ماهنامه راز شقایق شماره 57 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه راز شقایق شماره 57

صفحه بعد

ماهنامه راز شقایق شماره 57

ماهنامه راز شقایق شماره 57

صفحه 1 ‫ماهنامه فرهنگی و هنری‬ ‫(خبری‪ ،‬تحلیلی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬اموزشی)‬ ‫سال پنجم‪ ،‬شماره ‪ - 57‬اذر ماه ‪1399‬‬ ‫شماره مجوز ‪75583:‬‬ ‫مدیر روابط عمومی‬ ‫علی اسدابادی (کرمانشاهی)‬ ‫دبیر سرویس فرهنگی‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫سرویس عکس‬ ‫دبیر سرویس هنری‬ ‫میالد محمدهاشم‬ ‫فوادمحمدهاشم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‬ ‫دکتر علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫سردبیر‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫مدیر اجرایی‬ ‫ستاره کوشا‬ ‫طراح و گرافیست‬ ‫حسین شیردل‬ ‫همکاران این شماره‪:‬‬ ‫ســمیه عبدالمحمدی‪ -‬کبری تبریزیان‪ -‬کریــم فیروزی‪ -‬شــایلین مظاهری‪ -‬جعفرمحمدهاشم‪-‬سحر پورحســینی‪ -‬ابـــولفضل فیاض مرند ‪ -‬سمیه قاســمعلی‪ -‬امید عزیزی ‪ -‬محمدرضارســتگار‪ -‬حسین قاسمی‪ -‬سید امیر رســتگار‪ -‬امیدمحمدی‪-‬‬ ‫افشــین اســدزاده‪ -‬زهــرا کالته عربی‪ -‬تحریریه پایگاه خبری شــاینا‪ -‬تحریریه هفته نامه نســل انقالب‪-‬تحریریــه اخبار اصناف‪-‬تحریریه هفته نامــه مدرن‪-‬تحریریه دنیای بچه ها‪ -‬تحریریــه پایگاه خبری قانون مداری‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫پورشــه‪ ،‬مرســدس بنــز‪ ،‬بــی‪.‬ام‪ .‬دبلیــو‪ ،‬زیمنــس و‪...‬‬ ‫نام هایــی اســت کــه بواســطه ان دنیــا کشــوری را‬ ‫شــناخته کــه در دهــه چهــل میــادی و پــس از جنگــی‬ ‫ویرانگــر ســر از خــاک بــراورد و امــروز بــه یکــی از‬ ‫قدرت مندتریــن اقتصادهــای دنیــا تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫المــان و مــردم ایــن کشــور نمــادی از سختکوشــی‪،‬‬ ‫وجــدان کاری و نظــم هســتند‪ .‬مــواردی کــه در جــای‬ ‫جــای پیشــرفت ایــن کشــور ماننــد ورزش‪ ،‬هنــر و‬ ‫صنعــت می تــوان شــاهد ان بــود‪.‬‬ ‫المــان بــا تاریــخ پرفــراز و نشــیب خــود یکــی از‬ ‫تاثیرگذارتریــن کشــورهای اروپــای غربــی بــر تاریــخ‬ ‫اروپــا و جهــان بــود‪ .‬کشــوری کــه از اغــاز کننــدگان‬ ‫جنــگ جهانــی اول و همچنیــن بــه تنهایــی شــروع کننــده‬ ‫جنــگ دوم جهانــی بــا حملــه به لهســتان بــود و بواســطه‬ ‫ان جنگــی بــه راه افتــاد کــه تاریــخ سیاســی جهــان را‬ ‫بــه دوره بعــد و قبــل از خــود تقســیم کــرد‪.‬‬ ‫هرچنــد المــان بــا نــام فــردی چــون هیتلــر عجیــن‬ ‫شــده کــه مســبب قتــل عــام میلیونــی و جنــگ و ویرانــی‬ ‫بزرگــی در اروپــا و المــان شــد امــا ایــن کشــور در تاریــخ‬ ‫علــم‪ ،‬هنــر و فرهنــگ خــود نامهــای درخشــانی دارد کــه‬ ‫بشــریت را مدیــون خــود کرده انــد؛ بزرگانــی چــون بــاخ‪،‬‬ ‫بتهــون در هنــر موســیقی و یــا گوتــه و شــیلر و نیچــه در‬ ‫حــوزه ادبیــات و فلســفه ســتارگانی هســتند کــه تاثیــر‬ ‫زیــادی در هنــر و فرهنــگ دنیــا داشــته اند‪.‬‬ ‫المــان امــروز پــس از پشــت ســر گذاشــتن تاریــخ‬ ‫وحشــتناک جنــگ بــا ثباتــی کــم نظیــر در اقتصــاد و‬ ‫سیاســت همچنــان پیــش مــی رود هرچنــد بــه ماننــد‬ ‫اتحادیــه اروپــا علــی رغــم اســتقالل ظاهــری همچنــان‬ ‫در ســایه قدرتــی چــون ایــاالت متحــده قــرار دارد‪.‬‬ ‫در ایــن شــماره از نشــریه راز شــقایق بــه معرفــی‬ ‫ایــن کشــور بــا بررســی تاریــخ‪ ،‬هنــر‪ ،‬ورزش و اقتصــاد‬ ‫و همچنیــن مناطــق و شــهرهای دیدنــی ان خواهیــم‬ ‫پرداخــت‪.‬‬ ‫راز شقایق را در هرجای دنیا بخوانید‬ ‫شــما می توانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه راز شــقایق را کــه دارای‬ ‫اطالعــات جامع تــری دربــاره موضــوع هــر شــماره (ســفرنامه‬ ‫کشــورهای دنیــا) اســت و شــامل مباحثــی ماننــد اشــنایی بــا ســاختار‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫هــر کشــور می باشــد را بــا مراجعــه بــه ســایت جــار و نصــب‬ ‫اپلیکیشــن مربوطــه‪ ،‬بــا پرداخــت مبلــغ نیــم بهــا دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫در ضمــن شــماره های قبلــی نشــریه نیــز از همیــن طریــق قابــل‬ ‫دریافــت می باشــد‪.‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫رمزینه لینک ارشیو‬ ‫رازشقایق در سایت جار‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫روابط ایران و المان‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی به کشور المان‬ ‫‪4‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪10‬‬ ‫ساختار سیاسی‬ ‫‪16‬‬ ‫چهره های سیاسی تاریخ المان‬ ‫‪18‬‬ ‫نظام اموزشی‬ ‫‪22‬‬ ‫نظام حقوقی‬ ‫‪26‬‬ ‫برلین‪ ،‬پایتخت‬ ‫‪28‬‬ ‫هامبورگ‪ ،‬دومین شهر بزرگ المان‬ ‫‪36‬‬ ‫شهرهای مهم المان‬ ‫‪40‬‬ ‫سایر مناطق دیدنی‬ ‫‪44‬‬ ‫تاریخ موسیقی‬ ‫‪48‬‬ ‫ادبیات المان‬ ‫‪50‬‬ ‫معماری‬ ‫‪52‬‬ ‫لباس های سنتی‬ ‫‪54‬‬ ‫ورزش المان‬ ‫‪56‬‬ ‫غذاهای محبوب‬ ‫‪58‬‬ ‫سینمای المان‬ ‫‪60‬‬ ‫رویدادهای فرهنگی‬ ‫‪62‬‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان شریعتی‪ -‬خیابان خواجه نصیر‪ -‬خیابان مقدم‪-‬‬ ‫کوچه کهندانی‪ -‬بن بست اول‪ -‬پالک ‪5‬‬ ‫تلفکس‪77573576 :‬‬ ‫استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع بالمانع است‪.‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬گنجینه مینیاتور‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ صفحه 2 ‫روابط ایران و المان‬ ‫ایــران و المــان از دیربــاز مناســبات پرفــراز و نشــیبی بــا هــم داشــته اند‪ .‬عمــده‬ ‫مناســبات دو کشــور در چارچــوب روابــط تجاری‪-‬اقتصــادی تعریــف شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن مناســبات پــس از پیــروزی انقــاب اســامی در ایــران در همــان چارچــوب‬ ‫تجاری‪-‬اقتصــادی باقــی مانــد و علیرغــم وجــود تنشــهای سیاســی ایــران و‬ ‫غــرب؛ چنــدان تحــت تاثیــر قــرار نگرفــت‪ .‬تنــش زدایــی و بهبــود مناســبات بــا‬ ‫غــرب پــس از دوران دفــاع مقــدس باعــث تقویــت مناســبات ایــران و المــان‬ ‫شــد‪ ،‬امــا شــروع بحــث پرونــده هســته ای ایــران در ســال ‪2003‬مرحلــه جدیــدی‬ ‫در روابــط دو کشــور را بــه وجــود اورد‪ .‬المــان در کنــار ســایر کشــورهای مذاکــره‬ ‫کننــده بــا ارجــاع پرونــده هســته ای ایــران بــه شــورای امنیــت موافقــت و از‬ ‫تحریمهایاعمالــی علیــه ایــران حمایــت کــرد‪.‬‬ ‫طــی جنــگ جهانــی اول المانیهــا از حکومــت موقتــی کــه بــه ریاســت نظــام‬ ‫الســلطنه مافــی در کرمانشــاه تشــکیل شــده بــود‪ ،‬در مقابــل روســیه و انگلیــس‬ ‫حمایــت کردنــد‪.‬‬ ‫ازجملــه واســموس در ســال ‪1911‬بــا تنگســتانیها بــر ضدانگلیســیها همــکاری‬ ‫می کــرد‪ .‬در دوران ســلطنت رضاشــاه و حکومــت جمهــوری وایمــار در المــان‬ ‫بــه علــت فعالیــت اپوزیســیون ایــران در المــان علیــه رضاشــاه روابــط طرفیــن‬ ‫مشــکالتی داشــت‪ ،‬امــا همــکاری اقتصــادی دو کشــور تــداوم یافتــه و رو بــه رشــد‬ ‫گذاشــت‪ .‬از ســال ‪1933‬و پــس از بــه قــدرت رســیدن هیتلــر در المــان مناســبات‬ ‫دو کشــور بــه ســرعت گســترش یافــت‪ .‬بــه گونـه ای کــه تــا ســال ‪1930‬المــان‬ ‫مقــام اول را در تجــارت خارجــی ایــران کســب کــرد‪.‬‬ ‫پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم و تشــکیل المــان غربــی ایــن دو کشــور در‬ ‫ســال ‪1912‬ســفارت خــود را در تهــران و ایــران نیــز ســفارت خــود را در کلــن‬ ‫افتتــاح کردنــد‪ .‬در ســال ‪1911‬دو کشــور نمایندگــی سیاســی خــود را بــه درجــه‬ ‫ســفارت کبــری ارتقــا دادنــد و ایــران بــه تدریــج سرکنســولگری های خــود را‬ ‫درهامبــورگ‪ ،‬مونیــخ و برلیــن افتتــاح کــرد‪ .‬در دوران پهلــوی دوم داشــتن تهدیــد‬ ‫مشــترک (شــوروی و کمونیســم) عضویــت دو دولــت در بلــوک غــرب و داشــتن‬ ‫روابــط نزدیــک بــا امریــکا‪ ،‬وجــود تفاهــم سیاســی بیــن دو دولــت در بســیاری‬ ‫ازمســائل منطقـه ای و جهانــی‪ ،‬اهمیــت ایــران بــرای اقتصــاد المــان از مهمتریــن‬ ‫عوامــل توســعه روابــط دوجانبــه بودنــد‪.‬‬ ‫مناســبات ایــران و کشــورهای اروپایــی پــس از پیــروزی انقــاب اســامی‬ ‫فرازونشــیبهای گوناگونــی را پشــت ســر گذاشــته اســت و در ایــن میــان‬ ‫ابوالفضل فیاض مرند‬ ‫کارشناس سیاسی‬ ‫کشــور انگلیــس و فرانســه مذاکراتــی را بــرای حــل وفصــل مســالمت امیــز پرونــده‬ ‫هســته ای ایــران اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫تغییــر اســتراتژی و دیپلماســی هســته ای ایــران و اصــرار طرفهــای غربــی بــر‬ ‫مطالبــات غیرقانونــی خــود عمــ ً‬ ‫ادوران رویارویــی بــا المــان و ســایر قدرتهــای‬ ‫جهانــی را بــه وجــود اورد‪ .‬المــان و ســایر کشــورهای مذاکــره کننــده پرونــده ایــران‬ ‫را بــه شــورای امنیــت ارجــاع دادنــد و تحریمهــای مختلفــی را علیــه کشــور وضــع‬ ‫کردند‪،‬امــا ایجــاد فضــای جدیــددر صحنــه سیاســی ایــران پــس از روی کارامــدن‬ ‫دولــت یازدهــم ســرانجام پرونــده ‪12‬ســاله هســته ای ایــران را بــه فرجام رســاند‪.‬‬ ‫امــا بعــد از روی کار امــدن دولــت ترامــپ‪ ،‬المــان از جملــه کشــورهایی بــود کــه‬ ‫علــی رغــم تــاش ایــاالت متحــده در بــی اعتبــار کــردن برجــام از ایــن توافق نامــه‬ ‫خــارج نشــده و بــر اجــرای کامــل ان تاکیــد داشــت‪ .‬المــان همچنــان مخالــف‬ ‫سیاس ـت های ایــاالت متحــده و تحریم هــای ایــن کشــور علیــه ایــران بــوده و در‬ ‫شــورای امنیــت نیــز بــا کاخ ســفید در خصــوص تصویــب قطعنامــه دیگــری علیــه‬ ‫ایــران همــکاری نکــرد‪.‬‬ ‫روابط فرهنگی‬ ‫همانطــور کــه ذکــر شــد بعــد از بــروز قضیــه ســلمان رشــدی‪ ،‬روابــط دو کشــور‬ ‫بــه تیرگــی گراییــد‪ .‬تــا ســال ‪ ۱۹۹۷‬کــه موضــوع گفتگــوی تمدن هــا مطــرح شــد و‬ ‫روابــط فرهنگــی تحرکــی پیــدا کــرد‪ .‬حضــور ناشــران ایرانــی در نمایشــگاه کتــاب‬ ‫فرانکفــورت و حضــور ناشــران المانــی در نمایشــگاه کتــاب تهــران از دســتاوردهای‬ ‫ایــن مقطــع زمانــی اســت‪ .‬همچنیــن حضــور فیلمســازان ایرانــی در جشــنواره فیلــم‬ ‫الیپزیــک و جشــنواره فیلــم برلیــن و حضــور فیلمســازان المانــی در جشــنواره فیلــم‬ ‫فجــر و نیــز حضــور چنــد گــروه باستان شناســی در ایــران و چنــد نمایشــگاه‬ ‫از هنرهــای ملــی ایــران در المــان از جملــه مابقــی روابــط فرهنگــی به شــمار‬ ‫می رونــد‪.‬‬ ‫مناســبات بــا المــان نیــز شــرایط ویــژه ای داشــته اســت‪ .‬عمــده مناســبات دو‬ ‫طــرف در حــوزه اقتصــادی تعریــف می شــد‪ .‬اشــغال ســفارت امریــکا در تهــران‪،‬‬ ‫جنــگ ایــران و عــراق‪ ،‬فتــوای حضــرت امــام خمینــی(ره) علیــه ســلمان رشــدی‬ ‫و ماجــرای دادگاه میکونــوس مناســبات سیاســی دو کشــور را تحــت تاثیرقــرار‬ ‫داد اگرچــه بــر مناســبات اقتصــادی طرفیــن تاثیرچندانــی برجــای نگذاشــت‪.‬‬ ‫روابــط دو کشــور بــا توجــه بــه تــاش ایــران بــرای تقویــت مناســباتش بــا‬ ‫اروپــا از یکســو و تــاش المــان بــرای ورود بــه عرصههــای بینالمللــی ازســوی‬ ‫دیگــر رفتــه رفتــه در ارتقــا یافــت‪ .‬امــا اغــاز بحــث پرونــده هســتهای ایــران‬ ‫از ســال ‪2003‬روابــط دو کشــور را تحــت تاثیرقــرار دا‪ .‬المــان بــه همــراه دو‬ ‫اطالعات سفارت المان در تهران‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان فردوسی شماره ‪320-324‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪3‬‬ ‫تلفن‪39990000 :‬‬ ‫بــا روی کارامــدن دولــت یازدهــم ایــران‪ ،‬روابــط فرهنگــی دو کشــور نیــز روبــه‬ ‫فزونــی گذاشــت‪ .‬افزایــش ســفر گردشــگران المانــی از ایــران و همچنیــن چــاپ‬ ‫کتاب هایــی در خصــوص فرهنــگ و تاریــخ ایــران در المــان‪ ،‬از جملــه نتایــج تغییــر‬ ‫رویــه مســئوالن ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری در جهــت جذب گردشــگر‬ ‫خارجــی می باشــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫نگاهی به کشور‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫المان‬ ‫المــان بــا نــام رســمی جمهــوری فــدرال المــان‪ ،‬نــام بین المللــی روی نقشــه‬ ‫«‪ »Germany‬کشــوری در قــاره اروپــا بــا پایتختــی برلیــن اســت‪.‬‬ ‫المــان از شــمال بــا دریــای شــمال‪ ،‬دانمــارک و دریــای بالتیــک‪ ،‬از شــرق بــا‬ ‫لهســتان و جمهــوری چــک‪ ،‬از جنــوب بــا اتریــش و ســوئیس و از غــرب با فرانســه‪،‬‬ ‫لوکزامبــورگ‪ ،‬بلژیــک و هلنــد مــرز دارد‪ .‬مســاحت ان ‪ ۳۵۷.۳۸۶‬کیلومتــر مربــع‬ ‫اســت و جمعیــت ان ‪ 83/7‬میلیــون نفــر اســت‪.‬‬ ‫نخســتین حضــور جامعــه انســانی در ســرزمین امــروزی المان بــه حــدود ‪۱۳۰.۰۰۰‬‬ ‫تــا ‪ ۲۳۰.۰۰۰‬ســال پیــش و انســان های نئاندرتــال بازمی گــردد‪ .‬رمی هــا نخســتین‬ ‫گــروه از انســان های متمــدن بودنــد‪ ،‬کــه در المــان ســاکن شــدند‪ .‬تــا ســال ‪۸۰۰‬‬ ‫میــادی المــان حکومــت مقتــدری نداشــت و مــورد تاخــت و تــاز همســایه ها بــود‪.‬‬ ‫در ایــن ســال شــارلمانی توانســت کشــورهای رم را متحــد کنــد‪ ،‬امــا ایــن اتحــاد‬ ‫کوتــاه مــدت بــود‪ .‬از ســرزمین های زیــر فرمــان او ســه پادشــاهی شــکل گرفــت‪،‬‬ ‫کــه یکــی از ان هــا بــه المــان امــروزی انجامیــد‪ .‬نخســتین پادشــاه المانی زبــان‬ ‫در ایــن ســرزمین‪ ،‬لودویــگ شــاه المانــی بــود‪ .‬دیگــر کشــورها از ان پــس‪ ،‬مــردم‬ ‫ایــن ســرزمین را بــا زبــان المانــی می شــناختند‪ .‬پــس از ایــن دوره حکومــت بــه‬ ‫امپراتــوری مقــدس روم رســید‪ ،‬ایــن دوره کــه بیش تــر ســده های میانــه را در‬ ‫بــر می گیــرد‪ ،‬بــا قــدرت گرفتــن کلیســای کاتولیــک همــراه بــود‪ .‬ظهــور کلیســای‬ ‫پروتســتان و مارتیــن لوتــر را می تــوان از رویدادهــای مهــم ان زمــان برشــمرد‪.‬‬ ‫پــس از ان در اوایــل قــرن ‪۱۹‬ام امپراتــوری پــروس از اتحــاد مناطــق المانــی در‬ ‫کنگــره ویــن شــکل گرفــت‪ .‬بــا پایــان جنــگ جهانــی اول‪ ،‬قیصــر مجبــور به اســتعفا‬ ‫شــد‪ ،‬ایــن دوره تــا برامــدن فاشیســم را دوران جمهــوری وایمــار می نامنــد‪ .‬بــا‬ ‫بدتــر شــدن وضعیــت اقتصــادی در المــان پــس از جنــگ جهانــی اول و گســترش‬ ‫نژادپرســتی‪ ،‬حــزب نــازی در ایــن کشــور بــه قــدرت رســید‪ .‬ایــن حــزب تــا پایــان‬ ‫جنــگ جهانــی دوم و شکســت المــان در ایــن کشــور حاکــم بــود‪ .‬پــس از جنــگ‬ ‫جهانــی دوم‪ ،‬کشــور المــان‪ ،‬بــه دو قســمت شــرقی و غربــی تقســیم شــد‪ ،‬تــا در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۹۰‬المــان غربــی و المــان شــرقی متحــد شــده و جمهــوری فــدرال المــان‬ ‫را تشــکیل دهنــد‪.‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫دوران باستان‬ ‫ژرمن هــا در دوران باســتان امیــزه ناهمگونــی از قبایــل بودنــد کــه اروپــا را در‬ ‫محــدوده میــان رودخانه هــای رایــن و ویســتوال و میــان رود دانــوب و دریــای‬ ‫شــمال و دریــای بالتیــک اشــغال می کردنــد‪ .‬رومیــان بــرای شناســایی ایــن اقــوام‬ ‫صفــت گرمانــوس را بــه کار می بردنــد و در التیــن بــه معنــای بــه وجــود امــده‬ ‫از یــک پــدر و مــادر اســت و شــاید در اطــاق ایــن نــام بــه ژرمن هــا ســازمان‬ ‫خویشــاوندی قبایــل توتــون مــد نظــر بوده اســت‪.‬‬ ‫بــا تصــرف ســرزمین گل (‪ ۵۱‬قبــل از میــاد) در غــرب اروپــا توســط ژولیوس ســزار‬ ‫امپراتــور وقــت روم‪ ،‬جنگ هــای میــان ژرمن هــا و رومیــان در کرانه هــای رود رایــن‬ ‫بــرای اولیــن بــار بــه وقــوع پیوســت‪ .‬ایــن جنگ هــا در اغــاز بــا پیــروزی نیروهــای‬ ‫رومــی همــراه بــود ولــی نیروهــای رومــی هرگــز درصــدد اشــغال دایمــی مناطــق‬ ‫انســوی رود رایــن برنیامدنــد و ایــن رودخانــه همــواره از ســوی رومیــان بــه عنــوان‬ ‫مــرز ایــده ال امپراتــوری روم و ژرمن هــا شــناخته می شــد‪.‬‬ ‫درگیری هــای خونیــن قبایــل ژرمــن و رومیــان در ســال ‪ ۳۷۸‬میــادی و بــا وقــوع‬ ‫جنــگ ادرنــه بــه صــورت برگشــت ناپذیری بــه نفــع اقــوام ژرمــن رقــم خــورد‪.‬‬ ‫ایــن جنــگ بــه عنــوان یکــی از تعیین کننده تریــن جنگ هــای تاریــخ شــناخته‬ ‫می شــود کــه در ان لژیون هــای پیــاده رومــی بــه دســت ســواره نظــام گوتــی‬ ‫(از قبایــل ژرمــن) شکســت خوردنــد‪ .‬پــس از ایــن جنــگ بــه علــت نمایــش‬ ‫تفــوق بــزرگ ســواره نظــام؛ لژیون هــای پیــاده رومــی دیگــر هرگــز تشــکیل‬ ‫نشــدند‪ .‬از انجــا کــه رومیــان ســواره نظــام ناچیــزی داشــتند در دوران پــس از‬ ‫ایــن جنــگ عمدتـاً از مــزدوران ژرمــن یــا هــون بــه عنــوان ســواره نظــام اســتفاده‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪4‬‬ ‫‪Germany‬‬ ‫المــان دارای نظــام سیاســی جمهــوری فــدرال دموکراتیــک پارلمانــی‬ ‫اســت و ‪ ۱۶‬ایالــت دارد‪ ،‬کــه می تواننــد در برخــی مســایل مســتقل‬ ‫عمــل کننــد‪ .‬المــان اکنــون یکــی از صنعتی تریــن کشــورهای جهــان‬ ‫ـادی‬ ‫اســت و در جــای ثروتمندتریــن عضــو اتحادیــه اروپــا‪ ،‬موتــور اقتصـ ِ‬ ‫حــوزه پولــی یــورو به شــمار مــی رود‪ .‬شــهرهای بــزرگ المــان برلیــن‪،‬‬ ‫هامبــورگ‪ ،‬مونیــخ و فرانکفــورت انــد‪.‬‬ ‫المــان در دو جنــگ جهانــی اول و دوم نقــش برجســته ای داشــت و در‬ ‫پــی ایــن دو جنــگ اســیب های فراوانــی را متح ّمــل شــد‪ .‬پــس از پایــان‬ ‫جنــگ بــا وام هایــی کــه از کشــورهای متفــق گرفــت‪ ،‬توانســت کشــور‬ ‫را بازســازی کنــد‪ .‬جمهــوری فــدرال المــان اکنــون یکــی از اعضــای‬ ‫ســازمان ملــل متحــد‪ ،‬ناتــو‪ ،‬کشــورهای گــروه هشــت و گــروه پنــج بــه‬ ‫عــاوه یــک بــوده و از بنیانگــذاران اتحادیــه اروپــا اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه بــه تاریخچــه‪ ،‬ســاختار سیاســی و اقتصــاد ایــن کشــور بــه‬ ‫طــور مفصل تــر پرداختــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫می کردنــد و در نتیجــه وضعیــت نظامــی در روم دســتخوش تغییــرات بــزرگ‬ ‫و تعیین کننــده ای گشــت‪ .‬در نهایــت در ســال ‪ ۴۰۶‬میــادی ائتالفــی از‬ ‫قبایــل ژرمــن کــه عمدت ـاً از مارکومان هــا‪ ،‬کوادهــا‪ ،‬وندال هــای بــاال رونــده و‬ ‫وندال هــای پاییــن رونــده تشــکیل می شــدند از رایــن گذشــتند و بــا اشــغال‬ ‫فرانســه موجبــات تجزیــه امپراتــوری روم را فراهــم کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن دوران مقــارن اســت بــا هجــوم هون هــا بــه رهبــری اتیــا بــه‬ ‫ســرزمین های ژرمن هــا (‪ )۴۵۳-۴۳۳‬کــه موجــب درگیــری هون هــا از یــک‬ ‫ســو و قبایــل ژرمــن و امپراتــوری روم شــرقی و امپراتــوری روم غربــی از‬ ‫ســوی دیگــر بــود‪ .‬ســرانجام در ســال ‪ ۴۵۴‬میــادی و بــه دنبــال مــرگ اتیــا‪،‬‬ ‫ژرمن هــا بــه رهبــری ژپیدهــا توانســتند هون هــا را شکســت دهنــد‪.‬‬ ‫تاخــت اوردن ژرمنــان بــه روم باختــری و فروپاشــیدن ایــن امپراتــوری چنــدان‬ ‫مهــم اســت کــه نــزد تاریخ نــگاران اغــاز ســده های میانــه به شــمار م ـی رود‪.‬‬ صفحه 4 ‫سده های میانی‬ ‫فرانک ها‬ ‫فرانک هــا دیگــر ژرمن هایــی بودنــد کــه از گرمانیــا بــه ســوی غــرب‬ ‫روانــه شــدند‪ .‬فرانک هــا بــا شــکاندن رومیــان‪ ،‬در ســرزمین گل‪،‬‬ ‫حکومتشــان را پایــه نهادنــد‪ ،‬بــه مســیحیت گرویدنــد و ایــن ســرزمین‬ ‫را پایــگاه تاخــت و تازهــای پسینشــان بــه ســرزمین های خــاوری و‬ ‫دل امپراتــوری روم کردنــد‪ .‬در شــمال نیــز فرانک هــا‪ ،‬دیگــر قبایــل‬ ‫ژرمــن را فرمانبــردار خــود کردنــد و رفتــه رفتــه امپراتــوری بزرگــی‬ ‫را بــه هــم اوردنــد کــه مهــار همــه اروپــای باختــری مگــر شــبه‬ ‫جزیــره ایبــری را در دســت داشــت‪ .‬اوج اقتــدار امپراتــوری فرانــک‬ ‫در روزگار شــارلمانی بــود‪ .‬او توانســت شــمال ایتالیــا‪ ،‬از جملــه رم را‬ ‫بــه قلمرویــش بیفزایــد‪ .‬پــس از ورودش بــه رم‪ ،‬پــاپ او را امپراتــور‬ ‫روم لقــب داد‪ .‬پــس از شــارلمان بنــا بــر ســنت ژرمنــان‪ ،‬قلمرویــش‬ ‫میــان پســرانش بخــش شــد‪ .‬ســرانجام بــا تجزیــه شــدن امپراتــوری‬ ‫شــارلمانی‪ ،‬در نواحــی شــرقی قلمــرو ان‪ ،‬امپراتــوری قــرون وســطایی‬ ‫المــان شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫امپراتوری روم‬ ‫در زمــان پادشــاهی اوتــوی اول معــروف بــه اوتــوی کبیــر‪ ،‬کــه از ســال‬ ‫‪ ۹۳۶‬میــادی اغــاز شــد؛ بــا تاســیس امپراتــوری جدیــدی‪ ،‬بــر وحدت‬ ‫المان هــا افــزوده گشــت؛ و المــان بــه صــورت یکــی از مطرح تریــن‬ ‫قدرت هــای اروپایــی درامــد‪.‬‬ ‫اختالفــات امپراتــوری المــان بــا مقــام پــاپ کــه از زمــان هنــری‬ ‫ســوم و هنــری چهــارم بــروز کــرده بــود‪ ،‬منجــر بــه قطــع روابــط بــا‬ ‫پــاپ در زمــان پادشــاهی شــارل چهــارم شــد‪ .‬هم زمــان اصالحــات‬ ‫مذهبــی مارتیــن لوتــر‪ ،‬مذهــب پروتســتان را بــه وجــود اورد و اتحادیه‬ ‫پروتســتان ها بــه ســال ‪ ۱۶۰۸‬تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫جنگ هــای ‪ ۳۰‬ســاله کــه سراســر اروپــا را فراگرفــت(‪ ۱۶۱۸‬تــا‬ ‫‪ )۱۶۴۸‬موجــب شــد در داخــل ســرزمین المــان دو دولــت نیرومنــد‬ ‫اتریــش و پــروس بــه وجــود امــد‪.‬‬ ‫رنسانس‬ ‫پــس از جنگ هــای صلیبــی و شکسـت های پیاپــی اروپاییــان از مســلمانان‪،‬‬ ‫در سراســر اروپــای کاتولیــک بدبینــی بــه مقــام و موقعیــت پــاپ و کلیســای‬ ‫کاتولیــک بــاال گرفــت‪ .‬ایــن بدبینــی کــه یــک ســده پیــش‪ ،‬بــه ســبب‬ ‫رســوایی ها و فســاد اخالقــی و اقتصــادی در دســتگاه کلیســا پدیــد امــده‬ ‫بــود‪ ،‬بــا اشــنایی اروپاییــان بــا مســلمانان و اگاهــی از پیشــرفت های‬ ‫ایشــان‪ ،‬در ســده شــانزدهم بــه جنبشــی بــرای دگرگونــی باورهــای دینــی‬ ‫انجامیــد‪ .‬المــان‪ ،‬بــا اختــراع دســتگاه چــاپ و ترجمــه کتــاب مقــدس بــه‬ ‫زبــان المانــی‪ ،‬یکــی از کانون هــای اصلــی ایــن جنبــش شــد‪ .‬مارتیــن‬ ‫لوتــر‪ ،‬کشــیش معترضــی بــود رهبــر جنبــش معترضــان در المــان شــد‪.‬‬ ‫او پــس از چنــدی پــا را فراتــر گذاشــت و اعــام کــرد رســتگاری در‬ ‫ســرپیچی از فرمــان پــاپ اســت‪ .‬دوکهــا و شــاه زادگان المانــی نیــز بــرای‬ ‫رهایــی از ســلطه پــاپ و بــاج و خراج هــای کلیســا بــا او همــراه شــدند‪ .‬بــه‬ ‫ایــن ترتیــب ســرزمین های المانی نشــین در کنــار بخش هــای بزرگــی‬ ‫از شــمال اروپــا‪ ،‬از جرگــه کاتولیک هــا بیــرون شــدند و از ایــن پــس بــه‬ ‫ســبب کیــش تــازه شــان بــه معترضــان یــا پروتســتانها اوازه یافتنــد‪ .‬ایــن‬ ‫جدایــی ســراغاز جنگ هــا و خونریزی هــای فــراوان مذهبــی شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪5‬‬ ‫دوران بیسمارک‬ ‫در ‪ ۲‬ژانویــه ‪ ۱۸۶۱‬ویلهلــم یکــم در حالــی کــه از ســال ‪ ۱۸۵۸‬زمــام امور کشــورش‬ ‫را در دســت داشــت پادشــاه پــروس شــد‪ .‬وی در ســال ‪ ۱۸۶۲‬اتــو فــون بیســمارک‬ ‫را بــه عنــوان نخسـت وزیر و وزیــر امــور خارجــه پــروس انتخــاب نمــود‪ .‬بــه دلیــل‬ ‫اختالف هایــی کــه بــر ســر دوک نشــین های شلســویگ‪ ،‬هلشــتاین‪ ،‬لونبــورگ‬ ‫میــان پادشــاه دانمــارک و اتحادیــه ایالت هــای المانــی بــود‪ .‬بیســمارک از اتریــش‬ ‫خواســت تــا در ایــن حــل اختــاف کمــک کنــد‪ .‬پیشــنهاد ایــن دو کشــور بــه‬ ‫دانمــارک چشــم پوشــی از دوک نشــین شلســویگ بــود کــه دانمــارک نپذیرفــت‪.‬‬ ‫ســرانجام پــروس بــا یــاری اتریــش بــا ‪ ۹۰‬هــزار ســپاه بــه دانمــارک حملــه کردند‪.‬‬ ‫ســپاهیان دانمــارک بــه علــت کمــی نیروهــا شکســت خوردنــد و درخواســت صلــح‬ ‫کردنــد و ســرانجام بــه موجــب عهدنامــه ای کــه در ویــن منعقــد شــد دانمــارک‬ ‫رســماً از دوک نشــین های ســه گانه چشــم پوشــید‪ .‬پــروس دوک نشــین لونبــورگ‬ ‫را تصــرف کــرد و اتریــش ‪ ۱۵‬میلیــون مــارک غرامــت از ان دوک نشــین گرفــت و‬ ‫حکومــت دو دوک نشــین دیگــر نیــز میــان دو دولــت تقســیم شــد‪.‬‬ ‫بیســمارک پــس از جنــگ دانمــارک در صــدد بــود میــان پــروس و اتریــش نیــز‬ ‫جنگــی پیــش کشــد‪ ،‬ولــی بــرای احتیــاط نخســت بــا ناپلئــون ســوم امپراتــور‬ ‫فرانســه دوســت شــد و او را راضــی نمــود تــا در جنــگ میــان پــروس و اتریــش‬ ‫بی طــرف بمانــد و ســپس بــا ویکتــور امانوئــل دوم پادشــاه ایتالیــا ضــد اتریــش‬ ‫معاهــده ای منعقــد ســاخت‪ .‬پــس از ان‪ ،‬اتریــش را متهــم ســاخت کــه در حکومــت‬ ‫هلشــتاین از رعایــت منافــع مشــترک دو دولــت ســر پیچیــده اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫موضــوع تغییــر وضــع اتحادیــه دولت هــای المانــی را پیــش کشــید و مجلــس‬ ‫اتحادیــه ایالت هــای المانــی بــه اتریــش اعــام جنــگ داد‪ .‬بــه موجــب معاهــده‬ ‫پــراگ‪ ،‬ایــاالت شلســویک هولشــتاین‪ ،‬هانــور الکنــرال‪ ،‬هــس و فرانکفــورت‬ ‫ضمیمــه پــروس شــد و پــروس‪ ،‬کــه تــا ایــن زمــان دو قطعــه جداگانــه بــود‪ ،‬بــه‬ ‫یــک مملکــت تبدیــل شــد‪ .‬پــس از ایــن‪ ،‬بیســمارک بــا ممالــک واقــع در شــمال رود‬ ‫مایــن دربــاره تشــکیل یــک اتحادیــه جدیــد بــه مذاکــره پرداخــت و ایــن هیئــت‬ ‫بــه اســم ممالــک یک پارچــه المــان شــمالی در مــاه اوریــل ‪ ۱۸۶۷‬تشــکیل شــد‬ ‫کــه شــامل ‪ ۲۲‬مملکــت یعنــی تمــام ممالــک المــان بــه جــز المــان جنوبــی (ممالک‬ ‫باویــر و ورتامبــرگ و گراندوشــه بــاد) می شــد‪.‬‬ ‫پــس از دو پیــروزی بــزرگ بیســمارک در اندیشــه نبــرد بــا فرانســه بــود‪ .‬در پنجــم‬ ‫اوت ‪ ۱۸۶۶‬دولــت فرانســه از بیســمارک بخشــی از ســرزمین های باویــر در کرانــه‬ ‫رود رن و همچنیــن شــهر مایانــس را درخواســت کــرد ولــی چــون بیســمارک پاســخ‬ ‫داد کــه ایــن درخواســت در حکــم جنــگ اســت‪ .‬ایــن درخواســت پــس گرفتــه‬ ‫شــد ولــی طولــی نکشــید کــه فرانســه در ‪ ۲۰‬اوت الحــاق بی درنــگ لوکزامبــورگ و‬ ‫اجــازه الحــاق بلژیــک را در موقــع مســاعد درخواســت کــرد ســرانجام در روز ســه‬ ‫شــنبه ‪ ۱۹‬ژوئیــه ‪ ۱۸۷۰‬ناپلئــون ســوم رســماً بــه دولــت پــروس اعــان جنــگ‬ ‫داد و در دوم اوت جنــگ اغــاز شــد و تــا شــش مــاه ادامــه یافــت‪ .‬در پایــان کار‬ ‫فرانســویان شکســت خوردنــد‪ .‬بــا شکســت فرانســه در ‪ ۱۸۷۱‬امپراتــوری المــان‬ ‫تشــکیل گردیــد‪ ،‬باویــر‪ ،‬ورتمبــرگ و بــاد بــه اتحادیــه المــان شــمالی پیوســتند‬ ‫و پادشــاه پــروس‪ ،‬ویلهلــم نخســت بــه مقــام امپراتــوری رســید‪ .‬امپراتــوری ‪۲۵‬‬ ‫دولــت نامتســاوی و همچنیــن ســرزمین الــزاس و لــورن را کــه از فرانســه جــدا‬ ‫شــده بــود دربرداشــت‪.‬‬ صفحه 5 ‫امپراتوری المان‬ ‫بعــد از پیــروزی چشــمگیر در جنــگ فرانســه‪-‬پروس‪ ،‬ویلهلــم در ســال ‪ ،۱۸۷۱‬در‬ ‫ورســای فرانســه‪ ،‬بــه عنــوان امپراتــو ِر تاجگــذاری کــرد و بیســمارک هــم از ایــن رو‪،‬‬ ‫ـم تاریــخ المــان شــناخته شــد؛ بنابرایــن از همبســتگی‬ ‫بــه عنــوان اولیــن صدراعظـ ِ‬ ‫المــان شــمالی (‪ ،)۱۸۷۱-۱۸۶۷‬کشــوری فدرالــی بــه نــام امپراتــوری المــان بــه‬ ‫وجــود امــد‪ .‬بــه ایــن قســمت از تاریــخ‪ ،‬در منابــع المانــی امپراتــوری دوم یــا رایش‬ ‫دوم گفتــه می شــود‪ ،‬زیــرا کــه ایــن دوران پــس از امپراتــوری مقــدس روم و قبــل‬ ‫از قدرت گیــری نازی هــا (کــه بــه ان رایــش ســوم می گوینــد) در کشــور المــان‬ ‫رخ داده اســت‪ .‬در حــد فاصــل ســال های ‪ ۱۸۷۱‬تــا ‪ ۱۸۷۷‬بیســمارک سیاســت‬ ‫جهــاد بــرای تمــدن را در پیــش گرفــت و اصالحاتــی موســوم بــه جنــگ فرهنگــی‬ ‫انجــام داد‪ .‬امپراتــوری المــان تــا انقــاب نوامبــر و تشــکیل جمهــوری وایمــار ادامــه‬ ‫پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫جنگ جهانی اول‬ ‫پــس از انکــه ارشــیدوک فرانتــس فردینانــد ولیعهــد امپراتــوری اتریــش ‪-‬‬ ‫مجارســتان در صربســتان تــرور شــد دولــت اتریــش تقاضــا نمــود تحقیقاتــی بــا‬ ‫شــرکت نماینــدگان اتریــش صــورت پذیــرد کــه دولــت صربســتان تحقیقــات‬ ‫را قبــول نمــود ولــی بــا حضــور نماینــدگان خارجــی مخالفــت کــرد در ‪ ۲۸‬ژانویــه‬ ‫اتریــش ‪ -‬مجارســتان جنــگ بــا صربســتان را اعــام کــرد‪ .‬روســیه در حمایــت‬ ‫از صربســتان بســیج عمومــی اعــام کــرد و المــان هــم بــه حمایــت از اتریــش‬ ‫بــه روســیه و فرانســه اعــان جنــگ داد‪ .‬قــوای المــان بــه بلژیــک حملــه کــرد و‬ ‫ایــن اقــدام یعنــی حملــه بــه یــک کشــور بیطــرف موجــب دخالــت انگلیــس در‬ ‫جنــگ شــد‪ .‬ایــن جنــگ به طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم نقــش بزرگــی در تعییــن‬ ‫تاریــخ قــرن بیســتم داشــت‪ .‬ایــن جنــگ پایانــی بــر نظام هــای ســلطنت مطلقــه‬ ‫در اروپــا را بــه همــراه اورد و باعــث انقــراض چهــار امپراتــوری امپراطــوری اتریــش‬ ‫ مجارســتان‪ ،‬المــان و عثمانــی و روســیه تــزاری و سلســله های هوهنزولــرن‪،‬‬‫هابســبورگ‪ ،‬عثمانــی و رمانــوف شــد‪ .‬همــه ایــن امپراتوری هــا از زمــان جنگ هــای‬ ‫صلیبــی بــر ســر قــدرت بودنــد‪ .‬جنــگ تــا چهــار ســال بطــول انجامیــد و پــس از‬ ‫کشــته شــدن میلیون هــا تــن در ‪ ۱۱‬نوامبــر ‪ ۱۹۱۸‬پیمــان صلــح امضــا شــد و‬ ‫جنــگ جهانــی اول پایــان یافــت‪ .‬تعــداد تلفــات المــان در حــدود ‪ ۱۷۷۳۷۰۰‬نفــر‬ ‫تخمیــن زده می شــود‪.‬‬ ‫انقالب المان‬ ‫شکســت المــان در جنــگ جهانــی اول‪ ،‬قــدرت اقتصــادی سیاســی و نظامــی المان‬ ‫را شــدیدا ً تن ـزّل داد؛ و بــه اســتعفای ویلهلــم دوم‪ ،‬تحمیــل معاهــده ورســای بــه‬ ‫المــان‪ ،‬و روی کار امــدن جمهــوری وایمــار منجــر شــد‪ .‬وضعیــت اقتصــادی المــان‬ ‫پــس از جنــگ جهانــی اول بســیار وخیــم شــد و نــرخ تــورم بســیار بــاال رفــت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،۱۹۲۳‬هنگامــی کــه نیروهــای فرانســه و بلژیــک بــرای وادار کــردن‬ ‫المــان بــه پرداخــت غرامــت جنگــی وارد منطقــه رور شــدند‪ ،‬دولــت در اقدامــی‬ ‫میهن پرســتانه‪ ،‬مــردم را بــه مقاومــت منفــی دعــوت کــرد‪ .‬چــون افزایــش‬ ‫مالیات هــا مــورد پســند عامــه نبــود‪ ،‬دولــت بــه وســیله چــاپ اســکناس از‬ ‫کارگــران کارخانه هــای رور و خانواده هــای ان هــا حمایــت کــرد و در همــان حــال‪،‬‬ ‫اجــازه داد اعتبــارات بانکــی بــا نــرخ بهــره بیشــتری عرضــه شــود‪ .‬در اوج تــورم‬ ‫حاصــل از ایــن اقدامــات‪ ،‬بیــش از ‪ ۳۰‬کارخانــه کاغذســازی و ‪ ۱۵۰‬چاپخانــه و‬ ‫دو هــزار ماشــین چــاپ به طــور شــبانه روزی بــرای بــراوردن نیــاز بــه پــول کار‬ ‫می کردنــد؛ ولــی ایــن تدبیرهــا نیــز بــا شکســت مواجــه شــد‪ ،‬زیــرا مقــدار پــول‬ ‫در گــردش از ســرعت افزایــش قیمت هــا کمتــر بــود‪ .‬اســکناس هایی کــه بــه‬ ‫مقــدار فــراوان و بــا مبلــغ اســمی ده هــا هــزار مــارک چــاپ شــده بــود‪ ،‬قبــل از‬ ‫اینکــه از چاپخانــه خــارج شــود‪ ،‬دوبــاره زیــر ماشــین چــاپ می رفــت و مبلــغ‬ ‫اســمی ان بــه ارقــام میلیونــی تبدیــل می شــد‪ .‬کارگــران دســتمزدهای خــود را‬ ‫بــا کیســه های خریــد و حتــی گاه بــا چــرخ دســتی پــر از پــول و ان هــم روزی‬ ‫دو بــار دریافــت می کردنــد‪ ،‬دســتمزد صبــح فقــط صــرف ناهــار ظهــر می شــد‪،‬‬ ‫زیــرا بیــم ان می رفــت نــرخ ارز کــه بعدازظهــر اعــام می شــد‪ ،‬تغییــر کنــد و‬ ‫قیمت هــا بــاز هــم افزایــش یابــد‪ .‬هنگامــی کــه بهــای زغال ســنگ بــه میــزان‬ ‫سرســام اوری افزایــش یافــت‪ ،‬برخــی از مــردم دســتمزدهای بعدازظهــر را بــه‬ ‫جــای زغال ســنگ در اجــاق اشــپزخانه می ســوزاندند‪ .‬ســرانجام کار بــه جایــی‬ ‫رســید کــه بــا یــک دالر امریــکا می شــد ‪ ۴‬تریلیــون و ‪ ۲۰۰‬میلیــارد مــارک المــان‬ ‫خریــداری کــرد‪.‬‬ ‫انقــاب المــان (یــا انقــاب نوامبــر) معمــوالً بــه مجموعـه ای از حــوادث اطــاق می شــود‬ ‫کــه در ســال ‪ ۱۹۱۸‬و ‪ ۱۹۱۹‬اتفــاق افتــاد و بــه ســرنگونی قیصــر و تاســیس جمهــوری‬ ‫وایمــار انجامیــد‪ .‬شــورش از ‪ ۳‬نوامبــر ‪ ۱۹۱۸‬بــا اعتــراض چهــل هــزار ملــوان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫تــا ‪ ۸‬نوامبــر شــورهای کارگــران و ســربازان اکثریــت غــرب المــان را تســخیر کــرده‬ ‫بودنــد و پایه هــای «جمهــوری شــورایی» را بنیــان می ریختنــد‪ .‬در ‪ ۹‬نوامبــر قیصــر‬ ‫ویلهلــم برکنــار شــد و ســلطنت المــان رســماً ملغــی شــد‪ .‬حــزب سوســیال دموکــرات‬ ‫المــان بــه همــراه حــزب سوســیال دموکــرات مســتقل المــان (کــه چپ تــر از اولــی بــود)‬ ‫دولــت را تشــکیل دادنــد‪ .‬انقــاب المــان جمهــوری وایمــار را بنیــان گذاشــت و بعدهــا‬ ‫ناســیونال سوسیالیســت ها (نازی هــا) از همیــن جمهــوری ظهــور کردنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪6‬‬ صفحه 6 ‫المان معاصر‬ ‫جمهوری وایمار‬ ‫جمهــوری وایمــار بــه نظــام حکومتــی المــان طــی ســال های ‪ ۱۹۱۹‬تــا‬ ‫‪ ۱۹۳۳‬میــادی اطــاق می گــردد‪ .‬جمهــوری وایمــار در اصــل اصطالحــی‬ ‫اســت کــه مورخــان بــرای دوره تاریخــی میــان پایــان جنــگ جهانــی‬ ‫اول تــا روی کار امــدن حکومــت نازی هــا در المــان ابــداع کرده انــد‪.‬‬ ‫نــام رســمی ایــن نظــام حکومتــی‪ ،‬هماننــد دوره حکومتــی پیــش از ان‪،‬‬ ‫امپراتــوری المــان باقــی مانــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۱۹‬اعضــای مجلــس ملــی‬ ‫المــان بــه نــام رایشــس تاگ‪ ،‬کــه بیش تــر چــپ میانــه رو و جانــب دار‬ ‫ســامانه فــدرال و ازادی بی قیــد و شــرط همــه احــزاب و مطبوعــات بودنــد‪،‬‬ ‫بــرای تدویــن قانــون اساســی در وایمــار (مشــهور بــه شــهر گوتــه و‬ ‫شــیلر) گــرد امدنــد‪ .‬در ایــن قانــون حقــوق و تکالیــف المانی هــا بــر‬ ‫اســاس لیبرالیســم روشــنگری و تامیــن ازادی هــای فــردی تعییــن شــد‪.‬‬ ‫از ایــن رو تاریخ نــگاران ایــن جمهــوری را نخســتین دولــت دموکراتیــک‬ ‫در کشــور المــان می داننــد‪.‬‬ ‫المان نازی‬ ‫در انتخابــات ســال ‪ ۱۹۳۲‬حــزب ناســیونال سوسیالیســت بــه رهبــری ادولــف هیتلــر حائــز اکثریــت ارا شــد‪ .‬در ‪ ۱۹۳۳‬جمهــوری وایمــار ســقوط کــرد‪ .‬المــان‬ ‫نــازی بــا تحریــک لهســتان و حملــه بــه لهســتان در اوت ‪ ،۱۹۳۹‬جنــگ جهانــی دوم را اغــاز کــرد؛ کــه بــا شکســت المــان و متحدانــش در ‪ ۱۹۴۵‬پایــان‬ ‫یافــت‪.‬‬ ‫تقسیم المان‬ ‫بــا نزدیــک شــدن نیروهــای متفقیــن بــه برلیــن ادولــف هیتلــر پــس از ازدواج‬ ‫بــا معشــوقه اش اوا بــراون و بــه زندگــی او پایــان دادن‪ ،‬خودکشــی کــرد‪ .‬در مــی‬ ‫‪۱۹۴۵‬برابــر بــا اردیبهشــت ‪ ،۱۳۲۴‬بــا ورود نیروهــای متفقــان بــه برلیــن‪ ،‬جنــگ‬ ‫جهانــی دوم در اروپــا پایــان گرفــت‪ .‬پــس از جنــگ‪ ،‬متفقیــن المــان را میــان‬ ‫خــود تقســیم کردنــد‪ .‬روســیه شــوروی کمونیســتی کــه زودتــر از دیگــر متفقــان‬ ‫بــه برلین رســیده بــود‪ ،‬پایتخــت و پیرامــون اش را اشــغال کــرد‪ .‬امریکا‪ ،‬فرانســه‪،‬‬ ‫بریتانیــا‪ ،‬هــر یــک بخش هایــی از کشــور را در دســت گرفتنــد‪ .‬در ســال ‪،۱۹۴۹‬‬ ‫بــا بــاال گرفتــن جنــگ ســرد میــان بلــوک شــرق و غــرب‪ ،‬جمهوری هــای المــان‬ ‫شــرقی و المــان غربــی شــکل گرفتنــد‪ .‬برلیــن نیــز میــان دولت هــای غربــی و‬ ‫روســیه شــوروی دو نیــم شــد‪ .‬بخــش شــرقی پایتخــت المــان شــرقی شــد و‬ ‫بخــش غربــی اش چونــان جزیــره ای میــان المــان شــرقی‪ ،‬بــه المــان غربــی‬ ‫تعلــق گرفــت‪ .‬المــان غربــی‪ ،‬بــا بهــره گرفتــن از امکانــات (نابودگــر امپراتــوری‬ ‫المــان کبیــر) طــرح مارشــال ایــاالت متحــده‪ ،‬بــه ســرعت بــه ســوی صنعتــی‬ ‫شــدن حرکــت کــرد‪ ،‬و المــان شــرقی بــرای جلوگیــری از فــرار مــردم بــه المــان‬ ‫غربــی‪ ،‬دیــوار برلیــن را بنــا نهــاد‪.‬‬ ‫اتحاد المان‬ ‫بــا فروپاشــی شــوروی‪ ،‬در المــان شــرقی‪ ،‬اریــش هونکــر اســتعفا داد و اگــون کرنتــس به‬ ‫جــای او نشســت‪ .‬کرنتــس مرزهــا را بــاز کــرد و دیــوار برلیــن ویــران شــد‪ .‬فروریختــن‬ ‫دیــوار برلیــن نقطــه عطفــی در تاریــخ معاصــر اســت و نشــان پایــان جنگ ســرد شــمرده‬ ‫می شــود‪ .‬در المــان غربــی نیــز‪ ،‬هلمــوت کهــل صدراعظــم وقــت‪ ،‬خواســتار الحــاق دو‬ ‫المــان شــد‪ .‬در اوت ‪ ،۱۹۹۰‬جمهــوری فــدرال المــان بــا اتحــاد دو المــان رســماً اعــام‬ ‫موجودیــت کــرد‪.‬‬ ‫المان امروز‬ ‫یکــی از اصلی تریــن مشــکالت المــان پــس از فروپاشــی شــوروی کــه کمــاکان نیــز ادامــه‬ ‫دارد‪ ،‬فعالیت هــای نژادپرســتانه نئونازی هــا اســت‪ .‬در دهه هــای پــس از یک پارچگــی‪،‬‬ ‫مهم تریــن سیاســت داخلــی دولــت فــدرال‪ ،‬رونــق دادن بــه اقتصــاد ایالت هــای شــرقی‬ ‫اســت‪ .‬سیاســتی کــه بــا هزینــه کــردن بودجــه ای هنگفــت‪ ،‬نتیجــه خرســندکننده ای‬ ‫نداشته اســت‪ .‬در میــدان سیاســت خارجــی نیــز‪ ،‬سیاســت اصلــی المــان پشــتیبانی از‬ ‫هم گرایــی اقتصــادی و سیاســی اروپــا اســت‪ .‬المــان بــه عنــوان توانمندتریــن اقتصــاد‬ ‫اروپــا‪ ،‬پشــتوانه اقتصــاد اتحادیــه اروپــا اســت‪ .‬از جملــه صدراعظم هــای اخیــر المــان‪،‬‬ ‫می تــوان گرهــارد شــرودر را از حــزب سوســیال دموکــرات و انــگال مــرکل را از حــزب‬ ‫دموکــرات مســیحی نــام بــرد‪ .‬هــر دو حــزب و صدراعظم هــای شــان از هیــچ کوششــی‬ ‫بــرای اســتوار کــردن پایه هــای اتحادیــه اروپــا فرونگذاشــتند‪ .‬همچنیــن المــان کوشــیده‬ ‫اســت از تــوان اقتصــادی اش‪ ،‬بــرای بــاال بــردن تــوان سیاســی اش بهــره بگیــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪7‬‬ صفحه 7 ‫نام‬ ‫واژه دویــچ دارای معنــای اولیــه متعلــق بــه مــردم بوده اســت‪ .‬در ســده پانزدهــم میــادی‪،‬‬ ‫نــام رســمی حکومــت ایــن ســرزمین‪ ،‬تویتونیکــوم رگنــوم (بــه التیــن‪Teutonicum :‬‬ ‫‪ )Regnum‬یعنــی حکومــت کشــورهای المانــی بــه وجــود امــد‪ .‬واژه ‪ Deutschland‬از‬ ‫همیــن نــام گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫نــام المــان در فارســی و زبــان هایــی همچــون فرانســوی‪ ،‬اســپانیایی‪ ،‬عربــی و ترکــی از‬ ‫قبیلــه االمــان‪ ،‬کــه قبیل ـه ای از ژرمن هــای ســوئبی بــود گرفتــه شده اســت‪ .‬مــردم ایــن‬ ‫قبیلــه در گذشــته در الــزاس امــروزی و بخش هایــی از بادن‪-‬وورتمبــرگ و ســوئیس‬ ‫زندگــی می کردنــد‪.‬‬ ‫فرهنگ مردم‬ ‫مــردم‪ ،‬زبــان‪ ،‬فرهنــگ و ســنت هــای المــان ان را بــه کشــوری متفــاوت بــا همــه دنیــا‬ ‫تبدیــل کــرده اســت‪ .‬کشــوری کــه انگلیســی هــا بــه ان ‪ Germany‬و خــود المانــی‬ ‫هــا ان را ‪ Deutschland‬مــی نامنــد و بــه خاطــر شــاعران و متفکــران بزرگــی کــه در‬ ‫ان زندگــی مــی کردنــد‪ ،‬در دنیــا شــهرت بســیاری دارد‪ .‬فرهنــگ المــان تحــت تاثیــر‬ ‫تاریــخ غنــی و امپراطــوری ارزشــمند روم در ســال هــا پیــش قــرار دارد‪ .‬کشــوری کــه‬ ‫یکــی پایــدار تریــن اقتصــاد هــای دنیــا را دارد و امــروزه حــدود ‪ ۸۲‬میلیــون نفــر المانــی‬ ‫و مهاجرانــی بــا ملیــت هــای مختلــف دنیــا زندگــی مــی کننــد و علــی رغــم تفــاوت‬ ‫در اعتقــادات و ســنت هــا بــه هــم احتــرام مــی گذارنــد و همیــن موضــوع نیــز باعــث‬ ‫شــده تــا المــان بــه کشــوری بــا فرهنــگ و فســتیوال هــای متفــاوت جذابیــت هــای‬ ‫ویــژه ای بــرای توریســت هــا داشــته باشــد‪ .‬المــان بــه دلیــل وجــود تاریــخ پــر فــراز‬ ‫و نشــیب خــود ســاختمان هــا و بناهــای تاریخــی و جــذاب زیــادی را در خــود جــای‬ ‫داده و افســانه های زیــادی در مــورد قلعــه هــا و ســاختمان هــا باســتانی ان وجــود‬ ‫دارد‪ .‬بایــد بدانیــد کــه هنــر المــان نقــش عمــده ای در شــکل گیــری هنــر غــرب ایفــا‬ ‫کــرده و اهمیــت زیــادی در اروپــا دارد‪ .‬مــردم المــان مــی داننــد کــه چطــور از زندگــی‬ ‫لــذت ببرنــد و بــه همیــن دلیــل فســتیوال هــا و جشــن هــای جذابــی در کشــور برگــزار‬ ‫می شــود کــه خیلــی از توریســت هــا بــرای شــرکت در ان هــا از کشــور هــای مختلــف‬ ‫دنیــا بــه المــان ســفر مــی کننــد‪.‬‬ ‫امــروزه بیشــتر مــردم المــان بــه ســبک غربــی هــا لبــاس مــی پوشــند امــا صنعــت‬ ‫مــد و پوشــاک هنــوز مثــل کشــور هــای اروپایــی مطرحــی مثــل فرانســه و ایتالیــا در‬ ‫المــان گســترده نشــده و خیلــی وقــت هــا راحتــی از مــدرن بــودن اهمیــت بیشــتری‬ ‫دارد‪ .‬المانــی هــا در محیــط هــای کاری معمــوال هــم خانــم هــا و هــم اقایــان کــت‬ ‫و شــلوار تیــره مــی پوشــند‪ .‬مثــل همــه جــای دنیــا هــر منطقــه و شــهر هــای المــان‬ ‫لبــاس ســنتی و محلــی مخصوصــی دارد کــه بــا شــهر هــای دیگــر متفــاوت اســت مثــا‬ ‫در ایالــت ‪ Bavaria‬لبــاس ســنتی مــرد هــا شــلوار چــرم بــاالی زانــو اســت کــه ایــن‬ ‫لبــاس بیشــتر بــرای طبقــه کارگــر المــان مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفــت و زن هــا‬ ‫هــم پیراهنــی بلنــد بــا بلــوز و دامــن و هــد بنــد مــی پوشــند‪.‬‬ ‫لباســی کــه در قــرن ‪ ۱۹‬بــه عنــوان رایــج تریــن لبــاس دختــران بــوده و امــروزه‬ ‫کارنــاوال هــا و فســتیوال هــای المــان مــکان فــوق العــاده ای بــرای دیــدن افــرادی کــه‬ ‫لبــاس محلــی پوشــیدند محســوب مــی شــود؛ هرچنــد کــه هنــوز در خیلــی از روســتا هــا‬ ‫و شــهر هــای کوچــک مــردم از ایــن لبــاس هــا اســتفاده مــی کننــد‪ .‬در بخــش لبــاس‬ ‫محلــی‪ ،‬بیشــتر بــه پوشــش ســنتی مــردم ایــن کشــور پرداختــه می شــود‪.‬‬ ‫در المــان حــدود ‪ ۶۵‬تــا ‪ ۷۰‬درصــد مــردم مســیحی هســتند کــه ‪ ۲۹‬درصــد انهــا را‬ ‫کاتولیــک هــا تشــکیل مــی دهنــد‪ .‬حــدود ‪ ۴.۴‬درصــد مــردم مســلمانند و ‪ ۳۶‬درصــد‬ ‫دیــن مشــخصی ندارنــد و یــا از دیــن هایــی بــه جــز مســیحیت و مســلمانی پیــروی‬ ‫مــی کننــد‪ .‬همیشــه در همــه کشــور هــای دنیــا دیــن نقــش مهمــی در فرهنــگ و اداب‬ ‫و رســوم مــردم یــک ســرزمین ایفــا مــی کنــد و تاثیــر زیــادی در نــوع پوشــش و حتــی‬ ‫غذاهــای ان هــا دارد‪ .‬بایــد بدانیــد مــردم ایــن کشــور ســخت کوشــی زیــاد شــهرت‬ ‫بســیاری دارنــد و نــرخ بیــکاری در شــهر هــای ان واقعــا پاییــن اســت‪ .‬برلیــن پایتخــت‬ ‫ایــن کشــور اســت امــا مونیــخ‪ ،‬کلــن و هامبــورگ هــم از مهــم تریــن شــهر هــای ایــن‬ ‫کشــور هســتند‪ .‬طبــق مطالعاتــی کــه انجــام شــده میانگیــن طــول عمــر خانــم هــای‬ ‫المانــی حــدود ‪ ۸۳‬ســال اســت و ایــن عــدد در مــرد هــا حــدود ‪ ۷۹‬ســال مــی شــود‪.‬‬ ‫در مــورد عــادت هــای غذایــی مــردم ایــن کشــور بایــد بدانیــد کــه سوســیس یکــی‬ ‫از مهــم تریــن غذاهــای المانــی محســوب مــی شــود کــه بــه شــکل هــا و روش هــای‬ ‫متفاوتــی تهیــه مــی شــود و معمــوال از گوشــت خــوک درســت مــی شــود‪ .‬در شــهر‬ ‫هــای کوچــک المــان اصــا تعجــب نکنیــد اگــر در منــوی یــک رســتوران تنهــا گزینــه‬ ‫انتخابــی شــما سوســیس و گوشــت بــود چــون ایــن غــذا بــه طــور عجیبــی در ایــن‬ ‫کشــور پــر طرفــدار اســت! در ایــن کشــور نــان هــای مختلفــی بــا طعــم هایــی متفــاوت‬ ‫وجــود دارد کــه معمــوال بــه شــکل هــای مختلفــی تهیــه مــی شــوند و اســم هــا متفاوتی‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪8‬‬ صفحه 8 ‫زبان‬ ‫زبــان رســمی کشــور المــان‪ ،‬زبــان المانــی اســت‪ .‬حــدود ‪۹۵‬درصــد مــردم‬ ‫ایــن کشــور بــه ایــن زبــان گویــش می کننــد‪ .‬دو گویــش اصلــی ایــن زبــان‪،‬‬ ‫المانــی معیــار و زبــان المانــی پاییــن اســت‪ .‬زبــان تلویزیون هــای رســمی‬ ‫و همچنیــن زبانــی کــه بــه مهاجریــن امــوزش داده می شــود‪ ،‬زبــان المانــی‬ ‫بــاال اســت‪ .‬بیش تــر گوی ـش وران المانــی بــاال در جنــوب و المانــی پاییــن در‬ ‫شــمال المــان زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫در عیــن حــال زبان هــای اقلیــت‪ ،‬دانمارکــی ‪ ،٪۰٬۰۶‬فریســی ‪ ،٪۰٬۰۱‬رومــی‬ ‫‪ ٪۰٬۰۸‬و ســوربی توســط ‪ ٪۰٬۰۹‬جمعیــت نیــز در المــان اســتفاده می شــوند‪.‬‬ ‫بزرگتریــن گــروه زبانــی کــه توســط مهاجــران صحبــت می شــود‪ ،‬زبــان‬ ‫ترکــی اســت‪.‬‬ ‫جغرافیایطبیعی‬ ‫ایــن کشــور دارای ‪ ۱۶‬ایالــت اســت‪ .‬بزرگتریــن ایالــت بایــرن یــا باواریــا در‬ ‫جنــوب و کوچک تریــن ایالــت برمــن در شــمال غربــی اســت‪.‬‬ ‫المــان ترکیبــی از دشــت و جنــگل و کــوه و ســاحل و تعــدادی جزیــره و مجموعه ای‬ ‫از باتالق هــا و دریاچه هــا اســت‪ .‬در شــمال ایــن کشــور ســرزمین های پســت‬ ‫قــرار دارنــد کــه ســواحل ان ســدبندی شده اســت‪ .‬دشــت های پســت شــمالی‬ ‫بــه دشــت های مرکــز المــان وصــل می شــوند‪ .‬بزرگتریــن دشــت های المــان‬ ‫دشــت های رایــن بــاال‪ ،‬وســتفالن و دشــت های منطقــه الیپزیــگ هســتند‪ .‬در‬ ‫شــمال المــان تعــداد زیــادی برکــه و دریاچــه یافــت می شــود‪.‬‬ ‫در قلــب المــان رشــته کوه های مرکــزی قــرار دارنــد‪ ،‬ایــن رشــته کوه ها شــمال‬ ‫و جنــوب المــان را از هــم جــدا می کننــد‪ .‬کوه هــای هارتــس‪ ،‬ارتــس‪ ،‬فیشــتل‪،‬‬ ‫هونســروک و جنگل هــای باواریــا از شــمال بــه جنــوب کشــیده شــده اند‪.‬‬ ‫بلندتریــن کــوه المــان تســوگ اشپیتســه‪ ،‬در قســمت المانــی رشــته کوه الــپ در‬ ‫جنــوب ایــن کشــور بــا ارتفــاع ‪ ۲۹۶۲‬متــر اســت‪.‬‬ ‫مختصات و موقعیت جغرافیایی‬ ‫جمهــوری فــدرال المــان مرکــز قــاره اروپــا قــرار دارد‪ .‬ان ‪ ۳۵۷،۳۸۶‬کیلومتــر‬ ‫مربــع اســت‪ .‬مرزهــای زمینــی ایــن کشــور در حــدود ‪ ۳.۷۵۷‬کیلومتــر اســت‪.‬‬ ‫همســایگان المــان در شــمال دانمــارک‪ ،‬در غــرب بلژیــک و هلنــد‪ ،‬در جنــوب‬ ‫لوگزامبــورگ‪ ،‬ســوئیس‪ ،‬اتریــش و فرانســه و در شــرق لهســتان و جمهــوری‬ ‫چــک هســتند‪ .‬دریــای شــمال و دریــای بالتیــک راه هــای المــان بــه اب هــای‬ ‫ازاد هســتند‪ .‬ســواحل ابــی ایــن کشــور بــا ایــن دو دریــا حــدود ‪ ۲.۳۸۹‬کیلومتــر‬ ‫اســت‪ .‬طوالنی تریــن رودهــای المــان رایــن بــا ‪ ۸۵۶‬کیلومتــر‪ ،‬الــب ‪ ۷۰۰‬کیلومتــر‬ ‫و دانــوب ‪ ۶۴۷‬کیلومتــر هســتند‪ .‬اب وهــوای المــان معتــدل اقیانــوس اطلــس و‬ ‫قــاره ای اســت‪ .‬بادهــای غالــب بــر المــان از ســمت غــرب می وزنــد‪.‬‬ ‫از نظــر وضعیــت جغرافیایــی المــان از دریــای شــمال و دریــای بالتیــک تــا‬ ‫رشــته کوه های الــپ در جنــوب بــه پنــج ناحیــه بــزرگ تقســیم می شــوند‪،‬‬ ‫ســرزمین های پســت در شــمال‪ ،‬رشــته کوه های میانــه‪ ،‬دامنه هــای کم ارتفــاع‬ ‫کوه هــای میانــه در جنــوب غربــی‪ ،‬دامنه هــای کوه هــای الــپ‪ ،‬کوه هــای الــپ‬ ‫در باواریــا‪ .‬المــان به طــور ســنتی پــس از جنــگ بــه دو بخــش المــان شــرقی‬ ‫و المــان غربــی تقســیم می شــود‪ .‬البتــه پــس از برچیــده شــدن دیــوار برلیــن‬ ‫بــه قســمت شــرقی به طــور رســمی ایالت هــای تــازه و بــه قســمت های غربــی‬ ‫ایالت هــای قدیمــی می گوینــد‪.‬‬ ‫جمعیت‬ ‫بــه نقــل از اداره فــدرال امــار المــان‪ ،‬بــر اســاس سرشــماری سراســری کــه در ســال ‪ ۲۰۱۱‬انجام‬ ‫شده اســت‪ ،‬جمعیــت ایــن کشــور حــدود ‪ 80/2‬میلیــون نفــر اســت‪ .‬از ایــن تعــداد‪ ،‬حــدود ‪۷۴‬‬ ‫میلیــون (‪۹۲،۳‬درصــد) دارای ملیــت المانــی هســتند و حــدود ‪ ۶،۲‬میلیــون (‪۷،۷‬درصــد) باقی مانــده‬ ‫را اتبــاع خارجــی تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫ایالــت نوردراین‪-‬وســتفالن بــا حــدود ‪ ۱۷‬میلیــون پرجمعیت تریــن ایالــت المــان اســت‪ ،‬پــس از‬ ‫ان ایالــت بایــرن و ایالــت بادن‪-‬وورتمبــرگ بــه ترتیــب بــا ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۰‬میلیــون جمعیــت قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫ایالــت برمــن و ایالــت زارلنــد کم جمعیت تریــن ایالت هــای المــان هســتند‪.‬‬ ‫‪ ۴۱‬میلیــون از جمعیــت المــان را زنــان و ‪ ۳۹‬میلیــون باقی مانــده را مــردان تشــکیل می دهنــد‪ .‬حــدود‬ ‫‪ ۱۸‬میلیــون ازدواج در المــان ثبــت شده اســت‪ .‬جمعیــت زیــر ‪ ۱۸‬ســاله های المــان حــدود ‪۱۵،۷‬درصــد‬ ‫کل جمعیــت را تشــکیل می دهــد‪۱۴،۱ .‬درصــد جامعــه المــان ‪ 29،18‬ســال ســن دارنــد‪۲۸،۲ .‬درصــد‬ ‫جمعیــت ‪ 49،30‬ســاله هســتند‪ 64،50 .‬ســاله های ایــن کشــور ‪۲۰،۸‬درصــد جامعــه را تشــکیل می دهنــد‬ ‫و ‪۲۱،۲‬درصــد درصــد جمعیــت نیــز بــاالی ‪ ۶۵‬ســال ســن دارنــد‪.‬‬ ‫میانگیــن ســنی ‪ ۷/۴۵‬ســال اســت‪ .‬امیــد بــه زندگــی بــرای مــردان ‪ ۶/۷۹‬و بــرای زنــان ‪ ۱/۸۴‬ســال‬ ‫میباشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪9‬‬ صفحه 9 ‫امید عزیزی‬ ‫اقتصاد المان‬ ‫المــان دارای یــک بــازار اقتصــادی اجتماعــی بــا نیــروی کار مجــ ّرب‪،‬‬ ‫موجــودی ســرمایه بــزرگ‪ ،‬ســطح پاییــن فســاد‪ ،‬و ســطح بــاال از‬ ‫نــواوری اســت‪ .‬المــان بزرگ تریــن اقتصــاد ملــی در اروپاســت و هــم‬ ‫چنیــن جــزو چهــار تولیدکننــده بــزرگ در ســال ‪ ۲۰۰۹‬اســت‪ .‬بخــش‬ ‫خدمــات ‪۷۱‬درصــد از کل تولیــد ناخالــص داخلــی‪ ،‬صنعــت ‪۲۸‬درصــد و‬ ‫کشــاورزی ‪۱‬درصــد اســت‪ .‬به طــور متوســط نــرخ بیــکاری در مــاه مــه‬ ‫در المــان ‪۶،۷‬درصــد بوده اســت‪ .‬عرضــه نیــروی کار نیــز بــا کمبــود‬ ‫روبــرو بوده اســت و تعــداد زیــادی «کارگــر مهمــان» (گاســت اربایتــر‬ ‫«‪ )»Gastarbeiter‬بــه ویــژه از ترکیــه و یوگســاوی ســابق بــه کار گرفته‬ ‫شــده اند‪ .‬از ‪ ۱۹۹۰‬کمبــود نیــروی کار در غــرب کشــور بــا مهاجــرت از‬ ‫شــرق‪ ،‬جمهــوری دموکراتیــک المــان ســابق‪ ،‬نیــز مواجــه شده اســت‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال نــرخ متوســط بیــکاری در ایــن کشــور بــا افــراد نیمــه کار بــه‬ ‫دنبــال کار تمــام وقــت گرفتــه شده اســت‪ .‬نــرخ بیــکاری غیررســمی در‬ ‫ایــن کشــور در ســال ‪ ۲۰۱۱‬بــه میــزان ‪۵،۷‬درصــد بوده اســت‪.‬‬ ‫صنعــت خودروســازی در المــان از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت‪ .‬از‬ ‫جملــه برندهــای معــروف المانــی در صنعــت اتومبیــل ســازی می تــوان‬ ‫بــه مرســدس بنــز‪ ،‬ب ام و‪ ،‬پورشــه‪ ،‬ائــودی‪ ،‬فولکــس واگــن اشــاره کرد‪.‬‬ ‫کشــور المــان در اتحادیــه اروپــا قانــون تعییــن می کنــد و المــان مدافــع‬ ‫سیاســی و اقتصــادی اتحادیــه اروپــا اســت‪ .‬المــان سیاســت های‬ ‫تجــاری خــود را به طــور فزاینــده ای در موافقــت نامــه اتحادیــه اروپــا‬ ‫تاییــد می کنــد‪ .‬المــان واحــد پولــی مشــترک اروپــا‪ ،‬یــورو را از ‪۱‬‬ ‫ژانویــه ســال ‪ ۲۰۰۲‬معرفــی کرده اســت‪ .‬سیاســت های پولــی المــان را‬ ‫اعضــای بانــک مرکــزی اروپــا تعییــن می کننــد‪ .‬دو دهــه پــس از اتحــاد‬ ‫دو المــان‪ ،‬اســتانداردهای زندگــی و درامــد ســرانه به طــور قابــل مالحظــه‬ ‫بــاال رفته اســت‪ .‬نوســازی و یکپارچه ســازی اقتصــاد شــرق المــان یــک‬ ‫فراینــد طوالنــی مــدت اســت کــه تــا ســال ‪ ۲۰۱۹‬بــه طــول می انجامــد‪،‬‬ ‫بــا انتقــال ســاالنه از غــرب بــه شــرق بالــغ بــه حــدود ‪ ۸۰‬میلیــارد دالر‬ ‫برنامه ریــزی شده اســت‪ .‬در ژانویــه ‪ ۲۰۰۹‬دولــت المــان تصویــب طــرح‬ ‫محــرک اقتصــاد ‪ ۵۰‬میلیــارد یــورو بــرای محافظــت بخش هــای مختلــف از‬ ‫رکــود و متعاقــب ان افزایــش بیــکاری اســت‪.‬‬ ‫المــان چهارمیــن کشــور جهــان از نظــر تولیــد ناخالــص داخلــی اســت و‬ ‫بزرگتریــن صادرکننــده کاال (از نظــر درامــد) و دومیــن کشــور واردکننــده کاال‬ ‫در جهــان اســت‪ .‬بــر اســاس امارهــای ســازمان جهانــی تجــارت میــزان‬ ‫صــادرات المــان در ســال ‪۲۰۰۶‬میــادی ‪ ۱/۱۳۳‬تریلیــون دالر بــود‪.‬‬ ‫المــان بجــز زغــال ســنگ معــادن نســبتاً کوچــک ســنگ اهــن‪ ،‬بوکســیت‪،‬‬ ‫ســنگ مــس‪ ،‬نیــکل‪ ،‬قلــع‪ ،‬نقــره‪ ،‬پتــاس و نمــک ذخایــر طبیعــی نســبتاً‬ ‫کمــی دارد و شــدیدا ً بــه واردات مــواد اولیــه متکــی اســت‪ .‬در المــان صنایــع‬ ‫زیــادی فعالنــد‪ ،‬صنایعــی چــون الکتریکــی‪ ،‬مکانیکــی‪ ،‬مــواد شــیمیایی‪،‬‬ ‫منســوجات‪ ،‬غذایــی و وســایل نقلیــه‪ .‬از اغــاز دهــه ‪ ۱۹۸۰‬رشــد کالنــی در‬ ‫صنایــع تکنولــوژی پیشــرفته روی داده اســت‪ .‬کارخانه هــای اتومبیل ســازی‬ ‫بنــز‪ ،‬بــی‪ .‬ام؛ و و فولکــس واگــن محصــوالت خــود را در تمــام دنیــا عرضــه‬ ‫می کننــد‪ .‬مهم تریــن صــادرات ایــن کشــور وســایل نقلیــه موتــوری و‬ ‫وســایل الکتریکــی اســت‪.‬‬ ‫تعــداد افــراد شــاغل در صنایــع خدماتــی نزدیــک بــه دو برابــر کارکنــان‬ ‫صنعــت تولیــدی اســت‪ .‬بانکــداری و امــور مالــی از منابــع مهــم درامــد ارز‬ ‫خارجــی اســت و شــهر فرانکفــورت یکــی از مراکــز اصلــی امــور مالــی و‬ ‫تجــاری در جهــان و مقــر بانــک مرکــزی اروپاســت‪.‬‬ ‫اتحــاد دو المــان در اکتبــر ‪ ۱۹۹۰‬چالــش بزرگــی را در پیــش روی اقتصــاد‬ ‫ایــن کشــور قــرار داد‪ .‬در گذشــته جمهــوری دموکراتیــک المــان دارای‬ ‫مو ّفقتریــن اقتصــاد در بیــن کشــورهای عضــو شــورای تعــاون اقتصــادی‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪10‬‬ ‫از بیــن ‪ ۵۰۰‬شــرکت بــزرگ دنیــا «از لحــاظ ســرمایه» ‪۳۷‬تــای ان هــا در المــان‬ ‫می باشــد‪ .‬ده شــرکت برتــر بــه ترتیــب‪ :‬دایملــر‪ ،‬فولکــس واگــن‪ ،‬الیانتــس‬ ‫«ســودده ترین»‪ ،‬زیمنــس‪ ،‬دویچــه بانــک «دوم در ســودده»‪ ،‬ا‪.‬ان‪ ،‬دویچــه‬ ‫پســت‪ ،‬دویچــه تلکــوم‪ ،‬متــرو و ب ا اس اف اســت‪ .‬در ایــن میــان بیشــترین‬ ‫تعــداد کارمنــد بــرای دویچــه پســت و بــوش اســت‪ .‬از برندهــای معــروف المــان‬ ‫می تــوان بــه مرســدس بنــز‪ ،‬ب ام و‪ ،‬ادیــداس‪ ،‬پورشــه‪ ،‬فولکــس واگــن و نیــوا‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬المــان بــرای شــرکت های کوچــک و متوســط تخصصــی خــود را‬ ‫بــه رســمیّت شــناخته شده اســت‪ .‬حــدود ‪ ۱۰۰۰‬عــدد از ایــن نــوع شــرکت ها‪،‬‬ ‫رهبــران بــازار جهانــی در بخــش خــود هســتند و دارای برچســب قهرمــان پنهان‬ ‫(واضــح نیســت بــرای عمــوم) هســتند‪.‬‬ صفحه 10 ‫کمــکان بــود‪ ،‬ولــی بــر حســب میــزان و کیفیــت تولیــد محصــوالت‪ ،‬و ســطح‬ ‫زندگــی مــردم کمتــر از المــان غربــی ســابق توســعه یافتــه بــود‪ .‬کیفیــت زندگــی‬ ‫در نیمــه غربــی المــان همچنــان باالتــر از نیمــه شــرقی ان اســت‪ .‬در ســال ‪۲۰۰۸‬‬ ‫المــان ششــمین کشــور مصرف کننــده انــرژی بــود‪ ،‬کــه حــدود ‪ ۶۰‬درصــد از‬ ‫انــرژی ا ّولیــه ان از خــارج وارد می شــد‪ .‬سیاســت دولــت المــان ترویــج حفاظــت‬ ‫از انــرژی و اســتفاده از انرژی هــای تجدیــد پذیــر اســت‪ .‬دولــت المــان قصــد دارد‬ ‫تــا کشــور از منابــع تجدیــد شــونده تــا ســال ‪ ۲۰۵۰‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۰‬درصــد اســتفاده انرژی هــا در کشــور المــان بــه صــورت‬ ‫زیــر بوده اســت‪ :‬زغــال ســنگ (‪۲۲،۹‬درصــد)‪ ،‬گاز طبیعــی (‪۲۱،۸‬درصــد)‪،‬‬ ‫انــرژی هســته ای (‪ .)۱۰،۸‬بــرق ابــی و باد(‪۱،۵‬درصــد)‪ ،‬و دیگــر منابــع تجدیــد‬ ‫پذیر(‪۷،۹‬درصــد)‪ .‬در ســال ‪ ،۲۰۰۰‬دولــت و صنعــت بــرق هســته ای‪ ،‬توافــق‬ ‫کردنــد بــرای فــازی از نیروگاه هــای هســته ای ســال ‪ .۲۰۲۱‬المــان متعهــد اســت‬ ‫بــه پروتــکل کیوتــو و چنــد معاهــدات دیگــر ترویــج تنــوع زیســتی‪ ،‬اســتانداردهای‬ ‫گســیل کــم‪ ،‬بازیافــت و اســتفاده از انــرژی تجدیــد پذیــر و پشــتیبانی از توســعه‬ ‫پایــدار در ســطح جهانــی اســت‪ .‬دولــت المــان کاهــش گســترده ف ّعالیّت هــای‬ ‫انتشــار و تولیــد گازهــای گلخانــه ای را اغــاز کرده اســت‪ .‬بــا ایــن وجــود ایــن‬ ‫کشــور باالتریــن میــزان انتشــار گازهــای گلخان ـه ای در اتحادیــه اروپــا تــا ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬را دارا بوده اســت‪ .‬مطابــق گــزارش ‪ ،ACEEE‬المــان در ســال ‪ ۲۰۱۴‬از نظــر‬ ‫بهــره وری انــرژی در جایــگاه نخســت جهــان قــرار داشته اســت‪.‬‬ ‫المــان بــا توجــه بــه موقعیّــت خــوب و قرارگیــری در مرکــز اروپــا‪ ،‬یــک مرکــز حمــل و نقــل‬ ‫بــرای ایــن قاره اســت‪ .‬شــبکه جــاده ای المــان‪ ،‬اســتاندارد و دارای کیفیت بســیار باالیی اســت‪.‬‬ ‫المــان دارای حمــل و نقــل متراکــم و شــبکه ای مــدرن اســت و در شــبکه بزرگراهــی و اتوبانی از‬ ‫نظــر مقــدار و طــول رتبــه ســوم در جهــان را داراســت‪ .‬همچنیــن شــبکه راه هــای ایــن کشــور‬ ‫به خاطــر نبــود محدودیــت ســرعت در بیــن مــردم جهــان شــناخته شده اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫جاده هــای ایــن کشــور به طــور پیوســته تعمیــر و نگهــداری می شــوند‪.‬‬ ‫ایــن کشــور دارای خــط راه اهــن پرســرعت اســت؛ المــان یــک شــبکه چنــد منظــوره قطارهای‬ ‫ســرعت بــاال ایجــاد کرده اســت‪ .‬شــبکه ‪ InterCityExpress‬یــا ‪ICE Deutsche Bahn‬‬ ‫در شــهرهای بــزرگ المــان و همچنیــن در کشــورهای همســایه بــا ســرعت ‪ ۳۰۰‬کیلومتــر‬ ‫درســاعت (‪ ۱۹۰‬مایــل در ســاعت) در خدمــت عمــوم مــردم می باشــد‪ .‬راه اهــن المــان از‬ ‫دولــت یارانــه دریافــت می کنــد و در ســال ‪ ۲۰۱۴‬بــه میــزان ‪ ۱۷.۰‬میلیــارد یــورو دریافــت‬ ‫کــرد‪ .‬بزرگتریــن فــرودگاه المــان فــرودگاه فرانکفــورت اســت کــه ســومین فــرودگاه بــزرگ‬ ‫اروپــا و مرکــز اصلــی فعالیــت لوفت هانــزا می باشــد‪ .‬عمــده فرودگاه هــای دیگــر عبارتنــد از‬ ‫فــرودگاه هامبــورگ‪ ،‬فــرودگاه کلن‪/‬بــن‪ ،‬و فــرودگاه اشــتوتگارت‪.‬‬ ‫دســتاوردهای المــان در زمینــه علــم بســیار مهــم و چشــمگیر بوده اســت به طوری کــه‬ ‫اســاس اقتصــاد کشــور را بنــا کرده اســت‪ .‬جایــزه نوبــل تــا ســال ‪ ۲۰۱۰‬بــه ‪۱۰۳‬‬ ‫المانــی رسیده اســت کــه پــس از امریــکا و بریتانیــا در رده ســوم برنــدگان قــرار دارد‪.‬‬ ‫دانشــمندان المانــی موفــق بــه دریافــت جوایــز متعــددی شــده اند کــه ایــن جوایــز‬ ‫بیشــتر در زمینــه پزشــکی‪ ،‬فیزیــک و شــیمی هســتند‪.‬‬ ‫در نجــوم یوهانــس کپلــر بــا کشــف قوانیــن س ـه گانه کپلــر علــم نجــوم را متحــول‬ ‫کــرد‪ .‬البــرت انیشــتین و ماکــس پالنــک پایه گــذاران فیزیــک نســبیت و فیزیــک‬ ‫کوانتــوم هســتند کــه ایــن دو زمینــه بعدهــا توســط دو المانــی دیگــر بــه نام هــای‬ ‫ورنــر هایزنبــرگ و ماکــس بــورن پیشــرفت کــرد‪ .‬ویلهلــم رونتگــن موفــق بــه‬ ‫کشــف اشــعه ایکــس شــد و نخســتین کســی بــود کــه جایــزه نوبــل فیزیــک را‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۰۱‬بــه دســت اورد‪ .‬اتــو هــان بــه عنــوان پیشــگام در پرتوزایــی در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۳۸‬موفــق بــه کشــف شــکاف هســته ای شــد‪ .‬در زیست شناســی‪ ،‬رابــرت‬ ‫کــخ و فردینانــد کوهــن میکروبیولــوژی را توســعه دادنــد‪ .‬تعــداد بیشــماری از‬ ‫درخشــان ترین ریاضی دانــان تاریــخ ماننــد کارل فردریــش گاوس‪ ،‬داویــد هیلبــرت‪،‬‬ ‫برنهــارت ریمــان ‪،‬گوتفریــد الیبنیتــس و فلیکــس کالیــن در المــان متولــد شــده اند‪.‬‬ ‫مخترعــان و مهندســانی ماننــد هانــس گایگــر‪ ،‬رودولــف دیــزل و کارل بنــز خدمــات‬ ‫مهمــی بــه صنعــت خودروســازی داشــته اند یــا کنــراد تســوزه کــه مختــرع نخســتین‬ ‫رایانــه دیجیتــال الکترومکانیکــی اســت‪ .‬ورنــر فــون بــراون موفــق بــه ســاخت اولیــن‬ ‫وی‪ ۲-‬موشــک بالســتیک فضاپیمــا شــد کــه بعدهــا نظریــات او در ناســا بــرای پروژه‬ ‫ســفر بــه مــاه اســتفاده شــد‪.‬‬ ‫کارهــای ارزشــمند هاینریــش هرتــز کاشــف تابــش الکترومغناطیســی نیــز از خدمات‬ ‫بی ماننــد دانشــمندان المانــی در زمینــه مهندســی بــرق بوده اســت کــه بــه اختــراع‬ ‫رادیــو انجامید‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر انجمــن فیزیــک المــان بزرگتریــن انجمــن فیزیــک در دنیاســت و‬ ‫مرکــز پژوهــش دســی کــه بزرگتریــن و پیچیده تریــن شــتاب دهنده دنیــا در زمــان‬ ‫تاســیس خــود بــود در هامبــورگ‪ ،‬المــان قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪11‬‬ صفحه 11 ‫شرکت های برتر کشور المان‬ ‫دایملر اگ‬ ‫دایملــر اگ‪ ،‬شــرکت خودروســازی المانــی و چندملیتــی اســت‪ ،‬کــه از لحــاظ میزان‬ ‫درامــد ســالیانه‪ ،‬پــس از تویوتــا و گــروه فولکس واگــن‪ ،‬ســومین خودروســاز‬ ‫بــزرگ جهــان به شــمار می ایــد‪ .‬ایــن شــرکت‪ ،‬از نظــر تعــداد خودروهــای تولیــد‬ ‫شــده‪ ،‬در رتبــه چهاردهــم قــرار دارد‪ .‬دایملــر ا‪ .‬گ بزرگتریــن کامیون ســاز جهــان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ریشــه های تاســیس شــرکت دایملــر اگ بــه تاریــخ ‪ ۱‬مــه ‪ ۱۹۲۴‬بازمی گــردد‪،‬‬ ‫کــه تفاهــم نامــه دو جانبــه ای بــرای ادغــام قدیمی تریــن ســازنده خودروهــای‬ ‫بنزینــی در جهــان‪ ،‬یعنــی دایملر‪-‬موتورن‪-‬گیزلشــافت (بــه اختصــار‪ :‬دِ‪.‬ا ِ‬ ‫ِم‪.‬گ‪،‬‬ ‫تاســیس توســط گوتلیــب دایملــر و ویلهلــم مایبــاخ در ســال ‪ )۱۸۹۰‬و شــرکت بنز‬ ‫انــد ســیه (تاســیس توســط کارل فردریــش بنــز در ســال ‪ )۱۸۸۳‬امضــا شــد‪.‬‬ ‫ایــن ادغــام در تاریــخ ‪ ۲۸‬ژوئیــه ‪ ۱۹۲۶‬نهایــی شــد و بــه تاســیس شــرکت‬ ‫دایملر‪-‬بنــز انجامیــد‪ .‬ایــن شــرکت تولیــدات خــود را بــا ترکیــب نــام ســری‬ ‫محبــوب شــرکت دِ‪.‬ا ِ‬ ‫ِم‪.‬گ‪ ،‬یعنــی مرســدس و نــام شــرکت بنــز‪ ،‬بــه صــورت برنــد‬ ‫مرســدس‪-‬بنز عرضــه کردنــد‪.‬‬ ‫شــرکت دایملر‪-‬بنــز در ســال ‪ ۱۹۹۸‬میــادی شــرکت امریکایــی کرایســلر را بــه‬ ‫ارزش ‪ ۳۸‬میلیــارد دالر خریــداری کــرد‪ ،‬کــه تــا ان زمــان‪ ،‬بزرگتریــن معاملــه‬ ‫میــان شــرکت های خودروســازی محســوب می شــد‪ .‬ســپس نــام شــرکت بــه‬ ‫دایملرکرایســلر اگ تغییــر پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۷‬در پــی خریــداری گــروه کرایســلر توســط شــرکت مدیریــت‬ ‫ســرمایه ســربروس و جدایــی کرایســلر از شــرکت ادغامــی‪ ،‬نــام ایــن شــرکت‬ ‫نیــز بــه دایملــر اگ تغییــر یافــت‪.‬‬ ‫شــرکت دایملــر هم اکنــون مالــک چندیــن شــرکت تابعــه و برنــد بــزرگ‬ ‫خودروســازی همچــون؛ مرســدس‪-‬اام گ‪ ،‬مرســدس بنــز‪ ،‬دایملــر تراکــس و‬ ‫اســمارت می باشــد‪ ،‬همچنیــن دارای ســهام در چندیــن شــرکت خودروســازی‬ ‫اســت‪ ،‬کــه بــرای نمونــه می تــوان بــه‪ :‬کامــاز‪ ،‬رنو‪-‬نیســان الیانــس و پکــن اتــو‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬ایــن شــرکت‪ ،‬خــط تولیــد برنــد مایبــاخ را نیــز‪ ،‬در ســال ‪۲۰۱۲‬‬ ‫متوقــف نمــود‪.‬‬ ‫زیمنس‬ ‫زیمنــس‪ ،‬شــرکت خوشـه ای المانــی و چندملیتــی اســت‪ ،‬کــه در ســال ‪ ۱۸۴۷‬توســط‬ ‫ارنســت فــون زیمنــس در شــهر برلیــن تاســیس شــد‪ .‬امــروزه شــرکت زیمنــس‬ ‫در زمینــه تولیــد تجهیــزات مخابراتــی و نورپــردازی‪ ،‬لــوازم خانگــی‪ ،‬انــواع قطــار‪،‬‬ ‫تجهیــزات تولیــد بــرق‪ ،‬سیســتم های خودکارســازی‪ ،‬اتوماســیون صنعتــی‪ ،‬تجهیــزات‬ ‫پزشــکی و ســامانه های اعــام حریــق فعالیــت می کنــد‪.‬‬ ‫عملیــات شــرکت زیمنــس بــه چهــار بخــش اصلــی انــرژی‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬پزشــکی و‬ ‫زیرســاخت های شــهری تقســیم می شــود‪ .‬هم اکنــون شــمار کارکنــان زیمنــس‬ ‫بالــغ بــر ‪ ۳۶۰‬هــزار نفــر می باشــد‪ ،‬کــه در ‪ ۱۹۰‬کشــور جهــان اشــتغال دارنــد‪.‬‬ ‫دفتــر مرکــزی ایــن شــرکت در شــهر مونیــخ‪ ،‬المــان قــرار دارد‪.‬‬ ‫زیمنــس در ‪ ۱۲‬اکتبــر ســال ‪ ۱۸۴۷‬توســط ارنســت زیمنــس تاســیس شــده بــود‪.‬‬ ‫وارنــر ایــن شــرکت را در اغــاز بنــام ‪ Bauanstalt von Siemens & Halske‬در‬ ‫کارگاه خــود افتتــاح نمــود‪ .‬وارنــر در ســال ‪ ۱۸۴۸‬نخســتین و طوالنی تریــن خــط‬ ‫تلگــراف بیــن برلیــن تــا فرانکفــورت را ســاخته و در ســال ‪ ۱۸۵۰‬بــرادر خــود ویلیــام‬ ‫زیمنــس را بــه نمایندگــی زیمنــس در لنــدن گماشــت‪ .‬او پــس از افتتــاح نمایندگــی‬ ‫در انگلســتان‪ ،‬شــروع بــه ســاخت و راه انــدازی خطــوط و شــبکه های مخابراتــی در‬ ‫روســیه مشــغول شــد‪ .‬در ســالهای ‪ ۱۸۶۷‬خــط تلگــراف بیــن لنــدن ‪ -‬کلکتــه را بــه پایــان رســانید‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،۱۸۶۶‬ورنــر فــون زیمنــس مهمتریــن کمــک خــود را بــه مهندســی بــرق انجــام داد‪ .‬بــر پایــه کار مایــکل فــرادی‪ ،‬او اصــول دینــام الکتریکــی را‬ ‫کشــف و ســاخت ماشــین دینــام را کــه پایــه ژنراتورهــای بــرق مــدرن و بــزرگ بــود‪ ،‬اغــاز کــرد‪ .‬بــر خــاف دیگــر محققانــی کــه در همیــن زمینــه مشــغول‬ ‫بــه کار بودنــد‪ ،‬ورنــر فــون زیمنــس اهمیــت اقتصــادی اختــراع خــود را بــه رســمیت شــناخت و در ســال ‪ ۱۸۶۷‬اختــراع را ثبــت کــرد تــا حــق مالکیــت خــود‬ ‫را در اختیــار بگیــرد‪.‬‬ ‫پــس از تقریبـاً ‪ ۱۰‬ســال توســعه و ازمایــش‪ ،‬بــرای تولیــد گســترده در ســال ‪ ۱۸۷۵‬امــاده شــد‪ .‬گســترش دینــام شــروع یــک دوره جدیــد در تاریخ مهندســی‬ ‫بــرق بــود‪ .‬توانایــی تولیــد و توزیــع مقــدار زیــادی انــرژی الکتریکــی بــا هزینــه کــم موجــب شــد تــا اقتصــاد بــه شــدت رشــد یابــد‪ .‬مهندســی بــا ولتــاژ بــاال‬ ‫شــروع شد‪.‬‬ ‫اولیــن بخش هــای کاربــردی‪ ،‬روشــنایی الکتریکــی و تکنولــوژی درایــو بــود‪ .‬در ‪ ۱‬مــارس ســال ‪ ،۱۸۷۹‬ســاختمان زیمنــس در شــارلوتنبورگ نخســتین خانــه‬ ‫خصوصــی المــان بــود کــه توســط انــرژی الکتریکــی روشــن می شــد‪ .‬چنــد هفتــه بعــد در نمایشــگاه تجــاری برلیــن‪ ،‬زیمنــس و هالســکی اولیــن راه اهــن‬ ‫الکتریکــی جهــان را کــه توســط یــک منبــع بــرق خارجــی ســاخته شــده بــود معرفــی کردنــد‪.‬‬ ‫در ســالهای پــس از ایــن شــرکت رشــد و ترقــی خــود را بــا ســاختن موتورهــای برقــی و المــپ ادامــه داده و در ســال ‪ ۱۸۹۷‬نــام شــرکت از ‪Bauanstalt‬‬ ‫‪ von Siemens & Halske‬بــه (‪ )S&H‬تغییــر کــرد‪.‬در ســال ‪ ۱۹۱۹‬شــرکت زیمنــس بــا همــکاری دو شــرکت دیگــر به طــور مشــترک شــرکت اوســرام‬ ‫‪ OSRAM‬بنیــان نهادنــد و در ســال ‪ ۱۹۲۳‬شــرکت های فرعــی و زیــر مجموعــه ان در ژاپــن تاســیس گشــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪12‬‬ صفحه 12 ‫فولکس واگن‬ ‫فولکس واگــن شــرکت خودروســازی المانــی اســت‪ ،‬کــه مهم تریــن برنــد متعلــق‬ ‫بــه گــروه فولکس واگــن اســت‪ .‬ایــن گــروه هم اکنــون بزرگتریــن شــرکت‬ ‫خودروســازی جهــان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ایــن کارخانــه در ســال ‪ ۱۹۳۰‬بــه درخواســت رهبــر وقــت المــان نــازی‪ ،‬ادولــف هیتلر‬ ‫بنــا نهــاده شــد‪ .‬او از فردینانــد پورشــه تقاضــا کــرد‪ ،‬خودرویــی بســازد کــه عمــوم‬ ‫مــردم المــان‪ ،‬توانایــی خریــد ان را داشــته باشــند؛ بنابرایــن شــرکت تاســیس‬ ‫شــده‪ ،‬فولکس واگــن نامیــده شــد کــه در زبــان المانــی بــه معنــای خــودروی مــردم‬ ‫اســت ‪.‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫‪ ۱۹۳۷‬تا ‪۱۹۴۵‬‬ ‫فولکــس واگــن بقــای خــود را بعــد از جنــگ جهانــی دوم بــه یــک افســر نیــروی‬ ‫زمینــی بریتانیــا بــا نــام ایــوان هیرســت‪ ،‬مدیــون اســت‪ .‬بعــد از جنــگ کــه کارخانــه‬ ‫فولکــس واگــن اســیب های جــدی دیــده بــود‪ ،‬توســط ســربازان امریکایــی اشــغال‬ ‫شــد و ســپس بــه هیرســت تحویــل داده شــد‪ .‬در ابتــدا‪ ،‬تصمیــم بــر ان بــود کــه بــا‬ ‫توجــه بــه اســیب های جــدی کــه بــه کارخانــه وارد شــده بــود ان را انبــار وســایل‬ ‫جنگــی کننــد‪ .‬امــا هیرســت مخالــف ایــن کار بــود و پــس از رایزنی هــای بســیار بــا‬ ‫مقامــات‪ ،‬توانســت ان هــا را متقاعــد کنــد کــه بازســازی کارخانــه می توانــد مفیــد‬ ‫باشــد و در اولیــن مرحلــه توانســت ‪ ۲۰۰۰۰‬ســفارش از نیــروی زمینــی بریتانیــا‬ ‫بــرای ســاختن خــودرو بگیــرد‪.‬‬ ‫شــرکت فولکس واگــن در ســال ‪ ۱۹۳۷‬توســط جبهــه کارگــری المانــی حــزب نــازی‬ ‫تاســیس شد‪.‬‬ ‫در اوایــل دهــه ‪ ۱۹۳۰‬میــادی خودروهــای موجــود در کشــور المــان اکثــرا ً خودروهای‬ ‫لوکــس و گران قیمــت بودنــد و یــک فــرد متوســط در جامعــه المــان بــه زحمــت‬ ‫می توانســت بــرای خــود خــودرو خریــداری کنــد‪.‬‬ ‫ایــن فضــای خالــی در بــازار خــودرو ان زمــان المــان باعــث شــد کــه بســیاری از‬ ‫خودروســازان‪ ،‬بــه صــورت مســتقل‪ ،‬پــروژه «خــودروی مــردم» را اغاز کننــد کــه از ان جمله‬ ‫می تــوان مرســدس ‪۱۷۰‬اچ را نــام بــرد‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۳۳‬در حالــی کــه تمــام پروژه هــای‬ ‫مســتقل در حــال پیگیــری بودنــد و بعض ـاً بــه نتایــج خوبــی نیــز رســیده بودنــد‪ .‬ادولــف‬ ‫هیتلــر رســماً از تاســیس پــروژه «خــودروی مــردم» حمایــت شــونده توســط حــزب نــازی‬ ‫پــرده برداشــت‪ .‬هــدف ایــن پــروژه تولیــد خودرویــی بــود کــه توانایــی حمــل دو فــرد‬ ‫بزرگســال و ســه کــودک را داشــته باشــد و اکثــر مــردم توانایــی خریــد ان را نیــز داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬در حقیقــت هیتلــر اعــام کــرد کــه قیمــت خــودروی مــردم ‪ ۹۹۰‬رایــش مــارک‬ ‫(معــادل ‪ ۳۹۶‬دالر امریــکا در دهــه ‪ )۱۹۳۰‬خواهــد بــود کــه در ان زمــان برابــر قیمــت یــک‬ ‫موتورســیکلت بــود و اکثــر مــردم توانایــی خریــد ان را داشــتند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۳۶‬نمونه هــای اولیــه خــودرو کــه از یــک موتــور چهــار ســیلندر خطــی خنــک‬ ‫شــونده بــا هــوا کــه در عقــب ماشــین بــود بهــره می گرفــت امــاده شــده بــود‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ۱۹۳۷‬خــودرو مذکــور تحــت برنــد فولکــس واگــن بــا کــد شــرکت کـی دی اف تولیــد شــد‬ ‫کــه بعدهــا بــا نــام فولکــس قورباغـه ای (فولکس واگــن بیتــل) شــناخته شــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۹۴۸‬تا ‪۱۹۶۱‬‬ ‫ایــن شــرکت در مــاه ژانویــه ســال ‪ ۱۹۴۸‬بــه المــان پــس داده شــد و هاینریــش نوردهوف‬ ‫بــه عنــوان رئیــس ان انتخــاب شــد‪ .‬او کــه پســر یــک بانکــدار بــود در گذشــته بــرای‬ ‫شــرکت های اوپــل و ب ام و کار می کــرد و در زمینــه اتومبیل هــای امریکایــی و روش‬ ‫تولیــد انبــوه ان هــا نیــز اطالعــات خوبــی داشــت و کامـ ً‬ ‫ا بــا علــم صــادرات اتومبیــل اشــنا‬ ‫بــود‪ .‬در نتیجــه در ســال ‪ ۱۹۴۸‬یــک چهــارم تولیــدات ایــن شــرکت را بــه خــارج از المــان‬ ‫صــادر کــرد‪ .‬او همچنیــن بــا صــادر کــردن دو مــدل بــه ایــاالت متحــده امریــکا چندیــن‬ ‫میلیــون دالر ســود بــرای شــرکت بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫فردینانــد پورشــه در ان زمــان به عنــوان مهنــدس مشــاور شــرکت فعالیــت داشــت و‬ ‫توســط شــهرتی کــه در ایــن شــرکت کســب کــرد توانســت بعدهــا کارخانــه بــزرگ‬ ‫تولیدکننــده اتومبیل هــای اســپورت خــود بنــام پورشــه را تاســیس کنــد‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ ۱۹۵۰‬ایــن شــرکت بــه تقویــت بازارهــای خــود در امریــکا پرداخــت و توانســت‬ ‫نیمــی از محصــوالت خــود را بــه ان صــادر نمایــد‪ .‬ایــن شــرکت در ســال ‪ ۱۹۷۹‬تعــدادی‬ ‫معــادل ‪ ۳۳۰‬دســتگاه خــودرو تولیــد کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۵۴‬بــا تولیــد موتــوری بــه حجــم ‪ ۱۱۹۲‬سی ســی اتومبیــل بیتــل را هــم از‬ ‫لحــاظ تجــاری و هــم از نظــر مکانیکــی‪ ،‬بهبــود بخشــید‪ .‬از مدل هــای دیگــر می تــوان‬ ‫بــه مــدل فولکس واگــن کارمــان اشــاره کــرد کــه اتومبیلــی کوپــه و اســپورت بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪13‬‬ صفحه 13 ‫‪ ۱۹۶۱‬تا ‪۱۹۷۳‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۶۱‬تعــداد ‪ ۱۵۰۰‬دســتگاه از مــدل بیتــل بــا حجــم موتــور ‪ ۱۴۹۳‬سی ســی‬ ‫تولیــد شــد‪ .‬در مــاه دســامبر ســال ‪ ۱۹۶۱‬تولیــدات ایــن شــرکت بــه پنــج میلیــون رســید‬ ‫و پــس از ان دیگــر تولیــدات ایــن شــرکت بــه کمتــر از یــک میلیــون دســتگاه خــودرو‬ ‫کاهــش پیــدا نکــرد‪.‬‬ ‫در طــی دهــه ‪ ۱۹۶۰‬مدل هــای دیگــر ماننــد فولکس واگــن تــی ای و نیــز مــدل‬ ‫فولکس واگــن ســالن ‪ ۴۱۱‬بــه بــازار عرضــه شــدند‪ .‬از ســال ‪ ۱۹۶۵‬مدل هایــی از‬ ‫تولیــدات شــرکت ائــودی نیــز ارائــه می شــد‪.‬‬ ‫هنریــش نوردهــوف در مــاه اوریــل ســال ‪ ۱۹۶۹‬پــس از بازنشســتگی‪ ،‬در گذشــت و بــا‬ ‫تغییــر مدیریــت‪ ،‬ایــن شــرکت دچــار مشــکالت شــدید شــد کــه البتــه بــه مــرور و بــا‬ ‫گذشــت زمــان‪ ،‬موفــق بــه حــل ان هــا شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۷۱‬مــدل فولکس واگــن کــی‪ ۷۰‬ســاخته شــد و در ســال ‪ ۱۹۷۲‬ایــن اتومبیــل‬ ‫بهبــود یافتــه و بــه مــدل قویتــر کــی‪۷۰‬ال تبدیــل شــد‪ .‬تــا ایــن زمــان شــرکت توانســته‬ ‫بــود حــدود ‪ ۱۵‬میلیــون دســتگاه خــودرو تولیــد کنــد کــه پیــروزی بزرگــی محســوب‬ ‫می شــد‪ .‬البتــه در مــاه مــه ســال ‪ ۱۹۸۱‬تولیــد ‪ ۲۰‬میلیون اُمیــن فولکــس قورباغــه ای در‬ ‫کشــور مکزیــک اعــام شــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۹۷۳‬تا ‪۱۹۹۰‬‬ ‫نســل بعــدی اتومبیل هــای فولکس واگــن خودروهــای دیفرانســیل جلــوی فولکس واگــن‬ ‫پاســات الهــام گرفتــه از مــدل ائــودی ‪ ۸۰‬و محصــول ســال ‪ ۱۹۷۳‬بودنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۷۴‬نیــز فولکس واگــن ســیتی گلــف بــه بــازار عرضــه شــد‪ .‬در مدل هــای‬ ‫اولیــه ایــن اتومبیــل از موتورهایــی بــه حجــم ‪۱۰۹۳‬سی ســی اســتفاده می شــد و ایــن‬ ‫مــدل بســیار ســریع بــه عنــوان یکــی از مدل هــای هاچ بــک معــروف جهــان تولیــد شــد‪.‬‬ ‫بــر روی گلف هــای تولیــد شــده در امریــکا نــام ربیــت گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۷۵‬مــدل هاچ بــک فولکس واگــن پولــو بــا انتقــال قــدرت ‪ ۳‬دنــده و در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۷۹‬مــدل فولکس واگــن جتــا تولیــد شــدند‪ .‬تولیــد فولکس واگــن گلــف در‬ ‫امریــکا در نیــو اســتانتون در شهرســتان وســتمورلند‪ ،‬پنســیلوانیا دنبــال می شــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫ایــن شــرکت بــا اســتفاده از موتورهــای دیزلــی در اتومبیل هــای فولکس واگــن گلــف و‬ ‫فولکس واگــن پاســات‪ ،‬توانســت قــدرت ان هــا را بــه ‪ ۱۱۰‬اســب بخــار برســاند‪.‬‬ ‫در مــاه ژوئــن ســال ‪ ۱۹۷۹‬بــا تولیــد یــک اتومبیــل گلــف‪ ،‬تولیــد کل شــرکت‬ ‫فولکس واگــن بــه ‪ ۳۵‬میلیون اُمیــن اتومبیــل رســید و ایــن شــرکت انــرا جشــن‬ ‫گرفــت‪ .‬ســپس شــرکت امتیــاز ســاخت مدل هــای فولکس واگــن پاســات و پولــو را‬ ‫بــه شــرکت ســیات در اســپانیا واگــذار نمــود‪ .‬همچنیــن در ســال ‪ ۱۹۸۲‬قــرار دادی بــا‬ ‫دولــت چیــن امضــا کــرد تــا مدلــی از فولکس واگــن پاســات بــه نــام فولکس واگــن‬ ‫ســانتانا در کشــور چیــن تولیــد شــود‪ .‬مــدل فولکس واگــن ســانتانا توســط شــرکت‬ ‫نیســان نیــز تولیــد شــد‪.‬‬ ‫اگــر چــه تولیــد خــودروی اســپورت بــرای ایــن شــرکت ســوددهی نداشــت‪ ،‬امــا ایــن‬ ‫شــرکت بــرای رقابــت بــا دیگــر کارخانه هــا‪ ،‬مجبــور بــه تولیــد ان هــا بــود‪ .‬از ایــن‬ ‫مدل هــا می تــوان بــه اتومبیــل ‪ ۱۶‬ســوپاپ فولکس واگــن ســانتانا ســیریکو بــا‬ ‫حداکثــر ســرعت ‪ ۲۰۹‬کیلومتــر در ســاعت اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۱۹۸۵‬موتورهــای ‪ ۱۶‬ســوپاپ در اتومبیــل جی تــی ای نیــز مشــاهده شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن مــدل گلــف ســینکرو محصــول ســال ‪ ۱۹۸۸‬اتومبیلــی دو دیفرانســیله بــود‪ .‬در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۸۹‬فولکس واگــن مجهــز بــه موتــور چهــار ســیلندر ‪ ۱۶‬ســوپاپ بــه حجــم‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬سی ســی جایگزیــن فولکس واگــن ســیروکو شــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۹۹۰‬تا ‪۲۰۰۰‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۹۱‬شــرکت فولکــس واگــن نســل ســوم از خــودروی گلــف خــود را بــا‬ ‫نــام فولکس واگــن گلــف ام کا‪ ۳‬تولیــد و عرضــه نمــود کــه در همــان ســال‪ ،‬به عنــوان‬ ‫خــودروی ســال اروپــا شــناخته شــد‪ .‬در انتهــای ســال ‪ ۱۹۹۷‬نیــز فولکس واگــن گلــف‬ ‫ام کا‪ ۴‬تولیــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن مــدل پایــه طراحــی و ســاخت مدل هایــی چــون‪ :‬فولکس واگــن بیتــل جدیــد‪،‬‬ ‫ســیات تولــدو‪ ،‬ســیات لئــون‪ ،‬ائــودی ای‪ ،۳‬ائــودی تی تــی و اشــکودا اکتاویــا بــود‪.‬‬ ‫مــدل فولکس واگــن کــورادو نیــز طــرح کوپــه خــودروی گلــف اســت‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬تاکنون‬ ‫ســال ‪ ۲۰۰۲‬مــدل فولکس واگــن تــورگ درکارخانه هــای فولکــس واگــن مســتقر در‬ ‫براتیســاوا‪ ،‬اســلواکی و روســیه تولیــد و بــه بــازار عرضــه شــد‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۰۷‬کارخانه‬ ‫مســتقر در پرتغــال فولکس واگــن مــدل فولکس واگــن ای اواس را طراحــی و تولیــد‬ ‫کــرد‪ .‬نســل ششــم از گلــف نیــز در ســال ‪ ۲۰۰۸‬تحــت نــام تجــاری فولکس واگــن‬ ‫گلــف ام کا‪ ۶‬عرضــه شــد‪ .‬در اواســط ســال ‪ ۲۰۰۸‬خــودروی اس یــووی فولکس واگــن‬ ‫تیگــوان و خــودروی کوپــه فولکس واگــن پاســات سی ســی رونمایــی شــدند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۸‬فولکس واگــن روتــان در کالس مینــی ون عرضــه شــد کــه تولیــد ان‬ ‫همچنــان ادامــه دارد‪ .‬در انتهــای ســال ‪ ۲۰۱۰‬تعــداد محــدودی از خــودرو یــک لیتــری‬ ‫فولکــس واگــن تولیــد شــدند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪14‬‬ صفحه 14 ‫ا‪ .‬ان‬ ‫ا‪ .‬ان‪ ،‬بزرگتریــن شــرکت ســرمایه گذاری‪ ،‬تولیــد و توزیــع بــرق در جهــان اســت‪ ،‬کــه مرکــز مدیریــت‬ ‫ان در شــهر دوســلدورف و مرکــز اجرایــی ان اســن‪ ،‬در ایالــت نوردرایــن وســتفالن‪ ،‬المــان قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫نــام ایــن کمپانــی از کلمــه یونانــی ‪ aeon‬گرفتــه شده اســت‪ ،‬کــه بــه معنــی ابدیــت می باشــد‪ .‬شــرکت‬ ‫ا‪ .‬ان‪ ،‬در بیــش از ‪ ۳۰‬کشــور فعالیــت تجــاری داشــته و دارای بیــش از ‪ ۲۶‬میلیــون مشــتری در سرتاســر‬ ‫جهــان اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت‪ ،‬یکــی از ‪ ۳۰‬عضــو شــاخص ســهام دکــس اســت‪ ،‬همچنیــن از شــرکت های بــزرگ المــان‬ ‫و نیــز یکــی از اعضــای شــاخص گلوبــال تیتــان ‪ ۵۰‬به شــمار می ایــد‪ .‬مدیرعامــل و رییــس هیئــت‬ ‫مدیــره ای‪ .‬اوان؛ یوهانــس تیســن می باشــد‬ ‫الیانتس‬ ‫الیانتــس‪ ،‬شــرکت چندملیتــی خدمــات مالــی اســت‪ ،‬کــه دفتــر مرکــزی ان‪ ،‬در شــهر‬ ‫مونیــخ‪ ،‬المــان قــرار دارد‪ .‬ایــن شــرکت‪ ،‬فعالیت هــای اقتصــادی فراوانــی دارد‪ ،‬ولــی‬ ‫تمرکــز اصلــی ان‪ ،‬بــر ارائــه خدمــات بیمــه می باشــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۰‬شــرکت الیانتــس‪ ،‬دوازدهمیــن شــرکت بــزرگ خدمــات مالــی در جهــان‬ ‫بــوده و در فهرســت ســال ‪ ۲۰۱۰‬مجلــه فوربــس‪ ،‬در رتبــه ‪ ۲۳‬از بزرگتریــن شــرکت های‬ ‫جهــان‪ ،‬قــرار داشــت‪.‬‬ ‫فعالیت هــای اقتصــادی الیانتــس‪ ،‬بــه ‪ ۵‬بخــش تقســیم می شــوند‪ ،‬کــه هــر بخــش‬ ‫تحــت یــک شــرکت تابعــه‪ ،‬بــا مدیریــت مســتقل‪ ،‬اداره می شــود‪ .‬شــاخه ای از ایــن‬ ‫شــرکت کــه شــرکت ســرمایه گذاری جهانــی الیانتــس نــام دارد‪ ،‬بــا ســرمایه در گردشــی‬ ‫معــادل ‪ ۱.۱۳۱‬میلیــارد یــورو‪ ،‬به عنــوان یکــی از ‪ ۵‬شــرکت بــزرگ در حــوزه مدیریــت‬ ‫ســرمایه گذاری‪ ،‬در جهــان شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫از شــرکت های تابعــه الیانتــس می تــوان بــه الیانتــس الیــف‪ ،‬پیمکــو‪ ،‬الیانتــس فرانســه‪،‬‬ ‫فایرمنــز فانــد و درســدنر بانــک اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫شــرکت الیانتــس‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۰۸‬درســدنر بانــک را بــه کومرتس بانــک فروخــت و ایــن‬ ‫دو بانــک باهــم ادغــام شــدند‪ ،‬کــه پــس از ان‪ ،‬الیانتــس ‪ ۱۴‬درصــد از ســهام کومرتزبانــک‬ ‫را بدســت اورد‪.‬‬ ‫دفتــر مرکــزی شــرکت بیمــه الیانتــس در شــهر مونیــخ قــرار دارد و ســهام ان نیــز در‬ ‫بــازار بــورس نیویــورک و بــورس فرانکفــورت معاملــه می شــود‪ .‬ایــن شــرکت هم اکنــون‬ ‫به عنــوان ســومین شــرکت خدمــات مالــی و بانکــداری جهــان شــناخته می شــود‪ .‬از‬ ‫ســال ‪ ۲۰۰۳‬تاکنــون‪ ،‬مایــکل دیکمــان مدیرعامــل الیانتــس می باشــد‪.‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫الیانتــس ا گ در ‪ ۵‬فوریــه ‪ ،۱۸۹۰‬توســط کارل فــون تیمــه (اهــل ارفــورت‪ ،‬کــه پــدرش‬ ‫مدیــر تورینگــن بــود) و ویلهلــم فــون فینــچ (مالــک شــرکت «فینــچ»)‪ ،‬در شــهر برلیــن‬ ‫تاســیس شــد‪ .‬نخســتین فعالیــت ایــن شــرکت‪ ،‬در زمینــه ارائــه خدمــات بیمــه تصادفــات‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت‪ ،‬در اواخــر قــرن ‪ ۱۹‬میــادی‪ ،‬اولیــن گام بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک‬ ‫شــرکت بین المللــی را‪ ،‬بــا افتتــاح شــعبه ای در شــهر لنــدن اغــاز نمــود‪.‬‬ ‫ســال های نخســت قــرن بیســتم مصــادف بــا شــکوفایی شــرکت الیانتــس بــود‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ۱۹۰۴‬پــل ون ناهــر ســکان رهبــری ایــن شــرکت را در دســت گرفــت و در اولیــن اقــدام‪،‬‬ ‫شــعبه الیانتــس ایــاالت متحــده امریــکا را راه انــدازی کــرد‪ .‬پــس از دسـت یابی بــه بــازار‬ ‫بیمــه ایــاالت متحــده‪ ،‬شــعبه های ایــن شــرکت را در چندیــن کشــور دیگــر نیــز دایــر‬ ‫نمــود و تــا ســال ‪ ۱۹۱۴‬شــرکت الیانتــس در کشــورهای ایتالیــا‪ ،‬هلنــد‪ ،‬بلژیــک‪ ،‬فرانســه‪،‬‬ ‫کشــورهای حــوزه دریــای بالتیــک و کشــورهای حــوزه اســکاندیناوی دارای دفاتــر خدمــات‬ ‫بیمــه بــود‪ ،‬همچنیــن به عنــوان بزرگتریــن شــرکت بیمــه المــان نیــز شــناخته می شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۱۸‬الیانتــس نخســتین شــرکتی بــود کــه خدمــات بیمــه اتومبیــل را ارائــه‬ ‫کــرد‪ .‬در طــول دهــه ‪ ۱۹۲۰‬و دهــه ‪ ۱۹۳۰‬میــادی‪ ،‬توســعه الیانتــس همچنــان ادامــه‬ ‫یافــت و شــرکت وارد بازارهــای فلســطین‪ ،‬قبــرس‪ ،‬عــراق‪ ،‬چیــن‪ ،‬هنــد شــرقی هلنــد و‬ ‫ســری النکا شــده بــود‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۹۲۱‬پــل ون ناهــر درگذشــت و کــورت اشــمیت بــه مدیرعاملــی الیانتــس منصــوب‬ ‫شــد‪ .‬در ‪ ۱۹۲۲‬ایــن شــرکت بــرای نخســتین بــار خدمــات بیمــه عمــر را عرضــه کــرد‪ .‬در‬ ‫ابتــدای دهــه ‪ ۱۹۳۰‬در پــی خریــداری شــرکت های بیمــه اشــتوتگارت وریــن و شــرکت‬ ‫فــاواگ‪ ،‬ســپس ادغــام انهــا‪ ،‬الیانتــس بــه بزرگتریــن شــرکت خدمــات بیمــه اروپــا تبدیــل‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪15‬‬ ‫در طــول جنــگ جهانــی دوم ســاختمان مرکــزی الیانتــس کامــا تخریــب شــد‬ ‫و دفتــر مرکــزی ان بــه مونیــخ منتقــل گردیــد‪ .‬پــس از پایــان جنــگ در ســال‬ ‫‪ ۱۹۴۵‬بعلــت شکســت المــان و تقســیم ان بــه دو بخــش غربــی و شــرقی‪،‬‬ ‫ایــن شــرکت تــا مــرز ورشکســتگی پیــش رفــت و عمــا تــا ســال ‪ ۱۹۷۹‬تنهــا‬ ‫موفــق بــه خریــداری دارایی هــای پیشــین خــود در ایتالیــا و اتریــش شــده‬ ‫بــود‪ ،‬کــه در زمــان شکســت المــان‪ ،‬بــه نیروهــای متفقیــن واگــذار شــده بود!‬ ‫دوران شــکوفایی مجــدد شــرکت الیانتــس از دهــه ‪ ۱۹۷۰‬اغــاز شــد و در اوایــل‬ ‫دهــه ‪ ۱۹۸۰‬الیانتــس بــه بازارهــای بریتانیــا‪ ،‬هلنــد‪ ،‬اســپانیا‪ ،‬برزیــل و ایــاالت‬ ‫متحــده امریــکا راه یافتــه بــود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫در دهــه ‪ ۱۹۹۰‬الیانتــس بــا تاســیس شــعبه مجارســتان خــود‪ ،‬عمــا بــر ‪۸‬‬ ‫کشــور اروپــای شــرقی و بــا خریــداری شــرکت بیمــه جنــرال دو فرانــس‪،‬‬ ‫کامــ ً‬ ‫ا بــر بــازار بیمــه اروپــا مســلط شــد‪.‬‬ ‫در مــاه اوریــل ســال ‪ ۲۰۰۱‬شــرکت الیانتــس اقــدام بــه خریــداری ‪ ٪۸۰‬درصــد‬ ‫از درســدنر بانــک‪ ،‬بــه مبلــغ ‪ ۲۰‬میلیــارد دالر نمــود‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۰۲‬مایــکل‬ ‫دیکمــان بــه ریاســت الیانتــس اگ منصــوب شــد‪.‬‬ ‫در ‪ ۳۱‬اوت ‪ ۲۰۰۸‬کومرتس بانــک ‪ ٪۶۰‬درصــد از ســهام درســدنر بانــک را‪ ،‬بــا‬ ‫مبلــغ ‪ ۱۴٫۴‬میلیــارد دالر از الیانتــس خریــد‪ .‬در ژانویــه ‪ ۲۰۰۹‬نیــز باقی مانــده‬ ‫ســهام درســدنر بانــک توســط کومرتس بانــک بــه ارزش ‪ ۵٫۵‬میلیــارد یــورو‬ ‫خریــداری شــد و الیانتــس در ازای واگــذاری کامــل درســدنر بانــک‪ ،‬مالکیــت‬ ‫‪ ٪۱۴‬درصــد از ســهام کومرتس بانــک را نیــز بدســت اورد‪.‬‬ ‫الیانتــس‪ ،‬در بیــش از ‪ ۷۰‬کشــور فعالیت هــای اقتصــادی دارد‪ .‬تعــداد کارکنــان‬ ‫ایــن شــرکت‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۸۰۰۰۰‬نفــر اســت‪ .‬شــعبه مرکــزی الیانــز در مونیــخ‪،‬‬ ‫المــان قــرار دارد‪.‬‬ ‫الیانــز بیــش از ‪ ۶۰‬میلیــون مشــتری در سراســر جهــان داشــته و خدمــات ایــن‬ ‫کمپانــی‪ ،‬شــامل‪ :‬بیمــه امــوال‪ ،‬بیمــه تلفــات‪ ،‬بیمــه عمــر‪ ،‬بیمــه بهداشــت و‬ ‫درمــان می باشــد‪ .‬الیانــز همچنیــن بــه مدیریــت دارایــی نیــز اشــتغال دارد‪.‬‬ صفحه 15 ‫ساختار سیاسی المان‬ ‫نعمت ا‪ ...‬فیروزی‬ ‫ســازماندهی دولتــی بــر پایــه قانــون اساســی اســت‪ .‬در راس دولــت رئیس جمهور‬ ‫قــرار دارد کــه نقــش وی نمادیــن اســت‪ .‬رئیــس حکومــت صدراعظــم اســت‪ .‬وی‬ ‫تعیین کننــده سیاســت حکومتــی اســت‪.‬‬ ‫اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر رکــن جدایی ناپذیــر قانــون اساســی المــان‬ ‫اســت‪ .‬مــاده ‪ ۲۰‬قانــون اساســی نظــام سیاســی‪ ،‬المــان را بــا مشــخصه های‬ ‫دموکراتیــک بــودن‪ ،‬اجتماعــی بــودن‪ ،‬مبتنــی بــر قانــون بــودن و فــدرال بــودن‬ ‫معرفــی می کنــد‪ .‬قانــون اساســی المــان بــا بــاور بــه سکوالریســم‪ ،‬هرگونــه‬ ‫دخالــت نهادهــای مذهبــی در حکومــت را منــع می کنــد‪.‬‬ ‫قانونگذاری‪ ،‬نظام دومجلسی‬ ‫بــه غیــر از مجلــس فــدرال ـ بونــدس تــاگ (‪ )Bundestag‬ـ شــورای فــدرال‬ ‫ـ بونــدس رات (‪ )Bundesrat‬ـ کــه از نماینــدگان دولت هــای ایــاالت تشــکیل‬ ‫شــده‪ ،‬از منافــع ایــاالت در قانونگــذاری دفــاع می کنــد‪.‬‬ ‫صدر اعظم و وزیران‬ ‫پارلمــان مرکــزی فــدرال المــان بــه نــام بوندس تــاگ صدراعظــم را برمی گزینــد‪.‬‬ ‫وی را پیــش از انتخابــات مجلــس فقــط می تــوان بــا «رای عــدم اعتمــاد ســازنده»‬ ‫برانداخــت‪ .‬منظــور از ســازنده ایــن اســت کــه مجلــس بایــد جانشــینی بــرای او‬ ‫داشــته باشــد و تــا زمانــی کــه مشــخص نباشــد چه کســی بــه جــای او می نشــیند‪،‬‬ ‫نمی تــوان او را برکنــار کــرد‪ .‬حکومــت یــا بــه اصطالحــی دیگــر کابینــه تشــکیل‬ ‫شده اســت از صــدر اعظــم و وزیــران‪ .‬صدراعظــم لزومــاً عضــو مجلــس اســت‪،‬‬ ‫وزیــران معمــوالً از دل مجلــس در می اینــد‪ ،‬امــا حتمـاً الزم نیســت چنیــن باشــد‪.‬‬ ‫صدراعظــم در عمــل قدرتمندتریــن مقــام سیاســی اســت امــا مقــام تشــریفاتی‬ ‫ان پــس از رئیس جمهــور و رئیــس بوندس تــاگ قــرار دارد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور‬ ‫رئیس جمهــور توســط همایــش اتحادیــه (‪ ،)Bundesversammlung‬کــه‬ ‫ان را بــه فارســی اجــاس فــدرال نیــز گفته انــد‪ ،‬انتخــاب می شــود‪ .‬همایــش‬ ‫اتّحادیــه تشــکیل شده اســت از کل نماینــدگان بوندســتاگ بعــاوه بــه تعــداد‬ ‫همینــان‪ ،‬نماینــدگان برگزیــدگان مجلس هــای ایالتــی‪ .‬ایــن برگزیــدگان لزومــاً‬ ‫عضــو مجلــس ایالتــی یــا سیاس ـت مدار رســمی نیســتند‪ ،‬ممکــن اســت مث ـ ً‬ ‫ا از‬ ‫چهره هــای فرهنگــی و هنــری باشــند‪.‬‬ ‫قوه قضاییه‬ ‫دادرســی بــه قصــد رعایــت حــق نیرویــی می طلبــد کــه در قــوه قضاییــه جمــع‬ ‫اســت‪ .‬بیــان حــق بــر عهــده قاضــی اســت و امــر قاضیــان را قــوه قضاییــه‬ ‫ســامان می دهــد‪ .‬قضــاوت یــا تخصصــی اســت یــا عمومــی در حــد قانــون‬ ‫اساســی‪ .‬شــاخه های تخصصــی قضــاوت در دادگاه کار‪ ،‬دادگاه امــور اداری‪ ،‬دادگاه‬ ‫امــور اجتماعــی و دادگاه امــور مالــی تجســم می یابنــد‪ .‬قضــاوت در عمومی تریــن‬ ‫ســطحش از نظــر بررســی همخوانــی تصمیمــی‪ ،‬رایــی یــا قانونــی بــا قانــون‬ ‫اساســی اتحادیــه‪ ،‬بــر عهــده دادگاه فــدرال قانــون اساســی اســت کــه مرکــز‬ ‫ان در کارلسروهه اســت‪ .‬در کارلســروهه قاضیــان تــک تــک قوانیــن مجلــس را‬ ‫بررســی نمی کننــد‪ .‬ان قانونــی بررســی می شــود کــه شــکایت شــود کــه بــا‬ ‫قانــون اساســی تضــاد دارد‪ .‬شــکایت پــس از طــی سلســله مراتبــی بــه دادگاه‬ ‫کارلســروهه می رســد‪ .‬از انجایــی کــه دادگاه قانــون اساســی فقــط از طریــق‬ ‫شــکایت فعــال می شــود‪ ،‬بــه اصطــاح گفتــه می شــود کــه از خــود ابتــکار‬ ‫نــدارد‪ ،‬یعنــی حــق نــدارد خــود راس ـاًّ تصمیــم بگیــرد امــری را بــرای بررســی‬ ‫از نظــر ســازگاری بــا قانــون اساســی در دســتور کار خــود قــرار دهــد‪ .‬دادگاه‬ ‫فــدرال قانــون اساســی دارای دو مجلــس سناســت‪ .‬مجلــس اول بــه قانونهــای‬ ‫پایــه و مجلــس دوم بــه قانونهــای مربــوط بــه امــور دولتــی می پــردازد‪ .‬هــر ســنا‬ ‫هشــت عضــو دارد‪ .‬نیمــی از قاضیــان دادگاه قانــون اساســی از ســوی یــک کمیتــه‬ ‫ویــژه بوندســتاگ و نیمــی دیگــر از ســوی بونــدس رات انتخــاب می شــوند‪ .‬مــدت‬ ‫قضــاوت انــان در ایــن دادگاه عالــی ‪ ۱۲‬ســال اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪16‬‬ صفحه 16 ‫‪economy-politics/3018/https://lang.b-amooz.com/fr/countries/switzerland‬‬ ‫سیاست خارجی‬ ‫المــان در سیاســت خارجــی بازیگــر تنهــا نیســت‪ .‬سیاســت ان تقویــت بلوکــی‬ ‫اســت کــه «غــرب» خوانــده می شــود‪ .‬المــان در ایــن بلوک سیاســت خــود را پیش‬ ‫می بــرد‪ .‬یــک وجــه اصلــی سیاســت خارجــی المــان ف ّعالیّــت ان در صحنــه اروپــا‬ ‫و جهــان در چارچــوب اتحادیــه اروپاســت‪ .‬المــان نزدیکــی ویــژه ای بــا فرانســه‬ ‫دارد‪ .‬همــکاری و همراهــی بــا ایــاالت متحــده امریــکا رکــن دیگــری از سیاســت‬ ‫خارجــی المــان فــدرال اســت‪ .‬المــان بــا اســراییل روابــط دوســتانه ویــژه ای دارد و‬ ‫تقویــت مناســبات بــا کشــورهای عربــی را نیــز همــواره جــزو اولویتهــای سیاســی‬ ‫خــود قــرار داده اســت‪ .‬در سرتاســر جهــان مبنــای اعالم شــده سیاســت خارجــی‬ ‫المــان تحکیــم صلــح‪ ،‬گســترش روابــط مودت امیــز و کمــک بــه رشــد اقتصــادی‬ ‫خاصــه در جهــان ســوم اســت‪ .‬در ســالهای اخیــر حقــوق بشــر بــه یــک مفهــوم‬ ‫راهنمــای عمــده در سیاســت خارجــی المــان بــدل شده اســت‪.‬‬ ‫فرهنگ سیاسی‬ ‫فرهنــگ سیاســی المــان گرایــش بــارزی بــه میانـه روی دارد‪ .‬گرایشــهای تنــد و افراطــی‬ ‫بــه نــدرت تــا بــاالی نظــام حکومتــی تاثیرگــذار می شــوند‪ .‬فرهنــگ سیاســی امــروز‬ ‫المــان بــا بحــران و بحران زایــی مخالــف اســت و مکانیســمهای فراوانــی بــرای‬ ‫بحران زدایــی دارد‪ .‬تحولهــا کنــد پیــش می رونــد‪ .‬از تغییــر ناگهانــی‪ ،‬بحــران فهمیــده‬ ‫می شــود‪ .‬گرایــش عمومــی سیاســتمداران نیــز بــه ایــن اســت کــه دســتاوردهای‬ ‫رقیبــان خــود را نیــز پــاس دارنــد‪.‬‬ ‫کارنامــه ی المــان در زمینــه ی اگاهــی بــر حقــوق بشــر و حقــوق دموکراتیــک خــوب‬ ‫و حتــی درخشــان توصیــف می شــود منتقــدان بــر کاهــش حــس همبســتگی و‬ ‫عدالت جویــی انگشــت می گذارنــد‪ .‬در فرهنــگ‪ ،‬گرایــش بــه کثــرت و تنــوع‪ ،‬گرایــش‬ ‫چشــم گیری اســت‪ .‬در عیــن حــال هنــوز میــل بــه همگنــی چنــان قــوی اســت کــه‬ ‫بــا وجــود کثرت گرایــی فرهنگــی‪ ،‬عرصــه بــرای ایــن کــه فرهنگهــای دیگــر از طریــق‬ ‫شــهروندان دارای ریشـه ی فرهنگــی در خــارج از المــان پرنمــود و برخــوردار از مکانیســم‬ ‫رشــد باشــند‪ ،‬نســبتاً بســته اســت‪.‬‬ ‫نظام انتخاباتی‬ ‫نظــام انتخاباتــی در المــان بــه گونــه یــی اســت کــه تشــکیل دولــت توســط یــک حــزب‬ ‫را بســیار مشــکل مــی ســازد‪ .‬در ‪ 56‬ســال گذشــته فقــط یــک بــار چنیــن اتفاقــی افتــاده‬ ‫اســت‪ .‬ائتــاف احــزاب بــرای تشــکیل دولــت امــری مرســوم اســت‪ .‬احــزاب‪ ،‬بــرای‬ ‫اینکــه انتخــاب کننــدگان انهــا بداننــد بــا کــدام احــزاب قــرار اســت بــرای تشــکیل‬ ‫دولــت وارد ائتــاف شــوند‪ ،‬پیــش از شــروع مبــارزات انتخاباتــی توافــق ان احــزاب را‬ ‫بــرای ائتــاف جلــب میکننــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب هــر شــهروند دارای حــق رای بــا انتخــاب‬ ‫خــود از یــک ســو دلبســتگی خــود بــه یــک ائتــاف را اعــام کــرده و از ســوی دیگــر‬ ‫تــوازن قــوا میــان احــزاب تشــکیل دهنــده ی دولــت اینــده را تعییــن میکنــد‪.‬‬ ‫نیروی نظامی‬ ‫نیــروی نظامــی المــان شــامل نیــروی زمینــی‪ ،‬نیــروی هوایــی‪ ،‬نیــروی دریایــی و خدمــات‬ ‫پزشــکی و پشــتیبانی مشــترک می شــود؛ در شــرایط مطلــق‪ ،‬هزینه هــای نظامــی ارتــش‬ ‫المــان‪ ،‬نهمیــن در جهــان اســت‪.‬‬ ‫کارل تئــودور تســو گوتنبــرگ وزیــر دفــاع وقــت المــان در ژانویــه ســال ‪ ،۲۰۱۱‬لغــو‬ ‫خدمــت وظیفــه عمومــی در المــان را اعــام کــرد‪ .‬خدمــت وظیفــه عمومــی در المــان از‬ ‫ســال ‪ ۱۹۵۶‬میــادی اجبــاری بــود و هــر مــرد جــوان المانــی کــه ‪ ۱۸‬ســاله می شــد‪،‬‬ ‫مکلــف بــود ایــن دوره را پشــت ســر بگــذارد یــا بــه جــای ان خدمــات اجتماعــی ماننــد‬ ‫کار در بیمارســتان یــا نگهــداری ســالمندان انجــام دهــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪17‬‬ صفحه 17 ‫چهره های سیاسی تاریخ المان‬ ‫اتو فون بیسمارک‬ ‫اتــو ادوارد لئوپولــد فــون بیســمارک (‪ ۱‬اوریــل ‪ ۳۰ - ۱۸۱۵‬ژوئیــه ‪ ،)۱۸۹۸‬زمام دار‬ ‫معــروف دولــت پــروس‪ ،‬دوک الونبــورگ و نخســتین صدراعظــم در تاریــخ المــان‬ ‫بــود‪ .‬وی بــه «صــدر اعظــم اهنیــن» معــروف بــود‪.‬‬ ‫بیســمارک در ‪ ۱‬اوریــل ‪ ۱۸۱۵‬در شــونهاوزن مت ّولــد شــد‪ .‬در گوتینگــن بــه تحصیل‬ ‫حقــوق پرداخــت و پــس از اینکــه مدتــی بــه عنــوان دیپلمــات در ســن پترزبــورگ‬ ‫و در پاریــس مشــغول بــود‪ ،‬در ســال ‪ ۱۸۶۲‬از ســوی ویلهلــم اول صدراعظــم‬ ‫و وزیــر امــور خارجــه پــروس برگزیــده شــد‪ .‬ویلهلــم در نظــر داشــت ارتــش‬ ‫پــروس را گســترش دهــد و ایــن امــر بــا مخالفــت مجلــس ایالتــی (رایشــتاگ)‬ ‫روبــرو بــود و بیســمارک تنهــا کســی بــود کــه می توانســت از عهــده مقابلــه بــا‬ ‫رایشــتاگ بــر بیایــد‪.‬‬ ‫وحدت المان‬ ‫در ســال ‪ ۱۸۶۴‬بیســمارک بــا اتریــش متحــد شــد و در جنــگ المان‪-‬دانمــارک‬ ‫ایالــت اشلسویگ‪-‬هولشــتاین را متصــرف شــد‪ .‬دو ســال بعــد جنــگ پــروس‪-‬‬ ‫اتریــش را اغــاز کــرد کــه بــه نابــودی کنفدراســیون المــان و در نهایــت بیــرون‬ ‫رانــدن اتریــش از شهریارنشــین های المانــی انجامیــد‪ .‬ســال ‪ ،۱۸۶۷‬کنفدراســیون‬ ‫المــان شــمالی تاًســیس شــد کــه در ان بیســمارک بــه عنــوان صدراعظــم‬ ‫منصــوب گشــت‪ .‬در پایــان جنــگ پروس‪-‬فرانســه و بــا شکســت ناپلئــون ســوم‬ ‫در ‪ ۱۸‬ژانویــه ‪ ،۱۸۷۱‬ویلهلــم یکــم در ورســای بــه عنــوان امپراتــور خوانــده شــد‬ ‫و از ایــن رو بیســمارک توانســت بــا همــت و تــاش خــود امپراتــوری المــان را‬ ‫تاًســیس کنــد‪ .‬بیســمارک صدراعظــم امپراتــوری شــد و لقــب صدراعظــم اهنیــن‬ ‫را از ان خــود کــرد‪.‬‬ ‫سیستمبیسمارک‬ ‫سیســتم بیســمارک بــه دو سیســتم اول و دوم قابــل تقســیم اســت‪ .‬سیســتم اول‬ ‫بیســمارک حاصــل توافــق سـه گانه المــان‪ ،‬اتریش‪-‬مجارســتان و روســیه بــود کــه‬ ‫بــا نارضایتــی تــزار الکســاندر دوم نســبت بــه مفــاد قراردادهــای ســن اســتفانو و‬ ‫برلــن و خــروج روســیه از ایــن اتحــاد در ســال ‪ ۱۸۷۸‬دچــار فروپاشــی شــد‪ .‬امــا‬ ‫در سیســتم دوم‪ ،‬بیســمارک بــرای تشــکیل یــک ائتــاف مطمئــن ناگزیــر از انتخاب‬ ‫یکــی از دو رقیــب یعنــی روس و اتریــش بــود‪ .‬بدیــن منظــور بیســمارک اتریش را‬ ‫بــه عنــوان پایــه سیســتم دپیلماســی جدیــد برمی گزینــد و از طریــق توافــق بــا‬ ‫ایتالیــا ایــن کشــور را بــه عنــوان پایــه دیگــر دیپلماســی خــود انتخــاب می کنــد‪.‬‬ ‫انــزوای فرانســه و محوریــت المــان همچنــان اصــول اساســی ایــن سیســتم را‬ ‫تشــکیل می دهــد‪.‬‬ ‫بیســمارک در یــک جنــگ فرهنگــی بــا کلیســای کاتولیــک درگیــر بــود‪ ،‬کــه‬ ‫بــه کمتــر شــدن دوبــاره نفــوذ کلیســای کاتولیــک انجامیــد‪ .‬ســال ‪ ۱۸۷۸‬قانــون‬ ‫ـی ‪۱۸۸۹-۱۸۸۱‬‬ ‫سوسیالیســتی تصویــب شــد کــه بــا اصالحــات سوسیال‪-‬سیاسـ ِ‬ ‫همــراه بــود‪.‬‬ ‫فردریــک ســوم پــس از ویلهلــم اول بــه امپراتــوری رســید(‪ )۱۸۸۸‬و ســه مــاه‬ ‫بعــد از جلــوس درگذشــت‪ .‬پادشــاه جدیــد ویلهلــم دوم(‪ )۱۹۱۸–۱۸۸۸‬پادشــاهی‬ ‫مســتبد و خــود را ظــل اهلل می دانســت‪ .‬چیــزی نگذشــت کــه بــا صدراعظــم‬ ‫پدربــزرگ خــود کــه فرمانــروای حقیقــی امپراتــوری بــود اختــاف پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫باالخــره در ســال‪ ۱۸۹۰‬بــه بیســمارک پیشــنهاد شــد کــه از ســمت خــود اســتعفا‬ ‫دهــد و بیســمارک بــه الونبــرگ برگشــت و تــا موقــع مرگــش (‪ )۱۸۹۸‬بــه انتقــاد‬ ‫از سیاســت امپراتــور جدیــد ادامــه داد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪18‬‬ ‫بیســمارک بــا ایــن مســئله کــه می تــوان قــدرت را بــا اصولــی برتــر بــه‬ ‫بنــد کشــید مخالــف بــود‪ .‬تفکــرات وی‪ ،‬ســبب رشــد و گســترش ایــن‬ ‫تفکــر شــد کــه می تــوان بــا بــه تکامــل رســاندن مولفه هــای صحیــح‬ ‫قــدرت‪ ،‬بــه امنیــت دس ـت یافت‪ .‬وی معتقــد بــود‪ :‬سیاســت احساســاتی‪،‬‬ ‫بــه مقابله به مثــل معتقــد نیســت هــر دولتــی تــاش می کنــد تــا صرفــاً‬ ‫بــر اســاس منافــع خــودش عمــل کنــد‪ ،‬هرچنــد کــه ممکــن اســت ظاهــرا ً‬ ‫بــه اعمالشــان مشــروعیت بدهنــد امــا واقعیــت ایــن اســت کــه تمــام‬ ‫کشــورهای دنیــا فقــط بــه دنبــال کســب منفعــت خودشــان هســتند‪ .‬تنهــا‬ ‫اصــل سیاســی صحیــح‪ ،‬سیاســت حفــظ منافــع ملــی اســت و تنهــا از ایــن‬ ‫راه می تــوان قدرتمنــد شــد باسیاســت های احساســی نمی تــوان راه‬ ‫به جایــی بــرد کســی بــه خاطــر قدرشناســی و اعتمــاد‪ ،‬بــه نفــع کشــوری‬ ‫دیگــر وارد نبــرد نمی شــود‪ ،‬فقــط تــرس از قــدرت اســت کــه ســبب‬ ‫می شــود تــا دیگــران بــه راه مــا بیاینــد؛ بــه شــرطی کــه بتوانیــم از ایــن‬ ‫تــرس محتاطانــه و بــا ماهرانــه اســتفاده کنیــم سیاســت هنــر ممکــن‬ ‫کــردن اســت سیاســت علمــی نســبی اســت‪.‬‬ صفحه 18 ‫ادولف هیتلر‬ ‫صــد و چهــارده ســال پیــش‪ ،‬دریــک غــروب بهــارى در منطقــه سرســبز باواریــا‬ ‫( مــرز میــان المــان و اتریــش) ‪ ،‬الویــس و کالرا صاحــب فرزنــدى شــدند کــه‬ ‫نامــش را ادولــف گذاشــتند‪.‬‬ ‫الویــس هیتلــر کارمنــد اداره گمــرک بــود و بــه همیــن جهــت دوســت داشــت کــه‬ ‫پســرش نیــز راه او را ادامــه دهــد وکارمنــد شــود‪ .‬از ایــن رو بــا انکــه دران زمــان‬ ‫در وضعیــت مالــى بــدى قــرار داشــت پســرش را بــراى تحصیــل بــه مدرســه‬ ‫فرســتاد امــا ادولــف نمــى خواســت کارمنــد شــود‪.‬‬ ‫او کارمنــد شــدن را همتــراز اســارت مــى دانســت و از اینکــه بلــه قربــان گــوى‬ ‫کــس دیگــرى باشــد متنفــر بــود‪ .‬بــه همیــن جهــت بــا انکــه پــدرش ســخت‬ ‫مخالــف بــود بــه هنــر نقاشــى روى اورد‪ .‬دیــرى نپاییــد کــه نخســت پــدر و ســپس‬ ‫مــادرش را از دســت داد و او مجبــور شــد کــه بــراى ادامــه زندگــى بــه تنهایــى بــه‬ ‫ویــن‪ ،‬پایتخــت بــزرگ و ثروتمنــد ان زمــان اروپــا ‪ ،‬گام بگــذارد‪ .‬او در انجــا روزگار‬ ‫ســختى را پشــت سرگذاشــت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1914‬یعنــى درســت در ســالى کــه جنــگ اول جهانــى رخ داد بــه المــان‬ ‫هجــرت کــرد و چــون تعصبــات ملــى قویــى داشــت بــه جبهــه اعــزام شــد و‬ ‫ان طــور کــه دوســتانش مــى گوینــد رشــادتهاى زیــادى از خــود نشــان داد تــا‬ ‫انجــا کــه بــه مــدال صلیــب شــجاعت کــه تــا اخــر عمــر بــا افتخــار بــه گــردن‬ ‫مىاویخــت نائــل گشــت‪.‬‬ ‫بــه ســبب جراحتهــاى جنــگ در بیمارســتان بســترى بــود کــه خبــر شکســت‬ ‫المــان را بــه گوشــش رســاندند‪ .‬ایــن تلــخ تریــن خبــرى بــود کــه تــا ان زمــان‬ ‫شــنیده بــود و او را منقلــب نمــود‪ .‬او سیاســتمداران را مســببین اصلــى ایــن‬ ‫شکســت مــى دانســت و بــه همیــن جهــت بــود کــه نســبت بــه حکومتــى کــه‬ ‫انــان بنــام جمهــورى وایمــار تشــکیل دادنــد هیچــگاه خوشــبین نبــود‪.‬‬ ‫پــس از جنــگ او در قســمت تبلیغــات ارتــش بــه کار مشــغول شــد تــا زمانیکــه‬ ‫وارد حــزب کارگــران المــان گشــت‪ .‬ایــن همــان حزبــى اســت کــه بعدهــا بنــام‬ ‫حــزب ناســیونال سوسیالیســم المــان بزرگتریــن حــزب المــان گردیــد‪.‬‬ ‫حــزب کارگــران حزبــى کوچــک و متشــکل از نهایتــا ‪ 10‬عضــو و تعــدادى هــوادار‬ ‫بــود‪ .‬امــا بــا مدیریــت‪ ،‬فعالیــت و کوششــهاى ادولــف هیتلــر و همچنیــن ابداعاتش‬ ‫از قبیــل ســاختن پرچــم و ســرود بــراى حــزب و نیــز برگــزارى جلســات حزبــى در‬ ‫اماکــن مطــرح و همچنیــن تاســیس روزنامــه بــرا ى حــزب رفتــه رفتــه تبدیــل بــه‬ ‫حزبــى بــزرگ شــد تــا انجــا کــه دســت بــه یــک کودتــا زدنــد کــه بعدهــا بنــام‬ ‫کودتــاى ابجوفروشــى مشــهور شــد‪.‬‬ ‫کودتایــى کــه در ان هیتلــر و دیگــر افــراد حــزب بــر علیــه دولــت جمهــورى بــراه‬ ‫انداختنــد‪ .‬امــا بــه ســبب خامــى او و همکارانــش در ایــن راه بــا شکســت مواجــه‬ ‫شــدند و نــه تنهــا همگــى را بــه زنــدان افکندنــد بلکــه حــزب تعطیــل و غیــر‬ ‫قانونــى اعــام و از هرگونــه فعالیتــى منــع گردیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪19‬‬ ‫هــر کــس دیگــرى بــود دســت از کار مــى کشــید و یــا حداقــل در زمانــى کــه در‬ ‫زنــدان بــود حرکتــى نمــى کــرد امــا ایــن شــخصیت خــارق العــاده دســت بــه یکــى‬ ‫از بزرگتریــن اعمــال خویــش زد‪ ،‬نوشــتن کتــاب نبــرد مــن ‪.‬‬ ‫کتــاب نبــرد مــن بعدهــا بعنــوان کتــاب مقــدس نازیهــا ( اعضــاء حــزب ناســیونال‬ ‫سوسیالیســم ) درامــد کــه در ان ریشــه هــاى فکــرى رایــش ســوم بیــان گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬رایشــى کــه بزرگتریــن امپراتــورى المــان لقــب گرفــت‪.‬‬ ‫پــس از ازادى او بــا دولــت توافــق نمــود کــه بــر علیــه انــان حرکتــى انجــام ندهــد‬ ‫و اینچنیــن بــود کــه بــار دیگــر حــزب را رو بــه جلــو بــه پیــش رانــد‪.‬‬ ‫حــزب نــازى بــه علــت نبــوغ سیاســى هیتلــر بــه ســرعت حــزب اول المــان شــد و‬ ‫در پارلمــان اکثریــت کرســیها را بــه خــود اختصــاص داد بطوریکــه هرمــان گورینــگ‬ ‫یکــى از نزدیکتریــن یــاران هیتلربــه عنــوان رئیــس پارلمــان انتخــاب گردیــد‪.‬‬ ‫ســرانجام در ‪ 30‬ژانویــه ‪ 1933‬ژنــرال هیندنبــورگ رئیــس جمهــور ســالخورده المان‬ ‫ادولــف هیتلــر را بــه عنــوان صدراعظــم المــان برگزیــد و ایــن لحظــه تاریخــى اغــاز‬ ‫رایــش ســوم مــى باشــد‪.‬‬ ‫هیتلــر پــس از بــه قــدرت رســیدن بــه ســرعت وضــع اقتصــادى المــان را بهبــود‬ ‫بخشــید و بــا اینکــه در پیمــان ورســاى المــان حــق داشــتن نیــروى نظامــى را‬ ‫نداشــت بــا نیرنــگ یــک نیــروى نظامــى بــراى المــان افریــد کــه تــا ان زمــان بــى‬ ‫ســابقه بــود‪.‬‬ ‫پــس از ان اتریــش را الحــاق خــاک المــان کرد‪.‬اتریــش پــس از جنــگ اول جهانــى‬ ‫بســیار ضعیــف شــده بــود و هیــچ نشــانى از شــکوه و عظمــت گذشــته را نداشــت ‪،‬‬ ‫بــه همیــن ســبب مــردم مشــتاقانه بــه الحــاق کشورشــان بــه المــان قدرتمنــد راى‬ ‫مثبــت دادنــد‪ .‬ایــن واقعــه بــه انشــلوس معــروف اســت‪.‬‬ ‫بدیــن ترتیــب هیتلــر در ‪ 14‬مــارس ‪ 1938‬پیروزمندانــه و در حالــى کــه بــه ابــراز‬ ‫احساســات مــردم کــه مشــتاقانه بــراى دیدنــش صــف کشــیده بودنــد پاســخ‬ ‫مىگفــت وارد ویــن ‪ ،‬شــهرى کــه روزگارى در ان زندگــى ســختى را ســپرى کــرده‬ ‫بــود‪ ،‬گردیــد‪.‬‬ ‫پیمــان ورســاى یکــى از ذلــت بارتریــن پیمانهایــى بــود کــه پــس از جنــگ اول‬ ‫جهانــى و در پــى شکســت المانهــا بــر ملــت المــان تحمیــل گردیــده بــود و هیتلــر‬ ‫ســوگند خــورده بــود کــه ایــن پیمــان را برانــدازد‪ .‬از جملــه مفــاد ایــن پیمــان دادن‬ ‫ســرزمینهایى از المــان بــه لهســتان بــود و چــون المانیهــا‪ ،‬لهســتانیها را ملتــى‬ ‫پســت تــر از خــود مــى دانســتند ایــن امــر برایشــان بســیار گــران مــى امــد‪.‬‬ ‫بدیــن ســبب بــه دســتور هیتلــر در ســپیده دم اول ســپتامبر ‪ 1939‬لشــکریان‬ ‫قدرتمنــد ورماخــت (ارتــش المــان ) ماننــد ســیل از مــرز لهســتان عبــور کردنــد و‬ ‫از شــمال و جنــوب و مغــرب بــه ســوى ورشــو پیــش راندنــد‪ .‬انگلســتان و فرانســه‬ ‫کــه در ان زمــان جــزو هــم پیمانــان لهســتان بودنــد‪ ،‬پــس از ایــن واقعــه بــه المــان‬ ‫اعــام جنــگ کردنــد وایــن اغــاز جنــگ دوم جهانــى‪ ،‬بزرگتریــن جنــگ تاریــخ‬ ‫بشــرى ‪ ،‬بــود‪.‬‬ ‫نبــوغ نظامــى هیتلــر بــه صورتــى بــود کــه همــه جهــان را بــه شــگفتى واداشــته‬ ‫بــود‪ .‬بــا تدابیــر نظامــى ایــن مــرد لهســتان‪ ،‬دانمــارک‪ ،‬نروژ‪،‬هلنــد ‪ ،‬بلژیــک و‬ ‫ســپس فرانســه بــه ســرعت بــه اشــغال نیروهــاى المانــى درامــد‪.‬‬ ‫هیتلــر انگلســتان را جــزء الینفــک تمــدن اروپــا مــى دانســت و در هــر لحظــه از‬ ‫جنــگ بــراى صلــح بــا انگلســتان اقــدام مــى کــرد امــا انگلیســیها کــه مردمــى‬ ‫متکبــر بودنــد حاضــر بــه صلحــى کــه کمتــر از تســلیم نبــود نمــى شــدند و تــا‬ ‫اخریــن نفــس بــا المانهــا جنگیدنــد‪.‬‬ ‫هیتلــر کــه نــه مــى خواســت انگلســتان را از بیــن ببــرد و نــه مــى خواســت قــدرت‬ ‫ارتــش خــود را کاهــش دهــد از ادامــه جنــگ در غــرب منصــرف شــد و رویــش را‬ ‫بــه طــرف شــرق ‪ ،‬یعنــى روســیه ‪ ،‬برگردانــد‪.‬‬ ‫در ســاعت ‪ 3:30‬بامــداد ‪ 22‬ژوئــن ‪ 1941‬ارتــش المــان طــى عملیاتــى موســوم‬ ‫بــه بارباروســا بــه روســیه شــوروى حملــه کردنــد‪ .‬در ابتــدا ســرعت ارتــش بســیار‬ ‫بــاال بــود و در همــان اغــاز عملیــات قســمتهاى بســیارى از خــاک روســیه را بــه‬ ‫تصــرف خــود دراوردنــد‪ .‬هیتلــر و ســایر فرماندهانــش اینچنیــن مــى پنداشــتند کــه‬ ‫کار روســیه تــا قبــل از پائیــز بــه اتمــام خواهــد رســید و همیــن ‪ ،‬بزرگتریــن اشــتباه‬ ‫او بــود‪.‬‬ ‫در زمســتان ســرد ان ســال روســیه‪ ،‬ارتــش المــان ‪ ،‬بعلــت نداشــتن تجهیــزات‬ ‫کافــى بــراى نبــرد زمســتانى بــا انکــه تــا دروازه هــاى مســکو رســیده بــود‪ ،‬بعلــت‬ ‫مقاومــت سرســختانه مــردم و ارتــش روســیه‪ ،‬مجبــور بــه عقــب نشــینى شــد و‬ ‫ایــن اغــاز پایــان بــود‪.‬‬ ‫پــس از ورود امریــکا بــه جنــگ جهانــى دوم کــه توســط ژاپــن صــورت گرفــت ‪،‬‬ ‫روح تــازه اى در قــواى متفقیــن دمیــده شــد و جنــگ وارد مرحلــه جدیــدى گردیــد‪.‬‬ ‫ســرانجام بــا توافقــى کــه توســط ســران ســه کشــور انگلستان‪،‬روســیه و امریــکا‬ ‫یعنــى چرچیــل‪ ،‬اســتالین و روزولــت انجــام گرفــت ‪ ،‬متفقیــن از شــرق و غــرب بــه‬ ‫ســمت المــان یــورش بردنــد و توانســتند ارتــش المــان را بــه زانــو دراورنــد‪.‬‬ ‫هیتلــر تــا دقایــق اخــر مقاومــت کــرد و چــون دیگــر هیــچ نیرویــى بــراى جنگیــدن‬ ‫نداشــت بــراى انکــه جســدش بــه دســت دشــمنانش نیفتــد دســتور داد جســدش‬ ‫را بســوزانند و پــس از ایــن دســتور بــا شــلیک تپانچــه بــه زندگــى پــر فــراز و‬ ‫نشــیب خــود پایــان داد‪.‬‬ صفحه 19 ‫انجال مرکل‬ ‫انــگِ ال ِمــرکِل بــا نــام تولــد انــگِ ال دوروتِئــا کاس ـنِر (زاده ‪ ۱۷‬ژوئیــه‪)۱۹۵۴‬‬ ‫از ســال ‪ ۲۰۰۵‬صدراعظــم المــان بــوده و در ایــن مــدت‪ ،‬قدرتمندتریــن زن‬ ‫جهــان نیــز خوانــده شده اســت‪ .‬او همچنیــن از ســال ‪ ۲۰۰۰‬تــا ‪،۲۰۱۸‬‬ ‫رهبــر حــزب راســت میانه گــرای اتحادیــه دموکراتیــک مســیحی (‪)CDU‬‬ ‫بوده اســت‪ .‬مــرکل‪ ،‬رهبــر واقعــی اتحادیــه اروپــا و قدرتمندتریــن زن جهــان‬ ‫خوانــده شــده‪ ،‬و بســیاری از مفســران‪ ،‬او را رهبــر جهــان ازاد توصیــف‬ ‫کرده انــد‪.‬‬ ‫انــگال مــرکل کــه اولیــن فرزنــد خانــواده بوده اســت در ســال ‪ ۱۹۵۴‬در‬ ‫هامبــورگ‪ ،‬از پــدری کشــیش و مــادری معلــم‪ ،‬زاده شــد‪ .‬خانــواده او اندکــی‬ ‫پــس از تولــد وی‪ ،‬بــه شــهر کوچــک تمپلیــن در نزدیکــی برلیــن در جمهوری‬ ‫دمکراتیــک المــان (المــان شــرقی) مهاجــرت کردنــد‪ .‬خانــواده وی مســیحی‬ ‫و مخالــف دولــت کومونیســتی المــان شــرقی بودنــد‪ .‬او ســاخت دیــوار برلیــن‬ ‫را یکــی از نخســتین خاطــرات کودکــی خــود می دانــد‪.‬‬ ‫تحصیالت‬ ‫انــگال در ســال ‪ ۱۹۷۳‬در دانشــگاه الیپزیــگ بــه تحصیــل فیزیــک پرداخــت‬ ‫و در ســال ‪ ۱۹۷۸‬بــه پایــان رســاند‪ .‬او در دانشــگاه بــا اولریــش مــرکل‪،‬‬ ‫دانشــجوی فیزیــک اشــنا شــد و در ‪ ۱۹۷۷‬پــس از ازدواج بــا او‪ ،‬نــام‬ ‫خانوادگــی خــود را از «کاســنِر» بــه «مِــرکِل» تغییــر داد‪.‬‬ ‫او در ســال ‪ ۱۹۸۶‬در رشــته شــیمی فیزیــک دکتــرا گرفــت‪ .‬وی در ســال‬ ‫‪ ۱۹۸۸‬در مرکــز اکادمــی علــوم با همســر دوم خــود‪ ،‬یواخیــم زاور (‪Joachim‬‬ ‫‪ )Sauer‬اشــنا شــد‪ .‬ان هــا پــس از مدتــی بــا هــم ازدواج کردنــد‪ .‬انــگال‬ ‫مــرکل کــه از دو ازدواج خــود فرزنــدی نداشته اســت‪ ،‬بــا فرزنــدان همســر‬ ‫دوم خــود کــه حاصــل ازدواج قبلــی او هســتند‪ ،‬زندگــی می کنــد‪.‬‬ ‫فعالیتسیاسی‬ ‫مــرکل در ســال ‪ ،۱۹۹۰‬معــاون ســخن گوی نخســتین دولــت دموکراتیــک‬ ‫جدیــد در المــان شــرقی پیشــین شــد‪ .‬او پــس از اتحــاد المــان بــه المــان‬ ‫غربــی رفــت و در انجــا بــه عضویــت حــزب محافظ ـه کار اتحادیــه دموکــرات‬ ‫مســیحی المــان درامــد‪ .‬در ‪ ۱۸‬مــارس ‪ ۱۹۹۰‬وی از ایالــت مکلنبــورگ‬ ‫فورپومــرن بــه مجلــس فــدرال المــان (بوندســتاگ) راه یافــت و قائم مقــام‬ ‫ســخن گوی دولــت شــد‪ .‬بــا توجــه هلمــوت کوهــل (صدراعظــم وقــت المــان)‬ ‫بــه او‪ ،‬در ‪ ۱۸‬ژانویــه ‪ ۱۹۹۱‬بــه عنــوان وزیــر زنــان و جوانــان و در ســال ‪۱۹۹۴‬‬ ‫بــه عنــوان وزیــر محیــط زیســت‪ ،‬حفــظ طبیعــت و امنیــت راکتورهــا مشــغول‬ ‫بــه کار شــد‪ .‬وی تــا ســال ‪ ۱۹۹۸‬کــه بــه قــدرت گرفتــن حــزب سوســیال‬ ‫دموکــرات المــان بــه رهبــری گرهــارد شــرودر انجامیــد‪ ،‬در ایــن مقــام بــود‪.‬‬ ‫بعــد از ان بــرای ائتــاف بــا سوســیال‪-‬دموکرات ها بــرای حکومــت در بعضــی‬ ‫از ایــاالت تــاش کــرد کــه بــه نتیج ـه ای نرســید‪.‬‬ ‫رهبری حزب‬ ‫پــس از شکســت اتحادیــه دموکــرات مســیحی در انتخابــات ‪ ،۱۹۹۸‬مــرکل‬ ‫دبیــرکل ایــن حــزب شــد و در ســال ‪ ۱۹۹۹‬پــس از رســوایی پرداخت هــای‬ ‫مالــی غیرمجــاز در ایــن حــزب کــه بــه برکنــاری رهبــر وقــت ایــن حــزب‬ ‫ولفگانــگ شــویبله انجامیــد بــه رهبــران حــزب خــود از جملــه هلمــوت کوهــل‬ ‫پشــت کــرد و در ســال ‪ ۲۰۰۰‬بــه عنــوان نخســتین زن در تاریــخ حــزب‬ ‫دموکــرات مســیحی المــان‪ ،‬بــه رهبــری ایــن حــزب برگزیــده شــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال در ســال ‪ ۲۰۰۲‬ادمونــد اشــتویبر دبیــرکل اتحادیــه سوســیال‪-‬‬ ‫مســیحی بایــرن کــه در پارلمــان بــا اتحادیــه دموکــرات مســیحی متحــد بــود‪،‬‬ ‫کاندیــدای صدراعظمــی دو حــزب متحــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن دو حــزب بــا رهبرانشــان (مــرکل و اشــتویبر) بارهــا گرهــارد شــرودر‬ ‫و سوســیال دموکرات هــا را بــه عناویــن مختلــف سیاســت های اقتصــادی‬ ‫غلــط‪ ،‬افزایــش بدهی هــای کشــور و مهم تــر از همــه‪ ،‬تعــداد زیــاد بیــکاران‬ ‫ســرزنش می کردنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬اتحــاد ان هــا بــار دیگــر در ســال ‪،۲۰۰۲‬‬ ‫بیشــتر به خاطــر سیاس ـت های ان هــا دربــاره جنــگ عــراق از ائتــاف قرمــز‪-‬‬ ‫ســبز بــه رهبــری گرهــارد شــرودر و یوشــکا فیشــر شکســت خــورد‪.‬‬ ‫بــا افزایــش بدهی هــا و بیــکاران کشــور در ســال های ‪ ۲۰۰۳‬و ‪ ،۲۰۰۴‬فشــار‬ ‫بــر شــرودر و متحدانــش بیشــتر شــد‪ ،‬تــا انجا کــه اتحادیــه دموکرات مســیحی‬ ‫در ســایر ایالت هــای المــان بــه پیــروزی رســید‪ .‬سوســیال دموکرات هــا‬ ‫و شــرودر بــرای جبــران ایــن شکســت ها پیشــنهاد به عقب کشــاندن‬ ‫انتخابــات پارلمانــی در ســال ‪ ۲۰۰۵‬را دادنــد‪ ،‬تــا محبوبیتشــان میــان مــردم را‬ ‫بــه رقبــای خــود ثابــت کننــد‪ .‬در حالــی کــه کارشناســان امیــدی بــه سوســیال‬ ‫دموکرات هــا نداشــتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪20‬‬ صفحه 20 ‫پیروزی در انتخابات‬ ‫در انتخابــات بوندس تــاگ در ســال ‪ ۲۰۰۵‬مــرکل خــود را نامــزد صدراعظمــی‬ ‫از طــرف دو حــزب متحــد کــرد‪ .‬بــر خــاف انتظــار همــه‪ ،‬اتحادیــه دموکــرات‬ ‫مســیحی رای باالیــی اورد به طوری کــه اتحادیــه دموکــرات مســیحی ها و‬ ‫سوســیال مســیحی های بایــرن یــا سوســیال دموکرات هــا هیچ کــدام بــه تنهایــی‬ ‫نتوانســتند اکثریــت پارلمانــی را بدســت بیاوردنــد‪ .‬احــزاب کوچکتــر ماننــد حــزب‬ ‫ســبزهای المــان (اتحــاد ‪/۹۰‬ســبزها) یــا دمکرات هــای ازاد کــه به طــور ســنتی‬ ‫شــرکای ائتالفــی احــزاب بــزرگ هســتند‪ ،‬این بــار هیچ کــدام بــه میــزان کرســی‬ ‫موردنیــاز بــرای ائتــاف بــا احــزاب بزرگتــر دســت نیافتنــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‬ ‫ائتــاف دمکــرات مســیحی ها و اتحادیــه سوسیال‪-‬مســیحی بایــرن مجبــور شــدند‬ ‫بــرای اداره کشــور بــا سوســیال دموکرات هــا ائتــاف بــزرگ تشــکیل دهنــد‪ .‬بــر‬ ‫طبــق مذاکــرات ائتــاف بــزرگ‪ ،‬سوســیال دموکرات هــا بــه صدراعظمــی مــرکل و‬ ‫کناره گیــری شــرودر از سیاســت رضایــت دادنــد بــه شــرط این کــه ‪ ۸‬وزارت خانــه‬ ‫بــزرگ در دســتان ان هــا باقــی بمانــد‪ .‬بــه ایــن صــورت انــگال مــرکل نخســتین زن‬ ‫صدراعظــم کشــور المــان معرفــی شــد‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬مــرکل به عنــوان رئیــس اتحادیــه دموکــرات مســیحی المــان و‬ ‫نخســتین زن صدراعظــم در تاریــخ المــان‪ ،‬دولــت ائتالفــی بــا حــزب همپیمانــش‬ ‫اتحادیــه سوسیال‪-‬مســیحی بایــرن (‪ )CSU‬و حــزب سوســیال دموکــرات المــان‬ ‫(‪ )SPD‬را تــا ســال ‪ ۲۰۰۹‬رهبــری کــرد‪ .‬ایــن ائتــاف پــس از دو مــاه مذاکــره در‬ ‫پــی انتخابــات فــدرال المــان در ‪ ۲۰۰۵‬تشــکیل شــد‪ .‬پــس از انتخابــات فــدرال‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۹‬و خــروج سوســیال دموکرات هــا از دولــت‪ ،‬مــرکل دولــت ائتالفــی‬ ‫جدیــد را بــا مشــارکت حــزب دموکــرات ازاد تشــکیل داد‪.‬‬ ‫ســومین دوره صدراعظمــی مــرکل پــس از انتخابــات فــدرال ‪ ۲۰۱۳‬اغــاز شــد که در‬ ‫ان اتحادیــه دموکــرات مســیحی ‪ ۵/٪۴۱‬از کل ارا را به دسـت اورد‪ .‬امــا هم پیمانانــش‬ ‫در حــزب دموکرات هــای ازاد در ایــن دوره از انتخابــات از ورود بــه بوندس تــاگ‬ ‫بازماندنــد و در نتیجــه مــرکل دولتــی ائتالفــی بــا سوســیال دموکرات هــا تشــکیل‬ ‫داد‪..‬‬ ‫مــرکل در روز ‪ ۲۰‬نوامبــر ‪ ۲۰۱۶‬بــار دیگــر قصــد نامــزدی خــود را بــرای شــرکت‬ ‫در انتخابــات فــدرال المــان در ســپتامبر ‪ ۲۰۱۷‬اعــام کــرد‪ .‬او پــس از پیــروزی در‬ ‫ایــن انتخابــات بــرای چهارمیــن بــار بــه صــدر اعظمــی المــان رســید‪ .‬بــا پایــان‬ ‫ایــن دوره‪ ،‬او دارای طوالنی تریــن دوره صــدر اعظمــی المــان می شــود‪.‬‬ ‫او را سیاســت مداری غیرقابــل پیش بینــی‪ ،‬مرمــوز‪ ،‬بی رحــم‪ ،‬و عمل گــرا‬ ‫می خواننــد‪ .‬دربــاره مــرکل و در واقــع سیاســت کنونــی حــزب او گفتــه می شــود‬ ‫کــه او گرایــش ســنتی المــان بــه فرانســه کــه پایــه تشــکیل یــک اتحادیــه‬ ‫اروپــای قدرتمنــد اســت را می شــکند و ماننــد تونــی بلــر و مــارگارت تاچــر‬ ‫بیشــتر گرایــش بــه نزدیکــی بــا امریــکا دارد‪ .‬ایــن بــرای اتحادیــه اروپــا‬ ‫مســئله مهمــی اســت وگرنــه در زمینــه سیاســت های اقتصــادی‪ ،‬اختــاف‬ ‫احــزاب بــزرگ حاکــم در اروپــا بســیار کــم شده اســت‪ .‬از او بــه عنــوان‬ ‫مــارگارت تاچــر قــرن بیســت و یــک یــاد می شــود‪.‬‬ ‫انــگال مــرکل رهبــر دفاکتــو اتحادیــه اروپــا خوانــده شده اســت و مجلــه‬ ‫فوربــز دو بــار او را دومیــن شــخص قدرتمنــد جهــان نامیــد کــه باالتریــن‬ ‫رتبــه ای اســت کــه یــک زن تاکنــون بــدان رسیده اســت‪ .‬مــرکل در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬از ســوی مجلــه تایمــز بــه عنــوان شــخصیت ســال برگزیــده شــد و‬ ‫ایــن نشــریه او را صدراعظــم دنیــای ازاد نامیــد‪ .‬وی از روز ‪ ۲۶‬مــارس ‪۲۰۱۴‬‬ ‫رکــورد طوالنی تریــن دوره تصــدی دولــت را در بیــن ســران کشــورهای عضــو‬ ‫اتحادیــه اروپــا از ان خــود کرده اســت‪ .‬همچنیــن وی در ســال ‪ ۲۰۱۶‬بــرای‬ ‫دهمیــن ســال بــه عنــوان قدرتمندتریــن زن دنیــا از ســوی مجلــه فوربــز‬ ‫برگزیــده شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۷‬مــرکل ریاســت شــورای اروپــا و گــروه هشــت را بــه عهــده‬ ‫داشــت و دومیــن زنــی بــود کــه بــه ایــن مقــام برگزیــده می شــد‪ .‬او همچنیــن‬ ‫نقشــی کلیــدی در پیمــان لیســبون و اعالمیــه برلیــن ایفــا کــرد‪ .‬تقویــت پیمــان‬ ‫تجــاری و ســرمایه گذاری ترنس‪-‬اتالنتیــک از اولویت هــای مــرکل در تجــارت‬ ‫خارجــی بوده اســت‪ .‬وی همچنیــن نقشــی تعیین کننــده در مدیریــت بحــران‬ ‫اقتصــادی اروپــا داشــت و از وی بــه عنــوان تصمیــم گیرنــده اصلــی در حــل‬ ‫بحــران یــاد می شــود‪ .‬در سیاســت های داخلــی المــان‪ ،‬اصالحــات سیســتم‬ ‫خدمــات درمانــی‪ ،‬مشــکالت مربــوط بــه اینــده توســعه بخــش انــرژی و‬ ‫همچنیــن سیاســت های درهــای بــاز بــرای ســیل مهاجــران در ســال های‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬و ‪ ۲۰۱۶‬از عمده تریــن مســائلی بــود کــه مــرکل و دولتــش را درگیــر‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫سیاست خارجی‬ ‫انــگال مــرکل در زمــان جنــگ عــراق بــه پشــتیبانی از سیاســت های امریــکا‬ ‫پرداخــت ایــن کار او باعــث ایجــاد مخالفت هــای شــدید در داخــل المــان‬ ‫شــد تــا جایــی کــه رئیــس حــزب سوســیال دموکــرات‪ ،‬عملکــرد و گفته هــای‬ ‫مــرکل را «ســجده در برابــر دولــت امریــکا» دانســت‪.‬‬ ‫وی معتقــد بــه عضویــت ترکیــه بــه عنــوان مشــارکت کننده ممتــاز بــه جــای‬ ‫عضویــت ایــن کشــور در اتحادیــه اروپاســت‪.‬‬ ‫وی طرفــدار برنامــه جامــع اقــدام مشــترک (برجــام) اســت و می گویــد از‬ ‫مــدل ایــن پیمــان می تــوان بــرای خلــع ســاح کــره شــمالی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫وی مخالــف خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا اســت‪ .‬امــا بــا ایــن خــروج‪ ،‬او‬ ‫بــه رهبــر بی رقیــب اروپــا تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪21‬‬ صفحه 21 ‫نظام اموزشی المان‬ ‫جعفر محمدهاشم‬ ‫شــرایط تحصیــل در مــدارس المــان بــه نســبت بســیاری از کشــورهای دنیــا‬ ‫ایــن کشــور را در موقعیــت ممتــازی قــرار می دهــد‪ .‬مدرســه در المــان از ‪۶‬‬ ‫ســالگی اغــاز میشــود‪ .‬کــودکان المانــی بایــد بصــورت اجبــاری بــه مدرســه‬ ‫برونــد و اگــر والدیــن مانــع رفتــن فرزنــد خــود بــه مدرســه شــوند‪ ،‬بــه‬ ‫شــدت تحــت پیگــرد قانونــی قــرار میگیرنــد‪ .‬ســال تحصیلــی در المــان از‬ ‫ســپتامبر شــروع شــده و تــا ژوئــن ادامــه میابــد‪ .‬مدرســه در المــان کامــا‬ ‫رایــگان اســت‪.‬‬ ‫زبان تحصیل در مدارس المان‪ ،‬زبان المانی میباشد‪.‬‬ ‫دروســی کــه در مدرســه تدریــس می شــوند عبارتنــد از زبــان المانــی‪،‬‬ ‫ریاضیــات‪ ،‬زیســت شناســی‪ ،‬تاریــخ‪ ،‬جغرافــی‪ ،‬علــوم اجتماعــی‪ ،‬موســیقی‪،‬‬ ‫شــیمی‪ ،‬فیزیــک‪ ،‬هنــر‪ ،‬ورزش و علــوم دینــی (بــا انتخــاب فــرد مســیحیت‪،‬‬ ‫اســام و یــا یهودیــت) و یــا بــه جــای تعلیمــات دینــی‪ ،‬درس فلســفه تدریس‬ ‫میشــود‪ .‬روزهــای کار مــدارس در المــان از دوشــنبه تــا جمعــه و معمــوال از‬ ‫ســاعت ‪ 8‬صبــح تــا ‪ 13‬میباشــد‪ .‬البتــه برخــی مــدارس روزهــای شــنبه را بــه‬ ‫برنامــه هــا و کالســهای فــوق برنامــه اختصــاص می دهنــد‪.‬‬ ‫کــوکان ‪ 6‬ســاله بایــد بــه دبســتان و یــا بــه زبــان المانــی‪Grundschule ،‬‬ ‫برونــد کــه ایــن شــامل کالس اول تــا کالس پنجــم میباشــد‪ .‬بعــد از دوره‬ ‫دبســتان‪ 3 ،‬انتخــاب در مقابــل دانــش امــوز قــرار می گیــرد کــه هــر کــدام‬ ‫نــوع خاصــی از دبیرســتان هســتند‪.‬‬ ‫گزینــه اول و یــا همــان ‪ Hauptschule‬مخصــوص دانــش اموزانیســت کــه از‬ ‫نظــر تئــوری و علــوم نظــری‪ ،‬توانایــی کمتــری دارنــد و اگــر وارد مشــاغل فنــی‬ ‫و حرفــه ای شــوند‪ ،‬اینــده ی بهتــری خواهنــد داشــت‪ .‬بعــد از ‪Hauptschule‬‬ ‫دانــش امــوز می توانــد وارد ‪ Berufschule‬شــود و در انجــا در ســطح تحصیــات‬ ‫تکمیلــی بــه یادگیــری رشــته هــای فنــی و حرفــه ای بپــردازد‪.‬‬ ‫البتــه اگــر دانــش امــوز در ‪ Hauptschule‬نمــرات خوبــی کســب کــرده باشــد‪ ،‬می توانــد بــا‬ ‫تغییــر مدرســه خــود و ورود بــه ‪ Gymnasium‬در دانشــگاه وارد رشــته هــای پزشــکی‪ ،‬مهندســی‬ ‫و یــا اقتصــادی شــود‪.‬‬ ‫گزینــه دوم و یــا ‪ Realschule‬مخصــوص افرادیســت کــه قصــد تحصیــل در رشــته هــای‬ ‫نظــری‪ ،‬ادبیــات و یــا مالی‪-‬اقتصــادی را دارنــد و بــر همین اســاس دروســی کــه در ‪Realschule‬‬ ‫تدریــس می شــوند بــر پایــه ریاضیــات‪ ،‬زیســت شناســی و زبــان المانــی میباشــد‪ .‬بعــد از‬ ‫پایــان ‪ Realschule‬دانــش امــوز میتوانــد وارد یــک دوره اموزشــی معمــوال ‪ 3‬ســاله غیــر‬ ‫دانشــگاهی شــود و یــا بــا اتمــام تحصیــات تکمیلــی خــود در ‪ Gymnasium‬اقــدام بــه کســب‬ ‫دیپلــم نمــوده و بــه دانشــگاه راه یابــد‪.‬‬ ‫نــوع ســوم و یــا ‪ Gymnasium‬مخصــوص دانــش امــوز مســتعد تــر اســت و هــدف ان امــاده‬ ‫کــردن دانــش امــوز بــرای تحصیــل در بهتریــن رشــته هــای دانشــگاهی در اینــده میباشــد‪.‬‬ ‫در پایــان و بعــد از ‪ 13‬ســال تحصیــل در ‪ ، Gymnasium‬دانــش امــوز بایــد در ازمــون‬ ‫جامــع شــرکت کنــد کــه در صــورت قبولــی مدرکــی بــه نــام ‪Zeugnis der allgemeinen‬‬ ‫‪ Hochschulreife‬دریافــت خواهــد کــرد و بــا توجــه بــه نمــرات خــود می توانــد یــک رشــته‬ ‫دانشــگاهی انتخــاب نمایــد‪.‬‬ ‫در المــان میانگیــن نمــرات تحصیلــی دوره دبیرســتان بــرای انتخــاب رشــته دانشــگاهی لحــاظ‬ ‫مــی شــود‪ .‬چیــزی ماننــد انچــه کــه در ایــران کنکــور مینامیــم در المــان وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫اموزش در مدارس المان‬ ‫امــوزش بــرای همــه کــودکان ســاکن در المــان ســن شــش ســال تــا ‪ 15‬ســاله اجبــاری اســت‪،‬‬ ‫اگــر چــه امــوزش بــه طــور کلــی تــا ســن ‪ 19‬ســالگی ادامــه دارد‪ .‬سیاســت امــوزش عمومــی‬ ‫در المــان توســط وزارت امــوزش و تحقیقــات فــدرال تعییــن شــده اســت‪ ،‬هــر دولــت فــدرال‬ ‫دارای وزارت امــوزش و پــرورش خــود اســت کــه برنامــه اموزشــی‪ ،‬مــدارس و اســتانداردهای‬ ‫خــود را تنظیــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال در سراســر المــان‪ ،‬اســتانداردها بــاال اســت و دانــش امــوزان بــه طــور منظــم در‬ ‫هــر ســطح ازمایــش مــی شــوند‪ ،‬دو گــزارش در ســال بــا نمــرات ‪1‬تــا‪ 6‬دریافــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســال تحصیلــی در المــان در اواســط مــاه اوت‪ /‬ســپتامبر شــروع مــی شــود و تــا در اخــر مــاه‬ ‫جــوالی بــه پایــان مــی رســد‪ ،‬امــا تاریــخ دقیــق و تاریــخ تعطیــات مــدارس دولتــی در هــر‬ ‫ایالــت متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫زبان تحصیل در المان‬ ‫ســطح تحصیلــی کــه دانــش امــوزان خارجــی در هنــگام ورود بــه المــان قــرار مــی گیرنــد‪،‬‬ ‫بســتگی دارد بــه ایــن کــه چگونــه انهــا المانــی صحبــت مــی کننــد‪ .‬کــودکان کــه در خانــه‬ ‫صحبــت نمــی کننــد و در یــک مهــد کــودک المانــی حضــور ندارند‪،‬اغلــب در همــان ســال اول‬ ‫و دوم بــه زبــان المانــی مســلط میشــوند‪ .‬انجایــی کــه تعــداد دانــش امــوزان غیــر المانــی‬ ‫در طــول ســال هــا بــه طــور مــداوم افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬تعــدادی از ســازگاری هــا بــرای‬ ‫تســهیل ادغــام انهــا صــورت گرفتــه اســت‪ .‬کودکانــی کــه در المــان متولــد نشــده انــد یــا‬ ‫والدیــن انهــا در خانــه المانــی صحبــت نمــی کننــد‪.‬‬ ‫‪| 53‬راز شقایق| ‪22‬‬ ‫شماره ‪57‬‬ صفحه 22 ‫اموزش عالی در المان‬ ‫در حــال حاضــر در المــان ‪ 1.98‬میلیــون دانشــجو مشــغول بــه تحصیــل هســتند کــه تقریبــا‬ ‫نیمــی از انهــا را دختــران تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫در المــان ‪ 376‬موسســه امــوزش عالــی وجــود دارد کــه از مجمــوع موسســات فــوق ‪102‬‬ ‫دانشــگاه‪ 170 ،‬دانشــگاه علــوم کاربــردی (‪ )Fachhochschulen‬و ‪ 69‬موسســه نیــز‬ ‫دانشــکده های خصوصــی شــامل مــدارس عالــی هنــر و موســیقی هســتند‪ .‬طبــق امــار ارائــه‬ ‫شــده در ایــن گــزارش‪ ،‬طــی ســالیان اخیــر شــمار دانشــجویان خارجــی در ایــن کشــور نیــز‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫نظــام امــوزش عالــی در المــان شــامل اشــکال مختلــف و انــواع گوناگونی از موسســات اموزشــی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن موسســات همانگونــه کــه عنــوان شــد شــامل دانشــگاه های اصلــی‪ ،‬دانشــگاه های‬ ‫علــوم کاربــردی‪ ،‬دانشــکده های فــن اوری و دانشــگاه های همکاری هــای اموزشــی هســتند‪.‬‬ ‫ایــن تنــوع بــه دانشــجویان امــکان می دهــد کــه بهتریــن رشــته را مطابــق بــا نیــاز خــود‬ ‫انتخــاب کننــد‪ .‬بعنــوان مثــال اگــر دانشــجو بیشــتر روی علــوم تجربــی و عملــی تاکیــد دارد‪،‬‬ ‫دانشــگاه علــوم کاربــردی بهتریــن گزینــه بــرای او خواهــد بــود‪ .‬از ســوی دیگــر اگــر بــه‬ ‫تحقیقــات و نظریه پردازی هــا عالقــه دارد دانشــگاه ها بهتریــن مــکان بــرای ایــن شــیوه‬ ‫اموزشــی هســتند‪.‬‬ ‫تقسیم بندی های نظام اموزش عالی در المان‬ ‫دانشگاه ها (‪)universitat‬‬ ‫دانشــگاه های ایــن کشــور در واقــع مراکــز تحقیقاتــی هســتند‪ .‬ایــن موسســات شــکل ســنتی‬ ‫موسســات امــوزش عالــی در المــان محســوب می شــوند‪ 102 .‬دانشــگاه المــان بــه دقــت‬ ‫تحقیقــات و امــوزش را بــه هــم مرتبــط می کننــد‪ .‬اغلــب دانشــگاه های ایــن کشــور طیــف‬ ‫وســیعی از رشــته ها را ارائــه می دهنــد‪ .‬دانشــگاه های دارای رویکــرد قــوی در فــن اوری در‬ ‫ایــن کشــور بعنــوان ‪ Technische Universitat‬شــناخته می شــوند‪ .‬ایــن دانشــگاه ها در‬ ‫مقایســه بــا دانشــگاه های علــوم کاربــردی تاکیــد بیشــتری بــر روی تحقیقــات پایــه دارنــد‪.‬‬ ‫دانشگاه علوم کاربردی (‪)Fachhochschule‬‬ ‫ایــن موسســات در واقــع مراکــز اموزشــی عملــی و تجربــی هســتند‪ 170 .‬دانشــگاه علــوم‬ ‫کاربــردی در المــان رویکــردی بــه شــدت عملــی و تجربــی داشــته و ارتبــاط تنگاتنگــی بــا‬ ‫دنیــای کار و اشــتغال دارنــد‪ .‬در ایــن دانشــگاه ها تاکیــد اصلــی بــر روی ف ـن اوری‪ ،‬بازرگانــی‪،‬‬ ‫طراحــی و بخــش اجتماعــی اســت‪ .‬در عیــن حــال امــکان تحصیــل در رشــته پزشــکی یــا حقوق‬ ‫و دکتــری کامــل در دانشــگاه های علــوم کاربــردی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫مدارس عالی موسیقی و هنر (‪)Kunst, Musik –Und Filmhochschule‬‬ ‫ایــن موسســات مراکــز یادگیــری هنــر هســتند‪ 53 .‬مدرســه دولتــی هنــر‪ ،‬موســیقی و فیلم ســازی‬ ‫معمــوال دانشــجویانی را جــذب می کننــد کــه ازمــون ورودی را بــا موفقیــت پشــت ســر‬ ‫بگذارنــد‪ 23 .‬دانشــکده موســیقی المــان محبوبیــت ویــژه ای را در بیــن دانشــجویان خارجــی‬ ‫دارنــد‪ .‬در ایــن دانشــکده ها ســهم دانشــجویان خارجــی ‪ 33.7‬درصــد اســت‪ .‬اگرچــه ورودی‬ ‫دانشــکده های هنــر بســیار بــاال اســت امــا اموزش هــای ارائــه شــده در ان هــا بســیار عالــی و‬ ‫باکیفیــت اســت‪ .‬تقریبــا تمــام دانشــکده های هنــر و موســیقی در المــان حــق اعطــای مــدرک‬ ‫دکتــری‪ ،‬فــوق دکتــری و عنــوان پروفســوری را دارنــد‪.‬‬ ‫دانشگاه های همکاری های اموزشی (‪)Berufsakademie‬‬ ‫انتخــاب ایــن موسســات بــرای افــرادی کــه بــه دنبــال اغــاز یــک حرفـ ه هســتند گزینــه بســیار‬ ‫مناســبی اســت‪ 38 .‬دانشــگاه همــکاری اموزشــی در واقــع موسســات امــوزش عالــی نیســتند‬ ‫امــا مــدارک اعطایــی از ســوی برخــی از انهــا معــادل مدارکــی اســت کــه دانشــگاه های‬ ‫علــوم کاربــردی اعطــا می شــوند‪ .‬ایــن موسســات اموزشــی اموزش هــای خــاص در زمینــه‬ ‫تجــارت‪ ،‬ف ـن اوری و بخــش اجتماعــی همــراه بــا برنامه هــای مهــارت شــغلی ارائــه می دهنــد‪.‬‬ ‫دانشــجویان در صورتــی قــادر بــه تحصیــل در ایــن موسســات همکاری هــای اموزشــی هســتند‬ ‫کــه قــرارداد اموزشــی بــا یــک کارفرمــا داشــته باشــند‪ .‬فارغ التحصیــان ایــن موسســات‪،‬‬ ‫چشــم انداز شــغلی خوبــی خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫دانشکده های خصوصی (‪)private Hochschulen‬‬ ‫ایــن موسســات در واقــع موسســات مناســب بــرای دانشــجویانی اســت کــه خودشــان هزینــه‬ ‫تحصیــل خــود را می پردازنــد‪ 69 .‬دانشــکده خصوصــی بیشــتر برنامه هــای تحصیلــی در قالــب‬ ‫گروه هــای کوچــک ارائــه می دهنــد کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا صنایــع دارنــد‪ .‬از مشــخصه های‬ ‫بــارز انهــا گرایــش عملــی بــاال و دوره هــای تحصیلــی کوتاه مــدت اســت‪ .‬شــهریه پرداختــی‬ ‫در ایــن دانشــکده ها از ‪ 1800‬الــی ‪ 4700‬یــورو در هــر تــرم متغیــر اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‬ ‫تمــام دانشــکده های خصوصــی انتظــارات دانشــجویان را بــراورده نمی کننــد‪ .‬در ایــن میــان‬ ‫تشــخیص اینکــه یــک دانشــگاه یــا دانشــکده خصوصــی دارای اعتبــار دولتــی باشــد‪ ،‬بســیار‬ ‫مهــم اســت‪ .‬در غیــر ایــن صــورت مــدارک انهــا مــورد تاییــد نبــوده و در هنــگام یافتــن شــغل‬ ‫فارغ التحصیــان را دچــار مشــکالت عدیــده خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪23‬‬ ‫بــه نقــل از پایــگاه اینترنتــی اچ ارکــی (پایــگاه گردهم ایــی‬ ‫روســای دانشــگاهی المــان)‪ ،‬در مجمــوع در المــان حــدود ‪9500‬‬ ‫رشــته کارشناســی و ‪ 6800‬رشــته کارشناســی ارشــد وجــود دارد‬ ‫کــه از ســوی موسســات امــوزش عالــی ارائــه می شــوند و بــه‬ ‫طــور عمــده دو مــدرک علمــی دانشــگاهی در المــان وجــود دارد‬ ‫کــه عبــارت از مــدرک کارشناســی و کارشناســی ارشــد هســتند‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن بــرای تحصیــل در برخــی رشــته ها نظیــر پزشــکی‪،‬‬ ‫حقــوق و تربیــت معلــم داوطلبــان باید در ازمون سراســری شــرکت‬ ‫کننــد‪ .‬بعــاوه در ایــن کشــور همچنــان چندیــن رشــته بــا مــدرک‬ ‫دیپلــم نیــز وجــود دارد‪.‬‬ صفحه 23 ‫بهترین دانشگاه های المان‬ ‫شــهر‪ ‎‬های مونیــخ و برلیــن دو قطــب عالــی تحصیلــی و میعــادگاه برتریــن‬ ‫دانشــگاه های المــان بــرای دانشــجویان خارجــی و بومــی بــه حســاب می اینــد‪،‬‬ ‫امــا در بخش هــای دیگــر کشــور نیــز موسســات اموزشــی عالــی رتبــه و جهانــی‬ ‫بســیاری وجــود دارنــد‪ .‬مکان هایــی نظیــر دانشــگاه بــن و موسســه فنــاوری‬ ‫کارلســروهه (‪ ،)KIT‬در سراســر جهــان در بیــن بهترین هــای دانشــکده های‬ ‫حقــوق‪ ،‬پزشــکی‪ ،‬بیزینــس و مهندســی قــرار دارنــد و دانشــگاه هایی نظیــر‬ ‫دانشــگاه لودویــگ ماکســیمیلیانز‪ LMU ،‬و دانشــگاه فنــی مونیــخ ‪ ، TUM‬دانشــگاه‬ ‫‪ HU، FU‬و ‪ TU‬جــزو پرچــم داران تحصیلــی المــان بــه شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیانز مونیخ‬ ‫دانشــگاه ‪ LMU‬براســاس رنکینــگ ‪ THE‬بــه عنــوان برتریــن موسســه علمــی و‬ ‫دانشــگاه المانــی نــام گرفتــه و ســی و دومیــن دانشــگاه مشــهور جهــان اســت‪.‬‬ ‫‪ LMU‬از ســال ‪ ۱۴۷۲‬در ایالــت و پایتخــت باواریــا قــرار گرفتــه و رشــته های‬ ‫تحصیلــی را بــه هــر دو زبــان المانــی و انگلیســی ارائــه می دهــد‪ .‬دانشــجویان‬ ‫بین المللــی ایــن دانشــگاه شــامل ‪ ۷۰۰۰‬دانشــجو از ‪ ۱۲۵‬کشــور مختلــف‬ ‫می شــوند کــه از لحــاظ امــاری‪ ،‬در حــال حاضــر بیشــترین تعــداد دانشــجویان‬ ‫خارجــی برتریــن دانشــگاه های المــان را در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫البتــه الزم بــه ذکر اســت کــه ظرفیــت کلــی پذیــرش دانشــجوی دانشــگاه لودویگ‬ ‫ماکســیمیلیان مونیــخ چیــزی بیــش از ‪ ۵۱.۰۰۰‬نفــر اســت! بــر طبــق امــار مرکــز‬ ‫رتبه بنــدی ‪ THE‬ایــن دانشــگاه در رشــته های علــوم طبیعــی نظیــر بیولــوژی و‬ ‫فیزیــک مشــهور و صاحــب ســبک بــوده و در رشــته های پزشــکی و علــوم فضایــی‬ ‫نیــز جــزو برتریــن دانشــگاه های المــان و جهــان بــه شــمار مــی رود‪ .‬دانشــگاه‬ ‫‪ LMU‬همچنیــن از فارغ التحصیــان و پروفســورهای شایســته و قابــل توجهــی‬ ‫نظیــر ‪ ،Werner Heisenberg‬نویســنده نمایشــنامه برتولــت برشــت و پــاپ‬ ‫بندیکــت شــانزدهم برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫دانشگاه فنی مونیخ‬ ‫یکــی از دانشــگاه های پیشــرو در اروپــا و یکــی از برتریــن دانشــگاه های المــان‬ ‫اســت‪ .‬دانشــگاه فنــی مونیــخ بــه باطــن و روحیــه کارافرینــی خــود افتخــار‬ ‫می کنــد و بــه واســطه ارائــه رشــته های تخصصــی علــوم کشــاورزی و علــوم‬ ‫کامپیوتــری درخشــانش‪ ،‬بســیار مــورد توجــه دانشــجویان قــرار گرفتــه و شــهرت‬ ‫دارد‪ .‬ایــن موسســه اموزشــی عالــی کــه در رتبــه چهــل و چهــارم جهــان و دوم‬ ‫المــان قــرار دارد دروس و رشــته های تحصیلــی را بــه صــورت چندزبانــه ارائــه‬ ‫می کنــد و قریــب بــه ‪ ۲۴‬درصــد از ‪ ۴۰‬هــزار دانشــجویش از کشــور هایی بــه‬ ‫غیــر از المــان بــه ایــن دانشــگاه امده انــد‪ .‬فارغ التحصیــان برجســته ‪ TUM‬کــه‬ ‫شــامل ‪ ۱۸‬برنــده جایــزه ‪ Leibniz‬و ‪ ۱۳‬جایــزه نوبــل ادبیــات می شــوند در ‪۱۳۹‬‬ ‫کشــور جهــان نظیــر چیــن‪ ،‬امریــکا‪ ،‬برزیــل و مصــر زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫دانشگاه هایدلبرگ‬ ‫یکــی از قدیمی تریــن دانشــگاه های المــان کــه در ســال ‪ ۱۳۸۶‬میــادی تاســیس شــده‬ ‫و تاکنــون پــا برجاســت و بــه فعالیــت خــود ادامــه می دهــد‪ .‬ایــن دانشــگاه دارای ظرفیــت‬ ‫قابــل مالحظــه ای از دانشــجویان خارجــی اســت کــه ‪ ۲۰‬درصــد از جمعیــت ‪ ۳۰‬هــزار نفــری‬ ‫دانشــجویانش را تشــکیل می دهــد‪ .‬در دانشــگاه هایدلبــرگ رشــته های فــوق لیســانس بــه‬ ‫نــدرت بــه زبــان انگلیســی تدریــس می شــوند کــه شــامل رشــته های اقتصــاد‪ ،‬ســامت‬ ‫بین الملــل و مطالعــات امریکایــی می گــردد‪.‬‬ ‫بــر طبــق امــار جالبــی‪ ۵ ،‬صــدر اعظــم متفکــر‪ ،‬بانفــوذ و برجســته المــان کــه شــامل ‪Helmut‬‬ ‫‪ Kohl‬و ‪ Hannah Arendt‬می شــود در ایــن دانشــگاه تحصیــل کرده انــد‪ .‬براســاس گــزارش‬ ‫مرکــز ‪ ،THE‬بخش هــای اکادمیــک هایدلبــرگ چندیــن زیرشــاخه جدیــد نظیــر ژنتیــک‬ ‫روانپزشــکی‪ ،‬فیزیــک محیطــی و جامع شناســی مــدرن را تاســیس کــرده اســت‪ .‬موسســه‬ ‫‪ Baden- Württemberg‬دارای رتبــه چهــل و هفتــم دنیــا و ســوم المــان بــوده و رشــته های‬ ‫تحصیلــی قابــل توجــه و معــروف ان شــامل علــوم فضایــی‪ ،‬اعصــاب و فیزیــک می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪24‬‬ صفحه 24 ‫دانشگاه هومبولت برلین‬ ‫دانشــگاه مــادر و خاســتگاه متفکریــن تاثیرگــذار و بــا نفــوذی نظیــر کارل مارکــس و‬ ‫فریدریــک انگلــس بــوده و بــا رتبــه شــصت و هفتــم جهــان و چهــارم المــان‪ ،‬یکــی از‬ ‫برتریــن دانشــگاه های المــان بــه شــمار مــی رود‪ .‬دانشــگاه هومبولــت یکــی از یــازده‬ ‫دانشــگاه دارای عنــوان «‪ »University of Excellence‬ســال ‪ ۲۰۱۲‬اســت و به واســطه‬ ‫رشــته های هنــر و علــوم انســانی و همچنیــن رشــته های اعصــاب و ایمنی شناســی یــا‬ ‫همــان ایمونولــوژی بســیار معــروف اســت‪ .‬یــک دانشــجو از هــر ‪ ۶‬دانشــجوی دانشــگاه‬ ‫هومبولــت برلیــن غیرالمانــی اســت و همچنیــن ایــن دانشــگاه هرســاله پذیــرای ‪۳۲۰۰۰‬‬ ‫هــزار دانشــجو اســت‪.‬این موسســه دارای یــک ســنت طوالنــی از سیاســت هــای اینــده‬ ‫نگــر و مترقــی اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال ‪ ،‬ایــن پیشــگام اولیــه حقــوق زنــان در امــوزش‬ ‫و پــرورش بــود و اولیــن دانشــگاه در جهــان المانــی زبــان بــود کــه دکتــرای خــود را بــه‬ ‫یــک دانشــجوی زن اهــدا کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه ‪ 12‬برنــده جایــزه نوبــل از جملــه البــرت انیشــتین و ویلهلــم کنــراد رنتــن‪،‬‬ ‫کــه بــرای اولیــن بــار اشــعه ایکــس را کشــف کــرده کــه مقطعــی را در ایــن دانشــگاه‬ ‫گذرانده انــد افتخــار مــی کنــد‪.‬‬ ‫زوریــخ یــک شــهر بــزرگ بــرای تجــارت و امــور مالــی و همچنیــن فرهنــگ اســت ‪ -‬خانــه‬ ‫مــوزه هــای بــی شــمار ‪ ،‬گالــری هــای هنــری ‪ ،‬تئاترهــا و ارکســترها‪ .‬در ســال ‪، 2015‬‬ ‫رتبــه بنــدی جهانــی زنــده بــودن واحــد اکونومیســت ‪ ،‬زوریــخ را در بیــن ده شــهر برتــر‬ ‫زندگــی در جهــان قــرار داد‪.‬‬ ‫دانشگاه اخن‬ ‫یکــی دیگــر از دانشــگاه های برتــر المــان دانشــگاه ‪ RWTH‬اســت کــه در ســال ‪۱۸۷۰‬‬ ‫میــادی تاســیس شــده و در شــهر دانشــجویی اخــن در نوردراین‪-‬وســتفالن قــرار دارد و‬ ‫دارای رتبــه هشــتاد و هفتــم جهــان و ششــم المــان اســت‪ .‬قریــب بــه ‪ ۴۴٫۵۰۰‬دانشــجو‬ ‫در دانشــگاه اخــن حضــور دارنــد کــه از ایــن عــدد‪ ۸۵۰۰ ،‬دانشــجوی خارجــی مشــغول‬ ‫بــه تحصیــل هســتند‪ .‬همچنیــن در ســال ‪ ،۲۰۱۲‬ایــن دانشــگاه طرحــی را بــا هــدف‬ ‫بین المللــی کــردن و ارتقــای دانشــگاه در عرصــه جهانــی و زمینه‪‎‬هــای دانشــگاهی‪،‬‬ ‫دانشگاه فرایبورگ‬ ‫یکــی دیگــر از برتریــن دانشــگاه های المــان کــه تاسیســش بــه ســال ‪ ۱۴۵۷‬میــادی‬ ‫بــر می گــردد‪ ،‬دانشــگاه فرایبــورگ اســت کــه توســط سلســله اتریشــی هبســبورگ‬ ‫ســاخته شــده و از ســنت دانشــگاهی دیرینـه ای برخــوردار اســت‪ .‬اســتادان و دانشــجویان‬ ‫ممتــازی نظیــر ماکــس وبــر جامعه شــناس‪ ،‬ویــم ونــدرس فیلم ســاز و اولیــن صــدر‬ ‫اعظــم المانــی پــس از جنــگ‪ ،‬کنــراد ادنــاور در ایــن دانشــگاه بــه تحصیــل پرداخته انــد‪.‬‬ ‫دانشــگاه فرایبــورگ بــه عنــوان پنجمیــن دانشــگاه قدیمــی کشــور المــان یــد طوالیــی در‬ ‫زمینــه تدریــس علــوم اجتماعــی و انســانی دارد‪.‬‬ ‫اگرچــه بنابــر امــار ‪ ،THE‬بیشــترین شــهرت ایــن دانشــگاه بــرای ارائــه کرســهای علــوم‬ ‫طبیعــی و رشــته های مهندســی اســت‪ .‬دانشــگاه فرایبــورگ بــا رتبــه هفتــاد و ششــم‬ ‫دنیــا و پنجــم المــان‪ ،‬یکــی از دانشــگاه های نخبــه و موسســات تحقیــق برجســته در‬ ‫اروپــا بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫دانشگاه ازاد برلین‬ ‫جوانتریــن دانشــگاه در بیــن برتریــن دانشــگاه های المــان‪ ،‬در ســال ‪ ۱۹۸۴‬میــادی‬ ‫درســت بــه هنــگام شــروع جنــگ ســرد در برلیــن غربــی ســاخته شــده اســت و بــر‬ ‫طبــق لیســت ‪ THE‬دارای رتبــه صــد و چهــارم دنیــا و نهــم المــان در ســال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫اســت‪ ۴ .‬پروفســور پیشــین دانشــگاه ‪ FU‬در رشــته های مختلفــی نظیــر ادبیــات‪،‬‬ ‫شــیمی‪ ،‬اقتصــاد و فیزیــک برنــده جایــزه نوبــل بوده انــد و همچنیــن از ســال ‪۲۰۰۷‬‬ ‫دانشــگاه ‪ FU‬بــه منظــور فعالیــت بیشــتر در مقیــاس بین المللــی‪ ۷ ،‬دفتــر رابــط در‬ ‫بیجینــگ‪ ،‬بروکســل‪ ،‬قاهــره‪ ،‬مســکو‪ ،‬دهلــی نــو‪ ،‬نیویــورک و ســائوپولو دایــر کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫براســاس امــار بنیــاد الکســاندر فــون هومبولــت‪ ،‬دانشــگاه ‪ FU‬محبوب تریــن مقصــد‬ ‫در المــان بــرای پژوهشــگران خارجــی و محققــان برجســته اســت و چیــزی قریــب بــه‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد از دانشــجویان ایــن دانشــگاه‪ ،‬دانشــجویان بین المللــی هســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪25‬‬ صفحه 25 ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫نظام حقوقی المان‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه سیســتم حکومتــی المــان بــه صــورت فدرالــی اســت‪،‬‬ ‫نظــام قضایــی المــان را هــم بایــد در پرتــو ان نظــام‪ ،‬مــورد توجــه قــرار داد‪.‬‬ ‫برایــن اســاس‪ ،‬محاکــم المــان را در ‪ 2‬ســطح فدرالــی و ایالتــی مــی تــوان در‬ ‫نظــر گرفــت‪.‬‬ ‫محاکم در ایالت های المان‬ ‫در ایالــت المــان‪ ،‬محاکــم بــر حســب موضوعــات تحــت صالحیــت انهــا‪ ،‬بــه‬ ‫‪ 5‬دســته تقســیم می گردنــد کــه عبارتنــد از‪ :‬دادگاه هــای عــادی‪ ،‬دادگاه هــای‬ ‫کار‪ ،‬دادگاه هــای اداری‪ ،‬دادگاه هــای مالــی و دادگاه هــای اجتماعــی‪.‬‬ ‫دادگاه های عادی‬ ‫دادگاه هــای عــادی‪ ،‬خــود دارای تقســیم بندی هایــی نیــز می باشــند و در‬ ‫مجمــوع از صالحیــت رســیدگی بــه امــور کیفــری و مدنــی برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫در واقــع دادگاه هــای عــادی بــه ‪ 3‬ســطح مختلــف کــه عبارتنــد از دادگاه هــای‬ ‫محلــی‪ ،‬دادگاه هــای منطقــه ای و دادگاه هــای عالــی منطقــه ای تقســیم‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫دادگاه های محلی (بخش)‬ ‫در هــر ناحیــه یــک دادگاه محلــی وجــود دارد کــه در رابطــه بــا امــور مدنــی‪،‬‬ ‫دعاویــی در ایــن دادگاه هــا قابــل طــرح هســتند کــه میــزان خواســته انهــا‬ ‫متجــاوز از ‪ 3‬هــزار مــارک نباشــد‪ .‬در رابطــه بــا امــور کیفــری نیــز‪ ،‬ایــن‬ ‫دادگاه هــا صالــح بــه رســیدگی بــه مــوارد جنحــه و خــاف ماننــد؛ شــهادت‬ ‫نادرســت‪ ،‬فحشــا‪ ،‬قماربــازی‪ ،‬رانندگــی در حــال مســتی‪ ،‬داخــل شــدن بــدون‬ ‫اجــازه بــه منــازل و ‪ ...‬می باشــند‪ .‬همچنیــن دعــاوی مربــوط بــه ثبــت‬ ‫شــرکتها ‪ ،‬رســیدگی بــه ورشکســتگی و امــور خانوادگی(بــه جــز طــاق) نیــز‬ ‫در صالحیــت ایــن دادگاه هاســت‪.‬‬ ‫از نظــر تشــکیالتی‪ ،‬ایــن دادگاه هــا دارای یــک قاضــی می باشــند و در مــوارد‬ ‫کیفــری و در جرایمــی کــه حداکثــر مجــازات انهــا ‪ 3‬ســال حبــس اســت‪،‬‬ ‫عــاوه برقاضــی ‪ 2‬نفــر نیــز بــه عنــوان اعضــای هیــات داوری در دادگاه‬ ‫شــرکت مــی کننــد‪.‬‬ ‫دادگاه های منطقه ای (شهرستان)‬ ‫دادگاه هــای منطقـه ای مدنــی بــه ان دســته از دعــاوی کــه خواســته مالــی انهــا بیــش‬ ‫از ‪ 3‬هــزار مــارک اســت‪ ،‬رســیدگی می کننــد و امــور کیفــری و جزایــی غیرازجنحــه و‬ ‫خــاف هماننــد؛ ســرقت‪ ،‬قتــل‪ ،‬ادم ربایــی‪ ،‬ضــرب و شــتم و تجــاوز بــه عنــف نیــز در‬ ‫صالحیــت دادگاه هــای منطق ـه ای کیفــری اســت کــه برحســب نــوع جرایــم متشــکل‬ ‫از یــک یــا ‪ 3‬قاضــی بــه همــراه یــک هیــات ‪ 2‬نفــری اســت ‪ .‬دادگاه هــای منطقـه ای‬ ‫مرجــع تجدیدنظــر دادگاه هــای محلــی نیــز بــه شــمار می اینــد‪.‬‬ ‫دادگاه عالی منطقه ای (دادگاه تجدیدنظر)‬ ‫ایــن دادگاه در هــر ایالــت‪ ،‬مرجــع اســتیناف ارای محاکــم منطقـه ای می باشــد والبتــه‬ ‫در مــورد مســائل کیفــری دارای صالحیــت محــدودی اســت‪ .‬در عیــن حــال بــرای‬ ‫رســیدگی بــه مســائل جاسوســی و افشــای اســرار مهــم دولتــی‪ ،‬ایــن دادگاه بــه‬ ‫عنــوان دادگاه بــدوی رســیدگی کننده بــه موضــوع محســوب مــی شــود‪ .‬ایــن دادگاه‬ ‫در هــر ایالــت دارای یــک یــا چنــد شــعبه اســت کــه در امــور کیفــری بــر حســب‬ ‫مــورد از ‪ 3‬تــا‪ 5‬قاضــی‪ ،‬و در امــور مدنــی از ‪ 3‬قاضــی تشــکیل می گــردد‪.‬‬ ‫دادگاه های کار‬ ‫صالحیــت ایــن دادگاه هــا رســیدگی بــه مســائل مرتبــط بــا حقــوق کار‬ ‫اســت و در ایالت هــا بــه ‪ 2‬دســته محلــی و منطق ـه ای تقســیم می گردنــد‬ ‫و دادگاه هــای دســته دوم مرجــع اســتیناف ارای دادگاه هــای کار محلــی‬ ‫می باشــند‪.‬‬ ‫دادگاه های اداری‬ ‫ایــن دادگاه هــا بــه تمــام مســائل اداری (امــور عمومــی) بــه اســتثنای‬ ‫مســائل اجتماعــی و مالــی یــا اختــاف قانــون اساســی رســیدگی می کننــد‬ ‫و بــه ‪ 2‬دســته دادگاه هــای محلــی و منطق ـه ای تقســیم می گردنــد و هــر‬ ‫فــرد محــق اســت درمــواردی کــه اقدامــات دســتگاه های دولتــی مغایــر‬ ‫بــا قوانیــن باشــد و یــا در مــوارد ســوء اســتفاده از قــدرت و نقــض حقــوق‬ ‫مدنــی افــراد‪ ،‬بــه طــرح شــکایت و اقامــه دعــوی در محاکــم اداری‬ ‫بپــردازد‪.‬‬ ‫در دادگاه اداری‪ ،‬حتــی مســائلی چــون اعتــراض بــه عــدم قبولــی در دوره‬ ‫یــا کالس درســی‪ ،‬خــودداری از دادن پروانــه ســاختمان و محروم ســاختن‬ ‫از گواهینامــه رانندگــی قابــل طــرح می باشــد‪.‬‬ ‫دادگاه های مالی‬ ‫این دادگاه ها به تمام مسائل مالیاتی و امور مربوط به ان رسیدگی می کنند و در هر ایالت به ‪ 2‬دسته دادگاه های محلی و منطقه ای تقسیم می گردند‪.‬‬ ‫دادگاه های اجتماعی‬ ‫ایــن دادگاه هــا نیــز در ایــاالت‪ ،‬بــه ‪ 2‬دســته دادگاه هــای محلــی و دادگاه هــای عالــی اجتماعــی تقســیم گشــته و صالحیــت رســیدگی بــه تمــام امــور مربــوط بــه تامیــن‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬بیمــه بیــکاری و بازنشســتگی بــه لحــاظ نقــض عضــو و معلولیــت ناشــی از جنــگ را دارا می باشــند‪.‬‬ ‫عــاوه بــر دادگاه هــای فــوق‪ ،‬در بیشــتر ایــاالت المــان (المــان دارای ‪ 16‬ایالــت می باشــد) دادگاه ویــژه ای تحــت عنــوان دادگاه عالــی قانــون اساســی ایالتــی وجــود‬ ‫دارد کــه بــه مســائل مربــوط بــه قانــون اساســی در ایالــت مزبــور‪ ،‬رســیدگی مــی نمایــد و از نظــر تشــکیالتی هماننــد دادگاه هــای دعــاوی اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪26‬‬ صفحه 26 ‫‪html.https://www.nyulawglobal.org/globalex/Hungary1‬‬ ‫محاکم فدرال‬ ‫در ســطح فــدرال نیــز دادگاههــا تقریبـاٌ بــه همــان صورتــی هســتند کــه در ســطح ایاالت‬ ‫مــی باشــند‪ ،‬امــا بــه طــور کلــی انهــا را بــه ‪ 2‬بخــش مــی تــوان تقســیم نمــود یکــی‬ ‫دادگاههــای قانــون اساســی فــدرال و دیگــری دادگاههــای فــدرال اســت کــه شــامل ‪5‬‬ ‫دادگاه مــی باشــد‪.‬‬ ‫دادگاه قانون اساسی فدرال‬ ‫ایــن دادگاه‪ ،‬عالــی تریــن مرجــع رســیدگی قضایــی در المــان اســت و حافــظ و نگهبــان‬ ‫قانــون اساســی کشــور المــان محســوب می شــود و صالحیــت ان‪ ،‬رســیدگی بــه‬ ‫اختالفــات بیــن دولــت فــدرال و ایــاالت یــا اختالفــات ایــاالت بــا یکدیگــر مــی باشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن تفســیر قانــون اساســی‪ ،‬اظهارنظــر در خصــوص تطبیــق قوانیــن فــدرال بــا‬ ‫قانــون اساســی یــا قوانیــن ایــاالت و اصــوالً هرگونــه اختالفــی درخصــوص حقــوق و‬ ‫وظایــف دولــت فــدرال و ایــاالت بــه ویــژه در مــورد اجــرای قوانیــن فــدرال در ایــاالت و‬ ‫یــا نســبت بــه اعمــال حــق نظــارت از طــرف دولــت فــدرال بــه عهــده ان دادگاه اســت‪.‬‬ ‫بــه عــاوه‪ ،‬ایــن دادگاه یگانــه مرجعــی اســت کــه می توانــد نســبت بــه انحــال یکــی از‬ ‫احــزاب کــه علیــه قانــون اساســی‪ ،‬اســتقالل و حکومــت جمهــوری فــدرال فعالیــت کــرده‬ ‫باشــد‪ ،‬اقــدام الزم بــه عمــل اورد و افــزون بــران هریــک ازشــهروندان مــی تواننــد در‬ ‫مــواردی کــه نســبت بــه رای صــادره از طــرف محاکــم پایین تــر در رابطــه نقــض حقــوق‬ ‫اساسی شــان توســط دســتگاه های اداری شــاکی باشــند‪ ،‬بــه ایــن دادگاه مراجعــه و‬ ‫تقاضــای رســیدگی مجــدد نماینــد‪.‬‬ ‫دادگاه قانــون اساســی دارای ‪ 2‬شــعبه و هریــک دارای ‪ 8‬قاضــی اســت و اعضــای ان‬ ‫توســط مجلــس ملــی فــدرال (بوندســتاگ) و مجلــس ایــاالت (بوندســرات) انتخــاب‬ ‫می شــوند‪ .‬مــدت خدمــت انهــا ‪ 12‬ســال و غیــر قابــل تجدیــد می باشــد‪.‬‬ ‫دادگاه های فدرال‬ ‫دادگاه عالی فدرال‬ ‫مقــر ان در کار لســروهه اســت و عالی تریــن مرجــع پژوهــش ارای صــادره از محاکــم‬ ‫عالــی بــه شــمار می ایــد‪ .‬همچنیــن ایــن دادگاه‪ ،‬دارای صالحیــت اصلــی بــرای‬ ‫رســیدگی بــه مــوارد کشــتار جمعــی‪ ،‬خیانــت و ان دســته از جرایــم سیاســی کــه موجب‬ ‫بــه خطرافتــادن امنیــت کشــور اســت‪ .‬می باشــد‪ .‬دادگاه عالــی فــدرال دارای‪ 14‬شــعبه‬ ‫اســت کــه ‪ 9‬شــعبه ان بــه امــور مدنــی و ‪ 5‬شــعبه بــه امــور کیفــری اختصــاص دارد‪.‬‬ ‫دیوان عالی اداری فدرال‬ ‫ایــن دادگاه کــه محــل ان در برلیــن اســت‪ ،‬باالتریــن مرجــع اســتیناف ارای تمــام‬ ‫محاکــم اداری منطقــه ای اســت‪.‬‬ ‫دادگاه عالی مالی فدرال‬ ‫ایــن دادگاه کــه محــل ان در مونیــخ اســت‪ ،‬مرجــع اســتیناف ارای محاکــم مالــی‬ ‫منطق ـه ای محســوب می شــود و صالحیــت ان مربــوط بــه مالیــات‪ ،‬عــوارض گمرکــی‬ ‫و ماننــد انهاســت‪.‬‬ ‫دادگاه عالی کار فدرال‬ ‫در شهر کاسل واقع شده است و مرجع پژوهش دادگاه های کار منطقه است‪.‬‬ ‫دادگاه عالی اجتماعی فدرال‬ ‫در شــهر کاســل واقــع شــده اســت و مرجــع اســتیناف دعــاوی بیمه هــای اجتماعــی‬ ‫اســت‪ .‬بــه طــور کلــی بایــد گفــت‪ :‬سیســتم تجدیدنظــر در المــان پیچیــده اســت و‬ ‫قانــون‪ ،‬امکانــات متعــددی را بــرای تجدیدنظــر در ارا پیــش بینــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫دیگر دادگاه های فدرال‬ ‫براســاس مــاده ‪ 96‬قانــون اساســی المــان‪ ،‬دولــت فــدرال قــادر اســت عــاوه بــر ‪5‬‬ ‫دادگاه قبلــی‪ .‬محاکــم زیــر را نیــز برحســب مــورد و شــرایط ایجادنمایــد‪:‬‬ ‫الف) دادگاه فدرال درخصوص مقررات مربوط به مالکیت صنعتی‬ ‫ب) دادگاه فدرال کیفری نظامی‬ ‫ج) دادگاه های عالی پژوهش در رابطه با موارد بندهای (الف و ب)‬ ‫‪27‬‬ ‫شقایق|‪27‬‬ ‫|رازشقایق|‬ ‫‪|57‬راز‬ ‫شماره‪41‬‬ ‫شماره‬ صفحه 27 ‫برلین پایتخت المان‬ ‫میالد محمد هاشم‬ ‫برلیــن یــا برلَــن پایتخــت کشــور المــان و بزرگ تریــن شــهر هــم از لحــاظ‬ ‫جمعیــت و هــم از لحــاظ مســاحت در ایــن کشــور اســت و در کل اتحادیــه اروپــا‬ ‫بعــد از خــروج بریتانیــا مقــام اول را دارد‪.‬‬ ‫برلیــن همچنیــن یــک شــهر ایالتــی اســت‪ ،‬یعنــی یکــی از ایالت هــای‬ ‫شــانزده گانه المــان نیــز به شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫مســاحت ان ‪ ۸۹۹‬کیلومتــر مربــع اســت و ایــن شــهر ‪ ۳۸‬کیلومتــر از شــمال بــه‬ ‫جنــوب و ‪۴۵‬کیلومتــر از شــرق بــه غــرب امتــداد یافته اســت‪ .‬میانگیــن ارتفــاع‬ ‫ان از ســطح دریــا ‪۳۴‬متــر ثبــت شــده بلندتریــن ارتفــاع (‪۱۱۵‬متــر) بــه دو تپــه‬ ‫مصنوعــی توفلســبرگ و ماگلبــرگ مربــوط می شــود‪.‬‬ ‫برلین‪ ،‬بزرگ ترین و از نظر تاریخی مهم ترین ایالت المان است‪.‬‬ ‫ایــن شــهر در شــمال شــرقی المــان‪ ،‬در کنــار رودهــای اشــپغه و هــاول و مرکــز‬ ‫متروپــل برلین‪-‬براندنبــورگ واقــع شــده کــه نزدیــک بــه شــش میلیــون جمعیت‬ ‫را بــا بیــش از ‪ ۱۸۰‬ملیــت در خــود جــا داده اســت‪.‬‬ ‫یــک ســوم شــهر برلیــن از جنــگل‪ ،‬پــارک‪ ،‬بــاغ‪ ،‬رود‪ ،‬کانــال و دریاچــه تشــکیل‬ ‫شده اســت‪.‬‬ ‫تاریخ شهر‬ ‫برلیــن امــروز از از دو منطقــۀ مســکونی قدیمــی بوجــود امــده اســت‪ .‬یکــی بنــام کولــن‬ ‫کــه در محوطــۀ جزیــرۀ مــوزه هــا و دیگــری برلیــن کــه در قســمت شــمالی رودخانــۀ‬ ‫شــپره قــرار داشــته اســت‪ .‬هــر دو در قــرن ســیزدهم پایــه گــذاری شــده انــد‪ .‬بــرای‬ ‫اولیــن بــار در ‪ 28‬اکتبــر ‪ 1238‬از کولــن ذکــر شــده و کــه اکنــون تاریــخ پایــه گــذاری‬ ‫برلیــن میباشــد‪ .‬در تاریــخ ‪ 1307‬میــادی ایــن دو منطقــۀ مســکونی برلیــن و کولــن بــا‬ ‫هــم ادقــام و شــهر برلیــن بوجــود امــده اســت‪.‬‬ ‫کورفورســت فریدریــش دوم بعــد از نــا ارامیهــا اعــام میکنــد کــه شــهر منطقــۀ حکومتــی‬ ‫او اســت فریدریــش ویلهلــم در مــدت حکومــت کوتــای خــود ‪ 1688-1640‬بعــد از اتــش‬ ‫ســوزی و جنــگ و طاعــون و اســیبهای مکــرر در بــاز ســازی و تکامــل شــهر اقــدام نمــود‬ ‫وبرلیــن را بــا ســاختمانهای بــا شــکوه مجلــل نمــود و بــا ســاخت ســازهایی مثــل خیابــان‬ ‫اونتــر دن لینــدن برلیــن را توســعه داد‪.‬‬ ‫بعــد از اینکــه کورفورســت فریدریــش خــود را فریدریــش شــاه پــروس نامگــزاری کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1701‬برلیــن بــه پایتخــت و مرکــز پادشــاهی ارتقــاع پیــدا کــرد و ســاختمانهای‬ ‫معروفــی در شــهر ســاخته شــد‪ .‬در زمــان ســلطنت دو پادشــاه‪ ,‬کونیــگ فریدریــش ویلهلم‬ ‫(پادشــاه ســرباز ) و ادامــۀ ان فریدریــش (بــزرگ)‪ ,‬برلیــن توانســت بیــن ‪1786-1740‬‬ ‫خــود را بــه پیشــرفته تریــن شــهر صنعتــی پــروس تکامــل دهــد‪.‬‬ ‫برلیــن در زمــان حکومــت فریدریــش بــزرگ بــراه خــود در ترکیــب نــو در معمــاری ادامــه‬ ‫داد‪ .‬رشــد جمعیــت از پانــزده هــزار نفــر بــاال رفــت‪ .‬از ویژگانــی هــای فریدریــش بــزرگ‬ ‫پشــتیبانی او از توســعه و تکامــل هنــر و فرهنــگ ‪،‬علــم و تحقیقــات میباشــد کــه در ادامــۀ‬ ‫ان برلیــن بــه نوعــی مرکــز عصــر روشــنگری شــد‪.‬‬ ‫بیــن ســالهای ‪ 1806‬تــا ‪ 1808‬شــهر در تســخیر ناپلئــون بــود امــا بعــد از پیــروزی‬ ‫در جنــگ الیپزیــک‪ 1814‬شــهر ازاد شــد و در ایــن عصــر بــود کــه ســاختمانهای بــا‬ ‫شــکوهی بوســیلۀ هنرمنــدان کالسیسیســم مثــل شــینکل و پــارک هــای هنــری خلــق‬ ‫شــدند‪ .‬از اواســط قــرن نوزدهــم بــود کــه وضــع اقتصــادی یــک جهــش صعــودی کــرد و‬ ‫جمعیــت شــروع بــه رشــد نمــود‪.‬‬ ‫در زمــان پایــه گــذاری رایــش المــان ‪ 1871‬بیشــتر از هشــتصد هــزار نفــر در برلیــن‬ ‫زندگــی میکردنــد ویلهلــم اول ‪ 1861‬تــا ‪ 1888‬پادشــاه پــروس بعنــوان قیصــر المــان‬ ‫تاجگــذاری کــرد برلیــن پایتخــت رایــش شــد و در ‪ 1895‬تعــداد جمعیــت بیشــتر از یــک‬ ‫ونیــم ملیــون شــد‪ .‬بیــن ‪ 1888‬تــا ‪ 1918‬قیصــر ویلهلــم دوم اخریــن پادشــاه المــان بــود‬ ‫کــه بعــد از جنــگ جهانــی اول ‪ 1918‬بــه تبعیــد رفــت‪.‬‬ ‫در ‪1918‬پیمــان تســلیم و شکســت جنــگ جهانــی اول باعــث ســقوط رایــش و تولــد‬ ‫جمهوریــت گردیــد بــا وجــود ایــن شــرائط ســخت اقتصــادی و نــا ارامــی هــای انقالبــی در‬ ‫دهــه بیســت شــهر بــه لحــاظ فرهنگــی و هنــری شــکوفا بــود‪ .‬موســیقی‪ ،‬تئاتــر‪ ،‬افتتاحیــۀ‬ ‫پــر زرق و بــرق فیلمهــا‪ ،‬وارییتــه هــای پرحرکــت و زندگــی شــبانۀ بــی نظیــر‪ ,‬گلــدِ ِن‬ ‫تونتــی‪ ،‬ســال هــای طالئــی دهــۀ بیســت را رقــم میزننــد‪.‬‬ ‫ســال ‪ 1933‬ســالی بــود کــه ادولــف هیتلــر صدراعظمــی رایــش را بدســت میگیــرد‪ .‬بــا‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪28‬‬ ‫بقــدرت رســیدن او شــکار و دســتگیری یهودیــان‪ ،‬کومونیســتها‪ ،‬و خیلــی‬ ‫از مخالفیــن دیگــر یعنــی تاریکتریــن بخــش تاریــخ ایــن شــهر شــروع‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1936‬یازدهمیــن المپیــک تابســتانی در برلیــن برگــزار می شــود ‪ .‬در‬ ‫ایــن زمــان هنــوز کمتــر کســی حــدس میزنــد کــه هیتلــر چــه خطــری بــرای‬ ‫المــان و اروپــا دارد‪ .‬روز اول ســپتامبر ‪ 1939‬وقتــی جنــگ جهانــی دوم شــروع‬ ‫شــد برلیــن چهارونیــم ملیــون نفــر جمعیــت داشــت‪ .‬در ســال ‪ 1943‬بمبــاران‬ ‫هوائــی روی شــهر شــروع میشــود و تــا شکســت و تســلیم المــان در هشــتم‬ ‫مــاه مــۀ ‪ 1945‬حــدود یــک ســوم شــهر بــا تمــام ســاختمانهای تاریخــی از‬ ‫بیــن می رونــد‪.‬‬ صفحه 28 ‫بعــداز جنــگ جهانــی دوم شــهر یــک ویرانــه بــود تعــداد جمعیــت نصــف شــده‬ ‫بــود چهــار قــدرت پیــروز متفقیــن بخشــهای شــهر را بیــن خــود تقســیم کردنــد‬ ‫شــوروی شــرق‪ ,‬امریــکا جنــوب غربــی‪ ,‬انگلیــس غــرب و فرانســه شــمال غربــی‪.‬‬ ‫متفقیــن طــی کنفرانــس یالتــا از چهــارم تــا ‪ ۱۱‬فوریــه ‪ ۱۹۴۵‬بــه فکــر بعــد از‬ ‫پیــروزی بــر المــان بودنــد و حــوزه هــای نفــوذ خــود در جهــان بــه ویــژه المــان‬ ‫را مشــخص کردنــد‪ .‬بعــد از تســلیم المــان در هشــتم مــی ‪ ۱۹۴۵‬روســیه بخــش‬ ‫شــرقی المــان را منطقــه تیــول خــود قــرار داد و یــک حکومــت کمونیســت دســت‬ ‫نشــانده در ان برقــرار کــرد و دولــت هــای متفــق غربــی ماننــد ایــاالت متحــده‬ ‫امریــکا‪ ،‬انگلســتان و فرانســه عــاوه بــر انکــه غــرب المــان را اشــغال کردنــد‪ ،‬بــا‬ ‫روســیه توافــق کردنــد کــه در قلــب المــان شــرقی یعنــی برلیــن پایتخــت راش‬ ‫ســوم نیــز منطقــه نفــوذ داشــته باشــند‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬در پایــان ســال ‪۱۹۴۵‬‬ ‫شــهر برلیــن بــه دو بخــش شــرقی و غربــی تقســیم شــد‪ .‬بخــش شــرقی‪،‬پایتخت‬ ‫المــان شــرقی بــود کــه یــک حکومــت کمونیســت دســت نشــانده بــر ان حاکــم‬ ‫بــود و بخــش غربــی تحــت نفــوذ امریــکا‪ ،‬انگلســتان و فرانســه قــرار گرفــت‪ .‬ولی‬ ‫روس هــا بــا نفــوذ غربــی هــا در قلــب کشــور کمونیســت المــان شــرقی بســیار‬ ‫ناراضــی بــوده دنبــال فرصــت مناســبی بودنــد تــا غربــی هــا را از برلیــن غربــی‬ ‫اخــراج کننــد‪ .‬جنــگ ســرد در دنیــا بــه ویــژه اروپــا بــا بحــران برلیــن اغــاز شــد‬ ‫و بعــد از ‪ ۴۴‬ســال در ‪ ۱۹۸۹‬بــا تخریــب دیــواری کــه دو بخــش غربــی و شــرقی‬ ‫برلیــن را از یکدیگــر جــدا مــی کــرد‪ ،‬بــه اصطــاح سیاســیون دنیــا‪ ،‬جنــگ ســرد‬ ‫بــه پایــان رســید و عاقبــت منجــر بــه وحــدت المــان شــد و شــهر برلیــن بعــد‬ ‫از فروپاشــی نظــام کمونیســم در اروپــا پــس از ‪ ۵۰‬ســال عمــاو رســما پایتخــت‬ ‫المــان شــد و تشــکیالت اداری المــان از شــهر بــن بــه ایــن شــهر منتقــل شــد و‬ ‫قــوای روســی بــرای همیشــه بخــش شــرقی المــان را تــرک کردنــد‪.‬‬ ‫بــا یکــی شــدن ا لمــان در تاریــخ ‪ 3‬مــاه اکتبــر ‪ 1990‬برلیــن نیــز دوبــاره پایتخــت‬ ‫المــان شــد‪.‬از ‪ 1999‬مقــر حکومتــی دولــت المــان دوبــاره در برلیــن قــرار دارد ‪.‬‬ ‫از ‪ 19‬مــاه اپریــل ‪ 1999‬مجلــس المــان در بونــدس تــاگ تشــکیل جلســه داد‬ ‫محــل بونــدس تــاگ همــان رایشــس تــاگ قدیــم اســت کــه بوســیلۀ ســر ترومــن‬ ‫فوســتر بازســازی شــده اســت و گنبــد شیشــه ای ان از جاذبه هــای معــروف شــهر‬ ‫بــرای گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫جغرافیا‬ ‫‪24‬درصــد از مســاحت شــهر را جنگلهــا و دریاچه هــای زیبــا‬ ‫پوشــانده‪ ،‬دره رود اشــپری کــه از شــرق تــا غــرب امتــداد دارد و‬ ‫بــه میــزان ‪ ۱۹۷‬کیلومتــر در رودخانه هــا و کانال هایــی کــه قابــل‬ ‫کشــتیرانی‪ ،‬ســهیم اســت‪۴۷ .‬درصــد از زمین هــای ایــن شــهر‬ ‫دارای کاربری هــای متفــاوت اســت‪۸ ،‬درصــد بــرای زیــر ســازه های‬ ‫ترافیکــی در نظــر گرفتــه شــده و ‪۴۳‬درصــد بــرای فضــای ســبز و‬ ‫چش ـم اندازهای طبیعــی مطــرح اســت کــه از ایــن میــزان ‪۱۷‬درصــد‬ ‫ان بــه جنگل هــا‪۱۲ ،‬درصــد بــه پارک هــا‪۷ ،‬درصــد بــه اراضــی‬ ‫کشــاورزی و ‪۷‬درصــد بــه دریاچه هــا اختصــاص دارد‪ ۲۰ .‬درصــد‬ ‫فضــای بــاز نیــز بــه عنــوان زمین هــای جــان پنــاه جهــت بالیــای‬ ‫طبیعــی در اطــراف شــهر قــرار دارد‪.‬‬ ‫ترابری‬ ‫ایســتگاه راه اهــن مرکــزی برلیــن یکــی از بزرگتریــن و مهم تریــن ایســتگاه های راه اهــن‬ ‫در اروپــا محســوب میشــود و عالوه بــر ســرویس دهی بــه شــهرهای مهــم المــان‪ ،‬قطــار‬ ‫بــه مقصدهــای بین اللملــی همچــون ویــن‪ ،‬پــراگ‪ ،‬زوریــخ‪ ،‬ورشــو‪ ،‬بوداپســت و امســتردام‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ترابــری داخلــی در شــهر برلیــن بــه صــورت گســترده ای در دســترس اســت‪ ،‬متــروی برلیــن‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۰۲‬تاســیس شــده و هم اکنــون دارای ‪ ۱۰‬خــط و ‪ ۱۷۰‬ایســتگاه می باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫متــروی از قدیمی تریــن متروهــای جهــان محســوب می شــود‪ .‬همچنیــن اس‪-‬بــان برلیــن‬ ‫یــا قطــار حومــه برلیــن بــا ‪ ۱۵‬خــط و ‪ ۱۶۶‬ایســتگاه شــهرها و مناطــق اطــراف ایــن شــهر‬ ‫را پوشــش میدهــد‪ .‬ترامــوا برلیــن نیــز بــا ‪ ۲۲‬خــط جابه جایــی مســافرین در سراســر ایــن‬ ‫شــهر را انجــام میدهــد‪.‬‬ ‫حمــل و نقــل عمومــی یکــی از مهمتریــن راه هــای ترابــری در برلیــن بــه شــمار می ایــد و‬ ‫در ایــن راســتا حکومــت فــدرال برلیــن تصمیــم دارد تــا ‪ ۲۰۳۵‬ســاالنه نزدیــک بــه ‪ ۲‬میلیــارد‬ ‫یــورو جهــت توســعه زیرســاخت های حمــل و نقــل عمومــی ســرمایه گذاری کنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫تشــویق مــردم بــه اســتفاده بیشــتر از حمــل و نقــل عمومــی هــم دیگــر برنامــه ایــن شــهر‬ ‫اســت‪ ،‬تــا جایــی کــه دولــت و پارلمــان در حــال بررســی اجــرای طــرح حمــل و نقــل رایــگان‬ ‫بــرای ســاکنان برلیــن یــا بلیــت یــک یورویــی بــرای همــه مســیرها هســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪29‬‬ صفحه 29 ‫مناطق دیدنی برلین‬ ‫برلیــن‪ ،‬پایتخــت المــان‪ ،‬قطــب گردشــگری ایــن کشــور صنعتــی اســت‪ .‬شــهر برلیــن بــرای‬ ‫هرکســی چیــزی جهــت ارائــه دارد‪ :‬چــه شــما دنبــال تاریــخ و فرهنگ باشــید و چــه خواهــان تجربه‬ ‫کــردن هنرهــای هیجان انگیــز‪ ،‬موســیقی یــا تفریحــات‪ ،‬دســت خالــی از برلیــن برنمی گردیــد‪.‬‬ ‫شــهر برلیــن ترکیبــی از معماری هــای زیبــا از اعصــار مختلــف بــوده و شــهر اکنــده از هیاهــوی‬ ‫زندگــی اســت‬ ‫برلیــن دارای تاریــخ شــگفت انگیزی اســت‪ .‬شــهر برلیــن اکنــده از مکان هــای باشــکوهی از‬ ‫جنگ هــا و نبردهــای گذشــته اســت‪ .‬اگرچــه بخــش فراوانــی از ایــن مکان هــا در طــول جنــگ‬ ‫نابــود شــده اند امــا شــهر بــا هــدف حفــظ تاریــخ خــود مجــددا بنــا شــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪،‬‬ ‫فهرســت مــوارد دیدنــی در برلیــن می توانــد بی نهایــت باشــد‪ .‬اگرچــه‪ ،‬مــا در ایــن مطلــب‬ ‫تعــدادی از بهتریــن جاذبه هــای برلیــن را کــه شــهرت جهانــی دارنــد گــرداوری کردیــم‪.‬‬ ‫دروازه براندون‬ ‫دروازه برندنبــورگ‪ ،‬نمــاد اتحــاد و صلــح در المــان و اروپــا بــه شــمار مــی رود‪ .‬ایــن‬ ‫دروازه در ســال ‪ ۱۷۹۱‬بــر پایــه اکروپولیــس شــهر اتــن ســاخته شــد و ‪ ۲۶‬متــر ارتفــاع‬ ‫بــا ‪ ۶‬ســتون و ‪ ۵‬گــذرگاه دارد‪ .‬ایــن دروازه یکــی از معروف تریــن بناهــای یادبــود در‬ ‫شــهر برلیــن اســت‪ ،‬از ان جهــت کــه ســابقا بــه عنــوان نقطـه ی تقســیم غــرب و شــرق‬ ‫المــان اســتفاده می شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن دروازه‪ ،‬میزبــان بســیاری از رویدادهــای عمــده ی تاریخــی بــوده اســت‪ ،‬کــه یکی از‬ ‫ان هــا در ســال ‪ ۱۹۸۷‬رخ داد‪ ،‬هنگامــی کــه رئیــس جمهــور امریــکا‪ ،‬رونالــد ریــگان‪ ،‬در‬ ‫طــول جنــگ ســرد خطــاب بــه گورباچــف ســخنرانی کــرد‪ ۲ .‬ســال بعــد‪ ،‬در ‪ ۲۲‬دســامبر‬ ‫‪ ،۱۹۸۹‬دروازه بــرای عمــوم بــاز شــد و برلیــن غربــی و شــرقی متحــد شــدند‪ .‬بیــش از‬ ‫صــد هــزار نفــر در ان روز از دروازه دیــدن کردنــد و همانطــور کــه تعــداد بازدیدکننده هــا‬ ‫افزایــش می یافــت‪ ،‬دروازه برندنبــورگ هــم فرســوده می شــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬از‬ ‫ســال ‪ ۲۰۰۰‬تــا ‪ ،۲۰۰۲‬جهــت بازســازی بســته شــده بــود‪ .‬دروازه اکنــون بــاز اســت‬ ‫و هرکســی می توانــد رفتــه و در میــان گذرگاه هــای ان بــه گــردش بپــردازد‪ .‬در کنــار‬ ‫شــکوه تاریخــی و وســیع ایــن دروازه‪ ،‬اینجــا همچنیــن یــک محــل معــروف بــرای‬ ‫برگــزاری جشــن ســال نــوی میــادی اســت کــه ســاالنه حــدود ‪ ۱‬میلیــون نفــر بــه‬ ‫ایــن خاطــر از ان دیــدن می کننــد‪.‬‬ ‫جزیره موزه‬ ‫بیــن رودخانـه ی اشــپری (‪ )Spree‬و کوپفرگرابــن (‪ ،)Kupfergraben‬جزیــره ی مــوزه در‬ ‫یــک کانــال ‪ 400‬متــری‪ ،‬بخشــی فوق العــاده ای بــرای ســیاحت اســت‪ .‬در ایــن بخــش‬ ‫می توانیــد بســیاری از قدیمی تریــن و مهم تریــن موزه هــای شــهر‪ ،‬از جملــه مــوزه ی‬ ‫کهــن (‪ )Altes Museum‬کــه در ســال ‪ 1830‬بــرای نگهــداری از جواهــرات و تــاج و‬ ‫تخــت و دیگــر گنجینه هــا ســلطنتی ســاخته شــده بــود را پیــدا کنیــد‪ .‬توســعه بیشــتر‬ ‫ان منجــر بــه احــداث مــوزه جدیــد در ســال ‪ 1855‬شــد و بعــد از ان گالــری ملــی در‬ ‫ســال ‪ 1876‬و مــوزه ی (‪ )Bode‬کــه بهتریــن کلکســیون عتیقه جــات شــهر اســت‪ ،‬در‬ ‫ســال ‪ 1904‬ســاخته شــدند‪ .‬اگــر بــا توجــه بــه محدودیــت زمــان‪ ،‬تنهــا قــادر بــه دیدن‬ ‫یــک یــا دو مــوزه هســتید مطمئــن شــوید کــه یکــی از ان هــا پرگامــون (‪ )Pergamon‬بــا‬ ‫ســاختمان های دیدنــی و جــذاب تاریخــی بازســازی شــده ی خاورمیان ـه ای اش اســت‪.‬‬ ‫گالــری ملــی قدیمــی (‪ )Alte Nationalgalerie‬هــم بــا ان مجموعــه ی بی نظیــرش از‬ ‫نقاشــی های قــرن ‪ ،19‬مــورد عالقــه ی هنردوســتان واقــع می شــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫جزیــره ی مــوزه تقریبـاً بــه طــور کامــل عــاری از ترافیــک اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪30‬‬ صفحه 30 ‫کلیساییادبودقیصرویلهلم‬ ‫یکــی از جذاب تریــن بناهــای تاریخــی برلیــن‪ ،‬کلیســای یادبــود قیصــر ویلهلــم‬ ‫(‪ )Kaiser Wilhelm Memorial Church‬اســت؛ در واقــع می تــوان گفــت ایــن‬ ‫کلیســا ‪ ۲‬کلیســا اســت‪ :‬کلیســای فــوق مــدرن جدیــد کــه در ســال ‪ ۱۹۶۱‬طراحــی‬ ‫شــده اســت و در کنــار ان‪ ،‬ویرانه هــای کلیســای اصلــی کــه شــامل برجــی بــا‬ ‫ارتفــاع ‪ ۶۳‬متــر اســت‪ .‬ســاخت ایــن کلیســای قدیمــی در ســال ‪ ۱۸۹۵‬بــه اتمــام‬ ‫رســید و بــه احتــرام پادشــاه ویلهلــم اول‪ ،‬ســاخته شــد‪.‬‬ ‫ایــن بنــا در ســال ‪ ۱۹۴۳‬تخریــب شــد امــا بقایــای ان در مجموعــه ی جدیــد‬ ‫گنجانــده شــد و همانجــا باقــی مانــد‪ .‬نتیجــه ی ایــن ترکیــب‪ ،‬امــروزه یکــی از‬ ‫مهم تریــن جاذبه هــای گردشــگری برلیــن شــده کــه بــا داشــتن یــک ســالن‬ ‫یادبــود کــه شــامل بقایــای موزائیــک‪ ،‬بقایــای معمــاری و چندیــن عکــس‬ ‫می شــود‪ ،‬بــه عنــوان یادبــود جنــگ نیــز معرفــی می شــود‪.‬‬ ‫کلیسایجامعبرلین‬ ‫کلیســای جامــع برلیــن بــه دلیــل داشــتن گنبــدی بــا ارتفــاع ‪ ۷۵‬متــر و ناقوســی‬ ‫کــه متعلــق بــه ســال ‪ ۱۵۳۲‬اســت‪ ،‬شــهرت دارد‪ .‬ســاخت ایــن کلیســا در ســال‬ ‫‪ ۱۹۰۵‬بــه پایــان رســید کــه در محــل کلیســای قبلــی کــه در دوران فردریــش‬ ‫بــزرگ وجــود داشــت‪ ،‬ســاخته شــده اســت‪ .‬بنــای ایــن کلیســا به ســبک بــاروک‬ ‫جدیــد ســاخته شــده و بزرگ تریــن کلیســای برلیــن اســت‪ .‬کلیســای جامــع‬ ‫برلیــن بــه ســه بخــش اصلــی تقســیم می شــود‪ :‬کلیســای یادبــود‪ ،‬کلیســای‬ ‫غســل تعمیــد و نــکاح و کلیســای منطقـه ای‪ .‬بعــد از چنــد دهــه کار ســخت بــرای‬ ‫بازســازی اســیب های واردشــده در جنــگ‪ ،‬ایــن کلیســا شــکوه ســابق خــود را‬ ‫بازیافتــه و از مهم تریــن بخش هــای دیدنــی ان می تــوان بــه راه پل ـه ی امپریــال‬ ‫اشــاره کــرد کــه بــا کتیبه هــای برنــزی و ‪ ۱۳‬نقاشــی تمپــرا (نقاشــی بــا رنــگ‬ ‫مــات یــا رنــگ بــی جــا) اثــر نقــاش برلینــی بــه نــام البــرت هرتــل (کــه متعلــق‬ ‫بــه ســال ‪ ۱۹۰۵‬هســتند) زینــت داده شــد ه اســت‪.‬‬ ‫گالــری امپریــال نیــز جــزو جاهایــی اســت کــه بایــد از ان بازدیــد کــرد؛‬ ‫ایــن گالــری بــا چشــم اندازی بــه منطقــه ی زیــر گنبــد کلیســا از زیباتریــن‬ ‫جذابیت هــای کلیســای جامــع برلیــن اســت‪ .‬در ســردابه ی ‪ Hohenzollern‬نیــز‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۱۰۰‬قبــر ســنگی‪ ،‬تابــوت و اثــار تاریخــی از قــرن ‪ ۱۶‬تــا ‪ ۲۰‬وجــود‬ ‫دارد کــه از جملــه می تــوان بــه قبــر ‪ Great Elector‬و همســرش ‪،Dorothea‬‬ ‫فردریــش اول و همســرش ســوفی شــارلوت اشــاره کــرد‪ .‬ســعی کنیــد زمانــی‬ ‫بــرای بازدیــد از ایــن کلیســا برویــد کــه در ان کنســرت برگــزار شــود‪ .‬همچنیــن‬ ‫حتمــا از ‪ ۲۷۰‬پلــه ی ان بــاال برویــد تــا بــه گنبــد کلیســا رســیده و منظــره ی‬ ‫بی نظیــری از جزیــره ی مــوزه را بــه تماشــا بنشــینید‪.‬‬ ‫یادبود دیوار برلین‬ ‫تاریــخ دیــوار برلیــن در ســال ‪ ۱۹۶۱‬اغــاز شــد‪ ،‬زمانــی کــه المــان شــرقی بخــش شــرقی‬ ‫شــهر را بــرای پایــان دادن بــه پناهنــده شــدن مــردم از المــان شــرقی بــه المــان غربــی‪،‬‬ ‫جــدا کــرد‪ .‬تــا ســال ‪ ۱۹۸۹‬کــه دیــوار برلیــن تخریــب نشــده بــود‪ ،‬ایــن دیــوار بــا ارتفــاع‬ ‫‪ ۴‬متــر بــه طــول ‪ ۱۵۵‬کیلومتــر کشــیده شــده بــود‪ ۵۵ ،‬خیابــان را تخریــب کرده بــود و ‪۲۹۳‬‬ ‫بــرج دیده بانــی و ‪ ۵۷‬ســنگر و پناهــگاه زیرزمینــی داشــت‪ .‬امــروزه فقــط قســمت های‬ ‫کوچکــی از ایــن دیــوار باقــی مانــده کــه روی ان نقاشــی های دیــواری کشــیده اند؛ یــک‬ ‫قطعـه ی ‪ ۴/۱‬کیلومتــری را بــه عنــوان بخشــی از یادبــود دیــوار برلیــن حفــظ شــده اســت‬ ‫کــه یــاداور دشــمنی تلخــی اســت کــه زمانــی اروپــا را تقســیم کــرده بــود‪.‬‬ ‫از جالب تریــن بخش هــای ایــن یادبــود می تــوان بــه مــوزه ی مرکــز پناهنــدگان‬ ‫‪ Marienfelde‬اشــاره کــرد کــه در ان اثــار مربــوط بــه یــک و نیــم میلیــون نفــر کــه‬ ‫بــه عنــوان پناهنــده از ایــن دیــوار عبــور کردنــد‪ ،‬بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫یادبــود شــهر تقسیم شــده (‪ )Monument in Memory of the Divided City‬و قربانیــان‬ ‫ظلــم کمونیســت (‪ ،)Victims of Communist Tyranny‬پنجــره ی یــاداوری (‪Window of‬‬ ‫‪ )Remembrance‬و مرکــز بازدیدکننــده (‪ )Visitor Cente‬همگــی نگاهــی بــر بقایــای دیــوار‬ ‫برلیــن دارنــد کــه گردشــگران می تواننــد از ان هــا بازدیــد کــرده و از سرگذشــت تلــخ‬ ‫ایــن شــهر اطالعــات کســب کننــد‪.‬‬ ‫پاســگاه بازرســی چارلــی نیــز مهم تریــن گــذرگاه بیــن برلیــن شــرق و غــرب برلیــن بــود‬ ‫کــه امــروزه می توانیــد در مــوزه ی ‪ ،Haus am‬اثــار مربــوط بــه تاریخچ ـه ی حقــوق بشــر‬ ‫را در ان تماشــا کنیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪31‬‬ صفحه 31 ‫کاخ و پارک شارلوتنبورگ‬ ‫قدیمی تریــن و بزرگ تریــن ملــک پروســی برلیــن‪ ،‬کاخ شــارلوتنبورگ اســت کــه در‬ ‫اواخــر قــرن ‪ ۱۷‬میــادی ســاخته شــده و چندیــن دهــه‪ ،‬مهم تریــن اقامتــگاه خانــواده ‬ ‫ســلطنتی المــان بــود‪ .‬ایــن قصــر بــزرگ‪ ،‬بــه زیبایــی بازســازی شــده و ویژگی هــای‬ ‫مهمــی از جملــه گنبــد مرکــزی عظیــم ‪ ۵۰‬متــری و بــاغ بــزرگ درخــت پرتقــال (کــه در‬ ‫ســال ‪ ۱۷۱۲‬ایجــاد شــده اســت) دارد‪ .‬از برجســته ترین برنامه هــای گردشــگری ایــن‬ ‫عمــارت می تــوان بــه بازدیــد از ‪ New Wing‬اشــاره کــرد کــه در ان از اپارتمان هــای‬ ‫دولتــی و ســالن های مهمانــی دیــدن می کننــد‪ .‬اینجــا در ســال ‪ ۱۷۴۶‬ســاخته شــده‬ ‫و بازدیدکننــدگان نگاهــی اجمالــی بــه شــکوه و عظمتــی کــه پادشــاهان و فرماندهــان‬ ‫پــروس در ان زندگــی می کردنــد‪ ،‬می اندازنــد‪ ،‬از اتــاق خــواب فردریــش اول‪ ،‬وســایل و‬ ‫نقاش ـی های زیبــای ان گرفتــه تــا اپارتمان هایــی کــه متعلــق بــه جانشــینان و مقامــات‬ ‫حکومــت او بودنــد‪.‬‬ ‫از مهم تریــن بخش هــای ایــن قصــر می تــوان بــه اتــاق غذاخــوری و گالــری طالیــی‬ ‫بــه طــول ‪ ۴۲‬متــر‪ ،‬بــا گچ هــای طــاکاری شــده اشــاره کــرد‪ .‬در کاخ قدیمــی کابینــت‬ ‫چینــی قــرار دارد کــه در ان مهم تریــن مجموع ـه ی ظــروف چینــی‪ ،‬بــه همــراه اشــیای‬ ‫ارزشــمندی همچــون جواهــرات ســلطنتی بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت‪ .‬از دیگــر‬ ‫بخش هــای ایــن عمــارت می تــوان از کاخ پــارک نــام بــرد کــه در ســال ‪ ۱۶۹۷‬ســاخته‬ ‫شــده و عمــارت جدیــد در ان قــرار دارد و در ســال ‪ ۱۷۸۸‬بــه ســبک ویــای ناپلــی‬ ‫ســاخته شــده اســت‪ .‬اینجــا همچنیــن می توانیــد از چای خانــه ی ‪ Belvedere‬بازدیــد‬ ‫کنیــد کــه در ان مجموعــه ای بدیــع از پرســلین برلیــن قــرار دارد‪ .‬اگــر بــه ایــن کاخ‬ ‫رفتیــد‪ ،‬حتمــا از ‪( Mausoleum‬مقبــره) بازدیــد کنیــد کــه ارامــگاه ســلطنتی اســت‪ .‬حیــاط‬ ‫بــزرگ (‪ )Grand Courtyard‬هــم بــا مجســمه ی بــزرگ از فرمانــده بــزرگ‪ ،‬فردریــش‬ ‫ویلیــام برندنبــورگ از جاهایــی اســت کــه نبایــد بازدیــد از ان را از دســت داد‪.‬‬ ‫کلیسای جامع فرانسوی‬ ‫کلیســای جامــع فرانســوی نیــز بــه انــدازه ی کلیســای جامــع برلیــن زیبــا و تاثیرگــذار‬ ‫اســت کــه در میــدان ‪ Gendarmenmarkt‬قــرار دارد‪ .‬کلیســای جامــع فرانســوی در ســال‬ ‫‪ ۱۷۰۵‬بــرای جامعــه ی هوگونــت ســاخته شــد کــه در ســال ‪ ۱۶۸۵‬در برلیــن مســتقر‬ ‫شــده بودنــد‪ .‬بعدهــا کلیســای ‪ Friedrichstadt‬و بــرج گنبــددار بــه ایــن کلیســا اضافــه‬ ‫شــد‪ .‬از مهم تریــن بخش هــای ایــن کلیســا می تــوان بــه بــرج ‪ ۷۰‬متــری بــا کاریلــون‬ ‫‪ ۵‬و ‪ ۸‬ضلعــی (‪ ۶۰‬زنــگ ان بــا کیبــورد بــه صــدا درمی ایــد)‪ ،‬اتاق هــای بــرج ‪ ۲۰‬متــری و‬ ‫نــرده ی ایــوان بــا ارتفــاع ‪ ۴۰‬متــری ـــکه نمــای پانورمایــی بر شــهر برلیــن دارد) اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬طبق ـه ی همکــف کلیســا دوبــاره طراحــی شــده و مــوزه ی هوگونــوت (‪)Huguenot‬‬ ‫در ان قــرار دارد کــه در ان اثــار مربــوط بــه تاریــخ هوگونــوت در فرانســه و المــان در ان‬ ‫بــه نمایــش درامــده اســت‪.‬‬ ‫میدانپوتسدامرپالتس‬ ‫یکــی از جاذبه هــای مشــهور شــهر برلیــن‪ ،‬بازدیــد از پوتســدامر پالتــس یــا میــدان‬ ‫پوتســدام اســت‪ .‬نــام ایــن محــل از روی نــام شــهر پوتســدام گرفتــه شــده اســت و از‬ ‫یــک زمیــن ویرانــه در طــول جنــگ جهانــی دوم بــه قطــب گردشــگری و کســب و کار‬ ‫تغییــر شــکل داده اســت‪.‬‬ ‫ایــن میــدان بعــد از اتحــاد دو المــان افتتــاح و مجــدد بنــا شــد و اکنــون محــل اســتقرار‬ ‫بســیاری از رســتوران های معــروف‪ ،‬مراکــز خریــد‪ ،‬ســینماها‪ ،‬ســالن های تئاتــر و‬ ‫معماری هــای زیبــا اســت‪ .‬هنگامــی کــه در حــال بازدیــد هســتید‪ ،‬چندیــن مــکان وجــود‬ ‫دارد کــه حتمــا بایــد ببینیدشــان‪ .‬یکــی از ان هــا‪ ،‬ســریع ترین باالبــر در اروپــا اســت کــه‬ ‫شــما را بــاالی بــرج کالهــوف می بــرد‪ .‬نمــای شــهر از ان بــاال شــگفت انگیز اســت‪ ،‬بــه‬ ‫طــوری کــه می توانیــد کل خــط افــق شــهر برلیــن را ببینیــد‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬اگــر بــا خانــواده‬ ‫ســفر می کنیــد‪ ،‬می توانیــد از مرکــز لگولنــد دیســکاوری دیــدن کنیــد کــه در حــدود‬ ‫‪۴‬میلیــون قطعــه لگــو دارد‪.‬‬ ‫از دیگــر مــوارد جالــب و دیدنــی‪ ،‬نخســتین چــراغ راهنمایــی در اروپــا اســت کــه در ســال‬ ‫‪ ۱۹۲۴‬در ایــن میــدان جهــت هدایــت رفــت و امــد ماشــین ها و عابــران نصــب شــد‪.‬‬ ‫پوتســدامر پالتــس همچنیــن مکانــی اســت کــه در فوریــه ی هــر ســال معروف تریــن‬ ‫جشــنواره بین المللــی فیلــم برلیــن در ان برگــزار می شــود‪ .‬در نهایــت‪ ،‬حتــی اگــر‬ ‫بازدیــد شــما در طــول زمســتان انجــام می شــود‪ ،‬می توانیــد از بزرگ تریــن ســورتمه‬ ‫ســواری در کل اروپــا‪ ،‬بــازی روی یــخ‪ ،‬پاتینــاژ روی یــخ و جشــن اســکی بازی لــذت‬ ‫ببریــد‪ .‬بــا وجــود تمــام ایــن جاذبه هــا‪ ،‬در صــورت بازدیــد از برلیــن‪ ،‬نبایــد فرصــت‬ ‫دیــدن میــدان پوتســدامز پالتــس را از دســت بدهیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪32‬‬ صفحه 32 ‫گروسر تیر گارتن و ستون پیروزی‬ ‫گروســر تیــر گارتــن بــه طــور تحت الفظــی بــا عنــوان «بــاغ حیوانــات» ترجمــه‬ ‫می شــود و مدت هــا اســت کــه یکــی از مهم تریــن بخش هــای شــهر محســوب‬ ‫می شــود‪ .‬اینجــا در اصــل منطقــه ی شــکاری بــرای خانــدان ســلطنتی المــان بــود‬ ‫کــه در ان گــوزن‪ ،‬خــوک وحشــی و دیگــر حیوانــات شــکاری نگهــداری می شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۷۰۰‬ایــن منطقــه بــه پــارک تغییــر کاربــری داد و در ابتــدا بــه ســبک‬ ‫فرانســوی طراحــی شــده بــود و بعــدا بــه یــک پــارک تزئینــی بــه ســبک انگلیســی‬ ‫تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه پــر از درخــت و درختچــه‪ ،‬چم ـن زار و گل هــای زیبــا اســت کــه حــدود‬ ‫‪ ۵۲۰‬هکتــار را پوشــش می دهــد و یکــی از پرطرفدارتریــن مکان هــا بــرای‬ ‫اســتراحت‪ ،‬پیــاده روی و قایقرانــی در برلیــن اســت‪ .‬در ایــن پــارک همچنیــن چندیــن‬ ‫مجســمه ی مهــم و بنــای تاریخــی وجــود دارد‪ ،‬از قبیــل مجســمه ی ملکــه لوئیــس‬ ‫کــه در ســال ‪ ۱۸۸۰‬ســاخته شــد و او را در لباســی بلنــد‪ ،‬در حالــی از بــه ســربازان‬ ‫مجــروح مراقبــت می کنــد (اشــاره بــه جنــگ ســال ‪ )۱۸۰۶‬بــه تصویــر می کشــد‪.‬‬ ‫از دیگــر بناهــای یادبــود ایــن پــارک می تــوان بــه بنــای یادبــود فردریــش ویلهلــم‬ ‫ســوم اشــاره کــرد کــه در ســال ‪ ۱۸۴۹‬ســاخته شــد کــه سرشــت صلح طلبــی ایــن‬ ‫پادشــاه را نشــان می دهــد‪ .‬مهم تریــن بنــای یادبــود تیــر گارتــن‪ ،‬ســتون عظیــم‬ ‫پیــروزی اســت‪ ،‬ســازه ای بلنــد بــا ارتفــاع ‪ ۷۰‬متــر کــه در فلکــه ســاخته شــده و‬ ‫مجســمه ی ‪ ۸‬متــری از جنــس طــا دارد‪ .‬ســاخت ایــن ســتون در ســال ‪ ۱۸۷۳‬بــه‬ ‫اتمــام رســید و ارزشــش را دارد کــه از ‪ ۲۸۵‬پلـه ی ان بــاال رفتــه و بــه بــاالی ایــن‬ ‫بنــای باشــکوه برســید و چش ـم انداز زیبایــی از تیرگارتــن را بــه تماشــا بنشــینید‪.‬‬ ‫محله نیکوالی‬ ‫محلــه ی نیکــوالی برلیــن قلــب شــهر قدیمــی محســوب می شــود و جایــی اســت کــه‬ ‫می توانیــد بســیاری از جاذبه هــای قدیمــی و محبــوب شــهر را پیــدا کنیــد کــه از ان جملــه‬ ‫می تــوان بــه کلیســای ســنت نیکــوالس و چنــد مــوزه اشــاره کــرد‪ .‬تغییــرات اخیــر کــه در‬ ‫ایــن محلــه ایجــاد شــده‪ ،‬پیاده روهــای دوســت داشــتنی ایجــاد کــرده اســت کــه در ان‬ ‫ســاختمان های کوچکــی در دو طــرف خیابــان باریــک قــرار دارد و پــر اســت از رســتوران ها‪،‬‬ ‫کافه هــا‪ ،‬مغازه هــا و کارگاه هــای هنــری کــه در ان هــا همــه چیــز‪ ،‬از ســبد و زنبیــل تــا‬ ‫صنایــع دســتی چوبــی بــه فــروش می رســد‪.‬‬ ‫از مهم تریــن جاهــای دیدنــی ایــن محلــه می تــوان بــه فواره هــا و چراغ هــای قدیمــی‪،‬‬ ‫پنجره هــای مشــبک در خانه هــای قدیمی تــر و ســاختمان های تاریخــی مثــل کاخ‬ ‫‪ Ephraim‬اشــاره کــرد کــه در ســال ‪ ۱۷۶۰‬ســاخته شــده و در ان اثــار مربــوط بــه تاریــخ‬ ‫غنــی هنــری و تاریخــی برلیــن بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت‪ .‬خانـه ی ‪ Knoblauch‬نیــز‬ ‫از بناهــای قدیمــی ایــن محلــه اســت کــه در ســال ‪ ۱۷۶۰‬ســاخته شــده و نشــان دهنده ی‬ ‫خانه هــای ســابق بازرگانــان و ثروتمنــدان یهــودی شــهر اســت‪.‬‬ ‫ساختمانرایشس تاگ‬ ‫ســاختمان رایشـس تاگ‪ ،‬دومیــن مــکان پربازدیــد در برلیــن اســت کــه ســاالنه حــدود ‪ ۳‬میلیــون نفــر را بــه خــود‬ ‫جــذب می کنــد‪ .‬رایش ـس تاگ در ســال ‪ ۱۸۹۴‬افتتــاح شــد و تــا ســال ‪ ،۱۹۳۳‬محــل اســکان شــورای ســلطنتی‬ ‫امپراطــوری المــان بــود‪.‬‬ ‫در ان بره ـه ی زمانــی‪ ،‬ســاختمان دچــار حریــق شــد و طــوری اســیب دیــد کــه حتــی بعــد از جنــگ جهانــی دوم‬ ‫نیــز ســاختمان مــورد اســتفاده قــرار نگرفــت‪ .‬در طــول ایــن مــدت‪ ،‬جلســات پارلمــان در مکان هــای مختلفــی‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬در دهــه ی ‪ ۶۰‬میــادی‪ ،‬بخشــی از رایشــس تاگ مجــدد مرمــت شــد امــا تــا بعــد از اتحــاد دو‬ ‫المــان در ســال‪ ۱۹۹۰‬ایــن ســاختمان کامــا بازســازی نشــده بــود‪ .‬هنگامــی کــه در ســال ‪ ۱۹۹۹‬کار بازســازی ان‬ ‫بــه اتمــام رســید‪ ،‬مجــدد بــه مکانــی بــرای برگــزاری جلســات پارلمــان مبــدل شــد‪ .‬رایش ـس تاگ دارای یــک‬ ‫ســبک معمــاری منحصــر بــه فــرد اســت امــا مشــخصه ی اصلــی ان‪ ،‬گنبــد بــاالی ســاختمان اســت‪ .‬ایــن گنبــد از‬ ‫شیشــه ســاخته شــده اســت و بازدیدکننده هــا از ان قســمت می تواننــد اتاق هــای پارلمــان را مشــاهده کننــد‪.‬‬ ‫ایــن گنبــد ســمبل ایــن موضــوع اســت کــه مــردم باالتــر از دولــت قــرار دارنــد و بــه همیــن دلیــل بازدیــد از ان‬ ‫بــرای عمــوم ازاد اســت‪.‬‬ ‫ایــن گنبــد نــه تنهــا بــه عنــوان یــک منبــع نورگیــری و تهویــه بــرای ســاختمان رایش ـس تاگ عمــل می کنــد‪،‬‬ ‫بلکــه نشــانگر التــزام المــان بــه اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر نیــز هســت‪ .‬ســاختمان دارای صفحــات‬ ‫خورشــیدی در ســقف اســت و روشــنایی بخــش چشــم گیری از رایشــس تاگ را تامیــن می کنــد‪ .‬از ان جایــی‬ ‫کــه رایشــس تاگ بــرای عمــوم بــاز اســت‪ ،‬راه هــای مختلفــی بــرای بازدیــد از ان وجــود دارد‪ .‬شــما می توانیــد‬ ‫حتــی بــه جلســات علنــی اعضــای پارلمــان گــوش دهیــد امــا ایــن ســخنان همــه بــه زبــان المانــی خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫اگرچــه‪ ،‬اکثریــت افــراد‪ ،‬بــاال رفتــن از گنبــد و دیــدن اتاق هــای پارلمــان را انتخــاب می کننــد‪ .‬ایــن مــکان بــه‬ ‫طــور معمــول اخــر هفته هــا بــه شــدت پرازدحــام اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪33‬‬ صفحه 33 ‫خیابان اونتر دن لیندن‬ ‫معروف تریــن خیابــان برلیــن‪ ،‬اونتــر دن لینــدن ‪-‬در ترجم ـه ی تحــت الفظــی بــه معنــای‬ ‫خیابانــی کــه زیــر درختــان لیمــو اســت‪ -‬بــرای قرن هــا بــه طــور یکســان بــرای‬ ‫توریس ـت ها و مــردم محلــی یــک جاذبــه بــوده اســت‪ .‬ایــن خیابــان پهنــاور کــه ‪1400‬‬ ‫متــر طــول دارد و منطقــه ی «پاریســر پالتــس» در مقابــل دروازه ی براندنبــورگ را بــه‬ ‫«بــاغ خــوش گذرانــی» (‪ )Lustgarten‬متصــل می کنــد‪ ،‬مســیر ســواری خاکــی ای بــود‬ ‫کــه در ‪ 1573‬خانــواده ســلطنتی بــرای رفتــن بــه شــکار بــه بــاغ حیوانــات (‪)Tiergarten‬‬ ‫از ان عبــور می کردنــد؛ مســیری کــه در ســال ‪ 1647‬بزرگ تریــن شــاهزاده ی المــان بــا‬ ‫کاشــتن شــش ردیــف درخــت در کناره هــای ان از جملــه همــان درخت هــای معــروف‬ ‫لیمــو‪ ،‬قالــب بنــدی اش کــرد‪ .‬امــروزه‪ ،‬دو الیــن ماشــین روی ایــن خیابــان توســط یــک‬ ‫پیــاده روی مرکــزی کــه بیشــتر عــرض خیابــان را بــه خــود اختصــاص داده و یــک مــکان‬ ‫فوق العــاده بــرای اســتراحت و تامــل در شــهر شــلوغ اطــراف شماســت‪ ،‬از هــم جــدا‬ ‫شــده اند‪ .‬مکان هــای دیدنــی قابــل مالحظــه اش هــم «ارســنال»‪« ،‬گندارمنمارکــت»‬ ‫(‪ ،)Gendarmenmarkt‬خان ـه ی اپــرا و کلیســای جامــع «ســنت هدویــگ» هســتند‪.‬‬ ‫میدان گندرمن مارکت‬ ‫گندرمــن مارکــت‪ ،‬یکــی از بزرگ تریــن میادیــن برلیــن‪ ،‬توســط ســه ســاختمان تاریخــی‬ ‫بــزرگ محاصــره شــده اســت؛ خانــه ی کنســرت (‪ ،)Konzerthaus‬کلیســای جامــع‬ ‫فرانســه و کلیســای جامــع برلیــن کــه بــا هــم یکــی از دیدنی تریــن گوش ـه های شــهر‬ ‫را تشــکیل می دهنــد‪ .‬خان ـه ی کنســرت کــه در ســال ‪ 1821‬در محــل ســابق یــک تئاتــر‬ ‫ســاخته شــد‪ ،‬از دیربــاز یکــی از مهم تریــن تئاترهــای برلیــن بــوده اســت‪ .‬نمایــش‬ ‫(‪)Iphigenie‬ی گوتــه در افتتاحیـه ی ان اجــرا گردیــد و بــه خاطــر معمــاری باشــکوهش‬ ‫بســیار معــروف اســت؛ همچنیــن محــل اجــرای ارکســتر خانـه ی کنســرت برلیــن‪ ،‬یکی از‬ ‫محبوب تریــن ارکســتر ســمفونی های کشــور اســت‪ .‬در مقابــل ســاختمان بنــای یادبــود‬ ‫شــیلر قــرار دارد کــه بــرای چهــار مجســمه ی زنــی کــه روی طــاق فــواره قــرار دارنــد و‬ ‫نمایانگــر مفاهیــم غــزل (بــا چنــگ)‪ ،‬درام (بــا خنجــر)‪ ،‬تاریــخ (بــا لــوح هایــی کــه نــام‬ ‫گوتــه‪ ،‬بتهــوون‪ ،‬میکل انــژ و دیگــران بــر روی ان هــا حــک شــده اســت) و فلســفه (بــا‬ ‫طومــاری پوســتین کــه روی ان عبــارت «خودتــان را کشــف کنیــد» نوشــته شــده اســت)‪،‬‬ ‫قابــل توجــه اســت‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از میدان هــای مشــهور برلیــن‪ ،‬میــدان الکســاندر (معــروف بــه «الکــس»)‬ ‫اســت کــه مرکــز اصلــی زندگــی در شــرق برلیــن بــود و در حــال حاضــر محــل قرارگیــری‬ ‫ســاعت های دنیاســت؛ یــک محــل محبــوب بــرای گذاشــتن قــرار مالقــات! در نزدیکــی‬ ‫ان نیــز‪ ،‬بــرج تلویزیــون (بــا نــام مســتعار «‪ )»Telespargel‬بــا چش ـم انداز پانورامایــی‬ ‫از شــهر قــرار دارد‪.‬‬ ‫موزهتوپوگرافی وحشت‬ ‫توپوگرافــی وحشــت یکــی از معروف تریــن مکان هــای یــاداور تاریــخ شــهر برلیــن‬ ‫اســت‪ .‬ایــن محــل‪ ،‬نوعــی ویتریــن نمایشــی از وحشــت واقعــی اســت کــه مخالفیــن‬ ‫حکومــت نازی هــا تجربــه اش کردنــد‪ .‬ایــن مــوزه نشــان دهنــده ی تاریــخ زندانی هــا و‬ ‫دســتگیری های انجــام شــده توســط پلیــس مخفــی گشــتاپو اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،۱۹۳۳‬پلیــس مخفــی شــروع بــه اســتفاده از ایــن محــل بــه عنــوان زندانــی‬ ‫بــرای محبوســین سیاســی کــرد‪ .‬ان هــا ایــن زندانیــان را تحــت بازجویــی و شــکنجه‬ ‫قــرار دادنــد و ســپس ان هــا را بــه زندان هــا یــا بازداشــتگاه اســیرها منتقــل کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن مــکان حــدود ‪ ۱۵۰۰۰‬مخالــف نازی هــا را بــه عنــوان زندانــی در خــود جــای داده‬ ‫بــود کــه شــامل گئــورگ الســر‪ ،‬شــخصی کــه ســعی در تــرور هیتلــر داشــت و اعضــای‬ ‫گروه هــای مقاومــت می شــد‪ .‬ســپس در ســال ‪ ،۱۹۸۷‬نخســتین جشــنواره در ایــن‬ ‫محــل ســازماندهی شــد‪ .‬قــرار بــود کــه ایــن جشــنواره موقتــی باشــد امــا بــه قــدری‬ ‫معــروف شــد کــه اکنــون یــک برنامـه ی ثابــت دائمــی و از مــواردی اســت کــه در صــورت‬ ‫بازدیــد از برلیــن بایــد ان را دیــد‪ .‬ایــن مــکان ســاالنه حــدود ‪ ۱‬میلیــون بازدیدکننــده‬ ‫دارد کــه بــرای دیــدن تصاویــر‪ ،‬نقاشــی ها و ســایر اســنادی بــه انجــا می رونــد کــه‬ ‫نشــان دهنــده وحشــت و شــکنجه تجربــه شــده توســط ایــن زندانیــان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫مــوزه همچنیــن دارای طوالنــی تریــن بخــش ســالم مانــده از دیــوار برلیــن در مرکــز‬ ‫شــهر اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪34‬‬ صفحه 34 ‫جنگلگرانوالد‬ ‫شــاید بــرای چنیــن شــهر بزرگــی شــگفت انگیز باشــد کــه داخــل ان جنگلــی وجــود‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬برلیــن موفــق بــه حفــظ منطق ـه ای بــه مســاحت ‪ ۳۲‬کیلومتــر مربــع بــه‬ ‫عنــوان جنــگل شــده اســت‪ .‬این جنــکل بــا نــام گرونوالــد (گریــن وود) شــناخته می شــود‬ ‫و پــر از درخــت اســت و نــام خــود را از کلبـه ی شــکارچیان کــه در ســال ‪ ۱۵۴۲‬توســط‬ ‫‪ Elector Joachim II‬ســاخته شــده بــود‪ ،‬گرفتــه اســت‪ .‬ایــن منطق ـه ی دوست داشــتنی‬ ‫پــر از درختــان بلــوط‪ ،‬راش‪ ،‬کاج‪ ،‬تــوس و صنوبــر اســت و پناهگاهــی اســت بــرای تعــداد‬ ‫زیــادی از حیوانــات وحشــی از جملــه پرنــدگان‪ ،‬گــوزن و حتــی خوک هــای وحشــی‪.‬‬ ‫در ایــن جنــگل ســه دریاچــه ی کوچــک بــا نام هــای ‪ Pechsee، Barssee‬و‬ ‫‪ Teufelssee‬وجــود دارد کــه بخشــی از دخایــر طبیعــی پرطرفــدار هســتند‪ .‬در بخــش‬ ‫شــرقی دریاچه هــای بزرگ تــری وجــود دارد‪Hundekehlesee، Grunewaldsee، :‬‬ ‫‪ Schlachtensee‬و ‪ .Krumme Lanke‬عــاوه بــر این هــا‪ ،‬ســاحل کنــار رودخانـه ی هــاول‬ ‫بــه طــول ‪ ۹‬کیلومتــر در طــول ایــن جنــگل امتــداد یافتــه اســت‪ .‬دریاچه هــا فرصت هــای‬ ‫مناســبی بــرای ورزش هــای ابــی و اب تنــی را فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد ایــن جنــگل‪ ،‬تپــه ی مصنوعــی بــه نــام‬ ‫‪ Teufelsberg‬اســت کــه ‪ ۸۰‬متــر ارتفــاع دارد کــه در بــاالی ان ویرانه هــای «ایســتگاه‬ ‫شــنود» (از ابــزار جاسوســی) امریــکا قــرار دارد کــه می توانیــد از ان بازدیــد کنیــد‪ .‬بــرج‬ ‫گرونوالــد کــه در قــرن ‪ ۱۹‬میــادی‪ ،‬بــه عنــوان یادبــودی بــرای امپراطــور ویلهلــم اول‬ ‫ســاخته شــد و کلب ـه ی شــکارچیان اصلــی کــه امــروزه بــه مــوزه تبدیــل شــده و در ان‬ ‫مجموعـه ای از اثــار هنــری از قــرن ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۱۹‬میــادی بــه نمایش گذاشــته شــده اســت‪،‬‬ ‫از دیگــر جاذبه هایــی اســت کــه می توانیــد در بازدیــد از ایــن جنــگل از ان هــا دیــدن‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫موزه یهود‬ ‫اولیــن مــوزه یهــود بــرای یادمانــی از یهودیــان کشــته شــده در جنــگ جهانــی دوم در برلیــن بــا‬ ‫طراحــی دانیــال لیبســکند ســاخته شده اســت‪ .‬ایــن مــوزه شــش روز قبــل از بــه قــدرت رســیدن‬ ‫نازی هــا در ‪ ۲۴‬ژانویــه ‪ ،۱۹۳۳‬در برلیــن تاســیس شــد‪ .‬مــوزه فعلــی یهــود برلیــن در ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۱‬بازگشــایی شــد و بزرگتریــن مــوزه یهــود در اروپــا اســت‪.‬‬ ‫دانیــال لیبســکند بــرای طراحــی ایــن مجموعــه بــه مظهرهــا و نشــانه های بــارز زندگــی‬ ‫یهودی هــا توجــه کرده اســت وی ایــن مظاهــر را بــه صــورت شــکل های هندســی زاویــه دار‬ ‫طراحــی کرده اســت کــه بــه انهــا عبــارت «ماتریــس خــرد ســتیزی» نســبت می دهــد‪.‬‬ ‫در مــوزه طــراح دیوارهــا را تاریــک و پیــچ در پیــچ بــا راه روهــای بن بســت طراحــی کرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن راه روهــا بــه بــرج هولوکاســت خاتمــه می یابــد کــف راه روهــا صورتک هــای چدنــی ای‬ ‫قــرار داده انــد کــه بازدیدکننــدگان بایــد بــر روی انهــا پــای بگذارنــد کــه جابجایــی ایــن‬ ‫صورتک هــا تولیــد صدایــی شــبیه بــه جیــغ انســان می کنــد‪.‬‬ ‫طــراح بــه کمــک خطــوط در هــم شکســته نقشــهٔ شــهر برلیــن و بــه خصــوص محله هــای‬ ‫یهودی نشــین را بــه نمایــش گذاشته اســت کــه در ان محله هــا واقعه هــای تاریخــی رخ‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫در بخشــی از مــوزه فضایــی بــرای القــای ســرگردانی طراحــی شده اســت کــه در ان فضــا‬ ‫مســیرها بــه پنجره هایــی ختــم می شــود کــه چیــز بــه خصوصــی را نمایــش نمی دهنــد‪.‬‬ ‫طــراح ســتاره داوود را بــه صــورت در هــم ریختــه بــه عنــوان فــرم اصلــی ســاختمان انتخــاب‬ ‫کرده اســت‪ .‬ایده هــای اصلــی طــراح شکســتن معنــای نشــانه ها و رســیدن بــه بی معنایــی و‬ ‫خلــق معنایــی جدیــد و چندگانــه بوده اســت و بــا ایجــاد یــک ویــد یــا فضــای خالــی در پــان‬ ‫جــای خالــی یهودی هــای کشــته شــده را نشــان داده اســت‪.‬‬ ‫باغجانورشناسیبرلین‬ ‫بــاغ زولوگیشــر برلیــن قدیمی تریــن ســازمان و یکــی از محبوب تریــن جاذبه هــای‬ ‫برلیــن می باشــد کــه هــر ســاله بیــش از ســه میلیــون بازدیــد کننــده از ان دیــدار‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن بــاغ در ســال ‪ 1844‬تاســیس و پــس از جنــگ جهانــی دوم بــه طــور کامل‬ ‫بازســازی شــد‪ .‬ایــن بــاغ وحــش بســیار مــدرن و اکواریومــش نقــش فوق العــاده ای در‬ ‫نمایــش حیوانــات و مراقبــت از محیــط طبیعی شــان ایفــا می کنــد و بــه خاطــر بســیاری‬ ‫از برنامه هــای موفقیــت امیــزش در پــرورش و تولیــدِ مثــل شــهرت زیــادی کســب کــرده‬ ‫اســت‪ .‬بــا بیــش از ‪ 15،000‬حیــوان بــه نمایندگــی از ‪ 1600‬گونــه‪ ،‬از جملــه پانداهــا‬ ‫و میمون هایــی کــه در محوطه هــای فضــای بــاز نگهــداری می شــوند و همچنیــن‬ ‫زیســتگاه های درنــدگان و حیوانــات ش ـب زی و بزرگ تریــن خان ـه ی پرنــدگان در اروپــا‪،‬‬ ‫انتظــار م ـی رود بهتریــن بخــش روزتــان را در ایــن محــل صــرف کنیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪35‬‬ صفحه 35 ‫هامبورگ دومین شهر بزرگ المان‬ ‫شکرا‪ ...‬ابراهیمی‬ ‫ایــن شــهر را می تــوان یکــی از قلب هــای تجــاری و صنعتــی مهــم المــان‬ ‫بــه شــمار اورد‪.‬‬ ‫حــال و هــوای دریایــی در سراســر ایــن شــهر از جملــه معماری هایــش قابــل‬ ‫لمــس اســت و زمانــی کــه در ان قــدم می زنیــد بــه خوبــی احســاس خواهیــد‬ ‫کــرد کــه در شــهری بنــدری قــرار داریــد‪.‬‬ ‫بنــدر شــهر یکــی از مهمتریــن بنــادر اروپاســت کــه دارای اســکله و کانال هــای‬ ‫ابــی فــراوان و تعــداد زیــادی پــارک و بــاغ مــی باشــد و ســومین بنــدر بــزرگ‬ ‫در اروپــا بعــد از انتــورپ و روتــردام اســت‪.‬‬ ‫هامبــورگ‪ ،‬شــهری چنــد ملیتــی‪ ،‬بــزرگ تریــن بنــدر المــان ‪ ،‬ســومین بنــدر‬ ‫بــزرگ اروپــا و هشــتمین بنــدر بــزرگ جهــان اســت و هفــت برابــر بــزرگ تــر‬ ‫از پاریــس مــی باشــد در اینــش هــر ‪ ۲۳۰۰‬پــل وجــود دارد و یــک دریاچــه‬ ‫‪۱۶۰‬هکتــاری درســت در وســط ایــن شــهر قــرار دارد‪.‬‬ ‫این شهر یکی از بزرگ ترین شهرهای رسانه ای المان نیز می باشد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر یکــی از بــزرگ تریــن شــهرهای چنــد فرهنگــی المــان اســت‪ .‬در‬ ‫ایــن شــهر حــدود ‪ ۲‬میلیــون نفــر از ‪۱۸۰‬ملیــت زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫خارجــی تبــاران عمدتــا از کشــورهای ترکیــه‪ ،‬لهســتان‪ ،‬صربســتان و‬ ‫افغانســتان برخاســته انــد‪.‬‬ ‫ایالــت هامبــورگ در شــمال المــان و در کنــار رود “البــه” قــرار داشــته و مرکــز‬ ‫اقتصــادی و فرهنگــی شــمال کشــور بــه حســاب مــی ایــد‪ .‬در بخشــی از‬ ‫ایــن بنــدر کــه بــه “ســیتی” معــروف اســت‪ ،‬مجموعــه بناهایــی مــدرن بــرای‬ ‫ســکونت‪ ،‬کســب و کار و مراکــز فرهنگــی ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر یــک شــهر ایالتــی اســت‪ ،‬یعنــی یکــی از شــانزده ایالــت المــان‬ ‫نیــز بــه شــمار مــی ایــد‪ .‬ایــن شــهر در جنــوب شــبه جزیــره یوتالنــد قــرار‬ ‫دارد کــه در جنــوب ان اروپــای قــاره ای در شــمال منطقــه اســکاندیناوی در‬ ‫غــرب دریــای شــمال و در شــرق دریــای بالتیــک قــرار دارد‪.‬‬ ‫اب و هوا‬ ‫اب و هــوای ایــن شــهر بــه طــور معمــول در تمــام طول ســال معتــدل اســت‪ .‬تابســتان های‬ ‫ایــن شــهر گــرم و به نــدرت خیلــی مرطــوب می شــود‪ .‬زمســتان ها امــا بــرای مــدت‬ ‫طوالنــی ســرد و ی ـخ زده نمی مانــد‪.‬‬ ‫دریا هــای بالتیــک و شــمال بــه مطلــوب مانــدن درجــه حــرارت ایــن شــهر بنــدری کمــک‬ ‫بســیاری می کننــد‪ ،‬امــا بــا ایــن وجــود ممکــن اســت بــرای مدتــی طوالنــی بــاد بــوزد و‬ ‫هــوا هــم ابــری باشــد‪.‬‬ ‫هامبــورگ از اب و هــوای خشــکی برخــوردار نیســت ‪ .‬معمــوال بادهــای غربی متــداول‪ ،‬هوای‬ ‫مرطــوب دریــا را از دریــای شــمال بــا خــود مــی اورنــد کــه همیــن امــر عامل تشــدید رشــد‬ ‫بــا شــکوه جمعیــت درختــان هامبــورگ می باشــد ‪.‬‬ ‫ایــن مســاله شــهر را بــه شــهری بســیار ســبز تبدیــل کردهاســت ‪ ،‬ان چنــان کــه اگــر‬ ‫از فــراز اســمان بــه پاییــن بنگریــد ‪ ،‬قســمت هــای بســیاری از ان را ماننــد جنــگل مــی‬ ‫بینیــد ‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه غالبــا بادخیــز اســت بــه طــوری کــه بــدون هیــچ مانعــی از دریــای شــمال‬ ‫از طریــق ناحیــه باریکــی بــه ســمت بالتیــک مــی وزد ‪ .‬تاثیــر کلــی ایــن مســاله مطبــوع‬ ‫بــودن و ســرحال کنندگــی هــوا اســت و بــه نــدرت احتیــاج بــه پوشــیدن لبــاس هــای‬ ‫مناســب هــوای خــاص و غیرمترقبــه خواهیــد داشــت ‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات یــک محــدوده فشــار بــاالی قــاره ای از ســمت شــرق دور زده و هوایــی‬ ‫خشــک را بــا خــود مــی اورد کــه در تابســتان بــا هــوای گــرم عجیــن شــده و دمــای هــوا‬ ‫را تــا ‪ ۰۳‬درجــه ســانتی گــراد بــاال مــی بــرد و در زمســتان هــوای ســردی را بیــن‪0.03‬و‬ ‫‪ ۵۲‬درجــه ســانتیگراد بــه همــراه مــی اورد ‪ .‬در ایــن اوقــات شــرایط اقلیمــی بــه ســمت‬ ‫هــوای بــا ثبــات گرایــش داشــته و ایــن ثبــات مــی توانــد هفتــه هــا بــه طــول انجامــد ‪.‬‬ ‫در بعضــی از روزهــای ســرد زمســتان بــه رغــم وجــود نمــک و حرکــت شــدید رودخانــه‬ ‫‪ ، Elbe‬ایــن رودخانــه و دریاچــه هــای ‪ Alter‬در مرکــز شــهر هامبــورگ شــروع بــه یــخ‬ ‫زدن مــی کننــد تــا جایــی کــه جمعیــت بســیاری را جهــت بــازی اســکیت روی یــخ از‬ ‫منازلشــان بــه بیــرون مــی کشــند‬ ‫‪| 57‬راز شقایق| ‪36‬‬ ‫شماره ‪54‬‬ صفحه 36 ‫وضعیت اقتصادی‬ ‫بــازار بــورس شــهر هامبــورگ در ســال ‪ 1558‬بــه عنــوان بــازار بــورس‬ ‫المــان و چهارمیــن بــازار بــورس اتحادیــه اروپــا کار خــود را شــروع کــرد‪.‬‬ ‫امــروزه ایــن بــورس تنهــا بــرای تجــارت اعتبــار و ســرمایه گــذاری اســتفاده ‬ ‫می شود و برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــاری کــه در ســال ‪ 2014‬بــه صــورت رســمی ارائــه شــده‬ ‫اســت‪ ،‬در مجموعــه حــدود ‪ 1.2‬میلیــون نفــر در فعالیــت هــای مختلــف‬ ‫اقتصــادی در ایــن شــهر مشــغول بــه کار مــی باشــند‪ ،‬کــه ‪ 400‬هــزار نفــر‬ ‫ایــن افــراد در مشــاغل ازاد و شــخصی و ‪ 400‬هــزار نفــر در تجــارت و حمــل‬ ‫و نقــل مشــغول بــه کار هســتند‪ .‬مشــاغل کشــاورزی و ماهیگیــری هــم در‬ ‫ایــن اســتان زیــاد اســت و رواج دارد‪ .‬در حــدود ‪ 2500‬نفــر در ایــن صنایــع‬ ‫مشــغول بــه کار هســتند‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫در ‪ 10‬ســال اخیــر شــهر هامبــورگ بیشــترین تعــداد توریســت در المــان‬ ‫و اتحادیــه اروپــا را داشــته اســت‪ .‬در ســال ‪ 2015‬میــادی ایــن شــهر‬ ‫جــزو ‪ 11‬مقصــد مــورد عالقــه گردشــگران در کل اروپــا بــوده اســت‪ .‬بــه‬ ‫دلیــل ایــن امــار بــاالی بازدیــد و مســافرت توریســت هــا بــه ایــن شــهر‪،‬‬ ‫هامبــورگ دارای هتــل هــای ‪ 5‬ســتاره زیــادی اســت‪.‬‬ ‫در هامبــورگ منطقــه ای وجــود دارد کــه نــام شــهرک انبــاری هامبــورگ مــی‬ ‫باشــد‪ .‬ایــن منطقــه در کنــار رودخانــه “البــه” قــرار دارد و در ان مجموعــه ای‬ ‫از انبارهــای بــه هــم پیوســته قــرار گرفتــه کــه در نــوع خــود بــزرگ تریــن‬ ‫شــهرک انبــاری در کل جهــان مــی باشــد‪ .‬منطقــه انبــاری ایــن شــهر از‬ ‫طــرف ســازمان یونســکو‪ ،‬یــک میــراث جهانــی شــناخته شــده اســت و از‬ ‫نمادهــای ایــن شــهر بــه حســاب مــی ایــد‪.‬‬ ‫بافت جمعیت‬ ‫از مجمــوع بیــش از یــک میلیــون و هشــصت هــزار شــهروند مقیــم‬ ‫هامبــورگ‪ ۶۳۱ ،‬هــزار نفــر معــادل ســی و چهــار درصــد بــا پیشــینه‬ ‫مهاجــرت و ‪ ۳۰۲‬هــزار نفــر برابــر بــا شــانزده درصــد بــا تابعیــت‬ ‫غیــر المانــی هســتند کــه همیــن منظــور هامبــورگ را بــه یکــی از‬ ‫مقاصــد مناســب بــرای مهاجــرت تبدیــل کرده اســت‪.‬‬ ‫جغرافیا‬ ‫هامبــورگ در جنــوب شــبه جزیــره یوتالنــد قــرار دارد؛ کــه در جنــوب‬ ‫ان اروپــای قــاره ای در شــمال منطقــه اســکاندیناوی در غــرب‬ ‫دریــای شــمال و در شــرق دریــای بالتیــک قــرار دارد‪ .‬ایــن شــهر‬ ‫بــر روی رود البــه قــرار گرفتــه کــه از تقاطــع الســتر و بیلــه تشــکیل‬ ‫می شــود‪ .‬هامبــورگ دارای اب و هــوای اقیانوســی اســت کــه تحــت‬ ‫تاثیــر اقیانــوس اطلــس اســت‪.‬‬ ‫رسانه ها‬ ‫هامبــورگ بــا ‪ ۷۰.۰۰۰‬نفــر شــاغل در صنعــت رســانه و ‪ ۲۵‬میلیــارد‬ ‫یــورو پــول در گــردش ایــن صنعــت یکــی از شــهرهای مهــم رســانه‬ ‫در المــان اســت‪ .‬در مجمــوع ‪ ۱۴۰۶۳‬شــرکت بــزرگ و کوچــک در‬ ‫شــاخه های تبلیغــات‪ ،‬موســیقی‪ ،‬فیلــم‪ ،‬انتشــارات‪ ،‬چــاپ و تلویزیــون‬ ‫در ایــن شــهر ثبــت شــده اند‪ .‬همچنیــن مهمتریــن دانشــگاه های‬ ‫خبرنــگاری و کارامــوزی کار در رســانه در هامبــورگ واقــع شده اســت‪.‬‬ ‫دفتــر مرکــزی مجله هــای چاپــی و روزنامه هــای اشــپیگل‪ ،‬اشــترن و‬ ‫دی تســایت و همچنیــن مرکــز بزرگتریــن شــرکت رســانه ای المــان‬ ‫اکســل اشــپرینگر (روزنامــه بیلــد) در هامبــورگ اســت‪ .‬در ایــن شــهر‬ ‫بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد خدمــات چاپــی سراســر المــان انجــام می شــود‪.‬‬ ‫‪| 57‬راز شقایق| ‪37‬‬ ‫شماره ‪54‬‬ صفحه 37 ‫مناطق دیدنی هامبورگ‬ ‫بندر هامبورگ‬ ‫همانطــور کــه گفتیــم یکــی از مهــم تریــن جاذبــه هــای گردشــگری هامبــورگ “بنــدر‬ ‫هامبــورگ” اســت کــه مســاحت ان برابــر بــا ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر مربــع اســت و از ان‬ ‫بــه عنــوان دروازه المــان یــاد مــی شــود‪ .‬قایــق ســواری در ایــن بنــدر یکــی از‬ ‫بهتریــن و جــذاب تریــن تفریحاتــی اســت کــه مــی توانیــد انجــام دهیــد‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫قایــق ســواری مــی توانیــد بــه پیــاده روی در ایــن منطقــه قدیمــی هــم بپردازیــد‪.‬‬ ‫قدمــت ایــن منطقــه بــه قــرن ‪ ۱۹‬برمــی گــردد و ســاختمان هــای بلنــد و اجــری کــه‬ ‫در ان وجــود دارد در گذشــته محلــی بــرای نگهــداری تنباکــو‪ ،‬قهــوه‪ ،‬خشــکبار و‬ ‫ادویــه بــوده اســت‪ .‬یکــی دیگــر از جاذبه هــای گردشــگری ایــن منطقــه‪ ،‬پــل ‪۹/۳‬‬ ‫کیلومتــری ‪ Köhlbrandbrücke‬اســت کــه روی بنــدرگاه قــرار دارد‪.‬‬ ‫کلیسای سنت میشل‬ ‫هامبــورگ کلیســاهای متعــددی دارد امــا کلیســای ســنت میشــل از همه ی کلیســاها‬ ‫مشــهورتر اســت‪ .‬ایــن کلیســا بــه ســبک بــاروک و بیــن ســال های ‪ ۱۷۵۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۷۶۲‬ســاخته شــده و یکــی از مهم تریــن جاذبه هــای هامبــورگ اســت‪ .‬از بــاالی‬ ‫بــرج ‪ ۱۳۲‬متــری ایــن کلیســا کــه از طریــق پلــکان و باالبــر قابــل دسترســی‬ ‫اســت‪ ،‬چشــم اندازهای زیبایــی از شــهر و بنــدر را می تــوان نظــاره کــرد‪ .‬در‬ ‫ســردابه ی ایــن کلیســا‪ ۲۴۲۵ ،‬نفــر بــه خــاک ســپرده شــده اند‪ .‬ســاختمان های‬ ‫تاریخــی و یــک مــوزه هــم در نزدیکــی ایــن کلیســا وجــود دارد‪ .‬در نزدیکــی همیــن‬ ‫کلیســا‪ ،‬کلیســای دیگــری بــه نــام ‪ St. James’s‬وجــود دارد کــه بنایــی دیدنــی‬ ‫و باشــکوه متعلــق بــه قــرن چهاردهــم میــادی اســت و محراب هــای قــرون‬ ‫وســطایی زیبایــی دارد‪.‬‬ ‫سرزمین عجایب مینیاتوری‬ ‫گرچــه اینجــا را بــه عنــوان بزرگتریــن نســخه ی مینیاتــوری راه اهــن دنیــا‬ ‫می شناســند‪ ،‬امــا ایــن ســرزمین عجایــب بــه واقــع چیــزی بیشــتر از یــک‬ ‫طــرح اســباب بــازی گونــه از یــک مســیر ریلــی بــرای قطــار اســت‪ .‬ایــن نســخه‬ ‫پرجزئیــات‪ ،‬بزرگ تریــن نمونــه ی کوچــک شــده ی خــط راه اهــن اســت کــه‬ ‫بیــش از ‪ 15400‬متــر ریــل و ‪ 1040‬دســتگاه قطــار در ان دیــده می شــوند‪ .‬ایــن‬ ‫ســازه که در مقیاســی وســیع ســاخته شــده‪ ،‬مســاحت ‪ ۱۴۹۰‬متــر مربع را پوشــش‬ ‫مــی دهــد و هنــوز هــم در حــال تکمیــل شــدن اســت‪ .‬گفتــه مــی شــود کــه کــه‬ ‫ایــن ســرزمین عجایــب در پایــان بــه مســاحتی بالــغ بــر دو برابــر انــدازه ی فعلــی‬ ‫اش خواهــد رســید‪ .‬از نقــاط برجســته ی ایــن جاذبــه می تــوان بــه مناطقــی از ان‬ ‫اشــاره کــرد کــه بــه کشــورهای ایــاالت متحــده ی امریــکا‪ ،‬اســکاندیناوی و المــان‬ ‫اختصــاص یافتــه انــد و همچنیــن فرودگاهــی بــا چندیــن فرونــد هواپیمــا‪ .‬تمامــی‬ ‫ایــن مجموعــه بــه وســیله ی ‪ ۳۸۵‬هــزار قطعــه المــپ روشــن می شــود و ‪۲۶۰‬‬ ‫هــزار شــخصیت انســانی کوچــک در ایــن مجموعــه بــه کار گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫گالری هنری کونستهاله هامبورگ‬ ‫ایــن گالــری هنری در ســه ســاختمان جــدا ولی متصــل بــه هــم و در خیابــان ‪Glockengieberwall‬‬ ‫قــرار گرفتــه و یکــی از مهمتریــن گالــری هــای هنــری در کشــور المــان اســت‪ .‬از نقــاط مهــم‬ ‫اینجــا می تــوان بــه محــراب هــای ان کــه اثــار هنــری هنرمنــدان قــرن ‪ ۱۶ ۱۴‬و ‪ ۱۷‬میــادی‬ ‫هســتند‪ ،‬اشــاره کــرد‪ .‬از دیگــر مجموعــه هــای حائــز اهمیــت ایــن گالــری مــی تــوان بــه نقاشــی‬ ‫هــای مربــوط بــه هنرمنــدان المانــی و فرانســوی قــرن ‪ ۱۹‬میــادی‪ ،‬مجموعه هــای حائــز اهمیــت‬ ‫و گالــری هنرهــای مــدرن و معاصــر اشــاره کــرد‪ .‬تورهایــی بــه زبــان انگلیســی و برنامــه هــای‬ ‫تفریحــی بــرای کــودکان نیــز در ایــن مــکان فراهــم شــده اســت‪ .‬الزم اســت بــه مجموعــه ی‬ ‫هنــری و نفیــس دیگــری اشــاره کنیــم کــه در مــوزه ی ‪ Deichtorh allen‬قــرار گرفتــه و یکــی از‬ ‫مهمتریــن و بزرگتریــن گالــری هــای هنــر معاصــر و عکاســی در اروپــا مــی باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪38‬‬ صفحه 38 ‫تاالر شهر هامبورگ‬ ‫در مرکــز منطقــه ی قدیمــی هامبــورگ ســاختمان زیبــای تــاالر شــهر قــرار دارد‪ .‬ایــن بنــای‬ ‫باشــکوه و بــا عظمــت کــه بــه ســبک نئــو رنســانس ســاخته شــده‪ ،‬در مجــاورت ســاختمان‬ ‫بــورس قــرار دارد و ســاخت ان در ســال ‪ ۱۸۹۷‬بــه پایــان رســیده اســت‪ .‬مجموعــه ی‬ ‫عظیــم تــاالر شــهر دارای ‪ ۶۴۷‬اتــاق اســت کــه بســیاری از انهــا در زمــان مراســم ســالیانه‬ ‫ی «شــب طوالنــی موزه هــا» بــرای عمــوم مــردم قابــل بازدیــد هســتند‪ .‬ســقف نقاشــی‬ ‫شــده ی تــاالر ‪ ، Kaisersall‬نمایــش دهنــده ی اهمیــت حمــل و نقــل تجــاری در کشــور‬ ‫المــان اســت‪ .‬تورهــای راهنمــای محلــی در ایــن مــکان بــرای شــما قابــل اســتفاده هســتند‬ ‫و همچنیــن در اینجــا مــی توانیــد از نزدیــک شــاهد فعالیــت نیروهــای دولتــی محلــی کشــور‬ ‫المــان و شــهر هامبــورگ باشــید‪.‬‬ ‫کلیسای سنت میشل‬ ‫مــی تــوان گفــت کــه در میــان بــی شــمار کلیســایی کــه در شــهر هامبــورگ وجــود دارد‪،‬‬ ‫کلیســای ســنت میشــل مهمتریــن انهاســت‪ .‬ایــن کلیســا در فاصلــه ی ســالهای ‪ ۱۹۵۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۷۶۲‬بــه ســبک بــاروک ســاخته شــد و یکــی از مهم تریــن نقــاط دیدنــی شــهر هامبــورگ‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬در بلنــدای بــرج ‪ ۱۳۲‬متــری کلیســا کــه بــه ‪ Michel‬شــهرت دارد‪،‬‬ ‫ســکوهای دیدبانــی ای قــرار دارنــد کــه نماهــای بســیار زیبایــی از شــهر و بنــدر را در مقابــل‬ ‫دیــدگان تــان قــرار مــی دهنــد‪ .‬دسترســی بــه ایــن ارتفــاع از طریــق راه پلــه و اسانســور‬ ‫بــرای بازدیدکننــدگان ممکــن مــی باشــد‪ .‬در ورودی کلیســا بــه مجســمه ی برنــزی و خیــره‬ ‫کننــده ای بــر مــی خوریــد کــه ‪ Archangel Michael‬را در حــال شکســت دادن اهریمــن‬ ‫نمایــش مــی دهــد‪ .‬بیــش از ‪ 2425‬نفــر در ســردابه ی ایــن کلیســا دفــن شــده انــد‪ .‬در‬ ‫محوطــه ی واقــع در قســمت شــرقی کلیســا مکان هــای اقامتــی ای قــرار دارنــد کــه بــرای‬ ‫ســکنی دادن بــه بیــوه هــای انجمــن صنفــی مغــازه داران ســاخته شــده انــد‪ .‬کلیســای مهــم‬ ‫دیگــری کــه در نزدیکــی ایــن مــکان قــرار دارد‪ ،‬کلیســای ســنت جیمــز (‪ )St. James‬اســت‬ ‫کــه ســاختمانی اســت متعلــق بــه قــرن ‪ ۱۴‬و دارای اهمیــت فرهنگــی و تاریخــی فــراوان‪.‬‬ ‫موزه دریایی بین المللی‬ ‫بهتریــن مــکان بــرای کشــف هرچــه بیشــتر در رابطــه بــا تاریخچــه ی پرماجــرا و طوالنــی‬ ‫دریانــوردی در شــهر هامبــورگ و همچنیــن تحقیــق در رابطــه بــا انچــه کــه مربــوط بــه‬ ‫ابهــای ایــن شــهر اســت‪ ،‬مــوزه ی دریایــی هامبــورگ مــی باشــد‪ .‬ایــن مــوزه در ســاختمانی‬ ‫قدیمــی بــا اجرهایــی قرمــز رنــگ واقــع شــده و نمایشــگاه های هیجــان انگیــز ان بــه‬ ‫نمایــش رابطــه ی کهــن و ‪ ۳‬هــزار ســاله ی انســان بــا اب هــای ایــن کشــور مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫قدیمــی تریــن دســت ســاخته ی نمایــش داده شــده در ایــن مــوزه قایقــی اســت کنــده کاری‬ ‫شــده کــه چنــد هــزار ســال پیــش از کنــده ی یــک درخــت ســاخته شــده اســت‪ .‬نمونــه‬ ‫هایــی کــه در اینجــا وجــود دارد نشــان دهنــده ی رونــد رشــد کشــتیرانی در ایــن کشــور‬ ‫از دیربــاز تــا کنــون هســتند‪ .‬از زمــان کشــتی هــای کوچــک اهالــی فنیقیــه و کشــتی هــا و‬ ‫قایــق هــای بلنــد وایکینگهــا گرفتــه تــا کشــتی هایــی کــه در دوران طالیــی ســاخته شــدند‪.‬‬ ‫یــک عرشــه ی دیدبانــی جــدا بــه اخریــن کشــتی کشــف شــده در تحقیقــات دریایــی از‬ ‫ایــن دوران اختصــاص داده شــده و گالــری دیگــری هــم بــه هنرهــای حــوزه ی دریانــوردی‬ ‫پرداختــه اســت‪.‬‬ ‫دریاچه های مصنوعی الستر‬ ‫نقطــه ی مرکــزی منطقــه ی شــهری هامبــورگ دو رودخانــه ی ‪ Inner & Outer Alster‬هســتند‪.‬‬ ‫ایــن دو‪ ،‬دریاچــه هایــی مصنوعــی هســتند کــه بــه رودخانــه هــای الســتر و ا ِلبــه (‪ )Elbe‬متصــل‬ ‫می شــوند‪ .‬در همیــن مــکان اســت کــه زیباتریــن و پــر منظــره تریــن میــدان هــا‪ ،‬خیابــان هــای‬ ‫تاریخــی و همچنیــن زیباتریــن نقــاط مختــص پیــاده روی شــهر هامبــورگ را مــی توانیــد ببینیــد‪.‬‬ ‫زیباتریــن مســیرها را نیــز مــی تــوان در خیابــان ‪ Jungernstieg‬بــا کافــه هــای فــراوان اطرافــش‬ ‫و قایــق هــای پهلــو گرفتــه اش یــا در خیابــان ‪ Ballindaum‬بــا بزرگتریــن مرکــز خریــد واقــع در‬ ‫ان جســتجو کــرد‪ .‬ایــن رودخانــه هــا همچنیــن بــه کشــتیرانی و اســکیت ســواری در زمســتان‬ ‫هــم معــروف هســتند و در اطــراف ان هــا پــارک هــا و بــاغ هــای زیبــای زیــادی قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫نقطــه ی بــا اهمیــت دیگــری کــه در نزدیکــی رودخانــه هــا قــرار دارد‪ ،‬منطقــه ی ‪ Poseldorf‬اســت‬ ‫کــه پــر اســت از گالــری هــا‪ ،‬بوتیــک هــا‪ ،‬کافــه هــا و کانــال هایــی کــه ایــن رودخانــه را بــه رود‬ ‫البــه متصــل مــی کننــد‪ .‬اگــر در مــاه ســپتامبر بــه هامبــورگ ســفر کردیــد‪ ،‬حتمــا در جشــنواره ی‬ ‫‪ Alstervegnugen‬شــرکت کنیــد کــه در اطــراف ایــن دریاچــه هــا برگــزار مــی شــود و شــامل‬ ‫برنامه هایــی شــاد و مفــرح مثــل برگــزاری کنســرت هــای فــراوان مــی باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪39‬‬ صفحه 39 ‫علی اسدابادی‬ ‫(کرمانشاهی)‬ ‫کارشناس ارشد گردشگری‬ ‫شهرهای مهم المان‬ ‫مونیخ‬ ‫مونیــخ بــر روی رود ایســار و شــمال کــوه الــپ قــرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫مونیــخ ســومین شــهر بــزرگ المــان پــس از برلیــن و هامبــورگ اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱.۳۳۰.۴۴۰‬میلیــون نفــر در ایــن شــهر زندگــی می کننــد و مســاحت‬ ‫ایــن شــهر‪ ۳۱۰.۴۳‬کیلومتــر مربــع اســت و مرکــز ایالــت بایــرن اســت‪.‬‬ ‫مونیــخ میزبــان بازی هــای المپیــک تابســتانی ‪ ۱۹۷۲‬بــود‪.‬‬ ‫مونیــخ شــهری ثروتمنــد اســت کــه دارای جاذبه هــای بســیاری‬ ‫اســت‪ .‬مراکــز دیدنــی‪ ،‬جشــن ها (به ویــژه جشــن اکتبــر)‪ ،‬امکانــات‬ ‫و برنامه هــای فرهنگــی باعــث شده اســت تــا ایــن شــهر را در رتبــه‬ ‫چهــارم بهتریــن شــهرهای دنیــا بــرای زندگــی قــرار دهــد‪.‬‬ ‫تاریخشهر‬ ‫تاریــخ مونیــخ طبــق مــدارک ثبــت شــده در اوگســبورگ بــه ســال ‪ ۱۱۵۸‬تخمیــن‬ ‫زده شده اســت کــه در زمــان گوئلــف هنــری لیــون دوک ایالــت زاکســن و بایــرن‬ ‫بــود کــه یــک پــل روی رودایســار کــه پلــی بــرای گرفتــن عــوارض نمــک بــود‬ ‫ســاخته شــد‪ .‬بعــد از دو دهــه در ســال ‪ ۱۱۷۵‬مونیــخ اهمیــت اجتماعــی بــه دســت‬ ‫اورد؛ و در ســال ‪ ۱۱۸۰‬بعــد از محاکمــه هنــری لیــون اوتــو ویتلــز باخ اول دوک شــد‬ ‫کــه سلســله ویتلــز بــاخ را تاســیس کــرد‪ .‬در ســال ‪ ۱۲۴۰‬مونیــخ بــه دســت ویتلــز‬ ‫بــاخ دوم رســید و در ســال ‪ ۱۲۵۵‬وقتــی بایــرن بــه دو بخــش تقســیم شــد مونیــخ‬ ‫در بایــرن شــمالی قــرار گرفــت‪ .‬دوک لوئیــس چهــارم در ســال ‪ ۱۳۱۴‬پادشــاه‬ ‫المــان شــد و در ســال ‪ ۱۳۲۸‬او بــه عنــوان امپراتــور رومــن مقــدس تاجگــذاری‬ ‫کــرد‪ .‬او بــا اهــدا کــردن انحصــار فــروش نمــک موقعیــت ایــن شــهر را قویتــر‬ ‫ســاخت‪ .‬مونیــخ در اواخــر قــرن ‪ ۱۵‬از تظــر هنــر توســعه زیــادی یافــت کــه تــاالر‬ ‫و کلیســا جامــع مونیــخ از اثــار ایــن دوره اســت‪ .‬وقتــی بایــرن دوبــاره بــه هــم‬ ‫پیوســت مونیــخ پایتخــت هنــری و سیاســی بایــرن شــد و تحــت تاثیــر تصمیمــات‬ ‫درباریــان شــد‪ .‬در طــی ســده ‪ ۱۶‬مونیــخ مرکــز ضداصالحــات و هنرهــای دوره‬ ‫رنســانس شــد‪ .‬دوک ویلیــام در ســال ‪ ۱۵۸۹‬هوفبرهــاوس را ســاخت کــه بــه‬ ‫منظــور تولیــد ابجــو از ان اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۶۰۹‬اتحادیــه کاتولیــک المــان در مونیــخ تاســیس شــد‪ .‬در ســال ‪۱۶۲۳‬‬ ‫و در طــی جنــگ ســی ســاله امــرای انتخاباتــی را تشــکیل داد‪ .‬در ســال ‪۱۶۳۲‬‬ ‫شــهر بــه وســیله ادولــف گوســتاو دوم اشــغال شــد؛ و شــهر در ســال های ‪۱۶۳۴‬و‬ ‫‪ ۱۶۳۵‬بیمــاری طاعــون شــایع شــد کــه یــک ســوم جمعیــت مردنــد؛ و مونیــخ از‬ ‫ســال ‪ ۱۷۰۴‬تــا ‪ ۱۷۴۲‬زیــر ســلطه دودمــان هابســبورگ درامــد‪ .‬در ســال ‪۱۸۰۶‬‬ ‫مونیــخ مرکــز ایالــت پادشــاهی مونیــخ شــد و بناهــا و دانشــگاه های زیــادی در‬ ‫انجــا ســاخته شــد‪ .‬در اغــاز جنــگ جهانــی اول زندگــی در مونیــخ بســیار مشــکل‬ ‫بــود چــون کــه محاصــره مونیــخ شــرایط را بــرای بدســت اوردن غــذا و ســوخت‬ ‫مشــکل کــرد‪ .‬در طــی حملــه نیــروی هوایــی فرانســه در ســال‪ ۱۹۱۶‬ســه بمــب در‬ ‫مونیــخ منفجــر شــد و صدماتــی بــر شــهر وارد کــرد‪ .‬بعــد از جنــگ شــهر مرکــز‬ ‫اشــوب های سیاســی بــود‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۲۳‬هیتلــر و حامیــان او در مونیــخ جمــع‬ ‫شــدند و کودتــای مونیــخ را انجــام دادنــد کــه تالشــی بــرای برانداختــن حکومت‬ ‫وایمــار و مصــادره قــدرت بــود‪ .‬ایــن کودتــا تاثیــر چنــدان زیــادی نداشــت و‬ ‫در نتیجــه باعــث دســتگیری هیتلــر و فلــج کــردن حــزب ملــی سوسیالیســت‬ ‫کارگــران المــان بــود‪ .‬در ســال‪ ۱۹۳۳‬مونیــخ باردیگــر مرکــز قــدرت نازی هــا‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫مونیــخ پایــگاه اصلــی گــروه رز ســفید بــود‪ .‬رز ســفید گروهــی متشــکل از‬ ‫گروهــی از دانــش امــوزان بــود کــه هدفشــان تشــکیل جنبــش مقاومــت علیــه‬ ‫فعالیت هــای نازی هــا بــود‪ .‬شــهر مونیــخ در پایــان جنــگ بــه شــدت ویــران‬ ‫گشــت‪ .‬بعــد از جنــگ اوضــاع مونیــخ کــه در دســت امریکایی هــا بــود تــا‬ ‫حــدودی بهبــود یافــت و در زمــره شــهرهای مهــم المــان غربــی درامــد‪ .‬امــروزه‬ ‫کیفیــت زندگــی در مونیــخ بســیار خــوب اســت و جــز شــهرهای مدرن دنیاســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪40‬‬ صفحه 40 ‫کلن‬ ‫ُکلــن چهارمیــن شــهر بــزرگ المــان در ایالــت نوردراین‪-‬وســتفالن و منطقــه‬ ‫رایــن‪-‬رور اســت‪ .‬از میــان ایــن شــهر رود رایــن می گــذرد و بــه ان جلــوه ای‬ ‫ویــژه می بخشــد‪ .‬کلــن بــا بیــش از دوهــزار ســال پیشــینه‪ ،‬یکــی از کهنتریــن‬ ‫شــهرهای المــان به شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫نامگــذاری کلــن داســتانی تاریخــی دارد‪ .‬امپراتریــس روم‪ ،‬اگریپینــا؛ در ســال‬ ‫پنجــاه پــس از میــاد در زادگاه خــود شــهری بنــا نهــاد و ان را کولنیــا کالئودیــا‬ ‫ارا اگریپیننســیوم نامیــد‪ .‬بــه ســبب انکــه ایــن شــهر در مســیر راه هــای ســاخته‬ ‫شــده بدســت رومیــان تــا جرمانیــا (المــان امــروز) قــرار داشــت‪ ،‬بــزودی‬ ‫بازرگانــان بســیاری بــه خــود جلــب کــرد و مرکــز داد و ســتد مهمــی شــد‪.‬‬ ‫رومیــان شــرقی (بیزانــس) پــس از غلبــه بــر روم غربــی‪ ،‬مســیحیت را کــه از‬ ‫خاورمیانــه بــه ارمغــان اورده بودنــد بــه زور شمشــیر بــه جــای اییــن میترایــی‬ ‫در شــهر کلــن رواج دادنــد و ان را مبــدل بــه قطــب مســیحیت در شــمال اروپــا‬ ‫کردنــد‪ .‬در تاریــخ پانــزده اکتبــر ‪ ،۱۸۸۰‬فرانک هــا در ایــن شــهر بنــای کلیســای‬ ‫جامــع بزرگــی (کلیســای جامــع کلــن) را بــه پایــان رســاندند‪.‬‬ ‫در ‪ ۳۰‬مــه ‪ ۱۹۴۲‬در اواخــر جنــگ جهانــی دوم متفقیــن کلــن را بارهــا بمبــاران‬ ‫کردنــد و ان را بــه ویرانـه ای بــدل کردنــد‪ .‬بخشــی از اثــار ان پابرجا مانده اســت‪.‬‬ ‫جمعیت‬ ‫کلــن چهارمیــن شــهر پرجمعیــت المــان (پــس از برلیــن‪ ،‬هامبــورگ و مونیــخ)‬ ‫و پرجمعیت تریــن شــهر ایالــت نوردراین‪-‬وســتفالن می باشــد‪ .‬تــا ‪ ۳۰‬ژوئــن‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۱‬جمعیــت ایــن شــهر بالــغ بــر یــک میلیــون نفــر بوده اســت‪.‬‬ ‫‪۳۱.۴‬درصــد جمعیــت کلــن را مهاجــران تشــکیل می دهنــد کــه از ایــن‬ ‫بیــن ‪۱۷.۲‬درصــد غیرالمانــی می باشــند‪ .‬بســیاری از ایــن مهاجــران دارای‬ ‫ریشــه هایی از اروپــای شــرقی هســتند‪ .‬بزرگتریــن اقلیــت مهاجــر را ترک هــا‬ ‫بــه خــود اختصــاص داده انــد و ‪۶.۳‬درصــد جمعیــت شــهر را تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫طبــق سرشــماری ســال ‪،۲۰۱۵‬جمعیــت افغان هــای مقیــم کلــن ‪ ۴۳۷۸‬نفــر‬ ‫جمعیــت ایرانیــان مقیــم کلــن ‪ ۳۸۲۹‬نفــر بوده اســت‪.‬‬ ‫دوسلدورف‬ ‫اسن‬ ‫دوسلدورف مرکز ایالت نوردراین‪-‬وستفالن است‪.‬‬ ‫قســمتهای زیــادی از شــهر دوســلدورف محــل تفریــح و گــردش بــرای توریســت های‬ ‫خارجــی و داخلــی و اهالــی خــود شــهر می باشــد‪ .‬می گوینــد اگــر تمــام بارهــای (میــز‬ ‫بلنــد در یــک کافــه کــه در جلــوی ان از مشــتری پذیرائــی می شــود) کافه هــای ایــن‬ ‫شــهر قدیمــی را به هــم وصــل نماینــد‪ ،‬بلندتریــن بــار دنیــا خواهــد شــد‪ .‬اهالــی شــهر‬ ‫بدیــن گونــه از شــهر خودشــان تعریــف و تبلیــغ می کننــد‪.‬‬ ‫بنــدر شــهر دوســلدورف کنــار شــهر قدیمــی در رودخانــه رایــن در طول ‪ ۱۰‬ســال گذشــته‬ ‫از نظــر شهرســازی و تجــارت پیشــرفت زیــادی کرده اســت‪ .‬ســه ســاختمان ‪ ۱۰‬تــا ‪۱۵‬‬ ‫طبقــه از ارشــیتکت معــروف گِــری (‪ )Gehry‬نزدیــک بــرج تلویزیــون شــهر چشــمگیر‬ ‫هســتند‪ .‬ایــن ســه ســاختمان بــه صــورت کــج و روبندی هــای مختلــف ســاخته شــده اند‬ ‫کــه از ارشــیتکت عــادی متفــاوت هســتند‪.‬‬ ‫اســن یکــی از شــهرهای ایالــت نوردراین‪-‬وســتفالن المــان می باشــد کــه در مرکــز منطقــه‬ ‫رور قــرار دارد و رودخانــهٔ رور از میــان محله هــای کوپفــادره‪ ،‬هایزینگــن‪ ،‬فیشــاکن و وردن‬ ‫می گــذرد و دریاچــه بالدنــای زه را در جنــوب ایــن شــهر تشــکیل می دهــد‪.‬‬ ‫جمعیــت ایــن شــهر در ســال ‪ ۲۰۱۰‬بالــغ بــر ‪ ۵۷۴٬۶۳۵‬نفــر بــراورد شده اســت کــه از‬ ‫این جهــت نهمیــن شــهر بــزرگ در المــان و بعــد از کلــن‪ ،‬دوســلدورف و دورتمونــد چهارمیــن‬ ‫شــهر بــزرگ ایالــت نوردراین‪-‬وســتفالن محســوب می شــود‪.‬‬ ‫متوســط ارتفــاع ایــن شــهر از ســطح دریــا ‪ ۱۱۶‬متــر اســت‪ ،‬بلندتریــن نقطــه ان محلــه‬ ‫هایدهــاوزن بــا ‪ ۲۰۲٬۵‬متــر ارتفــاع و پســت ترین نقطــه ان بــا ‪ ۲۶٬۵‬متــر ارتفــاع محلــه‬ ‫کارنــاپ می باشــد‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫پیش تــر ایــن شــهر مهم تریــن مرکــز تولیــد زغال ســنگ و فــوالد در المــان شــناخته‬ ‫می شــد و در گذشــته های دور نیــز کارخانه هــای تولیــد اهــن در ان قــرار گرفتــه بوده انــد‪.‬‬ ‫بزرگ تریــن کارخانجــات تولیدکننــده فــوالد المــان بــه نــام شــرکت تیس ـن کروپ در شــهر‬ ‫اســن واقــع شده اســت‪.‬‬ ‫اســن یکــی از مهم تریــن عوامــل توســعه دهنده صنعــت در منطقــه بوده اســت و بیش تــر‬ ‫اوقــات به همــراه دوســلدرف به عنــوان «میــز تحریــر منطقــه رور» شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫در ایــن شــهر ‪ ۱۳‬الــی ‪ ۱۰۰‬شــرکت بــزرگ المانــی فعالیــت می کننــد‪ .‬بــرای نمونــه‪ ،‬دفتــر‬ ‫مرکــزی مدیــون در ایــن شــهر واقــع اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪41‬‬ صفحه 41 ‫فرانکفورت‬ ‫فرانکفــورت‪ ،‬بــا جمعیــت ‪ ۷۶۱.۵۶۱‬نفــر‪ ،‬بزرگ تریــن شــهر ایالــت هســن‬ ‫در المــان و پنجمیــن شــهر بــزرگ المــان می باشــد‪ .‬ایــن شــهر بــه مــدت‬ ‫پنــج قــرن شــهر ازاد فرانکفــورت نــام داشــت و یکــی از مهمتریــن شــهرهای‬ ‫امپراتــوری مقــدس روم بــود کــه در ســال ‪ ۱۸۶۶‬حاکمیــت مســتقل خــود را از‬ ‫دســت داد‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫فرانکفــورت امــروزه یکــی از ثروتمندتریــن مراکــز اروپــا و مرکــز فرهنــگ‪،‬‬ ‫ادبیــات و همچنیــن بانکهــا اســت‪ .‬فرانکفــورت بــا حومـه اش راین‪-‬مایــن‪ ،‬بعد از‬ ‫رایــن‪-‬رور بزرگ تریــن مرکــز حومــه ای المــان به شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫فرانکفــورت قــرارگاه بانــک مرکــزی اروپــا و مهم تریــن شــهر اقتصــادی قــاره‬ ‫اروپــا اســت‪ .‬ایــن شــهر همچنیــن بــه دلیــل دارا بــودن نمایشــگاه در جهــان‬ ‫شــهرت پیــدا کرده اســت‪ .‬در عیــن حــال یکــی از بزرگ تریــن مناطــق حمــل و‬ ‫نقــل اروپــا نیــز اســت‪ .‬موقعیــت مرکــزی فرانکفــورت در اروپــا نیــز باعــث رشــد‬ ‫فــرودگاه فرانکفــورت نیــز شده اســت‪.‬‬ ‫بــدون همتــا در کل اروپــا‪ ،‬اســمانخراش های فرانکفــورت نیــز هســتند کــه‬ ‫بــه ‪ Frankfurter Skyline‬شــهرت یافته انــد‪ .‬دانشــگاه گوتــه فرانکفــورت‬ ‫بــه نــام گوتــه نام گــذاری شــده و فرانکفــورت از ایــن گذشــته دارای یــک‬ ‫دانشســرای عالــی صنعتــی‪ ،‬دانشــگاه هنرهــای تجســمی (اشــتدل)‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫فلســفه و الهیــات‪ ،‬دانشــگاه موســیقی و هنرهــای نمایشــی و مدرســه بین المللــی‬ ‫اقتصــاد و مدیریــت نیــز اســت‪.‬‬ ‫فرانکفــورت امــروزه یکــی از ثروتمندتریــن مراکــز اروپــا و مرکــز فرهنــگ‪،‬‬ ‫ادبیــات و همچنیــن بانکهــا اســت‪ .‬فرانکفــورت بــا حومـه اش راین‪-‬مایــن‪ ،‬بعد از‬ ‫رایــن‪-‬رور بزرگ تریــن مرکــز حومــه ای المــان به شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫فرانکفــورت قــرارگاه بانــک مرکــزی اروپــا و مهم تریــن شــهر اقتصــادی قــاره‬ ‫اروپــا اســت‪ .‬ایــن شــهر همچنیــن بــه دلیــل دارا بــودن نمایشــگاه در جهــان‬ ‫شــهرت پیــدا کرده اســت‪ .‬در عیــن حــال یکــی از بزرگ تریــن مناطــق حمــل و‬ ‫نقــل اروپــا نیــز اســت‪ .‬موقعیــت مرکــزی فرانکفــورت در اروپــا نیــز باعــث رشــد‬ ‫فــرودگاه فرانکفــورت نیــز شده اســت‪.‬‬ ‫بــدون همتــا در کل اروپــا‪ ،‬اســمانخراش های فرانکفــورت نیــز هســتند کــه‬ ‫بــه ‪ Frankfurter Skyline‬شــهرت یافته انــد‪ .‬دانشــگاه گوتــه فرانکفــورت‬ ‫بــه نــام گوتــه نام گــذاری شــده و فرانکفــورت از ایــن گذشــته دارای یــک‬ ‫دانشســرای عالــی صنعتــی‪ ،‬دانشــگاه هنرهــای تجســمی (اشــتدل)‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫فلســفه و الهیــات‪ ،‬دانشــگاه موســیقی و هنرهــای نمایشــی و مدرســه بین المللــی‬ ‫اقتصــاد و مدیریــت نیــز اســت‪.‬‬ ‫هانوفر‬ ‫هانوفــر یــا هانــوور یکــی از شــهرهای المــان و مرکــز ایالــت فــدرال نیدرزاکســن‬ ‫(ساکســونی ســفال) اســت‪ .‬ایــن شــهر بــا جمعیتــی بیــش از نیــم میلیــون نفــر‪،‬‬ ‫یکــی از مراکــز مهــم در شــمال المــان بــه حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫شــهرک وولفســبورگ‪ ،‬مقــر کمپانــی و گــروه فولکــس واگــن‪ ،‬در نزدیکــی‬ ‫شــهر هانوفــر قــرار دارد‪ .‬ورزشــگاه ‪ ۵۰‬هــزار نفــری ا و د‪-‬ارنــا‪ ،‬یکــی از خیــره‬ ‫کننده تریــن قســمت های ایــن شــهر به شــمار م ـی رود کــه متعلــق بــه باشــگاه‬ ‫ورزشــی هانوفــر ‪ ۹۶‬می باشــد‪.‬‬ ‫پروفســور مجیــد ســمیعی‪ ،‬پزشــک و جــراح مغــز و اعصــاب سرشــناس ایرانــی‬ ‫و رئیــس فدراســیون جهانــی جراحــان اعصــاب‪ ،‬ســاکن ایــن شــهر بــوده و‬ ‫ریاســت بیمارســتان علــوم عصبــی هانوفــر را بــر عهــده دارد کــه خــود بنیانگــذار‬ ‫ان بوده اســت‪ .‬دانشــگاه ‪ leibniz universität hannover‬در ایــن شــهر‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪42‬‬ ‫تاریخ‬ ‫نــام فرانکفــورت از ‪ Franconofurt‬مشــتق می شــود؛ کــه ‪ Franco‬بــه قــوم‬ ‫ژرمــن فرانک هــا برمی گــردد‪ furt .‬نیــز بــه معنــی منطقــه کم عمــق رود یــا‬ ‫نهــری اســت کــه گــذر از ان بــرای انســان میســر اســت (پایــاب)‪ .‬در ایــن منطقــه‬ ‫المان هــا و فرانک هــا باهــم زندگــی می کردنــد‪ .‬نــام فرانکفــورت بــر مایــن‬ ‫نخســتین بــار در یکــی از متن هــای رســمی شــارلمانی ‪ ۲۲‬فوریــه ‪ ۷۹۴‬اســتفاده‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫در امپراتــوری مقــدس روم‪ ،‬فرانکفــورت یکــی از مهم تریــن شــهرها بــود‪ .‬امپراتــور‬ ‫المــان‪ ،‬از ســال ‪ ۸۵۵‬در فرانکفــورت انتخــاب می شــد و در اخــن تاج گــذاری‬ ‫می کــرد‪ .‬از ســال ‪ ۱۵۶۲‬نیــز تاج گــذاری امپراتــور‪ ،‬حتــی در شــهر فرانکفــورت‬ ‫انجــام می گرفــت‪ .‬ایــن ســنت در ســال ‪ ۱۷۹۲‬و بــا انتخــاب فرانــس دوم پایــان‬ ‫پذیرفــت‪.‬‬ ‫در جنــگ سی ســاله (جنــگ داخلــی بیــن دو مذهــب در المــان)‪ ،‬فرانکفــورت‬ ‫بی طــرف مانــد‪ ،‬ولــی بــا اپیدمــی طاعــون در خــود و حومـه اش مواجــه شــد‪ .‬بعــد از‬ ‫پایــان جنــگ‪ ،‬فرانکفــورت ســامت خــود را بازیافــت‪.‬‬ ‫در جنگ هــای ناپلئونــی‪ ،‬فرانکفــورت توســط نیروهــای فرانســوی اشــغال شــد‪.‬‬ ‫بعــد از انقــاب مــارس ‪ ۱۸۴۸‬فرانکفــورت مرکــز اولیــن مجمــع ملــی المــان‬ ‫(پارلمــان المــان) بــود‪.‬‬ ‫فرانکفــورت اســتقالل خــود را در جنــگ اتریش‪-‬پــروس از دســت داد‪ ،‬هنگامــی کــه‬ ‫پــروس بــه چنــد ایالــت کوچک تــر تقســیم بندی شــد کــه یکــی از انهــا شــهر‬ ‫ازاد فرانکفــورت بــود‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۱۹۱۴‬شــهروندان فرانکفــورت دانشــگاه ان را تاســیس کردنــد کــه بعدهــا‬ ‫نــام دانشــگاه یوهــان ولفگانــگ گوتــه را بــر خــود گرفــت‪ .‬در جنــگ جهانــی دوم‬ ‫فرانکفــورت بارهــا بمب بــاران شــد و حــدود ‪ ۵۵۰۰‬شــهروند ان جــان خــود را‬ ‫از دســت دادنــد‪ .‬پــس از جنــگ جهانــی‪ ،‬ماننــد ســایر شــهرهای دیگــر المــان‪،‬‬ ‫فرانکفــورت شــکوفایی خــود را بــاز بــه دســت اورد‪ .‬در دوران المــان تحــت اشــغال‬ ‫متفقیــن ایــن مرکــز منطقــه اشــغال نظامــی ایــاالت متحــده بــود‪.‬‬ صفحه 42 ‫اشتوتکارت‬ ‫اشــتوتگارت پایتخــت ایالــت بادن‪-‬وورتمبــرگ در جنــوب غربــی کشــور المــان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن شــهر بــر روی رودخانــه نــکار(‪ )Neckar‬واقــع شده اســت کــه‬ ‫مــردم محلــی بــه ان «دیــگ بخــار اشــتوتگارت» می گوینــد‪ .‬ایــن شــهر‬ ‫ششــمین شــهر بــزرگ المــان محســوب می شــود و یکــی از امن تریــن‬ ‫شــهرهای المــان اســت کــه بعــد از نورنبــرگ در رتبــه دوم قــرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫اشــتوتگارت بــه عنــوان یکــی از صنعتی تریــن شــهرهای المــان و حتــی اروپــا‬ ‫به شــمار مـی رود‪ .‬بــا داشــتن حــدود ‪ ۱۵۰۰‬شــرکت کوچــک و متوســط‪ ،‬منطقــه‬ ‫اشــتوتگارت یکــی از مراکــز المــان اســت کــه در درجــه اولِ تامیــن کننــده‬ ‫شــرکت های بــزرگ خــودرو و ماشین ســازی هســتند؛ و همچنیــن در زمینــه‬ ‫اشــتغال ســهم بــه ســزایی دارنــد‪ .‬اشــتوتگارت از بــازار پویــا بــرای ارائــه‬ ‫دهنــدگان خدمــات برخــوردار اســت و یکــی از مهمتریــن مراکــز مالــی در المــان‬ ‫اســت‪ .‬شــرکت های برجســته اشــتوتگارت عبارتنــد از‪ :‬دایملــر‪ ،‬پورشــه‪ ،‬بــوش‬ ‫(دفتــر مرکــزی)‪ ،‬زیمنــس‪ ،‬کــوداک‪ ،‬لِنُــوو‪ ،‬شــرکت پســت المــان‪ ،‬شــرکت ابــزار‬ ‫ســازی ووســتن ُرت (‪ ،)Wüstenrot & Württembergische‬شــرکت تولیــد برق‬ ‫اســتان بــادن وورتمبــرگ و …‪.‬‬ ‫مراکــز خریــد اشــتوتگارت‪ :‬معروفتریــن مرکــز خریــد اشــتوتگارت خیابــان‬ ‫‪ Königstraße‬هســت کــه در خــود فروشــگاه های مختلفــی رو جــای داده‪.‬‬ ‫در محــدوده فایهینگــن مرکــز خریــد ‪ .Schwabengalerie‬در مرکــز شــهر و‬ ‫نزدیکــی اســتگاه راه اهــن‪ ،‬مرکــز خریــد ‪.Milaneo‬‬ ‫پژوهشــگاه دولتــی در اشــتوگارت ‪ ٪۱۱‬از کل بودجــه تحقیــق و توســعه ‪R&D‬‬ ‫دولــت فــدرال را بــه خــود اختصــاص داده اســت کــه ایــن خــود رقمــی بالــغ بــر‬ ‫‪ ۱٫۲‬میلیــارد یــورو می باشــد‪.‬‬ ‫کارخانــه مرکــزی پورشــه در منطقــه زوفن هــاوزن و اداره مرکــزی شــرکت‬ ‫ســهامی دایملــر اگ در اشــتوتگارت قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫برمن‬ ‫یکــی از شــهرهای المــان و مرکــز ایالــت برمــن اســت‪ .‬برمــن دارای یکــی از زیباتریــن‬ ‫مجموعه هــای شهرســازی اســت‪ .‬بــازار شــهرداری بــا ســاختمان های ســبک بــاروک و دوره‬ ‫رنســانس‪ ،‬ادای دیــن بــه تاریــخ پُربــاری اســت کــه اغــاز ان بــه ســال ‪ ۸۸۸‬و تصویــب قانــون‬ ‫تجــارت شــهری بازمی گــردد‪ .‬برمــن‪ ،‬دومیــن شــهر پرجمعیــت در شــمال المــان و دهمیــن در کل‬ ‫المــان می باشــد‪ .‬شــهر برمــن و بندربرمرهافــن بــه عنــوان شــهرهای ایالــت برمــن هســتند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۵۰‬میــادی‪ ،‬بطلمیــوس جغرافیــدان‪ ،‬شــهرک و گــروه کوچکــی از خانه هــا را بــا نــام‬ ‫فابیانــوم را توصیــف کــرد کــه امــروزه ان را بــا نــام برمــن می شناســیم‪ .‬در ســال ‪۷۸۷‬میــادی‬ ‫برمــن‪ ،‬دارای اولیــن اســقف خــود شــد‪ .‬در ســال‪ ،۱۰۳۲‬دیــوار اولیــهٔ شــهر بنــا نهــاده شــد و‬ ‫تجــارت بــا هلنــد‪ ،‬نــروژ و انگلســتان رو بــه رونــق نهــاد و ســبب شــد کــه ایــن شــهر اهمیــت‬ ‫بیشــتری پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫نماد‬ ‫درسدن‬ ‫نمــاد شــهر برمــن‪ ،‬خــر و ســگ و گربــه و خروســی هســتند کــه بــر یــک دیگــر ســوار هســتند‪ .‬این‬ ‫نمــاد بــه یکــی از داســتان هایی برمی گــردد کــه بــرادران گریــم‪ ،‬ان هــا را جمــع اوری کرده انــد‪.‬‬ ‫نــام ایــن داســتان موســیقی دانان شــهر برمــن اســت‪ .‬بــر اســاس ایــن داســتان‪ ،‬خــر کــه از کار‬ ‫ـورد‬ ‫کــردن زیــاد و خســتگی‪ ،‬کار خــود را رهــا می کنــد‪ ،‬در میانــهٔ راه بــه ایــن حیوانــات برمی خـ َ‬ ‫و ان هــا یکی یکــی بــا او همــراه می شــوند و بــه شــهر برمــن می رســند و در انجــا یــک گــروه‬ ‫موســیقی تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫درســدن مرکــز ایالــت زاکســن در کشــور المــان اســت‪ .‬ایــن شــهر از پایــان جنــگ‬ ‫جهانــی دوم تــا زمــان اتحــاد المــان شــرقی و غربــی جــز المــان شــرقی بــود‬ ‫حملـه ای بــه شــهر درســدن‪ ،‬مرکــز ایالــت زاکســن المــان بــود کــه در واپســین ماه هــای‬ ‫جنــگ جهانــی دوم در جبهــه اروپــا بــه وقــوع پیوســت‪ .‬در چهــار یــورش بیــن ‪ ۱۳‬تــا‬ ‫‪ ۱۵‬فوریــه ‪ ۷۲۲ ،۱۹۴۵‬بمــب افکــن نیــروی هوایــی ســلطنتی بریتانیــا و ‪ ۵۲۷‬بمــب‬ ‫افکــن نیروهــای هوایــی ایــاالت متحــده بیــش از ‪ ۳٫۹۰۰‬تــن بمــب انفجــاری قــوی و‬ ‫بمب هــای اتــش زا را بــر ایــن شــهر فروریختنــد‪ .‬طوفــان اتــش ناشــی از ان پانــزده‬ ‫مایــل مربــع (‪ ۳۹‬کیلومتــر مربــع) از مرکــز شــهر را نابــود کــرد‪ .‬بیــن ‪ ۵۰۰۰۰‬تــا ‪۶۵٬۰۰۰‬‬ ‫نفــر کشــته شــدند‪.‬‬ ‫پس از جنگ‪ ،‬بحث در خصوص موجه بودن یا نبودن حمالت باعث شده بمباران یکی از موضوعات اخالقی بود که بسیار محل مباحثه بود‪.‬‬ ‫در ایــن بمبــاران شــهر تاریخــی درســدن کــه پایتخــت ایالــت زاکســن المــان و معــروف بــه «فلورانــس بــر کرانــه الــب» بــود به کلــی ویــران شــد و شــمار زیــادی از مــردم‬ ‫غیرنظامــی در ان کشــته شــدند‪ .‬شــمار کشــتگان غیرنظامــی بیــن ‪ ۱۲۰۰۰‬تــا ‪ ۴۰۰۰۰‬تخمیــن زده شده اســت‪ ،‬البتــه بســیاری از جملــه کــورت وانــگات کــه از نزدیــک شــاهد‬ ‫بمبــاران درســدن بــوده امــار کشــته ها رادر کتــاب ســاخ خانه شــماره پنــج ‪ ۱۳۴۰۰۰‬نفــر ذکــر کرده اســت‪ .‬یــک گــزارش نیــروی هــوای امریــکا در ســال ‪ ۱۹۵۳‬از عملیــات‬ ‫بــه عنــوان بمبــاران توجیــه شــدهٔ یــک هــدف نظامــی و صنعتــی‪ ،‬کــه ‪ ۱۱۰‬کارخانــه و ‪ ۵۰۰۰۰‬کارگــر را در پشــتیبانی از اقدامــات نظامــی المــان در خــود جــای داده بــود‪ ،‬توجیــه‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن طــور اســتدالل شــده کــه درســدن یــک مرکــز مهــم تاریخــی و فرهنگــی و بــدون اهمیــت نظامــی یــا بــا اهمیــت نظامــی کــم بــود‪ ،‬و حمــات بمبــاران مناطــق بــدون‬ ‫هیــچ فرقــی بیــن نظامــی بــودن یــا نبــودن انهــا و بــی هیــچ تناســبی بــا اهــداف نظامــی بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪43‬‬ صفحه 43 ‫سایر مناطق دیدنی المان‬ ‫کلیسای جامع کلن‬ ‫کلیســای جامــع کلــن کــه واقــع در حاشــیه ی رودخانــه ی معــروف رایــن اســت‬ ‫یکــی از چشــمگیرترین دیدنــی هــای المــان و شــهر کلــن اســت‪ .‬ایــن کلیســا جــزو‬ ‫بزرگ تریــن کلیســاهای اروپاســت و هنــر معمــاری گوتیــک را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫ســاخت ایــن کلیســا در ســال ‪ ۱۲۴۸‬اغــاز شــد و جــزو پروژه هــای بلندپروازانــه ی‬ ‫قرون وســطی بــود‪ .‬داخــل ان نیــز بــا ‪ ۶۱۶۶‬مترمربــع وســعت و ‪ ۵۶‬ســتون عظیــم‬ ‫به انــدازه ی بیرونــش دیدنــی اســت‪ .‬ازجملــه دیدنی هــای داخــل کلیســا می تــوان‬ ‫بــه محفظــه ی طالکاری شــده ی قــرن دوازدهمــی اشــاره کــرد کــه در داخلــش از‬ ‫بقایــای ســه پادشــاه نگــه داری می شــود‪.‬‬ ‫می توانیــد از بــاالی برج هــای جنوبــی کلیســا منظــره ی شــهر را بــا دیــد پانورامــا‬ ‫ببینیــد‪ .‬ســایر دیدنی هــای مهــم ایــن کلیســا عبارت انــد از شیشــه های رنگــی‬ ‫کارشــده در نمازخانـه ی ســه پادشــاه کــه قدمت شــان بــه قــرن دوازدهــم و ســیزدهم‬ ‫می رســد و قســمت خزانــه بــا مجموعــه ی بزرگــی از اشــیای قیمتــی‪.‬‬ ‫جنگل سیاه‬ ‫جنــگل ســیاه بــا تپه هایــی سراســر پردرخــت یکــی از پرگردشــگرترین نواحــی‬ ‫مرتفــع اروپاســت کــه در جنوب غربــی المــان و در ‪ ۱۶۰‬کیلومتــری فورتزهایــم قــرار‬ ‫دارد‪ .‬اینجــا بهشــت طبیعت گردهاســت و از ســمت غــرب بــا شــیب تنــد بــه رایــن‬ ‫و دره هــای سرســبز و از ســمت شــرق بــا شــیب اهســته تر بــه دره هــای ن ِــکار و‬ ‫دانــوب ختــم می شــود‪ .‬معروف تریــن نقــاط گردشــگری ایــن منطقــه عبارت انــد‬ ‫از توتنــاو (قدیمی تریــن محوط ـه ی اســکی المــان)‪ ،‬ا ِســپای با ِدن بــادِن‪ ،‬تفریحــگاه‬ ‫بــاد لیبِنـ ِزل‪ ،‬راه اهــن جنــگل ســیاه‪ ،‬شــهر تریبِــرگ و مــوزه ی روبــاز جنــگل ســیاه‪.‬‬ ‫قلع ه ُ‬ ‫نویشوا ِنشتاین‬ ‫شــهر قدیمــی فوسِ ــن تفریحگاهــی واقــع در کوه هــای الــپ و مرکــز ورزش هــای‬ ‫ُ‬ ‫نویشوان ِشــتاین قــرار دارد‬ ‫زمســتانی اســت‪ .‬در نزدیکــی ایــن شــهر قلعـه ی افســانه ای‬ ‫کــه یکــی از معروف تریــن کاخ هــای ســلطنتی اروپــا و یکــی از جاهــای دیدنــی المــان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن بنــای دفاعــی بــا برج وباروهــای بســیار در ســال های ‪ ۱۸۶۹‬تــا ‪۱۸۸۶‬‬ ‫به دســتور لودویــگ دوم پادشــاه باواریــا ســاخته شــد‪.‬‬ ‫گفتــه می شــود کــه قلعه هــای پــارک والــت دیزنــی نیــز از نمــای بیرونــی ایــن قلعــه‬ ‫الهــام گرفتــه شــده اند‪ .‬بــه همــه گردشــگران توصیــه می شــود از داخــل قلعــه‬ ‫بازدیــد و اتــاق تخــت پادشــاهی و تــاالر خواننــدگان را ببیننــد‪ .‬نظــاره ی طبیعــت‬ ‫جادویــی اطــراف از محــل قلعــه نیــز قطعــا تجربــه ای فراموش نشــدنی اســت‪.‬‬ ‫قلعه هایدلبرگ‬ ‫شــهر هایدلبــرگ در المــان یکــی از شــهر هــای بــه جــا مانــده از جنــگ‬ ‫جهانــی اســت کــه خــود جاذبــه هــای فرهنگــی و تاریخــی بســیاری دارد ‪ .‬مهــم‬ ‫تریــن جاذبــه گردشــگری ایــن شــهر قلعــه هایدلبــرگ اســت کــه بــر روی‬ ‫تپه هــای اطــراف شــهر و در ارتفــاع ‪ 80‬متــری قــرار گرفتــه و بــرای بازدیــد از‬ ‫ان می توانیــد ازمیــان انبــوه درختــان ســبز پیــاده روی کنیــد یــا بــا اســتفاده‬ ‫از راه اهــن فانکشــن بــه قلعــه برســید‪ .‬در بــاالی قلعــه مــی توانیــد رودخانــه‬ ‫نیــکار و پــل قدیمــی کارل تئــودور را نظــاره کنیــد‪ .‬روی ایــن پــل تندیــس هــای‬ ‫زیبایــی قــرار گرفتــه کــه مــی توانیــد بــا عبــور از پــل ان هــا را از نزدیــک‬ ‫مشــاهده کنیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪44‬‬ صفحه 44 ‫دره راین‬ ‫رایــن مهم تریــن مســیر ابــی اروپاســت و منظــره ی محشــری هــم دارد‪ .‬ایــن‬ ‫رودخانــه ی نام اشــنا بــا ‪ ۱۳۲۰‬کیلومتــر طــول از ســوئیس اغــاز می شــود‬ ‫و درادامــه بــه المــان و هلنــد می رســد‪ .‬می توانیــد رایــن زیبــا را در نقــاط‬ ‫ـی رو بــه بــاال قطعــا‬ ‫مختلــف المــان ببینیــد‪ ،‬امــا دره ی رایــن در قســمت میانـ ِ‬ ‫یکــی از دیدنی تریــن قســمت های ان اســت‪ .‬ایــن قســمت ‪ ۶۵‬کیلومتــر‬ ‫از رایــن را شــامل می شــود و اغلــب هــم جوش وخــروش زیــادی دارد‪ .‬در‬ ‫همیــن یــک تکــه بیــش از ‪ ۴۰‬قلعــه و حــدود ‪ ۶۰‬شــهر قرون وســطایی بــرای‬ ‫بازدیــد وجــود دارنــد و بــا قایــق یــا ماشــین قابــل دسترسـی اند‪ .‬شــاید بهتــر‬ ‫باشــد کــه بازدیدتــان را از بینگِ ــن‪ ،‬قســمتی کــه راین پیــش از ورود بــه دره ی‬ ‫باخــاراخ از گلوگاهــی عمیــق می گــذرد‪ ،‬اغــاز کنیــد‪.‬‬ ‫بام ِبرگ و ِب ِ‬ ‫رگر ِاشتات‬ ‫شــهر قدیمــی بامبِــرگ واقــع در دره ی ِرگنیتــس مهم تریــن شــهر فرانکونیای‬ ‫علیــا بــود و خیلــی خــوب حفــظ شــده اســت‪ .‬ازجملــه دیدنی هــای بامبِــرگ‬ ‫می تــوان بــه یــک کلیســای جامــع قــرن ســیزدهمی اشــاره کــرد کــه‬ ‫میچلزبِــرگ‬ ‫محــل اقامــت اســقف اعظــم شــهر بــود‪ .‬صومعــه ی بِنِدیکتیــن ِ‬ ‫هــم واقعــا دیدنــی اســت‪ .‬درســت در محــل انشــعاب رودخانــه بِرگِرا ِشــتات‬ ‫قــرار دارد کــه جــزو روســتاهای کوچــک بامبِــرگ بــوده اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫منطقــه می توانیــد از کلیســای قــرن هفدهمــی سِ ــنت مارتیــن دیــدن کنیــد‬ ‫کــه بــه ســبک بــاروک ســاخته شــده اســت‪ .‬در قســمت شــمالی شــهر نیــز‬ ‫تــاالر شــهر نــو قــرار دارد کــه قدمــت ان بــه ســال ‪ ۱۷۳۶‬می رســد‪ .‬امــا‬ ‫مهم تریــن بنــای شــهر را می تــوان تــاالر شــهر قدیــم دانســت کــه روی‬ ‫پــل علیــا ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫کوه ِتسوگ ِاشپیتسه‬ ‫تِسوگ ا ِشپیتســه بخشــی از رشــته کوه های ِوتِرا ِشــتاین اســت کــه در مــرز‬ ‫بیــن المــان و اتریــش قــرار دارد و بــا دره هــای پرشــیب احاطــه شــده اســت‪.‬‬ ‫قلــه ی شــرقی ایــن کــوه ‪ ۲.۹۶۲‬متــر ارتفــاع دارد و بــر فــراز ان صلیبــی‬ ‫طالیــی نصیــب اســت‪ .‬بــرای اینکــه ســفر خاطره انگیــزی بــه نواحــی‬ ‫مرتفــع تِسوگ ا ِشپیتســه داشــته باشــید و از طبیعــت ایــن منطقــه نهایــت‬ ‫لــذت را ببریــد‪ ،‬می تواننــد ســوار قطــار کوهســتانی یــا تله کابیــن شــوید‬ ‫تــا فراموش نشــدنی ترین چشــم اندازهای المــان را در طــی مســیر ببینیــد‪.‬‬ ‫جزیره ی ِ‬ ‫روگن‬ ‫روگِــن بزرگ تریــن و زیباتریــن جزیــره از جزایــر بالتیــک المــان اســت‪ .‬از مــزارع‬ ‫همــوار و تپه هــای جنگلــی گرفتــه تــا ســواحل شــنی و مرداب هــا و شــبه جزیره های‬ ‫خوش منظــره همــه در اینجــا گــرد هــم امده انــد تــا روگِــن را بــه جزیــره ای بــا‬ ‫مناظــر طبیعــی بســیار متنــوع تبدیــل کننــد‪ .‬ازجملــه دیدنی هــای روگِــن می تــوان‬ ‫بــه شــبه جزیره ی یاســموند اشــاره کــرد کــه بلندتریــن نقطــه ی ان ‪ ۱۶۱‬متــر‬ ‫ارتفــاع دارد‪ .‬جنــگل راش ا ِشــتوبنیتس نیــز حــرف نــدارد‪ .‬انتهــای ایــن جنــگل بــه‬ ‫صخــره ای گچــی ختــم می شــود کــه بــا ارتفــاع ‪ ۱۱۷‬متــر ســر از دریــا بیــرون اورده‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن حوالــی همچنیــن می توانیــد از شــهر تفریحــی کوچــک و قدیمــی‬ ‫پوتبــوس دیــدن کنیــد کــه اقامتــگاه شــاهزاده پوتبــوس بــود و پــر از ســاختمان های‬ ‫ک اســت‪.‬‬ ‫نئوکالســیک و پــار ‬ ‫دریاچ ه پادشاه‬ ‫ایــن دریاچ ـه ی زیبــای باواریایــی یکــی از خوش منظره تریــن نواحــی منطق ـه ی برش ـتِس گا ِدن ِر لَنــد‬ ‫اســت و به اســم دریاچــه ی پادشــاه شــناخته می شــود‪ .‬ایــن ناحیــه در نزدیکــی ســالزبورگ قــرار‬ ‫دارد و بــرای پیــاده روی همچــون بهشــتی تمام عیــار اســت‪ .‬محبوب تریــن مســیری کــه گردشــگران‬ ‫بــرای پیــاده روی در اینجــا انتخــاب می کننــد‪ ،‬گذرگاهــی در امتــداد کران ـه ی شــرقی دریاچــه اســت‬ ‫کــه کنــج نقاشــان نــام دارد و دارای چشــم اندازی فوق العــاده از کــوه و دریاســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪45‬‬ صفحه 45 ‫رو ِتن ِبرگ‬ ‫شــهر قدیمــی روتِنبِــرگ یکــی از معروف تریــن جاهــای دیدنــی المــان‬ ‫جــاده ای زیبــا معــروف بــه جــاده ی رمانتیــک اســت کــه در کرانه هــای پرشــیب‬ ‫رودخان ـه ی تاوبِــر قــرار دارد‪ .‬دیوار هــا و برج هــای ایــن شــهر تاریخــی از زمــان‬ ‫جنگ هــای ســی ســاله در ســال ‪ ۱۶۱۸‬دســت نخــورده باقــی مانده انــد و نمــای‬ ‫قرون وســطایی شــهر کامــا حفــظ شــده اســت‪ .‬مهم تریــن بناهایــی کــه در‬ ‫اینجــا به چشــم می خورنــد عبارت انــد از تــاالر شــهر‪ ،‬اب نمــای سِ ــنت جورجــز‬ ‫برونِــن و کلیســای سِ ــنت جیمــز و مــوزه ی ایمپریــال ســیتی‪ .‬فقــط کافــی اســت‬ ‫در خیابان هــای قدیمــی روتِنبِــرگ قــدم بزنیــد تــا ایــن بناهــای تاریخــی زیبــا را‬ ‫کــه قدمتــی چنــد صــد ســاله دارنــد ببینیــد‪.‬‬ ‫پارک و کاخ سانسوسی‬ ‫پــارک سانسوســی در ســال های بیــن ‪ ۱۷۴۴‬تــا ‪ ۱۷۵۶‬بــرای فردریــک‬ ‫کبیــر طراحــی شــد و یکــی از عالی تریــن نمونه هــای ســبک روکوکــو در‬ ‫پوتســدام المــان اســت‪ .‬ایــن پــارک یــک بــاغ گل بــه ســبک بــاروک و‬ ‫همچنیــن بیــش از ‪ ۳‬هــزار درخــت میــوه و چندیــن گلخان ـ ه را در خــود‬ ‫جــای داده اســت‪ .‬حیــف اســت بــه المــان ســفر کنیــد و لــذت قــدم زدن‬ ‫در سانسوســی را نچشــید‪ .‬عالوه بــر فضــای ســبز رویایــی ایــن پــارک‬ ‫پیکچــر و اثــار هنــری ان نیــز دیــدن کنیــد و عمــارت چین ـی ‬ ‫از گالــری‬ ‫ِ‬ ‫پــارک را هــم ببینیــد‪ .‬مجموعـه ی حمام هــای رمــی نیــز فرامــوش نشــود‪.‬‬ ‫خــود بنــای کاخ ســاختمانی یک طبقــه بــا گنبــدی بیضی شــکل در‬ ‫قســمت مرکــزی ســقف اســت و در دو انتهــای ســاختمان نیــز یــک‬ ‫اتــاق مــدور وجــود دارد‪ .‬ایــن کاخ بیشــتر به خاطــر تــاالر ســنگ مرمری‬ ‫بیضی شــکل و اپارتمان هــای مجللــش معــروف اســت‪.‬‬ ‫جزیره یگل هایدریاچ ه ُکنستانس‬ ‫جزیــره ی گل هــای دریاچــه ی ُکنســتانس بــا وســعتی حــدود ‪ ۱۱۰‬هکتــار شــامل‬ ‫پارک هــا و باغ هــای روح نــوازی اســت کــه از گونه هــای گیاهــی نیمه اســتوایی‬ ‫و اســتوایی پــر شــده اند‪ .‬بــرای رســیدن بــه ایــن جزیــره بایــد قایــق بگیریــد‬ ‫یــا از راه پــل بــا پــای پیــاده گــذر کنیــد‪ .‬خالصــه اینکــه بایــد چنــد ســاعتی بــرای‬ ‫رســیدن و گــردش در جزیــره وقــت بگذاریــد‪ .‬یــک کاخ قــرن هجدهمــی نیــز در‬ ‫اینجــا وجــود دارد کــه بــه تــاالر ســفید‪ ،‬بــرج دفاعــی قدیمــی و اتــاق دربانــش‬ ‫معــروف اســت‪.‬‬ ‫رگنسبورگاین‬ ‫ایــن شــهر دیدنــی بــه دوره رومــی هــا بازمیگــردد‪ ،‬تاریــخ باســتانی‬ ‫رگمســبورگ یعنــی ایــن شــهر چندیــن ســاختمان قدیــی زیبــا بــرای‬ ‫بازدیــد دارد‪ .‬ایــن شــهر تاریخــی و قــرون وســطایی بســیار جــذاب‬ ‫اســت و دارایــی کلیســا جامــع و پــل ســنگی باســتانی اســت‪ .‬وجــود‬ ‫تعــداد زیــاد کافــه در فضاهــای بــاز شــهر باعــث مــی شــود کــه فکــر‬ ‫کنیــد در ایتالیــا هســتید‪ .‬ســه دانشــگاه در ایــن شــهر وجــود دارد‪.‬‬ ‫هایدلبرگ‬ ‫هادلبــرگ در کنــار رودخانــه نــکار قــرار دارد ‪ ،‬ایــن شــهر در میــان چشــم‬ ‫انــدازی خیــره کننــده قــرار دارد و محــل قدیمــی تریــن دانشــگاه کشــور‬ ‫اســت کــه جنــگل هــای زیبایــی اطــراف ان را مــی پوشــاند ایــن شــهر‬ ‫همچنیــن بــا قلعــه ی اجــر قرمــز خــود نیزشــناخته مــی شــود کــه پیشــتر‬ ‫بــه ان پرداختــه شــد‪ .‬جمعیــت قابــل توجــه افــرادی کــه در دانشــگاه‬ ‫تحصیــل مــی کنــد موجــب بوجــود امــدن چنــد فرهنگــی در ایــن شــهر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪46‬‬ صفحه 46 ‫لوبک‬ ‫یکــی از جاهــای دیدنــی المــان و بزرگ تریــن بنــدر المــان در حــوزه ی بالتیــک‬ ‫اســت‪ .‬لوبــک در شــمالی ترین ایالــت المــان‪ Schleswig-Holstein ،‬قــرار‬ ‫دارد‪ .‬اینجــا در ســال ‪ ۱۱۴۳‬ســاخته شــده اســت‪ .‬بــا این کــه ایــن شــهر‬ ‫از اولیــن جاهایــی بــود کــه در جنــگ جهانــی دوم هــدف بمبــاران قــرار‬ ‫گرفــت هنــوز هــم بــا وجــود بناهــای قــرون وســطایی دارای تعــداد زیــادی از‬ ‫ســاختمان های تاریخــی و گردشــگری المــان اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر همــه ســاله به خاطــر وجــود لیســتی از جاهــای دیدنــی المــان‬ ‫مقصــد توریســت ها از همه جــای دنیاســت‪ .‬بــا راه رفتــن در خیابان هــای‬ ‫باریــک التســات (‪ )ALtstadt‬می توانیــد بســیاری از مناظــر تاریخــی از‬ ‫جملــه کلیســای جامــع‪ ،‬مرکــز شــهر قدیمــی متعلــق بــه ســده ی دوازدهــم‬ ‫میــادی و دروازه هــای قدیمــی شــهر و ‪( Hosltentor‬در میــان ان هــا از همــه‬ ‫معروف تــر اســت) را ببینیــد‪.‬‬ ‫ویز بادن‬ ‫ویــز بــادن المــان در دوران جنــگ جهانــی دوم اســیب زیــادی دیــد و تقریبــا‬ ‫بخــش عمــده ای از ان ویــران شــد‪ .‬امــا اگــر بــا ایــن طــرز فکــر بــه ویــز بــادن‬ ‫المــان مراجعــه کنیــد‪ ،‬کامــا از دیــدن ابادانــی و زیبایــی خانه هــای ان متعجــب‬ ‫خواهیــد شــد‪ .‬زیــرا ویــز بــادن بــه صــورت کامــل بازســازی شــده و امــروزه بــه‬ ‫عنــوان یکــی از زیباتریــن جاهــای دیدنــی المــان بــه شــمار می ایــد کــه همــه‬ ‫ســاله گردشــگران زیــادی را نیــز بــه ســمت خــود جــذب می کنــد‪ .‬در ایــن شــهر‬ ‫کوچــک‪ ،‬زیبــا و صمیمــی‪ ،‬می توانیــد از دیــدن مناظــر بکــر طبیعــی و همچنیــن‬ ‫خانه هایــی بــا ســبک معمــاری نئوکالســیک لــذت ببریــد‪ .‬ویــز بــادن المــان‪،‬‬ ‫شــبیه همــان تصاویــری اســت کــه از ان بــه عنــوان پــس زمینــه تلفــن همــراه‬ ‫خــود اســتفاده می کنیــد! همچنیــن بایــد بدانیــد کــه امــکان اقامــت در کلبه هــای‬ ‫روســتایی ویــز بــادن نیــز وجــود دارد‪ .‬بــه ایــن طریــق می توانیــد ســفری‬ ‫منحصــر بــه فــرد و رویایــی را بــه اروپــا تجربــه کنیــد‪.‬‬ ‫کلوگن‬ ‫کلوگــن را می تــوان یکــی از محبوب تریــن جاهــای دیدنــی المــان دانســت کــه همــه‬ ‫ســاله گردشــگران زیــادی را جــذب خــود می کنــد‪ .‬ایــن شــهر یکــی از شــهر های‬ ‫قــرون وســطایی المــان محســوب می شــود کــه از نظــر زیبایــی معمــاری شــباهت‬ ‫زیــادی بــه شــهرهایی هماننــد ویــن یــا بوداپســت دارد‪ .‬در ایــن شــهر زیبــا و‬ ‫باســتانی‪ ،‬موزه هــای ارزشــمندی وجــود دارنــد کــه می توانیــد بــا مراجعــه بــه‬ ‫انهــا‪ ،‬از تاریــخ و فرهنــگ غنــی کلوگــن و مــردم ان بــا خبــر شــوید‪ .‬همچنیــن بایــد‬ ‫بــه یــاد داشــته باشــید کــه مــردم کلوگــن را در تمــام المــان‪ ،‬بــه شــیرینی های‬ ‫خوشمزه شــان می شناســند! پــس حتمــا ســری بــه شــیرینی پزی های کلوگــن‬ ‫بزنیــد و طعــم شــیرینی های تــازه و خوشــمزه انهــا را بچشــید‪ .‬اماکــن تاریخــی‬ ‫زیــادی در کلوگــن المــان وجــود دارنــد کــه اگــر بخواهیــد از تمــام انهــا بازدیــد‬ ‫کنیــد‪ ،‬بــه چندیــن روز زمــان نیــاز خواهیــد داشــت‪ .‬امــا حتــی قــدم زدن در کوچــه‬ ‫و پــس کوچه هــای کلوگــن و دیــدن خانه هــای زیبایــی کــه بــا ســبک معمــاری‬ ‫نئوکالســیک ســاخته شــده اند نیــز لذت بخــش خواهــد بــود‪.‬‬ ‫رودخانه یکنستانس‬ ‫رودخانــه ی کنســتانس المــان از بزرگ تریــن رودخانــه هــای المــان محســوب‬ ‫می شــود کــه در جنــوب غــرب ایــن کشــور صنعتــی و دیدنــی قــرار دارد‪ .‬رودخانـه ی‬ ‫کنســتانس در مــرز ســوئیس و اتریــش قــرار گرفتــه و یکــی از تماشــایی ترین‬ ‫جاهــای دیدنــی المــان بــه شــمار می ایــد‪ .‬وجــود رودخانــه ی کنســتانس باعــث‬ ‫ابادانــی تمــام زمین هــای اطــراف شــده و تــا چشــم کار می کنــد‪ ،‬در اطــراف‬ ‫ایــن رودخانــه‪ ،‬زمین هــای سرســبز و حاصل خیــز دیــده می شــود‪ .‬بازدیــد از‬ ‫رودخانـه ی کنســتانس در ســفر بــه المــان اکیــدا توصیــه می شــود‪ .‬اگــر بــه پیــاده‬ ‫روی و طبیعت گــردی در ســفر عالقه منــد هســتید‪ ،‬می توانیــد در امتــداد رودخانــه‪،‬‬ ‫زیباتریــن مســیر پیــاده روی در تمــام اروپــا را تجربــه کنیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪47‬‬ ‫ستاره کوشا‬ صفحه 47 ‫تاریخ موسیقی المان‬ ‫خلیل مدادی‬ ‫المانــی هــا قــرن هاســت کــه بــه موســیقی کمــک کــرده و ان را دچــار تحــول‬ ‫کرد ه انــد‪.‬‬ ‫کافــی اســت نگاهــی بــه تاریــخ موســیقی المــان و نام هــای بــزرگ ان بیاندازیــم تــا‬ ‫متوجــه نفــوذ و تاثیــر موســیقی المــان بــر اروپــا و جهــان شــویم‪.‬‬ ‫المــان کشــوری اســت کــه بــه واســطه کمــک هــای بــی شــماری کــه بــزرگان‬ ‫فلســفه‪ ،‬ادبیــات‪ ،‬هنــر و علــم بــه رشــد بشــر داشــتند در جهــان شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫مارتیــن لوتــر کتــاب مقــدس را بــه زبانــی ترجمــه کــرد کــه عالقــه منــدان به کلیســا‬ ‫مــی توانســتند اصالحــات پروتســتان را بخواننــد و ان را دنبــال کننــد‪ .‬افــرادی ماننــد‬ ‫کانــت ‪ ،‬هــگل ‪ ،‬هایدگــر و مارکــس بــه شــکل گیــری فلســفه کمــک کردنــد‪ .‬ویلهلــم‬ ‫کنــراد رونتگــن ‪ ،‬البــرت انیشــتین ‪ ،‬ماکــس پالنــک و ورنــر هایزنبــرگ همگــی بــه‬ ‫خاطــر کشــفیات علمــی خــود برنــده جایــزه نوبــل فیزیــک شــدند‪ .‬ورنــر هرتــزوگ و‬ ‫راینــر ورنــر فاســبیندر نامــی برای ســینمای المــان ســاختند و جنبشــهای مدرنیســتی‬ ‫ماننــد باهــاوس بــه شــکل گیــری تفکــر مــا در مــورد طراحــی‬ ‫کمــک کردنــد‪ .‬نوازنــدگان المانــی نیــز در فرهنــگ جهانــی‬ ‫تاثیــر قابــل توجهــی گذاشــته انــد‪.‬‬ ‫موســیقی کالســیک المــان از یــک ســلطنت چنــد صــد ســاله‬ ‫برخــوردار اســت ایــن ســبک از قــرن ‪ 16‬اغــاز مــی شــود و تــا‬ ‫بــه امــروز زنــده نگــه داشــته شــده اســت‪ .‬ایــن اهنگســازان‬ ‫قدیمــی بودنــد کــه توانســتند المــان را در نقشــه موســیقی دنیــا‬ ‫قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫یوهــان سباســتین بــاخ کــه بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن‬ ‫اهنگســازان در تمــام دوران شــناخته مــی شــود‪ .‬اهنگ ســاز‬ ‫و نوازنــده ارگ و هارپســیکورد کــه اثــارش بــرای دســته اواز‪،‬‬ ‫ارکســتر و تک ســازها‪ ،‬تقریب ـاً تمــام انــواع متفــاوت موســیقی‬ ‫ـوغ‬ ‫دوره بــاروک را دربرمی گیــرد و موســیقی ان دوران را بــه بلـ ِ‬ ‫خــود رسانده اســت‪ .‬بــا اینکــه او شــکل تــازه ای از موســیقی‬ ‫ارائــه نکــرد‪ ،‬ولــی توانســت سـ ِ‬ ‫ـبک شــایع در موســیقی المــان‬ ‫را بــا فنــون کنترپــوان غنــی ســازد‪ .‬ایــن فنــون‪ ،‬مبنــی بــر‬ ‫تنظیــم چیدمــان هارمونیــک و موتیــف در مقیــاس کوچــک و‬ ‫بــزرگ بــود و همچنیــن ســازواری[پ ‪ ]۱‬ریتم هــا و بافت هــای‬ ‫برگرفتــه از موســیقی کشــورهای دیگــر چــون ایتالیــا و فرانســه‬ ‫را شــامل می شــد‪.‬‬ ‫لطافــت قــوی موســیقی بــاخ و گســتردگی حاصــل از هنــر وی‪ ،‬او را به عنــوان یکــی از‬ ‫بزرگ تریــن اهنگ ســازان غــرب در ســنت ُتنــال مشــهور ساخته اســت‪ .‬بــا توجــه‬ ‫بــه عمــق معنایــی‪ ،‬قــ ّوت فنــی و زیبایــی هنرمندانــه‪ ،‬اثــاری چــون کنســرتوهای‬ ‫براندنبــورگ‪ ،‬ســوئیت ها و پارتیتاهــا بــرای ســاز شســتی دار‪ ،‬مــس در ســی مینــور‪،‬‬ ‫پاســیون بــه روایــت متــای قدیــس‪ ،‬پیشــکش موســیقایی‪ ،‬هنــر فــوگ و تعــداد‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪48‬‬ ‫فراوانــی کانتــات کــه ‪۲۲۰‬تــا از ان هــا برجــا مانده اســت را می تــوان نــام بــرد‪ . .‬از دیگــر‬ ‫اهنگســازان تاثیرگــذار بــاروک المانــی مــی تــوان بــه یوهــان پاچلبــل‪ ،‬گئــورگ فیلیــپ‬ ‫تلمــان و جــورج فردیریــک هنــدل اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫دوران رمانتیــک موســیقی کالســیک همچنیــن تعــداد معــدودی از المانــی هــای مشــهور‬ ‫را بــه دنیــا اورد ‪ ،‬از جملــه لودویــگ ون بتهــوون ‪ ،‬کــه نــه ســمفونی‬ ‫او را بســیاری از بزرگتریــن اثــار وی مــی داننــد‪ .‬موســیقی بتهــوون‬ ‫را مــی تــوان بــه ســه دوره تقســیم کــرد‪ .‬دوره اولیــه او ‪ ،‬کــه بــا‬ ‫تقلیــد از اهنگســازان کالســیک دیگــر اغــاز شــد ‪ ،‬شــامل تعــداد‬ ‫انگشــت شــماری از قطعــات پیانــو و کوارتــت هــای زهــی اســت‪.‬‬ ‫دوره میانــی بتهــوون زمانــی اســت کــه او تمرکــز خــود را بــه‬ ‫همــراه گنجانــدن نقــوش بــه ارکستراســیون بــزرگ تغییــر داد‪ .‬در‬ ‫اواخــر دوره او ‪ ،‬بــا اشــکار شــدن ناشــنوایی بتهــوون ‪ ،‬اثــار وی‬ ‫عمیــق تــر و عاطفــی شــدند‪ .‬دیگــر اهنگســاز مهــم رمانتیــک ایــن‬ ‫زمــان ‪ ،‬ریچــارد واگنــر بــود کــه اپــرا مــی نوشــت‪.‬‬ ‫یوهانــس برامــس پیانیســت‪ ،‬رهبــر ارکســتر و اهنگســاز المانــی در‬ ‫دورۀ رمانتیــک بــود‪ .‬برامــس در شــهر هامبــورگ و در خانــواده ای‬ ‫لوتریانیســت متولــد شــد‪.‬‬ ‫برامــس اثــار متنوعــی بــرای ارکســتر ســمفونیک‪ ،‬ارکســتر‬ ‫مجلســی‪ ،‬پیانــو‪ ،‬ارگ‪ ،‬گــروه کــر و اواز اهنگســازی کــرد‪ .‬وی کــه‬ ‫پیانیســتی چیره دســت بــود‪ ،‬بســیاری از اثــارش را خــودش بــرای‬ ‫اولیــن بــار بــه اجــرا گذاشــت‪ .‬او بــا برخــی از نوازنــدگان برجســته‬ ‫زمــان خــود ماننــد کالرا شــومان و یــوزف یواخیــم همکاری داشــت‬ ‫کــه هــر ســه‪ ،‬دوســت صمیمــی نیــز بودنــد‪ .‬هم اکنــون بســیاری از‬ ‫اثــار وی بــه رپرتــوار اصلــی در کنســرت های مــدرن تبدیــل شده اســت‪ .‬برامــس یــک‬ ‫ـرای ســازش ناپذیر بــود کــه برخــی از اثــار خــود را نابــود کــرد و برخــی دیگــر‬ ‫کمال گـ ِ‬ ‫را نیــز منتشــر نکــرد‪.‬‬ ‫ســبک موســیقی برامــس را همتایــان وی و همچنیــن نویســندگان بعــدی‪ ،‬هــم به عنــوان‬ ‫یــک ســنت گرا و هــم به عنــوان یــک نــواور ارزیابــی کردنــد‪ .‬موســیقی او کامــ ً‬ ‫ا در‬ ‫اهنگســازی اســتادان موســیقی دوره کالســیک ریشــه دارد‬ ‫ســاختارها و تکنیک هــای‬ ‫ِ‬ ‫و ایــن در حالــی کــه بســیاری از معاصرانــش‪ ،‬موســیقی وی را بیــش از حــد اکادمیــک‬ ‫می دانســتند‪ .‬تکنیک هــا و روح اثــار برامــس بــا تحســین اهنگســازان بعــدی ماننــد‬ ‫ارنولــد شــونبرگ و ادوارد الــگار قــرار گرفــت‪ .‬موتیف هــای رومانتیــک و عمیق ـاً عاشــقانه‬ ‫وی کــه در ســاختارهای دقیــق اثــارش نهفتــه بــود‪ ،‬بــرای بســیاری از نس ـل های بعــدی‬ ‫موســیقی‪ ،‬نقطــه اغــاز و الهام بخــش بــود‪.‬‬ ‫از انجــا کــه فضــای فرهنگــی و سیاســی در المــان بیــن جنــگ هــای جهانــی اول و دوم‬ ‫دســتخوش تغییراتــی شــد ‪ ،‬موســیقی المــان نیــز خــود را متحــول مــی دیــد‪ .‬مــردم بــا‬ ‫تمرکــز بــر ســنت موســیقی کالســیک ‪ ،‬موســیقی را مــی خواســتند کــه احســاس انهــا را‬ ‫بیــان کنــد ‪ ،‬کــه اغلــب (البتــه نــه همیشــه) سیاســی بــود‪.‬‬ ‫برخــاف ‪( Gebrauchsmusik‬موســیقی ســودمند) در اواخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل‬ ‫قــرن ‪ ، 20‬نوعــی موســیقی بــرای اولیــن بــار در المــان در صحنــه کالپ هــای دهــه‬ ‫‪ 1920‬ظاهــر شــد و بــه عنــوان نوعــی موســیقی فرهنگــی و ســرگرم کننــده بــود کــه بــه‬ ‫مجریــان خــود فرصــت ازمایــش مــی داد‪.‬‬ ‫مارلیــن دیتریــش یکــی از چهــره هــای محبــوب پــس از شــهرت در فیلــم «فرشــته ابــی»‬ ‫بــود کــه در ان بــه عنــوان خواننــده ظاهــر شــد‪ .‬او بــه دو زبــان انگلیســی و المانــی اواز‬ ‫مــی خوانــد‪.‬‬ ‫در مــورد موســیقی محلــی المــان نیــز بایــد گفــت‪ ،‬بســته بــه بــازه زمانــی و منطقــه‬ ‫جغرافیایــی مــورد نظــر ‪ ،‬تعریــف «موســیقی محلــی المــان» متفــاوت اســت‪ .‬بــه طــور‬ ‫کلــی ‪ ،‬ســنت قدیمــی تــر شــامل اوازهــای طبقــه کارگــر و سیاســی اســت‪ .‬امــا طــی‬ ‫ایــن ســالها ‪ ،‬موســیقی محلــی شــاخه هــای مختلفــی را شــامل مــی شــود کــه شــامل‬ ‫گــروه هــای مختلــف فرهنگــی (ماننــد ســوابی هــا و ســوربیایی هــا) اســت و ســبک هــای‬ ‫مختلفــی را در بــر مــی گیــرد (ماننــد گروههــای موســیقی کــه بــا جشــنواره هــای باواریــا‬ ‫مرتبــط هســتند)‪.‬‬ صفحه 48 ‫زندگی نامه لودیک فان بتهون‬ ‫لودویــگ وان بتهــوون (متولــد ‪۱۶‬‬ ‫دســامبر ‪ - ۱۷۷۰‬فــوت ‪ ۲۶‬مــارس‬ ‫‪ )۱۸۲۷‬یکــی از موســیقیدانان‬ ‫برجســته المانــی بــود کــه بیشــتر‬ ‫زندگــی خــود را در ویــن ســپری کــرد‪.‬‬ ‫وی یکــی از بزرگ تریــن و تاثیــر‬ ‫گذارتریــن شــخصیتهای موســیقی‬ ‫در دوران کالســیک و اغــاز دوره‬ ‫رومانتیــک بــود‪ .‬بتهــوون بــه عنــوان‬ ‫بزرگ تریــن موســیقیدان تاریــخ‬ ‫همیشــه مــورد ســتایش قــرار گرفتــه‪.‬‬ ‫اوازه او موســیقیدانان‪ ،‬اهنگســازان‪ ،‬و‬ ‫شــنوندگانش را در تمــام دوران تحــت‬ ‫تاثیــر عمیــق قــرار داده‪ .‬در میــان‬ ‫اثــار شــناخته شــده وی می تــوان‬ ‫از ســنفونی نهــم‪ ،‬ســنفونی پنجــم‪،‬‬ ‫ســنفونی ســوم‪ ،‬ســونات پیانــو‬ ‫پاتتیــک‪ ،‬مهتــاب و هامرکالویــر‪،‬‬ ‫اپــرای فیدلیــو و میســا ســولمنیس‬ ‫نــام بــرد‪.‬‬ ‫اولیــن معلــم موســیقی بتهــوون‬ ‫پــدرش بــود‪ .‬پــدرش یوهــان یکــی از‬ ‫موســیقیدانان دربــار بــن بــود‪ .‬او مــردی الکلــی بــود کــه ســعی می کــرد بتهــوون را بـه زور کتــک‪،‬‬ ‫بــه عنــوان کودکــی اعجوبــه هماننــد موتــزارت بــه نمایــش بگــذارد‪ .‬هــر چنــد اســتعداد بتهــوون‬ ‫بــزودی بــر همــه اشــکار شــد‪ .‬بعــد از ان بتهــوون تحــت امــوزش کریســتین گوت لــوب نیفــه‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬همچنیــن بتهــوون تحــت حمایــت مالــی شــاهزاده اِل ِکتــور (همــان دربــاری کــه‬ ‫پــدرش در ان کار می کــرد) قــرار گرفــت‪ .‬بتهــوون در ســن ‪ ۱۷‬ســالگی مــادر خــود را از دســت‬ ‫داد و بــا درامــد اندکــی کــه از دربــار می گرفــت مســئولیت دو بــرادر کوچک تــرش را بــر عهــده‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫بتهــوون در ســال ‪ ۱۷۹۲‬بــه ویــن نقــل مــکان کــرد و تحــت امــوزش ژوزف هایــدن قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ولــی هایــدن پیــر در ان زمــان در اوج شــهرت بــود و بــه قــدری گرفتــار‪ ،‬کــه زمــان بســیار‬ ‫کمــی را می توانســت صــرف بتهــوون بکنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل بتهــوون را بــه دوســتش یوهــان‬ ‫البرشــت برگر معرفــی کــرد‪ .‬از ســال ‪ ۱۷۹۴‬بتهــوون بــه صــورت جــدی و بــا عالقــه شــدید‬ ‫نوازندگــی پیانــو و اهنگســازی را شــروع کــرد و بــه ســرعت بــه عنــوان نوازنــده چیره دســت‬ ‫پیانــو و نیــز کم کــم بــه عنــوان اهنگســازی توانــا‪ ،‬سرشــناس شــد‪.‬‬ ‫زندگی او به عنوان موسیقیدان به سه دوره «اغازی»‪« ،‬میانی» و «پایانی» تقسیم می شود‬ ‫در دوره اغــازی (کــه تقریبـاً از ســال ‪ ۱۸۰۲‬اغــاز می شــود) کارهــای بتهــوون تحــت تاثیــر هایــدن‬ ‫و موتــزارت بــود‪ ،‬در حالــی کــه در همــان زمــان مســیرهای جدیدتــر و بــه تدریــج دیــد وســیع تری‬ ‫در کارهایــش را کشــف می کــرد‪ .‬بعضــی از اثــار مهــم وی در دوران اغــازی‪ :‬ســنفونی های شــماره‬ ‫‪ ۱‬و ‪ ،۲‬شــش کوارتــت زهــی‪ ،‬دو کنســرتو پیانــو‪ ،‬دوازده ســونات پیانــو (شــامل ســوناتهای مشــهور‬ ‫پاتِتیــک و مهتاب)‪.‬‬ ‫دوره میانی‬ ‫دوران میانــی کمــی بعــد از بحــران روحــی بتهــوون بــه علــت کــری اغــاز شــد‪ .‬اثــار بســیار‬ ‫برجســته ای کــه درون مایــه اکثــر انهــا شــجاعت‪ ،‬نبــرد و ســتیز اســت در ایــن دوران شــکل‬ ‫گرفتنــد‪ .‬ایــن اثــار بزرگ تریــن و مشــهورترین اثــار موســیقی کالســیک را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫اثــار دوره میانــی‪ :‬شــش ســنفونی (شــماره های ‪ ۳‬تــا ‪ ،)۸‬ســه کنســرتو پیانــو (شــماره های ‪ ۳‬تــا‬ ‫‪ )۵‬و تنهــا کنســرتوی ویولــن‪ ،‬پنــج کوارتــت زهــی (شــماره های ‪ ۷‬تــا ‪ ،)۱۱‬هفــت ســونات پیانــو‬ ‫(شــماره های ‪ ۱۳‬تــا ‪ )۱۹‬شــامل ســوناتهای والدشــتاین و اپاســیوناتا‪ ،‬و تنهــا اپــرای بتهــوون‬ ‫«فیدلیــو»‪.‬‬ ‫دوره پایانی‬ ‫دوره پایانــی فعالیتهــای بتهــوون در ســال ‪ ۱۸۱۶‬اغــاز شــد‪ .‬اثــار دوران پایانــی بســیار قابــل‬ ‫ستایشــند و انهــا را می تــوان عمیقــاً متفکرانــه و بســیار بیانگــر ســیمای شــخصی بتهــوون‬ ‫توصیــف کــرد‪ .‬همچنیــن بیشــترین ســاختار شــکنی های بتهــوون را در اثــار ایــن دوره می تــوان‬ ‫یافــت (بــه طــور مثــال‪ ،‬کوارتــت زهــی شــماره ‪ ۱۴‬در دو دیِــز مینــور دارای ‪ ۷‬موومــان اســت‪،‬‬ ‫همچنیــن بتهــوون در اخریــن موومــان ســنفونی شــماره ‪ ۹‬خــود از گــروه ُکــر اســتفاده کــرده)‪.‬‬ ‫اثــار برجســته ایــن دوره‪ :‬ســونات پیانــوی شــماره ‪ ۲۹‬هامرکالویــر‪ ،‬میســا ســولمنیس‪ ،‬ســنفونی‬ ‫شــماره ‪ ،۹‬اخریــن کواتت هــای زهــی (‪ )۱۶ - ۱۲‬و اخریــن ســونات های پیانــو (‪.)۳۲ - ۲۰‬‬ ‫بتهــوون در ایــن زمــان شــنوایی خــود را بــه طــور کامــل از دســت داده بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪49‬‬ ‫ِوجهــه او بــه قــدری عظیــم بــود کــه وقتــی در ســال ‪۱۸۰۹‬‬ ‫تهدیــد کــرد کــه پســتی را خــارج از اتریــش خواهــد پذیرفــت‪،‬‬ ‫ســه نفــر از نجبــا ترتیبــات خاصــی بــرای نگهداشــتن وی‬ ‫در ویــن بــه عمــل اوردنــد‪ .‬شــاهزاده کینســکی‪ ،‬شــاهزاده‬ ‫لوبکوویتــز‪ ،‬ارشــیدوک رودلــف بــرادر امپراتــور و شــاگرد بتهــوون‬ ‫داوطلــب پرداخــت حقــوق ســاالنه بــه او شــدند‪ .‬تنهــا شــرط‬ ‫انهــا بــرای ایــن قــرار بی ســابقه در تاریــخ موســیقی ایــن بــود‬ ‫کــه بتهــوون بــه زندگــی در پایتخــت اتریــش ادامــه دهــد‪.‬‬ ‫موسیقی‬ ‫بســیاری معتقدنــد موســیقی بتهــوون بازتــاب زندگــی شــخصی‬ ‫اوســت کــه در اکثــر اوقــات تجســمی از نبــرد و نــزاع همــراه‬ ‫بــا پیــروزی اســت‪ .‬مصــداق ایــن توصیــف را می تــوان در اکثــر‬ ‫شــاهکارهای بتهــوون کــه بعــد از یــک دشــواری ســخت در‬ ‫زندگــی اش پدیــد امدنــد یافــت‪ .‬بتهــوون در ســال ‪ ۱۸۰۲‬در‬ ‫هایلیگنشــتاد (روســتایی خــارج از ویــن) وصیــت نامـه ای خطــاب‬ ‫بــه دو بــرادرش نوشــته کــه بــه وصیتنامــه هایلیگنشــتاد معــروف‬ ‫اســت‪ .‬پــس از واقعــه هایلیگنشــتاد و غلبــه بــر یاســش از ‪۱۸۰۳‬‬ ‫تــا ‪ ۱۸۰۴‬ســمفونی عظیــم شــماره ‪ ۳‬خــود بــه نــام اروئیــکا را‬ ‫کــه نقطــه تحــول در تاریــخ موســیقی اســت تصنیــف کــرد‪.‬‬ ‫طــی مبــارزه چنــد ســاله اش بــرای قیمومیــت کارل‪ ،‬بتهــوون‬ ‫کمتــر اهنــگ ســاخت و وینی هــا شــروع بــه زمزمــه کردنــد‬ ‫کــه کار او تمــام اســت‪ .‬بتهــوون شــایعات را شــنید و گفــت‪:‬‬ ‫«کمــی صبــر کنیــد‪ ،‬بــزودی چیــزی متفــاوت خواهیــد فهمیــد»‬ ‫و اینطــور شــد‪ .‬بعــد از ‪ ۱۸۱۸‬مســائل داخلــی بتهــوون مانــع‬ ‫از انفجــار خالقیــت او نشــد و بعضــی از بزرگ تریــن اثــارش‪:‬‬ ‫میســا ســولمنیس‪ ،‬ســنفونی شــماره ‪ ،۹‬اخریــن ســوناتهای پیانــو‬ ‫و اخریــن کوارتتهــای زهــی را بــه وجــود اورد‪ .‬او از ســال ‪۱۸۰۰‬‬ ‫بــه ناشــنوایی تدریجــی خــود پــی بــرد‪ .‬بــرای یــک اهنگســاز و‬ ‫نوازنــده هیــج اتفاقــی نمی توانــد ناگوارتــر از ناشــنوایی باشــد‪،‬‬ ‫امــا حتــی ان هــم نتوانســت مانــع جــدی ای بــرای بتهــوون‬ ‫باشــد‪ .‬اخریــن کارهــای او شــگفتی خاصــی دارنــد‪ ،‬و بســیاری‬ ‫ان هــا را مملــو از معانــی مرمــوز و ناشــناخته می دانند‪.‬بتهــوون را‬ ‫بزرگتریــن هنرمنــد تاریــخ موســیقی و پیانــو میداننــد‪.‬‬ ‫مرگ‬ ‫بتهــوون از ســامت کمــی برخــوردار بــود‪ ،‬مخصوصــاً بعــد از‬ ‫ســن ‪ ۲۰‬ســالگی‪ ،‬زمانــی کــه درد شــکم شــروع بــه ازار دادنــش‬ ‫کــرد‪ .‬امــا عــاوه بــر ایــن مشــکالت جســمی‪ ،‬او درگیــر چندیــن‬ ‫مشــکل روحــی نیــز بــود‪ ،‬کــه ناکامــی در یــک ســری روابطــه‬ ‫عشــقی از جملــه ان هــا بــود‪ .‬در ســال ‪ ۱۸۲۶‬ســامت وی بــه‬ ‫شــدت وخیــم شــده بــود‪ ،‬تــا اینکه یــک ســال بعــد در ‪ ۲۶‬مارس‬ ‫‪ ۱۸۲۷‬از دنیــا رفــت‪ .‬در ان زمــان تصــور می شــد مرگــش بــه‬ ‫دلیــل مــرض کبــد بوده اســت‪ ،‬امــا تحقیقــات اخیــر بــر اســاس‬ ‫دســته ای از موهــای بتهــوون کــه پــس از مرگــش باقــی مانــده‪،‬‬ ‫نشــان می دهــد کــه مســمومیت ســرب باعــث بیمــاری و مــرگ‬ ‫نابهنــگام وی بــوده (مقــدار ســرب خــون بتهــوون ‪ ۱۰۰‬برابــر‬ ‫بیشــتر از مقــدار ســرب در خــون یــک فــرد ســالم بــود)‪ .‬احتمــاالً‬ ‫منبــع ایــن ســرب از ماهیهــای رودخانــه الــوده دانــوب و ترکیبــی‬ ‫از ســرب کــه بــرای شــیرین کــردن شــراب اســتفاده می شــود‬ ‫بــوده‪ .‬بعیــد اســت ناشــنوایی بتهــوون بــه خاطــر مســمومیت از‬ ‫ســرب بــوده باشــد‪ ،‬برخــی از تحقیقــات نشــان می دهــد کــه‬ ‫اختــال در پادتــن سیســتم دفاعــی بــدن و دچــار شــدن بــه‬ ‫بیمــاری لوپــوس منتشــر‪ ،‬عامــل ان بوده اســت‬ صفحه 49 ‫سمیه عبدالمحمدی‬ ‫کارشناس فرهنگی‬ ‫ادبیات المان‬ ‫ادبیــات المانــی کــه در ســده های میانــه در المــان نوشــته شده اســت از کارولنژی هــا اغــاز می شــود و‬ ‫بــرای پایــان ان تاریخ هــای متفاوتــی بیــان شده اســت‪ .‬اصالحــات پروتســتانی (‪ )۱۵۱۷‬اخریــن نقطــه‬ ‫پایــان ممکــن دانســته می شــود‪ .‬المانــی علیــای میانــه در ســده ‪ ۱۲‬میــادی اغــاز می شــود‪ ،‬کارهــای‬ ‫برجســته ایــن دوره حلقــه (حــدود ‪ ۱۴۱۰‬میــادی) و شــعرهای اســوالد فــن ولکنشــتاین و یوهانــس فــن تپل‬ ‫اســت‪ .‬دوره بــاروک (‪ ۱۶۰۰‬تــا ‪ ۱۷۲۰‬میــادی) یکــی از پربارتریــن دوره هــا در ادبیــات المانــی بوده اســت‪.‬‬ ‫ادبیــات مــدرن در زبــان المانــی بــا نویســندگان عصــر روشــنگری (ماننــد هــردر) اغــاز می شــود‪ .‬دوره‬ ‫حساســیت در دهه هــای ‪ ۱۷۵۰‬تــا ‪ ۱۷۷۰‬میــادی‪ ،‬بــا پرفروشــترین کتــاب گوتــه‪ ،‬رنج هــای ورتــر جــوان‬ ‫(‪ )۱۷۷۴‬پایــان یافــت‪ .‬جنبــش طوفــان و غــرش و کالســیک وایمــار توســط یوهــان ولفگانــگ فــون گوتــه‬ ‫و فریدریــش شــیلر رهبــری شــدند‪ .‬جنبــش رمانتیــک المانــی‪ ،‬پایــان ســده هجــده و اغــاز ســده نــوزده‬ ‫میــادی را زیــر ســلطه خــود دراورد‪.‬‬ ‫بیدرمایــر بــه ادبیــات و موســیقی‪ ،‬هنرهــای بصــری‪ ،‬و طراحــی داخلــی در دوره ای میــان ســال های ‪۱۸۱۵‬‬ ‫(کنگــره ویــن)‪ ،‬پایــان جنگ هــای ناپلئونــی‪ ،‬و ‪ ۱۸۴۸‬میــادی‪ ،‬یعنــی ســال انقالب هــای اروپایــی گفتــه‬ ‫می شــود‪ .‬در المــان زیــر ســلطه رژیــم نــازی‪ ،‬برخــی نویســندگان تبعیــد شــدند و بقیــه مــورد سانســور قرار‬ ‫گرفتنــد‪ .‬تاکنــون جایــزه نوبــل در ادبیــات چهــارده بــار بــه نویســندگان المانــی زبــان اهــدا شده اســت‪.‬‬ ‫برخــی از برنــدگان ایــن جایــزه عبارتنــد از تومــاس مــان‪ ،‬هرمــان هســه‪ ،‬و گونتــر گــراس‪.‬‬ ‫در دوره کالســیک مــی تــوان از شــاعران‪ ،‬نویســندگانی چــون وینــکل مــان‪ ،‬یوهــان‬ ‫ولفگانــگ فــن‪ ،‬گوتــه و فریدیــک فــن شــیلر نــام بــرد کــه ایــن شــاعران و نویســندگان‬ ‫پیشــروان ســبک کالســیک ادبــی در المــان بــه شــمار مــی رونــد‪.‬‬ ‫وینکل مان‬ ‫شــاعر و نویســنده بــزرگ دوره کالســیک المــان‪ ،‬پســر پینــه دوزی بــود کــه بــر اثــر‬ ‫کوشــش خــود و تحمــل مشــقات بســیار و مطالعــات فــراوان بــه درجــه علمــی و ادبــی‬ ‫رفیعــی رســید‪ .‬امــا پیــش از بــه تحریــر دراوردن نتایــج تمامــی مطالعاتــش بــه قتــل‬ ‫رســید‪ .‬برخــی از اثــار او عبــارت اســت از‪ :‬کتــاب «تفکراتــی دربــاره پیــروی از اثــار‬ ‫یونانــی در زمینــه نقاشــی و مجســمه ســازی» و کتــاب «تاریــخ هنــر در عهــد باســتان‪».‬‬ ‫یوهان ولفگانگ فن گوته‬ ‫ گوتــه در ‪ ۲۸‬اوت ‪ ۱۷۴۹‬میــادی در شــهر فرانکفــورت در کنــار رود مایــن بــه دنیــا‬‫امــد‪ .‬دوران کودکــی گوتــه مصــادف بــا دوران ناارامــی در تاریــخ بــود‪ ،‬جنــگ بیــن‬ ‫پــروس و اتریــش سراســر اروپــا را مــی لرزانــد‪ .‬از همیــن دوره بــود کــه «گوتــه» عالقــه‬ ‫زیــادی بــه هنــر تاتــر‪ ،‬نقاشــی‪ ،‬شــعر و موســیقی پیــدا کــرد و بــا ایــن عشــق رشــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫گوتــه‪ ،‬شــاعر بــزرگ المــان زمانــی کــه در ســال ‪ ۱۸۱۴‬ترجمــه ای از دیــوان حافــظ را‬ ‫خوانــد کــه چنــد ســال پیــش از ان تاریــخ بــه دســت «یــوزف فــن هامــر پورگشــتال»‬ ‫سیاســتمدار و شــرق شــناس بــزرگ اتریــش بــه المانــی برگردانــده شــده بــود‪ ،‬بقــدری‬ ‫هواخــواه حافــظ شــیرازی شــد کــه همــه چیــز و همــه کــس را از یــاد بــرد‪ .‬گوتــه از‬ ‫نوجوانــی بــه ادب مشــرق زمیــن دلبســتگی داشــت‪ .‬وی قــران کریــم و حکایــت هــزار و‬ ‫یــک شــب و ترجمــه اشــعار چنــد شــاعر عــرب را نیــز قبــا خوانــده بــود‪ .‬امــا در میــان‬ ‫انهــا بــه اشــعار فارســی عشــق بیشــتری مــی ورزیــد‪ .‬وی عظمــت بــی پایــان فرهنــگ‬ ‫شــرق را دریافتــه بــود و بــه مطالعــه در اثــار انهــا مــی پرداخــت‪.‬‬ ‫بیــن ســالهای ‪ ۱۸۱۲‬تــا ‪ ۱۸۱۳‬کتابــی تحــت عنــوان دیــوان غزلهــای شــمس الدیــن‬ ‫محمــد حافــظ شــاعر ایرانــی بــه چــاپ رســید و نســخه ای از ان بــه دســت گوتــه‬ ‫افتــاد‪ .‬گوتــه ان را بــا عشــق بســیار مطالعــه کــرد و پــس از ان اشــتیاق و میــل شــدیدی‬ ‫در وی شــعله ور شــد تــا اشــعاری بــا الهــام از اشــعار و طبــع حافــظ و رنــگ و بــوی‬ ‫شــرقی بســراید‪ ،‬امــا نمــی دانســت کــه راهــی بــس دشــوار پیــش رو دارد‪ .‬گوتــه بــه‬ ‫خاطــر عشــق بــه حافــظ الفبــا و نــگارش فارســی را نیــز اموخــت‪ ،‬اگرچــه برایــش‬ ‫بســیار دشــوار بــود‪ .‬ســرانجام مجموعــه اشــعارش منتشــر شــد کــه مرکــب بــود از‪:‬‬ ‫«معنــی نامــه»‪« ،‬حافــظ نامــه»‪« ،‬عشــق نامــه»‪« ،‬اندیشــه نامــه»‪« ،‬رنــج نامــه»‪« ،‬حکمــت‬ ‫نامــه»‪« ،‬تیمورنامــه»‪« ،‬زلیخــا نامــه»‪« ،‬ســاقی نامــه»‪« ،‬مثــل نامــه»‪« ،‬پارســی نامــه» و‬ ‫«خلــد نامــه»‪ .‬البتــه انچــه گوتــه از حافــظ و از طریــق ترجمــه اشــعار حافــظ بــه المانــی‬ ‫درک کــرده اســت‪ ،‬تنهــا شــمه ای از روح بلنــد حافــظ اســت‪.‬‬ ‫گفتــه مــی شــود کــه بــا تمــام جــد و همــت گوتــه‪ ،‬ایــن دیــوان از نظــر ظاهــری تنهــا‬ ‫شــرقی مــی نمایــد و از نظــر باطنــی غربــی اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪50‬‬ صفحه 50 ‫گوتــه بــا اشــعارش ان چیــزی را خلــق کــرد کــه تــا بــه امــروز تحــت عنــوان شــعر بــه‬ ‫معنــای حقیقــی و راســتین ان مــی شناســیم‪ ،‬در دوران «طوفــان و طغیــان» در ســالهای‬ ‫‪ ۱۷۷۱‬تــا ‪ ۱۷۷۵‬میــادی‪ ،‬اشــعار گوتــه عــاری از هــر شــیوه پرشــور و جــذاب و هیجــان‬ ‫انگیــزی بــود‪ .‬امــا رفتــه رفتــه بیشــتر بــا شــناختن و مانــوس شــدن بــا اثــار شــرقی‬ ‫اشــعارش پراحســاس و درونــی گشــتند‪ .‬از نمایشــنامه هــای گوتــه مــی تــوان به تــراژدی‬ ‫«اگمنــت» اشــاره کــرد‪ ،‬اگمنــت ســوگنامه جــان باختــن در راه ازادی و انســانیت اســت و‬ ‫فریــاد ازادیخواهــی انســان از درون‪ .‬اگمنــت سپهســاالر دلیــر هلنــدی بــود کــه وقتــی‬ ‫اســپانیائی هــا بــر هلنــد تاختنــد او را بــه نیرنــگ کشــتند‪ ،‬ملــت هلنــد بــر مــرگ او بــه‬ ‫عزانشســت‪.‬‬ ‫تاســو ‪ ،‬درامــی اســت کــه گوتــه ان را درســال ‪ ۱۷۸۹‬نگاشــت دربــاره زندگــی «تــور‬ ‫کواتوتاســو» شــاعر بــزرگ ایتالیایــی کــه حماســه جــاودان «اورشــلیم تســلیم مــی‬ ‫شــود» را ســرود‪ .‬امــا نمایشــنامه مشــهور گوتــه «فاوســت» بــه ان دســته از معــدود اثــار‬ ‫ادبیــات جهانــی تعلــق دارد کــه نــه تنهــا‬ ‫چهــره یــک انســان‪ ،‬بلکــه تصویــری از‬ ‫انســانیت را در ادبیــات منعکــس مــی‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫«فاوســت» گوتــه‪ ،‬ســعادت و تیــره‬ ‫روزی‪ ،‬رنــج و شــادکامی زندگــی را‬ ‫تجربــه می کنــد‪ ،‬امــا زندگــی او بــا خــدا‬ ‫شــروع مــی شــود و بــا خــدا نیــز تمــام‬ ‫مــی شــود‪ .‬فاوســت نجــات مــی یابــد‬ ‫او در تیــره تریــن زوایــای فکــری خــود‬ ‫هربــار بــه ســوی خــدا مــی رود‪ ،‬زیــرا‬ ‫کــه عشــق جاویــد بــه خــدا بــا او همــراه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8‬‬ ‫‪%d8%84%d9%a8%aa+%d8%d8%a7%8c%d8%db%a8%af%d8%d8%a7%‬‬ ‫‪0=SSOReturnPage=Check&Rand&b1%d8%a7%ba%d8‬‬ ‫فریدریک فن شیلر (‪)۱۷۵۹ -۱۸۰۵‬‬ ‫شــیلر در ‪ ۱۰‬نوامبــر ‪ ۱۷۵۹‬در یــک شــهر کوچــک بــه نــام ماربــاخ (‪)marbach‬‬ ‫متولــد شــد‪ .‬پــدرش جــراح ارتــش بــود و خــودش بــه مدرســه نظامــی رفــت و در‬ ‫رشــته حقــوق و پزشــکی تحصیــل کــرد و ســالها پزشــک حکومتــی بــود و بــه خاطر‬ ‫عالقــه فــراوان بــه ادبیــات همــواره شــعر و نمایشــنامه هائــی می نوشــت‪ .‬شــیلر در‬ ‫دوران طوفــان و طغیــان غزلیاتــی ســروده کــه مشــخصه اشــعار بعــدی وی هســتند‪،‬‬ ‫درایــن اشــعار زمینــه واقعیــت را تــرک مــی کنــد و بــه غنــای تفکــر و ورای طبیعــت‬ ‫مــی رســد‪ .‬اقتــدار شــیلر در زمینــه نمایــش اســت و ایــن اصــل دربــاره زمــان‬ ‫طوفــان و طغیــان هــم صــدق مــی کنــد‪ .‬تمامــی نمایشــنامه هــای شــیلر تحــت‬ ‫تاثیــر ایــده و ارمــان ازادی قــرار دارد و در ان قهرمانــان بــرای رســیدن بــه ازادی‬ ‫مبــارزه مــی کننــد‪.‬‬ ‫یکــی از شــاهکارهای شــیلر «دوشــیزه جــوان اورلئــان» اســت کــه درســال ‪۱۸۰۱‬‬ ‫نگاشــته شــده کــه در ان شــیلر قهرمــان ملــی فرانســه «ژانــدارک» را زیــر نــور‬ ‫ادبــی خــود بــه تصویــر مــی کشــد (اشــخاص دیگــر از جملــه شکســپیر و ولتــر نیــز‬ ‫در مــورد ژانــدارک نوشــته بودنــد)‪ .‬ایــن اثــر تاثیــر بــی ســابقه ای بــه جا گذاشــت‪،‬‬ ‫نمایشــی بــود کــه شــوق و حــوادث دینــی قهرمــان زن ان‪ ،‬چنــان حکومــت برحــق‬ ‫خــود را ظاهــر مــی ســاخت کــه دنیــای ادبیــات تــا بــه امــروز نظیــر ان را کــم‬ ‫دیــده اســت‪.‬‬ ‫زندگــی و انســانیت‪ ،‬کــردار و گفتــار در نــزد شــیلر واحدنــد‪ ،‬وی پاکــی اخالقــی و‬ ‫اوج اصالــت خــود را در تمامــی مقامهــا و زیبائــی و اوج جوانــی اش حفــظ کــرده‬ ‫اســت او کــه بــه ســبب بیمــاری «ســل» عمــر کوتاهــی کــرد‪ ،‬ایــن پاکــی و فضیلــت‬ ‫را تــا بــه اخــر محفــوظ داشــت و از ان رو شــیلر را بــه شــکل ایــده ال یــک جــوان‬ ‫برازنــده در اذهــان و خاطــرات نگــه داشــت‪.‬‬ ‫عصــر طوفــان و طغیــان در المــان ظاهــرا دوران ارمــان گرائــی ادیبــان المانــی‬ ‫اســت‪ .‬بــرای تحقــق شــیوه هــای بشــر دوســتانه در جامعــه ان زمــان المــان و‬ ‫در واقــع مصــداق ســرامدن طغیــان انســان بــر علیــه بــی عدالتــی و ظلــم اســت‬ ‫و تحقــق ازادی‪ ،‬امــا از انجــا کــه «قلــم» تنهــا ازادی و عدالــت را فریــاد می زنــد‬ ‫تحقــق ایــن ازادی و عدالــت درونــی اســت و ادیبــان تاثیرگــذار جامعــه ان زمــان‬ ‫المــان بــا نوشــتن اشــعار و نمایشــنامه هائــی در تحقــق ازادی گم شــده در حکومت‬ ‫وقــت ان زمــان بدنبــال یافتــن بندهائــی بودنــد کــه ازادی را در خــود کشــیده انــد‬ ‫و بــه همیــن دلیــل اســت کــه شــخصیتهای نمایشــنامه هــای گوتــه و شــیلر کــه در‬ ‫ان زمــان‪ ،‬از تاثیرگــذار تریــن قهرمانــان ادبــی المــان بشــمار می امدنــد‪ ،‬همــواره‬ ‫بــا خــود درگیــر بودنــد‪ ،‬بــا نهــاد خــوب و بــد خــود‪ ،‬بــا تضادهــای درونــی خــود و‬ ‫نهایتــا «خــوب» درون ایــن شــخصیت بــر «بــد» درون خــود فائــق مــی گشــت و‬ ‫نســیمی از ازادی بــر فضــای نمایشــنامه مــی وزیــد‪.‬‬ ‫‪| 57‬راز شقایق| ‪51‬‬ ‫شماره ‪50‬‬ صفحه 51 ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫نویسنده و کارشناس‬ ‫ارشد فلسفه‬ ‫معماری المان‬ ‫معمــاری المــان از تاریخــی غنــی‪ ،‬متنــوع و طوالنــی برخــوردار اســت‬ ‫و دربردارنــده تمــام ســبک های مهــم اروپــا از روم باســتان گرفتــه تــا‬ ‫پســت مدرنیســم اســت‪ .‬کشــور المــان در طــی قــرون متمــادی‪ ،‬بارهــا‬ ‫تکه تکــه شــده و پادشــاهان زیــادی داشته اســت‪.‬‬ ‫همیــن موجــب شــده تــا از تنــوع منطق ـه ای باالیــی برخــوردار باشــد‬ ‫بدیــن ترتیــب ســبک های بومــی معمــاری ایــن کشــور‪ ،‬اغلــب متنــوع‬ ‫و نــا متجانــس هســتند و معمــاری هــر شــهر بــا شــهر دیگــر کام ـ ً‬ ‫ا‬ ‫متفــاوت اســت‪ .‬در عیــن حــال حتــی در شــهرهای کوچــک نیــز شــاهد‬ ‫تنــوع باالیــی در ســبک های معمــاری هســتیم‪ .‬عــاوه بــر مطالــب‬ ‫گفتــه شــده حجــم بــاالی تخریــب میــراث معمــاری ایــن کشــور در‬ ‫جنــگ جهانــی دوم ســبب شــد تــا پــس از جنــگ ســاختمان های‬ ‫بســیاری بــا ســبک مدرنیســم بازســازی شــوند‪ .‬مــروری بــر تاریــخ‬ ‫معمــاری ایــن کشــور از دوره روم باســتان تــا رومانســک خواهیــم‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫معماری کهن‬ ‫امپراطــوری روم زمانــی از تاریــخ بخــش عظیمــی از المــان کنونــی را در‬ ‫تصــرف داشــت‪ .‬در ایــن کشــور بقایایــی از معمــاری روم باســتان مربوط‬ ‫بــه ‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۱۵۰‬ســال پــس از میــاد مســیح وجــود دارد کــه از ان هــا‬ ‫می تــوان بــه دیوارهــای کهنــی اشــاره کــرد کــه مــرز امپراطــوری روم را‬ ‫تعریــف می کرده انــد‪ .‬عــاوه بــر ســاختارهای نظامــی ماننــد قلعه هــا و‬ ‫اســتحکامات موجــود در مــرز روم باســتان‪ ،‬بقایایــی از یــک پــل رومــی‪،‬‬ ‫چشــمه اب گــرم و باســیلیکای کنســتانتین در ایــن کشــور موجــود‬ ‫اســت‪ .‬بــا خــروج رومی هــا از ایــن کشــور‪ ،‬فرهنــگ شهرنشــینی ان هــا‬ ‫و پیشــرفت هایی کــه در معمــاری داشــتند از کشــور المــان محــو شــد‪.‬‬ ‫معمــاری پیــش از رومانســک در هنــر اروپــای غربــی از اواخــر قــرن‬ ‫‪ ۸‬میــادی اغــاز شــد و تــا اغــاز دورهٔ رومانســک در قــرن ‪ ۱۱‬میــادی‬ ‫ادامــه داشــت‪ .‬از بناهــای باقــی مانــدهٔ مربــوط بــه ایــن دوره می تــوان‬ ‫بــه صومع ـهٔ ‪ Lorsch‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫از دیگــر کلیســاهای مهــم ایــن دوره نیــز می تــوان بــه کلیســای میشــل‬ ‫مقــدس اشــاره کــرد کــه بیــن ســال های ‪ ۱۰۰۱‬تــا ‪ ۱۰۳۱‬میــادی‬ ‫ســاخته شــد برخــی ســبک ایــن بنــا را رومانســک اغازیــن می داننــد‪.‬‬ ‫معماری رومانسک‬ ‫معمــاری رومانســک بــه دلیــل گرفتــن برخــی عناصــر معمــاری روم‬ ‫بــه معنــی رومــی وارســت‪ .‬دوره رومانســک از قــرن ‪ ۱۰‬میــادی اغــاز‬ ‫شــد و تــا اوایــل قــرن ‪ ۱۳‬میــادی ادامــه داشــت؛ و بــه تدریــج بــه‬ ‫ســبک گوتیــک تبدیــل شــد‪ .‬در معمــاری رومانســک کلیســا از جایــگاه‬ ‫ویــژه ای برخــوردار بــود و کلیســا تنهــا عملکــرد مذهبــی نداشــت بلکــه‬ ‫مکانــی بــرای ســخنرانی‪ ،‬موعظــه و تجمــع مــردم نیــز محســوب‬ ‫می شده اســت‪ .‬از ویژگی هــای اصلــی ایــن دوره می تــوان بــه‬ ‫طاق هــای نیــم دایــره ای‪ ،‬ظاهــر تنومنــد‪ ،‬دیوارهــای کلفــت‪ ،‬برج هــای‬ ‫کلیســایی مرتفــع‪ ،‬پالن هــای متقــارن‪ ،‬پنجره هــای جفــت و کوچــک و‬ ‫طاق هــای متقاطــع اشــاره کــرد‪ .‬بســیاری از کلیســاهای قدیمــی موجــود‬ ‫در المــان در ایــن دوره ســاخته شــده اند کــه از ان هــا می تــوان بــه‬ ‫‪ ۱۲‬کلیســای رومانســک در شــهر قدیمــی ‪ Colonge‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫مهم تریــن بنــای ایــن دوره کلیســای جامــع ‪ Speyer‬می باشــد‬ ‫کــه بزرگتریــن ســاختمان دنیــای مســیحیت در قــرن ‪ ۱۱‬میــادی بــود‪.‬‬ ‫کلیســای جامــع ‪ worms‬و ‪ Mainz‬مثال هــای دیگــری از ســبک‬ ‫رومانســک در کشــور المــان هســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪52‬‬ صفحه 52 ‫معماری گوتیک‬ ‫هنــر معمــاری گوتیــک در اواســط قــرن ‪ ۱۲‬میــادی در جریان بازســازی‬ ‫کلیســای ســنت دنیــس فرانســه پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــت و تــا‬ ‫اواســط قــرن شــانزدهم میــادی در اروپــا معمــول بــود‪ .‬هنــر گوتیــک‬ ‫در میــان دو دوره رمانســک و رنســانس واقــع شده اســت‪ .‬ایــن دوره‬ ‫در فرهنــگ جهــان دوران اســتیالی مذهــب‪ ،‬و باالخــص کلیســا‪ ،‬بــر‬ ‫جوامــع بوده اســت‪ .‬دوره گوتیــک بــا ظهــور اومانیســم پایــان یافــت‪.‬‬ ‫از ویژگی هــای معمــاری گوتیــک می تــوان بــه طــاق جناغــی‪ ،‬قــوس‬ ‫تیــزه دار‪ ،‬رفیــع بــودن بنــا‪ ،‬اســتفاده از شیشــه منقــوش و اســتفاده از‬ ‫پشــت بندهــای ازاد اشــاره کــرد‪ .‬بــه دلیــل وجــود پشــت بندهــای ازاد‬ ‫در ایــن ســبک از ضخامــت دیوارهــا کاســته شــد و ایــن موجــب شــد‬ ‫تــا معمــاران بتواننــد پنجره هــای بزرگــی در جــداره بنــا تعبیــه کننــد‪.‬‬ ‫اولیــن ســاختمانی کــه در کشــور المــان بــا ایــن ســبک ســاخته شــد‬ ‫کلیســای ‪ Liebfrauenkirche‬اســت کــه در ســال ‪ ۱۲۳۰‬ســاخته شــد‪.‬‬ ‫ایــن کلیســا‪ ،‬یکــی از مهم تریــن کلیســاهای جامعــی اســت کــه بــا ایــن‬ ‫ســبک در ایــن کشــور ســاخته شده اســت‪ .‬بنــای دیگــر کلیســای جامــع‬ ‫‪ Freiburg‬اســت‪ .‬از ایــن کلیســا تنهــا بــرج ‪ ۱۱۶‬متــری ان باقی مانــده‬ ‫کــه گفتــه می شــود زیباتریــن بــرج کلیســا در معمــاری دورهٔ مســیحیت‬ ‫اســت‪ .‬ایــن بــرج تنهــا بــرج کلیســایی در المــان اســت کــه ســاخت ان‬ ‫در قــرون وســطی (‪ )۱۳۳۰‬بــه پایــان رســید‪ .‬خوشــبختانه ایــن بــرج از‬ ‫بمباران هــای جنــگ جهانــی دوم جــان ســالم بــه در بــرد‪.‬‬ ‫معماری رنسانس‬ ‫بــا ظهــور امانیســم‪ ،‬معمــاری گوتیــک بــه تدریــج پایــان یافــت و‬ ‫دوره رنســانس اغــاز شــد‪ .‬بــه معمــاری اروپــا در ســده های ‪ ۱۵‬و‬ ‫‪ ۱۶‬میــادی‪ ،‬دوره رنســانس اطــاق می شــود کــه از مشــخصه های‬ ‫ان نوزایــی عناصــر فرهنگــی روم و یونــان باســتان بــود‪ .‬رنســانس یــا‬ ‫نوزایــی‪ ،‬جنبــش فرهنگــی مهمــی بــود کــه اغازگــر دورانــی از انقــاب‬ ‫علمــی و اصالحــات مذهبــی و پیشــرفت هنــری در اروپــا شــد‪ .‬عصــر‬ ‫نوزایــش‪ ،‬دوران گــذار بیــن ســده های میانــه و دوران جدیــد اســت‪.‬‬ ‫در دوره رنســانس مخالفــان ســبک گوتیــک معتقــد بودنــد کــه‬ ‫می خواهنــد بــار دیگــر بــه ســوی مولفه هــای هنــری روم و یونــان‬ ‫بازگردنــد و ان عناصــر را احیــا کننــد‪.‬‬ ‫اولیــن بــار‪ ،‬لفــظ رنســانس را فرانســوی ها در قــرن ‪ ۱۶‬میــادی‪،‬‬ ‫بــه کاربردنــد‪ .‬معمــوالً شــروع دوره نوزایــش را در ســده چهاردهــم‬ ‫در شــمال ایتالیــا می داننــد‪ .‬خاســتگاه رنســانس شــهر فلورانــس‬ ‫اســت‪ .‬ایــن جنبــش در ســده پانزدهــم میــادی‪ ،‬شــمال اروپــا را نیــز‬ ‫فراگرفــت‪ .‬رنســانس‪ ،‬یــک تحــول ‪ ۳۰۰‬ساله اســت کــه از فلورانــس‬ ‫ایتالیــا شــروع شــد و در عــرض ســه قــرن در سراســر اروپــا انتشــار و‬ ‫در انگلســتان پایــان یافــت‪ .‬دوره رنســانس دوره خردگرایــی ‪-‬ریاضیــات‬ ‫منطــق ‪-‬انســان مــداری اســت در ایــن دوره کلیســا و تفکــرات مذهبــی‬‫کنــار م ـی رود و یــک جنبــش دموکراتیــک بــه وجــود مــی ایــد و مثــل‬ ‫روم و یونــان باســتان پیشــرفت علمــی مطــرح می شــود‪.‬‬ ‫از ویژگی هــای معمــاری رنســانس می تــوان بــه ســاخت بناهــای‬ ‫شــهری غیرمذهبــی‪ ،‬ســاخت کاخ‪ ،‬ســاخت ویالهــای ییالقــی‪ ،‬احیــای‬ ‫معمــاری روم و یونــان بــه همــراه گرایــش انســان شناســانه و امانیســتی‬ ‫و اســتفاده از نماســازی و رده گیــری تزیینــی در دیوارهــای ســاختمان ها‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬دوره رنســانس در کشــور المــان از شــهرهای ‪Torgau،‬‬ ‫‪ Aschaffenburg‬و ‪ Landshut‬اغــاز شــد‪ .‬اولیــن بنــای ســاخته شــده‬ ‫در ایــن دوره در کشــور المان‪ ،‬نمازخانــه ‪ Fugger‬در کلیســای ‪St.Anne‬‬ ‫می باشــد ‪.‬‬ ‫ســاخت ایــن نمازخانــه در ســال ‪ 1509‬میــادی اغــاز شــد و بــر طبــق‬ ‫طرحــی از ‪Albrecht Dürer‬توســط بــرادران ‪ Fugger‬ســاخته شــد‪.‬‬ ‫در ان زمــان بــه دلیــل نزاع هــای مذهبــی کشــور المــان تکــه تکــه‬ ‫شــده بــود و شــهروندان از حقــوق کمــی برخــوردار بودنــد‪ .‬از دیگــر‬ ‫اثــار ایــن دوره در کشــور المــان می تــوان بــه حیــاط تزییــن شــده‬ ‫قلعــه‪ Trausnitz‬و کاخ ‪ Landshut‬اشــاره کــرد کــه توســط هنرمنــدان‬ ‫ایتالیایــی ســاخته شــدند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪53‬‬ صفحه 53 ‫سحر پور حسینی‬ ‫جامعه شناس‬ ‫لباس های سنتی المان‬ ‫قدمــت لبــاس ســنتی المــان قــرن هــا پیــش اســت و منطقــه ای بــه منطقــه‬ ‫دیگــر بســیار متفــاوت اســت‪ .‬کلمــه المانــی «‪ »Tracht‬امــروزه مــد ســنتی ‪،‬‬ ‫تاریخــی یــا منطقــه ای شــامل لبــاس ‪ ،‬مــدل مــو ‪ ،‬لــوازم جانبــی و جواهــرات و‬ ‫همچنیــن نمادهــا و نشــان هــا را توصیــف مــی کنــد‪ .‬انچــه کــه بــرای افراد نــااگاه‬ ‫ممکــن اســت ماننــد لبــاس هــای عجیــب و غریــب بــه نظــر برســد از یــک ســنت‬ ‫و کــد کمابیــش ســختگیرانه پیــروی مــی کنــد‪ .‬در اینجــا نمونــه هایــی از بهتریــن‬ ‫لبــاس هــای ســنتی المــان اورده شــده اســت‪.‬‬ ‫تراخت‬ ‫تراخــت نوعــی لبــاس ســنتی اســت کــه در کشــورهای المانی زبان‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫اگرچــه ایــن لبــاس اصالتــاً در منطقــه باواریــا و کشــور اتریــش‬ ‫پوشــیده می شــده اســت امــا در سراســر المــان‪ ،‬ســوییس‪ ،‬هلنــد‬ ‫و ســایر مناطــق شــمال غــرب اروپــا نیــز اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫ایــن لبــاس الهــام گرفتــه از لبــاس دهقانــان و روســتاییان جنــوب‬ ‫المــان و شــمال اتریــش اســت کــه بــه لنداوس مــد معــروف‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫تراخــت در دو نــوع زنانــه و مردانــه دوختــه می شــود و هنــوز در‬ ‫اتریــش و بخشــهایی از المــان مــورد اســتفاده اســت‪.‬‬ ‫در شــمال المــان تراخت هــای فریزیانــی و فینکـن وردر و در جنــوب‬ ‫تراختهــای مختلفــی ماننــد جنــگل انبــوه‪ ،‬بــادن‪ ،‬وورتمبــرگ‪،‬‬ ‫دانوبــه ســوابین و تســیمرمان دوختــه می شــده اند‪.‬‬ ‫لدرهاوسن‬ ‫اگــر تــا بــه حــال تصاویــری از ‪ Oktoberfest‬فســتیوال جشــن اکتبــر المــان‬ ‫(جشــن بزرگــی اســت دو هفتــه ای کــه هــر ســال در اخــر ســپتامبر و اغــاز‬ ‫اکتبــر در مونیــخ برگــزار می شــود‪ .‬اکتبرفســت از بزرگ تریــن جشــن های‬ ‫جهــان اســت و هربــار بیــش از شــش میلیــون نفــر در ان شــرکت می کننــد‪ .‬در‬ ‫برخــی شــهرهای دیگــر دنیــا نیــز در همــان زمــان جش ـن های مشــابهی برگــزار‬ ‫می شــود‪ ).‬دیــده ایــد ‪ ،‬احتمــاالً یــک المانــی را دیــده ایــد کــه «‪ »Lederhosen‬را‬ ‫پوشــیده اســت‪ .‬بــا ایــن حــال ایــن لبــاس مردانــه باواریایــی در انــواع جشـن ها‬ ‫پوشــیده می شــود‪ .‬ایــن شــامل شــلوار چرمــی ‪ ،‬پیراهــن ‪ ،‬جــوراب ســاق بلنــد و‬ ‫کفــش چرمــی اســت کــه بــه طــور ســنتی بــا کاله و ســایر لــوازم جانبــی پوشــیده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫«‪ »Lederhosen‬مــی توانــد کوتــاه باشــد ‪ ،‬فقــط بــه ران می رســد‪ .‬امــا از نــوع‬ ‫‪ knickerbocker‬تــا مــچ پــا اســت‪ .‬ایــن پوشــش دارای یــک جیــب بــا دکمــه‬ ‫هــای شــاخ گــوزن هســتند و روی ان بــا بندهــای مخصــوص به شــکل ‪ H‬پوشــیده‬ ‫شــده انــد‪ .‬ایــن لبــاس در مناطــق کوهســتانی باواریــا از انجــا گســترش یافــت و‬ ‫بــه مناطــق دیگــر نیــز گســترش یافــت‪ .‬حداقــل شــش تغییــر اصلــی منطقــه ای‬ ‫بــا تغییــرات جزئــی بیشــتر و ســبک های محلــی در ایــن لبــاس وجــود دارد‪.‬‬ ‫دریندل‬ ‫درینــدل نــام لبــاس ســنتی زنانــه کشــورهای المانــی زبــان ماننــد ســوئیس‪ ،‬اتریــش و‬ ‫المــان اســت‪ .‬دامــن مزبــور در المــان و ســوئیس نیــز مرســوم اســت‪ .‬پوشــش دامنــی‬ ‫بلنــد بــا ســینه بندی محکــم‪ ،‬یقه بــاز بــا اســتین کوتاه یــا بلنــد اســت‪ .‬درواقــع‪،‬‬ ‫دامــن درینــدل زیرمجموعــه تراخــت اســت؛ تراخــت پوشــش مرســوم دهقان هــای‬ ‫(روســتاییان) الــپ اســت‪ .‬به طورکلــی در اروپــا‪ ،‬لباس هایــی کــه از ســبک درینــدل‬ ‫الهــام گرفته شــده اند را‪ ،‬مــد روســتایی می نامنــد‪.‬‬ ‫درینــدل بــه عنــوان یــک لبــاس محلــی (بــه زبــان المانــی تراشــت یــا تراخــت) در‬ ‫نظــر گرفتــه مــی شــود‪ .‬در طــول قــرن هجدهــم ‪ ،‬بــر اســاس لبــاس ســنتی دهقانــان‬ ‫الــپ ‪ ،‬توســعه یافــت‪ .‬امــروزه بــه طــور کلــی لبــاس ســنتی بــرای زنــان و دختــران در‬ ‫کــوه هــای الــپ در نظــر گرفتــه شــده اســت و دارای طرح هــای خاصــی اســت کــه‬ ‫بــا مناطــق مختلــف مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫در قــرن نوزدهــم ‪ dirndl‬توســط طبقــات بــاال و متوســط​​بــه عنــوان یــک ســبک مــد‬ ‫پذیرفتــه شــد و متعاقب ـاً بــه عنــوان مــد خــارج از منطقــه مبــدا گســترش یافــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪54‬‬ صفحه 54 ‫شوپالتلر‬ ‫«‪ »Schuhplattler‬در واقــع لبــاس نیســت بلکــه یــک رقــص ســنتی محلــی‬ ‫باواریایــی اســت کــه در ان می تــوان نمایــش کاملــی از پوشــش ســنتی و‬ ‫محلــی المانــی را مشــاهده نمــود‪ .‬رقصنــدگان بــرای ان «‪ »Lederhosen‬و‬ ‫«‪ »Dirndl‬مــی پوشــند‪ .‬نوازنــدگان مــرد پــای خــود را زمیــن مــی زننــد و بــا‬ ‫کــف کفــش هــای خــود و همچنیــن بــا ضربــه بــه ران و زانوهــا صــدا و ریتــم‬ ‫تولیــد مــی کننــد‪ .‬زنــان بــه دور خــود مــی چرخنــد و از طریــق لبــاس هــای‬ ‫رنگارنــگ و حــرکات زیبایــی ایجــاد مــی کننــد‪.‬‬ ‫کالهبولنهوت‬ ‫«‪ »Bollenhut‬بــه معنــای واقعــی کلمــه بــه معنــای کاله پیــازی اســت و‬ ‫ایــن دقیق ـاً همــان چیــزی اســت کــه در المــان اســتفاده می شــود‪ :‬یــک‬ ‫کاله تخــت کــه بــا ‪ 14‬گل پیــاز شــکل در انــدازه هــای مختلف تزئین شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن بخشــی از لبــاس ســنتی اســت که توســط زنــان پوشــیده می‬ ‫شــود‪ .‬زنــان مجــرد از گل هــای ســرخ رنگ و زنــان متاهــل از گل های ســیاه‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪ .‬وزن کاله هــای دســت ســاز تــا دو کیلــو می رســد!‬ ‫بخشــی از ایــن لبــاس یــک لبــاس ســیاه و ســفید و دامــن گشــاد و بلــوز‬ ‫پــف دار و ســفید اســت‪ .‬اگرچــه «بولنهــوت» تنهــا بخشــی از ســنت هــای‬ ‫عامیانــه در ســه شــهر گوتــاخ ‪ ،‬کرنبــاخ و هورنبرگ‪-‬رایشــنباخ اســت ‪ ،‬امــا‬ ‫ایــن یــک نمــاد بــرای کل منطقــه بــادن اســت‪.‬‬ ‫زارالند‬ ‫لبــاس هــای ســنتی المانــی در ایــن منطقــه از قــرن هجدهــم میــادی‬ ‫و بــا ترکیــب عناصــر ســنتی و محبــوب ان زمــان شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫زارالنــد یکــی از شــانزده ایالــت المــان اســت‪ .‬پایتخــت ایــن ایالــت‬ ‫شــهر زاربروکــن اســت‪.‬یک ایالــت کوچــک اســت در جنــوب غربــی‬ ‫المــان و هم مــرز ایالــت راینالند‪-‬فالتــس و دو کشــور لوکزامبــورگ و‬ ‫فرانســه اســت‪ .‬تاریــخ ایالــت زارالنــد به خاطــر نزدیکــی بــا فرانســه‪،‬‬ ‫بــا رویدادهــای تاریخــی ایــن کشــور گــره خــورده اســت و دهقانــان‬ ‫شــروع بــه شــکل گیــری مــد و تاثیــرات فرانســوی کردنــد‪ .‬خانمهــا‬ ‫از روســری های گشــاد اســتفاده مــی کردنــد‪ .‬لبــاس هــای مردانــه‬ ‫شــامل یــک جلیقــه دکمــه ای‪ ،‬لبــاس مجلســی بــود‪ .‬بــه خصــوص کاله‬ ‫ســه شــاخه در ایــن منطقــه قابــل توجــه اســت‪ :‬گرچــه مــدت مدیــدی‬ ‫اســت کــه از مــد افتــاده اســت‪.‬‬ ‫لباس های کارناوال ها و مراسم سنتی‬ ‫کارنــاوال در بســیاری از مناطــق المــان و همچنیــن ســوئیس و اتریــش‬ ‫بــا ســنت هــای بســیار متفــاوت جشــن گرفتــه مــی شــود‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال ‪ ،‬در حالــی کــه لبــاس هایــی کــه بــه همیــن مناســبت پوشــیده‬ ‫مــی شــوند اغلــب منطقــه ای و دارای ویژگی هــای محلــی و خــاص‬ ‫خــود هســتند‪ .‬شــاید بتــوان واقعیــت و حقیقــت لباس هــای ســنتی را‬ ‫در همیــن مراســم دیــد چــرا کــه دیگــر پوشــش در ایــن مراســم‬ ‫نــه پوششــی بــرای کار بــود و نــه میهمانــی‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪55‬‬ صفحه 55 ‫فواد محمدهاشم‬ ‫کارشناس تربیت بدنی‬ ‫ورزش المان‬ ‫فوتبــال پرطرفدارتریــن ورزش در المــان اســت‪ .‬اتحادیــه ی فوتبــال المــان (‪ )DFB‬بــا‬ ‫بیــش از ‪ 6/5‬میلیــون عضــو در ‪ 26000‬باشــگاه بزرگتریــن اتحادیــه ی ورزشــی در‬ ‫یــک رشــته ی خــاص در جهــان اســت‪ .‬فعالیــت نوجوانــان در ایــن اتحادیــه چشــم‬ ‫گیــر اســت‪ :‬بیــش از ‪ 2/3‬میلیــون پســر و دختــر در ‪ 21‬اتحادیــه ی ایالتــی پــا بــه تــوپ‬ ‫هســتند‪ .‬هــدف همــه ی ان هــا بــازی در لیــگ سرتاســری – بونــدس لیــگا – یکــی از‬ ‫قــوی تریــن لیــگ هــای اروپاســت‪.‬‬ ‫اتحادیــه ی فوتبــال المــان یکــی از زیــر مجموعــه هــای اتحادیــه ی ورزش المپیــک المان‬ ‫(‪ )DOSB‬اســت کــه بــا ‪ 90‬هــزار باشــگاه و ‪ 27‬میلیــون عضــو بــزرگ تریــن تشــکیالت‬ ‫ورزشــی در جهــان محســوب مــی شــود‪ .‬ایــن اتحادیــه در کنــار ورزش قهرمانــی از ورزش‬ ‫در عرصــه ی عمومــی نیــز حمایــت مــی کنــد‪ .‬پرطرفدارتریــن رشــته های ورزشــی در‬ ‫اوقــات فراغــت – در کنــار فوتبــال – ژیمناســتیک‪ ،‬تنیــس‪ ،‬تیرانــدازی‪ ،‬دو و میدانــی و‬ ‫هندبــال هســتند‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ 40‬درصــد المانــی هــا بــه طــور منظــم بــه فعالیــت ورزشــی مــی پردازنــد و‬ ‫ورزش یکــی از پرطرفدارتریــن فعالیــت هــا بــرای گذرانــدن اوقــات فراغــت محســوب‬ ‫مــی شــود‪ .‬در بیــن ورزش هــای غیــر باشــگاهی دوچرخــه ســواری‪ ،‬دویــدن (‪،)Jogging‬‬ ‫شــنا‪ ،‬بــدن ســازی و پیــاده روی نوردیــک بیــش از همــه مــورد توجــه قــرار دارد‪.‬‬ ‫یکــی از ابتــکارات موفــق در تاریــخ ورزش المــان اعطــای «مــدال ورزش المــان» اســت‪.‬‬ ‫هرســاله بیــش از یــک میلیــون نفــر در رده هــای ســنی مختلــف بــرای کســب ایــن مــدال‬ ‫بــه طــور داوطلبانــه در مســابقات مربوطــه شــرکت کــرده و میــزان امادگــی‪ ،‬ســرعت‪ ،‬نیــرو‬ ‫و مهــارت خــود را در رشــته هــای مختلــف بــه داوری مــی گذارنــد‪.‬‬ ‫ایــن عالقمنــدی عمومــی بــه ورزش باعــث پیدایــش قهرمانانــی مــی شــود کــه در‬ ‫میدان هــای اروپایــی‪ ،‬جهانــی و المپیــک در پیشــاپیش ورزشــکاران دیگــر کشــورها حضــور‬ ‫دارنــد‪ .‬ورزشــکاران المانــی بــه ویــژه در رشــته هــای دو و میدانــی‪ ،‬شــنا‪ ،‬قایقرانــی‪ ،‬کانــو‬ ‫و اســب ســواری پــای ثابــت جــدول مــدال هــا هســتند‪ .‬ورزشــکاران زن و مــرد المــان‬ ‫تاکنــون در بــازی هــای المپیــک بیــش از ‪ 1600‬مــدال کســب کــرده انــد کــه نزدیــک بــه‬ ‫یــک ســوم ان مــدال طــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــرای دســت یابــی بــه جایــگاه بــاال در ورزش دنیــا و بویــژه المپیــک و امادگــی کامــل‬ ‫ورزشــکاران بــرای شــرکت در ایــن گونــه مســابقات‪ ،‬دولــت فــدرال المــان هــر ســاله‬ ‫بــا پرداخــت صدهــا میلیــون یــورو بــه حمایــت از ورزشــکاران برجســته و اســتعدادهای‬ ‫جــوان در رشــته هــای مختلــف ورزشــی بــر مــی خیــزد‪ .‬بیــش از ‪ 800‬ورزشــکار برجســته‬ ‫زن و مــرد هــم اکنــون مــورد حمایــت مالــی دولــت قــرار دارنــد و مــی تواننــد از امکانــات‬ ‫حرفــه ای بــرای تمریــن و امــاده ســازی در بیــش از ‪ 20‬مرکــز المپیــک در سرتاســر المــان‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫المــان در عرصــه ی بیــن المللــی نیــز از ورزش در کشــورهای در حــال‬ ‫توســعه ‪ -‬از فوتبــال در افغانســتان و ورزش معلولیــن در مراکــش تــا دو‬ ‫ومیدانــی در اروگوئــه ‪ -‬حمایــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫در چهارچــوب برنامــه ی «حمایــت بیــن المللــی از ورزش» از ســال های‬ ‫دهــه شــصت میــادی تــا کنــون بیــش از ‪ 1300‬پــروژه ی کوتــاه و بلنــد‬ ‫مــدت در بیــش از ‪ 100‬کشــور جهــان بــه مــورد اجــرا درامــده انــد‪.‬‬ ‫ایــن فعالیــت هــا بــا کمــک هــای مالــی دولــت فــدرال المــان‪ ،‬بــه ویــژه‬ ‫وزارت امورخارجــه‪ ،‬و همچنیــن پشــتیبانی متخصصیــن فدراســیون هــای‬ ‫وابســته بــه اتحادیــه ی ورزش المپیــک المــان (‪ )DOSB‬امــکان پذیــر‬ ‫شــده اســت‪ .‬وزارت امــور خارجــه همچنیــن در چهارچــوب برنامــه ی‬ ‫«حمایــت بیــن المللــی از ورزش» از برپایــی اردوهــای تدارکاتــی قبــل از‬ ‫برگــزاری مســابقات جهانــی دو و میدانــی در تابســتان ‪ 2009‬در برلیــن‬ ‫حمایــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــرای ایــن منظــور ورزشــکاران زن و مــرد از بیــش از ‪ 50‬کشــوری کــه‬ ‫فدراســیون هــای دو و میدانــی ان هــا دارای تــوان اقتصــادی باالیــی‬ ‫نیســتند خواهنــد توانســت در مــدارس ورزش سرتاســر المــان اردوهــای‬ ‫تدارکاتــی برپــا کــرده و خــود را بــرای ایــن رویــداد مهــم امــاده کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪56‬‬ صفحه 56 ‫ستارگان ورزش المان‬ ‫توماس مولر‬ ‫تومــاس مولــر (زاده ‪ ۱۳‬ســپتامبر ‪ ۱۹۸۹‬در وایلهایــم در اوبربایــرن) بازیکــن‬ ‫فوتبــال تیــم ملــی المــان و بایــرن مونیــخ اســت‪.‬‬ ‫اولیــن بــازی اش را بــرای تیــم نخســت بایرن مونیــخ در دوران لوئــی فــان خــال‬ ‫انجــام داد و قهرمانــی در بوندســلیگا و جــام حذفــی تجربــه کــرد‪ .‬ایــن دســتاورد‬ ‫ســبب دعــوت او بــه تیــم ملــی شــد و در جــام جهانــی ‪ ۲۰۱۰‬هــم شــرکت‬ ‫کــرد‪ .‬جایــی کــه او اقــای گلــی جــام جهانــی را بــا ‪ ۵‬گل بــه دســت اورد‪ .‬او‬ ‫بهتریــن بازیکــن جــوان جــام جهانــی و همچنیــن کفــش طــای جــام جهانــی‬ ‫را بــه خاطــر اقــای گلــی دریافــت کــرد‪ ۵ ،‬گل و ‪ ۳‬پــاس گل‪ .‬او همچنیــن در لیــگ‬ ‫قهرمانــان اروپــا ســال ‪ ۲۰۱۳‬حضــور داشــت و همــراه بایــرن قهرمــان شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در جــام جهانــی ‪ ۲۰۱۴‬گل اول المــان در مقابــل برزیــل را بــه ثمــر‬ ‫رســاند‪ .‬ایــن گل ‪۲۰۰۰‬امیــن گل تاریــخ تیــم ملــی فوتبــال المــان می باشــد‪.‬‬ ‫تومــاس مولــر همــراه تیــم ملــی المــان در ســال ‪ ۲۰۱۴‬قهرمــان جهــان شــد‪.‬‬ ‫تومــاس مولــر هم اکنــون کاپیتــان دوم بایــرن مونیــخ (بعــد از مانوئــل نویــر)‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫وی تــا بــه امــروز ‪ ۸۵‬بــازی ملــی داشته اســت و موفــق شــده ‪ ۳۷‬گل بــرای تیــم‬ ‫ملــی فوتبــال المــان بــه ثمــر برســاند‪ .‬وی در جــام جهانــی ‪ ۲۰۱۰‬برنــده کفــش‬ ‫طالیــی و همچنیــن صاحــب عنــوان بهتریــن بازیکــن جــوان جــام شــد‪ .‬او در‬ ‫جــام جهانــی ‪ ۲۰۱۴‬همــراه المــان قهرمــان جــام شــد و دومیــن گلــزن برتــر‬ ‫جــام نیــز لقــب گرفــت‪.‬در مــارس ‪ ۲۰۱۹‬وی توســط یواخیــم لــو بــرای همیشــه‬ ‫از تیــم ملــی کنــار گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫دیرک نویتسکی‬ ‫دیــرک ورنــر نویتســکی ( زاده ‪ ۱۹‬ژوئــن ‪ )۱۹۷۸‬بازیکــن بســکتبال پیشــین اهــل‬ ‫المــان اســت‪ .‬وی از همــان دوران کودکــی تنیــس و بســکتبال بــازی می کــرد‪.‬‬ ‫ابتــدا در تنیــس موفــق ظاهــر شــد و در رده ســنی خــودش نفــر دوم المــان‬ ‫شــد‪ .‬پــس از ان فعالیتــش را در بســکتبال متمرکــز کــرد‪ .‬اســتعداد ورزش در‬ ‫خانــواده ان هــا وجــود داشــت‪ .‬مــادرش هلــگا نوویتســکی قبــ ً‬ ‫ا در تیــم ملــی‬ ‫بســکتبال زنــان المــان بــازی می کــرد‪ .‬پــدرش هــم هندبالیســت بــود‪ .‬وی در‬ ‫وورتســبورگ تحصیــل کــرده و در انجــا مدرســه را بــه پایــان رســاند‪.‬‬ ‫درک خیلــی زود توانســت وارد لیــگ حرف ـه ای بســکتبال شــود‪ .‬فصــل ‪ ۱۹۹۷/۹۸‬در‬ ‫بوندســلیگا ‪ ۱‬در ‪ ، DJK‬بــازی کــرد‪ .‬وی بهتریــن و امتیــاز اورتریــن بازیکــن تیمــش‬ ‫بــود‪ .‬از انجــا بــه امریــکا رفــت‪ .‬در اولیــن فصــل حضــورش در امریــکا یکــی از‬ ‫بهتریــن تــازه واردهــای ان بــی ای ‪ NBA‬بــود و اولیــن بسکتبالیســت المانــی بــود‬ ‫کــه از المــان به طــور مســتقیم بــه ‪ NBA‬رفــت‪.‬‬ ‫در دومیــن فصــل حضــور در امریــکا (‪ )۱۹۹۹-۲۰۰۰‬پیشــرفت زیــادی کــرد و بــه‬ ‫‪ ۱۷/۵‬امتیــاز و ‪ ۶/۵‬ریبانــد رســید‪ .‬در پایــان ان فصــل از او بــا عنــوان بازیکنــی‬ ‫یــاد شــد کــه بیشــترین پیشــرفت را داشته اســت‪ .‬بــرای فصــل ‪۲۰۰۰-۲۰۰۱‬‬ ‫تمریناتــش را زودتــر از موعــد بــا هولگــر گشــویندنر اغــاز کــرد‬ ‫از وی در طــول دوران فعالیتــش شــش بــار بــرای تیــم منتخــب ‪ NBA‬نــام بــرده‬ ‫شده اســت‪( .‬در ســال های ‪ ۲۰۰۱‬و ‪ ۲۰۰۴‬در تیــم ســوم‪ ،‬در ســالهای ‪ ۲۰۰۲‬و‬ ‫‪ ۲۰۰۳‬در تیــم دوم و در ســال های ‪ ۲۰۰۵‬و ‪ ۲۰۰۶‬در تیــم اول منتخــب‪ ).‬بــه عــاوه‬ ‫او در ســال های ‪ ۲۰۰۵‬و ‪ ۲۰۰۶‬در انتخــاب ‪(MVP‬باارزش تریــن بازیکــن)‪ ،‬کــه‬ ‫افتخــاری بســیار بــزرگ اســت‪ ،‬بــه عنــوان نفــر ســوم انتخــاب شــد‪ .‬او در تاریــخ‬ ‫‪ NBA‬اولیــن بسکتبالیســت اروپایــی اســت کــه در تیــم اول منتخــب برگزیــده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫بــا تیــم ملــی المــان در تابســتان ســال ‪ ۲۰۰۱‬در رقابت هــای قهرمانــی اروپــا‬ ‫شــرکت کــرد‪ .‬المــان در ان ســال در دیــدار رده بنــدی بــه مصــاف اســپانیا رفــت و‬ ‫گرچــه بــازی را بــه ان هــا واگــذار کــرد امــا توانســت راهــی جــام جهانــی ‪۲۰۰۲‬‬ ‫شــود‪ .‬البتــه ایــن جــام موفقیتــی شــخصی بــرای نوویتســکی بــه همــراه اورد‪ .‬وی‬ ‫بــا کســب میانگیــن ‪ ۲۹‬امتیــاز در هــر بــازی‪ ،‬موفق تریــن بازیکــن ایــن رقابت هــا‬ ‫لقــب گرفــت‪.‬‬ ‫نوویتســکی درفصــل ‪ 11-2010‬توانســت موریکــس را قهرمــان ‪ NBA‬کنــد تــا‬ ‫هــواداران ایــن تیــم بــرای اولیــن بــار از زمــان تاســیس باشــگاه قهرمانــی را تجربه‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن در حالــی بــود کــه نویتزکــی در فصــل عــادی دچــار مصدومیت هایــی‬ ‫شــده بــود امــا در پلــی افــس نمایــش خــارق العــاده ای را بــه اجــرا گذاشــت!‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪57‬‬ ‫وی بــا وجــود قــد ‪ ۲/۱۳‬متــری از تکنیــک پرتابــی فــوق العــاده برخــوردار‬ ‫اســت و برخــاف بســیاری از بازیکنــان بلنــد قــد کــه بیشــتر در نزدیکــی ســبد‬ ‫امتیــاز کســب می کننــد‪ ،‬یکــی از بهتریــن بازیکنانــی اســت کــه پرتابهــای‬ ‫ســه امتیــازی دارد‪ .‬برخــی کارشناســان البتــه بــه ضعــف او در کارهــای دفاعــی‬ ‫اشــاره می کننــد‪ .‬امــا وی از ســال ‪ ۱۹۹۸‬و اولیــن فصــل حضــورش در ‪ NBA‬بــا‬ ‫تمریــن زیــاد‪ ،‬پیشــرفت زیــادی در ایــن زمینــه داشته اســت و تقریب ـاً یکــی از‬ ‫کامل تریــن بازیکنــان دنیــا محســوب می شــود‪.‬‬ صفحه 57 ‫غذاهای محلی المان‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫محقق‬ ‫از ویژگی هــای جالــب توجــه کشــور المــان ایــن اســت کــه همیشــه تنــوع باالیــی از غذاهــای ســنتی و خوشــمزه را در شــهر های ایــن‬ ‫کشــور می توانیــد بیابیــد‪ .‬مناطــق اطــراف هامبــورگ را بــا ماهــی تــازه اش می شناســند در حال ـی کــه در جنــوب المــان تمــام غذاهایــی‬ ‫کــه بــا گوشــت قرمــز تهیــه می شــوند را می توانیــد بیابیــد‪ .‬در ادامــه بــه برخــی از غذاهــای مخصــوص ایــن کشــور اشــاره خواهیــم‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫سوسیس کاری‬ ‫سوســیس کاری بــرای اولیــن بــار در کارخانــه ای واقــع در برلیــن تولیــد شــد‪ .‬ایــن‬ ‫سوســیس در ســال ‪ 1949‬در برلیــن و توســط هرتــا هــوور (‪)Herta Heuwer‬‬ ‫ابــداع شــد‪ .‬بــرای تهیــه ان معمــوال یــک سوســیس گوشــت را در روده گوســفند‬ ‫مــی پیچنــد ‪-‬در بعضــی مــوارد نیــز ایــن کار را انجــام نمــی دهنــد‪ -‬ســپس برشــی‬ ‫کوچــک در سوســیس ایجــاد مــی کننــد‪ ،‬درون ان را بــا مخلوطــی از ســس گوجــه‬ ‫و پــودر کاری پــر کــرده و ســپس امــاده ی ســرو کــردن مــی نماینــد‪ .‬بــه طــور‬ ‫معمــول ایــن سوســیس بــه همــراه ســیب زمینــی ســرخ کــرده یــا نــان ســفید میــل‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫روالدن‬ ‫ایــن غــذای مرســوم المانــی همــان یــک تکــه گوشــت نــازک اســت کــه ماننــد رولــت‬ ‫پیچیــده شــده اســت‪ .‬درون ایــن رولــت گوشــتی معمــوال ً خردل‪ ،‬پیــاز‪ ،‬تکــه هــای‬ ‫الً همــراه بــا ســس هــای‬ ‫گوشــت و یــا ســبزی جــات مــی ریزنــد‪ .‬ایــن غــذا را معمــو ‬ ‫مختلــف‪ ،‬شــیره ی گوشــت‪ ،‬پــوره ســیب زمینــی و یــا دامپلینــگ مــی خورنــد‪.‬‬ ‫در گذشــته از ایــن غــذا بــه عنــوان غذایــی مرســوم یــاد مــی شــد کــه بــرای پخت ان‬ ‫از گوشــت هــای ارزان اســتفاده مــی کردنــد‪ .‬امــا امــروزه ‪ Rouladen‬را در مهمانی هــا‬ ‫و فیســتیوال هــا هــم ارائــه مــی کنند‪.‬‬ ‫براتورست‬ ‫ایــن اصطــاح بــرای اشــاره بــه کل گــروه کالبــاس هــا اســتفاده مــی شــود کــه‬ ‫قــرار اســت در ماهیتابــه یــا کــوره ســرخ شــود‪ .‬انهــا معمــوالً از گوشــت چــرخ‬ ‫کــرده در یــک پوشــش طبیعــی ســاخته مــی شــوند‪ .‬براتورســت محبــوب تریــن‬ ‫غــذا در بیــن غذاهــای المانــی اســت و بایــد در هنــگام بازدیــد از المــان امتحــان‬ ‫کنیــد! تعــداد زیــادی از طــرز پخــت منطقــه ای بــرای براتورســت وجــود دارد‪.‬‬ ‫براتورســت معمــوالً همــراه بــا ســس گوجــه فرنگــی رنــده شــده‪ ،‬ســیب زمینــی‬ ‫ســرخ شــده یــا ســاالد ســیب زمینــی ســرو مــی شــود‪ .‬در غرفــه هــای خیابانــی‬ ‫معمــوالً براتوورســت بــا نــان‪ ،‬خــردل ‪ ،‬کچــاپ یــا تــرب کوهــی ســرو مــی شــود‪.‬‬ ‫اشنزل‬ ‫اشــنیزل یــک غــذای ســنتی بســیار محبــوب در المــان اســت کــه دارای انــواع مختلــف طبــخ اســت‪.‬‬ ‫یکــی از محبــوب تریــن انهــا گوشــت گوســاله (معــروف بــه “ویــن شــنلیزل”) و گوشــت خــوک شــنیتل‬ ‫اســت‪ .‬تمــام شــنیتلها قطعــات گوشــت نازکــی از قســمت ران حیــوان مربوطــه هســتند‪ .‬در کنار شــنیتل‬ ‫کالســیک المانــی‪ ،‬شــنبلی هامبورگــی نیــز وجــود دارد کــه بــا تخــم مــرغ ســرخ شــده و پیــاز ســرو‬ ‫مــی شــود‪ .‬اشــنزل ماننــد غــذای اســپریوالد اســت کــه بــا نــان و بــا تــرب کوهــی ســرو می شــود ‪،‬‬ ‫بــا تکــه هــای خیــار ترشــی پوشــانده شــده و ســپس بــا پنیــر پختــه مــی شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪58‬‬ صفحه 58 ‫ریندرووالدن‬ ‫ایــن وعــده غذایــی پــر کالــری‪ ،‬یکــی از غذاهــای ســنتی اســت کــه مهمان همیشــگی‬ ‫ســفره غذایــی یکشــنبه شــب هــا اســت‪ .‬ایــن غــذا مخصوصــا در فصــل ســرما و در‬ ‫کریســمس بســیار محبوب اســت‪.‬‬ ‫در ایــن غــذا‪ ،‬الیــه هــای بلنــد و نــازک تانــدون گوشــت گاو دور بیکــن در خــردل‪،‬‬ ‫پیــاز و خیــار شــور پیچیــده مــی شــوند‪.‬‬ ‫ویژگــی اصلــی رینــدرووالدن ســس تنــدی اســت کــه از ابگوشــت ‪ ،‬ســرکه قرمــز و‬ ‫ســبزیجات تهیــه شــده اســت کــه عطــر حیــرت انگیــزی بــه ان مــی بخشــد‪ .‬ترکیبــی‬ ‫از مــواد ســاده‪ ،‬طعــم و مــزه بــی نظیــری از ایــن غــذای ســنتی المانــی ایجــاد مــی‬ ‫کنــد کــه کام ـ ً‬ ‫ا مکمــل غذاهایــی جانبــی کلــم دم شــده‪ ،‬ســیب زمینــی اب پــز یــا‬ ‫پودینــگ میــوه محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫اینتاپف‬ ‫اینتاپــف جــزو بهتریــن ســوپ های المانــی و حتــی جــزو بهتریــن ســوپ های بیــن‬ ‫المللــی قــرار مــی گیــرد‪ .‬البتــه ایــن ســوپ بســیار غلیــظ اســت و بــا چیــزی کــه در‬ ‫ذهــن داریــد کمــی متفــاوت اســت‪ .‬در واقــع شــاید در نــاه اول بــه نظــر برســد کــه‬ ‫ایــن غــذا نوعــی خــورش اســت و شــما بــه عنــوان یــک ایرانــی بخواهیــد ان را بــا‬ ‫برنــج میــل کنیــد؛ امــا در المــان ایــن غــذا نوعــی ســوپ غلیــظ اســت و بســیار هــم‬ ‫طرفــدار دارد‪.‬‬ ‫واژۀ اینتاپــف در زبــان المانــی بــه معنــی تــک دیــگ اســت و بــه ایــن معنــی اســت‬ ‫کــه همــۀ مــواد اولیــه را در یــک دیــگ یــا قابلمــه ریختــه و ان را روی اجــاق مــی‬ ‫گذرانــد تــا پختــه شــود‪.‬‬ ‫در حالــت کلــی طــرز تهیــۀ ان شــبیه ابگوشــت ایرانی هــا اســت و فقــط نحــوۀ ســرو‬ ‫کــردن و میــل کــردن ان متفــاوت اســت‪ .‬بــرای پخــت اینتاپــف مــواد اولیــۀ متنوعــی‬ ‫اســتفاده می شــود و ایــن غــذا انــواع مختلفــی دارد‪ .‬برخــی از المانی هــا ان را بــا‬ ‫گوشــت گاو درســت می کننــد‪ ،‬بــرای ان را بــا ماهــی درســت می کننــد تــا بــه یــک‬ ‫غــذای دریایــی تبدیــل شــود و برخــی از سوســیس بــرای درســت کــردن ان اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ .‬از گوشــت دودی یــا حتــی مــرغ هــم در طبــخ ان اســتفاده می شــود‪ .‬بــرای‬ ‫بقیــۀ مــواد می توانیــد از ســیب زمینــی‪ ،‬کراکــر‪ ،‬ســبزیجاتی مثــل نخــود فرنگــی و‬ ‫کلــم اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫کانیگن برگر گالپس‬ ‫غذایــی کــه چنــد صدســال قبــل در شــهر پراشــن کانیکــس بــرک بــه وجــود امــد‪ .‬ایــن‬ ‫غــذا شــامل کوفته قلقلی هــای گوشــتی در ســس خامــه ای اســت کــه از قدیم االیــام‬ ‫بــا ســیب زمینی اب پــز ســرو می شــده اســت‪ .‬گرچــه غذایــی بســیار ســاده بــه نظــر‬ ‫می ایــد امــا باکمــی پیــاز‪ ،‬تخم مــرغ‪ ،‬فلفــل و دیگــر ادویه جاتــی کــه بــا کوفته هــا‬ ‫مخلــوط می شــوند و کبــر (هندوانــه کوهــی) و اب لیمــو کــه بــه ســس اضافــه می شــوند‬ ‫غــذای شــگفت انگیزی خواهــد شــد کــه خاطــره ان مدت هــا در ذهــن شــما ثبــت‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫لبزکاس‬ ‫لبــزکاس یــک پیــش غــذا یــا صبحانــۀ بســیار معــروف المانــی اســت و در لیســت‬ ‫غذاهــای المانــی پــر طرفــدار قــرار مــی گیــرد‪ .‬شــاید برایتــان جالــب باشــد بدانیــد‬ ‫کــه ایــن غــذا در دســته بنــدی ســوپ های غلیــظ المانــی قــرار مــی گیــرد و بســیار‬ ‫خوشــمزه اســت‪.‬‬ ‫لبــزکاس جــزو غذاهایــی اســت کــه بــه شــمال المــان برمــی گــردد و در گذشــته‬ ‫ملوان هــای ایــن کشــور ان را بــرای خــورد و خــوراک خــود انتخــاب می کردنــد‪ .‬ایــن‬ ‫غــذا از گــوش گاو نمــک ســود شــده بــه همــراه پیــاز‪ ،‬ســیب زمینــی و خیارشــور‬ ‫درســت می شــود و در کنــار ان تکه هــای ماعــی و چغنــدر ســرو می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪59‬‬ صفحه 59 ‫سینمای المان‬ ‫کیانوش زاده یوسف‬ ‫ســینمای المــان بــه صنعــت فیلــم در المــان اشــاره دارد و قدمــت ان بــه اواخــر قــرن‬ ‫نوزدهــم می رســد‪ .‬ســینمای المــان در دوره ‪ ۱۹۳۳-۱۹۱۸‬تاثیــرات برجســته ای هــم‬ ‫از دیــد فنــی و هــم از دیــد هنــری بــر ســینما داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــر خــاف ســایر ســینماهای ملــی کــه در زمینــه سیســتم های سیاســی بــه نســبت‬ ‫پیوســته و پایــداری رشــد کرده انــد‪ ،‬المــان در قــرن بیســتم شــاهد تغییــرات فراوانــی‬ ‫در هویتــش بــوده اســت‪ .‬ایــن تغییــرات باعــث بــه وجــود امــدن دوره هــا و جنبش هــای‬ ‫مختلفــی در ســینمای ایــن کشــور شــدند‪.‬‬ ‫در ســینمای المــان شــروع کار فیلــم ســازی بــه بــه ماکــس اسکالدانوســکی و پــس از‬ ‫ان بــه اســکار مســتر نســبت داده می شــود‪ .‬از حــدود ‪ ۱۸۹۶‬در مونیــخ کارافرین هــای‬ ‫باواریایــی دســتگاه ســینماتوگراف را وارد المــان کردنــد و تنهــا ‪ ۵‬ســال پــس از ان‬ ‫هنرمنــدان تئاتــر نیــز بیشــترین اقبــال را در بــازی جلــوی ایــن دســتگاه جدیــد از خــود‬ ‫بــروز دادنــد‪.‬‬ ‫از ‪ ۱۹۰۵‬تــا ‪ ۱۹۲۱‬اوج و شــکوه ســینمای واقعــی المانی هــا اســت و ایــن رونــد بــه ‪۲‬‬ ‫علــت بــه وقــوع پیوســت‪ :‬اول روح ماجراجــوی صنعتگــران و مخترعــان المانــی کــه مــدام‬ ‫ابــزار تــازه بــرای دورییــن هــا می ســاختند و اســتودیوها را مجهــز می کردنــد و دیگــری‬ ‫حضــور کارگردانــان بــزرگ تئاتــر کــه پیشــینه گرانقــدر خــود را بــه ســینمای نوظهــور‬ ‫هدیــه دادنــد‪.‬‬ ‫ســینمای المــان در دوران جنــگ جهانــی اول رو بــه افــول گذاشــت‪ .‬تبعــات سیاســی و‬ ‫بین المللــی و فرهنگــی ایــن جنــگ بــرای المان هــا چنــان تحقیرامیــز بــود کــه انــان را‬ ‫ســخت در ناامیــدی فــرو بــرد‪ ،‬امــا دریافــت همیــن جامعــه شــناختی توســط ســینماگران‬ ‫المانــی ســبب شــد بهتریــن دوره ســینمای المــان در همیــن ســال های پــس از جنــگ‬ ‫جهانــی اول شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫اکسپرسیونیسم و رئالیسم نوین‬ ‫بــه تعبیــری مهم تریــن اتفــاق ســینمای المــان در ابتــدای دهــه ‪ ،۲۰‬ظهــور ســبک‬ ‫انتزاعــی اکسپرسیونیســم بــود کــه دریچ ـه ای نــو بــه لحــاظ بصــری بــه روی ســینما‬ ‫بــاز کــرد‪ .‬فیلم هایــی ماننــد گولــم‪ ،‬مطــب دکتــر کالیــگاری و نوســفراتو از مهم تریــن‬ ‫اثــار ایــن دوره انــد‪.‬‬ ‫فریتــس النــگ‪ ،‬روبــرت وینــه‪ ،‬پــاول وگنــر‪ ،‬امیــل یانینگــز‪ ،‬ورنــر کــراوس‪ ،‬کارل فروند‪،‬‬ ‫فردریــش ویلهلــم مورنائــو‪ ،‬اســتا نیلســن‪ ،‬کارل هوفمان‪،‬اریــش پومــر و اویگن شــوفتان‬ ‫از مهمتریــن افــراد مربــوط بــه بدنــه ســینمای اکسپرسیونیســم در ایــن دوران‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫از ‪ ۱۹۲۵‬بــه بعــد اکسپرسیونیســم محبوبیــت اش را از دســت داد و در حــدود ســال‬ ‫‪ ۱۹۲۵‬رئالیســم نویــن جایگزیــن ان شــد‪ .‬تاثیــر جــو اجتماعــی در ایــن دوره نیــز‬ ‫بســیار قابــل اعتنااســت‪ .‬عمــده المانی هــا اعتقــاد داشــتند زمانــه ی نــا امیــدی بــه‬ ‫ســر رســیده و بایــد بدنبــال احقــاق گذشــته خــود باشــند‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۹۳۳‬بــا قــدرت گرفتــن هیتلــر ابزارهــای فرهنــگ و هنــر المــان کال در‬ ‫اختیــار رایــش ســوم قــرار می گیــرد‪ .‬بــا حضــور و قــدرت یافتــن هیتلــر بســیاری از‬ ‫اســتعداد ها ماننــد کنرادفایــت‪ ،‬مارلنــه دیتریــش و انتــون والبــروک و دیگــران مجبــور‬ ‫بــه تــرک المــان شــدند‪.‬‬ ‫امــا در ایــن ســال ها فیلم هــای مســتند تبلیغاتــی لنــی ریفنشــتال موســوم بــه‬ ‫پیــروزی اراده و المپیــا معروف تریــن کارهــای ان دوران بــه شــمار می اینــد‪.‬‬ ‫پــس از جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬مهاجــرت هنرمنــدان تئاتــر و ســینما بــه غــرب هنــوز‬ ‫ادامــه داشــت‪ .‬بــا تقســیم دو المــان و ایجــاد دیــوار برلیــن‪ ،‬بیــن دو دهــه ‪۱۹۵۰‬‬ ‫تــا ‪ ۱۹۷۰‬ســینمای هــر دو المــان در افــول مطلــق بــه ســر بــرد‪ .‬اگرچــه در دهــه‬ ‫‪ ۷۰‬بــا ظهــور بزرگانــی مثــل ورنــر هرتســوگ بــا فیلم هــای اگیــره خشــم پــروردگار‪،‬‬ ‫معمــای کاســپار هــاوزر و فیتزکارالــدو و همچنیــن ویــم ونــدرس بــا فیلم هــای پاریــس‬ ‫تگــزاس و اســمان فــراز برلیــن دوبــاره جرقه هایــی از اســتعداد در ســینمای المــان‬ ‫بــروز و ظهــور یافــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪60‬‬ صفحه 60 ‫سینمای مدرن‬ ‫از ‪ ۱۹۹۰‬بــه بعــد چندیــن شــرکت فعــال ســینمایی ماننــد اســتودیو‬ ‫بابلســبرگ‪ ،‬باواریــا فیلــم‪ ،‬کنســتانتین فیلــم و اونیــورزوم فیلــم در المــان‬ ‫تولیــدات ســینمایی را انجــام دادنــد‪.‬‬ ‫فیلم هایــی ماننــد بــدو لــوال بــدو از تــام تیکــور‪ ،‬خداحافــظ لنیــن از ولفگانــگ‬ ‫بکــر‪ ،‬در مقابــل دیــوار از فاتــح اکیــن‪ ،‬زندگــی دیگــران ســاخته فلوریــان‬ ‫هنــکل فــون دونرســمارک‪ ،‬هیــچ کجــا در افریقــا ســاخته کارولیــن لینــک‪،‬‬ ‫ســرباز جهانــی و میهن پرســت از روالنــد امریــش‪ ،‬شــیوع ســاخته ولفگانــگ‬ ‫پترســن از شــناخته شــده ترین اثــار ســینمای مــدرن المــان برشــمرده‬ ‫می شــوند کــه بعضــا جوایــز ســینمایی معتبــری ماننــد جایــزه اســکار‬ ‫بهتریــن فیلــم خارجــی زبــان را نیــز بدســت اوردنــد‪.‬‬ ‫جشنواره برلین‬ ‫جشــنواره بین المللــی فیلــم برلیــن یــا برلینالــه یکــی از معتبرتریــن و‬ ‫قدیمی تریــن جشــنواره های ســینمایی در جهــان و اروپــا اســت کــه هرســاله‬ ‫در مــاه فوریــه بــه مــدت ‪ ۱۰‬روز در برلیــن المــان برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس ایــن جشــنواره از ســال ‪ ۲۰۰۱‬تــا ‪ ۲۰۱۹‬دیتــر کاســلیک بــود و از ســال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬ماریتــه ریســنبیک مدیریــت اجرایــی و کارلــو چاتریــان مدیریــت هنــری‬ ‫ایــن جشــنواره را برعهــده دارنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۳۳۱ ،۲۰۱۹‬هــزار و ‪ ۶۳۷‬بلیــت ســینما بــرای برلینالــه فروختــه‬ ‫شد ه اســت‪.‬‬ ‫برلینالــه نخســتین بــار در ســال ‪ ۱۹۵۱‬بــا نمایــش فیلــم ربــکا‪ ،‬ســاخته الفــرد‬ ‫هیچــکاک گشــایش یافــت‪.‬‬ ‫ریخته گــری نــواک در المــان‪ ،‬از نخســتین دوره برلینالــه تــا امــروز‪ ،‬خــرس‬ ‫طالیــی را تولیــد می کنــد‪.‬‬ ‫جشــنواره فیلــم برلیــن در کنــار جشــنواره فیلــم ونیــز و جشــنواره فیلــم کــن‪،‬‬ ‫مهمتریــن رویــداد ســینمایی اروپــا به شــمار مـی رود‪ .‬ایــن جشــنواره هــر ســاله‬ ‫جایــزه خــرس طالیــی و خــرس نقــره ای را بــه برگزیــدگان بخــش اصلــی‬ ‫اهــدا می کنــد‪ .‬خــرس به عنــوان نمــادی از شــهر برلیــن شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫در بخش هــای چندگان ـهٔ ایــن فســتیوال‪ ،‬مســابقه ‪ -‬پانورامــا ‪ُ -‬فــروم ‪ -‬نســل‬ ‫ پرســپکتیو کینــو المــان ‪ -‬برلینالــه کوتــاه و چشـم اندازی بــه گذشــته‪ ،‬حــدود‬‫‪ ۴۰۰‬فیلــم بــه نمایــش در می اینــد‪ .‬رئیــس ایــن جشــنواره از ســال ‪۲۰۰۱‬‬ ‫تــا ‪ ۲۰۱۹‬دیتــر کاســلیک بــود و از ســال ‪ ۲۰۲۰‬ماریتــه ریســنبیک مدیریــت‬ ‫اجرایــی و کارلــو چاتریــان مدیریــت هنــری ایــن جشــنواره را برعهــده دارنــد‪.‬‬ ‫بــازار فیلــم اروپــا یکــی از ســه بــازار مهــم و بــزرگ جهــان اســت کــه هــر‬ ‫ســاله هم زمــان بــا برگــزاری جشــنواره فیلــم برلیــن در کاخ مــوزه هنــری‬ ‫«مارتیــن گروپیــوس بائــو» برگــزار می شــود‪ .‬ایــن بــازار محلــی بــرای تجمــع‬ ‫مهمتریــن تهیه کننــدگان‪ ،‬خریــداران‪ ،‬ســرمایه گذاران‪ ،‬نمایندگی هــای خریــد‬ ‫و پخش کننــدگان فیلــم اســت‪ .‬براســاس امارهــای ســال ‪ ۲۰۱۱‬میــادی در‬ ‫ایــن بــازار ‪ ۴۰۰‬کمپانــی و هــزار و ‪ ۵۳۲‬خریــدار حضــور داشــتند‪ .‬در همیــن‬ ‫ســال بیــش از هــزار ســانس از فیلم هــای جدیــدی از سراســر دنیــا بــه نمایــش‬ ‫درامــد‪ .‬در بخــش تولیــدات مشــترک از بــازار فیلــم اروپــا‪ ،‬تهیه کننــدگان‬ ‫می تواننــد بــا معرفــی پروژه هــای مــورد نظــر خــود‪ ،‬بــرای ایــن ســاخت ایــن‬ ‫پروژه هــای ســرمایه گذار یــا شــریک پیــدا کننــد‪ .‬در بــازار ســال ‪ ۲۰۱۲‬فیلــم‬ ‫چهــار صــد و پنجــاه و پنــج نمایشــگاه برگــزار شــد کــه در ایــن نمایشــگاه ها‬ ‫هــزار و ‪ ۶۹۱‬خریــدار بین المللــی و ‪ ۸‬هــزار و ‪ ۹۸‬کارشــناس ســینمایی از ‪۹۴‬‬ ‫کشــور جهــان حضــور داشــتند و در ایــن میــان ‪ ۸۲۰‬فیلــم طــی هــزار و ‪۱۶۶‬‬ ‫ســانس بــه نمایــش امــد‪.‬‬ ‫بخــش امــوزش دانشــجویی جشــنواره برلیــن کــه بــا نــام «دانشــکده اســتعداد‬ ‫برلیــن» شــناخته می شــود بــرای پذیــرش دانشــجویان فیلم ســازی و افــراد شــاغل‬ ‫در حــوزه فیلم ســازی اســت‪ .‬ایــن بخــش کــه یــک مدرســه فیلــم زمســتانی بــه‬ ‫حســاب می ایــد هــر ســاله حــدود ‪ ۳۰۰‬شــرکت کننده از سرتاســر جهــان دارد کــه‬ ‫در طــی شــش روز در زمــان برگــزاری جشــنواره برلیــن‪ ،‬می تواننــد در ورک شــاپ ها‪،‬‬ ‫گردش هــا‪ ،‬کالس هــای خصوصــی یــا امــوزش جمعــی‪ ،‬بحث هــای گروهــی بــا افــراد‬ ‫شــاخص فیلــم ســاز در مــورد مســائل جــاری حرفه هــای مختلــف در حــوزه ســاخت‬ ‫فیلــم و … شــرکت کننــد‪ .‬مالقــات بــا فیلم ســازان نامــدار و دیــدن فیلم هــای جشــنواره‬ ‫نیــز از دیگــر امتیــازات شــرکت در ایــن برنامــه اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪61‬‬ صفحه 61 ‫رویدادهایفرهنگی المان‬ ‫افشین اسد زاده‬ ‫المــان را بــه لحــاظ فرهتگــی و تاثیرگــذاری فرهنگــی در اروپــا و حتــی دنیــا‬ ‫بایــد کشــور مهمــی بــه شــمار اورد‪ .‬المانی هــا بســیار بــه زبــان و ادبیــات و‬ ‫هنــر و فرهنــگ خــود تاکیــد دارنــدو همچنــان بســیاری از ســنت های کهــن و‬ ‫قدیمــی خــود کــه مربــوط بــه قرن هــا پیــش اســت‪ -‬چــه در پوشــش و اســتفاده‬ ‫از لباســهای ســنتی و چــه در اجــرای جشــن ها و فســتیوال هایی کــه یــاداور‬ ‫ایــن فرهنــگ اســت ‪ -‬در غالــب برنامه هــای فرهنگــی یــاداوری می کننــد‪.‬‬ ‫راین در شعله‬ ‫جشــنواره رایــن در شــعله هــا‪ ،‬چهــره زیبــا و متفاوتــی از رایــن را بــه‬ ‫بازدیدکننــدگان ارائــه مــی کنــد‪ .‬اتــش بــازی و قایــق هــای بخــاری کــه منجــر‬ ‫بــه نورانــی شــدن اب مــی شــوند و قصرهایــی کــه بــا ایــن نورهــا مــی درخشــند‬ ‫بــرای کســانی کــه بــه تماشــای ایــن مناظــر مــی نشــینند بســیار جــذاب و زیبــا‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬زمــان برگــزاری ایــن جشــنواره در اخــر هفتــه هــای مــاه مــی و‬ ‫ســپتامبر مــی باشــد‪.‬‬ ‫کارناوال فرهنگ ها‬ ‫کارنــاوال فرهنــگ هــا از ســال ‪ ۱۹۹۶‬در برلیــن برگــزار مــی شــود‪ .‬احتــرام بــه‬ ‫تنــوع قومیتــی و زندگــی مســالمت امیــز فرهنــگ هــا و قومیــت هــای مختلــف‬ ‫در کنــار هــم‪ ،‬از ریشــه هــای فکــری ایــن کارنــاوال اســت‪ .‬از ویژگــی هــای‬ ‫ایــن کارنــاوال مــی تــوان بــه صــرف غذاهــا و نوشــیدنی های خــاص‪ ،‬کنســرت‪،‬‬ ‫رقــص و پایکوبــی و رژه بــا ارابــه هــای تزییــن شــده اشــاره کــرد‪ .‬نمایندگانــی‬ ‫از کشــورهای برزیــل‪ ،‬ژاپــن و کنگــو نیــز در ایــن کارنــاوال شــرکت مــی کننــد‪.‬‬ ‫فستیوال کدوتنبل‬ ‫هرســاله در فصــل پاییــز‪ ،‬فســتیوال بزرگ تریــن کدوتنبــل جهــان در خــارج از‬ ‫شــهر اشــتوتگارت برگــزار می شــود‪ .‬ایــن فســتیوال در زمین هــای قلعــه ی‬ ‫تماشــایی لودویگســبورگ (‪ )Ludwigsburg‬برگــزار شــده و در ان بیــش‬ ‫از ‪ ۴۵۰,۰۰۰‬کدوتنبــل بــه نمایــش درمی اینــد‪ .‬بازدیدکننــدگان می تواننــد‬ ‫نمایش هــای باورنکردنــی از کدوتنبــل‪ ،‬رویدادهایــی ماننــد مســابق ه قایق ســواری‬ ‫بــا کدوتنبــل و غذاهــای تهیه شــده از کدوتنبــل را تجربــه کننــد‪.‬‬ ‫فستیوال بین المللی دیکسیلند‬ ‫فســتیوال بین المللــی دیکســیلند (‪ )Dixieland‬در شــهر درســدن‪ ،‬هرســاله بیــش‬ ‫از ‪ ۳۵۰‬نوازنــد ه موســیقی جــاز دیکســیلند (موســیقی جــاز ســنتی) را به ســوی‬ ‫خــود جــذب می کنــد‪ .‬بازدیدکننــدگان و نوازنــدگان بــه یــک انــدازه از حضــور‬ ‫در فســتیوال های روبــاز در اطــراف رود ا ِلــب لــذت می برنــد‪ .‬مــردم می تواننــد‬ ‫شــاهد برگــزاری رژه ی دیکســی (‪ )Dixie‬و اجراهــای خیابانــی باشــند‪ .‬نوازندگانــی‬ ‫از سراســر جهــان بــرای جمعیــت فراوانــی از حاضــران در فضــای بــاز بــه اجــرا‬ ‫می پردازنــد‪.‬‬ ‫در ایــن فســتیوال کنســرت های مختلفــی از ســوی نوازنــدگان انفــرادی بــرای‬ ‫کــودکان و همچنیــن خانواده هــا برگــزار می شــود‪ .‬نوازنــدگان اثــار خــود را در‬ ‫فضایــی شــاد و خودمانــی اجــرا می کننــد‪ .‬ان هــا همچنیــن به منظــور تهییــج‬ ‫شــرکت کنندگان و افــزودن فضــای شــادتر بــه فســتیوال‪ ،‬لباس هــای ســنتی‬ ‫می پوشــند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪62‬‬ صفحه 62 ‫فستیوال قرون وسطی‬ ‫فســتیوال قــرون وســطی یــک بازافرینــی از دوران قــرون وســطی در عصــر‬ ‫حاضــر اســت‪ .‬ایــن فســتیوال هرســاله در شــهر سِ ــلب (‪ )Selb‬برگــزار شــده و‬ ‫بــا اجراهایــی از موســیقی های قرون وســطایی‪ ،‬جادوگرهــا‪ ،‬گداهــا‪ ،‬نمایش هــای‬ ‫گروهــی‪ ،‬یــک بــازار قدیمــی همــراه بــا فروشــندگان ان‪ ،‬مراســم اتش بــازی و‬ ‫مردمــی کــه لباس هــای قــرون وســطی بــه تــن کرده انــد‪ ،‬همــراه اســت‪ .‬اگــر‬ ‫همیشــه ارزو داشــتید کــه مهــارت خــود در تیرانــدازی را امتحــان کنیــد‪ ،‬ایــن‬ ‫فســتیوال زمــان مناســبی بــرای ایــن کار اســت‪.‬‬ ‫فســتیوال قــرون وســطی همچنیــن کارگاه هایی بــرای امــوزش اهنگــری‪ ،‬صنعتگری‪،‬‬ ‫رقــص و االت موســیقی اوایــل دوران رنســانس دارد‪ .‬غــذا‪ ،‬خریدوفــروش کاال‪،‬‬ ‫مبــارزه و بازی هــای قرون وســطایی بخشــی از برنامه هــای ایــن فســتیوال‬ ‫هســتند‪ .‬گروه هــای موســیقی و نوازنــدگان از سراســر دنیــا اقــدام بــه اجــرا در‬ ‫ایــن فســتیوال کــرده و بازدیدکنندگانــی از تمامــی ســنین را شــاد می کننــد‪ .‬در‬ ‫پایــان ایــن فســتیوال یــک کنســرت موســیقی قرون وســطایی نیــز در کلیســای‬ ‫شــهر برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫جشنواره بین المللی افریقا‬ ‫شــروع جشــنواره بیــن المللــی افریقــا بــه ســال ‪ 1989‬بــاز مــی گــردد‪ .‬این جشــنواره‬ ‫یکــی از بزرگتریــن و قدیمــی تریــن جشــنواره موســیقی و فرهنــگ افریقــا در اروپــا‬ ‫اســت ک تــا کنــون بیــش از ‪ 7000‬نوازنــده و هنرمنــد از از ‪ 56‬کشــور افریقــا و‬ ‫کارائیــب بــه هنــر نمایــی پرداختــه انــد‪.‬‬ ‫روز دوم فوریه‬ ‫امریکایــی روز دوم فوریــه‪ ،‬موســوم بــه روز گراوندهــاگ (‪،)Groundhog‬‬ ‫ســنت‬ ‫ِ‬ ‫ریشــه در ایــام مذهبــی المانی هــا‪ ،‬یعنــی عیــد تطهیــر حضــرت مریــم‪ ،‬دارد‪.‬‬ ‫المانی هــای مهاجــر بــه پنســیلوانیا در دهــه ی ‪ ۱۸۴۰‬شــروع بــه برگــزاری ســنت‬ ‫خــود‪ ،‬بــا اســتفاده از یــک جوجه تیغــی‪ ،‬به منظــور پیش بینــی وضعیــت هــوا و پایــان‬ ‫فصــل زمســتان کردنــد‪ .‬از انجایی کــه در پنســیلوانیا جوجه تیغــی یافــت نمی شــد‪،‬‬ ‫ان هــا ایــن رســم را بــا یــک رســم هواشناســی جایگزیــن کردنــد‪ .‬بــه عقیــده ی‬ ‫عــوام‪ ،‬اگــر در روز دوم فوریــه هــوا افتابــی باشــد‪ ،‬تنهــا ‪ ۶‬هفتــه از زمســتان باقــی‬ ‫مانــده اســت؛ امــا اگــر در ایــن روز هــوا ابــری بــود‪ ،‬می تــوان ان را نشــانه ی اول‬ ‫بهــار دانســت‪.‬‬ ‫فستیوال باخ‬ ‫ایــن فســتیوال مشــهور جهانــی در الیپزیــک‪ ،‬هرســاله به منظــور گرامی داشــت‬ ‫مشــهورترین شــهروند ایــن شــهر‪ ،‬یوهــان سباســتین بــاخ‪ ،‬برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫هنرمنــدان سرشــناس از سراســر جهــان شــاهکارهای کالســیک بــاخ را در‬ ‫مکان هــای تاریخــی نظیــر کلیســای تومــاس اجــرا می کننــد؛ کلیســایی کــه بــاخ‬ ‫بــرای مــدت ‪ ۲۷‬ســال در ان کانتــور مذهبــی بــود‪.‬‬ ‫روز پدر‬ ‫قدمــت روز پــدر در المــان بــه دوران قــرون وســطی‪ ،‬به عنــوان رســمی مذهبــی‬ ‫بــرای احتــرام بــه خــدای پــدر در روز عــروج مســیح بــه اســمان‪ ،‬بازمی گــردد‪ .‬بــا‬ ‫این حــال‪ ،‬در المــان مــدرن امــروزی‪ ،‬روز پــدر بیشــتر شــبیه بــه روزی اســت کــه‬ ‫پســرها همــراه بــا دوســتان خــود بــه گــردش و تفریــح می رونــد و به هیچ وجــه‬ ‫به ماننــد دیگــر کشــورها نظیــر امریــکا‪ ،‬یــک تعطیــات خانــواده محــور محســوب‬ ‫نمی شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 57‬راز شقایق| ‪63‬‬ صفحه 63 ‫نمایی از شهر برلین‬ صفحه 64

آخرین شماره های ماهنامه راز شقایق

ماهنامه راز شقایق 66

ماهنامه راز شقایق 66

شماره : 66
تاریخ : 1400/07/01
ماهنامه راز شقایق 65

ماهنامه راز شقایق 65

شماره : 65
تاریخ : 1400/06/01
ماهنامه راز شقایق 64

ماهنامه راز شقایق 64

شماره : 64
تاریخ : 1400/05/01
ماهنامه راز شقایق 63

ماهنامه راز شقایق 63

شماره : 63
تاریخ : 1400/04/01
ماهنامه راز شقایق 62

ماهنامه راز شقایق 62

شماره : 62
تاریخ : 1400/03/01
ماهنامه راز شقایق 61

ماهنامه راز شقایق 61

شماره : 61
تاریخ : 1400/02/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!