان بیشــتر عمــر خــود را در پاریــس‬ ‫گذراندنــد و بــا اشــراف فرانســوی و ایتالیایــی ازدواج کردنــد ‪ ،‬امــا خانــدان گریمالــدی‬ ‫ایتالیایــی اســت و تــا انقــاب فرانســه بــر موناکــو بــه عنــوان قلمــرو فرانســه بــه حمکرانی‬ ‫خــود ادامــه داد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪5‬‬ صفحه 5 ‫قرن نوزدهم‬ ‫در ســال ‪ ، 1793‬نیروهــای انقالبــی موناکــو را تصــرف کردنــد و تــا ســال‬ ‫‪ 1814‬ایــن شــهر توســط فرانســه اشــغال شــد (در ایــن دوره بســیاری از‬ ‫اروپــا تحــت فرماندهــی ناپلئــون بناپــارت توســط ارتــش فرانســه تســخیر‬ ‫شــده بــود)‪.‬‬ ‫ایــن قلمــرو در ســال ‪ 1814‬تحــت فرمــان گریمالــدی هــا بــه طــور رســمی‬ ‫تاســیس شــد و تنهــا توســط کنگــره ویــن در ســال ‪ 1815‬تحــت حمایــت‬ ‫قلمــرو ســاردینیا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫موناکــو تــا ســال ‪ 1860‬هنگامــی کــه بــا پیمــان توریــن ‪ ،‬نیروهــای‬ ‫ســاردینی از شــاهزاده نشــین خــارج شــدند در ایــن موقعیــت باقــی مانــد‪.‬‬ ‫نیــس (و همچنیــن ســاووی) بــه فرانســه واگــذار شــد‪ .‬موناکــو نیــز بــار‬ ‫دیگــر تحــت حمایــت فرانســه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫قبــل از ایــن زمــان ‪ ،‬ناارامــی هایــی در مناطــق منتــون و روکبــرون وجــود‬ ‫داشــت‪ ،‬مــردم شــهر از مالیــات ســنگین خانــواده گریمالــدی خســته شــده‬ ‫بودنــد بــه امیــد الحــاق بــه ســاردینیا اســتقالل خــود را اعــام کردنــد‪.‬‬ ‫فرانســه اعتــراض کــرد ایــن ناارامــی هــا ادامــه یافــت تــا اینکــه چارلــز‬ ‫ســوم موناکــو ادعــای خــود را در مــورد دو شــهر اصلــی (حــدود ‪ 95‬درصــد‬ ‫از امپراطــوری در ان زمــان) کــه بیــش از ‪ 500‬ســال توســط خانــواده‬ ‫گریمالــدی اداره مــی شــد ‪ ،‬کنــار گذاشــت و ایــن مناطــق در ازای ‪ 4‬میلیــون‬ ‫و ‪ 100‬هــزار فرانــک بــه فرانســه واگــذار شــد‪ .‬ایــن انتقــال و حاکمیــت‬ ‫موناکــو توســط پیمــان فرانکومونگاســک ‪ 1861‬بــه رســمیت شــناخته شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1869‬دولــت وصــول مالیــات بــر درامــد از ســاکنان خــود را‬ ‫متوقــف کــرد‪ .‬خانــدان گریمالــدی توانســته بــود بــا کازینــو هــا خــود بــه‬ ‫درامــد برســد و ایــن باعــث شــد موناکــو نــه تنهــا یــک زمیــن بــازی بــرای‬ ‫ثروتمنــدان‪ ،‬بلکــه مکانــی مناســب بــرای زندگــی انهــا باشــد‪.‬‬ ‫قرن بیستم‬ ‫انقــاب مونگاســک در ســال ‪ 1910‬منجــر بــه تصویــب قانــون اساســی موناکــو در‬ ‫ســال ‪ 1911‬شــد ‪ ،‬شــاهزادگان موناکــو حاکمــان مطلــق بودنــد‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬قانــون‬ ‫اساســی جدیــد ‪ ،‬بــه ســختی قــدرت حکومــت اســتبدادی خانــواده گریمالــدی را کاهــش‬ ‫داد و شــاهزاده البــرت اول بــه زودی ان را در طــول جنــگ جهانــی اول تعلیــق کــرد‪.‬‬ ‫در ژوئیــه ‪ ، 1918‬یــک پیمــان جدیــد فرانسوی‪-‬مونگاســکی امضــا شــد ‪ ،‬کــه حفاظــت‬ ‫محــدود فرانســه از موناکــو را تامیــن مــی کــرد‪ .‬ایــن معاهــده کــه در ســال ‪ 1919‬بــا‬ ‫معاهــده ورســای تاییــد شــد و مقــرر داشــت کــه سیاســت بیــن المللــی موناکــو بــا منافع‬ ‫سیاســی ‪ ،‬نظامــی و اقتصــادی فرانســه مطابقــت دارد‪ .‬ایــن معاهــده همچنیــن بحــران‬ ‫جانشــینی موناکــو را حــل کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1943‬ارتــش ایتالیــا بــا حملــه و اشــغال موناکــو ‪ ،‬یــک دولــت فاشیســتی‬ ‫تشــکیل داد‪ .‬در ســپتامبر ‪ ، 1943‬بــه دنبــال ســقوط موســولینی ‪ ،‬ورماخــت المــان ایتالیــا‬ ‫و موناکــو را اشــغال کــرد و اخــراج جمعیــت یهودیــان توســط نــازی هــا اغــاز شــد‪.‬‬ ‫رنــه بلــوم‪ ،‬یهــودی برجســته فرانســوی کــه ‪ Ballet de l›Opéra‬را در مونــت کارلــو‬ ‫تاســیس کــرد‪ ،‬در خانــه خــود در پاریــس دســتگیر شــد و در اردوگاه اخــراج درانســی‬ ‫خــارج از پایتخــت فرانســه نگهــداری شــد و ســپس بــه اشــویتس منتقــل شــد و در‬ ‫همانج ـاً کشــته شــد‪.‬‬ ‫همــکار بلــوم رائــول گانزبــورگ ‪ ،‬مدیــر اپــرای مونــت کارلــو ‪ ،‬با کمــک مقاومت فرانســه‪،‬‬ ‫از دســتگیری فــرار کــرد و بــه ســوییس گریخــت‪ .‬در اگوســت ‪ ، 1944‬المانــی هــا رنــه‬ ‫بورگینــی ‪ ،‬ژوزف‪-‬هنــری الژو و اســتر پوجیــو ‪ ،‬که رهبــران مقاومت بودند را اعــدام کردند‪.‬‬ ‫راینیــر ســوم ‪ ،‬کــه تــا ســال ‪ 2005‬حکومــت مــی کــرد ‪ ،‬پــس از مــرگ پدربزرگــش‪،‬‬ ‫شــاهزاده لویــی دوم‪ ،‬در ســال ‪ 1949‬بــه تخــت نشســت‪.‬‬ ‫در ‪ 19‬اوریــل ‪ ، 1956‬شــاهزاده راینیــر بــا بازیگــر امریکایــی گریــس کلــی ازدواج کــرد‪،‬‬ ‫رویــدادی کــه بــه طــور گســترده از تلویزیــون پخــش شــد و در ان پوشــش داده شــد‪.‬‬ ‫اصالحیــه ‪ 1962‬قانــون اساســی مجــازات اعــدام را لغــو کــرد ‪ ،‬حــق رای زنــان را پیــش‬ ‫بینــی کــرد و یــک دادگاه عالــی موناکــو را بــرای تضمیــن ازادی هــای اساســی تاســیس‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1963‬شــارل دوگل موناکــو را محاصــره کــرد‪ ،‬چــرا کــه از وضعیــت ان بــه‬ ‫عنــوان پناهــگاه مالیاتــی بــرای شــهروندان ثروتمنــد فرانســه خشــمگین شــده بــود‪.‬‬ ‫فیلم گریس موناکو در سال ‪ 2014‬بر اساس این بحران ساخته شده است‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1993‬پادشــاهی موناکــو بــا حــق رای کامــل بــه عضویــت ســازمان ملــل‬ ‫متحــد درامــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪6‬‬ صفحه 6 ‫قرن بیست و یکم‬ ‫در ســال ‪ ، 2002‬یــک معاهــده جدیــد بیــن فرانســه و موناکــو تصریــح کــرد کــه اگــر‬ ‫وارثانــی بــرای ادامــه سلســله گریمالــدی وجــود نداشــته باشــند‪ ،‬ایــن قلمــرو هنــوز بــه‬ ‫جــای بازگشــت بــه فرانســه همچنــان یــک ملــت مســتقل باقــی مــی مانــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال ‪ ،‬دفــاع نظامــی موناکــو هنــوز بــر عهــده فرانســه اســت‪.‬‬ ‫در ‪ 31‬مــارس ‪ ، 2005‬راینیــر ســوم ‪ ،‬کــه بــرای انجــام وظایــف خــود بســیار بیمــار بــود‪،‬‬ ‫ان را بــه تنهــا پســر و وارث خــود ‪ ،‬البــرت واگــذار کــرد‪.‬‬ ‫او شــش روز بعــد ‪ ،‬پــس از ‪ 56‬ســال پادشــاهی‪ ،‬درگذشــت و پســرش جانشــین او بــه‬ ‫عنــوان البــرت دوم ‪ ،‬شــاهزاده حاکــم موناکــو شــد‪ .‬پــس از یــک دوره عــزاداری رســمی‪،‬‬ ‫شــاهزاده البــرت دوم در ‪ 12‬جــوالی ‪ ، 2005‬در جشــنی کــه بــا مراســم باشــکوه در‬ ‫کلیســای جامــع ســنت نیــکالس اغــاز شــد‪ ،‬جایــی کــه پــدرش ســه مــاه قبــل در انجــا‬ ‫دفــن شــده بــود رســماً تــاج شــاهزاده را بــه عهــده گرفــت‪ .‬پیوســتن وی بــه تخــت‬ ‫حکومــت موناکــو یــک رویــداد دو مرحلــه ای بــود کــه در مرحلــه بعــد مراســم دیگــری‬ ‫برگــزار شــد و ســران کشــورها را بــرای اســتقبال مفصــل کــه در ‪ 18‬نوامبــر ‪ 2005‬در‬ ‫کاخ تاریخــی شــاهزاده در موناکــو ویــل برگــزار شــد‪ ،‬دعــوت شــدند‪.‬‬ ‫در ‪ 27‬اگوســت ‪ ، 2015‬البــرت دوم از نقــش موناکــو در طــول جنــگ جهانــی‬ ‫دوم در تســهیل اخــراج ‪ 90‬یهــودی و مبــارز مقاومــت عذرخواهــی کــرد کــه از‬ ‫ایــن تعــداد تنهــا ‪ 9‬نفــر زنــده ماندنــد‪.‬‬ ‫البــرت در مراســمی کــه در ان از بنــای یادبــود قربانیــان رونمایــی شــد ‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬مــا متعهــد شــدیم زنــان‪ ،‬مــردان و کودکــی را کــه بــرای فــرار از‬ ‫ازار و اذیتهایــی کــه در فرانســه بــر انهــا شــد بــه مــا پنــاه اورده بودنــد بــه‬ ‫مقامــات همســایه تحویــل دهیــم‪».‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2015‬موناکــو بــه اتفــاق اراء احیــای زمینــی را تصویــب کــرد کــه‬ ‫عمدتــا بــرای اســکان مســکن مــورد نیــاز و فضــای ســبز یــا پــارک کوچــک‬ ‫طراحــی شــده بــود‪ .‬موناکــو قبــ ً‬ ‫ا در ســال ‪ 2008‬بــه توســعه ان فکــر‬ ‫کــرده بــود ‪ ،‬امــا ان را متوقــف کــرد‪ .‬ایــن طــرح بــرای حــدود شــش هکتــار‬ ‫ســاختمان هــای اپارتمانــی ‪ ،‬پــارک هــا ‪ ،‬مغــازه هــا و ادارات بــه ارزش زمیــن‬ ‫حــدود ‪ 1‬میلیــارد یــورو اســت‪.‬‬ ‫توســعه در مجــاورت منطقــه ‪ Larvotto‬و همچنیــن شــامل یــک تفرجــگاه‬ ‫کوچــک بــود‪ .‬چهــار پیشــنهاد اصلــی وجــود داشــت و ترکیــب نهایــی بــا‬ ‫پیشــرفت طــرح توســعه نهایــی شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪7‬‬ صفحه 7 ‫جغرافیا‬ ‫موناکــو یــک شــهر‪-‬دولت مســتقل اســت ‪ ،‬بــا پنــج محلــه و ده‬ ‫بخــش در فرانســه در اروپــای غربــی واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫کشــور از ســه طــرف بــا بخــش فرانســه همســایه اســت و یــک‬ ‫طــرف ان بــا دریــای مدیترانــه همســایه اســت‪ .‬مرکــز ان در‬ ‫حــدود ‪ 16‬کیلومتــری (‪ 9.9‬مایــل) ایتالیــا و تنهــا ‪ 13‬کیلومتــری‬ ‫(‪ 8.1‬مایــل) شــمال شــرقی نیــس واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫مســاحت ان ‪ 2.1‬کیلومتــر مربــع (‪ 0.81‬مایــل مربــع) ‪ ،‬یــا ‪208‬‬ ‫هکتــار (‪ 510‬هکتــار) و جمعیــت ‪ 38.400‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫موناکــو دومیــن کوچکتریــن و پرجمعیــت تریــن کشــور جهــان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن کشــور دارای مــرز زمینــی تنهــا ‪ 5.47‬کیلومتــر‬ ‫(‪ 3.40‬مایــل) ‪ ،‬خــط ســاحلی ‪ 3.83‬کیلومتــر (‪ 2.38‬مایــل)‬ ‫اســت کــه ‪ 22.2‬کیلومتــر (‪ 13.8‬مایــل) گســترش دارد و عــرض‬ ‫ان بیــن ‪ 1700‬تــا ‪ 349‬متــر متغیــر اســت‪.‬‬ ‫بلندتریــن نقطــه کشــور ســاختمان مســکونی پاســیو پاســیو در‬ ‫‪( Chemin des Révoires‬بخــش ‪ )Les Révoires‬اســت کــه‬ ‫‪ 164.4‬متــر از ســطح دریــا ارتفــاع دارد‪ .‬پاییــن تریــن نقطــه‬ ‫ایــن کشــور دریــای مدیترانــه اســت‪.‬‬ ‫ســنت ژان طوالنــی تریــن اب جــاری اســت کــه طــول ان ‪0.19‬‬ ‫کیلومتــر (‪ 190‬متــر ؛ ‪ 0.12‬مایــل ؛ ‪ 620‬پــا) اســت و فونتویــل‬ ‫بزرگتریــن دریاچــه اســت کــه تقریب ـاً ‪ 0.5‬هکتــار (‪5.000.00‬‬ ‫متــر مربــع ؛ ‪ 1.24‬هکتــار ؛ ‪ 53.819.55‬فــوت مربــع) مســاحت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫پرجمعیــت تریــن محلــه موناکــو مونــت کارلــو اســت و‬ ‫پرجمعیــت تریــن بخــش ‪ ،‬الروتو‪/‬بــاس مولینــز اســت‪.‬‬ ‫پــس از گســترش اخیــر بنــدر هرکــول‪ ،‬مســاحت کل موناکــو‬ ‫بــه ‪ 2.08‬کیلومتــر مربــع (‪ 0.80‬مایــل مربــع) یــا ‪ 208‬هکتــار‬ ‫(‪ 510‬هکتــار) افزایــش یافــت‪ ،‬در نتیجــه ‪ ،‬برنامــه هــای‬ ‫جدیــدی بــرای گســترش منطقــه ‪ Fontvieille‬در مســاحت‬ ‫‪ 0.08‬کیلومتــر مربــع (‪ 0.031‬مایــل مربــع) یــا ‪ 8‬هکتــار (‪20‬‬ ‫هکتــار)‪ ،‬بــا بازپــس گیــری زمیــن از دریــای مدیترانــه اغاز شــد‪.‬‬ ‫پروژه هــای احیــای زمیــن شــامل گســترش منطقــه فونتوییــل‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ ‫دو بنــدر در موناکــو وجــود دارد ‪ ،‬بنــدر هرکــول و پــورت فونتویل‪.‬‬ ‫یــک بنــدر فرانســوی همســایه بــه نــام ‪ Cap d Ail‬در نزدیکــی‬ ‫موناکــو وجــود دارد‪ .‬تنهــا منبــع طبیعــی موناکــو ماهیگیــری‬ ‫اســت و تقریبـاً کل کشــور یــک منطقــه شــهری اســت ‪ ،‬موناکــو‬ ‫فاقــد هــر نــوع صنعــت کشــاورزی تجــاری اســت‪.‬‬ ‫پرچم‬ ‫پرچــم موناکــو یکــی از قدیمــی تریــن طــرح هــای پرچــم ملــی جهــان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن پرچــم در ‪ 4‬اوریــل ‪ 1881‬توســط موناکــو تصویــب شــد‬ ‫و تقریبــاً شــبیه پرچــم اندونــزی اســت (پرچــم «ســانگ ســاکا گــوال‬ ‫کالپــا» پرچــم بســیار قدیمــی پادشــاهی اندونــزی بــه نــام ماجاپاهیــت‬ ‫در گذشــته ‪ ،‬در قــرن ‪ 13‬و همچنیــن توســط اندونــزی مــدرن پذیرفتــه‬ ‫شــده بــود)‪ .‬بــه جــز نســبت ارتفــاع بــه عــرض‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪8‬‬ صفحه 8 ‫مذهب‬ ‫مســیحیت‬ ‫مسیحیان در مجموع ‪ 86‬درصد از جمعیت موناکو را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫بر اســاس گــزارش بیــن المللــی ازادی مذهبــی موناکــو ‪ ، 2012‬مســیحیان کاتولیک‬ ‫روم بزرگتریــن گــروه مذهبــی موناکو هســتند و پس از ان مســیحیان پروتســتان قرار‬ ‫دارنــد‪ .‬در ایــن گــزارش امــده اســت کــه دو کلیســای پروتســتان وجــود دارد ‪ ،‬یــک‬ ‫کلیســای انجلیکــن و یک کلیســای اصــاح طلب‪ .‬همچنیــن جوامع مختلف پروتســتان‬ ‫انجیلــی دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه بــه صــورت دوره ای گــرد هــم مــی اینــد‪.‬‬ ‫مذهب کاتولیک‬ ‫دیــن رســمی کاتولیــک اســت و ازادی ســایر ادیــان بــر اســاس قانــون اساســی‬ ‫تضمیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫پنــج کلیســای کلیســای کاتولیــک در موناکــو و یــک کلیســای جامــع ‪ ،‬کــه محــل‬ ‫اســقف اعظــم موناکــو اســت ‪ ،‬وجــود دارد‪.‬‬ ‫ایــن اســقف اعظــم کــه از اواســط قــرن نوزدهــم وجــود داشــته اســت‪ ،‬در ســال‬ ‫‪ 1981‬بــه عنــوان اســقف اعظــم غیــر کالنشــهر بــه عنــوان اســقف اعظــم موناکــو‬ ‫مطــرح شــد و قدیــس حامــی ســنت دووتــا اســت‪.‬‬ ‫کلیسای انجلیکان‬ ‫یــک کلیســای انگلیســی (کلیســای ســنت پــل) وجــود دارد کــه در در‬ ‫مونــت کارلــو واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن کلیســا در ســال ‪ 1925‬وقــف‬ ‫شــد‪ .‬در ســال ‪ 2007‬عضویــت رســمی ‪ 135‬ســاکن انجلیــکان در‬ ‫موناکــو وجــود داشــت‪ ،‬امــا تعــداد قابــل توجهــی از انجلیــکان هــا بــه‬ ‫طــور موقــت در ایــن کشــور ‪ ،‬عمدتــا بــه عنــوان گردشــگر ‪ ،‬حضــور‬ ‫داشــتند‪.‬‬ ‫ســایت کلیســا همچنیــن دارای یــک کتابخانــه انگلیســی زبــان بــا بیــش‬ ‫از ‪ 3000‬کتــاب اســت‪ .‬ایــن کلیســا بخشــی از اســقف اعظــم انجلیــکان‬ ‫در اروپــا اســت‪.‬‬ ‫کلیسای موناکو‬ ‫ایــن کلیســا در ســاختمانی واقع در ‪ Rue Louis Notari‬ســاخته شــده‬ ‫اســت‪ .‬قدمــت ایــن ســاختمان مربــوط بــه ســالهای ‪ 1959‬اســت‪ .‬ایــن‬ ‫کلیســا وابســته به کلیســای پروتســتان فرانســه اســت‪.‬‬ ‫ایــن کلیســا بعنــوان کلیســای میزبــان برخــی دیگــر از جوامــع مســیحی‬ ‫عمــل مــی کنــد و بــه انهــا اجــازه مــی دهــد از ســاختمان اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫ارتدوکس یونانی‬ ‫در گــزارش بیــن المللــی ازادی مذهبــی موناکــو در ســال ‪ 2012‬امــده‬ ‫اســت کــه یــک کلیســای ارتدوکــس یونانــی در موناکــو مربــوط بــه‬ ‫ایــن مذهــب وجــود دارد‪.‬‬ ‫یهودیت‬ ‫انجمــن ‪( Culturelle Israélite de Monaco‬در ســال ‪1948‬‬ ‫تاســیس شــد) یــک خانــه تغییــر شــکل یافتــه اســت کــه شــامل‬ ‫کنیســه ‪ ،‬مدرســه عبــری محلــی واقــع در مونــت کارلــو اســت‪.‬‬ ‫ایــن جامعــه عمدتــا شــامل بازنشســتگان بریتانیایــی و افریقــای‬ ‫شــمالی اســت‪ .‬نیمــی از جمعیــت یهودیــان ســفاردی هســتند ‪ ،‬عمدتــا‬ ‫از شــمال افریقــا ‪ ،‬در حالــی کــه نیمــی دیگــر اشــکنازی هســتند‪.‬‬ ‫اسالم‬ ‫جمعیــت مســلمانان موناکــو شــامل ‪ 280‬نفــر اســت کــه اکثــر انهــا‬ ‫ســاکن هســتند و شــهروند نیســتند‪ .‬اکثریــت جمعیــت مســلمان موناکــو‬ ‫عــرب هســتند ‪ ،‬اگرچــه اقلیــت هــای کوچکتــر تــرک نیــز وجــود دارنــد‪.‬‬ ‫موناکــو هیــچ مســجد رســمی نــدارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪9‬‬ صفحه 9 ‫تقسیمات کشوری‬ ‫موناکــو دومیــن کشــور کوچــک از نظــر مســاحت در جهــان اســت و در کوچکی‬ ‫وســعت واتیــکان را در مقابل خــود دارد‪.‬‬ ‫موناکــو تنهــا شــامل یــک شــهرداری (کمــون) بــه نــام شــهرداری موناکــو‬ ‫اســت‪ .‬هیــچ تمایــز جغرافیایــی بیــن ایالــت و شــهر موناکــو وجــود نــدارد ‪،‬‬ ‫اگرچــه مســئولیت هــای دولــت (در ســطح ایالتــی) و شــهرداری (در ســطح‬ ‫شــهر) متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫طبــق قانــون اساســی ‪ ، 1911‬ایــن اســتان بــه ســه شــهرداری تقســیم شــد‪:‬‬ ‫موناکو ویل‬ ‫شــهر قدیمــی و مقــر حکومتــی شــاهزاده در ناحیــه ای ســنگی کــه تــا دریــای‬ ‫مدیترانــه امتــداد دارد ‪ ،‬معــروف بــه صخــره موناکــو ‪ ،‬یــا بــه ســادگی «صخره»‬ ‫تلفــظ می شــود‪.‬‬ ‫مونت کارلو‬ ‫منطقــه اصلــی مســکونی و تفرجــگاه بــا کازینــو مونــت کارلــو در شــرق و‬ ‫شــمال شــرق موناکــو اســت‪.‬‬ ‫ال کوندامین‬ ‫بخش جنوب غربی شامل منطقه بندر هرکول است‪.‬‬ ‫شــهرداری هــا در ســال ‪ 1917‬بــه یکــی تبدیــل شــدند و پــس از ان وضعیــت‬ ‫بخــش یــا محلــه بــه انهــا اعطــا شــد‪.‬‬ ‫فونتویل یا فونوی‬ ‫بعنــوان بخــش چهــارم اضافــه شــد ‪ ،‬منطقــه ای کــه بــه تازگــی ســاخته‬ ‫شــده اســت و در دهــه ‪ 1970‬از دریــا گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫مونگتی‬ ‫ایــن منطقــه پنجمیــن بخــش بــود کــه از قســمتی از ال کندامیــن ایجــاد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫الروتو‬ ‫منطقــه الورتــو ششــمین بخــش بــود کــه از قســمتی از مونــت کارلــو‬ ‫ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫ال روس یا سنت رومن‬ ‫ایــن منطقــه بــه بخــش هفتــم تبدیــل شــد‪ ،‬الروس از قســمتی از مونــت‬ ‫کارلــو ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫یــک منطقــه جدیــد بــا احیــای زمیــن جدیــد در ســال ‪ 2014‬برنامــه‬ ‫ریــزی شــده بــود امــا شــاهزاده البــرت دوم در ســخنرانی ســال ‪2009‬‬ ‫خــود در ســال ‪ 2009‬اعــام کــرد کــه بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی ان‬ ‫زمــان برنامــه هــای خــود را پایــان داده اســت‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬شــاهزاده‬ ‫البــرت دوم در اواســط ســال ‪ 2010‬برنامــه را مجــددا ً شــروع کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2015‬توســعه جدیــدی بــه نــام ‪ Anse du Portier‬اعــام‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫محلــه هــای ســنتی و مناطــق جغرافیایــی مــدرن چهــار محلــه ســنتی‬ ‫موناکــو عبارتنــد از موناکــو ویــل ‪ ،‬ال کوندامیــن ‪ ،‬مونــت کارلــو و فونتویــل‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪10‬‬ صفحه 10 ‫جمعیت و زبان‬ ‫کل جمعیــت موناکــو در ســال ‪ 2015‬بــه تعــداد ‪ 38400‬نفــر‬ ‫بــود‪ .‬جمعیــت موناکــو از ایــن جهــت غیرمعمــول اســت کــه‬ ‫مونگاســکهای بومــی در کشــور خــود اقلیــت هســتند‪.‬‬ ‫بزرگتریــن گــروه‪ ،‬اتبــاع فرانســوی بــا ‪ 28.4‬درصــد ‪ ،‬پــس از ان‬ ‫مونگاســک (‪ 21.6‬درصــد) ‪ ،‬ایتالیایــی (‪ 18.7‬درصــد) ‪ ،‬انگلیســی‬ ‫(‪ 7.5‬درصــد) ‪ ،‬بلژیکــی (‪ 2.8‬درصــد) ‪ ،‬المانــی (‪2.5‬درصــد)‪،‬‬ ‫سوئیســی (‪2.5‬درصــد) و اتبــاع ایــاالت متحــده (‪1.2‬درصــد)‪.‬‬ ‫شــهروندان موناکــو‪ ،‬مونگاســک نامیــده مــی شــوند‪ .‬موناکــو بــا‬ ‫نزدیــک بــه ‪ 90‬ســال بیشــترین امیــد بــه زندگــی را در جهــان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫زبــان رســمی موناکــو فرانســوی اســت ‪ ،‬در حالــی کــه ایتالیایــی‬ ‫توســط جامعــه قابــل مالحظــه ای از ایتالیایــی تبارهــا صحبــت‬ ‫مــی شــود‪ .‬امــروزه در اصــل بیشــتر زبــان فرانســوی و ایتالیایــی‬ ‫صحبــت مــی شــود تــا مونگاســک ‪ ،‬زبــان بومــی محلــی ان‪.‬‬ ‫مونگاســکی کــه گویشــی از زبــان لیگــوری اســت ‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫زبــان رســمی شــناخته نمــی شــود‪ .‬بــا ایــن وجــود ‪ ،‬برخــی عالئــم‬ ‫در دو زبــان فرانســوی و مونگاســک ظاهــر مــی شــود و ایــن زبــان‬ ‫در مــدارس تدریــس مــی شــود‪ .‬انگلیســی توســط ســاکنان‬ ‫امریکایــی ‪ ،‬انگلیســی ‪ ،‬انگلیســی‪-‬کانادایی و ایرلنــدی اســتفاده‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫زبــان شــاهزادگان موناکــو ‪ ،‬منشــاء لیگــوری دارنــد ‪ ،‬بنابرایــن ‪،‬‬ ‫زبــان ملــی ســنتی مونگاســکی اســت ‪ ،‬نوعــی از زبــان لیگــوری ‪،‬‬ ‫کــه اکنــون تنهــا توســط اقلیتــی از ســاکنان صحبــت مــی شــود‬ ‫و بــه عنــوان زبــان دوم مشــترک توســط بســیاری از ســاکنان‬ ‫بومــی بــه کار مــی رود‪ ،‬تابلوهــای خیابــان بــه دو زبــان فرانســوی‬ ‫و مونگاســک چــاپ مــی شــود‪.‬‬ ‫اب و هوا‬ ‫موناکــو دارای اب و هــوای مدیترانــه ای تابســتانی گــرم‪ ،‬بــا‬ ‫تاثیــرات دریایــی قــوی‪ ،‬بــا شــباهت هایــی بــه اب و هــوای‬ ‫اقیانوســی (‪ )Cfb‬و اب و هــوای مرطــوب نیمــه گرمســیری (‪)Cfa‬‬ ‫اســت‪ .‬در نتیجــه ‪ ،‬تابســتانهای گــرم و خشــک و زمســتانهای‬ ‫معتــدل و بارانــی دارد‪.‬‬ ‫زمســتانها بــا توجــه بــه عــرض جغرافیایــی شــهر بســیار معتــدل‬ ‫اســت و بــه انــدازه مکانهایــی کــه در جنــوب حــوزه مدیترانــه‬ ‫واقــع شــده انــد معتــدل اســت‪.‬‬ ‫بادهــای ســرد و بارانــی مــی تواننــد فصــل خشــک تابســتان را‬ ‫کــه طــول متوســط​​ان نیــز کوتاهتــر اســت ‪ ،‬قطــع کننــد‪.‬‬ ‫بعــد از ظهرهــای تابســتانی بــه نــدرت گــرم اســت (در واقــع ‪،‬‬ ‫دمــای بیشــتر از ‪ 30‬درجــه ســانتیگراد یــا ‪ 86‬درجــه فارنهایــت‬ ‫نــادر اســت) زیــرا جــو معتــدل اســت زیــرا نســیم دریایــی مــداوم‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر ‪ ،‬شــبها بــه دلیــل دمــای نســبتاً بــاالی دریــا در‬ ‫تابســتان‪ ،‬هــوا بســیار مالیــم اســت‪ . ،‬بــه طــور کلــی ‪ ،‬درجــه‬ ‫حــرارت در ایــن فصــل بــه زیــر ‪ 20‬درجــه ســانتی گــراد (‪68‬‬ ‫درجــه فارنهایــت) نمــی رســد‪.‬‬ ‫در زمســتان ‪ ،‬یخبنــدان و بــارش بــرف بســیار نــادر اســت و‬ ‫عمومــا هــر ده ســال یــک یــا دو بــار اتفــاق مــی افتــد‪.‬‬ ‫در ‪ 27‬فوریــه ‪ ، 2018‬موناکــو و مونــت کارلــو بــارش بــرف را‬ ‫تجربــه کردنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪11‬‬ صفحه 11 ‫سیستم حمل و نقل‬ ‫ایســتگاه موناکــو مونــت کارلــو توســط ‪ ، SNCF‬سیســتم راه اهــن ملــی‬ ‫فرانســه‪ ،‬مدیریــت مــی شــود‪.‬‬ ‫بالگــرد موناکــو خدمــات هلیکوپتــری را بــه نزدیکتریــن فــرودگاه ‪ ،‬فــرودگاه‬ ‫ســاحل ازور در نیــس ‪ ،‬فرانســه ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫شــرکت اتوبــوس موناکــو (‪ )CAM‬همــه جاذبــه هــای گردشــگری ‪ ،‬مــوزه هــا‪،‬‬ ‫مراکــز دیدنــی‪ ،‬مراکــز تجــاری و کازینــو یــا اســتادیوم لویــی دوم را پوشــش‬ ‫مــی دهــد‪.‬‬ ‫جمعیت ایرانی در موناکو‬ ‫شــرکت های خصوصــی زیــادی در کشــور موناکــو تاســیس شــده اســت البتــه‬ ‫کــه وضعیــت شــرکت های خصوصــی در ایــن کشــور‪ ،‬می‪ ‎‬توانــد زیــر نظــر‬ ‫یــک شــخص و یــا گروهــی از افــراد صــورت بگیــرد‪ .‬جمعیــت ایرانــی زیــادی‬ ‫در کشــور موناکــو زندگــی می‪ ‎‬کننــد و عــده ی زیــادی ســعی داشــته اند کــه در‬ ‫زمینــه تولیــد انــواع محصــوالت ماشــینی و همینطــور محصوالتــی وابســته بــه‬ ‫مــواد غذایــی اســت‪ ،‬بــه خودکفایــی برســند‪ .‬شــرکت های ایرانــی در کشــور‬ ‫موناکــو هــر یــک دارای وضعیــت تجــاری خوبــی هســتند‪ ،‬برخــی از ان هــا در‬ ‫زمینــه فــروش محصــوالت فنــی و مهندســی فعالیــت دارنــد و برخــی دیگــر‬ ‫در صــادرات لبــاس امتیــازات خوبــی اخــذ کرده انــد‪ ،‬البتــه کــه شــرکت های‬ ‫خصوصــی در ایــن کشــور هــر یــک توانســته اند کــه مســیر مالیاتــی خــود را‬ ‫بــه صــورت چشــمگیری ارزیابــی کننــد‪.‬‬ ‫دولــت ایــن کشــور همــه ســعی خــود را بــرای رشــد ثبــت شــرکت داشــته‬ ‫اســت‪ .‬بســیاری از شــرکت های خصوصــی در ایــن کشــور در زمینــه مشــاوره‬ ‫امــاک فعالیــت دارنــد‪ .‬هــر یــک از شــرکت های ایرانــی در کشــور موناکــو بــا‬ ‫ســود حاصــل از فعالیت هــای تجــاری خــود‪ ،‬بــه تابعیــت ایــن کشــور فکــر‬ ‫می‪‎‬کننــد‪.‬‬ ‫فاصله طبقاتی اجتماعی‬ ‫متوســط درامــد بــاال و ثــروت فــردی موناکــو و انــدازه و وســعت بســیار کوچــک ان ‪ ،‬موناکــو‬ ‫را بــه کشــوری بــا حداقــل تمایــز طبقاتــی تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫موقعیــت ایــن امپراطــوری بــه عنــوان بهشــت مالیاتــی‪ ،‬ان را بــه مکانــی جــذاب بــرای اقامــت‬ ‫افــراد ثروتمنــد از سراســر جهــان تبدیــل کــرده اســت‪ .‬تعــداد قابــل توجهــی از ســاکنان از‬ ‫ملیــت هــای مختلــف هســتند و چندیــن نفــر از افــراد مشــهور هســتند کــه بــه موناکــو متــرادف‬ ‫بــا ثــروت ‪ ،‬قــدرت و اعتبــار در سراســر جهــان کمــک کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی موناکــو یکــی از باالتریــن اســتانداردهای زندگــی در جهــان را دارد‪ .‬تفــاوت در‬ ‫طبقــه بنــدی اجتماعــی بــه ســختی قابــل تشــخیص اســت‪.‬‬ ‫محبوبیــت ایــن امپراطــوری بــه عنــوان یــک اقامتــگاه منحصــر بــه فــرد و بهشــت مالیاتــی‬ ‫منجــر بــه توســعه یــک طبقــه اجتماعــی بســیار ثروتمنــد شــده اســت‪.‬‬ ‫نمادهــای مــادی ثــروت ماننــد کاالهــای لوکــس ‪ ،‬ماشــین هــای گــران قیمــت و مغــازه هــای‬ ‫منحصــر بــه فــرد در همــه جــا قابــل مشــاهده اســت‪.‬‬ ‫موقعیــت ســاحلی موناکــو نیــز ان را بــه بنــدری محبــوب بــرای قایــق هــای تفریحــی لوکــس‬ ‫تبدیــل کــرده اســت‪ .‬صنعــت گردشــگری ‪ ،‬ماننــد صنایــع ســبک موناکــو ‪ ،‬بــه نیــروی کار‬ ‫زیــادی نیــاز دارد ‪ ،‬امــا بیــش از نیمــی از افــراد شــاغل در ایــن بخــش هــا در موناکــو زندگــی‬ ‫نمــی کننــد‪.‬‬ ‫دولــت چندیــن برنامــه رفــاه اجتماعــی و تغییــر را بــه طــور کارامــد مدیریــت مــی کنــد‪ .‬برخــی‬ ‫از برنامــه هــای فعلــی شــامل ایجــاد مســکن مقــرون بــه صرفــه بــرای کارگــران بــا بازپــس‬ ‫گیــری زمیــن از دریــا بــرای ســاخت و ســاز جدیــد و ترویــج فرهنــگ مونگاســکی اســت کــه‬ ‫بــه دلیــل احیــای مجــدد عالقــه بــه تاریــخ امپراتــوری ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫دولــت همچنیــن حقــوق بازنشســتگی ســخاوتمندانه‪ ،‬مرخصــی زایمــان‪ ،‬زمــان تعطیــات و‬ ‫برنامــه هــای رفاهــی را بــرای همــه شــهروندان تضمیــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪12‬‬ صفحه 12 ‫فرهنگ‬ ‫ازدواج ‪ ،‬خانواده و خویشاوندی‬ ‫جامعــه مونگاســکی کــه وضعیــت خــود را بــه عنــوان یــک‬ ‫تفرجــگاه جهــان وطنــی تحمــل نمــی کنــد ‪ ،‬بــر اســاس ســنتهای‬ ‫چنــد صــد ســاله بنــا شــده اســت‪.‬‬ ‫خانــواده پرجمعیــت در ایــن کشــور از واحدهــای اساســی‬ ‫اجتماعــی هســتند‪ .‬ازدواج یــک رویــداد مهــم خانوادگــی‬ ‫محســوب مــی شــود و میــزان طــاق کــم اســت و کمتــر‬ ‫از یــک چهــارم ازدواج هــا بــه طــاق ختــم مــی شــود‪.‬‬ ‫ازدواج‬ ‫ازدواج یــک رویــداد مهــم خانوادگــی اســت‪ ،‬عروســی هــای‬ ‫کلیســایی کــه طبــق ســنت هــای کاتولیــک رومــی برگــزار‬ ‫می شــود‪ ،‬محبــوب هســتند‪ .‬مراســم در تــاالر شــهر برگــزار‬ ‫می شــود ‪ ،‬حتــی در صــورت برگــزاری‪ ،‬اجــرای مراســم مذهبــی‬ ‫نیــز ضــروری اســت‪ .‬برخــی از زوج هــا فقــط بــرای برگــزاری‬ ‫مراســم اولیــه تصمیــم مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫قبــل از صنعتــی شــدن پــس از جنــگ جهانــی دوم ‪ ،‬خانــواده‬ ‫شــامل پدربــزرگ و مادربــزرگ و دیگــر اقــوام مســن نیــز بــود‪.‬‬ ‫نــرخ پاییــن طــاق و ثــروت عمومــی بــه همیــت و ثبــات خانــواده‬ ‫در موناکــو کمــک کــرده اســت‪ .‬فعالیتهــای اجتماعــی اغلــب‬ ‫حــول رویدادهــا و گردهمایــی هــای خانوادگــی مــی چرخــد‪.‬‬ ‫اجتماعی شدن‬ ‫موناکــو خدمــات مراقبــت هــای مــادران و نــوزادان را بــه شــکل‬ ‫عالــی ارائــه مــی دهــد‪ .‬چندیــن مــاه مرخصــی زایمــان بــرای زنان‬ ‫تضمیــن شــده اســت و مراکــز مراقبــت روزانــه بــا کیفیــت بــاال‬ ‫و کــم هزینــه و مهــد کــودک در دســترس هســتند‪ .‬برنامــه هــای‬ ‫ملــی‪ ،‬بهداشــت و امــوزش تضمیــن مــی کنــد و خانــواده هــا از‬ ‫حمایــت و مراقبــت کامــل در دوران کودکــی برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫تربیت و اموزش کودک‬ ‫یــک ســرویس بهداشــتی ملــی و یــک سیســتم امــوزش عالــی‬ ‫عالــی بــه کــودکان امــوزش بــا کیفیــت بــاال و کــم هزینــه و‬ ‫مراقبــت هــای بهداشــتی را از دوران نــوزادی تــا نوجوانــی ارائــه‬ ‫مــی دهــد‪ .‬انــدازه کوچــک موناکــو ‪ ،‬ســابقه منحصــر بفــرد و‬ ‫اســتاندارد بــاالی زندگــی بــه ایــن اصــل کمــک کــرده اســت تــا از‬ ‫بســیاری از مشــکالت اجتماعــی کــودکان کــه کشــورهای بزرگتــر‬ ‫بــا ان روبــرو هســتند اجتنــاب کنــد‪.‬‬ ‫فرهنــگ ســنتی موناکــو ‪ ،‬مبتنــی بــر روابــط خانوادگــی و‬ ‫خویشــاوندی ‪ ،‬بــا صنعتــی شــدن و رشــد قــرن بیســتم تغییــر‬ ‫کــرده اســت ‪ ،‬امــا رفــاه کــودکان همچنــان مهــم اســت‪ .‬پدربزرگ‬ ‫و مادربــزرگ هــا اغلــب در مراقبــت از کــودکان خردســال کمــک‬ ‫مــی کننــد ‪ ،‬بــه ویــژه هنگامــی کــه هــر دو والدیــن کار مــی کننــد‪.‬‬ ‫اداب معاشرت‬ ‫اداب معاشــرت در موناکــو متاثــر از ترکیــب غیرمعمــول نقــش هــای کشــور بــه عنــوان‬ ‫یــک پناهــگاه مالیاتــی بیــن المللــی ‪ ،‬مقصــد تفریحــی منحصــر بــه فــرد در ترکیــب بــا‬ ‫ســنت هــای ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫مــردم موناکــو بــه تاریــخ کشــور افتخــار مــی کننــد و ســاکنان ان تــاش مــی کننــد تــا‬ ‫کیفیــت زندگــی موجــود در انجــا را حفــظ کننــد‪.‬‬ ‫کشــور‪ ،‬افــرادی را از ملیتهــای مختلــف جــذب مــی کنــد کــه بــا ایــن وجــود بــا ســطح‬ ‫باالیــی از ثــروت شــخصی متحــد شــده انــد‪ .‬قواعــد اداب بســیار شــبیه بــه قوانیــن موجود‬ ‫در فرانســه بــا تاکیــد بــر احتــرام بــه حریــم خصوصــی اســت‪.‬‬ ‫خانــواده ســلطنتی موناکــو ‪ ،‬گریمالــدی ‪ ،‬اغلــب توجــه مطبوعــات را بــه خــود جلــب مــی‬ ‫کننــد‪ .‬هنگامــی کــه گریــس کلــی بازیگــر زن امریکایــی بــا شــاهزاده راینــر ســوم ازدواج‬ ‫کــرد ‪ ،‬خانــواده ســلطنتی موناکــو بــه یــک موضــوع محبــوب روزنامــه نــگاری تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫در موناکــو هنــوز بــر اختیــار و حفــظ حریــم خصوصــی تاکیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫فرهنگ پوشش و ظاهر‬ ‫مــردم ایــن کشــور هزینــه و زمــان زیــادی بــرای انتخــاب لبــاس در نظــر می‪ ‎‬گیرنــد‪ .‬در‬ ‫فرهنــگ زندگــی در موناکــو مــردم ســعی می‪ ‎‬کننــد همیشــه بــه ظاهــر خــود برســند و‬ ‫ایــن موضــوع در بانــوان بیشــتر دیــده می ‪‎‬شــود‪.‬‬ ‫هزینه هــای ارایشــگاهی در ایــن کشــور بســیار زیــاد اســت‪ .‬فعالیــت هــای زندگــی در‬ ‫ایــن کشــور براســاس فرهنــگ شــخصی ارزیابــی می‪ ‎‬شــود‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر طراحــی لبــاس در ایــن کشــور در لیســت شــغل هــای درامــدزا قــرار‬ ‫گرفتــه اســت و ســود زیــادی را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪13‬‬ صفحه 13 ‫ارتباطات و رسانه ها‬ ‫خدمــات پســتی و تلگرافــی توســط فرانســه انجــام مــی شــود ‪،‬‬ ‫امــا موناکــو تمبرهــای پســتی خــود را صــادر مــی کنــد‪ .‬خدمــات‬ ‫تلفــن محلــی توســط موناکــو کنتــرل مــی شــود ‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫فرانســه مســئول خدمــات بیــن المللــی اســت‪ .‬تــا ســال ‪1995‬‬ ‫حــدود ‪ 31،027‬تلفــن خــط اصلــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫رادیــو مونــت کارلــو و تلویزیــون مونــت کارلــو خدمــات رادیویــی و‬ ‫تلویزیونــی ارائــه مــی دهنــد و از ســال ‪ 1954‬برنامــه هایــی بــرای‬ ‫پخــش داشــته اند‪.‬‬ ‫ســرویس خانگــی رادیــو مونــت کارلــو بــه زبــان فرانســوی پخش‬ ‫مــی شــود‪ .‬ایــن سیســتم همچنیــن خدمــات خارجــی را بــه ‪12‬‬ ‫زبــان خارجــی ارائــه مــی دهــد و صاحــب اکثریــت ایســتگاه رلــه‬ ‫رادیــو مونــت کارلــو مســتقر در قبــرس اســت کــه یــک ســرویس‬ ‫پخــش مذهبــی بــا بودجــه خصوصــی بــه ‪ 35‬زبــان تحــت عنــوان‬ ‫‪ Trans World Radio‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ، 1999‬موناکــو دارای ‪ 3‬ایســتگاه رادیویــی ‪ AM‬و ‪4‬‬ ‫ایســتگاه ‪ FM‬و ‪ 5‬ایســتگاه تلویزیونــی بــود‪ .‬در ســال ‪، 1997‬‬ ‫‪ 34000‬رادیــو و ‪ 25000‬دســتگاه تلویزیــون در سراســر کشــور‬ ‫وجــود داشــت‪.‬‬ ‫دو روزنامــه در نیــس ‪ Nice-Matin ،‬و ‪ ، L Espoir‬نســخه هــای‬ ‫ویــژه ای را بــرای موناکــو منتشــر مــی کننــد‪ .‬نشــریات بیــن‬ ‫المللــی بــه اســانی در دســترس اســت‪ .‬نشــریه ژورنــال د موناکــو‪،‬‬ ‫یــک نشــریه رســمی ‪ ،‬هفتــه ای یــک بــار منتشــر مــی شــود و‬ ‫‪ Tribune de Monaco‬هــر دو هفتــه یــک بار منتشــر می شــود‪.‬‬ ‫ازادی بیــان از نظــر قانونــی تضمین شــده اســت و دولــت از ازادی‬ ‫بیــان و مطبوعــات ازاد حمایــت مــی کند‪.‬‬ ‫مجلــه موناکــو ‪ ،‬کــه امــروزه عمومــاً بــه عنــوان نشــریه رســمی‬ ‫شــناخته مــی شــود ‪ ،‬اولیــن شــماره ان در روز یکشــنبه ‪ 30‬مــه‬ ‫‪ 1858‬منتشــر شــد ‪ ،‬ســپس ‪ Eden‬نامیــده مــی شــد‪ .‬ایــن‬ ‫نشــریه هفتگــی توســط مقامــات ایالتــی ‪ ،‬کــه ابتــدا بــا فرمــت‬ ‫بــزرگ چــاپ مــی شــد ‪ ،‬حــاوی اطالعــات گوناگونــی بــود کــه‬ ‫بــه منظــور افزایــش اگاهــی ‪ ،‬بــه ویــژه در مــورد تنــوع زندگــی‬ ‫رســمی فرهنگــی و اجتماعــی خانــواده پادشــاه انجــام شــده بــود‪.‬‬ ‫بعــد از قانــون اساســی ‪ 17‬دســامبر ‪ ،1962‬بــه عنــوان بولتــن رســمی‬ ‫انتشــار متــون قانونــی و نظارتــی مونگاســکی تبدیــل مــی شــود‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر هــم در نســخه چاپــی یافــت مــی شــود و هــم در‬ ‫جمعــه هــای کاری بــه صــورت الکترونیکــی قابــل جســتجو اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن مجلــه موناکــو یــک رســانه چاپــی بــرای متــون نشــات‬ ‫گرفتــه از نهادهــای مختلــف شــاهزاده (قوانیــن ‪ ،‬فرمانهــای حاکمیتــی‪،‬‬ ‫قضــاوت ‪ ،‬فرمانهــای وزیــران یــا شــهرداری و غیــره) اســت‪.‬‬ ‫ایــن نشــریه حقوقــی همچنیــن بــه متخصصــان ایــن امــکان را‬ ‫می دهــد کــه از مشــاوره یــا درخواســت دولــت و شــهرداری و‬ ‫همچنیــن اطالعاتــی در مــورد قیمــت‪ ،‬حــق امتیــاز یــا ســایر تعهــدات‬ ‫مالیاتــی مطلــع شــوند‪.‬‬ ‫بخــش مربــوط بــه درج و اعالمیــه هــای قانونــی بســیار غنــی اســت‬ ‫(دادســتانی عمومــی ‪ ،‬اداره کل ثبــت اســناد رســمی ‪ ،‬دفاتــر اســناد‬ ‫رســمی‪ ،‬تغییــرات در شــرکت هــا ‪ ،‬اساســنامه ‪ ،‬انجمــن هــا و غیــره)‪.‬‬ ‫ایــن مجلــه همچنیــن فرصتــی را بــرای عالقــه منــدان بــه زندگــی‬ ‫سیاســی مونگاســکی از طریــق انتشــار مناظــرات جلســات عمومــی‬ ‫شــورای ملــی فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪14‬‬ صفحه 14 ‫محتــوای ان در طــول زمــان رشــد قابــل توجهــی داشــته اســت‪ .‬در ســال ‪، 1858‬‬ ‫شــامل ‪ 4‬صفحــه بــدون ضمیمــه هــا بــود ‪ ،‬در حالــی کــه در شــماره هــای اخیــر بــه‬ ‫طــور متوســط​​بیــش از ‪ 60‬صفحــه دارد‪.‬‬ ‫برخــی از چاپهــا ‪ ،‬در ســال ‪ ، 2015‬تــا ‪ 170‬صفحــه بــه اســتثنای ضمایــم ‪ ،‬بــرای‬ ‫چــاپ کامــل حــدود ‪ 300‬صفحــه بــود‪.‬‬ ‫هــر هفتــه ‪ 1200 ،‬نســخه کاغــذی از مجلــه موناکــو چــاپ مــی شــود و بخــش‬ ‫مدیریــت الکترونیــک و اطالعــات کاربــران از ارســال انالیــن ان اطمینــان حاصــل‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه تــا کنــون‪ ،‬مجلــه موناکــو بیشــترین اشــتراک را در وب‬ ‫ســایت دولــت شــاهزاده داشــت‪.‬‬ ‫ژورنــال د موناکــو بــا ملحــق شــدن بــه دنیــا نشــریات در پایــان قــرن ‪ ، 19‬اکنــون‬ ‫بــا تغییــرات زیــادی کــه بــه ســمت کامــل شــدن داشــته در زندگــی مــردم موناکــو‬ ‫تاثیرگــذار شــده اســت‪.‬‬ ‫قدیمــی تریــن شــبکه تلوزیونــی خصوصــی در اروپــا ‪ TMC‬اســت‬ ‫کــه افتتــاح بــه ســال ‪ 1954‬بــاز مــی گــردد ایــن شــبکه تلویزونــی‬ ‫توســط راینیــر ســوم ‪ ،‬شــاهزاده موناکــو افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫ماننــد چندیــن کانــال تلویزیونــی دیگــر اروپایــی ‪ ،‬اولیــن پخــش‬ ‫عمــده ان مربــوط بــه خانــدان حاکــم ایــن کشــور بــود و شــاید‬ ‫مهمتریــن برنامــه هــای ایــن شــبکه در ان ایــام مربــوط بــه ازدواج‬ ‫شــاهزاده راینیــر ســوم و گریــس کلــی بــود‪.‬‬ ‫در نتیجــه توافــق بیــن شــاهزاده راینیــر ســوم و رئیــس جمهــور‬ ‫فرانســه ‪ ،‬فرانســوا میتــران ‪ TMC ،‬توانســت تــا غــرب مونپلیــه‬ ‫فرانســه پخــش شــود و پوشــش ان ســه برابــر زمــان افتتــاح شــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1987‬ایــن کانــال بــرای چنــد ســاعت در شــبکه ‪ ، M6‬یــک‬ ‫ســرویس تلویزیونــی فرانســوی ‪ -‬کــه ان را در اختیــار بســیاری از‬ ‫فرانســوی هــا قــرار داد ‪ -‬انجــام شــد و در نهایــت کانــال توســط‬ ‫‪ CanalSat‬پخــش شــد و در سراســر فرانســه و منطقــه اقیانــوس‬ ‫هنــد در دســترس قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن کانــال همچنیــن در برنامــه تلویزیونــی دیجیتالــی زبــان فرانســه‬ ‫جایگاهــی کســب کــرد و جذابیــت گســترده ان را نشــان داد‪.‬‬ ‫ایــن کانــال بــه طــور مشــترک متعلــق بــه گــروه ‪ ، TF1‬گــروه ‪ AB‬و‬ ‫دولــت موناکــو بــود‪ .‬در ســال ‪ ، 2010‬گــروه ‪ TF1‬ســهام ‪AB Group‬‬ ‫را خریــداری کــرد ‪ ،‬در ســال ‪ TF1 ، 2016‬ســهام دولــت موناکــو را‬ ‫خریــداری کــرد و در حــال حاضــر مالــک کامــل ایــن کانــال اســت‪.‬‬ ‫‪ TMC‬برنامــه هــای متنوعــی را نشــان مــی دهــد کــه از جمله بســیاری‬ ‫از ان وارداتــی و خریــداری شــده اند‪.‬‬ ‫ایــن شــبکه همچنیــن برنامــه هــای بســیار تولیــد مــی کنــد کــه‬ ‫شــامل مجــات خبــری ‪ ،‬برنامــه هــای اشــپزی و برنامــه هــای گفتگــو‬ ‫محــور اســت کــه شــامل مــوارد زیــر اســت‪:‬‬ ‫‪SUD‬‬ ‫یــک برنامــه فرهنگــی بــا تمرکــز بــر موناکــو و جنــوب فرانســه ‪ ،‬هــر‬ ‫یکشــنبه پخــش مــی شــد‪.‬‬ ‫موناکوسکوپ‬ ‫برنامــه ای کــه اخریــن اخبــار سیاســت ‪ ،‬ورزش و ســلطنت موناکــو را‬ ‫ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪Notre région‬‬ ‫مجلــه خبــری بــا تمرکــز بــر اخبــار سیاســی ‪ ،‬فرهنگــی و اقتصــادی‬ ‫منطقــه فرانســه و موناکــو‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪15‬‬ صفحه 15 ‫اقتصاد موناکو‬ ‫امید عزیزی‬ ‫در موناکــو فقــط تجمــل و ارامــش و لــذت وجــود نــدارد‪ .‬بیــش از پنج‬ ‫هــزار شــرکت بــر روی ایــن صخــره بــر روی هــم انباشــته شــده اند‪.‬‬ ‫بیــن انهــا ‪ ۱۱۱‬شــرکت صنعتــی بــا ســه هــزار شــغل وجــود دارد‪.‬‬ ‫ایــن شــاهزاده نشــین بــا محصــوالت دارویــی‪ ،‬تجهیــزات خــودرو‪،‬‬ ‫فــن اوری بــا دقــت بســیار یــا لبــاس هــای لوکــس نیــز شــناخته‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫ژان کاســتیلینی‪ ،‬وزیــر اقتصــاد و دارایــی مــی گویــد‪“ :‬صنعــت شــش‬ ‫درصــد تولیــد ناخالــص ملــی را تشــکیل مــی دهــد‪ ،‬در حالیکــه امــوال‬ ‫غیرمنقــول نــه درصــد و خدمــات مالــی پانــزده درصــد ان را تشــکیل‬ ‫مــی دهنــد‪”.‬‬ ‫در موناکــو زنجیــره تولیــد کارخانــه بــه صــورت عمــودی و در طبقــات‬ ‫ســاختمان هــا ســازمان دهــی شــده اســت‪.‬‬ ‫مشــکل بــزرگ نیــروی کار و همچنیــن شــرکت هــای تجــاری در ایــن‬ ‫کشــور‪ ،‬قیمــت اجــاره هــا در موناکــو اســت‪ .‬هرچنــد دولــت کمــک‬ ‫مــی کنــد و برخــی از ســاختمانهای تجــاری متعلــق بــه دولــت اســت‬ ‫امــا ایــن واقعیــت نیــز هســت کــه بــرای کارمنــدان اجــاره خانــه در‬ ‫موناکــو بســیار گــران اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از کارمنــدان هــر روز صبــح از فرانســه و ایتالیــا مــی اینــد‪.‬‬ ‫‪ ۴۵‬هــزار نفــر روزانــه بــه موناکــو بــرای کار مــی اینــد‪ .‬یعنــی نــه‬ ‫هــزار نفــر بیــش از جمعیــت ایــن کشــور‪.‬‬ ‫حرفــه هــای دیگــر نیــز بــا ایــن مشــکل مواجــه هســتند‪ .‬شــرکت‬ ‫“بتینــا” کــه در پارچــه هــای لوکــس تخصــص دارد نیــز در وضعیتــی‬ ‫مشــابه قــرار دارد‪ .‬ایــن شــرکت ‪ ۱۲۰‬نفــر نیــرو دارد کــه بــه مــارک‬ ‫هــای شــانل و هرمــس پارچــه عرضــه مــی کنــد‪ .‬او بــا وجــود همــه‬ ‫ایــن مشــکالت‪ ،‬یــک مزیــت بــزرگ در موناکــو مــی بینــد‪.‬‬ ‫“هــر صبــح کــه از خــواب بیــدار مــی شــویم نگــران ایــن نیســتیم‬ ‫کــه شــاید دزد امــده باشــد‪ .‬مــا در یــک منطقــه حفاظــت شــده‬ ‫هســتیم و در ارامــش کامــل کار مــی کنیــم‪”.‬‬ ‫دولــت عــاوه بــر کاهــش اجــاره محــل هــای کار‪ ،‬کمــک هایــی‬ ‫بــرای کارامــوزی و پژوهــش نیــز اختصــاص مــی دهــد‪.‬‬ ‫اقتصــاد موناکــو متکــی بــه گردشــگری و بانکــداری اســت‪ .‬موناکــو ‪ ،‬واقــع در ســواحل‬ ‫فرانســه دریــای مدیترانــه ‪ ،‬یــک تفرجــگاه محبــوب اســت کــه گردشــگران را بــه‬ ‫کازینــو و اب و هــوای دلپذیــر خــود جــذب مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن شــاهزاده نشــین بــا موفقیــت بــه دنبــال تنــوع بخشــیدن بــه خدمــات و صنایــع‬ ‫کوچــک‪ ،‬بــا ارزش افــزوده بــاال و صنایــع غیــر االینــده بــوده اســت‪.‬‬ ‫دولــت هیــچ مالیــات بــر درامــد نــدارد و مالیــات مشــاغل کمــی دارد و بــه عنــوان‬ ‫پناهــگاه مالیاتــی هــم بــرای افــرادی کــه اقامــت دارنــد و هــم بــرای شــرکت هــای‬ ‫خارجــی کــه مشــاغل و دفاتــر خــود را در موناکــو تاســیس کــرده انــد‪ ،‬شــرایط رشــد‬ ‫اقتصــادی را فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫دولــت انحصــارات خــود را در تعــدادی از بخشــها از جملــه دخانیــات‪ ،‬شــبکه تلفــن و‬ ‫خدمــات پســتی حفــظ کــرده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪16‬‬ صفحه 16 ‫توســعه اقتصــادی در اواخــر قــرن نوزدهــم بــا افتتــاح راه اهــن بــه‬ ‫فرانســه فعــال شــد‪ .‬اقتصــاد موناکــو در حــال حاضــر عمدتــا در جهــت‬ ‫امــور مالــی ‪ ،‬تجــارت و گردشــگری اســت‪.‬‬ ‫مالیاتهــای پاییــن بســیاری از شــرکتهای خارجــی را بــه موناکــو کشــانده‬ ‫اســت و ‪ 75‬درصــد از درامــد ســاالنه تولیــد ناخالــص داخلــی ســاالنه‬ ‫(‪ 5.748 )2011‬میلیــارد دالر را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور مشــابه ‪ ،‬گردشــگری تقریب ـاً ‪ 15‬درصــد از درامــد ســاالنه را‬ ‫بــه خــود اختصــاص مــی دهــد زیــرا از زمــان شــهرت کازینــو معــروف‬ ‫مونــت کارلــو‪ ،‬کــه در ســال ‪ 1856‬تاســیس شــد‪.‬‬ ‫فعالیتهــای مالــی و بیمــه ای‪ ،‬همــراه بــا فعالیتهــای علمــی و فنــی‪،‬‬ ‫عوامــل اصلــی تولیــد ناخالــص داخلــی موناکــو هســتند‪ .‬بخــش‬ ‫بانکــی موناکــو نســبتاً بــزرگ اســت‪ :‬در ســال ‪ 2015‬دارایــی هــای‬ ‫تلفیقــی بانکــی ‪ 8.42‬برابــر بیشــتر از تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور‬ ‫بــود‪ .‬بانکهــای فعــال در موناکــو بــه طــور ســنتی در زمینــه بانکــداری‬ ‫خصوصــی ‪ ،‬خدمــات مدیریــت دارایــی و ثــروت تخصــص دارنــد‪.‬‬ ‫اتحادیــه اقتصــادی و گمرکــی بــا فرانســه بــر گمــرک ‪ ،‬خدمــات پســتی ‪،‬‬ ‫مخابــرات و بانکــداری در موناکــو نظــارت دارد‪ .‬قبــل از یــورو ‪ ،‬موناکــو از‬ ‫فرانــک مونگاســک اســتفاده مــی کــرد ‪ ،‬کــه خــود بــه فرانــک فرانســه‬ ‫وابســته بــود‪ .‬موناکــو کــه اکنــون بخشــی از منطقــه یــورو اســت ‪ ،‬امــا‬ ‫نــه اتحادیــه اروپــا و ســکه هــای یــورو خــود را ضــرب مــی کنــد‪.‬‬ ‫همــه ســاکنان مالیــات را بــه صــورت ‪ 19.6‬درصــد مالیــات بــر ارزش‬ ‫افــزوده بــر کلیــه کاالهــا و خدمــات مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫موناکــو بــه دلیــل فعالیــت در زمینــه علــوم دریایــی مشــهور اســت‪ .‬موزه‬ ‫اقیانــوس شناســی ‪ ،‬کــه قبـ ً‬ ‫ا توســط ژاک ایــو کوســتو مدیریت می شــد‪،‬‬ ‫یکــی از مشــهورترین موسســات در نــوع خــود در جهان اســت‪.‬‬ ‫موناکــو محصــوالت و خدمــات خــود را از سراســر جهــان وارد و صــادر‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫موناکــو مالیــات بــر درامــد از افــراد دریافــت نمــی کنــد‪ .‬فقــدان مالیــات بــر درامــد‬ ‫شــخصی در ایــن شــاهزاده نشــین ‪ ،‬تعــداد قابــل توجهــی از ســاکنان ثروتمنــد‬ ‫«پناهنــدگان مالیاتــی» از کشــورهای اروپایــی را بــه خــود جلــب کــرده اســت کــه‬ ‫بیشــتر درامــد خــود را از فعالیــت هــای خــارج از موناکــو بــه دســت مــی اورنــد‪ .‬افــراد‬ ‫مشــهوری ماننــد راننــدگان فرمــول یــک بیشــتر توجــه هــا را بــه خــود جلــب مــی کننــد‪،‬‬ ‫امــا اکثریــت قریــب بــه اتفــاق انهــا صاحبــان برندهــای تجــاری نــام اشــنایی هســتند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2000‬گزارشــی از نماینــدگان پارلمــان فرانســه ‪ ،‬ارنــو مونتبــورگ و وینســنت‬ ‫پییلــون ‪ ،‬ادعــا کــرد کــه موناکــو در قبــال پولشــویی ‪ ،‬از جملــه در کازینــوی معــروف خود‪،‬‬ ‫سیاســت های ســهل انگارانه ای داشــته اســت‪ .‬ادعایی به درســتی بررســی نشــده است‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1998‬ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی (‪ )OECD‬اولیــن گــزارش خــود‬ ‫را در مــورد پیامدهــای سیســتم هــای مالــی بهشــت​​مالیاتــی منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫موناکــو تــا ســال ‪ 2004‬در لیســت ایــن ســرزمین هــا ظاهــر نشــد‪ .‬امــا در ان ســال‬ ‫هنگامــی کــه ‪ OECD‬وضعیــت مالیاتــی ایــن کشــور را مــورد انتقــاد قــرار داد‪ ،‬در اخریــن‬ ‫گــزارش خــود ان را محکــوم کــرد‪ ،‬همچنیــن انــدورا‪ ،‬لیختــن اشــتاین ‪ ،‬لیبریــا و جزایــر‬ ‫مارشــال ‪ ،‬بــر عــدم همــکاری خــود بــا ایــن ســازمان در مــورد افشــای اطالعــات مالــی‬ ‫و در دســترس بــودن ایــن اطالعــات‪ ،‬تاکیــد کردنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2000‬گــروه اقــدام مالــی در زمینــه پولشــویی (‪ )FATF‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«سیســتم مبــارزه بــا پولشــویی در موناکــو جامــع اســت‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬کشــورها در‬ ‫تحقیقــات بیــن المللــی در مــورد تخلفــات جــدی کــه بــه نظــر مــی رســد بــا انهــا‬ ‫ارتبــاط دارد در مــورد موناکــو بــا مشــکالتی مواجــه شــده انــد‪.‬‬ ‫در گــزارش ‪ FATF‬ســال ‪ ، 2005‬و همچنیــن ســایر ســرزمین هــا ‪ ،‬دیگــر اصالــت وجــود‬ ‫نــدارد‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬از ســال ‪ ، 2003‬صنــدوق بیــن المللــی پــول (‪ )IMF‬موناکــو‬ ‫را بــه همــراه ‪ 36‬ســرزمین دیگــر بــه عنــوان بهشــت​​مالیاتــی معرفــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫شــورای اروپــا همچنیــن تصمیــم گرفــت تــا گــزارش هایــی را بــا عنــوان بهشـ ​​‬ ‫ـت‬ ‫مالیاتــی صــادر کنــد‪ .‬بدیــن ترتیــب بیســت و دو ســرزمین ‪ ،‬از جملــه موناکــو ‪ ،‬بیــن‬ ‫ســالهای ‪ 1998‬تــا ‪ 2000‬در دور اول مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫موناکــو تنهــا ســرزمینی اســت کــه از همــکاری بــا گــزارش دور دوم کــه در ابتــدا بیــن‬ ‫ســالهای ‪ 2001‬تــا ‪ 2003‬پیــش بینــی شــده بــود خــودداری کــرد‪ ،‬در حالــی کــه ‪21‬‬ ‫ســرزمین دیگــر بــا دور ســوم و اخــر گــزارش کــه بیــن ســالهای ‪ 2005‬تــا ‪2007‬‬ ‫برنامــه ریــزی شــده بــود همــکاری مــی کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪17‬‬ صفحه 17 ‫برندهای برتر تجاری موناکو‬ ‫موناکــو و مونــت کارلــو نامهایــی هســتند کــه در دو قــرن اخیــر بــرای‬ ‫برندهــای معتبــر و لوکــس ماننــد مغناطیــس عمــل بــوده انــد‪.‬‬ ‫هــدف از مجوزهــای مــارک هــای موناکــو و مونــت کارلــو توســعه‬ ‫جذابیــت و شــهرت شــاهزاده نشــین بــا تبلیــغ دارایــی هــای متعــدد‬ ‫ان اســت‪.‬‬ ‫موناکــو و مونــت کارلــو بــه منظــور افزایــش مشــخصات خــود و گــرد‬ ‫هــم اوردن همــه بازیگــران توریســتی ‪ ،‬اقتصــادی و فرهنگــی ‪ ،‬بــه‬ ‫مــارک هــای محافظــت شــده و ثبــت شــده تبدیــل شــده انــد‪.‬‬ ‫گروه تجاری گیراودی‬ ‫گــروه ‪ Giraudi‬در اصــل در موناکــو مســتقر اســت و از شــرکتهای‬ ‫مختلــف در بخشــهای تجــارت گوشــت و واردات‪/‬صــادرات ‪،‬‬ ‫رســتورانها و شــیوه زندگــی تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫در ابتــدا‪ ،‬کســب و کار اصلــی ‪ Giraudi‬بــا واردات ‪ /‬صــادرات در‬ ‫صنعــت گوشــت بــود‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت در دهــه ‪ 1960‬توســط ارمینیــو گیــراودی ‪Erminio‬‬ ‫‪ Giraudi‬تاســیس شــده اســت‪.‬‬ ‫گــروه دفتــر خــود را در موناکــو در اواســط دهــه ‪ 1970‬تاســیس‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن شــرکت در شــاخه هــای دیگــر‪ ،‬بــه ویــژه محصــوالت‬ ‫رســتوران متنــوع اســت‪.‬‬ ‫گوشت‬ ‫ایــن شــرکت بــه یکــی از رهبــران اروپایــی در تجــارت و واردات‪/‬صــادرات گوشــت تبدیل‬ ‫شــده اســت و هــر ســال ‪ ،‬بــه طــور تقریبــی ‪ 90000‬تــن گوشــت حمــل می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن کمپانــی صادرکننــده اصلــی گوشــت گاو فرانســوی و گوشــت گوســاله هلنــدی و‬ ‫رهبــر اروپایــی در واردات گوشــت گاو ســیاه انگــوس ایــاالت متحــده بــدون هورمــون‪،‬‬ ‫گوشــت ســیاه اســترالیایی و کانادایــی بلــک انگــوس اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2014‬ایــن شــرکت بــه عنــوان ایــن اولیــن وارد کننــده گوشــت گاو کوبــه‬ ‫ژاپنــی بــه اروپــا شــناخته شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ Giraudi ، 2015‬خطــوط گوشــت فــراوری شــده خــود را راه انــدازی کــرد‪.‬‬ ‫اینهــا شــامل ‪ Gourmet Boutique Burgers - Kobe Kreations‬و ‪Smiley‬‬ ‫‪ Meals‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫رستوران ها‬ ‫ایــن کمپانــی اولیــن رســتوران خــود ‪ ، Beefbar ،‬در ســال ‪ 2005‬افتتــاح کــرد‪ .‬از ان‬ ‫زمــان ‪ Beefbar ،‬رســتوران هایــی را در کــن ‪ ،‬مکزیــک ‪ ،‬لوکزامبــورگ ‪ ،‬میکونــوس و‬ ‫هنــگ کنــگ اضافــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2016‬بیــف بــار هنــگ کنــگ اولیــن ســتاره میشــلن خــود را در راهنمــای‬ ‫میشــلن هنــگ کنــگ و ماکائــو ‪ 2017‬بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫ایــن گــروه همچنیــن صاحــب رســتوران هــای ناهــار خــوری در موناکــو و خــارج از ان‬ ‫اســت (موتــزا ‪ ،‬بوچــون ‪ ،‬ســانگ چــی ‪ ،‬ال ســالیر ‪ ،‬موشــی موشــی ‪ ،‬و بیفتــرو)‪.‬‬ ‫گیــراودی در ســال ‪ ،2017‬رســتوران ‪ ANAHI‬را در ماریــس پاریــس بازگشــایی کــرد‪.‬‬ ‫ایــن رســتوران بخشــی از بهتریــن رســتوران هــای ‪ Conde Nast‬در جهــان اســت ‪ ،‬در‬ ‫بیــن ‪ 3‬رســتوران برتــر‪.‬‬ ‫گیــراودی عــاوه بــر رســتوران ســایر بخشــهای خدمــات غذایــی دیگــری را منشــعب‬ ‫کــرده و اولیــن رســتوران همبرگــر ســریع خــود را بــا نــام ‪ ، Grubers‬یــک غــذای‬ ‫ســریع اســیایی بــه نــام ‪ ، Indochine‬و همچنیــن کافــه ‪ Pantone‬تاســیس کــرد‪.‬‬ ‫سبک زندگی‬ ‫در این راستا گیراودی دو شرکت تاسیس کرد‪.‬‬ ‫‪ :Fashion Factory‬در ســال ‪ 2006‬تاســیس شــد و ســهامدار مــارک هــای معــروف‬ ‫ایتالیایــی ماننــد ‪ Dolce & Gabbana ، Moschino‬و ‪ Philip Plein‬اســت‪.‬‬ ‫‪ : Miss Bibi‬توســط بریژیــت گیــراودی ‪ ،‬دختــر ارمینیــو گیــراودی و خواهــر ریــکاردو‬ ‫گیــراودی تاســیس شــد و یــک نــام تجــاری جواهــرات و لــوازم جانبــی اســت کــه دارای‬ ‫فروشــگاهی در کاخ رویــال در پاریــس اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪18‬‬ صفحه 18 ‫یونااویل‬ ‫شــرکتی در موناکــو اســت کــه در ســال ‪ ۱۹۹۱‬تاســیس شــد‪ .‬بنــا‬ ‫بــر اطالعاتــی کــه در وبگاهــش امــده‪ ،‬شــرکت «راهکارهــای صنعتــی‬ ‫در بخــش انــرژی خاورمیانــه‪ ،‬اســیای میانــه‪ ،‬و افریقــا» در اختیــار‬ ‫مشــتریانش قــرار می دهــد‪ .‬شــرکت در جزایــر ویرجیــن بریتانیــا‬ ‫ثبــت شــده کــه یکــی از پناهگاه هــای مالیاتــی بــا نظــام بانکــی‬ ‫غیرشــفاف اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2010‬یونااویــل بــا لیتــون هلدینــگ بــا هــدف تامیــن‬ ‫قــرارداد خــط لولــه نفتــی ‪ 500‬میلیــون دالری در عــراق بــه توافــق‬ ‫رســید‪ .‬در ســال ‪ Leighton Holdings 2011‬لیتــون هلدینــگ ایــن‬ ‫قــرارداد را بــه پلیــس فســاد مالــی معرفــی کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2014‬قاضــی دیــوان عالــی عدالــت ادعاهــای فســاد مالــی‬ ‫را پــس از انکــه یونااویــل ‪ Unaoil‬انهــا را در یــک دعــوای مدنــی‬ ‫مربــوط بــه لیتــون هلدینــگ رد کــرد ‪ ،‬مــورد بررســی قــرار داد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2016‬مرکــز مربــوط بــه مفاســد مالــی و کالهبــرداری‬ ‫(بریتانیــا) (‪ )SFO‬در دادگاه عالــی دادگســتری در پرونــده جداگانــه‬ ‫یونااویــل ‪ Unaoil‬مطــرح شــد ‪ ،‬ادعــا کــرد کــه ایــن شــرکت درگیــر‬ ‫فســاد «گســترده» اســت‪.‬‬ ‫دادخواهــی ‪ ، Unaoil‬کــه در ان ادعــا مــی کــرد ‪ SFO‬غیرقانونــی عمــل‬ ‫کــرده اســت ‪ ،‬توســط دادگاه عالــی رد شــد‪.‬‬ ‫در مــارس ‪ SFO ، 2016‬شــروع بــه بررســی ادعاهــای ‪ Unaoil‬در‬ ‫جهــت تســهیل معامــات تجــاری شــامل رولــز رویــس ‪ ،‬هالیبرتــون‬ ‫و‪ ...‬کــرد‪.‬‬ ‫در ایــاالت متحــده ‪ KBR ، FMC Technologies ،‬و ‪Core‬‬ ‫‪ Laboratories‬همــه در ســال ‪ 2016‬فــاش کردنــد کــه وزارت‬ ‫دادگســتری (‪ )DOJ‬در ارتبــاط بــا تحقیقــات ‪ Unaoil‬بــا انهــا تمــاس‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫تحقیقــات ‪ SFO‬و ‪ DOJ‬بــه دنبــال گــزارش رســانه هــا مبنــی بــر‬ ‫اینکــه یونااویــل ظاهــرا ً فســاد گســترده و رشــوه گیــری در صنعــت‬ ‫نفــت را تســهیل کــرده اســت ‪ ،‬انجــام شــد‪.‬‬ ‫حافظــه پنهــان ایمیــل هــای داخلــی شــرکت ‪ Unaoil‬کــه از ‪2001‬‬ ‫تــا ‪ 2012‬قدمــت دارنــد موضــوع مجموعــه ای از مقــاالت بــود کــه‬ ‫توســط نیــک مــک کنــزی ‪ ،‬ریچــارد بیکــر و مایــکل باچــارد در روزنامه‬ ‫اســترالیایی ‪ The Age‬و ‪ Huffington Post‬در مارس ‪ 2016‬توســط‬ ‫روزنامــه نــگاران بــا تیترهایــی تحــت عنــوان «بزرگتریــن رســوایی‬ ‫رشــوه در جهــان» منتشــر شــد‪.‬‬ ‫ایــن مقالــه نوشــت کــه «نحــوه کســب درامــد در ایــن شــرکت‬ ‫ســاده اســت‪ .‬کشــورهای نفــت خیــز اغلــب از مدیریــت ضعیــف‬ ‫رنــج می برنــد برنامــه تجــاری یونااویــل ایــن اســت کــه بــا تــرس‬ ‫شــرکت های بــزرگ غربــی مبنــی بــر اینکــه بــدون کمــک انهــا‬ ‫نمــی تواننــد قــرارداد منعقــد کننــد‪ .‬عوامــل ان ســپس بــه مقامــات‬ ‫کشــورهای تولیدکننــده نفــت رشــوه مــی دهنــد تــا بــه ایــن مشــتریان‬ ‫در پــروژه هــای دولتــی کمــک کننــد‪.‬‬ ‫در عــراق ‪ ،‬ادعــا شــد کــه ایــن شــرکت «مبلــغ یــک میلیــون دالر» بــه‬ ‫سیاستمداران ارشد پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫در ‪ 17‬نوامبــر ‪ ، 2017‬اداره کل کالهبــرداری دو مدیــر ســابق ‪ Unaoil‬در عــراق‬ ‫را متهــم بــه پرداخــت رشــوه بــرای برنــده شــدن قــرارداد هلنــدی ‪SBM‬‬ ‫‪ Offshore‬در عــراق کــرد‪.‬‬ ‫اسامی مقامات عراقی که گفته می شود رشوه داده اند‪ ،‬فاش نشد‪.‬‬ ‫در ‪ 30‬ژوئیــه ‪ 2020‬اســتفان وایتلــی ‪ ،‬مدیــر ســابق شــرکت در عــراق بــه ‪3‬‬ ‫ســال زنــدان محکــوم شــد‪ .‬زیــاد اکل ‪ ،‬یکــی دیگــر از مدیــران ســابق منطقــه‬ ‫عــراق ‪ 5 ،‬ســال زنــدان گرفــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪19‬‬ صفحه 19 ‫ساختار سیاسی موناکو‬ ‫نعمت ا‪ ...‬فیروزی‬ ‫موناکــو از ســال ‪ 1911‬تحــت ســلطنت مشــروطه اداره مــی شــود و شــاهزاده‬ ‫حاکــم موناکــو بــه عنــوان رئیــس دولــت شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫قــوه مجریــه متشــکل از یــک وزیــر دولــت بــه عنــوان رئیــس دولــت اســت‬ ‫کــه ریاســت پنــج عضــو دیگــر شــورای دولــت را بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫تــا ســال ‪ ، 2002‬وزیــر دولــت یــک شــهروند فرانســوی بــود کــه توســط‬ ‫شــاهزاده از میــان نامزدهــای پیشــنهادی دولــت فرانســه تعییــن شــده بــود‪.‬‬ ‫از زمــان اصــاح قانــون اساســی در ســال ‪ ، 2002‬وزیــر دولــت مــی توانــد‬ ‫فرانســوی یــا مونگاســکی باشــد‪.‬‬ ‫در ‪ 1‬ســپتامبر ‪ ، 2020‬شــاهزاده البــرت دوم یــک شــهروند فرانســوی بــه‬ ‫نــام پیــر دارتــوت را بــه ایــن ســمت منصــوب کــرد‪.‬‬ ‫طبــق قانــون اساســی موناکــو در ســال ‪ ، 1962‬شــاهزاده حــق وتــوی خــود‬ ‫را بــا شــورای ملــی تقســیم مــی کنــد‪ 24 .‬عضــو شــورای ملــی بــرای دوره‬ ‫هــای پنــج ســاله انتخــاب مــی شــوند‪ 16 .‬نفــر از طریــق سیســتم انتخاباتــی‬ ‫اکثریــت و ‪ 8‬نفــر نماینــده بــا بدســت اوردن ارای نســبی و بــه صــورت حزبــی‬ ‫انتخــاب مــی شــوند‪.‬‬ ‫همــه قوانیــن مســتلزم تصویــب شــورای ملــی اســت ‪ ،‬کــه تحــت ســلطه‬ ‫حــزب محافظــه کار ‪ Rally and Issues for Monaco -REM‬اســت کــه‬ ‫‪ 20‬کرســی دارد‪.‬‬ ‫‪ Union Monégasque‬اتحادیــه مونگاســک ارای ســه کرســی و رنســانس‬ ‫یــک کرســی اســت‪ .‬امــور شــهرهای ایــن کشــور توســط شــورای عمومــی‬ ‫کــه متشــکل از ‪ 14‬عضــو منتخــب اســت توســط شــهردار اداره مــی شــود ‪،‬‬ ‫اداره مــی شــود‪.‬‬ ‫ژرژ مارســان از ســال ‪ 2003‬شــهردار بــوده اســت‪ .‬بــر خــاف شــورای ملی ‪،‬‬ ‫اعضــای شــورای عمومــی بــرای دوره هــای چهــار ســاله انتخــاب مــی شــوند‬ ‫و اکثــرا ً غیرحزبی هســتند‪.‬‬ ‫امنیت‬ ‫دفــاع نظامــی از مــردم بــر عهــده فرانســه اســت‪ .‬موناکــو نیــروی دریایــی یا‬ ‫هوایــی نــدارد ‪ ،‬امــا موناکــو از نظــر ســرانه و منطقــه دارای یکــی از بزرگتریــن‬ ‫نیروهــای پلیــس (‪ 515‬افســر پلیــس بــرای حــدود ‪ 38000‬نفــر) در جهــان‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫پلیــس ان شــامل یــک واحــد ویــژه اســت کــه بــه طــور مشــترک بــا ارتــش‬ ‫قایــق هــای گشــت زنــی و نظارتــی را اداره مــی کنــد‪ .‬فرماندهــی نیروهــای‬ ‫پلیــس در موناکــو توســط یــک افســر فرانســوی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫یــک نیــروی نظامــی کوچــک نیــز وجــود دارد‪ .‬ایــن نیــرو شــامل یــک واحــد‬ ‫محافــظ بــرای شــاهزاده و کاخ او در موناکــو ویــل بــه نــام ‪Compagnie‬‬ ‫‪( des Carabiniers du Prince‬شــرکت کارابینیــان شــاهزاده) اســت‬ ‫همــراه بــا نیروهــای نظامــی ‪ ،‬اتــش نشــان و ســپاه دفــاع مدنــی (‪Sapeurs-‬‬ ‫‪ )Pompiers‬کل نیروهــای موناکــو را تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫‪ Compagnie des Carabiniers du Prince‬توســط شــاهزاده انــوره‬ ‫چهــارم در ســال ‪ 1817‬بــرای محافظــت از شــاهزاده و خانــواده شــاهزاده‬ ‫ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫تعــداد ایــن یــگان مخصــوص دقیقـاً ‪ 116‬افســر مــرد اســت کــه افســران و‬ ‫ســربازان درجــه دار محلــی هســتند‪ .‬ایــن افســران عمومـاً در ارتــش فرانســه‬ ‫خدمــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫کارابینــی هــا عــاوه بــر وظایــف نگهبانــی خــود کــه شــرح داده شــده اســت‪،‬‬ ‫در ســواحل و ابهــای ســاحلی امپراطــوری گشــت مــی زننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪20‬‬ صفحه 20 ‫از لحــاظ تاریخــی ‪ ،‬شــاهزادگان حاکــم بــر خانــه گریمالــدی تــا زمــان‬ ‫تصویــب اولیــن قانــون اساســی موناکــو در ســال ‪ ، 1911‬خودکامــه و‬ ‫حافــظ ســلطنت مطلقــه بودنــد‪.‬‬ ‫قانــون اساســی دوم توســط شــاهزاده راینیر ســوم در ‪ 17‬دســامبر ‪1962‬‬ ‫اعطــا شــد کــه در ان قــوه هــای مقننــه ‪ ،‬قضایــی و اجرایــی تشــریح شــده‬ ‫بو د ‪.‬‬ ‫دولــت شــامل چندیــن دفتــر اداری و تعــدادی از شــوراها اســت‪.‬‬ ‫شــاهزاده بــه عنــوان رئیــس دولــت بیشــتر قــدرت حاکمیــت کشــور را‬ ‫حفــظ می کنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬نهادهــای قضایــی و قانونگــذار ایــن نهــاد‬ ‫ممکــن اســت مســتقل از کنتــرل او عمــل کننــد‪.‬‬ ‫شاخه قضایی‬ ‫دادگاههــای عالــی عبارتنــد از‪ :‬دادگاه تجدیــد نظــر قضایــی (‪Cour‬‬ ‫‪ ، )de révision judiciaire‬کــه بــه دعــاوی مدنــی و کیفــری (و‬ ‫همچنیــن برخــی مــوارد اداری) رســیدگی مــی کنــد و دادگاه عالــی‪ ،‬کــه‬ ‫باالتریــن بررســی قضایــی را انجــام مــی دهــد‪ .‬هــر دو دادگاه توســط‬ ‫قضــات فرانســوی (منصــوب در میــان قضــات دادگاه هــای فرانســه‪،‬‬ ‫اعضــای ‪ Conseil d›État‬و اســاتید دانشــگاه) اداره می شــوند‪.‬‬ ‫طیف سیاسی‬ ‫مونگاســک هــا بــه دلیــل همســویی بــا کلیســای کاتولیــک روم بیشــتر‬ ‫محافظــه کار هســتند‪ .‬هیــچ حــزب چــپ گرایــی رســمی در موناکــو وجــود‬ ‫نــدارد اگرچــه ‪« Union Monégasque‬لیبــرال تریــن» محســوب‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫مشارکتهای بین المللی‬ ‫موناکــو در ســازمانهای بیــن المللــی نظیــر ‪ :‬اژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی ‪ ،‬ســازمان‬ ‫بیــن المللــی هوانــوردی غیرنظامــی ‪ ،‬ســازمان بین المللــی هوانــوردی کشــوری‪ ،‬صلیــب‬ ‫ســرخ‪ ،‬اینترپــل‪ ،‬کمیتــه بیــن المللــی المپیــک ‪ ،‬اتحادیــه بین المللــی مخابــرات‪ ،‬ســازمان‬ ‫منــع ســاح های شــیمیایی‪ ،‬ســازمان امنیــت و همــکاری اروپــا‪ ،‬ســازمان ملــل متحــد‪،‬‬ ‫یونســکو ‪ ،‬اتحادیــه جهانــی پســت ‪ ،‬جهــان ســازمان بهداشــت ‪ ،‬ســازمان جهانــی‬ ‫مالکیــت فکــری ‪ ،‬ســازمان جهانــی هواشناســی ‪ ،‬شــورای اروپــا‪ ،‬عضــو مــی باشــد‪.‬‬ ‫تقسیم بندی اداری و رسمی‬ ‫در اصل ‪ ،‬از نظر اداری و رسمی ‪ ،‬در حال حاضر به ده بخش تقسیم شده است‪:‬‬ ‫موناکو ویل‬ ‫مونت کارلو‪/‬اسپلوژها‬ ‫فونتوییل‬ ‫مونه گتی‬ ‫لس روریس‬ ‫ال کال‬ ‫ال کوندامین‬ ‫سنت میشل‬ ‫الروتو‪/‬باس مولینز‬ ‫ال روس‪/‬سنت رومن‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪21‬‬ صفحه 21 ‫چهره های سیاسی موناکو‬ ‫راینیرسوم‬ ‫راینیــر ســوم (راینیــر لوئیــس هنــری مکســنس برترانــد گریمالــدی ؛ ‪ 31‬مــه‬ ‫‪ 6 - 1923‬اوریــل ‪ )2005‬از ‪ 9‬مــه ‪ 1949‬تــا زمــان مــرگ‪ ،‬در ســال ‪2005‬‬ ‫شــاهزاده موناکــو بــود‪ .‬راینیــر تقریبـاً ‪ 56‬ســال بــر خانــدان موناکــو حکومــت‬ ‫کــرد و دوران حکومــت او را بــه یکــی از طوالنــی تریــن هــا در اروپــا تبدیــل‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫راینیــر در کاخ شــاهزاده موناکــو ‪ ،‬تنهــا پســر شــاهزاده پیــر و شــاهزاده‬ ‫شــارلوت موناکــو متولــد شــد‪ .‬او مســئول دگرگونــی اقتصــاد موناکــو بــود و‬ ‫ایــن کشــور را بــه وضعیــت فعلــی خــود بــه عنــوان پناهــگاه مالیاتــی و مقصد‬ ‫فرهنگــی تغییــر کــرد‪ .‬شــاهزاده همچنیــن اصالحــات اساســی قانون اساســی‬ ‫موناکــو را کــه قــدرت حاکمیــت مســتقل را محــدود مــی کــرد ‪ ،‬هماهنــگ کرد‪.‬‬ ‫راینیــر در ســال ‪ 1956‬بــا ســتاره فیلــم امریکایــی گریــس کلــی ازدواج کــرد‬ ‫کــه توجــه رســانه هــای جهانــی را بــه خــود جلــب کــرد‪ .‬انهــا ســه فرزنــد‬ ‫داشــتند‪ :‬کارولیــن ‪ ،‬البــرت و اســتفانی‪.‬‬ ‫او در اوریــل ‪ 2005‬بــر اثــر عــوارض ناشــی از عفونــت ریــه در اثــر ســیگار‬ ‫کشــیدن مکــرر درگذشــت و پســرش البــرت جانشــین او شــد‪.‬‬ ‫راینیــر در کاخ شــاهزاده در موناکــو متولــد شــد ‪ ،‬اولیــن شــاهزاده بومــی از زمــان‬ ‫هونــوره چهــارم در ‪1758‬بــود‪ .‬مــادر راینیــر ‪ ،‬شــارلوت تنهــا فرزنــد لویــی دوم ‪،‬‬ ‫شــاهزاده موناکــو بــود‪ .‬او از طریــق فرزندخواندگــی رســمی مشــروعیت یافــت و‬ ‫بعــدا ً بــه عنــوان وارث بــر تخــت ســلطنت موناکــو نشســت‪.‬‬ ‫پــدر راینــر ‪ ،‬کنــت پیــر‪ ،‬فرانســوی‪ -‬مکزیکــی بــود کــه پــس از ازدواج نــام‬ ‫خانوادگــی همســرش‪ ،‬گریمالــدی را پذیرفــت و توســط پــدر شــوهرش بــه عنوان‬ ‫شــاهزاده موناکــو انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫امــوزش اولیــه راینیــر در انگلســتان‪ ،‬در مــدارس دولتــی ســامرفیلدز در ســنت‬ ‫لئونــاردز‪ ،‬ساســکس و پــس از ‪ 1935‬در مدرســه اســتوو ‪ ،‬در باکینگهامشــایر‬ ‫انجــام شــد‪ .‬راینیــر ســپس از ســال ‪ 1939‬در موسســه ‪ Le Rosey‬در رول و‬ ‫‪ ، Gstaad‬ســوئیس تحصیــل کــرد ‪ ،‬قبــل از ادامــه تحصیــل در دانشــگاه مونپلیــه‬ ‫فرانســه ‪ ،‬در انجــا مــدرک کارشناســی هنرهــای خــود را در ســال ‪ 1943‬دریافــت‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1944‬در بیســت و یکمیــن ســالگرد تولــدش‪ ،‬مــادر راینیــر از حــق‬ ‫خــود بــرای تــاج و تخــت مونگاســکی صــرف نظــر کــرد و راینیــر وارث مســتقیم‬ ‫شــاهزاده لویــی شــد‪ .‬در جنــگ جهانــی دوم ‪ ،‬در ســپتامبر ‪ 1944‬بــه ارتــش ازاد‬ ‫فرانســه پیوســت و زیــر نظــر ژنــرال دو مونســابرت بــه عنــوان ســتوان دوم‬ ‫خدمــت کــرد‪ .‬بــه عنــوان ســرباز‪ ،‬او شــاهد اقدامــات در طــول ضــد حملــه المــان‬ ‫در الــزاس بــود‪ .‬راینیــر در ســال ‪ 1947‬درجــه لژیــون افتخــاری را دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫پــس از کنــار گذاشــتن وی از ارتــش فرانســه ‪ ،‬در اوریــل ‪ 1949‬توســط دولــت‬ ‫فرانســه بــه عنــوان کاپیتــان ارتقــا یافــت‪.‬‬ ‫راینیــر پــس از مــرگ شــاهزاده لویــی ‪ ،‬در ‪ 9‬مــه ‪ ، 1949‬در ســن ‪ 25‬ســالگی ‪،‬‬ ‫شــاهزاده حاکــم موناکــو شــد‪.‬‬ ‫پــس از بــر تخــت نشســتن‪ ،‬راینیــر تــاش کــرد تــا چهــره موناکــو را کــه از‬ ‫رســوایی های مالــی خــراب شــده بــود‪ ،‬جبــران کنــد‪.‬‬ ‫شــاهزاده بــا خزانــه ای کــه عم ـ ً‬ ‫ا خالــی بــود مواجــه بــود‪ .‬مشــتریان ســنتی قمــار‬ ‫موناکــو ‪ ،‬عمدتــا اشــراف زاده اروپایــی ‪ ،‬پــس از جنــگ جهانــی دوم بــا کاهــش‬ ‫بودجــه مواجــه شــدند‪ .‬دیگــر مراکــز قمــار موفــق بــرای رقابــت بــا موناکــو افتتــاح‬ ‫شــده بــود‪ .‬بــرای جبــران از دســت دادن درامــد‪ ،‬راینیــر تصمیــم گرفــت موناکــو را‬ ‫بــه عنــوان بهشــت​​مالیاتــی‪ ،‬مرکــز تجــاری ‪ ،‬فرصــت توســعه امــاک و جاذبــه هــای‬ ‫گردشــگری بیــن المللــی معرفــی کنــد‪.‬‬ ‫شــاهزاده راینیــر در ســال ‪ 1964‬کنتــرل منابــع درامــدی کشــور را خــود بــه دســت‬ ‫گرفــت و عمـ ً‬ ‫ا اطمینــان حاصــل کــرد کــه چشــم انــداز خــود در مــورد موناکــو اجــرا‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در دوران ســلطنت او ‪ ،‬بانــک ‪Societé Monégasque de Banques et de‬‬ ‫‪ ، Métaux Précieux‬کــه دارای مقــدار قابــل توجهــی از ســرمایه موناکــو بــود ‪ ،‬در‬ ‫ســال ‪ 1955‬بــا ســرمایه گــذاری هــای خــود در یــک شــرکت رســانه ای ورشکســت‬ ‫شــد و منجــر بــه اســتعفای کابینــه موناکــو شــد‪ .‬در ســال ‪ ، 1962‬راینیــر قانــون‬ ‫اساســی جدیــد پادشــاهی را تصویــب کــرد ‪ ،‬کــه قــدرت حاکــم را بــه میــزان قابــل‬ ‫توجهــی کاهــش داد‪.‬‬ ‫وی قانــون اساســی قبلــی را در ســال ‪ 1959‬بــه حالــت تعلیــق دراورده بــود و‬ ‫می گفــت کــه «مانــع زندگــی اداری و سیاســی کشــور شــده اســت»‪ .‬ایــن تغییــرات‬ ‫بــه حکومــت خودکامــه پایــان داد و قــدرت را در اختیــار شــاهزاده و شــورای ملــی از‬ ‫هجــده نفــر منتخــب قــرار داد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪22‬‬ صفحه 22 ‫در دهــه هــای ‪ 1940‬و ‪ ، 1950‬راینیــر بــا ژیســل پاســکال بازیگــر زن‬ ‫فرانســوی کــه در دوران دانشــجویی در دانشــگاه مــون پلیــه مالقــات‬ ‫کــرده بــود ‪ ،‬رابطــه ده ســاله داشــت و ایــن زوج در ســنت ژان کاپ فــرات‬ ‫زندگــی مــی کردنــد‪.‬‬ ‫گفتــه شــده خواهــر راینیــر‪ ،‬انتوانــت‪ ،‬بــا ارزوی تــاج و تخــت پســر خــود‪،‬‬ ‫شــایعاتی مبنــی بــر نابــارور بــودن پاســکال منتشــر کــرد‪ .‬ایــن شــایعات‬ ‫همــراه بــا تمســخر بــر ســر اصــل خانــواده پاســکال در نهایــت بــه ایــن‬ ‫رابطــه خاتمــه داد‪.‬‬ ‫راینیــر در ســال ‪ 1950‬یــک مــوزه پســتی تاســیس کــرد‪ :‬مــوزه تمبرهــا‬ ‫و ســکه هــا ‪ ،‬در منطقــه فونتوییــل موناکــو بــا اســتفاده از مجموعــه‬ ‫شــاهزادگان مونگاســکی البــرت اول و لویــی دوم‪ .‬باشــگاه معتبــر جمــع‬ ‫اوری کننــده تحــت حمایــت او در ‪ 1999‬تاســیس شــد‪.‬‬ ‫مقــر اصلــی ایــن باشــگاه در مــوزه اســت و اعضــای ان محــدود بــه‬ ‫موسســات و صــد مجموعــه دار معتبــر اســت‪.‬‬ ‫راینــر نمایشــگاه هایــی از تمبرهــای پســتی و نامــه های نــادر و اســتثنایی‬ ‫را بــا اعضای باشــگاه ترتیــب داد‪.‬‬ ‫وی در طــول ســلطنت خــود تمــام مراحــل ایجــاد تمبرهــای موناکــو را‬ ‫بررســی کــرد‪ .‬او تمبرهــای چــاپ شــده در اینتالیــو را ترجیــح داد‪.‬‬ ‫مجموعــه خودروهــای راینیــر بــه عنــوان مجموعــه اتومبیــل هــای برتــر‬ ‫موناکــو در ‪ Fontvieille‬بــرای بازدیــد عمــوم مــردم نیــز دایــر اســت‪.‬‬ ‫راینیــر بــرای اولیــن بــار در ســال ‪ 1955‬بــا گرســی کلــی بازیگــر برنــده‬ ‫جایــزه اســکار در کاخ بــه جهــت ســفر وی بــه جشــنواره فیلــم کــن‬ ‫مالقــات کــرد ‪ .‬پــس از یــک خواســتگاری وی در ســال ‪ 1956‬بــا کلــی‬ ‫ازدواج کــرد‪ .‬ایــن ازدواج بــا توجــه گســترده مــردم روبــرو شــد و بــه‬ ‫عنــوان «عروســی قــرن «و» مــورد انتظارتریــن عروســی جهــان «توســط‬ ‫رســانه هــا معرفــی شــد‪ .‬مراســم مدنــی در کاخ در ‪ 18‬اوریــل برگــزار‬ ‫شــد و عروســی مذهبــی در ‪ 19‬اوریــل در کلیســای جامــع ســنت نیــکالس‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫راینیــر لبــاس نظامــی بــا طــرح خــاص خــود را بــر اســاس لبــاس ناپلئون‬ ‫بناپــارت پوشــید‪ .‬ازدواج بــه ریاســت اســقف ژیــل بارته ‪ ،‬توســط اســتودیو‬ ‫‪ MGM‬پخــش شــد و بیــش از ‪ 30‬میلیــون نفــر در سراســر جهــان ایــن‬ ‫مراســم پــر زرق و بــرق مشــاهده کردنــد‪.‬‬ ‫گریــس اولیــن فرزنــد خــود را ‪ ،‬کارولیــن ‪ ،‬در ‪ 23‬ژانویــه ‪ 1957‬بــه دنیــا‬ ‫اورد‪ .‬دومیــن فرزنــد و وارث انهــا ‪ ،‬البــرت ‪ ،‬در ‪ 14‬مــارس ‪ 1958‬متولــد‬ ‫شــد‪ .‬کوچکتریــن انهــا ‪ ،‬اســتفانی‪ ،‬در ‪ 1‬فوریــه ‪ 1965‬متولــد شــد‪.‬‬ ‫گریــس در ســال ‪ 1982‬در یــک تصــادف رانندگــی بــه دلیــل ســکته‬ ‫مغــزی جــان خــود را از دســت داد‪ .‬پــس از مــرگ گریــس ‪ ،‬راینیــر از‬ ‫ازدواج مجــدد خــودداری کــرد‪.‬‬ ‫وی در ســال ‪ 1982‬بنیــاد پرنســس گریــس را در ایــاالت متحــده را بــه‬ ‫افتخــار وی تاســیس کــرد تــا از هنرمنــدان نوپــای امریکایــی حمایــت‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫راینیــر روزانــه ‪ 60‬نــخ ســیگار مــی کشــید‪ .‬در ســالهای اخــر عمــر ‪،‬‬ ‫ســامت او بــه تدریــج رو بــه افــول رفــت‪ .‬او در اواخــر ‪ 1999‬و ‪2000‬‬ ‫تحــت عمــل جراحــی قــرار گرفــت و در نوامبــر ‪ 2002‬بــه دلیــل عفونــت‬ ‫قفســه ســینه بســتری شــد‪.‬‬ ‫او در ژانویــه ‪ 2004‬ســه هفتــه را در بیمارســتان گذرانــد و علــت ان‬ ‫خســتگی عمومــی بــود‪ .‬در فوریــه ‪ ، 2004‬وی بــه دلیــل ضایعــه کرونــری‬ ‫و اســیب عــروق خونــی در بیمارســتان بســتری شــد‪.‬‬ ‫در اکتبــر او دوبــاره در بیمارســتان بــه دلیــل عفونــت ریــه در بیمارســتان‬ ‫بســتری بــود‪ .‬در نوامبــر همــان ســال ‪ ،‬شــاهزاده البــرت در یــک برنامــه‬ ‫تلویزیونــی زنــده ‪ CNN‬ظاهــر شــد و بــه لــری کینــگ (مجــری) گفــت‬ ‫کــه پــدرش خــوب اســت ‪ ،‬اگرچــه او از برونشــیت رنــج مــی بــرد‪.‬‬ ‫در ‪ 7‬مــارس ‪ ، 2005‬وی دوبــاره بــه دلیــل عفونــت ریــه در بیمارســتان‬ ‫بســتری شــد‪ .‬راینیــر در ‪ 22‬مــارس بــه بخــش مراقبــت هــای ویــژه‬ ‫بیمارســتان منتقــل شــد‪ .‬یــک روز بعــد ‪ ،‬در ‪ 23‬مــارس ‪ ،‬اعــام شــد کــه‬ ‫وی در دســتگاه تنفــس مصنوعــی اســت و از نارســایی کلیــوی و قلبــی‬ ‫رنــج مــی بــرد‪ .‬در ‪ 26‬مــارس ‪ ،‬کاخ گــزارش داد کــه علیرغــم تــاش های‬ ‫مســتمر بــرای بهبــود ســامت شــاهزاده ‪ ،‬او همچنــان در حــال وخامــت‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در ‪ 31‬مــارس ‪ ، 2005‬پــس از مشــورت بــا شــورای تــاج موناکــو ‪ ،‬کاخ‬ ‫شــاهزاده اعــام کــرد کــه پســر راینیــر ‪ ،‬شــاهزاده البــرت موروثــی ‪،‬‬ ‫وظایــف پــدر خــود را بــه عنــوان نایــب الســلطنه بــر عهــده مــی گیــرد‬ ‫زیــرا راینیــر دیگــر قــادر بــه انجــام وظایــف ســلطنتی خــود نبــود‪.‬‬ ‫در ‪ 1‬اوریــل ‪ ، 2005‬کاخ اعــام کــرد کــه پزشــکان راینیــر معتقدنــد‬ ‫شــانس بهبــود او «بســیار انــدک» اســت‪ .‬در ‪ 6‬اوریــل ‪ ،‬شــاهزاده راینیــر‬ ‫در مرکــز قلــب و عــروق موناکــو در ‪ 6:35‬صبــح بــه وقــت محلــی در ســن‬ ‫‪ 81‬ســالگی درگذشــت‪ .‬پــس از او تنهــا پســر وی ‪ ،‬البــرت دوم جانشــین‬ ‫او شــد‪.‬‬ ‫وی در ‪ 15‬اوریــل ‪ 2005‬در کنــار همســرش ‪ ،‬پرنســس گریــس ‪ ،‬در‬ ‫کلیســای جامــع بانــوی معصــوم ‪ ،‬محــل دفــن ســنتی شــاهزادگان موناکــو‬ ‫و محلــی کــه راینیــر و گریــس در ســال ‪ 1956‬ازدواج کــرده بودنــد ‪ ،‬بــه‬ ‫خــاک ســپرده شــد‪.‬‬ ‫از انجــا کــه مــرگ وی اندکــی پــس از مــرگ پــاپ جــان پــل دوم رخ داد‪،‬‬ ‫مــرگ راینیــر در رســانه هــا تحــت الشــعاع قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪23‬‬ صفحه 23 ‫البرت دوم‬ ‫البــرت دوم (البــرت الکســاندر لوئیــس پیــر گریمالــدی ؛ زاده ‪ 14‬مــارس‬ ‫‪ )1958‬شــاهزاده حاکــم موناکــو و حاکــم خانــه شــاهزاده گریمالــدی اســت‪.‬‬ ‫او پســر شــاهزاده راینیــر ســوم و گریــس کلــی اســت‪.‬‬ ‫او در کاخ شــاهزاده موناکــو متولــد شــد و قبــل از تحصیــل علــوم سیاســی‬ ‫در کالــج امهرســت در ‪ Lycée Albert Premier‬شــرکت کــرد‪ .‬در جوانــی‪،‬‬ ‫او قبــل از بازنشســتگی در ‪ 2002‬در فینــال المپیــک زمســتانی در بوبســلی‬ ‫شــرکت کــرد‪ .‬البــرت در مــارس ‪ 2005‬پــس از بیمــاری پــدرش بــه مقــام‬ ‫نایــب الســلطنه منصــوب شــد و یــک هفتــه بعــد بــا مــرگ وی شــاهزاده‬ ‫موناکــو شــد‪ .‬از زمــان رســیدن بــه ســلطنت‪ ،‬او صریحــاً در زمینــه محیــط‬ ‫زیســت وارد شــد و در جهــت دفــاع از حفاظــت از اقیانــوس و اتخــاذ منابــع‬ ‫انــرژی تجدیدپذیــر بــرای مقابلــه بــا تغییــرات اب و هوایــی جهان ـی ‪ ،‬بنیــاد‬ ‫شــاهزاده البــرت دوم موناکــو را تاســیس کــرد‪.‬‬ ‫البــرت یکــی از ثروتمندتریــن اعضــای خانــواده ســلطنتی در جهــان اســت‪ ،‬با‬ ‫دارایــی هــای بیــش از ‪ 1‬میلیــارد دالر کــه شــامل امــاک زیــادی در موناکــو‬ ‫و فرانســه مــی شــود‪ .‬او صاحــب ســهام در ‪Société des Bains de Mer‬‬ ‫اســت ‪ ،‬کــه در کازینــو موناکــو و دیگــر امــاک در امــاک اداره مــی کنــد‪.‬‬ ‫در جــوالی ‪ ، 2011‬شــاهزاده البــرت بــا شــارلن ویتســتوک شــناگر المپیکــی‬ ‫افریقــای جنوبــی ازدواج کــرد‪ .‬انهــا دو فرزنــد دوقولــو بــه نــام گابریــا و‬ ‫ژاک دارنــد‪.‬‬ ‫البــرت دارای نســب ایرلنــدی ‪ ،‬المانــی و مونگاســکی اســت‪ .‬وی از زمــان‬ ‫تولــد قبــل از اینکــه از تابعیــت امریکایــی خــود در اوایــل بزرگســالی صــرف‬ ‫نظــر کنــد‪ ،‬دارای تابعیــت دوگانــه ایالــت موناکــو و ایــاالت متحــده امریــکا‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫البــرت اواســط ســال ‪ 1979‬را در اروپــا و خاورمیانــه بــا باشــگاه ‪Ghee‬‬ ‫‪ College Amherst‬گذرانــد ‪ ،‬و همچنیــن برنامــه تبــادل را بــا دانشــگاه‬ ‫بریســتول ‪ ،‬در دانشــکده اقتصــاد و مدیریــت الفــرد مارشــال ‪ ،‬در ســال ‪1979‬‬ ‫انجــام داد‪ .‬او در ســال ‪ 1981‬فــارغ التحصیــل شــد‪.‬‬ ‫دارای مــدرک هنــر در علــوم سیاســی اســت و بــه زبــان هــای فرانســوی‪،‬‬ ‫انگلیســی ‪ ،‬المانــی و ایتالیایــی صحبــت مــی کنــد‪ .‬از ســپتامبر ‪ 1981‬تــا‬ ‫اوریــل ‪ ، 1982‬البــرت در نیــروی دریایــی فرانســه امــوزش دیــد و در حــال‬ ‫حاضــر فرمانــده ســتوان ذخیــره اســت‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 1983‬تــا ‪ ، 1985‬او دوره هــای اموزشــی مالــی را در ایــاالت متحــده‬ ‫و اروپــا گذرانــد و در زمینــه مدیریــت مالــی ‪ ،‬ارتباطــات و بازاریابــی تحصیــل‬ ‫کــرد‪ .‬از مــاه مــه ‪ ، 1993‬شــاهزاده هیئــت مونگاســکی را بــه مجمــع عمومــی‬ ‫ســازمان ملــل متحــد هدایــت کــرد‪ .‬در ســال ‪ ،2004‬وی ریاســت هیئــت‬ ‫موناکــو در استراســبورگ فرانســه را بــرای پیوســتن رســمی پادشــاهی بــه‬ ‫شــورای اروپــا بــر عهــده داشــت‪.‬‬ ‫مــادر البــرت ‪ ،‬گریــس در نتیجــه جراحــات وارده در ســانحه رانندگی در ســال‬ ‫‪ 1982‬درگذشــت‪ .‬او ‪ 52‬ســاله بــود در ســال ‪ ، 2017‬البــرت در مصاحب ـه ای‬ ‫اظهــار داشــت کــه مــرگ مــادرش بــرای او و او یــک حادثــه تلــخ بــود و‬ ‫پــدرش پــس از از دســت دادن «هرگــز همــان مــرد ســابق» نبــود‪.‬‬ ‫البــرت یــک ورزشــکار مشــتاق بــود کــه در رشــته هــای پرتــاب نیــزه ‪ ،‬هندبــال‪،‬‬ ‫جــودو ‪ ،‬شــنا ‪ ،‬تنیــس ‪ ،‬قایقرانــی ‪ ،‬اســکی ‪ ،‬اســکواش و شمشــیربازی رقابــت‬ ‫می کــرد‪ .‬او در ســال ‪ 1985‬بــه کمربنــد مشــکی جــودو دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫البــرت در المپیــک زمســتانی پیاپــی در موناکــو در بوبســلی شــرکت کــرد و در‬ ‫دو مســابقه دو نفــره و چهــار نفــره شــرکت کــرد‪ .‬البــرت در دو نفــره بابســلی در‬ ‫بازیهــای ‪ 1988‬در کلگــری ‪ ، 25‬در بازیهــای ‪ 1992‬در البــرت ویــل ‪ 43‬و در بازیهــای‬ ‫‪ 2002‬ســی و یکــم ام شــد‪.‬‬ ‫در بابســلی چهــار نفــره البــرت در ســال ‪ 1992‬بیســت و هفتــم ‪ ،‬در بازیهــای ‪1994‬‬ ‫در لیلهامــر ‪ 26‬و در هــر دو بــازی ‪ 1998‬در ناگانــو و بازیهــای ســال ‪ 2002‬در ســالت‬ ‫لیــک ســیتی بیســت و هشــتم شــد‪.‬‬ ‫البــرت پرچمــدار موناکــو در المپیــک زمســتانی ‪ 1994 ، 1988‬و ‪ 1998‬بــود‪ .‬او‬ ‫همچنیــن در رالــی پاریــس ‪-‬داکار ‪ 1985‬شــرکت کــرد ‪ ،‬امــا ان را بــه پایان نرســاند‪.‬‬ ‫البــرت از ســال ‪ 1985‬عضــو کمیتــه بیــن المللــی المپیــک بــوده اســت و پدربــزرگ‬ ‫مــادری اش ‪ ،‬جــان بــی کلــی پــدر و عمــوی مــادری خــود‪ ، .‬جــان بــی کلــی جونیــور‪،‬‬ ‫هــر دو مــدال اور المپیــک در قایقرانــی بودنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪24‬‬ صفحه 24 ‫در ‪ 31‬مــارس ‪ ، 2005‬پــس از مشــورت بــا شــورای تاجگــذاری‬ ‫موناکــو‪ ،‬کاخ شــاهزاده اعــام کــرد کــه البــرت وظایــف پــدر خــود را‬ ‫بــه عنــوان نایــب الســلطنه بــر عهــده مــی گیــرد زیــرا راینیــر دیگــر‬ ‫قــادر بــه انجــام وظایــف ســلطنتی خــود نبــود‪ .‬در ‪ 6‬اوریــل ‪، 2005‬‬ ‫راینیــر درگذشــت و البــرت جانشــین او بــه عنــوان البــرت دوم شــد‪.‬‬ ‫اولیــن قســمت از تاجگــذاری شــاهزاده البــرت دوم بــه عنــوان‬ ‫فرمانــروای خانــدان در ‪ 12‬ژوئیــه ‪ ، 2005‬پــس از پایــان ســه مــاه‬ ‫عــزاداری بــرای پــدرش بــود‪ .‬مراســم صبحگاهــی در کلیســای جامــع‬ ‫ســنت نیــکالس بــه ریاســت اســقف اعظــم موناکــو ‪ ،‬رســماً اغــاز‬ ‫ســلطنت وی را رقــم زد‪.‬‬ ‫در ســالهای اولیــه ســلطنت خــود ‪ ،‬شــاهزاده البــرت بــر اصالحــات‬ ‫متعــدد قضایــی و حقوقــی ‪ ،‬از جملــه تنظیــم حضانــت ‪ ،‬حفاظــت از‬ ‫حریــم خصوصــی افــراد در برابــر رشــد فنــاوری ‪ ،‬ازادی مطبوعــات ‪،‬‬ ‫برابــری جنســیتی قانونــی و حمایــت از انهــا نظــارت داشــت‪.‬‬ ‫در ژوئیــه ‪ ، 2005‬بــا ســفارش البــرت اول‪ ،‬پــدر بزرگــش ‪ ،‬او بــه‬ ‫اسپیتســبرگن نــروژ ســفر کــرد‪ .‬در ایــن ســفر ‪ ،‬وی از یخچــال هــای‬ ‫طبیعــی دیــدن کــرد‪ .‬شــاهزاده البــرت همچنیــن در یــک ســفر بــه‬ ‫قطــب شــمال روســیه شــرکت کــرد و ایــن ســفرها وی را بــرای حمایت‬ ‫از محیــط زیســت راغــب تــر نمــود‪.‬‬ ‫از زمــان اغــاز ســلطنت خــود ‪ ،‬وی بــر ســاخت امکانــات مختلــف‬ ‫اجتماعــی از جملــه مســکن اجتماعــی ‪ ،‬زیرســاخت راه اهــن ‪ ،‬موسســات‬ ‫اموزشــی بــرای صنعــت گردشــگری و امــوزش متوســطه نظــارت کــرد‪.‬‬ ‫وی در حــال حاضــر رهبــری ابتــکاری را بــرای ارتقــاء فعالیــت هــای‬ ‫اقتصــادی اخالقــی ‪ ،‬مســئولیت کیفــری ‪ ،‬اتخــاذ سیســتم هایــی بــرای‬ ‫مبــارزه بــا پولشــویی و جرایــم ســازمان یافتــه و ورود کالهبــرداری‬ ‫مالیاتــی بــه قوانیــن جزایــی موناکــو بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2006‬البــرت بنیــاد شــاهزاده البــرت دوم موناکــو را ایجــاد‬ ‫کــرد کــه تعهــد موناکــو بــرای حمایــت از پــروژه هــای پایــدار و اخالقی‬ ‫در سراســر جهــان را ادامــه مــی دهــد‪ .‬تمرکــز بنیــاد بــر ســه هــدف‬ ‫اصلــی اســت‪ :‬تغییــر اب و هــوا و توســعه انــرژی هــای تجدیدپذیــر ‪،‬‬ ‫مبــارزه بــا از بیــن رفتــن تنــوع زیســتی و بهبــود دسترســی جهانــی بــه‬ ‫اب پــاک‪.‬‬ ‫در ‪ 27‬اگوســت ‪ ، 2015‬شــاهزاده البــرت از نقــش موناکــو در تســهیل‬ ‫اخــراج مجمــوع ‪ 90‬یهــودی و مبــارز مقاومــت بــه نــازی هــا در ســال‬ ‫‪ 1942‬عذرخواهــی کــرد ‪ ،‬از ایــن تعــداد تنهــا ‪ 9‬نفــر زنــده ماندنــد‪.‬‬ ‫البــرت وابســتگی هــا و حمایــت هــای خــود را در بســیاری از ســازمان هــای خیریــه دارد‪ .‬او‬ ‫نایــب رئیــس بنیــاد گریس‪-‬ایــاالت متحــده ‪ ،‬یــک موسســه خیریــه امریکایــی اســت کــه در‬ ‫ســال ‪ 1982‬پــس از مــرگ مــادرش تاســیس شــد ‪ ،‬کــه از هنرمنــدان نوظهــور در تئاتــر ‪،‬‬ ‫رقــص و فیلــم حمایــت مــی کنــد و بــه نوعــی راه مــادر و پــدر خــود را ادامــه داد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2001‬در بیســت و پنجمیــن کمیســیون علــوم مدیترانــه ای کــه در پرنســپیت‬ ‫برگــزار شــد ‪ ،‬کشــورهای عضــو بــه اتفــاق ارا موناکــو را بــه عنــوان رئیــس کمیســیون‬ ‫انتخــاب کردنــد و شــاهزاده رئیــس کمیســیون بــود‪.‬‬ ‫ســال ‪ 2007‬توســط ســازمان ملــل متحــد و برنامــه محیــط زیســت ملــل متحــد بــه عنــوان‬ ‫(بیــن المللــی) ســال دلفیــن اعــام شــد‪ .‬البــرت بــه عنــوان حامــی بیــن المللــی «ســال‬ ‫دلفیــن» عمــل کــرد و گفــت‪« :‬ســال دلفیــن بــه مــن ایــن فرصــت را مــی دهــد تــا تعهــد‬ ‫محکــم خــود را بــرای حفاظــت از تنــوع زیســتی دریایــی تجدیــد کنــم‪ .‬بــا ایــن ابتــکار قــوی‬ ‫مــی توانیــم بــرای نجــات ایــن جذابیــت هــا تغییــر ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫در ژانویــه ‪ ، 2009‬شــاهزاده البــرت بــرای یــک ســفر یــک ماهــه بــه قطــب جنــوب رفــت‬ ‫و در انجــا از ‪ 26‬پاســگاه علمــی دیــدن کــرد و بــا کارشناســان تغییــرات اب و هــوا مالقــات‬ ‫کــرد تــا در مــورد تاثیــر گرمایــش زمیــن در قــاره بیشــتر بیامــوزد‪ .‬در طــول ســفر‪ ،‬او در‬ ‫قطــب جنــوب توقــف کــرد و او را بــه عنــوان تنهــا رئیــس دولــت فعلــی کــه از هــر دو قطــب‬ ‫دیــدن کــرده بــود ‪ ،‬تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫در ژوئــن ‪ ، 2009‬پرنــس البــرت بــه همــراه چارلــز کالور ‪ ،‬نویســنده کتــاب «پایــان خــط»‪،‬‬ ‫کتابــی در مــورد صیــد بــی رویــه و حفاظــت از اقیانــوس کــه اخیــرا ً توســط روپرت بــه صورت‬ ‫مســتند درامــده بــود ‪ ،‬در مقالــه ای کــه در وال اســتریت ژورنــال چــاپ شــده بــود ‪ ،‬همــکاری‬ ‫کر د ند ‪.‬‬ ‫البــرت همچنیــن اعــام کــرد کــه موناکــو بــه دنبــال اعطــای وضعیــت گونــه هــای در‬ ‫معــرض خطــر بــه خــط ابــی مدیترانــه ای بــه نــام ماهــی تــن باله ابــی شــمالی ‪Thunnus ،‬‬ ‫‪ ، thynnus‬تحــت کنوانســیون تجــارت بیــن المللــی در معــرض خطــر انقــراض (‪)CITES‬‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در ‪ 16‬ژوئیــه ‪ ، 2009‬فرانســه اعــام کــرد کــه بــه دنبــال ایــن اســت کــه نــام ماهــی تــن‬ ‫ابــی مدیترانــه ای در فهرســت گونــه هــای در خطــر انقــراض قــرار گیــرد‪ .‬تنهــا چنــد ســاعت‬ ‫بعــد ‪ ،‬انگلســتان نیــز از او پیــروی کــرد‪.‬‬ ‫در ‪ 19‬ســپتامبر ‪ ، 2017‬شــاهزاده البــرت عالقــه زیــادی بــه پیــش نویــس اولیــه پیمــان‬ ‫جهانــی محیــط زیســت ارائــه شــده توســط رئیــس جمهــور فرانســه امانوئــل مکــرون در‬ ‫چارچــوب هفتــاد و دومیــن نشســت مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد ابــراز کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪25‬‬ صفحه 25 ‫نظام اموزشی موناکو‬ ‫جعفر محمدهاشم‬ ‫سیســتم حقوقــی و اموزشــی موناکــو بــا فرانســه بســیار نزدیــک اســت‪.‬‬ ‫موناکــو دارای امــار ســواد ‪ 99‬درصــدی و برنامــه تحصیلــی مشــابه فرانســه‬ ‫اســت‪ .‬امــوزش و پــرورش در موناکــو شــامل چهــار مرحلــه در دبســتان و دو‬ ‫مرحلــه متوســطه اســت و بــرای همــه کــودکان موناکــو بیــن ســنین ‪ 6‬تــا ‪16‬‬ ‫ســال الزامــی اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مرحلــه از امــوزش در موناکــو ‪ ،‬دانــش امــوزان بــا کیفیــت باالیــی‬ ‫امــوزش مــی بیننــد‪ ،‬زیــرا کالس هایــی بــا برنامه هــای زیــاد و متنوعــی‬ ‫بــرای امــوزش وجــود دارد‪ .‬تمرکــز امــوزش بــر ورزش و زبــان و گزینــه‬ ‫هایــی بــرای نیازهــا و اســتعدادهای فــردی اســت‪.‬‬ ‫از دبیرســتان ‪ ،‬دانــش امــوزان مــی تواننــد تحصیــات عالــی را انتخــاب کنند‪.‬‬ ‫دو مدرســه امــوزش عالــی در موناکو وجــود دارد‪.‬‬ ‫هــر دوی ایــن مــدارس بــرای کســانی کــه مایــل بــه ادامــه تحصیــل هســتند‬ ‫اختیــاری اســت‪.‬‬ ‫تمرکــز بــر امــوزش و پــرورش در موناکــو ارتبــاط تنگاتنگــی بــا سیســتم‬ ‫اموزشــی فرانســه دارد و ایــن سیســتم از ثبــات اقتصــادی موناکــو ســود مــی‬ ‫بــرد ‪ ،‬زیــرا بــرای نیــروی کار کارامــد و مناســب اســت‪.‬‬ ‫مــدارس موناکــو تحــت قــرارداد هســتند و بــه عنــوان موسســات اموزشــی‬ ‫فرانســوی شــناخته می شــوند کــه از برنامــه هــای زمانــی مشــابه برنامه هــای‬ ‫اموزشــی و ازمــون هایــی کــه توســط مقامــات اموزشــی ملــی فرانســه تعیین‬ ‫شــده اســت پیــروی مــی کننــد‪.‬‬ ‫تحصیــل در موناکــو یــک هــدف کاربــردی دارد‪ ،‬زیــرا منافــع اقتصــادی ان‬ ‫تاثیــر مســتقیم بــر برنامــه درســی سیســتم اموزشــی دارد‪.‬‬ ‫اموزش ابتدایی‬ ‫بــرای شــهروندان مونگاســکی تحصیــات ابتدایــی و متوســطه رایــگان اســت‪ .‬هرچنــد‬ ‫برنامــه هــای درســی مشــابه برنامــه هــای فرانســه اســت ‪ ،‬امــا بــا اضافــه شــدن‬ ‫تاریــخ موناکــو و زبــان مونگاســکی در ایــن برنامــه تغییراتــی داده شــده اســت‪.‬‬ ‫امــوزش ابتدایــی در ‪ 6‬ســالگی در یکــی از ‪ 7‬مدرســه محلــی شــروع مــی شــود و‬ ‫تکمیــل ان ‪ 5‬ســال طــول مــی کشــد‪.‬‬ ‫تحصیالت میانی‬ ‫‪ 2‬مدرســه راهنمایــی دولتــی وجــود دارد کــه دانــش امــوزان ‪ 4‬ســال بعــد از ابتدایــی را‬ ‫را از ‪ 11‬تــا ‪ 14‬ســالگی مــی گذراننــد‪.‬‬ ‫برنامــه هــای ســاالنه بــه ترتیــب از ســوم تــا ششــم شــناخته مــی شــوند و‬ ‫دانــش امــوزان بــا گواهــی تحصیــات متوســطه فــارغ التحصیــل مــی شــوند‪.‬‬ ‫اموزش متوسطه‬ ‫امــوزش متوســطه بیشــتر بــا نیازهــای محلــی هماهنــگ اســت و در ‪ 2‬دبیرســتان بــه‬ ‫نــام البــرت ‪ 1‬و فنــی مونــت کارلــو ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫مــورد اول بــر امــوزش مالــی و حســابداری تمرکــز دارد‪ .‬مــورد دوم بــر‬ ‫صنعــت مهمــان نــوازی و مهــارت هــای عمومــی تجــارت متمرکــز اســت‪.‬‬ ‫اموزش دانشگاهی‬ ‫برنامــه هــای کارشناســی و کارشناســی ارشــد در موناکــو توســط کالــج‬ ‫چارلــز ‪( III‬و دانشــگاه خصوصــی اروپــای جنوبــی ‪ -‬موناکــو ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ســایر موسســات تخصصــی عالــی شــامل مدرســه پرســتاری ‪ ،‬اکادمــی موســیقی ‪،‬‬ ‫اکادمــی رقــص کالســیک و مدرســه هنرهــای تجســمی اســت‪.‬‬ ‫فرصــت هــای بیشــتر بــرای تحصیــات عالــی در فرانســه ‪ ،‬اروپــا و ســایر نقــاط جهان‬ ‫یافــت می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪26‬‬ صفحه 26 ‫دبیرستان البرت اول‬ ‫دبیرســتان البــرت اول موناکــو یــک مدرســه متوســطه دولتــی معتبــر اســت‬ ‫کــه در ســال ‪ 1910‬در شــاهزاده موناکــو تاســیس شــد‪ .‬ایــن مدرســه‬ ‫دوره هایــی را طبــق برنامــه درســی کــه توســط اداره امــوزش ملـی ‪ ،‬جوانان‬ ‫و ورزش فرانســه تعییــن شــده اســت ارائــه مــی دهــد‪ .‬ایــن مــکان در‬ ‫موناکــو ویــل قــرار دارد‪.‬‬ ‫قرن ‪ 17‬تا ‪20‬‬ ‫بنــای اصلــی بیــن ســالهای ‪ 1665‬و ‪ ،1675‬همانطــور کــه کاتریــن‪-‬‬ ‫شــارلوت دو گرامونــت‪ ،‬همســر لوئیــس اول درخواســت داشــت‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫صومعــه ای بــرای دختــران ســاخته شــد‪.‬‬ ‫امــروزه هنــوز مــی تــوان ســاختارصومعه را در بنــای ایــن دبیرســتان‬ ‫تشــخیص داد‪.‬‬ ‫در طــول انقــاب فرانســه ‪ ،‬صومعــه بــه پــادگان نیروهــای ســاردین تبدیــل‬ ‫شــد‪ .‬انهــا ســاختمانها را تــا ‪ 18‬ژوئیــه ‪ 1860‬هنگامــی کــه حکومــت‬ ‫پادشــاه ســاردینا بــر پادشــاهی بــه پایــان رســید ‪ ،‬اشــغال کردنــد‪.‬‬ ‫بــرای ‪ 10‬ســال بعــد ‪ ،‬ســاختمانها خالــی بــود ‪ ،‬تا اینکــه در ‪ 31‬مــه ‪،1870‬‬ ‫گروهــی از یســوعیان ایتالیایــی شــروع بــه اســتفاده از انهــا بــرای ارائــه‬ ‫دوره هــای اموزشــی کردنــد‪ .‬ایــن امــر تــا ســال ‪ 1910‬ادامــه داشــت‪.‬‬ ‫‪ 1910‬تا ‪1960‬‬ ‫در موناکــو ‪ ،‬بســیاری از مــدارس مذهبــی پــس از ســال ‪ 1860‬در موناکــو‬ ‫ایجــاد شــدند ‪ ،‬از جملــه ســنت مائــور ‪ ،‬مدرســه ابتدایــی کــه هنــوز هــم در‬ ‫حــال اســتفاده اســت و کالــج بــرادران مســیحی‪.‬‬ ‫البــرت اول کــه بــه دنبــال جایگزینــی غیرمذهبــی بــرای ایــن مــدارس‬ ‫دینــی بــود ‪ ،‬در ســپتامبر ‪« 1910‬مدرســه موناکــو» را تاســیس کــرد‪ .‬او‬ ‫همچنیــن مــوزه اقیانــوس شناســی موناکــو را کــه در همــان ســال تاســیس‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مدرســه در ابتــدا فقــط بــرای پســران بــود و از مــدل فرانســوی‬ ‫پیــروی مــی کــرد‪.‬‬ ‫اولیــن دانــش امــوزان در ســال ‪ 1913‬فــارغ التحصیــل شــدند‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال ‪ ،‬در ســال ‪ ، 1918‬مدرســه گســترش یافــت و شــامل دختــران شــد‪.‬‬ ‫بعد از ‪1960‬‬ ‫در پنجاهمیــن ســالگرد تاســیس ان ‪ ،‬راینیــر ســوم بــه یــاد بنیانگــذار ان ‪،‬‬ ‫مدرســه را بــه «‪ »Lycée Albert I st‬تغییــر نــام داد‪ .‬وی همچنیــن پالکــی‬ ‫در ورودی مــدارس نصــب کــرده بــود کــه جزئیــات تغییــرات مختلــف‬ ‫ســاختمانهای مدرســه را نشــان مــی داد‪.‬‬ ‫دبیرســتان البــرت ‪ 1‬همچنــان بــه ارائــه دوره هــای خــود تا بــه امــروز ادامه‬ ‫می دهد ‪ ،‬چرا که صدســالگی خود را در ســال ‪ 2010‬جشــن گرفته اســت‪ .‬در‬ ‫حــال حاضــر ‪ ،‬صد کالس درســی بــه ‪ 751‬دانش امــوز دوره ارائه مــی دهند‪.‬‬ ‫کتابخانه شاهزاده البرت دوم‬ ‫ایــن کتابخانــه توســط گریــس کلــی افتتــاح شــد‪ .‬ایــن کتابخانــه اثــار‬ ‫باســتانی بســیاری را از کمــک هــای خصوصــی از جملــه نســخه ای از‬ ‫دائــره المعــارف دیــدرو و البــرت حفــظ مــی کنــد‪ .‬ایــن کتابخانــه کــه در‬ ‫اصــل کتابخانــه پرنــس البــرت نــام داشــت ‪ ،‬در جشــن هــای صدســالگی‬ ‫در ســال ‪ 2010‬بــه افتخــار البــرت دوم بــه کتابخانــه شــاهزاده البــرت دوم‬ ‫تغییــر یافــت‪.‬‬ ‫فارغ التحصیالن مشهور‬ ‫لئو فر (‪)1993-1916‬‬ ‫کلود فرانسوا (‪)1978-1939‬‬ ‫دومینیک استراوس کان (زاده ‪ ،)1949‬رئیس سابق صندوق بین المللی پول‬ ‫البرت دوم ‪ ،‬شاهزاده موناکو (متولد ‪( )1958‬کالس ‪)1977‬‬ ‫استفان والری (متولد ‪)1962‬‬ ‫ژان فرانسوا روبیلون (متولد ‪)1962‬‬ ‫لوئیس دوکروت (متولد ‪)1992‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪27‬‬ ‫پائولین دوکرت (متولد ‪)1994‬‬ صفحه 27 ‫دبیرستان فنی و هتلداری‬ ‫دبیرســتان فنــی و هتلــداری موناکــو یــک مرکــز معتبــر اموزشــی در موناکــو‬ ‫اســت‪ .‬ایــن مرکــز برنامــه اموزشــی بــرای دانــش امــوزان موناکــو و کســانی‬ ‫کــه در مناطــق مجــاور مشــروط بــه پذیــرش درخواســت ارائــه شــده بــه‬ ‫وزارت امــوزش و پــرورش هســتند‪ ،‬ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫برنامــه هــای اموزشــی ایــن مرکــز طیــف وســیعی از موضوعــات را از مدیریــت‬ ‫هتــل و پذیرایــی تــا بخــش هــای صنعتــی و عالــی پوشــش مــی دهــد‪ .‬ایــن‬ ‫دوره هــا بــا پشــتیبانی ســطح بــاال توســط تیــم هــای اموزشــی حرفــه ای‬ ‫ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن دبیرســتان همچنیــن بــر زبانهــای مــدرن تمرکــز دارد‪ .‬در ســالهای‬ ‫گذشــته ‪ ،‬دبیرســتان بــرای اولیــن بــار دانــش امــوزان را در بخــش اروپایــی‬ ‫مــدارک متوســطه حرفــه ای وارد کــرد‪.‬‬ ‫بخــش اروپایــی تدریــس بــه زبــان انگلیســی یــا ایتالیایــی را ارائــه مــی دهــد‬ ‫و بــرای موضوعــات اصلــی دانــش امــوزان اعمــال مــی شــود و کاربــرد قابــل‬ ‫توجهــی را بــرای دانــش امــوزان‪ ،‬بــه ویــژه کســانی کــه بعــد از تحصیــل بــه‬ ‫ســرعت بــه دنبــال کار هســتند ‪ ،‬ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫تحصیل در دانشگاه‬ ‫بــه طــور کلــی بــرای تحصیــل کارشناســی در موناکــو نیــاز اســت که دانشــجو‬ ‫مــدرک زبــان انگلیســی و یــا فرانســوی و همچنیــن دیپلــم دبیرســتان را‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬تنهــا یــک دانشــگاه بیــن المللــی در موناکــو وجــود دارد کــه‬ ‫چندیــن برنامــه در مقطــع کارشناســی بــه زبــان انگلیســی و زبــان فرانســوی‬ ‫ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫تخصــص اصلــی دانشــگاه بیــن المللــی موناکــو (‪ )IUM‬تجــارت اســت‪ .‬از‬ ‫جملــه برنامــه هــای ارائــه شــده در مقطــع تحصیلــی کارشناســی در موناکــو‬ ‫در مدیریــت کســب و کار ‪ ،‬مدیریــت ارتباطــات و ســرگرمی و مدیریــت دانــش‬ ‫کســب و کار مــی باشــد‪ .‬تحصیــل کارشناســی در موناکــو معمــوال در یــک دوره‬ ‫‪ 3‬تــا ‪ 4‬ســاله انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫تحصیــل کارشناســی ارشــد در موناکــو نیــز معمــوال در حــدود ‪ 2‬ســال بــه‬ ‫طــول مــی انجامــد و بــرای تحصیــل در موناکــو در ایــن مقطــع نیــز نیــاز‬ ‫اســت کــه دانشــجو حداقــل مــدرک کارشناســی را داشــته باشــد همچنیــن‬ ‫تســلط داشــتن بــه زبــان انگلیســی و داشــتن مــدرک زبــان انگلیســی ایلتــس‬ ‫در حــدود ‪ 6‬نیــز الزامــی مــی باشــد البتــه امــکان تحصیــل بــه زبان فرانســوی‬ ‫نیــز امــکان پذیــر اســت و دانشــجویان از ایــن زبــان نیــز مــی توانند اســتفاده‬ ‫کننــد‪ .‬از جملــه برنامــه هــای ارائــه شــده در مقطــع کارشناســی ارشــد در‬ ‫موناکــو مــی تــوان بــه مدیریــت بیــن المللــی‪ ،Marketing ،‬بازاریابــی‬ ‫بیــن المللــی‪ ،‬بازاریابــی دیجیتــال‪ ،Finance ،‬مدیریــت ورزشــی‪ ،‬مدیریــت‬ ‫بانکــداری‪ ،‬مدیریــت بازرگانــی‪ ،‬صلــح پایــدار‪ MBA ،‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫دکترا‬ ‫تحصیــل دکتــرا در موناکــو معمــوال در یــک برنامــه ‪ ۳‬تــا ‪ ۴‬ســال برگــزار‬ ‫می شــود و دانشــجویان مقطــع دکتــری در موناکــو حتمــاً بایــد پــس از بــه‬ ‫اتمــام رســیدن تحصیــل خــود یــک پایــان نامــه را ارائــه دهنــد و از ان دفــاع‬ ‫کننــد ‪ .‬البتــه دانشــجویان بایــد موضــوع پایــان نامــه خــود را در هنــگام‬ ‫درخواســت پذیــرش از دانشــگاه موناکــو نیــز ارائــه کننــد و در صــورت تاییــد‬ ‫و پذیــرش در دانشــگاه روی پایــان نامــه جهــت تحصیــل در موناکــو در مقطــع‬ ‫دکتــرا خــود کار کننــد‪ .‬بــرای تحصیــل دکتــرا در موناکــو نیــاز اســت کــه‬ ‫دانشــجو مــدرک کارشناســی ارشــد خــود را دریافــت کــرده باشــد و همچنیــن‬ ‫مــدرک زبــان انگلیســی ایلتــس در حــدود ‪ 6.5‬تــا ‪ 7‬نیــز مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫پزشکی و دندانپزشکی در موناکو‬ ‫در حــال حاضــر دانشــگاه بیــن المللــی موناکــو گزینــه ای بــرای تحصیــل‬ ‫پزشــکی و دندانپزشــکی بــرای افــراد عالقــه منــد ارائــه نمــی کنــد ‪ .‬بنابرایــن‬ ‫اگــر بــه دنبــال ادامــه تحصیــل در رشــته پزشــکی مــی باشــید بایــد کشــور‬ ‫دیگــری را بــرای تحصیــل پزشــکی یــا دندانپزشــکی انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪28‬‬ صفحه 28 ‫دانشگاه بین المللی موناکو‬ ‫دانشــگاه بیــن المللــی موناکــو کــه در ســال ‪ 1986‬تاســیس شــد و در شــهر‬ ‫موناکــو واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن دانشــگاه در مقاطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد در زمینــه تجــارت‬ ‫تخصصــی در زمینــه امــور مالــی ‪ ،‬بازاریابــی ‪ ،‬مدیریــت کســب و کار ورزشــی و‬ ‫مدیریــت بیــن المللــی ‪ ،‬بــه زبــان انگلیســی تدریــس مــی کنــد‪.‬‬ ‫برنامــه کارشناســی در ایــن دانشــگاه شــامل ‪ 3‬ســال تحصیلــی اســت‪ .‬برنامــه‬ ‫کارشناســی ارشــد شــامل ‪ 1‬ســال تحصیلــی اســت‪ .‬قبــل از ســال ‪ ، 2002‬بــه‬ ‫عنــوان دانشــگاه جنــوب اروپــا شــناخته مــی شــد‪.‬‬ ‫در سایت این دانشگاه برای معرفی امده است‪:‬‬ ‫دانشــگاه بیــن المللــی موناکــو (‪ )IUM‬کــه در شــاهزاده موناکــو ‪ ،‬مونتــه کارلــو در‬ ‫ناحیــه ریویــرای فرانســه واقــع شــده اســت ‪ ،‬یــک دانشــگاه انگلیســی زبان اســت‬ ‫کــه دارای مــدرک کارشناســی ‪ ،‬کارشناســی ارشــد و فــوق لیســانس در زمینــه‬ ‫تجــارت بــا تخصــص در امــور مالی ‪ ،‬تجــارت لوکــس و تجــارت بین المللی اســت‪.‬‬ ‫الهام بخش نسل جهانی‬ ‫مدرســه بازرگانــی موناکــو در دانشــگاه بیــن المللــی موناکــو (‪ )IUM‬رهبــران و‬ ‫کارافرینــان موفــق و متفکــر را رشــد مــی دهــد‪ .‬مــا تنهــا دانشــگاهی هســتیم‬ ‫کــه امــوزش تجــارت را بــه طــور کامــل بــه زبــان انگلیســی در ‪Cote D‬‬ ‫‪ Azur‬امــوزش مــی دهــد‪ .‬ایــن دانشــگاه بــا داشــتن ‪ 70‬ملیــت در گــروه‬ ‫دانشــجویی و دانشــکده ‪ ،‬موسســه برتــر امــوزش عالــی در موناکــو اســت‪.‬‬ ‫تفاوت در ‪ IUM‬چیست؟‬ ‫مــا بــه محیــط اموزشــی خــود افتخــار مــی کنیــم ‪ ،‬جایــی کــه دانــش امــوزان‬ ‫در تالش هــای تحصیلــی خــود مــورد توجــه قــرار مــی گیرنــد‪ .‬ســطح باالیــی از‬ ‫تعامــل بیــن اســتادان و دانشــجویان وجــود دارد و مــا تفکــر خالقانــه و نواورانــه‬ ‫را تشــویق مــی کنیــم‪.‬‬ ‫مــا دانــش امــوزان را تشــویق مــی کنیــم تــا بــا اســتفاده از مهــارت‬ ‫هــای اموختــه شــده در شــرایط واقعــی ‪ ،‬فراتــر از نظریــه هــا و داده هــای‬ ‫تدریــس شــده در ســالن ســخنرانی برونــد‪ .‬ایــن بــه انهــا امــکان مــی دهــد‬ ‫مهارت هــای تحلیلــی و شــناختی قــوی را توســعه دهنــد کــه بــه انهــا پایــه ای‬ ‫بــرای توســعه خــود بــه عنــوان افــراد موفــق در زمنیــه تجــاری مــی دهــد‪.‬‬ ‫دانــش امــوزان در یــک محیــط کام ـ ً‬ ‫ا چنــد فرهنگــی ‪ ،‬کــه افــراد را از سراســر‬ ‫جهــان گــرد هــم مــی اورد ‪ ،‬تجربیــات خــود را بــه اشــتراک مــی گذارنــد تــا‬ ‫ایــده هــا را بــه اشــتراک بگذارنــد ‪ ،‬زندگــی را تغییــر دهنــد و در مقیــاس جهانــی‬ ‫فرصــت ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫دانــش امــوزان مــا بــا خــود احســاس مــی کننــد کــه در دنیــای تجــارت‬ ‫هســتند و بــه عنــوان تجــار مطمئــن و کارافرینــان فــردا بــه خــود مــی بالنــد‪.‬‬ ‫موناکــو یکــی از برتریــن مراکــز تجــاری در اروپــا اســت و همچنیــن بــه دلیــل‬ ‫داشــتن محیطــی امــن شــهرت دارد‪.‬‬ ‫دانــش امــوزان مــا بــا مهــارت هــای تجــاری‪ ،‬تجربــه عملــی و توســعه شــخصی‬ ‫کــه مــادام العمــر بــه انهــا خدمــت مــی کنــد فــارغ التحصیــل مــی شــوند‪.‬‬ ‫ماموریــت مــا الهــام بخشــیدن بــه نســل جدیــد جهانــی اســت‪.‬‬ ‫عضویت بین المللی‬ ‫انجمــن پیشــبرد مــدارس تجــاری‬ ‫دانشــگاهی (‪)AACSB‬‬ ‫بنیاد توسعه مدیریت اروپا (‪)EFMD‬‬ ‫اصــول امــوزش مدیریــت مســئول‬ ‫( ‪)PRME‬‬ ‫انجمــن مربیــان بیــن المللــی‬ ‫( ‪)N A F S A‬‬ ‫شورای اروپایی مدارس بین المللی (‪)ECIS‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪29‬‬ صفحه 29 ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫نظام حقوقی موناکو‬ ‫مبانی نظام حقوقی موناکو‬ ‫قانون اساسی ‪ 17‬دسامبر ‪ 1962‬شامل فصل ‪ X‬با عنوان «عدالت» است‬ ‫که اصولی را که سیستم قضایی بر اساس ان استوار است تعیین می کند‪.‬‬ ‫بــه ویــژه ‪ ،‬مفــاد فصــل ‪ X‬قانــون اساســی ‪ ،‬اصــل عدالــت تفویــض‬ ‫شــده را قیــد مــی کنــد کــه بــر اســاس ان قــدرت قضایــی متعلــق بــه‬ ‫شــاهزاده ای اســت کــه اجــرای کامــل ان را بــه دادگاه هــا و دادگاه هــا‬ ‫واگــذار مــی کنــد و ایــن نهادهــا بــه نــام شــاهزاده قــدرت قضایــی‬ ‫دارنــد (مــاده ‪.)88‬‬ ‫ایــن تفویــض اختیــار مطابــق اصــل اساســی دیگــر کل حاکمیــت‬ ‫قانــون‪ ،‬یعنــی تفکیــک کارکردهــای اداری ‪ ،‬قانونــی و قضایــی اســت‬ ‫کــه در قانــون اساســی نیــز تصریــح شــده اســت (مــاده ‪.)6‬‬ ‫در نتیجــه کاربــرد ترکیبــی ایــن مفــاد قانــون اساســی ‪ ،‬قــوه قضائیــه‬ ‫در رابطــه بــا رویــه هــا و تصمیمــات قضایــی کامـ ً‬ ‫ا مســتقل از قــدرت‬ ‫اجرایــی اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬دولــت شــاهزاده وزیــر دادگســتری‬ ‫نــدارد‪ .‬در نتیجــه اداره قضایــی توســط یــک بخــش مســتقل انجــام‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫وزارت دادگستری‬ ‫وزیــر دادگســتری در قلمــرو مســئولیت خــود و در حیطه مســئولیت خود‬ ‫دارای اختیاراتــی اســت کــه از نظــر ماهیــت و محــدوده قابــل مقایســه‬ ‫بــا اختیاراتــی اســت کــه بــه وزیــر امــور خارجــه واگــذار شــده اســت‪.‬‬ ‫اصــل اســتقالل قضایــی توســط قانــون اساســی تضمیــن شــده اســت (مــاده ‪.)88‬‬ ‫ایــن مقــررات بــه طــور خــاص مربــوط بــه قضاتــی اســت کــه وظایــف دادگاه را‬ ‫انجــام مــی دهنــد‪ ،‬یعنــی کســانی کــه از طریــق تصمیمــات خــود ‪ -‬بــه صــورت‬ ‫شــغلی یــا فــردی ‪ -‬بــرای حــل و فصــل اختالفــات ارائــه شــده توســط طرفیــن‬ ‫درگیــر و تحــت شــرایط تعییــن شــده توســط قانــون‪ ،‬از انهــا خواســته مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از ایــن اصــل‪ ،‬قضــات فعلــی قابــل تغییــر نیســتند‪ ،‬بدیــن معنــا کــه‬ ‫نمــی تــوان انهــا را بــا همــان شــرایطی کــه بــرای کارکنــان دولــت اعمــال مــی‬ ‫شــود عــزل‪ ،‬تعلیــق یــا انتقــال داد‪.‬‬ ‫قانــون اساســی همچنــان بــا هــدف حصــول اطمینــان از اســتقالل قضایــی‪ ،‬بیــان‬ ‫مــی دارد کــه ســازمان‪ ،‬صالحیــت و عملکــرد دادگاه هــا و همچنیــن اساســنامه‬ ‫توســط قانــون تعییــن شــده اســت (مــاده ‪ .)88‬بنابرایــن‪ ،‬انهــا نمــی تواننــد از‬ ‫قــدرت نظارتــی ناشــی شــوند‪ ،‬مگــر مطابــق قانــون‪.‬‬ ‫در امــور قضایــی‪ ،‬ماننــد حاکمــان و ســران کشــورهای دیگــر کــه دارای ماهیــت‬ ‫ســلطنتی هســتند‪ ،‬تنهــا اختیــارات قضایــی ماننــد بخشــش و عفــو متعلــق بــه‬ ‫شــاهزاده اســت‪( .‬مــاده ‪ 15‬قانــون اساســی)‪.‬‬ ‫امــور مربــوط بــه قضــات دادســتانی عمومــی کــه نهــادی سلســله مراتبــی اســت‬ ‫توســط دادســتان عمومــی مدیریــت مــی شــود‪.‬‬ ‫تســهیالتی بــرای تعمیــم بیــن دو حــوزه قانــون و مقــررات‪ ،‬قابــل مقایســه بــا‬ ‫سیســتم تعییــن شــده توســط قانــون اساســی فرانســه در ســال ‪ ، 1958‬در موناکــو‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬قانــون اساســی موناکــو بــر برخــی موضوعــات مربــوط بــه صالحیت‬ ‫قانونگــذاری تاثیــر مــی گــذارد و از ایــن رو ایــن امــر در مــورد نهادهــای قضایــی‪،‬‬ ‫صالحیــت و عملکــرد دادگاه هــا و اساســنامه قضــات صــادق اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪30‬‬ صفحه 30 ‫‪html.https://www.nyulawglobal.org/globalex/Hungary1‬‬ ‫استفاده از قوانین فرانسوی‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬حقــوق مونگاســکی تــا حــد زیــادی برگرفتــه از حقــوق‬ ‫فرانســه اســت‪ .‬ایــن بــه دلیــل روابــط طوالنــی‪ ،‬نزدیــک و ممتــاز اســت‬ ‫کــه دو کشــور را متحــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬قوانیــن فرانســوی‪ ،‬کــه تحــت امپراتــوری اول تصویــب شــد‪،‬‬ ‫بیــن ســالهای ‪ 1793‬تــا ‪ 1816‬در موناکــو اعمــال شــد‪ .‬بــه منظــور‬ ‫هماهنگــی بیشــتر ‪ ،‬در برخــی مــوارد ‪ ،‬قوانیــن فرانســه تعدیــل شــد و بعــدا ً‬ ‫قوانیــن مخصــوص موناکــو تصویــب شــد‪ .‬ماننــد قانــون تجــاری ‪ 5‬نوامبــر‬ ‫‪ ، 1866‬قانــون کیفــری ‪ 19‬دســامبر ‪ 1874‬و قانــون مدنــی ‪ 21‬دســامبر‬ ‫‪.1880‬‬ ‫متعاقب ـاً‪ ،‬شــاهزاده البــرت اول‪ ،‬تصمیــم گرفــت بــارون دو رولنــد‪ ،‬قاضــی‬ ‫فرانســوی‪ ،‬مســئولیت تهیــه پیــش نویــس را بــه عهــده بگیــرد‪ .‬دو قانــون‬ ‫جدیــد حاصــل ایــن تصمیــم بــود‪:‬‬ ‫قانــون اییــن دادرســی مدنــی و قانــون اییــن دادرســی کیفــری کــه بــه‬ ‫ترتیــب در ســال ‪ 1896‬و ‪ 1904‬تصویــب شــد‪.‬‬ ‫تــا اوایــل دهــه ‪ ، 1960‬ایــن پنــج قانــون هســته اصلــی قانون مونگاســکی‬ ‫را تشــکیل مــی دادنــد و بــه صــورت حداقلــی تعدیــل شــده بود‪.‬‬ ‫ایجاد قوانین مخصوص موناکو یا مونگاسکی‬ ‫در ‪ 26‬مــه ‪ ، 1954‬شــاهزاده حاکــم دســتور ایجــاد یــک کمیســیون بــرای بــه روز‬ ‫رســانی قوانیــن را صــادر کــرد‪ .‬ایــن کمیســیون بــه طــور خــاص ماموریــت داشــت تا‬ ‫اصالحاتــی را در قوانیــن موناکــو بــه منظــور تطبیــق ان بــا نیازهــای جدیــد اشــخاص‬ ‫تحــت صالحیــت دادگاه هــای موناکــو و اســتانداردهای معاصــر پیشــنهاد کنــد‪.‬‬ ‫از زمــان تاســیس ایــن ســازمان تحــت ریاســت وزیــر دادگســتری ‪ ،‬در ابتــدا‬ ‫متشــکل از چهــار عضــو شــورای دیــوان تجدیــد نظــر بــوده اســت‪ .‬کار کمیســیون‬ ‫منجــر بــه تصویــب یــک قانــون اییــن دادرســی کیفــری جدیــد در ســال ‪ 1963‬و‬ ‫ســپس یــک قانــون کیفــری جدیــد در ‪ 1967‬شــد‪.‬‬ ‫امــروزه ترکیــب ان بــا اســاتید حقــوق ‪ ،‬قضــات ســایر حــوزه هــای قضایــی موناکــو‪،‬‬ ‫وکال و نماینــدگان دولــت اســت‪.‬‬ ‫تــا بــه امــروز ‪ ،‬علیرغــم نفــوذ فرانســه ‪ ،‬بســیاری از ویژگیهــای حقــوق موناکــو در‬ ‫زمینــه هــای بســیار متنــوع کامــ ً‬ ‫ا قابــل توجــه اســت‪ :‬حقــوق خانــواده ‪ ،‬حقــوق‬ ‫ملیــت‪ ،‬قانــون شــرکت ها ‪ ،‬روشــهای جمعــی بــرای تســویه بدهــی هــا ‪ ،‬حقــوق‬ ‫کیفــری ‪ ،‬دادرســی کیفــری ‪ ،‬اییــن دادرســی مدنــی ‪ ،‬قوانیــن اداری و غیــره‪.‬‬ ‫مــروری بــر قوانیــن موناکــو کــه در ســال ‪ 2000‬منتشــر شــد‪ ،‬نشــان می دهــد ایــن‬ ‫قوانیــن بــرای جامعــه موناکــو متناســب تــر شــده اســت‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 2011‬یــک مجموعــه قوانیــن در ‪ Lexis Nexis‬منتشــر شــده اســت‬ ‫کــه گزیــده ای از متــون مخصــوص حقوقــی را بــه ویــژه در حــوزه قوانیــن موناکــو‬ ‫گــرداوری کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫شقایق|‪31‬‬ ‫|رازشقایق|‬ ‫‪|69‬راز‬ ‫شماره‪41‬‬ ‫شماره‬ صفحه 31 ‫فواد محمدهاشم‬ ‫کارشناس تربیت بدنی‬ ‫بهداشت و درمان در موناکو‬ ‫موناکــو نــه تنهــا فرصــت هــای شــغلی را افزایــش مــی دهــد بلکــه‬ ‫خدمــات بهداشــت و درمانــی خوبــی را ارائــه مــی دهــد ‪ .‬حکومــت‬ ‫موناکــو یکــی از کوچــک تریــن کشــورهای مســتقل در جهــان‬ ‫می باشــد‪ .‬کشــور موناکــو دارای یــک اســتاندارد عالــی از سیســتم‬ ‫مراقبــت بهداشــتی اســت کــه کامــا مشــابه کشــور فرانســه‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫امیــد بــه زندگــی در ایــن کشــور باالســت ‪ .‬کشــور موناکــو ماننــد‬ ‫ســایر سیســتم هــای مراقبــت بهداشــتی در خــارج از کشــور دارای‬ ‫دو بخــش خصوصــی و دولتــی مــی باشــد در حالــی کــه ایــن بخــش‬ ‫عمدتــا وابســته بــه مشــارکت کارکنــان و کارفرمایــان مــی باشــد ‪.‬‬ ‫طبــق قانــون‪ ،‬تمــام شــهروندان موناکــو حــق دارنــد بــه مراقبت های‬ ‫بهداشــتی در کشــور موناکــو دسترســی داشــته باشــند‪ .‬بــرای واجــد‬ ‫شــرایط بــودن سیســتم مراقبــت هــای بهداشــت عمومــی موناکــو‪،‬‬ ‫تمــام کارگــران و افــراد خــود اشــتغال(محلی و مهاجــران) ملــزم‬ ‫بــه پرداخــت مالیــات بــه سیســتم مراقبــت هــای بهداشــتی دولتــی‬ ‫بــه نــام ‪ Caisses Sociales de Monaco‬یــا ‪ CSM‬هســتند‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه یــک کارمنــد شــروع بــه کار در یــک شــرکت می کنــد‪،‬‬ ‫کارفرمایــان بایــد در اســرع وقــت انهــا را در سیســتم ‪ CSM‬ثبــت‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫کارگــران حــدود ‪ 15‬درصــد از حقــوق و دســتمزد خــود را بــرای‬ ‫تمــام مزایــای تامیــن اجتماعــی‪ ،‬از جملــه خدمــات بهداشــتی‬ ‫پرداخــت می کننــد‪ ،‬در حالــی کــه کارفرمایــان حــدود ‪ 23.66‬درصــد‬ ‫از حقــوق و دســتمزد ناخالــص را بــرای مراقبــت هــای بهداشــتی‬ ‫پرداخــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه فــردی در سیســتم تامیــن اجتماعــی ‪Monegasque‬‬ ‫ثبــت نــام مــی کنــد‪ ،‬انهــا یــک کارت بــه نــام ‪Carte‬‬ ‫‪ d’immatulation‬دریافــت مــی کننــد کــه بــه انهــا حــق‬ ‫دسترســی بــه خدمــات پزشــکی و همچنیــن خدمــات دندانپزشــکی‬ ‫را مــی دهــد‪.‬‬ ‫ایــن سیســتم مراقبــت هــای بهداشــتی مــوارد زیــر را تحــت پوشــش‬ ‫خــود قــرار مــی دهــد ‪:‬‬ ‫بستری و سرپایی‬ ‫داروهای تجویزی‬ ‫درمان توسط متخصصان‬ ‫بارداری و زایمان‬ ‫توانبخشی‬ ‫خانــواده کارمنــد نیــز ‪ ،‬تحــت پوشــش ‪ CSM‬هســتند ‪ .‬در همیــن حــال‪ ،‬افرادی‬ ‫کــه از مزایــای بلنــد مــدت بیمــاری یــا زایمــان برخوردارنــد‪ ،‬مســتمری هــای‬ ‫ســالمندان و افــراد بــدون مشــاغل مجبــور بــه پرداخــت حــق بیمــه بــه ‪CSM‬‬ ‫نیســتند‪.‬‬ ‫افــراد خارجــی کــه بــه کشــور موناکــو مهاجــرت مــی کننــد‪ ،‬بایــد مــدرک بیمــه‬ ‫بهداشــت خصوصــی را بــرای کســب مجــوز اقامــت در کشــور ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫همــه افــرادی کــه در موسســات بهداشــت عمومــی و خصوصــی در موناکــو در‬ ‫حــال کار کــردن هســتند‪ ،‬تحصیــل کــرده و واجــد شــرایط هســتند‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫مهاجــران و خارجیــان می تواننــد بــا اطمینــان از خدمــات بهداشــتی بــا کیفیــت‬ ‫بــاال در موناکــو بهــره منــد شــوند‪ .‬مهاجــران ایــن کشــور و مهاجرانــی کــه عضــو‬ ‫‪ CSM‬هســتند مجــاز بــه ثبــت انتخــاب یــک دکتــر هســتند‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬بایــد اطمینــان حاصــل شــود کــه دکتــر انتخــاب شــده تحــت‬ ‫پوشــش ‪ CSM‬مــی باشــد‪ .‬پزشــکان عمومــی کــه بخشــی از طــرح ‪CSM‬‬ ‫هســتند‪ ،‬مجــاز بــه تجویــز دارو‪ ،‬درمــان بیمــاری هــای حــاد و مزمــن‪ ،‬ارائــه‬ ‫و ارتقــاء امــوزش بهداشــت و ارجــاع در مــواردی هســتند کــه بیمــار نیــاز بــه‬ ‫دیــدن یــک متخصــص داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بیمــاران از طریــق مراجعــه بــه پزشــک عمومــی و یــا از طریــق بخــش اورژانــس‬ ‫(‪ )ER‬در بیمارســتان بســتری مــی شــوند‪ .‬مهاجــران بایــد از همــان ابتــدا بداننــد‬ ‫کــه ایــن کشــور نــه تنهــا چنــد بیمارســتان عمــده دارد بلکــه کیفیــت امکانــات‬ ‫پزشــکی در مقایســه بــا اســتانداردهای بیــن المللــی عالــی اســت‪ .‬در حــال‬ ‫حاضــر تنهــا ســه بیمارســتان در موناکــو وجــود دارد و همگــی در شــهر مونــت‬ ‫کارلــو‪ ،‬پایتخــت واقــع شــده انــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪32‬‬ صفحه 32 ‫سیســتم مراقبــت هــای بهداشــتی موناکــو شــبیه سیســتم فرانســوی‬ ‫اســت‪ ،‬زیــرا تقریبــا بــه شــکل خصوصــی اداره مــی شــود‪ .‬همه شــهروندان‬ ‫شــاغل و خــود اشــتغالی کــه در موناکــو کار مــی کننــد بایــد بــه بــه ایــن‬ ‫سیســتم کمــک کننــد‪.‬‬ ‫همــه شــهروندانی کــه بــه صنــدوق ‪ CSM‬یــا صنــدوق سیســتم بهداشــتی‬ ‫موناکــو مبلــغ پرداخــت کــرده انــد ‪ ،‬مــی تواننــد از سیســتم مراقبــت هــای‬ ‫بهداشــتی موناکــو اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫موناکــو دارای اســتاندارد باالیــی از مراقبــت هــای بهداشــتی دولتــی اســت‬ ‫کــه توســط ‪ Caisses Sociales de Monaco CSM‬نظــارت مــی شــود‪.‬‬ ‫همــه شــهروندان و ســاکنان موناکــو از ایــن پوشــش اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫شــهروندان فرانســه و ایتالیــا نیــز از ایــن مزایــا برخــوردار مــی شــوند بــه‬ ‫شــرطی کــه بتواننــد ثابــت کننــد کــه در کشــورهای خــود کمــک هــای‬ ‫درمانــی پرداخــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫مزایــای پزشــکی‪ ،‬بیمــه درمانــی خصوصــی و بیمــه تکمیلــی (‪)Mutuelle‬‬ ‫سیســتم درمانــی موناکــو بیــن ‪ 80‬تــا ‪ 100‬درصــد هزینــه برخــی از‬ ‫اقدامــات و برخــی بســتری هــا را جبــران مــی کنــد‪ .‬ایــن شــامل درمــان‬ ‫اولیــه و تخصصــی‪ ،‬کار ازمایشــگاهی ‪ ،‬داروهــا و مراقبــت از دنــدان اســت‪.‬‬ ‫بیمــه درمانــی مکمــل (‪ )mutuelle‬اغلــب بــرای پوشــش هزینــه هایــی‬ ‫کــه دولــت پرداخــت نمــی کنــد‪ ،‬اخــذ مــی شــود‪.‬‬ ‫توجــه‪ :‬اتبــاع بیــکار یــا افــراد خــود اشــتغالی کــه در موناکــو زندگــی‬ ‫می کننــد بــه بیمــه درمانــی کامــل خصوصــی نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه بــه سیســتم تامیــن اجتماعــی وابســته مــی شــوید‪ ،‬یــک‬ ‫کارت صــادر مــی شــود‪ .‬ایــن امــر بــه دارنــده کارت حــق دسترســی بــه‬ ‫مراقبــت هــای پزشــکی و دندانپزشــکی در موناکــو را مــی دهــد و خدماتــی‬ ‫بــه همســر و فرزنــدان دارنــده کارت ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن کارت شــامل تمــام اطالعــات اداری الزم بــرای بازپرداخــت هزینــه‬ ‫مراقبــت هــای پزشــکی اســت‪:‬‬ ‫شماره ثبت نام‬ ‫طبقه بندی نرخ پزشکی‬ ‫نام کامل دارنده کارت‬ ‫تاریخ انقضا‬ ‫‪ Carte d’immatriculation‬باید در هر نوبت بهداشتی (پزشک‪ ،‬کلینیک‪،‬‬ ‫بیمارستان ‪ ،‬داروخانه) ارائه شود تا نرخ های مناسب اعمال شود‪ .‬این کارت‬ ‫حاوی اطالعات پزشکی شخصی نیست‪.‬‬ ‫پزشکان‬ ‫پزشــکان عمومــی اولیــن ارتبــاط بیمــار بــرای مراقبــت هــای پزشــکی هســتند‪.‬‬ ‫در صــورت نیــاز ‪ ،‬پزشــک عمومــی بیمــاران را بــه متخصصــان یــا بیمارســتان ها‬ ‫ارجــاع مــی دهــد‪ .‬مراقبــت هــای اورژانــس در بیمارســتان پرنســس گریــس‬ ‫بــرای همــه در دســترس اســت‪ .‬پزشــکان عمومــی نیــز بــه ارائــه خدمــات‬ ‫درمانــی در شــبانه روز می پردازنــد‪.‬‬ ‫داروخانه ها‬ ‫برخــی از داروهــای تجویــزی از طریــق ‪ CSM‬بازپرداخــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫داروخانــه هــا بــه نوبــت بعــد شــبانه روز بــاز مــی ماننــد‪ .‬بســیاری از داروخانه هــا‬ ‫در فهرســت داروخانــه های شــبانه روزی هســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪33‬‬ صفحه 33 ‫موناکو ویل پایتخت‬ ‫میالد محمد هاشم‬ ‫موناکــو ویــل بخــش جنوبــی مرکــز در موناکــو اســت‪ .‬واقــع در ســرزمینی کــه تــا دریای‬ ‫مدیترانــه امتــداد دارد و بــا نــام مســتعار صخــره ‪ Le Rocher‬شــناخته مــی شــود‪ .‬نــام‬ ‫«شــهر موناکــو» گمــراه کننــده اســت‪.‬‬ ‫خــود یــک شــهر نیســت ‪ ،‬بلکــه یــک منطقــه تاریخــی و امــاری اســت‪ .‬ایــن مرکــز‬ ‫بیشــتر موسســات سیاســی و قضایــی کشــور را در اختیــار دارد‪ :‬کاخ شــاهزاده ‪ ،‬تــاالر‬ ‫شــهر ‪ ،‬دولــت ‪ ،‬شــورای ملــی (پارلمــان موناکــو) ‪ ،‬شــورای شــهرداری ‪ ،‬دادگاه هــا و‬ ‫زنــدان در ایــن منطقــه قــرار دارد‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی‬ ‫موناکــو یکــی از چهــار محلــه ســنتی موناکــو اســت‪ .‬دیگــر مناطــق عبارتنــد از‪:‬‬ ‫الکوندامیــن ‪ ،‬مونــت کارلــو و فونتویــل‪ .‬جمعیــت ایــن منطقــه نزدیــک بــه هــزار‬ ‫نفــر نفــر تخمیــن زده شــده اســت‪ .‬دارای ‪ 19.64‬هکتــار ســطح و بیــن مناطــق‬ ‫‪ Fontvieille‬و ‪ La Condamine‬واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫تاریخ‬ ‫موناکــو ویــل در اصــل بــه یونانــی ‪ ، Monoikos‬بــه نــام معبــد هرکــول‬ ‫مونوئیکــوس ‪ ،‬واقــع در مســتعمره فوکایــی در قــرن ششــم قبــل از میــاد ‪،‬‬ ‫نامیــده مــی شــد‪ .‬در طــول تاریــخ ‪ Monoikos ،‬بارهــا ظاهــر و نــام خــود را‬ ‫تغییــر داد‪ .‬در قــرون وســطی تبدیــل بــه موناکــو شــد‪ .‬برخــی از دیوارهــای شــهر‬ ‫و ســازه هــای اصلــی هنــوز باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫در اینجــا بــود کــه فوکائیهــای ماســالیا (مارســی کنونــی) مســتعمره‬ ‫مونوکــوس را در قــرن ‪ 6‬قبــل از میــاد تاســیس کردنــد‪ .‬طبــق تاریــخ‬ ‫اســاطیر مونوئیکــوس بــا هرکــول ارتبــاط داشــت و بــه عنــوان هرکــول‬ ‫مونوکــوس مــورد پرســتش قــرار مــی گرفــت‪ .‬بــا توجــه بــه اثــار هرکــول‬ ‫و همچنیــن بــه گفتــه دیــودوروس سیســیلی و اســترابون ‪ ،‬یونانیــان و‬ ‫لیگوری هــا گــزارش داده انــد کــه هرکــول از ایــن منطقــه عبــور کــرده اســت‪.‬‬ ‫در ‪ 10‬ژوئــن ‪ ، 1215‬گروهــی از گیبلین هــا از جامعه هــای مــورد حمایــت‬ ‫امپراطــوری روم‪ ،‬بــه رهبــری ‪ Fulco del Cassello‬ســاخت قلعــه ای را‬ ‫در صخــره موناکــو اغــاز کردنــد تــا از ان بــه عنــوان یــک موقعیــت نظامــی‬ ‫اســتراتژیک و وســیله ای بــرای کنتــرل منطقــه اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫انهــا همچنیــن بناهایــی در پایــه صخــره بــرای حمایــت از پادگان هــا ایجــاد‬ ‫کردنــد‪ .‬بــرای جــذب ســاکنان جنــوا و شــهرهای اطــراف ‪ ،‬انهــا زمین هایــی‬ ‫دادنــد و تــازه واردان را از مالیــات معــاف کردنــد‪.‬‬ ‫در ‪ 8‬ژانویــه ‪ ، 1297‬فرانســوا گریمالــدی ‪ ،‬از فرزنــدان اوتــو کانــا ‪ ،‬کنســول‬ ‫جنــوا در ‪ ، 1133‬قلعــه را تصــرف کــرد‪ .‬اگرچــه او ارتــش کمــی داشــت ‪ ،‬امــا‬ ‫قبــل از اینکــه دروازه را بــه روی ســربازانش بــاز کنــد ‪ ،‬خــود را مبــدل بــه راهبــی‬ ‫فرانســوی کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪34‬‬ صفحه 34 ‫مناطق دیدنی موناکوویل‬ ‫‪lace_of_Monaco%https://en.wikipedia.org/wiki/Prince‬‬ ‫بــا وجــود قــرار گرفتــن ایــن منطقــه در وســط شــهر موناکــو‪ ،‬پرجمعیــت تریــن مرکــز‬ ‫شــهری جهــان نســبت بــه وســعت‪ ،‬شــهر موناکــو همچنــان یــک روســتای قــرون‬ ‫وســطایی اســت کــه تقریب ـاً بــه طــور کامــل از خیابانهــای عابــر پیــاده تشــکیل شــده‬ ‫اســت و پــس از غــروب افتــاب بــا ســکوت همــراه مــی شــود‪.‬‬ ‫اگرچــه افــراد بیشــماری از شــهر موناکــو و میــدان قصــر دیــدن مــی کننــد امــا فقــط‬ ‫وســایل نقلیــه محلــی مجــاز بــه رفــت و امــد تــا ســاعت ده شــب هســتند‪.‬‬ ‫کاخ شاهزاده موناکو‬ ‫کاخ شــاهزاده موناکــو محــل اقامــت رســمی شــاهزاده حاکــم موناکــو اســت‪ .‬ایــن‬ ‫بنــا در ســال ‪ 1191‬بــه عنــوان قلعــه جنــوا ســاخته شــد ‪ ،‬در طــول تاریــخ طوالنــی‬ ‫و اغلــب پرفرازونشــیب ان توســط بســیاری از قدرت هــای خارجــی بمبــاران و‬ ‫محاصــره شــده اســت‪.‬‬ ‫از اواخــر قــرن ســیزدهم‪ ،‬ایــن مــکان دژ و خانــه خانــواده گریمالــدی بــود کــه‬ ‫اولیــن بــار ان را در ســال ‪ 1297‬تســخیر کردنــد‪ .‬گریمالــدی ابتــدا ایــن منطقــه‬ ‫را بــه عنــوان اربابــان فئــودال و از قــرن ‪ 17‬بــه عنــوان شــاهزادگان مســتقل اداره‬ ‫مــی کــرد‪ ،‬امــا قــدرت انهــا اغلــب ناشــی از توافــق شــکننده بــا همســایگان‬ ‫بزرگتــر و قــوی تــر انهــا بــود‪ .‬بنابرایــن در حالــی کــه ســایر کشــورهای اروپایــی‬ ‫در حــال ســاختن قصرهــای مجلــل و مــدرن رنســانس و بــاروک بودنــد‪ ،‬سیاســت‬ ‫و عقــل ســلیم ایجــاب مــی کــرد کــه کاخ فرمانروایــان موناکــو مســتحکم شــود‪.‬‬ ‫ایــن نیــاز منحصــر بــه فــرد‪ ،‬کاخ موناکــو را بــه یکــی از غیرمعمــول تریــن کاخ هــا‬ ‫در اروپــا تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫در واقــع‪ ،‬هنگامــی کــه اســتحکامات ان در نهایــت در اواخــر قــرن ‪ 18‬تکمیــل‬ ‫شــد‪ ،‬توســط فرانســوی ها تصــرف شــد و گنجینــه هــای ان از بیــن رفــت و‬ ‫گریمالــدی بــرای بیــش از ‪ 20‬ســال تبعیــد شــد‪.‬‬ ‫اشــغال ایــن کاخ توســط گریمالدی هــا و نحــوه اســتفاده انهــا از ایــن کاخ شــاید‬ ‫در بیــن خانوادههــای اشــراف و شــاهزادگان اروپایــی از همــه غیــر معمــول تــر‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫برخــاف دیگــر خانــواده هــای حاکــم اروپایــی‪ ،‬نبــود کاخ هــای جایگزیــن و کمبــود‬ ‫زمیــن منجــر بــه اســتفاده گریمالدی هــا از همــان محــل ســکونت بــرای بیــش از‬ ‫هفــت قــرن شــده اســت‪ .‬بنابرایــن ‪ ،‬ثــروت و سیاســت انهــا مســتقیماً در تکامــل‬ ‫قصــر منعکــس مــی شــود‪ .‬در حالــی کــه رومانوف هــا ‪ ،‬بوربون هــا و هابســبورگ ها‬ ‫مــی توانســتند و مکــررا ً کاخ هــای کامـ ً‬ ‫ا جدیــدی بســازند ‪ ،‬بیشــترین چیــزی کــه‬ ‫گریمالــدی می توانســت در هنــگام لــذت بــردن از خــوش شانســی یــا تمایــل بــه‬ ‫تغییــر‪ ،‬بــه دســت اورد ایــن بــود کــه یــک بــرج یــا اتــاق جدیــد بســازند‪.‬‬ ‫بنابرایــن ‪ ،‬کاخ شــاهزاد ه نــه تنهــا تاریــخ موناکــو ‪ ،‬بلکــه خانــواده ای را نشــان‬ ‫مــی دهــد کــه در ســال‪ ،1997‬هفتصــد ســال حکومــت در همــان کاخ را جشــن‬ ‫گرفتنــد‪.‬‬ ‫در طــول قــرن ‪ 19‬و اوایــل قــرن ‪ ، 20‬ایــن کاخ و صاحبــان ان نمــادی از زرق و‬ ‫بــرق و انحطــاط بودنــد کــه بــا شــرایط مونــت کارلــو و ریویــرای فرانســه همــراه‬ ‫بــود‪ .‬زرق و بــرق کاخ زمانــی واقعیــت پیــدا کــرد کــه ســتاره فیلــم امریکایــی‬ ‫گریــس کلــی در ســال ‪ 1956‬بــه عنــوان بانــوی کاخ شــناخته شــد‪ .‬در قــرن ‪، 21‬‬ ‫ایــن کاخ محــل اقامــت شــاهزاده فعلــی موناکــو اســت‪.‬‬ ‫امــروزه ایــن کاخ محــل زندگــی و جانشــین شــاهزاده راینیــر ‪ ،‬البــرت دوم اســت‪.‬‬ ‫اتاقهــای دولتــی در تابســتان بــرای عمــوم بــاز اســت و از ســال ‪ ، 1960‬حیــاط کاخ‬ ‫محــل برگــزاری کنســرت های روبــاز بــود کــه توســط ارکســتر فیالرمونیــک مونــت‬ ‫کارلــو (قبــ ً‬ ‫ا بــه عنــوان ارکســتر اپــرای ملــی شــناخته مــی شــد) اجــرا می شــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ‪ ،‬ایــن کاخ بســیار فراتــر از یــک جاذبــه و مــوزه گردشــگری اســت‪:‬‬ ‫ایــن کاخ بــه عنــوان یــک کاخ و مقــر اصلــی حاکــم موناکــو کاربــرد دارد‪ ،‬واقعیتــی کــه‬ ‫توســط نگهبانــان در نگهبانــی مــداوم در ورودی تاکیــد شــده اســت ‪.‬‬ ‫شــاهزادگان مســتقل‪ ،‬اگرچــه مشــروط بــه قانــون اساســی هســتند‪ ،‬امــا در اداره روزانــه‬ ‫موناکــو بــه عنــوان یــک کشــور مشــارکت دارنــد‪ .‬امــروزه موناکــو ‪ 197‬هکتــار مســاحت‬ ‫دارد کــه ‪ 40‬هکتــار در ســال ‪ 1980‬از دریــا گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫بــرای رویدادهــای مهــم ماننــد عروســی ها و تولــد هــای گریمالدی هــا حیــاط کاخ‬ ‫بــاز مــی شــود و شــهروندان موناکــو بــه گالــری هرکــول مشــرف بــه حیــاط توســط‬ ‫شــاهزاده دعــوت مــی شــوند‪.‬‬ ‫حیــاط همچنیــن بــرای میزبانــی جشــن ســاالنه کریســمس کــودکان اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫از طریــق چنیــن رویدادهایــی‪ ،‬کاخ همچنــان نقــش اصلــی را در زندگــی شــاهزاده و‬ ‫مــردم بــه ماننــد ‪ 700‬ســال گذشــته ایفــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪35‬‬ صفحه 35 ‫کلیسای جامع سنت نیکوالس‬ ‫کلیســای جامــع بانــوی معصــوم یــا کلیســای جامــع ســنت نیــکالس (نــام‬ ‫کلیســای قدیمــی کــه در ‪ 1874‬تخریــب شــد)یا کلیســای جامــع موناکــو‬ ‫نامیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫کلیســای جامــع اســقف اعظــم کاتولیــک روم در موناکــو همیــن‬ ‫کلیساســت‪ ،‬جایــی کــه بســیاری از گریمالدی هــا از جملــه‬ ‫گریــس کلــی و اخیــرا ً راینیــر ســوم در انجــا دفــن شــده انــد‪.‬‬ ‫کلیســای جامــع در ســالهای ‪ 1903-1875‬ســاخته شــد و در ســال ‪1911‬‬ ‫تقدیــس شــد و در محــل اولیــن کلیســای موناکــو کــه در ســال ‪1252‬‬ ‫ســاخته شــده واقــع شــده اســت و بــه ســنت نیــکالس اختصــاص داده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مراســم پــاپ بــا مــردم در جشـن های مذهبــی بــزرگ ماننــد جشــن ســنت‬ ‫دئــوت (‪ 27‬ژانویــه) و تعطیــات ملــی (‪ 19‬نوامبــر) انجــام مــی شــود‪ .‬در‬ ‫روزهــای ضیافــت و در طــول کنســرت هــای موســیقی مذهبــی ‪ ،‬می تــوان‬ ‫صــدای ارگ چهارگانــه باشــکوهی را شــنید کــه در ســال ‪ 1976‬افتتاح شــد‪.‬‬ ‫از ســپتامبر تــا ژوئــن ‪ »Les Petits Chanteurs de Monaco« ،‬و‬ ‫خواننــدگان مدرســه کــر گــروه کلیســای جامــع هــر روز یکشــنبه ســاعت‬ ‫‪ 10‬صبــح در هنــگام مراســم اواز مــی خواننــد‪ .‬مراســم جشــنی نیــز هــر‬ ‫ســال در ‪ 6‬دســامبر هنگامــی کــه کــودکان ابتدایــی بــرای یــاداوری زندگــی‬ ‫ســنت نیــکالس جمــع مــی شــوند در اینجــا برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫موزه اقیانوس شناسی‬ ‫مــوزه اقیانــوس شناســی و علــوم دریایــی در موناکــو ویــل واقــع اســت‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه کمیســیون علــوم مدیتران ـه ای اســت‪ .‬ایــن ســاختمان بخشــی‬ ‫از موسســه اقیانــوس شناســی اســت کــه متعهــد بــه اشــتراک گــذاری‬ ‫دانــش خــود در مــورد اقیانــوس هــا اســت‪.‬‬ ‫مــوزه اقیانــوس شناســی در ســال ‪ 1910‬توســط شــاهزاده رفورمیســت‬ ‫موناکــو‪ ،‬شــاهزاده البــرت اول افتتــاح شــد‪ .‬ژاک ایــو کوســتو از‬ ‫ســال ‪ 1957‬تــا ‪ 1988‬مدیــر بــود‪ .‬مــوزه در مــارس ‪ ، 2010‬پــس از‬ ‫بازســازی هــای گســترده ‪ ،‬صدمیــن ســالگرد خــود را جشــن گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه محــل نمایشــگاه هــا و مجموعــه هایــی از گونــه هــای مختلــف‬ ‫جانــوران دریایــی (ســتاره دریایــی ‪ ،‬اســب دریایــی‪ ،‬الک پشــت‪​​،‬خرچنــگ‬ ‫دریایــی ‪ ،‬کوســه ‪ ،‬خارپشــت دریــای ‪ ،‬مارماهــی‪ ،‬ماهــی قــزل اال و غیــره)‬ ‫اســت‪ .‬دارایــی هــای مــوزه شــامل انــواع زیــادی از اشــیاء مرتبــط بــا دریــا‪،‬‬ ‫از جملــه کشــتی‪ ،‬اســکلت حیوانــات دریایــی‪ ،‬ابــزار‪ ،‬ســاح ها و همچنیــن‬ ‫مجموعــه ای از فرهنــگ مــادی و اشــیاء ایینــی اســت کــه از مــوادی ماننــد‬ ‫مرواریــد ‪ ،‬نــرم تنــان اســت‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه در طبقــه اول اثــار شــاهزاده البــرت اول را بــه نمایــش‬ ‫می گــذارد‪ .‬ایــن مــوزه شــامل ازمایشــگاه ‪ L’Hirondelle‬اولیــن قایــق‬ ‫تفریحــی تحقیقاتــی شــاهزاده البــرت اســت‪ .‬مشــاهدات انجــام شــده در‬ ‫انجــا بــه درک پدیــده انافیالکســی یــا پیــش دفاعــی (واکنــش الرژیــک‬ ‫جــدی و تهدیــد کننــده حیــات اســت کــه به طــور ناگهانــی اغــاز می شــود‬ ‫و می توانــد منجــر بــه مــرگ گــردد‪ ).‬منجــر شــد کــه دکتــر چارلــز ریچــت‬ ‫در ســال ‪ 1913‬جایــزه نوبــل فیزیولــوژی یــا پزشــکی را دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫یــک اکواریــوم در زیرزمیــن مــوزه مجموعــه وســیعی از گیاهــان و جانــوران‬ ‫را ارائــه مــی دهــد‪ .‬چهــار هــزار گونــه ماهــی و بیــش از ‪ 200‬خانــواده‬ ‫بــی مهــرگان در ان دیــده مــی شــود‪ .‬ایــن اکواریــوم همچنیــن دارای‬ ‫اکوسیســتم هــای دریایــی مدیترانــه ای و گرمســیری اســت‪.‬‬ ‫هنرمنــدان متعــددی ماننــد دامیــن هرســت و فیلیــپ پاســکوا اثــار هنــری‬ ‫خــود را در مــوزه نمایــش مــی دهنــد‪.‬‬ ‫معمــاری بنــا از معمــاری احیــای بــاروک الهــام گرفتــه شــده و نمایــی‬ ‫چشــمگیر بــر فــراز صخــره بــه ارتفــاع ‪ 279‬پــا (‪ 85.04‬متــر) قــرار دارد‪.‬‬ ‫ســاخت بنــای مــوزه یــازده ســال بــه طــول انجامیــد‪ .‬در حیــن ســاخت ‪،‬‬ ‫نــام بیســت کشــتی تحقیقاتــی اقیانــوس شناســی مشــهور کــه شــخصاً‬ ‫توســط شــاهزاده البــرت اول انتخــاب شــده بــود در کریســت نمــای مــوزه‬ ‫ثبــت شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪36‬‬ صفحه 36 ‫باغ های سنت مارتین‬ ‫ایــن باغ هــا در بخــش موناکــو ویــل موناکــو واقــع شــده اســت‪ .‬باغ هــا از مجموعـه ای‬ ‫از مســیرها در ســمت جنــوب غربــی صخــره موناکو تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫مســاحت انهــا ‪ 11200‬متــر مربــع (‪ 1.12‬هکتــار) اســت و شــامل درختــان کاج حلــب‬ ‫و اگاوهــای زرد در تــراس هــای ان بــا اســتحکامات قــرون وســطایی اســت‬ ‫اثــار باســتانی در باغ هــا مربــوط بــه دوران هولوســن اســت‪ .‬مجســمه برنــزی‬ ‫شــاهزاده البــرت اول بــه عنــوان ملــوان فرانســوا کنــه در مرکــز باغ هــا قــرار دارد‪.‬‬ ‫موزه کلیسای دیدار‬ ‫مــوزه کلیســای دیــدرا یــک مــوزه هنــری و کلیســای کاتولیــک رومــی در بنــد موناکــو‬ ‫ویــل موناکــو اســت‪ .‬قدمــت کلیســای بــاروک متعلــق بــه قــرن ‪ 17‬اســت‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ، 1995‬مــوزه خانــه مجموعــه باربــارا پیاســکا جانســون ( فعــال حقــوق‬ ‫بشــر‪ ،‬صاحــب نظــر و گرداورنــده هنــر لهســتانی بــود‪ ).‬بــود ایــن بنــا مجموعــه ای از‬ ‫نقاشــی های اســناد قدیمــی جمــع اوری شــده توســط باربــارا پیاســکا جانســون را در‬ ‫خــود دارد‪ .‬ایــن مجموعــه در مــه ‪ 2014‬بــرای امــاده شــدن بــرای فــروش نهایــی در‬ ‫حــراج کریســتیز در جــوالی ‪ 2014‬از کلیســای کوچــک خــارج شــد‪.‬‬ ‫سالن تئاتر فورت انتوان‬ ‫ســالن تئاتــر فــورت انتــوان یــک امفــی تئاتــر کوچــک در خیابــان ‪de la‬‬ ‫‪ Quarantaine‬در بخــش موناکــو ویــل اســت‪ .‬ایــن قلعــه در مــاه هــای تابســتان‬ ‫میزبــان نمایــش هــای روبــاز اســت‪.‬‬ ‫ایــن تئاتــر در ابتــدا بــه عنــوان یــک قلعــه در اوایــل قــرن ‪ 18‬قبــل از تخریــب در‬ ‫ســال ‪ 1944‬ســاخته شــد‪.‬‬ ‫شــاهزاده راینیــر ســوم در ســال ‪ 1953‬قلعــه را بــه عنــوان ســالن تئاتــر بازســازی‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫ماهیــت نظامــی گــری معمــاری ان بــا گلولــه هــای تــوپ در مرکــز تئاتــر حفــظ شــده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪37‬‬ صفحه 37 ‫مونت کارلو شهر اداری و تجاری‬ ‫مونــت کارلــو‪ ،‬بــه طــور رســمی یــک منطقــه اداری از موناکــو اســت‪.‬‬ ‫جایــی کــه کازینــو معــروف مونــت کارلــو در ان واقــع شــده اســت‪ .‬بــه‬ ‫طــور غیررســمی‪ ،‬ایــن نــام بــه یــک منطقــه بزرگتــر‪ ،‬محلــه مونــت کارلــو‬ ‫(مربــوط بــه شــهرداری ســابق مونــت کارلــو) نیــز اشــاره دارد کــه عــاوه‬ ‫بــر مونــت کارلو‪/‬اســپلوژها شــامل بخشــهای ال روس‪/‬ســنت رومــن ‪،‬‬ ‫الروتو‪/‬بــاس مولیــن و ســنت میشــل نیــز می شــود‪ .‬جمعیــت دائمــی‬ ‫بخــش مونــت کارلــو حــدود ‪ 3500‬نفــر اســت در حالــی کــه جمعیــت کل‬ ‫ایــن منطقــه حــدود ‪ 15000‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫مونــت کارلــو بــر فــراز منطقــه ای برجســته در پایــه کــوه هــای الــپ‬ ‫دریایــی در امتــداد رودخانــه فرانســه واقــع شــده اســت‪ .‬در نزدیکــی‬ ‫نقطــه غربــی شــهر‪ ،‬میــدان معــروف دو کازینــو قــرار دارد‪ ،‬مکانــی کــه‬ ‫مونــت کارلــو را بــه یــک «کلمــه بیــن المللــی بــرای نمایــش بــی رویــه و‬ ‫بی پــروای ثــروت» تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مــکان همچنیــن محــل هتــل پاریــس‪ ،‬کافــه پاریــس و ســال گارنیه‬ ‫(تئاتــر کازینــو کــه خانــه اپــرای مونــت کارلــو اســت) می باشــد‪.‬‬ ‫قســمت شــرقی ایــن محلــه شــامل الروتــو تنهــا ســاحل عمومــی موناکــو‬ ‫و همچنیــن مرکــز همایــش هــای جدیــد ان (انجمــن گریمالــدی) و هتــل‬ ‫و اســتراحتگاه مونــت کارلــو خلیــج اســت‪.‬‬ ‫در مــرز شــرقی ایــن محلــه‪ ،‬یکــی از شــهرهای فرانســه بــه نــام‬ ‫‪( Beausoleil‬گاهــی اوقــات مونــت کارلــو ســوپریر نامیــده مــی شــود)‬ ‫قــرار دارد و ‪ 8‬کیلومتــر (‪ 5‬مایــل) شــرق ان‪ ،‬مــرز غربــی ایتالیــا اســت‪.‬‬ ‫مونــت کارلــو ‪ 28.14‬هکتــار (یــا ‪ 0.28‬کیلومتــر مربــع) مســاحت دارد و‬ ‫رو بــه دریــای مدیترانــه اســت‪ ،‬از غــرب بــا مونگتــی و ال کوندامیــن ‪ ،‬از‬ ‫شــمال بــا ســنت میشــل و از شــرق بــا ال روس و الروتــو هــم مــرز اســت‪.‬‬ ‫مونــت کارلــو دارای اب و هــوای مدیترانــه ای تابســتانی گــرم اســت کــه‬ ‫متاثــر از اب و هــوای اقیانوســی و اب و هــوای مرطــوب نیمــه گرمســیری‬ ‫اســت‪ .‬در نتیجــه ‪ ،‬تابســتانهای گــرم و خشــک و زمســتانهای معتــدل و‬ ‫بارانــی دارد‪.‬‬ ‫تاریخ‬ ‫در ســال ‪ ،1856‬چارلــز ســوم موناکــو بــه ناپلئــون النگلــواس و البــرت‬ ‫اوبــرت امتیــاز اعطــا کــرد‪ ،‬تــا یــک مرکــز حمــام دریــا بــرای درمــان‬ ‫بیماری هــای مختلــف ایجــاد کنــد و یــک کازینــو بــه ســبک المانــی‬ ‫بســازد‪.‬‬ ‫کازینــو اولیــه در ‪ La Condamine‬در ســال ‪ 1862‬افتتــاح شــد ‪ ،‬امــا‬ ‫ناموفــق بــود‪ .‬چندیــن بــار نقــل مــکان کــرد ‪ ،‬قبــل از رســیدن بــه مــکان‬ ‫فعلــی خــود در منطقــه «‪ »Les Spélugues‬مونــت کارلــو‪.‬‬ ‫موفقیــت بــه ارامــی بــه دســت امــد‪ ،‬عمدتــا بــه ایــن دلیــل کــه موناکــو‬ ‫از اکثــر نقــاط اروپــا قابــل دسترســی نبــود‪ .‬راه اهــن کــه در ســال ‪1868‬‬ ‫افتتــاح شــد ‪ ،‬هجــوم مــردم را بــه همــراه داشــت و مونــت کارلــو ثــروت‬ ‫خــود را افزایــش داد‪.‬‬ ‫کلیســای ســنت چارلــز در خیابــان مونــت کارلــو ســنت‪-‬چارلز در ســال‬ ‫‪ 1883‬تکمیــل شــد و در صدمیــن ســال خــود بازســازی شــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه قانــون اساســی‪ ،‬موناکــو را بــه ســه شــهرداری تقســیم کــرد‪،‬‬ ‫شــهرداری مونــت کارلــو در ســال ‪ 1911‬ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫شهرداری ها در سال ‪ 1917‬ادغام شدند‪.‬‬ ‫امــروزه موناکــو بــه ‪ 10‬بخــش تقســیم شــده اســت کــه یازدهمیــن‬ ‫ان (کــه در حــال حاضــر بــه تعویــق افتــاده اســت) شــامل زمین هــای‬ ‫بازیابــی شــده از دریــا مــی شــود‬ ‫در مونــت کارلــو از ســال ‪ 1898‬تــا ‪ 1931‬ترامــوا کار مــی کــرد و تمــام‬ ‫نقــاط موناکــو را بــه هــم متصــل می کــرد‪ .‬در ســال ‪ 2003‬اســکله کشــتی‬ ‫هــای تفریحــی جدیــد در بنــدر مونــت کارلــو تکمیــل شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪38‬‬ صفحه 38 ‫فعالیت هایورزشی‬ ‫مونــت کارلــو میزبــان اکثــر پیســت های موناکــو اســت کــه مســابقات‬ ‫فرمــول یــک گرندپــری موناکــو در ان برگــزار مــی شــود‪ .‬همچنیــن میزبــان‬ ‫مســابقات بوکــس قهرمانــی جهــان ‪ ،‬فینــال بــزرگ تــور پوکــر اروپــا و‬ ‫مســابقات جهانــی تختــه نــرد و همچنیــن نمایشــگاه بیــن المللــی خــودرو‬ ‫موناکــو ‪ ،‬نمایــش هــای مــد و رویدادهــای دیگــر اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه مســابقات تنیــس مســتر مونــت کارلــو همــه ســاله در حــال برگزاری‬ ‫اســت ‪ ،‬امــا مــکان واقعــی ان در کمــون مجــاور فرانســه ‪Roquebrune-‬‬ ‫‪ Cap-Martin‬اســت‪.‬‬ ‫رالــی مونــت کارلــو یکــی از طوالنــی تریــن و معتبرتریــن مســابقات‬ ‫اتومبیلرانــی اســت‪ .‬از ســال ‪ 1973‬تــا ‪ 2008‬و دوبــاره از ‪ ، 2012‬شــروع‬ ‫فصــل مســابقات رالــی جهــان اســت‪ ،‬زیــرا بیــن ســالهای ‪ 2009‬تــا ‪2011‬‬ ‫مونــت کارلــو بــه عنــوان میزبــان مســابقات رالــی بیــن قــاره ای نیــز بــوده‬ ‫اســت‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬رالــی خــارج از مونــت کارلــو برگــزار مــی شــود و‬ ‫بیشــتر در جــاده هــای فرانســه اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫توریسم‬ ‫مونــت کارلــو دهــه هاســت کــه توســط خانــواده ســلطنتی و همچنیــن عمــوم مــردم‬ ‫و ســتارگان ســینما مــورد بازدیــد قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مونــت کارلــو یکــی از تفرجــگاه هــای توریســتی پیشــرو در اروپــا اســت ‪،‬‬ ‫اگرچــه بســیاری از مقاصــد اصلــی گردشــگری در ســایر نقــاط موناکــو هســتند‪،‬‬ ‫از جملــه جاذبــه هایــی ماننــد کلیســای جامــع موناکــو ‪ ،‬مــوزه ناپلئــون ‪ ،‬مــوزه‬ ‫اقیانــوس شناســی و اکواریــوم و کاخ شــاهزاده ‪ ،‬کــه همــه انهــا در موناکــو ویــل‪.‬‬ ‫اپــرای مونــت کارلــو یــا ‪ Salle Garnier‬بــا طراحــی معمــار چارلــز گارنیــه ســاخته‬ ‫شــد ‪ ،‬او همچنیــن طــراح خانــه اپــرای پاریــس بود کــه امــروزه بــه ‪Palais Garnier‬‬ ‫معــروف اســت‪ .‬اگرچــه بســیار کوچکتــر اســت ‪ Salle Garnier ،‬از نظــر ســبک‬ ‫بســیار شــبیه بــه تزئینــات قرمــز و طالیــی و نقاشــی هــای دیــواری و مجســمه هایــی‬ ‫در سراســر ســالن اســت‪.‬‬ ‫ایــن مــکان در ‪ 25‬ژانویــه ‪ 1879‬بــا اجــرای ســارا برنهــارت افتتــاح شــد و ایــن‬ ‫اولیــن اپرایــی بــود کــه در انجــا اجــرا شــد‪.‬‬ ‫دیگــر خواننــدگان مشــهور قــرن بیســتم کــه در مونــت کارلــو ظاهــر شــدند عبــارت‬ ‫بودنــد از تیتــا روفــو ‪ ،‬جرالدیــن فــرار ‪ ،‬مــری گاردن ‪ ،‬تیتــو شــیپا ‪ ،‬بنیامینــو گیگلــی ‪،‬‬ ‫کلودیــا موزیــو ‪ ،‬ژرژ تیــل و لیلــی پونــز‪.‬‬ ‫هتل پاریس‬ ‫هتــل پاریــس کــه در ســال ‪ 1864‬توســط شــارل ســوم موناکــو تاســیس شــد‪،‬‬ ‫در ضلــع غربــی کازینــو ‪ Place du‬در قلــب مونــت کارلــو واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫ابــن هتــل یکــی از هتلهــای بــزرگ موناکــو ماننــد هتــل هرمیتــاژ ‪ ،‬هتــل ســاحلی‬ ‫مونــت کارلــو ‪ ،‬هتــل مونــت کارلــو ‪ ،‬هتــل متروپــول و هتــل فیرمونــت اســت کــه‬ ‫همــه ســاله پذیــرای گردشــگران بســیاری از سراســر دنیــا و اروپــا اســت‪.‬‬ ‫ایــن هتــل دارای ‪ 106‬اتــاق اســت کــه بــر اســاس نــوع منظــره ‪ ،‬دکوراســیون و‬ ‫لوکــس تقســیم مــی شــوند‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن ‪ 74 ،‬ســوئیت کوچــک و بــزرگ وجــود دارد کــه بــه طــور مشــابه‬ ‫گــروه بنــدی شــده انــد و لوکــس تــر از اتــاق هــا هســتند‪ .‬ســوئیت هــای یــک‬ ‫نفــره و دو نفــره و ســوئیت هایــی کوچــک و ســوئیت هــای ‪Sea/Casino‬‬ ‫‪ Junior‬وجــود دارد‪.‬‬ ‫در اکتبــر ‪ ، 2014‬یــک پــروژه بازســازی اغــاز شــد‪ ،‬ایجــاد حیــاط بــاغ‪ ،‬افــزودن‬ ‫ابگــرم‪ ،‬ســالن بدنســازی و اســتخر‪ ،‬ســوئیت هــای اســتثنایی و «ویــای پشــت‬ ‫بــام» بــا بــاغ و اســتخر خصوصــی از جملــه ایــن بازســازی ها بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪39‬‬ صفحه 39 ‫اپرای مونت کارلو‬ ‫ســالن اپــرای مونــت کارلــو یــک خانــه اپــرا اســت کــه بخشــی از‬ ‫کازینــو مونــت کارلــو واقــع در شــاهزاده موناکــو اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه عــدم تنــوع فرهنگــی موجــود در موناکــو در دهــه ‪، 1870‬‬ ‫شــاهزاده چارلــز ســوم تصمیــم گرفــت کــه یــک ســالن کنســرت را بــه‬ ‫عنــوان بخشــی از کازینــو اضافــه کنــد‪ .‬ورودی اصلــی عمومــی ســالن‬ ‫از کازینــو بــود در حالــی کــه ورودی خصوصــی چارلــز ســوم در ضلــع‬ ‫غربــی ان قــرار داشــت‪ .‬ایــن ســالن در ســال ‪ 1879‬افتتــاح شــد و بــه‬ ‫نــام ‪ Salle Garnier‬چارلــز گارنیــه معمــار ان شــناخته شــد‪.‬‬ ‫بعــد از بازســازی در ســال ‪ ، 2004-2005‬ســالن یــک کنفرانــس و‬ ‫تئاتــر مــدرن و ارکســتر فیالرمونیــک مونــت کارلــو بــه طــور منظــم‬ ‫مشــغول بــه فعالیــت شــد‪.‬‬ ‫ایــن ســالن دوبــار در تاریــخ ‪ 130‬ســاله خــود‪ ،‬بــه مکانــی دیدنــی بــرای‬ ‫میزبانــی جشــن هــای بزرگــی تبدیل شــد‪.‬‬ ‫اولیــن مناســبت در ســال ‪ 1966‬بــرای جشــن صدمیــن ســالگرد‬ ‫مونــت کارلــو بــود کــه توســط گریــس کلــی و راینیــر ســوم برگــزار‬ ‫شــد‪ .‬دومیــن مــورد مربــوط بــه ازدواج ســلطنتی شــاهزاده البــرت دوم و‬ ‫همســرش بــود‪.‬‬ ‫اپــرا بــرای ســومین بــار در ‪ 27‬ژوئیــه ‪ 2013‬میزبــان تــوپ عشــق ‪،‬‬ ‫یــک رویــداد جشــن جمــع اوری کمــک هــای مالــی کــه توســط بنیــاد‬ ‫قلــب ســازماندهی شــده بــود ‪ ،‬شــد‪.‬‬ ‫موزه ناپلئون‬ ‫مــوزه ناپلئــون در مونــت کارلــو موناکــو مــوزه ای از اثــار باســتانی بــود کــه زمانــی متعلــق‬ ‫بــه ناپلئــون اول امپراتــور فرانســه بــود‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه کــه بــه کاخ شــاهزاده موناکــو متصــل بــود ‪ ،‬شــامل مجموعــه ای بــود کــه‬ ‫توســط شــاهزاده لویــی دوم ‪ ،‬پــدر بــزرگ شــاهزاده کنونــی موناکــو جمــع اوری شــده بــود‪.‬‬ ‫فرمانروایــی و فتــح او بــر اروپــا و یادگارهــای تبعیــد و زنــدان در ســنت هلنــا از موضوعــات‬ ‫ایــن مــوزه اســت‪ .‬همچنیــن لبــاس هایــی کــه متعلــق بــه پســر ناپلئــون ‪ ،‬ناپلئــون دوم‬ ‫بــود‪ ،‬در ایــن مجموعــه قــرار داشــت‪.‬‬ ‫مــوارد مهــم تاریخــی مربــوط بــه امپراطــوری موناکــو در مــوزه نمایــش داده شــد‪ ،‬از جملــه‬ ‫منشــور اســتقالل موناکــو کــه توســط پادشــاه لوئیــس دوازدهم فرانســه بــه تایید ســلطنتی‬ ‫ر سید ‪.‬‬ ‫مجموعــه جلــوه هــای ناپلئونــی در حــراج در ســال ‪ 2014‬بــه منظــور جمــع اوری بودجــه‬ ‫بــرای بازســازی کاخ شــاهزاده فروختــه شــد‪ .‬کاله بیکــورن کــه ناپلئــون پوشــیده بــود در‬ ‫حــراج بــه قیمــت ‪ 1.9‬میلیــون یــورو فروختــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪40‬‬ صفحه 40 ‫بندرهرکول‬ ‫بنــدر هرکــول تنهــا بنــدر مهــم موناکــو اســت‪ .‬ایــن بنــدر از زمــان هــای‬ ‫قدیــم مــورد اســتفاده بــوده اســت‪ .‬بنــدر مــدرن در ســال ‪ 1926‬تکمیــل‬ ‫شــد و در دهــه ‪ 1970‬پیشــرفت قابــل مالحظــه ای کــرد‪.‬‬ ‫ایــن بنــدر مســاحت تقریبــاً ‪ 40‬هکتــار (‪ 160،000‬متــر مربــع) را‬ ‫پوشــش مــی دهــد کــه بــرای لنگــر انداختــن حداکثــر ‪ 700‬کشــتی‬ ‫کافــی اســت‪.‬‬ ‫عمــق اب در بنــدر از هفــت متــر بــرای اســکله هــای اســتاندارد و تــا ‪40‬‬ ‫متــر بــرای اســکله هــای بیرونــی و اســکله کشــتی هــای کــروز متغیــر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2010‬ســازنده فنالنــدی اســکله ها و کشــتی هــای دریایــی‪،‬‬ ‫مارینتــک اســتخدام شــد تــا ســه قســمت جدیــد را بــه بنــدر هرکــول‬ ‫برســاند‪ .‬اســکله هــای ثابــت قدیمــی موناکــو بــا اســکله هــای بتنــی‬ ‫شــناور مارینتــک جایگزیــن شــد‪ .‬بازســازی در ســال ‪ 2011‬بــه پایــان‬ ‫رســید‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،2011‬ژان میشــل ژار کنســرت رایــگان را در برابــر‬ ‫‪ 85000‬تماشــاگر در ایــن مــکان اجــرا کــرد تــا بــه جشــن عروســی‬ ‫شــاهزاده البــرت دوم و شــارلین ویتســتاک جلــوه بیشــتری ببخشــد‪.‬‬ ‫بنــدر هرکــول محــل نمایشــگاه ســاالنه ای نیــز هســت کــه از اکتبــر تــا‬ ‫نوامبــر برپــا مــی شــود‪.‬‬ ‫در طــول قــرن ‪ 6‬قبــل از میــاد‪ .‬یونانیــان فوکایــی از ماســالیا (مارســی‬ ‫امــروزی) مســتعمره مونیکــوس را تاســیس کردنــد‪ .‬نــام مســتعمره از‬ ‫احتــرام محلــی بــه خــدای یونانــی و قهرمــان اســطوره ای هرکول کــه بعدا ً‬ ‫توســط رومیــان پذیرفتــه شــد‪ ،‬نشــات گرفتــه اســت کــه گفتــه می شــود‬ ‫راه باســتانی را کــه از ایــن منطقــه از اســپانیا بــه ایتالیــا می رســید ســاخته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه موضــوع «ســفرهای هرکــول» کــه توســط دیــودوروس‬ ‫ســیکولوس و اســترابون نیــز ثبت شــده اســت‪ ،‬هــم یونانیــان و هــم مردم‬ ‫بومــی لیگوریــا ادعــا کردنــد کــه هرکــول از ایــن منطقه عبــور کرده اســت‪.‬‬ ‫پــس از جنگهــای گالیــک ‪ ، Monoecus ،‬کــه بــه عنــوان نقطــه توقــف‬ ‫ژولیــوس ســزار در راه مبــارزه بــا یونــان عمــل مــی کــرد ‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫بخشــی از اســتان الــپ دریایــی (‪ )Gallia Transalpina‬تحــت کنتــرل‬ ‫روم قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1995‬بنــدر بــه عنــوان لوکیشــن در فیلــم ‪ GoldenEye‬جیمــز‬ ‫بانــد اســتفاده شــد‪ .‬بانــد (بــرای اولیــن بــار ایــن نقــش توســط پیــرس‬ ‫برازنــان بــازی شــد) ســعی مــی کنــد یــک شــرور را از ســرقت یــک‬ ‫هلیکوپتــر بــاز دارد‪.‬‬ ‫باغ رز پرنسس گریس‬ ‫بــاغ رز شــاهدخت موناکــو‪ ،‬پرنســس گریــس توســط شــاهزاده راینیــر ســوم‬ ‫بــرای تقدیــم بــه همســرش‪ ،‬پرنســس گریــس ســاخته شــده و در ‪ ۱۸‬ژوئــن‬ ‫‪ ۱۹۸۴‬افتتــاح شــده اســت‪ .‬در پــارک فون ویــی (‪ ، )Fontvieille‬ایــن بــاغ رز‬ ‫مســاحتی در حــدود ‪ ۴‬هکتــار را دربــر گرفتــه کــه شــامل یــک دریاچـه ی کوچــک‬ ‫احاطــه شــده بــا درختــان نخــل اســت‪ .‬در ایــن بــاغ ‪ ۸‬هــزار رز از ‪ ۳۰۰‬نــوع‬ ‫مختلــف رشــد می کنــد و گل می دهــد‪.‬‬ ‫هــر رز یــک کــد شناســایی مخصــوص دارد‪ .‬ســاعاتی را می توانیــد در ایــن بــاغ‬ ‫دیدنــی و زیبــا بــه گشــت و گــذار بگذرانیــد و از دیــدن مناظــر زیبــای اطــراف و‬ ‫تندیس هــای دیدنــی لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪41‬‬ صفحه 41 ‫مناطق دیدنی موناکو‬ ‫شکرا‪ ...‬ابراهیمی‬ ‫بندر الروتو‬ ‫الروتــو شــرقی تریــن بخــش در اســتان موناکــو و بخشــی از محلــه‬ ‫مونــت کارلــو اســت‪ .‬مســاحت ان ‪ 21‬هکتــار (یــا ‪ 0.21‬کیلومتــر‬ ‫مربــع) و دسترســی بــه دریــای مدیترانــه دارد‪ .‬در ســال ‪، 2008‬‬ ‫تعــداد ‪ 5443‬نفــر جمعیــت داشــت ‪ ،‬و ایــن پرجمعیــت تریــن بخــش‬ ‫موناکــو بــود‪.‬‬ ‫الروتــو در شــمال شــرقی مونــت کارلــو و الروس اســت‪ .‬انجمــن‬ ‫گریمالــدی ‪ ،‬مرکــز کنفرانــس و کنگــره موناکــو در ســاحل الروتــو واقــع‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫خیابــان پرنــس گریــس‪ ،‬واقــع در کنــار ســاحل الروتــو ‪ ،‬گــران تریــن‬ ‫خیابــان جهــان بــرای زندگــی بــود‪ .‬متوســط بهــای​​اپارتمــان ‪6،970‬‬ ‫دالر در فــوت مربــع (‪ 75،000‬دالر در متــر مربــع) بــود‪.‬‬ ‫یــک پــارک شــهری بــه نــام بــاغ ژاپنــی نیــز در خیابــان پرنــس‬ ‫گریــس واقــع اســت‪.‬‬ ‫در پایــان ســال ‪ ، 2016‬بــرای امــاده ســازی بســتر دریــا بــرای‬ ‫ســاخت محلــه جدیــد بــه نــام لــو پورتیــر ‪ ،‬صفحــات پوزیدونیــا و‬ ‫ســنگهای لیتوفیــل بــه بســتر دریــای الروتــو پیونــد زده شــد‪ .‬حــدود‬ ‫‪( Nacres 47‬یــا مــادر مرواریــد یــک مــاده چندســازه الــی و غیرالــی‬ ‫اســت کــه توســط برخــی نرم تنــان بــه عنــوان یــک الیــه پوســته‬ ‫داخلــی تولیــد می شــود‪ .‬همچنیــن مــاده ای اســت کــه مرواریــد از ان‬ ‫تشــکیل شده اســت‪ .‬مســتحکم‪ ،‬انعطاف پذیــر و رنگین تــاب اســت‪).‬‬ ‫بــزرگ نیــز بــه بســتر دریــای الروتــو منتقــل شــدند‪.‬‬ ‫الروتــو پرجمعیــت تریــن منطقــه از ایالــت و دومیــن منطقــه بــزرگ‬ ‫پــس از فونتوییــل اســت‪ .‬کیفیــت زندگــی ‪ ،‬تــا حــدی بــه دلیــل تعــداد‬ ‫زیــاد پــارک هــا ‪ ،‬باعــث مــی شــود الروتــو بــه منطقــه پیــاده روی‬ ‫بســیار محبــوب بــرای گردشــگران تبدیــل شــود و همیــن مســئاله‬ ‫یکــی از دالیــل بــاال بــودن قیمــت ملــک بیــن ‪ 10‬تــا ‪ 20‬درصــد بیشــتر‬ ‫از مناطــق همســایه اســت‪.‬‬ ‫منطقــه الروتــو یــک منطقــه ســاحلی اســت که بــا یــک منطقــه ســاحلی در عمــق ‪ 10‬متری‬ ‫قســمت غربــی تشــکیل شــده اســت‪ .‬در قســمت شــرقی ذخیــره ‪ ،‬ســواحل و مصنوعــات‬ ‫صخــره ای مصنوعــی بــا علفزارهــای مهــم ‪ Posidonia oceanica‬وجــود دارد‪ .‬ایــن‬ ‫منطقــه یــک پناهــگاه ایــده ال بــرای گونــه هــای مختلــف ماهــی در ایــن منطقــه اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه پــروژه هــای توســعه ای در نزدیکــی قســمت غربــی وجــود دارد امــا از ســواحل‬ ‫حفاظــت شــده فقــط بــرای فعالیت هــای تفریحــی اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫اب هــای ســاحلی ایــن قســمت بــه روی گردشــگری بســته شــده و بــه عنــوان مکانــی‬ ‫بــرای امــوزش محــدود محیــط زیســتی و بــه عنــوان پایگاهــی بــرای مطالعــات علمــی‬ ‫متعــدد عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود ویژگــی هــای عمدتــا مســکونی‪ ،‬ایــن منطقــه شــامل چندیــن هتــل اســت‪.‬‬ ‫اخریــن ســاحل موناکــو کــه بــرای عمــوم قابــل دسترســی اســت (از زمــان بســته شــدن‬ ‫ســاحل «‪ )»Portier‬در انجــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪42‬‬ صفحه 42 ‫کتابخانهایرلندیپرنسگریس‬ ‫کتابخانــه ایرلنــدی پرنســس گریــس کتابخانــه ای اســت کــه بــه نــام‬ ‫گریــس‪ ،‬همســر راینیــر ســوم نامگــذاری شــده اســت‪ .‬در میــان مجموعه هــای‬ ‫ادبیــات ایرلنــدی‪ ،‬ایــن کتابخانــه میزبــان مجموعــه شــخصی کتاب هــا و‬ ‫موســیقی ایرلنــدی متعلــق بــه گریــس اســت‪ .‬وی از تبــار ایرلنــدی بــود‬ ‫و اجــداد وی از مایــو ‪ ،‬ایرلنــد بــه امریــکا مهاجــرت کــرده بودنــد‪ .‬ایــن‬ ‫کتابخانــه در نوامبــر ‪ 1984‬توســط راینیــر ‪ ،‬بــه یــاد همســرش تاســیس شــد‪.‬‬ ‫ایــن کتابخانــه بــه افتخــار میــراث ایرلنــدی گریــس توســط همســر پرنــس‬ ‫گریــس ‪ ،‬شــاهزاده راینیــر دوم و انتونــی برگــس نویســنده تاســیس شــد‪ .‬ایــن‬ ‫مجموعــه در اصــل شــامل کتابخانــه شــخصی گریــس از ادبیــات ایرلنــدی و نــت‬ ‫موســیقی ایرلندی‪-‬امریکایــی بــود‪.‬‬ ‫از زمــان تاســیس ‪ ،‬بیــش از دوازده هــزار کتــاب از جملــه کتابهــای احیــای‬ ‫ادبــی ایرلنــد و مجــات کالســیک جمــع اوری شــده اســت‪ .‬ایــن کتابخانــه‬ ‫همچنیــن شــامل پرتــره هــا و تصاویــر متعــددی از پرنســس گریــس اســت‪.‬‬ ‫ایــن مجموعــه دارای گزیــده ای بــرای خواننــدگان جــوان اســت کــه کتــاب هــا‬ ‫و دی وی دی هــای بســیاری بــرای عالقمنــدان ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫ایــن کتابخانــه بــه طــور منظــم از ســخنرانی هــای عمومــی حمایــت مــی کنــد و‬ ‫تــک نــگاری هــای ادبــی منتشــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن کتابخانــه همچنیــن میزبــان پایــگاه داده مرجــع انالیــن بــزرگ ‪ ،‬دقیــق ‪،‬‬ ‫جامــع و قطعــی از نویســندگان ایرلنــدی بــود ‪ ،‬امــا ایــن کتابخانــه اکنــون بــه‬ ‫جــای ان در وب ســایت رســمی ‪ Ricorso‬در دســترس اســت‪ .‬ایــن کتابخانــه‬ ‫همچنیــن میزبــان همایــش هــای منظــم در زمینــه ادبیــات ایرلنــدی اســت‪.‬‬ ‫ســمپوزیوم دوســاالنه پاییــزی در کتابخانــه ایرلنــد برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫در ارتبــاط بــا صنــدوق ایرلنــدی موناکــو ‪ ،‬بورســیه هــای مســکونی تاســیس‬ ‫شــده اســت «تــا نویســندگان ادبــی و دانشــگاهی متولــد یــا مقیــم ایرلنــد بتوانند‬ ‫پــروژه فعلــی را در طــول اقامــت یــک ماهــه در کتابخانــه ایرلنــدی شــاهزاده‬ ‫گریــس در موناکــو دنبــال کننــد»‪ .‬ایــن بورســیه در بهــار و پاییــز موجــود اســت‪.‬‬ ‫موزه قدیمی موناکو‬ ‫مــوزه قدیمــی موناکــو مــوزه ای از میــراث فرهنگــی موناکــو اســت‪ .‬ایــن مــوزه اثــاری از ســرامیک‪،‬‬ ‫نقاشــی ‪ ،‬مبلمــان و لبــاس و همچنیــن صحنــه هایــی از زندگــی روزمــره از شــهر قدیمــی موناکــو را‬ ‫نمایــش مــی دهــد‪ .‬ماموریــت اساســی مــوزه حفــظ هویــت مونگاســکی اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1924‬نماینــدگان خانــواده هــای قدیمــی مونگاســکی کمیتــه ملــی ســنت هــای‬ ‫مونگاســکی (‪ )Le Comité National des Traditions Monégasques‬را بــا هــدف حفــظ‬ ‫هویــت ملــی خــود تاســیس کردنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1974‬مــوزه قدیمــی موناکــو ‪ ،‬کــه در ســاختمان کمیتــه ملــی ســنتهای مونگاســکی واقــع‬ ‫شــده بــود ‪ ،‬توســط شــاهزاده راینیــر ســوم و پرنســس گریــس افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫مــوزه قدیمــی موناکــو در ســه ســطح راه انــدازی شــده اســت‪ .‬در مــوزه ســه ســالن وجــود دارد‪:‬‬ ‫ســالن موناکــو ‪ ،‬ســالن نظامــی و ســالن اختصــاص داده شــده بــه مذهــب‪.‬‬ ‫در ســالن هــای مــوزه‪ ،‬بازدیدکننــدگان مــی تواننــد اشــیاء روزمــره مربــوط بــه فرهنــگ مــردم‬ ‫بومــی موناکــو ‪ ،‬لبــاس و ســاح هــای نظامیــان موناکــو ‪ ،‬اســناد تاریخــی و نامــه هــای پادشــاه‬ ‫فرانســه ‪ ،‬مــورخ ســپتامبر ‪ 1644‬را مشــاهده کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه اشــیایی از میــراث موناکــو را گــرداوری مــی کنــد کــه تاریــخ کشــور و ســنت هــای ان‬ ‫را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از اهــداف مــوزه حفــظ زبــان مونگاســکی در کنــار احیــای کلمــه گفتــاری اســت‪.‬‬ ‫از جملــه اثــار دیگــر مجموعــه مــوزه شــامل نقاشــی هــا و مجســمه هایــی اســت کــه توســط‬ ‫هنرمنــدان سراســر جهــان خلــق شــده اســت‪ .‬بــه ویــژه ‪ ،‬یــک مهــد کــودک مربــوط بــه قــرن‬ ‫هجدهــم در اینجــا نشــان داده شــده اســت‪ .‬مجســمه هنــری چهــارم در کودکــی کــه توســط‬ ‫بــارون فرانســوا بوســیو ســاخته شــده اســت در ایــن مــوزه قابــل مشــاهده اســت‪ .‬پرتــره موســیقی‬ ‫دان هانــور النــگل‪ ،‬اســتاد و یکــی از بنیانگــذاران هنرســتان پاریــس و بنیانگــذار هنرســتان ناپــل‪،‬‬ ‫نقاشــی شــده توســط هنرمنــد فرانســوی مــاری ویگــه لبــرون نیــز از اثــار بــه نمایــش گذاشــته‬ ‫شــده در مــوره اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪43‬‬ صفحه 43 ‫موسیقی موناکو‬ ‫خلیل مدادی‬ ‫موناکــو کشــوری کوچــک اســت کــه مدت هاســت تحــت کنتــرل خانــواده‬ ‫گریمالــدی بوده اســت‪ .‬خاندانــی کــه بســیار عالقمنــد بــه توســعه موســیقی‬ ‫بوده انــد‪ .‬راینیــر ســوم جایــزه ای بــه عنــوان شــاهزاده راینیــر ســوم را‬ ‫بــرای اهنگســازی معرفــی کــرد تــا بــه نوازنــدگان موناکــو پــاداش دهــد‪.‬‬ ‫ارکســتر فیالرمونیــک مونــت کارلــو در ســال ‪ 1863‬تاســیس شــد و در ســال‬ ‫‪ 1879‬مکانــی دائمــی بــه دســت اورد‪ .‬ایــن ارکســتر در دنیــای کالســیک‬ ‫کامـ ً‬ ‫ا برجســته اســت و توســط ایگــور مارکویــچ‪ ،‬لــورو فــون ماتاچیــچ‪ ،‬پــل‬ ‫پــارای‪ ،‬الرنــس فاســتر‪ ،‬جیانلوئیجــی گلمتــی رهبــری مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ The Little Singers of Monaco‬یــک گــروه کــر کــودکان اســت کــه‬ ‫در ســال ‪ 1973‬تاســیس شــد‪ .‬ایــن گــروه بــه دســتور فیلیــپ دبــات بــرای‬ ‫اعــزام یــک گــروه کــر متشــکل از کــودکان بــه سراســر جهــان‪ ،‬تاســیس‬ ‫شــد‪ .‬ایــن گــروه ســنتی از دوران ســلطنت شــاهزاده انتــوان اول وجــود‬ ‫داشــته اســت‪ .‬در زمــان حکومــت او یــک گــروه کــر کــودکان در نمازخانــه‬ ‫پاالتیــن اواز مــی خواندنــد‪.‬‬ ‫موناکــو بــه طــور منظــم در مســابقه اواز یوروویــژن بیــن ســال هــای ‪-1959‬‬ ‫‪ 1979‬و ‪ 2006-2004‬شــرکت کــرد‪ .‬تنهــا پیــروزی کشــور در ایــن مســابقه‬ ‫در ســال ‪ 1971‬بــه دســت امــد‪ ،‬زمانــی کــه ‪Séverine «Un banc, un‬‬ ‫‪ »arbre, une rue‬را اجــرا کــرد‪ .‬هیــچ یــک از هنرمنــدان شــرکت کننــده در‬ ‫موناکــو در اصــل موناکویــی نبودنــد‪ ،‬امــا مینــوش بارلــی متولــد فرانســه کــه‬ ‫در ســال ‪ 1967‬نماینــده موناکــو بــود‪ ،‬ارائــه هنــر خــود را هــم در پاریــس و‬ ‫هــم موناکــو تقســیم کــرده بــود‪ .‬وی در ســال ‪ 2002‬شــهروندی موناکــو را‬ ‫بــه دســت اورد و در ایــن پادشــاهی در ســن ‪56‬ســالگی در ‪ 20‬فوریــه ‪2004‬‬ ‫درگذشــت‪.‬‬ ‫لئــو فــره خواننــده و ترانــه ســرای فرانســوی‪-‬موناکویی در موناکو بــه دنیا امد‪.‬‬ ‫جــاش اســتنلی در حــال حاضــر خواننــده و ترانــه ســرای فعــال موناکویــی‬ ‫اســت‪ .‬او فعالیــت موســیقی خــود را در ســال ‪ 2012‬اغــاز کــرد و طرفــداران‬ ‫زیــادی بــه ســرعت در در سراســر فرانســه و ایــاالت متحــده داشــته اســت‪.‬‬ ‫جــاش اســتنلی از دیگــر هنرمندانــی اســت کــه در نیــس (فرانســه) بــه دنیــا‬ ‫امــد و در پادشــاهی موناکــو بــزرگ شــد‪.‬‬ ‫مینوش بارلی‬ ‫مینــوش بارلــی (‪ 13‬دســامبر ‪ 20 - 1947‬فوریــه ‪ ،)2004‬یــک خواننــده فرانســوی‬ ‫بــود کــه بیشــتر بــرای شــرکت در مســابقه اواز یوروویــژن در ســال ‪ 1967‬در ســطح‬ ‫بیــن المللــی شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫بارلــی در پاریــس متولــد شــد‪ ،‬وی دختــر خواننــده لوســین دلیــل و نوازنــده جــاز ایمــه‬ ‫بارلی اســت‪.‬‬ ‫در ‪ 23‬تــا ‪ 25‬ژوئــن ‪ 1966‬بارلــی در جشــنواره اهنــگ ‪ Rose de France‬در انتیــب‬ ‫شــرکت کــرد‪ .‬او «‪ »67 Goualante‬را از البــوم تــازه منتشــر شــده خــود اجــرا کــرد‪.‬‬ ‫بارلــی یکــی از ‪ 30‬شــرکت کننــده بــود و موفــق بــه کســب مقــام برتــر نشــد‪ .‬مقــام‬ ‫اول بــه ژاکلیــن دوالک رســید‪ .‬مقــام دوم بــه الیــن و ویلــی رســید کــه نماینــده موناکو‬ ‫در یوروویــژن ‪ 1968‬بودنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1967‬او بــا اهنــگ ‪ Boum-Badaboum‬کــه توســط ســرژ گینزبــورگ‬ ‫ســروده شــد و بــا کمــک پــدرش ســاخته شــد‪ ،‬نماینــده موناکــو در مســابقه‬ ‫اواز یوروویــژن در ویــن بــود‪ .‬بارلــی تنهــا هنرمنــدی بــود کــه بــرای موناکــو در‬ ‫یوروویــژن شــرکت کــرد کــه تــا بــه حــال در موناکــو زندگــی مــی کــرد یــا تابعیــت‬ ‫مونگاســکی داشــت‪ ،‬اگرچــه او اولیــن بــار از ‪ 35‬ســال پــس از شــرکتش ایــن‬ ‫شــهروندی را دریافــت کــرد‪ .‬ایــن اهنــگ بــا ‪ 17‬اثــر در جایــگاه پنجــم قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1980‬بارلــی بــا اهنــگ «‪ »Viens dans ma farandole‬در رونــد انتخــاب‬ ‫نهایــی در یوروویــژن شــرکت کــرد کــه در مرحله قبــل از نهایی به مقام ششــم رســید‪.‬‬ ‫بارلــی‪ ،‬گوینــده قدیمــی رادیــو مونمارتــر‪ ،‬در ســال ‪ 2002‬تابعیــت مونگاســکی را‬ ‫دریافــت کــرد و در ‪ 20‬فوریــه ‪ 2004‬در ســن ‪ 56‬ســالگی در موناکــو درگذشــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪44‬‬ صفحه 44 ‫لئو فره‬ ‫لئــو فــره (‪ 24‬اگوســت ‪ 14 - 1916‬ژوئیــه ‪ )1993‬شــاعر و اهنگســاز موناکویــی و یــک نوازنــده‬ ‫پویــا و بحــث برانگیــز بــود کــه ســالهای پــس از جنــگ جهانــی دوم تــا زمــان مــرگ او در‬ ‫فرانســه فعــال بــود‪ .‬او در ایــن مــدت چهــل البــوم منتشــر کــرد و اهنــگ و موســیقی متــن‬ ‫بســیاری را اهنگســازی کــرد‪.‬‬ ‫او بســیاری از تــک اهنگهــای موفــق بــه ویــژه بیــن ســالهای ‪ 1960‬تــا اواســط دهــه هفتــاد‬ ‫را منتشــر کــرد‪ .‬برخــی از ترانــه هــای وی تبدیــل بــه مجموعــه کالســیک رپرتــوار شانســون‬ ‫فرانســه شــده اند‪.‬‬ ‫لئــو پســر ژوزف فــره ‪ ،‬مدیــر ســتاد کازینــو مونــت کارلــو و مــاری اســکاتو‪ ،‬خیــاط لبــاس‬ ‫ایتالیایــی تبــار از بــود او یــک خواهــر بــه نــام لوســیان داشــت کــه دو ســال بزرگتــر بــود‪.‬‬ ‫لئــو فــره عالقــه زیــادی بــه موســیقی داشــت‪ .‬او در هفــت ســالگی بــه گــروه ســرود کلیســای‬ ‫جامــع موناکــو پیوســت و از طریــق خوانــدن‪ ،‬قطعاتــی چنــد صدایــی را کشــف کــرد‪ .‬عمویــش‪،‬‬ ‫ویولونیســت ســابق و منشــی کازینــو ‪ ،‬او را بــرای اجــرای و تمریــن در اپــرای مونــت کارلــو‬ ‫مــی اورد‪ .‬فــره بــه هنــر موســیقی دانانــی ماننــد فئــودور چالیاپیــن گــوش داد و از ســمفونی‬ ‫پنجــم بســیار متاثــر شــد‪ .‬امــا ایــن حضــور شــیرین اهنگســاز موریــس راول بــود کــه او را‬ ‫بیشــتر تحــت تاثیــر قــرار داد و مســیر زندگــی هنــری وی را تغییــر داد‪.‬‬ ‫در نــه ســالگی وارد کالــج ســنت چارلــز بوردیگــرا شــد‪ .‬او هشــت ســال طوالنــی بــا نظــم و‬ ‫انضبــاط شــدید در انجــا مانــد‪ .‬او ایــن دوران را در یــک داســتان تخیلــی در ســال ‪ 1970‬بــه‬ ‫رشــته تحریــر دراورد‪ .‬او از دبیرســتان در موناکــو فــارغ التحصیــل شــد امــا پــدرش بــه او اجــازه‬ ‫نــداد کــه در هنرســتان موســیقی شــرکت کنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،1945‬فــره بــا ادیــت پیــاف مالقــات کــرد ‪ .‬پیــاف وی را تشــویق کــرد تــا شــانس خــود‬ ‫را در پاریــس امتحــان کنــد‪.‬‬ ‫از اواخــر ســال ‪ ، 1947‬فــره چندیــن دوره برنامــه اختصــاص داده شــده بــه موســیقی کالســیک را‬ ‫در ایســتگاه اینتــر پاریــس تهیــه و میزبانــی کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1952‬بــرای اجــرا در ال اســکاالی میالن ‪ ،‬او موســیقی اپرایی بــه نــام ‪La Vie dartiste‬‬ ‫را نوشــت‪ .‬ایــن تجربــه او بــه نوعــی کمــدی ســیاه بــود امــا بــه نظــر نمــی رســید فــره ان را‬ ‫خیلــی دوســت داشــته باشــد ‪ ،‬در نهایــت ان را بــرای پــروژه هــای دیگــر کنــار گذاشــت‪.‬‬ ‫در ‪ ، 1956‬فــره ‪( La Nuit‬شــب) را نوشــت و اهنگســازی کــرد ‪ ،‬یــک بالــه بــا بخــش هــای‬ ‫خوانــده شــده بــه ســفارش طــراح رقــص روالنــد پتیــت کــه البتــه نســبت بــه کارهــای پیشــین‬ ‫وی یــک شکســت بــه شــمار می رفــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪45‬‬ ‫از ســال ‪ 1960‬تــا ‪ ، 1970‬فــره بــا تنظیــم کننــده ژان میشــل دفــای کار کــرد‬ ‫کــه مهــارت هــا و طعــم کالســیک او بــا حساســیت موســیقی فــره مطابقــت‬ ‫داشــت‪ .‬انهــا در طــول همــکاری تقریب ـاً یــک البــوم را در ســال یــا گاهــی‬ ‫بیشــتر تولیــد کردنــد‪ .‬ایــن خروجــی هنــری‪ ،‬از جملــه نحــوه نوشــتن فــره‬ ‫بــرای ارکســترهای ســمفونیک پــس از ‪ ، 1970‬در جهــان انگلیســی زبــان‬ ‫بــر خواننــدگان و ترانــه ســرایانی ماننــد اســکات واکــر‪ ،‬مارتیــن نیــول یــا‬ ‫بنیامیــن کلمنتایــن تاثیــر گــذار بــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1969‬فــره در توســکانی ایتالیــا مســتقر شــد‪ .‬موفقیــت بــزرگ‬ ‫«‪ ، »C›est extra‬یــک تصنیــف جدیــد بــود کــه مخاطبــان او را بــه ویــژه در‬ ‫میــان جوانــان فرانســوی بســیار افزایــش داد‬ ‫فــره بــا کار بســیار دقیــق بــر روی صــدا (ریتــم ‪ ،‬گفتــار) و نوشــتار بالغــی که‬ ‫از نثــر شــاعر ارتــور رمبــو گرفتــه شــده اســت‪ ،‬اشــعار خــود را بــه شــیوه ای‬ ‫و نمایشــی ارائــه می کــرد‪.‬‬ ‫در ‪ 1975‬فــره پــی در پــی بســیار فعــال بــود ایــن یــک چالــش خطرنــاک‬ ‫بــرای فــره بــود‪ ،‬کــه رهبــری ارکســتر را بــر عهــده داشــت و همزمــان‬ ‫می خوانــد‪ .‬او راول و بتهــوون را بــا ترکیبــات خــود مخلــوط کــرد و موقعیــت‬ ‫جدیــدی بــرای ارکســترخلق کــرد‪ 140 .‬نوازنــده و خواننــده گــروه کــر روی‬ ‫صحنـ ه اجراهــای بودنــد‪ .‬یــک اجــرای بــی ســابقه کــه از قراردادهــای عــرف‬ ‫موســیقی و اجــرای کالســیک خــارج شــد و دنیاهــای جــدا شــده را در هــم‬ ‫امیخــت‪ .‬کنســرت هــا بــه مــدت پنــج هفتــه فروختــه شــد‪ ،‬امــا منتقــدان‬ ‫حــوزه موســیقی کالســیک ایــن نمایــش ترکیبــی را رد کردنــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 1976‬تــا ‪ 1979‬او کمتــر در موســیقی و اجــرا فعالیــت داشــت‪ .‬در‬ ‫ســال ‪ ، 1976‬فــره بــا ‪ CBS Records International‬قــرارداد بســت‪ .‬از‬ ‫ان زمــان تــا پایــان دوران حرفــه ای او‪ ،‬اکثــر ضبــط هــای وی بــا ارکســتر‬ ‫ســمفونیک ملــی ‪ RAI‬مســتقر در میــان تحــت رهبــری وی انجــام مــی شــد‪.‬‬ ‫‪ CBS‬فــره را کنــار گذاشــت چــرا کــه پتانســیل تجــاری او بســیار پاییــن‬ ‫تخمیــن زده مــی شــد (زیبایــی شناســی جدیــد او در زمینــه کاهــش ســرعت‬ ‫ســمفونی برخــاف جریــان همــه روندهــای موســیقی یکــی از عوامــل ایــن‬ ‫امــر بــود)‪.‬‬ ‫فــره کــه توســط «حرفــه ای هــا» رهــا شــده و از اینکــه «کاالیــی بــرای‬ ‫تولیدکننــدگان» اســت منزجــر بــود از پذیرفتــن جایــزه اهنــگ فرانســه‬ ‫خــودداری کــرد‪.‬‬ ‫او همچنیــن پیشــنهاد ورود بــه ‪( Ordre des Arts et des Lettres‬در‬ ‫باالتریــن درجــه) و حمایــت از فرانســوا میتــران ‪ ،‬رئیــس جمهــور فرانســه در‬ ‫مبــارزات انتخاباتــی خــود در مقابــل رهبــری ارکســتر ســمفونیک درجــه یــک‬ ‫فرانســه را رد کــرد‪.‬‬ ‫او از حضــور بــه عنــوان مهمــان افتخــاری در مراســم ســاالنه جایــزه‬ ‫فرانســوی کــه بهتریــن هنرمنــدان موســیقی ســال را معرفــی می کــرد‪،‬‬ ‫خــودداری کــرد‪.‬‬ ‫لئــو فــر در ژوئیــه ‪ 1993‬در ‪ 76‬ســالگی در خانــه اش درگذشــت‪ .‬او در موناکو‬ ‫به خــاک ســپرده شــد‪.‬‬ صفحه 45 ‫فرانتس شرکر‬ ‫فرانتــس شــرکر ( ‪ 23‬مــارس ‪ 21 - 1878‬مــارس ‪ )1934‬اهنگســاز ‪ ،‬رهبــر ‪ ،‬معلــم‬ ‫و مدیــر موســیقی بــود‪ .‬شــرکر کــه در درجــه اول اهنگســاز اپــرا بــود ‪ ،‬ســبکی را‬ ‫مشــخص کــرد کــه دارای تعــدد زیبایــی شــناختی (ترکیبــی از رمانتیسیســم ‪ ،‬طبیعــت‬ ‫گرایــی ‪ ،‬نمادگرایــی‪ ،‬امپرسیونیســم ‪ ،‬اکسپرسیونیســم و‪ )...‬بــود‪.‬‬ ‫او در موناکــو ‪ ،‬از پســر ارشــد عــکاس دربــار یهودیــان بوهمــی یعنــی ایگنــاز شــرکر‬ ‫و همســرش‪ ،‬الئونــور فــون کلســمان ‪ ،‬کــه از اشــراف کاتولیــک اشــتایر بــود‪ ،‬متولــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫او در طــول ســفرهای پــدر و مــادرش در نیمــی از اروپــا بــزرگ شــد و پــس از مــرگ‬ ‫زودهنــگام پــدرش ‪ ،‬خانــواده بــه ویــن نقــل مــکان کردنــد (‪ )1888‬و در ســال ‪،1892‬‬ ‫بــا کمــک بورســیه تحصیلــی ‪ ،‬شــکرر وارد هنرســتان ویــن شــد‪.‬‬ ‫بــا شــروع تحصیــات بــه کالس اهنگســازی رابــرت فوکــس رفــت و در ســال ‪1900‬‬ ‫بــه عنــوان اهنگســاز فــارغ التحصیــل شــد‪ .‬اولیــن موفقیــت او بــا ‪Intermezzo‬‬ ‫بــرای ســازهای زهــی بــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1901‬جایــزه مهمی را بــا حمایــت ‪ Neue musikalische Presse‬دریافت‬ ‫کــرد‪ .‬پــس از فــارغ التحصیلــی از هنرســتان‪ ،‬چندیــن ســال را صــرف مشــاغل مختلــف‬ ‫کــرد‪ .‬اولیــن اپــرای او بــا نــام شــعله وران ‪ Flammen‬در ســال ‪ 1902‬بــه پایــان‬ ‫رســید امــا موفــق بــه یــک اجــرا بــرای ایــن اوپــرا نشــد‪.‬‬ ‫شــرکر رهبــری ارکســتر را در ســال ‪ 1895‬بــا تاســیس انجمــن دوســتداران موســیقی‬ ‫دوبلینــگ ‪ Verein der Musikfreunde Döbling‬اغــاز کــرد‪ .‬در ســال ‪ 1907‬وی‬ ‫گــروه موســیقی فیالرمونیــک ویــن را کــه تــا ســال ‪ 1920‬فعــال بــود تشــکیل داد‪ :‬از‬ ‫جملــه بســیاری از پیشــگامان ان زملینســکی و فریــد اوف و گــوره لیــدر شــوئنبرگ‬ ‫بودنــد‪.‬‬ ‫اثــر دیگــر او ‪ ،‬تولــد اینفانتیــن ‪ ، Der Geburtstag der Infantin‬کــه توســط‬ ‫گریــت ویزنتــال رقصنــده و خواهــرش الســا بــرای افتتاحیــه یــک نمایــش هنــری در‬ ‫ســال ‪ 1908‬ســفارش داده شــد‪ ،‬توجهــات بــه را بــه عنــوان اهنگســاز جلــب کــرد‪.‬‬ ‫موفقیــت ایــن پــروژه بــه حــدی بــود کــه شــرکر چندیــن اثــر دیگــر مربــوط بــه‬ ‫رقــص را بــرای ایــن دو خواهــر از جملــه بــاد‪ ،‬والــس لنتــه و یــک بالــه ســرود‪.‬‬ ‫نوامبــر ‪ 1909‬شــاهد نمایــش طوفانــی مجموعــه پیچیــده ارکســتری (بــا‬ ‫عنــوان قطعــه شــب ‪ )Nachtstück‬از نــوای دور‪، Der ferne Klang‬‬ ‫اپرایــی بــود کــه از ‪ 1903‬روی ان کار مــی کــرد‪ .‬در ســال ‪ ، 1912‬اولیــن‬ ‫اجــرای کامــل اپــرا در فرانکفــورت شــهرت او را تثبیــت کــرد‪.‬‬ ‫در همــان ســال ‪ ،‬مدیــر ویلــم بــوپ بــه شــرکر قــرار مالقــات موقتــی‬ ‫تدریــس را در هنرســتانی کــه در ان تحصیــل کــرده بــود و حــاال اکادمــی‬ ‫موســیقی ویــن شــده بــود‪ ،‬پیشــنهاد کــرد‪ .‬در اوایــل ســال ‪ 1913‬بــه‬ ‫عنــوان اســتاد تمــام منصــوب شــد‪.‬‬ ‫ایــن پیشــرفت موفقیــت امیــز یــک دهــه موفقیــت بــزرگ بــرای ایــن‬ ‫اهنگســاز بــه همــراه داشــت‪ .‬اپــرای بعــدی وی ‪ ،‬عروســک و شــاهزاده‬ ‫خانــم ‪ ، Das Spielwerk und die Prinzessin‬کــه در ‪ 15‬مــارس‬ ‫‪ 1913‬در فرانکفــورت و ویــن بــه طــور همزمــان بــه نمایــش درامــد امــا‬ ‫اســتقبال چندانــی از ان نشــد (بعدها این اثــر بعنــوان راز «‪»Mysterium‬‬ ‫در ســال ‪ 1915‬مــورد بازبینــی قــرار گرفــت) ‪ ،‬امــا شکســت ناشــی از این‬ ‫اپــرا در ویــن تنهــا باعــث شــد کــه نــام شــرکر بیشــتر شــناخته شــود‪.‬‬ ‫وقــوع جنــگ جهانــی اول موفقیــت اهنگســازی شــرکر را مختــل کــرد امــا‬ ‫بــا پیشــبرد اپــرای وی نمادهــا ‪ ، Die Gezeichen‬در فرانکفــورت در‬ ‫‪ 25‬اوریــل ‪ ، 1918‬شــرکر بــه رده هــای اول اهنگســازان اپــرای معاصــر‬ ‫نقــل مــکان کــرد‪ .‬اولیــن اجــرای گنــج یــاب ‪ Der Schatzgräber‬در‬ ‫فرانکفــورت در ‪ 21‬ژانویــه ‪ 1920‬نقطــه اوج حرفــه او بــود‪ .‬ســمفونی‪،‬‬ ‫ســاخته شــده بیــن دو اپــرا بــرای دانشــکده اکادمــی ویــن در ســال‬ ‫‪ ، 1916‬بــه ســرعت شــناخته شــد و امــروزه بــه عنــوان معروفتریــن اثــر‬ ‫شــرکر باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫در مــارس ‪ ، 1920‬وی بــه عنــوان مدیــر دانشــگاه موســیقی در برلیــن‬ ‫منصــوب شــد و بیــن ســالهای ‪ 1920‬تــا ‪ 1932‬در زمینــه هــای مختلــف‬ ‫بــه همــراه برتولــد گلدشــمیت ‪ ،‬الوئیــس هبــا ‪ ،‬جاشــا هورنشــتاین‪،‬‬ ‫جولیــوس برگــر ‪ ،‬ارنســت کرنــک ‪ ،‬ارتــور رودزینســکی ‪ ،‬اســتفان وولــپ‪،‬‬ ‫بــه تدریــس موســیقی پرداخــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪46‬‬ صفحه 46 ‫شــهرت و نفــوذ شــکرر در اوایــل دوران جمهــوری وایمــار هنگامــی‬ ‫کــه او بعــد از ریچــارد اشــتراوس بهتریــن اهنگســاز اپــرای زنــده‬ ‫بــود ‪ ،‬در اوج بــود‪ .‬افــول هنــری رفتــه رفتــه در دهــه دوم قــرن‬ ‫بیســتم و بــا تحــوالت سیاســی و گســترش یهودســتیزی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫در واقــع ایــن مــوارد از عوامــل موثــر بودنــد کــه هــر دوی انهــا‬ ‫پایــان کار شــرکر را نویــد مــی داد‪ .‬تظاهــرات جنــاح راســت در ســال‬ ‫‪ 1932‬در برلیــن و فشــار سوسیالیســت هــا باعــث لغــو بســیاری از‬ ‫برنامه هــای او شــد‪ .‬ســرانجام‪ ،‬در ژوئــن ‪ ، 1932‬شــرکر موقعیــت‬ ‫خــود را بــه عنــوان مدیــر دانشــگاه موســیقی در برلیــن از دســت داد‪.‬‬ ‫در طــول عمــر او از عنــوان اینــده اپــرای المانــی تــا یــک مربــی بــه‬ ‫حاشــیه رفــت‪ .‬وی پــس از ســکته مغــزی در دســامبر ‪ ، 1933‬در ‪21‬‬ ‫مــارس ‪ ، 1934‬دو روز قبــل از تولــد ‪ 56‬ســالگی اش ‪ ،‬در برلین درگذشــت‪.‬‬ ‫اگرچــه شــرکر تحــت تاثیــر اهنگســازانی ماننــد ریچــارد اشــتراوس و‬ ‫ریچــارد واگنــر قــرار داشــت ‪ ،‬امــا ســبک بالــغ او یــک زبــان هارمونیــک‬ ‫بســیار فــردی را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫پــس از چنــد دهــه از مــرگ ایــن هنرمنــد زاده موناکــو‪ ،‬شــرکر شــهرت‬ ‫قابــل توجهــی در کشــورهای المانــی زبــان و ایــاالت متحــده برخــوردار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2005‬جشــنواره ســالزبورگ اجرایــی از ‪ Die Gezeichen‬را‬ ‫کــه توســط کنــت ناگانــو انجــام شــد (و فیلمبــرداری شــد) بــه نمایــش‬ ‫گذاشــت و مــوزه یهودیــان در ویــن نمایشــگاهی را بــه زندگــی و کار او‬ ‫اختصــاص داد‪.‬‬ ‫اثــار او در برلیــن و اپــرای زوریــخ در ســال ‪ 2010‬و همچنیــن در‬ ‫خانــه هــای اپــرای کوچکتــر در المــان روی صحنــه رفــت‪ .‬ایرلوهــه در‬ ‫‪ Volksoper‬در ویــن در ســال ‪ 2004‬و دوبــاره در اپــرای بــن در نوامبــر‬ ‫‪ 2010‬اجــرا شــد‪.‬‬ ‫در اوایــل همــان ســال یــک اپــرا از وی بــرای اولیــن بــار در ایــاالت‬ ‫متحــده روی صحنــه رفــت‪.‬‬ ‫ویرچنزو داویکو‬ ‫وینچنــزو داویکــو (‪ 14‬ژانویــه ‪ 8 - 1889‬دســامبر ‪ )1969‬اهنگســاز‬ ‫ایتالیایــی تبــار زاده کشــور موناکــو بــود‪.‬‬ ‫وی در مونیــخ از جوزپــه داویکــو و ماریــا اکوماســو متولــد شــد‪ .‬تحصیــات‬ ‫وی در توریــن تحــت هدایــت جیووانــی کــراورو اغــاز شــد و در هنرســتان‬ ‫الیپزیــگ بــا اســتاد ماکــس رگــر در ســال ‪ 1911‬بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫در همــان ســال‪ ،‬او در مســابقه موســیقی دانــان جــوان کــه توســط تئاتــر‬ ‫اگوســتئو در رم برگــزار شــد‪ ،‬بــا اهنگســازی بــرای ارکســتر‪ ،‬شــاهزاده دور‪،‬‬ ‫برنــده شــد‪.‬‬ ‫دو ســال بعــد او جایــزه اکادمــی ‪ S. Cecilia‬را بــا گرایــش هــای‬ ‫امپرسیونیســتی دریافــت کــرد‪ .‬موســیقی او از دبوســی ‪ ،‬راول ‪ ،‬ماتیــس و‬ ‫والــری الهــام گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫در دهــه اول قــرن بیســتم او اثــاری را ســرود کــه کــه چنــدان مطــرح نشــد‬ ‫و پــس از ان در بیســت ســال بعــد تحــت تاثیــر امپرسیونیســم فرانســوی‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در میــان اثــار موســیقی او ‪ ،‬اثــار نمایشــی ‪ ، La dogaressa‬شــاهزاده‬ ‫زندانــی ؛ ســوئیت هــای ســمفونیک شــاهزاده خانــم دور‪ ،‬برداشــت هــای‬ ‫رومــی‪ ،‬پولیفمــوس شــاخص اســت‪.‬‬ ‫داویکــو همچنیــن منتقــد و رهبــر موســیقی بــود ‪ ،‬فعالیت هــای زیــادی در‬ ‫فرانســه ‪ ،‬ســوئیس ‪ ،‬بلژیــک ‪ ،‬موناکــو انجــام داد و موســیقی ایتالیایــی را‬ ‫در اروپــا گســترش داد‪.‬‬ ‫او بــرای اپــرای کنســرت ‪ ، La Tentation de Saint Antoine‬بر اســاس‬ ‫متنــی از فلوبــر ‪ ،‬بــرای دو ســوپرانو ‪ ،‬باریتــون ‪ ،‬گــروه کــر و ارکســتر‪ ،‬کــه در‬ ‫ســال ‪ 1914‬نوشــته و ده ســال بعــد در مونتــه کارلــو اجــرا شــد ‪ ،‬شــناخته‬ ‫شــده تر شــد‪.‬‬ ‫او مدتها با رادیو ایتالیا همکاری داشته است‪.‬‬ ‫‪| 69‬راز شقایق| ‪47‬‬ ‫شماره ‪50‬‬ ‫‪http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8‬‬ ‫‪%d8%84%d9%a8%aa+%d8%d8%a7%8c%d8%db%a8%af%d8%d8%a7%‬‬ ‫‪0=SSOReturnPage=Check&Rand&b1%d8%a7%ba%d8‬‬ صفحه 47 ‫سمیه عبدالمحمدی‬ ‫کارشناس فرهنگی‬ ‫ادبیات موناکو‬ ‫موناکــو بــا توجــه بــه وســعت و جمعیــت خــود یکــی از بهتریــن کشــورهای جهــان‬ ‫در ســرانه مطالعــه کتــاب و بــازار نشــر و ادبیــات اســت‪.‬‬ ‫ایــن کشــور کوچــک امــا بســیار ثروتمنــد کــه در ریویــرای فرانســه قــرار دارد ‪،‬‬ ‫مدتهاســت کــه بــرای بســیاری از ثروتمندتریــن و مشــهورترین افــراد جهــان از‬ ‫جملــه نویســندگان زیــادی ‪ ،‬مقصــد تعطیــات اســت‪ .‬نتایج بــه خودی خودگویاســت‬ ‫چــرا کــه حاصــل ان تولیــد و تنظیــم رمــان هایــی در ایــن کشــور نظیــر ربــکا‪ ،‬دافنــه‬ ‫دو موریــه و کتــاب بازنــده گراهــام گریــن و بســیاری دیگــر اســت‪.‬‬ ‫امــا در حالــی کــه انبوهــی از نویســندگان خارجــی در ایــن کشــور و یــا بــا‬ ‫موضــوع مــردم ایــن کشــور نوشــته انــد‪ ،‬یافتــن اثــار ادبــی داخلــی بســیار‬ ‫دشــوارتر اســت‪ .‬در واقــع نویســندگان موناکویــی انقــدر کــم هســتند کــه‬ ‫جایــزه ادبــی شــاهزاده پیــر موناکــو ‪ ،‬کــه در ســال ‪ 1951‬تاســیس شــد‪ ،‬هرگــز‬ ‫نــزد نویســنده ای محلــی نرفتــه اســت‪ .‬امــا بودنــد نویســندگانی در تاریــخ‬ ‫ادبیــات ایــن کشــور کــه تاثیــر زیــادی بــر ادبیــات مــدرن موناکــو داشــته انــد‪.‬‬ ‫لوئیس نوتاری‬ ‫لوئیــس نوتــاری (موناکــو ‪ )1961-1879 ،‬پیشــگام ادبیــات موناکویــی بــود‪ .‬او بــه‬ ‫زبانهــای فرانســوی و مونگاســکی می نوشــت‪.‬‬ ‫او در ســال ‪ 1931‬اخریــن نســخه متــن ســرود ملــی موناکــو را نوشــت و او بــه‬ ‫عنــوان اولیــن نویســنده در مونگاســک در نظــر گرفتــه مــی شــود‪ .‬قبــل از او ‪ ،‬فقــط‬ ‫ادبیــات شــفاهی وجــود داشــت‪.‬‬ ‫نوشــتن نوتــاری بــه مونگاســک منجــر بــه شــکوفایی واقعــی ادبیــات منتشــر شــده‬ ‫در ایــن زبــان شــده اســت‪ .‬یــک دســتور زبــان و یــک فرهنــگ لغــت از لوئیــس‬ ‫فــروال و اثــار متعــدد دیگــر ‪ ،‬از جملــه توســط ژرژ فرانــزی ‪ ،‬لوئیــس بــارال و ســوزان‬ ‫ســیمون (فرهنــگ لغــت) لوئیــس کانیــس ‪ ،‬ژول ســوکال ‪ ،‬الزار ســاوائیگو و روبــرت‬ ‫بوئیســون ‪ ،‬بــا هــم ترکیــب شــدند و بــه زبــان ایــن کشــور کوچــک اجــازه داد تــا‬ ‫زبــان مشــخص خــود را بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ‪ ،‬در حالــی کــه بخــش قابــل توجهــی از اثــار نوتــاری بــا الهــام از‬ ‫مذهــب بودنــد ‪ ،‬مونگاســک احتمــاالً در بیــن زبانهــای رومانســی منحصــر بــه فــرد‬ ‫اســت ‪ ،‬زیــرا هنــوز ترجمــه انجیــل نــدارد‪.‬‬ ‫در تحقیقــات خــود در زمینــه هویــت مونگاســک ‪ ،‬نوتــاری در دهــه ‪ 1930‬بــا‬ ‫دانشــگاهیان ایتالیایــی کــه زبانهــای منطقــه ای را بــرای یــک فدراســیون التیــن‬ ‫متعهــد بــه دولــت فاشیســت ایتالیــا حفــظ مــی کردنــد ‪ ،‬تمــاس گرفــت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ‪ ،‬در دوران پــس از جنــگ ‪ ،‬هیــچ گونــه هــواداری فاشیســتی کــه‬ ‫ممکــن بــود نوتــاری قبــ ً‬ ‫ا داشــته باشــد مــورد تاکیــد قــرار نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫تصمیــم شــاهزاده راینیــر ســوم بــرای حمایــت از معلمــان مونگاســکی در مــدارس‬ ‫محلــی ‪ ،‬مدیــون زمینــه ســازی بــرای ترویج زبــان مونگاســک بــود که نویســندگانی‬ ‫ماننــد نوتــاری و دیگــران ان را مطــرح کردنــد‪.‬‬ ‫لوئیــس نوتــاری همچنیــن در مهندســی عمــران در موناکــو برجســته بــود و‬ ‫بــه دلیــل کار خــود در باغ هــای معروفــی کــه ســاالنه میزبــان تعــداد زیــادی از‬ ‫بازدیدکننــدگان از بســیاری از کشــورها اســت ‪ ،‬شــهرت داشــت‪.‬‬ ‫دختــرش روکســان اولیــن زنــی بــود کــه در ســال ‪ 1963‬بــه عضویــت شــورای‬ ‫ملــی درامــد‪.‬‬ ‫خیابانــی در حومــه ال کوندامیــن موناکــو ‪ ،‬بــه نــام لویــی نوتــاری نامگــذاری شــده‬ ‫اســت‪ .‬یــک کتابخانــه کــه بــه عنــوان کتابخانــه ملــی و دارای حــق چــاپ در موناکــو‬ ‫اســت نیــز بــه نــام او نامگــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪48‬‬ صفحه 48 ‫پیر نورد‬ ‫پیــر نــورد از جملــه نویســندگانی اســت کــه در فرذانســه زاده شــد و در موناکــو‬ ‫اقامــت داشــت و همانجــا درگذشــت‪.‬‬ ‫نــام اصلــی وی انــدره لئــون بروئــارد (‪ 15‬اوریــل ‪ 10 - 1900‬دســامبر ‪)1985‬‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫برویــار در لــو کاتــو کامبریــز ‪ ،‬نــورد متولــد شــد‪ .‬او در جنــگ جهانــی اول بــه‬ ‫عنــوان یــک رزمنــده مقاومت شــرکت کــرد و در ســال ‪ 1916‬توســط المانــی ها در‬ ‫ســنت کوئنتیــن ‪ ،‬ایــزن دســتگیر شــد ‪ ،‬بــه اعــدام محکــوم شــد و بعــدا عفو شــد‪.‬‬ ‫‪http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8‬‬ ‫‪%d8%84%d9%a8%aa+%d8%d8%a7%8c%d8%db%a8%af%d8%d8%a7%‬‬ ‫‪0=SSOReturnPage=Check&Rand&b1%d8%a7%ba%d8‬‬ ‫وی در ســن ســیر (‪( )1922-1920‬مدرســه عالــی جنــگ) (‪-1932‬‬ ‫‪ )1934‬و (مدرســه ازاد علــوم سیاســی) تحصیــل کــرد‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫افســر نیروهــای زرهــی در مبــارزات علیــه گــروه ‪ Rif‬در مراکــش‬ ‫شــرکت کــرد و در انجــا نشــان شــوالیه لژیــون را دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1939‬برویــار بــه عنــوان رئیــس اطالعــات ارتشــهای نهــم و دهــم‬ ‫منصــوب شــد‪ .‬در حملــه المان در ســال ‪ ، 1940‬او اســیر شــد ‪ ،‬فرار کــرد و فرمانده‬ ‫یکــی از فعالتریــن واحدهــای مقاومت فرانســه شــد‪ .‬او بــه عنوان ســرهنگ در جنگ‬ ‫جهانــی دوم شــرکت داشــت و نشــان های نظامــی متعــددی بــه وی اعطــا شــد‪.‬‬ ‫وی اولیــن رمــان جاسوســی خــود را بــا نــام جنایــت مضاعــف در خــط مگینــوت‬ ‫در ســال ‪ 1936‬بــا نــام مســتعار پیــر نــورد منتشــر کــرد‪ .‬طــرح پیچیــده داســتان‬ ‫حــول محــور شــکار جاســوس المانــی قاتــل کــه در یکــی از قلعــه هــای خــط‬ ‫ماگینــوت فعالیــت مــی کــرد ‪ ،‬مــی چرخیــد‪.‬‬ ‫عملیــات ایــن جاســوس ‪ ،‬کــه خــود را بــه عنــوان ســتوان ارتــش فرانســه معرفــی‬ ‫مــی کــرد ‪ ،‬توســط یــک تلــه مبتکرانــه توســط ناخــدا پیــر اردانــت ‪ ، ،‬خنثــی شــد‪.‬‬ ‫(جالــب اینجاســت کــه قهرمانــان اصلــی رمــان هــای نــورد تقریب ـاً همیشــه نــام‬ ‫پیــر را دارنــد)‪.‬‬ ‫در کتــاب دیگــر وی(ســرزمین عصبانیــت) ‪ ، 1937‬کــه مبــارزه بیــن ســرویس های‬ ‫مخفــی المــان و فرانســه در طــول جنــگ جهانــی اول را توصیــف کــرد‪ ،‬قهرمــان‬ ‫داســتان ‪ ،‬بــا نــام مســتعار ســتوان هایــم (توســط بازیگــر گابریــل گابریــو در‬ ‫اقتبــاس فیلــم ‪ 1939‬بــه تصویــر کشــیده شــد) بــه ارتــش قیصــر نفــوذ کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1946‬بروئــارد خدمــت ســربازی را تــرک کــرد و بــه طــور تمــام‬ ‫وقــت نوشــتن را اغــاز کــرد‪ .‬بــه عنــوان پیــر نــورد ‪ ،‬او نویســنده ای پــرکار و‬ ‫محبــوب داســتانهای جاسوســی شــد‪ .‬مشــخصه رمان هــای او طرح هــای‬ ‫واقــع گرایانــه و پیچیــده ای اســت کــه بــه طــرز ماهرانــه ای در هــر دو جنــگ‬ ‫ســرد و جنــگ جهانــی دوم خلــق شــده اســت‪ .‬در بســیاری از انهــا ســرهنگ‬ ‫دوبــوا ‪ ،‬رئیــس باتجربــه و کهنــه کار ضــد جاسوســی فرانســه حضــور دارد‪.‬‬ ‫(ســتون ششــم) ‪ ، 1955‬بــه فــرار تهاجمــی بــه شــرق یــک باکتریولوژیســت‬ ‫فرانســوی و جســتجوی او توســط بــرادرش ‪ ،‬در خدمــات پزشــکی ‪ ،‬پیــر روشــر‬ ‫مــی پــردازد‪ .‬تهدیــد جنــگ بیولوژیکــی مجــددا ً در (جاسوســی در ایتالیــا) ‪1963‬‬ ‫مطــرح مــی شــود ‪ ،‬جایــی کــه کاشــف فرانســوی یــک باکتــری کشــنده در‬ ‫ایتالیــا ناپدیــد مــی شــود و توســط ســرویس هــای اطالعاتــی فرانســه ‪ ،‬امریــکا‬ ‫و روســیه جســتجو مــی شــود‪.‬‬ ‫در (بــدون رســوایی در ســازمان ملــل متحــد) ‪ ، 1962‬پســر یــک دیپلمــات‬ ‫فرانســوی کشــته شــده ‪ ،‬در تــاش بــرای انتقــام از مــرگ پــدرش کــه بــرای‬ ‫ســرهنگ دوبــوا کار مــی کــرد ‪ ،‬بــا یــک توطئــه علیــه صلــح جهانــی برخــورد‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫(ســیزدهمین فــردی کــه خودکشــی کــرد) ‪ ، 1971‬داســتان فــرار مقــام بلنــد‬ ‫رتبــه روســی اســت کــه نشــان مــی دهــد بســیاری از شــخصیت هــای برجســته‬ ‫ســرویس اطالعاتــی المــان غربــی در واقــع مامــوران شــوروی هســتند‪ .‬هنگامــی‬ ‫کــه چندیــن نفــر از انهــا جــان خــود را از دســت مــی دهنــد‪ ،‬ســرهنگ دوبــوا‬ ‫شــروع بــه زیــر ســئوال بــردن افشــاگری هــای روســی می کنــد‪ .‬از ایــن رمــان‬ ‫در ســال ‪ 1973‬فیلــم (پــرواز شــبانه از مســکو) بــا بــازی یــول برینــر‪ ،‬هنــری‬ ‫فونــدا و درک بــوگارد ســاخته شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1957‬نــورد از فرانســه بــه موناکــو رفــت و تــا زمــان مــرگ در انجــا‬ ‫زندگــی کــرد‪.‬‬ ‫‪| 69‬راز شقایق| ‪49‬‬ ‫شماره ‪50‬‬ صفحه 49 ‫هنر در موناکو‬ ‫حسین شیردل‬ ‫فرهنــگ و هنــر موناکــو وامــدار همســایگانش ‪ ،‬فرانســه ‪ ،‬ایتالیــا و اســپانیا‬ ‫اســت و از ایــن کشــورها بویژه فرانســه تاثیــرات شــدیدی دارد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه جمعیــت بومــی موســوم بــه مونگاســک تنهــا ‪ 21‬درصــد‬ ‫از جمعیــت را تشــکیل مــی دهنــد‪ ،‬در واقــع فرانســوی هــا بــا ‪ 28‬درصــد‬ ‫بزرگتریــن گــروه را تشــکیل مــی دهنــد‪ .‬ایــن بــدان معناســت کــه نفــوذ‬ ‫فرانســه بســیار زیــاد اســت‪.‬‬ ‫خانــواده گریمالــدی حاکــم نقــش مهمــی در ترویــج فرهنــگ و هنــر‬ ‫در موناکــو داشــته انــد‪ .‬بازدیدکننــدگان مجموعــه ای شــگفت انگیــز‬ ‫از گالــری هــا و اجــرای موســیقی در ســطح جهانــی در طــول ســال را‬ ‫مشــاهده خواهنــد کــرد کــه بســیاری از انهــا توســط خانــواده ســلطنتی‬ ‫پشــتیبانی مــی شــوند‪.‬‬ ‫ایــن خانــدان بنیادهــا و موسســات خیریــه زیــادی را برای ترویج مســائل‬ ‫مختلــف فرهنگــی و هنــری مختلــف ایجــاد کــرده اســت کــه شــامل بنیــاد‬ ‫پرنســس گریــس ‪ ،‬بنیــاد شــاهزاده پیــر (ترویــج فرهنــگ و هنــر) و بنیــاد‬ ‫شــاهزاده البــرت دوم موناکــو (حفاظــت محیــط زیســت) اســت‪.‬‬ ‫جوزف بوسیو‬ ‫بــارون فرانســوا ژوزف بوســیو (‪ 19‬مــارس ‪ 29 - 1768‬ژوئیــه ‪ )1845‬مجســمه ســاز‬ ‫مونگاســکی بــود کــه در ربــع اول قــرن نوزدهــم بــا کار خــود بــرای ناپلئــون به شــهرت‬ ‫ر سید ‪.‬‬ ‫بوســیو کــه در موناکــو متولــد شــد‪ ،‬از ســوی شــاهزاده انــوره اول بورســیه شــد تــا در‬ ‫پاریــس نــزد مجســمه ســاز برجســته اگوســتین پاجــو تحصیــل کنــد‪ .‬پــس از خدمــت‬ ‫کوتــاه مــدت در ارتــش‪ ،‬او در فلورانــس‪ ،‬روم و ناپــل زندگــی کــرد و مجســمه هایــی‬ ‫بــرای کلیســاها تحــت ســلطه فرانســه در ایتالیــا در دهــه ‪ 1790‬ارائــه داد‪.‬‬ ‫او در ســال ‪ 1808‬توســط دومینیــک ویوانــت دنــون بــه کار گرفتــه شــد تــا نقــش‬ ‫برجســته ای بــرای ســتون بنایــی در میــدان ونــدوم در پاریــس ایجــاد کنــد و همچنیــن‬ ‫بــه عنــوان مجســمه ســاز پرتــره بــرای امپراتــور ناپلئــون اول و خانــواده اش خدمــت‬ ‫کنــد‪ .‬در همیــن راســتا بــود کــه او تعــدادی از بهتریــن اثــار خــود ‪ ،‬بــه ویــژه نیــم‬ ‫تنه هــای مرمــر از ملکــه ژوزفیــن و ملکــه هورتنــس (حــدود ‪ ، )1810‬کــه توســط‬ ‫راوریــو نیــز ســاخته شــده بــود تولیــد کــرد‪.‬‬ ‫لویــی هجدهــم در ســال ‪ 1821‬بوســیو را بــه عنــوان شــوالیه ســنت مایــکل معرفــی‬ ‫کــرد و او را بــه عنــوان مجســمه ســاز برتــر منصــوب کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1828‬بوســیو مجســمه ســوارکاری عظیمــی از لوئــی چهاردهــم را دیــد کــه‬ ‫در ‪ Place des Victoires‬در پاریــس نصــب شــده بــود و بــه عنــوان افســر لژیــون‬ ‫‪ donneur‬شــناخته شــد‪ .‬او در ســال ‪ 1825‬توســط شــارل ایکــس از فرانســه بــارون‬ ‫شــد‪ .‬اگرچــه در دوران لوئیــس فیلیــپ از عناویــن وی محــروم شــد ‪ ،‬امــا همچنــان‬ ‫بــه عنــوان قــوی تریــن مجســمه ســاز پرتــره در پاریــس ‪ ،‬کمیســیون های رســمی‬ ‫دریافــت کــرد و مجســمه ناپلئــون را خلق کــرد‪ .‬او در ســال ‪ 1840‬در پاریس درگذشــت‪.‬‬ ‫بــه غیــر از مجســمه امپراتــوری و مجســمه لوئــی شــانزدهم ‪ ،‬دیگــر اثــار مهــم شــامل‬ ‫کوادریــگا و مجســمه هرکــول در مبــارزه بــا اچلــوس بــا مــار در لــوور وجــود دارد‪.‬‬ ‫امــروزه بســیاری از مهمتریــن مجســمه هــای او را مــی توانیــد در مــوزه لــوور پاریــس‬ ‫پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪50‬‬ صفحه 50 ‫ادولین د مونسینات‬ ‫ادولیــن د مونســینات (متولــد ‪ )1987‬یــک هنرمنــد تجســمی معاصــر‬ ‫هلندی‪-‬موناکویــی اســت کــه بیــن لنــدن و مکزیکــو ســیتی زندگــی و‬ ‫کار مــی کنــد‪.‬‬ ‫اثــار هنــری او ســاخته شــده از مــواد طبیعــی ماننــد خــز بازیافتــی‪،‬‬ ‫خــاک ‪ ،‬منســوجات ‪ ،‬شیشــه و ســنگ مرمــر ‪ ،‬مجســمه هــا و‪ ...‬اســت‪.‬‬ ‫او عالقــه زیــادی بــه اســاطیر ‪ ،‬مــردم شناســی و روانشناســی ‪ ،‬بــه‬ ‫ویــژه موضوعــات عجیــب و غریــب نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫ادولیــن در ســال ‪ 2009‬مــدرک کارشناســی هنــر و زبــان را از کالــج‬ ‫دانشــگاهی لنــدن دریافــت کــرد و در ســال ‪ 2007‬در ‪Erasmus‬‬ ‫تحصیــل کــرد و در رشــته معمــاری و طراحــی در ‪Politecnico di‬‬ ‫‪ Milano‬ادامــه تحصیــل داد‪.‬‬ ‫او ســپس دوره بنیــاد هنرهــای زیبــا خــود را در مدرســه هنرهــای زیبــا‬ ‫‪ Slade‬در ســال ‪ 2010‬بــه پایــان رســاند و قبــل از فــارغ التحصیلــی‬ ‫بــا مــدرک کارشناســی ارشــد هنرهــای زیبــا‪ ،‬از مدرســه هنــری ‪City‬‬ ‫‪ and Guilds of London‬در ســال ‪ 2011‬فــارغ التحصیــل شــد‪.‬‬ ‫در همــان دوران بــا توجــه بــه اســتعداد بــاالی خــود جاســتین هامونــد‬ ‫در کتــاب ‪ ، Catlin Guide‬کــه کتابــی شــامل معرفــی چهــل هنرمنــد‬ ‫فــارغ التحصیــل جدیــد اینــده دار در انگلســتان بــود از او نیــز نــام‬ ‫بــرد‪.‬‬ ‫او پــس از ان در لیســت نهایــی بــرای جایــزه هنــر ‪ ، Catlin‬همــراه‬ ‫بــا نــه هنرمنــد دیگــر از جملــه جولیــا وگل ‪ ،‬جانــی بریگــز و گابریــا‬ ‫بویــد‪ ،‬قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫او در ســال ‪ 2012‬وی بــرای جایــزه ‪ Threadneedle‬در ‪Mall‬‬ ‫‪ Galleries‬انتخــاب شــد و برنــده جایــزه بورســیه انجمــن ســلطنتی‬ ‫مجســمه ســازان در ســال ‪ 2013‬شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2014‬گالــری رونچینــی یــک نمایشــگاه انفــرادی از‬ ‫اثــار ایــن هنرمنــد بــا عنــوان خانــه برگــزار کــرد‪ .‬مــورخ هنــر جــو‬ ‫اپلیــن متنــی را بــرای کاتالــوگ ایــن نمایشــگاه نوشــت کــه بــه‬ ‫همــراه نمایشــگاه منتشــر شــد‪.‬‬ ‫وی در ان ســال بــا ســرویس جهانــی بــی بــی ســی در مــورد‬ ‫اســتفاده از خــز بازیافتــی در کارش مصاحبــه کــرد ‪ ،‬کــه در انجمن‬ ‫و بعــدا ً در رادیــو بــی بــی ســی پخــش شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2015‬مونســینات تحــت امــوزش مجســمه ســاز‬ ‫ایتالیایــی جیانپیتــرو کارلیســو ‪ Gianpietro Carlesso‬قــرر‬ ‫گرفــت کــه به او حکاکــی روی ســنگ را امــوزش داد‪ .‬از ان زمان او‬ ‫ســنگ مرمــر را جــزء الینفــک اثار مجســمه خود قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫نمایــش انفــرادی او در ســال ‪ 2018‬بــا عنــوان ‪ O‬کــه در گالــری‬ ‫رونچینــی برگــزار شــد دارای اثــار مجســمه ســازی و همچنیــن‬ ‫ویدئوهــای اوســت کــه در ســال ‪ 2016‬در معــادن ســنگ مرمــر‬ ‫کارارا فیلمبــرداری کــرد‪.‬‬ ‫ان ســال همچنیــن اولیــن بــاری بــود کــه مونســینات در مکزیــک‬ ‫در گالــری بــه نــام ‪ Galería de Arte Mexicano‬کار مــی کــرد‬ ‫کــه نمایشــگاه بیــن المللــی سورئالیســم را بــا اثــار انــدره برتــون‬ ‫برگــزار کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2020‬او بــه طــور گســترده ای در مکزیــک در کنــار‬ ‫هنرمندانــی ماننــد خــوزه داویــا ‪ ،‬پــرال کــراوز ‪ ،‬گابریــل ریکــو و‬ ‫تزونتــل ‪ ،‬بــه طــور گســترده فعــال بــود و اثــار خــود را نمایــش‬ ‫داد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪51‬‬ صفحه 51 ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫نویسنده و کارشناس‬ ‫ارشد فلسفه‬ ‫معماری موناکو‬ ‫معمــاری موناکــو بــه دلیــل طیــف گســترده ای از ســبک هــای معمــاری بــا‬ ‫توجــه بــه وســعت کوچــک خــود شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫جغرافیــای موناکــو کــه متشــکل از صخــره ای امتــداد یافتــه و خــط ســاحلی‬ ‫باریــک اســت‪ ،‬بــر معمــاری ایــن کشــور تاثیــر گذاشــته اســت‪ .‬جاده هــای‬ ‫باریــک منجــر بــه ســاخت و ســازهای معمــاری در داخــل تپه هــا در فضــای‬ ‫محــدود شــده اســت‪ .‬ایــن فضــای محــدود‪ ،‬اخیــرا ً موضــوع ســاخت و ســاز‬ ‫در موناکــو‪ ،‬اختــاالت اجتماعــی ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫تاریــخ معمــاری موناکــو را مــی تــوان عمدت ـاً بــه موقعیــت ان در جنــوب‬ ‫شــرقی فرانســه نســبت داد و نفــوذ بــاالی فرانســه را می تــوان بــه وضــوح‬ ‫در ان دیــد‪.‬‬ ‫ویژگــی هــای اســپانیایی و ایتالیایــی ماننــد جنبــش کاپریچیــو (بــه‬ ‫معنــای فانتــزی معمــاری‪ ،‬کنــار هــم قــرار دادن ســاختمان ها‪ ،‬خرابه هــای‬ ‫باستان شناســی و دیگــر عناصــر اســت‪ ).‬را مــی تــوان در معمــاری مســکن‬ ‫و ســازه هــای قابــل توجــه در مونــت کارلــو نیــز یافــت‪ .‬اثــار برجســته‬ ‫موناکویــی معمــاران فرانســوی شــارل گارنیــه و ژول دوتــرو مظهــر امیزه ای‬ ‫از دیگــر تاثیــرات اروپایــی و تاریخــی اســت‪.‬‬ ‫ویژگی هــای تزئینــی ماننــد برجک هــای رنگــی‪ ،‬تراس هــا و کاریاتیدهــا‬ ‫در سراســر مونــت کارلــو متمایــز هســتند‪.‬‬ ‫معمــاری مــدرن موناکــو منعکــس کننــده نفــوذ مدیترانــه اســت و مــوادی‬ ‫کــه عمدتــاً مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد‪ ،‬منابــع محلــی هســتند‪ .‬از‬ ‫جملــه کاشــی هــای گرانیــت‪ ،‬مرمــر و ســفالین‪.‬‬ ‫اب و هــوای گــرم زندگــی در فضــای بــاز را تشــویق مــی کنــد و بهانــه‬ ‫و دلیلــی بــرای رواج میادیــن و بالکــن هــای عمومــی در سراســر کشــور‬ ‫ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫قرون وسطی‬ ‫دوره قــرون وســطی (از ســقوط امپراتــوری روم تــا اغــاز رنســانس) تاثیــر‬ ‫زیــادی بــر معمــاری موناکــو گذاشــت‪ .‬در ســال ‪ ،1215‬گیبلین هــای جنــوا‪،‬‬ ‫موناکــو را بــه دلیــل موقعیــت اســتراتژیک ان در بنــدر‪ ،‬پــس از دریافــت‬ ‫فرمانروایــی بــر منطقــه از امپراتــور هنــری ششــم‪ ،‬مســتعمره کردنــد‪.‬‬ ‫جنواهــا شــهری محصــور شــده بــا قلعــه ای بــر روی صخــره موناکــو‬ ‫ســاختند‪ .‬ســاختارهای قــرون وســطایی‪ ،‬ماننــد کاخ دو پرنــس‪ ،‬از شــهر‬ ‫مســتحکم موناکــو ویــل روی صخــره باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫از دوره قــرون وســطی نیــز ویژگــی هــای ســاختاری کلیــدی ماننــد‬ ‫برجک هــا اجــرا شــده اســت‪ .‬بســیاری از ســازه های قــرن ‪ 5‬تــا ‪ 15‬در‬ ‫موناکــو را می تــوان یافــت کــه دارای یــک برجــک هســتند کــه بــرای‬ ‫ایجــاد موقعیــت دفاعــی در طــول جنــگ اجــرا و اســتفاده می شــد‪.‬‬ ‫رنسانس‬ ‫جنبــش رنســانس یــا «عصــر نوزایــی» پــس از قــرون وســطی از قــرن‬ ‫چهاردهــم تــا قــرن شــانزدهم‪ ،‬بــر هنــر و معمــاری اروپــا‪ ،‬بــه ویــژه‬ ‫فرانســه و موناکــو تاثیــر زیــادی گذاشــت‪.‬‬ ‫کازینــو مونــت کارلــو شــامل اتاقــی بــه نــام «رنســانس ‪ »Salle‬اســت کــه‬ ‫مســتقیما بــه «اتــاق زایــش دوبــاره» ترجمــه مــی شــود و بــه دلیــل ســبک‬ ‫معمــاری ان متمایــز اســت‪ .‬ایــن اتــاق یکــی از قدیمی تریــن اتاق هــای‬ ‫کازینــو اســت‪.‬‬ ‫‪ Salle Renaissance‬دارای یــک رســتوران و یــک بــار اســت کــه‬ ‫معمــاری رنســانس را بــا زندگــی مــدرن در مونــت کارلــو پیونــد داده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪52‬‬ صفحه 52 ‫کاپریچیو‬ ‫کاپریچیــو بــه یــک فانتــزی معمــاری اشــاره دارد کــه ســاختمان هــا و‬ ‫ســایر عناصــر معمــاری را در ترکیــب هــای تخیلــی و خــارق العــاده کنــار‬ ‫هــم قــرار مــی دهــد‪ .‬همانطــور کــه توســط فیلیپــو بالدینوچــی مــورخ هنــر‬ ‫و زندگینامــه نویــس ایتالیایــی تعریــف شــده اســت‪ ،‬ســبک کاپریچیــو‬ ‫«تفســیری رویایــی از موضــوع اثــری اســت کــه از یــک تخیــل ازاد ناشــی‬ ‫مــی شــود»‪.‬‬ ‫ایــن ســبک مربــوط بــه یــک ســاختمان یــا ســازه معمــاری واحــد در‬ ‫موناکــو نیســت کــه تاثیــر واقعــی جنبــش هنــر کاپریچیــو را بــر ملــت‬ ‫نشــان می دهــد‪ ،‬بلکــه ترکیــب متفــاوت ســاختارهای قدیمــی و جدیــد در‬ ‫هماهنگــی بــا هــم اســت‪.‬‬ ‫ایــن جنبــش کاپریچیــو اســت کــه منجــر بــه ایجــاد کازینــو مونــت کارلــو‪،‬‬ ‫غرفــه هــا‪ ،‬و تعــداد زیــادی از هتــل هــا شــد کــه بــه طــور یکپارچــه در هــم‬ ‫تنیــده شــدند تــا ســبک معمــاری واحــد موناکــو را ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫مونــت کارلــو دارای بســیاری از ســاختمان هــای زیبــای ‪Belle Époque‬‬ ‫اســت کــه معــروف تریــن انهــا کازینــو مونــت کارلــو اســت‪.‬‬ ‫‪ Belle Époque‬بــه عصــر طالیــی (بــه دوره زمانــی بیــن ‪ 1871‬و ‪1914‬‬ ‫اشــاره دارد) ترجمــه مــی شــود و بــه شــدت بــر توســعه معمــاری موناکــو‬ ‫تاثیــر گذاشــت‪ .‬ایــن دوره را مــی تــوان بــا ویژگــی هــای ســبکی هنــر‬ ‫نــو طبقــه بنــدی کــرد کــه شــامل فــرم هــای طبیعــی‪ ،‬ســاختارها‪ ،‬گل هــا‪،‬‬ ‫گیاهــان و خطــوط منحنــی بــود‪.‬‬ ‫معمــاری موناکــو بــر هماهنگــی ســازه هــای ســاخته شــده توســط انســان‬ ‫بــا محیــط طبیعــی متمرکــز بــود‪.‬‬ ‫اثــرات مــداوم انقــاب صنعتــی باعــث شــد کــه صنایــع‪ ،‬تولیــد مــواد خــام‬ ‫و مصــرف در سراســر اروپــا از جملــه موناکــو رشــد چشــمگیری داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬ایــن امــر منجــر بــه رشــد اقتصــاد و در نهایــت ســاخت ســازه های‬ ‫چندگانــه شــد‪ .‬امــروزه مکان هایــی بــه ایــن ســبک ماننــد هتــل هرمیتــاژ‬ ‫مونــت کارلــو وجــود دارد‪.‬‬ ‫مســکن‬ ‫بــر اســاس گــزارش بخــش جمعیــت امــور اقتصــادی و اجتماعــی ســازمان‬ ‫ملــل متحــد‪ ،‬جمعیــت رو بــه رشــد ایــن منطقــه پادشــاهی‪ ،‬بــه دلیــل قوانین‬ ‫مالیاتــی‪ ،‬اب و هــوا و چشــم انــداز ان‪ ،‬منجــر بــه تبدیــل شــدن موناکــو بــه‬ ‫کشــوری بــا قابلیــت افزایــش رو بــه رشــد جمعیــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن افزایــش انبــوه ســاکنان و محــدود بــودن مســاحت فیزیکــی منجــر‬ ‫بــه فشــار بــر طراحــی معمــاری و ایجــاد مســکن بــرای مهاجــران جدیــد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ساخت و ساز‬ ‫توســعه عمــده در مونــت کارلــو در دهــه ‪ 1970‬باعــث شــد تــا شــاهزاده‬ ‫راینیــر ســوم ســاخت و ســازهای بلنــد را ممنــوع کنــد‪ .‬بــه دلیــل اینکــه‬ ‫شــاهزاده البــرت دوم ایــن فرمــان حاکمیتــی را لغــو کــرده اســت‪ ،‬تخریــب‬ ‫ســریع میــراث معمــاری موناکــو باعــث نگرانــی شــده اســت‪.‬‬ ‫موناکــو در حــال حاضــر هیــچ قانــون حفاظــت از میــراث معمــاری نــدارد‬ ‫و بنابرایــن‪ ،‬ســاخت و ســاز همچنــان در موناکــو علــی رغــم اعتراضــات‬ ‫اجتماعــی ادامــه دارد‪.‬‬ ‫افزایــش ســاخت و ســازهای جدیــد باعــث ایجــاد ناارامــی در بیــن مــردم‬ ‫محلــی موناکــو شــده اســت‪.‬‬ ‫بــرج اودئــون یــک ســاختمان مســکونی ‪ 49‬طبقــه لوکــس اســت کــه در‬ ‫ضلــع شــرقی موناکــو ســاخته شــده اســت‪ .‬ایــن ســاخت و ســاز باعــث‬ ‫شــلوغی منطقــه شــده اســت و همیــن مــورد باعــث یــک تجمــع اعتراضــی‬ ‫بــرای اقنــاع حکومــت بــه توقــف ســاخت و ســاز شــد‪.‬‬ ‫محلــه فونتویلــه ‪ ،Fontvieille‬در مجــاورت بنــدر فونتویلــه‪ ،‬موناکــو توســط‬ ‫‪ Studio Fuksas‬طراحــی شــده اســت‪ .‬طراحــی پــروژه شــامل جزئیــات‬ ‫عمــودی اســت کــه شــهر را بــه دریــا متصــل می کنــد و البتــه طبیعــت‬ ‫منطقــه را در سراســر چشــم انــداز مدیترانــه تحــت تاثیر قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه همچنیــن یــک منطقــه زیســت محیطــی در موناکــو اســت‬ ‫کــه شــامل مجموع ـه ای از اقامتــگاه هــای ســاحلی شــناور بــرای ارتقــای‬ ‫پایــداری طبیعــت از طریــق معمــاری مــدرن اســت‪.‬‬ ‫‪https://en.wikipedia.org/wiki/Architecture_of_Poland‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪53‬‬ صفحه 53 ‫کلیساها‬ ‫کلیسای جامع بانوی معصوم‬ ‫کلیســای جامــع بانــوی معصــوم‪ ،‬یــا کلیســای جامــع ســنت نیــکالس‪ ،‬یــا کلیســای‬ ‫جامــع موناکــو‪ ،‬یــک ســاخت نئورومانســک اســت کــه در ســال ‪ 1875‬ســاخته شــد‪.‬‬ ‫تاثیــرات مدیترانــه ای از طریــق ســبک معمــاری احیــای رومانســک کــه از طریــق‬ ‫ســنگ مرمــر ســفید ‪ Carrara‬کــه بــرای تراشــیدن تخــت اســقف اســتفاده می شــود‪،‬‬ ‫برجســته اســت‪.‬‬ ‫هتل ها‬ ‫هتل ارمیتاژ مونت کارلو‬ ‫هتــل ارمیتــاژ یــا هرمیتــاژ مونــت کارلــو در میــدان بومارشــا‪ ،‬در قلــب مونــت کارلــو‬ ‫واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن بنــا در اغــاز قــرن بیســتم و توســط معمــار مونگاســکی ژان‬ ‫مارکتــه ســاخته شــد‪ .‬ایــن بنــای بــزرگ‪ ،‬مجلــل و مجلــل بــا عمــارت نئوکالســیک بــه‬ ‫ســمت دریــای مدیترانــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن هتــل همچنیــن یــک نمونــه معــروف از جنبــش مونــاکان اپــوک اســت‪.‬‬ ‫ویژگی هــای ظریــف بنــا از شــاخصه های هتــل اســت‪.‬‬ ‫ســقف اتــاق ناهــار خــوری‪ ،‬کــه «‪ »Belle Époque‬نامیــده مــی شــود‪ ،‬توســط‬ ‫گابریــل فریــر طراحــی شــده اســت‪ .‬بــاغ زمســتانی توســط گوســتاو ایفــل طراحــی‬ ‫و ایجــاد شــد و شــاگردانی را بــرای ترکیــب معمــاری کالســیک و مــدرن تربیــت‬ ‫کــرد‪ .‬بــاغ زمســتانی متشــکل از رنگ هــای پاســتلی مالیــم‪ ،‬نورپــردازی بــزرگ و‬ ‫یــک فــواره اســت‪.‬‬ ‫معمــاری بــه نــام جــوزف لــوری هتــل را بازســازی کــرد‪ ،‬ان را دو ســطح دیگــر‬ ‫ارتقــا داد و ســبک کالســیک ‪ Belle Époque‬را احیــا کــرد‪ .‬پــس از ایــن بازســازی‪،‬‬ ‫هتــل هرمیتــاژ بــه عنــوان «ســاختمان شــاخص» در موناکــو تبدیــل شــد و بــه‬ ‫ان جایــزه رنســانس بــرای «زیباتریــن دکوراســیون عصــر» توســط راهنمــای گالــت‬ ‫و میــاو اعطــا شــد‪.‬‬ ‫هتل پاریس مونت کارلو‬ ‫هتــل پاریــس مونــت کارلــو هتلــی معتبــر و باشــکوه اســت‪ .‬پاریــس یــک هتــل لوکس‬ ‫مشــهور بیــن المللــی اســت کــه شــامل یــک رســتوران ‪ 3‬ســتاره میشــلن‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫کازینو مونت کارلو‬ ‫کازینــو مونــت کارلــو بــدون شــک شــناخته شــده تریــن ســاختمان در موناکــو‬ ‫اســت‪ .‬توســط معمــار چارلــز گارنیــه طراحــی و در ســال ‪ 1866‬ســاخته شــد‪.‬‬ ‫انجمن مونت کارلو دو باین د مر‬ ‫‪ Monte-Carlo Société des Bains de Mer‬یــا «انجمــن دریــای مونــت کارلــو»‪،‬‬ ‫بــه ســازمانی اشــاره دارد کــه مالــک و اداره کننــده ســاختارهای کلیــدی معمــاری‬ ‫مــدرن در موناکــو‪ ،‬از جملــه کازینــو اســت‪.‬‬ ‫موســس فرانســوا بــان مــی گویــد‪« :‬ایــن مــکان بایــد در مــورد رویاهــا‪ ،‬لــذت بــردن‬ ‫و زیبایــی باشــد‪ ».‬ایــن ســازمان یکــی از محــرک هــای اصلــی جنبــش هــای خــارق‬ ‫العــاده کاپریچیــو و بــل اپــوک امــروز در موناکــو اســت‪.‬‬ ‫موزه ها‬ ‫موزه اقیانوس شناسی‬ ‫مــوزه اقیانــوس شناســی در ســال ‪ 1910‬توســط شــاهزاده البــرت اول افتتــاح شــد‪ .‬ایــن‬ ‫مــوزه یــک گالــری علمــی و فرهنگــی اســت‪ .‬بــا اکواریــوم هایــی در طبقــه پاییــن کــه‬ ‫گیاهــان و جانــوران دریایــی را بــه نمایــش مــی گــذارد‪ .‬ایــن مــوزه بــر روی صخــره ای‬ ‫در بــاالی دریــای مدیترانــه ســاخته شــده اســت‪ .‬معمــاری خارجــی بنــا نیــز بــا اثــاری‬ ‫کــه زندگــی دریــا را نشــان می دهنــد از فضــای داخلــی مــوزه اقیانــوس شناســی الهــام‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪.،‬‬ ‫ایــن مــوزه اولیــن مــوزه ای در جهــان بــود کــه مرجــان هــا را در حفاظــت بــا موفقیــت‬ ‫نگهــداری و تکثیــر کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪54‬‬ صفحه 54 ‫پاویون ها‬ ‫پاویون های مونت کارلو‬ ‫پنــج پاویــون مونــت کارلــو بیــن خیابــان د ال کوســتا قــرار دارد‪ .‬مســاحت انهــا ‪2700‬‬ ‫متــر مربــع اســت‪.‬‬ ‫پاویون هــا از ســال ‪ 2019‬بــا هــدف ایجــاد یــک محیــط ســرگرمی و شــادی در موناکو‬ ‫در دســت بازســازی بوده انــد‪ .‬پاویون هــا از زندگــی در فضــای بــاز مدیترانــه ای‬ ‫الهــام گرفتــه شــده انــد و ترکیبــی از معمــاری قدیــم و جدیــد‪ ،‬داخلــی و خارجــی و‬ ‫یــک بازســازی بــا هــدف احیــای «معمــاری مــدرن» در مونــت کارلــو اســت‪.‬‬ ‫دیگر بناها‬ ‫ایستگاه قطار مونت کارلو‬ ‫ســاخت اولیــه راه اهــن در موناکــو راهگشــای گســترش زیــاد برنامــه‬ ‫اقتصــادی دولــت بــود‪ .‬چشــم انــداز ‪ ،Monégasque‬بــه ویــژه از طریــق‬ ‫سیســتم حمــل و نقــل‪ ،‬بــا رشــد حــوزه شــهری و جمعیتــی در کشــور‬ ‫تغییــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایســتگاه قطــار موناکــو بــرای اولیــن بــار در ســال ‪ 1868‬افتتــاح شــد‪،‬‬ ‫امــا تحــت بازســازی قــرار گرفــت‪ .‬ایــن کار بــه دســتور شــاهزاده راینیــر‬ ‫ســوم در ســال ‪ 1958‬انجــام شــد‪ ،‬کــه خــارج از ایســتگاه دوبــاره ظاهــر‬ ‫شــد و مســیر را تغییــر داد‪ ،‬از دره ‪ Devote‬عبــور کــرد و ســپس از یــک‬ ‫تونــل بــرای رســیدن بــه ایســتگاه اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫ایســتگاه در حــال حاضــر در دامنــه تپــه ســاخته شــده اســت‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫معنــی کــه ســنگ و بتــن ترکیــب شــده نمــای بیرونــی را تشــکیل‬ ‫می دهنــد‪.‬‬ ‫ایســتگاه قطــار از طریــق ترکیــب جدیــد و قدیمــی‪ ،‬ادغــام معمــاری‬ ‫جدیــد موناکــو و معمــاری قدیمــی فرانســوی را منعکــس مــی کنــد‬ ‫و همچنیــن ظهــور التقــاط در معمــاری موناکــو در قــرن بیســتم را بــه‬ ‫تصویــر می کشــد‪.‬‬ ‫اپرای مونت کارلو (خانه اپرا)‬ ‫خانــه اوپــرا در ســال ‪ 1892‬ســاخته شــد و توســط چارلــز گارنیــه طراحــی‬ ‫و در طــی هشــت مــاه ســاخته شــد‪ .‬ایــن بنــا دارای ظرفیــت ‪ 524‬صندلــی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن ســاختمان نئوکالســیک در امتــداد کازینــو مونــت کارلو اســت‪.‬‬ ‫کاخ دو پرنس (کاخ شاهزاده)‬ ‫کاخ شــاهزاده در شــهر قدیمــی موناکــو واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن بنــا در‬ ‫ســال ‪ 1191‬در قــرون وســطی ســاخته شــد‪ ،‬و بنابرایــن بــه شــکل قابــل‬ ‫توجهــی تاثیــر قــرون وســطی‪ ،‬از جملــه ویژگــی هــای قلعــه ماننــد ‪-‬‬ ‫ماننــد بــرج هــا و برجــک هــا دارد‪.‬‬ ‫ایــن کاخ بیــش از هفــت قــرن حاکمیــت بــی وقفــه را در اختیــار داشــته‬ ‫اســت و معمــاری مــدرن و باســتانی را بــه طــور همزمــان در خــود جــا‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫بخــش هــای مختلفــی از کاخ وجــود دارد از جملــه‪ :‬بخــش ایالتــی‪ ،‬اتــاق‬ ‫یــورک و اتــاق تخــت‪ .‬بخــش دولتــی متشــکل از نقاشــی هــای دیــواری‬ ‫قــرن شــانزدهم اســت کــه ســالن ‪ Mazarin‬را زینــت مــی دهــد‪.‬‬ ‫خانــواده گریمالــدی بیــش از ‪ 700‬ســال در کاخ زندگــی کــرده انــد و در‬ ‫حــال حاضــر خانــه شــاهزاده البــرت دوم اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬قســمت‬ ‫ایالتــی هنــوز در بخــش هایــی از ســال بــه روی عمــوم بــاز اســت‪.‬‬ ‫از طریــق بســیاری از بازســازی هــا و دگرگونــی هــای معمــاری‪ ،‬ایــن کاخ‬ ‫یــا بــه عبــارت دیگــر قلعــه باســتانی جنــوا بــه یکــی از مجلــل تریــن قلعه‬ ‫هــای قــرن هفدهــم و یکــی از ســازه هــای معمــاری چنــد وجهــی در‬ ‫موناکــو تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪55‬‬ صفحه 55 ‫سحر پور حسینی‬ ‫جامعه شناس‬ ‫ورزش در موناکو‬ ‫دربــاره موناکــو و ثــروت ایــن کشــور تــا اینجــا ســخن بســیار گفتــه شــده اســت امــا‬ ‫بایــد گفــت ایــن کشــور مجلــل از مکان هــای محبــوب بــرای ورزشــکاران معــروف‬ ‫و ثروتمنــد دنیــا نیــز می باشــد‪ .‬موناکــو همچنیــن بهشــتی بــرای تجربــه در انــواع‬ ‫رشــته های مختلــف ورزشــی اســت‪.‬‬ ‫موناکــو بــه دلیــل مســابقات اتوموبیلرانــی جایــزه بــزرگ موناکــو کــه از ســال ‪1929‬‬ ‫شــروع شــد و همــه ســاله در خیابــان هــای موناکــو برگــزار مــی شــود معــروف اســت‪.‬‬ ‫پیــچ هــای بســیار باریــک و تنــگ ایــن پیســت بــه عنــوان چالــش برانگیزترین مســیرها‬ ‫در فرمــول یــک در نظــر گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫از دیگــر مســابقات جایــزه بــزرگ ایــن کشــور و همچنیــن یکــی از ســخت ترین و‬ ‫چالش برانگیزتریــن رالی هــای جهــان‪ ،‬رالــی مونــت کارلــو اســت کــه در ابتــدا بــرای‬ ‫شــاهزاده البــرت اول برگــزار شــد‪ .‬ایــن رالــی افتتاحیــه مســابقات رالــی قهرمانــی‬ ‫جهــان در ســال ‪ 1973‬بــود ‪.‬‬ ‫رالــی بیــن قــاره ای (‪ )2011 - 2009‬نیــز از دیگــر رقابت هــای برتــر اتوموبیلرانــی‬ ‫جهــان بــود کــه در مونــت کارلــو برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫موناکــو همچنیــن مــکان مناســبی بــرای عالقمنــدان بســیاری از ورزش هــای پرتماشــاگر‬ ‫ماننــد فوتبــال‪ ،‬راگبــی‪ ،‬تنیــس‪ ،‬شــطرنج و دوچرخــه ســواری اســت‪ .‬بــه دلیــل جذابیــت‬ ‫زندگــی در موناکــو بــه دالیــل مختلــف ماننــد عــدم پرداخــت مالیــات بــر درامد‪ ،‬بســیاری‬ ‫از ســتارگان ورزش بیــن المللــی بــرای مــدت طوالنــی در موناکــو اقامــت کــرده انــد‬ ‫چهــره هایــی نظیــر فابیــن بارتــز‪ ،‬تیــری هانــری و دیویــد ترزگــه کــه همگــی در تیــم‬ ‫قهرمــان جــام جهانــی فرانســه حضــور داشــتند و ایــن خــود بــر ورزش حرف ـه ای ایــن‬ ‫کشــور تاثیرگــذار بــوده اســت‪.‬‬ ‫موناکــو همچنیــن محــل برگــزاری ورزش هــای مختلــف ماننــد مســابقات ازاد مونــت‬ ‫کارلــو (گلــف)‪ ،‬ماراتــن موناکــو (کــه تنهــا ماراتــن در جهــان اســت کــه از ســه کشــور‬ ‫جداگانــه مــی گــذرد) می باشــد‪.‬‬ ‫موناکو نقطه شروع تور دو فرانس ‪ 2009‬نیز بوده است‪.‬‬ ‫هرچنــد موناکــو یــک تیــم فوتبــال دارد امــا عضــو فیفــا یــا یوفــا نیســت و بنابرایــن‬ ‫نمی توانــد در جــام جهانــی فوتبــال یــا مســابقات قهرمانــی اروپــا یوفــا شــرکت کنــد‪.‬‬ ‫و تنهــا در رقابت هــای لیــگ فرانســه شــرکت دارد‪ .‬بهتریــن نتیجــه بیــن المللــی ایــن‬ ‫تیــم‪ ،‬پیــروزی ‪ 0-2‬بــر شــهر واتیــکان در ســال ‪ 2013‬بــود‪.‬‬ ‫ورزشکاران برتر‬ ‫سباستین گتوزو‬ ‫‪Sébastien Gattuso‬‬ ‫سباســتین گتــوزو (متولــد ‪ 28‬ژوئــن ‪ )1971‬یــک دونــده موناکویــی در رشــته‬ ‫دوی ‪ 100‬متــر اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2006‬او پــس از مثبــت شــدن ازمایــش فیناســتراید‪ ،‬دارویــی کــه مــی‬ ‫توانــد بــرای پوشــاندن اســتفاده از اســتروئیدها مــورد اســتفاده قــرار گیــرد‪ ،‬بــه‬ ‫مــدت شــش مــاه محــروم شــد‪.‬‬ ‫او بــا شــرکت در بــازی هــای المپیــک تابســتانی ‪ ،2004‬در صــد متــر بــه مقــام‬ ‫هفتــم دســت یافــت و بــه ایــن ترتیــب نتوانســت جــواز حضــور در دور دوم‬ ‫را بــه دســت اورد‪ .‬او ‪ 100‬متــر را در ‪ 10.58‬ثانیــه دویــد کــه بهتریــن زمــان‬ ‫شــخصی و رکــورد ملــی بــود‪.‬‬ ‫بهترین زمان شــخصی فعلی او ‪ 10.57‬ثانیه اســت که در ژوئن ‪ 2007‬در مارســی‬ ‫بــه دســت اورد‪ .‬ایــن رکــورد بهترین رکــورد موناکو نیز اســت‪ .‬او همچنیــن دارای‬ ‫رکوردهــای کشــوری در ‪ 60‬متــر (‪ 6.94‬ثانیــه)‪ 200 ،‬متــر و پرتــاب تیــر اســت‪.‬‬ ‫گتــوزو همچنیــن در دو بــازی المپیــک زمســتانی در رشــته ســورتمه شــرکت‬ ‫کــرد و بهتریــن امتیــاز خــود را در رشــته دو نفــره در ونکــوور در ســال ‪2010‬‬ ‫کســب کــرد‪ .‬بهتریــن نتیجــه او در مســابقات قهرمانــی جهــان ‪ FIBT‬در رشــته‬ ‫چهــار نفــره در ســنت موریتــز در ســال ‪ 2007‬بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪56‬‬ صفحه 56 ‫شارل لکلرک‬ ‫لکلِــرک یــا شــارل ْ‬ ‫شــارل ْ‬ ‫لکلِــر (زاده ‪ ۱۶‬اکتبــر ‪ )۱۹۹۷‬اتومبیـل ران فرمــول‬ ‫‪ ۱‬اهــل موناکــو اســت‪.‬‬ ‫از تیم هایــی کــه در ان اتومبیل رانــی کرده اســت می تــوان بــه اســکودریا‬ ‫فــراری اشــاره کــرد‪ .‬لکلــرک در جایــزه بــزرگ بلژیــک ‪ ۲۰۱۹‬بــه اولیــن‬ ‫پیــروزی خــودش رســید و ان را بــه دوســت صمیمــی اش انتــوان هوبــرت‬ ‫کــه تــازه درگذشــته بــود تقدیــم کــرد‪ .‬او همچنیــن در دومیــن مســابقه‬ ‫خــود در ایتالیــا نیــز پیــروز شــد و فــراری بــا لکلــرک تــا ســال ‪۲۰۲۴‬‬ ‫تمدیــد کــرد‪.‬‬ ‫‪Charles Leclerc‬‬ ‫لکلــرک اولیــن حضــور خــود در فرمــول یــک را در ســال ‪ 2018‬بــرای‬ ‫ســاوبر‪ ،‬تیمــی وابســته بــه فــراری‪ ،‬کــه بــرای بخشــی از اکادمــی‬ ‫راننــدگان فــراری بــود‪ ،‬انجــام داد‪ .‬بــا کســب رتبــه اخــر ســاوبر در ســال‬ ‫قبــل‪ ،‬لکلــرک منجــر بــه ارتقــاء جایــگاه پایانــی در مســابقات قهرمانــی‬ ‫بــه رتبــه هشــتم شــد و در بیــن دو راننــده ســاوبر رتبــه باالتــری داشــت‪.‬‬ ‫لکلــرک کــه از ســال ‪ 2019‬در فــراری بــه شــکل حرفــه ای شــروع بــه‬ ‫رانندگــی کــرد تــا پایــان فصــل ‪ 2024‬بــا ایــن تیــم قــرارداد دارد‪ ،‬در حــال‬ ‫حاضــر بــرای فــراری رانندگــی مــی کنــد‪ .‬او دومیــن راننــده جوانــی شــد‬ ‫کــه در مســابقات فرمــول یــک در گرندپــری بحریــن ‪ 2019‬بــه مقــام اول‬ ‫دســت یافــت‪ .‬در فصــل ‪ ،2019‬لکلــرک اولیــن قهرمانــی حرفـه ای خــود را‬ ‫در بلژیــک بــه دســت اورد و پــس از ان هفتــه بعــد‪ ،‬اولیــن جایــزه بــزرگ‬ ‫ایتالیــا را بــه عنــوان راننــده فــراری بــرد‪.‬‬ ‫او جایــزه ‪ Pole Trophy‬را در فصــل ‪ 2019‬بــه دســت اورد و تبدیــل بــه‬ ‫جــوان تریــن راننــده تاریــخ و اولیــن راننــده غیــر مرســدس شــد کــه از‬ ‫زمــان اغــاز بــه کار ایــن جــام در ســال ‪ 2014‬موفــق بــه کســب ان شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫لکلــرک در طــول دوران کودکــی و اوایــل دوران حرفـه ای خــود‪ ،‬رابطــه نزدیکــی‬ ‫بــا ژول بیانکــی فقیــد‪ ،‬کــه پســر خوانــده اش بــود‪ ،‬حفــظ کــرد‪ .‬پــدر او‪ ،‬هــروه‪،‬‬ ‫نیــز در دهــه ‪ 1980‬و ‪ 1990‬در فرمــول ‪ 3‬اتومبیــل رانــی مــی کــرد‪ .‬او پــس‬ ‫از یــک بیمــاری طوالنــی در ســن ‪ 54‬ســالگی‪ ،‬تنهــا چهــار روز قبــل از اینکــه‬ ‫لکلــرک در مســابقات فرمــول ‪ 2‬باکــو در ســال ‪ 2017‬برنــده شــود‪ ،‬درگذشــت‪.‬‬ ‫لکلــرک عــاوه بــر فرانســوی زبــان مــادری خــود بــه ایتالیایــی و انگلیســی نیــز‬ ‫صحبــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫مسابقات لکلرک در سال ‪2021‬‬ ‫لکلــرک یــک هــم تیمــی جدیــد در فــراری بــرای ســال ‪ 2021‬دارد‪ .‬کارلــوس‬ ‫ســاینز جونیــور بــه عنــوان جایگزیــن سباســتین فتــل بــه تیــم ملحــق شــد‪.‬‬ ‫لکلــرک گرندپــری بحریــن را در رتبــه چهــارم پشــت ســر والتــری بوتــاس‬ ‫اغــاز کــرد و ششــم شــد‪ .‬او ســپس چهــارم شــد و همچنیــن در گرندپــری‬ ‫امیلیــا رومانیــا پــس از النــدو نوریــس پــس از تــاش بــرای حفــظ ســرعت‬ ‫خــود پــس از پرچــم قرمــز در اواســط مســابقه‪ ،‬چهــارم شــد‪.‬‬ ‫ســپس لکلــرک در مســابقات جایــزه بــزرگ پرتغــال در رده ششــم قــرار گرفــت‬ ‫کــه او را در رده بنــدی امتیــازات در رده پنجــم‪ ،‬باالتــر از هــم تیمــی خــود کــه در‬ ‫مســابقه یازدهــم شــد قــرار داد‪ .‬او در رویــداد خانگــی خــود ‪ -‬جایــزه بــزرگ‬ ‫موناکــو‪ -‬علیرغــم تصــادف در بخــش پایانــی مقدماتــی‪ ،‬واجــد شــرایط شــد‪،‬‬ ‫امــا بــه دلیــل مشــکل فنــی در خــودرو نتوانســت مســابقه را شــروع کنــد‪.‬‬ ‫در گرندپــری بریتانیــا در سیلورســتون‪ ،‬لکلــرک مقــام چهــارم را کســب کــرد‬ ‫امــا در دور ‪ ،1‬از والتــری بوتــاس گذشــت و از رقابــت بــا بزرگانــی ماننــد‬ ‫ورشــتاپن و همیلتــون بهــره بــرد‪ .‬لکلــرک تــا ‪ 2‬دور مانــده بــه پایــان رقابــت‬ ‫مقــام اولــی خــود را حفــظ کــرد کــه در نهایــت توســط همیلتــون جاگذاشــته‬ ‫شــد شــد و در جایــگاه دوم مســابقه را بــه پایــان رســاند و اولیــن ســکوی خــود‬ ‫را در ســال ‪ 2021‬بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫در گرندپــری مجارســتان‪ ،‬لکلــرک در پیــچ اول دچــار حادثــه شــد و نتوانســت‬ ‫مســابقه را بــه اتمــام برســاند‪ .‬در ایتالیــا‪ ،‬لکلــرک پنجــم شــد و پــس از جریمــه‬ ‫ســرخیو پــرز بــه مقــام چهــارم رســید‪ .‬لکلــرک در گرندپــری روســیه ‪ 2021‬از‬ ‫رده نوزدهــم شــروع کــرد‪ .‬او در یــک نقطــه در بیــن ‪ 5‬تیــم برتــر قــرار داشــت‪،‬‬ ‫امــا در پایــان مســابقه پــس از بارندگــی شــدید بــه رتبــه پانزدهــم ســقوط‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫در ترکیــه‪ ،‬لکلــرک چهــارم شــد‪ ،‬امــا پــس از جریمـه لوئیــس همیلتــون‪ ،‬ســوم‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪57‬‬ صفحه 57 ‫سینمایموناکو‬ ‫از موناکــو بــا توجــه بــه وســعت ان نمی تــوان انتظــار ســینمایی بــه عنــوان ســینمای‬ ‫مســتقل بــرای ایــن کشــور داشــت‪ .‬موناکــو بــه عنــوان یکــی از ثروتمندتریــن کشــورهای‬ ‫دنیــا بیشــتر بــه عنــوان مقصــدی بــرای گردشــگری و مناظــر زیبــا و تفریحــات پــر زرق و‬ ‫بــرق خــود شــناخته می شــود‪ .‬امــا حاکمــان ایــن کشــور از عالقمنــدان بــه هنــر ســینما‬ ‫بودنــد و بایــد یــاداور شــد گریــس کلــی یکــی از مشــهورترین ســتاره های ســینمای‬ ‫هالیــوود در دهــه ‪ 50‬میــادی‪ ،‬مدتــی بعــد از مالقــات بــا راینــر ســوم شــاهزاده موناکــو در‬ ‫دوران برگــزاری جشــنواره کــن‪ ،‬بــا ایــن شــاهزاده ازدواج کــرد و اتفاقــا بــا اســتفاده از نــام‬ ‫خــود بــرای ایــن کشــور کوچــک شــهرت بیــش از پیــش هنــری و فرهنگــی بــا خــود اورد‪.‬‬ ‫موناکــو شــاید خــود بــه تنهایــی تولیــدات چندانــی بــرای ســینمای جهــان نداشــته اســت‬ ‫امــا مــکان فوق العــاده ای بــرای فیلمبــرداری برخــی از مشــهورترین فیلم هــای ســینمای‬ ‫دنیــا بویــژه هالیــوود بــوده اســت کــه در ادامــه بــه معرفــی برخــی از انهــا می پردازیــم‪.‬‬ ‫دیگر هرگز نگو هرگز‬ ‫دیگــر هرگــز نگــو هرگــز فیلمــی در ژانــر اکشــن بــه کارگردانــی ارویــن کرشــنر و بــا‬ ‫بــازی شــون کانــری اســت کــه در ســال ‪ ۱۹۸۳‬منتشــر شــد‪.‬‬ ‫داســتان فیلــم دربــاره گروهــی اســت کــه ماموریــت انهــا بــرای ســرقت موشــک‬ ‫هــای کــروز ‪ Tomahawk‬پــس از نفــوذ بــه پایــگاه نیــروی هوایــی امریــکا در‬ ‫انگلســتان اســت‪ .‬ایــن امــر باعــث می شــود تــا انگلیســی هــا بــا عوامــل ‪ 00‬خــود‬ ‫تمــاس بگیرنــد و انهــا را مجبــور بــه فرســتادن جیمــز بانــد کننــد‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم اقتباســی از رمــان جیمــز باند بــه نــام تاندربال اســت‪ .‬صحنه های اکشــن‬ ‫زیــادی در فیلــم وجــود دارد کــه همــه در خیابــان هــای موناکو فیلمبــرداری شــده اند‪.‬‬ ‫صحنــه مهــم ان تعقیــب دوچرخــه ســواری اســت کــه ســاحل فرانســوی ریویــرا و‬ ‫خیابانهــای زیبــای موناکــو را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫چشم طالیی‬ ‫گولــدن ای ‪ -‬یــا همــان ( چشــم طالیــی ) فیلــم جیمــز بانــد بــا بــازی پیــرس‬ ‫برازنــان محصــول ‪ ۱۹۹۵‬امریــکا اســت‪.‬‬ ‫داستان فیلم‬ ‫وقتــی در طــی عملیاتــی حســاب شــده یــک هلیکوپتــر فــوق ســری بــه‬ ‫ســرقت رفتــه و در عملیاتــی خونیــن علیــه یــک پایــگاه کنتــرل ماهواره هــای‬ ‫نظامــی واقــع در ســیبری بــکار مــی رود‪ ،‬جیمــز بانــد مامــور می شــود تــا‬ ‫تنهــا بازمانــده از ان حملــه‪ ،‬کــه یــک دختــر جــوان ناتالیــا ســیمونوا کــه‬ ‫برنامه نویــس مرکــز فــوق بوده اســت را یافتــه و بــا کمــک او بتوانــد در‬ ‫جوابــی بــرای ایــن معمــا بیایــد‪ .‬او پــس از ماجراهایــی متوجــه می شــود کــه‬ ‫همــکار ســابق او الــک ترولیــان مامــور ‪ ،۰۰۷‬کــه تصــور می کــرد در اخریــن‬ ‫عملیــات مشترکشــان کشــته شــده و نیــز یــک ژنــرال روس (عضــو مافیــای‬ ‫روســیه) در ایــن ماجــرا نقــش دارنــد‪.‬‬ ‫جیمــز بانــد و ناتالیــا موفــق می شــوند از مخمصه هــای مختلفــی بگریزنــد‬ ‫تــا اینکــه در طــی یــک عملیــات جســتجوی هوایــی در نزدیکــی کوبــا مــورد‬ ‫هــدف قــرار گرفتــه و کشــف می کنــد کــه «گولــدن ای» در حقیقــت یــک‬ ‫انتــن ماهــواره ای اســت کــه بــرای کنتــرل یــک سیســتم ماهــواره نظامــی‬ ‫بــکار م ـی رود‪.‬‬ ‫بســیاری از صحنه هــای ایــن فیلــم معــروف از ســری فیلم هــای جیمزبانــد‪،‬‬ ‫در مناطقــی از موناکــو فیلــم بــرداری شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪58‬‬ صفحه 58 ‫قلب شکن‬ ‫داســتان ایــن فیلــم مربــوط بــه یــک مــرد جــذاب بــه نــام الکس‬ ‫لیپــی ‪ ،‬بــا بــازی رومــن دوریــس اســت کــه ماموریــت دارد‬ ‫موجــب جدایــی برخــی زوج هــا شــود‪ .‬یکــی از ماموریت هــای‬ ‫وی جلوگیــری از پیونــد زن ثروتمنــد جــوان بــا میلیونــر انگلیســی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در ایــن فیلــم برخــی از مشــهورترین بازیگــران ســینمای‬ ‫فرانســه بــازی کردنــد‪ .‬ایــن یــک کمــدی رمانتیــک محصــول‬ ‫‪ 2010‬اســت کــه بیشــتر در موناکــو فیلمبــرداری شــد و جاذبــه‬ ‫هــای بــه یــاد ماندنــی زیــادی بــه ان بخشــید ‪ ،‬ماننــد بنــدر‬ ‫هرکــول و بناهــای کنــار بــاغ هــای کازینــو مونــت کارلــو‪.‬‬ ‫یکــی از بــه یادماندنــی تریــن صحنــه هــا زمانــی اســت کــه‬ ‫ژولیــت و الکــس در تپــه هــای موناکــو رانندگــی می کننــد و‬ ‫اهنــگ «‪ »Wake Me Up Up You Go Go‬را مــی خواننــد‪.‬‬ ‫مرد اهنی ‪2‬‬ ‫مــرد اهنــی ‪ 2‬نــام ســومین فیلــم دنیــای ســینمایی مــارول اســت کــه توســط مــارو ‬ ‫ل‬ ‫اســتودیوز تولیــد و پارامونــت پیکچــرز در ســال ‪ ۲۰۱۰‬توزیــع شــده اســت‪ .‬ایــن فیلــم بــر‬ ‫اســاس ســری داســتان های کامیــک شــخصیت مــرد اهنــی از مــارول کامیکــس می باشــد‪.‬‬ ‫جــان فــاورو کارگردانــی فیلــم را برعهــده داشــته اســت‪ .‬رابــرت داونــی جونیــور‪ ،‬گوینــث‬ ‫پالتــرو‪ ،‬اســکارلت جوهانســون‪ ،‬دان چیــدل‪ ،‬میکــی رورک و ســاموئل ال‪ .‬جکســون از بازیگــران‬ ‫ایــن فیلــم هســتند‪.‬‬ ‫وقایــع ایــن قســمت از داســتان بــا فاصلــه ‪ ۶‬مــاه نســبت بــه قســمت اول رخ می دهــد؛‬ ‫تونــی اســتارک خــود را بــه عنــوان مــرد اهنــی بــه دنیــا معرفــی کرده اســت و دولــت‪ ،‬در پــی‬ ‫تصــرف تکنولوژی هــای ســاخته شــده بــه دســت او هســتند‪.‬‬ ‫ایــوان وانکــو‪ ،‬در همیــن حــال‪ ،‬در حــال ســاخت اســلحه ای بــرای خــودش بــا تکنولوژیــی‬ ‫مشــابه بــه زره اســتارک اســت‪.‬‬ ‫بــه دنبــال موفقیــت مــرد اهنــی در ســال ‪ ،۲۰۰۸‬مــارول اســتودیوز ســریعاً بــرای ســاخت‬ ‫ادامــه فیلــم اقــدام کــرد‪ .‬در ژوئیــه همــان ســال ثــرو بــرای نوشــتن فیلم نامــه اســتخدام‬ ‫شــد‪ ،‬و فــاورو نیــز بــرای کارگردانــی ایــن فیلــم بازگشــت‪.‬‬ ‫داونــی و پالتــرو بــرای بــازی در همــان نقش هــای قبلــی انتخــاب شــدند در حالــی کــه چیــدل‬ ‫جایگزیــن ترنــس هــاورد در نقــش جیمــز رودس شــد‪ .‬در ماه هــای نخســت ‪ ،۲۰۰۹‬رورک‪،‬‬ ‫راک ول و جوهانســون در نقش هــای مکمــل قــرار گرفتنــد تــا فیلــم در تابســتان در مرحلــه‬ ‫ســاخت قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ماننــد قســمت قبلــی‪ ،‬فیلــم اکثــرا در کالیفرنیــا و در موناکــو فیلم بــرداری شــد‪ .‬فــرش قرمــز‬ ‫مــرد اهنــی ‪ ۲‬در ‪ ۲۶‬اوریــل ‪ ۲۰۱۰‬و در شــهر لــوس انجلــس برگــزار شــد‪ .‬ایــن فیلــم در ‪۵۴‬‬ ‫کشــور بیــن ‪ ۲۸‬تــا ‪ ۳۰‬اوریــل و قبــل از امریــکا (در تاریــخ ‪ ۷‬مــی) منتشــر شــد‪ .‬مــرد اهنــی‬ ‫‪ ۲‬چــه از نظــر منتقدیــن و چــه از نظــر فــروش موفقیتــی کامــل بــه حســاب می ایــد چــرا‬ ‫کــه فروشــی در حــدود ‪ ۶۲۳.۹‬میلیــون دالر فــروش داشــت‪ .‬همچنیــن دی وی دی هــا و بلــو‬ ‫ری هــای ان در ‪ ۲۸‬ســپتامبر ‪ ۲۰۱۰‬منتشــر شــدند‪ .‬مــرد اهنــی ‪ ۳‬در ‪ ۳‬مــه ‪ ۲۰۱۳‬اکــران شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن مــرد اهنــی ‪ ۲‬توانســت بــه هفتمیــن فیلــم پرفــروش ‪ ۲۰۱۰‬تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫برخــی از مهمتریــن تصاویــر ایــن فیلــم در خیابان هــای پیــچ در پیــچ الکوندامیــن و بنــدر‬ ‫هرکــول موناکــو فیلمبــرداری شــده اند‪.‬‬ ‫گریس موناکو‬ ‫گریــس موناکــو فیلمــی اســت بــر اســاس داســتان زندگــی گریــس کلــی‪ ،‬ســتاره ســابق‬ ‫هالیــوود و همســر درگذشــته حکمــران پیشــین موناکــو اســت‪ .‬داســتان ان دربــاره روزهــای‬ ‫بحرانــی دوران زناشــویی او بــا راینیــر ســوم‪ ،‬حکمــران موناکــو اســت‪ .‬داســتان در اوایــل دهــه‬ ‫‪ ۱۹۶۰‬و درگیــری میــان موناکــو و فرانســه تحــت حکمرانــی شــارل دوگل می گــذرد‪.‬‬ ‫جشــنواره فیلــم کــن ‪ ۲۰۱۴‬بــا نمایــش فیلــم «گریــس موناکــو» بــه کارگردانــی اولیویــه دان‪،‬‬ ‫کارگــردان فرانســوی افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫نقــش پرنســس گریــس را در ایــن فیلــم نیکــول کیدمــن بــازی می کنــد و تیــم راث‪ ،‬فرانــک‬ ‫النــگال و درک جاکوبــی بازیگــران دیگــر گریــس موناکــو هســتند‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم هرچنــد حواشــی زیــادی داشــت و خانــواده کلــی فیلــم را دور از واقعیــت خواندنــد‬ ‫امــا بــا توجــه بــه موضــوع فیلــم یکــی از معهمتریــن فیلمهایــی اســت که بــه مقطــع مهمی در‬ ‫تاریــه خانــدان پادشــاهعیا موناکــو و تنــش دولتهــای دو کشــور موناکــو و فرانســه می پــردازد‪.‬‬ ‫ستاره کوشا‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪59‬‬ صفحه 59 ‫غذاهای محبوب موناکو‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫محقق‬ ‫غذاهــای مونگاســک یــا موناکویــی خوراک هایــی مدیترانــه ای اســت کــه‬ ‫بــر اســاس تاثیــر اشــپزی شــمال ایتالیــا و جنــوب فرانســه و همچنیــن‬ ‫ســنت های اشــپزی خــود موناکــو شــکل گرفتــه اســت‪ .‬در ایــن غذاهــا‬ ‫تاکیــد بــر ترکیبــات تــازه وجــود دارد و اســتفاده از غذاهــای دریایــی‪،‬‬ ‫ســبزیجات و روغــن زیتــون نقــش مهمــی در اشــپزی دارد‪.‬‬ ‫شــکل مــدرن تــری از اشــپزی مونگاســکی از زمــان رونــق کازینــو مونــت‬ ‫کارلــو در اواســط قــرن نوزدهــم توســعه یافتــه اســت‪.‬‬ ‫برخــی در حــال حاضــر اشــپزی را بــا تاثیــرات بیــن المللــی‪ ،‬جهــان وطنــی‪،‬‬ ‫رســتوران هــای ســتاره دار مرتبــط مــی داننــد‪ .‬بــا ایــن حــال در ســال هــای‬ ‫اخیــر نیــز عالقــه دوبــاره ای بــه دســتور العمــل هــای محلــی معتبــر موناکــو‬ ‫و میــراث ســنتی اشــپزی ان مشــاهده شــده اســت‪.‬‬ ‫غذاهــای مونگاســک در طــول قــرن هــا توســعه یافتــه اســت‪ .‬مــواد اولیــه‬ ‫جدیــدی از حــدود ‪ 1000‬ســال قبــل از میــاد مســیح‪ ،‬بــا تجــارت گســترده‬ ‫دریــای مدیترانــه کــه موناکــو را بــا تمــدن هایــی ماننــد فنیقیــه ‪ ،‬یونــان ‪ ،‬روم و‬ ‫کارتــاژ متصــل مــی کــرد‪ ،‬در اشــپزی در حــال توســعه وارد شــد‪ .‬موناکــو احتمــاالً‬ ‫بعنــوان پســت تجــاری ســاحلی توســط یونانیــان باســتان در ‪ 600‬قبــل از میــاد‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفتــه اســت‪ ،‬کــه انگــور و زیتــون را وارد ایــن منطقــه‬ ‫کــرد ‪ ،‬کــه قب ـ ً‬ ‫ا بــه دلیــل باغــات لیمــو مشــهور بــود‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه در حــدود ‪ 120‬قبــل از میــاد تحــت ســلطه امپراتــوری روم قــرار‬ ‫گرفــت و موناکــو روغــن زیتــون ‪ ،‬لیمــو و شــراب را بــه امپراتــوری ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1918‬لویــی نوتــاری ‪ ،‬محقــق ‪ ،‬مــورخ ‪ ،‬نویســنده و زبــان شــناس‬ ‫مونگاســکی (‪ )1961-1879‬تاریخچــه ای از موناکــو را منتشــر کــرد کــه در ان‬ ‫نگرانــی خــود را بــرای حفــظ فرهنــگ مونگاســک ‪ ،‬از جملــه ســنت هــای اشــپزی‬ ‫ان ابــراز داشــت‪ .‬او دربــاره نقــش اصلــی درختــان زیتــون ‪ ،‬لیمــو و پرتقــال‬ ‫در غذاهــای ســنتی مونگاســکی نوشــت‪ .‬او ناپدیــد شــدن مــزارع درختــان‬ ‫لیمــو و پرتقــال موناکــو را بــه دگرگونــی شــهری چشــم انــداز ان نســبت داد‪.‬‬ ‫نوتــاری بــه فــوگاس ‪ ،‬یــک غــذای نــان تخــت ‪ ،‬بــه عنــوان یــک غــذای ملــی‬ ‫معتبــر اشــاره کــرد کــه بــه اعتقــاد او نیــاز بــه حفــظ داشــت‪ .‬او دســتور تهیــه‬ ‫نســخه ســنتی شــیرینی را کــه معتقــد بــود بــا شــکوفه پرتقــال ‪ ،‬برانــدی ســبک‪،‬‬ ‫بــادام مونگاســکی محلــی‪ ،‬یــک ســیب کوچــک‪ ،‬قرمــز و ســفید‪ ،‬تهیــه شــده‬ ‫اســت‪ ،‬تهیــه کــرد کــه منشــا ان ‪ Fenouillet‬در غــرب موناکــو بــود‪.‬‬ ‫در قــرن هجدهــم‪ ،‬یــک کتــاب اشــپزی توســط «توبیــاس اســمولت» بــه نــام‬ ‫«ســفرها در فرانســه و ایتالیــا» (‪ )1792‬منتشــر شــد و در ان موناکــو بــه عنــوان‬ ‫یــک شــهر ماهیگیــری عقــب مانــده و دور افتــاده‪ ،‬توصیــف شــد‪.‬‬ ‫اولیــن کازینــو موناکــو ‪ ،‬ویــا بلــوو ‪ ،‬در ســال ‪ 1854‬تاســیس شــد امــا ایــن مرکز‬ ‫فاقــد امکانــات کافــی بــرای مســافران بــود و تنهــا یــک مســافرخانه بــود کــه‬ ‫غــذا و نوشــیدنی ارائــه مــی داد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1863‬فرانســوا بــان ویــا بلــوو را احیــا کــرد و ایــن مرکــز تفریحی در‬ ‫مونــت کارلــو را رونــق داد طــوری کــه ایــن بــار دارای رســتوران هــا و کافه هــای‬ ‫زیــادی بــود و گزینــه هــای اشــپزی لذیــذی را بــرای مشــتریان ارائه مــی داد‪.‬‬ ‫تــا ســال ‪ ، 1903‬رســتوران هــا در مونــت کارلــو سراشــپزهای سرشــناس از‬ ‫سراســر اروپــا را اســتخدام مــی کردنــد تــا پیشــنهادات اشــپزی خــود را افزایش‬ ‫دهنــد‪ ،‬کــه بــه همیــن دلیــل و نیــز بیــن المللــی بــود غذاهــا مشــهور شــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه اشــپزی مونگاســک بــه دلیــل تمرکــز بــر غــذا در ایــن دوره رشــد‬ ‫فــوق العــاده ای را تجربــه کــرد ‪ ،‬برخــی مــی ترســیدند کــه جنبــه هــای ســنتی‬ ‫تــر ایــن اشــپزی از بیــن بــرود و بــه همیــن دلیــل رفتــه رفتــه رویکــردی بــه‬ ‫غذاهــای ســنتی موناکــو بــه دلیــل جنبــه فرهنگــی ان در ایــن کشــور شــکل‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪60‬‬ صفحه 60 ‫خوراک ماهی‬ ‫غــذای دریایــی کــه مــواد تشــکیل دهنــده ان اغلــب متنــوع اســت‪ .‬مســلماً ایــن‬ ‫غــذا محبــوب تریــن غــذای منطقــه ریویــرا اســت‪.‬‬ ‫ایــن ماهــی معمــوالً از حداقــل چهــار نــوع ماهــی پختــه شــده در تشــکیل شــده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫رایــج تریــن انــواع ماهــی هــای مــورد اســتفاده در ایــن خــورش شــامل صــدف ‪،‬‬ ‫ماهــی تیــره ‪ ،‬کفــال ‪ ،‬ماهــی دریایــی ‪ ،‬خرخــر ‪ ،‬مارماهــی و عقــرب اســت‪.‬‬ ‫نان کریسمس‬ ‫نــان شــیرینی کــه بــه طــور ســنتی در طــول کریســمس ســرو مــی شــد‪ .‬ایــن نــان‬ ‫دایــره ای شــکل اســت کــه بــا چهــار گــردو بــه شــکل صلیــب و یــا شــاخه هــای‬ ‫درخــت زیتــون تزئیــن شــده اســت و تکه هــای میــوه ماننــد پرتقــال هــم در مرکــز‬ ‫نــان معمــوال قــرار داده شــده اســت‪.‬‬ ‫کوکی شکالتی‬ ‫یــک کوکــی نــازک کــه اغلــب بــه عنــوان دســر یــا میــان وعــده مصــرف‬ ‫مــی شــود‪ .‬معمــوالً حــاوی بــادام و پوســت پرتقــال اســت و یــک طــرف ان‬ ‫بــا شــکالت پوشــانده شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪61‬‬ ‫فوکوچیا‬ ‫نــان مســطح کوچــک و شــیرینی اســت کــه گاهــی بــه عنــوان غــذای ملــی‬ ‫موناکــو نیــز تلقــی مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن نــان لذیــذ اغلــب بــا پرتقــال ‪ ،‬اجیــل ‪ ،‬کشــمش ‪ ،‬انیســون ‪ ،‬ســیب و‬ ‫برنــدی طعــم دار مــی شــود‪.‬‬ ‫ماهی شور کاد‬ ‫یــک غــذای ســنتی موناکــو اســت کــه مــی تــوان ان را بــا ســیر ‪ ،‬روغــن‬ ‫و خامــه تهیــه کــرد‪ .‬ایــن غــذا‪ ،‬اغلــب در روز کریســمس هنــگام ناهــار یــا‬ ‫شــام ســرو مــی شــود‪.‬‬ صفحه 61 ‫رویدادهایفرهنگی موناکو‬ ‫افشین اسد زاده‬ ‫جشنواره فیلم و موسیقی‬ ‫جشــنواره فیلــم و موســیقی موناکــو هــر ســاله در مونــت کارلــو برگــزار‬ ‫می شــود‪ .‬اولیــن جشــنواره در ســال ‪ 2006‬برگــزار شــد‪ .‬ماموریــت‬ ‫جشــنواره هــا تجلیــل از فیلــم و موســیقی فیلــم اســت‪.‬‬ ‫تمرکــز جشــنواره بــر فیلــم های بلنــد بیــن المللــی و اروپایی بــا عناصر قوی‬ ‫موســیقی اســت‪ .‬جشنواره از ســال ‪ 2007‬از ‪ 17‬مه تا ‪ 19‬مه برگزار می شود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2007‬ایــن جشــنواره از جــان بــری اهنگســاز برنــده اســکار‬ ‫تجلیــل کــرد‪.‬‬ ‫جشــنواره شــامل نمایــش شــش فیلم بلنــد اروپایــی و یــک فیلم کوتــاه بود‪.‬‬ ‫جشــنواره فیلــم و موســیقی موناکــو جشــنواره ای مســتقل اســت کــه بــه‬ ‫جشــنواره بیــن المللــی فیلــم موناکــو و یــا جشــنواره فیلــم خیریــه موناکــو‬ ‫وابســته نیســت‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم موناکو‬ ‫جشــنواره بیــن المللــی فیلــم موناکــو یــک جشــنواره بیــن المللــی ســاالنه‬ ‫اســت کــه در موناکــو برگــزار مــی شــود‪ .‬ایــن جشــنواره یــک جشــنواره‬ ‫غیــر دولتــی اســت کــه در دســامبر ‪ 2003‬توســط روزانــا گلــدن و دیــن‬ ‫بنتلــی تاســیس شــد‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره بــر فیلــم هــای غیــر خشــونت امیــز تولیــدات سراســر‬ ‫جهــان تمرکــز دارد و جوایــز زیــادی در بخــش هــای مختلــف اهــدا‬ ‫می کنــد‪ .‬مهمانــان برجســته ان شــامل داالیــی المــا بــوده انــد‪ .‬جوایــز‬ ‫ایــن جشــنواره را جوایــز فیلــم فرشــته مــی نامنــد‪.‬‬ ‫جشنواره قایق های بادبانی‬ ‫جشــنواره قایــق بادبانــی موناکــو در ســال ‪ 1991‬توســط کارافرینــی فرانســوی بــه‬ ‫نــام موریــس کوهــن تاســیس شــد و هــر ســاله در مــاه ســپتامبر در بنــدر هرکولس‬ ‫موناکــو برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫نهــاد رســمی ســازماندهی نمایشــگاه قایــق بادبانــی ‪ Informa‬اســت کــه یــک‬ ‫بنیــاد بیــن المللــی برجســته و گــروه تحقیقاتــی و علمــی اســت‪ .‬ایــن جشــنواره‬ ‫شــگفت انگیــز بــا ‪ 125‬قایــق فــوق العــاده تفریحــی بــه ارزش بیــش از ‪ 4‬میلیــارد‬ ‫یــورو بــه نمایــش گذاشــته شــده‪ ،‬برگــزار می شــود و ‪ 30‬هــزار بازدیدکننــده از هــر‬ ‫گوشــه از جهــان بــه طــور میانگیــن در ان حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫در میــان شــرکت کننــدگان شــرکت ها‪ ،‬برندهــای معتبــر و ارائــه دهنــدگان خدمــات‬ ‫گردشــگری هســتند کــه بــرای نشــان دادن جدیدتریــن و بزرگتریــن قایــق هــای‬ ‫تفریحــی بــرای فــروش بــه انجــا مــی اینــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪62‬‬ صفحه 62 ‫جشنواره عکاسی پرنس البرت دوم‬ ‫جشــنواره عکاســی محیطــی پرنــس البــرت دوم در ســال‪ ۲۰۲۱‬بــرای اولیــن بــار‬ ‫توســط موناکــو بــه مناســبت پانزدهمیــن ســالگرد تاســیس بنیــاد البــرت دوم کــه‬ ‫بنیــادی بــرای کمــک بــه حفــظ محیــط زیســت اســت‪ ،‬برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره بــا هــدف افزایــش اگاهــی در مــورد مســائل زیســت محیطــی و‬ ‫پــاداش بــه عکاســانی کــه از خالقیــت و مهــارت خــود در بــه تصویــر کشــیدن‬ ‫مســتندات وضعیــت فعلــی جهــان اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫موضــوع ایــن جشــنواره عکاســی بشــریت و حیــات وحــش جهــان اســت و‬ ‫بخش هــای مختلــف ان شــامل‬ ‫حیــات وحــش شــگفت انگیــز‪ :‬نمایــش زیبایــی و تنــوع گونــه هایــی کــه در‬ ‫زیســتگاه هــای طبیعیشــان در ســیاره مــا زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫حیــات وحــش در بحــران‪ :‬برجســته کــردن تاثیــر منفــی کــه فعالیتهــای انســان بــر‬ ‫حیات وحــش دارد‪.‬‬ ‫دالیلــی بــرای امیــد‪ :‬کاوش در راه حــل هایــی کــه بشــر از طریــق تــاش هــای‬ ‫حفاظتــی و اقداماتــی بــه نفــع اینــده پایدارتــر پیــدا کــرده اســت‪ ،‬و روابــط هماهنگ‬ ‫تــری بــا حیــات وحــش ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫جشنواره سیرک مونت کارلو‬ ‫جشــنواره بیــن المللــی ســیرک مونــت کارلــو همــه ســاله اواســط مــاه ژانویــه‬ ‫بــه مــدت ده روز در شــهر موناکــو کشــور موناکــو برگــزار مــی گــردد‪ .‬ایــن‬ ‫جشــنواره کــه توســط پرنســس اســتفانی اداره مــی شــود بــدون شــک در حــال‬ ‫حاضــر مهمتریــن نمایــش ســیرک جهــان بــه شــمار مــی ایــد و بــه میعــادگاه‬ ‫جامعــه بیــن المللــی ســیرک و مخاطبیــن متعــدد بیــن المللــی متشــکل از‬ ‫عالقمنــدان بــه ســیرک تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫هــر ســال ده هــا هــزار تماشــاگر در نمایــش هــای ایــن ســیرک کــه در قلمــرو‬ ‫شــاهزاده اســتفانی برگــزار مــی شــود‪ ،‬شــرکت مــی کننــد و هــزاران بازدیدکننده‬ ‫هیجــان زده هســتند تــا هنرمنــدان مســتعد اســتثنایی و جدیــد ایــن عرصــه را‬ ‫کشــف و شناســایی نماینــد‪.‬‬ ‫ایــن رویــداد در تقویــم عالقمنــدان بــه ایــن عرصــه‪ ،‬رویــدادی محســوب‬ ‫می شــود کــه فرصــت شــرکت در ان را نبایــد از دســت داد‪.‬‬ ‫بــه رســمیت شــناخته شــدن و شــهرت ایــن رویــداد در عرصــه بیــن المللــی‬ ‫بــدون شــک بــه دلیــل برنامــه ریــزی کالســیک و همزمــان معاصــر هنرمنــدان‬ ‫ســطح بــاالی ان مــی باشــد کــه ابعــاد جدیــدی از تخصــص و مهــارت انهــا‬ ‫در ایــن رویــداد را بــه روز مــی کنــد و امــکان اجــرای نمایــش هــای نواورانــه و‬ ‫فــوق العــاده در ان فراهــم مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره مکانــی مســحورکننده بــه شــمار مــی ایــد کــه خانــواده هــا گــرد‬ ‫هــم مــی اینــد تــا لحظــات سرشــار از شــور و هیجــان را بــا هــم ســهیم شــوند‪.‬‬ ‫ان هــا در حالیکــه شــیرین کاری هــای بندبــازان‪ ،‬دلقــک هــا‪ ،‬و مربیــان حیوانــات‬ ‫را کــه بــه ســامت و اســایش حیوانــات خــود اهمیــت مــی دهنــد‪ ،‬تحســین‬ ‫می کننــد‪ ،‬بــا هــم نمایــش هــای ایــن رویــداد را تماشــا مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن فســتیوال هــر ســال تقریبـاً ‪ ٢٥‬نمایــش را در دو مجموعــه نمایــش هــای مختلف‬ ‫اجــرا مــی نمایــد‪ .‬جوایــز ایــن جشــنواره در ضیافــت و جشــن اختتامیــه بــا حضــور‬ ‫شــاهزاده موناکــو و خانــواده و میهمانــان او اعطــا مــی شــود‪ .‬معمــوالً شــاهزاده بــرای‬ ‫تماشــای هــر یــک از نمایــش هــای منتخــب نیــز شــرکت مــی کنــد‪.‬‬ ‫جشنواره تلویزیونی مونت کارلو‬ ‫جشــنواره تلویزیونــی مونت‪-‬کارلــو نــام یــک رقابــت و جشــنواره بین المللــی اســت‬ ‫کــه تمرکــزش بــر تولیــدات تلویزیونــی اســت و در ســال ‪ ۱۹۶۱‬میــادی توســط‬ ‫رینیــه ســوم‪ ،‬شــاهزاده موناکــو بنیــان نهــاده شــد‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره همه ســاله در شــهر مونت کارلــو در موناکــو برگــزار می شــود و‬ ‫تندیــس ان‪ ،‬یــک زن زیبــای زریــن موســوم بــه «بانــوی زریــن» اســت کــه از‬ ‫مجســمه سالماســیس اثــر «فرانســیس ژوزف بوســیو» (‪ )۱۷۶۸-۱۸۴۵‬الهــام گرفتــه‬ ‫شــد و نســخه اصلــی اش در مــوزه لــوور پاریــس نگهــداری می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 69‬راز شقایق| ‪63‬‬ صفحه 63 ‫نمایی از مونت کارلو‬ صفحه 64

آخرین شماره های ماهنامه راز شقایق

ماهنامه راز شقایق 73

ماهنامه راز شقایق 73

شماره : 73
تاریخ : 1401/02/01
ماهنامه راز شقایق 72

ماهنامه راز شقایق 72

شماره : 72
تاریخ : 1401/01/15
ماهنامه راز شقایق 71

ماهنامه راز شقایق 71

شماره : 71
تاریخ : 1400/12/01
ماهنامه راز شقایق 70

ماهنامه راز شقایق 70

شماره : 70
تاریخ : 1400/11/01
ماهنامه راز شقایق 68

ماهنامه راز شقایق 68

شماره : 68
تاریخ : 1400/09/01
ماهنامه راز شقایق 67

ماهنامه راز شقایق 67

شماره : 67
تاریخ : 1400/08/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!