ماهنامه راز شقایق شماره 58 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه راز شقایق شماره 58

صفحه بعد

ماهنامه راز شقایق شماره 58

ماهنامه راز شقایق شماره 58

صفحه 1 ‫ماهنامه فرهنگی و هنری‬ ‫(خبری‪ ،‬تحلیلی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬اموزشی)‬ ‫سال پنجم‪ ،‬شماره ‪ - 58‬دی ماه ‪1399‬‬ ‫شماره مجوز ‪75583:‬‬ ‫مدیر روابط عمومی‬ ‫علی اسدابادی (کرمانشاهی)‬ ‫دبیر سرویس فرهنگی‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫سرویس عکس‬ ‫دبیر سرویس هنری‬ ‫میالد محمدهاشم‬ ‫فوادمحمدهاشم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫سردبیر‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫مدیر اجرایی‬ ‫ستاره کوشا‬ ‫طراح و گرافیست‬ ‫حسین شیردل‬ ‫همکاران این شماره‪:‬‬ ‫ســمیه عبدالمحمدی‪ -‬کبری تبریزیان‪ -‬کریــم فیروزی‪ -‬شــایلین مظاهری‪ -‬جعفرمحمدهاشم‪-‬سحر پورحســینی‪ -‬ابـــولفضل فیاض مرند ‪ -‬سمیه قاســمعلی‪ -‬امید عزیزی ‪ -‬محمدرضارســتگار‪ -‬حسین قاسمی‪ -‬سید امیر رســتگار‪ -‬امیدمحمدی‪-‬‬ ‫افشــین اســدزاده‪ -‬زهــرا کالته عربی‪ -‬تحریریه پایگاه خبری شــاینا‪ -‬تحریریه هفته نامه نســل انقالب‪-‬تحریریــه اخبار اصناف‪-‬تحریریه هفته نامــه مدرن‪-‬تحریریه دنیای بچه ها‪ -‬تحریریــه پایگاه خبری قانون مداری‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫لیختــن اشــتاین کشــور کوچــک پادشــاهی و ناشــناخته‬ ‫امــا زیبــا و بکــری در قلــب اروپاســت؛ کشــوری المانــی‬ ‫زبــان کــه بافــت روســتایی خــود را تــا جــای امــکان‬ ‫حفــظ کــرده و حتــی همچنــان فاقــد فــرودگاه اســت‪.‬‬ ‫امــا نبایــد فریــب ظاهــر ایــن زیبــای کوچــک در میــان‬ ‫کشــورهای اتریــش‪ ،‬ســوئیس و المــان را خــورد چــرا‬ ‫کــه یکــی از صنعتــی تریــن کشــورهای اروپــا بــه شــمار‬ ‫م ـی رود‪ .‬برنــدی ماننــد هیلتــی کــه یکــی از معروفتریــن‬ ‫برندهــای دنیــا در ســاخت لــوازم و تجهیــزات صنعــت‬ ‫ســاختمان اســت در ایــن کشــور بنــا نهــاده شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن گــروه بانکــی و مالــی ‪ LGT‬نیــز که در ســوئیس‬ ‫و دیگــر نقــاط اروپــا و جهــان نیــز شــعباتی دارد‪ ،‬مربــوط‬ ‫بــه ایــن کشــور و متعلــق بــه شــاهزاده لیختــن اشــتاین‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫لیختــن اشــتاین از بســیاری جهــات بویــژه فرهنگــی‪،‬‬ ‫ادبــی و هنــری الهــام گرفتــه از فرهنــگ دیگر کشــورهای‬ ‫مجــاور خــود بویــژه المــان و ســوئیس اســت‪.‬‬ ‫در ادبیــات‪ ،‬هنرهایــی نظیــر موســیقی‪ ،‬پوشــاک و غذاهای‬ ‫ســنتی ایــن کشــور بــا وجــود اختصاصاتــی مربــوط بــه‬ ‫خــود‪ ،‬متاثــر از فرهنــگ کشــورها و مناطــق المانــی زبــان‬ ‫اروپــا اســت‪.‬‬ ‫وســعت کوچــک و جمعیــت کــم ایــن منطقــه زیبــا از‬ ‫اروپــای غربــی شــاید نــکات چندانــی بــرای بررســی در‬ ‫نگاه اول نداشــته باشــد امــا بــرای عالقمنــدان و محققان‪،‬‬ ‫مطالعــه و بررســی ایــن کشــور خالــی از لطــف نخواهــد‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫مطالعــه تاریــخ ایــن کشــور و چگونگــی حفــظ ســاختار‬ ‫پادشــاهی ان بــا نــام خانــدان پادشــاهی لیختن اشــتاین‬ ‫و همچنیــن بررســی معمــاری قلعه هــا و کاخ هــای‬ ‫کهــن ان کــه همچنــان مانــدگار و برپــا اســت و بــرای‬ ‫گردشــگران و ســاکنین ایــن کشــور قابــل بازدیــد و حتــی‬ ‫اســتفاده اســت از نــکات ارزشــمندی اســت کــه مطالعــه‬ ‫ان لــذت بخــش خواهــد بــود‪.‬‬ ‫راز شقایق را در هرجای دنیا بخوانید‬ ‫شــما می توانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه راز شــقایق را کــه دارای‬ ‫اطالعــات جامع تــری دربــاره موضــوع هــر شــماره (ســفرنامه‬ ‫کشــورهای دنیــا) اســت و شــامل مباحثــی ماننــد اشــنایی بــا ســاختار‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫هــر کشــور می باشــد را بــا مراجعــه بــه ســایت جــار و نصــب‬ ‫اپلیکیشــن مربوطــه‪ ،‬بــا پرداخــت مبلــغ نیــم بهــا دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫در ضمــن شــماره های قبلــی نشــریه نیــز از همیــن طریــق قابــل‬ ‫دریافــت می باشــد‪.‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫رمزینه لینک ارشیو‬ ‫رازشقایق در سایت جار‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫روابط ایران و لیختن اشتاین‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی به کشور لیختن اشتاین‬ ‫‪4‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪10‬‬ ‫ساختار سیاسی‬ ‫‪16‬‬ ‫چهره های سیاسی تاریخ لیختن اشتاین ‪18‬‬ ‫نظام اموزشی‬ ‫‪22‬‬ ‫نظام حقوقی‬ ‫‪26‬‬ ‫فادوتس‪ ،‬پایتخت‬ ‫‪28‬‬ ‫شهرهای مهم لیختن اشتاین‬ ‫‪32‬‬ ‫مناطق دیدنی‬ ‫‪36‬‬ ‫موسیقی لیختن اشتاین‬ ‫‪40‬‬ ‫مشاهیر موسیقی لیختن اشتاین‬ ‫‪42‬‬ ‫حیات وحش لیختن اشتاین‬ ‫‪44‬‬ ‫ادبیات و هنر‬ ‫‪46‬‬ ‫معماری‬ ‫‪50‬‬ ‫لباس های سنتی‬ ‫‪54‬‬ ‫ورزش لیختن اشتاین‬ ‫‪56‬‬ ‫غذاهای محبوب‬ ‫‪58‬‬ ‫سینمای لیختن اشتاین‬ ‫‪60‬‬ ‫رویدادهای فرهنگی‬ ‫‪62‬‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان شریعتی‪ -‬خیابان خواجه نصیر‪ -‬خیابان مقدم‪-‬‬ ‫کوچه کهندانی‪ -‬بن بست اول‪ -‬پالک ‪5‬‬ ‫تلفکس‪77573576 :‬‬ ‫استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع بالمانع است‪.‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬گنجینه مینیاتور‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ صفحه 2 ‫روابط ایران و لیختن اشتاین‬ ‫ابوالفضل فیاض مرند‬ ‫کارشناس سیاسی‬ ‫وزارت امــور خارجــه نســبت بــه برقــراری روابــط سیاســی بیــن دولــت جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران بــا دولــت لیختــن اشــتاین از طریــق نمایندگــی اکردیتــه در ســال‬ ‫‪ 1375‬اقــدام نمــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت کشــور لیختــن اشــتاین بــا توجــه بــه وســعت کــم خــود و نیــز در‬ ‫مجــاورت و نزدیکــی کشــورهایی نظیــر ســوئیس و المــان برخــی کشــورها بــه‬ ‫جــای اعــام ســفیر‪ ،‬بــرای روابــط خــود نمایندگــی اکردیتــه معرفــی می کننــد‪.‬‬ ‫ســفیر یــک کشــور اگــر غیــر از کشــور محــل ماموریــت خــود‪ ،‬در یــک یــا چنــد‬ ‫کشــور دیگــر هــم ماموریــت داشــته باشــد‪ ،‬در ایــن گونــه کشــورها‪ ،‬اکردیتــه‬ ‫(معتبــر‪ ،‬رســمی‪ ،‬مجــاز و دارای اختیــار) نامیــده مــی شــود‪ .‬علــت ارســال ســفیر‬ ‫اکردیتــه (‪Accredited Ambassador‬یا ‪)AmbassadorAccredite‬‬ ‫معمــوال مســائل مالــی کشــورهای فرســتنده ســفیر‪ ،‬عــدم روابــط درحــد کافــی و‬ ‫کمبــود افــراد صالحیــت دار بــرای ســمت ریاســت ماموریــت دیپلماتیــک اســت‪.‬‬ ‫اکردیتــه بــه معنــی معتبــر‪ ،‬مجــاز و پذیرفتــه شــده اســت‪ .‬ســفیری کــه مامــور‬ ‫در چنــد کشــور اســت در یکــی از انهــا مقیــم مــی شــود و براســاس ضــرورت‬ ‫بــه ســایر کشــورهای محــل ماموریــت خــود ســفر مــی کنــد البتــه هــر یــک از‬ ‫کشــورها بایــد قبــا بــا ایــن امــر موافقــت کــرده و بــه ســفیر اکردیتــه پذیــرش‬ ‫داده باشــند‪.‬‬ ‫اخریــن ســفیر اکرودیتــه ایــران در لیختــن اشــتانین نیــز در ســال ‪ 1397‬در ایــن‬ ‫پســت گمــارده شــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا حاجــی کریــم جبــاری ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در بــرن‬ ‫در شــهریور ‪ 1397‬اســتوارنامه خــود را بــه عنــوان ســفیر اکرودیتــه جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران در کاخ وادوز بــه الــوا فیلیــپ ماریــا ولیعهــد لیختــن اشــتاین‬ ‫تســلیم کــرد‪.‬‬ ‫پرنــس فیلیــپ ماریــا در ایــن دیــدار بــه اهمیــت روابــط تاریخــی دو کشــور بــا‬ ‫فرهنــگ و تمدنــی کهــن اشــاره کــرد‪ .‬وی همچنیــن خواســتار حفــظ و تــداوم‬ ‫برجــام و پایبنــدی کشــورهای بــزرگ بــه تعهــدات بیــن المللــی خــود شــد‪.‬‬ ‫حاجــی کریــم جبــاری نیــز ضمــن تمجیــد از مواضــع خــوب سیاســی لیختــن‬ ‫اشــتاین در مــورد برجــام‪ ،‬اقدامــات عملــی اروپائیــان در اجــرای ایــن قــرارداد‬ ‫چندجانبــه بیــن المللــی و قطعنامــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد را‬ ‫خواســتار شــد‪.‬‬ ‫دو کشــور ایــران و لیختــن اشــتاین هرچنــد روابــط گســترده ای نداشــتند امــا در‬ ‫هــر فرصــت پیــش امــده بــرای تعامــل فــی مابیــن اســتفاده کردنــد از جملــه‬ ‫اینکــه در ســال ‪ 1396‬بنیــاد بیمــاری هــای نــادر ایــران اعــام کــرد‪ :‬در راســتای‬ ‫اهــداف ایــن بنیــاد‪ ،‬انجمــن حامیــان بیمــاران نــادر ایــران در کشــور لیختــن‬ ‫اشــتاین بــه ثبــت رســید و ثبــت انجمــن یــاد شــده در تاریــخ یکــم تیرمــاه‬ ‫‪ 27 ( 1396‬جــون ‪ )2017‬در شــهر فادوتــز‪ ،‬پایتخــت کشــور لیختــن اشــتاین‬ ‫انجــام شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه علــی داودیــان ‪ ،‬مدیرعامــل فقیــد بنیــاد بیمــاری هــای نــادر ایــران‪،‬‬ ‫اولیــن اقــدام اجرایــی ایــن انجمــن ‪ ،‬افتتــاح حســاب در ایــن کشــور بــرای‬ ‫حمایــت از بیمــاران اســت کــه در راســتای تعالــی ســه محــور بنــا نهــاده شــده‬ ‫بــود‪ .‬وی تســهیل حمایــت هــای مالــی وغیــر مالــی و دارویــی تمامــی حامیــان‬ ‫مقیــم در اروپــا‪ ،‬تعامــات بیشــتر و کاربــردی تــر بــا دیگــر نهادهــای اروپایــی‬ ‫و شناســاندن بنیــاد و وظائــف بنیــاد بیمــاری هــای نــادر بــه تمامــی اشــخاص‬ ‫حقیقــی و حقوقــی و شــرکت هــا و نهادهــا در اروپــا و شــرکت در همایــش هــا و‬ ‫تشــکل هــای بومــی را ســه محــور اصلــی ایــن بنیــاد عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫کشــور لیختــن اشــتاین در ایــران ســفارتخانه نــدارد و متقاضیــان برای درخواســت‬ ‫ویــزای ایــن کشــور بایــد بــه کنســولگری المــان درخواســت خــود را ارائــه کنند‪.‬‬ ‫مدیــر عامــل بنیــاد بیمــاری هــای نــادر ایــران ضمــن اشــاره بــه اهــداف ذکــر‬ ‫شــده افــزود‪ :‬مســئولیت کارهــای اجرایــی ایــن انجمــن در لیختــن اشــتاین‬ ‫بنیــاد بیمــاری هــای نــادر ایــران متعلــق بــه یــک میلیــون و ‪ 200‬هــزار بیمــار‬ ‫نــادر در کشــور اســت البتــه ‪ 6‬هــزار نــوع بیمــاری نــادر در جهــان ثبــت شــده‬ ‫کــه ‪ 200‬نــوع ان شــیوع بیشــتری دارد و در ایــران ‪ 58‬نــوع شناســایی و ‪ 20‬نــوع‬ ‫ان ســاماندهی شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪3‬‬ صفحه 3 ‫نگاهی به کشور‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫لیختناشتاین‬ ‫رنگ هــای پرچــم لیختن اشــتاین هریــک بــه عنــوان نمــادی در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده اســت‪ .‬رنــگ ابــی نشــان دهنــده رنــگ اســمان‪ ،‬رنــگ قرمــز نشــان دهنــده‬ ‫اتشــی کــه شــب هــا در خانــه هــا مــی ســوزد و ارم پادشــاهی کــه نمــاد اتحــاد‬ ‫مــردم و پادشــاه اســت‪ .‬ایــن جمالتــی اســت کــه پرچــم کشــور لیختــن اشــتاین‬ ‫بــا ان توصیــف می شــود‪.‬‬ ‫لیختــن اشــتاین ســومین کشــور کوچــک در اروپــا اســت‪ .‬پایتخــت ان شــهر‬ ‫فادوتــس یــا وادوز اســت‪ .‬زبــان رســمی لیختن اشــتاین المانــی‪ ،‬مســاحت ان ‪۱۶۰‬‬ ‫کیلومتــر مربــع و جمعیــت ان ‪ 36‬هــزار نفــر اســت‪ .‬واحــد پــول ایــن کشــور فرانــک‬ ‫ســوئیس بــا واحــد جــزء (راپــن) نــام دارد‪.‬‬ ‫لیختن اشــتاین یکــی از باالتریــن ســطوح زندگــی در جهــان را دارد‪ .‬صنعــت‬ ‫گردشــگری‪ ،‬بانکــداری و تولیــدات (ابــزار دقیــق صنعتــی) همگــی بــا اهمیت اســت و‬ ‫صــادرات ایــن کشــور را بیشــتر فراورده هــای دندانپزشــکی و ماشــین االت تشــکیل‬ ‫می دهنــد‪ .‬لیختن اشــتاین در ســازمان ملــل متحــد‪ ،‬شــورای اروپــا‪ ،‬کنفرانــس‬ ‫امنیــت و همــکاری در اروپــا‪ ،‬و اتحادیــه بازرگانــی ازاد اروپــا عضویــت دارد‪ .‬میــزان‬ ‫بــا ســوادی مــردم در ان ‪ ٪۱۰۰‬اســت‪.‬‬ ‫تاریخ‬ ‫قدیمــی تریــن اثــار باقــی مانــده از دوران باســتان در لیختــن اشــتاین مربــوط بــه‬ ‫دوران پارینــه ســنگی میانــه اســت و اولیــن تمدن هــای ایجــاد شــده در ایــن منطقــه‬ ‫از اروپــا حــدود ‪ 5300‬ســال قبــل از میــاد توســط ســاکنانی شــکل گرفــت کــه بــا کار‬ ‫کشــاورزی امــورات خــود را می گذراندنــد‪.‬‬ ‫ـای عصــر اهــن‬ ‫ـ‬ ‫اروپ‬ ‫ـزی‬ ‫ـ‬ ‫مرک‬ ‫و‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫غرب‬ ‫ـای‬ ‫ـ‬ ‫اروپ‬ ‫فرهنــگ هالشــتات (فرهنــگ مســلط بــر‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫از اوایــل قــرن هشــتم تــا ششــم پیــش از میــاد کــه از عصــر برنــز در قــرن دوازدهــم‬ ‫پیــش از میــاد توســعه یافتــه بــود) و التیــن در دوران اواخــر اهــن‪ ،‬تــا حــدود ‪450‬‬ ‫ســال پیــش از میــاد‪ ،‬فرهنــگ مســلط بــر ایــن منطقــه بــود کــه احتمــاال تحــت تاثیــر‬ ‫تمــدن هــای یونانــی و اتریشــی قــرار داشــت‪.‬‬ ‫یکــی از مهــم تریــن گــروه هــای قبیلــه ای در منطقــه الــپ‪ ،‬هلوتــی نــام داشــت‪ .‬ایــن‬ ‫گــروه ســاکنان ســلتی ســوئیس کنونــی در دوران باســتان بودنــد‪ .‬در ســده نخســت‬ ‫پیــش از میــاد انــان از جنــوب المــان بــه ســوئیس کوچیدنــد‪ .‬در ســال ‪ 58‬قبــل از‬ ‫میــاد‪ ،‬در نبــرد بیبراکــت‪ ،‬ژولیــوس ســزار قبایــل هلوتــی را شکســت داد‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫منطقــه را تحــت کنتــرل کامــل امپراطــوری روم قــرار داد‪.‬‬ ‫در ‪ 15‬ســال قبــل از میــاد‪ ،‬تیبریــوس‪ ،‬امپراتــور روم بــه همــراه بــرادرش دراســوس‪،‬‬ ‫کل منطقــه الــپ را فتــح کــرد‪ .‬ســپس لیختن اشــتاین بــه روم شــرقی و اســتان‬ ‫ریشــیه پیوســت‪ .‬ایــن منطقــه کــه توســط ارتــش روم نگهــداری و حفاظــت می شــد‬ ‫اردوگاه هــای نیروهــای نظامــی امپراطــوری روم بــود کــه پایــگاه انــان اتریــش در‬ ‫نزدیکــی دریاچــه کنســتانس و ســوئیس امــروزی قــرار داشــت‪ .‬جــاده رومــی کــه از‬ ‫ایــن ســرزمین می گذشــت بــه اتریــش می گذشــت نیــز بــرای رفــت و امــد ســربازان‬ ‫رومــی بــه پایــگاه اصلــی لژیون هــا ســاخته شــده بــود‪ .‬بعــد هــا ایــن پایگاه هــا‬ ‫توســط االمان هــا کــه اتحادی ـه ای از قبایــل ژرمنــی نزدیــک رود رایــن بودنــد تصــرف‬ ‫و از بیــن رفــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪4‬‬ ‫‪Liechtenstein‬‬ صفحه 4 ‫االمان هــا رفتــه رفتــه در غــرب اروپــا‬ ‫تســلط خــود را افزایــش دادنــد و منطقــه‬ ‫امــروزی لیختــن اشــتاین را در ســده های‬ ‫اولیــه قــرون وســطی‪ ،‬تصــرف کردنــد‪ .‬در‬ ‫قــرن ششــم‪ ،‬بــا پیــروزی کلوییــس در‬ ‫برابــر االمان هــا کل منطقــه بــه بخشــی‬ ‫از امپراطــوری فرانــک (کنفدراســیونی از‬ ‫قبایــل ژرمــن در قــرون وســطی) تبدیــل‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫منطقــه ای کــه بعدهــا بــه لیختن اشــتاین‬ ‫معــروف شــد‪ ،‬تحــت ســلطه امپراتــوری‬ ‫فرانــک تــا زمانــی کــه امپراتوری توســط‬ ‫پیمــان وردن در ســال ‪ 843‬میــادی پــس‬ ‫از مــرگ شــارلمانی بــه چنــد تکــه شــد‪،‬‬ ‫باقــی مانــد‪ .‬قلمــرو کنونــی لیختــن اشــتاین متعلــق بــه امپراتــوری شــرقی‬ ‫فرانــک گردیــد و بعدهــا بــا امپراتــوری فرانــک میانــی متحــد و در حــدود‬ ‫ســال ‪ 1000‬میــادی تحــت حاکمیــت امپراطــوری روم قــرار گرفــت ‪.‬‬ ‫تــا حــدود ‪ 1100‬میــادی زبــان غالــب ایــن منطقــه رومانــش (کــه امــروزه‬ ‫یکــی از چهــار زبــان رســمی کشــور ســوئیس بــه همــراه زبان هــای‬ ‫المانــی‪ ،‬فرانســوی و ایتالیایــی اســت) بــود‪ ،‬امــا بعــد از ان المــان شــروع‬ ‫بــه گســترش قلمــرو خــود در ایــن منطقــه کــرد و تقریبــا از ســال ‪1300‬‬ ‫میــادی یــک قومیــت االمانــی کــه از واالیــس‪ ،‬منطقــه ای در جنــوب‬ ‫ســوییس بــه لیختــن اشــتاین امــده بودنــد‪ ،‬ســکونت کردنــد‪ .‬گفتنــی‬ ‫اســت ســاکنان روســتا های شــهر تریزنبــرگ هنــوز هــم در گویــش خــود‬ ‫ویژگــی هــای گویــش واالیــس را دارا هســتند‪.‬‬ ‫تــا ســال ‪ ،1200‬حاکمیــت منطقــه‬ ‫الــپ بــر عهــده خاندان هــای‬ ‫ســاووی‪ ،‬زرینگــر‪ ،‬هابســبورگ و‬ ‫کیبــورگ بــود‪ .‬دیگــر مناطــق نیــز‬ ‫تحــت کنتــرل مســتقیم امپراطــوری‬ ‫روم بــود کــه بــر گــذرگاه هــای‬ ‫کوهســتان نیــز اشــراف داشــت‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه سلســله خانــدن کیبورگ‬ ‫در ســال ‪1264‬میــادی ســقوط کــرد‪،‬‬ ‫سلســله هابســبورگ تحــت پادشــاهی‬ ‫امپراتــور روم در ســال ‪ 1273‬قلمــرو‬ ‫خــود را بــه فــات شــرقی الــپ کــه‬ ‫شــامل قلمــرو لیختن اشــتاین نیــز‬ ‫بــود گســترش داد‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه بعدهــا بــه خانــدان‬ ‫ســلطنتی لیختن اشــتاین فروختــه شــد‪.‬‬ ‫تــا ســال ‪1396‬میــادی‪ ،‬فادوتــس (پایتخــت امــروز لیختــن اشــتاین) همچنــان در‬ ‫اختیــار امپراطــوری روم بــود و عــاوه بــر ایــن منطقــه رفتــه رفتــه دیگــر مناطــق‬ ‫لیختــن اشــتاین امــروزی در اختیــار ایــن خانــدان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بســیاری از مناطــق مــد نظــر خانــدان ســلطنتی لیختن اشــتاین در اختیــار خانــدان‬ ‫هابســبورگ بــود و لیختــن اشــتاین ها بــا وجــود انکــه نقــش مشــاور در سلســله‬ ‫هابســبورگ داشــتند بــه صــورت مســتقل نمی توانســتند از امپراتــوری روم مســتقل‬ ‫شــوند و همچنــان تحــت حاکمیــت امپراتــوری روم در کنــار هابســبورگ قــرار‬ ‫داشــتند‪.‬‬ ‫در اوایــل قــرن هفدهــم میــادی‪ ،‬کارل اول از خانــدان لیختــن اشــتاین در یــک‬ ‫مبــارزه سیاســی توانســت رودلــف را بــا پــس زدن دیگــر رقبــای کســب تــاج و‬ ‫تخــت امپراتــوری نظیــر ماتیــاس بــه پیــروزی رســاند و همیــن امــر امتیــاز حکومت‬ ‫بــر ســرزمین های لیختن اشــتاین امــروزی را بــر وی بخشــید و بدیــن صــورت‬ ‫اولیــن فــرد از خانــدان لیختن اشــتاین توانســت مالکیــت بــر ایــن ســرزمین ها را‬ ‫بدســت اورد‪.‬‬ ‫در تاریــخ ‪ 23‬ژانویــه ‪ ،1719‬پــس از خریــد زمین هــای منطقــه‪ ،‬بــا تاییــد‬ ‫کارل ششــم امپراتــور روم‪ ،‬فادوتــس پایتخــت امــروزی و شــلنبرگ در شــمال‬ ‫لیختن اشــتاین بــه حکومــت لیختن اشــتاین واگــذار شــد و ایــن منطقــه بــه نــام‬ ‫لیختن اشــتاین بــرای اولیــن بــار بــه عنــوان یــک منطقــه مســتقل بــه همیــن نــام‬ ‫شــناخته شــد‪.‬‬ ‫در اوایــل قــرن نوزدهــم‪ ،‬در نتیجــه جنــگ هــای ناپلئونــی در اروپــا‪ ،‬امپراتــوری روم‬ ‫توســط ناپلئــون شکســت خــورد و در ســال ‪ 1805‬میــادی بــه ‪ 960‬ســال حکومــت‬ ‫فئودالــی در اروپــا پایــان داد و ناپلئــون بســیاری از ســرزمین های امپراتــوری روم را‬ ‫بــه کنفدراســیون رایــن ملحــق کــرد‪.‬‬ ‫ایــن بازســازی سیاســی عواقــب گســترده ای بــرای لیختــن اشــتاین داشــت‪:‬‬ ‫نهادهــای تاریخــی امپریالیســتی‪ ،‬حقوقــی و سیاســی منحــل شــدند و دولــت متعهــد بــه‬ ‫تســلیم هــر فرمانروایــی فئودالــی فراتــر از مرزهــای خــود بــود‪.‬‬ ‫از ‪ 25‬ژوئیــه ‪ ،1806‬زمانــی کــه کنفدراســیون رایــن تاســیس شــد‪ ،‬شــاهزاده لیختــن‬ ‫اشــتاین بــه عنــوان عضــو ایــن کنفدراســیون تــا زمــان انحــال ایــن کنفدراســیون‬ ‫یعنــی ‪ 19‬اکتبــر ‪ 1813‬مالکیــت لیختــن اشــتاین را تحــت حاکمیــت امپراتوری فرانســه‬ ‫در اختیــار داشــت‪.‬‬ ‫چنــد ســال پــس از ان نیــز لیختــن اشــتاین بــه کنفدراســیون المــان (‪ 20‬ژوئــن ‪1815‬‬ ‫ ‪ 24‬اوت ‪ )1866‬کــه جزئــی از امپراتــور اتریــش بــود شــد‪ ،‬پیوســت‪.‬‬‫در ســال ‪ ،1818‬شــاهزاده یوهــان اول حکمــران وقــت لیختــن اشــتاین بــرای اولیــن‬ ‫بــار یــک قانــون اساســی جدیــد تنظیــم کــرد و در همــان ســال شــاهزاده الویــوس‬ ‫نخســتین عضــو مجلــس لیختــن اشــتاین شــد‪.‬‬ ‫ایــن کشــور در ســال ‪ ۱۸۶۸‬اعــان اســتقالل کــرد‪ .‬لیختن اشــتاین کــه بــه واســطهٔ‬ ‫خــاک اتریــش از المــان جداســت‪ ،‬تنهــا شــاهزاده نشــین المانــی بــود کــه در ‪۱۸۷۱‬‬ ‫بــه امپراتــوری المــان پیوســت‪ .‬از ســال ‪ ۱۹۱۹‬ســوییس مســئولیت سیاســت خارجــی‬ ‫لیختــن اشــتاین را بــر عهــده گرفــت و از ‪ ۱۹۲۴‬ایــن کشــور از اتحــاد گمرکــی و پولــی‬ ‫بــا ســوییس برخــوردار بوده اســت‪ ،‬بــا ایــن حــال از ‪ ۱۹۸۹‬نقــش فعال تــری در‬ ‫عرصــهٔ بین المللــی بــه خــود گرفته اســت‪.‬‬ ‫شــاهزاده هانــس ادام دوم پــس از مــرگ پــدرش فرانتــز جــوزف دوم در ســال ‪۱۹۸۹‬‬ ‫جایگزیــن او شــد‪ .‬ماریــو فریــک از اتحادی ـهٔ میهــن پرســتان در ســال ‪ ۱۹۹۳‬ریاســت‬ ‫دولــت را بــر عهــده گرفــت‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۰۱‬نیــز اوتمــار هاســلر جــای او را در ســمت‬ ‫نخســت وزیــری گرفــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪5‬‬ صفحه 5 ‫جغرافیا‬ ‫ایــن کشــور در مرکــز اروپــا قــرار دارد و از شــرق و شــمال توســط اتریــش‬ ‫و از غــرب و جنــوب توســط ســوئیس احاطــه شــده اســت‪.‬‬ ‫کوه هــای الــپ در شــرق ایــن شاهزاده نشــین قــرار دارد‪ .‬غــرب کشــور‬ ‫متشــکل از جلگــهٔ ســیالبی رود رایــن اســت‪ .‬رودهــای مهــم ان رایــن و‬ ‫ســامینا و بلندتریــن نقطــه ان گــروز پیتز اســت کــه ‪ ۲۵۹۹‬متــر ارتفــاع دارد‪.‬‬ ‫ایــن کشــور اب و هــوای الپــی معتــدل دارد البتــه دارای زمســتان هایی‬ ‫بســیار ســرد و تابســتان هایی خنــک اســت‪.‬‬ ‫پایتخــت لیختن اشــتاین فادوتــس اســت امــا بزرگ تریــن شــهر ایــن‬ ‫کشــور‪ ،‬شــان بــا ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر جمعیــت اســت‪.‬‬ ‫نـژاد‬ ‫دوســوم مــردم ایــن کشــور لیختن اشــتاینی اند‪ .‬دیگــران مهاجرانی انــد‬ ‫کــه بیشترشــان از ســوئیس‪ ،‬اتریــش و المــان امده انــد‪.‬‬ ‫‪ ۶۵‬درصــد از مــردم ایــن کشــور را لیختــن اشــتاینی‪ ۱۰ ،‬درصد را سوییســی‪،‬‬ ‫‪ ۵‬درصــد را اتریشــی و ‪ ۳‬درصــد را المانــی تشــکیل می دهــد‪ ،‬همچنیــن‬ ‫دیــن ‪ ۷۸‬درصــد از لیختــن اشــتاینی ها‪ ،‬کاتولیــک و ‪ ۸‬درصــد پروتســتان‬ ‫می باشــد و مابقــی را ســایر ادیــان و مذاهــب تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫تقسیمات کشوری‬ ‫کشــور لیختن اشــتاین بــه ‪ ۱۱‬شهرســتان تقســیم شــده اســت کــه بیشــتر ان هــا تنهــا از‬ ‫یــک شــهر تشــکیل شــده اند‪ ۵ .‬شهرســتان لیختــن اشــتاین در شــمال کشــور قــرار گرفتــه‬ ‫انــد ناحیــه انتخاباتــی اونترالنــد را تشــکیل مــی دهنــد و ‪ ۶‬شهرســتان باقیمانــده بخــش‬ ‫انتخاباتــی اوبرالنــد را‪.‬‬ ‫بخش انتخاباتی اونترالند‪:‬‬ ‫روگل‬ ‫شلنبرگ‬ ‫گامپرین‬ ‫شان‬ ‫ماورن‬ ‫بخش انتخاباتی اوبرالند‪:‬‬ ‫پالنکن‬ ‫فادوتس‬ ‫تریزنبرگ‬ ‫تریزن‬ ‫بالزرس‬ ‫زبان و مذهب‬ ‫زبــان رســمی ایــن کشــور المانــی اســت و اکثــر مــردم بــه ایــن زبــان تکلــم می کننــد کــه متفــاوت از‬ ‫زبــان شــناخته شــده المانــی اســت و بــا گویــش هایــی‬ ‫کــه در مناطــق همســایه ماننــد ســوئیس و اتریــش‬ ‫صحبــت مــی شــود‪ ،‬نزدیــک اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬زبــان‬ ‫اســتاندارد المانــی توســط اکثــر مــردم در داخــل کشــور‬ ‫قابــل درک و تکلــم اســت‪.‬‬ ‫طبــق قانــون اساســی لیختــن اشــتاین‪ ،‬کلیســای‬ ‫کاتولیــک رومــی‪ ،‬مذهــب دولتــی رســمی لیختــن اشــتاین‬ ‫اســت‪ .‬کلیســای کاتولیــک کلیســای ایالتــی اســت و بــه‬ ‫همیــن ترتیــب از حمایــت کامــل از دولــت برخــوردار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ 75‬درصــد مــردم کشــور نیــز دارای مذهــب‬ ‫کاتولیــک هســتند و اقلیــت بعــدی پروتســتان ها و دیگــر‬ ‫فرقه هــای مســیحیت مــی باشــند‪ .‬مســلمانان نیــز حــدود‬ ‫‪ 5‬درصــد از جمعیــت ایــن کشــور را شــامل می شــوند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪6‬‬ صفحه 6 ‫فرهنگ‬ ‫بــه دلیــل کوچــک بــودن لیختــن اشــتاین‪ ،‬ایــن کشــور بــه شــدت تحــت تاثیــر‬ ‫تاثیــرات فرهنگــی خارجــی قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬بــه ویــژه از کســانی کــه از مناطــق‬ ‫جنوبــی اروپــای المانــی زبــان‪ ،‬از جملــه اتریــش ‪ ،‬بادن‪-‬وورتمبــرگ ‪ ،‬بایــرن‪،‬‬ ‫ســوئیس و بــه طــور خــاص تیــرول و وورارلبــرگ ریشــه دارنــد‪.‬‬ ‫«انجمــن تاریخــی شاهنشــاهی لیختــن اشــتاین» در حفــظ فرهنــگ و تاریــخ کشــور‬ ‫نقش دارد‪.‬‬ ‫بزرگتریــن مــوزه ‪ ، Kunstmuseum Liechtenstein‬مــوزه بیــن المللــی‬ ‫هنــر مــدرن و معاصــر بــا یــک مجموعــه هنــری مهــم بیــن المللــی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫ســاختمان توســط معمــاران سوئیســی ‪ Morger ، Degelo‬و ‪ Kerez‬یــک‬ ‫مــکان مهــم در وادوز اســت‪ .‬در نوامبــر ‪ 2000‬تکمیــل شــد و «جعبــه ســیاه» از‬ ‫بتــن رنگــی و ســنگ بازالــت ســیاه را تشــکیل مــی دهــد‪ .‬مجموعــه مــوزه همچنیــن‬ ‫مجموعــه هنــر ملــی لیختــن اشــتاین اســت‪.‬‬ ‫مــوزه مهــم دیگــر مــوزه ملــی لیختــن اشــتاین (‪Liechtensteinisches‬‬ ‫‪ )Landesmuseum‬اســت کــه نمایشــگاه دائمــی در مــورد تاریــخ فرهنگــی و‬ ‫طبیعــی لیختــن اشــتاین و همچنیــن نمایشــگاه هــای ویــژه را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫همچنیــن مــوزه تمبــر ‪ ،‬مــوزه اســکی و مــوزه ســبک زندگــی روســتایی بــا قدمــت‬ ‫‪ 500‬ســال وجــود دارد‪.‬‬ ‫کتابخانــه ایالتــی لیختــن اشــتاین کتابخانــه ای اســت کــه بــرای کلیــه کتــاب هــای‬ ‫منتشــر شــده در کشــور ودیعــه قانونــی دارد‪.‬‬ ‫معــروف تریــن مــکان هــای تاریخــی قلعــه وادوز ‪ ،‬قلعــه گوتنبــرگ ‪ ،‬خانــه ســرخ و‬ ‫ویرانــه هــای شــلنبرگ هســتند‪.‬‬ ‫مجموعــه هنــری خصوصــی شــاهزاده لیختــن اشــتاین ‪ ،‬یکــی از برجســته تریــن‬ ‫مجموعــه هــای هنــری خصوصــی جهــان ‪ ،‬در مــوزه لیختــن اشــتاین در ویــن‬ ‫نمایــش داده مــی شــود‪.‬‬ ‫در تعطیــات ملــی کشــور ‪ ،‬همــه افــراد بــه قلعــه رئیــس دولــت دعــوت مــی شــوند‪ .‬بخــش‬ ‫قابــل توجهــی از مــردم در جشــن ملــی در قلعــه شــرکت مــی کننــد ‪ ،‬جایــی کــه ســخنرانی‬ ‫مــی شــود و نوشــیدنی رایــگان ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫موســیقی و تئاتــر بخــش مهمــی از فرهنــگ اســت‪ .‬ســازمانهای موســیقی متعــددی از جملــه‬ ‫شــرکت موســیقی لیختــن اشــتاین ‪ ،‬روزانــه ســاالنه گیتــار و انجمــن بیــن المللــی یــوزف‬ ‫گابریــل راینبرگــر وجــود دارد کــه در دو اصلــی بــازی مــی کننــد‪.‬‬ ‫رسانه‬ ‫ارائــه دهنــده خدمــات اینترنــت اولیــه و اپراتــور شــبکه تلفــن همــراه‬ ‫لیختــن اشــتاین ‪ ،‬مخابــرات لیختــن اشــتاین اســت کــه در شــهر شــان‬ ‫‪ Schaan‬واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫در کشــور دو کانــال تلویزیونــی مرســوم وجــود دارد‪ .‬کانــال خصوصــی‬ ‫‪ 1FLTV‬در ســال ‪ 2008‬بــا هــدف عضویــت در اتحادیــه رادیــو و‬ ‫تلویزیــون اروپــا ایجــاد شــده اســت ‪ ،‬کــه هنــوز بــه ایــن امــر موفــق‬ ‫نشــده اســت‪.‬‬ ‫(‪ )Landeskanal de‬توســط واحــد اطالعــات و ارتباطــات دولــت اداره‬ ‫مــی شــود و اقدامــات دولــت ‪ ،‬برنامه هــای امــور عمومــی و رویدادهــای‬ ‫فرهنگــی را انجــام مــی دهــد‪ .‬هــر دو در ارائــه دهنــدگان کابــل محلــی‬ ‫و کانالهایــی از کشــورهای المانــی زبــان دیگــر دیــده مــی شــوند‪.‬‬ ‫تنهــا تلویزیــون رایــگان ‪ ORF‬از اتریــش اســت کــه از طریــق زمینــی‬ ‫ســیگنال ان از ‪ Vorarlberg‬در دســترس اســت‪.‬‬ ‫رادیــو لیختــن اشــتاین ‪ ،‬کــه در ســال ‪ 2004‬همــراه بــا پخــش‬ ‫کننــده خدمــات عمومــی ‪Liechtensteinischer Rundfunk LRF‬‬ ‫تاســیس شــد ‪ ،‬تنهــا ایســتگاه رادیویــی داخلــی کشــور اســت کــه در‬ ‫تریــزن مســتقر اســت‪ .‬رادیــو لیختــن اشــتاین و چندیــن برنامــه ‪SRF‬‬ ‫ســوئیس از (‪ )Sender Erbi de‬مشــرف بــه فادوتــس ‪ Vaduz‬پخــش‬ ‫مــی شــود‪ .‬لیختــن اشــتاین همچنیــن دارای دو روزنامــه مهــم اســت‪:‬‬ ‫لیختــن اشــتاینر فولکســبالت و لیختــن اشــتاینر واترلنــد‪.‬‬ ‫رادیــو اماتــور ســرگرمی برخــی از مــردم و خانواده هــا اســت‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬بــر خــاف تقریبـاً هــر کشــور مســتقل دیگــری ‪ ،‬لیختــن اشــتاین‬ ‫پیشــوند ‪ ITU‬خــاص خــود را نــدارد‪.‬‬ ‫بــه طــور معمــول ‪ ،‬بــه اماتورهــا عالئــم تمــاس بــا پیشــوند سوئیســی‬ ‫«‪ »HB‬و ســپس «‪ »0‬یــا «‪ »L‬صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪7‬‬ صفحه 7 ‫اداب و رسوم‬ ‫کلمــه «ســنت» شــاید بــرای مردمانــی در قلــب اروپــا و در کنــار الــپ زندگــی می کننــد‬ ‫کمــی قدیمــی بــه نظــر ایــد امــا مــردم در لیختــن اشــتاین بــه اداب و رســوم محلــی و‬ ‫گویــش خــود افتخــار می کننــد‪ .‬هــر ســاله منتظــر روز ملــی و جشــن هــا و کارناوالهــا‬ ‫هســتند‪ .‬بــه عقیــده مــردم اســن منطقــه از اروپــا ســنت چیــزی فراتــر از یــک کلمــه‬ ‫اســت ‪ -‬ســنت هــا ایــده هــا و ارزش هایــی هســتند کــه از نســلی بــه نســل دیگــر‬ ‫منتقــل می شــوند و بخشــی از زندگــی مــا را تشــکیل می دهنــد و مــا را بــه همــان‬ ‫چیــزی تبدیــل مــی کننــد کــه هســتیم‪.‬‬ ‫بیشــتر اداب و رســوم لیختــن اشــتاین از فرهنــگ المانــی گرفتــه شــده اســت‪ ،‬بســیاری‬ ‫از انهــا نیــز ارتبــاط تنگاتنگــی بــا کلیســای کاتولیــک و روزهــای مقــدس و اییــن هــای‬ ‫ان دارنــد‪ .‬اداب و رســوم مختلــف و روزهــای اجــرای ان در طــول ســال پخــش مــی شــود‬ ‫و غالبـاً شــروع یــا پایــان فصــل هــا را نشــان مــی دهــد یــا حتــی در نــوع خــود فصلــی‬ ‫محســوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫فصــل کارنــاوال کــه از ان بــا عنــوان «‪ »Fasnacht‬یــاد مــی شــود ‪ ،‬از پنجشــنبه تــا ســه‬ ‫شــنبه کارنــاوال در لیختــن اشــتاین جشــن گرفتــه مــی شــود و بــه عنــوان «پنجمیــن‬ ‫فصــل ســال» شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫روز ملــی لیختــن اشــتاین ‪ ،‬روز شــاهزاده ‪ ،‬هــر ســاله در ‪ 15‬اگوســت جشــن گرفتــه‬ ‫می شــود‪ .‬یــک روز مقــدس و یــک تعطیــات در ایــن شاهنشــاهی‪ ،‬در ســال ‪1940‬‬ ‫معرفــی شــد و ارتبــاط نزدیکــی بــا روز تولــد شــاهزاده حاکــم وقــت ‪ ،‬شــاهزاده فرانتس‪-‬‬ ‫یــوزف دوم ‪ ،‬در ‪ 16‬اوت داشــت‪.‬‬ ‫پــس از گذرانــدن تابســتان در چــرا در مراتــع مرتفــع ‪ ،‬گاوهــا در پاییــز دوبــاره بــه دره‬ ‫بــرده مــی شــوند‪ .‬ایــن ســنت هــر ســاله بــا موکــب هــای کوچــک گاوهایــی کــه بــا‬ ‫اویزهــای رنگارنــگ از گل و زنــگ بــه گردنشــان تزئیــن شــده دیــده می شــوند و متعلــق‬ ‫بــه روســتاها هســتند اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫بســیاری از مــردم بــرای تماشــای ایــن موکــب هــا کــه بــه بازارهــای گاو ســنتی در‬ ‫تریزنبــرگ ‪ ،‬وادوز و اشــن متصــل هســتند‪ ،‬گــرد هــم مــی اینــد کــه امــروز بــه صــورت‬ ‫نمایشــگاه هــای ســرگرم کننــده برگــزار مــی شــوند‪.‬‬ ‫لیختــن اشــتاین ممکــن اســت یــک کشــور کوچــک باشــد ‪ ،‬امــا شــهروندان ایــن کشــور‬ ‫بــه ســنت هــای محلــی خــود بســیار افتخــار مــی کننــد‪ .‬ایــن مــوارد مــی توانــد از زبانــی‬ ‫کــه بــه انهــا صحبــت مــی کننــد تــا اداب و رســوم و ارزشــهای مرتبــط بــا تاریــخ‬ ‫شاهنشــاهی باشــد‪.‬‬ ‫شــهروندان لیختــن اشــتاین بــه گویــش المانــی صحبــت مــی کننــد‪ .‬بــا وجــود ایــن ‪ ،‬بــا‬ ‫دلیــل وســعت کشــور ‪ ،‬هیــچ گویــش «خالــص» لیختــن اشــتاینی وجــود نــدارد‪ .‬در عوض‪،‬‬ ‫انــواع مختلــف گویشــی در مناطــق مختلــف صحبــت مــی شــود ‪ -‬بیانگــر تنــوع فرهنگــی‬ ‫کشــور اســت‪ .‬حتــی امــروز مــی تــوان بــه راحتــی بــا گــوش دادن بــه صحبت هــای‬ ‫انهــا گفــت کــه فــرد از کــدام منطقــه کشــور اســت‪ :‬بالزرســی ها ‪ ،‬تریزنبرگی هــا و‬ ‫روگل هــا همــه بــه روشــی خــاص صحبــت مــی کننــد‪ .‬یــک مثــال خــوب در ایــن مــورد‬ ‫‪ ،‬دامنــه کلماتــی اســت کــه در لیختــن اشــتاین بــرای «دمپایــی» اســتفاده مــی شــود ‪،‬‬ ‫کــه بســته بــه اینکــه اهــل کــدام یــک هســتید مــی توانیــد «‪»Finka» ، «Tasi» ، «Tappa‬‬ ‫و حتــی «‪ »Pootscha‬نامیــد‪.‬‬ ‫شــهروندان لیختــن اشــتاین ممکــن اســت بــه ســنت هــای خــود افتخــار کننــد ‪ ،‬امــا انها‬ ‫هرگــز فرصتــی را از دســت نمــی دهنــد تــا صفــات شــهروندانی را کــه بــا توجــه بــه محل‬ ‫ســکونت خــود بــه ان معــروف هســتند یــاداوری نکننــد‪ .‬صفاتــی کــه در طــول نســل هــا‬ ‫تکــرار شــده و هــم اکنــون نیــز یــاداوری می شــود هرچنــد بــه صــورت عینــی وجــود‬ ‫نداشــته باشــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال گفتــه مــی شــود کــه کســانی کــه از بالــزرس هســتند‬ ‫همــه کارهــا را بســیار بســیار کنــد انجــام مــی دهنــد‪ .‬کلیشــه رایــج در مــورد مــردم‬ ‫شــمال کشــور هــم ایــن اســت کــه انهــا دارای مقادیــر زیــادی زمیــن هســتند‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از جنبــه هــای فرهنگــی ویــژه لیختــن اشــتاین «‪ »Scheidgraben‬اســت‪.‬‬ ‫ایــن اصطــاح در اصــل بــرای اشــاره بــه خندقــی بــود کــه مــرز بیــن اوبرلنــد (جنــوب) و‬ ‫ســرزمین نامرغــوب (شــمال) را مشــخص مــی کنــد‪ .‬ایــن خنــدق امــروز نیــز وجــود دارد‬ ‫و ‪ -‬اگرچــه عمیــق نیســت ‪ -‬امــا همچنــان نمــادی از اختــاف بیــن دو منطقــه تشــکیل‬ ‫دهنــده کشــور اســت‪ .‬در هــر طــرف «شــیدگرابن» گویشــهای مختلفــی خواهیــد شــنید‬ ‫و نتایــج انتخابــات و همــه پرســی هــا اغلــب تحــت تاثیــر ســکونت نامزدهــا در هــر‬ ‫منطقــه متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫در ‪ 13‬نوامبــر ‪ 2014‬لیختــن اشــتاین ‪ 25‬امیــن ســالگرد ســلطنت شــاهزاده هانــس‬ ‫ادام دوم را جشــن گرفــت‪ .‬بــه مناســبت بیســت و پنجمیــن ســالگرد شــاهزاده هانــس‬ ‫ادام دوم جانشــین ســلطنت و دهمیــن ســالگرد شــاهزاده موروثــی ‪ Alois‬کــه بــه عنــوان‬ ‫نماینــده خــود منصــوب شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪8‬‬ صفحه 8 ‫اسطوره ها‬ ‫در لیختــن اشــتاین یــک ســنت کهــن وجــود دارد کــه افســانه هــا را بازگــو‬ ‫مــی کنــد و انهــا را بــه نســل هــای دیگــر منتقــل مــی کنــد‪ .‬بســیاری از ایــن‬ ‫افســانه هــا از تــرس هــا و خرافــات نشــات گرفتــه شــده اســت کــه بــه شــکل‬ ‫شــیاطین ‪ ،‬جادوگــران و رخدادهــای طبیعــی اســت‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن افســانه ها و اســطوره ها داســتان قلــه کوه هــای ســه خواهــر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در جشــن عــروج مقــدس (‪ 15‬اگوســت) ‪ ،‬ســه خواهــر بــرای برداشــت تــوت‬ ‫بــه ‪ Gafadura‬بــاالی روســتای ‪ Planken‬رفتنــد‪ .‬همانطــور کــه در طــول‬ ‫مســیر قــدم مــی زدنــد صــدای زنــگ هــای کلیســا را​​کــه اعــام کننــده‬ ‫جشــن مقــدس بودنــد ‪ ،‬شــنیدند‪ .‬یکــی از خواهــران پیشــنهاد کــرد کــه بایــد‬ ‫بــه کلیســا برونــد ‪ ،‬امــا دو نفــر دیگــر پاســخ دادنــد کــه ســبدها بایــد قبــل از‬ ‫بازگشــت بــه روســتا پــر از تــوت باشــند‪.‬‬ ‫در اواخــر بعــد از ظهــر ســبدها پــر بــود و خواهــران بــه خانــه برگشــتند‪ .‬در‬ ‫راه خــود بــا زنــی زیبــا روبــرو شــدند کــه از انهــا تــوت خواســت‪ .‬خواهــران‬ ‫تمایلــی بــه دادن تــوت بــه وی نداشــتند و پاســخ دادنــد افــرادی کــه تــوت‬ ‫مــی خواهنــد خودشــان ان را بایــد بچیننــد‪ .‬ناگهــان هالــه ای در اطــراف ســر‬ ‫زن ظاهــر شــد و او بــا انهــا صحبــت کــرد‪« :‬در روز مقــدس مــرا بــی ابــرو‬ ‫کــردی و درخواســت مــرا رد کــردی‪ .‬قلبهــای تــو ســنگ اســت‪ .‬بنابرایــن ‪ ،‬بــه‬ ‫عنــوان مجــازات ‪ ،‬تــو بــه ســنگ تبدیــل مــی شــوی و بــرای همیشــه اینجــا‬ ‫بمــان» بــا گفتــن ایــن جملــه ‪ ،‬ســه خواهــر بــه صخــره هــای عظیمــی تبدیــل‬ ‫شــدند کــه از ان روز بــه بعــد بــه ســه خواهــر معــروف شــدند‪.‬‬ ‫نکتــه جالــب انکــه برخــی از شــهرها وجــود دارنــد کــه بــه افســانه هــای‬ ‫خــود مشــهور هســتند ‪ -‬بــرای مثــال تریزنبــرگ ‪ ،‬تریــزن و بالــزرس‪ ،‬هــر‬ ‫یــک افســانه هــای خــاص خــود را دارنــد‪ .‬غالبـاً یــک افســانه بــا یــک شــهر‬ ‫خــاص در ارتبــاط اســت‪.‬‬ ‫سیاست فرهنگی لیختن اشتاین‬ ‫در لیختــن اشــتاین‪ ،‬سیاســت فرهنگــی بــر اســاس هویــت شاهنشــاهی و‬ ‫ســاکنان ان اســت‪ .‬بســیاری از موسســات و کلــوپ هــای محلــی ســهم مهمــی‬ ‫در ایجــاد توانایــی شناســایی ســاکنان لیختــن اشــتاین بــا ایــن کشــور و‬ ‫مناطــق مختلــف ان دارنــد‪.‬‬ ‫بســیاری از باشــگاه هــا و انجمــن هــای فعــال‪ ،‬موسســات فرهنگــی ‪ ،‬تئاترهــا‬ ‫و مــوزه هــای ان لیختــن اشــتاین و محیــط فرهنگــی ان را شــکل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫حمایــت مالــی از دولــت بــرای پــروژه هــا و زیرســاخت هــا بــه عنــوان ســهمی‬ ‫در هویــت مشــترک کشــور و ســرمایه گــذاری در یــک جامعــه بــاز و موفــق‬ ‫تلقــی مــی شــود‪.‬‬ ‫پل هایی به گذشته ‪ ،‬پایه هایی برای اینده‬ ‫نــگاه بــه جلــو درایــن کشــور بــه معنــای بــی توجهــی بــه گذشــته نیســت‪ .‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل فرهنــگ در لیختــن اشــتاین بــه همــان انــدازه ســاختن پل هایــی‬ ‫بــرای گذشــته اســت کــه پایــه گــذاری حــال و اینــده اســت‪ .‬مجموعــه ای‬ ‫از اثــار فرهنگــی شــاهدان خامــوش هســتند و روشــی را در جهــت توســعه‬ ‫مــداوم کشــورها و جوامــع بــه نمایــش مــی گذارنــد‪ .‬قدمــت برخــی از بناهــا‬ ‫تنهــا بــه چنــد ســال قبــل بــاز مــی گــردد ‪ ،‬امــا بــه نظــر مــی رســد در دوران‬ ‫پرشــتاب مــا مربــوط بــه دوره دیگــری اســت‪.‬‬ ‫ازادی بیان ‪ ،‬ازادی روح‬ ‫فرهنــگ در لیختــن اشــتاین بیانگــر هیجــان انگیــز روح ازاد کشــور و بازتابــی‬ ‫از جامعــه اســت‪ :‬ایــن فرهنــگ در عیــن حــال کــه بــه مســائل روز مــی پــردازد‬ ‫گذشــته را نیــز ارج می نهــد؛ طــوری کــه چنیــن رویــه ای در جامعــه امیختــه‬ ‫شــده اســت‪ .‬در ایــن کشــور مــردم ســنتها را حفــظ مــی کننــد و روندهــای‬ ‫جدیــدی را در عرصــه فرهنگــی کشــور تعییــن مــی کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪9‬‬ صفحه 9 ‫اقتصاد لیختن اشتاین‬ ‫امید عزیزی‬ ‫اقتصــاد لیختــن اشــتاین تقریب ـاً بــه یــک میــزان بــر پایــه خدمــات (بــه‬ ‫ویــژه خدمــات مالــی) و صنعــت بــا یــک بخــش کشــاورزی کوچــک‬ ‫امــا قابــل توجــه بنــا شــده اســت‪ .‬ایــن کشــور در اتحادیــه گمرکــی بــا‬ ‫ســوئیس قــرار دارد و از فرانــک ســوئیس بــه عنــوان پــول ملــی خــود‬ ‫اســتفاده می کنــد‪ .‬ایــن کشــور بیــش از ‪ 85‬درصــد انــرژی مــورد نیــاز‬ ‫خــود را از طریــق واردات تامیــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫لیختــن اشــتاین از ســال ‪ 1991‬بــه عضویــت انجمــن تجــارت ازاد اروپــا‬ ‫(‪ )EFTA‬درامــده اســت (قبــ ً‬ ‫ا منافــع ان توســط ســوئیس نمایندگــی‬ ‫می شــد)‪ .‬ایــن کشــور همچنیــن از مــاه مــه ‪ 1995‬بــه عضویــت منطقــه‬ ‫اقتصــادی اروپــا (‪ )EEA‬درامــده و در توافــق نامــه شــینگن بــرای ســفرهای‬ ‫درون اروپایــی بــدون گذرنامــه شــرکت مــی کنــد‪.‬‬ ‫اتحادیــه گمرکــی تاریخــی لیختــن اشــتاین و اتریــش در ســال ‪1919‬‬ ‫منحــل شــد‪ .‬یــک معاهــده گمرکــی در ســال ‪ 1923‬امضــا شــد و از زمــان‬ ‫الزم االجــرا شــدن ان در ســال ‪ ، 1924‬لیختــن اشــتاین و ســوئیس در‬ ‫یــک اتحادیــه گمرکــی بــا یکدیگرتعامــل داشــته اند و بــه همیــن ترتیــب‬ ‫مرزهــای بیــن دو کشــور بــاز اســت ‪.‬‬ ‫دهکــده المانــی ‪ Büsingen am Hochrhein‬و دهکــده ایتالیایــی‬ ‫‪ Campione d›Italia‬نیــز بخشــی از ایــن اتحادیــه گمرکــی هســتند (ایــن‬ ‫اتحادیــه البتــه بــه صــورت عملــی) ‪ ،‬کــه اغلــب بــه عنــوان منطقــه گمــرک‬ ‫ســوئیس شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫مامــوران پلیــس مــرزی و گمــرک ســوئیس تامیــن امنیــت مــرز خــود را بــا‬ ‫اتریــش برعهــده دارنــد‪ .‬در حــال حاضــر ‪ 21‬مرزبــان سوئیســی در لیختــن‬ ‫اشــتاین مســتقر هســتند و ‪ 20‬مرزبــان اتریشــی مرزهــای ان را تامیــن‬ ‫می کننــد (از ســال ‪.)2011‬‬ ‫لیختــن اشــتاین عضــو ‪ EFTA‬اســت و بــرای بهــره منــدی از بــازار داخلــی‬ ‫اتحادیــه اروپــا در ســال ‪ 1995‬بــه منطقــه اقتصــادی اروپا (‪ )EEA‬پیوســت‪.‬‬ ‫اقتصــاد ســرمایه داری و سیســتم مالیاتــی‪ ،‬لیختــن اشــتاین را بــه مکانــی‬ ‫امــن‪ ،‬قابــل اعتمــاد و موفقیــت مــدار بــرای اهــداف خصوصــی و تجــاری‪،‬‬ ‫بــه ویــژه بــا زیرســاخت هــای بســیار مــدرن‪ ،‬بیــن المللــی و ارتباطــات‬ ‫نزدیــک بــا ســوئیس تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫شاهنشــاهی لیختــن اشــتاین در ‪ 50‬ســال گذشــته ماننــد هیــچ یــک از‬ ‫کشــورهای غربــی توســعه اقتصــادی و فرهنگــی را پشــت ســر گذاشــته‬ ‫اســت‪ .‬در نیــم قــرن اخیــر‪ ،‬لیختــن اشــتاین از یــک کشــور بــه طــور عمــده‬ ‫کشــاورزی بــه یکــی از صنعتــی تریــن کشــورها در جهــان تبدیــل شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر صنعــت کارامــد ایــن کشــور ‪ ،‬یــک بخــش خدمــات در ســطح بســیار‬ ‫بــاال نیــز وجــود دارد‪ .‬از هــر ده کارمنــد چهــار نفــر در بخــش خدمــات کار مــی کنند‬ ‫ـبت زیــادی از انهــا خارجــی هســتند ‪ ،‬از جملــه کســانی کــه از مرزهــای‬ ‫کــه نسـ ً‬ ‫همســایه ســوئیس ‪ ،‬اتریــش و المــان بــه ایــن کشــور رفــت و امــد مــی کننــد‪.‬‬ ‫صــادرات صنعتــی طــی ‪ 20‬ســال از ‪ 1.21‬میلیــارد دالر (‪ 2.2‬میلیــارد ‪ )SFr‬در ســال‬ ‫‪ 1988‬بــه ‪ 2.9‬میلیــارد دالر (‪ 4.6‬میلیــارد ‪ )SFr‬در ســال ‪ 2008‬بیــش از دو برابــر‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪ .‬حــدود ‪15.7‬درصــد کاالهــای لیختــن اشــتاین به ســوئیس‪،‬‬ ‫‪62.6‬درصــد بــه اتحادیــه اروپــا و ‪21.1‬درصــد صــادر مــی شــود و بــه بقیــه بــه‬ ‫ســایر نقــاط جهــان‪.‬‬ ‫ایــاالت متحــده مهمتریــن بــازار صادراتــی لیختــن اشــتاین در چنــد وقــت اخیــر‬ ‫بــوده اســت کــه مجموعــاً ‪ 561‬میلیــون دالر (‪ 876‬میلیــون دالر فرانســه) بــوده‬ ‫اســت‪ .‬المــان بــا واردات ‪ 479‬میلیــون دالر (‪ 748‬میلیــون ‪ )SFr‬و ســوئیس بــا ‪375‬‬ ‫میلیــون دالر (‪ 587‬میلیــون ‪ )SFr‬واردات دوم اســت‪.‬‬ ‫حــدود ‪32‬درصــد از درامــد کشــور در تحقیــق و توســعه ســرمایه گــذاری می شــود‬ ‫کــه یکــی از عوامــل محــرک موفقیــت اقتصــاد لیختــن اشــتاین اســت‪ .‬کل‬ ‫هزینه هــای تحقیــق و توســعه در ســال ‪ 2000‬بــا ‪20.7‬درصــد افزایــش بــه حــدود‬ ‫‪ 140‬میلیــون دالر (‪ 213‬میلیــون فرانــک) رســید‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪10‬‬ صفحه 10 ‫‪https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Liechtenstein‬‬ ‫پایتخــت لیختــن اشــتاین بــه عنــوان یــک مرکــز مهــم مالــی شــناخته می شــود‪،‬‬ ‫اساسـاً بــه ایــن دلیــل کــه در خدمــات مالــی بــرای اشــخاص خارجــی تخصــص‬ ‫دارد‪ .‬نــرخ مالیــات پاییــن کشــور‪ ،‬قوانیــن حاکمیــت شــرکتی و قوانیــن محرمانــه‬ ‫بانکــی دقیــق بــه توانایــی واســطه هــای مالــی در لیختــن اشــتاین در جــذب‬ ‫وجــوه از خــارج از مرزهــای کشــور کمــک قابــل توجهــی کــرده اســت‪ .‬همیــن‬ ‫عوامــل باعــث اســیب پذیــری کشــور در برابــر پولشــویی شــده اســت‪ .‬اگرچــه‬ ‫قانــون اواخــر ســال ‪ 2009‬نظــارت در انتقــال وجــوه غیرقانونــی را تقویــت کــرده‬ ‫اســت‪ .‬امــا همچنــان ایــن کشــور بــرای افــرادی کــه دنبــال تخلفــات مالــی‬ ‫هســتند از گزینه هــای مــد نظــر اســت‪.‬‬ ‫لیختــن اشــتاین ‪ 17‬بانــک‪ ،‬ســه شــرکت مالــی غیربانکــی و ‪ 71‬شــرکت ســرمایه‬ ‫گــذاری عمومــی و همچنیــن شــرکت هــای بیمــه و بیمــه اتکایــی را در خــود‬ ‫جــای داده اســت‪ 270 .‬شــرکت امانــت مجــاز و ‪ 81‬وکیــل ان بــه عنــوان نامــزد‬ ‫بیــش از ‪ 73000‬نهــاد (در درجــه اول شــرکت هــا ‪ institutions ،‬موسســات یــا‬ ‫تراســت ها) مدیریــت مــی کننــد و بخشــی از ان بــرای ســاکنان غیــر لیختــن‬ ‫اشــتاین اســت‪ .‬حــدود یــک ســوم ایــن نهادهــا دارای منافــع کنتــرل در نهادهای‬ ‫دیگــر هســتند کــه در کشــورهایی غیــر از لیختــن اشــتاین منشــور دارنــد‪.‬‬ ‫قوانیــن شاهنشــاهی بــه شــرکت هایــی کــه در ان تاســیس کــرده انــد‬ ‫اجــازه انتشــار ســهام حامــل را مــی دهــد‪ .‬تــا همیــن اواخــر ‪ ،‬قوانیــن بانکــی‬ ‫‪ Principality‬بــه بانــک هــا اجــازه صــدور حســاب هــای شــماره ای را مــی داد‬ ‫امــا مقــررات جدیــد بــرای همــه حســاب هــای جدیــد بــه شــیوه هــای دقیــق و‬ ‫جدیــد اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫نــرخ اســتاندارد مالیات بــر ارزش افــزوده لیختــن اشــتاین (‪)Mehrwertsteuer‬‬ ‫بــا ســوئیس یکســان اســت و در حــال حاضــر ‪7.7‬درصــد اســت‪ .‬میــزان کاهــش‬ ‫یافتــه ‪2.5‬درصــد اســت‪ .‬در صنعــت هتلــداری از نــرخ ویــژه ‪3.7‬درصــد اســتفاده‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫در ژوئیــه ‪ ، 2015‬لیختــن اشــتاین و ســوئیس توافــق نامــه جدیــدی راجــع‬ ‫بــه مالیــات مضاعــف امضــا کردنــد‪ ،‬کــه در دســامبر ‪ 2016‬بــه اجــرا درامــد و‬ ‫قــرارداد قبلــی را از ســال ‪ 1995‬جایگزیــن کــرد‪ .‬برخــی اختالفــات در مــورد‬ ‫مالیــات بازپرداخــت بــه وجــود امــد ‪ ،‬امــا ســوئیس موافقــت نکــرد کــه ایــن‬ ‫روش را بــه ســاکنان لیختــن اشــتاین معرفــی کنــد کار در ســوئیس‪.‬‬ ‫در نوامبــر ‪ ، 2016‬پارلمــان ایالــت بــا اکثریــت قریــب بــه اتفــاق تصمیــم بــه‬ ‫توافــق نامــه تبــادل اطالعــات خــودکار بــا ‪ 27‬شــریک جدیــد پیمــان ‪ ،‬از جملــه‬ ‫ســوئیس ‪ ،‬گرفــت‪.‬‬ ‫امار‬ ‫تولید ناخالص داخلی (‪ 4.826 :)PPP‬میلیارد دالر (‪)2009‬‬ ‫تولید ناخالص داخلی ‪ -‬نرخ رشد واقعی‪3.8 :‬درصد (‪)2008‬‬ ‫تولیــد ناخالــص داخلــی (‪ - )PPP‬ســرانه‪ :‬برابــری قــدرت خریــد ‪141،100 -‬‬ ‫دالر (‪)2008‬‬ ‫نرخ تورم (قیمت های مصرف کننده)‪0.7 :‬درصد (‪)2011‬‬ ‫نیــروی کار‪ 35،440 :‬نفــر از انهــا حــدود ‪ 10،440‬نفــر بومــی هســتند و ‪7،550‬‬ ‫نفــر خارجی هســتند‪.‬‬ ‫روزانه ‪ 17450‬مسافرت از اتریش ‪ ،‬سوئیس و المان برای کار (‪)2008‬‬ ‫نیــروی کار ‪ -‬بــا شــغل‪ :‬کشــاورزی‪٪8 :‬؛ صنعــت‪41 :‬درصــد؛ خدمــات‪51 :‬درصد‬ ‫(‪ 31‬دسامبر ‪)2008‬‬ ‫نرخ بیکاری‪1.5 :‬درصد (دسامبر ‪)2007‬‬ ‫واحد پول‪ :‬فرانک سوئیس (‪)CHF‬‬ ‫نــرخ ارز‪ :‬فرانــک ســوئیس بــه ازای هــر دالر امریــکا ‪، )2003( 1.3467 -‬‬ ‫‪)1999( 1.5022 ، )2000( 1.6888 ، )2001( 1.6876 ، )2002( 1.5586‬‬ ‫سال مالی‪ :‬سال تقویمی‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪11‬‬ صفحه 11 ‫برندهای برتر لیختن اشتاین‬ ‫هیلکونا‬ ‫‪https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_companies_of_Liechtenstein‬‬ ‫یــک شــرکت فــراوری مــواد غذایــی در لیختــن اشــتاین و یکــی از مهمتریــن‬ ‫کارفرمایــان ایــن کشــور اســت‪ .‬ایــن شــرکت توســط تونــی هیلتــی در ســال‬ ‫‪ 1935‬تاســیس شــد و از دفتــر مرکــزی خــود در شــان ‪ ،‬پرجمعیــت تریــن شــهر‬ ‫لیختــن اشــتاین در حــال فعالیــت اســت‪.‬‬ ‫بعــدا ً دو تــن از بــرادران تونــی هیلتیــس ‪ ،‬اوژن و مارتیــن هیلتــی ‪ ،‬ســازنده‬ ‫ابزارهــای برقــی هیلتــی را در ســال ‪ 1941‬تاســیس کردنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1961‬هیلکونــا بــا تولیــد مــواد غذایــی منجمــد شــروع شــد کــه ‪63‬‬ ‫درصــد درامــد امــروز هیلکونــا را تشــکیل مــی دهــد‪ .‬از ســال ‪ ، 2017‬گــروه غــذای‬ ‫بــل ‪100‬درصــد ســهام کل هیلکونــا را در اختیــار دارد‪ .‬ایــن شــرکت دو کارخانــه‬ ‫تولیــدی در اختیــار دارد‪ ،‬یکــی در لیختــن اشــتاین و دیگــری در ســوئیس ‪ ،‬و‬ ‫محصــوالت خــود را در ‪ 9‬کشــور مختلــف اروپــا بــه فــروش مــی رســاند‪.‬‬ ‫هیلتی‬ ‫شــرکت (‪ Hilti (Hilti Aktiengesellschaft‬یــا ‪ ، Hilti AG‬همچنیــن بــه عنــوان‬ ‫گــروه ‪ Hilti‬شــناخته مــی شــود‪ ،‬یــک شــرکت چنــد ملیتــی لیختــن اشــتاین اســت‬ ‫کــه محصــوالت مربــوط بــه صنعــت ســاخت و ســاز ‪ ،‬نگهــداری ســاختمان ‪ ،‬انــرژی‬ ‫و تولیــد را بــه طــور عمــده ‪ ،‬تولیــد و بــه بــازار عرضــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت تمرکــز بیشــتر بــر روی‪ ،‬سیســتم هــای حفاظــت از اتش ‪ ،‬سیســتم های‬ ‫نصــب ‪ ،‬ابــزار انــدازه گیــری و تشــخیص (ماننــد ســطح لیــزر ‪ ،‬متــر بــرد و لیزرهــای‬ ‫خطــی) ‪ ،‬ابزارهــای صنعتــی ســنگین (ماننــد دریــل هــای چکــش ‪ ،‬چکــش تخریــب‪،‬‬ ‫متــه هــای المــاس‪ ،‬دریــل برقــی بــی ســیم‪ ،‬ســنگین متــه هــای زاویــه دار‪ ،‬اره برقی)‬ ‫و نــرم افزارهــا و خدمــات مربوطــه دارد‪.‬‬ ‫هیلتــی یــک عالمــت تجــاری ثبــت شــده از نهادهــای مختلــف شــرکت بــا نــام‬ ‫خانوادگــی بنیانگــذاران شــرکت اســت‪.‬‬ ‫تاریخ‬ ‫‪1946-1941‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1941‬شــرکت هیلتــی توســط مارتیــن و اوژن هیلتی بــا افتتاح یــک کارگاه‬ ‫مکانیکــی در شــان‪ ،‬لیختــن اشــتاین تاســیس شــد‪ .‬مارتیــن هیلتــی در دانشــکده‬ ‫مهندســی ویســمار در رشــته مهندســی مکانیــک و طراحــی خــودرو امــوزش دیــد‬ ‫و در زمــان تاســیس ایــن شــرکت ‪ 26‬ســال داشــت‪ .‬وی همچنیــن یــک عضــو‬ ‫داوطلــب وفــن‪-‬اس اس و از کارمنــدان جنبــش ملــی المــان در لیختــن اشــتاین بــه‬ ‫عنــوان ســردبیر در ‪ Der Umbruch‬بــود‪ .‬خانــواده مارتیــن هیلتــی از ســال ‪2003‬‬ ‫کلیــه ســهام ثبــت شــده هیلتــی را در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫‪1963-1947‬‬ ‫پــس از جنــگ ‪ ،‬میــزان فــروش شــدید کاهــش یافــت و شــرکت بــه ورشکســتگی‬ ‫نزدیــک بــود‪ .‬بــرای تامیــن هزینــه هــای زندگــی ‪ ،‬مارتیــن هیلتــی قراردادهــای‬ ‫فرعــی متنوعــی ماننــد قطعــات چــدن خاکســتری بــرای صنعــت نســاجی ســوئیس ‪،‬‬ ‫ماشــین قالــب هــای قــاب تخــم مــرغ یــا فنــدک و تــراش مــداد منعقــد کــرد‪.‬‬ ‫در اواخــر دهــه ‪ 1940‬مارتیــن هیلتــی فنــاوری را پیــدا کــرد کــه مــی توانســت‬ ‫میخ هــا را در بتــن یــا ســنگ تراشــی قــرار دهــد و او طــرح هــای اصلــی و حــق‬ ‫ثبــت اختــراع را کــه بعــدا ً بــه اولیــن ابــزار مســتقیم چفــت و بســت ‪ Hilti‬بدســت‬ ‫اورد بدســت اورد‪.‬‬ ‫اگرچــه امیــدوار کننــده بــود‪ ،‬امــا ثابــت شــد کــه ایــن فنــاوری نابالــغ اســت و بــه‬ ‫پیشــرفت قابــل توجهــی نیــاز دارد‪ .‬در همیــن حیــن ‪ ،‬از اوایــل دهــه ‪ ، 1950‬هیلتــی‬ ‫خــط تولیــدات خانگــی خــود را تولیــد کــرد کــه شــامل فنــدک ســیگار و میکســر‬ ‫اشــپزخانه مجهــز بــه اب بــه نــام «‪ »Ello‬بــود کــه موفقیــت چشــمگیری کســب‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1952‬هیلتــی اولیــن محصــول مربــوط بــه ســاخت و ســاز را بــا دســتیابی‬ ‫بــه یــک راه حــل کــه کام ـ ً‬ ‫ا پختــه بــه بــازار عرضــه کــرد‪ .‬ابــزاری دســتی بــرای‬ ‫هدایــت گل میــخ هــای رشــته ای بــه داخــل فــوالد‪ .‬در ســال ‪ 1953‬ایــن شــرکت‬ ‫اولیــن اتصــال دهنــده خــود را بــا ســرعت بــاال فعــال کــرد کــه میــخ هــا در بتــن‬ ‫قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪12‬‬ صفحه 12 ‫در ایــن زمــان هیلتــی دفاتــر خــود را در ایتالیــا ‪ ،‬بلژیــک ‪ ،‬لهســتان ‪ ،‬فنالنــد ‪ ،‬نــروژ ‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫دانمــارک ‪ ،‬هلنــد ‪ ،‬پرتغــال ‪ ،‬اتریــش ‪ ،‬فرانســه ‪ ،‬اســترالیا ‪ ،‬کانــادا و ایــاالت متحــده بــاز‬ ‫کــرد‪ .‬در ســال ‪ 1963‬هیلتــی بــا ســرمایه بیــش از ‪ 400‬میلیــون فرانــک ســوئیس در ‪23‬‬ ‫کشــور حضــور داشــت‪.‬‬ ‫‪1979-1964‬‬ ‫در ســال ‪ 1964‬هیلتــی شــروع بــه بازاریابــی متــه جدیــد خــود کــرد کــرد و ســاخت‬ ‫ان توســط شــرکت ‪ ، Kocher‬در بــازل ‪ ،‬بــا نــام «‪ »765 Torna‬انجــام شــد‪ .‬پــس از‬ ‫دریافــت بازخــورد مشــتری ‪ ،‬هیلتــی یــک پــروژه توســعه و بهبــود محصــول را بــا نــام‬ ‫«‪( »Torna Entwicklung‬المانــی بــه معنــای «توســعه تورنــا») یــا بــه اختصــار «‪»TE‬‬ ‫اغــاز کردکــه از ان زمــان بــه بعــد بــه عنــوان اســتاندارد تمــام ابزارهــای الکتروپنوماتیــک‬ ‫‪ Hilti‬شــناخته شــده اســت‪ .‬در ســال ‪ 1967‬ایــن شــرکت ‪ ، TE17‬یــک دریــل چکشــی‬ ‫دوار کامـ ً‬ ‫ا الکتروپنوماتیــک را کــه دارای کالچ ایمنــی بــود ‪ ،‬معرفــی کــرد و در اولیــن جعبــه‬ ‫ابــزار متمایــز هیلتــی بــه مشــتریان ارســال شــد‪.‬‬ ‫گســترش جهانــی در طــول دهــه ‪ 1960‬ادامــه داشــت و تــا ســال ‪ ، 1971‬گــردش مالــی‬ ‫جهانــی هیلتــی ‪ 376‬میلیــون فرانــک ســوئیس در ‪ 45‬کشــور بــود ‪ ،‬از جملــه امکانــات جدید‬ ‫تولیــد در اتریــش و المــان‪.‬‬ ‫در ‪ 1974‬هیلتــی شــروع بــه توســعه و عرضــه پیــچ هــای لنگــر کــرد و در ‪ 1977‬هیلتــی‬ ‫اولیــن خــط تولیــد لنگــر شــیمیایی خــود را معرفــی کــرد‪ .‬دو تاسیســات تولیــد دیگــر‬ ‫افتتــاح شــد ‪ ،‬یــک کارخانــه تولیــد پالســتیک در المــان در ســال ‪ 1975‬خریــداری شــد و‬ ‫یــک کارخانــه در انگلیــس در ســال ‪ 1978‬خریــداری شــد‪ .‬در ســال ‪ 1979‬ایــن شــرکت‬ ‫تاسیســات تولیــد دیگــری را در تولســا ‪ ،‬اوکالهمــا ‪ ،‬ایــاالت متحــده بــرای تولیــد لنگــر‬ ‫افتتــاح کــرد‪ .‬در طــول دهــه ‪ 1980‬هیلتــی مراکــز منطقــه ای بــازار را بــرای امریــکا ‪،‬‬ ‫اروپــا‪ ،‬افریقــا و اســیا تشــکیل داد تــا نزدیکــی مشــتریان خــود را بهبــود بخشــد‪.‬‬ ‫‪ - 1979‬تاکنون‬ ‫در ســال ‪ 1995‬هیلتــی اولیــن کارخانــه تولیــد خــود را در چیــن در ژانجیانــگ افتتــاح کــرد‬ ‫ایــن کارخانــه در ســال ‪ 2005‬بــه ‪ 55000‬متــر مربــع توســعه یافــت‪ .‬کارخانــه تولیــد‬ ‫دیگــری در شــانگهای در ســال ‪ 2004‬افتتــاح شــد‪ .‬ایــن کارخانــه ‪ 470‬کارمنــد دارد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ، 2019‬هیلتــی در ‪ 120‬کشــور مختلــف دفاتــر دارد ‪ 29000 ،‬کارمنــد و بیــش از ‪5‬‬ ‫میلیــارد فرانــک ســوئیس فــروش دارد‪.‬‬ ‫هیلتی امریکای شمالی‬ ‫هیلتــی بیــش از ‪ 3000‬کارمنــد در ایــاالت متحــده دارد‪ .‬دفتــر مرکــزی ‪ HNA‬از‬ ‫ســال ‪ 1979‬در تولســا ‪ ،‬اوکالهمــا واقــع شــده بــود ‪ ،‬اگرچــه در ‪ 50‬ایالــت کارمنــد‬ ‫دارد‪ .‬دفتــر مرکــزی امریــکای شــمالی خــود را از تولســا بــه پالنــو ‪ ،‬تگــزاس‬ ‫منتقــل کــرد تــا ژوئــن ‪ 2015‬و تحقیــق و تحقیــق را اغــاز کــرد مرکــز توســعه در‬ ‫ایروینــگ ‪ ،‬تگــزاس واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ HNA‬فرهنــگ ســازمانی کارمنــدان را توســعه داد کــه بعــدا ً توســط کل شــرکت در‬ ‫سراســر جهــان پذیرفتــه شــد‪ .‬کارمنــدان جدیــد یــک ســمینار امــوزش مقدماتــی‬ ‫را در ‪ Tulsa‬بــه مــدت چهــار هفتــه بــه پایــان مــی رســانند و کارمنــدان ســاالنه‬ ‫یــک نظرســنجی بــه نــام ‪( GEOS‬نظرســنجی نظــر کارکنــان جهانــی) را تکمیــل‬ ‫مــی کننــد کــه در ان دربــاره شــرکت نظــرات خــود را ارائــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫هیلتی شمال اروپا‬ ‫ایــن دفتــر در منچســتر ‪ ،‬بریتانیــا اســت‪ .‬دفتــر هیلتــی (‪ .Gt‬انگلیــس) بیــش از‬ ‫‪ 1000‬کارمنــد را در نقــش هایــی ماننــد فــروش ‪ ،‬مهندســی ‪ ،‬بازاریابــی ‪ ،‬امــور‬ ‫مالــی‪ ،‬منابــع انســانی ‪ ،‬فنــاوری اطالعــات ‪ ،‬تهیــه و خدمــات مشــتری نظــارت‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫هیلتی هند‬ ‫دفتــر مرکــزی هیلتــی هنــد در دفتــر ‪ Hilti India Pvt Ltd‬در ‪، Gurugram‬‬ ‫هاریانــا قــرار دارد‪ .‬ایــن دفتــر فعالیــت مســتقیم خــود را در هنــد در ســال ‪1997‬‬ ‫اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫دفتــر ‪ Hilti India Pvt Ltd‬بــر کارکنــان بیــش از ‪ 800‬عضــو تیــم در نقــش‬ ‫هایــی ماننــد فــروش ‪ ،‬مهندســی ‪ ،‬بازاریابــی ‪ ،‬مالــی ‪ ،‬منابــع انســانی ‪ ،‬فنــاوری‬ ‫اطالعــات ‪ ،‬تهیــه و خدمــات مشــتری نظــارت مــی کنــد‪ .‬انهــا فروشــگاه های خــود‬ ‫را در ‪ 23‬شــهر بــزرگ هنــد دادنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪13‬‬ صفحه 13 ‫گروه ‪LGT‬‬ ‫گــروه ‪ LGT‬بزرگتریــن گــروه بانکــی خصوصــی و مدیریــت دارایــی خانوادگــی در‬ ‫جهــان اســت‪ ، LGT .‬بــا نــام اصلــی اعتمــاد جهانــی لیختــن اشــتاین ‪ ،‬از طریــق‬ ‫بنیــاد شــاهزاده لیختــن اشــتاین و متعلــق بــه اعضــای خانــواده شاهنشــاهی‬ ‫لیختــن اشــتاین اســت‪ .‬شــاهزاده مکــس فــون و زو لیختــن اشــتاین (مدیــر‬ ‫عامــل) و شــاهزاده فیلیــپ فــون و زو لیختــن اشــتاین (رئیــس)‪.‬‬ ‫دفتــر مرکــزی ‪ LGT‬در وادوز‪ ،‬لیختــن اشــتاین بــا نمایندگــی در زوریــخ ‪ ،‬ســوئیس‬ ‫قــرار دارد‪ .‬ایــن شــرکت ‪ 3،405‬کارمنــد را در بیــش از ‪ 20‬دفتــر در سراســر جهان‪،‬‬ ‫اســیا ‪ ،‬اســترالیا ‪ ،‬اروپــا ‪ ،‬خاورمیانــه و امریــکای شــمالی نگهــداری می کنــد‪.‬‬ ‫‪ ، LGT‬از طریق چندین بخش فعالیت می کند‪:‬‬ ‫بانکــداری خصوصــی ‪ LGT Private Banking -‬خدمــات مدیریــت دارایــی را بــه‬ ‫مشــتریان خصوصــی ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫مدیریــت دارایــی جایگزیــن ‪ LGT Capital Partners -‬یــک مدیــر ســرمایه‬ ‫گــذاری جایگزیــن اســت ‪ ،‬بــا حــدود ‪ 60‬میلیــارد دالر ســرمایه در صنــدوق هــای‬ ‫ســرمایه گــذاری دولتــی و صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری خصوصــی‪.‬‬ ‫ســرمایه گــذاری خیرخواهانــه و تاثیرگــذار ‪ LGT -‬از طریــق بنیــاد خیرخواهانــه‬ ‫‪ LGT Venture‬و ‪ LGT Impact‬در شــرکت هــای اجتماعــی ماننــد ‪M-kopa‬‬ ‫ســرمایه گــذاری مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت چندیــن معاملــه بــا ارزش بــاال انجــام داده اســت‪ .‬در ســال ‪، 2009‬‬ ‫ان ســوئیس بانــک درســدنر را از ‪ Commerzbank‬بــه دســت اورد‪ ،‬متعاقــب ان‬ ‫در ســال ‪ 2015‬بیــش از ‪ 12‬میلیــارد دالر دارایــی ‪ HSBC‬خصوصــی و در ســال‬ ‫‪ 2017‬غــول هلنــدی ‪ ABN AMRO Asia Private‬را بــا مبلــغ ‪ 20‬میلیــارد دالر‬ ‫خریــداری کــرد‪ .‬معاملــه ‪ ABN AMRO‬بــه ایــن معنــی بــود کــه اکنــون ‪LGT‬‬ ‫دارایــی هــای بیشــتری در اســیا تحــت مدیریــت دارد تــا در اروپــا‪.‬‬ ‫تاریخ‬ ‫گــروه ‪ LGT‬تاریخچــه خــود را بــه ســال ‪ 1920‬برمــی گردانــد‪ ،‬زمانــی کــه بانــک‬ ‫(‪ )BIL‬در لیختــن اشــتاین بــا هــدف جــذب ســرمایه بــرای توســعه اقتصــادی‬ ‫پادشــاهی لیختــن اشــتاین تاســیس شــد‪ .‬در مــاه مــه ‪ BIL ، 1921‬فعالیــت خــود‬ ‫را بــا ‪ 10‬کارمنــد مســتقر در دفاتــر همکــف در داخــل ســاختمان اصلــی دولــت‬ ‫اغــاز کــرد‪ .‬در طــی بحــران اقتصــادی جهانــی در دهــه ‪ BIL ، 1930‬و ســهامداران‬ ‫ان بــا مشــکالت عمــده ای روبــرو شــدند و باعــث شــد کــه خانــواده شــاهزاده‬ ‫لیختــن اشــتاین مدیریــت و منافــع بانــک را بــه دســت گیرنــد‪.‬‬ ‫تــا دهــه ‪ ، 1960‬تمرکــز اصلــی ایــن بانــک حمایــت و تامیــن بودجــه بــرای‬ ‫گســترش اقتصــاد و بخــش تجــاری لیختــن اشــتاین بــود‪ BIL .‬ایــن کار را در‬ ‫درجــه اول از طریــق ارائــه خدمــات مالــی و وام انجــام داد‪ .‬بــا گذشــت زمــان ‪،‬‬ ‫فرصــت هــای تجــاری موجــود در اقتصــاد محلــی بســیار محــدود شــد و باعــث‬ ‫شــد فعالیــت هــای خــود را بــه یــک بانــک تجــاری بیــن المللــی تبدیــل کنــد‪.‬‬ ‫پــس از ایــن تحــول ‪ BIL ،‬بــا تمرکــز ویــژه بــر فعالیــت هــای مربــوط بــه‬ ‫وام هــای رهنــی ‪ ،‬بازارهــای ســهام و ارز ‪ ،‬شــروع بــه گســترش بــه بخشــهای‬ ‫مختلــف صنعــت بانکــی کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1970‬ســرمایه ســهام بانــک توســط بنیــاد تــازه تاســیس شــاهزاده‬ ‫لیختــن اشــتاین تصــرف شــد‪ .‬در طــول دهــه ‪ BIL ، 1980‬دفاتــر نمایندگــی خــود‬ ‫را در اروپــا ‪ ،‬ایــاالت متحــده و اســیا از جملــه در لنــدن کــه اولیــن پایــگاه تجــارت‬ ‫خارجــی ان بــود و در هنــگ کنــگ در ســال ‪ 1986‬افتتــاح کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ BIL ، 1986‬علنــی شــد و در ســال ‪ GT Management PLC ، 1989‬را‬ ‫در لنــدن خریــداری کــرد‪ .‬در ســال ‪ BIL GT Group AG ، 1990‬تاســیس شــد‬ ‫و شــاهزاده فیلیــپ رئیــس هیئــت مدیــره شــد‪.‬‬ ‫شــش ســال بعــد ‪ ،‬گــروه ‪ BIL GT‬بــه اعتبــار جهانــی لیختــن اشــتاین تغییــر نــام‬ ‫یافــت و ‪ BIL‬بــه ‪ LGT Bank‬در لیختــن اشــتاین تبدیــل شــد‪ .‬در ســال ‪، 1998‬‬ ‫بخــش مدیریــت دارایــی ‪ GT‬بــه فــروش رســید و بانــک خصوصــی شــد‪.‬‬ ‫پــس از ان بــود کــه ‪ LGT‬تصمیــم گرفــت تــا روی بانکــداری خصوصــی و مدیریت‬ ‫دارایــی تمرکــز کنــد و فعالیتهــای بیــن المللــی خــود را بیشــتر گســترش دهد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪14‬‬ صفحه 14 ‫در ســال ‪ LGT Schweizerische Treuhandgesellschaft STG ، 2003‬را از‬ ‫‪ Swiss Life‬خریــداری کــرد‪ LGT Bank Deutschland & Co. OHG .‬را راه اندازی‬ ‫کــرد و در ســنگاپور مجــوز بانکــی دریافــت کــرد‪ .‬طــی چهــار ســال بعــد‪ ،‬ان ‪LGT‬‬ ‫‪ Bank‬ســوئیس را راه انــدازی کــرد و ‪ LGT Bank Österreich‬را افتتــاح کــرد‪ .‬در‬ ‫ســال ‪ ، 2006‬شــاهزاده ماکــس فــون و زو لیختــن اشــتاین مدیــر عامــل شــد‪.‬‬ ‫خیریــه ‪ ، LGT Venture Philanthropy‬یــک بنیــاد خیریــه مســتقل‪ ،‬در ســال ‪2007‬‬ ‫بــه ابتــکار مدیــر عامــل ‪ LGT H.S.H‬تاســیس شــد‪ .‬در ســال ‪ LGT ، 2009‬بخــش‬ ‫امانــت (‪ )LGT Treuhand‬خــود را بــه ‪ First Advisory Group‬فروخــت و فعالیــت‬ ‫ســوئیس بانــک درســدنر را بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2011‬نیــز‪ LGT Bank Deutschland & Co. OHG ،‬را فروخــت‪ .‬در ســال‬ ‫هــای بعــد ‪ LGT ،‬شــعبه ای در ســالزبورگ ‪ ،‬اتریــش (‪ )2012‬و همچنیــن ‪LGT‬‬ ‫خاورمیانــه در دبــی (‪ )2013‬افتتــاح کــرد‪.‬‬ ‫بیــن ســالهای ‪ 2012‬و ‪ LGT ، 2017‬چندیــن نمونــه کارهــا و عملیــات جدیــد ارائــه‬ ‫داد‪ .‬نمونــه کارهــای بانکــی خصوصــی از ‪ HSBC‬در ســوئیس (‪ ، )2014‬اکثریــت‬ ‫ســهام مشــارکت مدیریــت ثــروت مســتقر در لنــدن ‪،)2016( Vestra Wealth‬‬ ‫عملیــات بانکــی خصوصــی ‪ ABN AMRO Asia‬در اســیا و خاورمیانــه (‪ )2016‬و‬ ‫مدیریــت صنــدوق ســرمایه اروپــا (‪ )2017‬از ان جمله انــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ LGT ، 2019‬شــعبه ای در تایلند افتتاح کــرد (‪)LGT Securities Thailand‬‬ ‫و همچنیــن از طریــق کســب عمــده ســهام ‪ Validus Wealth‬وارد بازار هند شــد‪.‬‬ ‫در اواخــر همــان ســال ‪ ،‬گــروه ‪ ، Aspada‬صنــدوق ســرمایه گــذاری پیشــرو در‬ ‫هندوســتان را کــه قب ـ ً‬ ‫ا بــه عنــوان تنهــا ســهامدار در صنــدوق توســعه اقتصــادی‬ ‫ســوروس (‪ )SEDF‬متعلــق بــه مالکیــت ســرمایه گــذاری متمرکــز در هنــد بــود ‪،‬‬ ‫خریــداری کــرد تــا پلــت فــرم ســرمایه گــذاری تاثیرگــذاری خــود را در ‪LGT‬‬ ‫‪ Lightstone‬گســترش دهــد‪.‬‬ ‫جله‬ ‫‪ Jehle‬یــک شــرکت اتومبیلرانــی مســتقر در شــان ‪ ،‬لیختــن اشــتاین بــود کــه در‬ ‫اواخــر دهــه ‪ 1970‬تــا اوایــل دهــه ‪ 1990‬فعالیــت مــی کــرد‪ .‬ایــن شــرکت توســط‬ ‫خاویــر جلــه ‪ Xavier Jehle‬تاســیس شــد و تنهــا یکــی از دو شــرکت خودروســازی‬ ‫بــود کــه در لیختــن اشــتاین مســتقر بــود‪ .‬دیگــری مهندســی ‪ Orca‬بــود‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت بــا دو تغییــر در مــورد مفهــوم اتوموبیلهــای موســوم بــه باگــی (بــه‬ ‫طــور کلــی بــرای اشــاره بــه هــر اتومبیــل ســبک وزنــی بــا قابلیــت هــای خــارج‬ ‫از جــاده و بدنــه ســبک اســتفاده مــی شــود‪ ).‬کار خــود راشــروع کــرد‪Mathies- :‬‬ ‫‪ Buggy‬و ‪ Jehle Safari. Mathies-Buggy‬توســط موتــور معمولــی فولکــس‬ ‫واگــن کار نمی کــرد ‪ ،‬بلکــه موتــور مســطح فولکــس واگــن بــاس‪ 1600‬ســی ســی‬ ‫در ایــن خودروهــا کار گذاشــته شــده بــود‪.‬‬ ‫در حالــی کــه ‪ Safari‬یــک ماشــین ســرگرم کننــده مبتنــی بــر ‪ Citroën-Boxer‬بود‬ ‫کــه شــبیه ‪ Citroën Méhari‬بــود ‪ ،‬هــر دو بــه عنــوان کیــت فروختــه می شــدند‪.‬‬ ‫یــک مــدل ‪ ، Saphier ،‬یــک کوپــه گــوه ای شــکل بــود کــه قســمت باالتنــه ان‬ ‫بــرای دسترســی بــه کابیــن کامــ ً‬ ‫ا بــاز مــی شــد و در پیکربندی هــای مختلــف‬ ‫ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫مــدل اصلــی بــر اســاس نقشــه کــف ‪ VW Beetle‬بــا موتــور فولکــس واگــن گلــف‬ ‫بــا شــارژ توربــو ســاخته شــده اســت ‪ ،‬در حالــی کــه در انتهــای باالیــی ایــن مــدل‬ ‫یــک موتــور متوســط​​بــا ســاخت مونوکــوک و یــک فــورد ‪ 5 .8‬لیتــری تنظیــم شــده‬ ‫قــرار داشــت‪.‬‬ ‫همچنیــن تبدیــل هــای ‪ De Tomaso Pantera‬ایتالیایــی بــا یک مبــدل کاتالیزوری‪،‬‬ ‫توربوشــارژر دوتایــی و پنــج ســوپاپ در هــر ســیلندر تنظیــم شــده و تــا ‪ 600‬اســب‬ ‫بخــار (‪ 450‬کیلــووات) تولیــد می کنــد‪ .‬ایــن شــرکت همچنیــن نمونــه اولیــه ‪V12‬‬ ‫کوپــه ای را ســاخت کــه یــاداور المبورگینــی کانتــاچ اســت‪ ،‬امــا بــا بودجــه ناچیــزی‬ ‫بــرای پایــان دادن بــه نمونــه اولیــه جلــه تولیــد شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪15‬‬ صفحه 15 ‫ساختار سیاسی لیختن اشتاین‬ ‫نعمت ا‪ ...‬فیروزی‬ ‫ســاختار سیاســی لیختــن اشــتاین بــر اســاس یــک سیســتم پادشــاهی اســت که‬ ‫تحــت ســلطنت مشــروطه اداره مــی شــود‪ .‬ایــن یــک شــکل از قانــون اساســی‬ ‫مختلــط اســت کــه در ان قــدرت سیاســی توســط شــاه و پارلمــان منتخــب‬ ‫دموکراتیــک تقســیم مــی شــود‪.‬‬ ‫یــک سیســتم دو حزبــی وجــود دارد (اگرچــه دو حــزب کوچــک نیــز وجــود دارد)‬ ‫و نوعــی دموکراســی نمایندگــی وجــود دارد کــه در ان نخســت وزیــر و رئیــس‬ ‫دولــت مســئول پارلمــان هســتند‪ .‬امــا شــاهزاده لیختــن اشــتاین رئیــس دولــت‬ ‫اســت و از قــدرت سیاســی قابــل توجهــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫قــدرت اجرایــی توســط کابینــه لیختــن اشــتاین (دولــت) اعمــال مــی شــود‪.‬‬ ‫قــدرت قانونگــذاری هــم بــه دولــت و هــم بــه ‪( Landtag‬پارلمــان) واگــذار شــده‬ ‫اســت‪ .‬سیســتم حزبــی تحــت ســلطه حــزب محافظــه کار شــهروندان مترقــی و‬ ‫اتحادیــه میهنــی لیبرال‪-‬محافظــه کار اســت‪ .‬قــوه قضاییــه مســتقل از قــوه مجریــه‬ ‫و مقننــه اســت‪.‬‬ ‫در ‪ 15‬اگوســت ‪ ، 2002‬شــاهزاده هانــس ادام دوم در ســخنرانی روز ملــی خــود‬ ‫اعــام کــرد کــه پــس از مــاه هــا مذاکــره فشــرده ‪ ،‬در بحــث اصــاح قانــون‬ ‫اساســی بــه توافــق رســیده انــد‪.‬‬ ‫در ‪ 13‬ســپتامبر ‪ ،‬نخســت وزیــر اوتمــر هاســلر بــه پارلمــان تاییــد کــرد کــه دولت‬ ‫وی در حــال تهیــه پیــش نویــس الیحــه ای بــرای پارلمــان اســت کــه بــر اســاس‬ ‫ســازش بیــن شــاهزاده و انجمــن شــهروندان حاصــل شــده اســت‪ .‬پیش نویــس‬ ‫الیحــه ای کــه موجــب افزایــش اختیــارات اجرایــی ســلطنت می شــود ‪ ،‬در نوامبــر‬ ‫بــرای قرائــت در برابــر پارلمــان قــرار گرفــت‪ .‬ایــن الیحــه پــس از تصویــب در‬ ‫پارلمــان ‪ ،‬در همــه پرســی بــه رای دهنــدگان ارائــه شــد و در ‪ 16‬مــارس ‪2003‬‬ ‫توســط ‪64‬درصــد رای دهنــدگان تصویــب شــد‪.‬‬ ‫پادشــاهی موروثــی اســت‪ .‬پــس از انتخابــات قانونگــذاری ‪ ،‬رئیــس دولــت توســط‬ ‫شــاهزاده منصــوب مــی شــود و توســط مجلــس پیشــنهاد و رای می گیــرد‪.‬‬ ‫بنابرایــن دولــت معمــوالً از اعضــای حــزب اکثریــت تشــکیل مــی شــود‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬معمــول ایــن اســت کــه رهبــر بزرگتریــن حــزب اقلیــت در یــک رونــد‬ ‫قانونــی توســط پادشــاه بــه عنــوان معــاون رئیــس دولــت منصــوب مــی شــود‪.‬‬ ‫طبــق قانــون اساســی لیختــن اشــتاین‪ ،‬دولــت یــک نهــاد اداری اســت و از رئیس‬ ‫دولــت و چهــار مشــاور دولتــی تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫اصالحیــه قانــون اساســی یــا قانــون جدیــد بایــد توســط پارلمــان بــه تصویــب‬ ‫برســد‪ ،‬توســط شــاهزاده و رئیــس دولــت امضــا شــود و در روزنامــه قانــون‬ ‫شاهنشــاهی منتشــر شــود‪.‬‬ ‫شــاهزاده هانــس ادام دوم رئیــس فعلــی دولــت اســت‪ .‬اختیــارات قانــون اساســی‬ ‫وی شــامل حــق وتــو در هــر قانونــی اســت کــه بــه صالحدیــد وی اســتفاده‬ ‫می شــود و همچنیــن انحــال پارلمــان (ایــن ممکــن اســت منــوط بــه همــه‬ ‫پرســی باشــد) را نیــز در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫وی نماینــده کشــور در برابــر دولت هــای خارجــی اســت و معاهــدات بیــن المللــی‬ ‫را شــخصاً امضــا مــی کنــد و یــا ایــن وظیفــه را بــه نماینــده تــام االختیــار واگــذار‬ ‫مــی کنــد‪ .‬برخــی از معاهــدات تحــت قوانیــن بیــن المللــی تنهــا زمانــی معتبــر‬ ‫مــی شــوند کــه توســط پارلمــان تصویــب شــده باشــند‪ .‬شــاهزاده بــر اســاس‬ ‫اســامی مطــرح شــده توســط پارلمــان‪ ،‬دولــت‪ ،‬قضــات دادگاه هــای منطقــه ای و‬ ‫عالــی‪ ،‬قضــات دادگاه عالــی و روســای جمهــور و معاونــان انهــا را در دادگاه قانــون‬ ‫اساســی و دادگاه تجدیــد نظــر اداری معرفــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫ســایر اختیــارات شــاهزاده شــامل اســتفاده از حــق تخفیــف و تخفیــف‬ ‫مجازات هایــی اســت کــه بــا اعمــال قانــون قانونــی وضــع شــده اســت‪ .‬کلیــه‬ ‫احــکام بــه نــام شــاهزاده صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪16‬‬ ‫دولــت لیختــن اشــتاین بــر اســاس اصــل مشــارکت اســتوار اســت‪ .‬یعنــی شــاه‬ ‫دولــت و پارلمــان بــا یکدیگــر همــکاری مــی کنند‪ .‬دولــت متشــکل از رئیــس دولت‬ ‫و چهــار مشــاور اســت‪ .‬اعضــای دولــت توســط پارلمــان پیشــنهاد می شــوند و‬ ‫توســط پادشــاه منصــوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫فقــط مــردان یــا زنانــی کــه در لیختــن اشــتاین متولــد شــده انــد و واجــد شــرایط‬ ‫انتخــاب شــدن در پارلمــان هســتند و مــی تواننــد در کمیتــه دولــت انتخــاب‬ ‫شــوند‪ .‬دو ناحیــه انتخاباتــی کشــور‪ ،‬از حداقــل دو عضــو دولتــی برخــوردار هســتند‬ ‫و معاونیــن مربوطــه بایــد از همــان منطقــه باشــند‪.‬‬ صفحه 16 ‫‪economy-politics/3018/https://lang.b-amooz.com/fr/countries/switzerland‬‬ ‫مشــارکت پادشــاه در قانونگــذاری شــامل حــق ابتــکار عمــل بــه صــورت‬ ‫ارائــه لوایــح دولــت و حــق وتــو بــرای پیشــنهادات پارلمانــی اســت‪.‬‬ ‫شــاهزاده قــدرت تصویــب احــکام پادشــاهی را دارد‪ .‬وقتــی امنیــت و رفــاه‬ ‫کشــور در معــرض خطــر باشــد‪ ،‬اجــرای احــکام پادشــاهی اضطــراری امــکان‬ ‫پذیــر اســت‪ .‬بــا ایــن وجــود امضــای رئیــس دولــت الزم اســت‪.‬‬ ‫شــاهزاده حــق تشــکیل پارلمــان و بــه تعویــق انداختــن مجلــس را دارد ‪،‬‬ ‫و بــه دالیــل جــدی ‪ ،‬ان را بــه مــدت ‪ 3‬مــاه بــه تعویــق انداختــه و یــا ان را‬ ‫منحــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ Landtag‬پارلمــان لیختــن اشــتاین دارای ‪ 25‬عضــو اســت کــه بــرای یــک‬ ‫دوره چهــار ســاله بــا نمایندگــی متناســب در دو حــوزه انتخابیــه چنــد کرســی‬ ‫انتخــاب مــی شــوند‪ .‬تــا ســال ‪ 15 ، 1989‬عضــو نماینــده جمعیــت دو حــوزه‬ ‫انتخابیــه بودنــد (شــش نفــر بــرای منطقــه دشــت و ‪ 9‬نفــر بــرای منطقــه‬ ‫مرتفــع)‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ، 1989‬حــوزه انتخابیــه جنوبــی دارای ‪ 10‬عضــو و منطقــه شــمالی‬ ‫‪ 15‬بــوده اســت‪ .‬وظیفــه اصلــی ‪ Landtag‬بحــث و تصویــب قطعنامــه هــای‬ ‫پیشــنهادهای قانــون اساســی و پیــش نویــس الیحــه هــای دولــت اســت و‬ ‫همچنیــن پارلمــان بایــد موافقــت خــود را بــرای تصویــب معاهــدات مهــم‬ ‫بیــن المللــی اعــام کنــد‪ .‬انتخــاب اعضــای دولــت ‪ ،‬قضــات و اعضــای هیئــت‬ ‫مدیــره نهادهــای دولتــی نیــز بــر عهــده پارلمــان اســت‪.‬‬ ‫تنظیــم بودجــه ســاالنه و تصویــب مالیــات و ســایر هزینــه هــای عمومــی و‬ ‫نظــارت بــر اداره دولــت نیــز از وظایــف لندتــاگ اســت‪ .‬پارلمــان حقــوق و وظایــف‬ ‫خــود را در طــی جلســات کل و از طریــق کمیســیون هــای پارلمانــی کــه انتخــاب‬ ‫مــی کنــد‪ ،‬مشــخص مــی کنــد‪ .‬همــه اعضایپارلمــان شــغل دیگــری بــه جــز شــغل‬ ‫نمایندگــی نیــز دارنــد‪.‬‬ ‫رئیــس لندتــاگ و معــاون وی هــر دو در جلســه افتتاحیــه ســال انتخــاب مــی‬ ‫شــوند‪ .‬رئیــس جمهــور در طــول برگــزاری جلســات‪ ،‬جلســه رســمی را هدایــت‬ ‫مــی کنــد و نمایندگــی ‪ Landtag‬را در خــارج از کشــور نیــز بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫در طــول تعطیــات پارلمانــی ‪ -‬بــه طــور معمــول از ژانویــه تــا فوریــه ‪ /‬مــارس‬ ‫ «کمیتــه ایالتــی» وظایــف پارلمــان را بــر عهــده مــی گیــرد و در صــورت هرگونــه‬‫تعویــق یــا انحــال پارلمــان ‪ ،‬چنیــن کمیتــه ای نیــز بایــد انتخــاب شــود‪.‬‬ ‫«کمیتــه ایالتــی» متشــکل از رئیــس پارلمــان و چهــار عضــو دیگــر اســت‪ .‬وظایــف‬ ‫و رویــه هــای کار پارلمــان در قانــون اساســی و احــکام ثابــت پارلمــان تعییــن‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬مــردم لیختــن اشــتاین از حقــوق دموکراتیــک مســتقیم بســیار‬ ‫برخــوردار هســتند‪ .‬حداقــل ‪ 1000‬شــهروند مــی تواننــد در مــورد هــر قانونــی‬ ‫بــرای اجــرای پرســی تصمیــم بگیرنــد‪ .‬همــه پرســی هــا مــی توانــد پارلمــان را‬ ‫بــه حالــت تعلیــق دراورد یــا قانــون اساســی را تغییــر دهــد ‪ ،‬امــا حداقــل ‪1500‬‬ ‫شــهروند بایــد رای مثبــت دهنــد ‪ ،‬بنابرایــن همــه پرســی بــرای تعلیــق پارلمــان یا‬ ‫تغییــر قانــون اساســی اگــر مشــارکت کمــی در ان وجــود داشــته باشــد حتــی اگــر‬ ‫درصــد الزم از کل رای دهنــدگان بــراورده شــود ‪ ،‬همــه پرســی انجــام نمی شــود‪.‬‬ ‫احــزاب سیاســی در عمــل از نظــر سیاســی تعییــن کننــده هســتند و بــا توجــه بــه‬ ‫ترکیــب دولــت نیروهــای محــرک بــه شــمار می اینــد‪ .‬در دوره نمایندگــی مجلــس‬ ‫قانونگــذاری ‪ ، 2001-2005‬یــک مشــاور و ســه معــاون زن بودنــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 1938‬تــا ‪ 1997‬لیختــن اشــتاین دارای یــک دولــت ائتالفــی بــود‪ .‬تــا‬ ‫همیــن اواخــر فقــط دو حــزب در پارلمــان وجــود داشــت‪ :‬اتحادیــه میهنــی و حــزب‬ ‫شــهروندان مترقــی‪.‬‬ ‫شــکل متمایــز دولــت ائتــاف لیختــن اشــتاین در اوریــل ‪ 1997‬پایــان یافــت‪،‬‬ ‫زمانــی کــه اتحادیــه میهنــی اکثریــت مطلــق کرســی هــا را بــه دســت اورد و ایــن‬ ‫حــزب مســئولیت دولــت را در طــی پارلمــان ‪ 1997‬تــا ‪ 2001‬بــه عهــده گرفــت‪،‬‬ ‫اعضــای ان تمــام پســت هــای کمیتــه دولــت را پر کردنــد‪ .‬بیــن ســالهای ‪ 2001‬و‬ ‫‪ ، 2009‬حــزب شــهروند پیشــرو دولــت را تشــکیل داد و بــا کســب اکثریــت مطلــق‬ ‫در انتخابــات ‪ 2001‬و بیشــترین کرســی هــا را در انتخابــات ‪ 2005‬بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫اتحادیــه میهنــی بــار دیگــر در انتخابــات فوریــه ‪ 2009‬اکثریــت مطلــق کرسـی ها‬ ‫را بــه دســت اورد‪ .‬احــزاب اقلیــت ‪ ،‬بــه عنــوان احــزاب مخالــف ‪ ،‬بــه عنــوان چــک‬ ‫دولــت در پارلمــان و کمیســیون هــای پارلمــان عمــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪17‬‬ صفحه 17 ‫چهره های سیاسی تاریخ لیختن اشتاین‬ ‫کشــور لیختــن اشــتاین اســتقالل امــروز خــود را مدیــون خانــدان ســلطنتی ایــن کشــور یعنــی لیختن اشــتاین هاســت کــه در قــرون وســطی و بعــد از ان بــا خریــد‬ ‫زمین هــای ایــن منطقــه و بــا درایــت برخــی شــاهزادگان خــود بــه مــرور تبدیــل بــه کشــوری مســتقل شــد‪ .‬در ایــن راه دو نــام بیشــتر از ســایر اعضــای ســلطنتی‬ ‫در تاریــخ ایــن کشــور مانــدگار هســتند یکــی کارل اول اولیــن شــاهزاده لیختــن اشــتاین و دیگــری یوهــان اول‪ ،‬شــاهزاده ای اســت کــه رونــد اســتقالل ایــن کشــور‬ ‫را ســرعت بخشــید‪ .‬در ادامــه بــه معرفــی و بررســی زندگینامــه ایــن دو و دیگــر سیاســتمدران ایــن کشــور خواهیــم پرداخــت‪.‬‬ ‫شاهزاده کارل اول‬ ‫کارل اول‪ ،‬شــاهزاده لیختــن اشــتاین‪ ،‬نخســتین عضــو خانــواده لیختــن اشــتاین بــود کــه توانســت‬ ‫شــاهزاده لیختــن اشــتاین شــود‪ ،‬بنابرایــن او را می تــوان بنیانگــذار خانــدان ســلطنتی لیختــن‬ ‫اشــتاین نامیــد‪.‬‬ ‫کارل پســر بزرگتــر هارتمــن دوم‪ ،‬بــارون لیختــن اشــتاین و همســرش کنتــس انــا ماریــا اورتنبــورگ‬ ‫بو د ‪.‬‬ ‫امپراتــور رودلــف دوم امپراطــوری مقــدس روم کارل را بــه عنــوان مباشــر مالــی خــود کــه پســت‬ ‫مهمــی در دربــار امپراتــور بــود منصــوب کــرد‪ .‬کارل ایــن مقــام و موقعیــت را در ســال ‪ 1608‬بدســت‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫کارل ایــن منصــب و نزدیکــی بــه رودولــف را بــه دلیــل حمایــت از وی بــرای کســب مقــام امپراتــوری‬ ‫در مقابــل رقیبــان رودولــف نظیــر ماتیــاس کــه از وارثــان تــاج و تخــت بودنــد بدســت اورده بــود و‬ ‫رودلــف بــرای تشــکر از وی ایــن منصــب را بــه وی اعطــا کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،1614‬کارل ســرزمین های دوک نشــین اوپــاوا در مــرز بیــن چــک و لهســتان امــروزی را‬ ‫بــه مالکیــت خــود دراورد و در ســال ‪ 1622‬میــادی بــه لطــف خدمــت وی در نبــرد کــوه ســفید (نبــرد‬ ‫سی ســاله ای کــه در ســال ‪ ۱۶۲۰‬بیــن بوهــم و امپراتــوری مقــدس روم و متحدانــش رخ داد‪ ).‬موفــق‬ ‫شــد مقــام فرمانــداری و نایــب الســلطنه منطقــه بوهومیــا را از ان خــود کنــد‪ .‬بیــن ســال های ‪1614‬‬ ‫و ‪ 1622‬کــه مالکیــت زمین هــای دوک نشــین اوپــاوا را بــر عهــده داشــت توانســت ثــروث زیــادی‬ ‫بدســت اورد و در همیــن حــال زمین هــای منطقــه لیختــن اشــتاین امــروزی و قلعــه لیختــن اشــتاین‬ ‫را بــرای اقامــت خــود خریــداری کــرد ‪.‬‬ ‫او در سال ‪ 1627‬میالدی در سن ‪ 57‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫شاهزاده یوهان اول‬ ‫یوهــان جــوزف ادام نپومــوک ( ‪ 26‬ژوئــن ‪ 20 - 1760‬اوریل ‪ )1836‬شــاهزاده‬ ‫لیختــن اشــتاین بیــن ســالهای ‪ 1805‬و ‪ 1806‬و دوبــاره از ‪ 1814‬تــا ‪1836‬‬ ‫بو د ‪.‬‬ ‫او اخریــن شــاهزاده لیختــن اشــتاین بــود کــه تحــت حکومــت امپراتــوری‬ ‫مقــدس روم بیــن ‪ 1805‬و ‪ 1806‬و بــه عنــوان نماینــده لیختــن اشــتاین در‬ ‫ایــن امپراتــوری شــناخته می شــد‪.‬‬ ‫او چهارمین فرزند فرانتس جوزف اول شاهزاده لیختن اشتاین بود‪.‬‬ ‫یوهــان در ســن ‪ 22‬ســالگی بــه ارتــش پیوســت و بــه عنــوان یــک ســتوان‬ ‫وارد نیــروی دریایــی پادشــاهی اتریــش شــد‪.‬‬ ‫در طــول نبــرد اتریــش و امپراتــوری عثمانــی (‪ )1877-1791‬بــه درجــات‬ ‫بــاالی نظامــی رســید و بــه عنــوان یــک افســر ســواره نظــام صاحــب نــام‬ ‫شــناخته شــد و در ســال ‪ 1790‬موفــق بــه دریافــت صلیــب شــوالیه اهنیــن از‬ ‫ارتــش ملکــه اتریــش شــد‪.‬‬ ‫وی در طــول جنگهــای انقــاب فرانســه‪ ،‬در ســال ‪ ،1793‬در شــمال فرانســه‬ ‫شــرکت کــرد‪ .‬او همچنیــن در بســیاری از نبردهــای کوچــک و بــزرگ دیگــر‬ ‫در امپراتــوری اتریــش شــرکت کــرد و پــس از نبــرد فلــوروس (درگیــری‬ ‫بیــن ارتــش جمهــوری اول فرانســه‪ ،‬تحــت ژنــرال ژان باپتیســت جــوردان‬ ‫و ارتــش ائتــاف بریتانیــا‪ ،‬هانــور‪ ،‬جمهــوری هلنــد و ســلطنت هابســبرگ) در‬ ‫ژوئــن ‪ 1794‬بــه مقــام ژنرالــی رســید‪.‬‬ ‫یوهــان در جنــگ هــای ناپلئونــی چهــره نظامــی برجســته ای بــود‪ .‬در نبــرد‬ ‫اســترلیتز‪ ،‬او ‪ 4،600‬ســواره نظــام نفــوذی و مخفــی را رهبــری کــرد‪.‬‬ ‫ســربازانش خــوب جنگیدنــد‪ ،‬امــا نتوانســت ارتــش اتریــش‪-‬روس را از‬ ‫شکســت نجــات دهــد‪ .‬پــس از ان‪ ،‬او مذاکراتــی را بــا ناپلئــون انجــام داد کــه‬ ‫بــه «صلــح پرســبورگ»انجامید‪ .‬او در ســال ‪1808‬بــه مقــام ژنرالــی ســواره‬ ‫نظــام ارتــش دســت یافــت‪.‬‬ ‫در ادامــه جنگهــای ناپلئــون بــه مهــارت کــم دیپلماتیــک متهــم شــد و بــرای‬ ‫گریــز از انتقــادات در نهایــت در ســال ‪ 1810‬از ارتــش خــارج شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪18‬‬ ‫یوهــان بــه عنــوان شــاهزاده لیختــن اشــتاین‪ ،‬اصالحاتــی را در نــوع حکومــت داری‬ ‫در نظــر گرفــت امــا اداره حکومــت را بــه صــورت مطلــق و بــر مبنــای خواســت خــود‬ ‫پیــش می بــرد‪ .‬در ســال ‪ ،1818‬یــک قانــون اساســی محــدود و مشــروط را تنظیــم‬ ‫کــرد کــه بــرای اولیــن بــار در سیســتم پادشــاهی لیختــن اشــتاین رخ داده بــود‪.‬‬ ‫یوهــان اول کشــاورزی و جنگلــداری را گســترش داد و دولــت خــود را بــه طــور کلــی‬ ‫ســازماندهی مجــدد کــرد و تــاش کــرد تــا مقــررات جدیــد را در امــاک و زمین هــای‬ ‫متعلــق بــه لیختــن اشــتاین وضــع کنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1806‬ناپلئــون‪ ،‬منطقــه لیختــن اشــتاین را در کنفدراســیون رایــن وارد کــرد‬ ‫و ان را یــک کشــور مســتقل ســاخت‪ .‬در کنوانســیون ویــن‪ ،‬حاکمیــت لیختــن اشــتاین‬ ‫تصویــب شــد‪ .‬لیختــن اشــتاین عضــو اتحادیــه المــان در ســال ‪ 1815‬شــد‪ .‬ایــن‬ ‫عضویــت‪ ،‬حاکمیــت لیختــن اشــتاین را تاییــد کــرد‪ .‬در ســال ‪ 1806‬او موفــق بــه‬ ‫دریافــت شــنل صلیــب زریــن امپراتــوری اتریــش شــد‪ .‬وی در ســال ‪ 1836‬و در ســن‬ ‫‪ 75‬ســالگی در ویــن درگذشــت‪.‬‬ صفحه 18 ‫کالوس شوتسر‬ ‫کالوس شوتســر (زاده ‪ 8‬جــوالی ‪ )1967‬سیاســتمدار لیختن اشــتاینی‬ ‫اســت کــه پســت نخســت وزیــری دولــت لیختن اشــتاین را از تاریــخ‬ ‫‪ 25‬مــارس ‪ 2009‬تــا ‪ 27‬مــارس ‪ 2013‬بــر عهــده داشــت‪.‬‬ ‫او عضــو حــزب اتحــاد میهنــی لیختن اشــتاین بــود و بــه عنــوان نماینــده‬ ‫ایــن حــزب بــه ســمت نخســت وزیــری رســید‪ .‬تمرکــز او در در زمــان‬ ‫مســئولیتش بــر امــور مالــی‪ ،‬امــور خانــواده و برابــری جنســیتی بــود‪.‬‬ ‫وی مراحــل ابتدایــی و متوســطه تحصیــات خــود را در پایتخــت لیختــن‬ ‫اشــتاین‪ ،‬فادوتــس گذراند‪ .‬ســپس از ســال ‪ 1987‬تــا ‪ 1993‬در دانشــگاه‬ ‫ســنت گالــن در رشــته حقــوق مشــغول بــه تحصیــل شــد و بــا ادامــه‬ ‫تحصیــات خــود موفــق شــد در ســال ‪ 1996‬در همیــن رشــته در مقطــع‬ ‫دکتــری تحصیــات خــود را بــه پایــان برســاند‪ .‬وی در حیــن تحصیــات‬ ‫نیــز در همــان دانشــگاه بــه عنــوان پژوهشــگر مشــغول بــه کار بــود‪.‬‬ ‫پــس از تحصیــات‪ ،‬شوتســر بــه عنــوان رئیــس دپارتمــان خدمــات‬ ‫حقوقــی و اقتصــادی اداره مالــی لیختــن اشــتاین انتخــاب شــد و دو مــاه‬ ‫بعــد بــا شایســتگی او عــاوه بــر ایــن ســمت بــه معاونــت مدیریــت‬ ‫ایــن اداره نیــز منصــوب شــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 1998‬تــا ‪ 2005‬بــه بــه عنــوان اســتاد پــاره وقــت در دانشــگاه‬ ‫لیختــن اشــتاین مشــغول تدریــس شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2005‬بــار دیگــر اقــدام بــه تحصیــل ایــن بــار در مقطــع‬ ‫کارشناســی ارشــد حقــوق بیــن الملــل تجــارت در دانشــگاه زوریــخ شــد‪.‬‬ ‫در انتخابــات پارلمانــی ســال ‪ ،2005‬حــزب شــهروندان ترقی خــواه‪،‬‬ ‫اکثریــت مطلــق را از دســت داد و از ایــن رو مجبــور بــه تشــکیل یــک‬ ‫دولــت ائتالفــی بــا حــزب اتحــاد میهنــی شــد‪.‬‬ ‫شوتســر نیــز بــه عنــوان معــاون نخســت وزیــر در دولــت اوتمــار‬ ‫هاســلر انتخــاب شــد‪ .‬در ســال ‪ ،2009‬انتخابــات منجــر بــه پیــروزی‬ ‫اتحــاد میهنــی شــد و کالوس شوتســر بــه عنــوان نخســت وزیــر لیختــن‬ ‫اشــتاین در ‪ 25‬مــارس ‪ 2009‬انتخــب گردیــد‪ .‬وی ایــن ســمت را تــا‬ ‫ســال ‪ 2013‬برعهــده داشــت‪.‬‬ ‫‪Josef Ospelt‬‬ ‫جوزف اسپلت‬ ‫جــوزف اســپلت (‪ 9‬ژانویــه ‪ 1 - 1881‬ژوئــن ‪ )1962‬اولیــن نخســت وزیــر‬ ‫لیختن اشــتاین از ‪ 2‬مــارس ‪ 1921‬تــا ‪ 27‬اوریــل ‪ 1922‬و یکــی از مهمتریــن‬ ‫سیاســتمداران تاریــخ ایــن کشــور بــه شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫جــوزف اســپلت در فادوتــس بــه دنیــا امــد‪ .‬او تحصیــات مقدماتــی خــود را در‬ ‫شــهر زادگاهــش بــه اتمــام رســاند و پــس از ان رفتــه رفتــه وارد سیاســت شــد‬ ‫و اولیــن پســت خــود را بــه عنــوان مدیــر دولتــی اســتانداری فادوتــس در بخــش‬ ‫خدمــات مدنــی بدســت اورد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1911‬او بــه عنــوان نماینــده دولــت در فادوتــس منصــوب شــد و در‬ ‫ســال ‪ 1916‬بــا همســر خــود ( ماتیلــد اســپلت) اشــنا شــد و ازدواج کــرد‪.‬‬ ‫اســپولت در ســال ‪ 1918‬بــه عضویــت حــزب شــهروندان ترقــی خــواه درامــد و‬ ‫درواقــع یکــی از بنیانگــذاران ان حــزب نیــز بــود و بعدهــا رئیــس و مدیــر روزنامــه‬ ‫لیختــن اشــتاین فولکــس بالــت ‪ Liechtenstein Volksblatt‬شــد‪.‬‬ ‫در ‪ 23‬مــارس ‪ 1921‬از طــرف شــاهزاده لیختــن اشــتاین بــه عنــوان مدیریــت‬ ‫اســتان منصــوب شــد‪ .‬هنگامــی کــه قانــون اساســی جدیــد در ‪ 5‬اکتبــر ‪1921‬‬ ‫امــاده شــد‪ ،‬بــه وی بــه پیشــنهاد رئیــس مجلــس نماینــدگان داده شــد‪.‬‬ ‫در دوره گــذاری کــه بــه لحــاظ سیاســی در لیختن اشــتاین در حــال رخ دادن‬ ‫بــود‪ ،‬بــه عنــوان اخریــن مدیــر اســتانی و اولیــن نخســت وزیــر لیختن اشــتاین‬ ‫منصــوب شــد و خدمــت کــرد‪.‬‬ ‫در ‪ 27‬اوریــل ‪ 1922‬بــه دلیــل تغییــر شــرایط سیاســی از ســمت خــود اســتعفا‬ ‫کــرد و بــا خانــواده اش بــه طــور موقــت عــازم ویــن شــد‪ .‬پــس از ســال ‪،1922‬‬ ‫موسســه وکالــت و بیمــه در فادوتــس تاســیس کــرد‪ .‬در ســال ‪ 1925‬او نمایندگــی‬ ‫بیمــه زوریــخ را راه انــدازی کــرد‪ .‬او همچنیــن یکــی از اعضــای بنیــاد انجمــن‬ ‫تاریخــی لیختــن اشــتاین بــود کــه از ‪ 1928‬تــا ‪ 1955‬بــه عنــوان رئیــس هیئــت‬ ‫مدیــره و بــرای ســال هــای بســیاری عضــوی از هیئــت مدیــره ایــن انجمــن بــود‪.‬‬ ‫اخریــن پســت سیاســی او عنــوان نمایندگــی مجلــس لیختــن اشــتاین بیــن‬ ‫ســال های ‪ 1930‬تــا ‪ 1932‬بــود‪ .‬اســپلت در ســال ‪ 1962‬در ســن ‪ 81‬ســالگی‬ ‫درگذشــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪19‬‬ صفحه 19 ‫هانس ادام دوم‬ ‫هانــس ادام دوم (یوهانــس ادام فردینانــد الوئیــس یــوزف ماریــا مارکــو د‬ ‫اویانــو پیــوس ؛ متولــد ‪ 14‬فوریــه ‪ )1945‬شــاهزاده حاکــم لیختــن اشــتاین‬ ‫اســت‪ .‬او پســر فرانتــس جــوزف دوم ‪ ،‬شــاهزاده لیختــن اشــتاین (‪-1906‬‬ ‫‪ )1989‬و همســرش ‪ ،‬کنتــس جورجینــا فــون ویلچک (‪ )1989-1921‬اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن دارای عناویــن ‪ Duke of Troppau‬و ‪ Jägerndorf‬و ‪Count‬‬ ‫‪ of Rietberg‬اســت‪ .‬هانــس ادام ثروتمندتریــن پادشــاه اروپــا اســت‪.‬‬ ‫وی در ‪ 14‬فوریــه ‪ 1945‬در زوریــخ ســوئیس بــه عنــوان پســر بــزرگ‬ ‫شــاهزاده فرانتــس ژوزف دوم و پرنســس جینــا از لیختــن اشــتاین بــه دنیــا‬ ‫امــد‪ .‬پــدرش در ســال ‪ 1938‬بــا مــرگ عمــوی بــزرگ بــدون فرزنــدش ‪،‬‬ ‫شــاهزاده فرانتــس اول ‪ ،‬بــه عنــوان شــاهزاده لیختــن اشــتاین شــناخته شــد‬ ‫و هانــس ادام از بــدو تولــد شــاهزاده موروثــی بــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1969‬هانــس ادام از دانشــگاه ســنت گالــن بــا مــدرک لیســانس‬ ‫(معــادل کارشناســی ارشــد) در رشــته هــای بازرگانــی و اقتصــاد فــارغ‬ ‫التحصیــل شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1984‬شــاهزاده فرانتــس ژوزف دوم ‪ ،‬در حالــی کــه از نظــر قانونی‬ ‫رئیــس دولــت بــود و عنــوان شــاهزاده مســتقل را حفــظ مــی کــرد ‪ ،‬بــه طــور‬ ‫رســمی قــدرت تصمیــم گیــری هــای روزمــره دولتــی را بــه پســر بزرگــش‬ ‫بــه عنــوان راهــی بــرای اغــاز انتقــال سلســله ای بــه یــک جدیــد ‪ ،‬تحویــل‬ ‫داد‪ .‬هانــس ادام بــا مــرگ پــدرش در ‪ 13‬نوامبــر ‪ 1989‬رســماً بــه عنــوان‬ ‫شــاهزاده لیختــن اشــتاین برگزیــده شــد‪.‬‬ ‫همــه پرســی بــرای تصویــب بازنگــری قانــون اساســی بــرای گســترش اختیــارات‬ ‫هانــس ادام بــه عنــوان پادشــاه لیختــن اشــتاین در ســال ‪ 2003‬در حالــی تصویــب‬ ‫شــد کــه وی تهدیــد کــرده بــود کــه اگــر همــه پرســی بــه نفــع او نباشــد ‪ ،‬کشــور را‬ ‫تــرک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫در ‪ 15‬اگوســت ‪ 2004‬هانــس ادام بــه طــور رســمی قــدرت تصمیــم گیریهــای روزمــره‬ ‫دولتــی را بــه پســر بــزرگ خــود ‪ ،‬شــاهزاده موروثــی الویــز ‪ ،‬بــه عنــوان راهــی بــرای‬ ‫اغــاز انتقــال سلســله ای بــه نســل جدیــد ‪ ،‬تحویــل داد‪ .‬از نظــر قانونــی ‪ ،‬هانــس ادام‬ ‫رئیــس دولــت باقــی مــی مانــد‪.‬‬ ‫در ژوئیــه ‪ 2012‬مــردم لیختــن اشــتاین بــا اکثریــت قاطــع پیشــنهاد بــرای محــدود‬ ‫کــردن قــدرت سیاســی خانــواده شــاهزاده را رد کردنــد‪ .‬علیرغــم مبــارزات تقریبـاً یــک‬ ‫ســاله توســط کســانی کــه ایــن تغییــرات را پیشــنهاد داده بودنــد ‪76 ،‬درصــد از کســانی‬ ‫کــه در همــه پرســی رای دادنــد از قــدرت شــاهزاده در وتــو در نتیجــه همــه پرســی هــای‬ ‫اینــده حمایــت کردنــد‪ .‬قانونگــذاران در ‪ 23‬مــه در دفــاع از شــاهزاده قیــام کردنــد و بــا‬ ‫رای ‪ 18‬بــه ‪ 7‬مخالــف بــه نظــر شــهروندان رای دادنــد‪.‬‬ ‫هانــس ادام بــه ایــن نتیجــه اینچنیــن پاســخ داد‪« :‬جــای شــادی و سپاســگزاری اســت‬ ‫کــه مجلــس شاهنشــاهی لیختــن اشــتاین توجــه داشــته اســت کــه اکثریــت زیــادی از‬ ‫مــردم دوســت دارنــد مشــارکت ‪ 300‬ســاله موفقیــت امیــز بیــن مــردم و کاخ شــاهزاده‬ ‫را ادامــه دهنــد‪. .‬‬ ‫هانــس ادام صاحــب گــروه بانکــی ‪ LGT‬اســت و ثــروت خانوادگــی او ‪ 7/6‬میلیــارد دالر و‬ ‫ثــروت شــخصی او حــدود ‪ 4‬میلیــارد دالر اســت‪ .‬او یــک مجموعــه هنــری گســترده دارد‬ ‫کــه بیشــتر ان در مــوزه لیختــن اشــتاین در ویــن بــرای عمــوم بــه نمایــش درمــی ایــد‪.‬‬ ‫در ‪ 30‬ژوئیــه ‪ ، 1967‬در ســنت فلوریــن در وادوز ‪ ،‬او بــا دختــر عمــوی خــود کنتــس‬ ‫مــاری مــگا اگال کینســکی فــون وچینیتــس و تتــاو (متولــد ‪ ، )1940‬ازدواج کــرد‪ .‬انهــا‬ ‫چهــار فرزنــد دارنــد‪ :‬شــاهزاده موروثــی الوئیــس (متولــد زوریــخ ‪ 11 ،‬ژوئــن ‪،)1968‬‬ ‫شــاهزاده ماکســیمیلیان (متولــد ســنت گالــن ‪ 16 ،‬مــه ‪ ، )1969‬شــاهزاده کنســتانتین‬ ‫(متولــد ســنت گالــن ‪ 15 ،‬مــارس ‪ )1972‬و پرنســس تاتجانــا (متولــد ســنت گالــن ‪10 ،‬‬ ‫اوریــل ‪.)1973‬‬ ‫هانــس ادام رســاله سیاســی «دولــت در هــزاره ســوم» را نوشــت کــه در اواخــر ســال‬ ‫‪ 2009‬منتشــر شــد‪ .‬در ان ‪ ،‬وی دربــاره اهمیــت دولــت ملــی بــه عنــوان یــک بازیگــر‬ ‫سیاســی اســتدالل مــی کنــد‪.‬‬ ‫او دموکراســی را بــه عنــوان بهتریــن شــکل دولــت مطــرح مــی کنــد ‪ ،‬کــه بــه نظــرش‬ ‫چیــن و روســیه در حــال گــذار بــه ســمت ان هســتند اگرچــه مســیر بــرای ایــن کشــورها‬ ‫دشــوار خواهــد بــود‪ .‬وی همچنیــن نقــش خــود را در یــک خانــواده پادشــاهی بــه عنــوان‬ ‫جایگاهــی اعــام کــرد کــه فقــط از رضایــت مــردم مشــروعیت دارد‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه‬ ‫مــردم «بایــد دولــت را بــه مجموعــه کوچکــی از وظایــف و توانایــی هــا محــدود کننــد‪،‬‬ ‫نوشــت‪ »:‬مــردم بایــد دولــت را از تمــام وظایــف و بارهــای غیرضــروری کــه در طــول‬ ‫صــد ســال گذشــته بــا ان روبــرو شــده اســت ‪ ،‬رهــا ســازند ‪ ،‬زیــرا ایــن امــر باعــث‬ ‫منحــرف کــردن ان از دو وظیفــه اصلــی‪ :‬حفــظ حاکمیــت قانــون و سیاســت خارجــی‬ ‫اســت»‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪20‬‬ صفحه 20 ‫ارنست جوزف والچ‬ ‫دکتــر ارنســت جــوزف والــچ (متولــد ‪ 12‬مــه ‪ )1956‬از اوریــل ‪ 2001‬بــه‬ ‫عنــوان وزیــر امــور خارجــه در لیختــن اشــتاین فعالیــت داشــته اســت‪ .‬وی‬ ‫در رشــته حقــوق در اینســبروک تحصیــل کــرد و در ســال ‪ 1980‬دکتــرای‬ ‫خــود را دریافــت کــرد و در دانشــگاه نیویــورک دانشــکده حقــوق ‪ ،‬بخــش‬ ‫تحصیــات تکمیلــی ‪ ،‬انســتیتوی حقــوق تطبیقــی​​‪ ،‬کارشناســی ارشــد حقــوق‬ ‫تطبیقــی​​خــود را در ســال ‪ 1981‬دریافــت کــرد‪ .‬وی در ســال ‪ 1983‬در‬ ‫مقطــع دکتــری وکالــت در ایــاالت متحــده و در ســال ‪ 1984‬در پادشــاهی‬ ‫لیختــن اشــتاین پذیرفتــه شــد‪.‬‬ ‫وی بــه عنــوان نماینــده حــزب شــهروندان پیشــرو (‪ ، )FBP‬از ‪ 1989‬تــا‬ ‫‪ 1996‬عضــو پارلمــان لیختــن اشــتاین بــود‪ .‬از ‪ 1992‬تــا ‪ ، 1993‬وی بــه‬ ‫عنــوان ســخنگوی حــزب ‪ FBP‬در پارلمــان فعالیــت کــرد‪ .‬در ســال ‪ ،1993‬او‬ ‫رئیــس ‪ Landtag‬بــود‪ .‬از ســال ‪ 1983‬تــا ‪ ، 1993‬دکتــر والــچ بــه عنــوان‬ ‫عضــو کمیتــه راهبــری اتحادیــه دموکراتهــای اروپــا از حــزب شــهروندان‬ ‫پیشــرو نشــناخته شــد‪.‬‬ ‫وزیــر والــچ عضــو ســازمانهای حرفــه ای مختلفــی از جملــه انجمــن وکالی‬ ‫ایالتــی نیویــورک ‪ ،‬انجمــن حقوقــی لیختــن اشــتاین و انجمــن ثبــت شــده‬ ‫وکالی المان‪-‬اتریش‪-‬ســوئیس (‪ )DACH‬می باشــد‪ .‬وی همچنیــن مترجــم‬ ‫انگلیســی و المانــی اســت‪.‬‬ ‫دکتــر والــچ تالیفــات متعــددی دربــاره موضوعــات حقوقــی بیــن المللــی ‪ ،‬بــه‬ ‫ویــژه حقــوق تجــارت بیــن الملــل دارد‪ .‬او شــریک شــرکت حقوقــی لیختــن‬ ‫اشــتاین ‪ Walch & Schurti‬اســت‪.‬‬ ‫الوئیس‪ ،‬شاهزاده ارثی لیختن اشتاین‬ ‫الوئیــس‪ ،‬شــاهزاده موروثــی لیختــن اشــتاین متولــد ‪ ۱۱‬ژوئــن ‪ ،)۱۹۶۸‬فرزنــد ارشــد‬ ‫هانــس‪-‬ادم دوم‪ ،‬شــاهزاده لیختــن اشــتاین و کنتــس مــاری کینســکی فــون وچینیتــز‬ ‫و تتتائــو اســت‪.‬‬ ‫الویــس از ‪ ۱۵‬اوت ‪ ۲۰۰۴‬نایب الســلطنه لیختــن اشــتاین (‪Stellvertreter des‬‬ ‫‪ )Fürsten‬بوده اســت‪ .‬او بــا دوشســو ســوفی بایــرن ازدواج کرده اســت‪.‬‬ ‫الوئیــس در مدرســه گرامــر لیختــن اشــتاین در ابنهولــز (وادوز) و ســپس در اکادمــی‬ ‫ســلطنتی نظامــی ساندرهســت در انگلســتان تحصیــل کــرد‪ .‬وی قبــل از ورود بــه‬ ‫دانشــگاه ســالزبورگ بــه مــدت شــش مــاه در گارد ‪ Coldstream‬در هنــگ کنــگ‬ ‫و لنــدن خدمــت کــرد و از ان ســال در ســال ‪ 1993‬فــوق لیســانس حقــوق گرفــت‪.‬‬ ‫تــا ســال ‪ ، 1996‬الوئیــس در یــک شــرکت حســابداران رســمی در لنــدن کار‬ ‫می کــرد‪ .‬در مــاه مــه همــان ســال ‪ ،‬وی بــه وادوز بازگشــت و در مدیریــت امــور‬ ‫مالــی خانواده هــای شــاهزاده فعــال شــد‪.‬‬ ‫در همــه پرســی قانــون اساســی در ســال ‪ ، 2003‬هانــس ادام دوم قــدرت گســترده‬ ‫خــود را حفــظ کــرد (حــق وتــوی قوانیــن و انتخــاب قضــات)‪.‬‬ ‫در روز لیختــن اشــتاین در ســال ‪ ، 2004‬هانــس ادام دوم بــه طــور رســمی قــدرت‬ ‫تصمیــم گیــری هــای روزمــره دولتــی را بــه الویــز ســپرد و خــود را بــرای گــذار بــه‬ ‫نســل جدیــد امــاده کــرد‪ .‬هانــس ادام دوم همچنــان رئیــس دولــت اســت‪.‬‬ ‫در ‪ 27‬نوامبــر ‪ ، 2005‬رای دهنــدگان لیختــن اشــتاین پیشــنهادی را کــه ممنوعیــت‬ ‫ســقط جنیــن و کنتــرل بــارداری را پیشــنهاد داده بــود رد کردنــد‪ .‬ایــن قانــون توســط‬ ‫اســقف اعظــم کاتولیــک روم ولفگانــگ هــاس پشــتیبانی شــد‪ .‬الوئیــز در ابتــدا بــا‬ ‫ایــن پیشــنهاد همــراه بــود ‪ ،‬امــا در اســتانه رای گیــری بــی طــرف شــد‪ .‬در عــوض ‪،‬‬ ‫طــرح پیشــنهادی بــا حمایــت دولــت تصویــب شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2011‬الوئیــس تهدیــد کــرد کــه در صــورت تصویــب رای دهنــدگان در‬ ‫اینــده بــرای قانونــی کــردن ســقط جنیــن‪ ،‬رای دهنــدگان حــق وتــو را اعمــال خواهند‬ ‫کــرد‪ .‬و در نهایــت چنیــن وتویــی الزم نشــد ‪ ،‬زیــرا رای دهنــدگان ایــن پیشــنهاد را‬ ‫رد کردنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪21‬‬ صفحه 21 ‫نظام اموزشی لیختن اشتاین‬ ‫جعفر محمدهاشم‬ ‫زبــان تحصیــل از همــان ابتــدا تــا دکتــرا و تخصــص در کشــور لیختــن اشــتاین‬ ‫المانــی و انگلیســی اســت‪ .‬مــدت زمــان تحصیــل بــرای مقطــع کارشناســی ‪ 3‬الــی ‪4‬‬ ‫ســال‪ ،‬بــرای مقطــع فوق لیســانس بیــن ‪ 1‬الــی ‪ 2‬ســال و بــرای دکتــرا بیــن ‪ 3‬الــی ‪5‬‬ ‫ســال اعــام شــده اســت‪ .‬طــول مــدت تحصیلــی بــرای رشــته های پزشــکی در ایــن‬ ‫کشــور نیــز اغلــب بیــن ‪ 5‬الــی ‪ 6‬ســال اعــام شــده اســت‪ .‬مخــارج تحصیلــی در ایــن‬ ‫کشــور بســیار به صرفــه اســت و ایــن موضــوع ســبب قــدرت نظــام اموزشــی کشــور‬ ‫لیختــن اشــتاین شــده اســت‪ .‬شــرایط تحصیــل در کشــور لیختــن اشــتاین بــه طــور‬ ‫کلــی بــه ‪ 9‬ســال تحصیلــی تقســیم شــده اســت در صورتــی کــه مهــد کــودک بــه‬ ‫ایــن بخــش اضافــه شــود ایــن دوره بــه ‪ 11‬ســال می رســد‪.‬‬ ‫فضــای تحصیلــی ارزان و مطمئنــی در ایــن کشــوروجود دارد و در ترم هــای اول ایــن‬ ‫موضــوع از ســوی دولــت نیــز مــورد حمایــت قــرار می گیــرد‪ ،‬تحصیــل رایــگان اســت‪.‬‬ ‫بــرای ســایر ترم هــا در ایــن کشــور اصــل خاصــی را طــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــرای ایــن امــر نیــاز اســت کــه معــدل دیپلــم شــخص بــاالی ‪ 18‬باشــد و در دروس‬ ‫ریاضــی و فیزیــک و زیســت و شــیمی نیــز نمــره بــاالی ‪ 17‬داشــته باشــد‪.‬‬ ‫دوره دکتــرا در کشــور لیختــن اشــتاین بیــن ‪ 3‬الــی ‪ 5‬ســال بــه طــول می انجامــد و‬ ‫البتــه کــه امــکان تحصیــل بــه زبــان المانــی در ایــن وضعیــت بــرای محصلــدر نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪ .‬دوره هــای تحقیقاتــی در ایــن کشــور شــرایط خــاص خــود را‬ ‫دارد‪ .‬دانشــجویان بــرای مقطــع دکتــرا بیشــتر بــه ســمت دنیــای تحقیقاتــی می رونــد‪.‬‬ ‫تحقیــق در ایــن کشــور در حوزه هــای مختلفــی صــورت می گیــرد و البتــه کــه‬ ‫پاســخ های علمــی مشــخصی در ایــن زمینــه رویــت نمی شــود‪.‬‬ ‫فاکتورهــای تحقیقاتــی در ایــن زمینــه بــه طــور کلــی از ســوی دانشــگاه مــورد‬ ‫نظــر اعــام می شــود‪.‬‬ ‫هــر فــرد خارجــی بــرای تخصــص پزشــکی در کشــور لیختــن اشــتاین نیــاز‬ ‫بــه نامــه پذیــرش و یــا دعوت نامــه رســمیدارد‪ .‬نیــاز اســت کــه پاســپورت بــا‬ ‫اعتبــار کافــی اســت‪ .‬چنــد قطعــه عکــس پاســپورتی نیــاز اســت و بایــد فــرم‬ ‫درخواســت ویــزای تحصیلــی بــه طــور دقیــق تکمیــل شــده باشــد‪ .‬تخصــص‬ ‫پزشــکی در ایــن کشــور دوره هــای ‪ 5‬ســاله اســت و بــا واحد هــای ازمایشــگاهی‬ ‫گســترده ای همــراه اســت‪.‬‬ ‫باتوجــه بــه اینکــه پایتخــت ایــن کشــور شــهر فادوتــس اســت‪ ،‬بیشــترین دانشــگاه ها‬ ‫و مراکــز تحصیلــی در ایــن شــهر قــرار دارد‪ .‬زبــان تحصیــل از همــان ابتــدا تــا دکتــرا و‬ ‫تخصــص در کشــور لیختــن اشــتاین المانــی و انگلیســی اســت‪ .‬مــدت زمــان تحصیــل‬ ‫بــرای مقطــع کارشناســی ‪ 3‬الــی ‪ 4‬ســال‪ ،‬بــرای مقطــع فوق لیســانس بیــن ‪ 1‬الــی ‪2‬‬ ‫ســال و بــرای دکتــرا بیــن ‪ 3‬الــی ‪ 5‬ســال اعــام شــده اســت‪ .‬طــول مــدت تحصیلــی‬ ‫بــرای رشــته های پزشــکی در ایــن کشــور نیــز اغلــب بیــن ‪ 5‬الــی ‪ 6‬ســال اعــام‬ ‫شــده اســت‪ .‬مخــارج تحصیلــی در ایــن کشــور بســیار به صرفــه اســت و ایــن‬ ‫موضــوع ســبب قــدرت نظــام اموزشــی کشــور لیختــن اشــتاین شــده اســت‪ .‬شــرایط‬ ‫تحصیــل در کشــور لیختــن اشــتاین بــه طــور کلــی بــه ‪ 9‬ســال تحصیلــی تقســیم شــده‬ ‫اســت در صورتــی کــه مهد کــودک بــه ایــن بخــش اضافــه شــود ایــن دوره بــه ‪11‬‬ ‫ســال می رســد‪ .‬تحصیــل در کشــور لیختــن اشــتاین در دوره هــای ابتدایــی بــه ‪ 5‬ســال‬ ‫تحصیلــی رســیده اســت‪ .‬دوره هــای تحصیلــی متوســطه در ایــن کشــور بــه طــور کلــی‬ ‫بخــش مهمــی محســوب می شــود‪ .‬تعــداد مــدارس خصوصــی در ایــن کشــور نیــز در‬ ‫طــول همکاری هــای مشــخص بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫سیســتم اموزشــی کشــور لیختــن اشــتاین بســیار مشــابه بــه ســوئیس اســت و در ایــن‬ ‫کشــور در حــال حاضــر ‪ 9‬دبیرســتان عمومــی دیــده می شــود و دوره تحصیلــی از ســن‬ ‫‪ 6‬الــی ‪ 15‬ســالگی اجبــاری اعــام شــده اســت‪ .‬در پایــان دوره هــای تحصیلــی در ایــن‬ ‫کشــور گواهینامــه درجــه ‪ 5‬ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪22‬‬ صفحه 22 ‫کنفرانس های علمی در لیختن اشتاین‬ ‫کنفرانــس بین المللــی هوشمند ســازی وســایل نقلیــه موتــوری بــر اســاس جدیدتریــن هــوش‬ ‫مصنوعــی در کشــور لیختــن اشــتاین یکــی از بهتریــن کنفرانس هــای ســال ‪ 2019‬شــناخته شــد‬ ‫کــه در لیختن اشــتاین برگــزار گردیــد‪ .‬در ایــن کنفرانــس همــه نــکات ضــروری در زمینــه هوشــمند‬ ‫ســازی فضــای حمــل و نقــل شــهری صــورت گرفــت و هــدف از کنفرانــس ارائــه روش هــای کاری بــود‬ ‫کــه راندمــان امنیتــی وســایل حمــل و نقــل را از ‪ 41‬درصــد بــه مــرز ‪ 60‬درصــد برســاند حضــور در ایــن‬ ‫کنفرانــس نیــاز بــه تهیــه بلیــط و ثبت نــام داشــت‪.‬‬ ‫کنفرانــس بررســی جدیدتریــن سیســتم های اطالعاتــی جغرافیایــی در کشــور لیختــن اشــتاین از دیگــر‬ ‫کنفرانس هــای ارزشــمندی محســوب می شــود کــه در راســتای کاربــردی تــر شــدن پژوهش هــای‬ ‫برتــر برگــزار می شــود‪ .‬البتــه کــه بــرای بررســی ایــن کنفرانــس نیــاز اســت کــه جدیدتریــن مســائل‬ ‫اطالعاتــی ارزیابــی شــود ایــن کنفرانــس دارای عملکردهــای دقیــق و موقعیت شناســی های بســیار‬ ‫گســترده ای اســت‪.‬‬ ‫کنفرانــس عملکرد هــای مســتقیم تجهیــزات الکترونیکــی در فضــای زیســتی در لیســت کنفرانس هایــی‬ ‫قــرار دارد کــه مســائل کنفرانســی را شــکل می دهــد‪ .‬در ایــن کنفرانــس یادگیــری شــرایط زیســت‬ ‫محیطــی از موضوعــات بســیار پــر اهمیــت اســت و البتــه کــه بایــد تجهیــزات الکترونیکــی در فضــای‬ ‫زیســت محیطــی مــورد حمایــت و دفــاع قــرار بگیــرد‪ .‬چهره هــای برتــر الکتریکــی در ایــن کنفرانــس‬ ‫رویــت می شــود و شــرایط مخصــوص بــه خــود رویــت شــده اســت‪ .‬ایــن کنفرانــس ارزش اقتصــادی‬ ‫باالیــی دارد و سیاس ـت های حمــل و نقــل مشــخصی را شــکل داده اســت‪.‬‬ ‫مدارس بومی وبین المللی‬ ‫مدرســه بیــن المللــی ‪ buchs‬یــک مدرســه بــا نظــام اموزشــی‬ ‫فوق العــاده عالــی اســت کــه توانســته پوشــش دهــی خوبــی در‬ ‫دروس دبیرســتانی داشــته باشــد ایــن مدرســه اموزش هــای عالــی‬ ‫در شــرایط مشــخص را در نظــر داشــته و البتــه کــه فضــای یادگیــری‬ ‫در ایــن مدرســه در ســال های اخیــر بهتــر شــده اســت‪ .‬امــوزش در‬ ‫ایــن مدرســه بــه طــور کلــی در رده هــای ســنی ‪ 6‬الــی ‪ 15‬ســالگی‬ ‫دیــده می شــود و همــه شــرایط بــرای یادگیــری زبــان المانــی نیــز‬ ‫صــورت گرفتــه اســت ایــن مدرســه بین المللــی دارای شــعبات دیگــر‬ ‫در کشــورهای اتریــش و ســوئیس اســت و البتــه کــه بــه صــورت‬ ‫نیمــه خصوصــی فعالیــت می کنــد ایــن مدرســه بومــی بــه طــور‬ ‫دقیــق توانســته راندمــان تحصیلــی را بهبــود دهــد و البتــه کــه شــرایط‬ ‫تحصیلــی در ان ســاختار مخصــوص بــه خــود را دارد‪ .‬کــودکان در ایــن‬ ‫مدرســه دوره هــای متوســطه را بــه خوبــی پشــت ســر می گذارنــد و‬ ‫یــاد می گیرنــد کــه همــه دروس بایــد در یــک فضــای درســت امــوزش‬ ‫داده شــود‪ .‬ایــن مدرســه بــه طــور کلــی از ســوی وزارت امــوزش و‬ ‫پــرورش کشــور لیختــن اشــتاین نیــز مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســت‪ .‬سیســتم های اموزشــی در ایــن کشــور شــرایط مخصوصــی دارد و رده هــای ســنی ‪ 6‬الــی‬ ‫‪ 15‬ســال در ایــن مدرســه عــاوه بــر یادگیــری دروس تخصصــی می تواننــد دروس مربــوط بــه بخش هــای اقتصــادی و فنــی را نیــز یــاد بگیرنــد در هــر صــورت‬ ‫یادگیــری دروس در ایــن مــدارس می توانــد عملکرد هــای بین المللــی درســتی داشــته باشــد‪ .‬مــدت زمــان تحصیلــی در ایــن کشــور بــه شــاخه های اقتصــادی‬ ‫ارزشــمندی تبدیــل شــده اســت و البتــه کــه زمــان تحصیــل می تــوان بــر پایه هــای دقیــق اقتصــادی اندازه گیــری شــود‪.‬‬ ‫دوره لیسانس‬ ‫طــول دوره تحصیــل کارشناســی در کشــور لیختــن اشــتاین بیــن ‪ 3‬الــی ‪ 4‬ســال‬ ‫ارزیابــی شــده اســت و فارغ التحصیــان بــرای ایــن مقطــع پــس از پایــان ایــن دوره‬ ‫می تواننــد بــر اســاس نــوع رشــته تحصیلــی و تخصصــی کــه دارنــد بــه ســادگی‬ ‫وارد بــازار کار شــوند و در ایــن زمینــه مشــکلی دیــده نمی شــود‪ .‬در صورتــی کــه‬ ‫رشــته معمــاری و مدیریــت کســب و کار را انتخــاب کــرد ه باشــند دروس بــه زبــان‬ ‫المانــی امــوزش داده می شــود و البتــه کــه بســیار ارزانتــر از ســایر رشــته ها اســت‪.‬‬ ‫تحصیــل در داخــل بــه صورتــی اســت کــه فــرد بــا بــازار کار ایــن کشــور اشــنا‬ ‫می شــود و ایــن موضــوع ســبب می شــود ارتبــاط وی بــه شــرکت ها و کارفرمایــان‬ ‫مختلــف صــورت بگیــرد‪.‬‬ ‫مشــخص اســت کــه دانشــگاه های ایــن کشــور در زمینــه هنــر و علــوم انســانی‬ ‫و همینطــور در رشــته های مدیریــت بازرگانــی نیــز بــه رشــد خوبــی رســیده اند‪.‬‬ ‫رشــته های علــوم تجربــی و زیســت شناســی بــرای مقطــع لیســانس بســیار پــر‬ ‫اهمیــت هســتند‪ .‬بــرای رشــته های فنــی و مهندســی و رشــته های فنــاوری اطالعــات‬ ‫در کشــور لیختــن اشــتاین نیــاز اســت کــه داوطلــب در یــک ازمــون ورودی شــرکت‬ ‫کنــد و شــرایط علمــی خــود را بــه طــور دقیــق بســنجید‪.‬‬ ‫طــول تحصیــل لیســانس در کشــور لیختــن اشــتاین یــک پیــش نیــاز عالــی بــرای‬ ‫ورود بــه مقطــع فوق لیســانس و باالتــر محســوب می شــود‪ .‬بــا تحصیــل در رشــته‬ ‫زیست شناســی در ایــن کشــور‪ ،‬دانشــجو می توانــد عملکردهــای مشــخصی داشــته‬ ‫باشــد و البتــه کــه پیش نیاز هــای الزم در ایــن زمینــه نیــز بایــد وجــود داشــته‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪23‬‬ صفحه 23 ‫دوره فوق لیسانس‬ ‫طــول دوره تحصیلــی در کارشناســی ارشــد در کشــور لیختــن اشــتاین یــک الــی‬ ‫دو ســال اعــام شــده اســت و دوره هــای بــازار کار در ایــن کشــور بــرای ایــن‬ ‫مقطــع ارزیابــی بــاالی ‪ 75‬درصــدی را پوشــش داده اســت‪ .‬داوطلــب پــس از‬ ‫تکمیــل دوران تحصیلــی فوق لیســانس بــه ســادگی توانایــی ورود بــه مقطــع‬ ‫دکتــرا را خواهــد داشــت و ایــن موضــوع شــرایط خــاص خــود را دارد‪ .‬بــرای‬ ‫تحصیــل فوق لیســانس در کشــور لیختــن اشــتاین نیــاز اســت کــه در رشــته های‬ ‫گروه هــای علــوم فنــی و مهندســی‪ ،‬علــوم تجربــی‪ ،‬هنــر و همینطــور علــوم‬ ‫انســانی شــرایط خاصــی را ارزیابــی کنیــد‪.‬‬ ‫تحصیــل در کشــور لیختــن اشــتاین بــه طــور کلــی بــا رشــته های پرطرفــدار‬ ‫صــورت می گیــرد‪ .‬رشــته های مرتبــط بــا معمــاری و همینطــور رشــته های‬ ‫اجرایــی و مدیریــت و کســب و کار در ایــن بخــش بســیار پــر اهمیت اســت‪ .‬شــما‬ ‫می توانیــد بــرای مقطــع فوق لیســانس در کشــور لیختــن اشــتاین رشــته های‬ ‫معمــاری‪ ،‬مدیریــت اجرایــی‪ ،‬رشــته های کســب و کار و همینطــور مدیریــت مالــی‬ ‫و بانکــداری را انتخــاب کنیــد‪ .‬در صورتــی کــه بــه فضــای اقتصــادی عالقه داشــته‬ ‫باشــید بــه ســادگی می توانیــد ورود بــه رشــته های مرتبــط بــا فنــاوری و مدیریــت‬ ‫تکنولــوژی داشــته باشــید‪ .‬امــکان تحصیــل بــه زبــان انگلیســی در رشــته های‬ ‫معمــاری در ایــن کشــور فضــای کارافرینــی درســتی دارد و رشــته های ای‪.‬تــی‬ ‫نیــز مــوارد خوبــی هســتند‪.‬‬ ‫داشــتن رزومــه علمــی‪ ،‬مــدرک کارشناســی‪ ،‬مــدرک زبــان ایلتــس بــا نمــره بــاالی‬ ‫‪ 7‬و مــدارک مربــوط بــه پایان نامــه بــرای ایــن بخــش اهمیــت زیــادی دارد‪.‬‬ ‫رزومه علمی در کشور لیختن اشتاین بسیار مهم است‪.‬‬ ‫دوره دکتری‬ ‫طــول دوره تحصیــل دکتــرا در لیختــن اشــتاین ‪ 3‬الــی ‪ 5‬ســال مــی باشــد و‬ ‫امــکان تحصیــل بــه زبــان المانــی یــا انگلیســی وجــود دارد‪ .‬تحصیــل دکتــری‬ ‫در لیختن اشــتاین بــه صــورت یــک دوره تحقیقاتــی اســت و دانشــجویان را بــه‬ ‫ســمت دنیــای تحقیقــات ســوق مــی دهــد‪.‬‬ ‫در دوره دکتــری دانشــجویان بــرای تحصیــل در لیخــت اشــتاین بایــد ثابــت کننــد‬ ‫کــه شایســتگی الزم بــرای پژوهــش را دارنــد‪ .‬در دانشــگاه هــای لیختــن اشــتاین‬ ‫پایــان نامــه هــای علمــی می توانــد بــر روی فاکتــور هــای تحقیقاتــی کــه توســط‬ ‫دانشــگاه مــورد نظــر ارائــه مــی شــود انجــام شــود‪ .‬از جملــه دانشــگاه هــای‬ ‫لیختــن اشــتاین کــه در حــوزه ارائــه امــوزش هــای دکتــری بســیار معــروف اســت‬ ‫دانشــگاه لیخــن اشــتاین اســت‪ .‬ایــن دانشــگاه بــه عنــوان یکــی از دانشــگاه هــای‬ ‫معتبــر ایــن کشــور تنهــا دو دوره اموزشــی دکتــری را ارائــه مــی کنــد کــه شــامل‬ ‫اقتصــاد ‪ ،‬کســب و کار و دکتــرای معمــاری و برنامــه ریــزی مــی شــود‪ .‬ب‬ ‫رشــته هــای اقتصــاد‪ ،‬مهندســی‪ ،‬مدیریــت‪ ،‬حقــوق‪ ،‬بهداشــت و ســامت‪،‬‬ ‫روانشناســی‪ ،‬علــوم زیســت شناســی‪ ،‬علــوم زیســت پزشــکی و معمــاری گزینــه‬ ‫هــای اصلــی بــرای پذیــرش دکتــرا مــی باشــند‪ .‬بــرای دانشــجویان خارجــی‬ ‫امــکان اســتفاده از بورســیه هــای تحصیلــی در مقاطــع کارشناســی‪ ،‬کارشناســی‬ ‫ارشــد و دکتــرا وجــود دارد‪.‬‬ ‫تحصیل در رشته پزشکی‬ ‫تحصیــل پزشــکی در کشــور لیختــن اشــتاین بــه طــور کلــی در طــول دوره هــای مشــخص ‪ 5‬الی‬ ‫‪ 6‬ســال تحصیلــی ارزیابــی شــده اســت بــه طــور کلــی رشــته های پزشــکی و دندانپزشــکی‬ ‫در ایــن زمینــه بــرای دوره هــای ســه ســال الــی ‪ 6‬تــرم ارزیابــی می شــود و البتــه کــه شــما‬ ‫بایــد بتوانیــد مــدرک زبــان المانــی بــرای تحصیــل پزشــکی در کشــور لیختــن اشــتاین داشــته‬ ‫باشــید و ازمون هــای ورودی کــه برگــزار می شــود اغلــب بــه زبــان انگلیســی بــوده و یــا گاهـاً‬ ‫از زبــان المانــی نیــز بــرای بررســی ســواالت اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫دانشــجوی خارجــی عالقمنــد بــه تحصیــل رد پزشــکی در ایــن کشــور بــرای اینکــه بتوانــد‬ ‫پذیــرش در دانشــگاه های کشــور لیختــن اشــتاین بــرای رشــته های پزشــکی و شــاخه های‬ ‫وابســته بــه ان داشــته باشــد نیــاز اســت کــه فــرم ثبت نــام را تکمیــل و اخریــن مــدرک‬ ‫تحصیلــی خــود بــه همــراه ریــز نمــرات را ارائــه دهــد و ارائــه انگیزه نامــه در ایــن زمینــه نیــز‬ ‫ارزیابــی می شــود‪ .‬مــدارک معتبــر زبــان المانــی در ســطح ‪ b2‬نیــز بــرای تحصیــل در ایــن‬ ‫رشــته ها مــورد نیــاز اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪24‬‬ صفحه 24 ‫دانشگاه های برتر لیختن اشتاین‬ ‫دانشگاه لیختن اشتاین‬ ‫دانشــگاه های کشــور لیختــن اشــتاین (‪ )Liechtenstein University‬در لیســت بهتریــن دانشــگاه های‬ ‫کشــور لیختــن اشــتاین قــرار دارد و رتبــه ‪ 4110‬را کســب کــرده اســت و تامیــن مالــی ان هــم از‬ ‫ســوی دولــت و هــم از ســوی شــرکت های ســرمایه گذاری خارجــی صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫بــرای تامیــن فضــای اقتصــادی در ایــن دانشــگاه شــرایط خاصــی بررســی شــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫دانشــگاه در رشــته های اقتصــادی و معمــاری بســیار عالــی عمــل کــرده اســت و برنامه ریزی هــای‬ ‫کســب و کار را نیــز شــامل شــده اســت‪ .‬تدریــس در فضــای تحقیقــی در ایــن دانشــگاه بســیار مهــم‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رتبــه جهانــی اکادمــی بین المللــی فلســفه ایــن دانشــگاه در کشــور لیختــن اشــتاین بــه مــرز ‪8679‬‬ ‫رســیده اســت و ایــن موسســه بــه نوبــه خــود توانســته بــا وجــود فضــای غیردولتــی خــود بهتریــن‬ ‫شــرایط را کســب کنــد در نظــر داشــته باشــید کــه در ایــن اکادمــی تحصیــل بــرای بخــش فلســفه‬ ‫بــه بهتریــن شــکل ممکــن صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫دانشــگاه هــای خصوصــی در کشــور لیختــن اشــتاین بیشــتر در فضــای علــوم انســانی‬ ‫فعــال هســتند‪ .‬البتــه کــه دانشــکده حقــوق در ایــن راســتا رتبــه بــاال و مشــخصی دارد‪.‬‬ ‫رشــته های مهندســی زیســت شناســی و رشــته هایی کــه وابســته بــه پزشــکی هســتند‬ ‫در ایــن دانشــگاه نیــز بهتریــن شــرایط را دارنــد‪.‬‬ ‫دانشــگاه لیختــن اشــتاین یــک دانشــگاه عمومــی اســت کــه هــم بــه صــورت عمومــی و‬ ‫هــم بــه صــورت خصوصــی تامیــن مــی شــود و در ‪ ۵۰‬ســال گذشــته بــا امــوزش حرفـه ای‬ ‫خــود تاثیــر بســزایی بــرای اقتصــاد داخلــی و بیــن المللــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫تمرکــز فنــی دانشــگاه بــر اســاس دو دانشــکده اقتصــاد و معمــاری و برنامــه ریزی کســب‬ ‫و کار اســت‪ .‬تدریــس و تحقیــق محتــوا و برنامــه هــای دانشــگاه بــا توجــه بــه زمینه هــای‬ ‫تحقیقاتــی موسســات علمــی و پژوهشــی در ارتبــاط بــا این موسســات اســت‪.‬‬ ‫این دانشگاه در سال ‪ ۱۹۶۱‬در حومه شهر کوچک فادوتس تاسیس شد ‪.‬‬ ‫اکادمی بین المللی فلسفه در لیختن اشتاین‬ ‫موسســه بیــن المللــی اکادمــی فلســفه ( اکادمــی بیــن المللــی فلســفه ) کــه در ســال‬ ‫‪ ۱۹۸۶‬تاســیس شــد ‪ ،‬موسســه عالــی غیرانتفاعــی اســت کــه در شــهر بنــدرن قــرار‬ ‫دارد ( جمعیــت ‪ ۲۵۰۰‬تــا ‪ ۹۹۹۹‬نفــر ) و از بهتریــن دانشــگاه هــای لیختــن اشــتاین‬ ‫اســت ‪ .‬ایــن موسســه همچنیــن دارای دفاتــر شــعب خــود در شــیلی و گرانــادا اســت‪.‬‬ ‫اکادمــی بیــن المللــی فلســفه ( ‪ ) IAP‬بســیار کوچــک اســت ( محــدوده ثبــت نــام در‬ ‫ان زیــر ‪ ۲۵۰‬دانشــجو اســت ) و دانشــجویان کمــی در مقطــع کارشناســی مــی گیــرد ‪.‬‬ ‫ایــن دانشــگاه دوره هــای اموزشــی و برنامــه هــای اموزشــی را در رشــته هــای‬ ‫تحصیــات عالــی ماننــد مــدرک دکتــری در زمینــه هــای مختلــف تحصیلــی ارائــه‬ ‫می دهــد ‪ .‬ایــن موسســه امــوزش عالــی بــا عمــری بیــش از ســی ســال‪ ،‬دارای‬ ‫سیاســت پذیــرش انتخابــی اســت کــه بــر اســاس ســوابق تحصیلــی و نمــرات‬ ‫تحصیلــی متقاضــی در گذشــته ‪ ،‬پذیــرش را انجــام مــی دهــد ‪.‬‬ ‫دانشگاه خصوصی لیختن اشتاین‬ ‫ایــن دانشــگاه در ســال ‪ ۲۰۰۰‬بــه عنــوان دانشــگاه علــوم انســانی در‬ ‫لیختن اشــتاین تاســیس شــد‪ .‬در ســال ‪ ، ۲۰۰۷‬دانشــکده حقــوق تاســیس شــد‬ ‫و دانشــگاه تغییــر نــام یافــت ‪.‬‬ ‫دانشــگاه عــاوه بــر دوره هــای قانونــی متعــدد ‪ ،‬تمرکــز خــود را بــر تحقیقــات‬ ‫پزشــکی قــرار داده اســت ‪ .‬ایــن دانشــگاه دوره هــای دکتــرا را در زمینــه علــوم‬ ‫پزشــکی ارائــه مــی دهــد کــه واجــد شــرایط بــرای کاندیــد هــای دارای مــدرک‬ ‫کارشناســی ارشــد در پزشــکی ‪ ،‬تکنولــوژی پزشــکی ‪ ،‬مهندســی زیســت پزشــکی‪،‬‬ ‫زیســت شناســی و رشــته هــای مرتبــط اســت ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪25‬‬ صفحه 25 ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫نظام حقوقی لیختن اشتاین‬ ‫لیختــن اشــتاین کشــوری بســیار کوچــک اســت و همیشــه تحــت تاثیــر تاریــخ‬ ‫اتریــش بــوده اســت‪ ،‬هــم سیســتم حقوقــی لیختــن اشــتاین و هــم نظــام‬ ‫دادگاه هــای لیختــن اشــتاین بــه شــدت بــه قوانیــن اتریــش وابســته هســتند‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود‪ ،‬قوانیــن ســوئیس همچنیــن بــه عنــوان الگویــی بــرای سیســتم‬ ‫حقوقــی لیختــن اشــتاین عمــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال ‪ ،‬قانون شــرکت لیختــن اشــتاین‪ ،‬قانــون مالکیت و بخــش عمده‬ ‫ای از قوانیــن اداری بــر اســاس قوانیــن ســوئیس اســت‪ .‬بعــاوه لیختن اشــتاین‪،‬‬ ‫بــه عنــوان بخشــی از منطقــه اقتصــادی اروپــا ‪ ،‬بایــد قانــون منطقــه اقتصــادی‬ ‫اروپــا را اجــرا کنــد‪.‬‬ ‫لیختــن اشــتاین کشــوری بــا قانــون مدنــی اســت‪ .‬منشــا قانــون اساســنامه‬ ‫اســت کــه توســط مجلــس وضــع مــی شــود‪ .‬برخــاف برخــی کشــورهای دیگــر‬ ‫تصمیمات دادگاه ها و قضات دیگر برای سایر قضات الزم االجرا نیست‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود ‪ ،‬ســوابق قانونــی در سیســتم حقوقــی لیختــن اشــتاین بســیار‬ ‫مهــم اســت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬وکال و قضــات مرتبـاً بــه ســابقه مراجعــه می کننــد‪ .‬بــرای‬ ‫تفســیر یــک حکــم قانونــی خــاص ‪ ،‬ادبیــات حقوقــی و دادرســی مربــوط بــه‬ ‫حــوزه قضایــی کــه حکــم قانونــی بــر اســاس ان بنــا شــده اســت نیــز توســط‬ ‫وکال و قضــات لیختــن اشــتاین مــورد توجــه قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫در ســالهای اخیــر منبــع ادبیــات حقوقــی خــاص در حــال گســترش اســت‪ .‬بــه‬ ‫همیــن دلیــل‪ ،‬بــا وجــود ایــن واقعیــت کــه لیختــن اشــتاین کشــوری بســیار‬ ‫کوچــک اســت‪ ،‬مجــات مختلــف حقوقــی و کتــاب هــای حقوقــی تخصصــی در‬ ‫لیختــن اشــتاین منتشــر مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود ‪ ،‬قســمت اعظــم ادبیــات حقوقــی ایــن کشــور بــه عنوان کشــوری‬ ‫بــا قانــون مدنــی از خــارج از کشــور تهیــه می شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن در پرونــده هایــی کــه شــامل چنیــن اعتمادهایــی مــی شــود ‪ ،‬وکالی‬ ‫لیختــن اشــتاین بایــد بــا قوانیــن اعتمــاد سیســتم قانــون عــادی اشــنا باشــند‪.‬‬ ‫سیســتم دادگاه لیختــن اشــتاین بــر اســاس ســه «نمونــه» اســت‪ 2 :‬دادگاه‬ ‫منطقــه (بــدوی) ‪ ،‬دادگاه عالــی (بــدوی) ‪ ،‬و دیــوان عالــی کشــور (نمونــه نهایــی)‪.‬‬ ‫همــه ایــن دادگاه هــا در وادوز ‪ ،‬پایتخــت لیختــن اشــتاین واقــع شــده انــد‪.‬‬ ‫در امــور مدنــی‪ ،‬دادرســی در دادگاه منطقــه توســط یــک قاضــی واحــد انجــام‬ ‫مــی شــود‪ .‬در امــور کیفــری ایــن امــر بــه جــرم ادعایــی بســتگی دارد‪ :‬بــه طــور‬ ‫معمــول فقــط یــک قاضــی وجــود دارد امــا بــرای برخــی از جرایــم ســنگین پنــج‬ ‫قاضــی وجــود دارد کــه ســه نفــر انهــا قاضــی را ارزیابــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫دادگاه عالــی همیشــه از پنــج قاضــی تشــکیل شــده اســت‪ .‬ســه نفــر از انهــا‬ ‫ارزیــاب غیــر رســمی هســتند‪ .‬برخــاف ســایر حــوزه هــای قضایــی ‪ ،‬لیختــن‬ ‫اشــتاین سیســتم هیئــت منصفــه نــدارد‪ .‬بــه همیــن دلیــل قضــاوت توســط یــک‬ ‫قاضــی یــا چنــد قاضــی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫قانون ضد فساد لیختن اشتاین‬ ‫رشــوه خــواری و ســایر اشــکال فســاد در مــورد مقامــات عمومــی در فصــل ‪22‬‬ ‫قانــون کیفــری لیختــن اشــتاین‪ ،‬تحــت عنــوان «نقــض کیفــری وظیفــه رســمی و‬ ‫اعمــال مجرمانــه مرتبــط» تنظیــم شــده اســت‪.‬‬ ‫اشــکال فســاد غیــر از رشــوه خــواری شــامل اســتفاده از اختیــارات (‪ 302‬قانــون‬ ‫کیفــری) و پذیــرش هدایــا توســط مقامــات (‪ 304‬قانــون جــزا) ‪ ،‬توســط کارمندان‬ ‫اجرایــی یــک شــرکت عمومــی (‪ Code 305‬قانــون کیفــری) ‪ ،‬یــا توســط یــک‬ ‫متخصــص کــه دادگاه بــرای یــک پرونــده خــاص دادگاه یــا دادرســی دیگــری‬ ‫درگیــر ان اســت (‪ 306‬قانــون جزایــی) می باشــد‪.‬‬ ‫برخــاف مقــررات شــرکت هــا و مقامــات دولتــی ‪ ،‬هیــچ قانــون مشــخصی در‬ ‫مــورد رشــوه خــواری در بخــش خصوصــی وجــود نــدارد‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬در‬ ‫اینجــا رشــوه مــی توانــد بــه عنــوان مثــال ‪ ،‬اختــاس (‪ 153‬پونــد قانــون جــزا)‬ ‫یــا گمراهــی موجــب نقــض قــرارداد یــا فســخ قــرارداد پیگــرد قانونــی داشــته‬ ‫باشــد (مــاده ‪ 4‬قانــون تجــارت عادالنــه)‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪26‬‬ صفحه 26 ‫‪html.https://www.nyulawglobal.org/globalex/Hungary1‬‬ ‫جــرم انــگاری رشــوه دادن بــه مقامــات خارجــی فقــط در ســال ‪ 2000‬در قانــون‬ ‫لیختــن اشــتاین وارد شــد‪ .‬اگرچــه لیختــن اشــتاین یکــی از اعضــای ‪OECD‬‬ ‫یــا اتحادیــه اروپــا نیســت ‪ ،‬امــا بــا توجــه بــه تحــوالت موجــود در کشــورهای‬ ‫همســایه‪ ،‬دولــت لیختــن اشــتاین مــی خواســت مقرراتــی را علیــه رشــوه دادن‬ ‫خارجــی هــا وضــع کنــد مقامــات نیــز بــه کــد کیفــری خــود وارد شــده انــد‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه جالــب اســت کــه اساســاً قانــون کیفــری لیختــن اشــتاین بــر‬ ‫اســاس قانــون کیفــری اتریــش اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬در رابطــه بــا رشــوه دادن مقامــات خارجــی ‪ ،‬لیختــن اشــتاین‬ ‫قوانیــن ســوئیس را الگویــی بــرای تنظیــم قوانیــن خــود قــرار داد‪ .‬دلیــل ایــن‬ ‫انتخــاب ایــن واقعیــت بــود کــه در ســال ‪ 2000‬مقــررات مربــوط بــه رشــوه دادن‬ ‫مقامــات خارجــی در اتریــش (کــد کیفــری اتریــش ‪ 307‬پونــد) بــه انــدازه ســایر‬ ‫قوانیــن سوئیســی هــا را تحــت پوشــش قــرار نــداد‪ .‬ایــن مــاده فقــط عبــارت‬ ‫«مقــام دولتــی خارجــی» را در مقــررات موجــود در ‪ 307‬پونــد قانــون کیفــری‬ ‫لیختــن اشــتاین وارد کــرد‪.‬‬ ‫طبــق قانــون لیختــن اشــتاین ‪ ،‬رشــوه دادن بــه یــک مقــام خارجــی بــه معنــای‬ ‫پیشــنهاد ‪ ،‬وعــده یــا اعطــای ســود بــه یــک مقــام خارجــی بــرای انجــام یــا‬ ‫عــدم انجــام عملــی رســمی اســت کــه برخــاف وظایــف ایــن مقــام بــه نفــع‬ ‫پیشــنهاد دهنــده یــا شــخص ثالــث اســت‪ .‬تصــور مــی شــود کــه ایــن عمــل‬ ‫برخــاف وظایــف وی اســت حتــی اگــر چنیــن تصمیمــی در محــدوده اختیــارات‬ ‫رســمی مقــام باشــد‪.‬‬ ‫وظیفــه یــک مقــام ایــن اســت کــه تصمیمــات خــود را فقــط بــه دالیــل واقعــی‬ ‫و حقوقــی تنظیــم کنــد‪ ،‬نــه بــر اســاس رفتارهــای ترجیحــی یــا تبعیــض نســبت‬ ‫بــه کســی‪.‬‬ ‫بــرای قانونگــذار‪ ،‬فــردی کــه بــرای یــک اداره ‪ ،‬یــا کمپانــی یــک کشــور خارجــی‬ ‫کار مــی کنــد‪ ،‬وظایــف عمومــی را بــرای یــک ملــت خارجــی انجــام می دهــد و‬ ‫بــرای یــک مرجــع یــا شــرکت عمومــی ملــت خارجــی کار مــی کنــد‪ .‬یــا یــک‬ ‫مقــام رســمی یــا نماینــده یــک ســازمان بیــن المللــی اســت‪ .‬در ایــن راســتا ‪،‬‬ ‫کار بــرای «ملــت خارجــی» کار در کل بخــش دولتــی را شــامل مــی شــود و شــامل‬ ‫تمــام قوانیــن حقوقــی از ســطح ملــی تــا شــهرداری اســت‪.‬‬ ‫«شــرکت عمومــی» هــر بنــگاه اقتصــادی اســت کــه بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم‬ ‫توســط یــک مقــام دولتــی کنتــرل مــی شــود‪ .‬کنتــرل بــرای ایــن منظــور بــه ایــن‬ ‫صــورت تعریــف مــی شــود کــه اکثریــت ســرمایه مشــترک یــا اکثریــت ســهام در‬ ‫اختیــار مقامــات عمومــی اســت‪.‬‬ ‫لیختــن اشــتاین عضــو ‪ OECD‬نیســت و کنوانســیون ‪ OECD‬را اجــرا نکــرد‪.‬‬ ‫لیختــن اشــتاین بــه توافــق نامــه جزئــی ایجــاد شــده توســط ‪ GRECO‬پیوســت‬ ‫و کنوانســیون ســازمان ملــل را اجــرا کــرده اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬لیختــن‬ ‫اشــتاین عضــو ‪ IACA‬اســت از ‪ 15-11‬اوریــل ‪ ، 2011‬یــک تیــم ارزیابــی‬ ‫‪ GRECO‬از لیختــن اشــتاین بازدیــد کــرد‪ .‬تیــم ارزیابــی بــه طــور خــاص‬ ‫موضــوع جلوگیــری از رشــوه دادن مقامــات خارجــی را مــورد بررســی قــرار نــداد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود ‪ ،‬ارزیابــی برخــی نــکات مهــم راجــع بــه رشــوه خــواری بــه طــور‬ ‫کلــی مطــرح کــرد‪ .‬تیــم ارزیابــی بــه ایــن نظــر رســیدند کــه مبــارزه بــا فســاد‬ ‫بخشــی از دســتور کار سیاســی لیختــن اشــتاین اســت‪ .‬ایــن بــه دالیــل زیــر‬ ‫اســتوار بــود‪ - 8 :‬تشــکیل یــک گــروه هماهنگــی بیــن اژانــس ضــد فســاد در‬ ‫ســال ‪ 2003‬؛ ‪ -‬ایجــاد یــک واحــد پلیــس ویــژه ضــد فســاد در ســال ‪2007‬‬ ‫؛ ‪ -‬تصویــب کنوانســیون ســازمان ملــل متحــد ؛ و بهبودهــای مســتمر در ترتیبــات‬ ‫جلوگیــری از پولشــویی و ارائــه کمــک حقوقــی متقابــل‪ .‬بــا ایــن وجــود ‪ ،‬تیــم‬ ‫ارزیابــی برخــی نگرانــی هــا را نیــز مطــرح کــرد‪ .‬اول از همــه ‪ ،‬تیــم ارزیابــی‬ ‫نســبت بــه مهلــت قانونــی یــک ســاله رشــوه انتقــاد کــرد‪ .‬ایــن نادرســت اســت‬ ‫بخــش ‪ 57‬قانــون کیفــری مشــخص مــی کنــد کــه جرایمــی بــا مجــازات حداقــل‬ ‫یــک ســال حبــس و حداکثــر مجــازات تــا پنــج ســال دارای مهلــت قانونــی پنــج‬ ‫ســاله هســتند ‪ ،‬نــه یــک ســال‪ .‬تیــم ارزیابــی گفــت‪ :‬حداکثــر مجــازات رشــوه ‪،‬‬ ‫دو ســال ‪ ،‬بســیار کــم اســت و معتقدنــد کــه ایــن امــر مــی توانــد تاثیــر منفــی‬ ‫بــر اثــر بازدارندگــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫شقایق|‪27‬‬ ‫|رازشقایق|‬ ‫‪|58‬راز‬ ‫شماره‪41‬‬ ‫شماره‬ ‫اصطــاح «ســازمان بیــن المللــی» بــه معنــای کلیــه ســازمانهای بیــن المللــی اســت‬ ‫کــه توســط ملتهــا ‪ ،‬دولتهــا یــا ســایر ســازمانهای جهانــی تاســیس شــده اســت‪.‬‬ ‫نهادهــای حقوقــی تحــت پوشــش ایــن قانــون مجــازات تعقیــب قانونــی اشــخاص‬ ‫حقوقــی را در ســال ‪ 2011‬تصویــب کردنــد‪.‬‬ ‫مجــازات رشــوه خــواری بــرای یــک مقــام خارجــی مجــازات حبــس تــا دو ســال‬ ‫اســت‪ .‬تــا ســال ‪ 2000‬قانــون مجــازات فقــط مجــازات تــا یــک ســال را مجــاز‬ ‫دانســته اســت‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬دالیــل متعــددی دولــت را بــر ان داشــت تــا درخواســت‬ ‫افزایــش حداکثــر مجــازات ممکــن را کنــد‪ .‬یکــی از انهــا رونــد بیــن المللــی مجــازات‬ ‫شــدیدتر کســانی بــود کــه بــه مقامــات خارجــی رشــوه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫مــورد دیگــر تمایــل دولــت بــه رشــوه بــرای تبدیــل شــدن بــه جرمــی بــود کــه مجــاز‬ ‫بــه کمــک حقوقــی متقابــل در مــورد اســترداد مجــرم بــود ‪ ،‬کــه فقــط بــرای جرایمــی با‬ ‫مجــازات حداکثــر بیــش از یــک ســال حبــس امــکان پذیــر بــود‪.‬‬ ‫بــه جــای مجــازات حبــس ‪ ،‬مــی تــوان جریمــه نقــدی دریافــت کــرد‪ .‬در صورتــی کــه‬ ‫حداکثــر مجــازات بــرای جــرم ارتکابــی بیــش از پنــج ســال حبــس نباشــد و متهــم بــه‬ ‫بیــش از شــش مــاه محکــوم نشــود ‪ ،‬بــر اســاس بنــد ‪ 37‬ایــن قانــون ‪ ،‬یــک قاضــی‬ ‫مــی توانــد جریمــه نقــدی را بــه جــای حبــس در نظــر بگیــرد‪ .‬میــزان جریمــه بــه‬ ‫درامــد شــخص محکــوم شــده بســتگی دارد‪.‬‬ ‫بخــش ‪ 165‬قانــون کیفــری ‪ ،‬رشــوه خــواری را جــرم اصلــی پولشــویی دانســته اســت‪.‬‬ ‫ایــن مــورد تــا ســال ‪ 2000‬نبــود ‪ ،‬زیــرا بــه دلیــل توجــه بیــن المللــی ‪ ،‬دولــت لیختــن‬ ‫اشــتاین رشــوه را بــه عنــوان یــک جــرم اصلــی معرفــی کــرده اســت‪ .‬بــرای محکــوم‬ ‫شــدن بــه جــرم پولشــویی ‪ ،‬مجــرم بایــد دو عمــل مختلــف انجــام داده باشــد‪ :‬یــک‬ ‫جــرم بــه اصطــاح اصلــی ‪ ،‬ماننــد رشــوه خــواری و نیــز منشــا دارایــی و درامــد خــود‬ ‫را از بیــن بــرده باشــد‪ .‬ایــن مجــازات حبــس تــا ســه ســال در پــی دارد‪.‬‬ صفحه 27 ‫«فادوتس» پایتخت لیختن اشتاین‬ ‫میالد محمد هاشم‬ ‫فادوتــس یــا وادوز کــه بــه المانــی ‪ Vaduz‬نوشــته می شــود‪ ،‬پایتخــت کشــور لیختن اشــتاین اســت‪ .‬ایــن شــهر در کنــار رود “رایــن” واقــع‬ ‫شــده و جمعیــت ان ‪ ۵۲۴۸‬نفــر و مــردم ان بیشــتر پیــرو مذهــب کاتولیــک هســتند‪ .‬ایــن شــهر محــل اســتقرار دولــت و پارلمــان لیختن اشــتاین‬ ‫بــوده و از ســال ‪ ۱۹۳۹‬میــادی نیــز ســکونت گاه شــاه لیختن اشــتاین اســت‪.‬‬ ‫جاذبــه اصلــی فرهنگــی در شــهر‪ ،‬مــوزه هنرهــای مــدرن اســت کــه‬ ‫بــه خاطــر ســبک جالــب معمــاری ســاختمان ان گردشــگران را بــه‬ ‫خــود جلــب می کنــد‪ .‬نمایشــگاه های مجموعه هــای شــخصی خانــدان‬ ‫پادشــاهی لیختن اشــتاین نیــز کــه از قدیمی تریــن و فراگیرتریــن‬ ‫مجموعه هــای شــخصی در اروپــا بــه شــمار می رونــد از دیگــر‬ ‫دیدنی هــای ایــن شــهر اســت‪ .‬در مــوزه اســکی فادوتــس نیــز تاریــخ‬ ‫صدســاله ورزش اســکی بــه نمایــش در امده اســت‪ .‬شــهر وادوز یــا‬ ‫فادوتــس یکــی از باســتانی ترین و تاریخی تریــن نقــاط دیدنــی‬ ‫کشــور لیختن اشــتاین (از قــرن ‪ 12‬میــادی) اســت‪ .‬در ایــن شــهر‬ ‫مکان هــای پرجاذبــه ای هماننــد قلعــه وادوز‪ ،‬قلعــه گوتنبــرگ و خانــه‬ ‫قرمــز و خرابه هــای شــلنبرگ بــه چشــم می خــورد کــه مــورد توجــه‬ ‫گردشــگران داخلــی و خارجــی اســت‪.‬‬ ‫هنرهایــی نظیــر تئاتــر و موســیقی مهم تریــن بخش هــای فرهنگــی‬ ‫هنــری ایــن جامعــه محســوب می شــوند‪ .‬شــمار انبوهــی از نهادهــای‬ ‫هنــر موســیقی ماننــد کمپانــی موســیقی لیختن اشــتاین‪ ،‬روزهــای گیتــار‬ ‫و خانه هــای تئاتــر در ایــن ناحیــه قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫شــهر «فادوتــس» یکــی از خــوش منظرتریــن پایتخت هــای اروپــا و قطعــاً‬ ‫کوچک تریــن ان هــا بــه حســاب می ایــد‪ .‬در ایــن شــهر می تــوان یــک مرکــز‬ ‫گردشــگری بــا هــر ان چیــزی کــه یــک مســافر بایــد طــی بازدیــدش بدانــد را‬ ‫پیــدا کــرد‪ .‬از اینجــا بــه ســادگی می تــوان جاذبه هــای اصلــی شــهر را کــه شــامل‬ ‫ســاختمان پارلمــان در نزدیکــی کرانــه رود رایــن می شــود کاوش کــرد‪ .‬همچنیــن‬ ‫ســاختمان تاریخــی شــهرداری و کلیســای جامــع نئــو گوتیکــی «ســنت فلوریــن»‬ ‫ســاخته شــده در ســال ‪ ۱۸۷۳‬هــم بــرای بازدیــد ارزشــمند هســتند‪ .‬قلعــه فادوتــس‬ ‫هــر چنــد بــه روی عمــوم بــاز نیســت امــا شــاید می تــوان بــا عظمــت تحســین‬ ‫برانگیــز ان کــه زمانــی اقامتــگاه پادشــاهان بــوده عکــس گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر از معــدود پایتخت هــای دنیــا اســت کــه بــدون یــک فــرودگاه‬ ‫یــا ایســتگاه راه اهــن اســت‪ .‬فادوتــس دارای یــک صنعــت گردشــگری پویــا‬ ‫و پــر رونــق اســت‪ .‬نزدیــک تریــن فــرودگاه ایــن شــهر فــرودگاه زوریــخ‬ ‫اســت کــه فاصلــه ‪ 120‬کیلومتــری شــهر و نزدیــک تریــن ایســتگاه راه اهــن‬ ‫شــان‪ -‬وادوز‪ ،‬در حــدود ‪ 2‬کیلومتــری از مرکــز شــهر اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪28‬‬ صفحه 28 ‫فادوتــس دارای اب و هــوای اقیانوســی بــا تابســتان هــای مالیــم و‬ ‫زمســتان هــای ســرد اســت و بــه نوعــی جــزو مناطــق اب و هوایــی‬ ‫ســاحلی شــناخته می شــود‪ .‬ایــن شــهر در طــول تابســتان میــزان‬ ‫قابــل توجهــی بــارش را تجربــه مــی کنــد‪ ،‬امــا بــه طــور کلــی در‬ ‫تمــام دوازده مــاه بــارش هــای متناوبــی دیــده مــی شــود‪ .‬فادوتــس‬ ‫در حــدود ‪ 900‬میلــی متــر بــارش در ســال دریافــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫گــرم تریــن مــاه ســال در ایــن شــهر مــاه جــوالی اســت کــه‬ ‫دمــای متوســط بــه ‪ 25‬درجــه ســانتی گــراد (‪ 77‬درجــه فارنهایــت)‬ ‫مــی رســد و درجــه حــرارت پاییــن ان حــدود ‪ 14‬درجــه ســانتیگراد‬ ‫(‪ 57‬درجــه فارنهایــت) اســت‪ .‬ســردترین مــاه شــهر‪ ،‬ژانویــه اســت‬ ‫کــه متوســط درجــه ‪ 3‬درجــه ســانتیگراد (‪ 37‬درجــه فارنهایــت) و‬ ‫میانگیــن پاییــن منفــی‪ 3‬درجــه ســانتیگراد (‪ 27‬درجــه فارنهایــت)‬ ‫را مــی بینــد‪.‬‬ ‫تاریخچه شهر‬ ‫فادوتــس در دســت نوشــته های خطــی باقــی مانــده از قــرن دوازدهــم اروپــا‬ ‫بــه نــام ‪ Faduzes‬تلفــظ می شــده اســت‪ .‬در ایــن نوشــته ها اشــاره بــه‬ ‫قلعــه ای شــده اســت کــه در ســال ‪ 1322‬میــادی در ایــن منطقــه‪ ،‬توســط‬ ‫سوئیسـی ها ســاخته شــد و در ســال ‪ 1499‬در جنــگ ســوبایو (نبردی مســلحانه‬ ‫میــان کنفدراســیون قدیمــی ســوییس و سلســله هابســبورگ) ایــن قلعــه غــارت‬ ‫و شــهر ویــران شــد‪.‬‬ ‫در قــرن هفدهــم‪ ،‬زمانــی کــه خانــدان لیختــن اشــتاین بــه دنبــال گســترش‬ ‫اراضــی خــود بــه شــکل مســتقل تحــت نظــر امپراتــوری مقــدس روم بــود‪،‬‬ ‫توانســت مناطــق شــلنبرگ و فادوتــس را بــه ترتیــب در ســال های ‪ 1699‬و‬ ‫تحــت مالکیــت خــود دراورد‪.‬‬ ‫در تاریــخ ‪ 23‬ژانویــه ‪ ،1719‬هنگامــی کــه کارل ششــم امپراتــور روم ‪ ،‬اعــام‬ ‫کــرد کــه فادوتــس و شــلنبرگ بــه حکومــت لیختن اشــتاین واگــذار شــد نــام‬ ‫کشــور مســتقل لیختــن اشــتاین بــرای اولیــن بــار شــنیده شــد و فادوتــس بــه‬ ‫عنــوان مرکــز ان انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫افرد برجسته متولد شهر فادوتس‬ ‫یوزف راینبرگر (‪ ،1839‬در وادوز ‪ ،)1901 -‬نوارنده و اهنگساز‪.‬‬ ‫کارل فون مایر(‪ 1913 - 1852‬در وادوز)‪ ،‬مقام دولتی لیختن اشتاین‪.‬‬ ‫جــوزف اســپلت (‪ ،)1962 - 1881‬اولیــن نخســت وزیــر لیختــن اشــتاین از ‪ 2‬مــارس ‪1921‬‬ ‫تــا ‪ 27‬اوریــل ‪.1922‬‬ ‫گوســتاو شــوادلر (‪ 1961 - 1883‬در وادوز)‪ ،‬سیاســتمدار و نخســت وزیــر ســابق لیختــن‬ ‫اشــتاین‪.‬‬ ‫گیلبــرت فــون مایــر(‪ ،)1959 - 1887‬افســر نظامــی و شــخصیت برجســته حــزب‬ ‫سوسیالیســت اتریــش‪.‬‬ ‫گیــدو وولــف (متولــد وادوز ‪ ،)1924‬قهرمــان ســابق تیرانــدازی لیختــن اشــتاین‪ .‬او در المپیــک‬ ‫تابســتانی ‪ 1960‬شــرکت کــرد‪.‬‬ ‫ولفگانگ هاس (متولد ‪ 1948‬در وادوز)‪ ،‬نخستین اسقف اعظم اسقف اعظم ودوز‪.‬‬ ‫ادریان هاسلر (متولد وادوز ‪ ،)1964‬سیاستمدار و نخست وزیر لیختن اشتاین‪.‬‬ ‫روسالن ممتاز (متولد وادوز ‪ ،)1982‬بازیگر فیلم و تلویزیون هند بالیوود‪.‬‬ ‫مارینــا نیــگ (متولــد در وادوز ‪ ،)1984‬اســکی بــازان الپایــن کــه نــام لیختــن اشــتاین را در‬ ‫المپیــک زمســتانی ‪ 2010‬مطــرح کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪29‬‬ صفحه 29 ‫مناطق دیدنی فادوتس‬ ‫موزه ملی لیختن اشتاین‬ ‫از مکان هــای دیدنــی شــهر فادوتــس بایــد بــه مــوزه ملــی لیختــن اشــتاین اشــاره کــرد‪ .‬قدمــت‬ ‫ســاخت ایــن کاخ باشــکوه و زیبــا بــه قــرن ‪ 15‬میــادی بازمی گــردد‪ .‬ایــن مــکان تاریخــی ابتــدا‬ ‫میهمانخانـه ای بــوده کــه یــک بــار نیــز در ســال ‪ 1788‬یوهــان ولفگانــگ فــون گوتــه شــاعر بــزرگ‬ ‫المانــی در ان اقامــت داشــته اســت‪.‬‬ ‫از نــکات قابــل توجــه ایــن کاخ انــدازه ان اســت کــه بــا مقیــاس دقیــق یــک بــه ده هــزار نســبت بــه‬ ‫قلمــرو پادشــاهی لیختــن اشــتاین وســعت دارد‪ .‬همچنیــن در موضعــات تاریخــی بــه نمایــش درامــده‬ ‫در ان تمرکــز بــر تاریــخ گذشــته و اولیــه ایــن کشــور همــراه بــا نمایــش ابــزار نظامــی و هنــر مذهبــی‬ ‫قابــل مشــاهده اســت‪ .‬در ایــن مــوزه قســمتی نیــز بــه مــوزه پســت اختصــاص دارد و انــواع تمبرهــای‬ ‫تاریخــی و تاریخچــه خدمــات پســتی در ایــن لیختــن اشــتاین قابــل مشــاهده اســت‪.‬‬ ‫ساختمان تاالر قدیمی شهر وادوز‬ ‫تــاالر شــهر وادوز در ورودی خیابــان خریــد در شــهر واقــع شــده بــود‪ .‬ایــن ســاختمان در حــدود ســال‬ ‫‪ 1930‬ســاخته شــده و از ســاخت وســاز قــرون وســطایی الگــو گرفتــه اســت‪ .‬مجســمه هــای برنــزی‬ ‫جلــوی تــاالر شــهر نیــز بســیار جــذاب اســت‪ .‬ایــن بنــا محــل اصلــی برگــزاری جلســات شــهرداری‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫تاالر جدید شهر فادوتس‬ ‫تــاالر شــهر وادوز در مرکــز پایتخــت لیختــن اشــتاین‬ ‫مکانــی عالــی بــرای رویدادهــای بــزرگ اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از رویدادهــای فرهنگــی هنــری ملــی و‬ ‫بین المللــی در ایــن تــاالر برگــزا می شــود و ایــن مــکان‬ ‫یکــی از مهمتریــن بناهــای فرهنگــی لیختــن اشــتاین بــه‬ ‫شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫از مزایــای ایــن بنــا وجــود زیرســاخت هــای مــدرن و‬ ‫امکانــات پیشــرفته بــرای اجــرای مراســم و یا ســمینارها‬ ‫و همایش هــا می باشــد‪.‬‬ ‫‪| 57‬راز شقایق| ‪30‬‬ ‫شماره ‪58‬‬ صفحه 30 ‫روستاهای اشن و نندلن‬ ‫روســتاهای کوچــک اشــن و نندلــن از مناطــق زیبــای هــم جــوار پایتخــت لیختــن اشــتاین‬ ‫فادوتــس هســتند و گردشــگرانی کــه بــه لیختــن اشــتاین ســفر می کننــد از ایــن مناطــق هــم‬ ‫بازدیــد می کننــد‪.‬‬ ‫نندلــن از یــک خانــه ویالیــی قدیمــی متعلــق بــه زمــان روم رفتــه رفتــه گســترش یافــت‪.‬‬ ‫بیشــتر مــردم ســاکن در ایــن منطقــه از قدیــم بــه صنعــت ســفالگری مشــغول بودنــد‪ .‬یکــی‬ ‫از کارگاه هــای ســفالگری در ایــن روســتا متعلــق بــه ســال ‪ 1836‬میــادی اســت کــه از ان بــه‬ ‫عنــوان قدیمــی تریــن کارگاه صنایــع دســتی در لیختــن اشــتاین نیــز یــاد می شــود‪.‬‬ ‫در ایــن کارگاه کــه همچنــان فعــال اســت انــواع ســفال و کاشــی بــا اســتفاده از کوره هــای‬ ‫ســفال‪ ،‬چرخهــای ســفالگری و اســتفاده از رنــگ و لعــاب بــرای محصــوالت تولیــدی‪ ،‬ســاخته‬ ‫می شــود و همــواره مــورد توجــه و بازدیــد گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫در اشــن یــک ســاختمان قدیمــی کــه ســابق بــه عنــوان پــاون شــاپ (نوعــی از سمســاری‬ ‫در برخــی کشــورهای عمدتـاً غربــی اســت کــه کــه در قبــال دریافــت کاال بــه صــورت امانــت‪،‬‬ ‫پــول نقــد در اختیــار شــخص می گذارنــد‪ ).‬بــوده وجــود دارد کــه امــروزه مکانــی اســت بــرای‬ ‫نمایــش بــرای نمایــش هنــر مذهبــی و بومــی ایــن منطقــه‪ .‬در اشــن همچنیــن می تــوان بــا‬ ‫یــک کوهپیمایــی اســان یــک ســاعت و نیمــه در کوه هــای اطــراف منطقــه بــه مناظــر دیدنــی و‬ ‫بکــر زیبایــی دســت یافــت کــه مــورد عالقــه بســیاری از طبیعت گــردان اســت‪.‬‬ ‫تاالر گنجینه خاندان سلطنتی لیختن اشتاین‬ ‫مجموعــه گنجینــه خانــدان ســلطنتی لیختــن اشــتاین بــا تمرکــز بــر میــراث ســلطنتی غنــی کشــور در‬ ‫شــهر فادوتــس قــرار دارد‪ .‬ایــن مجموعــه شــامل اثــار هنــری و گنجینــه هــای دیگــر از مجموعه هــای‬ ‫خصوصــی ‪ 400‬ســاله خانــدان و همچنیــن چنــد مجموعــه خصــوص و هنــری جالــب شــامل تخــم‬ ‫مرغ هــای عیــد پــاک کــه بــا جواهــر مرصــع کاری شــده اند می باشــد‪.‬‬ ‫از دیگــر اثــار قابــل توجــه در ایــن مــکان‪ ،‬مجموعــه ای بــزرگ از ســاح هــای تاریخــی و و بســیاری‬ ‫از دســت ســاخته های دیگــر اســت کــه ارتباطــات خانــدان لیختــن اشــتاین را بــا نقــاط دیگــر اروپــا‬ ‫نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫ساختمان مرکز هنر‬ ‫ســاختمان معــروف بــه مرکــز هنــر بیــن ســال های ‪ 1971‬تــا‬ ‫‪ 1974‬توســط معمــار‪ ،‬مجســمه ســاز و نقــاش کوبایــی ریــکاردو‬ ‫پــوررو (‪ )2014-1925‬ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بنــا توســط یــک مجموعــه دار و نقــاش بــه نــام رابــرت‬ ‫التمــن بــه منظــور تاســیس یــک گالــری هنــری ســفارش داده‬ ‫و ســاخته شــد‪ .‬او می خواســت مجموعــه شــخصی خــود را در‬ ‫ایــن ســاختمان کــه از ان بــه عنــوان دفتــر کار نیــز اســتفاده‬ ‫می کــرد داشــته باشــد‪ .‬بــه همیــن علــت ســفارش طراحــی و‬ ‫ســاخت بنــا را بــه ریــکاردو پــوررو هنرمنــدی کــه قبــا بــا وی در‬ ‫کوبــا همــکاری داشــت را داد و وی ســاختمان را در ســه بخــش‬ ‫طراحــی کــرد‪ .‬دفاتــر کار در طبقــه همکــف قــرار داشــتند کــه‬ ‫بــرای اجــاره و اســتفاده درخواســت کننــدگان مناســب باشــد‪.‬‬ ‫فضاهــای بــزرگ نمایشــگاه نیــز در طبقــه بــاال جایــی کــه دفتــر‬ ‫خصوصــی التمــن نیــز در ان وجــود داشــت و ســالن نمایشــگاه‬ ‫بــه ان منتهــی می شــد‪ ،‬ســاخته شــد‪.‬‬ ‫در طراحــی ســاختمان نکتـه ای کــه در نظــر گرفتــه شــده بــود ویژگــی کشــور کوچــک امــا در عیــن حــال قدرتمنــد لیختــن اشــتاین در دنیــای تجــارت بــود و ســاختمان‬ ‫در عیــن ســادگی ظاهــری بــه نوعــی طراحــی و ســاخته شــد کــه بتوانــد در یــک زمــان کاربردهــای متفــاوت داشــته باشد‪.‬ســاختمان محکــم و دارای حضــور فیزیکــی‬ ‫قــوی اســت امــا در عیــن حــال پرانــرژی و پویــا اســت‪.‬‬ ‫برجســته تریــن ویژگــی ایــن بنــا قطعــات المینیومــی طالیــی رنــگ اویــزان در نمــای بیرونــی ان اســت کــه بــا وزش بــاد و برخــورد ان هــا بــا یکدیگــر صــدای دلنشــینی‬ ‫بــه گــوش می رســد‪.‬‬ ‫‪| 57‬راز شقایق| ‪31‬‬ ‫شماره ‪58‬‬ صفحه 31 ‫شهرهای لیختن اشتاین‬ ‫شکرا‪ ...‬ابراهیمی‬ ‫روگل‬ ‫روگل شــمالی تریــن و کــم ارتفــاع تریــن شــهر لیختــن اشــتاین اســت‪ .‬جمعیــت‬ ‫ایــن شــهر طبــق سرشــماری ســال ‪ 2019‬بــا جمعیــت ‪ 2،322‬نفــر بــراورد شــد‪.‬‬ ‫نام‬ ‫گفتــه مــی شــود ایــن نــام از التیــن اســت و (‪)roncale - ad roncalem‬‬ ‫بیشــتر بــه دلیــل وجــود مناطــق حفاظــت شــده و کلیســای تاریخــی کلیســای‬ ‫ســنت فریدولیــن شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫جغرافیا‬ ‫در حالــی کــه لیختــن اشــتاین بــه عنــوان یــک کشــور کوهســتانی شــناخته‬ ‫می شــود‪ ،‬روگل تــا حــد زیــادی مســطح اســت و در امتــداد رودخانــه رایــن جایــی‬ ‫کــه مرزهــای بیــن المللــی بــا ســوئیس و اتریــش بــه هــم مــی رســند واقــع شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫گیاهان و جانوران‬ ‫در ضلــع شــمالی کــوه اشــنبرگ حــدود ‪ 90‬هکتــار منطقــه حافظــت شــده طبیعــی بــه نــام‬ ‫‪ Ruggeller Riet‬واقــع شــده اســت کــه سرشــار از حیوانــات و بــه ویــژه گیاهــان‬ ‫متنــوع اســت‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه پــس از ذوب شــدن یخچــال رایــن در حــدود هــزاران ســال پیــش و تشــکیل‬ ‫دریاچــه کنســتانس ایجــاد شــد‪ .‬اســتخراج ذغــال ســنگ نــارس کــه احتمــاالً از قــرن‬ ‫نوزدهــم قابــل توجــه بــود ‪ ،‬پــس از جنــگ جهانــی دوم رو بــه زوال بــود‪ .‬از ‪ 100‬کلبــه‬ ‫اســتخراج ذغــال ســنگ نــارس اصلــی ‪ 12 ،‬خانــه از ســال ‪ 1982‬هنــوز پابرجــا بودنــد‪.‬‬ ‫در اواخــر مــاه مــه تــا ژوئــن در قســمتهای زیــادی از ذخیــره گاه طبیعــی بســیاری از‬ ‫گیاهــان ایــن منطقــه شــکوفا مــی شــود‪ 736 .‬گونــه گیاهــی و ‪ 1631‬گونــه جانــوری در‬ ‫در ایــن منطقــه بــه ثبــت رســیده اســت‪ .‬از جملــه لــک لــک ســفید اوراســیا ‪ ،‬کــه از ســال‬ ‫‪ 1997‬بــه عنــوان پرنــده نــادر در حــال انقــراض ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫روگل در میــان مــردم «‪ »Lättaknätter‬نامیــده مــی شــود‪ .‬بــه خــاک لومــی کــه در‬ ‫اینجــا وجــود دارد «‪ »Lätta‬گفتــه مــی شــود‪ .‬در گذشــته از تــورپ یــا پــوده بــرای گــرم‬ ‫کــردن خانــه هــا در فصــل ســرما اســتفاده مــی شــد‪ .‬ایــن ســنت باســتانی در ســالهای‬ ‫اخیــر بــه طــور فزاینــده ای از بیــن رفتــه اســت‪ .‬تــورب بــه تــوده متراکــم قهــوه ای تــا‬ ‫ســیاه رنگ خــزه هــا و گیاهــان کــه به طــور ناقــص تجزیــه شــده اند گفتــه می شــود‪.‬‬ ‫پــوده معمــوالً در زمین هــای بســیار مرطــوب و در مناطــق معتــدل و سردســیر جهــان بــه‬ ‫وجــود می ایــد و بــه عنــوان ســوخت ب ـه کار م ـی رود‪ .‬پــوده را می تــوان مرحلــه نخســت‬ ‫تشــکیل زغال ســنگ دانســت‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪ ، FC Ruggell‬یکــی از بهتریــن و مشــهورترین باشــگاه های کشــور اســت اگرچــه در‬ ‫رشــته فوتبــال در لیــگ دســته های پاییــن تر ســوئیس حضــور دارد امــا در سایررشــته های‬ ‫ورزشــی ماننــد دوچرخــه ســواری ‪ ،‬هاکی روی زمین ‪ ،‬اســکی و ســایر ورزشــهای زمســتانی‬ ‫برجســته اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬شــهر روگل دارای یکــی از چهــار ســالن ورزشــی مهــم‬ ‫لیختشــتاین اســت‪ :‬ســایر ســالن هــا در فادوتــس‪ ،‬شــان و بالــزرس هســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪32‬‬ صفحه 32 ‫شلنبرگ‬ ‫شــلنبرگ شــهری در منطقــه کــم ارتفــاع لیختــن اشــتاین ‪ ،‬در کرانــه هــای رایــن‬ ‫اســت‪ .‬در ســال ‪ ، 2019‬جمعیــت ان ‪ 1،107‬نفریــراورد شــد و مســاحت ان ‪3.5‬‬ ‫کیلومتــر مربــع (‪ 1.4‬مایــل مربــع) اســت‪.‬‬ ‫تاریخ‬ ‫ایــن منطقــه ابتــدا توســط ســلت هــا و ســپس توســط راتــی هــا (یکــی از‬ ‫ایالت هــای امپراتــوری روم در ســده ‪( ۵‬میــادی) بــوده اســت‪ .‬ایــن اســتان‬ ‫بخشــی از کشــورهای لوکزامبــورگ‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬اتریــش‪ ،‬ســوئیس و المــان کنونــی‬ ‫بــود‪ ).‬ابــاد شــد‪ .‬روم در ‪ 15‬ســال قبــل از میــاد ایــن منطقــه را فتــح کــرد و ان را‬ ‫بخشــی از اســتان رائتیــا کــرد‪ .‬ایــن اســتان بعــدا ً تحــت فرمــان شــارلمانی بــه‬ ‫شهرســتان تبدیــل شــد‪ .‬ایــن شهرســتان بارهــا بیــن وراث تقســیم شــد‪.‬‬ ‫لردنشــین شــلنبرگ توســط کنــت فادوتــس در ســال ‪ 1437‬خریــداری شــد و از‬ ‫ان زمــان دو منطقــه در واقــع متحــد شــده انــد‪ .‬پــس از جنــگ ســوابا در ســال‬ ‫‪ ، 1499‬هــر دو تحــت مالکیــت اتریــش قــرار گرفتنــد‪ .‬سلســله هــای مختلــف‬ ‫کانــت انهــا را خریــداری و فروختنــد ‪ ،‬تــا اینکــه در اوایــل قــرن هجدهــم توســط‬ ‫سلســله لیختــن اشــتاین خریــداری شــد و در ســال ‪ 1706‬مقــام شاهنشــاهی بــه‬ ‫ایــن منطقــه اعطــا شــده بــود‪ ،‬امــا بــرای رای دادن در نظــام جدیــد نیــاز بــه‬ ‫یــک قلمــرو بــا واســطه شاهنشــاهی داشــت‪ .‬شــاهزادگان امپراتــوری روم در ســال‬ ‫‪ 1719‬رســماً وادوز و شــلنبرگ را بــه عنــوان پادشــاهی لیختــن اشــتاین متحــد‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫جنگ جهانی دوم‬ ‫بنــای یادبــود روســیه در ایــن شــهر یــاداور پناهندگــی اســت کــه در طــول جنــگ‬ ‫جهانــی دوم بــه ســربازان روســی داده شــده اســت‪ .‬در اواخــر جنــگ جهانــی دوم‪،‬‬ ‫لیختــن اشــتاین تقریب ـاً بــه پانصــد ســرباز ارتــش ملــی اول روســیه ‪ ،‬از ورماخــت‬ ‫المــان ‪ ،‬پناهندگــی داد‪ .‬ایــن عمــل مســئله کمــی نبــود ‪ ،‬زیــرا کشــور فقیــر بــود و در‬ ‫تغذیــه و مراقبــت از چنیــن گــروه بزرگــی از پناهنــدگان مشــکل داشــت‪ .‬ســرانجام‪،‬‬ ‫ارژانتیــن توافــق کــرد کــه پناهجویــان را بــرای همیشــه اســکان دهــد‪ .‬در مقابــل ‪،‬‬ ‫انگلیســی هــا روس هایــی را کــه در طــرف المــان مــی جنگیدنــد بــه اتحــاد جماهیــر‬ ‫شــوروی بازگردانــد‪.‬‬ ‫جغرافیا‬ ‫ســرزمین شــلنبرگ بــا شــهرهای اشــن ‪ ،‬گامپریــن ‪ ،‬مــورن و روگل هــم مــرز اســت‪.‬‬ ‫ایــن کشــور همچنیــن بــا شــهرداری فلدکیــرک اتریــش در ایالــت فورارلبــرگ‬ ‫فــدرال هــم مــرز اســت‪.‬‬ ‫حمل و نقل‬ ‫در شــلنبرگ یــک جــاده کوچــک وجــود دارد کــه بــه اتریــش مــی رود و توســط‬ ‫مرزبانــان اتریشــی و سوئیســی اداره مــی شــود‪.‬‬ ‫گامپرین‬ ‫گامپریــن از شــهرهای لیختــن اشــتاین اســت بــا ‪1690‬‬ ‫ســکنه‪.‬‬ ‫جغرافیا‬ ‫ایــن شــهر کوچــک شــامل دهکــده ‪ Bendern‬اســت‬ ‫کــه یکــی از تاریخی تریــن جوامــع لیختــن اشــتاین‬ ‫اســت‪ .‬مــردم ایــن منطقــه در ســال ‪ 1699‬در بنــدرن بــا‬ ‫شــاهزاده بیعــت کردنــد‪ .‬بنــدرن همچنیــن دارای کلیســایی‬ ‫بــود کــه حداقــل بــه قــرن پانزدهــم برمــی گــردد‪ .‬انهــا کلیســایی دارنــد کــه بــه نــام‬ ‫مــادر مــاری شــهرت دارد و در ســال ‪ 1481‬ســاخته شــده اســت ‪ ،‬امــا قدمــت ان بــه‬ ‫‪ 1045‬مــی رســد‪ .‬شــهرداری شــامل موسســه لیختــن اشــتاین و گــروه ‪ LGT‬اســت‪.‬‬ ‫تاریخ‬ ‫تــا ســال ‪ 1950‬شــهرداری گامپریــن نــه دارای نشــان و نــه پرچــم رســمی بــود‪ .‬در‬ ‫ایــن ســال در روز ملــی شــهرداری هــای لیختــن اشــتاین بایــد خــود را معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن بحــث در مــورد پرچــم و نشــان گامپریــن صــورت گرفــت‪ .‬بنابرایــن شــورای ایــن‬ ‫شــهر تصمیــم گرفــت کمیتــه ای را بــه منظــور ایجــاد یــک پرچــم و یــک نشــان بــرای‬ ‫شــهرداری در ســال ‪ 1957‬تعییــن کنــد و در نهایــت پرچــم و نشــان جدیــد گامپریــن‬ ‫تعییــن شــد‪.‬‬ ‫نــوار زرد نمــاد رایــن اســت کــه در غــرب ‪ Gamprin‬واقــع شــده اســت‪.‬گلهای رز‬ ‫از نشــان ملــی شــوالیه «رودیگــر فــون لیمبــاخ» بــود کــه در قــرون وســطی ســاکن‬ ‫گامپریــن بــود‪ .‬در ســال ‪ 1958‬پرچــم جدیــد و نشــان جدیــد توســط شــهرداری‬ ‫گامپریــن تصویــب شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪33‬‬ صفحه 33 ‫شان‬ ‫شــان از نظــر جمعیــت بزرگتریــن شــهر لیختــن اشــتاین اســت‪ .‬ایــن شــهر‬ ‫در شــمال فادوتــس یــا وادوز ‪ ،‬پایتخــت ‪ ،‬در قســمت مرکــزی کشــور واقــع‬ ‫شــده اســت‪ .‬از ســال ‪ 2019‬جمعیــت ان ‪ 6039‬نفــر بــراورد شــده اســت‬ ‫و ایــن منطقــه را بــه پرجمعیــت تریــن منطقــه اداری در لیختــن اشــتاین‬ ‫تبدیــل کــرده اســت کــه یــک مرکــز مهــم ترافیکــی و موقعیــت صنعتــی‬ ‫کشــور نیــز بشــمار می ایــد‪.‬‬ ‫مســاحت شــان ‪ 26.8‬کیلومتــر مربــع (‪ 3.3‬مایــل مربــع) شــامل کــوه و‬ ‫جنــگل اســت‪ .‬ایــن شــهر در منطقــه انتخاباتــی اوبرلنــد در پادشــاهی لیختن‬ ‫اشــتاین اســت‪ .‬شــان چهــار مــرز مشــترک دارد کــه دو مــورد مربــوط بــه‬ ‫وادوز و پالنکــن اســت‪.‬‬ ‫تاریخ‬ ‫یافتــه هــای اخیــر باســتان شناســی نشــان داده اســت کــه شــان بیــش‬ ‫از ‪ 6000‬ســال ســابقه ســکونت داشــته اســت‪ .‬در ســال ‪ 15‬قبــل از‬ ‫میــاد‪ ،‬رومــی هــا قلمــرو حکومــت فعلــی لیختــن اشــتاین را تحــت ســلطه‬ ‫اگوســتوس فتــح کردنــد و اســتان رائتیــای روم را بنــا کردنــد‪ .‬در قــرن اول‬ ‫میــادی‪ ،‬یــک بزرگــراه نظامــی از میالن‪-‬برگنــز ایجــاد شــد کــه در امتــداد‬ ‫‪ Luzisteig‬در امتــداد ســاحل راســت رایــن قــرار داشــت و منجــر بــه‬ ‫ســاخت شــهرک هایــی در شــان امــروزی شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن دو کالهخــود لژیونــر از قــرن اول میــادی کــه در ســال ‪1887‬‬ ‫در حیــن حفــاری در ایــن منطقــه کشــف شــد و احتمــاالً بــه عنــوان‬ ‫وقــف دو لژیونــر رومــی ‪ Publius Cavidius Felix‬و ‪Numerius‬‬ ‫‪ ، Pomponius‬کــه نــام انهــا بــر روی کاله هــا حــک شــده اســت و‬ ‫در اینجــا دفــن شــده اند‪ .‬انهــا اکنــون در مــوزه هــای برگنــز و زوریــخ‬ ‫نگهــداری می شــوند‪.‬‬ ‫مهمتریــن ســاختمان رومــی در ایــن شــهر قلعــه ای اســت کــه در ایــن‬ ‫منطقــه و بــرای محافظــت در برابــر حمــات مکــرر المانی هــا بنــا شــد‪.‬‬ ‫بقایــای پایــه هــای ان و بــرج دروازه از کلیســای ســنت پیتــر ‪ ،‬شــان قابــل‬ ‫مشــاهده اســت‪.‬‬ ‫تعمیدگاهــی از قــرن ‪ 5‬کــه در حیــن حفــاری در داخــل ایــن کلیســا پیدا شــد‪،‬‬ ‫مذهــب مســیحیت اولیــه را نشــان مــی دهــد‪ .‬در حیــن حفــاری هــا ‪ ،‬اثــار‬ ‫قدیمــی تــری نیــز از دوران ماقبــل تاریــخ وجــود دارد‪.‬‬ ‫شــهرک ‪ Alemannic‬مســتندات بــی شــمار تاریخــی در خــود دارد کــه نشــان‬ ‫می دهــد در ان زمــان شــان از دو قســمت جداگانــه تشــکیل شــده بــود‪ .‬مــردم رومــی‬ ‫روتــر مرکــز خــود را در ســنت پیتــر تشــکیل مــی دادنــد ‪ ،‬در حالــی کــه جمعیــت‬ ‫المانــی در منطقــه اســپکی مســتقر شــدند‪ .‬ایــن دوگانگــی را می تــوان امــروزه در‬ ‫وجــود دو منطقــه الــپ مشــاهده کــرد ‪ ،‬اتحــاد المانــی شــمالی ‪ Gritsch‬و جنــوب‬ ‫‪. Rhaeto-Romanian‬‬ ‫جغرافیا‬ ‫شــان شــمالی تریــن شــهرداری در لیختــن اشــتاین اوبرلنــد اســت‪ .‬از جنــوب بــا‬ ‫پایتخــت وادوز ‪ ،‬از شــرق بــا پالنکــن و تریزنبــرگ و از شــمال بــا شــهرهای اشــن و‬ ‫گامپریــن همســایه اســت‪.‬‬ ‫در غــرب ‪ ،‬رایــن مــرز طبیعــی بــا ســوئیس را تشــکیل مــی دهــد و در شــرق ‪ ،‬ایــن‬ ‫شــهر تحــت ســلطه رشــته کــوه ســه خواهــر اســت‪.‬‬ ‫بالزرس‬ ‫بالــزرس شــهری کوچــک اســت واقــع در جنــوب لیختــن اشــتاین‪ .‬طبــق‬ ‫سرشــماری ســال ‪ ، 2019‬کل منطقــه ‪ 4،642‬نفــر جمعیــت داشــت‪ .‬قســمت‬ ‫اصلــی شــهر در امتــداد ســاحل شــرقی رایــن واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫از نظــر تاریخــی ‪ ،‬شــکل امــروزی شــهر از دو روســتای مختلــف تشــکیل شــده‬ ‫اســتپ‪ ،‬بالــزرس در شــرق و مالــس در غــرب‪ .‬ایــن بخــش بــرای افــرادی کــه‬ ‫اطــاع تاریخــی از ان ندارنــد بــه شــکل واضــح و روشــن قابــل مشــاهده و‬ ‫تمایــز نیســت ‪ ،‬امــا همچنــان در فرهنــگ محلــی ایــن منطقــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫برخــی از اداب و رســوم ‪ ،‬ماننــد «‪ »Funken‬یــک اییــن بهــار بــا ریشــه هــای‬ ‫قبــل از مســیحیت کــه شــامل یــک اتــش افکنــی بــزرگ اســت‪ ،.‬همچنــان در‬ ‫ایــن شــهر توســط مــردم اجــرا می شــود‪ .‬دو قســمت ذکــر شــده بــرای اولیــن‬ ‫بــار در ســال ‪ 842‬بــه عنــوان ‪ Palazole‬ذکــر شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪34‬‬ صفحه 34 ‫تریزن‬ ‫تریــزن ســومین شــهر بــزرگ لیختــن اشــتاین‬ ‫اســت‪ .‬ایــن شــهر شــامل چندیــن کلیســای‬ ‫تاریخــی اســت کــه مربــوط بــه قــرن پانزدهــم‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن دارای یــک کارخانــه بافندگــی‬ ‫مربــوط بــه ســال ‪ 1863‬اســت کــه یــک اثــر‬ ‫تاریخــی بــه حســاب مــی ایــد‪ .‬جمعیــت شــهر‬ ‫در حــدود ‪ 5275‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫جغرافیا‬ ‫ایــن شــهرداری شــامل بلندتریــن نقطــه لیختن‬ ‫اشــتاین ‪ ، Grauspitz ،‬بــا ارتفــاع ‪ 2599‬متــر (‪ 8527‬فــوت) از ســطح دریــا اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر بیــن وادوز ‪ ،‬تریزنبــرگ و بالــزرس واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫تاریخ‬ ‫شــهرک هــای تریــزن ‪ ،‬همانطــور کــه باســتان شناســان ایالتــی در حیــن حفــاری‬ ‫دریافتــه انــد ‪ ،‬در بالیــای طبیعــی تخریــب شــده اســت‪ .‬تصویــر دقیــق از مــکان‬ ‫تریــزن نشــان مــی دهــد کــه تمــام مراحــل اســکان توســط نیروهــای طبیعــت از بیــن‬ ‫رفته انــد‪ .‬ســکونتگاه های مربــوط بــه عصــر مفــرغ و عصــر اهــن بــه طــور مکــرر در‬ ‫اثــر ســیل و رانــش زمیــن تخریــب شــده انــد‪.‬‬ ‫نشــان ملــی تریــزن شــامل یــک ســپر بــا ســه داس نقــره ای روی هــم قــرار گرفتــه‬ ‫در یــک زمینــه ابــی اســت‪.‬‬ ‫جاذبه های گردشگری‬ ‫‪ ، Die Pfarrkirche St. Gallus‬ســاخته شــده در ســال ‪ 1455‬و بازســازی شــده در‬ ‫ســال ‪ ، 1994‬یــک کلیســای ســالن مربــع شــکل اســت‪.‬‬ ‫‪ ، Die St.-Mamerta-Kapelle‬قدیمــی تریــن کلیســا و نمازخانــه کشــور ‪ ،‬ســاخته‬ ‫شــده در قــرن ‪ 9‬یــا اوایــل قــرن ‪.10‬‬ ‫‪ ، Die Marienkapelle‬ســاختمانی بــه ســبک رومانســک مربــوط اوایــل قــرن‬ ‫ســیزدهم اســت‪.‬‬ ‫داس ‪ ، Kosthaus‬یک خانه طبقه کارگر ساخته شده در سال ‪1873‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ ، Kulturzentrum‬مرکز فرهنگی ‪ ،‬با نمایشگاه های هنری و سایر رویدادهاست‪.‬‬ ‫موزه برق ‪ Lawena‬در ایستگاه برق واقع شده است‪.‬‬ ‫پالنکن‬ ‫پالنکــن شــهری کوچــک در اوبرلنــد ‪ ،‬لیختــن اشــتاین اســت‪ .‬ایــن شــهردر حــدود‬ ‫‪ 500‬نفــر جمعیــت دارد‪ .‬بنابرایــن از نظــر جمعیــت ‪ ،‬کوچکتریــن شــهر لیختــن‬ ‫اشــتاین اســت‪.‬‬ ‫جغرافیا‬ ‫پالنکــن در دامنــه غربــی دری شووســترن واقــع شــده اســت‪ .‬مرکــز ایــن‬ ‫منطقــه دهکــده ای اســت بــه وســعت ‪ 786‬متــر اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬فــات‬ ‫‪ Oberplanken‬متعلــق بــه ایــن منطقــه شــهری اســت‪.‬‬ ‫پالنکــن باندلــر بــرگ وگامپریــن ‪ ،‬وادوز و اشــن در شــمال ‪ ،‬بــا شــهر فراســتانس‬ ‫در اتریــش در شــرق و شــان در جنــوب و غــرب هــم مــرز اســت‪.‬‬ ‫‪ Plankner Neugrütt‬یــک جنــگل صخــره ای در شــمال روســتا اســت کــه بــا‬ ‫یــک نــوار ‪ 20‬متــری زمیــن از ان جــدا شــده و توســط یــک صخــره از ‪Schaan‬‬ ‫بــه همیــن نــام احاطــه شــده اســت‪.‬‬ ‫اولیــن بــار زمین هــا و ارتفاعــات حاصلخیــز ایــن منطقــه در قــرن ‪19‬بــه کشــاورزان‬ ‫تــا ســال ‪ 1875‬داده شــد کــه تــا ســال ‪ 1960‬بــه یک پــروژه کشــاورزی اشــتراکی‬ ‫تبدیــل شــد‪ .‬از ان زمــان اســتفاده از ان بــه دامــداری و صنعــت جنگلــداری محــدود‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫کلبــه گافــادورا در ســال ‪ 1926‬بــه عنــوان یــک خانــه شــکار شــاهزاده ای ســاخته‬ ‫شــد و در ســال ‪ 1968‬توســط لیختــن اشــتاینر الپنورایــن تصــرف شــد‪.‬‬ ‫اولیــن بــار در ســال ‪ 1428‬از الپزینــکا نــام بــرده شــد و احتمــاالً تــا اواســط‬ ‫قــرن پانزدهــم میــادی در ان ســاکن شــد‪ .‬از ان زمــان ایــن منطقــه متعلــق بــه‬ ‫‪ Gafadura‬بــرای کشــاورزی اســتفاده مــی شــد‪.‬‬ ‫فعالیــت هــای کشــاورزی بیــن ســالهای ‪ 1880‬و ‪ 1890‬متوقــف شــد‪ .‬از ســال‬ ‫‪ 2000‬مناطقــی کــه ســابق بــه عنــوان زمینهــای کشــاورزی مــورد اســتفاده بــود‬ ‫بــه عنــوان بخشــی از ذخیــره گاه طبیعــی جنــگل ‪ Garselli / Zigerberg‬شــناخته‬ ‫شــد‪..‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪35‬‬ ‫تاریخ‬ ‫قبــل از مهاجــرت والســر در قــرن ســیزدهم و پاکســازی قســمتهای بــاالی‬ ‫شــهرداری ‪ ،‬جمعیــت رومــی از شــان و وادوز منطقــه روســتا را پاکســازی‬ ‫کــرده بودنــد‪ .‬اولیــن نامگــذاری مســتند در ســال ‪ 1361‬میــادی ثبــت شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن منطقــه دو بــار غــارت شــد ‪ ،‬ابتــدا توســط سوئیس ـی ها در ســال‬ ‫‪ 1499‬هنگامــی کــه مــردم علیــه فراســتاتس اتریــش متحــد شــدند و دوم در‬ ‫ســال ‪ 1799‬توســط فرانســوی هــا هنگامــی کــه نیروهــای اتریــش را بیــرون‬ ‫انداختنــد‪ ،‬صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1868‬ایــن روســتا از طریــق جــاده بــه بقیــه لیختــن اشــتاین متصــل‬ ‫شــد و دسترســی بــه ان را بــرای کالســکه هــای بزرگتــر امــکان پذیــر کــرد‪.‬‬ ‫پــس از یــک اتــش ســوزی شــدید در ســال ‪ ، 1869‬مهاجــرت بــه روســتا‬ ‫رســید‪ .‬در ســال ‪ 1901‬فقــط ‪ 56‬نفــر ســاکن شــهر بودنــد‪ .‬بــه دلیــل اصالحــات‬ ‫ارضــی از ســال ‪ 1961‬تــا ‪ 1981‬و بزرگتــر شــدن زیرســاخت هــا ‪ ،‬اوضــاع بهتــر‬ ‫شــد‪.‬‬ صفحه 35 ‫مناطق دیدنی لیختن اشتاین‬ ‫علیرغــم مســاحت ‪ ۱۶۰‬کیلومتــر مربعــی ایــن کشــور کوچــک‪ ،‬بــا جمعیــت ‪ ۳6۰۰۰‬نفــری‪ ،‬بــه لطــف قوانیــن مفیــد مالیــات‪ ،‬لیختن اشــتاین یــک نیــروگاه‬ ‫اقتصــادی و یکــی از صنعتی تریــن کشــورهای جهــان بــه شــمار م ـی رود‪ .‬هــر چنــد ظاهــر ســر ســبز و جنگلــی تپه هــا و علفزارهــای الپــی ایــن منطقــه چیــز‬ ‫دیگــری را نشــان می دهــد‪ .‬لیختن اشــتاین از دوران نــو ســنگی زیســتگاه انســان ها بــوده و در زمــان رومی هــا اهمیــت زیــادی داشــت‪ .‬در ســال ‪ ۱۷۱۹‬ایــن‬ ‫نواحــی تحــت عنــوان قلمــرو ســلطنتی لیختن اشــتاین نــام گــذاری شــده و در ســال ‪ ۱۸۰۶‬کامـ ً‬ ‫ا خــود مختــار گردیــد‪ .‬امــروزه اینجــا یــک مقصــد گردشــگری‬ ‫بســیار محبــوب بــوده و بــا کوه هــای زیبــا‪ ،‬مســیرهای کوهپیمایــی‪ ،‬اســکی‪ ،‬ســایر ورزش هــای زمســتانی و موزه هــا و قلعه هایــش مســافرین بســیاری را بــه‬ ‫ســمت خــود می کشــد‪.‬‬ ‫قلعه گوتنبرگ‬ ‫قلعــه بــا شــکوه گوتنبــرگ در بــاالی دهکــده «بالــزرس» (‪ )Balzers‬در جنــوب ایــن کشــور‬ ‫قــرار دارد‪ .‬ایــن مجموعــه‪ ،‬دژی بســیار مســتحکم از قــرون وســطی اســت‪ .‬تپــه ‪ ۷۰‬متــری‬ ‫کــه قلعــه روی ان قــرار دارد‪ ،‬از دوران نوســنگی محــل زندگــی انســان ها بــوده و یافته هــای‬ ‫باســتان شناســی ارزشــمندی را شــامل تندیــس کوچــک مــارس گوتنبــرگ از ان یافته انــد‪.‬‬ ‫از نقــاط برجســته ایــن قلعــه می تــوان بــه عبادتــگاه‪ ،‬بــاغ گل رز و برگــزاری رویدادهــای‬ ‫فرهنگــی ســرگرم کننــده در ماه هــای گــرم ســال ماننــد کنســرت و اجــرای تئاتــر اشــاره‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫پارک جنگلی تریزن‬ ‫یکــی از مکانهــای تفریحــی در محیــط بــاز روســتای تریــزن در نظــر گرفتــه شــده اســت‬ ‫و بــا توجــه بــه طبیعــت ایــن منطقــه‪ ،‬مــکان مناســبی بــرای ماجراجویی هایــی در دل‬ ‫طبیعــت اســت‪.‬‬ ‫پــارک ماجراجویــی هــای روپ همانطــور کــه از نامــش پیداســت مکانــی اســت بــرای‬ ‫رفــت و امــد در ارتفــاع بــاال در جنــگل بــا اســتفاده از طناب هــای اویــزان شــده در‬ ‫سرتاســر منطقــه بیــن درختــان‪.‬‬ ‫بــا بــاال رفتــن از اولیــن درخــت و قــرار گرفتــن بــر روی اولیــن مســیر ســاخته شــده بــا‬ ‫طنــاب می تــوان هیجانــی بــه یــاد ماندنــی‪ ،‬کــم خطــر (بــا توجــه بــه وجــود وســایل‬ ‫ایمنــی و اســتفاده از ان) و ســه ســاعته را در طــول ایــن مســیر تجربــه کــرد‪ .‬بــرای‬ ‫عالقمنــدان‪ ،‬در ابتــدا اموزش هــای الزم نیــز بــرای ایــن ســفر هیجــان انگیــز در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫تریزنبرگ‬ ‫تریزنبــرگ از بزرگتریــن شــهرهای لیختــن اشــتاین اســت کــه در یــک مــکان زیبــا در میــان‬ ‫یــک دره کوهســتانی واقــع در شــش کیلومتــری پایتخــت فادوتــس واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه نــه فقــط بــه دلیــل مناطــق زیبــای طبیعــی خــود بلکــه بــه دلیــل گویــش خــاص‬ ‫و منحصربفــرد مــردم ایــن منطقــه از زبــان المانــی نیــز مشــهور اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از ســاکنان روســتاهای متعلــق بــه تریزنبــرگ ریشــه خانوادگــی چنــد صدســاله‬ ‫در ان دارنــد و هیچــگاه بــه شــهرهای دیگــر مهاجــرت نکردنــد‪ .‬در تریزبنــرگ کلبه هــا و‬ ‫اقامتگاه هــای زیبایــی نیــز بــرای گردشــگران وجــود دارد‪.‬‬ ‫در تریزنبــرگ از اواســط اکتبــر تــا پایــان مــاه یــک جشــنواره غذاهــای محلــی نیــز برگــزار‬ ‫می شــود کــه بســیار مــورد توجــه گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪36‬‬ صفحه 36 ‫مالبون‬ ‫شــهر کوچــک مالبــون در لیختــن اشــتاین در فصــل تابســتان شــاید‬ ‫چنــدان تفاوتــی بــا دیگــر مناطــق لیختــن اشــتاین نداشــته باشــد امــا در‬ ‫زمســتان بــه محــل رفــت امــد و اقامــت گردشــگردان و عالقمنــدان بــه‬ ‫ورزش هــای زمســتانی تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫ایــن شــهر در رشــته کوه هــای الــپ در نزدیکــی دره ســامینتال واقــع‬ ‫شــده و بــه شــدت برفگیــر اســت‪ .‬اولیــن پیســت اســکی در ان در ســال‬ ‫‪ 1960‬ســاخته و بــرای عالقمنــدان بازگشــایی شــد‪ .‬امــروزه بســیاری از‬ ‫مســیرهای پرطرفــدار و فعالیــت هــای ورزشــی زمســتانی از ایــن منطقــه‬ ‫کــه یکــی از طوالنــی تریــن زمســتانها را در الــپ داراســت‪ ،‬می گــذرد‪.‬‬ ‫زمین هــای مناســبی بــرای اســکی در ایــن منطقــه ایجــاد شــده کــه‬ ‫بــرای ورزشــکاران در کلیــه ســطوح مناســب اســت و شــرایط امــوزش‬ ‫نیــز بــرای عالقمنــدان بــه اســکی مهیاســت‪.‬‬ ‫قلعه های شلنبرگ‬ ‫لیختــن اشــتاین دارای چندیــن قلعــه بــود کــه برخــی از انهــا ماننــد قلعــه‬ ‫گوتنبــرگ هنــوز بــه صــورت کامــل باقــی مانــده اســت و مــا بقــی بــه دلیل‬ ‫نبردهــا و تهاجمــات زیــاد در ســال های قــرون وســطی در ایــن منطقــه‬ ‫تبدیــل بــه مخروبــه شــده اند‪ .‬امــا هریــک از ایــن قلعه هــای بــه ظاهــر‬ ‫مخروبــه همچنــان دیدنــی و منحصربفــرد اســت‪.‬‬ ‫شــلنبرگ از مناطقــی اســت کــه می تــوان نمونــه هایــی از از ایــن‬ ‫قلعه هــای قــرون وســطایی را مشــاهده کــرد‪ .‬بــا ســفر بــه ایــن منطقــه‬ ‫می تــوان دو مــورد از ایــن قلعه هــا را در مجــاورت هــم بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫قلعــه بزرگتــر در حــدود ســال ‪ 1200‬میــادی ســاخته شــده اســت و‬ ‫تمامــی عناصــر معمــاری قــرون وســطی را در خــود داشــته اســت‪ .‬قلعــه‬ ‫کوچکتــر ‪ 50‬ســال بعــد از ان بنــا شــده امــا هــر دوی ایــن قلعــه هــا‬ ‫در قــرن شــانزدهم ویــران شــدند‪ .‬ایــن قلعــه هــا بــرای عالقمنــدان بــه‬ ‫بازدیــد از اثــار تاریخــی بویــژه پژوهشــگران تاریــخ معمــاری اروپا بســیار‬ ‫مــورد توجــه اســت‪.‬‬ ‫موزه ماشین حساب و ماشین تحریر در شهر شان‬ ‫یکــی از موزه هــای جالــب لیختــن اشــتاین کــه در شــهر شــان واقــع شــده‬ ‫اســت مــوزه ماشــین حســاب و ماشــین تحریــر اســت‪ .‬ایــن مــوزه جالــب‬ ‫توجــه نــگاه خاصــی بــه اولیــن ابزارهــای ماشــینی و خالقانــه نویســندگان و‬ ‫افــراد مرتبــط بــا حســاب و ریاضــی داشــته اســت‪ .‬ایــن مــوزه شــامل مجموعه‬ ‫منحصــر بــه فــردی بــا بیــش از ‪ 250‬قطعــه مهــم و کــم یــاب و قدیمــی از‬ ‫ماشــین حســاب و ماشــین تحریــر اســت کــه قدمــت برخــی از انــان مربــوط‬ ‫بــه اواخــر قــرن‪ 18‬میــادی اســت‪.‬‬ ‫از دیدنی هــای ایــن مــوزه می تــوان کوچکتریــن ماشــین حســاب مکانیکــی در‬ ‫جهــان کــه بــه انــدازه کــف دســت بــوده و در لیختــن اشــتاین طراحــی شــده و‬ ‫تولیــد شــده اســت را نــام بــرد‪ .‬یــک دســتگاه رمزگــذاری نیــز در مــوزه وجــود‬ ‫دارد کــه توســط ارتــش المــان مــورد اســتفاده قــرار قــرار می گرفــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪37‬‬ صفحه 37 ‫استگ‬ ‫‪ Steg‬یــک شــهر افســانه ای اســت کــه در ارتفاعــات کوههــای الــپ و در میــان‬ ‫جنــگل هــای انبــوه صنوبــر نقــره ای و قلــه هــای بلنــد پوشــیده از ابــر قــرار دارد‪ .‬در‬ ‫اینجــا مــی توانیــد کلبــه هــای چوبــی زیبــا و چشــم نــوازی پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫اســتگ در مجــاورت کوههــای ‪ 2000‬متــری اســت کــه بــه ‪ Kirchlespitz‬معــروف‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن ‪ ،‬ایــن شــهر از محبوبیــت زیــادی بــرای ورزش پــرش بــا اســکی‬ ‫برخــوردار اســت و ورزشــکاران حرفــه ای ایــن رشــته‪ ،‬بــا حضــور در مناظــر ایــن‬ ‫منطقــه از ورزش لــذت می برنــد‪.‬‬ ‫دریاچــه زیبــای ‪ Gänglesee‬گنگلســی از دیگــر دیدنی هــای ایــن منطقــه زیبــای‬ ‫توریســتی اســت اب خالــص شــفاف و رنــگ فیــروزه ای ان هــر گردشــگر و طبیعــت‬ ‫دوســتی را بــه خــود جلــب می کنــد‪.‬‬ ‫ایستگاه راه اهن شان‪-‬فادوتس‬ ‫ایســتگاه راه اهــن شــان‪ -‬فادوتــس یکــی از ‪ 4‬ایســتگاه قطــار در لیختــن اشــتاین‬ ‫اســت کــه مســافت ‪ 3‬کیلومتــری بیــن ایــن دوشــهر را پوشــش می دهــد‪ .‬ایــن راه‬ ‫اهــن در واقــع متعلــق بــه سیســتم راه اهــن اتریــش اســت کــه مدیریــت راه اهــن‬ ‫لیختــن اشــتاین را بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫ایــن ایســتگاه جالــب توجــه بــا ســاختمان خــاص و دو طبقــه خــود‪ ،‬درســت در مرکــز‬ ‫شــهر واقــع شــده اســت‪ .‬ســاختمان اولیــه ان کوچــک و چوبــی بــوده کــه بازســازی‬ ‫شــده اســت‪ .‬امــا در ســاختار کلــی ان تغییــر زیــادی از ابتــدای ســاخت رخ نــداده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن ایســتگاه دارای دو مســیر اســت کــه یکــی از انهــا بیشــتر اســتفاده‬ ‫می شــود و دیگــری کــه در گذشــته مخصــوص واگن هــای حمــل و نقــل بــوده و‬ ‫امــروزه کارایــی زیــادی نــدارد‪.‬‬ ‫سیلوم‬ ‫ســیلوم دهکــده ای کوچــک و دنــج اســت کــه در تریزنبــرگ در لیختــن اشــتاین‬ ‫واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن یــک مقصــد ایــده ال بــرای مســافران و کوهنوردانــی‬ ‫اســت کــه از ماجراجویــی مهیــج لــذت مــی برنــد‪.‬‬ ‫مــی توانیــد در ایــن روســتای دنــج و زیبــا کلبــه هــای چوبــی را پیــدا کنیــد کــه‬ ‫بــا قلــه هــای پوشــیده از بــرف‪ ،‬منظــره شــگفت انگیــزی را در کنــار هــم بوجــود‬ ‫اورده انــد‪ .‬ایــن روســتای زیبــا همچنیــن مــکان فــوق العــاده ای بــرای توقــف در‬ ‫هنــگام اســکی یــا هنــگام گشــت و گــذار در دره هــای زیبــا در مجــاورت ‪Steg‬‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪38‬‬ صفحه 38 ‫قلعه شالون‬ ‫بازدیــد از قلعــه دیدنــی شــالون را کــه از محبوبیــت بســیار زیــادی برخــوردار‬ ‫اســت بــه عنــوان یکــی از شــگفت انگیزتریــن قلعــه هــای ویــران شــده در ایــن‬ ‫پادشــاهی نبایــد فرامــوش کــرد‪.‬‬ ‫ایــن قلعــه نفیــس بــه ‪ Wildschloss‬نیــز معــروف اســت‪ .‬مــی تــوان از وادوز‬ ‫پیــاده رفــت و ایــن قلعــه دلربــا را در قلــه هــای الــپ در ســایه گلهــای زیبــا و‬ ‫رنگارنــگ طبیعــت یافــت‪ .‬قلعــه بــا ســالن هــای بــزرگ و اتــاق هــای مجلــل بعــد‬ ‫از ســالها هنــوز شــکوه و زیبایــی خــود را حفــظ کــرده اســت‪.‬‬ ‫گافلی‬ ‫‪ Gaflei‬گافلــی یــک ایســتگاه معــروف بــرای مســافران ماجراجــو و کوهنوردانــی‬ ‫اســت کــه در فــات تریزنبــرگ کاوش مــی کننــد‪.‬‬ ‫مســافران کوهنــورد و طبیعــت گــرد می تواننــد در اینجــا از هــوای الــپ و‬ ‫ایســتگاه متوقــف شــده در اســتراحتگاه لــذت ببریــد‪ .‬دره زیبــای رایــن را تماشــا‬ ‫کننــد و مناظــر زیبایــی از کــوه هــای الــپ ســوئیس را ببیننــد‪.‬‬ ‫مســیرهای محبــوب پیــاده روی در دره هــای ‪ Alpsptize‬و ‪ Gafleispitze‬را کــه‬ ‫از ایــن منطقــه دیدنــی شــروع مــی شــوند‪.‬‬ ‫مسیر تاریخی پیاده روی در اشنبرگ‬ ‫لیختــن اشــتاین در اروپــا باتوجــه بــه طبیعــت بکــر و زیبایــی کــه در بســیاری از مناطــق‬ ‫ان بــا توجــه بــه مجــاورت در الــپ‪ ،‬وجــود دارد‪ ،‬شــناخته شــده اســت‪ .‬شــهرها و‬ ‫روســتاهای بســیار زیبایــی در سراســر لیختن اشــتاین وجــود دارد کــه بــه نوعــی جزیــی‬ ‫از طبیعــت ایــن منطقــه شــده اند‪ .‬ایــن جاذبه هــای طبیعــی همــه ســاله گردشــگران‬ ‫بســیاری بویــژه از غــرب اروپــا و کشــورهای مجــاور بــه ایــن منطقــه می کشــاند‪.‬‬ ‫بــرای کوه پیمایــان و طبیعت گــردان مســیرهای شــناخته شــده زیبایــی در ایــن کشــور‬ ‫وجــود دارد کــه یکــی از محبوبتریــن ان هــا جــاده ای زیبــا بــه مســافت ‪ 15‬کیلومتــر‬ ‫اســت کــه کــه شــهرهای بنــدرن و اشــنبرگ را بــه یکدیگــر متصــل می کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن مســیر تاریخــی و زیبــا مناظــر بکــر و ســکونت گاه های تاریخــی وجــود دارنــد‬ ‫کــه چشــم هــر گردشــگری را بــه خــود جلــب می کنــد‪ .‬یکــی از زیباتریــن مناظــر در‬ ‫مســیر ایــن پیــاده روی اشــراف بــه منظــره کوه هــای ســه خواهــر و راتیکــون اســت‪.‬‬ ‫منطقه طبیعی روگلر ریت‬ ‫منطقــه روگلــر ریــت جایــی در میــان ‪ 90‬هکتــار طبیعــت بکــر در شــمال شــرقی‬ ‫لیختن اشــتاین قــرار گرفتــه اســت‪ .‬ایــن منطقــه نمونــه بســیار مناســبی از تنــوع و‬ ‫غنــای گیاهــی و جانــوری اســت‪ .‬در حالــی کــه می تــوان از تماشــای انــواع پرنــدگان‬ ‫در ایــن منطقــه بکــر لــذت بــرد بایــد گفــت روگلــر ریــت نقطــه مناســبی اســت بــرای‬ ‫شــانس مشــاهده و تحقیــق بــر روی بســیاری از گونه هــای جانــوری و بویــژه پرنــدگان‬ ‫در حــال انقــراض کــه در دیگــر نقــاط جهــان و حتــی اروپــا کمتــر دیــده می شــوند‪.‬‬ ‫بهتریــن و مناســبترین زمــان بــرای بازدیــد از ایــن طبیعــت زیبــا و دیدنــی اواخــر مــاه‬ ‫مــی (نیمــه اول خــرداد مــاه) اســت‪ .‬در ایــن منطقــه مســیرهای دوچرخــه ســواری و‬ ‫همچنیــن اقامتگاه هایــی بــرای اســتراحت و تهیــه غــذا نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪39‬‬ ‫ستاره کوشا‬ صفحه 39 ‫لیختن اشتاین‬ ‫موسیقیلیختن‬ ‫موسیقی‬ ‫اشتاین‬ ‫خلیل مدادی‬ ‫در مــورد موســیقی لیختــن اشــتاین می تــوان گفــت‪ ،‬موســیقی ایــن کشــور را یــک‬ ‫اهنگســاز مشــهور بیــن المللــی بــه نــام یــوزف راینبرگــر (‪ )1901-1839‬توســعه‬ ‫داده اســت کــه مربــی انگلبــرت هامپردینــک و دوســت فرانتــس لیســت بــود‪.‬‬ ‫ســرود ملــی لیختــن اشــتاین «‪ »Oben am jungen Rhein‬نــام دارد کــه در ســال‬ ‫‪ 1850‬توســط یاکــوب یــوزف یــاوچ بــا اهنــگ «خــدا ملکــه را حفــظ کنــد» ســرود‬ ‫ملــی انگلســتان نوشــته شــد‪.‬‬ ‫لیختــن شــاتاین چنــد هنرمنــد معــروف بین المللــی نیــز بــه موســیقی امــروز دنیــا‬ ‫معرفــی کــرده کــه می تــوان از میــان انهــا ال والســر را نــام بــرد‪.‬‬ ‫لیختــن اشــتاین کــه کشــوری توریســتی و محبــوب اســت‪ ،‬میزبــان تعــدادی از‬ ‫جشــنواره هــای موســیقی از جملــه روزهــای گیتــار اســت کــه ســاالنه برگــزار مــی‬ ‫شــود و شــوبرتیاد کــه در فلدکیــرچ ‪ ،‬وورارلبــرگ برگزار می شــود‪ .‬جشــنواره موســیقی‬ ‫راک و متــال ‪ Wavejam Openair‬هــر ســاله در بالــزرس برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫رادیــو لیختــن اشــتاین بزرگتریــن ایســتگاه رادیویــی کشــور اســت و در سراســر‬ ‫اروپــای المانــی زبــان شــناخته شــده اســت ار مهمتریــن مراکــز ترویــج موســیقی در‬ ‫ایــن کشــور اســت‪ .‬بیــش از ‪ 4000‬انجمــن موســیقی در لیختــن اشــتاین وجــود دارد‬ ‫از جملــه شــرکت موســیقی لیختــن اشــتاین و انجمــن بیــن المللــی یــوزف گابریــل‬ ‫راینبرگــر‪.‬‬ ‫سبک های متنوع موسیقی‬ ‫اموزش هــا در مدرســه موســیقی لیختــن اشــتاین شــامل موســیقی اواز و ســاز‬ ‫اســت و همــه ژانرهــا را شــامل مــی شــود ‪ ،‬از جملــه موســیقی کالســیک و فولکلــور‬ ‫و همچنیــن جــاز ‪ ،‬پــاپ و راک‪ .‬اعضــای کارکنــان نوازنــدگان امــوزش دیــده بــا‬ ‫مــدرک دیپلــم از یــک موسســه امــوزش عالــی شــناخته شــده یــا اکادمــی موســیقی‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫اجــرای موســیقی گروهــی قســمت اصلــی امــوزش در مدرســه موســیقی لیختــن‬ ‫اشــتاین اســت و بــه همیــن ترتیــب تبلیــغ و پشــتیبانی مــی شــود‪ .‬اجراهــا و‬ ‫کنســرتهایی کــه گــروه کــر ‪ ،‬گــروه موســیقی ‪ ،‬ارکســترها و گروههــای موســیقی در‬ ‫ایــن مدرســه اجــرا مــی کننــد ‪ ،‬بــه طــور چشــمگیری بــه صحنــه فرهنگــی لیختــن‬ ‫اشــتاین کمــک مــی کننــد‪.‬‬ ‫مسترکالسهای بین المللی لیختن اشتاین‬ ‫مسترکالســهای بیــن المللــی لیختــن اشــتاین از ســال ‪ 1970‬برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫لیســتی از ســتارگان بیــن المللــی کــه هــر تابســتان بــه لیختــن اشــتاین مــی اینــد‬ ‫تــا دانــش خــود را بــا حــدود ‪ 100‬نوازنــده در حــال ظهــور بــه اشــتراک بگذارنــد ‪،‬‬ ‫ماننــد کســی اســت کــه از دنیــای موســیقی اســت‪ .‬کنســرت هــای ســنتی برگــزار‬ ‫شــده توســط معلمــان و دانــش امــوزان یکــی از برجســته تریــن نــکات موســیقی‬ ‫کشــور در هــر تابســتان اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن اکادمــی موســیقی بیــن المللــی ‪ ،‬نهــادی کــه بــرای حمایــت و ارتقــا‪.‬‬ ‫نوازنــدگان جــوان بــا اســتعداد ایجــاد شــده ‪ ،‬از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫اموزش موسیقی‬ ‫مدرســه موســیقی لیختــن اشــتاین مهمتریــن موسســه امــوزش موســیقی در کشــور اســت‪.‬‬ ‫دفتــر مرکــزی ان در وادوز ‪ ،‬در خانــه ای اســت کــه یــوزف راینبرگــر در ســال ‪ 1839‬متولــد‬ ‫شــد‪ .‬مدرســه موســیقی لیختــن اشــتاین همچنیــن در زمینــه امــوزش موســیقی بــرای دانــش‬ ‫امــوزان جــوان بــا مــدارس دولتــی همــکاری مــی کنــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه بالــزرس بــه عنــوان «دهکــده اواز» شــناخته مــی شــود ‪ ،‬لیختــن اشــتاین را بــه‬ ‫طــور قطــع مــی تــوان «کشــور موســیقی» نامیــد‪ .‬اگــر مــی توانســتید ســر و صــدای زندگــی‬ ‫روزمــره را کــم کنیــد ‪ ،‬در جایــی از کشــور مــی توانیــد موســیقی را بشــنوید کــه توســط یکــی‬ ‫از انجمــن هــا ‪ ،‬گــروه هــا ‪ ،‬گــروه هــا یــا ارکســترهای متعــدد پخــش مــی شــود‪.‬‬ ‫در مجمــوع ‪ 2600‬دانــش امــوز در مدرســه موســیقی لیختــن اشــتاین تحصیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن معــادل ‪7‬درصــد از جمعیــت کشــور اســت و لیختــن اشــتاین را بــه کشــوری در اروپــا بــا‬ ‫باالتریــن نســبت دانــش امــوزان محصــل در رشــته موســیقی تبدیــل مــی کنــد‪ .‬ایــن مدرســه‬ ‫در ســال ‪ 1963‬تاســیس شــد و کالســهای گســترده ای را بــرای همــه گروههــای ســنی ارائــه‬ ‫مــی دهــد‪ .‬ایــن بــدان معناســت کــه تقریبـاً همــه افــراد در لیختــن اشــتاین در طــول زندگــی‬ ‫خــود بــه نوعــی بــا مدرســه موســیقی لیختــن اشــتاین ارتبــاط دارنــد‪.‬‬ ‫حمایــت گســترده دولــت و شــوراهای شــهر و شــهرداری ها در مــورد زیرســاخت هــا و تامیــن‬ ‫بودجــه اثبــات اهمیــت بزرگتریــن موسســه اموزشــی در لیختــن اشــتاین اســت‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫اموزشــگاه اصلــی موســیقی ‪ ،‬دو مرکــز اموزشــگاه موســیقی کوچکتــر نیــز در تریــزن و اشــن‬ ‫وجــود دارد کــه بــرای عالقــه منــدان بــه موســیقی در هــر ســنی شــرایط بســیار خوبــی بــرای‬ ‫امــوزش موســیقی مــدرن ارائــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪40‬‬ صفحه 40 ‫ســنت دیرینــه لیختــن اشــتاین در زمینــه موســیقی گروهــی بــا ســازهای بــادی و‬ ‫برنجــی بــه ســال ‪ 1862‬برمــی گــردد ‪ ،‬زمانــی کــه اولیــن گــروه موســیقی کشــور با‬ ‫ایــن ســازها در تریــزن تاســیس شــد‪ .‬امــروز ده گــروه و گــروه موســیقی نوجــوان با‬ ‫حــدود ‪ 1000‬نوازنــده در انجمــن موســیقی ‪ Liechtensein Brass‬حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫اجراهــا از کنســرت و موســیقی در رویدادهــای محلــی گرفتــه تــا جشــنواره موســیقی‬ ‫ســاالنه انجمــن موســیقی برنــج لیختــن اشــتاین متغیــر اســت‪.‬‬ ‫‪ 63‬گروه کر‬ ‫انجمــن اواز پرنســلی لیختــن اشــتاین کــه در ســال ‪ 1919‬تاســیس شــد ‪ ،‬بســیاری‬ ‫از گــروه هــای کــر کشــور را ســازماندهی و هماهنــگ مــی کنــد‪Fürstlich( .‬‬ ‫‪ )Liechtensteinische Sängerbund‬شــامل ‪ 24‬گــروه کــر بزرگســاالن و ‪12‬‬ ‫گــروه کــر کــودکان اســت‪ .‬در مجمــوع ‪ ،‬بیــش از ‪ 1000‬خواننــده هــر هفتــه تمریــن‬ ‫مــی کننــد‪ .‬مهمتریــن صحنــه کــرال لیختــن اشــتاین جشــنواره ملــی ســاالنه دو‬ ‫ســال اســت‪.‬‬ ‫موسیقی کالسیک در لیختن اشتاین‬ ‫ارکســتر ســمفونیک لیختــن اشــتاین ‪ ،‬ارکســتر لیختــن اشــتاین‪-‬وردنبرگ و‬ ‫ارکســترهای اموزشــگاه موســیقی لیختــن اشــتاین گل سرســبد موســیقی کالســیک‬ ‫در لیختــن اشــتاین هســتند‪ .‬انهــا بــا برگــزاری کنســرت هایــی در داخــل لیختــن‬ ‫اشــتاین و خــارج از کشــور بــرای خــود نامــی برپــا کــرده انــد‪.‬‬ ‫جاز‪ ،‬بلوز‪ ،‬پاپ‪ ،‬راک‬ ‫انجمــن بلــک و راک لیختــن اشــتاین رهبــری صحنــه هــای بلــوز ‪ ،‬پــاپ و راک در‬ ‫لیختــن اشــتاین را بــر عهــده دارد‪ .‬در بیشــتر اخــر هفتــه هــا حداقــل یــک کنســرت‬ ‫را مــی بینیــد کــه حــدود ‪ 60‬گــروه موســیقی در پایتخــت و منطقــه اطــراف ان اجــرا‬ ‫کــرده انــد‪ .‬گــروه موســیقی بــزرگ لیختــن اشــتاین از زمــان تاســیس ان در ســال‬ ‫‪ 1980‬در قلــب صحنــه موســیقی جــاز بــوده و بــه لطــف کنســرت هــا و ضبط هایــش‬ ‫بســیار فراتــر از مرزهــای ملــی مشــهور اســت‪.‬‬ ‫اپرا و نمایش موزیکال‬ ‫شــهرداری بالــزرس و فادوتــس خانــه ســنتی اوپــرا ونمایــش هــای موزیــکال در‬ ‫لیختــن اشــتاین اســت‪ .‬انجمــن هــای اوپــرا در بالــزرس (‪ )1913‬و وادوز (‪ )1940‬و‬ ‫همچنیــن شــرکت موســیقی لیختــن اشــتاین (‪ )1997‬مســتقر در بالــزرس و انجمــن‬ ‫اپــرای وادوز (‪ )1997‬بیــش از ‪ 200‬ســال ســابقه دارنــد‪.‬‬ ‫گروههــای اوپــرا در بالــزرس و فادوتــس در ابتــدا زمانــی شــکل گرفتنــد کــه‬ ‫گروه هــای کــر محلــی مــی خواســتند تئاتــر و نمایــش هــای موســیقی را بــرای‬ ‫مــردم اجــرا کننــد‪ .‬قطعــات شــناخته شــده و مشــهور هــر ســال یــک بــار در هــر‬ ‫دو مــکان تــا اواســط دهــه ‪ 1970‬اجــرا مــی شــدند‪ .‬از ســال ‪ 1977‬گروه هــای‬ ‫موســیقی در ســالهای متنــاوب عملکــرد موفقیت امیــزی داشــتند و همچنــان‬ ‫مخاطبــان زیــادی را از دور و نزدیــک جــذب مــی کننــد‪.‬‬ ‫تنوع به عنوان یک دستورالعمل برای موفقیت‬ ‫از زمــان تاســیس در ســال ‪ ، 1997‬انجمــن اپــرای فادوتــس تعــدادی از کارهــای‬ ‫معــروف را اجــرا کــرده اســت‪ .‬موفقیــت دو گــروه ماننــد دو گــروه اوپــرا در فادوتــس‬ ‫و بالــزرس بــر اســاس ترکیبــی از خواننــدگان محلــی ‪ ،‬نوازنــدگان منطقــه و تکنوازان‬ ‫مشــهور از لیختــن اشــتاین و خــارج از کشــور اســت‪.‬‬ ‫مو ‪ ،‬جوزف ‪ ،‬گریس‬ ‫شــرکت موزیــکال لیختــن اشــتاین (‪ )LMC‬قصــد دارد هــر دو ســال یــک نمایــش‬ ‫موزیــکال حرفــه ای در بالــزرس اجــرا کنــد‪ LMC .‬بــا نوازنــدگان حرفــه ای از‬ ‫خــارج از کشــور کار مــی کنــد و بــه جوانــان بــا اســتعداد و عالقــه منــد از سراســر‬ ‫لیختن اشــتاین و مناطــق اطــراف ان یــک بســتر منحصــر بــه فــرد ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪41‬‬ صفحه 41 ‫مشاهیر موسیقی لیختن اشتاین‬ ‫یوزف گابریل راینبرگر‬ ‫یــوزف گابریــل راینبرگــر‪ ،‬کــه پــدر او خزانــه دار الوئیــز دوم‪ ،‬شــاهزاده لیختــن‬ ‫اشــتاین بــود ‪ ،‬در اوایــل جوانــی هنگامــی کــه تنهــا هفــت ســال داشــت اســتعداد‬ ‫موســیقی اســتثنایی از خــود نشــان داد‪ .‬او قبــ ً‬ ‫ا بــه عنــوان ارگ نــواز کلیســای‬ ‫کلیســای وادوز یــا فادوتــس مشــغول بــه کار بــود و اولیــن اهنگســازی او یکســال‬ ‫بعــد انجــام شــد‪ .‬در ســال ‪ ، 1849‬او نــزد اهنگســاز فیلیــپ ام‪ .‬اشــموتزر (‪31‬‬ ‫دســامبر ‪ 17 - 1821‬نوامبــر ‪ )1898‬در فلدکیــرک ‪ ،‬ورارلبــرگ تحصیــل کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1851‬پــدرش کــه در ابتــدا بــا تمایــل پســرش بــرای شــروع امــوزش‬ ‫بــه عنــوان یــک موســیقی دان حرفــه ای مخالفــت کــرده بــود ‪ ،‬دســت از مخالفــت‬ ‫خــود کشــید و بــه او اجــازه ورود بــه هنرســتان مونیــخ را داد‪ .‬اندکــی پــس از فــارغ‬ ‫التحصیلــی ‪ ،‬در همــان موسســه اســتاد پیانــو و اهنگســازی شــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه ایــن اولیــن نســخه از کنســرواتوریوم مونیــخ منحــل شــد ‪ ،‬وی‬ ‫ریاســت ســالن اجــرای تئاتــر و موســیقی ایــن شــهر را بــه عهــده گرفــت کــه در‬ ‫ســال ‪ 1867‬از ان اســتعفا داد‪.‬‬ ‫راینبرگــر در ســال ‪ 1867‬بــا شــاگرد ســابق خــود ‪ ،‬شــاعر و جامعــه شــناس‬ ‫‪( Franziska «Fanny» von Hoffnaass‬هشــت ســال بزرگتــر از او) ازدواج‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن زوج بــدون فرزنــد ماندنــد ‪ ،‬امــا ازدواج موفقــی بــود‪ .‬فرانزیســکا متــن‬ ‫بســیاری از کارهــای صوتــی همســرش را نوشــت‪.‬‬ ‫تاثیــرات ســبک شــناختی بــر روی راینبرگــر از معاصــران ماننــد برامــس تــا‬ ‫اهنگســازان دوره هــای قبــل ماننــد مندلســون ‪ ،‬شــومان ‪ ،‬شــوبرت و بیــش از‬ ‫همــه بــاخ را در بــر مــی گرفــت‪ .‬او همچنیــن عالقــه منــد بــه نقاشــی و ادبیــات‬ ‫(بــه ویــژه انگلیســی و المانــی) بــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1877‬بــه عنــوان رهبــر هنــری دربــار منصــوب شــد و مســئول موســیقی‬ ‫در نمازخانــه ســلطنتی بــود‪ .‬پــس از ان از دانشــگاه لودویــگ ماکســیمیلیان مونیــخ‬ ‫دکتــرای افتخــاری دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫او کــه یــک معلــم برجســته بــود‪ ،‬تعــداد بســیاری ازهنرمنــدان امریکایــی را از جملــه‬ ‫هوراســیو پارکــر ‪ ،‬ویلیــام بروالــد‪ ،‬جــورج وایتفیلــد چادویــک‪ ،‬برونــو کالیــن‪ ،‬ســیدنی‬ ‫هومــر و هنــری هولــدن هــوس در میــان شــاگردان خــود داشــت‪.‬‬ ‫از دیگــر شــاگردان وی مــی تــوان بــه چهــره هــای مهمــی از اروپــا اشــاره‬ ‫کــرد‪ :‬اهنگســاز ایتالیایــی‪ ،‬ارمانــو ولف‪-‬فــراری‪ ،‬اهنگســاز صربســتانی‪ ،‬اســتیوان‬ ‫اســتویانوویچ موکرانــاچ ‪ ،‬و اهنگســازان المانــی ‪ ،‬انگلبــرت هامپردینــک و ریچــارد‬ ‫اشــتراوس و رهبــر ارکســتر (و اهنگســاز) ویلهلــم فورتوانگلــر‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه دومیــن کنســرواتوریوم (و فعلــی) مونیــخ تاســیس شــد ‪ ،‬راینبرگــر‬ ‫بــه عنــوان اســتاد کنســرواتوریوم منصــوب شــد ‪ ،‬پســتی کــه وی تــا اخــر عمــر‬ ‫مســئولیت ان را بــه عهــده داشــت‪.‬‬ ‫در ‪ 31‬دســامبر ‪ ، 1892‬همســرش پــس از تحمــل یــک بیمــاری طوالنــی درگذشــت‪.‬‬ ‫دو ســال بعــد ‪ ،‬ضعــف جســمانی او را وادار کــرد تــا از ســمت مدیریــت موســیقی‬ ‫کنســرواتوریوم منصــرف شــود‪.‬‬ ‫راینبرگــر اهنگســاز پــرکاری بــود اثــار مذهبــی وی شــامل دوازده تــوده (یکــی برای‬ ‫گــروه کــر دو نفــره ‪ ،‬ســه مــورد بــرای چهــار صــدا یــک کاپــا ‪ ،‬ســه مــورد بــرای‬ ‫صــدای زنــان و ارگ ‪ ،‬دو مــورد بــرای صــدای مــردان و دیگــری بــا ارکستر)اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر کارهــای وی مــی تــوان بــه چندیــن اپــرا ‪ ،‬ســمفونی ‪ ،‬موســیقی مجلســی‬ ‫و کارهــای کــر اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫امــروز راینبرگــر بیــش از همــه بخاطــر تنظیمــات اســتادانه و چالــش برانگیــزش‬ ‫در موســیقی بــه یــادگار مانــده اســت‪ .‬کــه مهمتریــن انهــا شــامل دو کنســرتو ‪20 ،‬‬ ‫ســوناتا در ‪ 20‬کلیــد مختلــف (مجموعــه ای از ‪ 24‬ســونات در همــه کلیدهــا) ‪22 ،‬‬ ‫ســه قطعــه و ‪ 36‬قطعــه انفــرادی اســت‪.‬‬ ‫راینبرگــر در ســال ‪ 1901‬در مونیــخ درگذشــت و در ‪ Alter Südfriedhof‬بــه خــاک‬ ‫ســپرده شــد‪ .‬قبــر وی در جریــان جنــگ جهانــی دوم تخریــب شــد و بقایــای وی در‬ ‫ســال ‪ 1950‬بــه شــهر زادگاهــش منتقــل شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪42‬‬ صفحه 42 ‫ال والسر‬ ‫ال والســر خواننــده‪ ،‬ترانــه ســرا و تهیــه کننــده موســیقی اهــل لیختــن اشــتاین‬ ‫اســت و در لــس انجلــس‪ ،‬کالیفرنیــا زندگــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫والســر بــرای اولیــن بــار بــه عنــوان عضــوی از گــروه ‪ Eurodance‬المــان‬ ‫بــا نــام ‪ Fun Factory‬کــه بــا او در سراســر جهــان ســفر مــی کــرد ‪ ،‬شــهرت‬ ‫پیــدا کــرد‪ .‬تــک اهنــگ او «مــن نمــی توانــم بــدون تــو زندگــی کنــم» ســال‬ ‫‪ 2012‬نامــزد دریافــت جایــزه گرمــی شــد‪ .‬ال والســر بــرای تــک اهنــگ «حاال‬ ‫پولــم را مــی خواهــم» در ســال ‪ 2014‬برنــده جایــزه جشــنواره فیلــم مســتقل‬ ‫بیــن المللــی نیویــورک بــرای بهتریــن موزیــک ویدیــو شــد‪.‬‬ ‫والســر در لــوزان ســوئیس از مــادری لیختــن اشــتاینی و پــدری افریقایــی‬ ‫متولــد شــد‪ .‬وی بعــدا ً در رادیــو لیختــن اشــتاین در لیختــن اشــتاین بــه‬ ‫شــخصیتی هنرمنــد تبدیــل شــد و ســپس بــه عنــوان دی جــی در سراســر‬ ‫جهــان بــه تورگردانــی پرداخــت‪ .‬بــه دنبــال کار خــود در رادیــو ‪ ،‬والــرس بعــد‬ ‫از مدتــی عضــو گــروه ‪ Eurodance‬المــان شــد‪.‬‬ ‫والســر چنــد ســال بعــد در ایــاالت متحــده اســتودیوی ضبــط موســیقی ‪Cut‬‬ ‫‪ the Bull Entertainment‬را در هالیــوود تاســیس کــرد‪ .‬وی تهیــه کننــده و‬ ‫مجــری برنامــه تلویزیونــی هفتگــی ‪ 20 TOP‬ایــاالت متحــده اســت و مجــری‬ ‫ســابق برنامــه رادیویــی هفتگــی رادیــوی هفتگــی برتــر ال والــرس ‪ 20‬اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2008‬اولیــن البــوم او ‪ Heart Breaker‬منتشــر شــد‪ .‬والســر در‬ ‫ســال ‪ 2009‬تــک اهنــگ «‪ »Living Your Dream‬را بــا همــکاری خواننــده‬ ‫امریکایــی جرمیــن جکســون منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫او در اگوســت ‪ 2012‬ترانــه «مــن نمــی توانــم بــدون تــو زندگــی کنــم» را‬ ‫منتشــر کــرد و بعــدا ً برنــده بهتریــن جایــزه ضبــط موســیقی در گرمــی‪2013‬‬ ‫شــد‪ .‬وی در ســال ‪ 2015‬البــوم انفــرادی خــود را بــا نــام «‪Al Walser‬‬ ‫‪ »!Life 2 Comes‬منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫در مصاحبــه بــا اســپین ‪ ،‬ال والســر در مــورد موســیقی و حرفــه خــود پــس از‬ ‫جوایــز گرمــی ‪ 2013‬صحبــت کــرد‪ .‬او در مــورد رابطــه خــود بــا خــدا و اینکــه‬ ‫چگونــه معنویــت او حرفــه او را هدایــت مــی کنــد گفــت‪« :‬خــدا واقعـاً مدیــر و‬ ‫راهنمــای مــن اســت‪».‬‬ ‫در ‪ 1‬اگوســت ‪ 2014‬ال والســر یــک اهنــگ و موزیــک ویدیویــی جدیــد بــه نــام‬ ‫«‪ ».O.C.D‬منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫نامــزدی گرمــی والســر بــرای «مــن نمــی توانــم بــدون تــو زندگــی نکنــم» بــه دلیــل‬ ‫شــهرت کــم وی در قیــاس بــا دیگــر نامزدهــا‪ ،‬توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب کــرد‪.‬‬ ‫طــوری کــه چندیــن نوازنــده برجســته بــه ایــن نامــزدی واکنــش منفــی نشــان دادنــد‪.‬‬ ‫حتــی یــک نوازنــده المانــی مدعــی شــد والســر از عناصــر اهنگهایــش در یکــی از‬ ‫ریمیکــس هــای خــود بــدون اجــازه اســتفاده کــرده اســت‪.‬‬ ‫چندیــن رســانه نیــز گمانه زنی هایــی داشــتند مبنــی بــر اینکــه کــه ممکــن اســت‬ ‫عضویــت والســر در اکادمــی ملــی هنــر و علــوم و موقعیــت وی‪ ،‬در نظــر رای دهنــدگان‬ ‫گرمــی و معرفــی وی نقــش داشــته باشــد‪ .‬والســر ایــن ادعاهــا را رد کــرد و در عــوض‬ ‫نامــزدی خــود را بــه «موســیقی عالــی» خــود نســبت داد‪ .‬والرســر در مصاحبــه ای بــا‬ ‫تلویزیــون ‪ FUSE‬ســعی کــرد واکنــش هــا و مــوج شــوکی را کــه به موسســه موســیقی‬ ‫ایجــاد کــرده بــود بیــان کــرد‪ « :‬اینکــه بعضــی زیــر میــز پــول می پردازنــد یــا کاالی‬ ‫مــورد عالقــه خــود را رد و بــدل مــی کننــد هیــج ارتباطــی بــا مــن نــدارد» در میــان‬ ‫توجــه منفــی ‪ ،‬رســانه هایــی نیــز وجــود داشــتند کــه از ال والســر و ســبک ســرکش‬ ‫وی خوششــان مــی امــد‪ Zel McCarthy .‬از ‪ Billboard‬نوشــت‪« :‬نگــرش او نشــان‬ ‫دهنــده درک منحصــر بــه فــردی از تجــارت موســیقی اســت‪.‬‬ ‫گروه موسیقی وارثان خلقت‬ ‫‪ Erben der Schöpfung‬یــا وارثــان خلقــت یــک گــروه موســیقی از لیختــن اشــتاین اســت کــه در ســال‬ ‫‪ 99/1998‬توســط الیــور فالــک تاســیس شــد‪.‬‬ ‫در ســال‪ ، 1998 -99‬الیــور فالــک شــروع بــه فکــر کــردن دربــاره پــروژه دیگــری بــه نــام ‪Erben der‬‬ ‫‪ Schöpfung‬در کنــار گــروه اصلــی خــود ‪ WeltenBrand‬کــرد‪ .‬او بــرای همــکاری بــا تومــاس راینــر در ایــن‬ ‫بــاره صحبــت کــرد امــا راینــر بــه دلیــل کمبــود وقــت نتوانســت بــه ان بپیونــدد‪ .‬ایــن باعــث شــد کــه فالــک بــه‬ ‫تنهایــی شــروع بــه کار در زمینــه ســاخت البــوم برنامــه ریــزی شــده ‪ Twilight‬کنــد‪.‬‬ ‫پــس از مدتــی او بــه دنبــال یــک خواننــده بــرای تکمیــل پــروژه خــود بــود و بــا ‪ Sabine Dünser‬اشــنا شــد‪.‬‬ ‫انچــه بــه عنــوان یــک پــروژه دو نفــره تصــور می شــد ‪ ،‬پــس از اجــازه دادن بــه پیــت اســتریت در نواختــن گیتار‬ ‫در یکــی از ســاخته هــای الکترونیکــی‪ ،‬گــروه کوچــک فالــک ‪ ،‬بزرگتــر شــد‪ .‬ترکیبــی از نمونــه هــای الکترونیکــی‪،‬‬ ‫صــدای ســابینه و گیتــار الکترونیکــی ترکیبــی منحصــر بــه فــرد ایجــاد کــرد تــا پیــت عضــو گــروه موســیقی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2001‬پــس از انتشــار تــک اهنــگ ‪ Elis‬تحــت عنــوان ‪ ، Falks M.O.S.Records‬اولیــن البــوم بلنــد‬ ‫انهــا بــا نــام ‪ Twilight‬انهــا منتشــر شــد‪ .‬تــک الیــس شــامل شــعری اســت کــه توســط گئــورگ تــراکل‬ ‫ســروده شــده اســت‪.‬‬ ‫تــام ساکســر ‪ ،‬یورگــن بروگــر و فراکــی کولــر بعدهــا بــه گــروه پیوســتند و الکســاندر کــرول از مدیریــت گــروه‬ ‫را بــه عهــده گرفــت‪ .‬چندیــن ســوتفاهم و درگیــری بیــن بنیانگــذار فالــک ‪ ،‬بقیــه اعضــا‪ ،‬گــروه را متالشــی کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2005‬شــکل گیــری مجــدد گــروه توســط خواننــده دینــا فالــک انجــام شــد و کار بــرای البــوم جدیــد‬ ‫اغــاز شــد‪ .‬در اگوســت ‪ ، 2007‬گــروه بــرای ضبــط کار جدیــد خــود بــه اســتودیو رفتنــد‪ .‬تاریــخ انتشــار ان‬ ‫در اواخــر ســال ‪ 2007‬یــا اغــاز ســال ‪ 2008‬تعییــن شــده بــود ‪ ،‬امــا از ان زمــان بارهــا تغییــر یافــت ‪.‬تاریــخ‬ ‫نهایــی انتشــار ایــن البــوم دوم کامــل (بــا عنــوان ‪ )Narben der Zeit‬اواســط ســال ‪ 2009‬بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪43‬‬ صفحه 43 ‫حیات وحش لیختن اشتاین‬ ‫لیختــن اشــتاین یــک کشــور کوچــک اروپایــی اســت کــه در کــوه هــای الــپ‬ ‫واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن کشــور کام ـ ً‬ ‫ا بــا کشــورهای اتریــش و ســوئیس هــم‬ ‫مــرز اســت و کامـ ً‬ ‫ا در کوهســتان نهفتــه اســت‪ .‬حیوانــات لیختــن اشــتاین نشــان‬ ‫ماســب بــا طبیعــت و محیــط کوهســتانی هســتند کــه در ان زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫سمور سنگی‬ ‫َســمور َســنگی یکــی از انــواع ســمور اســت‪ .‬ایــن جانــور دارای قــدی کوچــک‬ ‫و پاهــای کوتــاه و انگشــت رو اســت و بدنــش باریــک و کشــیده و پوســتش نــرم‬ ‫اســت‪ .‬زیســتگاه ایــن حیــوان از مغولســتان و چیــن در اســیا تــا غربی تریــن نقــاط‬ ‫اروپــا امتــداد دارد‪ .‬ایــن حیــوان بــه جهــت لکــه ســفید زیــر ســینه اش بــه ســمور‬ ‫سینه ســفید و بــه جهــت عالقــه بــه زندگــی در جنگل هــای راش و ممــرز بــه ســمور‬ ‫راش نیــز معــروف اســت‪.‬‬ ‫ســمور ســنگی از نظــر مشــخصات فیزیکــی شــباهت زیــادی بــه ســمور جنگلــی دارد‬ ‫امــا انــدازه ان کوچکتــر اســت و زیســتگاهش نیــز کمــی متفــاوت اســت‪ .‬بخــش‬ ‫ســفیدرنگ نــوک دار روی گلــوی ان هــا مهم تریــن ویژگــی بــرای تشــخیص ایــن‬ ‫حیــوان از ســمور جنگلــی اســت‪ .‬همچنیــن دم ســمور ســنگی کوچکتــر‪ ،‬ســرش‬ ‫باریکتــر و الغرتــر اســت و گوش هایــی کوتاهتــر و مدورتــر بــا فاصلــه بیشــتر دارد‪.‬‬ ‫نــوک دمــاغ ســمور ســنگی هــم رنــگ بنفــش یــا خاکســتری دارد امــا نــوک دمــاغ‬ ‫ســمور جنگلــی ســیاه اســت‪ .‬ضمــن اینکــه ســمور جنگلــی فقــط در جنگل هایــی بــا‬ ‫پوشــش درختــی خــوب زندگــی می کنــد امــا ســمور ســنگی در انــواع متنوع تــری‬ ‫از زیســتگاه های جنگلــی و دشــتی زندگــی می کنــد‪.‬‬ ‫ســمور ســنگی هــم مثــل ســمورهای دیگــر بــرای خــز لطیــف و نرمــش شــکار‬ ‫می شــود و حتــی در مــزارع پــرورش ســمور نگهــداری می شــود امــا خــز ان بــه‬ ‫مرغوبیــت خــز ســمور جنگلــی و ســمور ســیبری نیســت چــون خشــن تر اســت‬ ‫و ضخامــت کمتــری دارد‪ .‬همیــن موجــب شــده تــا ان هــا کمتــر شــکار انســان ها‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫سگ ابی اوراسیایی‬ ‫سگ ابی ارواسیایی نام یک گونه از سرده سگ ابی است‪.‬‬ ‫تنهــا پنــج درصــد از حیوانــات یــک جفــت اختیــار می کننــد و ایــن پنــج درصــد نیــز بــه‬ ‫میــزان زیــادی بــه جفــت خــود خیانــت کــرده و بــا دیگــران جفت گیــری می کننــد‪ .‬امــا‬ ‫ســگ ابــی اوراســیایی نــه تنهــا یــک شــریک جنســی اختیــار می کنــد و بلکــه تــا پایــان‬ ‫بــه شــریک جنســی خــود نیــز وفــادار می مانــد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه س ـگ های ابــی امریــکای شــمالی کــه خویشــاوندی نزدیکــی بــا‬ ‫ســگ ابــی اوراســیایی دارنــد بــه میــزان زیــادی بــه شــریک های جنســی خــود خیانــت‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫س ـگ های ابــی امریــکای شــمالی کمتــر از س ـگ های ابــی اوراســیایی تمایــل بــه خشــونت‬ ‫دارنــد‪ .‬جمعیــت انهــا نیــز بیشــتر از سـگ های ابــی اوراســیایی اســت‪.‬‬ ‫چندین نوع از این حیوان‪ ،‬بومی لیختن اشتاین هستند ‪ ،‬از جمله سگ ابی قهوه ای‪.‬‬ ‫ســگ ابــی اوراســیایی دوره ثبــات پــس از خطــر انقــراض را بــه دلیــل اســتفاده انســان از‬ ‫پوســت و ترشــحات غــدد کــه اعتقــاد بــه دارویــی بــودن ان دارنــد را طــی می کنــد‪.‬‬ ‫جمعیــت انهــا در اوایــل قــرن ‪ ۲۰‬میــادی حــدودی ‪ ۱۲۰۰‬عــدد بــراورد شــده بــود ولــی بــا‬ ‫حفاظــت از ایــن حیــوان جمعیــت ان در ســال ‪ ۲۰۰۳‬حــدود ‪ ۶۳۹‬هــزار عــدد تخمیــن زده‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫دوره بــارداری ســگ ابــی اوراســیایی ‪ ۱۰۷‬روز اســت‪ .‬حــدود ‪ ۸۰‬درصــد ســگهای ابــی‬ ‫اوراســیایی تــا ‪ ۳‬ســالگی تولیــد مثــل نمی کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪44‬‬ صفحه 44 ‫گراز یا خوک وحشی اوراسیا‬ ‫گــراز یــا خــوک وحشــی اوراســیا نوعــی خــوک اســت کــه نیــای اکثــر خوک هــای‬ ‫اهلــی به شــمار مـی رود‪ .‬ایــن حیــوان‪ ،‬بومــی بیشــتر مناطــق شــمالی و مرکــزی اروپــا‪،‬‬ ‫نواحــی مدیتران ـه ای (از جملــه کوه هــای اطلــس در شــمال افریقــا) و بیشــتر مناطــق‬ ‫اســیا اســت‪.‬‬ ‫اگــر در جنــگل هــای لیختــن اشــتاین پرســه بزنیــد‪ .‬انهــا را بــه راحتــی می تــوان‬ ‫مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫گــراز توســط انســان بــه نقــاط دیگــر دنیــا از جملــه بخش هایــی از ایــاالت متحــده و‬ ‫ارژانتیــن و نیــز اســترالیا وارد شده اســت‪ .‬گــراز دارای ناخن هــای درازی اســت و در‬ ‫صــورت مواجهــه بــا خطــر ناخــن می کشــد‪.‬‬ ‫بــدن گــراز بســیار متراکــم اســت‪ ،‬ســر بــزرگ و پاهــا نســبتاً کوتــاه اســت‪ .‬خــز او از‬ ‫موهــای زبــر و ضخیــم و بلنــدی اســت کــه در پشــت ســر و گــردن تــا شــانه و تــا‬ ‫وســط بــدن بلندتــر اســت‪ .‬رنــگ ان از خاکســتری تیــره تــا ســیاه و قهــوه ای متغیــر‬ ‫اســت‪ .‬امــا در نواحــی مختلــف تنــوع رنگــی زیــادی مشــاهده می شــود به طوری کــه‬ ‫گرازهــای مایــل بــه ســفید در اســیای میانــه دیــده شــده اند‪ .‬گرازهــا در بچگــی‬ ‫روش ـن تر همــراه بــا خطــوط قهــوه ای هســتند امــا بــا بــاال رفتــن ســن ایــن خط هــا‬ ‫کمرنــگ تــر شــده و در بزرگســالی خاکســتری یــا قهــوه ای تیــره می شــوند‪.‬‬ ‫گرازهــای نــر بزرگســال از ‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۱۵۰‬ســانتی متر طــول دارند و ارتفاعشــان از شــانه‬ ‫تــا زمیــن بــه ‪ ۹۰‬ســانتیمتر می رســد‪ .‬میانگیــن وزنشــان بیــن ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۷۰‬کیلوگــرم‬ ‫می باشــد‪ .‬بــا وجــود ایــن‪ ،‬تفــاوت وزن در میــان گرازهــا زیــاد اســت گزارش هایــی‬ ‫از شــکار گــراز بــه وزن ‪ ۱۵۰‬کیلوگــرم و حتــی گزارشــی از یــک نمونــه فرانســوی در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۹۹‬بــه وزن ‪ ۲۲۷‬کیلوگــرم نیــز شده اســت‪ .‬گرازهــای کوه هــای کارپــات‬ ‫بــه وزن ‪ ۲۰۰‬کیلوگــرم ثبــت شــده اند و ایــن در حالــی اســت کــه گرازهــای روســی‬ ‫و رومانیایــی می تواننــد بــه وزن ‪ ۳۰۰‬کیلوگــرم نیــز برســند‪.‬‬ ‫دندان هــای ان هــا می توانــد بــرای دفــاع و جنگیــدن و حفــر زمیــن بــه کار ایــد‪.‬‬ ‫عاج هــای یــک نــر بزرگســال حــدودا ً ‪ ۲۰‬ســانتیمتر می شــود کــه بــه نــدرت بیــش‬ ‫از ‪ ۱۰‬ســانتیمتر ان بیــرون از دهــان می ایــد‪ .‬امــا در مــواردی اســتثنایی طــول عــاج‬ ‫بــه ‪ ۳۰‬ســانتیمتر نیــز رسیده اســت کــه در بیــرون از دهــان بــه شــکل خمیــده و‬ ‫بــه طــرف بــاال امده اســت‪ .‬در جنــس مــاده دندان هــا کوتاهتــر اســت و به طــور‬ ‫اســتثنایی در ماده هــای مســن بــه صــورت خــم شــده درامده انــد‪.‬‬ ‫راسوی کوچک‬ ‫راســو (قاقــم) کوچــک (‪ )Mustela nivalis‬یکــی از انــواع پســتانداران و کوچکتریــن عضــو‬ ‫راســته زیســتی گوشتخوارســانان اســت کــه بومــی اوراســیا‪ ،‬امریــکای شــمالی و شــمال افریقــا‬ ‫بــه شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫ایــن راســو بــه دلیــل جثه کوچکــش گاهــی با مــوش اشــتباه گرفتــه می شــود‪ .‬حیوانی شــکارچی‬ ‫اســت و بیشــتر از جونــدگان کوچــک تغذیــه می کنــد امــا گاهــی شــکارهای بســیار بزرگتــر از‬ ‫خــودش در حــد خرگــوش و پرنــدگان را هــم می گیــرد‪ .‬خزنــدگان کوچــک‪ ،‬قورباغه هــا و‬ ‫ماهــی از دیگــر طعمه هــای ان هســتند و گاهــی بــرای گرفتــن پرنــدگان یــا خــوردن تخــم‬ ‫انهــا بــه بــاالی درخــت م ـی رود‪ .‬غالب ـاً در میــان پوشــش گیاهــی انبــوه یــا کپه هــای ســنگ‬ ‫بــرای شــکار کمیــن می کنــد و می توانــد وارد النه هــای زیرزمینــی جونــدگان شــده و انهــا را‬ ‫تعقیــب و شــکار کنــد‪ .‬از انجــا کــه راســو در نزدیکــی مراکــز انســانی‪ ،‬ماننــد روســتاها و مــزارع‬ ‫هــم زندگــی می کنــد ممکــن اســت پرنــدگان خانگــی ماننــد مــرغ و خــروس را نیــز شــکار‬ ‫کنــد‪ .‬راســوها بــا گاز گرفتــن زیــر جمجمــه طعمــه‪ ،‬ان را می کشــند‪ .‬ایــن جانــور معمــوالً در‬ ‫طــول روز فعــال اســت‪ ،‬زیــرا بــا اینکــه بیشــتر بــا حــس بویایــی خــود شــکار می کنــد‪ ،‬حــس‬ ‫بینایــی و شــنوایی خوبــی هــم دارد‪.‬‬ ‫راســو قابلیــت دس ـت اموز شــدن دارد‬ ‫و زود بــه انســان انــس می گیــرد‪.‬‬ ‫ایــن حیــوان در ماه هــای گــرم ســال‬ ‫جفتگیــری می کننــد‪ .‬مــدت ابســتن‬ ‫حــدود ‪ ۳۵‬روز اســت و ســه تــا ‪۱۰‬‬ ‫بچــه می زایــد‪ .‬تعــداد دفعــات‬ ‫زایمــان دو بــار در ســال اســت‪.‬‬ ‫بچه هــا در ســه هفتگــی چشــم بــاز‬ ‫می کننــد‪ .‬تــا ســه ماهگــی وابســته‬ ‫بــه مــادر هســتند و در یــک ســالگی‬ ‫بالــغ می شــوند‪ .‬در حالــت وحشــی‬ ‫عمــر کمــی دارنــد ولــی در اســارت‬ ‫تــا ‪ ۱۰‬ســال زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪45‬‬ صفحه 45 ‫لیختناشتاین‬ ‫هنرلیختن‬ ‫ادبیاتووهنر‬ ‫ادبیات‬ ‫اشتاین‬ ‫حسین شیردل‬ ‫ادبیــات لیختــن اشــتاین عمدتــا در المــان پایــه گــذاری شــده اســت‪ .‬بایــد گفــت‬ ‫لیختــن اشــتاین در حقیقــت کوچکتریــن کشــور المانــی زبــان در جهــان اســت‪.‬‬ ‫اشــتفان اســپرنجر نویســنده لیختــن اشــتاینی داســتان های کوتــاه در مــورد‬ ‫ادبیــات ایــن کشــور نقــل کــرده اســت؛ کــه بــه دلیــل کوچــک بــودن کشــور‪،‬‬ ‫نویســندگان اغلــب منــزوی و کمتــر شــناخته شــده هســتند و هیــچ گونــه ادبیــات‬ ‫مســتقل کــه بتــوان ان را ادبیــات ملــی نامیــد در ایــن کشــور وجــود نــدارد‪ .‬بــر‬ ‫همیــن منــوال ســبک ادبــی خاصــی نیــز کــه بتــوان ان را در لیختن اشــتاین‬ ‫جریــان ســاز دانســت موجــود نیســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬بــا کمــی نــگاه دقیــق تــر در واقــع شــاهد یــک صحنــه کوچــک‬ ‫ادبــی امــا در حــال رشــد در ایــن کشــور خواهیــم بــود‪ .‬بــا تالشــهایی کــه در‬ ‫خانــه ادبیــات و تئاتــر لیختــن اشــتاین انجــام می شــود نویســندگان دور هــم‬ ‫جمــع مــی شــوند و برنامه هــا و ایده هــای خــود را بــرای انجــام کارگاه هــا و‬ ‫رویدادهــای ادبــی و هنــری متمرکــز مــی کننــد‪ .‬همیــن امــر کمــک زیــادی بــه‬ ‫پویایــی جریــان ادبــی کشــور کــرده اســت‪.‬‬ ‫از مهمتریــن و معتبرتریــن مراکــز و منابــع ادبــی لیختــن اشــتاین می تــوان بــه‬ ‫کتابخانــه دولتــی لیختــن اشــتاین اشــاره کــرد‪ .‬ایــن کتابخانــه حــق تکثیــر و ثبــت‬ ‫اختــراع را در ایــن کشــور بــا طــی مراحــل قانونــی بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫اعضــای هیئــت مدیــره ان توســط دولــت انتخــاب شــده و وظیفــه ثبــت بســیاری‬ ‫از اثــار هنــری شــامل ادبیــات و موســیقی را بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫شــمار دیگــری از کتابخانه هــای مهــم ایــن کشــور کــه می ‪‎‬تــوان از انهــا یــاد‬ ‫کــرد عبارتنــد از‪ :‬کتابخانــه ملــی معلــم و کتابخانــه ســلطنتی لیختــن اشــتاین‪.‬‬ ‫معرفی چهره های علمی ادبی و هنری‬ ‫هانس یورگ راینبرگر‬ ‫از نویســندگان و پژوهشــگران مطــرح لیختــن اشــتاین می تــوان هانــس یــورگ راینبرگــر‬ ‫(متولــد ‪ 12‬ژانویــه ‪ )1946‬را نــام برد‪.‬‬ ‫او مدیــر موسســه ماکــس پالنــک مربــوط بــه تاریــخ علــوم در برلیــن بیــن ســالهای‬ ‫‪ 1997‬تــا ‪ 2014‬بــوده اســت‪ .‬راینبرگــر مطالعــات خــود را حــول موضوعــات تاریــخ‬ ‫علــم‪ ،‬تاریــخ زیســت شناســی مولکولــی و بیوســنتز متمرکــز کــرده اســت‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن او مقــاالت علمــی بســیاری نیــز در ایــن حــوزه نوشــته و منتشــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫او در مطالعــات خــود «سیســتم هــای تجربــی» را بــه عنــوان نیــروی محــرک در توســعه‬ ‫علــوم طبیعــی مــدرن توصیــف مــی کنــد‪ .‬وی گروهــی از مقــوالت تئوریــک علمــی را بــا‬ ‫وابســتگی بــه فلســفه ژاک دریــدا توســعه داد و الهامــات بســیاری را در مقــاالت خــود از‬ ‫اثــار گاســتون باخالــد برگرفــت‪.‬‬ ‫تمرکــز اصلــی وی بــر ســاختارهای یافــت شــده در ازمایشــات بــود کــه بــا اســتفاده از‬ ‫تجزیــه و تحلیــل نتایــج کار در ازمایشــگاه در تحقیقــات بیولوژیــک بدســت مــی اورد‪.‬‬ ‫وی امــروزه بــه عنــوان یکــی از بهتریــن پژوهشــگران و دانشــمندان لیختــن اشــتاین‬ ‫شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫‪Iren Nigg‬‬ ‫ایرون نیگ‬ ‫ایــرون نیــگ‪ ،‬متولــد ســال ‪ ،1955‬یکــی از فرهیختــگان ادبیــات مطــرح‬ ‫لیختــن اشــتاین اســت‪ .‬او قبــل از مطالعــه در رشــته روزنامــه نــگاری در‬ ‫دانشــگاه فرایبــورگ ســوئیس‪ ،‬بــه طــور گســترده ای شــروع بــه ســفر در‬ ‫سراســر دنیــا کــرد‪.‬‬ ‫نیــگ اولیــن بــار کار نویســندگی را بــا انتشــار اثــار داســتانی کوتــاه در‬ ‫مجــات ادبــی اغــاز کــرد کــرد و اولیــن کتابــش را در ســال ‪ 1988‬منتشــر‬ ‫کــرد کــه موفــق بــه دریافــت جایــزه اتحادیــه اروپــا شــد‪.‬‬ ‫نیــگ همچنــان بــه عنــوان یکــی از مطرح تریــن نویســندگان‬ ‫لیختن اشــتاین اثــار و قطعــات کوتــاه ادبــی خلــق می کنــد کــه همچنــان‬ ‫مــورد عالقــه مــردم ایــن کشــور بــرای مطالعــه اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪46‬‬ صفحه 46 ‫هنرهــای صنایــع دســتی لیختــن اشــتاین از دیربــاز‬ ‫از نــکات قابــل توجــه در ایــن کشــور اســت‪ .‬ایــن‬ ‫هنــر شــامل تعــدادی از مهارت هــای صنایــع دســتی‬ ‫ماننــد بافندگــی‪ ،‬ســفال و ســایر مهــارت های مشــابه‬ ‫اســت کــه همچنــان در لیختن اشــتاین فعــال اســت‪.‬‬ ‫هنــر در ایــن ســرزمین بــه هیــچ وجــه وابســته بــه‬ ‫بــوم نبــوده و انــواع طرح هــا و نقش هــا را هنرمنــد‬ ‫خــاق ایــن کشــور بــر روی ابزارهــای کابــردی‬ ‫و تزئینــی ثبــت می کننــد‪ .‬ایــن اثــار خالقانــه را‬ ‫می تــوان درهنرهــای معمــاری مجســمه ســازی و‬ ‫صنایــع دســتی و یــا نقاش ـی های دیــواری مشــاهده‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫هنــر در لیختــن چــه در بیــن مــردم وچــه دولــت از اهمیــت و ارزش باالیــی برخــوردار اســت‪ .‬مــوزه هــا و گالــری هــای هنــری بــرای بازدیــد مــردم از مکانهــای‬ ‫محبــوب هســتند و نمایشــگاه های هنــری در هــر جــای ایــن کشــور بــا موضوعــات عکاســی‪ ،‬گرافیــک‪ ،‬نقاشــی و مجســمه ســازی بــا اســتقبال مــردم مواجــه‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه لیختــن اشــتاین بیــن چندیــن مرکــز هنــری بــزرگ اروپــا‬ ‫ماننــد‪ ،‬المــان‪ ،‬ســوئیس‪ ،‬فرانســه و ایتالیــا قــرار دارد‪ ،‬تاثیــرات فراوانــی‬ ‫از از هنــر ایــن کشــورها در خــود پذیرفتــه اســت‪ .‬مــدارس و کالج هــای‬ ‫هنــری بــا کیفتــی کــه در ایــن کشــورها قــرار داد باعــث جــذب عالقمنــدان‬ ‫و امــوزش جوانــان لیختــن اشــتاین در رشــته های هنــری اســت و ایــن‬ ‫مســاله خــود باعــث پیشــرفت هنــر در ایــن کشــور شــده اســت‪.‬‬ ‫دولــت نیــز در تــاش اســت تــا هنــر را بــه عنــوان وســیله ای بــرای حفــظ‬ ‫تاریــخ و فرهنــگ خــود همــواره مــورد حمایــت قــرار دهــد‪.‬‬ ‫دانشــکده هنــر لیختــن اشــتاین‪ ،‬مهمتریــن مــکان اموزشــی پیشــرو در‬ ‫رشــته های هنــری در ایــن کشــور اســت‪ .‬ایــن اموزش هــا نــه تنهــا بــرای‬ ‫بزرگســاالن و جوانــان وجــود دارد بلکــه در ایــن دانشــکده درس هــای‬ ‫مناســب بــرای کــودکان و نوجوانــان نیــز ارائــه می شــوند‪.‬‬ ‫ایــن کالــج دارای کالس هایــی در رابطــه بــا هنرهــای کالســیک ماننــد‬ ‫نقاشــی و مجســمه ســازی اســت‪ ،‬امــا هنرهــای مــدرن ماننــد گرافیــک‪،‬‬ ‫نقاشــی هــای دیــواری‪ ،‬عکاســی و جواهــر ســازی نیــز بیــن رشــته های‬ ‫محبــوب ارائــه شــده در ایــن کالــج هســتند‪.‬‬ ‫هانس کالیمند‬ ‫یکــی از مشــهورترین هنرمنــدان ایــن کشــور کوچــک‪ ،‬هانــس کالیمنــد طراح‬ ‫و از پیشــروان هنــر چــاپ در لیختــن اشــتاین اســت‪ .‬او چندیــن ســال بــه‬ ‫مطالعــه و تحصیــل رشــته نقاشــی در المــان پرداخــت‪ .‬کالیمنــد بــر نقاشــی‬ ‫بــا موضوعــات مناظــر طبیعــی‪ ،‬گیاهــان و جانــوران متمرکــز شــد‪ .‬وی تعــدای‬ ‫از اثــارش را بــه شــاهزاده لیختــن اشــتاین اهــدا کــرده و برخــی اثــار دیگــر‬ ‫وی نیــز بــه عنــوان طــرح تمبــر پســتی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫هانــس در ‪ 22‬ژوئیــه ‪ 1922‬در درســدن (المــان) متولــد شــد‪ .‬پــس از حضــور‬ ‫در مدرســه هنــر ریشــتر بعــد از مدتــی بــه عنــوان نقــاش و تصویرگــر علمــی‬ ‫فــارغ التحصیــل شــد و در ســال ‪ 1940‬تحصیــات خــود را در دانشــگاه ایالتی‬ ‫هنــر و اکادمــی هنرهــای زیبــا در درســدن اغــاز کــرد‪ .‬در ســال ‪ 1941‬او بــه‬ ‫خدمــت ســربازی فراخوانــده شــد و مجبــور شــد در ســن ‪ 19‬ســالگی بــه‬ ‫عنــوان ســرباز بهــداری بــه جنــگ اعــزام شــود‪ .‬پــس از پایــان جنــگ‪ ،‬او‬ ‫بــرای اولیــن بــار بــه لیختــن اشــتاین ســفر کــرد تــا بــرادرش الفونــس را‬ ‫کــه از ابتــدای دهــه ‪ 1930‬بــه عنــوان یــک فروشــنده تمبــر در انجــا زندگــی‬ ‫و کار می کــرد دیــدار کنــد‪ .‬هانــس بــا کمــک الفونســو بــرادرش‪ ،‬تحصیــات‬ ‫خــود را در دانشــکده هنــر و صنایــع دســتی نورنبــرگ در ســال ‪ 1950‬بــا‬ ‫موفقیــت تکمیــل کــرد‪.‬‬ ‫هانــس بــرای چنــد ســال در ویســنبورگ (بایــرن) زندگــی کــرد واســتودیوی‬ ‫چــاپ خــود را در انجــا راه انــدازی کــرد‪ .‬در طــول ســفرهای متعــدد وی بــه‬ ‫فادوتــس شــروع بــه نقاشــی از طبیعــت منطقــه کــرد و بــا طرح هــای بســیاری‬ ‫کــه طبیعــت لیختن اشــتاین خلــق نمــود‪ ،‬اولیــن چاپهــای کوچــک خــود را بــا‬ ‫طرح هــای جانــوری و گیاهــی و همچنیــن مناظرمحلــی کــه محبوبیــت زیــادی‬ ‫در لیختن اشــتاین دارد‪ ،‬بــه شــکل کارت هــای تبریــک کریســمس خلــق کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪47‬‬ ‫هانــس در ســال ‪ ،1961‬لیختــن اشــتاین را بــه بــه عنــوان موطــن دائــم خــود‬ ‫برگزیــد‪ .‬نــه ســال بعــد وی عضــو انجمــن هنرمنــدان گرافیــک در لیختن اشــتاین‬ ‫شــد و در نمایشــگاه های ایــن کشــور اثــار خــود را بــه معــرض دیــد مــردم گذاشــت‪.‬‬ ‫طرح هــای هانــس بــرای اســتفاده از تمبــر عمدتــا ســاده و رنــگ پــس زمینــه ان‬ ‫منطبــق بــر رنــگ اصلــی کاغــذ تمبــر انتخــاب می شــد‪.‬‬ ‫در ســوم مــارس ســال ‪ ،1976‬هانــس در یــک تصــادف بــه شــدت مجــروح شــد‬ ‫و در بیمارســتان ســنت گالــن در گذشــت‪ .‬دو اثــر او بــه نامهــای منظــره فادوتــس‬ ‫و نمایــی از دره رایــن بــه عنــوان یکــی از ارزشــمندترین طرح هــای وی امــروز‬ ‫شــناخته می شــوند‪.‬‬ صفحه 47 ‫زیگلنده گشتول‬ ‫‪ Sieglinde Gstöhl‬زیگلنــده گشــتول متولــد ســال ‪ 1964‬در لیختــن اشــتاین اســت‪.‬‬ ‫وی از ســپتامبر ‪ 2010‬مدیــر بخــش مطالعــات بیــن الملــل و مطالعــات دیپلماســی‬ ‫اتحادیــه اروپــا اســت‪ .‬وی از اوریــل ‪ 2005‬بــه عنــوان یــک اســتاد تمــام وقــت در کالــج‬ ‫اروپــا در بــروژ فعالیــت داشــته اســت‪ .‬قبــل از پیوســتن بــه کالــج وی اســتادیار روابــط‬ ‫بیــن الملــل (‪ )1999-2005‬در انســتیتوی علــوم اجتماعــی دانشــگاه هومبولــت برلیــن‬ ‫و محقــق فــوق دکتــرا (‪ )99- 1998‬در انســتیتوی لیختــن اشــتاین در بنــدرن‪ .‬در ســال‬ ‫‪ 93-1992‬وی «عضــو نهادهــای بیــن المللــی» در مرکــز امــور بیــن الملــل در دانشــگاه‬ ‫هــاروارد ‪ ،‬کمبریــج ‪ MA ،‬بــود‪.‬‬ ‫پروفســور گشــتول دکتــرای خــود را دارد‪ .‬در علــوم سیاســی و همچنیــن کارشناســی‬ ‫ارشــد روابــط بیــن الملــل از انســتیتوی تحصیــات تکمیلــی مطالعــات بیــن المللــی و‬ ‫توســعه در ژنــو و مــدرک امــور عمومــی (‪ )lic.rer.publ. HSG‬از دانشــگاه ســنت گالــن‪.‬‬ ‫او همچنیــن تجربــه حرفــه ای در امــور اروپــا بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫زمینه های تخصصی‪:‬‬ ‫روابــط خارجــی اتحادیــه اروپــا ‪ ،‬بــه ویــژه سیاســت تجــاری اتحادیــه اروپــا ‪ ،‬سیاســت‬ ‫همســایگی اروپــا و نمایندگــی خارجــی اتحادیــه اروپــا ؛ نظریــه هــای ادغــام منطقـه ای‬ ‫و روابــط بیــن الملــل ؛ حکمرانــی جهانــی؛ اقتصــاد سیاســی بیــن المللــی؛ امــوزش‬ ‫دیپلماتیــک کشــورهای کوچــک در امــور بیــن الملــل‪.‬‬ ‫پیتر گایگر‬ ‫پیتــر گایگــر (متولــد ‪ 1942‬میــادی) مــورخ لیختــن اشــتاینی و افســر تحقیقاتــی ســابق‬ ‫در موسســه لیختــن اشــتاین بــرای رشــته تاریــخ اســت‪ .‬تمرکــز اصلــی کار وی تاریــخ‬ ‫لیختــن اشــتاین در طــول دهــه ‪ 1930‬و در طــول جنــگ جهانــی دوم اســت‪.‬‬ ‫گایگــر در دانشــگاه زوریــخ ‪ ،‬همچنیــن یــک ســال در ویــن و یــک ســال در ســیاتل ‪ ،‬در‬ ‫رشــته هــای تاریــخ‪ ،‬المانــی و رومانیایــی تحصیــل کــرد‪ .‬در ســال ‪ 1970‬دکتــرای خــود را‬ ‫در زوریــخ دریافــت کــرد و در همــان ســال بــه عنــوان معلــم در مدرســه کانتونــال ســنت‬ ‫گالــن کار کــرد‪.‬‬ ‫گایگــر از ســال ‪ 1987‬در انســتیتوی لیختــن اشــتاین شــروع بــه کار کــرد‪ .‬وی همچنیــن‬ ‫یــک مــدرس خصوصــی در تاریــخ معاصــر در دانشــگاه فریبــورگ و مــدرس دانشــگاه در‬ ‫کانتــون ســنت گالــن بــود‪.‬‬ ‫گایگــر از ســال ‪ 2001‬تــا ‪ 2006/2005‬رئیــس کمیســیون مســتقل مورخــان جنــگ‬ ‫جهانــی دوم لیختــن اشــتاین‪ ،‬یــک کمیســیون بیــن المللــی بــود کــه بــه طــور علمــی‬ ‫بــه ســئواالت مربــوط بــه نقــش لیختــن اشــتاین در دوران نــازی هــا و در طــول جنــگ‬ ‫جهانــی دوم مــی پرداخــت‪ .‬نتایــج حاصــل در گــزارش نهایــی در ســال ‪ 2005‬منتشــر‬ ‫شــد‪ .‬ترجمــه انگلیســی در ســال ‪ 2009‬منتشــر شــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 2010‬وی بــه عنــوان رئیــس کمیتــه تاریخــی لیختــن اشــتاین و چــک در لیختــن‬ ‫اشــتاین حضور داشــت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2017‬از بــا انتشــار یــک یادبــود کــه بــه طــور مشــترک توســط موسســه لیختن‬ ‫اشــتاین و انجمــن تاریخــی شاهنشــاهی لیختــن اشــتاین منتشــر شــد ‪ ،‬تقدیر شــد‪.‬‬ ‫گایگر در شان زندگی می کند‪.‬‬ ‫بارباراس بیلدرکونست‬ ‫‪Iren Nigg‬‬ ‫«یــک احســاس پیشــگویی ‪ ،‬بــدون شــکل و بــدون تخیــل در درون مــن زندگــی می کنــد‪.‬‬ ‫در خــال عمــل خــاق ‪ ،‬ایــن در اثــار نقاشــی شــده شــکل مــی گیــرد‪ .‬مــن اجــازه‬ ‫می دهــم کــه خــودم را از لــذت ازمایــش بیــاورم‪».‬‬ ‫باربــاراس بیلدرکونســت هنرمنــد نقاشــی اســت کــه بــرای نقاشــی هــای خــود جوایــز‬ ‫مختلفــی را بــه دســت اورده اســت کــه بــه طــور گســترده در اروپــا و ایــاالت متحــده‬ ‫بــه نمایــش گذاشــته شــده انــد‪ .‬او در لیختــن اشــتاین زندگــی مــی کنــد و در طبیعــت‬ ‫کوههــای الــپ بــه خلــق اثــار خــود مشــغول اســت‪.‬‬ ‫اثــار وی را شــامل عناصــر نقاشــی کالژ‪ ،‬ابــزار و مدیاهــای مختلــط و قطعــه نقاشــی‬ ‫اســت‪ .‬مضامیــن او بــه نوعــی بــان کننــده «پیچیدگــی زندگــی» و بیانگــر نگــرش او‬ ‫نســبت بــه رنــگ ‪ ،‬شــکل و نمادگرایــی اســت‪.‬‬ ‫اثــار وی نمــادی از ادراک نفســانی و زن بــودن در اینــده اســت‪ .‬کشــف زنانگــی ‪،‬‬ ‫فــداکاری و پذیــرش چهــره خــود‪ ،‬در برخــی مــوارد ‪ ،‬نشــانه هــای ظریــف مجــازی در‬ ‫اثــار قابــل شناســایی هســتند کــه در دنیــای رنــگ هــا ادغــام شــده انــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪48‬‬ صفحه 48 ‫تریستان راین‬ ‫تریســتان رایــن متولــد ســال ‪ ، 1972‬یــک هنرمنــد و عــکاس اســت‪ .‬اثــار او بــه ادراکات‬ ‫انســانی مــی پــردازد کــه وی انهــا را ناقــص ‪ ،‬چندپــاره و ناهماهنــگ توصیــف مــی کنــد‪.‬‬ ‫کار مفهومی در مورد ادراکات انسان‬ ‫اثــار ‪ Tristan Rain‬بــا مطالعــات معمــاری عجیــن شــده اســت کــه ایــن هنرمنــد همزمــان‬ ‫بــا تحصیــل در هنرهــای تجســمی‪ ،‬ان را دنبــال کــرده اســت‪ .‬نقاشــی هــا و عکــس هــای‬ ‫او کــه مرتب ـاً بــا اشــکال هندســی فــرم می گیــرد ‪ ،‬ثمــره اثــری دربــاره ماهیــت پراکنــده و‬ ‫مــدت زمــان نــگاه بــه ســوژه اســت‪.‬‬ ‫هنری متولد محدودیت‬ ‫نقاشــی هــای رایــن «کریپتوکــروم» ایــن اثــار حــاوی چنــد رنــگ هســتند‪ .‬همــه چیــز در‬ ‫ســاخت مــاده تصویــری متراکــم اســت ‪ ،‬از رنــگ هایــی کــه توســط پودرهــای فلزی و شیشــه‬ ‫غنــی مــی شــوند تــا زاویــه نــور و کیفیــت نــور‪ .‬هــر اثــر ‪ ،‬بــه دلیــل ایــن محدودیت هــا‪ ،‬در‬ ‫عیــن حــال هــم منحصــر بــه فــرد اســت‪.‬‬ ‫عکاسی زنده‬ ‫اثــار عکاســی رایــن بــه بررســی احتمــاالت و محدودیــت هــای عکاســی مــی پــردازد‪.‬‬ ‫از اســتراتژی هــای مختلــف اســتفاده مــی شــود‪ :‬دوربیــن در حیــن عکســبرداری حرکــت‬ ‫می کنــد یــا در مقابــل مجموعــه ای از عینــک یــا اینــه قــرار دارد‪ .‬تعــداد زیــادی از نماهــای‬ ‫مختلــف را ضبــط مــی کنــد ‪ ،‬متراکــم ‪ ،‬متمرکــز ‪ ،‬درهــم و قابــل مشــاهده می شــوند‪.‬‬ ‫هنرمند بین المللی‬ ‫از ســال ‪ ، 1995‬ایــن هنرمنــد در پاریــس زندگــی مــی کنــد ‪ ،‬از ســال ‪ 2000‬در برلیــن فعــال‬ ‫اســت و از ســال ‪ 2008‬بــه طــور منظــم در اســتکهلم کار مــی کنــد‪ .‬کارهــای او کــه اغلــب در‬ ‫کشــورهای مختلــف بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت ‪ ،‬حتــی بیشــتر ســفر می کنــد‪ .‬اثــار‬ ‫وی در پاریــس ‪ ،‬مــوزه هنرهــای معاصــر پکــن‪ ،‬مرکــز نمایشــگاهی هنــر در ســن پترزبــورگ و‬ ‫همچنیــن در مســکو ‪ ،‬برلیــن ‪ ،‬ویــن ‪ ،‬ریــو و میامــی بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫سابینه دونسر‬ ‫‪ Sabine Michaela Dünser‬ســابینه دونســر (متولــد ‪ 27‬ژوئــن ‪ 1977‬در شــان؛‬ ‫درگذشــته ‪ 8‬ژوئیــه ‪ )2006‬خواننــده ‪ ،‬ترانــه ســرا و نوازنــده اهــل لیختــن اشــتاین‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫دوران کودکی‬ ‫دونســر بــا پــدر و مــادر و خواهــر کوچکــش پتــرا در شــهر «شــان» در لیختــن اشــتاین‬ ‫بــزرگ شــد‪ .‬اســتعداد موســیقی او در ســنین پاییــن کشــف شــد و پــس از ان امــوزش‬ ‫مقدماتــی موســیقی را اغــاز کــرد‪ .‬چهــار ســال بعــد او یــاد گرفــت کــه در مدرســه‬ ‫موســیقی لیختــن اشــتاین تحصیــل کــرد‪ .‬برخــی از معلمــان او احســاس کردنــد کــه‬ ‫اســتعداد بــزرگ موســیقی در او وجــود دارد کــه بایــد شــکوفا شــود‪.‬‬ ‫در دوران دبســتان او شــروع بــه مطالعــه پیانــو کــرد و ان را تــا پایــان فــارغ التحصیلــی‬ ‫ادامــه داد‪ .‬وی همچنیــن در گــروه هــای مختلــف کــر اواز خوانــد و امــوزش اواز را اغــاز‬ ‫کــرد‪ .‬وی در ســن ‪ 19‬ســالگی قطعــات موســیقی کالســیک را بــه عنــوان ســوپرانو‬ ‫می خوانــد‪ .‬پــس از امــوزش ‪ ،‬وی بــه عنــوان یــک گفتاردرمانگــر در مدرســه ای در‬ ‫تریســن کار کــرد‪.‬‬ ‫او بــه شــرکت موزیــکال لیختــن اشــتاین پیوســت و عالقــه بیشــتری بــه اواز در گــروه‬ ‫نشــان داد‪.‬‬ ‫حرفه‬ ‫دونســر در ســال ‪ ، 1999‬توانســت برنامــه هــای خــود را بــرای کار بــه عنــوان خواننــده‬ ‫گــروه تحقــق بخشــد‪ .‬او بــه همــراه پیــت اســتریت‪ ،‬تــام ساکســر‪ ،‬فرانکــی کولــر‬ ‫و یورگــن «‪ »Big J‬بروگــر ‪ ،‬گــروه جدیــد «وراثــان خلقــت» (دربــاره ایــن گــروه در‬ ‫قســمت موســیقی پیشــتر پرداختــه شــد‪ ).‬را در ســپتامبر ‪ 2000‬تاســیس کــرد‪ .‬انهــا‬ ‫پــس از البــوم خــود در «الیــس» نــام خــود را در ســال ‪ 2003‬تغییــر دادنــد‪ .‬بــرای‬ ‫دونســر همیشــه اواز خوانــدن در مقابــل تماشــاگران زیــاد یــا ابــراز وجــود بــا کلمــات‬ ‫و ملــودی هــا ‪ ،‬ضبــط ترکیبــات و اجــرای انهــا بســیار معنــی داشــت‪ .‬بنابرایــن او نــه‬ ‫تنهــا موســیقی ســاخت ‪ ،‬بلکــه بــا ان نیــز زندگــی می کــرد‪.‬‬ ‫او همیشــه بــا طرفدارانــش دوســتانه بــود ‪ ،‬امضــا مــی داد‪ ،‬عکــس می گرفــت و همیشــه‬ ‫صریــح و صــادق بــود‪ .‬در محبوبیــت او شــکی نبــود‪ .‬او «البــوم» ‪ Elis ‹Griefshire‬را‬ ‫کــه برایــش زحمــت زیــادی کشــید ‪« ،‬کــودک» خــود خوانــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪49‬‬ ‫مرگ‬ ‫دو هفتــه قبــل از مرگــش ‪ ،‬ســابینا در ‪ Geiselwind‬در جشــنواره متــال اجــرا‬ ‫کــرد‪ .‬در ‪ 7‬ژوئیــه ‪ ،‬دونســر بــه طــور ناگهانــی در هنــگام تمریــن بــر زمیــن‬ ‫افتــاد‪ .‬اگرچــه از دنیــا نرفتــه بــود ‪ ،‬امــا احســاس بیمــاری مــی کــرد و از‬ ‫ســردرد رنــج مــی بــرد‪ .‬وقتــی حــال او وخیــم تــر شــد ‪ ،‬اعضــای گــروه او را‬ ‫بــه بیمارســتان منتقــل کردنــد‪ .‬او مجبــور شــد بــا هلــی کوپتــر بــه بیمارســتان‬ ‫دیگــری منتقــل شــود ‪ ،‬امــا اندکــی بعــد مــرگ مغــزی وی اعــام شــد‪.‬‬ ‫در ‪ 9‬ژوئیــه ‪ ، 2006‬گــروه در صفحــه اصلــی خــود طرفــداران خــود را در‬ ‫مــورد مــرگ دونســر بــه دلیــل خونریــزی مغــزی اگاه کــرد‪ .‬او فقــط ‪ 29‬ســال‬ ‫داشــت‪ .‬مراســم خاکســپاری در قبرســتان کلیســای ســنت لورنتیــوس در‬ ‫شــهر زادگاهــش انجــام شــد‪.‬‬ صفحه 49 ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫نویسنده و کارشناس‬ ‫ارشد فلسفه‬ ‫لیختناشتاین‬ ‫معماریلیختن‬ ‫معماری‬ ‫اشتاین‬ ‫بــه عنــوان یــک کشــور کوچــک‪ ،‬مناظــر معمــاری در لیختــن اشــتاین محــدود اســت‪ ،‬امــا ان تعــداد‬ ‫کمــی هــم کــه وجــود دارنــد‪ ،‬چشــمگیر و قابــل بررســی هســتند‪ .‬بیشــتر ایــن بناهــا هــم محــدود بــه‬ ‫فادوتــس پایتخــت ایــن کشــور هســتند کــه پیشــتر در قســمت معرفــی ایــن شــهر بــا ایــن بناهــا اشــنا‬ ‫شــدیم‪.‬‬ ‫تاریــخ معمــاری و ســبک ســاخت انــواع بنــا در ایــن کشــور از امپراتــوری روم تــا امــروز را شــامل‬ ‫می شــود‪ .‬بیشــترین تاریــخ ایــن کشــور بــا امپراتــوری روم پیونــد خــورده اســت‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت شــناخته شــده تریــن بنــای تاریخــی در ایــن کشــور قلعــه تاریخــی فادوتــس اســت‬ ‫کــه محــل اقامــت خانــواده ســلطنتی بــوده اســت‪ .‬ایــن قلعــه قدیمــی بــا نمــا و پس زمینــه کوهســتانی‬ ‫خــود همچنــان ابهــت و فضــای دوران گذشــته خــود را حفــظ کــرده اســت‪.‬‬ ‫کلیســای جامــع فادوتــس متعلــق بــه قــرن ‪ 18‬نیــز از معمــاری هــای معــروف مذهبــی ایــن کشــور‬ ‫اســت‪ .‬در مــورد نمونه هــای معمــاری مــدرن ایــن کشــور نیــز فادوتــس نمونـه ای خوبــی بــرای بررســی‬ ‫اســت‪ .‬در مــورد بــزرگان معمــاری ایــن کشــور نیــز می تــوان بــه جــان النســتر اشــاره کــرد کــه البتــه‬ ‫بعــد از مهاجــرت بــه امریــکا توانســت اثــار بســیاری از خــود در ایــن کشــور بــه یــادگار بگــذارد‪.‬‬ ‫‪John Latenser‬‬ ‫جان النستر معمار مشهور لیختن اشتاین‬ ‫جــان النســتر (‪ )1936-1858‬بــا نــام اصلــی یوهــان النســتر‪ ،‬معمــار امریکایــی‬ ‫متولــد لیختــن اشــتاین بــود کــه بیــش از ده بنــا در اوماهــا در ایالــت نبراســکا‬ ‫طراحــی و اجــرا کــرده اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از ســاختمان هــای طراحــی شــده توســط النســتر اعــم از بناهــای عمومی‬ ‫و خصوصــی‪ ،‬در فهرســت بناهــای ملــی ثبــت شــده اند‪ .‬در دهــه ‪ 30‬میــادی ‪89‬‬ ‫واحــد از ‪ 98‬بلــوک ســاختمان های طراحــی شــده در مرکــز شــهر توســط وی‬ ‫طراحــی و اجــرا شــد‪.‬‬ ‫النســتر در شــهر نندلــن لیختــن اشــتاین متولــد شــد پــدر او در کار ســاخت و ســاز‬ ‫بــود و شــاید همیــن امــر بــه عالقمنــدی وی بــه معمــاری بســیار کمــک کرد‪.‬‬ ‫النســتر معمــاری را در کالــج پلــی تکنیــک اشــتوتگارت در المــان کــه امــروزه‬ ‫بــه دانشــگاه اشــتوتگارت معــروف شــده اســت‪ ،‬فــرا گرفــت‪ .‬در ســال ‪ 1873‬بــه‬ ‫نــزد بــرادرش هاینریــش در استراســبورگ (فرانســه) رفــت و سرپرســتی کســب‬ ‫و کار او را بــر عهــده گرفــت‪ .‬در ان زمــان استراســبورگ جزئــی از ایالــت الــزاس‬ ‫لورایــن در المــان بــود‪.‬‬ ‫او در نهایــت بعــد از مدتــی بــه ایــاالت متحــده مهاجــرت کــرد امــا زمــان دقیــق‬ ‫ایــن مهاجــرت مشــخص نیســت‪.‬‬ ‫النســتر بــرای ‪ 7‬ســال در شــیکاگو بــه عنــوان یــک نقشــه کــش مشــغول بــه کار‬ ‫شــد و بعــد از ان در شــهر اوهامــا واقــع در ایالــت نبرســکا‪ ،‬ســال ‪ 1887‬بــه طــور‬ ‫مســتقل پروژه هــای معمــاری خــود را اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫النســتر در ســال ‪ 1892‬بــه عنــوان کارمنــد و معمــار اداره امــوزش و پــرورش‬ ‫اوهامــا پروژه هــای بــزرگ خــود را در ایــن شــهر اغــاز کــرد و مســئولیت طراحــی‬ ‫حداقــل ‪ 20‬ســاختمان بنابــر ســفارش ایــن اداره را بــر عهــده گرفــت‪.‬‬ ‫دو فرزنــد او یعنــی جــان جونیــور و فرانــک بعدهــا بــه کســب و کار پــدر اضافــه و او‬ ‫را کمــک کردنــد و بســیاری از بناهــای اوهامــا زیــن پــس تحــت طراحــی و اجــرای‬ ‫شــرکت النســتر و پســران قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪50‬‬ صفحه 50 ‫ساختمان جدید مجلس از نمونه های معماری مدرن لیختن اشتاین‬ ‫‪https://www.architonic.com/en/project/licht-kunst-licht-the-new‬‬‫‪parliament-building-for-the-principality-of-liechtenstein/5100486‬‬ ‫از مــاه فوریــه ســال ‪ ،2008‬نماینــدگان مجلــس لیختــن اشــتاین صاحــب‬ ‫یــک ســاختمان جدیــد و مــدرن شــدند‪ .‬معمــار ایــن بنــا هانــس جــورج‬ ‫گوریتــس بــا ایــده «خانــه بــزرگ»‪« ،‬خانــه بلنــد» و «مجلــس متحــد» ایــن‬ ‫بنــا را طراحــی و ســاخت‪ .‬ســاختمان بنــا در نــگاه اول بــا ســقف ســنگی‬ ‫شــیبدار ان بــه چشــم می ایــد‪ .‬ســقفی کــه در نمــای ظاهــری جــدا از بنــا‬ ‫نیســت و گویــی کل بنــا امتــدادی از ســقف شــیبدار و بلنــد اســت‪.‬‬ ‫بنایــی خــاص کــه امــروز یکــی از شــناخته شــده ترین ســاختمان های‬ ‫مــدرن فادوتــس پایتخــت لیختن اشــتاین بــه شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،2000‬اســتودیوی معمــاری گوریتــس در هانــوور برنــده مســابقه‬ ‫یــک فراخــوان شــد کــه بــرای طراحــی ســاختمان مجلــس ارائــه شــده‬ ‫بــود و طــرح ایــن بنــای ســه طبقــه بــا دفاتــر کار‪ ،‬اتــاق هــای کنفرانــس و‬ ‫تــراس بــا ســقفی شــیب داری کــه در داخــل منفــک از طبقــه پاییــن بــود‬ ‫ســاخته شــد‪.‬‬ ‫کل نمــا بــا یــک ســاختار درخشــنده و طالیــی ســاخته شــده کــه بــا‬ ‫اجرچینــی در محوطــه اطــراف ان همخوانــی دارد‪.‬‬ ‫ایــن محوطــه و ســاختمان جدیــد در امتــداد مجموعــه بناهــای دولتــی کــه‬ ‫در ســال ‪ 1905‬ســاخته شــده اند‪ ،‬ایجــاد شــد‪ .‬در اطــراف محوطــه نیــز‬ ‫کلیســای صلــح (بنــای ســاخته شــده در ســال ‪ )1872‬و مــوزه ایالــت فــدرال‬ ‫احــداث دیــده می شــود‪.‬‬ ‫کل محوطــه بــه همــراه ســاختمان مجلــس بــا اســتفاده از یــک میلیــون اجــر‬ ‫ســفالی و لعابــی کــه در ســوئیس امــاده شــده انــد‪ ،‬ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫ســالن مجمــع در داخــل بنــای پارلمــان بــا فرمــی ســاده و فضایــی شــبیه‬ ‫بــه ســالن تئاتــر طراحــی شــده اســت‪ .‬ســالن دارای یــک ســقف ‪ 18‬متــری‬ ‫اســت کــه بــا ســتون های اجــری و همرنــگ بــا محوطــه و کــف ســالن‬ ‫ثابــت شــده اســت‪.‬‬ ‫در نــگاه اول بــا ورود بــه بنــا اگــر اهــل فیلــم و ســینما باشــید بــه یــاد‬ ‫ســاختمانهای باشــکوه فیلم هــای کالســیک ســینما و طراحــی صحنه هــای‬ ‫اســطوره ای بــه نــام کــن ادامــز می افتیــد‪ .‬لوســتر بــزرگ بــا قطــر ‪ 9‬متــر‬ ‫ســالن جلســات را روشــن کــرده و تکــه چوب هــای طویــل و باریــک کــه‬ ‫ان را از ســقف اویــزان کــرده فــرم جالــب و مدرنــی بــه بنــا داده کــه بــا کل‬ ‫فضــا همخوانــی دارد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه نیــاز فضــا بــه دوربیــن و میکروفــون‪ ،‬معمــار بهترین اســتفاده‬ ‫را از ایــن لوســتر کــرد و جایــی بــرای میکروفــون و چهــار دوربیــن مــدار‬ ‫بســته در لوســتر در نظــر گرفــت و بــرای ان تعبیــه کــرد‪.‬‬ ‫از نقطــه نظــر کاربــردی‪ ،‬نــور پردازی هــای عمــودی و افقــی کــه بــه شــکل‬ ‫دقیــق در ان انجــام شــده بــا تمرکــز بــر محــل جلســات‪ ،‬نــوزی یکدســت‬ ‫و بــدون ســایه را بــر چهــره افــراد فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫روی میــز و ســطح روشــنایی عمــودی مناســب یــک وضــوح بــاال بــرای‬ ‫تشــخیص صــورت بــدون ســایه اســت‪ .‬تاکیــد بــر درخشــش فضــا بــا‬ ‫اســتفاده از نــور پــردازی یکــی از نمودهــای اهمیــت فضــا و کارکــرد ان‬ ‫اســت‪ .‬بنابرایــن بــا توجــه بــه انکــه منبــع نــور فضــا همــان لوســتر اســت‬ ‫بیشــترین اســتفاده از ان بــرای نورپــردازی بــا چینــش دقیــق چراغ هــا‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪51‬‬ ‫ســالن طوالنــی بــا دیــوار شــیبدار و دفاتــر کار‪ ،‬اتــاق هــای کنفرانــس و یــک کافــه‪.،‬‬ ‫اتاق هــای کاربــردی و شــیک و ظریــف در طبقــه پاییــن کــه بــا ســقف کاذب تفکیــک‬ ‫شــده اند‪ ،‬از اجــزای ایــن ســاختمان هســتند‪.‬‬ ‫در تمــام ایــن فضاهــا چراغ هــا بــا هماهنگــی بــا محیــط داخلــی هماهنــگ شــده اند و‬ ‫نورگیرهایــی کــه بازتابنــده نــور المپ هــا بــر ســطح صیقلــی اجرهــا و یــا نــوری کــه‬ ‫از پانــل هــای ســقف خــارج مــی شــود در ایــن فضاهــا تعبیــه شــده اســت‪.‬‬ ‫در فضــای پله هــا نیــز اســتفاده از ســطوح درخشــان بــرای بازتــاب نــور دیــده‬ ‫می شــود‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه دری بــرای تفکیــک زیرزمیــن و پله هــا وجــود نــدارد‬ ‫از همیــن ســطوح بــراق بــرای روشــنایی راهــرو و زیرزمیــن نیــز اســتفاده شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ســقف پارکینــگ در زیرزمیــن دور از رویه هــای معمــول و پیچیــده بــه دلیــل نصــب‬ ‫تجهیــزات تاسیســاتی در ایــن گونــه فضاهااســت‪ .‬ســقف کامــا ســاده در نظــر گرفته‬ ‫شــده امــا روشــنایی خاصــی دارد کــه معمــوال در پارکینگ هــا شــدت روشــنایی ان‬ ‫کمتــر دیــده می شــود‪ .‬روشــنایی پارکینــگ بــا اســتفاده از چنــد چــراغ مســطح بــا‬ ‫نــور ســفید رنــگ کــه در ســقف کاذب تعبیــه شــده فراهــم شــده اســت‪ .‬چــراغ هــای‬ ‫خطــی در نظــر گرفتــه شــده در ایــن فضــا نیــز بــا توجــه بــه انکــه پروفیــل ایــن نــوع‬ ‫چراغ هــا بــه دلیــل فــرم بدنــه‪ ،‬مناســب بــرای کار گذاشــتن در دیوارهــا وســقف های‬ ‫کاذب اســت بــه تکمیــل نــور داخــل کمــک کــرده اســت‪.‬‬ صفحه 51 ‫قلعه گوتنبرگ‬ ‫قلعــه گوتنبــرگ قلعــه ای حفاظــت شــده در شــهر بالــزرس ‪ ،‬لیختــن اشــتاین ‪ ،‬مرکــز‬ ‫شــهرداری بالــزرس اســت‪ .‬گوتنبــرگ یکــی از پنــج قلعــه شاهنشــاهی و یکــی از دو‬ ‫قلعــه ای اســت کــه تــا امــروز حفــظ شــده اســت‪ .‬برخــاف قلعــه وادوز در وادوز ‪،‬‬ ‫قلعــه گوتنبــرگ بــه عنــوان محــل اقامــت خانــواده شــاهزاده ای لیختــن اشــتاین عمــل‬ ‫نمــی کنــد و بــه عنــوان یــک مــوزه بــرای عمــوم مــردم ازاد اســت‪.‬‬ ‫ایــن قلعــه بــر روی تپــه ای در نزدیکــی مرکــز بالــزرس قــرار دارد و از طریــق خیابــان‬ ‫و جــاده ای معــروف بــه بورگــوگ قابــل دسترســی اســت‪.‬‬ ‫قلعــه گوتنبــرگ وجــود خــود را بــه عنــوان یک کلیســا و گورســتان قــرون وســطایی در‬ ‫بــاالی یــک تپــه اغــاز کــرد‪ .‬در اوایــل قــرن ‪ ، 12‬گورســتان لغــو شــد و اســتحکامات‬ ‫ســاختار کلیســای ســابق بــه ارامــی بــا اضافــه شــدن یــک دیــوار حلقــه ای ‪ ،‬تشــکیل‬ ‫یــک نگهــداری ســاده و تقریبـاً دایــره ای اغــاز شــده بــود‪ .‬در طــول قــرن ‪ ، 12‬مــوارد‬ ‫اضافــی بــه ویــژه ایجــاد بــرج اصلــی بــه عنــوان یکــی از ســازه های اصلــی بــه ان‬ ‫اضافــه شــد‪.‬‬ ‫در قــرن ‪ 12‬و اوایــل قــرن ‪ ، 13‬قلعــه در مالکیــت اربابــان ‪ Frauenberg‬بــود کــه‬ ‫یــک خانــواده اشــرافی از کانتــون ‪ Graubünden‬ســوئیس بودنــد‪ .‬پــس از مــرگ‬ ‫هاینریــش فــون فرائنبــورگ در ســال ‪ ، 1314‬قلعــه بــه مالکیــت خانــدان هابســبورگ‬ ‫درمــد‪ .‬ســپس ابتــدا بــرای محافظــت از مناطــق مــرزی بیــن مناطــق محلــی متعلــق‬ ‫بــه هابســبورگ و مناطــق متعلــق بــه کانتــون هــای مســتقل ســوئیس مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در اواخــر قــرن پانزدهــم ‪ ،‬ایــن قلعــه تحــت ســاخت و ســازهای گســترده‬ ‫جدیــدی بــه عنــوان بخشــی از ابتــکار عمــل ماکســیمیلیان اول امپراتــور‬ ‫روم مقــدس بــرای اصــاح خســارات وارده بــه محاصــره قلعــه در ســال‬ ‫‪ ، 1499‬در طــول جنــگ ســوابا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫قلعــه گوتنبــرگ تــا ســال ‪ 1537‬دارای پــل متحــرک بــود ‪ ،‬زمانــی کــه‬ ‫پــل در اثــر طوفــان اســیب دیــد و مجبــور بــه برچیــدن شــدن ان شــدند و‬ ‫دیگــر هیــچ جایگزینــی پیــدا نکــرد‪ .‬در طــول قــرن ‪ 17‬و ‪ ، 18‬ایــن قلعــه‬ ‫بیشــتر هــدف نظامــی خــود را از دســت داد و در اثــر اتــش ســوزی هــای‬ ‫زیــادی اســیب دیــد‪ .‬حــدود ســال ‪ 1750‬هنــوز بــه عنــوان محــل ســکونت‬ ‫اســتفاده مــی شــد‪ .‬پــس از اتــش ســوزی در ســال ‪ 1795‬کــه بــه شــدت‬ ‫بالــزرس اســیب دیــد ‪ ،‬از ویرانــه هــای قلعــه بــه عنــوان منبــع مصالــح‬ ‫ســاختمانی بــرای بازســازی شــهر اســتفاده شــد‪ .‬ایــن قلعــه در ســال‬ ‫‪ 1824‬توســط شــهرداری خریــداری و تعمیر شــد ‪ ،‬ســپس در ســال ‪1854‬‬ ‫بــه شــاهزاده خانــم فرانزیســکا فــون لیختــن اشــتاین فروختــه شــد‪.‬‬ ‫ایــن قلعــه بیــن ســالهای ‪ 1905‬و ‪ 1912‬تحــت نظــارت معمــار ‪Egon‬‬ ‫‪ ، Rheinberger‬متولــد وادوز ‪ ،‬مالــک جدیــد ان ‪ ،‬مرمــت اساســی شــد‪.‬‬ ‫قلعه وادوز‬ ‫قلعــه وادوز کاخ و محــل اقامــت رســمی شــاهزاده لیختن اشــتاین اســت‪.‬‬ ‫ایــن قلعــه نــام خــود را بــه شــهر وادوز ‪ ،‬پایتخــت لیختــن اشــتاین داده‬ ‫اســت و از بــاالی تپــه مجــاور مشــرف بــه ان اســت‬ ‫مالــکان ســابق ‪ ،‬کــه احتمــاالً ســازندگان نیــز بودنــد ‪ ،‬وردنبرگ‪-‬ســارگانز‬ ‫بو د ند ‪.‬‬ ‫قســمتهایی از ضلــع شــرقی قلعــه قدیمــی تریــن قســمت قلعــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن بــرج روی قطعــه ای از زمیــن قــرار دارد کــه مســاحت ان ‪ 12‬در ‪13‬‬ ‫متــر (‪ 39‬در ‪ 43‬فــوت) اســت‪.‬‬ ‫در طبقــه همکــف دیوارهــای بــرج تــا ‪ 4‬متــر (‪ 13‬فــوت) ضخامــت‬ ‫دارنــد‪ .‬ورودی اصلــی در ســمت حیــاط و در ارتفــاع ‪ 11‬متــری (‪ 36‬فــوت)‬ ‫قــرار دارد‪ .‬نمازخانــه ســنت انــا احتمــاالً در قــرون وســطی نیــز ســاخته‬ ‫شــده اســت‪ .‬محــراب اصلــی مربــوط اواخــر گوتیــک اســت‪ .‬در جنــگ‬ ‫ســوابای ‪ ، 1499‬قلعــه توســط کنفدراســیون ســوئیس ســوزانده شــد‪.‬‬ ‫ضلــع غربــی توســط کنــت کســپار فــون هوهنمــس (‪)1640-1613‬‬ ‫گســترش یافــت‪.‬‬ ‫خانــواده پرنســلی لیختــن اشــتاین قلعــه وادوز را در ســال ‪ 1712‬هنــگام‬ ‫خریــد کانادایــی وادوز خریــداری کردنــد‪ .‬در ایــن زمــان ‪ ،‬چارلــز ششــم‬ ‫‪ ،‬امپراطــور مقــدس روم ‪ ،‬شهرســتان را بــا ســلطنت شــلنبرگ ‪ ،‬کــه‬ ‫توســط لیختــن اشــتاین در ســال ‪ 1699‬خریــداری شــد ‪ ،‬تلفیــق داد و‬ ‫ماموریــت فعلــی لیختــن اشــتاین را تشــکیل داد‪]8[ .‬‬ ‫ایــن قلعــه بیــن ســالهای ‪ 1904‬و ‪ 1920‬مــورد مرمــت اساســی قــرار‬ ‫گرفــت ‪ ،‬ســپس دوبــاره در اوایــل دهــه ‪ 1920‬در زمــان شــاهزاده یوهان‬ ‫دوم ‪ ،‬و در اوایــل دهــه ‪ 1930‬توســط شــاهزاده فرانتــس ژوزف دوم‬ ‫گســترش یافــت‪ .‬از ســال ‪ ، 1938‬قلعــه محــل اصلــی زندگــی خانــواده‬ ‫شــاهزاده لیختــن اشــتاین بــوده اســت‪ .‬ایــن قلعــه بــرای عمــوم ازاد‬ ‫نیســت زیــرا خانــواده شــاهزاده هنــوز در قلعــه زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪52‬‬ ‫ایــن مرمــت چنــد ســازه و ســاختمان جدیــد بــه قســمتهای پاییــن قلعــه‬ ‫اضافــه کــرد‪.‬‬ ‫پــس از مــرگ راینبرگــر در ســال ‪ ، 1936‬ایــن قلعــه توســط شــهرداری‬ ‫بــرای رویدادهــای مختلــف و مهمانــان اجــاره شــد ‪ ،‬تــا اینکــه در ســال‬ ‫‪ 1951‬بــرای فــروش ارائــه شــد‪ .‬در ســال ‪ ، 1979‬قلعــه توســط شــاهزاده‬ ‫لیختــن اشــتاین بــرای اهــداف دولتــی و مــوزه ای خریــداری شــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال ‪ ،‬اخریــن مالــک خصوصــی ســابق تــا زمــان مــرگ در ســال ‪ 2001‬از‬ ‫حقــوق موروثــی وی در مــورد مســکن قلعــه برخــوردار بــود‪.‬‬ ‫امــروزه قلعــه در تمــام طــول ســال بــه صــورت رایــگان بــرای بازدیــد‬ ‫کننــدگان بــاز اســت‪ .‬نمازخانــه قلعــه ‪ ،‬کــه در ســال ‪ 2010‬بازســازی شــده‬ ‫اســت ‪ ،‬هــر یکشــنبه بیــن ‪ 10:00‬تــا ‪ 19:00‬در طــول فصــل گردشــگری‬ ‫تابســتان (‪ 1‬مــه ‪ 31 -‬اکتبــر) بــه صــورت رایــگان قابــل دسترســی اســت‪.‬‬ ‫تورهــای راهنمــای قلعــه گوتنبــرگ و اجــاره ان بــرای عروســی و رویدادهای‬ ‫فرهنگــی فقــط در فصــل گردشــگری تابســتان در دســترس اســت و بایــد‬ ‫از قبــل توســط افــراد منصــوب ترتیــب داده شــود‪.‬‬ صفحه 52 ‫کلیسای جامع فادوتس‬ ‫کلیســای جامــع فادوتــس وادوز یــا کلیســای جامــع ســنت فلوریــن (بــه‬ ‫المانــی‪ St. Florinskirche in Vaduz :‬یــا (‪)Kathedrale St. Florin‬‬ ‫کلیســای نئوگوتیــک در وادوز‪ ،‬لیختــن اشــتاین و مرکــز اســقف اعظــم‬ ‫کاتولیــک روم در وادوز اســت‪.‬‬ ‫ایــن بنــا در ســال ‪ 1874‬توســط فردریــش فــون اشــمیت در محــل‬ ‫پایــه هــای اولیــه یــک بنــای قــرون وســطایی ســاخته شــد‪ .‬شــخصیت‬ ‫مذهبــی حامــی ســاخت ان ‪( Florinus of Remüs‬فلوریــن) اســت کــه‬ ‫قدیســی مربــوط بــه قــرن ‪ 9‬در ایــن منطقــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫اســقف اعظــم وادوز توســط پــاپ ژان پــل دوم در ‪ 2‬دســامبر ‪1997‬‬ ‫تعییــن شــد‪ .‬ایــن مراســم عمومــی در تاریــخ ‪ 12‬دســامبر ‪ 1997‬در‬ ‫کلیســای کلیســای وادوز برگــزار شــد کــه پــس از ان بــه شــکوه یــک‬ ‫کلیســای جامــع ارتقــا یافــت‪.‬‬ ‫محــراب بلنــد بــا مجســمه هــای چهــار انجیلــی در ســال ‪ 1873‬توســط‬ ‫کارگاه هنــری یــوزف لیمــر در ویــن ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫نقاشــی هــای شیشــه ای در ســال ‪ 66/1965‬بــر اســاس طــرح هــای‬ ‫مارتیــن هوســل از فلدکیــرچ طراحــی شــده انــد‪.‬‬ ‫از انجــا کــه در ســال ‪ 1966‬بــه طــور غیرمنتظــره ای درگذشــت‪ ،‬وی فقط‬ ‫توانســت قســمت کوچکــی از ان را انجــام دهــد‪ ،‬یعنــی پنجــره گــرد بــا‬ ‫نمــاد ترینیتــی و پنجــره هــای نمازخانــه کنــاری و پنجــره هــای دیگــر را‬ ‫دختــرش مــارگارت انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫ساختمان موزه هنر لیختن اشتاین‬ ‫مــوزه هنــر لیختــن اشــتاین مــوزه دولتــی هنرهــای مــدرن و معاصــر در‬ ‫وادوز ‪ ،‬لیختــن اشــتاین اســت‪ .‬طراحــی و اجــرای ایــن بنــا از معمــاران‬ ‫سوئیســی مینــراد مورگــر ‪ ،‬هاینریــش دژلــو و کریســتین کــرز در نوامبــر‬ ‫ســال ‪ 2000‬بــه اتمــام رســید‪.‬‬ ‫مجموعــه مــوزه هنرهــای مــدرن و معاصــر بیــن المللــی همچنیــن‬ ‫مجموعــه هنــر ملــی پادشــاهی لیختــن اشــتاین اســت‪ .‬در ســال ‪،2015‬‬ ‫ســاختمان جدیــد نمایشــگاه بنیــاد هنــری ‪ Hilti‬بــه مــوزه هنــر اضافــه‬ ‫شــد‪ .‬ایــن مجموعــه خصوصــی مهــم از لیختــن اشــتاین شــامل اثــار‬ ‫برجســته مدرنیســم کالســیک و هنــر معاصــر اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1967‬لیختــن اشــتاین ده نقاشــی هدیــه دریافــت کــرد کــه‬ ‫منجــر بــه تاســیس مجموعــه هنــر دولتــی لیختــن اشــتاین در ســال بعد‬ ‫شــد‪ .‬اولیــن متصــدی مجموعــه دکتــر گئــورگ مالیــن ‪ ،‬هنرمنــد و مــورخ‬ ‫لیختــن اشــتاینی بــود‪ .‬ایــن مــورخ هنــر بــه زودی مجموعــه را گســترش‬ ‫داد و شــامل هنرهــای مــدرن و مــدرن بیــن المللــی شــد‬ ‫ســاختمان مــوزه هنــر لیختــن اشــتاین کــه امــروزه از بناهــا و موزه هــای‬ ‫معتبــر اروپــا اســت‪ ،‬بــا حمایــت گروهــی از اهداکننــدگان خصوصــی‬ ‫اعتبــار و ارزش بیشــتری یافــت‪ .‬انهــا بــه همــراه دولــت لیختــن اشــتاین‬ ‫و شــهر وادوز ســاخت مــوزه را برنامــه ریــزی و اجــرا کردنــد‪.‬‬ ‫در اگوســت ســال ‪ ، 2000‬ســاختمان بــه عنــوان هدیــه هــزاره بــه طــور‬ ‫رســمی بــه پادشــاهی لیختــن اشــتاین اهــدا شــد‪ .‬دولــت یــک بنیــاد‬ ‫عمومــی بــرای اداره مــوزه تاســیس کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪53‬‬ صفحه 53 ‫سحر پور حسینی‬ ‫جامعه شناس‬ ‫پوشاک سنتی لیختن اشتاین‬ ‫مــردم لیختــن اشــتاین امــروزه بــه ماننــد دیگــر نقــاط اروپــا از پوشــاک ســنتی تنهــا در مراســمی خــاص اســتفاده می کننــد و لبــاس هــای ســنتی ان هــا یــا‬ ‫(‪ )Tracht‬تراخــت بــه نــدرت جــز در فســتیوال ها و ســایر مــوارد خــاص کاربــرد دارد‪.‬‬ ‫لباس های سنتی همیشه یکی از جنبه های ضروری فرهنگ مردم مناطق المانی زبان از جمله لیختن اشتاین است‪.‬‬ ‫در برخی مواقع در مراسم عروسی‪ ،‬تولد و سالگرد ازدواج مردم با لباس محلی و سنتی‪ ،‬به استقبال این مراسم می روند‪.‬‬ ‫همانطــور کــه در شــماره های پیشــین مشــاهده شــد پوشــش محلی کشــورها‬ ‫و مناطــق المانــی زبــان اروپــا کــه در مجــاورت هــم هســتند تــا حــدود زیادی‬ ‫شــبیه یکدیگــر اســت‪ .‬اتریــش‪ ،‬ســوئیس و المــان کشــورهایی بودنــد کــه‬ ‫لبــاس ســنتی انهــا بررســی شــد و در ایــن شــماره کشــور لیختن اشــتاین‬ ‫و پوشــش محلــی مــردم ایــن منطقــه از اروپــا بررســی می شــود‪ .‬کشــور‬ ‫المانــی زبــان دیگــری کــه از نظــر فرهنــگ ســنتی پوشــش شــباهتهای‬ ‫زیــادی بــه المــان اتریــش و ســوئیس دارد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال درینــدل «‪ »Dirndl‬از جملــه ایــن لباسهاســت کــه در‬ ‫لیختن اشــتاین هــم مــورد اســتفاده اســت‪ .‬درینــدل پوشــش نســبتاً جدیــدی‬ ‫اســت کــه قدمــت ان بــه قــرن نوزدهــم بــاز مــی گــردد و در ان زمــان هنــوز‬ ‫خیلــی شــبیه انچــه کــه امــروز اســت نبــود‪ .‬پــس از جنــگ جهانــی اول در‬ ‫بیــن مــردم محبــوب شــد زیــرا بســیار ارزان تــر از ‪ Trachten‬تراخــت ‪،‬‬ ‫لبــاس محلــی ســنتی بــود‪.‬‬ ‫در طــی دهــه ‪ ، 1980‬حفــاری هــای زیــر کلیســای مــورن ‪ ،‬قبرســتانی‬ ‫از زنــان را کــه از حــدود ســال ‪ 1700‬قدمــت داشــتند ‪ ،‬بــه روشــنایی‬ ‫نشــان داد کــه زنــان بــا پوشــیدن تراخــت بــه خــاک ســپرده شــدند‪.‬‬ ‫اتفاقــی کــه اهمــت و ارزش لبــاس ملــی و ســنتی ایــن مناطــق را نشــان‬ ‫می دهــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه بقایــای لبــاس ملــی در وادوز ‪ ،‬گامپریــن و اشــن نیــز‬ ‫یافــت مــی شــد ‪ ،‬امــا مــوارد یافــت شــده در مــورن مــورد خاصــی بــود‬ ‫زیــرا شــامل لباســهای کام ـ ً‬ ‫ا محافظــت شــده و یــک ســرپوش بــود‪.‬‬ ‫ایــن امــر باعــث شــد محققــان در مــورد مــواد ‪ ،‬رنــگ ‪ ،‬فــرم و ظاهــر‬ ‫لبــاس ملــی زنــان از ‪ 300‬ســال گذشــته بــه نتایجــی جالبــی برســند‪.‬‬ ‫در مــورد تراخــت لیختــن اشــتاین نمونــه هــای تاریخــی وجــود دارد کــه‬ ‫ویژگی هــای مشــخص خــود را داراســت‪ ..‬دامــن ان ســیاه و ســفید و‬ ‫بلــوز ســفید و یقــه و اســتین هــای قــاب بافــی اســت‪ .‬پیــش بندهــای‬ ‫ســاخته شــده از ابریشــم کــه بــه طــور ســنتی قرمــز یــا قرمــز مایــل‬ ‫بــه قهــوه ای اســت‪ ،‬اکنــون در رنــگ هــای ابــی و ســبز نیــز موجــود‬ ‫اســت‪ .‬تمــام بدنــه هــا بــا گلــدوزی هــای نقــره ای تزئیــن شــده انــد‬ ‫از جملــه یــک تــاج شــاهزاده ای برجســته کــه در وســط بدنــه قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬یــک ســرپوش ســنتی بــه رنــگ مشــکی بــرای زنــان‬ ‫بــا گلــدوزی نقــره ای در پشــت ان نیــز جزئــی از پوشــش اســت‪.‬‬ ‫دســتکش تــوری ســفید ‪ ،‬جــوراب ســفید و کفــش مشــکی بــا ســگک‬ ‫نقــره ای لبــاس ملــی لیختــن اشــتاین را کامــل مــی کنــد( قســنتی از‬ ‫پوشــش ســنتی کــه ظاهــرا مخصــوص جشــن بــوده اســت‪).‬‬ ‫تراخــت بــرای دختــران جــوان و نوجــوان کمــی متفــاوت بــه نظــر‬ ‫می رســد‪ .‬لبــاس در همــان طــرح امــا بــا رنــگ امیــزی بیشــتر و‬ ‫متنوع تــری اســت‪ .‬نســخه هــای مختلــف ان حداقــل بــه دهــه ‪1930‬‬ ‫برمــی گــردد و عــاوه بــر ‪ ،‬ســربندهای گل داربــه نــام ‪ Schappile‬و‬ ‫در ســایر مناطــق ‪ ،‬ســرپیچ هــای تاجــی شــکل کــه ‪ Krönle‬نامیــده‬ ‫مــی شــود در ایــن لبــاس هــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪54‬‬ صفحه 54 ‫در مقایســه بــا همتایــان زن ان ‪ ،‬هیچ اطالعــات تاریخی‬ ‫در دســترس نیســت کــه بتوانــد نگاهــی اجمالــی بــه‬ ‫شــکل ظاهــری ‪ Trachten‬بــرای مــردان و پســران‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬بنابرایــن لبــاس ملــی امــروزی بــرای‬ ‫مــردان براســاس تراخــت اســت کــه در ســال ‪1962‬‬ ‫بــرای انجمــن لبــاس ملــی شــلنبرگ ایجــاد شــده‬ ‫اســت‪ .‬ســه ســال بعــد ‪Liechtensteinische ،‬‬ ‫‪( Trachtenvereinigung‬انجمــن لبــاس ملــی‬ ‫لیختــن اشــتاین) تاســیس شــد‪.‬‬ ‫شــاید بتــوان گفــت ســنت های بومــی و محلــی‬ ‫فرهنــگ المانــی در قــرن نوزدهــم شــاهد رونــق‬ ‫واقعــی بــود‪ .‬پادشــاه ماکســیمیلیان دوم پادشــاه‬ ‫بایــرن اولیــن کســی بــود کــه قوانیــن خاصــی را‬ ‫بــرای حفــظ و اشــاعه ایــن فرهنــگ بویــژه در مــورد‬ ‫پوشــاک وضــع نمــود و ازیــن منطقــه بــود کــه بــه‬ ‫نوعــی پوشــاک ســنتی و رســمی مــردم المانــی‬ ‫زبــان دیگــر مناطــق نظیــر اتریــش‪ ،‬ســوئیس و‬ ‫لیختــن اشــتاین نیــز رواج یافــت‪.‬‬ ‫لبــاس مــردان شــامل کاله سرتاســر لبــه دار مشــکی رنگــی اســت کــه در پشــت ســر ان‬ ‫بافتــی قرمــز رنــگ اویــزان اســت‪ .‬یــک کــت بــا رنــگ روشــن و نســبتا کوتــاه بــه همــراه‬ ‫شــلوارهای تیــره رنــگ و عمومــا قهــوه ای و کوتــاه (تــا زانــو) کــه جــوراب بلنــد و ســفیدی‬ ‫تــا انتهــای ان و روی زانــو پوشــیده می شــود نیــز جزیــی از لبــاس مــردان اســت و معمــوال‬ ‫بایــن لبــاس هــا کفش هــای چرمــی مشــکی رنــگ نیــز اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫در برخــی مــوارد بویــژه در لیختــن اشــتاین کــت مــردان بلندتــر و بــه رنــگ ســبز اســت‬ ‫و شــلوار کوتــاه از جنــس چــرم مشــکی رنــگ و یاقهــوه ای اســت و لبــه هــای کاله بلندتــر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪55‬‬ صفحه 55 ‫فواد محمدهاشم‬ ‫کارشناس تربیت بدنی‬ ‫اشتاین‬ ‫لیختناشتاین‬ ‫ورزش لیختن‬ ‫مــردم لیختن اشــتاین شــیفته ورزش هســتند‪ .‬در قلمــرو‬ ‫پادشــاهای ایــن کشــور نســبت بــه جمعیــت ان تعــداد‬ ‫زیــادی باشــگاه ورزشــی وجــود دارد کــه طیــف وســیعی‬ ‫از ورزش هــا را در ســطح بــاالی امکانــات ارائــه می دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن ورزش هــا شــامل ورزش هــای ســالنی و یــا ورزش های‬ ‫محیطــی ماننــد کوهنــوردی و یــا اســکی می شــود‪ .‬بنابرایــن‬ ‫فرصــت ورزش کــردن و ادامــه ان در تمامــی ســنین و بــرای‬ ‫همــه افــراد در ایــن کشــور مهیــا اســت‪.‬‬ ‫هرچنــد ایــن کشــور بــا توجــه بــه جمعیــت و وســعت خــود‬ ‫نتوانســته اســت در ســطح حرفــه ای موفقیــت چندانــی‬ ‫در ورزش بین المللــی داشــته باشــد امــا در ورزش هــای‬ ‫همگانــی و عمومــی لیختــن اشــتاین یکــی از کشــورهایی‬ ‫موفــق اســت‪.‬‬ ‫پشــتیبانی دولــت معمــوال در قالــب کمــک مالــی و تامیــن زیرســاخت های الزم بــرای ورزش صــورت می گیــرد‪ .‬ســامت‪ ،‬کیفیــت زندگــی و اتحــاد ملــی ســه هــدف‬ ‫اصلــی سیاســت دولــت در گســترش ورزش در ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫ورزشــکاران بــا اســتعداد در ســنین کودکــی‬ ‫از طریــق باشــگاه هــا و فدراســیون های‬ ‫ورزشــی کشــور حمایــت مــی شــوند‪ .‬پشــتیبانی‬ ‫مالــی نیــز توســط دولــت و ســرمایه گذاران‬ ‫خصوصــی انجــام می گیــرد‪ .‬هرچنــد وســعت‬ ‫و جمعیــت لیختن اشــتاین نســبت بــه دیگــر‬ ‫کشــورهای اروپــا محــدود اســت امــا ایــن‬ ‫کشــور بــا برنامــه ریــزی توانســته اســت‬ ‫ورزشــکاران مطرحــی را در عرصــه رقابت هــای‬ ‫حرفــه ای و بین المللــی معرفــی کنــد‪.‬‬ ‫ورزشــکاران معلــول در لیختــن اشــتاین بســیار مــورد‬ ‫احتــرام هســتند و ورزش معلــوالن در ایــن کشــور از‬ ‫جایــگاه بســیار باالیــی نــزد مــردم و دولــت برخــوردار‬ ‫اســت‪ .‬دولــت بــه طــور منظــم بــرای گســترش و‬ ‫ســاماندهی ورزش معلــوالن برنامــه ریزی هــای‬ ‫خاصــی را ارائــه می کنــد‪ .‬طــوری کــه بــا ایــن برنامــه‬ ‫ریزی هــا نماینــدگان کشــور لیختــن اشــتاین در ایــن‬ ‫عرصــه تــا کنــون موفقیت هــای زیــادی را کســب‬ ‫کرده انــد‪.‬‬ ‫هــدف دولــت هــم در ایــن امــر اشــنایی مــردم بــا‬ ‫ورزش معلــوالن و کمــک بــه معلــوالن کشــور بــرای‬ ‫خــود بــاوری بیشــتر اســت‪ .‬در ایــن بیــن احتــرام بــه‬ ‫مهــارت هــا و عملکــرد ورزشــکاران معلــول را افزایش‬ ‫یافتــه و اتفــاق نظــر زیــادی بیــن مــردم بــر اهمیــت ان بوجــود امــده اســت‪.‬‬ ‫بــا محیــط طبیعــی و مناســب و زیرســاخت های بســیار خوبــی کــه دولــت بــرای ورزش عمومــی فراهــم کــرده اســت‪ ،‬ایــن کشــور فرصت هایــی را بــرای عالقــه‬ ‫منــدان بــه ورزش فراهــم اورده اســت‪ .‬در داخــل خانــه‪ ،‬در خــارج از منــزل‪ ،‬در اســتخر یــا در ورزشــگاه در هرجایــی لیختــن اشــتاین یــک مــکان عالــی بــرای‬ ‫فعالیت هــای ورزشــی اســت‪.‬‬ ‫امکانــات ورزشــی در شــهرهای ایــن کشــور بــه تناســب و تقریبــا یکســان فراهــم شــده اســت‪ .‬امکاناتــی شــامل زمیــن هــای تنیــس در فضــای بــاز و ســالن‪،‬‬ ‫زمین هــای فوتبــال‪ ،‬زمیــن هــای اســکواش‪ ،‬اســتخرهای سرپوشــیده و در فضــای بــاز‪ ،‬مســیرهای پیــاده روی‪ ،‬و مســیرهای کوهســتانی‪ ،‬و همچنیــن محیطهایــی بــرای‬ ‫ورزش اســکی‪ ،‬و کوهنــوردی در کوهســتان در فصــل زمســتان از جملــه شــرایطی اســت کــه لیختــن اشــتاین را تبدیــل بــه بهشــتی بــرای ورزشــکاران کــرده اســت‪.‬‬ ‫هــر ســاله مســابقات ورزشــی و مســابقات مختلفــی در ایــن کشــور برگــزار می شــود و در میــان جشــنواره های مختلــف فرهنگــی رویدادهــای ورزشــی ایــن کشــور‬ ‫نیــز از محبوبیــت باالیــی بیــن مــردم برخــوردار اســت‪ .‬یکــی از ایــن مســابقات کــه محفلــی بــرای مالقــات خانواده هــا نیــز هســت و همــه ســاله در مــاه مــی برگــزار‬ ‫می شــود رویــداد ســاالنه «‪ »slowUp‬اســت کــه فرصتــی اســت بــرای رقابــت بیــن عمــوم مــردم عالقمنــد بــه ورزش در ایــن کشــور‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪56‬‬ صفحه 56 ‫در مــورد حضــور لیختــن اشــتاین در مســابقات المپیــک بایــد گفــت ورزشــکاران لیختــن اشــتاین از ســال ‪ 1936‬در ایــن رقابت هــا شــرکت کرده انــد‪ .‬تعــداد‬ ‫ورزشــکاران ایــن کشــور در مســابقات المپیــک در طــول ســال های حضــور بیــن ‪ 13‬ورزشــکار(المپیک زمســتانی ‪ 1988‬کلگــری کانــادا) و یــک نماینــده (بــازی‬ ‫هــای المپیــک ‪ 2004‬در اتــن) متغیــر بــوده اســت‪ .‬رشــته های اصلــی ورزشــی لیختــن اشــتاین درالمپیــک زمســتانی انــواع رقابت هــای اســکی و درالمپیــک‬ ‫تابســتانی ورزش هــای انفــرادی نظیــر جــودو‪ ،‬دوچرخــه ســواری و تیرانــدازی اســت‪.‬‬ ‫تاکنون لیختن اشتاین ‪ 10‬مدال المپیک را به دست اورده که همه انها در اسکی الپاین بوده است‪.‬‬ ‫موفقیت های بین المللی‬ ‫بــا وجــود انــدازه کوچــک و جمعیــت کــم لیختن اشــتاین‪ ،‬ایــن کشــور تعــداد زیــادی‬ ‫ورزشــکار در ســطح جهانــی را بــه ورزش دنیــا معرفــی کــرده اســت کــه بیشــتر در زمینــه‬ ‫ورزش هــای زمســتانی فعــال بوده انــد‪ .‬ورزشــکارانی نظیــر ونــزل‪ ،‬فرملــت‪ ،‬کنــزت‪ ،‬بشــل و‬ ‫وایــرن در رشــته اســکی الپایــن در دنیــا شــناخته شــده اند‪.‬‬ ‫رشــته ورزشــی کــه مدت هاســت یکــی از موفــق تریــن رشــته هــای ورزشــی لیختــن‬ ‫اشــتاین در رقایت هــای جهانــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫در طــول ‪ 40‬ســال گذشــته‪ ،‬لیختــن اشــتاین نــه تنهــا ‪ 10‬مــدال المپیــک در اســکی الپایــن‬ ‫بــه دســت اورد‪ ،‬بلکــه ‪ 39‬مــدال در مســابقات قهرمانــی جهــان در رشــته هــای مختلــف نظیــر‬ ‫دوچرخــه ســواری‪ ،‬کیــک بوکســینگ‪ ،‬کاراتــه و ‪ ...‬بدســت اورده اســت‪.‬‬ ‫ماریو فریک فوتبالیست مطرح لیختن اشتاین‬ ‫از ورزشــکاران مطــرح لیختن اشــتاین کــه در دیگــر رقابت هــای ورزشــی بــه جــز ورزش هــای زمســتانی مطــرح می باشــد می تــوان ماریــو فریــک را می تــوان‬ ‫نــام بــرد‪ .‬فریــک بــا باشــگاه هایــی ماننــد فادوتــس بــازی‬ ‫حرفــه ای خــود را اغــاز کــرد و ســپس بــه لیــگ حرفــه ای‬ ‫ســوئیس رفــت‪ .‬ماریــو فریــک بیــش از ‪ 200‬حضــور در ســوپر‬ ‫لیــگ ســوئیس و همچنیــن ایتالیــا در تیــم ا ِرســو بــه انجــام‬ ‫رســاند و بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن تاریــخ فوتبــال لیختــن‬ ‫اشــتاین شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫شــاید بتــوان بهتریــن نتیجــه فوتبــال لیختــن اشــتاین را کــه‬ ‫بــا همراهــی فریــک نیــز بــود در رقابت هــای مقدماتــی جــام‬ ‫جهانــی ‪ 2006‬دانســت کــه تیــم لیختن اشــتاین توانســت بــا‬ ‫نتیجــه تســاوی ‪ 2-2‬تیــم قدرتمنــد پرتغــال را متوقــف کنــد‪.‬‬ ‫لیختــن اشــتاین در ایــن گــروه بجــز تیــم پرتغــال بــا تیمهــای‬ ‫اســلواکی‪ ،‬روســیه‪ ،‬لتونــی‪ ،‬اســتونی و لوکزامبــورگ همگــروه‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪57‬‬ صفحه 57 ‫پروانه فیروزی‬ ‫محقق‬ ‫غذاهای محبوب لیختن اشتاین‬ ‫غذاهــای مــورد اســتفاده در لیختــن اشــتاین از تنــوع زیــادی برخــوردار اســت و تحــت تاثیــر کشــورهای مجــاور‪ ،‬بویــژه ســوئیس و اتریــش و همچنیــن‬ ‫غذاهــای اروپــای مرکــزی اســت‪ .‬پنیــر و ســوپ بخشــی جدایــی ناپذیــر از غذاهــای مــردم ایــن کشــور کوچــک اســت‪ .‬بــه دلیــل صنعــت لبنــی پــر رونــق‪،‬‬ ‫محصــوالت لبنــی هــم در بیــن غذاهــای کشــور معمــول اســت‪ .‬ســبزیجات مــورد اســتفاده معمــوال ســیب زمینــی و کلــم اســت و گوشــت قرمــز نیــز در‬ ‫غذاهــای ایــن کشــور کاربــرد فراوانــی دارد‪.‬‬ ‫سوپ خامه مارچوبه‬ ‫ســوپ خامــه مارچوبــه ســوپی تهیــه شــده از مارچوبــه‪ ،‬شــیر یــا خامــه‬ ‫اســت‪ .‬کــه البتــه در طعــم بســیار متغیــر اســت‪ .‬ایــن ســوپ بســته بــه‬ ‫ذائقــه افــراد ممکــن اســت متفــاوت ســرو گــردد‪.‬‬ ‫ایــن ســوپ مــورد عالقــه افــراد گیــاه خــوار اســت و در ان خامــه ممکــن‬ ‫اســت ســرد و یــا گــرم ســرو شــود و در کنــار ســوپ چیپــس و خامــه تــرش‬ ‫نیــز بــه عنــوان چاشــنی در نظــر گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫موسلی‬ ‫موســلی صبحانــه ای محبــوب و میــان وعــده ای اســت کــه بــا مــوادی‬ ‫ماننــد جــو خــام و دیگــر غــات و میوه هــای تــازه و یــا خشــک شــده‬ ‫بــه همــراه مغــز انــواع خشــکبار مخلــوط شــده در شــیر گاو‪ ،‬شــیر ســویا‪،‬‬ ‫ماســت یــا اب میــوه تهیــه می شــود‪ .‬ایــن غــذا در ســال ‪ 1900‬توســط‬ ‫پزشــکی سوئیســی بــه نــام ماکــس بــرای بیمــاران بیمارســتان تهیه شــد‪.‬‬ ‫موســلی را می تــوان بــه صــورت امــاده در قالــب خشــک شــده بســته‬ ‫بنــدی شــده یــا تــازه تهیــه کــرد‪ .‬ایــن غــذا در ســوییس و المــان نیــز‬ ‫محبــوب اســت و اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫شنیتسل‬ ‫شنیتســل از غذاهــای محبــوب لیختــن اشــتاین اســت‪ .‬ایــن غــذا در اروپــای‬ ‫مرکــزی بســیار مــورد اســتفاده بــوده و متنــوع اســت و گوشــت مــورد اســتفاده از‬ ‫ان می توانــد گوشــت گاو‪ ،‬گوشــت گوســفند‪ ،‬مــرغ‪ ،‬بوقلمــون‪ ،‬گــوزن شــمالی و‬ ‫غیــره باشــد‪.‬‬ ‫بــرای تهیــه ی شنیســل مــرغ ابتــدا ســینه هــای مــرغ را بــه صورتــی افقــی‬ ‫از وســط بــرش می زننــد تــا نــازک تــر شــوند‪ .‬حــدودا ‪ 1‬الــی ‪ 2‬ســانت قطــر‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬ســپس قطعــات مــرغ را داخــل کیســه فریــزر قــرار می دهنــد و‬ ‫بــا اســتیک کــوب خــوب می کوبنــد تــا کامــا نــازک و یکدســت شــوند‪.‬‬ ‫ســپس داخــل بشــقاب هــای گــودی ارد ســفید‪ ،‬تخــم مــرغ هــا و در بشــقاب‬ ‫دیگــر ارد ســوخاری و نمــک و فلفــل و کنجــد را بریزیــد و مخلــوط می کننــد‪.‬‬ ‫یــک تابــه روی حــرارت قــرار می دهنــد و مقــداری روغــن داخــل ان می ریزنــد‪.‬‬ ‫بعــد از اینکــه روغــن داغ شــد‪ ،‬شنیســل هــا را ابتــدا داخــل ارد ســفید و بعــد‬ ‫داخــل تخــم مــرغ هــا زده و در اخــر در ارد ســوخاری می زننــد تــا تمــام ســطح‬ ‫مــرغ را ارد ســوخاری بپوشــاند‪ .‬ســپس داخــل روغــن داغ قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫در پایــان بعــد از اینکــه شنیســل هــا ســرخ شــدند‪ ،‬انهــا را روی یــک دســتمال‬ ‫حولــه ای قــرار می دهنــد تــا روغــن اضافــی ان هــا گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪58‬‬ ‫‪Muesli‬‬ صفحه 58 ‫رستی‬ ‫رســتی خــوراک ســیب زمینــی اســت کــه بــا ســرخ کــردن (و یــا گاهــی‬ ‫اوقــات پخــت) برش هــای گــرد و مســطحی از ســیب زمینــی چاشــنی دار‬ ‫خــام یــا نیمــه پختــه در روغــن تهیــه می شــود‪ .‬خــارج رســتی تــرد و‬ ‫داخــل ان نــرم اســت‪ .‬گاهــی اوقــات بیکــن (گوشــت قرمــز نمک ســود‬ ‫شــده)‪ ،‬پیــاز‪ ،‬پنیــر (و حتــی ســیب) بــه مخلــوط اضافــه مــی شــود‪ .‬رســتی‬ ‫را بــه عنــوان غذایــی فرعــی بــه همــراه نیمــروی تخــم مــرغ و اســفناج یــا‬ ‫سوســیس ســرو می شــود‪.‬‬ ‫دامپلینگ‬ ‫دامپلینــگ در اصــل ریشـه ای در اســیای شــرقی دارد امــا بــه صــورت متنوع‬ ‫و گســترده ای در دنیــا تهیــه و اســتفاده می شــود‪ .‬در اروپــای مرکــزی‬ ‫بویــژه المــان‪ ،‬اتریــش؛ ســوئیس و همچنیــن لیختــن اشــتاین دامپلینـ ِ‬ ‫ـگ‬ ‫ارد ســمولینا بســیار رایــج اســت‪ .‬در ایــن غــذا تخــم مــرغ و ارد را بــه‬ ‫همــراه چاشــنی هــای دیگــر بــا هــم مخلــوط کــرده و در اب می جوشــانند‪.‬‬ ‫در نــوع گوشــتی ان خمیــر امــاده شــده بــه دور گوشــت پختــه و یــا ســرخ‬ ‫شــده پیچیــده می شــود‪.‬‬ ‫راسلت‬ ‫راســلت نــام نوعــی پنیــر محلــی سوئیســی اســت کــه بــر روی اجــاق کــم کــم‬ ‫ذوب مــی شــود و ســپس در کنــار ســیب زمینــی پختــه شــده‪ ،‬پیــاز خــرد شــده‬ ‫و ترشــی ریختــه و مصــرف مــی شــود‪ .‬حتــی مــی تــوان ان را بــا ســیب زمینــی‬ ‫و قــارچ نیــز ترکیــب کــرده و از طعــم باورنکردنــی ان لــذت بــرد‪.‬‬ ‫کاسنوفل‬ ‫غــذای ملــی لیختــن اشــتاین کاســنوفل اســت؛ غذایــی دلچســب هماننــد پاســتا بــا‬ ‫پنیــر ذوب شــده کــه یکــی از ظرافــت هــای اشــپزی کالســیک در ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫ایــن غــذا یــک خمیــر ســاده ســاخته شــده از ارد‪ ،‬تخــم مــرغ‪ ،‬اب‪ ،‬نمــک و فلفــل‬ ‫اســت کــه اســاس ایــن پخــت لــذت بخــش مــی باشــد‪.‬‬ ‫بــرای تهیــه ایــن غــذا‪ ،‬مــواد اولیــه را درون یــک کاســه مــی ریزنــد و بــا یکدیگــر‬ ‫مخلــوط مــی کننــد تــا بــه شــکل خمیــر درایــد و بعــد ان را ‪ 20-10‬دقیقــه بــه حــال‬ ‫خــود مــی گذارنــد‪ .‬ســپس خمیــر را بــه انــدازه خاصــی رنــده مــی کننــد و در اب‬ ‫جــوش کــه قبــا بــه ان مقــداری نمــک افــزوده شــده اســت مــی ریزنــد و اجــازه‬ ‫می دهنــد کــه چنــد دقیقــه ای در ان بجوشــد‪.‬‬ ‫در مرحلــه بعــد‪ ،‬انــرا ابکــش کــرده و در کاســه ای مــی ریزنــد و مقــداری پنیــر اپِن ِزلِــر‬ ‫(‪ )Appenzeller‬و مقــداری هــم پنیــر تــرش بــه ان مــی افزاینــد و خــوب مخلــوط‬ ‫مــی کننــد‪ .‬در اخــر‪ ،‬حلقــه هــای پیــاز را در کــره ســرخ مــی کننــد تــا طالیــی شــود و‬ ‫انــگاه بــر روی غــذا مــی چیننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪59‬‬ صفحه 59 ‫سینمای لیختن اشتاین‬ ‫کیانوش زاده یوسف‬ ‫ســینمای لیختن اشــتاین را نمی تــوان بــه عنــوان ســینمای کامــا مســتقل عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫ایــن کشــور کوچــک پادشــاهی بــه ماننــد بســیاری از زمینــه هــای فرهنگــی و هنــری خود‬ ‫بــه دیگــر کشــورهای مهــم المانــی زبــان مجــاورش یعنــی المــان و‪ .‬بویــژه ســوئیس‬ ‫ارتبــاط داشــته و وابســته اســت‪.‬‬ ‫بــه هــر حــال مــردم ایــن کشــور بــا توجــه بــه حساســیتهای فرهنگــی خــود عالقــه‬ ‫زیــادی بــه هــر انچــه کــه تولیــد مســتقلی از ایــن پادشــاهی المانــی زبــان باشــد از خــود‬ ‫نشــان می دهنــد کــه در ســینما نیــز ایــن مســاله دیــده می شــود‪.‬‬ ‫چنیــن امــری نیتجــه ان شــد تــا تعــداد فیلــم مطــرح در تاریــخ ســینمای ایــن کشــور‬ ‫تولیــد شــود کــه هرچنــد بــه طــور مشــترک بــا دیگــر کشــورها ســاخته شــده اســت امــا‬ ‫جزئــی از کارنامــه هنــری ایــن کشــور بــه شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫‪99‬زن‬ ‫‪ 99‬زن‪ ،‬فیلمــی بــا موضــوع زنــان زندانــی اســت کــه در ســال ‪ 1969‬بــه کارگردانــی‬ ‫ژســوس فرانکــو و بــا بــازی ماریــا شــل ‪ ،‬مرســدس مــک کمبریــج ‪ ،‬ماریــا روم ‪ ،‬روزالبــا‬ ‫نــری ‪ ،‬لوســیانا پالــوزی و هربــرت لــوم ســاخته شــد و یکــی از اولیــن و موفــق تریــن‬ ‫نمونــه هــای ایــن ســبک بــود کــه در اروپــا‪ ،‬توســط هــری الــن تــاورز بــه عنــوان‬ ‫یــک تولیــد مشــترک بیــن المللــی توســط کشــورهای لیختــن اشــتاین‪ ،‬المــان‪ ،‬ایتالیــا‪،‬‬ ‫اســپانیا و انگلســتان تولیــد شــد‪.‬‬ ‫فیلــم هرچنــد فــروش مناســبی داشــت امــا از نظــر منتقــدان چنــدان مــورد توجــه قــرار‬ ‫نگرفــت و فیلمنامــه ان نیــز خــام عنــوان شــد هرچنــد در موقــع پخــش و اکــران بــه‬ ‫دلیــل موضــوع ان حساســیت و جنجالهایــی بوجــود اورد‪.‬‬ ‫هفت زن انتقامجو‬ ‫هفــت زن انتقــام جــو فیلمــی بــه کارگردانــی جیانفرانکــو پارولینــی ‪،‬ســیدنی د‪ .‬پینــک و‬ ‫رودولــف زهــت گروبــر اســت کــه در ســال ‪ 1966‬تولید شــد‪ .‬بازیگــران ان ان باکســتر‪،‬‬ ‫ماریــا پرشــی و گوســتاو روخــو هســتند‪ .‬ایــن فیلــم محصــول مشــترک بیــن اســپانیا ‪،‬‬ ‫ایتالیــا ‪ ،‬اتریــش و لیختــن اشــتاین بــود‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم همچنیــن بــا عنــوان جایگزیــن زنــان قــد بلنــد نیــز شــناخته مــی شــود‪ .‬در‬ ‫ســال ‪ ، 1967‬پــس از دوبلــه بــه انگلیســی ‪ ،‬در ایــاالت متحــده نیــز منتشــر شــد‪.‬‬ ‫داســتان فیلــم مربــوط بــه قــرن ‪ 19‬اســت کــه در ان بــه دنبــال حملــه اپاچی هــا بــه قطــار‪،‬‬ ‫هفــت زن بازمانــده کــه در غــاری پنــاه گرفتــه بودنــد ســعی مــی کننــد خــود را بــه ســامت‬ ‫بــه جــای امــن برســانند‪ .‬یــک پیشــاهنگ ســواره نظــام کــه تنهــا بازمانــده کمیــن یــک‬ ‫گشــت ارتــش در منطقــه اســت بــه انهــا می پیونــدد‪...‬‬ ‫کنت دراکوال‬ ‫کنــت دراکــوال یــک فیلــم ترســناک گوتیــک محصــول ‪ 1970‬بــه کارگردانــی ژســوس‬ ‫فرانکــو ‪ ،‬براســاس رمــان دراکــوالی بــرام اســتوکر اســت‪ .‬کریســتوفر لــی‪ ،‬هربــرت‬ ‫لــوم و کالوس کینســکی در ان بــازی مــی کننــد‪.‬‬ ‫گرچــه لــی کنــت دراکــوال را در نقــش اصلــی بــازی مــی کنــد امــا برخــاف ســایر‬ ‫فیلم هــای دراکــوالی ا‪ ،‬ایــن بــار هــری الــن تــاورز تهیــه کننــده فیلــم اســت‪.‬‬ ‫کالوس کینســکی ‪ ،‬کــه ‪ 9‬ســال بعــد خــودش دراکــوال بــازی مــی کنــد در ‪Nosferatu‬‬ ‫‪ ، the Vampyre‬در ایــن فیلــم نیــز نقشــی (رنفیلــد) برعهــده دارد‪ .‬از کنــت دراکــوال‬ ‫بــه عنــوان وفادارتریــن اقتبــاس از رمــان بــرام اســتوکر یــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫فیلــم در اســتودیوی تیرنیــا و مــکان ان در اســپانیا فیلمبــرداری شــده اســت‪ .‬صحنه های‬ ‫فیلــم توســط کارل اشــنایدر کارگــردان هنری طراحی شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪60‬‬ صفحه 60 ‫پنج اژدهای طالیی‬ ‫یــک فیلــم اکشــن کمــدی تولیــد مشــترک بیــن المللــی اســت کــه در‬ ‫ســال ‪ 1967‬در هنــگ کنــگ ســاخته شــد‪.‬‬ ‫فیلــم توســط جرمــی ســامرز کارگردانــی شــد و بــاب کامینگــز در اخرین‬ ‫فیلــم ســینمایی خــود در ان ایفــای نقــش کرد‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم نیــز توســط هــری الــن تــاورز تولیــد و نگارش شــده اســت و‬ ‫همســرش ماریــا روهــم بــه عنوان یکــی از ســه بازیگــر اصلــی زن ایفای‬ ‫نقــش مــی کنــد‪ .‬ایــن فیلــم بــا اســتفاده از کمــک کمیســر ســندرز کــه‬ ‫خــود بــه عنــوان افســر پلیــس ســلطنتی هنــگ کنــگ مشــغول خدمــت‬ ‫بــود ســاخته شــد و وی یکــی از ســرمایه گــذران ایــن اثــر بــود‪.‬‬ ‫پنــج اژدهــای طالیــی یــک ســندیکا بیــن المللــی جنایــی قاچــاق طــا‬ ‫در هنــگ کنــگ اســت‪ .‬انهــا قصــد دارنــد پــس معاملــه ای بــا مافیــا‬ ‫بــه مبلــغ ‪ 50‬میلیــون دالر از هــم جــدا شــوند‪ .‬بــا ایــن حــال اعضــای‬ ‫گــروه بــه دلیــل طمــع در دریافــت ســهم خــود بــا هــم دچــار اختــاف‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫بــاب میچــل ‪ ،‬جــوان عیــاش امریکایــی و همچنیــن خواهــران اینگریــد‬ ‫و مارگــرت ‪ ،‬هــدف قاتلــی بــه نــام گــرت و همدســتان او قــرار مــی‬ ‫گیرنــد‪ .‬در همیــن حــال پلیســی بــه نــام ســندرز و بــازرس کیائــو در‬ ‫حــال رســیدگی بــه پرونــده انهــا هســتند‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم یکــی از ســه اثــر بلنــد هــری الــن تــاور بــه عنــوان تهیــه‬ ‫کننــده بــود کــه در اســتودیوی ‪ Run Run Shaw‬در اســتودیوی هنــگ‬ ‫کنــگ ســاخته شــد و فیلــم هــای دیگــر ‪The Vengeance of Fu‬‬ ‫‪( Manchu‬بــه کارگردانــی جرمــی ســامرز ‪ ،‬بــا بــازی کریســتوفر لــی در‬ ‫نقــش اصلــی و ماریــا روم دوبــاره بــه نــام اینگریــد) و میلیــون چشــم‬ ‫ســومورو (بــا بــازی کالوس کینســکی و ماریــا روم در نقــش هــای مکمل)‬ ‫بــود کــه در دهــه‪ 60‬ســاخته شــدند‪.‬‬ ‫پنــج اژدهــای طالیــی یکــی از تعــداد فیلــم هــای جاسوســی و اکشــنی‬ ‫بــود کــه در نیمــه دوم دهــه ‪ 1960‬تولیــد و اکــران شــد‪ .‬یــک ســال‬ ‫زودتــر ‪ ،‬در اوریــل ‪ ، 1966‬دو فیلــم دیگــر در لنــدن بــا طــرح مشــابهی‬ ‫از توریســتی کــه توســط قاتــان تعقیــب مــی شــد ‪ ،‬اکــران شــده بــود‬ ‫«یــک مــرد مــی توانــد کشــته شــود» ‪ ،‬بــه کارگردانــی کلیــف اوون‬ ‫و رونالــد نیــم و بــا بــازی جیمــز گارنــر و همچنیــن هــری الــن تــاور‬ ‫و «مــرد مــا در مراکــش» بــه کارگردانــی دون شــارپ و بــازی تونــی‬ ‫رانــدال بــا بــازی کالوس کینســکی ‪ ،‬مــارگارت لــی و ماریــا روم از جملــه‬ ‫دیگــر ایــن فیلم هــا بــود‪.‬‬ ‫درنده خو‬ ‫‪ Dog Eat Dog‬درنــده خــو‪ ،‬فیلمــی درام جنایــی در ســال ‪ 1964‬در‬ ‫المــان اســت کــه بــا بــازی جیــن منســفیلد ‪ ،‬کامــرون میچــل ‪ ،‬دودی‬ ‫هیــت ‪ ،‬ایــور ســالتر ‪ ،‬ایســا میرانــدا ‪ ،‬الیزابــت فلیکنشــیلدت ‪ ،‬ورنــر‬ ‫پیتــرز و پینــکاس بــراون بــازی مــی کنــد‪.‬‬ ‫فیلمبرداری در اواخر سال ‪ 1963‬در یوگسالوی روی داد‪.‬‬ ‫فیلــم دربــاره ســه ســارق بــه نام هــای لیــل کوربــت (میچــل) ‪ ،‬دلــف‬ ‫کوســتیس (ســالتر) و دارلیــن (منسفیلد)اســت کــه یــک میلیــون دالر از‬ ‫محمولــه ای را کــه بــه ســمت ایــاالت متحــده مــی رفــت ‪ ،‬مــی دزدنــد‪.‬‬ ‫امــا یکــی از انهــا بــه نــام دلــف بــه جــای تقســیم پول هــا بــه مســاوی‪،‬‬ ‫تصمیــم می گیــرد لیــل را بــه قتــل برســانند‪.‬‬ ‫بــدون اینکــه دارلیــن (کــه هــر دو را دوســت دارد) از ایــن موضــوع اگاه‬ ‫شــود‪ .‬هنــگام بازگشــتش در هتــل امریکانــو ‪ ،‬دلــف ‪ ،‬بــه او اطــاع مــی‬ ‫دهــد کــه لیــل را فرامــوش کنــد‪.‬‬ ‫قبــل از بازگشــت دلــف ‪ ،‬مدیــر هتــل ‪ ،‬لیویــو مورلــی (بــراون) بــه شــکل‬ ‫تصادفــی از رادیــو خبــر ســرقت را می شــنود بــا دیــدن اشــکناس‬ ‫هزاردئــاری زیــر تخــت ســارقان بــه انهــا شــک می کنــد و متوجــه‬ ‫می شــود انهــا همــان ســارقانی هســتند کــه از رادیــو مشخصاتشــان‬ ‫اعــام شــده بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪61‬‬ صفحه 61 ‫رویدادهای فرهنگی‬ ‫افشین اسد زاده‬ ‫لیختــن اشــتاین از نظــر برگــزاری جش ـن های و فســتیوال های مختلــف علــی رغــم کوچکــی مســاحتش‪ ،‬بــا برخــی کشــورهای مهــم اروپــا قابــل مقایســه‬ ‫اســت‪ .‬موســیقی نقــش پررنگــی در ایــن جشــنواره ها دارد‪ .‬جشــنواره فیلــم فادوتــس و فســتیوال موســوم بــه مانســتر کنســرت کــه در شــهر شــان برگــزار‬ ‫می گــردد از نمونــه ایــن جشن هاســت‪.‬‬ ‫اوپرای فادوتس ‪ /‬بالزرس‬ ‫فســیتوال اوپــرای لیختــن اشــتاین هــر ســاله بیــن دوشــهر در حــال‬ ‫چرخــش اســت جشــن ســه ماهــه اوپــرا کــه در بالــزرس یــا فادوتس‬ ‫برگــزار می شــوند و معمــوال از پایــان مــاه ژانویــه تــا اواســط مــاه‬ ‫مــارس برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫در ایــن فســتیوال گروه هــای مختلــف اوپــرا از لیختــن اشــتاین و‬ ‫سراســر اروپــا شــرکت می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره مهمتریــن و تنهــا جشــنواره اوپــرا بــرای عالقمنــدان‬ ‫بــه ایــن ســبک موســیقی در ایــن کشــور اســت و بــا توجــه بــه اهمیت‬ ‫ان از مدت هــا قبــل از برگــزاری ان‪ ،‬بســیاری بــرای حضــور در ان‬ ‫برنامــه ریــزی می کننــد‪.‬‬ ‫مانستر کنسرت‬ ‫مانســتر کنســرت یــا کنســرت هیــوال کــه در شــهر شــان در مــاه‬ ‫مــارس برگــزار مــی شــود‪ ،‬یکــی از رویدادهــای ســاالنه موســیقی‬ ‫اســت و از ســال ‪ 1958‬اولیــن دوره ان برگــزار گردیــد‪ .‬در ایــن‬ ‫جشــنواره توســط گروه هــای مختلــف‪ ،‬موســیقی زنــده بــا حضــور‬ ‫جمعیــت عالقمنــد اجــرا می شــود‪ .‬ایــن جشــنواره همــه ســاله بــا‬ ‫حضــور هــزاران نفــر از مــردم برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه نــوع ســبک های موســیقی اجــرا شــده در ایــن‬ ‫رویــداد هنــری و تنــوع گروه هــای شــرکت کننــده در ان‪ ،‬اســتقبال‬ ‫قشــر جــوان و نوجــوان از ایــن جشــنواره موســیقی بســیار‬ ‫چشــمگیر اســت‪.‬‬ ‫جشنواره بهار تریزنبرگ‬ ‫ایــن جشــنواره موســیقی کالســیک همــه ســاله در انتهای‬ ‫مــاه مــارس در شــهر تریزنبــرگ برگــزار می گــردد و در ان‬ ‫موســیقی کالســیک بــه صــورت زنــده بــرای عالقمنــدان‬ ‫نواختــه و اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫درایــن جشــنواره همــه ســاله اثــاری از بزرگتریــن‬ ‫اهنگســازان و نوزانــدگان تاریــخ موســیقی کالســیک اجــرا‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪62‬‬ صفحه 62 ‫ماراتن ال‪.‬جی‪.‬تی الپاین‬ ‫ایــن رویــداد ســاالنه ورزشــی‪ ،‬یکــی از محبوب تریــن و‬ ‫جالب تریــن رویدادهــای ورزشــی در تقویــم لیختن اشــتاین‬ ‫اســت‪ .‬در روز ‪ 16‬ژوئــن‪ ،‬دوچرخــه ســواران از سراســر اروپــا‬ ‫و حتــی بریتانیــا بــرای اغــاز هیجــان رقابــت ماراتــن ‪42‬‬ ‫کیلومتــری خــود را بــه ایــن کشــور می رســانند‪ .‬بیشــتر ایــن‬ ‫مســیر در ارتفــاع ‪ 1800‬متــری از ســطح دریــا می گــذرد‪ .‬بــه‬ ‫دلیــل زیبایــی مناظــر مســیر ایــن رقابــت دوچرخــه ســواری‪،‬‬ ‫تــور لیختــن اشــتاین را می تــوان یکــی از جذاب تریــن‬ ‫رقابت هــای دوچرخــه ســواری در اروپــا نــام بــرد‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم فادوتس‬ ‫در طــول دو هفتــه در مــاه جــوالی‪ ،‬فادوتــس جشــنواره فیلــم ســاالنه‬ ‫خــود را برگــزار مــی کنــد‪ .،‬فیلم هایــی از سراســر لیختــن اشــتاین‪،‬‬ ‫اروپــا و دیگــر نقــاط جهــان‪ ،‬در ســینماهای زیبــای ازاد در اطــراف‬ ‫پایتخــت نمایــش داده مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره فیلــم را می تــوان مهمتریــن برنامــه دولــت‬ ‫لیختن اشــتاین بــرای جلــب اســتعدادهای ســینمایی ایــن کشــور و‬ ‫ایجــاد انگیــزه بــرای هنرمنــدان حــوزه ســینما بــرای فعالیــت در هنــر‬ ‫هفتــم نامیــد‪.‬‬ ‫روز ملی لیختن اشتاین‬ ‫ایــن جشــن همــه ســاله در روز ‪ 15‬اگوســت‪ ،‬در سراســر کشــور برگــزار‬ ‫مــی شــود‪ .‬رویدادهایــی جــذاب بــرای شــرکت کنندگان نظیــر موســیقی‪،‬‬ ‫نمایــش ‪ ،‬انــواع بــازی و مســابقات محلــی و طبــخ غذاهــای ســنتیدر ایــن‬ ‫مراســم وجــود دارد و تــا ســاعت ‪ 10:00‬شــب یعنــی زمانــی کــه بــا اتــش‬ ‫بــازی نوراســمان قلعــه فادوتــس را روشــن مــی کنــد ادامــه دارد‪.‬‬ ‫روز گیتار لیختن اشتاین‬ ‫ایــن جشــنواره همــه ســاله در یــک هفتــه از مــاه جــوالی برگــزار‬ ‫می گــردد و در ان بهتریــن نوازنــدگان گیتــار از سراســر کشــور و اروپــا‬ ‫در شــهر اشــن لیختــن اشــتاین گــرد هــم می اینــد تــا در ان شــرکت‬ ‫کننــد‪ .‬رقابــت بیــن المللــی بیــن نوازنــدگان باعــث جــذب بیننــده و‬ ‫عالقمنــدان بــه نوازندگــی و رونــق این جشــنواره اســت اما در حاشــیه‬ ‫ان کالس هــای اموزشــی و کنســرت نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 58‬راز شقایق| ‪63‬‬ صفحه 63 ‫نمایی از شهر بالزرس‬ صفحه 64

آخرین شماره های ماهنامه راز شقایق

ماهنامه راز شقایق 66

ماهنامه راز شقایق 66

شماره : 66
تاریخ : 1400/07/01
ماهنامه راز شقایق 65

ماهنامه راز شقایق 65

شماره : 65
تاریخ : 1400/06/01
ماهنامه راز شقایق 64

ماهنامه راز شقایق 64

شماره : 64
تاریخ : 1400/05/01
ماهنامه راز شقایق 63

ماهنامه راز شقایق 63

شماره : 63
تاریخ : 1400/04/01
ماهنامه راز شقایق 62

ماهنامه راز شقایق 62

شماره : 62
تاریخ : 1400/03/01
ماهنامه راز شقایق 61

ماهنامه راز شقایق 61

شماره : 61
تاریخ : 1400/02/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!