ماهنامه راز شقایق شماره 72 - مگ لند

ماهنامه راز شقایق شماره 72

ماهنامه راز شقایق شماره 72

ماهنامه راز شقایق شماره 72

صفحه 1 ‫ماهنامه فرهنگی و هنری‬ ‫(خبری‪ ،‬تحلیلی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬اموزشی)‬ ‫سال ششم‪ ،‬شماره ‪ - 72‬فروردین ماه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫شماره مجوز ‪75583:‬‬ ‫مدیر روابط عمومی‬ ‫علی اسدابادی (کرمانشاهی)‬ ‫دبیر سرویس فرهنگی‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫سرویس عکس‬ ‫دبیر سرویس هنری‬ ‫میالد محمدهاشم‬ ‫فوادمحمدهاشم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫سردبیر‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫مدیر اجرایی‬ ‫ستاره کوشا‬ ‫طراح و گرافیست‬ ‫حسین شیردل‬ ‫همکاران این شماره‪:‬‬ ‫ســمیه عبدالمحمدی‪ -‬کبری تبریزیان‪ -‬کریــم فیروزی‪ -‬شــایلین مظاهری‪ -‬جعفرمحمدهاشم‪-‬سحر پورحســینی‪ -‬ابـــولفضل فیاض مرند ‪ -‬سمیه قاســمعلی‪ -‬امید عزیزی ‪ -‬محمدرضارســتگار‪ -‬حسین قاسمی‪ -‬سید امیر رســتگار‪ -‬امیدمحمدی‪-‬‬ ‫افشــین اســدزاده‪ -‬زهــرا کالته عربی‪ -‬تحریریه پایگاه خبری شــاینا‪ -‬تحریریه هفته نامه نســل انقالب‪-‬تحریریــه اخبار اصناف‪-‬تحریریه هفته نامــه مدرن‪-‬تحریریه دنیای بچه ها‪ -‬تحریریــه پایگاه خبری قانون مداری‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫اســکاتلند از کشــورهای عضــو پادشــاهای بریتانیــا‬ ‫در اروپاســت و یکــی از قدیمی تریــن و کهن تریــن‬ ‫تمدن هــای اروپــا را بــه خــود دیــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کشــور کــه اخیــرا اســتقالل طلبــی برخــی شــهروندان‬ ‫ان بســیار خبرســاز شــده بــود و در نهایــت نیــز در رفراندوم‬ ‫عمومــی رای نیــاورد‪ ،‬از دیربــاز بــرای اســتقالل فرهنگــی و‬ ‫سیاســی خــود نســبت بــه بریتانیــا در تــاش بــوده اســت‪.‬‬ ‫نامــی ماننــد ویلیــام واالس کــه مــل گیبســون هــم ان را‬ ‫بــه هالیــوود اورد از جملــه طالیــه داران اســتقالل طلبــی و‬ ‫بیــرون رانــدن حکمرانــان انگلیســی از اســکاتلند بــود‪.‬‬ ‫ایــن کشــور هیچــگاه خــود را در جایــگاه یــک عضــو ســاده‬ ‫بریتانیــا ماننــد ولــز یــا ایرلنــد تحمــل نکــرد‪.‬‬ ‫اســکاتلند بــا شــهرهای قــرون وســطایی خــود نظیــر‬ ‫ادینبــورگ و یــا گالســکو الهــام بخــش بســیاری از اثــار‬ ‫ادبــی و ســینمایی نظیــر هــری پاتــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫معمــاری خــاص و منحصــر بــه فــرد قــرون وســطایی کــه‬ ‫همچنــان در جــای جــای شــهرهای ایــن کشــور وجــود دارد‬ ‫یکــی از مهمتریــن جاذبه هــای گردشــگری ایــن کشــور‬ ‫اســت کــه بســیاری را از نقــاط مختلــف دنیــا بــه اســکاتلند‬ ‫می کشــاند‪.‬‬ ‫ورزش محبــوب فوتبــال نیــز بســیار مدیــون‬ ‫اسکاتلندی هاســت و ایــن کشــور بــه عنــوان یکــی از‬ ‫ابداع کننــدگان ایــن ورزش‪ ،‬از مهمتریــن اعضــای فیفــا‬ ‫شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫موســیقی خــاص اســکاتلندی بــا ســاز بــادی بــگ پایــپ و‬ ‫دام ـن معــروف اســکاتلندی کــه مــردان نیــز از ان اســتفاده‬ ‫می کننــد از شــاخصه های مهــم فرهنگــی دیگــر ایــن‬ ‫کشــور اســت کــه سال هاســت مــردم دنیــا بــا ان اشــنا‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫در ایــن شــماره بــه جشــنواره های فرهنگــی ایــن کشــور‪،‬‬ ‫ســینما و مناطــق دیدنــی اســکاتلند و همچنیــن ادبیــات ان‬ ‫نیــز پرداختــه شــده کــه بــرای عالقمنــدان جــذاب خواهــد‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫راز شقایق را در هرجای دنیا بخوانید‬ ‫شــما می توانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه راز شــقایق را کــه دارای‬ ‫اطالعــات جامع تــری دربــاره موضــوع هــر شــماره (ســفرنامه‬ ‫کشــورهای دنیــا) اســت و شــامل مباحثــی ماننــد اشــنایی بــا ســاختار‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫هــر کشــور می باشــد را بــا مراجعــه بــه ســایت جــار و نصــب‬ ‫اپلیکیشــن مربوطــه‪ ،‬بــا پرداخــت مبلــغ نیــم بهــا دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫در ضمــن شــماره های قبلــی نشــریه نیــز از همیــن طریــق قابــل‬ ‫دریافــت می باشــد‪.‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫رمزینه لینک ارشیو‬ ‫رازشقایق در سایت جار‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫روابط ایران و اسکاتلند‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی به کشور اسکاتلند‬ ‫‪4‬‬ ‫تاریخ کشور اسکاتلند‬ ‫‪6‬‬ ‫ساختار اقتصادی‬ ‫‪12‬‬ ‫ساختار سیاسی‬ ‫‪16‬‬ ‫نظام اموزشی‬ ‫‪20‬‬ ‫نظام حقوقی‬ ‫‪24‬‬ ‫نظام بهداشت و درمان‬ ‫‪26‬‬ ‫ادینبرا‪ ،‬پایتخت‬ ‫‪28‬‬ ‫مناطق دیدنی ادینبرا‬ ‫‪34‬‬ ‫گالسکو دومین شهر بزرگ‬ ‫‪38‬‬ ‫مناطق دیدنی اسکاتلند‬ ‫‪42‬‬ ‫معرفی شهرهای اسکاتلند‬ ‫‪46‬‬ ‫موسیقی اسکاتلند‬ ‫‪48‬‬ ‫ادبیات اسکاتلند‬ ‫‪50‬‬ ‫معماری‬ ‫‪50‬‬ ‫لباس های سنتی‬ ‫‪54‬‬ ‫ورزش اسکاتلند‬ ‫‪56‬‬ ‫غذاهای محبوب‬ ‫‪58‬‬ ‫سینمای اسکاتلند‬ ‫‪60‬‬ ‫رویدادهای فرهنگی‬ ‫‪62‬‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان شریعتی‪ -‬خیابان خواجه نصیر‪ -‬خیابان مقدم‪-‬‬ ‫کوچه کهندانی‪ -‬بن بست اول‪ -‬پالک ‪5‬‬ ‫تلفکس‪77573576 :‬‬ ‫استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع بالمانع است‪.‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬گنجینه مینیاتور‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ صفحه 2 ‫روابط ایران و اسکاتلند‬ ‫اســکاتلند بــا داشــتن منابــع غنــی نفــت و گاز در دریــای شــمال و‬ ‫دانشــگاههای سرشــناس در شــهرهای بــزرگ و کوچــک اســکاتلند و نیــز‬ ‫طبیعــت کوهســتانی و جمعیــت انــدک (پنــج میلیــون نفــر بــا رشــد جمعیــت‬ ‫منفــی) ترکیــب مناســبی بــرای دســت یافتــن بــه رشــد اقتصــادی ســریع‬ ‫و مســتقل در دنیــای امــروز را انتظــار داشــت‪ .‬امــا بــا توجــه بــا اینکــه‬ ‫لنــدن پذیرفــت اختیاراتــی بیشــتر از انچــه درگذشــته اســکاتلند داشــت را‬ ‫در اختیــار دولــت و مجلــس محلــی اســکاتلند بگــذارد مــردم اســکاتلند بــه‬ ‫اســتقالل کامــل از لنــدن رای مخالــف دادنــد و اتحــاد انهــا بــا انگلیــس‬ ‫ادامــه یافــت‪ .‬درحــال حاضــر دولــت کامــرون مشــغول بررســی اجرائــی‬ ‫کــردن قــول هائــی اســت کــه بــه مــردم اســکاتلند داده اســت ونماینــدگان‬ ‫مــردم اســکاتلند در پارلمــان انگلیــس نیــز مشــغول پیگیــری اجرائــی‬ ‫شــدن توافقــات بعمــل امــده بــا لنــدن هســتند‪.‬‬ ‫ابوالفضل فیاض مرند‬ ‫کارشناس سیاسی‬ ‫در اذر مــاه ســال ‪‹ 1394‬الکــس ســالموند› ســخنگوی روابــط خارجــی حــزب ملــی‬ ‫اســکاتلند وعضــو مجلــس عــوام انگلیــس‪ ،‬روزجمعــه درراس یــک هیــات پارلمانــی‬ ‫بمنظــور توســعه مناســبات ‹ادینبــرو› پایتخــت کشــور اســکاتلند بــا تهــران‪ ،‬عــازم‬ ‫ایــران شــد‪.‬‬ ‫از حــدود دهــه پیــش برخــی از صاحــب نظــران اســکاتلندی و ایرانــی‬ ‫بــا تبــادل نظرهائــی کــه بعمــل اوردنــد بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه‬ ‫توســعه روابــط عملــی‪ ،‬دانشــگاهی‪ ،‬گفتمــان بــدون واســطه بیــن بازرگانــان‬ ‫ایرانــی و اســکاتلندی ایــن فرصــت را فراهــم مــی اورد کــه از طریــق‬ ‫موسســات اموزشــی و پژوهشــی نظیــر موسســه اموزشــی و پژوهشــی اتاق‬ ‫بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی ایــران زمینــه ســازی هــای الزم‬ ‫بــرای برگــزاری کارگاه هــای توســعه بازرگانــی ایــران و اســکاتلند کــه بــه‬ ‫تدریــج منجــر بــه تاســیس اتــاق بازرگانــی ایــران و اســکاتلند خواهــد شــد‬ ‫پیگیــری شــوند‪ .‬زیــرا درصنعــت نفــت و انــرژی ایــران و اســکاتلند تجــارب‬ ‫قابــل توجهــی بــرای مشــارکت بــا یکدیگــر دارنــد‪ .‬پاالیشــگاه گرنجمــوث‬ ‫در اســکاتلند حــدود شــصت ســال قبــل بــا مشــارکت ایــران احــداث شــد و‬ ‫تــا حــدود ‪ 12‬ســال قبــل نیــز نفــت ایــران را تصفیــه مــی کــرد‪.‬‬ ‫موضــوع همــکاری صنعــت نفــت ایــران بــا پاالیشــگاه مذکــور بــرای تصفیه‬ ‫نفــت ایــران و بازاریابــی وفــروش فــراورده هــا ان در اســکاتلند و شــمال‬ ‫انگلیــس از حــدود دو ســال قبــل توســط شــرکت پتــرو اســکاتلند پیشــنهاد‬ ‫شــده اســت‪ .‬شــرکت مذکــور معتقــد اســت کــه چنانچــه بــه انــرژی‬ ‫بعنــوان یــک کاال نــگاه نشــود و در بــاره ان بــه عنــوان اینکــه انــرژی‬ ‫دربرگیرنــده ارائــه خدمــات اســت نــگاه کنیــم‪ ،‬خواهیــم دیــد کــه بازگشــت‬ ‫ایــران بــه بازارهــای بیــن المللــی نفــت دلیــل کاهــش بیشــتر قیمــت هــای‬ ‫نفــت نخواهــد بــود‪ .‬بــه اعتقاد شــرکت پتــرو اســکاتلند همــکاری مســتقل و‬ ‫بــدون واســطه ایــران و اســکاتلند مــی توانــد نمونــه خوبــی از همــکاری بین‬ ‫تولیــد کننــده انــرژی و مصــرف کننــده انــرژی بــرای ثبــات قیمــت هــا در‬ ‫بازاربیــن المللــی انــرژی در دوران پســا تحریــم محســوب شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪3‬‬ ‫هیــات پارلمانــی اســکاتلندی بــا سرپرســتی الکــس ســالموند ســر وزیــر ســابق دولــت‬ ‫محلــی اســکاتلند در جریــان ســفر چهــار روزه اش بــه تهــران در مــورد گســترش‬ ‫مناســبات و همــکاری فــی مابیــن بــا طــرف هــای ایرانــی رایزنــی کــرد‪.‬‬ ‫دیــدار بــا دکتــر علــی الریجانــی رییــس مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬عــاء الدیــن‬ ‫بروجــردی رییــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس و محمدجــواد‬ ‫ظریــف وزیــر امــور خارجــه ایــران از برنامــه هــای ســفر هیــات پارلمانــی اســکاتلند بــه‬ ‫تهــران بــود‪.‬‬ ‫الکــس ســالموند پیشــتر در گفــت وگــو بــا شــبکه رادیویــی ‪‹ 4‬بــی بــی ســی› ضمــن‬ ‫اســتقبال از گســترش روابــط تهــران و ادینبــرو‪ ،‬چشــم انــداز گشــوده شــده بــه روی‬ ‫ایــران( در زمینــه هــای اقتصــادی)‪ ،‬پــس از توافــق هســته ای ویــن ‪ ،‬را نــه تنهــا یــک‬ ‫فرصــت خــوب‪ ،‬بلکــه ان را یــک فرصــت بــزرگ خوانــده بــود‪.‬‬ ‫وی گفتــه بــود‪« :‬اســکاتلند مــی توانــد خیلــی چیزهــا ارائــه کنــد‪ .‬مزایــا مــی توانــد در‬ ‫هــر دو ســو وجــود داشــته باشــد»‪.‬‬ ‫‹تســمینا احمــد شــیخ’ نماینــده حــزب ملــی اســکاتلند نیــز پیــش از ایــن ســفر در گفــت‬ ‫وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا‪ ،‬اعــام کــرد کــه ایــن حــزب بــه عنــوان ســومین حزب سیاســی‬ ‫در انگلیــس امــاده اســت تــا نقــش خــود را در تقویــت مناســبات لنــدن و تهــران ایفــا‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده مجلــس عــوام بــا اشــاره بــه توافــق هســته ای ویــن و اینکــه قــرار اســت‬ ‫در اوایــل ســال اتــی میــادی تحریــم هــا برداشــته شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن مهــم اســت کــه‬ ‫بــه عنــوان بخشــی از روابــط اینــده ایــران بــا دنیــا کــه نــه تنهــا در حــوزه تجــارت‪،‬‬ ‫پــول و یــا اقتصــاد بــوده‪ ،‬بلکــه تقویــت مناســبات سیاســی نیــز مطــرح اســت‪ ،‬انگلیــس‬ ‫و اســکاتلند نقــش بــه ســزایی را ایفــا کننــد‪.‬‬ ‫ایــن سیاســتمدار انگلیســی گفــت کــه حــزب ملــی اســکاتلند بــر ایــن بــاور اســت کــه‬ ‫دولــت انگلیــس بایــد از تمــام ظرفیــت هــای فرهنگــی‪ ،‬اموزشــی و تجــاری بــا ایــران‬ ‫بــرای تقویــت مناســبات دو جانبــه اســتفاده کنــد و ایــن حــزب امــاده اســت تــا نقــش‬ ‫خــود را در تقویــت مناســبات بــا ایــران ایفــا کنــد‪.‬‬ ‫در پــی بســته شــدن پرونــده ادعایــی ‹پــی ام دی ‹ ایــران توســط شــورای حــکام‬ ‫اژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی و افزایــش احتمــال برداشــته شــدن تحریــم هــای‬ ‫بیــن المللــی علیــه ایــران در دی مــاه ســال جــاری‪ ،‬گفتــه مــی شــود قــرار اســت هیاتــی‬ ‫بــه سرپرســتی جــورج ازبــورن‪ ،‬وزیــر خزانــه داری انگلیــس در اوایــل ســال جدیدمیالدی‬ ‫عــازم تهــران شــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫نگاهی به کشور‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫اسکاتلند‬ ‫‪Scotland‬‬ ‫اســکاتلند کشــوری در شــمال غرب اروپــا اســت کــه یک ســوم شــمالی‬ ‫بریتانیــا را دربــر می گیــرد‪ .‬اســکاتلند دومیــن کشــور بــزرگ بریتانیاســت‬ ‫کــه از انگلســتان کوچک تــر اســت‪ ،‬ولــی بــه لحــاظ پهنــاوری و جمعیــت‬ ‫ان از مجمــوع ولــز و ایرلنــد شــمالی بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫پادشــاهی مســتقل اســکاتلند در ســال ‪ ۱۷۰۷‬تصمیــم گرفــت کــه بــه‬ ‫واســطه یــک قــرارداد سیاســی میــان دو مجلــس اســکاتلند و انگلســتان‪،‬‬ ‫«پادشــاهی متحــد» را بــا انگلســتان تشــکیل دهــد‪ .‬در ایــن اتحــاد‪ ،‬امروزه‬ ‫کشــور اســکاتلند همــراه بــا کشــورهای انگلســتان‪ ،‬ولــز و ایرلنــد شــمالی‪،‬‬ ‫حاکمیــت بریتانیــا یــا همــان «پادشــاهی متحــد» را تشــکیل می دهــد‪ .‬در‬ ‫کنــار خــاک اصلــی‪ ،‬اســکاتلند هم چنیــن ‪ ۷۹۰‬جزیــره دارد کــه جزایــر‬ ‫شــمالی و هِبریدیــز از ان جملــه هســتند‪ .‬از ایــن تعــداد ‪ ۹۳‬جزیــره بــا‬ ‫داشــتن ‪۲‬درصــد جمعیــت کشــور‪ ،‬مســکونی هســتند‪.‬‬ ‫پایتخت اسکاتلند شهر تاریخی ادینبرا یا ادینبورگ است‪.‬‬ ‫در اب هــای اســکاتلند در دریــای شــمال ذخایــر مهمــی از نفــت خــام‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫اســکاتلند و انگلســتان تــا ســال ‪ ۱۷۰۷‬کشــورهایی بــا پادشــاهی مســتقل‬ ‫بودنــد امــا در تاریــخ یکــم مــاه مــه ‪ ۱۷۰۷‬دو کشــور طــی توافقنام ـه ای‬ ‫بــا هــم متحــد شــده‪ ،‬کشــور «پادشــاهی متحــد بریتانیــا» را بــه وجــود‬ ‫اوردنــد‪.‬‬ ‫پرچــم کنونــی بریتانیــای از ترکیــب پرچــم اســکاتلند (زمینــه ابــی‪،‬‬ ‫ضربــدر ســفید) و پرچــم انگلســتان (زمینــه ســفید‪ ،‬صلیــب ســرخ) بــه‬ ‫وجــود امده اســت‪.‬‬ ‫اب و هوا‬ ‫اســکاتلند دارای اب و هوایــی معتــدل در اکثــر اوقــات مــی باشــد‪ .‬ایــن کشــور بــا توجــه‬ ‫بــه قرارگیــری میــان چندیــن دریــا از ســمت هــای مختلــف‪ ،‬اب و هوایــی اقیانوســی و‬ ‫مالیــم دارد‪ .‬تابســتان در اســکاتلند اب و هوایــی گــرم جــاری اســت کــه بــه هیــچ عنــوان‬ ‫ازاردهنــده نمــی باشــد‪ .‬زمســتان هــای اســکاتلند نیــز بــه نــدرت بــه منفــی صفــر درجه می‬ ‫رســد‪ .‬بــرای زندگــی در اســکاتلند بهتــر اســت گردشــگران لبــاس هــای ضخیــم در تمــام‬ ‫ســال همــراه خــود داشــته باشــند زیــرا ایــن کشــور بــا توجــه بــه وجــود کوهســتان ها و‬ ‫مناطــق مرتقــع وزش بادهــای شــدید در ان بســیار زیــاد اســت‪.‬‬ ‫زبان‬ ‫زبــان رســمی اســکاتلند‪ ،‬انگلیســی اســت‪ ،‬برخــی از مــردم ایــن ســرزمین همچنیــن‬ ‫بــه زبــان گالیــک صحبــت می کننــد‪ .‬طبــق اخریــن سرشــماری در ســال ‪ ،۲۰۱۱‬تقریبــاً‬ ‫حــدود ‪ ۶۰‬هــزار نفــر در اســکاتلند بــه زبــان گالیــک ســخن می گفتنــد کــه عمدتـاً شــامل‬ ‫ســرزمین های اصلــی گالیــک در غــرب هایلنــدز‪ ،‬مجمع الجزایــر هیبریــدز بیرونــی‪ ،‬ســایر‬ ‫جزایــر هیبریــدی و شــمال غربــی ســاحل اســکاتلند می شــد‪.‬‬ ‫هرچنــد تعــداد گالیــک زبانــان رو بــه کاهــش اســت امــا تالش هــای زیــادی بــرای زنــده‬ ‫نگه داشــتن زبــان و فرهنــگ گالیــک صــورت می گیــرد‪ .‬بســیاری از مــدارس در غــرب‬ ‫اســکاتلند واحــد زبــان گالیــک را بــه دروس خــود اضافــه کرده انــد یــا ان را به عنــوان‬ ‫زبــان دوم تدریــس می کننــد‪ .‬همچنیــن فســتیوال ملــی ســلطنتی مــاد (‪Royal National‬‬ ‫‪ )Mòd‬هرســاله در غــرب و شــمال اســکاتلند برگــزار می شــود تــا زبــان و فرهنــگ گالیــک‬ ‫را پــاس بــدارد‪.‬‬ ‫‪| 72‬راز شقایق| ‪4‬‬ ‫شماره ‪71‬‬ صفحه 4 ‫جغرافیا‬ ‫اســکاتلند بخشــی از بریتانیــا (انگلســتان) اســت و یــک ســوم شــمال ان‬ ‫را بــه تصــرف خــود در اورده اســت‪ .‬ســرزمین اصلــی اســکاتلند از ســمت‬ ‫جنــوب دارای مــرز مشــترک بــا انگلســتان اســت‪ .‬ایــن کشــور میزبــان‬ ‫حــدود ‪ 800‬جزیــره کوچــک‪ ،‬از جملــه جزایــر شــمالی شــتلند و اورکنــی‪،‬‬ ‫جزایــر هیبریــد‪ ،‬اران و اســکای اســت‪ .‬اســکاتلند دارای وســعتی برابــر‬ ‫بــا ‪ 274‬مایــل (‪ 441‬کیلومتــر) اســت و از خــط ســاحلی بســیار ناهمــوار و‬ ‫دندانــه داری برخــوردار اســت کــه بــه ‪ 2000‬مایــل (‪ 3218‬کیلومتــر) نیــز‬ ‫مــی رســد و در وســیع تریــن نقطــه ‪ 154‬مایــل (‪ 248‬کیلومتــر) اســت‪.‬‬ ‫اســکاتلند در باریکتریــن نقطــه بــه ‪ 25‬مایــل (‪ 40‬کیلومتــر) مــی رســد‪.‬‬ ‫ایــن کشــور بــا دهانــه هــای عمیــق و تنــگ خــود‪ ،‬امــکان دور شــدن از‬ ‫دریــا را نــدارد‪ .‬اســکاتلند ســه قســمت از شــمال جزایــر بریتانیــا را بــه‬ ‫خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬رودخانــه توییــد و شــوید هیلــز از ســمت‬ ‫جنــوب بــا انگلســتان هــم مــرز هســتند‪ .‬کانــال شــمال غــرب‪ ،‬جنــوب‬ ‫غربــی اســکاتلند را از ایرلنــد شــمالی جــدا مــی ســازد‪ .‬ســواحل شــمال‬ ‫غربــی در مقابــل اقیانــوس اطلــس قــرار دارد و شــرق ان بــا دریــای شــمال‬ ‫روبــه رو اســت‪ .‬مواجــه بــودن ســاحل شــرق بــا دریــای شــمال‪ ،‬باعــث‬ ‫جداســازی اســکاتلند از ســرزمین اصلــی اروپــا شــده اســت‪.‬‬ ‫مناطق زمینی‬ ‫اســکاتلند دارای ســه منطقــه اصلــی زمینــی اســت‪ .‬ایــن مناطــق شــمال‬ ‫تــا جنــوب‪ ،‬کوهســتان هــا‪ ،‬زمینهــای پســت مرکــزی‪ ،‬و مرتفــع جنوبــی ان‬ ‫را در بــر مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫کوهستان ها‬ ‫ایــن مناطــق ناهمــوار و لــم یــزرع دو ســوم از شــمال اســکاتلند را پوشــش‬ ‫مــی دهــد‪ .‬کوهســتان هــای شــمال غربــی و کــوه هــای گراپیــن‪ ،‬دو رشــته‬ ‫کــوه اصلــی در ایــن منطقــه هســتند‪ .‬ایــن رشــته کــوه هــا دارای تپــه‬ ‫هایــی هســتند کــه از شــمال شــرق تــا جنــوب غــرب گســترده شــده انــد‪.‬‬ ‫عمیــق تریــن دره گلــن مــور و یــا گلــن بــزرگ نــام دارد کــه بیــن دو رشــته‬ ‫کــوه واقــع شــده و ان هــا را از یکدیگــر جــدا ســاخته اســت‪ .‬بلندتریــن‬ ‫قلــه در جزیــره بریتانیــا ‪ 4406‬فــوت (‪ 1343‬متــر) دارد‪ .‬بــن نویــس‪ ،‬در‬ ‫جنــوب گلــن مــور واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن کوهســتان هــا دارای دو نــوع‬ ‫دره مــی باشــند‪ ،‬کــه شــامل سراشــیبی هــا و دره هــای تنــگ شــن و ماســه‬ ‫ای و بســترهای همــوار رودخانــه مــی باشــد‪ .‬بخــش عمــده ای از ایــن‬ ‫ارتفاعــات فاقــد هــر گونــه درخــت اســت کــه زمیــن هــای بایــر یــا بتــه زار‬ ‫نــام دارنــد‪ .‬اکثــر زمیــن هــای ناهمــوار در امتــداد ســواحل غربی قــرار دارد‪.‬‬ ‫بیشــتر ســاکنان مناطــق کوهســتانی در دشــت ســاحلی باریــک زندگــی‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫زمین های پست مرکزی‬ ‫دره هــای رودخانــه کالیــد‪ ،‬فــورث‪ ،‬و تــی‪ ،‬از زمینهــای پســت مرکــزی عبــور مــی کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫مناطــق دارای بهتریــن مــزارع در اســکاتلند اســت‪ .‬مــزارع گســترده و حاصلخیــز و تپــه کــم‬ ‫ارتفــاع بــا وصلــه هایــی از درختــان‪ ،‬پوشــش کل منطقــه را تشــکیل مــی دهــد‪ .‬حــدود ســه‬ ‫چهــارم از مــردم اســکاتلند در زمیــن هــای پســت زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫زمین های مرتفع جنوبی‬ ‫ایــن مناطــق از زمیــن هــای بایــر همــوار تشــکیل شــده کــه توســط صخــره هــای ســنگی‬ ‫در هــم شکســته اســت‪ .‬بــاالی تپــه هــا تــا بســیار لــم یــزرع اســت امــا زمیــن هــای‬ ‫چــراگاه غنــی بســیاری از دامنــه هــای پاییــن تــر را پوشــش مــی دهــد‪ .‬بســیاری از گاو و‬ ‫گوســفندها و احشــام در مناطــق مرتفــع جنوبــی پــرورش مــی یابنــد‪ .‬در جنــوب‪ ،‬زمیــن های‬ ‫مرتفــع از تپه هــای شــویت اغــاز مــی شــوند‪.‬‬ ‫جزایر‬ ‫اســکاتلند دارای صدهــا جزیــره اســت‪ .‬گــروه بزرگــی از جزایــر ایــن کشــور بــه جوایــز‬ ‫هیبریــد موســوم اســت کــه در غــرب اســکاتلند و در ســواحل غــرب ســرزمین اصلــی ان‬ ‫واقــع شــده اســت‪ .‬جزایــر گروهــی شــتلند و اورکنــی در شــمال ســرزمین اصلــی واقــع‬ ‫شــده و مــرزی را بــرای ان تشــکیل داده اســت‪.‬‬ ‫‪| 72‬راز شقایق| ‪5‬‬ ‫شماره ‪71‬‬ صفحه 5 ‫تاریخ‬ ‫اســکاتلند هــم مثــل انگلســتان تــا ســال ‪ ۱۷۰۷‬پادشــاهی مســتقلی بــود‬ ‫امــا بعــد از ایــن تاریــخ دو کشــور بــر اســاس معاهــده ای بــا هــم متحــد‬ ‫شــدند و بــه ایــن صــورت کشــور پادشــاهی متحــد بریتانیــای کبیــر شــکل‬ ‫گر فت ‪.‬‬ ‫همزمــان بــا بــه تخــت نشســتن الکســاندر ســوم پادشــاه اســکاتلند‪ ،‬صلــح‬ ‫و ثبــات و امنیــت اقتصــادی در ایــن ســرزمین حاکــم بــود‪ .‬امــا الکســاندر‬ ‫در نتیجــه یــک بازیگوشــی بــرای همیشــه بــا تخــت ســلطنت و ایــن دنیــا‬ ‫خداحافظــی کــرد و از اســب بــه زمیــن افتــاد و جانــش را از دســت داد‪.‬‬ ‫حــاال نوبــت دختــرک کوچولویــی بــود کــه بایــد بــا عروســک هایــش‬ ‫بــازی می کــرد امــا در سرنوشــت او چیــز دیگــری رقــم خــورده بــود ‪ ،‬بــه‬ ‫صالحدیــد بــزرگان اســکاتلند مــارگارت نــوه ‪ ۴‬ســاله الکســاندر کــه در‬ ‫تاریــخ اســکاتلند بــه بانــوی نــروژ معــروف اســت و امــروز بــه ایــن نــام از‬ ‫او یــاد مــی شــود‪ ،‬برتخــت نشســت و بــزرگان ایــن ســرزمین ایــن کــودک‬ ‫را ملکــه اســکاتلند اعــام کردنــد‪.‬‬ ‫طبــق انچــه کــه در تاریــخ ســایر ملــل و اقــوام‪ ،‬نظیــر ان را کــم شــاهد‬ ‫نبوده ایــم قــرار بــر ان شــد تــا رســیدن مــارگارت بــه ســن قانونــی‪،‬‬ ‫مشــاورین و کارگــزاران پدربزرگــش الکســاندر مملکــت را اداره کــرده و‬ ‫امــور را ســامان دهنــد‪ ،‬امــا انــگار ایــن تخــت تختــی نبــود کــه بــه کســی‬ ‫وفــا کنــد و بــه جــای جهانگیــری‪ ،‬تخــت جــان گیــری بــود‪.‬‬ ‫بعــد از پــدر بــزرگ حــاال نوبــت نــوه بــود و مــارگارت در حالــی کــه‬ ‫فقــط ‪ ۴‬ســال لــذت ملکــه بــودن را تجربــه کــرده بــود در ‪ ۸‬ســالگی در‬ ‫ســفری از نــروژ بــه اســکاتلند دچــار بیمــاری شــد و بــا تخــت شــاهی‪،‬‬ ‫عروس ـک هایش و خالصــه هــر انچــه کــه در ایــن جهــان بــود وداع کــرد‪.‬‬ ‫امــا لردهــای اســکاتلند تدبیــر دیگــری اندیشــیدند و جهــت ممانعــت از‬ ‫بــروز اشــفتگی و اختــال در اوضــاع کشــور تصمیــم گرفتنــد کــه حکومتــی‬ ‫مســتقل بــرای اســکاتلند ایجــاد کننــد امــا ایــن تــازه ســراغاز تنــش و‬ ‫کشــمکش بیــن خانواده هایــی مدعــی تــاج و تخــت شــاهی بــود و از ایــن‬ ‫زمــان درگیــری بــر ســر ایــن مســاله شــروع شــد‪.‬‬ ‫خــب‪ ،‬حــاال طبــق یــک اقــدام ناســنجیده کــه نظیــر ان را بــاز در تاریــخ کــم ندیــده ایــم‬ ‫و نشــانگر ســیر نابخــردی تاریخــی اســت! بــزرگان اســکاتلند بــه ســوی قــدرت طلبــان‬ ‫دســت دراز کردنــد و از پادشــاه ادوارد انگلســتان تقاضــای کمــک و مداخلــه کردنــد تــا‬ ‫مشــکل حــل شــود‪ .‬خــب طبیعــی اســت کــه مــا انتظــاری جــز لشگرکشــی و تصــرف‬ ‫نداشــته باشــیم از ایــن رو انگلســتان ســپاهیانش را بــه مرزهــای اســکاتلند روانــه کــرده‬ ‫و بــه قصــد تصــرف وارد ایــن خــاک شــد‪.‬‬ ‫حــاال همــان هــا کــه چشــم امیــد بــه انگلســتان بــرای کمــک و دلســوزی و میانجیگــری‬ ‫داشــتند اولیــن کســانی بودنــد کــه بــه تحریــک مــردم پرداختنــد‪ .‬ســلطه و حاکمیــت‬ ‫انگلســتان بــر اســکاتلند پــس ان لشــگر کشــی‪ ،‬باعــث شــد در جــای جــای ایــن‬ ‫ســرزمین نارضایتــی بــه شــکلی گســترده شــکل بگیــرد و بــی نظمــی شــیرازه امــور را‬ ‫از هــم پاشــیده و بــی ثباتــی سیاســی و ناامنــی اجتماعــی بــر ایــن ســرزمین حکمفرمــا‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫قطعــا ایــن مــردم بودنــد کــه بــر ضــد انگلیســی هــا دســت بــه شــورش زدنــد و ســال‬ ‫‪ ۱۲۹۷‬ایــن شــورش هــا در اســکاتلند بــه اوج خــود رســید و در ایــن میــان قهرمانــان‬ ‫و ناجیــان هــم بطــور طبیعــی ســروکله شــان پیــدا مــی شــود و در تاریــخ بــرای خــود‬ ‫نامــی و شــهرتی دســت و پــا مــی کننــد‪ ،‬البتــه قهرمانــان حقیقــی هــم در تاریــخ ملــل‬ ‫بــوده انــد کــه مبارزاتشــان بــرای رهایــی خــود و مــردم سرزمینشــان از ننــگ اســتعمار‬ ‫بــوده و نــه صرفــا نــام و شــهرت و جــاه طلبــی‪ .‬بــاری‪ ،‬در ایــن زمــان و بــه دنبــال ایــن‬ ‫ماجراهــا‪ ،‬انــدرو مــوری و ویلیــام واالس نخســتین طالیــه داران و پرچــم داران میه ـن ‬ ‫پرســتی در تاریــخ اســکاتلند کــه در ایــن زمــان ظهــور کردنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪6‬‬ صفحه 6 ‫امــا گویــا ویلیــام واالس واقعــا مــرد میــدان بــود و از عنــوان پیشــگامی‬ ‫میهــن پرســتی و قهرمانــی فقــط نــام ان را یــدک نمــی کشــید و در میــدان‬ ‫مبــارزه شــجاعانه وارد مــی شــد‪ .‬او طــی یــک عملیــات فرمانــده انگلیســی‪،‬‬ ‫ســر ویلیــام هاســلگر و لشــگر همراهــش را در النــارک‪ ،‬همــه را بــه‬ ‫قتــل رســاند‪ .‬بعــد از ایــن خبــر و تهاجــم و رشــادت واالس بــه فرمانــده‬ ‫انگلیســی و ســربازانش و انتشــار ان در سراســر اســکاتلند دیگــر میهــن‬ ‫دوســتان اســکاتلندی بــه واالس ملحــق شــدند‪.‬‬ ‫رهبــری و هدایــت ایــن گــروه جدیــد مبــارزان و میهــن پرســتان را رابــرت‬ ‫ویشــارت بــر عهــده داشــت‪ ،‬او شکســت انگلســتان در اســکاتلند را بطــور‬ ‫ی کــرد‪.‬‬ ‫جــدی خواســتار بــود و از هــر اقدامــی در ایــن زمینــه حمایــت م ـ ‬ ‫امــا از انگلســتان‪ ،‬پادشــاه ادوارد بــه منظــور ســرکوب ایــن قیــام هــای‬ ‫اســتقالل طلبانــه و ضــد اســتعماری‪ ،‬ســپاهی بــه فرماندهــی هنــری پرســی‬ ‫و ســر رابــرت کلیفــورد فراهــم کــرده و روانــه اســکاتلند کــرد‪.‬‬ ‫در اواخــر تابســتان ســال ‪ ،۱۲۹۷‬نیروهــای مبــارز اســکاتلند زیــر نظــر‬ ‫و فرماندهــی دو رهبــر قیــام هــا یعنــی مــوری و واالس طــی نبــرد پــل‬ ‫اســترلینگ بــا ســربازان انگلســتان درگیــر شــده و بــا هــم جنگیدنــد‪.‬‬ ‫واضــح اســت کــه هــر کجــا اراده و رگ میهــن دوســتی وجــود داشــته‬ ‫باشــد پیــرزوی و پیشــرفت حتمــی و قطعــی اســت‪ ،‬در ایــن نبــرد هــم‬ ‫جــز ایــن انتظــار نمــی رفــت‪ .‬نیروهــای انگلیســی بــه ســختی شکســت‬ ‫خوردنــد‪ .‬حــاال ایــن نخســتین پیــروزی اســکاتلند در جنــگ بــا انگلســتان‬ ‫بــود کــه در تاریــخ اســکاتلند ثبــت مــی شــد‪.‬‬ ‫انگلیس ـی ها از اســکاتلند بیــرون رانــده شــدند و وقــت ان بــود کــه واالس‬ ‫بــه ایجــاد دولــت فکــر کنــد‪ .‬بــه نظــر مــی رســد واالس نــه فقــط مــرد‬ ‫میــدان جنــگ بــود کــه در سیاســت هــم مــرد کاردانــی بــود و اهــداف و‬ ‫اندیشــه هــای بزرگــی در ســر داشــت‪ .‬برقــراری روابــط دیپلماتیــک و‬ ‫تجــاری بــا اروپــا از اهــداف نخســتین او در دولــت تــازه تاســیس بــود‪.‬‬ ‫واالس مــی خواســت در زمینــه تجــارت خارجــی‪ ،‬اســکاتلند شــرایط دوران‬ ‫پادشــاهی الکســاندر ســوم را تجربــه و تکــرار کــرده و ان شــرایط دوبــاره‬ ‫بــرای اســکاتلند فراهــم شــود‪ .‬در همیــن راســتا انــدرو مــوری نامــه ای بــه‬ ‫بازرگانــان لوبــک و هامبــورگ نوشــت و در ان عنــوان کــرد کــه ان هــا ایــن‬ ‫امــکان را دارنــد کــه بــه اســکاتلند بیاینــد‪ .‬یــک هفتــه پــس از ان‪ ،‬واالس‬ ‫بــه انگلســتان حملــه کــرد و ســپاهیانش از نورتمبرلنــد عبــور کــرده و بــا‬ ‫ارتــش انگلیــس وارد جنــگ شــدند‪ .‬واالس و ســربازانش در نورتمبرلنــد‬ ‫‪ ۷۰۰‬دهکــده را اتــش زدنــد در برگشــت از انگلســتان‪ ،‬تــا جایــی کــه‬ ‫توانســتند غنایــم جنگــی اوردنــد و حــاال واالس در اوج قــدرت بــود‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۱‬ســپتامبر ‪ ۱۲۹۷‬واالس کــه بــه ســپاه شورشــی های «انــدره دو‬ ‫مــورای» پیوســته بــود در نبــرد «اســترلینگ بریــج» به پیــروزی گســترده ای‬ ‫دســت یافــت و ســربازان «دومــاری» کــه از داشــتن فرمانــده ای چــون‬ ‫«واالس» سرمســت بودنــد بــه راحتــی بــر ‪ ۳۰۰‬ســواره نظــام و ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫پیاده نظــام انگلیســی چیــره شــدند‪ .‬یــک ســال بعــد در ‪ ۲۵‬ژوئــن ‪۱۲۹۸‬‬ ‫نبــردی دیگــر بــه نــام «فالکیــرک» رخ داد و «واالس» توانســت از دام‬ ‫ارتــش انگلســتان بــه ســامت بگریــزد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪7‬‬ ‫در ایــن زمــان اختــاف بزرگــی میــان ســران نیروهــای انقالبــی درگرفتــه بــود و ســپتامبر‬ ‫همــان ســال «واالس» تصمیــم بــه اســتعفا و ســپردن ســکان بــه «رابــرت بــروس» گرفــت‪.‬‬ ‫او پــس از اســتعفا بــه فعالیت هــای اشــتی جویانه پرداخــت و مدتــی را نیــز بــرای انجــام‬ ‫یــک ماموریــت دیپلماتیــک در فرانســه گذرانــد گواینکــه بســیاری بــاور دارنــد دلیــل اقامــت‬ ‫او در فرانســه چیــزی جــز ایــن بوده اســت‪ .‬در ‪ ۵‬اوت ‪« ۱۳۰۵‬ســر ویلیــام واالس» کــه‬ ‫دســتگیری اش دیگــر ناممکــن می نمــود بــه دســت شــوالیه ای بــه نــام «ژان دو منتــه»‬ ‫دســتگیر و بــه اردوگاه ســربازان انگلیســی در منطقــه ای نزدیــک شــهر گالســکو منتقــل‬ ‫شــد‪ .‬او کــه دولتمــردان «پادشــاه یاغی هــا» می خواندنــش طــی محاکمــه ای مجــرم‬ ‫شــناخته شــد و بــه مــرگ بــا چوبــه دار محکــوم شــد کــه بــا مخالفــت «واالس» مواجــه‬ ‫شــد و ترجیــح داد بــا گیوتیــن اعــدام شــود‪.‬‬ ‫پــس از انکــه ســر او را از بدنــش جــدا کردنــد پیکــر او را قطعــه قطعــه کردنــد‪ ،‬ســر او بــر‬ ‫بلنــدای پــل لنــدن قــرار گرفــت‪ ،‬دســتها و پاهایــش بــه چهارگوشــه بریتانیــا فرســتاده شــد‬ ‫تــا عبرتــی باشــد بــرای ســایر انقالبیــون؛ بعــداز ایــن اتفــاق و در ســال ‪(۱۳۱۴‬میــادی)‬ ‫اســتقالل طلبــان اســکاتلند گرســنه و کم تعــداد در دشــتهای بنــواک بــورن بــه حرکــت‬ ‫درامدنــد بــه ماننــد شــاعرانی جنگجــو بــا ســپاه قدرتمنــد انگلســتان جنگیدنــد و ازادی‬ ‫خــودرا بــه دســت اوردنــد‪.‬‬ ‫تاریــخ اســکاتلند در قــرن بیســتم شــرایط دیگــری داشــت‪ .‬در ایــن دوره‪ ،‬ایــن ســرزمین‬ ‫خاســتگاه ها تفکــرات چپــی و کمونیســتی بــود کــه یکــی از علــل تثبیــت ایــن اندیشـه ها و‬ ‫تفکــرات مخالفــت اســکاتلندی ها بــا ســلط ه طلبــی انگلســتان بــود کــه ریش ـ ه ای دیرینــه‬ ‫داشــت‪ .‬ایــن گوشــه ای از تاریــخ ســرزمین مردمــی بــود کــه بــرای اســتقالل خــود‪ ،‬بــر‬ ‫ضــد اســتعمار مبــارزه کردنــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫دین و مذهب‬ ‫دیــن اکثریــت ایــن کشــور چندفرهنگــی‪ ،‬مســیحیت اســت امــا پیــروان‬ ‫دیــن هــای اســام‪ ،‬مذهــب بــودا‪ ،‬یهــود و ‪ ..‬نیــز در ایــن کشــور دیــده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫نظرســنجی «نگرش هــای اجتماعــی در اســکاتلند»‪ ،‬بیــن ژوالی ‪۲۰۱۵‬‬ ‫در‬ ‫ِ‬ ‫تــا ژانویــۀ ‪ ۲۰۱۶‬بــا یــک نمونــۀ تصادفــی مشــتمل بــر ‪ ۱۲۸۸‬نفــر مصاحبه‬ ‫شــد‪ .‬یافته هــای نظرســنجی حاکــی از ان اســت کــه ‪ ۵۲‬درصــد مــردم‬ ‫ایــن کشــور دیگــر متدیّــن نیســتند‪ ،‬حــال ان کــه در ســال ‪ ۱۹۹۹‬ایــن‬ ‫رقــم ‪ ۴۰‬درصــد بــود‪ .‬درصــدِ افــرادی کــه خــود را عضــو کلیســای اســکاتلند‬ ‫می داننــد‪ ،‬از ‪ ۳۵‬درصــد در ســال ‪ ،۱۹۹۹‬بــه ‪ ۲۰‬درصــد کاهــش پیــدا‬ ‫مذهبــی دیگــر‪ ،‬از جملــه کاتولیک هــای رومــی‬ ‫کــرده اســت‪ .‬گروه هــای‬ ‫ِ‬ ‫ـی ایــن ســال ها ثابــت‬ ‫(‪ ۱۵‬درصــد) و دیگــر مســیحیان (‪ ۱۱‬درصــد) در طـ ّ‬ ‫مانده انــد‪ .‬تعــداد غیرمســیحیان نیــز همــان ‪ ۲‬درصــد باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫ـی اســکات کن»‬ ‫همچنیــن‪ ،‬ایــن پژوهــش کــه «مرکــز پژوهش هــای اجتماعـ ِ‬ ‫ان را منتشــر کــرده اســت‪ ،‬نشــان می دهــد کــه حضــور در مراســم های‬ ‫مذهبــی بــه پایین تریــن ســطح خــود از ســال ‪ ۱۹۹۹‬رســیده اســت‪.‬‬ ‫دو ســوم مــردم اســکاتلند کــه همچنــان خــود را متدیّــن می داننــد‪ ،‬هرگــز‬ ‫در مراســم های مذهبــی شــرکت نمی کننــد‪ ،‬در حالــی کــه در ســال ‪۱۹۹۹‬‬ ‫ایــن رقــم ‪ ۴۹‬درصــد بــود‪.‬‬ ‫ایــان مونتاگــو (‪ ،)Ian Montagu‬یکــی از پژوهشــگران «اســکات کن»‬ ‫می گویــد‪« :‬یافته هــای پژوهش هــای روز حاکــی از ان اســت کــه ســطح‬ ‫سرســپردگی مــردم اســکاتلند نســبت بــه دیــن‪ ،‬هــم بــه لحــاظ تمایــل بــه‬ ‫متعلّــق دانســتن خــود بــه یــک دیــن‪ ،‬و هــم بــه لحــاظ شــرکت در مناســک‬ ‫دینــی در حــال کاهــش اســت‪ .‬بــا ایــن حــال ظاهــرا ً همــۀ ادیــان به یکســان‬ ‫دســتخوش ایــن تغییــرات نشــده اند‪ .‬عضویــت در کلیســای اســکاتلند‬ ‫رو بــه کاهــش اســت‪ ،‬امــا تعــداد پیــروان ادیــان دیگــر همچنــان نســبتاً‬ ‫بالتغییــر مانــده اســت‪ .‬بــا افـ ِ‬ ‫ـت تعــداد اســکاتلندی هایی کــه یــک هویــت‬ ‫ّ‬ ‫ـی پیش فــرض بــرای خــود قائل انــد‪ ،‬عضویــت در کلیســای ملــی نیــز‬ ‫دینـ ِ‬ ‫بــه پایین تریــن ســطح خــود رســیده اســت‪».‬‬ ‫در مــورد مســلمانان ایــن کشــور بایــد گفــت‪ :‬نتایــج تازه تریــن تحقیقــات صــورت گرفتــه‬ ‫در اســکاتلند نشــان می دهــد کــه چهــار پنجــم مســلمانان ســاکن ایــن منطقــه بــا معضــل‬ ‫اســام هراســی بــه اشــکال گوناگــون مواجــه هســتند‪.‬‬ ‫در ایــن نظرســنجی کــه از ســوی گــروه فراحزبــی پارلمانــی مقابلــه بــا اســامی هراســی‬ ‫ترتیــب داده شــد و ‪ ۴۷۷‬نفــر شــرکت کردنــد‪ ،‬مشــخص شــد کــه ‪ ۸۳‬درصــد مســلمانان‬ ‫بــه صــورت مســتقیم اســام هراســی را تجربــه کــرده کــه عمــده ان هــا زنــان بوده انــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪ ۷۵‬درصــد از مســلمانان مقیــم اســکاتلند گفته انــد کــه روزانــه گونـه ای از اســام‬ ‫هراســی را تجربــه کــرده و از ایــن تعــداد ‪ ۷۸‬درصــد گفته انــد کــه اوضــاع رو بــه وخامــت‬ ‫اســت‪ .‬بــه گفتــه شــرکت کننــدگان در ایــن نظرســنجی اهانت هــای لفظــی و فیزیکــی بــه‬ ‫ویــژه در وســایل نقلیــه عمومــی از همه جــا بدتــر و رو بــه افزایــش اســت‪.‬‬ ‫ان هــا مشــخصا در پاســخ بــه ایــن ســووال کــه اســام هراســی در چــه مکان هایــی رایــج‬ ‫اســت‪ ،‬بــه خیابــان‪ ،‬اماکــن عمومــی‪ ،‬محــل کار و مراکــز اموزشــی اشــاره کرده انــد‪ .‬ایــن‬ ‫گــزارش حاکیســت کــه حــدود یــک ســوم مســلمانان (‪ ۳۱‬درصــد) اســام هراســی را در‬ ‫محیــط کار‪ ۱۸ ،‬درصــد در مدرســه‪ ،‬و ‪ ۱۳‬درصــد در دانشــگاه یــا کالــج تجربــه کرده انــد‪.‬‬ ‫نویســندگان ایــن گــزارش توصیه هایــی را در خصــوص راهکارهــای کاهــش اســام‬ ‫هراســی بــه دولــت محلــی اســکاتلند ارائــه داده کــه مهم تریــن ان شناســایی رســمی‬ ‫تعریــف اســام هراســی اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس تعریــف گــروه پارلمانــی فــرا حزبــی مســلمانان بریتانیــا اسالم هراســی نوعــی‬ ‫از نژادپرســتی اســت کــه تمــام اشــکال مســلمان بــودن را هــدف قــرار می دهــد‪ .‬ایــن‬ ‫تعریــف حاصــل شــش مــاه کارشناســی و مشــورت میــان اعضــاء گــروه پارلمانــی فــرا‬ ‫حزبــی مســلمانان بریتانیــا بــا اســاتید دانشــگاه‪ ،‬وکال‪ ،‬نهادهــای اســامی‪ ،‬فعــاالن حقــوق‬ ‫بشــری و مســلمانان اســت و بیــش از ‪ 750‬نهــاد اســامی‪ 80 ،‬اســتاد دانشــگاه و ‪50‬‬ ‫نماینــده پارلمــان از ان حمایــت کرده انــد‪.‬‬ ‫دولــت محلــی اســکاتلند قــرار اســت در اولیــن گام تعریــف اســام هراســی را بــه رســمیت‬ ‫بشناســد‪ .‬گــروه فــرا حزبــی پارلمانــی «مســلمانان بریتانیــا» پیشــتر در گزارشــی تصریــح‬ ‫کــرد کــه رواج اسالم هراســی در سراســر انگلیــس بــه تشــدید شــکاف در جامعــه‪ ،‬افزایــش‬ ‫جرائــم مرتبــط بــا تنفــر و حمــات تروریســتی منجــر شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش امــده اســت کــه افــکار عمومــی در انگلیــس بــه دلیــل پیــش داوری‬ ‫منفــی نســبت بــه عقایــد مســلمانان دیــدگاه تبعیض امیــزی بــه ایــن اقلیــت مذهبــی‬ ‫پیداکرده انــد‪ .‬ایــن گــزارش همچنیــن عنــوان کــرد کــه اقلیــت مســلمانان در انگلیــس‬ ‫نســبت ســایر اقلیت هــای قومــی بــه لحــاظ اقتصــادی مــورد تبعیــض قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫وضعیــت اسالم ســتیزی در سراســر انگلیــس پــس از رای مــردم ایــن کشــور بــه خــروج از‬ ‫اتحادیــه اروپــا به صــورت بی ســابق ه تشــدید شــده اســت‪ .‬امــار پلیــس نشــان می دهــد‬ ‫کــه در ســال های اخیــر تعــداد حمــات علیــه مســلمانان رونــد صعــودی داشــته اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪8‬‬ صفحه 8 ‫سیســتم حمــل و نقــل در اســکاتلند بــه طــور کلــی توســعه یافتــه اســت‪ .‬پارلمان اســکاتلند‬ ‫بــر اکثــر عناصــر سیاســت حمــل و نقــل در اســکاتلند کنتــرل دارد و وزیــر حمــل و نقــل‪،‬‬ ‫زیرســاخت حمــل و نقــل را در دولــت اســکاتلند بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫برخــی از جنبــه هــای سیاســت حمــل و نقــل و اداره حمــل و نقــل محفــوظ اســت ( واگــذار‬ ‫نشــده اســت)‪ ،‬و بنابرایــن مســئولیت وزارت حمــل و نقــل دولــت بریتانیــا اســت‪:‬‬ ‫گواهینامه رانندگی و وسیله نقلیه‬ ‫قوانین مربوط به حمل و نقل هوایی‬ ‫برخــی از قوانیــن تنظیــم کننــده حمــل و نقــل دریایــی و ناوبــری (از جملــه بیشــتر‬ ‫جنبه هــای حمــل و نقــل تجــاری)‬ ‫خدمات ریلی برون مرزی‬ ‫بهره برداری از طرح شماره گذاری جاده های بریتانیا‬ ‫راه اهن‬ ‫اســکاتلند دارای شــبکه راه اهــن گســترده ای اســت کــه در سراســر کشــور‪ ،‬اتصــاالت‬ ‫بــه انگلســتان‪ ،‬ارتبــاط رفــت و امدهــای محلــی بــه شــهرهای بــزرگ (کــه بســیاری از‬ ‫انهــا تحــت راه اهــن بریتانیــا برقــی شــده بودنــد) و باربــری دارد‪ .‬از ســال ‪ ،2018‬طــول‬ ‫کل مســیر شــبکه ریلــی در اســکاتلند ‪ 2819‬کیلومتــر (‪ 1752‬مایــل) اســت‪ 709 .‬کیلومتــر‬ ‫(‪ 441‬مایــل) از شــبکه ریلــی برقــی اســت و ‪ 359‬ایســتگاه وجــود دارد‪.‬‬ ‫شــبکه راه اهــن متعلــق بــه شــبکه ریلــی اســت کــه اکثــر زیرســاخت های راه اهــن را بــر‬ ‫عهــده دارد‪ .‬خدمــات ریلــی تحــت امتیازهــای اعطــا شــده توســط دولــت ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫دارنــده فعلــی امتیــاز اســکاتلندی ‪ Abellio ScotRail‬اســت‪ .‬خدمــات بیــن شــهری نیــز‬ ‫توسط ‪Avanti West Coast، CrossCountry، London North Eastern Railway‬‬ ‫و ‪ TransPennine Express‬انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫در ‪ 1‬ژانویــه ‪ ،2006‬اداره حمــل و نقــل اســکاتلند تاســیس شــد کــه نظــارت بــر مقــررات‬ ‫راه اهــن در اســکاتلند و مدیریــت پــروژه هــای ریلــی بــزرگ را بــر عهــده داشــت‪.‬‬ ‫اولیــن راه اهــن در اســکاتلند راه اهــن ‪ Monkland‬و ‪ Kirkintilloch‬بــود کــه در ســال‬ ‫‪ 1826‬افتتــاح شــد‪ .‬اولیــن راه اهــن مســافربری راه اهــن ‪ Kilmarnock‬و ‪ Troon‬بــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1850‬شــهرهای بــزرگ اســکاتلند بــه یکدیگــر و ســایر شــبکه های ریلــی‬ ‫بریتانیــا متصــل شــدند‪ .‬نیمــه دوم قــرن ‪ 19‬شــاهد گســترش ســریع شــبکه بــود و تــا‬ ‫ســال ‪ 1900‬تقریبــاً هــر شــهر بــا جمعیــت بیــش از ‪ 2000‬نفــر در ســرزمین اصلــی‬ ‫اســکاتلند یــک ایســتگاه راه اهــن داشــت‪ .‬در همــان زمــان قطارهــا راحت تــر‪ ،‬ســریع تر‬ ‫و متداول تــر شــدند در حالــی کــه هزینــه ســفر نســبت بــه دســتمزد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود‪ ،‬احتمــاالً هرگــز بیــش از ‪ 100‬میلیــون ســفر در ســال در اســکاتلند‬ ‫انجــام نشــده اســت‪ ،‬یعنــی کمــی بیشــتر از ‪ 20‬ســفر بــه ازای هــر جمعیــت‪ ،‬کــه نشــان‬ ‫می دهــد کــه چگونــه اکثــر مــردم نیــاز‪ ،‬امکانــات مالــی یــا تمایــل کمــی بــرای ســفر‬ ‫در مســافت های طوالنــی داشــتند‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬راه اهــن نقــش مهمــی در جابجایــی‬ ‫محموله هــا‪ ،‬به ویــژه بارهــای ســنگین ماننــد زغال ســنگ‪ ،‬اهــن و فــوالد داشــت و‬ ‫نقشــی حیاتــی در جنــگ جهانــی اول داشــت‪.‬‬ ‫پــس از جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬راه اهن هــا بــا قانــون حمل ونقــل ‪ 1947‬راه اهــن بریتانیــا‬ ‫ملــی شــدند‪ .‬شــبکه اســکاتلند بــه عنــوان منطقــه اســکاتلند یکــی از شــش منطقــه‬ ‫جدیــد راه اهــن بریتانیــا ســازماندهی شــد‪.‬‬ ‫در اواخــر دهــه ‪ 1950‬راه اهــن بــا ضــرر کار مــی کــرد‪ .‬در ســال ‪ ،1963‬دولــت دکتــر‬ ‫ریچــارد بیچینــگ را بــه عنــوان رئیــس کمیســیون حمــل و نقــل بریتانیــا منصــوب کــرد‪ .‬او‬ ‫گزارشــی تهیــه کــرد کــه قصــد داشــت راه اهــن را دوبــاره ســازماندهی کنــد تــا ســوداورتر‬ ‫شــود‪ .‬ایــن برنامــه منجــر بــه کاهــش محبوبیــت بیچینــگ شــد کــه در ان بــه بســته‬ ‫شــدن ‪ 650‬مایــل مســیر و ایســتگاه های مرتبــط شــد‪ .‬اشــاره شــده بــود‪ .‬بســیاری از‬ ‫افــراد بــا ایــن برنامــه مخالفــت کردنــد کــه اعتراضاتــی نیــز صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫برنامــه تعطیلــی پــس از اینکــه قانــون حمــل و نقــل ‪ 1968‬بــه دولــت امــکان داد مســتقیماً‬ ‫بــه خطــوط زیــان ده یارانــه پرداخــت کنــد کاهــش یافــت و اخریــن تعطیلــی هــای عمــده‬ ‫در دهــه ‪ ،1970‬خــط مســتقیم ادینبورگ‪-‬پــرث گلنفــارگ بــود‪.‬‬ ‫اتوبوسرانی‬ ‫اســکاتلند توســط یــک شــبکه اتوبــوس بــزرگ در سراســر بســیاری از‬ ‫شــهرها‪ ،‬شــهرها و مناطــق روســتایی پوشــیده شــده اســت‪ .‬تخمیــن زده‬ ‫مــی شــود کــه ‪ 95‬درصــد از جمعیــت در فاصلــه ‪ 5‬دقیقــه پیــاده روی از‬ ‫ایســتگاه اتوبــوس زندگــی مــی کننــد‪ .‬اتوبــوس هــای ملــی و بیــن المللــی‬ ‫اغلــب خــارج از ایســتگاه هــای اتوبــوس اصلــی شــهرها ماننــد ایســتگاه‬ ‫اتوبــوس بوکانــان در گالســکو و ایســتگاه اتوبــوس ادینبــورگ کار مــی کننــد‪.‬‬ ‫اســکاتلند ‪ Citylink‬و ‪ Megabus‬دو اپراتــور اصلــی اتوبــوس هــای راه دور‬ ‫در اســکاتلند هســتند و در حــال حاضــر بــه عنــوان یــک ســرمایه گــذاری‬ ‫مشــترک بــا هــم کار مــی کننــد‪ ،‬امــا ایــن قــرارداد توســط کمیســیون رقابــت‬ ‫نظــارت مــی شــود تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه بــه طــور غیرمنصفانــه بــه‬ ‫ســفرهای اتوبــوس هــای طوالنــی مــدت در اســکاتلند اســیب نرســاند‪ .‬نشــنال‬ ‫اکســپرس بــا شــهرهای انگلســتان و ولــز ارتبــاط مناســبی را فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ FirstGroup‬و ‪ Stagecoach Group‬دو شــرکت بــزرگ حمــل و نقــل‬ ‫عمومــی هســتند کــه بــه ترتیــب در اســکاتلند در ابردیــن و پــرث مســتقر‬ ‫هســتند و هــر دو تعــدادی خدمــات محلــی و منطقــه ای را ارائــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫بســیاری از اپراتورهــای مســتقل محلــی نیــز خدمــات اتوبــوس را در سرتاســر‬ ‫اســکاتلند و همچنیــن اتوبــوس هــای ‪ ،Lothian‬بزرگتریــن اپراتــور اتوبــوس‬ ‫ادینبــورگ و اخریــن شــرکت اتوبوســرانی شــورای اســکاتلند اجــرا مــی کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪9‬‬ صفحه 9 ‫رسانه ها‬ ‫رســانه هــای اســکاتلندی ســابقه طوالنــی و متمایــز دارنــد‪ .‬اســکاتلند‬ ‫طیــف گســترده ای از انــواع مختلــف و کیفیــت رســانه هــا را دارد‪.‬‬ ‫تلویزیون‬ ‫تلویزیــون بــی بــی ســی اســکاتلند دو ایســتگاه تلویزیونــی ملــی را اداره‬ ‫مــی کنــد‪ .‬بســیاری از خروجــی هــای تلویزیــون بــی بــی ســی اســکاتلند‪،‬‬ ‫ماننــد اخبــار محلــی‪ ،‬امــور جــاری و برنامــه هــای ورزشــی بــرای پخــش‬ ‫در اســکاتلند در نظــر گرفتــه شــده اســت‪ ،‬در حالــی کــه برخــی دیگــر‪،‬‬ ‫بــرای مثــال بســیاری از برنامــه هــای درام و کمــدی‪ ،‬مخاطبــان را در‬ ‫سراســر بریتانیــا و بازارهــای سراســر جهــان هــدف قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫ســه ایســتگاه ‪ ITV‬نیــز در اســکاتلند پخــش مــی شــوند‪ STV .‬بــرای‬ ‫اکثریــت جمعیــت اســکاتلند برنامــه پخــش مــی کنــد‪ .‬اگرچــه بــه عنــوان‬ ‫یــک کانــال نامگــذاری شــده اســت‪ ،‬امــا از دو ایســتگاه تشــکیل شــده‬ ‫اســت‪ STV Central :‬و ‪ ،STV North‬که هــر دو متعلق به ‪STV Group‬‬ ‫‪ plc‬هســتند‪ .‬برنامــه ‪ ITV Border‬در جنــوب اســکاتلند پخــش می شــود‪.‬‬ ‫‪ BBC Alba‬تنهــا ســرویس تلویزیونــی بــه زبــان گالیــک در‬ ‫اســکاتلند اســت کــه پلتفــرم دیجیتــال زمینــی ‪ Freeview‬و‬ ‫همچنیــن ‪ Sky، Virgin Media‬و ‪ Freesat‬را پخــش مــی کنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ STV Group plc ،2014‬دو ســرویس تلویزیونــی فــوق محلــی‬ ‫را راه انــدازی کرد‪ STV Glasgow ،‬در ســال ‪ 2014‬و ‪STV Edinburgh‬‬ ‫در سال ‪.2015‬‬ ‫پــس از اعطــای مجوزهــای پخــش محلــی بــرای ‪ Aberdeen، Ayr‬و‬ ‫‪ Dundee‬در ســال ‪ 2015‬بــه ‪ ،STV Group‬دو ایســتگاه موجــود خــود‬ ‫را بــا مجوزهــای جدیــد و راه انــدازی مجــدد ایســتگاه هــای جدیــد بــه‬ ‫عنــوان یــک شــبکه واحــد‪ ،‬بــا نــام تجــاری ‪ STV2‬در اوریــل ‪2017‬‬ ‫شــناخته شــدند‪.‬‬ ‫رادیو‬ ‫اســکاتلند ســرویس های بی بی ســی خــود را دارد کــه شــامل‬ ‫ایســتگاه های رادیویــی ملــی‪ ،‬رادیــو بی بی ســی اســکاتلند و ســرویس‬ ‫زبــان گیلکــی اســکاتلندی‪ ،‬رادیــو بی بی ســی ‪ nan Gaidheal‬اســت‬ ‫کــه در شــمال اســکاتلند در دســترس اســت‪ .‬همچنیــن تعــدادی ایســتگاه‬ ‫بــی بــی ســی و ایســتگاه هــای رادیویــی مســتقل محلــی در سراســر‬ ‫کشــور وجــود دارد‪.‬‬ ‫روزنامه ها‬ ‫دیلی رکورد‬ ‫روزنامــه دیلــی رکــورد (ترینیتــی میــرر) روزنامه پیشــرو اســکاتلند اســت‪،‬‬ ‫مســتقر در ادینبــورگ‪ ،‬یــک برگــه گســترده ســابق اســت کــه اکنــون در‬ ‫قالــب دیجیتــال نیــز عرضــه مــی شــود‪.‬‬ ‫روزنامــه از دوشــنبه تــا شــنبه منتشــر مــی شــود و وب ســایت‬ ‫بــه صــورت ســاعتی و هفــت روز هفتــه بــه روز مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ Record‬بــه عنــوان بخشــی از ‪ Reach plc‬ارتبــاط نزدیکــی بــا ‪Daily‬‬ ‫‪ Mirror‬در سراســر بریتانیــا دارد‪.‬‬ ‫رکــورد اخبــار و ورزش بریتانیــا را بــا تمرکــز اســکاتلندی پوشــش‬ ‫می دهــد‪ .‬وب ســایت ان دارای بیشــترین خواننــدگان در بیــن هــر ناشــر‬ ‫مســتقر در اســکاتلند اســت‪.‬‬ ‫ایــن عنــوان در خــط مقــدم پیشــرفت هــای فنــاوری در انتشــارات در‬ ‫قــرن بیســتم بــود و اولیــن روزنامــه اروپایــی بــود کــه بــه صــورت تمــام‬ ‫رنگــی منتشــر شــد‪.‬‬ ‫در بیشــتر ‪ 50‬ســال گذشــته‪ ،‬رکــورد‪ ،‬پرفــروش تریــن روزنامــه در‬ ‫اســکاتلند بــوده اســت‪ .‬از انجایــی کــه تیــراژ چــاپ ان مطابــق بــا‬ ‫ســایر مقــاالت کاهــش یافتــه اســت‪ ،‬توجــه فزاینــده ای را بــر گســترش‬ ‫عملیــات دیجیتــال خــود متمرکــز کــرده اســت‪.‬‬ ‫دیلــی رکــورد بــرای اولیــن بــار در ســال ‪ 1895‬بــه عنــوان ضمیمــه ای‬ ‫بــرای روزنامــه شــمالی بریتانیایــی دیلــی میــل منتشــر شــد‪.‬‬ ‫میــل ‪ -‬کــه بــا روزنامـه ای بــه همیــن نــام مســتقر در لنــدن مرتبــط نبــود‬ ‫ اولیــن روزنامـه ای بــود کــه در ســال ‪ 1847‬در گالســکو منتشــر شــد‪.‬‬‫میــل مســتقر در گالســکو یکــی از اولیــن روزنامه هــا بود کــه اخریــن اخبار‬ ‫سیاســی و تجــاری را مســتقیماً از لندن به خواننــدگان اســکاتلند ارائه کرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪10‬‬ صفحه 10 ‫اسکاتمن‬ ‫‪ The Scotsman‬یــک روزنامــه اســکاتلندی و وب ســایت خبــری روزانــه‬ ‫اســت کــه دفتــر مرکــزی ان در ادینبــورگ قــرار دارد‪ .‬ایــن نشــریه اولیــن‬ ‫بــار بــه عنــوان یــک روزنامــه سیاســی رادیــکال در ســال ‪ 1817‬تاســیس‬ ‫شــد‪ ،‬انتشــار روزانــه ان در ســال ‪ 1855‬اغــاز شــد و تــا اوت ‪ 2004‬بــه‬ ‫عنــوان یــک برگــه گســترده باقــی مانــد‪.‬‬ ‫شــرکت مــادر ان‪ ،JPIMedia ،‬همچنیــن اخبــار عصــر ادینبــورگ را منتشــر‬ ‫مــی کنــد‪ .‬تیــراژ چاپــی حسابرســی شــده ‪ 16349‬بــرای ژوئیــه تــا دســامبر‬ ‫‪ 2018‬بــود‪ .‬ایــن عنــوان دویســتمین ســالگرد خــود را در ‪ 25‬ژانویــه ‪2017‬‬ ‫جشــن گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن نشــریه در ســال ‪ 1817‬بــه عنــوان یــک هفتــه نامــه لیبــرال توســط‬ ‫وکیلــی بــه نــام ویلیــام ریچــی و یــک کارمنــد گمــرک بــه نــام چارلــز‬ ‫مــکالرن در ادینبــورگ راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫ایــن نشــریه متعهــد بــه «بــی طرفــی‪ ،‬ثبــات و اســتقالل» شــد‪ .‬پــس از لغــو‬ ‫مالیــات تمبــر روزنامــه در اســکاتلند در ســال ‪ ،1855‬اســکاتمن بــه عنــوان‬ ‫یــک روزنامــه روزانــه بــا تیــراژ ‪ 6000‬نســخه دوبــاره راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،1860‬اســکاتمن دفتــری را در خیابــان کاکبــرن در ادینبــورگ بــه‬ ‫دســت اورد کــه بــه ســبک بارونیــال توســط معمــاران ‪Peddie & Kinnear‬‬ ‫طراحــی شــده بــود‪ .‬ایــن دفتــر توســط دفاتــر اصلــی انهــا در رویــال مایــل‬ ‫پشــتیبانی مــی شــد‪ .‬ایــن ســاختمان بــا حــروف اول «‪ »JR‬بــرای جــان‬ ‫ریچــی‪ ،‬موســس شــرکت‪ ،‬نوشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1953‬روزنامــه توســط میلیونــر کانادایــی روی تامســون خریــداری‬ ‫شــد کــه در حــال ایجــاد یــک گــروه رســانه ای بــزرگ بــود‪ .‬ایــن روزنامــه در‬ ‫ســال ‪ 1995‬توســط دیویــد و فردریــک بارکلــی بــه مبلــغ ‪ 85‬میلیــون پونــد‬ ‫خریــداری شــد‪ .‬انهــا روزنامــه را از دفتــر ادینبــورگ خــود در پــل شــمالی‪،‬‬ ‫کــه اکنــون یــک هتــل مجلــل اســت‪ ،‬بــه دفاتــر مــدرن در جــاده هالیــرود کــه‬ ‫توســط معمــاران ادینبــورگ ‪ CDA‬طراحــی شــده اســت‪ ،‬در نزدیکــی محــل‬ ‫بعــدی ســاختمان پارلمــان اســکاتلند منتقــل کردنــد‪ .‬ایــن روزنامــه توســط‬ ‫انجمــن طراحــی اخبــار (‪ )SND‬بــه عنــوان بهتریــن روزنامــه طراحــی شــده‬ ‫جهــان بــرای ســال ‪ 1994‬اعطــا شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪11‬‬ ‫هرالد‬ ‫هرالــد از دیگــر روزنامه هــای اســکاتلندی اســت کــه در ســال ‪1783‬‬ ‫تاســیس شــد‪ .‬هرالــد تاریخــی تریــن روزنامــه ملــی در جهــان اســت و‬ ‫هشــتمین روزنامــه قدیمــی در جهــان اســت‪.‬‬ ‫ایــن عنــوان از ‪ Glasgow Herald‬در ســال ‪ 1992‬ســاده شــد‪ .‬پــس‬ ‫از بســته شــدن ســاندی هرالــد‪ ،‬هرالــد روز یکشــنبه بــه عنــوان نســخه‬ ‫یکشــنبه در ‪ 9‬ســپتامبر ‪ 2018‬راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫ایــن روزنامــه توســط یــک چاپخانــه در ادینبــورگ بــه نــام جــان منونــز‬ ‫در ژانویــه ‪ 1783‬بــه عنــوان یــک نشــریه هفتگــی بــه نــام اگهی دهنــده‬ ‫گالســکو تاســیس شــد‪.‬‬ ‫اخبــار معاهــدات ورســای از طریــق لــرد پروســت گالســکو بــه منونز رســید‪،‬‬ ‫درســت زمانــی کــه او در حــال جمــع کــردن مقالــه بــود‪ .‬او فــاش کــرد کــه‬ ‫جنــگ بــا مســتعمرات امریــکا بــه پایــان رســیده بــود‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬هرالــد را‬ ‫بایــد بــه قدمــت ایــاالت متحــده امریــکا دانســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،1802‬منونــز روزنامــه را بــه بنجامیــن متــی و دکتــر جیمــز مــک‬ ‫نیــر‪ ،‬مالــک ســابق پیــک گالســکو‪ ،‬کــه همــراه بــا مرکــوری‪ ،‬یکــی از دو‬ ‫روزنامــه ای بــود کــه منونــز بــرای بــه چالــش کشــیدن بــه گالســکو امــده‬ ‫بــود‪ ،‬فروخــت‪.‬‬ ‫مالــکان جدیــد در ســال ‪ 1803‬نام خــود را بــه ‪ The Herald‬و ‪Advertiser‬‬ ‫‪ and Commercial Chronicle‬تغییــر دادنــد‪ .‬در ســال ‪ 1805‬نــام دوبــاره‬ ‫تغییــر کــرد‪ ،‬ایــن بــار بــه ‪.The Glasgow Herald‬‬ ‫از ســال ‪ 1836‬تــا ‪ Glasgow Herald ،1964‬متعلــق بــه جــورج اوتــرام‬ ‫و شــرکت وی بــه نــام اوتــرام بــود و در ســال ‪ 1858‬بــه یکــی از اولیــن‬ ‫نشــریات روزانــه در اســکاتلند تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت نــام خــود را از ســردبیر روزنامــه بــه مــدت ‪ 19‬ســال‪ ،‬جــورج‬ ‫اوتــرام گرفتــه بــود‪ .‬اوتــرام یــک ملی گــرای اولیــه اســکاتلندی‪ ،‬عضــو‬ ‫انجمــن ملــی دفــاع از حقــوق اســکاتلند بــود‪.‬‬ ‫گالســکو هرالــد‪ ،‬تحــت رهبــری اوتــرام‪ ،‬اســتدالل کــرد کــه امتیــازات وعــده‬ ‫داده شــده پیمــان اتحــاد تحقــق نیافتــه اســت و بــه عنــوان مثــال‪ ،‬خواســتار‬ ‫ان شــد کــه وارث تــاج و تخــت بریتانیــا «شــاهزاده ســلطنتی اســکاتلند»‬ ‫نامیــده شــود‪ .‬هرالــد گفــت‪« :‬هــر کســی کــه خــود را اســکاتلندی می خوانــد‬ ‫بایــد در انجمــن ملــی ثبــت نــام کنــد‪ ».‬و بــه دیــن ترتیــب نــام این نشــریه‬ ‫در میــان اســکاتلندی ها اهمیــت پیــدا کــرد‪.‬‬ صفحه 11 ‫اقتصاد اسکاتلند‬ ‫امید عزیزی‬ ‫اســکاتلند دومیــن کشــور بــزرگ بریتانیاســت کــه از انگلســتان کوچکتــر‬ ‫اســت ولــی بــه لحــاظ وســعت و جمعیــت ان از مجمــوع ولــز و ایرلنــد‬ ‫شــمالی بیشــتر اســت‪ .‬اســکاتلند ‪ ۸.۳‬درصــد از جمعیــت بریتانیــا را در‬ ‫خــود جــای داده اســت (پنــج میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هــزار نفــر ‪ -‬امــار ‪)۲۰۱۲‬‬ ‫کــه حــدود ‪ ۲‬درصــد انهــا در ‪ ۹۳‬جزیــره زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫اگــر درامــد حاصــل از نفــت در امــار مربــوط بــه تولیــد ناخالــص داخلــی‬ ‫لحــاظ شــود‪ ،‬اســکاتلند بــه طــور کلــی درامــد ســرانه بیشــتری نســبت‬ ‫بــه بریتانیــا دارد‪ .‬طبــق تخمیــن دولــت محلــی اســکاتلند‪ ،‬ایــن رقــم‬ ‫‪ ۲۶،۴۲۴‬پونــد در مقایســه بــا ‪ ۲۲،۳۳۶‬پونــد در بریتانیاســت‪.‬‬ ‫اگــر درامــد نفــت در تولیــد ناخالــص داخلــی لحــاظ نشــود‪ ،‬تفــاوت‬ ‫زیــادی بیــن دو رقــم نیســت؛ بــه طــوری کــه تولیــد ناخالــص داخلــی‬ ‫ســرانه در اســکاتلند ‪ ۲۰،۵۷۱‬و در بریتانیــا ‪ ۲۰،۸۷۳‬پونــد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫نگاهــی بــه امــار هــای اصلــی نشــان مــی دهــد کــه هزینــه هــای‬ ‫دولــت بــه ازاء هــر فــرد در اســکاتلند‪ ،‬بیشــتر از هزینــه هــای متوســط‬ ‫در بریتانیاســت‪ .‬در ســال ‪ ،۲۰۱۱‬ایــن رقــم در اســکاتلند ‪ ۱۲،۱۰۰‬پونــد‬ ‫بــود و در کل بریتانیــا ‪ ۱۰،۹۰۰‬پونــد‪.‬‬ ‫امــار مربــوط بــه منابــع نفــت و گاز دریــای شــمال متغیــر اســت‪ .‬درامــد‬ ‫بریتانیــا بــه طــور کل از منابــع نفــت از ‪ ۱.۵‬میلیــارد پونــد در ســال ‪۱۹۹۱‬‬ ‫و ‪ ،۱۹۹۲‬تــا ‪ ۲۷‬میلیــارد پونــد در ســال ‪ ۲۰۱۱‬تــا ‪ ۲۰۱۲‬تغییــر کــرده‬ ‫اســت‪ .‬طبــق براوردهــا‪ ۱۰ ،‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد از درامــد اســکاتلند از محــل‬ ‫مالیــات مبتنــی بــر نفــت اســت در حالــی کــه ایــن رقــم بــرای کل بریتانیا‬ ‫‪ ۱.۵‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫پیــش بینــی هــای موجــود دربــاره ذخایــر نفتــی بســیار متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫طبــق اعــام اداره امــار ملــی بریتانیــا‪ ،‬ارزش ذخایــر نفتــی کــه هنــوز‬ ‫مــورد بهــره بــرداری قــرار نگرفتــه‪ ۱۲۰ ،‬میلیــارد پونــد اســت در حالــی‬ ‫کــه بــراورد دولــت محلــی اســکاتلند حاکــی اســت کــه ارزش ذخایــر‬ ‫نفــت و گاز دریــای شــمال‪ ۱.۵ ،‬تریلیــون پونــد‪ ،‬بــه قیمــت عمــده‬ ‫فروشــی‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫بــراورد میــزان بدهــی اســکاتلند مشــکل اســت‪ .‬طبــق گــزارش مخــارج و درامــد‬ ‫دولــت محلــی اســکاتلند‪ ،‬بــا توجــه بــه جمعیــت اســکاتلند‪ ،‬ســهم ان در بدهــی‬ ‫بریتانیــا ‪ ۹۲‬میلیــارد پونــد اســت و ایــن میــزان ‪ ۶۲‬درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی‬ ‫اســت‪ .‬ولــی محاســبه بــا اســتفاده از تــوازن مالــی‪ ،‬میــزان تخمینــی ایــن بدهــی‬ ‫‪ ۵۶‬میلیــارد پونــد خواهــد بــود کــه ‪ ۳۸‬درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی اســکاتلند‬ ‫اســت‪ .‬شــیوه هــای محاســبه دیگــر‪ ،‬رقــم هــای متفاوتــی بــه دســت خواهــد داد‪.‬‬ ‫نظرســنجی «هزینــه هــای زندگــی و مــواد غذایــی» نشــان مــی دهــد در حالــی کــه‬ ‫اســکاتلندی هــا‪ ،‬نســبت بــه کل بریتانیــا‪ ،‬بــه طــور متوســط مقــدار کمتــری بــرای‬ ‫خریــد مــواد غذایــی هزینــه مــی کننــد‪ ،‬ولــی پــول بیشــتری بــرای خریــد دخانیــات و‬ ‫مشــروبات الکلــی صــرف مــی کننــد‪.‬‬ ‫طبــق تــازه تریــن امــار مربــوط بــه امیــد بــه زندگــی (متوســط طــول عمــر) انتظــار‬ ‫مــی رود مردانــی کــه در ســال ‪ ۲۰۱۰‬در اســکاتلند متولــد شــده انــد‪ ۷۶ ،‬ســال عمــر‬ ‫کننــد کــه ‪ ۶۰‬ســال ان وضعیــت ســامتی شــان خــوب خواهــد بــود‪ .‬زنانــی کــه در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۰‬بــه دنیــا امــده انــد‪ ،‬بــه طــور متوســط ‪ ۸۰‬ســال عمــر مــی کننــد کــه‬ ‫‪ ۶۴‬ســال ان را بــه ســامت هســتند‪ .‬امیــد بــه زندگــی در کل بریتانیــا کمتــر اســت‪.‬‬ ‫اســکاتلند جــزو ان دســته کشــورهایی اســت کــه کمتریــن میــزان امیــد بــه زندگــی‬ ‫را در اروپــای غربــی دارنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪12‬‬ صفحه 12 ‫تاثیر استقالل اسکاتلند بر اقتصاد‬ ‫بنــا بــر تحقیقــات اقتصاددانــان‪ ،‬اســتقالل‪ ،‬بــه اقتصــاد اســکاتلند لطمــه می زنــد‬ ‫و در صــورت جدایــی‪ ،‬ان را «به مراتــب فقیرتــر» از زمانــی کــه بخشــی از بریتانیــا‬ ‫بــود‪ ،‬خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش کــه دانشــکده اقتصــاد و علــوم سیاســی لنــدن (ال اس ای) ان را‬ ‫منتشــر کــرده‪ ،‬حاکــی از ان اســت کــه بهــای اقتصــادی یــک اســکاتلند مســتقل‪،‬‬ ‫دو تــا ســه برابــر پیامــد ناشــی از برگزیــت خواهــد بــود‪ .‬پژوهــش ال اس ای کــه‬ ‫نخســتین پژوهــش عمــده دربــاره خطــرات اقتصــادی جدایــی اســکاتلند از بریتانیــا‬ ‫پــس از برگزیــت اســت‪ ،‬نتیجه گیــری می کنــد کــه تــاوان ایــن حرکــت ‪ -‬چــه‬ ‫اســکاتلند پــس از ان بــه اتحادیــه اروپــا بپیونــدد و چــه بــازار مشــترک خــود بــا‬ ‫بریتانیــا را حفــظ کنــد ‪ -‬ســنگین خواهــد بــود‪.‬‬ ‫طبــق براوردهــا برگزیــت‪ ،‬درامــد ســرانه اســکاتلند را در بلندمــدت تــا دو درصــد‬ ‫کاهــش خواهــد داد‪ .‬ایــن درحالــی اســت کــه اســتقاللِ پــس از برگزیــت‪ ،‬درامــد‬ ‫ســرانه اســکاتلند را بســته بــه نــوع موانــع تجــاری کــه بــر ان تحمیــل خواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬بیــن ‪ ۶.۳‬تــا ‪ ۸.۷‬درصــد خواهــد کاســت‪.‬‬ ‫پیش بینــی می شــود ضربــه اقتصــادی ناشــی از ایــن دو‪ ،‬بــه کاهــش ســالیانه‬ ‫درامــد بــه میــزان دو تــا دو هــزار و ‪ ۸۰۰‬پونــد بــرای هــر فــرد منجــر شــود‪.‬‬ ‫ایــن گــزارش کــه «بریتانیــای غیرمتحــد‪ :‬برگزیــت‪ ،‬تجــارت و اســتقالل اســکاتلند»‬ ‫نــام دارد‪ ،‬تنهــا بــر هزینه هــای تجــاری از جملــه پیامــد ان بــر ترتیبــات مالــی و‬ ‫پــول رایــج اســکاتلند تمرکــز کــرده اســت و بــه دیگــر عواقــب اقتصــادی اســتقالل‬ ‫ان از بریتانیــا نمی پــردازد‪.‬‬ ‫هانــ ِوی هوانــگ‪ ،‬تومــاس سمپســون و پاتریــک اشــنایدر‪ ،‬نویســندگان ایــن‬ ‫پژوهــش‪ ،‬نتیجه گیــری کرده انــد کــه اســتقالل‪ ،‬به مراتــب بیــش از برگزیــت‪،‬‬ ‫بــه اســکاتلند لطمــه خواهــد زد زیــرا حجــم بازرگانــی اســکاتلند بــا دیگــر نقــاط‬ ‫بریتانیــا‪ ،‬چهــار برابــر میــزان تجــارت ان بــا اتحادیــه اروپــا اســت‪.‬‬ ‫اقــای سمپســون کــه اســتادیار اقتصــاد در دانشــگاه ال اس ای اســت‪ ،‬می گویــد‬ ‫کــه هزینــه اســتقالل از بریتانیــا بــرای اقتصــاد اســکاتلند احتمــاال «دو تــا ســه‬ ‫برابــر» هزینه هــای برگزیــت خواهــد بــود‪ .‬او اضافــه می کنــد‪« :‬افــزون بــر ایــن‪،‬‬ ‫پیوســتن مجــدد بــه اتحادیــه اروپــا پــس از اســتقالل‪ ،‬تاثیــر چندانــی در کاهــش‬ ‫ایــن هزینه هــا نخواهــد داشــت و در کوتاه مــدت‪ ،‬احتمــاال ضررهــای اقتصــادی ان‬ ‫بیشــتر از حفــظ بــازار مشــترک بــا ســایر نقــاط بریتانیــا خواهــد بــود‪».‬‬ ‫اقــای هوانــگ کــه اســتادیار دانشــگاه ســیتی هنگ کنــگ اســت‪ ،‬نیــز گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫تحلیــل نشــان می دهــد کــه دس ـت کم از جنبــه بازرگانــی‪ ،‬اســتقالل‪ ،‬اســکاتلند را‬ ‫در مقایســه بــا مانــدن در بریتانیــا‪ ،‬به گون ـه ای چشــمگیر بــه فقــر خواهــد کشــاند‪.‬‬ ‫هرچنــد عوامــل بســیاری در شــکل دادن بــه نتیجــه یــک رفرانــدوم اســتقالل دیگــر‬ ‫در اســکاتلند نقــش خواهنــد داشــت‪ ،‬امــا رای دهنــدگان اســکاتلندی بایــد در مــورد‬ ‫هزینه هــا و فوایــد هــر یــک از ایــن دو راه اگاه باشــند‪ .‬ایــن گــزارش بــه ایــن‬ ‫اگاهــی کمــک می کنــد‪».‬‬ ‫نیــکال اســتورجن‪ ،‬نخســت وزیر و رهبــر حــزب ملــی اســکاتلند‪ ،‬در‬ ‫واکنــش بــه خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا د گفــت کــه پیوســتن‬ ‫مجــدد بــه بــازار مشــترک اروپــا بــه معنــی «ســاختن اقتصــاد قوی تــری‬ ‫اســت»‪ .‬تازه تریــن نظرخواهی هــا حاکــی از ان اســت کــه بســیاری از‬ ‫اســکاتلندی ها می پذیرنــد کــه اســتقالل از بریتانیــا هزینــه اقتصــادی‬ ‫بــه دنبــال خواهــد داشــت امــا دیگــر از ان ابایــی ندارنــد‪.‬‬ ‫در نظرخواهــی موسســه «پَنِــل بِیــس» امــده اســت کــه تنهــا ‪ ۲۲‬درصــد‬ ‫اســکاتلندی ها معتقدنــد کــه در خــارج از بریتانیــا‪ ،‬اقتصــاد بهتــری‬ ‫خواهنــد داشــت؛ در حالــی کــه ‪ ۴۴‬درصــد شــهروندان اســکاتلند کــه‬ ‫در ایــن نظرخواهــی شــرکت کرده انــد‪ ،‬می گوینــد اقتصــاد در نتیجــه‬ ‫جدایــی افــت خواهــد کــرد‪ .‬همیــن نظرخواهــی‪ ،‬نتیجه گیــری کــرده‬ ‫اســت کــه بــه اســتثنای کســانی کــه هنــوز مــردد هســتند‪ ۵۲ ،‬درصــد‬ ‫اســکاتلندی ها می خواهنــد از بریتانیــا مســتقل شــوند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪13‬‬ صفحه 13 ‫برندهای برتر‬ ‫لیپتون‬ ‫لیپتــون نامــی تجــاری بــرای چــای اســت‪ ،‬کــه در حــال حاضــر متعلــق‬ ‫بــه شــرکت یونیلیــور می باشــد‪ .‬لیپتــون در ســال ‪ ۱۸۹۰‬میــادی توســط‬ ‫خواربارفروشــی به نــام سِ ــر تومــاس لیپتــون در گالســگو واقــع در اســکاتلند‬ ‫بــه وجــود امــد‪.‬‬ ‫وی ســپس شــرکت «تومــاس جــی لیپتــون» در زمینــه بســته بندی چــای‪،‬‬ ‫کــه کارخانــه و دفتــر مرکــزی ان‪ ،‬در هوبوکــن در ایالــت نیوجرســی‪ ،‬ایــاالت‬ ‫متحــده امریــکا قــرار داشــت را‪ ،‬تاســیس کــرد‪ .‬ایــن محصــول به ســرعت در‬ ‫ایــاالت متحــده بــه موفقیــت دســت یافــت و تومــاس از ملکــه ویکتوریــا لقــب‬ ‫شــوالیه گرفــت‪ .‬ســپس در ســال ‪ ۱۸۹۸‬و در ســن ‪ ۴۸‬ســالگی لقــب ســر را‬ ‫نیــز دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫محصــوالت لیپتــون از مــزارع کشــورهایی ماننــد هنــد‪ ،‬ســریالنکا‪ ،‬کنیــا و‬ ‫چیــن جمــع اوری می شــوند‪ .‬چــای زرد نشــان لیپتــون‪ ،‬مخلوطــی از بیســت‬ ‫نــوع چــای مختلــف اســت‪ .‬امــروزه محصــوالت لیپتــون در ‪ ۱۱۰‬کشــور جهــان‬ ‫عرضــه می شــوند‪.‬‬ ‫مدیریت دارایی ابردین‬ ‫مدیریــت دارایــی ابردیــن شــرکت خدمــات مالــی اســکاتلندی اســت‪ ،‬کــه در زمینــه‬ ‫مدیریــت ســرمایه گذاری‪ ،‬مدیریــت ســهام و ســرمایه گذاری امــاک فعالیــت‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫شــرکت مدیریــت دارایــی ابردیــن در ســال ‪ ۱۹۸۳‬راه انــدازی شــد و هم اکنــون دارای‬ ‫‪ ۳۱‬دفتــر خدماتــی در ‪ ۲۳‬کشــور‪ ،‬بــا مرکزیــت شــهرهای لنــدن‪ ،‬فیالدلفیــا‪ ،‬پنســیلوانیا‬ ‫و ســنگاپور می باشــد‪.‬‬ ‫در تاریــخ ‪ ۲۹‬مــارس ‪ ۲۰۱۳‬مجمــوع ســرمایه تحــت مدیریــت ایــن شــرکت‪ ،‬معــادل‬ ‫‪ ۳۲۲.۳‬میلیــارد دالر‪ ،‬اعــام شــد‪ .‬دفتــر مرکــزی شــرکت مدیریــت دارایــی ابردیــن‬ ‫در شــهر ابردیــن‪ ،‬اســکاتلند قــرار دارد و ســهام ان‪ ،‬در بــازار بــورس لنــدن معاملــه‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫مک ویتیس‬ ‫مک ویتیــس یــک نــام تجــاری بــرای وعــده میــان غذایــی اســت کــه‬ ‫بــه شــرکت بیســکویت متحــده تعلــق دارد‪ .‬ایــن نــام در اصــل از شــرکت‬ ‫بیســکویت ســازی اســکاتلندی ‪ McVitie & Price‬گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت در ســال ‪ ۱۸۳۰‬در شــهر ادینبــرو تاســیس شــد‪.‬‬ ‫کیک جافا و بیسکویت دیجستیو از محصوالت این شرکت است‪.‬‬ ‫رویال بانک اسکاتلند‬ ‫رویــال بانــک اســکاتلند گیلــی اســکاتلندی بــه اختصــار اربـی اس شــرکت‬ ‫خدمــات مالــی و بانکــداری اســکاتلندی اســت‪ ،‬کــه در زمینــه ارائــه‬ ‫خدمــات بانکــداری خــرد‪ ،‬بانکــداری شــرکتی‪ ،‬بانکــداری ســرمایه گذاری‪،‬‬ ‫مدیریــت ســرمایه‪ ،‬ســرمایه گذاری و خدمــات بیمــه فعالیــت می نمایــد‪.‬‬ ‫بانــک ســلطنتی اســکاتلند در ســال ‪ ۱۷۲۷‬راه انــدازی شــد و در حــال‬ ‫حاضــر دارای بیــش از ‪ ۷۰۰‬شــعبه اســت کــه عمدتـاً در کشــور اســکاتلند‬ ‫بــوده‪ ،‬اگرچــه در تمامــی شــهرهای اصلــی و بــزرگ انگلســتان و ولــز نیــز‬ ‫دارای شــعبه می باشــد‪ .‬اربــی اس بزرگ تریــن بانــک اســکاتلند اســت‪.‬‬ ‫بانــک ســلطنتی اســکاتلند در اســکاتلند بــه ثبــت رسیده اســت‪ .‬شــعبه‬ ‫مرکــزی ایــن بانــک در شــهر ادینبــرو‪ ،‬اســکاتلند قــرار دارد و ســهام ان‬ ‫در بــازار بــورس نیویــورک و بــورس لنــدن دادوســتد می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪14‬‬ صفحه 14 ‫استاندارد الیف‬ ‫اســتاندارد الیــف شــرکت خدمــات مالــی اســکاتلندی اســت‪،‬‬ ‫کــه در زمینــه ارائــه ســرمایه گذاری‪ ،‬مدیریــت ســرمایه و ارائــه‬ ‫خدمــات بیمــه فعالیــت می نمایــد‪.‬‬ ‫شــرکت اســتاندارد الیــف در ســال ‪ ۱۸۲۵‬راه انــدازی شــد و در‬ ‫حــال حاضــر دارای ‪ ۱.۵‬میلیــون ســهام دار در ‪ ۵۰‬کشــور و بیــش از‬ ‫‪ ۶‬میلیــون مشــتری می باشــد‪.‬‬ ‫دفتــر مرکــزی ایــن شــرکت در شــهر ادینبــرو‪ ،‬اســکاتلند قــرار‬ ‫دارد و ســهام ان در بــازار بــورس لنــدن معاملــه می شــود‪.‬‬ ‫بانک اسکاتلند‬ ‫بانــک اســکاتلند بانکــی تجــاری واقــع در ادینبــرو اســکاتلند اســت‬ ‫کــه قدمــت ان بــه ســده هفدهــم میــادی بازمی گــردد‪ .‬بخــش‬ ‫تجــاری ایــن بانــک توســط پارلمــان اســکاتلند راه انــدازی شــد و‬ ‫تــا امــروز نیــز توســط ایــن نهــاد اداره می شــود‪ ،‬از ایــن روی ایــن‬ ‫بخــش تجــاری تنهــا بخــش تجــاری در بانک هــای بریتانیــا بــه‬ ‫شــمار می ایــد کــه توســط یــک نهــاد دولتــی اداره می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫بانــک نخســتین بانــک در ســطح اروپــا بــود کــه اســکناس های‬ ‫مخصــوص بــه خــود را چــاپ کــرد‪.‬‬ ‫امــروزه ایــن بانــک عــاوه بــر پــول رایــج‪ ،‬دارای نوعــی اســکناس‬ ‫پونــد اســترلینگ مخصــوص بــه خــود اســت کــه تحــت تمهیــدات‬ ‫قانونــی ایــن بانــک بــه چــاپ می رســد‪.‬‬ ‫راک استار نورث‬ ‫راک اســتار نــورث لیمیتــد یــک توســعه دهنده بازی هــای ویدئویــی اســکاتلندی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫شــرکت بخشــی از راک اســتار گیمــز‪ ،‬و متعلــق بــه تیک‪-‬تــو اینتراکتیــو اســت‪ .‬راک اســتار‬ ‫نــرت توســعه دهنــده اصلــی ســری اتومبی ـل دزدی بــزرگ از جملــه اتومبی ـل دزدی بــزرگ ‪،۳‬‬ ‫اتومبی ـل دزدی بــزرگ‪ :‬وایــس ســیتی و اتومبی ـل دزدی بــزرگ‪ :‬ســن اندریــاس می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت در ابتــدا بــا نــام دی ام ای دیزایــن لیمیتــد در دانــدی در ســال ‪ ۱۹۸۷‬توســط ‪۴‬‬ ‫نفــر بــه نــام هــای دیویــد جونــز‪ ،‬اســتیو هامــون‪ ،‬رازل کــی و مایــک دیلــی تاســیس شــد‪.‬‬ ‫در ســال هــای اول خــود‪ ،‬دی ام ای دیزایــن توســط ناشــر بازی هــای خــود‪ ،‬سایگنوســیس‬ ‫حمایــت می شــد کــه تمرکــز خــود را بــر روی توســعه بازی هــای امیــگا‪ ،‬اتــاری اس ای‬ ‫و کمــودور ‪ ۶۴‬گذاشــته بــود‪ .‬در ایــن زمــان انهــا بــازی هــای تیرانــدازی موفقــی مثــل‬ ‫مینیــس یــا پــول خــون ســاخته بودنــد امــا بعــد از انتشــار لمینــگ در ســال ‪ ،۱۹۹۵‬تمرکــز‬ ‫بــه بازی هــای ســکوبازی تغییــر پیــدا کــرد‪ .‬بعــد از توســعه بــازی یونیرالــی در ســال ‪۱۹۹۵‬‬ ‫بــرای نینتنــدو‪ ،‬دی ام ای دیزایــن بــه یکــی از اســتودیو هــای ســکند پارتــی نینتنــدو تبدیــل‬ ‫شــدند‪ .‬امــا ایــن همــکاری بــا عــدم تاییــد بــازی «بــادی هاروســت» توســط نینتنــدو در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۹۸‬خاتمــه یافــت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،۱۹۹۷‬دی ام ای بــازی اتومبی ـل دزدی بــزرگ را منتشــر کــرد‪ ،‬بــازی کــه موققیــت‬ ‫بســیار زیــادی را بــه همــراه داشــت کــه باعــث یــک مجموعــه بــازی بســیار موفقــی شــد‪.‬‬ ‫همــراه بــا انتشــار بــازی اتومبیـل دزدی بــزرگ ‪ ،۲‬ایــن اســتودیو توســط گرملیــن اینتراکتیــو‬ ‫خریــداری شــد‪ .‬گرملیــن توســط اینفوگرامــز خریــداری شــده بــود‪ ،‬شــرکتی کــه بعــد هــا‬ ‫دارایــی هــای دی ام ای دیزایــن را بــه تیک‪-‬تــو اینتراکتیــو فروخــت‪.‬‬ ‫بعــد از انتشــار اتومبیـل دزدی بــزرگ ‪ ،۳‬دی ام ای دیزایــن بــه راک اســتار نــورث تغییر نــام داد‬ ‫و بــه یکــی از زیرمجموعــه هــای راک اســتار گیمــز تبدیــل شــد‪ .‬بعــد از ان‪ ،‬راک اســتار نــورث‬ ‫بــر روی بازی هــای جدیــد کار می کــرد مثــل من هانــت‪ ،‬به عنــوان پشــتیبان بــه بقیــه‬ ‫اســتودیوهای راک اســتار کمــک می کــرد مثــل رد دد ریدمپشــن و مکــس پیــن ‪ ۳‬و ســاخت‬ ‫مجموعــه اتومبیــل دزدی بــزرگ را ادامــه داد مثــل اتومبیــل دزدی بــزرگ ‪ ۵‬و اتومبیــل دزدی‬ ‫بــزرگ ‪.۴‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪15‬‬ صفحه 15 ‫ساختارسیاسی اسکاتلند‬ ‫نعمت ا‪ ...‬فیروزی‬ ‫بــا وجــود انکــه اســکاتلند در امــور سیاســی بین المللــی ماننــد عضویــت در‬ ‫اتحادیــه اروپــا و عضویــت در ســازمان ملــل متحــد و برخــی از امــور داخلــی‬ ‫نظیــر برخــی از انتخابات هــا نظیــر انتخابــات سراســری بریتانیــا بــه عنــوان‬ ‫بخشــی از پادشــاهی متحــد بــه حســاب می ایــد؛ ولــی دارای نظــام حقوقــی و‬ ‫نظــام اموزشــی مســتقل از انگلســتان‪ ،‬ولــز و ایرلنــد شــمالی اســت‪.‬‬ ‫دولــت محلــی اســکاتلند نظــام بهــداری و درمانــی عمومــی را همچنــان‬ ‫رایــگان نگهداشته اســت و دانشــجویان اســکاتلندی نیــز از پرداخــت‬ ‫شــهریه های دانشــگاهی معــاف هســتند‪.‬‬ ‫همه پرســی تاریخــی در مــورد اســتقالل اســکاتلند روز پنجشــنبه ‪۱۸‬‬ ‫ســپتامبر ‪ ۲۰۱۴‬میــادی (‪ ۲۷‬شــهریور ‪ )۱۳۹۳‬برگــزار شــد کــه مــردم بــه‬ ‫ان ‪۵۵‬درصــد رای مخالــف دادنــد‪ .‬بــا ایــن کــه احــزاب ســنتی بریتانیــا یعنــی‬ ‫حــزب محافظــه کار‪ ،‬کارگــر و لیبــرال دموکــرات مخالــف جدایــی از بریتانیــا‬ ‫هســتند امــا حــزب ســبزها گفته اســت از برنامــه حــزب ملــی اســکاتلند بــرای‬ ‫اســتقالل حمایــت خواهــد کــرد‪ .‬دولــت محلــی اســکاتلند بــا حفــظ برنامه های‬ ‫عدالــت اجتماعــی‪ ،‬ایجــاد شــرایط رقابتــی و دسترســی بــه درامــد نفـت وگاز‬ ‫دریــای شــمال قــادر خواهــد بــود در صــورت رای موافــق مــردم‪ ،‬پــس از‬ ‫‪ ۳۰۷‬ســال یکپارچگــی بــا انگلســتان‪ ،‬کشــور مســتقل اســکاتلند را بــار دیگــر‬ ‫تاســیس کنــد‪.‬‬ ‫از عواملــی کــه از احساســات اســتقالل طلبی اســکاتلندی ها در دهــه‬ ‫اخیــر کاســته اغــاز فعالیــت پارلمــان اســکاتلند بــود کــه در طــی رونــد‬ ‫قدرت ســپاری بــه دولــت محلــی عم ـ ً‬ ‫ا اختیــارات گســترده تری نســبت بــه‬ ‫مجلــس شــورای ملــی ولــز کســب کــرد‪.‬‬ ‫نظــام قضایــی اســکاتلند از بریتانیــا مســتقل اســت‪ ،‬بــر روی نظــام اموزشــی‬ ‫خــود کنتــرل کامــل دارد‪ ،‬تــا انــدازه ای انــدک از اختیــار تغییــر میــزان مالیات ها‬ ‫و از نهــادی معــادل وزارت کشــور برخــوردار اســت کــه بجــز مســئله مــواد‬ ‫مخــدر‪ ،‬ســاح‪ ،‬قمــار و مهاجــرت در باقــی مــوارد می توانــد تصمیم گیــری‬ ‫کنــد‪ .‬بــا ایــن حــال غیبــت احــزاب اســکاتلندی (هماننــد احــزاب ولــز یــا‬ ‫ایرلنــد شــمالی) در مناظره هــای انتخاباتــی در میــان اســکاتلندی ها نوعــی‬ ‫حــس انــزوا ایجــاد کرده اســت‪.‬‬ ‫مجلس اسکاتلند‬ ‫مجلــس اســکاتلند قــوه مقننــه تک مجلســی اســکاتلند اســت کــه پــس از‬ ‫قدرت ســپاری در بریتانیــا در ســال ‪ ۱۹۹۹‬تشــکیل شــد‪ .‬ســاختمان مجلــس در‬ ‫منطقــه هول ـی رود‪ ،‬ادینبــرو واقــع شــده و بــه همیــن خاطــر گاه از نــام هول ـی رود‬ ‫بــرای اشــاره بــه مجلــس اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫مجلــس اســکاتلند نهــادی دموکراتیــک اســت کــه ‪ ۱۲۹‬عضــوش از طریــق‬ ‫انتخابــات بــرای مــدت ‪ ۴‬ســال برگزیــده می شــوند‪ .‬نظــام انتخاباتــی ان‪ ،‬نظــام‬ ‫اعضــای افــزوده (مشــابه نظــام انتخاباتــی المــان) اســت کــه در واقــع تلفیقــی‬ ‫از نظام هــای اکثریتــی و تناســبی اســت‪ ۷۳ .‬نماینــده از ‪ ۷۳‬حــوزه انتخابیــه‬ ‫تک نفــره راهــی مجلــس می شــوند کــه مبنــای انتخــاب ایشــان کســب اکثریــت‬ ‫نســبی اراســت (نظــام انتخاباتــی نخســت نفری)‪ ۵۶ .‬نماینــده دیگــر از ‪ ۸‬حــوزه‬ ‫انتخابیــه ‪ ۷‬نفــره بــر مبنــای ســهم هــر حــزب از ارای کسب شــده وارد مجلــس‬ ‫می شــوند (نمایندگــی تناســبی)‪ .‬اخریــن انتخابــات ‪ ۵‬مــه ‪ ۲۰۱۶‬برگــزار شــد و‬ ‫حــزب ملــی اســکاتلند بــه پیــروزی رســید‪.‬‬ ‫مجلــس اصلــی اســکاتلند نهــاد ملــی قانونگــذاری کشــور مســتقل پادشــاهی‬ ‫اســکاتلند بــود کــه از اوایــل قــرن ســیزدهم میــادی تــا زمــان ادغــام ایــن کشــور‬ ‫بــا پادشــاهی انگلســتان و ایجــاد پادشــاهی بریتانیــای کبیــر بــه فعالیــت ادامــه‬ ‫داد‪ .‬در پــی ادغــام دو کشــور‪ ،‬مجلــس انگلســتان و مجلــس پادشــاهی اســکاتلند‬ ‫منحــل شــدند و مجلــس بریتانیــای کبیــر در وستمینســتر لنــدن تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫در پــی همه پرســی ‪ ۱۹۹۷‬و رای اری اســکاتلندی ها بــه قدرت ســپاری‪ ،‬مجلــس‬ ‫فعلــی ایجــاد شــد‪ .‬اختیــارات مجلــس اســکاتلند در مصوبــه ‪ ۱۹۹۸‬اســکاتلند‪ ،‬از‬ ‫قوانیــن مصــوب مجلــس بریتانیــا‪ ،‬تشــریح شده اســت‪ .‬ایــن مصوبــه‪ ،‬اختیاراتــی‬ ‫را کــه نــزد مجلــس بریتانیــا محفــوظ می مانــد به صراحــت برشــمرده و از ایــن‬ ‫طریــق اختیــارات اعطایــی بــه مجلــس اســکاتلند را کنتــرل کرده اســت‪ .‬مجلــس‬ ‫اســکاتلند مخیــر اســت در هــر زمینـه ای کــه اختیــارات قانونگــذاری نــزد مجلــس‬ ‫بریتانیــا محفــوظ نمانــده‪ ،‬قانــون وضــع کنــد‪ .‬مجلــس بریتانیــا حــق اصــاح و‬ ‫تغییــر مصوبــه ‪ ۱۹۹۸‬اســکاتلند و نیــز گســتره اختیــارات مجلــس اســکاتلند را‬ ‫نــزد خــود محفــوظ نــگاه داشته اســت‪ .‬نخســتین جلســه مجلــس اســکاتلند ‪۱۲‬‬ ‫مــه ‪ ۱۹۹۹‬برگــزار شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪16‬‬ صفحه 16 ‫احزاب اسکاتلند‬ ‫حزب ملی اسکاتلند‬ ‫حــزب ملــی اســکاتلند‪ ،‬کــه بــه اختصــار (اس ان پــی ‪ )SNP‬نامیــده‬ ‫می شــود‪ ،‬یــک حــزب ملی گــرا و سوســیال دمکــرات اســت کــه بــرای‬ ‫اســتقالل اســکاتلند از بریتانیــا تــاش و بــرای ان مبــارزه می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫حــزب کــه در ســال ‪ ۱۹۳۴‬تاســیس شــده هم اکنــون بزرگتریــن حــزب‬ ‫اســکاتلند اســت کــه بــر دولــت ملــی و هیئــت نمایندگــی ان در کاخ‬ ‫وست مینســتر ســیطره دارد‪ .‬تــا ســال ‪ ۲۰۱۶‬ایــن حــزب بیــش از ‪۱۲۰‬‬ ‫هــزار عضــو داشته اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۹‬ایــن حــزب در انتخابــات پارلمــان اروپــا باالتــر از حــزب‬ ‫کارگــر اســکاتلند و حــزب لیبــرال دموکــرات بریتانیــا قــرار گرفــت و دو‬ ‫کرســی از شــش کرســی اســکاتلند در پارلمــان اروپــا را تصاحــب کــرد‪.‬‬ ‫ایــن حــزب متهــم بــه ضــد انگلیســی بــودن می شــود‪ .‬در ســال ‪۲۰۰۰‬‬ ‫حــزب کارگــر اعــام کــرد کــه دو نماینــده ایــن حــزب بــا حمایــت از‬ ‫تقاضــای المــان بــرای میزبانــی جــام جهانــی فوتبــال ‪ ۲۰۰۶‬در حقیقــت‬ ‫سیاســت های ضــد انگلیســی را اتخــاذ کرده انــد‪.‬‬ ‫در انتخابــات مــاه مــه ســال ‪ ،۲۰۱۵‬ایــن حــزب بــا کســب بیــش از ‪۱.۴۵‬‬ ‫میلیــون رای توانســت ‪ ۵۶‬نماینــده خــود را راهــی مجلــس عــوام بریتانیــا‬ ‫ســازد و در نتیجــه بــه لحــاظ تعــداد نماینــدگان راه یافتــه بــه مجلــس عــوام‬ ‫بریتانیــا بــه ســومین حــزب بــزرگ مجلــس عــوام تبدیــل شــد‪ ،‬کــه بــرای‬ ‫ایــن حــزب یــک پیــروزی تاریخــی بــه حســاب می ایــد‪ .‬در طــول تاریــخ‬ ‫بریتانیــا‪ ،‬هیــچ حزبــی از اســکاتلند نتوانســته بــود بــه چنیــن ســهمی از‬ ‫مجلــس عــوام بریتانیــا دســت یابــد‪.‬‬ ‫در انتخابــات پارلمــان اســکاتلند در روز پنجشــنبه ‪ ۵‬مــاه مــی ‪ ۲۰۱۶‬ایــن‬ ‫حــزب توانســت بــرای ســومین دوره پیاپــی بیشــترین تعــداد اراء را در‬ ‫انتخابــات پارلمــان اســکاتلند کســب کنــد‪ .‬ایــن حــزب توانســت بــا کســب‬ ‫بیــش از یــک میلیــون رای‪ ۶۳ ،‬کرســی از مجمــوع ‪ ۱۲۹‬کرســی پارلمــان‬ ‫اســکاتلند را در اختیــار بگیــرد‪ .‬رهبــر کنونــی ایــن حــزب‪ ،‬خانــم نیــکال‬ ‫اســترجن گفــت‪« :‬حــزب مــا بــرای ســومین بــار پیاپــی در انتخابــات پارلمان‬ ‫اســکاتلند پیــروز شــد‪ .‬ایــن اتفــاق تاکنــون در تاریــخ پارلمــان اســکاتلند رخ‬ ‫نــداده بــود‪».‬‬ ‫حزب سبزهای اسکاتلند‬ ‫ســبزهای اســکاتلند (همچنیــن بــه عنــوان حــزب ســبز اســکاتلند نیــز شــناخته‬ ‫می شــود) یــک حــزب سیاســی اســکاتلندی اســت‪ .‬ایــن حــزب تــا مــاه مــه ‪2021‬‬ ‫دارای هفــت عضــو در پارلمــان اســکاتلند اســت‪ .‬از انتخابــات محلــی ســال ‪،2017‬‬ ‫ایــن حــزب در شــش شــورای محلــی اســکاتلند از ‪ 32‬شــورای محلــی بــا مجمــوع‬ ‫‪ 19‬عضــو شــورا حضــور دارد‪ .‬انهــا پــس از توافقنامــه تقســیم قــدرت بــا ‪ SNP‬در‬ ‫اگوســت ‪ ،2021‬دو پســت وزارتــی در ســومین دولــت اســتورجن دارنــد و اولیــن‬ ‫بــاری اســت کــه سیاســتمداران حــزب ســبز در دولــت بریتانیــا حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫ســبزهای اســکاتلند در ســال ‪ 1990‬زمانــی کــه حــزب ســبز ســابق بــه ســه‬ ‫حــزب مســتقل کــه نماینــده اســکاتلند‪ ،‬ایرلنــد شــمالی و انگلیــس و ولــز بودنــد‪،‬‬ ‫ایجــاد شــد‪ .‬ایــن حــزب بــه ســبزهای جهانــی و حــزب ســبز اروپــا وابســته اســت‪.‬‬ ‫اعضــای حــزب بــه طــور چشــمگیری پــس از همــه پرســی اســتقالل اســکاتلند افزایــش‬ ‫یافــت‪ ،‬کــه طــی ان از اســتقالل اســکاتلند از بریتانیــا حمایــت کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪17‬‬ ‫ســبزهای اســکاتلند کامــا مســتقل هســتند‪ ،‬امــا بــا ســایر احــزاب ســبز بریتانیــا و ایرلنــد از‬ ‫نزدیــک همــکاری مــی کننــد‪.‬‬ صفحه 17 ‫حزب محافظه کاران‬ ‫محافظــه کاران اســکاتلند یــک حــزب سیاســی راســت میانــه اســت‬ ‫کــه در اســکاتلند فعالیــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن حــزب دومیــن حــزب بــزرگ در پارلمــان اســکاتلند و دولــت‬ ‫محلــی اســکاتلند اســت و دارای دومیــن تعــداد نماینــدگان اســکاتلندی‬ ‫در مجلــس عــوام بریتانیــا اســت‪.‬‬ ‫رهبــر حــزب داگالس راس اســت‪ .‬او جایگزیــن جکســون کارالو شــد‪،‬‬ ‫کــه بــرای مــدت کوتاهــی از فوریــه تــا ژوئیــه ‪ 2020‬در ایــن حــزب‬ ‫در ســمت ریاســت حــزب بــود‪ .‬کارالو از روث دیویدســون کــه از ســال‬ ‫‪ 2011‬تــا ‪ 2019‬در ایــن حــزب عضــو بــود‪.‬‬ ‫در انتخابــات عمومــی بریتانیــا در ســال ‪ ،2017‬ایــن حــزب تعــداد‬ ‫نماینــدگان خــود را در مقابــل ‪ 28.6‬درصــد ارای مــردم بــه ‪ 13‬افزایــش‬ ‫داد کــه بهتریــن عملکــرد از ســال ‪ 1983‬و از نظــر ارا از ســال ‪1979‬‬ ‫تاکنــون بــود امــا در ســال ‪ 2019‬بــه شــش کرســی وســت مینســتر‬ ‫کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫در انتخابــات ‪ ۲۰۱۶‬پارلمــان اســکاتلند‪ ،‬محافظــه کاران اســکاتلند ‪۱۶‬‬ ‫کرســی بــه دســت اوردنــد و ان را بــا ‪ ۳۱‬کرســی از ‪ ۱۲۹‬کرســی‪ ،‬بــه‬ ‫بزرگتریــن حــزب مخالــف تبدیــل کردنــد‪ .‬در انتخابــات ســال ‪2021‬‬ ‫بــرای پارلمــان اســکاتلند‪ ،‬محافظــه کاران اســکاتلند ‪ 31‬کرســی را‬ ‫حفــظ کردنــد و بزرگتریــن حــزب مخالــف در پارلمــان اســکاتلند باقــی‬ ‫ماندنــد‪.‬‬ ‫قبــل از ســال ‪ ،1912‬حــزب محافظــه کار در اســکاتلند ســازماندهی‬ ‫شــد‪ .‬بــا ظهــور ســازمان هــای سیاســی حزبــی تــوده ای در نیمــه دوم‬ ‫قــرن نوزدهــم‪ ،‬ســازمان هــای متمایــز در اســکاتلند ظهــور کردنــد‪.‬‬ ‫ســازمان داوطلبانــه حــزب‪ ،‬اتحادیــه ملــی انجمن هــای محافظــه کار‬ ‫بــرای اســکاتلند (منعکــس کننــده مواضــع اتحادیــه ملــی انجمن هــای‬ ‫محافظـه کار)‪ ،‬در ســال ‪ 1882‬ظهــور کــرد و یــک کنفرانــس محافظه کار‬ ‫متمایــز را در اســکاتلند ترتیــب داد‪.‬‬ ‫یــک ســازمان پیشــین بــه نــام انجمن ملــی قانــون اساســی اســکاتلند‪،‬‬ ‫از ســال ‪ ،1867‬بــا حمایــت رهبــر حــزب بریتانیــا‪ ،‬بنجامیــن دیزرائیلــی‪،‬‬ ‫وجــود داشــت‪ .‬یــک روزنامــه اســکاتلندی گــزارش داد کــه پــس از‬ ‫انتخابــات ‪« 1874‬باشــگاه هــای محافظــه کار و انجمــن هــای محافظــه‬ ‫کار کارگــران ماننــد قــارچ در تمــام نقــاط [اســکاتلند] ظهــور کــرده اند»‬ ‫از قانــون نمایندگــی مــردم ‪ 1884‬تــا ‪ ،1918‬حــزب لیبــرال نیــروی‬ ‫سیاســی غالــب در اســکاتلند بــود کــه در یــک سیســتم عمدتــاً دو‬ ‫حزبــی بــا محافظــه کاران اســکاتلند فعالیــت می کــرد‪.‬‬ ‫پــس از ادغــام محافظــه کاران و اتحادیــه هــای لیبــرال بــرای ایجــاد‬ ‫حــزب مــدرن محافظــه کار و اتحادیــه در انگلســتان و ولــز‪ ،‬کمیتــه ای‬ ‫از اتحادیــه ملــی انجمــن هــای محافظــه کار اســکاتلند و انجمــن هــای‬ ‫اتحادیــه لیبــرال منطقــه ای تشــکیل شــد کــه ادغــام در اســکاتلند را‬ ‫موجــب شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،2017‬محافظـه کاران اســکاتلند دومیــن حــزب بزرگ سیاســی‬ ‫در اســکاتلند از نظــر نمایندگــی دموکراتیــک در پارلمــان اســکاتلند (پس‬ ‫از انتخابــات پارلمــان اســکاتلند در ســال ‪ ،)2016‬حوزه هــای انتخابیــه‬ ‫در اســکاتلند در مجلــس عــوام بریتانیــا (پــس از انتخابــات زودهنــگام‬ ‫‪ )2017‬و در دولــت محلــی اســکاتلند (پــس از انتخابــات محلــی ‪،)2017‬‬ ‫بــود کــه پــس از حــزب ملــی اســکاتلند در جایــگاه دوم قــرار گرفــت و‬ ‫از حــزب کارگــر اســکاتلند کــه زمانــی غالــب بــود‪ ،‬پیشــی گرفــت‪.‬‬ ‫حزب کارگر‬ ‫کارگــر اســکاتلند یــک حــزب سیاســی سوســیال دموکــرات در اســکاتلند اســت‪.‬‬ ‫ایــن بخــش مســتقل از حــزب کارگــر بریتانیــا اســت‪ .‬از زمــان اوج گرفتــن ‪56‬‬ ‫کرســی از ‪ 129‬کرســی در اولیــن انتخابــات پارلمــان اســکاتلند در ســال ‪،1999‬‬ ‫حــزب در هــر انتخابــات هولیــرود کرسـی های خــود را از دســت داده تــا زمانــی که‬ ‫در انتخابــات ‪ 2021‬تنهــا ‪ 22‬کرســی ‪ MSP‬را بــه دســت اورد‪ .‬ایــن حــزب در حال‬ ‫حاضــر دارای یــک از ‪ 59‬کرســی اســکاتلند در مجلــس عــوام بریتانیا اســت و ایان‬ ‫مــوری از ســال ‪ 2010‬بــه طــور مــداوم نماینــده ادینبــورگ جنوبــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫در طــول دهه هــای پایانــی قــرن بیســتم و تــا هــزاره جدیــد‪ ،‬حــزب کارگــر بــر‬ ‫سیاســت در اســکاتلند تســلط داشــت‪ .‬کســب بیشــترین ســهم در اســکاتلند‬ ‫در هــر انتخابــات عمومــی بریتانیــا از ســال ‪ 1964‬تــا ‪ ،2010‬در هــر انتخابــات‬ ‫پارلمــان اروپــا از ســال ‪ 1984‬تــا ‪ 2004‬و در دو انتخابــات اول پارلمــان اســکاتلند‬ ‫در ســال های ‪ 1999‬و ‪ 2003‬از موفقیت هــای ایــن حــزب در ارای مردمــی بــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫پــس از ایــن‪ ،‬حــزب کارگــر اســکاتلند ائتالفــی را تشــکیل داد‪ .‬بــا لیبــرال دموکرات‬ ‫هــای اســکاتلند‪ ،‬اکثریــت اعضــای اجرایــی اســکاتلند را تشــکیل دادنــد‪ .‬اخیــراً‪،‬‬ ‫بــه ویــژه پــس از رفرانــدوم اســتقالل اســکاتلند در ســال ‪ ،2014‬ایــن حــزب‬ ‫دچــار افــت قابــل توجهــی شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪18‬‬ صفحه 18 ‫استقالل اسکاتلند‬ ‫دولــت اســکاتلند در ســال ‪( ۲۰۱۴‬میــادی) یــک هم ـه پرســی دربــاره‬ ‫اســتقالل برگــزار کــرد‪ ،‬کــه در ان از رای دهنــدگان پرســیده شــده‬ ‫بــود‪« :‬ایــا بایــد اســکاتلند کشــوری مســتقل باشــد؟» ‪۴۵‬درصــد از رای ‬ ‫دهنــدگان «بلــه» پاســخ دادنــد و ‪۵۵‬درصــد انــان بــه ان «نــه» گفتنــد‪.‬‬ ‫ت کننــدگان بــا حضــور ‪۸۵‬درصــد افــراد واجــد شــرایط بــه ایــن‬ ‫شــرک ‬ ‫ی دادنــد‪.‬‬ ‫هم ـه پرســی پاســخ م ـ ‬ ‫در ســال ‪ ،۲۰۱۶‬نیکــوال اســتورجن‪ ،‬نخســت وزیــر دولــت محلــی‬ ‫اســکاتلند‪ ،‬اشــکارا اعــام کــرد کــه الزم اســت همــه پرســی دیگــری‬ ‫برگــزار شــود‪ .‬ایــن خواســته بــا عنــوان ایندیــرف ‪ ۲‬معــروف شــده کــه‬ ‫خالصــه «رفرانــدوم دوم اســتقالل» اســت‪.‬‬ ‫در میــان اعضــای حــزب ملی گــرای اســکاتلند هــم در مــورد اســتراتژی‬ ‫حــزب جهــت غلبــه بــر مشــکالت و برگــزاری همــه پرســی اختــاف‬ ‫نظرهایــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫خانــم اســتورجن پیــش بینــی کــرده اســت کــه در صورتیکــه در‬ ‫انتخابــات محلــی مــاه اینــده احــزاب طرفــدار اســتقالل اکثریــت بــزرگ‬ ‫کرســی هــا در پارلمــان اســکاتلند را کســب کننــد‪ ،‬بریتانیــا دســت از‬ ‫مخالفــت جــدی بــا همــه پرســی برخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫امــا برخــی از نماینــدگان پارلمــان و اعضــای عــادی حــزب معتقــد‬ ‫نیســتند کــه ایــن پیــش بینــی درســت باشــد و خانــم اســتورجن و‬ ‫رهبــری حــزب را متهــم کــرده انــد کــه بــا ابــراز ایــن نظــر کــه بــرای‬ ‫برگــزاری همــه پرســی بایــد موافقــت بریتانیــا جلــب شــود‪ ،‬بیــش از‬ ‫انــدازه محتــاط بــوده انــد‪.‬‬ ‫احتمــاال در تــاش بــرای جلــب نظــر مخالفــان بــوده کــه هفتــه پیــش‬ ‫حــزب ملی گــرای اســکاتلند «نقشــه راه رفرانــدوم» را در ‪ ۱۱‬مــاده‬ ‫منتشــر کــرد و گفــت کــه یــک «کارگــروه ویــژه اســتقالل» را مامــور‬ ‫پیگیــری ایــن موضــوع کــرده اســت‪.‬‬ ‫در نقشــه راه امــده اســت کــه اگــر پــس از انتخابــات مــاه مه‪ ،‬اســتقالل‬ ‫طلبــان اکثریــت کرســی هــا را در پارلمــان اســکاتلند بــه دســت اورنــد‪،‬‬ ‫دولــت الیحــه همــه پرســی را بــه پارلمــان خواهــد بــرد و ایــن همــه‬ ‫پرســی پــس از پایــان همه گیــری کرونــا برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح امــده اســت کــه حــزب «بــه شــدت مخالــف» هرگونــه‬ ‫چالــش قانونــی دولــت بریتانیــا در برابــر همــه پرســی اســت هرچنــد‬ ‫تاکیــد دارد کــه همــه پرســی فقــط در صورتــی برگــزار خواهــد شــد کــه‬ ‫قانونــی تشــخیص داده شــود‪.‬‬ ‫وزیــر اول اســکاتلند اعــام کــرد یکبــار دیگــر در ســال اتــی میــادی‬ ‫مســاله اســتقالل ایــن منطقــه از بریتانیــا را مطــرح می کنــد و هدفــش‬ ‫برگــزاری همه پرســی در ‪ ۲۰۲۳‬اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪19‬‬ ‫بــه نقــل از خبرگــزاری اسوشــیتدپرس‪ ،‬نیکــوال اســتورجن‪ ،‬وزیــر اول اســکاتلند‬ ‫گفــت‪ ،‬کارزار اســتقالل کــه بــه دلیــل پاندمــی کرونــا متوقــف شــده قــرار اســت‬ ‫در اوایــل بهــار ‪ ۲۰۲۲‬و اگــر پاندمــی اجــازه دهــد‪ ،‬از ســر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫وی در یــک نشســت خبــری بــا حزبــش ادامــه داد‪ :‬در ســال اتــی میــادی‪،‬‬ ‫بــار دیگــر رونــد از ســرگیری کارزار اســتقالل اســکاتلند از بریتانیــا را مطــرخ‬ ‫می کنــم و ایــن همه پرســی ســال ‪ ۲۰۲۳‬برگــزار می شــود‪ .‬حــزب مــا از نــو‬ ‫رونــد اســتقالل را مطــرح خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫رای دهنــدگان اســکاتلندی در همه پرســی ســال ‪ ۲۰۱۴‬تصمیــم گرفتنــد کــه‬ ‫بخشــی از بریتانیــا باقــی بماننــد‪ .‬امــا حــزب اســتورجن می گویــد کــه رویــداد‬ ‫بریگزیــت در ســال گذشــته میــادی دورنمــای سیاســی و اقتصــادی منطقــه را‬ ‫دگرگــون کــرده اســت‪.‬‬ ‫در همه پرســی ‪ ۲۰۱۶‬رای دهنــدگان در کل بریتانیــا‪ ،‬از بریگزیــت حمایــت کردنــد‬ ‫امــا در ان میــان ‪ ۶۲‬درصــد از اســکاتلندی ها بــه باقــی مانــدن در اتحادیــه‬ ‫اروپــا رای دادنــد و اســتورجن می گویــد کــه اســکاتلندی ها برخــاف میلشــان‬ ‫از ایــن اتحادیــه بیــرون رانــده شــدند‪.‬‬ ‫اســتورجن بــه اعضــای حــزب همچنیــن گفــت کــه دولتــش در مــورد چالش هایی‬ ‫کــه گــذار بــه اســتقالل ایجــاد می کنــد صادقانــه خواهــد بــود و بــه وضــوح‬ ‫بیــان می کنــد کــه چگونــه می توانــد بــر انهــا غلبــه کنــد‪.‬‬ صفحه 19 ‫نظام اموزشی اسکاتلند‬ ‫جعفر محمدهاشم‬ ‫کشوراســکاتلند نظــام اموزشــی وامتحانــی خــاص خــود را داراســت‬ ‫دانش امــوزان پــس از طــی هفــت ســال امــوزش ابتدایــی وچهــار ســال‬ ‫امــوزش متوســطه اجبــاری درســنین ‪15‬ـ‪16‬ســالگی گواهــی امــوزش‬ ‫اســکاتلند (‪ )SCE‬یعنــی دوره هــای معیــار تحصیلــی را اخــذ مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن دوره هــا بــه امتحانــات تحصیلــی معیــار منتهــی مــی شــوند‪ .‬دوره هــا‬ ‫وامتحانــات تحصیلــی معیارمشــابه ‪ GCSE‬درانگلســتان و ولزاســت‪ .‬ایــن‬ ‫دوره هــا معیــاردرس محــور هســتند واغلــب دانــش امــوزان حــدود ‪ 8‬درس‬ ‫را بــر مــی گزیننــد‪ .‬امتحانــات برحســب یــک مقیــاس عــددی از یــک تــا‬ ‫هفــت نمــره گــذاری مــی شــود کــه در ان‪1‬باالتریــن نمــره و‪3‬نمــره قبولــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫پــس ازگذرانــدن امتحانــات تحصیلــی معیــار‪ ،‬دانــش امــوزان مــی تواننــد‬ ‫فــارغ التحصیــل شــوند یــا بــه مــدت یــک ســال دیگــر‪ ،‬امــوزش متوســطه‬ ‫را ادامــه دهنــد کــه بــه اخــذ ســطح دیگــری از دوره هــای ‪ SCE‬موســوم بــه‬ ‫دوره هــای عالــی در ‪6-4‬درس منتهــی مــی شــود ‪.‬‬ ‫در اسکاتلند ‪ 4‬نوع مدرسه وجود دارد‪:‬‬ ‫‪ -١‬مدارسی که توسط شوراهای اموزش و پرورش اداره می شوند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬مــدارس اعانــه بگیــر کــه توســط گروهــی خــاص تاســیس شــده اند و از طــرف‬ ‫دولــت بــه انهــا کمــک می شــود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬مــدارس خصوصــی شــبانه روزی کــه توســط گروهــی معیــن اداره می شــوند و از‬ ‫دولــت کمــک دریافــت می دارنــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬مــدارس خصوصــی کــه از اعتبــار دولــت بــه انهــا کمکــی نمی شــود‪ ،‬ولــی زیــر‬ ‫نظــر دولــت و مســئولین وزارت امــوزش و پــرورش بــه وســیله هیــات امنــا بــه طــور‬ ‫گروهــی اداره می شــوند‪ .‬از وزارت امــوزش و پــرورش انگلســتان بــر کار هــر ‪ 4‬نــوع‬ ‫مــدارس یــاد شــده‪ ،‬از طریــق ســازمان بازرســی ملکــه انگلســتان نظــارت دارد‪.‬‬ ‫اموزش ابتدایی‬ ‫امــوزش ابتدایــی در مــدارس اســکاتلند بــه ‪ ۲‬دوره تقســیم میشــود‪ :‬دوره اول از ‪ ۵‬تــا‬ ‫‪ ۷‬ســالگی و دوره دوم از ‪ ۷‬تــا ‪ ۱۲‬ســالگی‪ :‬در بعضــی مــدارس ایــن دو دوره از یکدیگــر‬ ‫کامــا مجزاســت و رئیــس و مســئوالن جداگانــه دارنــد‪ .‬امــا در اغلــب دبســتانها هــر‬ ‫دو دوره تــوام بــه صــورت یــک واحــد و زیــر نظــر یــک رئیــس و مســئوالن مربوطــه‬ ‫اداره می شــوند‪ .‬امــا در امــر تدریــس ازادی زیــادی بــه امــوزگاران داده شــده اســت‪.‬‬ ‫امــوزگار هــرکالس‪ ،‬پــس از مشــورت بــا مدیــر مدرســه یــا رئیــس دپارتمــان برنامــه‬ ‫ســاالنه کار خــود را تنظیــم می کنــد‪ .‬امــوزگار در انتخــاب کتابهــای درســی ازاد اســت‪،‬‬ ‫ولــی هــر کتابــی کــه بــرای تدریــس خــود در نظــر بگیــرد‪ ،‬بایــد بــه تاییــد رئیــس‬ ‫مدرســه یــا بــازرس ملکــه انگلســتان کــه مســئول منطقــه اســت‪ ،‬برســد‪ .‬از انجــا کــه‬ ‫هــدف امــوزش در ســطح ابتدایــی شــکوفا کــردن اســتعدادهای دانــش امــوزان اســت‪،‬‬ ‫در ایــن دوره بــرای ایجــاد عــادت بــه گــوش دادن‪ ،‬صحبــت کــردن مشــاهده و حســاب‬ ‫کــردن در کــود کان‪ ،‬کوشــش فراوانــی می شــود‪.‬‬ ‫دوره متوسطه‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪20‬‬ ‫دوره امــوزش متوســطه از یــازده و نیــم ســالگی شــروع می شــود‪ .‬در اســکاتلند ‪4‬‬ ‫نــوع دوره دبیرســتانی وجــود دارد‪:‬‬ ‫دوره ‪ ۳‬ســاله کــه تــا ســن ‪ ۱۵‬ســالگی ادامــه پیــدا می کنــد و در اینــده نزدیــک تــا‬ ‫ســن ‪ ۱6‬ســالگی ادامــه خواهــد داشــت؛‬ ‫‪ -۲‬دوره ‪ 4‬ســاله کــه تــا پایــان تحصیــات عمومی دبیرســتان و اعطــای گواهینامــه‬ ‫مربــوط ادامــه دارد؛‬ ‫‪ -٣‬دوره ‪ ۵ ،4‬یــا ‪ ۶‬ســاله کــه تــا دریافــت گواهــی نامــه پایــان تحصیــات عالــی‬ ‫دبیرســتانها ادامــه دارد؛‬ ‫‪ -4‬مدارس جامع که شامل همه دوره های فوق الذکر است‪.‬‬ ‫مــواد درســی دبیرســتانها شــامل‪ :‬زبــان‪ ،‬تاریــخ‪ ،‬جغرافیــا‪ ،‬ریاضــی‪ ،‬علــوم‪ ،‬ادبیــات‪،‬‬ ‫هنــر‪ ،‬موســیقی و ورزش اســت‪ .‬عــاوه بــر انهــا‪ ،‬بــه پســران دروس حرفــه وفــن و‬ ‫بــه دختــران خانــه داری نیــز تدریــس می شــود‪.‬‬ صفحه 20 ‫لغــو سیســتم امتیــازی اموزشــی کــه در گذشــته مرســوم بــود و هنوز‬ ‫در بعضــی نقــاط انگلســتان رایــج اســت‪ ،‬موضوعــی بــا اهمیــت تلقــی‬ ‫می شــود‪ .‬در اســکاتلند زمینــه ایــن کار بیشــتر فراهــم اســت‪ .‬تــا‬ ‫کنــون بســیاری از شــوراهای اموزشــی در حــوزه عمــل خــود ان را‬ ‫اجــرا کرده انــد‪ .‬دلیــل لغــو سیســتم امتیــازی اموزشــی ان اســت کــه‬ ‫ملــت انگلیــس بــه دموکراســی در امــوزش و پــرورش ایمــان وافــر‬ ‫دارد و معتقــد اســت کــه بایــد بــرای عمــوم کــودکان و نوجوانــان‬ ‫شــرایط تحصیلــی مســاوی بــه وجــود ایــد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس مــردم انگلیــس می گوینــد کــه جــدا ســاختن‬ ‫کــودکان و جــادادن انــان در مخلتــف مخالــف روح دموکراســی اســت‬ ‫و بــه عــاوه تشــخیص اســتعدادهای کــودکان در ســنین کودکــی‬ ‫ن هــم در ســال اخــر دوره ابتدایــی یعنــی ده ســالگی‪ ،‬کــه زمــان‬ ‫ا ‬ ‫انتخــاب نــو امــوزان بــرای سیســتم امتیــازی اموزشــی اســت مبنــای‬ ‫علمی نــدارد و بــی اعتبــار اســت‪.‬‬ ‫در مــورد روش کار مــدارس جامــع در اســکاتلند دو نظریــه وجــود‬ ‫دارد‪:‬‬ ‫‪ -1‬نظریــه «همــه باهــم» کــه بــه موجــب ان‪ ،‬دانــش امــوزان همــه‬ ‫در یــک مدرســه ولــی بــا برنامــه هــای مختلــف تحصیــل می کننــد و‬ ‫امکانــات تحصیــل در رشــته هــای مختلــف بــرای همــه فراهم اســت‪.‬‬ ‫در ایــن روش‪ ،‬دانــش امــوزان بــر حســب اســتعداد و ذوق خــود مــواد مــورد عالقــه‬ ‫خویــش را انتخــاب می کننــد و بــه تحصیــل در ان رشــته تــا انجــا کــه برایشــان‬ ‫میســر اســت ادامــه می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬نظریــه دیگــری کــه بــه موجــب ان‪ ،‬دانــش امــوزان در دو ســال اول همــه بــا هــم‬ ‫مــواد معینــی را فــرا می گیرنــد و ســپس از هــم جــدا می شــوند‪ .‬بعضــی از انــان‬ ‫بــه دوره هایــی کــه بــه گواهینامــه دوره عمومی دبیرســتان پایــان می یابــد‪ ،‬هدایــت‬ ‫می شــوند و گــروه دیگــر‪ ،‬بــه دوره هــای ‪ 4‬ســاله و یــا بــاال تــر‪ ،‬دوره هــای ‪ ۵‬یــا ‪۶‬‬ ‫ســاله می رونــد کــه بــه گواهینامــه پایــان دوره دبیرســتان منتهــی می گــردد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر در اســکاتلند مــدارس جامــع بســیار مــورد توجه انــد و تجدیــد نظــر‬ ‫در سیســتم ســابق اموزشــی همچنــان کــه در بــاال بــه ان اشــاره شــد‪ ،‬در ایــن منطقــه‬ ‫بــه اســانی صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫در اســکاتلند ‪ ،‬والدیــن بــه موجــب قانــون موظــف هســتند کــه ضامــن برخــورداری کــودکان‬ ‫خویــش از امــوزش تمــام وقــت در مدرســه یــا اماکــن دیگــر از ‪ 5‬تــا ‪ 16‬ســالگی باشــند‪.‬‬ ‫پیــش از‪5‬ســالگی‪،‬فرصت هــای پیــش دبســتانی‪،‬مهد کودکهــا ‪،‬کودکســتانها وگــروه هــای‬ ‫بــازی در اختیــار برخــی از کــودکان گذاشــته می شــود‪.‬‬ ‫سیاســت هــای جدیــد دولــت درصــدد گســترش ایــن فرصــت هاســت‪.‬تحصیالت ابتدایــی‬ ‫ومتوســطه درکالس هــای عمدتــاً مختلــط عرضــه میشــود‪.‬مدارس ابتدایــی مخصــوص‬ ‫کــودکان ‪ 5‬تــا ‪13‬ســاله اســت وپــس از ان کــودکان بــه دبیرســتان هــا منتقــل مــی‬ ‫شــوند کــه تقریبــاً بــه طــور کامــل غیرانتخابــی هستند‪.‬ســن فراغــت ازمدرســه درســال‬ ‫‪ ،1973-1972‬از‪15‬ســالگی به‪16‬ســالگی افزایــش یافــت اکثریــت قریــب بــه اتفــاق‬ ‫دبیرستانها‪،‬دبیرســتانهای جامــع شــش ســاله هســتند کــه عمدتـاً درخدمــت دانــش امــوزان‬ ‫مــدارس محلــی قــرار دارد ومحــدوده ســنی ‪18/16-12‬ســالگی را تحــت پوشــش می گیرنــد‪.‬‬ ‫درســطح متوســطه‪ ،‬دانــش امــوزان ابتــدا یــک برنامــه درســی اجبــاری مشــترک راســپری می‬ ‫کننــد درسن‪14‬ســالگی انهــا مــی تواننــد از برنامــه درســی پیشــنهادی «شــاخه هایــی»را‬ ‫انتخــاب کنند‪.‬عــاوه برمــوارد انتخــاب شــامل یــک برنامــه درســی متعــادل وگســترده‬ ‫اســت کــه خــود زبــان انگلیســی‪،‬ریاضیات‪،‬یکی ازعلوم‪،‬زبــان اروپایــی مدرن‪،‬مطالعــات‬ ‫اجتماعی‪،‬فعالیــت هــای فــن اوری‪،‬هنر‪،‬موســیقی یــا نمایــش ‪،‬امــوزش دینــی واخالقــی‬ ‫وتربیــت بدنــی را دربرمــی گیــرد‪.‬‬ ‫دانــش امــوزان در پایــان ســال چهــارم تحصیــات متوســطه خود‪،‬مــدرک تحصیلی اســکاتلند‬ ‫(‪ )SCE‬درســطح اســتاندارد را دریافــت مــی کنند‪.‬‬ ‫ازمــون ایــن مــدرک فرصــت هایــی در اختیــار اغلــب دانــش امــوزان مــی گــذارد تــا بــه‬ ‫قبولــی در ســطوح پایــه ‪ ،‬اســتاندارد ســا عالــی نائــل شــوند وبازتابــی از قابلیــت هــای دانــش‬ ‫امــوزان ب حســب معیارهــای شــفاف اســت‪.‬فراتر ازایــن ســطح ‪،‬ازمــون درجــه عالــی ‪SCE‬‬ ‫درســال پنجــم وششــم برگــزار می گــردد‪ .‬مــدرک تحصیــات ســال ششــم نیــز بــه دانــش‬ ‫اموزانــی اعطــا مــی شــود کــه تحصیــات اصلــی درجــه عالــی را گذرانــده انــد و خواهــان‬ ‫ادامــه تحصیــل در رشــته هــای خــاص هستند‪.‬درســال ‪،1994‬دولــت اعــام نمــود کــه برنامــه‬ ‫درســی یکپارچــه ونظــام ارزیابــی جدیــدی موســوم بــه «امــوزش عالــی » را معرفــی خواهــد‬ ‫کرد‪.‬ایــن برنامــه هــا در ســال ‪ 2000-1999‬بــه اجــرا در امــد وتغیــرات قابــل توجهــی را در‬ ‫دوره هــای اخیردانــش امــوزان باالی‪16‬ســال ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن طرحهــا‪ ،‬نهادهــای ارزیابــی مــدارک را یکپارچــه کــرده وچارچوبــی منفــرد در پنــج‬ ‫ســطح ارائــه می دهــد کــه دوره هــای دانشــگاهی وفنــی حرفــه ای را دربــر مــی گیــرد و‬ ‫امیدوارانــه برنامــه تحصیلــی منســجم تــری بــرای دانــش امــوزان ‪ 16‬تــا ‪18‬ســال فراهــم‬ ‫مــی اورد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪21‬‬ صفحه 21 ‫دانشگاه های برتر اسکاتلند‬ ‫دانشگاه ادینبرو‬ ‫دانشــگاه ادینبــرو یــا ادینبــورگ یکــی ازدانشــگاه هــای اســکاتلند کنونــی‬ ‫اســت و دارای ‪ 5‬پردیــس در شــهر ادینبــورگ یــا ادینبــرا اســت‪ .‬ادینبــورگ‬ ‫نــام شــهری در اســکاتلند اســت کــه تحصیــل و زندگــی در ان می توانــد‬ ‫یکــی از بهتریــن اتفاقــات زندگــی هــر شــخص باشــد‪ .‬بعــد از دانشــگاه هــای‬ ‫کمبریــج و اکســفورد مهمتریــن مرکــز اموزشــی در بریتانیــا و در کل انگلســتان‬ ‫اســت کــه تاثیــر زیــادی در روشــنگری داشــته اســت‪.‬‬ ‫نــام ایــن دانشــگاه در رتبــه بنــدی همیشــه در میــان ‪ 20‬برتــر دانشــگاه‬ ‫جهــان قــرار مــی گیــرد‪ .‬فــارغ التحصیــان دانشــگاه ‪ Edinburgh‬در ســال‬ ‫هــای فعالیــت خــود موفــق بــه کســب جوایــز نوبــل بســیاری شــده انــد‪ .‬در‬ ‫ایــن دانشــگاه افــراد مشــاهیر بســیاری در ایــن دانشــگاه تحصیــل کــرده انــد‬ ‫کــه از مهمتریــن انهــا مــی تــوان بــه گراهــام بــل و دارویــن اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫پردیــس هــای دانشــگاه در نقــاط مختلــف شــهر و اکثــر انها در حاشــیه شــهر‬ ‫قدیمــی و تاریخــی قــرار گرفتــه انــد‪ .‬ســاختمان کتابخانــه اصلــی دانشــگاه که‬ ‫در حاشــیه شــهر قــرار دارد بــا هزینــه شــصت میلیــون پونــد بازگســترش‬ ‫شــده اســت‪ .‬پردیــس هــای مهندســی و علــوم پایــه ایــن دانشــگاه در دو‬ ‫مایلــی جنــوب شــهر قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن دانشــگاه از نظــر برنــدگان جوایــز نوبــل از دانشــگاه اســتفورد موفــق‬ ‫تــر عمــل کــرده اســت‪ .‬دانشــگاه ادینبــرو حــدود ســالیانه حــدود ‪47000‬‬ ‫متقاضــی پذیــرش دارد و ســومین دانشــگاه محبــوب در بریتانیــا اســت‪.‬‬ ‫ایــن دانشــگاه در رده بنــدی دانشــگاه هــای جهــان در ســال ‪ 2011‬عنــوان‬ ‫دانشــگاه ششــم جهــان را کســب کــرده بــود‪ .‬دانشــگاه ‪ Edinburgh‬نقــش‬ ‫مهمــی در شــهرت شــهر ادینبــورگ داشــته اســت‪.‬‬ ‫دانشــگاه ادینبــورگ در طــی ســال هــا فعالیــت علمــی خــود توانســته اســت‬ ‫کــه در میــان دانشــگاه هــای برتــر جهــان قــرار مــی گیــرد‪ .‬دانشــگاه ادینبــرو‬ ‫در اخریــن رتبــه بنــدی موسســه ‪ QS‬در ســال ‪ 2020‬در رتبــه ‪ 20‬جهــان‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬ایــن دانشــگاه همچنیــن در رتبــه بنــدی موسســه تایمــز نیــز‬ ‫در رتبــه ‪ 19‬قــرار دارد‪ .‬در رتبــه بنــدی دانشــکده هــای دانشــگاه هــای جهــان‬ ‫بیشــتر دانشــکده هــای ادینبــرو در میــان ‪ 50‬دانشــکده برتــر جهــان قــرار‬ ‫دارد‪ .‬دانشــکده هنــر و علــوم انســانی ایــن دانشــگاه در رتبــه ‪ 11‬جهــان قــرار‬ ‫دارد‪ .‬ایــن دانشــگاه در زمینــه هــای هنــر‪ ،‬علــوم انســانی‪ ،‬حقــوق و پزشــکی‬ ‫بســیار معتبــر اســت‪.‬‬ ‫دانشــگاه هایــی کــه در دنیــا جــزو برتریــن مراکــز اموزشــی قــرار‬ ‫دارنــد در تمامــی زمینــه هــا و نــه فقــط در زمینــه هــای علمــی و صنعتی‬ ‫ســرامد دیگــر دانشــگاه هــای جهــان هســتند‪ .‬دانشــگاه ادینبــرو نیــز‬ ‫ماننــد برتریــن دانشــگاه هــای جهــان در تمــام زمینــه هــا رشــد زیادی‬ ‫داشــته اســت و دارای امکانــات رفاهــی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬فرهنگــی و علمــی‬ ‫بســیار پیشــرفته اســت‪ .‬ایــن دانشــگاه حتــی بــرای افــراد ناتــوان‬ ‫جســمی و معلولیــن شــرایطی را فراهــم کــرده اســت کــه بتواننــد از‬ ‫تمــام امکانــات دانشــگاه ماننــد دیگــر دانشــجویان بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫امــا در ایــن دانشــگاه هزینــه هــای خوابــگاه‪ ،‬بیمــه خدماتــی‪ ،‬اینترنــت‬ ‫و پــول بــرق و گاز همــه جــدا از شــهریه دانشــگاه هســتند و دانشــجویی‬ ‫کــه قصــد تحصیــل در ایــن دانشــگاه را دارد بایــد تمامــی ایــن هزینــه‬ ‫هــا را مــد نظــر داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ایــن دانشــگاه یکــی از شــناخته شــده تریــن دانشــگاه هــا در جهــان‬ ‫اســت کــه افــراد بــزرگ و دانشــمندان زیــادی را بــه جامعــه معرفــی‬ ‫کــرده اســت‪ .‬در میــان فارغالتحصیــان ایــن دانشــگاه نــام ‪ 15‬برنــده‬ ‫جایــزه نوبــل و یــک جایــزه ابــل دیــده مــی شــود‪ .‬در میــان دانــش‬ ‫اموختــگان ایــن دانشــگاه نــام افــراد مشــهور و سرشــناس ســیار بــه‬ ‫چشــم مــی خــورد‪ .‬از مهمتریــن اشــخاص تحصیــل کــرده در ایــن‬ ‫دانشــگاه مــی تــوان بــه چارلــز دارویــن زیســت شــناس مشــهور و‬ ‫ارائــه دهنــده نظریــه انتخــاب طبیعــی و دارویــن اشــاره کــرد‪ .‬همچنیــن‬ ‫در ایــن لیســت اســامی دیگــری همچــون جیمــز کلــرک ماکســول‬ ‫فیزیکــدان ‪ ،‬دیویــد هیــوم فیلســوف‪ ،‬تومــاس بیــز ریاضــی دان و‬ ‫الکســاندرگراهام بــل مختــرع تلفــن و فلزیــاب نیــز وجــود دارد‪ .‬در‬ ‫میــان سیاســت مــداران بــزرگ جهــان نیــز ژولیــوس نایــرره اولیــن‬ ‫رئیــس جمهــور تانزانیــا در ایــن دانشــگاه تحصیــل کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪22‬‬ صفحه 22 ‫دانشگاه گالسگو‬ ‫دانشــگاه گالســکو یــک دانشــگاه تحقیقــات عمومــی در اســکاتلند اســت‪ .‬ایــن‬ ‫دانشــگاه قدیمــی در ســال ‪ 1451‬در شــهر گالســکو توســط پــاپ نیــکالس‬ ‫پنجــم بــه پیشــنهاد شــاه جیمــز دوم تاســیس شــد‪ .‬همچنیــن بــه اســقف ویلیــام‬ ‫ترنبــول کــه خــود فــارغ التحصیــل دانشــگاه ســنت انــدروز بــود‪ ،‬اجــازه داده‬ ‫شــد ایــن دانشــگاه را بــه کلیســای جامــع شــهر بیفزایــد‪ .‬دانشــگاه گالســکو در‬ ‫ابتــدا یکــی از بنیادهــای کلیســایی بــود‪ .‬دانشــگاه گالســکو اکنــون جــزء صــد‬ ‫دانشــگاه برتــر جهــان بــوده و عضــو گــروه هــای معتبــر دانشــگاهی ماننــد راســل‪،‬‬ ‫یونیورســیتاس و شــبکه ی بیــن المللــی دانشــگاه هــای پژوهشــی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫دانشــگاه چهارمیــن دانشــگاه قدیمــی انگلیســی زبــان نیــز هســت‪.‬‬ ‫در ابتــدای تاســیس و پیــش از عصــر مــدرن‪ ،‬عمدتــاً افــراد خانــواده هــای‬ ‫ثروتمنــد دانشــجویان ایــن دانشــگاه بودنــد‪ .‬امــا دیــری نپاییــد کــه بــا فراهــم‬ ‫کــردن نیازهــای عمومــی دانشــجویان‪ ،‬افــراد متوســط جامعــه نیــز توانســتند بــه‬ ‫دانشــگاه گالســکو راه پیــدا کننــد‪ .‬دانشــگاه گالســکو دانشــجویان خــود را بــرای‬ ‫مشــاغلی در حــوزه ی قانــون‪ ،‬پزشــکی‪ ،‬خدمــات کشــوری‪ ،‬معلمــی و کلیســا امــاده‬ ‫مــی کــرد‪ .‬ایــن تغییــر باعــث شــد تــا ســطح ســواد مــردم اســکاتلند بــه میــزان‬ ‫خوبــی رشــد کنــد‪.‬‬ ‫البتــه در کنــار ایــن امــوزش هــا‪ ،‬تعــداد اندکــی از دانشــجویان نیــز بــه تحصیــل‬ ‫در رشــته هــای علمــی و مهندســی مــی پرداختنــد‪ .‬پردیــس اصلــی دانشــگاه‬ ‫گالســکو در خیابــان (‪ )west city‬اســت‪ .‬امــا ســاختمان هــای متعــدد دیگــری‬ ‫نیــز در دیگــر نقــاط شــهر دارد‪ .‬دانشــگاه گالســکو در اخریــن رتبــه بنــدی جهانــی‬ ‫در ســال ‪ 2020‬شــصتمین دانشــگاه برتــر جهــان و جــزء ده دانشــگاه برتــر‬ ‫امپراتــوری بریتانیــا قــرار گرفــت‪ .‬اعتبــار علمــی‪ ،‬اســتانداردهای بــاالی اموزشــی‬ ‫و نیــز اعتبــار تحقیــق و پژوهــش بیــن المللــی دانشــگاه گالســکو‪ ،‬ایــن دانشــگاه‬ ‫را بــه یــک محــل محبــوب بــرای دانشــجویان اســکاتلندی و بیــن المللــی تبدیــل‬ ‫کــرده اســت کــه بــه راحتــی مــی تواننــد در ان تجربــه هــای منحصــر بــه فــرد‬ ‫علمــی کســب کننــد‪.‬‬ ‫شــعار ایــن دانشــگاه راه‪ ،‬راســتی و زندگــی اســت (‪ )via, veritas, vita‬کــه ایــن‬ ‫همــان ارمــان هــای دانشــگاه گالســکو بــرای تربیــت و امــوزش دانشــجویانی‬ ‫اســت کــه بــا قــدم گذاشــتن در راه راســتی مــی تواننــد تاثیــر مثبتــی در جهــان‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬ســال ‪ 2020‬ســال پربــاری بــرای دانشــگاه گالســکو بــود‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر قــرار گرفتــن در لیســت بهتریــن دانشــگاه هــای جهــان بــرای چندمیــن بــار‪،‬‬ ‫بــرای حجــم تحقیقــات و تشــویق دانشــجویان در پژوهــش هــای علمــی‪ ،‬از‬ ‫دانشــگاه گالســکو تقدیــر بــه عمــل امــد‪.‬‬ ‫بــر خــاف ســایر دانشــگاه هــای اســکاتلند‪ ،‬گالســکو انجمــن دانشــجویان نــدارد‪ .‬در‬ ‫ایــن دانشــگاه‪ ،‬تعــدادی ارگان وجــود دارنــد کــه امــور مربــوط بــه رفــاه و ســرگرمی‬ ‫دانشــگاه را انجــام مــی دهنــد‪ .‬تــا پیــش از ســال ‪ 1980‬انجمــن هــای دانشــگاه بــا‬ ‫تفکیــک جنســیتی روبــرو بــود‪ .‬هــم اکنــون دو اتحادیــه ی دانشــجویان مســتقل‪ ،‬یــک‬ ‫انجمــن ورزشــی و شــورای نماینــده دانشــجویان وجــود دارنــد کــه هیــچ کــدام وابســته‬ ‫بــه اتحادیــۀ ملــی دانشــجویان نیســتند‪ .‬دانشــگاه گالســکو همچنیــن مجموعــه ای از‬ ‫باشــگاه هــا‪ ،‬تیــم هــای ورزشــی‪ ،‬گــروه هــای سیاســی و جوامــع مذهبــی نیــز دارد کــه‬ ‫بــه طــور مســتقل فعالیــت هــای خــود را توســط دانشــجویان پیــش مــی برنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪23‬‬ ‫دانشــگاه گالســکو نــام اوران بســیاری را در زمینــه هــای مختلــف تعلیــم داده اســت‬ ‫کــه برخــی از انــان تحــوالت عظیمــی را در حــوزه ی تخصصــی خــود رقــم زده انــد‪.‬‬ ‫یکــی از مشــهورترین ایــن شــخصیت هــا ادام اســمیت‪ ،‬پــدر علــم اقتصــاد و نظریــه‬ ‫پــرداز اصلــی نظــام ســرمایه داری اســت‪ .‬بــه جــز ادام اســمیت شــخصیت هــای بزرگ‬ ‫دیگــری نیــز در ایــن دانشــگاه تحصیــل کــرده انــد‪ .‬از جملــه‪:‬‬ ‫ جیمز وات پدر انقالب صنعتی و مخترع موتور بخار‬‫ لــرد کلویــن بــا نــام اصلــی ویلیــام تامســون‪ ،‬فیزیکــدان و بنیــان گــذار مقیــاس‬‫دمــای ترمودینامیکــی کلویــن‬ ‫ جــوزف بلــک کاشــف دی اکســید کربــن و گرمــای نهــان ذوب و بنیــان گــذار کمیــت‬‫ظرفیــت گرمایــی ویژه‬ ‫ جیمز مک گیل بنیان گذار دانشگاه مک گیل کانادا‬‫ جان برد مخترع تلویزیون‬‫ هنری کمپبل بنرمن و اندرو بونار ال نخست وزیران بریتانیا‬‫همچنیــن شــش نفــر از برنــدگان جایــزۀ نوبــل نیــز فــارغ التحصیــل ایــن دانشــگاه‬ ‫بودنــد‪:‬‬ ‫ ویلیام رمزی برنده ی جایزه ی نوبل شیمی در سال ‪1904‬‬‫ فردریک سودی برنده ی جایزه ی نوبل شیمی در سال ‪1921‬‬‫ جان بوید اور برنده ی جایزه ی صلح نوبل در سال ‪1949‬‬‫ الکساندر تاد برنده ی جایزه ی نوبل شیمی در سال ‪1957‬‬‫ دریک بارتون برنده ی جایزه ی نوبل شیمی در سال ‪1969‬‬‫ جیمز بلک برنده ی جایزه ی نوبل پزشکی در سال ‪1988‬‬‫الهــام امیــن زاده‪ ،‬معــاون حقوقــی رئیــس جمهــور و دســتیار ویــژه ی رئیس جمهــور‬ ‫در دولــت اخیــر و همچنیــن نماینــده ی دوره ی هفتــم مجلــس شــورای اســامی نیــز‬ ‫دانــش اموختــه ی دانشــگاه گالسکوســت‪.‬‬ صفحه 23 ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫نظام حقوقی اسکاتلند‬ ‫سیســتم حقوقــی اســکاتلند یــک سیســتم حقوقــی ترکیبــی اســت کــه شــامل قانــون‬ ‫مدنــی و عناصــر قانــون عرفــی اســت کــه ریشــه های ان را بــه تعــدادی از منابــع‬ ‫مختلــف تاریخــی بازمی گــردد‪ .‬ایــن قانــون همــراه بــا حقــوق انگلیــس و قانــون‬ ‫ایرلنــد شــمالی یکــی از ســه نظــام حقوقــی انگلســتان اســت‪.‬‬ ‫قوانیــن اولیــه اســکاتلند قبــل از قــرن دوازدهــم شــامل ســنت های حقوقــی مختلــف‬ ‫گروه هــای فرهنگــی گوناگونــی بــود کــه در ان زمــان در ایــن کشــور ســاکن بودنــد‪.‬‬ ‫ورود فئودالیســم از قــرن دوازدهــم و گســترش پادشــاهی اســکاتلند‪ ،‬ریشــه هــای‬ ‫مــدرن حقــوق اســکاتلند را ایجــاد کــرد کــه بــه تدریــج تحــت تاثیــر ســنت های‬ ‫حقوقــی دیگــر‪ ،‬بــه ویــژه انگلــو نورمــن قــرار گرفــت‪ .‬اگرچــه برخــی از تاثیــرات‬ ‫غیرمســتقیم حقــوق روم بــر حقــوق اســکاتلند وجــود داشــت‪ ،‬تاثیــر مســتقیم حقــوق‬ ‫روم تــا حــدود قــرن پانزدهــم انــدک بــود‪ .‬پــس از ایــن زمــان‪ ،‬قانــون روم اغلــب بــه‬ ‫صــورت اســتداللی در دادگاه‪ ،‬بــه شــکلی اقتبــاس شــده‪ ،‬کــه در ان هیــچ قانــون بومــی‬ ‫اســکاتلندی بــرای حــل و فصــل اختــاف وجــود نداشــت‪ ،‬بــه تصویــب رســید و قانــون‬ ‫روم بــه ایــن ترتیــب تــا حــدی بــه حقــوق اســکاتلند تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫قانــون اســکاتلند چهــار منبــع حقــوق را بــه رســمیت مــی شناســد‪ :‬قانــون‪ ،‬ســابقه‬ ‫قانونــی‪ ،‬نوشــته هــای دانشــگاهی خــاص و عــرف‪ .‬قوانیــن مربــوط بــه اســکاتلند‬ ‫ممکــن اســت توســط پارلمــان اســکاتلند و پارلمــان بریتانیــا تصویــب شــود‪ .‬برخــی از‬ ‫قوانیــن تصویــب شــده توســط پارلمــان اســکاتلند قبــل از ‪ 1707‬نیــز همچنــان معتبــر‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫از زمــان تصویــب قانــون اتحادیــه بــا انگلســتان در ســال ‪ ،1707‬اســکاتلند بــا‬ ‫انگلســتان و ولــز قانونگــذاری مشــترک دارد‪ .‬اســکاتلند یــک سیســتم حقوقــی اساسـاً‬ ‫متفــاوت از جنــوب مــرز را حفــظ کــرد‪ ،‬امــا اتحادیــه نفــوذ انگلیســی را بــر قوانیــن‬ ‫اســکاتلند اعمــال کــرد‪ .‬از زمــان پیوســتن بریتانیــا بــه اتحادیــه اروپــا‪ ،‬قوانیــن‬ ‫اســکاتلند نیــز تحــت تاثیــر قوانیــن اروپــا تحــت معاهــدات اتحادیــه اروپــا‪ ،‬الزامــات‬ ‫کنوانســیون اروپایــی حقــوق بشــر (کــه توســط اعضــای شــورای اروپــا وارد شــده‬ ‫اســت) و ایجــاد پارلمــان اســکاتلند واگــذار شــده اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه بــه بخــی از قوانیــن ایــن کشــور از جملــه خانــواده‪ ،‬کار و قوانیــن جنایــی‬ ‫خواهیــم پرداخــت‪.‬‬ ‫قوانین خانواده‬ ‫در اســکاتلند طبــق قانــون افــراد ‪ 16‬ســال بــه بــاال می تواننــد ازدواج کننــد‪ .‬تعــدد‬ ‫زوجــات در هــر زمــان غیــر قانونــی می باشــد‪.‬‬ ‫طالق‬ ‫در اســکاتلند تحــت شــرایط خــاص‪ ،‬چنانچــه زوج مایــل بــه ادامــه تاهــل نباشــند‬ ‫می تواننــد طــاق بگیریــد‪ .‬ایــن شــرایط شــامل زنــا‪ ،‬رفتــار غیرمعقــول و یــا یــک‬ ‫مــدت زمــان جدایــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫مسئولیت فرزندداری‬ ‫شــما بایــد مســئولیت فرزنــد خــود را بپذیریــد و در همــه حــال از او محفاظــت کنیــد‪.‬‬ ‫یــک پــدر یــا مــادر بــه هیــچ وجــه نبایــد فرزنــد خــود را چــه در منــزل و چــه در محــل‬ ‫دیگــر تنهــا و بــدون سرپرســت بگــذارد‪ .‬کــودک زیــر ‪ 16‬ســال را نبایــد در طــول‬ ‫شــب در منــزل تنهــا گذاشــت‪.‬‬ ‫اگــر فرزنــد خودتــان و یــا کودکــی را کــه تحــت سرپرســتی شماســت کتــک بزنیــد‪،‬‬ ‫تحــت پیگــرد قانونــی قــرار خواهیــد گرفــت‪ .‬بخصــوص اگــر بــا دســت بــه ســر‬ ‫فرزندتــان بزنیــد‪ ،‬انهــا را تــکان بدهیــد و یــا بــا اســتفاده از هــر التــی انهــا را بزنیــد‪،‬‬ ‫مرتکــب نقــض قانــون خواهیــد شــد‪ .‬چــرا کــه کتــک از نظــر جســمی و‬ ‫روانــی بــه کــودکان اســیب مــی رســاند و احتمــاال در اینــده کــودکان‬ ‫تاثیرگــذار مــی باشــد‪.‬‬ ‫شــما موظفیــد فرزندتــان را از ســن ‪ 5‬ســالگی بــه مدرســه بفرســتید؛‬ ‫قانــون ایــن اســت و اگــر از ایــن قانــون ســرپیچی نمائیــد مرتکــب جــرم‬ ‫جنائــی می گردیــد‪ .‬پــدر و مــادران کودکانــی کــه مرتــب بــه مدرســه نمــی‬ ‫رونــد‪ ،‬احتمــاال تحــت پیگــرد قانونــی قــرار میگیرنــد‪ .‬ایــن بســتگی بــه‬ ‫میــزان غیبــت از مدرســه و شــرایط منــزل دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪24‬‬ صفحه 24 ‫‪html.https://www.nyulawglobal.org/globalex/Hungary1‬‬ ‫خشونت خانگی‬ ‫خشــونت خانگــی بــه معنــی رفتــار خشــونت امیــز یــک نفــر بــا شــخص دیگــری اســت‬ ‫کــه بــا هــم رابطــه ای دارنــد یــا داشــته اند‪ .‬انهــا لزومــا شــریک زندگــی نیســتند و‬ ‫نیــازی نیســت حتمــا در یــک منــزل زندگــی کننــد‪ .‬خانمهــا و اقایــان هــر دو می تواننــد‬ ‫در معــرض خشــونت خانگــی قــرار بگیرنــد‪ .‬ایــن شــامل خشــونت از ســوی زن علیــه‬ ‫مــرد و خشــونت بیــن زوج هــا و یــا همســران ســابق مــی باشــد‪.‬‬ ‫انــواع جرایمــی کــه می تــوان انهــا را تحــت زمــره خشــونت خانگــی طبقــه بنــدی‬ ‫نمــود بســیار وســیع اســت و می توانــد خشــونت فیزیکــی‪ ،‬جنســی‪ ،‬عاطفــی و روحــی‬ ‫را در برگیــرد‪.‬‬ ‫پلیــس بــا کلیــه وقایــع ناشــی از خشــونت خانگــی بــا فوریــت تــام رســیدگی می کنــد‪.‬‬ ‫در وحلــه اول‪ ،‬افســران پلیســی کــه در محــل وقــوع خشــونت خانگــی حاضــر میشــوند‪،‬به‬ ‫ایمنــی و ســالمت قربانــی‪ ،‬خانــواده ایشــان و هــر شــخص دیگــر اولویــت مــی دهنــد‪.‬‬ ‫در صــورت وجــود مــدارک و شــواهد کافــی‪ ،‬شــخص مســئول متهــم مــی شــود و احتماال‬ ‫بازداشــت و بــه دادگاه احضــار می گــردد‪.‬‬ ‫قوانین کار‬ ‫کارگمــاری قــراردادی اســت کــه طبــق ان کارفرمــا در ازای انجــام کار بــه‬ ‫کارمنــد حقــوق می دهــد‪ .‬ایــن قــرارداد را می توانیــد کتبــا و یــا شــفاها‬ ‫تنظیــم کنیــد‪.‬‬ ‫حقوق فرد در محل کار بقرار ذیل میباشد‪:‬‬ ‫دریافت اظهارنامه کتبی شرایط کارگماری ظرف ‪ 2‬ماه از اغاز کار‬ ‫حق اخذ فیش حقوق با هر حقوقی که می گیرید‪.‬‬ ‫حق دریافت حداقل مزد‬ ‫هیچگونه کسورات غیر قانونی از دستمزد شما کسر نگردد‪.‬‬ ‫حــق مرخصــی بــا حقــوق کــه بــرای کارمنــد تمــام وقــت ‪ 28‬روز در ســال‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫کارمنــدان پــاره وقــت مشــمول دریافــت مبلغــی بتناســب ســاعات‬ ‫کارشــان می باشــند‪.‬‬ ‫حــق مرخصــی بــارداری بــا حقــوق بــرای خانمهــا‪ .‬شــریک زندگــی خانــم‬ ‫نیــز مشــمول مرخصــی پــدران میباشــد‪.‬‬ ‫اگــر اخــراج شــده ایــد‪ ،‬در صورتیکــه دو ســال ســابقه خدمــت داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬حــق داریــد از ســوی کارفرمــا توضیــح کتبــی دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫ولــی‪ ،‬خانمهایــی کــه بــاردار هســتند و یــا دوران مرخصــی بــارداری را‬ ‫می گذراننــد‪ ،‬بــدون توجــه بــه طــول خدمــت حــق دریافــت توضیــح‬ ‫کتبــی دارنــد‪.‬‬ ‫اگــر اخــراج شــما غیرموجــه بــوده اســت‪ ،‬بــه شــرط دو ســال ســابقه‬ ‫کارحــق دریافــت خســارت اخــراج داریــد‪.‬‬ ‫کارگــران پــاره وقــت از همــان حقوقــی برخــوردار هســتند کــه کارگــران‬ ‫تمــام وقــت برخــوردار می باشــند‪.‬‬ ‫اگــر مطمئــن نیســتد کــه ایــا مشــمول ایــن ضوابــط مــی شــوید‪،‬‬ ‫می توانیــد بــا نهادهــای زیــر تمــاس بگیریــد‪:‬‬ ‫مرکز مشاوره شهروندان از طریق وبسایتشان‬ ‫خدمات مشاوره‪ ،‬مصالحه و داوری‬ ‫جرایم جنائی در اسکاتلند‬ ‫ضرب و جرح‬ ‫ضــرب و جــرح تعــرض شــخصی نســبت بــه شــخص دیگــر مــی باشــد‪ .‬معمــوال بــه‬ ‫شــکل حمــل فیزیکــی می باشــد‪ .‬طبــق قانــون حملــه بــه شــخصی حتــی اگــر منجــر‬ ‫بــه جراحــت نشــود ضــرب و جــرح محســوب مــی شــود‪ .‬ضــرب و جــرح می توانــد بــا‬ ‫اســتفاده از دســت و پــا و یــا ســاح باشــد و یــا بــا ماننــد قطعــه چــوب‪ ،‬اجــر و چاقــو‬ ‫انجــام گــردد‪.‬‬ ‫ضــرب و جــرح شــدید جــرم را جــدی تــر می ســازد‪ .‬یــک حملــه می توانــد بــه طــرق‬ ‫مختلــف تشــدید یابــد‪ ،‬مثــال بــا اســتفاده از اســلحه؛ اگــر قربانــی شــخصی ســالمند و‬ ‫یــا طفــل بــوده باشــد؛ یــا اگــر قربانــی در منــزل خــود مــورد حملــه قــرار گرفتــه باشــد‪.‬‬ ‫سالح‬ ‫ســاح ها اشــیائی هســتند کــه موجــب اســیب می گردنــد و شــامل چاقــو و ســالح‬ ‫گــرم می باشــد‪.‬‬ ‫هرگــز نبایــد دراماکــن عمومــی همــراه خــود اســلحه‪ ،‬مخصوصــا چاقــو داشــته باشــید‪.‬‬ ‫حداکثــر جریمــه حمــل چاقــو ‪ 5‬ســال حبــس می باشــد‪.‬‬ ‫اگــر شــما در یــک عمــل ضــرب و جــرح دســت داشــته باشــید و شــخصی کــه بــا چاقــو‬ ‫بــه او حملــه شــده‪ ،‬جانــش را از دســت بدهــد‪ ،‬احتمــال دارد بــه حبــس ابــد محکــوم‬ ‫گردیــد‪ .‬حتــی اگــر از چاقــو ا اســتفاده نکــرده باشــید‪.‬‬ ‫سالح گرم‬ ‫در اســکاتلند ”عقایــد و نگــرش فرهنگــی مثبــت درارتبــاط بــا اســلحه“ وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫دراســکاتلند شــما فقــط بــا کســب مجــوز می توانیــد یــک اســلحه در تصــرف خــود‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬داشــتن اســلحه بــدون مجــوز جــرم بســیار شــدیدی اســت و احتمــاال‬ ‫منجــر بــه حبــس در زنــدان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫شقایق|‪25‬‬ ‫|رازشقایق|‬ ‫‪|72‬راز‬ ‫شماره‪41‬‬ ‫شماره‬ صفحه 25 ‫سیستم بهداشت و درمان‬ ‫سیســتم درمانــی اســکاتلند خدمــات مراقبــت هــای بهداشــتی را بــرای‬ ‫کلیــه ســاکنان دائمــی و در صــورت نیــاز رایــگان و از مالیــات عمومــی‬ ‫پرداخــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫بهداشــت و ســامت موضوعــی اســت کــه تفــاوت هــای قابــل توجهی‬ ‫بیــن سیســتم هــای بهداشــت عمومــی در کشــورهای بریتانیــا ایجــاد‬ ‫کــرده اســت‪ .‬اگرچــه سیســتم دولتــی بــر ارائــه خدمــات بهداشــتی و‬ ‫درمانــی غلبــه دارد‪ ،‬امــا مراقبــت هــای بهداشــتی خصوصــی و انــواع‬ ‫مختلفــی از درمــان هــای جایگزیــن و مکمــل بــرای افــراد مایــل و قادر‬ ‫بــه پرداخــت هزینــه در دســترس هســتند‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی در ایــن کشــور تــاش شــده تــا جمعیــت از نظــر‬ ‫بهداشــتی ســامت باشــد‪.‬‬ ‫متوســط​​امیــد بــه زندگــی در ســال ‪ 2014‬بــه ‪ 79/4‬ســال رســید ‪،‬‬ ‫میــزان مــرگ و میــر ناشــی از بیمــاری هایــی ماننــد ســرطان و‬ ‫بیماری هــای قلبــی در حــال کاهــش اســت و میــزان چاقــی ثابــت‬ ‫مانــده اســت‪.‬‬ ‫امــا بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه وســعت و جمعیــت بخش هایــی از‬ ‫جمعیــت بــرای دسترســی بــه برخــی از خدمــات بهداشــتی درمانــی‬ ‫چالــش برانگیــز اســت‪ .‬ایــن مســئله بــا توجــه بــه اینکــه کــه تعــداد‬ ‫نامتناســبی از افــراد ‪ 65‬ســال بــه بــاال در ایــن مناطــق روســتایی‬ ‫زندگــی مــی کننــد تشــدید شــده اســت‪.‬‬ ‫افــراد مســن معمــوالً بــه صــورت تخصصــی و یــا عمومــی خدمــات‬ ‫مراقبت هــای بهداشــتی احتیــاج دارنــد کــه بــه دلیــل کمبــود‬ ‫متخصصــان بهداشــت روســتایی‪ ،‬ممکــن اســت همیشــه در مناطــق‬ ‫دورافتــاده روســتایی همانطــور کــه در مناطــق شــهری اســکاتلند‬ ‫امکانــات موجــود اســت‪ ،‬ارائــه خدمــات وجــود نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫ســرویس بهداشــت ملــی (‪ )NHS‬در اســکاتلند توســط قانــون خدمــات ملــی‬ ‫بهداشــت اســکاتلند در ســال ‪ 1948‬همزمــان بــرای انگلیــس و ولــز ایجــاد‬ ‫شــد‪ NHS .‬اســکاتلند همچنــان یــک ارگان جداگانــه از ســایر سیســتم هــای‬ ‫بهداشــت عمومــی در انگلســتان اســت کــه مــی توانــد منجــر بــه ســردرگمی‬ ‫بیمــاران در هنــگام «مراقبــت هــای فرامــرزی» یــا مراقبــت هــای اضطــراری شــود‪.‬‬ ‫مراقبت هــای اولیــه و مراقبــت هــای ثانویــه در اســکاتلند ادغــام شــده انــد‪ .‬برخــاف‬ ‫انگلیــس‪ NHS ،‬مقبولیــت عمومــی در ایــن کشــور دارد و مــردم اســکاتلند از سیســتم‬ ‫درمانــی رضایــت دارنــد‪.‬‬ ‫مراقبــت هــای بهداشــتی از طریــق چهــارده منطقــه ای ارائــه مــی شــود کــه بیشــتر مــورد‬ ‫اســتفاده اســت‪ .‬ایــن مراکــز بهداشــتی بــه مشــارکت هــای بهداشــتی و مراقبــت هــای‬ ‫اجتماعــی تقســیم مــی شــوند‪.‬‬ ‫خدمــات امبوالنــس اســکاتلند هیئــت مدیــره پــان اســکاتلند اســت کــه وظیفــه تامیــن‬ ‫مراقبتهــای پیــش بیمارســتانی و حمــل و نقــل بیمــاران را بیــن شــهرها و مناطــق اســکاتلند‬ ‫بــر عهــده دارد‪ .‬ســرویس امبوالنــس توســط ســرویس بازیابــی فوریــت هــای پزشــکی‬ ‫ایــن کشــور مدیریــت می شــود‪.‬‬ ‫اســکاتلند در ســال ‪ 2015‬و ‪ 2016‬بیــش از ‪ 12‬میلیــارد پونــد بــرای مراقبت هــای‬ ‫بهداشــتی هزینــه کــرد کــه ‪40‬درصــد از کل بودجــه دولــت اســکاتلند را تشــکیل مــی داد‪.‬‬ ‫‪ NHSS‬اســکاتلند تقریبـاً از ‪ 161،000‬کارمنــد تشــکیل شــده اســت‪9.2 .‬درصــد از انهــا‬ ‫پزشــک یــا دندانپزشــکی ‪42.9 ،‬درصــد پرســتار و مامــا ‪18.2 ،‬درصــد خدمــات اداری ‪،‬‬ ‫‪3.9‬درصــد متخصــص مراقبــت هــای بهداشــتی و ‪25.8‬درصــد مابقــی در ســایر خدمــات‬ ‫پزشــکی هســتند‪.‬‬ ‫در چنــد ســال گذشــته ‪ ،‬هزینــه هــای مراقبــت هــای بهداشــتی در اســکاتلند افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬علــی رغــم ایــن ‪ ،‬اســکاتلندی هــا بــا ‪61‬درصــد از جمعیــت بســیار خــوب‬ ‫یــا کام ـ ً‬ ‫ا راضــی از خدمــات ‪ ،‬دیــدگاه مطلوبــی نســبت بــه خدمــات ‪ NHS‬خــود دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن در تضــاد بــا دیــدگاه کمرنــگ سیســتم انگلســتان در انگلیــس اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪26‬‬ صفحه 26 ‫سیاســت و بودجــه بهداشــتی بــه عهــده اداره بهداشــت دولــت اسکاتلنداســت‪.‬‬ ‫‹‪ ، ›NHS Near Me‬یــک ســرویس مشــاوره ویدیویــی اســت کــه اولیــن بــار‬ ‫و بــه دلیــل تاثیــر پاندمــی کرونــا در ســال ‪ 2018‬معرفــی شــد‪ .‬ایــن ســرویس‬ ‫جایگزیــن خدمــات قبلــی‪ ،‬داروخانـه ای در هرجــای دیگــر شــد‪ .‬در مــاه مه ســال‬ ‫‪ 2020‬ایــن سیســتم در داروخانــه هــای عمومــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫‪87‬درصــد از بیمــاران و ‪94‬درصــد از پزشــکان فکــر مــی کننــد کــه مشــاوره های‬ ‫ویدیویــی بایــد همچنــان ادامه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫حــدود ‪ 8.5‬درصــد از افــراد در اســکاتلند از ســال ‪ 2012‬بــه نوعــی دارای بیمــه‬ ‫درمانــی خصوصــی داوطلبانــه هســتند‪.‬‬ ‫‪ 53‬کلینیــک هــای خصوصــی خدمــات دندانپزشــکی و ســایر خدمــات بهداشــتی‬ ‫را انجــام مــی دهنــد‪ ،‬از جملــه خدمــات زیبایــی غیــر جراحــی و مراقبــت از‬ ‫بــاروری‪.‬‬ ‫تعــداد مراجعــه بــه شــرکت هــای خصوصــی توســط ‪ NHS‬اســکاتلند از تقریبـاً‬ ‫‪ 13،000‬مــورد در ســال ‪ 2013‬بــه بیــش از ‪ 28،000‬در ســال ‪ 2015‬بــا هزینــه‬ ‫‪ 37‬میلیــون پونــد افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بیشترین افزایش مربوط به اسکن ‪ MRI‬در گالسگو بود‪.‬‬ ‫مرکــز بهداشــت و ســالمت نوفیلد یــک بیمارســتان خصوصــی در گالســکو اداره‬ ‫مــی کنــد کــه مرکــز اصلــی ان مربــوط بــه تخصــص لقــاح ازمایشــگاهی اســت‬ ‫کــه‪ 30‬ســالگی خــود را در ســال ‪ 2015‬بــا تولــد تقریبــا ‪ 6000‬نــوزاد جشــن‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫بهســازی بهداشــت اســکاتلند (‪ )HIS‬مســئول نظــارت بــر بیمارســتانها و خدمات‬ ‫‪ NHS‬و همچنیــن خدمــات بهداشــتی و درمانــی مســتقل اســت‪.‬عملکرد ان‬ ‫ارزیابــی کیفیــت مراقبــت در مراکــز بهداشــتی اســکاتلند و ارائــه توصیه هایــی‬ ‫بــرای چگونگــی حــل مشــکالت مختلــف در ایــن بخــش اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ‪ HIS ،‬یــک سیســتم اعتباربخشــی رســمی بــرای بیمارســتان هــا‬ ‫و کلینیــک هــای ‪ NHS‬اعمــال نمــی کنــد‪ .‬فلســفه پشــت ایــن امــر ایــن اســت‬ ‫کــه تعییــن حداقــل اســتانداردها باعــث ایجــاد انگیــزه در امکانــات بهداشــتی‬ ‫درمانــی مــی شــود تــا فقــط مراقبــت هــای ســطح پایــه را ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫‪ HIS‬در یــک رویکــرد غیررســمی و همــکاری بیشــتر بــا ‪ NHS‬کار مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن روش نظــارت بــا ســایر سیســتمهای بهداشــتی در ایــاالت متحــده یعنــی‬ ‫‪ OECD‬متفــاوت اســت کــه بــه دنبــال تعییــن اســتانداردهای روشــن و ســازگار‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫بهداشــت عمومــی اســکاتلند‪ ،‬در اوریــل ‪ 2020‬تشــکیل شــد و بــه بیمــاری هــای‬ ‫عفونــی و خطــرات زیســت محیطــی پاســخ مــی دهــد و از اقدامــات ملــی در‬ ‫زمینــه هایــی ماننــد بهزیســتی ذهنــی ‪ ،‬نابرابــری و جلوگیــری از صدمــات ناشــی‬ ‫از الــکل ‪ ،‬دخانیــات و ســایر داروهــا پشــتیبانی مــی کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪27‬‬ ‫ستاره کوشا‬ صفحه 27 ‫ادینبرا پایتخت‬ ‫میالد محمد هاشم‬ ‫ا ِدینبــرا کــه در ایــران بــه ا ِدینبــورگ نیــز گفتــه مــی شــود‪ ،‬و از قــرن‬ ‫پانزدهــم بــه عنــوان پایتخــت کشــور اســکاتلند انتخــاب شــده؛ شــهری‬ ‫تاریخــی اســت بــا بافــت قدیمــی کــه بخــش هــای وســیع ان جهــت‬ ‫پیــاده روی ســنگفرش شــده اســت‪ .‬اداره پســت ســلطنتی بریتانیــا در‬ ‫اوایــل ســال ‪ 2018‬مطالعــه ای را انجــام داد کــه نشــان مــی دهــد‬ ‫ادینبــرا جــذاب تریــن شــهر بریتانیاســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن مطالعــه پایتخــت اســکاتلند از نظــر مــواردی چــون‬ ‫تحصیــل‪ ،‬کار‪ ،‬جامعــه‪ ،‬درامــد‪ ،‬فرصــت هــای شــغلی و همچنیــن فضــای‬ ‫ســبز کــه بالــغ بــر ‪ 28‬درصــد فضــای شــهری را شــامل مــی شــود گوی‬ ‫ســبقت را از شــهر لنــدن ربــوده و پــس از ان شــهر هــای بریســتول‪،‬‬ ‫نیوکاســل و منچســتر در جایــگاه هــای ســوم تــا پنجــم قــرار گرفتــه‬ ‫انــد‪ .‬در ســال ‪ 2017‬دویچــه بانــک المــان شــهر ادینبــرا را از لحــاظ‬ ‫کیفیــت زندگــی بــه عنــوان دومیــن شــهر دنیــا معرفــی کــرد و شــرکت‬ ‫راهنمــای ســفر ‪ Rough Guides‬ایــن شــهر را بــه عنــوان چهارمیــن‬ ‫شــهر زیبــای جهــان پــس از پاریــس‪ ،‬رم و فلورانــس شــناخته اســت‪.‬‬ ‫ســفر بــه ایــن شــهر نشــان مــی دهــد کــه هیچکــدام از ایــن مقــام هــا‬ ‫و تعاریــف بــی راه نیســتند‪ .‬البتــه همــه ایــن مــوارد محــدود بــه کیفیــت‬ ‫زندگــی نبــوده و میــراث فرهنگــی نیــز بــه همــراه جشــنواره هــای‬ ‫متعــدد‪ ،‬میــراث تاریخــی و طبیعــت چشــم نــواز ان بــر جذابیت هــای‬ ‫شــهر افــزوده اســت‪.‬‬ ‫سیســتم حمــل و نقــل شــهری بســیار مشــابه لنــدن اســت‪ ،‬همــان‬ ‫تاکســی هــای مشــکی (‪ )black cab‬و اتوبــوس هــای دو طبقــه در‬ ‫همــه شــهر بــه اســانی در دســترس اســت‪ .‬تعــداد زیــاد ایســتگاه های‬ ‫اتوبــوس چشــمگیر اســت‪ .‬وجــود تــرام یــا همــان ترامــوا شــاید‬ ‫مهمتریــن تفــاوت سیســتم حمــل و نقــل بــا لنــدن باشــد‪ .‬بــا وجــود‬ ‫اینکــه ادینبــرا در یــک منطقــه کوهســتانی و تپــه ای واقــع شــده و‬ ‫شــهری مســطح نیســت‪ ،‬امــا اشــکارا ایــن شــهر را بــرای پیــاده روی‬ ‫ســاخته انــد‪ .‬بخــش زیــادی از خیابــان هــا ســنگ فــرش شــده و پیــاده‬ ‫روهــا بــرای پیــاده هــا بــه طــرز شــگفت اوری مناســب ســازی شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫پیــاده روی در خیابــان هــا و کوچــه هــای باریــک قدیمــی شــهر بســیار‬ ‫جــذاب اســت؛ چــرا کــه شــما را بــه فضــای شــهری قــرون وســطی‬ ‫مــی بــرد‪.‬‬ ‫اگــر اهــل پیــاده روی باشــید‪ ،‬ادینبــرا بهشــت شماســت‪ .‬البتــه سیســتم‬ ‫اتوبــوس رانــی تمــام شــهر را پوشــش داده و تاکســی بــه وفــور در‬ ‫دســترس اســت؛ امــا وجــدِ ناشــی از درک زیبایــی هــای شــهر شــما را‬ ‫از اتوبــوس و تاکســی بــی نیــاز مــی کنــد‪.‬‬ ‫پاکیزگــی شــهر و زیبایــی چشــم نواز ان بســیار دلنشــین و تماشــایی اســت‪.‬‬ ‫بــه ســمت شــمال و پــدر لیــت همــان حفــره ای اســت کــه منتظــر شــما اســت‬ ‫تــا مثــل الیــس وارد ســرزمین عجایــب شــوید‪ .‬همان طــور کــه بــه لیــت‪ ،‬بنــدر‬ ‫ادینبــورگ نزدیــک می شــوید‪ ،‬تعــداد گردشــگران کاهــش می یابــد و همــه‬ ‫چیــز عجیب تــر و جالب تــر می شــود‪ .‬در اینجــا مغازه هــا تلویزیــون و ســیبل‬ ‫دارت می فروشــند و مــردم محلــی جمهــوری مســتقل اعــام کرده انــد‪.‬‬ ‫تعجبــی نــدارد کــه انــرژی دیوان ـه وار لیــت باعــث تولیــد شــاهکارهای ادبــی‬ ‫مــدرن بــا حال وهــوای کالســیک ماننــد «‪ »Trainspotting‬ایرویــن ولــش‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫شــما می توانیــد در حالــی کــه در بهتریــن رســتوران های لیــت غــذا می خوریــد‬ ‫(لیــت بعــد از لنــدن بیشــترین رســتوران های ســتاره دار را دارد‪ ).‬بــه مطالعــه‬ ‫بپردازیــد و بعــد هــم از مقابــل بهتریــن مجســمه ی «رابــرت برنــز» در خیابــان‬ ‫«‪ »Constitution‬عبــور کنیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪28‬‬ صفحه 28 ‫در ادینبــورگ جشــنواره ها و رویدادهــای مختلفــی امیختــه بــا کتــاب برگــزار‬ ‫می شــود کــه یکــی از ان هــا جشــنوراه ی بین المللــی کتــاب اســت کــه از ان‬ ‫بــه عنــوان بزرگ تریــن جشــنواره ی کتــاب جهــان یــاد می شــود و در قســمت‬ ‫اول ایــن مقالــه بــه معرفــی ان پرداختیــم‪ .‬در ادامــه می خواهیــم بــه چنــد‬ ‫رویــداد دیگــری کــه مربــوط بــه کتــاب و ادبیــات اســت و در ادینبــورگ برگــزار‬ ‫می شــود‪ ،‬اشــاره کنیــم‪.‬‬ ‫کتابفروشی الکترونیک‬ ‫اگــر بــه حــد کافــی خوش شــانس باشــید و در ان زمــان در شــهر حضــور داشــته‬ ‫باشــید و بتوانیــد بلیــط تهیــه کنیــد‪ ،‬می توانیــد در جمــع ادبــی محلــی ایــن‬ ‫شــهر شــرکت کــرده و بفهمیــد اینــده ی کتاب هــا می توانــد بــه چــه شــکلی‬ ‫درایــد‪ .‬کتاب فروشــی الکترونیکــی حس وحــال کالســیک کتــاب خوانــدن را بــا‬ ‫تکنولــوژی روز ترکیــب می کنــد‪.‬‬ ‫کتابخانه مرکزی‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۱‬یــک ســری مجســمه های اســرارامیز و بســیار زیبــا از‬ ‫کتــاب در سراســر ادینوبــرگ ظاهــر شــدند‪ .‬درختــان‪ ،‬اجراهــای تئاتــر و‬ ‫تخــم اژدهاهــا از کلمه هــای نوشــته شــده بــه وجــود امدنــد‪ .‬تــا بــه امــروز‬ ‫حــدود ‪ ۲۰‬اثــر ســاخته شــده اســت کــه در گوشـه ای خلــوت در کتابخانه هــا‬ ‫و کتاب فروشــی ها قــرار گرفته انــد و منتظــر هســتند روزی کشــف شــوند‪.‬‬ ‫تمامــی ان هــا پشــت خــود نوشــته ای بــه همــراه دارنــد‪« :‬بــرای حمایــت از‬ ‫کتابخانه هــا‪ ،‬کتاب هــا‪ ،‬کلمــات‪ ،‬ایده هــا و ‪ »...‬هویــت هنرمنــدی کــه این هــا‬ ‫را ســاخته هنــوز هــم ماننــد یــک راز باقــی مانــده اســت‪ .‬ایــن مجســمه ها در‬ ‫سراســر شــهر پخــش شــده بــود و تعــداد انگشت شــماری از ان هــا هــم در‬ ‫کتابخانــه ی مرکــزی در معــرض دیــد عمــوم گذاشــته شــده اند‪.‬‬ ‫کتابخانه ملی‬ ‫ظاهــر «هنــر دکــو» قابــل توجــه و تاثیرگــذار اســت و ســالنهای مطالعــه تقریبا‬ ‫بــزرگ هســتند‪ ،‬امــا دلیــل اصلــی کــه عاشــقان کتــاب را بــه ایــن کتابخانــه‬ ‫می کشــاند‪ ،‬ارشــیو «جــان مــوری» اســت‪ .‬مــوری در ادینبــورگ زاده شــد و‬ ‫در ســال ‪ ۱۷۶۸‬خانـه ی چــاپ خــود را اینجــا بــه راه انداخــت کــه در ادامــه‬ ‫جیــن اســتن‪ ،‬لــرد بایــرون و چارلــز دارویــن را بــه جهانیــان معرفــی کــرد‪.‬‬ ‫نامه هــا و نســخه های اصلــی تمامــی ایــن نویســندگان و چنــد نویســنده ی‬ ‫دیگــر را در اینجــا می توانیــد پیــدا کنیــد کــه در نمایشــگاهی در معــرض‬ ‫دیــد عمــوم قــرار داده شــده اســت‪.‬‬ ‫تورهای ادبی ادینبرا‬ ‫کســانی کــه دوســت دارنــد جــا پــای قهرمانــان ادبــی خــود بگذارنــد‪ ،‬انــواع تورهــای‬ ‫ادبــی در ادینبــورگ برگــزار می شــود کــه می توانیــد در ان هــا شــرکت کنیــد‪ .‬ایــن تورهــا‬ ‫بــرای ســرگرمی‪ ،‬هیجــان و تفریــح طراحــی می شــوند و حتــی می توانیــد از طریــق‬ ‫وبســایت «ادینبــورگ شــهر ادبــی» (‪)Edinburgh City of Literature website‬‬ ‫شــاهد اخریــن رویدادهــا و تورهــای ادبــی ادینبــورگ باشــید‪ .‬یکــی از محبوب تریــن‬ ‫تورهــای اموزنــده و ســرگرم کننده ی ادینبــورگ توســط بازیگــران حرفــه ای برگــزار‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫می توانیــد بــا شــرکت در تورهــای «‪ »Inspector Rebus‬از دیــدن مناظــر و مناطــق‬ ‫خیره کننــده و کمتــر شناخته شــده ی ادینبــورگ لــذت ببریــد‪ .‬تــور «دوســتداران کتــاب‬ ‫ادینبــورگ» هــم قدمتــی ‪ ۵۰۰‬ســاله دارد کــه در خیابان هــای باســتانی و باریــک‪،‬‬ ‫بن بســت ها و گورســتان های پایتخــت اجــرا می شــود‪ .‬ایــن تورهــا از دوســتداران‬ ‫نویســندگان تاریخــی تــا مــدرن‪ ،‬همــه ی عالقه منــدان بــا همــه ی ســایق را راضــی‬ ‫می کنــد‪ .‬تــور ادبــی پارلمــان اســکاتلند بازدیدکننــدگان را دعــوت می کنــد تــا ارتبــاط‬ ‫میــان ان و ادبیــات را از زمــان نویســندگان قدیمــی تــا بــه امــروز‪ ،‬کشــف کننــد‪.‬‬ ‫مرکز داستانگویی‬ ‫ن هســتند‪ ،‬بایــد برونــد‪.‬‬ ‫اینجــا همــان جایــی اســت کــه کســانی کــه عاشــق شــنیدن داســتا ‬ ‫اینجــا شــگفت انگیز اســت‪ .‬برنامه هــای ایــن مرکــز را چــک کنیــد و بــرای شــنیدن‬ ‫داســتان های شــگفت انگیز یــا گشــتن در ان بــه ایــن مرکــز بیاییــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 71‬راز شقایق| ‪29‬‬ صفحه 29 ‫تاریخ‬ ‫اولیــن محــل ســکونت انســان شــناخته شــده در منطقــه ادینبــورگ در کرامونــد‬ ‫بــود‪ ،‬جایــی کــه شــواهدی از یــک مــکان اردوگاه دوره میــان ســنگی در‬ ‫قــرن بیســتم پیــدا شــد و بــه ‪ 8500‬قبــل از میــاد بــاز می گــردد‪ .‬اثــاری‬ ‫از ســکونتگاه های عصــر برنــز و عصــر اهــن در قلعــه راک‪ ،‬اقامتــگاه ارتــور‪،‬‬ ‫تپــه کریگلهــارت و تپه هــای پنتلنــد در ایــن منطقــه یافــت شــده اســت‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه رومــی هــا در پایــان قــرن یکــم پــس از میــاد بــه لوتیــان‬ ‫رســیدند‪ ،‬یــک قبیلــه ســلتیک بریتونــی را یافتنــد کــه نــام انهــا بــه عنــوان‬ ‫‪ Votadini‬ثبــت شــد‪.‬‬ ‫‪ Votadini‬در اوایــل قــرون وســطی بــه پادشــاهی ‪ Gododdin‬تبدیــل شــد و‬ ‫‪ Eidyn‬بــه عنــوان یکــی از مناطــق پادشــاهی خدمــت می کــرد‪ .‬در ایــن دوره‪،‬‬ ‫قلعــه راک‪ ،‬کــه تصــور می شــود دژ ایدیــن بــوده اســت‪ ،‬بــه عنــوان مرکــز‬ ‫اصلــی پادشــاهی ظاهــر شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،638‬قلعــه گودودیــن توســط نیروهــای وفــادار بــه پادشــاه اســوالد‬ ‫نورثامبریــا محاصــره شــد و در همیــن زمــان کنتــرل لوتیــان بــه انگل ها(کــه از‬ ‫قبایــل اصلــی کنفدراســیون ژرمن هــا بودنــد و در دوران پــس از رومی هــا در‬ ‫بریتانیــا ســکونت کردنــد) رســید‪ .‬نفــوذ انهــا تــا ســه قــرن بعــدی ادامــه تــا‬ ‫حــدود ســال ‪ 950‬ادامــه داشــت‪.‬‬ ‫بــورگ ســلطنتی توســط پادشــاه دیویــد اول در اوایــل قــرن دوازدهــم در‬ ‫زمینــی کــه بــه ســلطنت تعلــق داشــت تاســیس شــد‪ ،‬اگرچــه تاریــخ منشــور‬ ‫ان مشــخص نیســت‪ .‬اولیــن شــواهد مســتند از بــورگ قــرون وســطی یــک‬ ‫منشــور ســلطنتی اســت مربــوط بــه ســال های ‪ ،1127-1124‬کــه توســط‬ ‫پادشــاه دیویــد یکــم مکتــوب شــد‪.‬‬ ‫ادینبــورگ از ســال ‪ 1291‬تــا ‪ 1314‬و از ‪ 1333‬تــا ‪ 1341‬در طــول جنگ هــای‬ ‫اســتقالل اســکاتلند عمدتــاً در دســت انگلیســی هــا بــود‪ .‬هنگامــی کــه‬ ‫انگلیســی هــا در ســال ‪ 1298‬بــه اســکاتلند حملــه کردنــد‪ ،‬پادشــاه ادوارد اول‬ ‫تصمیــم گرفــت کــه وارد شــهر تحــت کنتــرل انگلیســی ادینبــورگ نشــود‪ ،‬امــا‬ ‫بــا ارتــش خــود از انجــا گذشــت‪.‬‬ ‫در اواســط قــرن چهاردهــم‪ ،‬وقایــع نــگار فرانســوی ژان فرواســارت ان را‬ ‫بــه عنــوان پایتخــت اســکاتلند (حــدود ‪ )1365‬توصیــف کــرد‪ ،‬و جیمــز ســوم‬ ‫(‪ )1488-1451‬از ان در قــرن پانزدهــم بــه عنــوان «بــورگ اصلــی پادشــاهی‬ ‫مــا» یــاد کــرد‪ .‬علیرغــم ویرانــی هــای ناشــی از حملــه انگلیســی هــا در ســال‬ ‫‪ ،1544‬شــهر بــه ارامــی ترمیــم شــد یافــت و در مرکــز رویدادهــای اصالحــات‬ ‫اســکاتلند قــرن شــانزدهم و جنــگ هــای قــرن هفدهــم قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،1582‬بــه شــورای شــهر ادینبورگ منشــور ســلطنتی توســط پادشــاه‬ ‫جیمــز ششــم داده شــد کــه اجــازه تاســیس یــک دانشــگاه را مــی داد کــه بــه‬ ‫عنــوان کالــج تونیــس تاســیس شــد‪ ،‬ایــن موسســه بــه دانشــگاه ادینبــورگ‬ ‫تبدیــل شــد‪ ،‬کــه بــه اهمیــت فکــری فزاینــده ادینبــورگ کمــک کــرد‪.‬‬ ‫قرن هفدهم‬ ‫در ســال ‪ ،1603‬جیمــز ششــم پادشــاه اســکاتلند بــه ســلطنت رســید‬ ‫و پادشــاهی اســکاتلند و انگلســتان را در اتحادی ـه ای شــخصی بــه نــام‬ ‫اتحادیــه تاج هــا متحــد کــرد‪ ،‬اگرچــه اســکاتلند‪ ،‬از همــه جهــات‪ ،‬یــک‬ ‫پادشــاهی جداگانــه باقــی مانــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،1638‬تــاش شــاه چارلــز اول بــرای معرفــی کلیســای‬ ‫انگلیکــن در اســکاتلند بــا مخالفــت شــدید پروتســتان مواجــه شــد‬ ‫کــه در درگیری هــای جنــگ هــای ســه پادشــاهی بــه اوج خــود رســید‪.‬‬ ‫حمایــت بعــدی اســکاتلند از بازگردانــدن چارلــز اســتوارت بــه تــاج و‬ ‫تخــت انگلســتان منجــر بــه اشــغال ادینبــورگ توســط نیروهای مشــترک‬ ‫المنافــع انگلســتان بــه رهبــری الیــور کرامــول در ســال ‪ 1650‬شــد‪.‬‬ ‫در قــرن هفدهــم‪ ،‬مرزهــای ادینبــورگ هنــوز بــا دیوارهــای شــهر دفاعــی‬ ‫شــهر مشــخص مــی شــد‪ .‬در نتیجــه جمعیــت روزافــزون شــهر بــا‬ ‫افزایــش ارتفــاع خانــه هــا ســازگار شــد‪ .‬ســاختمان های ‪ 11‬طبقــه یــا‬ ‫بیشــتر رایــج بودنــد و بــه عنــوان پیشــروهای اســمان خراش امــروزی‬ ‫توصیــف شــده اند‪.‬‬ ‫بیشــتر ایــن ســازه های قدیمــی بــا ســاختمان های عمدت ـاً ویکتوریایــی‬ ‫کــه در شــهر قدیمــی امــروزی دیــده می شــوند‪ ،‬جایگزیــن شــدند‪ .‬در‬ ‫ســال ‪ ،1611‬یــک قانــون پارلمــان‪ ،‬پاســبان هــای عالــی ادینبــورگ را‬ ‫بــرای حفــظ نظــم در شــهر ایجــاد کــرد‪ ،‬کــه تصــور مــی شــود قدیمــی‬ ‫تریــن نیــروی پلیــس قانونــی در جهــان باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪30‬‬ صفحه 30 ‫قرن هجدهم‬ ‫پــس از معاهــده اتحــاد در ســال ‪ ،1706‬پارلمان هــای انگلســتان و اســکاتلند بــه‬ ‫ترتیــب در ســال هــای ‪ 1706‬و ‪ 1707‬قوانیــن اتحادیــه را تصویــب کردنــد و دو‬ ‫پادشــاهی را در پادشــاهی بریتانیــا متحــد کردنــد کــه از ‪ 1‬مــه ‪ 1707‬اجرایــی شــد‪ .‬در‬ ‫نتیجــه‪ ،‬پارلمــان اســکاتلند بــا پارلمــان انگلســتان ادغــام شــد و پارلمــان بریتانیــای‬ ‫کبیــر را تشــکیل داد کــه درنخســت وزیــری در لنــدن تشــکیل شــد‪ .‬اتحادیــه بــا‬ ‫مخالفــت بســیاری از اســکاتلندی هــا مواجــه شــد و در نتیجــه شــورش هایــی در‬ ‫شــهر بــه راه افتــاد‪.‬‬ ‫در نیمــه اول قــرن هجدهــم‪ ،‬ادینبــورگ بــه عنــوان یکــی از پرجمعیت تریــن‪ ،‬و‬ ‫غیربهداشــتی تریــن شــهرهای اروپــا توصیــف شــد‪ .‬بازدیدکننــدگان از ایــن واقعیــت‬ ‫شــگفت زده شــدند کــه طبقــات اجتماعــی فضــای شــهری یکســانی داشــتند‪ ،‬حتــی‬ ‫در همــان ســاختمان هــای مســکونی ســاکن بودنــد‪ .‬اگرچــه در اینجــا نوعــی تفکیــک‬ ‫اجتماعــی غالــب شــد‪ ،‬کــه بــه موجــب ان مغــازه داران و تاجــران تمایــل داشــتند‬ ‫زیرزمین هــا و حیاط هــای ارزان تــر را اشــغال کننــد‪ ،‬در حالــی کــه طبقــات حرفــه ای‬ ‫مرفه تــر طبقــات میانــی گران تــر را اشــغال کردنــد‪.‬‬ ‫در طــول خیــزش یعقوبی هــا (تــاش چارلــز ادوارد اســتوارت بــرای بــه دســت اوردن‬ ‫دوبــاره تــاج و تخــت بریتانیــا بــرای دودمــان در تبعیــد اســتوارت) در ســال ‪،1745‬‬ ‫ادینبــورگ بــرای مــدت کوتاهــی توســط «ارتــش هایلنــد» قبــل از لشــکر کشــی بــه‬ ‫انگلســتان اشــغال شــد‪.‬‬ ‫پــس از شکســت نهایــی‪ ،‬دوره ای از انتقام جویــی و ارام ســازی دنبــال شــد کــه عمدتـاً‬ ‫متوجــه قبیله هــای شورشــی بــود‪ .‬در ادینبــورگ‪ ،‬شــورای شــهر‪ ،‬کــه مایــل بــه تقلیــد از‬ ‫لنــدن بــا اغــاز بهســازی و گســترش شــهر بــه ســمت شــمال قلعــه بــود‪ ،‬بــا انتخــاب‬ ‫نــام بــرای خیابان هــای قلعــه‪ ،‬اعتقــاد خــود بــه اتحادیــه و وفــاداری خــود بــه جــورج‬ ‫ســوم پادشــاه هانــوور را تاییــد کــرد‪.‬‬ ‫در نیمــه دوم قــرن‪ ،‬ایــن شــهر باوجــود متفکرانــی ماننــد دیویــد هیــوم‪ ،‬ادام‬ ‫اســمیت‪ ،‬جیمــز هاتــون و جــوزف بلــک کــه در ان ســاکن بودنــد‪ ،‬در قلــب‬ ‫روشــنگری اســکاتلند قــرار داشــت‪ .‬ادینبــورگ بــه یــک مرکــز فکــری بــزرگ‬ ‫تبدیــل شــده بــود و بــه دلیــل بســیاری از ســاختمان های نئوکالســیک و مشــهور‬ ‫ان بــرای امــوزش‪ ،‬بــه یــاد اتــن باســتان‪ ،‬ان را «اتــن شــمال» نامیدنــد‪ .‬در‬ ‫رمــان قــرن هجدهــم ســفر همفــری کلینکــر نوشــته توبیــاس اســمولت‪ ،‬یکــی‬ ‫از شــخصیت ها ادینبــورگ را به عنــوان «محلــی از نبــوغ» توصیــف می کنــد‪.‬‬ ‫ادینبــورگ همچنیــن مرکــز اصلــی تجــارت کتــاب اســکاتلند بــود‪ .‬انــدرو میــار‬ ‫کتابفــروش بســیار موفــق لندنــی در انجــا نــزد جیمــز مــک یوئــن شــاگردی کــرد‪.‬‬ ‫از دهــه ‪ 1770‬بــه بعــد‪ ،‬طبقــات حرفــه ای و تجــاری بــه تدریــج شــهر قدیمــی را ترک‬ ‫کردنــد و بــه نفــع اقامتــگاه هــای زیباتــر شــهر جدیــد‪ ،‬رونــق گرفــت و مهاجرتــی رخ‬ ‫داد کــه شــخصیت اجتماعــی شــهر را تغییــر داد‪.‬‬ ‫قرن نوزده و بیست‬ ‫ادینبــورگ بــه یــک مرکــز صنعتــی تبدیــل شــده بــود‪ .‬بــا صنایــع ســنتی چــاپ‬ ‫و ابجوســازی در قــرن نوزدهــم بــه رشــد خــود ادامــه داد و صنایــع جدیــدی‬ ‫ماننــد الســتیک ســازی‪ ،‬صنایــع مهندســی و غیــره بــه ان پیوســتند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،1821‬گالســکو از ادینبــورگ بــه عنــوان بزرگتریــن شــهر اســکاتلند‬ ‫پیشــی گرفــت‪ .‬مرکــز شــهر بیــن خیابــان پرنســس و خیابــان جــورج بــه یــک‬ ‫منطقــه تجــاری و خریــد عمــده تبدیــل شــد‪ ،‬توســعه ای کــه تــا حــدی بــا ورود‬ ‫راه اهــن در دهــه ‪ 1840‬تحریــک شــد‪.‬‬ ‫شــهر قدیــم بــه یــک محلــه فقیــر نشــین بــه طــور فزاینــده ای ویــران و شــلوغ‬ ‫بــا نــرخ مــرگ و میــر بــاال تبدیــل شــد‪ .‬بهبودهایــی کــه تحــت رهبــری لــرد‬ ‫پروســت ویلیــام چمبــرز در دهــه ‪ 1860‬انجــام شــد‪ ،‬تبدیــل ایــن منطقــه بــه‬ ‫شــهر قدیمــی عمدتــاً ویکتوریایــی را اغــاز کــرد کــه امــروزه نیــز نتایــج ان‬ ‫دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫در اوایــل قــرن بیســتم پیشــرفت های بیشــتری در شــهر دیــده شــد امــا‬ ‫رکــود اقتصــادی نســبی در طــول دو جنــگ جهانــی و پــس از ان باعــث شــد کــه‬ ‫شــهر قدیمــی قبــل از اینکــه پاکســازی زاغه هــا در دهه هــای ‪ 1960‬و ‪1970‬‬ ‫معکــوس شــود‪ ،‬بیشــتر خــراب شــود‪.‬‬ ‫از دهــه ‪ 1990‬یــک «منطقــه مالــی» جدیــد‪ ،‬از جملــه مرکــز کنفرانــس بیــن‬ ‫المللــی ادینبــورگ‪ ،‬عمدت ـاً بــر روی امــاک تخریــب شــده راه اهــن در غــرب‬ ‫قلعــه رشــد کــرده اســت و تــا ‪ ،Fountainbridge‬حومــه صنعتــی قــرن‬ ‫نوزدهمــی فرســوده‪ ،‬کــه از ان زمــان دســتخوش تغییــرات اساســی شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گســترش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن توســعه مــداوم ادینبــورگ را قــادر ســاخت تــا جایــگاه خــود را بــه عنــوان‬ ‫دومیــن مرکــز بــزرگ مالــی و اداری بریتانیــا پــس از لنــدن حفــظ کنــد‪ .‬خدمــات‬ ‫مالــی اکنــون یــک ســوم کل فضــای اداری تجــاری شــهر را تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫توســعه پــارک ادینبــورگ‪ ،‬یــک پــارک تجــاری و فنــاوری جدیــد کــه ‪ 38‬هکتار‬ ‫(‪ 15‬هکتــار)‪ 4 ،‬مایــل (‪ 6‬کیلومتــر) غــرب مرکــز شــهر را پوشــش می دهــد‪،‬‬ ‫همچنیــن بــه اســتراتژی شــورای منطقــه بــرای بازســازی اقتصــادی عمــده‬ ‫شــهر کمــک کــرده اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪1998‬پارلمــان اســکاتلند و هیئــت اجرایــی اســکاتلند هــر دو مســتقر‬ ‫در ادینبــورگ‪ ،‬مســئولیت اداره اســکاتلند را بــر عهــده گرفتنــد‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫امــور محفــوظ ماننــد دفــاع‪ ،‬امــور خارجــی و برخــی از عناصــر مالیــات بــر‬ ‫درامــد همچنــان بــر عهــده پارلمــان بریتانیــا در لنــدن اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪31‬‬ صفحه 31 ‫حمل و نقل‬ ‫فــرودگاه ادینبــورگ شــلوغ تریــن فــرودگاه اســکاتلند و دروازه بیــن المللــی اصلــی‬ ‫بــه پایتخــت اســت کــه بیــش از ‪ 14.7‬میلیــون مســافر را جابجــا مــی کنــد‪ ،‬همچنیــن‬ ‫ششــمین فــرودگاه شــلوغ بریتانیــا از نظــر کل مســافران در ســال ‪ 2019‬بــود‪.‬‬ ‫بــا پیــش بینــی افزایــش تعــداد مســافران‪ ،‬اپراتــور ســابق فــرودگاه ‪ BAA‬در ســال‬ ‫‪ 2011‬پیــش نویــس طــرح اصلــی را بــرای توســعه فــرودگاه و ســاختمان ترمینــال‬ ‫ارائــه کــرد‪ .‬در ژوئــن ‪ Global Infrastructure Partners ،2012‬فــرودگاه را بــه‬ ‫مبلــغ ‪ 807‬میلیــون پونــد خریــداری کــرد‪ .‬امــکان ســاخت بانــد دوم بــرای مقابلــه بــا‬ ‫افزایــش تعــداد حــرکات هواپیمــا نیــز مطــرح شــده اســت‪.‬‬ ‫ســفر در ادینبــورگ عمدتــاً بــا اتوبــوس انجــام مــی شــود‪،Lothian Buses .‬‬ ‫شــرکت جانشــین اداره حمــل و نقــل ادینبــورگ‪ ،‬اکثــر خدمــات اتوبــوس شــهری‬ ‫را در داخــل شــهر و حومــه اطــراف انجــام مــی دهــد و بیشــترین مســیرها از‬ ‫طریــق خیابــان پرنســس انجــام مــی شــود‪ .‬خدمــات دورتــر از ایســتگاه اتوبــوس‬ ‫ادینبــورگ در نزدیکــی میــدان ســنت انــدرو و میــدان واترلــو انجــام مــی شــود‬ ‫و عمدتــاً توســط اســتیج کــوچ شــرق اســکاتلند‪ ،‬اســکاتلند ســیتی لینــک‪،‬‬ ‫اتوبوس هــای قطــار ســریع الســیر ملــی و اتوبــوس هــای مــرزی اداره مــی شــوند‪.‬‬ ‫‪ Lothian Buses‬همچنیــن تمــام اتوبوس هــای تــور عمومــی شــهر‪ ،‬خدمــات اتوبــوس‬ ‫شــبانه و خــط اتوبــوس فــرودگاه را اداره می کنــد‪ .‬در ســال ‪ ،2019‬اتوبــوس هــای‬ ‫لوتیــان ‪ 124.2‬میلیــون مســافر را ثبــت کردنــد‪.‬‬ ‫‪ Edinburgh Waverley‬دومیــن ایســتگاه راه اهــن شــلوغ در اســکاتلند اســت کــه‬ ‫تنهــا گالســکو مرکــزی مســافران بیشــتری را جابجــا می کنــد‪ .‬بــر اســاس شــواهد ورود‬ ‫و خــروج مســافران بیــن اوریــل ‪ 2015‬و مــارس ‪ ،2016‬ادینبــورگ ویورلــی پنجمیــن‬ ‫ایســتگاه شــلوغ خــارج از لنــدن اســت‪ .‬ایــن ایســتگاه همچنیــن دومیــن ایســتگاه‬ ‫بــزرگ بریتانیــا از نظــر تعــداد ســکوها و انــدازه منطقــه اســت‬ ‫‪ Waverley‬پایانــه اکثــر قطارهایــی اســت کــه از لنــدن کینگــز کــراس مــی اینــد و‬ ‫نقطــه عزیمــت بســیاری از خدمــات ریلــی در اســکاتلند اســت کــه توســط ‪Abellio‬‬ ‫‪ ScotRail‬اداره مــی شــود‪.‬‬ ‫در غــرب مرکــز شــهر ایســتگاه ‪ Haymarket‬قــرار دارد کــه یــک ایســتگاه‬ ‫مهــم بــرای رفــت و امــد اســت‪ .‬ایســتگاه پــارک ادینبــورگ کــه در ســال‬ ‫‪ 2003‬افتتــاح شــد‪ ،‬بــه پــارک تجــاری ‪ Gyle‬در غــرب شــهر و دفتــر مرکــزی‬ ‫‪ Gogarburn‬در نزدیکــی بانــک ســلطنتی اســکاتلند خدمــات می دهــد‪.‬‬ ‫بــرای مقابلــه بــا تراکــم ترافیــک‪ ،‬ادینبــورگ اکنــون توســط شــش ایســتگاه در‬ ‫حاشــیه شــهر در شــریفهال (در میدلوتیــان)‪ ،‬اینگلیســتون‪ ،‬ریکارتــون‪ ،‬اینورکیتینــگ‪،‬‬ ‫نیوکرایــگال و اســترایتون (در میدلوتیــان) خدمــات رســانی می کنــد‪ .‬یــک همــه‬ ‫پرســی از ســاکنان ادینبــورگ در فوریــه ‪ 2005‬پیشــنهادی را بــرای اعمــال هزینــه‬ ‫ازدحــام در شــهر را رد کــرد‪.‬‬ ‫ترامواهــای ادینبــورگ در ‪ 31‬مــه ‪ 2014‬عملیاتــی شــدند‪ .‬از زمانــی کــه ترامــوی‬ ‫شــرکت ادینبــورگ در ‪ 16‬نوامبــر ‪ 1956‬متوقــف شــد‪ ،‬شــهر بــدون سیســتم ترامــوا‬ ‫بــود‪ .‬پــس از تصویــب پارلمــان در ســال ‪ ،2007‬ســاخت و ســاز در اوایــل ســال‬ ‫‪ 2008‬اغــاز شــد‪ .‬انتظــار مــی رفــت مرحلــه اول پــروژه تــا ژوئیــه ‪ 2011‬تکمیــل‬ ‫شــود‪ ،‬امــا بــه دنبــال تاخیرهــای ناشــی از کار اضافــی و اختــاف قــراردادی طوالنــی‬ ‫مــدت بیــن شــورا و پیمانــکار اصلــی‪ ،‬پــروژه دوبــاره برنامــه ریــزی شــد‪.‬‬ ‫هزینــه پــروژه از پیش بینــی اولیــه ‪ 545‬میلیــون پونــدی بــه ‪ 750‬میلیــون پونــد‬ ‫در اواســط ســال ‪ 2011‬افزایــش یافــت و برخــی تخمیــن مــی زننــد کــه در نهایــت‬ ‫می توانــد بیــش از یــک میلیــارد پونــد باشــد‪.‬‬ ‫طــول خــط تکمیل شــده ‪ 8.7‬مایل (‪ 14.0‬کیلومتر) اســت کــه از فــرودگاه ادینبورگ‪ ،‬در‬ ‫غرب شــهر‪ ،‬تــا پایانه خــود در ‪ York Place‬در انتهای شــرقی مرکز شــهر ادامه دارد‪.‬‬ ‫اگــر طرح اصلــی تکمیل شــود‪ ،‬ترامواهــا نیــز از ‪ Haymarket‬از طریــق ‪Ravelston‬‬ ‫و ‪ Craigleith‬بــه میــدان ‪ Granton‬در ســاحل ادینبــورگ حرکــت خواهند کرد‪.‬‬ ‫اتوبوس هــای لوتیــان و ترامواهــای ادینبــورگ هــر دو متعلــق بــه اداره حمــل و نقــل‬ ‫بــرای ادینبــورگ هســتند‪.‬‬ ‫ادینبــورگ بــا وجــود اتصــاالت حمــل و نقــل مــدرن خــود‪ ،‬بــرای چهارمیــن ســال‬ ‫متوالــی بــه عنــوان شــلوغ تریــن شــهر بریتانیــا انتخــاب شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪32‬‬ صفحه 32 ‫لقب های شهر‬ ‫ایــن شــهر بــه ‪ Auld Reekie‬ملقــب اســت‪ ،‬که در اســکاتلندی بــه معنــای ‪Old Smoky‬‬ ‫اســت‪ ،‬چــرا کــه از قدیــم منظــره شــهر همــراه بــا دود بوده اســت‪.‬‬ ‫اظهــار نظــری در مــورد شــعری در مجموعــه اشــعار الــن رمــزی در ســال ‪ 1800‬می گویــد‪:‬‬ ‫‪ Auld Reeky‬نامــی کــه مــردم کشــور ادینبــورگ را از ابــر دود یــا بویــی کــه همیشــه بــر‬ ‫ان جــاری اســت‪ ،‬می دهنــد‪.‬‬ ‫تومــاس کارالیــل می گویــد‪« :‬ابــر دود بــر فــراز ادینبــورگ قدیــم اویــزان اســت‪ ،‬زیــرا‬ ‫از زمــان ائنیــاس ســیلویوس و قبــل از ان‪ ،‬مــردم هنــر ســوزاندن نوعــی ســنگ ســیاه را‬ ‫دارنــد‪ ،‬کــه بــرای انیــاس بســیار عجیــب اســت‪ ،‬و ادینبــورگ بــا دودکش هایــش نامیــده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫یکــی از شــخصیت های رمــان ‪ The Abbot‬اثــر والتــر اســکات می گویــد‪ ...« :‬در ان جــا‪،‬‬ ‫‪ Auld Reekie‬ایســتاده اســت‪ .‬شــما می توانیــد دود را در فاصلــه بیســت مایلــی بــاالی‬ ‫شــهر مشــاهده کنیــد»‪.‬‬ ‫ادینبــورگ از اوایــل قــرن نوزدهــم عمومـاً اتــن شــمال نامیــده شــده اســت‪ .‬ارجاعاتــی بــه‬ ‫اتــن‪ ،‬ماننــد اتــن بریتانیــا و اتــن مــدرن‪ ،‬در اوایــل دهــه ‪ 1760‬انجــام شــده بــود‪ .‬شــباهت‬ ‫هــا از نظــر توپوگرافــی و همچنیــن فکــری دیــده مــی شــد‪.‬‬ ‫قلعــه ادینبــورگ بــه گردشــگران بــزرگ بازگشــته اکروپولیــس اتــن و همچنیــن جنبه هایــی‬ ‫از معمــاری نئوکالســیک و چیدمــان شــهر جدیــد را یــاداوری می کنــد‪ .‬هــر دو شــهر دارای‬ ‫زمیــن هــای کشــاورزی مســطح و حاصلخیــز بودنــد کــه بــه بنــدری در چنــد مایــل دورتــر‬ ‫(بــه ترتیــب لیــث و پیرئــوس) شــیب دار بودنــد‪ .‬از نظــر فکــری‪ ،‬روشــنگری اســکاتلند بــا‬ ‫نــگاه انســان گرایانــه و خردگرایانــه خــود تحــت تاثیــر فلســفه یونــان باســتان بــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،1822‬هنرمنــد هیــو ویلیــام نمایشــگاهی ترتیــب داد کــه نقاش ـی های او از اتــن‬ ‫را در کنــار مناظــری از ادینبــورگ نشــان مــی داد‪ ،‬و ایــده مــوازی مســتقیم بیــن هــر دو‬ ‫شــهر بــه ســرعت تخیــل عمومــی را جلــب کــرد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه در اوایــل قــرن نوزدهــم طــرح هایــی بــرای توســعه معمــاری کالتــون هیــل‬ ‫طراحــی شــد‪ ،‬طراحــی بنــای یادبــود ملــی را مســتقیماً از پارتنــون اتــن کپــی بــرداری‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر همچنیــن بــا نام هــای التیــن متعــددی ماننــد ‪ Edinburgum‬شــناخته‬ ‫می شــود‪ ،‬در حالــی کــه شــکل های صفــت ‪ Edinburgensis‬و ‪ Edinensis‬در زمینه هــای‬ ‫اموزشــی و علمــی اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫اب و هوا‬ ‫ماننــد اکثــر مناطــق اســکاتلند‪ ،‬ادینبــورگ دارای اب و هــوای خنــک‪ ،‬معتــدل‬ ‫و دریایــی اســت کــه بــا وجــود عــرض شــمالی ان‪ ،‬نســبت بــه مناطقــی کــه‬ ‫در عــرض هــای جغرافیایــی مشــابهی ماننــد مســکو و البــرادور قــرار دارنــد‪،‬‬ ‫مالیــم تــر اســت‪.‬‬ ‫نزدیکــی شــهر بــه دریــا هــر گونــه تغییــرات زیــاد در دمــا یــا اب و هــوای‬ ‫شــدید را کاهــش مــی دهــد‪ .‬دمــای روز در زمســتان بــه نــدرت بــه زیــر‬ ‫صفــر مــی رســد در حالــی کــه دمــای تابســتان معتــدل اســت و بــه نــدرت‬ ‫از ‪ 22‬درجــه ســانتیگراد (‪ 72‬درجــه فارنهایــت) تجــاوز مــی کنــد‪ .‬باالتریــن‬ ‫دمــای ثبــت شــده در شــهر ‪ 31.6‬درجــه ســانتیگراد (‪ 88.9‬درجــه فارنهایــت)‬ ‫در ‪ 25‬ژوئیــه ‪ 2019‬بــود کــه رکــورد قبلــی ‪ 31‬درجــه ســانتیگراد (‪ 88‬درجــه‬ ‫فارنهایــت) در ‪ 4‬اوت ‪ 1975‬در فــرودگاه ادینبــورگ را شکســت‪.‬‬ ‫کمتریــن دمــای ثبــت شــده در ســال هــای اخیــر‪ -14.6 ،‬درجــه ســانتی گــراد‬ ‫(‪ 5.7‬درجــه فارنهایــت) در دســامبر ‪ 2010‬در گوگاربانــک بــود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه موقعیــت ادینبــورگ بیــن ســاحل و تپــه هــا‪ ،‬ایــن شــهر بــه عنوان‬ ‫«شــهر بادخیــز» شــناخته مــی شــود‪ ،‬بــا جهــت بــاد غالــب کــه از جنــوب غربــی‬ ‫مــی ایــد‪ ،‬کــه اغلــب بــا هــوای گــرم و ناپایــدار از جریــان اقیانــوس اطلــس‬ ‫شــمالی همــراه اســت کــه مــی توانــد منجــر بــه بارندگــی شــود؛ اگرچــه بــه‬ ‫طــور قابــل توجهــی کمتــر از شــهرهای غــرب ماننــد گالســکو اســت‪ .‬بارندگــی‬ ‫در طــول ســال بــه طــور نســبتاً مســاوی توزیــع مــی شــود‪.‬‬ ‫بادهــا از جهــت شــرقی معمــوالً خشــک تر امــا به طــور قابــل مالحظــه ای‬ ‫ســردتر هســتند و ممکــن اســت بــا مــه ســاحلی پایــدار همــراه باشــند‪.‬‬ ‫فرورفتگی هــای شــدید اقیانــوس اطلــس‪ ،‬کــه بــه عنــوان طوفان هــای بــاد‬ ‫اروپایــی شــناخته می شــوند‪ ،‬می تواننــد بیــن اکتبــر و مــه بــر شــهر تاثیــر‬ ‫بگذارنــد‪.‬‬ ‫ایســتگاه هواشناســی در بــاغ گیاه شناســی ســلطنتی ادینبــورگ قــرار دارد کــه‬ ‫از ســال ‪ 1956‬یــک ایســتگاه هواشناســی رســمی بــرای اداره هواشناســی بــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪33‬‬ ‫ادینــا یــک قالــب شــعر اواخــر قــرن هجدهــم اســت کــه توســط شــاعران اســکاتلندی‬ ‫رابــرت فرگوســن و رابــرت برنــز اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫«‪ »Embra‬یــا «‪ »Embro‬اصطالحــات محــاوره ای از همــان زمــان هســتند‪ ،‬همانطــور کــه‬ ‫در ‪ Embro to the Ploy‬اثــر رابــرت گاریــوچ‪.‬‬ ‫بــن جانســون ان را بــه عنــوان چشــم دیگــر بریتانیــا» توصیــف کــرد‪ ،‬و ســر والتر اســکات‬ ‫از ان بــه عنــوان یــون امپراتــور شــمال» یــاد کــرد‪ .‬رابــرت لوئیــس استیونســون‪ ،‬نوشــت‬ ‫کــه ادینبــورگ همــان چیــزی اســت کــه پاریــس بایــد باشــد‪.‬‬ صفحه 33 ‫مناطق دیدنی ادینبرا‬ ‫قلعه تاریخی ادینبرا‬ ‫قلعــه ادینبــورگ مشــرف بــه شــهر قدیمــی ادینبــورگ در کشــور اســکاتلند واقــع شــده‬ ‫اســت و بــه عنــوان یــک جاذبــه گردشــگری تاریخــی ایــن کشــور شــهره اســت‪،‬‬ ‫ادینبــورگ در ســواحل شــرقی اســکاتلند واقــع شــده اســت و دارای یــک قلعــه ســنگی‬ ‫متعلــق بــه قــرن دوازدهــم میــادی مــی باشــد‪ ،‬امــا باســتان شناســان قدمت ســنگهای‬ ‫اســتفاده شــده در ایــن قلعــه را تــا قــرن ‪ ۲‬میــادی تخمیــن زده انــد‪.‬‬ ‫ایــن قلعــه از حــدود قــرن دوازدهــم میــادی تاثیــر بســزایی در جنگهــای مختلــف‬ ‫مربــوط بــه اســکاتلند و بریتانیــا و تصمیــم گیــری هــای سیاســی انهــا داشــته اســت‪،‬‬ ‫امــا از اوایــل قــرن ‪ ۱۹‬بــه تدریــج از یــک پــادگان و زنــدان تبدیــل بــه یــک جاذبــه‬ ‫توریســتی شــد‪ .‬هــر ســال میلیونهــا گردشــگر از ایــن قلعــه دیــدن میکننــد کــه در‬ ‫فهرســت میــراث جهانــی یونســکو نیــز ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫قلعــه ی ادینبــورگ در اســکاتلند یکــی از مکان هایــی اســت کــه بیشــتر از جاهــای‬ ‫دیگــر در ان وجــود روح گــزارش شــده اســت‪ .‬ایــن قلعــه کــه رو بــه شــهر ادینبــورگ‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬دارای چندیــن ســیاهچال اســت کــه در طــول قرن هــا محــل شــکنجه و قتــل‬ ‫هــزاران زندانــی بــوده اســت‪ .‬انحصــار وزارت جنــگ بــر قلعــه تنهــا در ســال ‪۱۹۲۳‬‬ ‫پایــان یافــت‪ ،‬زمانــی کــه ارتــش بــه طــور رســمی بــه توپخانــه ی جدیــد ردفــورد‬ ‫منتقــل شــد‪ .‬بــا ایــن حــال قلعــه همچنــان بــا ارتــش مرتبــط اســت‪ .‬هنــوز هــم کــه‬ ‫هنــوز اســت نگهبانــان هنــگام بــاز شــدن قلعــه‪ ،‬در برابــر دروازه ی ان مــی ایســتند تــا‬ ‫از افتخــارات اســکاتلند محافظــت کننــد‪.‬‬ ‫در چنــد مــورد‪ ،‬در بــاره ایــن قلعــه اداعاهــای خرافــی نیــز خبرســاز شــده اســت‪.‬‬ ‫کســانی کــه از قلعــه بازدیــد کرده انــد‪ ،‬وجــود یــک شــبح فلــوت زن‪ ،‬یــک طبــل زن‬ ‫بــی ســر‪ ،‬اشــباح زندانیــان فرانســوی جنــگ هفــت ســاله و زندانیــان مســتعمره در‬ ‫جنــگ اســتقالل امریــکا و حتــی روح یــک ســگ کــه در قبرســتان س ـگ هــا پرســه‬ ‫م ـی زد را تاییــد کــرده انــد‪ .‬بســیاری از قلعــه‪ ،‬صــدای روح ماننــد طبــل شــنیده انــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال کمتــر کســی خــود طبـل زن را دیــده‪ .‬دلیــل ایــن مســئله‪ ،‬ان اســت کــه‬ ‫روح طبــل زن تنهــا زمانــی ظاهــر مــی شــود کــه قــرار اســت بــه قلعــه حملــه شــود‪،‬‬ ‫اتفاقــی کــه مدتــی اســت نیفتــاده ‪ .‬بــر اســاس تاریــخ‪ ،‬او اولیــن بــار زمانــی کــه در‬ ‫ســال ‪ ۱۶۵۰‬کرامــول بــه قلعــه حملــه کــرد دیــده شــد‪ ،‬در حالــی کــه شــکل یــک پســر‬ ‫ی ســر را داشــت‪.‬‬ ‫بـ ‬ ‫کلیسای جامع ادینبورگ‬ ‫کلیســای جامــع ســنت جایلــز یــک کلیســای منطق ـه ای متعلــق بــه کلیســای‬ ‫اســکاتلند در بخــش قدیمــی شــهر ادینبــرا اســت‪ .‬ایــن کلیســا احتمــاالً در‬ ‫قــرن دوازدهــم میــادی تاســیس شــده و بــه ســنت جایلــز (قدیــس محافــظ‬ ‫جذام ی هــا) اهــدا شده اســت‪ .‬گفتــه می شــود دیویــد یکــم اســکاتلند ایــن‬ ‫بنــا را در ســال ‪ ۱۱۲۴‬میــادی تاســیس کرده اســت‪.‬‬ ‫در ابتــدا ایــن کلیســا در اختیــار راهبــان فرقــه ســنت لــوزارس بــود‪ .‬در قــرن‬ ‫چهاردهــم بنــای معمــاری رمانســک ایــن بنــا بــا بنایــی در شــیوه معمــاری‬ ‫گوتیــک تعویــض شــد‪ ،‬و شبســتان ان تــا ‪ ۱۳۸۷‬تکمیــل شــده بــود‪ .‬پــل دوم‬ ‫در ‪ ۱۴۶۷‬ایــن کلیســا را بــه رتبــه کلیســای کالجــی ارتقــاء داد‪ .‬در ‪ ،۱۵۵۹‬ایــن‬ ‫کلیســا بــا حضــور جــان ناکــس‪ ،‬مهمتریــن شــخصیت اصالحــات پروتســتانی‬ ‫اســکاتلند‪ ،‬بــه عنــوان کشــیش اصلــی ان پروتســتان شــد‪ .‬در ‪ ۱۶۳۳‬چارلــز‬ ‫یکــم انگلســتان ایــن کلیســا را بــه رتبــه کلیســای جامــع و اسقف نشــین‬ ‫ارتقــا داد‪ .‬بنــای ایــن کلیســا و منــار تــاج ان از شــاخص ترین یادمان هــای‬ ‫شــهر ادینبــرا هســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪34‬‬ صفحه 34 ‫گالری ملی اسکاتلند‬ ‫اســکاتلند ‪ ۳‬گالــری ملــی عالــی هنــری دارد کــه در مجمــوع بــه گالــری هــای ملــی‬ ‫اســکاتلند معــروف هســتند‪ .‬ایــن مجموعــه در ســاختمان هــای تاریخــی در اطــراف‬ ‫مرکــز شــهر ادینبــورگ هســتند‪ .‬از زمانــی کــه گالــری هنــری مــدرن اســکاتلندی بــه‬ ‫دو گالــری تقســیم شــده اســت‪ ،‬در واقــع ایــن گالــری هــا ‪ ۴‬تــا هســتند‪ .‬در کل ایــن‬ ‫گالــری هــا‪ ،‬خانــه یکــی از مجموعــه هــای بــزرگ عالــی هنــری‪ ،‬هنرهــای مــدرن و‬ ‫نقاشــی چهــره و در کنــار ان مجســمه ســازی بــاغ و نمایشــگاه هــای خــاص مــی‬ ‫باشــند‪ .‬بــه عنــوان یکــی از بهتریــن نمایشــگاه هــای ملــی بریتانیــا‪ ،‬بازدیــد ایــن ‪۳‬‬ ‫مجموعــه اســکاتلندی رایــگان مــی باشــد‪.‬‬ ‫گالری ملی اسکاتلندی‬ ‫بعــد از قلعــه ادینبــورگ‪ ،‬ایــن گالــری دومیــن جاذبــه مهــم و دیدنــی ادینبــرا اســت‪.‬‬ ‫ایــن گالــری نئــو کالســیک عالــی در قــرن ‪ ۱۹‬میــادی توســط ویلیــام هنــری طراحی‬ ‫شــده اســت و در خیابــان پرنســس در قلــب شــهر قــرار دارد‪ .‬مجموعــه ایــن گالــری‬ ‫شــامل نقاشــی هــای اســکاتلندی مــی باشــد‪ .‬بــرای دیــدن ایــن گالــری بایــد بــه‬ ‫خیابــان پرنســس برویــد‪ .‬ایــن گالــری هــر روزه از ســاعت ‪ ۱۰‬صبــح تــا ‪ ۵‬عصــر‬ ‫بــاز مــی باشــد و البتــه در مــاه اگوســت تــا ســاعت ‪ ۶‬بــاز مــی باشــد‪ .‬گالــری ملــی‬ ‫اســکاتلندی شــامل فروشــگاه کتــاب‪ ،‬چــاپ هــای هنــری و هدیــه هــای بــا طراحــی‬ ‫اســکاتلندی مــی باشــد‪ .‬همچنیــن ایــن گالــری شــامل ســرویس رســتوران و کافــه‬ ‫نیــز مــی باشــید‪.‬‬ ‫گالری پرتره ملی اسکاتلندی‬ ‫ایــن گالــری کــه در ســال ‪ ۲۰۱۱‬میــادی مجــددا بــاز شــد‪ ،‬در یــک ســاختمان‬ ‫بــزرگ نئــو گوتیــک در خیابــان کوئیــن در قــرن ‪ ۱۹‬میــادی توســط جــان ریچــی‬ ‫فیندلــی واقــع شــده اســت‪ .‬در ایــن گالــری‪ ،‬پرتــره افــراد و شــخصیت هــای مهــم‬ ‫تاریــخ اســکاتلند در قالــب نقاشــی‪ ،‬مجســمه‪ ،‬عکــس و فیلــم بــه تصویــر کشــیده‬ ‫شــده انــد‪ .‬بــرای بازدیــد از ایــن گالــری هــر روزه از ســاعت ‪ ۱۰‬صبــح تــا ‪ ۵‬عصــر و‬ ‫پنــج شــنبه هــا تــا ســاعت ‪ ۷‬بــاز مــی باشــد‪ .‬در کنــار فروشــگاه کتــاب و پوســترها‪،‬‬ ‫یــک فروشــگاه بــرای خریــد هدیــه و ســوغاتی بــا طراحــی اســکاتلندی نیــز وجــود‬ ‫دارد‪ .‬کافــه گالــری از ســاعت ‪ ۱۰‬صبــح بــاز مــی باشــد و در ان غذاهــا و اســنک ســرو‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫گالری ملی اسکاتلندی هنر مدرن‬ ‫در ادینبــورگ شــما فســتیوال هــای هنــری و مجموعــه هــای مــدرن و معاصــری را‬ ‫خواهیــد دیــد‪ .‬ایــن گالــری در حقیقــت شــامل دو قســمت اســت کــه در دو ســاختمان‬ ‫تاثیرگــذار قــرار گرفتــه اســت‪ .‬هنرهای مــدرن شــماره یک در ســاختمان نئوکالســیک‬ ‫در اوایــل قــرن ‪ ۱۹‬تاســیس شــد و شــامل هنرهــای روســی و فرانســوی قــرن ‪۲۰‬‬ ‫مــی باشــد‪ .‬هنرهــای مــدرن شــماره دو نیــز در قــرن نوزدهــم تاســیس شــد‪.‬‬ ‫کاخ هولی رود‬ ‫کاخ هولـی رود اقامتــگاه اصلــی خانــواده ســلطنتی بریتانیــا در اســکاتلند اســت‪ .‬این کاخ‬ ‫از ســده ‪ ۱۵‬میــادی تاکنــون محــل رســمی اقامــت خانــدان ســلطنتی بریتانیــا بــوده‬ ‫ اســت‪ .‬ســیاری از پادشــاهان ایــن ســرزمین در ایــن کاخ تاجگــذاری کردنــد و مراســم‬ ‫ازدواج رســمی انهــا هــم در همیــن مــکان برگــزار شــده اســت‪ .‬زمانــی کــه ملکــه در‬ ‫کاخ حضــور نــدارد عمــوم مــردم می تواننــد از ســاختمان های تاریخــی خیــره کننــده‬ ‫و عمــارت دولــت کــه بــرای مبلمــان‪ ،‬گــچ کاری و پرده هــای اصیــل و شــگفت انگیزش‬ ‫مشــهور اســت بازدیــد کننــد‪.‬‬ ‫باغ هایخیابانپرنسس‬ ‫باغ هــای خیابــان شــاهزادگان‪ ،‬در ســایه قلعــه مخــوف ادینبــورگ قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن بــاغ کــه امــروزه یکــی از شــلوغ ترین مراکــز تفریحــی شــهر میباشــد در ســال‬ ‫‪ ۱۷۷۰‬ســاخته و پــس از ان چندیــن بــار احیــا و بازســازی شــد‪ .‬اینجــا انقــدر زیباســت‬ ‫کــه کســی بــاور نمیکنــد داســتان هایــی کــه دربــاره ترســناک بــودن قلعــه گفتــه‬ ‫شــده راســت باشــد‪ ،‬امــا واقعیــت ایــن اســت کــه در کنــار ایــن زیبایــی زشــتی هــم‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ .‬بنابرایــن پیشــنهاد اســت کــه بعــد از بازدیــد از قلعــه و شــنیدن‬ ‫ماجراهــای ترســناک ان‪ ،‬ســاعتی را در ایــن بــاغ زیبــا بگذرانیــد تــا ارامش را احســاس‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪35‬‬ صفحه 35 ‫منطقه ساحلی گیلمرتون‬ ‫اگــر دیــدن بناهــای تاریخــی بــرای شــما تکــراری شــده اســت مــی توانیــد بــه یکــی از‬ ‫مناطــق بکــر ســاحلی بــا چشــم اندازهــای ویــژه برویــد جالــب اســت بدانیــد کــه ایــن‬ ‫منطقــه ســاحلی نیــز جــزو میــراث جهانــی یونســکو بــرای عالقــه منــدان اســت تجربــه‬ ‫ویــژه متفاوتــی کــه عالقــه منــدان مــی تواننــد از چنیــن جاذبــه هایــی داشــته باشــند موجــب‬ ‫مــی شــود تــا گردشــگران زیــادی از نواحــی مختلــف بــه ایــن منطقــه ســفر کننــد‪.‬‬ ‫شــما عالقــه منــدان و گردشــگران اگــر دوســت داریــد از جاذبــه هــای زیبــای ایــن منطقــه‬ ‫دیــدن کنیــد مــی توانیــد ســفری بــه ایــن منطقــه جادویــی داشــته باشــید و از طبیعــت زیبــا‬ ‫و چشــم نــواز ان دیــدن کنیــد‪.‬‬ ‫موزه ملی اسکاتلند‬ ‫مــوزه ملــی اســکاتلند‪ ،‬در شــهر ادینبــرا‪ ،‬اســکاتلند‪ ،‬بــا ادغــام مــوزه جدیــد اســکاتلند‪ ،‬بــا‬ ‫مجموعه هایــی کــه بــه اثــار باســتانی‪ ،‬فرهنــگ و تاریــخ اســکاتلند مربــوط می شــد‪ ،‬و مــوزه‬ ‫ســلطنتی (بنابرایــن دوبــاره در ســال ‪ ۱۹۹۵‬نامگــذاری شــد) مجــاور‪ ،‬بــا مجموعه هایــی در‬ ‫مــورد علــم و تکنولــوژی‪ ،‬تاریــخ طبیعــی و فرهنــگ جهــان‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۰۶‬شــکل گرفت‪ .‬دو‬ ‫ســاختمان مرتبــط در خیابــان چمبــرز در کنــار چهــارراه پــل جــرج ششــم در مرکــز ادینبــرا‬ ‫در کنــار یکدیگــر ایســتاده اند‪ .‬مــوزه بخشــی از مــوزه ملــی اســکاتلند اســت‪ .‬بازدیــد از ان‬ ‫رایــگان اســت‪.‬‬ ‫دو ســاختمان ویژگی هــای متمایــزی دارنــد‪ :‬مــوزه اســکاتلند کــه در ســال ‪ ۱۹۹۸‬افتتــاح‬ ‫شده اســت در یــک ســاختمان مــدرن قــرار دارد‪ ،‬در حالــی کــه ســاختمان مــوزه ســلطنتی‬ ‫ســابق کــه در ســال ‪ ۱۸۶۱‬شــروع و بخشــی از ان در ســال ‪ ۱۸۶۶‬افتتــاح شده اســت‪ ،‬نمــای‬ ‫ســاختمان بــه ســبک رنســانس ونیــزی دوره ویکتوریــا و یــک تــاالر مرکــزی بــزرگ از چــدن‬ ‫اســت کــه ارتفــاع کامــل ســاختمان را افزایــش می دهــد‪ .‬ایــن ســاختمان به طــور اساســی‬ ‫بازســازی شــده و در تاریــخ ‪ ۲۹‬ژوئیــه ‪ ۲۰۱۱‬پــس از ســه ســال دوبــاره باز شــد‪ ،‬پــروژه ‪۴۷‬‬ ‫میلیــون پونــدی تعمیــر و گســترش ســاختمان توســط معمــار اســکاتلندی گــرت هوســکینز‬ ‫و طراحــی مجــدد نمایشــگاه ها توســط همــکاران موسســه رالــف اپل بــاوم انجــام شــد‪.‬‬ ‫مسیر پیاده روی ارتور‬ ‫حــال کــه در ادینبــورگ هســتید هیــچ دلیــل نــدارد کــه نخواهیــد یکــی از معــروف تریــن‬ ‫مســیرهای پیــاده روی ادینبــورگ را تجربــه نکنیــد‪ .‬یکــی از معــروف تریــن مســیرهای پیــاده‬ ‫روی ادینبــورگ جایــی بــه نــام ‪ Arthur’s seat‬اســت کــه یکــی از مرتفــع تریــن مناطــق‬ ‫ادینبــورگ هــم هســت‪ .‬ایــن مســیر در واقــع یــک کــوه اتشفشــانی خامــوش اســت کــه‬ ‫اگــر بخواهیــد طلــوع و یــا غــروب خورشــید را از ایــن جــا ببینیــد‪ ،‬مطمئــن باشــید حیــرت‬ ‫مــی کنیــد‪ .‬البتــه اگــر کــه در ســاعت هــای دیگــر روز بخواهیــد بــه ایــن مســیر برویــد‪ ،‬از‬ ‫تماشــای پرنــدگان لــذت خواهیــد بــرد‪ .‬زمــان پیــاده روی کل ایــن مســیر مــی توانــد بســته‬ ‫بــه قــدم هــا و مســیری کــه انتخــاب مــی کنیــد‪ ،‬از نیــم ســاعت تــا ‪ ۱.۵‬ســاعت متغیــر‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪36‬‬ صفحه 36 ‫بنایاسکات‬ ‫اگــر در جریــان ســفر بــه ادینبــورگ بنــای اســکات را در فهرســت دیدنــی هایتــان قــرار‬ ‫نــداده ایــد‪ ،‬اشــتباه محــض کــرده ایــد‪ .‬بنــای اســکات بهتریــن نمونــه هــای ســازه هــای‬ ‫مرتفــع ادینبــورگ اســت کــه ایــن جــای خــارق العــاده هم بــه انــدازه ی کمــی پیــاده روی‬ ‫از مســیر ســلطنتی قــرار دارد‪ .‬بنــای اســکات بــه ســبک معمــاری گوتیــک ســاخته شــده‬ ‫اســت و یــاد «ســر والتــر» را بــزرگ مــی دارد‪.‬‬ ‫اگــر خیلــی اهــل ماجراجویــی هســتید بایــد کاری بیشــتر از ایســتادن و نــگاه کــردن بــه‬ ‫ایــن بنــا انجــام دهیــد‪ ،‬بلیــط خریــداری کنیــد و بــه بــاالی ایــن بنــا برویــد‪ .‬بلــه مــی‬ ‫توانیــد داخــل ان برویــد! وقتــی بــه داخــل ان برویــد بایــد صدهــا پلــه را بــاال برویــد‬ ‫تــا بتوانیــد بــه انتهــای ان برســید امــا مطمئــن باشــید ارزشــش را دارد‪ .‬وقتــی کــه بــه‬ ‫بــاالی ان برســید‪ ،‬نمایــی فــوق العــاده حیــرت اور از شــهر قدیمــی و جدیــد ادینبــورگ‬ ‫خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫ایــن بنــا در خیابــان پرنســس در ادینبــورگ‪ ،‬مقابــل فروشــگاه جنــر و نزدیــک به ایســتگاه‬ ‫راه اهــن ادینبــورگ وورلــی واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن دومیــن بنــای تاریخــی بــزرگ بــرای‬ ‫یــک نویســنده در جهــان پــس از بنــای ‪ José Martí‬در هاوانــا اســت‪.‬‬ ‫پل فورث‬ ‫پــل فــورث یــک پــل راه اهــن اســت کــه در شــرق اســکاتلند و در ‪ ۱۵‬کیلومتــری غــرب‬ ‫شــهر ادینبــورگ واقــع شــده اســت‪ .‬از ایــن پــل به عنــوان نمــاد اســکاتلند یــاد می شــود‬ ‫و در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو نیــز بــه ثبــت رســیده اســت‪ .‬ســاخت پــل در‬ ‫ســال ‪ ۱۸۸۲‬میــادی اغــاز و در ‪ ۱۸۹۰‬میــادی افتتــاح شــد‪ .‬طراحــی ایــن پــل بــر‬ ‫عهــده مهندســین انگلیســی‪ ،‬ســر جــان فاولــر و ســر بنجامیــن بیکــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫باغ وحش ادینبورگ‬ ‫بــاغ وحــش ادینبــورگ بــا مســاحتی معــادل ‪ ۳۳‬هکتــار‪ ،‬شــامل بیــش از هــزار حیــوان‬ ‫مختلــف و متنــوع شــامل گونه هــای در معــرض خطــر ماننــد اورانگوتــان هنــدی‪،‬‬ ‫خرس هــای افتــاب و کرگــدن هنــدی می شــود‪ .‬محبوبیــت ایــن بــاغ وحــش بیــش‬ ‫از همــه بــه دلیــل وجــود پنگوئن هــای بامــزه کوچــک و پانداهــای دوست داشــتنی و‬ ‫غول پیکــر اســت کــه همــه بازدیدکننــدگان را مجــذوب خــود می کننــد‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫بازدیــد‪ ،‬در ایــن بــاغ وحــش می توانیــد در برنامه هــای اموزشــی شــرکت کنیــد یــا بــا‬ ‫دســت خــود بــه حیوانــات غــذا دهیــد‪.‬‬ ‫روستای دین‬ ‫روســتای دیــن بــا پــای پیــاده تنهــا حــدود پنــج دقیقــه از مرکــز شــهر ادینبــورگ‬ ‫فاصلــه دارد‪ .‬دیــن روســتایی اســت ارام و زیبــا بــه همــراه تعــداد زیــادی بنــای‬ ‫قدیمــی جالــب و مســیرهای پیــاده روی کــه از گشـت و گذار در ان هــا لــذت خواهیــد‬ ‫بــرد‪ .‬برخــی از ســاختمان های موجــود در ایــن روســتا‪ ،‬حــدود ‪ ۸۰۰‬ســال قدمــت‬ ‫دارنــد‪ .‬وقتــی قــدم بــه ایــن روســتا می گذاریــد‪ ،‬خــود را در دنیایــی دیگــر پیــدا‬ ‫خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪37‬‬ صفحه 37 ‫گالسکو بزرگترین شهر اسکاتلند‬ ‫شکرا‪ ...‬ابراهیمی‬ ‫گالســگو بزرگ تریــن شــهر اســکاتلند و هفتمیــن شــهر پرجمعیــت در پادشــاهی‬ ‫متحــد بریتانیــا و ایرلنــد شــمالی اســت‪ .‬جمعیــت خــود شــهر در ســال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫حــدود ‪ ۶۲۱.۰۲۰‬و جمعیــت منطقــه شــهری گالســگو و حومــه حــدود یــک‬ ‫میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار نفــر تخمیــن زده شده اســت‪ .‬ایــن شــهر در دوســوی رود‬ ‫کالیــد توســعه یافتــه کــه از ســمت غــرب پــس از گــذر از کنــار شــبه جزیره‬ ‫کینتایــر بــه اقیانــوس اطلــس شــمالی می ریــزد‪ .‬گالســگو دارای بزرگتریــن‬ ‫اقتصــاد اســکاتلند و ســومین شــهر از نظــر تولیــد ناخالــص ســرانه در کل بریتانیــا‬ ‫اســت‪ .‬موسســات عمــده فرهنگــی شــهر گالســگو ماننــد کلکســیون بــارل‪ ،‬مــوزه‬ ‫و نگارخانــه کلوینگــروو‪ ،‬ارکســتر ســلطنتی ملــی اســکاتلند‪ ،‬بالــه اســکاتلند و‬ ‫اپــرای اســکاتلند از شــهرت و اعتبــار بین المللــی برخوردارنــد‪.‬‬ ‫شــهر گالســگو در طــول دوره هــای ویکتوریــا و ادواردیــان یعنــی قــرن ‪ ۱۹‬و‬ ‫اوایــل قــرن ‪ ۲۰‬میــادی بــه عنــوان «دومیــن شــهر بــزرگ امپراتــوری بریتانیــا»‬ ‫شــناخته می شده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر در ســال ‪ ۱۹۹۰‬بــه عنــوان پایتخــت فرهنگــی اروپــا و در ســال‬ ‫‪ ۱۹۹۹‬بــه عنــوان شــهر برتــر بریتانیــا در معمــاری و طراحــی برگزیــده شــد و‬ ‫بخاطــر میــراث معمــاری‪ ،‬فرهنــگ و رســانه های پویــا‪ ،‬هنــر‪ ،‬موســیقی‪ ،‬ورزش و‬ ‫داشــتن شــبکه گســترده حمــل و نقــل عمومــی زبانــزد اســت‪ .‬مــارک مشــهوری‬ ‫ماننــد ورســاچه نخســتین فروشــگاه اختصاصــی بریتانیایــی خــود را در ایــن شــهر‬ ‫تاســیس کــرد‪.‬‬ ‫گالســگو در ســال ‪ ۲۰۱۴‬میــادی میزبــان بازی هــای کشــورهای همســود‬ ‫بریتانیــا‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۱۸‬میزبــان نخســتین مســابقات چندورزشــی قهرمانــی‬ ‫اروپــا‪ ،‬و یکــی از شــهرهای میزبــان جــام ملت هــای اروپــا ‪ ۲۰۲۰‬بــود‪ .‬گالســگو‬ ‫بخاطــر داشــتن دو تیــم فوتبــال قدیمــی رنجــرز و ســلتیک در دنیــای فوتبــال‬ ‫شــناخته شده اســت‪ .‬شــهر گالســگو در مــاه نوامبــر ســال ‪ ۲۰۲۱‬میزبــان‬ ‫کنفرانــس تغییــرات اب وهوایــی موســوم بــه ‪ COP26‬بــود‪.‬‬ ‫از اهالــی گالســگو‪ ،‬بــا لهجــه و گویــش ویــژه خــود‪ ،‬همــواره بــه عنــوان یکــی از‬ ‫صمیمی تریــن مــردم بریتانیــا یــاد می شــود‪.‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫شــهر گالســگو از قــرون وســطی تــا ســده ‪ ۱۷‬میــادی تغییــرات بزرگــی بــه‬ ‫خــود دیــد؛ از یــک روســتای معمولــی در کرانــه رود کالیــد و مرکزیــت یــک‬ ‫کلیســای جامــع تبدیــل بــه دومیــن شــهر بــزرگ امپراتــوری بریتانیــا شــد‪ .‬در‬ ‫ســده ‪ ۱۵‬میــادی‪ ،‬بنیان گــذاری دانشــگاه گالســگو بــه رشــد ســریع شــهر‬ ‫انجامیــد و باعــث شــد گالســگو در دوره موســوم بــه دوره روشــنگری اســکاتلند‬ ‫نقــش بزرگــی ایفــا کنــد‪.‬‬ ‫درقــرن ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬میــادی دوره ای کــه بســیاری از ســرزمین های امریــکای‬ ‫شــمالی (کانــادا و ایــاالت متحــده امــروزی) بــه بریتانیــا تعلــق داشــت‪ ،‬گالســگو‬ ‫بــه پررونق تریــن بنــدر تجــارت بــا امریــکای شــمالی تبدیل شــد‪ .‬ســرمایه داران‬ ‫بریتانیایــی بــا کمــک دانــش فنــی‪ ،‬کشــتیرانی پیشــرفته و نیــروی کار رایــگان‬ ‫برده هــای ســیاه در امریــکای شــمالی و جزایــر کارائیــب بــه کاشــت محصــوالت‬ ‫کشــاورزی در ابعــادی دســت زدنــد کــه پیــش از ان در تاریــخ ســابقه نداشــت‪.‬‬ ‫ایــن محصــوالت کشــاورزی ‪ -‬از جملــه توتــون و تنباکــو ‪ -‬در مقادیــر کالن بــا‬ ‫کشــتی بــه شــهرهای غــرب بریتانیــا خصوصــاً گالســگو حمــل می شــد و از‬ ‫انجــا بــه ســایر کشــورهای اروپایــی و اســیایی صــادر می شــد‪.‬‬ ‫‪| 54‬راز شقایق| ‪38‬‬ ‫شماره ‪72‬‬ صفحه 38 ‫انقالبصنعتی‬ ‫شــهر گالســگو از خاســتگاه های انقــاب صنعتــی در قــرن ‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬میــادی اســت‪.‬‬ ‫جیمــز وات ‪ -‬مختــرع موتــور بخــار‪ ،‬و جــوزف بلــک ‪ -‬کاشــف دی اکســید کربــن و معلــم‬ ‫جیمــز وات ‪ -‬هــردو از مشــاهیر ایــن شــهر هســتند‪ .‬در دوره انقــاب صنعتــی‪ ،‬گالســگو‬ ‫بــه خاطــر ســابقه تجــارت دریایــی و دارا بــودن دانشــگاه تبدیــل بــه بزرگ تریــن‬ ‫مرکــز ســاخت ماشــین های ســنگین ماننــد کشــتی و لوکوموتیــو در جهــان شــد‪.‬‬ ‫رونــق تجــارت و صنعــت و رشــد اقتصــادی ســریع منجــر بــه رشــد جمعیــت و توســعه‬ ‫شــهر شــد بــه طــوری کــه جمعیــت گالســگو در دوره حکومــت ملکــه ویکتوریا در ســده‬ ‫‪ ۱۹‬میــادی از یــک میلیــون نفــر فراتــر رفــت و ایــن شــهر را تبدیــل بــه دومیــن شــهر‬ ‫امپراتــوری بریتانیــا و چهارمیــن شــهر بــزرگ اروپــا بعــد از لنــدن‪ ،‬پاریــس و برلیــن‬ ‫کــرد‪ .‬خدمــات شــهری و عمومــی گالســگو در ایــن دوره توســعه زیــادی پیــدا کــرد‬ ‫بــه طــوری کــه ایــن شــهر دارای ســومین متــروی قدیمــی جهــان بعــد از بوداپســت‬ ‫و لنــدن اســت‪.‬‬ ‫حمل و نقل‬ ‫حمل و نقل شهری‬ ‫گالســگو دارای شــبکه راه اهــن و اتوبوســرانی گســترده و منظــم بــرای حمــل و نقــل‬ ‫درون شــهری اســت‪ .‬راه اهــن درون شــهری و سیســتم متــروی شــهر توســط موسســه‬ ‫دولتــی حمــل و نقــل اســترث کالیــد (‪ )SPT‬مدیریــت می شــود‪ .‬سیســتم راه اهــن‬ ‫زیرزمینــی یــا متــروی گالســگو کــه بــه صــورت یــک بیضــی ســاخته شــده‪ ،‬هســته‬ ‫اصلــی شــهر را در شــمال و جنــوب رود کالیــد پوشــش می دهــد‪ .‬در کشــور بریتانیــا‬ ‫شــهر گالســگو دارای گســترده ترین شــبکه حمــل و نقــل راه اهــن درون شــهری بعــد‬ ‫از لنــدن اســت‪ .‬چندیــن شــرکت خصوصــی شــبکه حمــل و نقــل اتوبوســرانی را بــا‬ ‫نظــارت شــهرداری پوشــش می دهنــد‪.‬‬ ‫مترو‬ ‫متــروی گالســگو در ســال ‪ ۱۸۹۶‬تاســیس شــده و هم اکنــون دارای ‪ ۱‬خــط و ‪۱۵‬‬ ‫ایســتگاه می باشــد‪ ،‬ایــن متــرو از قدیمی تریــن متروهــای جهــان اســت‪.‬‬ ‫حمل و نقل بین شهری‬ ‫گالسگو دارای دو ایستگاه مرکزی راه اهن است‪:‬‬ ‫ایســتگاه مرکــزی گالســگو کــه عــاوه بــر قطارهــای درون شــهری‪ ،‬ارتبــاط گالســگو‬ ‫را بــه شــهرهای جنوبــی و شــرقی بریتانیــا از طریــق خــط اهــن برقــرار می کنــد‪.‬‬ ‫شــرکت های ویرجیــن و نشــنال اکســپرس ارتبــاط مســتقیم و ســریع بیــن گالســگو و‬ ‫لنــدن را برقــرار می کننــد‪.‬‬ ‫ایســتگاه راه اهــن خیابــان کوییــن گالســگو عــاوه بــر قطارهــای درون شــهری‪ ،‬ارتبــاط‬ ‫گالســگو را بــا شــهرهای شــرقی و شــمالی اســکاتلند برقــرار می کنــد‪.‬‬ ‫فرودگاه ها‬ ‫گالسگو دارای ‪ ۲‬فرودگاه بین المللی است‪:‬‬ ‫فــرودگاه بین المللــی گالســگو در فاصلــه ‪ ۱۳‬کیلومتــری جنــوب غربــی مرکــز شــهر‬ ‫واقــع شده اســت‪ .‬از ایــن فــرودگاه پروازهــای مســتقیم بــه بســیاری از شــهرهای‬ ‫مهــم اروپــا‪ ،‬امریــکای شــمالی‪ ،‬امریــکای مرکــزی‪ ،‬جزایــر کارائیــب‪ ،‬خاورمیانــه و اســیا‬ ‫برقــرار اســت‪ .‬ایــن فــرودگاه دارای ســرویس های منظــم اتوبــوس و تاکســی بــرای‬ ‫رفت وامــد بــه گالســگو و شــهرهای اطــراف اســت‪ .‬همچنیــن امــکان کرایــه اتومبیــل‬ ‫در ایــن فــرودگاه وجــود دارد‪.‬‬ ‫فــرودگاه بین المللــی گالســگو پرســتویک در فاصلــه ‪ ۵۱‬کیلومتــری جنــوب غربــی‬ ‫شــهر گالســگو در منطقــه ایرشــایر واقــع شده اســت‪.‬‬ ‫ایــن فــرودگاه عمومــاً میزبــان شــرکت های هواپیمایــی ارزان قیمــت اســت کــه‬ ‫تمــام اروپــا را پوشــش می دهنــد‪ .‬شــرکت ایرلنــدی رایــان ایــر و شــرکت لهســتانی‬ ‫ویــز ایــر از جملــه شــرکت هایی هســتند کــه شــهر گالســگو را از طریــق فــرودگاه‬ ‫پرســتویک بــه اکثــر نقــاط اروپــا متصــل می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن فــرودگاه در مســیر ســرویس راه اهــن درون شــهری و برون شــهری گالســگو‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬و در حــال حاضــر تنهــا فــرودگاه دارای ایســتگاه راه اهــن دراســکاتلند‬ ‫اســت‪ .‬ســفر از فــرودگاه تــا مرکــز شــهر گالســگو بــا تــرن حــدود ‪ ۴۵‬دقیقــه طــول‬ ‫می کشــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬ســرویس های منظــم اتوبــوس و تاکســی و امــکان کرایــه‬ ‫اتومبیــل در ایــن فــرودگاه وجــود دارد‪.‬‬ ‫فــرودگاه پرســتویک کــه در دهــه ‪ ۱۹۳۰‬میــادی ســاخته شــده‪ ،‬در طــول جنــگ جهانی‬ ‫دوم مــورد اســتفاده نیــروی هوایــی ســلطنتی بریتانیــا و ســایر متفقیــن خصوصـاً نیروی‬ ‫هوایــی ایــاالت متحــده قــرار داشته اســت‪ .‬تــا پیــش از بازنشســته شــدن هواپیمــای‬ ‫مافــوق صــوت کنکــورد‪ ،‬فــرودگاه پرســتویک یکــی از مراکــز عمــده نگهــداری کنکــورد‬ ‫و امــوزش خلبانــان ان بوده اســت‪ .‬در دهــه ‪ ۶۰‬میــادی الویــس پریســلی خواننــده‬ ‫مشــهور امریکایــی و اســکاتلندی تبار موســیقی راک انــدرول از ایــن فــرودگاه وارد‬ ‫خــاک بریتانیــا شــد‪.‬‬ ‫‪| 54‬راز شقایق| ‪39‬‬ ‫شماره ‪72‬‬ صفحه 39 ‫مناطقدیدنیگالسکو‬ ‫جزیرهسکای‬ ‫جزیــره ی اســکای (‪ )Skye‬را می تــوان چکیــده ای از تمــام شــگفتی های اعجــاب اور‬ ‫اســکاتلند دانســت‪ .‬ایــن جزیــره مناظــری تحســین برانگیز و حیات وحشــی‬ ‫منحصربه فــرد دارد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬اســکای‪ ،‬زادگاه شــاعران بــزرگ بــوده اســت و‬ ‫از پیشــینه ی فرهنگــی قــوی برخــوردار اســت‪ .‬ماجــرای بیشــتر رمان هــای معــروف‬ ‫ویرجینیــا وولــف همچــون فانــوس دریایــی در ایــن جزیــره اتفــاق می افتــد‪ .‬در‬ ‫حیات وحــش اســکای‪ ،‬حیواناتــی نظیــر گــوزن قرمــز و عقــاب طالیــی یافــت‬ ‫می شــوند‪ .‬بســیاری از اهالــی جزیــره هنــوز بــه پیش ـه ی کشــاورزی اشــتغال دارنــد‬ ‫و بــر روی مــزارع کوچــک کار می کننــد‪ .‬پیرامــون اســکای‪ ،‬رشــته کوه های ســنگی‬ ‫و ناهمــوار کولیــن (‪ )Cuillin‬و صخره هــای تماشــایی پیرمــرد اســتور (‪Old Man of‬‬ ‫‪ )Storr‬در شــبه جزیره ی تروتِرنیــش (‪ ،)Trotternish‬قــد برافراشــته اند‪.‬‬ ‫کارن گورم‬ ‫کوهســتان های کارن گــورم (‪ )Cairngorm‬حــدود ‪ ۴۰‬میلیــون ســال پیــش‪،‬‬ ‫حتــی قبــل از اخریــن عصــر یخبنــدان شــکل گرفتنــد‪ .‬ایــن کوهســتان ها دارای‬ ‫جنگل هــای باســتانی و پنــج قلــه ی برافراشــته ی اســکاتلند نظیــر بــن مکــدوی‬ ‫(‪ ،)Ben Macdhui‬براریــاک (‪ ،)Braeriach‬کارن تــول (‪ ،)Cairn Toul‬اســگور‬ ‫ان لوکِــن اوئــن (‪ )Sgor an Lochain Uaine‬و کارن گــورم (‪)Cairn Gorm‬‬ ‫اســت‪ .‬کارن گــورم ســردترین و رفیع تریــن ناحی ـه ی بریتانیــا بــه شــمار م ـی رود‬ ‫و طبیعــت بکــر ان اســکی بازان‪ ،‬کوهنــوردان‪ ،‬کوه پیمایــان و عالقه منــدان بــه‬ ‫تماشــای چشــم اندازهای مرتفــع را مجــذوب خــود می کنــد‪ .‬انــواع حیوانــات‬ ‫ب قرمــز‪ ،‬گــوزن‬ ‫نــادر ماننــد عقــاب طالیــی‪ ،‬جغــد برفــی‪ ،‬عقــاب دریایــی‪ ،‬ســنجا ‬ ‫قرمــز و تنهــا گلــه ی گوزن هــای شــمالی منطقــه در ایــن ناحیــه ی مرکــزی‬ ‫اســکاتلند یافــت می شــوند‪.‬‬ ‫باغگیاه شناسیگالسکو‬ ‫بــاغ هــای گیاهشناســی گالســکو در ســال ‪ ۱۸۷۳‬ســاخته شــده انــد و در ان‬ ‫گل هــای نایابــی مثــل گونــه هــای نــادر از ارکیــده‪ ،‬درختــان ســرخس از اســترالیا و‬ ‫افریقــا و نیوزیلنــد نگهــداری مــی شــود‪.‬‬ ‫میــدان جــرج‪ :‬ایــن میــدان را مــی تــوان قلــب تپنــده ی شــهر گالســکو دانســت‪.‬‬ ‫در جــای جــای ایــن میــدان مــی تــوان تندیــس افــراد سرشــناس شــهر را دیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن میــدان بــه گل و فضــای ســبز تزییــن شــده اســت و یکــی از اصلــی‬ ‫تریــن دیدنــی هــا در ســفر بــه گالســکو محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫کلیسایجامعگالسکو‬ ‫اولیــن جاذبــه تاریخــی کــه در ســفر بــه شــهر گالســکو حتمــا بایــد از ان بازدیــد‬ ‫بعمــل اوریــد‪ ،‬کلیســای جامــع ایــن شــهر اســت کــه ان را کلیســای ســنت مونگــو‬ ‫(‪ )StMungo‬مــی نامنــد‪ .‬ایــن کلیســای قدیمــی کــه قدمــت ان مربــوط مــی شــود‬ ‫بــه ســده دوازدهــم میــادی‪ ،‬دارای اتــاق هــای متعــددی اســت کــه در بزرگتریــن‬ ‫ان هــا‪ ،‬ســردابه ای وجــود دارد کــه مقبــره ســنت مونگــو نیــز در ان قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن در نزیکــی ایــن کلیســا مــوزه ای بــه همیــن نــام یعنــی مــوزه‬ ‫ســنت مونگــو نیــز بــه چشــم مــی خــورد کــه بــا حضــور در ان مــی توانیــد خــود‬ ‫را بــا اغلــب اییــن هــا و مذهــب هــای گوناگــون جهــان اشــنا نماییــم و در بخــش‬ ‫نمایشــگاهی ایــن مــوزه نیــز بــه تماشــای تندیــس هــای هنــدو و مومیایــی هــای‬ ‫مصــری و همچنیــن یــک اثــر هنــری از ســالوادور دالــی بپردازیــد! ناگفتــه نمانــد‬ ‫کــه در فضــای داخلــی ایــن مــوزه یــک بــاغ بــه ســنت و مکتــب بودایــی هــا‬ ‫نیــز وجــود دارد کــه مــی توانــد بــه نوبــه خــود بســیار قابــل توجــه باشــد‪ .‬مــوزه‬ ‫ســنت مونگــو در بیــن دیدنــی هــای گالســکو از روزهــای دوشــنبه تــا شــنبه در‬ ‫بــازه زمانــی ‪ 9:30‬صبــح تــا ‪ 17‬بعدازظهــر و در روزهــای یکشــنبه نیــز از ســاعت‬ ‫‪ 13‬لغایــت ‪ 17‬بعدازظهــر امــاده اســتقبال از شــما بازدیــد کننــدگان عزیــز مــی‬ ‫باشــد‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت کــه شــما بــرای ورود و بازدیــد از ایــن مــوزه نیــاز بــه‬ ‫پرداخــت هیــچ گونــه هزینــه ای نداریــد و بازدیــد از مــوزه بــرای همــگان کامــا‬ ‫رایــگان مــی باشــد امــا خــوب بــد نیســت در صــورت تمایــل مبلغــی حتــی انــدک‬ ‫را بــرای کمــک بــه مــوزه اعطــا نماییــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪40‬‬ صفحه 40 ‫میدان جرج‬ ‫میــدان جــرج اصلــی تریــن میــدان شــهر گالســکو اســت کــه از فضــای ســبز و‬ ‫گل ارایــی هــای چشــم نــوازی نیــز برخــوردار می باشــد‪ .‬در ایــن میــدان ‪ 12‬عدد‬ ‫تندیــس از چهــره هــای سرشــناس شــهر وجــود دارد کــه از جملــه انــان بایــد‬ ‫بــه والتــر اســکات و ملکــه ویکتوریــا اشــاره نماییــم‪ .‬در بخــش شــرقی میــدان‬ ‫یــک تــاالر بســیار قدیمــی وجــود دارد کــه بنــا بــه گفتــه افــراد محلــی زمــان‬ ‫افتتــاح و بازگشــایی ان مربــوط مــی شــود بــه ســال ‪ 1890‬میــادی! در گوشــه‬ ‫دیگــری از ایــن میــدان نیــز تعــدادی انبــار و انبارچــه قدیمــی وجــود داشــته کــه‬ ‫ان هــا نیــز از قدمتــی مربــوط بــه قــرن نــوزده میــادی برخــوردار بــوده و امــروزه‬ ‫جــای انــان پــر شــده بــا فروشــگاه هــای لوکــس و مجللــی از برندهــای مطــرح‬ ‫جهــان و تعــداد زیــادی کافــه و رســتوران همچنیــن بــازار خیابانــی بــاراس نیــز‬ ‫کــه بــه صــورت هفتگــی در گالســکو برپــا مــی شــود در حوالــی همیــن میــدان‬ ‫قــرار دارد کــه شــما مــی توانیــد در حیــن بازدیــد از غرفــه هــای ان بــه خریــد‬ ‫ســوغات در بیــن دیدنــی هــای گالســکو بپردازیــد‪.‬‬ ‫موزهکلوینگراو‬ ‫یکــی از خیابــان هــای همیشــه شــلوغ و پرهیاهــو در گالســکو‪ ،‬خیابــان‬ ‫‪ Sauchiehall‬مــی باشــد کــه بــه دلیــل ازدیــاد جمعیــت خصوصــا در عصرهــا و‬ ‫شــب هــای گالســکو‪ ،‬ورود هرگونــه وســیله نقلیــه بــه ان ممنــوع اعــام شــده و‬ ‫سرتاســر خیابــان تنهــا بــرای پیــاده روی و دیــدن فروشــگاه هــای بســیار زیــادی‬ ‫کــه در کنــار ان خودنمایــی مــی کننــد‪ ،‬امــاده شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن خیابــان بــه خیابــان ‪ Argyle‬کــه در منطقــه وســت انــد قــرار گرفتــه‪ ،‬منتهــی‬ ‫مــی شــود و شــما مــی توانیــد در طــول حرکــت خــود بــرای بازدیــد از مــوزه‬ ‫کلوینگــراو از تمــام مغــازه هــا و کافــی شــاپ هــای کالســیک و قدیمــی موجــود‬ ‫بــر ســر راهتــان دیــدن نماییــد تــا بــه مــوزه و گالــری هنــری کلوینگــراو برســید‪.‬‬ ‫بــد نیســت بدانیــد ایــن مــوزه کــه در حــال حاضــر بــه عنــوان یکــی از دیدنــی‬ ‫هــای گالســکو تلقــی مــی شــود‪ ،‬ســاخته شــده در ســال ‪ 1901‬میــادی اســت و‬ ‫در ان اثــار ارزشــمندی از هنرمنــدان نامــی جهــان همچــون ون گــوگ قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬البتــه تمــام بخــش هــای ایــن مــوزه از حــال و هــوای هنــری برخــوردار‬ ‫نیســتند و مــی توانیــد در بخــش هــای دیگــری از مــوزه کلوینگــراو بــه تماشــای‬ ‫اشــیائ باســتانی کشــور اســکاتلند کــه مربــوط مــی شــوند بــه عصــر برنــزی و‬ ‫همچنیــن ســایر اشــیائ ســفالی‪ ،‬ظــروف شیشــه ای و زیــوراالت مختلــف تاریخــی‬ ‫بپردازیــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن در مــوزه کلوینگــراو بخــش ویــژه ای نیــز در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده کــه در ان تنهــا از ادوات رزمــی و ســاح هــای جنگــی رونمایــی‬ ‫شــده کــه عمدتــا قدمــت انــان برمــی گــردد بــه ســده هــای پانــزده و یــا شــانزده‬ ‫میــادی! شــایان ذکــر اســت ایــن مــوزه نیــز از دیگــر دیدنــی هــای گالســکو بــه‬ ‫حســاب مــی ایــد کــه بــرای بازدیــد از ان مــی تــوان همــه روزه از ســاعت ‪10‬‬ ‫صبــح الــی ‪ 17‬بعدازظهــر بــه ان مراجعــه کــرد‪.‬‬ ‫مجموعههنریمکینتاش‬ ‫اگــر از عالقمنــدان بــه معمــاری و هنــر ســاخت و طراحــی ســازه هــای بــزرگ‬ ‫جهانــی هســتید‪ ،‬توصیــه مــی کنیــم حتمــا در برنامــه ســفری خــود بــه گالســکو‬ ‫ســری نیــز بــه مجموعــه هنــری یــا همــان اکادمــی هنــری چارلــز مکینتــاش‬ ‫بزنیــد کــه در ســال ‪ 1909‬میــادی تاســیس و افتتــاح شــده اســت!‬ ‫جذابیــت هــای بصــری در کنــار طراحــی هــای چشــم نــواز داخلــی و خارجــی‬ ‫ســاختمان اصلــی اکادمــی همگــی اثــر یــک نابغــه هنــری بــه اســم چارلــز‬ ‫مکینتــاش مــی باشــد کــه البتــه اوج هنــر و ذوق او را مــی توانیــد در بخــش هــای‬ ‫نظیــر کتابخانــه و یــا گالــری ایــن مجموعــه هنــری چشــم نــواز مشــاهده نمایید‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد اکادمــی هنــری مکینتــاش در ســال ‪ 2014‬میــادی دچــار‬ ‫یــک حریــق بــزرگ مــی شــود تــا جایــی کــه بخــش هــای بســیار زیــادی از ان‬ ‫متحمــل صدمــات جبــران ناپذیــر زیــادی مــی شــود کــه البتــه تمامــی بخــش‬ ‫هــای ســوخته شــده ظــرف مــدت زمــان کوتاهــی مــورد مرمــت و بازســازی قــرار‬ ‫مــی گیرنــد امــا بــا ایــن حــال هنــوز هــم برخــی از اســاتید هنــری اســکاتلند‬ ‫معتقــد هســتند کــه ســاختمان بازســازی شــده دارای تفــاوت هــای انــدک و‬ ‫قابــل توجهــی بــا نمونــه اصلــی ســازه مــی باشــد! ناگفتــه نمانــد کــه فــارغ از‬ ‫اکادمــی هنــری مکینتــاش‪ ،‬خانــه چارلــز مکینتــاش نیــز یکــی دیگــر از دیدنــی‬ ‫هــای گالســکو در اب و هــوای گالســکو مــی باشــد کــه طبــق اســناد و مــدارک‬ ‫تاریخــی نقشــه طراحــی و ســاخت ان در ســال ‪ 1901‬میــادی کشــیده شــده‬ ‫و زمــان پایــان مراحــل ســاخت ان نیــز بــه ســال ‪ 1989‬میــادی محــدود مــی‬ ‫شــود!‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪41‬‬ صفحه 41 ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫نویسنده و کارشناس‬ ‫ارشد فلسفه‬ ‫مناطق دیدنی اسکاتلند‬ ‫دریاچه لوک لوموند‬ ‫دریاچــه لومونــد‪ ،‬کــه فقــط بــا کمــی رانندگــی از ســمت شــمال غربــی «گالســکو»‬ ‫(‪ )Glasgow‬بــه ان می رســید‪ ،‬بزرگتریــن دریاچــه انگلســتان اســت و بنــا بــه گفتــه‬ ‫والــت اســکات‪« ،‬ملکــه دریاچه هــای اســکاتلند» اســت‪ .‬ایــن تکــه زیبــا از اســکاتلند‬ ‫بــا ماهی هــای قــزل اال‪ ،‬ســالمون و ماهــی ســفید به عنــوان طعمــه ای بــرای‬ ‫ماهی گیــران‪ ،‬ورزش هــای ابــی و مقــدار زیــادی فضــای بــاز بــرای گردشــگران‪،‬‬ ‫می توانــد مقصــد ســفر یــک روزه از شــهر باشــد‪.‬‬ ‫ســفر بــا قایــق همیشــه محبــوب اســت؛ همــان طــور کــه پرســه زدن کنــار دریــا‬ ‫و ســفر طوالنی تــر بــه «بــن لومونــد» باشــکوه (‪ ۹۷۳‬متــر)‪ ،‬بــا مناظــر تماشــایی‬ ‫اطــراف «پــارک ملــی تروســاچ»‪.‬‬ ‫اخریــن جاذبــه قابــل ذکــر‪« ،‬ســواحل لــوک لومونــد» (‪)Loch Lomond Shores‬‬ ‫اســت کــه مراکــز خریــد صنایــع دســتی محلــی‪ ،‬بازاچــه محلــی کشــاورزان‪،‬‬ ‫رســتوران ها و اجــاره قایــق و دوچرخــه را در خــود جــای داده اســت‪ .‬یــک جاذبــه‬ ‫گردشــگری بــزرگ در اینجــا‪« ،‬اکواریــوم دریایــی لــوک لومونــد» (‪Loch Lomond‬‬ ‫‪ )SEA LIFE Aquarium‬اســت‪ .‬ایــن جاذبــه خانوادگــی‪ ،‬عــاوه بــر نمایــش‬ ‫زندگــی دریایــی بومــی‪ ،‬بزرگتریــن مخــزن کوســه ماهــی اســکاتلند را در خــود جــای‬ ‫داده اســت‪ .‬اگــر اب و هــوا مناســب بــود‪ ،‬حتم ـاْ از پشــت بــام هــم بازدیــد کنیــد‪.‬‬ ‫لــوک لومونــد اولیــن و بهتریــن ایســتگاه در یــک تــور از گالســکو به ســمت‬ ‫غربی تریــن راه کوهســتانی از میــان ییالقــات «ارگیــل» (‪ )Argyll‬بــه «ویلیــام‬ ‫فــورت» (‪ )Fort William‬اســت‪ .‬بــرای مــزه کــردن رمان هــای اســکاتلندی‪،‬‬ ‫مانــدن در «خانــه کمــرون» (‪ )Cameron House‬در جنوبی تریــن قســمت‬ ‫دریاچــه‪ ،‬جایــی کــه می تــوان از طیــف گســترده ای از فعالیت هــای فضــای بــاز‬ ‫شــامل گلــف ســاحلی لــذت بــرد‪ ،‬پیشــنهاد می شــود‪.‬‬ ‫دریاچه لوک نس‬ ‫وقتــی بــه دریاچــه لــوک نــس فکــر می کنیــد‪ ،‬احتمــاالْ تصویــر یــک هیــوالی‬ ‫اســطوره ای کــه بــر اســاس افســانه ها‪ ،‬ایــن خانــه ‪ ۳۷‬کیلومتــری را در طــی‬ ‫قرن هــای بی شــماری ســاخته اســت‪ ،‬بــه ذهــن می رســد‪ .‬لــوک نــس‪ ،‬کــه‬ ‫بزرگتریــن بدنــه ابــی «گریــت گلــن» (‪ )Great Glen‬اســکاتلند اســت‪ ،‬بخشــی‬ ‫از ابراهــی کــه ســواحل شــرقی و غربــی اســکاتلند را بــه هــم متصــل می کنــد‬ ‫نیــز اســت‪ .‬ایــن پهنــه ابــی و ســه دریاچــه دیگــر‪ ،‬به وســیله «کانــال کلدونیــان»‬ ‫(‪ )Caledonian Canal‬بــه هــم می رســند کــه می توانیــد در ســفرهای کوتــاه‬ ‫ان هــا را ببنیــد یــا در یــک ســفر دریایــی ‪ ۶‬ســاعته از یــک انتهــا بــه طــرف‬ ‫دیگــر برویــد و ایــن‪ ،‬از طریــق «اب بندهایــی» (‪ )canal locks‬کــه ســطح‬ ‫متغییــر اب را تنظیــم می کنــد‪ ،‬ممکــن خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ایــن کانــال و هــر یــک از دریاچه هــا بــا مناظــر زیبــای کوهســتانی احاطــه‬ ‫شــده اند؛ امــا هیچ کــدام‪ ،‬از خــود دریاچــه لــوک نــس‪ ،‬بــا منظــره خرابه هــای‬ ‫عاشــقانه «قلعــه اورکهــارت» (‪ ،)Urquhart Castle‬زیباتــر نیســت‪ .‬قلعــه قــرن‬ ‫دوازدهــم کــه مرکــز بســیاری از اســطوره های باســتانی اســت‪ ،‬حــدود ‪۵۰۰‬‬ ‫ســال بعــد قربانــی اتــش ســوزی حــدود شــد‪.‬‬ ‫بهتریــن چشــم انداز قلعــه از کنــار اب قابل مشــاهده اســت و شــما می توانیــد‬ ‫بــا قایــق در یــک ســفر دریایــی‪ ،‬بــر لــوک نــس گــذر کنیــد‪ .‬نمایشــگاه دریاچــه‬ ‫نســی در هتــل «درامنادروچیــت» (‪ ،)Drumnadrochit‬بــا شــرح افســانه نســی‬ ‫به وســیله نمایش هــا و گزارش هــای دیدنــی‪ ،‬اطالعــات جالبــی در مــورد‬ ‫شــکل گیری زمیــن شناســی لــوک نــس و اطــراف ان می دهــد‪ .‬قلعــه‪ ،‬کانــال‬ ‫و لــوک نــس به راحتــی از «اینورنــس» (‪ )Inverness‬قابــل دسترســی هســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪42‬‬ صفحه 42 ‫قلعه استرلینگ‬ ‫قلعــه اســترلینگ یکــی از بهتریــن ســاختمان های دوره رنســانس در انگلســتان و‬ ‫کاخ «جیمــز پنجــم» (‪ )James V‬و خانــه کودکــی «ملکــه مــری اســکاتلند» (‪Mary‬‬ ‫‪ )Queen of Scot‬اســت‪ .‬در حالــی کــه برخــی از ســازه های قبلــی هنــوز هــم‬ ‫پــا برجــا هســتند‪ ،‬ســالن ها و اتاق هــای بــزرگ قلعــه به شــکل ســال ‪۱۵۰۰‬‬ ‫بازســازی و مبلــه شــده اســت؛ حتــی زحمــت تولیــد دوبــاره پرده هــای نق ـش دار‬ ‫ان را کشــیده اند‪ .‬راهنماهــا بــرای تفســیر قلعــه و تاریــخ ان بــا بازدیدکننــدگان‬ ‫در تعامــل هســتند و برنامه هــای کشــف تاریــخ در اخــر هفته هــا بــرای کاشــفان‬ ‫جــوان طراحــی شــده اند‪.‬‬ ‫اســترلینگ کــه بیــن ادینبــرو و گالســکو قــرار دارد‪ ،‬بــه نبــرد «بانوکبــورن»‬ ‫(‪ )Bannockburn‬معــروف اســت کــه در ان رابــرت بــروس در ســال ‪۱۳۱۴‬‬ ‫مهاجمــان انگلیســی را شکســت داد؛ همچنیــن جنــگ پــل اســترلینگ‪ ،‬یکــی از‬ ‫نبردهــا در جنگ هــای اســتقالل اســکاتلند کــه توســط «ویلیــام واالس» (‪William‬‬ ‫‪ )Wallace‬مشــهور بــه پیــروزی رســید در ایــن مــکان رخ داده اســت‪ .‬مرکــز‬ ‫باشــکوه میــراث بانوکبــورن‪ ،‬نمایش هــا و نمایشــگاه های عالــی راجــع بــه ایــن‬ ‫دوره مهــم ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫بیــن اســترلینگ و پــل «االن» (‪ ،)Allan‬بنای یادبــود باشــکوه «واالس» (‪،)Wallace‬‬ ‫یــک بــرج دیدنــی و ‪ ۲۴۶‬پلــه ای بــا منظــره باورنکردنــی از منطقــه و همچنیــن‬ ‫اشــیایی کــه گفتــه می شــود متعلــق بــه خــود واالس بــزرگ اســت‪ ،‬قــرار دارد‪.‬‬ ‫زمین گلف خیابان اندروز‬ ‫اســکاتلندی ها ادعــای بســیاری از اختراعــات‪ ،‬از جملــه دوچرخــه‪ ،‬تمبــر‬ ‫پســتی‪ ،‬تلفــن و موتورهــای بخــار را دارنــد‪ .‬امــا شــاید ماندگارتریــن اختــراع‬ ‫ان هــا بــازی گلــف باشــد‪ .‬یکــی از ارزوهــای زندگــی گلف بــازان حرفــه ای‬ ‫ایــن اســت کــه در کلــوپ ســلطنتی و باســتانی گلــف در «خیابــان تاریخــی‬ ‫انــدروز» (‪ )St. Andrews‬بــازی کننــد کــه فقــط ‪ ۲۰‬کیلومتــر از جنــوب‬ ‫شــرقی «دانــدی» (‪ )Dundee‬فاصلــه دارد‪ .‬خیابــان انــدروز کــه در ســال‬ ‫‪ ۱۷۵۰‬تاســیس شــد‪ ،‬به طــور مرتــب میزبــان یکــی از دوره هــای ‪ ۱۸‬حفــره ای‬ ‫مشــهور انگلســتان بــوده اســت‪ .‬معروف تریــن ان دوره قدیمــی ‪ ۷۲‬پــار اســت‬ ‫کــه در کنــار ســاحل اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫اگرچــه اغلــب اوقــات نوبت هــای کلــوپ از شــش مــاه قبــل رزرو شــده اســت‪،‬‬ ‫برخــی از ان هــا‪ ،‬بــرای کســانی کــه رزرو ندارنــد‪ ،‬دو روز قبــل بــا قرعــه کشــی‬ ‫در دســترس قــرار می گیرنــد‪ .‬بازدیــد از «کلــوپ هــاوس» (‪)Clubhouse‬‬ ‫قدیمــی و باشــکوه و «مــوزه گلــف انگلســتان» ارزشــمند اســت؛ چراکــه‬ ‫تاریخچــه «خانــه گلــف» را از قــرون وســطی تــا بــه امــروز نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫کوهستان شمالی اسکاتلند‬ ‫کوهســتان های اســکاتلند دارای جاذبــه ای اســت کــه از مناظــر دســت‬ ‫نخــورده و دورنماهــای ناهمــوار بــه وجــود امــده اســت و تاریخــی طوالنــی دارد‬ ‫کــه هم زمــان عاشــقانه و خشــن اســت‪ .‬ایــن کوه هــا و ســواحل صخــره ای‬ ‫کــه به نــدرت کســی انجــا ســکونت دارد‪ ،‬به طــور مســاوی موردعالقــه‬ ‫کوهنــوردان‪ ،‬دوچرخــه ســواران و کســانی اســت کــه از ماهی گیــری‪ ،‬گلــف‪،‬‬ ‫قایق رانــی دریایــی‪ ،‬قایق رانــی در رودخانــه‪ ،‬قــدم زدن در دره و ســایر‬ ‫فعالیت هــای فضــای بــاز در بزرگتریــن منطقــه انگلســتان بــا زیبایــی طبیعــی‬ ‫فوق العــاده لــذت می برنــد‪.‬‬ ‫در میــان ایــن کوهســتان ها‪ ،‬دهکده هــا و شــهرک های دوســت داشــتنی و‬ ‫کوچکــی وجــود دارد کــه دارای مکان هــای اقامتــی و پذیرایــی هســتند‪ .‬در‬ ‫دهکــده کوچــک ســاحلی «درنــوچ» (‪ )Dornoch‬بــرای دیــدن ویرانه هــای‬ ‫کلیســای جامــع و قلعــه ان توقــف کنیــد و همچنیــن در «جــان اُگروتــس»‬ ‫(‪ )John o›Groats‬مشــرف بــه خلیــج کوچــک «پنتلنــد» (‪ ،)Pentland‬جایــی‬ ‫کــه یــک عالمــت مصــور ان را شــمالی ترین نقطــه انگلســتان و در فاصلــه‬ ‫‪ ۱۴۰۶‬کیلومتــری از جنوبی تریــن نقطــه در «لنــدز ا ِنــد» (‪)Land›s End‬‬ ‫در «کورنــوال» (‪ )Cornwall‬اعــام می کنــد‪ .‬شــما می توانیــد ایــن نــوک‬ ‫شــمالی اســکاتلند را در یــک مســیر جدیــد توریســتی‪ ،‬یعنــی ســاحل شــمالی‬ ‫‪ ۵۰۰‬ببینیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪43‬‬ صفحه 43 ‫جزیره اران‬ ‫جزیــره اران به دالیــل خوبــی «اســکاتلند مینیاتــوری» نامیــده می شــود‪ .‬ایــن جزیــره بی نظیــر‬ ‫در ســاحل غربــی کشــور‪ ،‬چشــم اندازهای کل کشــور را در مســاحتی حــدود ‪ ۴۳۰‬کیلومتــر مربــع‬ ‫منعکــس می کنــد‪ .‬در اینجــا تپه هــای «مــور» (‪ ،)moor‬کوه هــای ناهمــوار‪ ،‬ســواحل شــنی‪،‬‬ ‫بندرهــای ماهی گیــری‪ ،‬قلعه هــا و زمین هــای گلــف را می بینیــد‪ .‬همــه اینهــا در فاصلــه کمتــر از‬ ‫یــک ســاعت ســفر بــا کشــتی از گالســکو و همــه در یــک منطقــه اســت و می توانیــد طــی یــک یــا‬ ‫دو روز به راحتــی در انجــا ســیاحت کنیــد‪.‬‬ ‫بهتــر از همــه اینکــه نیــازی بــه ماشــین نیســت زیــرا اتوبوس هــا به طــور مرتــب در جزیــره حرکــت‬ ‫می کننــد و جاذبه هــای اصلــی ان را بــه هــم متصــل می کننــد‪ .‬اگرچــه مناطــق مهــم از جملــه قلعــه‬ ‫«بردیــک» (‪ ،)Brodick‬و «کــوه گــوت» (‪ ۸۷۴( )Goat Fell Mountain‬متــر) در یــک روز ممکــن‬ ‫اســت بازدیــد شــود (بــا کشــتی ســواری)‪ ،‬امــا به راحتــی می توانیــد چنــد روز را بــرای کشــف ایــن‬ ‫نمونــه کوچــک اســکاتلند بگذرانیــد و شــما واقعــا بایــد ایــن کار را بکنیــد‪.‬‬ ‫کشور رابی برنز‬ ‫بــدون بازدیــد حداقــل یــک یــا دو مــکان مرتبــط بــا مشــهورترین پســر ایــن کشــور یعنــی‬ ‫شــاعر رابــی برنــز‪ ،‬هیــچ بازدیــدی از اســکاتلند کامــل نیســت‪ .‬ایــن بازدیــد‪ ،‬یــک راه عالــی‬ ‫بــرای تجربــه کمــی از زندگــی و دوران برنــز‪ ،‬همچنیــن دیــدن برخــی از زیباتریــن مناطــق‬ ‫کشــور‪ ،‬در امتــداد میــراث برنــز اســت‪.‬‬ ‫از مــوزه زادگاه رابــرت برنــز در «الــووی» (‪ )Alloway‬در حومــه «ایــر» (‪ )Ayr‬شــروع کنیــد!‬ ‫جایــی کــه خانــه گاه گلــی کامــا نگهــداری شــده ای در ان مــکان خواهیــد دیــد کــه در ان‬ ‫شــاعر بــه دنیــا امــده و بخــش عمــده ای از دوران کودکــی خــود را ســپری کــرده اســت‪.‬‬ ‫پــس از بازدیــد از ســایر نقــاط دیدنــی مرتبــط بــا برنــز‪ ،‬از جملــه یــک بنــای تاریخــی و‬ ‫باغ هایــی کــه به منظــور گرامیداشــت زندگــی و دوران او در ایــر ســاخته شــده و «قبرســتان»‬ ‫(‪ )Auld Kirk‬قــرن شــانزدهم جایــی کــه پــدرش در ان دفــن شــده اســت‪ ،‬ایــن تــور گردشــی‬ ‫بــه جنــوب به ســمت «دامفریــس» (‪ )Dumfries‬مــی رود‪ .‬بــا خانــه عالــی رابــرت برنــز کــه‬ ‫در ان شــاعر مشــهور چهــار ســال اخــر عمــر خــود را گذرانــد (وی در اینجــا در ســال ‪ ۱۷۹۶‬و‬ ‫در ‪ ۳۶‬ســالگی درگذشــت)‪ .‬در حــال حاضــر مــوزه ای کــه یادگارهــای مربــوط بــه برنــز را بــه‬ ‫نمایــش می گــذارد‪ ،‬یــک تصویــر روشــن و واضــح از زندگــی وی را بــه تصویــر می کشــد؛‬ ‫ارامــگاه ابــدی او بــا فاصلــه اندکــی در کلیســای «ســنت ملیــکل» (‪ )St. Michael›s‬واقــع شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫قایق بادبانی سلطنتی بریتانیا‬ ‫بــه مــدت بیــش از ‪ ۴۰‬ســال‪ ،‬قایــق بادبانــی ســلطنتی بریتانیــا یــک اقامتــگاه‬ ‫ســلطنتی شــناور بــود کــه بیــش از یــک میلیــون مایــل را در سراســر جهــان‬ ‫ســفر کــرد کــه از جاذبــه هــای دیدنــی اســکاتلند مــی باشــد‪ .‬زندگــی خانــواده‬ ‫ســلطنتی‪ ،‬مهمانــان ان‪ ،‬و خدمــه را در هنــگام جســت و جــوی ‪ ۵‬عرشــه اصلــی‬ ‫بریتانیــا بــا یــک تــور صوتــی‪ ،‬بــا بازدیــد از پــل‪ ،‬اپارتمــان هــای ایالتــی و‬ ‫اتاق هــای ســلطنتی‪ ،‬محلــه هــای خدمــه و موتورخانــه‪ ،‬جســت و جــو کنیــد‪.‬‬ ‫شــما می توانیــد رولــز رویــس فانتــوم پنجــم را کــه قبــا بــرای مســافرت‬ ‫اســتفاده میشــد و بــرای صــرف چــای و کیــک در اتــاق چــای عرشــه رویــال‬ ‫متوقــف مــی شــد را ببینیــد‪ .‬هتــل کــه بــه تازگــی‪ ،‬در ســال ‪۲۰۱۹‬بــه جاذبــه‬ ‫هــای ایــن مــکان افــزوده شــده اســت‪ ،‬اقامتــگاه هــای لوکــس را کــه در یــک‬ ‫فانــوس دریایــی قدیمــی در کنــار قایــق ســلطنتی قــرار گرفتــه‪ ،‬ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪44‬‬ صفحه 44 ‫کالراس‬ ‫کالــراس (‪ )Culross‬شــهری قدیمــی اســت کــه شــاید تابه حــال در فیلم هــا یــا‬ ‫تلویزیــون بــا ان اشــنا شــده باشــید‪.‬‬ ‫ایــن شــهر کوچــک از قــرن هفدهــم و هجدهــم به جــای مانــده و دارای زنــدان‬ ‫جادوگــران‪ ،‬ســنگفرش های قدیمــی و ســاختمان شــهرداری اســت کــه ســاخت‬ ‫ان بــه ســال ‪ ۱۶۲۶‬بــاز می گــردد‪ .‬همچنیــن در کالــراس نمونه هــای بی نظیــری‬ ‫از معمــاری محلــی را می تــوان دیــد‪ .‬ی کــی دیگــر از اثــار به جــای مانــده از‬ ‫گذشــته‪ ،‬قلعـه ای زیبــا اســت کــه مالــک محلــی بــه نــام جــرج بــروس (‪George‬‬ ‫‪ )Bruce‬ان را در ســال ‪ ۱۵۹۷‬بنــا کــرد‪ .‬از دهــه ی ‪ ۱۹۳۰‬میــادی تــا امــروز‪،‬‬ ‫تالش هــای زیــادی بــرای نگهــداری از شــهر کالــراس انجــام گرفتــه و در‬ ‫فیلم هــای زیــادی از ان به عنــوان صحنــه فیلم بــرداری اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫موزه هانتریان‬ ‫ایــن مــوزه یکــی دیگــر از دیدنــی هــای گالســکو بــه شــمار مــی ایــد‪ .‬ایــن‬ ‫مــوزه دارای گالــری هنــری اســت کــه از زیبایــی هــای زیــادی برخــوردار‬ ‫می باشــد‪ .‬گالــری هــای هانتریــان‪ ،‬مــوزه جانورشناســی‪ ،‬خانــه مکینتــاش‪،‬‬ ‫مــوزه اناتومــی و ‪ ...‬از بخــش هــای مختلــف در ایــن مــوزه هنــری هســتند‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه بــه عنــوان یکــی از قدیمــی تریــن مــوزه هــا شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫برخــی از مجموعــه اثــار موجــود در ایــن مــوزه شــامل زمیــن شناســی و قــوم‬ ‫شناســی هســتند کــه دارای جذابیــت مــی باشــند‪.‬‬ ‫جزیره استافا‬ ‫شــاید تابه حــال اســم جزیــره ی اســتافا (‪ )Staffa‬بــه گوشــتان نخــورده باشــد‬ ‫امــا احتمــاالً موســیقی کــه از اشــکال بی ماننــد صخره هــای ایــن جزیــره‬ ‫الهــام گرفتــه اســت‪ ،‬بــه نظرتــان اشــنا بیایــد‪ .‬در قــرن نوزدهــم‪ ،‬جزیــره ی‬ ‫غیرمســکونی اســتافا در ‪ ۸‬کیلومتــری غربــی جزیــره ی مــول‪ ،‬بــه محلــی جــذاب‬ ‫و محبــوب بــرای هنرمنــدان و نویســندگانی مثــل نقــاش انگلیســی‪ ،‬ترنــر‪،‬‬ ‫کیتــس و وردزورث از شــاعران پــراوازه ی انگلیــس تبدیــل شــد‪ .‬ان هــا بــه ایــن‬ ‫ســرزمین ســفر کــرده بودنــد تــا از غارهــای عظیــم ابــی اســتافا دیــدن کننــد‪.‬‬ ‫ایــن غارهــا بــا ســتون های صخــره ای از ســنگ های چندضلعــی بازالتــی‬ ‫تشــکیل شــده اند‪ .‬غــار فینــگال یکــی از زیباتریــن غارهــای ابــی ایــن‬ ‫جزیــره اســت کــه شــباهت زیــادی بــه ســاحل جاینتــس کاز وی (‪Giant›s‬‬ ‫‪ )Causeway‬در ایرلنــد دارد‪ .‬ایــن غــار نــام خــود را از افســانه های اســاطیری‬ ‫اســکاتلند گرفتــه اســت‪ .‬یکــی از بازدیدکننــدگان ایــن جزیــره فلیکــس‬ ‫مندلســون‪ ،‬اهنگســاز المانــی‪ ،‬بــود کــه اهنــگ مشــهور خــود‪ ،‬هیبریــدن اورتــور‬ ‫(‪ )Hebridean Overture‬را بــا الهــام از صخره هــای فینــگال خلــق کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪45‬‬ صفحه 45 ‫معرفی شهرهای اسکاتلند‬ ‫داندی‬ ‫دانــدی در ســمت شــمال دهانــه تــی واقــع شــده و مرکــز اداری منطقــه‬ ‫‪ Tayside‬از شــرق اســکاتلند و چهــارم شــهر بــزرگ ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫دانــدی شــهری پــر جنــب و جــوش‪ ،‬مقــرون بــه صرفــه‪ ،‬امــن و دوســتانه‬ ‫در ســواحل زیبــای رودخانــه تــی در ســواحل شــرقی اســکاتلند قــرار‬ ‫دارد‪ .‬دانــدی مرکــز منطقــه ای بــرای ‪ - Tayside‬یکــی از مناطــق دســت‬ ‫نخــورده جزایــر بریتانیــا اســت و چهارمیــن شــهر بــزرگ اســکاتلند‪،‬‬ ‫دارای دو دانشــگاه و جمعیتــی حــدود ‪ 144،000‬نفــر اســت‪ .‬ســرگرمی‬ ‫هــای زیــادی در ایــن شــهر وجــود دارد کــه اخیــرا ً در مرکــز دانشــجویی‬ ‫ان افتتــاح شــده اســت‪ .‬دانــدی در قــرن هجدهــم مرکــز کشــتی ســازی‬ ‫معروفــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫دانــدی امــروزه بــه یــک شــهر صنعتــی تبدیــل شــده کــه دارای بنــدر‬ ‫معروفــی اســت‪ .‬در بارانــداز ایــن بنــدر دو کشــتی تاریخــی دیــده مــی‬ ‫شــود‪ H.M.S. Unicorn .‬کــه یــک کشــتی چوبــی بــا ‪ 46‬تــوپ اســت کــه‬ ‫در ســال ‪ 1824‬ســاخته شــده اســت‪ Unicorn .‬قدیمــی تریــن نــاو جنگــی‬ ‫بریتانیــا اســت کــه همچنــان ماننــد روزهــای اوج خــود ســرپا اســت‪ .‬یکــی‬ ‫از اخریــن کشــتی هــای بــادی اصلی ســاخته شــده در بریتانیــا ‪Discovery‬‬ ‫نــام دارد‪ .‬ایــن کشــتی تحقیقاتــی در ســال ‪ 1901‬ســاخته شــد و توســط‬ ‫کاپیتــان اســکات در دو هیئــت اعزامــی بــه قطــب جنــوب مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار گرفــت‪ Discovery .‬در حــال حاضــر در اســکله کریــگ لنگــر انداخته‬ ‫و بازدیــد از ان بــرای تورهــای ســیاحتی ازاد اســت‪ .‬دانــدی از جنــوب بــا‬ ‫خــط اهــن و پــل هــای راه اهــن بــا ‪ Firth‬در ارتبــاط اســت‪.‬‬ ‫گالــری مکمانــوس در میــدان البــرت شــهر واقــع شــده اســت‪ .‬در ایــن گالــری مجموعــه‬ ‫اثــار هنــری دوران ویکتوریــا و مــواد باســتان شناســی منطقــه بــه نمایــش گذاشــته شــده‬ ‫اســت‪ .‬در خــارج از گالــری مجســمه معروف رابــرت برنــز شــاعر قــرار دارد‪Mains Castle .‬‬ ‫در کــرد پــارک دانــدی‪ ،‬در زمینــی ســاخته شــده کــه زمانــی بــه ‪ Stewarts‬تعلــق داشــت‪ ،‬و‬ ‫پــس از ان در قــرن چهاردهــم بــه کنــت داگالس انگــوس رســید‪ .‬قبرســتان ‪ Howff‬درســت‬ ‫در شــمال میــدان شــهر قــرار دارد‪ .‬ایــن زمیــن زمانــی باغســتان یــک صومعــه بــود‪ ،‬تــا ایــن‬ ‫کــه در ســال ‪ 1548‬ویــران و در ســال ‪ 1564‬زمانــی کــه مــری‪ ،‬ملکــه اســکاتلند‪ ،‬ایــن زمیــن‬ ‫را بــه شــهر بخشــید‪ ،‬بــه قبرســتان تبدیــل شــد‪ Howff .‬بــه مــدت ســه قــرن‪ ،‬قبرســتان‬ ‫اصلــی ایــن منطقــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫دانــدی بــه عنــوان تنهــا شــهر ســاحلی رو بــه جنــوب اســکاتلند‪ ،‬دارای الگوهــای اب و‬ ‫هوایــی حداقــل چنــد درجــه مالیــم تــر‪ ،‬افتابــی تــر و خشــک تــر از ابردیــن و ســایر نقــاط‬ ‫اســکاتلند اســت‪ .‬اب و هــوای زمســتان در ایــن شــهر بــا توجــه بــه موقعیــت ان در دریــای‬ ‫شــمال و در پنــاه تپــه هــای محافــظ پیرامــون خــود‪ ،‬نســب بــه ســایر شــهرهای اســکاتلند‬ ‫از شــدت کمتــری برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫بــارش بــرف در زمســتان تپــه هــا پوشــش مــی دهــد‪ ،‬امــا بــه نــدرت بــه خیابــان هــای‬ ‫شــهر مــی رســد‪ .‬اب و هــوا دانــدی بــا وزش بادهــای خلیجــی از ســواحل غربــی اســکاتلند‪،‬‬ ‫بــه طــور کلــی معتــدل و اقیانوســی‪ ،‬بــا تابســتانهای مرطــوب تــر و زمســتانی معتــدل تــری‬ ‫نســبت بــه کشــورهای هــم وســعت خــود اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬دماهــای هــوای ان در‬ ‫مقایســه بــا مناطــق جنــوب و ســواحل غــرب اســکاتلند پاییــن تــر اســت‪.‬‬ ‫حداکثــر دمــا در روزهــای زمســتان بــه طــور متوســط​بــه​حــدود ‪ 6‬درجــه ســانتیگراد و یــا ‪7‬‬ ‫درجــه ســانتیگراد و در اوج فصــل تابســتان بــه ‪ 23‬درجــه ســانتیگراد مــی رســد‪.‬‬ ‫در زمســتان‪ ،‬رســیدن دمــا بــه نقطــه انجمــاد چنــدان معمــول نیســت‪ ،‬در حالــی کــه اب و‬ ‫هــوا بارانــی بــه طــور مســاوی در طــول ســال پراکنــده شــده اســت‪ .‬بــا توجــه بــه وســعت‬ ‫ایــن شــهر‪ ،‬روزهــای زمســتان در ان بســیار کوتــاه اســت و در روزهــای بلنــد تابســتان‪ ،‬نــور‬ ‫روز و ســاعت در حــدود ‪ ،18‬بــه یــک گــرگ و میــش مالیــم در شــب منتهــی مــی شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪46‬‬ صفحه 46 ‫ابردین‬ ‫ابردیــن‪ ،‬از ســال ‪ 1972‬بطــور قابــل توجهــی گســترش یافــت و هــم اکنــون‬ ‫ســومین شــهر بــزرگ اســکاتلند اســت‪ .‬بــرای بازدیــد کنندگانــی کــه بــه‬ ‫تاریــخ و هنــر عالقمندنــد‪ ،‬چیزهــای زیــادی در ایــن شــهر وجــود دارد‪ .‬قدیمــی‬ ‫تریــن خانــه در ابردیــن ‪ Provost Skene‬اســت کــه در ‪ 1545‬ســاخته شــد‪،‬‬ ‫و زمانــی خانــه ســر جــورج اســکین‪ ،‬شــهردار ابردیــن در قــرن هفدهــم بــوده‬ ‫اســت‪ .‬طراحــی دویســت ســاله را مــی تــوان در داخــل اتــاق هــای مختلــف‬ ‫مشــاهده کــرد‪ .‬مــوزه دریایــی ابردیــن در ‪ Shiprow‬واقــع شــده و مشــرف بــه‬ ‫بنــدر اســت‪ .‬نمایشــگاه هــای دریایــی روایتگــر تاریخچــه دریانــوردی بومــی در‬ ‫ابردیــن اســت‪.‬‬ ‫ابردیــن دارای مــواد غذایــی خــاص خــود ماننــد کــره ابردیــن بــا نــام مســتعار‬ ‫‪ Rowie‬اســت‪ .‬پودینــگ هــا‪ ،‬دســرها‪ ،‬قــرص‪ ،‬قطــره پــن‪ ،‬سوســیس مربــع‬ ‫لــورن‪ ،‬ســوپ هایــی ماننــد ســوپ ســقنقر کالــن یــا اســکاچ بــراث و وعــده‬ ‫هــای اصلــی غذایــی ماننــد ‪ skirlie‬و ‪ stovies‬نیــز از دیگــر غذاهــای اصیــل‬ ‫ایــن شــهر اســت‪.‬‬ ‫اب و هــوای اقیانوســی ابردیــن بــه عنــوان یــک شــهر در شــمال اروپــا‪ ،‬بــه طــرز‬ ‫شــگفت اوری معتــدل اســت‪ .‬طــول و عــرض شــمالی ایــن شــهر‪ ،‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫بــه معنــای داشــتن روزهــای بســیار کوتــاه در زمســتان‪ ،‬و تنهــا هفــت ســاعت از‬ ‫نــور روز در اوج انقــاب زمســتانی اســت‪ .‬بــا پایــان مــاه ژانویــه‪ ،‬نــور روز بــرای‬ ‫بیــش از هشــت ســاعت دوام دارد و ایــن تــا مــاه هــای ابتدایــی تابســتان طــول‬ ‫مــی کشــد‪ ،‬ســپس از حــدود ‪ 18‬ســاعت روشــنایی در طــول روز و گــرگ و میــش‬ ‫دریایــی بــرای بقیــه شــب برخــوردار مــی شــود‪ .‬اب و هــوا ابردیــن بــا موقعیــت‬ ‫ســاحلی ان‪ ،‬تعدیــل یافتــه و در زمســتان بــه طــور متوســط ‪ 6‬درجــه ســانتیگراد‬ ‫تــا ‪ 10‬درجــه ســانتیگراد و در تابســتان هــا بیــن ‪ 11‬درجــه ســانتیگراد و ‪18‬‬ ‫درجــه ســانتیگراد اســت‪.‬‬ ‫پرث‬ ‫پــرث در کنــار رودخانــه تــی در منطقــه ‪ Tayside‬واقــع شــده و از کوچکتریــن‬ ‫شــهرهای اســکاتلند اســت‪ .‬گاهــی پارلمــان اســکاتلند در ایــن شــهر برگــزار‬ ‫مــی شــد و منزلــگاه بســیاری از پادشــاهان اســکاتلند بــوده اســت‪ .‬پــرت‬ ‫شــهری تاریخــی اســت کــه زمانــی در قــرون وســطی پایتخــت اســکاتلند بــوده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن شــهر بدلیــل وجــود صومعــه هــای بزرگــی چــون ‪Black Friars،‬‬ ‫‪ Grey Friars ، White Friars‬و ‪ Carthusian›s‬از اهمیــت مذهبــی بســیاری‬ ‫برخــوردار بــود‪ .‬ایــن صومعــه هــا پــس از ســخنرانی هــای جــان ناکــس در‬ ‫ســال ‪ 1559‬و بــا اغــاز نهضــت اســکاتلندی از منبــر کــرک ســنت جــان تخریــب‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫بخــش مرکــزی ایــن شــهر بیــن دو پــارک بــزرگ و شــناخته شــده نــورث اینــچ‬ ‫و ســاوت اینــچ واقــع شــده اســت‪ .‬لوحــی دقیق ـاً در جنــوب نــورث اینــچ قــرار‬ ‫داشــت کــه روایتگــر تمامــی خشــنوت هــای روی داده در ایــن مــکان بــود‪.‬‬ ‫ایــن لــوح تــا زمــان تخریــب صومعــه ‪ Black Friars‬در ان جــا قــرار داشــت‪.‬‬ ‫جیمــز اول در ســال ‪ 1437‬توســط ســر رابــرت گراهــام در ایــن مــکان بــه قتــل‬ ‫رســید‪ .‬در ســال ‪ ،1396‬ایــن منطقــه محــل درگیــری خشــونت امیــز قضایــی‬ ‫بیــن قبائــل بــود‪ .‬خانــه ‪ ،Fair Maid›s‬قدیمــی تریــن خانــه در پــرث اســت‪.‬‬ ‫ســر والتــر اســکات ایــن خانــه را بــه عنــوان خانــه نمادیــن کاتریــن گلــوور‪،‬‬ ‫قهرمــان ‪ The Fair Maid‬پــرت انتخــاب کــرد‪ .‬ایــن خانــه در حــال حاضــر بــه‬ ‫عنــوان یــک فروشــگاه صنایــع دســتی فعالیــت مــی کنــد‪ .‬کاخ ‪ Scone‬در چنــد‬ ‫مایلــی شــمال پــرت واقــع شــده اســت‪ .‬بیــن قــرن نهــم و ســیزدهم از ســنگ‬ ‫مقــدس سرنوشــت در ان جــا محافظــت مــی شــد کــه توســط ادوارد اول در قــرن‬ ‫ســیزدهم ضبــط و تــا زمــان بازگردانــد بــه اســتکاتلند‪ ،‬در وســت مینســتر ابــی از‬ ‫ان نگهــداری مــی شــد‪.‬‬ ‫پــرث‪ ،‬جدیدتریــن شــهر اســکاتلند‪ ،‬در نتیجــه یــک موقعیــت اســتراتژیک در‬ ‫میــان زمیــن هــای پســت شــهری و مناطــق کوهســتانی روســتایی قــرار گرفتــه و‬ ‫بــه لطــف موقعیــت خــود در تــی‪ ،‬از توســعه اقتصــادی بســیاری برخــوردار گشــته‬ ‫اســت‪ .‬ایــن شــهر و منطقــه همچنــان بــا تمرکــز بــر رشــد اقتصــادی پایــدار و‬ ‫تاکیــد بــر گردشــگری‪ ،‬خدمــات‪ ،‬ســرمایه گــذاری فرهنگــی‪ ،‬غــذا و نوشــیدنی‪،‬‬ ‫بخــش فــن اوری تجدیــد پذیــر و پــاک از دارایــی هــای طبیعــی و تاریخــی‬ ‫بســیاری بهــره منــد اســت‪ .‬منطقــه پــرت و کینــراس‪ ،‬بــا برخــورداری از کیفیــت‬ ‫بــاالی زندگــی شــهری و روســتایی بــرای مهاجــرت‪ ،‬یکــی از ســریعترین مناطــق‬ ‫در حــال رشــد در اســکاتلند بــه شــمار رفتــه و ان را بــه مــکان مطلــوب و قابــل‬ ‫دسترســی بــرای کار و زندگــی تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪47‬‬ صفحه 47 ‫موسیقی اسکاتلند‬ ‫خلیل مدادی‬ ‫اســکاتلند بیــش از هرچیــزی بــه دلیــل موســیقی ســنتی خــود در سراســر دنیــا‬ ‫شــناخته شــده اســت‪ .‬در طــول قــرن ‪ 20‬و ‪ ، 21‬ایــن موســیقی در زمانــی کــه‬ ‫موســیقی پــاپ بســیار محبــوب بــود در بســیاری از نقــاط دنیــا شــناخته شــده بــود‪.‬‬ ‫علــی رغــم ارتباطــات فرهنگــی اســکاتلند بــا اروپــا و ســایر نقــاط جهان‪ ،‬موســیقی‬ ‫اســکاتلند جنبــه هــای ســنتی خــود را حفــظ کرده اســت‪.‬‬ ‫ســاز بــگ پایــپ از شــناخته شــده تریــن ابــزار ســنتی موســیق اســکاتلندی اســت‬ ‫کــه شــاید بتــوان گفــت تبدیــل بــه نمــادی از ایــن کشــور شــده اســت‪.‬‬ ‫گرچــه شــکل خاصــی و منحصــر بــه فــردی از ایــن ســاز در اســکاتلند ایجــاد‬ ‫شــده و جهانــی شــده اســت‪ ،‬امــا ایــن تنهــا ســاز اســکاتلندی نیســت‪.‬‬ ‫اعتقــاد بــر ایــن اســت ایــن ســاز توســط ارتــش روم بــه انگلیــس وارد شــده‬ ‫اســت و بعدهــا شــکل و صــدای ان تغییراتــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫ســازهای زهــی حداقــل از عصــر اهــن در اســکاتلند شــناخته شــده اســت‪ .‬اولیــن‬ ‫شــواهد مربــوط بــه لیــر در دوره یونانی‪-‬رومــی در جزیــره اســکای (بــا قدمــت‬ ‫‪ 2300‬قبــل از میــاد) یافــت شــد کــه ان را بــه قدیمــی تریــن ســاز زهــی اروپــا‬ ‫تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫باردهــا‪ ،‬افــرادی بودنــد کــه در فرهنــگ ســلتیک در اســکاتنلد کــه بــه عنــوان‬ ‫موســیقیدان و همچنیــن بــه عنــوان شــاعر‪ ،‬داســتان نویــس‪ ،‬مــورخ‪ ،‬نســب‬ ‫شــناس بــا تکیــه بــر یــک ســنت شــفاهی کــه بــه نســل هــا پیــش مــی رفــت‪،‬‬ ‫عمــل مــی کردنــد ایــن فــراد عــاوه بــر اســکاتلند و همچنیــن ولــز و ایرلنــد نیــز‬ ‫وجــود داشــتند‪.‬‬ ‫موســیقی کلیســای اســکاتلندی از قــرون وســطی متاخــر بــه طــور فزاینــده ای‬ ‫تحــت تاثیــر تحــوالت قــاره ای قــرار گرفــت‪ ،‬بــا چهره هایــی ماننــد ســیمون تایلــر‪،‬‬ ‫نظریه پــرداز موســیقی قــرن ســیزدهم کــه در پاریــس تحصیــل می کــرد و در‬ ‫بازگشــت بــه اســکاتلند‪ ،‬اصالحــات متعــددی را در موســیقی کلیســا انجــام داد‪.‬‬ ‫مجموعه هــای موســیقی اســکاتلندی ماننــد «‪ »677 Wolfenbuttel‬در قــرن‬ ‫ســیزدهم‪ ،‬کــه بــا ســنت انــدروز مرتبــط اســت‪ ،‬عمدتــاً حــاوی اهنگ هــای‬ ‫فرانســوی اســت‪ ،‬امــا بــا برخــی از ســبک های محلــی متمایــز‪.‬‬ ‫جیمــز اول در انگلســتان از ‪ 1406‬تــا ‪ ،1423‬یــک شــاعر و اهنگســاز بــود کــه باعــث شــد‬ ‫ســبک ها و موســیقی دانان انگلیســی و قــاره ای را بــه دربــار اســکاتلند بازگردانــد‪.‬‬ ‫در اواخــر قــرن پانزدهــم‪ ،‬مجموعــه ای از نوازنــدگان اســکاتلندی قبــل از بازگشــت بــه‬ ‫ســرزمین مــادری‪ ،‬در هلنــد امــوزش دیدنــد‪ ،‬از جملــه جــان بــرون‪ ،‬تومــاس اینگلیــس و‬ ‫جــان فتــی‪ ،‬کــه اخریــن انهــا اســتاد مدرســه اواز در ابردیــن و ســپس ادینبــورگ شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،1501‬جیمــز چهــارم‪ ،‬کلیســای ســلطنتی را در قلعــه اســترلینگ‪ ،‬بــا یــک گــروه‬ ‫کــر جدیــد و بزرگ تــر مجــددا ً تاســیس کــرد و رئیــس کانــون موســیقی مذهبــی اســکاتلند‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان مــی دهــد در اواخــر قــرون وســطی فرهنــگ موســیقی‬ ‫عامــه پســند در اســکاتلند شــکوفا شــده بــود‪.‬‬ ‫پــس از اصالحــات‪ ،‬ســنت رایــج موســیقی ادامــه یافــت‪ ،‬ایــن دوره شــاهد خلــق ‪ceòl‬‬ ‫‪( mór‬موســیقی بــزرگ) بــود کــه منشــا رزمــی ان را بــا اهنگ هــای نبــرد‪ ،‬راهپیمایــی‪،‬‬ ‫گردهمایــی‪ ،‬منعکــس می کــرد‪.‬‬ ‫از جملــه نوازنــدگان معــروف ســازهای زهــی اســکاتلندی در قــرن هفدهــم‪ ،‬پتــی برنــی بود‪.‬‬ ‫ســازهای زهــی ســنتی ایــن کشــور تــا قــرن نوزدهــم رواج زیــادی داشــت و محبــوب بــود‪.‬‬ ‫اولیــن مجموعــه چاپــی موســیقی اســکاتلند مربــوط بــه قــرن هفدهــم اســت‪ .‬مجموعــه در‬ ‫اوایــل قــرن هجدهــم شــروع بــه رشــد کــرد و بــا کاهــش مخالفــت کلیســا بــا موســیقی‪،‬‬ ‫ســیل انتشــارات از جملــه مجموعــه شــعر الــن رمــزی‪ )1723( ،‬و مــوزه موســیقی اســکاتلند‬ ‫توســط جیمــز جانســون و رابــرت برنــز (‪ 1787‬تــا ‪ )1803‬شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫از اواخــر قــرن نوزدهــم‪ ،‬عالقــه مجــددی بــه موســیقی ســنتی کــه بیشــتر جنبــه اکادمیــک‬ ‫و سیاســی داشــت‪ ،‬افزایــش یافــت‪ .‬در اســکاتلند مجموعــه داران شــامل کشــیش جیمــز‬ ‫دانکــن و گاویــن گریــگ بودنــد‪ .‬نوازنــده معــروف ایــن دوره اصلــی جیمــز اســکات اســکینر‬ ‫ویولونیســت بــود‪.‬‬ ‫ایــن احیــاء تاثیــر عمــده ای بــر موســیقی کالســیک گذاشــت‪ ،‬توســعه مکتــب ملــی‬ ‫موســیقی ارکســترال و اپــرا در اســکاتلند‪ ،‬بــا اهنگســازانی از جملــه الکســاندر مکنــزی‪،‬‬ ‫ویلیــام واالس‪ ،‬لیرمونــت دریســدیل‪ ،‬هامیــش مــک کان و جــان مــک ایــون همــراه بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪48‬‬ صفحه 48 ‫پــس از جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬موســیقی ســنتی در اســکاتلند بــه حاشــیه رانــده‬ ‫شــد‪ ،‬امــا بــه عنــوان یــک ســنت زنــده باقــی مانــد‪ .‬ایــن وضعیــت توســط‬ ‫افــرادی از جملــه الــن لومکــس‪ ،‬همیــش هندرســون و پیتــر کنــدی از طریــق‬ ‫جمــع اوری‪ ،‬انتشــارات‪ ،‬ضبــط و برنامــه هــای رادیویــی تغییــر یافــت‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ ،1960‬فرهنــگ باشــگاهی مردمــی شــکوفا شــد و ایــوان مــک کــول‬ ‫بــه عنــوان یــک چهــره پیشــرو در احیــای مجــدد در بریتانیــا ظاهــر شــد‪.‬‬ ‫ت بلیرگوری‪،‬‬ ‫انهــا میزبــان نوازنــدگان ســنتی‪ ،‬از جمله دونالــد هیگینــز و اســتوار ‬ ‫در کنــار نوازنــدگان انگلیســی و احیاگــران جدیــد اســکاتلندی ماننــد رابیــن‬ ‫هــال‪ ،‬جیمــی مک گرگــور‪ The Corries ،‬و گــروه فولــک یــان کمپبــل بودنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن رشــته ای از موســیقی محبــوب اســکاتلندی وجود داشــت کــه از ورود‬ ‫رادیــو و تلویزیــون ســود می بــرد‪ ،‬کــه بــر تصاویــر اســکاتلندی برگرفتــه از‬ ‫کلیشـه های بــه کار رفتــه در تــاالر موســیقی و خالقیــت متکــی بــود‪ .‬نمونـه ای‬ ‫از برنامــه تلویزیونــی ‪ The White Heather Club‬کــه از ســال ‪ 1958‬تــا‬ ‫‪ 1967‬توســط انــدی اســتوارت و بــا نوازندگــی مویــرا اندرســون و کنــت مــک‬ ‫کالر اجــرا مــی شــد از ایــن دســت برنامه هــا بــود‪.‬‬ ‫ادغــام ســبک هــای مختلــف موســیقی امریکایــی بــا فولــک بریتانیایــی شــکلی‬ ‫متمایــز از نواختــن گیتــار بــه ســبک انگشــتی را ایجــاد کــرد کــه بــه عنــوان‬ ‫بــاروک فولــک شــناخته مــی شــود‪ ،‬کــه توســط چهــره هایــی از جملــه دیــوی‬ ‫گراهــام و بــرت یانــش شــناخته می شــد‪.‬‬ ‫راک ســلتیک بــه عنــوان گونـه ای از راک فولــک بریتانیایــی توســط گروه هــای‬ ‫اســکاتلندی از جملــه گــروه ‪ JSD‬و ‪ Spencer›s Feat‬توســعه یافــت‪.‬‬ ‫‪ ،Five Hand Reel‬کــه دارای اعضــای ایرلنــدی و اســکاتلندی نیســت‪ ،‬بــه‬ ‫عنــوان موفق تریــن نماینــدگان ایــن ســبک ظاهــر شــدند‪ .‬از اواخــر دهــه‬ ‫‪ ،1970‬حضــور و تعــداد کلوب هــای محلــی کاهــش یافــت‪ ،‬زیــرا گرایش هــای‬ ‫موســیقی و اجتماعــی جدیــد رواج یافــت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬در اســکاتلند جشــنواره هــا بــه تقویــت موســیقی ســنتی کمــک‬ ‫کــرد‪ .‬دو تــا از موفــق ترین گــروه هــای دهــه ‪ Runrig 1980‬و ‪Capercaillie‬‬ ‫بو د ند ‪.‬‬ ‫ساز سنتی بگ پایپ‬ ‫ســاز اســکاتلندی بــگ پایــپ ســازی بــادی اســت کــه از زبانه هــای‬ ‫محصــور تشــکیل شــده کــه جریــان پیوســته ای از هــوا را از یــک محفظــه‬ ‫ثابــت کیســه ماننــد (‪ )bag‬کنتــرل می کنــد‪ .‬اگرچــه بگ پایپ هــای بومــی‬ ‫اســکاتلند شناخته شــده ترین بگ پایپ هــا در کشــورهای انگلیســی زبان‬ ‫هســتند ولــی بگ پایپ هــا بیــش از هــزار ســال در بخش هــای بزرگــی از‬ ‫اروپــا‪ ،‬افریقــای شــمالی و اســیای غربــی شــامل ترکیــه و قفقــاز و در اطــراف‬ ‫خلیــج فــارس نواختــه می شــده اند‪.‬‬ ‫شــواهد کافــی دربــاره وجــود ایــن ســاز اســکاتلندی در دوران ماقبــل رم‬ ‫باســتان وجــود نــدارد ولــی نشــانه های نوشــتاری و بصــری دربــاره وجــود‬ ‫ایــن ســاز در دوران بســیار قدیــم پیشــنهاد شــده اســت‪ .‬گفتــه می شــود‬ ‫کــه یــک مجســمه بگ پایــپ در یــک لــوح مربــوط بــه هیتی هــا در ایویــوک‬ ‫(‪ )Euyuk‬هــزار ســال قبــل از میــاد یافت شــده اســت‪ .‬نویســندگان مختلفی‬ ‫اســکالوس یونانــی (اســکوس بــه معنــای پوســت و اولــوس بــه معنــای ریــد‬ ‫پایــپ) را مرتبــط بــا بــگ پایــپ می داننــد‪ .‬در قــرن دوم بعــد از میــاد‬ ‫مســیح‪ ،‬ســوئتینوس امپراطــور رمــی نــرون را نوازنــده تیبیــا اتریکوالریــس‬ ‫ذکــر می کنــد‪ .‬دیــو کرایسوســتوم نیــز از نواختــن یــک پایــپ بــا دهــان و‬ ‫فشــردن یــک کیســه در زیــر بغلــش توســط یکــی از فرمانروایــان معاصــر‬ ‫خــودش اســم می بــرد‪.‬‬ ‫در اوایــل هــزاره دوم‪ ،‬حضــور مکــرر بگ پایــپ در هنــر و پیکرنگاری هــای‬ ‫اروپــای غربــی شــروع شــد‪ Cantigas de santa maria .‬کــه در انــواع‬ ‫مختلــف بگ پایــپ را نشــان می دهــد‪ .‬همچنیــن تصاویــر متعــددی از‬ ‫بگ پایــپ در ‪ Chronique dite de Baudoin d’Avesnes‬نوشــته ای‬ ‫از قــرن ‪ 13‬ام از ناحیــه شــمال فرانســه دیــده می شــود‪ .‬اگرچــه شــواهدی‬ ‫از بگ پایــپ در جزایــر انگلســتان قبــل از قــرن ‪14‬ام وجــود دارد ولــی‬ ‫بگ پایپ هــا بطــور ضمنــی در داســتان های کانتربــری (کــه در حــدود‬ ‫ســال ‪ 1380‬میــادی نوشــته شــده اند) دیــده می شــوند‪.‬‬ ‫ده هــا نــوع بگ پایــپ امــروزه در سراســر اروپــا و خاورمیانــه همچنیــن در‬ ‫سراســر امپراطــوری بریتانیــای ســابق دیــده می شــود‪ .‬نــام بگ پایــپ‬ ‫معــادل بگ پایــپ بومــی اســکاتلند در نظــر گرفتــه می شــود کــه البتــه ایــن‬ ‫امــر روی ایــن موضــوع کــه تعــداد زیــاد و انــواع مختلــف ســنتی ایــن ســاز‬ ‫وجــود دارد ســایه انداختــه اســت‪.‬‬ ‫بطــور ســنتی یکــی از اهــداف بگ پایــپ نواختــن بــرای رقــص بــود کــه البتــه‬ ‫بــه دلیــل رشــد گروه هــای موســیقی‪ ،‬رکوردینگ هــا و افــول رقص هــای‬ ‫ســنتی اســتفاده از ایــن ســاز در رقــص کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪49‬‬ صفحه 49 ‫سمیه عبدالمحمدی‬ ‫کارشناس فرهنگی‬ ‫تاریخ ادبیات اسکاتلند‬ ‫دو تــن از بزرگتریــن ادیبــان اســکاتلند در قــرن شــانزدهم و اوایــل قــرن هفدهــم‬ ‫کــه در ترقــی ادبیــات کوشــش بســیار کردنــد‪ ،‬بیوکنــن و جیمــز ششــم بودنــد‪.‬‬ ‫جــورج بیوکنــن ‪ ) -1506( Buckanan‬پــس از تحصیــل در فرانســه و اســکاتلند‬ ‫بــه خدمــت ارتــش درامــد امــا بــزودی شــوق تحصیــل و سیاســت در وجــودش‬ ‫بیــدار شــد و لــذا بــرای درس خوانــدن بــه پاریــس بازگشــت‪ ،‬چــون به اســکاتلند‬ ‫امــد بواســطه هجوگوئــی دربــاره کلیســا زندانــی گشــت امــا وی از زنــدان بــه‬ ‫شــهر بــردوی فرانســه گریخــت‪ .‬بــه زبــان التیــن شــعر می ســرود و چنــد اثــر‬ ‫پدیــد اورد‪.‬‬ ‫تاریــخ کشــور اســکاتلند‪ ،‬رســاله ای به نــام ســلطنت حقیقی بــا اسکاتلندی هاســت‬ ‫از جملــه اثــار اوســت‪ .‬بیوکنــن معتقــد بــود کــه جامعــه و مــردم می تواننــد هــر‬ ‫حکومــت ظالمــی را ســاقط کننــد و شــاه تابــع قوانینــی بایــد باشــد کــه بــه‬ ‫تصویــب نماینــدگان رســیده اســت ایــن مطالــب یــک قــرن پیــش از تومــاس‬ ‫هابــس و دو قــرن قبــل از ژان ژاک روســو عنــوان شــد امــا پارلمــان اســکاتلند‬ ‫نوشــته های او را تقبیــح و دانشــگاه اکســفورد انــرا طعمــه حریــق کــرد‪.‬‬ ‫جیمــز ششــم پادشــاه اســکاتلند بــه کتــاب عالق ـه ای فــراوان داشــت در ســال‬ ‫‪ 1616‬کتابــی بــزرگ بــه نــام اقدامــات پادشــاه عظیم الشــان و متقــدر جیمــز‬ ‫منتشــر کــرد عــاوه بــر ایــن شــعر می ســرود و بــا شــاعران دمســاز بــود‬ ‫و مزامیــر تــورات را بــه انگلیســی ترجمــه کــرد و شــرحی بــر رســاله یوحنــا و‬ ‫رســاله ای دربــاره شــیاطین ‪ -‬ســال معجــزات‪ ،‬هدیـ ه شــاهانه در دفــاع از اســتبداد‬ ‫و نصیحــت بــه فرزنــدش تالیــف کــرد‪.‬‬ ‫قســمت عمــده اثــار درام نویســانی چــون شکســپیر‏‪ ،‬چپمــن‪ ،‬جانســون‪ ،‬وبســتر‪،‬‬ ‫میدلتــن‪ ،‬دکرومارســتون و برخــی از اثــار مســنجر و همــه اثــار بومــون و فلچــر در‬ ‫دور ه جیمــز اول بوجــود امــد‪ .‬در زمینــه شــعر دون و در نثــر برتــون نیــز از مفاخــر‬ ‫ادبــی ایــن عصــر بودنــد‪.‬‬ ‫جــرج چپمــن (‪ )1634-1559‬از درام نویســان و شــاعران بــزرگ و معاصــر‬ ‫شکســپیر بــود دارای اثــاری از قبیــل تکمیــل کتــاب هروولیانــدر اثــر مارلــو‪،‬‬ ‫ترجمــه و انتشــار ســه جلــد کتــاب ایلیــاد و چندیــن نمایشــنامه جالــب می باشــد‪.‬‬ ‫چپمــن اثــر هومــر را بواســطه احاطــه بــه زبــان التیــن و یونانــی‪ ،‬بــاوزان شــش‬ ‫و تــدی ترجمــه کــرد‪ .‬ادبیــات حماســی چپمــن کــه عبــارت از ابیــات ده ســیالبی‬ ‫بــوده و تاثیــر الالئــی را داشــت در ترجمــه اودیســه بــکار بــرد‪.‬‬ ‫فلچــر درام نویســی بــزرگ و فرزنــد یکــی از اســقف های لنــدن و بــرادر زاده‬ ‫یاعــم ســه‪ ،‬شــاعر بــود‪ .‬بــا شکســپیر در هانــری هشــتم و دو خویشــاوند نجیــب‬ ‫و در نمایشــنامه کشــیش اســپانیائی بــا مســنجر همــکاری کــرد بــا فرانســیس‬ ‫بومــون نیــز همــکاری نمــود‪ .‬فلچــر نمایشــنامه چپــان وفــادار را پدیــد اورد‪.‬‬ ‫فرانســیس بومــون بــا ســرودن اشــعار عاشــقانه قــدم بــه عالــم ادب نهــاد بــا‬ ‫فلچــر دوســت بســیار صمیمــی بودنــد و در یکجــا می زیســتند و در زمینــه تاتــر‬ ‫بــا هــم همــکاری نزدیــک داشــتند نمایشــنامه هائی از قبیــل‪ :‬فیالســتر یــا گل‬ ‫تــاج عــروس‪ ،‬تــراژدی دوشــیزه‪ ،‬شهســوار و دســته هــاون ســوزان را بــا کمــک‬ ‫هــم خلــق کردنــد‪ .‬وفــات بومــون در ســال ‪ 1616‬رخ داد‪.‬‬ ‫جــان وبســتر (‪ )1585-1525‬از درام نویســان بــزرگ بــود اثــاری از جملــه‬ ‫شــیطان ســفید (‪ )1611‬دوشــس مالفــی پدیــد اورد‪ ،‬دریــن نمایشــنامه ها خــون‬ ‫اشــامی و انتقــام و عشــق های پرخشــونت دیــده می شــود و در نمایشــنامه‬ ‫دوشــس مالفــی‏‪ ،‬فردینــان‪ ،‬دوک کالبریــا خواهــر بیــوه اش را از ازدواج مجــدد‬ ‫بــرای تصاحــب ســهم االرث او منــع می کنــد امــا خواهــر در خفــا بــا انتونیــو‬ ‫پیشــکار خــود ازدواج می کنــد‪ ،‬فردینــان دســتور قتــل خواهــر را می دهــد و در‬ ‫پــرده اخــر در هــر دقیقــه تقریبــاً یکنفــر بقتــل می رســد‪ ،‬پزشــکان بــا زهــر و‬ ‫اراذل بــا خنجــر انجــام وظیفــه می کننــد‪ .‬بدتریــن شــخص نمایشــنامه قاتــل‬ ‫دوشــس و ســارق امــوال اوســت و معشــوقه ای انتخــاب می کنــد امــا او را نیــز‬ ‫می کشــد فردینــان پــس از انهمــه ادمکشــی لحظــه ای چهــره پــس از مــرگ‬ ‫خواهــر را می بینــد کــه زیباســت و بــه خــود می ایــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪50‬‬ صفحه 50 ‫بــن جانســون (‪ )1637-1537‬پــدرش در یــک ماهگــی وی درگذشــت‪ ،‬زندگــی‬ ‫کودکــی و نوجوانــی را بــا نهایــت ســختی ســپری کــرد هفــت ســال بــا ناپــدری‬ ‫خــود کــه یکنفــر بنــام اجرجیــن بــود کارکــرد‪ ،‬انــگاه بــه ارتــش پیوســت و‬ ‫در هلنــد بــا شــخصی دشــمنی داشــت و بــا او دوئــل کــرد و او را کشــت و‬ ‫دارائــی مقتــول را بــا خــود بــه انگلســتان اورد‪ .‬تحصیــات نامنظمــی کــرد امــا‬ ‫بــه یونانــی و التیــن در زمــان خــود خیلــی احاطــه داشــت بــا اثــار سیســرون‪،‬‬ ‫ســنکا‪ ،‬لیــوی‪ ،‬تاســیتوس و ســایر بــزرگان ادبیــات کالســیک اشــنائی یافــت‪.‬‬ ‫اولیــن نمایشــنامه کمــدی وی تحــت عنــوان هــر کــس طبعــی دارد کــه در‬ ‫ان تــوده مــردم نقش هــای اصلــی را بعهــده داشــتند بــر روی صحنــه اورد‬ ‫از شــیوه کمدی هــای اشــرافی شکســپیر فاصلــه گرفــت‪ .‬رفتــه رفتــه بــن‬ ‫جانســون بــا همــه معلومــات و اطالعاتــی کــه داشــت از قیــد تقلیــد رســت و بــه‬ ‫ابتــکار پرداخــت‪ .‬او در پدیــد اوردن نمایشــنامه جزیــره ســگان بــا تام نــاش‬ ‫همــکاری کــرد‪.‬‬ ‫بــن جانســون مدتــی بازیگــر تاتــر شــد امــا عاقبــت بــه نوشــتن نمایشــنامه‬ ‫بــرای دربــار پرداخــت‪ ،‬پــس از دو بــار بــه زنــدان افتــادن نمایشــنامه ای بــه نام‬ ‫هیــچ کــس ســرحال نیســت را در ســال ‪ 1600‬نوشــت‪ ،‬اثــر دیگــر ایــن درام‬ ‫نیــوس نمایشــنامه خوشــگذرانی های ســینتیا می باشــد ‪ Cyntia’s‬می باشــد‪،‬‬ ‫یــک اثــر تــراژدی مقتبــس از اثــار کالســیک خلــق کــرد‪ .‬نمایشــنامه وولپــون یا‬ ‫روبــاه یکــی از اثــار برجســته بن جانســون می باشــد کــه در ان پول پرســتی و‬ ‫ازمنــدی هلندی هــا بخوبــی تشــریح شــده اســت در ایــن نمایشــنامه موســکا‬ ‫(مگــس) و ولچــر (کرکــس) کورباچیــو (کالغ) کوروینــو (غــراب) بــه حضــور‬ ‫اربــاب خســیس بیمــار می رســند و هــر یــک هدیــه ای تقدیــم می دارنــد بــه‬ ‫امیــد اینکــه وارث وولپــون شــوند و اربــاب همــه هدایــا را می پذیــرد و موســکا‬ ‫عاقبــت اربــات را راضــی می کنــد کــه وارث اربــاب شــود امــا بورناریــو نوکــر‬ ‫باوفــا توطئــه میــراث خــواران را برمــا می کنــد و ســنا تقریبـاً همــه را محکــوم‬ ‫بــه زنــدان می کنــد‪ .‬کیمیاگــر یکــی دیگــر از نمایشــنامه های موفــق ایــن‬ ‫درام نویــس بــود کــه در ان حقه بــازان و شــیادان را مــورد انتقــاد قــرار داد‪.‬‬ ‫نمایشــنامه شــیطان خــر اســت‪ ،‬چوپــان غمگیــن نیــز از جملــه اثــار وی اســت‪.‬‬ ‫بــن جانســون اواخــر عمــر را بــا فقــر و بیمــاری گذرانیــد در حالیکــه دوســتان و‬ ‫مریدانــش‪ ،‬وی را تــرک گفتــه بودنــد‪.‬‬ ‫‪http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8‬‬ ‫‪%d8%84%d9%a8%aa+%d8%d8%a7%8c%d8%db%a8%af%d8%d8%a7%‬‬ ‫‪0=SSOReturnPage=Check&Rand&b1%d8%a7%ba%d8‬‬ ‫جــان دون (‪ )1631-1537‬در دوران ســه شــاه انگلســتان بــا احــوال مختلــف‬ ‫زیســت در دوران الیزابــت از عشــق در عهــد جیمــز از تقــوا و در عهــد شــارل از‬ ‫مــرگ ســخن می گفــت‪.‬‬ ‫ب زنــان پرداخــت‪ ،‬از ســرودن‬ ‫جــان دون نخســت بــه عیــش و عشــرت و فریــ ‬ ‫اشــعار عاشــقانه و غزلیــات غــرق در شــادمانی می شــد‪ ،‬مدتــی مدیــد در تردیــد‬ ‫مذهبــی بــود بــا عقــل و اســتدالل دیــن را انــکار می کــرد امــا مصائــب بســیار و‬ ‫مــرگ دوســتان نزدیــک او را بــه مذهــب پابنــد کــرد و هــر کــس کــه می مــرد‬ ‫ســخت نگــران می شــد و می گفــت‪« :‬مــرگ هــر کســی مــرا تحلیــل می بــرد‪،‬‬ ‫زیــرا مــن جــزء بشــریتم و بنابرایــن بــه مــن مگوئیــد کــه ناقــوس بــرای کــه بــه‬ ‫صــدا در می ایــد‪ ،‬زیــرا بــرای تــو بــه صــدا در می ایــد‪».‬‬ ‫‪| 72‬راز شقایق| ‪51‬‬ ‫شماره ‪50‬‬ صفحه 51 ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫نویسنده و کارشناس‬ ‫ارشد فلسفه‬ ‫معماری اسکاتلند‬ ‫معمــاری اســکاتلند شــامل همــه ابنیــه انســانی در مرزهــای امــروزی‬ ‫اســکاتلند از دوران نوســنگی تــا کنــون می شــود‪ .‬تاریــخ اولیــن خانه هــای‬ ‫قدیمــی در اســکاتلند بــه ‪ ۹۵۰۰‬ســال پیــش می رســد و اولیــن روســتاها‬ ‫بــه ‪ ۶۰۰۰‬ســال پیــش‪ .‬ســکارا از قدیمی تریــن روســتاهای بازمانــده‬ ‫در سراســر اروپــا اســت‪ .‬ســاخت ک َِرنِگ هــا‪ ،‬کلبه هــای گــردی کــه‬ ‫روی جزایــر مصنوعــی ســاخته می شــدند‪ ،‬در عصــر برنــز اغــاز شــد و‬ ‫تپه قلعه هــا در عصــر اهــن رونــق یافتنــد‪ .‬بــا ورود رومی هــا در ســال ‪۷۱‬‬ ‫میــادی بــه اســکاتلند ســاخت قلعه هــا و اســتحکامات نظامــی ای چــون‬ ‫دیــوار انتونیــن در اســکاتلند اغــاز شــد‪.‬‬ ‫بــا اغــاز سیســتم ارباب رعیتــی در اســکاتلند در قــرن دوازدهــم ســاخت‬ ‫قلعه هــای قــرون وســطایی نیــز رونــق یافــت‪ .‬ابــداع بــاروت منجــر بــه‬ ‫ســاخت نوعــی ســکوی شــلیک موســوم بــه گانپــورت در ایــن قلعه هــا‬ ‫شــد‪ .‬کلیســاهای قــرون وســطایی در اســکاتلند از نمونه هــای مشــابه در‬ ‫انگلســتان ســاده تر بودنــد و غالبــاً در شــیوه معمــاری گوتیــک ســاخته‬ ‫می شــدند‪ .‬از اوایــل قــرن پانزدهــم اســتفاده التقاطــی از اشــکال و‬ ‫فرم هــای معمــاری رومانســک بــه اســکاتلند راه یافــت‪ ،‬امــا تاثیــر‬ ‫رنســانس در معمــاری کلیســاهای اســکاتلند عمدتــاً در اواخــر قــرن‬ ‫پانزدهــم اغــاز شــد و نمونــه برجســته ان کاخ لینلیتگــو اســت‪ .‬در دوران‬ ‫اصالحــات دینــی برخــی تزئینــات کلیســاها تخریــب شــدند و نقش ـه های‬ ‫جدیــد بــه معمــاری اســکاتلند راه یافتنــد‪.‬‬ ‫پــس از بازگشــت ســلطنت در ‪ ،۱۶۶۰‬ســاخت خانــه در شــیوه معمــاری پاالدیان‬ ‫در اســکاتلند رونــق یافــت و معمارانــی چــون ویلیــام بــروس و جیمــز اســمیت‬ ‫در ایــن ســبک اثــاری ارائــه دادنــد‪ .‬در قــرن هجدهــم برخــی از مهمتریــن‬ ‫معمــاران بریتانیــا از اســکاتلند می امدنــد کــه از ان جملــه می توانــد بــه جیمــز‬ ‫گیبــس‪ ،‬ویلیــام چمبــرز و به ویــژه رابــرت ادام اشــاره کــرد‪ .‬انقــاب صنعتــی‬ ‫ســاختار شــهرهای اســکاتلند را زیــرورو کــرد و منجــر بــه ایجــاد گســتره های‬ ‫بی دروپیکــر شــهری ماننــد گالســکو شــد‪ .‬در قــرن نوزدهــم ســبک های‬ ‫احیاگــری تحت تاثیــر شــیوه های بارونــی و نوکالسیسیســم در اســکاتلند‬ ‫محبــوب شــدند‪.‬‬ ‫مهمتریــن معمــار اوایــل قــرن بیســتم اســکاتلند‪ ،‬چارلــز رنــی مکینتــاش‪،‬‬ ‫شــیوه ای بنیــان نهــاد کــه بــه «ســبک گالســکو» موســوم اســت‪ .‬ایــن قــرن‬ ‫همچنیــن شــاهد معمارانــی چــون جیمــز اســتیرلینگ و جیمــز گــوان و اســتفاده‬ ‫گســترده از معمــاری زبــره کاری شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪52‬‬ صفحه 52 ‫چالز رنی مکینتاش و سبک گالسکو‬ ‫«چارلــز رنــی مکینتــاش»‪ ،‬معمــار و طــراح اســکاتلندی اســت کــه بــه خاطــر‬ ‫طراحــی هــای مبلمــان منــزل و معمــاری اش مشــهور و شــناخته شــده‬ ‫اســت‪ ،‬امــا اثــار گرافیکــی ای نیــز در قالــب پوســتر و کتیبــه از وی بــر جــا‬ ‫مانــده اســت کــه بــه همــان خوبــی طراحــی هــای معمــاری اش هســتند‪.‬‬ ‫کارهــای گرافیکــی او نقــش مهمــی در ایجــاد ســبک «گالســکو» ایفــا کــرده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫مکینتــاش در جوانــی نــزد معمــاری بــه نــام « جــان هاچیســتون» نقشــه‬ ‫کشــی را فــرا گرفــت و ســپس در شــرکت « هانیمــن انــد کیپــی»‪ ،‬جایــی‬ ‫کــه وی بــا «هربــرت مــک نایــر» اشــنا شــد‪ ،‬بــه صــورت گســترده تــری در‬ ‫ســبک «گالســو» فعالیــت کــرد‪.‬‬ ‫ایــن دو وارد کالس هــای شــبانه مدرســه هنــر گالســو شــدند و در انجــا‬ ‫بــود کــه مدیــر مدرســه ‪« ،‬فرانســیس نیوبــری « انهــا را بــه خواهــران‬ ‫«فرانســیس « و « مــارگارت مــک دونالــد» معرفــی کــرد‪.‬‬ ‫«مــک نایــر» و « فرانســیس « در ســال ‪ 1899‬و «مکینتــاش» و « مــارگارت»‬ ‫یــک ســال بعــد ازدواج کردنــد‪ .‬ایــن زوج هــا ‪ ،‬اســتودیویی را بــرای ارائــه‬ ‫خدمــات تزیینــی جهــت طراحــی ســاعت‪ ،‬بــرودری دوزی‪ ،‬تصویرســازی‬ ‫کتــاب‪ ،‬مبلمــان ‪ ،‬انــواع چــراغ هــا و جواهــرات االت دایــر کردنــد و بــه «‬ ‫چهــار گالســکویی» معــروف شــدند‪.‬‬ ‫یکــی از مهــم تریــن ابداعــات گــروه ‪ « ،‬اســتودیو» بــود‪ « .‬اســتودیو»‬ ‫نــام مجلــه ای بــود کــه در ســال ‪1893‬م‪ .‬بــرای تبلیــغ هنــر جدیــد پایــه‬ ‫ریــزی شــد‪ ،‬بــه ویــژه طــرح هایــی کــه از ســبک هــای تصویــری « اوبــری‬ ‫ـورپ» گرفتــه شــده و بــه وســیله پیکــره هــای زنانــه‬ ‫بیردســلی» و « یــان تـ ُ‬ ‫و نقــش مایــه هــای گیاهــی و گاهــی شــکل هــای کنگــره ای و بــرگ هایــی‬ ‫ظریــف‪ ،‬تلطیــف شــده بودنــد‪.‬‬ ‫ایــن ســبک در فاصلــه ســال هــای ‪1896‬م‪ .‬و ‪1911‬م‪ .‬در اوج گســتردگی خــود‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫در ایــن زمــان « مکینتــاش» بــه عنــوان معمــاری موفــق مشــهور شــده بــود‪.‬‬ ‫او طــرح هایــی بــرای مدرســه هنــری گالســو و هــم چنیــن خانــه هــا‪ ،‬کلیســا‬ ‫و مدرســه و نیــز چنــد طــرح داخلــی بــرای ســالن هــای چایخــوری « خانــم‬ ‫کرانســتون» در گالســو اجــرا نمــود‪ .‬ســپس اســکاتلند را تــرک کــرد و بــه لنــدن‬ ‫رفــت‪.‬‬ ‫اولیــن پــروژه کاری او در لنــدن‪ ،‬همــکاری ناموفقــی بــا نمایشــگاه هنــر و صنایــع‬ ‫دســتی در ســال ‪1896‬م‪ .‬بــود‪.‬‬ ‫در ایــن زمــان چهــار گالســکویی بــا واکنــش خصومــت امیــزی در لنــدن روبــه رو‬ ‫شــدند‪ .‬بــا ایــن حــال کارهــای انهــا در نقــاط دیگــری در اروپــا مــورد توجــه قــرار‬ ‫گر فت ‪.‬‬ ‫کارهــای گرافیکــی «مکینتــاش» بــه فراوانــی طراحــی هــای دیگــرش نیســتند‪،‬‬ ‫بــا ایــن حــال کارهــای او بــه ویــژه ســبک حــروف گــذاری اش تاثیــر مهمــی بــر‬ ‫شــیوه گالســکو گذاشــته انــد‪.‬‬ ‫طراحــی هــای گرافیکــی «مکینتــاش» ‪ ،‬شــبیه بــه نقــش مایــه هــای هنــر «نئــووا»‬ ‫بــود‪ .‬امــا او بــه ایــن طــرح هــای متمایــز‪ ،‬شکســتگی خطــوط و تاکیــدات هندســی‬ ‫را نیــز اضافــه نمــود‪.‬‬ ‫یکــی از شــماره هــای مجلــه هنــری « ِورســاکِروم» بــه ســبک گالســکو اختصــاص‬ ‫داده شــده بــود و « فریتــز ِو ِرندورفــر» کــه حامــی « وینر ورک اشــتته» بــود‪ ،‬طراحی‬ ‫داخلــی یــک ســالن موســیقی را بــه «مکینتــاش» واگــذار نمــود‪.‬‬ ‫همچنیــن او در ســال ‪1901‬م‪ .‬بــرای طراحــی « ســالن غذاخــوری» بــا بخشــی از‬ ‫نشــریه «الکســاندر ُکــخ» بــرای دکوراســیون داخلــی همــکاری داشــت‪.‬‬ ‫طراحــان معاصــر او کــه بــه ســبک گالســکو کار مــی کردنــد‪ ،‬بیشــتر در زمینــه‬ ‫تصویرســازی کتــاب و تایپوگرافــی فعالیــت مــی نمودنــد‪ .‬ایــن طراحــان «جســی‬ ‫ام‪ .‬کینــگ» و از همــه معــروف تــر ‪ « ،‬تالویــن موریــس» بودنــد‪.‬‬ ‫کارهــای متعــدد «موریــس» بــه عنــاون کارگــرادان هنــری بــزرگ ترین انتشــارات‬ ‫گالســکو؛ « بالکــی و پســر» از ســال ‪1893‬م‪ .‬در کنــار کارهــای چهــار گالســکویی‬ ‫در مجــات طراحــی اروپایــی معاصــر بــه چــاپ رســید‪.‬‬ ‫از بســیاری جهــات‪ ،‬پیدایــش حقیقــی حــروف نــگاری «مکینتــاش» در پایــان قــرن‬ ‫بــه وقــوع پیوســت؛ یعنــی ســال ‪1999‬م‪ .‬کــه «اریــک اشــپیکرمان» و شــرکت «‬ ‫متادیزایــن» فــرم نوشــتاری گالســکو را کــه بــرای ســازمان طراحــی و معمــاری‬ ‫شــهری بریتانیــا بــه کار مــی رفــت ‪ ،‬خلــق کردنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪53‬‬ صفحه 53 ‫سحر پور حسینی‬ ‫جامعه شناس‬ ‫پوشش سنتی مردم اسکاتلند‬ ‫اســکاتلندی هــا در طــول قــرن هــا همیشــه بــه دنبــال اســتقالل از بریتانیــا‬ ‫بــوده انــد و ایــن مســاله باعــث شــده اســت تــا بــر فرهنــگ خــاص و محلــی‬ ‫خــود تاکیــد داشــته باشــند کــه پوشــش و لبــاس ســنتی اســکاتلند نیــز یکــی‬ ‫از شــاخصه هــای فرهنگــی ان اســت کــه در ایــن مــدت دوام داشــته و از بیــن‬ ‫نرفتــه اســت و اســکاتلندی هــا هــم ماننــد دیگــر کشــورها پوشــش طــرح و‬ ‫رنــگ هــای منحصــر بــه فــردی در لبــاس هــای خــود اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫دامن هــای اســکاتلندی بــه عنــوان “لبــاس ملــی اســکاتلند” معرفــی‬ ‫می شــوند و یــک نــوع لبــاس کامــا شــناخته شــده در سراســر جهــان‬ ‫اســت‪ .‬کلــت هــا یــا همــان دامــن هــای اســکاتلندی ریشــه عمیــق فرهنگــی‬ ‫و تاریخــی در کشــور اســکاتلند دارنــد و بــرای یــک اســکاتلندی واقعــی‬ ‫نمــاد مقــدس میهــن پرســتی و افتخــار هســتند‪ .‬کلمــه کلــت مشــتق شــده از‬ ‫کلمــه باســتانی نــورس‪ ،‬بــه معنــی چیــن دار اســت و بــه لبــاس هایــی گفتــه‬ ‫می شــود کــه بــه دور بــدن جمــع می شــوند‪ .‬دامــن اســکاتلندی از قــرن‬ ‫‪ ۱۶‬میــادی در ایــن کشــور مرســوم شــده و امــروزه در جش ـن ها و مراســم‬ ‫رســمی و یــا گاه بــه عنــوان یــک مــد لبــاس مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫دامــن اســکاتلندی در جزایــر انگلیــس بــه عنــوان لبــاس ملــی در روزهــای‬ ‫معمولــی نیــز پوشــیده مــی شــود و مختــص یــک روز یــا مراســم خــاص نیســت‪.‬‬ ‫ایــن لبــاس همچنیــن پوشــش لبــاس هنگهــای اســکاتلندی در ارتــش انگلیــس‬ ‫اســت و در جنــگ جهانــی دوم نیــز توســط ســربازان پوشــیده شــده اســت‪.‬‬ ‫بــرای هــر فــردی از نــژاد اســکاتلندی ‪ ،‬کلــت نمــادی از افتخــار قبیلــه ای‬ ‫اســت کــه بــه ان تعلــق دارد‪ .‬اولیــن بــار مــردان کوهســتانی کــه در مناطــق‬ ‫مرتفــع اســکاتلند زندگــی می کردنــد ایــن دامــن را پوشــیدند‪ .‬در ایــن منطقــه‬ ‫دامن هــای اســکاتلندی بــا نــام الیــن یــا گلیســی بــه معنــای “پیراهــن” یــاد‬ ‫مــی شــد و بــه طــور معمــول انهــا را روی شــانه مــی انداختنــد یــا بــه عنــوان‬ ‫روپــوش روی ســر مــی کشــیدند‪ .‬پوشــیدن کلــت هــای اســکاتلندی درزمانــی‬ ‫کــه ارتــش انگلیــس از انهــا بــه عنــوان لبــاس رســمی اســتفاده مــی کــرد بــاب‬ ‫شــد‪ .‬کلــت تــا زانــو مشــابه کلــت مــدرن امــروزی تقریبــا یــک قــرن اســت کــه‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫دامــن اســکاتلندی فراتــر از یــک پوشــش اســت و بــه کســانی کــه ان را‬ ‫می پوشــیدند ایــن اجــازه را مــی داد کــه بســیار ازادتــر حرکــت کننــد ‪ ،‬بــه‬ ‫ویــژه در مناطــق مرتفــع اســکاتلند کــه هــوا بســیار مرطــوب اســت بــا بافــت‬ ‫محکــم پشــم خــود ‪ ،‬مانعــی بیــن بــاران و پوســت ایجــاد مــی کنــد‪ .‬هنگامــی‬ ‫کــه ارتشــهای گذشــته در اســکاتلند مــی جنگیدنــد ‪ ،‬کلــت بــا جنــس مخصــوص‬ ‫خــود بــه محافظــت از ســرباز زره پــوش کمــک مــی کــرد‪ .‬وقتــی شــب هــا ســرد‬ ‫مــی شــد ‪ ،‬ایــن لبــاس بــه راحتــی بــاز و پهــن مــی شــد تــا پتویــی باشــد تــا‬ ‫فــرد صاحــب ان گــرم شــود‪ .‬همچنیــن اگــر ارتــش نیــاز بــه حرکــت بــا نیرویــی‬ ‫بســیار ســریعتر داشــت ‪ ،‬ازیــن لبــاس اســتفاده می کردنــد‪ ،‬بنابرایــن ازادی‬ ‫حرکــت ســربازان بــا پوشــیدن کلــت امــکان پذیــر بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪54‬‬ صفحه 54 ‫چهارخانــه هــای مختلفــی کــه درنقــش پارچــه ان وجــود دارد هررنــگ‬ ‫ان نمایانگــر یــک قبیلــه خاصــی اســت کــه صاحــب ان بــه انجــا‬ ‫تعلــق دارد‪ .‬ایــن پوشــش هنــوز هــم غــرور و افتخــاری را کــه توســط‬ ‫کســانی کــه در ســرزمین اســکاتلند زندگــی مــی کردنــد را تداعــی‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫کلــت بــرای اولیــن بــار در قــرن ‪ ۱۶‬بــه عنــوان کلــت بــزرگ بــا طرح‬ ‫شــطرنجی ظاهــر شــد‪ .‬ایــن پوشــش یــک لبــاس تمــام قــد بــود کــه‬ ‫مــی تــوان نیمــه باالیــی ان را بــه عنــوان یــک روپــوش قــرار گرفتــه‬ ‫روی شــانه پوشــید‪ ،‬یــا ان را تــا ســر بــاال اورد‪ .‬مــدل پرچیــن کلــت‬ ‫کیلــت مــدرن دهــه ‪ ۱۷۲۰‬توســط یــک کواکــر انگلیســی از لنکشــایر‬ ‫بــه نــام تومــاس راولینســون اختــراع شــد‪ .‬او احســاس کــرد کــه‬ ‫پارچــه شــطرنجی کمربنــد دار دســت و پــا گیــر اســت و راه حــل او‬ ‫ایــن بــود کــه دامــن را جــدا کنــد و ان را بــه یــک لبــاس مجــزا بــا‬ ‫چین هــای دوختــه شــده تبدیــل کنــد‪ .‬بعــد از دوخــت ایــن مــدل دامــن‬ ‫خــودش شــروع بــه پوشــیدن ان کــرد‪ .‬همــکار وی‪ ،‬اییــن مــک نیــز به‬ ‫تقلیــد از او همیــن پوشــش را انتخــاب کــرد‪ .‬افــراد قبیلــه ای کــه در‬ ‫تولیــد ذغــال و ذوب اهــن کار می کردنــد‪ ،‬وقتــی رئیــس خــود را بــا‬ ‫لبــاس جدیــد دیدنــد ‪ ،‬خیلــی زود انهــا نیــز ایــن پوشــش را بــرای‬ ‫خــود انتخــاب کردنــد‪ .‬از انجــا اســتفاده از ان در میــان کوهســتانی هــا‬ ‫و حتــی در میــان بعضــی از مناطــق پســت کوهســتانی نیــز گســترش‬ ‫یافــت‪ .‬گفتــه شــده اســت کــه شــواهدی وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه‬ ‫کلــت بــا پلیســه هــای جــدا نشــده از دهــه ‪ ۱۶۹۰‬اختــراع شــده بــود‪.‬‬ ‫ایــن پوشــش اســکاتلندی منحصــر بــه فــرد بــودن در طراحــی ‪،‬‬ ‫ســاخت و مــدل را نشــان مــی دهــد کــه ان را از ســایر لبــاس هــا‬ ‫متمایــز مــی کنــد‪ .‬ایــن لبــاس از کمــر بــه دور بــدن فــرد پوشــیده‬ ‫مــی شــود‪ ،‬از یــک طــرف شــروع مــی شــود ‪ ،‬از جلــو و عقــب و از طرف‬ ‫جلــو دوبــاره بــه طــرف مقابــل پیچیــده میشــود‪ .‬اتصــال دهنــده هــا از‬ ‫بنــد و ســگک در هــر دو انتهــای کلــت قــرار دارنــد ‪ ،‬بنــد انتهایــی ان‬ ‫معمــوالً از شــکافی در کمــر عبــور مــی کنــد تــا از بیــرون بســته شــود‬ ‫و یــا ممکــن اســت در داخــل کمــر بمانــد و همانجــا بســته شــود‪.‬‬ ‫یــک دامــن اســکاتلندی بــدن را از کمــر بــه پاییــن تــا مرکــز زانوهــا‬ ‫مــی پوشــاند‪ .‬الیــه هــای همپوشــانی جلــو “پیــش بنــد” نامیــده‬ ‫می شــوند و مســطح هســتند‪ .‬یــک الیــه ی پارچــه نــازک چیــن دار‬ ‫هــم در اطــراف کنــاره هــا و پشــت اســت‪ .‬یــک ســنجاق کلــت بــه‬ ‫پیــش بنــد جلــوی ان ازاد بســته مــی شــود امــا از الیــه زیــر عبــور‬ ‫نمی کنــد ‪ ،‬زیــرا عملکــرد ان بســتگی بــه اضافــه وزن دارد‪ .‬در زیــر‬ ‫دامــن اســکاتلندی لبــاس زیــر ممکــن اســت پوشــیده شــود یــا‬ ‫پوشــیده نشــود ‪،‬امــا معمــوال پوشــیدن ان ترجیــح داد می شــود‪،‬‬ ‫اگرچــه ســنت ایــن اســت کــه “یــک اســکاتلندی واقعــی” نبایــد هیــچ‬ ‫چیــزی را زیــر لبــاس خــود بپوشــد‪ .‬بــا ایــن وجــود اداره ســامت‬ ‫و بهداشــت اســکاتلند هشــدارمی دهــد کــه در برخــی شــرایط ایــن‬ ‫عمــل می توانــد “کودکانــه و غیــر بهداشــتی” باشــد‪.‬‬ ‫ایــن رســم عجیــب تــا جایــی ادامــه داشــت کــه در جنــگ جهانــی‬ ‫اول‪ ،‬هنــگ توســط یــک افســر ارشــد بازرســی مــی شــد‪ ،‬او این ـه ای‬ ‫بــرای دیــدن زیــر دامــن هــا دردســت داشــت تــا هــر کســی کــه‬ ‫زیــر کلــت لبــاس زیــر پوشــیده باشــد از هنــگ خــارج شــده و بعــد از‬ ‫دراوردن لبــاس بازگردانــده شــود!‬ ‫یــک کلــت مرتــب‪ ،‬وقتــی روی محکمتریــن ســوراخ های بندهــا‬ ‫بســته مــی شــود نــه انقــدر شــل اســت کــه فــرد بتوانــد دامــن را بــه‬ ‫راحتــی دور بــدن خــود بچرخانــد و نــه انقــدر محکــم کــه باعــث جمــع‬ ‫شــدن پارچــه شــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بلنــدی دامــن کلــت در هنــگام‬ ‫پوشــیدن بــه نقطــه ای مــی رســد کــه حــدود یــک اینــچ از مــچ پــا‬ ‫باالتــر باشــد‪.‬‬ ‫کلــت اســکاتلندی را معمــوال بــا جوراب هــای پشــمی بلنــدی‬ ‫می پوشــند کــه تــا زانــو بــاال می ایــد‪ .‬کیفــی از کهربــا بــا زنجیــر‬ ‫اویــزان اســت یــا بنــد ان ممکــن اســت از چــرم ســاده یــا برجســته‬ ‫باشــد یــا بــا روکــش فلــز یــا پوســت مهــر و مــوم شــده اســت کــه‬ ‫همــراه کلــت پوشــانده می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪55‬‬ صفحه 55 ‫فواد محمدهاشم‬ ‫کارشناس تربیت بدنی‬ ‫ورزش اسکاتلند‬ ‫ورزش نقــش اساســی در فرهنــگ اســکاتلند ایفــا مــی کنــد و اب و هــوای معتــدل‬ ‫و اقیانوســی ایــن ســرزمین قدیمــی نقــش کلیــدی در تکامــل ورزش در اســکاتلند‬ ‫داشــته است‪.‬‬ ‫فوتبــال و گلــف و راگبــی از محبوبتریــن ورزش هــای مــردم ایــن کشــور اســت‬ ‫کــه در هــر شــرایط اب و هوایــی پیگیــری می شــود‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬بســیاری از‬ ‫ورزش هــای دیگــر در ایــن کشــور انجــام می شــود کــه محبوبیــت انهــا بیــن‬ ‫ورزش هــا و مناطــق مختلــف متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫اســکاتلند دارای مســابقات ورزشــی ونهادهــای مدیریتــی مختــص خــود‬ ‫اســت‪ ،‬ماننــد انجمــن ‪ ،Camanachd‬اتحادیــه راگبــی اســکاتلند و لیــگ‬ ‫راگبــی اســکاتلند‪ .‬ایــن کشــور نمایندگــی مســتقلی در بســیاری از رویدادهــای‬ ‫ورزشــی بین المللــی ماننــد جــام جهانــی لیــگ راگبــی‪ ،‬و همچنیــن بازی هــای‬ ‫مشــترک المنافع (البتــه نــه بازی هــای المپیــک)‪.‬‬ ‫اســکاتلندی ها و مهاجــران اســکاتلندی‪ ،‬بــا نواوری هــا و پیشــرفت های مهــم‬ ‫در ایــن زمینــه‪ ،‬چندیــن ســهم کلیــدی در تاریــخ ورزش داشــته اند‪ :‬گلــف‪،‬‬ ‫کرلینــگ‪ ،‬فوتبــال‪ ،‬اتحادیــه راگبــی ( تشــکیل اولیــن سیســتم بین المللــی) شــینتی‬ ‫(هاکــی روی یــخ و بانــدی)‪ ،‬دوچرخــه ســواری (کــرک پاتریــک مــک میــان‬ ‫دوچرخــه پدالــی را اختــراع کــرد)‪ ،‬و واترپلــو (اولیــن مجموعــه قوانیــن‪ ،‬بــازی هــا‬ ‫و مســابقات بیــن المللــی در ایــن کشــور شــکل گرفــت)‪.‬‬ ‫بــازی هــای هایلنــد‪ ،‬بزرگتریــن و گســترده تریــن فســتیوال های چنــد ورزشــی‬ ‫قــرن نوزدهــم بــوده اســت کــه بــر بــارون پیــر دو کوبرتــن و دکتــر ویلیــام‬ ‫میلیــگان اســلون (پژوهشــگر تاریــخ فرانســه و دوســت نزدیــک بــارون دو‬ ‫کوربرتــن) از پرینســتون تاثیــر گذاشــته انــد‪ .‬زمانــی کــه او در حــال برنامــه‬ ‫ریــزی بــرای احیــای بــازی هــای المپیــک بــود‪ .‬دو کوبرتــن و میلیــگان کــه در ان‬ ‫زمــان در حــال تحقیــق در مــورد کتابــش در مــورد ناپلئــون بودنــد‪ ،‬نمایشــی از‬ ‫بــازی هــای هایلنــد را در نمایشــگاه پاریــس در ســال ‪ 1889‬دیدنــد‪.‬‬ ‫فوتبال‬ ‫از قــرن نوزدهــم‪ ،‬دو ســاختار اصلــی فوتبــال در اســکاتلند عبارتنــد از اتحادیــه فوتبــال‬ ‫(کــه بیشــتر بــه عنــوان «فوتبــال» یــا «‪ »fitba‬نامیــده می شــود) و اتحادیــه راگبــی‪،‬‬ ‫اگرچــه اولــی بــه طــور قابــل توجهــی از زمــان جنــگ جهانــی دوم غالــب بــوده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن کشورســنت طوالنــی بــازی هــای فوتبــال وجــود دارد کــه بــه قــرن هــا قبــل باز‬ ‫مــی گــردد‪ .‬در حالــی کــه از ایــن بــازی هــا بــه عنــوان «فوتبــال» یاد می شــد‪ ،‬بســیاری‬ ‫از انهــا بــا فوتبــال مــدرن بســیار متفــاوت بودنــد و شــامل حمــل تــوپ می شــدند‪.‬‬ ‫حتــی نوعــی از ایــن بــازی هــا در ســال ‪ 1424‬غیرقانونــی شــد‪ .‬تاریخچــه فوتبــال در‬ ‫اســکاتلند شــامل بازی هــای ســنتی مختلــف بــا تــوپ اســت‪ .‬برخــی از ایــن بازی هــای‬ ‫اولیــه شــامل ضربــه زدن بــه تــوپ بــود‪.‬‬ ‫عــدم اطمینــان در مــورد ماهیــت خــاص ایــن بــازی هــا بــه ایــن دلیــل اســت کــه تــا‬ ‫قبــل از ســال ‪ ،1863‬اصطــاح «فوتبــال» تقریبـاً بــه هــر بــازی توپی کــه روی پــا انجام‬ ‫مــی شــد و ســوار بــر اســب انجــام نمــی شــد اشــاره داشــت‪ .‬برخــی از ایــن بازی هــای‬ ‫محلــی احتمــاالً در قــرون وســطی بــازی می شــدند‪ ،‬اگرچــه اولیــن روایت هــای معاصــر‬ ‫(در مقابــل فرمان هایــی کــه صرف ـاً «فوتبــال» را ممنــوع می کردنــد) در قــرن هجدهــم‬ ‫منتشــر شــد‪ .‬بســیاری از ایــن گزارش هــا بــه خشــونت فوتبال ســنتی اســکاتلند اشــاره‬ ‫می کننــد و در نتیجــه بســیاری از بازی هــا لغــو یــا اصــاح شــدند‪.‬‬ ‫اولیــن مســابقه رســمی بیــن المللــی فوتبــال در جهــان در ســال ‪ 1872‬برگــزار شــد‬ ‫و ایــده ‪ C. W. Alcock‬از اتحادیــه فوتبــال بــود کــه بــه دنبــال تشــکیل فدراســیون‬ ‫فوتبــال در اســکاتلند بــود‪.‬‬ ‫ایــن مســابقه در زمیــن همیلتــون کرســنت باشــگاه کریکــت غــرب اســکاتلند در منطقه‬ ‫پارتیــک گالســکو برگــزار شــد‪ .‬ایــن دیــدار بیــن اســکاتلند و انگلیــس برگــزار شــد کــه‬ ‫بــا تســاوی ‪ 0-0‬بــه پایــان رســید‪ .‬بــه دنبــال ان‪ ،‬فوتبــال تــازه توســعه یافتــه بــه‬ ‫محبوب تریــن ورزش در اســکاتلند تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫جــام حذفــی اســکاتلند قدیمی تریــن جــام ملــی جهــان اســت کــه اولیــن بــار در‬ ‫ســال ‪ 1873‬برگــزار شــد (اگرچــه جــام حذفــی یــک رقابــت قدیمی تــر اســت‪،‬‬ ‫امــا جــام اصلــی ان دیگــر وجــود نــدارد)‪ .‬کوئینــز پــارک اف ســی‪ ،‬در گالســکو‪،‬‬ ‫احتمــاالً قدیمــی تریــن باشــگاه فوتبــال در جهــان خــارج از انگلســتان اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪56‬‬ صفحه 56 ‫اتحادیــه فوتبــال اســکاتلند (‪ ،)SFA‬دومیــن فدراســیون ملــی فوتبــال در‬ ‫جهــان‪ ،‬هیئــت حاکمــه اصلــی فوتبــال اســکاتلند‪ ،‬و یکــی از اعضــای موســس‬ ‫هیئــت بین المللــی اتحادیــه فوتبــال (‪ )IFAB‬اســت کــه قوانیــن بــازی را‬ ‫کنتــرل می کنــد‪ .‬در نتیجــه ایــن نقــش کلیــدی در توســعه ورزش‪ ،‬اســکاتلند‬ ‫یکــی از چهــار کشــوری اســت کــه نماینــده دائمــی در ‪ IFAB‬دارد‪ .‬چهــار‬ ‫نماینــده دیگــر بــرای دوره هــای معینــی توســط فیفــا منصــوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫‪ SFA‬همچنیــن مســئولیت تیــم ملــی فوتبــال اســکاتلند را بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫ورزشــگاه ملــی همپــدن پــارک در گالســکو اســت‪ .‬هــواداران تیــم ملــی بــه‬ ‫ارتــش تارتــان یــا «لژیــون اســپوران» ملقــب هســتند‪ .‬از ژوئــن ‪ ،2021‬تیــم‬ ‫مــردان اســکاتلند بــه عنــوان چهــل و چهارمیــن تیــم ملــی فوتبــال در رنکینــگ‬ ‫جهانــی فیفــا رتبــه بنــدی شــده اســت‪ .‬باالتریــن رتبــه انهــا در ســال ‪ 2007‬در‬ ‫رده چهاردهــم و در ســال ‪ 2004‬در رده ‪ 86‬بــوده اســت‪ .‬تیــم ملــی اخریــن بــار‬ ‫در ســال ‪ 1998‬در جــام جهانــی فرانســه حضــور داشــت‪ ،‬امــا پــس از شکســت‬ ‫مقابــل برزیــل و مراکــش‪ ،‬در مرحلــه گروهــی در اخریــن رتبــه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫انهــا پــس از تســاوی یــک بــر یــک مقابــل نــروژ یــک امتیــاز کســب کردنــد‪.‬‬ ‫اتحادیــه فوتبــال باشــگاهی در اســکاتلند بیــن لیــگ برتــر اســکاتلند و لیــگ‬ ‫فوتبــال اســکاتلند تقســیم مــی شــود‪.‬‬ ‫باشــگاه هــای فوتبــال اتحادیــه اســکاتلند در ســطح بیــن المللــی موفقیــت نســبتاً‬ ‫باالیــی داشــته انــد‪ .‬از نظــر رقابــت هــای اروپایــی‪ ،‬رنجــرز‪ ،‬ســلتیک و ابردیــن‬ ‫همگــی قهرمــان رقابــت هــای اروپایــی شــده انــد‪.‬‬ ‫رنجــرز‪ ،‬اولیــن تیــم بریتانیایــی بــود کــه بــه فینــال اروپــا‪ ،‬جــام برنــدگان جــام‬ ‫اروپــا ‪ 1961‬رســید‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬ســلتیک تنهــا تیمــی اســت کــه جــام اروپــا‬ ‫(کــه اکنــون بــه عنــوان لیــگ قهرمانــان اروپــا شــناخته مــی شــود)‪ ،‬رقابــت برتــر‬ ‫اروپــا‪ ،‬قهرمــان شــده اســت‪.‬‬ ‫ســلتیک در ســال ‪ 1967‬ایــن جــام را بــه دســت اورد و اولین تیــم بریتانیایی شــد‬ ‫کــه موفــق به کســب این عنــوان شــد‪ .‬پیــروزی انها یــک پیــروزی مهــم در تاریخ‬ ‫فوتبــال اســت‪ ،‬زیــرا تیمــی قهرمــان شــد کــه هیــچ بازیکنــی از ان در بیــش از‬ ‫ســی مایــل (‪ 48‬کیلومتــر) دورتــر از باشــگاه‪ ،‬ســلتیک پــارک‪ ،‬متولــد نشــده بــود‪.‬‬ ‫موفــق تریــن تیــم هــا در طــول ایــن ســال هــا رنجــرز و ســلتیک بــوده انــد‪ .‬بــا‬ ‫اینکــه رنجــرز بیــش از هــر تیــم دیگــری در فوتبــال حرفــه ای جام هــای مهــم‬ ‫را بــه دســت اورده اســت‪.‬‬ ‫راگبی‬ ‫اتحادیــه راگبــی در اســکاتلند توســط اتحادیــه راگبــی اســکاتلند اداره مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتادیوم موریفیلــد‪ ،‬در ادینبــورگ‪ ،‬خانــه تیــم ملــی اتحادیــه راگبــی اســکاتلند‬ ‫اســت‪ .‬از فوریــه ‪ ،2017‬اســکاتلند در رده بنــدی جهانــی راگبــی در رده پنجــم‬ ‫قــرار دارد‪ .‬انهــا ســاالنه در شــش مســابقه بین المللــی شــرکت مــی کننــد و در‬ ‫جــام جهانــی راگبــی کــه هــر چهــار ســال یــک بــار برگــزار مــی شــود‪ ،‬شــرکت‬ ‫می کننــد‪ .‬بازیکنــان اســکاتلندی همچنیــن واجــد شــرایط انتخــاب بــرای تیم هــای‬ ‫بریتانیایــی و ایرلنــدی هســتند‪.‬‬ ‫ریشــه هــای راگبــی اســکاتلند بــه گذشــته هــای دور برمــی گــردد‪ .‬بســیاری از‬ ‫بازی هــای توپــی کــه در اســکاتلند انجــام می شــود و از ان بــه عنــوان «فوتبــال»‬ ‫یــاد می شــود‪ ،‬اغلــب بــه همــان انــدازه فوتبــال شــبیه راگبــی بــود‪.‬‬ ‫اتحادیــه فوتبــال اســکاتلند (‪ )SFU‬در ســال ‪ 1873‬تاســیس شــد و یکــی از اعضــای‬ ‫موســس هیئــت بیــن المللــی راگبــی در ســال ‪ 1886‬بــا ایرلنــد و ولــز بــود‪( .‬انگلیس‬ ‫در ســال ‪ 1890‬بــه ان ملحــق شــد)‪ .‬در ســال ‪ SFU 1924‬نــام خــود را بــه اتحادیــه‬ ‫راگبی اســکاتلند تغییــر داد‪.‬‬ ‫قدیمــی تریــن مســابقه راگبــی جهــان بــرای اولیــن بــار در ســال ‪ 1858‬بیــن‬ ‫مدرســه قلعــه مرچیســتون و دانــش امــوزان ســابق اکادمــی ادینبــورگ برگــزار شــد‪.‬‬ ‫اکادمــی ادینبــورگ همچنیــن در اولیــن بــازی اتحادیــه بین المللــی راگبــی شــرکت‬ ‫داشــت‪ ،‬زمانــی کــه یــک تیــم نماینــده انگلیــس بــا تیــم ملــی اســکاتلند در زمیــن‬ ‫کریکــت اکادمــی در ‪ Raeburn Place‬ادینبــورگ در ‪ 27‬مــارس ‪ 1871‬بــازی کــرد‪،‬‬ ‫اســکاتلند برنــده شــد‪.‬‬ ‫تیــم ملــی امــروز در مســابقات قهرمانــی ســاالنه شــش کشــور شــرکت مــی کنــد و‬ ‫در هــر جــام جهانــی راگبــی حضــور داشــته اســت‪ .‬اســکاتلند دارای دو تیــم حرفه ای‬ ‫اســت کــه در مســابقات راگبــی ‪ Pro14‬و باشــگاه هــای حرفــه ای اروپــا شــرکت‬ ‫مــی کننــد ‪.‬‬ ‫اتحادیــه راگبــی بیشــترین محبوبیــت را در منطقــه مــرزی دارد‪ ،‬جایــی کــه بــه طــور‬ ‫گســترده بــازی مــی شــود‪ ،‬و ایــن احتمــاال تنهــا منطقــه ای از اســکاتلند اســت‬ ‫کــه راگبــی محبــوب تریــن ورزش اســت‪ ،‬اگرچــه در ابردیــن‪ ،‬کوپــار‪ ،‬ادینبــورگ‪،‬‬ ‫گالســکو‪ ،‬اســترلینگ‪ ،‬حضــور پررنگــی دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪57‬‬ صفحه 57 ‫غذاهای محلی اسکاتلند‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫محقق‬ ‫غذاهــای اســکاتلندی بســیار نزدیــک بــه اروپایــی و امریکایــی اســت‪ .‬کربوهیــدرات هــای‬ ‫نشاســته ای ماننــد ماکارونــی‪ ،‬غــات‪ ،‬نــان‪ ،‬بخشــی جدایــی ناپذیــر از رژیــم غذایــی هســتند‪.‬‬ ‫ایــن کربوهیــدرات هــا معمــوال بــا میــوه هــا و ســبزیجات همــراه اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر گوشــت و ماهــی‪ ،‬پنیــر‪ ،‬ماســت هــا و محصــوالت لبنــی نیــز در ســنت اشــپزی‬ ‫مــردم اســکاتلند بــه کار می رونــد‪ .‬ظــروف طعــم ویــژه بــه لطــف ترکیــب موفقیــت امیــز چنــد‬ ‫ادویــه جــات ترشــی جــات‪،‬‬ ‫استاویز‬ ‫اســتاویز یــک غــذای گوشــتی امــا فــوق العــاده خوشــمزه در فرهنــگ غذایــی کشــور‬ ‫اســکاتلند اســت کــه از گوشــت تــازه گوســاله‪ ،‬پیــاز‪ ،‬کــره و ســیب زمینــی تهیــه‬ ‫می شــود و در نهایــت ان را یــا بــا چغنــدر ســرو مــی کننــد و یــا بــا نانــی بــه اســم‬ ‫کمــاج! ایــن غــذای ســنتی از دســتور پخــت کامــا منعطفــی برخــوردار اســت و شــما‬ ‫مــی توانیــد مثــا اگــر عالقــه ای بــه گوشــت گوســاله نداریــد‪ ،‬بــرای تهیــه و پخــت‬ ‫ایــن غــذا از گوشــت گوســفندی یــا حتــی مــرغ اســتفاده نماییــد‪.‬‬ ‫توجــه داشــته باشــید اســکاتلندی هــا بــر روی انجــام دقیــق تمامــی مراحــل اشــپزی‬ ‫غذاهــای بومــی و اصیــل خــود بســیار جــدی هســتند و طاقــت ایــن را هرگــز نداشــته‬ ‫و ندارنــد کــه اشــپزی بــه ماهیــت اصلــی غذاهــای ملــی انــان توهیــن کنــد! ناگفتــه‬ ‫نمانــد کمــاج نیــز نانــی اســت کــه معمــوال بصــورت لحظــه در کنــار ایــن غــذا پختــه‬ ‫مــی شــود و عمومــا از ترکیــب بلغــور و جــو دوســر و یــا گنــدم ســاده و ســبوس دار‬ ‫تهیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫هگیس‬ ‫از دیگــر غذاهــای ملــی اســکاتلند کــه البتــه خیلــی هــم بــا اســتقبال پُرشــور‬ ‫اهالــی ایــن کشــور در طــول تاریــخ رو بــه رو نشــده اســت‪ ،‬هگیــس نــام دارد که‬ ‫دقیقــا همــان جغــور بغــور مــا ایرانیــان اســت کــه از پختــن دل‪ ،‬قلــوه و جگــر‬ ‫گوســفندی تهیــه و امــاده ســرو کــردن مــی شــود‪.‬‬ ‫منتهــا شــما وقتــی در کشــور اســکاتلند بخواهیــد چنیــن غذایــی را ســفارش‬ ‫دهیــد‪ ،‬معمــوال در کنــار مقــدار مشــخصی از هگیــس‪ ،‬یــک ظــرف کوچــک از‬ ‫پــوره ســیب زمینــی نیــز بــرای شــما اورده مــی شــود تــا مــزه بهتــری از ایــن‬ ‫غــذا در ذهنتــان ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫باناک‬ ‫از دیگــر غذاهــای ملــی اســکاتلند کــه البتــه خیلــی هــم بــا اســتقبال پُرشــور‬ ‫بانــاک یــک نــوع نــان کامــا ســاده امــا بــا مــزه ای جادویــی اســت کــه عمدتــا‬ ‫یــا ان را از جــوی دوســر تهیــه مــی کننــد و یــا از گنــدم ســاده! نکتــه خــاص‬ ‫و منحصــر بــه فــرد موجــود در روش پخــت نــان بانــاک ایــن اســت کــه بــه‬ ‫هیــچ عنــوان ان را در داخــل فــر و یــا مایکروویــو قــرار نمــی دهنــد و از ماهــی‬ ‫تابه هــای مخصــوص بــرای پخــت ایــن نــان خوشــمزه اســتفاده مــی کننــد؛‬ ‫از قلــم نیافتــد کــه نــان بانــاک از جملــه خوراکــی هــای ریشــه دار در تاریــخ‬ ‫ســرزمین افســانه هــا؛ یعنــی کشــور اســکاتلند مــی باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪58‬‬ صفحه 58 ‫سوسیس لورن‬ ‫ایــن غــذا یــک وعــده مناســب و خوشــمزه بــرای مــردم کشــور اســکاتلند مــی‬ ‫باشــد کــه معمــوال از ان در وعــده هــای صبحانــه غذایــی خــود اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫سوســیس لــورن از گوشــت تــازه تهیــه مــی شــود و ســپس بــرای اینکــه القــا کننــده‬ ‫مــزه تــردی باشــد‪ ،‬مقــداری خــرده نــان مختلــف‪ ،‬ترجیحــا کنجــد دار بــر روی ان‬ ‫ریختــه مــی شــود و ســپس بصــورت مربــع هــای کوچــک و بــزرگ تکــه تکــه مــی‬ ‫شــوند و الی نــان هــای مخصــوص ســاندویچ‪ ،‬قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫شــایان بــه ذکــر لســت کــه سوســیس لــوزن از جملــه غذاهــای ســنتی و فــوق العــاده‬ ‫محبــوب نــزد اســکاتلندی هــا بحســاب مــی اید‪.‬‬ ‫دسر اصیل اسکاتلندی ها‬ ‫پاتاتــاس یکــی دیگــر از معــروف تریــن غذاهــای اســپانیا اســت کــه معمــوال بــر ســر هــر‬ ‫در فرهنــگ غذایــی کشــور اســکاتلند شــما بــا انــواع و اقســام دســرها رو بــه رو هســتید‬ ‫کــه دســر ‪ Cranachan‬نیــز یکــی از همیــن مــوارد مــی باشــد‪ .‬ایــن دســر از ترکیــب‬ ‫جــوی دوســر‪ ،‬عســل‪ ،‬خامــه همــراه بــا مقــدار کمــی تمشــک تهیــه مــی شــود و اغلــب نیــز‬ ‫ان را در کنــار یــک فنجــان قهــوه داغ میــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫سوپ کالین اسکینک‬ ‫ســوپ کالیــن اســکینک یکــی از غذاهــای نســبتا ســنگین موجــود در فرهنــگ غذایــی‬ ‫کشــور اســکاتلند اســت کــه ترکیــب متریــال هــای غذایــی همچــون‪ :‬روغــن ماهــی‬ ‫دودی‪ ،‬کــره‪ ،‬شــیر‪ ،‬خامــه‪ ،‬پیــاز و ســیب زمینــی تهیــه مــی شــود و معمــوال خــو ِد مــردم‬ ‫نواحــی مختلــف اســکاتلند نیــز از خــوردن ایــن غــذا در شــب امتنــاع مــی کننــد‪.‬‬ ‫ماهی های دودی شهر اربروث‬ ‫خیلــی از غذاهــای محبــوب اســکاتلندی اولیــن بــار بــه شــیوه ای کامــا عجیــب و غریــب اختــراع‬ ‫شــدند! ایــن ماهــی دودی از ان دســت از غذاهاســت؛ مــردم شــهر مــی گوینــد کــه ایــن غــذا‬ ‫وقتــی اختــراع شــد کــه یــک مغــازه ماهــی فروشــی اتــش گرفــت و ان بشــکه ای کــه در ان‬ ‫ماهــی وجــود داشــت در اتــش ســوخت انجــا بــود کــه فروشــنده بــا مــزه کــردن ایــن ماهــی هــا‬ ‫بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ماهــی هــای دودی طعــم خیلــی خوبــی پیــدا کــرده انــد و تصمیــم‬ ‫گرفــت بقیــه ماهــی را هــم دودی کنــد و غــذای جدیــدی را اختــراع کنــد‪ .‬ایــن ماهــی دودی‬ ‫معمــوال در هنــگام صبحانــه خــورده مــی شــود و یــا در داخــل غذاهــای دیگــری مثــل ســوپ‬ ‫ریختــه مــی شــود‪.‬‬ ‫رامبلدهامپس‬ ‫ایــن غــذا بــا اینکــه اســم عجیــب و غریبــی دارد امــا بــا مــواد ســاده ای مثــل کلــم و‬ ‫ســیب زمینــی درســت مــی شــود‪ .‬بــرای تهیــه ایــن غــذا کلــم را بــا پیــاز مــی پزنــد و‬ ‫ان را بــا پــوره ســیب زمینــی ترکیــب مــی کننــد‪ ،‬در اخــر هــم بــر روی ان پنیــر رنــده‬ ‫شــده مــی ریزنــد‪ .‬ایــن غــذا معمــوال در کنــار دیگــر غذاهــا مثــل گوشــت ســرخ شــده‬ ‫خــورده مــی شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪59‬‬ صفحه 59 ‫سینمای اسکاتلند‬ ‫حسین شیردل‬ ‫اســکاتلند زادگاه بســیاری از کارگردانــان ســینما بــوده اســت کــه برخــی از‬ ‫انهــا جوایــز متعــددی را دریافــت کــرده انــد یــا از شــهرت مذهبــی برخــوردار‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫مــی مایلــز تومــاس یکــی از ایــن کارگردانــان اســکاتلندی برنــده چنــد جایــزه‬ ‫اســت کــه بــرای فیلــم یــک زندگــی ایســتاده برنــده بهتریــن فیلــم‪ ،‬بهتریــن‬ ‫کارگــردان‪ ،‬در جوایــز اســتعدادهای جدیــد بفتــا و بهتریــن دســتاورد در تولیــد‬ ‫در جوایــز فیلــم مســتقل بریتانیــا شــده اســت‪.‬‬ ‫تومــاس همچنیــن برنــده جایــزه معتبــر دســتاورد برجســته اســکاتلند‬ ‫شــد و بــرای ایــن فیلــم بــه عنــوان یکــی از پیشــگامان ســینمای‬ ‫دیجیتــال شــناخته شــد و بــرای ان بورســیه ‪ NESTA‬دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫بیــل فورســایت کارگــردان و نویســنده ای اســت کــه بــه خاطــر تعهــدش‬ ‫بــه فیلمســازی ملــی شــناخته شــده اســت‪ .‬معــروف تریــن اثــر او دختــر‬ ‫گرگــوری اســت کــه برنــده جایــزه بهتریــن فیلمنامــه در جوایــز بفتــا شــد‪.‬‬ ‫پــل مــک گویــگان یکــی دیگــر از کارگردانــان اســکاتلندی اســت کــه بــرای‬ ‫کارهایــش جوایــزی را از ان خــود کــرده اســت‪ .‬فیلــم هیجــان انگیــز او در‬ ‫ســال ‪ ،2006‬شــماره خــوش شــانس اســلوین‪ ،‬کــه یــک بازیگــر ســتاره را‬ ‫بــه نمایــش گذاشــت‪ ،‬جوایــز بهتریــن فیلــم و بهتریــن بازیگــر مــرد (جــاش‬ ‫هارتنــت) را در جشــنواره بیــن المللــی فیلــم میــان دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫دونالــد کامــل بــه دلیــل کارش بــر روی پرفورمنســی (‪ )1970‬کــه توســط‬ ‫کارگــردان انگلیســی نیــکالس روگ کارگردانــی شــد و میــک جگــر از رولینــگ‬ ‫اســتونزدر ان ایفــای نقــش کــرد‪ ،‬طرفدارانــی دارد‪.‬‬ ‫تعــداد قابــل توجهــی از بازیگــران هســتند کــه در اســکاتلند بــه دنیــا امــده انــد و بــه‬ ‫موفقیــت هــای بیــن المللــی رســیده انــد‪ .‬از جملــه انهــا مــی تــوان بــه شــان کانــری‬ ‫بازیگــر برنــده جایــزه اســکار‪ ،‬جایــزه گلــدن گلــوب و برنــده جایــزه بفتــا اشــاره کــرد کــه‬ ‫نقــش معروفــی در نقــش جیمــز بانــد در هفــت فیلــم از اولیــن فیلــم هــای بانــد ایفــا کــرد‪.‬‬ ‫ایــوان مــک گرگــور‪ ،‬بازیگــر اســکاتلندی‪ ،‬در فیلم هــای اصلــی‪ ،‬مســتقل و هنــری موفــق بــوده‬ ‫اســت‪ .‬او شــاید بیشــتر بــرای بــازی در نقــش مــارک رنتــون در فیلــم ‪ Trainspotting‬محصــول‬ ‫‪ 1996‬دنــی بویــل‪ ،‬کــه بــرای ان برنــده جایــزه بفتــا اســکاتلند بــرای بهتریــن بازیگــر نقــش‬ ‫اول مــرد شــد‪ ،‬شــناخته شــد‪ .‬او همچنیــن بــرای ایفــای نقــش اوبــی وان کنوبــی جــوان در ســه‬ ‫گانــه پیــش درامــد جنــگ ســتارگان‪ ،‬شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫در اکتبــر ‪ 1997‬او در فهرســت «‪ 100‬ســتاره برتــر ســینمای تمــام دوران» مجلــه امپایــر در رتبــه‬ ‫‪ 36‬قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪60‬‬ صفحه 60 ‫جیمــز مــک اووی بازیگــر اســکاتلندی برنــده جایــزه ســتاره نوظهــور بفتــا اســت‪ .‬او‬ ‫در تعــدادی فیلــم از جملــه فیلــم برنــده جایــزه بفتــا در ســال ‪ 2007‬اخریــن پادشــاه‬ ‫اســکاتلند و پردرامدتریــن فیلــم اکشــن زنــده دیزنــی بــه نــام ‪The Chronicles of‬‬ ‫‪ Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe‬بــازی کــرده اســت‪.‬‬ ‫مــک اووی بــرای کارش در ســال ‪ 2007‬در فیلــم ‪ Atonement‬نامــزد‬ ‫جایــزه گلــدن گلــوب شــد‪ .‬او همچنیــن در ســریال هــای تلویزیونــی‬ ‫بریتانیایــی ماننــد ‪ Shameless‬و ‪ Early Doors‬حضــور داشــته اســت‪.‬‬ ‫رابــی کولتریــن بازیگــر‪ ،‬کمدیــن و نویســنده‪ ،‬کــه بــه خاطــر بــازی در نقــش‬ ‫روبــوس هاگریــد در مجموعــه فیلــم هــای هــری پاتــر بــه طــور گســترده شــناخته‬ ‫مــی شــود‪ ،‬یکــی دیگــر از بازیگــران اســکاتلند برنــده جایــزه بفتــا اســت‪ .‬او در یــک‬ ‫نظرســنجی بــرای یافتــن «مشــهورترین اســکاتلندی» رتبــه ششــم را بــه دســت اورد‬ ‫و در فهرســت ‪ ITV‬از «بزرگتریــن ســتارگان تلویزیــون» در رتبــه دهــم قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫دیویــد تنانــت یــک بازیگــر اســکاتلندی برنــده چندیــن جایــزه اســت کــه‬ ‫بیشــتر بــرای بــازی در فیلــم ‪ Doctor Who‬بــه عنــوان دهمیــن تجســم ایــن‬ ‫شــخصیت شــناخته مــی شــود‪ .‬او همچنیــن در چندیــن برنامــه تلویزیونــی‪،‬‬ ‫فیلــم‪ ،‬تولیــدات تئاتــر و درام هــای رادیویــی دیگــر حضــور داشــته اســت‪.‬‬ ‫کلــی مکدونالــد بازیگــر برنــده جایــزه امــی اســکاتلندی و برنــده جایــزه انجمــن‬ ‫بازیگــران ســینما اســت‪ .‬او در بســیاری از فیلم هــای برجســته بــازی کــرده اســت‪،‬‬ ‫از جملــه ‪ Trainspotting‬در کنــار یــوان مک گرگــور‪ ،‬در فیلــم بــرادران کوئــن یامــی‬ ‫جایــی بــرای پیرمردهــا نیســت و کمــدی علمــی تخیلــی ‪The Hitchhiker›s Guide‬‬ ‫‪.to the Galaxy‬‬ ‫برایــان کاکــس‪ ،‬بازیگــر دیگــر اســکاتلندی برنــده جایــزه امــی اســت‪ .‬او شــاید بیشــتر‬ ‫بــرای ایفــای نقــش هانیبــال لکتــر در فیلــم هیجــان انگیــز ‪ Manhunter‬در ســال‬ ‫‪ 1986‬شــناخته شــده اســت و از ان زمــان بــه چهــره ای اشــنا در ســینما و تلویزیــون‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪ .‬او همچنیــن بــه خاطــر کارش بــا کمپانــی رویــال شکســپیر شــهرت‬ ‫دارد‪ ،‬جایــی کــه او بــا بــازی شــاه لیــر شــهرت زیــادی بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫شــورای فیلــم اســکاتلند در ســال ‪ 1934‬بــه عنــوان نهــاد ملــی فیلــم در‬ ‫اســکاتلند تاســیس شــد‪ .‬هــدف تاســیس ان «بهبــود و گســترش اســتفاده از‬ ‫فیلم هــا در اســکاتلند بــرای مقاصــد فرهنگــی و اموزشــی و ارتقــای اســتاندارد‬ ‫اســکاتلند در صنعــت فیلـم » بــود‪ .‬تمرکــز قــوی بــر فیلــم در خدمــت امــوزش‪،‬‬ ‫صنعــت و بهبــود جامعــه‪ SFC ،‬را بــرای بخــش قابــل توجهــی از تاریــخ ان‬ ‫شــکل داد و همیــن امــر منجــر بــه تاســیس کتابخانــه مرکــزی فیلــم اســکاتلند‬ ‫(‪ ،)SCFL‬یکــی از بزرگتریــن کتابخانه هــا شــد و موفــق تریــن کتابخانــه هــای‬ ‫فیلــم ‪ 16‬میلــی متــری در اروپــا‪ .‬نقــاط قــوت شــورا در فیلــم اموزشــی در دهــه‬ ‫‪ 1970‬منجــر بــه ادغــام ان بــه عنــوان بخشــی از شــورای جدیــد اســکاتلند‬ ‫بــرای فنــاوری اموزشــی (‪ )SCET‬شــد‪.‬‬ ‫از اواخــر دهــه ‪ ،1960‬اســتراتژی مرکــزی ‪ SFC‬اتخــاذ و حفــظ ابتــکارات‬ ‫عمــده در هــر یــک از چهــار حــوزه اصلــی بــود کــه بــا توجــه بــه ان فرهنــگ‬ ‫ملــی فیلــم را می تــوان بــه اســانی تعییــن کــرد‪ :‬امــوزش‪ ،‬نمایشــگاه‪ ،‬تولیــد‬ ‫و بایگانــی‪.‬‬ ‫موسســه فیلــم بریتانیــا بــرای راه انــدازی ســالن های فیلــم منطقــه ای (‪)RFT‬‬ ‫در سراســر اســکاتلند اســتفاده کــرد‪ .‬ایــن مراکــز کــه بــا همــکاری مقامــات‬ ‫محلــی تاســیس شــدند‪ ،‬در اســکاتلند نســبت بــه ســایر نقــاط بریتانیــا اهمیت‬ ‫بیشــتری پیــدا کردنــد‪ .‬تعهــد بــه تعامــل بــا تهیــه کننــدگان فیلــم منجــر بــه‬ ‫مشــارکت ‪ SFC‬در امــوزش فیلــم شــد‪ ،‬از طریــق راه انــدازی طــرح امــوزش‬ ‫تکنســین و بعدهــا دوره امــوزش فیلــم اســکاتلند‪ ،‬کــه هــر دو ســرمایه گــذاری‬ ‫مشــترک بــا انجمــن ســینما‪ ،‬تلویزیــون و تکنســین هــای متفقیــن بودنــد‪.‬‬ ‫در اواخــر دهــه ‪ SFC ،1970‬از بودجــه طــرح ایجــاد شــغل بــرای ایجاد ارشــیو‬ ‫فیلــم اســکاتلند اســتفاده کــرد‪ .‬اگرچــه در ابتــدا بــه عنــوان یــک تمریــن کوتاه‬ ‫مــدت در نظــر گرفتــه شــد امــا ارزش ان به زودی شــناخته شــد‪.‬‬ ‫در طــول دهــه ‪ ،1980‬بودجــه ‪ SED‬بــه ‪ SFC‬اجازه داد تــا از دوره هــا‪ ،‬رویدادها‪،‬‬ ‫تولیــد مــواد بــرای امــوزش رســانه ای‪ ،‬برنامــه منطق ـه ای فیلــم در گالســکو‪،‬‬ ‫ادینبــورگ‪ ،‬دانــدی‪ ،‬اینورنــس و کرکالــدی‪ ،‬انجمن هــای فیلــم‪ ،‬ســینماهای‬ ‫محلــی‪ ،‬جشــنواره بین المللــی فیلــم ادینبــورگ حمایــت کنــد‪ .‬جشــنواره فیلــم‬ ‫و تلویزیــون ســلتیک‪ ،‬ارشــیو فیلــم اســکاتلند‪ ،‬کارگاه هــای اموزشــی فیلــم‪،‬‬ ‫خدمــات اطالعــات عمومــی و طیفــی از ابتــکارات دیگــر بــرای اختصــاص ایــن‬ ‫بودجــه اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪61‬‬ صفحه 61 ‫رویدادهایفرهنگی اسکاتلند‬ ‫افشین اسد زاده‬ ‫فستیوال دامفریس و گالوی‬ ‫فســتیوال دامفریــس و گالــوی وایلــد اســپرینگ از دوم تــا هجدهــم اوریــل برگزار‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن فســتیوال یکــی از مشــهورترین جشــنواره های اســکاتلند بــا‬ ‫بیــش از ‪ ۶۰‬رویــداد اســت‪ .‬مــردم بــرای یافتــن گونه هایــی چــون غــاز‪ ،‬گورکــن‪،‬‬ ‫ماهــی ســالمون و غلیــوا (نوعــی پرنــده) بــه طبیعــت می رونــد‪ .‬در خــال ایــن‬ ‫فســتیوال تورهــای پیــاده روی‪ ،‬برنامه هــای شــعرخوانی‪ ،‬موســیقی و تمامــی‬ ‫تفریحــات مناســب خانواده هــا یافــت می شــود‪.‬‬ ‫فستیوال اقوام اورکنی‬ ‫فســتیوال اقــوام اورکنــی (‪ )Orkney‬در ســال ‪ ۱۹۸۲‬ظهــور کــرد و پــس از‬ ‫چنــد دهــه تبدیــل بــه یکــی از خاص تریــن فســتیوال های موســیقی اقــوام‬ ‫در اســکاتلند شــد‪ .‬فســتیوال اقــوام اورکنــی هرســاله بــرای مــدت چهــار روز‬ ‫در اواخــر مــاه مــه برگــزار می شــود‪ .‬در ایــن فســتیوال‪ ،‬موســیقی فولکلــور‬ ‫در گســترده ترین ســطح خــود برگــزار شــده و ســایق مختلــف را پوشــش‬ ‫می دهــد‪ .‬از اوازخوانــی صوتــی و اوازهــای ســنتی گرفتــه تــا کنســرت هایی‬ ‫متشــکل از گروه هــای موســیقی و رقــص معاصــر‪ ،‬اورکنــی همه چیــز در خــود‬ ‫دارد‪ .‬ایــن فســتیوال در تاالرهــای سراســر شــهرها و مراکــز عمومــی اســکاتلند‬ ‫برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫فستیوال کوهنوردی فورت ویلیام‬ ‫روز فــورت ویلیــام (‪ )Fort William‬یکــی از مراســم گرامیداشــت فرهنــگ‬ ‫کــوه و کوهنــوردی اســت کــه در ایــن منطقــه برگــزار می شــود‪ .‬زمــان‬ ‫برگــزاری ایــن فســتیوال‪ ،‬اواخــر مــاه فوریــه اســت‪ .‬شــماری از ســخنرانی ها‬ ‫از ســوی کوهنــوردان حرفــه ای ترتیــب داده می شــود‪ .‬فرصت هایــی بــرای‬ ‫انجــام ورزش اســنوبرد در کنــار دوچرخه ســواری کوهســتان و یــخ نــوردی‬ ‫نیــز در خــال ایــن فســتیوال وجــود دارد‪ .‬معمــوالً یــک شــب فیلــم هــم در‬ ‫فســتیوال فــورت ویلیــام برگــزار می شــود کــه در ان برتریــن اثــار فســتیوال‬ ‫فیلــم کوهســتانی بَنــف (‪ )Banff‬بــه نمایــش درمی ایــد‪.‬‬ ‫فستیوال قایق های سنتی اسکاتلند‬ ‫فســتیوال قایق هــا یکــی از جذاب تریــن فســتیوال های ســنتی در‬ ‫اســکاتلند اســت‪ .‬ایــن رویــداد فرهنگــی بــه میزبانــی ســاحل اَبِردینشــایر‬ ‫(‪ )Aberdeenshire‬برگــزار می شــود‪ .‬برنامه هــای ســرگرم کننده ی فراوانــی‬ ‫نظیــر رویدادهــای ورزشــی‪ ،‬موزیــکال‪ ،‬رقــص و قایق ســواری در خــال ایــن‬ ‫فســتیوال در جریــان اســت‪ .‬فســتیوال قایق هــای ســنتی اســکاتلند در ســومین‬ ‫هفتــه از مــاه ژوئــن برگــزار می شــود‪ .‬ایــن رویــداد یکــی از محبوب تریــن‬ ‫فســتیوال هایی اســت کــه مــردم در سراســر ســال منتظــر رســیدن ان هســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪62‬‬ صفحه 62 ‫جشنواره بلتان فایر اسکاتلند‬ ‫جشــنواره بلتــان فایــر اســکاتلند همــه ســاله در نیمــه اردیبهشــت در شــهر‬ ‫ادینبــرا کشــور اســکاتلند برگــزار مــی گــردد‪ .‬جشــنواره بلتــان فایــر اســکاتلند‬ ‫یــک جشــنواره باســتانی بــه شــمار مــی ایــد کــه بــه مناســبت فــرا رســیدن‬ ‫فصــل تابســتان و در شــب پیــش از ‪ ١‬مــاه مــه هــر ســال برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫تغییــر فصــول از نظــر مــردم مذهبــی ســلتی از اهمیــت بســزایی برخــوردار‬ ‫اســت‪ ،‬اغــاز فصــل تابســتان بدیــن معنــی اســت کــه زمــان نــور و رشــد و‬ ‫حاصلخیــزی فــرا مــی رســد‪.‬‬ ‫مراســم ایــن جشــنواره شــامل پختــن نــان هــای بانــوک بلتــان‪ ،‬نمایــش گیاهان‬ ‫و ســبزیجات تــازه و مراســم ازدواج (کــه بنــا بــر تمایــل افــراد شــرکت کننــده‬ ‫مــی تــوان ان را بــه عنــوان ازدواج موقــت یــا دایمــی بــه نمایــش گذاشــت)‬ ‫و یکــی از مهمتریــن بخــش هــای ایــن جشــنواره روشــن کــردن اتــش هــای‬ ‫بلتــان (خــدای ســلتی) بــه شــمار مــی ایــد‪.‬‬ ‫ایــن اتــش هــا نشــانگر قــدرت و نیــروی رشــد خورشــید از فصــل بهــار تــا‬ ‫اواســط فصــل تابســتان مــی باشــد‪ .‬احشــام و حیوانــات اهلــی کــه در مزرعــه‬ ‫نگهــداری مــی شــوند بــه کنــار ایــن اتــش هــا اورده مــی شــوند و افــراد شــجاع‬ ‫و جســور از روی اتــش مــی پرنــد‪.‬‬ ‫جشنواره بین المللی ادینبورگ‬ ‫جشــنواره بین المللــی ادینبــورگ‪ ،‬جشــنواره ســاالنه هنرهــای نمایشــی در ادینبــورگ‪ ،‬اســکاتلند‬ ‫اســت کــه در مــدت بیــش از ســه هفتــه در مــاه اوت همــه ســاله در ایــن شــهر برگزار می شــود‪.‬‬ ‫بــا دعوتــی کــه از ســوی مدیــر جشــنواره صــورت می گیــرد‪ ،‬ایــن جشــنواره بین المللــی‪:‬‬ ‫نوازنــدگان رده هــای بــاالی موســیقی (بــه ویــژه موســیقی کالســیک)‪ ،‬تئاتــر‪ ،‬اپــرا و رقــص را‬ ‫از سراســر جهــان بــرای اجــرای هنرهایشــان در ایــن شــهر گــرد هــم جمــع می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫جشــنواره همچنیــن میزبــان یــک ســری از هنرهــای تجســمی نمایشــگاه ها‪ ،‬گفتگوهــا‪ ،‬و‬ ‫کارگاه هــای اموزشــی‪-‬هنری اســت‪.‬‬ ‫ایــده بنیادگــذاری یــک جشــنواره بــا هــدف «ارائــه جایگاهــی بــرای شکوفاســازی روح انســان»‬ ‫ـی اســکاتلند‪ ،‬بریتانیــا و اروپــا‪ ،‬در پــی پایــان جنــگ جهانــی دوم‬ ‫و غنی ســازی زندگــی فرهنگـ ِ‬ ‫ریشــه گرفــت‪ .‬ایــده ایجــاد یــک جشــنواره بین المللــی در انگلســتان بــرای اولیــن بــار توســط‬ ‫رودولــف بینــگ‪ ،‬مدیــر کل جشــنواره اپــرای گلَیندبُــرن‪ ،‬و ادری َمیلد ِمــی (همســر جــان کریســتی)‬ ‫در اثنــای یــک تــور زمــان جنــگ و اجــرای اپــرای گــدا؛ محصولــی کــه در مقیــاس کوچکــی‬ ‫توســط گلَیندبُــرن تولیــد شــده بــود‪ ،‬متصــور شــد‪.‬‬ ‫تمرکــز اولیــن جشــنواره بیشــتر بــه موســیقی کالســیک قــرار داشــت‪ ،‬و حضــور برجســته‬ ‫کنســرت ارکســتر فیالرمونیــک ویــن‪ ،‬و پیوســتن مجــدد ایــن ارکســتر بــا رهبــر پیشــین خــود‬ ‫برونــو والتــر در ایــن جشــنواره بــود کــه پــس از اشــغال میهنــش توســط نازی هــا اروپــا‬ ‫را تــرک کــرده بــود‪ .‬تمایــل ارتــش بریتانیــا بــه حضــور خــود در طــول دوره جشــنواره و بــه‬ ‫نمایــش گذاشــتن توانایی هــای نمایشــی منجــر بــه اجــرای مســتقل اولیــن «تاتــوی نظامــی‬ ‫ادینبــورگ» شــد کــه شــامل صحنه هــای نمایــش نواختــن نی انبــان و رقــص‪ ،‬در ســال ‪۱۹۵۰‬‬ ‫بــود‪ .‬ایــن رویــداد اکنــون بــه صــورت ســاالنه درامــده و بــه عنــوان بخشــی جدایــی ناپذیــر و‬ ‫رســمی ایــن جشــنواره در نظــر گرفتــه می شــود‪ ،‬هــر چنــد کــه همچنــان به طــور جداگانــه و‬ ‫مســتقل برگــزار شــود‪.‬‬ ‫ســالن های اصلــی جشــنواره عبارتنــد از‪ :‬ادینبــورو پِلی هــاوس بــا گنجایــش ‪ ۳۰۵۹‬نفــر اشــر‬ ‫هــاوس بــا گنجایــش ‪ ۲۳۰۰‬نفــر فســتیوال تئاتــر بــا گنجایــش ‪ ۱۸۰۰‬نفــر کینگــز تئاتــر بــا‬ ‫گنجایــش ‪ ۱۳۰۰‬نفــر کوینــز هــال بــا گنجایــش ‪ ۹۲۰‬نفــر رویــال لیســیوم تئاتــر بــا گنجایــش‬ ‫‪ ۶۵۰‬نفــر هــاب بــا گنجایــش ‪ ۴۲۰‬نفــر‬ ‫فستیوال هوگمانی‪ ،‬عید سال نو‬ ‫هوگمانــی (‪ )Hogmanay‬حتــی تــا بــه امــروز نیــز یکــی از‬ ‫مهم تریــن فســتیوال های اســکاتلند اســت‪ .‬تاریخ نــگاران بــاور‬ ‫دارنــد کــه همــه ی ایــن مراســم از وایکینگ هــا بــه ارث رســیده‬ ‫اســت‪ .‬درحالی کــه ایــن فســتیوال به طــور اشــکار در سراســر دنیــا‬ ‫برگــزار می شــود‪ ،‬امــا اســکاتلندی ها رابطــه ی بســیار کهنــی بــا ان‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪63‬‬ صفحه 63 ‫نمایی از شهر گالسکو‬ صفحه 64 ‫چهارخانــه هــای مختلفــی کــه درنقــش پارچــه ان وجــود دارد هررنــگ‬ ‫ان نمایانگــر یــک قبیلــه خاصــی اســت کــه صاحــب ان بــه انجــا‬ ‫تعلــق دارد‪ .‬ایــن پوشــش هنــوز هــم غــرور و افتخــاری را کــه توســط‬ ‫کســانی کــه در ســرزمین اســکاتلند زندگــی مــی کردنــد را تداعــی‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫کلــت بــرای اولیــن بــار در قــرن ‪ ۱۶‬بــه عنــوان کلــت بــزرگ بــا طرح‬ ‫شــطرنجی ظاهــر شــد‪ .‬ایــن پوشــش یــک لبــاس تمــام قــد بــود کــه‬ ‫مــی تــوان نیمــه باالیــی ان را بــه عنــوان یــک روپــوش قــرار گرفتــه‬ ‫روی شــانه پوشــید‪ ،‬یــا ان را تــا ســر بــاال اورد‪ .‬مــدل پرچیــن کلــت‬ ‫کیلــت مــدرن دهــه ‪ ۱۷۲۰‬توســط یــک کواکــر انگلیســی از لنکشــایر‬ ‫بــه نــام تومــاس راولینســون اختــراع شــد‪ .‬او احســاس کــرد کــه‬ ‫پارچــه شــطرنجی کمربنــد دار دســت و پــا گیــر اســت و راه حــل او‬ ‫ایــن بــود کــه دامــن را جــدا کنــد و ان را بــه یــک لبــاس مجــزا بــا‬ ‫چین هــای دوختــه شــده تبدیــل کنــد‪ .‬بعــد از دوخــت ایــن مــدل دامــن‬ ‫خــودش شــروع بــه پوشــیدن ان کــرد‪ .‬همــکار وی‪ ،‬اییــن مــک نیــز به‬ ‫تقلیــد از او همیــن پوشــش را انتخــاب کــرد‪ .‬افــراد قبیلــه ای کــه در‬ ‫تولیــد ذغــال و ذوب اهــن کار می کردنــد‪ ،‬وقتــی رئیــس خــود را بــا‬ ‫لبــاس جدیــد دیدنــد ‪ ،‬خیلــی زود انهــا نیــز ایــن پوشــش را بــرای‬ ‫خــود انتخــاب کردنــد‪ .‬از انجــا اســتفاده از ان در میــان کوهســتانی هــا‬ ‫و حتــی در میــان بعضــی از مناطــق پســت کوهســتانی نیــز گســترش‬ ‫یافــت‪ .‬گفتــه شــده اســت کــه شــواهدی وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه‬ ‫کلــت بــا پلیســه هــای جــدا نشــده از دهــه ‪ ۱۶۹۰‬اختــراع شــده بــود‪.‬‬ ‫ایــن پوشــش اســکاتلندی منحصــر بــه فــرد بــودن در طراحــی ‪،‬‬ ‫ســاخت و مــدل را نشــان مــی دهــد کــه ان را از ســایر لبــاس هــا‬ ‫متمایــز مــی کنــد‪ .‬ایــن لبــاس از کمــر بــه دور بــدن فــرد پوشــیده‬ ‫مــی شــود‪ ،‬از یــک طــرف شــروع مــی شــود ‪ ،‬از جلــو و عقــب و از طرف‬ ‫جلــو دوبــاره بــه طــرف مقابــل پیچیــده میشــود‪ .‬اتصــال دهنــده هــا از‬ ‫بنــد و ســگک در هــر دو انتهــای کلــت قــرار دارنــد ‪ ،‬بنــد انتهایــی ان‬ ‫معمــوالً از شــکافی در کمــر عبــور مــی کنــد تــا از بیــرون بســته شــود‬ ‫و یــا ممکــن اســت در داخــل کمــر بمانــد و همانجــا بســته شــود‪.‬‬ ‫یــک دامــن اســکاتلندی بــدن را از کمــر بــه پاییــن تــا مرکــز زانوهــا‬ ‫مــی پوشــاند‪ .‬الیــه هــای همپوشــانی جلــو “پیــش بنــد” نامیــده‬ ‫می شــوند و مســطح هســتند‪ .‬یــک الیــه ی پارچــه نــازک چیــن دار‬ ‫هــم در اطــراف کنــاره هــا و پشــت اســت‪ .‬یــک ســنجاق کلــت بــه‬ ‫پیــش بنــد جلــوی ان ازاد بســته مــی شــود امــا از الیــه زیــر عبــور‬ ‫نمی کنــد ‪ ،‬زیــرا عملکــرد ان بســتگی بــه اضافــه وزن دارد‪ .‬در زیــر‬ ‫دامــن اســکاتلندی لبــاس زیــر ممکــن اســت پوشــیده شــود یــا‬ ‫پوشــیده نشــود ‪،‬امــا معمــوال پوشــیدن ان ترجیــح داد می شــود‪،‬‬ ‫اگرچــه ســنت ایــن اســت کــه “یــک اســکاتلندی واقعــی” نبایــد هیــچ‬ ‫چیــزی را زیــر لبــاس خــود بپوشــد‪ .‬بــا ایــن وجــود اداره ســامت‬ ‫و بهداشــت اســکاتلند هشــدارمی دهــد کــه در برخــی شــرایط ایــن‬ ‫عمــل می توانــد “کودکانــه و غیــر بهداشــتی” باشــد‪.‬‬ ‫ایــن رســم عجیــب تــا جایــی ادامــه داشــت کــه در جنــگ جهانــی‬ ‫اول‪ ،‬هنــگ توســط یــک افســر ارشــد بازرســی مــی شــد‪ ،‬او این ـه ای‬ ‫بــرای دیــدن زیــر دامــن هــا دردســت داشــت تــا هــر کســی کــه‬ ‫زیــر کلــت لبــاس زیــر پوشــیده باشــد از هنــگ خــارج شــده و بعــد از‬ ‫دراوردن لبــاس بازگردانــده شــود!‬ ‫یــک کلــت مرتــب‪ ،‬وقتــی روی محکمتریــن ســوراخ های بندهــا‬ ‫بســته مــی شــود نــه انقــدر شــل اســت کــه فــرد بتوانــد دامــن را بــه‬ ‫راحتــی دور بــدن خــود بچرخانــد و نــه انقــدر محکــم کــه باعــث جمــع‬ ‫شــدن پارچــه شــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬بلنــدی دامــن کلــت در هنــگام‬ ‫پوشــیدن بــه نقطــه ای مــی رســد کــه حــدود یــک اینــچ از مــچ پــا‬ ‫باالتــر باشــد‪.‬‬ ‫کلــت اســکاتلندی را معمــوال بــا جوراب هــای پشــمی بلنــدی‬ ‫می پوشــند کــه تــا زانــو بــاال می ایــد‪ .‬کیفــی از کهربــا بــا زنجیــر‬ ‫اویــزان اســت یــا بنــد ان ممکــن اســت از چــرم ســاده یــا برجســته‬ ‫باشــد یــا بــا روکــش فلــز یــا پوســت مهــر و مــوم شــده اســت کــه‬ ‫همــراه کلــت پوشــانده می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪55‬‬ صفحه 55 ‫فواد محمدهاشم‬ ‫کارشناس تربیت بدنی‬ ‫ورزش اسکاتلند‬ ‫ورزش نقــش اساســی در فرهنــگ اســکاتلند ایفــا مــی کنــد و اب و هــوای معتــدل‬ ‫و اقیانوســی ایــن ســرزمین قدیمــی نقــش کلیــدی در تکامــل ورزش در اســکاتلند‬ ‫داشــته است‪.‬‬ ‫فوتبــال و گلــف و راگبــی از محبوبتریــن ورزش هــای مــردم ایــن کشــور اســت‬ ‫کــه در هــر شــرایط اب و هوایــی پیگیــری می شــود‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬بســیاری از‬ ‫ورزش هــای دیگــر در ایــن کشــور انجــام می شــود کــه محبوبیــت انهــا بیــن‬ ‫ورزش هــا و مناطــق مختلــف متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫اســکاتلند دارای مســابقات ورزشــی ونهادهــای مدیریتــی مختــص خــود‬ ‫اســت‪ ،‬ماننــد انجمــن ‪ ،Camanachd‬اتحادیــه راگبــی اســکاتلند و لیــگ‬ ‫راگبــی اســکاتلند‪ .‬ایــن کشــور نمایندگــی مســتقلی در بســیاری از رویدادهــای‬ ‫ورزشــی بین المللــی ماننــد جــام جهانــی لیــگ راگبــی‪ ،‬و همچنیــن بازی هــای‬ ‫مشــترک المنافع (البتــه نــه بازی هــای المپیــک)‪.‬‬ ‫اســکاتلندی ها و مهاجــران اســکاتلندی‪ ،‬بــا نواوری هــا و پیشــرفت های مهــم‬ ‫در ایــن زمینــه‪ ،‬چندیــن ســهم کلیــدی در تاریــخ ورزش داشــته اند‪ :‬گلــف‪،‬‬ ‫کرلینــگ‪ ،‬فوتبــال‪ ،‬اتحادیــه راگبــی ( تشــکیل اولیــن سیســتم بین المللــی) شــینتی‬ ‫(هاکــی روی یــخ و بانــدی)‪ ،‬دوچرخــه ســواری (کــرک پاتریــک مــک میــان‬ ‫دوچرخــه پدالــی را اختــراع کــرد)‪ ،‬و واترپلــو (اولیــن مجموعــه قوانیــن‪ ،‬بــازی هــا‬ ‫و مســابقات بیــن المللــی در ایــن کشــور شــکل گرفــت)‪.‬‬ ‫بــازی هــای هایلنــد‪ ،‬بزرگتریــن و گســترده تریــن فســتیوال های چنــد ورزشــی‬ ‫قــرن نوزدهــم بــوده اســت کــه بــر بــارون پیــر دو کوبرتــن و دکتــر ویلیــام‬ ‫میلیــگان اســلون (پژوهشــگر تاریــخ فرانســه و دوســت نزدیــک بــارون دو‬ ‫کوربرتــن) از پرینســتون تاثیــر گذاشــته انــد‪ .‬زمانــی کــه او در حــال برنامــه‬ ‫ریــزی بــرای احیــای بــازی هــای المپیــک بــود‪ .‬دو کوبرتــن و میلیــگان کــه در ان‬ ‫زمــان در حــال تحقیــق در مــورد کتابــش در مــورد ناپلئــون بودنــد‪ ،‬نمایشــی از‬ ‫بــازی هــای هایلنــد را در نمایشــگاه پاریــس در ســال ‪ 1889‬دیدنــد‪.‬‬ ‫فوتبال‬ ‫از قــرن نوزدهــم‪ ،‬دو ســاختار اصلــی فوتبــال در اســکاتلند عبارتنــد از اتحادیــه فوتبــال‬ ‫(کــه بیشــتر بــه عنــوان «فوتبــال» یــا «‪ »fitba‬نامیــده می شــود) و اتحادیــه راگبــی‪،‬‬ ‫اگرچــه اولــی بــه طــور قابــل توجهــی از زمــان جنــگ جهانــی دوم غالــب بــوده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن کشورســنت طوالنــی بــازی هــای فوتبــال وجــود دارد کــه بــه قــرن هــا قبــل باز‬ ‫مــی گــردد‪ .‬در حالــی کــه از ایــن بــازی هــا بــه عنــوان «فوتبــال» یاد می شــد‪ ،‬بســیاری‬ ‫از انهــا بــا فوتبــال مــدرن بســیار متفــاوت بودنــد و شــامل حمــل تــوپ می شــدند‪.‬‬ ‫حتــی نوعــی از ایــن بــازی هــا در ســال ‪ 1424‬غیرقانونــی شــد‪ .‬تاریخچــه فوتبــال در‬ ‫اســکاتلند شــامل بازی هــای ســنتی مختلــف بــا تــوپ اســت‪ .‬برخــی از ایــن بازی هــای‬ ‫اولیــه شــامل ضربــه زدن بــه تــوپ بــود‪.‬‬ ‫عــدم اطمینــان در مــورد ماهیــت خــاص ایــن بــازی هــا بــه ایــن دلیــل اســت کــه تــا‬ ‫قبــل از ســال ‪ ،1863‬اصطــاح «فوتبــال» تقریبـاً بــه هــر بــازی توپی کــه روی پــا انجام‬ ‫مــی شــد و ســوار بــر اســب انجــام نمــی شــد اشــاره داشــت‪ .‬برخــی از ایــن بازی هــای‬ ‫محلــی احتمــاالً در قــرون وســطی بــازی می شــدند‪ ،‬اگرچــه اولیــن روایت هــای معاصــر‬ ‫(در مقابــل فرمان هایــی کــه صرف ـاً «فوتبــال» را ممنــوع می کردنــد) در قــرن هجدهــم‬ ‫منتشــر شــد‪ .‬بســیاری از ایــن گزارش هــا بــه خشــونت فوتبال ســنتی اســکاتلند اشــاره‬ ‫می کننــد و در نتیجــه بســیاری از بازی هــا لغــو یــا اصــاح شــدند‪.‬‬ ‫اولیــن مســابقه رســمی بیــن المللــی فوتبــال در جهــان در ســال ‪ 1872‬برگــزار شــد‬ ‫و ایــده ‪ C. W. Alcock‬از اتحادیــه فوتبــال بــود کــه بــه دنبــال تشــکیل فدراســیون‬ ‫فوتبــال در اســکاتلند بــود‪.‬‬ ‫ایــن مســابقه در زمیــن همیلتــون کرســنت باشــگاه کریکــت غــرب اســکاتلند در منطقه‬ ‫پارتیــک گالســکو برگــزار شــد‪ .‬ایــن دیــدار بیــن اســکاتلند و انگلیــس برگــزار شــد کــه‬ ‫بــا تســاوی ‪ 0-0‬بــه پایــان رســید‪ .‬بــه دنبــال ان‪ ،‬فوتبــال تــازه توســعه یافتــه بــه‬ ‫محبوب تریــن ورزش در اســکاتلند تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫جــام حذفــی اســکاتلند قدیمی تریــن جــام ملــی جهــان اســت کــه اولیــن بــار در‬ ‫ســال ‪ 1873‬برگــزار شــد (اگرچــه جــام حذفــی یــک رقابــت قدیمی تــر اســت‪،‬‬ ‫امــا جــام اصلــی ان دیگــر وجــود نــدارد)‪ .‬کوئینــز پــارک اف ســی‪ ،‬در گالســکو‪،‬‬ ‫احتمــاالً قدیمــی تریــن باشــگاه فوتبــال در جهــان خــارج از انگلســتان اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪56‬‬ صفحه 56 ‫اتحادیــه فوتبــال اســکاتلند (‪ ،)SFA‬دومیــن فدراســیون ملــی فوتبــال در‬ ‫جهــان‪ ،‬هیئــت حاکمــه اصلــی فوتبــال اســکاتلند‪ ،‬و یکــی از اعضــای موســس‬ ‫هیئــت بین المللــی اتحادیــه فوتبــال (‪ )IFAB‬اســت کــه قوانیــن بــازی را‬ ‫کنتــرل می کنــد‪ .‬در نتیجــه ایــن نقــش کلیــدی در توســعه ورزش‪ ،‬اســکاتلند‬ ‫یکــی از چهــار کشــوری اســت کــه نماینــده دائمــی در ‪ IFAB‬دارد‪ .‬چهــار‬ ‫نماینــده دیگــر بــرای دوره هــای معینــی توســط فیفــا منصــوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫‪ SFA‬همچنیــن مســئولیت تیــم ملــی فوتبــال اســکاتلند را بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫ورزشــگاه ملــی همپــدن پــارک در گالســکو اســت‪ .‬هــواداران تیــم ملــی بــه‬ ‫ارتــش تارتــان یــا «لژیــون اســپوران» ملقــب هســتند‪ .‬از ژوئــن ‪ ،2021‬تیــم‬ ‫مــردان اســکاتلند بــه عنــوان چهــل و چهارمیــن تیــم ملــی فوتبــال در رنکینــگ‬ ‫جهانــی فیفــا رتبــه بنــدی شــده اســت‪ .‬باالتریــن رتبــه انهــا در ســال ‪ 2007‬در‬ ‫رده چهاردهــم و در ســال ‪ 2004‬در رده ‪ 86‬بــوده اســت‪ .‬تیــم ملــی اخریــن بــار‬ ‫در ســال ‪ 1998‬در جــام جهانــی فرانســه حضــور داشــت‪ ،‬امــا پــس از شکســت‬ ‫مقابــل برزیــل و مراکــش‪ ،‬در مرحلــه گروهــی در اخریــن رتبــه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫انهــا پــس از تســاوی یــک بــر یــک مقابــل نــروژ یــک امتیــاز کســب کردنــد‪.‬‬ ‫اتحادیــه فوتبــال باشــگاهی در اســکاتلند بیــن لیــگ برتــر اســکاتلند و لیــگ‬ ‫فوتبــال اســکاتلند تقســیم مــی شــود‪.‬‬ ‫باشــگاه هــای فوتبــال اتحادیــه اســکاتلند در ســطح بیــن المللــی موفقیــت نســبتاً‬ ‫باالیــی داشــته انــد‪ .‬از نظــر رقابــت هــای اروپایــی‪ ،‬رنجــرز‪ ،‬ســلتیک و ابردیــن‬ ‫همگــی قهرمــان رقابــت هــای اروپایــی شــده انــد‪.‬‬ ‫رنجــرز‪ ،‬اولیــن تیــم بریتانیایــی بــود کــه بــه فینــال اروپــا‪ ،‬جــام برنــدگان جــام‬ ‫اروپــا ‪ 1961‬رســید‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬ســلتیک تنهــا تیمــی اســت کــه جــام اروپــا‬ ‫(کــه اکنــون بــه عنــوان لیــگ قهرمانــان اروپــا شــناخته مــی شــود)‪ ،‬رقابــت برتــر‬ ‫اروپــا‪ ،‬قهرمــان شــده اســت‪.‬‬ ‫ســلتیک در ســال ‪ 1967‬ایــن جــام را بــه دســت اورد و اولین تیــم بریتانیایی شــد‬ ‫کــه موفــق به کســب این عنــوان شــد‪ .‬پیــروزی انها یــک پیــروزی مهــم در تاریخ‬ ‫فوتبــال اســت‪ ،‬زیــرا تیمــی قهرمــان شــد کــه هیــچ بازیکنــی از ان در بیــش از‬ ‫ســی مایــل (‪ 48‬کیلومتــر) دورتــر از باشــگاه‪ ،‬ســلتیک پــارک‪ ،‬متولــد نشــده بــود‪.‬‬ ‫موفــق تریــن تیــم هــا در طــول ایــن ســال هــا رنجــرز و ســلتیک بــوده انــد‪ .‬بــا‬ ‫اینکــه رنجــرز بیــش از هــر تیــم دیگــری در فوتبــال حرفــه ای جام هــای مهــم‬ ‫را بــه دســت اورده اســت‪.‬‬ ‫راگبی‬ ‫اتحادیــه راگبــی در اســکاتلند توســط اتحادیــه راگبــی اســکاتلند اداره مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتادیوم موریفیلــد‪ ،‬در ادینبــورگ‪ ،‬خانــه تیــم ملــی اتحادیــه راگبــی اســکاتلند‬ ‫اســت‪ .‬از فوریــه ‪ ،2017‬اســکاتلند در رده بنــدی جهانــی راگبــی در رده پنجــم‬ ‫قــرار دارد‪ .‬انهــا ســاالنه در شــش مســابقه بین المللــی شــرکت مــی کننــد و در‬ ‫جــام جهانــی راگبــی کــه هــر چهــار ســال یــک بــار برگــزار مــی شــود‪ ،‬شــرکت‬ ‫می کننــد‪ .‬بازیکنــان اســکاتلندی همچنیــن واجــد شــرایط انتخــاب بــرای تیم هــای‬ ‫بریتانیایــی و ایرلنــدی هســتند‪.‬‬ ‫ریشــه هــای راگبــی اســکاتلند بــه گذشــته هــای دور برمــی گــردد‪ .‬بســیاری از‬ ‫بازی هــای توپــی کــه در اســکاتلند انجــام می شــود و از ان بــه عنــوان «فوتبــال»‬ ‫یــاد می شــود‪ ،‬اغلــب بــه همــان انــدازه فوتبــال شــبیه راگبــی بــود‪.‬‬ ‫اتحادیــه فوتبــال اســکاتلند (‪ )SFU‬در ســال ‪ 1873‬تاســیس شــد و یکــی از اعضــای‬ ‫موســس هیئــت بیــن المللــی راگبــی در ســال ‪ 1886‬بــا ایرلنــد و ولــز بــود‪( .‬انگلیس‬ ‫در ســال ‪ 1890‬بــه ان ملحــق شــد)‪ .‬در ســال ‪ SFU 1924‬نــام خــود را بــه اتحادیــه‬ ‫راگبی اســکاتلند تغییــر داد‪.‬‬ ‫قدیمــی تریــن مســابقه راگبــی جهــان بــرای اولیــن بــار در ســال ‪ 1858‬بیــن‬ ‫مدرســه قلعــه مرچیســتون و دانــش امــوزان ســابق اکادمــی ادینبــورگ برگــزار شــد‪.‬‬ ‫اکادمــی ادینبــورگ همچنیــن در اولیــن بــازی اتحادیــه بین المللــی راگبــی شــرکت‬ ‫داشــت‪ ،‬زمانــی کــه یــک تیــم نماینــده انگلیــس بــا تیــم ملــی اســکاتلند در زمیــن‬ ‫کریکــت اکادمــی در ‪ Raeburn Place‬ادینبــورگ در ‪ 27‬مــارس ‪ 1871‬بــازی کــرد‪،‬‬ ‫اســکاتلند برنــده شــد‪.‬‬ ‫تیــم ملــی امــروز در مســابقات قهرمانــی ســاالنه شــش کشــور شــرکت مــی کنــد و‬ ‫در هــر جــام جهانــی راگبــی حضــور داشــته اســت‪ .‬اســکاتلند دارای دو تیــم حرفه ای‬ ‫اســت کــه در مســابقات راگبــی ‪ Pro14‬و باشــگاه هــای حرفــه ای اروپــا شــرکت‬ ‫مــی کننــد ‪.‬‬ ‫اتحادیــه راگبــی بیشــترین محبوبیــت را در منطقــه مــرزی دارد‪ ،‬جایــی کــه بــه طــور‬ ‫گســترده بــازی مــی شــود‪ ،‬و ایــن احتمــاال تنهــا منطقــه ای از اســکاتلند اســت‬ ‫کــه راگبــی محبــوب تریــن ورزش اســت‪ ،‬اگرچــه در ابردیــن‪ ،‬کوپــار‪ ،‬ادینبــورگ‪،‬‬ ‫گالســکو‪ ،‬اســترلینگ‪ ،‬حضــور پررنگــی دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪57‬‬ صفحه 57 ‫غذاهای محلی اسکاتلند‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫محقق‬ ‫غذاهــای اســکاتلندی بســیار نزدیــک بــه اروپایــی و امریکایــی اســت‪ .‬کربوهیــدرات هــای‬ ‫نشاســته ای ماننــد ماکارونــی‪ ،‬غــات‪ ،‬نــان‪ ،‬بخشــی جدایــی ناپذیــر از رژیــم غذایــی هســتند‪.‬‬ ‫ایــن کربوهیــدرات هــا معمــوال بــا میــوه هــا و ســبزیجات همــراه اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر گوشــت و ماهــی‪ ،‬پنیــر‪ ،‬ماســت هــا و محصــوالت لبنــی نیــز در ســنت اشــپزی‬ ‫مــردم اســکاتلند بــه کار می رونــد‪ .‬ظــروف طعــم ویــژه بــه لطــف ترکیــب موفقیــت امیــز چنــد‬ ‫ادویــه جــات ترشــی جــات‪،‬‬ ‫استاویز‬ ‫اســتاویز یــک غــذای گوشــتی امــا فــوق العــاده خوشــمزه در فرهنــگ غذایــی کشــور‬ ‫اســکاتلند اســت کــه از گوشــت تــازه گوســاله‪ ،‬پیــاز‪ ،‬کــره و ســیب زمینــی تهیــه‬ ‫می شــود و در نهایــت ان را یــا بــا چغنــدر ســرو مــی کننــد و یــا بــا نانــی بــه اســم‬ ‫کمــاج! ایــن غــذای ســنتی از دســتور پخــت کامــا منعطفــی برخــوردار اســت و شــما‬ ‫مــی توانیــد مثــا اگــر عالقــه ای بــه گوشــت گوســاله نداریــد‪ ،‬بــرای تهیــه و پخــت‬ ‫ایــن غــذا از گوشــت گوســفندی یــا حتــی مــرغ اســتفاده نماییــد‪.‬‬ ‫توجــه داشــته باشــید اســکاتلندی هــا بــر روی انجــام دقیــق تمامــی مراحــل اشــپزی‬ ‫غذاهــای بومــی و اصیــل خــود بســیار جــدی هســتند و طاقــت ایــن را هرگــز نداشــته‬ ‫و ندارنــد کــه اشــپزی بــه ماهیــت اصلــی غذاهــای ملــی انــان توهیــن کنــد! ناگفتــه‬ ‫نمانــد کمــاج نیــز نانــی اســت کــه معمــوال بصــورت لحظــه در کنــار ایــن غــذا پختــه‬ ‫مــی شــود و عمومــا از ترکیــب بلغــور و جــو دوســر و یــا گنــدم ســاده و ســبوس دار‬ ‫تهیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫هگیس‬ ‫از دیگــر غذاهــای ملــی اســکاتلند کــه البتــه خیلــی هــم بــا اســتقبال پُرشــور‬ ‫اهالــی ایــن کشــور در طــول تاریــخ رو بــه رو نشــده اســت‪ ،‬هگیــس نــام دارد که‬ ‫دقیقــا همــان جغــور بغــور مــا ایرانیــان اســت کــه از پختــن دل‪ ،‬قلــوه و جگــر‬ ‫گوســفندی تهیــه و امــاده ســرو کــردن مــی شــود‪.‬‬ ‫منتهــا شــما وقتــی در کشــور اســکاتلند بخواهیــد چنیــن غذایــی را ســفارش‬ ‫دهیــد‪ ،‬معمــوال در کنــار مقــدار مشــخصی از هگیــس‪ ،‬یــک ظــرف کوچــک از‬ ‫پــوره ســیب زمینــی نیــز بــرای شــما اورده مــی شــود تــا مــزه بهتــری از ایــن‬ ‫غــذا در ذهنتــان ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫باناک‬ ‫از دیگــر غذاهــای ملــی اســکاتلند کــه البتــه خیلــی هــم بــا اســتقبال پُرشــور‬ ‫بانــاک یــک نــوع نــان کامــا ســاده امــا بــا مــزه ای جادویــی اســت کــه عمدتــا‬ ‫یــا ان را از جــوی دوســر تهیــه مــی کننــد و یــا از گنــدم ســاده! نکتــه خــاص‬ ‫و منحصــر بــه فــرد موجــود در روش پخــت نــان بانــاک ایــن اســت کــه بــه‬ ‫هیــچ عنــوان ان را در داخــل فــر و یــا مایکروویــو قــرار نمــی دهنــد و از ماهــی‬ ‫تابه هــای مخصــوص بــرای پخــت ایــن نــان خوشــمزه اســتفاده مــی کننــد؛‬ ‫از قلــم نیافتــد کــه نــان بانــاک از جملــه خوراکــی هــای ریشــه دار در تاریــخ‬ ‫ســرزمین افســانه هــا؛ یعنــی کشــور اســکاتلند مــی باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪58‬‬ صفحه 58 ‫سوسیس لورن‬ ‫ایــن غــذا یــک وعــده مناســب و خوشــمزه بــرای مــردم کشــور اســکاتلند مــی‬ ‫باشــد کــه معمــوال از ان در وعــده هــای صبحانــه غذایــی خــود اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫سوســیس لــورن از گوشــت تــازه تهیــه مــی شــود و ســپس بــرای اینکــه القــا کننــده‬ ‫مــزه تــردی باشــد‪ ،‬مقــداری خــرده نــان مختلــف‪ ،‬ترجیحــا کنجــد دار بــر روی ان‬ ‫ریختــه مــی شــود و ســپس بصــورت مربــع هــای کوچــک و بــزرگ تکــه تکــه مــی‬ ‫شــوند و الی نــان هــای مخصــوص ســاندویچ‪ ،‬قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫شــایان بــه ذکــر لســت کــه سوســیس لــوزن از جملــه غذاهــای ســنتی و فــوق العــاده‬ ‫محبــوب نــزد اســکاتلندی هــا بحســاب مــی اید‪.‬‬ ‫دسر اصیل اسکاتلندی ها‬ ‫پاتاتــاس یکــی دیگــر از معــروف تریــن غذاهــای اســپانیا اســت کــه معمــوال بــر ســر هــر‬ ‫در فرهنــگ غذایــی کشــور اســکاتلند شــما بــا انــواع و اقســام دســرها رو بــه رو هســتید‬ ‫کــه دســر ‪ Cranachan‬نیــز یکــی از همیــن مــوارد مــی باشــد‪ .‬ایــن دســر از ترکیــب‬ ‫جــوی دوســر‪ ،‬عســل‪ ،‬خامــه همــراه بــا مقــدار کمــی تمشــک تهیــه مــی شــود و اغلــب نیــز‬ ‫ان را در کنــار یــک فنجــان قهــوه داغ میــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫سوپ کالین اسکینک‬ ‫ســوپ کالیــن اســکینک یکــی از غذاهــای نســبتا ســنگین موجــود در فرهنــگ غذایــی‬ ‫کشــور اســکاتلند اســت کــه ترکیــب متریــال هــای غذایــی همچــون‪ :‬روغــن ماهــی‬ ‫دودی‪ ،‬کــره‪ ،‬شــیر‪ ،‬خامــه‪ ،‬پیــاز و ســیب زمینــی تهیــه مــی شــود و معمــوال خــو ِد مــردم‬ ‫نواحــی مختلــف اســکاتلند نیــز از خــوردن ایــن غــذا در شــب امتنــاع مــی کننــد‪.‬‬ ‫ماهی های دودی شهر اربروث‬ ‫خیلــی از غذاهــای محبــوب اســکاتلندی اولیــن بــار بــه شــیوه ای کامــا عجیــب و غریــب اختــراع‬ ‫شــدند! ایــن ماهــی دودی از ان دســت از غذاهاســت؛ مــردم شــهر مــی گوینــد کــه ایــن غــذا‬ ‫وقتــی اختــراع شــد کــه یــک مغــازه ماهــی فروشــی اتــش گرفــت و ان بشــکه ای کــه در ان‬ ‫ماهــی وجــود داشــت در اتــش ســوخت انجــا بــود کــه فروشــنده بــا مــزه کــردن ایــن ماهــی هــا‬ ‫بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ماهــی هــای دودی طعــم خیلــی خوبــی پیــدا کــرده انــد و تصمیــم‬ ‫گرفــت بقیــه ماهــی را هــم دودی کنــد و غــذای جدیــدی را اختــراع کنــد‪ .‬ایــن ماهــی دودی‬ ‫معمــوال در هنــگام صبحانــه خــورده مــی شــود و یــا در داخــل غذاهــای دیگــری مثــل ســوپ‬ ‫ریختــه مــی شــود‪.‬‬ ‫رامبلدهامپس‬ ‫ایــن غــذا بــا اینکــه اســم عجیــب و غریبــی دارد امــا بــا مــواد ســاده ای مثــل کلــم و‬ ‫ســیب زمینــی درســت مــی شــود‪ .‬بــرای تهیــه ایــن غــذا کلــم را بــا پیــاز مــی پزنــد و‬ ‫ان را بــا پــوره ســیب زمینــی ترکیــب مــی کننــد‪ ،‬در اخــر هــم بــر روی ان پنیــر رنــده‬ ‫شــده مــی ریزنــد‪ .‬ایــن غــذا معمــوال در کنــار دیگــر غذاهــا مثــل گوشــت ســرخ شــده‬ ‫خــورده مــی شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪59‬‬ صفحه 59 ‫سینمای اسکاتلند‬ ‫حسین شیردل‬ ‫اســکاتلند زادگاه بســیاری از کارگردانــان ســینما بــوده اســت کــه برخــی از‬ ‫انهــا جوایــز متعــددی را دریافــت کــرده انــد یــا از شــهرت مذهبــی برخــوردار‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫مــی مایلــز تومــاس یکــی از ایــن کارگردانــان اســکاتلندی برنــده چنــد جایــزه‬ ‫اســت کــه بــرای فیلــم یــک زندگــی ایســتاده برنــده بهتریــن فیلــم‪ ،‬بهتریــن‬ ‫کارگــردان‪ ،‬در جوایــز اســتعدادهای جدیــد بفتــا و بهتریــن دســتاورد در تولیــد‬ ‫در جوایــز فیلــم مســتقل بریتانیــا شــده اســت‪.‬‬ ‫تومــاس همچنیــن برنــده جایــزه معتبــر دســتاورد برجســته اســکاتلند‬ ‫شــد و بــرای ایــن فیلــم بــه عنــوان یکــی از پیشــگامان ســینمای‬ ‫دیجیتــال شــناخته شــد و بــرای ان بورســیه ‪ NESTA‬دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫بیــل فورســایت کارگــردان و نویســنده ای اســت کــه بــه خاطــر تعهــدش‬ ‫بــه فیلمســازی ملــی شــناخته شــده اســت‪ .‬معــروف تریــن اثــر او دختــر‬ ‫گرگــوری اســت کــه برنــده جایــزه بهتریــن فیلمنامــه در جوایــز بفتــا شــد‪.‬‬ ‫پــل مــک گویــگان یکــی دیگــر از کارگردانــان اســکاتلندی اســت کــه بــرای‬ ‫کارهایــش جوایــزی را از ان خــود کــرده اســت‪ .‬فیلــم هیجــان انگیــز او در‬ ‫ســال ‪ ،2006‬شــماره خــوش شــانس اســلوین‪ ،‬کــه یــک بازیگــر ســتاره را‬ ‫بــه نمایــش گذاشــت‪ ،‬جوایــز بهتریــن فیلــم و بهتریــن بازیگــر مــرد (جــاش‬ ‫هارتنــت) را در جشــنواره بیــن المللــی فیلــم میــان دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫دونالــد کامــل بــه دلیــل کارش بــر روی پرفورمنســی (‪ )1970‬کــه توســط‬ ‫کارگــردان انگلیســی نیــکالس روگ کارگردانــی شــد و میــک جگــر از رولینــگ‬ ‫اســتونزدر ان ایفــای نقــش کــرد‪ ،‬طرفدارانــی دارد‪.‬‬ ‫تعــداد قابــل توجهــی از بازیگــران هســتند کــه در اســکاتلند بــه دنیــا امــده انــد و بــه‬ ‫موفقیــت هــای بیــن المللــی رســیده انــد‪ .‬از جملــه انهــا مــی تــوان بــه شــان کانــری‬ ‫بازیگــر برنــده جایــزه اســکار‪ ،‬جایــزه گلــدن گلــوب و برنــده جایــزه بفتــا اشــاره کــرد کــه‬ ‫نقــش معروفــی در نقــش جیمــز بانــد در هفــت فیلــم از اولیــن فیلــم هــای بانــد ایفــا کــرد‪.‬‬ ‫ایــوان مــک گرگــور‪ ،‬بازیگــر اســکاتلندی‪ ،‬در فیلم هــای اصلــی‪ ،‬مســتقل و هنــری موفــق بــوده‬ ‫اســت‪ .‬او شــاید بیشــتر بــرای بــازی در نقــش مــارک رنتــون در فیلــم ‪ Trainspotting‬محصــول‬ ‫‪ 1996‬دنــی بویــل‪ ،‬کــه بــرای ان برنــده جایــزه بفتــا اســکاتلند بــرای بهتریــن بازیگــر نقــش‬ ‫اول مــرد شــد‪ ،‬شــناخته شــد‪ .‬او همچنیــن بــرای ایفــای نقــش اوبــی وان کنوبــی جــوان در ســه‬ ‫گانــه پیــش درامــد جنــگ ســتارگان‪ ،‬شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫در اکتبــر ‪ 1997‬او در فهرســت «‪ 100‬ســتاره برتــر ســینمای تمــام دوران» مجلــه امپایــر در رتبــه‬ ‫‪ 36‬قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪60‬‬ صفحه 60 ‫جیمــز مــک اووی بازیگــر اســکاتلندی برنــده جایــزه ســتاره نوظهــور بفتــا اســت‪ .‬او‬ ‫در تعــدادی فیلــم از جملــه فیلــم برنــده جایــزه بفتــا در ســال ‪ 2007‬اخریــن پادشــاه‬ ‫اســکاتلند و پردرامدتریــن فیلــم اکشــن زنــده دیزنــی بــه نــام ‪The Chronicles of‬‬ ‫‪ Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe‬بــازی کــرده اســت‪.‬‬ ‫مــک اووی بــرای کارش در ســال ‪ 2007‬در فیلــم ‪ Atonement‬نامــزد‬ ‫جایــزه گلــدن گلــوب شــد‪ .‬او همچنیــن در ســریال هــای تلویزیونــی‬ ‫بریتانیایــی ماننــد ‪ Shameless‬و ‪ Early Doors‬حضــور داشــته اســت‪.‬‬ ‫رابــی کولتریــن بازیگــر‪ ،‬کمدیــن و نویســنده‪ ،‬کــه بــه خاطــر بــازی در نقــش‬ ‫روبــوس هاگریــد در مجموعــه فیلــم هــای هــری پاتــر بــه طــور گســترده شــناخته‬ ‫مــی شــود‪ ،‬یکــی دیگــر از بازیگــران اســکاتلند برنــده جایــزه بفتــا اســت‪ .‬او در یــک‬ ‫نظرســنجی بــرای یافتــن «مشــهورترین اســکاتلندی» رتبــه ششــم را بــه دســت اورد‬ ‫و در فهرســت ‪ ITV‬از «بزرگتریــن ســتارگان تلویزیــون» در رتبــه دهــم قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫دیویــد تنانــت یــک بازیگــر اســکاتلندی برنــده چندیــن جایــزه اســت کــه‬ ‫بیشــتر بــرای بــازی در فیلــم ‪ Doctor Who‬بــه عنــوان دهمیــن تجســم ایــن‬ ‫شــخصیت شــناخته مــی شــود‪ .‬او همچنیــن در چندیــن برنامــه تلویزیونــی‪،‬‬ ‫فیلــم‪ ،‬تولیــدات تئاتــر و درام هــای رادیویــی دیگــر حضــور داشــته اســت‪.‬‬ ‫کلــی مکدونالــد بازیگــر برنــده جایــزه امــی اســکاتلندی و برنــده جایــزه انجمــن‬ ‫بازیگــران ســینما اســت‪ .‬او در بســیاری از فیلم هــای برجســته بــازی کــرده اســت‪،‬‬ ‫از جملــه ‪ Trainspotting‬در کنــار یــوان مک گرگــور‪ ،‬در فیلــم بــرادران کوئــن یامــی‬ ‫جایــی بــرای پیرمردهــا نیســت و کمــدی علمــی تخیلــی ‪The Hitchhiker›s Guide‬‬ ‫‪.to the Galaxy‬‬ ‫برایــان کاکــس‪ ،‬بازیگــر دیگــر اســکاتلندی برنــده جایــزه امــی اســت‪ .‬او شــاید بیشــتر‬ ‫بــرای ایفــای نقــش هانیبــال لکتــر در فیلــم هیجــان انگیــز ‪ Manhunter‬در ســال‬ ‫‪ 1986‬شــناخته شــده اســت و از ان زمــان بــه چهــره ای اشــنا در ســینما و تلویزیــون‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪ .‬او همچنیــن بــه خاطــر کارش بــا کمپانــی رویــال شکســپیر شــهرت‬ ‫دارد‪ ،‬جایــی کــه او بــا بــازی شــاه لیــر شــهرت زیــادی بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫شــورای فیلــم اســکاتلند در ســال ‪ 1934‬بــه عنــوان نهــاد ملــی فیلــم در‬ ‫اســکاتلند تاســیس شــد‪ .‬هــدف تاســیس ان «بهبــود و گســترش اســتفاده از‬ ‫فیلم هــا در اســکاتلند بــرای مقاصــد فرهنگــی و اموزشــی و ارتقــای اســتاندارد‬ ‫اســکاتلند در صنعــت فیلـم » بــود‪ .‬تمرکــز قــوی بــر فیلــم در خدمــت امــوزش‪،‬‬ ‫صنعــت و بهبــود جامعــه‪ SFC ،‬را بــرای بخــش قابــل توجهــی از تاریــخ ان‬ ‫شــکل داد و همیــن امــر منجــر بــه تاســیس کتابخانــه مرکــزی فیلــم اســکاتلند‬ ‫(‪ ،)SCFL‬یکــی از بزرگتریــن کتابخانه هــا شــد و موفــق تریــن کتابخانــه هــای‬ ‫فیلــم ‪ 16‬میلــی متــری در اروپــا‪ .‬نقــاط قــوت شــورا در فیلــم اموزشــی در دهــه‬ ‫‪ 1970‬منجــر بــه ادغــام ان بــه عنــوان بخشــی از شــورای جدیــد اســکاتلند‬ ‫بــرای فنــاوری اموزشــی (‪ )SCET‬شــد‪.‬‬ ‫از اواخــر دهــه ‪ ،1960‬اســتراتژی مرکــزی ‪ SFC‬اتخــاذ و حفــظ ابتــکارات‬ ‫عمــده در هــر یــک از چهــار حــوزه اصلــی بــود کــه بــا توجــه بــه ان فرهنــگ‬ ‫ملــی فیلــم را می تــوان بــه اســانی تعییــن کــرد‪ :‬امــوزش‪ ،‬نمایشــگاه‪ ،‬تولیــد‬ ‫و بایگانــی‪.‬‬ ‫موسســه فیلــم بریتانیــا بــرای راه انــدازی ســالن های فیلــم منطقــه ای (‪)RFT‬‬ ‫در سراســر اســکاتلند اســتفاده کــرد‪ .‬ایــن مراکــز کــه بــا همــکاری مقامــات‬ ‫محلــی تاســیس شــدند‪ ،‬در اســکاتلند نســبت بــه ســایر نقــاط بریتانیــا اهمیت‬ ‫بیشــتری پیــدا کردنــد‪ .‬تعهــد بــه تعامــل بــا تهیــه کننــدگان فیلــم منجــر بــه‬ ‫مشــارکت ‪ SFC‬در امــوزش فیلــم شــد‪ ،‬از طریــق راه انــدازی طــرح امــوزش‬ ‫تکنســین و بعدهــا دوره امــوزش فیلــم اســکاتلند‪ ،‬کــه هــر دو ســرمایه گــذاری‬ ‫مشــترک بــا انجمــن ســینما‪ ،‬تلویزیــون و تکنســین هــای متفقیــن بودنــد‪.‬‬ ‫در اواخــر دهــه ‪ SFC ،1970‬از بودجــه طــرح ایجــاد شــغل بــرای ایجاد ارشــیو‬ ‫فیلــم اســکاتلند اســتفاده کــرد‪ .‬اگرچــه در ابتــدا بــه عنــوان یــک تمریــن کوتاه‬ ‫مــدت در نظــر گرفتــه شــد امــا ارزش ان به زودی شــناخته شــد‪.‬‬ ‫در طــول دهــه ‪ ،1980‬بودجــه ‪ SED‬بــه ‪ SFC‬اجازه داد تــا از دوره هــا‪ ،‬رویدادها‪،‬‬ ‫تولیــد مــواد بــرای امــوزش رســانه ای‪ ،‬برنامــه منطق ـه ای فیلــم در گالســکو‪،‬‬ ‫ادینبــورگ‪ ،‬دانــدی‪ ،‬اینورنــس و کرکالــدی‪ ،‬انجمن هــای فیلــم‪ ،‬ســینماهای‬ ‫محلــی‪ ،‬جشــنواره بین المللــی فیلــم ادینبــورگ حمایــت کنــد‪ .‬جشــنواره فیلــم‬ ‫و تلویزیــون ســلتیک‪ ،‬ارشــیو فیلــم اســکاتلند‪ ،‬کارگاه هــای اموزشــی فیلــم‪،‬‬ ‫خدمــات اطالعــات عمومــی و طیفــی از ابتــکارات دیگــر بــرای اختصــاص ایــن‬ ‫بودجــه اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪61‬‬ صفحه 61 ‫رویدادهایفرهنگی اسکاتلند‬ ‫افشین اسد زاده‬ ‫فستیوال دامفریس و گالوی‬ ‫فســتیوال دامفریــس و گالــوی وایلــد اســپرینگ از دوم تــا هجدهــم اوریــل برگزار‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن فســتیوال یکــی از مشــهورترین جشــنواره های اســکاتلند بــا‬ ‫بیــش از ‪ ۶۰‬رویــداد اســت‪ .‬مــردم بــرای یافتــن گونه هایــی چــون غــاز‪ ،‬گورکــن‪،‬‬ ‫ماهــی ســالمون و غلیــوا (نوعــی پرنــده) بــه طبیعــت می رونــد‪ .‬در خــال ایــن‬ ‫فســتیوال تورهــای پیــاده روی‪ ،‬برنامه هــای شــعرخوانی‪ ،‬موســیقی و تمامــی‬ ‫تفریحــات مناســب خانواده هــا یافــت می شــود‪.‬‬ ‫فستیوال اقوام اورکنی‬ ‫فســتیوال اقــوام اورکنــی (‪ )Orkney‬در ســال ‪ ۱۹۸۲‬ظهــور کــرد و پــس از‬ ‫چنــد دهــه تبدیــل بــه یکــی از خاص تریــن فســتیوال های موســیقی اقــوام‬ ‫در اســکاتلند شــد‪ .‬فســتیوال اقــوام اورکنــی هرســاله بــرای مــدت چهــار روز‬ ‫در اواخــر مــاه مــه برگــزار می شــود‪ .‬در ایــن فســتیوال‪ ،‬موســیقی فولکلــور‬ ‫در گســترده ترین ســطح خــود برگــزار شــده و ســایق مختلــف را پوشــش‬ ‫می دهــد‪ .‬از اوازخوانــی صوتــی و اوازهــای ســنتی گرفتــه تــا کنســرت هایی‬ ‫متشــکل از گروه هــای موســیقی و رقــص معاصــر‪ ،‬اورکنــی همه چیــز در خــود‬ ‫دارد‪ .‬ایــن فســتیوال در تاالرهــای سراســر شــهرها و مراکــز عمومــی اســکاتلند‬ ‫برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫فستیوال کوهنوردی فورت ویلیام‬ ‫روز فــورت ویلیــام (‪ )Fort William‬یکــی از مراســم گرامیداشــت فرهنــگ‬ ‫کــوه و کوهنــوردی اســت کــه در ایــن منطقــه برگــزار می شــود‪ .‬زمــان‬ ‫برگــزاری ایــن فســتیوال‪ ،‬اواخــر مــاه فوریــه اســت‪ .‬شــماری از ســخنرانی ها‬ ‫از ســوی کوهنــوردان حرفــه ای ترتیــب داده می شــود‪ .‬فرصت هایــی بــرای‬ ‫انجــام ورزش اســنوبرد در کنــار دوچرخه ســواری کوهســتان و یــخ نــوردی‬ ‫نیــز در خــال ایــن فســتیوال وجــود دارد‪ .‬معمــوالً یــک شــب فیلــم هــم در‬ ‫فســتیوال فــورت ویلیــام برگــزار می شــود کــه در ان برتریــن اثــار فســتیوال‬ ‫فیلــم کوهســتانی بَنــف (‪ )Banff‬بــه نمایــش درمی ایــد‪.‬‬ ‫فستیوال قایق های سنتی اسکاتلند‬ ‫فســتیوال قایق هــا یکــی از جذاب تریــن فســتیوال های ســنتی در‬ ‫اســکاتلند اســت‪ .‬ایــن رویــداد فرهنگــی بــه میزبانــی ســاحل اَبِردینشــایر‬ ‫(‪ )Aberdeenshire‬برگــزار می شــود‪ .‬برنامه هــای ســرگرم کننده ی فراوانــی‬ ‫نظیــر رویدادهــای ورزشــی‪ ،‬موزیــکال‪ ،‬رقــص و قایق ســواری در خــال ایــن‬ ‫فســتیوال در جریــان اســت‪ .‬فســتیوال قایق هــای ســنتی اســکاتلند در ســومین‬ ‫هفتــه از مــاه ژوئــن برگــزار می شــود‪ .‬ایــن رویــداد یکــی از محبوب تریــن‬ ‫فســتیوال هایی اســت کــه مــردم در سراســر ســال منتظــر رســیدن ان هســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪62‬‬ صفحه 62 ‫جشنواره بلتان فایر اسکاتلند‬ ‫جشــنواره بلتــان فایــر اســکاتلند همــه ســاله در نیمــه اردیبهشــت در شــهر‬ ‫ادینبــرا کشــور اســکاتلند برگــزار مــی گــردد‪ .‬جشــنواره بلتــان فایــر اســکاتلند‬ ‫یــک جشــنواره باســتانی بــه شــمار مــی ایــد کــه بــه مناســبت فــرا رســیدن‬ ‫فصــل تابســتان و در شــب پیــش از ‪ ١‬مــاه مــه هــر ســال برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫تغییــر فصــول از نظــر مــردم مذهبــی ســلتی از اهمیــت بســزایی برخــوردار‬ ‫اســت‪ ،‬اغــاز فصــل تابســتان بدیــن معنــی اســت کــه زمــان نــور و رشــد و‬ ‫حاصلخیــزی فــرا مــی رســد‪.‬‬ ‫مراســم ایــن جشــنواره شــامل پختــن نــان هــای بانــوک بلتــان‪ ،‬نمایــش گیاهان‬ ‫و ســبزیجات تــازه و مراســم ازدواج (کــه بنــا بــر تمایــل افــراد شــرکت کننــده‬ ‫مــی تــوان ان را بــه عنــوان ازدواج موقــت یــا دایمــی بــه نمایــش گذاشــت)‬ ‫و یکــی از مهمتریــن بخــش هــای ایــن جشــنواره روشــن کــردن اتــش هــای‬ ‫بلتــان (خــدای ســلتی) بــه شــمار مــی ایــد‪.‬‬ ‫ایــن اتــش هــا نشــانگر قــدرت و نیــروی رشــد خورشــید از فصــل بهــار تــا‬ ‫اواســط فصــل تابســتان مــی باشــد‪ .‬احشــام و حیوانــات اهلــی کــه در مزرعــه‬ ‫نگهــداری مــی شــوند بــه کنــار ایــن اتــش هــا اورده مــی شــوند و افــراد شــجاع‬ ‫و جســور از روی اتــش مــی پرنــد‪.‬‬ ‫جشنواره بین المللی ادینبورگ‬ ‫جشــنواره بین المللــی ادینبــورگ‪ ،‬جشــنواره ســاالنه هنرهــای نمایشــی در ادینبــورگ‪ ،‬اســکاتلند‬ ‫اســت کــه در مــدت بیــش از ســه هفتــه در مــاه اوت همــه ســاله در ایــن شــهر برگزار می شــود‪.‬‬ ‫بــا دعوتــی کــه از ســوی مدیــر جشــنواره صــورت می گیــرد‪ ،‬ایــن جشــنواره بین المللــی‪:‬‬ ‫نوازنــدگان رده هــای بــاالی موســیقی (بــه ویــژه موســیقی کالســیک)‪ ،‬تئاتــر‪ ،‬اپــرا و رقــص را‬ ‫از سراســر جهــان بــرای اجــرای هنرهایشــان در ایــن شــهر گــرد هــم جمــع می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫جشــنواره همچنیــن میزبــان یــک ســری از هنرهــای تجســمی نمایشــگاه ها‪ ،‬گفتگوهــا‪ ،‬و‬ ‫کارگاه هــای اموزشــی‪-‬هنری اســت‪.‬‬ ‫ایــده بنیادگــذاری یــک جشــنواره بــا هــدف «ارائــه جایگاهــی بــرای شکوفاســازی روح انســان»‬ ‫ـی اســکاتلند‪ ،‬بریتانیــا و اروپــا‪ ،‬در پــی پایــان جنــگ جهانــی دوم‬ ‫و غنی ســازی زندگــی فرهنگـ ِ‬ ‫ریشــه گرفــت‪ .‬ایــده ایجــاد یــک جشــنواره بین المللــی در انگلســتان بــرای اولیــن بــار توســط‬ ‫رودولــف بینــگ‪ ،‬مدیــر کل جشــنواره اپــرای گلَیندبُــرن‪ ،‬و ادری َمیلد ِمــی (همســر جــان کریســتی)‬ ‫در اثنــای یــک تــور زمــان جنــگ و اجــرای اپــرای گــدا؛ محصولــی کــه در مقیــاس کوچکــی‬ ‫توســط گلَیندبُــرن تولیــد شــده بــود‪ ،‬متصــور شــد‪.‬‬ ‫تمرکــز اولیــن جشــنواره بیشــتر بــه موســیقی کالســیک قــرار داشــت‪ ،‬و حضــور برجســته‬ ‫کنســرت ارکســتر فیالرمونیــک ویــن‪ ،‬و پیوســتن مجــدد ایــن ارکســتر بــا رهبــر پیشــین خــود‬ ‫برونــو والتــر در ایــن جشــنواره بــود کــه پــس از اشــغال میهنــش توســط نازی هــا اروپــا‬ ‫را تــرک کــرده بــود‪ .‬تمایــل ارتــش بریتانیــا بــه حضــور خــود در طــول دوره جشــنواره و بــه‬ ‫نمایــش گذاشــتن توانایی هــای نمایشــی منجــر بــه اجــرای مســتقل اولیــن «تاتــوی نظامــی‬ ‫ادینبــورگ» شــد کــه شــامل صحنه هــای نمایــش نواختــن نی انبــان و رقــص‪ ،‬در ســال ‪۱۹۵۰‬‬ ‫بــود‪ .‬ایــن رویــداد اکنــون بــه صــورت ســاالنه درامــده و بــه عنــوان بخشــی جدایــی ناپذیــر و‬ ‫رســمی ایــن جشــنواره در نظــر گرفتــه می شــود‪ ،‬هــر چنــد کــه همچنــان به طــور جداگانــه و‬ ‫مســتقل برگــزار شــود‪.‬‬ ‫ســالن های اصلــی جشــنواره عبارتنــد از‪ :‬ادینبــورو پِلی هــاوس بــا گنجایــش ‪ ۳۰۵۹‬نفــر اشــر‬ ‫هــاوس بــا گنجایــش ‪ ۲۳۰۰‬نفــر فســتیوال تئاتــر بــا گنجایــش ‪ ۱۸۰۰‬نفــر کینگــز تئاتــر بــا‬ ‫گنجایــش ‪ ۱۳۰۰‬نفــر کوینــز هــال بــا گنجایــش ‪ ۹۲۰‬نفــر رویــال لیســیوم تئاتــر بــا گنجایــش‬ ‫‪ ۶۵۰‬نفــر هــاب بــا گنجایــش ‪ ۴۲۰‬نفــر‬ ‫فستیوال هوگمانی‪ ،‬عید سال نو‬ ‫هوگمانــی (‪ )Hogmanay‬حتــی تــا بــه امــروز نیــز یکــی از‬ ‫مهم تریــن فســتیوال های اســکاتلند اســت‪ .‬تاریخ نــگاران بــاور‬ ‫دارنــد کــه همــه ی ایــن مراســم از وایکینگ هــا بــه ارث رســیده‬ ‫اســت‪ .‬درحالی کــه ایــن فســتیوال به طــور اشــکار در سراســر دنیــا‬ ‫برگــزار می شــود‪ ،‬امــا اســکاتلندی ها رابطــه ی بســیار کهنــی بــا ان‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 72‬راز شقایق| ‪63‬‬ صفحه 63 ‫نمایی از شهر گالسکو‬ صفحه 64

آخرین شماره های ماهنامه راز شقایق

ماهنامه راز شقایق 73

ماهنامه راز شقایق 73

شماره : 73
تاریخ : 1401/02/01
ماهنامه راز شقایق 71

ماهنامه راز شقایق 71

شماره : 71
تاریخ : 1400/12/01
ماهنامه راز شقایق 70

ماهنامه راز شقایق 70

شماره : 70
تاریخ : 1400/11/01
ماهنامه راز شقایق 69

ماهنامه راز شقایق 69

شماره : 69
تاریخ : 1400/10/01
ماهنامه راز شقایق 68

ماهنامه راز شقایق 68

شماره : 68
تاریخ : 1400/09/01
ماهنامه راز شقایق 67

ماهنامه راز شقایق 67

شماره : 67
تاریخ : 1400/08/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!