ماهنامه راز شقایق شماره 71 - مگ لند

ماهنامه راز شقایق شماره 71

ماهنامه راز شقایق شماره 71

ماهنامه راز شقایق شماره 71

صفحه 1 ‫ماهنامه فرهنگی و هنری‬ ‫(خبری‪ ،‬تحلیلی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬اموزشی)‬ ‫سال پنجم‪ ،‬شماره ‪ - 71‬اسفند ماه ‪1400‬‬ ‫شماره مجوز ‪75583:‬‬ ‫مدیر روابط عمومی‬ ‫علی اسدابادی (کرمانشاهی)‬ ‫دبیر سرویس فرهنگی‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫سرویس عکس‬ ‫دبیر سرویس هنری‬ ‫میالد محمدهاشم‬ ‫فوادمحمدهاشم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫سردبیر‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫مدیر اجرایی‬ ‫ستاره کوشا‬ ‫طراح و گرافیست‬ ‫حسین شیردل‬ ‫همکاران این شماره‪:‬‬ ‫ســمیه عبدالمحمدی‪ -‬کبری تبریزیان‪ -‬کریــم فیروزی‪ -‬شــایلین مظاهری‪ -‬جعفرمحمدهاشم‪-‬سحر پورحســینی‪ -‬ابـــولفضل فیاض مرند ‪ -‬سمیه قاســمعلی‪ -‬امید عزیزی ‪ -‬محمدرضارســتگار‪ -‬حسین قاسمی‪ -‬سید امیر رســتگار‪ -‬امیدمحمدی‪-‬‬ ‫افشــین اســدزاده‪ -‬زهــرا کالته عربی‪ -‬تحریریه پایگاه خبری شــاینا‪ -‬تحریریه هفته نامه نســل انقالب‪-‬تحریریــه اخبار اصناف‪-‬تحریریه هفته نامــه مدرن‪-‬تحریریه دنیای بچه ها‪ -‬تحریریــه پایگاه خبری قانون مداری‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫اســپانیا بــرای مــا مــردم ایــران و شــاید دیگــر نقــاط‬ ‫جهــان بیشــتر بــه دلیــل ورزش فوتبــال و یــا گاوبــازی‬ ‫شــهرت یافتــه اســت‪ .‬فوتبــال ملــی ایــن کشــور و دو‬ ‫تیــم باشــگاهی رئــال مادریــد و بارســلونا نــه تنهــا در‬ ‫دیگــر کشــورهای دنیــا بلکــه در ایــران نیــز طرفــداران‬ ‫بســیاری دارد‪.‬‬ ‫مــردم خونگــرم ایــن منطقــه از اروپــا بــه لحــاظ فرهنگی‬ ‫چهــره متفــاوت تــری از اروپــای غربــی دارنــد و شــاید از‬ ‫ایــن نظــر بیشــتر بــه مــردم ایتالیــا شــبیه هســتند‪ .‬اب‬ ‫و هــوای مطبــوع و گــرم کــه ســرما نســبت بــه اروپــای‬ ‫غربــی روزهــای کمتــری در ســال را شــامل می شــود و‬ ‫متاطــق تفریحــی فــراوان ایــن کشــور‪ ،‬اســپانیا را تبدیــل‬ ‫بــه مقصــدی متفــاوت بــرای گردشــگران دنیــا کــرده‬ ‫اســت‪ .‬تاریــخ اســپانیا بــا امپراطــوری بــزرگ ایــن کشــور‬ ‫در قــرن شــانزدهم و هفدهــم و قیــام علیــه حکومــت‬ ‫ناپلئــون در قــرن نوزدهــم همــراه بــوده اســت‪.‬‬ ‫اســپانیای فاشیســت در دوران حکومــت فرانکــو را‬ ‫می تــوان دوران ســیاه و دیکتاتــوری ایــن کشــور نامیــد‬ ‫کــه بــا مــرگ فرانکــو پایــان یافــت‪.‬‬ ‫ایــن کشــور بــه لحــاظ سیاســی همچنــان درگیــر مســائل‬ ‫داخلــی از جملــه جدایــی طلبــان باســک اســت و بــه‬ ‫لحــاظ اقتصــادی نیــز نســبت بــه غــرب اروپــا رشــد‬ ‫چشــمگیری نداشــته اســت‪ ،‬امــا فوتبــال و توریســم‬ ‫تبدیــل بــه یکــی از وزنه هــای اقتصــادی ایــن کشــور‬ ‫شــده اســت و تــا حــد زیــادی نقــش حیاتــی در اقتصــاد‬ ‫اســپانیا بــازی می کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن شــماره بــه هنرهــای ایــن کشــور نظیــر موســیقی‬ ‫و ســینما و ادبیــات نیــز پرداختــه شــده اســت‪ ،‬ضمــن‬ ‫اینکــه برخــی نقــاط دیدنــی اســپانیا و شــهرهای نظیــر‬ ‫بارســلون‪ ،‬مادریــد‪ ،‬ســویل و والنســیا نیــز معرفــی‬ ‫شــده اند و بــرای عالقمنــدائ بــه اشــنایی بــا ایــن‬ ‫کشــور مهــم و تاریخــی اروپــا مفیــد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫راز شقایق را در هرجای دنیا بخوانید‬ ‫شــما می توانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه راز شــقایق را کــه دارای‬ ‫اطالعــات جامع تــری دربــاره موضــوع هــر شــماره (ســفرنامه‬ ‫کشــورهای دنیــا) اســت و شــامل مباحثــی ماننــد اشــنایی بــا ســاختار‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫هــر کشــور می باشــد را بــا مراجعــه بــه ســایت جــار و نصــب‬ ‫اپلیکیشــن مربوطــه‪ ،‬بــا پرداخــت مبلــغ نیــم بهــا دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫در ضمــن شــماره های قبلــی نشــریه نیــز از همیــن طریــق قابــل‬ ‫دریافــت می باشــد‪.‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫رمزینه لینک ارشیو‬ ‫رازشقایق در سایت جار‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫روابط ایران و اسپانیا‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی به کشور اسپانیا‬ ‫‪6‬‬ ‫تاریخ کشور اسپانیا‬ ‫‪7‬‬ ‫ساختار اقتصادی‬ ‫‪12‬‬ ‫ساختار سیاسی‬ ‫‪16‬‬ ‫نظام اموزشی‬ ‫‪20‬‬ ‫نظام حقوقی‬ ‫‪24‬‬ ‫نظام بهداشت و درمان‬ ‫‪26‬‬ ‫مادرید‪ ،‬پایتخت‬ ‫‪28‬‬ ‫مناطق دیدنی مادرید‬ ‫‪34‬‬ ‫بارسلون دومین شهر بزرگ‬ ‫‪38‬‬ ‫مناطق دیدنی اسپانیا‬ ‫‪42‬‬ ‫معرفی شهرهای اسپانیا‬ ‫‪46‬‬ ‫موسیقی اسپانیا‬ ‫‪48‬‬ ‫ادبیات اسپانیا‬ ‫‪50‬‬ ‫معماری‬ ‫‪50‬‬ ‫لباس های سنتی‬ ‫‪54‬‬ ‫ورزش اسپانیا‬ ‫‪56‬‬ ‫غذاهای محبوب‬ ‫‪58‬‬ ‫سینمای اسپانیا‬ ‫‪60‬‬ ‫رویدادهای فرهنگی‬ ‫‪62‬‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان شریعتی‪ -‬خیابان خواجه نصیر‪ -‬خیابان مقدم‪-‬‬ ‫کوچه کهندانی‪ -‬بن بست اول‪ -‬پالک ‪5‬‬ ‫تلفکس‪77573576 :‬‬ ‫استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع بالمانع است‪.‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬گنجینه مینیاتور‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ صفحه 2 ‫روابط ایران و اسپانیا‬ ‫اســپانیا در ذهــن و زبــان ایرانیــان همیشــه نامی اشــنا بــوده اســت‪ .‬ایرانیان‬ ‫از ادب و اندیشــه و هنــر تــا گســتره هــای طبیعــت‪ ،‬سیاســت و فلســفه‪ ،‬از‬ ‫ابــن رشــد و ابــن ماجــه تــا ســروانتس و گارســیالورکا بــا اســپانیا اشــنا‬ ‫هســتند‪ .‬در طــول هشــت قــرن حاکمیــت مســلمانان در اندلــس‪ ،‬فرهنــگ‬ ‫ایرانــی بــه عنــوان یکــی از ارکان فرهنــگ اســامی نقــش شایســته ای در‬ ‫فرهنــگ وتمــدن اندلــس ایفــاء کــرد و حضــور موثــر ایرانیــان در زمینــه‬ ‫هــای علــوم‪ ،‬موســیقی و ادبیــات در دوره حکومــت مســلمانان در اســپانیا‬ ‫مــورد تاییــد مورخــان اســت‪ .‬در ان مقطــع عارفانــی چــون ابــن عربــی و‬ ‫شوشــتری اهــل غرناطــه تاثیــر عمیقــی بــر مکتــب عارفــان اســپانیایی و‬ ‫صوفیــان ارانــی داشــته انــد‪.‬‬ ‫اولیــن هیــات دیپلماتیــک اســپانیا در ســال ‪ 1403‬میــادی بــه رهبــری‬ ‫کالویخــو ســفیر انریــک ســوم پادشــاه کاســتیا ســرزمین ایــران را در‬ ‫نوردیــد‪ .‬اقــای گارســیا دســیلوا ای فیگــرو اولیــن ســفیر ثابــت اســپانیا‬ ‫در ایــران بــود کــه ماموریتــش در ســال ‪ 1617‬اغــاز و تــا ســال ‪1624‬‬ ‫طــول کشــید‪ .‬او کمــک بزرگــی بــه شناســائی و معرفــی تمــدن ایــران در‬ ‫قــرن ‪ 17‬نمــود‪ .‬بدیــن ترتیــب چنانچــه ســفارت کالویخــو را بــه عنــوان‬ ‫نخســتین ارتبــاط سیاســی دو کشــور ایــران و اســپانیا محســوب نمائیــم‪،‬‬ ‫بیــش از ششــصد ســال از ایــن واقعــه تاریخــی مــی گــذرد و چنانچــه‬ ‫اعــزام ســفیران را مبنــای روابــط رســمی دو کشــور بدانیــم‪ ،‬قدمــت روابــط‬ ‫بــه چهارصــد ســال مــی رســد‪.‬‬ ‫فروپاشــی امپراطــوری شــارلمانی در اروپــا بــا فروپاشــی امپراطــوری‬ ‫عباســیان در شــرق همزمــان بــود‪ .‬تشــکیل دولــت مقتــدر صفــوی در ســال‬ ‫‪ 1501‬میــادی کــه موجــب بازگشــت عظمــت و اقتــدار ایــران بــود‪ ،‬بــا‬ ‫تشــکیل سلســله هابســبورگ در اســپانیا مقــارن بــود کــه در هــر دو کشــور‪،‬‬ ‫شــکوفائی علــوم‪ ،‬هنــر و ادبیــات را بــه همــراه داشــت و ایــن دوره در‬ ‫اســپانیا بــه «عصــر طالئــی» معــروف اســت‪ .‬ایــن دوره بــا تحکیــم حضــور‬ ‫اســپانیا در امریــکای التیــن و شــکل گیــری امپراطــوری اســپانیا مصــادف‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در زمــان ســلطنت صفــوی‪ ،‬پادشــاه اســپانیا فــردی بــه نــام «گارســیا‬ ‫د ســیلوا ای فیگــروا» را بــه دربــار شــاه عبــاس اعــزام نمــود‪ .‬وی طــی‬ ‫‪ 7‬ســال حضــورش در دربــار شــاه عبــاس توانســت رابطــه نزدیکــی بــا‬ ‫پادشــاه صفــوی برقــرار نمایــد‪ .‬نقــش چهــره او در بــاغ چهــل ســتون‬ ‫گویــای مراتــب نزدیکــی ایــن ســفیر در دربــار شــاه عبــاس اســت‪ .‬شــاه‬ ‫عبــاس پــس از اســتقرار امنیــت و ارامــش در کشــور‪ ،‬تصمیــم گرفــت‬ ‫روابــط بــا اروپایــی هــا را گســترش دهــد‪ .‬از اینــرو یکــی از ســرداران خــود‬ ‫بــه نــام حســینعلی بیــک بیــات را رهســپار اروپــا کــرد و قرار شــد کــه وی از‬ ‫دربــار اســپانیا و مقــر پــاپ در روم دیــدار نمایــد‪ .‬پادشــاه اســپانیا و امپراطور‬ ‫روم از نماینــدگان شــاه عبــاس پذیرایــی گرمــی بــه عمــل اوردنــد‪ .‬پادشــاه‬ ‫اســپانیا نیــز بــا احتــرام فــراوان از فرســتاده دربــار صفــوی اســتقبال کــرد‪.‬‬ ‫نماینــدگان ایــران پــس از دومــاه بــا یــک کشــتی اســپانیایی عــازم خلیــج‬ ‫فــارس شــدند‪ .‬پذیرایــی گــرم فیلیــپ ســوم پادشــاه اســپانیا از هیــات‬ ‫ایرانــی بــه برقــراری روابــط سیاســی و اقتصــادی بیــن دوکشــور و ســپس‬ ‫بــا ســایر کشــورهای اروپایــی کمــک شــایانی کــرد‪ .‬ایــران دســت دوســتی‬ ‫و همــکاری خــود را بــه ســوی اروپــا دراز کــرد و دربــار اســپانیا ان را فشــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1602‬میــادی ســه روحانــی از فرقــه اگوســتینی از گــوا بــه ایــران‬ ‫رســیدند‪.‬‬ ‫شــاه عبــاس بــه انــان اجــازه داد صومعــه ای در اصفهــان دایــر کننــد و انهــا‬ ‫را در تامیــن بحشــی از هزینــه مالــی تاســیس صومعــه یــاری کــرد‪ .‬رئیــس‬ ‫صومعــه عــاوه بــر وظایــف مذهبــی‪ ،‬عهــده دار نمایندگــی دولــت اســپانیا‬ ‫نیــز بــود‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬شــاه عبــاس حضــور دریائــی اســپانیا و پرتقــال‬ ‫در جنــوب ایــران را بــر نتابیــد‪ .‬بــه تدریــج حضــور اســپانیا درمنطقــه خلیــج‬ ‫فــارس تضعیــف شــد‪ .‬همزمــان ایــران نیــز دورانــی از بــی ثباتــی را پشــت‬ ‫ســر گذاشــت‪.‬‬ ‫اطالعات سفارت اسپانیا در تهران‬ ‫‪10‬‬ ‫پالک ‪10‬‬ ‫شرقی‪ ،‬پالک‬ ‫اول شرقی‪،‬‬ ‫کوچه اول‬ ‫کماسایی‪ ،‬کوچه‬ ‫خیابان کماسایی‪،‬‬ ‫شهرزاد‪ ،‬خیابان‬ ‫بلوار شهرزاد‪،‬‬ ‫تهران‪ ،‬بلوار‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪،‬‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫‪۲۱۲۲۵۶۸۰۱۷‬‬ ‫شماره تماس‪:‬‬ ‫‪۲۱۲۲۵۶۸۰۱۷‬‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪3‬‬ ‫ابوالفضل فیاض مرند‬ ‫کارشناس سیاسی‬ ‫ظهــور اغــا محمدخــان قاجــار در ســال ‪1790‬را مــی تــوان بــا ســلطنت شــارل ســوم‬ ‫(‪ )1759-1788‬همزمــان دانســت‪ .‬در ایــن دوره تالشــهایی در جهــت احیــای روابــط‬ ‫سیاســی بیــن دو کشــور انجــام شــد‪ ،‬امــا رونــد تحــوالت جهانــی بویــژه مداخــات‬ ‫انگلیــس و روســیه در امــور ایــران و مداخلــه فرانســه و کنســرت اروپــا در امور اســپانیا‪،‬‬ ‫مانــع از توســعه هــر چــه بیشــتر مناســبات ایــران و اســپانیا شــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬در‬ ‫یــک تحــول اساســی در زمــان محمدشــاه قاجــار‪ ،‬طــی مذاکــرات نماینــدگان سیاســی‬ ‫دو کشــور در اســامبول‪ ،‬عهدنامــه مــودت و تجــارت دو کشــور در تاریــخ ‪ 4‬مــارس‬ ‫‪ 1842‬توســط میرزاجعفرخــان ســفیر و وزیــر مختــار ایــران در عثمانــی و انتــوان لوپــز‬ ‫دکوردوبــا ســفیر اســپانیا در عثمانــی بــه امضــاء رســید‪.‬‬ ‫ایــن عهدنامــه ســپس بــه تاییــد محمــد شــاه وایزابــل ملکــه اســپانیا رســید‪ .‬معاهــده‬ ‫مــودت شــامل یــک مقدمــه‪ ،‬هفــت مــاده و یــک نتیجــه بــود‪ .‬باتوجــه بــه تعویــق‬ ‫اجــرای معاهــده مذکــور‪ ،‬مجــددا ً در ‪ 9‬فوریــه ‪ 1870‬معاهــده مــودت توســط ســرتیپ‬ ‫حــاج شــیخ محمدخــان وزیرمختــار ایــران در لنــدن و امانوئــل رانســمای ویالنوئــوا‬ ‫نماینــده اســپانیا در لنــدن مــورد تاییــد قــرار گرفــت‪ .‬لــذا مــی تــوان نتیجــه گرفــت‬ ‫کــه روابــط معاهــده ای ایــران و اســپانیا از ســال ‪ 1842‬اغــاز گردیــده اســت‪ .‬امضــای‬ ‫ایــن معاهــده از ان جهــت حائــز اهمیــت اســت که اســپانیا پــس از روســیه‪ ،‬انگلســتان‬ ‫و عثمانــی کــه عمـ ً‬ ‫ا همســایگان ایــران بودنــد‪ ،‬نخســتین کشــور اروپائــی اســت کــه‬ ‫چنیــن ســندی را بــا ایــران امضــاء نمــود‪.‬‬ ‫دو کشــور در حالــی وارد قــرن بیســتم شــدند کــه رونــق اقتصــادی‪ ،‬پروســه صنعتــی‬ ‫شــدن و نقــش افرینــی انــان در صحنــه بیــن الملــل در مقایســه بــا دیگــر رقبــا بــه‬ ‫شــدت افــول کــرده بــود‪ .‬طــی قــرن بیســتم روابط دو کشــور بــر بســتر معاهــده ‪1842‬‬ ‫اســامبول ادامــه یافــت‪ .‬در ســال ‪ 1916‬ســفارت ایــران در مادریــد بــرای اولیــن بــار‬ ‫گشــایش یافــت و میــرزا اســماعیل خــان دبیــر الملــک فرزانــه تــا ســال ‪ 1919‬بــه‬ ‫عنــوان وزیــر مختــار انجــام وظیفــه کــرد‪ ،‬لکــن پــس از ان بدلیــل محدودیــت هــای‬ ‫مالــی ســفارت تعطیــل و ســفارت ایــران در پاریــس‪ ،‬نمایندگــی اکرودیتــه ایــران در‬ ‫مادریــد را بــر عهــده گرفــت‪.‬‬ ‫در نوامبــر ‪1952‬دکتــر فاطمــی وزیــر خارجــه دولــت دکتــر مصــدق و امیلیــو بالدیــز‬ ‫کاردار موقــت اســپانیا در تهــران عهدنامــه ‪ 1842‬را مجــددا ً تاییــد نمودنــد‪ .‬در ســال‬ ‫‪ 1954‬طــی بازدیــد یــک هیــات ایرانــی از مادریــد ضمــن بازگشــائی مجــدد ســفارت‬ ‫ایــران‪ ،‬توافقنامــه همــکاری اقتصــادی و بازرگانــی دو کشــور بــه امضــاء رســید‪.‬‬ ‫مبــادالت اقتصــادی دو کشــور پــس از امضــای توافقنامــه مذکــور افزایــش قابــل‬ ‫توجهــی یافــت‪ .‬در مــاه مــارس ‪ 1956‬ســند دیگــری تحــت عنــوان عهدنامــه مــودت‬ ‫و اقامــت در جهــت تحکیــم روابــط دو کشــور در مادریــد بــه امضــاء ســفیر ایــران در‬ ‫مادریــد و وزیرخارجــه وقــت اســپانیا رســید‪.‬‬ صفحه 3 ‫در ســال ‪ 1957‬وزیــر اقتصــاد و دارائــی اســپانیا از ایــران‬ ‫دیــدار کــرد کــه حاصــل ان تشــکیل اولیــن کمیســیون مشــترک‬ ‫همکاریهــای اقتصــادی و بازرگانــی دو کشــور بــود‪ .‬در همــان‬ ‫ســال‪ ،‬وزیــر صنعــت اســپانیا بــه همــراه هیــات بزرگــی از‬ ‫صاحبــان صنایــع‪ ،‬یادداشــت تفاهمــی بــه منظــور بررســی‬ ‫امکانــات همــکاری در زمینــه هــای ســاخت کشــتی و توســعه‬ ‫همکاریهــای جهانگــردی بــا همتایــان ایرانــی خــود امضــاء کــرد‪.‬‬ ‫مناســبات تجــاری دو کشــور در دهــه هــای ‪ 1960‬و ‪ 1970‬بــه‬ ‫طــور قابــل مالحظــه ای افزایــش یافــت و اســپانیا در مقابــل‬ ‫دریافــت نفــت؛ ماشــین االت ســبک‪ ،‬وســایل خانگــی برقــی‪،‬‬ ‫پارچــه هــای ابریشــمی و الیــاف مصنوعــی بــه ایــران صــادر مــی‬ ‫کــرد‪ .‬بعــاوه‪ ،‬اســپانیا در زمینــه ســاخت و ســازهای شــهری‪،‬‬ ‫حمــل ونقــل دریائــی و ســاخت کشــتی و بخــش نیــرو در ایــران‬ ‫فعــال بــود‪.‬‬ ‫مناســبات ایــران و اســپانیا در دوران پهلــوی تــا قبــل از پیــروزی‬ ‫انقــاب اســامی بــدون تحــول و تحــرک قابــل توجهــی ادامــه‬ ‫یافــت‪ .‬اســپانیا مــدت مدیــدی از تثبیــت حضــور و نفــوذ خــود در‬ ‫منطقــه خاورمیانــه و خلیــج فــارس بــه دلیــل مشــکالت داخلــی‪،‬‬ ‫سیاســت قدرتهــای رقیــب نظیــر انگلســتان‪ ،‬روســیه و فرانســه‪،‬‬ ‫تبییــن اولویــت هــا در دیگــر نقــاط جهــان بویــژه در امریــکای‬ ‫التیــن و افریقــا و نهایت ـاً درگیــری در جنگهــای مخــرب داخلــی‬ ‫غافــل مانــد و نتوانســت از تحــرک و پویائــی الزم بــرای ایفــای‬ ‫نقــش برجســته در منطقــه از جملــه ایــران برخــوردار باشــد‪.‬‬ ‫در ایــران نیــز پــس از خاتمــه دوران اقتــدار صفــوی‪ ،‬تســلط‬ ‫قدرتهــای ان عصــر یعنــی روســیه و انگلیــس بــر مقــدرات کشــور‬ ‫بویــژه در دوره قاجــار و عــدم تبییــن سیاســت پیشــرو و منطقی در‬ ‫قبــال غــرب در دوره رضــا شــاه و وابســتگی شــدید بــه امریــکا در‬ ‫دوره محمدرضــا شــاه پهلــوی مانــع از توجــه شایســته بــه روابــط‬ ‫بــا کشــورهای مســتقل اروپائــی نظیــر اســپانیا شــد‪.‬‬ ‫در ارتبــاط میــان دو ملــت نیــز عواملــی نظیــر بعــد مســافت‪ ،‬عــدم‬ ‫ترویــج زبــان اســپانیولی در میــان ایرانیــان و فراهــم نبــودن‬ ‫شــرایط و فرصــت هــای جــذب مهاجریــن اســیایی در اســپانیا‬ ‫(در مقایســه بــا کشــورهای المــان‪ ،‬انگلســتان و فرانســه) مانــع از‬ ‫گســترش ارتباطــات فرهنگــی و علمــی و حضــور موثــر ایرانیان در‬ ‫اســپانیا شــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬تعــداد ایرانیــان مقیــم اســپانیا و‬ ‫فعالیــت و تاثیرگــذاری انــان در عرصــه هــای سیاســی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی در مقایســه بــا دیگــر کشــورهای اروپائــی به‬ ‫مراتــب کمتــر اســت‪.‬‬ ‫روابط ایران و اسپانیا پس از پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫روابــط ایــران و اســپانیا پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ‪ 1979‬علــی رغــم برخــی فــراز و‬ ‫نشــیب هــا از اصــل ثبــات و تــداوم برخــوردار بــوده اســت‪ .‬بــه عبارتــی‪ ،‬نــه تحــوالت داخلــی‬ ‫دو کشــور (نظیــر وقــوع انقــاب اســامی در ایــران و اســتقرار مجــدد نظــام پادشــاهی در‬ ‫اســپانیا) و نــه تحــوالت منطقــه ای وبیــن المللــی در دو دهــه ‪ 1970‬و ‪( 1980‬نظیــر تجــاوز‬ ‫رژیــم صــدام بــه ایــران‪ ،‬خصومــت ایــاالت متحــده امریــکا بــا جمهــوری اســامی ایــران و‬ ‫عضویــت اســپانیا در اتحادیــه اروپــا در ســال ‪ )1985‬مانــع از تــداوم رونــد مناســبات دو کشــور‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫اســپانیا از جملــه کشــورهای اروپائــی اســت کــه از ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی سیاســتی‬ ‫نســبتاً معتــدل در قبــال جمهــوری اســامی ایــران اتخــاذ نمــود‪ .‬اســپانیا ضمــن حفــظ بــی‬ ‫طرفــی کامــل در جریــان تجــاوز رژیــم صــدام بــه ایــران‪ ،‬در تحریــم اقتصــادی امریــکا علیــه‬ ‫ایــران مشــارکت نکــرد‪ .‬در چارچــوب اتحادیــه اروپــا اگرچــه اســپانیا هیچگونــه قطعنامــه و‬ ‫یــا اقدامــی علیــه ایــران را پیشــنهاد نکــرد و تــاش نمــود در تنــش هــای ایجــاد شــده بیــن‬ ‫اتحادیــه اروپــا و ایــران نقــش مثبــت و ســازنده ای ایفــاء نمایــد‪ ،‬امــا در چارچــوب سیاســت‬ ‫خارجــی و امنیتــی مشــترک بــه تحریــم هــای اتحادیــه اروپــا علیــه ایــران پیوســت‪.‬‬ ‫تــا ســال ‪ 1379‬شمســی روابــط دو جانبــه بــا فــراز و نشــیب همــراه بــود و طــی ایــن مــدت‬ ‫پــاره ای ســفرهای متقابــل در ســطوح وزارت شــامل ســفر وزیــر وقــت امــور خارجــه جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران بــه مادریــد صــورت گرفــت‪ .‬از ان پــس سیاســت تنــش زدائــی و توســعه‬ ‫مناســبات بــا کشــورهای جهــان بویــژه در دو حــوزه همســایگان و اتحادیــه اروپائــی محــور‬ ‫اصلــی سیاســت خارجــی دولــت جمهــوری اســامی ایــران قــرار گرفــت‪ .‬در شــرایطی کــه‬ ‫روابــط جمهــوری اســامی ایــران و ایــاالت متحــده امریــکا کمــاکان متشــنج بــود‪ ،‬روابــط‬ ‫بــا اتحادیــه اروپــا از اهمیــت مضاعفــی برخــوردار گردیــد‪ .‬ایــران و اتحادیــه اروپــا بــا اغــاز‬ ‫«گفتگوهــای انتقــادی» و ســپس «گفتگوهــای فراگیــر» عصــر نوینــی را در مناســبات خــود‬ ‫اغــاز کردنــد و در همیــن راســتا‪ ،‬روابــط تهــران ـ مادریــد نیــز در مســیر رشــد و توســعه قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫دیــدار وزیــر امــور خارجــه وقــت جمهــوری اســامی ایــران از مادریــد در خردادمــاه ‪1377‬‬ ‫تالشــی بــود کــه از ســوی ایــران بــرای ایجــاد تحــرک در روابــط بــه عمــل امــد‪ .‬در پاســخ‬ ‫بــه ایــن ســفر‪ ،‬نخســت وزیــر وقــت اســپانیا در راس یــک هیــات بلندپایــه در مهــر ســال‬ ‫‪ 1379‬از جمهــوری اســامی ایــران دیــدار کــرد‪ .‬ســفر خــوزه ماریــا ازنــار نخســتین دیــدار‬ ‫رســمی یــک مقــام عالیرتبــه اســپانیائی بــه ایــران در طــول تاریــخ مناســبات دو کشــور بــود‪.‬‬ ‫ایــن دیــدار عــاوه بــر اهمیتــی کــه بــه دلیــل محتــوای مذاکــرات و اســناد امضــاء شــده‬ ‫داشــت‪ ،‬اغازگــر رونــدی صعــودی در مناســبات همــه جانبــه دو کشــور بــود‪ .‬در حاشــیه ایــن‬ ‫دیــدار پنــج ســند همــکاری بــه امضــای دو کشــور رســید‪ .‬از جملــه توافقــات انجــام شــده‬ ‫بیانیــه مشــترک همــکاری بیــن جمهــوری اســامی ایــران و پادشــاه وقــت اســپانیا و همچنیــن‬ ‫یادداشــت تفاهمــی بــود کــه درخصــوص مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــه امضــای دو کشــور رســید‪.‬‬ ‫گســترش همکاریهــای اقتصــادی دو کشــور در بخشــهای نفــت و پتروشــیمی‪ ،‬کشــاورزی و‬ ‫شــیالت‪ ،‬جهانگــردی‪ ،‬حمــل ونقــل و‪ ...‬از جملــه حــوزه هائــی بــود بــرای همــکاری اقتصــادی‬ ‫بیــن ایــران و اســپانیا مــورد تاکیــد قــرار گرفــت و متعاقبـاً برگــزاری چندیــن ســمینار اقتصادی‬ ‫دوجانبــه و امضــای قراردادهــای اقتصــادی مختلــف بیــن دو کشــور در تقویــت همــه جانبــه‬ ‫روابــط اقتصــادی نقــش مهمــی ایفــاء نمودنــد‪ .‬در اردیبهشــت مــاه ســال ‪ 1380‬نخســتین‬ ‫کمیتــه مشــترک جهــت پیگیــری مفــاد تفاهــم نامــه بــا حضــور اقــای گونزالــس روبلــس وزیــر‬ ‫وقــت مشــاور در امــور برنامــه ریــزی ملــی مــواد مخــدر اســپانیا در تهــران برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ایــن ســفرها اســناد مهمــی امضــاء شــد و مذاکــرات ســودمندی در جهــت تقویــت روابــط‬ ‫دوجانبــه صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪4‬‬ صفحه 4 ‫از ســوی دیگــر اقــای جــوزف پیکــه وزیــر امــور خارجــه وقــت اســپانیا‬ ‫در اذرمــاه ‪ 1380‬بــه دعــوت رســمی و در پاســخ بــه دیــدار وزیــر امــور‬ ‫خارجــه وقــت از مادریــد‪ ،‬به کشــورمان ســفر نمــود و بــا مقامــات بلندپایه‬ ‫دیــدار کــرد و همچنیــن یادداشــت تفاهــم همــکاری هــا و رایزنــی هــای‬ ‫سیاســی بیــن وزارتخارجــه هــای دو کشــور بــه امضــاء رســید‪ .‬دومیــن‬ ‫ســفر وزیــر امــور خارجــه وقــت اســپانیا بــه ایــران (دو مرتبــه در ســال‬ ‫‪ ،)1380‬ســفر وزرای وقــت علــوم‪ ،‬تحقیقــات‪ ،‬فنــاوری و بهداشــت‪،‬‬ ‫درمــان و امــوزش پزشــکی جمهــوری اســامی ایــران بــه اســپانیا‬ ‫(‪ ،)1380‬بیانگــر رونــد رو بــه رشــد و توســعه روابــط دو کشــور بــود‪.‬‬ ‫طــی ایــن ســال هــا مقامــات دو کشــور در حاشــیه اجالســیه هــای بیــن‬ ‫المللــی از جملــه در ســازمان ملــل متحــد نیــز بــا یکدیگــر دیــدار و تبــادل‬ ‫نظــر داشــتند‪ .‬نهایت ـاً ریاســت جمهــوری وقــت ایــران در ابانمــاه ‪1381‬‬ ‫از اســپانیا دیــدار بعمــل اورد کــه اولیــن ســفر در ســطح رئیــس جمهوری‬ ‫پــس از پیــروزی انقــاب اســامی بــه اســپانیا و نیــز بــه کشــورهای عضو‬ ‫اتحادیــه اروپــا محســوب مــی گــردد‪ .‬در ایــن ســفر در قالــب همــکاری‬ ‫هــای دوجانبــه اســناد “موافقتنامــه تشــویق و حمایــت متقابــل از ســرمایه‬ ‫گــذاری” و “یادداشــت تفاهــم همــکاری بیــن وزارت فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی جمهــوری اســامی ایــران و دبیرخانــه دولــت در امــور بازرگانــی‬ ‫و جهانگــردی اســپانیا در خصــوص همکاریهــای گردشــگری” بــه امضــاء‬ ‫طرفیــن رســید و “موافقتنامــه همــکاری و مســاعدت دوجانبــه در امــور‬ ‫گمرکــی” نیــز پــاراف گردیــد‪ .‬طرفیــن در جریــان ایــن ســفر بــر اراده‬ ‫خــود بــرای ورود بــه مذاکــرات مربــوط بــه “موافقتنامــه اجتنــاب از اخــذ‬ ‫مالیــات مضاعــف” و نهایــی کــردن ان تاکیــد کردنــد کــه ایــن قــرارداد‬ ‫نیــز در تاریــخ ‪ 1382/4/28‬در تهــران بــه امضــای وزرای اقتصــاد دو‬ ‫کشــور رســید‪ .‬شــایان ذکــر اســت کــه ســمینار همکاریهــای اقتصــادی‬ ‫بیــن دو کشــور بــا حضــور رئیــس جمهــور وقــت ایــران در مادریــد‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در تــداوم رایزنــی هــای بیــن المللــی جمهــوری اســامی ایــران بــا مقامــات‬ ‫کشــورها در خصــوص برجــام‪ ،‬اقــای دکتــر خــرازی رئیــس شــورای راهبــردی‬ ‫روابــط خارجــی در خــرداد مــاه ‪ 1397‬طــی ســفری بــه اســپانیا بــا اقــای جــوزپ‬ ‫بــورل وزیــر خارجــه و اقــای والنســوئال قائــم مقــام وزارت امــور خارجــه اســپانیا در‬ ‫خصــوص برجــام و تحــوالت منطقــه ای و بیــن المللــی گفتگــو نمــود‪ .‬اقــای خــرازی‬ ‫در ایــن دیــدار انتظــارات کشــورمان از اســپانیا و اتحادیــه اروپــا بــرای حفــظ برجام‬ ‫را عنــوان کــرد و مقامــات اســپانیایی بــر اراده جــدی کشورشــان و اتحادیــه اروپــا‬ ‫بــرای انجــام اقدامــات الزم جهــت حفــظ برجــام تاکیــد نمودنــد‪ .‬در ایــن ســفر‬ ‫اقــای خــرازی بــا خاویــر ســوالنا و مدیــران اندیشــکده الکانــو نیــز دیــدار و گفتگــو‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫متعاقــب عضویــت اســپانیا در اتحادیــه اروپــا بویــژه در ســال هــای اخیــر‪ ،‬روابــط‬ ‫سیاســی ایــران و اســپانیا تابعــی از روابــط فــی مابیــن ایــران و اتحادیــه اروپــا‬ ‫بــوده اســت‪ .‬در دوره ریاســت اســپانیا بــر اتحادیــه اروپــا (نیمــه اول ســال‬ ‫‪ )2002‬شــاهد یکــی از دوره هــای درخشــان روابــط ایــران و اتحادیــه بــوده ایــم‪،‬‬ ‫گفتگوهــای فراگیــر بیــن ایــران و اتحادیــه اروپــا در همیــن دوره انجــام گرفــت و‬ ‫زمینــه مناســبی بــرای گفتگوهــای موافقتنامــه تجــارت و همــکاری فراهــم شــد‪.‬‬ ‫در نتیجــه‪ ،‬اســپانیا بــه طــور ســنتی بــه ارتقــاء درک متقابــل و رفــع نگرانــی هــا‬ ‫در مناســبات ایــران و اتحادیــه کمــک زیــادی نمــوده اســت‪ .‬اســپانیا در نیمــه اول‬ ‫ســال ‪ 2010‬در دوره ریاســت بــر اتحادیــه اروپــا در پیشــبرد مذاکــرات هســته ای‬ ‫بــا اتحادیــه اروپــا فعــال ظاهــر شــد و ایــن نقــش افرینــی مثبــت کمــاکان ادامــه‬ ‫دارد‪ .‬اســپانیایی هــا در شــروع ایــن فراینــد ‪ 12‬ســاله مذاکــرات نقــش مهمــی‬ ‫داشــتند زیــرا مذاکــرات از ســال ‪ 2003‬بــا رهبــری نماینــده عالــی سیاســت‬ ‫خارجــی و امنیتــی اتحادیــه اروپــا اقــای خاویــر ســوالنا شــروع شــد و علیرغــم‬ ‫فــراز و فــرودش بــا همــان اســتراتژی انتخــاب شــده ســوالنا یعنــی گفتگــوی‬ ‫ســازنده دیپلماتیــک خاتمــه یافــت‪ .‬اســپانیا از طریــق اتحادیــه اروپــا در حصــول‬ ‫توافــق نهایــی ویــن و از طریــق عضویــت در شــورای امنیــت در تصویــب قطعنامــه‬ ‫‪ 2231‬نقــش افریــن بــود‪ .‬متعاقــب خــروج عهــد شــکنانه امریــکا از برجــام‪،‬‬ ‫اســپانیا مکــررا و در ســطوح مختلــف بــر حفــظ و اجــرای برجــام بــدون امریــکا‬ ‫تاکیــد کــرده و همــگام بــا اتحادیــه اروپــا در تــاش بــرای مقابلــه بــا اقدامــات‬ ‫محدودیــت ســاز دولــت امریــکا از طریــق تشــویق شــرکت هــا و ســرمایه گــذاران‬ ‫بــرای حضــور در بــازار ایــران اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪5‬‬ صفحه 5 ‫نگاهی به کشور‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫اسپانیا‬ ‫‪Spain‬‬ ‫اســپانیا بــا نــام رســمی پادشــاهی اســپانیا‪ ،‬کشــوری مســتقل در شــبه‬ ‫جزیــره ایبــری واقــع در اروپــای غربــی و عضــو اتحادیــه اروپــا اســت‪.‬‬ ‫ســرزمین اصلــی اســپانیا از جنــوب و شــرق بــا دریــای مدیترانــه و تنگــه‬ ‫جبل الطــارق‪ ،‬از شــمال و شــمال شــرق بــا فرانســه‪ ،‬انــدورا و خلیــج‬ ‫بیســکای و از غــرب و شــمال غــرب بــا پرتغــال و اقیانــوس اطلــس‬ ‫هم مــرز اســت‪ .‬مــرز اســپانیا بــا پرتغــال «بــه طــول ‪ ۱۲۱۴‬کیلومتــر»‬ ‫طوالنی تریــن مــرز یکپارچــه در اتحادیــه اروپــا اســت‪.‬‬ ‫زبــان رســمی مــردم اســپانیا‪ ،‬اســپانیایی اســت‪ .‬اســپانیایی زبــان مــادری‬ ‫‪ ۴۸۳‬میلیــون نفــر شــناخته می شــود و تعــداد کل ســخنوران ایــن زبــان‬ ‫بــه ‪ ۵۷۰‬میلیــون نفــر می رســد‪ .‬قلمــروی اســپانیا افــزون بــر ســرزمین‬ ‫اصلــی شــامل جزایــر بالئــاری در دریــای مدیترانــه‪ ،‬جزایــر قنــاری در‬ ‫ســواحل افریقایــی اقیانــوس اطلــس‪ ،‬دو شــهر خودمختــار ســئوتا و‬ ‫ملیلیــه در افریقــای شــمالی هم مــرز بــا کشــور مراکــش و چندیــن‬ ‫جزیــره مســکونی و غیــر مســکونی دیگــر از جملــه البــوران‪ ،‬شــافاریناس‪،‬‬ ‫الوزمــاس و ولــز د ال گومــرا می باشــد‪ .‬بــا مســاحت ‪ ۹۹۰-۵۰۵‬کیلومتــر‬ ‫مربــع‪ ،‬اســپانیا کمــی بزرگتــر از ترکمنســتان و از لحــاظ بزرگــی دومیــن‬ ‫کشــور بــزرگ اروپــای غربــی و پنجمیــن کشــور بــزرگ اروپاســت‪.‬‬ ‫انســان خردمنــد نخســتین بــار در حــدود ‪ ۳۵۰۰۰‬ســال پیــش قــدم بــه‬ ‫شــبه جزیــره ایبریــا گذاشــت‪ .‬در حــدود ‪ ۲۰۰‬ســال پیــش از میــاد ایــن‬ ‫منطقــه تحــت فرمــان حکومــت روم قــرار گرفــت و هیســپانیا نامیــده‬ ‫می شــد‪ .‬هیســپانیا در قــرون وســطی توســط قبایــل ژرمــن و پــس از ان‬ ‫توســط موروهــا تصــرف شــد‪ .‬در قــرن پانزدهــم پــس از ازدواج هــای بیــن‬ ‫حکومتــی فرمانروایــان کاتولیــک و اتحــاد ایــن حکومت هــا و همچنیــن‬ ‫ســقوط کامــل اندلــس و بازپس گیــری ان از دســت موروهــای مســلمان در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۹۲‬اســپانیا بــه شــکل کشــوری یکپارچــه پدیــدار شــد‪ .‬در اوایــل‬ ‫دوران جدیــد‪ ،‬اســپانیا بــه یــک امپراتــوری پــر قــدرت جهانــی تبدیل شــد‬ ‫و اســپانیایی ها بــه عنــوان یکــی از نخســتین فاتحــان دنیــای جدیــد بــه‬ ‫قــاره امریــکا وارد و در ان جــا ســاکن شــدند‪ .‬بیــش از پانصــد میلیــون نفــر‬ ‫اســپانیایی زبــان ســاکن در امریــکا میراثــی اســت کــه اســپانیایی ها در‬ ‫ایــن قــاره بــر جــای گذاشــتند‪.‬‬ ‫اســپانیای امــروزی کشــوری دموکراتیــک و دارای حکومتــی پارلمانــی تحت‬ ‫قانــون اساســی پادشــاهی اســت‪ .‬اســپانیا یــک کشــور توســعه یافته‬ ‫و ســیزدهمین اقتصــاد بــزرگ دنیــا از نظــر تولیــد ناخالــص داخلــی‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫نام‬ ‫ریشــه نــام رومــی هیســپانیا‪ ،‬کــه نــام کنونــی اســپانیا از ایــن واژه گرفته شــده‪ ،‬نامشــخص‬ ‫اســت‪ .‬هیســپانیا شــاید از گویــش شــاعرانه واژه زبــان یونانــی هیســپریا گرفتــه شــده‬ ‫باشــد کــه بــه معنــای «ســرزمین غــرب» یــا «ســرزمین غــروب خورشــید» می باشــد‪.‬‬ ‫هیســپانیا ممکــن اســت از واژه پونیکــی ای‪-‬شــپانیا بــه معنــای «جزیــره خرگوش هــا»‪،‬‬ ‫«ســرزمین خرگوش هــا» یــا «لبــه»‪ ،‬کــه بــه یــاد اورنــده موقعیــت اســپانیا در لبــه اروپــا‬ ‫می باشــد‪ ،‬گرفتــه شــده باشــد؛ ســکه های کشــف شــده در اســپانیا از دوره هادریــان نیــز‬ ‫تصویــر زنــی همــراه یــک خرگــوش را نشــان می دهــد‪ .‬بــه گفتــه برخــی هیســپانیا از واژه‬ ‫باســکی ازپانــا بــه معنــای «لبــه» یــا «مــرز» گرفتــه شده اســت کــه موقعیــت جغرافیایــی‬ ‫اســپانیا را در لبــه یــا مــرز قــاره اروپــا متذکــر می شــود‪.‬‬ ‫پژوهشــگر و تاریخ نــگار دوره رنســانس انتونیــو دی نبریخــا معتقــد اســت هیســپانیا از واژه‬ ‫ایبریایــی هیســپالیس بــه معنــای «شــهر دنیــای باختــری» گفتــه شده اســت‪ .‬خســوس‬ ‫لوییــز کونخیلــوس معتقــد اســت نــام اســپانیا از واژه اســپن کــه از اســپای کــه واژه ای‬ ‫اســت بــه زبــان فنیقــی بــه معنــای «ذوب و شــکل دهی فلــز» گرفتــه شده اســت و «ای‪-‬‬ ‫ســپن‪-‬یا» نیــز بــه معنــای «ســرزمین ذوب و شــکل دهی فلــزات» اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪6‬‬ صفحه 6 ‫تاریخ‬ ‫قدیمی تریــن ســاکنان شــبه جزیــره ایبریــا تشــکیل دهنــدگان تم ّدن هــای‬ ‫ایبــری‪ ،‬باســکی و ســلتی بوده انــد‪ .‬در حــدود ‪ ۲۰۰‬ســال پیــش از میــاد از‬ ‫ایــن منطقــه تحــت فرمــان حکومــت روم قــرار گرفــت و در اوایــل قــرون‬ ‫وســطی ژرمن هــا ایبریــا را تصــرف کردنــد‪ .‬پــس از ژرمن هــا ایبریــا‬ ‫توســط مورهــا مهاجــم تصــرف شــد‪ .‬پــس از ان حکومت هــای کوچــک‬ ‫مســیحی بــه تدریــج و طــی چنــد قــرن زمــام امــور را در ایبریــا بــه دســت‬ ‫گرفتنــد‪ .‬اخریــن بقایــای مورهــا در همــان ســالی کــه کریســتوف کلمــب‬ ‫بــه قــاره امریــکا رســید‪ ،‬ســقوط کردنــد‪ .‬امپراتــوری جهانــی اســپانیا بــا‬ ‫تبدیــل ایــن کشــور بــه قدرتمندتریــن کشــور اروپــا و ابرقــدرت جهــان‬ ‫اغــاز شــد و بــرای یــک ونیــم قــرن ادامــه یافــت‪.‬‬ ‫جنگ هــای پــی در پــی و ادام ـه دار و وجــود مشــکالت فــراوان در نهایــت‬ ‫باعــث زوال و اضمحــال امپراتــوری شــد‪ .‬حملــه ناپلئــون بــه اســپانیا منجر‬ ‫بــه هــرج ومــرج شــد و جنبش هــای اســتقالل طلب و جدایی خــواه را کــه‬ ‫در سراســر امپراتــوری پراکنــده بودنــد‪ ،‬بیــدار کــرد و باعــث بی ثباتــی‬ ‫سیاســی شــد‪ .‬پیــش از جنــگ جهانــی دوم جنــگ داخــل ویرانگــر اســپانیا‬ ‫بــه وقــوع پیوســت و پــس از ان کشــور تحــت فرمــان حکومتــی اســتبدادی‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬در نهایــت دموکراســی در قالــب قانــون اساســی شاهنشــاهی‬ ‫پارلمانــی حاکــم شــد‪ .‬بعدهــا اســپانیا بــه اتحادیــه اروپــا پیوســت و دوره‬ ‫رنســانس فرهنگــی و رشــد باثبــات اقتصــادی را تجربــه کــرد‪.‬‬ ‫پیش از تاریخ‬ ‫پژوهش هــای باستان شناســی در کوه هــای اتاپوئــرکا نشــان می دهــد‬ ‫کــه شــبه جزیــره ایبریــا ‪ ۲/۱‬میلیــون ســال پیــش محــل زندگــی‬ ‫انسان ســانان بوده اســت‪ ۳۵۰۰۰ .‬ســال پیــش انســان نخســتین بــار از‬ ‫شــمال بــه ایــن ســرزمین قــدم نهــاد‪.‬‬ ‫شناخته شــده ترین اثــر ایــن انســان های پیــش از تاریــخ نقاشــی های‬ ‫معــروف غــار التامیــرا در منطقــه کانتاباریــا در شــمال ایبریــا اســت کــه‬ ‫در حــدود ‪ ۳۵۶۰۰‬تــا ‪ ۱۳۵۰۰‬ســال پیــش از میــاد توســط انســان های‬ ‫کرومانیــون یــا شــاید نئاندرتالهــا کشــیده شــده اند‪ .‬از شــواهد‬ ‫باستان شناســی و ژنتیکــی بــر می ایــد کــه ایبریــا پناهگاهــی بــرای‬ ‫ســاکنان شــمال پــس از اخریــن عصــر یخبنــدان بوده اســت‪.‬‬ ‫ســاکنان تاریخــی ایبریــا ایبریایی هــا و ســلت ها بودنــد‪ .‬ایبریایی هــا‬ ‫در کرانه هــای مدیترانــه از شــمال شــرق تــا جنــوب شــرق ســاکن‬ ‫بودنــد‪ .‬ســلت ها در کرانه هــا اطلــس از شــمال غــرب تــا جنــوب غــرب‬ ‫و در شــمال و مرکــز (ســلتیبریان ها) شــبه جزیــره زندگــی می کردنــد‪.‬‬ ‫باســکی ها نیــز مناطــق غربــی کوه هــای پیرنیــس را اشــغال کردنــد‪.‬‬ ‫در جنــوب ایبریــا شــهری نیمــه افســانه ای بــه نــام تارتســوس پدیــدار‬ ‫شــد (‪ ۱۱۰۰‬ســال پیــش از میــاد) کــه طبــق نگاشــته های اســترابون‬ ‫و کتــاب ســلیمان تجــارت وســایل ســاخته شــده از طــا و نقــره را بــا‬ ‫فنیقی هــا و یونانی هــا انجــام می داده اســت‪ .‬بیــن ســال های ‪ ۸۰۰‬تــا‬ ‫‪ ۳۰۰‬پیــش از میــاد فنیقی هــا و یونانیــان تجارتخانه هایــی را در طــول‬ ‫ســواحل مدیترانــه ایجــاد کردنــد‪ .‬کارتاژهــا نیــز مــدت کوتاهــی کنتــرل‬ ‫بیشــتر کناره هــا مدیتران ـه ای ایبریــا را در دســت گرفتنــد تــا ایــن کــه در‬ ‫جنگ هــای پونیــک از رومی هــا شکســت خوردنــد‪.‬‬ ‫امپراتوری روم و پادشاهی گوتیک‬ ‫در طــی دومیــن جنــگ پونیــک‪ ،‬امپراتــوری روم کلنی هــای تجــاری کارتاژی هــا را در‬ ‫کرانه هــای مدیترانــه میــان ســال های ‪ ۲۱۰‬تــا ‪ ۲۰۵‬پیــش از میــاد تصــرف کــرد‪.‬‬ ‫اشــغال کامــل ایبریــا دو قــرن بــه درازا انجامیــد و رومی هــا بــه مــدت شــش ســده‬ ‫مهــار ایــن شــبه جزیــره را در دســت داشــتند‪.‬‬ ‫فرهنــگ ســاکنان ســلتی و ایبریایــی رفته رفتــه رومــی شــد‪ .‬رهبــران محلــی در طبقــه‬ ‫اشــرافی روم پذیرفتــه شــدند‪ .‬هیســپانیا نقــش یــک انبــار غلــه و غــذا را بــرای بــازار‬ ‫روم ایفــا می کــرد و لنگرگاه هــای ان محبــل صــادرات طــا‪ ،‬پشــم‪ ،‬روغــن زیتــون و‬ ‫شــراب بــود‪.‬‬ ‫کشــاورزی بــا ابــداع طرح هــای ابیــاری جدیــد گســترش یافــت به طــوری برخــی از‬ ‫ان هــا تاکنــون مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‪ .‬هادریانــوس‪ ،‬تــراژان و تئودئــوس اول‬ ‫از امپراتورهــای روم زاده هیســپانیا بودنــد و همچنیــن ســنکا فیلســوف بــزرگ پیــش از‬ ‫میــاد اهــل ایــن منطقــه بــود‪ .‬مســیحیت در ســده نخســت پــس از میــاد وارد ایــن‬ ‫ســرزمین شــد و در ســده دوم میــادی فراگیــر شــد‪.‬‬ ‫بیشــتر بنیان هــای زبانــی و مذهبــی و قوانیــن اســپانیای امــروزی ریشــه در ایــن دوره‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪7‬‬ صفحه 7 ‫اضمحــال فرمان رانــی امپراتــوری روم در هیســپانیا از ســال ‪ ۴۰۹‬اغــاز‬ ‫شــد‪ .‬هنگامــی کــه ســوئبی های ژرمــن‪ ،‬و وندال هــا بــه همــراه االن هــای‬ ‫ســرمتی از رود رایــن گذشــتند و ســرزمین گل را غــارت کردنــد و مــردم ان‬ ‫جــا را بــه ایبریــا راندنــد‪ .‬ســوئبی ها کشــوری را در شــمال ایبریــا جایــی‬ ‫کــه امــروزه گالیســیا و شــمال پرتغــال را فــرا می گیــرد‪ ،‬بنیــان نهادنــد‪.‬‬ ‫بــا ســقوط رومی هــا بنیان هــای اقتصــادی و اجتماعــی نیــز ســقوط کــرد‬ ‫و ویــران شــد امــا حکومت هــای جایگزیــن بســیاری از قوانیــن و رســوم‬ ‫امپراتــوری پیشــین را حفــظ کردنــد ماننــد مســیحیت‪.‬‬ ‫گروه هــای از قبایــل ونــدال بــه نــام هاســدینگی نیــز حکومتــی را در گالیســیا‬ ‫بنیــان نهادنــد‪ .‬دیگــر قبیلــه ونــدال بــه نــام اســلینگی نیــز منطقــه ای در‬ ‫جنــوب را اشــغال کردنــد کــه تاکنــون نــام ان هــا یعنــی واندالوســیا یــا واژه‬ ‫امــروزی ان اندلــس بــر ان مانده اســت‪.‬‬ ‫ایبریای اسالمی‬ ‫در قــرن هشــتم تقریبــاً همــه شــبه جزیــره ایبــری توســط موروهــای مســلمان کــه‬ ‫از شــمال افریقــا امــده بودنــد‪ ،‬فتــح شــد‪ )۷۱۸-۷۱۱( .‬ایــن فتوحــات بخشــی از‬ ‫کشورگشــایی های خلیفــه امــوی بــود‪ .‬تنهــا بخــش کوچکــی در نواحــی کوهســتانی‬ ‫شــمال غــرب شــبه جزیــره در برابــر هجــوم مســلمانان دســت بــه مقــاوت زد‪.‬‬ ‫طبــق قوانیــن اســامی‪ ،‬مســیحیان و یهودیــان بــه عنــوان اقلیــت مذهبــی شــناخته‬ ‫شــدند و بــه مســیحیان و یهودیــان اجــازه داده شــد تــا بــه عنــوان اهــل کتــاب رســوم‬ ‫دینــی خــود بپردازنــد امــا ان هــا بایــد مالیــات ویــژه ای را می پرداختنــد و نســبت بــه‬ ‫مســلمانان از حقــوق اجتماعــی پایینتــری برخــوردار بودنــد‪.‬‬ ‫گرایــش بــه اســام کم ک ـم رو بــه فزونــی گذاشــت‪ .‬اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه تــا‬ ‫پایــان قــرن دهــم مولدون هــا (مســلمانان ایبریایــی) بیشــتر جمعیــت ایــن شــبه‬ ‫جزیــره را تشــکیل می دادنــد‪.‬‬ ‫جامعــه اســامی در شــبه جزیــره ایبــری خــود متنــوع و دچــار تنش هــای اجتماعــی‬ ‫بــود‪ .‬بربرهــای اهــل شــمال افریقــا کــه هســته اصلــی ارتــش خلیفــه در اندلــس را‬ ‫تشــکیل می دادنــد‪ ،‬بــا رهبــران عــرب در خاورمیانــه بــه مشــکل برخوردنــد و بــه‬ ‫ســتیز و منازعــه پرداختنــد‪ .‬بــا گذشــت زمــان جوامــع مــوروی مســلمان در مناطــق‬ ‫مختلــف بــه ویــژه در دره رودخانــه گوادالکیویــر (وادی الکبیــر)‪ ،‬دشــت های ســاحلی‬ ‫والنســیا‪ ،‬دره رودخانــه ایبــرو و مناطــق کوهســتانی گرانــادا بــر پــا شــدند‪.‬‬ ‫کوردوبــا‪ ،‬پایتخــت خلیفــه‪ ،‬بزرگتریــن و ثروتمندتریــن شــهر اروپــای غربــی بــود‪.‬‬ ‫بازرگانــی و فرهنــگ مدیتران ـه ای شــکوفا شــد‪ .‬مســلمانان یــک ســنت فکــری غنــی‬ ‫را از خاورمیانــه و شــمال افریقــا وارد کردنــد‪ .‬دانشــمندان و پژوهشــگران مســلمان‬ ‫و یهــودی نقــش مهمــی در احیــا و گســترش امــوزش کالســیک یونانــی در اروپــای‬ ‫غربــی ایفــا کردنــد‪ .‬فرهنــگ رومــی شــبه جزیــره ایبــری بــا فرهنــگ اســامی و‬ ‫یهــودی درامیخــت و فرهنــگ ممتــازی را در منطقــه ایجــاد کــرد‪ .‬بیــرون شــهرها‬ ‫بیشــتر جمعیــت را در خــود جــای داده بــود‪ .‬نظــام زمینــداری رومــی در دوران اســامی‬ ‫تقریبــاً دســت نخــورده باقــی مانــد‪.‬‬ ‫در قــرن یازدهــم‪ ،‬تشــکیل امارت هــای جداگانــه ملوک الطوایفــی رقیــب در بیــن‬ ‫مســلمانان بــه دولت هــای کوچــک مســیحی اجــازه داد تــا قلمــروی خــود را گســترش‬ ‫دهنــد‪ .‬بــا ورود فرقه هــای اســامی موحــدون و مرابطــان از شــمال افریقــا و وضــع‬ ‫قوانیــن ســختگیرانه اســامی یکپارچگــی را بــه جامعــه مســلمانان بازگشــت‪ .‬اتحــاد‬ ‫دوبــاره کشــور اســامی تــا حــدود یــک قــرن پابرجــا مانــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۶۹‬م‪ .‬اتحــاد دو مملکــت مســیحی کاســتیا و اراگــون بــا وصلــت ایزابــای‬ ‫یکــم کاســتیا و فردینانــد دوم اراگــون متحقــق شــد‪ .‬گســترش دامنه هــای تحــت‬ ‫ســلطه مســیحیان بــا تکمیــل تصــرف جزایــر قنــاری توســط کاســتیا در ســال ‪ ۱۴۷۸‬م‪.‬‬ ‫ادامــه یافــت‪ ،‬و بعــد از ان نیــز بــا امضــای کاپیتوالســیون تحویــل گرانــادا در ‪ ۱۴۹۲‬م‪.‬‬ ‫توســط ملــک ابوعبــداهلل محمــد دوازدهــم‪ ،‬کــه طبــق ان پادشــاهان کاتولیــک ایزابــا و‬ ‫فردینانــد موظــف رعایــت دیــن اســامی ســاکنین گرانــادا شــدند‪.‬‬ ‫بــا تحویــل گرانــادا اخریــن هســته ســلطه اســامی در شــبه جزیره ایبــری پــس از‬ ‫‪ ۷۸۱‬ســال از میــان رفــت‪ .‬در همــان ســال‪ ،‬کریســتف کلمــب بــا ســرمایه گذاری ملکــه‬ ‫ایزابــا کاشــف جهــان نــو شــد و بــاز در همــان ســال نیــز فرمانروایــان کاتولیــک‬ ‫دســتور بــه تــرک مذهــب و گرایــش بــه مســیحیت میــا اخــراج یهودیــان از اســپانیا‬ ‫بعــد از بیــش از دو هــزار ســال ســابقه حضــور شــبه جزیره ایبــری‪ .‬مدتــی پــس از‬ ‫اخــراج یهودیــان‪ ،‬مســلمانان نیــز مجبــور بــه تــرک مذهــب یــا بــه خــروج از اســپانیا‬ ‫شــدند‪ .‬بــرای تعقیــب انحرافــات از مذهــب کاتولیــک و تقیــه یهودیــان و مســلمانان‪،‬‬ ‫ملکــه ایزابــا از ســال ‪ ۱۴۸۰‬م‪ .‬دادگاه انگیزیســیون را تاســیس کــرده بــود‪ .‬رونــد‬ ‫تمرکــز قــدرت در شــبه جزیره بــا تصــرف نــاوارا توســط ملــک فردینانــد در ســال‬ ‫‪ ۱۵۱۲‬ادامــه یافــت‪ ،‬کــه ایــن امــر باعــث شــکل گیری مرزهــای اصلــی اســپانیای‬ ‫کنونــی شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪8‬‬ صفحه 8 ‫امپراطوری اسپانیا‬ ‫اتحــاد دو پادشــاهی اراگــون و کاســتیا بــه واســطه ازدواج ملکــه کاســتیا و‬ ‫پادشــاه اراگــون پایه هــای امپراتــوری اســپانیا و اســپانیای امــروزی را اســتوار‬ ‫کــرد؛ گرچــه هــر یــک از ممالــک پادشــاهی بــه عنــوان یــک کشــور جداگانــه‬ ‫بــا سیاســت‪ ،‬قانــون‪ ،‬واحــد پــول و زبــان جداگانــه باقــی مانــد‪ .‬اســپانیا در ســده‬ ‫شــانزدهم و بیشــتر ســده هفدهــم قــدرت برتــر اروپــا بــود‪ .‬ایــن موقعیــت‬ ‫بــا ثــروت حاصــل از بازرگانــی و مســتعمرات تقویــت شــد‪ .‬قــدرت و شــکوه‬ ‫امپراتــوری در دوره دو تــن از پادشــاهان دودمــان هابســبورگ‪ ،‬کارلــوس یکــم‬ ‫(بیــن ‪ ۱۵۱۶‬تــا ‪ ۱۵۵۶‬میــادی) و فلیپــه دوم (بیــن ‪ ۱۵۵۶‬تــا ‪ ۱۵۹۸‬میــادی)‪،‬‬ ‫بــه اوج خــود رســید‪ .‬در ایــن دوره حــوادث مهــم تاریخــی همچــون جنگ هــای‬ ‫ایتالیــا‪ ،‬شــورش اهالــی کاســتیا علیــه کارلــوس یکــم‪ ،‬انقــاب هلنــد‪ ،‬شــورش‬ ‫مورهــا در گرانــادا‪ ،‬جنــگ بــا امپراتــوری عثمانــی‪ ،‬جنــگ بــا انگلســتان و جنــگ‬ ‫بــا فرانســه بــه وقــوع پیوســت‪.‬‬ ‫امپراتــوری اســپانیا بــا تصــرف بخش بزرگــی از قــاره امریــکا‪ ،‬جزایر اقیانوســیه‪،‬‬ ‫مناطقــی از ایتالیــا‪ ،‬شــهرهایی در شــمال افریقــا و همچنیــن بخش هایــی کــه‬ ‫امــروزه فرانســه‪ ،‬المــان‪ ،‬بلژیــک‪ ،‬لوکزامبــورگ و هلنــد را تشــکیل می دهــد‪،‬‬ ‫بســیار بــزرگ شــد‪ .‬اســپانیا نخســتین امپراتــوری بــود کــه بــه «امپراتــوری‬ ‫بی غــروب» ملقــب شــد‪.‬‬ ‫ســده های شــانزدهم و هفدهــم عصــر کاوش بــود‪ .‬ســفرهای اکتشــافی‬ ‫دریایــی و زمینــی مســیرهای بازرگانــی جدیــدی را بیــن اقیانوس هــا گشــود و‬ ‫دوره اســتعمار اروپایی هــا را اغــاز کــرد‪ .‬کاشــفان اســپانیایی در کنــار فلــزات‬ ‫گران بهــا‪ ،‬ادویــه‪ ،‬لــوازم تجملــی و محصــوالت جدیــد کشــاورزی‪ ،‬دانــش و‬ ‫اطالعــات ارزشــمندی را از دنیاهــای جدیــد بــه همــراه خــود می اوردنــد و نقــش‬ ‫محــوری در افزایــش دانــش اروپایی هــا از جهــان ایفــا کردنــد‪ .‬از شــکوفایی‬ ‫فرهنگــی ان دوره امــروزه بــا عنــوان عصــر طالیــی اســپانیا یــاد می شــود‪.‬‬ ‫اوج گیــری انســان گرایی‪ ،‬اصالح طلبــی پروتســتانی و اکتشــاف های جدیــد‬ ‫جغرافیایــی منجــر بــه شــکل گیری جنبــش بانفــوذ روشــن فکری بــه نــام‬ ‫مکتــب ســاالمانکا شــد‪.‬‬ ‫در اواخــر ســده شــانزدهم و نیمــه نخســت ســده هفدهــم‪ ،‬اســپانیا بــا‬ ‫چالش هــای ســختی از همــه جوانــب روبــرو بــود‪ .‬دزدان دریایــی بربــر زیــر‬ ‫ســایه امپراتــوری در حــال اوج گیــری عثمانــی‪ ،‬جریــان عــادی زندگــی را در‬ ‫بســیاری از مناطــق ســاحلی اســپانیا مختــل می کردنــد و ایــن بــه منزلــه احیــای‬ ‫خطــر حملــه مســلمانان بــود‪ .‬ایــن جریانــات در حالــی بــه وقــوع می پیوســت‬ ‫کــه اســپانیا اغلــب در حــال جنــگ بــا فرانســه بــود‪.‬‬ ‫جنبــش اصالحــات پروتســتانی و تفرقــه در کلیســای کاتولیــک کشــور و‬ ‫امپراتــوری را هــر چــه بیشــتر در باتــاق جنگ هــای مذهبــی فــرو بــرد و در‬ ‫نتیجــه امپراتــوری مجبــور بــود تــا نظامی گــری را در سراســر اروپــا و مدیترانــه‬ ‫گســترش دهــد‪.‬‬ ‫ســده شــانزدهم و زمانــی کــه امپراتــوری در اوج قــدرت بــود‪ ،‬افســانه ســیاه یــا‬ ‫تبلیغــات ضــد اســپانیایی توســط مبلغانــی از قدرت هــای رقیــب اروپایــی بــه‬ ‫خصــوص هلنــد و انگلســتان پروتســتان رواج یافــت‪ .‬مبلغــان ضــد وضعیــت‬ ‫اخالقــی امپراتــوری و اســپانیایی ها تبلیــغ می کردنــد‪ .‬تبلیغــات ان هــا در مــورد‬ ‫میــزان تفتیــش عقایــد و همچنیــن چگونگــی رفتــار اســپانیایی ها بــا بومیــان‬ ‫امریــکا‪ ،‬غیــر کاتولیک هــا و یهودیــان بیشــتر اغراق امیــز و گاهــا دروغ بــود‪.‬‬ ‫میانــه ســده هفدهــم و در حالــی کــه بیمــاری و جنــگ اروپــا را فــرا گرفتــه بــود‪ ،‬هابســبورگ های اســپانیایی‬ ‫قــاره را در دام جنگ هــا و اختالفــات مذهبــی سیاســی انداختنــد‪ .‬ایــن درگیری هــا اقتصــاد را از پایــه ویــران‬ ‫کــرد و باعــث جنگ هــای اســتقالل خواهانه شــد‪ .‬بــا وجــود ایــن امپراتــوری در برابــر ایــن جریانــات‬ ‫جدایی خــواه مقــاوت می کــرد امــا در نهایــت مجبــور شــد تــا جدایــی پرتغــال و هلنــد را بــه رســمیت‬ ‫بشناســد‪ .‬ایــن وضعیــت منجــر بــه جنــگ سی ســاله در اروپــا شــد‪ .‬در نیمــه دوم ســده هفدهــم اســپانیا‬ ‫وارد یــک ســیر نزولــی نســبی شــد و بخش هایــی از قلمــرو خــود در فرانســه و هلنــد را از دســت داد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال کشورگشــایی اســپانیایی ها در قاره هــای دیگــر ادامــه داشــت و ایــن رونــد تــا ســده نوزدهــم‬ ‫ادامــه پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫ســیر نزولــی اســپانیا در ســال های اغازیــن ســده هجدهــم بــا افزایــش رقابــت و ســتیز بــر ســر تخــت‬ ‫ســلطنت بــه اوج خــود رســید و جنگ هــای جانشــینی اســپانیا بــه وقــوع پیوســت‪ .‬جنگ هــای جانشــینی‬ ‫اســپانیا درگیری هــای گســترده بین المللــی بــود کــه بــا زد و خوردهــای داخلــی درامیختــه بــود‪ .‬پادشــاهی‬ ‫اســپانیا تــاوان ســنگینی بــه ســبب ایــن جنگ هــا پرداخــت و قلمــروی اروپایــی خــود و جایــگاه ابرقدرتــی در‬ ‫ایــن قــاره را دســت داد‪.‬‬ ‫در پــی ایــن جنــگ دودمــان جدیــدی بــا رگ و ریشــه فرانســوی قــدرت را در اســپانیا بــه دســت گرفتنــد‪.‬‬ ‫کشــور واقعــی اســپانیا زمانــی تشــکیل شــد کــه نخســتین پادشــاه بوربــون‪ ،‬فیلیــپ پنجــم پادشــاهی های‬ ‫کاســتیل و اراگــون را بــا هــم یکپارچــه کــرد و بســیاری از قوانیــن و مقــررات محلــی قدیمــی را برانداخــت‪.‬‬ ‫ســده هجدهــم وضعیــت امپراتــوری کم کــم بهبــود یافــت‪ .‬خانــدان جدیــد حاکــم یعنــی دودمــان بوربــون‬ ‫نظــام جدیــد مدرنیــزه کــردن دولــت و اقتصــاد را پیــاده کــرد‪ .‬جنبش هــای روشــنگری در میــان برخــی از‬ ‫نخبــگان دربــار و خانــدان پادشــاهی رســوخ نمــود‪ .‬کمک هــای نظامــی بــه شورشــیان در مســتعمرات بریتانیــا‬ ‫در جنــگ انقــاب امریــکا وجــه بین المللــی اســپانیا را بهبــود بخشــید‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪9‬‬ صفحه 9 ‫حکمرانی و سرنگونی امپراتوری ناپلئون‬ ‫در ســال ‪ ۱۷۹۳‬اســپانیا وارد جنگــی علیــه انقالبیــان فرانســوی شــد‪.‬‬ ‫اســپانیا در میــدان نبــرد شکســت خــورد و در ســال ‪ ۱۷۹۵‬صلــح بــا‬ ‫فرانســه برقــرار شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۸۰۷‬طــی یــک پیمان نامــه مخفــی بیــن اســپانیا و ناپلئــون‬ ‫بناپــارت اســپانیا بــه پرتغــال و بریتانیــا اعــان جنــگ داد‪ .‬ســربازان‬ ‫ناپلئــون بــرای جنــگ بــا پرتغــال وارد اســپانیا شــدند و تمام اســتحکامات‬ ‫نظامــی را تصــرف کردنــد‪ .‬پادشــاه اســپانیا بــه نفــع بــرادر ناپلئــون ژوزف‬ ‫ناپلئــون اســتعفا داد‪ .‬اســپانیایی ها بــه ژوزف ناپلئــون بــه عنــوان پادشــاه‬ ‫دســت نشــانده نــگاه می کردنــد‪.‬‬ ‫خیــزش ‪ ۲‬مــی ‪ ۱۸۰۸‬یکــی از چندیــن قیــام علیــه رژیــم ناپلئونــی در‬ ‫اســپانیا بــود‪.‬‬ ‫ایــن شــورش ها نقطــه اغــاز جنــگ خونیــن شــبه جزیــره علیــه‬ ‫رژیــم ناپلئــون بــود‪ .‬ناپلئــون مجبــور شــد شــخصاً دخالــت کنــد‪ .‬او‬ ‫چندیــن ارتــش اســپانیایی را شکســت داد و انگلیســی ها را مجبــور بــه‬ ‫عقب نشــینی کــرد‪ .‬گرچــه اقدامــات نظامــی بیشــتر از ســوی نیروهــای‬ ‫اســپانیایی‪ ،‬انگلیســی و پرتغالــی و تهاجــم مرگبــار ناپلئــون بــه روســیه‬ ‫منجــر بــه خــروج ارتــش امپراتــوری فرانســه از اســپانیا و بازگشــت‬ ‫فردینانــد هفتــم شــد‪.‬‬ ‫در خــال جنــگ یــک ســازمان انقالبــی بــه نــام «کادیــز کورتــس» بــرای‬ ‫هماهنگ ســازی مبــارزات علیــه رژیــم ناپلئونــی و اماده ســازی یــک‬ ‫قانــون اساســی شــکل گرفــت‪ .‬اعضــای ایــن ســازمان از تمــام اســپانیا‬ ‫بودنــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۸۱۲‬یــک قانــون اساســی تدویــن شــد امــا پــس از‬ ‫ســرنگونی رژیــم بناپارتــی فردینانــد هفتــم پارلمــان کورتــس تدوینگــر‬ ‫قانــون اساســی را ملغــی و حکومــت پادشــاهی مطلقــه اعــام کــرد‪ .‬ایــن‬ ‫رخدادهــا نقطــه اغــاز درگیری هــای ســال های بعــد بیــن لیبرال هــا و‬ ‫محافظ ـه کاران بــود‪.‬‬ ‫جنگ هــای دوران ناپلئــون باعــث بی ثباتــی و تفرقــه سیاســی و همچنیــن‬ ‫نابــودی اقتصــاد اســپانیا شــد‪ .‬در بیــن ایــن ناارامی هــا جنگ هــای‬ ‫اســتقالل خواهانه در مســتعمرات اســپانیا در قــاره امریــکا بــه وقــوع‬ ‫پیوســت و بــه اســتقالل مســتعمرات ســابق اســپانیا در قــاره امریــکا‬ ‫انجامیــد‪ .‬شــاه فردینانــد هفتــم کوشــید تــا حــرکات اســتقالل خواهانه را‬ ‫ســرکوب کنــد امــا نه تنهــا بــا مخالفت هــا در مســتعمرات روبــرو شــد‬ ‫بــه در داخــل اســپانیا نیــز افســران لیبــرال دســت بــه شــورش زدنــد‪ .‬تــا‬ ‫پایــان ســال ‪ ۱۸۲۶‬از تمــام مســتعمرات اســپانیا در قــاره امریــکا تنهــا‬ ‫کوبــا و پورتوریکــو باقــی مانــد‪.‬‬ ‫انقالب های اسپانیا‬ ‫در ‪ ۱۸۶۸‬میــادی شورشــیان بــه فرماندهــی خــوان پریــم بــه لیبرال هــا‬ ‫و جمهوری خواهــان اســپانیایی در مادریــد پیــام دادنــد کــه شــرایط‬ ‫بــرای شورشــی بــزرگ فراهــم اســت‪ .‬شورشــیان ملکــه ایزابــای دوم را‬ ‫از پادشــاهی فروگرفتنــد و او بــه فرانســه رفــت‪ .‬ایــن رویــداد بــه جنــگ‬ ‫فرانســه و پــروس انجامیــد‪.‬‬ ‫ادامــه بی ثباتــی و بحــران اقتصــادی در اســپانیا منجــر بــه شــکل گیری‬ ‫حــرکات اســتقالل خواهانه در فیلیپیــن و کوبــا شــد‪ .‬بــه ایــن دنبــال ایــن‬ ‫مبــارزات اســتقالل خواهانه ایــاالت متحــده وارد مناقشــه شــد و جنــگ‬ ‫امریــکا و اســپانیا در بهــار ‪ ۱۸۹۸‬بــه وقــوع پیوســت‪.‬‬ ‫جنگ داخلی اسپانیا‬ ‫بــا اغــاز قــرن جدیــد پیشــرفت هایی در اســپانیا بــه وقــوع پیوســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال اســپانیا نســبت بــه ســایر اروپاییــان نقــش کمرنگــی‬ ‫در تقســیم افریقــا داشــت‪ .‬صحــرای غربــی‪ ،‬مراکــش اســپانیا و گینــه‬ ‫اســتوایی تنهــا مســتعمرات اســپانیا در افریقــا بودنــد‪ .‬شکســت های‬ ‫ســنگین در طــول جنــگ ریــف در مراکــش اعتبــار حکومــت و شاهنشــاهی‬ ‫را خدشــه دار کــرد‪ .‬بیــن ســال های ‪ ۱۹۲۳‬تــا ‪ ۱۳۰۲( ۱۹۳۱‬تــا ‪)۱۳۱۰‬‬ ‫ژنــرال میگوئــل پریمــو ده ریــورا بــر اســپانیا حکومــت کــرد و پایــان‬ ‫ایــن دوره بــا اغــاز جمهــوری دوم اســپانیا هم زمــان شــد‪ .‬جمهــوری‬ ‫بــه اســتان های باســک‪ ،‬کاتالونیــا و گالیســیا خــود مختــاری اعطــا کــرد‬ ‫و بــرای زنــان حــق رای قائــل شــد‪ .‬جمهــوری دوم بــه شــدت تحــت‬ ‫حکمرانــی تندروهــای چپگــرا بــود‪ .‬در شــرایطی کــه وضــع اقتصــادی‬ ‫بدتــر می شــد سیاســت اســپانیا هــر چــه بیشــتر بــه ســمت تنــدروی و‬ ‫خشــونت در حرکــت بــود‪.‬‬ ‫جنــگ داخلــی اســپانیا ‪ ۱۷‬ژوئیــه ‪ ۲۶( ۱۹۳۶‬تیــر ‪ )۱۳۱۵‬اغــاز شــد و‬ ‫بــه مــدت ســه ســال بیــن نیروهــای ملی گــرا بــه رهبــری فرانسیســکو‬ ‫فرانکــو کــه توســط المــان نــازی و ایتالیــای فاشیســت پشــتیبانی‬ ‫می شــد در برابــر جمهــوری خواهــان کــه توســط مکزیــک‪ ،‬شــوروی و‬ ‫گروهــی موســوم بــه «ســپاه بین المللــی» پشــتیبانی می شــدند‪ ،‬ادامــه‬ ‫داشــت‪ .‬دولتهــای غربــی بنــا بــه سیاســت عــدم مداخلــه از هیچ یــک از‬ ‫طرفیــن حمایــت نکردنــد‪ .‬ژنــرال فرانکــو پیــروز جنــگ شــد و حکومــت‬ ‫دیکتاتــوری خــود اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫جنــگ داخلــی اســپانیا جنــگ بی رحمانـه ای بــود و طرفیــن درگیــر اعمــال‬ ‫ســبعانه ای را انجــام دادنــد‪ .‬جنــگ جــان ‪ ۵۰۰‬هــزار نفــر را گرفــت و نیــم‬ ‫میلیــون نفــر دیگــر را مســتقیماً درگیــر کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪10‬‬ صفحه 10 ‫اسپانیا در زمان فرانکو‬ ‫اســپانیای فاشیســت تحــت حکمرانــی فرانکــو در قبــال جنــگ جهانــی دوم‬ ‫بی طــرف بــود گرچــه بــه قدرت هــای محــور تمایــل داشــت‪ .‬تنهــا حــزب‬ ‫قانونــی در رژیــم فرانکــو حــزب فاالنــژ یــا اســپانیوال ترادیسیونالیســتا ای د‬ ‫الس خونــس بــود کــه در ســال ‪ ۱۹۳۷‬تشــکیل شــده بــود؛ خــط مشــی ایــن‬ ‫حــزب تقابــل بــا کمونیســم‪ ،‬کاتولیــک گرایــی و ملی گرایــی بــود‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ۱۹۴۹‬نــام حــزب بــه مویممیِنتــو ناســیونال» بــه معنــای حرکــت ملــی تغییــر‬ ‫پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫پــس از جنــگ جهانــی دوم اســپانیا از نظــر سیاســی و اقتصــادی در انــزوا بــود‬ ‫و در ســازمان ملــل متحــد حضــور نداشــت‪ .‬امــا در ســال ‪ )۱۳۳۳( ۱۹۵۵‬در اوج‬ ‫جنــگ ســرد اوضــاع تغییــر پیــدا کــرد و اســپانیا عضــو ســازمان ملــل متحــد‬ ‫شــد‪ .‬در ان زمــان اســپانیا اهمیــت راهبــردی بــرای حضــور نظامــی امریــکا در‬ ‫شــبه جزیــره ایبریــا و حــوزه دریــای مدیترانــه و در نتیجــه تقابــل بــا شــوروی‬ ‫داشــت‪ .‬دهــه ‪ ۶۰‬میــادی اســپانیا شــاهد رشــد بی ســابقه نرخ هــای‬ ‫اقتصــادی بــود کــه از ان بــه عنــوان معجــزه اســپانیا یــاد می شــود‪.‬‬ ‫اسپانیا پس از فرانکو‬ ‫پــس از مــرگ فرانکــو در نوامبــر ‪( ۱۹۷۵‬ابــان ‪ ،)۱۳۵۴‬بــر طبــق قانــون‬ ‫خــوان کارلــوس اول بــه عنــوان پادشــاه اســپانیا و رئیــس دولــت جانشــین وی‬ ‫شــد‪ .‬بــا تصویــب قانــون اساســی جدیــد اســپانیا در ســال ‪ ۱۹۷۸‬و اســتقرار‬ ‫دموکراســی در اســپانیا‪ ،‬حکومــت بــا ایجــاد یــک ســازماندهی درونــی بــر پایــه‬ ‫ایجــاد بخش هــای خودمختــار قــدرت بیشــتری بــه مناطــق و اســتان ها اعطــا‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫در باســک ملی گرایــان میانــه روی باســکی در کنــار ملی گرایــان تنــدرو بــه‬ ‫رهبــری ســازمان مســلح اتــا بــه حیــات خــود ادامــه دادنــد‪ .‬ایــن گروه در ســال‬ ‫‪ ۱۹۵۹‬در دوران فرانکــو تشــکیل شــده بــود امــا بــه اقدامــات خشــونت بار‬ ‫خــود حتــی پــس از اســتقرار دموکراســی و اعطــای خودمختــاری بــه منطقــه‬ ‫باســک ادامــه داد‪.‬‬ ‫در ‪ ۲۳‬فوریــه ‪ ۱۹۸۱‬عناصــر شورشــی نفــوذی اتــا در میــان نیروهــای امنیتــی‬ ‫مجلــس اســپانیا در تــاش بــرای تحمیــل یــک حکومــت نظامــی مجلــس را‬ ‫تصــرف کردنــد‪ .‬شــاه خــوان کارلــوس اول شــخصاً پیگیــری مســئله را بــر‬ ‫دوش گرفــت و از طریــق تلویزیــون ملــی کودتاچیــان را وادار بــه تســلیم کــرد‪.‬‬ ‫در ‪ ۳۰‬مــه ‪ ۱۹۸۲‬در پــی برگــزاری یــک همه پرســی اســپانیا بــه ناتــو پیوســت‪.‬‬ ‫در همــان ســال بــا پیــروزی حــزب کارگــران سوسیالیســت اســپانیا نخســتین‬ ‫حــزب چــپ در ‪ ۴۳‬ســال گذشــته بــه قــدرت رســید‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۸۶‬اســپانیا‬ ‫بــه اتحادیــه اقتصــادی اروپــا پیوســت کــه بعدهــا بــه اتحادیــه اروپــا تبدیــل‬ ‫شــد‪ .‬در پــی انتخابــات عمومــی ســال ‪ ۱۹۹۶‬حــزب کارگــران سوسیالیســت‬ ‫پــس از ‪ ۱۴‬ســال حکومــت شکســت خــورد و جــای خــود را بــه حــزب مــردم‬ ‫داد‪.‬‬ ‫عصر جدید‬ ‫پــس از مــرگ فرانکــو در نوامبــر ‪ ،۱۹۷۵‬بــر طبــق قانــون خــوان در تاریــخ‬ ‫‪ ۱‬ژانویــه ‪ ۱۱( ۲۰۰۲‬دی ‪ )۱۳۸۰‬دولــت اســپانیا‪ ،‬یــورو واحــد پــول شــانزده‬ ‫کشــور منطقــه یــورو را جانشــین پزوتــا کــرد‪ .‬در همــان دوره اســپانیا شــاهد‬ ‫رشــد اقتصــادی قــوی‪ ،‬باالتــر از میانگیــن اتحادیــه اروپــا بــود‪ .‬در همــان‬ ‫حــال تحلیلگــران اقتصــادی هشــدار می دادنــد کــه قیمــت شــگفت اور امــاک‬ ‫و کســری تجــارت خارجــی بــاال در اوج رونــق احتمــاالً منجــر بــه فروپاشــی‬ ‫اقتصــادی وحشــتناک کشــور خواهــد شــد‪ .‬ایــن پیشــبینی ها درســت بــود‬ ‫و رکــود اقتصــادی ناشــی از رکــود در بخــش مســکن در ســال مالــی ‪-۲۰۰۸‬‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬کشــور را فــرا گرفــت‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۰۸‬ترکیــدن حبــاب مســکن منجــر به‬ ‫بحــران مالــی در اســپانیا شــد کــه تــا ســال ‪ ۲۰۱۳‬ادامــه داشــت‪.‬‬ ‫در انتخابــات نوامبــر ‪ ،۲۰۱۱‬مشــکالت پــی اینــد رکــود اقتصــادی مهم تریــن‬ ‫موضــوع کارزارهــای دو حــزب مطــرح در اســپانیا بــود‪ .‬در ایــن انتخابــات ماریانو‬ ‫راخــوی از حــزب راسـت گرای مــردم‪ ،‬پیــروز شــد و بــه نخسـت وزیری رســید‪.‬‬ ‫در بهــار ‪ ،۲۰۱۴‬پادشــاه خــوان کارلــوس نخســت اعــام کــرد کــه قصــد دارد از‬ ‫پادشــاهی کنــار رود و ایــن مقــام را بــه پســر ش واگــذارد‪ .‬بــا همــه مخالفت های‬ ‫جمهوری خواهــان و معترضــان بــه پادشــاهی‪ ،‬فیلیپــه در ‪ ۱۹‬ژوئــن برابــر بــا‬ ‫‪ ۲۹‬خــرداد بــر جــای پــدر نشســت و حکومــت پادشــاهی مشــروطه و تــاج و‬ ‫تخــت در اســپانیا برجــا مانــد‪ .‬هرچنــد در چهــارده ســال بعــد شکســت خــورد و‬ ‫همانطــور کــه ذکــر شــد جــای خــود را بــه حــزب مــردم داد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪11‬‬ صفحه 11 ‫اقتصاد اسپانیا‬ ‫امید عزیزی‬ ‫اقتصــاد اســپانیا‪ ،‬ســیزدهمین قــدرت اقتصــاد جهانــی بــر اســاس‬ ‫حجــم تولیــد ناخالــص داخلــی را در کارنامــه خــود دارد‪ .‬ایــن کشــور در‬ ‫ســال ‪ ،۲۰۱۳‬در رتبــه چهاردهــم بزرگتریــن اقتصادهــای جهــان قــرار‬ ‫گرفته بــود‪.‬‬ ‫پیش از بحران مالی‬ ‫ داری مختلــط اســپانیا ســیزدهمین اقتصــاد بــزرگ‬ ‫اقتصــاد ســرمایه ِ‬ ‫جهــان‪ ،‬پنجمیــن اقتصــاد بــزرگ اتحادیــه اروپــا و چهارمیــن اقتصــاد‬ ‫بــزرگ منطقــه یــورو می باشــد‪.‬‬ ‫در اغــاز دهــه ‪ ۱۹۹۰‬برخــی شــرکت های اســپانیایی بــه شــرکت هایی‬ ‫چنــد ملیتــی تبدیــل شــدند‪ .‬بیشــتر فعالیــت ایــن شــرکت ها در حــوزه‬ ‫کشــورهای امریــکای التیــن بــود‪ .‬هم اکنــون نیــز اســپانیا پــس از‬ ‫امریــکا بزرگ تریــن ســرمایه گذار خارجــی در امریــکای التیــن‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬برخــی دیگــر از شــرکت های اســپانیایی حــوزه‬ ‫فعالیــت خــود را بــه اســیا و کشــورهای هنــد و چیــن نیــز گســترش‬ ‫داده انــد‪ .‬ایــن گســترش جهانــی بــرای اســپانیا برتــری رقابتــی در برابــر‬ ‫دیگــر همســایه های اروپایــی محســوب می شــود‪ .‬دلیــل ایــن امــر‬ ‫ممکــن اســت در درجــه اول تمایــل بــه زبــان و فرهنــگ اســپانیایی در‬ ‫اســیا و افریقــا و همچنیــن وجــود فرهنــگ مشــارکتی کــه ریســک کــردن‬ ‫در بازارهــای ناپایــدار را بــه اســپانیایی ها یــاد داد باشــد‪.‬‬ ‫پــس گذشــت دوره بحــران اقتصــادی در اوایــل دهــه ‪ ۱۹۹۰‬اســپانیا‬ ‫شــاهد رشــد اقتصــادی خوبــی بــود‪ .‬ایــن رشــد اقتصــاد بــاال بــه دولــت‬ ‫کمــک کــرد تــا بدهی هــای خارجــی اش را کاهــش دهــد و همچنیــن‬ ‫باعــث شــد نــرخ بیــکاری در ایــن کشــور به طــور قابــل توجهــی کاهــش‬ ‫یابــد‪ .‬در ســال ‪ )۱۳۷۸( ۱۹۹۹‬اســپانیا در شــرایطی بــه منطقــه یــورو‬ ‫پیوســت کــه بودجــه دولــت متعــادل و نــرخ تــورم تحــت کنتــرل بــود‪.‬‬ ‫پیــش اغــاز بحــران شــدید اقتصــادی اخیــر دولــت نخســت وزیــر پیشــین خــوزه ماریــا‬ ‫اســنار در الحــاق اســپانیا بــه کشــورهای پایه گــذار یــورو موفــق بــود‪ .‬نــرخ بیــکاری در‬ ‫اکتبــر ‪ ۲۰۰۶‬برابــر بــا ‪۷/۶‬درصــد بــود کــه در مقایســه بــا ســایر کشــورهای اروپایــی‬ ‫و در مقایســه بــا نــرخ بیــکاری در اوایــل دهــه ‪( ۱۹۹۰‬حــدود ‪۲۰‬درصــد) نــرخ پایینــی‬ ‫محســوب می شــد‪ .‬نقــاط ضعــف همیشــگی اقتصــاد اســپانیا تــورم بــاال وجــود یک بــازار‬ ‫ســیاه وســیع و نظــام اموزشــی ضعیــف (کــه بــر اســاس گزارش هــای ســازمان همــکاری‬ ‫اقتصــادی و توســعه یکــی از ضعیف تریــن نظام هــای اموزشــی در میــان کشــورهای‬ ‫توســعه یافتــه می باشــد) هســتند‪.‬‬ ‫شــرکت های اســپانیایی در زمینه هــای گوناگونــی فعــال هســتند‪ .‬مهم تریــن ان هــا‬ ‫عبارتنــد از ایبــردروال کــه یکــی از بزرگتریــن شــرکت فعــال در زمینــه انرژی هــای‬ ‫برگشــت پذیر می باشــد‪.‬‬ ‫شــرکت های تلفونیــکا‪ ،‬ابنگــوا‪ ،‬موندراگــون‪ ،‬مویســتار‪ ،‬هیسدســات‪ ،‬اینــدرا کــه در‬ ‫زمینــه فنــاوری ارتباطــات متخصــص هســتند؛ شــرکت های کونستروکســیونس ای‬ ‫اوکســیلیار د فروکاریلــس و تالگــو کــه در صنعــت راه اهــن و ترابــری ریلــی فعالنــد؛‬ ‫شــرکت های نســاجی ماننــد ایندیتکــس‪ ،‬شــرکت های پتروشــیمی ماننــد رپســول‬ ‫و شــرکت های فعــال در زمینــه ســاخت زیربناهــا ماننــد فروویــال‪ ،‬اکســیونا‪ ،‬گــروه‬ ‫اس ـی اس‪ ،‬اوبراســکون هارتــه الیــن و فومنتــو د کونستروکســیونس ای کونتراتــس؛ بــا‬ ‫ذکــر ایــن نکتــه کــه ‪ ۶۰‬درصــد شــرکت های بین المللــی فعــال در زمینــه زیربناهــای‬ ‫حمــل و نقــل اســپانیایی هســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪12‬‬ صفحه 12 ‫بازار مسکن‬ ‫بــا انتخــاب یــورو بــه جــای پزوتــا در اغــاز قــرن جدیــد اقتصــاد اســپانیا‬ ‫شــاهد کاهــش نــرخ بهــره بــه کمتریــن میــزان خــود در تاریــخ بــود‪.‬‬ ‫رشــد بــازار مســکن کــه از ســال ‪ )۱۳۷۶( ۱۹۹۷‬اغــاز شــده بــود‪ ،‬شــتاب‬ ‫گرفتــه و در عــرض چنــد ســال بــه یــک حبــاب تبدیــل شــد‪ .‬بــازار امالک‬ ‫توســط بانک هــای موســوم کاخــا (بانک هــای پس انــداز منطقــه ای‬ ‫تحــت نظــارت دولت هــای منطقــه ای) تامیــن مالــی و بــا نرخــه بهــره‬ ‫پایینــی کــه در تاریــخ بی نظیــر بــود و رشــد شــدید مهاجــرت تقویــت‬ ‫می شــد‪ .‬اقتصــاد اســپانیا بــه خاطــر دور بودنــش از نــرخ رشــد صفــر‬ ‫مجــازی نســبت بــه دیگــر شــرکای اروپایـی اش اعتبــار داشــت‪.‬اقتصادی‬ ‫کــه بیــش نیمــی از شــغل های جدیــد ایجــاد شــده در اتحادیــه اروپــا را‬ ‫در پنــج ســاله منتهــی بــه پایــان ســال ‪ )۱۳۸۴( ۲۰۰۵‬ایجــاد کــرده بــود‪.‬‬ ‫حبــاب مســکن اســپانیا در ســال ‪ )۱۳۸۷( ۲۰۰۸‬ترکیــد و باعث فروپاشــی‬ ‫اقتصــادی بخش هــای مربــوط بــه مســکن و ســاخت و ســاز‪ ،‬اخــراج‬ ‫گســترده کارکنــان و کارگــران و توقــف رونــد تقاضــای کاال و خدمــات‬ ‫شــد‪ .‬تــا پایــان مــاه مــه ‪( ۲۰۰۹‬اردیبهشــت ‪ )۱۳۸۸‬نــرخ ب ـی کاری بــه‬ ‫‪۷/۱۸‬درصــد رســید‪۳۷( .‬درصــد در بیــن جوانــان)‬ ‫بانک هــا و موسســه های مالــی اســپانیا در ابتــدا تــاش کردنــد تــا‬ ‫از بحــران پیــش امــده بــرای همتایــان بریتانیایــی و امریکایــی خــود‬ ‫دوری کننــد‪ .‬بانک هــای بین المللــی اســپانیا‪ ،‬بانــک ســانتاندر و بانــک‬ ‫بی بــی وی ای کــه ســبدهای ســهام متنــوع بین المللــی داشــتند خیلــی‬ ‫ســریع فعالیــت خــود را در بــازار پــر خطــر مســکن محــدود کردنــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال بــا عمیق تــر شــدن رکــود اقتصــادی و افــت قیمــت مســکن‪،‬‬ ‫بدهــی ســنگین رو بــه افزایــش بانک هــای پس انــداز منطق ـه ای‪ ،‬دولــت‬ ‫و بانــک مرکــزی را مجبــور بــه مداخلــه از طریــق تدویــن طرح هــای‬ ‫تثبیتــی کــرد و در نهایــت در ســال ‪ )۱۳۹۱( ۲۰۱۲‬دولــت مجبــور شــد از‬ ‫بانــک مرکــزی اروپــا کمــک مالــی دریافــت کنــد‪.‬‬ ‫کشاورزی‬ ‫زمین هــای کشــاورزی بــه دو روش کلــی مــورد بهره بــرداری قــرار‬ ‫گرفته انــد‪ .‬زمین هایــی کــه بــا تکیــه بــر کشــت بــدون ابیــاری و‬ ‫تنهــا بــه وســیله بارندگــی بــه عنــوان منبــع اب مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫می گیرنــد کــه ایــن زمین هــا ‪۸۵‬درصــد کل زمین هــای زیــر کشــت را‬ ‫تشــکیل می دهــد‪ .‬مناطــق مرطــوب شــمال و شــمال غرب تحــت ایــن‬ ‫روش مــورد بهره بــرداری قــرار می گیرنــد‪ .‬مناطــق حاصلخیزتــر بــه‬ ‫روش کشــت بــا ابیــاری مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد کــه تــا ســال‬ ‫‪ ۱۹۸۶‬بــه میــزان ‪ ۳‬میلیــون هکتــار از مســاحت کشــور را پوشــانده بودند‬ ‫کــه دولــت امیــدوار اســت کــه ســطح زیــر کشــت بــه روش دو برابــر‬ ‫شــود‪ .‬یکــی از مناطــق قابــل توجــه از نظــر گســترش کشــاورزی اســتان‬ ‫المریــا می باشــد ‪ -‬یکــی از خشــک ترین و متروک تریــن اســتان های‬ ‫اســپانیا ‪ -‬کــه محصــوالت زمســتانی متنوعــی شــامل میــوه و ســبزیجات‬ ‫را بــه اروپــا صــادر می کنــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود ایــن کــه ‪۱۷‬درصــد ســطح زیــر کشــت زمین هــای کشــاورزی‬ ‫در اســپانیا بــه روش ابیــاری مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد امــا ‪ ۴۰‬تــا‬ ‫‪ ۴۵‬درصــد ارزش خالــص کل محصــوالت و ‪ ۵۰‬درصــد حجــم کل صــادرات‬ ‫مربــوط بــه ایــن بخــش از کشــاورزی اســت‪ .‬بیــش از نیمــی از مســاحت‬ ‫زیــر کشــت در ایــن بخــش بــه ذرت‪ ،‬درختــان میــوه و تره بــار اختصــاص‬ ‫دارد‪ .‬دیگــر محصــوالت شــامل انگــور‪ ،‬پنبــه‪ ،‬چغنــدر قنــد‪ ،‬ســیب زمینــی‪،‬‬ ‫حبوبــات‪ ،‬زیتــون‪ ،‬انبــه‪ ،‬تــوت فرنگــی‪ ،‬گوجــه فرنگــی و علوفــه دام‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪13‬‬ صفحه 13 ‫ایــران بــا داشــتن بیــش از ‪ ۹۵‬درصــد تولیــد زعفــران‪ ،‬محصولــش را بــه ‪ ۴۵‬کشــور‬ ‫جهــان صــادر می کنــد‪ .‬کشــور اســپانیا بــا اختصــاص حــدود یــک چهــارم واردات‬ ‫ایــن محصــول ایرانــی یکــی از کشــورهایی اســت کــه بیشــترین ســهم را در تجــارت‬ ‫خارجــی زعفــران ایرانــی دارد‪ .‬اســپانیا زعفــران ایرانــی را بــه ‪ ۱۴۰‬کشــور دنیــا‪ ،‬بــه‬ ‫نــام خــود‪ ،‬صــادر می کنــد‪ ،‬اینکــه اســپانیا زعفــران ایرانــی را بــا نــام خــودش صــادر‬ ‫می کنــد به تاییــد یکــی از اعضــای شــورای ملــی زعفــران رسیده اســت‪.‬‬ ‫مقصــد انــواع زعفــران ایرانــی‪ ،‬کشــورهایی ماننــد المــان‪ ،‬اتریــش‪ ،‬اردن‪ ،‬اســپانیا‪،‬‬ ‫اســترالیا‪ ،‬اســتونی‪ ،‬اســکاتلند‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬امــارات متحــده عربــی‪ ،‬انگلســتان‪ ،‬بحرین‪،‬‬ ‫بلژیــک‪ ،‬بوســنی‪ ،‬تایــوان‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬چیــن‪ ،‬ســنگاپور‪ ،‬ســوئد‪ ،‬ســوئیس‪ ،‬عراق‪ ،‬عربســتان‬ ‫ســعودی‪ ،‬عمــان‪ ،‬فرانســه‪ ،‬فیلیپیــن‪ ،‬قطــر‪ ،‬کانــادا‪ ،‬کویــت‪ ،‬موریــس‪ ،‬ویتنــام‪ ،‬هلنــد‪،‬‬ ‫هنــگ کنــگ‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬نپــال‪ ،‬مالــزی‪ ،‬هنــد‪ ،‬ژاپــن‪ ،‬ســریالنکا‪ ،‬مجارســتان‪ ،‬اذربایجــان‬ ‫اســت‪ ،‬کــه البتــه خــو ِد کشــور اســپانیا نیــز بــا اختصــاص حــدود یــک چهــارم از کل‬ ‫صــادرات ایــن محصــول ایرانــی‪ ،‬خــود یکــی از کشــورهایی اســت که بیشــترین ســهم‬ ‫را در تجــارت زعفــران ایرانــی دارد‪ ،‬همچنــان بازارهــای ناشــناخته بســیاری وجــود دارد‬ ‫کــه ایــران می توانــد زعفرانــش را در انجــا عرضــه کنــد‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫در طــول چهــار دهــه گذشــته صنعــت گردشــگری اســپانیا بســیار پیشــرفت کرده اســت‬ ‫بــه طــوری کــه بــه دومیــن صنعــت گردشــگری بــزرگ دنیــا بــدل شده اســت و در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۰۶‬ارزش ان حــدود ‪ ۴۰‬میلیــارد یــورو برابــر بــا ‪۵‬درصــد تولیــد ناخالــص‬ ‫داخلــی کشــور بوده اســت‪.‬‬ ‫امــروزه اقلیــم‪ ،‬اثــار تاریخــی و فرهنگــی‪ ،‬موقعیــت جغرافیایــی و امکانــات رفاهــی‬ ‫اســپانیا باعــث شــده تــا گردشــگری بــه یکــی از صنایــع اصلــی و همچنیــن منبــع‬ ‫درامــد و اشــتغال ثابــت بــرای ایــن کشــور بــدل شــود‪.‬‬ ‫ســازوکار رتبه بنــدی هتل هــا و اقامتگاه هــا در اســپانیا بســیار ســختگیرانه تر از‬ ‫دیگــر کشــورهای اروپایــی اســت و بــه همیــن دلیــل هتل هــای اســپانیایی ســطح‬ ‫باالتــر و گرانتــر از دیگــر کشــورهای اروپایــی اســت‪.‬‬ ‫امارهــای منتشــر شــده نشــان مــی دهــد کــه در ســال ‪ 2017‬میــادی دســت کــم‬ ‫‪ 82‬میلیــون نفــر گردشــگر خارجــی از اســپانیا دیــدن کــرده انــد کــه ایــن حجــم از‬ ‫گردشــگران خارجــی ؛ چشــم انــداز روشــنی را پیــش روی صنعــت گردشــگری ایــن‬ ‫کشــور قــرار داده اســت ‪.‬‬ ‫هرچنــد بــه لحــاظ شــمار بازدیدکننــدگان ؛ فرانســه بــا جــذب ســاالنه حــدود ‪89‬‬ ‫میلیــون گردشــگر خارجــی مقــام نخســت را در میــان کشــورهای اروپایــی از ان‬ ‫خــود کــرده اســت ؛ امــا برنامــه ریــزی هــای دولــت اســپانیا بــرای تحــول در صنعــت‬ ‫گردشــگری ‪ ،‬شــرایط مســاعدی را بــرای افزایــش جــذب گردشــگر در ایــن کشــور‬ ‫ایجــاد کــرده اســت ‪.‬‬ ‫برنامــه ریــزی هــای دولــت اســپانیا بــرای جــذب گردشــگر تنهــا بــه ســالهای اخیــر‬ ‫خالصــه نمــی شــود بلکــه پیشــینه جــذب توریســت در ایــن کشــور بــه بیــش از یکصد‬ ‫ســال مــی رســد ‪.‬‬ ‫ی را‬ ‫براســاس اســناد و مــدارک ؛ اســپانیا از حــدود یکصــد ســال قبــل برنامــه هایــ ‬ ‫بــرای جــذب گردشــگر بــه اجــرا گذاشــته و همچنــان مــی کوشــد بــا اجــرای طــرح‬ ‫هــای جدیــد ؛ جایــگاه نخســت جــذب گردشــگر در میــان کشــورهای اروپایــی را از ان‬ ‫خــود کنــد‪.‬‬ ‫امارهــای منتشــر شــده نشــان مــی دهــد کــه صنعــت گردشــگری اســپانیا ؛ ‪ 16‬درصــد‬ ‫تولیــدات ناخالــص داخلــی ایــن کشــور را تشــکیل مــی دهــد و بــه نظــر مــی رســد بــا‬ ‫اجــرای طــرح هایــی کــه دولــت اســپانیا درخصــوص جــذب گردشــگران خارجــی در‬ ‫دســت انجــام دارد ؛ ســهم صنعــت گردشــگری در درامــد ایــن کشــور افزایــش قابــل‬ ‫توجهــی یابــد‪.‬‬ ‫برنامــه ریــزی هــای اســپانیا بــرای افزایــش جــذب گردشــگر در یــک دوره پنــج ســاله‬ ‫( ‪ 2012‬تــا پایــان ‪ 2016‬میــادی ) باعــث شــد تــا ایــن کشورســاالنه ‪ 25‬میلیــون‬ ‫نفــر بــه شــمار گردشــگران خارجــی خــود بیافزایــد کــه رقــم قابــل مالحظــه ای اســت‪.‬‬ ‫ایجــاد تنــوع در مقاصــد گردشــگری اســپانیا ؛ ارایــه تســهیالت مناســب بــرای صــدور‬ ‫روادیــد ســفر بــه اســپانیا ؛ توســعه و بهبــود وضعیــت حمــل و نقــل هوایــی و ایجــاد‬ ‫دفاتــر جــذب گردشــگر در نقــاط مختلــف دنیــا از جملــه اقداماتــی اســت کــه منجــر‬ ‫بــه افزایــش شــمار گردشــگران خارجــی در اســپانیا طــی ســالهای اخیــر شــده اســت ‪.‬‬ ‫اســپانیا دفاتــر جــذب گردشــگر خــود را در بهتریــن نقــاط شــهرهای مهــم و بــزرگ‬ ‫جهــان ایجــاد و مســتقر کــرده اســت تــا بــا روش هــای متنــوع ؛ جاذبــه هــای‬ ‫گردشــگری ایــن کشــور را بــرای افــرادی کــه قصــد ســفر بــه ایــن کشــور اروپایــی‬ ‫دارنــد ؛ معرفــی نماینــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪14‬‬ ‫حضــور فعــال شــرکت هــای گردشــگری اســپانیا در نمایشــگاههای بیــن‬ ‫المللــی گردشــگری ؛ انتشــار بروشــورهای تبلیغاتــی ؛ دعــوت از رســانه هــا‬ ‫و مقامــات دولتــی کشــورهای مختلــف بــرای ســفر بــه اســپانیا و بازدیــد از‬ ‫جاذبــه هــای گردشــگری ایــن کشــور از جملــه اقداماتــی اســت کــه بــرای‬ ‫رونــق بخشــیدن بــه صنعــت گردشــگری ایــن کشــور انجــام شــده اســت ‪.‬‬ ‫اســپانیا همچنیــن در قالــب یــک برنامــه ‪ 25‬ســاله ؛ در نظــر دارد شــمار‬ ‫بازدیدکننــدگان خارجــی از ایــن کشــور را ســاالنه بــه یکصــد میلیــون نفــر‬ ‫افزایــش دهــد کــه بــرای تحقــق ایــن هــدف ؛ هــر ســال بــه طــور متوســط‬ ‫‪ 3500‬برنامــه عملیاتــی را بــرای جــذب حداکثــر گردشــگران خارجــی بــه‬ ‫اجــرا مــی گــذارد‪.‬‬ ‫باتوجــه بــه وضعیــت اب و هوایــی ایــن کشــور ؛ مقامــات مســئول اســپانیا در‬ ‫نظــر دارنــد عــاوه بــر جــذب گردشــگر در فصــل هــای بهــار و تابســتان ؛‬ ‫در فصــول ســرد ســال کــه طبیعتــا از شــمار گردشــگران کاســته مــی شــود ؛‬ ‫بــا اجــرای برنامــه هایــی از جملــه عرضــه کاالهــای ســاخت ایــن کشــور بــا‬ ‫قیمــت هــای مناســب ؛ نســبت بــه جــذب توریســت در ماههــای ســرد ســال‬ ‫نیــز اقــدام کننــد‪.‬‬ صفحه 14 ‫انرژی‬ ‫اســپانیا یکــی از کشــورهای پیشــرو در تولیــد انرژی هــای تجدیــد‬ ‫پذیــر اســت‪ .‬اســپانیا در ســال ‪ ۲۰۰۹‬بــا افتتــاح یــک نیــروگاه‬ ‫بــزرگ خورشــیدی بــه نــام ال فلوریــدا در منطقــه الــوارادو بــا‬ ‫پیشـی گیری از ایــاالت متحــده بــه بزرگتریــن تولیدکننــده انــرژی‬ ‫بــرق از خورشــید تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن اســپانیا در میــان کشــورهای اروپایــی بیشــترین مقــدار‬ ‫بــرق را از انــرژی بــادی تولیــد می کنــد‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۱۰‬میــزان‬ ‫تولیــد بــرق از ایــن روش ‪ ۴۲۹۷۶‬گیگاوات ســاعت برابــر بــا‬ ‫‪۱۶‬درصــد کل بــرق تولیــد شــده در اســپانیا بــود‪.‬‬ ‫در ‪ ۹‬نوامبــر ‪ ۲۰۱۰‬میــزان تولیــد بــرق از انــرژی بــادی بــه‬ ‫صــورت انــی بــه اوج خــود در تاریــخ کشــور رســید بــه طــوری‬ ‫کــه ‪۵۳‬درصــد از نیــاز بــرق ســرزمین اصلــی اســپانیا را پوشــش‬ ‫مـی داد و ایــن انــرژی تولیــد شــده برابــر بــا انــرژی تولیــد شــده‬ ‫توســط ‪ ۱۴‬واکنشــگاه هســته ای می باشــد‪.‬دیگر انرژی هــای‬ ‫برگشــت پذیری کــه در اســپانیا بکارگیــری می شــوند عبارتنــد از‬ ‫انــرژی برق ابــی‪ ،‬بیومــس و انــرژی دریایــی (‪ ۲‬نیــروگاه انــرژی‬ ‫دریایــی در حــال ســاخت می باشــد)‪.‬‬ ‫منابــع انــرژی تجدیــد ناپذیــری کــه در اســپانیا اســتفاده می شــوند‬ ‫شــامل انــرژی هســته ای (‪ ۸‬نیــروگاه)‪ ،‬گاز طبیعــی‪ ،‬زغــال ســنگ و‬ ‫نفــت می باشــند‪.‬‬ ‫حمل و نقل‬ ‫شــبکه بزرگراه هــای اســپانیا عمدتــاً بــر شــش بزرگراهــی کــه مادریــد را بــه‬ ‫باســک‪ ،‬کاتالونیــا‪ ،‬والنســیا‪ ،‬اندلــس‪ ،‬اکســترمادورا و گالیســیا متصــل می کننــد‬ ‫متمرکــز اســت‪ .‬همچنیــن بزرگراه هــای فــرول بــه ویگــو در خــط ســاحلی‬ ‫اقیانــوس اطلــس‪ ،‬اویــدو بــه ســن سباســتین در خــط ســاحلی کانتابریــا و خرنــا‬ ‫بــه کادیــس در خــط ســاحلی مدیترانــه اطــراف اســپانیا را بــه هــم متصــل می کند‪.‬‬ ‫اســپانیا پــس از چیــن دومیــن شــبکه بــزرگ قطــار تنــدروی جهــان و بزرگتریــن‬ ‫شــبکه بــزرگ قطــار تنــدروی اروپــا را در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫شــبکه قطــار تنــدروی اســپانیا در مجمــوع ‪ ۳۵۰۰‬کیلومتــر طــول دارد کــه بــا‬ ‫ســرعت ‪ ۳۰۰‬کیلومتــر در ســاعت بیــن شــهرهای مــاالگا‪ ،‬ســویا‪ ،‬مادریــد‪،‬‬ ‫بارســلونا‪ ،‬والنســیا و وایادولیــد در تــردد اســت‪ .‬به طــور میانگیــن شــبکه قطــار‬ ‫تنــدروی اســپانیا پــر ســرعت ترین شــبکه قطــار تنــدروی جهــان اســت کــه‬ ‫پــس از اســپانیا شــبکه قطــار تنــدروی ژاپــن‪ ،‬شینکانســن و شــبکه قطــار تندروی‬ ‫فرانســه‪ ،‬ت ژ و در رده هــای بعــدی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫از نظــر وقت شناســی قطــار تنــدروی اســپانیا پــس از ژاپــن دوم اســت‪.‬‬ ‫(‪۵۴/۹۸‬درصــد رســیدن بــه موقــع در صورتــی کــه برنامه هــای جاه طلبانــه‬ ‫گســترش شــبکه قطــار تنــدرو بــه ثمــر بنشــیند در ســال ‪ )۱۳۹۸( ۲۰۲۰‬طــول‬ ‫ایــن شــبکه بــه ‪ ۷۰۰۰‬کیلومتــر خواهــد رســید و تقریب ـاً تمــام شــهرهای مهــم‬ ‫در کمتــر بــه ســه الــی چهــار ســاعت بــه مادریــد دسترســی پیــدا خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ ۴۷‬فــرودگاه در اســپانیا وجــود دارد‪ .‬پررفت وامدتریــن ان هــا فــرودگاه مادریــد‪-‬‬ ‫باراخــاس اســت کــه بــا ‪ ۴۵‬میلیــون مســافر در ســال ‪ ۲۰۱۲‬نوزدهمیــن فــرودگاه‬ ‫پررفت وامدتریــن جهــان و چهارمیــن در اروپــا محســوب می شــود‪ .‬دیگــر‬ ‫فــرودگاه مهــم ایــن کشــور فــرودگاه بارســلونا‪-‬ال پــرات می باشــد کــه بــا ‪۳۵‬‬ ‫میلیــون مســافر در ســال ‪ ۲۰۱۲‬ســی و چهارمیــن فــرودگاه پررفت وامدتریــن‬ ‫جهــان محســوب می شــود‪ .‬دیگــر فرودگاه هــای اصلــی اســپانیا در شــهرهای‬ ‫مایــورکا (بــا ‪ ۲۳‬میلیــون مســافر)‪ ،‬مــاالگا (بــا ‪ ۱۳‬میلیــون مســافر)‪ ،‬الس پالمــاس‬ ‫(بــا ‪ ۱۱‬میلیــون مســافر)‪ ،‬الیکانتــه (بــا ‪ ۱۰‬میلیــون مســافر) قــرار دارنــد‪ .‬ســایر‬ ‫فرودگاه هــای بیــن ‪ ۴‬تــا ‪ ۱۰‬میلیــون مســافر جابه جــا می کننــد و در شــهرهای‬ ‫تنریــف‪ ،‬والنســیا‪ ،‬ســویا‪ ،‬بیلبائــو‪ ،‬ایبیــزا‪ ،‬النزاروتــه و فوئرته ونتــورا قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬فــرودگاه دیگــر نیــز کمتــر از ‪ ۴‬میلیــون مســافر در ســال جابه جــا می کننــد‪.‬‬ ‫دولــت اســپانیا در نظــر دارد تــا ســال ‪ )۱۳۹۳( ۲۰۱۴‬یــک میلیــون خــودروی‬ ‫برقــی را بــه منظــور مصــرف بهینــه انــرژی وارد شــبکه ترابــری کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪15‬‬ صفحه 15 ‫ساختار سیاسی اسپانیا‬ ‫نعمت ا‪ ...‬فیروزی‬ ‫اســپانیا بــرای بیــش از دو قــرن کشــوری بــه شــدت بی ثبــات بــود تــا‬ ‫جاییکــه در ســالهای ‪ ۱۹۳۶‬تــا ‪ ۳۹‬جنــگ داخلــی بســیار وحشــتناکی را تجربه‬ ‫کــرد‪ .‬پــس از ایــن جنــگ ژنــرال فرانکــو بــه قــدرت رســید کــه تفکــری‬ ‫فاشیســتی داشــت و بــا مشــت اهنیــن بــر کشــور جکــم می رانــد‪ .‬بــا مــرگ‬ ‫فرانکــو در ســال ‪ ،۱۹۷۵‬خــوان کارلــوس اول‪ ،‬از خانــدان بوربون هــا‪ ،‬بــه‬ ‫قــدرت بازگشــت‪ .‬او کــه پادشــاهی ازایخــواه بــود‪ ،‬موفــق شــد ایــن کشــور را‬ ‫بــه ســوی دموکراســی هدایــت کنــد و قانــون اساســی جدیــدی بــا حاکمیــت‬ ‫ســلطنت مشــروطه را بــر ان حاکــم نمایــد‪.‬‬ ‫از ان پــس کشــور اسپـــانیا طبــق ایــن قانــون اساســـی کــه مصــوب ســال‬ ‫‪ ۱۹۷۸‬اســت بــه ‪ ۱۷‬ایالت خودمختــــار تقسیـــم می شــود‪ .‬هر ایالــت دارای‬ ‫مجلــس ایالتــی و دولــت محلــی اســت‪ .‬انتخابــات مجـــالس ایالتــی در ســطح‬ ‫ایالــت برگــزار شــده و کلیـــه احــزاب سیاســی اعــم از احــزاب منطقــه ای‬ ‫یــا ملــی می تواننــد در ان شــرکت نماینــد‪ .‬دوره قانونگــذاری چهارســال‬ ‫بــوده ولــی در صــورت درخواســت رئیــس دولــت منطقـــه ای ممکــن اســت‬ ‫پیــش از موعـــد منحــل و انتخابــات زودرس انجــام گیــرد‪ .‬حــوزه فعالیــت و‬ ‫تصمیم گیــری دولتهــای منطق ـه ای طبــق قانــون اساســی تنهــا بـــه مســائل‬ ‫ایالتــی محــدود اســت و ایــن مجالــس حــق تصمیــم گیــری در مســـائل‬ ‫عمــده ای کــه کل کشــور را تحــت تاًثیــر قــرار دهــد یــا مســائل مرتبــط بــا‬ ‫امورخارجــی یــا نظامــی را ندارنــد‪.‬‬ ‫هــر ایالتــی از یــک تــا چنــد اســتان (از مجمــوع ‪ ۵۲‬اســتان کشــور) تشــکیل‬ ‫مــی شــود‪ .‬شــهرهای ســئوتا و ملیــا ســازمان های اداری ویــژه خــود را دارا‬ ‫مــی باشــند ولــی فاقــد دولــت و مجلــس محلــی هســتند‪.‬‬ ‫احزاب سیاسی‬ ‫ســابقه حــزب گرائــی در اســپانیا بــه ربــع اخــر قــرن نوزدهــم میــادی بــاز‬ ‫مــی گــردد‪ .‬در حــال حاضــر در ایــن کشــور حــدود یکصــد حــزب ملــی و‬ ‫منطقــه ای و تشــکل سیاســی بــزرگ و کوچــک (از راســت افراطــی تــا چــپ‬ ‫تنــدرو) وجــود دارد‪.‬‬ ‫احزاب عمده و مهم کشور و احزاب مهم منطقه ای اسپانیا عبارتند از‪:‬‬ ‫حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا حاکم‬ ‫این حزب چپ گرا در ربـــع اخـــر قـــرن نوزدهم با اعتقـــادات مارکسیستـــی‬ ‫و بصــــورت غیـرعلنـــی تاســیس شــد و در ســـال ‪ ۱۸۸۸‬و بــا برگــزاری‬ ‫نخســتین کنگــره خــود اعــام موجودیــت نمــود‪ .‬دردوران جمهــوری دوم‬ ‫اسپانیـــا (‪)۳۹-۱۹۳۱‬کـــه بـخشـــی از ان را دوره جنگهـــای داخلی (سالهای‬ ‫‪ )۳۹-۱۹۳۶‬تشــکیل مــی داد و طــی ان‪ ،‬بخــش هائــی از اسپـانیـــا بطـــور‬ ‫متـغیـــر در دســت ناسیونالیســت هــا وجمهــوری خواهــان بــود‪ ،‬در ســاختار‬ ‫حکومـــت جمهــوری نقش اساســـی داشــت‪.‬‬ ‫بــا پیــروزی ناسیونالیســت هــا‪ ،‬حــزب سوسیالیســت هماننــد بســیاری از‬ ‫دوران حیــات سیاســـی خــود‪ ،‬بــه فعالیــت در تبعیــد روی اورد‪.‬‬ ‫ایــن حــزب در ربــع اخــر قــرن بیســتم و بدنبــال اســتقرار دموکراســی در‬ ‫اســپانیا‪ ،‬بــا شــروع فعالیــت علنــی مجـــدد خــود در ایــن کشـــور‪ ،‬در مواضــع‬ ‫سیـــاسی خود تجدید نـــظر نمــوده و ایدئولوژی مارکسیســتی و طرفـــداری از‬ ‫ایجـــاد حکـــومت جمهوری را رسمــاً کنـــار گذاشــت‪ .‬حزب سوسیالیســت با‬ ‫پیــروزی در انتخابــات سراســری ســال ‪ ۱۹۸۲‬تشــکیل حکومــت داد و فیلیــپ‬ ‫گونزالــس نخســت وزیــر‪ ،‬بــا تجدیــد پیــروزی سوسیالیســت هــا درانتخابــات‬ ‫ســال هــای ‪ ۱۹۸۹ ،۱۹۸۶‬و ‪ ،۱۹۹۲‬حکومــت خــود را بمــدت ‪ ۱۴‬ســال تــداوم‬ ‫بخشــید‪.‬‬ ‫سوسیالیســت هــا بــا شکســت در انتخابــات سراســری ســال ‪ ،۱۹۹۶‬دولــت‬ ‫را بـــه حــزب مردمــی واگـــذار کردنــد‪ .‬ایــن حــزب توانســت باردیگــر در ‪۲۴‬‬ ‫اســفند ‪۱۴(۱۳۸۲‬مــارس‪ )۲۰۰۴‬در انتخابــات عمومــی (کــه ‪ ۳‬روز بعــد از‬ ‫وقــوع انفجــارات تروریســتی در راه اهــن مادریــد) بــه پیــروزی دســت یابــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪16‬‬ صفحه 16 ‫حزب مردمی‬ ‫ایــن حــزب محافظــه کار در ســال ‪ ۱۹۷۶‬از اتحــاد ‪ ۷‬گــروه کوچــک سیاســی‬ ‫دســت راســتی و بــا نــام “ پیمــان مردمــی ” بــه رهبــری مانوئــل فــراگا ( از‬ ‫وزرای دوران ژنــرال فرانکــو ) تاًســیس گردید‪ .‬نام این تشـــکل سیاســـی در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۸۹‬بــه “حــزب مردمــی” تغییــر یافــت‪ .‬خــوزه ماریــا اثنــار در ســال‬ ‫‪ ۱۹۹۰‬بعنــوان دبیــرکل ایــن حــزب انتخاب گردیـــد و فــراگا عنــوان افتخاری‬ ‫رهبـــری حـــزب را برگزیــد‪ .‬بعــد از کنــاره گیــری اثنــار از ریاســت و دبیرکلی‬ ‫حــزب‪ ،‬اقــای ماریانــو راخــوی ســمت هــای مذکــور را برعهــده گرفــت‪ .‬ایــن‬ ‫حــزب در انتخابــات سراســری ســال ‪ ۱۹۹۶‬و مــارس ‪ ۲۰۰۰‬بــا کســب‬ ‫بیشــترین اراء بــه پیــروزی رســید و اثنــار دو دوره ریاســت دولــت را برعهــده‬ ‫داشــت‪ .‬بدنبــال انتخابــات ‪ ۲۴‬اســنفد ‪۱۴(۱۳۸۲‬مــارس‪ )۲۰۰۴‬ایــن حــزب‬ ‫در انتخابــات شکســت خــورد و ریاســت دولــت را بــه حــزب سوسیالیســت‬ ‫واگــذار کــرد و متعاقــب ان در نشســت پانزدهــم حــزب درشــهریورماه ‪۱۳۸۳‬‬ ‫راخــوی بجــای اثنــار بــه ریاســت و رهبــری حــزب انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫حزب اتحاد و همگرائی‬ ‫ایــن حــزب منطقـه ای کــه حــزب ناسیونالیســتهای ایالــت کاتالونیا محســوب‬ ‫می شــود‪ ،‬در ســال ‪ ۱۹۷۹‬از ائتـــاف دو حــزب “ همگرائــی دموکراتیـــک ” و‬ ‫“ اتحـــاد دموکراتیک کاتالونیا ” کـــه بـــه ترتیب در ســـالهای ‪ ۱۹۷۴‬و ‪۱۹۳۰‬‬ ‫تاًســیس شـــده اند و بــا ایـــده ناسیونالیســم میانــه رو بوجــود امــد‪.‬‬ ‫حــزب اتحــاد و همگرائــی کــه تــا ســال ‪ ۲۰۰۳‬بصــورت متوالــی دولــت محلی‬ ‫ایالــت کاتالونیــا را در اختیــار داشــت در انتخابــات ایالتــی ‪ ۱۶‬نوامبــر ‪۲۰۰۳‬‬ ‫نتوانســت اکثریــت الزم را بدســت اورد و حــزب سوسیالیســت در ائتــاف‬ ‫بــا حــزب چــپ جمهــوری خــواه کاتالونیــا و چــپ متحــد ریاســت ایالــت را‬ ‫برعهــده گرفــت‪ .‬ایــن موضــوع در انتخابــات ایالتــی در اول نوامبــر ‪۲۰۰۶‬‬ ‫مجــددا تکــرار شــد و حــزب اتحــاد و همگرائــی (‪CiU) Convergencia‬‬ ‫‪ I Union‬علیرغــم کســب اکثریــت نتوانســت دولــت را در اختیــار بگیــرد و‬ ‫حــزب دوم یعنــی حــزب سوسیالیســت در ائتــاف بــا حــزب چــپ جمهــوری‬ ‫خــواه کاتالونیــا و چــپ متحــد ریاســت ایالــت را برعهــده گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن حــزب در انتخابــات عمومــی ‪ ۲۴‬اســفند ‪۱۴( ۱۳۸۲‬مــارس‪)۲۰۰۴‬‬ ‫‪۱۰‬کرســی در کنگــره نماینــدگان بدســت اورد کــه نســبت بــه دوره قبــل پنــج‬ ‫کرســی کمتــر مــی باشــد‪ .‬در دوره قانونگــزاری ‪ ۲۰۰۰-۱۹۹۶‬کـــه حــزب‬ ‫مردمــی بــرای نیــل بــه اکثریــت قــوی تــر نیــاز بــه ائتــاف پارلمانــی داشــت‪،‬‬ ‫بــا ایــن حــزب ائتــاف نمــود‪.‬‬ ‫حزب چپ متحد‬ ‫ایــن تشــکل سیـاســـی در ســـال ‪ ۱۹۹۳‬از اتحــاد احــزاب مختلــف کمونیســت و‬ ‫چپ گـــرا تشکیـــل گردیــد‪ .‬حــزب کمونیســت اسپـــانیا کـــه اصلی تریــن واحــد‬ ‫سیـــاسی ایــن اتحــاد شــمرده می شــود خــود در ســـال ‪ ۱۹۲۰‬تشکیـــل شــد و در‬ ‫جمهــوری دوم اســپانیا همــراه بــا سوسیالیســت ها درحکومــت جمهــوری نقــش‬ ‫فعالــی داشــت‪.‬‬ ‫حــزب کمونیســت در دوران حیــات سیـاســـی خــود منجمـــله پــس از تســلط‬ ‫ناسیـــونالیست هــا در پایان جنگ های داخلی‪ ،‬فعـــالیت مخـــفی محـــدودی داشــت‬ ‫و پــس از ازادی فعـــالیت احــزاب سیـــاسی حســب قانــون اساســی مصــوب ‪،۱۹۷۸‬‬ ‫بــه فعالیــت علنــی مجــدد پرداخــت‪ .‬چــپ متحــده بــه تدریــج اهمیــت خــود را از‬ ‫دســت مــی دهــد بــه طــوری کــه در اخریــن انتخابــات سراســری(‪۱۴‬مارس‪)۲۰۰۴‬‬ ‫تنهــا ‪ ۵‬کرســی در کنگــره نماینــدگان کســب نمــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪17‬‬ صفحه 17 ‫حزب ناسیونالیست باسک‬ ‫ایــن حــزب کــه در ســال ‪ ۱۸۹۵‬بــا ایدئولــوژی ناسیونالیســتی و‬ ‫کاتولیکــی تاســیس شــد قدیمــی تریــن حــزب منطقــه ای اســپانیا‬ ‫اســت‪ .‬ایــن حــزب در جمهــوری دوم اســپانیا تشــکیل دولــت جمهــوری‬ ‫خــود مختــار باســک را تصویــب نمــود‪.‬‬ ‫حــزب مذکــور از بیســت ســال قبــل دولــت محلــی ایالــت باســک را‬ ‫(در مــواردی بــا ائتــاف بــا احــزاب ناسیونالیســت کوچــک منطقـــه)‬ ‫در دســـت دارد و هماننــــد ناسیـــونالیست هــای کاتـــاالن در انتخابات‬ ‫سـراســـری نیــز شــرکت مــی کنـــد و هــر چنـــد در دوره هــای اخیــر‬ ‫کرســی هــای ایــن حــزب در کنگــره نماینــدگان تقلیــل یافتــه اســت‬ ‫ولــی در انتخابــات پارلمانــی در ایــن ایالــت کــه در مــورخ‪۲۸/۱/۱۳۸۴‬‬ ‫(‪ ) ۱۷/۴/۲۰۰۵‬انجــام شــد ‪ ،‬حــزب ناسیـــونالیست باســک ( ملــی‬ ‫گــرای باســک ‪ ) PNV‬بــا کســب ‪ ۶/۳۸‬درصــد اراء ‪ ۲۹‬کرســی بدســت‬ ‫اورد کــه نســبت بــه دوره قبــل‪ ۴‬کرســی را از دســت داد و بــا ائتــاف‬ ‫بــا حــزب کمونیســت ســرزمین مــن توانســت مجــددا ریاســت ایالــت‬ ‫باســک را بعهــده گیــرد‪.‬‬ ‫در ایــن انتخابــات حــزب سوسیالیســت توانســت ‪ ۱۸‬کرســی و حــزب‬ ‫مردمــی ‪ ۱۵‬کــه ‪ ۴‬کرســی را نســبت بــه دوره قبــل از دســت داد و‬ ‫حــزب تــازه تاســیس کمونیســت ســرزمین مــن( ‪) EHAK‬کــه بــرای‬ ‫اولیــن بــار در انتخابــات شــرکت مــی کــرد توانســت ‪ ۹‬کرســی را‬ ‫بدســت اورد ‪ .‬ایــن حــزب از ســوی حــزب مردمــی متهــم بــه ارتبــاط‬ ‫نزدیــک و همــکاری بــا اتــا مــی باشــد ‪.‬‬ ‫حــزب ملــی گــرای باســک ‪ PNV‬در حــال حاضــر ‪ ۷‬کرســی در کنگــره‬ ‫نماینــدگان و ‪ ۷‬کرســی در ســنای اســپانیا دارد‪.‬‬ ‫گروه مستقل مجمع الجزایر قناری‬ ‫ایــن حــزب منطقـــه ای در اوائــل ســال ‪ ۱۹۸۶‬بــا ائتــاف شــش گروه سیاســی‬ ‫کوچک منطقـــه تشکیـــل گردیـــد‪ .‬ریاست تشکل بصـــورت دوره ای بـر عهـده‬ ‫هــر یـــک از شــرکای شــش گانــه اســت‪ .‬در دوره هــای گذشــته کنگــره‪ ،‬ایــن‬ ‫گــروه گــر چــه معمــوال یــک کرســی در اختیــار داشــته‪ ،‬ولــی بــه لحــاظ اینکــه‬ ‫سوسیالیســت هــا از همیــن یــک رای بــرای کســب اکثریــت الزم بهــره جســتند‬ ‫دارای اعتبــاری گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن گــروه ایدئولوژی ناسیـــونالیسم منطقـــه را دنبال می کند و گویا در گذشتـــه‬ ‫داعیـــه هــای بیشــتری تــا حــد جدائــی از اســپانیا داشــته اســت‪ .‬گــروه مذکــور‬ ‫در دوره هشــتم قانونگــزاری ‪ ۳‬نماینــده در کنگــره نماینــدگان و ‪ ۴‬ســناتور دارد‪.‬‬ ‫قوه مجریه‬ ‫نوع حکومت‪ :‬پادشاهی ‪ -‬پارلمانی‬ ‫رئیــس کشــور‪ :‬فیلیــپ ششــم‪ ،‬پســر خــوان کارلــوس اول (از خانــدان‬ ‫بوربــون) بــه عنــوان پادشــاه‬ ‫رئیــس دولــت‪ :‬رئیــس دولــت نماینـــده حزبــی اســت کـــه اکثریــت‬ ‫کرسـی های کنـــگره نماینـــدگان را بدســـت اورده اســت‪ .‬در صــورت عــدم‬ ‫حصــول بــه اکثریــت الزم‪ ،‬حــزب دارای بیشــترین کرســی بــا ائتــاف بــا‬ ‫حــزب یــا احــزاب دیگــر راًی اعتمــاد بــرای نامــزد نخســت وزیــری خــود را‬ ‫کســب مــی کنــد‪ .‬حســب قانــون اساســی‪ ،‬نخســت وزیــر مــی توانــد ‪ ۱۵‬تــا‬ ‫‪ ۲۳‬وزیــر منصــوب کنــد‪ .‬دولــت در قبــال اعمــال خــود‪ ،‬در برابــر پارلمــان و‬ ‫دیــوان عالــی کشــور مســئولیت جمعــی دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪18‬‬ صفحه 18 ‫قوه مقننه‬ ‫مطابــق قانــون اساســی مصــوب ســال ‪ ،۱۹۷۸‬ایــن قــوه از کنـــگره‬ ‫نماینـــدگان و مجلــس سنـــا تشــکیل مــی گــردد‪ .‬دوره مجلســین فــوق‬ ‫چهــار ســـال مــی باشـــد ولــی در صــورت در خواســـت نخســت وزیــر‬ ‫و موافـــقت پادشـــاه (از لحــاظ تشــریفاتی)‪ ،‬مجلســین قبــل از اتمــام‬ ‫دوره چهــار سـالـــه منحــل و انتخابــات زودرس (ظــرف‪ ۳۰‬الــی‪ ۶۰‬روز)‬ ‫برگــزار خواهـــد گردید‪ .‬رئیس دولت در صـــورتی کـــه مورد استیضـــاح‬ ‫واقــع شــده باشــد‪ ،‬نمــی توانــد متقاضــی انحــال کنگــره و ســنا باشــد‪.‬‬ ‫در صــورت تصویــب اســتیضاح توســط مجلــس‪ ،‬رئیــس دولــت بایــد‬ ‫اســتعفای خــود را بــه پادشــاه ارائــه نمایــد و نامــزد حزبــی کــه‬ ‫اســتیضاح را مطــرح ســاخته مامــور تشــکیل دولــت می شــود‪ .‬انحــال‬ ‫کنـــگره نماینــدگان و سنـــا بایــد هم زمــان باشـــد و انتخــاب نمایندگان‬ ‫جدیــد دو مجلــس نیــز بایــد همزمــان صــورت گیــرد‪ .‬مجلســین بایــد‬ ‫حـــداکثر تــا ‪ ۲۵‬روز پس از انجام انتخابـــات‪ ،‬اولیـــن جلســــه خود در‬ ‫دوره جدیـــد قانونگـــذاری را برگــزار نماینــد‪ .‬انحـــال مجلســین تا یک‬ ‫ســـال پــس از انحــال قبلــی ممکــن نیســت‪.‬‬ ‫در فاصلــه بیــن دو دوره قانونگــذاری‪ ،‬اعـــم از اینکه دوره قبلــی در مهلت‬ ‫مقــرر خـــاتمه یافتــه و یــا پیــش از موعــد منحــل شــده باشــد ‪ ،‬هیئــت‬ ‫دائمـــی کنـــگره بــا حداقــل ‪ ۲۱‬عضــــو برای هر یـــک از مجلســین که‬ ‫بــه نســبت تعــداد کرســی هــای هــر یــک از احــزاب در دوره پایــان‬ ‫یافتـــه و یــا منحــل شــده کنگــره نماینــدگان و ســنا از بیــن انــان‬ ‫انتخــاب مـــی شــوند‪ ،‬بــه سرپرســتی رئیــس کنگــره تشــکیل می شــود‬ ‫تــا در شــرایط اضطــراری‪ ،‬نســبت بـــــه تصـــویب لوایــح فــوری دولت‬ ‫(هماننــد کنگــره) عمــل نمایــد‪.‬‬ ‫اعضــاء هیئــت دولــت (مرکــزی) در عیــن حــال مــی تواننــد عضــو‬ ‫کنـــگره نماینـــدگان نیــز باشنـــد ولــی عضـــویت هــم زمــان در ایــن‬ ‫کنگــره و مجالــس محلــی ایــاالت مجــاز نیســت‪ .‬تصـــویب‪ ،‬اصـــاح و‬ ‫حــذف قوانیــن مهــم نیــاز بــه راًی اکثریــت مطلــق کنگــره نماینــدگان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫کنگــره نماینــدگان و ســنا اجــاس خــود را در طــول ســال در دو دوره‬ ‫(از مــاه سپتـــامبر لغایــت دسـامبـــر و از فوریــه تــا ژوئــن) برگــزار‬ ‫می کننــد‪ .‬اجالس فـــوق العاده مجلســین بنـــا بـــه درخواســـت دولت و‬ ‫یــا اکثریــت مطلــق هــر یــک از مجلســین برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫کنگره نماینـــدگان و سنـــا می تواننـــد جلســات مشــترک (بـــه ریاست‬ ‫رئیــس کنـــگره) تشــکیل دهند‪.‬ایــن گونــه جلســات‪ ،‬نــه بــرای‬ ‫قانونگــذاری بلکــه بــرای انجــام برخــی وظائــف اســت‪.‬‬ ‫کنگره نمایندگان‬ ‫سنا‬ ‫ایــن مجلــس از ســناتورهائی کـــه در انتخابــات سراســری مســتقیماً از ســـوی‬ ‫مــردم هــر یــک از استـــانهای ‪ ۵۲‬گانــه اســپانیا و همچنیــن نمایندگانــی که توســط‬ ‫مجالــس محلــی خودمختاری هــا انتخــاب می گردنــد تشــکیل می شــود‪ .‬مــردم‬ ‫هــر استـــان مــی تواننــد چهــار ســناتور انتخــاب نماینـــد و دو شــهر اســپانیائی‬ ‫ســئوتا (‪ )Ceuta‬و ملیــا (‪ )Melilla‬واقــع در شــمال کشــور مراکــش‪ ،‬هــر یــک‬ ‫دارای دو ســناتور مــی باشــند‪ .‬ضمنــا هــر یــک از جوامــع خــود مختــار ‪ ۱۷‬گانــه‬ ‫نیــز یــک ســناتور از جانــب کل جامعــه و بــه ازای هــر یــک میلیــون نفــر جمعیــت‬ ‫خــود‪ ،‬یــک ســناتور را (عــاوه بــر منتخبیــن مــردم) منصــوب مــی نماینــد‪ .‬انتخــاب‬ ‫ســناتورهای ســهمیه ایــاالت مــی بایســت از ســوی مجالــس محلــی ایالــت هــا‬ ‫انجــام گیــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪19‬‬ ‫کنگــره نماینــدگان اصلــی تریــن و مهمتـــرین رکــن قوه مقننـــه اســت‬ ‫کــه از نماینــدگان منتخــب احــزاب سیـــاسی اعــم از ملــی یــا منطقـه ای‬ ‫کــه در انتخابــات سراســـری از ســوی عمــوم مــردم انتخــاب مــی‬ ‫گردنــد تشــکیل مــی گــردد‪ .‬تعــداد اعضــاء کنگــره نماینــدگان حســب‬ ‫قانــون اساســی مــی توانــد بیــن ‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۴۰۰‬نفــر باشــد‪ .‬بــر اســاس‬ ‫قانــون انتخابــات عمومــی‪ ،‬ایــن مجلــس تــا کنــون در هــر دوره ‪۳۵۰‬‬ ‫نماینـــده داشــته است‪.‬‬ ‫کنـــگره نماینـــدگان می توانـــد از طریق استیضاح‪ ،‬از دولت درخواسـت‬ ‫مسئـــولیت سیـــاسی نمایــد‪ .‬اســتیضاح بایــد حداقــل توســـط یک دهم‬ ‫از نماینـــدگان کنگـــره مطــرح شــود و نامــزدی بــرای ریاســت دولــت‬ ‫تعییــن گــردد‪ .‬در صورتــی کــه ایــن اســتیضاح بــه نتیجــه نرســد‪،‬‬ ‫درخواســت کننــدگان نمــی تواننــد اســتیضاح دیگــری را در همــان دوره‬ ‫مطــرح ســازند‪.‬‬ صفحه 19 ‫نظام اموزشی اسپانیا‬ ‫جعفر محمدهاشم‬ ‫کــودکان اســپانیایی از ســن ســه ســالگی وارد مهــد کــودک شــده و بــه‬ ‫مــدت ‪ 3‬ســال تــا ســن ‪ 6‬ســالگی اولیــه را فــرا مــی گیرنــد‪ .‬اخریــن‬ ‫ســال مقطــع پیــش دبســتانی اجبــاری مــی باشــد‪ .‬امــوزش ابتدائــی‬ ‫از ســن ‪ 6‬ســالگی اغــاز شــده و تاســن ‪ 11‬ســالگی بــه مــدت ‪ 5‬ســال‬ ‫ادامــه می یابــد‪ .‬در ایــن مــدت دانــش امــوزان ضمــن اشــنایی بــا محیــط‬ ‫اطــراف‪ ،‬خوانــدن و نوشــتن و دروس ابتدائــی را فــرا مــی گیرنــد‪ .‬ســپس‬ ‫دوره امــوزش متوســطه ارائــه مــی گــردد‪.‬‬ ‫ایــن دوره بــر دو مرحلــه مشــتمل مــی گــردد طــی دوره اول بــه مــدت‬ ‫ســه ســال دانــش امــوزان موفــق بــه کســب درجــه فــارق التحصیــل دوره‬ ‫مدرســه و طــی مرحلــه دوم بــه مــدت ســه ســال دانــش امــوزان بــه احــراز‬ ‫درجــه تحصیلــی موســوم بــه (‪ )Bachiller‬نائــل مــی اینــد‪ .‬در صــورت‬ ‫تمایــل دانــش امــوزان بــه ورود بــه دانشــگاه دوره امــوزش یــک ســاله‬ ‫پیــش دانشــگاهی و یــا ورود بــه دوره هــای امــوزش حرفــه ای نیــز پشــت‬ ‫ســر گــذارده مــی شــود‪.‬‬ ‫مطابــق قانــون عمومــی تحصیــات عمومــی مصــوب ســال‪ ،1970‬مراحــل‬ ‫تحصیلــی درکشــور پادشــاهی اســپانیا بــه شــرح ذیــل تنظیــم گردیــده‬ ‫اســت ‪:‬‬ ‫ مقطــع پیــش دبســتانی کــه خــود از دوره مهدکــودک ویــزه کــودکان‬‫رده هــای سنی‪2-5‬ســال و دوره امادگــی ویــزه کــودکان رده هــای ســنی‬ ‫‪4-5‬ســال متشــکل مــی گــردد‪.‬‬ ‫ امــوزش پایــه کــه بــرای کــودکان رده هــای سنی‪6-13‬ســال برنامــه‬‫ریــزی شــده و بــه دو بخــش الــف‪ :‬بخــش ویــزه دانــش امــوزان رده هــای‬ ‫سنی‪6-10‬ســال ب‪ :‬بخــش ویــزه دانــش امــوزان رده هــای ســنی‪-13‬‬ ‫‪11‬ســال مشــتمل می گــردد‪ .‬شــایان ذکــر اســت کــه تحصیــات پایــه در‬ ‫مــدارس دولتــی و خصوصــی رایــگان و اجبــاری اســت‪.‬‬ ‫ مقطــع امــوزش متوســطه کــه مــدت زمان‪3‬ســال بــه طــول انجامیــده‬‫و بــه دانــش امــوزان رده هــای سنی‪14-16‬ســال ارائــه مــی گردد‪.‬پــس‬ ‫ازگذرانــدن ایــن دوره‪ ،‬دانــش امــوزان ملــزم بــه گذرانــدن دوره یکســاله‬ ‫پیــش دانشــگاهی مــی باشــند کــه درصــورت توفیــق در ان ازمجــوز‬ ‫حضــوردر دانشــگاهها برخــوردار مــی گردنــد‪.‬‬ ‫ امــوزش عالــی کــه خــود بــر ســه مرحلــه اساســی مشــتمل مــی گــردد‪.‬‬‫در مرحلــه نخســت دانــش جویــان طــی ســه ســال بــه درجــه دیپلماتــورا‬ ‫(کاردانــی) نایــل مــی اینــد در مرحلــه دوم دانــش جویــان طــی دوره اموزش‬ ‫تخصصــی دو ســاله بــه اخــذ مــدرک کارشناســی نائــل امــده وغالبــا بــه‬ ‫عنــوان مهنــدس و یــا معلــم بــه فعالیــت مــی پردازنــد‪.‬در مرحلــه ســوم‬ ‫دانشــجویان ملــزم بــه دفــاع از تز(رســاله) تخصصــی خــود جهــت احــراز‬ ‫درجــه دکتــری مــی باشــند‪.‬‬ ‫پیش دبستانی‬ ‫ســوابق تاریخــی امــوزش پیــش دبســتانی در کشــور اســپانیا بــه نیمــه دوم قــرن‬ ‫‪19‬میــادی (زمانیکــه یکســری مراکــز اموزشــی کــودکان بــر اســاس اصول اموزشــی‬ ‫فردریــک فربــول تاســیس گردیــد) بازمی گــردد‪.‬در اوایــل قــرن ‪ 20‬امــوزش پیــش‬ ‫دبســتانی مــورد توجــه قــرار گرفتــه ورشــد کــرد‪ .‬خصوصــاً در منطقــه کاتالونیــا‬ ‫ایــن رشــد در نتیجــه احــداث مراکــز خصوصــی اموزشــی کــودکان بــود‪ .‬درمراکــز‬ ‫اســپانیا احــداث گردیــد‪ .‬مفهــوم اموزشــهای پیــش دبســتانی طــی ســالهای ‪1936‬‬ ‫تــا ‪1970‬بیشــتر بــر کمــک ومشــارکت در امــاده ســازی کــودکان جهــت ورود بــه‬ ‫مــدارس ابتدایــی وامــوزش اولیــه محــدود می گردیــد‪ .‬از ایــن روی‪،‬غفلــت در توجــه‬ ‫بــه امــوزش پیــش دبســتانی بعنــوان یــک ســطح اموزشــی منجــر بــه غفلــت دولــت‬ ‫از اجــرای برنامه هــای رســمی در ایــن مراکــز گردید‪.‬ایــن در حالــی اســت کــه از‬ ‫ســال ‪ ،1970‬امــوزش پیــش دبســتانی بــه عنــوان نخســتین مرحلــه رســمی نظــام‬ ‫اموزشــی کشــور مــورد توجــه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 1985‬نیــز برنامه هــای عملــی امــوزش پیــش دبســتانی بــا هــدف حــذف‬ ‫موانــع موجــود بــر ســر راه اســتقرار ایــن ســطح اموزشــی بــه مــورد اجــرا در امــد‪.‬‬ ‫طــی ســال ‪ 1990‬قوانیــن ‪ LOGSE‬در ایــن ســطح اموزشــی ســازماندهی گردیــده و‬ ‫ایــن مقطــع اموزشــی بــا عنــوان اموزشــی پیــش دبســتانی مرحلــه بیــن رده هــای‬ ‫ســنی ‪ 0‬تــا ‪3‬ســالگی واز ‪ 3‬تــا ‪ 6‬ســالگی بــرای کــودکان طراحــی گردیــد‪ .‬اگــر‬ ‫چــه ایــن ســطح اموزشــی بعنــوان ســطح غیــر اجبــاری ارائــه می گــردد امــا بــه‬ ‫اصــاح فراینــد امــوزش کــودکان و رشــد مهارتهــای دانــش امــوزان ورودی مقطــع‬ ‫امــوزش ابتدایــی منتهــی می گــردد‪ .‬برنامــه ‪ LOGSE‬نیــز بــه ارزیابــی ایــن نــوع‬ ‫امــوزش ونقــش ان درمقایســه بــا دیگــر ســطوح اموزشــی می پردازد‪.‬دولــت‬ ‫اســپانیا نیــز برفراهــم ســازی مراکــز مناســب اموزشــی و مراقبتــی ویــژه کــودکان‬ ‫معتمــد می باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪20‬‬ صفحه 20 ‫سال تحصیلی‬ ‫ســال تحصیلــی در مراکــز امــوزش پیــش دبســتانی معمــوالً از هفتــه اول مــاه‬ ‫ســپتامبر اغــاز شــده و تــا پایــان هفتــه مــاه جــوالی ادامــه می یابــد‪ .‬از جملــه‬ ‫تعطیــات طوالنــی نیزمی تــوان بــه تعطیــات یــک هفت ـه ای کریســمس‪ ،‬تعطیــات‬ ‫یــک هفتـه ای عیــد پــاک و تعطیــات مــاه اگوســت اشــاره نمــود‪ ،‬گفتنــی اســت کــه‬ ‫کــودکان مراکــز پیــش دبســتانی از مجــوز حضــور بیــش از ‪ 9‬ســاعت در ایــن مراکــز‬ ‫برخــوردار نمــی باشــند‪.‬‬ ‫اصول بنیادین قانونگذاری‬ ‫بــا اجــرای برنامــه ‪ LODE‬طــی ســال ‪ 1985‬و برنامــه ‪ LOGSE‬طــی ســال ‪1995‬‬ ‫ایجــاد مبانــی قانونــی وپایـه ای بــرای ســاختار اموزشــی پیــش دبســتانی در کشــور‬ ‫اســپانیا فراهــم امــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن در خصــوص ســازماندهی ومدیریــت مراکــز‬ ‫امــوزش پیــش دبســتانی‪ ،‬در قالــب برنامه هــای ‪ LODE‬و ‪ LOGSE‬ســری قوانیــن‬ ‫ویــژه امــوزش پیــش دبســتانی بــرای جوامــع مســتقل تدویــن گردیــد‪ .‬گفتنی اســت‬ ‫چنیــن قوانینــی بــه ســازماندهی مراکــز پیــش دبســتانی توســعه قوانیــن ایــن مراکــز‬ ‫می پردازنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن مبانــی مصــوب برنامــه ‪ LOGSE‬بــه بــراورده ســازی‬ ‫حداقــل نیارهــای مراکــز اموزشــی مــن جملــه مراکــز امــوزش پیــش دبســتانی تاکید‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اهداف اموزشی‬ ‫از جملــه مهــم تریــن اهــداف اموزشــی مراکــز امــوزش پیــش دبســتانی می تــوان بــه مــوارد ذیــل‬ ‫اشــاره نمــود‪:‬‬ ‫ بهبود توان فیزیکی‪ ،‬ذهنی‪ ،‬احساسی‪ ،‬اجتماعی واخالقی کودکان‬‫ تقویت روابط میان کودکان و والدین‬‫ کســب شــناخت کافــی از درک کــودکان و تربیــت انــان در جهــت ارائــه تصویــر مثبــت و واقعــی از خــود‬‫و دســتیابی بــه احســاس خــود اعتمادی‬ ‫ ارزیابی و شناخت استعدادها و محدودیت های رفتاری و شخصیتی کودکان‬‫ تربیت کودکان در جهت گام برداشتن در حوزه روابط اجتماعی و تاکید بر ان‬‫ بهبود طرز تفکر کودکان در جهت احترام گذاری و مشارکت با سایر افراد جامعه‬‫ تقویــت روحیــه کــودکان در جهــت شناســایی جنبه هــای مختلــف شــخصیتی و اســتعدادی انــان بــه‬‫ویــژه در پرداختــن بــه فعالیتهــای هنــری و ورزشــی‬ ‫اموزش ابتدایی‬ ‫امــوزش ابتدایــی نخســتین ســطح امــوزش پایــه در سیســتم اموزشــی کشــور‬ ‫اســپانیا کــه بــر مبنــای برنامــه ‪ LOGSE‬بــه ‪ 3‬مرحلــه در ‪ 3‬ســاله تقســیم می گــردد‪.‬‬ ‫نخســتین مرحلــه اموزشــی دانش امــوزان رده هــای ســنی ‪ 6‬تــا ‪ 8‬ســال اســت‪.‬‬ ‫مرحلــه دوم بــه کــودکان رده هــای ســنی ‪ 8‬تــا ‪ 10‬ســال و در مرحلــه ســوم نســز بــه‬ ‫کــودکان رده هــای ســنی ‪ 10‬تــا ‪ 12‬ســال اختصــاص مــی دارد‪.‬‬ ‫ســال تحصیلــی در مــدارس ابتدایــی‪ ،‬رســماً از هفتــه اول مــاه ســپتامبر اغــاز شــده و‬ ‫تــا پایــان جــوالی نیــز بــه طــول می انجامــد‪ .‬کل تعــداد روزهــای تحصیلــی مــدارس‬ ‫ابتدایــی بــر‪ 180‬روز (‪ 36‬ســاعت در هفتــه) مشــتمل می گــردد‪ .‬تعطیــات مــدارس‬ ‫ابتدایــی نیــز بــر تعطیــات ‪ 11‬هفتـه ای تابســتانی‪ ،‬تعطیــات ‪ 2‬هفتـه ای کریســمس‪،‬‬ ‫تعطیلــی‪ 3‬روز مــاه فوریــه و تعطیلــی ‪ 7،8‬روزه عیــد پــاک و تعطیــات ‪ 7‬روزه عمومــی‬ ‫مشــتمل می گــردد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪21‬‬ صفحه 21 ‫تــا پیــش از اعمــال اصالحــات اساســی در کشــور اســپانیا‪ ،‬مــدارس دولتــی‬ ‫(‪ )EGB‬عمدتــاً توســط ‪ MEC‬و جوامــع خــود گــردان اداره مــی گردیــد‪ .‬در‬ ‫ایــن اثنــا ‪ ،‬امــوزش ابتدایــی خــود بــر ســه دوره بــه شــرح ذیــل مشــتمل‬ ‫مــی گردیــد‪.‬‬ ‫ـ دوره امــوزش مقدماتــی طــی ســال هــای اول ودوم امــوزش ویــژه کــودکان‬ ‫رده هــای ســنی ‪ 6‬تــا ‪ 8‬ســال‬ ‫ـ دوره اموزش میانه ویژه کودکان رده های سنی ‪ 8‬تا‪ 11‬سال‪.‬‬ ‫ دوره امــوزش تکمیلــی ابتدایــی (ســالهای ‪ 6‬و‪7‬و‪ ) 8‬ویــژه کــودکان رده هــای‬‫ســنی ‪ 11‬تــا ‪ 14‬ســال‬ ‫در ایــن اثنــا‪ ،‬همچنیــن کــودکان مطابــق بــا رده ســنی بــه کالس هــا ارجــاع‬ ‫مــی گردیدنــد‪ .‬عــدم وجــود انعطــاف پذیــری خــود بــه بــرزو ناهمگنــی دانــش‬ ‫امــوزان ایــن مقطــع منتهــی مــی گــردد‪ .‬گــروه معلمیــن بــه کلیــه دوره هــای‬ ‫امــوزش ابتدایــی اختصــاص یافتــه و همــان معلــم در طــول تمــام دوره ثابــت‬ ‫مــی مانــد‪ .‬در حــال حاضــر‪ ،‬از معلمیــن جداگانــه ای جهــت تدریــس کالس‬ ‫هــا و دوره هــای امــوزش ابتدایــی اســتفاده مــی گــردد‪ .‬گفتنــی اســت کــه‬ ‫پــس از اعمــال اصالحــات همچنیــن دوره هــای مقدماتــی و میانــه امــوزش‬ ‫ابتدایــی منســوخ گردیــد‪.‬‬ ‫متوسطه‬ ‫امــوزش متوســطه بــرای نخســتین بارطــی ســال ‪ 1957‬میــادی بــه ایــن نــام‬ ‫برقــرار گردیــد‪ .‬ایــن دوره امــوزش مشــتمل بــردوره امــوزش ‪ 6‬ســاله مبتنــی بــر‬ ‫دروس عمومــی‪ ،‬کاربــردی‏‪ ،‬و حرفــه ای و صنعتــی اســت‪ .‬بیــن ســال های ‪1923‬‬ ‫تــا ‪ 1874‬تغییــرات عمــده ای در ایــن سیســتم بوجــود امــد و سیســتم جدیــدی‬ ‫جایگزیــن گردیــد‪ .‬در ایــن اثنــاء ‪ ،‬بحث هایــی پیرامــون مبــارزات در جهــت ازادی‬ ‫سیاســی اموزشــی صــورت گرفتــه و قوانیــن اموزشــی بســته بــه جنبش هــای‬ ‫سیاســی دولــت وقــت طراحــی می گردیــد‪ .‬از جملــه تغییــرات عمــده می تــوان‬ ‫بــه ارزیابــی شایســتگی های معلمیــن مراکــز امــوزش متوســطه و ســازماندهی‬ ‫مجــدد دوره هــای پیــش دانشــگاهی اشــاره نمــود‪ .‬امــوزش متوســطه خــود بــر‬ ‫امــوزش دو مرحلــه ای ‪ 2‬ســاله مشــتمل می گــردد‪ .‬ســن معمــول دانش امــوزان‬ ‫طــی مرحلــه اول امــوزش متوســطه‪ 12‬تــا ‪ 14‬ســال و طــی مرحلــه دوم ‪ 14‬تــا ‪16‬‬ ‫ســال می باشــد‪ .‬گروه هــای کالســی براســاس ســطوح ســنی منظــم می گردنــد‪.‬‬ ‫از ایــن روی‪ ،‬موسســات در گروبنــدی دانش امــوزان بــه صــورت ازاد و براســاس‬ ‫معیارهــای و مــورد نظرخــود عمــل می نماینــد‪.‬‬ ‫طــی دوره پیــش از اصالحــات‪ ،‬واژه اســپانیایی ‪ Ensenanzas Medias‬بــه دوره‬ ‫اموزشــی پــس از مقطــع امــوزش پایــه معــادل امــوزش تکمیلــی متوســطه) یــاد می‬ ‫گردیــد‪ .‬بــر طبــق قانــون مصــوب ‪ 1970‬دوره اموزشــی ‪Ensenanzas Medias‬‬ ‫خــود بــر ‪ 2‬گــروه بــه شــرح ذیــل مشــتمل مــی گردیــد‪.‬‬ ‫(‪ -)BUP‬امــوزش مســتمر ســطح تکمیلــی متوســطه طــی مــدت زمــان ‪ 3‬ســال در‬ ‫جهــت امــاده ســازی دانــش امــوزان رده هــای ســنی ‪14‬تــا ‪ 17‬ســال بــه منظــور‬ ‫ورود بــه دانشــگاه عــاوه بــر دروه ‪ 3‬ســاله فــوق‪ ،‬دوره توجیهی دانشــگاهی یکســاله‬ ‫بودنــد‪ ،‬طــی ایــن دوره همچنیــن دانــش امــوزان بــرای دســتیابی بــه فرصــت هــای‬ ‫اســتخدامی امــوزش مــی دیدنــد‪ .‬گفتنــی اســت کــه ایــن سیســتم طــی ســال‬ ‫تحصیلــی ‪ 1975-1976‬بــه مــورد اجــرا در امــد ‪.‬‬ ‫(‪ -)FP‬دوره اموزشــی حرفــه ای کــه خــود بــر دو ســطح بــه شــرح ذیــل مشــتمل‬ ‫مــی گردیــد‪:‬‬ ‫(‪ -)FPI‬دوره اموزشــی ‪ 2‬ســاله ویــژه افــراد رده هــای ســنی ‪ 14‬تــا ‪ 16‬ســال و دوره‬ ‫‪ FPII‬ســه ســاله ویــژه ارفــاد رده هــای ســنی ‪ 16‬تــا ‪ 19‬ســال‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪22‬‬ ‫هــدف ‪ FP‬قــادر ســازی دانــش امــوزان بــه تمریــن فنــون خــاص درحرفــه انتخابــی‬ ‫انــان مــی بــود‪ .‬عــاوه برایــن‪ ،‬دوره هــای امــوزش شــبانه ‪ FPI‬بــرای دانــش اموزان‬ ‫شــاغل بــاالی رده ســنی ‪ 16‬ســال و در ‪ FPII‬بــرای شــاگردان ســاغل بــاالی رده‬ ‫ســنی ‪ 18‬ســال دردســترس بــود‪ .‬بــه منظــور پذیــرش در ‪ ،BUP‬برخــورداری از‬ ‫مــدرک پایانــی تحصیــات الزامــی بــود‪ .‬در ایــن اثنــا‪ ،‬پــی گیــری دوره هــای ‪BUP‬‬ ‫و ‪ COU‬بــه صــورت دوره هــای روزانــه یــا شــبانه در موسســات اموزشــی ویــا بــه‬ ‫صــورت امــوزش از راه دور امــکان پذیــر بــود‪.‬‬ ‫جوایــز ویــژه ای بــه منظــور ‪ MEC‬تشــویق دانــش امــوزان کــم درامــد بــه ادامــه‬ ‫تحصیــل در ایــن ســطح وجــود داشــت کــه متناســب بــا در امــد خانــواده و موفقیــت‬ ‫تحصیلــی انــان بــه صــورت تامیــن هزینــه ایــاب و ذهــاب کتــاب هــای درســی و‬ ‫غیــره اعطــا مــی گردیــد‪.‬‬ صفحه 22 ‫اموزش بزرگساالن‬ ‫امــوزش حرفــه ای بزرگســاالن خــود بــه امــوزش در قالــب برنامــه ‪LGE‬‬ ‫بصــورت امــوزش کار حرفــه ای در کارگاههــا و امــوزش در قالــب برنامــه‬ ‫‪ LOGSE‬مشــتمل بــر امــوزش حرفــه ای مقدماتــی و پیشــرفته تقســیم‬ ‫می گــردد‪.‬‬ ‫هــدف اصلــی امــوزش حرفـه ای مبتنــی بــر برنامــه ‪ ،LGE‬اشــتغال بــه کار افراد‬ ‫بیــکار اســت‪ .‬از ایــن روی‪ ،‬اموزشــهای حرفــه ای در زمینــه کاری بــه ایــن‬ ‫افــراد ارائــه می گــردد‪ .‬حداقــل ســن ثبت نــام در ایــن دوره اموزشــی رده‬ ‫ســنی‪ 20‬ســال اســت‪ .‬از جملــه برنامه هــای امــوزش حرفــه ای بزرگســاالن‬ ‫در قالــب برنامــه ‪ LGE‬می تــوان بــه دروس طراحــی و گرافیــک‪ ،‬توریســت و‬ ‫هتلــداری‪ ،‬جنگلــداری‪ ،‬فلــزکاری‪ ،‬بــرق‪ ،‬صنایــع چــوب‪ ،‬صنایع حرارتــی و ذوب‬ ‫و صنایــع گرمایشــی و سرمایشــی اشــاره نمود‪.‬امــوزش حرفـه ای و تخصصــی‬ ‫در ایــن بخــش بــه افــرادی کــه از خالقیتهــای حرفـه ای برخــوردار می باشــند‪ ،‬‬ ‫ارائــه می گــردد‪ .‬معیارهــای طراحــی شــده بــرای ارائــه ایــن نــوع اموزشــی‬ ‫بایــد مناســب بــا ویژگیهــای بزرگســاالن باشــد‪ .‬ترکیــب فعلــی امــوزش‬ ‫حرف ـه ای و تخصصــی بزرگســاالن بــه صورتــی اســت کــه امــکان تحصیــل‬ ‫در رشــته های فنــی و حرفـه ای را بــرای افــراد بزرگســال فراهــم مـی اورد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن شــرط کــه ایــن افــراد از مــدرک فارغ التحصیلــی امــوزش متوســطه یــا‬ ‫مــدرک امــوزش حرف ـه ای مقدماتــی و یــا مــدرک پیش دانشــگاهی برخــوردار‬ ‫باشــند‪ . .‬بــا وجــود ایــن طبــق برنامــه ‪ LOGSE‬بــرای اندســته از بزرگســاالنی‬ ‫کــه از ایــن مــدارک برخــوردار نمی باشــند‪ ،‬ازمــون پیــش بینــی شــده اســت‬ ‫کــه توســط مراجــع اموزشــی برگــزار می گــردد و افــراد بزرگســال ملــزم بــه‬ ‫قبولــی در ان می باشــند‪.‬به منظــور ورود بــه دوره هــای مقدماتــی امــوزش‬ ‫حرفــه ای (‪ )Cicloformativo‬برخــورداری از پیــش نیازهایــی اعــم از رده‬ ‫ســنی ‪ 18‬ســال‪ ،‬برخــورداری از ســابقه کاری معتبــر‪ ،‬موفقیــت در اتمــام‬ ‫برنامه هــای اجتماعــی و قبولــی در ازمــون دوره تحصیلــی ‪ ESO‬الزامــی‬ ‫اســت‪ .‬گفتنــی اســت کــه ازمــون ارزیابــی از اندســته از افــرادی کــه از دانــش‬ ‫و مهــارت کافــی در امــوزش حرف ـه ای نمی باشــند‪ ،‬بــه عمــل می ایــد‪ .‬نتایــج‬ ‫ازمــون فــوق در قالــب ‪ 2‬بخــش علمــی تکنولوژیکــی و فرهنگــی اجتماعــی‬ ‫گروه بنــدی می گــردد‪ .‬جهــت حضــور در ازمــون ورودی دوره امــوزش‬ ‫حرفــه ای پیشــرفته (‪ )Cicloformativo‬برخــورداری از رده ســنی ‪20‬ســال‬ ‫الزامــی اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬برخــوراری از مــدرک تکنســینی جهــت ورود‬ ‫بــه دوره پیشــرفته رشــته های حرفــه ای الزامــی اســت‪ .‬ازمــون فــوق نیــز‬ ‫خــود بــر ‪ 2‬بخــش (بخــش عمومــی کــه از دروس مشــترک بــا دوره پیــش‬ ‫دانشــگاهی برخــوردار بــوده و بــه ســنجش اســتعداد داوطلبیــن می پــردازد‬ ‫و بخــش تخصصــی کــه مطابــق بــا مهارتهــای حرف ـه ای رشــته مــورد نظــر‬ ‫طراحــی می گــردد) مشــتمل می گــردد‪.‬‬ ‫امــوزش حرفــه ای و تخصصــی بزرگســاالن(‪)Cicloformativo‬برمبنای‬ ‫ســاختار چرخشــی ســازماندهی می گــردد‪ .‬بــه عبارتــی ایــن ســازماندهی‬ ‫چرخشــی تالشــی جهــت ارتقــا ء سیســتم اموزشــی بزرگســاالن و همــکاری‬ ‫خــاق کلیــه طبقــات اجتماعــی در ارائــه امــوزش بــه بزرگســاالن می باشــد‪.‬‬ ‫در هــر مرحلــه ازامــوزش چرخشــی تشــریح وســازماندهی اموزشــهای‬ ‫حرفــه ای مطابــق بــا واحدهــای مهارتــی صــورت می پذیــرد‪ .‬ایــن واحدهــا‬ ‫بــه افــراد بزرگســال فرصــت پرداختــن بــه امــوزش و تمرینــات علمــی‬ ‫مطابــق بــا سیســتم اموزشــی بصــورت صحیــح را بــرای افــراد بزرگســال‬ ‫فراهــم مـی اورد‪ .‬طــی ایــن مرحلــه افــراد بزرگســالی کــه بــه موفقیتهایــی در‬ ‫حرفه هــای پیشــرفته نائــل اینــد‪ ،‬مــدرک ایــن دوره اعطــا می گــردد‪ .‬محتــوی‬ ‫ازمــون فــوق بــر حوزه هــای درســی اعــم از زبــان اســپانیایی‪ ،‬زبانهای رســمی‬ ‫دیگــر و ادبیــات جوامــع مســتقل‪ ،‬زبــان خارجــی‪ ،‬ریاضیــات‪ ،‬علــوم طبیعــی و‬ ‫علــوم اجتماعــی مشــتمل می گــردد‪ .‬داوطلبیــن بــه احــراز مدرکــی از ســوی‬ ‫رئیــس کمیتــه ارزیابــی نائــل می اینــد‪ .‬ایــن امتحانــات دوبــار در ســال طــی‬ ‫ماههــای ژانویــه و ســپتامبر برگــزار شــده و ســواالت ان توســط موسســات‬ ‫امــوزش بزرگســاالن یــا مراجــع خصوصــی دیگــر طراحــی می گردد‪.‬ســواالت‬ ‫ایــن ازمــون اغلــب برســواالت کتبــی در حــوزه امــوزش حرفــه ای مشــتمل‬ ‫می گــردد کــه توســط وزارت فرهنــگ و امــوزش و ورزش ارائــه می گــردد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪23‬‬ ‫در قالــب ایــن ازمونهــا از توانایی هــای اموزشــی پایــه افــراد بزرگســال ارزیابــی‬ ‫عمومــی بــه عمــل می ایــد‪ .‬مطابــق برنامــه ‪ ،LOGSE‬مراجــع اموزشــی بــه‬ ‫ســازماندهی ازمونهایــی بــرای افــراد بــاالی رده ســنی ‪23‬ســال در جهــت احــراز‬ ‫مــدرک (‪)Bachiller‬می پردازنــد‪ .‬مطابــق برنامــه ‪ ،LOGSE‬افــراد بزرگســال بــاالی‬ ‫رده ســنی ‪25‬ســال از امــکان حضــور دردانشــگاه بــدون ارائه مــدرک خاصــی برخوردار‬ ‫می باشــند‪ .‬البتــه بــا شــرط قبولــی در ازمــون ویــژه هــر دانشــگاهی بطــور ســاالنه بــه‬ ‫برگــزاری چنیــن ازمونــی طــی اول فوریــه تــا ‪ 31‬مــارس مبــادرت می نمایــد‪ .‬زمــان‬ ‫ازمــون می بایــد حداقــل ‪ 60‬روز پیــش از اغــاز ازمــون اعــام گــردد‪ .‬دانشــگاهها نیــز‬ ‫عهــده دار مســئولیت ســازماندهی ازمونهــا و تهیــه محتــوی امتحانــات می باشــند‪.‬‬ ‫افــرادی کــه در ازمــون ورودی پذیــرش می گردنــد‪ .‬در دانشــگاه ثبت نــام نمــوده و‬ ‫بــه ادامــه تحصیــل می پردازنــد‪ .‬برخــی از مراکــز دانشــگاهی بــه ارائــه رشــته های‬ ‫پای ـ ه مشــتمل بــر دانــش و تکنیکهــای کاری مبــادرت می نماینــد‪ .‬گفتنــی اســت کــه‬ ‫رشــته های فــوق در مــدت زمــان ‪ 6‬هفتــه و پیــش از اغــاز ســال تحصیلــی دانشــگاهی‬ ‫ارائــه می گــردد‪ .‬حضــور در ایــن رشــته ها اجبــاری بــوده و بعنــوان شــرطی معتبــر‬ ‫جهــت ورود بــه دانشــگاه محســوب می گردد‪.‬اگــر دردانشــگاهی اموزش هــای فــوق‬ ‫بــه داوطلبیــن ارائــه نگــردد ‪ ،‬داوطلبیــن بــه گذرانــدن ایــن دوره درســایر دانشــگاهها‬ ‫(‪ )UNED‬مبــادرت می نماینــد‪.‬‬ ‫در ‪ UNED‬اموزش هــای عالــی و ویــژه ای بــرای بزرگســاالن یــا افــرادی کــه بــه هــر‬ ‫دلیلــی نمی تواننــد در جلســات کالســی دانشــگاه ها حضــور یابنــد‪ ،‬تــدارک دیــده‬ ‫شــده اســت‪ .‬کلیــه دانشــگاههای کشــور اســپانیا حداقــل یــک درصــد و حداکثــر‬ ‫ســه درصــد از ظرفیت هــای پذیــرش خــود را بــه افــراد بــاالی رده ســنی ‪ 25‬ســال‬ ‫اختصــاص می دهنــد‪.‬‬ صفحه 23 ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫نظام حقوقی اسپانیا‬ ‫اســپانیا پــس از رهــا شــدن از دیکتاتــوری ژنــرال فرانکــو در ســی‬ ‫و انــدی ســال پیــش‪ ،‬گام هــای مهمــی را در مســیر ارتقــای حقــوق‬ ‫شــهروندی بویــژه در عرصــه ازادی بیــان‪ ،‬ازادی احــزاب و انجمن هــا و‬ ‫افزایــش ســطح مشــارکت سیاســی و اجتماعــی شــهروندان برداشــت‪.‬‬ ‫اصــول حقــوق بشــر و شــهروندی در اروپــا تــا قــرن هجدهــم‬ ‫میــادی‪ ،‬بــه صــورت مکتــوب‪ ،‬مــدون و جامــع نبــود‪ .‬پیــش از ان در‬ ‫دوره باســتان‪ ،‬حقــوق‪ ،‬متاثــر از رویکردهــای فلســفی بــود‪ .‬از همیــن رو‬ ‫‹ارســطو› را بنیانگــذار و نظریه پــرداز حقــوق مردمــان ســرزمین یونــان‬ ‫مــی داننــد‪ .‬در یونــان و روم باســتان‪ ،‬شــهروندان در مقابــل بیگانــگان‬ ‫و بــردگان قــرار داشــتند‪ .‬شــهروندان‪ ،‬افــراد ازاد ان ســرزمین بودنــد‬ ‫کــه از حقــوق کامــل برخــوردار بودنــد‪.‬‬ ‫امــا در قــرون میانــه‪ ،‬همراهــی روحانیــان مســیحی بــا حاکمــان ظالــم‬ ‫و فئودال هــا‪ ،‬عاملــی در تضییــع حقــوق مردمــان در ان دوران شــد‪.‬‬ ‫دادگاه هــای تفتیــش عقایــد و نظــام قضایــی ناعادالنــه‪ ،‬شــکنجه‬ ‫و انــواع حق کشــی های غیرانســانی‪ ،‬کرامــت انســانی را لگدمــال‬ ‫می کــرد‪.‬‬ ‫رعایــت نشــدن حقــوق بشــر و اصــول اولیــه ی انســانی در قــرون‬ ‫میانــه‪ ،‬باعــث شــد تــا بــا شــکل گیــری دوران رنســانس‪ ،‬اروپایــی هــا‬ ‫بــه فکــر تدویــن حقــوق شــهروندی بیافتنــد‪ .‬اعالمیـه ی ‹حقــوق بشــر‬ ‫و شــهروندی› فرانســه در ســال ‪ 1789‬از نخســتین اســنادی اســت‬ ‫کــه در ان‪ ،‬ایــن موضــوع مــورد توجــه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫پــس از ان کشــورهای دیگــر نیــز قوانینــی را بــرای حفــظ حقــوق‬ ‫شــهروندان خــود وضــع کردنــد‪ .‬در ایــن دوره بــا تغییــرات در جوامــع‬ ‫و گســترش طبقــات متوســط جامعــه کــه خواهــان حقوقــی متناســب‬ ‫بودنــد‪ ،‬زمینــه ی تدویــن حقــوق متضمــن منافــع اکثریــت جامعــه‬ ‫فراهــم شــد‪ .‬انقــاب فرانســه‪ ،‬صنعتــی شــدن و نیــز اســتقالل امریــکا‬ ‫ایــن رونــد تدویــن را ســرعت بخشــید و بــه جوامــع دیگــر از جملــه‬ ‫اســپانیا بســط داد‪.‬‬ ‫معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری در دولــت یازدهــم‪ ،‬مــاه گذشــته‬ ‫و بعــد از گذشــت ســه مــاه از عمــر دولــت جدیــد‪ ،‬پیــش نویــس‬ ‫منشــوری را بــه عنــوان منشــور حقــوق شــهروندی تدویــن و ارایــه‬ ‫کــرد و بــازه زمانــی دو ماهــه ای را بــرای دریافــت نظرهــا و پیشــنهادها‬ ‫در نظــر گرفــت‪ .‬ایــن اقــدام نشــان دهنــده توجــه جــدی دولــت‬ ‫یازدهــم بــه مســاله حقــوق شــهروندی بــود و حمایــت هــا‪ ،‬انتقادهــا و‬ ‫پیشــنهادهای جــدی کارشناســان را بــه دنبــال داشــت‪.‬‬ ‫ی نظــام‏ حقوقـی‏ خــود‪ ،‬ازادی‏‪،‬‬ ‫اســپانیا کشــوری‏ دموکراتیــک‏ اســت کـه‏ بــرای‏ حفــظ ارزش هــا ‏‬ ‫ج م ـی‏ کنــد‪ .‬قانــون اساســی ایــن کشــور در‬ ‫عدال ـت‏‪ ،‬برابــری‏ و تکثرگرایــی سیاس ـی‏ را تروی ـ ‏‬ ‫هشــتم ابــان ســال ‪ 30( 1357‬اکتبــر ‪ 1978‬میــادی) یعنــی ســه ســال پــس از پایــان یافتــن‬ ‫دوران دیکتاتــوری ژنــرال فرانکــو و بازگشــت نظــام پادشــاهی مشــروطه‪ ،‬در کنگــره و مجلــس‬ ‫ســنای ایــن کشــور بــه تصویــب رســید و پــس از ان بــه همــه پرســی گذاشــته شــد کــه بــر‬ ‫اســاس ان‪ ،‬در ‪ 17‬ایالــت ایــن کشــور بــه طــور رســمی پذیرفتــه شــد و بــه مرحلــه اجــرا‬ ‫درامــد‪.‬‬ ‫یکــی از مباحــث مــورد توجــه در قانــون اســپانیا‪ ،‬اختصــاص دادن نزدیــک بــه ‪ 40‬اصــل از ‪170‬‬ ‫اصــل قانــون اساســی بــه موضــوع حقــوق شــهروندی اســت؛ چــرا کــه بــر اســاس اصــل ‪10‬‬ ‫ل نقـض‏ انهــا‪ ،‬ازادی‏ رشــد افــراد‪،‬‬ ‫قانــون اساســی اســپانیا‪ ،‬کرامـت‏ اشــخاص‏‪ ،‬حقــوق‏ غیــر قابـ ‏‬ ‫ل‬ ‫ی و ارام ـش‏ اجتماع ـی‏ را تشــکی ‏‬ ‫س نظ ـم‏ سیاس ـ ‏‬ ‫ق دیگــران‏‪ ،‬اســا ‏‬ ‫ن و حقــو ‏‬ ‫م ب ـه‏ قانــو ‏‬ ‫احتــرا ‏‬ ‫ی دهنــد‪.‬‬ ‫مـ ‏‬ ‫بــر اســاس ایــن قانــون‪ ،‬همــه ی اســپانیایی هــا در برابــر قانــون یکســان هســتند‪ ،‬بــدون ان‬ ‫کــه محــل تولــد‪ ،‬نــژاد‪ ،‬جنــس‪ ،‬مذهــب‪ ،‬عقایــد و دیگــر مســایل شــخصی و اجتماعــی‪ ،‬ســبب‬ ‫امتیــاز و تبعیــض شــود‪.‬‬ ‫برایــن اســاس‪ ،‬وظیفــه دولــت حفــظ ازادی و مســاوات بــرای اشــخاص و گــروه هــای حقیقــی‬ ‫و حقوقــی اســت و بایــد شــرایط الزم را بــرای مشــارکت تمامــی شــهروندان در امــور سیاســی‪،‬‬ ‫ی‬ ‫ت مربــوط بــ ‏ه حقــوق‏ اساســی‏ و ازاد ‏‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی و اجتماعــی فراهــم اورد‪ .‬مقــررا ‏‬ ‫ق بشــر و قراردادهــا و‬ ‫هــای‏ شــناخته‏ شــد ‏ه در قانــون‏ اساســی‏‪ ،‬بــا توجــ ‏ه بــ ‏ه بیانیــ ‏ه حقــو ‏‬ ‫ی بیـن‏ المللـی‏ کـ ‏ه بـ ‏ه تصویـب‏ اســپانیا رســیده‏ اسـت‏‪ ،‬تفســیر مــی شــود و‬ ‫توافــق نامـ ‏ه هــا ‏‬ ‫کلیــه شــهروندان و مســووالن هــم تابــع قانــون اساســی و دیگــر قوانیــن هســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪24‬‬ صفحه 24 ‫‪html.https://www.nyulawglobal.org/globalex/Hungary1‬‬ ‫م یــا از‬ ‫ت مســتقی ‏‬ ‫ت عمومــی‏ خــود بــ ‏ه صــور ‏‬ ‫ت در سرنوشــ ‏‬ ‫ن حــق‏ مشــارک ‏‬ ‫شــهروندا ‏‬ ‫ی را دارنــد کــه ایــن امــر در اصــل ‪23‬‬ ‫ب در انتخابــات‏ سراســر ‏‬ ‫ن منتخـ ‏‬ ‫طریـق‏ نماینــدگا ‏‬ ‫قانــون اساســی اســپانیا مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در قانــون اساســی اســپانیا بــه حــق رای دادن شــهروندان اســپانیایی در خــارج از‬ ‫مرزهــای ایــن کشــور هــم توجــه شــده اســت‪ .‬در حالــی کــه هنــوز در چندیــن کشــور‬ ‫اروپایــی در مــورد حــق رای دادن بــرای خارجــی هــا بحــث هــای زیــادی انجــام‬ ‫مــی شــود‪ .‬شــهروندان اســپانیایی دارای حقــوق خاصــی هســتند کــه خــود انهــا نیــز‬ ‫هنــوز بــه خوبــی از ان اطالعــی ندارنــد‪ .‬بــرای مثــال در انتخابــات شــهری و اروپایــی‪،‬‬ ‫شــهروندان مــی تواننــد‪ ،‬در هــر نقطــه و در هــر کشــور عضــو اتحادیــه اروپــا رای دهنــد‬ ‫و کاندیــدا شــوند‪.‬‬ ‫نبــود اگاهــی الزم و موانــع اداری معمــوال دلیــل مشــارکت پاییــن مهاجــران اروپایــی در‬ ‫انتخابــات محلــی اســت و دفــاع از ایــن حــق بســیار خــاص شــهروندان اروپایــی‪ ،‬امــر‬ ‫مهمــی اســت‪.‬‬ ‫حــق رای دادن یــا کاندیــدا شــدن در ایــن انتخابــات محلــی‪ ،‬یــک حــق اساســی بــرای‬ ‫شــهروندان اروپایــی اســت کــه در پیمــان ماســتریخت مطــرح شــده اســت و ایــن‬ ‫مســاله اهمیــت زیــادی دارد‪ .‬چــرا کــه از اســاس ایــن حــق نشــان دهنــده ی این اســت‬ ‫کــه شــهروند بــودن تنهــا بــر پایــه اصــل و نســب و مالکیــت نیســت بلکــه اکنــون محــل‬ ‫ســکونت نیــز بــه طــور کامــل ایــن حــق شــهروندی را بــه شــما مــی دهــد‪ ،‬ایــن امــری‬ ‫جدیــد در تاریــخ شــهروندی مــدرن اســت‪.‬‬ ‫بــه عنــوان یــک قاعــده اساســی‪ ،‬قوانیــن مشــترک اتحادیــه اروپــا هــم بــی تاثیــر در‬ ‫قانــون اساســی اســپانیا نیســت و گاهــی بــر قانــون داخلــی تقــدم دارد کــه بایــد بــه انهــا‬ ‫نیــز توجــه و احتــرام شــود‪.‬‬ ‫منشــور حقــوق اساســی اتحادیــه اروپــا از ســال ‪ 2009‬میــادی اجرایــی شــد و هــدف از‬ ‫تدویــن ان‪ ،‬تقویــت حقــوق و ازادی هــای فــردی بــود‪ .‬امــا ایــا ایــن منشــور تنهــا کلماتــی‬ ‫بــر روی کاغــذ اســت یــا اینکــه مفــاد ان در عمــل اجــرا مــی شــود؟‬ ‫در ایــن منشــور طیــف وســیعی از حقــوق اساســی در یــک ســند واحــد گــرداوری شــده‬ ‫اســت و بــاال بــردن ســطح اگاهــی هــا بــرای اســتفاده موثــر از ایــن حقــوق یــک موضــوع‬ ‫مهــم اســت‪ .‬اجــرای ایــن منشــور از لحــاظ قانونــی در ســطح اتحادیــه اروپــا الزامــی‬ ‫اســت امــا در واقعیــت‪ ،‬تنهــا در صورتــی در کشــورها قابــل اجراســت کــه اصــول ان بــه‬ ‫قوانیــن ملــی منتقــل شــود و مفــاد ان بــه تاییــد نهادهــای مختلــف اتحادیــه اروپــا نیــز‬ ‫رســیده باشــد‪.‬‬ ‫حفاظــت از داده هــای شــخصی ان هــم در میــان تهدیــد روز افــزون جرایــم‬ ‫ســایبری‪ ،‬هیچــگاه تــا ایــن حــد از اهمیــت برخــوردار نبــوده اســت‪.‬‬ ‫حیثیــت‪ ،‬حریــم شــخصی و خانوادگــی و وجهــه اشــخاص بــر اســاس‬ ‫اصــل ‪ 17‬قانــون اساســی اســپانیا تضمیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬مســکن اشــخاص از تعــرض مصــون اســت‪ .‬ورود و‬ ‫بازرســی محــل ســکونت بــدون اجــازه صاحــب ملــک یــا حکــم قضایــی‬ ‫ممنــوع اســت‪ .‬محرمانــه بــودن کلیــه وســایل ارتباطــی بــه خصــوص نامــه‬ ‫هــا‪ ،‬ایمیــل هــا و تلفــن هــا تضمیــن مــی شــود مگــر بــه حکــم قضایــی‪ .‬در‬ ‫ایــن میــان‪ ،‬قانــون‪ ،‬حــدود اســتفاده از اطالعــات را بــرای تضمیــن حیثیــت‬ ‫و حریــم هــای شــخصی و خانوادگــی شــهروندان‪ ،‬مشــخص مــی ســازد‪.‬‬ ‫در همیــن راســتا چنــدی پیــش ‹مرکــز نظــارت بــر اینترنــت› در اســپانیا‬ ‫کــه مســوولیت حفاظــت از اطالعــات و داده هــای اینترنتــی را در ایــن‬ ‫کشــور بــر عهــده دارد‪ ،‬شــرکت امریکایــی گــوگل را بــه نقــض فاحــش و‬ ‫گســترده حریــم خصوصــی شــهروندان اســپانیایی متهــم و ایــن شــرکت‬ ‫را بــه پرداخــت ‪ 900‬هــزار یــورو ( یــک میلیــون و ‪ 230‬هــزار دالر) جریمــه‬ ‫محکــوم کــرد‪.‬‬ ‫نهــاد حفاظــت از حقــوق اینترنتــی شــهروندان اســپانیایی در توضیــح‬ ‫چرایــی ایــن اقــدام اعــام کــرد کــه مقــام هــای گــوگل بــه کاربــران‬ ‫اســپانیایی اطــاع نــداده انــد کــه اطالعــات و داده هــای انهــا را بــا روش‬ ‫هــای مختلــف از جملــه پیــام هــای الکترونیــک‪ ،‬جمــع اوری و بــرای تولیــد‬ ‫تبلیغــات هدفمنــد اســتفاده کرده انــد‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫شقایق|‪25‬‬ ‫|رازشقایق|‬ ‫‪|71‬راز‬ ‫شماره‪41‬‬ ‫شماره‬ صفحه 25 ‫سیستم بهداشت و درمان‬ ‫اســپانیا هــم سیســتم مراقبت هــای بهداشــتی عمومــی و هــم‬ ‫خصوصــی دارد‪ .‬سیســتم عمومــی خدمــات درمانــی اساســی اولیــه را‬ ‫بــرای کســانی کــه در سیســتم تامیــن اجتماعــی اســپانیا مشــارکت‬ ‫دارنــد و خانواده هــای ان هــا فراهــم می کنــد‪ .‬سیســتم عمومــی‬ ‫همچنیــن خدمــات درمانــی رایگانــی بــرای بازنشســتگان و حتــی‬ ‫بازنشســتگانی کــه از ســایر کشــورهای اتحادیــه اروپــا هســتند‪،‬‬ ‫ارائــه می دهــد‪ .‬دولــت انگلســتان مبلــغ ســالیانه ای را بــه ازای هــر‬ ‫مســتمری بگیــر بــرای پرداخــت هزینه هــای ســامتی ان هــا بــه‬ ‫اســپانیا پرداخــت می کنــد‪.‬‬ ‫کارمنــدان خارجــی کــه بــرای شــرکت های اســپانیایی یــا خارجی هــای‬ ‫خــود اشــتغال در اســپانیا کار می کننــد یــا خارجی هایــی کــه صرفــاً‬ ‫مشــغول تحصیــل در اســپانیا هســتند‪ ،‬معمــوالً بایــد در تامیــن اجتماعی‬ ‫اســپانیا (امنیــت اجتماعــی) مشــارکت کننــد‪ .‬ایــن امــر بــه انهــا و‬ ‫خانــواده هایشــان ایــن امــکان را می دهــد کــه تحــت شــرایطی کــه‬ ‫ســاکنان اســپانیایی دریافــت می کننــد‪ ،‬خدمــات پزشــکی رایــگان یــا‬ ‫یارانـه ای دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫سیســتم ملــی بهداشــت و درمــان اســپانیا از ســال ‪ 2002‬غیــر متمرکز‬ ‫شــده اســت‪ ،‬کــه بــه مســئوالن بهداشــت و درمــان منطق ـه ای ایــن‬ ‫امــکان را داده اســت تــا برنامــه ریــزی‪ ،‬تغییــر و ارتقــاء زیرســاخت‬ ‫هــا را تغییــر دهنــد و بــه روز کننــد و منجــر بــه توســعه عظیــم در‬ ‫ســناریوی فنــاوری مراقبــت هــای بهداشــتی‪ ،‬بــه ویــژه در اســتفاده‬ ‫از فنــاوری اطالعــات شــود‪ .‬اصالحاتــی کــه منطقــه را ســامان مــی‬ ‫داد‪ ،‬بــه منظــور فراهــم اوردن دسترســی بیشــتر و مســاوی بــه مــردم‬ ‫بــه کار گرفتــه شــد‪ ،‬بنابرایــن از تمرکــز خدمــات درمانــی در مناطــق‬ ‫شــهری جلوگیــری می شــد‪ .‬ایــن موضــوع همچنیــن باعــث افزایــش‬ ‫زمــان پاســخگویی و افزایــش مشــارکت جامعــه هــدف در توســعه و‬ ‫مدیریــت سیســتم مراقبــت هــای بهداشــتی ملــی در ســطح منطقـه ای‬ ‫و محلــی شــده اســت‪.‬‬ ‫سیســتم ملــی بهداشــت و درمــان ملــی اســپانیا کــه براســاس قانــون‬ ‫بهداشــت عمومــی اســپانیا در ســال ‪ 1986‬تاســیس شــده اســت‪،‬‬ ‫پوشــش جهانــی و دسترســی رایــگان مراقبت هــای بهداشــتی بــه‬ ‫همــه اتبــاع اســپانیایی را بــدون توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی یــا‬ ‫مشــارکت در شــبکه تامیــن اجتماعــی تضمیــن می کنــد‪.‬‬ ‫سیستم فعلی شامل سه سطح سازمانی است‪:‬‬ ‫مرکزی‬ ‫وزارت بهداشــت اداره مرکــزی دولــت ایالتــی‪ ،‬وظیفــه صــدور پیشــنهادهای بهداشــتی‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی و اجــرای دســتورالعمل های بهداشــتی دولــت و هماهنگــی فعالیت هــای مربــوط‬ ‫بــه کاهــش مصــرف داروهــای غیرقانونــی را بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫جامعه خودمختار‬ ‫هریــک از ‪ 17‬انجمــن خودمختــار اســپانیا وظیفــه ارائــه خدمــات بهداشــتی یکپارچــه را بــه مــردم‬ ‫منطقــه از طریــق مراکــز‪ ،‬خدمــات و موسســات ان جامعــه دارد‪.‬‬ ‫محلی‬ ‫مناطــق بهداشــتی محلــی مســئولیت مدیریــت واحــد خدمــات بهداشــتی ارائــه شــده در ســطح‬ ‫جامعــه خودمختــار را بــر عهــده دارنــد و بــا در نظــر گرفتــن عوامــل جمعیتــی‪ ،‬جغرافیایــی‪ ،‬اب‬ ‫و هــوا‪ ،‬اقتصــاد اجتماعــی‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬اپیدمیولــوژی و فرهنــگ تعریــف می شــوند‪ .‬بــرای افزایــش‬ ‫بهــره وری‪ ،‬مناطــق بهداشــتی محلــی بــه واحدهــای کوچکتــر بــه نــام مناطــق اصلــی بهداشــتی‬ ‫محلــی تقســیم می شــوند‪.‬‬ ‫هیئــت بیــن ارضــی سیســتم ملــی بهداشــت مســئولیت هماهنگــی‪ ،‬همــکاری و ارتبــاط بیــن‬ ‫ادارات بهداشــت عمومــی منطقــه مرکــزی و خودمختــار را بــر عهــده دارد‪ .‬اعضــای ایــن هیئــت به‬ ‫ریاســت وزارت ملــی بهداشــت‪ ،‬کــه وزیــران منطقــه هســتند‪ ،‬ایــن فهرســت خدمــات ملــی را کــه‬ ‫بایــد توســط کلیــه خدمــات بهداشــتی منطق ـه ای ارائــه شــود‪ ،‬تاییــد می کننــد‪ .‬کایــن فهرســت‬ ‫بــه بخــش هایــی شــامل مراقبت هــای اولیــه‪ ،‬مراقبت هــای ویــژه مراقبــت هــای تکمیلــی و‬ ‫داروخانــه تقســیم می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪26‬‬ صفحه 26 ‫خدمات بهداشتی اولیه‬ ‫خدمــات بهداشــتی اولیــه در فاصلــه ‪ 15‬دقیقــه ای از هــر محــل‬ ‫ســکونت در دســترس هســتند‪ .‬امکانــات اصلــی ایــن مراکــز درمانــی‬ ‫از تیم هــای چنــد رشــته ای متشــکل از پزشــکان عمومــی‪ ،‬متخصــص‬ ‫کــودکان‪ ،‬پرســتاران و کارمنــدان اداری و همچنیــن در مــواردی‬ ‫مــددکاران اجتماعــی‪ ،‬ماماهــا و فیزیوتراپ هــا تشــکیل می شــود‪.‬‬ ‫اصــول دسترســی حداکثــری و برابــری بــدان معنــی اســت کــه‬ ‫مراقبت هــای بهداشــتی اولیــه در جامعــه‪ ،‬هــر زمــان کــه الزم باشــد‪،‬‬ ‫مراقبــت از خانــه را نیــز فراهــم می کنــد و همچنیــن بــا ارتقــاء ســامت‬ ‫و پیشــگیری از بیمــاری‪ ،‬بــا بیماری هــا مقابلــه می کنــد‪.‬‬ ‫مراقبت هــای ویــژه در مراکــز مراقبــت ویــژه و بیمارســتان هــا در‬ ‫قالــب خدمــات ســرپایی و بســتری ارائــه می شــود‪ .‬بیمــاران نیازمنــد‬ ‫بــه مراقبــت و معالجــه تخصصــی بــه پزشــک اصلــی مراقبت هــای‬ ‫بهداشــتی خــود مراجعــه می کننــد‪ ،‬کــه مســئولیت هرگونــه مراقبــت‬ ‫و پیگیــری الزم را بــر عهــده می گیــرد‪ ،‬بــا اطمینــان از ارائــه مراقبــت‬ ‫مســتمر در شــرایط عادالنــه‪ ،‬صــرف نظــر از محــل زندگــی بیمــار و‬ ‫شــرایط فــردی او‪.‬‬ ‫خدمات بهداشتی خصوصی‬ ‫اگــر فــردی مســتمری بگیــر‪ ،‬شــاغل و یــا مقیــم رســمی اســپانیا‬ ‫نباشــد‪ ،‬تحــت سیســتم عمومــی اســپانیا واجــد شــرایط دریافــت‬ ‫خدمــات پزشــکی رایــگان نخواهــد بــود‪ .‬ســفارت انگلیــس در اســپانیا‬ ‫اظهــار داشــت کــه ســاکنان بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه اگــر‬ ‫سیســتم امنیتــی اســپانیا ان هــا را پوشــش ندهــد‪ ،‬تحــت پوشــش‬ ‫بیمــه پزشــکی خصوصــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫ماننــد سیســتم های درمانــی دولتــی در ســایر کشــورهای اروپایــی‪،‬‬ ‫لیس ـت های انتظــار طوالنــی بــرای دیــدن متخصصــان و مراقبت هــای‬ ‫جراحــی غیــر اضطــراری در سیســتم درمانــی اســپانیا هــم وجــود دارد‪.‬‬ ‫سیســتم عمومــی فقــط مراقبت هــای اساســی پزشــکی را در بــر‬ ‫می گیــرد و درمان هــای مربــوط بــه دنــدان و چشــم بــه صــورت‬ ‫خصوصــی در دســترس اســت‪.‬‬ ‫بــرای بیماری هــای جزئــی‪ ،‬داروخانه هــای محلــی (فارماســیاس)‬ ‫وجــود دارنــد کــه یــک صلیــب چشــمک زن دارنــد کــه در بیــرون‬ ‫یــا در پنجــره نمایــش داده می شــود‪ .‬پرســنل ایــن داروخانه هــا بــه‬ ‫صــورت شــیفتی کار می کننــد تــا یــک ســرویس ‪ 24‬ســاعته ارائــه‬ ‫دهند‪.‬داروســازان در اســپانیا نســبت بــه برخــی از کشــورهای دیگــر‬ ‫بهتــر امــوزش دیــده و بــرای بســیاری از بیماری هــای شــایع و ســایر‬ ‫بیماری هــا مشــاوره درمانــی ارائــه می دهنــد‪.‬‬ ‫بیمه خصوصی‬ ‫در صــورت تمایــل ‪ ،‬بیمــه خصوصــی نیــز بــرای پوشــش هزینــه هــای بهداشــت و‬ ‫درمــان در اســپانیا موجــود اســت ‪ .‬ممکــن اســت بخواهیــد بــه دالیــل مختلــف از‬ ‫جملــه بــه دســت اوردن پوشــش بیشــتر یــا بهتــر بــرای نیازهــای درمانــی خــود ‪ ،‬بیمــه‬ ‫خصوصــی را بدســت اوریــد ‪ .‬مــردم همچنیــن مــی خواهنــد در انتخــاب پزشــکان و‬ ‫بیمارســتان هایــی کــه از ان هــا اســتفاده مــی کننــد ‪ ،‬بیمــه خصوصــی داشــته باشــند ‪.‬‬ ‫بســیاری از شــرکت هــای مختلــف بیمــه درمانــی را بــه دانشــجویان اســپانیا ارائــه مــی‬ ‫دهنــد ‪ .‬هــر شــرکت خدمــات متنوعــی را در ایــن طــرح ارائــه مــی‪ .‬ضــروری اســت کــه‬ ‫بــرای یافتــن بهتریــن برنامــه بــرای نیــاز خــود ‪ ،‬از جملــه برنامــه هایــی کــه شــرایط‬ ‫مالــی شــما را بــراورده مــی کنــد ‪ ،‬بــا چنــد شــرکت مختلــف تمــاس بگیریــد ‪.‬‬ ‫هنــگام انتخــاب بیمــه درمانــی خصوصــی ‪ ،‬ضــروری اســت کــه همیشــه مقایســه کنیــد ‪.‬‬ ‫شــما بــه راحتــی مــی توانیــد مقایســه هایــی را در وب انجــام دهیــد و بــا ایــن مقایســه‬ ‫هــا مــی توانیــد بــه راحتــی یــک بیمــه نامــه بــا هزینــه ای مناســب بــرای بودجــه خــود‬ ‫بدســت اوریــد ‪ .‬مقایســه باعــث مــی شــود کــه شــرکت هــای مختلــف و انچــه را کــه‬ ‫ارائــه مــی دهنــد بیاموزیــد تــا هرگــز از نتایــج نهایــی ناامیــد نشــوید ‪.‬‬ ‫مبلغــی کــه بــرای بــه دســت اوردن بیمــه خصوصــی هزینــه خواهیــد کــرد بــا توجــه‬ ‫بــه خدماتــی کــه مایلیــد در برنامــه ان را پوشــش دهیــد ‪ ،‬شــرکتی کــه از ان خریــداری‬ ‫کــرده ایــد و تعــدادی مــوارد دیگــر هزینــه خواهیــد کــرد ‪ ،‬متفــاوت اســت ‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫حتم ـاً دقــت الزم را داشــته باشــید ‪.‬‬ ‫بیمــه هــای خصوصــی مزیــت هــای بســیاری دارنــد ‪ .‬همانطــور کــه اشــاره کردیــم ‪،‬‬ ‫امــکان انتخــاب از میــان پزشــکان و بیمارســتان هــای بزرگتــر ‪ ،‬یکــی از ایــن مزایــا‬ ‫اســت و شــما نیــز از زمــان انتظــار کوتاهتــر بــرای مراقبــت هــای بهداشــتی و مــوارد‬ ‫دیگــر لــذت خواهیــد بــرد ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪27‬‬ ‫ستاره کوشا‬ صفحه 27 ‫مادرید پایتخت‬ ‫میالد محمد هاشم‬ ‫مادریــد پایتخــت و بزرگتریــن شــهر اســپانیا اســت‪ .‬مادریــد هم چنیــن‬ ‫پایتخــت یــک بخــش خودمختــار و مرکــز اســتان مادریــد نیــز هســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر زادگاه هنرمنــدان معروفــی نظیــر انریکــه ایگلســیاس‪ ،‬خــوان‬ ‫گریــس و الکــس گونزالــس بــوده اســت‪.‬‬ ‫مادریــد در وســط کشــور‪ ،‬و در فــات اســپانیا واقــع شده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫شــهر پــس از لنــدن و برلیــن ســومین شــهر بــزرگ اتحادیــه اروپــا‬ ‫اســت و منطقــه کالن شــهری ان پــس از لنــدن و پاریــس ســومین‬ ‫منطقــه کالن شــهری بــزرگ ایــن اتحادیــه اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت مادریــد حــدود ‪ ۳.۳‬میلیــون نفــر اســت و منطقــه کالن شــهری‬ ‫مادریــد (مادریــد و حومــه) ‪ ۶.۵‬میلیــون نفــر جمعیــت دارد‪ .‬مســاحت‬ ‫شــهر مادریــد ‪ ۶۰۴.۳‬کیلومتــر مربــع اســت‪.‬‬ ‫شــهر مادریــد بــه خاطــر مرکزیــت جغرافیایــی‪ ،‬پیشــینه‪ ،‬و کارکردهــای‬ ‫سیاســی و مالــی اش شــهر اصلــی از شــبه جزیره ایبــری به شــمار‬ ‫می ایــد‪ .‬بــا وجــود این کــه ایــن شــهر امــروزه شــبکه امدوشــد شــلوغ‬ ‫و ســومین شــبکه متــروی بــزرگ در اروپــا را دارد‪ ،‬امــا بیشــتر محله هــای‬ ‫ان توانســته اند حــال و هــوای اصلــی خــود را حفــظ کننــد‪.‬‬ ‫جاذبه هــای عمــده دیدنــی در مادریــد عبارتنــد از پاالســیو رئــال یــا کاخ‬ ‫ســلطنتی‪ ،‬پــارک رتیــرو‪ ،‬مــوزه باستان شناســی‪ ،‬و ســه مــوزه هنــری‬ ‫معــروف‪ :‬مــوزه دل پــرادو‪ ،‬مــوزه ملــی مرکــز هنــری رئینــا ســوفیا و‬ ‫مــوزه تیسن‪-‬بورنمیســا‪.‬‬ ‫تاریخ‬ ‫مــکان مادریــد امــروزی از دوران ماقبــل تاریــخ محــل ســکونت بــوده اســت و بقایــای‬ ‫باستان شناســی از ســکونتگاه ســلتیک کارپتانــی‪ ،‬ویالهــای رومــی‪ ،‬یــک کلیســا در نزدیکــی‬ ‫کلیســای ســانتا ماریــا د وجــود دارد‪.‬‬ ‫قرون وسطی‬ ‫اولیــن ســند تاریخــی در مــورد وجــود یــک ســکونتگاه تاســیس شــده در مادریــد‬ ‫مربــوط بــه دوران مســلمانان اســت‪ .‬در نیمــه دوم قــرن نهــم‪ ،‬امیــر کوردوبــا‪ ،‬محمــد‬ ‫اول‪ ،‬دژی را بــر ســردری نزدیــک رودخانــه مانزانــارس ســاخت‪ .‬ایــن دژ یکــی از‬ ‫قلعــه هــای متعــددی بــود کــه دســتور داد در مــرز بیــن اندلــس ســاخته شــود‪.‬‬ ‫پادشــاهی لئــون و کاســتیل‪ ،‬بــا هــدف حفاظــت از تولــدو در برابــر حمــات مســیحیان‬ ‫و همچنیــن بــه عنــوان مبــدا بــرای حمــات مســلمانان‪ .‬پــس از فروپاشــی خالفــت‬ ‫کوردوبــا در اوایــل قــرن یازدهــم‪ ،‬مادریــد را در منطقــه حکومتــی تولــدو ادغــام کــرد‪.‬‬ ‫در چارچــوب لشکرکشــی گســترده تر بــرای فتــح طائفــه تولــدو کــه در ســال ‪ 1079‬اغــاز‬ ‫شــد‪ ،‬مادریــد در ســال ‪ 1083‬توســط الفونســو ششــم کــه بــه دنبــال اســتفاده از شــهر بــه‬ ‫عنــوان پاســگاه تهاجمــی علیــه شــهر تولــدو بــود‪ ،‬تصــرف شــد‬ ‫پــس از فتــح‪ ،‬مســیحیان مرکــز شــهر را اشــغال کردنــد‪ ،‬در حالــی کــه مســلمانان و یهودیان‬ ‫بــه حومــه شــهر اواره شــدند‪ .‬مادریــد‪ ،‬واقــع در نزدیکــی الــکاال (تــا ســال ‪ 1118‬تحــت‬ ‫کنتــرل مســلمانان بــود)‪ ،‬بــرای مدتــی بــه عنــوان یــک ســرزمین مــرزی باقــی مانــد و در‬ ‫طــول دوره الموراویــد دیوارهــای ان در ســال ‪ 1110‬ویــران شــد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر در ســال ‪ 1123‬و در زمــان ســلطنت الفونســوی هفتــم بــه عنــوان منطقــه‬ ‫پادشــاهی تاییــد شــد‪ .‬منشــور ‪ Otorgamiento 1123‬اولیــن محدودیــت هــای صریــح را‬ ‫بیــن مادریــد و ســویا ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ،1188‬مادریــد حــق تبدیــل شــدن بــه شــهری بــا نمایندگــی در دادگاه هــای‬ ‫کاســتیا را بــه دســت اورد‪ .‬در ســال ‪ ،1202‬الفونســو هشــتم اولیــن منشــور خــود را بــرای‬ ‫تنظیــم شــورای شــهر بــه مادریــد داد کــه در ســال ‪ 1222‬توســط فردیناند ســوم گســترش‬ ‫یافــت‪.‬‬ ‫سیســتم حکومتــی شــهر توســط الفونســو یازدهــم در ‪ 6‬ژانویــه ‪ 1346‬بــه حکومتی متشــکل‬ ‫از ‪ 12‬رجیــدور تغییــر یافت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪28‬‬ صفحه 28 ‫از اواســط قــرن ‪ 13‬و تــا اواخــر قــرن ‪ ،14‬مادریــد بــرای کنتــرل قلمــرو ‪Real‬‬ ‫‪ de Manzanares‬در برابــر ‪ concejo of Segovia‬شــهری قدرتمنــد‪ ،‬کــه‬ ‫مشــخصه ان افزایــش جمعیــت اســت‪ ،‬رقابــت کــرد‪.‬‬ ‫توانمنــدی و اقتصــاد مبتنــی بــر دامپــروری ان‪ ،‬در تقابــل بــا کشــاورزی از‬ ‫خصوصیــات شــهر پرجمعیــت مادریــد بــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1309‬دادگاه کاســتیل بــرای اولیــن بــار در مادریــد بــه رهبــری‬ ‫فردینانــد چهــارم و بعــدا ً در ‪ 1419 ،1393 ،1391 ،1339 ،1329‬و دو بــار در‬ ‫ســال ‪ 1435‬تشــکیل جلســه داد‪.‬‬ ‫دوران مدرن‬ ‫در جریــان شــورش کومونروهــا بــه رهبــری خــوان دی پادیــا‪ ،‬مادریــد بــه‬ ‫شــورش علیــه چارلــز‪ ،‬امپراتــور مقــدس روم پیوســت‪ ،‬امــا پــس از شکســت در‬ ‫نبــرد ویــار‪ ،‬مادریــد توســط نیروهــای امپراتــوری محاصــره و اشــغال شــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال ایــن شــهر عناویــن ‪( Coronada‬تاجــدار) و امپراتــوری را دریافــت‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫تعــداد ســاکنان شــهری از ‪ 4060‬نفــر در ســال ‪ 1530‬بــه ‪ 37500‬نفــر در ســال‬ ‫‪ 1594‬رســید‪ .‬جمعیــت فقیــر را ســربازان ســابق‪ ،‬خارجــی هــا‪ ،‬ســارق ها وو‬ ‫افــراد بــی خانمــان تشــکیل مــی دادنــد کــه از کمبــود غــذا و گرانــی ناراضــی‬ ‫بودنــد‪.‬‬ ‫در ژوئــن ‪ 1561‬فیلیــپ دوم دادگاه خــود را در مادریــد برپــا کــرد و ان را در‬ ‫الــکازار قدیمــی نصــب کــرد‪ .‬بــه لطــف ایــن مســاله‪ ،‬شــهر مادریــد بــه مرکــز‬ ‫سیاســی ســلطنت و پایتخــت اســپانیا تبدیــل شــد بــه جــز بــرای مــدت‬ ‫کوتاهــی بیــن ســال های ‪ 1601‬و ‪ ،1606‬کــه در ان دربــار بــه وایادولیــد منتقــل‬ ‫شــد (و جمعیــت مادریــد بــه طــور موقــت بــر ایــن اســاس کاهــش یافــت)‪.‬‬ ‫پایتخــت بــودن بــرای تکامــل شــهر تعییــن کننــده بــود و بــر سرنوشــت ان‬ ‫تاثیــر گذاشــت و در طــول بقیــه ســلطنت فیلیــپ دوم‪ ،‬جمعیــت رونــق گرفــت و‬ ‫از حــدود ‪ 18000‬نفــر در ســال ‪ 1561‬بــه ‪ 80000‬نفــر در ســال ‪ 1598‬رســید‪.‬‬ ‫در اوایــل قــرن هفدهــم‪ ،‬اگرچــه مادریــد بــا بدســت اوردن موقعیــت پایتخــت‬ ‫بــا بازگشــت دیپلمات هــا‪ ،‬اربابــان و افــراد مرفــه‪ ،‬و همچنیــن نویســندگان‬ ‫و هنرمنــدان برجســته همــراه شــد‪ ،‬امــا فقــر شــدید همچنــان حــال بیــداد‬ ‫می کــرد‪ .‬ایــن قــرن قــرن همچنیــن زمــان اوج هنــر تئاتــر در ایــن شــهر بــود‪.‬‬ ‫شــهر در طــول جنــگ جانشــینی اســپانیا چندیــن بــار دســت بــه دســت شــد‪.‬‬ ‫در ‪ 4‬اوت ‪ 1706‬توســط شــهر ارتــش بوربــون اشــغال شــد‪ .‬ارتــش هابســبورگ‬ ‫بــه رهبــری ارشــیدوک چارلــز بــرای بــار دوم در ســپتامبر ‪ 1710‬وارد شــهر‬ ‫شــد‪ ،‬کمتــر از ســه مــاه پــس از ان شــهر را تــرک کــرد‪ .‬فیلیــپ پنجــم در ‪3‬‬ ‫دســامبر ‪ 1710‬وارد پایتخــت شــد‪.‬‬ ‫قــرن هجدهــم بــه دنبــال اســتفاده از موقعیــت مادریــد در مرکــز جغرافیایــی‬ ‫اســپانیا‪ ،‬شــاهد تالشــی مســتمر بــرای ایجــاد یــک سیســتم شــعاعی ارتباطــات‬ ‫و حمــل و نقــل بــرای کشــور از طریــق ســرمایه گــذاری عمومــی بــود‪.‬‬ ‫فیلیــپ پنجــم کاخ ســلطنتی‪ ،‬کارخانــه ملیلــه ســلطنتی و اکادمــی هــای ســلطنتی‬ ‫اصلــی را ســاخت‪ .‬در دوران ســلطنت چارلــز ســوم کــه بــه عنــوان «بهتریــن‬ ‫حاکــم مادریــد» شــناخته شــد‪ ،‬تــاش هایــی بــرای تبدیــل شــهر بــه پایتخــت‬ ‫واقعــی بــا ســاخت فاضــاب‪ ،‬روشــنایی خیابــان هــا‪ ،‬گورســتان هــای خــارج از‬ ‫شــهر و تعــدادی بنــای تاریخــی انجــام شــد و موسســات فرهنگــی اصالحاتــی‬ ‫کــه توســط وزیــر سیســیلی وی اعمــال شــد‪ ،‬در ســال ‪ 1766‬بــا مخالفــت‬ ‫مــردم در شــورش های موســوم بــه ‪ Esquilache‬مواجــه شــد‪ ،‬شورشــی کــه‬ ‫خواســتار لغــو فرمــان لبــاس بــود کــه اســتفاده از کاله هــای ســنتی و شــنل های‬ ‫بلنــد را بــا هــدف جلوگیــری از جنایــت در شــهر منــع می کــرد‪.‬‬ ‫در چارچــوب جنــگ شــبه جزیــره‪ ،‬اوضــاع در مادریــد تحــت اشــغال فرانســه‬ ‫پــس از مــارس ‪ 1808‬بیــش از پیــش متشــنج مــی شــد‪ .‬در ‪ 2‬مــه‪ ،‬جمعیتــی در‬ ‫نزدیکــی کاخ ســلطنتی در اعتــراض بــه تــاش فرانســه بــرای بیــرون رانــدن‬ ‫بقیــه اعضــای خانــواده ســلطنتی بوربــن بــه بایــون شــروع بــه تجمــع کردنــد‪،‬‬ ‫کــه باعــث قیــام علیــه نیروهــای امپراتــوری فرانســه شــد کــه ســاعت هــا‬ ‫طــول کشــید و در سراســر شــهر گســترش یافــت‪.‬‬ ‫ســرکوب بعــدی وحشــیانه بــود و بســیاری از شورشــیان اســپانیایی بــه ســرعت‬ ‫اعــدام شــدند‪ .‬ایــن قیــام منجــر بــه اعــان جنــگ شــد و همــه اســپانیایی هــا‬ ‫را بــه نبــرد علیــه مهاجمــان فرانســوی فــرا خوانــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪29‬‬ صفحه 29 ‫پایتخت لیبرال‬ ‫برخــاف ســایر پایتخت هــای اروپایــی‪ ،‬در نیمــه اول قــرن نوزدهــم‪ ،‬تنهــا عناصــر‬ ‫بــورژوازی قابــل توجــه در مادریــد (کــه تــا ان زمــان در توســعه صنعتــی ان بــا تاخیــر‬ ‫مواجــه شــدند) بازرگانــان بودنــد‪ .‬دانشــگاه ‪ Alcalá de Henares‬در ســال ‪1836‬‬ ‫بــه مادریــد منتقــل شــد و بــه دانشــگاه مرکــزی تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫اقتصــاد شــهر در نیمــه دوم قــرن نوزدهــم بیشــتر مــدرن شــد و موقعیــت خــود‬ ‫را بــه عنــوان یــک مرکــز خدمــات و مالــی تثبیــت کــرد‪ .‬صنایــع جدیــد بیشــتر در‬ ‫بخش هــای انتشــار کتــاب‪ ،‬ســاخت و ســاز و بخــش هــای کــم فنــاوری متمرکــز‬ ‫بودنــد‪.‬‬ ‫حمــل و نقــل ریلــی بــه قــدرت اقتصــادی مادریــد کمــک زیــادی کــرد و منجــر بــه‬ ‫تغییــر در الگوهــای مصــرف (ماننــد جایگزینــی ماهــی شــور بــه جــای ماهــی تــازه‬ ‫از ســواحل اســپانیا) و همچنیــن تقویــت بیشــتر نقــش شــهر بــه عنــوان یــک گــره‬ ‫لجســتیکی در توزیــع کشــور شــد‪.‬‬ ‫در یــک ســوم اول قــرن بیســتم جمعیــت تقریبــاً دو برابــر شــد و بــه بیــش از‬ ‫‪ 850000‬نفــر رســید و حومــه هــای جدیــد ماننــد الس ونتــاس‪ ،‬تتــون و ال کارمــن‬ ‫بــه مناطقــی بــرای ســکونت کارگــران تبدیــل شــدند‪.‬‬ ‫جمهوری دوم و جنگ داخلی‬ ‫قانــون اساســی اســپانیا در ســال ‪ 1931‬اولیــن قانونــی بــود کــه مــکان پایتخــت‬ ‫ایــن کشــور را تصویــب کــرد و ان را بــه صراحــت در مادریــد تعییــن کــرد‪ .‬در طــول‬ ‫دهــه ‪ ،1930‬مادریــد از «ســرزندگی زیــادی» برخــوردار بــود‪ .‬از نظــر جمعیتــی جــوان‬ ‫بــود و تبدیــل بــه شهرنشــینی و مرکــز جنبش هــای سیاســی جدیــد شــد‪.‬‬ ‫در طــول ایــن مــدت‪ ،‬پــروژه هــای ســاختمانی بزرگــی انجــام شــد‪ .‬بانکــداری‪ ،‬بیمه و‬ ‫خدمــات تلفــن‪ ،‬رشــد زیــادی داشــت‪ .‬نــرخ بیســوادی بــه کمتــر از ‪20‬درصد رســید و‬ ‫زندگــی فرهنگــی شــهر بــه طــور قابــل توجهــی در طــول بــه اصطــاح عصــر نقــره ای‬ ‫فرهنــگ اســپانیا رشــد کــرد‪ .‬فــروش روزنامــه هــا نیــز افزایــش یافت‪.‬‬ ‫برعکــس‪ ،‬اعــام جمهــوری باعــث کمبــود شــدید مســکن شــد‪ .‬زاغــه هــا و فقــر‬ ‫بــه دلیــل رشــد بــاالی جمعیــت و هجــوم فقــرا بــه شــهر افزایــش یافــت‪ .‬ســاخت‬ ‫مســکن مقــرون بــه صرفــه نتوانســت ســرعت خــود را حفــظ کنــد و افزایــش بــی‬ ‫ثباتــی سیاســی ســرمایه گــذاری اقتصــادی در مســکن را در ســال هــای بالفاصلــه‬ ‫قبــل از جنــگ داخلــی منصــرف کــرد‪.‬‬ ‫مذهبیــون و الئیک هــا در مادریــد در کنــار یکدیگــر زندگــی مــی کردنــد‪ .‬اتــش زدن‬ ‫صومعــه هــا کــه پــس از شــورش در شــهر در مــاه مــه ‪ 1931‬اغــاز شــد‪ ،‬محیــط‬ ‫سیاســی را بدتــر کــرد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬شــورش ‪ 1934‬تــا حــد زیــادی در شــهر‬ ‫شکســت خــورد‪.‬‬ ‫مادریــد یکــی از شــهرهایی بــود کــه در جنــگ داخلــی اســپانیا (‪ )1939-1936‬بــه‬ ‫شــدت اســیب دیــده بــود‪ .‬ایــن مرکــز از ژوئیــه ‪ 1936‬یکــی از ســنگرهای جنــاح‬ ‫جمهــوری خــواه بــود و در طــول درگیــری بــه نمــاد بیــن المللــی مبــارزه ضــد‬ ‫فاشیســتی تبدیــل شــد‪ .‬ایــن شــهر مــورد بمبــاران هوایــی قــرار گرفــت و در نوامبــر‬ ‫‪ ،1936‬حومــه غربــی ان صحنــه نبــردی همــه جانبــه بــود‪ .‬ایــن شــهر در مــارس‬ ‫‪ 1939‬بــه دســت فرانکوئیســت هــا افتــاد‪.‬‬ ‫دیکتاتوری فرانکو‬ ‫یکــی از عناصــر اصلــی مادریــد پــس از جنــگ داخلــی اســتفاده گســترده از‬ ‫کوپــن جیــره بــود‪ .‬مصــرف گوشــت و ماهــی کمیــاب بــود‪ ،‬کــه منجــر بــه مــرگ‬ ‫و میــر بــاال بــه دلیــل ســوء تغذیــه شــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ســابقه شــهر بــه عنــوان یــک دژ جنــاح چــپ‪ ،‬فاتحــان جنــاح‬ ‫راســت بــا امــکان انتقــال پایتخــت بــه جــای دیگــر (بــه ویــژه بــه ســویا)‬ ‫رایزنــی می کردنــد‪ ،‬چنیــن طــرح هایــی هرگــز اجــرا نشــدند‪ .‬رژیــم فرانکــو‬ ‫در عــوض بــر تاریــخ شــهر بــه عنــوان پایتخــت اســپانیا امپراتــوری گذشــته‬ ‫تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫رشــد شــدید جمعیتــی از طریــق مهاجــرت انبــوه از مناطــق روســتایی کشــور‪،‬‬ ‫منجــر بــه ســاخت مســکن هــای فــراوان در مناطــق حاشــیه ای شــهر بــرای‬ ‫جــذب جمعیــت جدیــد شــد‪.‬‬ ‫مادریــد از طریــق الحــاق شــهرداری هــای همســایه رشــد کــرد و بــه وســعت‬ ‫فعلــی ‪ 607‬کیلومتــر مربــع (‪ 234.36‬مایــل مربــع) دســت یافــت‪ .‬جنــوب‬ ‫مادریــد بــه شــدت صنعتــی شــد و مهاجــرت قابــل توجهــی از مناطق روســتایی‬ ‫اســپانیا وجــود داشــت‪ .‬نواحــی شــمال غربــی مادریــد کــه بــه تازگــی ســاخته‬ ‫شــده اســت‪ ،‬خانــه طبقــه متوســط​​تــازه ثروتمنــد شــده ای شــد کــه در نتیجــه‬ ‫رونــق اقتصــادی اســپانیا در دهــه ‪ 1960‬ظاهــر شــد‪ ،‬در حالــی کــه حاشــیه‬ ‫جنــوب شــرقی بــه یــک منطقــه بــزرگ طبقــه کارگــر تبدیــل شــد کــه پایگاهــی‬ ‫بــرای فعالیــت فرهنگــی و سیاســی بــود‪.‬‬ ‫دوران جدید‬ ‫پــس از ســقوط رژیــم فرانکوئیســتی‪ ،‬قانــون اساســی جدیــد ‪1978‬‬ ‫مادریــد را بــه عنــوان پایتخــت اســپانیا تاییــد کــرد‪ .‬انتخابــات شــهرداری‬ ‫در ســال ‪ 1979‬اولیــن شــهردار مادریــد را کــه بــه صــورت دموکراتیــک‬ ‫انتخــاب شــده بــود‪ ،‬پــس از جمهــوری دوم بــه قــدرت رســاند‪.‬‬ ‫بــا بهــره منــدی از رونــق روزافــزون در دهــه هــای ‪ 1980‬و ‪ ،1990‬پایتخــت‬ ‫اســپانیا موقعیــت خــود را بــه عنــوان یــک مرکــز مهــم اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪،‬‬ ‫صنعتــی‪ ،‬اموزشــی و فنــاوری در قــاره اروپــا تثبیــت کــرد‪ .‬در طــول ماموریــت‬ ‫بــه عنــوان شــهردار خــوزه ماریــا الــوارز دل مانزانــو‪ ،‬ســاخت تونــل هــای‬ ‫ترافیکــی در زیــر شــهر زیــاد شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،2005‬مادریــد مقصــد اروپایــی مهاجــران از کشــورهای در حــال‬ ‫توســعه و همچنیــن بزرگتریــن کارفرمــای نیــروی کار غیــر اروپایــی در اســپانیا‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫مادریــد مرکــز تظاهــرات ضــد ریاضتــی بــود کــه در ســال ‪ 2011‬در‬ ‫اســپانیا شــروع شــد‪ .‬در نتیجــه ســرریز بحــران مالــی و وام مســکن‬ ‫در ســال ‪ ،2008‬مادریــد تحــت تاثیــر افزایــش تعــداد خانــه هــای‬ ‫دســت دوم توســط بانــک هــا و تخلیــه خانــه هــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫از اواخــر دهــه ‪ ،2010‬چالش هایــی کــه شــهر بــا ان مواجــه بــود شــامل‬ ‫قیمت هــای غیرقابــل مقرون به صرفــه اجــاره (اغلــب بــه مــوازات افزایــش‬ ‫قیمــت اپارتمان هــای توریســتی در مرکــز شــهر) و انبــوه فروشــگاه های‬ ‫شــرط بندی در مناطــق طبقــه کارگــر اســت کــه منجــر بــه « اپیدمــی» قمــار در‬ ‫میــان جوانــان شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪30‬‬ صفحه 30 ‫جغرافیا‬ ‫کشــورهای اســپانیا و پرتغــال مجموعــا شــبه جزیــره ایبــری را تشــکیل‬ ‫مــی دهنــد کــه ‪85‬درصــد خــاک ایــن شــبه جزیــره متعلــق بــه اسپانیاســت‪.‬‬ ‫شــهر مادریــد بــه عنــوان مرکــز اســتان مادریــد جــزء ایالــت مادریــد اســت‬ ‫کــه تقریبــا در مرکــز کشــور قــرار دارد‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬مادریــد در مرکــز‬ ‫جغرافیایــی شــبه جزیــره ایبــری و در ‪40‬درجــه و ‪25‬دقیقــه عــرض شــمالی‬ ‫واقــع شــده و نســبت بــه نصــف النهــار گرینویــچ‪ ،‬در ‪3‬درجــه و ‪42‬دقیقــه طــول‬ ‫غربــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫شــهر بــر روی مجموعــه ای از تپــه ماهورهــا بنــا شــده‪ ،‬در حاشــیه ان‪ ،‬رودخانــه‬ ‫«مانزانــارس» و در بخــش هــای شــمال و شــمال شــرقی ان‪ ،‬کوههــای «ســیرا‬ ‫د گوادارامــا» (‪ )Sierra de Guadarrama‬واقــع شــده انــد‪ .‬میانگیــن ارتفــاع‬ ‫شــهر از ســطح دریــا‪654 ،‬متــر و حداکثــر ارتفــاع ان‪694 ،‬متــر اســت‪.‬‬ ‫مســاحت شــهر بــا احتســاب حومه‪8000،‬کیلومتــر مربــع و جمعیــت ان‪ ،‬حــدود‬ ‫ســه میلیــون نفــر اســت‪.‬‬ ‫شــهر مادریــد دارای اب و هــوای نســبتا معتــدل اســت‪ .‬میانگیــن درجــه حــرارت‬ ‫ســاالنه ان‪13 ،‬درجــه ســانتیگراد بــاالی صفــر اســت‪ .‬در طــول بهــار و پاییــز‪،‬‬ ‫مادریــد دارای بهتریــن هواســت و رطوبــت هــوا در ایــن دو فصــل بــه حداقــل‬ ‫ممکــن مــی رســد‪ .‬درجــه حــرارت در زمســتان معمــوال چنــد درجــه زیــر صفــر‬ ‫اســت در حالــی کــه در تابســتان‪ ،‬درجــه حــرارت در مواقعــی از ‪42‬درجــه‬ ‫ســانتیگراد بــاالی صفــر نیــز فراتــر مــی رود‪.‬‬ ‫بدلیــل مجــاورت ایالــت مادریــد بــا کوههــای گوادارامــا (‪ )Guadarrama‬در‬ ‫شــمال و شــمال شــرقی و کــوه هــای اطــراف شهرســتان تولــدو در جنــوب‬ ‫و شــرق‪ ،‬ایــن ایالــت دارای اب و هــوای متغیــر بــوده و از هــوای پاکیــزه‬ ‫کوهســتانی برخــوردار مــی باشــد‪ .‬ایــن موضــوع موجــب گردیــده اســت کــه‬ ‫مــردم معمــوال از تاسیســات ورزشــی زمســتانی و همچنیــن هــوای دلپذیــر‬ ‫کوهســتانها در تابســتان بخوبــی اســتفاده نماینــد‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫مــردم اســپانیا و بویــژه اهالــی مادریــد و بــه قــول خودشــان «مادریلنیــوس»‬ ‫(‪ )Madrileños‬مردمــی خونگــرم و خوشــگذرانند‪ .‬معــروف اســت کــه همــه‬ ‫بــرای کار‪ ،‬زندگــی مــی کننــد ولــی اســپانیایی هــا بــرای زندگــی‪ ،‬کار مــی کننــد‪.‬‬ ‫کافــه هــا‪ ،‬بارهــا‪ ،‬رســتوران هــا و مراکــز تفریحــی شــهر مادریــد همــواره مملــو‬ ‫از جمعیــت اســت‪ .‬در روزهــای اخــر هفتــه کــه تیــم فوتبــال رئــال مادریــد‬ ‫مســابقه دارد‪ ،‬دههــا هــزار نفــر از مــردم در ورزشــگاه حاضــر مــی شــوند و‬ ‫یــا در کافــه هــا و بارهــا بــه تماشــای مســابقه نشســته و تیــم محبــوب شــهر‬ ‫خــود را تشــویق مــی کننــد‪ .‬مــردم خیلــی اهــل مســافرتند و در ایــام تعطیــل‬ ‫تابســتان (بویــژه مــرداد و شــهریور) بــه علــت گرمــای هــوا‪ ،‬بســیاری از انهــا‬ ‫اوقــات خــود را در کنــار ســواحل و یــا اســتخرها مــی گذراننــد و شــهر بــه‬ ‫شــدت خالــی از ســکنه مــی شــود‪ .‬در ایــن زمــان ترافیــک و رفــت و امــد هــای‬ ‫درون شــهری بــه حداقــل ممکــن مــی رســد‪.‬‬ ‫جشــن هایــی کــه در فرهنــگ مــردم مادریــد وجــود دارد در زندگــی مردمــان‬ ‫انجــا بســیار نقــش دارد‪ .‬در ایــن شــهر ســاالنه بالــغ بــر ســه هــزار جشــن‬ ‫برگــزار مــی شــود کــه رقــم باالیــی اســت‪ .‬در واقــع مردمــان مادریــد‪ ،‬انســان‬ ‫هایــی شــاد هســتند و ایــن جشــن هــا را همیشــه برگــزار کــرده و بــه ان عادت‬ ‫کــرده انــد‪ .‬جالــب اینجاســت کــه حتــی روســتاها نیــز جشــن هــا را بــرای‬ ‫خــود بــه شــکل هــای مختلــف برگــزار مــی کننــد‪ .‬جشــن هــا در روســتا هــا‬ ‫اینگونــه اســت کــه ســاکنین روســتا‪ ،‬بــا اســب یــا بــه وســیله کالســکه‪ ،‬جهــت‬ ‫زیــارت بــه ســمت معابــد حرکــت مــی کننــد‪ .‬مردمــان ایــن شــهر از پیوســتن‬ ‫مهمانــان خارجــی بــه ان هــا در جشــن هایــی کــه برگــزار مــی کننــد‪ ،‬اســتقبال‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫یکــی از رســومی کــه در فرهنــگ مــردم مادریــد از محبوبیــت باالیــی برخــودار‬ ‫مــی باشــد‪ ،‬گاوبــازی اســت‪ .‬ایــن رســم توســط یونانی هــا وارد اســپانیا شــده و‬ ‫بــا توجــه بــه مراحلــی کــه تاکنــون بــرای تکامــل ان صــورت گرفتــه‪ ،‬بــا تاریــخ‬ ‫ایــن کشــور عجیــن شــده و از مراســمات مشــهور اســپانیا بــه شــمار مــی ایــد‪.‬‬ ‫در ابتــدا گاو بــازی بــه ایــن شــکل بــوده کــه افــراد بــا ســوار شــدن بــر گاوهــا‬ ‫بــه مبــارزه بــا یکدیگــر مــی پرداختنــد کــه بعــد هــا بــا گــذر زمــان و تحوالتــی‬ ‫کــه در ان رخ داد‪ ،‬گاو هــا‪ ،‬رو در رو بــا انســان هــا مبــارزه مــی کننــد‪.‬‬ ‫طبیعــی اســت کــه فوتبــال رویــداد مهمــی بــرای مردمــان مادریــد باشــد چــون‬ ‫ورزش ملــی ان هــا محســوب مــی شــود‪ .‬طرفــداران فوتبــال در شــهر مادریــد‬ ‫جــزء بــا تعصــب تریــن طرفــداران فوتبــال هســتند‪ .‬لیــگ اســپانیا در ردیــف‬ ‫پربیننــده تریــن و معتبــر تریــن لیــگ هــای جهــان قــرار مــی گیــرد‪ .‬تیــم‬ ‫فوتبــال رئــال مادریــد نیــز یکــی از بزرگتریــن تیــم هــای فوتبــال جهــان اســت‬ ‫کــه در شــهر مادریــد قــرار دارد و طرفــداران فراوانــی در سراســر جهــان دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪31‬‬ صفحه 31 ‫اب و هوا‬ ‫در طــول ســال‪ ،‬مادریــد دارای اب و هــوای عمدتــا خشــک اســت‪ .‬درجــه حــرارت در‬ ‫تابســتان و زمســتان کامــا متفــاوت اســت‪ .‬اب و هــوا بیــن مــاه هــای مــه و جــوالی‬ ‫بســیار گــرم و دلپذیــر اســت و دمــای متوســط بیــن ‪ 20‬تــا ‪ 32‬درجــه ســانتیگراد اســت‪.‬‬ ‫در پایــان مــاه جــوالی و در طــول اگوســت‪ ،‬درجــه حــرارت بســیار گــرم مــی شــود و‬ ‫گاهــی اوقــات تــا ‪ 40‬درجــه ســانتیگراد مــی رســد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬درجــه حــرارت قابــل‬ ‫تحمــل اســت زیــرا رطوبــت پاییــن اســت‪ .‬در مــاه هــای زمســتان‪ ،‬نوامبــر و دســامبر‬ ‫درجــه حــرارت بــه ‪ 9‬درجــه ســانتی گــراد مــی رســد‪.‬‬ ‫مادریــد‪ ،‬پایتخــت اســپانیا‪ ،‬هــر دو اب و هــوای مدیترانــه ای و قــاره ای را تجربــه مــی‬ ‫کنــد‪ .‬اگــر چــه هیــچ دوره ای از اب و هــوای معتــدل وجــود نــدارد‪ ،‬ســال بــه چهــار‬ ‫فصــل تقســیم مــی شــود‪ .‬ایــن شــهر بــه دلیــل ارتفــاع و نزدیکــی ان بــه محــدوده‬ ‫هــای کوهســتان‪ ،‬بــه یکــی از متغیرتریــن اب و هــوای اروپــا و یــا شــدت هــای دمــا‬ ‫منتهــی مــی شــود‪.‬‬ ‫در طــول ســال‪ ،‬مادریــد دارای اب و هــوای عمدتــا خشــک اســت‪ .‬درجــه حــرارت در‬ ‫تابســتان و زمســتان کامــا متفــاوت اســت‪ .‬اب و هــوا بیــن مــاه هــای مــه و جــوالی‬ ‫بســیار گــرم و دلپذیــر اســت و دمــای متوســط بیــن ‪ 20‬تــا ‪ 32‬درجــه ســانتیگراد اســت‪.‬‬ ‫در پایــان مــاه جــوالی و در طــول اگوســت‪ ،‬درجــه حــرارت بســیار گــرم مــی شــود و‬ ‫گاهــی اوقــات تــا ‪ 40‬درجــه ســانتیگراد مــی رســد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬درجــه حــرارت قابــل‬ ‫تحمــل اســت زیــرا رطوبــت پاییــن اســت‪ .‬در مــاه هــای زمســتان‪ ،‬نوامبــر و دســامبر‬ ‫درجــه حــرارت بــه ‪ 9‬درجــه ســانتی گــراد مــی رســد‪.‬‬ ‫مادریــد‪ ،‬پایتخــت اســپانیا‪ ،‬هــر دو اب و هــوای مدیترانــه ای و قــاره ای را تجربــه مــی‬ ‫کنــد‪ .‬اگــر چــه هیــچ دوره ای از اب و هــوای معتــدل وجــود نــدارد‪ ،‬ســال بــه چهــار‬ ‫فصــل تقســیم مــی شــود‪ .‬ایــن شــهر بــه دلیــل ارتفــاع و نزدیکــی ان بــه محــدوده‬ ‫هــای کوهســتان‪ ،‬بــه یکــی از متغیرتریــن اب و هــوای اروپــا و یــا شــدت هــای دمــا‬ ‫منتهــی مــی شــود‪.‬‬ ‫تابستان‬ ‫مادریــد چهارمیــن گرمتریــن شــهر در اروپــا در تابســتان اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫گردشــگران شــاهد برخــی از اســتقبال هــوای ســردتر در شــب هســتند‪ .‬دمــا‬ ‫می توانــد بیــش از ‪ 40‬درجــه ســانتیگراد برســد و مــکان هایــی ماننــد بــازار اغلــب‬ ‫در ظهــر بســته مــی شــوند‪ .‬شــب هــای تابســتان خنــک اســت مــاه ژوئــن بــرای‬ ‫لــذت بــردن از زندگــی شــب زنــده داری پرهیاهــو شــهر بســیار مفیــد اســت‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال‪ ،‬اگــر گردشــگران مایــل بــه بازدیــد از مادریــد در تابســتان باشــند‪ ،‬بایــد‬ ‫مــاه ژوئــن را ترجیــح دهنــد‪ ،‬کــه میانگیــن دمــا حداقــل ‪ 15‬درجــه ســانتیگراد و‬ ‫حداکثــر ‪ 27‬درجــه ســانتیگراد اســت‪.‬‬ ‫پاییز‬ ‫بــارش بــاران در مــاه هــای پاییــز در مادریــد متمرکــز شــده اســت‪ .‬از انجــا کــه‬ ‫محیــط در طــول پاییــز نســبتا مالیــم تــر اســت‪ ،‬بســیاری از فعالیــت هــای خیابانــی‬ ‫ماننــد «‪ »MARCHA‬رخ مــی دهــد‪ .‬بســیاری از فعالیــت هــای فرهنگــی در پاییــز در‬ ‫مادریــد اتفــاق مــی افتــد‪ ،‬همانطــور کــه بــا اغــاز ســال تحصیلــی و بازگشــت بــه کار‬ ‫پــس از تعطیــات تابســتان همخوانــی دارد‪.‬‬ ‫زمستان‬ ‫در زمســتان‪ ،‬مــردم مادریــد شــاهد اســمان ابــی بــا لکــه هــای ســفید ابرهای ســبک‬ ‫هســتند‪ .‬هــوا کوهســتان همچنــان بــر روی شــهر شستشــو مــی دهــد و خیابــان هــا‬ ‫دوبــاره بــا مــردم متمرکــز میشــود‪ .‬معمــوال دمــا بــرای یــخ زدگــی معمــول اســت و‬ ‫اغلــب بــه انــدازه کافــی ســرد میشــود بــرای حمایــت از بــارش بــرف در ایــن فصــل‪.‬‬ ‫پاییــن تریــن دمــا متوســط در ‪ ºC 2‬و باالتریــن میانگیــن در ‪ ºC 9‬در مــاه دســامبر‬ ‫و ژانویــه اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪32‬‬ ‫بهار‬ ‫بهــار در مادریــد بــه عنــوان نتیجــه زمســتان مــی ایــد‪ ،‬کــه اب و هــوای ارام تــر را‬ ‫بــرای گردشــگران بــه ارمغــان مــی اورد‪ .‬خورشــید شــروع بــه مانــدن بــرای مــدت‬ ‫طوالنــی تــر و درخشــش مادریــد از بیــش از ‪ 7‬ســاعت در هــر روز میکنــد‪ .‬شــبها‬ ‫خنــک باقــی میمانــد و بــه ســختی بــه بیــش از ‪ 10‬درجــه ســانتیگراد بــاال مـی رود‪.‬‬ ‫مــه و اکتبــر مــاه هــای ایــده ال بــرای لــذت بــردن از گشــت و گــذار در مادریــد‬ ‫هســتند‪ .‬در مــاه مــه‪ ،‬گرمــای شــدید تابســتان هنــوز شــروع نشــده اســت و جمعیــت‬ ‫گردشــگران ازار دهنــده نیســت‪ .‬در مــاه اکتبــر‪ ،‬پاییــز در حــال نوســان کامــل و بچــه‬ ‫هــا بــه مدرســه برمیگردنــد‪ ،‬شــهر شــروع بــه خنــک شــدن مــی کنــد‪ ،‬رنــگ طالیــی‬ ‫پــارک هــا را پوشــش مــی دهــد و شــما نبایــد نگــران ازدحــام جمعیــت صدهــا‬ ‫توریســت دیگــر باشــید‪ .‬اگــر تصمیــم بــه بازدیــد از مادریــد در تابســتان داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬بــا افتــاب شــدید بعــد از ظهــر‪ ،‬مهــم اســت کــه برنامــه ریــزی گشــت و‬ ‫گــذار روزهــای تعطیــات خــود را در اوایــل روز انجــام دهیــد و انچــه را کــه بســیاری‬ ‫از مــردم محلــی انجــام مــی دهنــد‪ ،‬انجــام دهیــد‪ .‬در خانــه بمانیــد و از ســاعت ‪7‬‬ ‫بعــد از ظهــر از منــزل خــارج شــوید‪.‬‬ صفحه 32 ‫نماد شهر مادرید‬ ‫نمادهــای شــهری بــا ایجــاد یــک فضــای زیبــای هنــری‪ ،‬شــهرها را از حالــت‬ ‫یکنواختــی و تکــراری خــارج کــرده و بــه ان هــا هویــت و ویژگــی خــاص می بخشــد‪.‬‬ ‫نمادهــای شــهری (‪ )city icons‬مهم تریــن بناهــای شــهر هســتند کــه برپایــه‬ ‫ســنت ها‪ ،‬فرهنــگ‪ ،‬هویــت و تاریــخ ان شــهر اســتوار شــد ه و گاهــی حتــی از خــود‬ ‫شــهر نیــز اهمیــت بیشــتری پیــدا می کننــد‪ .‬ایــن نمادهــا بــه گون ـه ای شــهروندان و‬ ‫گردشــگران را جــذب خــود می کننــد کــه خاطــره ان تــا مدت هــا در ذهنشــان باقــی‬ ‫می مانــد و گــذر ســال ها نیــز از ارزش ان هــا کــم نمی کنــد‪ .‬در ایــن گــزارش شــما‬ ‫را بــا معروف تریــن نمادهــای شــهرهای اســپانیا اشــنا می کنیــم‪:‬‬ ‫مجســمه خــرس و درخــت تــوت فرنگــی (‪،)The Bear and the Strawberry Tree‬‬ ‫نمــاد رســمی شــهر مادریــد اســپانیا هســتند کــه در مشــهورترین میــدان ایــن شــهر‬ ‫بــا نــام «‪ »La Puerta del Sol‬واقــع شــده اســت‪ .‬همچنیــن ایــن نمــاد شــهری‬ ‫یکــی از معروف تریــن مجســمه های شــهر مادریــد اســت‪ ،‬امــا کمتــر کســی اطــاع‬ ‫دارد کــه چــرا ایــن مجســمه بــه عنــوان نمــاد یکــی از مهم تریــن شــهرهای اســپانیا‬ ‫انتخــاب شــده اســت؟‬ ‫در ایــن مــورد نظریه هــا زیــاد اســت‪ .‬بــرای مثــال یکــی از احتمــاالت ایــن اســت کــه‬ ‫در اطــراف شــهر مادریــد خــرس زیــاد بــوده و در کشــتزارهای ان درخــت تــوت فرنگی‬ ‫بــه وفــور دیــده شــده اســت‪ .‬احتمــال دیگــر ایــن اســت کــه مجســمه خــرس بــه‬ ‫بــه دب اکبــر بازمی گــردد و ماننــد دب اکبــر بــرای جهت یابــی از ان کمــک گرفتــه‬ ‫شــده اســت‪ .‬البتــه گفتــه می شــود کــه نــام گذشــته اســپانیا نیــز «‪ »Ursa‬بــوده کــه‬ ‫بــه زبــان التیــن بــه معنــای «خــرس» اســت‪.‬‬ ‫مجســمه خــرس در کنــار درختــی بــه نــام «مادرونــو» قــرار دارد‪ .‬جالــب اســت بدانیــد‬ ‫کــه از میوه هــای ایــن درخــت مربــا تهیــه می شــود و نــام ان ‪ ،‬درخــت توت فرنگــی‬ ‫ترجمــه شــده اســت‪ ،‬امــا در واقــع ایــن میــوه شــیرین تر از توت فرنگــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن مجســمه حــدود ‪ ۲۰‬تــن وزن دارد و در ســال ‪ ۱۹۶۷‬میــادی توســط «‪Antonio‬‬ ‫‪ »Navarro Santa Fe‬مجســمه ســاز ان زمــان ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫حمل و نقل‬ ‫مادریــد پایتخــت اســپانیا اســت و یکــی از چهارمیــن شــهرهای گردشــگری اروپــا‬ ‫اســت‪ .‬مناطــق گردشــگری و بناهــای تاریخــی مادریــد همگــی در یــک نقطــه شــهر‬ ‫قــرار دارنــد و شــما مــی توانیــد بــه صــورت پیــاده و بــدون وســیله نقلیــه بــه دیــدن‬ ‫مــکان هــای گردشــگری شــهر برویــد‪ .‬حمــل و نقــل در مادریــد بســیار اســان و‬ ‫کارامــد اســت و بــه راحتــی مــی توانیــد بــه هــر نقطــه شــهر برویــد‪ .‬بــرای پاســخ‬ ‫بــه ســوال چگونــه در مادریــد حمــل و نقــل کنیــم؟ یــک مقالــه جامــع و کامــل در‬ ‫ارتبــاط بــا حمــل و نقــل در مادریــد بــه شــما ارایــه مــی دهیــم تــا بتوانیــم بــه شــما‬ ‫کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫حمــل و نقــل عمومــی در مادریــد‪ ،‬تمیــز‪ ،‬ســاده و ایمــن اســت‪ .‬مادریــد بــا داشــتن‬ ‫‪ 13‬خــط متــرو و ‪ 170‬خــط اتوبــوس‪ 3 ،‬خــط ترامــوا و ‪ 10‬خــط قطــار حومــه‪ ،‬یکــی‬ ‫از کارامدتریــن سیســتم حمــل و نقلــی را داراســت‪.‬‬ ‫بــا سیســتم عمومــی حمــل و نقــل درمادریــد شــما بــه راحتــی مــی توانیــد بــا هزینه‬ ‫ی کــم و زمــان بســیار کوتــاه بــه تمــام نقــاط شــهر ســفر کنیــد و از جاذبــه هــای‬ ‫گردشــگری ایــن شــهر دیــدن کنیــد‪ .‬متــروی مادریــد از ســاعت ‪ 6‬صبــح تــا ‪1.30‬‬ ‫بعــد از نصــف شــب‪ ،‬بــه صــورت همــه روزه کار مــی کنــد‪.‬‬ ‫خطــوط اتوبــوس مادریــد در روزهــای کاری هفتــه از ســاعت ‪ 6‬تــا ‪ 11.30‬شــب و‬ ‫در روزهــای تعطیــل هفتــه از ســاعت ‪ 7‬تــا ‪ 11‬شــب کار مــی کنــد‪.‬‬ ‫خطــوط اتوبوســرانی در خــط هــای ویــژه تــردد دارنــد‪ .‬شــما مــی توانیــد بــا چمدان‬ ‫و یــا حتی بــا دوچرخــه تاشــو در اتوبــوس وارد شــوید‪.‬‬ ‫بــرای حمــل و نقــل راحــت در نیمــه شــب نیــز اتوبــوس هایــی وجــود دارنــد کــه بــا‬ ‫نــام جغــد “‪ ”buhos‬شــناخته می شــوند‪.‬‬ ‫ایــن اتوبــوس هــا بــا حــرف ‪ N‬شناســایی مــی شــوند‪ .‬ســاعت کار ایــن وســیله‬ ‫حمــل و نقــل درمادریــد‪ ،‬روزهــای هفتــه از ســاعت ‪ 11.30‬شــب تــا ‪ 6‬صبــح و در‬ ‫روزهــای تعطیــل از ‪ 11‬تــا ‪ 7‬صبــح اســت‪.‬‬ ‫تاکسی نیز یکی دیگر از روش های حمل و نقل در مادرید است‪.‬‬ ‫در کشــورهای اروپایــی‪ ،‬تعرفــه تاکســی بــا تاکســی متــر محاســبه شــده و بســیار‬ ‫گــران تــر از متــرو و اتوبــوس مــی شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪33‬‬ صفحه 33 ‫جغرافیا‬ ‫کشــورهای اســپانیا و پرتغــال مجموعــا شــبه جزیــره ایبــری را تشــکیل‬ ‫مــی دهنــد کــه ‪85‬درصــد خــاک ایــن شــبه جزیــره متعلــق بــه اسپانیاســت‪.‬‬ ‫شــهر مادریــد بــه عنــوان مرکــز اســتان مادریــد جــزء ایالــت مادریــد اســت‬ ‫کــه تقریبــا در مرکــز کشــور قــرار دارد‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬مادریــد در مرکــز‬ ‫جغرافیایــی شــبه جزیــره ایبــری و در ‪40‬درجــه و ‪25‬دقیقــه عــرض شــمالی‬ ‫واقــع شــده و نســبت بــه نصــف النهــار گرینویــچ‪ ،‬در ‪3‬درجــه و ‪42‬دقیقــه طــول‬ ‫غربــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫شــهر بــر روی مجموعــه ای از تپــه ماهورهــا بنــا شــده‪ ،‬در حاشــیه ان‪ ،‬رودخانــه‬ ‫«مانزانــارس» و در بخــش هــای شــمال و شــمال شــرقی ان‪ ،‬کوههــای «ســیرا‬ ‫د گوادارامــا» (‪ )Sierra de Guadarrama‬واقــع شــده انــد‪ .‬میانگیــن ارتفــاع‬ ‫شــهر از ســطح دریــا‪654 ،‬متــر و حداکثــر ارتفــاع ان‪694 ،‬متــر اســت‪.‬‬ ‫مســاحت شــهر بــا احتســاب حومه‪8000،‬کیلومتــر مربــع و جمعیــت ان‪ ،‬حــدود‬ ‫ســه میلیــون نفــر اســت‪.‬‬ ‫شــهر مادریــد دارای اب و هــوای نســبتا معتــدل اســت‪ .‬میانگیــن درجــه حــرارت‬ ‫ســاالنه ان‪13 ،‬درجــه ســانتیگراد بــاالی صفــر اســت‪ .‬در طــول بهــار و پاییــز‪،‬‬ ‫مادریــد دارای بهتریــن هواســت و رطوبــت هــوا در ایــن دو فصــل بــه حداقــل‬ ‫ممکــن مــی رســد‪ .‬درجــه حــرارت در زمســتان معمــوال چنــد درجــه زیــر صفــر‬ ‫اســت در حالــی کــه در تابســتان‪ ،‬درجــه حــرارت در مواقعــی از ‪42‬درجــه‬ ‫ســانتیگراد بــاالی صفــر نیــز فراتــر مــی رود‪.‬‬ ‫بدلیــل مجــاورت ایالــت مادریــد بــا کوههــای گوادارامــا (‪ )Guadarrama‬در‬ ‫شــمال و شــمال شــرقی و کــوه هــای اطــراف شهرســتان تولــدو در جنــوب‬ ‫و شــرق‪ ،‬ایــن ایالــت دارای اب و هــوای متغیــر بــوده و از هــوای پاکیــزه‬ ‫کوهســتانی برخــوردار مــی باشــد‪ .‬ایــن موضــوع موجــب گردیــده اســت کــه‬ ‫مــردم معمــوال از تاسیســات ورزشــی زمســتانی و همچنیــن هــوای دلپذیــر‬ ‫کوهســتانها در تابســتان بخوبــی اســتفاده نماینــد‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫مــردم اســپانیا و بویــژه اهالــی مادریــد و بــه قــول خودشــان «مادریلنیــوس»‬ ‫(‪ )Madrileños‬مردمــی خونگــرم و خوشــگذرانند‪ .‬معــروف اســت کــه همــه‬ ‫بــرای کار‪ ،‬زندگــی مــی کننــد ولــی اســپانیایی هــا بــرای زندگــی‪ ،‬کار مــی کننــد‪.‬‬ ‫کافــه هــا‪ ،‬بارهــا‪ ،‬رســتوران هــا و مراکــز تفریحــی شــهر مادریــد همــواره مملــو‬ ‫از جمعیــت اســت‪ .‬در روزهــای اخــر هفتــه کــه تیــم فوتبــال رئــال مادریــد‬ ‫مســابقه دارد‪ ،‬دههــا هــزار نفــر از مــردم در ورزشــگاه حاضــر مــی شــوند و‬ ‫یــا در کافــه هــا و بارهــا بــه تماشــای مســابقه نشســته و تیــم محبــوب شــهر‬ ‫خــود را تشــویق مــی کننــد‪ .‬مــردم خیلــی اهــل مســافرتند و در ایــام تعطیــل‬ ‫تابســتان (بویــژه مــرداد و شــهریور) بــه علــت گرمــای هــوا‪ ،‬بســیاری از انهــا‬ ‫اوقــات خــود را در کنــار ســواحل و یــا اســتخرها مــی گذراننــد و شــهر بــه‬ ‫شــدت خالــی از ســکنه مــی شــود‪ .‬در ایــن زمــان ترافیــک و رفــت و امــد هــای‬ ‫درون شــهری بــه حداقــل ممکــن مــی رســد‪.‬‬ ‫جشــن هایــی کــه در فرهنــگ مــردم مادریــد وجــود دارد در زندگــی مردمــان‬ ‫انجــا بســیار نقــش دارد‪ .‬در ایــن شــهر ســاالنه بالــغ بــر ســه هــزار جشــن‬ ‫برگــزار مــی شــود کــه رقــم باالیــی اســت‪ .‬در واقــع مردمــان مادریــد‪ ،‬انســان‬ ‫هایــی شــاد هســتند و ایــن جشــن هــا را همیشــه برگــزار کــرده و بــه ان عادت‬ ‫کــرده انــد‪ .‬جالــب اینجاســت کــه حتــی روســتاها نیــز جشــن هــا را بــرای‬ ‫خــود بــه شــکل هــای مختلــف برگــزار مــی کننــد‪ .‬جشــن هــا در روســتا هــا‬ ‫اینگونــه اســت کــه ســاکنین روســتا‪ ،‬بــا اســب یــا بــه وســیله کالســکه‪ ،‬جهــت‬ ‫زیــارت بــه ســمت معابــد حرکــت مــی کننــد‪ .‬مردمــان ایــن شــهر از پیوســتن‬ ‫مهمانــان خارجــی بــه ان هــا در جشــن هایــی کــه برگــزار مــی کننــد‪ ،‬اســتقبال‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫یکــی از رســومی کــه در فرهنــگ مــردم مادریــد از محبوبیــت باالیــی برخــودار‬ ‫مــی باشــد‪ ،‬گاوبــازی اســت‪ .‬ایــن رســم توســط یونانی هــا وارد اســپانیا شــده و‬ ‫بــا توجــه بــه مراحلــی کــه تاکنــون بــرای تکامــل ان صــورت گرفتــه‪ ،‬بــا تاریــخ‬ ‫ایــن کشــور عجیــن شــده و از مراســمات مشــهور اســپانیا بــه شــمار مــی ایــد‪.‬‬ ‫در ابتــدا گاو بــازی بــه ایــن شــکل بــوده کــه افــراد بــا ســوار شــدن بــر گاوهــا‬ ‫بــه مبــارزه بــا یکدیگــر مــی پرداختنــد کــه بعــد هــا بــا گــذر زمــان و تحوالتــی‬ ‫کــه در ان رخ داد‪ ،‬گاو هــا‪ ،‬رو در رو بــا انســان هــا مبــارزه مــی کننــد‪.‬‬ ‫طبیعــی اســت کــه فوتبــال رویــداد مهمــی بــرای مردمــان مادریــد باشــد چــون‬ ‫ورزش ملــی ان هــا محســوب مــی شــود‪ .‬طرفــداران فوتبــال در شــهر مادریــد‬ ‫جــزء بــا تعصــب تریــن طرفــداران فوتبــال هســتند‪ .‬لیــگ اســپانیا در ردیــف‬ ‫پربیننــده تریــن و معتبــر تریــن لیــگ هــای جهــان قــرار مــی گیــرد‪ .‬تیــم‬ ‫فوتبــال رئــال مادریــد نیــز یکــی از بزرگتریــن تیــم هــای فوتبــال جهــان اســت‬ ‫کــه در شــهر مادریــد قــرار دارد و طرفــداران فراوانــی در سراســر جهــان دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪31‬‬ صفحه 31 ‫اب و هوا‬ ‫در طــول ســال‪ ،‬مادریــد دارای اب و هــوای عمدتــا خشــک اســت‪ .‬درجــه حــرارت در‬ ‫تابســتان و زمســتان کامــا متفــاوت اســت‪ .‬اب و هــوا بیــن مــاه هــای مــه و جــوالی‬ ‫بســیار گــرم و دلپذیــر اســت و دمــای متوســط بیــن ‪ 20‬تــا ‪ 32‬درجــه ســانتیگراد اســت‪.‬‬ ‫در پایــان مــاه جــوالی و در طــول اگوســت‪ ،‬درجــه حــرارت بســیار گــرم مــی شــود و‬ ‫گاهــی اوقــات تــا ‪ 40‬درجــه ســانتیگراد مــی رســد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬درجــه حــرارت قابــل‬ ‫تحمــل اســت زیــرا رطوبــت پاییــن اســت‪ .‬در مــاه هــای زمســتان‪ ،‬نوامبــر و دســامبر‬ ‫درجــه حــرارت بــه ‪ 9‬درجــه ســانتی گــراد مــی رســد‪.‬‬ ‫مادریــد‪ ،‬پایتخــت اســپانیا‪ ،‬هــر دو اب و هــوای مدیترانــه ای و قــاره ای را تجربــه مــی‬ ‫کنــد‪ .‬اگــر چــه هیــچ دوره ای از اب و هــوای معتــدل وجــود نــدارد‪ ،‬ســال بــه چهــار‬ ‫فصــل تقســیم مــی شــود‪ .‬ایــن شــهر بــه دلیــل ارتفــاع و نزدیکــی ان بــه محــدوده‬ ‫هــای کوهســتان‪ ،‬بــه یکــی از متغیرتریــن اب و هــوای اروپــا و یــا شــدت هــای دمــا‬ ‫منتهــی مــی شــود‪.‬‬ ‫در طــول ســال‪ ،‬مادریــد دارای اب و هــوای عمدتــا خشــک اســت‪ .‬درجــه حــرارت در‬ ‫تابســتان و زمســتان کامــا متفــاوت اســت‪ .‬اب و هــوا بیــن مــاه هــای مــه و جــوالی‬ ‫بســیار گــرم و دلپذیــر اســت و دمــای متوســط بیــن ‪ 20‬تــا ‪ 32‬درجــه ســانتیگراد اســت‪.‬‬ ‫در پایــان مــاه جــوالی و در طــول اگوســت‪ ،‬درجــه حــرارت بســیار گــرم مــی شــود و‬ ‫گاهــی اوقــات تــا ‪ 40‬درجــه ســانتیگراد مــی رســد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬درجــه حــرارت قابــل‬ ‫تحمــل اســت زیــرا رطوبــت پاییــن اســت‪ .‬در مــاه هــای زمســتان‪ ،‬نوامبــر و دســامبر‬ ‫درجــه حــرارت بــه ‪ 9‬درجــه ســانتی گــراد مــی رســد‪.‬‬ ‫مادریــد‪ ،‬پایتخــت اســپانیا‪ ،‬هــر دو اب و هــوای مدیترانــه ای و قــاره ای را تجربــه مــی‬ ‫کنــد‪ .‬اگــر چــه هیــچ دوره ای از اب و هــوای معتــدل وجــود نــدارد‪ ،‬ســال بــه چهــار‬ ‫فصــل تقســیم مــی شــود‪ .‬ایــن شــهر بــه دلیــل ارتفــاع و نزدیکــی ان بــه محــدوده‬ ‫هــای کوهســتان‪ ،‬بــه یکــی از متغیرتریــن اب و هــوای اروپــا و یــا شــدت هــای دمــا‬ ‫منتهــی مــی شــود‪.‬‬ ‫تابستان‬ ‫مادریــد چهارمیــن گرمتریــن شــهر در اروپــا در تابســتان اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫گردشــگران شــاهد برخــی از اســتقبال هــوای ســردتر در شــب هســتند‪ .‬دمــا‬ ‫می توانــد بیــش از ‪ 40‬درجــه ســانتیگراد برســد و مــکان هایــی ماننــد بــازار اغلــب‬ ‫در ظهــر بســته مــی شــوند‪ .‬شــب هــای تابســتان خنــک اســت مــاه ژوئــن بــرای‬ ‫لــذت بــردن از زندگــی شــب زنــده داری پرهیاهــو شــهر بســیار مفیــد اســت‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال‪ ،‬اگــر گردشــگران مایــل بــه بازدیــد از مادریــد در تابســتان باشــند‪ ،‬بایــد‬ ‫مــاه ژوئــن را ترجیــح دهنــد‪ ،‬کــه میانگیــن دمــا حداقــل ‪ 15‬درجــه ســانتیگراد و‬ ‫حداکثــر ‪ 27‬درجــه ســانتیگراد اســت‪.‬‬ ‫پاییز‬ ‫بــارش بــاران در مــاه هــای پاییــز در مادریــد متمرکــز شــده اســت‪ .‬از انجــا کــه‬ ‫محیــط در طــول پاییــز نســبتا مالیــم تــر اســت‪ ،‬بســیاری از فعالیــت هــای خیابانــی‬ ‫ماننــد «‪ »MARCHA‬رخ مــی دهــد‪ .‬بســیاری از فعالیــت هــای فرهنگــی در پاییــز در‬ ‫مادریــد اتفــاق مــی افتــد‪ ،‬همانطــور کــه بــا اغــاز ســال تحصیلــی و بازگشــت بــه کار‬ ‫پــس از تعطیــات تابســتان همخوانــی دارد‪.‬‬ ‫زمستان‬ ‫در زمســتان‪ ،‬مــردم مادریــد شــاهد اســمان ابــی بــا لکــه هــای ســفید ابرهای ســبک‬ ‫هســتند‪ .‬هــوا کوهســتان همچنــان بــر روی شــهر شستشــو مــی دهــد و خیابــان هــا‬ ‫دوبــاره بــا مــردم متمرکــز میشــود‪ .‬معمــوال دمــا بــرای یــخ زدگــی معمــول اســت و‬ ‫اغلــب بــه انــدازه کافــی ســرد میشــود بــرای حمایــت از بــارش بــرف در ایــن فصــل‪.‬‬ ‫پاییــن تریــن دمــا متوســط در ‪ ºC 2‬و باالتریــن میانگیــن در ‪ ºC 9‬در مــاه دســامبر‬ ‫و ژانویــه اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪32‬‬ ‫بهار‬ ‫بهــار در مادریــد بــه عنــوان نتیجــه زمســتان مــی ایــد‪ ،‬کــه اب و هــوای ارام تــر را‬ ‫بــرای گردشــگران بــه ارمغــان مــی اورد‪ .‬خورشــید شــروع بــه مانــدن بــرای مــدت‬ ‫طوالنــی تــر و درخشــش مادریــد از بیــش از ‪ 7‬ســاعت در هــر روز میکنــد‪ .‬شــبها‬ ‫خنــک باقــی میمانــد و بــه ســختی بــه بیــش از ‪ 10‬درجــه ســانتیگراد بــاال مـی رود‪.‬‬ ‫مــه و اکتبــر مــاه هــای ایــده ال بــرای لــذت بــردن از گشــت و گــذار در مادریــد‬ ‫هســتند‪ .‬در مــاه مــه‪ ،‬گرمــای شــدید تابســتان هنــوز شــروع نشــده اســت و جمعیــت‬ ‫گردشــگران ازار دهنــده نیســت‪ .‬در مــاه اکتبــر‪ ،‬پاییــز در حــال نوســان کامــل و بچــه‬ ‫هــا بــه مدرســه برمیگردنــد‪ ،‬شــهر شــروع بــه خنــک شــدن مــی کنــد‪ ،‬رنــگ طالیــی‬ ‫پــارک هــا را پوشــش مــی دهــد و شــما نبایــد نگــران ازدحــام جمعیــت صدهــا‬ ‫توریســت دیگــر باشــید‪ .‬اگــر تصمیــم بــه بازدیــد از مادریــد در تابســتان داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬بــا افتــاب شــدید بعــد از ظهــر‪ ،‬مهــم اســت کــه برنامــه ریــزی گشــت و‬ ‫گــذار روزهــای تعطیــات خــود را در اوایــل روز انجــام دهیــد و انچــه را کــه بســیاری‬ ‫از مــردم محلــی انجــام مــی دهنــد‪ ،‬انجــام دهیــد‪ .‬در خانــه بمانیــد و از ســاعت ‪7‬‬ ‫بعــد از ظهــر از منــزل خــارج شــوید‪.‬‬ صفحه 32 ‫نماد شهر مادرید‬ ‫نمادهــای شــهری بــا ایجــاد یــک فضــای زیبــای هنــری‪ ،‬شــهرها را از حالــت‬ ‫یکنواختــی و تکــراری خــارج کــرده و بــه ان هــا هویــت و ویژگــی خــاص می بخشــد‪.‬‬ ‫نمادهــای شــهری (‪ )city icons‬مهم تریــن بناهــای شــهر هســتند کــه برپایــه‬ ‫ســنت ها‪ ،‬فرهنــگ‪ ،‬هویــت و تاریــخ ان شــهر اســتوار شــد ه و گاهــی حتــی از خــود‬ ‫شــهر نیــز اهمیــت بیشــتری پیــدا می کننــد‪ .‬ایــن نمادهــا بــه گون ـه ای شــهروندان و‬ ‫گردشــگران را جــذب خــود می کننــد کــه خاطــره ان تــا مدت هــا در ذهنشــان باقــی‬ ‫می مانــد و گــذر ســال ها نیــز از ارزش ان هــا کــم نمی کنــد‪ .‬در ایــن گــزارش شــما‬ ‫را بــا معروف تریــن نمادهــای شــهرهای اســپانیا اشــنا می کنیــم‪:‬‬ ‫مجســمه خــرس و درخــت تــوت فرنگــی (‪،)The Bear and the Strawberry Tree‬‬ ‫نمــاد رســمی شــهر مادریــد اســپانیا هســتند کــه در مشــهورترین میــدان ایــن شــهر‬ ‫بــا نــام «‪ »La Puerta del Sol‬واقــع شــده اســت‪ .‬همچنیــن ایــن نمــاد شــهری‬ ‫یکــی از معروف تریــن مجســمه های شــهر مادریــد اســت‪ ،‬امــا کمتــر کســی اطــاع‬ ‫دارد کــه چــرا ایــن مجســمه بــه عنــوان نمــاد یکــی از مهم تریــن شــهرهای اســپانیا‬ ‫انتخــاب شــده اســت؟‬ ‫در ایــن مــورد نظریه هــا زیــاد اســت‪ .‬بــرای مثــال یکــی از احتمــاالت ایــن اســت کــه‬ ‫در اطــراف شــهر مادریــد خــرس زیــاد بــوده و در کشــتزارهای ان درخــت تــوت فرنگی‬ ‫بــه وفــور دیــده شــده اســت‪ .‬احتمــال دیگــر ایــن اســت کــه مجســمه خــرس بــه‬ ‫بــه دب اکبــر بازمی گــردد و ماننــد دب اکبــر بــرای جهت یابــی از ان کمــک گرفتــه‬ ‫شــده اســت‪ .‬البتــه گفتــه می شــود کــه نــام گذشــته اســپانیا نیــز «‪ »Ursa‬بــوده کــه‬ ‫بــه زبــان التیــن بــه معنــای «خــرس» اســت‪.‬‬ ‫مجســمه خــرس در کنــار درختــی بــه نــام «مادرونــو» قــرار دارد‪ .‬جالــب اســت بدانیــد‬ ‫کــه از میوه هــای ایــن درخــت مربــا تهیــه می شــود و نــام ان ‪ ،‬درخــت توت فرنگــی‬ ‫ترجمــه شــده اســت‪ ،‬امــا در واقــع ایــن میــوه شــیرین تر از توت فرنگــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن مجســمه حــدود ‪ ۲۰‬تــن وزن دارد و در ســال ‪ ۱۹۶۷‬میــادی توســط «‪Antonio‬‬ ‫‪ »Navarro Santa Fe‬مجســمه ســاز ان زمــان ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫حمل و نقل‬ ‫مادریــد پایتخــت اســپانیا اســت و یکــی از چهارمیــن شــهرهای گردشــگری اروپــا‬ ‫اســت‪ .‬مناطــق گردشــگری و بناهــای تاریخــی مادریــد همگــی در یــک نقطــه شــهر‬ ‫قــرار دارنــد و شــما مــی توانیــد بــه صــورت پیــاده و بــدون وســیله نقلیــه بــه دیــدن‬ ‫مــکان هــای گردشــگری شــهر برویــد‪ .‬حمــل و نقــل در مادریــد بســیار اســان و‬ ‫کارامــد اســت و بــه راحتــی مــی توانیــد بــه هــر نقطــه شــهر برویــد‪ .‬بــرای پاســخ‬ ‫بــه ســوال چگونــه در مادریــد حمــل و نقــل کنیــم؟ یــک مقالــه جامــع و کامــل در‬ ‫ارتبــاط بــا حمــل و نقــل در مادریــد بــه شــما ارایــه مــی دهیــم تــا بتوانیــم بــه شــما‬ ‫کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫حمــل و نقــل عمومــی در مادریــد‪ ،‬تمیــز‪ ،‬ســاده و ایمــن اســت‪ .‬مادریــد بــا داشــتن‬ ‫‪ 13‬خــط متــرو و ‪ 170‬خــط اتوبــوس‪ 3 ،‬خــط ترامــوا و ‪ 10‬خــط قطــار حومــه‪ ،‬یکــی‬ ‫از کارامدتریــن سیســتم حمــل و نقلــی را داراســت‪.‬‬ ‫بــا سیســتم عمومــی حمــل و نقــل درمادریــد شــما بــه راحتــی مــی توانیــد بــا هزینه‬ ‫ی کــم و زمــان بســیار کوتــاه بــه تمــام نقــاط شــهر ســفر کنیــد و از جاذبــه هــای‬ ‫گردشــگری ایــن شــهر دیــدن کنیــد‪ .‬متــروی مادریــد از ســاعت ‪ 6‬صبــح تــا ‪1.30‬‬ ‫بعــد از نصــف شــب‪ ،‬بــه صــورت همــه روزه کار مــی کنــد‪.‬‬ ‫خطــوط اتوبــوس مادریــد در روزهــای کاری هفتــه از ســاعت ‪ 6‬تــا ‪ 11.30‬شــب و‬ ‫در روزهــای تعطیــل هفتــه از ســاعت ‪ 7‬تــا ‪ 11‬شــب کار مــی کنــد‪.‬‬ ‫خطــوط اتوبوســرانی در خــط هــای ویــژه تــردد دارنــد‪ .‬شــما مــی توانیــد بــا چمدان‬ ‫و یــا حتی بــا دوچرخــه تاشــو در اتوبــوس وارد شــوید‪.‬‬ ‫بــرای حمــل و نقــل راحــت در نیمــه شــب نیــز اتوبــوس هایــی وجــود دارنــد کــه بــا‬ ‫نــام جغــد “‪ ”buhos‬شــناخته می شــوند‪.‬‬ ‫ایــن اتوبــوس هــا بــا حــرف ‪ N‬شناســایی مــی شــوند‪ .‬ســاعت کار ایــن وســیله‬ ‫حمــل و نقــل درمادریــد‪ ،‬روزهــای هفتــه از ســاعت ‪ 11.30‬شــب تــا ‪ 6‬صبــح و در‬ ‫روزهــای تعطیــل از ‪ 11‬تــا ‪ 7‬صبــح اســت‪.‬‬ ‫تاکسی نیز یکی دیگر از روش های حمل و نقل در مادرید است‪.‬‬ ‫در کشــورهای اروپایــی‪ ،‬تعرفــه تاکســی بــا تاکســی متــر محاســبه شــده و بســیار‬ ‫گــران تــر از متــرو و اتوبــوس مــی شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪33‬‬ صفحه 33 ‫مناطق دیدنی مادرید‬ ‫موزه ی پرادو‬ ‫بــدون شــک مــوزه ی پــرادو یکــی از بهتریــن و محبوب تریــن موزه هــای هنــری‬ ‫جهــان و ازجملــه جاهــای دیدنــی مادریــد اســت‪ .‬در ایــن مــوزه مجموعــه ی‬ ‫بی نظیــری از شــاهکارهای اســاتید دوران رنســانس و بــاروک بــه چشــم می خــورد‪.‬‬ ‫مادریــد اثــار هنرمندانــی همچــون دیه گــو والســکوئز (‪ )Velázquez‬و ا ِل گرکــو (‪El‬‬ ‫‪ )Greco‬و هنرمنــدان کشــورهای دیگــر ماننــد رامبرانــت (‪ ،)Rembrandt‬پیتــر بــروگل‬ ‫(‪ ،)Brueghel‬فــان دیــک (‪ ،)van Dyck‬روبنــس (‪ )Rubens‬و همچنیــن تیســین‬ ‫(‪ ،)Titian‬کاراواجــو (‪ ،)Caravaggio‬بوتیچلــی (‪ )Botticelli‬و تینتورتــو (‪)Tintoretto‬‬ ‫را در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫در میــان اثــار فــراوان ایــن مــوزه کــه حتمــا بایــد از انهــا دیــدن کنیــد‪ ،‬می تــوان بــه‬ ‫تابلــوی «بــاغ لــذت دنیــوی» اثــر یرونیمــوس بــوش‪ ،‬نقــاش مشــهور هلنــدی و تابلــوی‬ ‫«داوود بــا ســر جالــوت» اثــر کاراواجــو اشــاره کــرد‪ .‬هنرمنــدی کــه اثــار او بیــش از‬ ‫همــه در مــوزه ی پــرادو بــه نمایــش درامــده اســت‪ ،‬هنرمنــد ســبک رمانتیــک اســپانیا‪،‬‬ ‫گویــا (‪ )Goya‬اســت کــه ‪ ۱۴‬نقاشــی ســیاه (‪ )Black Painting‬او از مراجــع فرهنگــی‬ ‫اســپانیا به شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫پارک رتیرو‬ ‫پــارک رتیــرو‪ ،‬قلــب ســبز مادریــد و پــر از باغ هــای زیباســت کــه در چنــد قدمــی‬ ‫شــرق مــوزه ی پــرادو واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن پــارک تــا پایــان قــرن نوزدهــم بــه‬ ‫خانــواده ی ســلطنتی اســپانیا تعلــق داشــت و پــس از ان درهــای ان بــه روی هم ـه ی‬ ‫مــردم بــاز شــد‪ .‬اگــر همــراه بــا کــودکان خــود از ایــن پــارک دیــدن می کنیــد‪ ،‬پــارو‬ ‫زدن روی دریاچ ـه ی بــزرگ ایــن پــارک در نزدیکــی مجســمه ی الفونســوی دوازدهــم‪،‬‬ ‫گزین ـه ی خوبــی بــرای گذرانــدن بعدازظهــری افتابــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫عمــارت اهنــی و شیش ـه ای ساخته شــده در ســال ‪ ۱۸۸۷‬کــه نمایشــگاه فیلیپیــن را در‬ ‫خــود جــای داده اســت‪ ،‬عمــارت بســیار باشــکوهی اســت‪ .‬در دریاچـه ی روبـه روی ایــن‬ ‫عمــارت‪ ،‬ســروهای برگ ریــز (‪ )bald cypress‬و درختــان باتالقــی عجیبــی روییده انــد‬ ‫کــه در تابســتان بــه رنــگ قهــوه ای طالیــی زیبایــی درمی اینــد‪ .‬قدیمی تریــن درخــت‬ ‫مادریــد نیــز در همیــن نزدیکــی اســت‪ .‬ایــن درخــت ســرو مونتزومــا (‪Montezuma‬‬ ‫‪ )Cypress‬نــام دارد کــه در ســال ‪ ۱۶۳۳‬کاشــته شــده اســت و بــا حصــاری اهنــی‬ ‫محافظــت می شــود‪.‬‬ ‫کاخ سلطنتی‬ ‫کاخ ســلطنتی یکــی از جاهــای دیدنــی مادریــد اســت کــه در اواســط دهــه ی ‪۱۷۰۰‬‬ ‫بــرای شــاه فیلیــپ پنجــم ســاخته شــده اســت‪ .‬ایــن کاخ بــر قلع ـه ی نظامــی موریــش‬ ‫الــکازار (‪ )Moorish Alcázar‬مادریــد بنــا شــده اســت کــه در ســال ‪ ۱۷۳۴‬در اتــش‬ ‫ســوخت و ویــران شــد‪ .‬ایــن کاخ‪ ،‬بزرگ تریــن کاخ ســلطنتی در اروپــای غربــی اســت کــه‬ ‫در ان ترکیبــی از ســبک های بــاروک و نئوکالســیک بــه کار رفتــه اســت‪ .‬بــه تماشــای‬ ‫نمــای بیرونــی کاخ اکتفــا نکنیــد و حتمــا وارد ان شــوید‪ ،‬زیــرا مجموعه هــای ســلطنتی و‬ ‫نقاشــی های ابرنــگ روی دیــوار کاخ واقعــا عالــی هســتند‪.‬‬ ‫در اینجــا اثــاری از گویــا‪ ،‬کاراواجــو و والســکوئز و همچنیــن نمونه هــای شــگفت انگیزی‬ ‫از ســاعت‪ ،‬پرده هــای نق ـش دار‪ ،‬ظــروف چینــی و نقــره ای را خواهیــد دیــد‪ .‬در ایــن کاخ‬ ‫می توانیــد تنهــا کوارتــت زهــی (‪ )string quartet‬ساخته شــده توســط اســترادیواری‬ ‫(مطرح تریــن هنرمنــد در زمینــه ی ســاخت ســازهای زهــی) و همچنیــن اســلحه خانه ی‬ ‫ســلطنتی را مشــاهده کنیــد کــه ســاح های شــخصی مــورد اســتفاده ی چارلــز پنجــم در‬ ‫قــرن شــانزدهم میــادی را بــه نمایــش گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪34‬‬ صفحه 34 ‫اب و هوا‬ ‫در طــول ســال‪ ،‬مادریــد دارای اب و هــوای عمدتــا خشــک اســت‪ .‬درجــه حــرارت در‬ ‫تابســتان و زمســتان کامــا متفــاوت اســت‪ .‬اب و هــوا بیــن مــاه هــای مــه و جــوالی‬ ‫بســیار گــرم و دلپذیــر اســت و دمــای متوســط بیــن ‪ 20‬تــا ‪ 32‬درجــه ســانتیگراد اســت‪.‬‬ ‫در پایــان مــاه جــوالی و در طــول اگوســت‪ ،‬درجــه حــرارت بســیار گــرم مــی شــود و‬ ‫گاهــی اوقــات تــا ‪ 40‬درجــه ســانتیگراد مــی رســد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬درجــه حــرارت قابــل‬ ‫تحمــل اســت زیــرا رطوبــت پاییــن اســت‪ .‬در مــاه هــای زمســتان‪ ،‬نوامبــر و دســامبر‬ ‫درجــه حــرارت بــه ‪ 9‬درجــه ســانتی گــراد مــی رســد‪.‬‬ ‫مادریــد‪ ،‬پایتخــت اســپانیا‪ ،‬هــر دو اب و هــوای مدیترانــه ای و قــاره ای را تجربــه مــی‬ ‫کنــد‪ .‬اگــر چــه هیــچ دوره ای از اب و هــوای معتــدل وجــود نــدارد‪ ،‬ســال بــه چهــار‬ ‫فصــل تقســیم مــی شــود‪ .‬ایــن شــهر بــه دلیــل ارتفــاع و نزدیکــی ان بــه محــدوده‬ ‫هــای کوهســتان‪ ،‬بــه یکــی از متغیرتریــن اب و هــوای اروپــا و یــا شــدت هــای دمــا‬ ‫منتهــی مــی شــود‪.‬‬ ‫در طــول ســال‪ ،‬مادریــد دارای اب و هــوای عمدتــا خشــک اســت‪ .‬درجــه حــرارت در‬ ‫تابســتان و زمســتان کامــا متفــاوت اســت‪ .‬اب و هــوا بیــن مــاه هــای مــه و جــوالی‬ ‫بســیار گــرم و دلپذیــر اســت و دمــای متوســط بیــن ‪ 20‬تــا ‪ 32‬درجــه ســانتیگراد اســت‪.‬‬ ‫در پایــان مــاه جــوالی و در طــول اگوســت‪ ،‬درجــه حــرارت بســیار گــرم مــی شــود و‬ ‫گاهــی اوقــات تــا ‪ 40‬درجــه ســانتیگراد مــی رســد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬درجــه حــرارت قابــل‬ ‫تحمــل اســت زیــرا رطوبــت پاییــن اســت‪ .‬در مــاه هــای زمســتان‪ ،‬نوامبــر و دســامبر‬ ‫درجــه حــرارت بــه ‪ 9‬درجــه ســانتی گــراد مــی رســد‪.‬‬ ‫مادریــد‪ ،‬پایتخــت اســپانیا‪ ،‬هــر دو اب و هــوای مدیترانــه ای و قــاره ای را تجربــه مــی‬ ‫کنــد‪ .‬اگــر چــه هیــچ دوره ای از اب و هــوای معتــدل وجــود نــدارد‪ ،‬ســال بــه چهــار‬ ‫فصــل تقســیم مــی شــود‪ .‬ایــن شــهر بــه دلیــل ارتفــاع و نزدیکــی ان بــه محــدوده‬ ‫هــای کوهســتان‪ ،‬بــه یکــی از متغیرتریــن اب و هــوای اروپــا و یــا شــدت هــای دمــا‬ ‫منتهــی مــی شــود‪.‬‬ ‫تابستان‬ ‫مادریــد چهارمیــن گرمتریــن شــهر در اروپــا در تابســتان اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫گردشــگران شــاهد برخــی از اســتقبال هــوای ســردتر در شــب هســتند‪ .‬دمــا‬ ‫می توانــد بیــش از ‪ 40‬درجــه ســانتیگراد برســد و مــکان هایــی ماننــد بــازار اغلــب‬ ‫در ظهــر بســته مــی شــوند‪ .‬شــب هــای تابســتان خنــک اســت مــاه ژوئــن بــرای‬ ‫لــذت بــردن از زندگــی شــب زنــده داری پرهیاهــو شــهر بســیار مفیــد اســت‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال‪ ،‬اگــر گردشــگران مایــل بــه بازدیــد از مادریــد در تابســتان باشــند‪ ،‬بایــد‬ ‫مــاه ژوئــن را ترجیــح دهنــد‪ ،‬کــه میانگیــن دمــا حداقــل ‪ 15‬درجــه ســانتیگراد و‬ ‫حداکثــر ‪ 27‬درجــه ســانتیگراد اســت‪.‬‬ ‫پاییز‬ ‫بــارش بــاران در مــاه هــای پاییــز در مادریــد متمرکــز شــده اســت‪ .‬از انجــا کــه‬ ‫محیــط در طــول پاییــز نســبتا مالیــم تــر اســت‪ ،‬بســیاری از فعالیــت هــای خیابانــی‬ ‫ماننــد «‪ »MARCHA‬رخ مــی دهــد‪ .‬بســیاری از فعالیــت هــای فرهنگــی در پاییــز در‬ ‫مادریــد اتفــاق مــی افتــد‪ ،‬همانطــور کــه بــا اغــاز ســال تحصیلــی و بازگشــت بــه کار‬ ‫پــس از تعطیــات تابســتان همخوانــی دارد‪.‬‬ ‫زمستان‬ ‫در زمســتان‪ ،‬مــردم مادریــد شــاهد اســمان ابــی بــا لکــه هــای ســفید ابرهای ســبک‬ ‫هســتند‪ .‬هــوا کوهســتان همچنــان بــر روی شــهر شستشــو مــی دهــد و خیابــان هــا‬ ‫دوبــاره بــا مــردم متمرکــز میشــود‪ .‬معمــوال دمــا بــرای یــخ زدگــی معمــول اســت و‬ ‫اغلــب بــه انــدازه کافــی ســرد میشــود بــرای حمایــت از بــارش بــرف در ایــن فصــل‪.‬‬ ‫پاییــن تریــن دمــا متوســط در ‪ ºC 2‬و باالتریــن میانگیــن در ‪ ºC 9‬در مــاه دســامبر‬ ‫و ژانویــه اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪32‬‬ ‫بهار‬ ‫بهــار در مادریــد بــه عنــوان نتیجــه زمســتان مــی ایــد‪ ،‬کــه اب و هــوای ارام تــر را‬ ‫بــرای گردشــگران بــه ارمغــان مــی اورد‪ .‬خورشــید شــروع بــه مانــدن بــرای مــدت‬ ‫طوالنــی تــر و درخشــش مادریــد از بیــش از ‪ 7‬ســاعت در هــر روز میکنــد‪ .‬شــبها‬ ‫خنــک باقــی میمانــد و بــه ســختی بــه بیــش از ‪ 10‬درجــه ســانتیگراد بــاال مـی رود‪.‬‬ ‫مــه و اکتبــر مــاه هــای ایــده ال بــرای لــذت بــردن از گشــت و گــذار در مادریــد‬ ‫هســتند‪ .‬در مــاه مــه‪ ،‬گرمــای شــدید تابســتان هنــوز شــروع نشــده اســت و جمعیــت‬ ‫گردشــگران ازار دهنــده نیســت‪ .‬در مــاه اکتبــر‪ ،‬پاییــز در حــال نوســان کامــل و بچــه‬ ‫هــا بــه مدرســه برمیگردنــد‪ ،‬شــهر شــروع بــه خنــک شــدن مــی کنــد‪ ،‬رنــگ طالیــی‬ ‫پــارک هــا را پوشــش مــی دهــد و شــما نبایــد نگــران ازدحــام جمعیــت صدهــا‬ ‫توریســت دیگــر باشــید‪ .‬اگــر تصمیــم بــه بازدیــد از مادریــد در تابســتان داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬بــا افتــاب شــدید بعــد از ظهــر‪ ،‬مهــم اســت کــه برنامــه ریــزی گشــت و‬ ‫گــذار روزهــای تعطیــات خــود را در اوایــل روز انجــام دهیــد و انچــه را کــه بســیاری‬ ‫از مــردم محلــی انجــام مــی دهنــد‪ ،‬انجــام دهیــد‪ .‬در خانــه بمانیــد و از ســاعت ‪7‬‬ ‫بعــد از ظهــر از منــزل خــارج شــوید‪.‬‬ صفحه 32 ‫موزه باستانشناسی‬ ‫مــوزه ی ملــی باستان شناســی نیــز از جاهــای دیدنــی مادریــد اســت کــه بازدیــد از‬ ‫ان بــا وجــود اثــار ارزشــمندی کــه از سراســر اســپانیا جمــع اوری شــده اند‪ ،‬ســفری‬ ‫در تاریــخ غنــی اســپانیا به حســاب می ایــد‪ .‬انچــه شــما را شــگفت زده خواهــد کــرد‪،‬‬ ‫وجــود اقــام شــگفت انگیز فراوانــی اســت کــه تاریــخ انهــا بــه پیــش از دوره ی روم‬ ‫باســتان بازمی گــردد‪ .‬بهتریــن گنجینه هــا و مجســمه های متعلــق بــه شــبه جزیره ی‬ ‫ایبــری (شــامل اســپانیا و پرتغــال)‪ ،‬بــا وجــود اینکــه دسـت کم ‪ ۲۵۰۰‬ســال از عمرشــان‬ ‫گذشــته اســت‪ ،‬تقریبــا نــو به نظــر می رســند‪.‬‬ ‫بانــوی الچــه (‪ )Lady of Elche‬مجســمه ی نیم تنـه ی زنــی اســت کــه پوشــش ســر ان‬ ‫ریزه کاری هــا و جزئیــات فراوانــی دارد و حلقه هــای بزرگــی روی گوش هــای اوســت‪.‬‬ ‫گنجینــه ی گــوارازار (‪ )Guarrazar‬کــه مجموعــه ای از صلیب هــا و تاج هــای اعطایــی‬ ‫توســط ویزیگوت هاســت و تاریــخ ان بــه دهــه ی ‪ ۶۰۰‬میــادی بازمی گــردد‪ ،‬قدمــت‬ ‫چندانــی نــدارد‪ ،‬ولــی به انــدازه ی اثــار قدیمــی ایــن مــوزه‪ ،‬شــگفت انگیز و تاثیرگــذار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫میدان پورتا دل ُسل‬ ‫ایــن میــدان بــزرگ کــه در نزدیکــی ســاختمان اداره ی پســت قــرار دارد‪ ،‬هــم در شــهر‬ ‫مادریــد و هــم در کل اســپانیا محــل مالقــات محبوبــی اســت‪ .‬تقریبــا تمــام اســپانیایی ها‬ ‫ســاعت بــاالی ســاختمان اداره ی پســت را می شناســند‪ ،‬چــون انهــا را بــه یــاد شــمارش‬ ‫معکــوس شــب ســال نــو در تلویزیــون می انــدازد‪ .‬رســم جالبــی هــم درمــورد ایــن‬ ‫ســاعت وجــود دارد؛ طبــق ایــن رســم می توانیــد بــا هــر صــدای زنــگ ســاعت (در‬ ‫مجمــوع ‪ ۱۲‬بــار) بــرای خوش شانســی یــک دانــه انگــور بخوریــد‪.‬‬ ‫در ایــن میــدان مجســمه ی خــرس و درخــت (کــه بــه درخــت توت فرنگــی ترجمــه‬ ‫می شــود و علــت ان هــم شــباهت میوه هــای درخــت بــا توت فرنگــی اســت) نیــز‬ ‫وجــود دارد کــه از قــرون وســطی نمــاد شــهر مادریــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫گران ویا‬ ‫اگــر می خواهیــد برخــی از مناظــر شــهر را تماشــا کنیــد‪ ،‬قــدم زدن در طــول خیابــان‬ ‫گــران ویــا (به معنــی مســیر عالــی) حرکــت ایده الــی بــرای شــروع اســت‪ .‬ایــن‬ ‫خیابــان یکــی از جاهــای دیدنــی مادریــد و مرکــز ســرگرمی‪ ،‬خریــد و فرهنــگ مادریــد‬ ‫اســت‪ ،‬خیابانــی پرجنب وجــوش کــه معمــوال تــا ســپیده دم سرشــار از زندگــی اســت‪.‬‬ ‫درطــول روز ایــن خیابــان پــر از خریدارانــی اســت کــه بــه مراکز خریــد‪ ،‬فروشــگاه های‬ ‫واق ـع در خیابان هــای لوکــس شــهر ماننــد ‪ H&M‬و ‪ Zara‬و بوتیک هــای گران قیمــت‬ ‫می رونــد‪.‬‬ ‫درهنــگام عصــر زوج هایــی را می بینیــد کــه دســت در دســت یکدیگــر بــه ســینما یــا‬ ‫ســالن های موســیقی می رونــد‪ .‬ازجملــه مکان هایــی کــه درحیــن قــدم زدن مشــاهده‬ ‫می کنیــد‪ ،‬ســاختمان تلفونیــکای (‪ )Telefónica Building‬بــزرگ اســت کــه در ســال‬ ‫‪ ۱۹۲۸‬ســاخته شــده اســت و نمونــه ی اولیــه ای از اســمان خراش های امــروزی‬ ‫به شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫میدان پالزا‬ ‫یکــی دیگــر از جاهــای دیدنــی مادریــد کــه حتمــا بایــد از ان دیــدن کنیــد‪ ،‬میــدان‬ ‫پــازا مایــور اســت‪ .‬پــازا مایــور‪ ،‬میدانــی زیبــا متعلــق بــه دوره ی رنســانس اســت‬ ‫کــه در اوایــل ده ـه ی ‪ ۱۶۰۰‬میــادی ســاخته و به طــور کامــل توســط ســاختمان های‬ ‫مســکونی ســه طبقه ی تاریخــی احاطــه شــده اســت‪ .‬ایــن میــدان ‪ ۹‬ورودی دارد و در‬ ‫ایوان هــای پاییــن ان چنــد کافــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫در میــز بیــرون کافــه قهــوه ای ســفارش دهیــد (گرچــه قیمــت ان باالســت ولــی حتمــا‬ ‫بایــد نوشــیدن قهــوه را در ایــن مــکان زیبــا امتحــان کنیــد!) و بــرای چنــد دقیقــه‬ ‫مادریــد را درحیــن فعالیــت و تکاپــو تماشــا کنیــد‪ .‬پــس از ان مجســمه ی برنــزی ‪۴۰۰‬‬ ‫ســاله ی شــاه فیلیــپ ســوم را مشــاهده کنیــد‪ .‬شــاه فیلیــپ ســوم در اوج امپراطــوری‬ ‫اســپانیا حکومــت می کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪35‬‬ صفحه 35 ‫نماد شهر مادرید‬ ‫نمادهــای شــهری بــا ایجــاد یــک فضــای زیبــای هنــری‪ ،‬شــهرها را از حالــت‬ ‫یکنواختــی و تکــراری خــارج کــرده و بــه ان هــا هویــت و ویژگــی خــاص می بخشــد‪.‬‬ ‫نمادهــای شــهری (‪ )city icons‬مهم تریــن بناهــای شــهر هســتند کــه برپایــه‬ ‫ســنت ها‪ ،‬فرهنــگ‪ ،‬هویــت و تاریــخ ان شــهر اســتوار شــد ه و گاهــی حتــی از خــود‬ ‫شــهر نیــز اهمیــت بیشــتری پیــدا می کننــد‪ .‬ایــن نمادهــا بــه گون ـه ای شــهروندان و‬ ‫گردشــگران را جــذب خــود می کننــد کــه خاطــره ان تــا مدت هــا در ذهنشــان باقــی‬ ‫می مانــد و گــذر ســال ها نیــز از ارزش ان هــا کــم نمی کنــد‪ .‬در ایــن گــزارش شــما‬ ‫را بــا معروف تریــن نمادهــای شــهرهای اســپانیا اشــنا می کنیــم‪:‬‬ ‫مجســمه خــرس و درخــت تــوت فرنگــی (‪،)The Bear and the Strawberry Tree‬‬ ‫نمــاد رســمی شــهر مادریــد اســپانیا هســتند کــه در مشــهورترین میــدان ایــن شــهر‬ ‫بــا نــام «‪ »La Puerta del Sol‬واقــع شــده اســت‪ .‬همچنیــن ایــن نمــاد شــهری‬ ‫یکــی از معروف تریــن مجســمه های شــهر مادریــد اســت‪ ،‬امــا کمتــر کســی اطــاع‬ ‫دارد کــه چــرا ایــن مجســمه بــه عنــوان نمــاد یکــی از مهم تریــن شــهرهای اســپانیا‬ ‫انتخــاب شــده اســت؟‬ ‫در ایــن مــورد نظریه هــا زیــاد اســت‪ .‬بــرای مثــال یکــی از احتمــاالت ایــن اســت کــه‬ ‫در اطــراف شــهر مادریــد خــرس زیــاد بــوده و در کشــتزارهای ان درخــت تــوت فرنگی‬ ‫بــه وفــور دیــده شــده اســت‪ .‬احتمــال دیگــر ایــن اســت کــه مجســمه خــرس بــه‬ ‫بــه دب اکبــر بازمی گــردد و ماننــد دب اکبــر بــرای جهت یابــی از ان کمــک گرفتــه‬ ‫شــده اســت‪ .‬البتــه گفتــه می شــود کــه نــام گذشــته اســپانیا نیــز «‪ »Ursa‬بــوده کــه‬ ‫بــه زبــان التیــن بــه معنــای «خــرس» اســت‪.‬‬ ‫مجســمه خــرس در کنــار درختــی بــه نــام «مادرونــو» قــرار دارد‪ .‬جالــب اســت بدانیــد‬ ‫کــه از میوه هــای ایــن درخــت مربــا تهیــه می شــود و نــام ان ‪ ،‬درخــت توت فرنگــی‬ ‫ترجمــه شــده اســت‪ ،‬امــا در واقــع ایــن میــوه شــیرین تر از توت فرنگــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن مجســمه حــدود ‪ ۲۰‬تــن وزن دارد و در ســال ‪ ۱۹۶۷‬میــادی توســط «‪Antonio‬‬ ‫‪ »Navarro Santa Fe‬مجســمه ســاز ان زمــان ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫حمل و نقل‬ ‫مادریــد پایتخــت اســپانیا اســت و یکــی از چهارمیــن شــهرهای گردشــگری اروپــا‬ ‫اســت‪ .‬مناطــق گردشــگری و بناهــای تاریخــی مادریــد همگــی در یــک نقطــه شــهر‬ ‫قــرار دارنــد و شــما مــی توانیــد بــه صــورت پیــاده و بــدون وســیله نقلیــه بــه دیــدن‬ ‫مــکان هــای گردشــگری شــهر برویــد‪ .‬حمــل و نقــل در مادریــد بســیار اســان و‬ ‫کارامــد اســت و بــه راحتــی مــی توانیــد بــه هــر نقطــه شــهر برویــد‪ .‬بــرای پاســخ‬ ‫بــه ســوال چگونــه در مادریــد حمــل و نقــل کنیــم؟ یــک مقالــه جامــع و کامــل در‬ ‫ارتبــاط بــا حمــل و نقــل در مادریــد بــه شــما ارایــه مــی دهیــم تــا بتوانیــم بــه شــما‬ ‫کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫حمــل و نقــل عمومــی در مادریــد‪ ،‬تمیــز‪ ،‬ســاده و ایمــن اســت‪ .‬مادریــد بــا داشــتن‬ ‫‪ 13‬خــط متــرو و ‪ 170‬خــط اتوبــوس‪ 3 ،‬خــط ترامــوا و ‪ 10‬خــط قطــار حومــه‪ ،‬یکــی‬ ‫از کارامدتریــن سیســتم حمــل و نقلــی را داراســت‪.‬‬ ‫بــا سیســتم عمومــی حمــل و نقــل درمادریــد شــما بــه راحتــی مــی توانیــد بــا هزینه‬ ‫ی کــم و زمــان بســیار کوتــاه بــه تمــام نقــاط شــهر ســفر کنیــد و از جاذبــه هــای‬ ‫گردشــگری ایــن شــهر دیــدن کنیــد‪ .‬متــروی مادریــد از ســاعت ‪ 6‬صبــح تــا ‪1.30‬‬ ‫بعــد از نصــف شــب‪ ،‬بــه صــورت همــه روزه کار مــی کنــد‪.‬‬ ‫خطــوط اتوبــوس مادریــد در روزهــای کاری هفتــه از ســاعت ‪ 6‬تــا ‪ 11.30‬شــب و‬ ‫در روزهــای تعطیــل هفتــه از ســاعت ‪ 7‬تــا ‪ 11‬شــب کار مــی کنــد‪.‬‬ ‫خطــوط اتوبوســرانی در خــط هــای ویــژه تــردد دارنــد‪ .‬شــما مــی توانیــد بــا چمدان‬ ‫و یــا حتی بــا دوچرخــه تاشــو در اتوبــوس وارد شــوید‪.‬‬ ‫بــرای حمــل و نقــل راحــت در نیمــه شــب نیــز اتوبــوس هایــی وجــود دارنــد کــه بــا‬ ‫نــام جغــد “‪ ”buhos‬شــناخته می شــوند‪.‬‬ ‫ایــن اتوبــوس هــا بــا حــرف ‪ N‬شناســایی مــی شــوند‪ .‬ســاعت کار ایــن وســیله‬ ‫حمــل و نقــل درمادریــد‪ ،‬روزهــای هفتــه از ســاعت ‪ 11.30‬شــب تــا ‪ 6‬صبــح و در‬ ‫روزهــای تعطیــل از ‪ 11‬تــا ‪ 7‬صبــح اســت‪.‬‬ ‫تاکسی نیز یکی دیگر از روش های حمل و نقل در مادرید است‪.‬‬ ‫در کشــورهای اروپایــی‪ ،‬تعرفــه تاکســی بــا تاکســی متــر محاســبه شــده و بســیار‬ ‫گــران تــر از متــرو و اتوبــوس مــی شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪33‬‬ صفحه 33 ‫بازار سن میگوئل‬ ‫به راحتــی و بــا پــای پیــاده می توانیــد از میــدان پــازا مایــور بــه ایــن بــازار زیبــای هنــر‬ ‫نویــن برســید‪ .‬تاریــخ بــازار ســن میگوئــل بــه ســال ‪ ۱۹۱۶‬برمی گــردد‪ .‬اینجــا شــباهت‬ ‫چندانــی بــه بــازار روز نــدارد (گرچــه فروشــگاه های مــواد غذایــی نیــز در اینجــا وجــود‬ ‫دارد) و بیشــتر شــبیه بــه بــازار اغذی ـه ای بــرای خریــد بهتریــن مــواد موجــود در اســپانیا‬ ‫ازجملــه فلفــل قرمــز و زعفــران اســت‪.‬‬ ‫در اینجــا کافه هــای تاپــاس (نوعــی پیش غــذای اســپانیایی) فراوانــی وجــود دارد کــه در‬ ‫انهــا غذاهــای محبوبــی ماننــد پاتاتــاس بــراواس (‪ )patatas bravas‬و گامبــاس ال اخیلــو‬ ‫(‪ )gambas al ajillo‬ســرو می شــود‪ .‬اگــر می خواهیــد موادغذایی تــان را درســت ماننــد‬ ‫یــک مادریــدی تهیــه کنیــد‪ ،‬بــه ‪( Mercado de Maravillas‬بــازار عجایــب) بــزرگ واقــع‬ ‫در ‪( Cuatro Caminos‬چهــار راه) برویــد‪ .‬ایــن بــازار‪ ،‬بزرگ تریــن بــازار شــهری اروپــا‬ ‫بــا ‪ ۲۰۰‬فروشــگاه اســت‪.‬‬ ‫ال راسترو‬ ‫در روزهــای یکشــنبه اینگونــه به نظــر می رســد کــه تمــام شــهر بــه خیابــان ‪Ribera de‬‬ ‫‪ Coritodores‬و میــدان ‪ Plaza de Cascorro‬ســرازیر می شــود‪ .‬در ایــن روز ‪۳۵۰۰‬‬ ‫مغــازه بــاز می شــود کــه تقریبــا هــر چیــزی را کــه بتوانیــد تصــور کنیــد‪ ،‬چــه نــو و چــه‬ ‫دســت دوم‪ ،‬می فروشــند‪ .‬اینجــا بزرگ تریــن بــازار اجنــاس ارزان قیمــت مادریــد و بســیار‬ ‫شــلوغ اســت‪ ،‬بنابرایــن بهتــر اســت کــه در اوایــل روز بــه انجــا برویــد‪.‬‬ ‫ـی خیابان هایــی‬ ‫حتــی بــا وجــود اینکــه یکشــنبه روز تعطیــل اســت‪ ،‬مغازه هــای عتیقه فروشـ ِ‬ ‫کــه از خیابــان ‪ Ribera de Cortidores‬جــدا می شــوند نیــز بــاز هســتند‪ .‬البتــه در اینجــا‬ ‫ی خــود پــس از بــاز کــردن راه تــان از‬ ‫کافه هایــی نیــز وجــود دارد و اگــر بــرای بازیابــی انــرژ ‬ ‫میــان جمعیــت بــه چیــزی نیــاز داشــتید‪ ،‬می توانیــد بــه ایــن کافه هــا برویــد‪.‬‬ ‫موزه ی هنر تیسن بورنمیسا‬ ‫اگــر پــس از رفتــن بــه مــوزه ی پــرادو هنــوز هــم تشــنه ی بازدیــد از اثــار هنــری هســتید‪،‬‬ ‫می توانیــد بــه ایــن مــوزه برویــد‪ .‬مــوزه ی هنــر تیســن بورنمیســا یکــی از جاهــای دیدنــی‬ ‫مادریــد و بخشــی از «مثلــث طالیــی هنــر» مادریــد اســت‪ .‬نبایــد خیلــی بــرای هرکــدام از‬ ‫ایــن موزه هــا وقــت بگذاریــد و درگیــر تماشــای انهــا شــوید‪ ،‬چــون اثــار موجــود در ایــن‬ ‫مثلــث طالیــی مکمــل یکدیگــر هســتند‪ ،‬یعنــی هرکــدام مکاتــب و دوره هایــی را پوشــش‬ ‫می دهنــد کــه در ســایرین پوشــش داده نمی شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن در مــوزه ی هنــر تیســن بورنمیســا می توانیــد اثــاری از مکاتــب انگلیســی و المانــی‬ ‫را از هنرمندانــی ماننــد هانــس هلبایــن (‪ ،)Hans Holbein‬هانــس بالدونــگ گریــن (‪Hans‬‬ ‫‪ )Baldung Grien‬و البرشــت دورر (‪ )Albrecht Dürer‬مشــاهده کنیــد‪ .‬ایــن اثــار با اثاری‬ ‫از ســایر اســاتید دوره ی رنســانس ماننــد تینتورتــو (‪ ،)Tintoretto‬ورونــز (‪،)Veronese‬‬ ‫رامبرانــت (‪ ،)Rembrandt‬فــان دیــک (‪ )van Dyck‬و بســیاری دیگــر همــراه شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مــوزه مجموعـه ی بزرگــی از اثــار اکسپرسیونیســم انتزاعــی امریــکا و مجموعـه ای از‬ ‫اثــار امپرسیونیســم و پست اکسپرسیونیســم‪ ،‬از هنرمندانــی ماننــد مونــه (‪ ،)Monet‬رنــوار‬ ‫(‪ )Renoir‬و دگا (‪ )Degas‬نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪36‬‬ صفحه 36 ‫مناطق دیدنی مادرید‬ ‫موزه ی پرادو‬ ‫بــدون شــک مــوزه ی پــرادو یکــی از بهتریــن و محبوب تریــن موزه هــای هنــری‬ ‫جهــان و ازجملــه جاهــای دیدنــی مادریــد اســت‪ .‬در ایــن مــوزه مجموعــه ی‬ ‫بی نظیــری از شــاهکارهای اســاتید دوران رنســانس و بــاروک بــه چشــم می خــورد‪.‬‬ ‫مادریــد اثــار هنرمندانــی همچــون دیه گــو والســکوئز (‪ )Velázquez‬و ا ِل گرکــو (‪El‬‬ ‫‪ )Greco‬و هنرمنــدان کشــورهای دیگــر ماننــد رامبرانــت (‪ ،)Rembrandt‬پیتــر بــروگل‬ ‫(‪ ،)Brueghel‬فــان دیــک (‪ ،)van Dyck‬روبنــس (‪ )Rubens‬و همچنیــن تیســین‬ ‫(‪ ،)Titian‬کاراواجــو (‪ ،)Caravaggio‬بوتیچلــی (‪ )Botticelli‬و تینتورتــو (‪)Tintoretto‬‬ ‫را در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫در میــان اثــار فــراوان ایــن مــوزه کــه حتمــا بایــد از انهــا دیــدن کنیــد‪ ،‬می تــوان بــه‬ ‫تابلــوی «بــاغ لــذت دنیــوی» اثــر یرونیمــوس بــوش‪ ،‬نقــاش مشــهور هلنــدی و تابلــوی‬ ‫«داوود بــا ســر جالــوت» اثــر کاراواجــو اشــاره کــرد‪ .‬هنرمنــدی کــه اثــار او بیــش از‬ ‫همــه در مــوزه ی پــرادو بــه نمایــش درامــده اســت‪ ،‬هنرمنــد ســبک رمانتیــک اســپانیا‪،‬‬ ‫گویــا (‪ )Goya‬اســت کــه ‪ ۱۴‬نقاشــی ســیاه (‪ )Black Painting‬او از مراجــع فرهنگــی‬ ‫اســپانیا به شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫پارک رتیرو‬ ‫پــارک رتیــرو‪ ،‬قلــب ســبز مادریــد و پــر از باغ هــای زیباســت کــه در چنــد قدمــی‬ ‫شــرق مــوزه ی پــرادو واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن پــارک تــا پایــان قــرن نوزدهــم بــه‬ ‫خانــواده ی ســلطنتی اســپانیا تعلــق داشــت و پــس از ان درهــای ان بــه روی هم ـه ی‬ ‫مــردم بــاز شــد‪ .‬اگــر همــراه بــا کــودکان خــود از ایــن پــارک دیــدن می کنیــد‪ ،‬پــارو‬ ‫زدن روی دریاچ ـه ی بــزرگ ایــن پــارک در نزدیکــی مجســمه ی الفونســوی دوازدهــم‪،‬‬ ‫گزین ـه ی خوبــی بــرای گذرانــدن بعدازظهــری افتابــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫عمــارت اهنــی و شیش ـه ای ساخته شــده در ســال ‪ ۱۸۸۷‬کــه نمایشــگاه فیلیپیــن را در‬ ‫خــود جــای داده اســت‪ ،‬عمــارت بســیار باشــکوهی اســت‪ .‬در دریاچـه ی روبـه روی ایــن‬ ‫عمــارت‪ ،‬ســروهای برگ ریــز (‪ )bald cypress‬و درختــان باتالقــی عجیبــی روییده انــد‬ ‫کــه در تابســتان بــه رنــگ قهــوه ای طالیــی زیبایــی درمی اینــد‪ .‬قدیمی تریــن درخــت‬ ‫مادریــد نیــز در همیــن نزدیکــی اســت‪ .‬ایــن درخــت ســرو مونتزومــا (‪Montezuma‬‬ ‫‪ )Cypress‬نــام دارد کــه در ســال ‪ ۱۶۳۳‬کاشــته شــده اســت و بــا حصــاری اهنــی‬ ‫محافظــت می شــود‪.‬‬ ‫کاخ سلطنتی‬ ‫کاخ ســلطنتی یکــی از جاهــای دیدنــی مادریــد اســت کــه در اواســط دهــه ی ‪۱۷۰۰‬‬ ‫بــرای شــاه فیلیــپ پنجــم ســاخته شــده اســت‪ .‬ایــن کاخ بــر قلع ـه ی نظامــی موریــش‬ ‫الــکازار (‪ )Moorish Alcázar‬مادریــد بنــا شــده اســت کــه در ســال ‪ ۱۷۳۴‬در اتــش‬ ‫ســوخت و ویــران شــد‪ .‬ایــن کاخ‪ ،‬بزرگ تریــن کاخ ســلطنتی در اروپــای غربــی اســت کــه‬ ‫در ان ترکیبــی از ســبک های بــاروک و نئوکالســیک بــه کار رفتــه اســت‪ .‬بــه تماشــای‬ ‫نمــای بیرونــی کاخ اکتفــا نکنیــد و حتمــا وارد ان شــوید‪ ،‬زیــرا مجموعه هــای ســلطنتی و‬ ‫نقاشــی های ابرنــگ روی دیــوار کاخ واقعــا عالــی هســتند‪.‬‬ ‫در اینجــا اثــاری از گویــا‪ ،‬کاراواجــو و والســکوئز و همچنیــن نمونه هــای شــگفت انگیزی‬ ‫از ســاعت‪ ،‬پرده هــای نق ـش دار‪ ،‬ظــروف چینــی و نقــره ای را خواهیــد دیــد‪ .‬در ایــن کاخ‬ ‫می توانیــد تنهــا کوارتــت زهــی (‪ )string quartet‬ساخته شــده توســط اســترادیواری‬ ‫(مطرح تریــن هنرمنــد در زمینــه ی ســاخت ســازهای زهــی) و همچنیــن اســلحه خانه ی‬ ‫ســلطنتی را مشــاهده کنیــد کــه ســاح های شــخصی مــورد اســتفاده ی چارلــز پنجــم در‬ ‫قــرن شــانزدهم میــادی را بــه نمایــش گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪34‬‬ صفحه 34 ‫موزه ی رینا سوفیا‬ ‫تماشــای مجموعه هــای هنــری و جاهــای دیدنــی مادریــد را بــا بازدیــد از ســومین مــوزه‬ ‫از مثلــث طالیــی هنــر ایــن شــهر کامــل کنیــد‪ .‬ایــن مــوزه عمدتــا بــر هنــر اســپانیایی‬ ‫تمرکــز دارد و مدرن تــر از دو مــوزه ی دیگــر اســت‪ .‬بهتریــن دلیــل بازدیــد از ایــن مــوزه‪،‬‬ ‫وجــود اثــار بســیاری از هنرمنــدان قــرن بیســتم‪ ،‬پیکاســو و دالــی اســت‪ .‬به هیچ وجــه‬ ‫بازدیــد از ایــن مــوزه را از دســت ندهیــد‪ ،‬چــون نقاشــی «گرنیــکا» اثــر پابلــو پیکاســو در‬ ‫ایــن مــکان بــه نمایــش درامــده اســت و امــکان تماشــای ایــن تابلــو فرصــت بســیار‬ ‫ارزشــمندی اســت‪.‬‬ ‫در میــان ســایر هنرمنــدان بــزرگ اســپانیایی کــه اثــار انهــا در مــوزه ی رینــا ســوفیا بــه‬ ‫نمایــش درامــده اســت می تــوان بــه خــوان میــرو (‪ ،)Joan Miró‬خــوان گــری (‪Juan‬‬ ‫‪ )Gris‬و مجسمه ســاز ســبک انتزاعــی برجســته‪ ،‬ادواردو چیلیــدا (‪)Eduardo Chillida‬‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫چورو در سان خینس‬ ‫شــکالت داغ اســپانیایی خوراکــی فوق العــاده ای بــرای زمســتان اســت و یکــی از‬ ‫بهتریــن طعم هایــی اســت کــه بــه عمرتــان خواهیــد چشــید‪ .‬گاهــی ایــن شــکالت‬ ‫داغ به انــدازه ای غلیــظ اســت کــه بایــد ان را بــا قاشــق میــل کنیــد‪ .‬بهتریــن چیــزی‬ ‫کــه ایــن شــکالت داغ را کامــل می کنــد‪ ،‬چــوروی شــیرین اســت‪ .‬چــورو خمیــر لول ـه ای‬ ‫شــکلی اســت کــه در روغــن زیــاد ســرخ می شــود‪.‬‬ ‫در نزدیکــی میــدان پورتــا دل ســل‪ ،‬شکالت فروشــی ســان خینــس را می بینیــد کــه از‬ ‫قــرن نوزدهــم‪ ،‬چــورو و شــکالت داغ ســرو می کنــد و ایــن کار را به خوبــی هــر مغــازه ی‬ ‫دیگــری در شــهر انجــام می دهــد‪ .‬اگــر نمی توانیــد بــه شکالت فروشــی ســان خینــس‬ ‫برویــد‪ ،‬در ماه هــای خنک تــر ســال نیــز غرفه هــای خیابانــی بســیاری وجــود دارنــد‬ ‫کــه چــورو و شــکالت داغ ســرو می کننــد‪.‬‬ ‫میدان کولون‬ ‫مکانــی اســت کــه بــه پــاس کشــف مهــم «کریســتف کلمــب» (‪)Cristoba Colon‬‬ ‫کاشــف قــاره امریــکا نــام گــذاری گردیــده اســت‪ .‬دو بنــای یادبــود از صحنــه هــای‬ ‫اکتشــاف در وســط ایــن میــدان بــه چشــم مــی خــورد‪ .‬همچنیــن مــی تــوان مجســمه‬ ‫ســیمانی «خواکیــن واکــرو تورســیوس» (‪ )Joaquín Vaquero Turcios‬کــه بــا‬ ‫کتیبه هــای فالســفه و رهبــران بومــی سرخپوســت در کنــار یکــی از خیابانهــای مشــرف‬ ‫بــه ایــن میــدان بــه نــام ســرانو (‪ )Serrano‬مزیــن گردیــده را مشــاهده نمــود‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر ان‪ ،‬یــک مجســمه قدیمــی تــر از خــود کریســتف کلمــب (‪)Cristoba Columbus‬‬ ‫بــر روی یــک ســتون محصــور شــده توســط شــخصیت هــای تاریخــی دخیــل در ایــن‬ ‫پیــروزی‪ ،‬در مجــاور میــدان در خیابــان کاســتیانا قــرار دارد‪« .‬مرکــز هنرهــای ال ویــا»‬ ‫(‪ )Centro Cultural de la Villa‬و «مــوزه مــوم» (‪ )Museo de Cera‬در اطــراف‬ ‫ایــن میــدان هســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪37‬‬ صفحه 37 ‫موزه باستانشناسی‬ ‫مــوزه ی ملــی باستان شناســی نیــز از جاهــای دیدنــی مادریــد اســت کــه بازدیــد از‬ ‫ان بــا وجــود اثــار ارزشــمندی کــه از سراســر اســپانیا جمــع اوری شــده اند‪ ،‬ســفری‬ ‫در تاریــخ غنــی اســپانیا به حســاب می ایــد‪ .‬انچــه شــما را شــگفت زده خواهــد کــرد‪،‬‬ ‫وجــود اقــام شــگفت انگیز فراوانــی اســت کــه تاریــخ انهــا بــه پیــش از دوره ی روم‬ ‫باســتان بازمی گــردد‪ .‬بهتریــن گنجینه هــا و مجســمه های متعلــق بــه شــبه جزیره ی‬ ‫ایبــری (شــامل اســپانیا و پرتغــال)‪ ،‬بــا وجــود اینکــه دسـت کم ‪ ۲۵۰۰‬ســال از عمرشــان‬ ‫گذشــته اســت‪ ،‬تقریبــا نــو به نظــر می رســند‪.‬‬ ‫بانــوی الچــه (‪ )Lady of Elche‬مجســمه ی نیم تنـه ی زنــی اســت کــه پوشــش ســر ان‬ ‫ریزه کاری هــا و جزئیــات فراوانــی دارد و حلقه هــای بزرگــی روی گوش هــای اوســت‪.‬‬ ‫گنجینــه ی گــوارازار (‪ )Guarrazar‬کــه مجموعــه ای از صلیب هــا و تاج هــای اعطایــی‬ ‫توســط ویزیگوت هاســت و تاریــخ ان بــه دهــه ی ‪ ۶۰۰‬میــادی بازمی گــردد‪ ،‬قدمــت‬ ‫چندانــی نــدارد‪ ،‬ولــی به انــدازه ی اثــار قدیمــی ایــن مــوزه‪ ،‬شــگفت انگیز و تاثیرگــذار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫میدان پورتا دل ُسل‬ ‫ایــن میــدان بــزرگ کــه در نزدیکــی ســاختمان اداره ی پســت قــرار دارد‪ ،‬هــم در شــهر‬ ‫مادریــد و هــم در کل اســپانیا محــل مالقــات محبوبــی اســت‪ .‬تقریبــا تمــام اســپانیایی ها‬ ‫ســاعت بــاالی ســاختمان اداره ی پســت را می شناســند‪ ،‬چــون انهــا را بــه یــاد شــمارش‬ ‫معکــوس شــب ســال نــو در تلویزیــون می انــدازد‪ .‬رســم جالبــی هــم درمــورد ایــن‬ ‫ســاعت وجــود دارد؛ طبــق ایــن رســم می توانیــد بــا هــر صــدای زنــگ ســاعت (در‬ ‫مجمــوع ‪ ۱۲‬بــار) بــرای خوش شانســی یــک دانــه انگــور بخوریــد‪.‬‬ ‫در ایــن میــدان مجســمه ی خــرس و درخــت (کــه بــه درخــت توت فرنگــی ترجمــه‬ ‫می شــود و علــت ان هــم شــباهت میوه هــای درخــت بــا توت فرنگــی اســت) نیــز‬ ‫وجــود دارد کــه از قــرون وســطی نمــاد شــهر مادریــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫گران ویا‬ ‫اگــر می خواهیــد برخــی از مناظــر شــهر را تماشــا کنیــد‪ ،‬قــدم زدن در طــول خیابــان‬ ‫گــران ویــا (به معنــی مســیر عالــی) حرکــت ایده الــی بــرای شــروع اســت‪ .‬ایــن‬ ‫خیابــان یکــی از جاهــای دیدنــی مادریــد و مرکــز ســرگرمی‪ ،‬خریــد و فرهنــگ مادریــد‬ ‫اســت‪ ،‬خیابانــی پرجنب وجــوش کــه معمــوال تــا ســپیده دم سرشــار از زندگــی اســت‪.‬‬ ‫درطــول روز ایــن خیابــان پــر از خریدارانــی اســت کــه بــه مراکز خریــد‪ ،‬فروشــگاه های‬ ‫واق ـع در خیابان هــای لوکــس شــهر ماننــد ‪ H&M‬و ‪ Zara‬و بوتیک هــای گران قیمــت‬ ‫می رونــد‪.‬‬ ‫درهنــگام عصــر زوج هایــی را می بینیــد کــه دســت در دســت یکدیگــر بــه ســینما یــا‬ ‫ســالن های موســیقی می رونــد‪ .‬ازجملــه مکان هایــی کــه درحیــن قــدم زدن مشــاهده‬ ‫می کنیــد‪ ،‬ســاختمان تلفونیــکای (‪ )Telefónica Building‬بــزرگ اســت کــه در ســال‬ ‫‪ ۱۹۲۸‬ســاخته شــده اســت و نمونــه ی اولیــه ای از اســمان خراش های امــروزی‬ ‫به شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫میدان پالزا‬ ‫یکــی دیگــر از جاهــای دیدنــی مادریــد کــه حتمــا بایــد از ان دیــدن کنیــد‪ ،‬میــدان‬ ‫پــازا مایــور اســت‪ .‬پــازا مایــور‪ ،‬میدانــی زیبــا متعلــق بــه دوره ی رنســانس اســت‬ ‫کــه در اوایــل ده ـه ی ‪ ۱۶۰۰‬میــادی ســاخته و به طــور کامــل توســط ســاختمان های‬ ‫مســکونی ســه طبقه ی تاریخــی احاطــه شــده اســت‪ .‬ایــن میــدان ‪ ۹‬ورودی دارد و در‬ ‫ایوان هــای پاییــن ان چنــد کافــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫در میــز بیــرون کافــه قهــوه ای ســفارش دهیــد (گرچــه قیمــت ان باالســت ولــی حتمــا‬ ‫بایــد نوشــیدن قهــوه را در ایــن مــکان زیبــا امتحــان کنیــد!) و بــرای چنــد دقیقــه‬ ‫مادریــد را درحیــن فعالیــت و تکاپــو تماشــا کنیــد‪ .‬پــس از ان مجســمه ی برنــزی ‪۴۰۰‬‬ ‫ســاله ی شــاه فیلیــپ ســوم را مشــاهده کنیــد‪ .‬شــاه فیلیــپ ســوم در اوج امپراطــوری‬ ‫اســپانیا حکومــت می کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪35‬‬ صفحه 35 ‫بارسلون دومین شهر بزرگ اسپانیا‬ ‫شکرا‪ ...‬ابراهیمی‬ ‫بارســلون پایتخــت و پرجمعیت تریــن شــهر بخــش خودمختــار کاتالونیــا و پــس‬ ‫از مادریــد پرجمعیت تریــن شــهر اســپانیا و مهم تریــن بنــدر ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت شــهر بارســلون ‪ ۱,۶۲۰,۳۴۳‬در منطق ـه ای بــه وســعت ‪ ۱۰۱.۴‬کیلومتــر‬ ‫مربــع و منطقــه شــهری بارســلون بــدون احتســاب حومــه در منطقــه ای بــه‬ ‫وســعت ‪ ۸۰۳‬کیلومترمربــع بیــش از ‪ ۴,۸۴۰,۰۰۰‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫مجموعــاً در حــدود ‪ ۵,۴۷۴,۴۸۲‬نفــر در ناحیــه شــهری بارســلون زندگــی‬ ‫می کننــد‪ .‬همچنیــن ایــن شــهر بخــش اصلــی شــهرداری ها و شهرســتان های‬ ‫هــم جــواری اســت کــه منطقــه شــهری بارســلون را بــا جمعیــت بیــش از ســه‬ ‫میلیونــی می ســازند‪ .‬بارســلون ششــمین شــهر پرجمعیــت اتحادیــه اروپــا و‬ ‫بزرگ تریــن کالن شــهر اروپــا در کنــار دریــای مدیترانــه اســت‪.‬‬ ‫بارســلون بــه لحــاظ اهمیــت در دانــش مالــی‪ ،‬تجــارت‪ ،‬رســانه‪ ،‬ســرگرمی‪،‬‬ ‫هنــر‪ ،‬تجــارت خارجــی‪ ،‬امــوزش و گردشــگری یــک شــهر جهانــی اســت‪ .‬بنــدر‬ ‫بارســلون یکــی از مهم تریــن بنــادر اروپــا در دریــای مدیترانــه می باشــد‪،‬‬ ‫همچنیــن فــرودگاه بین المللــی بارســلون در ســال ‪ ۲۰۰۹‬بیــش از ‪ ۲۷‬میلیــون‬ ‫مســافر را جابه جــا کرده است‪.‬شــهر بارســلون دارای یــک شــبکه بزرگراهــی‬ ‫گســترده و قطــار سریع الســیر نیــز هســت کــه اســپانیا را بــه فرانســه و بعــد‬ ‫پرتغــال متصــل می کنــد‪ .‬بارســلون ‪۱۲‬امیــن شــهر جهــان و ‪۴‬امیــن شــهر اروپــا‬ ‫بــه لحــاظ شــمار بازدیدکننــده در ســال اســت‪ .‬ایــن شــهر ســالیانه در حــدود ‪۵‬‬ ‫میلیــون توریســت را بــه خــود جــذب می کنــد‪ .‬بــه نقــل از مجلــه مونــوکل ایــن‬ ‫شــهر ‪۱۷‬امیــن شــهر قابــل زندگــی در جهــان اســت همچنیــن طبــق تحقیــق‬ ‫‪ 2thinknow‬بیــن شــهرهای های جهــان در زمینــه نــواوری‪ ،‬بارســلون جایــگاه‬ ‫‪۱۳‬ام را داراســت‪ .‬بارســلون بــا ‪ ۱۷۷‬بیلیــون یــورو تولیــد ناخالــص داخلــی ‪۴‬امین‬ ‫شــهر ثروتمنــد اتحادیــه اروپــا و ‪۳۵‬امیــن شــهر جهــان اســت‪.‬‬ ‫بارســلون بــه عنــوان یــک شــهر رومــی تاســیس شــد و بعدهــا پایتخــت‬ ‫کنت هــای بارســلون گشــت‪ .‬پــس از پیوســتن بــه پادشــاهی اراگــون یکــی از‬ ‫شــهرهای مهــم امپراتــوری اراگــون بــود‪ .‬ایــن شــهر در طــول تاریــخ خــود بارهــا‬ ‫مــورد تصــرف قــرار گرفــت‪ .‬امــروزه بارســلون یکــی از مراکــز مهــم فرهنگــی و‬ ‫بــه یکــی از مقصدهــای اصلــی گردشــگران بــدل گشــته و از میــراث فرهنگــی‬ ‫غنــی برخــوردار اســت‪ .‬از ســوی دیگــر ایــن شــهر بــه ســبب بناهــای معمارانــی‬ ‫چــون انتونــی گائــودی و لوییــز دومانچــه ای مونتانــر کــه بــه عنــوان میــراث‬ ‫جهانــی یونســکو انتخــاب شــده اند شــهرت دارد‪ .‬همچنیــن بارســلون مقــر‬ ‫اصلــی اتحادیــه کشــورهای دریــای مدیترانــه نیــز می باشــد‪.‬‬ ‫بارســلون بــه عنــوان پایتخــت کاتالونیــا‪ ،‬مقــر اصلــی دولــت کاتالونیــا اســت‪.‬‬ ‫پارلمــان کاتالونیــا و دیــوان عالــی کشــور نیــز در ایــن شــهر قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫بارســلون مرکــز اســتان بارســلون و بارســلونس کومــارکا اســت‪.‬‬ ‫نام‬ ‫نــام بارســلون از زبــان فنیقی هــای ســاکن ایبــری کــه ان را بارکنــو می خواندنــد‬ ‫امده اســت‪ .‬ایــن مطلــب را می تــوان بواســطه یــک ســکه قدیمــی کــه بــر روی‬ ‫ان بــه خــط ایبــری‪ ،‬بارکنــو (‪ )Barkeno in Levantine Iberian script‬نوشــته‬ ‫شده اســت تاییــد کــرد‪.‬‬ ‫در متــون یونــان باســتان ان را بارکینــون و در التیــن ان را بارســیلونوم نوشــته اند‪.‬‬ ‫در قــرون وســطی ایــن شــهر بــه شــکل های مختلفــی چــون بارچینونــا‪ ،‬بارســالونا‪،‬‬ ‫بارچلونــا و بارچنونــا شــناخته می شده اســت‪ .‬همچنیــن برخــی نوشــته ها نــام ایــن‬ ‫شــهر را بــه جنــرال کارتــاژ‪ ،‬همیلــکار بارســا مرتبــط دانســته اند‪.‬‬ ‫‪| 54‬راز شقایق| ‪38‬‬ ‫شماره ‪71‬‬ صفحه 38 ‫بازار سن میگوئل‬ ‫به راحتــی و بــا پــای پیــاده می توانیــد از میــدان پــازا مایــور بــه ایــن بــازار زیبــای هنــر‬ ‫نویــن برســید‪ .‬تاریــخ بــازار ســن میگوئــل بــه ســال ‪ ۱۹۱۶‬برمی گــردد‪ .‬اینجــا شــباهت‬ ‫چندانــی بــه بــازار روز نــدارد (گرچــه فروشــگاه های مــواد غذایــی نیــز در اینجــا وجــود‬ ‫دارد) و بیشــتر شــبیه بــه بــازار اغذی ـه ای بــرای خریــد بهتریــن مــواد موجــود در اســپانیا‬ ‫ازجملــه فلفــل قرمــز و زعفــران اســت‪.‬‬ ‫در اینجــا کافه هــای تاپــاس (نوعــی پیش غــذای اســپانیایی) فراوانــی وجــود دارد کــه در‬ ‫انهــا غذاهــای محبوبــی ماننــد پاتاتــاس بــراواس (‪ )patatas bravas‬و گامبــاس ال اخیلــو‬ ‫(‪ )gambas al ajillo‬ســرو می شــود‪ .‬اگــر می خواهیــد موادغذایی تــان را درســت ماننــد‬ ‫یــک مادریــدی تهیــه کنیــد‪ ،‬بــه ‪( Mercado de Maravillas‬بــازار عجایــب) بــزرگ واقــع‬ ‫در ‪( Cuatro Caminos‬چهــار راه) برویــد‪ .‬ایــن بــازار‪ ،‬بزرگ تریــن بــازار شــهری اروپــا‬ ‫بــا ‪ ۲۰۰‬فروشــگاه اســت‪.‬‬ ‫ال راسترو‬ ‫در روزهــای یکشــنبه اینگونــه به نظــر می رســد کــه تمــام شــهر بــه خیابــان ‪Ribera de‬‬ ‫‪ Coritodores‬و میــدان ‪ Plaza de Cascorro‬ســرازیر می شــود‪ .‬در ایــن روز ‪۳۵۰۰‬‬ ‫مغــازه بــاز می شــود کــه تقریبــا هــر چیــزی را کــه بتوانیــد تصــور کنیــد‪ ،‬چــه نــو و چــه‬ ‫دســت دوم‪ ،‬می فروشــند‪ .‬اینجــا بزرگ تریــن بــازار اجنــاس ارزان قیمــت مادریــد و بســیار‬ ‫شــلوغ اســت‪ ،‬بنابرایــن بهتــر اســت کــه در اوایــل روز بــه انجــا برویــد‪.‬‬ ‫ـی خیابان هایــی‬ ‫حتــی بــا وجــود اینکــه یکشــنبه روز تعطیــل اســت‪ ،‬مغازه هــای عتیقه فروشـ ِ‬ ‫کــه از خیابــان ‪ Ribera de Cortidores‬جــدا می شــوند نیــز بــاز هســتند‪ .‬البتــه در اینجــا‬ ‫ی خــود پــس از بــاز کــردن راه تــان از‬ ‫کافه هایــی نیــز وجــود دارد و اگــر بــرای بازیابــی انــرژ ‬ ‫میــان جمعیــت بــه چیــزی نیــاز داشــتید‪ ،‬می توانیــد بــه ایــن کافه هــا برویــد‪.‬‬ ‫موزه ی هنر تیسن بورنمیسا‬ ‫اگــر پــس از رفتــن بــه مــوزه ی پــرادو هنــوز هــم تشــنه ی بازدیــد از اثــار هنــری هســتید‪،‬‬ ‫می توانیــد بــه ایــن مــوزه برویــد‪ .‬مــوزه ی هنــر تیســن بورنمیســا یکــی از جاهــای دیدنــی‬ ‫مادریــد و بخشــی از «مثلــث طالیــی هنــر» مادریــد اســت‪ .‬نبایــد خیلــی بــرای هرکــدام از‬ ‫ایــن موزه هــا وقــت بگذاریــد و درگیــر تماشــای انهــا شــوید‪ ،‬چــون اثــار موجــود در ایــن‬ ‫مثلــث طالیــی مکمــل یکدیگــر هســتند‪ ،‬یعنــی هرکــدام مکاتــب و دوره هایــی را پوشــش‬ ‫می دهنــد کــه در ســایرین پوشــش داده نمی شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن در مــوزه ی هنــر تیســن بورنمیســا می توانیــد اثــاری از مکاتــب انگلیســی و المانــی‬ ‫را از هنرمندانــی ماننــد هانــس هلبایــن (‪ ،)Hans Holbein‬هانــس بالدونــگ گریــن (‪Hans‬‬ ‫‪ )Baldung Grien‬و البرشــت دورر (‪ )Albrecht Dürer‬مشــاهده کنیــد‪ .‬ایــن اثــار با اثاری‬ ‫از ســایر اســاتید دوره ی رنســانس ماننــد تینتورتــو (‪ ،)Tintoretto‬ورونــز (‪،)Veronese‬‬ ‫رامبرانــت (‪ ،)Rembrandt‬فــان دیــک (‪ )van Dyck‬و بســیاری دیگــر همــراه شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مــوزه مجموعـه ی بزرگــی از اثــار اکسپرسیونیســم انتزاعــی امریــکا و مجموعـه ای از‬ ‫اثــار امپرسیونیســم و پست اکسپرسیونیســم‪ ،‬از هنرمندانــی ماننــد مونــه (‪ ،)Monet‬رنــوار‬ ‫(‪ )Renoir‬و دگا (‪ )Degas‬نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪36‬‬ صفحه 36 ‫حمل و نقل‬ ‫فرودگاه‬ ‫فــرودگاه بارســلون در منطقــه ال پــرات دی لیوبــرگات در فاصلــه ‪ ۱۷‬کیلومتــری مرکــز‬ ‫شــهر بارســلون واقــع شده اســت‪ .‬ایــن فــرودگاه دومیــن فــرودگاه بــزرگ اســپانیا و‬ ‫بزرگتریــن فــرودگاه کنــار دریــای مدیترانــه اســت‪ .‬فــرودگاه بارســلون مرکــز فعالیــت‬ ‫شــرکت هواپیمایــی ویولینــگ‪ ،‬اســپن ایــر و ایــر اروپــا اســت‪ .‬پروازهــای ایــن‬ ‫فــرودگاه غالب ـاً داخلــی یــا مقاصــدی در اروپــا می باشــد‪ ،‬اگرچــه برخــی شــرکت های‬ ‫هواپیمایــی پروازهایــی بــه مقاصــد دیگــر دنیــا نظیــر امریــکای التیــن‪ ،‬ایــاالت متحــده‬ ‫و اســیا نیــز دارنــد‪ .‬فــرودگاه از طریــق بزرگــراه‪ ،‬اتوبــوس و قطــار شــهری بــه شــهر‬ ‫ارتبــاط دارد‪.‬‬ ‫فــرودگاه ســابادل فــرودگاه کوچــک و دیگــر فــرودگاه بارســلون اســت کــه در نزدیکــی‬ ‫منطقــه ســابادل قــرار دارد‪ .‬ایــن فــرودگاه بــه امــوزش خلبانــی‪ ،‬پروازهــای تجــاری‬ ‫و پروازهــای خصوصــی اختصــاص دارد‪ .‬همچنیــن برخــی از شــرکت های هواپیمایــی‬ ‫ارزان قیمــت مثــل ترانســاویا‪.‬کام و ریــان ایــر از فــرودگاه خرونــا واقــع در ‪ ۹۰‬کیلومتری‬ ‫شــمال بارســلون یــا فــرودگاه رئــوس در ‪ ۷۷‬کیلومتــری جنــوب بارســلون اســتفاده‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫راه اهن‬ ‫بارســلون پایــگاه اصلــی ارای ان اف ای‪ ،‬راه اهــن اســپانیا اســت‪ .‬مرکــز اصلــی‬ ‫قطــار درون شــهری بارســلونا ایســتگاه بارسلونا‪-‬ســنت می باشــد‪ .‬سیســتم قطــار‬ ‫سریع الســیر ای وی ای کــه توانایــی حرکــت بــا ســرعت ‪ ۳۰۰‬کیلومتــر در ســاعت‬ ‫را داراســت‪ ،‬بارســلون را بــه مادریــد متصــل می کنــد‪ .‬در مجمــوع بارســلون دارای‬ ‫خطــوط قطــار سریع الســیر بــه شــهرهای اصلــی اســپانیا اســت‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۱۲‬نیــز‬ ‫خــط راه اهــن پرســرعت بارســلون بــه فرانســه راه انــدازی می شــود‪.‬‬ ‫مترو‬ ‫متــروی بارســلون در ســال ‪ ۱۹۲۴‬تاســیس شــده و هم اکنــون دارای ‪ ۱۲‬خــط و ‪۱۸۰‬‬ ‫ایســتگاه می باشــد‪ ،‬ایــن متــرو از قدیمی تریــن متروهــای جهــان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫تاریخ‬ ‫شــهر بارســلونا بــه عنــوان یــک شــهر رومــی ســاحته شــد و مدتــی بعــد پایتخــت کنــت هــای‬ ‫بارســلون بــود‪ .‬بعــد از اینکــه بــه پادشــاهی اراگــون پیوســت‪ ،‬بــه یکــی از شــهرهای مهــم‬ ‫امپراتــوری اراگــون تبدیــل شــد‪ .‬بارســلونا در طــول تاریــخ چندیــن بــار مــورد تصــرف حکومــت‬ ‫هــای مختلــف قــرار گرفــت‪ .‬درمــورد تاریــخ ســاخت ان هــم همچنــان دو داســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫داســتان اول مــی گویــد تاســیس ایــن شــهر بــه چهــار ســال پیــش از ســاخت رم بوســیله‬ ‫اســطوره ای بــه اســم هرکــول بــوده و داســتان دوم مــی گویــد کــه ایــن شــهر را بــه همیلــکار‬ ‫بارســا کارتــاژی‪ ،‬پــدر هانیبــال ربــط پیــدا مــی کنــد کــه اســم ایــن شــهر را بارســینو گذاشــته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫تقریبــا قــرن پانزهــم قبــل از میــاد مســیح‪ ،‬رومــی هــای شــهر بارســلونا را بــه یــک اردوگاه‬ ‫نظامــی یــا کاســتروم‪ ،‬روی مانــس تبــر‪ ،‬یــک تپــه کوچــک تبدیــل کردنــد‪ .‬نزدیــک بــه ایــن تپــه‬ ‫تــاالر قدیمــی ســنت خومــه شــهر قــرار دارد‪ .‬بارســلونا زیــر اســتعمار و حکومــت فاومنتیــا و یــا‬ ‫بــه صــورت کامــل مســتعمره فاونتیــا جولیــا اگوســتا پیــا بارســینو بــود‪.‬‬ ‫اســم بارســلونا نیــز از زبــان فنیقــی هایــی کــه در ایبــری زندگــی مــی کردنــد‪ ،‬بارکنــو نامیــده مــی‬ ‫شــد‪ .‬میتــوان شــواهد ان ر بوســیله یــک ســکه بســیار قدیمــی کــه روی ان بــه زبــان ایبــری‬ ‫بارکنــو نوشــته شــده‪ ،‬دیــد‪ .‬در متــون یونــان باســتان نیــز اســم ایــن شــهر را بارکینــون و در‬ ‫التیــن بارســیلونوم تلفــظ مــی کردنــد‪ .‬در قــرون وســطی شــهر بارســلونا بــا اســم هــای بارچلونــا‪،‬‬ ‫بارچینونــا‪ ،‬باســالونا‪ ،‬بارچنونــا شــناخته مــی شــد‪ .‬همچنیــن بعضــی از نوشــته هــا اســم ایــن‬ ‫شــهر را بــه جنــرال کارتــاژ‪ ،‬همیلــکار بارســا مرتبــط شــمرده انــد‪.‬‬ ‫‪| 54‬راز شقایق| ‪39‬‬ ‫شماره ‪71‬‬ صفحه 39 ‫موزه ی رینا سوفیا‬ ‫تماشــای مجموعه هــای هنــری و جاهــای دیدنــی مادریــد را بــا بازدیــد از ســومین مــوزه‬ ‫از مثلــث طالیــی هنــر ایــن شــهر کامــل کنیــد‪ .‬ایــن مــوزه عمدتــا بــر هنــر اســپانیایی‬ ‫تمرکــز دارد و مدرن تــر از دو مــوزه ی دیگــر اســت‪ .‬بهتریــن دلیــل بازدیــد از ایــن مــوزه‪،‬‬ ‫وجــود اثــار بســیاری از هنرمنــدان قــرن بیســتم‪ ،‬پیکاســو و دالــی اســت‪ .‬به هیچ وجــه‬ ‫بازدیــد از ایــن مــوزه را از دســت ندهیــد‪ ،‬چــون نقاشــی «گرنیــکا» اثــر پابلــو پیکاســو در‬ ‫ایــن مــکان بــه نمایــش درامــده اســت و امــکان تماشــای ایــن تابلــو فرصــت بســیار‬ ‫ارزشــمندی اســت‪.‬‬ ‫در میــان ســایر هنرمنــدان بــزرگ اســپانیایی کــه اثــار انهــا در مــوزه ی رینــا ســوفیا بــه‬ ‫نمایــش درامــده اســت می تــوان بــه خــوان میــرو (‪ ،)Joan Miró‬خــوان گــری (‪Juan‬‬ ‫‪ )Gris‬و مجسمه ســاز ســبک انتزاعــی برجســته‪ ،‬ادواردو چیلیــدا (‪)Eduardo Chillida‬‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫چورو در سان خینس‬ ‫شــکالت داغ اســپانیایی خوراکــی فوق العــاده ای بــرای زمســتان اســت و یکــی از‬ ‫بهتریــن طعم هایــی اســت کــه بــه عمرتــان خواهیــد چشــید‪ .‬گاهــی ایــن شــکالت‬ ‫داغ به انــدازه ای غلیــظ اســت کــه بایــد ان را بــا قاشــق میــل کنیــد‪ .‬بهتریــن چیــزی‬ ‫کــه ایــن شــکالت داغ را کامــل می کنــد‪ ،‬چــوروی شــیرین اســت‪ .‬چــورو خمیــر لول ـه ای‬ ‫شــکلی اســت کــه در روغــن زیــاد ســرخ می شــود‪.‬‬ ‫در نزدیکــی میــدان پورتــا دل ســل‪ ،‬شکالت فروشــی ســان خینــس را می بینیــد کــه از‬ ‫قــرن نوزدهــم‪ ،‬چــورو و شــکالت داغ ســرو می کنــد و ایــن کار را به خوبــی هــر مغــازه ی‬ ‫دیگــری در شــهر انجــام می دهــد‪ .‬اگــر نمی توانیــد بــه شکالت فروشــی ســان خینــس‬ ‫برویــد‪ ،‬در ماه هــای خنک تــر ســال نیــز غرفه هــای خیابانــی بســیاری وجــود دارنــد‬ ‫کــه چــورو و شــکالت داغ ســرو می کننــد‪.‬‬ ‫میدان کولون‬ ‫مکانــی اســت کــه بــه پــاس کشــف مهــم «کریســتف کلمــب» (‪)Cristoba Colon‬‬ ‫کاشــف قــاره امریــکا نــام گــذاری گردیــده اســت‪ .‬دو بنــای یادبــود از صحنــه هــای‬ ‫اکتشــاف در وســط ایــن میــدان بــه چشــم مــی خــورد‪ .‬همچنیــن مــی تــوان مجســمه‬ ‫ســیمانی «خواکیــن واکــرو تورســیوس» (‪ )Joaquín Vaquero Turcios‬کــه بــا‬ ‫کتیبه هــای فالســفه و رهبــران بومــی سرخپوســت در کنــار یکــی از خیابانهــای مشــرف‬ ‫بــه ایــن میــدان بــه نــام ســرانو (‪ )Serrano‬مزیــن گردیــده را مشــاهده نمــود‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر ان‪ ،‬یــک مجســمه قدیمــی تــر از خــود کریســتف کلمــب (‪)Cristoba Columbus‬‬ ‫بــر روی یــک ســتون محصــور شــده توســط شــخصیت هــای تاریخــی دخیــل در ایــن‬ ‫پیــروزی‪ ،‬در مجــاور میــدان در خیابــان کاســتیانا قــرار دارد‪« .‬مرکــز هنرهــای ال ویــا»‬ ‫(‪ )Centro Cultural de la Villa‬و «مــوزه مــوم» (‪ )Museo de Cera‬در اطــراف‬ ‫ایــن میــدان هســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪37‬‬ صفحه 37 ‫مناطق دیدنی مادرید‬ ‫موزه ی پرادو‬ ‫بــدون شــک مــوزه ی پــرادو یکــی از بهتریــن و محبوب تریــن موزه هــای هنــری‬ ‫جهــان و ازجملــه جاهــای دیدنــی مادریــد اســت‪ .‬در ایــن مــوزه مجموعــه ی‬ ‫بی نظیــری از شــاهکارهای اســاتید دوران رنســانس و بــاروک بــه چشــم می خــورد‪.‬‬ ‫مادریــد اثــار هنرمندانــی همچــون دیه گــو والســکوئز (‪ )Velázquez‬و ا ِل گرکــو (‪El‬‬ ‫‪ )Greco‬و هنرمنــدان کشــورهای دیگــر ماننــد رامبرانــت (‪ ،)Rembrandt‬پیتــر بــروگل‬ ‫(‪ ،)Brueghel‬فــان دیــک (‪ ،)van Dyck‬روبنــس (‪ )Rubens‬و همچنیــن تیســین‬ ‫(‪ ،)Titian‬کاراواجــو (‪ ،)Caravaggio‬بوتیچلــی (‪ )Botticelli‬و تینتورتــو (‪)Tintoretto‬‬ ‫را در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫در میــان اثــار فــراوان ایــن مــوزه کــه حتمــا بایــد از انهــا دیــدن کنیــد‪ ،‬می تــوان بــه‬ ‫تابلــوی «بــاغ لــذت دنیــوی» اثــر یرونیمــوس بــوش‪ ،‬نقــاش مشــهور هلنــدی و تابلــوی‬ ‫«داوود بــا ســر جالــوت» اثــر کاراواجــو اشــاره کــرد‪ .‬هنرمنــدی کــه اثــار او بیــش از‬ ‫همــه در مــوزه ی پــرادو بــه نمایــش درامــده اســت‪ ،‬هنرمنــد ســبک رمانتیــک اســپانیا‪،‬‬ ‫گویــا (‪ )Goya‬اســت کــه ‪ ۱۴‬نقاشــی ســیاه (‪ )Black Painting‬او از مراجــع فرهنگــی‬ ‫اســپانیا به شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫پارک رتیرو‬ ‫پــارک رتیــرو‪ ،‬قلــب ســبز مادریــد و پــر از باغ هــای زیباســت کــه در چنــد قدمــی‬ ‫شــرق مــوزه ی پــرادو واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن پــارک تــا پایــان قــرن نوزدهــم بــه‬ ‫خانــواده ی ســلطنتی اســپانیا تعلــق داشــت و پــس از ان درهــای ان بــه روی هم ـه ی‬ ‫مــردم بــاز شــد‪ .‬اگــر همــراه بــا کــودکان خــود از ایــن پــارک دیــدن می کنیــد‪ ،‬پــارو‬ ‫زدن روی دریاچ ـه ی بــزرگ ایــن پــارک در نزدیکــی مجســمه ی الفونســوی دوازدهــم‪،‬‬ ‫گزین ـه ی خوبــی بــرای گذرانــدن بعدازظهــری افتابــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫عمــارت اهنــی و شیش ـه ای ساخته شــده در ســال ‪ ۱۸۸۷‬کــه نمایشــگاه فیلیپیــن را در‬ ‫خــود جــای داده اســت‪ ،‬عمــارت بســیار باشــکوهی اســت‪ .‬در دریاچـه ی روبـه روی ایــن‬ ‫عمــارت‪ ،‬ســروهای برگ ریــز (‪ )bald cypress‬و درختــان باتالقــی عجیبــی روییده انــد‬ ‫کــه در تابســتان بــه رنــگ قهــوه ای طالیــی زیبایــی درمی اینــد‪ .‬قدیمی تریــن درخــت‬ ‫مادریــد نیــز در همیــن نزدیکــی اســت‪ .‬ایــن درخــت ســرو مونتزومــا (‪Montezuma‬‬ ‫‪ )Cypress‬نــام دارد کــه در ســال ‪ ۱۶۳۳‬کاشــته شــده اســت و بــا حصــاری اهنــی‬ ‫محافظــت می شــود‪.‬‬ ‫کاخ سلطنتی‬ ‫کاخ ســلطنتی یکــی از جاهــای دیدنــی مادریــد اســت کــه در اواســط دهــه ی ‪۱۷۰۰‬‬ ‫بــرای شــاه فیلیــپ پنجــم ســاخته شــده اســت‪ .‬ایــن کاخ بــر قلع ـه ی نظامــی موریــش‬ ‫الــکازار (‪ )Moorish Alcázar‬مادریــد بنــا شــده اســت کــه در ســال ‪ ۱۷۳۴‬در اتــش‬ ‫ســوخت و ویــران شــد‪ .‬ایــن کاخ‪ ،‬بزرگ تریــن کاخ ســلطنتی در اروپــای غربــی اســت کــه‬ ‫در ان ترکیبــی از ســبک های بــاروک و نئوکالســیک بــه کار رفتــه اســت‪ .‬بــه تماشــای‬ ‫نمــای بیرونــی کاخ اکتفــا نکنیــد و حتمــا وارد ان شــوید‪ ،‬زیــرا مجموعه هــای ســلطنتی و‬ ‫نقاشــی های ابرنــگ روی دیــوار کاخ واقعــا عالــی هســتند‪.‬‬ ‫در اینجــا اثــاری از گویــا‪ ،‬کاراواجــو و والســکوئز و همچنیــن نمونه هــای شــگفت انگیزی‬ ‫از ســاعت‪ ،‬پرده هــای نق ـش دار‪ ،‬ظــروف چینــی و نقــره ای را خواهیــد دیــد‪ .‬در ایــن کاخ‬ ‫می توانیــد تنهــا کوارتــت زهــی (‪ )string quartet‬ساخته شــده توســط اســترادیواری‬ ‫(مطرح تریــن هنرمنــد در زمینــه ی ســاخت ســازهای زهــی) و همچنیــن اســلحه خانه ی‬ ‫ســلطنتی را مشــاهده کنیــد کــه ســاح های شــخصی مــورد اســتفاده ی چارلــز پنجــم در‬ ‫قــرن شــانزدهم میــادی را بــه نمایــش گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪34‬‬ صفحه 34 ‫بارسلون دومین شهر بزرگ اسپانیا‬ ‫شکرا‪ ...‬ابراهیمی‬ ‫بارســلون پایتخــت و پرجمعیت تریــن شــهر بخــش خودمختــار کاتالونیــا و پــس‬ ‫از مادریــد پرجمعیت تریــن شــهر اســپانیا و مهم تریــن بنــدر ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت شــهر بارســلون ‪ ۱,۶۲۰,۳۴۳‬در منطق ـه ای بــه وســعت ‪ ۱۰۱.۴‬کیلومتــر‬ ‫مربــع و منطقــه شــهری بارســلون بــدون احتســاب حومــه در منطقــه ای بــه‬ ‫وســعت ‪ ۸۰۳‬کیلومترمربــع بیــش از ‪ ۴,۸۴۰,۰۰۰‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫مجموعــاً در حــدود ‪ ۵,۴۷۴,۴۸۲‬نفــر در ناحیــه شــهری بارســلون زندگــی‬ ‫می کننــد‪ .‬همچنیــن ایــن شــهر بخــش اصلــی شــهرداری ها و شهرســتان های‬ ‫هــم جــواری اســت کــه منطقــه شــهری بارســلون را بــا جمعیــت بیــش از ســه‬ ‫میلیونــی می ســازند‪ .‬بارســلون ششــمین شــهر پرجمعیــت اتحادیــه اروپــا و‬ ‫بزرگ تریــن کالن شــهر اروپــا در کنــار دریــای مدیترانــه اســت‪.‬‬ ‫بارســلون بــه لحــاظ اهمیــت در دانــش مالــی‪ ،‬تجــارت‪ ،‬رســانه‪ ،‬ســرگرمی‪،‬‬ ‫هنــر‪ ،‬تجــارت خارجــی‪ ،‬امــوزش و گردشــگری یــک شــهر جهانــی اســت‪ .‬بنــدر‬ ‫بارســلون یکــی از مهم تریــن بنــادر اروپــا در دریــای مدیترانــه می باشــد‪،‬‬ ‫همچنیــن فــرودگاه بین المللــی بارســلون در ســال ‪ ۲۰۰۹‬بیــش از ‪ ۲۷‬میلیــون‬ ‫مســافر را جابه جــا کرده است‪.‬شــهر بارســلون دارای یــک شــبکه بزرگراهــی‬ ‫گســترده و قطــار سریع الســیر نیــز هســت کــه اســپانیا را بــه فرانســه و بعــد‬ ‫پرتغــال متصــل می کنــد‪ .‬بارســلون ‪۱۲‬امیــن شــهر جهــان و ‪۴‬امیــن شــهر اروپــا‬ ‫بــه لحــاظ شــمار بازدیدکننــده در ســال اســت‪ .‬ایــن شــهر ســالیانه در حــدود ‪۵‬‬ ‫میلیــون توریســت را بــه خــود جــذب می کنــد‪ .‬بــه نقــل از مجلــه مونــوکل ایــن‬ ‫شــهر ‪۱۷‬امیــن شــهر قابــل زندگــی در جهــان اســت همچنیــن طبــق تحقیــق‬ ‫‪ 2thinknow‬بیــن شــهرهای های جهــان در زمینــه نــواوری‪ ،‬بارســلون جایــگاه‬ ‫‪۱۳‬ام را داراســت‪ .‬بارســلون بــا ‪ ۱۷۷‬بیلیــون یــورو تولیــد ناخالــص داخلــی ‪۴‬امین‬ ‫شــهر ثروتمنــد اتحادیــه اروپــا و ‪۳۵‬امیــن شــهر جهــان اســت‪.‬‬ ‫بارســلون بــه عنــوان یــک شــهر رومــی تاســیس شــد و بعدهــا پایتخــت‬ ‫کنت هــای بارســلون گشــت‪ .‬پــس از پیوســتن بــه پادشــاهی اراگــون یکــی از‬ ‫شــهرهای مهــم امپراتــوری اراگــون بــود‪ .‬ایــن شــهر در طــول تاریــخ خــود بارهــا‬ ‫مــورد تصــرف قــرار گرفــت‪ .‬امــروزه بارســلون یکــی از مراکــز مهــم فرهنگــی و‬ ‫بــه یکــی از مقصدهــای اصلــی گردشــگران بــدل گشــته و از میــراث فرهنگــی‬ ‫غنــی برخــوردار اســت‪ .‬از ســوی دیگــر ایــن شــهر بــه ســبب بناهــای معمارانــی‬ ‫چــون انتونــی گائــودی و لوییــز دومانچــه ای مونتانــر کــه بــه عنــوان میــراث‬ ‫جهانــی یونســکو انتخــاب شــده اند شــهرت دارد‪ .‬همچنیــن بارســلون مقــر‬ ‫اصلــی اتحادیــه کشــورهای دریــای مدیترانــه نیــز می باشــد‪.‬‬ ‫بارســلون بــه عنــوان پایتخــت کاتالونیــا‪ ،‬مقــر اصلــی دولــت کاتالونیــا اســت‪.‬‬ ‫پارلمــان کاتالونیــا و دیــوان عالــی کشــور نیــز در ایــن شــهر قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫بارســلون مرکــز اســتان بارســلون و بارســلونس کومــارکا اســت‪.‬‬ ‫نام‬ ‫نــام بارســلون از زبــان فنیقی هــای ســاکن ایبــری کــه ان را بارکنــو می خواندنــد‬ ‫امده اســت‪ .‬ایــن مطلــب را می تــوان بواســطه یــک ســکه قدیمــی کــه بــر روی‬ ‫ان بــه خــط ایبــری‪ ،‬بارکنــو (‪ )Barkeno in Levantine Iberian script‬نوشــته‬ ‫شده اســت تاییــد کــرد‪.‬‬ ‫در متــون یونــان باســتان ان را بارکینــون و در التیــن ان را بارســیلونوم نوشــته اند‪.‬‬ ‫در قــرون وســطی ایــن شــهر بــه شــکل های مختلفــی چــون بارچینونــا‪ ،‬بارســالونا‪،‬‬ ‫بارچلونــا و بارچنونــا شــناخته می شده اســت‪ .‬همچنیــن برخــی نوشــته ها نــام ایــن‬ ‫شــهر را بــه جنــرال کارتــاژ‪ ،‬همیلــکار بارســا مرتبــط دانســته اند‪.‬‬ ‫‪| 54‬راز شقایق| ‪38‬‬ ‫شماره ‪71‬‬ صفحه 38 ‫مناطقدیدنیبارسلون‬ ‫بارســلونا ســرزمین کاتاالن ها ســت؛ شــهری زیبــا و پر جنب جــوش و شــاد؛ شــهر‬ ‫گیتار نــوازان دوره گــرد‪ .‬بهشــت افتاب هــای دلچســب و ابــی زیبــای مدیترانــه؛ شــهر‬ ‫معماری هــای عجیــب و خیره کننــده؛ شــهر گائــودی و شــهر اف‪-‬ســی بارســلونا‪ .‬بارســلونا‬ ‫اروپــای تمام عیــار اســت؛ هــم دریــا و ســاحل و افتــاب دارد‪ ،‬هــم ش ـب های زنــده و بیــدار‪.‬‬ ‫هــم مــوزه و اثــار معمــاری و تاریخــی دارد‪ ،‬هــم مرکــز خریــد و تفریــح و رســتوران و کافــه‪.‬‬ ‫دیدنی هــای بارســلونا از خیابان هایــش شــروع می شــوند؛ خیابان هــای بارســلونا مــوزه ای‬ ‫اســت از اثــار گائــودی‪ ،‬معمــار معــروف اســپانیایی کــه کارهایــش خالقیتــی عجیــب و دیدنــی‬ ‫دارنــد‪ :‬از کلیســای مشــهور و نیمــه کاره ســاگرادا فامیلیــا کــه بی شــک بزرگتریــن شــاهکار‬ ‫او ســت‪ ،‬تــا خانــه کاســا میــا و پــارک گوئــل کــه توریســت ها برایشــان صــف می بندنــد‪.‬‬ ‫خیابــان الرامبــا و میــدان کاتالونیــا قلــب تپنــد ه شــهرند‪.‬‬ ‫کلیسایساگرادافاملیا‬ ‫ســاگرادا بــرای بارســلونا مثــل ایفــل اســت بــرای پاریــس؛ اگــر قــرار باشــد فقــط‬ ‫یــک دیدنــی در ایــن شــهر ببینیــد‪ ،‬همیــن ســاگرادای عجیــب و مــدرن اســت‪.‬‬ ‫کلیســایی بــزرگ و نیمــه کاره کــه اثــر انتونــی گائــودی معمــار اسپانیایی ســت‬ ‫و البتــه از کلیشــه های معــروف کلیســاهای اروپایــی هــم در ان خبــری نیســت؛‬ ‫بیشــتر شــبیه نقاشــی های ســوررئال اســت‪ .‬گائــودی اصــوال بــه خاطــر ســبک‬ ‫عجیــب و غریــب و بســیار شــخصی اش معــروف اســت و ســاگرادا بزرگتریــن‬ ‫شــاهکار اوســت‪.‬‬ ‫او در ‪ ۱۸۸۴‬ســاخت ایــن جاذبــه گردشــگری بارســلونا را اغــاز کــرد و بعــد از ‪۴۲‬‬ ‫ســال تــاش در ‪ ۱۹۲۶‬از دنیــا رفــت؛ در حالیکــه هنــوز هــم نتوانســته بــود ان‬ ‫را تمــام کنــد‪ .‬قــرار اســت کــه در ســال ‪ ٢٠٢٦‬هم زمــان بــا صدمیــن ســالگرد‬ ‫درگذشــت گائــودی‪ ،‬ســاخت ایــن کلیســا بــه پایــان برســد‪ .‬گائــودی اساســا‬ ‫خطــوط راســت را دوســت نداشــت‪ ،‬چــون معتقــد بــود در طبیعــت چنیــن خطوطــی‬ ‫نداریــم؛ در طراحــی برج هــای ســاگرادا هــم از اشــکال عجیــب و قله هــای گــرد‬ ‫و برامــد ه کــوه مونتســرات در ‪ ۴۰‬کیلومتــری بارســلونا الهــام گرفتــه بــود‪ .‬ایــن‬ ‫برج هــای صــد متــری در تمــام شــهر دیــده می شــوند‪ .‬تعــداد زیــادی مجســمه‬ ‫کــه زندگــی مریــم مقــدس و مســیح را بــه تصویــر کشــیده اند‪ ،‬نمــای بیرونــی‬ ‫ســاگرادا را پوشــانده اند‪.‬‬ ‫ایــن کلیســا جــزو میــراث جهانــی یونســکو و از مهمتریــن جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫بارســلونا اســت و هــر ســال ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار بازدید کننــده دارد‪ .‬متــروی‬ ‫ســاگرادا فامیلیــا نزدیک تریــن ایســتگاه بــه کلیسا ســت‪.‬‬ ‫خیابانالرامبال‬ ‫دیدنی هــای بارســلونا و گشــتن شــهر را می توانیــد از خیابــان الرامبــا شــروع‬ ‫کنیــد؛ معروف تریــن و شــلوغ ترین خیابــان بارســلونا کــه بــه میــدان کاتالونیــا در‬ ‫مرکزی تریــن نقطـ ه شــهر منتهــی می شــود‪ .‬بلــوار پهنــی مخصــوص پیاده هــا کــه‬ ‫پنجــره ای بــه ســوی زندگــی و فرهنــگ کاتاالن اســت؛ دو طرفــش مراکــز فرهنگی‪،‬‬ ‫ســالن های تئاتــر و ســاختمان هایی می بینیــد کــه معماری شــان خیره کننــده‬ ‫اســت‪ .‬از ان خیابان هایی ســت کــه روز هــا شــلوغند و ش ـب ها زنــده و بیــدار؛ پــر‬ ‫از دکه هــای سوغاتی فروشــی‪ ،‬نقاش هــای خیابانــی‪ ،‬پانتومیســت های دوره گــرد‬ ‫و البتــه کلــی رســتوران و کاف ـ ه جور واجــور کــه ش ـب ها پــر از جمعیــت می شــوند‬ ‫و خــوب اســت مهمــان غذاهــای دریایــی خوشمزه شــان شــوید‪ .‬در مســیر ایــن‬ ‫خیابــان‪ ،‬کاخ کاتالونیــا و بنــای یادبــود کولــوم ‪ -‬مجســم ه بلنــد کریســتف کلمــب‪-‬‬ ‫را خواهیــد دیــد کــه بــه ســمت قــاره امریــکا اشــاره می کنــد‪ .‬از ایســتگاه متــروی‬ ‫کاتالونیــا یــا ِ‬ ‫لیســئو می توانیــد بــه الرامبــا برســید‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪40‬‬ صفحه 40 ‫مناطق دیدنی مادرید‬ ‫موزه ی پرادو‬ ‫بــدون شــک مــوزه ی پــرادو یکــی از بهتریــن و محبوب تریــن موزه هــای هنــری‬ ‫جهــان و ازجملــه جاهــای دیدنــی مادریــد اســت‪ .‬در ایــن مــوزه مجموعــه ی‬ ‫بی نظیــری از شــاهکارهای اســاتید دوران رنســانس و بــاروک بــه چشــم می خــورد‪.‬‬ ‫مادریــد اثــار هنرمندانــی همچــون دیه گــو والســکوئز (‪ )Velázquez‬و ا ِل گرکــو (‪El‬‬ ‫‪ )Greco‬و هنرمنــدان کشــورهای دیگــر ماننــد رامبرانــت (‪ ،)Rembrandt‬پیتــر بــروگل‬ ‫(‪ ،)Brueghel‬فــان دیــک (‪ ،)van Dyck‬روبنــس (‪ )Rubens‬و همچنیــن تیســین‬ ‫(‪ ،)Titian‬کاراواجــو (‪ ،)Caravaggio‬بوتیچلــی (‪ )Botticelli‬و تینتورتــو (‪)Tintoretto‬‬ ‫را در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫در میــان اثــار فــراوان ایــن مــوزه کــه حتمــا بایــد از انهــا دیــدن کنیــد‪ ،‬می تــوان بــه‬ ‫تابلــوی «بــاغ لــذت دنیــوی» اثــر یرونیمــوس بــوش‪ ،‬نقــاش مشــهور هلنــدی و تابلــوی‬ ‫«داوود بــا ســر جالــوت» اثــر کاراواجــو اشــاره کــرد‪ .‬هنرمنــدی کــه اثــار او بیــش از‬ ‫همــه در مــوزه ی پــرادو بــه نمایــش درامــده اســت‪ ،‬هنرمنــد ســبک رمانتیــک اســپانیا‪،‬‬ ‫گویــا (‪ )Goya‬اســت کــه ‪ ۱۴‬نقاشــی ســیاه (‪ )Black Painting‬او از مراجــع فرهنگــی‬ ‫اســپانیا به شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫پارک رتیرو‬ ‫پــارک رتیــرو‪ ،‬قلــب ســبز مادریــد و پــر از باغ هــای زیباســت کــه در چنــد قدمــی‬ ‫شــرق مــوزه ی پــرادو واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن پــارک تــا پایــان قــرن نوزدهــم بــه‬ ‫خانــواده ی ســلطنتی اســپانیا تعلــق داشــت و پــس از ان درهــای ان بــه روی هم ـه ی‬ ‫مــردم بــاز شــد‪ .‬اگــر همــراه بــا کــودکان خــود از ایــن پــارک دیــدن می کنیــد‪ ،‬پــارو‬ ‫زدن روی دریاچ ـه ی بــزرگ ایــن پــارک در نزدیکــی مجســمه ی الفونســوی دوازدهــم‪،‬‬ ‫گزین ـه ی خوبــی بــرای گذرانــدن بعدازظهــری افتابــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫عمــارت اهنــی و شیش ـه ای ساخته شــده در ســال ‪ ۱۸۸۷‬کــه نمایشــگاه فیلیپیــن را در‬ ‫خــود جــای داده اســت‪ ،‬عمــارت بســیار باشــکوهی اســت‪ .‬در دریاچـه ی روبـه روی ایــن‬ ‫عمــارت‪ ،‬ســروهای برگ ریــز (‪ )bald cypress‬و درختــان باتالقــی عجیبــی روییده انــد‬ ‫کــه در تابســتان بــه رنــگ قهــوه ای طالیــی زیبایــی درمی اینــد‪ .‬قدیمی تریــن درخــت‬ ‫مادریــد نیــز در همیــن نزدیکــی اســت‪ .‬ایــن درخــت ســرو مونتزومــا (‪Montezuma‬‬ ‫‪ )Cypress‬نــام دارد کــه در ســال ‪ ۱۶۳۳‬کاشــته شــده اســت و بــا حصــاری اهنــی‬ ‫محافظــت می شــود‪.‬‬ ‫کاخ سلطنتی‬ ‫کاخ ســلطنتی یکــی از جاهــای دیدنــی مادریــد اســت کــه در اواســط دهــه ی ‪۱۷۰۰‬‬ ‫بــرای شــاه فیلیــپ پنجــم ســاخته شــده اســت‪ .‬ایــن کاخ بــر قلع ـه ی نظامــی موریــش‬ ‫الــکازار (‪ )Moorish Alcázar‬مادریــد بنــا شــده اســت کــه در ســال ‪ ۱۷۳۴‬در اتــش‬ ‫ســوخت و ویــران شــد‪ .‬ایــن کاخ‪ ،‬بزرگ تریــن کاخ ســلطنتی در اروپــای غربــی اســت کــه‬ ‫در ان ترکیبــی از ســبک های بــاروک و نئوکالســیک بــه کار رفتــه اســت‪ .‬بــه تماشــای‬ ‫نمــای بیرونــی کاخ اکتفــا نکنیــد و حتمــا وارد ان شــوید‪ ،‬زیــرا مجموعه هــای ســلطنتی و‬ ‫نقاشــی های ابرنــگ روی دیــوار کاخ واقعــا عالــی هســتند‪.‬‬ ‫در اینجــا اثــاری از گویــا‪ ،‬کاراواجــو و والســکوئز و همچنیــن نمونه هــای شــگفت انگیزی‬ ‫از ســاعت‪ ،‬پرده هــای نق ـش دار‪ ،‬ظــروف چینــی و نقــره ای را خواهیــد دیــد‪ .‬در ایــن کاخ‬ ‫می توانیــد تنهــا کوارتــت زهــی (‪ )string quartet‬ساخته شــده توســط اســترادیواری‬ ‫(مطرح تریــن هنرمنــد در زمینــه ی ســاخت ســازهای زهــی) و همچنیــن اســلحه خانه ی‬ ‫ســلطنتی را مشــاهده کنیــد کــه ســاح های شــخصی مــورد اســتفاده ی چارلــز پنجــم در‬ ‫قــرن شــانزدهم میــادی را بــه نمایــش گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪34‬‬ صفحه 34 ‫حمل و نقل‬ ‫فرودگاه‬ ‫فــرودگاه بارســلون در منطقــه ال پــرات دی لیوبــرگات در فاصلــه ‪ ۱۷‬کیلومتــری مرکــز‬ ‫شــهر بارســلون واقــع شده اســت‪ .‬ایــن فــرودگاه دومیــن فــرودگاه بــزرگ اســپانیا و‬ ‫بزرگتریــن فــرودگاه کنــار دریــای مدیترانــه اســت‪ .‬فــرودگاه بارســلون مرکــز فعالیــت‬ ‫شــرکت هواپیمایــی ویولینــگ‪ ،‬اســپن ایــر و ایــر اروپــا اســت‪ .‬پروازهــای ایــن‬ ‫فــرودگاه غالب ـاً داخلــی یــا مقاصــدی در اروپــا می باشــد‪ ،‬اگرچــه برخــی شــرکت های‬ ‫هواپیمایــی پروازهایــی بــه مقاصــد دیگــر دنیــا نظیــر امریــکای التیــن‪ ،‬ایــاالت متحــده‬ ‫و اســیا نیــز دارنــد‪ .‬فــرودگاه از طریــق بزرگــراه‪ ،‬اتوبــوس و قطــار شــهری بــه شــهر‬ ‫ارتبــاط دارد‪.‬‬ ‫فــرودگاه ســابادل فــرودگاه کوچــک و دیگــر فــرودگاه بارســلون اســت کــه در نزدیکــی‬ ‫منطقــه ســابادل قــرار دارد‪ .‬ایــن فــرودگاه بــه امــوزش خلبانــی‪ ،‬پروازهــای تجــاری‬ ‫و پروازهــای خصوصــی اختصــاص دارد‪ .‬همچنیــن برخــی از شــرکت های هواپیمایــی‬ ‫ارزان قیمــت مثــل ترانســاویا‪.‬کام و ریــان ایــر از فــرودگاه خرونــا واقــع در ‪ ۹۰‬کیلومتری‬ ‫شــمال بارســلون یــا فــرودگاه رئــوس در ‪ ۷۷‬کیلومتــری جنــوب بارســلون اســتفاده‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫راه اهن‬ ‫بارســلون پایــگاه اصلــی ارای ان اف ای‪ ،‬راه اهــن اســپانیا اســت‪ .‬مرکــز اصلــی‬ ‫قطــار درون شــهری بارســلونا ایســتگاه بارسلونا‪-‬ســنت می باشــد‪ .‬سیســتم قطــار‬ ‫سریع الســیر ای وی ای کــه توانایــی حرکــت بــا ســرعت ‪ ۳۰۰‬کیلومتــر در ســاعت‬ ‫را داراســت‪ ،‬بارســلون را بــه مادریــد متصــل می کنــد‪ .‬در مجمــوع بارســلون دارای‬ ‫خطــوط قطــار سریع الســیر بــه شــهرهای اصلــی اســپانیا اســت‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۱۲‬نیــز‬ ‫خــط راه اهــن پرســرعت بارســلون بــه فرانســه راه انــدازی می شــود‪.‬‬ ‫مترو‬ ‫متــروی بارســلون در ســال ‪ ۱۹۲۴‬تاســیس شــده و هم اکنــون دارای ‪ ۱۲‬خــط و ‪۱۸۰‬‬ ‫ایســتگاه می باشــد‪ ،‬ایــن متــرو از قدیمی تریــن متروهــای جهــان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫تاریخ‬ ‫شــهر بارســلونا بــه عنــوان یــک شــهر رومــی ســاحته شــد و مدتــی بعــد پایتخــت کنــت هــای‬ ‫بارســلون بــود‪ .‬بعــد از اینکــه بــه پادشــاهی اراگــون پیوســت‪ ،‬بــه یکــی از شــهرهای مهــم‬ ‫امپراتــوری اراگــون تبدیــل شــد‪ .‬بارســلونا در طــول تاریــخ چندیــن بــار مــورد تصــرف حکومــت‬ ‫هــای مختلــف قــرار گرفــت‪ .‬درمــورد تاریــخ ســاخت ان هــم همچنــان دو داســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫داســتان اول مــی گویــد تاســیس ایــن شــهر بــه چهــار ســال پیــش از ســاخت رم بوســیله‬ ‫اســطوره ای بــه اســم هرکــول بــوده و داســتان دوم مــی گویــد کــه ایــن شــهر را بــه همیلــکار‬ ‫بارســا کارتــاژی‪ ،‬پــدر هانیبــال ربــط پیــدا مــی کنــد کــه اســم ایــن شــهر را بارســینو گذاشــته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫تقریبــا قــرن پانزهــم قبــل از میــاد مســیح‪ ،‬رومــی هــای شــهر بارســلونا را بــه یــک اردوگاه‬ ‫نظامــی یــا کاســتروم‪ ،‬روی مانــس تبــر‪ ،‬یــک تپــه کوچــک تبدیــل کردنــد‪ .‬نزدیــک بــه ایــن تپــه‬ ‫تــاالر قدیمــی ســنت خومــه شــهر قــرار دارد‪ .‬بارســلونا زیــر اســتعمار و حکومــت فاومنتیــا و یــا‬ ‫بــه صــورت کامــل مســتعمره فاونتیــا جولیــا اگوســتا پیــا بارســینو بــود‪.‬‬ ‫اســم بارســلونا نیــز از زبــان فنیقــی هایــی کــه در ایبــری زندگــی مــی کردنــد‪ ،‬بارکنــو نامیــده مــی‬ ‫شــد‪ .‬میتــوان شــواهد ان ر بوســیله یــک ســکه بســیار قدیمــی کــه روی ان بــه زبــان ایبــری‬ ‫بارکنــو نوشــته شــده‪ ،‬دیــد‪ .‬در متــون یونــان باســتان نیــز اســم ایــن شــهر را بارکینــون و در‬ ‫التیــن بارســیلونوم تلفــظ مــی کردنــد‪ .‬در قــرون وســطی شــهر بارســلونا بــا اســم هــای بارچلونــا‪،‬‬ ‫بارچینونــا‪ ،‬باســالونا‪ ،‬بارچنونــا شــناخته مــی شــد‪ .‬همچنیــن بعضــی از نوشــته هــا اســم ایــن‬ ‫شــهر را بــه جنــرال کارتــاژ‪ ،‬همیلــکار بارســا مرتبــط شــمرده انــد‪.‬‬ ‫‪| 54‬راز شقایق| ‪39‬‬ ‫شماره ‪71‬‬ صفحه 39 ‫موزه باستانشناسی‬ ‫مــوزه ی ملــی باستان شناســی نیــز از جاهــای دیدنــی مادریــد اســت کــه بازدیــد از‬ ‫ان بــا وجــود اثــار ارزشــمندی کــه از سراســر اســپانیا جمــع اوری شــده اند‪ ،‬ســفری‬ ‫در تاریــخ غنــی اســپانیا به حســاب می ایــد‪ .‬انچــه شــما را شــگفت زده خواهــد کــرد‪،‬‬ ‫وجــود اقــام شــگفت انگیز فراوانــی اســت کــه تاریــخ انهــا بــه پیــش از دوره ی روم‬ ‫باســتان بازمی گــردد‪ .‬بهتریــن گنجینه هــا و مجســمه های متعلــق بــه شــبه جزیره ی‬ ‫ایبــری (شــامل اســپانیا و پرتغــال)‪ ،‬بــا وجــود اینکــه دسـت کم ‪ ۲۵۰۰‬ســال از عمرشــان‬ ‫گذشــته اســت‪ ،‬تقریبــا نــو به نظــر می رســند‪.‬‬ ‫بانــوی الچــه (‪ )Lady of Elche‬مجســمه ی نیم تنـه ی زنــی اســت کــه پوشــش ســر ان‬ ‫ریزه کاری هــا و جزئیــات فراوانــی دارد و حلقه هــای بزرگــی روی گوش هــای اوســت‪.‬‬ ‫گنجینــه ی گــوارازار (‪ )Guarrazar‬کــه مجموعــه ای از صلیب هــا و تاج هــای اعطایــی‬ ‫توســط ویزیگوت هاســت و تاریــخ ان بــه دهــه ی ‪ ۶۰۰‬میــادی بازمی گــردد‪ ،‬قدمــت‬ ‫چندانــی نــدارد‪ ،‬ولــی به انــدازه ی اثــار قدیمــی ایــن مــوزه‪ ،‬شــگفت انگیز و تاثیرگــذار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫میدان پورتا دل ُسل‬ ‫ایــن میــدان بــزرگ کــه در نزدیکــی ســاختمان اداره ی پســت قــرار دارد‪ ،‬هــم در شــهر‬ ‫مادریــد و هــم در کل اســپانیا محــل مالقــات محبوبــی اســت‪ .‬تقریبــا تمــام اســپانیایی ها‬ ‫ســاعت بــاالی ســاختمان اداره ی پســت را می شناســند‪ ،‬چــون انهــا را بــه یــاد شــمارش‬ ‫معکــوس شــب ســال نــو در تلویزیــون می انــدازد‪ .‬رســم جالبــی هــم درمــورد ایــن‬ ‫ســاعت وجــود دارد؛ طبــق ایــن رســم می توانیــد بــا هــر صــدای زنــگ ســاعت (در‬ ‫مجمــوع ‪ ۱۲‬بــار) بــرای خوش شانســی یــک دانــه انگــور بخوریــد‪.‬‬ ‫در ایــن میــدان مجســمه ی خــرس و درخــت (کــه بــه درخــت توت فرنگــی ترجمــه‬ ‫می شــود و علــت ان هــم شــباهت میوه هــای درخــت بــا توت فرنگــی اســت) نیــز‬ ‫وجــود دارد کــه از قــرون وســطی نمــاد شــهر مادریــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫گران ویا‬ ‫اگــر می خواهیــد برخــی از مناظــر شــهر را تماشــا کنیــد‪ ،‬قــدم زدن در طــول خیابــان‬ ‫گــران ویــا (به معنــی مســیر عالــی) حرکــت ایده الــی بــرای شــروع اســت‪ .‬ایــن‬ ‫خیابــان یکــی از جاهــای دیدنــی مادریــد و مرکــز ســرگرمی‪ ،‬خریــد و فرهنــگ مادریــد‬ ‫اســت‪ ،‬خیابانــی پرجنب وجــوش کــه معمــوال تــا ســپیده دم سرشــار از زندگــی اســت‪.‬‬ ‫درطــول روز ایــن خیابــان پــر از خریدارانــی اســت کــه بــه مراکز خریــد‪ ،‬فروشــگاه های‬ ‫واق ـع در خیابان هــای لوکــس شــهر ماننــد ‪ H&M‬و ‪ Zara‬و بوتیک هــای گران قیمــت‬ ‫می رونــد‪.‬‬ ‫درهنــگام عصــر زوج هایــی را می بینیــد کــه دســت در دســت یکدیگــر بــه ســینما یــا‬ ‫ســالن های موســیقی می رونــد‪ .‬ازجملــه مکان هایــی کــه درحیــن قــدم زدن مشــاهده‬ ‫می کنیــد‪ ،‬ســاختمان تلفونیــکای (‪ )Telefónica Building‬بــزرگ اســت کــه در ســال‬ ‫‪ ۱۹۲۸‬ســاخته شــده اســت و نمونــه ی اولیــه ای از اســمان خراش های امــروزی‬ ‫به شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫میدان پالزا‬ ‫یکــی دیگــر از جاهــای دیدنــی مادریــد کــه حتمــا بایــد از ان دیــدن کنیــد‪ ،‬میــدان‬ ‫پــازا مایــور اســت‪ .‬پــازا مایــور‪ ،‬میدانــی زیبــا متعلــق بــه دوره ی رنســانس اســت‬ ‫کــه در اوایــل ده ـه ی ‪ ۱۶۰۰‬میــادی ســاخته و به طــور کامــل توســط ســاختمان های‬ ‫مســکونی ســه طبقه ی تاریخــی احاطــه شــده اســت‪ .‬ایــن میــدان ‪ ۹‬ورودی دارد و در‬ ‫ایوان هــای پاییــن ان چنــد کافــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫در میــز بیــرون کافــه قهــوه ای ســفارش دهیــد (گرچــه قیمــت ان باالســت ولــی حتمــا‬ ‫بایــد نوشــیدن قهــوه را در ایــن مــکان زیبــا امتحــان کنیــد!) و بــرای چنــد دقیقــه‬ ‫مادریــد را درحیــن فعالیــت و تکاپــو تماشــا کنیــد‪ .‬پــس از ان مجســمه ی برنــزی ‪۴۰۰‬‬ ‫ســاله ی شــاه فیلیــپ ســوم را مشــاهده کنیــد‪ .‬شــاه فیلیــپ ســوم در اوج امپراطــوری‬ ‫اســپانیا حکومــت می کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪35‬‬ صفحه 35 ‫کاسامیال‬ ‫ایــن خانــ ه بــزرگ شــاهکار عجیــب دیگــری از گائــودی و از مناطــق دیدنــی‬ ‫بارســلونا اســت کــه در فاصلــه ‪ ۱۹۰۵‬تــا ‪ ۱۹۱۰‬بــرای خانــواده سرشــناس‬ ‫میــا طراحــی اش کــرده و بــه همیــن خاطــر بــه ان کاســا میــا (خانــ ه میــا)‬ ‫می گوینــد‪ .‬البتــه بــه خاطــر نمــای ســنگی خاکســتری و مــوج دارش بــه الپــد ِررا‬ ‫(معــدن ســنگ) هــم معــروف اســت‪ .‬پشــت بــام خانــه بــه خاطــر دودکش هــای‬ ‫عجیبــی کــه بیشــتر شــبیه مجســمه ها و اشــکال انتزاعــی هســتند‪ ،‬بســیار‬ ‫مشــهور و دیدنــی اســت و اتــاق زیــر شــیروانی هــم نمایشــگاهی اســت کــه‬ ‫ســبک و شــیو ه طراحــی گائــودی را بــا اســتفاده از ماکت هــا و مدل هــا نشــان‬ ‫می دهــد؛ ایده هــای او در اســتفاده از فضــا و نــور بســیار جلوتــر از زمــان خــود‬ ‫بــود و عالق ـه اش بــه مــوج و انحنــا ریشــه در ایــن بــاور داشــت کــه طبیعــت‬ ‫خــط راســت و مســتقیم نــدارد‪ .‬ایــن خانــه بــا ان همــه انحنــا و دایــره‪ ،‬انقــدر‬ ‫حیرت زده تــان می کنــد کــه بــدون اینکــه متوجــه شــوید‪ ،‬ســاعت ها در ان‬ ‫می مانیــد‪ .‬ســاعات بازدیــد ‪ ۹‬صبــح تــا ‪ ۶‬عصــر و از مــارچ تــا اکتبــر تــا ‪ ۸‬شــب‬ ‫اســت‪ .‬البتــه کاســا میــا در تاریکــی شــب هــم رمزالــود و دیدنــی اســت؛ ایــن‬ ‫بنــا در خیابــان پ ُر ِونســا و نزدیــک ایســتگاه متــروی دیاگونــال اســت‪.‬‬ ‫پارک گوئل‬ ‫ـودی معــروف اســت و طــی‬ ‫پــارک بزرگــی روی تپـ ه ال کارمــل کــه طراحــش گائـ ِ‬ ‫ســال های ‪ ۱۹۰۰‬تــا ‪ ۱۹۱۴‬ســاخته شــده‪ .‬تزئینــات فــراوان و ســازه های معماری‬ ‫گائــودی‪ ،‬گوئــل را تبدیــل بــه مــوزه ای از اثــار او و از جذاب تریــن دیدنی هــای‬ ‫بارســلونا کــرده؛ ایــن پــارک جادویــی پــر از مجســمه ها‪ ،‬پیکره هــای عجیــب‬ ‫و جالــب و کاشــی کاری های خیره کننــده اســت‪ .‬در ورودی پــارک‪ ،‬اژدهایــی از‬ ‫جنــس موزاییــک قــرار گرفتــه کــه از کارهــای معــروف گائودی اســت‪ .‬مســیرهای‬ ‫پیــاده روی بــا تخته ســنگ ها و ســتون هایی کــه انــگار از زمیــن مثــل درخــت‬ ‫بیــرون زده انــد‪ ،‬تزییــن شــده و ســازه هایی بــا طراحی هــای عجیــب در ان بــه‬ ‫یــادگار مانــده‪ .‬گوئــل جــزء میــراث جهانــی یونســکو اســت و دیدنی هــای ان‬ ‫تمام نشــدنی اند‪ .‬ســاختمان بزرگــی هــم بــاالی پــارک ســاخته شــده کــه از‬ ‫تــراس ان می تــوان شــهر را دیــد‪ .‬از ســال ‪ ۲۰۱۳‬شــهرداری بارســلونا پــارک‬ ‫را بــه دوبخــش رایــگان و پولــی تقســیم کــرده کــه بــرای ورود بــه بخــش دوم‬ ‫بایــد بلیــط تهیــه کنیــد‪ .‬از متــروی ل ِِســپز یــا والــکارکا می توانیــد بــه پــارک‬ ‫برســید‪.‬‬ ‫باریگوتیک‬ ‫منطق ـه گوتیــک بارســلونا‪ ،‬محل ـه ای در مرکــز شــهر‪ ،‬بیــن خیابان هــای رامبــا و‬ ‫الیتانــا اســت کــه بنا هــای باشــکوهی از دوران باســتان و قــرون وســطا در ان بــه‬ ‫جــا مانــده‪ .‬اگــر بــه تاریــخ و معمــاری عالقه منــد باشــید‪ ،‬می توانیــد ســاعت ها‬ ‫در خیابان هــای کوچــک و بــزرگ ایــن منطقــه گشــت بزنیــد و ســاختمان های‬ ‫بلنــد و چند صد ســاله اش را کــه از بهتریــن جاهــای دیدنــی بارســلونا اســت‬ ‫تماشــا کنیــد‪ .‬تاریــخ ســاخت ایــن بناهــا بــه قــرون وســطا برمی گــردد؛ حتــی‬ ‫بعضــی از ان هــا را متعلــق بــه دوره حکومــت رومی هــا در بارســلونا می داننــد‪.‬‬ ‫البتــه در قرن هــای نوزدهــم و بیســتم تغییراتــی در ایــن بخــش از شــهر ایجــاد‬ ‫شــده اســت و ســیر تاریــخ را می تــوان بــه خوبــی در ان دیــد‪ .‬میــدان رویــال‬ ‫پــازا (پالســا ِریــال) میــدان معروفــی در ایــن منطقــه اســت کــه می گوینــد‬ ‫قدیمی تریــن و باشــکوه ترین بنــای بــاری گوتیــک اســت‪ .‬توریســت ها خــود‬ ‫ایــن میــدان را بــه عنــوان یکــی از جاذبه هــای توریســتی شــهر می شناســند‪.‬‬ ‫دور ایــن میــدان پــر از کافه هــا و رســتوران هایی اســت کــه بــرای نوشــیدن‬ ‫قهــوه یــا خــوردن غذاهــای بارســلونا در هــوای ازاد عالی انــد‪.‬‬ ‫ورزشگاه و موزه نیوکمپ‬ ‫شــهر بارســلون‪ ،‬بــرای طرفــداران فوتبــال و بــه خصــوص باشــگاه بارســلونا‪ ،‬معنــی‬ ‫دیگــری دارد و ان هــم بــه خاطــر ورزشــگاه ‪ ۹۸‬هــزار نفــری کمــپ نوئــو (نیــو کمــپ)‬ ‫اســت کــه بزرگتریــن اســتادیوم اروپــا و ســیزدهمین اســتادیوم بــزرگ دنیا ســت‪.‬‬ ‫کمــپ نوئــو ورزشــگاه خانگــی باشــگاه بارســلونا اســت کــه بعــد از رئــال مادریــد‬ ‫پرافتخار تریــن تیــم اســپانیا محســوب می شــود‪ .‬مــوزه فوتبــال باشــگاه بارســلونا‪،‬‬ ‫از پرطرفدارتریــن موزه هــای بارســلونا هــم نزدیــک ورزشــگاه قــرار دارد‪ .‬در بخــش‬ ‫اول مــوزه‪ ،‬عکس هــا‪ ،‬مــدارک و نشــان های پیــروزی باشــگاه روی یــک دیــوار‬ ‫شیشــه ای قــرار گرفته انــد و بــا لمــس صفحه هــای نمایــش می توانیــد اطالعــات‬ ‫روی دیــوار را ببینیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪41‬‬ صفحه 41 ‫مناطقدیدنیبارسلون‬ ‫بارســلونا ســرزمین کاتاالن ها ســت؛ شــهری زیبــا و پر جنب جــوش و شــاد؛ شــهر‬ ‫گیتار نــوازان دوره گــرد‪ .‬بهشــت افتاب هــای دلچســب و ابــی زیبــای مدیترانــه؛ شــهر‬ ‫معماری هــای عجیــب و خیره کننــده؛ شــهر گائــودی و شــهر اف‪-‬ســی بارســلونا‪ .‬بارســلونا‬ ‫اروپــای تمام عیــار اســت؛ هــم دریــا و ســاحل و افتــاب دارد‪ ،‬هــم ش ـب های زنــده و بیــدار‪.‬‬ ‫هــم مــوزه و اثــار معمــاری و تاریخــی دارد‪ ،‬هــم مرکــز خریــد و تفریــح و رســتوران و کافــه‪.‬‬ ‫دیدنی هــای بارســلونا از خیابان هایــش شــروع می شــوند؛ خیابان هــای بارســلونا مــوزه ای‬ ‫اســت از اثــار گائــودی‪ ،‬معمــار معــروف اســپانیایی کــه کارهایــش خالقیتــی عجیــب و دیدنــی‬ ‫دارنــد‪ :‬از کلیســای مشــهور و نیمــه کاره ســاگرادا فامیلیــا کــه بی شــک بزرگتریــن شــاهکار‬ ‫او ســت‪ ،‬تــا خانــه کاســا میــا و پــارک گوئــل کــه توریســت ها برایشــان صــف می بندنــد‪.‬‬ ‫خیابــان الرامبــا و میــدان کاتالونیــا قلــب تپنــد ه شــهرند‪.‬‬ ‫کلیسایساگرادافاملیا‬ ‫ســاگرادا بــرای بارســلونا مثــل ایفــل اســت بــرای پاریــس؛ اگــر قــرار باشــد فقــط‬ ‫یــک دیدنــی در ایــن شــهر ببینیــد‪ ،‬همیــن ســاگرادای عجیــب و مــدرن اســت‪.‬‬ ‫کلیســایی بــزرگ و نیمــه کاره کــه اثــر انتونــی گائــودی معمــار اسپانیایی ســت‬ ‫و البتــه از کلیشــه های معــروف کلیســاهای اروپایــی هــم در ان خبــری نیســت؛‬ ‫بیشــتر شــبیه نقاشــی های ســوررئال اســت‪ .‬گائــودی اصــوال بــه خاطــر ســبک‬ ‫عجیــب و غریــب و بســیار شــخصی اش معــروف اســت و ســاگرادا بزرگتریــن‬ ‫شــاهکار اوســت‪.‬‬ ‫او در ‪ ۱۸۸۴‬ســاخت ایــن جاذبــه گردشــگری بارســلونا را اغــاز کــرد و بعــد از ‪۴۲‬‬ ‫ســال تــاش در ‪ ۱۹۲۶‬از دنیــا رفــت؛ در حالیکــه هنــوز هــم نتوانســته بــود ان‬ ‫را تمــام کنــد‪ .‬قــرار اســت کــه در ســال ‪ ٢٠٢٦‬هم زمــان بــا صدمیــن ســالگرد‬ ‫درگذشــت گائــودی‪ ،‬ســاخت ایــن کلیســا بــه پایــان برســد‪ .‬گائــودی اساســا‬ ‫خطــوط راســت را دوســت نداشــت‪ ،‬چــون معتقــد بــود در طبیعــت چنیــن خطوطــی‬ ‫نداریــم؛ در طراحــی برج هــای ســاگرادا هــم از اشــکال عجیــب و قله هــای گــرد‬ ‫و برامــد ه کــوه مونتســرات در ‪ ۴۰‬کیلومتــری بارســلونا الهــام گرفتــه بــود‪ .‬ایــن‬ ‫برج هــای صــد متــری در تمــام شــهر دیــده می شــوند‪ .‬تعــداد زیــادی مجســمه‬ ‫کــه زندگــی مریــم مقــدس و مســیح را بــه تصویــر کشــیده اند‪ ،‬نمــای بیرونــی‬ ‫ســاگرادا را پوشــانده اند‪.‬‬ ‫ایــن کلیســا جــزو میــراث جهانــی یونســکو و از مهمتریــن جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫بارســلونا اســت و هــر ســال ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار بازدید کننــده دارد‪ .‬متــروی‬ ‫ســاگرادا فامیلیــا نزدیک تریــن ایســتگاه بــه کلیسا ســت‪.‬‬ ‫خیابانالرامبال‬ ‫دیدنی هــای بارســلونا و گشــتن شــهر را می توانیــد از خیابــان الرامبــا شــروع‬ ‫کنیــد؛ معروف تریــن و شــلوغ ترین خیابــان بارســلونا کــه بــه میــدان کاتالونیــا در‬ ‫مرکزی تریــن نقطـ ه شــهر منتهــی می شــود‪ .‬بلــوار پهنــی مخصــوص پیاده هــا کــه‬ ‫پنجــره ای بــه ســوی زندگــی و فرهنــگ کاتاالن اســت؛ دو طرفــش مراکــز فرهنگی‪،‬‬ ‫ســالن های تئاتــر و ســاختمان هایی می بینیــد کــه معماری شــان خیره کننــده‬ ‫اســت‪ .‬از ان خیابان هایی ســت کــه روز هــا شــلوغند و ش ـب ها زنــده و بیــدار؛ پــر‬ ‫از دکه هــای سوغاتی فروشــی‪ ،‬نقاش هــای خیابانــی‪ ،‬پانتومیســت های دوره گــرد‬ ‫و البتــه کلــی رســتوران و کاف ـ ه جور واجــور کــه ش ـب ها پــر از جمعیــت می شــوند‬ ‫و خــوب اســت مهمــان غذاهــای دریایــی خوشمزه شــان شــوید‪ .‬در مســیر ایــن‬ ‫خیابــان‪ ،‬کاخ کاتالونیــا و بنــای یادبــود کولــوم ‪ -‬مجســم ه بلنــد کریســتف کلمــب‪-‬‬ ‫را خواهیــد دیــد کــه بــه ســمت قــاره امریــکا اشــاره می کنــد‪ .‬از ایســتگاه متــروی‬ ‫کاتالونیــا یــا ِ‬ ‫لیســئو می توانیــد بــه الرامبــا برســید‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪40‬‬ صفحه 40 ‫موزه باستانشناسی‬ ‫مــوزه ی ملــی باستان شناســی نیــز از جاهــای دیدنــی مادریــد اســت کــه بازدیــد از‬ ‫ان بــا وجــود اثــار ارزشــمندی کــه از سراســر اســپانیا جمــع اوری شــده اند‪ ،‬ســفری‬ ‫در تاریــخ غنــی اســپانیا به حســاب می ایــد‪ .‬انچــه شــما را شــگفت زده خواهــد کــرد‪،‬‬ ‫وجــود اقــام شــگفت انگیز فراوانــی اســت کــه تاریــخ انهــا بــه پیــش از دوره ی روم‬ ‫باســتان بازمی گــردد‪ .‬بهتریــن گنجینه هــا و مجســمه های متعلــق بــه شــبه جزیره ی‬ ‫ایبــری (شــامل اســپانیا و پرتغــال)‪ ،‬بــا وجــود اینکــه دسـت کم ‪ ۲۵۰۰‬ســال از عمرشــان‬ ‫گذشــته اســت‪ ،‬تقریبــا نــو به نظــر می رســند‪.‬‬ ‫بانــوی الچــه (‪ )Lady of Elche‬مجســمه ی نیم تنـه ی زنــی اســت کــه پوشــش ســر ان‬ ‫ریزه کاری هــا و جزئیــات فراوانــی دارد و حلقه هــای بزرگــی روی گوش هــای اوســت‪.‬‬ ‫گنجینــه ی گــوارازار (‪ )Guarrazar‬کــه مجموعــه ای از صلیب هــا و تاج هــای اعطایــی‬ ‫توســط ویزیگوت هاســت و تاریــخ ان بــه دهــه ی ‪ ۶۰۰‬میــادی بازمی گــردد‪ ،‬قدمــت‬ ‫چندانــی نــدارد‪ ،‬ولــی به انــدازه ی اثــار قدیمــی ایــن مــوزه‪ ،‬شــگفت انگیز و تاثیرگــذار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫میدان پورتا دل ُسل‬ ‫ایــن میــدان بــزرگ کــه در نزدیکــی ســاختمان اداره ی پســت قــرار دارد‪ ،‬هــم در شــهر‬ ‫مادریــد و هــم در کل اســپانیا محــل مالقــات محبوبــی اســت‪ .‬تقریبــا تمــام اســپانیایی ها‬ ‫ســاعت بــاالی ســاختمان اداره ی پســت را می شناســند‪ ،‬چــون انهــا را بــه یــاد شــمارش‬ ‫معکــوس شــب ســال نــو در تلویزیــون می انــدازد‪ .‬رســم جالبــی هــم درمــورد ایــن‬ ‫ســاعت وجــود دارد؛ طبــق ایــن رســم می توانیــد بــا هــر صــدای زنــگ ســاعت (در‬ ‫مجمــوع ‪ ۱۲‬بــار) بــرای خوش شانســی یــک دانــه انگــور بخوریــد‪.‬‬ ‫در ایــن میــدان مجســمه ی خــرس و درخــت (کــه بــه درخــت توت فرنگــی ترجمــه‬ ‫می شــود و علــت ان هــم شــباهت میوه هــای درخــت بــا توت فرنگــی اســت) نیــز‬ ‫وجــود دارد کــه از قــرون وســطی نمــاد شــهر مادریــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫گران ویا‬ ‫اگــر می خواهیــد برخــی از مناظــر شــهر را تماشــا کنیــد‪ ،‬قــدم زدن در طــول خیابــان‬ ‫گــران ویــا (به معنــی مســیر عالــی) حرکــت ایده الــی بــرای شــروع اســت‪ .‬ایــن‬ ‫خیابــان یکــی از جاهــای دیدنــی مادریــد و مرکــز ســرگرمی‪ ،‬خریــد و فرهنــگ مادریــد‬ ‫اســت‪ ،‬خیابانــی پرجنب وجــوش کــه معمــوال تــا ســپیده دم سرشــار از زندگــی اســت‪.‬‬ ‫درطــول روز ایــن خیابــان پــر از خریدارانــی اســت کــه بــه مراکز خریــد‪ ،‬فروشــگاه های‬ ‫واق ـع در خیابان هــای لوکــس شــهر ماننــد ‪ H&M‬و ‪ Zara‬و بوتیک هــای گران قیمــت‬ ‫می رونــد‪.‬‬ ‫درهنــگام عصــر زوج هایــی را می بینیــد کــه دســت در دســت یکدیگــر بــه ســینما یــا‬ ‫ســالن های موســیقی می رونــد‪ .‬ازجملــه مکان هایــی کــه درحیــن قــدم زدن مشــاهده‬ ‫می کنیــد‪ ،‬ســاختمان تلفونیــکای (‪ )Telefónica Building‬بــزرگ اســت کــه در ســال‬ ‫‪ ۱۹۲۸‬ســاخته شــده اســت و نمونــه ی اولیــه ای از اســمان خراش های امــروزی‬ ‫به شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫میدان پالزا‬ ‫یکــی دیگــر از جاهــای دیدنــی مادریــد کــه حتمــا بایــد از ان دیــدن کنیــد‪ ،‬میــدان‬ ‫پــازا مایــور اســت‪ .‬پــازا مایــور‪ ،‬میدانــی زیبــا متعلــق بــه دوره ی رنســانس اســت‬ ‫کــه در اوایــل ده ـه ی ‪ ۱۶۰۰‬میــادی ســاخته و به طــور کامــل توســط ســاختمان های‬ ‫مســکونی ســه طبقه ی تاریخــی احاطــه شــده اســت‪ .‬ایــن میــدان ‪ ۹‬ورودی دارد و در‬ ‫ایوان هــای پاییــن ان چنــد کافــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫در میــز بیــرون کافــه قهــوه ای ســفارش دهیــد (گرچــه قیمــت ان باالســت ولــی حتمــا‬ ‫بایــد نوشــیدن قهــوه را در ایــن مــکان زیبــا امتحــان کنیــد!) و بــرای چنــد دقیقــه‬ ‫مادریــد را درحیــن فعالیــت و تکاپــو تماشــا کنیــد‪ .‬پــس از ان مجســمه ی برنــزی ‪۴۰۰‬‬ ‫ســاله ی شــاه فیلیــپ ســوم را مشــاهده کنیــد‪ .‬شــاه فیلیــپ ســوم در اوج امپراطــوری‬ ‫اســپانیا حکومــت می کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪35‬‬ صفحه 35 ‫بازار سن میگوئل‬ ‫به راحتــی و بــا پــای پیــاده می توانیــد از میــدان پــازا مایــور بــه ایــن بــازار زیبــای هنــر‬ ‫نویــن برســید‪ .‬تاریــخ بــازار ســن میگوئــل بــه ســال ‪ ۱۹۱۶‬برمی گــردد‪ .‬اینجــا شــباهت‬ ‫چندانــی بــه بــازار روز نــدارد (گرچــه فروشــگاه های مــواد غذایــی نیــز در اینجــا وجــود‬ ‫دارد) و بیشــتر شــبیه بــه بــازار اغذی ـه ای بــرای خریــد بهتریــن مــواد موجــود در اســپانیا‬ ‫ازجملــه فلفــل قرمــز و زعفــران اســت‪.‬‬ ‫در اینجــا کافه هــای تاپــاس (نوعــی پیش غــذای اســپانیایی) فراوانــی وجــود دارد کــه در‬ ‫انهــا غذاهــای محبوبــی ماننــد پاتاتــاس بــراواس (‪ )patatas bravas‬و گامبــاس ال اخیلــو‬ ‫(‪ )gambas al ajillo‬ســرو می شــود‪ .‬اگــر می خواهیــد موادغذایی تــان را درســت ماننــد‬ ‫یــک مادریــدی تهیــه کنیــد‪ ،‬بــه ‪( Mercado de Maravillas‬بــازار عجایــب) بــزرگ واقــع‬ ‫در ‪( Cuatro Caminos‬چهــار راه) برویــد‪ .‬ایــن بــازار‪ ،‬بزرگ تریــن بــازار شــهری اروپــا‬ ‫بــا ‪ ۲۰۰‬فروشــگاه اســت‪.‬‬ ‫ال راسترو‬ ‫در روزهــای یکشــنبه اینگونــه به نظــر می رســد کــه تمــام شــهر بــه خیابــان ‪Ribera de‬‬ ‫‪ Coritodores‬و میــدان ‪ Plaza de Cascorro‬ســرازیر می شــود‪ .‬در ایــن روز ‪۳۵۰۰‬‬ ‫مغــازه بــاز می شــود کــه تقریبــا هــر چیــزی را کــه بتوانیــد تصــور کنیــد‪ ،‬چــه نــو و چــه‬ ‫دســت دوم‪ ،‬می فروشــند‪ .‬اینجــا بزرگ تریــن بــازار اجنــاس ارزان قیمــت مادریــد و بســیار‬ ‫شــلوغ اســت‪ ،‬بنابرایــن بهتــر اســت کــه در اوایــل روز بــه انجــا برویــد‪.‬‬ ‫ـی خیابان هایــی‬ ‫حتــی بــا وجــود اینکــه یکشــنبه روز تعطیــل اســت‪ ،‬مغازه هــای عتیقه فروشـ ِ‬ ‫کــه از خیابــان ‪ Ribera de Cortidores‬جــدا می شــوند نیــز بــاز هســتند‪ .‬البتــه در اینجــا‬ ‫ی خــود پــس از بــاز کــردن راه تــان از‬ ‫کافه هایــی نیــز وجــود دارد و اگــر بــرای بازیابــی انــرژ ‬ ‫میــان جمعیــت بــه چیــزی نیــاز داشــتید‪ ،‬می توانیــد بــه ایــن کافه هــا برویــد‪.‬‬ ‫موزه ی هنر تیسن بورنمیسا‬ ‫اگــر پــس از رفتــن بــه مــوزه ی پــرادو هنــوز هــم تشــنه ی بازدیــد از اثــار هنــری هســتید‪،‬‬ ‫می توانیــد بــه ایــن مــوزه برویــد‪ .‬مــوزه ی هنــر تیســن بورنمیســا یکــی از جاهــای دیدنــی‬ ‫مادریــد و بخشــی از «مثلــث طالیــی هنــر» مادریــد اســت‪ .‬نبایــد خیلــی بــرای هرکــدام از‬ ‫ایــن موزه هــا وقــت بگذاریــد و درگیــر تماشــای انهــا شــوید‪ ،‬چــون اثــار موجــود در ایــن‬ ‫مثلــث طالیــی مکمــل یکدیگــر هســتند‪ ،‬یعنــی هرکــدام مکاتــب و دوره هایــی را پوشــش‬ ‫می دهنــد کــه در ســایرین پوشــش داده نمی شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن در مــوزه ی هنــر تیســن بورنمیســا می توانیــد اثــاری از مکاتــب انگلیســی و المانــی‬ ‫را از هنرمندانــی ماننــد هانــس هلبایــن (‪ ،)Hans Holbein‬هانــس بالدونــگ گریــن (‪Hans‬‬ ‫‪ )Baldung Grien‬و البرشــت دورر (‪ )Albrecht Dürer‬مشــاهده کنیــد‪ .‬ایــن اثــار با اثاری‬ ‫از ســایر اســاتید دوره ی رنســانس ماننــد تینتورتــو (‪ ،)Tintoretto‬ورونــز (‪،)Veronese‬‬ ‫رامبرانــت (‪ ،)Rembrandt‬فــان دیــک (‪ )van Dyck‬و بســیاری دیگــر همــراه شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مــوزه مجموعـه ی بزرگــی از اثــار اکسپرسیونیســم انتزاعــی امریــکا و مجموعـه ای از‬ ‫اثــار امپرسیونیســم و پست اکسپرسیونیســم‪ ،‬از هنرمندانــی ماننــد مونــه (‪ ،)Monet‬رنــوار‬ ‫(‪ )Renoir‬و دگا (‪ )Degas‬نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪36‬‬ صفحه 36 ‫کاسامیال‬ ‫ایــن خانــ ه بــزرگ شــاهکار عجیــب دیگــری از گائــودی و از مناطــق دیدنــی‬ ‫بارســلونا اســت کــه در فاصلــه ‪ ۱۹۰۵‬تــا ‪ ۱۹۱۰‬بــرای خانــواده سرشــناس‬ ‫میــا طراحــی اش کــرده و بــه همیــن خاطــر بــه ان کاســا میــا (خانــ ه میــا)‬ ‫می گوینــد‪ .‬البتــه بــه خاطــر نمــای ســنگی خاکســتری و مــوج دارش بــه الپــد ِررا‬ ‫(معــدن ســنگ) هــم معــروف اســت‪ .‬پشــت بــام خانــه بــه خاطــر دودکش هــای‬ ‫عجیبــی کــه بیشــتر شــبیه مجســمه ها و اشــکال انتزاعــی هســتند‪ ،‬بســیار‬ ‫مشــهور و دیدنــی اســت و اتــاق زیــر شــیروانی هــم نمایشــگاهی اســت کــه‬ ‫ســبک و شــیو ه طراحــی گائــودی را بــا اســتفاده از ماکت هــا و مدل هــا نشــان‬ ‫می دهــد؛ ایده هــای او در اســتفاده از فضــا و نــور بســیار جلوتــر از زمــان خــود‬ ‫بــود و عالق ـه اش بــه مــوج و انحنــا ریشــه در ایــن بــاور داشــت کــه طبیعــت‬ ‫خــط راســت و مســتقیم نــدارد‪ .‬ایــن خانــه بــا ان همــه انحنــا و دایــره‪ ،‬انقــدر‬ ‫حیرت زده تــان می کنــد کــه بــدون اینکــه متوجــه شــوید‪ ،‬ســاعت ها در ان‬ ‫می مانیــد‪ .‬ســاعات بازدیــد ‪ ۹‬صبــح تــا ‪ ۶‬عصــر و از مــارچ تــا اکتبــر تــا ‪ ۸‬شــب‬ ‫اســت‪ .‬البتــه کاســا میــا در تاریکــی شــب هــم رمزالــود و دیدنــی اســت؛ ایــن‬ ‫بنــا در خیابــان پ ُر ِونســا و نزدیــک ایســتگاه متــروی دیاگونــال اســت‪.‬‬ ‫پارک گوئل‬ ‫ـودی معــروف اســت و طــی‬ ‫پــارک بزرگــی روی تپـ ه ال کارمــل کــه طراحــش گائـ ِ‬ ‫ســال های ‪ ۱۹۰۰‬تــا ‪ ۱۹۱۴‬ســاخته شــده‪ .‬تزئینــات فــراوان و ســازه های معماری‬ ‫گائــودی‪ ،‬گوئــل را تبدیــل بــه مــوزه ای از اثــار او و از جذاب تریــن دیدنی هــای‬ ‫بارســلونا کــرده؛ ایــن پــارک جادویــی پــر از مجســمه ها‪ ،‬پیکره هــای عجیــب‬ ‫و جالــب و کاشــی کاری های خیره کننــده اســت‪ .‬در ورودی پــارک‪ ،‬اژدهایــی از‬ ‫جنــس موزاییــک قــرار گرفتــه کــه از کارهــای معــروف گائودی اســت‪ .‬مســیرهای‬ ‫پیــاده روی بــا تخته ســنگ ها و ســتون هایی کــه انــگار از زمیــن مثــل درخــت‬ ‫بیــرون زده انــد‪ ،‬تزییــن شــده و ســازه هایی بــا طراحی هــای عجیــب در ان بــه‬ ‫یــادگار مانــده‪ .‬گوئــل جــزء میــراث جهانــی یونســکو اســت و دیدنی هــای ان‬ ‫تمام نشــدنی اند‪ .‬ســاختمان بزرگــی هــم بــاالی پــارک ســاخته شــده کــه از‬ ‫تــراس ان می تــوان شــهر را دیــد‪ .‬از ســال ‪ ۲۰۱۳‬شــهرداری بارســلونا پــارک‬ ‫را بــه دوبخــش رایــگان و پولــی تقســیم کــرده کــه بــرای ورود بــه بخــش دوم‬ ‫بایــد بلیــط تهیــه کنیــد‪ .‬از متــروی ل ِِســپز یــا والــکارکا می توانیــد بــه پــارک‬ ‫برســید‪.‬‬ ‫باریگوتیک‬ ‫منطق ـه گوتیــک بارســلونا‪ ،‬محل ـه ای در مرکــز شــهر‪ ،‬بیــن خیابان هــای رامبــا و‬ ‫الیتانــا اســت کــه بنا هــای باشــکوهی از دوران باســتان و قــرون وســطا در ان بــه‬ ‫جــا مانــده‪ .‬اگــر بــه تاریــخ و معمــاری عالقه منــد باشــید‪ ،‬می توانیــد ســاعت ها‬ ‫در خیابان هــای کوچــک و بــزرگ ایــن منطقــه گشــت بزنیــد و ســاختمان های‬ ‫بلنــد و چند صد ســاله اش را کــه از بهتریــن جاهــای دیدنــی بارســلونا اســت‬ ‫تماشــا کنیــد‪ .‬تاریــخ ســاخت ایــن بناهــا بــه قــرون وســطا برمی گــردد؛ حتــی‬ ‫بعضــی از ان هــا را متعلــق بــه دوره حکومــت رومی هــا در بارســلونا می داننــد‪.‬‬ ‫البتــه در قرن هــای نوزدهــم و بیســتم تغییراتــی در ایــن بخــش از شــهر ایجــاد‬ ‫شــده اســت و ســیر تاریــخ را می تــوان بــه خوبــی در ان دیــد‪ .‬میــدان رویــال‬ ‫پــازا (پالســا ِریــال) میــدان معروفــی در ایــن منطقــه اســت کــه می گوینــد‬ ‫قدیمی تریــن و باشــکوه ترین بنــای بــاری گوتیــک اســت‪ .‬توریســت ها خــود‬ ‫ایــن میــدان را بــه عنــوان یکــی از جاذبه هــای توریســتی شــهر می شناســند‪.‬‬ ‫دور ایــن میــدان پــر از کافه هــا و رســتوران هایی اســت کــه بــرای نوشــیدن‬ ‫قهــوه یــا خــوردن غذاهــای بارســلونا در هــوای ازاد عالی انــد‪.‬‬ ‫ورزشگاه و موزه نیوکمپ‬ ‫شــهر بارســلون‪ ،‬بــرای طرفــداران فوتبــال و بــه خصــوص باشــگاه بارســلونا‪ ،‬معنــی‬ ‫دیگــری دارد و ان هــم بــه خاطــر ورزشــگاه ‪ ۹۸‬هــزار نفــری کمــپ نوئــو (نیــو کمــپ)‬ ‫اســت کــه بزرگتریــن اســتادیوم اروپــا و ســیزدهمین اســتادیوم بــزرگ دنیا ســت‪.‬‬ ‫کمــپ نوئــو ورزشــگاه خانگــی باشــگاه بارســلونا اســت کــه بعــد از رئــال مادریــد‬ ‫پرافتخار تریــن تیــم اســپانیا محســوب می شــود‪ .‬مــوزه فوتبــال باشــگاه بارســلونا‪،‬‬ ‫از پرطرفدارتریــن موزه هــای بارســلونا هــم نزدیــک ورزشــگاه قــرار دارد‪ .‬در بخــش‬ ‫اول مــوزه‪ ،‬عکس هــا‪ ،‬مــدارک و نشــان های پیــروزی باشــگاه روی یــک دیــوار‬ ‫شیشــه ای قــرار گرفته انــد و بــا لمــس صفحه هــای نمایــش می توانیــد اطالعــات‬ ‫روی دیــوار را ببینیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪41‬‬ صفحه 41 ‫بازار سن میگوئل‬ ‫به راحتــی و بــا پــای پیــاده می توانیــد از میــدان پــازا مایــور بــه ایــن بــازار زیبــای هنــر‬ ‫نویــن برســید‪ .‬تاریــخ بــازار ســن میگوئــل بــه ســال ‪ ۱۹۱۶‬برمی گــردد‪ .‬اینجــا شــباهت‬ ‫چندانــی بــه بــازار روز نــدارد (گرچــه فروشــگاه های مــواد غذایــی نیــز در اینجــا وجــود‬ ‫دارد) و بیشــتر شــبیه بــه بــازار اغذی ـه ای بــرای خریــد بهتریــن مــواد موجــود در اســپانیا‬ ‫ازجملــه فلفــل قرمــز و زعفــران اســت‪.‬‬ ‫در اینجــا کافه هــای تاپــاس (نوعــی پیش غــذای اســپانیایی) فراوانــی وجــود دارد کــه در‬ ‫انهــا غذاهــای محبوبــی ماننــد پاتاتــاس بــراواس (‪ )patatas bravas‬و گامبــاس ال اخیلــو‬ ‫(‪ )gambas al ajillo‬ســرو می شــود‪ .‬اگــر می خواهیــد موادغذایی تــان را درســت ماننــد‬ ‫یــک مادریــدی تهیــه کنیــد‪ ،‬بــه ‪( Mercado de Maravillas‬بــازار عجایــب) بــزرگ واقــع‬ ‫در ‪( Cuatro Caminos‬چهــار راه) برویــد‪ .‬ایــن بــازار‪ ،‬بزرگ تریــن بــازار شــهری اروپــا‬ ‫بــا ‪ ۲۰۰‬فروشــگاه اســت‪.‬‬ ‫ال راسترو‬ ‫در روزهــای یکشــنبه اینگونــه به نظــر می رســد کــه تمــام شــهر بــه خیابــان ‪Ribera de‬‬ ‫‪ Coritodores‬و میــدان ‪ Plaza de Cascorro‬ســرازیر می شــود‪ .‬در ایــن روز ‪۳۵۰۰‬‬ ‫مغــازه بــاز می شــود کــه تقریبــا هــر چیــزی را کــه بتوانیــد تصــور کنیــد‪ ،‬چــه نــو و چــه‬ ‫دســت دوم‪ ،‬می فروشــند‪ .‬اینجــا بزرگ تریــن بــازار اجنــاس ارزان قیمــت مادریــد و بســیار‬ ‫شــلوغ اســت‪ ،‬بنابرایــن بهتــر اســت کــه در اوایــل روز بــه انجــا برویــد‪.‬‬ ‫ـی خیابان هایــی‬ ‫حتــی بــا وجــود اینکــه یکشــنبه روز تعطیــل اســت‪ ،‬مغازه هــای عتیقه فروشـ ِ‬ ‫کــه از خیابــان ‪ Ribera de Cortidores‬جــدا می شــوند نیــز بــاز هســتند‪ .‬البتــه در اینجــا‬ ‫ی خــود پــس از بــاز کــردن راه تــان از‬ ‫کافه هایــی نیــز وجــود دارد و اگــر بــرای بازیابــی انــرژ ‬ ‫میــان جمعیــت بــه چیــزی نیــاز داشــتید‪ ،‬می توانیــد بــه ایــن کافه هــا برویــد‪.‬‬ ‫موزه ی هنر تیسن بورنمیسا‬ ‫اگــر پــس از رفتــن بــه مــوزه ی پــرادو هنــوز هــم تشــنه ی بازدیــد از اثــار هنــری هســتید‪،‬‬ ‫می توانیــد بــه ایــن مــوزه برویــد‪ .‬مــوزه ی هنــر تیســن بورنمیســا یکــی از جاهــای دیدنــی‬ ‫مادریــد و بخشــی از «مثلــث طالیــی هنــر» مادریــد اســت‪ .‬نبایــد خیلــی بــرای هرکــدام از‬ ‫ایــن موزه هــا وقــت بگذاریــد و درگیــر تماشــای انهــا شــوید‪ ،‬چــون اثــار موجــود در ایــن‬ ‫مثلــث طالیــی مکمــل یکدیگــر هســتند‪ ،‬یعنــی هرکــدام مکاتــب و دوره هایــی را پوشــش‬ ‫می دهنــد کــه در ســایرین پوشــش داده نمی شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن در مــوزه ی هنــر تیســن بورنمیســا می توانیــد اثــاری از مکاتــب انگلیســی و المانــی‬ ‫را از هنرمندانــی ماننــد هانــس هلبایــن (‪ ،)Hans Holbein‬هانــس بالدونــگ گریــن (‪Hans‬‬ ‫‪ )Baldung Grien‬و البرشــت دورر (‪ )Albrecht Dürer‬مشــاهده کنیــد‪ .‬ایــن اثــار با اثاری‬ ‫از ســایر اســاتید دوره ی رنســانس ماننــد تینتورتــو (‪ ،)Tintoretto‬ورونــز (‪،)Veronese‬‬ ‫رامبرانــت (‪ ،)Rembrandt‬فــان دیــک (‪ )van Dyck‬و بســیاری دیگــر همــراه شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مــوزه مجموعـه ی بزرگــی از اثــار اکسپرسیونیســم انتزاعــی امریــکا و مجموعـه ای از‬ ‫اثــار امپرسیونیســم و پست اکسپرسیونیســم‪ ،‬از هنرمندانــی ماننــد مونــه (‪ ،)Monet‬رنــوار‬ ‫(‪ )Renoir‬و دگا (‪ )Degas‬نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪36‬‬ صفحه 36 ‫مناطق دیدنی اسپانیا‬ ‫کاخ الحمرا‬ ‫الحمــرا کاخــی اســت مشــرف بــر شــهر گِرانــادا (غرناطــه) در اســپانیا‪ ،‬کــه بــه‬ ‫عنــوان یکــی از شــاخص ترین نمونه هــای هنــر شــمال افریقــا (عــرب) و شــاید‬ ‫یکــی از مشــهورترین بناهــای اســامی جهــان به شــمار می ایــد‪ .‬ایــن بنــا شــامل‬ ‫چندیــن قســمت مجــزا اســت کــه در دوره هــای مختلــف ســاخته شــده اند‪ .‬نــام کاخ‬ ‫کــه بــه معنــای ســرخگون اســت‪ ،‬بنــا بــه نظــر بســیاری‪ ،‬از رنــگ غالــب بــر بنــا‬ ‫گرفتــه شده اســت‪.‬‬ ‫ســاختمان ایــن کاخ در دوران بازپس گیــری حکومــت از مســلمین توســط پادشــاهان‬ ‫مســیحی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫ســاختمان مــدور‪ ،‬مربــوط بــه ســده ‪ ۱۶‬و قصــر کارلــوس پنجــم اســت‪ ،‬در منتهی الیــه‬ ‫ســمت چــپ ان بــرج کمــارس (‪ )Torre de Comares‬کــه بخشــی از شبســتان یــا‬ ‫‪ Serallo‬اســت‪ .‬تــاالر پذیــرش ســفرا یــا ‪ Salón de Embajadores‬نیــز در همیــن‬ ‫بخــش قــرار دارد‪ .‬در حــد فاصــل این هــا محوطــه و ابنمــای شــیران (‪)Lions’ Court‬‬ ‫و بــارگاه یــا ‪ Mexuar‬قــرار دارد‪ .‬در قســمت پشــت ان هــم قلعــه یــا ‪Alcazaba‬‬ ‫قــرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫پیشــینه اصــل بنــای الحمــرا بــه ســده ‪ ۱۳‬برمی گــردد‪ ،‬امــا در واقــع الحمــرا‬ ‫مجموع ـه ای از چندیــن قصــر اســت کــه هــر حاکــم‪ ،‬ویــژه بــه خــود بنــا کرده اســت‪.‬‬ ‫ایــده اصلــی موجــود در چنــد ســاختمان ایــن مجموعــه‪ ،‬کوشــش هایی بــرای بــه‬ ‫وجــود اوردن بهشــت بــر روی زمیــن بوده اســت‪.‬‬ ‫مســلمانان صحرانشــین کــه اب برایشــان از هــر گوهــری ارزشــمندتر بــود‪ ،‬با کشــیدن‬ ‫نهرهایــی از سرچشــمه ها و جویبارهــا‪ ،‬باغ هــای کاخ را بــا چشــمه های رویایــی‪،‬‬ ‫فواره هــا و حوض هــای کــم عمــق و پــر انعــکاس تزییــن کردنــد‪ .‬صــدای زمزمــه‬ ‫اب در سراســر باغ هــا و حــوض خانه هــا بــه گــوش می رســد و کشــف چشــمه های‬ ‫کوچــک‪ ،‬لــذت گشــتن در بــاغ را صــد چنــدان می کنــد‪.‬‬ ‫مســیحیان در ســال ‪ ۱۴۹۲‬گرانــادا را تســخیر کردنــد و چنــد ســال بعــد‪ ،‬زمانــی کــه‬ ‫شــاه و ملکــه کاتولیــک‪ ،‬فردینانــد (‪ )Ferdinand‬و ایزابــا (‪ )Isabella‬درگذشــتند‪،‬‬ ‫گرانــادا بــرای مدفــن ان هــا انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫الحمــرا شــامل ‪ ۳‬بخــش اســت‪ :‬قصــر ســلطنتی‪ ،‬کــه مشــهورترین بخــش ان اســت و خــودش بــه ســه‬ ‫قســمت‪ :‬بــارگاه یــا ‪ ،Mexuar‬شبســتان یــا ‪ Serallo‬و حــرم ســرا تقســیم شده اســت‪ ،‬بخش هــای‬ ‫دیگــر کاخ شــامل باغ هــای پلکانــی ‪ Generalife‬و قلعــه ‪ Alcazba‬هســتند‪.‬‬ ‫بارگاه‬ ‫بــارگاه بخشــی از قصــر ســلطنتی بــود‪ ،‬جایــی کــه ســلطان بــه امــور روزانــه مملکتــی و تجــاری‬ ‫رســیدگی می کــرد‪ .‬ایــن قســمت از نظــر تزییــن و تجــل بــه پــای بخش هــای دیگــر کاخ نمی رســد‬ ‫و در واقــع از فضایــی فروتنانــه برخــوردار اســت‪ .‬ورود بــه چنــد اتــاق بــرای مراجعیــن ازاد بــود‪ ،‬از‬ ‫جملــه تــاالر پذیــرش و اتــاق طالیــی کــه مخصــوص کارکنــان قصــر بــود‪ .‬جذابتریــن قســمت بــارگاه‪،‬‬ ‫حیــاط خلــوت اتــاق طالیــی بــود‪.‬‬ ‫شبستان‬ ‫قســمت اعظــم بخــش شبســتان در زمــان ســلطنت یوســف اول در قــرن ‪ ۱۴‬انجــام شده اســت و‬ ‫دارای تزینــات بســیار زیــاد بــود تــا بــرای شــرفیابی ســفرا و مهمانــان خــاص مناســب باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫بنــا شــامل مجموع ـه ای از اتاق هــا و حیاطهــای بســیار زیبــا بــود و یکــی از مناظــر دیدنــی ان حیــاط‬ ‫گل پروانــش ‪ Patio de los‬بــا اســتخری کــه از دو طــرف بــا صفــی از بوته هــای پروانــش احاطــه‬ ‫شــده بــود‪ ،‬به شــمار می رفــت‪.‬‬ ‫در انتهــای شــمالی شبســتان بــرج کمــارس (‪ )Torre de Comares‬قــرار داشــت کــه تــاالر کشــتی‬ ‫(‪ )Sala de la Barca‬در درون ان واقــع شــده بــود‪ .‬کمــی جلوتــر در بــرج بــه تــاالر ســفیران می رســیم‬ ‫کــه بزرگ تریــن و شــاید بهتریــن اتــاق در تمــام قصــر ســلطنتی باشــد‪ .‬ایــن تــاالر یــک مربــع کامــل‬ ‫اســت و یــک گنبــد بســیار زیبــای چوبــی دارد کــه بــه معنــای هفــت طبقــه اســمان اســت‪.‬‬ ‫ایــن تــاالر شــاهد امضــای تســلیم نامه گرانــادا بــه شــاه و ملکــه کاتولیــک‪ ،‬توســط ســلطان بوعبــدل‬ ‫(‪ )Boabdil‬بوده اســت و در همیــن تــاالر شــاه فردینانــد موضــوع ســفر کریســتف کلمــب را‪ ،‬بــرای‬ ‫یافتــن راهــی بــه هندوســتان مــورد بررســی قــرار داد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪42‬‬ صفحه 42 ‫مناطق دیدنی اسپانیا‬ ‫کاخ الحمرا‬ ‫الحمــرا کاخــی اســت مشــرف بــر شــهر گِرانــادا (غرناطــه) در اســپانیا‪ ،‬کــه بــه‬ ‫عنــوان یکــی از شــاخص ترین نمونه هــای هنــر شــمال افریقــا (عــرب) و شــاید‬ ‫یکــی از مشــهورترین بناهــای اســامی جهــان به شــمار می ایــد‪ .‬ایــن بنــا شــامل‬ ‫چندیــن قســمت مجــزا اســت کــه در دوره هــای مختلــف ســاخته شــده اند‪ .‬نــام کاخ‬ ‫کــه بــه معنــای ســرخگون اســت‪ ،‬بنــا بــه نظــر بســیاری‪ ،‬از رنــگ غالــب بــر بنــا‬ ‫گرفتــه شده اســت‪.‬‬ ‫ســاختمان ایــن کاخ در دوران بازپس گیــری حکومــت از مســلمین توســط پادشــاهان‬ ‫مســیحی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫ســاختمان مــدور‪ ،‬مربــوط بــه ســده ‪ ۱۶‬و قصــر کارلــوس پنجــم اســت‪ ،‬در منتهی الیــه‬ ‫ســمت چــپ ان بــرج کمــارس (‪ )Torre de Comares‬کــه بخشــی از شبســتان یــا‬ ‫‪ Serallo‬اســت‪ .‬تــاالر پذیــرش ســفرا یــا ‪ Salón de Embajadores‬نیــز در همیــن‬ ‫بخــش قــرار دارد‪ .‬در حــد فاصــل این هــا محوطــه و ابنمــای شــیران (‪)Lions’ Court‬‬ ‫و بــارگاه یــا ‪ Mexuar‬قــرار دارد‪ .‬در قســمت پشــت ان هــم قلعــه یــا ‪Alcazaba‬‬ ‫قــرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫پیشــینه اصــل بنــای الحمــرا بــه ســده ‪ ۱۳‬برمی گــردد‪ ،‬امــا در واقــع الحمــرا‬ ‫مجموع ـه ای از چندیــن قصــر اســت کــه هــر حاکــم‪ ،‬ویــژه بــه خــود بنــا کرده اســت‪.‬‬ ‫ایــده اصلــی موجــود در چنــد ســاختمان ایــن مجموعــه‪ ،‬کوشــش هایی بــرای بــه‬ ‫وجــود اوردن بهشــت بــر روی زمیــن بوده اســت‪.‬‬ ‫مســلمانان صحرانشــین کــه اب برایشــان از هــر گوهــری ارزشــمندتر بــود‪ ،‬با کشــیدن‬ ‫نهرهایــی از سرچشــمه ها و جویبارهــا‪ ،‬باغ هــای کاخ را بــا چشــمه های رویایــی‪،‬‬ ‫فواره هــا و حوض هــای کــم عمــق و پــر انعــکاس تزییــن کردنــد‪ .‬صــدای زمزمــه‬ ‫اب در سراســر باغ هــا و حــوض خانه هــا بــه گــوش می رســد و کشــف چشــمه های‬ ‫کوچــک‪ ،‬لــذت گشــتن در بــاغ را صــد چنــدان می کنــد‪.‬‬ ‫مســیحیان در ســال ‪ ۱۴۹۲‬گرانــادا را تســخیر کردنــد و چنــد ســال بعــد‪ ،‬زمانــی کــه‬ ‫شــاه و ملکــه کاتولیــک‪ ،‬فردینانــد (‪ )Ferdinand‬و ایزابــا (‪ )Isabella‬درگذشــتند‪،‬‬ ‫گرانــادا بــرای مدفــن ان هــا انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫الحمــرا شــامل ‪ ۳‬بخــش اســت‪ :‬قصــر ســلطنتی‪ ،‬کــه مشــهورترین بخــش ان اســت و خــودش بــه ســه‬ ‫قســمت‪ :‬بــارگاه یــا ‪ ،Mexuar‬شبســتان یــا ‪ Serallo‬و حــرم ســرا تقســیم شده اســت‪ ،‬بخش هــای‬ ‫دیگــر کاخ شــامل باغ هــای پلکانــی ‪ Generalife‬و قلعــه ‪ Alcazba‬هســتند‪.‬‬ ‫بارگاه‬ ‫بــارگاه بخشــی از قصــر ســلطنتی بــود‪ ،‬جایــی کــه ســلطان بــه امــور روزانــه مملکتــی و تجــاری‬ ‫رســیدگی می کــرد‪ .‬ایــن قســمت از نظــر تزییــن و تجــل بــه پــای بخش هــای دیگــر کاخ نمی رســد‬ ‫و در واقــع از فضایــی فروتنانــه برخــوردار اســت‪ .‬ورود بــه چنــد اتــاق بــرای مراجعیــن ازاد بــود‪ ،‬از‬ ‫جملــه تــاالر پذیــرش و اتــاق طالیــی کــه مخصــوص کارکنــان قصــر بــود‪ .‬جذابتریــن قســمت بــارگاه‪،‬‬ ‫حیــاط خلــوت اتــاق طالیــی بــود‪.‬‬ ‫شبستان‬ ‫قســمت اعظــم بخــش شبســتان در زمــان ســلطنت یوســف اول در قــرن ‪ ۱۴‬انجــام شده اســت و‬ ‫دارای تزینــات بســیار زیــاد بــود تــا بــرای شــرفیابی ســفرا و مهمانــان خــاص مناســب باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫بنــا شــامل مجموع ـه ای از اتاق هــا و حیاطهــای بســیار زیبــا بــود و یکــی از مناظــر دیدنــی ان حیــاط‬ ‫گل پروانــش ‪ Patio de los‬بــا اســتخری کــه از دو طــرف بــا صفــی از بوته هــای پروانــش احاطــه‬ ‫شــده بــود‪ ،‬به شــمار می رفــت‪.‬‬ ‫در انتهــای شــمالی شبســتان بــرج کمــارس (‪ )Torre de Comares‬قــرار داشــت کــه تــاالر کشــتی‬ ‫(‪ )Sala de la Barca‬در درون ان واقــع شــده بــود‪ .‬کمــی جلوتــر در بــرج بــه تــاالر ســفیران می رســیم‬ ‫کــه بزرگ تریــن و شــاید بهتریــن اتــاق در تمــام قصــر ســلطنتی باشــد‪ .‬ایــن تــاالر یــک مربــع کامــل‬ ‫اســت و یــک گنبــد بســیار زیبــای چوبــی دارد کــه بــه معنــای هفــت طبقــه اســمان اســت‪.‬‬ ‫ایــن تــاالر شــاهد امضــای تســلیم نامه گرانــادا بــه شــاه و ملکــه کاتولیــک‪ ،‬توســط ســلطان بوعبــدل‬ ‫(‪ )Boabdil‬بوده اســت و در همیــن تــاالر شــاه فردینانــد موضــوع ســفر کریســتف کلمــب را‪ ،‬بــرای‬ ‫یافتــن راهــی بــه هندوســتان مــورد بررســی قــرار داد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪42‬‬ صفحه 42 ‫موزه گوگنهایم بیلبائو‬ ‫مــوزه گوگنهایــم بیلبائــو توســط خــوان کارلــوس اول در ســال ‪ ۱۹۹۷‬افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه بــا طراحــی و معمــاری فرانــک گــری معمــاری مــدرن را بــه هــزاره‬ ‫ســوم ســبک وارد کــرد‪ .‬تقریبـاً در مــدت یــک شــب‪ ،‬ســازه برجســته مــوزه‪ ،‬ایــن‬ ‫شــهر شــمال اســپانیایی را از یــک مرکــز پســاصنعتی رو بــه افــول کــه زمانــی بــه‬ ‫ســاخت کشــتی شــهرت داشــت‪ ،‬تبدیــل بــه قطــب فرهنــگ و معمــاری کــرد‪.‬‬ ‫گوگنهایــم کــه در منطقــه صنعتــی ســابق قــرار دارد‪ ،‬پیشــگام پــروژه تحــول‬ ‫شــهری بیلبائــو شــده و انجــا را تبدیــل بــه یــک مرکــز گردشــگری پــر رونــق‬ ‫کــرد‪ .‬ســاالنه جمعیــت زیــادی بــرای بازدیــد ایــن ســاختمان بــه اینجــا امــده و‬ ‫باعــث شــدند درامــد حاصــل از مــوزه چندیــن برابــر هزینــه ‪ ۱۰۰‬میلیــون دالری‬ ‫ســاختش شــود‪.‬‬ ‫باســک با موسســه‬ ‫بــه عنــوان بخشــی از برنامــه تحول و نوســازی شــهری‪ ،‬ســران ْ‬ ‫«ســولومون گوگنهایــم» (‪ )Solomon R. Guggenheim‬همــکاری کــرده و بــه‬ ‫ایــده ســاخت یــک مــوزه گوگنهایــم در منطقــه بنــدرگاه رو بــه افــول بیلبائو دســت‬ ‫یافتنــد‪ .‬ســه معمــار برجســته بــرای شــرکت در یــک مســابقه بین المللــی بــرای‬ ‫خلــق طرحــی فراواقعــی بــرای مــوزه دعــوت شــدند‪« :‬اراتــا ایســوزاکی» (‪Arata‬‬ ‫‪ )Isozaki‬از ژاپــن‪ ،‬شــرکت «کــوپ هیمِلبــاو» (‪ )Coop Himmelbau‬از اســترالیا‬ ‫و «فرانــک ِگــری» از کشــور امریــکا‪ .‬برنــده ایــن رقابــت فرانــک گــری بــود کــه بــا‬ ‫توانایی هــای کامپیوتــری اش در زمینــه طراحــی توانســت تصویرهــای شــاعرانه اش‬ ‫را بــه ســازه ای شــگفت انگیز تبدیــل کنــد کــه امــروز شــاهدش هســتیم‪.‬‬ ‫بنــای مــوزه در محوطــه ای بــه مســاحت ‪ ۳۲,۵۰۰‬مترمربــع در کنــار رودخانــه‬ ‫«ن ِ ْرویــون» (‪ )Nervión‬قــرار دارد‪ ،‬طــرح دریــا گونــه ِگــری بــه صورتــی بی انتهــا‬ ‫بــا منظــره شــهری در می امیــزد و بــا شــکل کشــتی گونــه و دم ماهــی تیتانیومی اش‬ ‫روزگار خــوش صنعــت دریایــی شــهر را بــه یــاد مــی اورد‪ .‬امــا قســمت های‬ ‫شیشــه ای ســازه بازدیدکننــدگان را بــه تماشــای نقــاط برجســته مــدرن شــهر‬ ‫دعــوت می کننــد‪ .‬مــوزه بــرای بازدیدکننــدگان مــواردی دائمــی و موقتــی را از‬ ‫هنرمنــدان سرتاســر جهــان بــه نمایــش گذاشــته اســت‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۹۷‬درهــای‬ ‫گوگنهایــم بــا نمایشــگاهی از ‪ ۳۰۰‬اثــر متعلــق بــه قــرن بیســتم بــه روی مــردم‬ ‫بازگشــایی شــد کــه بــا شــاهکارهایی از هنرمنــدان اروپایــی چــون پیکاســو‪ ،‬میــرو‪،‬‬ ‫ماتیــس و شــاگال اغــاز شــده و بــه هنــر پــاپ امریکایــی بــا اثــاری از «کالوس‬ ‫اولْدِ نبــرگ» (‪ )Claes Oldenburg‬و «انــدی وارهــول» (‪ )Andy Warhol‬و برخــی‬ ‫اثــار ویدئویــی ختــم می شــد‪.‬‬ ‫بــا ‪ ۱۱,۰۰۰‬مترمربــع فضــای نمایشــگاهی‪ ،‬مــوزه بــه ‪ ۱۹‬گالــری تقســیم شــده کــه‬ ‫بزرگ تریــن ان هــا گالــری ارسِ ــلور (‪ )Arcelor‬بــا ‪ ۱۳۰‬متــر طــول اســت‪ .‬ایــن گالــری‬ ‫محــل نمایــش دائمــی «موضــوع زمــان»‪ ،‬یــک مجموعــه مجســمه از هفــت ورقــه اســتیل‬ ‫مــوج دار زنــگ زده‪ ،‬اثــری از ریچــارد سِ ــرا می باشــد کــه ان را بــه طــور اختصاصــی‬ ‫بــرای ایــن مــوزه ســاخت‪ .‬برخــی اثــار دیگــری از ســایر هنرمنــدان بــا موضــوع مرتبــط‬ ‫بــا منطقــه نیــز بــه نمایــش گذاشــته شــده اند‪ .‬از میــان ایــن اثــار می تــوان بــه‬ ‫چیدمــان جنــی هولــزر (‪ )Jenny Holzer‬بــرای بیلبائــو اشــاره کــرد کــه از ‪ ۹‬ســتون بــا‬ ‫نشــانه های ‪ LED‬تشــکیل شــده و عباراتــی مغشــوش بــه زبــان انگلیســی‪ ،‬اســپانیایی و‬ ‫باســکی را حــول موضــوع مــرگ پخــش می کننــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از اثــار خــاص ایــن مــوزه‪« ،‬تولــه ســگ» اثــر جــف کونــز (‪)Jeff Koons‬‬ ‫اســت کــه از یــک ســازه اســتیل ‪ ۱۳‬متــری تشــکیل شــده و یــک تولــه ســگ نژاد وســت‬ ‫هایلنــد تریــر را بــه نمایــش می گــذارد کــه بــا هــزاران گل تزئیــن شــده و در ورودی‬ ‫مــوزه قــرار دارد‪ .‬یــک اثــر دیگــر جــف کونــز در اینجــا‪« ،‬الله هــا»‪ ،‬یــک دســته گل از‬ ‫بادکنــک اســتیل ضــد زنــگ می باشــد کــه بــه کرانــه رودخانــه رنــگ و لعــاب داده و در‬ ‫فاصلــه اندکــی از مجســمه غول پیکــر عنکبــوت لویــز بــورژوا (‪)Louise Bourgeois‬‬ ‫بــه نــام «مامــان» قــرار دارد‪« .‬فــواره اتــش» اثــر ایــو کالیــن (‪ )Yves Klein‬از دیگــر‬ ‫اثــار چشــم نواز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بنــا بــه نظــر بســیاری از منتقدیــن‪ ،‬اینــده ایــن مــوزه بــه عنــوان یکــی از بهتریــن‬ ‫موزه هــای هنــر مــدرن اروپــا بســیار درخشــان اســت‪ .‬در حالــی کــه مجموعــه دائمــی‬ ‫ایــن مــوزه بــه تدریــج کامــل می شــود‪ ،‬پیونــد ان بــا ســایر موزه هــای گوگنهایــم دنیــا‬ ‫ماننــد نیویــورک‪ ،‬ونیــز و برلیــن امــکان دسترســی بــه برخــی از بهتریــن شــاهکارهای‬ ‫قــرن بیســتم را بــه مــوزه اعطــا می کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪43‬‬ صفحه 43 ‫موزه ی رینا سوفیا‬ ‫تماشــای مجموعه هــای هنــری و جاهــای دیدنــی مادریــد را بــا بازدیــد از ســومین مــوزه‬ ‫از مثلــث طالیــی هنــر ایــن شــهر کامــل کنیــد‪ .‬ایــن مــوزه عمدتــا بــر هنــر اســپانیایی‬ ‫تمرکــز دارد و مدرن تــر از دو مــوزه ی دیگــر اســت‪ .‬بهتریــن دلیــل بازدیــد از ایــن مــوزه‪،‬‬ ‫وجــود اثــار بســیاری از هنرمنــدان قــرن بیســتم‪ ،‬پیکاســو و دالــی اســت‪ .‬به هیچ وجــه‬ ‫بازدیــد از ایــن مــوزه را از دســت ندهیــد‪ ،‬چــون نقاشــی «گرنیــکا» اثــر پابلــو پیکاســو در‬ ‫ایــن مــکان بــه نمایــش درامــده اســت و امــکان تماشــای ایــن تابلــو فرصــت بســیار‬ ‫ارزشــمندی اســت‪.‬‬ ‫در میــان ســایر هنرمنــدان بــزرگ اســپانیایی کــه اثــار انهــا در مــوزه ی رینــا ســوفیا بــه‬ ‫نمایــش درامــده اســت می تــوان بــه خــوان میــرو (‪ ،)Joan Miró‬خــوان گــری (‪Juan‬‬ ‫‪ )Gris‬و مجسمه ســاز ســبک انتزاعــی برجســته‪ ،‬ادواردو چیلیــدا (‪)Eduardo Chillida‬‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫چورو در سان خینس‬ ‫شــکالت داغ اســپانیایی خوراکــی فوق العــاده ای بــرای زمســتان اســت و یکــی از‬ ‫بهتریــن طعم هایــی اســت کــه بــه عمرتــان خواهیــد چشــید‪ .‬گاهــی ایــن شــکالت‬ ‫داغ به انــدازه ای غلیــظ اســت کــه بایــد ان را بــا قاشــق میــل کنیــد‪ .‬بهتریــن چیــزی‬ ‫کــه ایــن شــکالت داغ را کامــل می کنــد‪ ،‬چــوروی شــیرین اســت‪ .‬چــورو خمیــر لول ـه ای‬ ‫شــکلی اســت کــه در روغــن زیــاد ســرخ می شــود‪.‬‬ ‫در نزدیکــی میــدان پورتــا دل ســل‪ ،‬شکالت فروشــی ســان خینــس را می بینیــد کــه از‬ ‫قــرن نوزدهــم‪ ،‬چــورو و شــکالت داغ ســرو می کنــد و ایــن کار را به خوبــی هــر مغــازه ی‬ ‫دیگــری در شــهر انجــام می دهــد‪ .‬اگــر نمی توانیــد بــه شکالت فروشــی ســان خینــس‬ ‫برویــد‪ ،‬در ماه هــای خنک تــر ســال نیــز غرفه هــای خیابانــی بســیاری وجــود دارنــد‬ ‫کــه چــورو و شــکالت داغ ســرو می کننــد‪.‬‬ ‫میدان کولون‬ ‫مکانــی اســت کــه بــه پــاس کشــف مهــم «کریســتف کلمــب» (‪)Cristoba Colon‬‬ ‫کاشــف قــاره امریــکا نــام گــذاری گردیــده اســت‪ .‬دو بنــای یادبــود از صحنــه هــای‬ ‫اکتشــاف در وســط ایــن میــدان بــه چشــم مــی خــورد‪ .‬همچنیــن مــی تــوان مجســمه‬ ‫ســیمانی «خواکیــن واکــرو تورســیوس» (‪ )Joaquín Vaquero Turcios‬کــه بــا‬ ‫کتیبه هــای فالســفه و رهبــران بومــی سرخپوســت در کنــار یکــی از خیابانهــای مشــرف‬ ‫بــه ایــن میــدان بــه نــام ســرانو (‪ )Serrano‬مزیــن گردیــده را مشــاهده نمــود‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر ان‪ ،‬یــک مجســمه قدیمــی تــر از خــود کریســتف کلمــب (‪)Cristoba Columbus‬‬ ‫بــر روی یــک ســتون محصــور شــده توســط شــخصیت هــای تاریخــی دخیــل در ایــن‬ ‫پیــروزی‪ ،‬در مجــاور میــدان در خیابــان کاســتیانا قــرار دارد‪« .‬مرکــز هنرهــای ال ویــا»‬ ‫(‪ )Centro Cultural de la Villa‬و «مــوزه مــوم» (‪ )Museo de Cera‬در اطــراف‬ ‫ایــن میــدان هســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪37‬‬ صفحه 37 ‫موزه گوگنهایم بیلبائو‬ ‫مــوزه گوگنهایــم بیلبائــو توســط خــوان کارلــوس اول در ســال ‪ ۱۹۹۷‬افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه بــا طراحــی و معمــاری فرانــک گــری معمــاری مــدرن را بــه هــزاره‬ ‫ســوم ســبک وارد کــرد‪ .‬تقریبـاً در مــدت یــک شــب‪ ،‬ســازه برجســته مــوزه‪ ،‬ایــن‬ ‫شــهر شــمال اســپانیایی را از یــک مرکــز پســاصنعتی رو بــه افــول کــه زمانــی بــه‬ ‫ســاخت کشــتی شــهرت داشــت‪ ،‬تبدیــل بــه قطــب فرهنــگ و معمــاری کــرد‪.‬‬ ‫گوگنهایــم کــه در منطقــه صنعتــی ســابق قــرار دارد‪ ،‬پیشــگام پــروژه تحــول‬ ‫شــهری بیلبائــو شــده و انجــا را تبدیــل بــه یــک مرکــز گردشــگری پــر رونــق‬ ‫کــرد‪ .‬ســاالنه جمعیــت زیــادی بــرای بازدیــد ایــن ســاختمان بــه اینجــا امــده و‬ ‫باعــث شــدند درامــد حاصــل از مــوزه چندیــن برابــر هزینــه ‪ ۱۰۰‬میلیــون دالری‬ ‫ســاختش شــود‪.‬‬ ‫باســک با موسســه‬ ‫بــه عنــوان بخشــی از برنامــه تحول و نوســازی شــهری‪ ،‬ســران ْ‬ ‫«ســولومون گوگنهایــم» (‪ )Solomon R. Guggenheim‬همــکاری کــرده و بــه‬ ‫ایــده ســاخت یــک مــوزه گوگنهایــم در منطقــه بنــدرگاه رو بــه افــول بیلبائو دســت‬ ‫یافتنــد‪ .‬ســه معمــار برجســته بــرای شــرکت در یــک مســابقه بین المللــی بــرای‬ ‫خلــق طرحــی فراواقعــی بــرای مــوزه دعــوت شــدند‪« :‬اراتــا ایســوزاکی» (‪Arata‬‬ ‫‪ )Isozaki‬از ژاپــن‪ ،‬شــرکت «کــوپ هیمِلبــاو» (‪ )Coop Himmelbau‬از اســترالیا‬ ‫و «فرانــک ِگــری» از کشــور امریــکا‪ .‬برنــده ایــن رقابــت فرانــک گــری بــود کــه بــا‬ ‫توانایی هــای کامپیوتــری اش در زمینــه طراحــی توانســت تصویرهــای شــاعرانه اش‬ ‫را بــه ســازه ای شــگفت انگیز تبدیــل کنــد کــه امــروز شــاهدش هســتیم‪.‬‬ ‫بنــای مــوزه در محوطــه ای بــه مســاحت ‪ ۳۲,۵۰۰‬مترمربــع در کنــار رودخانــه‬ ‫«ن ِ ْرویــون» (‪ )Nervión‬قــرار دارد‪ ،‬طــرح دریــا گونــه ِگــری بــه صورتــی بی انتهــا‬ ‫بــا منظــره شــهری در می امیــزد و بــا شــکل کشــتی گونــه و دم ماهــی تیتانیومی اش‬ ‫روزگار خــوش صنعــت دریایــی شــهر را بــه یــاد مــی اورد‪ .‬امــا قســمت های‬ ‫شیشــه ای ســازه بازدیدکننــدگان را بــه تماشــای نقــاط برجســته مــدرن شــهر‬ ‫دعــوت می کننــد‪ .‬مــوزه بــرای بازدیدکننــدگان مــواردی دائمــی و موقتــی را از‬ ‫هنرمنــدان سرتاســر جهــان بــه نمایــش گذاشــته اســت‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۹۷‬درهــای‬ ‫گوگنهایــم بــا نمایشــگاهی از ‪ ۳۰۰‬اثــر متعلــق بــه قــرن بیســتم بــه روی مــردم‬ ‫بازگشــایی شــد کــه بــا شــاهکارهایی از هنرمنــدان اروپایــی چــون پیکاســو‪ ،‬میــرو‪،‬‬ ‫ماتیــس و شــاگال اغــاز شــده و بــه هنــر پــاپ امریکایــی بــا اثــاری از «کالوس‬ ‫اولْدِ نبــرگ» (‪ )Claes Oldenburg‬و «انــدی وارهــول» (‪ )Andy Warhol‬و برخــی‬ ‫اثــار ویدئویــی ختــم می شــد‪.‬‬ ‫بــا ‪ ۱۱,۰۰۰‬مترمربــع فضــای نمایشــگاهی‪ ،‬مــوزه بــه ‪ ۱۹‬گالــری تقســیم شــده کــه‬ ‫بزرگ تریــن ان هــا گالــری ارسِ ــلور (‪ )Arcelor‬بــا ‪ ۱۳۰‬متــر طــول اســت‪ .‬ایــن گالــری‬ ‫محــل نمایــش دائمــی «موضــوع زمــان»‪ ،‬یــک مجموعــه مجســمه از هفــت ورقــه اســتیل‬ ‫مــوج دار زنــگ زده‪ ،‬اثــری از ریچــارد سِ ــرا می باشــد کــه ان را بــه طــور اختصاصــی‬ ‫بــرای ایــن مــوزه ســاخت‪ .‬برخــی اثــار دیگــری از ســایر هنرمنــدان بــا موضــوع مرتبــط‬ ‫بــا منطقــه نیــز بــه نمایــش گذاشــته شــده اند‪ .‬از میــان ایــن اثــار می تــوان بــه‬ ‫چیدمــان جنــی هولــزر (‪ )Jenny Holzer‬بــرای بیلبائــو اشــاره کــرد کــه از ‪ ۹‬ســتون بــا‬ ‫نشــانه های ‪ LED‬تشــکیل شــده و عباراتــی مغشــوش بــه زبــان انگلیســی‪ ،‬اســپانیایی و‬ ‫باســکی را حــول موضــوع مــرگ پخــش می کننــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از اثــار خــاص ایــن مــوزه‪« ،‬تولــه ســگ» اثــر جــف کونــز (‪)Jeff Koons‬‬ ‫اســت کــه از یــک ســازه اســتیل ‪ ۱۳‬متــری تشــکیل شــده و یــک تولــه ســگ نژاد وســت‬ ‫هایلنــد تریــر را بــه نمایــش می گــذارد کــه بــا هــزاران گل تزئیــن شــده و در ورودی‬ ‫مــوزه قــرار دارد‪ .‬یــک اثــر دیگــر جــف کونــز در اینجــا‪« ،‬الله هــا»‪ ،‬یــک دســته گل از‬ ‫بادکنــک اســتیل ضــد زنــگ می باشــد کــه بــه کرانــه رودخانــه رنــگ و لعــاب داده و در‬ ‫فاصلــه اندکــی از مجســمه غول پیکــر عنکبــوت لویــز بــورژوا (‪)Louise Bourgeois‬‬ ‫بــه نــام «مامــان» قــرار دارد‪« .‬فــواره اتــش» اثــر ایــو کالیــن (‪ )Yves Klein‬از دیگــر‬ ‫اثــار چشــم نواز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بنــا بــه نظــر بســیاری از منتقدیــن‪ ،‬اینــده ایــن مــوزه بــه عنــوان یکــی از بهتریــن‬ ‫موزه هــای هنــر مــدرن اروپــا بســیار درخشــان اســت‪ .‬در حالــی کــه مجموعــه دائمــی‬ ‫ایــن مــوزه بــه تدریــج کامــل می شــود‪ ،‬پیونــد ان بــا ســایر موزه هــای گوگنهایــم دنیــا‬ ‫ماننــد نیویــورک‪ ،‬ونیــز و برلیــن امــکان دسترســی بــه برخــی از بهتریــن شــاهکارهای‬ ‫قــرن بیســتم را بــه مــوزه اعطــا می کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪43‬‬ صفحه 43 ‫بارسلون دومین شهر بزرگ اسپانیا‬ ‫شکرا‪ ...‬ابراهیمی‬ ‫بارســلون پایتخــت و پرجمعیت تریــن شــهر بخــش خودمختــار کاتالونیــا و پــس‬ ‫از مادریــد پرجمعیت تریــن شــهر اســپانیا و مهم تریــن بنــدر ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت شــهر بارســلون ‪ ۱,۶۲۰,۳۴۳‬در منطق ـه ای بــه وســعت ‪ ۱۰۱.۴‬کیلومتــر‬ ‫مربــع و منطقــه شــهری بارســلون بــدون احتســاب حومــه در منطقــه ای بــه‬ ‫وســعت ‪ ۸۰۳‬کیلومترمربــع بیــش از ‪ ۴,۸۴۰,۰۰۰‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫مجموعــاً در حــدود ‪ ۵,۴۷۴,۴۸۲‬نفــر در ناحیــه شــهری بارســلون زندگــی‬ ‫می کننــد‪ .‬همچنیــن ایــن شــهر بخــش اصلــی شــهرداری ها و شهرســتان های‬ ‫هــم جــواری اســت کــه منطقــه شــهری بارســلون را بــا جمعیــت بیــش از ســه‬ ‫میلیونــی می ســازند‪ .‬بارســلون ششــمین شــهر پرجمعیــت اتحادیــه اروپــا و‬ ‫بزرگ تریــن کالن شــهر اروپــا در کنــار دریــای مدیترانــه اســت‪.‬‬ ‫بارســلون بــه لحــاظ اهمیــت در دانــش مالــی‪ ،‬تجــارت‪ ،‬رســانه‪ ،‬ســرگرمی‪،‬‬ ‫هنــر‪ ،‬تجــارت خارجــی‪ ،‬امــوزش و گردشــگری یــک شــهر جهانــی اســت‪ .‬بنــدر‬ ‫بارســلون یکــی از مهم تریــن بنــادر اروپــا در دریــای مدیترانــه می باشــد‪،‬‬ ‫همچنیــن فــرودگاه بین المللــی بارســلون در ســال ‪ ۲۰۰۹‬بیــش از ‪ ۲۷‬میلیــون‬ ‫مســافر را جابه جــا کرده است‪.‬شــهر بارســلون دارای یــک شــبکه بزرگراهــی‬ ‫گســترده و قطــار سریع الســیر نیــز هســت کــه اســپانیا را بــه فرانســه و بعــد‬ ‫پرتغــال متصــل می کنــد‪ .‬بارســلون ‪۱۲‬امیــن شــهر جهــان و ‪۴‬امیــن شــهر اروپــا‬ ‫بــه لحــاظ شــمار بازدیدکننــده در ســال اســت‪ .‬ایــن شــهر ســالیانه در حــدود ‪۵‬‬ ‫میلیــون توریســت را بــه خــود جــذب می کنــد‪ .‬بــه نقــل از مجلــه مونــوکل ایــن‬ ‫شــهر ‪۱۷‬امیــن شــهر قابــل زندگــی در جهــان اســت همچنیــن طبــق تحقیــق‬ ‫‪ 2thinknow‬بیــن شــهرهای های جهــان در زمینــه نــواوری‪ ،‬بارســلون جایــگاه‬ ‫‪۱۳‬ام را داراســت‪ .‬بارســلون بــا ‪ ۱۷۷‬بیلیــون یــورو تولیــد ناخالــص داخلــی ‪۴‬امین‬ ‫شــهر ثروتمنــد اتحادیــه اروپــا و ‪۳۵‬امیــن شــهر جهــان اســت‪.‬‬ ‫بارســلون بــه عنــوان یــک شــهر رومــی تاســیس شــد و بعدهــا پایتخــت‬ ‫کنت هــای بارســلون گشــت‪ .‬پــس از پیوســتن بــه پادشــاهی اراگــون یکــی از‬ ‫شــهرهای مهــم امپراتــوری اراگــون بــود‪ .‬ایــن شــهر در طــول تاریــخ خــود بارهــا‬ ‫مــورد تصــرف قــرار گرفــت‪ .‬امــروزه بارســلون یکــی از مراکــز مهــم فرهنگــی و‬ ‫بــه یکــی از مقصدهــای اصلــی گردشــگران بــدل گشــته و از میــراث فرهنگــی‬ ‫غنــی برخــوردار اســت‪ .‬از ســوی دیگــر ایــن شــهر بــه ســبب بناهــای معمارانــی‬ ‫چــون انتونــی گائــودی و لوییــز دومانچــه ای مونتانــر کــه بــه عنــوان میــراث‬ ‫جهانــی یونســکو انتخــاب شــده اند شــهرت دارد‪ .‬همچنیــن بارســلون مقــر‬ ‫اصلــی اتحادیــه کشــورهای دریــای مدیترانــه نیــز می باشــد‪.‬‬ ‫بارســلون بــه عنــوان پایتخــت کاتالونیــا‪ ،‬مقــر اصلــی دولــت کاتالونیــا اســت‪.‬‬ ‫پارلمــان کاتالونیــا و دیــوان عالــی کشــور نیــز در ایــن شــهر قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫بارســلون مرکــز اســتان بارســلون و بارســلونس کومــارکا اســت‪.‬‬ ‫نام‬ ‫نــام بارســلون از زبــان فنیقی هــای ســاکن ایبــری کــه ان را بارکنــو می خواندنــد‬ ‫امده اســت‪ .‬ایــن مطلــب را می تــوان بواســطه یــک ســکه قدیمــی کــه بــر روی‬ ‫ان بــه خــط ایبــری‪ ،‬بارکنــو (‪ )Barkeno in Levantine Iberian script‬نوشــته‬ ‫شده اســت تاییــد کــرد‪.‬‬ ‫در متــون یونــان باســتان ان را بارکینــون و در التیــن ان را بارســیلونوم نوشــته اند‪.‬‬ ‫در قــرون وســطی ایــن شــهر بــه شــکل های مختلفــی چــون بارچینونــا‪ ،‬بارســالونا‪،‬‬ ‫بارچلونــا و بارچنونــا شــناخته می شده اســت‪ .‬همچنیــن برخــی نوشــته ها نــام ایــن‬ ‫شــهر را بــه جنــرال کارتــاژ‪ ،‬همیلــکار بارســا مرتبــط دانســته اند‪.‬‬ ‫‪| 54‬راز شقایق| ‪38‬‬ ‫شماره ‪71‬‬ صفحه 38 ‫قنات سگویا‬ ‫ایــن قنــات تحــت حاکمیــت امپراطــوری روم‪ ،‬قنــات ســگویا ســاخته شــد‪ .‬ایــن شــاهکار مهندســی‬ ‫روم در اواخــر قــرن اول میــادی ســاخته شــده اســت و تــا اواســط قــرن نوزدهــم همچنــان مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن قنــات اب شــهر را از رود دن تامیــن مــی کــرد‪ .‬قســمت باقــی مانــده قنــات در حداکثــر ارتفــاع‬ ‫‪ 28.5‬متــر و در قســمت اصلــی تقریبــا ‪6‬متــر عمــق قــرار دارد‪.‬‬ ‫قنــات ســگویا دارای ســتون هــا و طــاق هــای بلنــد کــه از بلــوک هــای جامــد ســاخته شــده اســت‬ ‫مــی باشــد‪ .‬در قــوس هــای پاییــن تــر متناســب بــا ســازگاری ســازه ‪ ،‬بــا خطــوط زمیــن متنــاوب‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫ایــن قنــات در ســال هــای ‪ 1970‬و ‪ 1990‬بازســازی شــده اســت‪ .‬قنــات ســگویا در ســال ‪ 1985‬در‬ ‫میــراث جهانــی یونســکو ثبــت شــد‪ .‬هــم چنیــن‬ ‫این قنات عنوان سالم ترین قنات های رومی در اروپا را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫امــروزه ســاخت چنیــن ســازه ی عظیمــی بــه دســت بشــر کار ســاده ای نیســت‪ .‬بــه خصــوص بــرای‬ ‫کســانی کــه بعــد از عزیمــت رومــی هــا در ایــن مــکان زندگــی مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ســاخت قنــات ســگویا یــک موفقیــت فــوق بشــری مــی باشــد‪ .‬پــس جــای تعجــب نیســت کــه‬ ‫یــک افســانه بایــد در اطــراف ســاخت ان رشــد کــرده باشــد‪.‬‬ ‫حاال داستان از چه قرار است؟‬ ‫افســانه از ایــن قــرار اســت کــه یــک دختــر خدمتــکار بــرای اوردن اب‪ ،‬بایــد از کــوه هــا بــاال‬ ‫می رفــت‪ .‬او کــه از ایــن کار خســته شــده بــود از شــیطان درخواســت کــرد کــه یــک راه دیگــری‬ ‫بــرای اوردن اب بــه اون نشــان دهــد‪.‬‬ ‫شــیطان بــا خواســته ی او موافقــت کــرد امــا یــک شــرط گذاشــت‪ .‬دختــر خدمتــکار یــک شــب بــه‬ ‫قنــات رفــت و بــا دیــدن لشــکری از شــیاطین کــه در انجــا کار مــی کردنــد بــه وحشــت افتــاد‪.‬‬ ‫او بــا دیــدن ایــن صحنــه از خــدا خواســت تــا نقشــه شــیطان را خنثــی کنــد بــه همیــن علــت بعــد‬ ‫از گذاشــتن اخریــن ســنگ‪ ،‬خــروس بانــگ زد و شــکافی در ان ایجــاد کــرد‪ ،‬کــه در ان شــکاف‬ ‫مجســمه مریــم عــذرا قــرار داشــت‪.‬‬ ‫چیــزی کــه بیشــتر بازدیدکننــدگان مــی بیننــد‪ ،‬پــل قنــات ســگویا اســت‪ .‬یعنــی بخــش اصلــی و‬ ‫مرکــزی ایــن ســازه اســت‪.‬‬ ‫شــما مــی توانیــد از روی پلکانــی هایــی کــه بــرای ایــن پــل قنــات ســگویا در نظــر گرفتــه شــده‬ ‫بــاال برویــد و از روی پــل مناظــر زیبایــی کــه در اطــراف وجــود دارد‪ ،‬نــگاه کنیــد‪.‬‬ ‫امــا چیزهــای بیشــتری هــم بــرای دیــدن وجــود داد‪ .‬از پلــه هــای اطــراف بــاال برویــد و قــوس هــا را‬ ‫تــا زمــان تمــام شــدن طــی کنیــد‪ .‬ســپس ایــن قنــات بــه دیــوار کــم ارتفــاع تبدیــل مــی شــود و‬ ‫یــک بنــای کوچــک ســنگی نقطــه ای را نشــان میدهــد‪.‬‬ ‫در بازدیــد از ایــن منطقــه بــه دنبــال یــک ســاختمان کوچــک باشــید‪ .‬ایــن ســاختمان کوچــک اب را‬ ‫قبــل از اینکــه بــه قنــات برســد فیلتــر مــی کنــد یعنــی تمــام شــن هــا و ماســه هــا را از بیــن مــی‬ ‫بــرد و اب خالــص را وارد قنــات مــی کنــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه شــما بــه بــاالی پــل قنــات ســگویا مــی رویــد‪ ،‬چهــار طاقــی بــا یــک ترکیــب اصلــی‬ ‫‪9‬تایــی حفــظ شــده اســت‪ ،‬مالحظــه مــی کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن طــاق هــا قنــات را تــا قســمتی از دیــوار بــا یــک منحنــی تیــز بــه غــرب‪ ،‬بــه ســمت مرکــز‬ ‫شــهر مــی رســاند‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد کــه باســتان شناســان امــروزه یــک حوزچــه ی تمیزکننــده و بخشــی از قنــات‬ ‫در زیــر پــازار یافــت شــده اســت‪.‬‬ ‫الکازار سویل‬ ‫مجموعــه کاخ هــا‪ ،‬پاســیوها و بــاغ هــای ســلطنتی الــکازار کــه امــروزه نیــز‬ ‫توســط خانــواده ســلطنتی اســپانیا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪ ،‬در طــول‬ ‫بیــش از یــک هــزار ســال تحــوالت خــود دســتخوش تغییــرات زیــادی شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در قــرن یازدهــم ‪ ،‬مســلمانان مــور قصــری در محــل قلعــه ای در قــرن ‪10‬‬ ‫ســاخته انــد کــه در قــرن ســیزدهم بــه ســازه ای بــه ســبک گوتیــک تبدیــل‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫صــد ســال بعــد ‪ ،‬پادشــاه پــدرو صنعتگــران مــور را اســتخدام کــرد تــا کاخ را‬ ‫بــه ســبک مــودژار بازســازی و گســترش دهنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪44‬‬ صفحه 44 ‫حمل و نقل‬ ‫فرودگاه‬ ‫فــرودگاه بارســلون در منطقــه ال پــرات دی لیوبــرگات در فاصلــه ‪ ۱۷‬کیلومتــری مرکــز‬ ‫شــهر بارســلون واقــع شده اســت‪ .‬ایــن فــرودگاه دومیــن فــرودگاه بــزرگ اســپانیا و‬ ‫بزرگتریــن فــرودگاه کنــار دریــای مدیترانــه اســت‪ .‬فــرودگاه بارســلون مرکــز فعالیــت‬ ‫شــرکت هواپیمایــی ویولینــگ‪ ،‬اســپن ایــر و ایــر اروپــا اســت‪ .‬پروازهــای ایــن‬ ‫فــرودگاه غالب ـاً داخلــی یــا مقاصــدی در اروپــا می باشــد‪ ،‬اگرچــه برخــی شــرکت های‬ ‫هواپیمایــی پروازهایــی بــه مقاصــد دیگــر دنیــا نظیــر امریــکای التیــن‪ ،‬ایــاالت متحــده‬ ‫و اســیا نیــز دارنــد‪ .‬فــرودگاه از طریــق بزرگــراه‪ ،‬اتوبــوس و قطــار شــهری بــه شــهر‬ ‫ارتبــاط دارد‪.‬‬ ‫فــرودگاه ســابادل فــرودگاه کوچــک و دیگــر فــرودگاه بارســلون اســت کــه در نزدیکــی‬ ‫منطقــه ســابادل قــرار دارد‪ .‬ایــن فــرودگاه بــه امــوزش خلبانــی‪ ،‬پروازهــای تجــاری‬ ‫و پروازهــای خصوصــی اختصــاص دارد‪ .‬همچنیــن برخــی از شــرکت های هواپیمایــی‬ ‫ارزان قیمــت مثــل ترانســاویا‪.‬کام و ریــان ایــر از فــرودگاه خرونــا واقــع در ‪ ۹۰‬کیلومتری‬ ‫شــمال بارســلون یــا فــرودگاه رئــوس در ‪ ۷۷‬کیلومتــری جنــوب بارســلون اســتفاده‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫راه اهن‬ ‫بارســلون پایــگاه اصلــی ارای ان اف ای‪ ،‬راه اهــن اســپانیا اســت‪ .‬مرکــز اصلــی‬ ‫قطــار درون شــهری بارســلونا ایســتگاه بارسلونا‪-‬ســنت می باشــد‪ .‬سیســتم قطــار‬ ‫سریع الســیر ای وی ای کــه توانایــی حرکــت بــا ســرعت ‪ ۳۰۰‬کیلومتــر در ســاعت‬ ‫را داراســت‪ ،‬بارســلون را بــه مادریــد متصــل می کنــد‪ .‬در مجمــوع بارســلون دارای‬ ‫خطــوط قطــار سریع الســیر بــه شــهرهای اصلــی اســپانیا اســت‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۱۲‬نیــز‬ ‫خــط راه اهــن پرســرعت بارســلون بــه فرانســه راه انــدازی می شــود‪.‬‬ ‫مترو‬ ‫متــروی بارســلون در ســال ‪ ۱۹۲۴‬تاســیس شــده و هم اکنــون دارای ‪ ۱۲‬خــط و ‪۱۸۰‬‬ ‫ایســتگاه می باشــد‪ ،‬ایــن متــرو از قدیمی تریــن متروهــای جهــان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫تاریخ‬ ‫شــهر بارســلونا بــه عنــوان یــک شــهر رومــی ســاحته شــد و مدتــی بعــد پایتخــت کنــت هــای‬ ‫بارســلون بــود‪ .‬بعــد از اینکــه بــه پادشــاهی اراگــون پیوســت‪ ،‬بــه یکــی از شــهرهای مهــم‬ ‫امپراتــوری اراگــون تبدیــل شــد‪ .‬بارســلونا در طــول تاریــخ چندیــن بــار مــورد تصــرف حکومــت‬ ‫هــای مختلــف قــرار گرفــت‪ .‬درمــورد تاریــخ ســاخت ان هــم همچنــان دو داســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫داســتان اول مــی گویــد تاســیس ایــن شــهر بــه چهــار ســال پیــش از ســاخت رم بوســیله‬ ‫اســطوره ای بــه اســم هرکــول بــوده و داســتان دوم مــی گویــد کــه ایــن شــهر را بــه همیلــکار‬ ‫بارســا کارتــاژی‪ ،‬پــدر هانیبــال ربــط پیــدا مــی کنــد کــه اســم ایــن شــهر را بارســینو گذاشــته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫تقریبــا قــرن پانزهــم قبــل از میــاد مســیح‪ ،‬رومــی هــای شــهر بارســلونا را بــه یــک اردوگاه‬ ‫نظامــی یــا کاســتروم‪ ،‬روی مانــس تبــر‪ ،‬یــک تپــه کوچــک تبدیــل کردنــد‪ .‬نزدیــک بــه ایــن تپــه‬ ‫تــاالر قدیمــی ســنت خومــه شــهر قــرار دارد‪ .‬بارســلونا زیــر اســتعمار و حکومــت فاومنتیــا و یــا‬ ‫بــه صــورت کامــل مســتعمره فاونتیــا جولیــا اگوســتا پیــا بارســینو بــود‪.‬‬ ‫اســم بارســلونا نیــز از زبــان فنیقــی هایــی کــه در ایبــری زندگــی مــی کردنــد‪ ،‬بارکنــو نامیــده مــی‬ ‫شــد‪ .‬میتــوان شــواهد ان ر بوســیله یــک ســکه بســیار قدیمــی کــه روی ان بــه زبــان ایبــری‬ ‫بارکنــو نوشــته شــده‪ ،‬دیــد‪ .‬در متــون یونــان باســتان نیــز اســم ایــن شــهر را بارکینــون و در‬ ‫التیــن بارســیلونوم تلفــظ مــی کردنــد‪ .‬در قــرون وســطی شــهر بارســلونا بــا اســم هــای بارچلونــا‪،‬‬ ‫بارچینونــا‪ ،‬باســالونا‪ ،‬بارچنونــا شــناخته مــی شــد‪ .‬همچنیــن بعضــی از نوشــته هــا اســم ایــن‬ ‫شــهر را بــه جنــرال کارتــاژ‪ ،‬همیلــکار بارســا مرتبــط شــمرده انــد‪.‬‬ ‫‪| 54‬راز شقایق| ‪39‬‬ ‫شماره ‪71‬‬ صفحه 39 ‫قنات سگویا‬ ‫ایــن قنــات تحــت حاکمیــت امپراطــوری روم‪ ،‬قنــات ســگویا ســاخته شــد‪ .‬ایــن شــاهکار مهندســی‬ ‫روم در اواخــر قــرن اول میــادی ســاخته شــده اســت و تــا اواســط قــرن نوزدهــم همچنــان مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن قنــات اب شــهر را از رود دن تامیــن مــی کــرد‪ .‬قســمت باقــی مانــده قنــات در حداکثــر ارتفــاع‬ ‫‪ 28.5‬متــر و در قســمت اصلــی تقریبــا ‪6‬متــر عمــق قــرار دارد‪.‬‬ ‫قنــات ســگویا دارای ســتون هــا و طــاق هــای بلنــد کــه از بلــوک هــای جامــد ســاخته شــده اســت‬ ‫مــی باشــد‪ .‬در قــوس هــای پاییــن تــر متناســب بــا ســازگاری ســازه ‪ ،‬بــا خطــوط زمیــن متنــاوب‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫ایــن قنــات در ســال هــای ‪ 1970‬و ‪ 1990‬بازســازی شــده اســت‪ .‬قنــات ســگویا در ســال ‪ 1985‬در‬ ‫میــراث جهانــی یونســکو ثبــت شــد‪ .‬هــم چنیــن‬ ‫این قنات عنوان سالم ترین قنات های رومی در اروپا را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫امــروزه ســاخت چنیــن ســازه ی عظیمــی بــه دســت بشــر کار ســاده ای نیســت‪ .‬بــه خصــوص بــرای‬ ‫کســانی کــه بعــد از عزیمــت رومــی هــا در ایــن مــکان زندگــی مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ســاخت قنــات ســگویا یــک موفقیــت فــوق بشــری مــی باشــد‪ .‬پــس جــای تعجــب نیســت کــه‬ ‫یــک افســانه بایــد در اطــراف ســاخت ان رشــد کــرده باشــد‪.‬‬ ‫حاال داستان از چه قرار است؟‬ ‫افســانه از ایــن قــرار اســت کــه یــک دختــر خدمتــکار بــرای اوردن اب‪ ،‬بایــد از کــوه هــا بــاال‬ ‫می رفــت‪ .‬او کــه از ایــن کار خســته شــده بــود از شــیطان درخواســت کــرد کــه یــک راه دیگــری‬ ‫بــرای اوردن اب بــه اون نشــان دهــد‪.‬‬ ‫شــیطان بــا خواســته ی او موافقــت کــرد امــا یــک شــرط گذاشــت‪ .‬دختــر خدمتــکار یــک شــب بــه‬ ‫قنــات رفــت و بــا دیــدن لشــکری از شــیاطین کــه در انجــا کار مــی کردنــد بــه وحشــت افتــاد‪.‬‬ ‫او بــا دیــدن ایــن صحنــه از خــدا خواســت تــا نقشــه شــیطان را خنثــی کنــد بــه همیــن علــت بعــد‬ ‫از گذاشــتن اخریــن ســنگ‪ ،‬خــروس بانــگ زد و شــکافی در ان ایجــاد کــرد‪ ،‬کــه در ان شــکاف‬ ‫مجســمه مریــم عــذرا قــرار داشــت‪.‬‬ ‫چیــزی کــه بیشــتر بازدیدکننــدگان مــی بیننــد‪ ،‬پــل قنــات ســگویا اســت‪ .‬یعنــی بخــش اصلــی و‬ ‫مرکــزی ایــن ســازه اســت‪.‬‬ ‫شــما مــی توانیــد از روی پلکانــی هایــی کــه بــرای ایــن پــل قنــات ســگویا در نظــر گرفتــه شــده‬ ‫بــاال برویــد و از روی پــل مناظــر زیبایــی کــه در اطــراف وجــود دارد‪ ،‬نــگاه کنیــد‪.‬‬ ‫امــا چیزهــای بیشــتری هــم بــرای دیــدن وجــود داد‪ .‬از پلــه هــای اطــراف بــاال برویــد و قــوس هــا را‬ ‫تــا زمــان تمــام شــدن طــی کنیــد‪ .‬ســپس ایــن قنــات بــه دیــوار کــم ارتفــاع تبدیــل مــی شــود و‬ ‫یــک بنــای کوچــک ســنگی نقطــه ای را نشــان میدهــد‪.‬‬ ‫در بازدیــد از ایــن منطقــه بــه دنبــال یــک ســاختمان کوچــک باشــید‪ .‬ایــن ســاختمان کوچــک اب را‬ ‫قبــل از اینکــه بــه قنــات برســد فیلتــر مــی کنــد یعنــی تمــام شــن هــا و ماســه هــا را از بیــن مــی‬ ‫بــرد و اب خالــص را وارد قنــات مــی کنــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه شــما بــه بــاالی پــل قنــات ســگویا مــی رویــد‪ ،‬چهــار طاقــی بــا یــک ترکیــب اصلــی‬ ‫‪9‬تایــی حفــظ شــده اســت‪ ،‬مالحظــه مــی کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن طــاق هــا قنــات را تــا قســمتی از دیــوار بــا یــک منحنــی تیــز بــه غــرب‪ ،‬بــه ســمت مرکــز‬ ‫شــهر مــی رســاند‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد کــه باســتان شناســان امــروزه یــک حوزچــه ی تمیزکننــده و بخشــی از قنــات‬ ‫در زیــر پــازار یافــت شــده اســت‪.‬‬ ‫الکازار سویل‬ ‫مجموعــه کاخ هــا‪ ،‬پاســیوها و بــاغ هــای ســلطنتی الــکازار کــه امــروزه نیــز‬ ‫توســط خانــواده ســلطنتی اســپانیا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪ ،‬در طــول‬ ‫بیــش از یــک هــزار ســال تحــوالت خــود دســتخوش تغییــرات زیــادی شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در قــرن یازدهــم ‪ ،‬مســلمانان مــور قصــری در محــل قلعــه ای در قــرن ‪10‬‬ ‫ســاخته انــد کــه در قــرن ســیزدهم بــه ســازه ای بــه ســبک گوتیــک تبدیــل‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫صــد ســال بعــد ‪ ،‬پادشــاه پــدرو صنعتگــران مــور را اســتخدام کــرد تــا کاخ را‬ ‫بــه ســبک مــودژار بازســازی و گســترش دهنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪44‬‬ صفحه 44 ‫کلیسای جامع مایورکا‬ ‫کلیســای مایــورکا‪ ،‬جذابیــت اصلــی و مکانــی بــرای تجمــع و دیــدار اســقف هــا در‬ ‫مایــورکا اســت‪ .‬ایــن کلیســای جامــع همچنیــن بــا نــام «‪ »La Seu‬یــا «کلیســای‬ ‫جامــع نــور» نامیــده مــی شــود‪ .‬کلیســای جامــع مایــورکا تاریــخ طوالنــی دارد و‬ ‫ســاخت ان ‪ 400‬ســال طــول کشــیده اســت! امــروزه ایــن مــکان نــه تنهــا محلــی‬ ‫بــرای بازدیــد افــراد مذهبــی اســت‪ ،‬بلکــه میزبــان هــزاران گردشگریســت کــه‬ ‫همــه ســاله از ایــن ســاختمان بازدیــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫کلیســای جامــع مایــورکا «کلیســای جامــع نــور» نیــز نامیــده مــی شــود‪ .‬بــه ایــن‬ ‫دلیــل کــه همــه ســاله در تاریــخ ‪ 2‬فوریــه و یازدهــم نوامبــر‪ ،‬یــک نمایــش نــور‬ ‫قابــل توجــه در ایــن کلیســا دیــده مــی شــود‪ :‬حــدود ســاعت ‪ 8:30‬صبــح یــک‬ ‫«نمایــش نــور» در ایــن کلیســا ایجــاد مــی شــود‪ .‬بدیــن گونــه کــه خورشــید صبح‬ ‫دقیق ـاً در زاویــه ای مناســب از جبهــه شــرقی کلیســای جامــع قــرار مــی گیــرد‪،‬‬ ‫بــه طــوری کــه ‪ 1236‬قطعــه شیشــه رنگــی ایــن کلیســا در دیــوار مقابــل ان بــه‬ ‫زیبایــی مــی درخشــند!‬ ‫تاریخ کلیسای جامع مایورکا‬ ‫کلیســای جامــع مایــورکا ســمبل ایــن شــهر اســت و اســقف هــای ان را هــر زمان‬ ‫بدانجــا ســفر کنیــد مــی توانیــد در گوشــه و کنــار شــهر ببینیــد‪ .‬پــس از ازادی‬ ‫مایــورکا از مورهــا(‪ )Moors‬در ســال ‪ ،1230‬پادشــاه جومــه اول دســتور احــداث‬ ‫ایــن کلیســا را داد‪ ،‬امــا ســاخت ایــن کلیســای جامــع حــدود ‪ 400‬ســال بعــد‬ ‫بــه اتمــام رســید‪ .‬اگرچــه در ســال ‪ 1587‬ســاخت ســوله ان بــه اتمــام رســید و‬ ‫‪ 14‬ســال بعــد نمــای اولیــه ان رونمایــی شــد‪ ،‬امــا ســاخت کامــل ایــن کلیســای‬ ‫اســپانیایی در قــرن نوزدهــم بــه پایــان رســید‪ .‬امــروزه ایــن ســاختمان یکــی از با‬ ‫ارزش تریــن ســاختمان هــای دارای ســبک معمــاری گوتیــک در اســپانیا اســت‪.‬‬ ‫معماری کلیسای مایورکا‬ ‫پیــش از انکــه انتونــی گائــودی‪ ،‬معمــار فقیــد بــه طــرز غــم انگیــزی بــا یــک‬ ‫ترامــوا در بارســلونا تصــادف کــرده و فــوت کنــد‪ ،‬وی نشــانی از خود را در کلیســای‬ ‫جامــع مایــورکا پالمــا باقــی گذاشــت‪ .‬گائــودی تغییــرات ســاختاری مهمــی را در‬ ‫ایــن کلیســا ایجــاد کــرد و اکوســتیک ان را بهینــه کــرد‪ .‬وی محــراب باروکــی را‬ ‫از ســاختار ایــن کلیســا حــذف نمــوده و محــراب گوتیــک قدیمــی را در معــرض‬ ‫دیــد قــرار داد‪ .‬امــا ایــن معمــار مشــهور بــرای کلیســاهای محافظــه کار بســیار‬ ‫خــاق بــود زیــرا مــی خواســت عناصــر هنــری نــو را در کلیســای جامــع گوتیــک‬ ‫بیــاورد و بــه همیــن دلیــل کار وی متوقــف شــد‪ .‬چلچــراغ بــاالی محــراب بلنــد‬ ‫ایــن کلیســا هنــوز تصویــری از طراحــی اصلــی گائــودی بــه نمایــش مــی گــذارد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1914‬گائــودی کارش را در کلیســای جامــع مایــورکا بــه پایــان رســاند‪.‬‬ ‫همچنیــن هنرمنــد محلــی میــکل بارســلوی نشــانی از خــود را در کلیســای جامــع‬ ‫مایــورکا بــه جــا گذاشــت‪ .‬او محــراب ســرامیکی ســه تکــه زیبــا را در ایــن کلیســا‬ ‫طراحــی کــرد‪ .‬در مراســم تحلیــف کلیســا در ســال ‪ ،2007‬همچنیــن زوج ســلطنتی‬ ‫خــوان کارلــوس و دونــا ســوفیا اســپانیا بــه ایــن جشــن پیوســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪45‬‬ ‫نکاتی درباره کلیسای جامع مایورکا‬ ‫کلیســای جامــع مایــورکا نــه تنهــا یکــی از بزرگتریــن کلیســاهای گوتیــک در اســپانیا‬ ‫مــی باشــد‪ ،‬بلکــه یکــی از بزرگتریــن کلیســاها در جهــان بــه حســاب مــی ایــد‪ .‬بیــش‬ ‫از ‪ 1200‬قطعــه شیشــه رنگــی بــه شــکی زیبــا در ســاختار ایــن کلیســا بــه کار بــرده‬ ‫شــده کــه از قــرن چهاردهــم میــادی بــه یــادگار مانــده اســت‪ .‬شبســتان مرکــزی‬ ‫کلیســای جامــع مایــورکا دارای ‪ 44‬متــر ارتفــاع اســت کــه ان را بــه یکــی از بلندتریــن‬ ‫انــواع خــود در اروپــا تبدیــل نمــوده اســت‪ .‬هــر دو راهــروی کلیســای جامــع مایــورکا‬ ‫هــر کــدام ‪ 30‬متــر طــول دارنــد‪ .‬در کل‪ ،‬کلیســای جامــع مایــورکا ‪ 110‬متــر طــول و ‪33‬‬ ‫متــر عــرض دارد‪.‬‬ ‫مــدت هــا پیــش دیوارهــای کلیســای جامــع مایــورکا و کاخ اســقف هــای ان تــا دریــا‬ ‫امتــداد یافتــه بــود‪ .‬حتــی امــروز‪ ،‬بنــدرگاه کوچــک هنــوز هــم مــی توانــد در زیــر کاخ‬ ‫المودینــا در کنــار کلیســای جامــع مشــاهده شــود‪ .‬کاخ ‪ Almudaina‬در کنــار کلیســای‬ ‫جامــع مایــورکا در پالمــا قــرار دارد و محــل اقامــت رســمی پادشــاه اســپانیا اســت‪ .‬در‬ ‫دهــه ‪ ،1960‬یــک دریاچــه مصنوعــی پاییــن کلیســای جامــع ایجــاد شــد کــه منظــور از‬ ‫ان یــاداوری ایــن نکتــه بــه گردشــگران تــور ارزان اروپــا اســت کــه دیوارهــای شــهر‬ ‫مایــورکا زمانــی بــه دریــا رســیده بودنــد! ایــن دریاچــه بخشــی از پــارک ‪Parc de la‬‬ ‫‪ Mar‬اســت کــه در ان اکــران هایــی از فیلــم هــای محبــوب ســینمایی در تابســتان بــه‬ ‫صــورت رایــگان ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،1851‬بخــش هــای بزرگــی از کلیســای جامــع مایــورکا در یــک زلزلــه ویــران‬ ‫شــد‪ .‬کار بازســازی و نوســازی تــا حــدی بــه ســبک نئــو گوتیــک مصنوعــی انجــام‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫کلیســای جامــع مایــورکا دارای یــک بــرج ناقــوس مســتحکم مــی باشــد کــه در مجموع‬ ‫دارای ‪ 9‬زنــگ اســت‪ .‬زنــگ «‪ »N›Eloi‬بــه دلیــل انــدازه ان بــه ویــژه قابــل ذکر اســت‪.‬‬ ‫قطــر ایــن زنــگ شــگفت انگیــز ‪ 2‬متــر اســت و وزن ان بــه طــرزی باورنکردنــی‪4517‬‬ ‫کیلو اســت!‬ ‫دروازه ورودی ‪ 15‬متــری کلیســای جامــع مایــورکا کــه بــا دریــا روبــرو اســت‪ ،‬پورتــال‬ ‫ال میــادور نــام دارد و یکــی از زیباتریــن شــاهکارهای معمــاری اســپانیایی اســت‪.‬‬ صفحه 45 ‫کلیسای جامع مایورکا‬ ‫کلیســای مایــورکا‪ ،‬جذابیــت اصلــی و مکانــی بــرای تجمــع و دیــدار اســقف هــا در‬ ‫مایــورکا اســت‪ .‬ایــن کلیســای جامــع همچنیــن بــا نــام «‪ »La Seu‬یــا «کلیســای‬ ‫جامــع نــور» نامیــده مــی شــود‪ .‬کلیســای جامــع مایــورکا تاریــخ طوالنــی دارد و‬ ‫ســاخت ان ‪ 400‬ســال طــول کشــیده اســت! امــروزه ایــن مــکان نــه تنهــا محلــی‬ ‫بــرای بازدیــد افــراد مذهبــی اســت‪ ،‬بلکــه میزبــان هــزاران گردشگریســت کــه‬ ‫همــه ســاله از ایــن ســاختمان بازدیــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫کلیســای جامــع مایــورکا «کلیســای جامــع نــور» نیــز نامیــده مــی شــود‪ .‬بــه ایــن‬ ‫دلیــل کــه همــه ســاله در تاریــخ ‪ 2‬فوریــه و یازدهــم نوامبــر‪ ،‬یــک نمایــش نــور‬ ‫قابــل توجــه در ایــن کلیســا دیــده مــی شــود‪ :‬حــدود ســاعت ‪ 8:30‬صبــح یــک‬ ‫«نمایــش نــور» در ایــن کلیســا ایجــاد مــی شــود‪ .‬بدیــن گونــه کــه خورشــید صبح‬ ‫دقیق ـاً در زاویــه ای مناســب از جبهــه شــرقی کلیســای جامــع قــرار مــی گیــرد‪،‬‬ ‫بــه طــوری کــه ‪ 1236‬قطعــه شیشــه رنگــی ایــن کلیســا در دیــوار مقابــل ان بــه‬ ‫زیبایــی مــی درخشــند!‬ ‫تاریخ کلیسای جامع مایورکا‬ ‫کلیســای جامــع مایــورکا ســمبل ایــن شــهر اســت و اســقف هــای ان را هــر زمان‬ ‫بدانجــا ســفر کنیــد مــی توانیــد در گوشــه و کنــار شــهر ببینیــد‪ .‬پــس از ازادی‬ ‫مایــورکا از مورهــا(‪ )Moors‬در ســال ‪ ،1230‬پادشــاه جومــه اول دســتور احــداث‬ ‫ایــن کلیســا را داد‪ ،‬امــا ســاخت ایــن کلیســای جامــع حــدود ‪ 400‬ســال بعــد‬ ‫بــه اتمــام رســید‪ .‬اگرچــه در ســال ‪ 1587‬ســاخت ســوله ان بــه اتمــام رســید و‬ ‫‪ 14‬ســال بعــد نمــای اولیــه ان رونمایــی شــد‪ ،‬امــا ســاخت کامــل ایــن کلیســای‬ ‫اســپانیایی در قــرن نوزدهــم بــه پایــان رســید‪ .‬امــروزه ایــن ســاختمان یکــی از با‬ ‫ارزش تریــن ســاختمان هــای دارای ســبک معمــاری گوتیــک در اســپانیا اســت‪.‬‬ ‫معماری کلیسای مایورکا‬ ‫پیــش از انکــه انتونــی گائــودی‪ ،‬معمــار فقیــد بــه طــرز غــم انگیــزی بــا یــک‬ ‫ترامــوا در بارســلونا تصــادف کــرده و فــوت کنــد‪ ،‬وی نشــانی از خود را در کلیســای‬ ‫جامــع مایــورکا پالمــا باقــی گذاشــت‪ .‬گائــودی تغییــرات ســاختاری مهمــی را در‬ ‫ایــن کلیســا ایجــاد کــرد و اکوســتیک ان را بهینــه کــرد‪ .‬وی محــراب باروکــی را‬ ‫از ســاختار ایــن کلیســا حــذف نمــوده و محــراب گوتیــک قدیمــی را در معــرض‬ ‫دیــد قــرار داد‪ .‬امــا ایــن معمــار مشــهور بــرای کلیســاهای محافظــه کار بســیار‬ ‫خــاق بــود زیــرا مــی خواســت عناصــر هنــری نــو را در کلیســای جامــع گوتیــک‬ ‫بیــاورد و بــه همیــن دلیــل کار وی متوقــف شــد‪ .‬چلچــراغ بــاالی محــراب بلنــد‬ ‫ایــن کلیســا هنــوز تصویــری از طراحــی اصلــی گائــودی بــه نمایــش مــی گــذارد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1914‬گائــودی کارش را در کلیســای جامــع مایــورکا بــه پایــان رســاند‪.‬‬ ‫همچنیــن هنرمنــد محلــی میــکل بارســلوی نشــانی از خــود را در کلیســای جامــع‬ ‫مایــورکا بــه جــا گذاشــت‪ .‬او محــراب ســرامیکی ســه تکــه زیبــا را در ایــن کلیســا‬ ‫طراحــی کــرد‪ .‬در مراســم تحلیــف کلیســا در ســال ‪ ،2007‬همچنیــن زوج ســلطنتی‬ ‫خــوان کارلــوس و دونــا ســوفیا اســپانیا بــه ایــن جشــن پیوســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪45‬‬ ‫نکاتی درباره کلیسای جامع مایورکا‬ ‫کلیســای جامــع مایــورکا نــه تنهــا یکــی از بزرگتریــن کلیســاهای گوتیــک در اســپانیا‬ ‫مــی باشــد‪ ،‬بلکــه یکــی از بزرگتریــن کلیســاها در جهــان بــه حســاب مــی ایــد‪ .‬بیــش‬ ‫از ‪ 1200‬قطعــه شیشــه رنگــی بــه شــکی زیبــا در ســاختار ایــن کلیســا بــه کار بــرده‬ ‫شــده کــه از قــرن چهاردهــم میــادی بــه یــادگار مانــده اســت‪ .‬شبســتان مرکــزی‬ ‫کلیســای جامــع مایــورکا دارای ‪ 44‬متــر ارتفــاع اســت کــه ان را بــه یکــی از بلندتریــن‬ ‫انــواع خــود در اروپــا تبدیــل نمــوده اســت‪ .‬هــر دو راهــروی کلیســای جامــع مایــورکا‬ ‫هــر کــدام ‪ 30‬متــر طــول دارنــد‪ .‬در کل‪ ،‬کلیســای جامــع مایــورکا ‪ 110‬متــر طــول و ‪33‬‬ ‫متــر عــرض دارد‪.‬‬ ‫مــدت هــا پیــش دیوارهــای کلیســای جامــع مایــورکا و کاخ اســقف هــای ان تــا دریــا‬ ‫امتــداد یافتــه بــود‪ .‬حتــی امــروز‪ ،‬بنــدرگاه کوچــک هنــوز هــم مــی توانــد در زیــر کاخ‬ ‫المودینــا در کنــار کلیســای جامــع مشــاهده شــود‪ .‬کاخ ‪ Almudaina‬در کنــار کلیســای‬ ‫جامــع مایــورکا در پالمــا قــرار دارد و محــل اقامــت رســمی پادشــاه اســپانیا اســت‪ .‬در‬ ‫دهــه ‪ ،1960‬یــک دریاچــه مصنوعــی پاییــن کلیســای جامــع ایجــاد شــد کــه منظــور از‬ ‫ان یــاداوری ایــن نکتــه بــه گردشــگران تــور ارزان اروپــا اســت کــه دیوارهــای شــهر‬ ‫مایــورکا زمانــی بــه دریــا رســیده بودنــد! ایــن دریاچــه بخشــی از پــارک ‪Parc de la‬‬ ‫‪ Mar‬اســت کــه در ان اکــران هایــی از فیلــم هــای محبــوب ســینمایی در تابســتان بــه‬ ‫صــورت رایــگان ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،1851‬بخــش هــای بزرگــی از کلیســای جامــع مایــورکا در یــک زلزلــه ویــران‬ ‫شــد‪ .‬کار بازســازی و نوســازی تــا حــدی بــه ســبک نئــو گوتیــک مصنوعــی انجــام‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫کلیســای جامــع مایــورکا دارای یــک بــرج ناقــوس مســتحکم مــی باشــد کــه در مجموع‬ ‫دارای ‪ 9‬زنــگ اســت‪ .‬زنــگ «‪ »N›Eloi‬بــه دلیــل انــدازه ان بــه ویــژه قابــل ذکر اســت‪.‬‬ ‫قطــر ایــن زنــگ شــگفت انگیــز ‪ 2‬متــر اســت و وزن ان بــه طــرزی باورنکردنــی‪4517‬‬ ‫کیلو اســت!‬ ‫دروازه ورودی ‪ 15‬متــری کلیســای جامــع مایــورکا کــه بــا دریــا روبــرو اســت‪ ،‬پورتــال‬ ‫ال میــادور نــام دارد و یکــی از زیباتریــن شــاهکارهای معمــاری اســپانیایی اســت‪.‬‬ صفحه 45 ‫معرفی شهرهای اسپانیا‬ ‫والنسیا‬ ‫والنســیا یــا بالنســیا مرکــز بخــش خودمختــار والنســیا و بــا جمعیــت‬ ‫‪ ۸۰۹.۰۰۰‬نفــر ســومین شــهر بــزرگ اســپانیا پــس از مادریــد و بارســلونا‬ ‫اســت‪ .‬ایــن شــهر ســومین منطقــه شــهری بــزرگ اســپانیا بــا جمعیــت‬ ‫تقریبــی ‪ ۱.۷‬تــا ‪ ۲.۳‬میلیــون نفــر اســت‪ .‬والنســیا از شــرایط شــهرهای‬ ‫جهانــی برخــوردار اســت‪ .‬بنــدر والنســیا از حیــث نقــل و انتقــال کانتینرهــا‬ ‫پنجمیــن بنــدر اروپــا و بزرگ تــر بنــدر مدیترانــه بــا حجــم معاملــه ‪۴.۲۱‬‬ ‫میلیــون ‪ TEU‬اســت‪.‬‬ ‫والنســیا در ابتــدا بــه عنــوان یکــی از مســتعمرات روم تاســیس گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر در ســاحل شــرقی شــبه جزیره ایبــری‪ ،‬در کنــار رودخانــه‬ ‫توریــا و بــاالی خلیــج والنســیا در دریــای مدیترانــه قــرار دارد‪ .‬والنســیا بــا‬ ‫دارا بــودن تقریب ـاً ‪ ۱۶۹‬هکتــار اراضــی تاریخــی‪ ،‬یکــی از مراکــز تاریخــی‬ ‫بــزرگ اســپانیا بــه حســاب می ایــد‪ ،‬ایــن میــراث تاریخــی و فرهنگــی ایــن‬ ‫شــهر را بــه یکــی از مقاصــد محبــوب گردشــگران تبدیــل کرده اســت‪ .‬از‬ ‫بیــن ایــن اثــار می تــوان بــه کلیســای جامــع اســپانیا‪ ،‬برج هــای ســرانو‪،‬‬ ‫لونخــا دال ســدا (جــزو میــراث جهانــی یونســکو از ‪ ۱۹۶۰‬میــادی) و شــهر‬ ‫هنرهــا و علــوم اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫نام‬ ‫نــام اصلــی التیــن ایــن شــهر والنتیــا بــه معنــای شــجاع یــا مقــاوم اســت‪.‬‬ ‫ایــن نامگــذاری در پــی بــه رســمیت شــناختن شــجاعت ســربازان ســابق‬ ‫ارتــش روم پــس از جنــگ صــورت گرفــت‪ .‬لیــوی‪ ،‬تاریخ نــگار رومــی‬ ‫در ایــن بــاره می گویــد کــه افتتــاح ایــن شــهر ‪ ۲‬قــرن پیــش از میــاد‬ ‫جهــت اســکان ســربازان رومــی کــه علیــه شورشــیان شــبه جزیره ایبــری‬ ‫جنگیــده بــودن‪ ،‬انجــام شــد‪ .‬در زمــان حکمرانــی مســلمان ها‪ ،‬از ایــن‬ ‫شــهر بــا عنــوان شــهر ش ـن ها (بــه عربــی‪ :‬مدینــه التــراب) یــاد می شــد‪.‬‬ ‫جغرافیا‬ ‫ایــن شــهر در کنــار رودخانــه توریــا‪ ،‬در ســاحل شــرقی شــبه جزیــره‬ ‫ایبــری و بخــش غربــی دریــای مدیترانــه و در مقابــل خلیــج والنســیا بنــا‬ ‫شده اســت کــه در شــرق اســپانیا جایــگاه دارد در جنــوب ایــن شــهر‬ ‫یعنــی خلیــج والنســیا کــه بخــش اولیــه ســواحل جزایــر ایبیــزا و مایــورکا و‬ ‫منــورکا شــروع می شــوند‪.‬‬ ‫اب و هوا‬ ‫والنســیا دارای اب و هــوای نیمــه اســتوایی بــر روی مــرز میــان اب و هوایــی‬ ‫مدیتران ـه ای و اب و هــوا نیمــه خشــک بــا زمســتان های معتــدل و گرمــای‬ ‫طوالنی اســت‪.‬‬ ‫متوســط دمــای ایــن شــهر در طــول ســال در روز ‪ ۲۲.۳‬درجــه ســانتی گراد‬ ‫و در شــب ‪ ۱۳.۴‬درجــه ســانتی گراد اســت‪ .‬در ژانویــه‪ ،‬ســردترین مــاه‬ ‫ســال درجــه هــوا در طــول روز حداکثــر ‪ ۱۰‬تــا ‪ C° ۲۰‬و در طــول شــب ‪۲‬‬ ‫تــا ‪ C° ۱۲‬و دمــای اب ‪ C° ۱۴‬می باشــد‪.‬‬ ‫در مــاه اوت‪ ،‬گرم تریــن مــاه ســال درجــه هــوا در طــول روز حداکثــر ‪۲۸‬‬ ‫تــا ‪ C° ۳۴‬و در طــول شــب در حــدود ‪ C° ۲۳‬و دمــای اب ‪ C° ۲۶‬می باشــد‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫والنســیا قبــل از بحــران ‪ ۲۰۰۸‬از رشــد اقتصــاد قــوی برخــوردار بــود کــه بیشــتر ان از‬ ‫صنعــت گردشــگری و ســاخت و ســاز‪ ،‬مخابــرات و حمــل و نقــل بــه وجــود امــده بــود‪.‬‬ ‫اقتصــاد والنســیا خدمــات محــور اســت‪ .‬بــه طــوری کــه نزدیــک بــه ‪ ۸۴‬درصــد از جمعیــت‬ ‫کارکنــان در بخش هــای خدمات رســانی مشــغول بــه کار هســتند‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬شــهر‬ ‫هنــوز یــک زیرســاخت صنعتــی مهــم را نگهــداری کرده اســت‪ ۸.۵ ،‬درصــد جمعیــت‬ ‫شــاغل در ایــن بخــش کار می کننــد‪ .‬بــه تازگــی رشــد در بخــش تولیــد‪ ،‬عمدتـاً در زمینــه‬ ‫ســاخت خــودرو بهبــود یافته اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪46‬‬ صفحه 46 ‫مناطقدیدنیبارسلون‬ ‫بارســلونا ســرزمین کاتاالن ها ســت؛ شــهری زیبــا و پر جنب جــوش و شــاد؛ شــهر‬ ‫گیتار نــوازان دوره گــرد‪ .‬بهشــت افتاب هــای دلچســب و ابــی زیبــای مدیترانــه؛ شــهر‬ ‫معماری هــای عجیــب و خیره کننــده؛ شــهر گائــودی و شــهر اف‪-‬ســی بارســلونا‪ .‬بارســلونا‬ ‫اروپــای تمام عیــار اســت؛ هــم دریــا و ســاحل و افتــاب دارد‪ ،‬هــم ش ـب های زنــده و بیــدار‪.‬‬ ‫هــم مــوزه و اثــار معمــاری و تاریخــی دارد‪ ،‬هــم مرکــز خریــد و تفریــح و رســتوران و کافــه‪.‬‬ ‫دیدنی هــای بارســلونا از خیابان هایــش شــروع می شــوند؛ خیابان هــای بارســلونا مــوزه ای‬ ‫اســت از اثــار گائــودی‪ ،‬معمــار معــروف اســپانیایی کــه کارهایــش خالقیتــی عجیــب و دیدنــی‬ ‫دارنــد‪ :‬از کلیســای مشــهور و نیمــه کاره ســاگرادا فامیلیــا کــه بی شــک بزرگتریــن شــاهکار‬ ‫او ســت‪ ،‬تــا خانــه کاســا میــا و پــارک گوئــل کــه توریســت ها برایشــان صــف می بندنــد‪.‬‬ ‫خیابــان الرامبــا و میــدان کاتالونیــا قلــب تپنــد ه شــهرند‪.‬‬ ‫کلیسایساگرادافاملیا‬ ‫ســاگرادا بــرای بارســلونا مثــل ایفــل اســت بــرای پاریــس؛ اگــر قــرار باشــد فقــط‬ ‫یــک دیدنــی در ایــن شــهر ببینیــد‪ ،‬همیــن ســاگرادای عجیــب و مــدرن اســت‪.‬‬ ‫کلیســایی بــزرگ و نیمــه کاره کــه اثــر انتونــی گائــودی معمــار اسپانیایی ســت‬ ‫و البتــه از کلیشــه های معــروف کلیســاهای اروپایــی هــم در ان خبــری نیســت؛‬ ‫بیشــتر شــبیه نقاشــی های ســوررئال اســت‪ .‬گائــودی اصــوال بــه خاطــر ســبک‬ ‫عجیــب و غریــب و بســیار شــخصی اش معــروف اســت و ســاگرادا بزرگتریــن‬ ‫شــاهکار اوســت‪.‬‬ ‫او در ‪ ۱۸۸۴‬ســاخت ایــن جاذبــه گردشــگری بارســلونا را اغــاز کــرد و بعــد از ‪۴۲‬‬ ‫ســال تــاش در ‪ ۱۹۲۶‬از دنیــا رفــت؛ در حالیکــه هنــوز هــم نتوانســته بــود ان‬ ‫را تمــام کنــد‪ .‬قــرار اســت کــه در ســال ‪ ٢٠٢٦‬هم زمــان بــا صدمیــن ســالگرد‬ ‫درگذشــت گائــودی‪ ،‬ســاخت ایــن کلیســا بــه پایــان برســد‪ .‬گائــودی اساســا‬ ‫خطــوط راســت را دوســت نداشــت‪ ،‬چــون معتقــد بــود در طبیعــت چنیــن خطوطــی‬ ‫نداریــم؛ در طراحــی برج هــای ســاگرادا هــم از اشــکال عجیــب و قله هــای گــرد‬ ‫و برامــد ه کــوه مونتســرات در ‪ ۴۰‬کیلومتــری بارســلونا الهــام گرفتــه بــود‪ .‬ایــن‬ ‫برج هــای صــد متــری در تمــام شــهر دیــده می شــوند‪ .‬تعــداد زیــادی مجســمه‬ ‫کــه زندگــی مریــم مقــدس و مســیح را بــه تصویــر کشــیده اند‪ ،‬نمــای بیرونــی‬ ‫ســاگرادا را پوشــانده اند‪.‬‬ ‫ایــن کلیســا جــزو میــراث جهانــی یونســکو و از مهمتریــن جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫بارســلونا اســت و هــر ســال ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار بازدید کننــده دارد‪ .‬متــروی‬ ‫ســاگرادا فامیلیــا نزدیک تریــن ایســتگاه بــه کلیسا ســت‪.‬‬ ‫خیابانالرامبال‬ ‫دیدنی هــای بارســلونا و گشــتن شــهر را می توانیــد از خیابــان الرامبــا شــروع‬ ‫کنیــد؛ معروف تریــن و شــلوغ ترین خیابــان بارســلونا کــه بــه میــدان کاتالونیــا در‬ ‫مرکزی تریــن نقطـ ه شــهر منتهــی می شــود‪ .‬بلــوار پهنــی مخصــوص پیاده هــا کــه‬ ‫پنجــره ای بــه ســوی زندگــی و فرهنــگ کاتاالن اســت؛ دو طرفــش مراکــز فرهنگی‪،‬‬ ‫ســالن های تئاتــر و ســاختمان هایی می بینیــد کــه معماری شــان خیره کننــده‬ ‫اســت‪ .‬از ان خیابان هایی ســت کــه روز هــا شــلوغند و ش ـب ها زنــده و بیــدار؛ پــر‬ ‫از دکه هــای سوغاتی فروشــی‪ ،‬نقاش هــای خیابانــی‪ ،‬پانتومیســت های دوره گــرد‬ ‫و البتــه کلــی رســتوران و کاف ـ ه جور واجــور کــه ش ـب ها پــر از جمعیــت می شــوند‬ ‫و خــوب اســت مهمــان غذاهــای دریایــی خوشمزه شــان شــوید‪ .‬در مســیر ایــن‬ ‫خیابــان‪ ،‬کاخ کاتالونیــا و بنــای یادبــود کولــوم ‪ -‬مجســم ه بلنــد کریســتف کلمــب‪-‬‬ ‫را خواهیــد دیــد کــه بــه ســمت قــاره امریــکا اشــاره می کنــد‪ .‬از ایســتگاه متــروی‬ ‫کاتالونیــا یــا ِ‬ ‫لیســئو می توانیــد بــه الرامبــا برســید‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪40‬‬ صفحه 40 ‫سویل‬ ‫ســویل در جنــوب اســپانیا واقــع شــده و پایتخــت اندلــس و یکــی از پرجمعیــت‬ ‫تریــن شــهرهای اســپانیا پــس از مادریــد ‪ ،‬بارســلونا و والنســیا اســت‪.‬‬ ‫ســویل بــا روحیــه پرشــور و ســرزنده خــود‪ ،‬نــه تنهــا بــه دلیــل اهمیــت هنــری و‬ ‫معمــاری‪ ،‬بلکــه همچنیــن بــه دلیــل جذابیــت تاریخــی کــه در گوشــه و کنــار ان‬ ‫احســاس مــی شــود‪ ،‬برجســته اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر کــه در ســواحل رودخانــه گوادالکوویــر واقــع شــده اســت‪ ،‬بــه لطــف‬ ‫رودخانــه ای کــه ان را بــه “قــاره امریــکا” متصــل مــی کنــد‪ ،‬بــه یــک شــهر‬ ‫بســیار مهــم و یــک مرکــز تجــاری موفــق تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ســویل شــهری جــذاب اســت کــه بــه ریتــم فالمنکــو حرکــت مــی کنــد‪ ،‬در واقــع‬ ‫یــک اهنــگ محبــوب اســپانیایی ادعــا مــی کنــد کــه “ســویل رنــگ خاصــی دارد”‬ ‫و بــه محــض ورود مــی توانیــد متوجــه ایــن موضــوع شــوید‪.‬‬ ‫پایتخــت اندلوســی دارای مناظــر باورنکردنــی ماننــد کلیســای جامــع ‪ ،‬تــوره دل‬ ‫اورو ‪ ،‬میــدان اســپانیا و جیرالــدا اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه گاهــی اوقــات تنهــا چیــزی کــه شــما نیــاز داریــد ایــن اســت کــه در‬ ‫خیابــان هــای زیبــا در محلــه هــای تریانــا و ســانتا کــروز گشــت بزنیــد‪ ،‬یــا‬ ‫از پیــاده روی ارام در پــارک خیــره کننــده ماریــا لوئیــزا لــذت ببریــد تــا بــا‬ ‫ســنت های شــهر و انــرژی اندلــس ارتبــاط برقــرار کنیــد‪.‬‬ ‫تاریخچه سویل‬ ‫ســویل در گذشــته بــه نــام هیســپالیس شــناخته میشــد و بنــدری قابــل توجــه در‬ ‫ریــو گوادالکوئیــر بــود‪ .‬مســلمانان ســویل‪ ،‬بــه نــام ایشــبلیا‪ ،‬قدرتمندتریــن طائفــه‬ ‫(پادشــاهی هــای کوچــک) بودنــد کــه اســپانیا اســامی پــس از فروپاشــی خالفــت‬ ‫قرطبــه در ســال ‪ 1031‬بــه ان تقســیم شــد‪.‬‬ ‫در قــرن دوازده یــک فرقــه ســختگیر اســامی از مراکش‪،‬بــه نــام المحادهــا‪ ،‬اســپانیا‬ ‫را تحــت ســلطه خــود دراوردنــد و ســویل را پایتخــت ســاختند و یــک مســجد بــزرگ‬ ‫ســاختند کــه اکنــون کلیســای جامــع در ان قــرار دارد‪.‬‬ ‫ســرانجام قــدرت المحــاد از بیــن رفــت و ســویل در ســال ‪ 1248‬بــه دســت فرنانــدو‬ ‫ســوم (ال ســانتو ‪ ،‬مقــدس) کاســتیا افتــاد‪ .‬در قــرن ‪ 14‬میــادی ســویل مهمتریــن‬ ‫شــهر کاســتیا بــود‪.‬‬ ‫بزرگتریــن وقفــه ان در ســال ‪ 1503‬بــود ‪ ،‬زمانــی کــه انحصــار تجــارت اســپانیا بــا‬ ‫قــاره امریــکا را بــه خــود اختصــاص داد‪ .‬ســویل بــه ســرعت بــه یکــی از بزرگتریــن‪،‬‬ ‫ثروتمندتریــن و جهــان وطنــی تریــن شــهرهای زمیــن تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود یــک طاعــون در ســال ‪ 1649‬نیمــی از شــهر را بــه کام مــرگ کشــاند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، Casa de la Contratación 1717‬دفتــر دولتــی کــه تجــارت را بــا قاره‬ ‫امریــکا کنتــرل مــی کــرد‪ ،‬بــه کادیــز منتقــل شــد‪.‬‬ ‫طاعــون دیگــر ســویل در ســال ‪ 1800‬باعــث کشــته شــدن ‪ 13000‬نفــر شــد‪ .‬اغــاز‬ ‫صنعــت در اواســط قــرن نوزدهــم میــزان موفقیــت را بــرای برخــی از افــراد ســویل‬ ‫بــه ارمغــان اورد ‪ ،‬امــا اکثریــت انهــا فقیــر ماندنــد‪.‬‬ ‫ســویل در اغــاز جنــگ داخلــی اســپانیا در ســال ‪ ، 1936‬علــی رغــم مقاومــت در‬ ‫مناطــق طبقــه کارگــر (کــه موجــب انتقــام جویــی وحشــیانه ای شــد) ‪ ،‬خیلــی ســریع‬ ‫بــه دســت ملــی گرایــان افتــاد‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ ، 1980‬وقتــی ســویل بــه عنــوان پایتخــت اندلوســیای خودمختــار جدیــد‬ ‫در اســپانیا دموکراتیــک نامگــذاری شــد و ســوییالنو فیلیپــه گونزالــس نخســت وزیــر‬ ‫اســپانیا شــداقتصاد ســویل اکنــون بــا ترکیبــی از جهانگــردی ‪ ،‬تجــارت ‪ ،‬فنــاوری و‬ ‫صنعــت بــه طــور پیوســته در حــال بهبــود اســت‪.‬‬ ‫میدان د تروس د ال مائسترانزا‬ ‫بــرای بازدیدکنندگانــی کــه بــه ســنت گاوبــازی اســپانیا عالقــه منــد هســتند‪،‬‬ ‫میــدان د ‪ Toros de la Maestranza‬را نمــی تــوان از دســت داد‪.‬‬ ‫قدیمــی تریــن میــدان گاوبــازی اســپانیا ‪ ،‬میــدان ‪ 14000‬نفــری مربــوط‬ ‫بــه ســال ‪ 1758‬اســت و مســابقات گاوبــازی از بهــار تــا پاییــز همچنــان‬ ‫یکشــنبه هــا برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫در مــوزه مجــاور اثــار و اطالعــات مربــوط بــه گاوهــا و ماتادورهــای مشــهور‬ ‫بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت‪ .‬بلیــط هــا شــامل ورود بــه مــوزه و تــور‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪47‬‬ صفحه 47 ‫موسیقی اسپانیا‬ ‫خلیل مدادی‬ ‫موســیقی اســپانیا نیــز بــه انــدازه تاریخچــه اســپانیا گســترده و متنــوع اســت‪ .‬در‬ ‫هیــچ کشــور اروپایــی دیگــری چنیــن پکیــج متنوعــی از عناصــر موســیقی وجــود‬ ‫نــدارد کــه هــر کــدام از فرهنــگ هــای مختلــف در گذشــته اســپانیا بــا موســیقی‬ ‫ایــن کشــور همــراه شــده اســت‪.‬‬ ‫روزهای نخست‬ ‫بخشــی از انچــه کــه اســپانیا را جــذاب تــر مــی کنــد‪ ،‬طیــف وســیعی از فرهنــگ‬ ‫هــا اســت کــه راه خــود را بــه تاریــخ و فرهنــگ اســپانیا بــاز کــرده انــد‪ .‬در طــول‬ ‫اولیــن دوران زندگــی اســپانیا‪ ،‬فرهنــگ هــای مختلــف در هــر ســطح بــر یکدیگــر‬ ‫تاثیــر گذاشــتند و بــدون شــک بــه موســیقی اســپانیا تاثیــر گذاشــتند کــه منجــر‬ ‫بــه موســیقی امــروزی اســپانیا شــد‪ .‬رومیــان اولیــه‪ ،‬ایــده هــای موســیقی یونــان را‬ ‫بــرای اســپانیا بــه ارمغــان اورنــد‪ ،‬ظهــور ‪ Visigoths‬باعــث شــکوفایی موســیقی‬ ‫مقــدس و اواز خوانــدن در کلیســا شــد‪ ،‬و ایــن نــوع موســیقی مذهبــی در ادیــان‬ ‫معاصــر ان زمــان یعنــی دیــن یهــودی‪ ،‬مســیحی و مغولــی بــه طــور همزمــان‬ ‫شــکوفا شــد‪ .‬موســیقی محلــی در حــال افزایــش بــود‪ ،‬امــا توســط دولــت ایــن‬ ‫نــوع موســیقی ممنــوع اعــام شــد‪.‬‬ ‫رنسانس‬ ‫تاریــخ موســیقی اســپانیایی بــا شــروع دوره رنســانس ادامــه یافــت‪ .‬موســیقی ایــن‬ ‫دوره‪ ،‬بــا توجــه بــه نفــوذ موســیقی عربــی و توســعه گیتــار اســپانیایی‪ ،‬شــکوفا‬ ‫شــد‪ .‬پــس از شــروع قــرن شــانزدهم‪ ،‬ســبک اواز پلــی فونیــک‪ ،‬شــامل صداهــای‬ ‫تکمیلــی‪ ،‬احتمــاال از طریــق تمــاس بــا همســایگان شــمالی اســپانیا ماننــد فرانســه‬ ‫گســترش یافــت‪ .‬در ایــن دوره نوازنــدگان شــروع بــه ســفر بــه کشــورهای دیگر به‬ ‫خصــوص بــه رم و برداشــتن ایــده هــا و ســبک هــای موســیقی ایــن کشــور کردند‪.‬‬ ‫ایــن ســال هــا مصــادف بــود بــا شــکوفایی موســیقی اســپانیا و قــرار گرفتــن ان‬ ‫بــر روی نقشــه موســیقی جهــان بــا معرفــی اهنگســازان بــزرگ کالســیک ماننــد‬ ‫فرانسیســکو گــررو و تامــاس لوئیــس د ویکتوریــا‪.‬‬ ‫قرن هفدهم و هجدهم‬ ‫یکــی از برتریــن دوره هــای ظهــور اســتعدادهای موســیقی اســپانیا در طــول قــرن‬ ‫هفدهــم و هجدهــم میــادی بــود‪ .‬زرزاواال‪ ،‬شــروع کننــده ســبک اپــرا اســپانیایی‬ ‫بــود‪ ،‬و ایــن پدیــده فرهنگــی تــا امــروز همچنــان ادامــه دارد‪ .‬بــر خــاف تحــوالت‬ ‫قــرون گذشــته‪ ،‬توســعه موســیقی کالســیک در طــول ایــن دو قــرن متوقــف شــد و‬ ‫در عــوض موســیقی محلــی در مناطــق مختلــف اســپانیا شــکوفا شــد‪.‬‬ ‫قرن بیست و یکم‬ ‫پــس از جنــگ داخلــی اســپانیا و پــس از ان دولــت پنجــاه ســاله ســرکوبگر‬ ‫دیکتاتــور فرانسیســکو فرانکــو کــه قصــد ایجــاد یــک کشــور یکنواخــت و‬ ‫ناسیونالیســتی داشــت و همــه چیــز را در مــورد فرهنــگ هــای منطقــه ای ممنــوع‬ ‫کــرده بــود‪ .‬زبان هــای منطقــه ای‪ ،‬ادبیــات و موســیقی ممنــوع شــدند‪ .‬در نتیجــه‪،‬‬ ‫طیــف گســترده ای از موســیقی هــای محلــی اســپانیا کــه طــی قــرن هــای گذشــته‬ ‫گســترش یافتــه بــود‪ ،‬ناپدیــد شــد‪.‬‬ ‫بــا نزدیــک شــدن بــه پایــان رژیــم فرانکــو‪ ،‬موســیقی پــاپ و ‪rock ‘n’ roll‬‬ ‫شــکوفا شــدند کــه یکــی دیگــر از نقــاط مهــم در تاریخ موســیقی اســپانیایی اســت‪.‬‬ ‫گروه هــای امریکایــی و بریتانیایــی صحنــه هــای بیــن المللــی موســیقی را تحــت‬ ‫فشــار قــرار دادنــد و دیگــر فرانکــو نمیتوانســت اســپانیا را از ایــن موضــوع منــع‬ ‫کنــد‪ .‬در ایــن دوره اولیــن پــاپ اســپانیایی اساســا پــاپ فرانســه را تقلیــد میکــرد‬ ‫ولــی نکتــه جالــب توجــه اینجاســت کــه قبــا پــاپ امریکایــی و انگلیســی را تقلیــد‬ ‫مــی کــرد‪ .‬هنرمنــدان اســپانیایی ریتــم فالمنکــو را بــه موســیقی اســپانیا اضافــه‬ ‫کردنــد کــه حــس واقعــی موســیقی اســپانیایی را منتقــل میکــرد کــه هنــوز هــم در‬ ‫موســیقی پــاپ امــروز یافــت مــی شــود‪ .‬رونــق گردشــگری اســپانیا در دهــه ‪60‬‬ ‫و ‪ 70‬باعــث بــروز ســبک هــای جدیــد موســیقی از سراســر جهــان شــد‪ ،‬پــس از‬ ‫مــرگ فرانســو‪،‬حکومت دموکراتیــک بازســازی شــد و جوانــان ازادی عمــل بیشــتری‬ ‫در موســیقی پیــدا کردنــد‪ ، rock ‘n’ roll .‬پانــک‪ ،‬و موســیقی پــاپ شــروع بــه‬ ‫رشــد کردنــد و تــا امــروز ایــن رشــد و شــکوفایی همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪48‬‬ صفحه 48 ‫کاسامیال‬ ‫ایــن خانــ ه بــزرگ شــاهکار عجیــب دیگــری از گائــودی و از مناطــق دیدنــی‬ ‫بارســلونا اســت کــه در فاصلــه ‪ ۱۹۰۵‬تــا ‪ ۱۹۱۰‬بــرای خانــواده سرشــناس‬ ‫میــا طراحــی اش کــرده و بــه همیــن خاطــر بــه ان کاســا میــا (خانــ ه میــا)‬ ‫می گوینــد‪ .‬البتــه بــه خاطــر نمــای ســنگی خاکســتری و مــوج دارش بــه الپــد ِررا‬ ‫(معــدن ســنگ) هــم معــروف اســت‪ .‬پشــت بــام خانــه بــه خاطــر دودکش هــای‬ ‫عجیبــی کــه بیشــتر شــبیه مجســمه ها و اشــکال انتزاعــی هســتند‪ ،‬بســیار‬ ‫مشــهور و دیدنــی اســت و اتــاق زیــر شــیروانی هــم نمایشــگاهی اســت کــه‬ ‫ســبک و شــیو ه طراحــی گائــودی را بــا اســتفاده از ماکت هــا و مدل هــا نشــان‬ ‫می دهــد؛ ایده هــای او در اســتفاده از فضــا و نــور بســیار جلوتــر از زمــان خــود‬ ‫بــود و عالق ـه اش بــه مــوج و انحنــا ریشــه در ایــن بــاور داشــت کــه طبیعــت‬ ‫خــط راســت و مســتقیم نــدارد‪ .‬ایــن خانــه بــا ان همــه انحنــا و دایــره‪ ،‬انقــدر‬ ‫حیرت زده تــان می کنــد کــه بــدون اینکــه متوجــه شــوید‪ ،‬ســاعت ها در ان‬ ‫می مانیــد‪ .‬ســاعات بازدیــد ‪ ۹‬صبــح تــا ‪ ۶‬عصــر و از مــارچ تــا اکتبــر تــا ‪ ۸‬شــب‬ ‫اســت‪ .‬البتــه کاســا میــا در تاریکــی شــب هــم رمزالــود و دیدنــی اســت؛ ایــن‬ ‫بنــا در خیابــان پ ُر ِونســا و نزدیــک ایســتگاه متــروی دیاگونــال اســت‪.‬‬ ‫پارک گوئل‬ ‫ـودی معــروف اســت و طــی‬ ‫پــارک بزرگــی روی تپـ ه ال کارمــل کــه طراحــش گائـ ِ‬ ‫ســال های ‪ ۱۹۰۰‬تــا ‪ ۱۹۱۴‬ســاخته شــده‪ .‬تزئینــات فــراوان و ســازه های معماری‬ ‫گائــودی‪ ،‬گوئــل را تبدیــل بــه مــوزه ای از اثــار او و از جذاب تریــن دیدنی هــای‬ ‫بارســلونا کــرده؛ ایــن پــارک جادویــی پــر از مجســمه ها‪ ،‬پیکره هــای عجیــب‬ ‫و جالــب و کاشــی کاری های خیره کننــده اســت‪ .‬در ورودی پــارک‪ ،‬اژدهایــی از‬ ‫جنــس موزاییــک قــرار گرفتــه کــه از کارهــای معــروف گائودی اســت‪ .‬مســیرهای‬ ‫پیــاده روی بــا تخته ســنگ ها و ســتون هایی کــه انــگار از زمیــن مثــل درخــت‬ ‫بیــرون زده انــد‪ ،‬تزییــن شــده و ســازه هایی بــا طراحی هــای عجیــب در ان بــه‬ ‫یــادگار مانــده‪ .‬گوئــل جــزء میــراث جهانــی یونســکو اســت و دیدنی هــای ان‬ ‫تمام نشــدنی اند‪ .‬ســاختمان بزرگــی هــم بــاالی پــارک ســاخته شــده کــه از‬ ‫تــراس ان می تــوان شــهر را دیــد‪ .‬از ســال ‪ ۲۰۱۳‬شــهرداری بارســلونا پــارک‬ ‫را بــه دوبخــش رایــگان و پولــی تقســیم کــرده کــه بــرای ورود بــه بخــش دوم‬ ‫بایــد بلیــط تهیــه کنیــد‪ .‬از متــروی ل ِِســپز یــا والــکارکا می توانیــد بــه پــارک‬ ‫برســید‪.‬‬ ‫باریگوتیک‬ ‫منطق ـه گوتیــک بارســلونا‪ ،‬محل ـه ای در مرکــز شــهر‪ ،‬بیــن خیابان هــای رامبــا و‬ ‫الیتانــا اســت کــه بنا هــای باشــکوهی از دوران باســتان و قــرون وســطا در ان بــه‬ ‫جــا مانــده‪ .‬اگــر بــه تاریــخ و معمــاری عالقه منــد باشــید‪ ،‬می توانیــد ســاعت ها‬ ‫در خیابان هــای کوچــک و بــزرگ ایــن منطقــه گشــت بزنیــد و ســاختمان های‬ ‫بلنــد و چند صد ســاله اش را کــه از بهتریــن جاهــای دیدنــی بارســلونا اســت‬ ‫تماشــا کنیــد‪ .‬تاریــخ ســاخت ایــن بناهــا بــه قــرون وســطا برمی گــردد؛ حتــی‬ ‫بعضــی از ان هــا را متعلــق بــه دوره حکومــت رومی هــا در بارســلونا می داننــد‪.‬‬ ‫البتــه در قرن هــای نوزدهــم و بیســتم تغییراتــی در ایــن بخــش از شــهر ایجــاد‬ ‫شــده اســت و ســیر تاریــخ را می تــوان بــه خوبــی در ان دیــد‪ .‬میــدان رویــال‬ ‫پــازا (پالســا ِریــال) میــدان معروفــی در ایــن منطقــه اســت کــه می گوینــد‬ ‫قدیمی تریــن و باشــکوه ترین بنــای بــاری گوتیــک اســت‪ .‬توریســت ها خــود‬ ‫ایــن میــدان را بــه عنــوان یکــی از جاذبه هــای توریســتی شــهر می شناســند‪.‬‬ ‫دور ایــن میــدان پــر از کافه هــا و رســتوران هایی اســت کــه بــرای نوشــیدن‬ ‫قهــوه یــا خــوردن غذاهــای بارســلونا در هــوای ازاد عالی انــد‪.‬‬ ‫ورزشگاه و موزه نیوکمپ‬ ‫شــهر بارســلون‪ ،‬بــرای طرفــداران فوتبــال و بــه خصــوص باشــگاه بارســلونا‪ ،‬معنــی‬ ‫دیگــری دارد و ان هــم بــه خاطــر ورزشــگاه ‪ ۹۸‬هــزار نفــری کمــپ نوئــو (نیــو کمــپ)‬ ‫اســت کــه بزرگتریــن اســتادیوم اروپــا و ســیزدهمین اســتادیوم بــزرگ دنیا ســت‪.‬‬ ‫کمــپ نوئــو ورزشــگاه خانگــی باشــگاه بارســلونا اســت کــه بعــد از رئــال مادریــد‬ ‫پرافتخار تریــن تیــم اســپانیا محســوب می شــود‪ .‬مــوزه فوتبــال باشــگاه بارســلونا‪،‬‬ ‫از پرطرفدارتریــن موزه هــای بارســلونا هــم نزدیــک ورزشــگاه قــرار دارد‪ .‬در بخــش‬ ‫اول مــوزه‪ ،‬عکس هــا‪ ،‬مــدارک و نشــان های پیــروزی باشــگاه روی یــک دیــوار‬ ‫شیشــه ای قــرار گرفته انــد و بــا لمــس صفحه هــای نمایــش می توانیــد اطالعــات‬ ‫روی دیــوار را ببینیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪41‬‬ صفحه 41 ‫موسیقی فالمنکو‬ ‫فالمنکــو ســبکی از اواز‪ ،‬موســیقی و رقــص اســپانیایی اســت‪ .‬ایــن نــوع‬ ‫موســیقی تحــت تاثیــر ســبک ها و فرهنگ هــای مختلــف بــه شــکل امــروزی‬ ‫درامده اســت و می تــوان گفــت کــه بیشــترین تاثیــر خــود را از کولیهــای‬ ‫اســپانیا گرفته اســت‪ .‬در شــکل گیری و تکامــل ایــن ســبک نمی تــوان از‬ ‫تاثیرگــذاری موســیقی مورهــا و مســلمانان شــمال افریقــا و موســیقی عربــی و‬ ‫حتــی موســیقی التیــن چشــم پوشــی کــرد‪.‬‬ ‫فالمنکــو در حقیقــت از ‪ ۳‬قســمت رقــص فالمنکــو‪ ،‬اواز فالمنکــو و گیتــار‬ ‫فالمنکــو تشــکیل شده اســت‪ .‬خاســتگاه ایــن نــوع موســیقی ایالــت اندلــس‬ ‫اســت‪ ،‬ولــی مبــدل بــه ســمبل موســیقی اســپانیایی و حتــی به طــور کلــی‬ ‫فرهنــگ اســپانیایی شده اســت‪ .‬ایــن نــوع موســیقی شــامل تکنیک هــا و‬ ‫توکه هــای جالــب و زیبایــی اســت‪.‬‬ ‫البتــه کاربــرد لغــت توکــه غلــط مصطلــح اســت زیــرا معنــی ایــن کلمــه‬ ‫نوازندگــی گیتــار می باشــد و بهتــر اســت از کلمــه پالــو (معــادل دســتگاه‬ ‫در موســیقی ایرانــی) اســتفاده شــود‪ .‬بعضــی از ایــن پالوهــا عبارت انــد از‬ ‫بولریــاس‪ ،‬رومبــا‪ ،‬الگریــاس‪ ،‬فــاروکا و غیــره‪.‬‬ ‫موســیقی فالمنکــو‪ ،‬موســیقی ســنتی اســپانیا هماننــد تمامــی موســیقی های‬ ‫دیگــر در جهــان دارای رقــص و عالئــم مخصــوص بــه خــود می باشــد کــه‬ ‫ایــن موســیقی و رقــص‪ ،‬ان را از انــواع دیگــر موســیقی متمایــز می ســازد‪.‬‬ ‫حــرکات دســت و پــا در فالمنکــو هــر کــدام بیان کننــده تاریــخ‪ ،‬داســتان یــا‬ ‫افســانه ای می باشــد کــه بــرای بیــان کــردن ان هــا از حــرکات و فرم هــای‬ ‫بخصوصــی اســتفاده می شــود‪ .‬ایــن رقــص شــباهت های بســیاری بــه‬ ‫رقــص اعــراب دارد‪ .‬بــا مــروری بــر تاریــخ جهــان در می یابیــم کــه اســپانیا‬ ‫ندلُــس مدتــی در تصــرف اعــراب بوده انــد و اعــراب پــس از بیــرون رفتــن‬ ‫و اَ َ‬ ‫از اســپانیا بعضــی از فرهنگ هــای خــود را در اســپانیا بــه یــادگار گذاشــتند‬ ‫کــه بســیاری از ایــن فرهنگ هــا را در معمــاری بناهــا در اســپانیا‪ ،‬موســیقی و‬ ‫رقــص ان هــا بــه وضــوح می تــوان مشــاهده کــرد‪ .‬منشــا ایــن نــوع موســیقی‬ ‫ندلُســی سرچشــمه گرفتــه بــود‪ ،‬از ایــن رو موســیقی‬ ‫از طبقــات پاییــن جامعــه ا َ َ‬ ‫از وجهــه هنــری الزم در میــان طبقــات متوســط و باالتــر جامعــه برخــوردار‬ ‫نبــود‪ .‬فرهنــگ فالمنکــو حاکــی از شــورش مــردم تحــت ســتم اســت‪ .‬اقــوام‬ ‫مســلمان شــمال افریقــا ملقــب بــه مورهــا‪ ،‬اقــوام خیتانــو و یهودیــان کــه‬ ‫همگــی در گذشــته از ســوی تفتیــش عقایــد کلیســای اســپانیا مــورد اذیــت‬ ‫و ازار و تبعیــد واقــع شــده اند‪ .‬اقــوام خیتانــو اساســاً پایه گــذار اولیــه ایــن‬ ‫شــکل هنــری بوده انــد امــا ان هــا تنهــا دارای یــک فرهنــگ شــفاهی هســتند‪.‬‬ ‫اوازهــای محلی شــان از طریــق اجــرای مکــرر ان در مجالــس اجتماعــی بــه‬ ‫نســل جدیــد منتقــل شده اســت‪ .‬ایــن طبقــات فقیــر غیــر چادرنشــین جامعــه‬ ‫ندلُســی به طــور کلــی بی ســواد بودنــد‪.‬‬ ‫اَ َ‬ ‫همیشــه در گــذر زمــان تغییــرات و تعریفاتــی وجــود داشــتند کــه اثــار‬ ‫هنرمنــدان هــر قــرن بــر ان هــا وارد می شــد و موســیقی فالمنکــو هــم مثــال‬ ‫کاملــی از ایــن نــوع تغییــرات اســت و تــا بــه امــروز نیــز در حــال تغییــر و‬ ‫تحــول بوده اســت‪ .‬نســل های جدیــد فالمنکــو‪ ،‬ســبک های جــاز و دیگــر‬ ‫ســبک های افریقایــی و برزیلــی را بــا فالمنکــو مــدرن ترکیــب کرده انــد‪.‬‬ ‫فالمنکــو یکــی از غنی تریــن و فوق العاده تریــن فرم هــای موســیقی در‬ ‫جهــان اســت و بــر طبــق گفتــه منتقدیــن فالمنکــو اصیــل و خالــص هیچــگاه‬ ‫در صنعــت موســیقی و هنــر کمرنــگ نمی شــود‪..‬‬ ‫پیشــنهادهای زیــادی در مــورد تاریخچــه فالمنکــو موجــود می باشــد امــا هیــچ‬ ‫ســند محکمــی در ایــن مــورد وجــود نــدارد‪ .‬کلمــه فالمنکــو تــا اواخر قــرن ‪۱۸‬‬ ‫بــه عنــوان موســیقی یــا رقــص ثبــت نشــده بــود‪ .‬کلمــه اســپانیایی فالمنکــو‬ ‫ممکــن اســت مشــتقی از اتــش و شــعله بــه زبــان اســپانیایی باشــد کــه بــه‬ ‫دلیــل ســبک اتشــین و تــن اواز خوانــدن در اواز فالمنکــو اســت‪.‬‬ ‫پالــو بــه اســتایل های نوازندگــی می گوینــد‪( .‬همچــون موســیقی ایرانــی کــه‬ ‫دارای دســتگاه اســت)‪.‬‬ ‫بــه پالــو‪ ،‬توکــه نیــز می گوینــد کــه توکــه اشــتباهی اســت کــه در بیــن مــردم‬ ‫بــه اشــتباه اســتفاده می شــود و در حقیقــت توکــه در زبــان اســپانیایی بــه‬ ‫معنــای نوازندگــی گیتــار می باشــد‪.‬‬ ‫پالوهــا در موســیقی فالمنکــو بــا توجــه بــه نــوع اکوردهــای اســتفاده شــده‪،‬‬ ‫گام و منطقــه بــه وجــود امــدن ان در اســپانیا از هــم تمیــز می شــوند‪.‬‬ ‫در موســیقی فالمنکــو بیــش از ‪ ۵۰‬پالــو وجــود دارد کــه معمــوالً ‪ ۱۲‬عــدد‬ ‫ان معمــوالً اجــرا می شــود‪ .‬بعضــی از ایــن پائولوهــا در تکنــوازی اســتفاده‬ ‫می شــوند امــا اکثــر ان هــا همــراه بــا اواز یــا رقــص اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪49‬‬ صفحه 49 ‫معرفی شهرهای اسپانیا‬ ‫والنسیا‬ ‫والنســیا یــا بالنســیا مرکــز بخــش خودمختــار والنســیا و بــا جمعیــت‬ ‫‪ ۸۰۹.۰۰۰‬نفــر ســومین شــهر بــزرگ اســپانیا پــس از مادریــد و بارســلونا‬ ‫اســت‪ .‬ایــن شــهر ســومین منطقــه شــهری بــزرگ اســپانیا بــا جمعیــت‬ ‫تقریبــی ‪ ۱.۷‬تــا ‪ ۲.۳‬میلیــون نفــر اســت‪ .‬والنســیا از شــرایط شــهرهای‬ ‫جهانــی برخــوردار اســت‪ .‬بنــدر والنســیا از حیــث نقــل و انتقــال کانتینرهــا‬ ‫پنجمیــن بنــدر اروپــا و بزرگ تــر بنــدر مدیترانــه بــا حجــم معاملــه ‪۴.۲۱‬‬ ‫میلیــون ‪ TEU‬اســت‪.‬‬ ‫والنســیا در ابتــدا بــه عنــوان یکــی از مســتعمرات روم تاســیس گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر در ســاحل شــرقی شــبه جزیره ایبــری‪ ،‬در کنــار رودخانــه‬ ‫توریــا و بــاالی خلیــج والنســیا در دریــای مدیترانــه قــرار دارد‪ .‬والنســیا بــا‬ ‫دارا بــودن تقریب ـاً ‪ ۱۶۹‬هکتــار اراضــی تاریخــی‪ ،‬یکــی از مراکــز تاریخــی‬ ‫بــزرگ اســپانیا بــه حســاب می ایــد‪ ،‬ایــن میــراث تاریخــی و فرهنگــی ایــن‬ ‫شــهر را بــه یکــی از مقاصــد محبــوب گردشــگران تبدیــل کرده اســت‪ .‬از‬ ‫بیــن ایــن اثــار می تــوان بــه کلیســای جامــع اســپانیا‪ ،‬برج هــای ســرانو‪،‬‬ ‫لونخــا دال ســدا (جــزو میــراث جهانــی یونســکو از ‪ ۱۹۶۰‬میــادی) و شــهر‬ ‫هنرهــا و علــوم اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫نام‬ ‫نــام اصلــی التیــن ایــن شــهر والنتیــا بــه معنــای شــجاع یــا مقــاوم اســت‪.‬‬ ‫ایــن نامگــذاری در پــی بــه رســمیت شــناختن شــجاعت ســربازان ســابق‬ ‫ارتــش روم پــس از جنــگ صــورت گرفــت‪ .‬لیــوی‪ ،‬تاریخ نــگار رومــی‬ ‫در ایــن بــاره می گویــد کــه افتتــاح ایــن شــهر ‪ ۲‬قــرن پیــش از میــاد‬ ‫جهــت اســکان ســربازان رومــی کــه علیــه شورشــیان شــبه جزیره ایبــری‬ ‫جنگیــده بــودن‪ ،‬انجــام شــد‪ .‬در زمــان حکمرانــی مســلمان ها‪ ،‬از ایــن‬ ‫شــهر بــا عنــوان شــهر ش ـن ها (بــه عربــی‪ :‬مدینــه التــراب) یــاد می شــد‪.‬‬ ‫جغرافیا‬ ‫ایــن شــهر در کنــار رودخانــه توریــا‪ ،‬در ســاحل شــرقی شــبه جزیــره‬ ‫ایبــری و بخــش غربــی دریــای مدیترانــه و در مقابــل خلیــج والنســیا بنــا‬ ‫شده اســت کــه در شــرق اســپانیا جایــگاه دارد در جنــوب ایــن شــهر‬ ‫یعنــی خلیــج والنســیا کــه بخــش اولیــه ســواحل جزایــر ایبیــزا و مایــورکا و‬ ‫منــورکا شــروع می شــوند‪.‬‬ ‫اب و هوا‬ ‫والنســیا دارای اب و هــوای نیمــه اســتوایی بــر روی مــرز میــان اب و هوایــی‬ ‫مدیتران ـه ای و اب و هــوا نیمــه خشــک بــا زمســتان های معتــدل و گرمــای‬ ‫طوالنی اســت‪.‬‬ ‫متوســط دمــای ایــن شــهر در طــول ســال در روز ‪ ۲۲.۳‬درجــه ســانتی گراد‬ ‫و در شــب ‪ ۱۳.۴‬درجــه ســانتی گراد اســت‪ .‬در ژانویــه‪ ،‬ســردترین مــاه‬ ‫ســال درجــه هــوا در طــول روز حداکثــر ‪ ۱۰‬تــا ‪ C° ۲۰‬و در طــول شــب ‪۲‬‬ ‫تــا ‪ C° ۱۲‬و دمــای اب ‪ C° ۱۴‬می باشــد‪.‬‬ ‫در مــاه اوت‪ ،‬گرم تریــن مــاه ســال درجــه هــوا در طــول روز حداکثــر ‪۲۸‬‬ ‫تــا ‪ C° ۳۴‬و در طــول شــب در حــدود ‪ C° ۲۳‬و دمــای اب ‪ C° ۲۶‬می باشــد‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫والنســیا قبــل از بحــران ‪ ۲۰۰۸‬از رشــد اقتصــاد قــوی برخــوردار بــود کــه بیشــتر ان از‬ ‫صنعــت گردشــگری و ســاخت و ســاز‪ ،‬مخابــرات و حمــل و نقــل بــه وجــود امــده بــود‪.‬‬ ‫اقتصــاد والنســیا خدمــات محــور اســت‪ .‬بــه طــوری کــه نزدیــک بــه ‪ ۸۴‬درصــد از جمعیــت‬ ‫کارکنــان در بخش هــای خدمات رســانی مشــغول بــه کار هســتند‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬شــهر‬ ‫هنــوز یــک زیرســاخت صنعتــی مهــم را نگهــداری کرده اســت‪ ۸.۵ ،‬درصــد جمعیــت‬ ‫شــاغل در ایــن بخــش کار می کننــد‪ .‬بــه تازگــی رشــد در بخــش تولیــد‪ ،‬عمدتـاً در زمینــه‬ ‫ســاخت خــودرو بهبــود یافته اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪46‬‬ صفحه 46 ‫مناطق دیدنی اسپانیا‬ ‫کاخ الحمرا‬ ‫الحمــرا کاخــی اســت مشــرف بــر شــهر گِرانــادا (غرناطــه) در اســپانیا‪ ،‬کــه بــه‬ ‫عنــوان یکــی از شــاخص ترین نمونه هــای هنــر شــمال افریقــا (عــرب) و شــاید‬ ‫یکــی از مشــهورترین بناهــای اســامی جهــان به شــمار می ایــد‪ .‬ایــن بنــا شــامل‬ ‫چندیــن قســمت مجــزا اســت کــه در دوره هــای مختلــف ســاخته شــده اند‪ .‬نــام کاخ‬ ‫کــه بــه معنــای ســرخگون اســت‪ ،‬بنــا بــه نظــر بســیاری‪ ،‬از رنــگ غالــب بــر بنــا‬ ‫گرفتــه شده اســت‪.‬‬ ‫ســاختمان ایــن کاخ در دوران بازپس گیــری حکومــت از مســلمین توســط پادشــاهان‬ ‫مســیحی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫ســاختمان مــدور‪ ،‬مربــوط بــه ســده ‪ ۱۶‬و قصــر کارلــوس پنجــم اســت‪ ،‬در منتهی الیــه‬ ‫ســمت چــپ ان بــرج کمــارس (‪ )Torre de Comares‬کــه بخشــی از شبســتان یــا‬ ‫‪ Serallo‬اســت‪ .‬تــاالر پذیــرش ســفرا یــا ‪ Salón de Embajadores‬نیــز در همیــن‬ ‫بخــش قــرار دارد‪ .‬در حــد فاصــل این هــا محوطــه و ابنمــای شــیران (‪)Lions’ Court‬‬ ‫و بــارگاه یــا ‪ Mexuar‬قــرار دارد‪ .‬در قســمت پشــت ان هــم قلعــه یــا ‪Alcazaba‬‬ ‫قــرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫پیشــینه اصــل بنــای الحمــرا بــه ســده ‪ ۱۳‬برمی گــردد‪ ،‬امــا در واقــع الحمــرا‬ ‫مجموع ـه ای از چندیــن قصــر اســت کــه هــر حاکــم‪ ،‬ویــژه بــه خــود بنــا کرده اســت‪.‬‬ ‫ایــده اصلــی موجــود در چنــد ســاختمان ایــن مجموعــه‪ ،‬کوشــش هایی بــرای بــه‬ ‫وجــود اوردن بهشــت بــر روی زمیــن بوده اســت‪.‬‬ ‫مســلمانان صحرانشــین کــه اب برایشــان از هــر گوهــری ارزشــمندتر بــود‪ ،‬با کشــیدن‬ ‫نهرهایــی از سرچشــمه ها و جویبارهــا‪ ،‬باغ هــای کاخ را بــا چشــمه های رویایــی‪،‬‬ ‫فواره هــا و حوض هــای کــم عمــق و پــر انعــکاس تزییــن کردنــد‪ .‬صــدای زمزمــه‬ ‫اب در سراســر باغ هــا و حــوض خانه هــا بــه گــوش می رســد و کشــف چشــمه های‬ ‫کوچــک‪ ،‬لــذت گشــتن در بــاغ را صــد چنــدان می کنــد‪.‬‬ ‫مســیحیان در ســال ‪ ۱۴۹۲‬گرانــادا را تســخیر کردنــد و چنــد ســال بعــد‪ ،‬زمانــی کــه‬ ‫شــاه و ملکــه کاتولیــک‪ ،‬فردینانــد (‪ )Ferdinand‬و ایزابــا (‪ )Isabella‬درگذشــتند‪،‬‬ ‫گرانــادا بــرای مدفــن ان هــا انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫الحمــرا شــامل ‪ ۳‬بخــش اســت‪ :‬قصــر ســلطنتی‪ ،‬کــه مشــهورترین بخــش ان اســت و خــودش بــه ســه‬ ‫قســمت‪ :‬بــارگاه یــا ‪ ،Mexuar‬شبســتان یــا ‪ Serallo‬و حــرم ســرا تقســیم شده اســت‪ ،‬بخش هــای‬ ‫دیگــر کاخ شــامل باغ هــای پلکانــی ‪ Generalife‬و قلعــه ‪ Alcazba‬هســتند‪.‬‬ ‫بارگاه‬ ‫بــارگاه بخشــی از قصــر ســلطنتی بــود‪ ،‬جایــی کــه ســلطان بــه امــور روزانــه مملکتــی و تجــاری‬ ‫رســیدگی می کــرد‪ .‬ایــن قســمت از نظــر تزییــن و تجــل بــه پــای بخش هــای دیگــر کاخ نمی رســد‬ ‫و در واقــع از فضایــی فروتنانــه برخــوردار اســت‪ .‬ورود بــه چنــد اتــاق بــرای مراجعیــن ازاد بــود‪ ،‬از‬ ‫جملــه تــاالر پذیــرش و اتــاق طالیــی کــه مخصــوص کارکنــان قصــر بــود‪ .‬جذابتریــن قســمت بــارگاه‪،‬‬ ‫حیــاط خلــوت اتــاق طالیــی بــود‪.‬‬ ‫شبستان‬ ‫قســمت اعظــم بخــش شبســتان در زمــان ســلطنت یوســف اول در قــرن ‪ ۱۴‬انجــام شده اســت و‬ ‫دارای تزینــات بســیار زیــاد بــود تــا بــرای شــرفیابی ســفرا و مهمانــان خــاص مناســب باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫بنــا شــامل مجموع ـه ای از اتاق هــا و حیاطهــای بســیار زیبــا بــود و یکــی از مناظــر دیدنــی ان حیــاط‬ ‫گل پروانــش ‪ Patio de los‬بــا اســتخری کــه از دو طــرف بــا صفــی از بوته هــای پروانــش احاطــه‬ ‫شــده بــود‪ ،‬به شــمار می رفــت‪.‬‬ ‫در انتهــای شــمالی شبســتان بــرج کمــارس (‪ )Torre de Comares‬قــرار داشــت کــه تــاالر کشــتی‬ ‫(‪ )Sala de la Barca‬در درون ان واقــع شــده بــود‪ .‬کمــی جلوتــر در بــرج بــه تــاالر ســفیران می رســیم‬ ‫کــه بزرگ تریــن و شــاید بهتریــن اتــاق در تمــام قصــر ســلطنتی باشــد‪ .‬ایــن تــاالر یــک مربــع کامــل‬ ‫اســت و یــک گنبــد بســیار زیبــای چوبــی دارد کــه بــه معنــای هفــت طبقــه اســمان اســت‪.‬‬ ‫ایــن تــاالر شــاهد امضــای تســلیم نامه گرانــادا بــه شــاه و ملکــه کاتولیــک‪ ،‬توســط ســلطان بوعبــدل‬ ‫(‪ )Boabdil‬بوده اســت و در همیــن تــاالر شــاه فردینانــد موضــوع ســفر کریســتف کلمــب را‪ ،‬بــرای‬ ‫یافتــن راهــی بــه هندوســتان مــورد بررســی قــرار داد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪42‬‬ صفحه 42 ‫سویل‬ ‫ســویل در جنــوب اســپانیا واقــع شــده و پایتخــت اندلــس و یکــی از پرجمعیــت‬ ‫تریــن شــهرهای اســپانیا پــس از مادریــد ‪ ،‬بارســلونا و والنســیا اســت‪.‬‬ ‫ســویل بــا روحیــه پرشــور و ســرزنده خــود‪ ،‬نــه تنهــا بــه دلیــل اهمیــت هنــری و‬ ‫معمــاری‪ ،‬بلکــه همچنیــن بــه دلیــل جذابیــت تاریخــی کــه در گوشــه و کنــار ان‬ ‫احســاس مــی شــود‪ ،‬برجســته اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر کــه در ســواحل رودخانــه گوادالکوویــر واقــع شــده اســت‪ ،‬بــه لطــف‬ ‫رودخانــه ای کــه ان را بــه “قــاره امریــکا” متصــل مــی کنــد‪ ،‬بــه یــک شــهر‬ ‫بســیار مهــم و یــک مرکــز تجــاری موفــق تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ســویل شــهری جــذاب اســت کــه بــه ریتــم فالمنکــو حرکــت مــی کنــد‪ ،‬در واقــع‬ ‫یــک اهنــگ محبــوب اســپانیایی ادعــا مــی کنــد کــه “ســویل رنــگ خاصــی دارد”‬ ‫و بــه محــض ورود مــی توانیــد متوجــه ایــن موضــوع شــوید‪.‬‬ ‫پایتخــت اندلوســی دارای مناظــر باورنکردنــی ماننــد کلیســای جامــع ‪ ،‬تــوره دل‬ ‫اورو ‪ ،‬میــدان اســپانیا و جیرالــدا اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه گاهــی اوقــات تنهــا چیــزی کــه شــما نیــاز داریــد ایــن اســت کــه در‬ ‫خیابــان هــای زیبــا در محلــه هــای تریانــا و ســانتا کــروز گشــت بزنیــد‪ ،‬یــا‬ ‫از پیــاده روی ارام در پــارک خیــره کننــده ماریــا لوئیــزا لــذت ببریــد تــا بــا‬ ‫ســنت های شــهر و انــرژی اندلــس ارتبــاط برقــرار کنیــد‪.‬‬ ‫تاریخچه سویل‬ ‫ســویل در گذشــته بــه نــام هیســپالیس شــناخته میشــد و بنــدری قابــل توجــه در‬ ‫ریــو گوادالکوئیــر بــود‪ .‬مســلمانان ســویل‪ ،‬بــه نــام ایشــبلیا‪ ،‬قدرتمندتریــن طائفــه‬ ‫(پادشــاهی هــای کوچــک) بودنــد کــه اســپانیا اســامی پــس از فروپاشــی خالفــت‬ ‫قرطبــه در ســال ‪ 1031‬بــه ان تقســیم شــد‪.‬‬ ‫در قــرن دوازده یــک فرقــه ســختگیر اســامی از مراکش‪،‬بــه نــام المحادهــا‪ ،‬اســپانیا‬ ‫را تحــت ســلطه خــود دراوردنــد و ســویل را پایتخــت ســاختند و یــک مســجد بــزرگ‬ ‫ســاختند کــه اکنــون کلیســای جامــع در ان قــرار دارد‪.‬‬ ‫ســرانجام قــدرت المحــاد از بیــن رفــت و ســویل در ســال ‪ 1248‬بــه دســت فرنانــدو‬ ‫ســوم (ال ســانتو ‪ ،‬مقــدس) کاســتیا افتــاد‪ .‬در قــرن ‪ 14‬میــادی ســویل مهمتریــن‬ ‫شــهر کاســتیا بــود‪.‬‬ ‫بزرگتریــن وقفــه ان در ســال ‪ 1503‬بــود ‪ ،‬زمانــی کــه انحصــار تجــارت اســپانیا بــا‬ ‫قــاره امریــکا را بــه خــود اختصــاص داد‪ .‬ســویل بــه ســرعت بــه یکــی از بزرگتریــن‪،‬‬ ‫ثروتمندتریــن و جهــان وطنــی تریــن شــهرهای زمیــن تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود یــک طاعــون در ســال ‪ 1649‬نیمــی از شــهر را بــه کام مــرگ کشــاند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، Casa de la Contratación 1717‬دفتــر دولتــی کــه تجــارت را بــا قاره‬ ‫امریــکا کنتــرل مــی کــرد‪ ،‬بــه کادیــز منتقــل شــد‪.‬‬ ‫طاعــون دیگــر ســویل در ســال ‪ 1800‬باعــث کشــته شــدن ‪ 13000‬نفــر شــد‪ .‬اغــاز‬ ‫صنعــت در اواســط قــرن نوزدهــم میــزان موفقیــت را بــرای برخــی از افــراد ســویل‬ ‫بــه ارمغــان اورد ‪ ،‬امــا اکثریــت انهــا فقیــر ماندنــد‪.‬‬ ‫ســویل در اغــاز جنــگ داخلــی اســپانیا در ســال ‪ ، 1936‬علــی رغــم مقاومــت در‬ ‫مناطــق طبقــه کارگــر (کــه موجــب انتقــام جویــی وحشــیانه ای شــد) ‪ ،‬خیلــی ســریع‬ ‫بــه دســت ملــی گرایــان افتــاد‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ ، 1980‬وقتــی ســویل بــه عنــوان پایتخــت اندلوســیای خودمختــار جدیــد‬ ‫در اســپانیا دموکراتیــک نامگــذاری شــد و ســوییالنو فیلیپــه گونزالــس نخســت وزیــر‬ ‫اســپانیا شــداقتصاد ســویل اکنــون بــا ترکیبــی از جهانگــردی ‪ ،‬تجــارت ‪ ،‬فنــاوری و‬ ‫صنعــت بــه طــور پیوســته در حــال بهبــود اســت‪.‬‬ ‫میدان د تروس د ال مائسترانزا‬ ‫بــرای بازدیدکنندگانــی کــه بــه ســنت گاوبــازی اســپانیا عالقــه منــد هســتند‪،‬‬ ‫میــدان د ‪ Toros de la Maestranza‬را نمــی تــوان از دســت داد‪.‬‬ ‫قدیمــی تریــن میــدان گاوبــازی اســپانیا ‪ ،‬میــدان ‪ 14000‬نفــری مربــوط‬ ‫بــه ســال ‪ 1758‬اســت و مســابقات گاوبــازی از بهــار تــا پاییــز همچنــان‬ ‫یکشــنبه هــا برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫در مــوزه مجــاور اثــار و اطالعــات مربــوط بــه گاوهــا و ماتادورهــای مشــهور‬ ‫بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت‪ .‬بلیــط هــا شــامل ورود بــه مــوزه و تــور‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪47‬‬ صفحه 47 ‫سمیه عبدالمحمدی‬ ‫کارشناس فرهنگی‬ ‫تاریخ ادبیات اسپانیا‬ ‫ریشــه های ادبیــات در ســرزمین ماتادورهــا بــا قصیده هــای حماســی و غنایــی‬ ‫اغــاز می شــود کــه از روزگاران باســتان سینه به ســینه نقــل شــده اند‪.‬‬ ‫می تــوان برســیو را نخســتین شــاعر اســپانیایی دانســت کــه در قــرن ســیزدهم‪،‬‬ ‫تعــدادی قصیــدۀ دینــی ســرود و اکنــون ایــن قصایــد در زمــرۀ میراث هــای‬ ‫مانــدگار ادبــی ایــن ســرزمین اند‪.‬‬ ‫در ســال های اول قــرن پانزدهــم‪ ،‬تاثیــر ادبیــات ایتالیایــی زبــان بــر ســرزمین‬ ‫اســپانیا‪ ،‬انکارناپذیــر اســت و ظهــور دو شــاعر مهــم در ایــن دوره‪ ،‬کــه هــر دو‬ ‫متاثــر از ادبیــات ایتالیای ـی هســتند‪ ،‬یکــی از نقــاط عطــف ادبیــات اسپانیاســت‪:‬‬ ‫خــوان دی مینــا و مارکــز ســانتیلیانا‪.‬‬ ‫درســت در اواخــر قــرن پانزدهــم‪ ،‬در ســرزمین اســپانیا‪ ،‬لهجه هــا و زبان هــای‬ ‫محلــی گوناگونــی رواج دارد‪ :‬از جملــه کاتالونــی‪ ،‬والنســیایی و اندولســی‪.‬‬ ‫زبــان گالیســی نیــز در زیــر مجموعــه زبــان پرتغالــی و همچنیــن لهجــۀ کاســتیلی‬ ‫در مناســبات رســمی بــه کار می رفــت‪ .‬از همــان زمــان اســت کــه زبــان اســپانیایی‬ ‫بــر پایــۀ لهجــه کاســتیلی‪ ،‬پیشــرفت کــرد و بعدهــا شــاعران و نویســندگان ایــن‬ ‫ســرزمین‪ ،‬اثــار شــگرفی را بــه ایــن زبــان خلــق کردنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن عاشــقانه ای همچــون دیانــا در دام عشــق‪ ،‬کــه در ســال ‪ ۱۵۴۲‬و بــه قلــم‬ ‫خورخــه مونتمایــور نگاشــته شــد‪ ،‬ازجملــه متونــی اســت کــه بســتر روایتــی خــود را‬ ‫روی یــک ماجــرای عاشــقانه پی ریــزی می کنــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد کــه ممکــن اســت بتــوان ان را تقلیــد اشــکاری از کتــاب ارکادیــا دانســت‬ ‫کــه در ســال ‪ ۱۵۰۴‬و بــه قلــم ســانازارو شــاعری نیمه ایتالیایی‪-‬نیمه اســپانیایی‬ ‫ســروده شــده بــود‪.‬‬ ‫در قــرن شــانزدهم‪ ،‬گونــۀ ادبــی دیگــری اهسته اهســته‪ ،‬جــای پــای خــود را در‬ ‫میــان اثــار ادبــی بــاز کــرد‪ :‬نمایشنامه نویســی‪.‬‬ ‫در ایــن برهــه نمایشــنامه هایی تک پــرده ای نگاشــته و در جلــو سرســراها‪،‬‬ ‫میدان هــا یــا در کاخ هــای امیــران و اعیــان اجــرا می شــد‪ .‬لــوپ دروئــدا مهم تریــن‬ ‫نمایشنامه نویســی اســت کــه در ایــن برهــه نمایشــنامه های تک پــرده ای‬ ‫می نگاشــت‪.‬‬ ‫مضمــون اصلــی اثــار اســپانیایی در ایــن دوران‪ ،‬ســروده ها و نغمه هایــی اســت‬ ‫کــه مضامینــی چــون عشــق‪ ،‬جنــگ‪ ،‬دیــن‪ ،‬داســتان های پهلوانــی و حماســی‬ ‫درون مایه هــای غالــب ان هاســت‪.‬‬ ‫دن کیشــوت شــاهکار ســروانتس را می تــوان ســرامد ایــن داســتان های حماســی‪،‬‬ ‫البتــه بــا مایه هــای طنــز خــاص ســروانتس‪ ،‬دانســت کــه داســتان توهمــات‬ ‫دن کیشــوت را‪ ،‬کــه بــا ســانچو پانــزا رهســپار ســفری نامعلوم انــد‪ ،‬پــی می گیــرد‪.‬‬ ‫جامع تریــن تاریــخ اســپانیا و همچنیــن معروف تریــن رمــان اســپانیایی در قــرن‬ ‫شــانزدهم‪ ،‬به وســیلۀ دیگــو منــدوزا نوشــته شــد‪ .‬منــدوزا در زمینــۀ فرهنــگ‬ ‫ســرزمینی‪ ،‬زبان هــای التیــن‪ ،‬یونانــی و عربــی و همچنیــن حقــوق و فلســفه‬ ‫ـس ایــن دانــش توانســت متــون کالســیک زیــادی را بــرای‬ ‫تســلط داشــت و از پـ ِ‬ ‫شــاهزادگان دورۀ رنســانس جمــع اوری کنــد‪.‬‬ ‫ـی الزاریلــو دتــرس‪ ،‬دزد بی ســرو پایی‬ ‫رمــان منــدوزا‪ ،‬شــرح رخدادهــای زندگـ ِ‬ ‫اســت کــه در دوران کودکــی بی سرپرســت بــوده و ابتــدا بــه اســتخدام گدایــی‬ ‫کــور درمی ایــد تــا عصاکــش او شــود‪ ،‬امــا کم کــم جیب بــری و دلــه دزدی را‬ ‫می امــوزد و بــه اعمــال قبیــح! مشــغول می شــود‪.‬‬ ‫ایــن رمــان نقادانــه بــا زبــان هجوالــود خــود‪ ،‬بــه شــکل تیزهوشــانه ای نقــد‬ ‫اجتماعــی را در زیــر الیه هــای خــود مطــرح می کنــد‪ .‬از رمــان منــدوزا‪ ،‬بارهــا‬ ‫گرته بــرداری شــد کــه مهم تریــن ان هــا ژیــل بــاس‪ ،‬نوشــتۀ الــن لوســاژ‪،‬‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪50‬‬ ‫امــا سرنوشــت زندگــی منــدوزا نیــز عجیب وغریــب بــود‪ .‬پــس از یــک واقعــۀ‬ ‫شمشیرکشــی‪ ،‬از دربــار فیلیــپ دوم اخــراج و در شــهر گرانــادا منــزوی شــد‪.‬‬ ‫منــدوزا در دوران انــزوا‪ ،‬ایــام خــود را بــه ســرودن شــعر ســپری می کــرد‪،‬‬ ‫اشــعاری کــه البتــه هیچ یــک اجــازۀ چــاپ پیــدا نکردنــد‪.‬‬ ‫در میانه هــای قــرن شــانزدهم در اســپانیا‪ ،‬شــور و اشــتیاق بــه تحصیــات در‬ ‫بیــن عمــوم مــردم فراوانــی یافتــه بــود‪ ،‬به گونـه ای کــه در ســال ‪ ،۱۵۵۱‬فقــط در‬ ‫ســاالمانکا ‪ ۵۸۵۰‬دانشــجو بــه تحصیــل مشــغول بودنــد‪ .‬همچنیــن در ایــن دوران‪،‬‬ ‫تاریخ نویســی اهمیــت وافــری یافــت و تاریخ نویســی بــه نــام دوماریانــا‪ ،‬تاریــخ‬ ‫اســپانیا را بــا لحنــی جالــب بــه نــگارش دراورد‪ ،‬تاریخــی کــه از نظــر امانــت و‬ ‫فصاحــت قابــل اعتمــاد اســت‪.‬‬ صفحه 50 ‫موزه گوگنهایم بیلبائو‬ ‫مــوزه گوگنهایــم بیلبائــو توســط خــوان کارلــوس اول در ســال ‪ ۱۹۹۷‬افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه بــا طراحــی و معمــاری فرانــک گــری معمــاری مــدرن را بــه هــزاره‬ ‫ســوم ســبک وارد کــرد‪ .‬تقریبـاً در مــدت یــک شــب‪ ،‬ســازه برجســته مــوزه‪ ،‬ایــن‬ ‫شــهر شــمال اســپانیایی را از یــک مرکــز پســاصنعتی رو بــه افــول کــه زمانــی بــه‬ ‫ســاخت کشــتی شــهرت داشــت‪ ،‬تبدیــل بــه قطــب فرهنــگ و معمــاری کــرد‪.‬‬ ‫گوگنهایــم کــه در منطقــه صنعتــی ســابق قــرار دارد‪ ،‬پیشــگام پــروژه تحــول‬ ‫شــهری بیلبائــو شــده و انجــا را تبدیــل بــه یــک مرکــز گردشــگری پــر رونــق‬ ‫کــرد‪ .‬ســاالنه جمعیــت زیــادی بــرای بازدیــد ایــن ســاختمان بــه اینجــا امــده و‬ ‫باعــث شــدند درامــد حاصــل از مــوزه چندیــن برابــر هزینــه ‪ ۱۰۰‬میلیــون دالری‬ ‫ســاختش شــود‪.‬‬ ‫باســک با موسســه‬ ‫بــه عنــوان بخشــی از برنامــه تحول و نوســازی شــهری‪ ،‬ســران ْ‬ ‫«ســولومون گوگنهایــم» (‪ )Solomon R. Guggenheim‬همــکاری کــرده و بــه‬ ‫ایــده ســاخت یــک مــوزه گوگنهایــم در منطقــه بنــدرگاه رو بــه افــول بیلبائو دســت‬ ‫یافتنــد‪ .‬ســه معمــار برجســته بــرای شــرکت در یــک مســابقه بین المللــی بــرای‬ ‫خلــق طرحــی فراواقعــی بــرای مــوزه دعــوت شــدند‪« :‬اراتــا ایســوزاکی» (‪Arata‬‬ ‫‪ )Isozaki‬از ژاپــن‪ ،‬شــرکت «کــوپ هیمِلبــاو» (‪ )Coop Himmelbau‬از اســترالیا‬ ‫و «فرانــک ِگــری» از کشــور امریــکا‪ .‬برنــده ایــن رقابــت فرانــک گــری بــود کــه بــا‬ ‫توانایی هــای کامپیوتــری اش در زمینــه طراحــی توانســت تصویرهــای شــاعرانه اش‬ ‫را بــه ســازه ای شــگفت انگیز تبدیــل کنــد کــه امــروز شــاهدش هســتیم‪.‬‬ ‫بنــای مــوزه در محوطــه ای بــه مســاحت ‪ ۳۲,۵۰۰‬مترمربــع در کنــار رودخانــه‬ ‫«ن ِ ْرویــون» (‪ )Nervión‬قــرار دارد‪ ،‬طــرح دریــا گونــه ِگــری بــه صورتــی بی انتهــا‬ ‫بــا منظــره شــهری در می امیــزد و بــا شــکل کشــتی گونــه و دم ماهــی تیتانیومی اش‬ ‫روزگار خــوش صنعــت دریایــی شــهر را بــه یــاد مــی اورد‪ .‬امــا قســمت های‬ ‫شیشــه ای ســازه بازدیدکننــدگان را بــه تماشــای نقــاط برجســته مــدرن شــهر‬ ‫دعــوت می کننــد‪ .‬مــوزه بــرای بازدیدکننــدگان مــواردی دائمــی و موقتــی را از‬ ‫هنرمنــدان سرتاســر جهــان بــه نمایــش گذاشــته اســت‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۹۷‬درهــای‬ ‫گوگنهایــم بــا نمایشــگاهی از ‪ ۳۰۰‬اثــر متعلــق بــه قــرن بیســتم بــه روی مــردم‬ ‫بازگشــایی شــد کــه بــا شــاهکارهایی از هنرمنــدان اروپایــی چــون پیکاســو‪ ،‬میــرو‪،‬‬ ‫ماتیــس و شــاگال اغــاز شــده و بــه هنــر پــاپ امریکایــی بــا اثــاری از «کالوس‬ ‫اولْدِ نبــرگ» (‪ )Claes Oldenburg‬و «انــدی وارهــول» (‪ )Andy Warhol‬و برخــی‬ ‫اثــار ویدئویــی ختــم می شــد‪.‬‬ ‫بــا ‪ ۱۱,۰۰۰‬مترمربــع فضــای نمایشــگاهی‪ ،‬مــوزه بــه ‪ ۱۹‬گالــری تقســیم شــده کــه‬ ‫بزرگ تریــن ان هــا گالــری ارسِ ــلور (‪ )Arcelor‬بــا ‪ ۱۳۰‬متــر طــول اســت‪ .‬ایــن گالــری‬ ‫محــل نمایــش دائمــی «موضــوع زمــان»‪ ،‬یــک مجموعــه مجســمه از هفــت ورقــه اســتیل‬ ‫مــوج دار زنــگ زده‪ ،‬اثــری از ریچــارد سِ ــرا می باشــد کــه ان را بــه طــور اختصاصــی‬ ‫بــرای ایــن مــوزه ســاخت‪ .‬برخــی اثــار دیگــری از ســایر هنرمنــدان بــا موضــوع مرتبــط‬ ‫بــا منطقــه نیــز بــه نمایــش گذاشــته شــده اند‪ .‬از میــان ایــن اثــار می تــوان بــه‬ ‫چیدمــان جنــی هولــزر (‪ )Jenny Holzer‬بــرای بیلبائــو اشــاره کــرد کــه از ‪ ۹‬ســتون بــا‬ ‫نشــانه های ‪ LED‬تشــکیل شــده و عباراتــی مغشــوش بــه زبــان انگلیســی‪ ،‬اســپانیایی و‬ ‫باســکی را حــول موضــوع مــرگ پخــش می کننــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از اثــار خــاص ایــن مــوزه‪« ،‬تولــه ســگ» اثــر جــف کونــز (‪)Jeff Koons‬‬ ‫اســت کــه از یــک ســازه اســتیل ‪ ۱۳‬متــری تشــکیل شــده و یــک تولــه ســگ نژاد وســت‬ ‫هایلنــد تریــر را بــه نمایــش می گــذارد کــه بــا هــزاران گل تزئیــن شــده و در ورودی‬ ‫مــوزه قــرار دارد‪ .‬یــک اثــر دیگــر جــف کونــز در اینجــا‪« ،‬الله هــا»‪ ،‬یــک دســته گل از‬ ‫بادکنــک اســتیل ضــد زنــگ می باشــد کــه بــه کرانــه رودخانــه رنــگ و لعــاب داده و در‬ ‫فاصلــه اندکــی از مجســمه غول پیکــر عنکبــوت لویــز بــورژوا (‪)Louise Bourgeois‬‬ ‫بــه نــام «مامــان» قــرار دارد‪« .‬فــواره اتــش» اثــر ایــو کالیــن (‪ )Yves Klein‬از دیگــر‬ ‫اثــار چشــم نواز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بنــا بــه نظــر بســیاری از منتقدیــن‪ ،‬اینــده ایــن مــوزه بــه عنــوان یکــی از بهتریــن‬ ‫موزه هــای هنــر مــدرن اروپــا بســیار درخشــان اســت‪ .‬در حالــی کــه مجموعــه دائمــی‬ ‫ایــن مــوزه بــه تدریــج کامــل می شــود‪ ،‬پیونــد ان بــا ســایر موزه هــای گوگنهایــم دنیــا‬ ‫ماننــد نیویــورک‪ ،‬ونیــز و برلیــن امــکان دسترســی بــه برخــی از بهتریــن شــاهکارهای‬ ‫قــرن بیســتم را بــه مــوزه اعطــا می کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪43‬‬ صفحه 43 ‫موسیقی اسپانیا‬ ‫خلیل مدادی‬ ‫موســیقی اســپانیا نیــز بــه انــدازه تاریخچــه اســپانیا گســترده و متنــوع اســت‪ .‬در‬ ‫هیــچ کشــور اروپایــی دیگــری چنیــن پکیــج متنوعــی از عناصــر موســیقی وجــود‬ ‫نــدارد کــه هــر کــدام از فرهنــگ هــای مختلــف در گذشــته اســپانیا بــا موســیقی‬ ‫ایــن کشــور همــراه شــده اســت‪.‬‬ ‫روزهای نخست‬ ‫بخشــی از انچــه کــه اســپانیا را جــذاب تــر مــی کنــد‪ ،‬طیــف وســیعی از فرهنــگ‬ ‫هــا اســت کــه راه خــود را بــه تاریــخ و فرهنــگ اســپانیا بــاز کــرده انــد‪ .‬در طــول‬ ‫اولیــن دوران زندگــی اســپانیا‪ ،‬فرهنــگ هــای مختلــف در هــر ســطح بــر یکدیگــر‬ ‫تاثیــر گذاشــتند و بــدون شــک بــه موســیقی اســپانیا تاثیــر گذاشــتند کــه منجــر‬ ‫بــه موســیقی امــروزی اســپانیا شــد‪ .‬رومیــان اولیــه‪ ،‬ایــده هــای موســیقی یونــان را‬ ‫بــرای اســپانیا بــه ارمغــان اورنــد‪ ،‬ظهــور ‪ Visigoths‬باعــث شــکوفایی موســیقی‬ ‫مقــدس و اواز خوانــدن در کلیســا شــد‪ ،‬و ایــن نــوع موســیقی مذهبــی در ادیــان‬ ‫معاصــر ان زمــان یعنــی دیــن یهــودی‪ ،‬مســیحی و مغولــی بــه طــور همزمــان‬ ‫شــکوفا شــد‪ .‬موســیقی محلــی در حــال افزایــش بــود‪ ،‬امــا توســط دولــت ایــن‬ ‫نــوع موســیقی ممنــوع اعــام شــد‪.‬‬ ‫رنسانس‬ ‫تاریــخ موســیقی اســپانیایی بــا شــروع دوره رنســانس ادامــه یافــت‪ .‬موســیقی ایــن‬ ‫دوره‪ ،‬بــا توجــه بــه نفــوذ موســیقی عربــی و توســعه گیتــار اســپانیایی‪ ،‬شــکوفا‬ ‫شــد‪ .‬پــس از شــروع قــرن شــانزدهم‪ ،‬ســبک اواز پلــی فونیــک‪ ،‬شــامل صداهــای‬ ‫تکمیلــی‪ ،‬احتمــاال از طریــق تمــاس بــا همســایگان شــمالی اســپانیا ماننــد فرانســه‬ ‫گســترش یافــت‪ .‬در ایــن دوره نوازنــدگان شــروع بــه ســفر بــه کشــورهای دیگر به‬ ‫خصــوص بــه رم و برداشــتن ایــده هــا و ســبک هــای موســیقی ایــن کشــور کردند‪.‬‬ ‫ایــن ســال هــا مصــادف بــود بــا شــکوفایی موســیقی اســپانیا و قــرار گرفتــن ان‬ ‫بــر روی نقشــه موســیقی جهــان بــا معرفــی اهنگســازان بــزرگ کالســیک ماننــد‬ ‫فرانسیســکو گــررو و تامــاس لوئیــس د ویکتوریــا‪.‬‬ ‫قرن هفدهم و هجدهم‬ ‫یکــی از برتریــن دوره هــای ظهــور اســتعدادهای موســیقی اســپانیا در طــول قــرن‬ ‫هفدهــم و هجدهــم میــادی بــود‪ .‬زرزاواال‪ ،‬شــروع کننــده ســبک اپــرا اســپانیایی‬ ‫بــود‪ ،‬و ایــن پدیــده فرهنگــی تــا امــروز همچنــان ادامــه دارد‪ .‬بــر خــاف تحــوالت‬ ‫قــرون گذشــته‪ ،‬توســعه موســیقی کالســیک در طــول ایــن دو قــرن متوقــف شــد و‬ ‫در عــوض موســیقی محلــی در مناطــق مختلــف اســپانیا شــکوفا شــد‪.‬‬ ‫قرن بیست و یکم‬ ‫پــس از جنــگ داخلــی اســپانیا و پــس از ان دولــت پنجــاه ســاله ســرکوبگر‬ ‫دیکتاتــور فرانسیســکو فرانکــو کــه قصــد ایجــاد یــک کشــور یکنواخــت و‬ ‫ناسیونالیســتی داشــت و همــه چیــز را در مــورد فرهنــگ هــای منطقــه ای ممنــوع‬ ‫کــرده بــود‪ .‬زبان هــای منطقــه ای‪ ،‬ادبیــات و موســیقی ممنــوع شــدند‪ .‬در نتیجــه‪،‬‬ ‫طیــف گســترده ای از موســیقی هــای محلــی اســپانیا کــه طــی قــرن هــای گذشــته‬ ‫گســترش یافتــه بــود‪ ،‬ناپدیــد شــد‪.‬‬ ‫بــا نزدیــک شــدن بــه پایــان رژیــم فرانکــو‪ ،‬موســیقی پــاپ و ‪rock ‘n’ roll‬‬ ‫شــکوفا شــدند کــه یکــی دیگــر از نقــاط مهــم در تاریخ موســیقی اســپانیایی اســت‪.‬‬ ‫گروه هــای امریکایــی و بریتانیایــی صحنــه هــای بیــن المللــی موســیقی را تحــت‬ ‫فشــار قــرار دادنــد و دیگــر فرانکــو نمیتوانســت اســپانیا را از ایــن موضــوع منــع‬ ‫کنــد‪ .‬در ایــن دوره اولیــن پــاپ اســپانیایی اساســا پــاپ فرانســه را تقلیــد میکــرد‬ ‫ولــی نکتــه جالــب توجــه اینجاســت کــه قبــا پــاپ امریکایــی و انگلیســی را تقلیــد‬ ‫مــی کــرد‪ .‬هنرمنــدان اســپانیایی ریتــم فالمنکــو را بــه موســیقی اســپانیا اضافــه‬ ‫کردنــد کــه حــس واقعــی موســیقی اســپانیایی را منتقــل میکــرد کــه هنــوز هــم در‬ ‫موســیقی پــاپ امــروز یافــت مــی شــود‪ .‬رونــق گردشــگری اســپانیا در دهــه ‪60‬‬ ‫و ‪ 70‬باعــث بــروز ســبک هــای جدیــد موســیقی از سراســر جهــان شــد‪ ،‬پــس از‬ ‫مــرگ فرانســو‪،‬حکومت دموکراتیــک بازســازی شــد و جوانــان ازادی عمــل بیشــتری‬ ‫در موســیقی پیــدا کردنــد‪ ، rock ‘n’ roll .‬پانــک‪ ،‬و موســیقی پــاپ شــروع بــه‬ ‫رشــد کردنــد و تــا امــروز ایــن رشــد و شــکوفایی همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪48‬‬ صفحه 48 ‫قنات سگویا‬ ‫ایــن قنــات تحــت حاکمیــت امپراطــوری روم‪ ،‬قنــات ســگویا ســاخته شــد‪ .‬ایــن شــاهکار مهندســی‬ ‫روم در اواخــر قــرن اول میــادی ســاخته شــده اســت و تــا اواســط قــرن نوزدهــم همچنــان مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن قنــات اب شــهر را از رود دن تامیــن مــی کــرد‪ .‬قســمت باقــی مانــده قنــات در حداکثــر ارتفــاع‬ ‫‪ 28.5‬متــر و در قســمت اصلــی تقریبــا ‪6‬متــر عمــق قــرار دارد‪.‬‬ ‫قنــات ســگویا دارای ســتون هــا و طــاق هــای بلنــد کــه از بلــوک هــای جامــد ســاخته شــده اســت‬ ‫مــی باشــد‪ .‬در قــوس هــای پاییــن تــر متناســب بــا ســازگاری ســازه ‪ ،‬بــا خطــوط زمیــن متنــاوب‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫ایــن قنــات در ســال هــای ‪ 1970‬و ‪ 1990‬بازســازی شــده اســت‪ .‬قنــات ســگویا در ســال ‪ 1985‬در‬ ‫میــراث جهانــی یونســکو ثبــت شــد‪ .‬هــم چنیــن‬ ‫این قنات عنوان سالم ترین قنات های رومی در اروپا را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫امــروزه ســاخت چنیــن ســازه ی عظیمــی بــه دســت بشــر کار ســاده ای نیســت‪ .‬بــه خصــوص بــرای‬ ‫کســانی کــه بعــد از عزیمــت رومــی هــا در ایــن مــکان زندگــی مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ســاخت قنــات ســگویا یــک موفقیــت فــوق بشــری مــی باشــد‪ .‬پــس جــای تعجــب نیســت کــه‬ ‫یــک افســانه بایــد در اطــراف ســاخت ان رشــد کــرده باشــد‪.‬‬ ‫حاال داستان از چه قرار است؟‬ ‫افســانه از ایــن قــرار اســت کــه یــک دختــر خدمتــکار بــرای اوردن اب‪ ،‬بایــد از کــوه هــا بــاال‬ ‫می رفــت‪ .‬او کــه از ایــن کار خســته شــده بــود از شــیطان درخواســت کــرد کــه یــک راه دیگــری‬ ‫بــرای اوردن اب بــه اون نشــان دهــد‪.‬‬ ‫شــیطان بــا خواســته ی او موافقــت کــرد امــا یــک شــرط گذاشــت‪ .‬دختــر خدمتــکار یــک شــب بــه‬ ‫قنــات رفــت و بــا دیــدن لشــکری از شــیاطین کــه در انجــا کار مــی کردنــد بــه وحشــت افتــاد‪.‬‬ ‫او بــا دیــدن ایــن صحنــه از خــدا خواســت تــا نقشــه شــیطان را خنثــی کنــد بــه همیــن علــت بعــد‬ ‫از گذاشــتن اخریــن ســنگ‪ ،‬خــروس بانــگ زد و شــکافی در ان ایجــاد کــرد‪ ،‬کــه در ان شــکاف‬ ‫مجســمه مریــم عــذرا قــرار داشــت‪.‬‬ ‫چیــزی کــه بیشــتر بازدیدکننــدگان مــی بیننــد‪ ،‬پــل قنــات ســگویا اســت‪ .‬یعنــی بخــش اصلــی و‬ ‫مرکــزی ایــن ســازه اســت‪.‬‬ ‫شــما مــی توانیــد از روی پلکانــی هایــی کــه بــرای ایــن پــل قنــات ســگویا در نظــر گرفتــه شــده‬ ‫بــاال برویــد و از روی پــل مناظــر زیبایــی کــه در اطــراف وجــود دارد‪ ،‬نــگاه کنیــد‪.‬‬ ‫امــا چیزهــای بیشــتری هــم بــرای دیــدن وجــود داد‪ .‬از پلــه هــای اطــراف بــاال برویــد و قــوس هــا را‬ ‫تــا زمــان تمــام شــدن طــی کنیــد‪ .‬ســپس ایــن قنــات بــه دیــوار کــم ارتفــاع تبدیــل مــی شــود و‬ ‫یــک بنــای کوچــک ســنگی نقطــه ای را نشــان میدهــد‪.‬‬ ‫در بازدیــد از ایــن منطقــه بــه دنبــال یــک ســاختمان کوچــک باشــید‪ .‬ایــن ســاختمان کوچــک اب را‬ ‫قبــل از اینکــه بــه قنــات برســد فیلتــر مــی کنــد یعنــی تمــام شــن هــا و ماســه هــا را از بیــن مــی‬ ‫بــرد و اب خالــص را وارد قنــات مــی کنــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه شــما بــه بــاالی پــل قنــات ســگویا مــی رویــد‪ ،‬چهــار طاقــی بــا یــک ترکیــب اصلــی‬ ‫‪9‬تایــی حفــظ شــده اســت‪ ،‬مالحظــه مــی کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن طــاق هــا قنــات را تــا قســمتی از دیــوار بــا یــک منحنــی تیــز بــه غــرب‪ ،‬بــه ســمت مرکــز‬ ‫شــهر مــی رســاند‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد کــه باســتان شناســان امــروزه یــک حوزچــه ی تمیزکننــده و بخشــی از قنــات‬ ‫در زیــر پــازار یافــت شــده اســت‪.‬‬ ‫الکازار سویل‬ ‫مجموعــه کاخ هــا‪ ،‬پاســیوها و بــاغ هــای ســلطنتی الــکازار کــه امــروزه نیــز‬ ‫توســط خانــواده ســلطنتی اســپانیا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد‪ ،‬در طــول‬ ‫بیــش از یــک هــزار ســال تحــوالت خــود دســتخوش تغییــرات زیــادی شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در قــرن یازدهــم ‪ ،‬مســلمانان مــور قصــری در محــل قلعــه ای در قــرن ‪10‬‬ ‫ســاخته انــد کــه در قــرن ســیزدهم بــه ســازه ای بــه ســبک گوتیــک تبدیــل‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫صــد ســال بعــد ‪ ،‬پادشــاه پــدرو صنعتگــران مــور را اســتخدام کــرد تــا کاخ را‬ ‫بــه ســبک مــودژار بازســازی و گســترش دهنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪44‬‬ صفحه 44 ‫ِ‬ ‫اهمیــت قصه هــای چوپانــی و عاشــقانه در فرهنــگ عمومــی و مــردم‬ ‫امــا‬ ‫اســپانیا چنــان پررنــگ بــود کــه مــردم‪ ،‬از عال ِــم و عامــی‪ ،‬به شــدت مشــتاق‬ ‫شــنیدن ان هــا بودنــد‪ .‬همیــن توجــه مردمــی ســبب شــد تــا گام بــه گام کار‬ ‫قصه نویســی رو بــه ترقــی رود‪ ،‬کــه ایــن امــر بــه شــکل خــودکار‪ ،‬توجــه بــه‬ ‫رمــان را در ادبیــات پررنــگ کــرد‪.‬‬ ‫‪http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8‬‬ ‫‪%d8%84%d9%a8%aa+%d8%d8%a7%8c%d8%db%a8%af%d8%d8%a7%‬‬ ‫‪0=SSOReturnPage=Check&Rand&b1%d8%a7%ba%d8‬‬ ‫در ســال ‪ ،۱۵۵۳‬رمانــی بــه نــام الزاریلــوی تورمســی بــه چــاپ رســید کــه‬ ‫اولیــن رمــان بــه ســبک بذله گویــی اســت و در ان تعــدادی از فرومایــگان‪،‬‬ ‫قهرمانــان داســتان اند و فقــر در ایــن رمــان بــا عصیــان و بذله گویــی در هــم‬ ‫می امیــزد و اثــری خواندنــی ا ســت‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۱۵۹۹‬بــود کــه نویســنده ای بــه نــام ماتئــو المــان‪ ،‬بــا دســتمایه قــرار‬ ‫دادن زندگــی شــخصی فرومایــه و نیمــه دیوانــه و نســبتاً شــوخ و شــنگ بــا نــام‬ ‫کوزمــان دوالفراچــه‪ ،‬رمانــی را بــه مرحلــۀ نــگارش دراورد‪ .‬چندیــن ســال بعــد‪،‬‬ ‫ســروانتس بــا درهم امیــزی فضاهــا و جنــس مالیخولیــای موجــود در ایــن دو‬ ‫رمــان‪ ،‬اثــر ســترگ ادبیــات اســپانیا‪ ،‬یعنــی دن کیشــوت‪ ،‬را خلــق کــرد‪.‬‬ ‫میــگل دو ســروانتس‪ ،‬خالــق دن کیشــوت‪ ،‬در خانــواده ای از طبقــۀ متوســط بــه‬ ‫دنیــا امــد‪ .‬پــدرش پزشــک بــود امــا چــون هیــچ جــوازی نداشــت مجبــور بــود‬ ‫کــه بــه شــیوۀ دوره گــردی طبابــت کنــد‪.‬‬ ‫ـان ان هــا در ســفر‬ ‫میــگل شهربه شــهر بــا پــدر می رفــت و چــون بیشــتر زمـ ِ‬ ‫می گذشــت‪ ،‬ایــن مســئله باعــث شــد کــه ســروانتس نوجــوان حتــی تحصیــات‬ ‫منظمــی هــم نداشــته باشــد؛ امــا بــا همــۀ ایــن اوصــاف‪ ،‬او خالــق اثــری اســت‬ ‫کــه بــر تــارک ادبیــات جهــان و اســپانیا می درخشــد‪ :‬دون کیشــوت‪.‬‬ ‫البتــه درنهایــت بایــد توجــه داشــت کــه ادبیــات اســپانیایی محــدود بــه‬ ‫چهارچــوب مرزهــای کشــورهای اســپانیا نمی شــود و کشــورهای اســپانیایی‬ ‫زبانــی همچــون مکزیــک‪ ،‬پــرو‪ ،‬شــیلی‪ ،‬کلمبیــا‪ ،‬ارژانتیــن و… را نیــز در بــر‬ ‫می گیــرد‪.‬‬ ‫دن میگل د سروانتس‬ ‫دن میــگل د سِ ــروانتِس ســااودرا (زاده ‪ - ۱۵۴۷‬درگذشــته ‪ )۱۶۱۶‬رمان نویــس‪،‬‬ ‫شــاعر‪ ،‬نقــاش و نمایشــنامه نویس نامــدار اســپانیایی بــود‪.‬‬ ‫رمــان مشــهور دن کیشــوت ‪ -‬کــه از پایه هــای ادبیــات کالســیک اروپــا به شــمار‬ ‫می ایــد و بســیاری از منتقــدان از ان بــه عنــوان اولیــن رمــان مــدرن و یکــی از‬ ‫بهتریــن اثــار ادبــی جهــان یــاد می کننــد ‪ -‬اثــر اوســت‪.‬‬ ‫بــه وی لقــب شــاهزاده نبــوغ داده انــد‪ .‬برخــی رمــان دن کیشــوت را تاثیرگذارتریــن‬ ‫رمــان ژانــر تخیلــی می داننــد‪.‬‬ ‫جالــب ایــن اســت کــه ســروانتس کتــاب دن کیشــوت معــروف کــه تمــام اروپــا‬ ‫و جهــان را در زمــان خــود معطــوف نمــوده بــود را در زنــدان و در دوران گذرانــدن‬ ‫زمــان زندانــی خــود نوشــته بــود‪.‬‬ ‫پــدر وی پزشــک بــود‪ .‬در ســال ‪ ۱۵۵۱‬پــدرش بــه همــراه خانــواده بــه واالدولیــد‬ ‫مهاجــرت کــرد‪ .‬امــا میــگل در ســال ‪ ۱۵۵۶‬بــه کوردوبــا رفــت‪.‬‬ ‫دربــاره تحصیــات ابتدایــی میــگل ابهاماتــی وجــود داردو امــا بدون شــک تحصیالت‬ ‫وی در ســطح دانشــگاهی نبوده انــد‪ .‬وی در ســال ‪ ۱۵۵۶‬در مادریــد مســتقر شــد‪.‬‬ ‫وی در ســال ‪ ۱۵۶۹‬بــه دســتور فیلیــپ دوم پادشــاه وقــت اســپانیا بــرای شــرکت در‬ ‫جنــگ بــه ایتالیــا ســفر کــرد‪ .‬وی بــه مطالعــه برخــی از اثــار ادبــی در انجــا پرداخــت‬ ‫و تحــت تاثیــر هنــر ایتالیایــی قــرار گرفــت‪ .‬ســروانتس در جنــگ لپانتــو شــرکت‬ ‫داشته اســت‪ .‬دســت چــپ او در ایــن جنــگ بــه دلیــل صدم ـه ای کــه بــه اعصــاب‬ ‫دســتش وارد شــد از کار افتــاد‪ .‬او همیشــه از شــرکت در ایــن جنــگ بــا افتخــار یــاد‬ ‫می کرد ه اســت‪.‬‬ ‫او در ســال ‪ ۱۵۷۲‬بــه زندگــی نظامــی خــود پایــان داد و زندگــی عــادی خــود را از‬ ‫ســر گرفــت‪.‬‬ ‫سِ ــروانتِس در ســال ‪ ۱۶۱۶‬در ســن ‪ ۶۸‬ســالگی درگذشــت‪ .‬براســاس اســناد‬ ‫تاریخــی موجــود‪ ،‬جســد و تابــوت سِ ــروانتِس‪ ،‬بــه وصیــت او پــس از مرگــش در‬ ‫ســال ‪ ۱۶۱۶‬در صومعــه پابرهنــگان تثلیــث دفــن شــد‪ .‬امــا پــس از اتفاقاتــی کــه در‬ ‫ایــن صومعــه افتــاد جســد سِ ــروانتِس نزدیــک بــه چهارصــد ســال ُگــم شــد‪.‬‬ ‫ســرانجام در ســال ‪ ۲۰۱۵‬باقی مانــده چنــد قطعــه کوچــک از اســتخوان های او در‬ ‫عمــق صومعـه ای در مرکــز بخــش قدیمــی شــهر مادریــد کشــف شــدند‪.‬‬ ‫‪| 71‬راز شقایق| ‪51‬‬ ‫شماره ‪50‬‬ صفحه 51 ‫موسیقی فالمنکو‬ ‫فالمنکــو ســبکی از اواز‪ ،‬موســیقی و رقــص اســپانیایی اســت‪ .‬ایــن نــوع‬ ‫موســیقی تحــت تاثیــر ســبک ها و فرهنگ هــای مختلــف بــه شــکل امــروزی‬ ‫درامده اســت و می تــوان گفــت کــه بیشــترین تاثیــر خــود را از کولیهــای‬ ‫اســپانیا گرفته اســت‪ .‬در شــکل گیری و تکامــل ایــن ســبک نمی تــوان از‬ ‫تاثیرگــذاری موســیقی مورهــا و مســلمانان شــمال افریقــا و موســیقی عربــی و‬ ‫حتــی موســیقی التیــن چشــم پوشــی کــرد‪.‬‬ ‫فالمنکــو در حقیقــت از ‪ ۳‬قســمت رقــص فالمنکــو‪ ،‬اواز فالمنکــو و گیتــار‬ ‫فالمنکــو تشــکیل شده اســت‪ .‬خاســتگاه ایــن نــوع موســیقی ایالــت اندلــس‬ ‫اســت‪ ،‬ولــی مبــدل بــه ســمبل موســیقی اســپانیایی و حتــی به طــور کلــی‬ ‫فرهنــگ اســپانیایی شده اســت‪ .‬ایــن نــوع موســیقی شــامل تکنیک هــا و‬ ‫توکه هــای جالــب و زیبایــی اســت‪.‬‬ ‫البتــه کاربــرد لغــت توکــه غلــط مصطلــح اســت زیــرا معنــی ایــن کلمــه‬ ‫نوازندگــی گیتــار می باشــد و بهتــر اســت از کلمــه پالــو (معــادل دســتگاه‬ ‫در موســیقی ایرانــی) اســتفاده شــود‪ .‬بعضــی از ایــن پالوهــا عبارت انــد از‬ ‫بولریــاس‪ ،‬رومبــا‪ ،‬الگریــاس‪ ،‬فــاروکا و غیــره‪.‬‬ ‫موســیقی فالمنکــو‪ ،‬موســیقی ســنتی اســپانیا هماننــد تمامــی موســیقی های‬ ‫دیگــر در جهــان دارای رقــص و عالئــم مخصــوص بــه خــود می باشــد کــه‬ ‫ایــن موســیقی و رقــص‪ ،‬ان را از انــواع دیگــر موســیقی متمایــز می ســازد‪.‬‬ ‫حــرکات دســت و پــا در فالمنکــو هــر کــدام بیان کننــده تاریــخ‪ ،‬داســتان یــا‬ ‫افســانه ای می باشــد کــه بــرای بیــان کــردن ان هــا از حــرکات و فرم هــای‬ ‫بخصوصــی اســتفاده می شــود‪ .‬ایــن رقــص شــباهت های بســیاری بــه‬ ‫رقــص اعــراب دارد‪ .‬بــا مــروری بــر تاریــخ جهــان در می یابیــم کــه اســپانیا‬ ‫ندلُــس مدتــی در تصــرف اعــراب بوده انــد و اعــراب پــس از بیــرون رفتــن‬ ‫و اَ َ‬ ‫از اســپانیا بعضــی از فرهنگ هــای خــود را در اســپانیا بــه یــادگار گذاشــتند‬ ‫کــه بســیاری از ایــن فرهنگ هــا را در معمــاری بناهــا در اســپانیا‪ ،‬موســیقی و‬ ‫رقــص ان هــا بــه وضــوح می تــوان مشــاهده کــرد‪ .‬منشــا ایــن نــوع موســیقی‬ ‫ندلُســی سرچشــمه گرفتــه بــود‪ ،‬از ایــن رو موســیقی‬ ‫از طبقــات پاییــن جامعــه ا َ َ‬ ‫از وجهــه هنــری الزم در میــان طبقــات متوســط و باالتــر جامعــه برخــوردار‬ ‫نبــود‪ .‬فرهنــگ فالمنکــو حاکــی از شــورش مــردم تحــت ســتم اســت‪ .‬اقــوام‬ ‫مســلمان شــمال افریقــا ملقــب بــه مورهــا‪ ،‬اقــوام خیتانــو و یهودیــان کــه‬ ‫همگــی در گذشــته از ســوی تفتیــش عقایــد کلیســای اســپانیا مــورد اذیــت‬ ‫و ازار و تبعیــد واقــع شــده اند‪ .‬اقــوام خیتانــو اساســاً پایه گــذار اولیــه ایــن‬ ‫شــکل هنــری بوده انــد امــا ان هــا تنهــا دارای یــک فرهنــگ شــفاهی هســتند‪.‬‬ ‫اوازهــای محلی شــان از طریــق اجــرای مکــرر ان در مجالــس اجتماعــی بــه‬ ‫نســل جدیــد منتقــل شده اســت‪ .‬ایــن طبقــات فقیــر غیــر چادرنشــین جامعــه‬ ‫ندلُســی به طــور کلــی بی ســواد بودنــد‪.‬‬ ‫اَ َ‬ ‫همیشــه در گــذر زمــان تغییــرات و تعریفاتــی وجــود داشــتند کــه اثــار‬ ‫هنرمنــدان هــر قــرن بــر ان هــا وارد می شــد و موســیقی فالمنکــو هــم مثــال‬ ‫کاملــی از ایــن نــوع تغییــرات اســت و تــا بــه امــروز نیــز در حــال تغییــر و‬ ‫تحــول بوده اســت‪ .‬نســل های جدیــد فالمنکــو‪ ،‬ســبک های جــاز و دیگــر‬ ‫ســبک های افریقایــی و برزیلــی را بــا فالمنکــو مــدرن ترکیــب کرده انــد‪.‬‬ ‫فالمنکــو یکــی از غنی تریــن و فوق العاده تریــن فرم هــای موســیقی در‬ ‫جهــان اســت و بــر طبــق گفتــه منتقدیــن فالمنکــو اصیــل و خالــص هیچــگاه‬ ‫در صنعــت موســیقی و هنــر کمرنــگ نمی شــود‪..‬‬ ‫پیشــنهادهای زیــادی در مــورد تاریخچــه فالمنکــو موجــود می باشــد امــا هیــچ‬ ‫ســند محکمــی در ایــن مــورد وجــود نــدارد‪ .‬کلمــه فالمنکــو تــا اواخر قــرن ‪۱۸‬‬ ‫بــه عنــوان موســیقی یــا رقــص ثبــت نشــده بــود‪ .‬کلمــه اســپانیایی فالمنکــو‬ ‫ممکــن اســت مشــتقی از اتــش و شــعله بــه زبــان اســپانیایی باشــد کــه بــه‬ ‫دلیــل ســبک اتشــین و تــن اواز خوانــدن در اواز فالمنکــو اســت‪.‬‬ ‫پالــو بــه اســتایل های نوازندگــی می گوینــد‪( .‬همچــون موســیقی ایرانــی کــه‬ ‫دارای دســتگاه اســت)‪.‬‬ ‫بــه پالــو‪ ،‬توکــه نیــز می گوینــد کــه توکــه اشــتباهی اســت کــه در بیــن مــردم‬ ‫بــه اشــتباه اســتفاده می شــود و در حقیقــت توکــه در زبــان اســپانیایی بــه‬ ‫معنــای نوازندگــی گیتــار می باشــد‪.‬‬ ‫پالوهــا در موســیقی فالمنکــو بــا توجــه بــه نــوع اکوردهــای اســتفاده شــده‪،‬‬ ‫گام و منطقــه بــه وجــود امــدن ان در اســپانیا از هــم تمیــز می شــوند‪.‬‬ ‫در موســیقی فالمنکــو بیــش از ‪ ۵۰‬پالــو وجــود دارد کــه معمــوالً ‪ ۱۲‬عــدد‬ ‫ان معمــوالً اجــرا می شــود‪ .‬بعضــی از ایــن پائولوهــا در تکنــوازی اســتفاده‬ ‫می شــوند امــا اکثــر ان هــا همــراه بــا اواز یــا رقــص اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪49‬‬ صفحه 49 ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫نویسنده و کارشناس‬ ‫ارشد فلسفه‬ ‫معماری اسپانیا‬ ‫معمــاری اســپانیایی بــا قدمتــی نزدیــک بــه ‪ ۴۰۰‬ســال‪ ،‬از قــرن هــا پیــش‬ ‫بــه ســبک محبوبــی در ســاختمان ســازی تبدیــل شــد‪ .‬ایــن ســبک قبــل از‬ ‫ایــن کــه بــه خانــه هــای معمولــی برســد‪ ،‬ســال هــا مختــص کلیســاهای‬ ‫زیبــا و زینتــی بــود کــه در اوایــل دهــه ‪ ۱۹۰۰‬توســط مبلغــان اســتعماری‬ ‫اســپانیا ســاخته مــی شــدند‪ .‬بــرای همیــن اگرچــه بســیاری از ســازه هــا‬ ‫دارای ویژگــی هــای مشــابه (ماننــد دیوارهــای گچــی ســفید‪ ،‬کاشــی هــای‬ ‫ســقفی قرمــز‪ ،‬پنجــره هــای کوچــک و تیرهــای بــدون پوشــش) بودنــد‪،‬‬ ‫امــا جزئیــات تزئینــی عمومــا توســط کشــیش بنیــان گــذار انتخــاب مــی‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وقتــی مهاجــران اســپانیایی از ســال ‪ ۱۶۰۰‬تــا اواســط دهــه ‪ ۱۸۰۰‬وارد‬ ‫قــاره امریــکا شــدند‪ ،‬روش هــای ســنتی ســاخت را از اســپانیا بــا خــود‬ ‫اوردنــد‪ .‬از ان جــا کــه ایــن شــهرک نشــینان خانــه هــای خــود را در‬ ‫مناطقــی ماننــد فلوریــدا ‪ ،‬کالیفرنیــا و جنــوب غربــی( مــکان هایــی بــا اب‬ ‫و هــوای مشــابه اســپانیا ) بنــا کردنــد ‪ ،‬توانســتند از تکنیــک هــای ســنتی‬ ‫ســاختمان ســازی خــود اســتفاده کننــد‪ .‬از انجــا کــه معمــاری اســپانیایی‬ ‫از فرهنــگ مکزیکــی و بومــی در سراســر کشــور الهــام گرفتــه اســت ‪،‬‬ ‫تفــاوت هــای چشــمگیری در ســبک خانــه هــای ســبک اســپانیایی در‬ ‫جنــوب شــرقی و جنــوب غربــی خواهیــد دیــد‪.‬‬ ‫دوره اســتعمار اســپانیا در اواســط دهــه ‪ ۱۸۰۰‬بــه پایــان رســید ‪ ،‬امــا‬ ‫محبوبیــت تکنیــک هــا و ســبک هــای معمــاری اســپانیا پــس از ان‬ ‫همچنــان افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫عناصر معماری بومی اسپانیا‬ ‫همانطــور کــه قبـ ً‬ ‫ا ذکــر شــد ‪ ،‬بناهــای اســپانیایی بــر اســاس تنظیمــات تزئینــی‬ ‫کشــیش بنیــان گــذار‪ ،‬غالب ـاً دارای ویژگــی هــای متمایــز بودنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‬ ‫تعــدادی عنصــر مشــترک در ســاختمان هــا وجــود دارد کــه در ادامــه بــه توضیــح‬ ‫ان هــا مــی پردازیــم‪.‬‬ ‫دیوارهای گچی سفید‬ ‫خشــت نــه تنهــا یــک مــاده ســاختمانی عالــی و در دســترس بــرای مهاجــران‬ ‫اســپانیایی بــود‪ ،‬بلکــه ترکیــب ان بــا گــچ ســفید محافــظ خوبــی بــرای روزهــای‬ ‫گــرم و افتابــی مــی ســاخت‪ .‬چــرا کــه در طــول روز‪ ،‬دیوارهــای گچــی ضخیــم‬ ‫هــوای خنــک را حفــظ مــی کننــد و از فــرار ان بــه بیــرون جلوگیــری مــی کننــد و‬ ‫در شــب ‪ ،‬هنگامــی کــه دمــا کاهــش مــی یابــد‪ ،‬گرمــای جمــع شــده در طــول روز‬ ‫را وارد خانــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫کاشی های سقفی قرمز‬ ‫کاشــی ســقف قرمــز یکــی دیگــر از عناصــر ســاختمانی اســت کــه بــه دلیــل‬ ‫دسترســی اســان اســتفاده شــده و یکــی از شــناخته شــده تریــن ویژگــی هــای‬ ‫معمــاری اســپانیا اســت‪ .‬ایــن کاشــی هــای ســفالی کــه بــه شــکل نیمــی از لولــه‬ ‫درامــده انــد ‪ ،‬قــادر بــه جــذب و نگهــداری هــوای خنــک هســتند‪ .‬ســقف هــا بــه‬ ‫طــور معمــول پاییــن و کمــی شــیب دار بودنــد و لبــه هایشــان از خــط ســقف‬ ‫امتــداد داشــت‪.‬‬ ‫راهروهای قوسی‬ ‫در ســبک اســپانیایی تختــه هــای راهــرو یــا راهروهــای سرپوشــیده معمــوالً دارای‬ ‫طــاق نماهــای تزئینــی هســتند‪ .‬دیوارهــا عمومــاً خشــتی بودنــد و بــا گــچ بــه‬ ‫پایــان مــی رســیدند‪ ،‬امــا طــاق نماهــا را مــی تــوان بــا انــواع ســنگ‪ ،‬کاشــی‬ ‫هــای دســت ســاز یــا شیشــه هــای موزاییــک بــه پایــان رســاند‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ویژگــی هــای ذکــر شــده اســتفاده از پنجــره هــای کوچکــی کــه شــبیه‬ ‫گلبــرگ بودنــد نیــز در ســبک اســپانیایی معمــول بــود‪.‬‬ ‫معمــاری اســپانیایی بســیاری از عناصــر ســاختمان ســازی کالســیک را در طــول‬ ‫ســال هــا حفــظ کــرد و بــا تلفیــق تاثیــرات اســپانیا‪ ،‬مکزیــک و فرهنــگ هــای‬ ‫بومــی‪ ،‬ایــن معمــاری ســاده و در عیــن حــال زیبــا‪ ،‬بــه گزینــه ای محبــوب در‬ ‫مناطــق گرمســیر امریــکا بــدل شــد‪.‬‬ ‫بســیاری از ســاختمان هــای کالســیک و مــدرن اســپانیایی را در مناطقــی از‬ ‫امریــکا کــه اســتعمارگران اســپانیایی در ان ســکونت داشــتند ماننــد کالیفرنیــا و‬ ‫فلوریــدا پیــدا خواهیــد کــرد‪ .‬اگرچــه بســیاری از خانــه هــای ســبک اســپانیایی‬ ‫دارای عناصــر مشــترک هســتند‪ ،‬امــا بــه دلیــل تاثیــرات فرهنــگ هــای بومــی و‬ ‫مصالــح ســاختمانی موجــود‪ ،‬تفــاوت هــای متمایــزی در بیــن مناطــق بــه چشــم‬ ‫مــی خــورد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪52‬‬ صفحه 52 ‫کلیسای جامع مایورکا‬ ‫کلیســای مایــورکا‪ ،‬جذابیــت اصلــی و مکانــی بــرای تجمــع و دیــدار اســقف هــا در‬ ‫مایــورکا اســت‪ .‬ایــن کلیســای جامــع همچنیــن بــا نــام «‪ »La Seu‬یــا «کلیســای‬ ‫جامــع نــور» نامیــده مــی شــود‪ .‬کلیســای جامــع مایــورکا تاریــخ طوالنــی دارد و‬ ‫ســاخت ان ‪ 400‬ســال طــول کشــیده اســت! امــروزه ایــن مــکان نــه تنهــا محلــی‬ ‫بــرای بازدیــد افــراد مذهبــی اســت‪ ،‬بلکــه میزبــان هــزاران گردشگریســت کــه‬ ‫همــه ســاله از ایــن ســاختمان بازدیــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫کلیســای جامــع مایــورکا «کلیســای جامــع نــور» نیــز نامیــده مــی شــود‪ .‬بــه ایــن‬ ‫دلیــل کــه همــه ســاله در تاریــخ ‪ 2‬فوریــه و یازدهــم نوامبــر‪ ،‬یــک نمایــش نــور‬ ‫قابــل توجــه در ایــن کلیســا دیــده مــی شــود‪ :‬حــدود ســاعت ‪ 8:30‬صبــح یــک‬ ‫«نمایــش نــور» در ایــن کلیســا ایجــاد مــی شــود‪ .‬بدیــن گونــه کــه خورشــید صبح‬ ‫دقیق ـاً در زاویــه ای مناســب از جبهــه شــرقی کلیســای جامــع قــرار مــی گیــرد‪،‬‬ ‫بــه طــوری کــه ‪ 1236‬قطعــه شیشــه رنگــی ایــن کلیســا در دیــوار مقابــل ان بــه‬ ‫زیبایــی مــی درخشــند!‬ ‫تاریخ کلیسای جامع مایورکا‬ ‫کلیســای جامــع مایــورکا ســمبل ایــن شــهر اســت و اســقف هــای ان را هــر زمان‬ ‫بدانجــا ســفر کنیــد مــی توانیــد در گوشــه و کنــار شــهر ببینیــد‪ .‬پــس از ازادی‬ ‫مایــورکا از مورهــا(‪ )Moors‬در ســال ‪ ،1230‬پادشــاه جومــه اول دســتور احــداث‬ ‫ایــن کلیســا را داد‪ ،‬امــا ســاخت ایــن کلیســای جامــع حــدود ‪ 400‬ســال بعــد‬ ‫بــه اتمــام رســید‪ .‬اگرچــه در ســال ‪ 1587‬ســاخت ســوله ان بــه اتمــام رســید و‬ ‫‪ 14‬ســال بعــد نمــای اولیــه ان رونمایــی شــد‪ ،‬امــا ســاخت کامــل ایــن کلیســای‬ ‫اســپانیایی در قــرن نوزدهــم بــه پایــان رســید‪ .‬امــروزه ایــن ســاختمان یکــی از با‬ ‫ارزش تریــن ســاختمان هــای دارای ســبک معمــاری گوتیــک در اســپانیا اســت‪.‬‬ ‫معماری کلیسای مایورکا‬ ‫پیــش از انکــه انتونــی گائــودی‪ ،‬معمــار فقیــد بــه طــرز غــم انگیــزی بــا یــک‬ ‫ترامــوا در بارســلونا تصــادف کــرده و فــوت کنــد‪ ،‬وی نشــانی از خود را در کلیســای‬ ‫جامــع مایــورکا پالمــا باقــی گذاشــت‪ .‬گائــودی تغییــرات ســاختاری مهمــی را در‬ ‫ایــن کلیســا ایجــاد کــرد و اکوســتیک ان را بهینــه کــرد‪ .‬وی محــراب باروکــی را‬ ‫از ســاختار ایــن کلیســا حــذف نمــوده و محــراب گوتیــک قدیمــی را در معــرض‬ ‫دیــد قــرار داد‪ .‬امــا ایــن معمــار مشــهور بــرای کلیســاهای محافظــه کار بســیار‬ ‫خــاق بــود زیــرا مــی خواســت عناصــر هنــری نــو را در کلیســای جامــع گوتیــک‬ ‫بیــاورد و بــه همیــن دلیــل کار وی متوقــف شــد‪ .‬چلچــراغ بــاالی محــراب بلنــد‬ ‫ایــن کلیســا هنــوز تصویــری از طراحــی اصلــی گائــودی بــه نمایــش مــی گــذارد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1914‬گائــودی کارش را در کلیســای جامــع مایــورکا بــه پایــان رســاند‪.‬‬ ‫همچنیــن هنرمنــد محلــی میــکل بارســلوی نشــانی از خــود را در کلیســای جامــع‬ ‫مایــورکا بــه جــا گذاشــت‪ .‬او محــراب ســرامیکی ســه تکــه زیبــا را در ایــن کلیســا‬ ‫طراحــی کــرد‪ .‬در مراســم تحلیــف کلیســا در ســال ‪ ،2007‬همچنیــن زوج ســلطنتی‬ ‫خــوان کارلــوس و دونــا ســوفیا اســپانیا بــه ایــن جشــن پیوســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪45‬‬ ‫نکاتی درباره کلیسای جامع مایورکا‬ ‫کلیســای جامــع مایــورکا نــه تنهــا یکــی از بزرگتریــن کلیســاهای گوتیــک در اســپانیا‬ ‫مــی باشــد‪ ،‬بلکــه یکــی از بزرگتریــن کلیســاها در جهــان بــه حســاب مــی ایــد‪ .‬بیــش‬ ‫از ‪ 1200‬قطعــه شیشــه رنگــی بــه شــکی زیبــا در ســاختار ایــن کلیســا بــه کار بــرده‬ ‫شــده کــه از قــرن چهاردهــم میــادی بــه یــادگار مانــده اســت‪ .‬شبســتان مرکــزی‬ ‫کلیســای جامــع مایــورکا دارای ‪ 44‬متــر ارتفــاع اســت کــه ان را بــه یکــی از بلندتریــن‬ ‫انــواع خــود در اروپــا تبدیــل نمــوده اســت‪ .‬هــر دو راهــروی کلیســای جامــع مایــورکا‬ ‫هــر کــدام ‪ 30‬متــر طــول دارنــد‪ .‬در کل‪ ،‬کلیســای جامــع مایــورکا ‪ 110‬متــر طــول و ‪33‬‬ ‫متــر عــرض دارد‪.‬‬ ‫مــدت هــا پیــش دیوارهــای کلیســای جامــع مایــورکا و کاخ اســقف هــای ان تــا دریــا‬ ‫امتــداد یافتــه بــود‪ .‬حتــی امــروز‪ ،‬بنــدرگاه کوچــک هنــوز هــم مــی توانــد در زیــر کاخ‬ ‫المودینــا در کنــار کلیســای جامــع مشــاهده شــود‪ .‬کاخ ‪ Almudaina‬در کنــار کلیســای‬ ‫جامــع مایــورکا در پالمــا قــرار دارد و محــل اقامــت رســمی پادشــاه اســپانیا اســت‪ .‬در‬ ‫دهــه ‪ ،1960‬یــک دریاچــه مصنوعــی پاییــن کلیســای جامــع ایجــاد شــد کــه منظــور از‬ ‫ان یــاداوری ایــن نکتــه بــه گردشــگران تــور ارزان اروپــا اســت کــه دیوارهــای شــهر‬ ‫مایــورکا زمانــی بــه دریــا رســیده بودنــد! ایــن دریاچــه بخشــی از پــارک ‪Parc de la‬‬ ‫‪ Mar‬اســت کــه در ان اکــران هایــی از فیلــم هــای محبــوب ســینمایی در تابســتان بــه‬ ‫صــورت رایــگان ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،1851‬بخــش هــای بزرگــی از کلیســای جامــع مایــورکا در یــک زلزلــه ویــران‬ ‫شــد‪ .‬کار بازســازی و نوســازی تــا حــدی بــه ســبک نئــو گوتیــک مصنوعــی انجــام‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫کلیســای جامــع مایــورکا دارای یــک بــرج ناقــوس مســتحکم مــی باشــد کــه در مجموع‬ ‫دارای ‪ 9‬زنــگ اســت‪ .‬زنــگ «‪ »N›Eloi‬بــه دلیــل انــدازه ان بــه ویــژه قابــل ذکر اســت‪.‬‬ ‫قطــر ایــن زنــگ شــگفت انگیــز ‪ 2‬متــر اســت و وزن ان بــه طــرزی باورنکردنــی‪4517‬‬ ‫کیلو اســت!‬ ‫دروازه ورودی ‪ 15‬متــری کلیســای جامــع مایــورکا کــه بــا دریــا روبــرو اســت‪ ،‬پورتــال‬ ‫ال میــادور نــام دارد و یکــی از زیباتریــن شــاهکارهای معمــاری اســپانیایی اســت‪.‬‬ صفحه 45 ‫سمیه عبدالمحمدی‬ ‫کارشناس فرهنگی‬ ‫تاریخ ادبیات اسپانیا‬ ‫ریشــه های ادبیــات در ســرزمین ماتادورهــا بــا قصیده هــای حماســی و غنایــی‬ ‫اغــاز می شــود کــه از روزگاران باســتان سینه به ســینه نقــل شــده اند‪.‬‬ ‫می تــوان برســیو را نخســتین شــاعر اســپانیایی دانســت کــه در قــرن ســیزدهم‪،‬‬ ‫تعــدادی قصیــدۀ دینــی ســرود و اکنــون ایــن قصایــد در زمــرۀ میراث هــای‬ ‫مانــدگار ادبــی ایــن ســرزمین اند‪.‬‬ ‫در ســال های اول قــرن پانزدهــم‪ ،‬تاثیــر ادبیــات ایتالیایــی زبــان بــر ســرزمین‬ ‫اســپانیا‪ ،‬انکارناپذیــر اســت و ظهــور دو شــاعر مهــم در ایــن دوره‪ ،‬کــه هــر دو‬ ‫متاثــر از ادبیــات ایتالیای ـی هســتند‪ ،‬یکــی از نقــاط عطــف ادبیــات اسپانیاســت‪:‬‬ ‫خــوان دی مینــا و مارکــز ســانتیلیانا‪.‬‬ ‫درســت در اواخــر قــرن پانزدهــم‪ ،‬در ســرزمین اســپانیا‪ ،‬لهجه هــا و زبان هــای‬ ‫محلــی گوناگونــی رواج دارد‪ :‬از جملــه کاتالونــی‪ ،‬والنســیایی و اندولســی‪.‬‬ ‫زبــان گالیســی نیــز در زیــر مجموعــه زبــان پرتغالــی و همچنیــن لهجــۀ کاســتیلی‬ ‫در مناســبات رســمی بــه کار می رفــت‪ .‬از همــان زمــان اســت کــه زبــان اســپانیایی‬ ‫بــر پایــۀ لهجــه کاســتیلی‪ ،‬پیشــرفت کــرد و بعدهــا شــاعران و نویســندگان ایــن‬ ‫ســرزمین‪ ،‬اثــار شــگرفی را بــه ایــن زبــان خلــق کردنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن عاشــقانه ای همچــون دیانــا در دام عشــق‪ ،‬کــه در ســال ‪ ۱۵۴۲‬و بــه قلــم‬ ‫خورخــه مونتمایــور نگاشــته شــد‪ ،‬ازجملــه متونــی اســت کــه بســتر روایتــی خــود را‬ ‫روی یــک ماجــرای عاشــقانه پی ریــزی می کنــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد کــه ممکــن اســت بتــوان ان را تقلیــد اشــکاری از کتــاب ارکادیــا دانســت‬ ‫کــه در ســال ‪ ۱۵۰۴‬و بــه قلــم ســانازارو شــاعری نیمه ایتالیایی‪-‬نیمه اســپانیایی‬ ‫ســروده شــده بــود‪.‬‬ ‫در قــرن شــانزدهم‪ ،‬گونــۀ ادبــی دیگــری اهسته اهســته‪ ،‬جــای پــای خــود را در‬ ‫میــان اثــار ادبــی بــاز کــرد‪ :‬نمایشنامه نویســی‪.‬‬ ‫در ایــن برهــه نمایشــنامه هایی تک پــرده ای نگاشــته و در جلــو سرســراها‪،‬‬ ‫میدان هــا یــا در کاخ هــای امیــران و اعیــان اجــرا می شــد‪ .‬لــوپ دروئــدا مهم تریــن‬ ‫نمایشنامه نویســی اســت کــه در ایــن برهــه نمایشــنامه های تک پــرده ای‬ ‫می نگاشــت‪.‬‬ ‫مضمــون اصلــی اثــار اســپانیایی در ایــن دوران‪ ،‬ســروده ها و نغمه هایــی اســت‬ ‫کــه مضامینــی چــون عشــق‪ ،‬جنــگ‪ ،‬دیــن‪ ،‬داســتان های پهلوانــی و حماســی‬ ‫درون مایه هــای غالــب ان هاســت‪.‬‬ ‫دن کیشــوت شــاهکار ســروانتس را می تــوان ســرامد ایــن داســتان های حماســی‪،‬‬ ‫البتــه بــا مایه هــای طنــز خــاص ســروانتس‪ ،‬دانســت کــه داســتان توهمــات‬ ‫دن کیشــوت را‪ ،‬کــه بــا ســانچو پانــزا رهســپار ســفری نامعلوم انــد‪ ،‬پــی می گیــرد‪.‬‬ ‫جامع تریــن تاریــخ اســپانیا و همچنیــن معروف تریــن رمــان اســپانیایی در قــرن‬ ‫شــانزدهم‪ ،‬به وســیلۀ دیگــو منــدوزا نوشــته شــد‪ .‬منــدوزا در زمینــۀ فرهنــگ‬ ‫ســرزمینی‪ ،‬زبان هــای التیــن‪ ،‬یونانــی و عربــی و همچنیــن حقــوق و فلســفه‬ ‫ـس ایــن دانــش توانســت متــون کالســیک زیــادی را بــرای‬ ‫تســلط داشــت و از پـ ِ‬ ‫شــاهزادگان دورۀ رنســانس جمــع اوری کنــد‪.‬‬ ‫ـی الزاریلــو دتــرس‪ ،‬دزد بی ســرو پایی‬ ‫رمــان منــدوزا‪ ،‬شــرح رخدادهــای زندگـ ِ‬ ‫اســت کــه در دوران کودکــی بی سرپرســت بــوده و ابتــدا بــه اســتخدام گدایــی‬ ‫کــور درمی ایــد تــا عصاکــش او شــود‪ ،‬امــا کم کــم جیب بــری و دلــه دزدی را‬ ‫می امــوزد و بــه اعمــال قبیــح! مشــغول می شــود‪.‬‬ ‫ایــن رمــان نقادانــه بــا زبــان هجوالــود خــود‪ ،‬بــه شــکل تیزهوشــانه ای نقــد‬ ‫اجتماعــی را در زیــر الیه هــای خــود مطــرح می کنــد‪ .‬از رمــان منــدوزا‪ ،‬بارهــا‬ ‫گرته بــرداری شــد کــه مهم تریــن ان هــا ژیــل بــاس‪ ،‬نوشــتۀ الــن لوســاژ‪،‬‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪50‬‬ ‫امــا سرنوشــت زندگــی منــدوزا نیــز عجیب وغریــب بــود‪ .‬پــس از یــک واقعــۀ‬ ‫شمشیرکشــی‪ ،‬از دربــار فیلیــپ دوم اخــراج و در شــهر گرانــادا منــزوی شــد‪.‬‬ ‫منــدوزا در دوران انــزوا‪ ،‬ایــام خــود را بــه ســرودن شــعر ســپری می کــرد‪،‬‬ ‫اشــعاری کــه البتــه هیچ یــک اجــازۀ چــاپ پیــدا نکردنــد‪.‬‬ ‫در میانه هــای قــرن شــانزدهم در اســپانیا‪ ،‬شــور و اشــتیاق بــه تحصیــات در‬ ‫بیــن عمــوم مــردم فراوانــی یافتــه بــود‪ ،‬به گونـه ای کــه در ســال ‪ ،۱۵۵۱‬فقــط در‬ ‫ســاالمانکا ‪ ۵۸۵۰‬دانشــجو بــه تحصیــل مشــغول بودنــد‪ .‬همچنیــن در ایــن دوران‪،‬‬ ‫تاریخ نویســی اهمیــت وافــری یافــت و تاریخ نویســی بــه نــام دوماریانــا‪ ،‬تاریــخ‬ ‫اســپانیا را بــا لحنــی جالــب بــه نــگارش دراورد‪ ،‬تاریخــی کــه از نظــر امانــت و‬ ‫فصاحــت قابــل اعتمــاد اســت‪.‬‬ صفحه 50 ‫معرفی شهرهای اسپانیا‬ ‫والنسیا‬ ‫والنســیا یــا بالنســیا مرکــز بخــش خودمختــار والنســیا و بــا جمعیــت‬ ‫‪ ۸۰۹.۰۰۰‬نفــر ســومین شــهر بــزرگ اســپانیا پــس از مادریــد و بارســلونا‬ ‫اســت‪ .‬ایــن شــهر ســومین منطقــه شــهری بــزرگ اســپانیا بــا جمعیــت‬ ‫تقریبــی ‪ ۱.۷‬تــا ‪ ۲.۳‬میلیــون نفــر اســت‪ .‬والنســیا از شــرایط شــهرهای‬ ‫جهانــی برخــوردار اســت‪ .‬بنــدر والنســیا از حیــث نقــل و انتقــال کانتینرهــا‬ ‫پنجمیــن بنــدر اروپــا و بزرگ تــر بنــدر مدیترانــه بــا حجــم معاملــه ‪۴.۲۱‬‬ ‫میلیــون ‪ TEU‬اســت‪.‬‬ ‫والنســیا در ابتــدا بــه عنــوان یکــی از مســتعمرات روم تاســیس گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر در ســاحل شــرقی شــبه جزیره ایبــری‪ ،‬در کنــار رودخانــه‬ ‫توریــا و بــاالی خلیــج والنســیا در دریــای مدیترانــه قــرار دارد‪ .‬والنســیا بــا‬ ‫دارا بــودن تقریب ـاً ‪ ۱۶۹‬هکتــار اراضــی تاریخــی‪ ،‬یکــی از مراکــز تاریخــی‬ ‫بــزرگ اســپانیا بــه حســاب می ایــد‪ ،‬ایــن میــراث تاریخــی و فرهنگــی ایــن‬ ‫شــهر را بــه یکــی از مقاصــد محبــوب گردشــگران تبدیــل کرده اســت‪ .‬از‬ ‫بیــن ایــن اثــار می تــوان بــه کلیســای جامــع اســپانیا‪ ،‬برج هــای ســرانو‪،‬‬ ‫لونخــا دال ســدا (جــزو میــراث جهانــی یونســکو از ‪ ۱۹۶۰‬میــادی) و شــهر‬ ‫هنرهــا و علــوم اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫نام‬ ‫نــام اصلــی التیــن ایــن شــهر والنتیــا بــه معنــای شــجاع یــا مقــاوم اســت‪.‬‬ ‫ایــن نامگــذاری در پــی بــه رســمیت شــناختن شــجاعت ســربازان ســابق‬ ‫ارتــش روم پــس از جنــگ صــورت گرفــت‪ .‬لیــوی‪ ،‬تاریخ نــگار رومــی‬ ‫در ایــن بــاره می گویــد کــه افتتــاح ایــن شــهر ‪ ۲‬قــرن پیــش از میــاد‬ ‫جهــت اســکان ســربازان رومــی کــه علیــه شورشــیان شــبه جزیره ایبــری‬ ‫جنگیــده بــودن‪ ،‬انجــام شــد‪ .‬در زمــان حکمرانــی مســلمان ها‪ ،‬از ایــن‬ ‫شــهر بــا عنــوان شــهر ش ـن ها (بــه عربــی‪ :‬مدینــه التــراب) یــاد می شــد‪.‬‬ ‫جغرافیا‬ ‫ایــن شــهر در کنــار رودخانــه توریــا‪ ،‬در ســاحل شــرقی شــبه جزیــره‬ ‫ایبــری و بخــش غربــی دریــای مدیترانــه و در مقابــل خلیــج والنســیا بنــا‬ ‫شده اســت کــه در شــرق اســپانیا جایــگاه دارد در جنــوب ایــن شــهر‬ ‫یعنــی خلیــج والنســیا کــه بخــش اولیــه ســواحل جزایــر ایبیــزا و مایــورکا و‬ ‫منــورکا شــروع می شــوند‪.‬‬ ‫اب و هوا‬ ‫والنســیا دارای اب و هــوای نیمــه اســتوایی بــر روی مــرز میــان اب و هوایــی‬ ‫مدیتران ـه ای و اب و هــوا نیمــه خشــک بــا زمســتان های معتــدل و گرمــای‬ ‫طوالنی اســت‪.‬‬ ‫متوســط دمــای ایــن شــهر در طــول ســال در روز ‪ ۲۲.۳‬درجــه ســانتی گراد‬ ‫و در شــب ‪ ۱۳.۴‬درجــه ســانتی گراد اســت‪ .‬در ژانویــه‪ ،‬ســردترین مــاه‬ ‫ســال درجــه هــوا در طــول روز حداکثــر ‪ ۱۰‬تــا ‪ C° ۲۰‬و در طــول شــب ‪۲‬‬ ‫تــا ‪ C° ۱۲‬و دمــای اب ‪ C° ۱۴‬می باشــد‪.‬‬ ‫در مــاه اوت‪ ،‬گرم تریــن مــاه ســال درجــه هــوا در طــول روز حداکثــر ‪۲۸‬‬ ‫تــا ‪ C° ۳۴‬و در طــول شــب در حــدود ‪ C° ۲۳‬و دمــای اب ‪ C° ۲۶‬می باشــد‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫والنســیا قبــل از بحــران ‪ ۲۰۰۸‬از رشــد اقتصــاد قــوی برخــوردار بــود کــه بیشــتر ان از‬ ‫صنعــت گردشــگری و ســاخت و ســاز‪ ،‬مخابــرات و حمــل و نقــل بــه وجــود امــده بــود‪.‬‬ ‫اقتصــاد والنســیا خدمــات محــور اســت‪ .‬بــه طــوری کــه نزدیــک بــه ‪ ۸۴‬درصــد از جمعیــت‬ ‫کارکنــان در بخش هــای خدمات رســانی مشــغول بــه کار هســتند‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬شــهر‬ ‫هنــوز یــک زیرســاخت صنعتــی مهــم را نگهــداری کرده اســت‪ ۸.۵ ،‬درصــد جمعیــت‬ ‫شــاغل در ایــن بخــش کار می کننــد‪ .‬بــه تازگــی رشــد در بخــش تولیــد‪ ،‬عمدتـاً در زمینــه‬ ‫ســاخت خــودرو بهبــود یافته اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪46‬‬ صفحه 46 ‫مسجد و کلیسای کوردوبا نماد معماری اسالمی‬ ‫مســجد و کلیســای جامــع کوردوبــا‪ ،‬بنایــی تاریخــی و باشــکوه اســت کــه‬ ‫تغییــرات مذهبــی کــه شــهر کوردوبــا در اســپانیا بــا ان هــا در طــول تاریــخ‬ ‫مواجــه شــده را بــه خوبــی بــه نمایــش می گــذارد‪.‬‬ ‫مســجد جامــع کوردوبــا ‪ ،‬مســجد زیبایــی اســت کــه تاثیــر دو مذهــب‬ ‫مســیحیت و اســام را نشــان می دهــد کــه منطقــه ی اندلــس را شــکل‬ ‫دادنــد‪ .‬قدمــت ایــن کلیســا و مســجد بــه قــرن ‪ ۱۰‬میــادی و زمانــی‬ ‫برمی گــردد کــه شــهر کوردوبــا تحــت حکومــت امیــر جدیــدش‪ ،‬یعنــی‬ ‫«عبدالرحمــن ســوم» بــه اوج شــکوفایی خــود رســیده بــود‪ .‬کوردوبــا در‬ ‫ایــن دوران‪ ،‬بزرگ تریــن و ابادتریــن شــهر اروپــا بــه حســاب می امــد و‬ ‫در زمین ـه ی علــوم‪ ،‬فرهنــگ و هنــر حتــی از بیزانــس و بغــداد هــم پیشــی‬ ‫گرفتــه بــود‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۸۴‬میــادی‪ ،‬بخــش تاریخــی شــهر کوردوبــا بــه‬ ‫همــراه مســجد جامــع ان در لیســت میــراث جهانــی یونســکو قــرار گرفــت‬ ‫و ســاالنه حــدود ‪ ۱.۵‬میلیــون نفــر از ان بازدیــد می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن بنــا کــه بــا نــام «مســجد بــزرگ کوردوبــا» نیــز شــناخته می شــود‪ ،‬در‬ ‫منطقـه ی خودمختــار اندلــس اســپانیا و در شــهر کوردوبــا واقع شــده اســت‪.‬‬ ‫تاریــخ نــگاران معتقدنــد کــه در مــکان امــروزی ایــن مســجد‪ ،‬ابتــدا معبــدی‬ ‫رومــی قــرار داشــت کــه ان را وقــف خــدای «ژانــوس» کــرده بودنــد‪ .‬وقتــی‬ ‫قــوم ویزیگــوت‪ ،‬شــهر کوردوبــا را در ســال ‪ ۵۷۲‬میــادی تحــت ســلطه ی‬ ‫خــود دراورنــد‪ ،‬ایــن معبــد بــه یــک کلیســا تبدیــل شــد‪ .‬بعــد از فتــح‬ ‫کشــور اســپانیا بــه دســت مســلمانان در ســال ‪ ،۷۱۱‬ایــن کلیســا را بــه دو‬ ‫بخــش مســیحی و اســامی تقســیم کردنــد‪ .‬ایــن تحمــل مذهبــی ســال ها‬ ‫بــه همیــن شــکل ادامــه داشــت تــا اینکــه خلیفــه ی بنی امیــه‪ ،‬یعنــی‬ ‫«عبدالرحمــن اول» کــه بــر اندلــس حکومــت می کــرد‪ ،‬بخــش مســیحی ان‬ ‫را در ســال ‪ ۷۸۱‬میــادی خریــد و تصمیــم گرفــت تــا کلیســا را بــه طــور‬ ‫کامــل خــراب کنــد و مســجد بــزرگ کوردوبــا را بــه جــای ان بســازد‪.‬‬ ‫تقریب ـاً ‪ ۲‬قــرن طــول کشــید تــا ســاخت ایــن مســجد بــه طــور کامــل بــه‬ ‫پایــان برســد و بخش هــای مختلفــی را در قرن هــای نهــم و دهــم میــادی‬ ‫بــه ایــن مــکان اضافــه کردنــد؛ بــه طــوری کــه وســعت ان دو برابــر‬ ‫انــدازه ی اولیــه شــد و ایــن مســجد را بــه یکــی از بزرگ تریــن بناهــای‬ ‫تاریخــی در دنیــای اســام تبدیــل کــرد‪ .‬مســیحیان‪ ،‬ســرزمین های خــود را‬ ‫از موروهــای مســلمان پــس گرفتنــد و این گونــه بــود کــه شــهر کوردوبــا‬ ‫دوبــاره بــه ســلطه ی مســیحیان برگشــت‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬مســجد بــزرگ را نیــز‬ ‫در ســال ‪ ۱۲۳۶‬میــادی بــه کلیســای کاتولیــک رومــی تبدیــل کردنــد و‬ ‫شبســتان رنســانس ایــن کلیســا در قــرن ‪ ۱۶‬بــه ان اضافــه شــد‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬میــادی‪ ،‬اختالفــی بــر ســر نــام کلیســا درگرفــت کــه درنهایــت بــا‬ ‫برگزیــدن اســم «مسجد‪-‬کلیســای کوردوبــا» بــه ان خاتمــه دادنــد‪.‬‬ ‫ســاختمان مســتطیل شــکل این مســجد‪ ۱۸۰ ،‬متــر طــول و ‪ ۱۳۰‬متر عــرض دارد و‬ ‫فقــط کمــی از کلیســای ســنت پیتــر در رم کوچک تــر اســت‪ .‬ایــن بنــای تاریخــی‪،‬‬ ‫بیشــتر بــا طاق هــای بزرگــی شــناخته می شــود کــه بــه طاق هــای «کلیســای‬ ‫جامــع اخــن» در المــان شــبیه هســتند‪ .‬همچنیــن تعــداد ســتون های مرمــر و‬ ‫ســنگ عقیــق ســلیمانی ان هــا بــه ‪ ۸۵۶‬مــورد می رســد کــه ان هــا را از بقایــای‬ ‫معبــد رومــی ســابق ایــن مــکان و ســایر ســاختمان های ویــران شــده ی رومــی‬ ‫بــه کار گرفته انــد و بــا نــور هــزاران چــراغ روغنــی کوچــک در شــب روشــن‬ ‫می شــوند‪ .‬ایــن مســجد‪ ۳ ،‬ورودی مختلــف دارد؛ امــا ورودی اصلــی ان از ســمت‬ ‫«حیــاط درختــان پرتقــال» اســت و همانطــور کــه از نامــش می تــوان حــدس زد‪،‬‬ ‫درختــان پرتقــال و فواره هــای متعــددی را در برمی گیــرد و در فصــل بهــار‪ ،‬عطــر‬ ‫شــکوفه های درختــان در ان می پیچــد‪.‬‬ ‫شــاید بتــوان گفــت مهم تریــن قســمت نمازخانــه ی ایــن مســجد‪ ،‬طــاق نعــل‬ ‫اســبی ان بــه شــمار مــی رود کــه بــا قطعــات طــا و خطاطی هــای گوناگــون‬ ‫تزئیــن شــده و ترکیــب درخشــانی از رنگ هــای طالیــی‪ ،‬ابــی تیــره‪ ،‬زرد و‬ ‫قهــوه ای مایــل بــه قرمــز را بــه وجــود مـی اورد‪ .‬بــاالی قســمت محــراب مســجد‪،‬‬ ‫گنبــد هش ـت ضلعی زیبایــی وجــود دارد کــه بــا ســتون ها و موزاییک هــای ســبک‬ ‫بیزانــس احاطــه شــده و نوشــته هایی بــه زبــان عربــی را در برمی گیــرد‪ .‬در‬ ‫مرکــز ایــن مســجد‪« ،‬کلیســای رنســانس» قــرار گرفتــه کــه بــه قــرن ‪ ۱۶‬میــادی‬ ‫تعلــق دارد و محــراب بلنــد‪ ،‬ســقف گوتیــک‪ ،‬منبــر بــاروک‪ ،‬دیوارهــای رنســانس و‬ ‫طاق هــای اســامی را شــامل می شــود کــه ترکیــب ایــن ســبک های معمــاری‬ ‫مختلــف در کنــار یکدیگــر‪ ،‬نتیجــه ی جالبــی را ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫بخــش گــروه ســرایندگان ایــن کلیســا‪ ،‬بــه قــرن ‪ ۱۸‬میــادی تعلــق دارد و‬ ‫حکاکی هــای ظریــف روی چــوب ماهــون ان‪ ،‬صحنه هایــی از انجیــل‪ ،‬زندگــی‬ ‫مریــم مقــدس‪ ،‬شــهیدان محلــی و همچنیــن تصاویــر دکــوری از گیاهــان و‬ ‫حیوانــات مختلــف را بــه نمایــش می گــذارد‪ .‬ارتفــاع «بــرج ناقــوس» ایــن بنــا‬ ‫بــه ‪ ۹۳‬متــر می رســد و می توانیــد از پله هــای ان بــاال برویــد و بــه دورنمــای‬ ‫دیدنــی شــهر کوردوبــا دسترســی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪53‬‬ صفحه 53 ‫ِ‬ ‫اهمیــت قصه هــای چوپانــی و عاشــقانه در فرهنــگ عمومــی و مــردم‬ ‫امــا‬ ‫اســپانیا چنــان پررنــگ بــود کــه مــردم‪ ،‬از عال ِــم و عامــی‪ ،‬به شــدت مشــتاق‬ ‫شــنیدن ان هــا بودنــد‪ .‬همیــن توجــه مردمــی ســبب شــد تــا گام بــه گام کار‬ ‫قصه نویســی رو بــه ترقــی رود‪ ،‬کــه ایــن امــر بــه شــکل خــودکار‪ ،‬توجــه بــه‬ ‫رمــان را در ادبیــات پررنــگ کــرد‪.‬‬ ‫‪http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8‬‬ ‫‪%d8%84%d9%a8%aa+%d8%d8%a7%8c%d8%db%a8%af%d8%d8%a7%‬‬ ‫‪0=SSOReturnPage=Check&Rand&b1%d8%a7%ba%d8‬‬ ‫در ســال ‪ ،۱۵۵۳‬رمانــی بــه نــام الزاریلــوی تورمســی بــه چــاپ رســید کــه‬ ‫اولیــن رمــان بــه ســبک بذله گویــی اســت و در ان تعــدادی از فرومایــگان‪،‬‬ ‫قهرمانــان داســتان اند و فقــر در ایــن رمــان بــا عصیــان و بذله گویــی در هــم‬ ‫می امیــزد و اثــری خواندنــی ا ســت‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۱۵۹۹‬بــود کــه نویســنده ای بــه نــام ماتئــو المــان‪ ،‬بــا دســتمایه قــرار‬ ‫دادن زندگــی شــخصی فرومایــه و نیمــه دیوانــه و نســبتاً شــوخ و شــنگ بــا نــام‬ ‫کوزمــان دوالفراچــه‪ ،‬رمانــی را بــه مرحلــۀ نــگارش دراورد‪ .‬چندیــن ســال بعــد‪،‬‬ ‫ســروانتس بــا درهم امیــزی فضاهــا و جنــس مالیخولیــای موجــود در ایــن دو‬ ‫رمــان‪ ،‬اثــر ســترگ ادبیــات اســپانیا‪ ،‬یعنــی دن کیشــوت‪ ،‬را خلــق کــرد‪.‬‬ ‫میــگل دو ســروانتس‪ ،‬خالــق دن کیشــوت‪ ،‬در خانــواده ای از طبقــۀ متوســط بــه‬ ‫دنیــا امــد‪ .‬پــدرش پزشــک بــود امــا چــون هیــچ جــوازی نداشــت مجبــور بــود‬ ‫کــه بــه شــیوۀ دوره گــردی طبابــت کنــد‪.‬‬ ‫ـان ان هــا در ســفر‬ ‫میــگل شهربه شــهر بــا پــدر می رفــت و چــون بیشــتر زمـ ِ‬ ‫می گذشــت‪ ،‬ایــن مســئله باعــث شــد کــه ســروانتس نوجــوان حتــی تحصیــات‬ ‫منظمــی هــم نداشــته باشــد؛ امــا بــا همــۀ ایــن اوصــاف‪ ،‬او خالــق اثــری اســت‬ ‫کــه بــر تــارک ادبیــات جهــان و اســپانیا می درخشــد‪ :‬دون کیشــوت‪.‬‬ ‫البتــه درنهایــت بایــد توجــه داشــت کــه ادبیــات اســپانیایی محــدود بــه‬ ‫چهارچــوب مرزهــای کشــورهای اســپانیا نمی شــود و کشــورهای اســپانیایی‬ ‫زبانــی همچــون مکزیــک‪ ،‬پــرو‪ ،‬شــیلی‪ ،‬کلمبیــا‪ ،‬ارژانتیــن و… را نیــز در بــر‬ ‫می گیــرد‪.‬‬ ‫دن میگل د سروانتس‬ ‫دن میــگل د سِ ــروانتِس ســااودرا (زاده ‪ - ۱۵۴۷‬درگذشــته ‪ )۱۶۱۶‬رمان نویــس‪،‬‬ ‫شــاعر‪ ،‬نقــاش و نمایشــنامه نویس نامــدار اســپانیایی بــود‪.‬‬ ‫رمــان مشــهور دن کیشــوت ‪ -‬کــه از پایه هــای ادبیــات کالســیک اروپــا به شــمار‬ ‫می ایــد و بســیاری از منتقــدان از ان بــه عنــوان اولیــن رمــان مــدرن و یکــی از‬ ‫بهتریــن اثــار ادبــی جهــان یــاد می کننــد ‪ -‬اثــر اوســت‪.‬‬ ‫بــه وی لقــب شــاهزاده نبــوغ داده انــد‪ .‬برخــی رمــان دن کیشــوت را تاثیرگذارتریــن‬ ‫رمــان ژانــر تخیلــی می داننــد‪.‬‬ ‫جالــب ایــن اســت کــه ســروانتس کتــاب دن کیشــوت معــروف کــه تمــام اروپــا‬ ‫و جهــان را در زمــان خــود معطــوف نمــوده بــود را در زنــدان و در دوران گذرانــدن‬ ‫زمــان زندانــی خــود نوشــته بــود‪.‬‬ ‫پــدر وی پزشــک بــود‪ .‬در ســال ‪ ۱۵۵۱‬پــدرش بــه همــراه خانــواده بــه واالدولیــد‬ ‫مهاجــرت کــرد‪ .‬امــا میــگل در ســال ‪ ۱۵۵۶‬بــه کوردوبــا رفــت‪.‬‬ ‫دربــاره تحصیــات ابتدایــی میــگل ابهاماتــی وجــود داردو امــا بدون شــک تحصیالت‬ ‫وی در ســطح دانشــگاهی نبوده انــد‪ .‬وی در ســال ‪ ۱۵۵۶‬در مادریــد مســتقر شــد‪.‬‬ ‫وی در ســال ‪ ۱۵۶۹‬بــه دســتور فیلیــپ دوم پادشــاه وقــت اســپانیا بــرای شــرکت در‬ ‫جنــگ بــه ایتالیــا ســفر کــرد‪ .‬وی بــه مطالعــه برخــی از اثــار ادبــی در انجــا پرداخــت‬ ‫و تحــت تاثیــر هنــر ایتالیایــی قــرار گرفــت‪ .‬ســروانتس در جنــگ لپانتــو شــرکت‬ ‫داشته اســت‪ .‬دســت چــپ او در ایــن جنــگ بــه دلیــل صدم ـه ای کــه بــه اعصــاب‬ ‫دســتش وارد شــد از کار افتــاد‪ .‬او همیشــه از شــرکت در ایــن جنــگ بــا افتخــار یــاد‬ ‫می کرد ه اســت‪.‬‬ ‫او در ســال ‪ ۱۵۷۲‬بــه زندگــی نظامــی خــود پایــان داد و زندگــی عــادی خــود را از‬ ‫ســر گرفــت‪.‬‬ ‫سِ ــروانتِس در ســال ‪ ۱۶۱۶‬در ســن ‪ ۶۸‬ســالگی درگذشــت‪ .‬براســاس اســناد‬ ‫تاریخــی موجــود‪ ،‬جســد و تابــوت سِ ــروانتِس‪ ،‬بــه وصیــت او پــس از مرگــش در‬ ‫ســال ‪ ۱۶۱۶‬در صومعــه پابرهنــگان تثلیــث دفــن شــد‪ .‬امــا پــس از اتفاقاتــی کــه در‬ ‫ایــن صومعــه افتــاد جســد سِ ــروانتِس نزدیــک بــه چهارصــد ســال ُگــم شــد‪.‬‬ ‫ســرانجام در ســال ‪ ۲۰۱۵‬باقی مانــده چنــد قطعــه کوچــک از اســتخوان های او در‬ ‫عمــق صومعـه ای در مرکــز بخــش قدیمــی شــهر مادریــد کشــف شــدند‪.‬‬ ‫‪| 71‬راز شقایق| ‪51‬‬ ‫شماره ‪50‬‬ صفحه 51 ‫سویل‬ ‫ســویل در جنــوب اســپانیا واقــع شــده و پایتخــت اندلــس و یکــی از پرجمعیــت‬ ‫تریــن شــهرهای اســپانیا پــس از مادریــد ‪ ،‬بارســلونا و والنســیا اســت‪.‬‬ ‫ســویل بــا روحیــه پرشــور و ســرزنده خــود‪ ،‬نــه تنهــا بــه دلیــل اهمیــت هنــری و‬ ‫معمــاری‪ ،‬بلکــه همچنیــن بــه دلیــل جذابیــت تاریخــی کــه در گوشــه و کنــار ان‬ ‫احســاس مــی شــود‪ ،‬برجســته اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر کــه در ســواحل رودخانــه گوادالکوویــر واقــع شــده اســت‪ ،‬بــه لطــف‬ ‫رودخانــه ای کــه ان را بــه “قــاره امریــکا” متصــل مــی کنــد‪ ،‬بــه یــک شــهر‬ ‫بســیار مهــم و یــک مرکــز تجــاری موفــق تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ســویل شــهری جــذاب اســت کــه بــه ریتــم فالمنکــو حرکــت مــی کنــد‪ ،‬در واقــع‬ ‫یــک اهنــگ محبــوب اســپانیایی ادعــا مــی کنــد کــه “ســویل رنــگ خاصــی دارد”‬ ‫و بــه محــض ورود مــی توانیــد متوجــه ایــن موضــوع شــوید‪.‬‬ ‫پایتخــت اندلوســی دارای مناظــر باورنکردنــی ماننــد کلیســای جامــع ‪ ،‬تــوره دل‬ ‫اورو ‪ ،‬میــدان اســپانیا و جیرالــدا اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه گاهــی اوقــات تنهــا چیــزی کــه شــما نیــاز داریــد ایــن اســت کــه در‬ ‫خیابــان هــای زیبــا در محلــه هــای تریانــا و ســانتا کــروز گشــت بزنیــد‪ ،‬یــا‬ ‫از پیــاده روی ارام در پــارک خیــره کننــده ماریــا لوئیــزا لــذت ببریــد تــا بــا‬ ‫ســنت های شــهر و انــرژی اندلــس ارتبــاط برقــرار کنیــد‪.‬‬ ‫تاریخچه سویل‬ ‫ســویل در گذشــته بــه نــام هیســپالیس شــناخته میشــد و بنــدری قابــل توجــه در‬ ‫ریــو گوادالکوئیــر بــود‪ .‬مســلمانان ســویل‪ ،‬بــه نــام ایشــبلیا‪ ،‬قدرتمندتریــن طائفــه‬ ‫(پادشــاهی هــای کوچــک) بودنــد کــه اســپانیا اســامی پــس از فروپاشــی خالفــت‬ ‫قرطبــه در ســال ‪ 1031‬بــه ان تقســیم شــد‪.‬‬ ‫در قــرن دوازده یــک فرقــه ســختگیر اســامی از مراکش‪،‬بــه نــام المحادهــا‪ ،‬اســپانیا‬ ‫را تحــت ســلطه خــود دراوردنــد و ســویل را پایتخــت ســاختند و یــک مســجد بــزرگ‬ ‫ســاختند کــه اکنــون کلیســای جامــع در ان قــرار دارد‪.‬‬ ‫ســرانجام قــدرت المحــاد از بیــن رفــت و ســویل در ســال ‪ 1248‬بــه دســت فرنانــدو‬ ‫ســوم (ال ســانتو ‪ ،‬مقــدس) کاســتیا افتــاد‪ .‬در قــرن ‪ 14‬میــادی ســویل مهمتریــن‬ ‫شــهر کاســتیا بــود‪.‬‬ ‫بزرگتریــن وقفــه ان در ســال ‪ 1503‬بــود ‪ ،‬زمانــی کــه انحصــار تجــارت اســپانیا بــا‬ ‫قــاره امریــکا را بــه خــود اختصــاص داد‪ .‬ســویل بــه ســرعت بــه یکــی از بزرگتریــن‪،‬‬ ‫ثروتمندتریــن و جهــان وطنــی تریــن شــهرهای زمیــن تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود یــک طاعــون در ســال ‪ 1649‬نیمــی از شــهر را بــه کام مــرگ کشــاند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، Casa de la Contratación 1717‬دفتــر دولتــی کــه تجــارت را بــا قاره‬ ‫امریــکا کنتــرل مــی کــرد‪ ،‬بــه کادیــز منتقــل شــد‪.‬‬ ‫طاعــون دیگــر ســویل در ســال ‪ 1800‬باعــث کشــته شــدن ‪ 13000‬نفــر شــد‪ .‬اغــاز‬ ‫صنعــت در اواســط قــرن نوزدهــم میــزان موفقیــت را بــرای برخــی از افــراد ســویل‬ ‫بــه ارمغــان اورد ‪ ،‬امــا اکثریــت انهــا فقیــر ماندنــد‪.‬‬ ‫ســویل در اغــاز جنــگ داخلــی اســپانیا در ســال ‪ ، 1936‬علــی رغــم مقاومــت در‬ ‫مناطــق طبقــه کارگــر (کــه موجــب انتقــام جویــی وحشــیانه ای شــد) ‪ ،‬خیلــی ســریع‬ ‫بــه دســت ملــی گرایــان افتــاد‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ ، 1980‬وقتــی ســویل بــه عنــوان پایتخــت اندلوســیای خودمختــار جدیــد‬ ‫در اســپانیا دموکراتیــک نامگــذاری شــد و ســوییالنو فیلیپــه گونزالــس نخســت وزیــر‬ ‫اســپانیا شــداقتصاد ســویل اکنــون بــا ترکیبــی از جهانگــردی ‪ ،‬تجــارت ‪ ،‬فنــاوری و‬ ‫صنعــت بــه طــور پیوســته در حــال بهبــود اســت‪.‬‬ ‫میدان د تروس د ال مائسترانزا‬ ‫بــرای بازدیدکنندگانــی کــه بــه ســنت گاوبــازی اســپانیا عالقــه منــد هســتند‪،‬‬ ‫میــدان د ‪ Toros de la Maestranza‬را نمــی تــوان از دســت داد‪.‬‬ ‫قدیمــی تریــن میــدان گاوبــازی اســپانیا ‪ ،‬میــدان ‪ 14000‬نفــری مربــوط‬ ‫بــه ســال ‪ 1758‬اســت و مســابقات گاوبــازی از بهــار تــا پاییــز همچنــان‬ ‫یکشــنبه هــا برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫در مــوزه مجــاور اثــار و اطالعــات مربــوط بــه گاوهــا و ماتادورهــای مشــهور‬ ‫بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت‪ .‬بلیــط هــا شــامل ورود بــه مــوزه و تــور‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪47‬‬ صفحه 47 ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫نویسنده و کارشناس‬ ‫ارشد فلسفه‬ ‫معماری اسپانیا‬ ‫معمــاری اســپانیایی بــا قدمتــی نزدیــک بــه ‪ ۴۰۰‬ســال‪ ،‬از قــرن هــا پیــش‬ ‫بــه ســبک محبوبــی در ســاختمان ســازی تبدیــل شــد‪ .‬ایــن ســبک قبــل از‬ ‫ایــن کــه بــه خانــه هــای معمولــی برســد‪ ،‬ســال هــا مختــص کلیســاهای‬ ‫زیبــا و زینتــی بــود کــه در اوایــل دهــه ‪ ۱۹۰۰‬توســط مبلغــان اســتعماری‬ ‫اســپانیا ســاخته مــی شــدند‪ .‬بــرای همیــن اگرچــه بســیاری از ســازه هــا‬ ‫دارای ویژگــی هــای مشــابه (ماننــد دیوارهــای گچــی ســفید‪ ،‬کاشــی هــای‬ ‫ســقفی قرمــز‪ ،‬پنجــره هــای کوچــک و تیرهــای بــدون پوشــش) بودنــد‪،‬‬ ‫امــا جزئیــات تزئینــی عمومــا توســط کشــیش بنیــان گــذار انتخــاب مــی‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وقتــی مهاجــران اســپانیایی از ســال ‪ ۱۶۰۰‬تــا اواســط دهــه ‪ ۱۸۰۰‬وارد‬ ‫قــاره امریــکا شــدند‪ ،‬روش هــای ســنتی ســاخت را از اســپانیا بــا خــود‬ ‫اوردنــد‪ .‬از ان جــا کــه ایــن شــهرک نشــینان خانــه هــای خــود را در‬ ‫مناطقــی ماننــد فلوریــدا ‪ ،‬کالیفرنیــا و جنــوب غربــی( مــکان هایــی بــا اب‬ ‫و هــوای مشــابه اســپانیا ) بنــا کردنــد ‪ ،‬توانســتند از تکنیــک هــای ســنتی‬ ‫ســاختمان ســازی خــود اســتفاده کننــد‪ .‬از انجــا کــه معمــاری اســپانیایی‬ ‫از فرهنــگ مکزیکــی و بومــی در سراســر کشــور الهــام گرفتــه اســت ‪،‬‬ ‫تفــاوت هــای چشــمگیری در ســبک خانــه هــای ســبک اســپانیایی در‬ ‫جنــوب شــرقی و جنــوب غربــی خواهیــد دیــد‪.‬‬ ‫دوره اســتعمار اســپانیا در اواســط دهــه ‪ ۱۸۰۰‬بــه پایــان رســید ‪ ،‬امــا‬ ‫محبوبیــت تکنیــک هــا و ســبک هــای معمــاری اســپانیا پــس از ان‬ ‫همچنــان افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫عناصر معماری بومی اسپانیا‬ ‫همانطــور کــه قبـ ً‬ ‫ا ذکــر شــد ‪ ،‬بناهــای اســپانیایی بــر اســاس تنظیمــات تزئینــی‬ ‫کشــیش بنیــان گــذار‪ ،‬غالب ـاً دارای ویژگــی هــای متمایــز بودنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‬ ‫تعــدادی عنصــر مشــترک در ســاختمان هــا وجــود دارد کــه در ادامــه بــه توضیــح‬ ‫ان هــا مــی پردازیــم‪.‬‬ ‫دیوارهای گچی سفید‬ ‫خشــت نــه تنهــا یــک مــاده ســاختمانی عالــی و در دســترس بــرای مهاجــران‬ ‫اســپانیایی بــود‪ ،‬بلکــه ترکیــب ان بــا گــچ ســفید محافــظ خوبــی بــرای روزهــای‬ ‫گــرم و افتابــی مــی ســاخت‪ .‬چــرا کــه در طــول روز‪ ،‬دیوارهــای گچــی ضخیــم‬ ‫هــوای خنــک را حفــظ مــی کننــد و از فــرار ان بــه بیــرون جلوگیــری مــی کننــد و‬ ‫در شــب ‪ ،‬هنگامــی کــه دمــا کاهــش مــی یابــد‪ ،‬گرمــای جمــع شــده در طــول روز‬ ‫را وارد خانــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫کاشی های سقفی قرمز‬ ‫کاشــی ســقف قرمــز یکــی دیگــر از عناصــر ســاختمانی اســت کــه بــه دلیــل‬ ‫دسترســی اســان اســتفاده شــده و یکــی از شــناخته شــده تریــن ویژگــی هــای‬ ‫معمــاری اســپانیا اســت‪ .‬ایــن کاشــی هــای ســفالی کــه بــه شــکل نیمــی از لولــه‬ ‫درامــده انــد ‪ ،‬قــادر بــه جــذب و نگهــداری هــوای خنــک هســتند‪ .‬ســقف هــا بــه‬ ‫طــور معمــول پاییــن و کمــی شــیب دار بودنــد و لبــه هایشــان از خــط ســقف‬ ‫امتــداد داشــت‪.‬‬ ‫راهروهای قوسی‬ ‫در ســبک اســپانیایی تختــه هــای راهــرو یــا راهروهــای سرپوشــیده معمــوالً دارای‬ ‫طــاق نماهــای تزئینــی هســتند‪ .‬دیوارهــا عمومــاً خشــتی بودنــد و بــا گــچ بــه‬ ‫پایــان مــی رســیدند‪ ،‬امــا طــاق نماهــا را مــی تــوان بــا انــواع ســنگ‪ ،‬کاشــی‬ ‫هــای دســت ســاز یــا شیشــه هــای موزاییــک بــه پایــان رســاند‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ویژگــی هــای ذکــر شــده اســتفاده از پنجــره هــای کوچکــی کــه شــبیه‬ ‫گلبــرگ بودنــد نیــز در ســبک اســپانیایی معمــول بــود‪.‬‬ ‫معمــاری اســپانیایی بســیاری از عناصــر ســاختمان ســازی کالســیک را در طــول‬ ‫ســال هــا حفــظ کــرد و بــا تلفیــق تاثیــرات اســپانیا‪ ،‬مکزیــک و فرهنــگ هــای‬ ‫بومــی‪ ،‬ایــن معمــاری ســاده و در عیــن حــال زیبــا‪ ،‬بــه گزینــه ای محبــوب در‬ ‫مناطــق گرمســیر امریــکا بــدل شــد‪.‬‬ ‫بســیاری از ســاختمان هــای کالســیک و مــدرن اســپانیایی را در مناطقــی از‬ ‫امریــکا کــه اســتعمارگران اســپانیایی در ان ســکونت داشــتند ماننــد کالیفرنیــا و‬ ‫فلوریــدا پیــدا خواهیــد کــرد‪ .‬اگرچــه بســیاری از خانــه هــای ســبک اســپانیایی‬ ‫دارای عناصــر مشــترک هســتند‪ ،‬امــا بــه دلیــل تاثیــرات فرهنــگ هــای بومــی و‬ ‫مصالــح ســاختمانی موجــود‪ ،‬تفــاوت هــای متمایــزی در بیــن مناطــق بــه چشــم‬ ‫مــی خــورد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪52‬‬ صفحه 52 ‫سحر پور حسینی‬ ‫جامعه شناس‬ ‫پوشش سنتی مردم اسپانیا‬ ‫ماننــد ســایر مــوارد‪ ،‬تاریــخ غنــی و فرهنــگ اســپانیا بــر نــوع پوشــش نیــز‬ ‫اثــر گذاشــته اســت و ایــن کشــور از اولیــن خاســتگاه هــای مــد و فشــن در‬ ‫جهــان بــه شــمار مــی رود بــه ویــژه در قــرن شــانزدهم و توســعه اقتصــادی‬ ‫پــس از کشــف قــاره امریــکا‪ .‬اگرچــه لبــاس هــای اســپانیایی در طــول قــرن‬ ‫هــا دســتخوش تغییــر شــده امــا لبــاس هــای خاصــی در فرهنــگ اســپانیایی‬ ‫شــاخص و فاقــد تغییــر باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫لبــاس هــای مــردان و زنــان اســپانیایی دارای تزئینــات و زیبایــی هــای خاصی‬ ‫اســت هرچنــد ایــن نــوع لبــاس هــا در فرهنــگ فعلــی موجــود نیســت امــا‬ ‫مــی تــوان ان را در جشــن هــا و فســتیوال هــا ماننــد مراســم ســن فرمیــن‪،‬‬ ‫مراســم گاوبــازی و رقــص هــای مختلــف ســنتی اســپانیا مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫حتــی امــروزه گفتــه مــی شــود کــه اســپانیایی هــا لبــاس هــای ســنتی را بــه‬ ‫لبــاس هــای امــروزی بیشــتر ترجیــح مــی دهنــد‪ .‬هرچنــد در مناطــق شــهری‬ ‫بــه برنــد هــای طراحــی بســیار اهمیــت داده مــی شــود و خانــم هــا بــرای‬ ‫انتخــاب هایــی ماننــد شــلوار و دامــن هــای منطبــق بــا مــد جهانــی ازادنــد‪.‬‬ ‫لباس فالمنکو‬ ‫شــاید دقــت کــرده باشــید کــه لباســی کــه رقصنــدگان خانــم بــه تــن‬ ‫می کننــد در زیباتــر نشــان دادن حــرکات بــی تاثیــر نیســت‪.‬‬ ‫دامــن هایــی کــه از اســتر تــا پارچــه ی رویــی ان‪ ،‬چیــن هــای ریــز و درشــت‬ ‫دارنــد تــا بــا چرخیــدن رقصنــده‪ ،‬ان هــا هــم بــه دنبالــش بچرخنــد و وقتــی‬ ‫او از حرکــت ایســتاد‪ ،‬دامانــش هنــوز‪ ،‬میــان زمیــن و هــوا باشــد‪.‬‬ ‫یکــی از متعلقــات لبــاس شــال بلنــد و طــرح داری اســت کــه بــر روی شــانه‬ ‫انداختــه شــده و یــک ســری از حــرکات رقــص حتــی‪ ،‬بــا ان انجــام مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫گوشــواره هــای زیبــا‪ ،‬گلــی کــه بــر موهــای خــود مــی گذارنــد‪ ،‬بادبزنــی کــه‬ ‫در دســت دارنــد و وســیله یــا بــه نــام « ‪ » Castanets‬کــه بــا کوبیدنــش‬ ‫بهــم تولیــد صــدا مــی کنــد‪ ،‬همــه جزئیاتــی هســتند کــه نقــش مهمــی در‬ ‫مجمــوع بــه عهــده دارنــد‪ ،‬بــرای زیبــا تــر کــردن رقــص و رقصنــده‪.‬‬ ‫نــوع پاشــنه دار ان را رقصنــدگان خانــم بــه پــا مــی کننــد و نــوع چکمــه‬ ‫ماننــد ان را رقصنــدگان مــرد‪.‬‬ ‫صدایــی کــه هنرمنــدان بــه هنــگام رقصیــدن بــا پــا تولیــد مــی کننــد از میــخ‬ ‫هایــی مــی ایــد کــه در پاشــنه کفــش هــا کوبیــده شــده‪ ،‬تــا حتــی صــدای‬ ‫حــرکات مــوزون را نیــز بشــنوید‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪54‬‬ صفحه 54 ‫شال مانیال‬ ‫ایــن شــال از مانیــل تــا مکزیــک و ســواحل جنوبــی کالیفرنیــا اســتفاده مــی‬ ‫شــود و کامــل کننــده لبــاس فالمنکــو از نظــر پوشــش و زیبایــی اســت‪.‬‬ ‫بســته بــه ســطح اقتصــادی صاحــب لبــاس جنــس ایــن شــال مــی توانــد از‬ ‫پنبــه یــا ابریشــم باشــد‪.‬‬ ‫مانتیال‬ ‫مانتیــا نوعــی روســری ســنتی اســپانیایی اســت کــه همچنــان توســط‬ ‫عــروس هــا و در مراســم مذهبــی پوشــیده مــی شــود و توســط شــانه‬ ‫ای بــه نــام پینتــا نگــه داشــته مــی شــود و فــرم ان بــا شــال و روســری‬ ‫معمولــی تفــاوت زیــادی دارد‪ .‬ایــن شــال از قــرن هفدهــم و در نواحــی‬ ‫جنوبــی اســپانیا کــه گــرم تــر اســت بــاب شــد‪.‬‬ ‫کاچیرولو‬ ‫نوعــی دســتمال گــردن چهارخانــه مردانــه رنگــی اســت کــه در ناحیــه‬ ‫اراگــون مرســوم اســت و ریشــه در فرهنــگ اســامی دارد‪ .‬اکنــون طــراح‬ ‫هــای متنــوع تــری از ان نیــز مــورد اســتفاده مــردان اســپانیای قــرار مــی‬ ‫گیــرد‪.‬‬ ‫کاله بارتینا‬ ‫نوعــی کاله مردانــه بافتنــی پشــمی کــه در ناحیــه کاتالونیــا مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار مــی گیــرد کــه نوعــی پوشــاک مخصــوص مــردان روســتایی بــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کانتابریان البارکا‬ ‫نوعــی کفــش ســنتی اســپانیایی اســت کــه یــک تکه اســت و ســه پاشــنه‬ ‫دارد‪ .‬در نواحــی شــمال اســپانیا و از چــوب تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪55‬‬ صفحه 55 ‫موسیقی اسپانیا‬ ‫خلیل مدادی‬ ‫موســیقی اســپانیا نیــز بــه انــدازه تاریخچــه اســپانیا گســترده و متنــوع اســت‪ .‬در‬ ‫هیــچ کشــور اروپایــی دیگــری چنیــن پکیــج متنوعــی از عناصــر موســیقی وجــود‬ ‫نــدارد کــه هــر کــدام از فرهنــگ هــای مختلــف در گذشــته اســپانیا بــا موســیقی‬ ‫ایــن کشــور همــراه شــده اســت‪.‬‬ ‫روزهای نخست‬ ‫بخشــی از انچــه کــه اســپانیا را جــذاب تــر مــی کنــد‪ ،‬طیــف وســیعی از فرهنــگ‬ ‫هــا اســت کــه راه خــود را بــه تاریــخ و فرهنــگ اســپانیا بــاز کــرده انــد‪ .‬در طــول‬ ‫اولیــن دوران زندگــی اســپانیا‪ ،‬فرهنــگ هــای مختلــف در هــر ســطح بــر یکدیگــر‬ ‫تاثیــر گذاشــتند و بــدون شــک بــه موســیقی اســپانیا تاثیــر گذاشــتند کــه منجــر‬ ‫بــه موســیقی امــروزی اســپانیا شــد‪ .‬رومیــان اولیــه‪ ،‬ایــده هــای موســیقی یونــان را‬ ‫بــرای اســپانیا بــه ارمغــان اورنــد‪ ،‬ظهــور ‪ Visigoths‬باعــث شــکوفایی موســیقی‬ ‫مقــدس و اواز خوانــدن در کلیســا شــد‪ ،‬و ایــن نــوع موســیقی مذهبــی در ادیــان‬ ‫معاصــر ان زمــان یعنــی دیــن یهــودی‪ ،‬مســیحی و مغولــی بــه طــور همزمــان‬ ‫شــکوفا شــد‪ .‬موســیقی محلــی در حــال افزایــش بــود‪ ،‬امــا توســط دولــت ایــن‬ ‫نــوع موســیقی ممنــوع اعــام شــد‪.‬‬ ‫رنسانس‬ ‫تاریــخ موســیقی اســپانیایی بــا شــروع دوره رنســانس ادامــه یافــت‪ .‬موســیقی ایــن‬ ‫دوره‪ ،‬بــا توجــه بــه نفــوذ موســیقی عربــی و توســعه گیتــار اســپانیایی‪ ،‬شــکوفا‬ ‫شــد‪ .‬پــس از شــروع قــرن شــانزدهم‪ ،‬ســبک اواز پلــی فونیــک‪ ،‬شــامل صداهــای‬ ‫تکمیلــی‪ ،‬احتمــاال از طریــق تمــاس بــا همســایگان شــمالی اســپانیا ماننــد فرانســه‬ ‫گســترش یافــت‪ .‬در ایــن دوره نوازنــدگان شــروع بــه ســفر بــه کشــورهای دیگر به‬ ‫خصــوص بــه رم و برداشــتن ایــده هــا و ســبک هــای موســیقی ایــن کشــور کردند‪.‬‬ ‫ایــن ســال هــا مصــادف بــود بــا شــکوفایی موســیقی اســپانیا و قــرار گرفتــن ان‬ ‫بــر روی نقشــه موســیقی جهــان بــا معرفــی اهنگســازان بــزرگ کالســیک ماننــد‬ ‫فرانسیســکو گــررو و تامــاس لوئیــس د ویکتوریــا‪.‬‬ ‫قرن هفدهم و هجدهم‬ ‫یکــی از برتریــن دوره هــای ظهــور اســتعدادهای موســیقی اســپانیا در طــول قــرن‬ ‫هفدهــم و هجدهــم میــادی بــود‪ .‬زرزاواال‪ ،‬شــروع کننــده ســبک اپــرا اســپانیایی‬ ‫بــود‪ ،‬و ایــن پدیــده فرهنگــی تــا امــروز همچنــان ادامــه دارد‪ .‬بــر خــاف تحــوالت‬ ‫قــرون گذشــته‪ ،‬توســعه موســیقی کالســیک در طــول ایــن دو قــرن متوقــف شــد و‬ ‫در عــوض موســیقی محلــی در مناطــق مختلــف اســپانیا شــکوفا شــد‪.‬‬ ‫قرن بیست و یکم‬ ‫پــس از جنــگ داخلــی اســپانیا و پــس از ان دولــت پنجــاه ســاله ســرکوبگر‬ ‫دیکتاتــور فرانسیســکو فرانکــو کــه قصــد ایجــاد یــک کشــور یکنواخــت و‬ ‫ناسیونالیســتی داشــت و همــه چیــز را در مــورد فرهنــگ هــای منطقــه ای ممنــوع‬ ‫کــرده بــود‪ .‬زبان هــای منطقــه ای‪ ،‬ادبیــات و موســیقی ممنــوع شــدند‪ .‬در نتیجــه‪،‬‬ ‫طیــف گســترده ای از موســیقی هــای محلــی اســپانیا کــه طــی قــرن هــای گذشــته‬ ‫گســترش یافتــه بــود‪ ،‬ناپدیــد شــد‪.‬‬ ‫بــا نزدیــک شــدن بــه پایــان رژیــم فرانکــو‪ ،‬موســیقی پــاپ و ‪rock ‘n’ roll‬‬ ‫شــکوفا شــدند کــه یکــی دیگــر از نقــاط مهــم در تاریخ موســیقی اســپانیایی اســت‪.‬‬ ‫گروه هــای امریکایــی و بریتانیایــی صحنــه هــای بیــن المللــی موســیقی را تحــت‬ ‫فشــار قــرار دادنــد و دیگــر فرانکــو نمیتوانســت اســپانیا را از ایــن موضــوع منــع‬ ‫کنــد‪ .‬در ایــن دوره اولیــن پــاپ اســپانیایی اساســا پــاپ فرانســه را تقلیــد میکــرد‬ ‫ولــی نکتــه جالــب توجــه اینجاســت کــه قبــا پــاپ امریکایــی و انگلیســی را تقلیــد‬ ‫مــی کــرد‪ .‬هنرمنــدان اســپانیایی ریتــم فالمنکــو را بــه موســیقی اســپانیا اضافــه‬ ‫کردنــد کــه حــس واقعــی موســیقی اســپانیایی را منتقــل میکــرد کــه هنــوز هــم در‬ ‫موســیقی پــاپ امــروز یافــت مــی شــود‪ .‬رونــق گردشــگری اســپانیا در دهــه ‪60‬‬ ‫و ‪ 70‬باعــث بــروز ســبک هــای جدیــد موســیقی از سراســر جهــان شــد‪ ،‬پــس از‬ ‫مــرگ فرانســو‪،‬حکومت دموکراتیــک بازســازی شــد و جوانــان ازادی عمــل بیشــتری‬ ‫در موســیقی پیــدا کردنــد‪ ، rock ‘n’ roll .‬پانــک‪ ،‬و موســیقی پــاپ شــروع بــه‬ ‫رشــد کردنــد و تــا امــروز ایــن رشــد و شــکوفایی همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪48‬‬ صفحه 48 ‫مناطق دیدنی مادرید‬ ‫موزه ی پرادو‬ ‫بــدون شــک مــوزه ی پــرادو یکــی از بهتریــن و محبوب تریــن موزه هــای هنــری‬ ‫جهــان و ازجملــه جاهــای دیدنــی مادریــد اســت‪ .‬در ایــن مــوزه مجموعــه ی‬ ‫بی نظیــری از شــاهکارهای اســاتید دوران رنســانس و بــاروک بــه چشــم می خــورد‪.‬‬ ‫مادریــد اثــار هنرمندانــی همچــون دیه گــو والســکوئز (‪ )Velázquez‬و ا ِل گرکــو (‪El‬‬ ‫‪ )Greco‬و هنرمنــدان کشــورهای دیگــر ماننــد رامبرانــت (‪ ،)Rembrandt‬پیتــر بــروگل‬ ‫(‪ ،)Brueghel‬فــان دیــک (‪ ،)van Dyck‬روبنــس (‪ )Rubens‬و همچنیــن تیســین‬ ‫(‪ ،)Titian‬کاراواجــو (‪ ،)Caravaggio‬بوتیچلــی (‪ )Botticelli‬و تینتورتــو (‪)Tintoretto‬‬ ‫را در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫در میــان اثــار فــراوان ایــن مــوزه کــه حتمــا بایــد از انهــا دیــدن کنیــد‪ ،‬می تــوان بــه‬ ‫تابلــوی «بــاغ لــذت دنیــوی» اثــر یرونیمــوس بــوش‪ ،‬نقــاش مشــهور هلنــدی و تابلــوی‬ ‫«داوود بــا ســر جالــوت» اثــر کاراواجــو اشــاره کــرد‪ .‬هنرمنــدی کــه اثــار او بیــش از‬ ‫همــه در مــوزه ی پــرادو بــه نمایــش درامــده اســت‪ ،‬هنرمنــد ســبک رمانتیــک اســپانیا‪،‬‬ ‫گویــا (‪ )Goya‬اســت کــه ‪ ۱۴‬نقاشــی ســیاه (‪ )Black Painting‬او از مراجــع فرهنگــی‬ ‫اســپانیا به شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫پارک رتیرو‬ ‫پــارک رتیــرو‪ ،‬قلــب ســبز مادریــد و پــر از باغ هــای زیباســت کــه در چنــد قدمــی‬ ‫شــرق مــوزه ی پــرادو واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن پــارک تــا پایــان قــرن نوزدهــم بــه‬ ‫خانــواده ی ســلطنتی اســپانیا تعلــق داشــت و پــس از ان درهــای ان بــه روی هم ـه ی‬ ‫مــردم بــاز شــد‪ .‬اگــر همــراه بــا کــودکان خــود از ایــن پــارک دیــدن می کنیــد‪ ،‬پــارو‬ ‫زدن روی دریاچ ـه ی بــزرگ ایــن پــارک در نزدیکــی مجســمه ی الفونســوی دوازدهــم‪،‬‬ ‫گزین ـه ی خوبــی بــرای گذرانــدن بعدازظهــری افتابــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫عمــارت اهنــی و شیش ـه ای ساخته شــده در ســال ‪ ۱۸۸۷‬کــه نمایشــگاه فیلیپیــن را در‬ ‫خــود جــای داده اســت‪ ،‬عمــارت بســیار باشــکوهی اســت‪ .‬در دریاچـه ی روبـه روی ایــن‬ ‫عمــارت‪ ،‬ســروهای برگ ریــز (‪ )bald cypress‬و درختــان باتالقــی عجیبــی روییده انــد‬ ‫کــه در تابســتان بــه رنــگ قهــوه ای طالیــی زیبایــی درمی اینــد‪ .‬قدیمی تریــن درخــت‬ ‫مادریــد نیــز در همیــن نزدیکــی اســت‪ .‬ایــن درخــت ســرو مونتزومــا (‪Montezuma‬‬ ‫‪ )Cypress‬نــام دارد کــه در ســال ‪ ۱۶۳۳‬کاشــته شــده اســت و بــا حصــاری اهنــی‬ ‫محافظــت می شــود‪.‬‬ ‫کاخ سلطنتی‬ ‫کاخ ســلطنتی یکــی از جاهــای دیدنــی مادریــد اســت کــه در اواســط دهــه ی ‪۱۷۰۰‬‬ ‫بــرای شــاه فیلیــپ پنجــم ســاخته شــده اســت‪ .‬ایــن کاخ بــر قلع ـه ی نظامــی موریــش‬ ‫الــکازار (‪ )Moorish Alcázar‬مادریــد بنــا شــده اســت کــه در ســال ‪ ۱۷۳۴‬در اتــش‬ ‫ســوخت و ویــران شــد‪ .‬ایــن کاخ‪ ،‬بزرگ تریــن کاخ ســلطنتی در اروپــای غربــی اســت کــه‬ ‫در ان ترکیبــی از ســبک های بــاروک و نئوکالســیک بــه کار رفتــه اســت‪ .‬بــه تماشــای‬ ‫نمــای بیرونــی کاخ اکتفــا نکنیــد و حتمــا وارد ان شــوید‪ ،‬زیــرا مجموعه هــای ســلطنتی و‬ ‫نقاشــی های ابرنــگ روی دیــوار کاخ واقعــا عالــی هســتند‪.‬‬ ‫در اینجــا اثــاری از گویــا‪ ،‬کاراواجــو و والســکوئز و همچنیــن نمونه هــای شــگفت انگیزی‬ ‫از ســاعت‪ ،‬پرده هــای نق ـش دار‪ ،‬ظــروف چینــی و نقــره ای را خواهیــد دیــد‪ .‬در ایــن کاخ‬ ‫می توانیــد تنهــا کوارتــت زهــی (‪ )string quartet‬ساخته شــده توســط اســترادیواری‬ ‫(مطرح تریــن هنرمنــد در زمینــه ی ســاخت ســازهای زهــی) و همچنیــن اســلحه خانه ی‬ ‫ســلطنتی را مشــاهده کنیــد کــه ســاح های شــخصی مــورد اســتفاده ی چارلــز پنجــم در‬ ‫قــرن شــانزدهم میــادی را بــه نمایــش گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪34‬‬ صفحه 34 ‫مسجد و کلیسای کوردوبا نماد معماری اسالمی‬ ‫مســجد و کلیســای جامــع کوردوبــا‪ ،‬بنایــی تاریخــی و باشــکوه اســت کــه‬ ‫تغییــرات مذهبــی کــه شــهر کوردوبــا در اســپانیا بــا ان هــا در طــول تاریــخ‬ ‫مواجــه شــده را بــه خوبــی بــه نمایــش می گــذارد‪.‬‬ ‫مســجد جامــع کوردوبــا ‪ ،‬مســجد زیبایــی اســت کــه تاثیــر دو مذهــب‬ ‫مســیحیت و اســام را نشــان می دهــد کــه منطقــه ی اندلــس را شــکل‬ ‫دادنــد‪ .‬قدمــت ایــن کلیســا و مســجد بــه قــرن ‪ ۱۰‬میــادی و زمانــی‬ ‫برمی گــردد کــه شــهر کوردوبــا تحــت حکومــت امیــر جدیــدش‪ ،‬یعنــی‬ ‫«عبدالرحمــن ســوم» بــه اوج شــکوفایی خــود رســیده بــود‪ .‬کوردوبــا در‬ ‫ایــن دوران‪ ،‬بزرگ تریــن و ابادتریــن شــهر اروپــا بــه حســاب می امــد و‬ ‫در زمین ـه ی علــوم‪ ،‬فرهنــگ و هنــر حتــی از بیزانــس و بغــداد هــم پیشــی‬ ‫گرفتــه بــود‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۸۴‬میــادی‪ ،‬بخــش تاریخــی شــهر کوردوبــا بــه‬ ‫همــراه مســجد جامــع ان در لیســت میــراث جهانــی یونســکو قــرار گرفــت‬ ‫و ســاالنه حــدود ‪ ۱.۵‬میلیــون نفــر از ان بازدیــد می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن بنــا کــه بــا نــام «مســجد بــزرگ کوردوبــا» نیــز شــناخته می شــود‪ ،‬در‬ ‫منطقـه ی خودمختــار اندلــس اســپانیا و در شــهر کوردوبــا واقع شــده اســت‪.‬‬ ‫تاریــخ نــگاران معتقدنــد کــه در مــکان امــروزی ایــن مســجد‪ ،‬ابتــدا معبــدی‬ ‫رومــی قــرار داشــت کــه ان را وقــف خــدای «ژانــوس» کــرده بودنــد‪ .‬وقتــی‬ ‫قــوم ویزیگــوت‪ ،‬شــهر کوردوبــا را در ســال ‪ ۵۷۲‬میــادی تحــت ســلطه ی‬ ‫خــود دراورنــد‪ ،‬ایــن معبــد بــه یــک کلیســا تبدیــل شــد‪ .‬بعــد از فتــح‬ ‫کشــور اســپانیا بــه دســت مســلمانان در ســال ‪ ،۷۱۱‬ایــن کلیســا را بــه دو‬ ‫بخــش مســیحی و اســامی تقســیم کردنــد‪ .‬ایــن تحمــل مذهبــی ســال ها‬ ‫بــه همیــن شــکل ادامــه داشــت تــا اینکــه خلیفــه ی بنی امیــه‪ ،‬یعنــی‬ ‫«عبدالرحمــن اول» کــه بــر اندلــس حکومــت می کــرد‪ ،‬بخــش مســیحی ان‬ ‫را در ســال ‪ ۷۸۱‬میــادی خریــد و تصمیــم گرفــت تــا کلیســا را بــه طــور‬ ‫کامــل خــراب کنــد و مســجد بــزرگ کوردوبــا را بــه جــای ان بســازد‪.‬‬ ‫تقریب ـاً ‪ ۲‬قــرن طــول کشــید تــا ســاخت ایــن مســجد بــه طــور کامــل بــه‬ ‫پایــان برســد و بخش هــای مختلفــی را در قرن هــای نهــم و دهــم میــادی‬ ‫بــه ایــن مــکان اضافــه کردنــد؛ بــه طــوری کــه وســعت ان دو برابــر‬ ‫انــدازه ی اولیــه شــد و ایــن مســجد را بــه یکــی از بزرگ تریــن بناهــای‬ ‫تاریخــی در دنیــای اســام تبدیــل کــرد‪ .‬مســیحیان‪ ،‬ســرزمین های خــود را‬ ‫از موروهــای مســلمان پــس گرفتنــد و این گونــه بــود کــه شــهر کوردوبــا‬ ‫دوبــاره بــه ســلطه ی مســیحیان برگشــت‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬مســجد بــزرگ را نیــز‬ ‫در ســال ‪ ۱۲۳۶‬میــادی بــه کلیســای کاتولیــک رومــی تبدیــل کردنــد و‬ ‫شبســتان رنســانس ایــن کلیســا در قــرن ‪ ۱۶‬بــه ان اضافــه شــد‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬میــادی‪ ،‬اختالفــی بــر ســر نــام کلیســا درگرفــت کــه درنهایــت بــا‬ ‫برگزیــدن اســم «مسجد‪-‬کلیســای کوردوبــا» بــه ان خاتمــه دادنــد‪.‬‬ ‫ســاختمان مســتطیل شــکل این مســجد‪ ۱۸۰ ،‬متــر طــول و ‪ ۱۳۰‬متر عــرض دارد و‬ ‫فقــط کمــی از کلیســای ســنت پیتــر در رم کوچک تــر اســت‪ .‬ایــن بنــای تاریخــی‪،‬‬ ‫بیشــتر بــا طاق هــای بزرگــی شــناخته می شــود کــه بــه طاق هــای «کلیســای‬ ‫جامــع اخــن» در المــان شــبیه هســتند‪ .‬همچنیــن تعــداد ســتون های مرمــر و‬ ‫ســنگ عقیــق ســلیمانی ان هــا بــه ‪ ۸۵۶‬مــورد می رســد کــه ان هــا را از بقایــای‬ ‫معبــد رومــی ســابق ایــن مــکان و ســایر ســاختمان های ویــران شــده ی رومــی‬ ‫بــه کار گرفته انــد و بــا نــور هــزاران چــراغ روغنــی کوچــک در شــب روشــن‬ ‫می شــوند‪ .‬ایــن مســجد‪ ۳ ،‬ورودی مختلــف دارد؛ امــا ورودی اصلــی ان از ســمت‬ ‫«حیــاط درختــان پرتقــال» اســت و همانطــور کــه از نامــش می تــوان حــدس زد‪،‬‬ ‫درختــان پرتقــال و فواره هــای متعــددی را در برمی گیــرد و در فصــل بهــار‪ ،‬عطــر‬ ‫شــکوفه های درختــان در ان می پیچــد‪.‬‬ ‫شــاید بتــوان گفــت مهم تریــن قســمت نمازخانــه ی ایــن مســجد‪ ،‬طــاق نعــل‬ ‫اســبی ان بــه شــمار مــی رود کــه بــا قطعــات طــا و خطاطی هــای گوناگــون‬ ‫تزئیــن شــده و ترکیــب درخشــانی از رنگ هــای طالیــی‪ ،‬ابــی تیــره‪ ،‬زرد و‬ ‫قهــوه ای مایــل بــه قرمــز را بــه وجــود مـی اورد‪ .‬بــاالی قســمت محــراب مســجد‪،‬‬ ‫گنبــد هش ـت ضلعی زیبایــی وجــود دارد کــه بــا ســتون ها و موزاییک هــای ســبک‬ ‫بیزانــس احاطــه شــده و نوشــته هایی بــه زبــان عربــی را در برمی گیــرد‪ .‬در‬ ‫مرکــز ایــن مســجد‪« ،‬کلیســای رنســانس» قــرار گرفتــه کــه بــه قــرن ‪ ۱۶‬میــادی‬ ‫تعلــق دارد و محــراب بلنــد‪ ،‬ســقف گوتیــک‪ ،‬منبــر بــاروک‪ ،‬دیوارهــای رنســانس و‬ ‫طاق هــای اســامی را شــامل می شــود کــه ترکیــب ایــن ســبک های معمــاری‬ ‫مختلــف در کنــار یکدیگــر‪ ،‬نتیجــه ی جالبــی را ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫بخــش گــروه ســرایندگان ایــن کلیســا‪ ،‬بــه قــرن ‪ ۱۸‬میــادی تعلــق دارد و‬ ‫حکاکی هــای ظریــف روی چــوب ماهــون ان‪ ،‬صحنه هایــی از انجیــل‪ ،‬زندگــی‬ ‫مریــم مقــدس‪ ،‬شــهیدان محلــی و همچنیــن تصاویــر دکــوری از گیاهــان و‬ ‫حیوانــات مختلــف را بــه نمایــش می گــذارد‪ .‬ارتفــاع «بــرج ناقــوس» ایــن بنــا‬ ‫بــه ‪ ۹۳‬متــر می رســد و می توانیــد از پله هــای ان بــاال برویــد و بــه دورنمــای‬ ‫دیدنــی شــهر کوردوبــا دسترســی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪53‬‬ صفحه 53 ‫سحر پور حسینی‬ ‫جامعه شناس‬ ‫پوشش سنتی مردم اسپانیا‬ ‫ماننــد ســایر مــوارد‪ ،‬تاریــخ غنــی و فرهنــگ اســپانیا بــر نــوع پوشــش نیــز‬ ‫اثــر گذاشــته اســت و ایــن کشــور از اولیــن خاســتگاه هــای مــد و فشــن در‬ ‫جهــان بــه شــمار مــی رود بــه ویــژه در قــرن شــانزدهم و توســعه اقتصــادی‬ ‫پــس از کشــف قــاره امریــکا‪ .‬اگرچــه لبــاس هــای اســپانیایی در طــول قــرن‬ ‫هــا دســتخوش تغییــر شــده امــا لبــاس هــای خاصــی در فرهنــگ اســپانیایی‬ ‫شــاخص و فاقــد تغییــر باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫لبــاس هــای مــردان و زنــان اســپانیایی دارای تزئینــات و زیبایــی هــای خاصی‬ ‫اســت هرچنــد ایــن نــوع لبــاس هــا در فرهنــگ فعلــی موجــود نیســت امــا‬ ‫مــی تــوان ان را در جشــن هــا و فســتیوال هــا ماننــد مراســم ســن فرمیــن‪،‬‬ ‫مراســم گاوبــازی و رقــص هــای مختلــف ســنتی اســپانیا مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫حتــی امــروزه گفتــه مــی شــود کــه اســپانیایی هــا لبــاس هــای ســنتی را بــه‬ ‫لبــاس هــای امــروزی بیشــتر ترجیــح مــی دهنــد‪ .‬هرچنــد در مناطــق شــهری‬ ‫بــه برنــد هــای طراحــی بســیار اهمیــت داده مــی شــود و خانــم هــا بــرای‬ ‫انتخــاب هایــی ماننــد شــلوار و دامــن هــای منطبــق بــا مــد جهانــی ازادنــد‪.‬‬ ‫لباس فالمنکو‬ ‫شــاید دقــت کــرده باشــید کــه لباســی کــه رقصنــدگان خانــم بــه تــن‬ ‫می کننــد در زیباتــر نشــان دادن حــرکات بــی تاثیــر نیســت‪.‬‬ ‫دامــن هایــی کــه از اســتر تــا پارچــه ی رویــی ان‪ ،‬چیــن هــای ریــز و درشــت‬ ‫دارنــد تــا بــا چرخیــدن رقصنــده‪ ،‬ان هــا هــم بــه دنبالــش بچرخنــد و وقتــی‬ ‫او از حرکــت ایســتاد‪ ،‬دامانــش هنــوز‪ ،‬میــان زمیــن و هــوا باشــد‪.‬‬ ‫یکــی از متعلقــات لبــاس شــال بلنــد و طــرح داری اســت کــه بــر روی شــانه‬ ‫انداختــه شــده و یــک ســری از حــرکات رقــص حتــی‪ ،‬بــا ان انجــام مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫گوشــواره هــای زیبــا‪ ،‬گلــی کــه بــر موهــای خــود مــی گذارنــد‪ ،‬بادبزنــی کــه‬ ‫در دســت دارنــد و وســیله یــا بــه نــام « ‪ » Castanets‬کــه بــا کوبیدنــش‬ ‫بهــم تولیــد صــدا مــی کنــد‪ ،‬همــه جزئیاتــی هســتند کــه نقــش مهمــی در‬ ‫مجمــوع بــه عهــده دارنــد‪ ،‬بــرای زیبــا تــر کــردن رقــص و رقصنــده‪.‬‬ ‫نــوع پاشــنه دار ان را رقصنــدگان خانــم بــه پــا مــی کننــد و نــوع چکمــه‬ ‫ماننــد ان را رقصنــدگان مــرد‪.‬‬ ‫صدایــی کــه هنرمنــدان بــه هنــگام رقصیــدن بــا پــا تولیــد مــی کننــد از میــخ‬ ‫هایــی مــی ایــد کــه در پاشــنه کفــش هــا کوبیــده شــده‪ ،‬تــا حتــی صــدای‬ ‫حــرکات مــوزون را نیــز بشــنوید‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪54‬‬ صفحه 54 ‫موزه باستانشناسی‬ ‫مــوزه ی ملــی باستان شناســی نیــز از جاهــای دیدنــی مادریــد اســت کــه بازدیــد از‬ ‫ان بــا وجــود اثــار ارزشــمندی کــه از سراســر اســپانیا جمــع اوری شــده اند‪ ،‬ســفری‬ ‫در تاریــخ غنــی اســپانیا به حســاب می ایــد‪ .‬انچــه شــما را شــگفت زده خواهــد کــرد‪،‬‬ ‫وجــود اقــام شــگفت انگیز فراوانــی اســت کــه تاریــخ انهــا بــه پیــش از دوره ی روم‬ ‫باســتان بازمی گــردد‪ .‬بهتریــن گنجینه هــا و مجســمه های متعلــق بــه شــبه جزیره ی‬ ‫ایبــری (شــامل اســپانیا و پرتغــال)‪ ،‬بــا وجــود اینکــه دسـت کم ‪ ۲۵۰۰‬ســال از عمرشــان‬ ‫گذشــته اســت‪ ،‬تقریبــا نــو به نظــر می رســند‪.‬‬ ‫بانــوی الچــه (‪ )Lady of Elche‬مجســمه ی نیم تنـه ی زنــی اســت کــه پوشــش ســر ان‬ ‫ریزه کاری هــا و جزئیــات فراوانــی دارد و حلقه هــای بزرگــی روی گوش هــای اوســت‪.‬‬ ‫گنجینــه ی گــوارازار (‪ )Guarrazar‬کــه مجموعــه ای از صلیب هــا و تاج هــای اعطایــی‬ ‫توســط ویزیگوت هاســت و تاریــخ ان بــه دهــه ی ‪ ۶۰۰‬میــادی بازمی گــردد‪ ،‬قدمــت‬ ‫چندانــی نــدارد‪ ،‬ولــی به انــدازه ی اثــار قدیمــی ایــن مــوزه‪ ،‬شــگفت انگیز و تاثیرگــذار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫میدان پورتا دل ُسل‬ ‫ایــن میــدان بــزرگ کــه در نزدیکــی ســاختمان اداره ی پســت قــرار دارد‪ ،‬هــم در شــهر‬ ‫مادریــد و هــم در کل اســپانیا محــل مالقــات محبوبــی اســت‪ .‬تقریبــا تمــام اســپانیایی ها‬ ‫ســاعت بــاالی ســاختمان اداره ی پســت را می شناســند‪ ،‬چــون انهــا را بــه یــاد شــمارش‬ ‫معکــوس شــب ســال نــو در تلویزیــون می انــدازد‪ .‬رســم جالبــی هــم درمــورد ایــن‬ ‫ســاعت وجــود دارد؛ طبــق ایــن رســم می توانیــد بــا هــر صــدای زنــگ ســاعت (در‬ ‫مجمــوع ‪ ۱۲‬بــار) بــرای خوش شانســی یــک دانــه انگــور بخوریــد‪.‬‬ ‫در ایــن میــدان مجســمه ی خــرس و درخــت (کــه بــه درخــت توت فرنگــی ترجمــه‬ ‫می شــود و علــت ان هــم شــباهت میوه هــای درخــت بــا توت فرنگــی اســت) نیــز‬ ‫وجــود دارد کــه از قــرون وســطی نمــاد شــهر مادریــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫گران ویا‬ ‫اگــر می خواهیــد برخــی از مناظــر شــهر را تماشــا کنیــد‪ ،‬قــدم زدن در طــول خیابــان‬ ‫گــران ویــا (به معنــی مســیر عالــی) حرکــت ایده الــی بــرای شــروع اســت‪ .‬ایــن‬ ‫خیابــان یکــی از جاهــای دیدنــی مادریــد و مرکــز ســرگرمی‪ ،‬خریــد و فرهنــگ مادریــد‬ ‫اســت‪ ،‬خیابانــی پرجنب وجــوش کــه معمــوال تــا ســپیده دم سرشــار از زندگــی اســت‪.‬‬ ‫درطــول روز ایــن خیابــان پــر از خریدارانــی اســت کــه بــه مراکز خریــد‪ ،‬فروشــگاه های‬ ‫واق ـع در خیابان هــای لوکــس شــهر ماننــد ‪ H&M‬و ‪ Zara‬و بوتیک هــای گران قیمــت‬ ‫می رونــد‪.‬‬ ‫درهنــگام عصــر زوج هایــی را می بینیــد کــه دســت در دســت یکدیگــر بــه ســینما یــا‬ ‫ســالن های موســیقی می رونــد‪ .‬ازجملــه مکان هایــی کــه درحیــن قــدم زدن مشــاهده‬ ‫می کنیــد‪ ،‬ســاختمان تلفونیــکای (‪ )Telefónica Building‬بــزرگ اســت کــه در ســال‬ ‫‪ ۱۹۲۸‬ســاخته شــده اســت و نمونــه ی اولیــه ای از اســمان خراش های امــروزی‬ ‫به شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫میدان پالزا‬ ‫یکــی دیگــر از جاهــای دیدنــی مادریــد کــه حتمــا بایــد از ان دیــدن کنیــد‪ ،‬میــدان‬ ‫پــازا مایــور اســت‪ .‬پــازا مایــور‪ ،‬میدانــی زیبــا متعلــق بــه دوره ی رنســانس اســت‬ ‫کــه در اوایــل ده ـه ی ‪ ۱۶۰۰‬میــادی ســاخته و به طــور کامــل توســط ســاختمان های‬ ‫مســکونی ســه طبقه ی تاریخــی احاطــه شــده اســت‪ .‬ایــن میــدان ‪ ۹‬ورودی دارد و در‬ ‫ایوان هــای پاییــن ان چنــد کافــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫در میــز بیــرون کافــه قهــوه ای ســفارش دهیــد (گرچــه قیمــت ان باالســت ولــی حتمــا‬ ‫بایــد نوشــیدن قهــوه را در ایــن مــکان زیبــا امتحــان کنیــد!) و بــرای چنــد دقیقــه‬ ‫مادریــد را درحیــن فعالیــت و تکاپــو تماشــا کنیــد‪ .‬پــس از ان مجســمه ی برنــزی ‪۴۰۰‬‬ ‫ســاله ی شــاه فیلیــپ ســوم را مشــاهده کنیــد‪ .‬شــاه فیلیــپ ســوم در اوج امپراطــوری‬ ‫اســپانیا حکومــت می کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪35‬‬ صفحه 35 ‫شال مانیال‬ ‫ایــن شــال از مانیــل تــا مکزیــک و ســواحل جنوبــی کالیفرنیــا اســتفاده مــی‬ ‫شــود و کامــل کننــده لبــاس فالمنکــو از نظــر پوشــش و زیبایــی اســت‪.‬‬ ‫بســته بــه ســطح اقتصــادی صاحــب لبــاس جنــس ایــن شــال مــی توانــد از‬ ‫پنبــه یــا ابریشــم باشــد‪.‬‬ ‫مانتیال‬ ‫مانتیــا نوعــی روســری ســنتی اســپانیایی اســت کــه همچنــان توســط‬ ‫عــروس هــا و در مراســم مذهبــی پوشــیده مــی شــود و توســط شــانه‬ ‫ای بــه نــام پینتــا نگــه داشــته مــی شــود و فــرم ان بــا شــال و روســری‬ ‫معمولــی تفــاوت زیــادی دارد‪ .‬ایــن شــال از قــرن هفدهــم و در نواحــی‬ ‫جنوبــی اســپانیا کــه گــرم تــر اســت بــاب شــد‪.‬‬ ‫کاچیرولو‬ ‫نوعــی دســتمال گــردن چهارخانــه مردانــه رنگــی اســت کــه در ناحیــه‬ ‫اراگــون مرســوم اســت و ریشــه در فرهنــگ اســامی دارد‪ .‬اکنــون طــراح‬ ‫هــای متنــوع تــری از ان نیــز مــورد اســتفاده مــردان اســپانیای قــرار مــی‬ ‫گیــرد‪.‬‬ ‫کاله بارتینا‬ ‫نوعــی کاله مردانــه بافتنــی پشــمی کــه در ناحیــه کاتالونیــا مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار مــی گیــرد کــه نوعــی پوشــاک مخصــوص مــردان روســتایی بــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کانتابریان البارکا‬ ‫نوعــی کفــش ســنتی اســپانیایی اســت کــه یــک تکه اســت و ســه پاشــنه‬ ‫دارد‪ .‬در نواحــی شــمال اســپانیا و از چــوب تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪55‬‬ صفحه 55 ‫فواد محمدهاشم‬ ‫کارشناس تربیت بدنی‬ ‫ورزش اسپانیا‬ ‫ایــن روزهــا اســپانیا بــه عنــوان حاکــم بالمنــازع ورزش در دنیــا مــی باشــد ‪ .‬ایــن‬ ‫موفقیــت مــردان و زنــان ورزشــکار در رشــته هــای انفــرادی و تیمــی در اســپانیا‬ ‫حاصــل عــزم و اراده ‪ ،‬توانایــی بهبــود و تــاش مشــترک در کل کشــور مــی باشــد‬ ‫‪.‬نهادهــا و جامعــه بــه عنــوان یــک مجموعــه خــود را وقــف ترویــج ارزش هــای‬ ‫ورزش از ســطوح تــوده مــردم کــرده انــد ‪ .‬فتــوح و پیــروزی هایــی کــه توســط‬ ‫ورزشــکاران مــرد و زن جــوان بــه دســت امــده اســت یکــی از بهتریــن اعتبــارات‬ ‫بــرای نــام تجــاری اســپانیا و بهبــود روح بــا ثبــات ایــن کشــور مــی باشــد ‪.‬‬ ‫مســابقات ورزشــی باعــث توســعه روابــط بیــن المللــی ‪ ،‬همــکاری بیــن ملــت هــا‬ ‫و تبــادالت فرهنگــی خواهــد شــد ‪.‬اســپانیا از ورزش بــرای تقویــت روابــط خــود‬ ‫بــا کشــور هــا و ســرزمین هــای خارجــی اســتفاده کــرده اســت ‪ .‬ورزشــکاران‬ ‫اســپانیا بعــاوه تجــارب پــر بــار خــود را بــا همتایــان خــود در ســایر کشــور هــا‬ ‫فراتــر از رقابــت بــه اشــتراک گذاشــته انــد ‪.‬‬ ‫ورزش در خدمت روابط بین الملل‬ ‫شــورای ورزشــی درجــه بــاال (‪ )CSD‬روابــط مشــارکتی فعالــی بــا اتحادیــه‬ ‫اروپــا‪ ،‬شــورای اروپــا ‪ ،‬یونســکو و کنفرانــس جهانــی دوپینــگ در ورزش دارد ‪ .‬از‬ ‫طریــق برنامــه هــای همــکاری ورزشــی ‪ CSD ،‬روابــط خــود را بــا کشــور هــای‬ ‫خارجــی بــر مبنــای ورزش اســتحکام مــی بخشــد ‪.‬‬ ‫اســپانیا اقــدام بــه تقویــت روابــط و توســعه اعتمــاد ‪ ،‬همــکاری و تبــادالت‬ ‫فرهنگــی بــا کشــور هــای خارجــی بــر مبنــای ورزش کــرده اســت ‪.‬‬ ‫اســپانیا یکــی از اعضــا کمیتــه المپیــک بیــن المللــی و عضــو کشــور هــای شــورای‬ ‫ورزشــی امریــکا ایبــرو (‪ )Ibero‬کــه در مونتــه ویدئــو در ســال ‪ 1994‬تاســیس شــد‬ ‫مــی باشــد ‪.‬بــه اضافــه اینکــه در بــازی هــای مدیترانــه و بــازی هــای چنــد رقابــت‬ ‫ورزشــی کــه در جریــان مســابقات المپیــک و هــر ‪ 4‬ســال یکبــار بــر گــزار مــی شــود‬ ‫هــم مشــارکت دارد ‪ .‬دور بعــدی ایــن رویــداد در تاراگونــا در ســال ‪ 2017‬انجــام‬ ‫خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫در خصــوص مســابقات ورزشــی کالــج هــم اســپانیا عضــو فدراســیون ورزش هــای‬ ‫بیــن المللــی دانشــگاهی (‪ )FISU‬و انجمــن ورزش هــای دانشــگاه هــای اروپایــی‬ ‫(‪ )EUSA‬بــوده و در هــر دو رویــداد تابســتانی وزمســتانی دانشــگاهی حضــور دارد ‪.‬‬ ‫برگــزاری رویــداد هایــی ماننــد ورزش بــرای جهانــی بهتــر و حمایــت هــای مالــی‬ ‫یونیســف و شــورای ورزشــی درجــه بــاال ‪ ،‬بــه بررســی مزایــای ورزش بــه عنــوان‬ ‫ابــزاری بــرای توســعه و شــاهدی بــرای نقــش بــازی هــای ورزشــی در دیپلماســی‬ ‫اســپانیا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در نســخه چهــارم کتــاب تصویــر فشــار ســنج اســپانیایی کــه در دســامبر ‪2013‬‬ ‫توســط ‪ R. I. Elcano‬منتشــر شــده اســت امــده کــه ‪ :‬قــدرت ورزش اســپانیا یکــی‬ ‫از بــاارزش تریــن جنبــه هــای اســپانیا در بیــرون از مــرز هــای ایــن کشــور اســت‬ ‫‪ .‬شــرکت کننــدگان در ایــن نظــر ســنجی کــه از شــهروندان اروپــا و امریــکا بودنــد‬ ‫اســپانیا را در رنکینــگ ورزشــی باالتــر از کشــور هایــی همچــون انگلســتان‪ ،‬فرانســه‬ ‫‪ ،‬المــان ‪ ،‬امریــکا ‪ ،‬برزیــل ‪ ،‬مکزیــک و ایتالیــا قــرار داده انــد ‪.‬‬ ‫رقابت های ورزشی در اسپانیا‬ ‫توانایــی اســپانیا بــرای ســازماندهی رقابــت هــای ســطح جهانــی یــک جنبــه‬ ‫کلیــدی بــرای تعریــف قابلیــت هــای ورزشــی ایــن کشــور مــی باشــد ‪ .‬بــازی هــای‬ ‫المپیــک در ســال ‪ 1992‬در بارســلونا برگــزار شــد و ایــن رویــداد نقطــه عطفــی‬ ‫بــرای توســعه ورزش اســپانیا در ســطح بیــن المللــی بــود ‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2014‬اســپانیا میزبــان رقابــت هــای دوچرخــه ســواری جــاده قهرمانــی‬ ‫جهــان (‪ ، )UCI‬مســابقات جــام جهانــی بســکتبال (‪ ، )FIBA‬مســابقات جهانــی تیــر‬ ‫انــدازی ( ‪ ) ISSF‬و مســابقات قایقرانــی قهرمانــی جهــان ایســف (‪ )ISAF‬بــود ‪ .‬در‬ ‫ســال قبــل یعنــی ‪ 2013‬کشــور مــا میزبــان مســابقات هندبــال مــردان قهرمانــی‬ ‫جهــان و مســابقات شــنا قهرمانــی جهــان بــود ‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2011‬اســپانیا بیــش از ‪ 14‬رقابــت قهــر مانــی جهــان و ‪ 23‬رقابــت‬ ‫قهرمانــی اروپایــی ‪ 11 ،‬دور مســابقات قهرمانــی جهــان و ‪ 9‬دور جــام جهانــی را‬ ‫ســازماندهی کــرد ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪56‬‬ صفحه 56 ‫موسیقی فالمنکو‬ ‫فالمنکــو ســبکی از اواز‪ ،‬موســیقی و رقــص اســپانیایی اســت‪ .‬ایــن نــوع‬ ‫موســیقی تحــت تاثیــر ســبک ها و فرهنگ هــای مختلــف بــه شــکل امــروزی‬ ‫درامده اســت و می تــوان گفــت کــه بیشــترین تاثیــر خــود را از کولیهــای‬ ‫اســپانیا گرفته اســت‪ .‬در شــکل گیری و تکامــل ایــن ســبک نمی تــوان از‬ ‫تاثیرگــذاری موســیقی مورهــا و مســلمانان شــمال افریقــا و موســیقی عربــی و‬ ‫حتــی موســیقی التیــن چشــم پوشــی کــرد‪.‬‬ ‫فالمنکــو در حقیقــت از ‪ ۳‬قســمت رقــص فالمنکــو‪ ،‬اواز فالمنکــو و گیتــار‬ ‫فالمنکــو تشــکیل شده اســت‪ .‬خاســتگاه ایــن نــوع موســیقی ایالــت اندلــس‬ ‫اســت‪ ،‬ولــی مبــدل بــه ســمبل موســیقی اســپانیایی و حتــی به طــور کلــی‬ ‫فرهنــگ اســپانیایی شده اســت‪ .‬ایــن نــوع موســیقی شــامل تکنیک هــا و‬ ‫توکه هــای جالــب و زیبایــی اســت‪.‬‬ ‫البتــه کاربــرد لغــت توکــه غلــط مصطلــح اســت زیــرا معنــی ایــن کلمــه‬ ‫نوازندگــی گیتــار می باشــد و بهتــر اســت از کلمــه پالــو (معــادل دســتگاه‬ ‫در موســیقی ایرانــی) اســتفاده شــود‪ .‬بعضــی از ایــن پالوهــا عبارت انــد از‬ ‫بولریــاس‪ ،‬رومبــا‪ ،‬الگریــاس‪ ،‬فــاروکا و غیــره‪.‬‬ ‫موســیقی فالمنکــو‪ ،‬موســیقی ســنتی اســپانیا هماننــد تمامــی موســیقی های‬ ‫دیگــر در جهــان دارای رقــص و عالئــم مخصــوص بــه خــود می باشــد کــه‬ ‫ایــن موســیقی و رقــص‪ ،‬ان را از انــواع دیگــر موســیقی متمایــز می ســازد‪.‬‬ ‫حــرکات دســت و پــا در فالمنکــو هــر کــدام بیان کننــده تاریــخ‪ ،‬داســتان یــا‬ ‫افســانه ای می باشــد کــه بــرای بیــان کــردن ان هــا از حــرکات و فرم هــای‬ ‫بخصوصــی اســتفاده می شــود‪ .‬ایــن رقــص شــباهت های بســیاری بــه‬ ‫رقــص اعــراب دارد‪ .‬بــا مــروری بــر تاریــخ جهــان در می یابیــم کــه اســپانیا‬ ‫ندلُــس مدتــی در تصــرف اعــراب بوده انــد و اعــراب پــس از بیــرون رفتــن‬ ‫و اَ َ‬ ‫از اســپانیا بعضــی از فرهنگ هــای خــود را در اســپانیا بــه یــادگار گذاشــتند‬ ‫کــه بســیاری از ایــن فرهنگ هــا را در معمــاری بناهــا در اســپانیا‪ ،‬موســیقی و‬ ‫رقــص ان هــا بــه وضــوح می تــوان مشــاهده کــرد‪ .‬منشــا ایــن نــوع موســیقی‬ ‫ندلُســی سرچشــمه گرفتــه بــود‪ ،‬از ایــن رو موســیقی‬ ‫از طبقــات پاییــن جامعــه ا َ َ‬ ‫از وجهــه هنــری الزم در میــان طبقــات متوســط و باالتــر جامعــه برخــوردار‬ ‫نبــود‪ .‬فرهنــگ فالمنکــو حاکــی از شــورش مــردم تحــت ســتم اســت‪ .‬اقــوام‬ ‫مســلمان شــمال افریقــا ملقــب بــه مورهــا‪ ،‬اقــوام خیتانــو و یهودیــان کــه‬ ‫همگــی در گذشــته از ســوی تفتیــش عقایــد کلیســای اســپانیا مــورد اذیــت‬ ‫و ازار و تبعیــد واقــع شــده اند‪ .‬اقــوام خیتانــو اساســاً پایه گــذار اولیــه ایــن‬ ‫شــکل هنــری بوده انــد امــا ان هــا تنهــا دارای یــک فرهنــگ شــفاهی هســتند‪.‬‬ ‫اوازهــای محلی شــان از طریــق اجــرای مکــرر ان در مجالــس اجتماعــی بــه‬ ‫نســل جدیــد منتقــل شده اســت‪ .‬ایــن طبقــات فقیــر غیــر چادرنشــین جامعــه‬ ‫ندلُســی به طــور کلــی بی ســواد بودنــد‪.‬‬ ‫اَ َ‬ ‫همیشــه در گــذر زمــان تغییــرات و تعریفاتــی وجــود داشــتند کــه اثــار‬ ‫هنرمنــدان هــر قــرن بــر ان هــا وارد می شــد و موســیقی فالمنکــو هــم مثــال‬ ‫کاملــی از ایــن نــوع تغییــرات اســت و تــا بــه امــروز نیــز در حــال تغییــر و‬ ‫تحــول بوده اســت‪ .‬نســل های جدیــد فالمنکــو‪ ،‬ســبک های جــاز و دیگــر‬ ‫ســبک های افریقایــی و برزیلــی را بــا فالمنکــو مــدرن ترکیــب کرده انــد‪.‬‬ ‫فالمنکــو یکــی از غنی تریــن و فوق العاده تریــن فرم هــای موســیقی در‬ ‫جهــان اســت و بــر طبــق گفتــه منتقدیــن فالمنکــو اصیــل و خالــص هیچــگاه‬ ‫در صنعــت موســیقی و هنــر کمرنــگ نمی شــود‪..‬‬ ‫پیشــنهادهای زیــادی در مــورد تاریخچــه فالمنکــو موجــود می باشــد امــا هیــچ‬ ‫ســند محکمــی در ایــن مــورد وجــود نــدارد‪ .‬کلمــه فالمنکــو تــا اواخر قــرن ‪۱۸‬‬ ‫بــه عنــوان موســیقی یــا رقــص ثبــت نشــده بــود‪ .‬کلمــه اســپانیایی فالمنکــو‬ ‫ممکــن اســت مشــتقی از اتــش و شــعله بــه زبــان اســپانیایی باشــد کــه بــه‬ ‫دلیــل ســبک اتشــین و تــن اواز خوانــدن در اواز فالمنکــو اســت‪.‬‬ ‫پالــو بــه اســتایل های نوازندگــی می گوینــد‪( .‬همچــون موســیقی ایرانــی کــه‬ ‫دارای دســتگاه اســت)‪.‬‬ ‫بــه پالــو‪ ،‬توکــه نیــز می گوینــد کــه توکــه اشــتباهی اســت کــه در بیــن مــردم‬ ‫بــه اشــتباه اســتفاده می شــود و در حقیقــت توکــه در زبــان اســپانیایی بــه‬ ‫معنــای نوازندگــی گیتــار می باشــد‪.‬‬ ‫پالوهــا در موســیقی فالمنکــو بــا توجــه بــه نــوع اکوردهــای اســتفاده شــده‪،‬‬ ‫گام و منطقــه بــه وجــود امــدن ان در اســپانیا از هــم تمیــز می شــوند‪.‬‬ ‫در موســیقی فالمنکــو بیــش از ‪ ۵۰‬پالــو وجــود دارد کــه معمــوالً ‪ ۱۲‬عــدد‬ ‫ان معمــوالً اجــرا می شــود‪ .‬بعضــی از ایــن پائولوهــا در تکنــوازی اســتفاده‬ ‫می شــوند امــا اکثــر ان هــا همــراه بــا اواز یــا رقــص اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪49‬‬ صفحه 49 ‫سمیه عبدالمحمدی‬ ‫کارشناس فرهنگی‬ ‫تاریخ ادبیات اسپانیا‬ ‫ریشــه های ادبیــات در ســرزمین ماتادورهــا بــا قصیده هــای حماســی و غنایــی‬ ‫اغــاز می شــود کــه از روزگاران باســتان سینه به ســینه نقــل شــده اند‪.‬‬ ‫می تــوان برســیو را نخســتین شــاعر اســپانیایی دانســت کــه در قــرن ســیزدهم‪،‬‬ ‫تعــدادی قصیــدۀ دینــی ســرود و اکنــون ایــن قصایــد در زمــرۀ میراث هــای‬ ‫مانــدگار ادبــی ایــن ســرزمین اند‪.‬‬ ‫در ســال های اول قــرن پانزدهــم‪ ،‬تاثیــر ادبیــات ایتالیایــی زبــان بــر ســرزمین‬ ‫اســپانیا‪ ،‬انکارناپذیــر اســت و ظهــور دو شــاعر مهــم در ایــن دوره‪ ،‬کــه هــر دو‬ ‫متاثــر از ادبیــات ایتالیای ـی هســتند‪ ،‬یکــی از نقــاط عطــف ادبیــات اسپانیاســت‪:‬‬ ‫خــوان دی مینــا و مارکــز ســانتیلیانا‪.‬‬ ‫درســت در اواخــر قــرن پانزدهــم‪ ،‬در ســرزمین اســپانیا‪ ،‬لهجه هــا و زبان هــای‬ ‫محلــی گوناگونــی رواج دارد‪ :‬از جملــه کاتالونــی‪ ،‬والنســیایی و اندولســی‪.‬‬ ‫زبــان گالیســی نیــز در زیــر مجموعــه زبــان پرتغالــی و همچنیــن لهجــۀ کاســتیلی‬ ‫در مناســبات رســمی بــه کار می رفــت‪ .‬از همــان زمــان اســت کــه زبــان اســپانیایی‬ ‫بــر پایــۀ لهجــه کاســتیلی‪ ،‬پیشــرفت کــرد و بعدهــا شــاعران و نویســندگان ایــن‬ ‫ســرزمین‪ ،‬اثــار شــگرفی را بــه ایــن زبــان خلــق کردنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن عاشــقانه ای همچــون دیانــا در دام عشــق‪ ،‬کــه در ســال ‪ ۱۵۴۲‬و بــه قلــم‬ ‫خورخــه مونتمایــور نگاشــته شــد‪ ،‬ازجملــه متونــی اســت کــه بســتر روایتــی خــود را‬ ‫روی یــک ماجــرای عاشــقانه پی ریــزی می کنــد‪.‬‬ ‫هــر چنــد کــه ممکــن اســت بتــوان ان را تقلیــد اشــکاری از کتــاب ارکادیــا دانســت‬ ‫کــه در ســال ‪ ۱۵۰۴‬و بــه قلــم ســانازارو شــاعری نیمه ایتالیایی‪-‬نیمه اســپانیایی‬ ‫ســروده شــده بــود‪.‬‬ ‫در قــرن شــانزدهم‪ ،‬گونــۀ ادبــی دیگــری اهسته اهســته‪ ،‬جــای پــای خــود را در‬ ‫میــان اثــار ادبــی بــاز کــرد‪ :‬نمایشنامه نویســی‪.‬‬ ‫در ایــن برهــه نمایشــنامه هایی تک پــرده ای نگاشــته و در جلــو سرســراها‪،‬‬ ‫میدان هــا یــا در کاخ هــای امیــران و اعیــان اجــرا می شــد‪ .‬لــوپ دروئــدا مهم تریــن‬ ‫نمایشنامه نویســی اســت کــه در ایــن برهــه نمایشــنامه های تک پــرده ای‬ ‫می نگاشــت‪.‬‬ ‫مضمــون اصلــی اثــار اســپانیایی در ایــن دوران‪ ،‬ســروده ها و نغمه هایــی اســت‬ ‫کــه مضامینــی چــون عشــق‪ ،‬جنــگ‪ ،‬دیــن‪ ،‬داســتان های پهلوانــی و حماســی‬ ‫درون مایه هــای غالــب ان هاســت‪.‬‬ ‫دن کیشــوت شــاهکار ســروانتس را می تــوان ســرامد ایــن داســتان های حماســی‪،‬‬ ‫البتــه بــا مایه هــای طنــز خــاص ســروانتس‪ ،‬دانســت کــه داســتان توهمــات‬ ‫دن کیشــوت را‪ ،‬کــه بــا ســانچو پانــزا رهســپار ســفری نامعلوم انــد‪ ،‬پــی می گیــرد‪.‬‬ ‫جامع تریــن تاریــخ اســپانیا و همچنیــن معروف تریــن رمــان اســپانیایی در قــرن‬ ‫شــانزدهم‪ ،‬به وســیلۀ دیگــو منــدوزا نوشــته شــد‪ .‬منــدوزا در زمینــۀ فرهنــگ‬ ‫ســرزمینی‪ ،‬زبان هــای التیــن‪ ،‬یونانــی و عربــی و همچنیــن حقــوق و فلســفه‬ ‫ـس ایــن دانــش توانســت متــون کالســیک زیــادی را بــرای‬ ‫تســلط داشــت و از پـ ِ‬ ‫شــاهزادگان دورۀ رنســانس جمــع اوری کنــد‪.‬‬ ‫ـی الزاریلــو دتــرس‪ ،‬دزد بی ســرو پایی‬ ‫رمــان منــدوزا‪ ،‬شــرح رخدادهــای زندگـ ِ‬ ‫اســت کــه در دوران کودکــی بی سرپرســت بــوده و ابتــدا بــه اســتخدام گدایــی‬ ‫کــور درمی ایــد تــا عصاکــش او شــود‪ ،‬امــا کم کــم جیب بــری و دلــه دزدی را‬ ‫می امــوزد و بــه اعمــال قبیــح! مشــغول می شــود‪.‬‬ ‫ایــن رمــان نقادانــه بــا زبــان هجوالــود خــود‪ ،‬بــه شــکل تیزهوشــانه ای نقــد‬ ‫اجتماعــی را در زیــر الیه هــای خــود مطــرح می کنــد‪ .‬از رمــان منــدوزا‪ ،‬بارهــا‬ ‫گرته بــرداری شــد کــه مهم تریــن ان هــا ژیــل بــاس‪ ،‬نوشــتۀ الــن لوســاژ‪،‬‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪50‬‬ ‫امــا سرنوشــت زندگــی منــدوزا نیــز عجیب وغریــب بــود‪ .‬پــس از یــک واقعــۀ‬ ‫شمشیرکشــی‪ ،‬از دربــار فیلیــپ دوم اخــراج و در شــهر گرانــادا منــزوی شــد‪.‬‬ ‫منــدوزا در دوران انــزوا‪ ،‬ایــام خــود را بــه ســرودن شــعر ســپری می کــرد‪،‬‬ ‫اشــعاری کــه البتــه هیچ یــک اجــازۀ چــاپ پیــدا نکردنــد‪.‬‬ ‫در میانه هــای قــرن شــانزدهم در اســپانیا‪ ،‬شــور و اشــتیاق بــه تحصیــات در‬ ‫بیــن عمــوم مــردم فراوانــی یافتــه بــود‪ ،‬به گونـه ای کــه در ســال ‪ ،۱۵۵۱‬فقــط در‬ ‫ســاالمانکا ‪ ۵۸۵۰‬دانشــجو بــه تحصیــل مشــغول بودنــد‪ .‬همچنیــن در ایــن دوران‪،‬‬ ‫تاریخ نویســی اهمیــت وافــری یافــت و تاریخ نویســی بــه نــام دوماریانــا‪ ،‬تاریــخ‬ ‫اســپانیا را بــا لحنــی جالــب بــه نــگارش دراورد‪ ،‬تاریخــی کــه از نظــر امانــت و‬ ‫فصاحــت قابــل اعتمــاد اســت‪.‬‬ صفحه 50 ‫بازار سن میگوئل‬ ‫به راحتــی و بــا پــای پیــاده می توانیــد از میــدان پــازا مایــور بــه ایــن بــازار زیبــای هنــر‬ ‫نویــن برســید‪ .‬تاریــخ بــازار ســن میگوئــل بــه ســال ‪ ۱۹۱۶‬برمی گــردد‪ .‬اینجــا شــباهت‬ ‫چندانــی بــه بــازار روز نــدارد (گرچــه فروشــگاه های مــواد غذایــی نیــز در اینجــا وجــود‬ ‫دارد) و بیشــتر شــبیه بــه بــازار اغذی ـه ای بــرای خریــد بهتریــن مــواد موجــود در اســپانیا‬ ‫ازجملــه فلفــل قرمــز و زعفــران اســت‪.‬‬ ‫در اینجــا کافه هــای تاپــاس (نوعــی پیش غــذای اســپانیایی) فراوانــی وجــود دارد کــه در‬ ‫انهــا غذاهــای محبوبــی ماننــد پاتاتــاس بــراواس (‪ )patatas bravas‬و گامبــاس ال اخیلــو‬ ‫(‪ )gambas al ajillo‬ســرو می شــود‪ .‬اگــر می خواهیــد موادغذایی تــان را درســت ماننــد‬ ‫یــک مادریــدی تهیــه کنیــد‪ ،‬بــه ‪( Mercado de Maravillas‬بــازار عجایــب) بــزرگ واقــع‬ ‫در ‪( Cuatro Caminos‬چهــار راه) برویــد‪ .‬ایــن بــازار‪ ،‬بزرگ تریــن بــازار شــهری اروپــا‬ ‫بــا ‪ ۲۰۰‬فروشــگاه اســت‪.‬‬ ‫ال راسترو‬ ‫در روزهــای یکشــنبه اینگونــه به نظــر می رســد کــه تمــام شــهر بــه خیابــان ‪Ribera de‬‬ ‫‪ Coritodores‬و میــدان ‪ Plaza de Cascorro‬ســرازیر می شــود‪ .‬در ایــن روز ‪۳۵۰۰‬‬ ‫مغــازه بــاز می شــود کــه تقریبــا هــر چیــزی را کــه بتوانیــد تصــور کنیــد‪ ،‬چــه نــو و چــه‬ ‫دســت دوم‪ ،‬می فروشــند‪ .‬اینجــا بزرگ تریــن بــازار اجنــاس ارزان قیمــت مادریــد و بســیار‬ ‫شــلوغ اســت‪ ،‬بنابرایــن بهتــر اســت کــه در اوایــل روز بــه انجــا برویــد‪.‬‬ ‫ـی خیابان هایــی‬ ‫حتــی بــا وجــود اینکــه یکشــنبه روز تعطیــل اســت‪ ،‬مغازه هــای عتیقه فروشـ ِ‬ ‫کــه از خیابــان ‪ Ribera de Cortidores‬جــدا می شــوند نیــز بــاز هســتند‪ .‬البتــه در اینجــا‬ ‫ی خــود پــس از بــاز کــردن راه تــان از‬ ‫کافه هایــی نیــز وجــود دارد و اگــر بــرای بازیابــی انــرژ ‬ ‫میــان جمعیــت بــه چیــزی نیــاز داشــتید‪ ،‬می توانیــد بــه ایــن کافه هــا برویــد‪.‬‬ ‫موزه ی هنر تیسن بورنمیسا‬ ‫اگــر پــس از رفتــن بــه مــوزه ی پــرادو هنــوز هــم تشــنه ی بازدیــد از اثــار هنــری هســتید‪،‬‬ ‫می توانیــد بــه ایــن مــوزه برویــد‪ .‬مــوزه ی هنــر تیســن بورنمیســا یکــی از جاهــای دیدنــی‬ ‫مادریــد و بخشــی از «مثلــث طالیــی هنــر» مادریــد اســت‪ .‬نبایــد خیلــی بــرای هرکــدام از‬ ‫ایــن موزه هــا وقــت بگذاریــد و درگیــر تماشــای انهــا شــوید‪ ،‬چــون اثــار موجــود در ایــن‬ ‫مثلــث طالیــی مکمــل یکدیگــر هســتند‪ ،‬یعنــی هرکــدام مکاتــب و دوره هایــی را پوشــش‬ ‫می دهنــد کــه در ســایرین پوشــش داده نمی شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن در مــوزه ی هنــر تیســن بورنمیســا می توانیــد اثــاری از مکاتــب انگلیســی و المانــی‬ ‫را از هنرمندانــی ماننــد هانــس هلبایــن (‪ ،)Hans Holbein‬هانــس بالدونــگ گریــن (‪Hans‬‬ ‫‪ )Baldung Grien‬و البرشــت دورر (‪ )Albrecht Dürer‬مشــاهده کنیــد‪ .‬ایــن اثــار با اثاری‬ ‫از ســایر اســاتید دوره ی رنســانس ماننــد تینتورتــو (‪ ،)Tintoretto‬ورونــز (‪،)Veronese‬‬ ‫رامبرانــت (‪ ،)Rembrandt‬فــان دیــک (‪ )van Dyck‬و بســیاری دیگــر همــراه شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مــوزه مجموعـه ی بزرگــی از اثــار اکسپرسیونیســم انتزاعــی امریــکا و مجموعـه ای از‬ ‫اثــار امپرسیونیســم و پست اکسپرسیونیســم‪ ،‬از هنرمندانــی ماننــد مونــه (‪ ،)Monet‬رنــوار‬ ‫(‪ )Renoir‬و دگا (‪ )Degas‬نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪36‬‬ صفحه 36 ‫فواد محمدهاشم‬ ‫کارشناس تربیت بدنی‬ ‫ورزش اسپانیا‬ ‫ایــن روزهــا اســپانیا بــه عنــوان حاکــم بالمنــازع ورزش در دنیــا مــی باشــد ‪ .‬ایــن‬ ‫موفقیــت مــردان و زنــان ورزشــکار در رشــته هــای انفــرادی و تیمــی در اســپانیا‬ ‫حاصــل عــزم و اراده ‪ ،‬توانایــی بهبــود و تــاش مشــترک در کل کشــور مــی باشــد‬ ‫‪.‬نهادهــا و جامعــه بــه عنــوان یــک مجموعــه خــود را وقــف ترویــج ارزش هــای‬ ‫ورزش از ســطوح تــوده مــردم کــرده انــد ‪ .‬فتــوح و پیــروزی هایــی کــه توســط‬ ‫ورزشــکاران مــرد و زن جــوان بــه دســت امــده اســت یکــی از بهتریــن اعتبــارات‬ ‫بــرای نــام تجــاری اســپانیا و بهبــود روح بــا ثبــات ایــن کشــور مــی باشــد ‪.‬‬ ‫مســابقات ورزشــی باعــث توســعه روابــط بیــن المللــی ‪ ،‬همــکاری بیــن ملــت هــا‬ ‫و تبــادالت فرهنگــی خواهــد شــد ‪.‬اســپانیا از ورزش بــرای تقویــت روابــط خــود‬ ‫بــا کشــور هــا و ســرزمین هــای خارجــی اســتفاده کــرده اســت ‪ .‬ورزشــکاران‬ ‫اســپانیا بعــاوه تجــارب پــر بــار خــود را بــا همتایــان خــود در ســایر کشــور هــا‬ ‫فراتــر از رقابــت بــه اشــتراک گذاشــته انــد ‪.‬‬ ‫ورزش در خدمت روابط بین الملل‬ ‫شــورای ورزشــی درجــه بــاال (‪ )CSD‬روابــط مشــارکتی فعالــی بــا اتحادیــه‬ ‫اروپــا‪ ،‬شــورای اروپــا ‪ ،‬یونســکو و کنفرانــس جهانــی دوپینــگ در ورزش دارد ‪ .‬از‬ ‫طریــق برنامــه هــای همــکاری ورزشــی ‪ CSD ،‬روابــط خــود را بــا کشــور هــای‬ ‫خارجــی بــر مبنــای ورزش اســتحکام مــی بخشــد ‪.‬‬ ‫اســپانیا اقــدام بــه تقویــت روابــط و توســعه اعتمــاد ‪ ،‬همــکاری و تبــادالت‬ ‫فرهنگــی بــا کشــور هــای خارجــی بــر مبنــای ورزش کــرده اســت ‪.‬‬ ‫اســپانیا یکــی از اعضــا کمیتــه المپیــک بیــن المللــی و عضــو کشــور هــای شــورای‬ ‫ورزشــی امریــکا ایبــرو (‪ )Ibero‬کــه در مونتــه ویدئــو در ســال ‪ 1994‬تاســیس شــد‬ ‫مــی باشــد ‪.‬بــه اضافــه اینکــه در بــازی هــای مدیترانــه و بــازی هــای چنــد رقابــت‬ ‫ورزشــی کــه در جریــان مســابقات المپیــک و هــر ‪ 4‬ســال یکبــار بــر گــزار مــی شــود‬ ‫هــم مشــارکت دارد ‪ .‬دور بعــدی ایــن رویــداد در تاراگونــا در ســال ‪ 2017‬انجــام‬ ‫خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫در خصــوص مســابقات ورزشــی کالــج هــم اســپانیا عضــو فدراســیون ورزش هــای‬ ‫بیــن المللــی دانشــگاهی (‪ )FISU‬و انجمــن ورزش هــای دانشــگاه هــای اروپایــی‬ ‫(‪ )EUSA‬بــوده و در هــر دو رویــداد تابســتانی وزمســتانی دانشــگاهی حضــور دارد ‪.‬‬ ‫برگــزاری رویــداد هایــی ماننــد ورزش بــرای جهانــی بهتــر و حمایــت هــای مالــی‬ ‫یونیســف و شــورای ورزشــی درجــه بــاال ‪ ،‬بــه بررســی مزایــای ورزش بــه عنــوان‬ ‫ابــزاری بــرای توســعه و شــاهدی بــرای نقــش بــازی هــای ورزشــی در دیپلماســی‬ ‫اســپانیا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در نســخه چهــارم کتــاب تصویــر فشــار ســنج اســپانیایی کــه در دســامبر ‪2013‬‬ ‫توســط ‪ R. I. Elcano‬منتشــر شــده اســت امــده کــه ‪ :‬قــدرت ورزش اســپانیا یکــی‬ ‫از بــاارزش تریــن جنبــه هــای اســپانیا در بیــرون از مــرز هــای ایــن کشــور اســت‬ ‫‪ .‬شــرکت کننــدگان در ایــن نظــر ســنجی کــه از شــهروندان اروپــا و امریــکا بودنــد‬ ‫اســپانیا را در رنکینــگ ورزشــی باالتــر از کشــور هایــی همچــون انگلســتان‪ ،‬فرانســه‬ ‫‪ ،‬المــان ‪ ،‬امریــکا ‪ ،‬برزیــل ‪ ،‬مکزیــک و ایتالیــا قــرار داده انــد ‪.‬‬ ‫رقابت های ورزشی در اسپانیا‬ ‫توانایــی اســپانیا بــرای ســازماندهی رقابــت هــای ســطح جهانــی یــک جنبــه‬ ‫کلیــدی بــرای تعریــف قابلیــت هــای ورزشــی ایــن کشــور مــی باشــد ‪ .‬بــازی هــای‬ ‫المپیــک در ســال ‪ 1992‬در بارســلونا برگــزار شــد و ایــن رویــداد نقطــه عطفــی‬ ‫بــرای توســعه ورزش اســپانیا در ســطح بیــن المللــی بــود ‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2014‬اســپانیا میزبــان رقابــت هــای دوچرخــه ســواری جــاده قهرمانــی‬ ‫جهــان (‪ ، )UCI‬مســابقات جــام جهانــی بســکتبال (‪ ، )FIBA‬مســابقات جهانــی تیــر‬ ‫انــدازی ( ‪ ) ISSF‬و مســابقات قایقرانــی قهرمانــی جهــان ایســف (‪ )ISAF‬بــود ‪ .‬در‬ ‫ســال قبــل یعنــی ‪ 2013‬کشــور مــا میزبــان مســابقات هندبــال مــردان قهرمانــی‬ ‫جهــان و مســابقات شــنا قهرمانــی جهــان بــود ‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2011‬اســپانیا بیــش از ‪ 14‬رقابــت قهــر مانــی جهــان و ‪ 23‬رقابــت‬ ‫قهرمانــی اروپایــی ‪ 11 ،‬دور مســابقات قهرمانــی جهــان و ‪ 9‬دور جــام جهانــی را‬ ‫ســازماندهی کــرد ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪56‬‬ صفحه 56 ‫فوتبال اسپانیا‬ ‫کشــور اســپانیا در ســال ‪ 1904‬بــه عضویــت فیفــا یــا فدراســیون جهانــی فوتبــال‬ ‫درامــد و فدراســیون فوتبــال ایــن کشــور پــس از ‪ 5‬ســال در ســال ‪ 1909‬تاســیس‬ ‫شــد ‪ .‬تیــم ملــی اســپانیا معــروف بــه خشــم ســرخ ماتادورهــا اســت و ایــن خشــم‬ ‫را در چنــد ســال گذشــته بــا قهرمانــی در اروپــا و جــام جهانــی بــه همــگان نشــان‬ ‫دادنــد و از ایــن حیــث تیــم ملــی اســپانیا بــه پــر قــدرت تریــن تیــم حــال حاضــر‬ ‫در سراســر دنیــا تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫تیــم فوتبــال اســپانیا کــه زیــر نظــر فدراســیون فوتبــال ســلطنتی اســپانیا فعالیــت‬ ‫می کنــد‪ ،‬تاکنــون قهرمــان یــورو ‪ ،۱۹۶۴‬یــورو ‪ ،۲۰۰۸‬یــورو ‪ ۲۰۱۲‬و جــام جهانــی‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬افریقــای جنوبــی شده اســت‪ .‬ســرمربی فعلــی تیــم ملــی فوتبــال اســپانیا‪،‬‬ ‫لوییــس انریکــه اســت‪ .‬اســپانیا بــا مربیگــری ویســنته دل بوســکه‪ ،‬قهرمــان جــام‬ ‫جهانــی ‪ ۲۰۱۰‬افریقــای جنوبــی و یــورو ‪ ۲۰۱۲‬شده اســت‪ .‬مربــی گــری اســپانیا‬ ‫در یــورو ‪ ۲۰۰۸‬نیــز بــر عهــده لوییــز اراگونــز بــود‪ .‬لقــب تیــم ملــی فوتبــال‬ ‫اســپانیا «خشــم ســرخ» اســت‪.‬‬ ‫اســپانیا قهرمــان جهــان و اروپــا‪ ،‬پــس از قهرمانــی در یــورو ‪ ،۲۰۰۸‬جــام جهانــی‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬افریقــای جنوبــی و یــورو ‪ ،۲۰۱۲‬تبدیــل بــه تنهــا تیــم اروپایــی شــده کــه‬ ‫توانســته قهرمــان ســه جــام متوالــی بین المللــی شــود‪ .‬در ژوئیــه ‪ ۲۰۰۸‬اســپانیا‬ ‫بــرای اولیــن بــار در رده بنــدی فیفــا بــه صــدر جــدول صعــود کــرد‪ .‬اســپانیا بیــن‬ ‫نوامبــر ‪ ۲۰۰۶‬و ژوئــن ‪ ۲۰۰۹‬در ‪ ۳۵‬بــازی شکســت نخــورد تــا اینکــه برزیــل ایــن‬ ‫رکــورد را شکســت‪ .‬از بزرگتریــن بردهــای ایــن تیــم می تــوان بــه بــازی اســپانیا‬ ‫‪ ۰-۶‬کرواســی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫تیــم ملــی اســپانیا بــه بــازی اصطالحــاً تیکــی تــاکا بــه معنــای پاســکاری و‬ ‫حرکت هــای جمعــی خــود معــروف اســت‪ .‬ایــن تیــم از لحــاظ دفاعــی جــز برتریــن‬ ‫تیم هــای اروپــا اســت و از بلنــد مرتبه تریــن ســابقه های دفاعــی انهــا می تــوان‬ ‫بــه دریافــت تنهــا دو گل بــا وجــود قهرمانــی در جــام جهانــی ‪ ،۲۰۱۰‬گرفتــن کمتــر‬ ‫از ده گل در ایــن ســال و قهرمانــی بــا دریافــت یــک گل دریــورو‪ ۲۰۱۲‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن می تــوان بــه حضــور برتریــن خط هــای دفاعــی و حضــور ســتارگان‬ ‫بزرگــی چــون ســرخیو رامــوس‪ ،‬پویــول‪ ،‬ویکتــور والــدز‪ ،‬الــوارو اربه لــوا‪ ،‬دنــی‬ ‫کارواخــال‪ ،‬ایکــر کاســیاس‪ ،‬فرنانــدو هیــرو و… اشــاره کــرد‪ ،‬دفــاع اســپانیا در‬ ‫طــول ســال ها از قدرت هــای تکیــه کننــده ایــن تیــم بوده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن از دیگــر افتخــارات تیــم ملــی مــردان اســپانیا بــه رکــورد ســرخیو‬ ‫رامــوس مدافــع ایــن تیــم می تــوان اشــاره کــرد کــه جــز بازیکن هایــی اســت‬ ‫کــه بیشــترین بازی هــا را را در رده ملــی بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ همچنیــن‬ ‫کلیــن شــیت های ایکــر کاســیاس رکــورد دار اســت‪ .‬از دیگــر افتخــارات می تــوان‬ ‫بــه یکــی از بهتریــن خــط جمعــی دفاعــی از تیــم ملــی اســپانیا اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫از لحــاظ باشــگاهی هــم از باشــگاه های بزرگــی چــون بارســلونا‪ ،‬رئــال مادریــد‪،‬‬ ‫اتلتیکومادریــد تــا منچســتریونایتد‪ ،‬چلســی‪ ،‬لیورپــول و… در تیــم اســپانیا تــوپ‬ ‫زده انــد‪.‬‬ ‫مربیــان مطرحــی هــم ماننــد لوییزانریکــه‪ ،‬جولــن لوپتگــی و ویســنته دل بوســکه در‬ ‫ایــن تیــم مربــی گــری کرده انــد‪.‬‬ ‫افتخارات در جام جهانی‬ ‫تیــم ملــی اســپانیا‪ ،‬ســه بــار در جــام ملت هــای اروپــا ‪ ،۱۹۶۴‬جــام ملت هــای اروپــا ‪۲۰۰۸‬‬ ‫و جــام ملت هــای اروپــا ‪ ۲۰۱۲‬بــه مقــام قهرمانــی رسیده اســت‪ .‬ایــن تیــم در جــام جهانــی‬ ‫فوتبــال ‪ ،۲۰۱۰‬بــرای نخســتین بــار‪ ،‬بــه فینــال جــام جهانــی راه یافــت و قهرمــان شــد‪.‬‬ ‫جام جهانی ‪۲۰۱۰‬‬ ‫تیــم ملــی فوتبــال اســپانیا در جــام جهانــی ‪ ،۲۰۱۰‬بــا تیم هــای ســوئیس‪ ،‬شــیلی و‬ ‫هنــدوراس هــم گــروه شــد‪ .‬اســپانیا بــه عنــوان تیــم اول صعــود کــرد و در مرحلــهٔ بعــد‪،‬‬ ‫روبــه روی پرتغــال قــرار گرفــت‪ .‬در یــک چهــارم نهایــی مقابــل پاراگوئــه بــه برتــری رســید‬ ‫و در نیمــه نهایــی بــا ضربــه ســر پویــول مقابــل المــان بــه فینــال راه یافــت‪ .‬ســپس در‬ ‫فینــال مقابــل هلنــد در وقــت اضافــه بــا گل انــدرس اینیســتا بــه برتــری رســید و قهرمــان‬ ‫شــد و جــام را از هلنــد گرفــت‪.‬‬ ‫جام جهانی ‪۲۰۱۴‬‬ ‫تیــم ملــی فوتبــال اســپانیا در جــام جهانــی ‪ ۲۰۱۴‬در گــروه ‪ B‬ایــن مســابقات بــا تیم هــای‬ ‫هلند‪-‬شیلی‪-‬اســترالیا هــم گــروه شــد‪ .‬اســپانیا در بــازی اول بــا شکســت ســنگین ‪۱-۵‬‬ ‫مقابــل هلنــد مغلــوب شــد‪ .‬تــک گل اســپانیا را در ایــن بــازی ژابــی الونســو از روی نقطــه‬ ‫پنالتــی بــه ثمــر رســاند‪ .‬در بــازی دوم مقابــل تیــم ملــی شــیلی قــرار گرفــت بــا نتیجــه ‪۰-۲‬‬ ‫مغلــوب ایــن تیــم شــد و مدافــع عنــوان قهرمانــی بــا کمــال نابــاوری از دور رقابت هــا کنــار‬ ‫گذاشــته شــد‪ .‬در بــازی ســوم کــه بــازی ای تشــریفاتی بــود‪ ،‬اســپانیا در مقابــل اســترالیا‬ ‫قــرار گرفــت و بــا نتیجــه ‪ ۰-۳‬ایــن تیــم را شکســت داد‪ .‬گل هــای اســپانیا را در ایــن بــازی‪،‬‬ ‫ویا‪-‬تورس‪-‬ماتــا بــه ثمــر رســاندند‪.‬‬ ‫اسپانیا در این گروه سوم شد‪.‬‬ ‫جام جهانی ‪۲۰۱۸‬‬ ‫تیــم ملــی اســپانیا در جــام جهانــی ‪ ۲۰۱۸‬روســیه در گــروه ‪ B‬مســابقات‪ ،‬بــا تیم هــای‬ ‫ایــران و پرتغــال و مراکــش هــم گــروه شــد و بــه عنــوان تیــم اول بــا ‪ ۵‬امتیــاز از گروهــش‬ ‫صعــود کــرد امــا در مرحلــه‪ ۸/۱‬نهایــی در مصــاف بــا روســیه میزبــان در ‪ ۱۲۰‬دقیقــه ‪ ۱-۱‬و‬ ‫در ضربــات پنالتــی ‪ ۳-۴‬مغلــوب روســیه شــد تــا از جــام جهانــی ‪ ۲۰۱۸‬حــذف شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪57‬‬ صفحه 57 ‫ِ‬ ‫اهمیــت قصه هــای چوپانــی و عاشــقانه در فرهنــگ عمومــی و مــردم‬ ‫امــا‬ ‫اســپانیا چنــان پررنــگ بــود کــه مــردم‪ ،‬از عال ِــم و عامــی‪ ،‬به شــدت مشــتاق‬ ‫شــنیدن ان هــا بودنــد‪ .‬همیــن توجــه مردمــی ســبب شــد تــا گام بــه گام کار‬ ‫قصه نویســی رو بــه ترقــی رود‪ ،‬کــه ایــن امــر بــه شــکل خــودکار‪ ،‬توجــه بــه‬ ‫رمــان را در ادبیــات پررنــگ کــرد‪.‬‬ ‫‪http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8‬‬ ‫‪%d8%84%d9%a8%aa+%d8%d8%a7%8c%d8%db%a8%af%d8%d8%a7%‬‬ ‫‪0=SSOReturnPage=Check&Rand&b1%d8%a7%ba%d8‬‬ ‫در ســال ‪ ،۱۵۵۳‬رمانــی بــه نــام الزاریلــوی تورمســی بــه چــاپ رســید کــه‬ ‫اولیــن رمــان بــه ســبک بذله گویــی اســت و در ان تعــدادی از فرومایــگان‪،‬‬ ‫قهرمانــان داســتان اند و فقــر در ایــن رمــان بــا عصیــان و بذله گویــی در هــم‬ ‫می امیــزد و اثــری خواندنــی ا ســت‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۱۵۹۹‬بــود کــه نویســنده ای بــه نــام ماتئــو المــان‪ ،‬بــا دســتمایه قــرار‬ ‫دادن زندگــی شــخصی فرومایــه و نیمــه دیوانــه و نســبتاً شــوخ و شــنگ بــا نــام‬ ‫کوزمــان دوالفراچــه‪ ،‬رمانــی را بــه مرحلــۀ نــگارش دراورد‪ .‬چندیــن ســال بعــد‪،‬‬ ‫ســروانتس بــا درهم امیــزی فضاهــا و جنــس مالیخولیــای موجــود در ایــن دو‬ ‫رمــان‪ ،‬اثــر ســترگ ادبیــات اســپانیا‪ ،‬یعنــی دن کیشــوت‪ ،‬را خلــق کــرد‪.‬‬ ‫میــگل دو ســروانتس‪ ،‬خالــق دن کیشــوت‪ ،‬در خانــواده ای از طبقــۀ متوســط بــه‬ ‫دنیــا امــد‪ .‬پــدرش پزشــک بــود امــا چــون هیــچ جــوازی نداشــت مجبــور بــود‬ ‫کــه بــه شــیوۀ دوره گــردی طبابــت کنــد‪.‬‬ ‫ـان ان هــا در ســفر‬ ‫میــگل شهربه شــهر بــا پــدر می رفــت و چــون بیشــتر زمـ ِ‬ ‫می گذشــت‪ ،‬ایــن مســئله باعــث شــد کــه ســروانتس نوجــوان حتــی تحصیــات‬ ‫منظمــی هــم نداشــته باشــد؛ امــا بــا همــۀ ایــن اوصــاف‪ ،‬او خالــق اثــری اســت‬ ‫کــه بــر تــارک ادبیــات جهــان و اســپانیا می درخشــد‪ :‬دون کیشــوت‪.‬‬ ‫البتــه درنهایــت بایــد توجــه داشــت کــه ادبیــات اســپانیایی محــدود بــه‬ ‫چهارچــوب مرزهــای کشــورهای اســپانیا نمی شــود و کشــورهای اســپانیایی‬ ‫زبانــی همچــون مکزیــک‪ ،‬پــرو‪ ،‬شــیلی‪ ،‬کلمبیــا‪ ،‬ارژانتیــن و… را نیــز در بــر‬ ‫می گیــرد‪.‬‬ ‫دن میگل د سروانتس‬ ‫دن میــگل د سِ ــروانتِس ســااودرا (زاده ‪ - ۱۵۴۷‬درگذشــته ‪ )۱۶۱۶‬رمان نویــس‪،‬‬ ‫شــاعر‪ ،‬نقــاش و نمایشــنامه نویس نامــدار اســپانیایی بــود‪.‬‬ ‫رمــان مشــهور دن کیشــوت ‪ -‬کــه از پایه هــای ادبیــات کالســیک اروپــا به شــمار‬ ‫می ایــد و بســیاری از منتقــدان از ان بــه عنــوان اولیــن رمــان مــدرن و یکــی از‬ ‫بهتریــن اثــار ادبــی جهــان یــاد می کننــد ‪ -‬اثــر اوســت‪.‬‬ ‫بــه وی لقــب شــاهزاده نبــوغ داده انــد‪ .‬برخــی رمــان دن کیشــوت را تاثیرگذارتریــن‬ ‫رمــان ژانــر تخیلــی می داننــد‪.‬‬ ‫جالــب ایــن اســت کــه ســروانتس کتــاب دن کیشــوت معــروف کــه تمــام اروپــا‬ ‫و جهــان را در زمــان خــود معطــوف نمــوده بــود را در زنــدان و در دوران گذرانــدن‬ ‫زمــان زندانــی خــود نوشــته بــود‪.‬‬ ‫پــدر وی پزشــک بــود‪ .‬در ســال ‪ ۱۵۵۱‬پــدرش بــه همــراه خانــواده بــه واالدولیــد‬ ‫مهاجــرت کــرد‪ .‬امــا میــگل در ســال ‪ ۱۵۵۶‬بــه کوردوبــا رفــت‪.‬‬ ‫دربــاره تحصیــات ابتدایــی میــگل ابهاماتــی وجــود داردو امــا بدون شــک تحصیالت‬ ‫وی در ســطح دانشــگاهی نبوده انــد‪ .‬وی در ســال ‪ ۱۵۵۶‬در مادریــد مســتقر شــد‪.‬‬ ‫وی در ســال ‪ ۱۵۶۹‬بــه دســتور فیلیــپ دوم پادشــاه وقــت اســپانیا بــرای شــرکت در‬ ‫جنــگ بــه ایتالیــا ســفر کــرد‪ .‬وی بــه مطالعــه برخــی از اثــار ادبــی در انجــا پرداخــت‬ ‫و تحــت تاثیــر هنــر ایتالیایــی قــرار گرفــت‪ .‬ســروانتس در جنــگ لپانتــو شــرکت‬ ‫داشته اســت‪ .‬دســت چــپ او در ایــن جنــگ بــه دلیــل صدم ـه ای کــه بــه اعصــاب‬ ‫دســتش وارد شــد از کار افتــاد‪ .‬او همیشــه از شــرکت در ایــن جنــگ بــا افتخــار یــاد‬ ‫می کرد ه اســت‪.‬‬ ‫او در ســال ‪ ۱۵۷۲‬بــه زندگــی نظامــی خــود پایــان داد و زندگــی عــادی خــود را از‬ ‫ســر گرفــت‪.‬‬ ‫سِ ــروانتِس در ســال ‪ ۱۶۱۶‬در ســن ‪ ۶۸‬ســالگی درگذشــت‪ .‬براســاس اســناد‬ ‫تاریخــی موجــود‪ ،‬جســد و تابــوت سِ ــروانتِس‪ ،‬بــه وصیــت او پــس از مرگــش در‬ ‫ســال ‪ ۱۶۱۶‬در صومعــه پابرهنــگان تثلیــث دفــن شــد‪ .‬امــا پــس از اتفاقاتــی کــه در‬ ‫ایــن صومعــه افتــاد جســد سِ ــروانتِس نزدیــک بــه چهارصــد ســال ُگــم شــد‪.‬‬ ‫ســرانجام در ســال ‪ ۲۰۱۵‬باقی مانــده چنــد قطعــه کوچــک از اســتخوان های او در‬ ‫عمــق صومعـه ای در مرکــز بخــش قدیمــی شــهر مادریــد کشــف شــدند‪.‬‬ ‫‪| 71‬راز شقایق| ‪51‬‬ ‫شماره ‪50‬‬ صفحه 51 ‫موزه ی رینا سوفیا‬ ‫تماشــای مجموعه هــای هنــری و جاهــای دیدنــی مادریــد را بــا بازدیــد از ســومین مــوزه‬ ‫از مثلــث طالیــی هنــر ایــن شــهر کامــل کنیــد‪ .‬ایــن مــوزه عمدتــا بــر هنــر اســپانیایی‬ ‫تمرکــز دارد و مدرن تــر از دو مــوزه ی دیگــر اســت‪ .‬بهتریــن دلیــل بازدیــد از ایــن مــوزه‪،‬‬ ‫وجــود اثــار بســیاری از هنرمنــدان قــرن بیســتم‪ ،‬پیکاســو و دالــی اســت‪ .‬به هیچ وجــه‬ ‫بازدیــد از ایــن مــوزه را از دســت ندهیــد‪ ،‬چــون نقاشــی «گرنیــکا» اثــر پابلــو پیکاســو در‬ ‫ایــن مــکان بــه نمایــش درامــده اســت و امــکان تماشــای ایــن تابلــو فرصــت بســیار‬ ‫ارزشــمندی اســت‪.‬‬ ‫در میــان ســایر هنرمنــدان بــزرگ اســپانیایی کــه اثــار انهــا در مــوزه ی رینــا ســوفیا بــه‬ ‫نمایــش درامــده اســت می تــوان بــه خــوان میــرو (‪ ،)Joan Miró‬خــوان گــری (‪Juan‬‬ ‫‪ )Gris‬و مجسمه ســاز ســبک انتزاعــی برجســته‪ ،‬ادواردو چیلیــدا (‪)Eduardo Chillida‬‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫چورو در سان خینس‬ ‫شــکالت داغ اســپانیایی خوراکــی فوق العــاده ای بــرای زمســتان اســت و یکــی از‬ ‫بهتریــن طعم هایــی اســت کــه بــه عمرتــان خواهیــد چشــید‪ .‬گاهــی ایــن شــکالت‬ ‫داغ به انــدازه ای غلیــظ اســت کــه بایــد ان را بــا قاشــق میــل کنیــد‪ .‬بهتریــن چیــزی‬ ‫کــه ایــن شــکالت داغ را کامــل می کنــد‪ ،‬چــوروی شــیرین اســت‪ .‬چــورو خمیــر لول ـه ای‬ ‫شــکلی اســت کــه در روغــن زیــاد ســرخ می شــود‪.‬‬ ‫در نزدیکــی میــدان پورتــا دل ســل‪ ،‬شکالت فروشــی ســان خینــس را می بینیــد کــه از‬ ‫قــرن نوزدهــم‪ ،‬چــورو و شــکالت داغ ســرو می کنــد و ایــن کار را به خوبــی هــر مغــازه ی‬ ‫دیگــری در شــهر انجــام می دهــد‪ .‬اگــر نمی توانیــد بــه شکالت فروشــی ســان خینــس‬ ‫برویــد‪ ،‬در ماه هــای خنک تــر ســال نیــز غرفه هــای خیابانــی بســیاری وجــود دارنــد‬ ‫کــه چــورو و شــکالت داغ ســرو می کننــد‪.‬‬ ‫میدان کولون‬ ‫مکانــی اســت کــه بــه پــاس کشــف مهــم «کریســتف کلمــب» (‪)Cristoba Colon‬‬ ‫کاشــف قــاره امریــکا نــام گــذاری گردیــده اســت‪ .‬دو بنــای یادبــود از صحنــه هــای‬ ‫اکتشــاف در وســط ایــن میــدان بــه چشــم مــی خــورد‪ .‬همچنیــن مــی تــوان مجســمه‬ ‫ســیمانی «خواکیــن واکــرو تورســیوس» (‪ )Joaquín Vaquero Turcios‬کــه بــا‬ ‫کتیبه هــای فالســفه و رهبــران بومــی سرخپوســت در کنــار یکــی از خیابانهــای مشــرف‬ ‫بــه ایــن میــدان بــه نــام ســرانو (‪ )Serrano‬مزیــن گردیــده را مشــاهده نمــود‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر ان‪ ،‬یــک مجســمه قدیمــی تــر از خــود کریســتف کلمــب (‪)Cristoba Columbus‬‬ ‫بــر روی یــک ســتون محصــور شــده توســط شــخصیت هــای تاریخــی دخیــل در ایــن‬ ‫پیــروزی‪ ،‬در مجــاور میــدان در خیابــان کاســتیانا قــرار دارد‪« .‬مرکــز هنرهــای ال ویــا»‬ ‫(‪ )Centro Cultural de la Villa‬و «مــوزه مــوم» (‪ )Museo de Cera‬در اطــراف‬ ‫ایــن میــدان هســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪37‬‬ صفحه 37 ‫غذاهای محلی اسپانیا‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫محقق‬ ‫غذاهــای اســپانیا یکــی از مشــهورترین و محبــوب تریــن غذاهــای دنیــا بــوده ان چنــان‬ ‫محبــوب کــه بــودن در اســپانیا تنهــا بــه معنــای نشســتن و امتحان کــردن مزه غذاســت‪.‬‬ ‫غذاهــای اســپانیا گســترده‪ ،‬متنــوع و مهمتــر از همــه بســیار خوشــمزه اند!‬ ‫اســپانیا ســرزمینی سرشــار از خــوراک هــای لذیــذ و مقــوی بــوده پــس در خوردنــی‬ ‫هــای اســپانیا گشــت و گــذار کنیــد غذاهایــی کــه از نســلی بــه نســل بعــدی منتقــل‬ ‫شــده و میراثــی بــی نظیــر هســتند‪.‬‬ ‫سوپ سرد گازپاچو‬ ‫در اســپانیا پــس از گذرانــدن یــک روز گــرم تنهــا چیــزی کــه خســتگی تــان را در می کنــد‬ ‫یــک نوشــیدنی یــا غــذای خنک اســت‪.‬‬ ‫گازپاچــو یکــی از بهتریــن غذاهــای اســپانیایی و نوعــی ســوپ ســرد بــه حســاب مــی‬ ‫ایــد کــه ممکــن اســت در ابتــدا بــرای تــان خوشــمزه بــه نظــر نرســد‪ ،‬امــا شــرط مــی‬ ‫بندیــم زمانــی کــه طعــم فــوق العــاده ســبزیجات و خنکــی مطبــوع ان را حــس کنیــد از‬ ‫طرفــداران درجــه یــک ان مــی شــوید!‬ ‫کروکتس‬ ‫از انــواع غذاهــای اســپانیایی محســوب مــی شــود کــه بــه علــت محبوبیــت بــاالی ان بــه‬ ‫یکــی از معیــار هــای اصلــی بــرای تشــخیص رســتوران هــای خــوب بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫ایــن غــذا را تقریبــا در همــه رســتوران هــای اســپانیا پیــدا خواهیــد کــرد کــه بــا توجــه‬ ‫بــه رســپی هــای مخصــوص هــر سراشــپز‪ ،‬مــی توانــد مــزه هــا و ادویــه هــای مختلفــی‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫کروکتــس‪ ،‬ژامبــون یــا گوشــت ماهــی ســرخ کــرده و طعــم دار شــده ای اســت کــه در‬ ‫کنــار ســس بشــامل ســرو مــی شــود و از ســری غذاهــای ســبک بــه حســاب مــی ایــد‪.‬‬ ‫ترتیال یا املت اسپانیایی‬ ‫در ابتــدا بایــد بدانیــد کــه املــت اســپانیایی بــا پیــش زمینــه شــما از املــت هــای اصیــل‬ ‫ایرانــی متفــاوت اســت! ایــن غــذا بــا ســیب زمینــی درســت مــی شــود و در ترکیبــات‬ ‫ان بــه انــدازه ای تخــم مــرغ بــه کار مــی رود تــا غــذا حالتــی کیــک ماننــد بــه خــودش‬ ‫بگیــرد‪.‬‬ ‫ایــن غــذا هــم مــی توانــد بــا توجــه بــه دســتورهای مختلــف بــا طعــم هــای خوشــمزه و‬ ‫جدیــدی ســرو شــود کــه قطعــا بــرای تــان لذیــذ خواهــد بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪58‬‬ صفحه 58 ‫فوتبال اسپانیا‬ ‫کشــور اســپانیا در ســال ‪ 1904‬بــه عضویــت فیفــا یــا فدراســیون جهانــی فوتبــال‬ ‫درامــد و فدراســیون فوتبــال ایــن کشــور پــس از ‪ 5‬ســال در ســال ‪ 1909‬تاســیس‬ ‫شــد ‪ .‬تیــم ملــی اســپانیا معــروف بــه خشــم ســرخ ماتادورهــا اســت و ایــن خشــم‬ ‫را در چنــد ســال گذشــته بــا قهرمانــی در اروپــا و جــام جهانــی بــه همــگان نشــان‬ ‫دادنــد و از ایــن حیــث تیــم ملــی اســپانیا بــه پــر قــدرت تریــن تیــم حــال حاضــر‬ ‫در سراســر دنیــا تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫تیــم فوتبــال اســپانیا کــه زیــر نظــر فدراســیون فوتبــال ســلطنتی اســپانیا فعالیــت‬ ‫می کنــد‪ ،‬تاکنــون قهرمــان یــورو ‪ ،۱۹۶۴‬یــورو ‪ ،۲۰۰۸‬یــورو ‪ ۲۰۱۲‬و جــام جهانــی‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬افریقــای جنوبــی شده اســت‪ .‬ســرمربی فعلــی تیــم ملــی فوتبــال اســپانیا‪،‬‬ ‫لوییــس انریکــه اســت‪ .‬اســپانیا بــا مربیگــری ویســنته دل بوســکه‪ ،‬قهرمــان جــام‬ ‫جهانــی ‪ ۲۰۱۰‬افریقــای جنوبــی و یــورو ‪ ۲۰۱۲‬شده اســت‪ .‬مربــی گــری اســپانیا‬ ‫در یــورو ‪ ۲۰۰۸‬نیــز بــر عهــده لوییــز اراگونــز بــود‪ .‬لقــب تیــم ملــی فوتبــال‬ ‫اســپانیا «خشــم ســرخ» اســت‪.‬‬ ‫اســپانیا قهرمــان جهــان و اروپــا‪ ،‬پــس از قهرمانــی در یــورو ‪ ،۲۰۰۸‬جــام جهانــی‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬افریقــای جنوبــی و یــورو ‪ ،۲۰۱۲‬تبدیــل بــه تنهــا تیــم اروپایــی شــده کــه‬ ‫توانســته قهرمــان ســه جــام متوالــی بین المللــی شــود‪ .‬در ژوئیــه ‪ ۲۰۰۸‬اســپانیا‬ ‫بــرای اولیــن بــار در رده بنــدی فیفــا بــه صــدر جــدول صعــود کــرد‪ .‬اســپانیا بیــن‬ ‫نوامبــر ‪ ۲۰۰۶‬و ژوئــن ‪ ۲۰۰۹‬در ‪ ۳۵‬بــازی شکســت نخــورد تــا اینکــه برزیــل ایــن‬ ‫رکــورد را شکســت‪ .‬از بزرگتریــن بردهــای ایــن تیــم می تــوان بــه بــازی اســپانیا‬ ‫‪ ۰-۶‬کرواســی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫تیــم ملــی اســپانیا بــه بــازی اصطالحــاً تیکــی تــاکا بــه معنــای پاســکاری و‬ ‫حرکت هــای جمعــی خــود معــروف اســت‪ .‬ایــن تیــم از لحــاظ دفاعــی جــز برتریــن‬ ‫تیم هــای اروپــا اســت و از بلنــد مرتبه تریــن ســابقه های دفاعــی انهــا می تــوان‬ ‫بــه دریافــت تنهــا دو گل بــا وجــود قهرمانــی در جــام جهانــی ‪ ،۲۰۱۰‬گرفتــن کمتــر‬ ‫از ده گل در ایــن ســال و قهرمانــی بــا دریافــت یــک گل دریــورو‪ ۲۰۱۲‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن می تــوان بــه حضــور برتریــن خط هــای دفاعــی و حضــور ســتارگان‬ ‫بزرگــی چــون ســرخیو رامــوس‪ ،‬پویــول‪ ،‬ویکتــور والــدز‪ ،‬الــوارو اربه لــوا‪ ،‬دنــی‬ ‫کارواخــال‪ ،‬ایکــر کاســیاس‪ ،‬فرنانــدو هیــرو و… اشــاره کــرد‪ ،‬دفــاع اســپانیا در‬ ‫طــول ســال ها از قدرت هــای تکیــه کننــده ایــن تیــم بوده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن از دیگــر افتخــارات تیــم ملــی مــردان اســپانیا بــه رکــورد ســرخیو‬ ‫رامــوس مدافــع ایــن تیــم می تــوان اشــاره کــرد کــه جــز بازیکن هایــی اســت‬ ‫کــه بیشــترین بازی هــا را را در رده ملــی بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ همچنیــن‬ ‫کلیــن شــیت های ایکــر کاســیاس رکــورد دار اســت‪ .‬از دیگــر افتخــارات می تــوان‬ ‫بــه یکــی از بهتریــن خــط جمعــی دفاعــی از تیــم ملــی اســپانیا اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫از لحــاظ باشــگاهی هــم از باشــگاه های بزرگــی چــون بارســلونا‪ ،‬رئــال مادریــد‪،‬‬ ‫اتلتیکومادریــد تــا منچســتریونایتد‪ ،‬چلســی‪ ،‬لیورپــول و… در تیــم اســپانیا تــوپ‬ ‫زده انــد‪.‬‬ ‫مربیــان مطرحــی هــم ماننــد لوییزانریکــه‪ ،‬جولــن لوپتگــی و ویســنته دل بوســکه در‬ ‫ایــن تیــم مربــی گــری کرده انــد‪.‬‬ ‫افتخارات در جام جهانی‬ ‫تیــم ملــی اســپانیا‪ ،‬ســه بــار در جــام ملت هــای اروپــا ‪ ،۱۹۶۴‬جــام ملت هــای اروپــا ‪۲۰۰۸‬‬ ‫و جــام ملت هــای اروپــا ‪ ۲۰۱۲‬بــه مقــام قهرمانــی رسیده اســت‪ .‬ایــن تیــم در جــام جهانــی‬ ‫فوتبــال ‪ ،۲۰۱۰‬بــرای نخســتین بــار‪ ،‬بــه فینــال جــام جهانــی راه یافــت و قهرمــان شــد‪.‬‬ ‫جام جهانی ‪۲۰۱۰‬‬ ‫تیــم ملــی فوتبــال اســپانیا در جــام جهانــی ‪ ،۲۰۱۰‬بــا تیم هــای ســوئیس‪ ،‬شــیلی و‬ ‫هنــدوراس هــم گــروه شــد‪ .‬اســپانیا بــه عنــوان تیــم اول صعــود کــرد و در مرحلــهٔ بعــد‪،‬‬ ‫روبــه روی پرتغــال قــرار گرفــت‪ .‬در یــک چهــارم نهایــی مقابــل پاراگوئــه بــه برتــری رســید‬ ‫و در نیمــه نهایــی بــا ضربــه ســر پویــول مقابــل المــان بــه فینــال راه یافــت‪ .‬ســپس در‬ ‫فینــال مقابــل هلنــد در وقــت اضافــه بــا گل انــدرس اینیســتا بــه برتــری رســید و قهرمــان‬ ‫شــد و جــام را از هلنــد گرفــت‪.‬‬ ‫جام جهانی ‪۲۰۱۴‬‬ ‫تیــم ملــی فوتبــال اســپانیا در جــام جهانــی ‪ ۲۰۱۴‬در گــروه ‪ B‬ایــن مســابقات بــا تیم هــای‬ ‫هلند‪-‬شیلی‪-‬اســترالیا هــم گــروه شــد‪ .‬اســپانیا در بــازی اول بــا شکســت ســنگین ‪۱-۵‬‬ ‫مقابــل هلنــد مغلــوب شــد‪ .‬تــک گل اســپانیا را در ایــن بــازی ژابــی الونســو از روی نقطــه‬ ‫پنالتــی بــه ثمــر رســاند‪ .‬در بــازی دوم مقابــل تیــم ملــی شــیلی قــرار گرفــت بــا نتیجــه ‪۰-۲‬‬ ‫مغلــوب ایــن تیــم شــد و مدافــع عنــوان قهرمانــی بــا کمــال نابــاوری از دور رقابت هــا کنــار‬ ‫گذاشــته شــد‪ .‬در بــازی ســوم کــه بــازی ای تشــریفاتی بــود‪ ،‬اســپانیا در مقابــل اســترالیا‬ ‫قــرار گرفــت و بــا نتیجــه ‪ ۰-۳‬ایــن تیــم را شکســت داد‪ .‬گل هــای اســپانیا را در ایــن بــازی‪،‬‬ ‫ویا‪-‬تورس‪-‬ماتــا بــه ثمــر رســاندند‪.‬‬ ‫اسپانیا در این گروه سوم شد‪.‬‬ ‫جام جهانی ‪۲۰۱۸‬‬ ‫تیــم ملــی اســپانیا در جــام جهانــی ‪ ۲۰۱۸‬روســیه در گــروه ‪ B‬مســابقات‪ ،‬بــا تیم هــای‬ ‫ایــران و پرتغــال و مراکــش هــم گــروه شــد و بــه عنــوان تیــم اول بــا ‪ ۵‬امتیــاز از گروهــش‬ ‫صعــود کــرد امــا در مرحلــه‪ ۸/۱‬نهایــی در مصــاف بــا روســیه میزبــان در ‪ ۱۲۰‬دقیقــه ‪ ۱-۱‬و‬ ‫در ضربــات پنالتــی ‪ ۳-۴‬مغلــوب روســیه شــد تــا از جــام جهانــی ‪ ۲۰۱۸‬حــذف شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪57‬‬ صفحه 57 ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫نویسنده و کارشناس‬ ‫ارشد فلسفه‬ ‫معماری اسپانیا‬ ‫معمــاری اســپانیایی بــا قدمتــی نزدیــک بــه ‪ ۴۰۰‬ســال‪ ،‬از قــرن هــا پیــش‬ ‫بــه ســبک محبوبــی در ســاختمان ســازی تبدیــل شــد‪ .‬ایــن ســبک قبــل از‬ ‫ایــن کــه بــه خانــه هــای معمولــی برســد‪ ،‬ســال هــا مختــص کلیســاهای‬ ‫زیبــا و زینتــی بــود کــه در اوایــل دهــه ‪ ۱۹۰۰‬توســط مبلغــان اســتعماری‬ ‫اســپانیا ســاخته مــی شــدند‪ .‬بــرای همیــن اگرچــه بســیاری از ســازه هــا‬ ‫دارای ویژگــی هــای مشــابه (ماننــد دیوارهــای گچــی ســفید‪ ،‬کاشــی هــای‬ ‫ســقفی قرمــز‪ ،‬پنجــره هــای کوچــک و تیرهــای بــدون پوشــش) بودنــد‪،‬‬ ‫امــا جزئیــات تزئینــی عمومــا توســط کشــیش بنیــان گــذار انتخــاب مــی‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وقتــی مهاجــران اســپانیایی از ســال ‪ ۱۶۰۰‬تــا اواســط دهــه ‪ ۱۸۰۰‬وارد‬ ‫قــاره امریــکا شــدند‪ ،‬روش هــای ســنتی ســاخت را از اســپانیا بــا خــود‬ ‫اوردنــد‪ .‬از ان جــا کــه ایــن شــهرک نشــینان خانــه هــای خــود را در‬ ‫مناطقــی ماننــد فلوریــدا ‪ ،‬کالیفرنیــا و جنــوب غربــی( مــکان هایــی بــا اب‬ ‫و هــوای مشــابه اســپانیا ) بنــا کردنــد ‪ ،‬توانســتند از تکنیــک هــای ســنتی‬ ‫ســاختمان ســازی خــود اســتفاده کننــد‪ .‬از انجــا کــه معمــاری اســپانیایی‬ ‫از فرهنــگ مکزیکــی و بومــی در سراســر کشــور الهــام گرفتــه اســت ‪،‬‬ ‫تفــاوت هــای چشــمگیری در ســبک خانــه هــای ســبک اســپانیایی در‬ ‫جنــوب شــرقی و جنــوب غربــی خواهیــد دیــد‪.‬‬ ‫دوره اســتعمار اســپانیا در اواســط دهــه ‪ ۱۸۰۰‬بــه پایــان رســید ‪ ،‬امــا‬ ‫محبوبیــت تکنیــک هــا و ســبک هــای معمــاری اســپانیا پــس از ان‬ ‫همچنــان افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫عناصر معماری بومی اسپانیا‬ ‫همانطــور کــه قبـ ً‬ ‫ا ذکــر شــد ‪ ،‬بناهــای اســپانیایی بــر اســاس تنظیمــات تزئینــی‬ ‫کشــیش بنیــان گــذار‪ ،‬غالب ـاً دارای ویژگــی هــای متمایــز بودنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‬ ‫تعــدادی عنصــر مشــترک در ســاختمان هــا وجــود دارد کــه در ادامــه بــه توضیــح‬ ‫ان هــا مــی پردازیــم‪.‬‬ ‫دیوارهای گچی سفید‬ ‫خشــت نــه تنهــا یــک مــاده ســاختمانی عالــی و در دســترس بــرای مهاجــران‬ ‫اســپانیایی بــود‪ ،‬بلکــه ترکیــب ان بــا گــچ ســفید محافــظ خوبــی بــرای روزهــای‬ ‫گــرم و افتابــی مــی ســاخت‪ .‬چــرا کــه در طــول روز‪ ،‬دیوارهــای گچــی ضخیــم‬ ‫هــوای خنــک را حفــظ مــی کننــد و از فــرار ان بــه بیــرون جلوگیــری مــی کننــد و‬ ‫در شــب ‪ ،‬هنگامــی کــه دمــا کاهــش مــی یابــد‪ ،‬گرمــای جمــع شــده در طــول روز‬ ‫را وارد خانــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫کاشی های سقفی قرمز‬ ‫کاشــی ســقف قرمــز یکــی دیگــر از عناصــر ســاختمانی اســت کــه بــه دلیــل‬ ‫دسترســی اســان اســتفاده شــده و یکــی از شــناخته شــده تریــن ویژگــی هــای‬ ‫معمــاری اســپانیا اســت‪ .‬ایــن کاشــی هــای ســفالی کــه بــه شــکل نیمــی از لولــه‬ ‫درامــده انــد ‪ ،‬قــادر بــه جــذب و نگهــداری هــوای خنــک هســتند‪ .‬ســقف هــا بــه‬ ‫طــور معمــول پاییــن و کمــی شــیب دار بودنــد و لبــه هایشــان از خــط ســقف‬ ‫امتــداد داشــت‪.‬‬ ‫راهروهای قوسی‬ ‫در ســبک اســپانیایی تختــه هــای راهــرو یــا راهروهــای سرپوشــیده معمــوالً دارای‬ ‫طــاق نماهــای تزئینــی هســتند‪ .‬دیوارهــا عمومــاً خشــتی بودنــد و بــا گــچ بــه‬ ‫پایــان مــی رســیدند‪ ،‬امــا طــاق نماهــا را مــی تــوان بــا انــواع ســنگ‪ ،‬کاشــی‬ ‫هــای دســت ســاز یــا شیشــه هــای موزاییــک بــه پایــان رســاند‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ویژگــی هــای ذکــر شــده اســتفاده از پنجــره هــای کوچکــی کــه شــبیه‬ ‫گلبــرگ بودنــد نیــز در ســبک اســپانیایی معمــول بــود‪.‬‬ ‫معمــاری اســپانیایی بســیاری از عناصــر ســاختمان ســازی کالســیک را در طــول‬ ‫ســال هــا حفــظ کــرد و بــا تلفیــق تاثیــرات اســپانیا‪ ،‬مکزیــک و فرهنــگ هــای‬ ‫بومــی‪ ،‬ایــن معمــاری ســاده و در عیــن حــال زیبــا‪ ،‬بــه گزینــه ای محبــوب در‬ ‫مناطــق گرمســیر امریــکا بــدل شــد‪.‬‬ ‫بســیاری از ســاختمان هــای کالســیک و مــدرن اســپانیایی را در مناطقــی از‬ ‫امریــکا کــه اســتعمارگران اســپانیایی در ان ســکونت داشــتند ماننــد کالیفرنیــا و‬ ‫فلوریــدا پیــدا خواهیــد کــرد‪ .‬اگرچــه بســیاری از خانــه هــای ســبک اســپانیایی‬ ‫دارای عناصــر مشــترک هســتند‪ ،‬امــا بــه دلیــل تاثیــرات فرهنــگ هــای بومــی و‬ ‫مصالــح ســاختمانی موجــود‪ ،‬تفــاوت هــای متمایــزی در بیــن مناطــق بــه چشــم‬ ‫مــی خــورد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪52‬‬ صفحه 52 ‫بارسلون دومین شهر بزرگ اسپانیا‬ ‫شکرا‪ ...‬ابراهیمی‬ ‫بارســلون پایتخــت و پرجمعیت تریــن شــهر بخــش خودمختــار کاتالونیــا و پــس‬ ‫از مادریــد پرجمعیت تریــن شــهر اســپانیا و مهم تریــن بنــدر ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت شــهر بارســلون ‪ ۱,۶۲۰,۳۴۳‬در منطق ـه ای بــه وســعت ‪ ۱۰۱.۴‬کیلومتــر‬ ‫مربــع و منطقــه شــهری بارســلون بــدون احتســاب حومــه در منطقــه ای بــه‬ ‫وســعت ‪ ۸۰۳‬کیلومترمربــع بیــش از ‪ ۴,۸۴۰,۰۰۰‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫مجموعــاً در حــدود ‪ ۵,۴۷۴,۴۸۲‬نفــر در ناحیــه شــهری بارســلون زندگــی‬ ‫می کننــد‪ .‬همچنیــن ایــن شــهر بخــش اصلــی شــهرداری ها و شهرســتان های‬ ‫هــم جــواری اســت کــه منطقــه شــهری بارســلون را بــا جمعیــت بیــش از ســه‬ ‫میلیونــی می ســازند‪ .‬بارســلون ششــمین شــهر پرجمعیــت اتحادیــه اروپــا و‬ ‫بزرگ تریــن کالن شــهر اروپــا در کنــار دریــای مدیترانــه اســت‪.‬‬ ‫بارســلون بــه لحــاظ اهمیــت در دانــش مالــی‪ ،‬تجــارت‪ ،‬رســانه‪ ،‬ســرگرمی‪،‬‬ ‫هنــر‪ ،‬تجــارت خارجــی‪ ،‬امــوزش و گردشــگری یــک شــهر جهانــی اســت‪ .‬بنــدر‬ ‫بارســلون یکــی از مهم تریــن بنــادر اروپــا در دریــای مدیترانــه می باشــد‪،‬‬ ‫همچنیــن فــرودگاه بین المللــی بارســلون در ســال ‪ ۲۰۰۹‬بیــش از ‪ ۲۷‬میلیــون‬ ‫مســافر را جابه جــا کرده است‪.‬شــهر بارســلون دارای یــک شــبکه بزرگراهــی‬ ‫گســترده و قطــار سریع الســیر نیــز هســت کــه اســپانیا را بــه فرانســه و بعــد‬ ‫پرتغــال متصــل می کنــد‪ .‬بارســلون ‪۱۲‬امیــن شــهر جهــان و ‪۴‬امیــن شــهر اروپــا‬ ‫بــه لحــاظ شــمار بازدیدکننــده در ســال اســت‪ .‬ایــن شــهر ســالیانه در حــدود ‪۵‬‬ ‫میلیــون توریســت را بــه خــود جــذب می کنــد‪ .‬بــه نقــل از مجلــه مونــوکل ایــن‬ ‫شــهر ‪۱۷‬امیــن شــهر قابــل زندگــی در جهــان اســت همچنیــن طبــق تحقیــق‬ ‫‪ 2thinknow‬بیــن شــهرهای های جهــان در زمینــه نــواوری‪ ،‬بارســلون جایــگاه‬ ‫‪۱۳‬ام را داراســت‪ .‬بارســلون بــا ‪ ۱۷۷‬بیلیــون یــورو تولیــد ناخالــص داخلــی ‪۴‬امین‬ ‫شــهر ثروتمنــد اتحادیــه اروپــا و ‪۳۵‬امیــن شــهر جهــان اســت‪.‬‬ ‫بارســلون بــه عنــوان یــک شــهر رومــی تاســیس شــد و بعدهــا پایتخــت‬ ‫کنت هــای بارســلون گشــت‪ .‬پــس از پیوســتن بــه پادشــاهی اراگــون یکــی از‬ ‫شــهرهای مهــم امپراتــوری اراگــون بــود‪ .‬ایــن شــهر در طــول تاریــخ خــود بارهــا‬ ‫مــورد تصــرف قــرار گرفــت‪ .‬امــروزه بارســلون یکــی از مراکــز مهــم فرهنگــی و‬ ‫بــه یکــی از مقصدهــای اصلــی گردشــگران بــدل گشــته و از میــراث فرهنگــی‬ ‫غنــی برخــوردار اســت‪ .‬از ســوی دیگــر ایــن شــهر بــه ســبب بناهــای معمارانــی‬ ‫چــون انتونــی گائــودی و لوییــز دومانچــه ای مونتانــر کــه بــه عنــوان میــراث‬ ‫جهانــی یونســکو انتخــاب شــده اند شــهرت دارد‪ .‬همچنیــن بارســلون مقــر‬ ‫اصلــی اتحادیــه کشــورهای دریــای مدیترانــه نیــز می باشــد‪.‬‬ ‫بارســلون بــه عنــوان پایتخــت کاتالونیــا‪ ،‬مقــر اصلــی دولــت کاتالونیــا اســت‪.‬‬ ‫پارلمــان کاتالونیــا و دیــوان عالــی کشــور نیــز در ایــن شــهر قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫بارســلون مرکــز اســتان بارســلون و بارســلونس کومــارکا اســت‪.‬‬ ‫نام‬ ‫نــام بارســلون از زبــان فنیقی هــای ســاکن ایبــری کــه ان را بارکنــو می خواندنــد‬ ‫امده اســت‪ .‬ایــن مطلــب را می تــوان بواســطه یــک ســکه قدیمــی کــه بــر روی‬ ‫ان بــه خــط ایبــری‪ ،‬بارکنــو (‪ )Barkeno in Levantine Iberian script‬نوشــته‬ ‫شده اســت تاییــد کــرد‪.‬‬ ‫در متــون یونــان باســتان ان را بارکینــون و در التیــن ان را بارســیلونوم نوشــته اند‪.‬‬ ‫در قــرون وســطی ایــن شــهر بــه شــکل های مختلفــی چــون بارچینونــا‪ ،‬بارســالونا‪،‬‬ ‫بارچلونــا و بارچنونــا شــناخته می شده اســت‪ .‬همچنیــن برخــی نوشــته ها نــام ایــن‬ ‫شــهر را بــه جنــرال کارتــاژ‪ ،‬همیلــکار بارســا مرتبــط دانســته اند‪.‬‬ ‫‪| 54‬راز شقایق| ‪38‬‬ ‫شماره ‪71‬‬ صفحه 38 ‫پائال‬ ‫پائــا معــروف تریــن غــذای اســپانیا بــا تنــوع پخــت زیــاد کــه همیشــه یــه جــز‬ ‫اصلــی در ان وجــود دارد‪ :‬برنــج!‬ ‫ایــن غــذای ســنتی در گذشــته از ترکیباتــی چــون برنــج و غذاهایــی کــه کشــاورزان در‬ ‫دســت داشــته مثــل مــرغ‪ ،‬خرگــوش‪ ،‬ســبزیجات و لوبیــا تهیه شــده اســت‪.‬‬ ‫پائــا امــروزه بــه یکــی از نمادهــای اســپانیا تبدیــل شــده بــه حــدی در ســطح بیــن‬ ‫المللــی افزایــش یافتــه کــه ظرفــی از ان را مــی تــوان در اغلــب رســتوران هــای دنیــا‬ ‫یافــت ایــن باعــث شــده کــه پائــا دســتورهای مختلفــی پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫پاتاتاس‬ ‫پاتاتــاس یکــی دیگــر از معــروف تریــن غذاهــای اســپانیا اســت کــه معمــوال بــر ســر هــر‬ ‫میــزی ســرو مــی شــود‪ .‬پایــه اصلــی ایــن غــذا ســیب زمینــی هــای بــرش خــورده و ســرخ‬ ‫شــده ای هســتند کــه بــا ســس هــای متنوعــی ســرو مــی شــوند‪.‬‬ ‫ســس هــای کنــار پاتاتــاس از گوجــه فرنگــی تنــد گرفتــه تــا ســس ســیر و ســبزیجات‬ ‫متفــاوت انــد و تجربــه فــوق العــادی از چاشــنی هــای اســپانیایی را بــرای تــان ثبــت مــی‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫میگاس‬ ‫همانطــور کــه مــی دانیــد بهتریــن غذاهــای اســپانیایی از رســپی هــای اصیــل و روســتایی‬ ‫زیــاد اســتفاده مــی کننــد‪ .‬میــگاس هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و غــذای لذیــذی‬ ‫اســت کــه از خــرده نــان هــای ســرخ شــده تهیــه مــی شــود و مــی توانــد در کنــار بیکــن‬ ‫یــا حتــی سوســیس و ژامبــون هــم ســرو شــود‪.‬‬ ‫ایــن غــذا در ابتــدا غذایــی روســتایی محســوب مــی شــده کــه کشــاورزان بــرای صرفــه‬ ‫جویــی در مــواد غذایــی از ان اســتفاده مــی کــرده انــد‪ ،‬امــا امــروزه بــه قــدری محبــوب‬ ‫شــده اســت کــه راهــش را در منــوی رســتوران هــا بازکــرده و بــه یکــی از محبــوب‬ ‫تریــن غذاهــای اســپانیایی تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫تاپاس‬ ‫اگــر بــه اســپانیا ســفر کنیــد قطعــا تاپــاس یکــی از معــروف تریــن غذاهــای اســپانیا اســت کــه‬ ‫توســط همــه افــراد بــه عنــوان لذیــذ تریــن غــذا بــه شــما معرفــی مــی شــود و در سرتاســر‬ ‫اســپانیا بــه قــدری محبــوب اســت کــه در همــه رســتوران هــا ســرو مــی شــود‪.‬‬ ‫تاپــاس غذایــی اســت کــه در انــدازه هــای کوچکــی ســرو مــی شــود و انــواع مختلفــی دارد‪ .‬شــما‬ ‫میتوانیــد انواعــی از تاپــاس بــا ماهــی دودی گرفتــه تــا ترکیــب ســبزیجات یــا ســیب زمینــی ان‬ ‫را امتحــان کنیــد‪.‬‬ ‫پیستو‬ ‫اگــر شــما هــم بــه غذاهایــی شــبیه راتاتویــی عالقــه داریــد بایــد بــه شــما بگوییــم‬ ‫کــه پیســتو یــک جورهایــی ورژن اســپانیایی ایــن غــذا محســوب مــی شــود کــه اتفاقا‬ ‫حســابی هــم خوشــمزه و خــوش عطــر اســت و دســت کمــی از رقیــب فرانســوی اش‬ ‫ند ارد‪.‬‬ ‫ترکیبــات اصلــی ایــن غــذا بــر پایــه اویشــن‪ ،‬روغــن زیتــون‪ ،‬فلفــل دلمــه ای‪ ،‬بادمجان‬ ‫و‪ ..‬اســت کــه از غذاهــای مخصــوص المانچــا‪ ،‬بخشــی در مرکز اسپانیاســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪59‬‬ صفحه 59 ‫غذاهای محلی اسپانیا‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫محقق‬ ‫غذاهــای اســپانیا یکــی از مشــهورترین و محبــوب تریــن غذاهــای دنیــا بــوده ان چنــان‬ ‫محبــوب کــه بــودن در اســپانیا تنهــا بــه معنــای نشســتن و امتحان کــردن مزه غذاســت‪.‬‬ ‫غذاهــای اســپانیا گســترده‪ ،‬متنــوع و مهمتــر از همــه بســیار خوشــمزه اند!‬ ‫اســپانیا ســرزمینی سرشــار از خــوراک هــای لذیــذ و مقــوی بــوده پــس در خوردنــی‬ ‫هــای اســپانیا گشــت و گــذار کنیــد غذاهایــی کــه از نســلی بــه نســل بعــدی منتقــل‬ ‫شــده و میراثــی بــی نظیــر هســتند‪.‬‬ ‫سوپ سرد گازپاچو‬ ‫در اســپانیا پــس از گذرانــدن یــک روز گــرم تنهــا چیــزی کــه خســتگی تــان را در می کنــد‬ ‫یــک نوشــیدنی یــا غــذای خنک اســت‪.‬‬ ‫گازپاچــو یکــی از بهتریــن غذاهــای اســپانیایی و نوعــی ســوپ ســرد بــه حســاب مــی‬ ‫ایــد کــه ممکــن اســت در ابتــدا بــرای تــان خوشــمزه بــه نظــر نرســد‪ ،‬امــا شــرط مــی‬ ‫بندیــم زمانــی کــه طعــم فــوق العــاده ســبزیجات و خنکــی مطبــوع ان را حــس کنیــد از‬ ‫طرفــداران درجــه یــک ان مــی شــوید!‬ ‫کروکتس‬ ‫از انــواع غذاهــای اســپانیایی محســوب مــی شــود کــه بــه علــت محبوبیــت بــاالی ان بــه‬ ‫یکــی از معیــار هــای اصلــی بــرای تشــخیص رســتوران هــای خــوب بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫ایــن غــذا را تقریبــا در همــه رســتوران هــای اســپانیا پیــدا خواهیــد کــرد کــه بــا توجــه‬ ‫بــه رســپی هــای مخصــوص هــر سراشــپز‪ ،‬مــی توانــد مــزه هــا و ادویــه هــای مختلفــی‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫کروکتــس‪ ،‬ژامبــون یــا گوشــت ماهــی ســرخ کــرده و طعــم دار شــده ای اســت کــه در‬ ‫کنــار ســس بشــامل ســرو مــی شــود و از ســری غذاهــای ســبک بــه حســاب مــی ایــد‪.‬‬ ‫ترتیال یا املت اسپانیایی‬ ‫در ابتــدا بایــد بدانیــد کــه املــت اســپانیایی بــا پیــش زمینــه شــما از املــت هــای اصیــل‬ ‫ایرانــی متفــاوت اســت! ایــن غــذا بــا ســیب زمینــی درســت مــی شــود و در ترکیبــات‬ ‫ان بــه انــدازه ای تخــم مــرغ بــه کار مــی رود تــا غــذا حالتــی کیــک ماننــد بــه خــودش‬ ‫بگیــرد‪.‬‬ ‫ایــن غــذا هــم مــی توانــد بــا توجــه بــه دســتورهای مختلــف بــا طعــم هــای خوشــمزه و‬ ‫جدیــدی ســرو شــود کــه قطعــا بــرای تــان لذیــذ خواهــد بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪58‬‬ صفحه 58 ‫حمل و نقل‬ ‫فرودگاه‬ ‫فــرودگاه بارســلون در منطقــه ال پــرات دی لیوبــرگات در فاصلــه ‪ ۱۷‬کیلومتــری مرکــز‬ ‫شــهر بارســلون واقــع شده اســت‪ .‬ایــن فــرودگاه دومیــن فــرودگاه بــزرگ اســپانیا و‬ ‫بزرگتریــن فــرودگاه کنــار دریــای مدیترانــه اســت‪ .‬فــرودگاه بارســلون مرکــز فعالیــت‬ ‫شــرکت هواپیمایــی ویولینــگ‪ ،‬اســپن ایــر و ایــر اروپــا اســت‪ .‬پروازهــای ایــن‬ ‫فــرودگاه غالب ـاً داخلــی یــا مقاصــدی در اروپــا می باشــد‪ ،‬اگرچــه برخــی شــرکت های‬ ‫هواپیمایــی پروازهایــی بــه مقاصــد دیگــر دنیــا نظیــر امریــکای التیــن‪ ،‬ایــاالت متحــده‬ ‫و اســیا نیــز دارنــد‪ .‬فــرودگاه از طریــق بزرگــراه‪ ،‬اتوبــوس و قطــار شــهری بــه شــهر‬ ‫ارتبــاط دارد‪.‬‬ ‫فــرودگاه ســابادل فــرودگاه کوچــک و دیگــر فــرودگاه بارســلون اســت کــه در نزدیکــی‬ ‫منطقــه ســابادل قــرار دارد‪ .‬ایــن فــرودگاه بــه امــوزش خلبانــی‪ ،‬پروازهــای تجــاری‬ ‫و پروازهــای خصوصــی اختصــاص دارد‪ .‬همچنیــن برخــی از شــرکت های هواپیمایــی‬ ‫ارزان قیمــت مثــل ترانســاویا‪.‬کام و ریــان ایــر از فــرودگاه خرونــا واقــع در ‪ ۹۰‬کیلومتری‬ ‫شــمال بارســلون یــا فــرودگاه رئــوس در ‪ ۷۷‬کیلومتــری جنــوب بارســلون اســتفاده‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫راه اهن‬ ‫بارســلون پایــگاه اصلــی ارای ان اف ای‪ ،‬راه اهــن اســپانیا اســت‪ .‬مرکــز اصلــی‬ ‫قطــار درون شــهری بارســلونا ایســتگاه بارسلونا‪-‬ســنت می باشــد‪ .‬سیســتم قطــار‬ ‫سریع الســیر ای وی ای کــه توانایــی حرکــت بــا ســرعت ‪ ۳۰۰‬کیلومتــر در ســاعت‬ ‫را داراســت‪ ،‬بارســلون را بــه مادریــد متصــل می کنــد‪ .‬در مجمــوع بارســلون دارای‬ ‫خطــوط قطــار سریع الســیر بــه شــهرهای اصلــی اســپانیا اســت‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۱۲‬نیــز‬ ‫خــط راه اهــن پرســرعت بارســلون بــه فرانســه راه انــدازی می شــود‪.‬‬ ‫مترو‬ ‫متــروی بارســلون در ســال ‪ ۱۹۲۴‬تاســیس شــده و هم اکنــون دارای ‪ ۱۲‬خــط و ‪۱۸۰‬‬ ‫ایســتگاه می باشــد‪ ،‬ایــن متــرو از قدیمی تریــن متروهــای جهــان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫تاریخ‬ ‫شــهر بارســلونا بــه عنــوان یــک شــهر رومــی ســاحته شــد و مدتــی بعــد پایتخــت کنــت هــای‬ ‫بارســلون بــود‪ .‬بعــد از اینکــه بــه پادشــاهی اراگــون پیوســت‪ ،‬بــه یکــی از شــهرهای مهــم‬ ‫امپراتــوری اراگــون تبدیــل شــد‪ .‬بارســلونا در طــول تاریــخ چندیــن بــار مــورد تصــرف حکومــت‬ ‫هــای مختلــف قــرار گرفــت‪ .‬درمــورد تاریــخ ســاخت ان هــم همچنــان دو داســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫داســتان اول مــی گویــد تاســیس ایــن شــهر بــه چهــار ســال پیــش از ســاخت رم بوســیله‬ ‫اســطوره ای بــه اســم هرکــول بــوده و داســتان دوم مــی گویــد کــه ایــن شــهر را بــه همیلــکار‬ ‫بارســا کارتــاژی‪ ،‬پــدر هانیبــال ربــط پیــدا مــی کنــد کــه اســم ایــن شــهر را بارســینو گذاشــته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫تقریبــا قــرن پانزهــم قبــل از میــاد مســیح‪ ،‬رومــی هــای شــهر بارســلونا را بــه یــک اردوگاه‬ ‫نظامــی یــا کاســتروم‪ ،‬روی مانــس تبــر‪ ،‬یــک تپــه کوچــک تبدیــل کردنــد‪ .‬نزدیــک بــه ایــن تپــه‬ ‫تــاالر قدیمــی ســنت خومــه شــهر قــرار دارد‪ .‬بارســلونا زیــر اســتعمار و حکومــت فاومنتیــا و یــا‬ ‫بــه صــورت کامــل مســتعمره فاونتیــا جولیــا اگوســتا پیــا بارســینو بــود‪.‬‬ ‫اســم بارســلونا نیــز از زبــان فنیقــی هایــی کــه در ایبــری زندگــی مــی کردنــد‪ ،‬بارکنــو نامیــده مــی‬ ‫شــد‪ .‬میتــوان شــواهد ان ر بوســیله یــک ســکه بســیار قدیمــی کــه روی ان بــه زبــان ایبــری‬ ‫بارکنــو نوشــته شــده‪ ،‬دیــد‪ .‬در متــون یونــان باســتان نیــز اســم ایــن شــهر را بارکینــون و در‬ ‫التیــن بارســیلونوم تلفــظ مــی کردنــد‪ .‬در قــرون وســطی شــهر بارســلونا بــا اســم هــای بارچلونــا‪،‬‬ ‫بارچینونــا‪ ،‬باســالونا‪ ،‬بارچنونــا شــناخته مــی شــد‪ .‬همچنیــن بعضــی از نوشــته هــا اســم ایــن‬ ‫شــهر را بــه جنــرال کارتــاژ‪ ،‬همیلــکار بارســا مرتبــط شــمرده انــد‪.‬‬ ‫‪| 54‬راز شقایق| ‪39‬‬ ‫شماره ‪71‬‬ صفحه 39 ‫سینمای اسپانیا‬ ‫حسین شیردل‬ ‫ســینمای اســپانیا بــه مجمــوع اثــار ســینمایی ســاخته شــده در داخــل اســپانیا یــا توســط‬ ‫فیلم ســازان اســپانیایی در خــارج از اســپانیا گفتــه می شــود‪ .‬امــروزه ســینمای اســپانیا‬ ‫رتبــه قابــل توجهــی در جهــان دارد کــه حاصــل اثــار خالقانــه و پیشــرفت های فنــی‬ ‫ان اســت‪ .‬در تاریخچــه طوالنــی ســینمای اســپانیا‪ ،‬لوییــس بونوئــل اولیــن فیلم ســاز‬ ‫اســپانیایی اســت کــه بــه شــهرت جهانــی دســت یافــت و بدنبــال ان پــدرو المــودووار در‬ ‫دهــه ‪ ۱۹۸۰‬بــه ایــن جایــگاه رســید‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۲۰۰۸‬بدین ســو اســیب اقتصــادی وارد شــده بــه بدنــه ســینمای اســپانیا باعــث‬ ‫گردیــده اســپانیا بیشــتر بــه تولیــد مشــترک بپــردازد‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۱۳‬افزایــش مالیــات‬ ‫بــرارزش افــزوده بــر قیمــت بلیــت ســینماهای اســپانیا موجــب شــد تــا قیمــت بلیــت بــا‬ ‫جهشــی ‪ ۲۱‬درصــدی روبــرو شــود‪.‬‬ ‫دعــوا در کافــه محصــول ‪ ۱۸۹۷‬میــادی نخســتین فیلــم تولیــد شــده در اسپانیاســت‪ .‬از‬ ‫ابتــدای ظهــور و بــروز ســینما در ایــن کشــور تــا اواســط دهــه ‪ ۵۰‬اســپانیا همــواره یکــی‬ ‫از موفق تریــن کشــورهای اروپایــی در صنعــت ســینما بــود‪ .‬بــا این همــه وقفه هایــی‬ ‫نیــز در ایــن ســینمای پویــا بــه ســبب مســائل سیاســی و اجتماعــی خــاص ایــن کشــور‬ ‫پدیــد امده اســت‪ .‬ســمت گیری ســینمای اســپانیا بــه ســوی ســینمای سیاســی و‬ ‫فرمایشــی کــه حاصــل حکومــت دیکتاتــوری فرانکــو تــا اواســط دهــه ‪ ۷۰‬بــود‪ ،‬باعــث‬ ‫شــد ســینمای اســپانیا در ایــن دوران تقریبـاً تولیــد شــاخص نداشــته باشــد‪ .‬بــا اینهمــه‬ ‫وجــود اســتعدادهای فــراوان و نــاب در دهــه ‪ ۹۰‬و در ادامــه ان باعــث شــد ســینمای‬ ‫اســپانیا دوبــاره رونــق بگیــرد‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ ۱۹۴۰‬لوئیــس بونوئــل نام اورتریــن چهــره ســینمای اســپانیا بــود‪ .‬او درطــی ‪۶‬‬ ‫دهــه فیلمســازی‪ ،‬سورئالیســم در ســینما را پایه گــذاری کــرد و ان را گســترش داد و ایــن‬ ‫رونــد از کارگردانــی ســگ اندلســی در ‪ ۱۹۲۹‬تــا ویریدیانــا در ‪ ۱۹۶۱‬و ســپس جذابیــت‬ ‫پنهــان بــورژوازی در ‪ ۱۹۷۲‬ادامــه پیــدا کــرد‪ .‬مهاجــرت بونوئــل در دهــه ‪ ۵۰‬بــه فرانســه‬ ‫باعــث شــد چنــد اســتعداد دیگــر در اســپانیا ظهــور کننــد کــه مهمتریــن ان هــا کارلــوس‬ ‫ســائورا اســت‪.‬‬ ‫او در ‪ ۱۹۹۹‬با فیلم تانگو به نامزدی اسکار بهترین فیلم خارجی زبان رسید‪.‬‬ ‫ســینمای اســپانیا بدنــه بازیگــری بســیار غنــی دارد‪ .‬در حــال حاضــر پنــه لوپــه کــروز و‬ ‫خاویــر بــاردم ‪ ۲‬هنرپیشــه برنــده جایــزه اســکار در ســینمای بین المللــی شناخته شــده‬ ‫هســتند‪ .‬در ســالهای اخیــر کارگردانــان مســتعدی ماننــد پــدرو المــودوار بــه ســینمای‬ ‫جهــان معرفــی شــدند‪ .‬المــودورا در ســال ‪ ۱۹۹۹‬بــرای فیلــم همــه چیــز دربــاره مــادرم‪،‬‬ ‫برنــده اســکار بهتریــن فیلــم خارجی زبــان شــد‪ .‬از ســال ‪ ۲۰۰۰‬تاکنــون در کنــار نســل‬ ‫تقریبــاً قدیمــی ماننــد پــدرو المــودوار و ســائورا فیلمســازانی نظیــر ژرارد اولیــوارس و‬ ‫میگوئــل کورتیــس نیــز ظهــور کردنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪60‬‬ صفحه 60 ‫مسجد و کلیسای کوردوبا نماد معماری اسالمی‬ ‫مســجد و کلیســای جامــع کوردوبــا‪ ،‬بنایــی تاریخــی و باشــکوه اســت کــه‬ ‫تغییــرات مذهبــی کــه شــهر کوردوبــا در اســپانیا بــا ان هــا در طــول تاریــخ‬ ‫مواجــه شــده را بــه خوبــی بــه نمایــش می گــذارد‪.‬‬ ‫مســجد جامــع کوردوبــا ‪ ،‬مســجد زیبایــی اســت کــه تاثیــر دو مذهــب‬ ‫مســیحیت و اســام را نشــان می دهــد کــه منطقــه ی اندلــس را شــکل‬ ‫دادنــد‪ .‬قدمــت ایــن کلیســا و مســجد بــه قــرن ‪ ۱۰‬میــادی و زمانــی‬ ‫برمی گــردد کــه شــهر کوردوبــا تحــت حکومــت امیــر جدیــدش‪ ،‬یعنــی‬ ‫«عبدالرحمــن ســوم» بــه اوج شــکوفایی خــود رســیده بــود‪ .‬کوردوبــا در‬ ‫ایــن دوران‪ ،‬بزرگ تریــن و ابادتریــن شــهر اروپــا بــه حســاب می امــد و‬ ‫در زمین ـه ی علــوم‪ ،‬فرهنــگ و هنــر حتــی از بیزانــس و بغــداد هــم پیشــی‬ ‫گرفتــه بــود‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۸۴‬میــادی‪ ،‬بخــش تاریخــی شــهر کوردوبــا بــه‬ ‫همــراه مســجد جامــع ان در لیســت میــراث جهانــی یونســکو قــرار گرفــت‬ ‫و ســاالنه حــدود ‪ ۱.۵‬میلیــون نفــر از ان بازدیــد می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن بنــا کــه بــا نــام «مســجد بــزرگ کوردوبــا» نیــز شــناخته می شــود‪ ،‬در‬ ‫منطقـه ی خودمختــار اندلــس اســپانیا و در شــهر کوردوبــا واقع شــده اســت‪.‬‬ ‫تاریــخ نــگاران معتقدنــد کــه در مــکان امــروزی ایــن مســجد‪ ،‬ابتــدا معبــدی‬ ‫رومــی قــرار داشــت کــه ان را وقــف خــدای «ژانــوس» کــرده بودنــد‪ .‬وقتــی‬ ‫قــوم ویزیگــوت‪ ،‬شــهر کوردوبــا را در ســال ‪ ۵۷۲‬میــادی تحــت ســلطه ی‬ ‫خــود دراورنــد‪ ،‬ایــن معبــد بــه یــک کلیســا تبدیــل شــد‪ .‬بعــد از فتــح‬ ‫کشــور اســپانیا بــه دســت مســلمانان در ســال ‪ ،۷۱۱‬ایــن کلیســا را بــه دو‬ ‫بخــش مســیحی و اســامی تقســیم کردنــد‪ .‬ایــن تحمــل مذهبــی ســال ها‬ ‫بــه همیــن شــکل ادامــه داشــت تــا اینکــه خلیفــه ی بنی امیــه‪ ،‬یعنــی‬ ‫«عبدالرحمــن اول» کــه بــر اندلــس حکومــت می کــرد‪ ،‬بخــش مســیحی ان‬ ‫را در ســال ‪ ۷۸۱‬میــادی خریــد و تصمیــم گرفــت تــا کلیســا را بــه طــور‬ ‫کامــل خــراب کنــد و مســجد بــزرگ کوردوبــا را بــه جــای ان بســازد‪.‬‬ ‫تقریب ـاً ‪ ۲‬قــرن طــول کشــید تــا ســاخت ایــن مســجد بــه طــور کامــل بــه‬ ‫پایــان برســد و بخش هــای مختلفــی را در قرن هــای نهــم و دهــم میــادی‬ ‫بــه ایــن مــکان اضافــه کردنــد؛ بــه طــوری کــه وســعت ان دو برابــر‬ ‫انــدازه ی اولیــه شــد و ایــن مســجد را بــه یکــی از بزرگ تریــن بناهــای‬ ‫تاریخــی در دنیــای اســام تبدیــل کــرد‪ .‬مســیحیان‪ ،‬ســرزمین های خــود را‬ ‫از موروهــای مســلمان پــس گرفتنــد و این گونــه بــود کــه شــهر کوردوبــا‬ ‫دوبــاره بــه ســلطه ی مســیحیان برگشــت‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬مســجد بــزرگ را نیــز‬ ‫در ســال ‪ ۱۲۳۶‬میــادی بــه کلیســای کاتولیــک رومــی تبدیــل کردنــد و‬ ‫شبســتان رنســانس ایــن کلیســا در قــرن ‪ ۱۶‬بــه ان اضافــه شــد‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬میــادی‪ ،‬اختالفــی بــر ســر نــام کلیســا درگرفــت کــه درنهایــت بــا‬ ‫برگزیــدن اســم «مسجد‪-‬کلیســای کوردوبــا» بــه ان خاتمــه دادنــد‪.‬‬ ‫ســاختمان مســتطیل شــکل این مســجد‪ ۱۸۰ ،‬متــر طــول و ‪ ۱۳۰‬متر عــرض دارد و‬ ‫فقــط کمــی از کلیســای ســنت پیتــر در رم کوچک تــر اســت‪ .‬ایــن بنــای تاریخــی‪،‬‬ ‫بیشــتر بــا طاق هــای بزرگــی شــناخته می شــود کــه بــه طاق هــای «کلیســای‬ ‫جامــع اخــن» در المــان شــبیه هســتند‪ .‬همچنیــن تعــداد ســتون های مرمــر و‬ ‫ســنگ عقیــق ســلیمانی ان هــا بــه ‪ ۸۵۶‬مــورد می رســد کــه ان هــا را از بقایــای‬ ‫معبــد رومــی ســابق ایــن مــکان و ســایر ســاختمان های ویــران شــده ی رومــی‬ ‫بــه کار گرفته انــد و بــا نــور هــزاران چــراغ روغنــی کوچــک در شــب روشــن‬ ‫می شــوند‪ .‬ایــن مســجد‪ ۳ ،‬ورودی مختلــف دارد؛ امــا ورودی اصلــی ان از ســمت‬ ‫«حیــاط درختــان پرتقــال» اســت و همانطــور کــه از نامــش می تــوان حــدس زد‪،‬‬ ‫درختــان پرتقــال و فواره هــای متعــددی را در برمی گیــرد و در فصــل بهــار‪ ،‬عطــر‬ ‫شــکوفه های درختــان در ان می پیچــد‪.‬‬ ‫شــاید بتــوان گفــت مهم تریــن قســمت نمازخانــه ی ایــن مســجد‪ ،‬طــاق نعــل‬ ‫اســبی ان بــه شــمار مــی رود کــه بــا قطعــات طــا و خطاطی هــای گوناگــون‬ ‫تزئیــن شــده و ترکیــب درخشــانی از رنگ هــای طالیــی‪ ،‬ابــی تیــره‪ ،‬زرد و‬ ‫قهــوه ای مایــل بــه قرمــز را بــه وجــود مـی اورد‪ .‬بــاالی قســمت محــراب مســجد‪،‬‬ ‫گنبــد هش ـت ضلعی زیبایــی وجــود دارد کــه بــا ســتون ها و موزاییک هــای ســبک‬ ‫بیزانــس احاطــه شــده و نوشــته هایی بــه زبــان عربــی را در برمی گیــرد‪ .‬در‬ ‫مرکــز ایــن مســجد‪« ،‬کلیســای رنســانس» قــرار گرفتــه کــه بــه قــرن ‪ ۱۶‬میــادی‬ ‫تعلــق دارد و محــراب بلنــد‪ ،‬ســقف گوتیــک‪ ،‬منبــر بــاروک‪ ،‬دیوارهــای رنســانس و‬ ‫طاق هــای اســامی را شــامل می شــود کــه ترکیــب ایــن ســبک های معمــاری‬ ‫مختلــف در کنــار یکدیگــر‪ ،‬نتیجــه ی جالبــی را ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫بخــش گــروه ســرایندگان ایــن کلیســا‪ ،‬بــه قــرن ‪ ۱۸‬میــادی تعلــق دارد و‬ ‫حکاکی هــای ظریــف روی چــوب ماهــون ان‪ ،‬صحنه هایــی از انجیــل‪ ،‬زندگــی‬ ‫مریــم مقــدس‪ ،‬شــهیدان محلــی و همچنیــن تصاویــر دکــوری از گیاهــان و‬ ‫حیوانــات مختلــف را بــه نمایــش می گــذارد‪ .‬ارتفــاع «بــرج ناقــوس» ایــن بنــا‬ ‫بــه ‪ ۹۳‬متــر می رســد و می توانیــد از پله هــای ان بــاال برویــد و بــه دورنمــای‬ ‫دیدنــی شــهر کوردوبــا دسترســی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪53‬‬ صفحه 53 ‫مناطق دیدنی مادرید‬ ‫موزه ی پرادو‬ ‫بــدون شــک مــوزه ی پــرادو یکــی از بهتریــن و محبوب تریــن موزه هــای هنــری‬ ‫جهــان و ازجملــه جاهــای دیدنــی مادریــد اســت‪ .‬در ایــن مــوزه مجموعــه ی‬ ‫بی نظیــری از شــاهکارهای اســاتید دوران رنســانس و بــاروک بــه چشــم می خــورد‪.‬‬ ‫مادریــد اثــار هنرمندانــی همچــون دیه گــو والســکوئز (‪ )Velázquez‬و ا ِل گرکــو (‪El‬‬ ‫‪ )Greco‬و هنرمنــدان کشــورهای دیگــر ماننــد رامبرانــت (‪ ،)Rembrandt‬پیتــر بــروگل‬ ‫(‪ ،)Brueghel‬فــان دیــک (‪ ،)van Dyck‬روبنــس (‪ )Rubens‬و همچنیــن تیســین‬ ‫(‪ ،)Titian‬کاراواجــو (‪ ،)Caravaggio‬بوتیچلــی (‪ )Botticelli‬و تینتورتــو (‪)Tintoretto‬‬ ‫را در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫در میــان اثــار فــراوان ایــن مــوزه کــه حتمــا بایــد از انهــا دیــدن کنیــد‪ ،‬می تــوان بــه‬ ‫تابلــوی «بــاغ لــذت دنیــوی» اثــر یرونیمــوس بــوش‪ ،‬نقــاش مشــهور هلنــدی و تابلــوی‬ ‫«داوود بــا ســر جالــوت» اثــر کاراواجــو اشــاره کــرد‪ .‬هنرمنــدی کــه اثــار او بیــش از‬ ‫همــه در مــوزه ی پــرادو بــه نمایــش درامــده اســت‪ ،‬هنرمنــد ســبک رمانتیــک اســپانیا‪،‬‬ ‫گویــا (‪ )Goya‬اســت کــه ‪ ۱۴‬نقاشــی ســیاه (‪ )Black Painting‬او از مراجــع فرهنگــی‬ ‫اســپانیا به شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫پارک رتیرو‬ ‫پــارک رتیــرو‪ ،‬قلــب ســبز مادریــد و پــر از باغ هــای زیباســت کــه در چنــد قدمــی‬ ‫شــرق مــوزه ی پــرادو واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن پــارک تــا پایــان قــرن نوزدهــم بــه‬ ‫خانــواده ی ســلطنتی اســپانیا تعلــق داشــت و پــس از ان درهــای ان بــه روی هم ـه ی‬ ‫مــردم بــاز شــد‪ .‬اگــر همــراه بــا کــودکان خــود از ایــن پــارک دیــدن می کنیــد‪ ،‬پــارو‬ ‫زدن روی دریاچ ـه ی بــزرگ ایــن پــارک در نزدیکــی مجســمه ی الفونســوی دوازدهــم‪،‬‬ ‫گزین ـه ی خوبــی بــرای گذرانــدن بعدازظهــری افتابــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫عمــارت اهنــی و شیش ـه ای ساخته شــده در ســال ‪ ۱۸۸۷‬کــه نمایشــگاه فیلیپیــن را در‬ ‫خــود جــای داده اســت‪ ،‬عمــارت بســیار باشــکوهی اســت‪ .‬در دریاچـه ی روبـه روی ایــن‬ ‫عمــارت‪ ،‬ســروهای برگ ریــز (‪ )bald cypress‬و درختــان باتالقــی عجیبــی روییده انــد‬ ‫کــه در تابســتان بــه رنــگ قهــوه ای طالیــی زیبایــی درمی اینــد‪ .‬قدیمی تریــن درخــت‬ ‫مادریــد نیــز در همیــن نزدیکــی اســت‪ .‬ایــن درخــت ســرو مونتزومــا (‪Montezuma‬‬ ‫‪ )Cypress‬نــام دارد کــه در ســال ‪ ۱۶۳۳‬کاشــته شــده اســت و بــا حصــاری اهنــی‬ ‫محافظــت می شــود‪.‬‬ ‫کاخ سلطنتی‬ ‫کاخ ســلطنتی یکــی از جاهــای دیدنــی مادریــد اســت کــه در اواســط دهــه ی ‪۱۷۰۰‬‬ ‫بــرای شــاه فیلیــپ پنجــم ســاخته شــده اســت‪ .‬ایــن کاخ بــر قلع ـه ی نظامــی موریــش‬ ‫الــکازار (‪ )Moorish Alcázar‬مادریــد بنــا شــده اســت کــه در ســال ‪ ۱۷۳۴‬در اتــش‬ ‫ســوخت و ویــران شــد‪ .‬ایــن کاخ‪ ،‬بزرگ تریــن کاخ ســلطنتی در اروپــای غربــی اســت کــه‬ ‫در ان ترکیبــی از ســبک های بــاروک و نئوکالســیک بــه کار رفتــه اســت‪ .‬بــه تماشــای‬ ‫نمــای بیرونــی کاخ اکتفــا نکنیــد و حتمــا وارد ان شــوید‪ ،‬زیــرا مجموعه هــای ســلطنتی و‬ ‫نقاشــی های ابرنــگ روی دیــوار کاخ واقعــا عالــی هســتند‪.‬‬ ‫در اینجــا اثــاری از گویــا‪ ،‬کاراواجــو و والســکوئز و همچنیــن نمونه هــای شــگفت انگیزی‬ ‫از ســاعت‪ ،‬پرده هــای نق ـش دار‪ ،‬ظــروف چینــی و نقــره ای را خواهیــد دیــد‪ .‬در ایــن کاخ‬ ‫می توانیــد تنهــا کوارتــت زهــی (‪ )string quartet‬ساخته شــده توســط اســترادیواری‬ ‫(مطرح تریــن هنرمنــد در زمینــه ی ســاخت ســازهای زهــی) و همچنیــن اســلحه خانه ی‬ ‫ســلطنتی را مشــاهده کنیــد کــه ســاح های شــخصی مــورد اســتفاده ی چارلــز پنجــم در‬ ‫قــرن شــانزدهم میــادی را بــه نمایــش گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪34‬‬ صفحه 34 ‫فیلم های مطرح سینمای اسپانیا‬ ‫هزارتوی پن‬ ‫«هزارتــوی پــن» بــدون شــک یکــی از محبوب تریــن فیلم هــای گی یرمــو دل‬ ‫تــورو اســت‪ .‬داســتان فیلــم در اســپانیا در طــول تابســتان ســال ‪ ،۱۹۴۴‬یعنــی پنــج‬ ‫ســال بعــد از جنــگ داخلــی اســپانیا‪ ،‬می گــذرد و دربــاره یــک دخترخوانــده جــوان‬ ‫افســر ارتــش اســت کــه بــه درون یــک دنیــای خیالــی فریبنــده فــرار می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم تحسین شــده از جانــب منتقــدان‪ ،‬ســه جایــزه اســکار و ســه جایــزه‬ ‫بفتــا را برنــده شــد‪.‬‬ ‫رما‬ ‫“الفونســو کــوارون در “رمــا”‪ ،‬بــه عنــوان یــک کارگــردان‪ ،‬نویســنده‪ ،‬فیلمبردار و دســتیار‬ ‫ویرایــش‪ ،‬در اخریــن ســطح قــدرت خــود عمــل می کنــد‪ .‬ایــن فیلــم ســیاه و ســفید‬ ‫بــوده و در ســال ‪ ۱۹۷۰‬شــهر مکزیــک اتفــاق میفتــد‪ .‬داســتان دربــاره “کلیــو”‪ ،‬اســت‬ ‫یــک کارگــر از خانــواده ای متوســط و ســختی هایی کــه در زمــان اشــفتگی مکزیــک در‬ ‫دهــه هفتــاد رخ داد را تحمــل می کنــد‪.‬‬ ‫تکنیک هــای اســتادانه کــوارون در فیلمســازی‪ ،‬داســتانی را می ســازد کــه زیبــا‪،‬‬ ‫شــخصی و اضطــراب انگیــز می باشــد‪ .‬بــا اینکــه فیلــم در هنــگام شــروع ســرعت‬ ‫خوبــی دارد‪ ،‬امــا در میانــه راه کمبــود میــزان ســرعت ان بــرای بیشــتر شــدن حــس‬ ‫صمیمیــت نســبت بــه فیلــم‪ ،‬ضــروری اســت‪ .‬اجــرای بازیگــران قدرتمنــد بــوده و بــا‬ ‫فیلمبــرداری خــارق العــاده کــوارون قــاب گرفتــه می شــود‪ .‬ایــن فیلــم برنــده دو اســکار‬ ‫در رشــته بهتریــن فیلــم خارجــی زبــان و بهتریــن کارگردانــی شــد‪.‬‬ ‫یتیم خانه‬ ‫داســتان زنــی کــه خانــواده اش را بــه خانــه کودکــی اش مــی بــرد کــه در گذشــته مرکز‬ ‫نگهــداری کــودکان معلــول بــوده اســت‪ .‬رفتــه رفتــه پســرش یــک دوســت خیالــی‬ ‫یافتــه و همــه چیــز دگرگــون مــی شــود‪ .‬ایــن فیلــم بســیار هیجانــی و ترســناک اســت‬ ‫و ســرجیو جی‪.‬ســانچز بــه خوبــی توانســته تریلــر را بــا درام ادغــام کنــد‪ .‬بازیگــری‪،‬‬ ‫کارگردانــی‪ ،‬ویرایــش‪ ،‬فیلمســازی و موســیقی ایــن اثــر بســیار خیــره کننــده هســتند‪.‬‬ ‫جلــوه هــای صوتــی اثــر هــم بــه خوبــی تولیــد شــده و در فضــای فیلــم تاثیرگــذار‬ ‫بوده انــد‪.‬‬ ‫زیبا‬ ‫اکســبال پــدر مجــرد دو فرزنــد اســت و زندگــی اشــفته ای دارد‪ .‬او بایــد از زندگــی‬ ‫جنایــی دنیــای زیرزمینــی بارســلونا گریختــه و بــا وجــود ابتــا بــه ســرطان امیــد‬ ‫بــه زندگــی را در خــود حفــظ کنــد‪ .‬از انجاییکــه ایــن فیلــم بســیار غــم انگیــز اســت‬ ‫شــما را تحــت تاثیــر قــرار داده و تــا مــدت هــا در ذهــن تــان مــی مانــد‪ .‬الخانــدرو‬ ‫گونســالس اینیاریتــو بــا مهــارت هــای ســینمایی و روایــی خــود شــگفت زده تــان مــی‬ ‫کنــد‪ .‬خاویــر بــاردم هــم خــود را وقــف نقــش کــرده و بــه زیبایــی هــر چــه تمــام تــر‬ ‫در ان ظاهــر مــی شــود‪.‬‬ ‫پلتفرم‬ ‫“پلتفــرم” بــه اســپانیایی “ال هویــو” (‪ )El Hoyo‬فیلمــی درام اســت کــه بــه ماننــد‬ ‫هجونامـه ای سیاســی و فرهنگــی اســت‪ .‬شــخصیت اصلــی داســتان مردیســت بــه نام‬ ‫“گورنــگ”‪ .‬او در طبقــه ســی و ســوم یــک زنــدان زندگــی می کنــد‪ ،‬کــه ســلول های‬ ‫ان بــه صــورت عمــودی از یکدیگــر جــدا می شــوند‪ .‬هــر ســلول شــامل دو زندانــی‬ ‫اســت و هیچکــس نمی دانــد کــه دقیق ـاً چنــد ســلول وجــود دارد‪ .‬تنهــا مســئله مهــم‬ ‫غذاســت‪ .‬پخــش غــذا از باالتریــن طبقــه شــروع شــده و تمامــی زندانیــان ســهم‬ ‫خــود را می گیرنــد‪ .‬مشــکل اینجاســت کــه تنهــا انــدازه معینــی غــذا موجــود اســت و‬ ‫هــر چــه طبقــه پایینتــر‪ ،‬غــذای کمتــری گیــر زندانیــان می ایــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪61‬‬ صفحه 61 ‫مناطقدیدنیبارسلون‬ ‫بارســلونا ســرزمین کاتاالن ها ســت؛ شــهری زیبــا و پر جنب جــوش و شــاد؛ شــهر‬ ‫گیتار نــوازان دوره گــرد‪ .‬بهشــت افتاب هــای دلچســب و ابــی زیبــای مدیترانــه؛ شــهر‬ ‫معماری هــای عجیــب و خیره کننــده؛ شــهر گائــودی و شــهر اف‪-‬ســی بارســلونا‪ .‬بارســلونا‬ ‫اروپــای تمام عیــار اســت؛ هــم دریــا و ســاحل و افتــاب دارد‪ ،‬هــم ش ـب های زنــده و بیــدار‪.‬‬ ‫هــم مــوزه و اثــار معمــاری و تاریخــی دارد‪ ،‬هــم مرکــز خریــد و تفریــح و رســتوران و کافــه‪.‬‬ ‫دیدنی هــای بارســلونا از خیابان هایــش شــروع می شــوند؛ خیابان هــای بارســلونا مــوزه ای‬ ‫اســت از اثــار گائــودی‪ ،‬معمــار معــروف اســپانیایی کــه کارهایــش خالقیتــی عجیــب و دیدنــی‬ ‫دارنــد‪ :‬از کلیســای مشــهور و نیمــه کاره ســاگرادا فامیلیــا کــه بی شــک بزرگتریــن شــاهکار‬ ‫او ســت‪ ،‬تــا خانــه کاســا میــا و پــارک گوئــل کــه توریســت ها برایشــان صــف می بندنــد‪.‬‬ ‫خیابــان الرامبــا و میــدان کاتالونیــا قلــب تپنــد ه شــهرند‪.‬‬ ‫کلیسایساگرادافاملیا‬ ‫ســاگرادا بــرای بارســلونا مثــل ایفــل اســت بــرای پاریــس؛ اگــر قــرار باشــد فقــط‬ ‫یــک دیدنــی در ایــن شــهر ببینیــد‪ ،‬همیــن ســاگرادای عجیــب و مــدرن اســت‪.‬‬ ‫کلیســایی بــزرگ و نیمــه کاره کــه اثــر انتونــی گائــودی معمــار اسپانیایی ســت‬ ‫و البتــه از کلیشــه های معــروف کلیســاهای اروپایــی هــم در ان خبــری نیســت؛‬ ‫بیشــتر شــبیه نقاشــی های ســوررئال اســت‪ .‬گائــودی اصــوال بــه خاطــر ســبک‬ ‫عجیــب و غریــب و بســیار شــخصی اش معــروف اســت و ســاگرادا بزرگتریــن‬ ‫شــاهکار اوســت‪.‬‬ ‫او در ‪ ۱۸۸۴‬ســاخت ایــن جاذبــه گردشــگری بارســلونا را اغــاز کــرد و بعــد از ‪۴۲‬‬ ‫ســال تــاش در ‪ ۱۹۲۶‬از دنیــا رفــت؛ در حالیکــه هنــوز هــم نتوانســته بــود ان‬ ‫را تمــام کنــد‪ .‬قــرار اســت کــه در ســال ‪ ٢٠٢٦‬هم زمــان بــا صدمیــن ســالگرد‬ ‫درگذشــت گائــودی‪ ،‬ســاخت ایــن کلیســا بــه پایــان برســد‪ .‬گائــودی اساســا‬ ‫خطــوط راســت را دوســت نداشــت‪ ،‬چــون معتقــد بــود در طبیعــت چنیــن خطوطــی‬ ‫نداریــم؛ در طراحــی برج هــای ســاگرادا هــم از اشــکال عجیــب و قله هــای گــرد‬ ‫و برامــد ه کــوه مونتســرات در ‪ ۴۰‬کیلومتــری بارســلونا الهــام گرفتــه بــود‪ .‬ایــن‬ ‫برج هــای صــد متــری در تمــام شــهر دیــده می شــوند‪ .‬تعــداد زیــادی مجســمه‬ ‫کــه زندگــی مریــم مقــدس و مســیح را بــه تصویــر کشــیده اند‪ ،‬نمــای بیرونــی‬ ‫ســاگرادا را پوشــانده اند‪.‬‬ ‫ایــن کلیســا جــزو میــراث جهانــی یونســکو و از مهمتریــن جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫بارســلونا اســت و هــر ســال ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار بازدید کننــده دارد‪ .‬متــروی‬ ‫ســاگرادا فامیلیــا نزدیک تریــن ایســتگاه بــه کلیسا ســت‪.‬‬ ‫خیابانالرامبال‬ ‫دیدنی هــای بارســلونا و گشــتن شــهر را می توانیــد از خیابــان الرامبــا شــروع‬ ‫کنیــد؛ معروف تریــن و شــلوغ ترین خیابــان بارســلونا کــه بــه میــدان کاتالونیــا در‬ ‫مرکزی تریــن نقطـ ه شــهر منتهــی می شــود‪ .‬بلــوار پهنــی مخصــوص پیاده هــا کــه‬ ‫پنجــره ای بــه ســوی زندگــی و فرهنــگ کاتاالن اســت؛ دو طرفــش مراکــز فرهنگی‪،‬‬ ‫ســالن های تئاتــر و ســاختمان هایی می بینیــد کــه معماری شــان خیره کننــده‬ ‫اســت‪ .‬از ان خیابان هایی ســت کــه روز هــا شــلوغند و ش ـب ها زنــده و بیــدار؛ پــر‬ ‫از دکه هــای سوغاتی فروشــی‪ ،‬نقاش هــای خیابانــی‪ ،‬پانتومیســت های دوره گــرد‬ ‫و البتــه کلــی رســتوران و کاف ـ ه جور واجــور کــه ش ـب ها پــر از جمعیــت می شــوند‬ ‫و خــوب اســت مهمــان غذاهــای دریایــی خوشمزه شــان شــوید‪ .‬در مســیر ایــن‬ ‫خیابــان‪ ،‬کاخ کاتالونیــا و بنــای یادبــود کولــوم ‪ -‬مجســم ه بلنــد کریســتف کلمــب‪-‬‬ ‫را خواهیــد دیــد کــه بــه ســمت قــاره امریــکا اشــاره می کنــد‪ .‬از ایســتگاه متــروی‬ ‫کاتالونیــا یــا ِ‬ ‫لیســئو می توانیــد بــه الرامبــا برســید‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪40‬‬ صفحه 40 ‫پائال‬ ‫پائــا معــروف تریــن غــذای اســپانیا بــا تنــوع پخــت زیــاد کــه همیشــه یــه جــز‬ ‫اصلــی در ان وجــود دارد‪ :‬برنــج!‬ ‫ایــن غــذای ســنتی در گذشــته از ترکیباتــی چــون برنــج و غذاهایــی کــه کشــاورزان در‬ ‫دســت داشــته مثــل مــرغ‪ ،‬خرگــوش‪ ،‬ســبزیجات و لوبیــا تهیه شــده اســت‪.‬‬ ‫پائــا امــروزه بــه یکــی از نمادهــای اســپانیا تبدیــل شــده بــه حــدی در ســطح بیــن‬ ‫المللــی افزایــش یافتــه کــه ظرفــی از ان را مــی تــوان در اغلــب رســتوران هــای دنیــا‬ ‫یافــت ایــن باعــث شــده کــه پائــا دســتورهای مختلفــی پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫پاتاتاس‬ ‫پاتاتــاس یکــی دیگــر از معــروف تریــن غذاهــای اســپانیا اســت کــه معمــوال بــر ســر هــر‬ ‫میــزی ســرو مــی شــود‪ .‬پایــه اصلــی ایــن غــذا ســیب زمینــی هــای بــرش خــورده و ســرخ‬ ‫شــده ای هســتند کــه بــا ســس هــای متنوعــی ســرو مــی شــوند‪.‬‬ ‫ســس هــای کنــار پاتاتــاس از گوجــه فرنگــی تنــد گرفتــه تــا ســس ســیر و ســبزیجات‬ ‫متفــاوت انــد و تجربــه فــوق العــادی از چاشــنی هــای اســپانیایی را بــرای تــان ثبــت مــی‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫میگاس‬ ‫همانطــور کــه مــی دانیــد بهتریــن غذاهــای اســپانیایی از رســپی هــای اصیــل و روســتایی‬ ‫زیــاد اســتفاده مــی کننــد‪ .‬میــگاس هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و غــذای لذیــذی‬ ‫اســت کــه از خــرده نــان هــای ســرخ شــده تهیــه مــی شــود و مــی توانــد در کنــار بیکــن‬ ‫یــا حتــی سوســیس و ژامبــون هــم ســرو شــود‪.‬‬ ‫ایــن غــذا در ابتــدا غذایــی روســتایی محســوب مــی شــده کــه کشــاورزان بــرای صرفــه‬ ‫جویــی در مــواد غذایــی از ان اســتفاده مــی کــرده انــد‪ ،‬امــا امــروزه بــه قــدری محبــوب‬ ‫شــده اســت کــه راهــش را در منــوی رســتوران هــا بازکــرده و بــه یکــی از محبــوب‬ ‫تریــن غذاهــای اســپانیایی تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫تاپاس‬ ‫اگــر بــه اســپانیا ســفر کنیــد قطعــا تاپــاس یکــی از معــروف تریــن غذاهــای اســپانیا اســت کــه‬ ‫توســط همــه افــراد بــه عنــوان لذیــذ تریــن غــذا بــه شــما معرفــی مــی شــود و در سرتاســر‬ ‫اســپانیا بــه قــدری محبــوب اســت کــه در همــه رســتوران هــا ســرو مــی شــود‪.‬‬ ‫تاپــاس غذایــی اســت کــه در انــدازه هــای کوچکــی ســرو مــی شــود و انــواع مختلفــی دارد‪ .‬شــما‬ ‫میتوانیــد انواعــی از تاپــاس بــا ماهــی دودی گرفتــه تــا ترکیــب ســبزیجات یــا ســیب زمینــی ان‬ ‫را امتحــان کنیــد‪.‬‬ ‫پیستو‬ ‫اگــر شــما هــم بــه غذاهایــی شــبیه راتاتویــی عالقــه داریــد بایــد بــه شــما بگوییــم‬ ‫کــه پیســتو یــک جورهایــی ورژن اســپانیایی ایــن غــذا محســوب مــی شــود کــه اتفاقا‬ ‫حســابی هــم خوشــمزه و خــوش عطــر اســت و دســت کمــی از رقیــب فرانســوی اش‬ ‫ند ارد‪.‬‬ ‫ترکیبــات اصلــی ایــن غــذا بــر پایــه اویشــن‪ ،‬روغــن زیتــون‪ ،‬فلفــل دلمــه ای‪ ،‬بادمجان‬ ‫و‪ ..‬اســت کــه از غذاهــای مخصــوص المانچــا‪ ،‬بخشــی در مرکز اسپانیاســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪59‬‬ صفحه 59 ‫سحر پور حسینی‬ ‫جامعه شناس‬ ‫پوشش سنتی مردم اسپانیا‬ ‫ماننــد ســایر مــوارد‪ ،‬تاریــخ غنــی و فرهنــگ اســپانیا بــر نــوع پوشــش نیــز‬ ‫اثــر گذاشــته اســت و ایــن کشــور از اولیــن خاســتگاه هــای مــد و فشــن در‬ ‫جهــان بــه شــمار مــی رود بــه ویــژه در قــرن شــانزدهم و توســعه اقتصــادی‬ ‫پــس از کشــف قــاره امریــکا‪ .‬اگرچــه لبــاس هــای اســپانیایی در طــول قــرن‬ ‫هــا دســتخوش تغییــر شــده امــا لبــاس هــای خاصــی در فرهنــگ اســپانیایی‬ ‫شــاخص و فاقــد تغییــر باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫لبــاس هــای مــردان و زنــان اســپانیایی دارای تزئینــات و زیبایــی هــای خاصی‬ ‫اســت هرچنــد ایــن نــوع لبــاس هــا در فرهنــگ فعلــی موجــود نیســت امــا‬ ‫مــی تــوان ان را در جشــن هــا و فســتیوال هــا ماننــد مراســم ســن فرمیــن‪،‬‬ ‫مراســم گاوبــازی و رقــص هــای مختلــف ســنتی اســپانیا مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫حتــی امــروزه گفتــه مــی شــود کــه اســپانیایی هــا لبــاس هــای ســنتی را بــه‬ ‫لبــاس هــای امــروزی بیشــتر ترجیــح مــی دهنــد‪ .‬هرچنــد در مناطــق شــهری‬ ‫بــه برنــد هــای طراحــی بســیار اهمیــت داده مــی شــود و خانــم هــا بــرای‬ ‫انتخــاب هایــی ماننــد شــلوار و دامــن هــای منطبــق بــا مــد جهانــی ازادنــد‪.‬‬ ‫لباس فالمنکو‬ ‫شــاید دقــت کــرده باشــید کــه لباســی کــه رقصنــدگان خانــم بــه تــن‬ ‫می کننــد در زیباتــر نشــان دادن حــرکات بــی تاثیــر نیســت‪.‬‬ ‫دامــن هایــی کــه از اســتر تــا پارچــه ی رویــی ان‪ ،‬چیــن هــای ریــز و درشــت‬ ‫دارنــد تــا بــا چرخیــدن رقصنــده‪ ،‬ان هــا هــم بــه دنبالــش بچرخنــد و وقتــی‬ ‫او از حرکــت ایســتاد‪ ،‬دامانــش هنــوز‪ ،‬میــان زمیــن و هــوا باشــد‪.‬‬ ‫یکــی از متعلقــات لبــاس شــال بلنــد و طــرح داری اســت کــه بــر روی شــانه‬ ‫انداختــه شــده و یــک ســری از حــرکات رقــص حتــی‪ ،‬بــا ان انجــام مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫گوشــواره هــای زیبــا‪ ،‬گلــی کــه بــر موهــای خــود مــی گذارنــد‪ ،‬بادبزنــی کــه‬ ‫در دســت دارنــد و وســیله یــا بــه نــام « ‪ » Castanets‬کــه بــا کوبیدنــش‬ ‫بهــم تولیــد صــدا مــی کنــد‪ ،‬همــه جزئیاتــی هســتند کــه نقــش مهمــی در‬ ‫مجمــوع بــه عهــده دارنــد‪ ،‬بــرای زیبــا تــر کــردن رقــص و رقصنــده‪.‬‬ ‫نــوع پاشــنه دار ان را رقصنــدگان خانــم بــه پــا مــی کننــد و نــوع چکمــه‬ ‫ماننــد ان را رقصنــدگان مــرد‪.‬‬ ‫صدایــی کــه هنرمنــدان بــه هنــگام رقصیــدن بــا پــا تولیــد مــی کننــد از میــخ‬ ‫هایــی مــی ایــد کــه در پاشــنه کفــش هــا کوبیــده شــده‪ ،‬تــا حتــی صــدای‬ ‫حــرکات مــوزون را نیــز بشــنوید‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪54‬‬ صفحه 54 ‫موزه باستانشناسی‬ ‫مــوزه ی ملــی باستان شناســی نیــز از جاهــای دیدنــی مادریــد اســت کــه بازدیــد از‬ ‫ان بــا وجــود اثــار ارزشــمندی کــه از سراســر اســپانیا جمــع اوری شــده اند‪ ،‬ســفری‬ ‫در تاریــخ غنــی اســپانیا به حســاب می ایــد‪ .‬انچــه شــما را شــگفت زده خواهــد کــرد‪،‬‬ ‫وجــود اقــام شــگفت انگیز فراوانــی اســت کــه تاریــخ انهــا بــه پیــش از دوره ی روم‬ ‫باســتان بازمی گــردد‪ .‬بهتریــن گنجینه هــا و مجســمه های متعلــق بــه شــبه جزیره ی‬ ‫ایبــری (شــامل اســپانیا و پرتغــال)‪ ،‬بــا وجــود اینکــه دسـت کم ‪ ۲۵۰۰‬ســال از عمرشــان‬ ‫گذشــته اســت‪ ،‬تقریبــا نــو به نظــر می رســند‪.‬‬ ‫بانــوی الچــه (‪ )Lady of Elche‬مجســمه ی نیم تنـه ی زنــی اســت کــه پوشــش ســر ان‬ ‫ریزه کاری هــا و جزئیــات فراوانــی دارد و حلقه هــای بزرگــی روی گوش هــای اوســت‪.‬‬ ‫گنجینــه ی گــوارازار (‪ )Guarrazar‬کــه مجموعــه ای از صلیب هــا و تاج هــای اعطایــی‬ ‫توســط ویزیگوت هاســت و تاریــخ ان بــه دهــه ی ‪ ۶۰۰‬میــادی بازمی گــردد‪ ،‬قدمــت‬ ‫چندانــی نــدارد‪ ،‬ولــی به انــدازه ی اثــار قدیمــی ایــن مــوزه‪ ،‬شــگفت انگیز و تاثیرگــذار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫میدان پورتا دل ُسل‬ ‫ایــن میــدان بــزرگ کــه در نزدیکــی ســاختمان اداره ی پســت قــرار دارد‪ ،‬هــم در شــهر‬ ‫مادریــد و هــم در کل اســپانیا محــل مالقــات محبوبــی اســت‪ .‬تقریبــا تمــام اســپانیایی ها‬ ‫ســاعت بــاالی ســاختمان اداره ی پســت را می شناســند‪ ،‬چــون انهــا را بــه یــاد شــمارش‬ ‫معکــوس شــب ســال نــو در تلویزیــون می انــدازد‪ .‬رســم جالبــی هــم درمــورد ایــن‬ ‫ســاعت وجــود دارد؛ طبــق ایــن رســم می توانیــد بــا هــر صــدای زنــگ ســاعت (در‬ ‫مجمــوع ‪ ۱۲‬بــار) بــرای خوش شانســی یــک دانــه انگــور بخوریــد‪.‬‬ ‫در ایــن میــدان مجســمه ی خــرس و درخــت (کــه بــه درخــت توت فرنگــی ترجمــه‬ ‫می شــود و علــت ان هــم شــباهت میوه هــای درخــت بــا توت فرنگــی اســت) نیــز‬ ‫وجــود دارد کــه از قــرون وســطی نمــاد شــهر مادریــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫گران ویا‬ ‫اگــر می خواهیــد برخــی از مناظــر شــهر را تماشــا کنیــد‪ ،‬قــدم زدن در طــول خیابــان‬ ‫گــران ویــا (به معنــی مســیر عالــی) حرکــت ایده الــی بــرای شــروع اســت‪ .‬ایــن‬ ‫خیابــان یکــی از جاهــای دیدنــی مادریــد و مرکــز ســرگرمی‪ ،‬خریــد و فرهنــگ مادریــد‬ ‫اســت‪ ،‬خیابانــی پرجنب وجــوش کــه معمــوال تــا ســپیده دم سرشــار از زندگــی اســت‪.‬‬ ‫درطــول روز ایــن خیابــان پــر از خریدارانــی اســت کــه بــه مراکز خریــد‪ ،‬فروشــگاه های‬ ‫واق ـع در خیابان هــای لوکــس شــهر ماننــد ‪ H&M‬و ‪ Zara‬و بوتیک هــای گران قیمــت‬ ‫می رونــد‪.‬‬ ‫درهنــگام عصــر زوج هایــی را می بینیــد کــه دســت در دســت یکدیگــر بــه ســینما یــا‬ ‫ســالن های موســیقی می رونــد‪ .‬ازجملــه مکان هایــی کــه درحیــن قــدم زدن مشــاهده‬ ‫می کنیــد‪ ،‬ســاختمان تلفونیــکای (‪ )Telefónica Building‬بــزرگ اســت کــه در ســال‬ ‫‪ ۱۹۲۸‬ســاخته شــده اســت و نمونــه ی اولیــه ای از اســمان خراش های امــروزی‬ ‫به شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫میدان پالزا‬ ‫یکــی دیگــر از جاهــای دیدنــی مادریــد کــه حتمــا بایــد از ان دیــدن کنیــد‪ ،‬میــدان‬ ‫پــازا مایــور اســت‪ .‬پــازا مایــور‪ ،‬میدانــی زیبــا متعلــق بــه دوره ی رنســانس اســت‬ ‫کــه در اوایــل ده ـه ی ‪ ۱۶۰۰‬میــادی ســاخته و به طــور کامــل توســط ســاختمان های‬ ‫مســکونی ســه طبقه ی تاریخــی احاطــه شــده اســت‪ .‬ایــن میــدان ‪ ۹‬ورودی دارد و در‬ ‫ایوان هــای پاییــن ان چنــد کافــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫در میــز بیــرون کافــه قهــوه ای ســفارش دهیــد (گرچــه قیمــت ان باالســت ولــی حتمــا‬ ‫بایــد نوشــیدن قهــوه را در ایــن مــکان زیبــا امتحــان کنیــد!) و بــرای چنــد دقیقــه‬ ‫مادریــد را درحیــن فعالیــت و تکاپــو تماشــا کنیــد‪ .‬پــس از ان مجســمه ی برنــزی ‪۴۰۰‬‬ ‫ســاله ی شــاه فیلیــپ ســوم را مشــاهده کنیــد‪ .‬شــاه فیلیــپ ســوم در اوج امپراطــوری‬ ‫اســپانیا حکومــت می کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪35‬‬ صفحه 35 ‫کاسامیال‬ ‫ایــن خانــ ه بــزرگ شــاهکار عجیــب دیگــری از گائــودی و از مناطــق دیدنــی‬ ‫بارســلونا اســت کــه در فاصلــه ‪ ۱۹۰۵‬تــا ‪ ۱۹۱۰‬بــرای خانــواده سرشــناس‬ ‫میــا طراحــی اش کــرده و بــه همیــن خاطــر بــه ان کاســا میــا (خانــ ه میــا)‬ ‫می گوینــد‪ .‬البتــه بــه خاطــر نمــای ســنگی خاکســتری و مــوج دارش بــه الپــد ِررا‬ ‫(معــدن ســنگ) هــم معــروف اســت‪ .‬پشــت بــام خانــه بــه خاطــر دودکش هــای‬ ‫عجیبــی کــه بیشــتر شــبیه مجســمه ها و اشــکال انتزاعــی هســتند‪ ،‬بســیار‬ ‫مشــهور و دیدنــی اســت و اتــاق زیــر شــیروانی هــم نمایشــگاهی اســت کــه‬ ‫ســبک و شــیو ه طراحــی گائــودی را بــا اســتفاده از ماکت هــا و مدل هــا نشــان‬ ‫می دهــد؛ ایده هــای او در اســتفاده از فضــا و نــور بســیار جلوتــر از زمــان خــود‬ ‫بــود و عالق ـه اش بــه مــوج و انحنــا ریشــه در ایــن بــاور داشــت کــه طبیعــت‬ ‫خــط راســت و مســتقیم نــدارد‪ .‬ایــن خانــه بــا ان همــه انحنــا و دایــره‪ ،‬انقــدر‬ ‫حیرت زده تــان می کنــد کــه بــدون اینکــه متوجــه شــوید‪ ،‬ســاعت ها در ان‬ ‫می مانیــد‪ .‬ســاعات بازدیــد ‪ ۹‬صبــح تــا ‪ ۶‬عصــر و از مــارچ تــا اکتبــر تــا ‪ ۸‬شــب‬ ‫اســت‪ .‬البتــه کاســا میــا در تاریکــی شــب هــم رمزالــود و دیدنــی اســت؛ ایــن‬ ‫بنــا در خیابــان پ ُر ِونســا و نزدیــک ایســتگاه متــروی دیاگونــال اســت‪.‬‬ ‫پارک گوئل‬ ‫ـودی معــروف اســت و طــی‬ ‫پــارک بزرگــی روی تپـ ه ال کارمــل کــه طراحــش گائـ ِ‬ ‫ســال های ‪ ۱۹۰۰‬تــا ‪ ۱۹۱۴‬ســاخته شــده‪ .‬تزئینــات فــراوان و ســازه های معماری‬ ‫گائــودی‪ ،‬گوئــل را تبدیــل بــه مــوزه ای از اثــار او و از جذاب تریــن دیدنی هــای‬ ‫بارســلونا کــرده؛ ایــن پــارک جادویــی پــر از مجســمه ها‪ ،‬پیکره هــای عجیــب‬ ‫و جالــب و کاشــی کاری های خیره کننــده اســت‪ .‬در ورودی پــارک‪ ،‬اژدهایــی از‬ ‫جنــس موزاییــک قــرار گرفتــه کــه از کارهــای معــروف گائودی اســت‪ .‬مســیرهای‬ ‫پیــاده روی بــا تخته ســنگ ها و ســتون هایی کــه انــگار از زمیــن مثــل درخــت‬ ‫بیــرون زده انــد‪ ،‬تزییــن شــده و ســازه هایی بــا طراحی هــای عجیــب در ان بــه‬ ‫یــادگار مانــده‪ .‬گوئــل جــزء میــراث جهانــی یونســکو اســت و دیدنی هــای ان‬ ‫تمام نشــدنی اند‪ .‬ســاختمان بزرگــی هــم بــاالی پــارک ســاخته شــده کــه از‬ ‫تــراس ان می تــوان شــهر را دیــد‪ .‬از ســال ‪ ۲۰۱۳‬شــهرداری بارســلونا پــارک‬ ‫را بــه دوبخــش رایــگان و پولــی تقســیم کــرده کــه بــرای ورود بــه بخــش دوم‬ ‫بایــد بلیــط تهیــه کنیــد‪ .‬از متــروی ل ِِســپز یــا والــکارکا می توانیــد بــه پــارک‬ ‫برســید‪.‬‬ ‫باریگوتیک‬ ‫منطق ـه گوتیــک بارســلونا‪ ،‬محل ـه ای در مرکــز شــهر‪ ،‬بیــن خیابان هــای رامبــا و‬ ‫الیتانــا اســت کــه بنا هــای باشــکوهی از دوران باســتان و قــرون وســطا در ان بــه‬ ‫جــا مانــده‪ .‬اگــر بــه تاریــخ و معمــاری عالقه منــد باشــید‪ ،‬می توانیــد ســاعت ها‬ ‫در خیابان هــای کوچــک و بــزرگ ایــن منطقــه گشــت بزنیــد و ســاختمان های‬ ‫بلنــد و چند صد ســاله اش را کــه از بهتریــن جاهــای دیدنــی بارســلونا اســت‬ ‫تماشــا کنیــد‪ .‬تاریــخ ســاخت ایــن بناهــا بــه قــرون وســطا برمی گــردد؛ حتــی‬ ‫بعضــی از ان هــا را متعلــق بــه دوره حکومــت رومی هــا در بارســلونا می داننــد‪.‬‬ ‫البتــه در قرن هــای نوزدهــم و بیســتم تغییراتــی در ایــن بخــش از شــهر ایجــاد‬ ‫شــده اســت و ســیر تاریــخ را می تــوان بــه خوبــی در ان دیــد‪ .‬میــدان رویــال‬ ‫پــازا (پالســا ِریــال) میــدان معروفــی در ایــن منطقــه اســت کــه می گوینــد‬ ‫قدیمی تریــن و باشــکوه ترین بنــای بــاری گوتیــک اســت‪ .‬توریســت ها خــود‬ ‫ایــن میــدان را بــه عنــوان یکــی از جاذبه هــای توریســتی شــهر می شناســند‪.‬‬ ‫دور ایــن میــدان پــر از کافه هــا و رســتوران هایی اســت کــه بــرای نوشــیدن‬ ‫قهــوه یــا خــوردن غذاهــای بارســلونا در هــوای ازاد عالی انــد‪.‬‬ ‫ورزشگاه و موزه نیوکمپ‬ ‫شــهر بارســلون‪ ،‬بــرای طرفــداران فوتبــال و بــه خصــوص باشــگاه بارســلونا‪ ،‬معنــی‬ ‫دیگــری دارد و ان هــم بــه خاطــر ورزشــگاه ‪ ۹۸‬هــزار نفــری کمــپ نوئــو (نیــو کمــپ)‬ ‫اســت کــه بزرگتریــن اســتادیوم اروپــا و ســیزدهمین اســتادیوم بــزرگ دنیا ســت‪.‬‬ ‫کمــپ نوئــو ورزشــگاه خانگــی باشــگاه بارســلونا اســت کــه بعــد از رئــال مادریــد‬ ‫پرافتخار تریــن تیــم اســپانیا محســوب می شــود‪ .‬مــوزه فوتبــال باشــگاه بارســلونا‪،‬‬ ‫از پرطرفدارتریــن موزه هــای بارســلونا هــم نزدیــک ورزشــگاه قــرار دارد‪ .‬در بخــش‬ ‫اول مــوزه‪ ،‬عکس هــا‪ ،‬مــدارک و نشــان های پیــروزی باشــگاه روی یــک دیــوار‬ ‫شیشــه ای قــرار گرفته انــد و بــا لمــس صفحه هــای نمایــش می توانیــد اطالعــات‬ ‫روی دیــوار را ببینیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪41‬‬ صفحه 41 ‫رویدادهایفرهنگی اسپانیا‬ ‫افشین اسد زاده‬ ‫هفته مقدس‬ ‫بــر اســاس گفته هــای انجیــل‪ ،‬هفتـه ی مقــدس اخریــن هفته ایســت کــه حضــرت‬ ‫مســیح (ع) بــر روی ایــن کــره ی خاکــی زندگــی می کــرد‪ .‬همیــن موضــوع ســبب‬ ‫شــده تــا مســیحیان ایــن زمــان را جشــن بگیرنــد‪ .‬مراســم هفتـه ی مقــدس یــک‬ ‫هفت ـه ی تمــام طــول می کشــد و هرســال در تاریــخ ‪ 14‬اوریــل اغــاز شــده و در‬ ‫بیســتمین روز همیــن مــاه بــه پایــان می رســد‪.‬‬ ‫الزم نیســت حتمــا فــردی مذهبــی باشــید تــا از هفتــه ی مقــدس در اســپانیا‬ ‫لــذت ببریــد‪ ،‬زیــرا بســیاری از کســانی کــه در ایــن فســتیوال شــرکت می کننــد‬ ‫مســیحی نیســتند و یــا از افــراد مذهبــی بــه شــمار نمی اینــد‪ .‬بایــد بدانیــد کــه‬ ‫ایــن جشــن در اســپانیا بــا نــام (‪ )Semana Santa‬نیــز شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫یکــی از بهتریــن مکان هــا بــرای شــرکت در ایــن فســتیوال شــهر ســویل‬ ‫یــا همــان سویاســت‪ .‬در هفتــه ی مقــدس در سراســر شــهر و روســتاها شــمع‬ ‫روشــن می کننــد و افــرادی بــا شــمع های بســیار بــزرگ‪ ،‬مســئول روشــن‬ ‫کــردن شــمع های مــردم می شــوند‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد کــه همــه ســاله هــزاران تــن بــا صندلی هــای خــود در‬ ‫کنــار خیابان هــا می نشــینند و منتظــر شــروع مراســم می شــوند‪ .‬تماشــاگران‬ ‫اغلــب بــا خــود خوراکی هــای ســبکی همــراه می اورنــد و در کنــار خیابان هــا‬ ‫میــل می کننــد‪.‬‬ ‫کارناوال اسپانیا‬ ‫اگــر بــه فســتیوال های رنگارنــگ و موزیــکال عالقه منــد هســتید و ترجیــح‬ ‫می دهیــد کــه در جشــنواره ای شــاد شــرکت کنیــد‪ ،‬کارنــاوال اســپانیا را از دســت‬ ‫ندهیــد‪ .‬در ایــن جشــنواره شــرکت کننده ها لباس هــای متنــوع و زیبایــی بــه تــن‬ ‫می کننــد و بــا حــرکات ریتمیــک بــه رقــص و اواز می پردازنــد‪ .‬بایــد بدانیــد کــه‬ ‫کادیــس و تنریــف دو شــهری هســتند کــه کارنــاوال اســپانیا بــه بهتریــن شــکل‬ ‫ممکــن در ان هــا برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫زمــان ایــن کارنــاوال مــاه فوریــه اســت و بــه صــورت پراکنــده در سراســر ایــن‬ ‫مــاه ادامــه پیــدا می کنــد‪ .‬تنریــف یکــی از جزایــر اسپانیاســت کــه اگــر ان را بــرای‬ ‫تماشــای کارنــاوال انتخــاب کنیــد‪ ،‬می توانیــد از ســایر تفریحــات موجــود در ان‬ ‫نیــز لــذت ببریــد‪ .‬بایــد بدانیــد کــه ایــن جشــنواره در ســطح دنیــا بســیار مشــهور‬ ‫اســت و بــرای تماشــای ان از کشــورهای مختلــف دنیــا بــه اســپانیا می رونــد‪.‬‬ ‫بــه عبارتــی ســاده تر بایــد بگوییــم کــه ایــن کارنــاوال شــبیه بــه یــک میهمانــی‬ ‫بــزرگ اســت کــه شــرکت کننده هایش همگــی لباس هــای رنگارنــگ و زیبــا بــه‬ ‫تــن می کننــد و در کنــار هــم بــه شــادی می پردازنــد‪.‬‬ ‫فستیوال ِد لوس پاتیوس‬ ‫ایــن فســتیوال‪ ،‬هرســاله در اولیــن هفتــه مــاه مــی برگــزار می شــود و ســنتی‬ ‫قدیمــی از شــهر کردوبــا اســت‪ .‬طــی برگــزاری ایــن فســتیوال صاحبــان‬ ‫زیباتریــن پاســیو ها ایــن منظــره زیبــا را بــه روی عمــوم می گشــایند‪.‬‬ ‫تعــداد بســیار زیــادی از گردشــگران در ایــن فســتیوال رنگارنــگ شــرکت‬ ‫می کننــد و عاشــقان طبیعــت در ایــن مــدت در کردوبــا می ماننــد‪ .‬ایــن فســتیوال‬ ‫اولیــن بــار در ســال ‪ ۱۹۱۸‬برگــزار شــد و از ان زمــان بــه بعــد صاحبــان ایــن‬ ‫پاســیوها بــه مراقبــت از ثــروت طبیعــی خــود پرداختنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪62‬‬ صفحه 62 ‫شال مانیال‬ ‫ایــن شــال از مانیــل تــا مکزیــک و ســواحل جنوبــی کالیفرنیــا اســتفاده مــی‬ ‫شــود و کامــل کننــده لبــاس فالمنکــو از نظــر پوشــش و زیبایــی اســت‪.‬‬ ‫بســته بــه ســطح اقتصــادی صاحــب لبــاس جنــس ایــن شــال مــی توانــد از‬ ‫پنبــه یــا ابریشــم باشــد‪.‬‬ ‫مانتیال‬ ‫مانتیــا نوعــی روســری ســنتی اســپانیایی اســت کــه همچنــان توســط‬ ‫عــروس هــا و در مراســم مذهبــی پوشــیده مــی شــود و توســط شــانه‬ ‫ای بــه نــام پینتــا نگــه داشــته مــی شــود و فــرم ان بــا شــال و روســری‬ ‫معمولــی تفــاوت زیــادی دارد‪ .‬ایــن شــال از قــرن هفدهــم و در نواحــی‬ ‫جنوبــی اســپانیا کــه گــرم تــر اســت بــاب شــد‪.‬‬ ‫کاچیرولو‬ ‫نوعــی دســتمال گــردن چهارخانــه مردانــه رنگــی اســت کــه در ناحیــه‬ ‫اراگــون مرســوم اســت و ریشــه در فرهنــگ اســامی دارد‪ .‬اکنــون طــراح‬ ‫هــای متنــوع تــری از ان نیــز مــورد اســتفاده مــردان اســپانیای قــرار مــی‬ ‫گیــرد‪.‬‬ ‫کاله بارتینا‬ ‫نوعــی کاله مردانــه بافتنــی پشــمی کــه در ناحیــه کاتالونیــا مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار مــی گیــرد کــه نوعــی پوشــاک مخصــوص مــردان روســتایی بــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کانتابریان البارکا‬ ‫نوعــی کفــش ســنتی اســپانیایی اســت کــه یــک تکه اســت و ســه پاشــنه‬ ‫دارد‪ .‬در نواحــی شــمال اســپانیا و از چــوب تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪55‬‬ صفحه 55 ‫سینمای اسپانیا‬ ‫حسین شیردل‬ ‫ســینمای اســپانیا بــه مجمــوع اثــار ســینمایی ســاخته شــده در داخــل اســپانیا یــا توســط‬ ‫فیلم ســازان اســپانیایی در خــارج از اســپانیا گفتــه می شــود‪ .‬امــروزه ســینمای اســپانیا‬ ‫رتبــه قابــل توجهــی در جهــان دارد کــه حاصــل اثــار خالقانــه و پیشــرفت های فنــی‬ ‫ان اســت‪ .‬در تاریخچــه طوالنــی ســینمای اســپانیا‪ ،‬لوییــس بونوئــل اولیــن فیلم ســاز‬ ‫اســپانیایی اســت کــه بــه شــهرت جهانــی دســت یافــت و بدنبــال ان پــدرو المــودووار در‬ ‫دهــه ‪ ۱۹۸۰‬بــه ایــن جایــگاه رســید‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۲۰۰۸‬بدین ســو اســیب اقتصــادی وارد شــده بــه بدنــه ســینمای اســپانیا باعــث‬ ‫گردیــده اســپانیا بیشــتر بــه تولیــد مشــترک بپــردازد‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۱۳‬افزایــش مالیــات‬ ‫بــرارزش افــزوده بــر قیمــت بلیــت ســینماهای اســپانیا موجــب شــد تــا قیمــت بلیــت بــا‬ ‫جهشــی ‪ ۲۱‬درصــدی روبــرو شــود‪.‬‬ ‫دعــوا در کافــه محصــول ‪ ۱۸۹۷‬میــادی نخســتین فیلــم تولیــد شــده در اسپانیاســت‪ .‬از‬ ‫ابتــدای ظهــور و بــروز ســینما در ایــن کشــور تــا اواســط دهــه ‪ ۵۰‬اســپانیا همــواره یکــی‬ ‫از موفق تریــن کشــورهای اروپایــی در صنعــت ســینما بــود‪ .‬بــا این همــه وقفه هایــی‬ ‫نیــز در ایــن ســینمای پویــا بــه ســبب مســائل سیاســی و اجتماعــی خــاص ایــن کشــور‬ ‫پدیــد امده اســت‪ .‬ســمت گیری ســینمای اســپانیا بــه ســوی ســینمای سیاســی و‬ ‫فرمایشــی کــه حاصــل حکومــت دیکتاتــوری فرانکــو تــا اواســط دهــه ‪ ۷۰‬بــود‪ ،‬باعــث‬ ‫شــد ســینمای اســپانیا در ایــن دوران تقریبـاً تولیــد شــاخص نداشــته باشــد‪ .‬بــا اینهمــه‬ ‫وجــود اســتعدادهای فــراوان و نــاب در دهــه ‪ ۹۰‬و در ادامــه ان باعــث شــد ســینمای‬ ‫اســپانیا دوبــاره رونــق بگیــرد‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ ۱۹۴۰‬لوئیــس بونوئــل نام اورتریــن چهــره ســینمای اســپانیا بــود‪ .‬او درطــی ‪۶‬‬ ‫دهــه فیلمســازی‪ ،‬سورئالیســم در ســینما را پایه گــذاری کــرد و ان را گســترش داد و ایــن‬ ‫رونــد از کارگردانــی ســگ اندلســی در ‪ ۱۹۲۹‬تــا ویریدیانــا در ‪ ۱۹۶۱‬و ســپس جذابیــت‬ ‫پنهــان بــورژوازی در ‪ ۱۹۷۲‬ادامــه پیــدا کــرد‪ .‬مهاجــرت بونوئــل در دهــه ‪ ۵۰‬بــه فرانســه‬ ‫باعــث شــد چنــد اســتعداد دیگــر در اســپانیا ظهــور کننــد کــه مهمتریــن ان هــا کارلــوس‬ ‫ســائورا اســت‪.‬‬ ‫او در ‪ ۱۹۹۹‬با فیلم تانگو به نامزدی اسکار بهترین فیلم خارجی زبان رسید‪.‬‬ ‫ســینمای اســپانیا بدنــه بازیگــری بســیار غنــی دارد‪ .‬در حــال حاضــر پنــه لوپــه کــروز و‬ ‫خاویــر بــاردم ‪ ۲‬هنرپیشــه برنــده جایــزه اســکار در ســینمای بین المللــی شناخته شــده‬ ‫هســتند‪ .‬در ســالهای اخیــر کارگردانــان مســتعدی ماننــد پــدرو المــودوار بــه ســینمای‬ ‫جهــان معرفــی شــدند‪ .‬المــودورا در ســال ‪ ۱۹۹۹‬بــرای فیلــم همــه چیــز دربــاره مــادرم‪،‬‬ ‫برنــده اســکار بهتریــن فیلــم خارجی زبــان شــد‪ .‬از ســال ‪ ۲۰۰۰‬تاکنــون در کنــار نســل‬ ‫تقریبــاً قدیمــی ماننــد پــدرو المــودوار و ســائورا فیلمســازانی نظیــر ژرارد اولیــوارس و‬ ‫میگوئــل کورتیــس نیــز ظهــور کردنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪60‬‬ صفحه 60 ‫بازار سن میگوئل‬ ‫به راحتــی و بــا پــای پیــاده می توانیــد از میــدان پــازا مایــور بــه ایــن بــازار زیبــای هنــر‬ ‫نویــن برســید‪ .‬تاریــخ بــازار ســن میگوئــل بــه ســال ‪ ۱۹۱۶‬برمی گــردد‪ .‬اینجــا شــباهت‬ ‫چندانــی بــه بــازار روز نــدارد (گرچــه فروشــگاه های مــواد غذایــی نیــز در اینجــا وجــود‬ ‫دارد) و بیشــتر شــبیه بــه بــازار اغذی ـه ای بــرای خریــد بهتریــن مــواد موجــود در اســپانیا‬ ‫ازجملــه فلفــل قرمــز و زعفــران اســت‪.‬‬ ‫در اینجــا کافه هــای تاپــاس (نوعــی پیش غــذای اســپانیایی) فراوانــی وجــود دارد کــه در‬ ‫انهــا غذاهــای محبوبــی ماننــد پاتاتــاس بــراواس (‪ )patatas bravas‬و گامبــاس ال اخیلــو‬ ‫(‪ )gambas al ajillo‬ســرو می شــود‪ .‬اگــر می خواهیــد موادغذایی تــان را درســت ماننــد‬ ‫یــک مادریــدی تهیــه کنیــد‪ ،‬بــه ‪( Mercado de Maravillas‬بــازار عجایــب) بــزرگ واقــع‬ ‫در ‪( Cuatro Caminos‬چهــار راه) برویــد‪ .‬ایــن بــازار‪ ،‬بزرگ تریــن بــازار شــهری اروپــا‬ ‫بــا ‪ ۲۰۰‬فروشــگاه اســت‪.‬‬ ‫ال راسترو‬ ‫در روزهــای یکشــنبه اینگونــه به نظــر می رســد کــه تمــام شــهر بــه خیابــان ‪Ribera de‬‬ ‫‪ Coritodores‬و میــدان ‪ Plaza de Cascorro‬ســرازیر می شــود‪ .‬در ایــن روز ‪۳۵۰۰‬‬ ‫مغــازه بــاز می شــود کــه تقریبــا هــر چیــزی را کــه بتوانیــد تصــور کنیــد‪ ،‬چــه نــو و چــه‬ ‫دســت دوم‪ ،‬می فروشــند‪ .‬اینجــا بزرگ تریــن بــازار اجنــاس ارزان قیمــت مادریــد و بســیار‬ ‫شــلوغ اســت‪ ،‬بنابرایــن بهتــر اســت کــه در اوایــل روز بــه انجــا برویــد‪.‬‬ ‫ـی خیابان هایــی‬ ‫حتــی بــا وجــود اینکــه یکشــنبه روز تعطیــل اســت‪ ،‬مغازه هــای عتیقه فروشـ ِ‬ ‫کــه از خیابــان ‪ Ribera de Cortidores‬جــدا می شــوند نیــز بــاز هســتند‪ .‬البتــه در اینجــا‬ ‫ی خــود پــس از بــاز کــردن راه تــان از‬ ‫کافه هایــی نیــز وجــود دارد و اگــر بــرای بازیابــی انــرژ ‬ ‫میــان جمعیــت بــه چیــزی نیــاز داشــتید‪ ،‬می توانیــد بــه ایــن کافه هــا برویــد‪.‬‬ ‫موزه ی هنر تیسن بورنمیسا‬ ‫اگــر پــس از رفتــن بــه مــوزه ی پــرادو هنــوز هــم تشــنه ی بازدیــد از اثــار هنــری هســتید‪،‬‬ ‫می توانیــد بــه ایــن مــوزه برویــد‪ .‬مــوزه ی هنــر تیســن بورنمیســا یکــی از جاهــای دیدنــی‬ ‫مادریــد و بخشــی از «مثلــث طالیــی هنــر» مادریــد اســت‪ .‬نبایــد خیلــی بــرای هرکــدام از‬ ‫ایــن موزه هــا وقــت بگذاریــد و درگیــر تماشــای انهــا شــوید‪ ،‬چــون اثــار موجــود در ایــن‬ ‫مثلــث طالیــی مکمــل یکدیگــر هســتند‪ ،‬یعنــی هرکــدام مکاتــب و دوره هایــی را پوشــش‬ ‫می دهنــد کــه در ســایرین پوشــش داده نمی شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن در مــوزه ی هنــر تیســن بورنمیســا می توانیــد اثــاری از مکاتــب انگلیســی و المانــی‬ ‫را از هنرمندانــی ماننــد هانــس هلبایــن (‪ ،)Hans Holbein‬هانــس بالدونــگ گریــن (‪Hans‬‬ ‫‪ )Baldung Grien‬و البرشــت دورر (‪ )Albrecht Dürer‬مشــاهده کنیــد‪ .‬ایــن اثــار با اثاری‬ ‫از ســایر اســاتید دوره ی رنســانس ماننــد تینتورتــو (‪ ،)Tintoretto‬ورونــز (‪،)Veronese‬‬ ‫رامبرانــت (‪ ،)Rembrandt‬فــان دیــک (‪ )van Dyck‬و بســیاری دیگــر همــراه شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مــوزه مجموعـه ی بزرگــی از اثــار اکسپرسیونیســم انتزاعــی امریــکا و مجموعـه ای از‬ ‫اثــار امپرسیونیســم و پست اکسپرسیونیســم‪ ،‬از هنرمندانــی ماننــد مونــه (‪ ،)Monet‬رنــوار‬ ‫(‪ )Renoir‬و دگا (‪ )Degas‬نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪36‬‬ صفحه 36 ‫فواد محمدهاشم‬ ‫کارشناس تربیت بدنی‬ ‫ورزش اسپانیا‬ ‫ایــن روزهــا اســپانیا بــه عنــوان حاکــم بالمنــازع ورزش در دنیــا مــی باشــد ‪ .‬ایــن‬ ‫موفقیــت مــردان و زنــان ورزشــکار در رشــته هــای انفــرادی و تیمــی در اســپانیا‬ ‫حاصــل عــزم و اراده ‪ ،‬توانایــی بهبــود و تــاش مشــترک در کل کشــور مــی باشــد‬ ‫‪.‬نهادهــا و جامعــه بــه عنــوان یــک مجموعــه خــود را وقــف ترویــج ارزش هــای‬ ‫ورزش از ســطوح تــوده مــردم کــرده انــد ‪ .‬فتــوح و پیــروزی هایــی کــه توســط‬ ‫ورزشــکاران مــرد و زن جــوان بــه دســت امــده اســت یکــی از بهتریــن اعتبــارات‬ ‫بــرای نــام تجــاری اســپانیا و بهبــود روح بــا ثبــات ایــن کشــور مــی باشــد ‪.‬‬ ‫مســابقات ورزشــی باعــث توســعه روابــط بیــن المللــی ‪ ،‬همــکاری بیــن ملــت هــا‬ ‫و تبــادالت فرهنگــی خواهــد شــد ‪.‬اســپانیا از ورزش بــرای تقویــت روابــط خــود‬ ‫بــا کشــور هــا و ســرزمین هــای خارجــی اســتفاده کــرده اســت ‪ .‬ورزشــکاران‬ ‫اســپانیا بعــاوه تجــارب پــر بــار خــود را بــا همتایــان خــود در ســایر کشــور هــا‬ ‫فراتــر از رقابــت بــه اشــتراک گذاشــته انــد ‪.‬‬ ‫ورزش در خدمت روابط بین الملل‬ ‫شــورای ورزشــی درجــه بــاال (‪ )CSD‬روابــط مشــارکتی فعالــی بــا اتحادیــه‬ ‫اروپــا‪ ،‬شــورای اروپــا ‪ ،‬یونســکو و کنفرانــس جهانــی دوپینــگ در ورزش دارد ‪ .‬از‬ ‫طریــق برنامــه هــای همــکاری ورزشــی ‪ CSD ،‬روابــط خــود را بــا کشــور هــای‬ ‫خارجــی بــر مبنــای ورزش اســتحکام مــی بخشــد ‪.‬‬ ‫اســپانیا اقــدام بــه تقویــت روابــط و توســعه اعتمــاد ‪ ،‬همــکاری و تبــادالت‬ ‫فرهنگــی بــا کشــور هــای خارجــی بــر مبنــای ورزش کــرده اســت ‪.‬‬ ‫اســپانیا یکــی از اعضــا کمیتــه المپیــک بیــن المللــی و عضــو کشــور هــای شــورای‬ ‫ورزشــی امریــکا ایبــرو (‪ )Ibero‬کــه در مونتــه ویدئــو در ســال ‪ 1994‬تاســیس شــد‬ ‫مــی باشــد ‪.‬بــه اضافــه اینکــه در بــازی هــای مدیترانــه و بــازی هــای چنــد رقابــت‬ ‫ورزشــی کــه در جریــان مســابقات المپیــک و هــر ‪ 4‬ســال یکبــار بــر گــزار مــی شــود‬ ‫هــم مشــارکت دارد ‪ .‬دور بعــدی ایــن رویــداد در تاراگونــا در ســال ‪ 2017‬انجــام‬ ‫خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫در خصــوص مســابقات ورزشــی کالــج هــم اســپانیا عضــو فدراســیون ورزش هــای‬ ‫بیــن المللــی دانشــگاهی (‪ )FISU‬و انجمــن ورزش هــای دانشــگاه هــای اروپایــی‬ ‫(‪ )EUSA‬بــوده و در هــر دو رویــداد تابســتانی وزمســتانی دانشــگاهی حضــور دارد ‪.‬‬ ‫برگــزاری رویــداد هایــی ماننــد ورزش بــرای جهانــی بهتــر و حمایــت هــای مالــی‬ ‫یونیســف و شــورای ورزشــی درجــه بــاال ‪ ،‬بــه بررســی مزایــای ورزش بــه عنــوان‬ ‫ابــزاری بــرای توســعه و شــاهدی بــرای نقــش بــازی هــای ورزشــی در دیپلماســی‬ ‫اســپانیا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در نســخه چهــارم کتــاب تصویــر فشــار ســنج اســپانیایی کــه در دســامبر ‪2013‬‬ ‫توســط ‪ R. I. Elcano‬منتشــر شــده اســت امــده کــه ‪ :‬قــدرت ورزش اســپانیا یکــی‬ ‫از بــاارزش تریــن جنبــه هــای اســپانیا در بیــرون از مــرز هــای ایــن کشــور اســت‬ ‫‪ .‬شــرکت کننــدگان در ایــن نظــر ســنجی کــه از شــهروندان اروپــا و امریــکا بودنــد‬ ‫اســپانیا را در رنکینــگ ورزشــی باالتــر از کشــور هایــی همچــون انگلســتان‪ ،‬فرانســه‬ ‫‪ ،‬المــان ‪ ،‬امریــکا ‪ ،‬برزیــل ‪ ،‬مکزیــک و ایتالیــا قــرار داده انــد ‪.‬‬ ‫رقابت های ورزشی در اسپانیا‬ ‫توانایــی اســپانیا بــرای ســازماندهی رقابــت هــای ســطح جهانــی یــک جنبــه‬ ‫کلیــدی بــرای تعریــف قابلیــت هــای ورزشــی ایــن کشــور مــی باشــد ‪ .‬بــازی هــای‬ ‫المپیــک در ســال ‪ 1992‬در بارســلونا برگــزار شــد و ایــن رویــداد نقطــه عطفــی‬ ‫بــرای توســعه ورزش اســپانیا در ســطح بیــن المللــی بــود ‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2014‬اســپانیا میزبــان رقابــت هــای دوچرخــه ســواری جــاده قهرمانــی‬ ‫جهــان (‪ ، )UCI‬مســابقات جــام جهانــی بســکتبال (‪ ، )FIBA‬مســابقات جهانــی تیــر‬ ‫انــدازی ( ‪ ) ISSF‬و مســابقات قایقرانــی قهرمانــی جهــان ایســف (‪ )ISAF‬بــود ‪ .‬در‬ ‫ســال قبــل یعنــی ‪ 2013‬کشــور مــا میزبــان مســابقات هندبــال مــردان قهرمانــی‬ ‫جهــان و مســابقات شــنا قهرمانــی جهــان بــود ‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2011‬اســپانیا بیــش از ‪ 14‬رقابــت قهــر مانــی جهــان و ‪ 23‬رقابــت‬ ‫قهرمانــی اروپایــی ‪ 11 ،‬دور مســابقات قهرمانــی جهــان و ‪ 9‬دور جــام جهانــی را‬ ‫ســازماندهی کــرد ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪56‬‬ صفحه 56 ‫فیلم های مطرح سینمای اسپانیا‬ ‫هزارتوی پن‬ ‫«هزارتــوی پــن» بــدون شــک یکــی از محبوب تریــن فیلم هــای گی یرمــو دل‬ ‫تــورو اســت‪ .‬داســتان فیلــم در اســپانیا در طــول تابســتان ســال ‪ ،۱۹۴۴‬یعنــی پنــج‬ ‫ســال بعــد از جنــگ داخلــی اســپانیا‪ ،‬می گــذرد و دربــاره یــک دخترخوانــده جــوان‬ ‫افســر ارتــش اســت کــه بــه درون یــک دنیــای خیالــی فریبنــده فــرار می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم تحسین شــده از جانــب منتقــدان‪ ،‬ســه جایــزه اســکار و ســه جایــزه‬ ‫بفتــا را برنــده شــد‪.‬‬ ‫رما‬ ‫“الفونســو کــوارون در “رمــا”‪ ،‬بــه عنــوان یــک کارگــردان‪ ،‬نویســنده‪ ،‬فیلمبردار و دســتیار‬ ‫ویرایــش‪ ،‬در اخریــن ســطح قــدرت خــود عمــل می کنــد‪ .‬ایــن فیلــم ســیاه و ســفید‬ ‫بــوده و در ســال ‪ ۱۹۷۰‬شــهر مکزیــک اتفــاق میفتــد‪ .‬داســتان دربــاره “کلیــو”‪ ،‬اســت‬ ‫یــک کارگــر از خانــواده ای متوســط و ســختی هایی کــه در زمــان اشــفتگی مکزیــک در‬ ‫دهــه هفتــاد رخ داد را تحمــل می کنــد‪.‬‬ ‫تکنیک هــای اســتادانه کــوارون در فیلمســازی‪ ،‬داســتانی را می ســازد کــه زیبــا‪،‬‬ ‫شــخصی و اضطــراب انگیــز می باشــد‪ .‬بــا اینکــه فیلــم در هنــگام شــروع ســرعت‬ ‫خوبــی دارد‪ ،‬امــا در میانــه راه کمبــود میــزان ســرعت ان بــرای بیشــتر شــدن حــس‬ ‫صمیمیــت نســبت بــه فیلــم‪ ،‬ضــروری اســت‪ .‬اجــرای بازیگــران قدرتمنــد بــوده و بــا‬ ‫فیلمبــرداری خــارق العــاده کــوارون قــاب گرفتــه می شــود‪ .‬ایــن فیلــم برنــده دو اســکار‬ ‫در رشــته بهتریــن فیلــم خارجــی زبــان و بهتریــن کارگردانــی شــد‪.‬‬ ‫یتیم خانه‬ ‫داســتان زنــی کــه خانــواده اش را بــه خانــه کودکــی اش مــی بــرد کــه در گذشــته مرکز‬ ‫نگهــداری کــودکان معلــول بــوده اســت‪ .‬رفتــه رفتــه پســرش یــک دوســت خیالــی‬ ‫یافتــه و همــه چیــز دگرگــون مــی شــود‪ .‬ایــن فیلــم بســیار هیجانــی و ترســناک اســت‬ ‫و ســرجیو جی‪.‬ســانچز بــه خوبــی توانســته تریلــر را بــا درام ادغــام کنــد‪ .‬بازیگــری‪،‬‬ ‫کارگردانــی‪ ،‬ویرایــش‪ ،‬فیلمســازی و موســیقی ایــن اثــر بســیار خیــره کننــده هســتند‪.‬‬ ‫جلــوه هــای صوتــی اثــر هــم بــه خوبــی تولیــد شــده و در فضــای فیلــم تاثیرگــذار‬ ‫بوده انــد‪.‬‬ ‫زیبا‬ ‫اکســبال پــدر مجــرد دو فرزنــد اســت و زندگــی اشــفته ای دارد‪ .‬او بایــد از زندگــی‬ ‫جنایــی دنیــای زیرزمینــی بارســلونا گریختــه و بــا وجــود ابتــا بــه ســرطان امیــد‬ ‫بــه زندگــی را در خــود حفــظ کنــد‪ .‬از انجاییکــه ایــن فیلــم بســیار غــم انگیــز اســت‬ ‫شــما را تحــت تاثیــر قــرار داده و تــا مــدت هــا در ذهــن تــان مــی مانــد‪ .‬الخانــدرو‬ ‫گونســالس اینیاریتــو بــا مهــارت هــای ســینمایی و روایــی خــود شــگفت زده تــان مــی‬ ‫کنــد‪ .‬خاویــر بــاردم هــم خــود را وقــف نقــش کــرده و بــه زیبایــی هــر چــه تمــام تــر‬ ‫در ان ظاهــر مــی شــود‪.‬‬ ‫پلتفرم‬ ‫“پلتفــرم” بــه اســپانیایی “ال هویــو” (‪ )El Hoyo‬فیلمــی درام اســت کــه بــه ماننــد‬ ‫هجونامـه ای سیاســی و فرهنگــی اســت‪ .‬شــخصیت اصلــی داســتان مردیســت بــه نام‬ ‫“گورنــگ”‪ .‬او در طبقــه ســی و ســوم یــک زنــدان زندگــی می کنــد‪ ،‬کــه ســلول های‬ ‫ان بــه صــورت عمــودی از یکدیگــر جــدا می شــوند‪ .‬هــر ســلول شــامل دو زندانــی‬ ‫اســت و هیچکــس نمی دانــد کــه دقیق ـاً چنــد ســلول وجــود دارد‪ .‬تنهــا مســئله مهــم‬ ‫غذاســت‪ .‬پخــش غــذا از باالتریــن طبقــه شــروع شــده و تمامــی زندانیــان ســهم‬ ‫خــود را می گیرنــد‪ .‬مشــکل اینجاســت کــه تنهــا انــدازه معینــی غــذا موجــود اســت و‬ ‫هــر چــه طبقــه پایینتــر‪ ،‬غــذای کمتــری گیــر زندانیــان می ایــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪61‬‬ صفحه 61 ‫ِفستا ماژور ِد گراسیا‬ ‫بــا دیــدن ایــن شــهر غــرق در رنگ هــای زیبــا‪ ،‬نظــر افــراد در مــورد اینکــه‬ ‫بارســلونا زیباتریــن و دیدنی تریــن شــهر اسپانیاســت‪ ،‬عــوض می شــود‪.‬‬ ‫توریســت ها و افــرادی کــه در گراســیا و یــا نزدیــک بــه ایــن شــهر زندگــی‬ ‫می کننــد‪ ،‬بــه ایــن فســتیوال امــده و حجــم زیــادی از رنگ هــای مختلــف‬ ‫و زیبــا را بــه اطــراف پخــش می کننــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬فســتیوال ‪،Gràcia‬‬ ‫رژه‪ ،‬اکروبــات و اتش بــازی نیــز دارد کــه افــراد از حضــور در ایــن فســتیوال و‬ ‫تماشــای فعالیت هــای فوق العــاده ایــن جشــن بســیار لــذت می برنــد‪.‬‬ ‫فالز‬ ‫همــه ســاله در اواســط مــاه مــارس فســتیوالی بــه نــام فالــز در شــهر والنســیا برپــا‬ ‫می شــود‪ .‬فالــز جشــنی بســیار بــزرگ و همه گیــر اســت و می تــوان گفــت کــه تمامــی‬ ‫ســاکنان والنســیا در ان شــرکت می کننــد‪ .‬فالــز بــه قــدری محبــوب اســت کــه نامــش‬ ‫در فهرســت جهانــی یونســکو نیــز ثبــت شــد‪ .‬فالــز فســتیوالی یــک هفته ایســت و در‬ ‫ایــن یــک هفتــه عروســک های غــول پیکــری را در سراســر شــهر بــه حرکــت در‬ ‫می اورنــد‪ .‬هــر یــک از عروس ـک ها ســمبل یــک شــخص بــزرگ یــا رویــدای مهــم‬ ‫هســتند‪ ،‬برخــی از انهــا هــم برگرفتــه از شــخصیت های کارتونــی هســتند‪ .‬هــر یــک‬ ‫از عروس ـک ها جذابیــت خــاص خودشــان را دارنــد و افــراد بســیاری بــرای تماشــای‬ ‫ان هــا فرســخ ها راه می رونــد و دنبالشــان می کننــد‪.‬‬ ‫در طــول فســتیوال فالــز هــرروز ســاعت ‪ 14:00‬یــک نمایــش بــزرگ برگــزار می شــود‬ ‫کــه نمایــش همــراه بــا موزیک و اتشــبازی اســت‪.‬‬ ‫التوماتینا‬ ‫التوماتینــا یکــی از منحصربه فردتریــن و مشــهورترین جشــنواره های دنیاســت‪ .‬در‬ ‫ایــن جشــن همــه گردهــم می اینــد تــا بــه یکدیگــر گوجه فرنگــی پرتــاب کننــد! اگــر‬ ‫تــا بــه حــال بــه ســمت کســی گوجه فرنگــی پرتــاب نکرده ایــد التوماتینــا ایــن‬ ‫فرصــت را فراهــم کــرده تــا هرقــدر کــه بخواهیــد بــه دیگــران گوجــه پرتــاب کنیــد‪.‬‬ ‫مــردم اســپانیا از ‪ 70‬ســال پیــش ایــن فســتیوال را برپــا می کننــد‪ ،‬در ســال های‬ ‫ابتدایــی شــمار شــرکت کننده ها زیــاد نبــود امــا حــاال بــه انــدازه ای محبــوب شــده‬ ‫کــه اروپائیــان از کشــورهای دیگــر بــه اســپانیا رفتــه تــا در التوماتینــا شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره در اخریــن چهارشــنبه ی مــاه اگوســت برپــا می شــود و تنهــا یــک روز‬ ‫اســت‪ .‬مــردم بــرای شــرکت در التوماتینــا از چندیــن روز قبــل برنامه ریــزی کــرده‬ ‫و گوجه فرنگــی خریــداری می کننــد‪ ،‬البتــه در ســال های اخیــر‪ ،‬دولــت مســئولیت‬ ‫تامیــن گوجــه ی ایــن جشــن را بــر عهــده گرفتــه اســت‪ .‬مســئوالن در ایــن طــی‬ ‫التوماتینــا کامیون هــای حمــل گوجــه را در شــهرها می گرداننــد تــا مــردم بتواننــد‬ ‫هرقــدر کــه می خواهنــد گوجــه برداشــته و بــه ســمت دیگــران پرتــاب کننــد‪ .‬در‬ ‫التوماتینــا قوانینــی هــم وجــود دارد‪ ،‬بــرای مثــال هیــچ کســی حــق پرتــاب لبــاس یــا‬ ‫شــی دیگــری را نــدارد و کســی نبایــد بــه دیگــران اســیب برســاند‪ .‬حــاال عالقه مندان‬ ‫بــه شــرکت در ایــن جشــن بایــد بلیــط بخرنــد‪ .‬میــزان فــروش بلیط هــا نشــان‬ ‫می دهــد کــه ســاالنه افــراد زیــادی در ایــن جشــنواره شــرکت می کننــد‪ .‬بــا تمــام‬ ‫شــدن فســتیوال نیــز همــه بــه ســمت رودهــا و حوضچه هــا می رونــد و خودشــان را‬ ‫تمیــز می کننــد‪.‬‬ ‫فریا ِد ماالگا‬ ‫ایــن فســتیوال را می تــوان بــه عنــوان بهتریــن فســتیوال مــاه اگوســت در اســپانیا‬ ‫دانســت‪ .‬نمایشــگاه اگوســت در مــاالگا فســتیوالی یــک هفتــه ای بــوده و مملــو از‬ ‫رویدادهــا و فعالیت هــای هیجان انگیــزی اســت کــه در قلــب کاســتا دل ســول (در‬ ‫مــاالگا) برگــزار می شــود‪ .‬شــما می توانیــد (هــم در روز و هــم در شــب) در ایــن‬ ‫فســتیوال شــرکت و اوقــات خوشــی را ســپری کنیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪63‬‬ صفحه 63 ‫مناطق دیدنی اسپانیا‬ ‫کاخ الحمرا‬ ‫الحمــرا کاخــی اســت مشــرف بــر شــهر گِرانــادا (غرناطــه) در اســپانیا‪ ،‬کــه بــه‬ ‫عنــوان یکــی از شــاخص ترین نمونه هــای هنــر شــمال افریقــا (عــرب) و شــاید‬ ‫یکــی از مشــهورترین بناهــای اســامی جهــان به شــمار می ایــد‪ .‬ایــن بنــا شــامل‬ ‫چندیــن قســمت مجــزا اســت کــه در دوره هــای مختلــف ســاخته شــده اند‪ .‬نــام کاخ‬ ‫کــه بــه معنــای ســرخگون اســت‪ ،‬بنــا بــه نظــر بســیاری‪ ،‬از رنــگ غالــب بــر بنــا‬ ‫گرفتــه شده اســت‪.‬‬ ‫ســاختمان ایــن کاخ در دوران بازپس گیــری حکومــت از مســلمین توســط پادشــاهان‬ ‫مســیحی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫ســاختمان مــدور‪ ،‬مربــوط بــه ســده ‪ ۱۶‬و قصــر کارلــوس پنجــم اســت‪ ،‬در منتهی الیــه‬ ‫ســمت چــپ ان بــرج کمــارس (‪ )Torre de Comares‬کــه بخشــی از شبســتان یــا‬ ‫‪ Serallo‬اســت‪ .‬تــاالر پذیــرش ســفرا یــا ‪ Salón de Embajadores‬نیــز در همیــن‬ ‫بخــش قــرار دارد‪ .‬در حــد فاصــل این هــا محوطــه و ابنمــای شــیران (‪)Lions’ Court‬‬ ‫و بــارگاه یــا ‪ Mexuar‬قــرار دارد‪ .‬در قســمت پشــت ان هــم قلعــه یــا ‪Alcazaba‬‬ ‫قــرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫پیشــینه اصــل بنــای الحمــرا بــه ســده ‪ ۱۳‬برمی گــردد‪ ،‬امــا در واقــع الحمــرا‬ ‫مجموع ـه ای از چندیــن قصــر اســت کــه هــر حاکــم‪ ،‬ویــژه بــه خــود بنــا کرده اســت‪.‬‬ ‫ایــده اصلــی موجــود در چنــد ســاختمان ایــن مجموعــه‪ ،‬کوشــش هایی بــرای بــه‬ ‫وجــود اوردن بهشــت بــر روی زمیــن بوده اســت‪.‬‬ ‫مســلمانان صحرانشــین کــه اب برایشــان از هــر گوهــری ارزشــمندتر بــود‪ ،‬با کشــیدن‬ ‫نهرهایــی از سرچشــمه ها و جویبارهــا‪ ،‬باغ هــای کاخ را بــا چشــمه های رویایــی‪،‬‬ ‫فواره هــا و حوض هــای کــم عمــق و پــر انعــکاس تزییــن کردنــد‪ .‬صــدای زمزمــه‬ ‫اب در سراســر باغ هــا و حــوض خانه هــا بــه گــوش می رســد و کشــف چشــمه های‬ ‫کوچــک‪ ،‬لــذت گشــتن در بــاغ را صــد چنــدان می کنــد‪.‬‬ ‫مســیحیان در ســال ‪ ۱۴۹۲‬گرانــادا را تســخیر کردنــد و چنــد ســال بعــد‪ ،‬زمانــی کــه‬ ‫شــاه و ملکــه کاتولیــک‪ ،‬فردینانــد (‪ )Ferdinand‬و ایزابــا (‪ )Isabella‬درگذشــتند‪،‬‬ ‫گرانــادا بــرای مدفــن ان هــا انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫الحمــرا شــامل ‪ ۳‬بخــش اســت‪ :‬قصــر ســلطنتی‪ ،‬کــه مشــهورترین بخــش ان اســت و خــودش بــه ســه‬ ‫قســمت‪ :‬بــارگاه یــا ‪ ،Mexuar‬شبســتان یــا ‪ Serallo‬و حــرم ســرا تقســیم شده اســت‪ ،‬بخش هــای‬ ‫دیگــر کاخ شــامل باغ هــای پلکانــی ‪ Generalife‬و قلعــه ‪ Alcazba‬هســتند‪.‬‬ ‫بارگاه‬ ‫بــارگاه بخشــی از قصــر ســلطنتی بــود‪ ،‬جایــی کــه ســلطان بــه امــور روزانــه مملکتــی و تجــاری‬ ‫رســیدگی می کــرد‪ .‬ایــن قســمت از نظــر تزییــن و تجــل بــه پــای بخش هــای دیگــر کاخ نمی رســد‬ ‫و در واقــع از فضایــی فروتنانــه برخــوردار اســت‪ .‬ورود بــه چنــد اتــاق بــرای مراجعیــن ازاد بــود‪ ،‬از‬ ‫جملــه تــاالر پذیــرش و اتــاق طالیــی کــه مخصــوص کارکنــان قصــر بــود‪ .‬جذابتریــن قســمت بــارگاه‪،‬‬ ‫حیــاط خلــوت اتــاق طالیــی بــود