ماهنامه راز شقایق شماره 56 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه راز شقایق شماره 56

صفحه بعد

ماهنامه راز شقایق شماره 56

ماهنامه راز شقایق شماره 56

صفحه 1 ‫ماهنامه فرهنگی و هنری‬ ‫(خبری‪ ،‬تحلیلی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬اموزشی)‬ ‫سال پنجم‪ ،‬شماره ‪ - 56‬ابان ماه ‪1399‬‬ ‫شماره مجوز ‪75583:‬‬ ‫مدیر روابط عمومی‬ ‫علی اسدابادی (کرمانشاهی)‬ ‫دبیر سرویس فرهنگی‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫سرویس عکس‬ ‫دبیر سرویس هنری‬ ‫میالد محمدهاشم‬ ‫فوادمحمدهاشم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‬ ‫دکتر علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫سردبیر‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫مدیر اجرایی‬ ‫ستاره کوشا‬ ‫طراح و گرافیست‬ ‫حسین شیردل‬ ‫همکاران این شماره‪:‬‬ ‫ســمیه عبدالمحمدی‪ -‬کبری تبریزیان‪ -‬کریــم فیروزی‪ -‬شــایلین مظاهری‪ -‬جعفرمحمدهاشم‪-‬سحر پورحســینی‪ -‬ابـــولفضل فیاض مرند ‪ -‬سمیه قاســمعلی‪ -‬امید عزیزی ‪ -‬محمدرضارســتگار‪ -‬حسین قاسمی‪ -‬سید امیر رســتگار‪ -‬امیدمحمدی‪-‬‬ ‫افشــین اســدزاده‪ -‬زهــرا کالته عربی‪ -‬تحریریه پایگاه خبری شــاینا‪ -‬تحریریه هفته نامه نســل انقالب‪-‬تحریریــه اخبار اصناف‪-‬تحریریه هفته نامــه مدرن‪-‬تحریریه دنیای بچه ها‪ -‬تحریریــه پایگاه خبری قانون مداری‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫ســوئیس از نظــر بســیاری از ملت هــای جهــان ســوم‬ ‫سال هاســت کشــوری رویایــی از نظــر اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫کشــوری کــه هرجــا صحبــت از رفــاه‪ ،‬امنیــت و ثبــات‬ ‫اســت نــام ان بــه عنــوان یــک نمونــه ایــده ال بــرده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫شــاید بهتــر باشــد دلیــل چنیــن ویژگــی ســوئیس را در‬ ‫تاریــخ ان جســتجو کــرد‪ .‬تاریخــی کــه در ان بی طرفــی‬ ‫شــاخصه اصلــی ایــن کشــور شــد و بــه همیــن دلیــل از‬ ‫بســیاری از اســیب های احتمالــی ناشــی از تنش هــای‬ ‫سیاســی و جنــگ در امــان مانــد‪ .‬سیاســتی کــه در‬ ‫مقاطعــی مــورد انتقــاد برخــی فعالیــن حقــوق بشــر‬ ‫نیــز قــرار گرفــت چــرا کــه ایــن کشــور را مــکان امنــی‬ ‫بــرای ســرمایه گــذاری اقتصــادی دولتمــردان بدنامــی‬ ‫می دانســتند کــه از ســرمایه بــه تــاراج بــرده ملــت خــود‬ ‫مکانــی بهتــر از بانک هــای ســوئیس بــرای ســرمایه‬ ‫گــذاری نیافتنــد؛ درســت ماننــد انچــه کــه در مــورد‬ ‫نازی هــا اتفــاق افتــاد و در بانک هــای ســوئیس بــه‬ ‫راحتــی ســرمایه گــذاری می کردنــد‪.‬‬ ‫جــدا از سیاســت ایــن کشــور کــه جــای بحــث دارد‪،‬‬ ‫ســوئیس را بایــد کشــوری موفــق در بســیاری عرصه هــا‬ ‫نامیــد‪.‬‬ ‫اقتصــاد ایــن کشــور یکــی از ســرامدترین اقتصادهــای‬ ‫دنیــا و اروپاســت‪ .‬در زمینــه ورزش نیــز ســوئیس یکــی از‬ ‫بهتریــن مناطــق اروپــا در ورزش هــای زمســتانی اســت و‬ ‫همــه ســاله رقابت هــای بســیاری در ســطح بین المللــی‬ ‫در ایــن کشــور برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫صنعــت توریســم ایــن کشــور نیــز در دنیا بســیار شــناخته‬ ‫شــده و معــروف اســت و یکــی از پردرامدترین هــا در‬ ‫دنیــا بــه شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫در ایــن شــماره شــهرها و مناطــق دیدنــی ایــن کشــور‬ ‫نیــز معرفــی شــده اســت و بــه ادبیــات‪ ،‬نظــام حقوقــی‬ ‫و سیاســی و اقتصــاد ایــن کشــور نیــز پرداختــه شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫راز شقایق را در هرجای دنیا بخوانید‬ ‫شــما می توانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه راز شــقایق را کــه دارای‬ ‫اطالعــات جامع تــری دربــاره موضــوع هــر شــماره (ســفرنامه‬ ‫کشــورهای دنیــا) اســت و شــامل مباحثــی ماننــد اشــنایی بــا ســاختار‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫هــر کشــور می باشــد را بــا مراجعــه بــه ســایت جــار و نصــب‬ ‫اپلیکیشــن مربوطــه‪ ،‬بــا پرداخــت مبلــغ نیــم بهــا دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫در ضمــن شــماره های قبلــی نشــریه نیــز از همیــن طریــق قابــل‬ ‫دریافــت می باشــد‪.‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫رمزینه لینک ارشیو‬ ‫رازشقایق در سایت جار‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫روابط ایران و سوئیس‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی به کشور سوئیس‬ ‫‪4‬‬ ‫فرهنگ مردم‬ ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪10‬‬ ‫ساختار سیاسی‬ ‫‪14‬‬ ‫نظام اموزشی‬ ‫‪20‬‬ ‫نظام حقوقی‬ ‫‪24‬‬ ‫برن‪ ،‬پایتخت‬ ‫‪26‬‬ ‫زوریخ‪ ،‬معروفترین شهر سوئیس‬ ‫‪32‬‬ ‫شهرهای مهم سوئیس‬ ‫‪38‬‬ ‫سایر مناطق دیدنی‬ ‫‪42‬‬ ‫تاریخ موسیقی‬ ‫‪46‬‬ ‫ادبیات سوئیس‬ ‫‪48‬‬ ‫حیات وحش‬ ‫‪50‬‬ ‫معماری‬ ‫‪52‬‬ ‫لباس های سنتی‬ ‫‪54‬‬ ‫ورزش سوئیس‬ ‫‪56‬‬ ‫غذاهای محبوب‬ ‫‪58‬‬ ‫سینمای سوئیس‬ ‫‪60‬‬ ‫رویدادهای فرهنگی‬ ‫‪62‬‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان شریعتی‪ -‬خیابان خواجه نصیر‪ -‬خیابان مقدم‪-‬‬ ‫کوچه کهندانی‪ -‬بن بست اول‪ -‬پالک ‪5‬‬ ‫تلفکس‪77573576 :‬‬ ‫استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع بالمانع است‪.‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬گنجینه مینیاتور‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ صفحه 2 ‫روابط ایران و سوئیس‬ ‫ســابقه روابــط ایــران و ســوییس بــه قــرن ‪ 17‬میــادی بــاز مــی گــردد‪ ،‬زمانــی‬ ‫کــه ســاعت ســازان سوییســی در امپراتــوری فــارس مســکن اختیــار کردنــد‪.‬‬ ‫روابــط اقتصــادی دو کشــور در قــرن نوزدهــم میــادی در بخــش حمــل و نقــل‬ ‫و بانکــداری توســعه یافــت‪ .‬همچنیــن باســتان شناســان سوییســی در عملیــات‬ ‫اکتشــاف در ایــران مشــارکت داشــتند‪ .‬در ســال ‪1252‬شمســی عهدنامــه‬ ‫مــودت بیــن ایــران وســوییس امضــاء شــد و همچنیــن ســفارت ایــران در‬ ‫ســوییس در ســال ‪ 1298‬شمســی افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫ســوییس در همیــن ســال اقــدام بــه افتتــاح کنســولگری در ایــران کــرد کــه‬ ‫در ســال ‪ 1315‬بــه ســطح ســفارت ارتقــاء یافــت‪ .‬در ســال ‪ 1329‬شمســی‬ ‫سرکنســولگری ایــران در ژنــو تاســیس شــد‪ ،‬امــا در ســال ‪ 1380‬تعطیــل و‬ ‫وظایــف ان بــه ســفارت جمهــوری اســامی ایــران در بــرن واگــذار شــد‪.‬‬ ‫بــه دلیــل بــی طرفــی رســمی ســوییس در مســائل سیاســی بیــن المللــی‪،‬‬ ‫روابــط سیاســی دو کشــور در ســال هــای پــس از پیــروزی انقــاب دســتخوش‬ ‫تحوالتــی نظیــر انچــه در رابطــه بــا ســایر دول غربــی اتفــاق افتــاد‪ ،‬نگردیــد‪،‬‬ ‫ســوییس بــه تبعیــت از سیاســت بــی طرفــی ســنتی خــود همواره کوشــیده اســت‬ ‫تــا روابــط سیاســی و بــه تبــع ان روابــط اقتصــادی دو کشــور دچــار اســیب‬ ‫جــدی نشــده و در ســطحی مطلــوب باقــی بمانــد‪.‬‬ ‫روابــط فرهنگــی دو کشــور نیــز در حــد امــکان حفــظ شــده اســت‪ .‬عــدم‬ ‫موضعگیــری رســمی ســوییس در قبــال برخــی مســائل سیاســی تنهــا ناشــی‬ ‫از محــذورات ایــن کشــور در ارتبــاط بــا مســئله بــی طرفــی اســت و نــه بــی‬ ‫موضــع بــودن مقامــات ایــن کشــور‪.‬‬ ‫بــه هرحــال همیــن امــر ایــن امــکان را بوجــود اورد تــا ســوییس بتوانــد در‬ ‫ســال های پــس از پیــروزی انقــاب اســامی و برهــم خــوردن روابــط پیشــین‬ ‫ایــران بــا برخــی کشــورهای بلــوک غــرب‪ ،‬روابــط ســنتی خــود بــا کشــورمان را‬ ‫حفــظ نمایــد‪ ،‬روابــط سیاســی ســوییس بــا جمهــوری اســامی ایــران بــه رغــم‬ ‫فــراز و نشــیب هــای متعــدد و در مقایســه بــا ســایر کشــورهای اروپــای غربــی‬ ‫بســیار خــوب و دوســتانه بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کشــور بالفاصلــه پــس از پیــروزی انقــاب اســامی اقــدام بــه شناســایی‬ ‫رســمی دولــت جمهــوری اســامی ایــران کــرد و ســفارتخانه هــای دو کشــور‬ ‫در ســطح ســفیر بــه فعالیــت خــود ادامــه دادنــد‪ .‬در مقایســه بــا برخوردهــای‬ ‫خصمانــه دول غربــی‪ ،‬ســوییس روابــط متعــادل تــری بــا کشــورمان داشــت و‬ ‫ایــن روابــط دوســتانه و متعــادل منجــر بــه همــکاری هــای سیاســی مشــخصی‬ ‫نیــز شــد‪ .‬بــا قطــع روابــط جمهــوری اســامی ایــران بــا مصــر و افریقــای‬ ‫جنوبــی در زمــان اپارتایــد‪ ،‬ســوییس حافــظ منافــع ایــران در ایــن کشــورها‬ ‫را برعهــده گرفــت‪ ،‬همچنیــن پــس از قطــع مناســبات بــا امریــکا‪ ،‬حافــظ منافــع‬ ‫ایــن کشــور در تهــران شــد‪.‬‬ ‫ســوییس در ظــرف چنــد ســال اخیــر نســبت بــه گســترش روابــط دو جانبــه‬ ‫سیاســی و اقتصــادی بــا ایــران از خــود اشــتیاق نشــان داده اســت‪ ،‬در چارچــوب‬ ‫روابــط خــوب سیاســی‪ ،‬رئیــس جمهــوری ســوییس در ســال ‪ 1379‬بــه تهــران‬ ‫ســفر کــرد و متقابــ ً‬ ‫ا رئیــس جمهــور وقــت ایــران در بهمــن ‪1382‬ســفر دو‬ ‫روزه ای بــه ســوییس انجــام داد‪.‬‬ ‫اطالعات سفارت سوئیس در تهران‬ ‫تهران؛ الهیه‪ ،‬خیابان یاسمن‪ ،‬پالک یک‪ -‬شماره تماس‪2208333 :‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪3‬‬ ‫ابوالفضل فیاض مرند‬ ‫کارشناس سیاسی‬ ‫عــاوه بــر ســفرهای انجــام شــده مــی تــوان بــه ســفر حــداد عــادل و علــی‬ ‫الریجانــی بــه عنــوان روســای مجلــس شــورای اســامی بــه ســوییس بــه ترتیــب‬ ‫در ســال هــای ‪ 87 ،86‬و ‪ 88‬و ‪ 90‬بــه منظــور شــرکت در اجــاس ســران اتحادیــه‬ ‫بیــن المجالــس در ژنــو و مالقــات بــا همتاهــای سوییســی انهــا اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫منوچهــر متکــی وزیــر خارجــه وقــت ایــران هــم طــی ســالهای تــا دفعــات بــه‬ ‫ســوییس ســفرکرد و خانــم میشــلین کالمــی ـ ری وزیــر خارجــه ســوییس علیرغــم‬ ‫مخالفــت و انتقــادات شــدید دولتهــای غربــی و برخــی محافــل داخلــی در اســفندماه‬ ‫‪ 1386‬بــه تهــران ســفر کــرد کــه طــی ان قــرارداد مهــم انتقــال گاز ایــران بــه‬ ‫اروپــا از طریــق ســوییس بــه امضــاء رســید‪.‬‬ ‫همچنیــن علی اکبــر صالحــی وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران در‬ ‫اســفند ‪ 1389‬بــه منظــور شــرکت در اجــاس شــورای حقــوق بشــر وارد ژنو شــد و‬ ‫در حاشــیه اجــاس بــا همتــای سوییســی خــود نیــز مالقــات نمــود‪.‬‬ ‫در خــال دیدارهــا در اجــاس داووس رییــس جمهــوری ســوییس بــا محمــد‬ ‫نهاوندیــان‪ ،‬رئیــس دفتــر رئیــس جمهــور دیــدار و گفــت و گــو کــرد‪ .‬در ایــن دیــدار‬ ‫یوهــان اشــنایدر امــان بــا تبریــک اجرایــی رســمی برنامــه جامــع اقــدام مشــترک‬ ‫(برجــام) از ارتقــاء ســطح روابــط در زمینه هــای مختلــف و از جملــه اقتصــادی بــا‬ ‫ایــران اســتقبال کــرد‪.‬‬ ‫یوهــان اشــنایدر بــا مثبــت ارزیابــی کــردن اجــرای برجــام‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن مســئله را‬ ‫نــه تنهــا بــرای ایــران و طرف هــای توافــق بلکــه بــرای منطقــه و حتــی در ســطح‬ ‫بیــن المللــی مفیــد و مثبــت مــی دانیــم و امیدواریــم نســبت بــه ارتقــای ســطح‬ ‫روابــط اقتصــادی ایــران و ســوییس گام هــای جــدی پیگیــری شــود‪.‬‬ ‫رییــس جمهــور ســوییس بــا اشــاره بــه ســفر قریب الوقــوع خــود بــه ایــران‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬امیــدوارم در ایــن ســفر بتوانیــم بــه توافق هــای خوبــی دســت یابیــم و‬ ‫نســبت بــه گســترش روابــط ایــران و ســوییس بــه باالتریــن ســطح در حوزه هــای‬ ‫مختلــف اقــدام کنیــم‪.‬‬ ‫محمــد نهاوندیــان‪ ،‬رئیــس دفتــر رئیس جمهــور نیــز بــا اســتقبال از ارتقــاء ســطح‬ ‫روابــط دو جانبــه ایــران و ســوئیس در حــوزه هــای مختلــف تاکیــد کــرد‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه رفــع تحریم هــا و راهنمــای تجــاری کــه همزمــان بــا اجرایــی شــدن برجــام‬ ‫منتشــر شــده و تمهیداتــی کــه ایــران در جهــت توســعه روابــط پیــش بینــی کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬امــکان همــکاری در حــوزه هــای مختلــف فراهــم خواهــد بــود‪.‬‬ ‫رئیــس دفتــر رئیس جمهــور تصریــح کــرد‪ :‬ســوییس بــا توجــه بــه نقــش مثبتــی‬ ‫کــه همیشــه در روابــط ایــران و ســایر کشــورها ایفــا کــرده‪ ،‬می توانــد شــریک‬ ‫تجــاری خوبــی بــرای ایــران بــا ســطح روابــط بــاال قلمــداد گــردد و امــکان توســعه‬ ‫همکاری هــا و روابــط در حوزه هــای مختلــف بــه ویــژه اقتصــادی و مالــی وجــود دارد‬ ‫و در ایــن خصــوص بانک هــای سوییســی می تواننــد فعالیــت مشــترک خــود بــا‬ ‫ایــران را ســرعت دهنــد‪.‬‬ ‫ســوئیس یکــی از ثروتمندتریــن کشــورهای جهــان اســت امــا عضــو اتحادیــه‬ ‫اروپــا نیســت در نتیجــه محدودیــت هــای ایــن اتحادیــه را بــرای ایجــاد ارتبــاط بــا‬ ‫دیگــر کشــورها نــدارد‪.‬‬ ‫بانکــداری در ســوئیس یکــی از مهــم تریــن بخش هــای ایــن کشــور محســوب‬ ‫می شــود‪ .‬شــرکت های بیمــه نیــز ســهم زیــادی در اقتصــاد ســوئیس دارنــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه مزیــت هــای ایــن کشــور اگــر فعــاالن اقتصــادی در کشــور بــا‬ ‫همــکاری و کمــک دولــت پــا بــه عرصــه تولیــد بگذارنــد مــی تواننــد گامــی بــزرگ‬ ‫در راســتای صــادرات کاالهــای اصیــل ایرانــی و اجرایــی کــردن اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫کــه یکــی از رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــاب اســت بردارنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫نگاهی به کشور‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫سوئیس‬ ‫‪Switzerland‬‬ ‫ســوئیس بــا نــام رســمی کنفدراســیون ســوئیس کشــوری اســت در اروپــای غربــی‬ ‫کــه از شــمال بــا المــان‪ ،‬از شــرق بــا اتریــش و لیختنشــتاین‪ ،‬از جنــوب بــا ایتالیــا‬ ‫و از غــرب بــا فرانســه همســایه اســت‪.‬‬ ‫ایــن کشــور ‪ ۸.۶‬میلیــون نفــر جمعیــت و مســاحتی بالــغ بــر ‪ ۴۱.۲۹۰‬کیلومتــر مربــع‬ ‫دارد‪ .‬ســوئیس کشــوری اســت بــه صــورت جمهــوری فــدرال تککانتــون و از ‪۲۶‬‬ ‫ایالــت تشــکیل شده اســت کــه «کانتــون» خوانــده می شــوند‪.‬‬ ‫پایتخــت ســوئیس شــهر بــرن اســت و قطب هــای اقتصــادی ایــن کشــور دو شــهر‬ ‫ژنــو و زوریــخ هســتند‪ .‬ســوئیس یکــی از ثروتمندتریــن کشــورهای جهــان اســت‬ ‫و درامــد ســرانه در ایــن کشــور بــا ‪ ۸۰۰۰۰‬دالر بــرای هــر نفــر از باالترین هــا در‬ ‫جهــان اســت‪.‬‬ ‫ســوئیس کشــوری چندزبانــه اســت و در ان چهــار زبــان المانــی‪ ،‬فرانســوی‪،‬‬ ‫ایتالیایــی و رومانــش بــه رســمیت شــناخته می شــوند ‪.‬‬ ‫سوییس یعنی جنگلی که سوخته و برای احداث بنا پاکسازی شده باشد‪.‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫ورود قبایل سلتی به سوئیس‬ ‫قبایــل ســلتی از ســمت شــرق شــروع بــه اشــغال اروپــا کردنــد‪ .‬ایــن‬ ‫قبایــل حــدودا ‪ 500‬ســال قبــل از میــاد‪ ،‬بــه ســوئیس و شــرق فرانســه‬ ‫وارد می شــوند‪ .‬در ایــن دوران‪ ،‬زمین هــای مرکــزی از رودخانــه ژنــو تــا‬ ‫زوریــخ قلمــرو قبیلــه ای ســلتی بــه نــام هلوتیــان (‪ )Helvetians‬شــد‪ .‬روی‬ ‫ســکه ها و تمبرهــای قدیمــی سوئیســی نــام «هلوتیــا» مشــاهده می شــود‪.‬‬ ‫عصر رومی ها‬ ‫در ســال ‪ 58‬قبــل از میــاد‪ ،‬وقتــی قبیلــه هلوتیــان تصمیــم می گیرنــد بــه‬ ‫ســمت جنــوب اروپــا حملــه کننــد‪ ،‬امپراطــور رومــی ژولیــوس ســزار جلــوی‬ ‫انهــا را می گیــرد‪ .‬ایــن قبیلــه مجبــور می شــود بــه ســوئیس برگــردد امــا‬ ‫در نهایــت از رومیــان شکســت می خــورد‪ .‬رومی هــا تــا ‪ 400‬ســال بعــد از‬ ‫میــاد مســیح کنتــرل قلمــرو ســوئیس را برعهــده داشــتند‪ .‬بســیاری از شــهرهای‬ ‫ســوئیس‪ ،‬مثــل بــازل یــا باســل‪ ،‬زوریــخ‪ ،‬ژنــو‪ ،‬لــوزان و شــور توســط رومی هــا‬ ‫بنــا شــد‪ .‬جمعیــت ســرزمین ســوئیس در ان زمــان حــدودا ‪ 100.000‬تــا ‪200.000‬‬ ‫تخمیــن زده می شــود‪ .‬ایــن جمعیــت در بخش هایــی ســکنی گزیدنــد کــه‬ ‫خــاک حاصلخیــز داشــت و زمســتان‪‎‬هایش خیلــی ســرد نبــود‪ .‬منطقــه میتل لنــد‬ ‫(‪ )Mittelland‬و دره هــای کــوه الــپ بیشــترین جمعیــت را داشــتند‪ .‬بخش هــای‬ ‫عظیمــی از زمیــن پوشــیده از جنــگل و دســت نخورده باقــی مانــده بــود‪.‬‬ ‫ورود قبایل ژرمن به سوئیس‬ ‫مــردم اروپــای جنوبــی چنــد هــزار ســال پیــش وارد یونــان و ایتالیــا می شــوند؛‬ ‫امــا قبایــل ژرمــن بــه ســمت شــمال اروپــا رفتنــد و بــه ســمت اســکاندیناوی و‬ ‫لهســتان رفتنــد و از انجــا بــه ســمت غــرب و جنــوب (فرانســه‪ ،‬بریتانیــا‪ ،‬المــان)‬ ‫رفتنــد‪ .‬تــا ســال ‪ 400‬بعــد از میــاد مســیح‪ ،‬کشــمکش جــدی بیــن قبایــل ژرمــن‬ ‫و رومی هــا در نگرفــت‪ .‬امــا در ســال ‪ 400‬بعــد از میــاد‪ ،‬رومی هــا مجبــور شــدند‬ ‫حمــات و شــورش های ژرمن هــا را در جنــوب کوه هــای الــپ ســرکوب کننــد‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع باعــث شــد رومی هــا از قلمــرو خــود در شــمال الــپ (کــه شــامل‬ ‫ســوئیس نیــز می شــد) خــارج شــوند‪ .‬ایــن موضــوع باعــث ضعیــف شــدن‬ ‫امپراطــوری روم می شــود‪ .‬قبایــل غربــی ژرمــن کــه فرانک هــا نامیــده می شــدند‬ ‫بــه فرانســه حملــه می کننــد‪ .‬انهــا فرهنــگ رومــی را پذیرفتنــد و حتــی زبانشــان‬ ‫را بــه التیــن تغییــر دادنــد کــه بعدهــا در طــول زمــان بــه زبــان فرانســوی تبدیــل‬ ‫شــد‪ .‬قبایــل بورگانــدی نیــز در منطقــه کوهســتان ژورا در فرانســه و غــرب ســوئیس‬ ‫ســاکن شــدند؛ ایــن بخــش از ســوئیس هنــوز هــم بــه فرانســه صحبــت می کننــد‪.‬‬ ‫قبیلــه ژرمنــی بــه نــام االمان هــا (‪ )Alemannen‬در جنــوب المــان و شــمال ســوئیس‬ ‫ســاکن می شــوند‪ .‬انهــا بــه فرهنــگ و زبــان رومــی عالقــه نشــان ندادند و در شــمال‬ ‫المــان و اســکاندیناوی زبــان ژرمنــی رواج پیــدا کــرد‪ .‬قبایــل ســلتیک در ســوئیس‪،‬‬ ‫طــی قرن هــا کامــا بــا ایــن افــراد تــازه وارد اخــت می شــوند و فرهنــگ و زبــان‬ ‫ژرمــن را می پذیرنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل امــروزه بــه غیــر از چنــد نــام جغرافیایــی‪،‬‬ ‫اثــری از زبــان ســلتیک باقــی نمانــده اســت‪.‬‬ ‫قرون وسطی‬ ‫در قــرون وســطی‪ ،‬سیســتم فئودالــی در اروپــا روی کار می ایــد‪ .‬پادشــاه صاحــب‬ ‫تمامــی امــاک بــود و قــدرت و اختیــار داشــت کــه زمیــن را بیــن دوک‪‎‬هــا تقســیم‬ ‫کنــد‪ .‬دوک هــا نیــز امــاک را بیــن شــوالیه ها تقســیم می کردنــد‪.‬‬ ‫از انجــا کــه قبایــل ژرمــن و ســلتیک در نوشــتن‪ ،‬علــم و هنــر پیشــرفته نبودنــد‪،‬‬ ‫چندیــن قــرن طــول کشــید کــه دانــش و فرهنــگ یونــان و روم باســتان دوبــاره‬ ‫بــه دســت بیایــد‪ .‬ایــن دانــش و فرهنــگ دســت کشــیش ها بــود‪ .‬در ایــن زمــان‪،‬‬ ‫کشــیش های ایرلنــدی دیــن مســیحیت را بــه ژرمن هــای ســاکن ســوئیس معرفــی‬ ‫می‪‎‬کننــد و تجــارت و میــوه کاری و کشــاورزی بــه انهــا می اموزنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪4‬‬ صفحه 4 ‫کنفدراسیون ‪1291‬‬ ‫کنفدراســیون قدیــم ســوئیس در اواخــر قــرن ســیزدهم و در زمــان امپراطــوری روم مقــدس‬ ‫اتفــاق می افتــد‪ .‬در ایــن دوران‪ ،‬ایالت هــای کوچــک و مســتقلی در مرکــز ســوئیس بــا هــم‬ ‫متحــد می شــوند و بعدهــا زوریــخ و بــرن نیــز بــه انهــا می پیوندنــد‪ .‬ایــن کنفدراســیون کــه از‬ ‫هشــت ایالــت تشــکیل شــده بــود (‪ )Acht Orte‬بیــش از یــک قــرن قــدرت سیاســی و نظامــی‬ ‫قابــل قبولــی داشــت‪ .‬ایــن موفقیــت باعــث شــد ایالت هــای بیشــتری بــه ایــن کنفدراســیون‬ ‫بپیوندنــد و در ســال ‪ 1513‬تعــداد کانتون هــا بــه ‪ )Dreizehn Orte( 13‬برســد‪ .‬در عصــر‬ ‫رنســانس ایــن کنفدراســیون بــه دو دســته تقســیم می شــود‪ :‬دســته ای معتقــد بــه کاتولیــک‬ ‫رومــی و دســته ای معتقــد بــه اصالحــات‪ .‬ایــن موضــوع باعــث بــروز جنــگ و اختالفــات می شــود‪.‬‬ ‫بعدهــا کنفدراســیون ســوئیس توســط ارتــش انقالبــی فرانســه اشــغال می شــود و بــرای مــدت‬ ‫کوتاهــی بــه جمهــوری هلوتیــک تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫ویلهلم تل‬ ‫در دورانــی کــه دودمــان هابســبورگ ســوئیس را زیــر تســلط خــود دراورد‪ ،‬ویلیــام تــل‪ ،‬قهرمــان‬ ‫اســطوره ای ســوئیس‪ ،‬جانــب ســتمدیدگان را گرفــت و بــا متجاوزیــن بــه مبــارزه پرداخــت‪.‬‬ ‫شــخصیت ویلهلــم تــل در ســوییس هماننــد رابین هــود در انگلســتان اســت‪ .‬او بــرای دفــاع از‬ ‫روســتائیان در مقابــل نظــام فئودالــی ایســتاد و ســوئیس را از اشــغال متجاوزیــن خــارج کــرد‪.‬‬ ‫طبــق داســتان های فولکلــور سوئیســی‪ ،‬ویلهلــم تــل ایــده کنفدراســیون قدیمــی ســوئیس را داد‬ ‫و ایالت هــا را بــرای متحــد شــدن تشــویق کــرد‪.‬‬ ‫دوره رنسانس‬ ‫در اخریــن ســال های قــرون وســطا‪ ،‬فســاد کلیســای روم بــرای همــه مــردم مشــهود شــده‬ ‫بــود‪ .‬در ایــن زمــان‪ ،‬در سرتاســر اروپــا‪ ،‬روشــنفکران بــه نســخه های خطــی انجیــل دســت‬ ‫پیــدا می کننــد و بعــد از مطالعــه تصمیــم می گیرنــد کلیســا را کنــار بگذارنــد و تنهــا بــه ایمــان‬ ‫بــه متــن انجیــل (‪ )Sola Scriptura‬بســنده کننــد‪ .‬بــه ایــن دوره از تاریــخ دوره رنســانس گفتــه‬ ‫می شــود‪ .‬مشــابه کاری کــه مارتیــن لوتــر در المــان انجــام داد‪ ،‬اولریــش تســوینگلی (‪Ulrich‬‬ ‫‪ )Zwingli‬در زوریــخ کــرد‪ .‬ایــن اصالحــات زوریــخ را بــه دو بخــش تقســیم کــرد‪ :‬شــهرهای‬ ‫رو بــه پیشــرفت کــه اصالحــات را پذیرفتنــد و بخش هــای روســتایی در مرکــز ســوئیس کــه‬ ‫کاتولیــک باقــی ماندنــد‪.‬‬ ‫عصر روشنگری‬ ‫در ایــن دوره‪ ،‬هنــر‪ ،‬اقتصــاد‪ ،‬فلســفه و علــم وارد عرصــه جدیــدی می شــود‪ .‬تنهــا نظــام‬ ‫سیاســی بــود کــه بــه همــان شــکل باقــی مانــده بــود (بــه خصــوص در فرانســه و اتریــش کــه‬ ‫کامــا ســلطنتی اداره می شــد)‪ .‬در ایــن زمــان‪ ،‬فیلســوف اهــل ژنــو‪ ،‬ژان ژاک روســو (کــه‬ ‫بیشــتر عمــرش را در فرانســه زندگــی کــرد) شــروع بــه واکنــش نشــان دادن بــه ایــن نظــام‬ ‫سیاســی می کنــد‪.‬‬ ‫انقالب سوئیس و اشغال توسط ناپلئون‬ ‫مــردم ازادی خــواه ســوئیس‪ ،‬تحــت تاثیــر انقالبیــون فرانســه‪ ،‬در غــرب ســوئیس دســت بــه‬ ‫مبــارزه علیــه دوک هــا می زننــد و از فرانســه کمــک می خواهنــد‪ .‬در ســال ‪ 1798‬ناپلئــون‬ ‫بناپــارت بــه ســوئیس لشکرکشــی می کنــد و دولــت مرکــزی واحــدی تشــکیل می دهــد‪ .‬امــا‬ ‫در ســال ‪ 1803‬کــم کــم دولــت مرکــزی بــه دولــت فــدرال تبدیــل می شــود‪ .‬بعــد از شکســت‬ ‫ناپلئــون در روســیه و واترلــو‪ ،‬ســوئیس بــه ســاختار فدرالــی برمی گــردد‪.‬‬ ‫قانون اساسی فدرال ‪1848‬‬ ‫بعــد از انقــاب فرانســه‪ ،‬از ســال ‪ 1815‬تــا ‪ 1848‬لیبرال هــا و‬ ‫محافظه کارهــا بــر ســر ســاختار سیاســی ســوئیس بحــث می کننــد‪.‬‬ ‫بــه تدریــج لیبرال هــا می تواننــد تغییــرات کوچکــی در ســطح کانتــون‬ ‫(تقســیمات کشــوری ســوئیس‪ ،‬معــادل شــهر) ایجــاد کننــد‪ .‬بــه ایــن‬ ‫ترتیــب‪ ،‬در کانتون هــا دولت هــا تغییــر می کردنــد و بیشــتر لیبــرال‬ ‫می شــدند‪ .‬وقتــی کانتون هــای محافظــه کار مخفیانــه بــا اتریــش علیــه‬ ‫لیبرال هــا هم پیمــان می شــوند‪ ،‬جنــگ داخلــی (‪ )Sonderbundskrieg‬در‬ ‫ســوئیس شــکل می گیــرد‪ .‬ایــن جنــگ خیلــی کوتــاه بــوده و بــا پیــروزی‬ ‫لیبرال هــا بــه رهبــری هنــری دوفــور (‪ )Henri Dufour‬بــه پایــان می رســد‪.‬‬ ‫بعــد از ایــن جنــگ نظــام سیاســی جدیــدی روی کار می ایــد‪ :‬بیســت و‬ ‫پنــج (امــروزه بیســت و شــش) کانتــون (ایالــت فدرالــی) بــا دولــت مســتقل‬ ‫تحــت نظــر حکومــت مرکــزی شــکل می گیرنــد‪.‬‬ ‫تاسیس کمیته بین المللی صلیب سرخ‬ ‫هنــری دونانــت (‪ ،)Henry Dunant‬تاجــری سوئیســی‪ ،‬دربــاره فجایــع و‬ ‫کشــته های جنــگ ســولفرینو (جنــگ بیــن اتریــش و فرانســه) کتابــی‬ ‫می نویســد‪ .‬در ســال ‪ ،1864‬دولــت ســوئیس کنفرانســی بین المللــی‬ ‫دربــاره جنبه هــای بشردوســتانه طــی جنــگ برگــزار می کنــد‪ 12 .‬کشــور‬ ‫کنوانســیون ژنــو را امضــا می کننــد و کمیتــه بین المللــی صلیــب ســرخ را‬ ‫بــه عنــوان نهــادی دائمــی و بی طــرف بــرای زخمیــان و اســیران جنگــی‬ ‫بنــا می نهنــد کــه مقــر اصلــی ان در ژنــو ســوئیس اســت‪.‬‬ ‫سوئیس در جنگ های جهانی اول و دوم‬ ‫بعــد شکســت ناپلئــون در واترلــو‪ ،‬ســوئیس بــه عنــوان کشــور بی طــرف‬ ‫در بیــن فرانســه و اتریــش قــرار گرفــت‪ .‬در کنگــره ویــن در ســال ‪،۱۸۱۵‬‬ ‫کشــورهای اروپایــی بیانیــه ای را امضــا کردنــد کــه در ان ســوئیس بــه‬ ‫عنــوان یــک کشــور بی طــرف مــورد قبــول کشــورهای اروپایــی قــرار‬ ‫می گیــرد‪ .‬طــی جنــگ جهانــی اول (‪ )1918-1914‬ســوئیس کشــوری‬ ‫بی طــرف باقــی می مانــد؛ گرچــه المانی زبان هــای ســوئیس از المــان و‬ ‫فرانســوی زبان های ســوئیس از متحدیــن حمایــت می‪‎‬کردنــد‪ .‬ســوئیس‬ ‫ارتشــش را بــه حالــت اماده بــاش دراورد و حتــی اجــازه داد کــه پناهجویــان‬ ‫وارد خاکــش شــوند ولــی از هیــچ طــرف جنــگ دفــاع نکــرد‪.‬‬ ‫محاصــره شــدن ســوئیس توســط ارتش هــای متحدیــن طــی جنــگ‬ ‫جهانــی دوم (‪ )1945-1939‬بی طــرف بــودن ایــن کشــور را تحت الشــعاع‬ ‫قــرار می دهــد‪ .‬در ایــن زمــان‪ ،‬بانک هــای ســوئیس طالهــای المان هــا را‬ ‫قبــول کــرد و صنعــت اسلحه ســازی ســوئیس بــه ســاخت ماشــین های‬ ‫جنگــی المــان کمــک کــرد‪.‬‬ ‫سوئیس معاصر‬ ‫بعــد از جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬ســوئیس همچنــان در بیشــتر معــادالت جهانــی‬ ‫بی طــرف اســت‪ .‬ســوئیس هیچــگاه عضــو اتحادیــه اروپــا یــا ناتــو نشــد‪.‬‬ ‫ایــن کشــور در ســال ‪ ۲۰۰۲‬میــادی بــه عضویــت ســازمان ملــل متحــد‬ ‫درامــد‪ .‬ثبــات سیاســی ســوئیس مدیــون ائتــاف بیــن چهــار حــزب موجود‬ ‫در ایــن کشــور اســت‪ :‬لیبرال هــا‪ ،‬محافظه کارهــا‪ ،‬سوســیال دموکرات هــا‬ ‫و حــزب مــردم‪ .‬ایــن کشــور بعــد از جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬رشــد اقتصــادی‬ ‫و فنــاوری بســیاری داشــته اســت و در صنعــت ماشین ســازی‪ ،‬شــیمی و‬ ‫داروســازی از کشــورهای پیشــگام جهــان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪5‬‬ صفحه 5 ‫اب و هوا‬ ‫کشــور ســوئیس دارای اب و هــوای معتــدل اســت و برخــی از افــراد بــه‬ ‫اشــتباه تصــور مــی کننــد کــه اب و هــوای کشــور ســوئیس بســیار ســرد‬ ‫مــی باشــد ‪ ،‬در صورتــی کــه ایــن طــور نیســت ‪ .‬اب و هــوای ســوئیس‬ ‫بــه دلیــل اختــاف ارتفاعاتــی‪ ،‬کمــی متغیــر اســت و کوهســتانی بــودن ایــن‬ ‫کشــور موجــب تفــاوت هــای چشــم گیــر اب و هوایــی مــی شــود ‪ .‬بــه طــور‬ ‫کلــی در کشــور ســوئیس دمــای هــوا در فصــل زمســتان بــه نــدرت نزدیــک‬ ‫بــه صفــر مــی ایــد و در فصــل تابســتان تــا ‪ ۳۰‬درجــه ســانتی گــراد نیــز‬ ‫افزایــش مــی یابــد ‪ .‬گرمتریــن نقــاط کشــور ســوئیس شــامل ‪Ticino ،‬‬ ‫‪ Montreux‬و ‪ Valais‬مــی باشــد ‪.‬‬ ‫بارندگــی در کشــور ســوئیس در طــول ســال پخــش شــده اســت‪ .‬ماههــای‬ ‫مــی‪ ،‬ســپتامبر و نیمــه اول اکتبــر از جملــه کــم بــارش تریــن مــاه هــای‬ ‫ســال و مــاه هــای اوریــل و نوامبــر از پــر بــارش تریــن مــاه هــای ســال‬ ‫می باشــند‪ .‬از مــاه ژوئــن تــا اگوســت بــارش همــراه بــا رعــد و بــرق‬ ‫می باشــد و برخــی از مواقــع بــارش بــه صــورت تگــرگ و بــرف همــراه بــا‬ ‫طوفــان در مناطــق کوهســتانی مــی ایــد حتــی در فصــل تابســتان ‪.‬‬ ‫هــوا در دشــت هــا کمــی پایدارتــر اســت‪ .‬در فصــل زمســتان‪ ،‬هــوا ســرد و‬ ‫در فصــل تابســتان هــوا گــرم مــی باشــد ‪ .‬در هــر فصلــی در ارتفاعــات هــوا‬ ‫ممکــن اســت بــه ســرعت تغییــر کنــد و پیــش بینــی ان دشــوار اســت ‪.‬‬ ‫پوشــش بــرف معمــوال از اواخــر مــاه دســامبر تــا مــاه مــارس و در دره هــا‬ ‫از مــاه نوامبــر تــا مــاه مــی طــول مــی کشــد‪.‬‬ ‫لبــاس هــای نــازک بــه همــراه بارانــی بــرای فصــل تابســتان و لباس هــای‬ ‫گــرم و ضــد اب بــرای فصــل زمســتان ضــروری اســت ‪ .‬ژاکــت تقریبــا در‬ ‫تمــام طــول ســال نیــاز مــی باشــد‪.‬‬ ‫در مناطــق کوهســتانی بهتــر اســت از لبــاس هــای بیشــتر و محافظ هــای‬ ‫الزم اســتفاده کــرد ‪.‬‬ ‫جغرافیا‬ ‫ســوئیس بــا مســاحت ‪ ۴۱.۲۸۵‬کیلومتــر مربــع کشــور نســبتاً‬ ‫کوچکــی اســت و بــا جمعیــت ‪ ۷.۵‬میلیونــی دارای تراکــم جمعیــت‬ ‫متوســطی بــه انــدازه ‪ ۱۸۲‬نفــر در هــر کیلومتــر مربع می باشــد‪ .‬این‬ ‫تراکــم در مناطــق جنوبــی ســوئیس کــه کوهســتانی اســت کمتــر از‬ ‫میانگیــن می باشــد درحالــی کــه قســمت های شــمالی پرتراکم تــر‬ ‫می باشــند‪ .‬ســوئیس به طــور کلــی بــه ســه منطقــه جغرافیایــی‬ ‫تقســیم می شــود‪ :‬کوه هــای الــپ ســوئیس‪ ،‬ناحیــه «میتالنــد» یــا‬ ‫فــات ســوئیس و کوه هــای ژورا در ناحیــه شــمال غربی و حوالــی‬ ‫مــرز فرانســه‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪6‬‬ ‫بهتریــن زمــان بــرای ســفر بــه کشــور ســوئیس از اواســط مــاه (اواخــر‬ ‫اردیبهشــت مــاه) تــا اواســط مــاه ســپتامبر (اواخــر شــهریور مــاه)‬ ‫می باشــد‪ .‬البتــه فصــل پاییــز کوتــاه و نیــز خاطــره انگیــز و فرامــوش‬ ‫ نشــدنی اســت‪.‬‬ ‫تغییــرات دمایــی بــه دلیــل عــوض شــدن فصــول بــر تعــداد گردشــگران‬ ‫اثــر مســتقیم دارد و معمــوال ایــن افــراد مــاه هــای گــرم ســال را بــرای‬ ‫ســفر انتخــاب مــی کننــد‪ .‬بــه طــور کلــی امــار گردشــگران در فصــل‬ ‫تابســتان در کشــور ســوئیس باالتــر اســت؛ چــرا کــه گرمــای هــوا بــه‬ ‫ان هــا اجــازه میدهــد تــا شــنا کــردن در دریاچــه هــای ایــن کشــور‬ ‫را تجربــه کننــد و در اب و هوایــی ایــده ال بــه گشــت و گــذار در‬ ‫شــهرهای گوناگــون ان بپردازنــد‪ .‬مــاه هــای ژوئــن تــا اگوســت بــا‬ ‫میانگیــن دمــای ‪ 21‬درجــه ســانتی گــراد بــاالی صفــر‪ ،‬بهتریــن زمــان‬ ‫جهــت صفــر بــه ایــن کشــور اعــام شــده انــد‪ .‬هــم چنیــن گذرانــدن‬ ‫یــک زمســتان در کــوه هــای الــپ مــی توانــد بــرای عــده زیــادی از‬ ‫افــراد‪ ،‬بــه خصــوص عالقــه منــدان بــه اســکی جــذاب باشــد‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫بــارش بــرف‪ ،‬کریســمس و برگــزاری فســتیوال هــای گوناگــون‪ ،‬تعــداد‬ ‫گردشــگران در زوریــخ در زمســتان را افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫در نواحــی کوهســتانی ســوئیس یسشــترین تغییــرات اب و هــوا مشــاهده‬ ‫مــی شــود و کــوه هــای الــپ مــرز بیــن اب و هــوای خنــک اروپایــی‬ ‫شــمالی و اب و هــوای گــرم اروپــای جنوبــی مــی باشــند‪ .‬تغییــرات دمــای‬ ‫هــوا بــه عواملــی از جملــه ارتفــاع‪ ،‬فصــل و مــکان قــرار گیــری بســتگی‬ ‫دارد‪ .‬ســوئیس بــه دلیــل تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن از جانــب بادهــای‬ ‫اتالنتیــک‪ ،‬از اب و هوایــی معتــدل برخــوردار اســت و رطوبــت حاصــل از‬ ‫ایــن بادهــا هــوای شــهرهای ایــن کشــور را دلپذیــر تــر کــرده اســت‪.‬‬ ‫فصــل پاییــز در ســوئیس کوتــاه بــوده و میانگیــن دمــای هــوا در مــاه‬ ‫ســپتامبر ‪ 10‬الــی ‪ 15.5‬درجــه ســانتی گــراد و در نوامبــر ‪ 1‬الــی ‪4.5‬‬ ‫درجــه ســانتی گــراد بــاالی صفــر گــزارش شــده اســت‪ .‬فصــل زمســتان‬ ‫در ســوئیس مــاه هــای دســامبر تــا فوریــه را در بــر مــی گیــرد‪.‬‬ ‫مناطــق شــمالی و کوهســتانی ان دمــای هــوای ‪ 10‬درجــه ســانتی گــراد‬ ‫زیــر صفــر را تجربــه مــی کننــد در حالــی کــه میانگیــن دمــای هــوا در‬ ‫مناطــق مرکــزی ایــن کشــور ‪ 0‬درجــه ســانتی گــراد بــوده و در مناطــق‬ ‫جنوبــی بــه ‪ 4‬درجــه ســانتی گــراد بــاالی صفــر نیــز مــی رســد‪ .‬بــا فــرا‬ ‫رســیدن مــاه مــارس بهــار کوتــاه ســوئیس اغــاز شــده و تــا مــاه مــه نیز‬ ‫ادامــه پیــدا مــی کنــد‪ .‬میانگیــن دمــای هــوا در روزهــای بهــاری ســوئیس‬ ‫محــدوده ای بیــن یــک درجــه زیــر صفــر و ‪ 15‬درجــه بــاالی صفــر را در‬ ‫بــر مــی گیــرد‪ .‬در نهایــت تابســتان هــای ســوئیس گــرم تریــن فصــل‬ ‫ایــن کشــور بــوده و هــوای ‪ 15‬الــی ‪ 21‬درجــه ای باعــث شــده اســت‬ ‫تــا بــه پرگردشــگر تریــن فصــل تبدیــل شــود‪ .‬در مــاه هــای اوریــل و‬ ‫نوامبــر ســوئیس روزهایــی بارانــی را تجربــه کــرده کــه ایــن میــزان در‬ ‫مــاه هــای مــه‪ ،‬ســپتامبر و اکتبــر بــه حداقــل مقــدار خــود مــی رســد‪.‬‬ صفحه 6 ‫مذهب مردم سوئیس‬ ‫ظرفیــت مذهبــی مــردم کشــور چنــد فرهنگــی ســوئیس کــه هیــچ‬ ‫مذهبــی بــر ان مســلط نیســت در حــد باالیــی اســت و از طرفــی نیــز‬ ‫ازادی دیــن و ایمــان کــه در شــرایط بســیار مقــدس صلــح ســوئیس‬ ‫اســت بــه بهــای گزافــی بــه دســت امــده اســت‪.‬‬ ‫در ســوئیس پیــروان تمــام مذاهــب از ازادی عقیــده و عمــل بــه فرایــض‬ ‫دینــی برخودارند‪.‬‬ ‫ترکیــب مذاهــب مختلــف در کشــور ســوئیس تــا پایــان ســال ‪ 2001‬بــه‬ ‫شــرح ذیــل مــی باشــد‪.‬‬ ‫رومــن کاتولیــک ‪46‬درصــد‪ ،‬پروتســتان ‪40‬درصــد‪ ،‬مســلمان ‪4‬درصــد‪،‬‬ ‫یهــود ‪3‬درصــد‪ ،‬غیــره ‪7‬درصــد‪.‬‬ ‫ازادی بــروز اعتقــادات مذهبــی از طریــق اجــرای شــئونات مذهبــی در‬ ‫مــاده ‪ 15‬و حــق ابــراز باورهــای اخالقــی و غیــره در مــاده ‪ 16‬قانــون‬ ‫اساســی فــدرال تضمیــن شــده اســت‪ .‬تمــام افــراد جامعــه از جملــه‬ ‫احــاد اقلیــت هــا‪،‬از ازادی ابــراز و نمایــان نمــودن دیــن یــا اعتقــاد خــود‬ ‫چــون هریــک از حقــوق در ازادی­هــای اساســی دیگــر برخوردارنــد‪.‬‬ ‫مسیحیت در سوئیس‬ ‫در ســوئیس ‪ 1/3‬میلیــون نفــر مســیحی کاتولیــک زندگــی مــی کننــد و شــهر بــازل مهمتریــن حــوزه ی‬ ‫اســقفی کلیســای کاتولیــک مــی باشــد‪ .‬بــه دلیــل نظــام کنفدراســیون و اســتقالل کانتون­هــا ســوئیس ســر­‬ ‫اســقف نــدارد‪.‬‬ ‫طبــق ارزیابــی گئــورک اشــمید اســتاد دانشــگاه زوریــخ و کشیشــان پروتســتان‪ ،‬حــدود ‪ 600‬فرقــه در‬ ‫ســوئیس وجــود دارد ولــی رائــول رانک‪،‬یــک متخصــص فرقه­ هــای مذهبــی در ژنــو تعــداد ایــن فــرق را تــا‬ ‫‪ 200‬گــروه ذکــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫اسالم‬ ‫مرکــز مذهبــی مســلمانان در ســوئیس بــه حــدود ‪ 50‬مرکــز مــی رســد‪ .‬ایــن‬ ‫مراکــز عبــادی اکثــرا بــه صــورت اپارتمان­هــای ســاده­ای اســت کــه تبدیــل‬ ‫بــه محــل عبــادت و تجمــع شــده انــد‪ .‬در ســوئیس فقــط دو مســجد بــه‬ ‫معنــی واقعــی کلمــه از نظــر ســبک معمــاری وجــود دارد‪ .‬ایــن مســجد در‬ ‫ســال ‪ 1963‬در زوریــخ ســاخته شــد و متعلــق بــه فرقـه­ احمدیــه اســت کــه‬ ‫یــک جنبــش التقاطــی و انحرافــی در اســام اســت و در ســال ‪ 1974‬توســط‬ ‫جامعــه ی جهانــی اســام مــردود شــناخته شــده اســت‪ .‬دومیــن و مشــهور‬ ‫تریــن مســجد ســوئیس در ژنــو واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن مســجد در ســال‬ ‫‪ 1978‬بــه وســیله ملــک خالــد پادشــاه عربســتان افتتــاح گردیــد‪ .‬ســاختن و‬ ‫افتتــاح ایــن مســجد توســط پادشــاه عربســتان موجــب تعبیــر و تفســیرهای‬ ‫فراوانــی توســط تعــداد زیــادی از مســلمانان شــد کــه بــه ایــن ترتیــب‬ ‫وابســتگی سیاســی ایــن مســجد را کــه بــه مســجد اعیــان هــا شــهرت یافتــه‬ ‫مــورد انتقــاد قــرار می­دهنــد‪ .‬در ژنــو مرکــز اســامی دیگــری توســط «ســعید‬ ‫رمضــان» بــه ســال ‪ 1961‬کــه یکــی از اعضــای اخــوان مســلمین در مصــر‬ ‫اســت تاســیس گردیــد کــه بــه منزلــه یــک ســازمان واقعــی محســوب‬ ‫مــی شــد‪ .‬وی کــه مــورد شــکنجه و ازار«عبــد الناصــر» قــرار گرفتــه بــود در‬ ‫ایــن مرکــز گرایشــی از اســام بــه وجــود اورد کــه رقیــب مســجد ســعودی‬ ‫اســت کــه بنیانگــذار و تئوریســین ایــن گرایــش «حســن البنــاء» اصــاح‬ ‫گــری اســت کــه در ســال ‪ 1949‬بــه قتــل رســید‪ .‬گفتــه مــی شــود ایــن‬ ‫مرکــز شــعاع عمــل وســیعی دارد زیــرا خطبایــی تربیــت مــی نمایــد کــه‬ ‫در کشــورهای اروپــای غربــی فعالیــت دارنــد‪ .‬بــر اســاس ســر شــماری‬ ‫بــه عمــل امــده در ســال ‪ 310000، 2001‬مســلمان در ســوئیس بــه‬ ‫ســر مــی بردنــد (ایــن تعــداد در واقــع مســلمانان را بــه دومیــن دیــن در‬ ‫ســوئیس پــس از مســیحیت تبدیــل مــی کنــد و انــان را پــس ار کاتولیــک هــا‬ ‫و پروتســتان هــا بــه ســومین جامعــه ی مذهبــی ســوئیس مــی رســاند‪).‬‬ ‫از ســال ‪ 1970‬بــه ایــن طــرف تعــداد مســلمانان در ســوئیس ‪ 5‬برابــر شــده‬ ‫اســت‪ .‬حــدود ‪ 5/4‬درصــد جمعیــت را تشــکیل می­دهنــد‪.‬‬ ‫مســلمانان حاضــر از ملیت­هــای مختلــف هســتند کــه عمــده تریــن انهــا از‬ ‫یوگســاوی ســابق بــا ‪ 38‬درصــد و از ترکیــه بــا ‪22‬درصــد می­باشــد‪.‬‬ ‫مهمتریــن مشــخصه مســلمانان ســوئیس ایــن اســت کــه انهــا یــک دســت‬ ‫نیســتد و زبان­هــا و فرهنگ­هــای متفــاوت دارنــد عــاوه بــر ان مشــکالت و‬ ‫درگیری­هــای داخلــی مذهبــی نیــز بیــن انهــا بــه چشــم می­خــورد­‪ .‬عوامــل‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪7‬‬ ‫دیگــری نظیــر مشــاغل مختلــف جایگاه­هــای اجتماعــی مختلــف‪ ­،‬جایگاه هــای‬ ‫اجتماعــی متفــاوت‪ ،‬ملیت­هــای مختلــف‪ ،‬محل­هــای تولــد گوناگــون و غیــره‬ ‫باعــث شــده اســت کــه بــه عنــوان مثــال دانســتن امارهایــی نظیــر تعــداد‬ ‫شــیعه و ســنی بــا توجــه بــه مشــکالت موجــود بســیار دشــوار باشــد‪ .‬تبدیــل‬ ‫شــدن مســلمانان بــه ســومین اقلیــت بــزرگ مذهبــی ســوئیس موجــب بــه‬ ‫صــدا درامــدن زنــگ خطــر را در جامعــه ســنتی و محافظــه کار ایــن کشــور‬ ‫فراهــم ســاخته اســت و حــوادث مربــوط بــه ‪ 11‬ســپتامبر و حملـه­ امریــکا بــه‬ ‫افغانســتان و اخبــار و گزارش­ــهای نشــریات و رســانه­ های جهانــی پیرامــون‬ ‫مســلمانان بــه ایــن قضیــه بیشــتر دامــن زده اســت‪.‬‬ صفحه 7 ‫فرهنگ مردم‬ ‫مــردم ســوئیس ماننــد مــردم دیگــر کشــورها اهمیــت و ارزش زیــادی بــرای ســنت ها‬ ‫و اداب و رســوم خــود قائل انــد طــوری کــه تــا امــروز نیــز اداب و رســوم کهــن‬ ‫خــود را حفــظ کرده انــد‪.‬‬ ‫همیــن اهمیتــی کــه مــردم ســوئیس بــرای اداب و رســوم خــود قائل انــد باعــث شــده‬ ‫تــا ســوئیس جــزو یکــی از کشــورهای غنــی در زمینــه فرهنــگ باشــد‪ .‬ســوئیس در‬ ‫ســال ‪ 1992‬در نمایشــگاه جهانــی ســویل خــود را بــا عنــوان سوئیســی بــا فرهنــگ‬ ‫خــاص خــود بــه دنیــا شناســاند‪ .‬ایــن شــناخت نــه بــه دلیــل یکنواختــی و ثبــات کــه‬ ‫بــه دلیــل تنــوع بیــش از انــدازه در مســاحتی کــم بــود کــه در واقــع تعریــف مناســبی‬ ‫از ســوئیس بــوده اســت‪ .‬در ســوئیس چهــار زبــان ملــی صحبــت می شــود کــه اگــر‬ ‫بــه ایــن چهــار زبــان لهجــه هــر منطقــه را نیــز اضافــه کنیــم بــه مجموعــه عظیــم‬ ‫و زیبایــی از زبــان دســت خواهیــم یافــت‪ .‬حتــی فرهنــگ در کشــور ســوئیس نیــز از‬ ‫تنــوع خاصــی برخــوردار اســت‪ .‬فرهنــگ و ســنت مردمــی کــه نزدیــک بــه منطقــه‬ ‫کوهســتانی زندگــی می کننــد بــا فرهنــگ و ســنت مــردم ســایر نقــاط کشــور متفــاوت‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در گذشــته فرهنــگ کشــور ســوئیس تحــت تاثیــر همســایگان ان بــوده اســت ‪ ،‬امــا‬ ‫ل هــای اخیــر بــا وجــود تمایزهایــش در ان رشــد یافتــه اســت و بــه تکامــل‬ ‫در ســا ‬ ‫رســیده و بــه طــور کلــی جالــب اســت بدانیــد کــه کشــور ســوئیس را جــزو مراکــز‬ ‫فرهنگــی اروپــا نمــی داننــد ‪ ،‬خانــواد ه هــا در ســوئیس عمومــا کوچــک هســتند و‬ ‫والدیــن اغلــب یــک یــا دو فرزنــد بیشــتر ندارنــد و اینکــه حریــم خانــواده در ایــن‬ ‫کشــور بســیار حائــز اهمیــت اســت و بیشــتر مــردم ســوئیس هنــگام احــوال پرســی‬ ‫ی کننــد و‬ ‫بــا یکدیگــر دســت مــی دهنــد و اداب و ســنت هــای قدیمــی را رعایــت م ـ ‬ ‫در ضمــن کشــور ســوئیس بــه خاطــر ماهیــت بشردوســتان ه اش در دنیــا زبانــزد و‬ ‫شــهرت دارد ‪.‬‬ ‫ســوئیس جشــن ها و ســنت های فراوانــی دارد کــه در طــول ســال برگــزار می شــود‬ ‫کــه بیشترشــان ریشــه های مذهبــی دارنــد‪ .‬فســتیوال هایی کــه درســوئیس برگــزار‬ ‫می شــوند بــا توجــه بــه منطقــه و فصــل برگــزاری متفاوت انــد‪ .‬برخــی از ان هــا ریشــه‬ ‫در تاریــخ دارنــد در حالــی کــه برخــی دیگــر بــه تازگــی برگــزار شــده و متعلــق بــه‬ ‫دنیــای مــدرن هســتند‪ .‬بیشــتر جشــن ها و فســتیوال های ســوئیس در فصــل ســرد‬ ‫و زمســتانی ســال برگــزار می شــود زیــرا در ایــن فصــل کشــاورزان تقریبــا کاری‬ ‫نداشــته و بــا خیالــی اســوده می تواننــد در فســتیواال ها و جشــن ها شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫مــردم ســوئیس بــه خاطــر محافظــه کاری و قانون مــداری شــهرت‬ ‫دارنــد‪ .‬وقــت شناســی و صداقــت از ارزش هــای مهــم ایــن کشــور بــه‬ ‫شــمار رفتــه و از بازدیدکننــدگان نیــز انتظــار مــی رود ایــن قوانیــن را‬ ‫رعایــت کننــد‪ .‬یکــی از باالتریــن نرخ هــای امیــد بــه زندگــی در جهــان‬ ‫متعلــق بــه ســوئیس اســت و نــرخ متوســط مــرگ و میــر بــرای مــردان‪،‬‬ ‫هشــتاد ســال و زنــان هشــتاد و چهــار ســال بــراورد شــده‪ .‬اهالــی ایــن‬ ‫کشــور خیلــی اهــل بیــرون رفتــن و گشــت و گــذار نیســتند و کمتــر بــه‬ ‫شــرکت در رویدادهــای عمومــی عالقــه دارنــد‪ .‬تــاش در زمینــه رقابت و‬ ‫کســب موفقیــت از دیگــر ارزش هــای مهــم ایــن کشــور بــوده و کــودکان‬ ‫را تشــویق بــه اســتقالل کــرده و بــه ان هــا امــوزش می دهنــد کــه بــا‬ ‫دوچرخــه و بــه تنهایــی بــه مدرســه برونــد‪.‬‬ ‫وقتــی اولیــن بــار بــا کســی روبــه رو می شــوید‪ ،‬شایســته ترین کار‬ ‫دســت دادن بــوده و دوســتان صمیمی تــر روبوســی نیــز می کننــد‪.‬‬ ‫بــه غریبه هــا در خیابــان ســام کنیــد و بــه ویــژه در زمانــی کــه بــه‬ ‫مغــازه ای وارد می شــوید‪ ،‬ســام و خداحافظــی را فرامــوش نکنیــد‪.‬‬ ‫اگــر در خیابــان بــه کســی برخــورد کردیــد‪ ،‬بــه ســادگی بــا جمالتــی‬ ‫نظیــر مشــکلی نیســت یــا عذرخواهــی بــه مســیر خــود ادامــه دهیــد‪.‬‬ ‫در قــرار مالقات هــای کاری رســیدن زودتــر از زمــان موعــود یکــی از‬ ‫رســم های رایــج سوئیســی ها محســوب می شــود‪.‬‬ ‫وقــت شناســی یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای مــورد انتظــار مــردم‬ ‫ســوئیس بــوده و ایــن مقولــه را حتــی بــرای زمــان بــازی کــودکان نیــز‬ ‫رعایــت می کننــد‪.‬‬ ‫هرگــز زبالــه خــود را همیــن طــوری داخــل ســطل نریزیــد‪ .‬قوانیــن‬ ‫مشــخصی بــرای تفکیــک انــواع زبالــه در ســوئیس وجــود دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪8‬‬ صفحه 8 ‫ســوئیس یکــی از ثروتمندتریــن کشــورهای جهــان اســت‪ .‬خــرج‬ ‫و مخــارج زندگــی در ایــن کشــور بســیار باالســت ولــی بــه همیــن‬ ‫نســبت حقــوق افــراد هــم باالســت‪ .‬اختــاف طبقاتــی وجــود دارد امــا‬ ‫مثــل کشــور هــای دیگــر پــر رنــگ نیســت‪ .‬همــه تقریبــا در رفــاه‬ ‫زندگــی مــی کننــد‪ .‬شــاید باارزش تریــن تفــاوت ســوئیس بــا دیگــر‬ ‫کشــورهای دنیــا را بتــوان در ازادی اقتصــادی و سیاســی در ایــن‬ ‫کشــور دانســت‪ .‬شــاخص ازادی رســانه ها در ایــن کشــور در میــان‬ ‫تمامــی کشــورهای اروپایــی باالتــر اســت و ایــن کشــور اروپایــی از‬ ‫نظــر ســطح ســرمایه گذاری در زیرســاخت های اقتصــادی و ســطح‬ ‫توســعه یافتگی زیرســاخت ها در میــان تمامــی کشــورهای اروپایــی‬ ‫باالتریــن جایــگاه را دارد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه رتبــ ­ه بنــدی­هــای ثابــت در گــزارش­هــای جهانــی‬ ‫ســوئیس یکــی از بهتریــن مــکان­هــای جهــان بــرای تولــد‪ ،‬زندگــی‬ ‫و پیشــرفت اســت‪ .‬ســوئیس بهتریــن کشــور جهــان بــرای زندگــی در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۵‬انتخــاب شــد و در ســال ‪( ۲۰۱۶‬پــس از دانمــارک) از‬ ‫‪ ۱۵۶‬کشــور جهــان بــه مرحلــه دوم رســید‪ .‬زوریــخ دومیــن شــهر زیبــا‬ ‫بــرای زندگــی در گــزارش کیفیــت زندگــی انتخــاب شــده اســت‪.‬‬ ‫نزدیکــی بــه کوههــا در تمــام مناطــق ســوئیس بــر اوقــات فراغــت مــردم ســوئیس‬ ‫تاثیــر زیــادی گذاشــته اســت‪ .‬رشــد اســتراحتگاه هــای اســکی و کوهنــوردی در‬ ‫کوه هــای ســوئیس باعــث شــده اســت کــه سوئیســی هــا در ایــن رشــته های‬ ‫ورزشــی بســیار مهــارت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫جــدای از اســکی و کوهنــوردی ‪ ،‬کشــتی بــه ســبک سوئیســی (شــووینگن) همچنــان‬ ‫در مناطــق روســتایی محبــوب اســت‪ .‬جلســات تیرانــدازی یکشــنبه صبــح و‬ ‫هورنوســن (نوعــی بیــس بــال) دو ورزش ســنتی دیگــر ســوئیس هســتند‪ .‬تیراندازی‪،‬‬ ‫تنیــس‪ ،‬گلــف ‪ ،‬هاکــی روی یــخ ‪ ،‬فوتبــال‪ ،‬بســکتبال ‪ ،‬هندبــال ‪ ،‬گالیــدر‪ ،‬پاراگالیــدر‪،‬‬ ‫قایقرانــی ‪ ،‬شــنا ‪ ،‬والیبــال ‪ ،‬کــف زمیــن ‪ ،‬دوچرخــه ســواری در کــوه و پیــاده روی در‬ ‫جنــگل هــا و کــوه هــا همــه از تفریحــات محبــوب هســتند‪ .‬ماهیگیــری در بســیاری‬ ‫از دریاچــه هــا و رودخانه هــا امــری عــادی اســت ‪ ،‬امــا اغلــب مجــوز الزم اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از دریاچــه هــای کوهســتانی در طــول زمســتان منجمــد می شــوند و بــرای‬ ‫پیچــش یــا حلقــه زنــی ‪ ،‬مســابقه اســب و ســگ ‪ ،‬بــه ویــژه در اطــراف ســنت‬ ‫موریتــز مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫لــوزان مقــر بســیاری از ســازمانهای ورزشــی بیــن المللــی اســت ‪ ،‬بــه ویــژه کمیتــه‬ ‫بیــن المللــی المپیــک ‪ ،‬دادگاه داوری ورزش و حــدود ‪ 55‬انجمــن ورزشــی بیــن‬ ‫المللــی‪ .‬دفتــر مرکــزی فیفــا در زوریــخ قــرار دارد‪.‬‬ ‫رسانه ها و ارتباطات در سوئیس‬ ‫روزنامــه هــا دارای هویــت مســتقل و بــا اعتبــاری در ســوئیس هســتند و حتــی‬ ‫برخــی از انهــا بــه دلیــل پوشــش دقیــق موضوعــات بیــن المللــی ماننــد روزنامــه‬ ‫‪ Neue Zürcher Zeitung‬از زوریــخ و ‪ Le Temps‬ژنــو در ســطح اروپــا مشــهور‬ ‫هســتند‪ .‬تلویزیــون هماننــد ســایر کشــورهای دنیــا‪ ،‬نقــش زیــادی در زندگــی‬ ‫فرهنگــی مــدرن در ســوئیس دارد‪ .‬پخــش کننــده عمومــی ملــی ‪SRG SSR idée ،‬‬ ‫‪ ، suisse‬ســه شــبکه را ارائــه مــی دهــد‪ ،‬کــه هــر یــک بــرای مناطــق المانــی ‪،‬‬ ‫فرانســوی و ایتالیایــی زبــان ســوئیس اختصــاص دارد‪.‬‬ ‫هــر یــک از ایــن تلویزیون هــا بــه ســه زبــان المانــی ایتالیایــی و فرانســه د ر‬ ‫مناطقــی از ســوئیس کــه بــه ایــن زبان هــا مکالمــه می کننــد برنامــه داشــته و‬ ‫محبــوب اســت‪ .‬امــا طبــق روال دیگــر نقــاط اروپــا بــا توجــه بــه قــدرت رســانه ای‬ ‫و صنعــت سرگرمی ســازی ایــاالت متحــد ه فیلــم هــا و ســریالهای تلویزیونــی‬ ‫امریکایــی در همــه زمینــه هــا تاثیرگذارتــر و محبوبتــر هســتند‪.‬‬ ‫در زمینــه پخــش فیلــم‪ ،‬تولیــدات امریکایــی بیشــترین ســهم را بــر عهــده دارنــد‬ ‫اگرچــه چندیــن فیلــم سوئیســی در ســالهای اخیــر از موفقیــت هــای تجــاری‬ ‫برخــوردار بــوده انــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بــه دلیــل فرهنــگ چنــد زبانــه ‪ ،‬تقریبــا همــه ســالن هــای ســینما فیلم هــا را‬ ‫بــه زبــان اصلــی خــود بــا زیرنویــس پخــش مــی کننــد و فیلم هــا در تلویزیــون‬ ‫اغلــب در نســخه هــای اصلــی و همزمــان پخــش مــی شــوند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪9‬‬ صفحه 9 ‫امید عزیزی‬ ‫اقتصاد سوئیس‬ ‫اقتصــاد ســوئیس یکــی از پیشــرفته تریــن اقتصادهــای بــازار ازاد جهــان‬ ‫اســت‪ .‬بخــش خدمــات‪ -‬بــه ویــژه صنعــت بانکــی و جهانگــردی‪ -‬نقــش‬ ‫مهمــی در اقتصــاد داشــته اســت‪ . ،‬اقتصــاد ســوئیس در شــاخص نــواوری‬ ‫جهانــی ‪ 2015‬در رتبــه اول در جهــان و در گــزارش رقابــت جهانــی در‬ ‫ســال ‪ 2020‬در رتبــه ســوم قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــر اســاس داده هــای ســازمان ملــل بــرای ســال ‪ ، 2016‬ســوئیس‬ ‫ســومین کشــور ثروتمنــد محصــور در خشــکی در جهــان پــس از لیختــن‬ ‫اشــتاین و لوکزامبــورگ اســت ‪ ،‬و همــراه بــا نــروژ و امریــکا جــزو ســه‬ ‫کشــور در جهــان بــا تولیــد ناخالــص داخلــی باالتــر از ‪ 70،000‬دالر‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫ســوئیس بــه عنــوان یــک کشــور فــدرال در ســال ‪ 1848‬تاســیس شــد‪.‬‬ ‫قبــل از ان زمــان‪ ،‬در حالــی کــه مناطــق روســتایی ســوئیس فقیــر و‬ ‫توســعه نیافتــه بودنــد‪ ،‬بــه طــور خــاص کانتــون هــای شــهر زوریــخ ‪،‬‬ ‫ژنــو و بــازل بــر اســاس صنعــت و تجــارت شــروع بــه توســعه اقتصــادی‬ ‫مــی کردنــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه سیســتم کارگاهــی از اوایــل دوره مــدرن وجــود داشــته‬ ‫اســت‪ ،‬بــا تولیــد نســل ســوم ماشــین االت از انگلیــس تولیــد ماشــین‬ ‫االت در ســال ‪ 1801‬در ســنت گالــن اغــاز شــد؛ امــا در ســوئیس‪ ،‬بــه‬ ‫دلیــل توپوگرافــی کوهســتانی ایــن کشــور و کمبــود ذخایــر قابــل توجهــی‬ ‫از زغــال ســنگ‪ ،‬اغلــب از نیــروی هیدرولیــک بــه جــای موتورهــای بخــار‬ ‫اســتفاده مــی شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪، 1814‬صنعــت نســاجی کــه قبــل از ان بصورت ســنتی و دســتی‬ ‫بــود بــا دســتگاه بافندگــی جایگزیــن شــد‪ .‬صنعــت گردشــگری و ســاختار‬ ‫مالــی و بانکــی هــر دو همزمــان بــه عنــوان عوامــل مهــم اقتصادی شــروع‬ ‫بــه توســعه کردنــد‪ .‬در حالــی کــه ســوئیس در درجــه اول دارای بافــت‬ ‫روســتایی بــود‪ ،‬شــهرها در اواخــر قــرن نوزدهــم انقالبــی صنعتــی را بــه‬ ‫ویــژه در صنعــت نســاجی تجربــه کردنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال ‪ ،‬در بــازل ‪،‬‬ ‫منســوجاتی از جملــه ابریشــم ‪ ،‬صنعــت پیشــرو بودنــد‪ .‬در ســال ‪، 1888‬‬ ‫زنــان ‪44‬درصــد از حقــوق بگیــران را تشــکیل مــی دادنــد‪ .‬تقریبـاً نیمــی‬ ‫از زنــان در کارخانــه هــای نســاجی کار مــی کردنــد و کارمنــدان دومیــن‬ ‫گــروه شــغل بــزرگ بودنــد‪ .‬نســبت زنــان در نیــروی کار بیــن ســالهای‬ ‫‪ 1890‬و ‪ 1910‬بیشــتر از اواخــر دهــه ‪ 1960‬و ‪ 1970‬بــود‪.‬‬ ‫راه اهــن ســهم عمــده ای در صنعتــی شــدن ســوئیس داشــت‪ .‬اولیــن‬ ‫راه اهــن در ســال ‪ ، 1847‬بیــن زوریــخ و بــادن افتتــاح شــد‪ .‬بــه دلیــل‬ ‫رقابــت بیــن شــرکت های خصوصــی ‪ ،‬راه اهــن ســوئیس بیــش از ‪1000‬‬ ‫کیلومتــر مســیر تــا ســال ‪ 1860‬پوشــش داده بــود‪.‬‬ ‫بخــش صنعــت در قــرن نوزدهــم بــا سیاســت صنعتــی ‪ /‬تجــاری ‪laissez faire‬‬ ‫(لســه فــر) شــروع بــه رشــد کــرد کــه طبــق ایــن مــدل اقتصــادی تراکنــش‬ ‫میــان افــراد بایــد عــاری از هرگونــه دخالــت حکومــت باشــد‪ .‬ظهــور و توســعه‬ ‫ســوئیس بــه عنــوان یکــی از بهتریــن کشــورها بــه لحــاظ اقتصــادی در اروپــا ‪،‬‬ ‫کــه بعضــا «معجــزه ســوئیس» نامیــده مــی شــود‪ ،‬اواســط ‪ 19‬تــا اوایــل ‪ 20‬بــود‬ ‫شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫کل مصــرف انــرژی ســوئیس کــه از اواســط دهــه ‪ 1910‬بــه اوایــل دهــه ‪1920‬‬ ‫کاهــش یافتــه بــود ‪ ،‬در اوایــل دهــه ‪ 1920‬دوبــاره شــروع بــه افزایــش کــرد‪ .‬در‬ ‫طــی دهــه ‪ 1930‬راکــد بــود و در اوایــل دهــه ‪ 1940‬دوبــاره ســقوط کــرد‪ .‬امــا‬ ‫رشــد ســریعی را در اواســط دهــه ‪ 1940‬بــار دیگــر تجربــه کــرد‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ ، 1940‬بــه ویــژه در طــول جنــگ جهانــی دوم ‪ ،‬اقتصــاد ایــن کشــور‬ ‫بــی طــرف از افزایــش صــادرات ســاح بــه المــان‪ ،‬فرانســه‪ ،‬انگلســتان و ســایر‬ ‫کشــورهای اروپایــی ســود بــرد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬مصــرف انــرژی ســوئیس بــه‬ ‫ســرعت کاهــش یافــت‪ .‬همــکاری بانــک هــا بــا نــازی هــا (اگرچــه انها همــکاری‬ ‫گســترده ای نیــز بــا انگلیــس و فرانســه داشــتند) و روابــط تجــاری انهــا بــا‬ ‫قــدرت هــای محــور در طــول جنــگ بعــدا ً مــورد انتقــاد شــدید قــرار گرفــت و‬ ‫منجــر بــه انــزوای بیــن المللــی کوتــاه مــدت ســوئیس شــد‪ . .‬تاسیســات تولیدی‬ ‫ســوئیس در اثــر جنــگ اســیب زیــادی ندیــده و پــس از ان واردات و صــادرات‬ ‫بــه ســرعت رشــد کــرد‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ ، 1950‬رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی ســاالنه بــه طــور متوســط​​‪5‬درصد‬ ‫و مصــرف انــرژی ســوئیس تقریبـاً دو برابــر شــد‪ .‬ذغــال ســنگ رتبــه خــود را بــه‬ ‫عنــوان منبــع اصلــی انــرژی ســوئیس از دســت داد ‪ ،‬زیــرا ســایر ســوخت هــای‬ ‫فســیلی وارداتــی ماننــد نفــت خــام و تصفیــه شــده و گاز طبیعــی و تصفیــه شــده‬ ‫افزایــش یافت‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ ،1960‬رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی ســاالنه بــه طــور متوســط​​‪4‬درصــد‬ ‫و کل مصــرف انــرژی ســوئیس تقریبـاً دو برابــر شــد‪ .‬در پایــان دهــه‪ ،‬نفــت بیــش‬ ‫از ســه چهــارم انــرژی ســوئیس را تامیــن می کــرد‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ 1970‬نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــه تدریــج از اوج ‪6.5‬درصــد‬ ‫در ‪ 1970‬کاهــش یافــت‪ .‬تولیــد ناخالــص داخلــی در ســالهای ‪ 1975‬و ‪ 1976‬بــا‬ ‫‪7.5‬درصــد رســید‪.‬‬ ‫ســوئیس بــه طــور روزافزونــی بــه نفــت وارداتــی از تامیــن کننــدگان اصلــی‬ ‫خــود ‪ ،‬کارتــل اوپــک وابســته شــد‪ .‬بحــران بیــن المللــی نفــت ‪ 1973‬باعــث شــد‬ ‫کــه مصــرف انــرژی ســوئیس در ســال هــای ‪ 1973‬تــا ‪ 1978‬کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪10‬‬ صفحه 10 ‫در ســال ‪ ، 1974‬در سراســر کشــور ســه شــنبه بــدون خــودرو شــکل گرفــت کــه در جهــت‬ ‫کاهــش حمــل و نقــل خصوصــی در نتیجــه شــوک کاهــش ســوخت بــود‪ .‬از ســال ‪ 1977‬بــه‬ ‫بعــد تولیــد ناخالــص داخلــی دوبــاره رشــد کــرد ‪ ،‬اگرچــه ســوئیس نیــز تحــت تاثیــر بحــران‬ ‫انــرژی ‪ 1979‬قــرار گرفــت کــه منجــر بــه کاهــش کوتــاه مــدت مصــرف انــرژی ســوئیس‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1970‬صنعــت هنــوز حــدود ‪46‬درصــد از نیــروی کار را مشــغول بــه کار مــی کــرد ‪،‬‬ ‫امــا در طــی رکــود اقتصــادی ‪ ، 1970‬بخــش خدمــات رشــد یافــت تــا اقتصــاد ملــی را تحــت‬ ‫ســلطه خــود دراورد‪ .‬در ســال ‪ 17/2 ، 1970‬درصــد از جمعیــت و حــدود یــک چهــارم نیــروی‬ ‫کار اتبــاع خارجــی بودنــد ‪ ،‬اگرچــه از دســت دادن شــغل در دوران رکــود اقتصــادی ایــن تعــداد‬ ‫را کاهــش داد‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ ، 1980‬اقتصــاد ســوئیس در ســال ‪ 1982‬بــه میــزان ‪ 1.3‬درصــد کاهــش داشــت امــا‬ ‫در بقیــه ایــن دهــه بــا رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی ســاالنه بیــن ‪ 3‬تــا ‪ 4‬درصــد رشــد قابــل‬ ‫مالحظ ـه ای داشــت‪ ،‬بــه غیــر از ســال ‪ 1986‬و ‪ 1987‬کــه رشــد بــه ترتیــب بــه ‪ 1.9‬و ‪1.6‬‬ ‫درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫اقتصــاد ســوئیس بــا ضعــف رشــد اقتصــادی در اروپــای غربــی در دهــه ‪ 1990‬بــا رشــد کنــد‬ ‫روبــرو شــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 1991‬تــا ‪ 1993‬کــه ‪2‬درصــد ســقوط کــرد ‪ ،‬اقتصــاد تحــت تاثیــر رکــود اقتصــادی‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬ایــن انقبــاض همچنیــن در مصــرف انــرژی ســوئیس و نــرخ رشــد صــادرات‬ ‫اشــکار شــد‪ .‬اقتصــاد ســوئیس بــه طــور متوســط​​هیــچ افزایــش قابــل مالحظــه ای (فقــط‬ ‫‪0.6‬درصــد ســاالنه) در تولیــد ناخالــص داخلــی نداشــته اســت‪.‬‬ ‫پــس از بهــره منــدی از نــرخ بیــکاری کمتــر از ‪1‬درصــد قبــل از ‪ ،1990‬رکــود اقتصــادی ‪3‬‬ ‫ســاله همچنیــن باعــث شــد کــه نــرخ بیــکاری در ســال ‪ 1997‬بــه باالتریــن ســطح خــود‬ ‫یعنــی ‪ 5.3‬درصــد برســد‪ .‬در ســال ‪ ، 2008‬ســوئیس در جایــگاه دوم در میــان کشــورهای‬ ‫اروپایــی بــود کــه از نظــر قــدرت خریــد و ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی رتبــه باالیی داشــت‬ ‫و پشــت ســر نــروژ قــرار داشــت‪.‬‬ ‫چندیــن بــار در دهــه ‪ ، 1990‬دســتمزدهای واقعــی کاهــش یافــت زیــرا دســتمزد رســمی‬ ‫نمی توانســت بــا تــورم همــگام شــود‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬از ســال ‪ ، 1997‬یــک حرکــت مجــدد‬ ‫جهانــی در حرکــت ارز ‪ ،‬محــرک هــای الزم را بــرای اقتصــاد ســوئیس ایجــاد شــد و بــه ارامــی‬ ‫شــتاب گرفــت و در ســال ‪ 2000‬بــا رشــد واقعــی ‪ 3.7‬درصــدی بــه اوج خــود رســید‪.‬‬ ‫در اوایــل رکــود اقتصــادی ســال ‪ ، 2000‬ســوئیس کــه بســیار بــا اقتصــاد اروپــای‬ ‫غربــی و ایــاالت متحــده ارتبــاط داشــت‪ ،‬نمــی توانســت از رکــود در ایــن کشــورها‬ ‫نجــات یابــد‪ .‬پــس از ســقوط بــازار ســهام در سراســر جهــان در پــی حمــات‬ ‫تروریســتی ‪ 11‬ســپتامبر‪ ،‬اعالمیــه هــای بیشــتری دربــاره امــار دروغیــن شــرکت و‬ ‫دســتمزدهای مدیــران اغــراق امیــز منتشــر شــد‪ .‬نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی‬ ‫در ســال ‪ 2001‬بــه ‪1.2‬درصــد کاهــش یافــت‪0.4 .‬درصــد در ســال ‪ 2002‬؛ و منفــی‬ ‫‪0.2‬درصــد در ســال ‪ .2003‬ایــن رکــود اقتصــادی تاثیــر قابــل توجهــی بــر بــازار کار‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫بســیاری از شــرکتها اخــراج گســترده کارمنــدان را اعــام کردنــد و بنابرایــن نــرخ‬ ‫بیــکاری از پاییــن ‪1.6‬درصــد در ســپتامبر ‪ 2000‬بــه حداکثــر ‪4.3‬درصــد در ژانویــه‬ ‫‪ 2004‬افزایــش یافــت‪ ،‬اگرچــه در پایــان مــاه ‪9.2‬درصــد بســیار کمتــر از اتحادیــه‬ ‫اروپــا (‪ )EU‬بــود‪.‬‬ ‫در ‪ 10‬نوامبــر ‪ ، 2002‬مجلــه اقتصــادی ‪ Cash‬پنــج اقــدام بــرای نهادهــای سیاســی‬ ‫و اقتصــادی بــرای اجــرا بــرای احیــای اقتصــاد ســوئیس پیشــنهاد کــرد‪:‬‬ ‫‪ .1‬مصــرف خصوصــی بایــد بــا افزایــش مناســب دســتمزد ارتقــا یابــد‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ایــن ‪ ،‬خانــواده هــای دارای فرزنــد بایــد از بیمــه خدمــات درمانــی خــود تخفیــف‬ ‫بگیرنــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬بانــک ملــی ســوئیس بایــد بــا کاهــش نــرخ بهــره ســرمایه گــذاری هــا را احیــا‬ ‫کنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬موسســات پولــی بایــد بــه طــور فزاینــده ای بــه مصــرف‬ ‫کننــدگان اعتبــار بدهنــد و زمیــن ارزان تــری را بــرای ســاخت و ســاز ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬از بانــک ملــی ســوئیس خواســته شــد ارزش فرانــک ســوئیس را کاهــش دهــد ‪،‬‬ ‫خصوصـاً در مقایســه بــا یــورو‪.‬‬ ‫‪ -4‬دولــت بایــد تدابیــر ضــد چرخــه افزایــش کســری بودجــه را اجــرا کنــد‪ .‬هزینــه‬ ‫هــای دولــت بایــد در بخشــهای زیربنایــی و امــوزش افزایــش یابــد‪ .‬بــرای افزایــش‬ ‫مصــرف خانگــی‪ ،‬کاهــش مالیــات منطقــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ -5‬برنامــه هــای کاری انعطــاف پذیــر بایــد تنظیــم شــود ‪ ،‬بنابرایــن از اخــراج‬ ‫کارمنــدان جلوگیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪11‬‬ صفحه 11 ‫ایــن اقدامــات در حالــی انجــام شــد کــه دولــت در تــاش بــرای شــش ضلعــی‬ ‫جادویــی اشــتغال کامــل ‪ ،‬برابــری اجتماعــی ‪ ،‬رشــد اقتصــادی ‪ ،‬کیفیــت محیــط ‪،‬‬ ‫تــراز تجــاری مثبــت و ثبــات قیمــت بــود‪ .‬بازگشــتی کــه از اواســط ســال ‪2003‬‬ ‫اغــاز شــد‪ ،‬نــرخ رشــد بــه طــور متوســط​​‪ ٪3‬بــود (‪ 2004‬و ‪ 2005‬رشــد تولیــد‬ ‫ناخالــص داخلــی ‪ 2.5‬و ‪ ٪2.6‬را شــاهد بودیــم ؛ بــرای ســال ‪ 2006‬و ‪، 2007‬‬ ‫ایــن نــرخ ‪ ٪3.6‬بــود)‪ .‬در ســال ‪ ، 2008‬رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی در نیمــه‬ ‫اول ســال متوســط​​بــود در حالــی کــه در دو ســه ماهــه اخیــر کاهــش داشــت‪.‬‬ ‫بــه دلیــل تاثیــر پایــه ‪ ،‬رشــد واقعــی بــه ‪ ٪1.9‬رســیده اســت‪ .‬در حالــی کــه‬ ‫در ســال ‪ 2009‬بــه میــزان ‪ ٪1.9‬کاهــش یافــت ‪ ،‬اقتصــاد ســوئیس در ســه‬ ‫ماهــه دوم ‪ ، 2010‬از اوج قبلــی خــو فراتــر رفــت و رشــد بــرای ســال ‪2010‬‬ ‫بــه میــزان ‪ ٪2.6‬بــود‬ ‫ســقوط بــازار ســهام در ســال هــای ‪ 2009-2007‬بــه شــدت تحــت تاثیــر‬ ‫درامــد ســرمایه گــذاری خــارج از کشــور قــرار گرفــت‪ .‬ایــن بــه ســقوط قابــل‬ ‫توجهــی در مــازاد مانــده حســاب جــاری ترجمــه شــد‪ .‬در ســال ‪، 2006‬‬ ‫ســوئیس ‪ 15.1‬درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی را ثبــت کــرد‪ .‬ایــن میــزان در‬ ‫ســال ‪ 2007‬بــه ‪ ٪9.1‬و در ســال ‪ 2008‬بــه ‪ ٪1.8‬کاهــش یافــت‪ .‬امــا در ســال‬ ‫‪ 2009‬و ‪ 2010‬بــه ترتیــب بــا مــازاد ‪ ٪11.9‬و ‪ ٪14.6‬بهبــود یافــت‪ .‬بیــکاری‬ ‫در دســامبر ‪ 2009‬بــه ‪ ٪4.4‬رســید و در اگوســت ‪ 2018‬نــرخ بیــکاری ‪٪2.4‬‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫اقتصــاد ســوئیس بــا توجــه بــه بخشــهای اقتصــادی از مــدل معمول کشــورهای‬ ‫بــا رشــد اقتصــادی بــاال پیــروی مــی کنــد‪ .‬فقــط اقلیــت کمــی از کارگــران در‬ ‫بخــش کشــاورزی (‪1.3‬درصــد از جمعیــت ‪ ،‬در ســال ‪ )2006‬درگیــر هســتند‬ ‫در حالــی کــه اقلیــت بزرگتــر در بخــش ثانویــه یــا تولیــد (‪27.7‬درصــد در‬ ‫ســال ‪ )2012‬درگیــر هســتند‪ .‬اکثــر جمعیــت شــاغل در بخــش عالــی یــا‬ ‫خدمــات اقتصــادی درگیــر هســتند (‪71.0‬درصــد در ســال ‪.)2012‬‬ ‫در حالــی کــه اکثــر اقدامــات اقتصــادی ســوئیس تــا حــد زیــادی با سیاســتهای‬ ‫اتحادیــه اروپــا مطابقــت داشــته اســت‪ ،‬برخــی از حمایــت هــای تجــاری‬ ‫خصوص ـاً بــرای بخــش کوچــک کشــاورزی همچنــان باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫صنعت ساعت سازی‬ ‫صنعــت مطبوعــات کــه همزمــان بــا صنعــت ســاعت در اغــاز قــرن هجدهــم در‬ ‫حــال رشــد بــود و از پیشــرفت باالیــی در اروپــا برخــوردار شــده بــود در انگلیــس‬ ‫نــه تنهــا توســعه نیافــت بلکــه بــا ســرکوب شــدید دولتهــای حاکــم روبــرو بــود‪ ،‬و‬ ‫ایــن در حالــی بــود کــه صنعتگــران ســاعت از جایــگاه ویــژه ای در نــزد دولتمــردان‬ ‫انگلیســی برخــوردار بودنــد‪ .‬حمایتهــای دولــت ‪ ،‬ســاعت ســازان را در نــواوری‬ ‫ترغیــب و ایــن رونــد بــا ســاخت نخســتین ســاعت اتمــی در ســال ‪۱۹۵۵‬از شــتاب‬ ‫بیشــتری برخــوردار شــد‪ .‬بــا رونــق گرفتــن صنایــع ســوداورتر از ســاعت در اروپــا‪،‬‬ ‫ســرمایه گــذاری عمــده بــه ســوی ایــن نــوع صنایــع ســرازیر شــد‪ .‬در امریــکا‬ ‫نیــز کــه پــس از پایــان جنــگ داخلــی‪ ،‬صنعتگــران اغــاز بــه ســاخت انبــوه ســاعت‬ ‫نمــوده و بهــای ان را بــه کمتــر از یــک دالر بــه بــازار عرضــه و در تولیــد ایــن کاال‬ ‫و نــواوری در جهــان پیشــتاز بودنــد و تقریبــاً تمامــی خانــواده هــا تــوان خریــد‬ ‫ســاعت را در ایــن کشــور داشــتند‪ ،‬بــا توجــه بیشــتر بــه صنایــع دیگــر‪ ،‬رشــد هنــر‬ ‫ســاعات ســازی در ایــن کشــور رو بــه کاهــش گذاشــت‪.‬‬ ‫در ایــن میــان ســوئیس کــه از نــگاه جغرافیایــی کوهســتانی و بخــش کوچکــی از‬ ‫ان قابــل کشــاورزی اســت همچنیــن قــرار گرفتــن ایــن کشــور بــر ســر راههــای‬ ‫تجــارت اروپــا‪ ،‬مســافرتهای زیــاد مــردم ان‪ ،‬پنــاه اوردن نــواوران هنــر ســاعت‬ ‫ســازی بــه ســوئیس و پیشــرفت چشــمگیرصنایع در ان‪ ،‬عالقــه منــدی مــردم‬ ‫ایــن کشــور بــه کارهــای دســتی ظریــف‪ ،‬زمینــه رشــد هنــر ســاعت ســازی را در‬ ‫ایــن کشــور فراهــم کــرد‪ .‬از ســوی دیگــر توجــه ویــژه دولــت و ســرمایه گــذاری‬ ‫گســترده روی پژوهــش‪ ،‬طراحــی و بــاال بــردن مهــارت نیــروی کار‪ ،‬در توســعه ایــن‬ ‫هنــر نقــش بســزایی داشــت‪ .‬و ایــن تالشــهای همــه جانبــه منجــر بــه ایــن شــد‬ ‫تــا مــردم ســوئیس گــوی ســبقت را از مخترعیــن اصلــی دیگــر کشــورها ربــوده و‬ ‫جایــگاه ویــژه و بالمنازعــی بــه عنــوان مرکــز ســاعت ســازی بــرای خــود در جهــان‬ ‫کســب نماینــد‪ .‬پایتخــت هنــر ســاعت ســازی در جهــان از قــرن هجدهــم بــه بعــد‬ ‫در ســوئیس اســت و از ان تاریــخ تــا کنــون سوئیســی هــا بــا نــواوری هــای خــود‬ ‫اجــازه نــداده انــد کــه مرکزیــت ایــن هنــر بــه کشــور دیگــری انتقــال یابــد‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر ان ســهم هنــر ســاعت ســازی در اقتصــاد ایــن کشــور نیــز غیرقابــل انــکار‬ ‫اســت و تقریبــا ده درصــد از صــادرات ‪۱۳۰‬میلیــارد دالری ایــن کشــور را تشــکیل‬ ‫مــی دهــد‪ .‬کشــوری کــه نــه گاز دارد و نــه نفــت و نــه مــواد اولیــه ‪ ،‬صــدور تولیــدات‬ ‫صنعتــی از جملــه هنــر ســاعت ســازی بــه دیگــر کشــورها نقــش تعییــن کننــده در‬ ‫اقتصــاد ایــن کشــور دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪12‬‬ صفحه 12 ‫ژنو شهر ساعت‬ ‫هــر یــک از اســتانهای ســوئیس ویژگــی هــای خــاص خــود را دارد و بــر همیــن اســاس‬ ‫ایــن شــهرها مشــهور بــه مرواریــد‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬مــوزه‪ ،‬موســیقی و‪ ...‬هســتند‪ .‬امــا شــهر‬ ‫ژنــو کــه مرکــز اســتان نیــز بــا همیــن نــام اســت‪ ،‬عــاوه بــر داشــتن اشــتهار بــه مرکــز‬ ‫اروپایــی ســازمان ملــل متحــد بــا حضــور بیــش از ‪ ۱۵۰‬نمایندگــی سیاســی‪ ،‬ســازمانهای‬ ‫دولتــی و غیردولتــی‪۲۰۰ ،‬شــرکت چنــد ملیتــی‪ ،‬یکــی از ‪۲۰‬شــهر برتــر جهــان بــرای برپایی‬ ‫کنفرانــس و نمایشــگاه و حضــور بازیگــران بــزرگ اقتصــادی در تکنولــوژی ‪ ،‬ارتباطــات و‬ ‫تجــارت‪ ،‬پایتخــت ســاعت ســازی جهــان نیــز محســوب مــی شــود‪ .‬ضمــن اینکــه بخشــی‬ ‫از کارخانجــات ســاعت ســازی دراســتانهای نوشــاتل‪ ،‬بــرن و ســولوتورن قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫همــان طــوری کــه قبــا نیــز بــدان اشــاره شــد مــردم ســوئیس در زمینــه صنعــت بویــژه‬ ‫ماشــین االت و ابــزار دقیــق مشــهوریت جهانــی دارنــد و صــادرات ایــن کاالهــا در راس‬ ‫ســایر کاالهــای صادراتــی قــرار دارد‪ .‬هنــر ســاعت ســازی نیــز کــه از کاالهــای بســیار‬ ‫دقیــق و ظریــف اســت از محصــوالت مهــم ایــن کشــور اســت‪ .‬در حــال حاضــر ســه شــرکت‬ ‫بــزرگ ســاعت ســازی رولکــس‪ ،‬پاتــک فیلیــپ و پیــاژ در منطقــه صنعتــی ژنــو بــه نــام‬ ‫شــهر ســاعت( ‪ ) Plan-les-Ouates‬قــرار دارنــد و شــرکت ســاعت وچــرون کنســتانتین‬ ‫نیــز در زمینــی بــه مســاحت ‪۳۰۰۰۰‬متــر مربــع در مجــاورت ایــن ســه شــرکت در حــال‬ ‫ســاخت اســت‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۱۷۹۰‬بــه بعــد شــهر ژنــو بیــش از ‪ ۶۰۰‬هــزار ســاعت بــه خــارج صــادر می کــرد‪.‬‬ ‫در اغــاز قــرن بیســتم‪ ،‬تولیــد انبــوه اغــاز شــد و بــه برکــت وجــود صنعتگــران ماهــر و‬ ‫تولیــد قطعــات یدکــی ســاعت‪ ،‬ســوئیس از نــگاه ســاخت ســاعت موقعیتــی برتــر در جهــان‬ ‫پیــدا کــرد و هــم اکنــون بیــش از ‪۴‬قــرن اســت کــه ایــن کشــور در هنــر ســاعت ســازی‬ ‫در جهــان پیشــتاز مــی باشــد‪ .‬عــاوه بــر ان‪ ،‬ژنــو در زمینــه نــواوری ســاعت هــای کوارتــز‪،‬‬ ‫ضــد اب‪ ،‬نــازک تریــن ‪ ،‬کوچــک تریــن و گــران تریــن زمانســنج مقــام نخســت را در جهــان‬ ‫دارا اســت‪.‬‬ ‫کارخانــه تــور دو ال ال کــه در اواخــر دهــه ‪۱۹۸۰‬از رده خــارج شــده بــود پــس از ‪۱۷‬ســال‬ ‫توســط شــیخ یمانــی‪ ،‬عضــو گــروه ریچمونــد‪ ،‬بــار دیگــر احیــا و در ســال ‪ ۲۰۰۵‬همزمــان‬ ‫بــا دویســت و پنجاهمیــن ســالگرد تاســیس‪ ،‬جایــزه بــزرگ ژنــو را بــه لحــاظ نــواوری از‬ ‫ان خــود کرد‪.‬هــر ســاله در شــهرهایی کــه کارخانجــات ســاعت ســازی در انهــا قــرار دارد‬ ‫جشــن ســالگرد تاســیس کارخانــه مربوطــه برگــزار مــی شــود و بــه بهتریــن مــدل‪ ،‬جایــزه‬ ‫گرانقیمتــی اهــدا مــی شــود‪ .‬عــاوه بــر ان هــر ســاله نمایشــگاه بیــن المللــی ســاعت در‬ ‫بــازل برپــا و انــواع ســاعتها در ان ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫امــروزه ســاعت مچــی و دیــواری پــس از صنایــع ماشــینی‪ ،‬دارویــی ســومین صــادرات ســوئیس‬ ‫را تشــکیل مــی دهــد‪ .‬عــاوه بــر ان صنعتگــران سوئیســی تــا کنــون توانایــی ســاخت انــواع‬ ‫ســاعتها بــرای همــه اقشــار جامعــه بشــری متناســب بــا درامدشــان یعنــی از کوارتزهــای بســیار‬ ‫ارزانقیمــت چنــد دالری گرفتــه تــا ســاعتهای مکانیکــی از جنــس طــا و جواهــر بــه ارزش‬ ‫میلیونهــا دالر را بــه اثبــات رســانده انــد‪ .‬حــدود ‪۴۴‬درصــد تولیــدات صنایــع ســوئیس از جملــه‬ ‫‪۹۵‬درصــد انــواع ســاعت صــادر مــی شــود‪ .‬صــادرات ســاعت بــه اســیا و اقیانوســیه از نظــر‬ ‫ارزش‪۸/۳۳‎‬درصــد‪ ،‬اروپــا ‪ ۷/۳۷‎،‬امریــکای شــمالی ‪ ۶/۱۸‎،‬خاورمیانــه ‪ ۳/۵‎،‬امریــکای جنوبــی‪۹/۳‎‬و‬ ‫افریقــا ‪۷‬دهــم درصــد اســت‪ .‬ســوئیس در هنــر ســاعت ســازی موفــق تریــن تولیــد کننــده در‬ ‫یــک دهــه گذشــته بــوده و رکــورد صــادرات خــود را از‪۳/۴‎‬میلیــارد دالر در ســال‪۱۹۸۶‬به بیــش از‬ ‫‪۱۰‬میلیــارددالر د ر ســال ‪ ۲۰۰۵‬ارتقــا داده اســت‪.‬‬ ‫بــا اینکــه اســتاندارد بــاالی ســاعت هــای سوئیســی در جهــان زبــان زد عــام و خــاص اســت ولی‬ ‫ایــن بــدان معنــی نیســت کــه صاحبــان شــرکتهای سوئیســی بــا تمــام تــوان در امــر بازاریابــی‪،‬‬ ‫نــواوری و جــذب مشــتری بیشــتر تمامــی تجــارب گذشــته و مــدرن را بــه کار نگیرنــد‪ .‬یکــی از‬ ‫راه هــای راه یابــی بــه بازارهــای گوناگــون حضــور در میدانهــای ورزشــی اســت و از انجایــی کــه‬ ‫ســاعت هــای ســوئیس از حساســیت و دقــت عمــل باالیــی برخوردارنــد راه یابــی ایــن نــوع زمان‬ ‫ســنجها در بازیهــای منطقــه ای و جهانــی امــری اســت طبیعــی‪ .‬در چنیــن مواقعــی شــرکتهای‬ ‫سوئیســی حداکثــر بهــره بــرداری تبلیغاتــی را از موقعیــت بــرده و ســاعت هــای خــود را معرفــی‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر برخــی از کشــورها نیــز حضــور شــرکتهای بــزرگ جهانــی همچــون تیســوت در‬ ‫کشورشــان را مایــه افتخــار و توانمنــدی خــود مــی داننــد‪.‬‬ ‫تیســوت از جملــه ســاعت هــای معــروف‪ ،‬دقیــق و معــدود در جهــان اســت کــه بدلیــل حساســیت‬ ‫بــاال ی ان بعنــوان وقــت نگهــدار در میدانهــای ورزشــی بــه کار گرفتــه مــی شــود‪ .‬بــا تــاش‬ ‫شــرکتهای سوئیســی‪ ،‬ســاعت تیســوت از ســوی برگــزار کننــدگان پانزدهمیــن بــازی هــای‬ ‫اســیایی در قطــر بعنــوان وقــت نگهــدار ســال ‪۲۰۰۶‬انتخــاب شــده اســت‪ .‬وقــت نگهــدار‬ ‫تیســوت را تیمــی متشــکل از ‪ ۴۰‬تکنســین بــرای تنظیــم وقــت و بــه ثبــت رســاندن امتیــازات و‬ ‫ســپس انتشــار ان از طریــق شــبکه هــای تلویزیونــی بــرای میانگیــن بیننــده‪۵/۱‎‬میلیــارد نفــر در‬ ‫بیــش از ‪۵۰‬کشــور و حــدود ‪۳‬میلیــارد بیننــده در روز افتتاحیــه‪ ،‬اداره مــی کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس شــرکت تیســوت حضــور در بــازی هــای جهانــی را بــرای شــرکتش افتخــار دانســته و‬ ‫ان را نشــانگر دقــت عمــل ایــن ســاعت تلقــی نمــود‪ .‬معــاون برگزارکننــده بــازی هــای اســیایی‬ ‫قطــر نیــز مشــارکت تیســوت در پانزدهمیــن بازهــای اســیایی را اطمینــان شــرکتهای جهانــی بــه‬ ‫توانایــی و ظرفیــت قطــر در برگــزاری بازیهــای ‪ ۲۰۰۶‬در ایــن کشــور قلمــداد کــرده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪13‬‬ صفحه 13 ‫ساختار سیاسی سوئیس‬ ‫نعمت ا‪ ...‬فیروزی‬ ‫ســوئیس بــه عنــوان یــک کشــور فــدرال شــامل ســه ســطح سیاســی اســت‪:‬‬ ‫کنفدراســیون ســوئیس‪ ،‬کانتون هــا یــا اســتان ها‪ ،‬کامون هــا (یــا تقســیمات‬ ‫منطقــه ای داخــل اســتان ها)‪ ۲۶ .‬دولــت محلــی بخشــی از حاکمیت شــان را بــه‬ ‫دولــت فــدرال تفویــض می کننــد‪ .‬دموکراســی در ســوئیس بــا المان هایــی کــه در‬ ‫ادامــه ذکــر می شــود هویــت خــود را پیــدا می کنــد‪ :‬یــک دموکراســی مســتقیم‪،‬‬ ‫اهمیــت حقــوق شــهروندی‪ ،‬حقــوق سیاســی و پای ـه ای و بی طرفــی در سیاســت‬ ‫خارجــی‪ .‬در سیاســت داخلــی‪ ،‬بــه تقســیم قــدرت احتــرام گذاشــته می شــود‪،‬‬ ‫کــه ایــن امــر پاســخگوی ضــرورت توافــق گروهــی بــا توجــه بــه تفاوت هــای‬ ‫فرهنگــی و مذهبــی در کشــور می باشــد‪ ،‬و ایــن مــورد بــه وســیله نمایندگــی‬ ‫متعــادل (فرهنگ هــای مختلــف) در داخــل نهادهــا و موسســات عمومــی محقــق‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫در کشــوری کــه جوامــع مختلــف فرهنگــی و زبانــی همزیســتی دارنــد‪ ،‬سیســتم‬ ‫سیاســی یکــی از معــدود محصــوالت مشــترک فرهنگــی ســوئیس می باشــد‬ ‫کــه بــه وســیله قانــون اساســی ســال ‪ ۱۸۴۸‬کنفدراســیون ســوئیس تثبیــت‬ ‫شد ه اســت‪.‬‬ ‫کشــور ســوئیس در طــی زمــان و از میــان شــبکه هایی از اتحادهــا و پیمانهــا‪ ،‬کــه در ابتــدا‬ ‫هــدف دفــاع مشــترک و امنیــت داخلــی را دنبــال می کردنــد‪ ،‬شــکل گرفــت‪ .‬ایــن توافقــات‬ ‫هــر چــه بیشــتر و بیشــتر کانتون هــای ســوئیس را بــه هــم پیونــد داد و دامنه هــای مختلــف‬ ‫را در بــر گرفــت‪ .‬بــر اســاس اصــل «یکــی بــرای همــه‪ ،‬همــه بــرای یکــی» کــه شــعار ســنتی‬ ‫ســوئیس(فارغ از ســاختار رســمی) می باشــد‪ ،‬کانتون هــا شــروع بــه بســتن توافقــات مشــترک‬ ‫بــا قدرت هــای اروپایــی کردنــد (بــه عنــوان مثــال پیمــان روابــط دوســتانه بــا فرانســه در‬ ‫ســال ‪ ،۱۴۴۴‬یــا پیمــان بــا واتیــکان در اوایــل قــرن شــانزدهم)‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬کانتون هــای‬ ‫مختلــف کامـ ً‬ ‫ا مســتقل بودنــد و ارگان کشــوری وجــود نداشــت‪ .‬پذیــرش یــک سیســتم فدرال‬ ‫در ســال ‪ ۱۸۴۷‬توســط تمامــی کانتون هــای ســوئیس (ســوئیس در ابتــدا یــک کنفدراســیون‬ ‫بــود‪ ،‬پــس از حملــه نظامــی و یــک دوران از تنش هــای تحمیلــی بــه وســیله فرانســه‪ ،‬یــک‬ ‫جمهــوری واحــد بــر اســاس مــدل ژاکوبــن پایه گــذاری شــد) تولــد ســوئیس مــدرن را در‬ ‫ایــن تاریــخ درج کــرد‪.‬‬ ‫دولــت فــدرال یــا قــدرت اجرایــی‪ ،‬به طــور مشــخص (تــا ســال ‪ )۱۹۸۲‬از کانتون هــا و‬ ‫جریانــات رادیــکال (طرفــدار اصالحــات اساســی) کــه نــه تنها تغییــرات عمیــق را در ســوئیس‬ ‫پایه گــذاری کردنــد‪ ،‬بلکــه پایه گــذار واقعــی سیاســت در ســوئیس نیــز بودنــد‪ ،‬تشــکیل‬ ‫شــده بــود‪ .‬ایده هــای ان هــا بــر روی دو موضــوع تمرکــز داشــت کــه اولــی نزدیــک شــدن‬ ‫بــه سیســتم ضــد دیکتاتــوری بــود‪ :‬یــک سیســتم سیاســی لیبــرال کــه از ازدای هــای فــردی‬ ‫بــه انــدازه ازادی هــای اقتصــادی بهــره می بــرد و دومــی یــک سیســتم مســئولیت مشــترک‬ ‫کــه یکپارچگــی تمــام شــهروندان را در بــر می گیــرد و شــامل تمامــی جریانــات سیاســی‬ ‫و اجتماعــی در داخــل جامعــه می شــود‪ .‬ایــن دو اصــل یکــی از بنیان هــای اصلــی و مهــم‬ ‫ســوئیس را کــه عامــل تثبیــت همزیســتی مســالمت امیــز داخلــی می باشــد را پایه گــذاری‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫بــی طرفــی دائمــی ســوئیس‪ ،‬یکــی از المان هــای اساســی و مهــم سیاســت خارجــی ایــن‬ ‫کشــور اســت کــه در بیــن ســال های ‪ ۱۹۹۳‬تــا ‪ ،۲۰۰۸‬مــورد حمایــت ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫شــهروندانش بوده اســت‪ .‬اگــر چــه بی طرفــی ســوئیس یــک شــکل اســطوره ای پیــدا کــرده‪،‬‬ ‫بــا ایــن حــال ایــن بی طرفــی تــه تنهــا یــک اصــل اخالقــی کــه بــه عنــوان بهتریــن راه‬ ‫دســتیابی بــه اهدافــی چــون اســتقالل و امنیــت کشــور محســوب می شــود‪ .‬اگــر چــه ایــن‬ ‫اهــداف بــه شــکل مبســوط در قانون هــای اساســی مختلــف بعــد از ‪ ۱۸۴۸‬ذکــر شــده‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال موضــوع بی طرفــی تنهــا به طــور غیــر مســتقیم در وظایــف و صالحیت هــای مجلــس‬ ‫فــدرال ذکــر شده اســت‪ .‬در عمــل‪ ،‬سیاســت بی طرفــی ســوئیس بــه صــورت اشــکار و‬ ‫صریــح تثبیــت و مــورد اشــاره قــرار نگرفتــه‪ ،‬بلکــه در طــول زمــان بــر اثــر الزامــات سیاســت‬ ‫بین المللــی تکامــل یافته اســت‪ .‬بــا ایــن حــال می تــوان ســه ویژگــی زیــر را اســتخراج‬ ‫کــرد‪ ،‬بی طرفــی ســوئیس شــامل کاراکترهــای زیــر می باشــد‪ :‬دائمــی و پایــدار‪ ،‬بدیــن معنــی‬ ‫کــه اغازکننــده و گســترش دهنــده هیــچ جنگــی نیســت انتخــاب ازادانــه یــا تصمیــم گیــری‬ ‫ازادانــه‪ ،‬بــه ایــن دلیــل کــه الــزام و وجــودش در قانــون اساســی فــدرال ســوئیس ذکــر شــده‬ ‫ارتــش‪ ،‬بــه ایــن دلیــل کــه ســوئیس یــک ارتــش دفــاع ملــی در اختیــار دارد‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪14‬‬ صفحه 14 ‫‪economy-politics/3018/https://lang.b-amooz.com/fr/countries/switzerland‬‬ ‫تاریخ بی طرفی​‬ ‫ســوئیس از ابتــدای پایــه گذاریــش بی طــرف نبــوده‪ :‬ســرزمین های مربــوط‬ ‫بــه ســوئیس مرکــزی بــه خانــواده هابســبورگ تعلــق داشــه کــه اســتقالل‬ ‫کنفدراســیون نیــاز بــه بدســت اوردن میــدان مبــارزه داشته اســت‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال در زمــان جنــگ مرگرتــان‪ .‬تــا قــرن شــانزدهم‪ ،‬کانتون هــای مختلــف‪،‬‬ ‫گروه هــا و دســته های مختلــف بــا تنش هــای بســیار بودنــد‪ ،‬مثــل جنــگ بورگیــن‬ ‫کــه پیروزی هــای سوئیســی ها هم زمــان بــا زوال دولــت بورگویونــن تثبیــت‬ ‫شــد‪ ،‬و جنگ هــای ایتالیــا‪ ،‬جایــی کــه شکســت ان هــا از مارینیــان خــط پایانــی‬ ‫بــر سیاســت کشــور گشــایی سوئیسـی ها گذاشــت‪ ،‬مــوردی کــه در گرایــش بــه‬ ‫ســمت بی طرفــی در قــرن شــانزدهم تعیین کننــده بــود‪ ،‬بــه همــراه اولیــن بیانیــه‬ ‫رســمی مجلــس فــدرال در ‪ ۱۹۷۴‬در ایــن مــورد‪ .‬جنــگ ســی ســاله کــه اروپــای‬ ‫مرکــزی را ویــران کــرد‪ ،‬یــک شکســت بــزرگ بــرای ســوئیس بــه همراه داشــت‪،‬‬ ‫کشــوری کــه در ان فرم هــای مختلــف مســیحیت در ان همزیســتی دارنــد (اکثــرا ً‬ ‫پروتســتان و کاتولیــک)‪ .‬امــا بــا ایــن حــال بــا شــعله ور شــدن جنــگ‪ ،‬ســوئیس‬ ‫فاصلــه خــودش را بــا فعالیت هــای نظامــی حفــظ کــرد‪ .‬پــس از انقــاب فرانســه‬ ‫و امپراتــوری اول‪ ،‬بــه دلیــل مداخلــه ارتــش فرانســه در ســال ‪ ،۱۷۹۸‬مجبــور بــه‬ ‫همراهــی بــا ان شــد‪ .‬بعــد از شکســت ناپلئــون در الپزیــگ در ســال ‪ ۱۸۱۳‬بــود‬ ‫کــه ســوئیس بی طرفــی خــود را رســماً اعــام کــرد و بــه عنــوان حــق عمومــی‬ ‫و بین المللــی ســوئیس در کنگــره ویــن در ســال ‪ ۱۸۱۵‬توســط قدرت هــای‬ ‫اروپایــی بــه رســمیت شــناخته شــد‪.‬‬ ‫دالیــل مختلــف سیاســی داخلــی و خارجــی‪ ،‬ســوئیس را بــه ســمت پذیــرش‬ ‫سیاســت بی طرفــی ســوق داد‪ .‬ایــن واقعیــت کــه ســوئیس کشــور کوچکی اســت‬ ‫کــه توســط قدرت هــای اروپایــی احاطــه شــده‪ :‬ســوئیس را بــه ســمت اجتنــاب‬ ‫از تبدیــل شــدن بــه صحنــه منازعــات نظامــی ســوق مــی داد‪ .‬علی رغــم‬ ‫جریان هــای مختلــف مذهبــی و تفاوت هــای زبانــی و فرهنگــی کــه در کشــور‬ ‫وجــود داشــت‪ ،‬ســوئیس بــه ســمت اطمینــان یافتــن از یکپارچگــی درونــی رفــت‪،‬‬ ‫همینطــور در غیــاب یــک توافــق فعــال بــر روی یــک طــرح ملــی و بــا توجــه بــه‬ ‫اســتقالل کانتون هــا‪ ،‬ســوئیس در تعــادل قــوای اروپایــی ســهیم شــد‪.‬‬ ‫بــی طرفــی بــا حفاظــت از ســطح بــاالی مبــادالت اقتصــادی در کشــور‪ ،‬تاثیــرات‬ ‫مهــم اقتصــادی را در بــر داشــت‪ .‬ایــن سیاســت همچنیــن بــه ســوئیس امــکان‬ ‫عرضــه ادارات موفقــش را داد و همینطــور ایفــای یــک نقــش مهــم بــه عنــوان‬ ‫میانجــی در منازعــات بین المللــی‪ .‬بــه عنــوان مثــال پیمــان لــوزان کــه باعــث‬ ‫تعییــن مرزهــای ترکیــه مــدرن شــد‪ ،‬یــا مشــارکت ســوئیس در نظــارت بــر‬ ‫پیمــان متارکــه جنــگ دو کــره در چارچــوب کمیســیون نظــارت ملــل بی طــرف‬ ‫از ســال ‪ ،.۱۹۵۳‬همینطــور شــرکت در مذاکــرات بیــن دولــت کلمبیــا و شورشــیان‬ ‫ان کشــور‪ ،‬ســوئیس همچنیــن بــه عنــوان نماینــده حافــظ منافــع امریــکا در‬ ‫کوبــا(و بــر عکــس) و ایــران عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫فدرالیسم​‬ ‫فدرالیســم در واقــع نمایشــی از تقســیم عمــودی قــدرت اســت‪ .‬اهــداف تعییــن شــده‬ ‫بــه ایــن شــرح انــد‪ :‬اجتنــاب از تمرکــز قــدرت در یــک ارگان یــا ســاختار قــدرت‬ ‫کــه میانــه روی قــدرت مرکــزی را بــه همــراه دارد و همینطــور کاهــش وزن وظایــف‬ ‫و مســئولیت های دولــت مرکــزی دومیــن هــدف مــورد نظــر اســت‪ .‬در ســوئیس‬ ‫فدرالیســم پیــش از هــر چیــز اســتقالل کانتون هــا (اســتانها) در مقابــل دولــت مرکــزی‬ ‫را بــه نمایــش می گــذارد‪.‬‬ ‫اصول واگذاری قدرت و تناسب در فدرالیسم سوئیس​‬ ‫قــدرت دولــت فــدرال ســوئیس بــه وســیله اصــول واگــذاری قــدرت (ارتیــکل پنجــم‬ ‫از قانــون اساســی کنفدراســیون ســوئیس) و اصــول تناســب محــدود شــده‪ .‬اصــول‬ ‫واگــذاری قــدرت بــه ایــن معنــی کــه یــک ارگان فــدرال در هــر ســطحی حــق مداخلــه‬ ‫کــردن در امــور ارگان هــای اســتانی (یــا ارگان هــای در سلســله مراتــب پایینتــر) را‬ ‫نــدارد‪ ،‬مگــر زمانــی کــه ارگان هــای اســتانی یــا سلســله مراتــب پایینتــر توانایــی‬ ‫واکنــش در مــورد یــک موضــوع را نداشــته باشــند‪ .‬اصــول تناســب کــه در واقــع ســه‬ ‫معیــار کلــی را بــرای دســتیابی بــه یــک هــدف پیشــنهاد مکنــد‪:‬‬ ‫مناســب بــودن‪ :‬راه کار بــه کارگرفتــه شــده بایــد متناســب بــا ذات هــدف مــورد نظــر‬ ‫باشــد‬ ‫ً‬ ‫ضــرورت‪ :‬راهــکار بــه کار گرفتــه شــده بایــد حتمـا ضــروری باشــد یعنــی ایــن راهــکار‬ ‫بایــد حداکثــر انعطــاف و لطافــت را در عیــن ضــرورت دارا باشــد‬ ‫مقبولیــت‪ :‬ریســک و مخاطــرات راهــکار بــه کار گرفتــه شــده بایــد حداقــل بــوده و در‬ ‫قیــاس بــا هــدف مــورد نظــر قابــل قبــول یــا منطقــی باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪15‬‬ صفحه 15 ‫دموکراسیمستقیم​‬ ‫دموکراســی مســتقیم‪ ،‬اجــازه اعمــال قــدرت مســتقیم را بــه مــردم در مقابــل‬ ‫دموکراســی نمایندگــی می دهــد‪ .‬دموکراســی ســوئیس شــامل هــر دوی ان هــا‬ ‫می باشــد‪ ،‬تحــت مدلــی بــه عنــوان نیمــه مســتقیم‪ :‬شــهروندان نمایندگانشــان را‬ ‫بــرای مجلس هــای مختلــف (کامــون‪ ،‬کانتــون‪ ،‬فــدرال) انتخــاب می کننــد و امــا‬ ‫همینطــور می تواننــد نظــر خودشــان را روی متــن قانونــی یــا قانــون اساســی‬ ‫مصــوب ایــن مجالــس اعــام کننــد (بــه وســیله همه پرســی های اجبــاری یــا‬ ‫اختیــاری)‪ ،‬یــا اصالحــات در قانــون اساســی یــا قانونــی عــادی را در قالــب «ابداعات‬ ‫عمومــی» پیشــنهاد کننــد‪ .‬ایــن اجــاس مشــورتی عمومــی معمــوالً چهــا بار در ســال‬ ‫در ســطح فــدرال و همیشــه در طــول یــک اخــر هفتــه (روزهای تعطیــل هفتــه) برگزار‬ ‫می شــود‪ .‬اولیــن شــکل های دموکراســی مســتقیم در ســوئیس از قــرن پانزدهــم‬ ‫در شــهرهای بــرن‪ ،‬لوتــزرن‪ ،‬ســولور و زوریــخ برپــا شــد‪ ،‬جایــی کــه مجالســی بــه‬ ‫نــام ولکســان فرانــگ یــا تحقیــق و تفحــص ملــی تشــکیل می شــد‪ ،‬گردهمایــی‬ ‫شــهروندان بــرای تصویــب کــردن تصمیمــات مهــم سیاســی‪ .‬درجــه رضایــت‬ ‫مــردم ســوئیس از ایــن سیســتم سیاســی‪ ،‬کــه بــه شــهروندان اجــازه می دهــد‬ ‫تــا وزنــه تعادلــی باشــند و فشــار اداری بــرای مراعــات کــردن حقــوق عمومــی بــر‬ ‫نهادهــای اجرایــی و احــزاب سیاســی‪ ،‬همیشــه بســیار بــاال و نزدیــک بــه ‪۸۰‬درصــد‬ ‫بوده اســت‪ .‬بــا ایــن حــال ایــن سیســتم بــه همــراه خــودش کنــدی تغییــرات‬ ‫سیاســی را بــه همــراه دارد‪ ،‬مخصوص ـاً «تهدیــد همه پرســی» کــه می توانــد تمــام‬ ‫نهادهــا و ارگان هــا را بــرای مخالفــت بــا یــک قانــون تحریــک کنــد‪.‬‬ ‫ویژگی فدرالیسم سوئیس​‬ ‫فدرالیسم سوئیس مبتنی بر سه سطح است‪:‬‬ ‫کنفدراسیون‬ ‫کانتون ها یا استان ها‬ ‫کامون ها یا تقسیمات داخلی هر استان و شهر‬ ‫رابطه بین کنفدراسیون و کانتون ها​‬ ‫کلیــه مســئولیت ها و صالحیت هــای کنفدراســیون در قانــون اساســی فــدرال‬ ‫فهرســت شــده درســت برخــاف مســئولیت ها و صالحیــت کانتون هــا(در قانــون‬ ‫اساســی ســوئیس از صالحیــت کانتون هــا بــه منظــور افزایــش اختیــارات انهــا‪،‬‬ ‫ســخنی بــه میــان نیامــده اســت)‪ .‬بــه ایــن معنــی کــه کانتون هــا دارای کلیــه‬ ‫مســئولیت ها و صالحیت هایــی هســتند کــه در قانــون اساســی فــدرال بــه‬ ‫کنفدراســیون اعطــا نشــده‪ .‬ارتیــکل شــماره ســه در قانــون اساســی فــدرال بــه‬ ‫نفــع کانتون هــا قــرار داده شــده‪«:‬کانتون ها {‪ }....‬می تواننــد کلیــه اختیــارت‪،‬‬ ‫مســئولیت ها و صالحیت هایــی کــه بــه کنفدراســیون منتقــل نشــده‪ ،‬بــه کار ببنــدد‪».‬‬ ‫کــه در واقــع تســهیم کامــل صالحیت هــا را تضمیــن کــرده‪.‬‬ ‫استقاللکانتون ها​‬ ‫ســوئیس از ‪ ۲۶‬کانتــون تشــکیل شــده کــه در کلیــه زمینه هــا کــه توســط‬ ‫قانــون اساســی فــدرال محــدود نشــده مســتقل هســتند‪ .‬بــه خصــوص هــر‬ ‫کانتــون اســتقالل داشــتن قانــون اساســی اســتانی را دارد و هــر کــدام از ان هــا‬ ‫قانــون اساســی‪ ،‬ســازمان ها و تشــکیالت اداری مختــص خودشــان را دارنــد‪،‬‬ ‫از جملــه‪ :‬دولــت‪ ،‬مجلــس‪ ،‬سیســتم قضایــی و مالیاتــی محلــی ‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫وضــع قوانیــن ضــد دموکراســی در قانــون اساســی هــر کانتــون یــا قوانیــن‬ ‫عــادی ان ممنــوع شده اســت‪ ،‬بدیــن معنــی کــه هــر قانونــی بایــد توســط مــردم‬ ‫پذیرفتــه شــود و بایــد امــکان اصــاح ان در صــورت درخواســت بدنــه رای دهنــده‬ ‫(الکتــرال) وجــود داشــته باشــد‪ .‬کانتون هــا مســتقل از دولــت فــدرال در تعــداد‬ ‫مشــخصی از زمینه هــا صالحیــت اداره امــوری کــه در ادامــه ذکــر خواهــد شــد را دارنــد‪ :‬امــوزش (بــه جــز دانشــگاه های فــدرال)‪ ،‬بیمارســتان ها (بــه جــز‬ ‫بیمارســتان های خصوصــی و کامــون)‪ ،‬بهره بــرداری و نگهــداری اکثــر راه هــا (بــه جــز بزرگراه هــا و دیگــر راه هــای ملــی)‪ ،‬یــا کنتــرل مالیــات مســتقیم‪ .‬هــر‬ ‫کانتــون صاحــب یــک مجلــس محلــی کــه در کانتون هــای فرانســوی زبــان گراانــد کنــس ای نامیــده می شــود‪ ،‬یــک دولــت محلــی کــه در بیشــتر کانتون هــا‬ ‫کنــس ای د‪ -‬اتــا نامیــده می شــود و همینطــور دادگاه هــای محلــی اســت‪.‬‬ ‫کانتون هــا بــرای حفــظ منافــع مشــترک خودشــان گــروه بندی هــا و مناطــق مختلــف بــه خصــوص مناطــق اقتصــادی مشــترک را شــکل می دهنــد (مثــل مناطــق‬ ‫میتالنــد یــا بــژن‪ .)....‬ولــی ایــن مناطــق واحدهــای سیاســی محســوب نمی شــوند‪ .‬کانتون هــا همچنیــن می تواننــد کنوانســیون های بیــن کانتونــی را بیــن‬ ‫خودشــان نهایــی کننــد کــه بــه ان هــا اجــازه تاســیس ســازمان ها و نهادهــای مشــترک را می دهــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪16‬‬ صفحه 16 ‫کانتون هــا خودشــان هــم زیــر‬ ‫تقســیماتی بــه نــام کامــون دارند‬ ‫کــه صالحیت هــا و اختیــارات‬ ‫ان هــا بــر اســاس قانــون‬ ‫اساســی های داخــل هــر کانتــون‬ ‫تعریــف شــده و از کانتونــی بــه‬ ‫کانتــون دیگــر متفــاوت اســت‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال می تــوان ســه معیــار‬ ‫یــا حــق کلــی و محــدود شــده را‬ ‫اســتخراج کــرد‪.‬‬ ‫مســئولیت امــور محلــی در‬ ‫چهارچــوب حقــوق فــدرال و‬ ‫حقــوق کانتــون‬ ‫زمینــه ای کــه به طــور کامــل یــا حداقــل بخشــی از ان در صالحیــت دادگاه هــای کومــون‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در جایــی کــه یــک کانتــون ازادی تصمیم گیــری زیــادی رو بــه کامون هــا اعطــا کــرده‬ ‫باشــه‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال کانتون هــا فعالیت هــای کامون هــا را بــا معیارهــای مختلــف می ســنجند و‬ ‫تحــت نظــر دارنــد‪ ،‬از جملــه‪:‬‬ ‫بررسی میزان موفقیت و تکمیل امور و وظایف کامون ها‬ ‫هماهنگی بین کامون ها‬ ‫بررسی کارایی معیارهای مورد استفاده کامون ها‬ ‫کامون هــا همچنیــن می تواننــد دســت درازی بــه استقاللشــان توســط کانتون هــا را بــا‬ ‫ارســال شــکایت بــه دادگاه فــدرال مــورد ســوال قــرار داده و رد کننــد (ارتیــکل ‪ ۱۸۹‬از‬ ‫قانــون اساســی فــدرال) تعــداد ‪ ۲۵۵۱‬کومــون در ســال ‪ ،۲۰۱۱‬کوچکتریــن واحــد سیاســی‬ ‫کشــور را نمایندگــی کردنــد‪ .‬برخــی از کانتون هــا دارای زیرتقســیماتی بــه نــام «ناحیــه» هســتند کــه به طــور کلــی یــک نقــش مدیریتــی را بــدون اســتقالل‬ ‫خاصــی در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫سیستممطابقت​‬ ‫سیســتم دولتی ســوئیس بــر روی «سیســتم مطابقــت» یا «دموکراســی متناســب»‬ ‫پایه گــذاری شده اســت‪ ،‬ایــن سیســتم‪ ،‬ســاختار سیاســت ملــی را بــا در نظــر‬ ‫گرفتــن چیدمــان متناســب ارگان هــای ملــی‪ ،‬بــا یکپارچگــی نیروهــای سیاســی‪،‬‬ ‫بــا فرونشــاندن تنش هــا و بــا جســتجوی راه حــل بــا مذاکــره بــر ســر مســائل و‬ ‫مشــکالت‪ ،‬هویــت می بخشــد‪ .‬کارشناســان سیاســی ایــن سیســتم را عمومـاً بــا‬ ‫اثــرات همه پرســی و ابداعــات عمومــی و سیســتم کامــل دو شــورائی مجلــس‬ ‫فــدرال و فدرالیســم و سیســتم انتخاباتــی کــه بازیگــران سیاســی را بــه همــکاری‬ ‫کــردن بــا حداکثــر فشــار سیاســی بــرای کاهــش ریســک شکســت خــوردن‬ ‫در پــروژه هایشــان در برابــر مــردم تشــویق می کنــد‪ ،‬تعریــف می کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بایــد بــه ان تفاوت هــای فرهنگــی و زبانــی کــه بازیگــران سیاســی‬ ‫را بــه ســمت حصــول اطمینــان از حداکثــر ممکــن نمایندگــی کــردن اقلیت هــا‬ ‫ســوق می دهــد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ .‬از تنــوع ژنتیکــی دولــت (ســوئیس شــامل‬ ‫نژادهــای المانــی‪ ،‬فرانســوی‪ ،‬ایتالیائــی و رومانــی اســت) از طریــق سیســتم‬ ‫انتخــاب اعضــای دولــت فــدرال‪ ،‬کامـ ً‬ ‫ا اطمینــان حاصــل شــده‪ ،‬بدیــن مضمــون‬ ‫کــه اعضــای دولــت نمی تواننــد تنهــا از ارای احــزاب خودشــان بــرای تصویــب‬ ‫یــک قانــون اســتفاده کننــد پــس مجبــور بــه فاصلــه گرفتــن از ان بــه امیــد‬ ‫همــراه کــردن اقلیت هــا بــا پــروژه هایشــان در مقابــل مخالفــت احــزاب چــپ‬ ‫(بــا پــروژه هایشــان) هســتند‪ .‬درغیــاب یــک برنامــه سیاســی مشــترک واقعــی‪،‬‬ ‫دســتورالعمل ها بــه عنــوان یــک برنامــه سیاســی جایــگاه خــود را در دوره‬ ‫قانونگــذاری پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫سیستم میلیس یا نوعی سیستم خدمت داوطلبانه​‬ ‫سیاســت ســوئیس بــا یــک سیســتم خدمــت داوطلبانــه کــه در یــک تاریــخ‬ ‫طوالنــی ســنتی قــرار دارد‪ ،‬متمایــز می شــود‪ ،‬کــه ایــن ویژگــی نــه فقــط در زمینــه‬ ‫نظامــی (ارتــش ســوئیس کــه در ان ســربازان چنــد هفتــه در ســال داوطلبانــه‬ ‫خدمــت می کننــد و در کل دارای یــک سیســتم خدمــت داوطلبانــه می باشــد) کــه‬ ‫در زمینــه سیاســی هــم تجــری یافته اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــا از‬ ‫پارلمــان داوطلــب (نمایندگانــی کــه بــدون دریافــت حقــوق نمایندگــی می کننــد)‬ ‫بــرای نــام بــردن از مجلــس فــدرال اســتفاده می کنیــم‪ ،‬و همینطــور عملکــرد‬ ‫مشــابه ان را در ســطح کامون هــای اکثــر کانتون هــا مشــاهده می کنیــم‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪17‬‬ صفحه 17 ‫ایــن سیســتم یــک سیســتم بــه خدمــت گرفتــن داوطلبانــه‪ ،‬فــرا شــغلی‬ ‫و افتخــاری در یــک مســئولیت یــا یــک وظیفــه عمومــی اســت‪ .‬بــر ایــن‬ ‫اســاس اکثــر نماینــدگان مجلــس دارای یــک شــغل و حرفــه شــخصی‬ ‫بــه مــوازات وظایفشــان بــه عنــوان نماینــده پارلمــان کــه بــرای ان‬ ‫حقوقــی پیــش پینــی نشــده‪ ،‬می باشــند‪ .‬البتــه یــک مبلــغ مشــخص‬ ‫ســاالنه بالــغ بــر صــد هــزار فرانــک (کــه حــدود ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬درصــد از‬ ‫حقــوق ســاالنه یــک کارمنــد بانــک در ســوئیس کمتــر اســت) بــه یــک‬ ‫نماینــده پارلمــان ملــی تعلــق می گیــرد کــه طبیعتـاً ایــن نماینــدگان بــه‬ ‫صــورت رایــگان بــه ســرویس حمــل و نقــل عمومــی دسترســی خواهنــد‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫ایــن سیســتم حتــی در کنفدراســیون ســابق ســوئیس هــم اجــرا‬ ‫می شــد‪ ،‬و در قانــون اساســی جمهــوری هلوتیــک (نــژاد سوئیســی ها‬ ‫بــه هلوتیک هــا منتســب اســت) هــم درج شــده بوده اســت‪ .‬در مــورد‬ ‫مزایــای ایــن سیســتم می تــوان گفــت‪ :‬غیبــت و نبــود طبقــه اجتماعــی‬ ‫مخصــوص سیاســتمداران‪ ،‬ارتبــاط مســتقیم بــا مــردم و نمایندگانــی کــه‬ ‫در حرفه هــای مختلــف مشــغول بــه کارنــد و بــا مــردم در ارتباطنــد‪ ،‬و‬ ‫همینطــور هزینه هــای بســیار پاییــن ایــن سیســتم نمایندگــی کــه در بــر‬ ‫گیرنــده تنهــا دو درصــد از هزینه هــای کنفدراســیون می باشــد‪ ،‬امــری‬ ‫کــه ان را بــه یکــی از ارزانتریــن پارلمان هــای اتحادیــه اروپــا تبدیــل‬ ‫می کنــد‪ .‬در بــاره معایــب ایــن سیســتم می تــوان بــه ســخت بــودن‬ ‫وصــل کــردن زندگــی سیاســی بــه زندگــی شــغلی و همینطــور ســختی‬ ‫مضاعــف در مــورد پرونده هــا و مســائلی کــه بیشــتر و بیشــتر بــه‬ ‫مباحــث تکنیکــی و پیچیــده تبدیــل می شــوند‪ ،‬اشــاره کــرد‪ .‬همینطــور‬ ‫بایــد فقــدان عالقــه شــهروندان بــه مشــارکت در سیاســت کامــون‪ ،‬در‬ ‫برخــی از کامون هــا را نیــز در نظــر گرفــت‪.‬‬ ‫مراکز قدرت و تصمیم گیری فدرال​‬ ‫قانــون اساســی ســوئیس ســه قــدرت بــزرگ و اصلــی را در ســطح فــدرال‬ ‫تعریــف می کنــد‪ :‬اســامبله فــدرال (یــا قــدرت قانون گــذاری یــا مجلــس‬ ‫فــدرال)‪ ،‬کنــس ای فــدرال (یــا قــدرت اجرایــی یــا دولــت فــدرال) تقیبونــو‬ ‫فدقــو (یــا دادگاه هــای فــدرال بــه عنــوان قــدرت قضایــی)‪ .‬در تئــوری‬ ‫مجلــس فــدرال از همــه ارکان مهم تــر اســت‪ :‬نــه فقــط بــه ایــن خاطــر‬ ‫کــه اعضــای هفــت نفــره دولــت را انتخــاب می کنــد و همینطــور اعضــای‬ ‫دادگاه فــدرال را‪ ،‬بلکــه بــه ایــن خاطــر کــه مســئول نظــارت بــر ان هــا نیــز‬ ‫هســت‪ .‬بــا ایــن حــال منابــع محــدود مجلس(تشــکیل شــده از اعضــای‬ ‫داوطلــب بــا تعــداد محــدودی پرســنل) نســبت بــه دولــت فــدرال‪ ،‬بــه‬ ‫دولــت فــدرال در عمــل وزن مهمتــری می دهــد‪.‬‬ ‫شورای ملی به عنوان یکی از اتاق های مجلس فدرال​‬ ‫شــورای ملــی‪ ،‬مــردم را نمایندگــی می کنــد‪ .‬ایــن شــورا مرکــب از ‪ ۲۰۰‬نماینــده ملــی اســت‬ ‫کــه بــر اســاس سیســتم رای دادن بــه احــزاب هــر چهــار ســال انتخــاب می شــوند‪ .‬هــر‬ ‫کانتــون یــک فــرم تقســیمات داخلــی بــرای انتخــاب نماینــدگان دارد‪ ،‬کــه هــر کــدام از‬ ‫کانتون هــا حداقــل بایــد یــک نماینــده انتخــاب بــرای شــورای ملــی انتخــاب کنــد‪ ،‬حتــی‬ ‫اگــر جمعیتــش از میانگیــن ملــی جمعیــت بــرای یــک صندلــی پارلمــان‪ ،‬کــه در واقــع ‪۳۶۰۰۰‬‬ ‫نفــر اســت‪ ،‬کمتــر باشــد (کانتونــی مثــل زوریــخ دارای ‪ ۳۵‬نماینــده و پنــج کانتــون دارای تنهــا‬ ‫یــک نماینــده بــر اســاس جمعیتشــان هســتند)‪.‬‬ ‫شــورای ملــی در طــول تاریــخ تغییــرات اندکــی را بــه خــود دیــده‪ .‬در زمــان تاسیســش در‬ ‫ســال ‪ ،۱۸۴۸‬تعــداد صندلی هــای شــورای ملــی ‪ ۱۱۱‬بــوده کــه بــه معنــی ‪ ۲۰۰۰۰‬نفــر‬ ‫بــرای هــر صندلــی بــوده‪ .‬ایــن عــدد تــا ســال ‪ ۱۹۶۲‬متناســب بــا رونــد جمعیــت ســوئیس‬ ‫ارزیابــی و تغییــر می کــرد‪ ،‬از ایــن تاریــخ بــه بعــد تعــداد صندلی هــای نمایندگــی تثبیــت‬ ‫و بــرای شــورای ملــی ‪ ۲۰۰‬نماینــده در نظــر گرفتــه شــد‪ ،‬و دوره نمایندگــی از ســه ســال در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۳۱‬بــه چهــار ســال افزایــش پیــدا کــرده و تثبیــت شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪18‬‬ صفحه 18 ‫تــا ســال ‪ ،۱۹۱۹‬اعضــای شــورای ملــی بــر اســاس سیســتم اکثریــت انتخــاب‬ ‫می شــدند‪ .‬در ‪ ،۱۹۰۰‬اولیــن ابتــکار عمومــی بــا درخواســت تعریــف سیســتم‬ ‫تناســبی یــا سیســتم رای دادن بــا احــزاب بــه جــای افــراد‪ ،‬بــرای رســیدن بــه‬ ‫حالــت دو اکثریتــی (اکثریــت مــردم و اکثریــت کانتون هــا) تحــت رای گیــری‬ ‫گذاشــته شــد‪ :‬ایــن رای گیــری توســط مــردم (‪۵۹.۱‬درصــد ارا) و کانتون هــا‬ ‫به طــور مشــترک رد شــد؛ در ســال ‪ ۱۹۱۰‬در دومیــن رای گیــری توســط‬ ‫کانتون هــا پذیرفتــه شــد ولــی توســط مــردم (بــا ‪۵۲.۵‬درصــد ارا) رد شــد‪ .‬در‬ ‫نهایــت در ســال ‪ ،۱۹۱۸‬ســومین رای گیــری به طــور هم زمــان توســط مــردم‬ ‫(بــا ‪ ۶۶.۸‬درصــد ارا) و کانتون هــا پذیرفتــه شــد و ایــن سیســتم از ســال ‪۱۹۱۹‬‬ ‫بــرای اولیــن بــار در انتخابــات فــدرال اســتفاده شــد‪ ،‬کــه باعــث از دســت‬ ‫رفتــن ‪ ۴۵‬کرســی حــزب رادیــکال (کــه تــا ان زمــان عامــل اصالحــات عمــده در‬ ‫ســوئیس و کاهــش و قطــع نفــوذ کلیســا در ســاختار سیاســی ســوئیس و دادن‬ ‫ازادی هــای سیاســی و اقتصــادی عمــده در ســطح جامعــه و اقتصــادی پــس از‬ ‫شکســت محافظــه کاران در اخریــن جنــگ داخلــی ســوئیس در ســال ‪ ۱۸۴۸‬و‬ ‫توافــق بــر ســر قانــون اساســی جدیــد و تاســیس ســوئیس مــدرن شــد‪ ،‬بــود)‬ ‫از ‪ ۱۰۵‬کرســی شــد کــه پیشــتر در اختیــار داشــت‪.‬‬ ‫شورای ایالت ها به عنوان اتاق دیگر مجلس فدرال​‬ ‫شــورای دولت هــا‪ ،‬کانتون هــای ســوئیس را در مجلــس فــدرال نمایندگــی‬ ‫می کنــد‪ ،‬ایــن شــورا دارای ‪ ۴۶‬کرســی اســت کــه ‪ ۶‬کرســی ان مربــوط بــه ‪۶‬‬ ‫نیمــه کانتــون ســوئیس اســت و ‪ ۴۰‬کرســی دیگــر ان نیــز بیــن ‪ ۲۰‬کانتــون بــه‬ ‫طــور مســاوی تســهیم می شــود‪ ،‬به طوری کــه هــر کانتــون دارای دو نماینــده در‬ ‫پارلمــان اســت‪ .‬مــدل تعییــن نماینــده یــک کانتــون در مجلــس فــدرال بســتگی‬ ‫بــه مــدل تعریــف شــده توســط مجلــس قانــون گــذاری هــر کانتــون دارد‪ .‬تعــداد‬ ‫کرس ـی های ایــن شــورا در طــول تاریــخ بــه جــز یــک بــار و ان هــم در ســال‬ ‫‪ ۱۹۷۹‬کــه بــا تشــکیل کانتــون ژورا الزامــاً دو کرســی بــه ایــن شــورا اضافــه‬ ‫شــد‪ ،‬تغییــر نکرده اســت‪.‬‬ ‫در عمــل‪ ،‬تمــام کانتون هــا سیســتم انتخــاب ایــن نماینــدگان بــه وســیله‬ ‫اکثریــت مــردم (رای دهنــدگان) را تثبیــت کرده انــد‪ ،‬بــه جــز کانتــون ژورا کــه‬ ‫سیســتم تناســبی یــا حزبــی را بــرای تعییــن ایــن نماینــدگان مقــرر کرده اســت‪.‬‬ ‫اســتفاده بــاال از سیســتم اکثریــت رای دهنــدگان‪ ،‬یــک ترکیــب نســبتاً ســادمان‬ ‫را بــه همــراه دارد‪ ،‬و در کل ایــن شــورا بــا اکثریتــی کــه بیــن حــزب رادیــکال و‬ ‫حــزب دموکــرات مســیحی تقســیم شــده‪ ،‬از شــورای ملــی بــه مراتــب محافظــه‬ ‫کار تــر اســت‪.‬‬ ‫قدرت اجرائی یا دولت فدرال​‬ ‫قــدرت اجرایــی در دســت دولــت فــدرال اســت کــه هفــت عضــو تشــکیل دهنده‬ ‫ان توســط مجلــس فــدرال بــرای یــک دوره ‪ ۴‬ســاله قابــل تجدیــد انتخــاب یــا‬ ‫ابقــا می شــوند (هــر هفــت نفــر در یــک روز انتخــاب می شــوند ولــی یکــی‬ ‫پــس از دیگــری نــه بــه صــورت یــک جــا)‪ .‬به طــور ســنتی‪ ،‬اعضــای دولــت‬ ‫مجــددا ً انتخــاب ابقــا می شــوند تــا زمانــی کــه خودشــان اســتعفا دهنــد‪،‬‬ ‫مــواردی کــه اعضــای دولــت دوبــاره انتخــاب نشــوند بســیار بــه نــدرت اتفــاق‬ ‫می افتــد (تنهــا چهــار نفــر در بیــن ســال های ‪ ۱۸۴۸‬تــا ‪ ۲۰۰۷‬در بیــن ‪۱۱۰‬‬ ‫عضــو دولــت در ایــن دوران مجــددا ً انتخــاب نشــدند)‪ .‬قانــون هیــچ فراینــدی را‬ ‫بــرای برکنــاری اعضــای دولــت یــا انحــال دولــت فــدرال پیــش از پایــان دوره‬ ‫اش پیش بینــی نکرده اســت (تــا کنــون در تاریــخ ســوئیس چنیــن اتفاقــی‬ ‫نیفتاده اســت)‪.‬‬ ‫هــر کــدام از اعضــای دولــت‪ ،‬مســئول یکــی از هفــت دپارتمــان مدیریــت‬ ‫فــدرال اســت‪ .‬امــا خــود اعضــای دولــت بــر مبنــای اصــول همــکاری مشــترک‬ ‫بــا هــم کار می کننــد‪ .‬در بیشــتر مــوارد تصمیمــات بــه صــورت گروهــی اتخــاذ‬ ‫می شــود‪ ،‬در غیــر ایــن صــورت یــک رای در بیــن ســه عضــو مخالــف و موافــق‬ ‫تکلیــف مصوبــه را روشــن می کنــد‪ ،‬بعــد از اتخــاذ یــک تصمیــم تمــام اعضــای‬ ‫مخالــف ایــن تصمیــم‪ ،‬بــا توجــه بــه معیــار همــکاری کامــل بیــن اعضــای‬ ‫دولــت موظــف بــه دفــاع از ان می باشــند‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور کنفدراســیون از داخــل دولــت و بــه وســیله مجلــس فــدرال‬ ‫بــه مــدت یکســال انتخــاب می شــود‪ ،‬ایــن یــک نقــش ســاده نمایندگــی‬ ‫اعضــای دولــت اســت و ایــن پســت بــه صــورت ســنتی در بیــن اعضــای دولــت‬ ‫می چرخــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪19‬‬ صفحه 19 ‫نظام اموزشی سوئیس‬ ‫جعفر محمدهاشم‬ ‫سیســتم تحصیــات ســوئیس بوســیله فدرالیســم بصــورت‬ ‫‪26‬بخــش مســئول مــدارس توصیــف می شــود‪ .‬تنــوع سیســتم های‬ ‫تحصیالتــی گوناگــون در تحصیــات اجبــاری مشــهود اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن ‪ 26‬بخــش ‪ ،‬دو یــا ســه ویــا چهــار تیــپ متفــاوت‬ ‫در مــدارس متوســطه مقدذماتــی بــرای پیــدا کــردن تواناییهــا‬ ‫وجــود دارد‪.‬بــا ایــن وجــود سیســتم تحصیالتــی ســوئیس درحــال‬ ‫تغییــر اســت‪.‬‬ ‫طــی ســالهای اخیــر بخشــها سیســتم خودشــان را بازســازی کــرده‬ ‫وســاختار ملــی درحــال اصــاح شــدن اســت‪.‬تقاضا بــرای تحصیــل‬ ‫افزایــش پیــدا کــرده ومــدارس پاســخگوی تقاضــای کار امــوزان‬ ‫نیســتند‪.‬‬ ‫درمجمــوع ‪11‬موسســه تحصیالتــی وجــود دارد و‪ 4‬تــا در‬ ‫بخــش المانــی زبــان ســوئیس ‪ ،‬دو موسســه فــدرال تکنولــوژی‬ ‫در لــوزان وزوریــخ کامــ ً‬ ‫ا بوســیله ایالــت اداره مــی شــوند‪.‬‬ ‫دانشــگاه لونگونــا در بخــش ایتالیایــی زبــان ســوئیس قــرار دارد‪.‬‬ ‫مــدارس خصوصــی درســوئیس خیلــی قدیمــی انــد ونقــش مهمــی‬ ‫در سیســتم تحصیلــی بــازی میکننــد‪ .‬اولیــن مــدارس خصوصــی‬ ‫در شــروع ایــن قــرن بازشــدند‪.‬‬ ‫امــروزه حــدود ‪ 250‬مدرســه خصوصــی درســوئیس وجــود دارد کــه‬ ‫بــه صــد هــزار شــاگرد از ‪ 100‬ملیــت مختلــف ســرویس میدهنــد‪.‬‬ ‫اکثرایــن موسســه حالــت پانســیونی داشــته وکامـ ً‬ ‫ا وســایل رفاهــی‬ ‫را فراهــم مــی ســازند‪.‬‬ ‫امــوزش پایــه بــه دو دوره زمانــی تقســیم مــی شــود ‪ :‬تحصیــات‬ ‫ابتدایــی بــر حســب ایالــت بیــن ‪ 4‬تــا ‪ 6‬ســال و تحصیــات‬ ‫مقدماتــی متوســطه بیــن ســه تــا پنــج ســال طــول مــی کشــد‪.‬‬ ‫تحصیــات مقدماتــی متوســطه بــر حســب ایالــت بــه دو یــا ســه‬ ‫طبقــه متفــاوت تقســیم مــی شــود‬ ‫در ایــاالت معینــی ‪ ،‬تربیــت معلــم بــرای ســطوح پیــش دبســتانی ‪،‬‬ ‫ابتدایــی و مقدماتــی متوســطه در ســطوح تکمیلــی متوســطه صورت‬ ‫مــی گیرد‪.‬معلمیــن جهــت تدریس درســطوح متوســطه پیشــرفته در‬ ‫تمــام ایــاالت در موسســات تحصیــات عالــی تربیــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫انواع مدارس‬ ‫مدارس هتلداری‬ ‫مــدارس هتلــداری ســوئیس مشــهورترین نــوع درجهاننــد‪ .‬ایــن مــدارس نــه تنهــا واحدهــای‬ ‫مدیریتــی موفــق وکاملــی را ارائــه مــی دهنــد بلکــه دیگــر دوره هــای مدیریتــی مربوطــه را نیــز‬ ‫ارائــه میکننــد‪.‬‬ ‫بــه جــرات میتــوان گفــت کــه کارامدتریــن مدیــران هتلهــای اســیایی یــا رســتورانها‪،‬‬ ‫فارغ التحصیــان مــدارس هتلــداری ســوییس مــی باشــند‪.‬‬ ‫مدارس شبانه روزی‬ ‫مــدارس شــبانه روزی خصوصــی مشــهوری وجــود دارنــد کــه بــرای دانــش امــوزان ‪ 20-10‬ســاله‬ ‫مناســبند‪.‬این مــدارس تعلیمــات اساســی وپایــه ای بــرای ورود بــه دانشــگاهها ارائــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫بســیاری ازفــارغ التحصیــان ایــن مــدارس بــه موفقیتهــای عمــده ای درزمینــه هــای تجــارت و‬ ‫سیاســت نائــل امــده انــد‪.‬‬ ‫مدارس زبان‬ ‫ایــا جــای دیگــر مناســب تــر از ســوئیس بــرای یادگیــری زبــان وجــود دارد‪ ،‬چراکــه کشورســوئیس‬ ‫در منطقــه ای بــه مســاحت ‪41300‬کیلومتــر مربــع درمــرز مشــترک بــا کشــورهای المان‪،‬فرانســه‬ ‫‪،‬ایتالیــا واتریــش قرارگرفتــه اســت‪.‬جذابیت دیگــری کــه وجــود دارد اردوهــای تابســتانی وزمســتانی‬ ‫هســتند‪ ،‬انهــا نــه تنهــا دوره هــای تعلیمــی بــا کیفیــت بــاال ارائــه میکننــد بلکــه بــه کســب تجربــه‬ ‫هــای جدیــد زیــادی بــرای دانــش امــوزان منجــر مــی گردنــد‪.‬‬ ‫‪| 53‬راز شقایق| ‪20‬‬ ‫شماره ‪56‬‬ صفحه 20 ‫دیگرویژگــی بارزنظــام اموزشــی حرفــه ای ســوئیس‪،‬دوگانگی طرح هاســت‪.‬‬ ‫بدیــن معنــا کــه امــوزش نوجوانــان از یکســو دریــک شــرکت واز ســوی‬ ‫دیگــر در مــدارس حرفــه ای صــورت مــی گیــرد‪.‬‬ ‫همیــن ویــژ گــی بــارز نظــام ســوئیس را از دیگــر نظــام هــای اموزشــی‬ ‫جهــان تفکیــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫دردیگــر نظامها‪،‬امــوزش معمــوالً درمــدارس صــورت میپذیرد‪.‬ایــن دوگانگی‬ ‫ضامــن پیونــدی دائمــی میــان عمــل ونظریــه اســت زیراایــن ترکیــب‬ ‫برمبنــای هفتگــی صــورت میگیرد‪.‬مزایــای اصلــی ایــن نظــام را میتــوان بــه‬ ‫ســهولت از ویژگیهــای بنیادیــن ان اســتنتاج نمــود‪.‬‬ ‫مزایایتحصیلی‬ ‫ســوئیس مزایــای منحصــر بفــردی را تقدیــم میکند‪.‬کیفیــت مشــهود‬ ‫سیســتم تحصیالتــی‪ ،‬ثبــات سیاســی‪ ،‬امنیــت‪،‬کار امــدی‪ ،‬محیــط پــاک‬ ‫وجامعــه بیــن المللــی ســوئیس‪،‬موقعیت مرکــزی ان‪،‬ثروت‪،‬چنــد زبانگــی‬ ‫وحضورتعدادزیــادی ازســازمانهای بیــن المللــی درمیــان کشــورهای‬ ‫عضواتحادیــه اروپایــی کــم نظیــر اســت‪.‬از انجائیکــه برخــی ازمــدارس‬ ‫خصوصــی ســوییس از‪ 50‬کشــورمختلف دانــش امــوز دارنــد‪ ،‬مطالعــات‬ ‫انهــا را بــا دانــش امــوزان دیگــر از سراســر دنیــا هدایــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫همــه ایــن مزایــا ســوئیس را بــه یک مــکان عالــی بــرای تحصیل بــا کیفیت‬ ‫بــاال تبدیــل میکنــد کــه یــک پایــه قــوی بــرای اینــده هــر دانــش امــوزی‬ ‫خواهــد شــد‪.‬یکی ازجنبــه هــای بــا ارزش تحصیــل بیــن المللــی هدایــت‬ ‫جوانــان بــه فهــم مطلــب اســت‪.‬روح ســالم دربــدن ســالم نیزجنبــه مهــم‬ ‫دیگــری اســت کــه کلیــه مــدارس ســوئیس تســهیالت ویــژه وفرصتهــای‬ ‫در زمینــه اوقــات فراعــت‪،‬ورزش ‪،‬هنــر ومســافرتهای فرهنگــی درجهــت‬ ‫نیــل بــه ان فراهــم مــی کننــد‪.‬‬ ‫تحصیالت عالی در سوئیس‬ ‫تحصیــات عالــی در ســوئیس شــامل مــدارس تکنیــکال و حرفــه ای و دانشــگاه های‬ ‫عمومــی می شــود‪ .‬تحصیــل در مــدارج عالــی‪ ،‬بســته بــه نــوع تحصیــل در دبیرســتان‬ ‫دارد‪ .‬در ســوئیس ‪ 14‬دانشــگاه دولتــی و عمومــی وجــود دارد کــه ده تــای انهــا در‬ ‫ســطح کانتــون مدیریــت می شــوند و معمــوال دروســی غیــر تکنیکــی ارائــه می دهنــد‪.‬‬ ‫از ‪ 4‬تــای باقیمانــده‪ ،‬دو تــا توســط کنفدراســیون ســوئیس اداره می شــوند و بــه انهــا‬ ‫«موسســات تکنولــوژی ســوئیس فــدرال» گفتــه می شــود‪ .‬کشــور ســوئیس بــه خاطــر‬ ‫نظــام اموزشــی در رشــته ‪ MBA‬شــهرت جهانــی دارد و دانشــگاه های درجــه یکــی‬ ‫ماننــد «موسســه بین المللــی مدیریــت»‪« ،‬دانشــگاه ‪« ،»HEC‬دانشــگاه زوریــخ» و‬ ‫‪ ...‬دارد‪ .‬دانشــگاه های ســوئیس رشــته های متنوعــی در ســطح کارشناســی‪ ،‬ارشــد‬ ‫و دکتــرا در چهــار زبــان ارائــه می دهــد‪ ،‬بســیار بین المللــی هســتند و بــه دلیــل‬ ‫شــهریه‪‎‬های پاییــن دانشــجویان زیــادی از سراســر دنیــا جــذب ایــن کشــور‬ ‫می شــوند‪ .‬تنهــا در رشــته پزشــکی‪ ،‬پذیــرش دانشــجوی بین المللــی بســیار محــدود‬ ‫اســت و بیشــتر مختــص دانشــجویان سوئیســی اســت‪ .‬کشــور ســوئیس امــار بســیار‬ ‫باالیــی از دانش امــوزان و دانشــجویان بین المللــی دارد‪ .‬در ســال ‪ %16.9 ،2013‬کل‬ ‫ورودی هــای دانشــگاه ها از کشــورهای خارجــی بودنــد‪ .‬کشــور ســوئیس از ایــن نظــر‬ ‫باالتــر از اتریــش و پایین تــر از انگلســتان قــرار می گیــرد‪ .‬بیشــتر دانشــجویان بــرای‬ ‫تحصیــل در مــدارج بــاالی تحصیلــی بــه ســوئیس می اینــد‪ .‬کشــور ســوئیس در دنیــا‪،‬‬ ‫در ســال ‪ ،2014‬بیشــترین امــار را در داشــتن افــرادی بــا مــدرک دکتــرا کســب کــرد و‬ ‫از ایــن لحــاظ از تحصیل کرده تریــن کشــورهای جهــان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ســوئیس از لحــاظ دانشــگاهی‪ ،‬از کشــورهای برتــر جهــان اســت و ‪ 12‬دانشــگاه در‬ ‫ســطح دکتــرا و تحقیقــات دارد‪« .‬موسســه فــدرال تکنولــوژی زوریــخ» رتبــه ســیزدهم‬ ‫را در رتبه بنــدی بهتریــن دانشــگاه های جهــان دارد‪ .‬دانشــگاه ایتالیایــی ســوئیس‬ ‫(‪ )Università della Svizzera italiana‬بین المللی تریــن دانشــگاه ســوئیس‬ ‫اســت و ‪ %65‬دانشــجویان ان خارجــی هســتند‪ .‬در ســطح کارشناســی‪ ،‬معمــوال دروس‬ ‫بــه چهــار زبــان ملــی ســوئیس (المانــی‪ ،‬فرانســوی‪ ،‬ایتالیایــی و رومانــش) ارائــه‬ ‫می شــود‪ .‬در ســطح کارشناســی ارشــد‪ ،‬دروس معمــوال بــه زبــان انگلیســی تدریــس‬ ‫می شــود‪ .‬ســال تحصیلــی بــه دو تــرم ‪ 14‬هفتــه ای تقســیم می شــود‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪21‬‬ صفحه 21 ‫بهترین دانشگاه های سوئیس‬ ‫در دانشــگاه هــای مجارســتان دانشــجویان خارجــی ایــن امــکان را دارنــد کــه در تمامــی‬ ‫رشــته هــای پزشــکی یــا فنــی مهندســی تحصیــل کننــد معرفــی بهتریــن دانشــگاه هــای‬ ‫مجارســتان کــه در رشــته هــای مــورد نظــر دروســی را ارائــه مــی دهنــد کمــک خوبــی بــه‬ ‫کســانی اســت کــه قصــد ادامــه تحصیــل در ایــن کشــور را دارنــد‪ .‬در ایــن کشــور یــک‬ ‫دانشــگاه ‪ ۶‬زبانــه وجــود دارد کــه تنهــا دانشــگاه شــش زبانــه اروپــا اســت و رشــته هــای‬ ‫فنــی و مهندســی در ایــن دانشــگاه بــه زبــان هــای المانــی‪ ،‬انگلیســی‪ ،‬ایتالیایــی‪ ،‬فرانســه‪،‬‬ ‫مجــاری و روســی ارائــه مــی شــود کــه در ایــن دانشــگاه هــر دانشــجویی مــی توانــد زبــان‬ ‫مــورد نظــر خــود را انتخــاب کــرده و ادامــه تحصیــل دهــد‪.‬‬ ‫اتی زوریخ‬ ‫در ســال ‪ 1855‬بــه عنــوان دانشــکده پلــی تکنیــک فــدرال تاســیس شــد‪ .‬یــک قــرن و نیــم بعــد‬ ‫‪ ETH‬زوریــخ اکنــون در بیــن برخــی از معتبرتریــن دانشــگاه هــای جهــان در علــم و فنــاوری در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن موسســه بیــش از ‪ 20‬برنــده جایــزه نوبــل را تربیــت کــرده اســت‪ .‬از جملــه پــدر فیزیــک‬ ‫جدیــد و مختــرع نظریــه عمومــی نســبیت البــرت انیشــتین‪.‬‬ ‫ایــن دانشــگاه ‪ ،‬کــه بــه طــور خالصــه بــا نــام موسســه فنــاوری فــدرال ســوئیس و زوریــخ‬ ‫شــناخته مــی شــود ‪ ،‬موفقیــت خــود را بــر اســاس ســنت هــای ســوئیس در پذیــرش اصــول‬ ‫اساســی ازادی ‪ ،‬مســئولیت شــخصی ‪ ،‬روحیــه کارافرینــی و دسترســی ازادانــه بــه امــوزش پایــه‬ ‫گــذاری کــرده اســت‪ .‬ایــن موسســه یــک پیشــگام تحقیقاتــی در اروپــا اســت کــه مــی کوشــد‬ ‫راه حــل هــای عملــی ارائــه دهــد ‪ ،‬کــه بــه چالــش هــای جهانــی مــی پــردازد‪.‬‬ ‫بــا ‪ 16‬دپارتمــان کــه تحقیقــات بیــن رشــته ای جامــد دانشــگاهی را در موضوعــات مختلــف اعــم‬ ‫از معمــاری و زیســت شناســی گرفتــه تــا شــیمی و فیزیــک هدایــت مــی کننــد‪ .‬ایــن دانشــگاه‬ ‫ســهم قابــل توجهــی در صنعــت علــم و فنــاوری جهانــی دارد‪.‬‬ ‫بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف ‪ ETH ،‬زوریــخ بــه شــدت بــه روابــط محکــم خــود بــا محققــان‪،‬‬ ‫شــرکای خارجــی و ذینفعــان اصلــی کــه همچنیــن از تحقیقــات مهــم ان پشــتیبانی مــی کننــد ‪،‬‬ ‫اعتمــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مرکــز علمــی معتبــر در زوریــخ ‪ ،‬بزرگتریــن شــهر ســوئیس واقــع شــده اســت‪ETH .‬‬ ‫زوریــخ تــا حــد زیــادی در یــک پردیــس اصلــی مــدرن ســاخته شــده در حومــه شــهر و دارای‬ ‫موقوفــه قابــل توجهــی بنــا شــده اســت‪.‬‬ ‫دانشــجویانی کــه دوره فشــرده تحصیلــی را دنبــال مــی کننــد ‪ ،‬شــانس حضــور در نمایشــگاه ها‬ ‫و کنســرت هــای منظــم را دارنــد‪ .‬عــاوه بــر بهــره منــدی از رویدادهــای دانشــگاهی بــی‬ ‫شــماری کــه در پردیــس برگــزار مــی شــود ‪ ،‬بــه عنــوان نقطــه مالقــات بــرای برخــی از بهتریــن‬ ‫دانشــمندان اروپــا عمــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫موسسه فدرال فناوری سوئیس‬ ‫ایــن موسســه اموزشــی در لــوزان ‪ ،‬یــک دانشــگاه تحقیقاتــی عمومــی در‬ ‫لــوزان ســوئیس اســت‪ .‬بــه طــور غیرمعمــول بــرای یــک دانشــگاه ســوئیس‪،‬‬ ‫توســط دولــت فــدرال اداره مــی شــود‪.‬‬ ‫دانشــگاه از اکــول ویــژه دو لــوزان ‪ ،‬مدرســه ای کــه فقــط ‪ 11‬دانش امــوز دارد ‪،‬‬ ‫اغــاز کــرد‪ .‬در ســال ‪ 1869‬بخــش فنــی عمومــی ‪Académie de Lausanne‬‬ ‫شــد‪ .‬بعــد از اینکــه اکادمــی بــه دانشــگاه لــوزان تبدیــل شــد ‪ ،‬ایــن مجموعــه‬ ‫بــه خــودی خــود بــه عنــوان یــک موسســه فــدرال تاییــد شــد‪.EPFL :‬‬ ‫‪ EPFL‬بــه دلیــل تحقیــق و تدریــس در مهندســی بســیار مــورد توجــه اســت‪.‬‬ ‫اخیــرا ً ‪ ،‬دانشــگاه در علــوم زندگــی شــاخه دارد‪ .‬ایــن دانشــگاه در ســال ‪2008‬‬ ‫از موسســه تحقیقــات ازمایشــگاهی ســرطان در ســوئیس بــه دســت اورد‪ .‬ایــن دانشــگاه متعلــق بــه موسســات فــدرال فنــاوری دامنــه ســوئیس ‪ ،‬اتحادیــه‬ ‫پژوهشــگاه هــا و دانشــگاه هــا اســت کــه شــامل ‪ ETH‬زوریــخ نیــز مــی شــود‪.‬‬ ‫ماننــد ســایر دانشــگاه هــای ســوئیس ‪ EPFL ،‬در پذیــرش در مقطــع کارشناســی خــود انتخابــی نیســت‪ .‬انتخــاب براســاس نتایــج امتحانــات ســال اول اســت کــه‬ ‫تقریبـاً نیمــی از دانــش امــوزان در ان شکســت مــی خورنــد‪ EPFL .‬دارای جمعیــت دانشــجویی بســیار بیــن المللــی اســت و تقریبـاً نیمــی از دانشــجویان بــرای‬ ‫تحصیــل در ایــن دانشــگاه از خــارج از کشــور مــی اینــد‪.‬‬ ‫‪ EPFL‬پــروژه هــای تحقیقاتــی جــاه طلبانــه بیــن المللــی ‪ ،‬از جملــه پــروژه ‪ Blue Brain‬و ‪ Project Brain Human‬را ســازمان داده اســت ‪ ،‬تــاش دارد تــا مغــز‬ ‫پســتانداران و انســان را بــه صــورت دیجیتالــی بازســازی کنــد‪ .‬ایــن موسســه در واقــع یــک راکتــور هســته ای ‪ ،‬یــک راکتــور فیــوژن و یــک ابــر رایانــه ‪Blue‬‬ ‫‪ Gene / Q‬اســت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫پردیــس ‪ EPFL‬در اکلوبنــس در کنــار دریاچــه ژنــو واقــع شــده اســت و کامــا توســط بــرق تولیــد شــده از نیــروگاه بــرق تامیــن مــی شــود‪ EPFL .‬دارای‬ ‫پردیس هــا و امکانــات ماهــواره ای زیــادی در ســوئیس اســت‪ .‬پردیــس اصلــی میزبــان جشــنواره هــای موســیقی بــه طــور منظــم و دارای دو مــوزه اســت‪:‬‬ ‫‪ Musée Bolo‬و ‪.Archizoom‬‬ ‫از فارغ التحصیالن مشهور ‪ EPFL‬می توان ژاک دوبوچت ‪ ،‬برنده جایزه نوبل ‪ 2017‬در شیمی را نام برد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪22‬‬ صفحه 22 ‫دانشگاه زوریخ‬ ‫دانشــگاه زوریــخ (‪ )UZH‬در ســال ‪ 1833‬تاســیس شــد و اولیــن‬ ‫دانشــگاه در اروپــا بــود کــه توســط یــک دولــت دموکراتیــک و نــه یــک‬ ‫پادشــاه یــا کلیســا ســاخته شــد‪.‬‬ ‫دانشــگاه زوریــخ اکنــون بزرگتریــن دانشــگاه ســوئیس ‪ ،‬دارای ‪26,000‬‬ ‫دانشــجو اســت و شــامل هفــت دانشــکده اســت کــه بیــش از ‪100‬‬ ‫برنامــه در مقطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد ارائــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫‪ UZH‬عضــو اتحادیــه دانشــگاه هــای تحقیقاتــی اروپــا اســت و ان را‬ ‫در بیــن معتبرتریــن موسســات تحقیقاتــی اروپــا و دارای شــهرت ویــژه‬ ‫ای در زمینــه هــای پزشــکی ‪ ،‬ایمونولــوژی ‪ ،‬زیســت شناســی ‪ ،‬ژنتیــک‪،‬‬ ‫علــوم اعصــاب و اقتصــاد قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫گرچــه در مقطــع کارشناســی ارشــد ان در اصــل در المانــی اســتاندارد‬ ‫المانــی تدریــس مــی شــود ‪ ،‬دوره هــای کارشناســی ارشــد بــه زبــان‬ ‫انگلیســی تدریــس مــی شــود‪.‬‬ ‫دانشــگاه پیوندهــای فعــال بــا جامعــه برقــرار مــی کنــد و دارای اهدافــی‬ ‫اســت کــه بیــان مــی کنــد تمــام دانــش و تحقیقــات بایــد در اختیــار‬ ‫مــردم قــرار گیــرد‪ .‬در نتیجــه ‪ ،‬دسترســی بــه عمــوم مــردم بــه دوازده‬ ‫مــوزه و کتابخانــه هــای بیشــمار ان ‪ ،‬و بســیاری از یافتــه هــای تحقیقاتی‬ ‫دانشــگاه در قالــب ســخنرانی هــای عمومــی و مباحــث تابلویــی قابــل‬ ‫دسترســی اســت‪.‬‬ ‫‪ UZH‬همچنیــن همــکاری هــای نزدیکــی بــا ســایر دانشــگاه هــای‬ ‫ســوئیس از جملــه انســتیتوی فــدرال فنــاوری ســوئیس زوریــخ و‬ ‫سراســر اروپــا دارد‪.‬‬ ‫ایــن موسســه دارای یــک ســنت طوالنــی از سیاســت هــای اینــده نگــر و مترقــی‬ ‫اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال ‪ ،‬ایــن پیشــگام اولیــه حقــوق زنــان در امــوزش و پــرورش‬ ‫بــود و اولیــن دانشــگاه در جهــان المانــی زبــان بــود کــه دکتــرای خــود را بــه یــک‬ ‫دانشــجوی زن اهــدا کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه ‪ 12‬برنــده جایــزه نوبــل از جملــه البــرت انیشــتین و ویلهلــم کنــراد رنتن‪،‬‬ ‫کــه بــرای اولیــن بــار اشــعه ایکــس را کشــف کــرده کــه مقطعــی را در ایــن دانشــگاه‬ ‫گذرانده انــد افتخــار مــی کنــد‪.‬‬ ‫زوریــخ یــک شــهر بــزرگ بــرای تجــارت و امــور مالــی و همچنیــن فرهنــگ اســت ‪-‬‬ ‫خانــه مــوزه هــای بــی شــمار ‪ ،‬گالــری هــای هنــری ‪ ،‬تئاترهــا و ارکســترها‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ، 2015‬رتبــه بنــدی جهانــی زنــده بــودن واحــد اکونومیســت ‪ ،‬زوریــخ را در بیــن ده‬ ‫شــهر برتــر زندگــی در جهــان قــرار داد‪.‬‬ ‫دانشگاه بازل‬ ‫دانشــگاه بــازل در ســال ‪ 1460‬تاســیس شــده و قدیمــی تریــن دانشــگاه ســوئیس‬ ‫اســت‪ .‬دانشــگاه بــازل بــه عنــوان یــک دانشــگاه جامــع کــه دارای طیــف گســترده ای از‬ ‫فرصــت هــای اموزشــی بــا کیفیــت بــاال مــی باشــد ‪ ،‬دانشــجویان از ســوئیس و کل جهــان‬ ‫را بــه خــود جــذب مــی کنــد و شــرایط تحصیــل فــوق العــاده ای را در هنــگام تحصیــل در‬ ‫مقطــع لیســانس ‪ ،‬کارشناســی ارشــد یــا دکتــری بــرای انهــا فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫دانشــگاه بــازل دارای هفــت دانشــکده اســت کــه طیــف گســترده ای از رشــته هــای‬ ‫دانشــگاهی را پوشــش مــی دهــد‪ .‬در عیــن حــال ‪ ،‬دانشــگاه خــود را در بیــن رقابــت هــای‬ ‫بیــن المللــی در قالــب پنــج حــوزه کانونــی اســتراتژیک قــرار داده اســت‪ :‬علــوم زندگــی‪،‬‬ ‫مطالعــات تصویــری ‪ ،‬علــوم نانــو ‪ ،‬پایــداری ‪ ،‬و تحقیقــات انــرژی و مطالعــات اروپایــی و‬ ‫جهانــی‪.‬‬ ‫دانشگاه برن‬ ‫دانشــگاه بــرن در پایتخــت ســوئیس مســتقر اســت‪ .‬ایــن دانشــگاه رســما در ســال ‪ 1834‬تاســیس شــد‬ ‫ اگرچــه مــی توانــد ریشــه هــای خــود را بــه قــرن شــانزدهم یعنــی هنگامــی کــه تحصیــل راهبــان در‬‫امــوزش عالــی اجبــاری شــد‪ ،‬بازگردانــد‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬ایــن دانشــگاه از زمانــی کــه بــه طــور رســمی‬ ‫تاســیس شــد ‪ ،‬در طــول قرنهــای ‪ 19‬و ‪ 20‬مطابــق بــا ررونــق شــهر بــرن رشــد کــرد‪.‬‬ ‫دانشــگاه نقــش اساســی در تکامــل مطالعــات زنــان داشــت‪ .‬در ســال ‪ ، 1870‬ایــن موسســه دارای یــک‬ ‫دانشــجوی زن بــه نــام کاترینــا گنتســاروف بــود‪ .‬در ســال ‪ ، 1899‬موسســه انجمــن دانشــجویان دختــر ‪،‬‬ ‫مدافــع منافــع زنــان تاســیس شــد‪ .‬شــعار ان ایــن بــود‪« :‬همــان حقــوق ‪ ،‬وظایــف مشــابه»‪.‬‬ ‫ایــن دانشــگاه دارای برخــی از اعضــای هیئــت علمــی معتبــر ســابق اســت‪ .‬البــرت انیشــتین فیزیــک‬ ‫نظــری را در ســال ‪ 1908‬در بــرن تدریــس کــرد و ســال بعــد ‪ ،‬انــا تومارکیــن ‪ ،‬فیلســوف روســی ‪ ،‬اســتاد‬ ‫شــد (و اولیــن مــدرس اروپایــی کــه دانشــجویان دکتــری را پذیرفــت)‪.‬‬ ‫دانشــگاه بــرن در یــک دانشــگاه اصلــی و اصلــی واقــع نشــده اســت‪ .‬درعــوض ‪ ،‬دانشــکده هــا و‬ ‫دانشــکده های ان در منطقــه النــگگاس مســتقر هســتند ‪ -‬یــک شــبکه منطقــه ای بــه مرکــز شــهر کــه بــه‬ ‫عنــوان بخــش دانشــگاهی شــهر معــروف اســت‪.‬‬ ‫ایــن موسســه همچنیــن ســاختمانهای دیگــری را نیــز در ایــن منطقــه بــه دســت اورده و دوبــاره بنــا کــرده‬ ‫اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال دانشــکده الهیــات ان (بــه همــراه برخــی دانشــکده هــای دیگــر) در یــک کارخانــه‬ ‫شــکالت ســازی ســابق مســتقر اســت‪ .‬یکــی دیگــر از کارخانجــات ســابق معــروف بــه ســایت ‪vonRoll‬‬ ‫نیــز قــرار اســت بــه یــک ســاختمان دانشــگاه تبدیــل شــود و دپارتمــان علــوم اجتماعــی را در انجــا مســتقر‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫فــارغ التحصیــان مشــهور دانشــگاه عبارتنــد از‪ :‬فیلســوف والتــر بنیامیــن ‪ ،‬برنــده نوبــل بــرای شــیمی‬ ‫کــورت وتریــش و نویســنده جــان لــو کاره‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪23‬‬ صفحه 23 ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫نظام حقوقی سوئیس‬ ‫کنفدراســیون‪ ،‬به عنــوان مولــود اتحــاد دائمــی ســال ‪« 1291‬والداســتاتن»‪،‬‬ ‫تــا انقــاب فرانســه‪ ،‬صرف ـاً مجموع ـه ای سســت بنیــاد از جوامــع روســتایی‬ ‫و شــهری بــود‪ .‬روابــط بیــن ایالت هــای کنفدراســیون قدیــم را نــه قانــون‬ ‫اساســی‪ ،‬کــه تعــدادی از قراردادهــای اتحــادی تنظیــم می نمــود‪.‬‬ ‫‪‎‎‬در ‪ 12‬اوریــل ســال ‪ ،1798‬در پــی اشــغال قلمــرو کنفدراســیون قدیــم از‬ ‫ســوی ســپاهیان فرانســوی «دیرکتــوار» قراردادهــای مزبــور جــای خــود را‬ ‫بــه قانــون اساســی ســوئیس کــه در پاریــس و براســاس نمونــه جمهــوری‬ ‫فرانســه تدویــن شــده بــود‪ ،‬ســپرد‪ .‬لیکــن نظریــه دولــت واحــد و جمهــوری‬ ‫متحــد و یکپارچــه در ســوئیس‪ ،‬از بــدو امــر مطلق ـاً بیگانــه می نمــود‪ .‬پــس از‬ ‫گذشــت بحران هــای مســتمر‪ ،‬پیمــان میانجیگــری ‪ 19‬فوریــه ســال ‪،1803‬‬ ‫علی رغــم ایــن کــه از ســوی بناپــارت تحمیــل شــده بــود‪ ،‬بازگشــت بــه‬ ‫فدرالیســم را نویــد مـی داد‪ .‬اختیــارات قــدرت مرکــزی بــه سیاســت خارجــی و‬ ‫حفــظ نظــم عمومــی محــدود گردیــد‪ .‬باالتریــن مرجــع کنفدراســیون «دیــت»‪،‬‬ ‫عبــارت بــود از کنگــره فرســتادگان ایالت هــای عضــو دولــت متحــده‪ ،‬لــذا‬ ‫«ســن گال»‪ ،‬مناطــق «گریزوفنــر»‪« ،‬ارگــووی»‪« ،‬تســن» و «دوود» بــه عنــوان‬ ‫ایالت هــای مســتقل جدیــد در کنفدراســیون پذیرفتــه شــدند‪.‬‬ ‫‪‎‎‬پــس از ســقوط ناپلئــون‪ ،‬ســوئیس از قدرت هــای اروپایــی درخواســت نمــود‬ ‫تــا اســتقالل و بی طرفــی ایــن کشــور را بــه رســمیت بشناســند‪ .‬کنگــره‬ ‫ویــن در ســال ‪ 1815‬بــه درخواســت فــوق پاســخ مثبــت داده و در همیــن‬ ‫زمــان ســوئیس مناطــق متحــد ســابق خــود را بازیافــت؛ «والــه»‪« ،‬جمهــوری‬ ‫ژنــو» و «قلمــرو شاهزاده نشــین نوشــاتل»‪ ،‬بــه عنــوان ایالت هــای مســتقل‬ ‫مجــددا ً بــه کنفدراســیون پیوســتند‪ .‬بدیــن ترتیــب تعــداد ایالت هــا بــه ‪22‬‬ ‫ایالــت بالــغ گردیــد‪ .‬ایالت هــای مزبــور پیمــان فــدرال مــورخ ‪ 7‬اوت ســال‬ ‫‪ 1815‬امضــا نمودنــد؛ کنگــره فرســتادگان سیاســی ایالت هــای عضــو دولــت‬ ‫متحــده وظایــف مشــترکی را کــه مجــددا ً از ســوی ایالت هــا بــه ان واگــذار‬ ‫شــده بــود‪ ،‬عهــده دار گشــت و از ایجــاد قــدرت مرکــزی بــا اختیــارات بســیار‬ ‫گســترده امتنــاع گردیــد‪.‬‬ ‫اختیــارات کنفدراســیون بــه حفــظ نظــم عمومــی‪ ،‬سیاســت خارجــی و روابــط‬ ‫دیپلماتیــک بــا دول بیگانــه محــدود گشــت‪.‬‬ ‫‪‎‎‬واژه بازســازی مشــخصه ســال های ‪ 1815‬تــا ‪ 1830‬اســت چــرا کــه بخــش‬ ‫اعظــم فعالیت هــای دولــت مصــروف ایجــاد نهادهــای اساســی ایالتــی شــده‬ ‫بــود‪ ،‬نهادهایــی کــه تــا ســر حــد امــکان براســاس شــرایط حاکــم در دوران‬ ‫پیــش از انقــاب برنامه ریــزی گردیــده بودنــد‪.‬‬ ‫‪‎‎‬انقــاب ژوئیــه ســال ‪ 1830‬فرانســه موجــب ایجــاد جنبــش لیبرال در ســوئیس‬ ‫گردیــد‪ .‬ایــن امــر اغــاز دوران بازســازی بــه شــمار مـی رود چــرا کــه نمایانگــر‬ ‫تجدیــد حیــات عمومــی اســت‪ .‬لــذا‪ ،‬اغلــب قوانیــن اساســی ایالت هــا‪ ،‬در‬ ‫راســتای تقویــت اصــول زیربنایــی حاکمیــت مــردم و دمکراســی پارلمانــی‪ ،‬بــه‬ ‫وضــوح مــورد اصــاح قــرار گرفــت‪ .‬قوانیــن اساســی جدیــد‪ ،‬بــه خصــوص‬ ‫قوانیــن اساســی ایالت هــای بــزرگ تــا حــدودی مغایــر پیمــان فــدرال ســال‬ ‫‪ 1815‬بــود و در نتیجــه بازنگــری پیمــان مزبــور و تقویــت فــوری قــدرت‬ ‫مرکــزی الزم بــه نظــر می رســید‪ .‬در اواخــر ســال ‪« 1832‬دیــت» طرحــی بــرای‬ ‫بازنگــری پیمــان تدویــن نمــود کــه پذیرفتــه نشــد و در خــال ســال های اتــی‬ ‫مجمــع مزبــور عرصــه بــروز تفرقه هــای شــدید داخلــی گردیــد‪ .‬در تاریــخ‬ ‫‪ 16‬اوت ســال ‪ 1847‬ســیزده ایالــت توافــق نمودنــد کمیســیونی را بــه منظــور‬ ‫تهیــه طــرح جدیــد بازنگــری تعییــن نماینــد‪.‬‬ ‫پیــش از پایــان ایــن کار جنــگ ســوندرباند در ســال ‪( 1847‬از ‪ 13‬تــا ‪25‬‬ ‫نوامبــر ‪ )1847‬اغــاز گردیــد‪.‬‬ ‫بــه محــض خاتمــه مخاصمــات‪ ،‬تعــداد اعضــای کمیســیون بالــغ بــر ‪ 23‬عضــو‬ ‫گردیــد و در مــاه مــه ســال ‪« 1848‬دیــت» موفــق شــد بحــث پیرامــون طــرح‬ ‫جدیــد قانــون اساســی را اغــاز نمایــد‪ .‬در تاریــخ ‪ 27‬ژوئــن ســال ‪1848‬‬ ‫کمیســیون کارهــای خــود را بــه اتمــام رســاند و متــن نهایــی طــرح را بــه‬ ‫ایالت هــا ارســال و درخواســت نمــود نظــرات مثبــت یــا منفــی خــود را تــا اول‬ ‫ســپتامبر اعــام نماینــد‪ .‬در تاریــخ ‪ 12‬ســپتامبر ســال ‪ 1848‬کمیســیون موفــق‬ ‫بــه اعــام تصویــب طــرح از ســوی ‪ 15‬ایالــت و یــک شهرســتان گردیــد و‬ ‫لــذا تصویــب قانــون اساســی جدیــد را ـ کــه اصــول ان کمــاکان بــدون هیــچ‬ ‫تغییــری مــورد اجراســت ـ اعــام و بالفاصلــه ان را الزم االجــرا نمــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪24‬‬ صفحه 24 ‫‪html.https://www.nyulawglobal.org/globalex/Hungary1‬‬ ‫پذیــرش قانــون اساســی فــدرال نشــانگر گــذر از کنفدراســیونی بــا ‪ 25‬دولــت‪ ،‬کــه‬ ‫صرف ـاً پیوندهــای ضعیفــی ان هــا را بــه هــم مرتبــط ســاخته بــود بــه یــک دولــت‬ ‫فــدرال واقعــی اســت کــه قــدرت مرکــزی ان از اختیــارات بســیار گســترده ای‬ ‫برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫‪‎‎‬ســال های نخســتین دولــت جدیــد بــه اجــرای قانــون اساســی ســال ‪ 1848‬و‬ ‫تصویــب قوانیــن اجرایــی اختصــاص یافــت‪ .‬اولیــن تالش هــا در جهــت بازنگــری‬ ‫مقــررات قانــون اساســی در ســال ‪ 1864‬صــورت گرفــت و دو ســال بعــد‪ ،‬در‬ ‫ســال ‪ ،1866‬از مــردم و ایالت هــا در خصــوص نــه طــرح بازنگــری بــه نحــو‬ ‫توامــان نظرخواهــی شــد کــه فقــط یکــی از طرح هــا (طــرح مقــررات مربــوط بــه‬ ‫یکسان ســازی یهودیــان و مســیحیان ســوئیس در خصــوص اقامــت) بــه تصویــب‬ ‫رســید‪.‬‬ ‫‪‎‎‬بیســت ســال پــس از الزم االجــرا شــدن قانــون اساســی بازنگــری بنیادیــن مفــاد‬ ‫ان الزامــی می نمــود‪ .‬از ســویی ایالت هایــی کــه‪ ،‬در ایــن اثنــا‪ ،‬حقــوق عمومــی‬ ‫را گســترش داده بودنــد‪ ،‬ســریعاً خواســتار اصــاح قانــون اساســی گردیدنــد و از‬ ‫ســوی دیگــر تحــوالت بین المللــی بــه ویــژه جنــگ فرانســه ـ المــان در ســال های‬ ‫‪ 1870‬ـ ‪ ،1871‬بــه وضــوح نشــان م ـی داد کــه تقویــت اختیــارات قــدرت مرکــزی‬ ‫الزم اســت‪ .‬لــذا تالش هــای عظیمــی جهــت بازنگــری کلــی قانــون اساســی ســال‬ ‫‪ 1848‬صــورت گرفــت‪ .‬مع ذلــک اولیــن طــرح در تاریــخ ‪ 12‬مــاه مــه ســال‬ ‫‪ 1872‬رد شــد و دومیــن طــرح ضمــن تمایــل کم تــری بــه تمرکــز بخشــی‪ ،‬در‬ ‫‪ 19‬اوریــل ســال ‪ 1874‬امــکان دســتیابی بــه هــدف را فراهــم نمــود‪ .‬در تاریــخ ‪19‬‬ ‫اوریــل ســال ‪ 1874‬مجلــس فــدرال قانــون اساســی را کــه کام ـ ً‬ ‫ا مــورد بازنگــری‬ ‫قــرار گرفتــه بــود‪ ،‬بــه اجــرا گذاشــت‪ .‬از ایــن تاریــخ بــه بعــد قانــون اساســی‬ ‫هرگــز به طــور کامــل بازنگــری نشــد لکــن بازنگری هــای جزئــی بســیاری از ان را‬ ‫بــا شــرایط موجــود تطبیــق داد‪.‬‬ ‫قــدرت قانون گــذاری بــه وســیله مجلــس فــدرال یــا پارلمــان اعمــال می شــود کــه قــدرت اصلــی ســوئیس‬ ‫اســت (البتــه بــا در نظــر گرفتــن حقــوق مــردم و کانتون هــا)‪ .‬عــاوه بــر قانون گــذاری مهم تریــن‬ ‫مســئولیت مجلــس فــدرال‪ ،‬مســئولیت انتخــاب اعضــای هفــت نفــره دولــت فدرال(بــدون داشــتن امــکان‬ ‫منصــوب کــردن ان هــا در یکــی از دپارتمان هــا یــا وزارتخانه هــای دولتیســت)‪ ،‬مســئولیت انتخــاب اعضــای‬ ‫شانســلیه کنفدراســیون (شانســلیه فــدرال ارگانــی مرکزیســت کــه کارهــای دولــت فــدرال را هماهنــگ و‬ ‫جلســات دولــت را بــرای برگــزاری مهیــا می کنــد‪ .‬بــه رئیــس جمهــور کنفدراســیون جهــت انجــام امــور‬ ‫دولتــی یــاری می رســاند و باعــث اطمینــان از ارتبــاط دولــت بــا مجلــس فــدرال می شــود)‪ ،‬مســئولیت‬ ‫انتخــاب اعضــای دادگاه فــدرال و در صــورت جنــگ یــا بحران هــای حــاد‪ ،‬صادرکننــده دســتوراها عمومــی‬ ‫بــرای ارتــش اســت و همینطــور مســئولیت کنتــرل بــر قــدرت اجرایــی و قضائــی را نیــز بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫مجلــس فــدرال از دو بخــش یــا اتــاق تشــکیل شــده‪« :‬شــورای ملــی» کــه از نماینــدگان مــردم شــکل‬ ‫گرفتــه (‪ ۲۰۰‬نماینــده)‪ ،‬و «شــورای دولت هــا» کــه از نماینــدگان کانتون هــا یــا اســتان ها تشــکیل شــده‬ ‫(‪ ۴۶‬نماینــده)‪ ،‬هــر دو شــورا دارای اختیــارات و صالحیت هــای مشــابهی هســتند کــه سیســتم مجلــس‬ ‫ســوئیس را بــه صــورت دو مجلســی کامــل دراورده اســت‪.‬‬ ‫هــر دو شــورا در اکثــر مواقــع جلساتشــان را بــه صــورت جداگانــه برگــزار می کننــد و تمــام مصوبــات نیــاز‬ ‫بــه تصویــب هــر دو شــورا دارد‪ .‬ایــن دو شــورا تنهــا بــرای تصمیمــات خــاص مثــل انتخابــات جلســات‬ ‫مشــترک دارنــد رویــدادی کــه چهــار ســال در ســال اتفــاق می افتــد‪ .‬هــر شــورا بایــد بــرای یــک ســال از‬ ‫میــان اعضایــش یــک رئیــس و نایــب رئیــس اوا و دوم انتخــاب کنــد‪.‬‬ ‫هــر شــورا تعــدادی کمیســیون را تشــکیل می دهنــد کــه هــر کــدام از ایــن کمیســیون ها مســئول‬ ‫موضوعاتــی مرتبــط بــا یــک یــا چندیــن عنــوان هســتند‪ .‬ترکیــب گروه هــای پارلمانی(تشــکیل شــده از‬ ‫نماینــدگان یــک یــا چندیــن حــزب سیاســی‪ ،‬و حداقــل پنــج نماینــده بــرای تشــکیل یــک گــروه مــورد نیــاز‬ ‫اســت) بــه نســبت تعــداد صندلی هــای کســب شــده هــر حــزب سیاســی نمــود پیــدا می کنــد‪ .‬تــا ســال‬ ‫‪ ۱۹۹۱‬می توانســتیم ‪ ۲۰۰‬کمیســیون را در داخــل یــک شــورا بشــماریم‪ .‬از ان تاریــخ دوازده کمیســیون‬ ‫ثابــت تشــکیل شــده کــه تقریبــا نماینــدگان حــدود ‪۸۰‬درصــد از وقتشــان را در ایــن کمیســیون ها صــرف‬ ‫می کننــد‪ .‬کمیســیون ها مســئول اولیــن بررس ـی ها روی هــر پــروژه قانون گــذاری کــه بــه شــورای مربوطــه‬ ‫ارائــه خواهــد شــد‪ ،‬هســتند و دارای اهمیــت بســیار باالیــی هســتند زیــرا هــر کمیســیون در ‪۹۰‬درصــد موارد‬ ‫نظــرات کمیســیون های مربوطــه را دنبــال می کنــد‪ .‬بــر عکــس جلســات شــوراها کــه عمومــی اســت‪،‬‬ ‫جلســات کمیســیون ها بــه روی عمــوم بــاز نیســت‪ .‬در مــواردی کــه تحقیــق و تفحــص و شفاف ســازی‬ ‫ضروریســت‪ ،‬مجلــس فــدرال می توانــد یــک کمیســیون تحقیــق پارلمانــی را تشــکیل دهــد کــه اختیــار‬ ‫تحقیقــات گســترده ای را در داخــل بقیــه ارگان هــای فــدرال در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫بــه منظــور اطمینــان از اســتقالل نماینــدگان پارلمــان فــدرال‪ ،‬چندیــن گــروه از اشــخاص نمی تواننــد بــا‬ ‫ان هــا هیــچ رابطــه ای را برقــرار کننــد‪ ،‬از جملــه قضــات فــدرال‪ ،‬فرماندهــان ارتــش و مدیــران اجرائــی‬ ‫فــدرال‪ .‬بــه عــاوه دو شــورا در ‪ ۱۷‬فوریــه ‪ ،۲۰۰۶‬یــک توافــق روی «عــدم امــکان البــی بیــن نماینــدگان‬ ‫فــدرال و ســایر نماینــدگان و مدیــران اجرایــی» انجــام دادنــد کــه ایــن گــرو ه هــای ممنوعــه بــرای ارتبــاط‬ ‫را به طــور مشــخص تــر و شــفاف تــر نــام برده اســت‪ .‬تــا زمــان اجرایــی شــدن قانــون اساســی مصــوب‬ ‫ســال ‪ ۱۹۹۹‬افــراد مرتبــط بــا کلیســا نیــز نمی توانســتند بــه عنــوان نماینــده انتخــاب شــده یــا بــا‬ ‫نماینــدگان ارتبــاط برقــرار(در ایــن مــورد هنــوز هــم نمی تواننــد) کننــد‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫شقایق|‪25‬‬ ‫|رازشقایق|‬ ‫‪|56‬راز‬ ‫شماره‪41‬‬ ‫شماره‬ صفحه 25 ‫برن پایتخت سوئیس‬ ‫میالد محمد هاشم‬ ‫شــهر بــرن پایتخــت کشــور ســوئیس اســت ایــن شــهر جــذاب جمعیــت زیــادی را درون‬ ‫خــود جــای داده اســت و از نظــر جمعتــی ایــن شــهر در رتبــه چهــارم در کشــور ســوئیس‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ .‬شــهر بــرن از جاذبــه هــای طبیعــی و تاریخــی بســیاری برخــوردار‬ ‫اســت و گردشــگران بســیاری را مجــذوب خــود مــی کنــد ‪.‬رودخانــه ار ‪ Aare‬دومیــن‬ ‫رودخانــه پــر اب ســوئیس از میــان شــهر بــرن عبــور مــی کنــد و ایــن ســبب زیبایــی دو‬ ‫چنــدان ایــن شــهر شــده و حــال وهوایــی تــازه بــه شــهر بــرن بخشــیده اســت‪.‬‬ ‫شــهر بــرن بــا جمعیتــی نزدیــک بــه صدوپنجــاه هــزار نفــر چهارمیــن شــهر پرجمعیــت‬ ‫ســوئیس مــی باشــد‪ .‬ایــن شــهر در ناحیــه بــرن از ایالــت بــرن واقــع شــد ه اســت‪ .‬زبــان‬ ‫رســمی در بــرن‪ ،‬ژرمنــی (المانــی) اســت ولــی زبــان شــفاهی اصلــی‪ ،‬نوعــی گویــش‬ ‫المانیــش به نــام برنیــز ژرمــن اســت‪ .‬شــهر بــرن در ســال ‪ ،2010‬جــزو ‪ 10‬شــهر برتــر‬ ‫جهــان از نظــر کیفیــت زندگــی معرفــی شــد‪ .‬دانشــگاه علــوم کاربــردی بــرن‪ ،‬از مراکــز‬ ‫اموزشــی ایــن شــهر اســت‪ .‬رودخانــه ایــره دومیــن رودخانــه پــر اب ســوئیس بعــد از‬ ‫روخانــه معــروف رایــن از وســط ایــن شــهر می گــذرد‪.‬‬ ‫بــرن در فــات ســوئیس در کانتــون بــرن ‪ ،‬در غربــی مرکــز ســوئیس و ‪20‬‬ ‫کیلومتــری شــمال الــپ قــرار دارد‪ .‬حومــه اطــراف بــرن توســط یخچال هــای‬ ‫طبیعــی کــه مربــوط بــه اخریــن عصــر یخبنــدان هســتند شــکل گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬دو کــوه نزدیــک بــه بــرن‪ Gurten ،‬گارتــن بــا ارتفــاع ‪ 864‬متــر و‬ ‫‪ Bantiger‬بانتیگــر بــا ارتفــاع ‪ 947‬متــر اســت‪.‬‬ ‫نماد شهر برن‬ ‫اگــر بــه پایتخــت ســوئیس‪ ،‬یعنــی شــهر بــرن ســفر کنیــد در همــه جــا تصویــر‬ ‫خــرس را مشــاهده مــی کنیــد‪ .‬خــرس همــه جــای شــهر دیــده مــی شــود‪ :‬روی‬ ‫پرچــم هــا‪ ،‬فــواره هــا و ابنماهــا‪ ،‬در و دیــوار و حتــی ســطل زبالــه تصویــر خــرس‬ ‫وجــود دارد‪ .‬حتــی مــی توانیــد در کنــار ســاحل رود ار (‪ )Aare‬خــرس هــای زنــده‬ ‫پیرنــه را در پارکــی بــه نــام پــارک خــرس از نزدیــک ببینیــد!‬ ‫در مــورد تبدیــل شــدن خــرس بــه نمــاد شــهر بــرن داســتان هــا و روایــات‬ ‫مختلفــی وجــود دارد‪ .‬طبــق داســتان و اســطوره هــا عالقــه و عشــق اهالــی بــرن بــه‬ ‫خــرس بــه دوران شــکارهای ســلطنتی برمــی گــردد‪.‬‬ ‫در قــرن ‪ ۱۲‬میــادی برشــتولد پنجــم‪ ،‬دوک تســرینگن (‪ )Zähringen‬و بنیانگــذار‬ ‫شــهر بــرن‪ ،‬تصمیــم گرفــت بــرای خــود ســرگرمی و بــازی مفرحــی دســت و پــا‬ ‫کنــد‪ .‬شــاه برشــتولد تصمیــم گرفــت نــام شــهر را بــر اســاس اولیــن حیوانــی‬ ‫کــه شــکار مــی کنــد نامگــذاری کنــد! همــان طــور کــه مــی توانیــد حــدس بزنیــد‬ ‫ایــن حیــوان یــک خــرس بــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل نــام شــهر بــا اقتبــاس از خــرس‬ ‫(‪ )Bear‬نامگــذاری شــد‪.‬‬ ‫البتــه در مــورد صحــت و ســقم ایــن داســتان جــای پرســش وجــود دارد‪ .‬برخــی‬ ‫دیگــر معتقدنــد نــام بــرن ربطــی بــه شــکار پادشــاه نــدارد و برگرفتــه از نــام‬ ‫قدیمــی ایــن منطقــه اســت کــه در طــول زمــان تغییــر کــرده اســت‪ :‬برنــودور‬ ‫( ‪.)Brenodor‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪26‬‬ ‫ایــن شــهر در ابتــدا در شــبه جزیــره ای تپــه ای احاطــه شــده توســط‬ ‫رودخانــه ‪ Aare‬بنــا شــده بــود ‪ ،‬امــا در قــرن نوزدهــم مرزهــای طبیعــی را‬ ‫پشــت ســر گذاشــت‪ .‬تعــدادی پــل ســاخته شــده اســت تــا شــهر بتوانــد‬ ‫فراتــر از رود ار ‪ Aare‬گســترش یابــد‪.‬‬ ‫بــرن در زمیــن هــای بســیار ناهمــوار ســاخته شــده اســت‪ .‬اختــاف ارتفــاع‬ ‫تــا ‪ 60‬متــر بیــن مناطــق داخلــی شــهر در ‪( Aare‬مــات ‪ ،‬مارزیلــی) و مناطــق‬ ‫باالتــر وجــود دارد‪.‬‬ ‫از منطقــه توســعه یافتــه بــرن ‪ ٪3.1 ،‬شــامل ســاختمانهای صنعتــی ‪٪22.3 ،‬‬ ‫مســکن و ســاختمانهای دیگــر و ‪ ٪12.9‬بــه زیرســاختهای حمــل و نقــل‬ ‫اختصــاص دارد‪ .‬زیرســاخت هــای بــرق و اب و همچنیــن ســایر مناطــق ویــژه‬ ‫توســعه یافتــه ‪ ٪1.2‬از شــهر را تشــکیل مــی دهنــد در حالیکــه ‪ ٪6.5‬دیگــر از‬ ‫پــارک هــا ‪ ،‬کمربندهــای ســبز و زمیــن هــای ورزشــی تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫از کل مســاحت بــرن ‪ ٪32.8 ،‬بــه کامــا جنگلــی اســت‪ .‬از زمیــن هــای‬ ‫کشــاورزی ‪ 13/3 ،‬درصــد بــرای محصــوالت زراعــی و ‪ 4/4‬درصــد بــرای‬ ‫مرتــع اســتفاده مــی شــود‪ .‬رودخانــه هــا و نهرهــای محلــی تمــام اب مــورد‬ ‫نیــاز شــهر را تامیــن مــی کننــد‪.‬‬ صفحه 26 ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬اگــر داســتان شــکار پادشــاه هــم صحــت نداشــته باشــد ولــی یــک‬ ‫امــر مســلم اســت و ان اینکــه از ان زمــان تاکنــون پیونــد خاصــی بیــن شــهر بــرن و‬ ‫خــرس وجــود داشــته اســت‪ .‬خــرس همــواره ســمبل و نمــاد شــهر بــرن بــوده اســت‬ ‫و در گوشــه و کنــار شــهر مــی توانیــد تصاویــر ایــن حیــوان را ببینیــد‪ .‬در نقاش ـی های‬ ‫قــرون وســطی جنــگاوران بــرن معمــوال بــه شــکل خــرس هــای خشــمگین و قدرتمنــد‬ ‫بــه تصویــر کشــیده مــی شــدند‪ .‬در ســال ‪ ۱۵۱۳‬نویســنده ای بــه نــام والریوس انشــلم‬ ‫داســتانی روایــت کــرده اســت در مــورد ایــن کــه ســربازان برنــی در نبــرد نوارا خرســی‬ ‫زنــده را اســیر کردنــد و بــا خــود بــه شــهر اوردنــد‪ .‬ایــن خــرس در خنــدق شــهر بــه‬ ‫صــورت زنــده نگهــداری شــد و بــه ایــن ترتیــب اولیــن (و نــه اخریــن) گــودال خــرس‬ ‫در شــهر بــرن ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫عالقــه اهالــی بــرن بــه خــرس تــا حــدی بــود کــه در ســال ‪ ۱۸۵۷‬دوازده خــرس را‬ ‫در گودالــی ســه متــری بــه نــام ‪ Bärenplatz‬نگهــداری کردنــد‪ .‬ایــن گــودال هنــوز‬ ‫وجــود دارد و هنــوز هــم داخــل ان خــرس هــای زنــده نگهــداری مــی شــوند! بــرای‬ ‫اینکــه خــرس هــای اســیر زندگــی طبیعــی تــر و ازادانــه تــری داشــته باشــند در کنــار‬ ‫ایــن گــودال تونلــی وجــود دارد کــه بــه پــارک خــرس منتهــی مــی شــود و خرس هــا‬ ‫مــی تواننــد در ایــن تونــل رفــت و امــد کننــد‪ .‬بیــن ســال هــای ‪ ۱۹۹۴‬و ‪۱۹۹۶‬‬ ‫‪ Bärengraben‬کامــا مــورد نوســازی و بازســازی قــرار گرفــت تــا شــرایط بهتــری‬ ‫بــرای خــرس بــه وجــود بیایــد‪ .‬البتــه امــروزه اعتــراض هایــی بــه نحــوه نگهــداری‬ ‫خــرس هــا وجــود دارد و برخــی معتقدنــد نگهــداری خــرس هــا در ایــن گــودال‬ ‫باعــث ازار و اذیــت حیوانــات مــی شــود‪ .‬شــاید بــه دلیــل همیــن اعتــراض هــا بــود کــه‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۹‬محلــی جدیــد ســاخته شــد کــه فضایــی طبیعــی تــر و بــزرگ تــر در‬ ‫اختیــار خــرس هــا قــرار مــی داد‪.‬‬ ‫بــرن تاریــخ پرفــراز و نشــیبی بــا خــرس هــا داشــته اســت و ایــن حیــوان کــم کــم‬ ‫جــای خــود را در فرهنــگ مــردم بــرن بــاز کــرده اســت‪ .‬بــه طوریکــه خــرس بــه‬ ‫نمــاد شــهر بــرن تبدیــل شــده اســت و هرجــا پرچــم ســوئیس را مــی بینیــد پرچمــی‬ ‫بــا تصویــر خــرس نیــز مــی توانیــد مشــاهده کنیــد‪.‬‬ ‫تاریخچــه و ریشــه ایــن داســتان هرچــه باشــد امــروزه خــرس بــه نمــاد جدایــی ناپذیر‬ ‫شــهر بــرن تبدیــل شــده اســت و مــردم بــرن در جشــن هــا و مراســم هــای ســنتی و‬ ‫ملــی خــود همیشــه تصویــری از ایــن حیــوان را بــه نمایــش مــی گذارنــد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه پیشــتر ذکــر شــد ریشــه شناســی نــام «بــرن» نامشــخص اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس افســانه محلــی‪ ،‬بــر اســاس ریشــه شناســی عامیانــه‪ ،‬برچتولــد پنجــم ‪،‬‬ ‫دوک زورینگــن ‪ ،‬بنیانگــذار شــهر بــرن ‪ ،‬قــول داد نــام ایــن شــهر را بــه نــام اولیــن‬ ‫حیوانــی کــه در شــکار مالقــات کــرد ‪ ،‬نامگــذاری کنــد و معلــوم شــد کــه ایــن یــک‬ ‫خــرس اســت‪.‬‬ ‫مدتهاســت کــه احتمــال مــی رود ایــن شــهر بــه نــام شــهر ‪ Verona‬ایتالیــا کــه در‬ ‫ان زمــان بــه المانــی میانــه المانــی میانــه معــروف بــود ‪ ،‬نامگــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات ایــن شــهر بــه عنــوان ‪ Bern im imechtland‬شــناخته مــی شــود تــا‬ ‫ان را از ورونــا تشــخیص دهــد‪.‬‬ ‫در نتیجــه یافتــن یــک لــوح فلــزی در دهــه ‪ ، 1980‬اکنــون معمــول تــر اســت‬ ‫کــه تصــور مــی شــود ایــن شــهر بــه دلیــل وجــود یــک توپونیــم از قبــل موجــود بــا‬ ‫منشــا ســلتیک ‪ ،‬احتمــاالً برنــا «شــکاف» نامگــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫اب و هوا‬ ‫در بــرن‪ ،‬اب و هــوا ســرد و معتــدل اســت‪ .‬میــزان بــارش در تمــام ســال‬ ‫در بــرن بســیار زیــاد اســت‪ .‬میانگیــن دمــا در در بــرن برابــر اســت بــا ‪8.8‬‬ ‫درجــه ســانتی گــراد‪ .‬میــزان بــارش ســاالنه در حــدود ‪ 911‬میلــی متــر اســت‪.‬‬ ‫خشــک تریــن مــاه مــارس اســت کــه میــزان بــارش در ان ‪ 57‬میلــی متــر اســت‪.‬‬ ‫بیشــترین میــزان بــارش متعلــق بــه مــاه اگوســت اســت کــه بــه طــور میانگیــن‬ ‫بــه ‪ 113‬میلــی متــر میرســد‪ .‬گــرم تریــن مــاه ســال جــوالی اســت کــه متوســط‬ ‫میانگیــن دمــا ‪ 17.8‬درجــه ســانتی گــراد اســت‪ .‬در ژانویــه‪ ،‬متوســط دمــا ‪-1/0‬‬ ‫درجــه ســانتی گــراد اســت‪ .‬ایــن میــزان کمتریــن میانگیــن دمــا در تمــام ســال‬ ‫اســت‪ .‬تفــاوت میــزان بــارش در خشــک تریــن و مرطــوب تریــن مــاه ســال ‪56‬‬ ‫میلــی متــر اســت‪ .‬دماهــای میانگیــن در طــول ســال بــه میــزان ‪ 17.9‬درجــه‬ ‫ســانتی گــراد تغییــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪27‬‬ صفحه 27 ‫تاریخ اولیه‬ ‫تاکنــون هیــچ مــدرک باســتان شناســی کــه نشــان دهنــده اســتقرار در محــل‬ ‫امــروزی شــهر کــه مربــوط بــه قبــل از قــرن ‪ 12‬باشــد‪ ،‬یافــت نشــده اســت‪ .‬در‬ ‫دوران باســتان ‪ ،‬یــک تمــدن ســلتیکی در ‪( Engehalbinsel‬شــبه جزیــره) در شــمال‬ ‫وجــود داشــته کــه از قــرن دوم قبــل از میــاد (اواخــر دوره ‪ )La Tène‬مســتقر بــوده‬ ‫اســت و تصــور مــی شــود یکــی از ‪ 12‬منطقــه هلوتــی (ســاکنان ســلتی ســوئیس‬ ‫کنونــی در دوران باســتان) اســت کــه توســط ســزار از ان یــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫در دوران رومــی هــا ‪ ،‬یــک نایــب الســلطنه گالو‪-‬رومــی در همــان مــکان بــود‪ .‬در‬ ‫اوایــل قــرون وســطی ‪ ،‬یــک محــل اســتقرار در بومپلیــز ‪ ،‬کــه اکنــون یــک منطقــه‬ ‫شــهری از بــرن اســت ‪ 4 ،‬کیلومتــر (‪ 2‬مایــل) از شــهر قــرون وســطایی فاصلــه‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫شــهر قــرون وســطایی بــرن یکــی از اثــار خانــواده حاکمــی بــا نــام زابرینگــر‬ ‫(‪ ) Zahringer‬اســت کــه در منطقــه ی اپــر بورگانــدی ( ‪ ) Upper Burgundy‬و‬ ‫در قــرن دوازدهــم میــادی بــه قــدرت رســیدند‪ .‬بــا توجــه بــه تحقیقــات و اثــار‬ ‫تاریخــی قــرن چهــارم بــرن در ســال ‪ 1191‬توســط برتولــد پنجــم (‪)Berthold V‬‬ ‫یکــی از حــکام خانــواده زارینگــر تاســیس شــده اســت‪ .‬بعــد از مــرگ برتولــد پنجــم‬ ‫و بــه دلیــل عــدم وجــود وارث بــرای او‪ ،‬ایــن منطقــه توســط فردریــک دوم امپراتــور‬ ‫وقــت روم بــه عنــوان منطقــه مســتقل خــود مختــار اعــام شــده اســت‪.‬‬ ‫پــس از اتــش ســوزی بــزرگ در ســال ‪ ، 1405‬ســاختمانهای چوبــی اصلــی شــهر‬ ‫بــه تدریــج بــا خانــه هــای نیمــه چوبــی و متعاقبـاً ســاختمانهای ماســه ســنگی کــه‬ ‫بــرای شــهر قدیمــی مشــخص شــد‪ ،‬جایگزیــن شــدند‪ .‬علــی رغــم جریان هایــی‬ ‫نظیــر بیمــاری و جنــگ کــه در قــرن ‪ 14‬اروپــا رایــج شــد و تــا حــدودی مانــع‬ ‫پیشــرفت و توســعه شــهرها گردیــد و دلیــل اصلــی ایــن امــر مهاجــرت از حومــه و‬ ‫اطــراف ان بــود‪.‬‬ ‫در ســال هــای نزدیــک تــر و ســال ‪ 1798‬طــی جنــگ هــای انقالبــی فرانســوی هــا‪،‬‬ ‫بــرن توســط ان ها اشــغال شــد‪ .‬بعــد از ان و در ســال ‪ 1802‬کنفدراســیون ســوئیس‬ ‫دوبــاره حاکمیــت بــرن و مناطــق اطــراف ان را بــه دســت گرفــت و ایــن منطقــه‬ ‫دوبــاره بــه عنــوان بزرگتریــن بلــوک ســوئیس مطــرح شــد‪ .‬در ســال ‪ 1848‬بــرن به‬ ‫عنــوان شــهر فــدرال در حکومــت جدیــد فدرالــی ســوئیس مطــرح شــد‪.‬‬ ‫در زمــان جنگهــای انقالبــی فرانســه ‪ ،‬بــرن در ســال ‪ 1798‬توســط نیروهــای فرانســوی‬ ‫اشــغال شــد و بخش هایــی از ایــن شــهر بــه دســت فرانســوی ها افتــاد‪ .‬ســوئیس در‬ ‫ســال ‪ 1802‬کنتــرل برنــز اوبرلنــد را بدســت اورد و بــه دنبــال کنگــره ویــن در ســال‬ ‫‪ ، 1814‬تــازه بــرن ژورا را بــه دســت اورد‪ .‬در ایــن زمــان و تــا جدایــی کانتــون ژورا در‬ ‫ســال ‪ ،1979‬بــرن بــه بزرگتریــن کنفدراســیون ســوئیس تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫تعــدادی از کنگــره های انترناســیونال اول و دوم سوسیالیســت (اتحاد سوسیالیسـت های‬ ‫جهــان و اتحادیــه احــزاب سوســیال دموکــرات جهــان تــا ســال ‪ ۱۹۱۴‬بــود‪ ، ).‬بــه‬ ‫ویــژه در طــول جنــگ جهانــی اول کــه ســوئیس بــی طــرف بــود ‪ ،‬در بــرن برگــزار شــد‪.‬‬ ‫جمعیــت ایــن شــهر از حــدود ‪ 5،000‬نفــر در قــرن پانزدهــم بــه حــدود ‪ 12000‬نفــر‬ ‫در ســال ‪ 1800‬و بیــش از ‪ 60،000‬نفــر در ســال ‪ 1900‬رســید و در طــی دهــه ‪1920‬‬ ‫از ‪ 100،000‬عبــور کــرد‪ .‬در طــی دهــه ‪ ، 1960‬تعــداد ‪ 165،000‬نفــر بــه اوج خــود‬ ‫رســیده و از ان زمــان کمــی کاهــش یافتــه و تــا ســال ‪ 2000‬بــه زیــر ‪ 130،000‬نفــر‬ ‫رســیده اســت‪ .‬از ســپتامبر ‪ ، 2017‬جمعیــت ســاکن ‪ 142،349‬نفــر بــود کــه ‪100،000‬‬ ‫نفــر شــهروند ســوئیس و ‪31( 42،349‬درصــد) خارجــی مقیــم بودنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪28‬‬ صفحه 28 ‫مناطق دیدنی برن‬ ‫بــرن اســت کــه یکــی از شــهرهای محبــوب برای گردشــگری بــه شــمار می رود‪ .‬شــهر‬ ‫قدیمــی بــرن‪ ،‬خیابــان هــای ســنگ فــرش کــه قدمــت انهــا بــه قــرن شــانزدهم بــر‬ ‫مــی گــردد و پــارک خــرس همگــی دســت بــه دســت هــم داده انــد‪ ،‬تــا بازدیدکننــدگان‬ ‫از بــرن مبهــوت زیبایــی هــای ایــن شــهر باشــند‪ .‬رســتوران ها‪ ،‬کافه هــا و مغازه هــای‬ ‫کوچــک و بــزرگ‪ ،‬کــه دیگــر جذابیــت ایــن شــهر را دوچنــدان کــرده انــد‪.‬‬ ‫اغلــب جاهــای دیدنــی بــرن ســوئیس تاریخــی هســتند و گردشــگران می تواننــد‬ ‫بــا بازدیــد از ایــن جاذبه هــا‪ ،‬بــا تاریــخ ایــن شــهر اشــنا شــوند‪ .‬خوشــبختانه‬ ‫مرکــز تاریخــی شــهر بــرن ســوئیس بــه خوبــی حفــظ شــده اســت و بــا قــدم زدن‬ ‫در خیابان هــا و کوچه هــای ســنگفرش شــده و تماشــای ســاختمان های قدیمــی‪،‬‬ ‫می توانیــد حــس و حــال قــرون وســطی را لمــس کنیــد‪ .‬بــا توجــه بــه همیــن موضــوع‪،‬‬ ‫مرکــز تاریخــی شــهر بــرن ســوئیس در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو بــه ثبــت‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫قسمتقدیمیشهر‬ ‫قســمت قدیمــی بــرن بــه عنــوان محوطــه ی ثبــت شــده در فهرســت میــراث‬ ‫جهانــی یونســکو‪ ،‬چیــزی ارزشــمند تر از یــک فضــای ســاده و کالســیک اســت‪.‬‬ ‫ایــن قســمت بــا قــرار گرفتــن در محاصــره اب هــای فیــروزه ای رودخانــه اره‬ ‫«‪ ،»Aare‬بســیاری از ویژگی هــای قــرون وســطایی خــود را حفــظ کــرده اســت‪.‬‬ ‫خیابان هــای ســنگفرش بــا پیاده روهــای طــاق دار کــه مایل هــا امتــداد دارنــد‪،‬‬ ‫روح بــرن را منتقــل می کننــد‪ .‬در پاییــن ســاختمان ها نیــز می تــوان مغازه هــا‪،‬‬ ‫کافه هــا‪ ،‬کتــاب فروشــی و رســتوران های متعــددی را یافــت‪ ،‬در حالــی کــه طبقــات‬ ‫باالتــر مســکونی هســتند‪ .‬ایــن بخــش قدیمــی بهتریــن جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫را در خــود جــای داده اســت؛ جاذبه هایــی ماننــد پل هــای روی رودخانــه اره‪،‬‬ ‫فواره هــا‪ ،‬مجســمه های قدیمــی‪ ،‬برج هــا و صــد البتــه بــرج ســاعت! می تــوان‬ ‫روزهــای زیــادی را بــه شــادی در گشــت و گــذار در ایــن منطقــه ســپری کــرد‪.‬‬ ‫گارتن‬ ‫مردمــی کــه در بــرن زندگــی مــی کننــد تپــه گارتــن یــا گورتــن را بــه عنــوان یکــی‬ ‫از زیباتریــن‪ ،‬ارامــش بخــش تریــن و افتابــی تریــن مــکان شــهر مــی شناســند‪.‬‬ ‫هرچنــد بســیاری از گردشــگران بــه ایــن موضــوع واقــف نبــوده و بازدیــد از ان را در‬ ‫برنامــه ی خــود نمــی گنجاننــد‪ .‬گورتــن تپــه ای بــزرگ درســت خــارج شــهر اســت‬ ‫کــه چشــم انــدازی فــوق العــاده بــه شــهر ارائــه مــی دهــد؛ بدیــن صــورت از یــک‬ ‫ســمت مــی توانیــد زیبایــی هــای شــهر را تحســین کنیــد و از ســمت دیگــر رشــته‬ ‫کــوه هــای بــرن را مالحظــه کنیــد‪ .‬در ایــن منطقــه حتمــا مســیرهای کوهنــوردی را‬ ‫بررســی نمــوده و در منطقــه چرخــی بزنیــد تــا اشــتهای خوبــی بــرای یــک شــام‬ ‫سوئیســی لذیــذ پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫از ایســتگاه ترامــوا مــی توانیــد پیــاده از منطقــه بازدیــد کنیــد امــا در عیــن حــال‬ ‫امــکان اســتفاده از گورتــن بــان نیــز فراهــم اســت‪ .‬واگنــی کــه طــی ســفری ‪5‬‬ ‫دقیقــه ای مناظــری پانورامــا را پیــش چشــمانتان قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫کاخ فدرال‬ ‫کاخ فــدرال ســوئیس یــا همــان ‪ Bundeshaus‬جایی اســت کــه در ان جلســات مجلس‬ ‫فــدرال ســوئیس و شــورای فــدرال تشــکیل مــی شــود‪ .‬دو بــال ســاختمان بــه دو شــاخه‬ ‫مختلــف دولــت تعلــق داشــته و همیــن مســائل باعــث شــده کــه ایــن ســاختمان بــه‬ ‫یکــی از مهــم تریــن مــکان هــای کشــور تبدیــل شــود‪ .‬ســاختمان کاخ فــدرال در قــرن‬ ‫نوزدهــم بنــا شــده و افتخــار ایــن را دارد کــه مقــر یکــی از اولیــن دموکراســی هــای‬ ‫مــدرن جهــان باشــد‪ .‬زمانــی کــه جلســه ای در ســاختمان در حــال برگــزاری نباشــد‬ ‫میتــوان از ســاختمان فــدرال دیــدن کــرد‪ .‬درســت در مقابــل ایــن ســاختمان بــه دنبــال‬ ‫فــواره ای باشــید کــه در میــدان ‪ Bundesplatz‬واقــع شــده و یکــی از جاذبــه هــای‬ ‫گردشــگری محبــوب بــرن اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪29‬‬ صفحه 29 ‫موزه هنر‬ ‫ایــن مــوزه هنــری بــزرگ و تحســین برانگیــز محــل نگهــداری بیــش از ‪ 51‬هــزار نقاشــی‪،‬‬ ‫مجســمه‪ ،‬طراحــی‪ ،‬چــاپ‪ ،‬عکــس و فیلــم بــوده و قدیمی تریــن مــوزه هنــر ســوئیس محســوب‬ ‫می شــود کــه در ســال ‪ ۱۸۷۹‬ســاخته شــده اســت‪ .‬ایــن مجموعــه‪ ،‬اثــاری از هنرمنــدان ایتالیایــی‬ ‫ماننــد «دوچــو و فــرا انجلیکــو»‪ ،‬هنــر ســوئیس از قــرن ‪ ۱۵‬و نقاشــی های بین المللــی از قــرن‬ ‫‪ ۱۹‬و اوایــل قــرن ‪ ،۲۰‬بــا تمرکــز بــر اثــار «پــل کلِــه»‪« ،‬واســیلی کانْدین ْْســکی» و «پیکاســو» را در‬ ‫خــود جــای داده اســت‪ .‬بــرای اطــاع دقیــق از جزئیــات حتم ـاً وب ســایت عالــی ایــن مــوزه را‬ ‫بازدیــد کنیــد‪ .‬بــرای گــردش در ایــن مــوزه مشــهور کــه در خیابــان هودلــر قــرار دارد‪ ،‬تورهــای‬ ‫خصوصــی و عمومــی برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫صومعه برن‬ ‫صومعــه بــرن کــه بــه کلیســای جامــع «ســنت وینســنت» (‪ )St. Vincent‬هــم شــناخته‬ ‫می شــود‪ ،‬شــاید مشــهورترین ســاختمان بــرن باشــد‪ .‬ایــن کلیســای جامــع‪ ،‬بزرگ تریــن‬ ‫کلیســای ســوئیس از اواخــر قــرون وسطاســت کــه نقشــی مهــم در رشــد و توســعه کلــی‬ ‫معمــاری شــهر داشــته اســت‪ .‬ســاخت ایــن بنــای ‪ ۱۰۰‬متــری از ســال ‪ ۱۴۲۱‬شــروع شــد و‬ ‫در ‪ ۱۸۹۳‬بــه پایــان رســید‪ .‬معمــاری ایــن کلیســا دارای ســه راهــروی اصلــی بــدون بازویــی‬ ‫اســت‪ .‬در ورودی اصلــی می تــوان یکــی از کامل تریــن مجموعه هــای مجســمه گوتیــک‬ ‫متاخــر در اروپــا را مشــاهده کــرد‪ .‬ایــن مجموعــه تصویــری از روز قضــاوت را بــه نمایــش‬ ‫می گــذارد؛ در ســمت راســت‪ ،‬خطــاکاران برهنــه و ترســناک و در ســمت چــپ پرهیــزکاران بــا‬ ‫جام ـه ای ســفید قــرار گرفته انــد؛ در مرکــز تصویــر هــم میکائیــل بــا شمشــیری در دســت بــه‬ ‫همــراه پیکــر قدیســین و باکــرگان خردمنــد و نــادان بــه چشــم می خورنــد‪.‬‬ ‫نمــای داخلــی کلیســا بیننــدگان را مســحور و خیــره خواهــد کــرد‪ .‬راهروی اصلــی بــا پنجره هایی‬ ‫عظیــم‪ ،‬مزیــن شــده بــا شیشــه های رنگــی و محراب هــای متعــدد در نمازخانه هــای جانبــی‬ ‫خودنمایــی می کنــد‪ .‬اگــر بتوانیــد از ‪ ۲۵۴‬پلــه بــرج بــاال برویــد‪ ،‬نماهایــی خــارق العــاده از‬ ‫بــاالی شــهر را پــاداش خواهیــد گرفــت‪.‬‬ ‫باغ گیاه شناسی‬ ‫یکــی از جاذبه هــای دیدنــی بــرن کــه نبایــد بازدیــد از ان را از دســت بدهیــد‪ ،‬بــاغ‬ ‫زیبــای گیاه شناســی اســت‪ .‬ایــن بــاغ دیدنــی حتــی توجــه کســانی کــه بــه گل و گیــاه‬ ‫عالقــه ندارنــد هــم جلــب می کنــد‪ .‬ایــن بــاغ از چنــد بخــش تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫بخــش الپینــوم (‪ )Alpinum‬بــا تمرکــز بــر اکوسیســتم کوهســتانی در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده و میزبــان گل هــا و گیاهانــی از کوهســتان های اروپــا‪ ،‬اســیا‪ ،‬امریــکای شــمالی و‬ ‫به خصــوص پوشــش گیاهــی ســوئیس اســت‪ .‬یــک بخــش جــذاب هــم تحــت عنــوان‬ ‫گونه هــای در معــرض خطــر انقــراض وجــود دارد‪ .‬ســه بخــش دیگــر ایــن بــاغ‪ ،‬بــه‬ ‫نواحــی بیابانــی‪ ،‬اســتوایی و اکوسیســتم نیمه گرمســیری اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫قســمت موســوم بــه خان ـه ی نخــل (‪ ،)Palm House‬یکــی دیگــر از بخش هــای جالــب‬ ‫ایــن بــاغ اســت کــه بــه گیاهــان اســتوایی تولیدکننــده ی مــواد غذایــی مثــل مــوز‪ ،‬قهــوه‬ ‫و نارگیــل اختصــاص دارد‪.‬‬ ‫مرکز پاول کله‬ ‫پــاول کلــه یــک نقــاش سوئیســی ‪ -‬المانــی اســت و اثــار او یکــی از شناخته شــده ترین‬ ‫اثــار نقاشــی نیمـه ی اول قــرن بیســتم اســت‪ .‬ایــن اثــار بــا ســبک هایی چــون سورئالیســم‪،‬‬ ‫کوبیســم و انتزاعــی ارائــه شــده اند‪ .‬کلــه معمــوال در ارائ ـه اثــار خــود‪ ،‬مدیاهــای گوناگــون‬ ‫را ترکیــب می کنــد‪ .‬نوشــته ی او در مــورد تئــوری فــرم و طراحــی به عنــوان یکــی از‬ ‫مهم تریــن فرضیه هــای نظــری در دنیــای هنــر شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫ایــن مرکــز ‪ ۴۰۰۰‬اثــر از اثــار ایــن هنرمنــد را بــه نمایــش گذاشــته اســت از جملــه اثــر‬ ‫مشــهوری بــه نــام ‪ Dame mit Sonnenschirm‬بــه معنــای بانویــی بــا یــک چتــر و اثــر‬ ‫‪ Tod und Feuer‬بــه معنــای مــرگ و اتــش‪.‬‬ ‫بنــای ایــن مجموعــه هــم به تنهایــی دیدنــی و قابل توجــه اســت‪ .‬ایــن بنــا را معمــاری بــه‬ ‫نــام رنــزو پیانــو (‪ )Renzo Piano‬طراحــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪30‬‬ صفحه 30 ‫موزه تاریخی برن‬ ‫مــوزه ی تاریــخ بــرن‪ ،‬در بنایــی ‪ ۱۳۰‬ســاله ســاخته شــده در یــک قلعـه ی قرن‬ ‫پانزدهمــی قــرار دارد‪ .‬ایــن مــوزه بــه همــراه مــوزه ی اینشــتین‪ ،‬دومیــن موزه ی‬ ‫بــزرگ ســوئیس را تشــکیل داده انــد‪ .‬بیــش از نیــم میلیــون شــئی تاریخــی از‬ ‫عصــر اهــن تــا دوران رومیــان‪ ،‬قــرون وســطی و قــرن نوزدهــم و بیســتم در‬ ‫ایــن مجموعــه ی بــزرگ بــه نمایــش درامــده اســت‪ .‬نقاشــی های قدیمــی و‬ ‫منســوجات دس ـت بافت‪ ،‬از نمونه هــای دیدنــی ایــن اشــیای تاریخــی هســتند‪.‬‬ ‫موزه انیشتین‬ ‫مــوزه ی اینشــتین‪ ،‬بــا تمرکــز بــر زندگــی ایــن دانشــمند بــزرگ اغــاز بــه‬ ‫کار کــرده اســت‪ .‬ایــن مــوزه بــا نمایــش اثــار متعــددی از جملــه فیلم هــا‪،‬‬ ‫نامه هــا و وســایل شــخصی‪ ،‬نشــان می دهــد کــه ایــن دانشــمند چطــور‬ ‫زندگــی کــرده اســت‪ .‬اینشــتین بیشــتر کارهــای ارزشــمند خــود را هنــگام‬ ‫اقامتــش در شــهر بــرن در اوایــل دهـه ی ‪ ۱۹۰۰‬میــادی انجــام داده اســت؛‬ ‫کارهایــی از قبیــل مقالـه ی ‪ Annus mirabilis‬در مــورد اثــر فوتوالکتریــک‪،‬‬ ‫حرکــت براونــی‪ ،‬نظری ـه ی نســبیت و فرمــول ‪.E = mc2‬‬ ‫گواهــی جایــزه ی نوبــل ســال ‪ ۱۹۲۱‬هــم در ایــن مــوزه بــه نمایــش‬ ‫درامــده اســت‪ .‬اگــر از عالقه منــدان فیزیــک نیســتید یــا بــا درک قوانیــن‬ ‫فیزیــک مشــکل داریــد‪ ،‬در ایــن مــوزه‪ ،‬بــا کمــک انیمیشــن های مختلــف‪،‬‬ ‫تئوری هــای ارائــه شــده توســط اینشــتین بــه بازدیدکننــدگان توضیــح داده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫برج ساعت‬ ‫یکــی از شــاخص تریــن نشــانه هــای بــرن ‪ Zytglogge‬یــا همــان بــرج‬ ‫ســاعتی در مرکــز ‪ Altstadt‬بــرن اســت کــه منســوب بــه قــرن ســیزدهم‬ ‫مــی باشــد‪ .‬ایــن ســاعت اطالعــات خیلی بیشــتری نســبت بــه ســاعت های‬ ‫معمولــی در اختیــار شــما قــرار میدهــد‪ .‬چنــد دقیقــه قبــل از هــر ســاعت‪،‬‬ ‫دلقکــی شــروع بــه زدن درام کــرده و موســیقی اغــاز مــی شــود‪ .‬راس هــر‬ ‫ســاعت‪ ،‬کاراکترهایــی کــه پادشــاه و خــرس هایــش را نشــان مــی دهــد از‬ ‫ســاعت بیــرون پریــده و مخاطبــان خــود را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن نمایــش بســیار مــورد توجــه کــودکان اســت‪ ،‬هرچنــد بزرگســاالن نیــز‬ ‫از نقــش ایــن ســاعت در تاریــخ بــرن اگاه هســتند و از تماشــای ان لذت می‬ ‫برنــد‪ .‬اگــر بــه صفحــه ی ســاعت بــا دقــت نــگاه کنیــد متوجــه می شــوید‬ ‫کــه ایــن ســاعت مــاه و حتــی نمــاد زودیــاک فعلــی را نیــز نشــان مــی دهد‪.‬‬ ‫باغ رز‬ ‫بــاغ گل رز در شــهر بــرن ســوئیس‪ ،‬یکــی از زیباتریــن و ارامــش بخــش‬ ‫تریــن بخــش هــای ایــن شــهر اســت کــه در قــرن هجدهــم بــه عنــوان‬ ‫یــک گورســتان مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفــت و از ســال ‪ 1950‬مــورد‬ ‫بازســازی قرارگرفتــه و تبدیــل بــه یکــی از زیباتریــن گلســتان های جهــان‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫در ایــن بــاغ بیــش از ‪ 200‬نــوع گل رز و در مجمــوع بالــغ بــر ‪ 500‬گونــه‬ ‫مختلــف گیاهــی بــه زیبایــی هــر چــه تمام تــر پــرورش یافتــه انــد تــا‬ ‫گردشــگران و بازدیدکننــدگان را مجــذوب خــود کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪31‬‬ صفحه 31 ‫زوریخ معروفترین شهر سوئیس‬ ‫شکرا‪ ...‬ابراهیمی‬ ‫زوریــخ بزرگ تریــن و پرجمعیت تریــن شــهر در کشــور ســوییس و مرکــز‬ ‫کانتــون زوریــخ می باشــد‪ .‬جمعیــت شــهر زوریــخ طبــق سرشــماری ســال‬ ‫‪ 2017‬بیــش از ‪400‬هــزار نفــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر در شــمال مرکــزی ســوییس‪ ،‬در دامنــه کوه هــای الــپ جــای‬ ‫گرفته اســت‪ .‬زوریــخ‪ ،‬مهمتریــن قطــب اقتصــادی ســوییس به شــمار‬ ‫رفتــه و گاه از ان بــه عنــوان پایتخــت فرهنگــی ایــن کشــور یــاد می شــود؛‬ ‫حال ان کــه پایتخــت سیاســی ســوییس‪ ،‬شــهر بــرن اســت‪ .‬زوریــخ شــهری‬ ‫بــا بهتریــن کیفیــت زندگــی در جهــان شــناخته می شــود‪ .‬ایــن شــهردر‬ ‫تاریــخ ‪ ۲۸‬شــهریور ســال ‪ ۱۳۹۴‬بــه عنــوان گرانقیمت تریــن شــهر جهــان‬ ‫شــناخته شــد‪.‬‬ ‫زوریــخ‪ ،‬قلــب اقتصــاد ســوئیس لقــب گرفتــه اســت‪ ،‬ایــن شــهر ‪ ۶۵‬بانــک‬ ‫ملــی و بین المللــی دارد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه موقعیــت مهــم زوریــخ در اقتصــاد ســوئیس‪ ،‬ایــن شــهر پایتخت‬ ‫ســوئیس نیســت و در ســال ‪ ۱۸۴۸‬شــهر بــرن به عنــوان پایتخــت ســوئیس‬ ‫انتخــاب شــد‪ .‬بااین حــال زوریــخ‪ ،‬بزرگ تریــن شــهر ســوئیس اســت‪.‬‬ ‫تاریخشهر‬ ‫تمدن هایــی مربــوط بــه دوران نوســنگی و عصــر مفــرغ در اطــراف دریاچــه‬ ‫زوریــخ پیــدا شــدند‪ .‬اثــار ســکونتگاه های ســلتیک قبــل از روم‪ ،‬در نزدیکــی‬ ‫لیندنهــوف ‪ ،‬تپــه مورینیــک حاکــم بــر ابــراه جنــوب شــرقی ‪ -‬شــمال غربــی‬ ‫کــه توســط دریاچــه زوریــخ و رودخانــه لیمــات تشــکیل شــده اســت‪ ،‬کشــف‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫در زمــان رومــی هــا‪ ،‬هنــگام فتــح منطقــه الــپ در ‪ 15‬ســال قبــل از میــاد ‪،‬‬ ‫رومــی هــا یــک قلعــه در لیندنهــوف ســاختند‪ .‬بعــدا ً در ‪( Turicum‬یــک منطقــه‬ ‫بــا منشــا ســلتیک) بــرای محــل جمــع اوری مالیــات کاالهــای وارداتــی کــه‬ ‫بخشــی از مــرز بیــن ‪( Gallia Belgica‬از ســال ‪ 90‬میــادی ‪Germania‬‬ ‫‪ )Superior‬و ‪ Raetia‬را تشــکیل مــی داد منطقـه ای درنظــر گرفتــه شــد؛ ایــن‬ ‫نقطــه گمرکــی بعــدا ً توســعه یافــت تــا بــه یــک منطقــه تجــاری تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫در قــرن ‪ ، 5‬قبیلــه المانــی در فــات ســوئیس اقامــت گزیدنــد‪ .‬قلعــه روم تــا‬ ‫قــرن ‪ 7‬باقــی مانــده اســت‪ .‬یــک قلعــه کارولینگیایــی ‪ ،‬ســاخته شــده در محــل‬ ‫قلعــه روم توســط نــوه شــارلمانی‪ ،‬لوئــی در ســال ‪ 835‬ذکــر شــده اســت‪.‬‬ ‫لویــی همچنیــن در ســال ‪ 853‬بــرای دختــرش هیلــدگارد صومعــه ‪ Fraumünster‬را‬ ‫تاســیس کــرد‪ .‬وی صومعــه بندیکتیــن را بــه ســرزمین هــای زوریــخ وقــف داد و مصونیــت‬ ‫صومعــه را اعطــا کــرد و ان را تحــت اختیــار مســتقیم خــود قــرار داد‪ .‬در ســال ‪، 1045‬‬ ‫پادشــاه هنــری ســوم حــق دایــر کــردن بازارهــا ‪ ،‬جمــع اوری عــوارض و ســکه هــای‬ ‫ضــرب شــده را بــه ایــن حــوزه اعطــا کــرد و بدیــن ترتیــب مســئول صومعــه را حاکــم‬ ‫شــهر کــرد‪.‬‬ ‫زوریــخ در ســال ‪ 1218‬بــا انقــراض خــط اصلــی خانــواده ‪ Zähringer‬بــی درنــگ تبدیــل‬ ‫بــه یــک شــهر ازاد توســط رومی هــا شــد و بــه جایگاهــی قابــل مقایســه در حکومــت‬ ‫رســید‪ .‬در طــول دهــه ‪ ، 1230‬هنگامــی کــه اولیــن خانــه هــای ســنگی در ‪Rennweg‬‬ ‫نیــز ســاخته شــد ‪ ،‬یــک دیــوار شــهر ســاخته شــد کــه ‪ 38‬هکتــار را در برگرفتــه بــود‪.‬‬ ‫از انجــا کــه قلعــه کارولینگــی شــروع بــه خــراب شــدن کــرده بــود ‪ ،‬بــه عنــوان معــدن‬ ‫ســنگ مــورد اســتفاده قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫قــدرت سیاســی صومعــه در قــرن چهاردهــم بــه ارامــی فروکــش کــرد و ایــن امــر بــا‬ ‫تاســیس ‪( Zunftordnung‬قوانیــن صنفــی) در ســال ‪ 1336‬توســط رودولــف بــرون‬ ‫اغــاز شــد کــه وی نیــز اولیــن شــهردار مســتقل بــود کــه دیگــر توســط معبــد معرفــی‬ ‫نشــده بــود‪.‬‬ ‫یــک اتفــاق مهــم در اوایــل قــرن ‪ 14‬تکمیــل ‪ ، Manesse Codex‬منبــع اصلــی شــعر‬ ‫قــرون وســطایی المــان بــود‪ .‬نســخه خطــی مشــهور کــه بــه عنــوان زیباتریــن دســت‬ ‫نویــس المانــی در قــرون وســطی توصیــف شــده اســت‪ -‬توســط خانــواده مانســی از‬ ‫زوریــخ ســفارش داده شــد‪-‬در ســالهای ‪ 1304‬تــا ‪ 1340‬در شــهر کپــی و تصویرگــری‬ ‫شــده اســت‪ .‬تولیــد چنیــن اثــری یــک پــروژه هنــری بســیار گــران قیمــت بــود کــه بــه‬ ‫چندیــن ســال کار توســط هنرمنــدان بســیار ماهــر و نقاشــان مینیاتــور احتیــاج داشــت و‬ ‫در خلــق ایــن اثــر‪ ،‬زوریــخ بــه وضــوح شــاهد افزایــش ثــروت و غــرور شــهروندان بــود‪.‬‬ ‫‪| 54‬راز شقایق| ‪32‬‬ ‫شماره ‪56‬‬ صفحه 32 ‫زوریــخ بــرای ســالهای ‪ 1839‬تــا ‪ 40‬پایتخــت فــدرال بــود و در نتیجــه‪،‬‬ ‫پیــروزی حــزب محافظــه کار در انجــا در ســال ‪ 1839‬ســر و صــدای زیــادی‬ ‫در سراســر ســوئیس ایجــاد کــرد‪ .‬امــا وقتــی در ســال ‪ 1845‬رادیکال هــا‬ ‫قــدرت خــود را در زوریــخ ‪ ،‬کــه دوبــاره پایتخــت فــدرال بــرای ‪1845‬‬ ‫تــا ‪ 46‬بــود ‪ ،‬بــه دســت اوردنــد ‪ ،‬زوریــخ در مخالفــت بــا کانتــون هــای‬ ‫‪ Sonderbund‬پیشــقدم شــد‪ .‬پــس از جنــگ ‪ Sonderbund‬و تشــکیل‬ ‫دولــت فــدرال ســوئیس ‪ ،‬زوریــخ بــه قانــون اساســی فــدرال در ســال ‪1848‬‬ ‫و ‪ 187‬رای مثبــت داد‪.‬‬ ‫مهاجــرت عظیــم از مناطــق کشــور بــه شــهر از دهــه ‪ 1830‬بــه بعــد یــک‬ ‫طبقــه صنعتــی ایجــاد کــرد‪ .‬در ســال ‪ 1860‬مــدارس شــهر ‪ ،‬کــه تــا ان‬ ‫زمــان فقــط بــا پرداخــت هزینــه هــای بــاال بــرای «مهاجــران» بــاز بــود‪،‬‬ ‫بــرای همــه قابــل دسترســی بــود و در ســال ‪ 1893‬یــازده منطقــه اطــراف‬ ‫نیــز بــه محــدوده شــهر گنجانــده شــد‪.‬‬ ‫تحــوالت گســترده ای در طــول قــرن نوزدهــم اتفــاق افتــاد‪ .‬از ســال ‪،1847‬‬ ‫راه اهــن ‪ ، Spanisch-Brötli-Bahn‬اولیــن راه اهــن در خــاک ســوئیس ‪،‬‬ ‫زوریــخ را بــه بــادن متصــل کــرد و زوریــخ را در مبــدا شــبکه ریلــی ســوئیس‬ ‫قــرار داد‪ .‬ســاختمان فعلی(ایســتگاه اصلــی راه اهــن مربــوط بــه ســال ‪1871‬‬ ‫اســت‪( Bahnhofstrasse .‬خیابــان ایســتگاه) زوریــخ در ســال ‪1867‬‬ ‫ایجــاد شــد و بــورس اوراق بهــادار زوریــخ در ســال ‪ 1877‬تاســیس شــد‪.‬‬ ‫صنعــت منجــر بــه مهاجــرت بــه شــهرها و رشــد ســریع جمعیــت بــه ویــژه‬ ‫در حومــه زوریــخ شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1893‬دوازده منطقــه دورافتــاده در زوریــخ گنجانــده شــد‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ، 1934‬هشــت منطقــه دیگــر در شــمال و غــرب زوریــخ ادغــام شــدند‪.‬‬ ‫زوریخ در جریان جنگ جهانی دوم به طور تصادفی بمباران شد‪.‬‬ ‫زبان‬ ‫زبــان بیشــتر سوئیس ـی ها المانــی اســت و بیشــتر مــردم زوریــخ هــم‬ ‫بــه ایــن زبــان صحبــت می کننــد‪ ،‬ولــی در ایــن میــان افــرادی بــا‬ ‫زبان هــای ایتالیایــی‪ ،‬فرانســوی و انگلیســی هــم دیــده می شــود‪.‬‬ ‫گردشــگران در زوریــخ نگــران زبــان نیســتند‪ ،‬چــون تقریبــا بیشــتر‬ ‫زبان هــای پرکاربــرد در ایــن شــهر صحبــت می شــود‪.‬‬ ‫طبقه اشراف سوئیس بیشتر به زبان التین صحبت می کنند‪.‬‬ ‫کافه های زوریخ‬ ‫کافه هــای زوریــخ در طــول تاریــخ چهره هــای معــروف زیــادی را بــه‬ ‫خــود دیــده و بســیاری از اتفاقــات مهــم هنــری ازجملــه شــکل گیری‬ ‫مکتــب دادا‪ ،‬در کافه هــای ایــن شــهر اتفــاق افتــاده اســت‪.‬‬ ‫بــدون شــک زوریــخ یکــی از مهم تریــن و تاثیرگذارتریــن شــهرها‬ ‫در جریــان هنــر مــدرن بــود‪ ،‬مکتــب دادائیســم کــه مکتبــی مهــم و‬ ‫اعتراضــی بــه سیاســت های جامعــه بــود‪ ،‬در ایــن شــهر شــکل‬ ‫گرفــت و ســردم دار و هنرمنــد مشــهور ایــن ســبک‪ ،‬مارســل دوشــان‬ ‫نــام دارد‪.‬‬ ‫لنیــن‪ ،‬تئوریســین و انقالبــی کمونیســت روســیه و رهبر انقــاب ‪۱۹۱۷‬‬ ‫روســیه نیــز در خیابــان اســپیگلگس زوریــخ زندگــی می کــرد و اغلــب‬ ‫بــه کافــه اودئــون می رفــت‪.‬‬ ‫اب و هوا‬ ‫بهتریــن زمــان ســفر بــه زوریــخ‪ ،‬بیــن ماه هــای ژوئــن تــا اگوســت (‪۱۱‬‬ ‫خــرداد تــا ‪ ۹‬شــهریور) اســت‪ ،‬زمانــی کــه دمــای میانگیــن ‪ ۲۱.۱‬درجــه‬ ‫ســانتی گرادی‪ ،‬بــه گردشــگران اجــازه می دهــد تــا بتواننــد در دریاچــه‬ ‫شــنا کننــد‪ .‬اگرچــه‪ ،‬بایــد بدانیــد اب و هــوای مهمــان نــواز فصل تابســتان‪،‬‬ ‫ایــن زمــان از ســال را تبدیــل بــه گران تریــن فصــل گردشــگری زوریــخ‪،‬‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫امــا حتــی در ماه هــای دســامبر‪ ،‬ژانویــه و فوریــه (‪ ۱۰‬اذر تــا ‪ ۹‬اســفند)‪،‬‬ ‫فصــل خلــوت گردشــگری‪ ،‬قیمت هــای هتل هــا بــه خاطــر مجــاورت‬ ‫شــهر بــه دامنه هــای اســکی کوهســتان الــپ ســوئیس‪ ،‬گــران باقــی‬ ‫می مانــد‪ .‬اگــر بیــن ماه هــای مــارس تــا مــی (‪ ۱۰‬اســفند تــا ‪ ۱۰‬خــرداد)‬ ‫و یــا ســپتامبر تــا نوامبــر (‪ ۱۰‬شــهریور تــا ‪ ۹‬اذر)‪ ،‬بــه زوریــخ بیاییــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت بتوانیــد هتلــی بــا نــرخ معقــول پیــدا کنیــد‪ ،‬امــا بخاطــر‬ ‫داشــته باشــید کــه اب و هــوا در زمان هــای ذکــر شــده در زوریــخ‪ ،‬رو بــه‬ ‫ســرما م ـی رود‪.‬‬ ‫‪| 54‬راز شقایق| ‪33‬‬ ‫شماره ‪56‬‬ صفحه 33 ‫مناطق دیدنی زوریخ‬ ‫محله قدیمی زوریخ‬ ‫بیــن خیابــان بانهــوف (‪ )Bahnhof‬و حاشــیه ی ســمت چــپ رود لیمــات (‪،)Limmat‬‬ ‫نیمــه ی غربــی محلــه قدیمــی زوریــخ را خواهیــد دیــد کــه رومیــان در ان پایــگاه‬ ‫ِ‬ ‫ هــوف‬ ‫مســتحکم خــود را بنــا کرده انــد؛ همــان چیــزی کــه امــروزه لیندن‬ ‫تــراس ان‪،‬‬ ‫(‪ )Lindenhof‬ارام و پوشــیده از درختــان را تشــکیل می دهــد و از‬ ‫ِ‬ ‫نمــای زیبایــی از محلــه قدیمــی را خواهیــد دیــد‪ .‬در شــرقی ترین بخــش ان و در‬ ‫امتــداد رودخانــه‪ ،‬ردیــف خیابان هــای قدیمــی و جــذاب را خواهیــد یافــت‪ .‬بســیاری از‬ ‫جاهــای دیدنــی زوریــخ از جملــه کلیســای ســن پیتــر‪ ،‬فرومونســتر‪ ،‬گروس مونســتر‬ ‫و خیابــان بانهــوف در ایــن ناحیــه واقــع شــده اند‪ .‬اگــر بــه ســمت خیابــان مونســتر‬ ‫(‪ )Münstergasse‬برویــد‪ ،‬بــه کوچــه ی ناپــف (‪ )Napfgasse‬می رســید و در‬ ‫کنــار ان‪« ،‬بــرج بــرون» کــه دفتــر مرکــزی تبــادالت مالــی لومبــارد در قــرون ‪۱۴‬‬ ‫و ‪ ۱۵‬بــوده اســت را خواهیــد دیــد‪ .‬خان ـه ی ناپــف (‪ ،)Haus zum Napf‬در شــماره‬ ‫‪ ،۶‬دارای دکــور داخلــی زیبــا و اتاق هایــی اســت کــه بــه ســبک رنســانس چیــده‬ ‫شــده اند‪.‬‬ ‫در شــماره ‪ ۱۷‬و کوچــه اشــپیگل (‪ ، )Spiegelgasse‬خانــه ای می بینیــد کــه لنیــن‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۱۷‬در ان زندگــی می کــرده اســت‪ .‬در همیــن خیابــان و پشــت یکــی‬ ‫از میزهــای کافــ ه ولتــر (‪ )Voltaire‬بــود کــه هانــس ارپ (‪ )Hans Arp‬و تریســتان‬ ‫تــزارا (‪ )Tristan Tzara‬در ســال ‪ ۱۹۱۶‬جنبــش دادا را پایه گــذاری کردنــد‪ .‬کوچــه‬ ‫اشــپیگل از ســمت شــرق بــه نویمارکــت (‪ )Neumarkt‬می رســد‪ ،‬جایــی کــه در ان‬ ‫خانـه ی انجمــن کفاشــان را خواهیــد یافــت کــه امــروزه بــه ســالن تئاتــر تبدیــل شــده‬ ‫اســت و نیــز «خانــه ی اســناد» کــه قدمــت ان بــه قــرون وســطی بــاز می گــردد و‬ ‫نشــان می دهــد کــه ســبک های تزئینــی و دکوراســیون داخلــی بــه مــرور قرن هــا‬ ‫چــه تغییراتــی یافته انــد‪.‬‬ ‫ـخ ســال ‪ ۱۸۰۰‬را ببینیــد‪ .‬نمــای‬ ‫قدمــی بــه داخــل بگذاریــد تــا حیــاط ایــن بنــا و زوریـ ِ‬ ‫داخلــی بــا ســقف و دیوارهــای نقاشــی شــده ی ان از قــرن ‪ ۱۷‬و بــه همــان صــورت‬ ‫حفــظ شــده اســت‪ .‬در ایــن محلــه می توانیــد عتیقه فروشــی ها‪ ،‬بوتیک هــای قدیمــی‬ ‫و هم چنیــن کافــه و رســتوران های زیبایــی را ببینیــد‪ .‬همچنیــن اگــر می خواهیــد‬ ‫اطالعــات بیشــتری راجــع بــه تاریــخ زوریــخ بــه دســت بیاوریــد‪ ،‬می توانیــد در‬ ‫معروف تریــن تــور راهنمــای شــهر‪ ،‬یعنــی تــور پیاده گــردی محلــه قدیمــی زوریــخ‬ ‫(‪ )Zurich Old Town Walking Tour‬شــرکت کنیــد تــا راهنماهــای متخصــص‬ ‫ان‪ ،‬اطالعــات مفیــدی دربــاره اهمیــت ایــن شــهر بــرای ســوئیس در طــول تاریــخ و‬ ‫شــخصیت های مهــم ان در اختیارتــان قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫کوه اتیلبرگ‬ ‫عاشــقان طبیعــت حتمــا ســری بــه کــوه زیبایــی کــه در مجــاورت رود ‪Uetliberg‬‬ ‫مــی باشــد بزننــد و بــا تماشــای نمــای زیبــای شــهر از بلنــدای قلــه ی ان لــذت‬ ‫ببرنــد‪.‬در بــاالی کــوه اوتیلبــرگ ‪،‬هتــل کوچکــی بــه نــام ‪ ، Uto Kulm‬بــا دوبــرج‬ ‫ی از ایــن بــرج هــا بــرای ســیگنال تلویزیــون و تلفــن‬ ‫بلنــد مــی بینیــم کــه یک ـ ‬ ‫می باشــد و دیگــری را در اختیــار مــردم گذاشــتند تــا نمــای زیبــای شــهر را بــا‬ ‫بــاال رفتــن از ایــن بــرج ببیننــد کــه البتــه اســتفاده از ان ملــزم بــه پرداخــت‬ ‫ورودیــه اســت‪ .‬بــرای رفتــن بــه کــوه ‪ Uetliberg‬هــم مــی توانیــد بــا قطــار بروید‬ ‫و یــا پیــاده از طریــق ‪ Albisguetli، Triemli ، Albisrieden‬بــه ان برســید کــه‬ ‫طرفــداران کوهنــوردی از ایــن روش بســیار اســتقبال مــی کننــد و تجربــه ای بــه‬ ‫یــاد ماندنــی بــا کمپینــگ در ایــن مناظــر خــوش اب و هــوا را بدســت مــی اورنــد‪.‬‬ ‫لیندهوف‬ ‫ایــن فضــای ســبز بزرگــی کــه در بخــش قدیمــی شــهر زوریــخ قــرار دارد و تنهــا‬ ‫پیــاده می تــوان در ان تــردد کــرد‪ ،‬تاریخچـه ای طوالنــی دارد‪ .‬ایــن مــکان بــر روی‬ ‫تپـه ی ‪ Lindenhof‬واقــع شــده اســت بــه همیــن دلیــل یــک منظــره بســیار زیبــا‬ ‫را در خــود دارد‪ .‬ایــن مــکان یکــی از اصلی تریــن مکان هــای شــهر زوریــخ بــرای‬ ‫جمــع شــدن مــردم و انجــام کارهــای گروهــی اســت‪ .‬قطعــا ایــن مــکان تاریخــی‬ ‫همــراه بــا تاریخچــه عظیمــی کــه دارد و بــا مناظــر زیبایــی کــه دارا اســت‪ ،‬یکــی‬ ‫از برتریــن نقــاط دیدنــی زوریــخ بــه شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪34‬‬ صفحه 34 ‫موزه ملی سوئیس‬ ‫یــک ســاختمان قلعه ماننــد بــا جلــوه ی نئوگوتیــک‪ ،‬مــوزه ای را در خــود جــای داده‬ ‫اســت کــه تاریــخ و فرهنــگ کل ســوئیس را می تــوان در ان پیــدا کــرد‪ .‬مــوزه ملــی‬ ‫ســوئیس تــا بــه امــروز مهم تریــن کلکســیون اثــار فرهنگــی و تاریخــی ایــن‬ ‫کشــور بــوده اســت؛ از ایــن میــان بیــش از ‪ ۸۲۰‬هــزار اثــر‪ ،‬موضوعــات مختلفــی‬ ‫از دوره ی پیشــاتاریخ تــا قــرن بیســتم را شــامل می شــوند‪.‬‬ ‫مجموعه هــای باستان شناســی بــا ســازه هایی از ‪ ۱۰۰‬هــزار ســال قبــل‬ ‫از میــاد مســیح تــا ‪ ۸۰۰‬بعــد از میــاد کــه در ســوئیس کشــف شــده اند‪ ،‬در‬ ‫زمــره ی زیباتریــن اثــار باســتانی اروپــا می باشــند‪ .‬کل مجموعه هــا اثــاری از‬ ‫طــا و نقره جــات‪ ،‬منســوجات‪ ،‬پوشــاک‪ ،‬فلــزات‪ ،‬جواهــرات‪ ،‬ســاعت های مچــی و‬ ‫دیــواری‪ ،‬ابــزاراالت علمــی‪ ،‬زندگی روســتایی‪ ،‬کالســکه و ســورتمه‪ ،‬االت موســیقی‪،‬‬ ‫صنایــع دســتی و عتیقه جــات صنعتــی را پوشــش می دهــد‪ .‬نقاشــی های دیــواری‬ ‫قــرون وســطایی و مجموعـه ی شیشـه های رنگــی قدیمــی از مــوارد جالــب توجــه‬ ‫ایــن مــوزه هســتند‪.‬‬ ‫ویترین هــا دارای چهــار تِــم مختلف انــد‪ )۱ :‬کوچ نشــینی و یکجانشــینی اولیــه‪)۲ ،‬‬ ‫مذاهــب و تاریــخ روشــنفکری‪ )۳ ،‬تاریــخ سیاســی و ‪ )۴‬رشــد اقتصــادی ســوئیس‪.‬‬ ‫دریاچه زوریخ‬ ‫دریاچــه زوریــخ کــه در زبــان محلــی بــه ان‏‪Zürisee‬‏ گفتــه مــی شــود در جنــوب‬ ‫شــرقی شــهر زوریــخ قــرار دارد‪ ،‬وســعت ان در‏حــدود ‪ ۸۸‬کیلومتــر مربــع و عمیــق‬ ‫تریــن قســمت ان ‪ ۱۴۳‬متــر مــی باشــد‪ .‬درحالــی کــه قســمت عمــده ایــن دریاچه‬ ‫در ایالــت‏زوریــخ قــرار دارد سرچشــمه هــای ان از یخچــال هــای طبیعــی شــهر‬ ‫گلــرو بوجــود امــده و بعــد از تشــکیل رود لینتزوریــخ بــه‏دریاچــه مــی پیونــدد‪.‬‬ ‫وســعت کمــی از دریاچــه در جنــوب در ایالــت شــویتز و در شــرق در ایالــت ســنت‬ ‫گالــن قــرار دارد‪ .‬دریاچــه‏پــس از عبــور از مرکــز شــهر زوریــخ‪ ،‬در قســمت شــمال‬ ‫غربــی شــهر تبدیــل بــه رودخانــه لیمــات شــده و بطــرف غــرب ایالــت امتــداد‬ ‫‏مــی یابــد‪ .‬تنهــا دو پــل عبــوری بــرروی ان وجــود دارد یکــی در ناحیــه جنوبــی‬ ‫در راپرزویــل و دیگــری در داخــل شــهر زوریــخ در‏بورکلــی پالتــز قــرار دارد‪ .‬در‬ ‫بازدیــد از ایــن دریاچــه مــی توانیــد از تورهــای گردشــی و قایــق ســواری کــه در‬ ‫ایــن دریاچــه برگــزار‏مــی شــوند نیــز اســتفاده نماییــد‪.‬‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‬ ‫موزه هنرهای زیبا‬ ‫یکــی از برتریــن موزه هــای هنــر زیبـا ی اروپا‪ ،‬خانـه ی هنــر زوریــخ (‪Kunsthaus‬‬ ‫‪ )Zurich‬اســت کــه توســط «انجمــن هنــر زوریــخ» اداره می شــود و ســابقه ی ان‬ ‫بــه انجمــن هنرمنــدان بــاز می گــردد؛ انجمنــی کــه در ســال ‪ ۱۷۸۷‬پایه گــذاری‬ ‫شــد‪ .‬ایــن مــکان دارای کلکســیون های عظیمــی از اثــار هنرمنــدان متعــدد اســت‬ ‫امــا تاکیــد مــوزه همــواره بــر باکیفیت تریــن اثــار هــر هنرمنــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫خانــه هنــر به طــور خــاص در زمینـه ی مکاتــب امپرسیونیســم‪ ،‬پست امپرسیونیســم‬ ‫و هنــر مــدرن فعالیــت می کنــد‪ .‬اغــاز بــه کار ایــن مــوزه بــا اثــار پیشــتازان هنــر‬ ‫و امپرسیونیس ـت های اولیــه همچــون «دالکــروا»‪« ،‬کــورو»‪« ،‬کوربــه» و مانــه بــوده‬ ‫اســت‪ .‬دو اثــر از زیباتریــن اثــار نیلوفــر ابــی در مرکــز نمایشــگاه مونــه قــرار‬ ‫دارد‪ .‬ســزان و ونگــوگ نیــز بــا اثــاری از اواخــر عمــر کاری شــان در ایــن مــوزه‬ ‫حضــور دارنــد؛ بــه خصــوص اثــری کــه ونگــوگ در روزهــای اخــر زندگــی اش‬ ‫خلــق کــرده اســت‪ .‬یــک اتــاق کامــل را نیــز بــه اثــار رویایــی و مشــهور مــارک‬ ‫شــاگال اختصــاص داده انــد‪.‬‬ ‫اثــار مهمــی از میــرو‪« ،‬ماکــس ارنســت»‪« ،‬مگریــت» و ســالوادور دالــی نیــز‬ ‫بــه عنــوان نماینــده ی هنرمنــدان سورئالیســت حضــور دارنــد و «ماتیــس» هــم‬ ‫به عنــوان مجسمه ســاز و هــم به عنــوان نقــاش در ایــن مــوزه معرفــی شــده‬ ‫اســت‪ .‬همان طــور کــه انتظــار مــی رود‪ ،‬کارهــای فراوانــی از مکتــب دادا مشــاهده‬ ‫می شــود‪ ،‬مکتبــی کــه درســت همین جــا در زوریــخ متولــد شــد‪ .‬در ایــن بخــش نیــز‬ ‫همــواره تاکیــد بــر اثــار مهــم و تاثیرگــذار اســت از جملــه چشــم انداز فوق العــاده‬ ‫زیبــای تابلــوی «تعمیــد مســیح» اثــر دومنیکینــو کــه نقطــه عطفــی در هنــر نقاشــی‬ ‫منظــره بــه شــمار مـی رود‪ .‬بــه نمایــش گذاشــتن اثــار هنرمنــدان معاصــر نیــز بــرای‬ ‫گرداننــدگان ایــن مــوزه از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت و در طبق ـه ی همکــف‬ ‫می توانیــد از نمایشــگاه های متعــددی از مجســمه های معاصــر دیــدن کنیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪35‬‬ ‫گالــری مجموعه هــا بالــغ بــر ‪ ۲۰‬ویتریــن از صنایــع دســتی ســوئیس را بــه نمایــش‬ ‫گذاشــته اســت‪ .‬مجموعــه ای از اتاق هــای بازسازی شــده ی دوره هــای مختلــف کــه‬ ‫از ویژگی هــای مشــهور ایــن مــوزه بــه شــمار می رونــد‪ ،‬تحــول دکوراســیون و‬ ‫لــوازم خانگــی را طــی قــرون مختلــف و همــراه بــا تحــول فضاهــای زندگــی و تغییــر‬ ‫ســایق و عالیــق بــه نمایــش گذاشــته اســت‪ .‬لــوازم خانگــی سوئیســی متعلــق بــه‬ ‫قــرن بیســتم نیــز بــرای تاکیــد بــر تقابــل ان بــا دوره هــای قدیــم در ایــن مــکان‬ ‫قابــل مشــاهده اســت‪.‬‬ صفحه 35 ‫التستاد زوریخ‬ ‫التســتاد محلــی اســت کــه پــر از شــهرهای تاریخــی پیــش از قــرن بیســتم‬ ‫میباشــد‪ ،‬اینجــا پــر از بناهــای معــروف‪ ،‬پالزاهــا و دیگــر جاذبــه هــای گردشــگری‬ ‫مثــل کلیســای ســنت پیتــر‪ ،‬محلــه قــرون وســطی ای راتائــوس و … اســت بطوری‬ ‫کــه مــی توانیــد در ان ســاختمان هــای زیــادی بــا معمــاری هــای تاریخــی ببینیــد‪.‬‬ ‫از نظــر معمــاری‪ ،‬ســاختمان هــا ترکیبــی از معمــاری هــای قــرون وســطی ای و‬ ‫گوتیــک هســتند و همچنــان بــرج و باروهــای دیوراهــای باســتانی شــهر در اینجــا‬ ‫دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫خیابان بانهوف‬ ‫بانهــوف کــه در ســالهای ‪ 1800‬بــه ‪ ,Fröschengraben‬بــه معنــی چالــه‬ ‫قورباغــه معــروف بــود ‪ ،‬پــس از تخریــب شــهر از خاکریــزه هــای ان بــه وجــود‬ ‫امــد‪ .‬امــروزه ایــن خیابــان یکـی از بــه روزتریــن و لوکــس تریــن مراکــز خریــد و‬ ‫حتــی گرانتریــن امــاک مســکونی شــهر زوریــخ اســت ‪.‬تعــداد زیــادی از طراحــان‬ ‫ی بانــک هــای ســرمایه‬ ‫بــزرگ دنیــا در ایــن خیابــان شــعبه دارنــد و مرکــز اصل ـ ‬ ‫گــذاری نیــز در همیــن خیابــان می باشــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن چندیــن مغــازه ی فــوق‬ ‫العــاده عالــی شــکالت فروشــی و کافــی شــاپ هــای بــی نظیــری در انتهــای‬ ‫همیــن خیابــان در میــدان ‪ Paradeplatz‬قــرار دارنــد کــه پیشــنهاد مــی کنیــم‬ ‫حتمــا در بازدیــد از ایــن منطقــه ‪،‬ســری بــه انهــا بزنیــد‪.‬‬ ‫کلیسای فرومونستر‬ ‫قنادی اشپرونگلی‬ ‫ پزی اشــپرونگلی در ســال ‪ ۱۸۵۶‬در میــدان پــاراده افتتــاح شــد‬ ‫کافه‪-‬شــیرینی ِ‬ ‫و امــروزه بــه مکانــی جــذاب تبدیــل شــده اســت‪ .‬بــه انبــوه شــیرینی های‬ ‫وسوســه انگیز درون ویتریــن نــگاه کنیــد و خواهیــد دیــد کــه چطــور بــه داخــل‬ ‫کافــه کشــیده می شــوید تــا ترافل هــای تزئیــن شــده (کــه از خامــه ی تــازه‬ ‫تهیــه می شــوند)‪ ،‬بون بون هــا‪ ،‬کیک هــا و شــیرینی های مخصــوص بــا نــام‬ ‫لوکزامبورگلــی (‪ )Luxemburgerli‬را امتحــان کنیــد! شیرینی فروشــی در طبق ـه ی‬ ‫همکــف قــرار دارد و صبحانــه‪ ،‬ناهــار و دســرهای عصرانــه در کافه‪-‬ســالن طبقـه ی‬ ‫بــاال و در محیطــی شــیک و اصیــل ســرو می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪36‬‬ ‫واژه «فرومونســتر» را اغلــب بــا کلیســای بانوی مــا (‪ )Church of Our Lady‬اشــتباه‬ ‫می گیرنــد امــا نــام ایــن کلیســای پروتســتانی در اصــل بــه معنــای «کلیســای زنــان»‬ ‫اســت و اشــاره بــه صومعـه ای دارد کــه در ســال ‪ ۸۵۳‬در ایــن مــکان بــرای زندگــی‬ ‫زنــان اشــراف اروپایــی و بــه دســتور امپراتــور لودویــگ (‪ )Ludwig‬بــرای دختــرش‬ ‫هیلــدگارد (‪ )Hildegard‬ســاخته شــد‪ .‬در واقــع تــا قــرون وســطی‪ ،‬سرپرســت‬ ‫صومعــه همــان حاکــم شــهر بــود‪ .‬مالکیــت ایــن کلیســا بعــد از اصالحــات بــه شــهر‬ ‫زوریــخ واگــذار شــد‪ .‬کلیســای فرومونســتر یــک باســیلیکای ســتون دار بــا ســه راهرو‬ ‫و یــک ســالن اصلــی بــه ســبک گوتیــک اســت کــه ســاخت ان از قــرن ‪ ۱۳‬تــا ‪۱۵‬‬ ‫طــول کشــیده اســت‪ .‬در زیرزمیــن کلیســا می توانیــد بقایــای ســردابه ای متعلــق بــه‬ ‫صومعــه قــرن نهــم را ببینیــد‪.‬‬ ‫خــود کلیســای فرومونســتر زوریــخ بــا بــرج ســاعتی ســبز رنگــش ارزش دیــدن دارد‬ ‫امــا ان چیــزی کــه ایــن کلیســا را بــه یکــی از مشــهورترین جاذبه هــای توریســتی‬ ‫زوریــخ تبدیــل کــرده‪ ،‬مجموعــه ی زیبایــی از پنــج پنجــره بــا شیشــه های رنگــی‬ ‫اســت کــه مــارک شــاگال در ســال ‪ ۱۹۷۰‬بــرای قســمت صدرنشــین کلیســا ســاخت‪.‬‬ ‫ایــن پنجره هــای خوش رنــگ‪ ،‬از چــپ بــه راســت‪ ،‬عــروج الیــاس بــه بهشــت‪،‬‬ ‫یعقــوب‪ ،‬صحنه هایــی از زندگــی مســیح‪ ،‬یــک فرشــته در حــال دمیــدن در صــور و‬ ‫موســی را نشــان می دهنــد‪.‬‬ ‫ـی جنوبــی نیــز اثــر مــارک شــاگال اســت‪.‬‬ ‫بازویـ‬ ‫در‬ ‫ـه‬ ‫تزئینــات گل ر ِز بــه کار رفتـ‬ ‫ِ‬ ‫در بازویــی شــمالی‪ ،‬پنجــره ی نقاشی شــده ی دیگــری دیــده می شــود بــا تصویــر‬ ‫بهشــت اســمانی کــه «اگوســتو جاکومِتــی» ان را در دهــه ‪ ۱۹۴۰‬طراحــی کــرد‪ .‬خــود‬ ‫صومعــه در ســال ‪ ۱۸۹۸‬تخریــب شــد تــا راهــی بــه ســمت تــاالر شــهر بــاز شــود‬ ‫امــا بقایــای راهــروی سرپوشــیده بــه ســبک رومانســک و گوتیــک‪ ،‬بــا نقاش ـی هایی‬ ‫از بودمــر (‪ )Bodmer‬هنــوز افســانه ی پیدایــش ایــن صومعــه و قدیســان شــهر‪،‬‬ ‫یعنــی فلیکــس و ِرگــوال را بــه نمایــش می گذارنــد‪.‬‏‏‏‏‏‏‬ صفحه 36 ‫خیابانلیماتکی وساختمانشهرداری‬ ‫در امتــداد لیماتکــی (‪ )Limmatquai‬کــه خیابــان مشــهوری بــرای خریــد در‬ ‫حاشــیه رودخانــه اســت‪ ،‬تعــدادی خان ـه ی صنفــی قدیمــی و باشــکوه دیــده‬ ‫می شــود کــه یــاداور ثــروت اصنــاف و انجمن هایــی اســت کــه تــا ســال‬ ‫‪ ۱۷۸۹‬شــهر را اداره می کردنــد‪ .‬خیلــی از ایــن خانه هــا امــروزه بــه رســتوران‬ ‫تبدیــل شــده اند‪ ،‬بنابرایــن می توانیــد نگاهــی بــه ان هــا بیندازیــد‪.‬‬ ‫ســاختمان شــهرداری (‪ )Zürich Town Hall‬را نیــز بــه ســادگی می تــوان‬ ‫پیــدا کــرد چراکــه مشــرف به رودخانــه بــوده و روی طاق هــای عریضــی در‬ ‫انتهــای شــرقی پــل تــاالر شــهر قــرار گرفتــه اســت‪ .‬ایــن بنــا کــه بیــن‬ ‫ســال های ‪ ۱۶۹۴‬تــا ‪ ۱۶۹۸‬بــه ســبک باشــکوه رنســانس متاخــر ســاخته‬ ‫شــده‪ ،‬دارای دکوراســیونی مملــو از تندیس هــا و یــک تــاالر فرمایشــات بــه‬ ‫ســبک بــاروک اســت کــه مســلماً ارزش بازدیــد دارنــد‪.‬‬ ‫کلیسای گروس مونستر‬ ‫ی از چهــار‬ ‫کلیســای ‪ Grossmünster‬یــا ( ‪ ،) Great Minister‬یکــ ‬ ‫ی شــهر زوریــخ می باشــد کــه توســط ‪ Charlemagne‬پایــه‬ ‫کلیســای اصل ـ ‬ ‫گــذاری شــد‪ .‬در افســانه هــا چنیــن امــده کــه‪ Charlemagne :‬ایــن کلیســا‬ ‫را ‪،‬در جایــی کــه اســبش در پــای مــزار چندیــن روحانــی بــزرگ شــهر بــه‬ ‫زمیــن خــورد ســاخت و از ایــن جهــت بســیار مــورد احتــرام مــردم شــهر‬ ‫مــی باشــد‪ .‬ایــن کلیســا کــه چندیــن بــار بازســازی شــده اســت امــروزه بــه‬ ‫شــکل یــک بنــای قــرن دوازدهمــی دیــده مــی شــود کــه بــا شیشــه کاری‬ ‫هــای منقــوش توســط ‪ ، Augusto Giacometti‬درهــای برنــز حکاکــی‬ ‫شــده کــه توســط ‪ Otto Munch‬ســاخته شــده و بــرج هــای دوقلــوی ان‬ ‫بــی نهایــت جذابیتــش را افزایــش داده اســت ‪.‬‬ ‫خانه اپرا زوریخ‬ ‫باغ چینی زوریخ‬ ‫بــاغ چینــی زوریــخ (‪ ،)Zurich Chinese Garden‬هدیـه ای از طــرف شــهر‬ ‫کونمینــگ چیــن در ســال ‪ ۱۹۹۳‬میــادی بــود و بــه درخــت کاج‪ ،‬بامبــو و الوی‬ ‫چینــی اختصــاص داده شــده کــه بــا نــام ســه دوســت زمســتان (‪Three‬‬ ‫‪ )Friends of Winter‬شــناخته می شــوند‪ .‬ایــن بــاغ در مجــاورت دریاچــه‬ ‫زوریــخ قــرار دارد و یکــی از بهتریــن باغ هــای چینــی خــارج از کشــور چیــن‬ ‫بــه شــمار م ـی رود‪ .‬می توانیــد همــه روزه از ســاعت ‪ ۱۱‬صبــح تــا ‪ ۷‬بعــد از‬ ‫ظهــر از ایــن مــکان دیــدن کنیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪37‬‬ ‫ایــن بنــای نئوکالســیک شــاید از نظــر معمــاری یکــی از زیباتریــن هــای‬ ‫ی از مهمتریــن نقــش هــا را‬ ‫زوریــخ نباشــد امــا ســاختمانی اســت کــه یک ـ ‬ ‫در تاریــخ اپــرای زوریــخ بــازی کــرده اســت‪ .‬بنــای ایــن ســاختمان در ســال‬ ‫‪ 1834‬تحــت عنــوان ‪ Aktientheater‬ســاخته شــد و تبدیــل بــه محلــی‬ ‫بــرای تئاترهــای دائمــی و اپراهــای ‪ Richard Wagner‬در دوران تبعیــدش‬ ‫از المــان شــد‪.‬‬ ‫پــس از انکــه ســاختمان ‪ Aktientheater‬در ســال ‪ 1890‬اتــش گرفــت ‪ ،‬بــا‬ ‫کمــی تغییــر در طراحــی اولیــه‪ ،‬توســط ‪ Fellner & Helmer‬مجدد بازســازی‬ ‫و در ســال ‪ 1891‬افتتــاح شــد و تــا ســال ‪ 1925‬مرکــز اصلــی اپــرا ‪ ،‬تئاتــر‬ ‫و رویدادهــای موســیقی شــهر بــود ‪ .‬در ســال ‪ 1925‬امفــی تئاتــری جداگانــه‬ ‫بــرای اجــرای نمایــش هــا ســاخته شــد و نــام ایــن مجموعــه ی بــزرگ بــه‬ ‫‪ Opernhaus Zürich‬تغییــر کــرد‪ .‬بــا بازســازی مجــدد اپــرای زوریــخ در‬ ‫ســال ‪ 1984‬بنــای ان تبدیــل بــه یــک ســاختمان ســفید نئوکالســیک بــا‬ ‫‪ 1200‬نفــر ظرفیــت شــد و امــروزه محــل اصلــی برگــزاری شــاهکارهای‬ ‫‪ Weber, Wagner‬و ‪ Mozart‬و همچنیــن ‪ Schiller, Shakespeare‬و‬ ‫‪ Goethe‬مــی باشــد و بــه اعتبــار کانتــون زوریــخ و شــرکای اصلــی اش کــه‬ ‫دو بانــک ‪ UBS‬و ‪ Credit Suisse‬هســتند ‪ ،‬یــک تئاتــر موزیــکال و یــک‬ ‫ســالن بالــه نیــز بــه ایــن مجموعــه اضافــه شــد و شــهرت ‪Opernhaus‬‬ ‫‪ Zürich‬را دو چنــدان کــرد‪.‬‬ صفحه 37 ‫علی اسدابادی‬ ‫(کرمانشاهی)‬ ‫کارشناس ارشد گردشگری‬ ‫شهرهای مهم سوئیس‬ ‫ژنو‬ ‫دومیــن شــهر پرجمعیــت کشــور ســوئیس (پــس از زوریــخ) و‬ ‫پرجمعیت تریــن شــهر رومانــدی (بخــش فرانســوی زبــان ســوئیس)‬ ‫و مرکــز اســتان ژنــو اســت‪ .‬ایــن شــهر در ســاحل دریاچــه ژنــو قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ژنــو میزبــان بیشــترین تعــداد نهادهــای بین المللــی در جهــان‬ ‫می باشــد‪ .‬در ایــن شــهر ســازمان ها و نهادهــای بین المللــی و‬ ‫اروپایــی زیــادی قــرار دارد‪ .‬از مهم تریــن ســازمانهای بین المللــی‬ ‫در ایــن شــهر‪ ،‬مقــر اروپایــی ســازمان ملــل متحــد می باشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن دومیــن قطــب اقتصــادی کشــور ســوئیس و نهمیــن مرکــز‬ ‫اقتصــاد رقابتــی جهــان و ســومین در اروپــا بعــد از لنــدن و زوریــخ‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر در ســال های اخیــر‪ ،‬یکــی از بهتریــن شــهرهای جهــان‬ ‫بــر پایــه کیفیــت زندگــی بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫ایــن شــهر ‪ ۱۲۱‬ســال قبــل از میــاد مســیح بــه امپراتــوری رم‬ ‫پیوســت و در ســال ‪ ۱۷۹۸‬انقالبیــون فرانســه ان را تحــت ســلطه خــود‬ ‫دراوردنــد و پــس از پایــان جنگ هــای ناپلئونــی در ســال ‪ ۱۸۱۵‬بــه‬ ‫کنفدراســیون ســوئیس پیوســت‪.‬‬ ‫ژنــو در موقعیــت جغرافیایــی›‪ ۴۶°۱۲‬شــمالی و›‪ ۶°۰۹‬شــرقی و در‬ ‫جنــوب غربــی انتهــای دریاچــه ژنــو قــرار دارد و دارای مســاحت‬ ‫‪۱۵.۹۳‬کیلومتــر مربــع اســت‪ .‬ایــن شــهر توســط دو رشــته کــوه الــپ‬ ‫و ژورا محاصــره شده اســت‪ .‬اب و هــوای ژنــو بــه دلیــل همجــواری بــا‬ ‫دریاچــه معتــدل و قــاره ای مرطــوب اســت همچنیــن تحــت تاثیــر اب‬ ‫و هــوای اقیانوســی نیــز قــرار دارد‪.‬‬ ‫مردم و دین‬ ‫دیــن ایــن شــهر از نظــر تاریخــی مســیحی پروتســتان بــوده امــا بــه دلیــل مهاجرت هایی‬ ‫کــه از فرانســه و دیگــر کشــورها بــه ژنــو انجــام شــده جمعیــت کاتولیک هــا دوبرابــر‬ ‫شــده بــه طــوری کــه ‪۴/۳۷‬درصــداز مــردم شــهر کاتولیــک و حــدود ‪۵‬درصــداز مــردم‬ ‫نیــز مســلمان هســتند امــا بــا ایــن حــال اکثریــت مــردم را پروتســتان ها تشــکیل‬ ‫می دهنــد‪.‬‬ ‫کنوانسیونژنو‬ ‫کنوانســیون ژنِــو یــا پیمــان ژنــو‪ ،‬پیمانــی اســت کــه بیــن کشــورهای امضاکننده بســته‬ ‫شده اســت و پراهمیت تریــن مــاده حقــوق بین الملــل بشردوســتانه اســت‪ .‬کنوانســیون‬ ‫ژنــو مفــادی را بــرای زمــان جنــگ وضــع کرده اســت کــه از افــرادی کــه دیگــر در‬ ‫جنــگ نیســتند حفاظــت و حمایــت می کنــد‪ .‬بنیان گــذاری و گســترش کنوانســیون‬ ‫ژنــو بــر اســاس تجربه هایــی اســت کــه حکومت هــا در دوران جنگ هایشــان گــرد‬ ‫اورده بودنــد‪.‬‬ ‫قــرارداد دوم ژنــو راجــع بــه بهبــود سرنوشــت مجروحــان‪ ،‬بیمــاران و غریقــان نیروهــای‬ ‫مســلح در دریــا در مورخــه ‪ ۱۲‬اوت ســال ‪ ۱۹۴۹‬بــا حضــور نماینــدگان مختــار کشــورهای‬ ‫عضــو کنفرانــس سیاســی کــه از تاریــخ ‪ ۲۱‬اوریــل تــا ‪ ۱۲‬اوت ‪ ۱۹۴۹‬در شــهر ژنــو‬ ‫تشــکیل شــده بــود بــه منظــور تجدیــد نظــر در دهمیــن قــرارداد الهــه مربــوط بــه‬ ‫مصوبــه ‪ ۱۸‬اکتبــر ‪ ۱۹۰۷‬راجــع بــه انطبــاق اصــول قــرارداد ‪ ۱۹۰۶‬ژنــو راجــع بــه جنــگ‬ ‫دریایــی اتفــاق نظــر یافتــه و قــرارداد نهایــی ان بــه امضــا رســید‪ .‬ایــن کنوانســیون‬ ‫دارای ‪ ۸‬فصــل و ‪ ۶۳‬مــاده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن کنوانســیون دارای یــک خاتمــه اســت کــه تحــت عنــوان مقــررات نهایــی‬ ‫مشــتمل بــر ‪ ۹‬مــاده از ‪ ۵۴‬الــی ‪ ۶۳‬می باشــد کــه مطالبــی پیرامــون فســخ‪ ،‬الحــاق‪،‬‬ ‫تصویــب و زبــان قــرارداد را شــامل می شــود‪ .‬ایــران و حــدود ‪۱۴۰‬کشــور دیگــر بــه‬ ‫ایــن کنوانســیون ملحــق شــده اند قــرارداد بــا دو متــن فرانســه و انگلیســی تحریــر‬ ‫کــه بعــدا ً ترجمــه رســمی ان بــه زبان هــای روســی و اســپانیولی بــه شــورای متحــد‬ ‫ســوئیس ســپرده شــد‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫ژنــو دومیــن قطــب اقتصــادی ســوئیس می باشــد و اقتصــاد ان یــک اقتصــاد خدماتــی‬ ‫اســت و بانکــداری خصوصــی از ارکان ان محســوب می شــود‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۰۹‬بــه‬ ‫عنــوان چهارمیــن شــهر گــران جهــان شــناخته شــد امــا اخیــرا ً بــه عنــوان هشــتمین‬ ‫شــهر گــران جهــان شــناخته می شــود‪ .‬شــرکت های بــزرگ بســیاری نظیــر‬ ‫کاترپیــار‪-‬اچ پی‪-‬ویتــول و‪ ...‬در ایــن شــهر دفتــر دارنــد و نمایشــگاه اتومبیــل ژنــو‬ ‫از مهم تریــن نمایشــگاه ها در جهــان اســت‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۱۱‬رقــم بیــکاری در ایــن‬ ‫شــهر حدود‪۳/۶‬درصــد بوده اســت‪ .‬بیــش از ‪۲۲۰۰۰‬نفــر (مــارچ‪ )۲۰۱۲‬در مقــر‬ ‫نهادهــای بین المللــی کار می کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪38‬‬ صفحه 38 ‫لوزان‬ ‫لــوزان (‪ )Lausanne‬یکــی از شــهرهای کشــور ســوئیس اســت کــه در‬ ‫بخــش فرانســوی زبان ایــن کشــور قــرار دارد‪ .‬ایــن شــهر در ‪ 50‬کیلومتــری‬ ‫شــهر ژنــو‪ ،‬در جنــوب غربــی ســوئیس و همســایگی کشــور فرانســه قــرار دارد‪.‬‬ ‫لــوزان در حقیقــت مرکــز ایالــت کانتــون و ســوئیس مــی باشــد و نــام خــود را‬ ‫از زمــان فرمانروایــی رومی هــا بــر اروپــا حفــظ کــرده اســت‪ .‬لــوزان در لغــت‬ ‫بــه معنای«شــهر پرفــراز و نشــیب» اســت کــه بــه دلیــل جغرافیــا و تاریــخ‬ ‫غنــی‪ ،‬بــه ایــن ســرزمین لــوزان مــی گفتنــد‪ .‬یــک نکتــه جالــب دربــاره ترکیــب‬ ‫جمعیتــی لــوزان وجــود دارد‪ ،‬بــا وجــود انکــه ایــن شــهر در بخــش فرانســوی‬ ‫زبــان ســوئیس قــرار دارد‪ ،‬دو ســوم جمعیــت ان را نــژاد ســوئیس و مهاجــران‬ ‫المانــی تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی شــهر لــوزان را مــی توانیــم نمونــه یــک شــهر فرهنگــی اروپایــی‬ ‫بدانیــم‪ .‬هــر ســال جشــنواره هــا و رویدادهــای فرهنگــی مختلفــی در لــوزان‬ ‫برگــزار مــی شــود کــه یــک نمونــه ان جشــنواره کتــاب هــای مصــور لــوزان‬ ‫اســت‪ .‬جالــب اســت بدانیــد‪ ،‬بــا وجــود اینکــه کشــور ژاپــن و کــره جنوبــی در‬ ‫زمینــه تولیــد انــواع کتــاب هــای ُکمیــک و داســتان هــای وبتــون پیشــرو هســتند‬ ‫امــا بزرگتریــن جشــنواره ایــن ســبک کتــاب هــا در لــوزان ســوئیس برگــزار‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫کمیتهبین المللی المپیک‬ ‫شــهر لــوزان از ســال ‪ 1994‬میــادی مقــر کمیتــه بین المللــی المپیــک شــد و ایــن‬ ‫اغــازی بــر پیشــرفت های دو شــهر کوچــک ســوئیس یعنــی لــوزان و ژنــو بــود‪.‬‬ ‫علــت انتخــاب ایــن منطقــه بــرای ســاخت مقــر المپیــک‪ ،‬بــه ســال های جنــگ‬ ‫جهانــی اول و درگیری هــای سراســری کشــورهای اروپایــی برمی گــردد‪ .‬در ان‬ ‫زمــان منطقــه ژنــو و لــوزان به عنــوان ارام تریــن و مناســب ترین شــهر بــرای‬ ‫ســاخت مقــر المپیــک انتخــاب شــدند کــه پیشــنهاد ان توســط شــخصی بــه نــام‬ ‫(‪ )Baron Pierre‬داد شــد‪ .‬مــوزه ی المپیــک شــهر لــوزان بــه دو صــورت دائمــی‬ ‫و موقــت نمایشــگاه هــای مختلفــی را برگــزار مــی کنــد‪ .‬ایــن مــوزه بزرگ تریــن‬ ‫و غنی تریــن مرکــز ارشــیو اثــار هنــری و ورزشــی دربــاره ی المپیــک اســت‪ .‬البتــه‬ ‫قــرار بــود ایــن شــهر در ســال ‪ 2020‬میزبــان المپیــک زمســتانی باشــد کــه بــه‬ ‫دلیــل شــیوع کرونــا‪ ،‬برگــزاری مســابقات در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد‪.‬‬ ‫بازل‬ ‫بــازل ‪ ،‬شهریســت نــام اشــنا و پــراوازه که در شــمال غربی کشــور ســوئیس‪،‬‬ ‫در مجــاورت رود رایــن و همســایگی کشــورهای فرانســه و المــان قــرار دارد‪.‬‬ ‫بــازل ســومین شــهر پرجمعیــت حــال حاضــر ســوئیس و یکــی از مراکــز‬ ‫مهــم صنایــع شــیمیایی و داروســازی ســوئیس اســت‪.‬طبق امارهــا جمعیــت‬ ‫ایــن شــهر در ســال ‪ 2006‬عــددی بالــغ بــر ‪ 165259‬نفــر بــوده کــه بــا‬ ‫احتســاب ســاکنان حوم ـه ی شــهر ایــن عــدد بــه ‪ 731000‬نفــر می رســید‪.‬‬ ‫گســتردگی مناطــق مســکونی تــا مرزهــای شــمالی ســوئیس ادامــه دارد و‬ ‫همیــن امــر باعــث تمرکــز جمعیــت در ایــن شــهر شــده است‪.‬پیشــینه ی‬ ‫تاریخــی بــازل بــه زمــان امپراتــوری مقــدس روم بازمی گردد‪.‬ایــن شــهر‬ ‫پــس از بنــا شــدن توســط رومیــان به عنــوان شــهری ازاد شــناخته می شــد‬ ‫تــا این کــه در ســال ‪ 1501‬میــادی بــه کنفدراســیون ســوئیس پیوســت‪.‬‬ ‫ازجملــه بناهــای تاریخــی به جامانــده از اغــاز تمــدن می تــوان بــه دانشــگاه‬ ‫بــازل کــه تاســیس ان بــه ســال ‪ 1460‬میــادی بازمی گــردد اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫از دیــدگاه جاذبه هــای فرهنگی‪-‬تاریخــی تعــداد کمــی از شــهرهای اروپایــی‬ ‫تــوان رقابــت بــا بــازل رادارند‪.‬تعــدد موزه هــا و مراکــز دیدنــی در بــازل‬ ‫باعــث شــده تراکــم موزه هــا بــه بیــش از یــک عــدد در هــر کیلومترمربــع‬ ‫برســند؛در بــازل تقریبـاً بیــش از ‪ 40‬مــوزه وجــود دارد عــاوه بــر این‪ ،‬بیشــتر‬ ‫ان هــا در بناهایــی قــرار دارنــد کــه خــود به تنهایــی اثــر هنــری معمــاران‬ ‫برجســته هســتند‪.‬رود رایــن کــه از میــان ایــن شــهر می گــذرد ایــن شــهر‬ ‫را بــه دو قســمت غربــی و شــرقی تقســیم کــرده کــه ایــن دو قســمت توســط‬ ‫شــش پــل بــه یکدیگــر پیونــد می خورنــد و در ایــن تقســیم بندی‪ ،‬قســمت‬ ‫قدیمــی شــهر و جاذبه هــای فرهنگــی در کرانــه غربــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫شــهر بــازل کــه به عنــوان یکــی از مهم تریــن شــهرهای فرهنگــی اروپــا‬ ‫شــناخته می شــود در ســال ‪ 1997‬بــرای تصاحــب عنــوان پایتخــت فرهنگــی‬ ‫اروپــا کــه یــک رقابــت ســاالنه اســت بــه رقابــت پرداخت‪.‬مــردم ایــن شــهر‬ ‫بــه زبــان المانــی بــازل یــا بــازل دویــچ ســخن می گوینــد‪.‬در ســوئیس‪ ،‬زبــان‬ ‫المانــی سوئیســی در هــر ایالــت بــا لهجــه و گویــش خــاص همــان ایالــت‬ ‫صحبــت می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪39‬‬ صفحه 39 ‫لوگانو‬ ‫شــهر لوگانــو‪ Lugano‬در جنــوب کشــور ســوئیس واقــع شده اســت و ‪۵۵۰۶۰‬‬ ‫نفــر نفــر جمعیــت دارد‪.‬‬ ‫بــه علــت نزدیکــی بــه و همزبانــی بــا ایتالیــا‪ ،‬بخــش عمــده ای از شــرکت های‬ ‫مالــی و بانک هــای لوگانــو بــه شــهروندان ایتالیایــی خدمــات ارائــه می کننــد‪.‬‬ ‫لوگانــو بــه علــت برخــورداری از هوایــی معتــدل‪ ،‬مجــاورت بــا دریاچــه لوگانــو‬ ‫و کوه هــای الــپ‪ ،‬در فصــول بهــار و تابســتان از عمــده شــهرهای توریســتی‬ ‫ســوییس به شــمار مــی رود‪ .‬هــر ســاله در میانــه تابســتان فســتیوال جــاز‬ ‫و اواخــر تابســتان فســتیوال بلــوز در ایــن شــهر برگــزار می شــود‪ .‬لوگانــو‬ ‫همچنیــن دارای دانشــگاهی بــا دانشــکده های علــوم ارتباطــات‪ ،‬اقتصــاد‪،‬‬ ‫معمــاری و انفورماتیــک می باشــد‪.‬‬ ‫لوگانــو در بیــن شــهرهای ســوئیس بــه عنــوان تفرجگاهــی زیبــا و ارامــش‬ ‫بخــش شــهرت پیــدا کــرده اســت و مســافران زیــادی از نقــاط مختلــف اروپــا‬ ‫و همیــن طــور سرتاســر جهــان بــرای اســتراحت و لــذت بــردن از ارامــش‬ ‫طبیعــت بــه ایــن منطقــه مــی اینــد‪.‬‬ ‫سنتموریتز‬ ‫َســنت موریتــز یــک شــهر و ناحیــه اســکی در ســوئیس اســت‪ .‬کــه در ایالــت‬ ‫گراوبونــدن قــرار دارد‪ .‬ســنت مورتیــز بــه خاطــر میزبانــی دو دوره المپیــک‬ ‫زمســتانی یعنــی دوره هــای بازی هــای المپیــک زمســتانی ‪ ۱۹۲۸‬و بازی هــای‬ ‫المپیــک زمســتانی ‪ ۱۹۴۸‬معــروف اســت‪ .‬بلندتریــن نقطــه شــرق الــپ یعنــی‬ ‫پیــز برنینــا در چنــد کیلومتــری جنــوب ایــن شــهر واقــع اســت‪.‬‬ ‫نکتــه جالــب در مــورد ایــن شــهر انکــه بخش هــای ابتدایــی فیلــم مــردی کــه‬ ‫زیــاد می دانســت بــه کارگردانــی الفــرد هیچــکاک در ایــن شــهر فیلم بــرداری‬ ‫شده اســت‪.‬‬ ‫اپانزل‬ ‫شــهر اپانــزل در بخــش اپانــزل در ایالــت اپانــزل اینرودانــدر کشــور ســوئیس‬ ‫واقــع شده اســت کــه ‪ ۵۵۰۰‬نفــر جمعیــت دارد‪ .‬ایــن شــهر فاقــد شــهرداری‬ ‫اســت و قســمت های مختلــف ان توســط شــهرداری های بخش هــای دیگــر‬ ‫ایالــت اپانــزل اینرودانــدر شــامل شــوونده و روتــه کنتــرل می شــود‪.‬‬ ‫شــهر اپنــزل کــه پایتخــت یــک نیمــه ایالــت اســت‪ ،‬در میــان تپــه ماهورهــا و‬ ‫چشــم اندازهای زیبایــی قــرار گرفته اســت و از ان جــا کــه بیشــتر جذابیــت و‬ ‫زیبایــی قدیمــی خــود را حفــظ کرده اســت بــه یــک دهکــده بیشــتر شــباهت‬ ‫دارد تــا یــک شــهر و علی رغــم صنایــع روزافــزون نســاجی و گلــدوزی در‬ ‫اقتبــاس روش زندگــی دنیــای خــارج کنــد بوده اســت‪ .‬بــا ان کــه لباس هــای‬ ‫محلــی و قدیمــی دیگــر کمتــر پوشــیده می شــود و تنهــا بــرای جشــن های‬ ‫خاصــی از ان هــا اســتفاده می شــود‪ ،‬هنــوز هــم گاه گاه در اپنــزل بــه زنانــی بــر‬ ‫مــی خوریــم کــه در لبــاس باســتانی خــود جلــوی خانه هایشــان نشســته اند‬ ‫و به ســرعت مشــغول بافتــن یــا دوختــن می باشــند ‪ .‬ایــن شــهر در نهایــت‬ ‫پاکیزگــی اســت و ســاختمان ها هــر چنــد قدیمــی هســتند امــا نــو به نظــر‬ ‫می اینــد‪.‬‬ ‫زرمات‬ ‫یکــی از مشــهورترین مقاصــد گردشــگری ســوئیس‪ ،‬منطقــه ی ‪ Zermatt‬در‬ ‫کانتــون ولــه (‪ )Valais‬اســت کــه هیــچ ماشــینی در ان تــردد نمی کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫مــکان دیدنــی‪ ،‬بــه خاطــر زیبایی هــای طبیعــی خیــره کننــده و کــوه بلنــد و‬ ‫با شــکوه ماترهــورن (‪ )Matterhorn‬شــهرت دارد‪ .‬اماکــن تفریحــی متعــدد‬ ‫بــا امکانــات انجــام فعالیت هایــی نظیــر اســکی‪ ،‬پیــاده روی و کوهنــوردی و‬ ‫همچنیــن چشــم اندازهای زیبــا و نفس گیــر‪ ،‬ســاالنه هــزاران گردش گــر را بــه‬ ‫ســوی خــود می کشــاند‪ .‬منطقــه ی اســکی زرمــات‪ ،‬بزرگ تریــن و بلندتریــن‬ ‫منطقــه در کل اروپــا اســت کــه امکانــات اســکی در تابســتان را فراهــم می کنــد‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬روز در ســال بــاز اســت و مرتفع تریــن ایســتگاه راه اهــن کوهســتانی‬ ‫اروپــا را در خــود دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪40‬‬ صفحه 40 ‫لوسرن‬ ‫لوســرن شــهری در مرکــز ســوئیس ‪ ،‬در بخــش المانــی زبــان ایــن کشــور‬ ‫اســت‪ .‬لوســرن مرکــز کانتــون لوســرن و بخشــی از منطقــه ای بــه همیــن نــام‬ ‫اســت‪ .‬لوســرن بــا جمعیــت تقریبــی ‪ 82000‬نفــر ‪ ،‬پرجمعیــت تریــن شــهر در‬ ‫ســوئیس مرکــزی و مجموعــه ای از اقتصــاد ‪ ،‬حمــل و نقــل ‪ ،‬فرهنــگ و رســانه‬ ‫در منطقــه اســت‪ .‬منطقــه شــهری ایــن شــهر شــامل ‪ 19‬شــهرداری و شــهر بــا‬ ‫جمعیــت کلــی حــدود ‪ 220،000‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫رودخانــه روس ‪ ،‬بــه دلیــل قــرار گرفتــن در ســاحل دریاچه لوســرن و خــروج ان‪،‬‬ ‫از دیــد کــوه هــای ‪ Pilatus‬و ‪ Rigi‬در کــوه هــای الــپ ســوئیس ‪ ،‬مدتهاســت‬ ‫کــه لوســرن مقصــد گردشــگران اســت‪ .‬یکــی از بناهــای معــروف ایــن شــهر ‪،‬‬ ‫پــل چپــل اســت ‪ ،‬پلــی چوبــی کــه بــرای اولیــن بــار در قــرن ‪ 14‬ســاخته شــد‪.‬‬ ‫زبــان رســمی لوســرن المانــی (انــواع سوئیســی اســتاندارد) اســت ‪ ،‬امــا زبــان‬ ‫اصلــی گفتــاری نــوع محلــی گویــش المانــی ســوئیس المانــی اســت‪.‬‬ ‫لوســرن محــل اســتقرار تعــدادی از شــرکت هــای بــزرگ سوئیســی از جملــه‬ ‫گــروه شــیندلر ‪ ،‬کرونوســویس ‪ ،‬امــی ‪ EF Education First ،‬و ‪Luzerner‬‬ ‫‪ Kantonalbank‬اســت‪ ، Suva .‬یکــی از قدیمــی تریــن شــرکت هــای بیمــه‬ ‫حــوادث ســوئیس ‪ ،‬و همچنیــن دانشــگاه لوســرن ‪ ،‬جوانتریــن دانشــگاه ســنتی‬ ‫ســوئیس ‪ ،‬در لوســرن مســتقر هســتند‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ، 2012‬لوســرن کمتریــن میــزان مالیــات شــرکت هــا را در ســطح‬ ‫کانتــون بــه ســوئیس ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬لوســرن نــرخ مالیــات بــر درامــد شــخصی بســیار متوســطی را‬ ‫نیــز ارائــه مــی دهــد‪ .‬در مطالعــه اخیــر منتشــر شــده در مــورد شــاخص مالیــات‬ ‫‪ ، 2012 BAK Basel Economics‬لوســرن بــا تنهــا ‪ ٪2‬نــرخ مالیــات بیشــتر‬ ‫بادن‬ ‫بــادن از شــهرهای شــناخته شــده در ســوئیس اســت‪ .‬محــل اســتقرار منطقــه‬ ‫بــادن در کانتــون ارگاو اســت‪ .‬چشــمه هــای اب گــرم معدنــی ان کــه در ‪25‬‬ ‫کیلومتــری شــمال غربــی زوریــخ در دره لیمــات واقــع و در ضلــع غربــی ان‬ ‫واقــع شــده اســت و حداقــل از دوران روم معــروف بــوده اســت‪ .‬زبــان رســمی‬ ‫ایــن منطقــه المانــی اســت ‪ ،‬امــا زبــان اصلــی صحبــت شــده گویــش محلــی‬ ‫سوئیســی المانــی اســت‪ .‬جمعیــت ان در ســال ‪ 2010‬بیــش از ‪ 18000‬نفــر‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫پیشینه شهر‬ ‫بــادن در زمــان امپراطــوری روم بــه خاطــر چشــمه های اب گــرم خــود معــروف‬ ‫شــده بــود‪ .‬بــرای رومــی هــا عــاوه بــر اســتفاده پزشــکی خــود‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫چشــمه های طبیعــی بــرای اهــداف تفریحــی و مذهبــی نیــز رایــج بــود‪.‬‬ ‫یــک مجموعــه اســتخر در ســاحل ســمت چــپ لیمــات وجــود داشــت کــه‬ ‫بــا سیســتم چشــمه هایــی بــا اب ‪ 47‬درجــه ســانتیگراد تغذیــه مــی شــد‪ .‬در‬ ‫اطــراف ایــن چشــمه ها رفتــه رفتــه ســازه هایی ســاخته شــد‪ .‬مناطــق تفریحــی ‪،‬‬ ‫مســکونی و تجــاری همگــی در نیمــه اول قــرن ‪ 1‬بــه انــدازه قابــل توجهــی رشــد‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫نــام مــدرن ‪ Baden‬اولیــن بــار در ســال ‪ 1040‬ثبــت شــده اســت‪ .‬در حــدود‬ ‫ان زمــان ‪ ،‬زمیــن ان در دســت لنزبــورگ هــا بــود ‪ ،‬برخــی از انهــا در قــرن ‪12‬‬ ‫خــود را «کنــت هــای بــادن» نامیدنــد‪ .‬پــس از انقــراض در حــدود ســال ‪، 1172‬‬ ‫قلمروهــای انهــا بیــن هوهنســتاوفن هــا ‪ ،‬زورینگــن هــا و کیبــورگ ها تقســیم شــد‬ ‫و کیبرگ هــا بــا ازدواج هارمانــس ســوم بــا وراث خــود ریچنــزا بــر بــادن تســلط‬ ‫یافتنــد‪ .‬در حــدود ســال ‪ ، 1230‬انهــا شــهر قــرون وســطایی بــادن را تاســیس‬ ‫کردنــد‪ .‬بــا مــرگ هارتمــن چهــارم بــدون فرزنــد در ســال ‪ ، 1264‬زمین هــای‬ ‫وی بــه حــق ادعــای همســرش گرتــرود توســط رودلــف فــون هابســبورگ تصــرف‬ ‫شــد‪ .‬قلعــه اســتین توســط ضابطــان هابســبورگ نگهــداری مــی شــد و اداره و‬ ‫بایگانــی را بــرای قلمــرو اطــراف انهــا نگهــداری مــی کــرد‪ .‬کنفدراســیون در ســال‬ ‫‪ 1415‬هنــگام فتــح ارگاو ‪ ،‬قلعــه و ســوابق ان را محاصــره و تخریــب کــرد و بدیــن‬ ‫ترتیــب شهرســتان بــادن تاســیس شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪41‬‬ ‫در مقایســه بــا باالتریــن کانتــون در ایــن مقایســه بــه مــکان ‪ 4‬رســید‪.‬‬ ‫از انجــا کــه برنامــه هــا بــرای فرهنــگ و مرکــز همایــش هــای جدیــد‬ ‫در اواخــر دهــه ‪ 1980‬مطــرح شــد ‪ ،‬لوســرن تعادلــی بیــن فرهنــگ بــه‬ ‫اصطــاح مســتقر و فرهنــگ جایگزیــن پیــدا کــرده اســت‪ .‬اجماعــی‬ ‫حاصــل شــد کــه در نهایــت بــا مصالحــه فرهنگــی بــه اوج خــود رســید‪.‬‬ ‫مراکــز فرهنگــی تاســیس شــده متشــکل از مرکــز فرهنــگ و کنگــره‬ ‫لوســرن‪ ،‬تئاتــر شــهر و بــه معنــای وســیع تــر موسســات کوچکتــر‬ ‫ماننــد کلیــن تئاتــر اســت کــه توســط کمدیــن بومــی لوســرن‪Emil‬‬ ‫‪ Steinberger‬تاســیس شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ Südpol‬نیــز مرکــزی بــرای هنرهــای نمایشــی در لوســرن اســت کــه‬ ‫رویدادهــای موســیقی ‪ ،‬رقــص و تئاتــر را ارائــه مــی دهــد‪ .‬مرکــزی کــه در‬ ‫نوامبــر ‪ 2008‬افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫لوســرن همچنیــن محــل برگــزاری‪ ،‬مجموعــه ای از کنســرت هــای‬ ‫موســیقی کالســیک اســت کــه در هــر ســال برگــزار مــی شــود‪.‬‬ صفحه 41 ‫سایر مناطق دیدنی سوئیس‬ ‫تیچینو‬ ‫نکتــه ای کــه در ایــن کانتــون جنوبــی ســوئیس‪ ،‬توجــه شــما را بیــش از هــر چیــز‬ ‫دیگــر جلــب می کنــد‪ ،‬تجربــه ی فرهنــگ ایتالیایــی اســت‪ .‬ایــن کانتــون ترکیــب‬ ‫جالــب و عجیبــی از فرهنــگ ایتالیایــی و سوئیســی اســت؛ اب و هــوای ایتالیایــی‪ ،‬غــذا‬ ‫و نوشــیدنی ایتالیایــی‪ ،‬زبــان ایتالیایــی‪ ،‬معمــاری و حتــی ســبک زندگــی ایتالیایــی‪.‬‬ ‫دریاچه هــای بی نظیــر بــا اب هــای زالل و پــاک‪ ،‬دهکده هــای پراکنــده در دره هــا‬ ‫و کوه هــای زیبــا مــکان مناســبی را بــرای کســانی کــه بــه تجربــه ی ســکوت‬ ‫یــک زندگــی روســتایی عالقه منــد هســتند‪ ،‬فراهــم کــرده اســت‪ .‬شــهر بالنزونــا‬ ‫(‪ ،)Bellinzona‬مرکــز ایــن کانتــون‪ ،‬یــک شــهر قلع ـه ای متعلــق بــه قــرون وســطی‬ ‫اســت‪ .‬از ســه قلعــه و بــازار قدیمــی ایــن شــهر کــه میــراث جهانــی یونســکو اســت‬ ‫دیــدن کنیــد‪.‬‬ ‫اینترالکن‬ ‫ایــن شــهر زیبــا کــه در بیــن دو دریاچــه ی ‪ Thun‬و ‪ Brienz‬واقــع شــده‪ ،‬بــه‬ ‫درســتی پایتخــت ماجراجویــی ســوئیس نامیــده می شــود و یــک مقصــد رویایــی‬ ‫بــرای عالقه منــدان بــه فعالیت هــای تفریحــی همــراه بــا هیجــان و ماجراجویــی‬ ‫اســت‪ .‬امــکان انجــام ورزش هایــی مثــل پــرواز بــا پاراگالیــدر‪ ،‬کایــت ســواری‪،‬‬ ‫بانجی جامپینــگ‪ ،‬دره نــوردی (‪ ،)canyoning‬رودگــردی (‪ ،)river rafting‬صخــره‬ ‫نــوردی‪ ،‬قایق رانــی‪ ،‬دوچرخه ســواری در کوهســتان‪ ،‬چتــر بــازی‪ ،‬اســکی و اســنوبرد‬ ‫و هــر ورزش دیگــری کــه تصــور کنیــد‪ ،‬در ایــن شــهر فراهــم اســت‪ .‬بــرای دیــدن‬ ‫منظره هــای شــگفت انگیز و بی نظیــر کوهســتانی‪ ،‬ســوار قطــار شــوید و از خــوردن‬ ‫غــذا در یکــی از رســتوران های کوهســتانی‪ ،‬لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫ابشار تروملباخ‬ ‫ابشــار تروملبــاخ کــه در شــهر اینترالکــن قــرار دارد تنهــا ابشــار یخچالــی در جهــان و‬ ‫یکــی از جاهــای دیدنــی ســوئیس اســت کــه از طریــق راه هــای مختلــف در زیرزمیــن‬ ‫قابــل دســترس اســت‪ .‬ایــن ابشــار یکــی از حیــرت انگیزتریــن ابشــارهایی اســت‬ ‫کــه در کشــور ســوئیس می توانیــد ببینیــد‪ .‬ایــن ابشــار تماشــایی درون دره شــکاف‬ ‫ماننــد تنــگ و عمیقــی قــرار گرفتــه اســت کــه قــدرت ان از جــوش و خــروش اب هــای‬ ‫جــاری شــده از قلــه کوه هــای ایگــر‪ ،‬مونــک و یونــگ فــرا و همچنیــن یخ رودهــای‬ ‫بینابیــن انهــا برگرفتــه شــده اســت‪ .‬گفتنــی اســت دیوارهــای حجــاری شــده دره یکی‬ ‫دیگــر از زیبایی هــای ایــن جاذبــه اســت‪ .‬بســیاری از نویســنده ها و نوازنده هــا از‬ ‫صخره هــا و ابشــارهای دیدنــی التربرونــن الهــام گرفته انــد‪ ،‬به عنــوان نمونــه شــعر‬ ‫روح ابشــارها (‪ )the Spirit of the Waterfalls‬یوهــان گوتــه‪ ،‬کــه بعــدا ً فرانتــس‬ ‫شــوبرت ان را بـ ه صــورت یــک اهنــگ دراورد‪.‬‬ ‫گذرگاه سنت برنارد‬ ‫گــذرگاه سِ ــنت برنــارد برنــارد قدیمی تریــن گــذرگاه الــپ غربــی و ســومین‬ ‫گــذرگاه مرتفــع ســوئیس اســت‪ .‬در مرتفع تریــن قســمت جــاده مهمان ســرای‬ ‫ســنت برنــارد قــرار دارد؛ همــان جایــی کــه س ـگ های نجــات ســنت برنــارد‬ ‫به شــهرت رســیدند‪ .‬ســنت برنــارد نــژادی از ســگ های کاری بزرگ جثــه ای‬ ‫اســت کــه در گــذرگاه ســنت برنــارد بــرای عملیــات نجــات تربیــت می شــدند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪42‬‬ صفحه 42 ‫گرویر‬ ‫گرویــر از دهکده هــای قــرون وســطی ایی اســت کــه در منطقــه گرویــر در‬ ‫کانتــون فریبــورگ ســوئیس قــرار دارد‪ .‬گردشــگران زیــادی بــرای دیــدن‬ ‫ایــن دهکــده کــه از مقاصــد گردشــگری مهــم در دره باالیــی رودخانــه ســان‬ ‫اســت‪ .‬گرویِــر پایتخــت پنیــر ســوئیس اســت و پنیــر گرویــر هــم کــه یکــی‬ ‫از معروف تریــن پنیرهــای دنیاســت‪ ،‬همین جــا تولیــد می شــود‪ .‬بــرای‬ ‫رفتــن بــه قلعــه باشــکوه ایــن روســتا کــه در قــرن ‪۱۳‬ســاخته شــده بایــد‬ ‫خیابانــی عریــض و ســنگفرش را طــی کنیــد از ان بــاال بــه غیــر از دیــدن‬ ‫قلعــه‪ ،‬چشــم انــداز کــوه هــای الــپ اطــراف هــم تماشــایی ســت‪.‬‬ ‫کاپل بروک‬ ‫در نخســتین بازدیــد از شــهر لوســرن‪ ،‬یکــی از اولیــن چیزهایــی که به چشــم‬ ‫گردشــگران می خــورد‪ ،‬قدیمی تریــن پــل چوبــی اروپــا (‪)Kapellbrucke‬‬ ‫اســت کــه ‪ ۲۰۴‬متــر طــول دارد و در ســال ‪ ۱۳۳۳‬میــادی ســاخته شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن پــل بــه عنــوان یــک دژ محافــظ‪ ،‬روی رودخانــه رئــوس ســاخته‬ ‫شــده اســت و اکنــون یکــی از مهمتریــن نمادهــای شــهر اســت و در مســیر‬ ‫خــود‪ ،‬از یــک بــرج ‪ ۳۴‬متــری عبــور می کنــد کــه در میانــه رودخانــه قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬در قــرن ســیزدهم‪ ،‬ایــن بــرج یــک بــرج دیدبانــی و ســال ها‬ ‫بعــد زنــدان و بعدهــا خزانــه بــوده اســت و امــروزه بــه عنــوان عبادتــگاه‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬متاســفانه در ســال ‪ ۱۹۹۳‬در اثــر اتــش ســوزی‪،‬‬ ‫خســارت شــدیدی بــه پــل وارد شــد امــا پــس از ایــن حادثــه از ان بــه‬ ‫خوبــی محافظــت می شــود‪ .‬بازدیــد از پــل را بــه عنــوان یکــی از جاهــای‬ ‫دیدنــی ســوئیس از دســت ندهیــد‪.‬‬ ‫کلیسای نوتردام لوزان‬ ‫کلیســای نوتــردام کلیســای گوتیــک حیــرت اوری اســت کــه شــاید بتــوان ان‬ ‫را زیباتریــن کلیســا در کشــور ســوئیس دانســت‪ .‬ایــن کلیســا کــه در ارتفــاع‬ ‫‪ 1500‬متــری از ســطح دریــا واقــع شــده و ُمشــرف بــر دریاچــه ژنــو اســت در‬ ‫ســده ســیزدهم میــادی ســاخته شــد در مرکــز شــهر قدیمــی لــوزان واقــع‬ ‫اســت‪ .‬طــول ایــن کلیســا حــدودا ً ‪ ،100‬پهنــای ان ‪ 26‬و ارتفاعــش ‪ 80‬متــر‬ ‫اســت‪ .‬اُرگ اســتوانه ای ایــن کلیســا کــه مشــتمل بــر ‪ 7000‬اســتوانه اســت‬ ‫یــک ابــزار موســیقی یکتــا و منحصــر بــه فــرد در دنیــا اســت‪ .‬یکــی از جاذبــه‬ ‫هــای دوســت داشــتنی ایــن کلیســا پنجــره گِــرد و ُگلدیســی ان اســت کــه‬ ‫در بــر دارنــده ‪ 105‬قطعــه شیشــه رنگــی دارای نقاشــی هــای مربــوط بــه‬ ‫عالئــم دوازده گانــه بــرج هــای اســمانی اســت‪ .‬ایــن کلیســا دارای دو منــاره بــه‬ ‫نام هــای منــاره جنوبــی و مرکــزی اســت‪.‬‬ ‫راه اهن ریشن‬ ‫ایــن راه اهــن ِ‬ ‫ریشــن ســوئیس را از میــان کوه هــای گرابونــدِ ن بــه ایتالیــا وصــل‬ ‫می کنــد و از شــاهکارهای مهندســی ســوئیس در یکــی از خوش عکس تریــن‬ ‫مناطــق کشــور اســت‪ .‬ایــن راه اهــن معــروف ‪ ۱۳۰‬کیلومتــر طــول دارد و در مســیرش‬ ‫از ‪ ۱۹۶‬پــل و ‪ ۵۵‬تونــل عبــور می کنــد‪ .‬پــل پیــچ دار لَندواسِ ــر وایاداکــت هــم از‬ ‫جالب توجه تریــن نقــاط مســیرش اســت کــه قطعــا تجربــه ای به یادماندنــی را‬ ‫برای تــان رقــم خواهــد زد‪.‬‬ ‫ابشار راین‬ ‫از دیگــر جاهــای دیدنــی هیجــان انگیــز ســوئیس ابشــار رایــن اســت‬ ‫کــه بــا پهنــای ‪ ۱۲۵‬و ارتفــاع ‪ ۲۵‬متــر از بزرگ تریــن ابشــارهای اروپــا‬ ‫بــه شــمار مـی رود‪ .‬ایــن ابشــار بیشــتر بــه حجــم بــاالی ابــی کــه در ان‬ ‫جریــان دارد معــروف اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪43‬‬ صفحه 43 ‫پل اسپرور‬ ‫شــهرت و بنــام بــودن ایــن پــل بــه خاطــر قدمــت ان اســت کــه ســالهای خیلــی‬ ‫دور مــی رســد و زبانــزد گردشــگران در سراســر جهــان شــده اســت‪ .‬ایــن پــل‬ ‫یکــی از دو پــل دوقلــوی باســتانی معــروف شــهر لوســرن محســوب مــی شــود‬ ‫و اینکــه ســاخت پــل « اســپرور» بــه ســال ‪ 1406‬میــادی بــاز مــی گــردد و در‬ ‫داخــل فضــای پــل ‪ 45‬نقاشــی از « رقــص مــرگ « (یــک قطعــه ســمفونیک) وجــود‬ ‫دارد کــه در کشــور المــان تحــت عنــوان ‪ « Totentanz‬شــناخته و شــهرت دارد‬ ‫ی هــای مذکــور بیــن ســال های ‪ 1616‬میــادی و ‪ 1637‬میــادی توســط‬ ‫‪ ،‬نقاش ـ ‬ ‫نقــاش معــروف بنــام « کاســپر مگلینگــر « و بــا همــکاری دانــش اموزانش کشــیده‬ ‫شــده اســت و ایــن مجموعــه نقاشــی بــه عنــوان بــزرگ تریــن نمونــه موجــود در‬ ‫نــوع خــود در ســطح بیــن المللــی شــناخته می شــود بــه شــهرت جهانــی رســده‬ ‫اســت و اینکــه ایــن نقاشــی هــا در قــاب هایــی بــه رنــگ ســیاه قــرار دارنــد و هــر‬ ‫قــاب شــامل حکاکــی هایــی از اســامی ‪ ،‬توضیحــات نقاشــی و نــام مشــتریان و‬ ‫اهــدا کنندگانشــان مــی باشــد کــه در نــوع خــود بــی نظیــر اســت و ضمنا نقاشـی ‬ ‫هایــی از پرتــره برخــی خیریــن نیــز در ایــن بنــا بــه چشــم شــما خواهــد خــورد ‪،‬‬ ‫پــس دوربیــن هایتــان را فرامــوش نکنیــد‪.‬‬ ‫کلیسای یسعویون‬ ‫اولیــن کلیســای بــزرگ کشــور ســوئیس بــا ســبک معمــاری « بــاروک‬ ‫« بــرای یســعویون ‪ ،‬مســتقیما در پهنــه ســمت چــپ رود ریــوس قــرار‬ ‫گرفتــه اســت و اینکــه ایــن کلیســا در بیــن ســال هــای ‪ 1666‬و ‪1677‬‬ ‫میــادی ســاخته شــده اســت و فضــای داخلــی ایــن کلیســا در ســال‬ ‫‪ 1750‬میــادی بــه ســبک « روکوکــو « بازســازی و بــه روز رســانی شــد‬ ‫و در ایــن راســتا ســقف کلیســا نیــز بــ ه صــورت برجســته و پــر رنــگ‬ ‫و لعــاب نقاشــی و محــراب کلیســا بــا ســنگ هــای مرمــر مصنوعــی‬ ‫زیبایــی چشــمگیری بدســت اورده اســت‪ ،‬پیشــنهاد مــی کنیــم کــه بــرای‬ ‫ت هــای بــا شــکوه در ایــن مــکان جــذاب بایــد از قبــل‬ ‫اجراهــا و کنســر ‬ ‫بلیــط تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫بنای یادبود شیر‬ ‫در شــمال « لــون پالتــز « بنــای یادبــود شــیر‪ ،‬مجســم ه ای بــزرگ از‬ ‫یــک شــیر در حــال مــرگ از جنــس ســنگ قــرار گرفتــه شــده اســت و‬ ‫ایــن مجســمه توســط « توروالدســن (‪ « )Thorwaldsen‬در ســال ‪1820‬‬ ‫میــادی طراحــی و ســاخته شــده اســت و ایــن اثــر تاریخــی یــاداور‬ ‫مــرگ ‪ 26‬افســر و بیــش از ‪ 700‬ســرباز از ســپاه کشــور ســوئیس‬ ‫اســت کــه در حــال حفاظــت از « لویــی شــانزدهم « طــی حملــه بــه‬ ‫تویلــری طــی انقــاب فرانســه در ســال ‪ 1792‬میــادی مــی باشــد کــه‬ ‫ایــن بنــا جــزو پرطرفدارتریــن جاذبــه هــای ایــن کشــور بشــمار مــی‬ ‫رود‪ .‬ضمنــا ایــن اثــر خــاص ‪ ،‬یکــی از بهتریــن و معروفتریــن بناهــای‬ ‫واقــع در شــهر لوســرن مــی باشــد ‪ ،‬امــا تنهــا تعــداد انگشــت شــماری‬ ‫از گردشــگران ســوئیس از دیگــر بنــای یادبــود جنــگ در « لــون پالتــز‬ ‫« بــه نــام بورباکــی پانورمــا (‪ )Bourbaki Panorama‬اطــاع دقیقــی‬ ‫دارنــد ‪ .‬در ایــن بنــا ‪ 11‬هــزار متر مربــع نقاشــی بــه شــکل یــک دایــره‬ ‫بــزرگ چیــده شــده اســت مــه محصــور کننــده اســت و قدمــت ایــن‬ ‫نقاشــی های رئالیســم بــه ســال ‪ 1879‬میــادی بــر مــی گــردد و در اخــر‬ ‫ت هــای تفریحــی همــراه‬ ‫ایــن مــکان بــرای عالقــه منــدان بــه فعالیــ ‬ ‫بــا هیجــان و ماجراجویــی بســیار مناســب اســت و همچنیــن امــکان‬ ‫ش هایــی مثــل پــرواز بــا پاراگالیــدر ‪ ،‬کایـت ســواری‪ ،‬بانجـی ‬ ‫انجــام ورز ‬ ‫جامپینــگ ‪ ،‬دره نــوردی ‪ ،‬رود گــردی (‪ ، )river rafting‬صخــره نــوردی‪،‬‬ ‫قایقرانــی ‪ ،‬دوچرخــه ســواری در کوهســتان ‪ ،‬چتــر بــازی‪ ،‬اســکی و‬ ‫اســنوبرد و هــر ورزش دیگــری کــه تصــورش را مــی کنیــد در ایــن شــهر‬ ‫فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪44‬‬ صفحه 44 ‫الواکس‬ ‫الواکــس (‪ )Lavaux‬نــام منطقــه ای زیبــا در ایالــت وو (‪ )Vaud‬در غــرب‬ ‫کشــور ســوئیس اســت‪.‬‬ ‫«وو» ســومین ایالــت پرجمعیــت ســوئیس و چهارمیــن ایالــت وســیع ایــن‬ ‫کشــور بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫الواکــس در کنــار دریاچــه لمــان (‪ )Léman‬در کنــار شــهر ژنــو قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬و عــاوه بــر برخــورداری از اب و هــوای معتــدل و مطلوبــی‪ ،‬دارای‬ ‫مناظــر طبیعــی زیبــا و چشــم نــوازی اســت‪.‬‬ ‫الواکس در سال ‪ 2007‬در لیست میراث جهانی یونسکو ثبت گردید‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه تاکســتان و انگورهــای معروفــی دارد ولــی طبــق قوانیــن ایالتــی‬ ‫ســوئیس‪ ،‬مــدرن ســازی ایــن تاکســتان هــا ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫در میــان ایــن تاکســتان هــا‪ ،‬مســیرهای پیــاده روی زیــادی وجــود دارد‪ ،‬از‬ ‫جملــه مســیر پیــاده روی بیــن روســتای ‪ Saint-Saphorin‬و شــهر لوتــری‬ ‫(‪ ،)Lutry‬کــه بــه یکــی از جاذبــه هــای گردشــگری ایــن منطقــه تبدیــل شــده‬ ‫اســت‪ .‬در ســال ‪ 2012‬اداره پســت ســوئیس یــک کارت پســتال و ســه تمبــر‬ ‫بــه افتخــار منطقــه الواکــس منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫موزه فوتبال فیفا‬ ‫مــوزه فوتبــال جهانــی فیفــا مــوزه ای بــرای ورزش فوتبــال اســت کــه بــه فیفــا‬ ‫تعلــق دارد‪ .‬مــوزه در ســتاد مرکــزی فیفــا‪ ،‬زوریــخ‪ ،‬ســوئیس قــرار‏دارد و در‬ ‫‪ ۲۸‬فوریــه ‪ ۲۰۱۶‬گشــایش یافتــه اســت‪ .‬مــوزه در فضایــی بــه وســعت ‪۳۵۰۰‬‬ ‫مترمربــع در ســه طبقــه بنــا گشــته و ســاختمان‏همچنیــن شــامل یــک بــار (مکان)‬ ‫ورزشــی‪ ،‬یــک بیســترو‪ ،‬قهوه خانــه‪ ،‬یــک کتابخانــه‪ ،‬یــک فروشــگاه مــوزه و اتــاق‬ ‫هــای کنفرانــس‪ .‬طبقــه‏فوقانــی شــامل فضاهــای اداره و ‪ ۳۴‬اپارتمــان لوکــس‬ ‫اســت‪ .‬نمایشــگاه مــوزه شــامل خاطراتــی از هــر جــام جهانــی فوتبــال و جــام‬ ‫جهانــی‏فوتبــال زنــان اســت‪.‬‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‬ ‫دریاچه لوگانو‬ ‫کشــور ســوئیس دریاچــه هــای بســیاری دارد و بــدون شــک یکــی از زیباتریــن‬ ‫ان هــا دریاچــه لوگانــو اســت‪ .‬موقعیــت قرارگیــری ایــن دریاچــه ان را خــاص و‬ ‫متمایــز کــرده اســت‪ .‬وقتــی کنــار دریاچــه مــی ایســتید و ان را نــگاه مــی کنیــد‬ ‫متوجــه مــی شــوید کــه دور تــا دور ان را کــوه هــای پوشــیده از درخــت احاطــه‬ ‫کــرده انــد کــه بــا شــیبی مالیــم بــه اب منتهــی مــی شــوند‪ .‬بــه دلیــل وجــود‬ ‫کــوه هــا در اطــراف دریاچــه از هــر زاویــه ای کــه نــگاه کنیــد تنهــا بخشــی از‬ ‫ان را مــی توانیــد ببینیــد و همیــن هــم یکــی از دالیــل جذابیــت ایــن دریاچــه‬ ‫اســت‪ .‬قایــق هــای تفریحــی متعــددی در ایــن دریاچــه وجــود دارنــد کــه از‬ ‫ســواحل مختلــف مســافران را بــه گردشــگری لــذت بخــش در ســطح دریاچــه‬ ‫مــی برنــد‪ .‬از جملــه مشــهورترین ان هــا‪ ،‬کشــتی کــروز صبحگاهــی و کــروز‬ ‫پانورامیــک اســت کــه تــور تفریحــی اش بیــش از ‪ ۳‬ســاعت طــول مــی کشــد‪.‬‬ ‫موزههرمانهسه‬ ‫هرمــان هســه‪ ،‬نویســنده المانــی برنــده جایــزه نوبــل را همــه کــم و بیــش‬ ‫می شناســند‪ .‬جالــب اســت بدانیــد کــه ایــن نویســنده شــهیر در ســال ‪ ۱۹۱۹‬بــه‬ ‫دهکــده مونتاگنــوال نقــل مــکان کــرد و تــا زمــان مرگــش در ســال ‪ ۱۹۶۲‬همــان‬ ‫جــا ســکونت داشــت‪ .‬امــروه اولیــن خانــه هرمــان هســه بــه یــک مــوزه تبدیــل‬ ‫شــده اســت و اثــار و لــوازم شــخصی او بــه همــان شــکل باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫هرمــان هســه هنگامــی کــه در ایــن خانــه زندگــی مــی کــرد کتــاب کالســیک‬ ‫ســیذارتا را نوشــت کــه داســتان مــردی هنــدی اســت کــه دچــار تحــول معنــوی‬ ‫و عرفانــی مــی شــود‪ .‬در ایــن مــوزه مــی توانیــد مکاتبــات و نامــه نــگاری هــای‬ ‫هســه بــا افــراد مشــهوری مثــل تــی اس الیــوت و فرویــد را هــم در کنــار اثــار‪،‬‬ ‫عکــس هــا و نقاشــی هــای ابرنــگ او مشــاهده کنیــد و بیشــتر بــا زندگــی ایــن‬ ‫نویســنده مشــهور اشــنا شــوید‪ .‬در ایــن مــوزه تــور صوتــی هــم بــه زبــان هــای‬ ‫مختلــف موجــود اســت کــه اطالعــات بســیار خوبــی در مــورد هرمــان هســه بــه‬ ‫شــما مــی دهــد‪ .‬اگــر اهــل کتــاب و کتابخوانــی هســتید بازدیــد از محــل زندگــی‬ ‫ایــن نویســنده مطمئنــا برایتــان جالــب توجــه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪45‬‬ ‫ستاره کوشا‬ صفحه 45 ‫تاریخ موسیقی سوئیس‬ ‫خلیل مدادی‬ ‫مــدت هاســت کــه ســوئیس علــی رغــم تنــوع قومیــت هــای المانــی‪ ،‬فرانســوی‪،‬‬ ‫ایتالیایــی‪ ،‬رومانــش و ســایر نژادهــا دارای هویــت فرهنگــی متمایــزی اســت‪.‬‬ ‫موســیقی مذهبــی و محلــی تــا قــرن ‪ 17‬بــا تســریع در تولیــد انــواع دیگــر‬ ‫موســیقی بــه اهســتگی در کشــور ســلطه داشــت‪.‬‬ ‫بــه دلیــل کمبــود اطالعــات دقیــق‪ ،‬در مــورد موســیقی محلــی ســوئیس قبــل از‬ ‫قــرن نوزدهــم اطالعــات کمــی در دســت اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬اولیــن منبــع‬ ‫اصلــی اطالعــات از مجموعــه اهنــگ هــای عامیانــه قــرن نوزدهــم و کارهــای‬ ‫انجــام شــده توســط هانــی کریســتن ‪ ،‬موســیقی شــناس ‪ ،‬حاصــل مــی شــود‪.‬‬ ‫یکــی از قدیمــی تریــن انــواع موســیقی محلــی ‪ ،‬اواز سوئیســی ‪Kühreihen‬‬ ‫بــود‪ ،‬یــک ترانــه الپــی روســتایی در حالــت ‪.Lydian‬‬ ‫ســازهای ســنتی شــامل الفــورن ‪ ،‬دولســیمر چکشــی‪ ،‬فلــوت ‪ ،‬قاشــقک‪ ،‬نی انبــان‬ ‫و ســترین (نوعــی گتیــار) بود‪.‬‬ ‫در اغــاز قــرن نوزدهــم ‪ ،‬موســیقی محلــی ســوئیس عمدت ـاً توســط گروههــای‬ ‫ســاخته شــده از نوازنــدگان دوره گــرد و هنرمنــدان منفــردی بــا اســتفاده از ســاز‬ ‫و فقــط بــا چنــد ســاز موســیقی اجــرا مــی شــد‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ ،1830‬ارتــش ســوئیس دوبــاره ســازماندهی شــد و منجــر بــه تشــکیل‬ ‫گروههایــی شــد کــه از ســازهای مــدرن اســتفاده مــی کردنــد‪ .‬ایــن ســازها‪،‬‬ ‫عمدتــا برنجــی یــا بــادی و بســیار بهتــر از ســازهایی بــود کــه توســط نوازنــدگان‬ ‫دوره گــرد نواختــه می شــدند و نوازنــدگان انهــا را بــه روســتاهای خــود می بردنــد‪.‬‬ ‫نوازنــدگان محلــی بــه ایــن مجموعــه هــا پیوســتند و بــرای جشــنواره های محلــی‬ ‫ومراســم های دیگــر‪ ،‬موســیقی و رقــص اجــرا مــی کردنــد‪ .‬ســبک های رقــص‬ ‫شــامل شــوتیش ‪ ،‬مــازورکا ‪ ،‬والــس و پولــکا بــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1829‬اکاردئــون در ویــن اختــراع شــد و تــا ســال ‪ 1836‬در‬ ‫ســوئیس نیــز گســترش یافــت‪ .‬اکاردئــون محبــوب بــود زیــرا نواختــن ان نســبتاً‬ ‫اســان بــود و دســتیابی بــه ان نیــز ارزان بــود و فقــط یــک نوازنــده را بــرای‬ ‫نواختــن ملــودی کامــل کافــی بــود‪ .‬تــا دهــه ‪ ،1850‬اکاردئــون بخشــی جدایــی‬ ‫ناپذیــر از موســیقی محلــی ســوئیس بــود و گــروه هــای نیمــه حرفــه ای بــرای‬ ‫نوازندگــی درگروه هــای بــزرگ رقــص اجتماعــی ظاهــر مــی شــدند‪ .‬در کنــار‬ ‫ســازهای برنجــی ســازهای زهــی ماننــد ویولــن و کنتربــاس نیــز رفتــه رفتــه‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد‪ .‬ســازهای زهــی بــه زودی شــروع بــه جایگزینــی‬ ‫بــا ســازهای برنجــی قدیمــی کردنــد‪ .‬اکاردئــون امــا تقریب ـاً در ســال ‪ 1903‬د ر‬ ‫ایــن گروههــای رقــص ظاهــر نشــد و ســرانجام جایگزیــن ویولــن شــد‪.‬‬ ‫بــه دنبــال جنــگ جهانــی اول ‪ ،‬ســوئیس بــه شــدت روی بــه شهرنشــینی‬ ‫اورد و موســیقی بــه شــهرهایی ماننــد زوریــخ منتقــل شــد‪ .‬موســیقی محلــی‬ ‫روســتایی بــه محبــوب تریــن ســبک بــرای مخاطبــان طبقــه متوســط​​تبدیــل‬ ‫شــد و نوازندگانــی ماننــد جــوزف اســتوکر («اســتوکر ســپ») در سراســر‬ ‫کشــور مشــهور شــدند‪ .‬اســتوکر مــی دانســت مخاطبانــش جذابیــت عجیــب‬ ‫موســیقی روســتایی را دوســت دارنــد و بنابرایــن لبــاس هــای ســنتی را از گــروه‬ ‫‪ Unterwalden‬انتروالــدن بــرای گروهــش خریــداری کــرد‪.‬‬ ‫در مناطــق شــهری ســوئیس ‪ ،‬موســیقی محلــی شــروع بــه امیختــن بــا‬ ‫ســبک های جدیــد‪ ،‬ماننــد جــاز و فاکــس ترات(نوعــی رقــص مترقــی و نَــرم‬ ‫بــا حــرکات روان پیوســته اســت کــه معمــوالً بــا موســیقی اوازی گروه هــای‬ ‫بــزرگ اجــرا می شــد‪ ).‬کــرد و ساکســیفون نیــز جایگزیــن کالرینــت شــد‪ .‬از‬ ‫دهــه ‪ ، 1930‬دولــت ســوئیس شــروع بــه تشــویق و ترویــج احیــای هویــت ملــی‬ ‫متمایــز از المــان و ســایر همســایگان کــرد‪ .‬الندلرموزیــک بــا ایــن هویــت همــراه‬ ‫شــد و محبوبیــت بیشــتری پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ‪ ،‬پــس از جنــگ جهانــی دوم ‪ ،‬الندلرموزیــک بــا هجــوم‬ ‫ســبک های وارداتــی بــه ســرعت محبوبیــت کمتــری پیــدا کــرد‪ .‬ایــن رشــته‬ ‫همچنیــن از تنــوع کمتــری برخــوردار شــد‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ ، 1960‬گــروه ســه نفــره متشــکل از دو اکاردئــون و یــک کنتربــاس‬ ‫رایــج تریــن قالــب گروه هــای موزیــک بــود و بســیاری از مــردم ســوئیس‬ ‫احســاس کردنــد کــه حفــظ ایــن ســنت و محافظــت از ان در برابــر تغییــر یــک‬ ‫وظیفــه مدنــی بــرای ان هاســت‪ .‬انهــا تــا حــد زیــادی موفــق بــه جلوگیــری از‬ ‫تغییــر شــده انــد‪.‬‬ ‫در اواخــر دهــه ‪ 1990‬و بــه ویــژه در دهــه ‪ 2000‬از حــدود ســال ‪ 2008‬تــا‬ ‫بــه امــروز ‪ ،‬گــروه موســیقی ‪ Oesch’s die Dritten‬از موفقیــت و محبوبیــت باالیی‬ ‫برخــوردار شــده انــد‪ .‬ســاز غالــب انهــا ‪( Schwyzeroergeli‬اکاردئــون کوچــک)‬ ‫اســت کــه توســط هانــس اوش ‪ ،‬گیتــار بــاس و اکاردئــون بــزرگ نیــز در ایــن‬ ‫گــروه مــورد اســتفاده اســت‪.‬‬ ‫منطقــه روســتایی اپنــزل ‪ Appenzell‬مرکــز اصلــی موســیقی محلــی در‬ ‫ســوئیس اســت‪ .‬در حالــی کــه ســایر مناطــق ســوئیس در قــرن نوزدهــم‬ ‫اکاردئــون را پذیرفتنــد ‪ ،‬اپنــزل اســتفاده از ویولــن و دولســیمر چکشــی (ســازی‬ ‫شــبیه ســنتور) همچنــان حفــظ کــرده بــود‪ .‬موســیقی زهــی از ‪ Appenzell‬در‬ ‫سراســر ســوئیس محبــوب اســت‪ .‬در تنظیــم اصلــی ان (دو ویولــن ‪ ،‬دولســیمر‬ ‫چکشــی‪ ،‬ویولن ســل و کنتربــاس) از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت در حالــی‬ ‫کــه اکاردئــون و پیانــو نیــز در برخــی از ترکیبــات گنجانــده شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪46‬‬ صفحه 46 ‫در قــرن بیســتم‪ ،‬در دهــه ‪ ، 1960‬موســیقی راک انــد رول در ســوئیس بــه محبوبیت‬ ‫رســید و در ســال ‪ 1968‬بــا اغــاز بــه کار گــروه موســیقی ‪Les Sauterelles‬‬ ‫بــه اوج خــود رســید‪ .‬محبوبیــت موریــک راک ســوئیس در ســال ‪ 1957‬زمانــی‬ ‫کــه هــوال هاواییایی هــا ‪ Rockabilly‬راکابیلــی کــه از قدیمی تریــن ســبک های‬ ‫مویســیی راک بــود را وارد کردنــد اغــاز شــد و زمینــه را بــرای شــکوفایی ایــن‬ ‫موســیقی در اوایــل دهــه ‪ 1960‬فراهــم کردنــد‪ .‬بخــش فرانســوی زبــان ســوئیس‬ ‫خیلــی زود تحــت ســلطه ســتارگان فرانســوی ماننــد جانــی هالــی دی قــرار گرفــت‬ ‫امــا بــه زودی هنرمنــدان سوئیســی ماننــد ‪ Les Aiglons ، Larry Greco‬و ‪Les‬‬ ‫‪ Faux-Frères‬جایگزیــن ان هــا شــدند‪.‬‬ ‫‪ 1964‬شــاهد حضــور پــاپ بــا الهــام از گــروه بیتلــز در ایــن قــاره بــود کــه باعــث‬ ‫تحــول در موســیقی شــهری ماننــد بــازل پایتخــت راک ســوئیس شــد‪.‬‬ ‫زوریــخ بــا بهــره گیــری از ریشــه هــای موســیقی بلــوز کریــس لنــگ ‪ ،‬موســیقی‬ ‫محلــی و الهــام از بــاب دیلــن و هاینــر هــپ و شــهرت پــاپ تونــی وســکولی‬ ‫بــه مرکــز نــواوری موســیقی مــدرن ســوئیس تبدیــل شــد‪ .‬در ســال ‪، 1967‬‬ ‫هنرمندانــی ماننــد مانــی ماتــر ‪ ،‬فرانتــس هولــر ‪ ،‬ســرجیوس گولوویــن و کــورت‬ ‫مارتــی شــروع بــه ســاخت و اجــرای موســیقی راک بــا گویــش سوئیســی‪-‬المانی‬ ‫کردنــد و از هویــت ملــی متمایــز موســیقی ســوئیس دفــاع کردنــد‪.‬‬ ‫تــا ســال ‪ ، 1968‬راک ســوئیس در حــال افــول بــود و هنرمنــدان در حــال کشــف‬ ‫نــواوری هــای صوتــی بودنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال ‪ Barry Window‬در بــازل از‬ ‫موســیقی ســول و موزیــک هنــد بــرای ســاخت موســیقی بــه ســبک راک اســتفاده‬ ‫مــی کــرد‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ 1980‬در ســوئیس تعــدادی گــروه موســیقی ســبک متــال شــکل گرفــت‬ ‫یــک گــروه سوئیســی ‪ ،‬ســلتیک فراســت ‪ ،‬کــه عمدتـاً بــه دلیــل پیشــرفت ســبک و‬ ‫موســیقی اوانــگارد موســیقی الترناتیــو شــناخته مــی شــوند ‪ ،‬در اوایــل دهــه ‪1980‬‬ ‫بــا نــام هلهامــر اغــاز شــد و خیلــی زود بــه یــک گــروه هــوی متــال پیشــرو در‬ ‫ســوئیس تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫انهــا بــه همــراه چنــد گــروه دیگــر پایــه و اســاس متــال مــدرن را در ســوئیس بنــا‬ ‫نهادنــد‪.‬در اواخــر دهــه ‪ 1980‬گــروه ‪ Black metal Samael‬شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫در اغــاز دهــه ‪ 1980‬مــوج جدیــد ســبک موســیقی ســوئیس‪ ،‬توســط گروه هــای‬ ‫موســیقی هنــر منحصــر بــه فــرد خــود را توســعه دادنــد و برخــی از انهــا در ســطح‬ ‫بیــن المللــی مشــهور شــدند ‪ ،‬بــه ویــژه ‪ Kleenex / LiliPUT‬و ‪ Yello‬در انگلیــس و‬ ‫ایــاالت متحــده‪.‬‬ ‫از دیگــر گروههــای قابــل توجــه سوئیســی می تــوان بــه ‪ Post-punk‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫ایــن گــروه کــه در ســال ‪ 1985‬توســط خواننــده فرانتــس تریخلــر تشــکیل شــد‪،‬‬ ‫و بــا اســتفاده از امکانــات و دســتگاه های دیجیتالــی توانســت ســبک تلفیقــی از‬ ‫موســیقی کالســیک و راک ارائــه کنــد ومنتقــدان و مطبوعــات حــوزه موســیقی در‬ ‫ســوئیس نیــز بــه ایــن ابتــکار واکنــش مثبــت نشــان دادنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1986‬گــروه دونفــره دبــل بانــد اولیــن گــروه سوئیســی بــود کــه‬ ‫توانســت بــا اهنــگ خــود ‪« ،‬کاپیتــان قلــب او» نــام خــود را در ‪ 40‬موســیقی برتــر‬ ‫ایــاالت متحــده ثبــت کمــد‪.‬‬ ‫از دهــه ‪ 1980‬شــکل گیــری موســیقی جــاز ســوئیس ادامــه دارد‪ .‬نماینــدگان‬ ‫برجســته صحنــه جــاز ســوئیس ‪ ،‬فریتــز رنولــد ساکسوفونیســت یــا فرانکــو‬ ‫امبروســتتی هســتند‪.‬‬ ‫اســتفان ایچــر نیــز نوازنــده محبــوب راک فولکلــور اســت ‪ ،‬کــه در اواســط دهــه‬ ‫‪ 1980‬بــه شــهرت رســید و در دهــه ‪ 1990‬محبوبیــت زیــادی در سراســر اروپــا‬ ‫پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ ، 1990‬بســیاری از رپرهــا و دی جــی هــا شــروع بــه تاثیرگــذاری بــر‬ ‫صحنــه موســیقی ســوئیس کردنــد‪ .‬ماننــد ببــر ســیاه از بــازل کــه اولیــن کســی‬ ‫بــود کــه بــه گویــش المانــی سوئیســیبه اجــرای ســبک رپ می پرداخــت‪.‬‬ ‫‪ Sens Unik‬از ‪( Renens‬حومــه لــوزان) یکــی از مهمتریــن گــروه هــای رپ‬ ‫اســت کــه هیــپ هــاپ را بــا تاثیــرات بســیاری از ســبک هــای دیگــر ادغــام‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫از نــکات جالــب توجــه در موســیقی مــدرن ســوئیس در دهــه‪ 90‬میــادی‬ ‫فعالیــت عــرب تبــاران ایــن کشــور بــود‪ .‬در دهــه ‪ Touch El Arab ، 1980‬بــا‬ ‫اهنــگ «‪ »Muhammar‬در چندیــن کشــور اروپایــی موفــق بــه کســب موفقیــت‬ ‫شــد‪ .‬تهیــه کننــده پــت جبــار از بــازل در اواخــر دهــه هشــتاد شــرکت ضبــط‬ ‫خــود را ‪ Barraka el Farnatshi‬را تاســیس کــرد کــه اختصــاص داده شــده‬ ‫بــود بــه موســیقی جهــان عــرب (بــه ویــژه مراکــش) کــه بــا موســیقی غربــی‬ ‫تلفیــق شــده بــود‪.‬‬ ‫در حالــی کــه بیشــتر کارهــای نوازنــدگان بــر اســاس موســیقی معاصــر‬ ‫انگلوساکســون بــود ‪ ،‬کریســتین الوتربــورگ ‪ ،‬ترانــه ســرا و خواننــده ‪ ،‬موســیقی‬ ‫محلــی ســوئیس را بــه کار گرفــت و اهنــگ محلــی قدیمــی را بــا عناصر موســیقی‬ ‫پــاپ و الکترونیــک ادغــام کــرد‪ .‬او بــا نســخه خــود از اهنــگ کالســیک سوئیســی‬ ‫«‪ »S›Vreneli vom Guggisberg‬ســتایش بســیاری را برانگیخــت‪.‬‬ ‫گــروه ‪ Gotthard‬کــه در اوایــل دهــه ‪ 1990‬ظهــور کــرد ‪ ،‬تبدیــل بــه گــروه راک‬ ‫سوئیســی برجســته و یکــی از تحســین شــده تریــن گــروه هــا در اروپــا شــد‪.‬‬ ‫انهــا در مجمــوع بــا ‪ 8‬البــوم اســتودیویی ‪ 2 ،‬البــوم تلفیقــی و ‪ 2‬البــوم زنــده بــا‬ ‫ســبک هــارد راک خــود اجــرا کردنــد‪ .‬انهــا در حــال حاضــر در ســوئیس ‪ ،‬بلکــه‬ ‫در المــان ‪ ،‬اتریــش ‪ ،‬ایتالیــا و برزیــل هــم بســیار محبــوب هســتند‪.‬‬ ‫یکــی از مشــهورترین گــروه هایــی کــه در تاریــخ موســیقی ســوئیس از ایــن‬ ‫کشــور بــه شــهرت رســیده اســت‪ Tj Toðdler ،‬از زوریــخ اســت کــه بــا اجــرای‬ ‫نســخه هــای هنرمنــدان محبــوب پــاپ مــار خــود را در ســال ‪ 2012‬اغــاز کــرد‬ ‫و از ان زمــان شــروع بــه ســاخت موســیقی پــاپ بــه ســبک خــود کــرد‪ .‬موســیقی‬ ‫انهــا ریشــه عمیــق در فرهنــگ موســیقی محلــی ســوئیس دارد‪ ،‬زیــرا انهــا دو‬ ‫البــوم زنـد ه را بــرای حمایــت از موســیقی محلــی ســوئیس منتشــر کــرد ه انــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪47‬‬ صفحه 47 ‫سمیه عبدالمحمدی‬ ‫کارشناس فرهنگی‬ ‫ادبیات سوئیس‬ ‫از انجــا کــه هیــچ زبــان ملــی غالبــی در ســوئیس وجــود نــدارد ‪ ،‬چهــار زبــان اصلــی فرانســه‪ ،‬ایتالیایــی‪،‬‬ ‫المانــی و رومانــش چهــار شــاخه اصلــی زبــان در ایــن کشــور هســتند کــه ادبیــات ســوئیس را تشــکیل‬ ‫می دهنــد‪ .‬کنفدراســیون اصلــی ســوئیس‪ ،‬از زمــان تاســیس ان در ســال ‪ 1291‬تــا ‪ ، 1798‬فقــط چنــد‬ ‫منطقــه فرانســوی زبــان در کانتــون فریبــورگ کنونــی بدســت اورد و بنابرایــن زبــان المانــی در ایــن منطقــه‬ ‫غالــب بــود‪ .‬در ان دوره ادبیــات بومــی ســوئیس بــه زبــان المانــی بــود ‪ ،‬اگرچــه در قــرن هجدهــم ‪ ،‬فرانســه‬ ‫در بــرن و جاهــای دیگــر رواج یافــت‪ .‬در ان زمــان ‪ ،‬ژنــو و لــوزان هنــوز جزئــی از ســوئیس نشــده بودنــد‪.‬‬ ‫تــا اینکــه پــس از ســال ‪ ، 1815‬زمانــی کــه مناطــق فرانســوی زبــان بــه عنــوان کانتــون ســوئیس موقعیــت‬ ‫کامــل یافتنــد و شــاخه هــای ایتالیایــی و رومانش‪-‬التیــن نســبت بــه فرانســه کمتــر رشــد و پــرورش یافتند‪.‬‬ ‫ماننــد منشــورهای اولیــه ازادی‪ ،‬منشــور اصلــی ســال ‪ 1291‬بــه زبــان التیــن تنظیــم شــد‪ .‬اتحــاد هــای‬ ‫بعــدی در میــان کانتــون هــا و همچنیــن اســناد مربــوط بــه کل کنفدراســیون ‪ -‬دســتورالعمل پارســونز در‬ ‫ســال ‪ ، 1370‬فرمــان ســمپاخ ‪ ، 1393‬معاهــده اســتان (‪ )1481‬و تمامپیســمان های رژیــم هــا بــه زبــان‬ ‫المانــی تدویــن شــد‪ .‬اســناد سیاســی لزومــاً ادبیــات نیســتند ‪ ،‬امــا ایــن اتحــاد قبــل از اصالحــات بــه‬ ‫رضایــت مــردم بســتگی داشــت و بــه زبــان المانــی بومــی و نــه بــه زبــان التیــن بیــان مــی شــد‪.‬‬ ‫شاخه فرانسوی‬ ‫شــوالیه اتــون نــوه اولیــن شــخصیت ادبیــات ســوئیس رومانــدی اســت‪.‬‬ ‫او در یــک دوئــل قضایــی در ســال ‪ ، 1397‬در خانــه باســتانی خــود کشــته‬ ‫شــد و برخــی اشــعار عاشــقانه را از خــود برجــای گذاشــت‪.‬‬ ‫در قــرن ‪ 15‬و ‪ 16‬بســیاری از داســتان ها و قصه هــا در گویــش محلــی‬ ‫عاشــقانه شــناخته شــده بودنــد‪.‬‬ ‫امــا اولیــن شــخصیت واقعـاً برجســته در ایــن بخــش ادبیــات ‪ ،‬فرانســوا‬ ‫بونیــورد (درگذشــته ‪ )1570‬اســت کــه کتــاب تاریــخ ژئــوو را نوشــت کــه‬ ‫تــا ســال ‪ 1530‬ادامــه یافــت و توســط میشــل روزت (درگذشــت ‪)1613‬‬ ‫تــا ســال ‪ 1562‬پیگــری شــد‪ .‬اولیــن ترجمــه فرانســوی پروتســتان از‬ ‫کتــاب مقــدس در نوشــاتل در ســال ‪ 1535‬منتشــر شــد ‪ ،‬نویســندگان‬ ‫اصلــی ان پیــر رابــرت اولیوتــان و پیــر دو وینــگل بودنــد‪ .‬بــه طــور‬ ‫طبیعــی اصــاح طلبــان ســوئیس در کارهــای کالمــی و جدلــی خــود از‬ ‫زبــان فرانســه بســیار اســتفاده مــی کردنــد‪.‬‬ ‫امــا قــرن هفدهــم در ســوئیس پناهنــدگان فرانســویانی بــود کــه بــا‬ ‫خانــواده هایشــان پــس از لغــو محدودیت هــا بــرای ان هــا در ایــن‬ ‫کشــور ســاکن شــدند‪ ،‬رفتــه رفتــه نفــوذ زبــان فرانســه در ســوئیس‬ ‫بیشــتر شــد و در ادبیــات ایــن کشــور نیــز تاثیرگــذار بــود‪.‬‬ ‫لویــی بورگــو (‪ ،)1743-1678‬عــاوه بــر اثــار زمیــن شناســی خــود ‪ ،‬دو‬ ‫نشــریه تاســیس کــرد کــه مــورد توجــه مــردم قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫یــک پناهنــده فرانســوی در لــوزان‪ ،‬بــه نــام ژان باربایــراک (‪-1674‬‬ ‫‪ ، )1744‬در ســال ‪ Droit de la nature et des dess 1712‬را ترجمــه‬ ‫کــرد ‪ ،‬ترجمــه ای از رســاله پوفنــدورف ‪ ،‬بــا مقدمــه ای برجســته از خــود‬ ‫وی‪.‬‬ ‫ســال ‪ 1754‬تاریــخ بزرگــی در تاریــخ ادبیــات ســوئیس اســت ‪ ،‬زیــرا‬ ‫در ان ســال روســو بــرای همیشــه بــه ژنــو بازگشــت و ولتــر خــود را در‬ ‫فرنــی مســتقر کــرد و ایــن در حالــی بــود کــه در ‪ 1753‬گیبــون در لــوزان‬ ‫بــرای اولیــن بــار اقامــت گزیــد‪( .‬کــه تــا ‪ 1758‬ادامــه داشــت)‪.‬‬ ‫نویســندگان قبلــی‪ ،‬تقریبــاً همــه در تاریــخ ادبیــات ســوئیس ناپدیــد‬ ‫شــده بودنــد و مجموعــه درخشــان تــری جــای انهــا را گرفــت‪ .‬اما روســو‬ ‫اگرچــه ژنویایــی اســت ‪ ،‬امــا بیشــتر از انکــه بــه ادبیــات ســوئیس تعلــق‬ ‫داشــته باشــد ‪ ،‬بــه ادبیــات اروپایــی تعلــق دارد‪.‬‬ ‫مــادام دو شــاریر (‪ )1805-1780‬متولــد هلنــد بــود ‪ ،‬امــا بــا یــک بومــی‬ ‫نوشــاتل ازدواج کــرد‪ .‬از جملــه کارهــای قبلــی وی ‪ ،‬دو رمــان بــود‪ :‬شــوهر‬ ‫احساســاتی ‪ )1783( Le mari sentimental‬و نامــه هایــی از بانــو‬ ‫هنلــی کــه توســط دوســتش منتشــر شــده اســت ‪Lettres de Mistriss‬‬ ‫‪ ، )1784( Henley publiées par son ami‬کــه هــر دو در دوران خــود‬ ‫شــهرت زیــادی داشــتند‪.‬‬ ‫ژان انتــوان پیــت ســن (‪ )1870-1770‬نویســنده ای بــود کــه بــا طنــز‬ ‫گزنــده خــود شــناخته شــده بــود امــا تــا قبــل از مرگــش‪ ،‬زمانــی کــه‬ ‫نوشــته های گســترده او پراکنــده بــود‪ ،‬کامـ ً‬ ‫ا مــورد توجــه قــرار نگرفــت‪.‬‬ ‫ژان ژاک پورچــات (‪ )1864-1800‬یکــی از برجســته تریــن شــاعران‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪48‬‬ ‫جــوان منطقــه بــود ‪ ،‬بــه دلیــل اقامــت طوالنــی در پاریــس ‪ ،‬بســیار بــه‬ ‫فرانســوی مســلط بــود‪ .‬اولیــن بــار در ســال ‪ 1837‬کتابــی تحــت عنــوان‬ ‫‪ Glanures d ‹Esope‬نوشــت و در ســال ‪ 1854‬داســتانی دیگــر بــا عنــوان‬ ‫‪ Fable et paraboles‬مجــددا ً منتشــر از وی شــد‪ .‬در زمــان حیاتــش از‬ ‫داســتانهای او‪ ،‬بویــژه در نســل جــوان بســیار اســتقبال می شــد‪.‬‬ ‫ادوارد رود رمــان نویــس و مــارک مونیــه منتقــد ‪ ،‬شــاعر ‪ ،‬دراماتیســت و رمــان‬ ‫نویــس برجســته تریــن چهــره هــای ادبیــات اخیــر ســوئیس هســتند‪ .‬از جمله‬ ‫نویســندگان دیگــر مــی توانیــم در بخــش بلــز (رمــان نویســان ‪ ،‬شــاعران یــا‬ ‫منتقدیــن) از چارلــز دو بوئیــس‪ ،‬ســاموئل کورنــوت ‪ ،‬لوســی فــاور ‪ ،‬فیلیــپ‬ ‫گــودت ‪ ،‬اســکار هوگنیــن‪ ،‬فیلیــپ مونیــر ‪ ،‬نــول راجــر ‪ ،‬ویرجیــل روســل ‪ ،‬پــل‬ ‫ســیپل و گاســپارد والــت نــام ببریــم‪.‬‬ ‫نویســندگان جدیدتــر شــامل چارلــز فردینانــد رامــوز (‪ )1947-1878‬اســت‬ ‫کــه رمانهــای او زندگــی دهقانــان و کــوه نشــینان را توصیــف کــرده اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر نویســندگان متاخــر فرانســوی زبــان ادبیــات ســوئیس می تــوان از‪،‬‬ ‫لئــون ســاواری (‪ ، ) )1968-1895‬گوســتاو رود (‪ ، )1976-1897‬ژان ژورژ‬ ‫لوســیه (‪ ، )2004-1911‬پریــکل پاتوکــی (‪ ، )1968-1911‬موریــس چاپــاز‬ ‫(‪ )2009-1916‬و فیلیــپ ژاکــوت (متولــد ‪ ، )1925‬ارمل گــرن (‪)1980-1911‬‬ ‫و داســتان نویســان کاتریــن کلمــب (‪ ، )1965-1892‬مونیــک ســنت هلیــر‬ ‫(‪ ، )1955-1895‬الیــس ریــواز (‪ ، )1998-1901‬برنــده جایــزه ‪Renaudot‬‬ ‫ژرژ بــورژو (‪ ، )1998-1914‬یــوت زراگگــن (‪ )2012-1920‬و ژاک چســکس‬ ‫(‪ )2009-1934‬برنــده جایــزه گنکــور و گریســلیدیس رئــال (‪)2005-1929‬‬ ‫را نــام بــرد‪.‬‬ صفحه 48 ‫شاخه المانی‬ ‫در قــرن هجدهــم جنبــش روشــنفکری در ســوئیس بســیار گســترش یافــت ‪ ،‬گرچــه طبیعتـاً‬ ‫تحــت تاثیــر خصوصیــات محلــی بــود‪ .‬بــازل ‪ ،‬بــرن و بــه ویــژه زوریــخ مهمتریــن مراکــز‬ ‫ادبــی بودنــد‪ .‬بــازل بــه ویــژه بــرای ریاضیدانــان خــود ‪ ،‬ماننــد لئونــارد اولــر (‪)1707-1783‬‬ ‫و ســه عضــو پناهنــده خانــواده برنولــی از انتــورپ ‪ ،‬بــرادران یاکــوب (‪ )1705-1654‬و‬ ‫یوهــان (‪)1748-1667‬‬ ‫در بــرن البراخــت فــون هالــر‪ ،‬گرچــه بــه عنــوان نویســنده ای علمــی بســیار متمایــز بــود‪،‬‬ ‫امــا بــا شــعرها (‪ )1732‬و ســفرهایش در کشــور باعــث تحریــک عالقــه مــردم دیگــر مناطق‬ ‫ســوئیس بــه مناظــر کوهســتانی شــد‪.‬‬ ‫ســاموئل ویتنبــاخ (‪ )1748-1830‬خــود را وقــف شــناختن زیبایــی هــای کشــورش بــه‬ ‫بومیانــش کــرد ‪ ،‬ســفرهای زیــادی کــرد و دربــاره ســفرهای خــود نوشــت‪ .‬در بخــش‬ ‫دیگــری از کتابهــای علمــی‪ ،‬گوتلیــب امانتیــل فــون هالــر (‪ ، )1786-1735‬کتابنامــه مفیــدی‬ ‫از کتابهــای مربــوط بــه تاریــخ ســوئیس را تهیــه کــرد کــه هنــوز هــم اســت بــرای دانــش‬ ‫امــوز تاریخــی ضــروری اســت‪.‬‬ ‫در تاریــخ ادبیــات المانــی زبــان ســوئیس ‪ ،‬ســه نــام بیــش از همــه برجســته اســت‪ :‬البــرت‬ ‫بیتزیــوس ‪ ،‬معــروف بــه جرمیــاس گوتلــف از اولیــن داســتان نویســانی بــود کــه بــه زندگــی‬ ‫دهقانــی پرداخــت‪ .‬گوتفریــد کلــر ‪ ،‬شــاید اصیــل تریــن شــاعر و رمــان نویــس سوئیســی‬ ‫قــرن نــوزده و کنــراد فردینانــد مایــر ‪ ،‬شــاعر و داســتان نویســی بــا گرایــش هــا و ســایق‬ ‫جهانشــمول تــر بــود ‪.‬‬ ‫یاکــوب بورکهــارت نویســنده مشــهور هنــر ایتالیــا بــود‪ ،‬در حالــی کــه یاکــوب فــری (‪-1875‬‬ ‫‪ )1824‬بــا قصــه هــای زندگــی دهقانــی سوئیســی کار بیتزیــوس را ادامــه داد‪ .‬اولریــش‬ ‫هگنــر (‪ )1840-1759‬رمــان هایــی پــر از رنــگ از زندگــی محلــی نوشــت و یوهــان مارتیــن‬ ‫اوســتری (‪ )1827-1763‬از زوریــخ از نخســتین کســانی بــود کــه بــه گویــش بومــی خــود‬ ‫شــعر مــی ســرود‪.‬‬ ‫از جملــه نویســندگان اصلــی ســوئیس در بخــش بلــز ‪ ،‬رمــان نویســان ‪ ،‬شــاعران و غیــره‬ ‫مــی تــوان بــه ارنســت زان ‪ ،‬مینــراد لینــرت ‪ ،‬ارنولــد اوت ‪ ،‬کارل اســپیتلر ‪ ،‬فریتــس مارتــی‪،‬‬ ‫والتــر زیگفریــد ‪ ،‬ادولــف فــری ‪ ،‬هرمــان هســه ‪ ،‬یاکــوب کریســتف هیــر اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫ایزابــا قیصــر شــعر و داســتان نوشــت‪ .‬یوهانــا اســپایری بــه خاطــر داســتانهای کودکانــش‬ ‫از جملــه هایــدی ‪ ،‬یــک شــخصیت داســتانی کــه در کــوه هــای الــپ ســوئیس زندگــی‬ ‫می کنــد ‪ ،‬مشــهور اســت‪.‬‬ ‫در قــرن بیســتم جایــزه ادبــی نوبــل بــه کارل اســپیتلر (‪ )1919‬و هرمــان هســه (‪)1946‬‬ ‫اهــدا شــد‪ .‬رابــرت والســر تنهــا ده هــا ســال پــس از مــرگ خــود در ســال ‪ 1956‬بــه عنــوان‬ ‫یکــی از بزرگتریــن رمــان نویســان مــدرن ســوئیس در اغــاز قــرن بیســتم شــناخته شــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن ترتیــب ‪ ،‬احیــای اثــار رمــان نویــس انمــاری شــوارتزنباخ تقریبـاً ‪ 50‬ســال پــس‬ ‫از مــرگ زودرس او در ســال ‪ 1942‬انجــام شــد‪.‬‬ ‫‪http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8‬‬ ‫‪%d8%84%d9%a8%aa+%d8%d8%a7%8c%d8%db%a8%af%d8%d8%a7%‬‬ ‫‪0=SSOReturnPage=Check&Rand&b1%d8%a7%ba%d8‬‬ ‫فردریــش دورنمــت نمایشــنامه نویــس ‪ ،‬نویســنده رمــان هــای‬ ‫جنایــی فلســفی بــود‪ .‬ماکــس فریــش نمایشــنامه نویــس نیــز بــود ‪،‬‬ ‫امــا بــه بزرگتریــن رمــان نویــس سوئیســی از زمــان والســر مشــهور‬ ‫بــود‪ .‬پیتــر بیچــل و اورس ویدمــر داســتان مــی نویســند‪ .‬دیگــر‬ ‫نویســندگان مهــم سوئیســی اتــو اف والتــر و خواهــرش ســیلجا‬ ‫والتــر هســتند‪.‬‬ ‫دیگــر مــوارد قابــل ذکــر عبارتنــد از ملینــدا نــادج ابونجــی ‪ ،‬ســیبیل‬ ‫بــرگ ‪ ،‬اریــکا بــورکارت ‪ ،‬یــورگ فدرســپیل ‪ ،‬لــوکاس هارتمــن ‪،‬‬ ‫تومــاس هورلیمــان ‪ ،‬فرانتــس هوهلــر ‪ ،‬زوئــه جنــی ‪ ،‬یــورگ الدراخ ‪،‬‬ ‫هوگــو لوتچــر ‪ ،‬کــورت مارتــی ‪ ،‬نیــکالوس مینبــرگ ‪ ،‬گرهــارد مایــر‬ ‫‪ ،‬میلنــا مــوزر ‪ ،‬میلنــا مــوزر پــل نــازون ‪ ،‬اریــکا پدرتــی ‪ ،‬مارتیــن‬ ‫ســوتر ‪ ،‬پیتــر وبــر و مارکــوس ورنــر‪ .‬نویســندگان بعــد از ‪1990‬‬ ‫پیتــر اســتام ‪ ،‬لــوکاس بورفــوس ‪ ،‬کریســتین کراخــت و الکــس‬ ‫کپــوس هســتند‪.‬‬ ‫شاخه ایتالیایی‬ ‫ادبیــات ایتالیایــی زبــان ســوئیس بیشــتر توســط هنرمنــدان ایــن کشــور دنبــال می شــود‪.‬‬ ‫ایــن شــاخه از ادبیــات ســوئیس بــه طــور طبیعــی تحــت تاثیــرات شــدید ایتالیایــی اســت‬ ‫و طبیعــت ان کامـ ً‬ ‫ا سوئیســی نیســت‪.‬‬ ‫اســتفانو فرانســچینی (‪ )1857-1796‬کارهــای زیــادی بــرای ســرزمین مــادری خــود انجام‬ ‫داد‪ ،‬بــه ویــژه در امــور اموزشــی‪ ،‬از کتاب هــای منتشــر شــده او (‪ )1835‬اثــری بــود کــه‬ ‫شــرح کلــی از کانتــون را ارائــه مــی داد‪ .‬امــا ایــن کتــاب بــه انــدازه کتــاب لوئیجــی الویــزار‬ ‫(‪ )1814-1875‬بــا عنــوان گشــت و گــذار در کانتــون تیچینــو ‪Escursioni net cantone‬‬ ‫‪ )1861( Ticino‬کامــل نبــود‪ .‬کتــاب الویــزار از هــر نظــر در ایــن مــورد جامــع بــود و مــورد‬ ‫توجــه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫هنــر رمــان نویســی در تیچینــو چنــدان شــکوفا نشــد‪ .‬امــا تعــداد زیــادی از شــاعران ماننــد‬ ‫پیتــرو پــن (‪ )1794-1869‬کــه ســرود ملــی ســوئیس را بــه ایتالیایــی برگردانــد‪ .‬جیووانــی‬ ‫ایرولــدی (درگذشــت قبــل از ‪ )1900‬و کارلــو ســیوکاری (‪ )1891-1829‬از شــخصیتهای‬ ‫مهــم و ادبیــات ایتالیایــی زبــان ســوئیس هســتند‪.‬‬ ‫شــاعران معاصــر جورجیــو اورلــی (‪ )2013-1921‬و پســر عمــوی او جیووانــی اورلــی‬ ‫(‪ ، )2016-1928‬البرتــو نســی (متولــد ‪ )1940‬و فابیــو پوســترال (متولــد ‪ )1957‬هســتند‪.‬‬ ‫رومانش‬ ‫تقریب ـاً یــک درصــد از ‪ 7.4‬میلیــون ســاکن ســوئیس بــه رومانشــی صحبــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن زبــان از نظــر تعــداد گوینــدگان کوچکتریــن زبــان در بیــن زبانهــای ملــی ســوئیس‬ ‫اســت و چیزهــای زیــادی بــرای نمایــش در ادبیــات نــدارد‪ .‬تــرس از نابــودی زبــان بــه‬ ‫طــور کلــی باعــث تحریــک گــروه هــای عالقمنــد بــرای ترویــج و تقویــت احیــای زبــان‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫رومانــش قبــل از ظهــور نوشــتار رومانــش روایتــی شــفاهی غنــی داشــت ‪ ،‬امــا بــه غیــر‬ ‫از اهنگهایــی ماننــد ‪ ، Canzun da Sontga Margriata‬عمــ ً‬ ‫ا هیچکــدام از انهــا زنــده‬ ‫نمــی مانــد‪ .‬قبــل از قــرن شــانزدهم ‪ ،‬نوشــته هــای رومانــش فقــط از چنــد قطعــه شــناخته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫‪| 56‬راز شقایق| ‪49‬‬ ‫شماره ‪50‬‬ صفحه 49 ‫حسین طوسی‬ ‫حیات وحش سوئیس‬ ‫تصــوری کــه مــا از طبیعــت و حیــات وحــش ســوئیس داریــم توصیفــی کلــی و مــداول‬ ‫از ایــن منطقــه اســت امــا در واقــع در مــورد تمامــی پیددهــای طبیعــی و حایــت‬ ‫وحــش ایــن کشــور کوچــک مصــداق نــدارد‪.‬‬ ‫الــپ را می تــوان مهمتریــن منطقــه طبیعــی و حیــات وحــش در ایــن کشــور نامیــدم‬ ‫منطقـه ای کــه پــس از ســال ها‪ ،‬در نتیجــه اقدامــات حفاظتــی و عقــب نشــینی انســان‬ ‫در دخالــت در طبیعــت منطقــه‪ ،‬جمعیــت حیوانــات وحشــی دران دوبــاره رشــد کردنــد‪.‬‬ ‫حیوانالت و جوانورانی که شماری از انه در ادامه معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫بز کوهی اروپایی‬ ‫بــز کوهــی اروپایــی گونـه ای از زیرخانــواده بزســانان اســت‪ .‬ایــن حیوان بومــی مناطــق کوهســتانی اروپا‬ ‫از جملــه کوه هــای کارپــات رومانــی‪ ،‬رشــته کوه پیرنــه‪ ،‬الــپ‪ ،‬کوه هــای تاتــرا‪ ،‬بالــکان‪ ،‬بخش هایــی‬ ‫از ترکیــه و قفقــاز اســت و بــه جزیــره جنوبــی نیوزیلنــد هــم معرفــی شده اســت‪.‬‬ ‫ایــن پســتانداران سم شــکافته بــه خوبــی بــرای زندگــی در ارتفاعــات صخــره ای‪ ،‬ناهمــوار و پرشــیب‬ ‫تکامــل یافته انــد‪ .‬انهــا تابســتان را تــا رویشــگاه درختــان ریش بــز می گذراننــد و در زمســتان بــه‬ ‫پایینتــر امــده تــا در مناطــق جنگلــی کــه بیشــتر پوشــیده از کاج اســت گــذران زندگــی کننــد‪.‬‬ ‫بــز کوهــی اروپایــی یــک گاوســان متوســط جثه اســت کــه در بزرگســالی ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۸۰‬ســانتیمتر در‬ ‫ناحیــه شــانه ارتفــاع و ‪ ۱۰۷‬تــا ‪ ۱۳۷‬ســانتیمتر طــول پیــدا می کنــد‪ .‬نرهــا ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۶۰‬و ماده هــا ‪ ۲۵‬تــا‬ ‫‪ ۴۵‬کیلوگــرم وزن دارنــد‪ .‬هــر دو جنــس شــاخ هایی کوتــاه و مســتقیم دارنــد کــه نــوک ان بــه عقــب‬ ‫برگشــته اســت‪ .‬پوســت انهــا در تابســتان قهــوه ای تیــره اســت و در زمســتان بــه خاکســتری روشــن‬ ‫می گرایــد‪ .‬رنــگ روشــن طرفیــن ســر و نــوار ســیاه زیــر چشــم‪ ،‬ســرین ســفید و نــوار ســیاه در پشــت‬ ‫از ویژگی هــای ظاهــری ایــن حیــوان اســت کــه ان را از خویشــاوندانش متمایــز می کنــد‪ .‬بزهــای‬ ‫کوهــی اروپایــی در اســارت تــا ‪ ۲۲‬ســال عمــر کرده انــد امــا در حیــات وحــش عمــر بیشــتر از ‪ ۱۵‬تــا‬ ‫‪ ۱۷‬ســال مشــاهده نشده اســت‪.‬‬ ‫امــروزه انســان ها مهمتریــن دشــمن بزهــای کوهــی اروپایــی هســتند کــه هــم بــرای گوشــت و هــم‬ ‫بــرای چــرم مرغوبشــان انهــا را شــکار می کننــد‪ .‬امــا در گذشــته وشــق اوراســیایی و گــرگ خاکســتری‬ ‫و در ســطح کمتــری خــرس قهــوه ای و عقــاب طالیــی شــکارچیان اصلــی ایــن حیــوان بودنــد‪ .‬ســقوط‬ ‫بهمــن و بیماری هــای همه گیــر از دیگــر خطراتیســت کــه جــان ایــن بزهــا را می گیــرد‪ .‬انهــا قــادر‬ ‫هســتند بــا ســرعت ‪ ۵۰‬کیلومتــر بــر ســاعت بدونــد و ‪ ۲‬متــر عمــودی و ‪ ۶‬متــر افقــی پــرش کننــد‪.‬‬ ‫مرال یا گوزن قرمز‬ ‫َمــرال یــا گــوزن قرمــز یــا گاو کوهــی یکــی از بزرگ تریــن انــواع گــوزن‬ ‫اســت کــه بومــی اروپــا (بویــژه منطقــه الــپ)‪ ،‬اســیای صغیــر‪ ،‬غرب اســیا‬ ‫و اســیای میانــه و شــمال افریقــا می باشــد‪.‬‬ ‫تــا ســال ‪ ۲۰۰۴‬واپیتــی یــا ا ِلــک گــوزن بومــی شــرق اســیا و امریــکای‬ ‫شــمالی یکــی از انــواع مــرال محســوب می شــد؛ ایــن بــاور بــر اســاس‬ ‫دورگه هــای بــاروری کــه از امیــزش ایــن دو جانــور در اســارت بــه دســت‬ ‫امــده بــود‪ ،‬اتخــاذ شــده بــود ولــی مطالعــات ژنتیکــی اخیــر بــر روی صدها‬ ‫نمونــه از زیرگونه هــای مختلــف مــرال و الــک و همچنیــن دیگــر گونه هــای‬ ‫خانــواده گوزن هــای مشــخص کــرده کــه ایــن دو گونه هــای مســتقلی‬ ‫به شــمار می رونــد‪ .‬مــرال بــه دســت انســان بــه کشــورهای دیگــری‬ ‫چــون ارژانتیــن‪ ،‬اســترالیا و نیوزیلنــد هــم وارد شــده و بــه جهــت اســیبی‬ ‫کــه بــه پوشــش گیاهــی و حیــات وحــش بومــی ایــن مناطــق وارد کــرده‬ ‫در فهرســت بدتریــن ‪ ۱۰۰‬گونــه مهاجــم دنیــا قــرار دارد‪.‬‬ ‫مــرال به طــور کلــی بــا توجــه بــه جمعیــت مناســب و زیســتگاه وســیع در‬ ‫خطــر انقــراض قــرار نــدارد امــا برخــی از انــواع ان در برخــی مناطــق بــا‬ ‫خطــر انقــراض روبــرو بــوده یــا هســتند‪ .‬اتحادیــه بین المللــی حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت ‪ ۹‬زیرگونــه مختلــف را بــرای مــرال تعییــن کــرده کــه‬ ‫ســه تــای ان هــا در معــرض خطــر (دومیــن درجــه حفاظتــی)‪ ،‬یکــی‬ ‫اســیب پذیر (ســومین درجــه) و یکــی در اســتانه تهدیــد (چهارمیــن و‬ ‫پائین تریــن درجــه حفاظتــی) قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫مهمتریــن دشــمنان طبیعــی مــرال در اروپــا گــرگ خاکســتری و پــس از‬ ‫ان خــرس قهــوه ای اســت‪ .‬ســیاه گوش اوراســیا و گــراز هــم گاهــی بچــه‬ ‫مرال هــا را شــکار می کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪50‬‬ صفحه 50 ‫مارموت یا سنجاب الپی‬ ‫مارمــوت الــپ در کوههــای الــپ ســوئیس زیســت دارد‪ .‬انهــا حفارهــای بســیار‬ ‫خوبــی هســتند و می تواننــد خاکــی را کــه حتــی یــک کلنــگ بــا حفــر ان مشــکل‬ ‫دارد ‪ ،‬حفــر کننــد‪.‬‬ ‫مارمــوت بزرگتریــن عضــو خانــواده ســنجاب هــا اســت‪ .‬وزن بــدن در بهــار بــا‬ ‫وزن تقریبــی ‪ 7-6‬پونــد کمتریــن اســت‪ .‬وزن انهــا در حالــی کــه بــرای خــواب‬ ‫زمســتانی امــاده مــی شــوند ‪ ،‬بیــن ‪ 18-12‬پونــد اســت‪.‬‬ ‫مارمــوت هــا در یــک ســوراخ زیرزمینــی زندگــی مــی کننــد‪ .‬گــودال فقــط میزبان‬ ‫یــک خانــواده اســت ‪ ،‬امــا اغلــب توســط نســل بعــدی بزرگتــر مــی شــود‪ .‬انهــا‬ ‫مــی تواننــد بــا گذشــت زمــان ســوراخ هــای بســیار پیچیــده ای ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫مارموت هــای الــپ معمــوال بصــورت گروهــی زندگــی مــی کننــد ‪ ،‬بــرای همیــن‬ ‫گــودال محــب زندگــی ان هــا از چندیــن ســوراخ تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫اغلــب مــی تــوان یــک مارمــوت الــپ را «ایســتاده» دیــد کــه بــه دلیــل مراقــب‬ ‫ان هــا از شــکارچیان احتمالــی یــا ســایر خطــرات هســتند‪ .‬اخطارهــا بــه یکدیگــر‬ ‫بــا پخــش یــک ســری ســوت هــای بلنــد داده می شــود‪.‬‬ ‫مارمــوت الــپ گیاهانــی ماننــد علفهــا و همچنیــن غــات‪ ،‬حشــرات‪ ،‬عنکبــوت هــا‬ ‫و کــرم هــا را می خــورد‪ .‬مارمــوت هــا ســاالنه نــه مــاه را در خــواب زمســتانی‬ ‫ســپری مــی کننــد‪ .‬فصــل جفــت گیــری مارمــوت الــپ درســت در بهــار اتفــاق‬ ‫مــی افتــد ‪ ،‬درســت پــس از پایــان دوره خــواب زمســتانی ‪ ،‬کــه بــه فرزنــدان‬ ‫انهــا باالتریــن احتمــال زنــده مانــدن تــا زمســتان اینــده را مــی دهــد‪.‬‬ ‫روباه‬ ‫روبــاه یــک پســتاندار همــه چیزخــوار و متعلــق بــه‬ ‫خانــواده ‪ Canidae‬اســت‪ .‬رایــج ترین و گســترده ترین‬ ‫گونــه روبــاه در ســوئیس ‪ ،‬روبــاه قرمــز اروپایــی اســت‪.‬‬ ‫روبــاه هــا بــه طــور معمــول در جنــگل هــای سراســر‬ ‫الــپ ســوئیس یافــت مــی شــوند‪ .‬انهــا بصــورت تنهــا‬ ‫زندگــی نمــی کننــد یــا شــکار نمــی کننــد ‪ ،‬بلکــه در‬ ‫گــروه هــای کوچــک خانوادگــی زندگــی می کننــد‪ .‬انهــا‬ ‫شــکارچی کننــده فرصــت طلبــی هســتند و شــکارچیان‬ ‫زنــده بــه ویــژه جونــدگان را شــکار مــی کننــد‪ .‬از انجــا‬ ‫کــه دیگــر در ســوئیس روبــاه شــکار نمــی شــود ‪ ،‬در‬ ‫ســال هــای اخیــر جمعیــت روبــاه هــای شــهری در‬ ‫حــال افزایــش اســت‪ .‬در حــال حاضــر حــدود ‪1200‬‬ ‫روبــاه در زوریــخ زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫سیاهگوش‬ ‫ســیاه گــوش اوراســیا ‪ ،‬بزرگتریــن گونــه از چهــار گونــه ســیاه گــوش در‬ ‫سراســر جهــان ‪ ،‬در اوایــل دهــه ‪ 1900‬در ســوئیس شــکار و نابــود شــد‪.‬‬ ‫امــا در ســال ‪ ، 1971‬دولــت ســوئیس دو ســیاهگوش نــر و دو مــاده را از‬ ‫کــوه هــای کارپــات در شــرق اروپــا وارد کــرد و انهــا را در جنــگل کانتــون‬ ‫‪ Obwalden‬در مرکــز ســوئیس قــرار داد‪.‬‬ ‫ایــن گربــه هــای خالــدار متوســط​​‪ ،‬خانــه جدیــد خــود را دوســت داشــتند‬ ‫و شــروع بــه تولیــد مثــل کردنــد‪ .‬امــروزه حــدود ‪ 170‬ســیاه گــوش در‬ ‫سراســر ســوئیس زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫ســیاهگوش ‪ ،‬بــه جــز در فصــل جفــت گیــری مــارس ‪ /‬اوریــل ‪ ،‬زندگــی‬ ‫تنهایــی دارد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ســیاهگوش ها دمــی کوتــاه دارنــد و معمــوال بــر روی نــوک گوششــان‬ ‫کا ُکلچــه ای ســیاه رنگ از مــو روئیــده اســت کــه علــت نامگــذاری ان هــا‬ ‫هــم به خاطــر همیــن کاکل اســت‪ .‬در زیــر گــردن ســیاهگوش ها یالــی‬ ‫پشــمی می رویــد کــه نواره هــای ســیاه رنگی دارد و در کل ظاهــری شــبیه‬ ‫بــه پاپیــون دارد‪.‬‬ ‫ایــن جانــور پنجه هــای بزرگــی دارد کــه بالشــتکی بــرای راه رفتــن بــر روی‬ ‫بــرف زیــر پنجه هــا را پوشــانده‪ .‬صورتــش هــم پوشــیده از موهــای بلنــد‬ ‫اســت‪ .‬رنــگ بدنشــان از قهــوه ای روشــن تــا خاکســتری متغیــر اســت و گاه‬ ‫خال هــای قهــوه ای تیــره روی بدنشــان دیــده می شــود به ویــژه بــر روی‬ ‫دســت ها و پاهــا‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪51‬‬ صفحه 51 ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫نویسنده و کارشناس‬ ‫ارشد فلسفه‬ ‫معماری سوئیس‬ ‫معمــاری ســوئیس تحــت تاثیــر مســیرهای تجــاری بــزرگ خــود قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫رومــی هــا و بعــد از ان ایتالیایــی هــا معمــاری شــگفت انگیــز و بومــی خــود را‬ ‫در سرتاســر الــپ هــا بــه ارمغــان اوردنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬ســرویس مــزدور‬ ‫ســوئیس عناصــر معمــاری را از دیگــر ســرزمین هــا بــه ســوئیس منتقــل کــرد‪.‬‬ ‫تمــام ســبک هــای اصلــی از جملــه روم‪ ،‬رومانســک‪ ،‬گوتیــک‪ ،‬رنســانس‪ ،‬باروک‪،‬‬ ‫نئوکالســیک‪ ،‬هنــر نیــو‪ ،‬معمــاری مــدرن و پســت مــدرن در سراســر کشــور‬ ‫بــه خوبــی نشــان داده شــده اســت‪ .‬تاســیس مــدرن بیــن المللــی معمــاری‬ ‫‪ Congrès‬در ‪ ،La Sarraz‬ســوئیس و کار معمــاران مــدرن ســوئیس ماننــد‬ ‫لوکوربوزیــه بــه گســترش معمــاری مــدرن در سراســر جهــان کمــک کــرد‪.‬‬ ‫انــزوای نســبی روســتاها در کــوه هــای الــپ‪ ،‬کــوه هــای جــورا و نیــز زبان هــای‬ ‫مختلــف باعــث تنــوع زیــادی در ســبک بومــی شــد‪ .‬بــا توجــه بــه ســنت هــای‬ ‫متفاوتــی‪ ،‬اقلیــم و مصالــح ســاختمانی روســتاها در هــر منطقــه کامــا متفــاوت‬ ‫اســت‪ .‬ســبک کلبــه ســوئدی کــه در قــرن نوزدهــم محبوبیــت داشــت تنهــا‬ ‫یــک نمونــه از طــرح هــای ســنتی اســت‪.‬‬ ‫امــروزه بــه دلیــل قوانیــن حفاظــت تاریخــی و گردشــگری‪ ،‬بســیاری از جوامــع‬ ‫بــزرگ و کوچــک‪ ،‬بســیاری از ســاختمان هــای اصلــی خــود را حفــظ کــرده انــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 1972‬انجمــن میــراث ســوئیایی جایــزه وکــر را بــرای تشــویق جوامــع‬ ‫بــه حفــظ میــراث معمــاری خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫معماریباستانی‬ ‫بعضــی از قدیمــی تریــن ســاختمان هــای شــناخته شــده در ســوئیس‪،‬‬ ‫خانــه هــای قــرون و اعصــار پیــش از تاریــخ بــود کــه توســط‬ ‫فرهنگ هــای ‪Pfyn, Horgen, Cortaillod‬و ‪ La Tène‬ســاخته‬ ‫شــده انــد بیــن ‪ 4000‬تــا ‪ 500‬ســال قبــل از میــاد‪ .‬تعــدادی از ایــن‬ ‫ســاختمان های اولیــه در نزدیکــی محــل هایــی کــه ویرانــه هــا کشــف‬ ‫شــده انــد‪ ،‬دوبــاره احیــا شــده انــد‪.‬‬ ‫امــروزه در ســویس چندیــن ســایت رومــی بازســازی شــده وجــود‬ ‫دارد‪ .‬بعضــی از ویرانــه هــای روســتاهای رومــی بعدهــا بــه خانــه هــا‪،‬‬ ‫کلیســاها و دیوارهــای شــهر گنجانــده شــده اســت‪.‬‬ ‫دوره قبل از رمانسک‬ ‫ایــن دوره از زمــان ظهــور پادشــاهی ‪ Merovingian‬در حــدود ‪500‬‬ ‫تــا اغــاز دوره ی رومیــان قــرن ‪ 11‬مــورد توجــه قــرار گرفــت‪ .‬در‬ ‫طــول قــرن هــای اولیــه ایــن دوره‪ ،‬منطقــه ای کــه تبدیــل بــه ســوئیس‬ ‫مــی شــد‪ ،‬کــم جمعیــت بــود و تقریبــا هیــچ یــک از ســاختمان هــا از‬ ‫دوره ای بیــن ‪ 500‬تــا اواخــر قــرن هشــتم باقــی نمانــده بــود‪.‬‬ ‫معماری رومانسک‬ ‫برخــی از خصوصیــات تعریــف معمــاری رومانســک‪ ،‬دیوارهــای جامــد‬ ‫بــا چنــد پنجــره کوچــک‪ ،‬نیمــه دایــره ای‪ ،‬پنجــره هــای زوج و رشــته‬ ‫ســتون هــای معمــاری مذهبــی اســت کــه ســالن هــای بــزرگ را از‬ ‫راهــرو جــدا مــی کننــد‪.‬‬ ‫در قــرن ‪ 11‬و ‪ ،12‬معمــاری در ســوئیس مــی توانــد تقریبــا بــه‬ ‫ســه منطقــه نفــوذ‪ ،‬لومبــارد هــا (‪ )Lombards‬در جنــوب‪ ،‬بورگونــدی‬ ‫(‪ )Burgundy‬در غــرب و المــان (‪ )Germanic‬در شــمال و شــرق‬ ‫تقســیم شــود‪ ،‬هرچنــد کــه همپوشــانی قابــل توجهــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪52‬‬ صفحه 52 ‫معماری گوتیک‬ ‫در ســوئیس‪ ،‬بســیاری از کلیســاها و صومعــه هــای رومــی بودنــد‬ ‫کــه در صندلــی اســقف بودنــد و یــا توســط اســقف هــا حمایــت مــی‬ ‫شــدند‪ .‬در مقابــل‪ ،‬کلیســاهای گوتیــک اغلــب در شــهرهای رو بــه‬ ‫رشــد بــه عنــوان نمــاد ثــروت و قــدرت انهــا ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫دســتورالعمل هــای تــازه تاســیس شــده بــرای کلیســاهای مشــابه‪،‬‬ ‫کلیســاهای گوتیــک‪ ،‬خانــه هــای طاعــون و بیمارســتان هــا را ســاخته‬ ‫انــد‪ .‬در اواخــر دوره گوتیــک‪ ،‬تعــدادی از کلیســاهای صومعــه گوتیــک‬ ‫کوچــک در سراســر کشــور ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫ارت نوو‬ ‫ارت نــوو توســط طراحــان از سراســر اروپــا بــه ســوئیس اورده شــد‪.‬‬ ‫شــهر صنعتــی الکهــو‪-‬دی فونــدس (‪ ،)La Chaux-de-Fonds‬مرکــز‬ ‫ارت نــوو اســت‪.‬‬ ‫مرکز اموزش رولکس سوئیس‬ ‫بنــای مرکــز امــوزش رولکــس (‪ )Rolex Learning Center‬در دانشــگاه‬ ‫پلــی تکنیــک فــدرال (‪ )EPFL‬در شــهر لــوزان ســوئیس قــرار دارد‪ .‬ایــن‬ ‫بنــای زیبــا بــا معمــاری عجیــب در فوریــه ســال ‪ ۲۰۱۰‬افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫ایــن ســاختمان بــا معمــاری خیــره کننــده توســط شــرکت ژاپنــی ســانا‬ ‫و دو معمــار ژاپنــی بــه نام هــای کازویــو ســجیما و ریوئــه نیشــی زاوا‬ ‫طراحــی و ســاخته شــد‪ .‬ایــن دو معمــار بــا اســتفاده هنرمندانــه از نــور و‬ ‫شــفافیت در ساختمان هایشــان شــهرت جهانــی دارنــد‪.‬‬ ‫از جملــه ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد ایــن بنــا‪ ،‬اســتفاده وســیع از بتــن‬ ‫و شیشــه و یــک فضــای ســیال بــرای دانشــجویان اســت‪.‬‬ ‫در حالــی کــه ایــن بنــا از نــگاه بــاال بــه شــکل مســتطیل کامــل دیــده‬ ‫می شــود‪ ،‬منحنی هــا و شــیب های ان در فضــای داخلــی‪ ،‬تصویــری‬ ‫کامــا ارگانیــک بــه ســاختمان می دهــد‪.‬‬ ‫ایــن مجموعــه شــامل فضایــی وســیع‪ ،‬ســیال و منعطــف اســت که ســطحی‬ ‫بــه وســعت ‪ 20‬هــزار متــر مربــع را پوشــش می دهــد‪ .‬دیــد بــاال و نمــای‬ ‫هوایــی ایــن بنــا تداعــی کننــده یــک زمیــن گلــف‪ ،‬تپه هــا و فضــای ســبز‬ ‫چمنــی ان اســت‪.‬‬ ‫ســطح مربــع شــکل و یکپارچــه مجموعــه در برخــی قســمت ها بــه‬ ‫واســطه حیاط هــای مرکــزی تمــام شیش ـه ای دایــره شــکل‪ ،‬خالــی شــده‬ ‫و بخش هــای مختلــف بنــا دقیقــا بــه واســطه همیــن حیاط هــا بــا هــم‬ ‫مرتبــط شــده اند‪.‬‬ ‫مهمتریــن ویژگــی ایــن بنــا‪ ،‬فرم شــیبدار مالیــم ان و نحــوه بلند شــدن ان‬ ‫از زمیــن اســت کــه دسترســی بــه فضاهــای زیریــن را ممکــن می ســازد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪53‬‬ ‫مدرن‬ ‫در ســال ‪ 1927‬اولیــن کلیســای بتنــی در ســوئیس طراحــی شــد‪ .‬در‬ ‫دهــه ‪ ،1920‬هانــس بنــو برنولی‪ ،‬ســاختمان مســکن ‪ Wasserhaus‬را‬ ‫ســاخت‪ .‬بــه دنبــال مــدل ‪ ،Deutscher Werkbund‬در ســال ‪1913‬‬ ‫‪ )Schweizerischer Werkbund (SWB‬در زوریــخ تاســیس شــد‬ ‫کــه بــه گســترش معمــاری مــدرن بــه المانــی ســوئیس کمــک کــرد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬یکــی از اعضــای بنیانگــذار ‪ ،SWB‬نقــاش چارلــز‬ ‫لیپنترنیــر بــود کــه بــه یــورودون بازگشــت و یــک شــرکت خواهــر‬ ‫فرانســوی معــروف بــه ‪ )L›Œuvre (OEV‬را تاســیس کــرد‪ .‬هــر دو‬ ‫ســازمان‪ ،‬همــکاری نزدیــک بیــن هنرمنــدان‪ ،‬معمــاران‪ ،‬طراحــان و‬ ‫صنعــت را تشــویق مــی کردنــد‪ ،‬هرچنــد کــه در رویکــرد خــود بــه‬ ‫تولیــد انبــوه و ســنت گرایــی متفــاوت بودنــد‪ .‬هــر دو ســازمان بــه‬ ‫انتشــار نشــریات ادامــه دادنــد و طراحــی را بــه قــرن ‪ 21‬تغییــر‬ ‫دادنــد‪ ،‬هــر چنــد در ســال ‪ OEV 2003‬بــه ‪ SWB‬جــذب شــد و بــه‬ ‫بخــش منطقــه ای تبدیــل شــد‪.‬‬ صفحه 53 ‫سحر پور حسینی‬ ‫جامعه شناس‬ ‫لباس های سنتی سوئیس‬ ‫بیشــتر لبــاس هــای ســنتی ســوئیس بــا گلــدوزی تزئیــن مــی شــوند‪ .‬گلــدوزی را‬ ‫معمــوالً روی کاله ‪ ،‬روســری و دســتبند پیراهــن کار می کننــد‪ .‬گلــدوزی پارچــه را نیــز‬ ‫تزئیــن مــی کنــد‪ .‬در حالــی کــه گلــدوزی در گذشــته در مناطــق شــرقی و شــمال شــرقی‬ ‫ســوئیس یــک صنعــت خانگــی بــود ‪ ،‬اکنــون ایــن صنعــت فقــط بــه جهانگــردی محــدود‬ ‫شــده اســت زیــرا مــردم دیگــر لبــاس ســنتی نمــی پوشــند‪.‬‬ ‫لبــاس ملــی ســوئیس دارای ویژگی هــای بســیاری اســت کــه ان را تبدیــل بــه پوشــاک‬ ‫خاصــی کــرده کــه بــه نــام مردمــان کشــور ســوئیس شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫زیبــا امــا ســاده؛ غیــر عــادی امــا متعــادل؛ راحــت امــا بــا ظرافــت چنیــن ســبکی از‬ ‫لبــاس بــرای اروپــای شــمالی معمــول اســت‪ .‬لبــاس ســنتی زنانــه بــا لــوازم جانبــی‬ ‫زیبــا و خــارق العــاده بســیار زنانــه اســت‪ .‬لبــاس محلــی مردانــه در برخــی مناطــق‬ ‫می توانــد بســیار ســاده و معمولــی باشــد و در ســایر مناطــق کشــور نســبتاً اشــرافی و‬ ‫شــیک بــه نظــر برســد‪ .‬لبــاس ملــی ســوئیس از ســبک زندگــی‪ ،‬محیــط و ســنت هــای‬ ‫مــردم ســوئیس نشــات گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در ســوئیس ‪ 26‬کانتــون (اســتانهایی کــه دارای ویژگیهــای کشــورهای نیمــه حاکم هســتند)‬ ‫وجــود دارد‪ .‬هــر یــک از ایــن کانتــون هــا تاریــخ ‪ ،‬قانــون اساســی ‪ ،‬دولــت و البتــه ســنت‬ ‫هــای خــاص خــود را دارنــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل ســنت لبــاس در ســوئیس بســیار غنی اســت‪.‬‬ ‫لبــاس ســنتی هــر کانتــون بــا بقیــه متفــاوت اســت (گاهــی اوقــات کمــی و گاهــی اوقــات‬ ‫بســیار زیــاد)‪.‬‬ ‫ایــن باعــث می شــود تعطیــات ملــی و جشــنواره هــای محلی ســوئیس بــرای گردشــگران‬ ‫بســیار جالــب باشــد‪ .‬تنــوع درخشــان لباســهای ملی ســوئیس حیــرت انگیز اســت‪.‬‬ ‫مجموعــه لباســی کــه اکنــون لبــاس ملــی ســوئیس بــه حســاب مــی ایــد از نظــر تاریخــی‬ ‫یــک لبــاس دهقانــی اســت کــه البتــه توســط اشــراف ســوئیس در مناطــق مختلــف‬ ‫بســیار کمتــر مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفتنــد‪ ،‬لبــاس بــرای اشــراف ســوئیس ‪ ،‬المانــی‪،‬‬ ‫فرانســوی ‪ ،‬ایتالیایــی و اتریشــی پوشــاکی گــران قیمــت مخصــوص بــه طبقــه خودشــان‬ ‫بــود‪ .‬برخــاف انهــا‪ ،‬دهقانــان سوئیســی از لبــاس هایــی متناســب بــا شــیوه زندگــی و‬ ‫شــرایط اب و هوایــی اســتفاده مــی کردنــد‪ .‬چنیــن لبــاس هایــی مــی تواننــد چیزهــای‬ ‫بیشــتری در مــورد فرهنــگ و ســبک زندگــی ســوئیس بگوینــد‪.‬‬ ‫بیشــتر لباســهای مــردم عــادی ســوئیس از پارچــه هــای خانگــی بــا تولیــد به روش ســنتی‬ ‫ســاخته مــی شــد؛ پارچه هایــی از جنــس پنبــه در تابســتان و پشــم در زمســتان‪ .‬ایــن‬ ‫لبــاس بســته بــه طبقــه اجتماعــی ‪ ،‬وضعیــت تاهــل ‪ ،‬ســن ‪ ،‬منطقــه و ســایر خصوصیــات‬ ‫مالــک متفــاوت بــود‪.‬‬ ‫پوشش مردان‬ ‫مــردان سوئیســی از شــلواربند دار‪ ،‬پیراهــن‪ ،‬کــت بلنــد و گشــاد‪ ،‬روپــوش‪،‬‬ ‫جــوراب شــلواری و جــوراب پشــمی تیــره و کفــش اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫اگرچــه ‪ ،‬همانطــور کــه قب ـ ً‬ ‫ا گفتیــم ‪ ،‬انــواع مختلفــی از لبــاس بــرای مــردان‬ ‫در ســوئیس وجــود دارد‪.‬‬ ‫مــردان در مناطــق الــپ ســوئیس از ‪( lederhosen‬شــلوارک چرمــی)‬ ‫اســتفاده مــی کننــد کــه شــبیه لبــاس ســنتی باواریایــی اســت‪ .‬لدرهاوســن‬ ‫بــرای فعالیــت هایــی ماننــد کار در بــاغ ‪ ،‬شــکار ‪ ،‬پیــاده روی ‪ ،‬کوهنــوردی و‬ ‫غیــره بســیار مناســب اســت‪ .‬بنابرایــن ‪ ،‬اغلــب در مناطــق کوهســتانی توســط‬ ‫مــردان اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫بــرای پوشــش ســر معمــوال بــرای مــردان سوئیســی کاله هــای نمــدی بــا لبه‬ ‫کوتــاه در فصــول ســردتر و کاله هــای حصیــری بــا لبــه هــای گســترده در‬ ‫تابســتان اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪54‬‬ صفحه 54 ‫کفــش هــای ســنتی ســوئیس بــرای خانــم هــا و اقایــان مشــابه اســت‪ .‬انهــا کفش های‬ ‫مشــکی هســتند کــه در بــاالی ان ســگک هــای بــزرگ فلــزی قــرار دارند‪.‬‬ ‫لبــاس رســمی مردانــه بســیار رســمی و تزئیــن شــده اســت‪ .‬تزییــن ان بــا جواهــرات‪،‬‬ ‫گلــدوزی و دیگــر عناصــر تزئینــی (ســگک ‪ ،‬زنجیــر و غیــره)‪ ،‬دســتمال گــردن و لــوازم‬ ‫جانبــی ظریــف (ســاعت جیبــی‪ ،‬عصــا‪ ،‬کمربندهــای تزئئیــن شــده و وســایل مشــابه)‬ ‫تزئیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫در ســوئیس نیــز یــک ســنت جالــب وجــود دارد‪ .‬مجرد هــا از یــک دســتمال قرمــز‬ ‫روشــن اســتفاده مــی کننــد کــه از جیــب ســمت چــپ شــلوار انهــا قابــل مشــاهده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن نشــانه ازدواج نکــردن مــرد اســت‪ .‬در واقــع ‪ ،‬ایــن یــک ســنت مناســبی‬ ‫بــود کــه‪ ،‬بــرای زنانــی کــه مجــرد نیــز هســتند بســیار مــورد توجــه بــود‪.‬‬ ‫پوشش سنتی زنان‬ ‫زنــان سوئیســی لبــاس هــای خــوش رنــگ بــا اســتین های‬ ‫پــف کــرده و تــاج هــای روبــان شــکل‪ ،‬پیــش بنــد ‪ ،‬کاله هــای‬ ‫تــوری یــا ســایر مــدل هــای کاله ‪ ،‬جــوراب ‪ ،‬کفــش و کیف هــای‬ ‫گلــدوزی شــده مــی پوشــند‪ .‬ایــن لبــاس را مــی تــوان بــا‬ ‫پیراهنــی بــا اســتین هــای پــف کــرد ه و یــک دامــن کامــل کــه‬ ‫بــا یــک پیــش بنــد در بــاال پوشــیده شــده ‪ ،‬جایگزیــن کــرد‪.‬‬ ‫پیراهــن معمــوالً ســفید و بقیــه لبــاس هــا بســیار رنگارنــگ بــا‬ ‫تزئینــات و لــوازم جانبــی زیبــا اســت‪ .‬بدنــه بــه طــور معمــول بــا‬ ‫قــاب یــا بنــد بســته مــی شــود‪.‬‬ ‫پیــش بنــد را روی دامــن مــی پوشــند و از عقــب مــی بندنــد‪ .‬در‬ ‫هنــگام اســتفاده روزمــره از بقیــه لبــاس هــا محافظــت می کنــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬یــک زن مــی توانــد فقــط یــک لبــاس ‪( dirndl‬نوعــی‬ ‫لبــاس معمولــی بــرای ســوئیس ‪ ،‬المــان و برخــی کشــورهای‬ ‫دیگــر) داشــته باشــد‪ ،‬امــا چنــد پیــش بنــد نیــز جــزو پوشــش‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫انــواع بســیار زیــادی از ســرپوش هــای زنانــه سوئیســی وجــود دارد‪ .‬کاله هــای‬ ‫لبـه دار‪ ،‬کاله هــای کوچــک بــدون لبــه ‪ ،‬نمــد لبــه دار یــا کاله هــای حصیــری‪،‬‬ ‫کاله هایــی بــا شــکل عجیــب و غریــب (بــه عنــوان مثــال کاله هایــی بــه شــکل‬ ‫‪ Mohawk‬یــا کاله هــای بســیار زیبــا بــا تزئینــات) و غیــره‪ .‬زنــان در ســوئیس‬ ‫اغلــب جــوراب شــلواری معمــوالً قرمــز یــا ســفید مــی پوشــند‪.‬‬ ‫رنــگ لبــاس بــرای زنــان سوئیســی بســیار مهــم اســت‪ .‬گاهــی اوقــات رنــگ‬ ‫لبــاس انهــا مــی توانــد نشــان دهنــده کانتــون‪ ،‬وضعیــت تاهــل و غیــره باشــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال ‪ ،‬رنــگ معمــول لبــاس بــرای زوریــخ ابــی و بــرای واچویــل‬ ‫ســفید اســت‪.‬‬ ‫در اوبوالــد ن زنــان مجــرد موهــای خــود را می بافنــد و یــک روبــان ســفید‬ ‫بــر ســر می اندازنــد‪ .‬زنــان متاهــل ســرپوش ســفید مــی پوشــند‪ .‬جواهــرات‬ ‫همچنیــن مــی توانــد تعریفــی از وضعیــت تاهــل باشــد‪ :‬زنــان متاهــل معمــوالً‬ ‫از جواهــرات و تزئینــات طالیــی اســتفاده مــی کننــد در حالــی کــه زنــان مجــرد‬ ‫از نقــره اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫ویژگــی معمــول در مــورد لبــاس ســنتی زنانــه سوئیســی گلــدوزی زیبــا اســت‪.‬‬ ‫ایــن نــوع تزییــن و پوشــش همیشــه در لباس هــای رســمی دیــد ه می شــود‪.‬‬ ‫معمــوالً گلهایــی کــه در باغهــای ســوئیس یافــت مــی شــوند ‪ ،‬روی لباســها‬ ‫گلــدوزی ش ـ ده اند‪ .‬زنــان از ســنین کود کــی د ر زمینــه ســوزن دوزی امــوزش‬ ‫مــی بیننــد (حداقــل قبــ ً‬ ‫ا چنیــن بــوده انــد ‪ ،‬امــروزه چنیــن ســنتی دیگــر‬ ‫چنــدان رواج نــدارد)‪ .‬بنابرایــن ‪ ،‬انهــا اغلــب لبــاس هــای خــود را بــا گلــدوزی‬ ‫تزئیــن می کردنــد‪.‬‬ ‫هــر منطقــه دارای مضامیــن و الگو هــای معمــول خــود اســت بــرای تزئیــن ‪،‬‬ ‫ماننــد میــوه هــا ‪ ،‬حیوانــات ‪ ،‬چوپانــان ‪ ،‬گل هــا ‪ ،‬افــرادی بــا لبــاس هــای ملــی‬ ‫و غیــره‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪55‬‬ صفحه 55 ‫فواد محمدهاشم‬ ‫کارشناس تربیت بدنی‬ ‫ورزش سوئیس‬ ‫در ســوئیس ‪ ،‬بیشــتر افــراد یــک فعالیــت ورزشــی منظــم دارنــد و از هــر چهــار نفــر یــک نفــر عضــو‬ ‫فعــال یــک باشــگاه ورزشــی اســت‪ .‬مهمتریــن ســازمانهای همــه جانبــه ورزش در ســوئیس ‪ ،‬دفتــر‬ ‫فــدرال ورزش و کمیتــه المپیــک ســوئیس هســتند‪.‬‬ ‫ســوئیس بــه دلیــل چشــم انــداز و اب و هــوای متنــوع ‪ ،‬انــواع مختلفــی از ورزش را بــه ســاکنان و‬ ‫بازدیــد کننــدگان خــود ارائــه مــی دهــد‪ .‬در حالــی کــه مــردم ســوئیس از ورزش هــای زمســتانی در‬ ‫سراســر کشــور لــذت مــی برنــد‪ ،‬فوتبــال و هاکــی روی یــخ همچنــان محبــوب تریــن ورزش هســتند‪.‬‬ ‫رویدادهــای مهــم ورزشــی د ر ســوئیس شــامل بــازی هــای المپیــک اســت کــه دو بــار در سـن موریتز‬ ‫در زمســتان ‪ 1928‬و زمســتان ‪ 1948‬برگــزار شــد‪ .‬جــام جهانــی ‪ ، 1954‬یــورو ‪ 2008‬یوفــا در‬ ‫ســوئیس و اتریــش نیــز از مهمتریــن رویداد هــای ورزشــی بــود کــه ایــن کشــور برگــزار کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ورزش زمستانی‬ ‫اســکی و کوهنــوردی توســط مــردم ســوئیس و دیگــر گردشــگران عالقمنــد بــه ورزش در‬ ‫ســوئیس بســیار پرطرفــد ار اســت‪ .‬ایــن کشــور را می تــوان میزبــان بزرگتریــن گردهمایــی‬ ‫کوهنــوردان سراســر دنیــا بــه شــمار اورد‪.‬‬ ‫ســوئیس بــه عنــوان یــک کشــور غالــب کوهســتانی بــه طــور ســنتی یکــی از قدرتمندتریــن‬ ‫کشــورها در ورزش اســکی الپایــن بــود ه اســت جایــی کــه یــک رقابــت طوالنــی مــدت بــا‬ ‫همســایه خــود اتریــش دارد‪.‬‬ ‫سوئیســی هــا د ر دهــه ‪ 1980‬زمانــی کــه از ســال ‪ 1981‬تــا ‪ 1987‬هفــت ســال متوالــی جــام‬ ‫جهانــی اســکی الپایــن را بــه دســت اوردنــد و جــام جهانــی را بــه دســت اوردنــد‪ ،‬بــه اوج خــود‬ ‫در ایــن ورزش رســیدند‪ .‬از موفــق تریــن اســکی بــازان الــپ مــی تــوان بــه پیرمیــن زوربریگــن‪،‬‬ ‫پیتــر مولــر‪ ،‬برنهــارد روســی اشــاره کــرد‪ ، .‬دیدیــه کوچــه‪ ،‬فرانتــس هاینــزر و مایــکل فــون‬ ‫گرونیگــن د ر میــان مــردان و ورنــی اشــنایدر ‪ ،‬اریــکا هــس ‪ ،‬میشــا فیگینــی ‪ ،‬ماریــا واالیــزر ‪،‬‬ ‫مــاری تــرز نادیــگ ‪ ،‬ســونجا نــف ‪ ،‬لیســه مــاری مــورود و بریژیــت اورتلــی در میــان زنــان‪.‬‬ ‫ســوئیس همچنیــن بــه عنــوان محــل تولــد مســابقات ســورتمه ســواری اســت کــه از تفرجــگاه‬ ‫ســوئیس‪ ،‬ســنت موریتــز نیــز سرچشــمه گرفــت‪ .‬ســوئیس بــه طــور ســنتی یــک کشــور‬ ‫قدرتمنــد د ر مســابقات فوتبــال بــوده و از یــک رقابــت شــدید بــا المــان شــرقی د ر دهــه هــای‬ ‫‪ 1970‬و ‪ 1980‬برخــوردار بــوده اســت‪.‬‬ ‫ســیمون امــان یکــی از برتریــن قهرمانــان اســکی در قــرن بیســت و یکــم بــوده اســت ‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه داریــو کلــن در اواخــر دهــه ‪ 2000‬بــه عنــوان یکــی از برتریــن اســکی بــازان کــراس‬ ‫کانتــری در جهــان شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫کرلینــگ بیــش از ‪ 30‬ســال اســت کــه بــه عنــوان یــک ورزش زمســتانی بســیار محبــوب اســت‪.‬‬ ‫تیــم هــای سوئیســی ‪ 3‬عنــوان قهرمانــی مســابقات جهانــی مــردان و ‪ 2‬عنــوان قهرمانــی زنــان‬ ‫را کســب کــرده انــد‪ .‬تیــم مــردان ســوئیس گرفتــه شــد در بــازی هــای المپیــک زمســتانی‬ ‫ناگانــو یــک مــدال طــا بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫اســتفان لمبیــل‪ ،‬برنــده دو بــار مســابقات جهانــی اســکیت روی در میــان مســابقات متعــدد‬ ‫داخلــی و بیــن المللــی ‪ ،‬یکــی از برتریــن اســکیت بــازان جهــان اســت‪.‬‬ ‫بانــدی نــام ورزش زمســتانی دیگــری اســت کــه در ســپتامبر ‪ 2017‬اولیــن بــار در مســابقات‬ ‫ســاالنه پیــاده روی در ‪ ، Nymburk‬جمهــوری چــک ظاهــر شــد‪.‬‬ ‫بیشــتر مــردم ســوئیس ورزش هاکــی روی یــخ را دنبــال مــی کننــد و هــوادار یکــی از ‪12‬‬ ‫تیــم لیــگ ایــن کشــور هســتند کــه از ســال ‪ ، 2017‬پرمخاطــب تریــن لیــگ هاکــی روی‬ ‫یــخ اروپــا اســت‪.‬‬ ‫در اوریــل ‪ -‬مــه ‪ ، 2009‬ســوئیس بــرای دهمیــن بــار میزبــان مســابقات جهانــی هاکــی‬ ‫روی یــخ بــود‪.‬‬ ‫اخریــن موفقیــت تیــم ملــی هاکــی روی یــخ دو مــدال نقــره در مســابقات قهرمانــی‬ ‫هاکــی روی یــخ در ســال ‪ 2013‬و مســابقات جهانــی هاکــی روی یــخ در ســال ‪2018‬‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪56‬‬ صفحه 56 ‫فوتبال‬ ‫ماننــد بســیاری دیگــر از اروپایــی هــا‪ ،‬بیشــتر سوئیســی هــا طرفــدار فوتبــال‬ ‫هســتند و از تیــم ملــی بــه طــور گســترده ای پشــتیبانی مــی شــود‪ .‬تیــم ملــی‬ ‫قبــ ً‬ ‫ا در یــازده دوره مختلــف جــام جهانــی (اخریــن بــار در ســال ‪)2018‬‬ ‫و چهــار قهرمانــی مختلــف یوفــا در اروپــا شــرکت کــرده اســت (اخریــن بــار‬ ‫در ســال ‪ 2016‬و بــه عنــوان میزبــان مشــترک بــا اتریــش در ســال ‪.2008‬‬ ‫همچنیــن ‪ 1996‬و ‪.)2004‬‬ ‫در ســطح باشــگاهی ‪ Grasshopper Club Zürich‬رکــورددار کســب‬ ‫بیشــترین عناویــن قهرمانــی کشــور (‪ )27‬و بیشــترین جــام در جــام ســوئیس‬ ‫(‪ )19‬اســت‪.‬‬ ‫اخیــرا ً ‪ FC‬بــازل در ســطح ملــی (کســب ‪ 7‬عنــوان قهرمانــی در ‪ 10‬ســال‬ ‫گذشــته) و بیــن المللــی (‪ 5‬بــار راهیابــی بــه مرحلــه گروهــی لیــگ قهرمانــان‬ ‫یوفــا) موفقیــت زیــادی کســب کــرد‪.‬‬ ‫بسکتبال‬ ‫میــس در ســوئیس مقــر اصلــی ‪ ، FIBA‬باالتریــن نهــاد جهانــی بــرای‬ ‫رویدادهــای بیــن المللــی بســکتبال اســت‪ .‬جــای تعجــب نیســت کــه‬ ‫ایــن کشــور یکــی از اعضــای بنیانگــذار ‪ FIBA‬اســت و بنابرایــن یکــی از‬ ‫قدیمی ترین هــای ایــن رشــته در جهــان اســت‪.‬‬ ‫تیــم ملــی ایــن کشــور کــه در ســال های دور در صحنــه بیــن المللــی‬ ‫تیــم بزرگــی بــود امــا امــروزه علــی رغــم نمایــش هــای گاه بــه گاه قدرتمنــد‬ ‫در بــازی هــای مقدماتــی‪ ،‬دیگــر از اهمیــت بیــن المللــی چندانــی برخــورد ار‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫مسابقات اتوموبیلرانی‬ ‫مســابقات اتومبیلرانــی پــس از فاجعــه ســال ‪ 1955‬لمــان در ســوئیس (در ‪۱۱‬‬ ‫ژوئــن ‪ ،۱۹۵۵‬تصادفــی شــدید در مســابقات ‪ ۲۴‬ســاعته لمــان رخ داد کــه در‬ ‫پیســت ســرت منطقــه لمــان در حــال برگــزاری بــود‪ .‬در جریــان ایــن اتفــاق‪،‬‬ ‫پرتــاب شــدن قطعــات بــزرگ خــود رو بــه داخــل جمعیــت‪ ،‬باعــث کشــته‬ ‫شــدن ‪ ۸۳‬نفــر و راننــده فرانســوی پیــر بولیــن و زخمــی شــدن نزدیــک بــه‬ ‫‪ ۱۸۰‬نفــر شــد‪ ).‬بــه اســتثنای رویداد هایــی کــه بــه صــورت ازمایشــی و‬ ‫زمانــی برگــزار مــی شــد ممنــوع شــد ‪.‬‬ ‫در ‪ 6‬ژوئــن ‪ ، 2007‬اصالحیــه ای بــرای رفــع ممنوعیــت توســط مجلــس عــوام‬ ‫پارلمــان ســوئیس بــه تصویــب رســید‪ .‬بــا ایــن حــال قانــون پیشــنهادی را‬ ‫مجلــس عــوام را تصویــب نکــرد و پــس از دو بــار رد در ســال ‪ 2009‬لغــو‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2015‬دولــت ســوئیس اجــازه مســابقه رو در رو فقــط بــرای‬ ‫وســایل نقلیــه الکتریکــی را داد‪ .‬در ژوئــن ‪ 2018‬ســوئیس اولیــن مســابقه‬ ‫اتوموبیلرانــی خــود را زمانــی کــه مســابقه زوریــخ ‪ ePrix‬بــه عنــوان یــک دور‬ ‫از مســابقات قهرمانــی فرمــول ‪ E‬تمــام الکتریکــی برگــزار شــد پــس از ‪63‬‬ ‫ســال برگــزار کــرد‪.‬‬ ‫بــا وجــود محدودیــت هــای طوالنــی مــدت ‪ ،‬ایــن کشــور راننــدگان مســابقه‬ ‫جــاده ای موفقــی ماننــد ‪ Clay Regazzoni ، Jo Siffert‬و راننــده موفــق‬ ‫مســابقات جهانــی تورنمنــت ‪ Alain Menu‬توانســته اســت معرفــی کنــد‪.‬‬ ‫ســوئیس همچنیــن بــا راننــده نیــل جانــی در جــام جهانــی اتوموبیلرانــی‬ ‫‪ A1GP‬در مســابقات قهرمانــی موتوراســپورت در ســال ‪ 2007-8‬قهرمان شــد‪.‬‬ ‫راننــده سوئیســی مارســل فاســلر در ســال ‪ 2012‬قهرمــان جهــان شــد و ســه‬ ‫بــار در مســابقات قهرمانــی لمانــز موفــق بــه کســب عنــوان قهرمانــی شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫راننــدگان مشــهور فرمــول یــک و مســابقات رالــی قهرمانــی جهــان ماننــد‬ ‫مایــکل شــوماخر ‪ ،‬نیــک هایدفلــد ‪ ،‬کیمــی رایکونــن ‪ ،‬فرنانــدو الونســو ‪ ،‬لوئیس‬ ‫همیلتــون ‪ ،‬سباســتین لــوب و سباســتین وتــل همگــی بــه دالیــل مالیاتــی در‬ ‫ســوئیس اقامــت دارنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪57‬‬ صفحه 57 ‫غذاهای محلی سوئیس‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫محقق‬ ‫ســوئیس کشــوری اســت کــه در برخــی مــوارد در دنیــا زبانــزد اســت ماننــد طبیعــت زیبــا و بکــر‪ ،‬شهرســازی بینظیــر و یــا اقتصــاد قدرمنــد‪.‬‬ ‫در مــورد خــوراک و غــذای ایــن کشــور نیــز دو مــورد پنیــر و شــکالت سوئیســی جهانــی شــده اســت و همیــن دوتــا مــورد بــرای هــر‬ ‫عالقمنــدی کافــی اســت تــا از ارزش و اهمیــت غذاهــای ایــن کشــور در ســطح جهانــی اگاه باشــد‪ .‬مــواد اولیــه بــا کیفیــت مهمتریــن مــورد‬ ‫در تهیــه غــذا و خــوراک در ایــن کشــور اســت و امتیــازی کــه لــذت طبــخ و طعــم غــذا را دو چنــدان می کنــد‪.‬‬ ‫فاندوی پنیر‬ ‫فانــدو در زبــان فرانســه بــه معنــای اب شــده اســت‪ .‬ایــن غــذای سوئیســی را‬ ‫می تــوان در فرانســه و ایتالیــا یافــت‪ .‬فانــدو انــواع مختلفــی هماننــد فانــدوی‬ ‫شــکالت دارد‪ .‬نســخه سوئیســی فانــدو درواقــع پنیــر اب شــده بــه همــراه دیگــر‬ ‫مــواد هماننــد ســیر‪ ،‬کمــی ارد ذرت‪ ،‬شــربت گیــاس و شــراب ســفید اســت کــه در‬ ‫ظــرف ســرامیکی خاصــی کــه کاکالن نــام دارد ســرو می شــود‪ .‬البتــه زیــر ظــرف‬ ‫شــمع و یــا چراغــی را روشــن می کننــد تــا فانــدو را در دمــای خاصــی ثابــت نگــه‬ ‫دارد‪ .‬ســپس تکــه ای نــان را در فانــدو زده و میــل می کننــد‪.‬‬ ‫رستی‬ ‫رســتی خــوراک ســیب زمینــی اســت کــه بــا ســرخ کــردن (و یــا گاهــی اوقــات پخت)‬ ‫برش هــای گــرد و مســطحی از ســیب زمینــی چاشــنیدار خــام یــا نیمــه پختــه در‬ ‫روغــن تهیــه می شــود؛ خــارج رتســی تــرد و داخلشــان نــرم اســت‪ .‬گاهــی اوقــات‬ ‫بیکــن (گوشــت قرمــز نمک ســود شــده)‪ ،‬پیــاز‪ ،‬پنیــر (و حتــی ســیب) بــه مخلــوط‬ ‫اضافــه مــی شــود‪ .‬رســتی را بــه عنــوان غذایــی فرعــی بــه همــراه نیمــروی تخــم‬ ‫مــرغ و اســفناج یــا گوشــت سوســیس (‪ )fleischkäse‬میــل کنیــد ‪ .‬در اصــل ایــن‬ ‫غــذا توســط کشــاورزان بــرن بــه عنــوان صبحانــه میــل می شــد‪ ،‬امــا ایــن روزهــا‬ ‫در سراســر ســوئیس و همچنیــن جهــان می توانیــد از خــوردن ایــن غــذا لــذت‬ ‫ببریــد‪.‬‬ ‫ریستاوی زغفران‬ ‫زعفــران یکــی از محصــوالت اصلــی کانتــون یــا ایالــت والــه بــه شــمار مــی رود‬ ‫و یکــی از مــواد اولیــه مهــم و ضــروری خــوراک ریســاتوی زعفرانــی اســت کــه‬ ‫در ایالــت تیچینــو ســرو شــده و طرفــداران زیــادی دارد‪ .‬ایــن غــذا بــه همــراه‬ ‫سوســیس‪ ،‬سوســیس گوشــت خــام‪ ،‬و چاشــنی هــای مختلــف ســرو مــی شــود‪.‬‬ ‫ایالــت یــا کانتــون تیچینــو در جنوبــی تریــن قســمت ســوئیس واقــع شــده و بــا‬ ‫نواحــی ایتالیایــی پیدومونــت و لمبــاردی مــرز مشــترک دارد‪ ،‬ایــن تنهــا ایالــت‬ ‫ســوئیس مــی باشــد کــه مــردم بــه زبــان ایتالیایــی صحبــت مــی کننــد و زبــان‬ ‫رســمی ایالــت نیــز ایتالیایــی اســت‪ .‬ریســاتو زعفرانــی یــک غــذای ارام بخــش و‬ ‫راحتــی اســت و از برنجــی کــه بــه ارامــی همــراه پیــاز‪ ،‬اب گوشــت‪ ،‬رشــته هــای‬ ‫زعفــران و پنیــر پختــه شــده‪ ،‬تهیــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ناستروت‬ ‫ناســتروت شــیرینی هــوس انگیــز و دلچســبی اســت کــه بــه منطقــه گروبانــدن ســوئیس تعلــق دارد‬ ‫و تقریبــا در تمــام شــیرینی فروشــی هــای ایــن بخــش یافــت مــی شــود‪ .‬ناســتروت انــواع متفاوتــی‬ ‫دارد ولــی بــه طــور کلــی از خمیــر تــارت درســت مــی شــود و میــان ان را بــا کارامــل‪ ،‬کــرم و مغــز‬ ‫خــرد شــده (معمــوال گــردو) پــر مــی کننــد‪ .‬ایــن دســر مقــوی بــا چــای یــا یــک قهــوه داغ بســیار‬ ‫دلنشــین اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪58‬‬ صفحه 58 ‫بیرچه موسیلی‬ ‫ایــن غــذا حــدود ســال ‪ 1900‬توســط پزشــک سوئیســی‪ ،‬دکتــر ماکســی میلیــان‬ ‫اســکار بیرچــر برنــر‪ ،‬بــه وجــود امــد‪ .‬ایــن پزشــک کــه معتقــد بــود رژیــم غذایــی‬ ‫متشــکل از غــات‪ ،‬میوه هــا و ســبزیجات بســیار بهتــر از رژیــم غذایــی بــر اســاس‬ ‫گوشــت بــرای انســان اســت‪ .‬ایــن غــذا ترکیبــی از دانــه جــو‪ ،‬میــوه‪ ،‬اجیــل‪ ،‬اب لیمــو‬ ‫و خامــه اســت کــه ایــن پزشــک سوئیســی در اسایشــگاه خــود بــرای بیمارانــش‬ ‫بــه وجــود اورد‪ .‬ایــن غــذا امــروزه نه تنهــا به عنــوان صبحانــه کــه بــا عنــوان یــک‬ ‫عصرانــه خوشــمزه نیــز ســرو می شــود‪.‬‬ ‫خوراک راکلت‬ ‫راکلــت نوعــی پنیــر سوئیســی اســت کــه از شــیر گاو تهیــه مــی گــردد همچنیــن‬ ‫نــام غذایــی محبــوب در ســوئیس نیــز مــی باشــد‪ .‬در روزگاران قدیــم پنیــر را در‬ ‫نزدیکــی اتــش قــرار مــی دادنــد و بــا ذوب و نــرم شــدن پنیــر‪ ،‬ان را رنــده کــرده و‬ ‫در بشــقاب مــی ریختنــد تــا خــورده شــود‪ .‬نــام ایــن خــوراک از راکلــر فرانســوی‬ ‫گرفتــه شــده اســت کــه بــه معنــی خراشــیدن اســت‪ .‬امــروزه تکــه هایــی از راکلــت را‬ ‫کبــاب پــز مــی کننــد یــا در ظــرف هــای مخصــوص قــرار مــی دهنــد تــا ذوب شــود‬ ‫و بــه همــراه ســیب زمینــی هــای کوچکــی کــه بــدون پوســت کنــدن پختــه شــده انــد‪،‬‬ ‫ســبزیجات‪ ،‬کالبــاس و سوســیس‪ ،‬خیارشــور‪ ،‬پیــاز و نــان ســرو مــی شــود‪ .‬امــروزه‬ ‫راکلــت کبابــی محبــوب بــوده و پنیــر را بــر روی گریــل کبــاب پــز مــی کننــد و بــر روی‬ ‫ســبزیجات و گوشــت هــای کبــاب شــده رنــده کــرده و میــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫نان زاپف‬ ‫کشــور ســوئیس نــان هــای مختلفــی دارد امــا یکــی از مشــهورترین و لذیذتریــن نــان هــا‪،‬‬ ‫تکــه نــان ســفید و نرمــی اســت کــه زاپــف نــام دارد‪ .‬ایــن نــان را بــه راحتــی مــی توانیــد از‬ ‫ظاهــرش تشــخیص دهیــد (کلمــه ی زاپــف بــه معنــی نــان اســت)‪ ،‬پوســته ی نــان طالیــی‬ ‫بــوده و بیشــتر شــبیه نــان چــاال مــی باشــد ( نــان ســفیدی کــه یهودیــان در شــنبه و ایــام‬ ‫مقــدس مــی خورنــد)‪ .‬برخــی معتقدنــد کــه ریشــه ی پخــت ایــن نــان بــه دوران باســتان‬ ‫بــاز مــی گــردد‪ ،‬زمانــی کــه زنــان بیــوه نــان هــا را بریــده و بــا همســر خــود دفــن مــی‬ ‫کردنــد‪ .‬ایــن نــان محبــوب از ارد ســفید‪ ،‬شــیر‪ ،‬تخــم مــرغ‪ ،‬کــره و مایــه خمیــر درســت‬ ‫مــی شــود‪ ،‬بــه طــوری کــه ماننــد بافــت گیســوان‪ ،‬بهــم تابیــده و بافتــه مــی شــود و ســپس‬ ‫قبــل از پخــت‪ ،‬زرده ی تخــم مــرغ روی ان مالیــده مــی شــود‪ .‬بــه طــور ســنتی هنــوز هــم‬ ‫روزهــای یکشــنبه صبــح مــردم زاپــف میــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫خوراک برنر پلت‬ ‫اگــر خیلــی گرســنه بــوده و بــه غذاهــای گوشــتی نیــز عالقــه داریــد حتمــا از غــذای مخصــوص‬ ‫محلــه ی برنیــز ســوئیس بــه نــام برنــر پلــت لــذت خواهیــد بــرد‪ .‬ایــن غــذا بــه طــور کلــی از‬ ‫مقــدار زیــادی گوشــت و سوســیس تشــکیل شــده اســت کــه شــامل گوشــت گاو‪ ،‬گوشــت ران‬ ‫(خــوک)‪ ،‬بیکــن دودی‪ ،‬گوشــت گاو دودی و زبــان خــوک‪ ،‬گوشــت دنــده هــای خــوک‪ ،‬پاچــه‬ ‫خــوک‪ ،‬گوشــت کمــر و شــانه خــوک و مغــز اســتخوان اســت عــاوه بــر ایــن مقــداری کلــم‬ ‫رنــده شــده بــه همــراه چاشــنی هــا‪ ،‬ســیب زمینــی و لوبیــا خشــک نیــز بــه ان اضافــه مــی کننــد‬ ‫تــا بپــزد‪ .‬ایــن غــذای محبــوب سوئیســی بــرای اولیــن بــار در ســال ‪ 1798‬میــادی در ‪ 5‬مــارس‬ ‫پختــه شــد‪ ،‬زمانــی کــه مــردم ایالت بــرن ســوئیس توانســتند ارتــش فرانســه را در شــهر نوینگ‬ ‫ایــن ایالــت شکســت دهنــد‪ ،‬انهــا بــرای شــادمانی جشــن بزرگــی برپــا کردنــد و همــه مــردم‬ ‫هــر غذایــی دم دســت داشــت بــا خــود بــه ایــن جشــن اورد‪ ،‬بــه همیــن خاطــر تنــوع گوشــت‬ ‫هــای بــکار رفتــه در ایــن غــذا بیشــمار اســت‪ .‬ایــن غــذا در ایالــت بــرن محبوبیــت زیــادی دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪59‬‬ صفحه 59 ‫سینمای سوئیس‬ ‫کیانوش زاده یوسف‬ ‫صنعــت فیلــم ســازی مســتقر در ســوئیس مربــوط بــه دهــه ‪ 1930‬اســت‪ .‬و عمدتــا‬ ‫تحــت تاثیــر کشــورهای همســایه فرانســه ‪ ،‬المــان و ایتالیــا اســت کــه بــا انهــا زبــان‬ ‫مشــترک دارد‪.‬‬ ‫قبــل از اواســط دهــه ‪ 1960‬فیلــم هــای ســوئیس اغلــب رمانتیــک بودنــد ‪ ،‬امــا مــوج نــو‬ ‫فرانســه منجــر بــه خلــق فیلم هــای تجربــی بیشــتری در ایــن کشــور شــد‪.‬‬ ‫جشــنواره فیلــم ســولوترن در ســال ‪ 1966‬بــا اعالمیــه ای بــرای نشــان دادن واقعیــت‬ ‫مــدرن زندگــی ســوئیس تاســیس شــد‪ .‬ایــن مهمتریــن جشــنواره بــرای تولیــد فیلمهــای‬ ‫تولیــد ســوئیس اســت‪.‬‬ ‫جشــنواره لوکارنــو نیــز کــه در ســال ‪ 1946‬تاســیس شــد ‪ ،‬یــک جشــنواره ســاالنه فیلــم‬ ‫اســت کــه هــر مــاه اوت در لوکارنــو ‪ ،‬ســوئیس برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫از ســال ‪ )Die Schweizermacher( )1978( The Swissmakers ، 2014‬باالتریــن‬ ‫میــزان فــروش فیلــم سوئیســی در تمــام دورانهــا را داراســت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫در کانتــون هــای المانــی زبــان ‪ ،‬فیلــم هــای فرانســوی زبــان معمــوال زیرنویــس المانــی‬ ‫دارنــد‪ .‬بــه همیــن ترتیــب ‪ ،‬در کانتــون هــای فرانســوی زبــان‪ ،‬فیلــم هــای المانــی‬ ‫زبــان معمــوالً دارای زیرنویــس فرانســوی هســتند‪ .‬فیلــم هــای بزرگســاالن بــه زبــان‬ ‫هــای خارجــی اغلــب بــا زیرنویــس اصلــی صوتــی و دوتایــی بــه زبــان هــای المانــی و‬ ‫فرانســوی نمایــش داده می شــوند‪ .‬فیلــم هــای کــودک محــور بــه زبــان هــای خارجــی‪،‬‬ ‫معمــوالً دوبلــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫ستارگان سینمای سوئیس‬ ‫کلود گورتا‬ ‫کلــود گورتــا ( ‪ ۲۳‬ژوئــن ‪ ۲۰ - ۱۹۲۹‬فوریــه ‪ )۲۰۱۹‬فیلم نامه نویــس‪ ،‬و‬ ‫کارگــردان تلویزیــون و ســینمای اهــل ســوئیس بــود‪.‬‬ ‫فیلــم او بــا نــام «دعــوت» در ســال ‪ ۱۹۷۳‬میــادی‪ ،‬نامــزد دریافــت جایــزه‬ ‫اســکار بهتریــن فیلــم خارجی زبــان بــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن برنــده جوایــزی همچــون جایــزه هیئــت داوران جشــنواره کــن‬ ‫شده اســت‪.‬‬ ‫الن تانر‬ ‫الــن تانــر (زاده ‪ ۶‬دســامبر ‪ )۱۹۲۹‬کارگــردان‪ ،‬فیلم نامه نویــس‪ ،‬و‬ ‫تهیه کننــده اهــل ســوئیس اســت‪ .‬وی از ســال ‪ ۱۹۵۷‬میــادی تاکنــون‬ ‫مشــغول فعالیــت بــوده و از فیلمهایــش می تــوان چنــد ســال نــوری دور‬ ‫(‪ )۱۹۸۱‬را نــام بــرد‪.‬‬ ‫گزاویه کولر‬ ‫گزاویــه کولــر ( زاده ‪ ۱۷‬ژوئــن ‪ )۱۹۴۴‬یــک کارگــردان و فیلم نامه نویــس‬ ‫اهــل ســوئیس اســت‪.‬‬ ‫وی دانش اموختــه «اکادمــی درام» در رشــته «بازیگری‪/‬کارگردانــی» در‬ ‫شــهر زوریــخ ســوئیس اســت‪.‬‬ ‫فیلــم «ســفر امیــد» بــه کارگردانــی او‪ ،‬در ســال ‪ ۱۹۹۰‬میــادی‪ ،‬برنــد ه‬ ‫جایــزه اســکار بهتریــن فیلــم خارجی زبــان شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪60‬‬ صفحه 60 ‫فیلم های برتر سینمای سوئیس‬ ‫خواهر (‪)۲۰۱۲‬‬ ‫خواهــر فیلمــی در ژانــر درام اســت کــه در ســال ‪ ۲۰۱۲‬منتشــر شــد‪ .‬از بازیگــران‬ ‫ان می تــوان بــه لئــا ســیدو‪ ،‬جیلیــن اندرســون و ژان‪-‬فرانســوا اســتونن اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫فیلــم خواهــر در ســال ‪ ۲۰۱۲‬موفــق بــه دریافــت ‪ ۳‬جایــزه از جوایــزه فیلــم ســوئیس‬ ‫گردیــد و بــه عنــوان فیلــم برگزیــده (نماینــده) کشــور ســوئیس جهــت رقابــت در‬ ‫بخــش بهتریــن فیلــم خارجی زبــان بــه هشــتاد و پنجمیــن دوره جوایــز اســکار ارســال‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم در شــصت و دومیــن جشــنواره بین المللــی فیلــم برلیــن جایــزه ویــژه و‬ ‫خــرس نقــره ای را دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫فراتر از عسل (‪)۲۰۱۲‬‬ ‫فراتــر از عســل فیلمــی در ژانــر مســتند اســت کــه در ســال ‪ ۲۰۱۲‬منتشــر شــد‪.‬‬ ‫ایــن مســتند در مــورد کلنی هــای زنبــوران عســل در کالیفرنیــا‪ ،‬ســوئیس‪ ،‬چیــن‬ ‫و اســترالیا می باشــد‪ .‬ایــن فیلــم بــرای اســکار جهــت دریافــت جایــزه اســکار‬ ‫بهتریــن فیلــم خارجی زبــان در هشــتاد و ششــمین دوره جوایــز اســکار ارســال‬ ‫شــد ولــی نامــزد دریافــت جایــزه نشــد‪.‬‬ ‫قطار شبانه لیسبون (‪)2013‬‬ ‫قطــار شــبانه لیســبون فیلمــی محصــول ســال ‪ ۲۰۱۳‬در ژانــر درام و بــه‬ ‫کارگردانــی بیلــه اگوســت و بــا بــازی جرمــی ایرونــز اســت‪ .‬ایــن فیلــم بر اســاس‬ ‫رمــان قطــار شــبانه لیســبون توســط پاســکال مرســیه و همچنیــن نویســندگی‬ ‫جــرج لتــر و اولریــش هرمــان ســاخته شده اســت‪ ،‬ایــن فیلــم در بخــش خــارج‬ ‫از مســابقه جشــنواره برلیــن در شــصت و ســومین جشــنواره بین المللــی فیلــم‬ ‫برلیــن بــه نمایــش درامــد‪.‬‬ ‫خالصه داستان‬ ‫داســتان فیلــم دربــاره یــک معلــم سوئیســی بــه اســم ریمونــد ِگ ِرگوریــوس اســت‬ ‫کــه وقتــی کتابــی از امادئــو دی پــرادو شــاعر و پزشــک پرتغالــی می خوانــد‪ ،‬بــه‬ ‫یکبــاره دچــار تحــول می شــود و بــه امیــد پــی بــردن بــه سرنوشــت پــرادو کــه‬ ‫علیــه انتونیــو دی اُلیویــرا ســاالزاردیکتاتور پرتغــال مبــارزه می کــرده‪ ،‬بــا یــک‬ ‫ـی لســیبون می شــود‪.‬‬ ‫قطــار شــبانه راهـ ِ‬ ‫سفرامید (‪)1990‬‬ ‫ســفر امیــد یــک فیلــم درام بــه کارگردانــی گزاویــه کولــر‬ ‫اســت کــه در ســال ‪ ۱۹۹۰‬منتشــر شــد‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم در ســال ‪ ۱۹۹۰‬میــادی‪ ،‬جایــزه اســکار بهتریــن‬ ‫فیلــم خارجی زبــان را بــرای کشــور ســوئیس بــه ارمغــان اورد‬ ‫ماری‪-‬لوئیس (‪)1944‬‬ ‫ماری‪-‬لوئیــس فیلمــی در ژانــر درام بــه کارگردانــی لئوپولــد‬ ‫لینتبــرگ اســت کــه در ســال ‪ ۱۹۴۴‬منتشــر شــد‪ .‬از بازیگــران‬ ‫ان می تــوان بــه هاینریــش گرتلــر و پاولیــن کارتــون اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن فیلــم بــه وســیله ارتــور مِیــر و جــوزف برســتین در‬ ‫ایــاالت متحــده پخــش شــد و بــه اولیــن برنــده جایــزه اســکار‬ ‫بــرای بهتریــن فیلــم خارجی زبــان تبدیــل گردیــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫توانســت اســکار بهتریــن فیلم نامــه غیراقتباســی را دریافــت‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪61‬‬ صفحه 61 ‫رویدادهایفرهنگیسوئیس‬ ‫افشین اسد زاده‬ ‫فســتیوال هــای ســوئیس هرســاله تعــداد فراوانــی جشــن و ســرور ارائــه مــی‬ ‫دهــد‪ .‬از فســتیوال معــروف موســیقی ســوئیس بــه نــام جــاز ‪ Montreux‬گرفتــه‬ ‫تــا فســتیوال هــای فضــای بــاز همگــی در ســوئیس برگــزار مــی شــوند‪ .‬اداب‬ ‫و رســوم موجــود در فســتیوال هــا ماننــد اهالــی خــودش متنــوع مــی باشــد‪.‬‬ ‫ســوئیس مجموعــه ای از فرهنــگ هــای مختلــف اســت و ‪ 4‬زبــان رســمی مختلــف‬ ‫دارد‪ .‬همیــن موضــوع باعــث جذابیــت هــر چــه بیشــتر فســتیوال هــا مــی شــود‪.‬‬ ‫دره هایــی کــه در فصــل زمســتان جــدا از بقیــه ســوئیس مــی شــدند‪ ،‬ســنتی را‬ ‫توســعه دادنــد کــه تــا بــه امــروز پابرجاســت‪.‬‬ ‫فستیوال پائیزه لوگانو‬ ‫در فســتیوال پائیــزه لوگانــو کــه همــه ســاله در مــاه اکتبــر برگــزار مــی شــود‪،‬‬ ‫ایــن شــانس را خواهیــد داشــت تــا بــا اداب و رســوم و صنایــع دســتی شــهر‬ ‫ایتالیایی‪-‬سوئیســی کشــور ســوئیس یعنــی لوگانــو اشــنا شــوید‪ .‬لوگانــو شــهری‬ ‫اســت کــه در تمــام فصــول زیبایــی هــای منحصــر بــه فــردی دارد ولــی در‬ ‫پایــان تابســتان و در اغازیــن روزهــای فصــل طالیــی‪ ،‬مشــاهده مناظــر رنگارنــگ‬ ‫پائیــزی لوگانــو جذابیــت هــای ایــن فســتیوال را دوچنــدان مــی کنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫فســتیوال ضمــن تماشــای مناظــر طبیعــی بــی نظیــر لوگانــو‪ ،‬مــی توانیــد از‬ ‫هنرهــای دســت ســاز هنرمنــدان شــرکت کننــده در ایــن فســتیوال دیــدن کنیــد‪.‬‬ ‫در ایــن فســتیوال از انــواع غذاهــای محلــی گرفتــه تــا صنایــع دســتی هنرمنــدان‬ ‫سوئیســی جهــت نمایــش و فــروش ارائــه مــی شــود‪ .‬از پنیرهــای متنــوع الپایــن‬ ‫و عســل هــای وحشــی گرفتــه تــا ژلــه هــای خانگــی و بافتنــی هــای رنگارنــگ و‬ ‫زیبــا همگــی بــه معــرض نمایــش و فــروش گذاشــته مــی شــوند‪.‬‬ ‫کارناوال بازل (فاسناخت)‬ ‫بزرگتریــن کارنــاوال ســوئیس همیــن کارنــاوال بــازل اســت کــه همــه ســاله‬ ‫بیــن فوریــه تــا مــارچ برگــزار مــی شــود‪ .‬لحظــه شــروع فســتیوال دقیقــا راس‬ ‫ســاعت ‪ 4‬صبــح اولیــن دوشــنبه بعــد از چهارشــنبه خاکســتر (‪)ashwednsday‬‬ ‫مــی باشــد و تــا ‪ 72‬ســاعت ادامــه دارد‪ .‬چهارشــنبه خاکســتر اولیــن روز از روزه‬ ‫مســیحیان مــی باشــد‪ .‬روزه ای کــه چهــل روز طــول مــی کشــد و بــه ایــن‬ ‫دلیــل بــه چهارشــنبه خاکســتر معــروف اســت کــه کاتولیــک هــای معتقــد بــا‬ ‫گذاشــتن خاکســتر بــر روی پیشــانی اظهــار ســوگواری و توبــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫شــرکت کننــدگان در ایــن فســتیوال بــا ماســک هــای عجیــب و غریــب و‬ ‫لبــاس هــای رنگارنــگ موســیقی مــی نوازنــد و رژه مــی رونــد‪ .‬ایــن فســتیوال‬ ‫جــزء ‪ 50‬فســتیوال برتــر محلــی اروپاســت و در واقــع یکــی از شناســه هــای‬ ‫شــهر بــازل بــه حســاب مــی ایــد‪ .‬ایــن فســتیوال بــه خاطــر خــاص بــودن و‬ ‫کیفیــت باالیــی کــه دارد در لیســت میــراث جهانــی یونســکو قــرار دارد‪.‬‬ ‫همــه ایــن امتیــازات ســبب شــده تــا مــردم محلــی نــام «بهتریــن ســه روز» را‬ ‫بــر ایــن کارنــاوال برگزیننــد‪.‬‬ ‫فستیوال پشم چینی هات ویل‬ ‫فســتیوال پشــم چینــی گوســفندان‪ ،‬همــه ســاله یــک و یــا حتــی دو بــار در‬ ‫شهرســتان هــات ویــل در نزدیکــی بــرن برگــزار مــی شــود‪ .‬پشــم چینــی جــزء‬ ‫قدیمــی تریــن ســنت هــای ســوئیس اســت کــه قدمتــی ‪ 2000‬ســاله دارد‪ .‬در‬ ‫ایــن مراســم‪ ،‬دامــداران دور هــم جمــع مــی شــوند‪ ،‬تبــادل نظــر مــی کننــد و از‬ ‫بــا هــم بــودن لــذت مــی برنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪62‬‬ صفحه 62 ‫فستیوال جاز مونترو‬ ‫در اغــاز مــاه جــوالی‪« ،‬مونتــرو» (‪ )Montreux‬بــه مــدت ‪ ۲‬هفتــه میزبــان بزرگ ترین‬ ‫فســتیوال جــاز اروپــا می شــود‪ .‬در ایــن رویــداد‪ ،‬بزرگ تریــن چهره هــای موســیقی‬ ‫جــاز و بلــوز دنیــا در کنــار هنرمنــدان نــو ظهــور گــرد هــم امــده و یــک جشــنواره‬ ‫بــا شــکوه و بــه یــاد ماندنــی را رقــم می زننــد‪ .‬جــدای از رویدادهایــی کــه بایــد‬ ‫بــرای شــرکت در ان هــا بلیــط تهیــه کنیــد‪ ،‬اجراهــای رایــگان زیــادی نیــز در‬ ‫ایــن مــدت برپــا می شــوند‪ .‬محــل برگــزاری ایــن فســتیوال نمی توانســت از ایــن‬ ‫بهتــر باشــد‪ .‬ســعی کنیــد حتم ـاً ایــن رویــداد بــزرگ جــاز را در فهرســت واجبــات‬ ‫بازدیــد ســفرتان قــرار دهیــد‪.‬‬ ‫ن ها‬ ‫ن المللی بال ‬ ‫فستیوال بی ‬ ‫هــر ســاله در ژانویــه افــراد زیــادی بــا بالن هایشــان از سرتاســر جهــان بــه‬ ‫«شــتو دوئکــس» (‪ )Château d›Oex‬ســرازیر شــده تــا طــی ‪ ۹‬روز اســمان را بــا‬ ‫بالن هــای رنگارنــگ خــود درنوردنــد‪ .‬در ش ـب ها کــه مشــعل ایــن بالن هــا اســمان‬ ‫را نورانــی می کنــد زیبایــی اســمان بســیار دیدنــی شــده ومعمــوال گردشــگران‬ ‫ســوئیس لــذت تماشــای ایــن فســتیوال را از دســت نمی دهنــد‪.‬‬ ‫فستیوال زکسالوتن‬ ‫فســتیوال زکســاوتِن (‪ )Sechseläuten festival‬بزرگ تریــن فســتیوال بهــاره در‬ ‫کشــور ســوئیس اســت‪ .‬ایــن فســتیوال ســنتی کــه قدمــت بســیار زیــادی هــم دارد‪،‬‬ ‫در ســومین دوشــنبه مــاه اوریــل و در شــهر زوریــخ برگــزار می شــود‪ .‬بســیاری از‬ ‫خیابان هــای شــهر زوریــخ در ایــن روز مســدود می شــود و در کل ایــن شــهر حــال‬ ‫و هــوای خاصــی پیــدا می کنــد‪ .‬نحــوه ی برگــزاری ایــن فســتیوال کامــ ً‬ ‫ا منحصــر‬ ‫به فــرد اســت‪ :‬مــردم در خیابان هــا حاضــر می شــوند‪ ،‬فســتیوال را جشــن می گیرنــد‪،‬‬ ‫زنگ هــای مختلــف را بــه دســت گرفتــه و بــه صــدا در می اورنــد و بوته هــای مختلفــی‬ ‫را اتــش می زننــد‪ .‬ان هــا بــا ایــن کار بــا زمســتان خداحافظــی کــرده و از بهار اســتقبال‬ ‫می کننــد‪ .‬زکســاوتن در واقــع یکــی از زیباتریــن فســتیوال های ســوئیس اســت‬ ‫کــه سراســر شــادی‪ ،‬رنــگ‪ ،‬موســیقی و شــادابی اســت‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم لوکارنو‬ ‫جشــنواره لوکارنــو یــک جشــنواره بین المللــی فیلــم اســت کــه از ســال ‪ ۱۹۴۶‬هرســاله در‬ ‫شــهر لوکارنــو ســوئیس برگــزار می شــود‪ .‬جشــنواره لوکارنــو پــس از جشــنواره های کــن‪،‬‬ ‫ونیــز و برلیــن چهارمیــن جشــنواره معتبــر فیلــم اروپــا به شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫در لوکارنــو نیــز برنامه هــای زیــادی چــون بازنگــری اثــار گذشــته‪ ،‬کارگاه تولیــد مشــترک‬ ‫رایــگان‪ ،‬گردهمایی هــا‪ ،‬جوایــز ویــژه و ده هــا بخــش دیگــر وجــود دارد کــه جذابیت هــای‬ ‫زیــادی بــرای عالقــه منــدان ســینما ایجــاد کرده اســت‪.‬‬ ‫فیلم هــا در جشــنواره در ‪ ۱۰‬بخــش نمایــش داده می شــوند کــه شــامل فیلم هــای متنــوع‬ ‫چــه در قالــب ژانــر و چــه در ســاختار هســتند و معروف تریــن محــل پخــش فیلم هــا همــان‬ ‫پیاتــزا گرانــده اســت‪ .‬جشــنواره همچنیــن شــامل دو بخــش رقابتــی فیلم هــای بلنــد اســت‬ ‫(بخــش رقابــت بین الملــل و بخــش رقابــت فیلمســازان حــال حاضــر) و یــک بخــش رقابتــی‬ ‫بین الملــل بــرای فیلم هــای کوتــاه نیــز دارد کــه بــا عنــوان یوزپلنگ هــای اینــده شــناخته‬ ‫می شــود‪ .‬در بخــش رقابتــی ایــن جشــنواره مهم تریــن جایــزه بــا نــام یوزپلنــگ طالیــی بــه‬ ‫بهتریــن فیلــم جشــنواره اهــدا می شــود و پــاداش ایــن جایــزه بــه کارگــردان و تهیه کننــده‬ ‫فیلــم تعلــق می گیــرد‪ .‬البتــه همان طــور کــه در بــاال ذکــر شــد ایــن جایــزه تــا ســال ‪۱۹۶۸‬‬ ‫تحــت عناویــن مختلفــی بــه برنــدگان اهــدا می شــد بــه گون ـه ای کــه در دو ســال اول ایــن‬ ‫جشــنواره جایــزه اصلــی بــا نــام بهتریــن فیلــم‪ ،‬بعدهــا بــا عناویــن جایــزه بــزرگ (‪ )Grand Prix‬و‬ ‫نیــز بادبــان طالیــی (‪ )Golden Sail‬بــه برنــده اختصــاص می یافــت تــا ایــن کــه عنــوان یوزپلنــگ‬ ‫طالیــی (‪ )Golden Leopard‬ســرانجام در ســال ‪ ۱۹۶۸‬بــرای اولیــن بــار اســتفاده شــد و تــا بــه‬ ‫امــروز نیــز بــا همیــن نــام شــناخته می شــود‪ .‬دومیــن جایــزه بــا ارزش‪ ،‬جایــزه ویــژه هیئــت‬ ‫داوران نــام دارد‪ .‬از دیگــر جوایــز بخــش فیلم هــای بلنــد می تــوان بــه یوزپلنــگ بهتریــن‬ ‫کارگردانــی‪ ،‬بهتریــن بازیگــری مــرد و بهتریــن بازیگــری زن اشــاره کــرد‪ .‬البتــه جشــنواره‬ ‫جوایــز ویــژه فــراوان دیگــری نیــز دارد کــه از جملــه ان هــا می تــوان بــه یوزپلنــگ افتخــاری‬ ‫اشــاره کــرد کــه از ســال ‪ ۱۹۸۹‬بــه شــخصیت های مهــم هنــری دنیــا اعطــا می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 56‬راز شقایق| ‪63‬‬ صفحه 63 ‫نمایی از شهر زوریخ‬ صفحه 64

آخرین شماره های ماهنامه راز شقایق

ماهنامه راز شقایق 55

ماهنامه راز شقایق 55

شماره : 55
تاریخ : 1399/07/01
ماهنامه راز شقایق 54

ماهنامه راز شقایق 54

شماره : 54
تاریخ : 1399/06/01
ماهنامه راز شقایق 52

ماهنامه راز شقایق 52

شماره : 52
تاریخ : 1399/04/01
ماهنامه راز شقایق 51

ماهنامه راز شقایق 51

شماره : 51
تاریخ : 1399/03/15
ماهنامه راز شقایق 49

ماهنامه راز شقایق 49

شماره : 49
تاریخ : 1399/01/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!