ماهنامه راز شقایق شماره 55 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه راز شقایق شماره 55

صفحه بعد

ماهنامه راز شقایق شماره 55

ماهنامه راز شقایق شماره 55

صفحه 1 ‫ماهنامه فرهنگی و هنری‬ ‫(خبری‪ ،‬تحلیلی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬اموزشی)‬ ‫سال پنجم‪ ،‬شماره ‪ - 55‬مهر ماه ‪1399‬‬ ‫شماره مجوز ‪75583:‬‬ ‫مدیر روابط عمومی‬ ‫علی اسدابادی (کرمانشاهی)‬ ‫دبیر سرویس فرهنگی‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫سرویس عکس‬ ‫دبیر سرویس هنری‬ ‫میالد محمدهاشم‬ ‫فوادمحمدهاشم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‬ ‫دکتر علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫سردبیر‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫مدیر اجرایی‬ ‫ستاره کوشا‬ ‫طراح و گرافیست‬ ‫حسین شیردل‬ ‫همکاران این شماره‪:‬‬ ‫ســمیه عبدالمحمدی‪ -‬کبری تبریزیان‪ -‬کریــم فیروزی‪ -‬شــایلین مظاهری‪ -‬جعفرمحمدهاشم‪-‬سحر پورحســینی‪ -‬ابـــولفضل فیاض مرند ‪ -‬سمیه قاســمعلی‪ -‬امید عزیزی ‪ -‬محمدرضارســتگار‪ -‬حسین قاسمی‪ -‬سید امیر رســتگار‪ -‬امیدمحمدی‪-‬‬ ‫افشــین اســدزاده‪ -‬زهــرا کالته عربی‪ -‬تحریریه پایگاه خبری شــاینا‪ -‬تحریریه هفته نامه نســل انقالب‪-‬تحریریه اخبــار اصناف‪-‬تحریریه هفته نامــه مدرن‪-‬تحریریه دنیای بچه ها‪ -‬تحریریه پایــگاه خبری قانون مداری‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫دــر جدیدتریــن شــماره نشــریه راز شــقایق بــه مطالعــه‬ ‫کشــور اتریــش خواهیــم پرداخــت‪ ،‬کشــوری مهــم و‬ ‫تاریخــی دــر قلــب اروپــای مرکــزی کــه تاثیــر زیادــی‬ ‫دــر تاریــخ سیاســی و فرهنگــی قــاره ســبز داشــته‬ ‫اســت‪ .‬ایــن کشــور المانــی زبــان دــر مجــاورت کشــور‬ ‫المــان صدمــات زیادــی نیــز دــر طــول جنگهــای جهانــی‬ ‫از المــان دیــد و بــه همیــن دلیــل خاطــره خوشــی از‬ ‫همســایه همزبــان خــود ندــارد‪.‬‬ ‫بــرای شــناخت تاثیــر هنــر و فرهنــگ ایــن کشــور بــر‬ ‫اروپــا و یــا حتــی جهــان کافــی اســت بدانیــم دــو نــام‬ ‫بــزرگ و افســانه ای موســیقی کالســیک دنیــا یعنــی‬ ‫موتســارت و هایدــن زادــه ایــن کشــور هســتند‪ .‬خانــه‬ ‫قدیمــی موتســارت هنــوز دــر ایــن کشــور بــه عنــوان‬ ‫یکــی از جاذبه هــای توریســتی اتریــش حفــظ شــده و‬ ‫همــه ســاله بازدید کننــد گان فروانــی نیــز دــارد‪.‬‬ ‫اتریــش دــر زمینــه هنــر معمــاری نیــز مجموعــه ای از‬ ‫ســبک های مختلــف تاریخــی اســت کــه اروپــا دــر‬ ‫معمــاری بــه خــود د ی ـد ه اســت‪ .‬دــر ایــن مــورد کافــی‬ ‫اســت فقــط نگاهــی بــه شــهر ویــن بیندازیــم تــا شــاهد‬ ‫باشــیم کــه ایــن شــهر زیبــا و تاریخــی اروپــا‪ ،‬جلــوه ای از‬ ‫بســیاری از د وره هــا و ســبک هــا اســت‪ ،‬از اثــار برجســته‬ ‫دــوران بــاروک تــا تزئینــات عالــی قــرن بیســتم؛ طــوری‬ ‫کــه می تــوان‪ ،‬معمــاری ایــن کشــور را نمونــه ای از‬ ‫تاریــخ پرفــراز و نشــیب ان دانســت‪.‬‬ ‫بــه جــز پایتخــت یعنــی ویــن‪ ،‬نقــاط گردشــگری ایــن‬ ‫کشــور نیــز بیشــمار اســت و شــهرهایی نظیــر گراتــس‪،‬‬ ‫ســالزبورگ‪ ،‬اینســبورگ و لینــز دــارای مناطــق تاریخــی‬ ‫و تفریحــی بســیاری بــرای بازدیــد گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫دــر ایــن شــماره بــه ســینما‪ ،‬ورزش و همچنیــن‬ ‫جشــنواره های بومــی و بین المللــی اتریــش نیــز‬ ‫پرداختــه شــده کــه مطالعــه ان بــرای خوانندــگان جــذاب‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫راز شقایق را در هرجای دنیا بخوانید‬ ‫شــما می توانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه راز شــقایق را کــه دارای‬ ‫اطالعــات جامع تــری دربــاره موضــوع هــر شــماره (ســفرنامه‬ ‫کشــورهای دنیــا) اســت و شــامل مباحثــی ماننــد اشــنایی بــا ســاختار‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫هــر کشــور می باشــد را بــا مراجعــه بــه ســایت جــار و نصــب‬ ‫اپلیکیشــن مربوطــه‪ ،‬بــا پرداخــت مبلــغ نیــم بهــا دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫در ضمــن شــماره های قبلــی نشــریه نیــز از همیــن طریــق قابــل‬ ‫دریافــت می باشــد‪.‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫رمزینه لینک ارشیو‬ ‫رازشقایق در سایت جار‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫روابط ایران و اتریش‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی به کشور اتریش‬ ‫‪4‬‬ ‫فرهنگ مردم‬ ‫‪10‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪12‬‬ ‫ساختار سیاسی‬ ‫‪14‬‬ ‫شخصیت های سیاسی اتریش‬ ‫‪18‬‬ ‫نظام اموزشی‬ ‫‪22‬‬ ‫نظام حقوقی‬ ‫‪26‬‬ ‫وین‪ ،‬پایتخت‬ ‫‪28‬‬ ‫گراتس‪ ،‬دومین شهر مهم اتریش‬ ‫‪36‬‬ ‫شهرهای مهم اتریش‬ ‫‪38‬‬ ‫سایر مناطق دیدنی‬ ‫‪40‬‬ ‫بزرگان موسیقی‬ ‫‪46‬‬ ‫ادبیات اتریش‬ ‫‪50‬‬ ‫معماری‬ ‫‪52‬‬ ‫لباس های سنتی‬ ‫‪54‬‬ ‫ورزش اتریش‬ ‫‪56‬‬ ‫غذاهای محبوب‬ ‫‪58‬‬ ‫سینمای اتریش‬ ‫‪60‬‬ ‫رویدادهای فرهنگی‬ ‫‪62‬‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان شریعتی‪ -‬خیابان خواجه نصیر‪ -‬خیابان مقدم‪-‬‬ ‫کوچه کهندانی‪ -‬بن بست اول‪ -‬پالک ‪5‬‬ ‫تلفکس‪77573576 :‬‬ ‫استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع بالمانع است‪.‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬گنجینه مینیاتور‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ صفحه 2 ‫روابط ایران و اتریش‬ ‫ابوالفضل فیاض مرند‬ ‫کارشناس سیاسی‬ ‫روابــط اتریــش و ایــران بــه مجموعــه روابــط اقتصادــی‪ ،‬علمــی و فرهنگــی‬ ‫میــان ایــران و اتریــش گفتــه می شــود کــه از حدــود ‪ ۱۶۰‬ســال پیــش تــا‬ ‫امــروز ادامــه داشــته و همــواره کم تنــش دــر جریــان بوده اســت‪ .‬از مهمتریــن‬ ‫رویدادهــای حادث شــده دــر روابــط دوجانبــه دــو کشــور‪ ،‬می تــوان بــه میزبانــی‬ ‫اتریــش بــرای مذاکــرات هســته ای ایــران اشــاره داشــت کــه بــه توافــق نهایــی‬ ‫برنامــه هســته ای ایــران انجامیــد‪.‬‬ ‫اولین رابطه دیپلماتیک‬ ‫دوره پهلوی‬ ‫دــر ‪ ۲۷‬خردــاد ‪ ۱۳۰۷‬قراردادــی میــان ایــران و اتریــش بســته شــد کــه بنابــر‬ ‫ان‪ ،‬دــو کشــور دربــاره اقامــت شــهروندان یکدیگــر‪ ،‬همــان رفتــاری را بکننــد کــه‬ ‫بــا شــهروندان کشــورهایی می کننــد کــه بــا انهــا رابطــه «کامله الودــاد» دارنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن احــوال شــخصیه (ازدــواج‪ ،‬طــاق‪ ،‬ارث و ‪ ) ...‬شــهروندان هر یــک از دو‬ ‫کشــور دــر خــاک دیگــری‪ ،‬بــر اســاس قوانین خودشــان باشــد‪.‬‬ ‫نخســتین رابطــه دیپلماتیــک دــو کشــور‪ ،‬به ســندی کــه از جانب شــاه طهماســب‬ ‫اول دــر ســال ‪( ۱۵۵۲‬میالدــی) بــه خاندــان خاندــان هابســبورگ ارســال شــده‪،‬‬ ‫بــاز می گردــد‪.‬‬ ‫بعــد از تاســیس فرهنگســتان خاورشناســی اتریــش‪ ،‬برخــی از فارغ التحصیــان‬ ‫ایــن مرکــز‪ ،‬بــا ســفر بــه خاورمیانــه و ایــران‪ ،‬اقدــام بــه نشــر دادــن ادبیــات و‬ ‫شــعر ایــران دــر مجامــع ادبــی اروپــا نمودنــد‪ .‬از جملــه ایــن افــراد می تــوان بــه‬ ‫جــوزف ون هامــر پورگشــتال اشــاره کــرد کــه نخســتین فردــی بــود کــه دیــوان‬ ‫حافــظ را بــه زبــان المانــی ترجمــه کــرد کــه ایــن ترجمــه‪ ،‬بعده هــا مــورد الهــام‬ ‫گوتــه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫قاجار‬ ‫روابــط دوجانبــه دــو کشــور دــر زمــان قاجــار توســط عبــاس میــرزا ادامــه یافت‪.‬‬ ‫وی کــه بــه دنبــال تجهیــز قــوای ایــران دــر مقابــل ارتــش روســیه بــود‪ ،‬نامـه ای‬ ‫بــه کلمنــس ونتســل فــون مترنیــخ ارســال کــرد و درخواســت خریــد برخــی از‬ ‫ســاح های اتریشــی را کــرد کــه احتمــاالً توســط فــون مترنیــخ رد شده اســت‪.‬‬ ‫روابــط دــو کشــور بــه بهانــه تاســیس دارالفنــون‪ ،‬وارد مرحلــه جدیدــی شــد‪.‬‬ ‫دعــوت امیرکبیــر از اســاتید دانشــگاهی اتریــش دــر رشــته های معدن و پزشــکی‬ ‫بــرای عزیمــت بــه ایــران و تدریــس دــر دارالفنــون‪ ،‬موجــب نزدیکــی بیشــتر دو‬ ‫کشــور بــه یکدیگــر شــد‪ .‬از انجــا کــه معلمــان روســی‪ ،‬فرانســوی و انگلیســی‬ ‫اعزام شــده دــر گذشــته‪ ،‬نتوانســته بودنــد کــه انتظــارات امیرکبیــر را براوردــه‬ ‫کننــد و بــه جــای امــوزش دــروس تخصصــی‪ ،‬بیشــتر ســعی دــر انتشــار افــکار‬ ‫و عقایــد سیاســی دولت هــای متبــوع خــود را داشــتند‪ .‬دــر نهایــت‪ ۹ ،‬مربــی‬ ‫از اتریــش بــه ایــران امــد کــه ‪ ۷‬نفــر از ان هــا مــورد تاییــد قــرار گرفتنــد و‬ ‫مشــغول بــه کار شــدند‪ .‬امــا از انجــا کــه پیــش از ورود ایــن نفــرات‪ ،‬امیرکبیــر‬ ‫بــه قتــل رســید‪ ،‬دــر زمــان شــروع فعالیــت انــان‪ ،‬هیــچ حامــی دــر ایــران نبــود‬ ‫کــه دــر مقابــل کارشــکنی های روســیه و انگلیــس و میرزااقاخــان نــوری‪ ،‬از ان هــا‬ ‫حمایــت کنــد‪ .‬دــر نهایــت‪ ،‬بــا فــوت و اســتعفای ایــن مربیــان‪ ،‬ایــن پــروژه بــا‬ ‫موفقیــت ناچیــزی پایــان یافــت‪.‬‬ ‫دــر ســال های بعــد‪ ،‬دــر خــال دــو ســفر ناصرالدین شــاه بــه اتریــش و دیدــار‬ ‫بــا مقامــات ایــن کشــور و بازدیــد از قشــون انهــا‪ ،‬چنــد قــرار دــاد دوجانبــه‬ ‫منعقــد شــد کــه مهمتریــن دســتاورد ان هــا‪ ،‬تبدیــل چاپارخانه هــای کشــور بــه‬ ‫یــک ادــاره پســت منســجم و تشــکیل پلیــس تهــران‪ ،‬احدــاث تلفنخانــه از کاخ‬ ‫شــاه بــه مرکــز شــهر و جــذب چنــد مربــی و تکنســین ماهــر بــرای دارالفنــون‬ ‫و کارگاه هــای صنعتــی دانســت‪ .‬بــا اینحــال‪ ،‬کارشــکنی های روســیه و بریتانیــا‪،‬‬ ‫باعــث شــد کــه هیچــگاه موفقیــت کاملــی دــر خصــوص حضــور اتریشـی ها دــر‬ ‫ایــران‪ ،‬فراهــم نشــود‬ ‫بعــد از ایــن اقدــام موفقیت امیــز بــود کــه اتریــش دــر ‪( ۱۸۷۲‬میالدــی) معادــل‬ ‫‪ ،۱۲۵۱‬اقدــام بــه تاســیس نمایندگــی خــود دــر تهــران نمــود؛ (کنــت دوبســکی‪،‬‬ ‫نخســتین ســفیر اتریش‪-‬مجارســتان دــر ایــران بــود) اقدامــی کــه ‪ ۶‬ســال بعــد‪،‬‬ ‫بــا تاســیس نمایندگــی ایــران دــر ویــن‪( ،‬نریمان خــان قــوام الســلطنه نخســتین‬ ‫ســفیر ایــران دــر اتریش‪-‬مجارســتان بود) پاســخ داده شــد‪.‬‬ ‫اطالعات سفارت اتریش در تهران‬ ‫نیاوران‪ ،‬خیابان باهنر‪ ،‬خیابان مقدسی‪ ،‬خیابان زمانی‪ ،‬کوچه میرولی‪ ،‬پالک ‪ 6‬و ‪8‬‬ ‫شماره تماس‪22750040 :‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪3‬‬ ‫بعد از انقالب اسالمی‬ ‫بعــد از پیــروزی انقــاب ‪ ،۱۳۵۷‬بــا وجــود اینکــه اغلــب کشــورهای اروپایــی‬ ‫اقدــام بــه قطــع روابــط خــود بــا ایــران نمودــه بودنــد‪ ،‬اتریــش مناســبات‬ ‫دوجانبــه خــود را ادامــه دــاد‪ .‬در دــوران تســخیر ســفارت ایــاالت متحدــه امریکا‬ ‫یــک نمایندــه از کشــور اتریــش بــه ایــران ســفر کــرد تــا اینکــه بتوانــد نقــش‬ ‫میانجــی را ایفــا کنــد ولــی دــر کارش موفــق نبــود‪ .‬همچنیــن ســفر ارویــن النس‬ ‫بــه ایــران دــر ســال ‪( ۱۹۸۴‬میالدــی)‪ ،‬نخســتین ســفر یــک وزیــر امــور خارجــه‬ ‫اتحادیــه اروپــا بــه ایــران‪ ،‬بعــد از انقــاب بــود‪ .‬همچنیــن دــر تیــر ‪،۱۳۶۶‬‬ ‫علی اکبــر والیتــی‪ ،‬ســفری ‪ ۳‬روزه بــه اتریــش داشــت کــه نخســتین ســفر یــک‬ ‫وزیــر امــور خارجــه ایــران بــه یــک کشــور غربــی‪ ،‬بعــد از انقــاب ‪ ۱۳۵۷‬بــود‪.‬‬ ‫دــر خــال جنــگ ایــران و عــراق نیــز بــا اعــام بی طرفــی‪ ،‬و همچنیــن پذیــرش‬ ‫مصدومــان ایرانــی حمــات شــیمیایی عــراق‪ ،‬از جملــه کشــورهای دوســت ایــران‬ ‫دــر اتحادیــه اروپــا محســوب می شــد‪.‬‬ ‫بعــد از انقــاب‪ ،‬اعــزام دانشــجویان بورســیه و ازاد بــه اتریــش افزایــش یافــت‬ ‫و ســاالنه بیــش از ‪ ۱۰۰۰‬دانشــجوی ایــران دــر رشــته های مختلــف دانشــگاهی‬ ‫ایــن کشــور‪ ،‬بــه تحصیــل می پردازنــد‪ .‬دــر حالیکــه تــا قبــل از انقــاب اســامی‪،‬‬ ‫شــمار ایرانیــان مقیــم اتریــش بالــغ بــر ‪ ۱۷‬هــزار نفــر بــود‪ ،‬ایــن امــار دــر ســال‬ ‫‪( ۱۹۹۰‬میالدــی) بــه ‪ ۳۰‬هــزار نفــر افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫هم اکنــون بالــغ بــر ‪ ۳۰۰۰۰‬ایرانــی دــر اتریــش زندگــی می کننــد کــه غالبــاً‬ ‫فارغ التحصیــان مراکــز اکادمیــک ایــن کشــور می باشــند‪ .‬همچنیــن کتابخانــه‬ ‫دانشــگاه ویــن‪ ۴۰ ،‬هــزار نســخه خطــی فارســی از کتــب شــعرا و دانشــمندان‬ ‫ایرانــی را دــر خود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫اتریــش از معدــود کشــورهای اروپایــی بــود کــه دــر زمــان اعمــال تحریم هــای‬ ‫بین المللــی علیــه ایــران‪ ،‬از پذیــرش ان خوددــاری ورزیــد و روابــط تجــاری‬ ‫دوجانبــه خــود بــا ایــران را ادامــه دــاد‪ .‬دــر ســال ‪ ،۱۳۹۴‬تــراز تجاری دو کشــور‬ ‫اختــاف چشــمگیری داشــته و ارزش واردــات کاالیــی اتریشــی به ایــران از جمله‬ ‫شــیر خشــک‪ ،‬اب پرتقــال‪ ،‬ارد‪ ،‬برخــی داروهــا‪ ،‬چــوب اره شــده‪ ،‬الــکل چــرب‪،‬‬ ‫انــواع کاغــذ و پوشــاک بســیار بیشــتر از صادــرات ایــران بــه اتریــش بودــه کــه‬ ‫اهــم ایــن صادــرات را می تــوان ســبزیجات‪ ،‬تنباکــوی قلیــان‪ ،‬گالب‪ ،‬کارتــن‪،‬‬ ‫ســنگ مرمــر‪ ،‬مجســمه‪ ،‬مبل هــای چوبــی دانســت‪.‬‬ ‫پــس از توافــق هســته ای ویــن کــه بــه رفــع تدریجــی تحریم هــای بین المللــی‬ ‫علیــه ایــران انجامیــد‪ ،‬هاینتــس فیشــر‪ ،‬رئیس جمهــور اتریــش‪ ،‬نخســتین مقــام‬ ‫عالی رتبــه یــک کشــور عضــو اتحادیــه اروپایــی بــود کــه بــه ایــران ســفر کــرد‪.‬‬ ‫وی دــر ایــن ســفر‪ ،‬بــا ســید علــی خامن ـه ای و ســایر مقامــات بلندپایــه ایرانــی‬ ‫دیدــار کــرد‪ .‬وی همچنیــن یــک هیئــت پرتعدــاد اقتصادــی را جهــت گشــایش‬ ‫بــاب تــازه ای دــر روابــط تجــاری خــود بــا ایــران‪ ،‬بــا خــود همــراه کــرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫نگاهی به کشور‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫اتریش‬ ‫‪Austria‬‬ ‫ویــن‪ ،‬زالتســبورگ‪ ،‬اینســبروک‪ ،‬لینــس و گراتــس از مهــم تریــن شــهر هــای‬ ‫اقتصادــی‪ ،‬سیاســی و فرهنگــی کشــور اتریــش مــی باشــند‪ .‬اتریــش کشــوری‬ ‫سرســبز و زیبــا و مهــد تمدــن موســیقی دنیــا محســوب می گردــد‪ .‬ایــن‬ ‫کشــور بــا کشــورهای المــان‪ ،‬ســوییس‪ ،‬جمهــوری چــک‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬مجارســتان و‬ ‫جمهــوری اســلوونی همســایه اســت‪ .‬اتریــش از زمــان جنــگ جهانــی دــوم بــه‬ ‫لحــاظ سیاســی کشــور نســبتا باثباتــی بودــه اســت و دــر ســال ‪ 1955‬اعــام‬ ‫بــی طرفــی نمــود‪ .‬ایــن کشــور از ســال ‪ 1960‬عضــو اتحادیــه تجــارت ازاد‬ ‫اروپــا (‪ )EFTA‬شــد و دــر ســال ‪ 1994‬بــه اتحادیــه اروپــا پیوســت‪.‬‬ ‫اتریــش کشــوری اســت کوهســتانی و محصــور دــر خشــکی کــه دــر جنــوب‬ ‫منطقــه مرکــزی اروپــا واقــع اســت‪ ،‬دــو ســوم از ایــن ســرزمین دــر الــپ قــرار‬ ‫دــارد و حدــود ‪ 35‬درصــد از ان از جنــگل پوشــیده شــده اســت‪ .‬ایــن کشــور‬ ‫دــارای موقعیتــی اســتراتژیک دــر قلــب اروپــای مرکزی اســت؛ دره هــا و گردنه‬ ‫هــای الــپ دــر اتریش مســیر مناســبی را بــرای عبــور و مرور دــر اروپا تشــکیل‬ ‫مــی دهنــد‪ .‬حــوزه رود دانــوب دــر شــرق‪ ،‬یعنــی محلــی کــه ویــن واقــع شــده‬ ‫و محــل زندگــی اکثریــت جمعیــت اتریــش‪ ،‬راه ارتباطــی بســیار مناســبی را بــا‬ ‫اروپــای شــرقی فراهــم نمودــه اســت‪.‬‬ ‫نام‬ ‫اتریــش تلفــظ فرانســوی (بــه فرانســوی‪ )Autriche :‬نــام ایــن کشــور‬ ‫اســت‪ .‬نــام المانــی ان یعنــی اوسـتِررایش برگرفتــه از دــو واژه اســتر (شــرق)‬ ‫و رایــش (قلمــرو و پادشــاهی) اســت کــه دــر مجمــوع ایــن نــام بــه معنــی‬ ‫پادشــاهی شــرقی اســت‪.‬‬ ‫پیشــتر دــر ســرزمین های اســامی‪ ،‬از جملــه ایــران‪ ،‬نــام ایــن کشــور را‬ ‫ن َ ْمســا (و دــر ایــران گاه ن َ ْمســه) می گفتنــد‪ .‬دــر اســناد دــوره قاجــار و پیــش‬ ‫از ان‪ ،‬واژه نَمســا یــا نَمســه بــه کشــور اتریــش اشــاره دــارد؛ حتــی زبــان‬ ‫ســوی یــا ن َ ْمســاوی می خواندنــد‪ ،‬چراکــه دــر ان‬ ‫المانــی را نیــز زبــان ن َ ْم َ‬ ‫دــوره کــه هنــوز کشــور امپراتــوری المــان یکپارچــه بــه وجــود نیامدــه‬ ‫بــود‪ ،‬امپراتوری هــای نمســا و پــروس (و به ویــژه نمســا) پرقدرت تریــن‬ ‫و نام اورتریــن کشــورهای المانی زبــان‪ ،‬و دــر نتیجــه‪ ،‬نمــاد ایــن مردمــان‬ ‫بودنــد‪ .‬اصــل واژه نمســا روســی (و یــا شــاید بــه بیــان دقیقتــر اســاوی)‬ ‫اســت و بــه معنــای گنــگ‪ .‬روس هــا خارجی هــا را بــا ایــن نــام می خواندنــد‬ ‫و بــه تدریــج صرفــاً دــر مــورد مردــم المانی زبــان و باالخــره دــر اشــاره‬ ‫بــه مردــم مهم تریــن کشــور المانی زبــان ان دــوران ‪-‬اتریــش ‪ -‬بــه کار‬ ‫رفــت‪ .‬اکنــون هــم دــر زبان هــای اســاوی‪ ،‬ایــن واژه یــا شــبیه ان بــه کار‬ ‫م ـی رود‪ .‬واژه نمســا دــر زبان هــای عربــی و ترکــی و فارســی هــم برگرفتــه‬ ‫از نــام روســی ان اســت‪ .‬هنــوز هــم دــر زبــان عربــی به جــای اتریــش یــا‬ ‫همانندهــای ان‪ ،‬از واژه نَمســا اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪4‬‬ ‫نشان ملی اتریش‬ ‫بــر اســاس افســانه هــا پرچــم کشــور اتریــش منســوب بــه دــوک لئوپولــد‬ ‫پنجــم از فرمانروایــان اتریــش دــر اواخــر قــرن ‪ ۱۲‬ام و پیامــد جنگهــای او در‬ ‫دــوران جنــگ هــای صلیبــی اســت‪ .‬پــس از یــک نبــرد ســخت‪ ،‬لبــاس او کــه‬ ‫ک ً‬ ‫ال ســفید بــود ســر تــا پــا اغشــته بــه خــون شــد‪ .‬زمانیکــه دــوک کمربندــش‬ ‫را بــاز کــرد‪ ،‬تنهــا قســمتی از لبــاس کــه زیــر کمربنــد بــود ســفید ماندــه بــود‪.‬‬ ‫بعدهــا ایــن منظــره تبدیــل بــه ســمبلی شــد و پرچــم اتریــش از ان الهــام‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫نشــان ملــی اتریــش (‪ )coat of arms of Austria‬از ســال ‪ 1919‬بــکار‬ ‫مــی رفتــه اســت (البتــه بدــون زنجیــر گسســته) و از ســال ‪ 1945‬میالدــی بــه‬ ‫بعــد ایــن نشــان بــا اضافــه شــدن زنجیــر گسســته بــه ان مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار مــی گرفتــه اســت‪ .‬عقــاب دــر ایــن نشــان ســمبل قدــرت‪ ،‬تــاج‬ ‫دیــوار نمــای عقــاب ســمبل طبقــه متوســط جامعــه‪ ،‬دــاس ســمبل زراعــت‬ ‫و کشــاورزی‪ ،‬چکــش ســمبل صنعــت و زنجیــر گسســته ســمبل ازادــی از‬ ‫دیکتاتــوری نازیســم اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫جغرافیا‬ ‫کشــور اتریــش ســرزمینی ســر ســبز و زیبــا دــر اروپــا اســت کــه مهــد تمدــن‬ ‫موســیقی و معمــاری دنیــا محســوب می شــود‪.‬‬ ‫اتریــش از شــمال بــا المــان و جمهــوری چک‪ ،‬از شــرق بــا اســلوواکی و مجارســتان‪،‬‬ ‫از جنــوب بــا ایتالیــا و اســلوونی و از غــرب بــا ســوئیس و لیختنشــتاین ه ـم مــرز‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مســاحت اتریــش بــر اســاس امــار ســال ‪ ،۲۰۱۲‬بــه مقدــار ‪ ۸,۳۸۷,۸۹۹‬کیلومتــر‬ ‫مربــع بودــه اســت و جمعیــت ان ‪ ۸,۴۴۳,۰۱۸‬میلیــون نفــر اســت‪ .‬کشــور اتریــش‬ ‫ن هــا ونهــاد هــای بیــن المللــی دــر ویــن همچــون اژانــس‬ ‫بــه دلیــل وجــود ســازما ‬ ‫بیــن المللــی انــرژی اتمــی ‪ )International Atomic Energy Agency (IAEA‬و‬ ‫ســازمان کشــورهای صادرکننده نفــت (‪OPEC) Organization of the Petroleum‬‬ ‫‪ )Exporting Countries‬و دفتــر ســازمان ملــل متحــد دــر ویــن ‪United Nations‬‬ ‫‪ )Office at Vienna (UNOV‬کشــوری مهــم دــر اروپــا محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫کــوه هــای الــپ کــه بســیاری از انهــا از مراتــع و جنگلهــا پوشــیده شــده اســت ‪،‬‬ ‫دــو ســوم مســاحت اتریــش را تشــکیل مــی دهــد‪ .‬زمیــن هــای کــم ارتفــاع شــرق‬ ‫اتریــش متشــکل اســت از تپــه هــای کوتــاه‪ ،‬ابگیــر ویــن و ناحیــ ه ای مســطح و‬ ‫ماندابــی دــر کنــار نویزیدــارزه دــر مــرز مجارســتان‪ .‬دــر امتدــاد مــرز چــک و‬ ‫اســلواکی گرانکــوه پوشــیده از درختانــی اســت کــه بــه ‪ ۱۲۰۰‬متــر ارتفــاع نیــز‬ ‫ی رســند کــه شــگفتی بســیار عجیبــی اســت‪.‬‬ ‫مـ ‬ ‫رودهــای دانــوب(‪ ،)Danube‬ایــن(‪ )Inn‬و مــور(‪ )Murr‬جــزو ابهــای مهــم دــر‬ ‫کشــور اتریــش محســوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫بلندتریــن نقطــه دــر کشــور اتریــش قلــه گــروس گلوکنــر (‪ )Grossglockner‬بــا‬ ‫ارتفــاع ‪ 3798‬متــر بلندتریــن قلــه اتریــش و بلندتریــن قلــه رشــته کوه هــای الــپ‬ ‫شــرقی اســت ‪.‬‬ ‫کشــور اتریــش از ‪ ۹‬ایالــت تشــکیل یافتــه اســت ‪ .‬ویــن پایتخــت ایــن کشــور جــزء‬ ‫ت هــا توســط یــک حکومــت ایالتــی‬ ‫ت هــا مــی باشــد‪ .‬هــر کدــام از ایالـ ‬ ‫ایــن ایالـ ‬ ‫ی شــود و دــر راس ان هــا شــخص رئیــس جمهــور فدــرال قــرار دــارد‬ ‫ادــاره م ـ ‬ ‫کــه مدــت هــر دــوره ریاســت جمهــوری شــش ســال اســت‪ .‬ایــن کشــور از ســال‬ ‫‪ ۱۹۹۵‬بــه عضویــت اتحادیــه اروپــا (‪ )EU‬دــر امــد‪.‬‬ ‫اب و هوا‬ ‫اتریــش دــر منطقــه اقلیمــی اروپــای مرکــزی قــرار دــارد و مــی تــوان از‬ ‫نظــر اب و هــوا ان را بــه ســه منطقــه تقســیم کــرد‪ :‬شــرق کشــور دــارای‬ ‫تابســتان های گــرم همــراه بــا بــارش اندــک بــاران اســت؛ منطقــه الــپ‬ ‫مرکــزی زمســتان هــای ســرد و طوالنــی و تابســتان های کوتــاه دــارد؛ و غرب‬ ‫کشــور دــارای بارندگــی زیــاد و اب و هــوای معتدــل و مالیــم اســت‪ .‬میانگیــن‬ ‫دمــا دــر ویــن دــر مــاه ژانویــه صفــر درجــه ســانتی گــراد و دــر مــاه ژوئیــه‬ ‫‪ 20‬درجــه ســانتی گــراد اســت‪ .‬هــوای شــهرهای اتریــش بدلیــل فرهنــگ‬ ‫بســیار زییــای اســتفاده از دوچرخــه کــه دــر بیــن مردــم ایــن کشــور رواج‬ ‫پیدــا کردــه اســت‪ ،‬بســیار تمیــز و نشــاط اور بودــه و درصــد الودگــی هــوا‬ ‫دــر کل ایــن کشــور دــر طــول ســال‪ ،‬بســیار کــم اســت‪.‬‬ ‫ایــن کشــور از نظــر اب و هوائــی متنــوع و بســیار متفــاوت می باشــد و متوســط‬ ‫درجــه حــرارت از اواســط ژانویــه (دــی مــاه) بــه حدــود ‪ -۱۹‬درجه ســانتیگراد‬ ‫و دــر اواســط ژوئیــه (تیــر مــاه) بــه حدــود ‪ +۲۱‬درجــه ســانتیگراد می رســد‪.‬‬ ‫ســاعت تابســتانی و زمســتانی دــر اتریــش هماننــد ایــران نمی باشــد و‬ ‫همزمــان بــا دیگــر کشــورهای اروپایــی دــر ســاعت ‪ ۳‬بامدــاد اخرین یکشــنبه‬ ‫مــاه مــارس بــه جلــو کشــیده می شــود (ســاعت تابســتانی) و ســاعت ‪۳‬‬ ‫بامدــاد اخریــن یکشــتبه اکتبــر بــه زمــان اولیــه خــود بــر می گردد(ســاعت‬ ‫زمســتانی)‪.‬‬ ‫ارتباطات‬ ‫دــر اتریــش عــاوه بــر تلویزیــون ملــی‪ ،‬تلویزیون هــای خصوصــی هــم رواج‬ ‫دارنــد‪ .‬اولیــن تلویزیــون خصوصــی کشــور اتریــش در ســال ‪ 2000‬میالدــی راه ‬ ‫اندــازی شــد‪ .‬رادیوهــای خصوصــی هــم از دهــه ‪ 90‬میالدــی دــر ایــن کشــور راه ‬ ‫ی هــا یــک‬ ‫اندــازی شــدند‪.‬خواندن روزنامــه دــر هــر روز بــرای خیلــی از اتریشـ ‬ ‫قانــون اســت‪ .‬اغلــب روزنام ـ ه هــای ایــن کشــور را بخــش خصوصــی منتشــر‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪5‬‬ صفحه 5 ‫تاریخچه‬ ‫تاریــخ اتریــش و اغــاز زندگــی پیشــنیان ســاکن دــر ان بــه‬ ‫عصــر ســنگ بــاز می گردــد‪ .‬منطقــه کنونــی اتریــش کــه شــامل‬ ‫دره هــای حاصــل خیــز رود دانــوب و دره هایــی از الپایــن مرکــزی‬ ‫اســت‪ ،‬از دــوران پارینــه ســنگی (تــا حدــود ‪ ۸۰۰۰‬پیــش از میالد)‬ ‫مــورد ســکونت بودــه اســت‪ .‬دــر حدــود ‪ ۴۰۰‬ق‪ .‬م‪ .‬ســلت ها کــه‬ ‫از غــرب اروپــا می امدنــد دــر کوه هــای الــپ شــرقی ســاکن‬ ‫شــدند‪ .‬از حدــود ‪ ۲۰۰‬ق‪ .‬م‪ .‬رومی هــا بــه منطقــه ســیطره یافتنــد‬ ‫و تــا ‪ ۱۵‬ق‪ .‬م‪ .‬منطقــه تحــت ســلطه انهــا بــود‪ .‬رومیــان‪ ،‬اتریــش‬ ‫کنونــی را نوریکــوم می نامیدنــد‪.‬‬ ‫دــر پایــان ســده ‪ ۱۳‬رودلــف هابســبورگ بــر اتریــش کنونــی‬ ‫چیــره شــد و خاندــان هابســبورگ از ان بــه بعــد تــا قــرن بیســتم‬ ‫میالدــی بــر اتریــش حکومــت کردند‪ .‬بعــد از فروپاشــی پادشــاهی‬ ‫روم دــر ســال ‪ ۱۸۰۶‬میالدــی‪ ،‬امپراتــوری اتریــش تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫دــر ‪ ۱۸۶۷‬امپراتــوری دوگانــه اتریش‪-‬مجارســتان شــکل گرفــت‬ ‫کــه بعــد از شکســت نیروهــای مرکــزی دــر جنــگ اول جهانــی‬ ‫بــه چنــد بخــش تقســیم شــد‪ .‬دــر ‪ ۱۹۳۸‬میالدــی هیتلــر کشــور‬ ‫اتریــش را بــه المــان منضــم کــرد‪ .‬بعــد از پایــان جنــگ دــوم‬ ‫جهانــی اتریــش بــه اشــغال متفقیــن درامــد و از ‪ ۱۹۵۵‬بــه صورت‬ ‫جمهــوری فعلــی درامــد‪.‬‬ ‫ماریا ترزا و اصالحات (‪ ۱۷۴۰‬تا ‪ ۱۷۸۰‬میالدی)‬ ‫ماریــا تــرزا بــه ســال ‪ ۱۷۴۱‬میالدــی دــر ویــن زادــه شــد و ملکــه مجارســتان و‬ ‫دــر ســال ‪ ۱۷۴۳‬ملکــه بوهــم گردیــد‪ .‬پدــرش شــارل ششــم‪ ،‬دــر اواخــر عمــر‪،‬‬ ‫به دلیــل عالقــه زیادــی کــه بــه وی داشــت‪ ،‬فرمانــی صادــر کــرد کــه پــس از‬ ‫مرگــش امپراتــوری به دختــرش ماریــا برســد‪ .‬بــرای تضمیــن عملی شــدن ایــن‬ ‫وصیت نامــه‪ ،‬معاهدــات دوجانب ـه ای بــا دولت هــای بــزرگ اروپایــی برقــرار کــرد‬ ‫و دــر برخــی مــوارد مجبــور بــه دادــن امتیــاز و دــر دــو مــورد نیــز بــه جنــگ بــا‬ ‫اســپانیا و فرانســه (همزمــان) و نیــز عثمانــی شــد‪.‬‬ ‫دــر حالــی کــه کشــور دــر وضعیتــی درهم ریختــه و شکسـت خورده از دــو جنــگ‬ ‫بــود‪ ،‬پــس از مــرگ پدــرش‪ ،‬دــر حالــی کــه خزانــه خالــی بــود و تنهــا ‪۸۰۰۰۰‬‬ ‫ســرباز دــر کل کشــور دــر خدمــت وی بودنــد‪ ،‬ماریــا تــرزا دــر ‪۲۳‬ســالگی بــه‬ ‫ســلطنت رســید‪ .‬وی دســت بــه یــک ســری اصالحــات دامنــه دــار زد و موفق شــد‬ ‫ـی اتریــش را‬ ‫بــا تدبیــر و سخت کوشــی‪ ،‬بــر مشــکالت غلبــه کنــد‪ .‬او نظــام مالیاتـ ِ‬ ‫مالیاتی‬ ‫اصــاح کــرد و قوانیــن بلندمدــت و منصفانــه مالیاتــی وضع نمــود‪ .‬معافیــت‬ ‫ِ‬ ‫نجبــا را ملغــی کــرد و مالیــات فقــرا و دهقانــان را کاهــش دــاد‪ .‬ســاختار ادــارات‬ ‫دولتــی را اصــاح کــرد و دیــوان محاســبات مرکــزی و نیــز سیســتم دادرســی‬ ‫یکســان بــرای کل ایــاالت امپراتــوری اتریــش وضــع نمــود‪ .‬ایــن اصالحــات‬ ‫باعــث بهبــود اوضــاع اقتصادــی و نیــز افزایــش وحدــت بیــن ایــاالت مختلــف‬ ‫امپراتــوری شــد‪ .‬پــس از مــرگ ماریــا تــرزا دــر ســال ‪ ،۱۷۸۰‬اصالحــات وی بــا‬ ‫دقــت و تدبیــر افزون تــری توســط پســرش پیگیــری شــد‪.‬‬ ‫همزمــان دــر مجــاورت اتریــش‪ ،‬کشــور مجارســتان نیــز دــر شــکوفایی بــود و‬ ‫ایــن دــو همســایه تاثیــرات مثبــت متقابلــی روی هــم داشــتند کــه دــر نتیجــه‬ ‫منجــر بــه اتحادشــان شــد‪.‬‬ ‫اوج شــکوه و عظمــت مجارســتان دــر قــرون وســطی روزگار ســلطنت الیــوش‬ ‫یکــم (‪ )۱۳۴۲-۸۲‬بــود؛ زیــرا نفــوذش تــا دریــای بالتیــک‪ ،‬دریــای ســیاه‪ ،‬دریــای‬ ‫مدیترانــه می رســید‪ .‬جنــگ بــا ترک هــا دــر ســال ‪ ۱۳۸۹‬صــورت گرفــت و‬ ‫ترک هــا تــا دریــای بالــکان پیــش رفتنــد و مدت هــای دــراز مجارســتان دــر‬ ‫چنــگال تــرکان عثمانــی و قســمتی از خــاک مجارســتان زیــر فرمــان هابســبورگ‬ ‫گرفتــار بــود‪.‬‬ ‫ایــن سیاســت حفــظ قدــرت مرکــزی توســط ماتیــاس کروینــوس (‪-۱۴۹۰‬‬ ‫‪ )۱۴۵۸‬کــه از پادشــاهان بســیار محبــوب و موفــق بــود دنبــال گردیــد‪ .‬بــا مهــار‬ ‫کردــن قدــرت بارون هــا و تشــکیل یــک ارتــش قــوی اجیــر شــده‪ ،‬وی امنیــت و‬ ‫اســایش بــرای مردــم شــهر و روســتا را بــه ارمغــان اورد‪ ،‬دــر حالی کــه سیاســت‬ ‫خارجــی توســعه طلبانه وی موجــب هــراس بــود‪ .‬بــا ایــن وجــود دربــار بــا شــکوه‬ ‫و کتابخانــه عظیــم کوروینیانــا بــرای وی دــر سرتاســر اروپــا شــهرت افریــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪6‬‬ صفحه 6 ‫انقالب فرانسه‬ ‫بــا وقــوع انقــاب کبیــر فرانســه و ســقوط پادشــاهی لویــی شــانزدهم‪ ،‬حکومــت‬ ‫جمهــوری دــر فرانســه شــکل گرفت‪ .‬کشــور امپراتــوری اتریــش از ایــن اتفاقات‬ ‫احســاس خطــر مــی کــرد و در ادامــه امپراتــور فرانســیس بــه جمهوری فرانســه‬ ‫اعــان جنــگ دــاد‪ ،‬درحالــی کــه ارتــش فرانســه انســجام کامــل نداشــت ولــی‬ ‫اتریــش دــر چنــد نقطــه مغلــوب شــد‪ .‬ایــن حادثــه بــرای ســایر امپراتــوری هــا‬ ‫و پادشــاهی هــای اروپــا از جملــه پادشــاهی پــروس و امپراتــوری روســیه نیــز‬ ‫وحشــتناک بــود دــر نتیجــه اتحــاد اول مابیــن ســه پادشــاهی یادشــده شــکل‬ ‫گرفــت ولــی بازهــم بــا ظهــور ژنــرال ناپائــون بناپــارت شکســت ســنگینی از‬ ‫جمهــوری فرانســه متحمــل شــد‪ .‬از ان پــس اتریــش مناطــق وســیعی را دــر‬ ‫جنــوب کــوه هــای الــپ و منطقــه لمباردــی را از دســت دــاد و فرانســه کنتــرل‬ ‫ایــاالت پاپــی را دــر دســت گرفت‪ .‬دــر ادامــه ناپلئــون بناپــارت خــود را امپراتور‬ ‫خوانــد و جشــن تــاج گــذاری وی بــا حضــور پــاپ برگــزار شــد کــه منجــر بــه‬ ‫تشــکیل امپراتــوری اول فرانســه شــد‪.‬‬ ‫ایــن وقایــع موجــب شــکل گیــری اتحــاد دــوم بــا حضــور امپراتــوری اتریــش‪،‬‬ ‫پادشــاهی پــروس و امپراطــوری روســیه و همچنیــن حمایــت هــای ویــژه‬ ‫امپراتــوری بریتانیــا علیــه امپراتــوری فرانســه شــکل گرفــت کــه منجــر بــه‬ ‫شکســت امپراتــوری فرانســه و ناپلئــون دــر دــو مرحلــه شــد‪ .‬دــر ‪ ۱۸۱۴‬کنگــره‬ ‫ویــن بــا حضــور تمــام کشــورهای اروپایــی بــه جــز عثمانــی برگــزار شــد کــه‬ ‫از جملــه نتایــج ان بازگشــت مناطــق از دســت رفتــه اتریــش دــر جنــگ بــا‬ ‫ناپلئــون بــه ایــن کشــور و بازگشــت مرزهــای فرانســه بــه قبــل از ســال ‪۱۷۹۲‬‬ ‫یعنــی قبــل از جمهــوری فرانســه شــد‪.‬‬ ‫جنــگ جهانــی اول‪ ،‬جمهــوری اول و جنــگ جهانــی دــوم (‪-۱۹۱۴‬‬ ‫‪ ۱۹۴۵‬میالدــی) بعــد از جنــگ جهانــی اول اتریــش ویــران شــده بــود و‬ ‫فقــر و گرســنگی دــر ان بیدــاد میکــرد‪ .‬دولــت امریــکا مقدــاری پــول‬ ‫بــه اتریــش دــاد تــا شــهرها و کارخانــه هایــش را دوبــاره بســازد و‬ ‫اقتصادــش را ترمیــم کنــد‪.‬‬ ‫امــا اتریــش بــه جــای ســاخت کارخانــه‪ ،‬تجهیــز و ســاخت ســالن های‬ ‫اپــرا و تئاتــر را دــر اولویــت قــرار دــاد‪ .‬امــری کــه اعتقــاد رهبــران و‬ ‫سیاســتمداران ایــن کشــور را بــه فرهنــگ و هنــر بــرای بازســازی و‬ ‫احیــای دوبــاره اتــری نشــان می دــاد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن سیاســت‪ ،‬امــروز ویــن پایتخــت اتریــش‬ ‫مناسـب ترین مــکان بــرای زندگــی دــر جهــان شــناخته شــده‪ .‬تفریــح‬ ‫مردــم کتابخوانــی و بازدیــد از نمایشــگاه ها و حضــور دــر مراســم‬ ‫فرهنگــی اســت‪.‬‬ ‫امپراطوری اتریش‪-‬مجارستان و جنگ جهانی اول‬ ‫دــر ســال ‪ 1848‬دــر اکثــر کشــورهای اروپایــی‪ ،‬انقالب هایــی بــرای از بیــن بردــن‬ ‫نظــام فئودالــی و ازادــی و برابــری شــکل می گیــرد‪ .‬دــر اتریــش‪ ،‬ایــن انقالب هــا‬ ‫منجــر بــه از بیــن رفتــن نظــام مطلقــه اتریــش می شــود و دــر ســال ‪1867‬‬ ‫امپراطــوری اتریش‪-‬مجارســتان شــکل می گیــرد‪ .‬هــر دــو کشــور یــک نخســت‬ ‫وزیــر و یــک پارلمــان داشــتند ولــی از هــر پارلمــان ‪ ۶۰‬نمایندــه ‪ ،‬دــر بوداپســت یــا‬ ‫ویــن جمــع می شــدند می امدنــد و مســائل مشــترک اتریش‪-‬مجارســتان را مــورد‬ ‫بحــث قــرار می دادنــد‪ .‬ایــن کار المانی هــای ســاکن اتریــش و مجارهــا را بــا هــم‬ ‫متحــد کــرد امــا نتوانســت رومنهــا‪ ،‬اســاوها و ایتالیایی هــای ســاکن امپراتــوری را‬ ‫بــا انهــا متحــد کنــد‪ .‬مردــم موافــق برقــراری حکومــت فدــرال بودنــد‪ .‬دــر ایــن‬ ‫زمــان‪ ،‬اتریــش بــا المــان مصالحــه کــرد و پــس از اتحــاد بــا المــان دــر ســال‬ ‫‪ ۱۸۷۹‬بوســنی و هرزگوویــن را گرفــت‪ .‬سیاســت خارجــی امپراطــوری اتریــش بــا‬ ‫المــان و ایتالیــا هم پیمــان بــود و بــا روســیه و صربســتان مخالفــت می کــرد؛ چــون‬ ‫صربســتان مرکــز فعالیت هــای خطرنــاک اســاوهای امپراطــوری اتریــش بــه شــمار‬ ‫می رفــت‪.‬‬ ‫اتریشــی ها قصــد داشــتند بــر بوســنی و هرزگوویــن حاکــم شــوند تــا انهــا را از‬ ‫ســلطه عثمانی هــا خــارج کننــد و بــه ایــن وســیله‪ ،‬نگذارنــد ملی گرایــان اســاو بــا‬ ‫هــم متحــد شــوند‪ .‬دــر روز ‪ ۲۸‬ژوئــن ‪ ۱۹۱۴‬ارشــیدوک فرانتــس فردینانــد ولیعهــد‬ ‫اتریش‪-‬مجارســتان بــه وســیله یــک فــرد صربــی کــه تبعــه اتریــش بــود تــرور‬ ‫می شــود‪ .‬دــر نتیجــه دــر ‪ ۲۸‬ژوئیــه ‪ ۱۹۱۴‬اتریــش بــه صربســتان اعــان جنــگ‬ ‫می دهــد و جنــگ جهانــی اول اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪7‬‬ صفحه 7 ‫انحالل امپراطوری اتریش‪-‬مجارستان‬ ‫بعــد از مــرگ فرانتــس یــوزف یکــم دــر ‪ ،1916‬ولیعهــد او وعدــه دــاد‬ ‫کــه اصالحاتــی دــر قانــون اساســی ایجــاد خواهــد کــرد ولــی حمایــت‬ ‫متفقیــن از تجزیــه اتریش‪-‬مجارســتان‪ ،‬ســرانجام باعــث فروپاشــی‬ ‫ایــن امپراطــوری دوگانــه می شــود‪ .‬دــر ســال ‪ 1919‬اتریــش بــه‬ ‫کشــوری جمهــوری تبدیــل می شــود و خاندــان هابســبورگ ســرنگون‬ ‫می شــود‪ .‬دــر ایــن زمــان تــورم و بیــکاری دــر اتریــش بیدــاد می کــرد‬ ‫و مردمــش از نداشــتن هویــت ملــی رنــج می بردنــد‪.‬‬ ‫تنــش و درگیــری بیــن سوســیال دموکرات هــا و محافظــه کاران بــاال‬ ‫می گیــرد و عمــا درگیــری بین شــان ایجــاد می شــود‪ .‬دــر ســال‬ ‫‪ ،1934‬دولــت محافظــه کار قدــرت قانون گــذاری را از پارلمــان‬ ‫می گیــرد و اتریــش را تبدیــل بــه کشــوری فاشیســت می کنــد‪.‬‬ ‫سوسیالیســت ها و نازی هــا دســت بــه اتحــاد بــا هــم می زننــد و دــر‬ ‫ســال ‪ ،1938‬ارتــش المــان نــازی وارد اتریــش می شــود‪.‬‬ ‫هیتلــر بــا تقویــت یکــی از احــزاب طرفدــار خــود دــر اتریــش‪ ،‬جــای‬ ‫خــود را دــر ایــن کشــور بــاز می کنــد‪ .‬هیتلــر قبـ ً‬ ‫ا بــا زمینــه ســازی از‬ ‫طــرف نازی هــای اتریــش دــر داخــل خــاک ایــن کشــور و بــا تهدیــد‬ ‫دولــت حاکــم بــر اتریــش‪ ،‬مقدمــات ایــن حملــه را فراهــم کردــه بــود‪.‬‬ ‫دــر نهایــت‪ ،‬از مــارس ‪1938‬میالدــی‪ ،‬نیروهــای المــان بدــون برخــورد‬ ‫بــا کمتریــن مقاومتــی وارد خــاک اتریــش شــدند و بــا مقدماتــی کــه‬ ‫قبــا از طــرف نــازی هــای اتریــش فراهــم شــده بــود همــه جــا بــا‬ ‫اســتقبال پرشــور مواجــه شــدند‪.‬‬ ‫جنگ جهانی دوم‬ ‫رهبــر نازی هــای اتریــش کــه صدراعظــم اتریــش شــده بــود اتحــاد بیــن اتریش‬ ‫و المــان را اعــام می‪‎‬کنــد‪ .‬الحــاق اتریــش بــه المــان‪ ،‬زمینــه را بــرای تجــاوز‬ ‫المــان بــه چکســلواکی و ســپس لهســتان امادــه می کنــد و جنــگ جهانــی دــوم‬ ‫اینگونــه اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫بعــد از عقــب نشــینی المــان از اتریــش و اشــغال ان توســط دولــت هــای متفــق‬ ‫دــر اوریــل ‪1945‬میالدــی‪ ،‬اتریــش بــه چهــار منطقــه تجزیــه می شــود کــه هــر‬ ‫کدــام توســط یکــی از دولــت هــای امریــکا‪ ،‬شــوروی‪ ،‬انگلیــس و فرانســه ادــاره‬ ‫مــی شــود و ویــن پایتخــت اتریــش‪ ،‬تحــت ادــاره مشــترک چهــار دولــت قــرار‬ ‫می گیــرد‪ .‬دــه ســال بعــد‪ ،‬دــر ســال ‪ 1955‬بیــن چهــار کشــور اشــغال گــر و‬ ‫دولــت اتریــش‪ ،‬قراردادــی بــه امضــا می رســد کــه بــه موجــب ان‪ ،‬بــی طرفــی‬ ‫و اســتقالل اتریــش تضمیــن شــده و نیروهــای چهــار کشــور اشــغال کنندــه‪،‬‬ ‫خــاک اتریــش را تخلیــه می کننــد‪.‬‬ ‫اتریش مدرن‬ ‫بــی طرفــی اتریــش باعــث شــد این کشــور در طــول جنــگ ســرد ماننــد دیواری‬ ‫حائــل بیــن شــرق و غــرب قــرار بگیــرد‪ .‬شــهر ویــن مرکــز ســازمان های‬ ‫بین المللــی ماننــد ســازمان ملــل می شــود‪ .‬اقتصــاد ایــن کشــور دــر دهــه هفتــاد‬ ‫میالدــی رونــق می گیــرد و از رکــود خــارج می شــود‪ .‬بعــد از از بیــن رفتــن‬ ‫دیــوار اهنــی اتریــش دوبــاره جایــگاه خــود را دــر قلــب اروپــا پیدــا می کنــد و در‬ ‫ســال ‪ 1995‬عضــو اتحادیــه اروپــا شــده و واحــد پــول یــورو را دــر ســال ‪2002‬‬ ‫بــه عنــوان واحــد اصلــی پــول دــر اروپــا معرفــی می کنــد‪ .‬ایــن کشــور اکنــون‬ ‫ســاختار دولتــی فدــرال دــارد و رئیــس جمهــور و صدراعظــم ان توســط مردــم‬ ‫انتخــاب می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪8‬‬ صفحه 8 ‫مردم شناسی‬ ‫کشــور اتریــش ‪ 8,754,000‬نفــر جمعیــت دــارد (‪ .)2017‬بیشــتر مردــم‬ ‫اتریــش دــر بخش هــای شــرقی و شــمالی کشــور ســاکن هســتند‪ .‬دــر چهــار‬ ‫دهــه اخیــر‪ ،‬جمعیــت مهاجــر زیادــی بــه ایــن کشــور امدــه و تنــوع نژادــی‬ ‫ایــن کشــور را بیشــتر کردــه اســت‪42.42 .‬درصــد جمعیــت اتریــش بیــن‬ ‫‪ 25‬تــا ‪ 54‬ســال ســن دارنــد و متوســط ســن دــر ایــن کشــور ‪ 44‬ســال‬ ‫اســت‪ .‬از ایــن لحــاظ‪ ،‬اتریــش ســیزدهمین کشــور دنیــا اســت‪ .‬دــر ســال‬ ‫‪ 2017‬نــرخ رشــد جمعیــت ‪0.47‬درصــد بــود‪66.1 .‬درصــد جمعیــت اتریــش‬ ‫شهرنشــین هســتند‪ .‬شــهر ویــن‪ ،‬پایتخــت اتریــش بــا ‪ 1.753‬میلیــون نفــر‬ ‫پرجمعیت تریــن شــهر اتریــش محســوب می شــود‪ .‬امیــد بــه زندگــی دــر‬ ‫ایــن کشــور ‪ 81.6‬ســال اســت و از ایــن لحــاظ بیســت و ســومین کشــور دنیــا‬ ‫اســت‪ .‬اتریــش از لحــاظ کیفیــت بیمارســتا ن ها و خدمــات پزشــکی جــزو‬ ‫برتریــن کشــورهای اروپایــی محســوب می شــود (بــه ازای هــر ‪ 1000‬نفــر‪،‬‬ ‫‪ 5.23‬پزشــک و ‪ 7.6‬تخــت بیمارســتانی وجــود دــارد)‪.‬‬ ‫نژاد‬ ‫مــرم اتریــش نــژاد یکپارچــه ای دارنــد و درصــد زیادــی از مردــم اتریشــی‬ ‫هســتند‪ .‬ایــن موضــوع دــر چهــار دهــه اخیــر‪ ،‬بــه دلیــل رشــد جمعیــت‬ ‫مهاجریــن‪ ،‬دســتخوش تغییراتــی شــده اســت‪ .‬بــه طــور کلــی می تــوان نــژاد‬ ‫مردــم اتریــش را اینگونــه تقســیم بندی کــرد‪:‬‬ ‫اتریشی (‪91.1‬درصد)‬ ‫یوگسالو (شامل کروات‪ ،‬اسالو‪ ،‬صرب و بوسنیایی) (‪4‬درصد)‬ ‫ترک (‪1.6‬درصد)‬ ‫المانی (‪0.9‬درصد)‬ ‫زبان‬ ‫اتریــش دــر منطقـه ای قــرار گرفتــه کــه شــماری از کشــورهای المانــی زبــان‬ ‫ماننــد کشــورهای المــان‪ ،‬ســوئیس و لیختن اشــتاین دــر همســایگی ان‬ ‫می باشــند‪ .‬بــا ایــن مقدمــه‪ ،‬زبــان رســمی اتریــش نیــز‪ ،‬زبــان المانــی اســت‬ ‫و بــه ان زبــان المانــی اتریشــی اســتاندارد (‪)Österreichisches Deutsch‬‬ ‫می گوینــد‪ .‬زبــان اتریشــی شــبیه بــه المانــی اســت کــه دــر تلفــظ و معنــی‬ ‫برخــی لغــات دــارای تفــاوت اســت‪.‬‬ ‫زبانــی کــه دــر مدــارس ایــن کشــور تدریــس می شــود‪ ،‬دــارای گویــش بایرنی‬ ‫(‪ )Austro-Bavarian language‬هســتند و ممکــن اســت بــرای شــخصی کــه‬ ‫بــه زبــان المانــی اســتاندارد مســلط اســت‪ ،‬بــه ســختی قابــل فهــم باشــد‪.‬‬ ‫البتــه دــر ایالت هــای فورارلبــرگ و بخشــی از تیــرول‪ ،‬ســاکنان انهــا بــه زبــان‬ ‫المانیــش (‪ )Alemannische‬حــرف می زننــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه نکاتــی کــه گفتــه شــد‪ ،‬زبــان اتریشــی‪ ،‬یــک زبــان مســتقل‬ ‫نیســت و تنهــا یــک گویــش از زبــان المانــی اســتاندارد بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫حدــود ‪ ۸۸٫۵‬درصــد مردــم اتریــش بــه زبــان المانــی یــا یکــی از گویش هــای‬ ‫زیرمجموعـه ان صحبــت می کننــد‪ .‬پــس از ان زبان هــای ترکــی (‪۲٫۲۸‬درصــد)‪،‬‬ ‫صربی(‪۲٫۲۱‬درصــد)‪ ،‬انگلیســی (‪۰٫۷۳‬درصــد) و غیــره دــر ایــن کشــور رواج‬ ‫دارنــد‪ .‬براســاس امــاری کــه دــر ســال ‪ ۲۰۰۱‬از اتریــش بــراورد شــد‪ ،‬بیــش‬ ‫از ‪ ۷۱۰‬هــزار خارجــی دــر ایــن کشــور زندگــی می کننــد کــه زبــان مادــری‬ ‫انهــا بــا زبــان رســمی اتریــش دــارای تفــاوت اســت‪.‬‬ ‫همانطــور کــه گفتــه شــد‪ ،‬زبــان رســمی اتریــش‪ ،‬همــان زبــان المانــی بــا‬ ‫گویــش بایرنــی اســت‪ .‬تفاوت هــای گویشــی و لغــوی ان بــا زبــان المانــی بــه‬ ‫قدــری اســت کــه حتــی المانی زبانــان نیــز بــه ســختی ان را دــرک می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن تفــاوت دــر گویــش باالتــر رفتــه و دــر بعضــی مــوارد دــر گرامــر نیــز بــا‬ ‫زبــان المانــی اســتاندارد‪ ،‬متفــاوت اســت‪ .‬اگــر شــما بــه زبــان المانــی تســلط‬ ‫داریــد و می خواهیــد دــر اتریــش بــه زبــان المانــی اســتاندارد صحبــت کنیــد‪،‬‬ ‫مردــم اتریــش منظــور شــما را متوجــه می شــوند‪ ،‬امــا ممکــن اســت شــما‬ ‫متوجــه منظــور انهــا نشــوید‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪9‬‬ صفحه 9 ‫فرهنگ مردم اتریش‬ ‫کبری تبریزیان‬ ‫اتریــش نظــام فدرالــی داشــته اســت و هــر کدــام از ‪ 9‬ایالــت‬ ‫ان‪ ،‬یــک فرهنــگ واحــد و مجــزا دارنــد اگرچــه بعضــی از عادــات‬ ‫و ســنت هایــش را مــی تــوان بــه تمام ـی ایالت هــا نســبت دــاد‬ ‫دــر طــول ایــن نوشــتار بــا بیشــتر ایــن فرهنگ هــا اشــنا مــی‬ ‫شــویم‪.‬‬ ‫قابــل توجــه اینکــه اتریشــی هــا دــر عقایــد و رفتــار خــود میانـه ‬ ‫رو هســتند ‪ ،‬انهــا دــر خیابــان بــا شــما برخوردــی دوســتانه ولــی‬ ‫رســمی خواهنــد داشــت پــس تعجــب نکنیــد و اینکــه رفتارهایی‬ ‫نظیــر ارام صحبــت کردــن‪ ،‬خــوش رفتــاری‪ ،‬احتــرام بــه قانــون‬ ‫و محافظــه کاری را دــر ســفر بــه ایــن کشــور کامــا حــس مــی‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن پایبندــی بــه ســنت هــا‪ ،‬بدبینــی و حــس شــوخ طبعــی‬ ‫همــراه بــا کنایــه نیــز از ســایر ویژگی هــای انهــا اســت‪.‬‬ ‫ی هــا اشــتباه می گیرنــد‬ ‫بعضــی مردــم ایــن کشــور را بــا المان ـ ‬ ‫کــه بــه غیــر از زبــان مشــترک ‪ ،‬وجــه تشــابهی ندارنــد و اینکــه‬ ‫البتــه جنــوب المــان بــه ویــژه شــهر بایــرن‪ ،‬ارتبــاط فرهنــگ‬ ‫نزدیکــی بــا کشــور اتریــش دــارد ‪.‬‬ ‫نقش خانواده‬ ‫ســاختار اجتماعــی کشــور اتریــش بــر اســاس خانوادــه شــکل گرفته اســت و در‬ ‫ی خورنــد و اینکــه اخــر هفتــه هــای خــود‬ ‫طــول هفتــه معمــوالً شــام را دورهــم مـ ‬ ‫را بــه دیدــار پدــر بــزرگ و مادــر بــزرگ مــی رونــد و یــا بــه گردــش دــر طبیعــت‬ ‫مــی پردازنــد؛ همچنیــن مردــم اتریــش خانوادــه هــای کــم جمعیتــی دارنــد و‬ ‫بــه خاطــر فقدــان مهاجــرت‪ ،‬ارتبــاط نزدیکــی بیــن روســتاها حکمفرماســت‬ ‫و دــر ضمــن خانــه دــر فرهنــگ رســمی اتریــش محلــی بــرای اســتراحت و‬ ‫اســایش خیــال مــی باشــد و ضمنــا جالــب اســت بدانیــد کــه اتریشــی هــا تنهــا‬ ‫دوســتان نزدیــک و بســتگان را بــه خانــه دعــوت مــی کننــد ‪.‬‬ ‫پــس مــی تــوان گفــت کــه بیشــتر رابط ـ ه هــای خودمانــی دــر خانــه رخ مــی‬ ‫ دهــد و مهــم تــر از ان اصــول همســایگی را نیــز رعایــت مــی کننــد یعنــی نظافت‬ ‫پیادـ ه روهــا ‪ ،‬راهروهــا ‪ ،‬پلــه هــا و محـل هــای مشــترکی نظیــر ان توســط همــه‬ ‫افــراد مربــوط الزامــی و بــا اهمیــت مــی باشــد و شــما گردشــگران اگــر بــه‬ ‫خانــه شــان د عــوت شــدید بدانیــد کــه دــر اکثــر خانــه هــای اتریشــی بایــد‬ ‫کفش هایتــان را دــر بدــو ورود دراوریــد‪ ،‬ایــن موضــوع دــر اکثــر کشــورهای‬ ‫اروپــای مرکــزی رایــج اســت؛ نکتــه فابــل توجــه اینجاســت کــه د عــوت هــای‬ ‫اجتماعــی از قبــل اعــام مـی گردــد و هــر چــه یــک مراســم رســمی تــر باشــد‬ ‫فاصلــه بیــن د عــوت و زمــان مهمانــی بیشــتر اســت ‪ ،‬زیــرا می خواهنــد مطمئــن‬ ‫شــوند مهمانشــان برنامــه دیگــری نداشــته باشــد ‪.‬‬ ‫اداب و رسوم اجتماعی مردم اتریش‬ ‫نــکات مهمــی کــه دــر ســفر بــه اتریــش میبایســتی انهــا را رعایــت کــرد مثــا دــر‬ ‫مــکان هــای عمومــی بــه خصــوص وســایل حمــل و نقــل عمومــی بــا صدــای بلنــد‬ ‫حــرف زدــن و فریــاد کشــیدن پســندیده نیســت چــون ممکــن اســت بــه عنــوان تجــاوز‬ ‫و تعدــی تلقــی گردــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه فردــی بــه کســی معرفــی مــی شــود حتمــا بــا او دســت می دهــد و بــه‬ ‫چشــم مخاطــب نــگاه کردــه و خــود را معرفــی می کنــد‪ .‬ضمنــا بــه یــاد داشــته باشــید‬ ‫م هــای شــخص مقابــل تــان نــگاه نکنیــد حتــی‬ ‫کــه چنانچــه هنــگام صحبــت‪ ،‬بــه چشـ ‬ ‫اگــر بــه خاطــر خجالــت هــم باشــد ان را بــه پــای غــرور شــما مـی گذارنــد ‪.‬‬ ‫مردــم ایــن کشــور اهمیــت بســیار زیادــی بــه ظاهــر و لبــاس خــود مــی دهنــد امــا‬ ‫س هایشــان هرگــز جنبــه خودنمایــی ندــارد ‪.‬‬ ‫لبــا ‬ ‫ت هــای مختلــف اجتماعــی‬ ‫اصــول ســفت و ســختی بــرای پوشــیدن لبــاس دــر موقعیـ ‬ ‫دارنــد بــه عنــوان مثــال بــرای تئاتــر یــا کنســرت ‪ ،‬لبــاس رســمی و بــرای رســتوران و‬ ‫جاهایــی از ایــن قبیــل لبــاس نیمــه رســمی مــی پوشــند؛ از عادــات دیگرشــان اینکــه‬ ‫هنــگام احوالپرســی رســمی و خیلــی محکــم دســت می دهنــد‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪10‬‬ صفحه 10 ‫برخــی از مردــان اتریشــی‪ ،‬بویــژه ان دســته از مردانــی کــه ســن شــان بیشــتر‬ ‫اســت‪ ،‬ممکــن اســت کــه دســت یــک زن را حیــن ســام و احوالپرســی ببوســند‪.‬‬ ‫زنــان دــر مراودــات اجتماعــی ممکــن اســت مردــان را ببوســند‪ ،‬امــا مردــان‬ ‫هرگــز یــک دیگــر را نمــی بوســند‪.‬‬ ‫عناویــن و القــاب بســیار مهــم‪ ،‬ارزشــمند و احتــرام بخــش هســتند‪ ،‬همــواره از‬ ‫عناویــن و نــام خانوادگــی شــخصی بــرای صدــا زدــن وی اســتفاده کنیــد‪ ،‬تــا‬ ‫اینکــه او شــما را بــه صدــا زدنــش از طریــق اســم کوچــک فرابخوانــد‪.‬‬ ‫وقتــی کــه بــه داخــل یــک اطــاق وارد مــی شــوید‪ ،‬بــه همــه افــراد حاضــر دــر‬ ‫ان اطــاق دســت دهیــد‪ ،‬حتــی کودــکان و افــراد کــم ســن و ســال‪.‬‬ ‫هدیه دادن‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬اتریشــی هــا دــر کریســمس (شــب کریســمس) و‬ ‫روزهــای تولــد بــه خانوادــه و دوســتان نزدیــک خــود هدیــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫کودــکان دــر تاریــخ ‪ ۶‬دســامبر‪ ،‬جشــن ســنت نیــکالس‪ ،‬هدیــه‬ ‫دریافــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫اگــر بــرای شــام بــه خانــه یــک اتریشــی دعــوت شــده ایــد‪ ،‬یــک‬ ‫هدیــه کوچــک ماننــد شــکالت همــراه داشــته باشــید‪.‬‬ ‫دــر صورتــی کــه گل هدیــه مــی دهیــد تعدــاد گل هــا بایــد فــرد باشــد‪.‬‬ ‫اعدــاد زوج بــه جــز ‪ ۱۲‬بــد یمــن تلقــی مــی شــوند‪.‬‬ ‫از دادن میخک‪ ،‬نیلوفر یا داوودی قرمز خودداری کنید‪.‬‬ ‫هدایا باید به زیبایی بسته بندی شوند‪.‬‬ ‫هدیه ها معموالً هنگام دریافت باز می شوند‪.‬‬ ‫مذهب‬ ‫مســیحیت دیــن اکثریــت مردــم اتریــش اســت‪ .‬بیــش از ‪ ۳۵۰.۰۰۰‬نفــر مســلمان دــر ایــن کشــور‬ ‫زندگــی می کننــد کــه از ایــن بیــن حدــود ‪ 70‬تــا ‪ 100‬هــزار نفــر شــیعه هســتند؛ اتریــش از ایــن لحــاظ‬ ‫دــر بیــن کشــورهای اروپایــی امــار بیشــتری دــارد‪ .‬بــه طــور کلــی‪ ،‬مذهــب دــر اتریــش را می تــوان‬ ‫اینگونــه تقســیم بندی کــرد‪:‬‬ ‫مسیحیت کاتولیک (‪73.8‬درصد)‬ ‫مسیحیت پروتستان (‪4.9‬درصد)‬ ‫اسالم (‪4.2‬درصد)‬ ‫مسیحیت ارتودوکس (‪2.2‬درصد)‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪11‬‬ صفحه 11 ‫امید عزیزی‬ ‫اقتصاد اتریش‬ ‫براســاس امارهــای مختلفــی کــه بــه دســت امدــه اســت اقتصــاد‬ ‫اتریــش همچنــان دــر بیــن ‪ ۲۰‬اقتصــاد برتــر دنیــا قــرار دــارد‪ .‬بــر‬ ‫اســاس امــار ســازمان صندــوق بیــن المللــی پــول و بانــک جهانــی‪،‬‬ ‫اتریــش دــر ردــه ‪ ۱۴‬و بــر اســاس امــار ســازان ملــل‪ ،‬اتریــش رده ‪۱۷‬‬ ‫را از نظــر میــزان ثروتمندــی بــه خــود اختصــاص دادــه اســت‪ .‬کشــور‬ ‫اتریــش دــارای اقتصــاد بــازار اجتماعــی پیشــرفته و کیفیــت زندگــی‬ ‫باالیــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫تعدــاد زیادــی از شــرکت هــای صنعتــی بــزرگ اتریــش تــا دهــه ‪۸۰‬‬ ‫میالدــی ملــی شــدند‪ ،‬ولــی دــر حــال حاضــر خصوصــی ســازی هــا‬ ‫ســبب شــده اســت تــا ســازمان هــای تحــت مدیریــت دولــت اتریــش‬ ‫بــه میــزان اقتصــاد دیگــر کشــورهای اروپایــی برســد‪ .‬دــر کشــور‬ ‫اتریــش جنبــش هــای کارگــری بســیاری وجــود دــارد کــه همیــن‬ ‫جنبــش هــا تاثیــر زیادــی دــر سیاســت دولــت بــه نفــع کارگــران‬ ‫داشــته اســت‪ .‬بعــد از وجــود صنایــع بســیار پیشــرفته دــر کشــور‬ ‫اتریــش‪ ،‬گردشــگری بیــن المللــی دــر اتریــش دــر اقتصــاد اتریــش‬ ‫نقــش بســزایی داشــته اســت‪.‬‬ ‫از دــوران گذشــته کشــور المــان شــریک تجــاری اصلــی کشــور‬ ‫اتریــش بــه حســاب مــی امدــه اســت و اتریــش دــر مقایســه بــا‬ ‫نوســانات اقتصــاد المــان‪ ،‬بســیار اســیب پذیــر بودــه اســت‪ .‬ولــی بعــد‬ ‫از اینکــه کشــور اتریــش بــه اتحادیــه اروپــا پیوســت وابســتگی خــود‬ ‫بــه المــان را کــم کــرد و موفــق شــد تــا بــا دیگــر کشــورهای اتحادیــه‬ ‫اروپــا ارتبــاط خوبــی برقــرار نمایــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن عضویــت اتریــش‬ ‫دــر اتحادیــه اروپــا موجــب جــذب ســرمایه گــذاران زیادــی‪ ،‬بــه دلیــل‬ ‫دسترســی اتریــش بــه بــازار اتحادیــه اروپــا و همینطــور اقتصادهــای‬ ‫رو بــه افزایــش کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا شــد‪ .‬همیــن مســائل‬ ‫منجــر بــه افزایــش ســه درصدــی ‪ GDP‬دــر ســال ‪ ۲۰۰۶‬شــد‪.‬‬ ‫کشــور اتریــش دــر ســال ‪ ۲۰۰۴‬بعــد از کشــورهای لوکزامبــورگ‪،‬‬ ‫هلنــد و ایرلنــد بــا ســرانه ‪ GDP‬تقریبــا ‪ ۲۷.۶۶۶‬دــار‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫ثروتمندتریــن کشــور دنیــا انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫دوران بعد از جنگ جهانی دوم‬ ‫اتریــش بعــد از جنــگ جهانــی دــوم یکــی از فقیرتریــن کشــورهای اروپایــی‬ ‫بــه شــمار مــی رفــت‪.‬‬ ‫بــا رشــد بــاالی اقتصــاد کشــور اتریــش دــر طــی دهــه هــای اخیــر ان را بــه‬ ‫یکــی از ثروتمندتریــن کشــورهای جهــان کرده اســت‪.‬‬ ‫اقتصــاد کشــور اتریــش دــر پایــان جنــگ جهانــی دــوم دــر وضعیــت‬ ‫اســفناکی بــود‪.‬‬ ‫صنایــع زیــر ســاختی بطــور کلــی نابــود شــده و تولیــد بخــش صنعــت‪ ،‬عمــا‬ ‫بــه صفــر رســیده بود‪.‬‬ ‫پــس از ایــن دــوران نزولــی دــر اقتصــاد اتریــش‪ ،‬مســئولین ایــن کشــور بــه‬ ‫منظــور بازســازی دــر چارچوبــی مســتقل و خودکفــا برنامــه مارشــال را دــر‬ ‫ســال ‪ ۱۹۴۸‬طــرح ریــزی نمودنــد‪.‬‬ ‫پــس از دــوران مذکــور و دــر ســال ‪ ۱۹۹۵‬اتریــش توانســت بعنــوان یکــی‬ ‫از کشــورهای اروپایــی بــه عضویــت مجموعــه کشــورهای عضــو اتحادیــه‬ ‫اروپــا دــر ایــد‪.‬‬ ‫ایــن امــر بــرای اقتصــاد کشــور اتریــش طــی دــه الــی پانزدــه ســال اخیــر‬ ‫از اهمیــت ویــژه ای برخوردــار بودــه اســت‪.‬‬ ‫دــر حــال حاضــر اتریــش از جملــه بــا ثبــات تریــن کشــورهای دنیــا بــا کــم‬ ‫تریــن میــزان تــورم اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪12‬‬ صفحه 12 ‫اقتصاد امروزی‬ ‫دــر اتریــش وزارتخانه هــای امــور اقتصادــی و دیجیتــال و وزارت امــور‬ ‫خارجــه جمهــوری فدــرال اتریــش بطــور مشــترک مســئولیت پیگیــری‬ ‫سیاســت تجــاری را بــر عهدــه دارنــد‪.‬‬ ‫نکتــه مهمــی کــه ســاختار دیپلماســی اقتصــاد کشــور اتریــش را از ســایر‬ ‫کشــورها متمایــز می کنــد‪ ،‬نقــش پررنــگ بخــش خصوصــی دــر طراحــی‬ ‫و مدیریــت دیپلماســی تجــاری ایــن کشــور اســت به طوری کــه اتــاق‬ ‫فدــرال اتریــش کــه به عنــوان مهم تریــن نهــاد اقتصادــی و تجــاری ایــن‬ ‫کشــور شــناخته می شــود‪ ،‬تمامــی امــور مربــوط بــه بخــش خصوصــی‬ ‫ایــن کشــور را تحــت کنتــرل خــود دــارد‪.‬‬ ‫ســاختار اقتصــاد کشــور اتریــش را بیــش از همــه‪ ،‬شــرکتهای کوچــک و‬ ‫متوســط ان تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه جمعیــت اتریــش و میــزان درامــد ســرانه ان بــه تناســب‬ ‫جمعیــت و همچنیــن میــزان درصــد بیــکاری‪ ،‬اتریــش تــاش نمــود تــا‬ ‫بنگاههــای کوچــک و متوســط را تاحــد زیادــی گســترش دهــد‪.‬‬ ‫ایــن کار عــاوه بــر کاهــش میــزان بیــکاری‪ ،‬درامــد ســرانه را افزایــش‬ ‫دهــد‪.‬‬ ‫تعریــف رایــج بنگاههــای کوچــک و متوســط ( ‪ ) SMEs‬دــر اتریــش‪ ،‬همان‬ ‫تعریــف اتحادیه اروپاســت‪.‬‬ ‫براســاس ایــن تعریــف بنــگاه هایــی کــه تعدــاد کارکنــان ان کمتــر از ‪۲۵۰‬‬ ‫نفــر باشــد‪ ،‬بنــگاه کوچــک و متوســط بــه حســاب مــی ایــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بنــگاه هایــی کــه تعدــاد کارکنــان ان کمتــر از ‪ 50‬نفــر باشــد‪،‬‬ ‫بنــگاه کوچــک هســتند‪.‬‬ ‫بنگاههایــی بــا کارکنــان بیــن ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۲۵۰‬نفــر بنــگاه متوســط محســوب‬ ‫مــی گردنــد‪.‬‬ ‫دــر حدــود ‪ ۶/۹۹‬درصــد از کل شــرکتهای اتریــش را بنگاههــای کوچــک و‬ ‫متوســط تشــکیل مــی دهــد ‪.‬‬ ‫صندــوق بیــن المللــی پــول پیش بینــی کــرد نــرخ رشــد اقتصــاد کشــور‬ ‫اتریــش امســال دــر محدودــه ســه درصــد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫صندــوق بیــن المللــی پــول از مقامــات ایــن کشــور خواســته اســت از‬ ‫وضعیــت مطلــوب کنونــی بــرای انجــام اصالحــات الزم و بــه ویــژه کمــک‬ ‫بــه ادغــام پناهجویــان دــر جامعــه اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫رشد اقتصاد اتریش مبتنی بر تجارت بوده است ‪.‬‬ ‫بهبــود وضعیــت اقتصادــی شــرکای تجــاری عمدــه ایــن کشــور دــر تقویت‬ ‫رشــد اقتصادــی ایــن کشــور موثــر بوده اســت‪. .‬‬ ‫اتریــش توانســته نســبت بدهــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی خــود را بــه‬ ‫‪ ۷۸.۴‬درصــد دــر ســال گذشــته برســاند‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال نســبت فــوق از ســطح ‪ ۶۰‬درصدــی هدــف گــذاری شــده‬ ‫توســط اتحادیــه اروپــا باالتــر اســت‪.‬‬ ‫اتریــش کــه بــه کشــور مجســمه هــا و همچنیــن بــه زیبایــی هــای طبیعــت‬ ‫ان معــروف اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل بــرای صنعــت توریســم خــود ارزش‬ ‫باالیــی قائــل اســت‪.‬‬ ‫کار د ر زمینه هــای مختلــف توریســم د ر ایــن کشــور همیشــه یکــی از‬ ‫بهتریــن پیشــنهادات مشــاورین اقتصادــی د ر اروپــا اســت‪.‬‬ ‫واحد پول اتریش‬ ‫دــر اوایــل مــاه ژانویــه ســال ‪ ۹۹‬میالدــی‪ ،‬کشــور اتریــش واحــد پــول یــورو‬ ‫را انتخــاب کــرد و تــا ســه ســال پــس از ان بــه کار بردــن ســکه و اســکناس‬ ‫یــورو دــر کشــورهای المــان‪ ،‬بلژیــک‪ ،‬اســپانیا‪ ،‬یونــان‪ ،‬ایرلنــد‪ ،‬هلنــد‪ ،‬فرانســه‪،‬‬ ‫اتریــش‪ ،‬پرتغــال‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬لوکزامبــورگ و فنالنــد شــروع شــد‪ .‬پــس از ایــن‬ ‫منطقــه یــورو بــا نوزدــه کشــور ایجــاد شــد‪ .‬ولــی ایــن را بایــد دانســت کــه‬ ‫یــوروی هــر کشــور را نمــی تــوان د ر کشــور دیگــر اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫قبــل از معرفــی واحــد پــول یــورو‪ ،‬واحــد پــول رســمی اتریــش‪ ،‬شــیلینگ اتریش‬ ‫بودــه اســت کــه دــر ســال ‪ ۱۹۲۴‬معرفی شــد‪ .‬دــر ســال ‪ ۱۹۳۸‬زمانی که کشــور‬ ‫اتریــش بــه بخشــی از کشــور المــان تبدیــل شــد‪ ،‬واحــد پولــی ان هــا تغییــر‬ ‫کــرد و پــس از بــه پایــان رســیدن جنــگ جهانی دــوم در ســال ‪ ۱۹۴۵‬و اســتقالل‬ ‫اتریــش از المــان‪ ،‬مجددــا واحــد پــول رســمی اتریــش شــیلینگ انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪13‬‬ صفحه 13 ‫ساختار سیاسی کشور اتریش‬ ‫نعمت ا‪ ...‬فیروزی‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺗﺮﻳﺶ‪ ،‬ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩــﺍﺭﺍﻱ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺩﺭﺁﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﺻﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﻮﺍ‪ ،‬ﻗﻮﻩ ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳـﺎﺩــﻱ ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩــﺍﺭ‬ ‫ﺍﺳﺖ ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻗﻮﻩ ﺩــﺍﺭﺍﻱ ﺩــو ﻣﺠﻠﺲ( ﺩــﺭ ﺳﻄﺢ ﻓﺪﺭﺍﻝ) ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮﺧﻼﻑ ﺑﺴـﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺩﻳﮕﺮ‪ ،‬ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻳـﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤـﺪﻩ ﺍﻣﺮﻳﻜـﺎ ﻭ ﻛﺎﻧـﺎﺩــﺍ‪ ،‬ﻣﺠﻠـﺲ ﺩــﻭﻡ ﺁﻥ‬ ‫ازﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺗـﺎ ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺣﺘـﻲ ﻗـﺪﺭﺕ ﺭﺩ ﻣﺼـﻮﺑﺎﺕ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺨﺴﺖ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺁﻥ ﻣﺼـﻮﺑﺎﺕ ﺍﺯ ﺣـﻖ ﻭﺗـﻮﻱ‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻘﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩــﻩ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺩ ر ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﻱ د ر ﺳﻄﺢ‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺨﺴﺖ (ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ) ﺍﻋﻄـﺎ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ‪.‬‬ ‫ﺩــﺭﻭﻥ ﻣﺠﻠـﺲ ﻧﻴـﺰ‪ ،‬بیشــترین ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ د ر ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﻧﻮﻳﺲ ﻟﻮﺍﻳﺢ‬ ‫بــه ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ‪ ،‬ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ‪ .‬ﺭﺳـﻴﺪﮔﻲ ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮﻥ ﻫـﺎ‪ ،‬ﻃـﻲ‬ ‫ﺩــﻭ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﺮﮔـﺰﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪ :‬ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ‪ ،‬ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩــﻭﻡ‪،‬‬ ‫ﺟﻠﺴـﺎﺕ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ‪ .‬ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺩــﺍﺧﻠﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﺗﺮﻳﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺩ‬ ‫ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻣـﻲ ﺭﺳـﺪ ﻭ ﺣﺎﻭﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺭﻭﻳﻪ‬ ‫ﺩــﺍﺧﻠﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﺗﺮﻳﺶ ﺩــﺍﺭﺍﻱ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ بــر ﭘﺎﻳﻪ ﺩﻣﻜﺮﺍﺳﻲ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﺋـﻴﺲ ﺟﻤﻬـﻮﺭ ﺁﻥ‬ ‫ﺑـﺎ ﺭﺃﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺮﺩــﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ‪ .‬ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺗﺮﻳﺶ ﺩــﺍﺭﺍﻱ ﻧﻪ ﺍﻳﺎﻟﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺣﻜـﻮﻣﺘﻲ‪ ،‬ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻓﺪﺭﺍﻝ‪ ،‬ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ‬ ‫ﻭ ﻫﻴﺄﺕ ﺩــﻭﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰﻱ‪ ،‬ﺍﺩــﺍﺭﻩ ﻣـﻲ ﺷـﻮﺩ ‪ .‬ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻧﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺍﺗﺮﻳﺶ ﺩــﺍﺭﺍﻱ‬ ‫ﻗﻮﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﻱ‪ ،‬ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﻗﻀـﺎﻳﻲ ﺧـﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ‪.‬‬ ‫درﺳﻄﺢ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻓﺪﺭﺍﻝ‪ ،‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﻪ ﻗﻮﻩ ﻣﻘﻨﻨﻪ‪ ،‬ﻣﺠﺮﻳﻪ ﻭ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ‬ ‫ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ‪ ،‬ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﺍﻣـﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﺎﻧﻊ‬ ‫ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﻗﻮﻩ ﺩــﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩــﻱ ﺑﺮ ﻛﺎﺭ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻧﻈـﺎﺭﺕ ﺩــﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺻﻞ ﺷﺼﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎ ﺭﺃﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻣﺨﻔﻲ ﺗﻮﺳﻂ‬ ‫ﻣﻠﺖ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺍﮔﺮ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﻱ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻤـﻪ ﭘﺮﺳـﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑﺮﮔـﺰﺍﺭ ﻣـﻲ ﺷـﻮﺩ‪.‬‬ ‫د ر ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺰﺑـﻮﺭ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪﺍﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﺼـﻒ ﺁﺭﺍ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩــﻩ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭘﻴﺮﻭﺯ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺩــﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺍﻳﻦ ﺣـﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩ‪،‬‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺩــﻭ ﻧﻔﺮﻱ ﻛﻪ ﺑـﻴﺶﺗـﺮﻳﻦ ﺁﺭﺍ ﺭﺍ ﺑـﻪﺩﺳـﺖ ﺁﻭﺭﺩــﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻜﺮﺍﺭ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ دــر ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ‪ ،‬ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺁﺭﺍﻱ ﺑﻴشﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‬ ‫ﺗﻠﻘﻲ مــی ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻣــــﺪﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬــــﻮﺭﻱ‪ ،‬ﺷــﺶ ﺳــﺎﻝ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻧﺘﺨــﺎﺏ ﻣﺠــﺪﺩ‬ ‫ﺭﺋــــﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺩــﻭﺭﻩ ﺩﻳﮕﺮ‪ ،‬ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻞ ﺷﺼﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳـﻲ‪ ،‬ﺣـﺪﺍﻗﻞ ﺳـﻦ ﻻﺯﻡ ﺑـﺮﺍﻱ ﺍﺣـﺮﺍﺯ ﻣﻘـﺎﻡ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ‪ ۳۵ ،‬ﺳﺎﻝ‬ ‫ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺻﻞ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻳﻜﻢ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩــﺭ ﻃﻮﻝ ﺩــﻭﺭﻩ ﻛﺎﺭﻱ خــود‬ ‫نمــی ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩــﺍﺷﺘﻪ باشــد‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺻﻮﻝ ﺷﺼﺖ ﻭ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ‪ ،‬ﻭﻇـﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭﺍﺕ ﺭﺋﻴﺲ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﻓﺪﺭﺍﻝ‪ ،‬ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﺩــﺭ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺻـﻲ‪ ،‬ﺍﻧﺤﻼﻝ‬ ‫ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ‪ ،‬ﺍﻧﺘﺼـﺎﺏ ﺻـﺪﺭ ﺍﻋﻈـﻢ ﻓـﺪﺭﺍﻝ (ﻧﺨﺴـﺖ ﻭﺯﻳـﺮ) ﻛـﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ‬ ‫ﺭﻫﺒﺮ ﺣﺰﺏ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﺼـﺎﺏ ﻭﺯﺭﺍ ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩ ﺻﺪﺭﺍﻋﻈﻢ‪،‬‬ ‫ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺩﺍﺩــﻥ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻳـﺎﻻﺕ‪ ،‬ﺗﻮﺷـﻴﺢ‪ ،‬ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ‬ ‫ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻛﻞ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ‪ ،‬ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻔﻴﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻱ ﺍﻟﻘﺎﺏ‬ ‫ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻫﺎ‪ ،‬ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ اســت ‪.‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻭﻇـﺎﻳﻒ ﺧـﻮﻳﺶ د ر ﺟﻬـﺖ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﺍﺻـﻮﻝ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﻓﺪﺭﺍﻝ‪،‬‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬـﻮﺭ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺾ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳـﻲ ﻣﺴﺌﻮﻝ‬ ‫ﺑﻮﺩــﻩ ﻭ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ د ر ﺻـﻮﺭﺕ ﺗﻘﺎﺿـﺎﻱ ﭘﺎﺭﻟﻤـﺎﻥ ﻭ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﻳـﺎﻥ ﺩــﻭﺭﻩ ﺭﻳﺎﺳﺖ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ‪ ،‬ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻡ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭ ﺷﻮﺩ‪ .‬د ر ﺣﻘﻴﻘﺖ‪ ،‬ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﺗـﺮﻳﺶ‪ ،‬ﻳﻚ ﻧﻈﺎﻡ‬ ‫ﻧﻴﻤﻪ ﺭﻳﺎﺳﺘﻲ ـ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫صدر اعظم و هیئت وزیران‬ ‫ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﺗﺮﻳﺶ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺻﺪﺭﺍﻋﻈﻢ ( ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﻳﺮ) ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﻭ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ ﻭﺯﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺻﺪﺭﺍﻋﻈﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣـﻲ ﭘـﺮﺩــﺍﺯﺩ‪ .‬ﺻـﺪﺭﺍﻋﻈﻢ‪ ،‬ﺗﻮﺳـﻂ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺍﺯ ﺣﺰﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺩــﺭ ﭘﺎﺭﻟﻤـﺎﻥ ﺩــﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪﻩ‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﻭﺯﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺻﺪﺭﺍﻋﻈﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ‪ ،‬ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ‪.‬‬ ‫ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺁﻥﻫـﺎ ﺟـﺰ ﻭﻇـﺎﻳﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﻴـﺎﺭﺍﺕ ﺭﺋـﻴﺲ ﺟﻤﻬـﻮﺭﻱ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺩــﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪14‬‬ صفحه 14 ‫قوه مقننه در اتریش‬ ‫قــوه مقننــه اتریــش‪ ،‬متشــکل از دــو مجلــس اســت؛ یکــی مجلــس شــورای‬ ‫ملــی و دیگــری مجلــس شــورای فدــرال‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ملی‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ‪ 183‬ﻋﻀﻮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﺃﻱ ﮔﻴﺮﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ ﻭ‬ ‫ﻣﺨﻔﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺮﺩــﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺪﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺩــﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬ﭼﻬـﺎﺭ ﺳـﺎﻝ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛـﻪ ﺍﺯ ﺍﺑﺘـﺪﺍ ﻱ ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﻧﺸﺴـﺖ ﻣﺠﻠـﺲ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮﺩ ‪ .‬ﺣـﺪﺍﻗﻞ‬ ‫ﺳـﻦ ﺭﺃﻱ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﻫﺠﺪﻩ ﺳﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻦ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍ ﺷﺪﻥ‪ ،‬ﻧـﻮﺯﺩــﻩ‬ ‫ﺳـﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳـﺖ‪ .‬ﺭﺃﻱ ﺩﺍﺩــﻥ ﺩــﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺕ ﺍﻳـﻦ ﻣﺠﻠـﺲ‪ ،‬ﺍﺟﺒـﺎﺭﻱ ﻧﻴﺴـﺖ ﻭ‬ ‫ﻓﻘـﻂ ﺩــﺍﺩﮔـﺎﻩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩــﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻧﻮﺯﺩــﻩ ﺳـﺎﻝ ﺗﻤـﺎﻡ ﺭﺳـﻴﺪﻩ ﺍﻧـﺪ‪،‬‬ ‫ﺑـﻪ ﺣﻜـﻢ ﻗﻀـﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ ﺍ ﺷﺪﻥ‪ ،‬ﻣﻨﻊ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ‪ ،‬ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﻪ‬ ‫ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﺩــﺭ ﺍﻳـﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨـﺪﻱ‪ ،‬ﻣﺮﺯﺑﻨـﺪﻱ ﻫـﺎﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴـﺎﻳﻲ‬ ‫ﺍﻳـﺎﻻﺕ ﻧـﻪﮔﺎﻧـﻪ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻗـﺮﺍﺭ ﻣـﻲﮔﻴـﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺰﺑـﻮﺭ ﻧﻴـﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ ﺑـﻪ ﭼﻬـﻞ ﻭ ﺳـﻪ ﺣـﻮﺯﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴـﻪ ﻓﺮﻋـﻲ ﺗﻘﺴـﻴﻢ‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ‪ .‬ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻫﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻛﻦﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﻮﺯﻩ‬ ‫ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩــﺍﺭﺩ‪ .‬ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﺗﻮﺭﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺮﺩــﻱ ﻭ ﻣﺴـﺘﻘﻞ‪ ،‬ﺍﻣﻜـﺎﻥ‬ ‫ﭘـﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ ﻟﻜﻦ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩــﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ‪ ،‬ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻋﻤﻼ ﺷـﺎﻧﺲ‬ ‫ﭘﻴـﺮﻭﺯﻱ ﺩــﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ‪ .‬ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ‪ ،‬ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺍﺯ ﺟﺎﻧـﺐ‬ ‫ﺍﺣـﺰﺍﺏ‪ ،‬ﻛﺎﻧﺪﻳـﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ‪ .‬ﺍﺣﺰﺍﺏ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩــﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺭﺃﻱ‬ ‫ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻟﻴﺴـﺖ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﻫﺎﻱ ﺣﺰﺏ ﺭﺃﻱ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ‪ .‬ﺷﺮﻭﻉ ﺩــﻭﺭﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﻱ‬ ‫ﻣﻌﻤوﻻ ﮊﺍﻧﻮﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﻌـﺪ‪ ،‬ﺩــﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ‪14‬ﮊﺍﻧﻮﻳﻪ‪ ،‬ﺩــﻭﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﺳﺎﻟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ‪ .‬ﻫﺮ ﺳﺎﻝ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬـﻮﺭ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩــﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ‬ ‫ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻋﺎﺩــﻱ ﺍﺯ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺩــﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺩــﻭﻟﺖ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﻳـﺎ ﺍﺯ ﺍﻋﻀـﺎﻱ ﻣﺠﻠـﺲ‪ ،‬ﺭﺋـﻴﺲ‬ ‫ﺟﻤﻬـﻮﺭ ﻣﻮﻇـﻒ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺟﻠﺴـﺎﺕ‬ ‫ﻓـﻮﻕ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻩ ﺩﻋـﻮﺕ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ‪ ،‬ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ‬ ‫ﻗﺒﻞ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺭﺅﺳﺎ‪ ،‬ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺮﺩــﻩ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛـﺎﺭﻱ ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬ﺩﻋﻮﺕ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﺃﻱ ﺑﻪ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺧـﻮﻳﺶ ﺑﺪﻫـﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺭﺋـﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ‬ ‫ﻓﺪﺭﺍﻝ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩــﻭﻟﺖ ﻓﺪﺭﺍﻝ‪ ،‬ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺤـﻼﻝ ﻣﺠﻠـﺲ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ ﺭﺍ ﺻﺎﺩــﺭ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫فرایند قانونگذاری‬ ‫ﺭﻭﺵهــاﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺮﻭﻉ ﻳﻚ ﻓﺮﺍﻳﻨـﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬﺍﺭﻱ د ر ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠـﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩــﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ‬ ‫ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠـﻲ ﺭﺳـﻴﺪﻩ ﺍﻧـﺪ ﻧﺸـﺄﺕ ﮔﺮﻓﺘــــﻪ از لوایحــی هســتند کــه توســط‬ ‫دولــت فدــرال ارائه شـ ده اند‪ .‬ﻳــــﻚ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻓﺪﺭﺍﻝ‪ ،‬ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﻧـﻮﻳﺲ ﻳـﻚ ﻻﻳﺤـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ‬ ‫ﻭ ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴـﺎﺕ ﻭﺍﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺩﻭﻟـﺖ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ‬ ‫ﮔـﺮﻭﻩ ﻫـﺎﻱ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﻻﻳﺤـﻪ‪ ،‬ﺩــﺭﺧﻮﺍﺳـﺖ ﻣـﻲﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈـﺮﺍﺕ ﺧـﻮﻳﺶ ﺭﺍ‬ ‫ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺁﻥ‪ ،‬ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺩﻫﻨـد‪.‬‬ ‫ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺍﺻـﻼﺡ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻭﺍﺻﻠﻪ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪ ،‬ﭘﻴﺶﻧـﻮﻳﺲ ﻻﻳﺤﻪ ﺭﺍ‬ ‫د ر ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ‪ .‬ﻓﻘﻂ ﭘﺲﺍﺯﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻭﺯﻳـﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ‬ ‫ﻓﺮﺳـﺘﺎﺩــﻩ ﻣـﻲ ﺷـﻮﺩ ﻭﺩــﺭﻣﻴـﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﺩــﻭﻣﻴﻦ ﺭﻭﺵ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻫﺮﻳـﻚ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠـﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳـت‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ‪ ،‬ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻓـﺪﺭﺍﻝ ﻳـﺎ یکــی ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑــﻪ ﺍﺳــــﺘﺜﻨﺎﻱ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺘﻲ ﻛــﻪ ﺑــﺮﺍﻱ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﻫــﺎﻱ ﻣﺠﻠــﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠــﻲ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺑﺮﺭﺳﻲ‬ ‫ﻃﺮﺡ ﻫﺎ ﻭ ﺩــﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫـﺎ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻧـﺐ ﺷـﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭ‪ ،‬ﻭﺟﻮﺩ ﺩــﺍﺭﺩ‪ ،‬ﺩــﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﻭ‬ ‫ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷـﺪﻩ د ر ﺷـﻮﺭ ﺍﻭﻝ‪ ،‬ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﻣﺰﺑـﻮﺭ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻛﻤﻴﺘـﻪﻫـﺎ‬ ‫ﺩــﺍﺭﺍﻱ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﺎﻡ د ر ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ د ر ﺧﺼـﻮﺹ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻃﺮﺡ ﻳﺎ ﻻﻳﺤﻪ‪،‬‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑـﻮﺩ‪ .‬ﺍﻣـﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳـﺖهـﺎﻱ ﺷـﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ‪ ،‬ﺍﺯﻃﺮﻳـﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﻨﺪﻳﻜﺎ‪ ،‬ﺍﺻﻨﺎﻑ ﻭ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻱ‬ ‫ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗـﻮﺍﻧﻴﻦ‪ ،‬ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ‪.‬‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍســتها ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺩــﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنﻫﺎ‬ ‫ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠـﺲ‪ ،‬ﺍﺭﺍﺋـﻪ شــوند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪15‬‬ صفحه 15 ‫ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪ ،‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﺩــﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻫﺎ ﻭ ﺩﻋـﻮﺕ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﻛﻨﻨـﺪگان‪.‬‬ ‫ﺁﻥﻫﺎ بــا ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺻ ﻨﺎﻑ ﻭ ﺳـﻨﺪﻳﻜﺎﻫﺎ‪ ،‬ﮔﺰﺍﺭﺷـﻲ ﺭﺍ د ر ﺧﺼـﻮﺹ‬ ‫ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﻱ د ر ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ؛ د ر‬ ‫ﻫﺮ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ(ﭼﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺩــﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭼﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻈـﺮ ﻣﻨﻔـﻲ ﺩــﺍﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ) ﺍﮔﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ د ر ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ‪ ، ،‬ﺭﺃﻱ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺍﺩ‪،‬‬ ‫ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﺠﺪد‪ ،‬ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩــﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺳﻨﺪﻳﻜﺎﻫﺎ ﻭ ﺍﺻﻨﺎﻑ‪ ،‬ﭘﻴشــنوﻳﺲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴـﺎﺯ ﺭﺍ ﺑـﺮﺍﻱ ﺷـﻮﺭ د ر ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺪﻭﻥ‬ ‫ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﺼ ﻮﻳﺐ ﻣـﻲ ﺭﺳـﻨﺪ ‪ .‬ﺍﻳـﻦ د ر ﺣـﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ‬ ‫ﺗﻤﺎﻡ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩــی ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺩــﻭﻟﺖ ﻭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ‪ ،‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻠﻴﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮﻥﻫـﺎ ﻓﺮﺳـﺘﺎﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ‬ ‫ﺩﻗﻴﻘﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﻥﻫﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ ‪.‬‬ ‫د ر ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ‪ ،‬ﻻﻳﺤـﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ د ر ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻫـﺎﻱ ﺍﺻـﻠﻲ ﻳـﺎ ﻛﻤﻴﺘـﻪﻫـﺎﻱ‬ ‫ﻓﺮﻋـﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ‪ ،‬ﺍﺻﻼﺡ ﻳﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮﺩ‪ .‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮﻥﻫـﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ‪،‬‬ ‫ﺍﺻـﻼﺣﺎﺕ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩــﻱ ﺁﻥﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺩــﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺷﻮﺭ ﺩــﻭﻡ‪ ،‬ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻗـﺮﺍﺭ ﻣـﻲﮔﻴـﺮﺩ ﻭ‬ ‫ﻣﻤﻜـﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺮﺳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ‪ ،‬د ر ﺷﻮﺭ ﺳﻮﻡ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑـﻴﺶﺗـﺮ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺷـﻜﻠﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻲ‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑـﻮﺩ‪ .‬ﺩــﺭ ﺣﻘﻴﻘـﺖ‪ ،‬ﻛـﺎﺭ ﺍﺻـﻠﻲ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻳـﻚ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺩــﺭ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮنهــا‪ ،‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﺁﻥﻫـﺎ ﺩــﺭ‪ ،‬ﺷﻮﺭ ﺩــﻭﻡ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ‪ ،‬ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﻳـﺎ ﻃـﺮﺡ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺑﺮﺍﺯ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪﻩ‪ ،‬ﺣﺪﻧﺼﺎﺏ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳـﻤﻴﺖ ﺟﻠﺴـﺎﺕ ﻣﺠﻠـﺲ ملــی‬ ‫حضــور حداقــل یــک ســوم اعضــای مجلــس اســت ﻭ ﺍﻛﺜﺮﻳـﺖ ﻣﻄﻠـﻖ ﺁﺭﺍﻱ ﺣﻀـﺎﺭ‬ ‫ﻧﻴـﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ‪ ،‬ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬د ر ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳـﻲ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ د ر ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﺪﺭﺍﻝ‪ ،‬ﺣﺪﻧﺼﺎﺏ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺭﺳـﻤﻴﺖ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴـﺮﻱ ﺑـﺎ ﺍﻛﺜﺮﻳـــت دو ســوم ارا صورت‬ ‫خواهــد گرفــت‪ .‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﻚ ﻻﻳﺤﻪ ﻳﺎ ﻃﺮﺡ‪ ،‬ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠـﻲ ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﺠﻠـﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻓﺪﺭﺍﻝ (ﺑﺎﻧﺪﺳﺮﺍﺕ) ﻓﺮﺳﺘﺎﺩــه مــی ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻋﺎﺩــﻱ ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﻳﺎ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺩــﻭﻟﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻳـﻚ ﮔـﺮﻭﻩ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩــﺍﺭﺩ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺩﺳـﺘﻮﺭ ﻛـﺎﺭﻱ ﺍﺩــﺍﻣﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ ‪ .‬ﺷﺮﻭﻉ ﺑﺮﺭﺳﻲ‬ ‫ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩﻫﺎ ﻳﺎ ﻟـﻮﺍﻳﺢ‪ ،‬ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﺑـﺎ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺩــﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﺤـﺚ ﺩــﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ‪،‬‬ ‫ﺭﺃﻱ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﻫﻨﺪ‪ ،‬ﺟﻠﺴﻪ ﺑـﺎ ﺻـﺤﺒﺖ ﻣﻮﺍﻓﻘـﺎﻥ ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺍﺩــﺍﻣﻪ ﻣﻲ یابــد‪ .‬ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ‬ ‫ﺻـﺤﺒﺖ ﻣﻮﺍﻓﻘـﺎﻥ ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎﻥ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺍﻫﻤﻴـﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ‪ ،‬ﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ ﻭ ﻣﺤـﺪﻭﺩ ﺧﻮﺍﻫـﺪ‬ ‫ﺑـﻮد‪ .‬ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺻـﺤﺒﺖ ﻣﻮﺍﻓﻘـﺎﻥ ﻭ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎﻥ‪ ،‬ﺭﺃﻱ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻱ ﺩــﺭﺧﺼﻮﺹ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺭﺃﻱ ﮔﻴﺮﻱ د ر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ ﺑـﺎ ﮔﻔـﺘﻦ ﺑﻠـﻪ ﻳـﺎ ﺧﻴـﺮ‬ ‫ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ‪ .‬د ر ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺩــﺍﺧﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬ﺭﺃﻱ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻣـﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺍﺳـﺖ‪ .‬ﺍﻋﻀـﺎﻱ ﺣﺎﺿـﺮ ﺩــﺭ ﻣﺠﻠـﺲ‪ ،‬ﺣـﻖ ﻧﺪﺍﺭﻧـﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺭﺃﻱ ﺩﺍﺩــﻥ ﺧــﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻛﻨﻨــﺪ‪ .‬ﺭﺃﻱ ﭘــــﻴﺶ ﺍﺯ ﻣــﻲ ﮔﻴــﺮﻱ‪ ،‬ﻫــﺮ ﻋﻀــﻮﻱ ﺍﺯ‬ ‫ﺗﻮﺍﻧــــﺪ ﺭﺋــــﻴﺲ ﻣﺠﻠــــﺲ ﺩــﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ‬ ‫ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻳـﻚ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩــﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺩــﺭ ﺧﺼﻮﺹ‬ ‫ﻗﺴـﻤﺖﻫـﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻳـﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ‪ ،‬ﺭﺃﻱﮔﻴﺮﻱﻫﺎﻱ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪﺍﻱ ﺻﻮﺭﺕ‬ ‫ﮔﻴﺮﺩ ‪ .‬ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬ﺭﺃﺳﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﺭﺍ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺍﻣـﺮ‪،‬‬ ‫ﺍﻳـﻦ ﻓﺮﺻـﺖ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩــﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﻣـﻮﺭﺩ‬ ‫ﺑﺤـﺚ‪ ،‬ﻧﻘﻄـﻪ ﻧﻈـﺮﺍﺕ ﺷﺨﺼـﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫کمیسیون های مجلس شورای ملی‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ ﺩــﺍﺭﺍﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩــﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺩــﺍﺋﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﻛـﻪ ﻭﻇﻴﻔـﻪ ﻣﺸـﻮﺭﺗﻲ ﻭ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺩــﺭﺧﺼﻮﺹ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﻭ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩــﺍﺭﻧﺪ ‪ .‬ﺑﻴﺶﺗـﺮ ﻃـﺮﺡ ﻫـﺎ ﻭ ﻟـﻮﺍﻳﺢ ﭘﻴﺶ‬ ‫ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺩــﺭ ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮﻥﻫـﺎﻱ ﺩــﺍﺋﻤﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬ ‫ﺍﺭﺟﺎﻉ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺭﻭﻱ ﺁﻥﻫﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ ‪.‬‬ ‫ﺍﻳـﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﺩــﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺩــﻭﻟـﺖ ( ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎ) ﺍﻋﻤـﺎﻝ ﻧﻤـﻲ ﺷـﻮﺩ‬ ‫ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺩــﺭ ﺻﺤﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﻴـﺮﺩ‪ .‬ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ‬ ‫ﻛﻠﻲ‪ ،‬ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﺩــﺍﺋﻤﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ‪ ،‬ﺣﺪﻭﺩ ﺑﻴﺴﺖ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ‬ ‫ﻭ ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎﻱ ﻫـﺮ ﻳـﻚ ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺩــﺭ ﺁﻳـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺩــﺍﺧﻠـﻲ ﻣﺠﻠـﺲ ﻭ ﻧﻴـﺰ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﺩــﺍﺧﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﺳﺖ ﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ اســت‪.‬‬ ‫ﺍﻳـﻦ ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮﻥ ﻫـﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨـﺪ ﺍﺯ ‪ :‬ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺭﻭﺍﺑـﻂ ﺧﺎﺭﺟـﻪ‪ ،‬ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟـﻪ‪ ،‬ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮﻥ‬ ‫ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ‪ ،‬ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩــﻩ‪ ،‬ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺩــﺍﺭﺍﻳﻲ‪ ،‬ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳـﺎﺑﻲ‪ ،‬ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮﻥ‬ ‫ﺑﻬـﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ‪ ،‬ﻛﻤﻴﺴــــﻴﻮﻥ ﺗﺠــــﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔــــﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻛﻤﻴﺴــــﻴﻮﻥ ﺻــــﻼﺣﻴﺖ‬ ‫ﻭ ﺗﺸــــﺨﻴﺺ ﻣﺼــــﻮﻧﻴﺖ‪ ،‬ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺩــﺍﺧﻠﻲ‪ ،‬ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻗﻀﺎﻳﻲ‪ ،‬ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮﻥ‬ ‫ﻛﺸـﺎﻭﺭﺯﻱ‪ ،‬ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻓﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ‪ ،‬ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮﻥ ﻗـﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳـﻲ‪،‬‬ ‫ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮﻥ ﻣﺤـﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ‪ ،‬ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺁﻣـﻮﺯﺵ‪ ،‬ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮﻥ ﺗﺮﺍﻓﻴـﻚ‪ ،‬ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮﻥ ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﻭ‬ ‫ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮﻥ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪16‬‬ صفحه 16 ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ فدرال یا ﺑﻮﻧﺪﺳﺮﺍﺕ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻓﺪﺭﺍﻝ‪ ،‬ﻣﺨﺘﺺ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻧﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺍﺗﺮﻳﺶ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻋﻀـﺎﻱﺁﻥﻋﻬـﺪﻩﺩــﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺍﻳﺎﻻﺕ‬ ‫ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻳﺎﻻﺕ‪ ،‬ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ‪ .‬ﺍﺻﻮﻝ ﺳﻲ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﺎ ﺳﻲ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﻓـﺪﺭﺍﻝ ﺍﺧﺘﺼـﺎﺹ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻧﻪ ﮔﺎﻧـﻪ ﺍﺗـﺮﻳﺶ‪ ،‬ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‬ ‫ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﺮﺳﻲﻫﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﺍﻳﺎﻟـﺖ‪ ،‬ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺟﻤﻌﻴـﺖﺁﻥ ﺍﻳﺎﻟﺖ‪ ،‬ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩــﺍﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺮ ﺍﻳﺎﻟـﺖ ﺑـﺮﺍﻱ ﻋﻀـﻮﻳﺖ د ر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻀـﻮ ﻣﺠﻠـﺲ ﻣﻘﻨﻨـﻪ ﺍﻳـﺎﻟﺘﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻓﺪﺭﺍﻝ‪ ،‬ﻓﺮﺳﺘﺎﺩــﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻭﺍﺟـﺪ ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻳﺎﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪.‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ‬ ‫ﻣﺠـﺎﻟﺲ ﻣﻘﻨﻨـﻪ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻓﺪﺭﺍﻝ‬ ‫ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﺪ‪ ،‬ﻓﺮﺩﻱ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ‪ ،‬ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﺪ‪.‬ﺍﻳـﻦ ﺟﺎﻧﺸـﻴﻦ ﺯﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻛﺮﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ‬ ‫ﺍﻳﺎﻟﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩــﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﻀـﻮﻳﺖ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ د ر می ایــد‪.‬‬ ‫ﺗﻌــــﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀــﺎﻱ ﻣﺠﻠــﺲ ﺷــــﻮﺭﺍﻱ ﻓــﺪﺭﺍﻝ‪ ،‬ﻫﺮﮔــــﺰ ﺛﺎﺑــﺖ ﻧﻴﺴــــﺖ ﻭ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﻫـ ﺮ‬ ‫ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ ( ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮ ‪ 10‬ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ) ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬـﻮﺭ ﻓـﺪﺭﺍﻝ‪ ،‬ﺗﻌـﺪﺍﺩ‪ ،‬ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺮﺳﻲﻫﺎﻱ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﺍﻳﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲکنــد‪ .‬ﺍﻳﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ بیــشﺗﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺩــﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺩﻭﺍﺯﺩــﻩ‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩــﺍﺷﺖ‪ .‬ﺩــﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ‪ ،‬ﻫﻴﭻ ﺍﻳﺎﻟﺘﻲ ﻛﻢ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻛﺮﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻧﺨﻮﺍﻫـﺪ ﺩــﺍﺷـﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻮﻧﺪﺳﺮﺍﺕ ﻳﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻓﺪﺭﺍﻝ‪ ،‬ﺩــﺍﺋﻤﺎ ﺩــﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﻠﺴـﻪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺩﻫـﺪ‪ .‬ﺭﺋـﻴﺲ‬ ‫ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﻓـﺪﺭﺍﻝ‪ ،‬ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻣﺸـﻮﺭﺕ ﺑـﺎ ﻛﻨﻔـﺮﺍﻧﺲ ﺭﺅﺳـﺎ‪ ،‬ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ‬ ‫ﺟﻠﺴﻪ‪ ،‬ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ‪ .‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﺧﻠـﻲ ﺍﻳـﻦ ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺩــﻭﻟﺖ ﻓﺪﺭﺍﻝ‪ ،‬ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺭﺋـﻴﺲ ﻣﺠﻠـﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺩــﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺩــﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ‪ ،‬ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺩــﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ‪ .‬ﭘﻴﺶﺗﺮ‬ ‫ﮔﻔﺘﻴﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻃﺮﺡ ﻳـﺎ ﻻﻳﺤـﻪﺍﻱ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠـﻲ ﺭﺳﻴﺪ‪ ،‬ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺩــﻭﻡ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺍﺭﺳﺎﻝ مــیﺷﻮﺩ ‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﻣیﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻛﻨـﺪ ﻳـﺎﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻛﻨـﺪ‪ .‬ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﻭ ﺧﺎﺹ‪ ،‬ﻧﻈﻴﺮ‪ «،‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻲ(ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ) ﻓﺪﺭﺍﻝ ﻳـﺎ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ‬ ‫ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺩــﺭ ﺳﻄﺢ ﻓﺪﺭﺍﻝ‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﺮﻑ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩــﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻓـﺪﺭﺍﻝ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺑـﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺩــﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺩــﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﻓـﺪﺭﺍﻝ‪ ،‬ﻣﺠﻠـﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ دوبــاره ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺭ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ‪.‬‬ ‫ﺩــﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﺯ ﺩــﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻳﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ‬ ‫ﻧﻴﻤـﻲ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﻳﺶ‪ ،‬ﻣﺠﺪد ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺩــﺭ ﺍﻳـﻦ ﺻـﻮﺭﺕ‪ ،‬ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ‬ ‫ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؛ ﻳﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ‪ ،‬ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﺮﺍﺩــﺍﺕ ﻭﺍﺭﺩــﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻓﺪﺭﺍﻝ‪ ،‬ﺍﺻﻼﺡ ﻣـــی ﻛﻨـﺪ ﻭ دوبــاره ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻓﺪﺭﺍﻝ‪ ،‬ﺍﺭﺳـﺎﻝ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺩــﺍﺷـﺖ ﻛـﻪ ﻗـﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕـﺬﺍﺭﻱ ﺍﻳـﺎﻻﺕ ﻭ‬ ‫ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﺍﺻـﻼﺡ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺣﺘﻤﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺭﺿـﺎﻳﺖ ﻭ‬ ‫ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺩــﺍﺭﻧﺪ‪.‬‬ ‫کنفرانس روسا‬ ‫د ر ﻫﺮ ﺩــﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻓﺪﺭﺍﻝ‪ ،‬ﻳﻚ « ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺭﺍﻫﺒـﺮﻱ ﻭﺟـﻮﺩ » ﺩــﺍﺭﺩ ﻛﻪ‬ ‫ﺗﺤﺖ ﻧﺎﻡ « ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺭﺅﺳﺎ» ﺷﻨﺎﺧ ﺘﻪ ﻣﻲ ﺷـﻮﺩ ‪ .‬ﺍﻳـﻦ ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮﻥ ﺩــﺭ ﻣﺠﻠـﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ‪،‬‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬ﺭﺅﺳﺎﻱ ﺩــﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ‪ ،‬ﺭﺅﺳﺎﻱ ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮﻥ ﻫـﺎ ﻭ ﺭﺅﺳﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺣﺰﺍﺏ‬ ‫ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩــﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻓﺪﺭﺍﻝ‪ ،‬ﺍﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬ﻧـﻮﺍﺏ ﺭﺋـﻴﺲ‪ ،‬ﻭ‬ ‫ﺭﺅﺳـﺎﻱ ﮔـﺮﻭﻩ ﻫـﺎﻱ ﭘﺎﺭﻟﻤـﺎﻧﻲ‪ ،‬ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ‪.‬‬ ‫ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺭﺅﺳﺎ‪ ،‬ﺩــﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺩﺳـﺘﻮﺭ ﻛـﺎﺭ ﻣﺠﻠﺲ‪ ،‬ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ‬ ‫ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﺟﻼﺳﻴﻪ ﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩــﺍﺭﻱ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺮﺑﻮﻁ‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻛـﺮﺩــﻩ ﻭ ﺍﺗﺨـﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﻱ ﺑـﻪ ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠـﻲ ﺍﻋﻄﺎ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮﺭﺍﻱ ﻓـﺪﺭﺍﻝ‪ ،‬ﺩــﺭ ﺣﻘﻴﻘـﺖ‪ ،‬ﺻـﺮﻓﺎ ﺣـﻖ ﻭﺗـﻮ ﺗﻌﻠﻴﻘـﻲ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ ﺭﺍ ﺩــﺍﺭﺩ‪ .‬ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ‪ ،‬ﺣﻖ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮﻥﻫـﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ‪ ،‬ﺍﻋﻄﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺍﮔﺮﭼﻪ‪ ،‬ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﻔـﺎﺩ ﺁﻳـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎﻱ ﺩــﺍﺧﻠﻲ‬ ‫ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺑﻮﺩ‪ ،‬ﻟﻜﻦ ﺩــﺭ ﺧﺎﺗﻤﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳـﺪ‪ ،‬ﺫﻛﺮ ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ ﺍﺯ‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﺩــﺍﺧﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺩــﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻴﺰ‪ ،‬ﺧﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﻟﻄﻒ نیســت ‪ .‬ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺩــﺍﺧﻠﻲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ‪ ،‬ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ ‪ ۱۹۷۵‬ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﺭﺳـﻴﺪﻩ ﻭ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺻﻼﺡ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺁﻳﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻛـﻪ ﺩــﺍﺭﺍﻱ ﺑﻴﺴـﺖ ﺑﺨﺶ ﻭ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺎﺩــﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﻠﻲ ﭘﺮﺩــﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺩــﺍﺧﻠﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﻧﻴﺰ ﺩــﺭ ﺳﺎﻝ ‪ 1988‬ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳـﻴ ﺪﻩ ﻭ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ‬ ‫ﺷﺶ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮﺭ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ‬ ‫ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﭘﺮﺩــﺍﺧﺘﻪ‪ ،‬ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑـﺮﻫﺸﺖ ﺑﺨﺶ ﻭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺩــﻭ ﻣﺎﺩــﻩ‬ ‫ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪17‬‬ صفحه 17 ‫حسین شیردل‬ ‫شخصیت های سیاسی تاریخ اتریش‬ ‫کلمنس ونتسل فون مترنیخ‬ ‫د ر ‪ ۱۵‬مــه ‪ ۱۷۷۳‬دــر کوبلنتــس متولــد شــد‪ .‬دــر استراســبورگ و مایــن تحصیــل‬ ‫کــرد‪ .‬دــر ســن بیســت و هشــت ســالگی دــر درســدن بــه مقــام وزارت فرانســوای‬ ‫اول رســید‪.‬‬ ‫او از ‪ ۱۸۰۶‬تــا ‪ ۱۸۰۹‬ســفیر اتریــش دــر فرانســه بــود‪ .‬ان گاه صدراعظــم اتریــش‬ ‫شــد‪ .‬دــر ‪ ۱۸۱۳‬امپراتــور اتریــش را وادــار بــه ضدیــت بــا ناپلئــون کــرد‪ .‬او دــر‬ ‫برقــراری ازدــواج میــان ناپلئــون اول و مــاری تــزر واســطه بــود‪ .‬دــر ســال ‪۱۸۱۳‬‬ ‫اتریــش را علیــه فرانســه وارد جنــگ ســاخت‪ .‬انــگاه دــر کنگــره ویــن شــرکت کــرد‬ ‫و بــا جنبش هــای ازادی خواهــان اروپــا مخالفــت نمــود‪.‬‬ ‫انقــاب ‪ ۱۸۴۸‬فرانســه دــر تمــام کشــورهای اروپائــی از جملــه اتریــش تاثیــر‬ ‫بســزائی گذاشــت و دولــت ویــن ســقوط کــرد لــذا مترنیــخ بــه انگلســتان رفــت و‬ ‫دــر ‪ ۱۸۵۱‬از سیاســت کنــاره گرفــت و دــر کاخ ژوهانســبورگ رایــن منــزوی گردیــد‬ ‫و ســرانجام دــر ‪ ۱۱‬ژوئــن ‪ ۱۸۵۹‬دــر ویــن درگذشــت‪.‬‬ ‫از دیدــگاه مترنیــخ امنیــت و منافــع ملــی کشــورش دــر تضــاد بــا منافــع دیگــر‬ ‫کشــورها نبــود‪ .‬وی معتقــد بــود‪:‬‬ ‫اصــول پایــه ای علــوم سیاســی دــر شــناخت صحیــح منافــع تمــام کشــورها‬ ‫ریشــه دــارد‪ .‬حفاظــت از منافــع ملــی تمــام کشــورها‪ ،‬ضامــن بقــای کشــور اســت‪.‬‬ ‫درحالی کــه رویکردــی کــه صرفـاً بــر پایـهٔ منافــع ملــی یــک کشــور باشــد –تفکــری‬ ‫کــه مردــان کوته بیــن و نادــان بدــان معتقدنــد و ان را بــه کار می گیرنــد‪ -‬ازلحــاظ‬ ‫اهمیــت دــر ردــهٔ دــوم قــرار می گیــرد‪ .‬تاریــخ عصــر جدیــد به خوبــی اهمیــت‬ ‫کاربــرد اصــول اتحــاد و تــوازن را نشــان می دهــد… تالش هــای تمــام کشــورها‬ ‫بــرای اتحــاد… می توانــد زمینه ســاز برقــراری نظــم و قانــون باشــد‪.‬‬ ‫سباستین کورتس‪،‬‬ ‫جوانترین صدراعظم تاریخ اتریش‬ ‫سیاســتمدار اتریشــی و صدراعظــم اتریــش از ژانویــه ‪ ۲۰۲۰‬اســت‪ .‬او پیشــتر‬ ‫دســامبر ‪ ۲۰۱۷‬تــا مــه ‪ ۲۰۱۹‬نیــز صدــر اعظــم بــود‪ .‬وی از اعضــای حــزب خلــق‬ ‫اتریــش و وزیــر خارجــه ایــن کشــور از ســال ‪ ۲۰۱۳‬تــا ‪ ۲۰۱۷‬بوده اســت‪.‬‬ ‫وی دــر ‪ ۱۸‬دســامبر ‪ ،۲۰۱۷‬دــر ســن ‪ ۳۱‬ســالگی صدراعظــم اتریــش شــد‪.‬‬ ‫کورتــس جوان تریــن رئیــس دولــت دــر اروپــا بوده اســت‪ .‬پــس از واقعــه ایبیــزا‬ ‫و بدنبــال دادــن رای عدــم اعتمــاد بــه دولــت کورتــس از جانــب شــورای ملــی‬ ‫پارلمــان اتریــش‪ ،‬کورتــس دــر ‪ ۲۷‬مــه ‪ ۲۰۱۹‬از کار برکنــار شــد‪ .‬دــر ژوئــن ‪۲۰۱۹‬‬ ‫الکســاندر فــن دــر بلــن رئیس جمهــور‪ ،‬بریگیتــه بیرالیــن را بــه جــای کورتــس‬ ‫منصــوب کــرد‪.‬‬ ‫کورتــس متولــد شــهر ویــن‪ ،‬پایتخــت اتریــش اســت‪ .‬وی دــر ســال ‪۲۰۰۴‬‬ ‫تحصیــات خــود را بــه پایــان رســانید و بــه خدمــت دــوره ضــرورت رفــت‪ .‬دــر‬ ‫ســال ‪ ۲۰۰۹‬کورتــس بــه ریاســت شــاخه جوانــان حــزب خلــق اتریــش رســید‪ .‬وی‬ ‫همچنیــن بیــن ســال های ‪ ۲۰۱۰‬تــا ‪ ۲۰۱۱‬عضــو شــورای شــهر ویــن نیــز بــود‪.‬‬ ‫دــر ســال ‪ ۲۰۱۱‬پســتی مدیریتــی دــر وزارت کشــور اتریــش بــه وی پیشــنهاد‬ ‫شــد و دــر نهایــت دــر دســامبر ســال ‪ ۲۰۱۳‬بــه ســمت وزیــر خارجــه ایــن کشــور‬ ‫رســید‪ .‬وی را جوان تریــن وزیــر دــر تاریــخ اتریــش و جوان تریــن وزیــر خارجــه‬ ‫دــر تاریــخ جهــان می داننــد‪.‬‬ ‫هاینتس کریستیان اشتراخه‬ ‫هاینتــس کریســتیان اشــتراخه (زادــه ‪ ۱۲‬ژوئــن ‪ ۱۹۶۹‬دــر ویــن) یــک سیاســتمدار‬ ‫اتریشــی و رهبــر حــزب ازادــی اتریــش بــود‪ .‬او همچنیــن رئیــس فراکســیون حــزب‬ ‫خــود دــر مجلــس شــورای ملــی اتریــش بــود‪ .‬او شــخصاً خــود را هاســی اشــتراخه‬ ‫(حــروف اول نام هــای هاینتس‪-‬کریســتیان بــه زبــان المانــی یعنــی ‪ )HC‬می نامــد‪.‬‬ ‫دــر تاریــخ ‪ ۲۷‬مــه ‪ ۲۰۱۹‬پارلمــان اتریــش بــه دولــت سباســتین کورتــس‪ ،‬صدراعظم‬ ‫ایــن کشــور‪ ،‬رای عدــم اعتمــاد دــاد و او را کــه درگیــر پروندــه جنجالی فســاد رســوایی‬ ‫ایبیــزا دــر دولــت ائتالفــی اتریــش شــده بــود از کار برکنــار کــرد‪ .‬برکنــاری رســمی‬ ‫کابینــه کوتــس توســط رئیس جمهــور الکســاندر فــن دــر بلــن اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫خانوادــه پدــر اشــتراخه از شــهر رایشــنبرگ واقــع دــر چــک فعلــی بودنــد و طبــق‬ ‫اظهــارات خــود وی از انجــا راندــه شــدند‪ .‬پدربــزرگ مادــری او ســرباز ورماخــت‪،‬‬ ‫ارتــش المــان‪ ،‬بــود کــه دــر زمــان پیوســتن اتریــش بــه المــان دــر ســال ‪ ۱۹۳۸‬بــه‬ ‫شــهر نویکیرشــن واقــع دــر ایالــت نیدراســترایش اتریــش امدــه و بــا همســر خــود‬ ‫اشــنا شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪18‬‬ صفحه 18 ‫کورت والدهایم‬ ‫کــورت یــوزف والدهایــم (زادــه ‪ ۲۱‬دســامبر ‪ ۱۹۱۸‬درگذشــته ‪ ۱۴‬ژوئــن ‪)۲۰۰۷‬‬ ‫سیاســت مدار و دیپلمــات اتریشــی و چهارمیــن دبیــرکل ملــل متحــد بــود‪.‬‬ ‫وی دــر ‪ ۲۱‬دســامبر ‪ ۱۹۱۸‬دــر روســتائی نزدیــک شــهر ویــن اتریــش متولــد شــد‪.‬‬ ‫او یــک برادــر و یــک خواهــر داشــت‪ .‬پدــرش اصــرار داشــت کــه بــه خاطــر موقعیــت‬ ‫شــغلی بهتــر‪ ،‬حرفــه پزشــکی را دنبــال کنــد ولــی گرایــش او بــه رشــته حقــوق بــود‪.‬‬ ‫دــر ســال ‪ ۱۹۳۸‬ارتــش المــان وارد اتریــش شــد و اتریش رســما بــه المان پیوســت‪.‬‬ ‫والدهایــم پــس از انکــه دــر ســال ‪ ۱۹۳۹‬یــک دــوره دــو ســاله دــر دانشــکده حقــوق‬ ‫را گذرانــد بــه خدمــت ســربازی دــر ارتــش المان‪-‬اتریــش فراخواندــه شــد‪.‬‬ ‫جنگ جهانی‬ ‫دــر جنــگ بــه علــت اصابــت ترکــش خمپــاره ای پایــش مجــروح شــد و پــس از‬ ‫جراحــی از خدمــت وظیفــه معــاف شــد‪ .‬بــه ویــن بازگشــت و مطالعاتــش را از‬ ‫ســرگرفت و دــر ســال ‪ ۱۹۴۴‬دکتــرای حقــوق را از دانشــگاه ویــن دریافــت نمــود‪.‬‬ ‫کــورت دــر ســال ‪ ۱۹۴۴‬بــا هم دانشــکده ای اش الیزابــت والدهایــم ازدــواج کــرد و‬ ‫بعدهــا صاحــب ســه فرزنــد شــد‪.‬‬ ‫کــورت والدهایــم دــر ســال ‪ ۱۹۴۵‬دــر ازمــون اســتخدامی وزارت خارجــه کشــورش‬ ‫پذیرفتــه شــد و دــر اندــک مدتــی بــه ســمت منشــی وزیــر امــور خارجــه کشــورش‬ ‫درامــد‪ .‬دــر ســال ‪ ۱۹۴۸‬بــه ســمت دبیــر اول ســفارت اتریــش دــر پاریــس گماردــه‬ ‫شــد‪ .‬دــر ســال ‪ ۱۹۵۵‬اتریــش کــه دــر جنــگ جهانــی دــوم دــر کنــار المــان نــازی‬ ‫بــود اجــازه یافــت تــا بــه عنــوان عضــو ناظــر دــر ســازمان ملــل حضــور یابــد‪.‬‬ ‫کــورت دــر زمانــی کــه ســفیر اتــرش دــر ســازمان ملــل بــود بــه ریاســت «کمیســیون‬ ‫ملــل متحــد بــرای اســتفاده مســالمت امیز از فضــای مــاورای جــو» منصــوب شــد‪.‬‬ ‫ریاست جمهوری‬ ‫وی دــر ســال ‪ ۱۹۶۸‬رســماً وزیــر امــور خارجــه اتریــش شــد‪ .‬پــس از انکــه دــر‬ ‫ســال ‪۱۹۷۰‬حــزب حاکــم اتریــش اکثریــت خودــرا از دســت دــاد‪ ،‬تصمیــم گرفتــه‬ ‫شــد تــا وی از ســمت وزارت برکنــار شــود و دــر مقابــل بــه او پیشــنهاد شــد پســت‬ ‫ســفارت دــر مســکو یــا لندــن یــا نمایندگــی اتریــش نــزد ســازمان ملــل را بپذیــرد‪ .‬او‬ ‫ســومی را پذیرفــت‪ .‬امــا والدهایــم جاه طلب تــر از ان بــود کــه بــه ان ســمت قانــع‬ ‫باشــد‪ .‬بــه همیــن منظــور دــر انتخابــات ســال ‪ ۱۹۷۱‬ریاســت جمهــوری اتریــش‬ ‫کاندیــد شــد و بــا ‪ ۴۷/۲‬درصــد اراء از رقیــب خــود شکســت خــورد‪.‬‬ ‫والدهایــم دــر ســال ‪ ۱۹۸۶‬ازنــو دــر انتخابــات ریاســت جمهــوری اتریــش‬ ‫شــرکت کــرد و بــا کســب ‪ ۵۴‬درصــد کل اراء بــرای مدــت شــش ســال بــه‬ ‫ریاســت جمهــوری اتریــش انتخــاب گشــت‪.‬‬ ‫ریاست سازمان ملل‬ ‫ســرانجام دــر ‪ ۲۱‬دســامبر ‪ ۱۹۷۱‬شــورای امنیــت ملــل متحــد بــه اتفــاق اراء‬ ‫بــه مجمــع عمومــی توصیــه نمــود تــا کــورت والدهایــم ‪ ۵۳‬ســاله بــه عنــوان‬ ‫چهارمیــن دبیــرکل ملــل متحــد پذیرفتــه شــود‪ .‬وی بــه مدــت ‪ ۱۰‬ســال (از‬ ‫‪ ۱۹۷۱‬تــا ‪ )۱۹۸۱‬دبیــرکل ســازمان ملــل بــود‪ .‬پــس از اتمــام دومیــن دــوره‬ ‫دبیــر کلــی اش تصمیــم گرفــت تــا مجددـاً بــرای دــوره ســوم نیــز کاندیــد شــود‬ ‫ولــی دــر ایــن دــوره موفــق نبــود و جــای خودــرا بــه خاویــر پــرز دکوئیــار دــاد‪.‬‬ ‫درگذشت‬ ‫کــورت والدهایــم دــر ‪ ۱۴‬ژوئــن ‪ ۲۴( ۲۰۰۷‬خردــاد ‪ )۱۳۸۶‬در ســن ‪ ۸۸‬ســالگی‬ ‫بــر اثــر نارســایی قلبی درگذشــت‪.‬‬ ‫ریچارد ون کدنهووکلرگی‬ ‫ریچــارد نیــکالس ایجیــرو‪ ،‬کنــت کدنهووکلرگــی (‪ ۱۶‬نوامبــر ‪ ۲۷ - ۱۸۹۴‬ژوئیــه ‪)۱۹۷۲‬‬ ‫سیاســتمدار‪ ،‬فیلســوف اتریشــی‪-‬ژاپنی بــود‪ .‬او پیشــگام تشــکیل اتحادیــه اروپــا و موســس‬ ‫و رئیــس اتحادیــه پــان اروپایــی بــرای مدــت ‪ ۴۹‬ســال بــود کــه مقدمــات ایدئولوژیــک‬ ‫بنیــاد اتحادیــه اروپــا را بــه وجــود اورد‪.‬‬ ‫پدــر او‪ ،‬هینریــچ ون کدنهووکلرگــی یــک دیپلمــات اتریشی‪-‬مجارســتانی و مادرش میتســکو‬ ‫اویامــا دختــر یــک تاجــر نفــت‪ ،‬عتیقــه فــروش و مــاک عمدــه دــر توکیــو بــود‪ .‬او دــوران‬ ‫کودکــی را دــر ژاپــن بــا نــام اویامــا ایجیــرو ســپری کــرد‪ .‬دــر ســال ‪ ۱۹۱۹‬شــهروند‬ ‫اتریــش شــد و از ســال ‪ ۱۹۳۹‬تــا زمــان مــرگ ملیــت فرانســوی داشــت‪.‬‬ ‫برونو کرایسکی‬ ‫برونــو کرایســکی(زاده ‪ ۲۲‬ژانویــه ‪ - ۱۹۱۱‬درگذشــته ‪ ۲۹‬ژوئیــه ‪)۱۹۹۰‬‬ ‫سیاســت مدار اهــل اتریــش و صدراعظــم ان کشــور از ‪ ۱۹۷۰‬تــا ‪ ۱۹۸۳‬بــود‪.‬‬ ‫وی از ســال ‪ ۱۹۵۹‬تــا ‪ ۱۹۶۶‬بــه عنــوان وزیــر امــور خارجــه خدمــت کــرد او‬ ‫احتمــاالً موفقتریــن رهبــر سوسیالیســتی اتریــش و شــخصیتی اســت کــه یــک‬ ‫کشــور کوچــک بی طــرف را بــه یــک نقــش عمدــه اخالقــی و سیاســی دــر صحنــه‬ ‫جهانــی ارتقــا داده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪19‬‬ صفحه 19 ‫الکساندر فن در بلن‬ ‫ـن سیاس ـت مدار‪ ،‬اقتصاددــان‪ ،‬اســتاد بازنشســتهٔ دانشــگاه و رئیس جمهــور‬ ‫ـن ِد ـ ْر بِلِـ ْ‬ ‫اَل ِکســان ْ ِد ْر َفـ ْ‬ ‫منتخــب اتریــش اســت‪ .‬وی کار خــود بــه عنــوان دوازدهمیــن رئیس جمهــور اتریــش را از روز ‪۲۶‬‬ ‫ژانویــه ســال ‪ ۲۰۱۷‬اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫الکســاندر فــن دــر بلــن از ســال ‪ ۱۹۹۷‬تــا ســال ‪ ۲۰۰۸‬رهبــری حــزب ســبز اتریــش را برعهدــه‬ ‫داشــت‪ .‬وی دــر مــاه مــه ســال ‪ ۲۰۱۶‬و دــر پــی یــک انتخابــات جنجالــی و فشــرده کــه نزدیــک‬ ‫بــه یــک ســال بــه طــول انجامیــد بــا شکســت نوربــرت هوفــر نامــزد حــزب راســتگرای پوپولیســت‬ ‫ازادــی اتریــش بــه عنــوان رئیس جمهــور ایــن کشــور انتخــاب شــد‪ .‬از الکســاندر فــن دــر بلــن‬ ‫بــه عنــوان نخســتین رئیس جمهــور حــزب ســبز کــه بــا رای مســتقیم مردــم انتخــاب شده اســت‬ ‫نــام بردــه شده اســت‪.‬‬ ‫دــر ســال ‪ ۲۰۱۶‬فــن دــر بلــن بــه عنــوان نامــزد مســتقل انتخابــات ریاســت جمهــوری اتریــش و‬ ‫بــا حمایــت حــزب ســبز اتریــش بــه رقابــت بــا دیگــر نامزدــان پرداخــت‪ .‬ایــن انتخابــات کــه عم ً‬ ‫ال‬ ‫دــر چهــار مرحلــه برگــزار شــد و یــک ســال بــه طــول انجامیــد‪ ،‬طوالنی تریــن رونــد انتخابــات دــر‬ ‫تاریــخ جمهــوری دــوم اتریــش بوده اســت‪.‬‬ ‫انگلبرت دلفوس‬ ‫انگلبــرت دلفــوس ( ‪ ۴‬اکتبــر ‪ ۲۵ - ۱۸۹۲‬ژوئیــه ‪ )۱۹۳۴‬سیاســت مدار اهــل اتریــش‬ ‫بــود‪ .‬او یــک مامــور ســابق جنبــش سوســیال مادــری و مســیحی اتریــش بــود‪ .‬او چندیــن‬ ‫ســال بــه عنــوان وزیــر جنــگل و کشــاورزی خدمــت کــرد و دــر ســال ‪ ۱۹۳۲‬دــر اوج‬ ‫بحــران دولــت محافظــه کار بــه ســمت صدــر اعظمــی جمهــوری اول اتریــش رســید‪.‬‬ ‫دــر اوایــل ســال ‪ ،۱۹۳۳‬او مجلــس را تعطیــل کــرد‪ ،‬فعالیــت حــزب نــازی اتریــش را‬ ‫ممنــوع کــرد و قدــرت دیکتاتــوری را دــر پیــش گرفــت‪ .‬او دــر فوریــه ســال ‪ ۱۹۳۴‬حــزب‬ ‫سوســیال دموکرات اتریــش را ســرکوب کــرد و حــزب فاشیســتی اتریــش را بــه قدــرت‬ ‫رســاند‪ .‬دلفــوس بــه عنــوان بخشــی از تــاش کودتــای نــاکام توســط عوامــل نــازی‬ ‫دــر ســال ‪ ۱۹۳۴‬تــرور شــد‪ .‬جانشــین او کــرت شوســنیگ‪ ،‬رژیــم را تــا زمــان پیوســتن‬ ‫اتریــش بــه المــان نــازی دــر ســال ‪ ،۱۹۳۸‬حفــظ کــرد‪.‬‬ ‫صدراعظم اتریش‬ ‫دــر تاریــخ ‪ ۱۰‬مــه ‪ ،۱۹۳۲‬دلفــوس ‪ ۳۹‬ســاله بــا تنهــا یــک ســال تجربــه دــر دولــت‬ ‫فدــرال‪ ،‬توســط رئیس جمهــور ولیهــام میــکالس بــه عنــوان کاندیدــای صدــر اعظمــی از‬ ‫طــرف حــزب اجتماعــی مســیحی‪ ،‬اعــام شــد‪ .‬دلفــوس حاضــر بــه پاســخ نشــد‪ ،‬بــه‬ ‫جــای ان بــه صــرف شــب دــر کلیســای مــورد عالقــه خــود پرداخــت‪ .‬امــا بــا اصــرار‬ ‫زیــاد از طــرف رئیس جمهــور او ایــن پیشــنهاد را قبــول کــرد‪ .‬دلفــوس دــر تاریــخ‬ ‫‪ ۲۰‬مــه ‪ ۱۹۳۲‬بــه عنــوان صدــر اعظــم اتریــش ســوگند یــاد کــرد‪ .‬او اقدامــات فــوری‬ ‫بــرای مقابلــه بــا مشــکالت رکــود بــزرگ انجــام دــاد‪ .‬بخــش عمدــه صنعــت امپراتــوری‬ ‫اتریش‪-‬مجارســتان دــر مناطقــی کــه پــس از جنــگ جهانــی اول بــه عنــوان بخشــی از‬ ‫چکســلواکی و یوگســاوی بــه دلیــل پیمــان ســن ژرمــن بــه وجــود امــد‪ ،‬قــرار داشــت‪.‬‬ ‫پــس از جنــگ اتریــش بــه همیــن علــت از لحــاظ اقتصادــی محــروم بــود‪.‬‬ ‫دــر مــارس ‪ ،۱۹۳۳‬بحــث بــر ســر ناســازگاری دــر رونــد رای گیــری رخ دــاد‪ .‬کارل رنــر‬ ‫رئیــس سوســیال دموکــرات شــورای ملــی (پارلمانــی کــه وظیفــه نظــارت بــر نهــاد هــا‬ ‫و مســئوالن دولــت را بــر عهدــه داشــت) اســتعفا دــاد تــا بتوانــد بــه عنــوان عضــو‬ ‫پارلمــان رای بدهــد‪ .‬دــر نتیجــه‪ ،‬دــو معــاون رئیس مجلــس‪ ،‬متعلــق بــه احــزاب‬ ‫دیگــر‪ ،‬نیــز اســتعفا دادنــد و توانســتند رای بدهنــد‪ .‬پارلمــان بدــون یــک رئیــس‬ ‫نمی توانســت جلســه رای گیــری را بــه پایــان برســاند‪ .‬دلفــوس ســه اســتعفا را‬ ‫بــه عنــوان بهانــه ای اعــام کــرد کــه شــورای ملــی بــی کفایــت اســت و وجــود ان‬ ‫دــر نظــام حکومتــی اتریــش الزم نیســت‪ .‬وی بــه رئیس جمهــور ویلهلــم میــکالس‬ ‫توصیــه کــرد حکــم رئیــس شــورای ملــی شــدن دلفــوس را اعــام کنــد‪ .‬هنگامــی‬ ‫کــه شــورای ملــی می خواســت روزهــای پــس از اســتعفای ســه رئیــس مجلــس را‬ ‫دوبــاره بــه دســت اورد‪ ،‬دلفــوس وارد مجلــس شــد و دموکراســی را دــر اتریــش‬ ‫از بیــن بــرد‪ .‬از ان زمــان بــه بعــد‪ ،‬او بــه عنــوان دیکتاتــور بــا حکــم اضطــراری بــا‬ ‫قدــرت مطلــق اتریــش را ادــاره می کــرد‪.‬‬ ‫دلفــوس نگــران بــود کــه ادولــف هیتلــر‪ ،‬رهبــر حــزب ملــی سوسیالیســت‬ ‫المــان‪ ،‬کــه دــر ســال ‪ ۱۹۳۳‬تبدیــل بــه رهبــر المــان شــد‪ ،‬دســت بــه حمایــت‬ ‫سوسیالیس ـت های ملــی اتریــش بزنــد تــا از طریــق انهــا بــر اتریــش ســلطه یابــد‬ ‫بنابرایــن فعالیــت نازی هــای اتریــش را ممنــوع اعــام کــرد‪ .‬دلفــوس همچنیــن‬ ‫فعالیــت کمونیسـت ها دــر اتریــش را دــر تاریــخ ‪ ۲۶‬مــه ‪ ۱۹۳۳‬ممنــوع کــرد‪ .‬بدیــن‬ ‫ترتیــب تنهــا حــزب فعالــی کــه دــر اتریــش باقــی می مانــد حــزب وطــن پرســتان‬ ‫(حــزب فاشیســتی اتریــش) بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪20‬‬ صفحه 20 ‫نزدیک شدن رم با وین‬ ‫بــا قدــرت گرفتــن فاشیســت دــر اتریــش بــه وســیله دلفــوس روابــط‬ ‫ایتالیــا بــا اتریــش بــه شــکل قابــل توجهــی بهبــود یافــت‪ .‬دــر اوت‬ ‫‪ ،۱۹۳۳‬رژیــم بنیتــو موســولینی تضمیــن اســتقالل اتریــش را صادــر کرد‪.‬‬ ‫موســولینی عالقه منــد بــود دــر اتریــش یــک منطقــه بافــر را دــر برابــر‬ ‫المــان نــازی تشــکیل دهــد‪ .‬دلفــوس همیشــه بــر شــباهت رژیم هــای‬ ‫هیتلــر دــر المــان و یــوزف اســتالین دــر اتحــاد جماهیــر شــوروی تاکیــد‬ ‫کــرد و معتقــد بــود کــه اســترو فاشیســم و​​فاشیســم ایتالیایــی می توانــد‬ ‫بــا سوسیالیســم و​​کمونیســم ملــی تطاقــی دــر اروپــا مقابلــه کنــد‪.‬‬ ‫جنگ داخلی اتریش‬ ‫دــر فوریــه ‪ ۱۹۳۴‬دلفــوس بــه نیروهــای امنیتــی دســتور دــاد تــا‬ ‫سوســیال دموکراتهــا را دســتگیر کننــد‪ .‬پــس از انکــه دیکتاتــوری‬ ‫دلفــوس اقدامــات علیــه سوســیال دموکرات هــای شــناخته شــده را‬ ‫انجــام دــاد‪ ،‬سوســیال دموکرات هــا خواســتار مقاومــت دــر ســطح‬ ‫کشــور علیــه دولــت شــدند‪ .‬یــک جنــگ داخلــی اغــاز شــد کــه شــانزده‬ ‫روز‪ ،‬از ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۲۷‬فوریــه ادامــه داشــت‪ .‬مبــارزه شــدید دــر درجــه اول در‬ ‫شــرق اتریــش‪ ،‬بــه ویــژه دــر خیابان هــای برخــی ازشــهرهای بیرونــی‬ ‫ویــن‪ ،‬کــه دــر ان ســاختمان های بــزرگ کارکنــان شــهری ماننــد قلمــرو‬ ‫واقــع شــده بــود‪ ،‬و دــر مناطــق صنعتــی شــمال اســتان وجــود داشــت‪.‬‬ ‫مقاومــت سوســیال دموکرات هــا توســط نیروهــای پلیــس و نظامــی‬ ‫ســرکوب شــد‪ .‬فعالیــت سوســیال دموکرات هــا غیرقانونــی اعــام شــد‬ ‫و رهبــران انهــا زندانــی شــدند یــا بــه خــارج از کشــور فــرار کردنــد‪.‬‬ ‫قانون اساسی جدید‬ ‫دلفــوس جلســه پارلمــان را فقــط بــا اعضــای حــزب خــود دــر اوریــل‬ ‫‪ ۱۹۳۴‬تشــکیل دــاد تــا قانــون اساســی جدیــد خــود را تصویــب کنــد‪.‬‬ ‫قانــون اساســی جدیــد دــر تاریــخ ‪ ۱‬مــه ‪ ۱۹۳۴‬تاســیس شــد و اخریــن‬ ‫بقایــای دموکراســی و سیســتم جمهــوری اول اتریــش را از بیــن بــرد‪.‬‬ ‫ســپس او دولــت جدیدــی بــه نــام دولــت فدــرال اتریــش تشــکیل دــاد‪.‬‬ ‫قتل دلفوس‬ ‫دلفــوس دــر روز ‪ ۲۵‬ژوئیــه ‪ ۱۹۳۴‬توســط دــه ناسیونالیســت اتریشــی (پــل هادــل‪،‬‬ ‫فرانتــس هولزوبــر‪ ،‬اتــو پالنتــا و دیگــران) دــر یــک کودتــای نافرجــام تــرور شــد‪.‬‬ ‫جانشــین او کــورت شوشــنیگ از موســلینی درخواســت کمــک کــرد تــا اگــر هیتلــر‬ ‫تصمیــم بــه تصــرف نظامــی اتریــش کــرد بــه اتریش کمــک کنــد‪ .‬از ایــن رو موســولینی‬ ‫بخشــی از ارتــش ایتالیــا را دــر مــرز اتریــش بســیج کــرد تــا دــر صــورت حملــه نظامی‬ ‫المــان بــه اتریــش از اتریــش دفــاع کننــد‪ .‬او همچنیــن هیتلــر را تهدیــد کــرد کــه دــر‬ ‫صــورت حملــه بــه اتریــش از راه نظامــی بــا المــان درگیــر می شــود‪ .‬ســپس او بــه‬ ‫جهــان اعــام کــرد‪« :‬اســتقالل اتریــش‪ ،‬یــک اصــل اســت کــه توســط ایتالیــا دفــاع‬ ‫شــده و حتــی بیشــتر از ان دفــاع خواهــد شــد»‪ .‬تــرور دلفــوس بــا قیــام دــر بســیاری‬ ‫از مناطــق اتریــش همــراه بــود‪ ،‬کــه باعــث مــرگ و میــر بســیاری از مردــم شــد‪ .‬دــر‬ ‫کارینتــی‪ ،‬یــک گــروه بــزرگ نــازی اتریــش ســعی داشــتند قدــرت را دــر دســت‬ ‫بگیرنــد‪ ،‬امــا توســط واحدهــای ایتالیایــی دــر نزدیکــی ان منطقــه‪ ،‬دســتگیر شــدند‪ .‬دــر‬ ‫ابتدــا هیتلــر بــه تصــرف اتریــش جلــب شــد‪ ،‬امــا واکنــش ایتالیــا او را شــگفت زدــه‬ ‫کــرد‪ .‬هیتلــر متقاعــد شــد کــه نمی توانــد بــا قدرت هــای غربــی اروپایــی مواجــه شــود‬ ‫و او رســماً مســئولیت قتــل دلفــوس را رد کــرد و پشــیمانی خــود را نســبت بــه قتــل‬ ‫نخســت وزیر اتریــش اعــام کــرد‪.‬‬ ‫نازی هــا دــر ویــن‪ ،‬پــس از اعــام ســاختن یــک دولــت جدیــد انتــون رینتلــن کــه قبـاً‬ ‫توســط دلفــوس زندانــی شــده بــود‪ ،‬را بــه عنــوان رهبــر نازی هــا دــر اتریــش و صدــر‬ ‫اعظــم جدیــد اتریــش انتخــاب کردنــد و بــه مجلــس ملــی اتریــش رفتنــد تــا ضمــن‬ ‫تشــکیل دولــت جدیــد انتــون رینتلــن را بــه عنــوان صدــر اعظــم جدیــد بــه مردــم‬ ‫معرفــی کننــد امــا پــس از تهدیدــات ارتــش اتریــش بــه منظــور تخریــب مجلــس بــا‬ ‫اســتفاده از دینامیــت تســلیم شــدند و ســپس مــورد محاکمــه و اعدــام قــرار گرفتنــد و‬ ‫بدیــن ترتیــب کــورت شوشــنیگ دــر ‪ ۲۹‬ژوئیــه ســال ‪ ۱۹۳۴‬بــه صدــر اعظمــی اتریش‬ ‫رســید‪.‬‬ ‫از جمعیــت ‪ ۶.۵‬میلیــون نفــری اتریــش‪ ،‬حدــود ‪ ۵۰۰۰۰۰‬اتریشــی دــر دفــن دلفــوس‬ ‫دــر ویــن حضــور داشــتند‪ .‬او دــر قبرســتان هیتزینــگ دــر ویــن دــر کنــار همســرش‬ ‫الویــن دولفــوس و دــو فرزندــش‪ ،‬اوا و هارنــل‪ ،‬کــه دــر زمــان تــرور او دــر ایتالیــا بــه‬ ‫عنــوان مهمانــان موســولینی بودنــد و بــه دســت نازی هــای ایتالیــا بــه قتــل رســیدند‬ ‫دفــن شــد‪ .‬طبــق گفتــه همراهــان موســلینی‪ ،‬او بســیار بــرای دلفــوس کــه همپیمــان‬ ‫موســلینی بــود‪ ،‬اشــک ریخــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪21‬‬ صفحه 21 ‫نظام اموزشی اتریش‬ ‫جعفر محمدهاشم‬ ‫تاریخچه نظام اموزشی‬ ‫دــر ســال ‪ 1365‬رودلــف چهــارم‪ ،‬دــر اتریــش‪ ،‬دانشــگاه ویــن را کــه امــروز قدیمی‬ ‫تریــن دانشــگاه دــر کشــورهای المانــی زبــان اســت‪ ،‬بنیــاد نهــاد‪ .‬ایــن دانشــگاه‬ ‫بــا توجــه بــه خــود مختــاری زیادــی دکــه داشــت از مقابــل نقــوذ حکومــت و کلیســا‬ ‫جلوگیــری کــرد و یــک دــوران شــکوفایی را تجربــه کــرد‪ .‬پــس از بــروز بالیایــی‬ ‫همچــون طاعــون‪ ،‬جنــگ بــا عثمانــی‪ ،‬اصالحــات و حرکــت هــای ضــد اصالحــی از‬ ‫ســال ‪ 1554‬باعــث افتادــن تدریجــی دانشــگاه هــا بــه دســت طرفدــاران فرقــه‬ ‫عیســوی گردیــد‪ .‬هدــف حرکــت هــای ضــد اصالحاتــی تاســیس دانشــگاه گراتــس‬ ‫بــود کــه دــر ســال ‪ 1585‬از یــک کالــج بــه خصــوص فرقــه عیســوی منتــج شــده‬ ‫بــود و نــوع خاصــی از مدــارس متوســطه فرقــه مذکــور را نشــان مــی دــاد‪ .‬بــرای‬ ‫ایــن کــه شــکاف موجــود میــان دانشــگاه هــای ویــن و گراتــس و دانشــگاه‬ ‫فرایبــورگ دــر منطقــه ‪ Breisgran‬دــر قلمــرو خاندــان هابســبورگ از بیــن بــرود‪،‬‬ ‫دــر ســال ‪ 1669‬دانشــگاه شــهر اینســبروک تاســیس گردیــد‪ .‬برنامــه ریــزی و‬ ‫امــوزش دــر ایــن مدــارس نیــز بــه فرقــه عیســویه واگــذار گردیــد‪ .‬دــر مقابــل‬ ‫تاســیس دانشــگاه ســالزبورگ دــر ســال ‪ 1622‬کمتــر از جریانــات ضــد اصالحاتــی‬ ‫منتــج بــود‪ ،‬بلکــه متاثــر از فعالیــت هــای منطقــه اســقف نشــین ســالزبورگ بــود‬ ‫کــه توســط انجمــن مذهبــی فرقــه بندیکــت و تحــت نفــوذ بیشــتر کلیســا صــورت‬ ‫پذیرفــت‪.‬‬ ‫طــی قــرون ‪ 17‬و ‪ 18‬دــر ســرزمین اتریــش امــروزی چهــار دانشــگاه وجــود‬ ‫داشــت کــه بدــون هیچگونــه اســتقالل دــر برنامــه و محتــوا تحــت نفــوذ و‬ ‫نظــارت کلیســا بودنــد و از اینــرو از جریــان پیشــرفتهای علمــی عصــر جدیــد‬ ‫خــارج بودنــد‪ .‬رشــد روزافــزون دانشــجویان برخاســته از طبقــه اشــراف باعــث‬ ‫ایجــاد نوعــی (نظامی گــری) دــر زندگــی اکادمیــک و دانشــگاهها گردیــد‪.‬‬ ‫کارهــا و تالشــهای ماریــا تــرزا و ژوزف دــوم باعــث شــد ســاختار جدیدــی دــر‬ ‫سیســتم اموزشــی دانشــگاهها ایجــاد شــود‪ ،‬دانشــگاهها از نــو ســازماندهی‬ ‫شــدند و بــه موسســات دولتــی تبدیــل شــدند‪ .‬دــر ســال ‪ 1782‬دــر راســتای‬ ‫اصالحــات دانشــگاهی موردنظــر ژوزف دوم دانشــگاههای گراتس و اینســبروک‬ ‫تعطیــل شــدند و بــه دبیرســتانهایی بــرای امــوزش و تربیــت کشیشــان‪،‬‬ ‫کارمندــان‪ ،‬پزشــکان و ماماهــا تبدیــل گردیدنــد‪ .‬بــا اینکــه ایــن اصالحــات پــس‬ ‫از مــرگ ژوزف دــوم تــا حدــود زیادــی پســرفت و عقبگــرد داشــتند ولــی تبدیــل‬ ‫دانشــگاهها بــه موسســات عمومــی و تحــت کنتــرل دولــت بــه جــای خــود‬ ‫باقــی مانــد‪.‬‬ ‫دــر نیمــه اول قــرن نوزدهــم تصمیمــات مهــم دیگــری دــر مســیر پیشــرفت‬ ‫دانشــگاههای اتریــش صــورت گرفتنــد‪ .‬دــر حالیکــه دانشــگاه ســالزبورگ‬ ‫کــه تحــت کنتــرل ایالــت بایــرن المــان بــود دــر ســال ‪ 1810‬منحــل گردیــد‪،‬‬ ‫دبیرســتانهای اینســبروک دــر ســال ‪ 1826‬و گراتــس دــر ســال ‪ 1827‬دوبــاره‬ ‫بــه عنــوان دانشــگاه شــروع بــه کار کردنــد‪ .‬عــاوه برایــن مقدمه دانشــگاههای‬ ‫صنعتــی امــروزی دــر ویــن‪ ،‬گراتــس و لئوبــن ایجــاد شــدند‪ .‬انقــاب ‪1848‬‬ ‫باعــث ایجــاد یــک نوســازی دــر دانشــگاهها گردیــد و بــا تصویــب قانــون‬ ‫جدیــد‪ ،‬دانشــگاهها تــا حــد زیادــی از اســتقالل ادــاری برخوردــار شــدند‪ .‬ازادی‬ ‫تعلیــم و تعلــم توســط دولــت تضمیــن شــد‪ .‬روش تدریــس‪ ،‬دعــوت اســتاد و‬ ‫شــیوه مدیریــت مــورد بازنگــری قــرار گرفــت‪ .‬عبارتهــای کهنــه ای همچــون‬ ‫“ملیتهــا” و “کمیته هــای اســاتید” حــذف شــدند‪.‬‬ ‫رشــته های فلســفی دــر یــک دانشــگاه گــرد هــم امدنــد و دــوره تحصیلــی بــه چهــار ســال افرایــش یافــت‪.‬‬ ‫شــیوه ورود بــه دانشــگاه از طریــق گذراندــن دوره هــای اموزشــی منتهــی بــه دیپلــم (بــه عنــوان مدــرک الزم‬ ‫بــرای ورود بــه دانشــگاه) از نــو برنامه ریــزی شــد‪ .‬بــرای انجــام ایــن اصالحــات ادــاری و اموزشــی گســترش‬ ‫فراوانــی دــر ســطح رشــته ها‪ ،‬پرســنل و امکانــات دــر دــرون دانشــگاهها صــورت پذیرفــت‪ .‬دــر نیمــه دــوم‬ ‫قــرن ‪ 19‬تاســیس و گســترش مدــارس عالــی و فنــی صــورت پذیرفــت‪ .‬از ســال ‪ 1872‬دبیرســتان شــهر‬ ‫گراتــس کــه توســط دــوک بــزرگ “یوهــان” تاســیس شــده بــود و نیــز موسســه پلی تکنیــک ویــن کــه دــر‬ ‫ســال ‪ 1815‬ایجــاد شــده بــود (ایــن دــو بعدهــا دانشــگاههای صنعتــی ویــن و گراتــس شــدند)‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫مدــارس عالــی ادــاره شــدند و مدرســه عالــی کشــاورزی نیــز دوبــاره احیــا شــد‪ .‬دــر ســال ‪ 1896‬مدرســه‬ ‫دامپزشــکی کــه تحــت نظــارت ارتــش بــود‪ ،‬بــه صــورت مدرســه عالــی درامــد‪ .‬دــر ســال ‪ 1898‬یــک اکادمــی‬ ‫تخصصــی بــه عنــوان بنــای اولیــه دانشــگاه اقتصــاد امــروزی ویــن تاســیس شــد‪ .‬دــر ســال ‪ 1901‬هــر دــو‬ ‫مدرســه عالــی صنعتــی مذکــور و دــر ســال ‪ 1904‬موسســه تحقیقــات معدــن کــه دــر ســال ‪ 1840‬دــر لئوبــن‬ ‫ایجــاد شــده بــود‪ ،‬و نیــز مدرســه عالــی دامپزشــکی دــر ســال ‪ 1908‬از کرســی دکتــرا برخوردــار شــدند‪ .‬ایــن‬ ‫سیســتم اموزشــی عالــی کــه دــر قــرن نوزدهــم ایجــاد شــده بــود حداقــل دــر شــکل ظاهــری تــا بــه امــروز‬ ‫دســت نخوردــه باقی ماندــه اســت‪.‬‬ ‫پــس از ســقوط حکومــت پادشــاهی‪ ،‬دانشــگاهها و مدــارس عالــی اتریــش بــه عنــوان موسســات اموزشــی‬ ‫دولتــی تحــت نظــارت دولــت جمهــوری ادــاره شــدند‪ .‬بارزتریــن کار جمهــوری اول دخالــت دادــن مدــارس‬ ‫عالــی دــر مســائل و امــور سیاســی ان زمــان بــود‪.‬‬ ‫‪| 53‬راز شقایق| ‪22‬‬ ‫شماره ‪55‬‬ صفحه 22 ‫بــه خاطــر وجــود درگیریهــای ناسیونالیســتی کــه از پایــان قــرن نوزدهــم وجــود‬ ‫داشــت‪ ،‬بســیاری از شــخصیتهای دانشــگاهی و همچنیــن دانشــگاهها نتوانســتند‬ ‫رابطــه ســازنده ای بــا جمهــوری و دموکراســی برقــرار کننــد‪ .‬دــر ســالهای بیــن دــو‬ ‫جنــگ جهانــی تفکــر ناسیونالیســم المانــی ‪ -‬ضداتریشــی بــر مدــارس عالــی مســلط‬ ‫بــود و تفکــر یهودی ســتیزی دــر ســطح گســترده ای حکمفرمــا بــود‪.‬‬ ‫بــا الحــاق اتریــش بــه رایــش ســوم‪ ،‬شــیوه قانونگــذاری عالــی امــوزش المــان وارد‬ ‫اتریــش شــد‪ .‬مخالفــان سیاســی و اســاتید و دانشــجویان یهودــی از دانشــگاهها‬ ‫اخــراج می شــدند و گرفتــار ســناریوی کشــتار توســط نازیهــا می شــدند و یــا‬ ‫قربانــی جنــگ جهانــی دــوم می گشــتند و دــر میــان انهــا بســیاری از نخبــگان و‬ ‫دانشــمندان سرشــناس اتریشــی بچشــم مــی خوردنــد‪ .‬دانشــگاهها تــا حدــود زیادی‬ ‫از دســت رفتــه بــود‪ .‬دانشــگاهها دچــار انحــراف معیــاری و قدــرت طلبی شــده بودند‬ ‫و فقــط اندکــی از اســاتید دچــار سیاســت زدگــی نشــده بودنــد‪ .‬دانشــمندان نخبــه و‬ ‫مشــهور کمــی دــر کشــور باقــی ماندــه بودنــد‪ .‬تاســال ‪ 1955‬بعــد از جنــگ جهانــی‬ ‫دــوم قوانیــن مربــوط بــه مدــارس عالــی اتریــش دوبــاره بــه اجــرا گذاشــته شــدند‬ ‫و کارامــوزش مجددــاً بــه راه افتــاد‪ .‬دانشــگاهها صدمــات زیادــی را از حوادــث و‬ ‫اشــفتگیهای ســال ‪ 1918‬متحمــل شــده بودنــد‪ .‬بســیاری از قوانیــن اصولــی مدــارس‬ ‫عالــی متعلــق بــه قــرن نوزدهــم دــر دانشــگاهها اجــرا مــی شــد‪.‬‬ ‫بــا تصویــب قانــون جدیــد اموزشــی دــر مدــارس عالــی دــر ســال ‪ ،1955‬بــرای‬ ‫اولیــن بــار یــک قانــون معتبــر بــرای دانشــگاهها و مدــارس عالــی علمــی ایجــاد‬ ‫گردیــد‪ ،‬البتــه بدــون هیچگونــه نــواوری دــر ســاختار ســازمانی و برنامه ریــزی‪،‬‬ ‫چنانکــه قانــون مدــارس عالــی مربــوط بــه قــرن نوزدهــم تــا زمــان ســازماندهی‬ ‫مجدــد دــر دهــه هفتــاد تــا حدودــی بدــون تغییــر ماندــه بود‪.‬اخریــن تاســیس‬ ‫دانشــگاه تاکنــون مربــوط بــه دهــه شــصت می باشــد‪ .‬دــر ســال ‪ 1962‬دانشــگاه‬ ‫تــاز ه تاســیس ســالزبورگ شــروع بــه کار کــرد‪ .‬دــر ســال ‪ 1966‬مدرســه عالــی‬ ‫علــوم اجتماعــی و اقتصــاد دــر لینتــس شــروع بــه کار کــرد و دــر ایــن فاصلــه دــر‬ ‫کنــار دانشــکده علــوم اجتماعــی و اقتصــاد از یــک دانشــکده حقــوق و یک دانشــکده‬ ‫صنعتــی و علــوم طبیعــی نیــز برخوردــار گردیــد‪ .‬در ســال ‪ 1970‬مدرســه عالــی علوم‬ ‫تربیتــی دــر کالگن فــورت راه اندــازی شــد و دــر ســال ‪ 1993‬بــا ایجــاد تحــول دــر‬ ‫ســاختار ان بــه دانشــگاه کالگن فــورت تغییــر نــام دــاد‪ .‬بــه عــاوه ایــن دانشــگاه‬ ‫بــه دــو دانشــکده علــوم انســانی و اقتصــاد تقســیم گردید‪.‬بــا اغــاز بــه کار قانــون‬ ‫فراگیــر تحصیــل دــر مدــارس عالــی (‪ )AHStG‬دــر ســال ‪ 1966‬طــی دــو دهــه‬ ‫کل سیســتم اموزشــی دانشــگاهی از زیربنــای قانونــی جدیدــی برخوردــار گردیدــو‬ ‫مدرن تــر شد‪.‬درســال ‪ 1975‬قانــون برنامه ریــزی دانشــگاهی جدیدــی بــه مرحلــه‬ ‫اجــرا درامــد‪ .‬از مهمتریــن نواوریهــای موجــود دــر ایــن قانــون دخالــت دادــن کلیــه‬ ‫اســاتید‪ ،‬دانشــجویان و پرســنل ادــاری دــر رونــد کلیــه تصمیمــات دانشــگاهی و نیــز‬ ‫نوســازی دــر ســاختار موسســات می باشــد‪ .‬تحصیــات هنــری از لحــاظ تاریخــی‬ ‫تقریبــاً بــه تازگــی دــارای سیســتم اموزشــی اکادمیــک گردیدــه اســت‪ .‬تدریــس‬ ‫کامـ ً‬ ‫ا شــخصی و شــیوه امــوزش غیرهماهنــگ بــا سیســتم اموزشــی اســتاندارد دــر‬ ‫اموزشــگاههای «اســاتید» مشــهور هنــر هنــوز هــم تاثیــر خــود را بــر برنامه ریــزی و‬ ‫روش تدریــس «کالســهای هنــری تخصصــی ”دــر دانشــگاهها حفــظ کردــه اســت‪.‬‬ ‫قدیمی تریــن دانشــگاه هنــر‪ ،‬اکادمــی هنرهــای تجســمی دــر ویــن اســت‪.‬‬ ‫قیصــر لئوپولــد دــوم دــر ســال ‪ 1696‬یــک اکادمــی بــرای نقاشــی‪ ،‬مجسمه ســازی‪،‬‬ ‫معمــاری‪ ،‬پرســپکتیو و ســاخت بناهــای مســتحکم تاســیس کــرد‪ .‬دــر ســال ‪1766‬‬ ‫اکادمــی ســلطنتی قلمــکاری و درســال ‪ 1767‬اکادمــی گراورســازی تاســیس شــدند‪.‬‬ ‫ایــن ســه اکادمــی دــر ســال ‪ 1772‬توســط ملکــه ماریــا تــرزا تحــت عنــوان “انجمن‬ ‫ســلطنتی اکادمــی هنرهــای تجســمی” متحــد شــدند‪ .‬پــس از دگرگونیهــای متعدــد‬ ‫دــر ســاختار ایــن اکادمــی‪ ،‬عنــوان اکادمــی هنرهــای تجســمی دــر ســال ‪1872‬‬ ‫براســاس قانــون جدیــد اموزشــی بــه مدرســه عالــی ارتقــاء یافــت‪ .‬اصــول قانونــی‬ ‫ایــن مدرســه عالــی بــر قانــون برنامه ریــزی ســاختار اکادمی هــای مصــوب ســال‬ ‫‪ 1955‬تاثیرگــذار بــود و دــر ســال ‪ 1988‬قانــون جدیــد ســاختار اکادمی هــا و‬ ‫مدــارس عالــی جایگزیــن ان شــد‪ .‬بنیــان و اســاس دانشــگاههای هنــر دــر نیمــه‬ ‫اول قــرن نوزدهــم ریختــه شــد‪“ .‬انجمــن دوســتداران موســیقی حکومــت ســلطنتی‬ ‫اتریــش دــر ســال ‪ 1817‬یــک مدرســه اواز بــا مدیریــت انتونیــو ســالیری افتتــاح‬ ‫کــرد کــه بــه ســرعت رشــته های اموزشــی ســازهای مختلــف نیــز دــر ان گســترش‬ ‫پیدــا کــرد‪ .‬تاریــخ دانشــگاه موســیقی اینســبورک بــه تاســیس یــک مدرســه اواز‬ ‫دــر ســال ‪ 1816‬توســط «انجمــن موســیقی ایالــت اشــتایرمارک» بازمی گردــد‪.‬‬ ‫همچنیــن تاســیس انجمــن موســیقی کلیســا دــر ســالزبورگ دــر ســال ‪1841‬‬ ‫نقطــه شــروع تشــکیل دانشــگاه موســیقی “موتــزارت” بــود‪ .‬دــر ســال ‪1909‬دولــت‬ ‫ادــاره هنرســتان موســیقی ویــن را دــر دســت گرفــت و ان را “اکادمــی ســلطنتی و‬ ‫هنرهــای نمایشــی” نــام نهــاد‪ .‬اکادمــی “موتــزارت” کــه از ســال ‪ 1881‬توســط بنیــاد‬ ‫بین المللــی موتــزارت” ادــاره می گردیــد‪ ،‬دــر ســال ‪1914‬بــه صــورت عمومــی‬ ‫درامــد و بــه هنرســتان موســیقی تبدیــل گردیــد و باالخــره دــر ســال ‪ 1922‬تحــت‬ ‫نظــارت دولــت درامــد‪ .‬تاســیس دانشــگاه هنرهــای عملــی دــر ویــن بــا اصالحــات‬ ‫اموزشــی علم گرایانــه نیمــه دــوم قــرن نوزدهــم مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫‪| 53‬راز شقایق| ‪23‬‬ ‫شماره ‪55‬‬ ‫دــر ســال ‪1867‬مدرســه مشــاغل هنــری متعلــق به“مــوزه ســلطنتی هنــر و‬ ‫صنعــت اتریــش” بــا هدــف پــرورش نیروهــای متخصــص هنــری دــر عرصــه‬ ‫صنعــت تاســیس شــد‪ .‬دــر طــول ســالها رشــته هایی همچــون فلــزکاری و‬ ‫منبـت کاری بــه برنامــه تحصیلــی ایــن دانشــگاه اضافــه شــد‪ ،‬ایــن دانشــگاه‬ ‫دــر ســال ‪1909‬تحــت نظــارت دولــت درامد‪.‬بیــن ســالهای ‪1938‬و ‪1945‬‬ ‫تمامــی دانشــگاههای هنــر امــروزی توســط المانهــا ادــاره می شــد‪ .‬دــر‬ ‫دــوره جمهــوری دــوم ایــن دانشــگاهها تبدیــل بــه اکادمــی شــدند‪ :‬اکادمــی‬ ‫موســیقی و هنرهــای نمایشــی دــر ویــن (‪ )1947‬و اکادمــی موســیقی و‬ ‫هنرهــای نمایشــی “موتــزارت” درســالزبورگ (‪.)1953‬هنرســتان موســیقی‬ ‫گراتــس دــر ســال ‪ 1963‬بــه عنــوان “اکادمــی موســیقی و هنرهای نمایشــی‬ ‫گراتــس” تحــت نظــارت دولــت درامــد‪ .‬بــا قانــون برنامه ریــزی مدــارس‬ ‫عالــی هنــر مصــوب ســال ‪ 1971‬ایــن اکادمی هــا بــه مدــارس عالــی تبدیــل‬ ‫شــدند و باالخــره دــر ســال ‪ 1973‬مدرســه خصوصــی هنــر دــر لینتــس کــه‬ ‫دــر ســال ‪ 1947‬تاســیس شــده بــود تحــت عنــوان “مدرســه عالــی طراحــی‬ ‫صنعتــی و هنــری لینتــس” بــه دولــت واگــذار شــد‪ .‬دــر ســال ‪ 1962‬دــر‬ ‫راســتای قوانیــن جدیــد اموزشــی دوره هــای امــوزش تکمیلــی بــه شــرح‬ ‫ذیــل از لحــاظ ســازمانی تبدیــل بــه اکادمــی شــدند‪:‬‬ صفحه 23 ‫ساختار اموزشی‬ ‫سیســتم دانشــگاهی دــر اتریــش بــر یــک خودامــوزی رهــا از کنتــرل و گســترده‬ ‫پایه ریــزی شــده اســت‪ .‬نســبت و ســطح ســاعات شــرکت دــر یــک کالس دــر‬ ‫تــرم و شــرکت دــر امتحانــات موضوعــی بــا برنامه ریــزی درســی تک تــک‬ ‫دانشــجویان مرتبــط اســت‪ .‬تحصیــات مدــارس عالــی تخصصــی بــه صــورت‬ ‫نظــام ســالی برنامه ریــزی شــده اند‪ .‬حضــور دــر کالســها بیــن ‪ 25‬تــا ‪ 31‬ســاعت‬ ‫دــر هفتــه می باشــد‪.‬دوره های تحصیــل دانشــگاهی کــه اساســاً هدفشــان ارائــه‬ ‫امــوزش اکادمیــک بــه جوانــان همــراه بــا امادگــی انهــا بــرای ایندــه شغلی شــان‬ ‫می باشــد‪ ،‬دــر انتهــا بــه کســب مدــرک اکادمیــک منتــج می گردــد‪.‬‬ ‫بخشــی از برنامه هــای تحصیــل کوتــاه بــرای حرفــه از پیــش تعییــن شــده منتــج‬ ‫بــه مدــرک اکادمیــک نمی گردنــد‪ .‬بیــن تحصیــات دانشــگاهی‪ ،‬تحصیــات‬ ‫دکتــری‪ ،‬دوره هــای تحصیــل تکمیلــی و اضافــی تفــاوت وجــود دارد‪.‬ســاختار‬ ‫دوره هــا کــه منتــج بــه صالحیــت اموزشــی می گردنــد‪ ،‬دــر بخشــی ‪ 3 .2 .2‬اوردــه‬ ‫شــده اســت‪ .‬تحصیالتــی کــه بــه اولیــن مدــرک ختــم می شــود بــه دــو بخــش‬ ‫تقســیم شــده اند و هــر دــو بــا امتحــان کســب مدــرک بــه پایــان می رســند‪ .‬قبــل‬ ‫از دومیــن امتحــان کســب مدــرک‪ ،‬دانشــجویان بایــد مدرکــی دــال بــر قبولــی دــر‬ ‫امتحــان اول را ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫دانشــجویانی کــه اولیــن مدــرک را دــر دســت دارنــد‪ ،‬مجازنــد تــا دــر تحصیــات‬ ‫دکتــری دــر رشــته ویــژه یا رشــته وابســته بــه ان ادامــه تحصیــل دهنــد تحصیالت‬ ‫دکتــری شــامل ارائــه پایان نامــه (تــز دکتــری) و امتحــان شــفاهی دــر رشــته های‬ ‫مختلــف می باشــد‪.‬تحصیالت پزشــکی از ســه مقطــع تشــکیل یافتــه و مســتقیماً‬ ‫بــه درجــه دکتــری ختــم می شــود‪ .‬حداقــل زمــان و طــول تمامــی دوره هــا دــر‬ ‫قانــون تحصیــات اوردــه شــده اســت‪ .‬اغلــب دوره هــا از ‪ 8‬تــا ‪ 10‬نیــم تــرم‬ ‫تحصیلــی بــه طــول می انجامــد تحصیــات دکتــری دــو نیــم تــرم دیگــر را نیــز‬ ‫دــر بــر می گیرد‪.‬حداقــل طــول تحصیــات پزشــکی ‪ 12‬نیــم تــرم می باشــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن وجــود‪ ،‬زمــان حقیقــی و واقعــی طــول دــوره عموم ـاً بیشــتر از زمــان اوردــه‬ ‫شــده دــر فــوق می باشــد‪ .‬تنهــا ‪ 6‬درصــد از کل دانشــجویان تحصیالتشــان را دــر‬ ‫خــال حداقــل زمــان اوردــه شــده بــه اتمــام می رســانند‪.‬‬ ‫بیشــتر دوره هــای کالجهــای هنرهــای زیبــا منتــج بــه مدــرک اکادمیــک می گردــد‪.‬‬ ‫دانشــجویان دوره هــای کالــج هنــر هماننــد دانشــجویان دانشــگاه ها از شــرایط‬ ‫یکســان برخوردارند‪.‬دوره هــای دیپلــم ‪ 3‬تــا ‪ 6‬ســال بــه طــول می انجامنــد‪.‬‬ ‫فارغ التحصیــان دوره هــای تحصیــل کوتــاه مدــت‪ ،‬عنــوان متخصــص دریافــت‬ ‫می کننــد و مدــرک اکادمیــک بــه انهــا تعلــق نمی گیــرد‪ .‬حداقــل مدــت زمــان‬ ‫دوره هــای تحصیالتــی کــه بــه درجــات و مدــارک اکادمیــک ختــم می شــوند‪.‬‬ ‫بــه فارغ التحصیــان معمــاری دــر کالجهــای هنــر عنــوان ‪( Mag. Arch‬لیســانس‬ ‫معمــاری) دادــه می شــود‪(Mag. Art .‬لیســانس هنــر) بــه فارغ التحصیــان‬ ‫دوره هــای امــوزش هنــری و دیگــر رشــته ها و تحصیــات مربوطــه‬ ‫اعطــاء می شــود‪ .‬مراکــز امــوزش عالــی دــر کشــور اتریــش شــامل‬ ‫دانشــگاه هــا‪ ،‬دانشــکده هــای هنرهــای عالــی‪ ،‬مدــارس عالــی فنــی و‬ ‫کالــج هــای تخصصــی دــو تــا ســه ســاله اســت‪ .‬مراکــز امــوزش عالــی‬ ‫اتریــش دــر زمینــه هنــر و موســیقی بســیار قــوی اســت و دانشــکده‬ ‫موســیقی و اثــار هنــری و دانشــکده هنــر کاربردــی شــهر ویــن از مراکــز‬ ‫قویژهنــری اروپــا یــه شــمارمی اینــد‪.‬‬ ‫شــرط ورودبــه دانشــگاه هــا ومراکــز امــوزش عالــی اتریــش‬ ‫داشــتن مدــرک (‪ )Reifeprüfungszeugins‬اســت‪ .‬دانشــکده هــای‬ ‫هنرهــای عالــی امتحــان ورودــی نیــز برگــزار مــی کننــد‪ .‬مراکــز‬ ‫امــوزش عالــی دراتریــش محدودیتــی بــرای پذیــرش دانشــجو‬ ‫ندارند‪.‬تحصیــات دانشــگاهی شــامل دــو دــوره عمومــی (‪Der erste‬‬ ‫‪ )Studienabschnitt‬وتخصصــی (‪)Zweite Studienabschbitt‬‬ ‫اســت‪ .‬البتــه دــر پایــان دــوره عمومــی امتحانــات برگــزار مــی شــود‬ ‫ولــی مدرکــی صادــر نمی شــود‪ .‬همــه دانشــگاه هــای اتریــش دولتــی‬ ‫هســتند و بودجــه انهــا را دولــت تامیــن مــی کنــد و دانشــجو ملــزم‬ ‫بــه پرداخــت شــهریه نیســت‪ .‬درســال ‪1993‬میالدــی مجلــس اتریــش‬ ‫تاســیس مدــارس عالــی فنــی ‪( )Fachhochschulen) FH‬مشــابه‬ ‫نظــام اموزشــی المــان) را تصویــب کــرد‪ .‬هدــف ازتاســیس مدــارس‬ ‫عالــی فنــی‪ ،‬کوتــاه کردــن دــوره تحصیــل و راهیابــی ســریعتر دانــش‬ ‫اموختــگان بــه بــازار کار اســت‪ .‬ازســال ‪1994‬میالدــی تــا کنــون بیــش‬ ‫از ‪40‬مدرســه عالــی فنــی مجــور تاســیس گرفتــه انــد کــه دــر رشــته‬ ‫هــای مختلــف دــوره هــای ‪ 4‬ســاله برگــزار مــی کننــد‪ .‬تفــاوت مدــارس‬ ‫عالــی فنــی بــا دانشــگاه هــا دــر کاربردــی و حرفــه ای بودــن تحصیالت‬ ‫اســت‪ .‬دــر پایــان دــروه هــا دانشــجو بایــد یــک دــوره شــش مــاه تــا‬ ‫یــک ســاله را دــر مراکــز گوناگــون بــه کارامــوزی بپردــازد‪ .‬شــرط ورود‬ ‫بــه مدــارس عالــی فنــی‪ ،‬همــان شــرط ورود بــه دانشــگاه هاســت و دــر‬ ‫مواردــی مدــارک حرفــه ای نیــز مــورد توجــه قــرار مــی گیرنــد‪ .‬زمانــی‬ ‫کــه تعدــاد متقاضیــان بیشــتر از گنجایــش دانشــگاه هــا باشــد امتحــان‬ ‫ورودــی برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫دــر اتریــش حدــود ‪ 18‬دانشــگاه و ‪ 110‬انجمــن اموزشــی وجــود دــارد و زبــان ملــی و رســمی تدریــس دــر ایــن‬ ‫دانشــگاه هــا المانــی مــی باشــد‪ .‬تحصیــل دــر دانشــگاه هــای اتریــش از تــرم زمســتانی‪ 2001‬بــرای دانشــجویان‬ ‫خارجــی رایــگان نیســت‪.‬‬ ‫تامیــن هزینــه هــای تحصیلــی بوســیله کار ضمــن تحصیــل دــر اتریــش امــکان پذیــر نیســت مگــر انکــه دانشــگاه بــا‬ ‫توجــه بــه نمــره هــای بــاالی دانشــجویان خارجــی بــه انهــا دــر خــود محیــط دانشــگاه کار دهــد‪.‬‬ ‫اخــذ پذیــرش بــرای ادامــه تحصیــل دردانشــگاه هــای اتریــش شــرط اعطــای ویــزا ازســوی دولــت اتریــش اســت‪.‬‬ ‫بــرای ورود بــه دانشــگاه هــای اتریــش داوطلــب بایــد دانشــجوی رشــته مــورد نظــر دــر کشــور خــود باشــد‪ ،‬بــه‬ ‫عبــارت دیگــر دیپلــم بــه تنهایــی قابــل قبــول دانشــگاه هــای اتریــش نیســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪24‬‬ صفحه 24 ‫دانشــجویانی مــی تواننــد بــه عنــوان دانشــجوی رســمی دــر‬ ‫دانشــگاههای اتریــش بــه تحصیــل ادامــه دهنــد کــه مدــرک تحصیلــی‬ ‫انهــا دــر کشــوری کــه ان را کســب کردــه انــد و همچنیــن دــر اتریــش‬ ‫بــرای ورود بــه دانشــگاه کافــی باشــد‪.‬‬ ‫دانشــجویانی کــه قبــا دــر دانشــگاه بــه تحصیــل اشــتغال داشــته انــد‬ ‫بایــد گواهــی صادــره از دانشــگاه را ارایــه دهنــد و دــر ایــن گواهــی‬ ‫بایــد کلیــه نمــرات منعکــس باشــد‪.‬‬ ‫مهلــت ثبــت نــام بــرای تــرم تابســتانی تــا اول فوریــه و بــرای تــرم‬ ‫زمســتانی تــا اول ســپتامبر مــی باشــد یعنــی مراکــز مربوطــه بایــد‬ ‫مدــارک متقاضــی را تــا زمانهــای نامبردــه دریافــت کردــه باشــند کــه‬ ‫معمــوال توصیــه مــی شــود کــه متقاضیــان بدلیــل بــاال بودــن تعدــاد‬ ‫تقاضاهــا از ‪ 6‬مــاه قبــل درخواســت خــود را بــه دانشــگاه ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫هزینــه زندگــی و تحصیــل دراتریــش ســالیانه ‪ 7500‬یــورو مــی باشــد‬ ‫کــه ایــن هزینــه بــه عنــوان ســاپورت مالــی بــرای اخــذ ویــزای تحصیلی‬ ‫بایــد بــه حســاب متقاضــی دــر اتریــش واریــز گردــد کــه بعــد از اخــذ‬ ‫روادیــد قابــل برداشــت مــی باشــد‪.‬‬ ‫موسســات امــوزش عالــی علمــی و هنــری وظیفــه اصلــی اموزشــی خود‪،‬‬ ‫یعنــی امــوزش مقدماتــی حرفــه ای را بــا ارائــه دــروس دــر مقاطــع‬ ‫لیســانس و فوق لیســانس انجــام می دهنــد‪ .‬پــس از ان بــه عنــوان‬ ‫عالیتریــن درجــه تحصیلــی‪ ،‬تحصیــل دــر دــوره دکتــرا نیــز امکان پذیــر‬ ‫اســت‪ .‬وظیفــه فارغ التحصیــان ایــن دــوره دــر اصــل تربیــت و امــوزش‬ ‫نســل بعــد علمــی خواهــد بــود‪ .‬قســمت عمد ـه ای از تحصیــات دــوره‬ ‫دکتــرا بــه گونـه ای ســازمان یافتــه کــه دــر برگیرندــه تمــام گرایشــهای‬ ‫مربــوط بــه یــک رشــته باشــد‪.‬‬ ‫بدین ترتیــب مثــ ً‬ ‫ا تمامــی گرایشــهای علــوم طبیعــی یــک دکتــرای‬ ‫مشــترک دارنــد‪ .‬دــوره دکتــرای فارغ التحصیــان دانشــگاههای هنــر‬ ‫مشــترکاً بــا همــکاری یــک دانشــگاه علمــی برگــزار مــی شــود‪ .‬ادامــه‬ ‫تحصیــل دــر دانشــگاه از طریــق شــرکت دوره هــای اموزشــی صــورت‬ ‫می پذیــرد‪ .‬ســاختار امورشــی تقریب ـاً بــرای تمــام رشــته های تحصیلــی‬ ‫به طــور یکســان یــا بســیار شــبیه بــه هــم برنامه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫تحصیــل دــر مقطــع کارشناســی حداکثــر بــه دــو مرحلــه تقســیم‬ ‫می شــود‪ .‬هــر مرحلــه تحصیلــی بــا انجــام امتحــان نهایــی کــه خــود‬ ‫از تعدادــی امتحانــات مربــوط بــه دــروس تخصصــی مختلــف تشــکیل‬ ‫یافتــه اتمــام می یابــد‪ .‬اجــازه شــرکت دــر امتحــان مدــرک نهایــی‬ ‫منــوط بــه ارائــه یــک پایان نامــه اســت‪.‬‬ ‫مرحلــه دــوم تحصیلــی می توانــد بــه منظــور تخصصی شــدن بیشــتر‬ ‫بــه شــاخه های تحصیلــی متفــاوت تقســیم شــود‪ .‬دــوره دکتــرا حداقــل‬ ‫بــه مدــت چهــار تــرم طــول می کشــد‪ .‬ایــن دــوره بــا ارائــه رســاله‬ ‫دکتــرا بــه عنــوان مدــرک اصلــی ســنجش کارایــی علمــی دانشــجو و بــا‬ ‫انجــام امتحانــات شــفاهی نهایــی درایــن دــوره بــه پایــان می رســد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 1999‬دــوره تحصیلــی دانشــگاهی کــه بــه اخــذ مدــرک منجــر‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪25‬‬ ‫می شــود بــا پیشــنهاد دانشــگاه و موافقــت وزارت مربوطــه بــه دــو‬ ‫مرحلــه تحصیلــی (کارشناســی و کارشناســی ارشــد) تقســیم شــد‪ .‬ایــن‬ ‫تقســیمات دــر حــال حاضردــر حــال اجــرا هســتند‪ .‬طــول زمــان تحصیلــی‬ ‫تنهــا از جنبــه کمتریــن حــد مجــاز ان معیــن شــده اســت‪ .‬دــر قوانیــن‬ ‫تحصیلــی حداقــل زمــان قانونــی تحصیــل دــر نظــر گرفتــه شــده کــه‬ ‫تنهــا دــر شــرایط اســتثنایی قابــل کمترشــدن اســت‪ .‬دــر مــورد اکثــر‬ ‫رشــته های تحصیلــی ایــن حداقــل شــامل هشــت تــرم می شــود‪ ،‬امــا‬ ‫می توانــد دوازدــه تــرم یــا بیشــتر هــم طــول بکشــد‪ .‬اصــوالً تجــاوز‬ ‫از ایــن حداقــل مدــت تحصیــل نیــز بصــورت قاعدــه دــر امدــه اســت‪.‬‬ ‫تحصیــات دانشــگاهی دــو مرحلـه ای بــا اخــذ مدــرک کارشناســی ارشــد‬ ‫یــا دکتــرا و تحصیــات ســه مرحل ـه ای بــا اخــذ مدــرک کارشناســی یــا‬ ‫دکتــرا پایــان می یابــد‪.‬‬ ‫حداقــل مدــت زمــان تحصیلــی دــر یــک مدرســه عالــی حرفــه ای بــا‬ ‫احتســاب زمــان تعییــن شــده بــرای پایان نامــه بالــغ بــر ســه ســال‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫تقریبــاً مدــت زمــان تحصیــل دــر تمــام مدــارس عالــی حرفــه ای کــه‬ ‫ســابقاً تاســیس شــده اند چهــار ســال اســت‪.‬در نظرگرفتــن دوره هــای‬ ‫کارامــوزی مدــت زمــان تحصیــل را طوالنی تــر می کننــد‪ .‬تحصیــل بــا‬ ‫شــرکت دــر امتحــان پایانــی اخــذ مدــرک بــه پایــان می رســد کــه‬ ‫خــود از پایان نامــه و یــک امتحــان کمیســیونی تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫تحصیــل دــر یــک مدرســه عالــی حرف ـه ای بــا اخــذ مدــرک دانشــگاهی‬ ‫پایــان می یابــد‪ .‬ایــن مدــرک دانشــگاهی بــرای ادامــه تحصیــل دــر‬ ‫مقطــع دکتــرا دــر یــک دانشــگاه معتبــر اســت‪ .‬تحصیــل دــر مقطــع‬ ‫دکتــرا بــرای فارغ التحصیــان مدــارس عالــی حرف ـه ای دــو تــرم بیشــتر‬ ‫از فارغ التحصیــان دانشــگاهی طــول می کشــد‪.‬تحصیل دــر خدمــات‬ ‫عالــی ف ـن اوری‪ ،‬پزشــکی و مامایــی ســه ســال طــول می کشــد کــه بــه‬ ‫ســ ه ســال تحصیلــی تقســیم می شــود‪.‬‬ صفحه 25 ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫نظام حقوقی اتریش‬ ‫سیســتم حقوقــی اتریــش بــر طبــق قوانیــن رم و براســاس سلســله مراتــب‬ ‫پایــه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫سلســله مراتــب نظــام حقوقــی حاکــی از ان اســت کــه قوانیــن و مقــررات‬ ‫مــی بایســت بــا هنجارهــای بــاارزش (قانــون اساســی‪ ،‬قانــون) مطابقــت‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬دــر باالتریــن جایــگاه ایــن سلســله مراتــب‪ ،‬قانــون اساســی‬ ‫فدــرال و تــک تــک قوانیــن قانــون اساســی ماننــد قوانیــن عضویــت دــر‬ ‫اتحادیــه اروپــا‪ ،‬قــرار گرفتــه انــد‪ .‬پــس از ان قوانیــن ســاده فدــرال و ایالتــی‬ ‫جــای دارنــد‪ .‬تصمیمــات و قوانیــن صادــر شــده از طــرف ادــارات دولتــی‬ ‫براســاس ایــن قوانیــن تدویــن مــی شــوند‬ ‫دــر کشــور اتریــش سیســتم قوانیــن موردــی وجــود ندــارد‪ .‬منظــور از قوانیــن‬ ‫موردــی حالتــی اســت کــه طــی ان قاضــی دــر تصمیــم گیــری یــا تعبیــر و‬ ‫تفســیر ازادــی کامــل داشــته باشــد‪ ،‬البتــه پــر واضــح اســت کــه احــکام‬ ‫صادــره پیشــین مــی تواننــد دــر رونــد اســتدالل مــورد اســتفاده و اســتناد قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫بــا بــه عضویــت دــر امدــن اتریــش دــر اتحادیــه اروپــا دــر تاریــخ اول ژانویــه ‪ ،1995‬ایــن کشــور موجودیــت نظــام حقوقــی ایــن اتحادیــه را بــه رســمیت شــناخت‪.‬‬ ‫کشــور اتریــش دــر اغلــب کنوانســیون هــای حقوقــی بیــن المللــی ماننــد تفاهــم نامــه دادــگاه حکمیــت نیویــورک (‪ )1958‬و کنوانســیون حقــوق خریــد ویــن (‪،)1980‬‬ ‫حقــوق بیــن المللــی خریــد ســازمان ملــل متحــد‪ ،‬عضویــت دــارد‪.‬‬ ‫قانون اساسی‬ ‫‪/https://www.yasa.co/blog/introduction-to-the-austrian-judic‬‬ ‫‪ 140‬دادــگاه بخــش‪ ۲۰ ،‬حــوزه دادــگاه شهرســتان‪ ۴ ،‬حــوزه دادــگاه عالــی‬ ‫اســتانی و دادــگاه عالــی مرکــزی‪ ،‬اســاس تشــکیالت قضائــی اتریــش را‬ ‫تشــکیل مــی دهــد‪ ۱۶ .‬مدعــی العمــوم دــر دادگاههــای بخــش و شهرســتان‬ ‫و ‪ ۴‬مدعــی العمــوم دــر دادگاههــای اســتانی دــر ســاختار نظــام قضایــی‬ ‫اتریــش وجــود دــارد کــه بنــا بــه اعــام مقامــات قضائــی اتریــش بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه تشــکیالت و تقســیم بندــی دــر ســالهای دــور انجــام شــده اســت‬ ‫دــر صدــد انجــام اصالحــات دــر تشــکیالت مــی باشــند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪26‬‬ ‫ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻘﺪﻣﻪﺍﻱ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﺷﻤﺮﺩ‪« ،‬ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺗﺮﻳﺶ» ﺩ ر ﺳﺎﻝ ‪ ۱۸۶۷‬ﻣﻴﻼﺩــی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﻳـﻪ ﺗﺸـﻜﻴﻞ‬ ‫ﺍﻣﭙﺮﺍﻃـﻮﺭﻱ ﺍﺗﺮﻳﺶ ـ ﻣﺠﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎﺩ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ‪ ،‬ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ د ر ﺍﺗﺮﻳﺶ(ﺳﺎﻝ‬ ‫‪ ۱۹۱۸‬ﻣﻴﻼﺩــﻱ) د ر ﻳﻜﻢ ﺍﻛﺘﺒﺮ ﺳﺎﻝ ‪ ۱۹۲۰‬ﻣﻴﻼﺩــﻱ ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﺭﺳـﻴﺪ و د ر‬ ‫ﺩﻫﻢ ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ‪ ،‬ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﺷـﺪ‪ .‬د ر ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﺍﻳـﻦ ﻗـﺎﻧﻮﻥ «ﻫـﺎﻧﺲ‬ ‫ﻛﻠﺴـﻦ» ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ‪ ،‬ﻧﻘﺸﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻔﺎ کــرد‪ .‬د ر‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ د وم ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ د وم د ر ﺍﺗﺮﻳﺶ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ‪،‬دوبــاره‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎﻝ ‪ 1920‬ﻣﻴﻼﺩــﻱ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ؛ ﻣﻄـﺎﺑﻖﺍﺻـﻞ ﺍﻭﻝ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﺍﺗﺮﻳﺶ ﻳﻚ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺩﻣﻜﺮﺍﺗﻴﻚ (ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻧﻲ) ﻓﺪﺭﺍﻝ ﻭ‬ ‫ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﻮﺍﻱ ﺳﻪ گانــه ﻗﻀﺎ‪ ،‬ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻣﺠﺮﻳﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﺩﻗﻴﻘـﺎ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ‪ ،‬ﺍﺗﺮﻳﺶ ﺟﺰو ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑـﻪ‬ ‫ﺣﻘـﻮﻕ ﺑﺸـﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ‪.‬‬ ‫ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻋﺮﻓﻲ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻮﻕ‪ ،‬ﺳﺎﺑﻘﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ د ر ﺍﺗﺮﻳﺶ د ارد‪ ،‬ﺑﺎ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺣﺎﻝ‪ ،‬ﺍﺻﻮﻝ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴـﻴﻮﻥ ﻫـﺎﻱ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻭ ﺁﺯﺍﺩــﻱ ﻫـﺎﻱ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ‬ ‫ﻛﻪ د ر ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ه ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺁﻥ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ‪ ،‬ﺗﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﺍﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺣﺎﻓﻆ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻮﻕ د ر ﺍﺗﺮﻳﺶ است‪ .‬د ر ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﺗﺮﻳﺶ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﻣﻠﺖ ﺍﺗـﺮﻳﺶ ﻭ ﺍﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺗﻤـﺎﻡ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻣﻠـﺖ د ر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ‬ ‫ﻫﻴﭻ ﻓﺮﺩــﻱ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺭﻧـﮓ ﭘﻮﺳـﺖ‪ ،‬ﻧـﮋﺍﺩ ﻭ ﺯﺑـﺎﻥ ﺑـﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮﻱ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﺁﺯﺍﺩﻱﻫـﺎﻱ ﻋﻤـﻮﻣﻲ (ﻧﻈﻴـﺮ ﺁﺰﺍﺩ ی ﺷﻐﻞ‪ ،‬ﻣﺴﻜﻦ ﻭ‪)..‬‬ ‫ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ اســت‪.‬‬ ‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﺣﻘﻮﻕ ﺫﺍﺗﻲ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﺩــﻱ ﺭﺍ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻭﻱ ﺳﻠﺐ ﻛﺮﺩ؛ ﻫﺮﻛﺲ ﺣﻖ د ارد ﻛـﻪ ﺍﻓﻜـﺎﺭ ﻭ ﻋﻘﺎﻳـﺪ‬ ‫ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ‪ ،‬ﻧﻮﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻛﺘﺎﺏ‪ ،‬ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻣﺠﻠﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜـﻦ ﺍﺳـﺖ‪،‬‬ ‫ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻛﻨﺪ ﻭ د ر ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ‪ .‬ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻥ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻛﺮﺩ‪.‬‬ ‫ﺁﺯﺍﺩ ی ﻣـﺬﻫﺐ ﻭ ﺁﺯﺍﺩــﻱ ﻋﻠـﻢ ﻭ ﺩــﺍﻧـﺶ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻪ‪ ،‬د ر ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ‬ ‫ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ‪ .‬ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺍﺗﺮﻳﺶ ﺩ اﺭﺍﻱ ﻫﺸﺖ ﺑﺨﺶ ﻭ ﻳﻜﺼﺪ ﻭ‬ ‫ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺩــﻭ ﺍﺻـﻞ ﺍﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ‪ ،‬ﭘﺮﺩــﺍﺧﺘـﻪ ﺍﺳـﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺨﺶ د وم ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﻣﻘﻨﻨﻪ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﻣﺠﺮﻳﻪ ﻓﺪﺭﺍﻝ‪ ،‬ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻱ ﻣﻘﻨﻨـﻪ ﻭ ﻣﺠﺮﻳـﻪ د ر ﺍﻳـﺎﻻﺕ ﻧـﻪﮔﺎﻧـﻪ ﺍﺗـﺮﻳﺶ‬ ‫ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ د ر ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺯ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻛﻨﺘـﺮﻝ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺎﺏﻫـﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻭ ﻋﻤـﻮﻣﻲ (ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ) ﺑﺤﺚ ﻣﻲﺷﻮﺩ‪ .‬ﺑﺨـﺶ‬ ‫ﺷﺸـﻢ‪ ،‬ﺗﺤـﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ضمانــتﻫﺎﻱ اد اری ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻔﺼﻞ ﺍﺯ‬ ‫د اد گاهﻫﺎﻱ ﺍﺩ اﺭﻱ ﻭ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩــﺍﺩﮔﺎﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ‪ ،‬ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻫﻔﺘﻢ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ‪.‬‬ صفحه 26 ‫‪html.https://www.nyulawglobal.org/globalex/Hungary1‬‬ ‫صالحیت نظام قضایی اتریش‬ ‫صالحیــت دادگاههــا و نظــام‬ ‫قضایــی اتریــش بخــش‬ ‫(‪ )District Court‬در امــور‬ ‫خانوادگــی وامــور حقوقــی تــا‬ ‫‪ ۱۰/۰۰۰‬یــورو تعییــن شــده‬ ‫اســت‪ .‬دادگاههــای بخــش بــا‬ ‫یــک قاضــی ادــاره مــی شــود و‬ ‫اعتــراض بــه اراءقابــل اعتــراض‬ ‫مــی باشــد‪ .‬دعــاوی بیــش از‬ ‫‪ ۱۰/۰۰۰‬یــورو دــر دادگاههــای‬ ‫شهرســتان رســیدگی مــی شــود‬ ‫و اعتــراض بــه ایــن اراء دــر‬ ‫دادگاههــای عالــی اســتان مطــرح مــی شــود‪.‬‬ ‫صالحیــت دادگاههــای بخــش دــر امــور کیفــری و نظــام قضایــی اتریــش شــامل جرائمــی مــی شــود کــه مجــازات ان کمتــر از یکســال یــا جــزای نقدــی باشــد‪.‬‬ ‫(ســرقتهای موردــی‪ ،‬ایــراد ضــرب ســاده‪ ،‬تصادفــات)‪.‬‬ ‫جرائــم بــا مجــازات تــا ‪ ۵‬ســال حبــس دــر دادگاههــای شهرســتان (‪)Regional court magistrate‬بــا حضــور ‪ ۱‬قاضــی و جرائــم یــا مجــازات بیــن ‪ ۵‬تــا ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫دــر دادگاههــای شهرســتان بــا حضــور ‪ ۲‬قاضــی حرفــه ای و ‪ ۲‬مستشــار و جرائــم بــاالی ‪ ۱۰‬ســال بــا حضــور ‪ ۳‬قاضــی حرفــه ای ‪ ۸‬نفــر مستشــار (هیــات منصفــه)‬ ‫رســیدگی مــی شــود‪ ،‬تصمیــم بــا اکثریــت اتخــاذ مــی شــود‪ .‬دــر صــورت مســاوی بودــن اراء دــر مجازاتهــای بیــن ‪ ۵‬تــا ‪ ۱۰‬ســال‪ ،‬نظــری صائــب خواهــد بــود کــه‬ ‫نظــر رئیــس دادــگاه دــر ان باشــد‪ .‬هیــات منصفــه بــا انتخابــات تعییــن مــی شــوند و بــرای دادگاههــا از بیــن انهــا بــا قیــد قرعــه افرادــی تعییــن مــی گردــد‪ .‬ابتدــا‬ ‫هیــات منصفــه اعــام نظــر مــی نمایــد‪ .‬دــر صــورت تســاوی اراء متهــم تبرئــه خواهــد شــد‪ .‬چنانچــه اکثریــت بــه مجرمیــت نظــر داشــته باشــند‪ ،‬تصمیــم گیــری دــر‬ ‫ایــن مرحلــه بــا رای گیــری از همــه اعضــاء (‪ ۱۱‬نفــر) انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دــر کلیــه دادگاههــا نمایندــه دادســرا شــرکت مــی نمایــد و حضــور وکیــل دــر پروندــه هــای مهــم اجبــاری و دــر پروندــه هــای غیــر مهــم اختیــاری اســت‪ .‬تصمیــم‬ ‫گیــری دــر امــور کیفــری و ‪ ۳‬مرحلــه ای و دــر امــور حقوقــی ‪ ۲‬مرحلــه ای اســت‪ .‬سیســتم قضائــی اتریــش بــرای کوتــاه شــدن روندرســیدگی اصالحــات قضائــی دــر‬ ‫دســتور کار خــود قــرار دادــه انــد‪.‬‬ ‫د ادگاه عالی فدرال‬ ‫قوانین مدنی‬ ‫دادگاه هــای عالــی فدــرال ‪ ۶۰‬قاضــی دارنــد کــه دــر ‪ ۱۲‬شــعبه‬ ‫فعالیــت مــی کننــد و هــر شــعبه ‪ ۵‬قاضــی دــارد و نظــارت ادــاری‬ ‫بــه همــه دادگاههــا را بــر عهدــه دــارد‪ .‬از حیــث بودجــه‪ ،‬نیــرو و‬ ‫مقــررات ادــاری تابــع وزارت دادگســتری اســت لکــن دــر بخــش‬ ‫قضــا از اســتقالل عمــل وســیعی برخوردــار اســت‪.‬‬ ‫اصــل بــر ایــن اســت کــه قاضــی دــر کار قضــاوت کامــ ً‬ ‫ا مســتقل‬ ‫عمــل مــی کنــد و هیــچ مرجعــی حــق دســتور دادــن بــه قاضــی‬ ‫را ندــارد و بــا اعتقــاد ویــژه ای بــه ان احتــرام مــی گذارنــد لکــن‬ ‫ایــن اســتقالل نافــی اعمــال نظــارت نمــی باشــد‪ .‬دــر صورتــی کــه‬ ‫بــه وظایــف خــود عمــل نکنــد و ایــن موضــوع احــراز گردــد ابتدــاء‬ ‫بــه او تذکــر مــی دهنــد (شــفاهی) دــر صــورت عدــم توجــه کتبــاً‬ ‫مــوارد را بــه قاضــی متذکــر مــی گردنــد و چنانچــه تکــرار شــود‬ ‫گــزارش عملکــرد قاضــی بــه باالتریــن مقــام مســئول قاضــی ارائــه‬ ‫مــی گردــد‪ .‬عملکــرد قاضــی دــر یــک دــوره ‪ ۲‬تــا ‪ ۵‬ســاله ارزیابــی‬ ‫مــی شــود و ایــن ارزیابــی مــاک تصمیــم گیــری بــرای ارتقــاء یــا‬ ‫معرفــی بــه دادــگاه انتظامــی قضــات اســت‪ .‬دادــگاه عالــی اســتان‬ ‫مجــاز اســت تــا رســیدگی بــه پروندــه قاضــی‪ ،‬او را موقتـاً از خدمــت‬ ‫قضائــی معلــق نمایــد‪ .‬تعلیــق موقــت بایــد بــه تائیــد دادــگاه عالــی‬ ‫انتظامــی قضــات برســد‪ .‬بــه محــض اطــاع از تخلــف قاضــی او را از‬ ‫کار برکنــار و منفــک مــی شــود امــا حقــوق ان قطــع نمــی شــود‪.‬‬ ‫قضــات دادــگاه انتظامــی و نظــام قضایــی اتریــش از بیــن قضــات‬ ‫دادگاههــا انتخــاب مــی شــوند قاضــی نبایــد کاری بکنــد کــه حیثیــت‬ ‫ســایر همکارانــش را خدشــه دــار نمایــد‪ .‬ایــن هــا قوانیــن نانوشــته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس قانــون نظــام قضایــی اتریــش ســن قانونــی ازدــواج ‪ ۱۸‬ســال اســت و اگــر‬ ‫یکــی از زوجیــن زیــر ‪ ۱۸‬ســال باشــد بالــغ شــده باشــد مــی توانــد بــا اجــازه دادــگاه‬ ‫ازدــواج نماینــد مشــروط بــه اینکــه دیگــری ‪ ۱۸‬ســال را داشــته باشــد‪ .‬ازدــواج زمانــی‬ ‫قانونــی تلقــی مــی شــود کــه رســماً ثبــت شــود‪ .‬ادــاره ای بــرای ثبــت ازدــواج دــر‬ ‫شــهرداری وجــود دــارد کــه عهدــه دــار ایــن وظیفــه مــی باشــند هرچنــد ازدــواج طبــق‬ ‫مقــررات کشــورهای متبــوع دــر کنســولگری هــا ثبــت شــده باشــد‪ .‬هــر ازدــواج دــر‬ ‫اتریــش بایــد ثبــت گردــد‪.‬‬ ‫نــام خانوادگــی مــرد مــاک شناســائی اســت مگــر توافــق دیگــری شــده باشــد‪ .‬دــر‬ ‫مــورد فرزندــان حاصــل از ازدــواج هــای غیــر رســمی نــام خانوادگــی مادــر بــرای فرزنــد‬ ‫تعییــن مــی شــود مگــر اینکــه پدــر بــه وجــود اوالد اقــرار نمایــد‪.‬‬ ‫دارائــی زوجیــن تابــع توافــق فیمابیــن مــی باشــد و عرفـاً بطــور مســاوی اســت و هریــک‬ ‫مالــک ‪۵۰‬درصــد دارائــی مشــترک مــی باشــند ایــن قانــون دــر مــورد طــاق اعمــال‬ ‫مــی شــود و دــر مــرگ تابــع قانــون ارث اســت و دــر صورتــی کــه زوجیــن فرزنــد‬ ‫داشــته باشــند ‪( ۱/۳‬یــک ســوم) ارث دارنــد دــر صورتــی کــه فرزنــد نداشــته باشــند‬ ‫‪(۲/۳‬دوســوم) ارث خواهنــد بــرد و مابقــی بــه والدیــن مــی رســد دــر صورتــی کــه وارث‬ ‫دیگــری نداشــته باشــند مابقــی بــه زوجیــن مــی رســد پــس از کســر ‪(۱/۶‬یــک ششــم)‬ ‫مالیــات ارث دــر واقــع ‪(۱/۶‬یــک ششــم) مــازاد بــرارث خــود را مــی تواننــد مالک شــوند‪.‬‬ ‫دــر صورتــی کــه احــد از زوجیــن تابعیــت اتریــش را داشــته باشــند زوجیــن تابــع قانــون‬ ‫و نظــام قضایــی اتریــش خواهنــد بــود‪ .‬دــر غیــر اینصــورت تابــع قوانیــن و مقــررات‬ ‫کشــور متبــوع مــی باشــند‪ .‬چنانچــه بیــش از یکســال دــر اتریــش اقامــت داشــته باشــند‬ ‫دادگاههــای اتریــش صالــح بــه رســیدگی اســت ‪.‬‬ ‫طــاق دــر صــورت تقصیــر احــد از زوجیــن و عدــم توجــه بــه تعهدــات یــا جدایــی بیــش‬ ‫از ‪ ۳‬ســال بصــورت رســمی صادــر خواهــد شــد‪ .‬تخلــف از تعهدــات‪ ،‬بدرفتــاری و روابــط‬ ‫نامشــروع از علــل طــاق مــی باشــد‪۹۰ .‬درصــد طــاق هــا توافقــی اســت بشــرط انکــه‬ ‫‪ ۱/۵‬ســال از هــم جدــا زندگــی کننــد و بــرای نگهدــاری فرزندــان توافــق و تعییــن تکلیــف‬ ‫شــده باشــد‪.‬‬ ‫بچــه هــای مشــروع و نامشــروع همــه دــارای حــق هســتند و فرقــی بیــن انهــا وجــود‬ ‫ندــارد والدیــن مکلــف بــه تامیــن نیازهــای انهــا (تازمانــی کــه بتواننــد مســتقل شــوند)‬ ‫مــی باشند‪(.‬اســتقالل شــغلی و اقتصادــی تــا ‪ ۲۶‬ســالگی)‬ ‫هــر واقعــه ای دــر امــر ازدــواج و طــاق بایــد از طریــق دادگاههــا و نظــام قضایــی‬ ‫اتریــش انجــام شــود فرزندــان هــم نســبت بــه پدــر و مادــر تکلیــف دارنــد و الزامــاً‬ ‫بایــد هزینــه هــای نگهدــاری پدــر و مادــر دــر خانــه ســالمندان را متناســب بــا موقعیــت‬ ‫اقتصادــی و اجتماعــی خــود بپردازنــد‪.‬‬ ‫دــر اتریــش حدــود ‪۵۰‬درصــد ازدــواج هــا بــه طــاق منجــر می شــود‪ .‬تعدــاد بچه هــای‬ ‫نامشــروع رو بــه ازدیــاد اســت‪ ۱/۳ ،‬بچــه هایــی کــه بــه دنیــا مــی ایــد نامشــروع اســت‬ ‫و بــه منظــور دریافــت کمــک از دولــت ازدــواج هــا ثبــت نمــی شــود و جنبــه اخالقــی‬ ‫ندــارد بیشــتر بــه لحــاظ کمــک هــای اقتصادــی اســت‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫شقایق|‪27‬‬ ‫|رازشقایق|‬ ‫‪|55‬راز‬ ‫شماره‪41‬‬ ‫شماره‬ صفحه 27 ‫وین پایتخت اتریش‬ ‫میالد محمد هاشم‬ ‫ویَــن یــا ویِــن یــا ویانــا پایتخــت کشــور اتریــش و یکــی از اســتان های‬ ‫نه گانــه کشــور اتریــش محســوب می شــود‪ .‬ایــن شــهر بزرگتریــن شــهر‬ ‫اتریــش و نهمیــن شــهر بــزرگ دــر اتحادیــه اروپــا اســت‪ .‬تــا قبــل از‬ ‫شــروع قــرن بیســتم میالدــی‪ ،‬ویــن بزرگتریــن شــهر المانــی زبــان اروپــا‬ ‫بــود‪ .‬پیــش از شــروع جنــگ جهانــی اول ایــن شــهر دــو میلیــون نفــر‬ ‫جمعیــت داشــت‪.‬‬ ‫ویــن پایتخــت کشــور اتریــش یــک مجموعــه بی نظیــر از میــراث ســنتی‬ ‫و مدرنیتــه را ارائــه می دهــد‪ .‬شــهر ویــن بــا ســاختمان های باشــکوه‬ ‫امپراتــوری (کاخ ‪ ،Schnnbrunn، Belvedere‬کلیســای جامــع ســنت‬ ‫اســتفان)‪ ،‬ســاختمان های هنــر نــو (جدایــی ویــن) و همچنیــن یــک ســنت‬ ‫ماندــگار از هنرهــای موســیقی (‪Franz Schubert، Wolfgang Amadeus‬‬ ‫‪ ،)Mozart‬غذاهــای متنــوع (وینــر اشــنزل‪ ،‬اســترودل‪ ،‬ســاچر تورتــه)‪،‬‬ ‫معمــاری مدــرن‪ ،‬هنــر‪ ،‬جشــنواره های معــروف روبــرو هســتند‪.‬‬ ‫اب و هوا‬ ‫بــرای بررســی اب و هــوای پایتخــت اتریــش دــر فصــول مختلــف ســال‬ ‫می بایســت ابتدــا اشــنایی کلــی بــا اب و هــوای کشــور اتریــش داشــته باشــید‪.‬‬ ‫همانطــور کــه گفتــه شــد قســمت غربــی اتریــش را رشــته کوههــای الــپ‬ ‫پوشــانیده انــد و شــرق ان بیشــتر مســطح و جلگــه ای اســت‪.‬‬ ‫شــهر ویــن نیــز دــر شــمال شــرقی کشــور اتریــش واقــع شــده اســت و‬ ‫برخــاف شــهر هــای ســالزبورگ و اینســبورک کــه دــارای اب و هوای کوهســتانی‬ ‫و زمســتان هــای ســرد و خشــن هســتند‪ ،‬دــارای اب و هــوای معتدــل و قــاره ای‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫پایتخــت اتریــش ‪ ،‬ویــن دــر فصــل بهــار دــارای میانگیــن هــوای ‪ ۱۴‬تــا ‪۱۹‬‬ ‫درجــه اســت کــه نشــان از اعتدــال دمــای هــوای ویــن دــر ایــن فصــل دــارد‪.‬‬ ‫بــه فصــل تابســتان نزدیــک مــی شــویم بــا افزایــش دمــای هــوا شــاهد افزایش‬ ‫میــزان بــاران مــی باشــیم‪.‬‬ ‫ایــن نیــز بــه نوبــه خــود نکتــه جالبــی اســت کــه دــر ویــن دــر فصــل تابســتان‬ ‫بــه طــور میانگیــن تعدــاد ســاعات درخشــش خورشــید دــر اســمان ‪ ۹‬ســاعت‬ ‫اســت و تقریبــا ثلــث مــاه هــوا بارانــی اســت‪ .‬دــر فصــل پاییــز کــه دمــای‬ ‫هــوا پاییــن مــی ایــد‪ ،‬میــزان بــارش هــا نیــز کمتــر مــی شــود و هــوا دــر اکثــر‬ ‫روزهــای پاییــزی ابــری بدــون بــارش یــا بــا بــارش کــم اســت زیــرا میــزان‬ ‫ســاعت درخشــش خورشــید دــر اســمان ویــن تنــزل یافتــه اســت‪ .‬دــر زمســتان‬ ‫نیــز دمــای هــوا دــر برخــی نقــاط ویــن تــا منفــی ‪ ۴‬درجــه ثبــت شــده اســت و‬ ‫بــارش بــاران دــر زمســتان دــر فصــل زمســتان کمتــر از پاییــز اســت‪.‬‬ ‫نام‬ ‫نــام انگلیســی ‪ Vienna‬از نســخه همنــام ایتالیایــی نــام شــهر یــا ‪ Vienna‬گرفته‬ ‫شــده اســت‪ .‬ریشــه شناســی نــام ایــن شــهر هنــوز مــورد اختــاف علمی اســت‪.‬‬ ‫برخــی ادعــا مــی کننــد کــه ایــن نــام از ودونیــا گرفتــه شــده اســت ‪ ،‬بــه معنــی‬ ‫«مســیل جنــگل»‪ ،‬دــر المــان جدیــد و نــوع گویشــی ان یعنــی از شــیر مادــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫برخــی دیگــر معتقدنــد کــه ایــن نــام از نــام اســتقرار رومــی ســلتیک اســتخراج‬ ‫‪ Vindobona‬گرفتــه شــده اســت‪ ،‬احتمــاالً بــه معنــی «دهکدــه عادالنه ‪ ،‬اســتقرار‬ ‫روشــن» از ریشــه هــای ســلتیک ‪ ، -vindo ،‬بــه معنــی «روشــن» یــا «عادالنــه»‬ ‫اســت کلمــه ســلتیک ‪ vindos‬ممکــن اســت منعکــس کنندــه فرقــه بــزرگ ماقبــل‬ ‫تاریــخ ویندــوس ‪ ،‬خدــای ســلتیک باشــد کــه دــر اســطوره ایرلندــی بــه عنــوان‬ ‫جنگجــو اســت‪.‬‬ ‫نــام ایــن شــهر بــه زبــان هــای مجارســتانی (‪ ، )Bécs‬صربی‪-‬کرواتــی و ترکــی‬ ‫عثمانــی (‪ )Beç‬ریشــه ای متفــاوت‪ ،‬احتمــاالً اســاونی د ارد و د ر اصــل بــه قلعــه‬ ‫اوار د ر ایــن منطقــه گفتــه مــی شــده اســت‪ .‬اســلوونی زبانــان ایــن شــهر را‬ ‫‪ Dunaj‬می نامنــد کــه د ر زبانهــای دیگــر اســاوی اروپــای مرکــزی بــه معنــای‬ ‫رود دانــوب اســت کــه شــهر بــر روی ان بنــا شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪28‬‬ صفحه 28 ‫تاریخ شهر وین‬ ‫از ‪ 500‬ســال قبــل از میــاد مســیح ‪ ،‬زمانــی کــه ســلت هــا ایــن مــکان را د ر دانــوب‬ ‫مســتقر کردنــد ‪ ،‬شــواهد ی د ر مــورد ســکونت مدــاوم یافت شــده اســت‪.‬‬ ‫رومــی هــا د ر ‪ 15‬ســال قبــل از میــاد ‪ ،‬شــهر مــرزی را کــه ‪ Vindobona‬نامید ه انــد‪،‬‬ ‫بــرای محافظــت از امپراتــوری د ر برابــر قبایــل ژرمنــی د ر شــمال ‪ ،‬مســتحکم کردند‪.‬‬ ‫دــر ســال ‪ ، 976‬لئوپولــد اول بابنبــرگ بــه عنــوان حاکــم‪ ،‬منطقــه ای ‪ 60‬مایلــی بــا‬ ‫مرکزیــت دانــوب دــر مــرز شــرقی باواریــا ‪ ،‬منصــوب شــد‪ .‬ایــن منطقــه ابتدایــی‬ ‫بــه د وک نشــین اتریــش تبدیــل شــد‪ .‬هــر حاکــم جانشــین بابنبــرگ ایــن منطقــه‬ ‫را بــه ســمت شــرق دــر امتدــاد رود دانــوب گســترش دــاد و ســرانجام ویــن‬ ‫و ســرزمینهای شــرقی را دــر بــر گرفــت‪ .‬دــر ســال ‪ 1145‬دــوک هنــری دــوم‬ ‫جاســومیرگوت محــل اقامــت خانوادــه بابانبــرگ را از کلوســترنوبورگ دــر اتریــش‬ ‫ســفلی بــه ویــن منتقــل کــرد‪ .‬از ان زمــان ‪ ،‬ویــن مرکــز سلســله بابانبــرگ باقــی‬ ‫مانــد‪.‬‬ ‫دــر ســال ‪ 1440‬ویــن بــه شــهری از سلســله هابســبورگ تبدیــل شــد‪ .‬ســرانجام‬ ‫ایــن شــهر بــزرگ تــر شــد و دــر ســال ‪ 1437‬بــه پایتخــت امپراتــوری روم و بــه‬ ‫یــک مرکــز فرهنگــی بــرای هنــر و علــوم ‪ ،‬موســیقی و غذاهــای محبــوب تبدیــل‬ ‫شــد‪ .‬مجارســتان ایــن شــهر را بیــن ســالهای ‪ 1485‬و ‪ 1490‬اشــغال کــرد‪.‬‬ ‫دــر قــرن ‪ 16‬و ‪ 17‬نیروهــای مســیحی دــو بــار ارتــش عثمانــی را دــر خــارج از‬ ‫ویــن ‪ ،‬دــر محاصــره ‪ 1529‬ویــن و جنــگ ویــن ‪ 1683‬متوقــف کردنــد‪ .‬طاعــون‬ ‫بــزرگ ویــن دــر ســال ‪ 1679‬ایــن شــهر را ویــران کــرد و تقریبــاً یــک ســوم‬ ‫جمعیــت ان را از بیــن بــرد‪.‬‬ ‫دــر ســال ‪ ، 1804‬دــر طــول جنگهــای ناپلئونــی ‪ ،‬ویــن بــه پایتخــت امپراتــوری‬ ‫اتریــش تــازه تاســیس تبدیــل شــد‪ .‬ایــن شــهر همچنــان دــر سیاسـت های اروپــا‬ ‫و جهــان از جملــه میزبانــی کنگــره ویــن دــر ‪ 1814/15‬تاثیــر داشــت‪.‬‬ ‫پــس از مصالحــه اتریش‪-‬مجارســتان دــر ســال ‪ ، 1867‬ویــن همچنــان پایتخــت‬ ‫کشــور امپراتــوری اتریش‪-‬مجارســتان باقــی مانــد‪ .‬ایــن شــهر بــه عنــوان مرکــزی‬ ‫از موســیقی کالســیک عمــل مــی کــرد‪ ،‬کــه گاهــی بــرای ان عنــوان اولیــن مدرســه‬ ‫وینــی (هایدــن ‪ /‬موتــزارت ‪ /‬بتهــوون) اعمــال مــی شــود‪.‬‬ ‫دــر نیمــه دــوم قــرن نوزدهــم‪ ،‬ســاخت و ســاز و راه هــای جدیدــی دــر اطــراف‬ ‫شــهرایجاد شــد و شــهر ویــن رشــد چشــمگیری داشــت‪ .‬دــر ســال ‪ ، 1918‬پــس‬ ‫از جنــگ جهانــی اول ‪ ،‬ویــن پایتخــت جمهــوری المان‪-‬اتریــش و ســپس دــر ســال‬ ‫‪ 1919‬پایتخــت جمهــوری اول اتریــش شــد‪.‬‬ ‫از اواخــر قــرن نوزدهــم تــا ‪ 1938‬ایــن شــهر بــه عنــوان مرکــز فرهنــگ عالــی‬ ‫و مدرنیســم باقــی مانــد‪ .‬ویــن میزبــان اهنگســازانی چــون برامــس ‪ ،‬بروکنــر ‪،‬‬ ‫مالــر و ریچــارد اشــتراوس بــود‪ .‬مشــارکت هــای فرهنگــی ایــن شــهر دــر نیمــه‬ ‫اول قــرن ‪ 20‬شــامل جنبــش جدایــی ویــن دــر هنــر ‪ ،‬روانــکاوی ‪ ،‬مدرســه دــوم‬ ‫ویــن (شــونبرگ ‪ ،‬بــرگ ‪ ،‬وبــرن) ‪ ،‬معمــاری ادولــف لــووس و فلســفه لودویــگ‬ ‫ویتگنشــتاین بــود‪ .‬دــر ســال ‪ 1913‬ادولــف هیتلــر ‪ ،‬لئــون تروتســکی ‪ ،‬یوســیپ‬ ‫بــروز تیتــو ‪ ،‬زیگمونــد فرویــد و جــوزف اســتالین همگــی دــر چنــد مایلــی یکدیگــر‬ ‫دــر مرکــز ویــن زندگــی مــی کردنــد‪.‬‬ ‫اتریشــی هــا ویــن را بــه عنــوان مرکــز سیاســت سوسیالیســتی دــر نظــر گرفتنــد‬ ‫کــه گاهــی اوقــات «ویــن ســرخ» («‪ )»Das rote Wien‬نامیدــه مــی شــود‪.‬‬ ‫دــر ســال ‪ ، 1938‬پــس از ورود پیروزمندانــه بــه اتریــش ‪ ،‬ادولــف هیتلــر متولــد اتریــش از بالکــن ‪ ، Neue Burg‬بخشــی از هافبــورگ دــر ‪،Heldenplatz‬‬ ‫بــا المانهــای اتریشــی صحبــت کــرد‪ .‬دــر روزهــای بعــد ‪ ،‬یهودیــان وینــی مــورد ازار و اذیــت قــرار گرفتنــد ‪ ،‬خانــه هــای انهــا غــارت شــد و انهــا بــه‬ ‫تدریــج تبعیــد و قتــل غــارت شــدند‪.‬‬ ‫بیــن ســال ‪ 1938‬و پایــان جنــگ جهانــی دــوم ‪ ،‬ویــن وضعیــت خــود را بــه عنــوان پایتخــت از دســت دــاد ‪ ،‬زیــرا اتریــش دیگــر وجــود ندــارد و بخشــی‬ ‫از المــان نــازی شــده بــود‪.‬‬ ‫دــر ‪ 2‬اوریــل ‪ ، 1945‬ارتــش ســرخ اتحــاد جماهیــر شــوروی حملــه ویــن را علیــه المانــی هایــی کــه ایــن شــهر را دــر دســت داشــتند اغــاز کــرد و ان را‬ ‫محاصــره کــرد‪ .‬حمــات هوایــی انگلیــس و امریــکا و دوئــل توپخانــه ای بیــن ارتــش ســرخ و نازی هــا ‪ ،‬زیرســاخت هــای فلــج شــده ای ماننــد خدمــات‬ ‫ترامــوا و توزیــع اب و بــرق و هــزاران ســاختمان عمومــی و خصوصــی را تخریــب و نابــود کــرد‪ .‬یازدــه روز بعــد ویــن ســقوط کــرد‪.‬‬ ‫دــر پایــان جنــگ ‪ ،‬اتریــش دوبــاره از المــان جدــا شــد و ویــن بــه عنــوان پایتخــت اتریــش احیــا شــد ‪ ،‬امــا قدــرت شــوروی دــر ایــن شــهر تــا ســال‬ ‫‪1955‬یعنــی تــا زمانــی کــه اتریــش حاکمیــت کامــل را بدســت اورد‪ ،‬باقــی مانــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪29‬‬ صفحه 29 ‫پــس از جنــگ ‪ ،‬ویــن تــا ســپتامبر ‪ 1945‬بخشــی از اتریــش شــرقی تحــت‬ ‫اشــغال شــوروی بــود‪ .‬ویــن دــر ســپتامبر ‪ 1945‬توســط چهــار قدــرت و تحــت‬ ‫نظــارت کمیســیون متفقیــن تقســیم شــد‪ :‬ایــاالت متحدــه ‪ ،‬انگلســتان ‪ ،‬فرانســه‬ ‫و اتحــاد جماهیــر شــوروی‪ .‬اشــغال چهــار قدــرت از یــک نظــر اساســی بــا‬ ‫اشــغال برلیــن متفــاوت بــود‪ :‬منطقــه مرکــزی شــهر‪ ،‬معــروف بــه منطقــه اول‪،‬‬ ‫منطقــه ای بیــن المللــی را تشــکیل می دــاد کــه دــر ان چهــار قدــرت بــه صورت‬ ‫ماهانــه کنتــرل متنــاوب داشــتند‪ .‬ایــن کنتــرل توســط چهــار قدــرت بصــورت‬ ‫روزمــره ‪ ،‬بــه روش معــروف «چهــار ســرباز دــر جیــپ» انجــام می شــد‪.‬‬ ‫محاصــره برلیــن دــر ســال ‪ 1948‬نگرانــی غربــی هــا را از احتمــال تکــرار‬ ‫محاصــره شــوروی دــر ویــن برانگیخــت‪ .‬موضــوع دــر مجلس عــوام انگلســتان‬ ‫توســط انتونــی ناتینــگ ‪ ،‬نمایندــه مجلــس مطــرح شــد و پرســید‪« :‬دولــت‬ ‫بــرای مقابلــه بــا وضعیــت مشــابه دــر ویــن چــه برنامــه هایــی دــارد؟ ویــن‬ ‫دقیق ـاً دــر موقعیــت مشــابه بــا برلیــن اســت‪».‬‬ ‫دــر بخــش هــای غربــی کمبــود فرودــگاه وجــود داشــت و مقامــات بــرای مقابله‬ ‫بــا چنیــن محاصــره ای برنامــه هــای اضطــراری تهیــه کردنــد‪ .‬شــوروی شــهر‬ ‫را محاصــره نکــرد‪ .‬توافــق نامــه پوتســدام شــامل حقــوق مکتــوب دسترســی‬ ‫زمیــن بــه بخشــهای غربــی بــود ‪ ،‬دــر حالــی کــه هیــچ گونــه ضمانــت نامــه‬ ‫کتبــی بخشــهای غربــی برلیــن را پوشــش نمــی دــاد‪ .‬همچنیــن ‪ ،‬هیــچ رویدــاد‬ ‫پیــش بینــی کنندــه ای بــرای ایجــاد محاصــره دــر ویــن رخ ندــاد‪( .‬دــر برلیــن‪،‬‬ ‫قدرتهــای غربــی دــر اوایــل ســال ‪ 1948‬ارز جدیدــی را بــرای مســدود کردــن‬ ‫اقتصــاد شــوروی معرفــی کردــه بودنــد‪ ).‬دــر طــول ‪ 10‬ســال اشــغال چهــار‬ ‫قدــرت ‪ ،‬ویــن بــه منطقــه جاسوســی بیــن المللــی بیــن بلــوک هــای غــرب و‬ ‫شــرق تبدیــل شــد‪ .‬دــر پــی محاصــره برلیــن‪ ،‬جنــگ ســرد دــر ویــن جــان‬ ‫دیگــری بــه خــود گرفــت‪ .‬اتحــاد جماهیــر شــوروی ضمــن پذیرفتــن تقســیم‬ ‫المــان و برلیــن‪ ،‬تصمیــم گرفتــه بــود کــه اجــازه ندهــد وضعیــت مشــابهی دــر‬ ‫اتریــش و ویــن بوجــود ایــد‪ .‬دــر اینجــا ‪ ،‬نیروهــای شــوروی مناطــق ‪10 ، 4 ، 2‬‬ ‫‪ 21 ، 20 ،‬و ‪ 22‬و تمــام مناطــق ادغــام شــده دــر ویــن را کنتــرل کردنــد‪.‬‬ ‫حصارهــای ســیم خاردــار دــر اطــراف برلیــن غربــی دــر ســال ‪ 1953‬نصــب‬ ‫شــد ‪ ،‬امــا دــر ویــن اینگونــه نبــود‪ .‬تــا ســال ‪ ،1955‬روس هــا بــا امضــای‬ ‫پیمــان دولتــی اتریــش ‪ ،‬موافقــت کردنــد کــه از مناطــق اشــغالی خود در شــرق‬ ‫اتریــش و همچنیــن بخــش خــود دــر ویــن صــرف نظــر کننــد‪ .‬دــر عــوض انهــا‬ ‫خواســتار ان شــدند کــه اتریــش بــی طرفــی دائمــی خــود را پــس از خــروج‬ ‫قدــرت هــای متحــد از کشــور اعــام کنــد‪ .‬بنابرایــن انهــا اطمینــان حاصــل کردنــد که‬ ‫اتریــش عضــوی از ناتــو نخواهــد بــود و بنابرایــن نیروهــای ناتــو ارتبــاط مســتقیمی‬ ‫بیــن ایتالیــا و المــان غربــی ندارنــد‪.‬‬ ‫فضــای چهــار قدــرت ویــن زمینــه اصلــی بــرای فیلمنامــه گراهــام گریــن بــرای فیلــم‬ ‫مــرد ســوم (‪ )1949‬شــد‪.‬بعدها او فیلمنامــه را بــه عنــوان یــک رمــان اقتباســی منتشــر‬ ‫کــرد‪ .‬ویــن اشــغالی همچنیــن دــر رمــان فیلیــپ کــر بــا عنــوان «رکویئــم المانــی»‬ ‫دــر ســال ‪ 1991‬بــه تصویــر کشــیده شــده اســت‪.‬‬ ‫کنتــرل چهــار قدــرت ویــن تــا زمــان امضــای معاهدــه ایالــت اتریــش دــر مــه ‪1955‬‬ ‫ادامــه داشــت‪ .‬دــر ان ســال ‪ ،‬پــس از ســالها بازســازی و مرمــت ‪ ،‬اپــرای دولتــی و‬ ‫تئاتــر ‪ Burgtheater‬بورگ تئاتــر‪ ،‬هــر دــو دــر ‪ ، Ringstra‬بــرای عمــوم بازگشــایی‬ ‫شــدند‪ .‬اتحــاد جماهیــر شــوروی تنهــا پــس از تضمیــن سیاســی توســط دولــت‬ ‫فدــرال بــرای اعــام بــی طرفــی اتریــش پــس از خــروج نیروهــای متفقیــن ‪ ،‬پیمــان‬ ‫دولتــی را امضــا کــرد‪ .‬ایــن قانــون بــی طرفــی ‪ ،‬کــه دــر اواخــر اکتبــر ‪ 1955‬تصویــب‬ ‫شــد (و نــه خــود معاهدــه دولــت) ‪ ،‬اطمینــان دادــه شــد کــه اتریــش مدــرن نــه بــا‬ ‫ناتــو و نــه بــا اتحــاد جماهیــر شــوروی همســو خواهــد بــود و یکــی از دالیــل تاخیــر‬ ‫ورود اتریــش بــه اتحادیــه اروپــا دــر ‪ 1995‬تلقــی مــی شــود ‪.‬‬ ‫دــر دهــه ‪ ، 1970‬برونــو کریســکی ‪ ،‬صدراعظــم اتریــش منطقــه جدیدــی از شــهر را‬ ‫کــه بــرای میزبانــی رویدادهــای بیــن المللــی ایجــاد شــده بــود ‪ ،‬افتتــاح کــرد‪ .‬ویــن‬ ‫بــا میزبانــی از ســازمان هــای بیــن المللــی ‪ ،‬ماننــد ســازمان ملــل متحــد (ســازمان‬ ‫توســعه صنعتــی ملــل متحــد ‪ ،‬دفتــر ســازمان ملــل دــر ویــن و دفتــر مبــارزه بــا مــواد‬ ‫مخدــر و جرایــم ســازمان ملــل) ‪ ،‬کمیســیون مقدماتــی ازمایــش جامــع هســته ای‬ ‫ ســازمان پیمــان بــن‪ ،‬اژانــس بیــن المللــی انــرژی اتمــی ‪ ،‬ســازمان کشــورهای‬‫صادرکنندــه نفــت و ســازمان امنیــت و همــکاری دــر اروپــا تبدیــل بــه یکــی از‬ ‫مهمتریــن پایتخت هــای سیاســی اروپــا و جهــان شــد‪.‬‬ ‫فرهنگ مردم وین‬ ‫ویــن عمیقـاً بــا فرهنــگ و هنــر عجیــن شــده و اثــار بزرگــی دــر زمینه ی موســیقی‬ ‫کالســیک‪ ،‬هنرهــای زیبــا و تئاتــر تولیــد کردــه اســت‪ .‬بتهــوون‪ ،‬گوســتاو کلیمــت‬ ‫و موتــزارت از جملــه افــراد بزرگــی هســتند کــه نامشــان بــا ایــن شــهر گــره‬ ‫خوردــه اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ویــن‪ ،‬مــوزه هــا و ســالن های موســیقی بی نظیــری را شــامل می شــود‬ ‫کــه دــر ایــن میــان می تــوان بــه اپــرای ملــی ویــن اشــاره کــرد کــه ســاالنه‬ ‫هــزاران نفــر بــرای بازدیــد از اجراهــای درجــه یــک ان بــه ایــن مــکان ســفر‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫کافه هــای ویــن نیــز دــر بهبــود وضعیــت شــهری تاثیــر داشــته و یکــی از‬ ‫مکان هــای مــورد عالقــه ی مردــم محلــی و گردشــگران به حســاب می اینــد‪.‬‬ ‫کافه هــا محــل تجمــع هنرمندــان‪ ،‬اندیشــمندان و فیلســوفان دــر قــرن ‪۱۹‬‬ ‫میالدــی بودنــد و بــه همیــن دلیــل بــه مرکــز فرهنگــی و محل تجمــع اندیشــمندان‬ ‫معــروف شــده اند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪30‬‬ صفحه 30 ‫امتیازهای وین برای سکونت‬ ‫پایتخــت اتریــش دــارای نــکات مثبتــی اســت کــه دــر ایــن بخــش برخــی از انهــا را معرفــی‬ ‫می شــوند‪ ”Ein Dorf in einer Stadt“ .‬یــک روســتا دــرون یــک شــهر! ایــن تعریفــی اســت‬ ‫کــه ســاکنان و اهالــی خــود ویــن از شهرشــان دارنــد‪ .‬سرســبزی و اب و هــوای ایــن شــهر بــه‬ ‫گونــه ای اســت کــه بــا وجــود تمــام امکانــات و رفاهیــات ان گویــی دــر یــک روســتا زندگــی‬ ‫می کنیــد‪ .‬ارامشــی تــوام بــا نظــم دــر ایــن شــهر حاکــم اســت کــه مــی توانــد توجــه هــر‬ ‫توریســتی را بــه خــود جلــب مــی نمایــد‪ .‬شــایان ذکــر اســت کــه مناطــق ‪ ۹‬و ‪ ۱۳‬اتریــش‬ ‫سرســبزترین مناطــق ایــن شــهر بــه شــمار مــی رونــد‪ .‬منطقــه یــک ویــن نیــز طرفدــاران خــاص‬ ‫خــود را دــارد امــا بافــت ایــن منطقــه بیشــتر تجــاری اســت و از مناطــق گــران پایتخــت اتریــش‬ ‫محســوب می گردــد‪ .‬خونگرمــی و انــرژی مثبتــی کــه دــر بیــن اهالــی ان وجــود دــارد را واقعــا‬ ‫نمــی تــوان از نــکات مثبــت ایــن شــهر قلمدــاد نکــرد‪.‬‬ ‫دــر بــاور بســیاری از مــا ایــن اســت کــه اتبــاع المانــی و اتریشــی نــژاد پرســت هســتند‪ ،‬امــا بــه‬ ‫گــواه ســاکنان ایــن شــهر اکثــر مردــم شــهر تفکــرات نــژاد پرســتانه نداشــته و نــوع دوســتی و‬ ‫همزیســتی مســالمت امیــز را پیشــه خــود قــرار دادــه انــد‪ .‬سیســتم حمــل و نقــل ویــن یکــی از‬ ‫پیشــرفته تریــن سیســتم هــای حمــل و نقــل عمومــی دــر جهــان اســت‪ .‬هزینــه هــای مخابــرات‬ ‫و اینترنــت دــر ویــن بــه مراتــب از شــهرهای مطرحــی چــون نیویــورک و دیگــر شــهر هــای‬ ‫ایــاالت متحدــه پاییــن تــر اســت‪ .‬کیفیــت بــاالی زندگــی و ســطح امکانــات ویــن بــا بســیاری از‬ ‫شــهر های معــروف اروپایــی و کانادایــی برابــری مــی کنــد‪ ،‬امــا هزینــه هــای زندگــی دــر ان بــه‬ ‫مراتــب کمتــر اســت‪.‬‬ ‫سیســتم اموزشــی دــر اتریــش و ویــن رایــگان و پیشــرفته اســت و مردــم از رضایــت باالیــی دــر‬ ‫زمینــه خدمــات ســامت و پزشــکی برخوردارنــد‪ .‬نــرخ بیــکاری و همچنیــن نــرخ ریســک مصادــره‬ ‫امــوال ســرمایه گــذاران خارجــی دــر اتریــش پاییــن اســت و همیــن امــر متقاضیــان را عالقمنــد‬ ‫بــه مهاجــرت بــه اتریــش و زندگــی دــر ویــن نمودــه اســت‪ .‬اینهــا برخــی از نــکات مثبتــی بــود‬ ‫کــه مــی تــوان بــرای پایتخــت اتریــش برشــمرد‪.‬‬ ‫مذهب‬ ‫طبــق سرشــماری ســال ‪ 2001‬میالدــی ‪49.2 ،‬درصــد وینــی هــا کاتولیــک بودنــد ‪ ،‬دــر حالــی کــه‬ ‫‪25.7‬درصــد مذهــب نداشــتند و ‪7.8‬درصــد مســلمان بودنــد ‪6.0 ،‬درصــد اعضــای یــک فرقــه مســیحی‬ ‫ارتدکــس شــرقی بودنــد ‪4.7 ،‬درصــد پروتســتان بودنــد (اکثــر انهــا لوتــری بودنــد) ‪0.5 ،‬درصــد یهودــی‬ ‫بودنــد و ‪6.3‬درصــد از مذاهــب دیگــر بودنــد‪.‬‬ ‫گــزارش ســال ‪ 2011‬موسســه بیــن المللــی تجزیــه و تحلیــل سیســتم هــای کاربردــی نشــان دــاد کــه‬ ‫نســبت هــا تغییــر کردــه اســت‪ .‬بدیــن صــورت کــه دــر امــار جدیــد‪41.3 ،‬درصــد کاتولیــک ‪31.6 ،‬درصــد‬ ‫فاقــد وابســتگی مذهبــی ‪11.6 ،‬درصــد مســلمان ‪8.4 ،‬درصــد ارتدکــس شــرقی ‪4.2 ،‬درصــد پروتســتان و‬ ‫‪2.9‬درصــد دیگــر مذاهــب بودنــد‬ ‫بــر اســاس اطالعــات ارائــه شــده توســط مقامــات شــهری توســط ســازمان هــای مختلــف مذهبــی دــر‬ ‫مــورد عضویــت انهــا‪ ،‬ســالنامه امــاری ویــن دــر ســال ‪ 2019‬گــزارش مــی کنــد کــه ‪ 610،269‬کاتولیــک‬ ‫رومــی یــا ‪32.3‬درصــد از جمعیــت و ‪10.3( 195،000‬درصــد) مســلمان ‪3.7( 70298 ،‬درصــد) ارتدکــس ‪،‬‬ ‫‪3.0( 57،502‬درصــد) مســیحیان دیگــر و ‪0.5( 9،504‬درصــد) مســیحیان دیگــر فرقه هــا هســتند‪.‬‬ ‫مطالعــه ای کــه توســط موسســه جمعیــت شناســی ویــن انجــام شــد ‪ ،‬نســبت ‪ 2018‬را ‪34‬درصــد کاتولیک‪،‬‬ ‫‪30‬درصــد غیــر وابســته ‪15 ،‬درصــد مســلمان ‪10 ،‬درصدارتدکــس ‪4 ،‬درصــد پروتســتان و ‪6‬درصــد ســایر‬ ‫ادیــان تخمیــن مــی زنــد‪.‬‬ ‫ویــن مقــر اســقف اعظــم کاتولیــک روم متروپولیتــن ویــن اســت‪ .‬اســقف اعظــم ان کاردینــال کریســتف‬ ‫شــنبورن اســت‪ .‬بســیاری از کلیســاهای کاتولیــک دــر مرکــز ویــن اجــرای موســیقی مذهبــی دارنــد؛ از‬ ‫جملــه نواهایــی کــه بــا موســیقی کالســیک و ارگ خواندــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫برخــی از مهمتریــن بناهــای تاریخــی ویــن ‪ ،‬کلیســاهای کاتولیــک هســتند ‪ ،‬از جملــه کلیســای جامــع ســنت‬ ‫اســتفان (‪ ، )Stephansdom‬کارلســکیرچه ‪ ،‬پیتزکیرچــه و ووتیوکیرچــه‪ .‬دــر کرانــه هــای دانــوب ‪ ،‬یــک‬ ‫بتکدــه صلــح بودایــی نیــز دــر ویــن وجــود دــارد کــه دــر ســال ‪ 1983‬توســط راهبــان و راهبــه هــای‬ ‫نیپونــزان میوهوجــی ســاخته شــد‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی‬ ‫از نظــر جغرافیایــی‪ ،‬ویــن پایتخــت قــاره ی اروپــا به حســاب می ایــد و ایــن‬ ‫موضــوع قطعـاً مزایــای خودــش را بــه همــراه دــارد‪ .‬از طریــق قطــار یــا ماشــین‬ ‫می توانیــد بــه اســانی بــه کشــورهایی همچــون ایتالیــا‪ ،‬مجارســتان‪ ،‬اســلوونی و‬ ‫المــان ســفر کنیــد‪ .‬همچنیــن بــا اینکــه اتریــش کشــوری محصــور دــر خشــکی‬ ‫اســت‪ ،‬امــا بــا پیمودــن مســافتی کوتــاه می توانیــد خودتــان را بــه دریــای‬ ‫مدیترانــه برســانید‪ .‬رود دانــوب هــم کــه از رودهــای مهــم اروپــا به شــمار‬ ‫م ـی رود دــر ایــن شــهر جــاری اســت و جلــوه ای خــاص بــه ان دادــه اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪31‬‬ صفحه 31 ‫مناطق دیدنی وین‬ ‫کاخ شونبرون‬ ‫کاخ شــونبرون یکــی از باشــکوه ترین کاخ هــای ســلطنتی ویــن اســت کــه قدمــت ان بــه قــرن‬ ‫هفدهــم می رســد و دــر اتریــش ازجملــه بناهــای دــارای اهمیــت فرهنگــی اســت‪ .‬ایــن کاخ بــا‬ ‫‪ ۱۴۴۱‬اتــاق جــزو اصلی تریــن جاذبه هــای گردشــگری و جاهــای دیدنــی ویــن اســت‪ .‬خاندــان‬ ‫هابســبورگ ســال های زیادــی دــر ایــن کاخ زندگــی کرده انــد و چندیــن تــن از امپراتــوران‬ ‫اتریــش نیــز دــر همیــن کاخ متولــد شــده اند‪ .‬کاخ شــونبرون عالوه بــر تاریخی بودنــش ازلحــاظ‬ ‫ویژگی هــای معمــاری نیــز جــزو بناهــای شــاخص محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ســاختمان اصلــی کاخ بــه ســبک بــاروک ســاخته شــده اســت و شــکلی متقــارن دــارد‪ .‬دــر نمــای‬ ‫خارجــی ســاختمان صدهــا پنجــره به چشــم می خورنــد و مجســمه های نصب شــده روی ســقف‬ ‫نیــز بــه جلــوه ی کاخ اضافــه کرده انــد‪ .‬گردشــگران می تواننــد ضمــن بازدیــد از اتاق هــای مجلــل‬ ‫ایــن کاخ بــا ســبک زندگــی خاندان هــای ســلطنتی اتریــش بیشــتر اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫کلیسایسنتاشتفان‬ ‫کلیســای جامــع ســنت اشــتفان از زمانــی کــه ســاخته شــد مهم تریــن کلیســای اتریــش‬ ‫و یکــی از جاهــای دیدنــی ویــن اســت کــه دــر میدانــی به همیــن نــام (میدــان اشــتفان)‬ ‫قــرار دــارد‪ .‬ایــن کلیســا دــارای برجــی مرتفــع و ســاختمانی بــا زیبایــی انکارناپذیرســت‪.‬‬ ‫نمــای خارجــی ســاختمان کلیســا جلوه هــای ســبک رومــی و گوتیــک را به نمایــش‬ ‫می گــذارد و همچنیــن به خاطــر کاشــی کاری های خــاص روی ســقفش معــروف اســت‪.‬‬ ‫دــر داخــل کلیســا ‪ ۱۸‬محــراب به عــاوه ی چنــد عبادتــگاه کوچک تــر و حتــی تعدادــی‬ ‫قبــر و دخمــه ی قبــور (راهروهایــی زیرزمینــی کــه مردــگان را دــر انجــا دفــن می کردنــد)‬ ‫وجــود دارنــد‪ .‬خالصــه اگــر بــه ویــن ســفر کردیــد‪ ،‬حتمــا از ایــن بنــای نمادیــن بازدیــد‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫باغ هایشونبرون‬ ‫ایــن باغ هــای ســحرانگیز دــر کاخ شــونبرون واقع انــد و ارزشــش ان را دارنــد کــه‬ ‫جدــای از خــود بناهــای کاخ بــرای بازدیدشــان وقــت گذاشــت‪ .‬زمیــن پــارک ان قدــری‬ ‫وســیع هســت کــه به راحتــی ســاعت ها ســرگرم تان کنــد‪ .‬باغچه هــای بــا اشــکال‬ ‫هندســی و هزارتوهــای پیچ درپیــچ فقــط گوش ـه ای از زیبایی هــای تحســین برانگیز ایــن‬ ‫پارک انــد‪ .‬از دیگــر دیدنی هــای باغ هــای شــونبرون می تــوان بــه اب نمــای نپتــون و‬ ‫نیــز نمون ـه ی مصنوعــی و بازسازی شــده ی ویرانه هــای رومــی بــا مجســمه های ســنگی‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬امــا جلوه دارتریــن قســمت پــارک بنــای ستون بندی شــده ی گلورییِــت و‬ ‫اســتخر مقابلــش اســت کــه از انجــا می توانیــد نمــای کل بــاغ را دــر مقابل تــان ببینیــد‪.‬‬ ‫راتهاوس‬ ‫ویــن پــر از جاذبه هــای تاریخــی و بناهایــی بــا معماری هــای باشــکوه اســت کــه از ایــن میــان‬ ‫می تــوان بــه ســاختمان شــهرداری ویــن دــر میدــان راتهــاوس اشــاره کــرد کــه یکــی از دیدنــی‬ ‫هــای ویــن محســوب می شــود‪ .‬ایــن بنــای نئوگوتیــک دــر قــرن نوزدهــم ســاخته شــد تــا‬ ‫به عنــوان ســاختمان جدیــد شــهرداری پاســخگوی نیازهــای جمعیــت رو بــه افزایــش ویــن باشــد‪.‬‬ ‫راتهــاوس ازلحــاظ ویژگی هــای ســبکی بــه ســاختمان شــهرداری بروکســل شــباهت دــارد و از‬ ‫پنــج بــرج تشــکیل شــده کــه بــرج وســطی بزرگ ترین شــان اســت و روی ان مجمس ـه ی نمادیــن‬ ‫راتهاوســ َمن قــرار دــارد‪ .‬بعضــی روزهــای مشــخص می توانیــد همــراه تــور از داخــل ســاختمان‬ ‫بازدیــد کنیــد و بــا تماشــای ســبک تجمالتــی اتاق هــا ببینیــد کــه کارکردــن دــر چنیــن مجموعـه ی‬ ‫باابهتــی چــه حس وحالــی دــارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪32‬‬ صفحه 32 ‫تی ِیرگار ِتنشونبرون‬ ‫تییرگارتــن شــونبرون کــه به اســم باغ وحــش ویــن نیــز شــناخته می شــود دــر کاخ‬ ‫شــونبرون قــرار دــارد و قدیمی تریــن باغ وحــش جهــان اســت‪ .‬ایــن باغ وحــش دــر‬ ‫ســال ‪ ۱۷۵۲‬احدــاث شــد و به عنــوان بخشــی از کاخ شــونبرون فقــط باغ وحشــی‬ ‫نمایشــی مخصــوص خاندــان ســلطنتی بــود‪ .‬امــا امــروزه ایــن باغ وحــش مرکــز‬ ‫حفاظــت از گونه هــا و نیــز ارائه دهندــه ی برنامه هــای اموزشــی اســت‪.‬‬ ‫هنــوز هــم چندیــن ســاختمان قدیمــی از ان دــوران به چشــم می خورنــد‪ ،‬امــا‬ ‫قســمت های جدیدتــری هــم بــه ایــن مجموعــه اضافــه شــده اند‪ .‬دــر اینجــا از‬ ‫حیواناتــی همچــون پاندــا‪ ،‬یوزپلنــگ‪ ،‬زرافــه‪ ،‬شــیردریایی و تنبــل نگه دــاری می شــود و‬ ‫دــر طــول روز متصدیــان باتجربــه ی باغ وحــش بــرای گردشــگران صحبــت می کننــد‪.‬‬ ‫دــر قســمتی از ایــن باغ وحــش نیــز جنگل هــای بارانــی امــازون شبیه ســازی شــده‬ ‫اســت‪ .‬خالصــه اینکــه باغ وحــش ویــن یکــی از بهتریــن باغ وحش هــای دنیــا و یکــی‬ ‫از جاذبــه هــای گردشــگری ویــن اســت کــه دــر انجــا می تــوان چگونگــی مراقبت هــا‬ ‫و حفاظــت از حیوانــات را از نزدیــک ببینیــد‪.‬‬ ‫لو ِدر‬ ‫موز ه ِب ِ‬ ‫ایــن مجموع ـه ی ســلطنتی عظیــم یکــی دیگــر از جاهــای دیدنــی ویــن اســت کــه از دــو‬ ‫بخــش بلودــر بــاال و بلودــر پاییــن تشــکیل شــده اســت و دــر ســال های ‪ ۱۶۰۰‬اقامتــگاه‬ ‫تابســتانی شــاهزادگان اتریشــی بــود‪ .‬هــر دــو کاخ بــاال و پاییــن از معمــاری خیره کنندـه ای‬ ‫برخوردارنــد‪ .‬بلودــر بــاال دــارای نمــای خارجــی کارشــده بــا برجک هــای ســبز گنبدی شــکل‬ ‫اســت‪ ،‬امــا بلودــر پاییــن طراحــی ســاده تری دــارد‪ .‬دــر مقابــل هردــو کاخ نیــز باغ هــای‬ ‫خوش منظــره ای قــرار دارنــد‪ .‬ایــن کاخ هــا محــل نگه دــاری مجموعــه ی نفیســی از اثــار‬ ‫هنــری هســتند کــه بــه دیدن شــان می ارزنــد‪ .‬همچنیــن می توانیــد از ســالن های مجلــل‬ ‫کاخ هــای بلودــر بازدیــد کنیــد و به تماشــای باغ هــا و نیــز اســتخرها و نارنجســتان ایــن‬ ‫مجموعـه ی باشــکوه بنشــینید‪.‬‬ ‫اپرای دولتی وین‬ ‫اپــرای دولتــی ویــن یکــی از جاهــای دیدنــی ویــن اســت کــه هــم ازلحــاظ ویژگی هــای‬ ‫معمــاری و هــم ازلحــاظ اثــاری کــه دــر اینجــا بــه روی صحنــه بردــه می شــوند مــکان‬ ‫درخــور توجهــی دــر ایــن شــهر محســوب می شــود‪ .‬ایــن بنــا دــر مرکــز منطق ـه ی اینِــر‬ ‫ا ِشــتات قــرار دــارد و یکــی از بهتریــن ســالن های اپــرا دــر سراســر جهــان اســت‪.‬‬ ‫نمــای خارجــی ایــن ســاختمان به عنــوان نمونـه ای از ســبک نئورنســانس شــناخته می شــود‬ ‫و طاق بندی هــا و پنجره هــای قوسی شــکلش جلــب توجــه می کننــد‪ .‬داخــل ســاختمان‬ ‫نیــز بیشــتر شــبیه کاخ اســت تــا محــل اجــرای اپــرا‪.‬‬ ‫بازدیــد از ایــن ســالن زیبــا جدــای از تماشــای اپراهــای درجــه یکــی کــه دــر ایــن مــکان‬ ‫اجــرا می شــود بســیار جــذاب بودــه و بایــد زمــان مناســبی بــرای ان گذاشــت‪.‬‬ ‫موز ه تاریخ طبیعی وین‬ ‫مــوزه ی تاریــخ طبیعــی ویــن دــر مجموعــه کاخــی مجلــل واقــع اســت و بــا بیــش‬ ‫از ‪ ۳۰‬میلیــون شــی ء مختلــف یکــی از جاهــای دیدنــی ویــن و ازجملــه مهم تریــن‬ ‫موزه هــای اروپاســت‪ .‬ازجملــه اشــیای دیدنــی ایــن مــوزه عبارت انــد از ســنگ های‬ ‫قیمتــی‪ ،‬شهاب ســنگ ها‪ ،‬فســیل ها‪ ،‬اســکلت های حیوانــات‪ ،‬نمونه هــای انــواع‬ ‫حشــرات و پســتانداران و اجســاد خشک شــده برخــی گونه هــای انقراض یافتــه‪.‬‬ ‫اشــیای جدیدتــری نیــز قــرار اســت بــه کلکســیون موجــود اضافــه شــوند‪ .‬از دیگــر‬ ‫جذابیت هــای ایــن مــوزه می تــوان بــه افالک نمــای دیجیتــال اشــاره کــرد کــه‬ ‫دــر انجــا می توانیــد فیلم هــای اموزند ـه ای دربــاره ی زمیــن و مراحــل گســترش ان‬ ‫ببینیــد‪ .‬بازدیــد از ایــن مــوزه نه تنهــا بــرای بچه هــا بلکــه بــرای بزرگســاالن نیــز‬ ‫بســیار ســرگرم کننده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪33‬‬ صفحه 33 ‫شهربازیپرا ِتر‬ ‫چــه چیــزی لذت بخش تــر از اینکــه زمانــی را بتــوان بــه گردــش و تفریــح دــر‬ ‫شــهربازی پراتــر اختصــاص دــر ویــن اختصــاص دــاد؟ ایــن پــارک زمانــی زمین‬ ‫شــکار بــود و بعدهــا بــه مکانــی عمومــی بــا غرفه هــای غــذا و ســرگرمی تبدیــل‬ ‫شــد و اکنــون شــهربازی محبــوب گردشــگران اســت کــه اتفاقــا هزینــه ی‬ ‫ورودــی هــم ندــارد ( فقــط بابــت ورود بــه پــارک چیــزی نمی پردازیــد‪ ،‬امــا‬ ‫هزین ـه ی وســایل بــازی را بایــد پرداخــت کنیــد)‪ .‬ازجملــه وســایل بــازی ایــن‬ ‫شــهربازی عبارت انــد از چرخ وفلک هــای عمودــی و افقــی‪ ،‬ماشــین برقــی و‬ ‫تــرن هوایــی‪ .‬دــر اینجــا همچنیــن می توانیــد بــا تفریحــات دیگــری همچــون‬ ‫تیراندــازی‪ ،‬بازدیــد از مجســمه های مومــی و قطارســواری وقــت بگذرانیــد‪ .‬اگــر‬ ‫اهــل بازی هــای ایــن چنینــی نیســتید هــم می توانیــد دــر کافــه یــا رســتورانی‬ ‫بنشــینید و حداقــل از تماشــای منظــره ی پــارک و شــوروهیجان مردــم لــذت‬ ‫ببریــد‪.‬‬ ‫جنگلوین‬ ‫جنــگل ویــن دــر دامنه هــای الــپ شــمالی و دــر امتدــاد غربــی شــهر واقــع‬ ‫اســت‪ .‬ایــن جنــگل حدــود ‪ ۴۵‬کیلومتــر وســعت دــارد و چندیــن رودخانــه مــرز‬ ‫ان را مشــخص می کننــد‪ .‬همچیــن جایــی به خصــوص مناســب کســانی اســت‬ ‫کــه می خواهنــد کمــی از هیاهــوی شــهر فاصلــه بگیرنــد و دــر ارامــش وقــت‬ ‫بگذراننــد‪ .‬ازجملــه تفریحاتــی کــه دــر ایــن منطقــه فراهــم شــده اند می تــوان‬ ‫بــه منطقــه ی شــکار و قایق ســواری دــر دریاچــه ی زیرزمینــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن دهکده هــای بکــر کوچکــی نیــز دــر اینجــا وجــود دارنــد کــه قطعــا بــه‬ ‫دیدن شــان می ارزنــد‪.‬‬ ‫رینگ ُرد وین‬ ‫رینــگ رد بلــوار دایــره ای وســیعی دــر منطقــه ی اینِــر ا ِشــتات ویــن اســت کــه‬ ‫دــر قــرن نوزدهــم پــس از برداشــتن دیوارهــای شــهر ســاخته شــد‪ .‬دــر امتدــاد‬ ‫ایــن بلــوار می توانیــد انــواع معماری هــا و بســیاری از ســاختمان های معــروف‬ ‫شــهر را ببینیــد و از درخت کاری هــای مســیر لــذت ببریــد‪ .‬از کنــار بلــوار نیــز خــط‬ ‫ترامــوا رد می شــود کــه هنــوز یکــی از وســایل نقلی ـه ی مهــم دــر جابه جایی هــای‬ ‫درون شــهری اســت‪ .‬همچنیــن می توانیــد دــر پیاده رو هــا قدــم بزنیــد و‬ ‫ســاختمان های دیدنــی اطــراف را بــا درنــگ بیشــتری نظــاره کنیــد‪.‬‬ ‫نش مارکت‬ ‫بازارهــای محلــی جــای خوبــی بــرای اشــنایی بــا ادــاب و فرهنــگ ملت هــای‬ ‫مختلــف به شــمار می رونــد‪ .‬فقــط کافــی اســت کــه دــر ایــن بازارهــا قدــم بزنیــد‬ ‫تــا بــا گوشــه ای از ویژگی هــای زندگــی بومی هــای ان شــهر یــا منطقــه اشــنا‬ ‫شــوید‪ .‬نشــمارکت ویــن دــر خیابــان وینزایــل قــرار دــارد و حدــود ‪ 1/5‬کیلومتــر‬ ‫اســت‪ .‬تعدــاد زیادــی غرفه هــای متنــوع دــر سرتاســر ایــن بــازار برپــا هســتند‬ ‫و محصــوالت مختلفــی از میــوه و ســبزیجات تــازه گرفتــه تــا پنیــر و غذاهــای‬ ‫دریایــی را بــرای فــروش عرضــه می کننــد‪ .‬فضــا‪ ،‬ســروصداها‪ ،‬دیدنی هــا‬ ‫و بوهایــی کــه دــر ایــن بــازار تجربــه خواهیــد کــرد‪ ،‬قطعــا خاطــره ی ســفر‬ ‫بــه ویــن را برای تــان فراموش نشــدنی تر می کننــد‪ .‬ایــن بــازار همچنیــن‬ ‫به خاطــر وســعتش شــهرت جهانــی دــارد‪..‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪34‬‬ صفحه 34 ‫دوناتورم‬ ‫دوناتــورم (بــرج مشــاهده) بــا ‪ ۲۵۲‬متــر ارتفــاع جــزو ‪ ۷۵‬بــرج خودایســتای‬ ‫بلنــد جهــان اســت کــه دــر منطقـه ی دوناا ِشــتات ویــن قــرار دــارد‪ .‬ایــن بــرج را‬ ‫به راحتــی می توانیــد دــر میــان دیگــر ســاختمان های شــهر تشــخیص دهیــد‪.‬‬ ‫ایــن ســازه شــامل فرســتنده های رادیویــی و انتن هــای تلفــن همــراه اســت و‬ ‫دــو دســتوران گردــان و ســکوی مشــاهده نیــز دــارد‪ .‬از اینجــا حتــی پــرش بانجی‬ ‫یــا همــان بانجــی جامپینــگ هــم انجــام می دهنــد‪ .‬از بــاالی بــرج می توانیــد‬ ‫ویــن را زیــر پــای خــود ببینیــد و دســتگیرتان شــود کــه چــرا ایــن شــهر اروپایــی‬ ‫گردشــگران زیادــی را بــه خــود جــذب می کنــد‪.‬‬ ‫مدرس ه اسپانیایی سوارکاری‬ ‫مدرســه ی اســپانیایی ســوارکاری ویــن به عنــوان یکــی از بهتریــن موسســات‬ ‫امــوزش ِد ِرســاژ کالســیک (از رشــته های ورزش ســوارکاری) دــر جهــان شــناخته‬ ‫می شــود کــه صدهــا ســال اســت دــر زمینــه ی امــوزش اســب و تعلیــم هنــر‬ ‫درســاژ بــه ســوارکاران فعالیــت می کنــد‪ .‬قدمــت ایــن مدرســه بــه امپراتــوری‬ ‫هابســبورگ می رســد‪ .‬ورود بــه ســاختمان مدرســه بــرای عمــوم ازاد اســت‬ ‫و گردشــگران می تواننــد بــه تماشــای نمایش هــای ســوارکاری و گاهــی هــم‬ ‫جلســات امــوزش بنشــینند‪ .‬پــس اگــر بــه ســوارکاری عالقه مندیــد و شــانس‬ ‫ســفر بــه ویــن را داشــتید‪ ،‬حتمــا ســری بــه اینجــا بزنیــد‪ .‬جالــب اســت کــه حتــی‬ ‫کــه اگــر اهــل ســوارکاری و چندــان عالقه منــد بــه ایــن رشــته نباشــید‪ ،‬بــاز هــم‬ ‫می توانیــد از مشــاهده ی عشــق و زحمتــی کــه تعلیم دهندــگان بــه پــای امــوزش‬ ‫ایــن هنــر ورزشــی می ریزنــد ســر ذوق بیاییــد‪.‬‬ ‫کاخهافبورگ‬ ‫کاخ هافبــورگ بــا ســبک معمــاری بــاروک مجموع ـه ی ســلطنتی دیگــری اســت کــه‬ ‫قدــرت و تاثیــر خاندــان هابســبورگ را نمایــش می دهــد‪ .‬ایــن کاخ صدهــا ســال‬ ‫محــل اقامــت زمســتانی حاکمــان امپراتــوری اتریش ‪ -‬مجارســتان بــود و درحــال‬ ‫حاضــر اقامتــگاه رســمی و دفتــر کار ریاســت جمهــوری اتریــش اســت‪ .‬از زمانــی کــه‬ ‫کاخ هافبــورگ دــر قــرن ســیزدهم ســاخته شــد‪ ،‬قســمت های دیگــری نیــز ازجملــه‬ ‫بنــای نیم دایــره ای ن ِئــو بــورگ بــه ان اضافــه شــده اند‪ .‬دــر ایــن مجموعــه ی‬ ‫تاریخــی می توانیــد از اپارتمان هــای ســلطنتی و موزه هــای کاخ دیدــن کنیــد و‬ ‫گوشــه ای از گذشــته ی ویــن را ببینیــد‪.‬‬ ‫محلهموزه ها‬ ‫گرچــه مجموعــه ی «موزیومــس کوارتیــه» (محلــه ی‬ ‫موزه هــا) کار خــود را از ســال ‪ ٢٠٠١‬اغــاز کردــه‪ ،‬امــا‬ ‫بــه خاطــر موزه هــای عالــی‪ ،‬کافه هــای بی نظیــر‬ ‫و فضاهــای عمومــی دل نشــینش از محبوب تریــن‬ ‫دیدنی هــای ویــن اســت‪ .‬مجموعــه را جایــی ســاخته اند‬ ‫کــه قبــا اصطبل هــای شــاه بوده انــد؛ درســت پشــت‬ ‫مــوزه ی تاریــخ هنــر‪.‬‬ ‫ســاخت ایــن مجموعــه ی جدیــد را دــر ســال ‪،١٩٩٨‬‬ ‫بعــد از بحث هــای زیــاد موافقــان و مخالفــان‪ ،‬اغــاز‬ ‫کردنــد و دــر ســال ‪ ٢٠٠١‬بــا صــرف هزینــه ی ‪١٤٥‬‬ ‫میلیــون یــورو بــه پایــان رســید‪ .‬این جــا‪ ،‬بــا بیــش از شــصت هــزار متــر مربــع فضــای مــوزه ای‪ ،‬هشــتمین مجموعـه ی فرهنگــی بــزرگ جهــان اســت و مــوز ه لئوپولــد‬ ‫(شــامل اثــار هنــری قــرن نوزدهــم و دــوره ی مدــرن اتریــش)‪ ،‬مــوز ه هنــر مدــرن (مجموعـه ای از اثــار هنــری برتــر ویــن دــر قــرن بیســتم)‪ ،‬تــاالر هنــر (ســالن هایی‬ ‫بــرای نمایــش هنــر معاصــر ملــی و بین المللــی) ‪ ،‬مــوز ه تــزوم (مرکــزی بــرای نشسـت های هنــری و علمــی بــا بازی هــای گوناگــون بــرای کودــکان)‪ ،‬مرکــز معمــاری‬ ‫ویــن (بــا یــک کتابخانــه‪ ،‬نمایشــگاه هایی در بــاره ی دســتاوردهای معمــاری جهــان و یــک کافــه)‪« ،‬تانتزکوارتیــه» (مرکــز هنرهــای نمایشــی معاصــر) و چنــد کافــه‬ ‫را دــر خــود جــای دادــه اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪35‬‬ صفحه 35 ‫گراتس ‪ ،‬دومین شهر مهم اتریش‬ ‫شکرا‪ ...‬ابراهیمی‬ ‫گراتــس دومیــن شــهر بــزرگ اتریــش اســت کــه دــر کنــار رود مــور قــرار‬ ‫گرفتــه و طبیعتــی بــی نظیــر شــامل دــره هــای عمیــق و فــوق العادــه زیبــا‪،‬‬ ‫کــوه هــای مرتفــع‪ ،‬مراتــع سرســبز و انبــوه را دــارا مــی باشــد‪ .‬غیــر از مواهب‬ ‫طبیعــی دــر ایــن شــهر‪ ،‬معمــاری غنــی تاریخــی دــر قلعــه هــا‪ ،‬کلیســا هــا‪،‬‬ ‫کاخ هــا و ســایر ســاختمان هــا همــراه بــا جلــوه هایــی از معمــاری مدــرن‬ ‫بشــدت رخ مــی نمایــد‪.‬‬ ‫اکثــر بناهــای تاریخــی بــه جــای ماندــه دــر ایــن شــهر مربــوط بــه ســبک‬ ‫معمــاری بــاروک مــی باشــند‪ .‬گراتــس را شــهر مــوزه هــا نیــز مــی نامنــد و‬ ‫تعدــاد زیادــی مــوزه ماننــد مــوزه هنــر و مــوزه اســلحه ســازی دــر ایــن شــهر‬ ‫بســیار مــورد توجــه گردشــگران قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر کــه دــر جنــوب شــرقی کشــور اتریــش واقــع اســت‪ ،‬بیــش از ‪270‬‬ ‫هــزار نفــر جمعیــت دــارد‪ .‬ایــن شــهر از نظــر تاریخــی نیــز بســیار کهــن بودــه‬ ‫و نشــانه هایــی از عصــر مــس دــر ان یافــت شــده اســت‪ .‬ایــن شــهر دــر ســال‬ ‫‪ 1999‬میالدــی دــر لیســت میــراث جهانــی یونســکو بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن دــر ســال ‪ 2003‬میالدــی‪ ،‬گراتــس بــه عنــوان پایتخــت فرهنگــی‬ ‫اروپــا برگزیدــه شــد‪.‬‬ ‫دــر عیــن حــال کــه ایــن شــهر دــارای جاذبــه هــای گردشــگری فراوانــی بودــه‬ ‫و یــک شــهر توریســتی بــه حســاب مــی ایــد‪ ،‬بــه علــت وجــود دانشــگاه هایی‬ ‫ماننــد دانشــگاه گراتــس‪ ،‬دانشــگاه فنــی گراتــس و همچنین دانشــگاه موســیقی‬ ‫و هنرهــای دراماتیــک گراتــس‪ ،‬میزبــان دانشــجویانی پرتعدــاد از سراســر دنیــا‬ ‫مــی باشــد‪ .‬حضــور ایــن جمعیــت دانشــجو کــه بیــش از ‪ 44‬هــزار نفــر دــر‬ ‫حــال حاضــر مــی باشــند‪ ،‬ایــن شــهر را بــه یــک شــهر دانشــگاهی نیــز تبدیــل‬ ‫کردــه اســت‪.‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫همانطــور کــه ذکــر شــد‪ ،‬قدیمی تریــن ســکونتگاه انســانی دــر محــل‬ ‫گراتــس امــروزی بــه عصــر مــس برمی گردــد‪.‬‬ ‫بــا این حــال ایــن محــل تــا پیــش از ســده های میانــه به طــور‬ ‫پیوســته مســکونی نبوده اســت‪.‬‬ ‫نــام شــهر و برخــی یافته هــای باستان شناســی نمایانگــر وجــود‬ ‫یــک دــژ کوچــک ساخته شــده توســط اســاوهای جنوبــی (به ویــژه‬ ‫اســلوونی ها) دــر محــل اســت کــه بعدهــا تبدیــل بــه بــرج و بارویــی‬ ‫اســتوار شــد‪.‬‬ ‫واژه اســلوونیایی گرادتــز (‹‪ )›gradec‬هــم بــه معنــی دــژ کوچــک‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫نــام المانــی گراتــس نخســتین بــار دــر ســال ‪ ۱۱۲۸‬بــه کار رفــت و‬ ‫دــر ایــن دــوره دوک هــای تحــت فرمانروایــی بابنبــرگ ایــن شــهر را‬ ‫تبدیــل بــه یــک مرکــز مهــم بازرگانــی نمودنــد‪.‬‬ ‫اب و هوا‬ ‫بــه دلیــل اینکــه شــهر گراتــس دــر جنــوب شــرقی رشــته­ کوه­هــای الــپ‬ ‫قرارگرفتــه اســت دــارای اب وهــوای مدیترانــ ­ه ای اســت‪ .‬شــهر گراتــس دــر‬ ‫مقایســه بــا شــهرهای ویــن و ســالزبورگ از تابــش افتــاب بیشــتری برخوردــار‬ ‫اســت و میــزان بــارش و وزش بــاد دــر ایــن شــهر بــه نســبت کمتــر اســت‪.‬‬ ‫دــر شــهر گراتــس بــاران دــر تمــام فصــول وجــود دــارد‪ .‬از دســامبر تــا فوریــه‬ ‫بــارش بیشــتر به صــورت بــاران اســت و دــر ماه­هــای مــارس‪ ،‬اوریــل‪ ،‬مــه و‬ ‫نوامبــر نیــز احتمــال دــارد بــارش بــرف صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫ب وهــوای‬ ‫شــهر گراتــس دــر مــاه­هــای ژوئــن‪ ،‬ژوئیــه‪ ،‬اوت و ســپتامبر از ا ­‬ ‫خوبــی برخوردــار اســت و دــر ایــن ماه­هــا دمــای هــوا مناســب اســت‪.‬‬ ‫ماه هــای ژوئــن‪ ،‬ژوئیــه و اوت فصــل بــاران اســت و دــر ایــن ماه­هــا دــر‬ ‫مقایســه بــا ســایر ماه­هــا شــاهد بــاران بیشــتری هســتید‪ .‬مــاه اوت به طــور‬ ‫متوســط گرم­تریــن مــاه ســال به حســاب می­ایــد‪ .‬دــر مــاه ژوئیــه بیشــتری‬ ‫بارندگــی رخ می­دهــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪36‬‬ صفحه 36 ‫مناطق دیدنی شهر گراتس‬ ‫جزیره مور‬ ‫دــر وســط رودخانــه مــور یــک ســکوی شــناور مصنوعــی وجــود دــارد‬ ‫کــه دــر ســال ‪ 2003‬بــه دســت هنرمنــد نیویورکــی‪ ،‬ویتــو اکونســی (‪Vito‬‬ ‫‪ ،)Acconci‬طراحــی و بنــا شــد‪ .‬جنــس ایــن ســکوی شــناور اســتیل و‬ ‫شیشــه اســت و شــکل ان شــبیه بــه یــک صدــف دریایــی بودــه و دــارای‬ ‫‪ 50‬متــر طــول و ‪ 20‬متــر عــرض اســت‪ .‬دــو پــل دــر دــو طــرف ایــن‬ ‫صدــف وجــود دــارد کــه ان را بــه دــو ســاحل مــور وصــل می­نمایــد‪ .‬دــر‬ ‫ایــن مــکان یــک ســالن نمایــش‪ ،‬یــک رســتوران و یــک محوطــه بــازی‬ ‫وجــود دــارد و بــرای گذراندــن اوقــات فراغــت مردــم شــهر مناســب‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کلیسای جامع گراتس‬ ‫کلیســای جامــع گراتــس دــر قــرن پانزدهــم و بــه امــر امپراتــور فردریــک‬ ‫ســوم بنــا شــد و دــر ســال ‪ 1786‬میالدــی به عنــوان کلیســای جامــع‬ ‫توســعه یافــت‪ .‬معمــاری اولیــه ایــن کلیســا کــه دــر اغــاز بــه ســبک‬ ‫گوتیــک بــود‪ ،‬به تدریــج تغییــرات زیادــی پیدــا کــرد و دــر اواخــر قــرن‬ ‫هفدهــم از ســبک معمــاری بــاروک بــرای تزئینــات ان به کاربردــه شــد‪.‬‬ ‫کلیســای جامــع گراتــس ازجملــه مهم­تریــن بناهــای تاریخــی و فرهنگــی‬ ‫ایالــت اســتیریا بــه شــمار می­ــرود و گنبــد فیروزه­ــای کــه ایــن کلیســا‬ ‫دــارد یکــی از مشــخص­ترین چشــم­اندازهای شــهر گراتــس اســت‪.‬‬ ‫میدان مرکزی شهر‬ ‫کلیســای جامــع گراتــس دــر قــرن پانزدهــم و بــه امــر امپراتــور فردریــک‬ ‫ســوم بنــا شــد و دــر ســال ‪ 1786‬میالدــی به عنــوان کلیســای جامــع‬ ‫توســعه یافــت‪ .‬معمــاری اولیــه ایــن کلیســا کــه دــر اغــاز بــه ســبک‬ ‫گوتیــک بــود‪ ،‬به تدریــج تغییــرات زیادــی پیدــا کــرد و دــر اواخــر قــرن‬ ‫هفدهــم از ســبک معمــاری بــاروک بــرای تزئینــات ان به کاربردــه شــد‪.‬‬ ‫کلیســای جامــع گراتــس ازجملــه مهم­تریــن بناهــای تاریخــی و فرهنگــی‬ ‫ایالــت اســتیریا بــه شــمار می­ــرود و گنبــد فیروزه­ــای کــه ایــن کلیســا‬ ‫دــارد یکــی از مشــخص­ترین چشــم­اندازهای شــهر گراتــس اســت‪.‬‬ ‫پارک مجسمه اتریش‬ ‫پــارک مجســمه اتریــش دــارای ‪ 7‬هکتــار وســعت اســت کــه دــر ‪7‬‬ ‫کیلومتــری جنــوب گراتــس واقــع شــده اســت و تقریبــاً ‪ 60‬مجســمه از‬ ‫اثــار مجســمه­ســازان معــروف اتریــش و دیگــر کشــورها دــر منظــره ‬ ‫زیبــای طبیعــی ان قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪37‬‬ صفحه 37 ‫علی اسدابادی‬ ‫(کرمانشاهی)‬ ‫کارشناس ارشد گردشگری‬ ‫شهرهای مهم اتریش‬ ‫کالگن فورت‬ ‫کالگن فــورت (‪ )klagenfurt‬یکــی از شــهرهای اتریــش و مرکــز‬ ‫ایالــت فدــرال کرنتــن ایــن کشــور اســت‪ .‬ایــن شــهر بــا جمعیــت‬ ‫بیــش از ‪ ۹۰۰۰۰‬نفــر‪ ،‬ششــمین شــهر بــزرگ اتریــش اســت‪ .‬دانشــگاه‬ ‫کالگن فــورت نیــز دــر ایــن شــهر قــرار دــارد‪ .‬جمعیــت کالگن فــورت‬ ‫دــر اغــاز ســال ‪ ۲۰۰۶‬میالدــی برابــر بــا ‪ ۹۲۴۰۴‬نفــر بودــه اســت‪.‬‬ ‫ارتفــاع کالگن فــورت از ســطح دریــا ‪ ۴۴۶‬متــر و مســاحت شــهر‬ ‫برابــر بــا ‪ ۱۲۰٫۱۱‬متــر مربــع اســت‪ .‬ایــن شــهر دــر نزدیکــی دریاچــه‬ ‫وورتــرزی و رود گالن واقــع شــده اســت و نیــز فاصلــه نزدیکــی با کشــور‬ ‫اســلوونی و ایتالیــا دــارد‪ .‬چندیــن کــوه پوشــیده از جنــگل بــا بلندــای‬ ‫بیــش از ‪ ۱٫۰۰۰‬متــر شــهر را دــر برگرفته انــد‪.‬‬ ‫دــر ســال ‪ ،۱۸۰۹‬ســربازان فرانســوی تحــت فرمــان ناپلئــون‪ ،‬دیوارهــای شــهر را‬ ‫ویــران کردنــد‪ ،‬کــه امــروزه فقــط کمــی از ان باقی ماندــه اســت‪ .‬دــر ‪ ،۱۸۶۳‬خــط‬ ‫راه اهــن ایــن شــهر را بــه ســانکت فایــت ان دــر گالن مرتبــط ســاخت و باعــث‬ ‫ارتقــای اقتصــاد شــهر شــد‪ .‬دــر طــول جنــگ جهانــی دــوم‪ ،‬ایــن شــهر ‪ ۴۱‬بــار‬ ‫بمبــاران شــد و افــزون بــر کشته شــدن ‪ ۶۱۲‬نفــر از مردــم‪ ۴۴۳ ،‬ســاختمان بــه‬ ‫کلــی ویــران شــدند و ‪ ۱۱۳۲‬ســاختمان دیگــر اســیب دیدنــد‪ .‬هم اکنــون لــوح‬ ‫یادبودــی بــر فــراز محلــی کــه شــهروندان انجــا را تخلیــه کردنــد پابرجاســت‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ،۱۹۷۳‬مســاحت ایــن شــهر بــا جــذب ‪ ۴‬شــهر مجــاورش‪ ،‬گســترش‬ ‫یافــت‪ .‬کالگن فــورت یکــی از نامزدهــای میزبانــی المپیــک زمســتانی ‪ ۲۰۰۶‬بــود‪.‬‬ ‫سالزبورگ‬ ‫ســالز بــورگ جــزو چهارمیــن شــهرها بــزرگ اتریــش اســت و زادــگاه ولفگانــگ‬ ‫امادــوس موتــزارت (‪ )۱۷۹۱-۱۷۵۶‬مــی باشــد‪ .‬خانــه ای کــه او دــر ان بــه دنیــا امــد‬ ‫اکنــون مــوزه گتریدــگاس (‪ )Getreidegasse‬دــر شــهر قدیــم اســت (ایــن شــهر فرزنــد‬ ‫خــود کــه دــر ســال ‪ ۱۷۸۱‬بــرای کار و تحصیــل بــه ویــن رفــت را فرامــوش نکردــه‬ ‫اســت)‪ .‬شــهر قدیــم ســالزبورگ عــاوه بــر زادــگاه موتــزارت دــارای معمــاری معــروف‬ ‫بــاروک هــم هســت و دــژ فشــتونگ هوخــن ســالزبورگ مشــرف بــر شــهر قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شــهر قدیــم بــه عنــوان یکــی از حفــظ شــده تریــن شــهرهای قدیمــی دــر شــمال‬ ‫الــپ دــر ســال ‪ ۱۹۹۷‬جــزو میــراث جهانــی یونســکو قــرار گرفــت‪ .‬هــر کســی کــه‬ ‫فیلــم محصــول ‪ ۱۹۶۵‬نــوای موســیقی (دــر ایــران بــا نــام اشــک هــا و لبخندهــا) را‬ ‫دیدــه باشــد مــی دانــد ســالزبورگ یکــی از دیدنــی تریــن شــهرهای اروپــا و جهــان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن شــهر دــر حاشــیه رود ســالزاخ دــر مــرز شــمالی کــوه هــای الــپ واقــع‬ ‫اســت‪ .‬برخــی از جاذبــه هــای فــراوان شــهر شــامل‪ :‬صومعــه ســالزبورگ‪ ،‬گتریدــگاس‪،‬‬ ‫زادــگاه موتــزارت‪ ،‬کاخ میرابــل و بــاغ هــای ان‪ ،‬هــل بــرون و اب نماهــای ان‪ ،‬اونترزبــرگ‬ ‫(ارتفــاع ‪ ۱۹۷۲‬متــر) نزدیــک ســالزبورگ و قلعــه هوخــن ســالزبورگ اســت‪.‬‬ ‫ســالزبورگ عــاوه بــر زادــگاه موتــزارت‪ ،‬زادــگاه کریســتین دوپلــر (‪)۱۸۵۳-۱۸۰۳‬‬ ‫کاشــف اثــر دوپلــر‪ ،‬زادــگاه یوســف مــور (‪ )۱۸۴۸-۱۷۹۲‬نویســنده اثــر شــب ارام‬ ‫(‪ ،)Stille Nacht‬فلیکــس بــام گارتنــر قهرمــان ســقوط ازاد (‪ )-۱۹۶۹‬کــه دــر پــروژه‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۲‬رد بــول ســه رکــورد جهانــی هــم از خــود بــه جــای گذاشــت و هربــرت ون‬ ‫کارایــان (‪ )۱۹۸۹-۱۹۰۸‬رهبــر ارکســتر فیالرمونیــک برلیــن بــه مدــت ‪ ۳۵‬ســال‪ ،‬هــم‬ ‫هســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪38‬‬ ‫فورارلبرگ‬ ‫ایــن شــهر کــه بــر غربــی تریــن گوشــه اتریــش نشســته اســت‪ ،‬بــا‬ ‫کشــورهای ســوئیس و لیختــن اشــتاین مــرز مشــترک دــارد؛ امــا بــه‬ ‫دلیــل مرکــز قــرون وســطایی تاثیــر گــذار ان از ارزش خاصــی برخوردــار‬ ‫اســت‪ .‬کوههــای ســر بــه فلــک کشــیده پیرامــون ‪ Feldkrich‬اثــری مرکــب‬ ‫بــر قامــوس ایــن شــهر برجــای گذاشــته انــد و بــا گشــت و گــذار دــر‬ ‫خیابان هــای قدیمــی ان نســبت بــه هــر اتریشــی کــه دــر ایــن منطقــه زیبــا‬ ‫عمــر خــود بــه بزرگســالی رســانده اســت‪ ،‬حــس حســادت را دــر دــرون‬ ‫خــود بــه وضــوح لمــس خواهیــد کــرد‪ .‬شــایان ذکــر اســت کــه دــر ســال‬ ‫‪ Feldkirch ۱۲۱۸‬یــک نمونــه عالــی از نــوع شــهرهایی اســت کــه دــر‬ ‫اطــراف منطقــه مرکــزی اروپــا قــرار دارنــد‪ ،‬بــه ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ صفحه 38 ‫اینسبورگ‬ ‫نــام اینســبروک را از واژه المانــی بــه معنــی «پلــی روی ایــن» گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر دــر دــره ایــن و ‪ ۳۰‬کیلومتــری شــمال گــذرگاه برنــر دــر مســیری‬ ‫حیاتــی بــه الــپ قــرار دــارد ‪ ،‬اینســبروک مرکــز ایالــت تیــرول و پنجمیــن‬ ‫شــهر بــزرگ اتریــش اســت‪ .‬ایــن شــهر دــر ســال ‪ ۱۴۲۹‬مرکــز تیــرول شــد‬ ‫و اینســبروک دــر قــرن ‪ ۱۵‬مرکــز مهــم سیاســی و فرهنگــی اروپــا شــد زیــرا‬ ‫امپراتــور ماکســیمیلیان اول دــر ان ســاکن بــود‪ .‬اینســبروک شــاید بیشــتر از همــه‬ ‫بــه دــو بــار میزبانــی بــازی هــای المپیــک زمســتانی دــر ســال هــای ‪ ۱۹۶۴‬و‬ ‫‪ ۱۹۷۶‬معــروف باشــد‪ .‬یکــی از نمادهــای اصلــی شــهر‪ ،‬پشــت بــام کــوچ طالیــی‬ ‫اســت کــه دــر واقــع پشــت بــام یــک ســاختمان ســه طبقــه پوشــیده از ‪۲۶۵۷‬‬ ‫قطعــه مــس بــا حاشــیه های اتشــین بــا افزودــن کمــی طــا اســت و بــه همیــن‬ ‫دلیــل پشــت بــام طالیــی بــه نظــر مــی رســد و از دیگــر جاذبــه هــای اینســبروک‬ ‫میتــوان بــه هــاف کــرخ (کلیســای ســلطنتی) ‪ ،‬کازینــوی اینســبروک ‪ ،‬شــهر قدیــم‬ ‫اینســبروک ‪ ،‬صومعــه اینســبروک‪ ،‬و کلیســاها‪ ،‬مــوزه هــا‪ ،‬پــارک هــا و بــاغ هــای‬ ‫بســیار دیگــر اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫لینز‬ ‫لینــز جــزو ســومین شــهرهای بــزرگ اتریــش و مرکــز ایالــت اتریــش علیــا‬ ‫(‪ )Oberösterreich‬اســت‪ .‬رومــی هــا لینــز را بــر رود دانــوب بــا نــام لنتیــا‬ ‫(‪ )Lentia‬تاســیس کردنــد و ایــن نــام اولیــن بــار دــر ســال ‪ ۷۹۹‬بــه کار رفــت‪.‬‬ ‫امــروزه ایــن شــهر ترکیبــی از جدیــد و قدیــم اســت‪ .‬شــورای شــهر مدــرن و تــاالر‬ ‫کنســرت بروکنرهــاوس (‪ )Brucknerhaus‬بــا کلیســای قــرون وســطایی ســنت‬ ‫مارتینــز (کــه دــر دــوران کارولینگــی ســاخته شــد) و صومعــه تاثیــر گــذار مریــم‬ ‫باکــره (‪ )Mariendom‬کــه بیــن ســال هــای ‪ ۱۸۶۲‬تــا ‪ ۱۹۲۴‬بــه ســبک گوتیــک‬ ‫نــو ســاخته شــد دــر تضــاد کامــل اســت‪.‬‬ ‫موزیــک تئاتــر (‪ )Musiktheater‬لینــز بــه عنــوان مدــرن تریــن خانــه اپــرای‬ ‫اروپــا دــر ســال ‪ ۲۰۱۳‬افتتــاح شــد‪ .‬دــر میدــان اصلــی شــهر‪ ،‬ســتون طاعــون‬ ‫(‪ )Pestsäule‬بــرای یادبــود ان هــا کــه دــر قــرون وســطا دــر اثــر طاعــون مردند‬ ‫بنــا شــده اســت (شــهرهای دیگــر اتریــش هــم ســتون های مشــابهی دارنــد)‪.‬‬ ‫ادولــف هیتلــر اگرچــه دــر برونــاو ام ایــن (‪ )Braunau am Inn‬بــه دنیــا امــد‬ ‫امــا بعدهــا دــر لینــز زندگــی مــی کــرد‪ ،‬دــر ان جــا بــه مدرســه مــی رفــت و ان‬ ‫جــا را خانــه خــود مــی دانســت‪ .‬ارامــگاه پدــر و مادــر او دــر قبرســتان کلیســای‬ ‫لئوندینــگ دــر اطــراف لینــز قــرار دــارد‪ .‬دانشــگاه محلــی یوهانــس کپلــر بــه‬ ‫افتخــار ریاضــی دــان و منجــم نامدــار اتریشــی بنــا شــده کــه مدتــی دــر لینــز کار‬ ‫و زندگــی می کــرد‪ .‬کپلــر (‪ )۱۶۳۰-۱۵۷۱‬دــر گــراز هــم ریاضــی دــرس مــی دــاد‪.‬‬ ‫ایزن اشتات‬ ‫ایزن اشــتات شــهری دــر اتریــش و پایتخــت ایالــت بورگن النــد اســت‪.‬‬ ‫دــر دــوران امپراتــوری هابســبورگ ایــن شــهر محــل اقامــت نجیب زادــگان‬ ‫مجــار بوده اســت‪.‬‬ ‫یافتــه هــای باســتان شناســی ثابــت مــی کنــد کــه منطقــه ایزنشــتات قب ـ ً‬ ‫ا‬ ‫دــر دــوره هالشــتات ابــاد بودــه اســت‪ .‬ســلت هــا و رومــی هــا تــا حدودــی‬ ‫بعــد ســاکن شــدند‪ .‬دــر دــوره مهاجــرت ‪ ،‬ایــن منطقــه توســط قبایــل‬ ‫مختلــف المانــی و هــون هــا ابــاد شــد‪ .‬دــر حدــود ‪800‬میالدــی ‪ ،‬دــر زمــان‬ ‫پادشــاهی شــارلمانی ‪ ،‬اســتقرار بــاواری هــا اغــاز شــد‪.‬‬ ‫تــا پایــان جنــگ جهانــی اول‪ ،‬ایزنشــتات محــل اســتقرار منطقــه کیســمارتون‬ ‫در شهرســتان ســوپرون دــر پادشــاهی مجارســتان بــود‪ .‬بدــون انحصارطلبی‬ ‫‪ ،‬شــهر و کل قلمــرو مجارســتان بورگنلنــد (بــه اســتثنای شــهر ســوپرون و‬ ‫‪ 11‬دهکدــه دیگــر کــه همــه پرســی دــر انهــا برگــزار شــد) توســط ســنت‬ ‫ژرمــن دــر معاهدــات تریانــون دــر ســال ‪ 1921‬بــه اتریــش ضمیمــه شــد‪.‬‬ ‫از ‪ 30‬اوریــل ‪ ، 1925‬ایزنشــتات مقــر دولــت ایالــت بورگنلنــد و دــر نتیجــه‬ ‫پایتخــت ایالــت بودــه اســت‪ .‬دــر طــول جنــگ جهانــی دــوم ‪ ،‬ایزنشــتات بــه‬ ‫شــدت مــورد بمبــاران قــرار گرفــت‪ .‬دــر ‪ 2‬اوریــل ‪ ، 1945‬دــر حملــه بــه‬ ‫ویــن ‪ ،‬توســط نیروهــای شــوروی جبهــه ســوم اوکرایــن بــه تصــرف درامــد‬ ‫و ایــن شــهر تــا ســال ‪ 1955‬تحــت اشــغال شــوروی باقــی مانــد‪ .‬دــر ســال‬ ‫‪ ، 1960‬ایزنشــتات بــارگاه اســقف کاتولیــک روم خــود شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪39‬‬ صفحه 39 ‫سایر مناطق دیدنی اتریش‬ ‫اتریــش‪ ،‬یکــی از محبــوب تریــن مقاصــد بــرای تعطیــات دــر اروپــا‪ ،‬ســالیانه دــر تابســتان و زمســتان‬ ‫توریســت های زیادــی را بــرای بازدیــد جــذب می کنــد‪ .‬دــر حقیقــت اتریــش بــا داشــتن برخــی از بهتریــن‬ ‫مناطــق مناســب بــرای ورزش اســکی د ر اروپــا‪ ،‬دــر زمســتان مناطــق دیدنــی کوهســتانی ان تقریبــا بــه اندــازه‬ ‫تابســتان شــلوغ اســت‪ .‬بازدیدکنندــگان بــه همــان اندــازه بــرای زیبایــی هــای اســتان الپایــن دــر جمهــوری الــپ‬ ‫بــه انجــا مــی اینــد کــه بــرای شــهرهای باشــکوه ماننــد ویــن‪ ،‬پایتخــت تاریخــی و ســالزبورگ زیبــا‪ ،‬زادــگاه‬ ‫ولفگانــگ امادئــوس موتــزارت مــی اینــد‪.‬‬ ‫اتریــش یکــی از کوچکتریــن کشــور هــای اروپــا‪ ،‬عمدتــا کشــوری متشــکل از مناطــق و کوهســتانهای مرتفع اســت‬ ‫کــه کــوه هــای الــپ شــرقی حدــود ‪ 60‬درصــد قلمــرو ان را اشــغال میکننــد‪ .‬رودخانــه دانــوب دــر حدــود ‪350‬‬ ‫کیلومتــر از غــرب بــه شــرق از طریــق شــمال ایــن کشــور جریــان دــارد و بــه عنــوان یــک مقصــد گردشــگری‬ ‫بــه جذابیــت هــای ان اضافــه می کنــد‪.‬‬ ‫ملک بند یکتین ابی‬ ‫ملــک ابــی یکــی از مکانهــای صومعــه ای جهــان اســت کــه ســاختمان هــای دیدنــی ان‬ ‫حدودــا دــر هفــت حیــاط بنــا شــده اســت‪ .‬برجســته تریــن قســمت از ایــن مجموعــه‬ ‫عظیــم و پیچیدــه ‪ 325‬متــری طــول غربــی ان اســت و کلیســای بــرج هــای دــو قلــو‬ ‫دــر ایــن مــکان از روی ســطح تــراس نیــم دایــره ای بــاال میــرود‪.‬‬ ‫ابــی بــر روی یــک طغیــان صخــره ای واقــع دــر بــاالی شــهر ملــک و مشــرف بــه‬ ‫دانــوب واقــع شــده و دالیــل بســیار خوبــی بــرای گشــت و گــذار چنــد ســاعته دــر ان‬ ‫وجــود دــارد از جملــه‪ :‬مقبــره ســنت کلومــن اســتکهرا‪ ،‬بقایــای اولیــن خانوادــه حاکــم‬ ‫اتریــش‪ ،‬خانــه بــا بنبــرگ‪ .‬دــاالن هــای بــزرگ شاهنشــاهی بــه طــول ‪ 196‬متــر بــا‬ ‫عکــس هــای پرتــره از حاکمــان اتریــش‪ ،‬از جملــه یکــی از ملکــه هــا‪ ،‬ملکــه تــرزا و‬ ‫اتــاق هــای پادشــاهی بــا نمایــش هــای خــود دــر رابطــه بــا تاریــخ صومعــه هــا بــه‬ ‫همــراه مجســمه هــا و نقاشــی هــا‪.‬‬ ‫کلیسای سنت لئوپولد‬ ‫انتهــای پلــه هــا دــر کلســترنوبورگ ابــی محبــوب‪ ،‬بــه کلیســای ســنت لئوپولــد قــرن‬ ‫دوازدهــم جایــی کــه لئوپولــد ســوم دــر ان دفــن شــده منتهــی میشــود‪ .‬همچنیــن دــر انجــا‬ ‫مــکان معــروف محــراب وردــون را پیدــا خواهیــد کــرد‪ .‬شــاید ایــن محــراب بهتریــن نمونــه‬ ‫موجــود از اثــار مینیاتــوری قــرون وســطایی باشــد کــه شــامل ‪ 51‬تابلــو از کارهــای نمونــه‬ ‫بــر روی ســنگ هــای طــاکاری شــده میباشــد کــه توســط نیــکالس وردــون از حدــود ســال‬ ‫‪ 1181‬انجــام گرفتــه و صفحــه هــای کتــاب مقدــس را بــه تصویــر میکشــد‪.‬‬ ‫دــر ابتدــا ایــن تابلوهــا بــرای تشــکیل محــراب بالدــار بــه شــکل فعلــی بــر روی منبــر‬ ‫کلیســای ســابق رومــی پــس از اتــش ســوزی ســال ‪ 1329‬کنــار هــم قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫‪ 4‬تابلــو نقاشــی شــده دــر ســال ‪ 1331‬بــه قدیمیتریــن محــراب اتریــش چســبانده شــده‬ ‫اســت کــه قبــل از ســال ‪ 1329‬دــر ویــن نقاشــی شــده بودنــد و اکنــون دــر مــوزه ابــی‬ ‫قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫کلیسای جامع ماریا سال‬ ‫کلیســای ماریــا ســال کــه دیگــر از ان بــه عنــوان کلیســای جامــع ماریــا ســال یــاد نمیشــود‪،‬‬ ‫دــر تپــه ای مرتفــع دــر بــاالی زولفلــد قــرار دــارد و یکــی از مــکان هــای پیشــتاز بــرای‬ ‫زیــارت دــر ایالــت کارینتیــا جنــوب اتریــش اســت‪ .‬دــر حدــود ســال ‪ 750‬میالدــی اســقف‬ ‫مودســتوس کلیســایی راکــه اطــراف ان مســیحیت شــده بــود تقدیــس کــرد‪.‬‬ ‫کلیســای دــو قلــوی حــال حاضــر دــر نیمــه اول قــرن پانزدهــم میالدــی بــه ســبک گوتیــک‬ ‫بــر اســاس پایــه هــای یــک قصــر ســلطنتی رومــی ســاخته شــده و دــر دــوره رنســانس و‬ ‫بــاروک بازســازی شــد‪.‬‬ ‫نــکات برجســته ایــن مــکان شــامل نمــای غربــی بــا بــرج هــای دوقلــو و ســنگ قبرهــای‬ ‫قدیمــی ان اســت‪ .‬خصوصیــات قابــل توجــه ‪ ،‬ســنگ نوشــته کیتچــاچ قــرن شــانزدهم اســت‬ ‫کــه تــاج گــذاری بانــو ‪ Our‬و یــک ســنگ مرمــر رومــی از حدــود ســال هــای ‪ 300‬میالدــی‬ ‫را نشــان میدهــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪40‬‬ صفحه 40 ‫کیتز بله‬ ‫یکــی از بهتریــن مکانهــای اســکی دــر اتریــش‪ ،‬شــهر مشــهور توچــال‬ ‫کیتــز بلــه اســت کــه دوســتداران بــرف را بــا ‪ 170‬کیلومتــر پیســت‬ ‫اســکی قابــل حمــل و دامنــه هــای دــارای کلبــه هــای کوهســتانی جــذب‬ ‫میکنــد‪ .‬جایــی کــه بازدیدکنندــگان میتواننــد بــرای خوردــن وعدــه هــای‬ ‫ســنتی و نوشــیدن نوشــیدنی هــای گــرم توقــف کننــد‪( .‬اگرچــه هاننکهام‬ ‫یــک مــکان ســاالنه بــرای ســخت تریــن مســابقات اســکی کــوه‬ ‫نوردــی اســت امــا کیتــز بلــه دــر ســه منطقــه اســکی خــود زمیــن هــای‬ ‫زیادــی بــرای تمــام ســطوح مهارتهــای مختلــف دــارد) و کوچکتریــن‬ ‫ایــن زمیــن هــا بیچالــم بــه فروشــندگان اختصــاص دادــه شــده اســت‪.‬‬ ‫امــا کتیــز بلــه فقــط مختــص بــه اســکی بــازان نیســت‪ .‬دیوارهــا و خانــه‬ ‫هــای نقاشــی شــده و کــوه هــای الــپ پوشــیده شــده از بــرف دــر پــس‬ ‫زمینــه‪ ،‬باعــث شــده تــا ایــن شــهر بــه اندــازه روســتاهای الــپ زیبــا‬ ‫شــود‪ .‬شــاخ کیتــز بلــه بــه طــول ‪1998‬متــر کــه اســکی بــازان دــر‬ ‫زمســتان از ان لــذت میبرنــد‪ ،‬مــورد عالقــه کوهنوردــان کوهســتان دــر‬ ‫تابســتان و شــما میتوانیــد بــا یــک کابــل یــا طنــاب از طریــق پالترالم به‬ ‫قلــه برســید‪ .‬ایــن یکــی از بهتریــن مکان هــای دیدنــی دــر تیــرول بــه‬ ‫حســاب مــی ایــد‪ .‬دــر جنــوب از ‪ Radstadter Tauern‬تــا کــوه هــای‬ ‫الــپ اوتزتــال(‪ ،)otztal‬دــر شــمال دــر نزدیکــی ‪،Kaisergebirge‬‬ ‫درغــرب کــوه هــای الــپ لختــال و دــر شــرق هوچکینــگ‪.‬‬ ‫قلعه هوچو سترو تیز‬ ‫دــر شــرق ســنت ویــن‪ ،‬دــر یــک غــاری کــه حدــود ‪ 160‬متــر بــاال تــر از دــره‬ ‫میباشــد بــورگ هوچــو ســتروتیز مهمتریــن قلعــه قــرون وســطایی اتریــش قــرار‬ ‫دــارد‪ .‬پــس از یــک دــوره تاریــخ پــر تالطــم ‪ ،‬قلعــه کــه نخســتین بــار در ســال‬ ‫‪ 860‬میالدــی ســاخته شــد‪ ،‬توســط خوونولرهــا (‪ )Khevenhuller‬فتــح و دــر‬ ‫ســال ‪ 1570‬دــر مقابــل حملــه مهاجمــان ترکیــه گســترش یافــت‪ .‬ایــن قلعــه از‬ ‫زمانیکــه دــر دســت خاندــان خوونولرهــا بودــه هرگــز بــه اســارت دشــمن دــر‬ ‫نیامدــه اســت‪ .‬جادــه شــیب دــار قابــل دسترســی بــه قلعــه‪ ،‬بــه جــای ماندــه از‬ ‫ســال ‪ 1570‬و یــک کلیســای کوچــک دــر انتهــای جنــوب غربــی قــرار دــارد کــه‬ ‫دــر ان نمازخانــه کوچــک بــا نقاشــی هــای دیــواری و ســقفی باقــی قدمــت قلعــه‬ ‫بــا محــراب بلنــد ان از ســال ‪ 1729‬تــا بــه االن میباشــد‪.‬‬ ‫هالشتات‬ ‫هالســتات یــا هالشــتات بدــون شــک یکــی از دیدنــی تریــن شــهرهای کوچــک‬ ‫دــر اتریــش میباشــد و مــکان خوبــی بــرای کشــف منطقــه جــذاب و دیدنــی‬ ‫داشــتاین ســالزکامرگات‪ ،‬کــه میــراث جهانــی یونســکو نیــز می باشــد‪.‬‬ ‫معمــاری زیبــای بــاروک گواهــی بــر ثــروت هالســتات اســت کــه ایــن ثــروت‬ ‫مبتنــی بــر تاریــخ طوالنــی ان دــر تولیــد نمــک از دــوران ماقبــل تاریــخ اســت‪.‬‬ ‫می توانیــد از دریاچــه نمکــی زیرزمینــی دــر نزدیکــی غــار ‪ Hrnerwerk‬یــا‬ ‫غارهــای داشــتاین از چشــمگیر تریــن شــبکه هــای غــار دــر اروپــا بازدیــد‬ ‫کنیــد کــه ایــن غــار دــر مــکان هایــی تــا عمــق ‪ 1174‬متــری وجــود دــارد‪.‬‬ ‫از نــکات برجســته میتــوان بــه غــار یخــی غــول پیکــر بــا دمــای زیــر صفــر دــر‬ ‫تابســتان‪ ،‬غارهــای باشــکوه بــا ابشــارهای یــخ زدــه و غــار مامــوت بــا گالــری‬ ‫هــای بــزرگ لولــه ای شــکل کــه توســط یــک رودخانــه زیرزمینــی باســتانی‬ ‫شــکل گرفتــه اســت اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫دــر بــاالی ســطح زمیــن بازدیدکنندــگان میتواننــد از یــک ســکوی بــا دیــد عالــی‬ ‫دــر حدــود پنــج انگشــت ‪ ،‬یــک ســازه فلــزی بــاور نکردنــی کــه بیــش از یــک‬ ‫قطــره ‪ 400‬متــری بــا چشــم اندــاز عالــی از کــوه هــای الــپ دــر ان اویــزان‬ ‫اســت را ببینیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪41‬‬ صفحه 41 ‫کریملر اچه‬ ‫کریملــر اچــه بــه ارتفــاع ‪ 380‬متــر دــر ‪ 3‬ابشــار فــوق العادــه فــرو‬ ‫میــرود و باعــث گردــش بســیار دلپذیر دــر روســتاهای اطــراف ‪Krimml‬‬ ‫میشــود‪ .‬دــر ارتفــاع ‪ 1076‬متــری‪ ،‬روســتای ‪ Krimml‬بافاصلــه زیــاد از‬ ‫بــاالی ســالز اشــتال دــر دــره ای چوبــی قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬مــکان‬ ‫شــگفت انگیــزی کــه دــر صــورت پیادــه روی بــرای چنــد روز دــر انجــا‬ ‫خواهیــد مانــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر پیادــه روی هــای بســیار عالــی بــه ســمت ابشــارها‪ ،‬یــک‬ ‫صعــود دلچســب بــه ســمت ‪ Schettbrucke‬شــروع و تــا کریملــر‬ ‫تاورنهــاس زیبــا ادامــه دــارد‪ .‬از ایــن مــکان کوهنوردــان متخصــص‬ ‫میتواننــد بــه گلوکنــکار کــوف بــه ارتفــاع ‪2911‬متــری دــر مــرز ایتالیــا‬ ‫برســند‪.‬‬ ‫ایزریسنولت‬ ‫بزرگتریــن شــبکه غارهــای یخــی دنیــا دــر حاشــیه غربــی ‪Tennegebirge‬‬ ‫وجــود دــارد‪ .‬ایــن غــار هــا بــا مســاحتی حدــود ‪ 30000‬متــر مربــع دــر دــوره‬ ‫ســوم توســط یــک رودخانــه زیرزمینــی حــک شــده بودنــد‪ .‬ایــن غارهــا دــر‬ ‫ســال ‪ 1879‬کشــف شــده و دــر ســال ‪ 1912‬بازدیــد از ان هــا بــرای عمــوم ازاد‬ ‫شــد و تــا بــه امــروز ‪ 45‬متــر از ایــن شــبکه شــگفت انگیــز کاوش شــده اســت‪.‬‬ ‫پــس از ســیم پیــچ هــا دــر امتدــاد دیــوار بــزرگ یــخ‪ ،‬بــا تودــه هــای یخــی‬ ‫چشــمگیر و تــاالر عظیــم هیمیــر روبــرو خواهیــد شــد‪ .‬پلــه هــای ســنگی‬ ‫بــه ایســتور‪ ،‬یــا دــروازه یــخ ‪ ،‬یــک دیــوار یخــی جالــب و دیدنــی بــه طــول‬ ‫‪1775‬متــر و کاخ بــزرگ یخــی منتهــی میشــود‪.‬‬ ‫گردــش دــر ایــن مــکان دــو ســاعت طــول میکشــد و ســفر بــه غارهــا و کاوش‬ ‫دــر انهــا چندیــن ســاعت زمــان میبــرد‪ ،‬بنابرایــن انتظــار میــرود کــه بهتریــن‬ ‫قســمت روز را بــا کاوش دــر منطقــه می تــوان گذرانــد‪.‬‬ ‫استیری زره پوش‬ ‫دــر قلــب گــراس لندزوزاگــوس‪ ،‬ارســنال اســتیری قــرار دــارد‪ .‬ایــن ســاختمان دــر‬ ‫ســال ‪ 1644‬ســاخته شــده و دــر ان مجموعــه ای دیدنــی از ســاح هــا و زره هــا‬ ‫کامــا حفاظــت شــده قــرن هفدهــم قــرار دــارد‪ ،‬ســاحهایی بــرای مســلح کردــن‬ ‫‪ 32000‬مــرد از جملــه کاله و اســلحه‪ .‬درحالیکــه دــر گراتــس هســتید‪ ،‬بایــد از‬ ‫‪ Land House‬نیــز بازدیــد کنیــد‪ .‬نمــای اصلــی ان کــه بــه ســبک رنســانس دــر‬ ‫ســال هــای ‪ 1557-65‬ســاخته شــده بــر پایــه پنجــره هــای گــرد و یــک ایــوان‬ ‫بــزرگ مســلط شــده اســت‪.‬‬ ‫حیــاط قوســی زیبــا دــارای االچیــق ســه طبقــه از دــو طــرف و یــک چشــمه‬ ‫رنســانس اســت‪ ،‬دــر حالیکــه دــر تــاالر شــوالیه یــک ســقف گــچ کاری شــده‬ ‫مجلــل از ســال ‪ 1746‬وجــود دــارد‪.‬‬ ‫جاده الپی گراس گالکنر‬ ‫ایــن جادــه خــوش منظــره و زیبــا قطعــاً ارزش دیدــن را دــارد‪ .‬ایــن‬ ‫جادــه شــما را بــه پــارک ملــی هوهــه تائــرن و ارتفاعــات گــراس گالکنــر‬ ‫(بلندتریــن کــوه هــای اتریــش) مــی رســاند و از میــان یخچــال طبیعــی‬ ‫پاســترز می گــذرد‪ .‬ایــن جادــه بهتریــن مســیر بــرای تجربــه چشــم اندــاز‬ ‫اتریــش اســت‪ ،‬زیــرا از میــان جنــگل هــای کوهســتانی‪ ،‬علفزارهــای الــپ و‬ ‫دشــت های یــخ و صخره هــای تنــد عبــور مــی کنیــد‪ .‬مــی توانیــد اتومبیلــی‬ ‫کرایــه کنیــد‪ ،‬اتوبــوس بگیریــد یــا بــا موتورســیکلت‪ ،‬دوچرخــه یــا حتــی بــا‬ ‫پــای پیادــه ایــن مســیر را تجربــه کنیــد‪ ،‬دــر هــر صــورت ایــن تجربــه ای‬ ‫فرامــوش نشــدنی بــرای هــر گردشــگری کــه بــه ایــن مــکان ســفر می کنــد‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪42‬‬ صفحه 42 ‫موست ویرتل‬ ‫موســت ویرتــل مســحور کنندــه تریــن منطقــه جنــوب اتریــش اســت‪.‬‬ ‫علفزارهــای ســبز دــر شــمال بــا قلــه هــای پربــرف دــر جنــوب دــر‬ ‫ایــن منطقــه بــه هــم مــی پیوندنــد‪ .‬ایــن پیونــد مناظــر بــه ایــن مناطــق‬ ‫جذابیتــی بــی نهایــت مــی بخشــد‪ .‬مناظــر باشــکوه ان جــزو عجایــب‬ ‫چشــمگیر بــرای کودــکان و بزرگســاالن اســت و فعالیــت هایــی بــرای‬ ‫انهــا فراهــم مــی کنــد و امــکان اســکی کردــن نیــز دــر ایــن منطقــه‬ ‫وجــود دــارد‪.‬‬ ‫دهکده کرمز ان در دونو‬ ‫ایــن دهکدــه خــوش منظــره دــر کنــار رود دانــوب دــر دــره واچــو واقــع شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن دهکدــه بخاطــر مرکــز تاریخــی زیبایــش معــروف اســت کــه بــه عنوان‬ ‫میــراث جهانــی یونســکو نیــز ثبــت شــده اســت‪ .‬ایــن دهکدــه کــه دــر دــروازه‬ ‫چشــم اندــاز فرهنگــی میــراث جهانــی واچــو قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬دــر واقــع دــر‬ ‫یکــی از شــگفت انگیزتریــن دــره رودهــا دــر کل اروپــا اســت‪.‬‬ ‫کتابخانه کلیسای ادموند‬ ‫کتابخانــه ادمونــد دــر صومعــه ای قرارگرفتــه کــه راهب هــای بندیکتیــن‬ ‫(‪ )Benedictine‬را دــر خــود جــای دادــه اســت‪ .‬ایــن صومعــه کــه دــر کنــار‬ ‫رود انــز جــای گرفتــه بــه قــرن ‪ ۱۸‬بازمی گردــد‪ .‬همچنیــن ایــن کتابخانــه‬ ‫بزرگ تریــن کتابخانــه جهــان اســت کــه دــر صومعــه قــرار گرفتــه و بــه همیــن‬ ‫دلیــل بایــد حتمـاً از ان دیدــن کنیــد‪ .‬عــاوه بــر کتابخانــه و کتاب هــای موجــود دــر‬ ‫ان می توانیــد از معمــاری و نقاشــی ســقف ان نیــز لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫خانه موتسارت‬ ‫ولفگانــگ امادیــوس موتــزارت دــر ســال ‪ ۱۷۵۶‬دــر زالســبورگ اتریــش بــه دنیــا‬ ‫امــد‪ .‬خانــه موتــزارت امــروز بــه یــک مــوزه تبدیــل شــده و محــل تولــد او نامیدــه‬ ‫می شــود کــه دــر انجــا می توانیــد از یادگاری هــای خانوادگــی‪ ,‬نقاشــی ها و‬ ‫االت موســیقی او دیدــن کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن محــل زندگــی موتــزارت دــر زالســبورگ کــه از ســال ‪ ۱۷۷۳‬دــر ان‬ ‫زندگــی می کــرد نیــز بــه مــوزه تبدیــل شــده و می توانیــد برخــی لــوازم او را دــر‬ ‫انجــا ببینیــد‪.‬‬ ‫دــر میدــان موتــزارت نیــز بــه یــاد ایــن اهنگســاز معــروف مجســمه ای از او نصــب‬ ‫شــده است‪.‬‬ ‫مقبره امپراتور ماکسیمیلیان اول‬ ‫امپراتــور ماکســیمیلیان دــر ســال ‪ ۱۵۱۹‬از دنیــا رفــت و طبــق رســومات دــر‬ ‫‪( Hofkirche‬کــه ‪ Court Church‬هــم نامیدــه می شــود) اینســبروک بــه‬ ‫خــاک ســپرده شــد‪ ،‬بــر روی ایــن مقبــره ســنگ هایی از مرمــر ســیاه قــرار‬ ‫گرفتــه کــه بــر روی ان مجســمه برنــزی امپراتــور قــرار گرفتــه اســت‪ .‬دــر‬ ‫اطــراف مقبــره ‪ ۲۴‬تصویــر حــک شــده روی مرمــر وجــود دــارد کــه زندگــی‬ ‫ماکســیمیلیان اول را نشــان می دهــد و ‪ ۲۸‬مجســمه برنــزی وجــود دــارد کــه‬ ‫نزدیــکان شــاه را نشــان می دهــد‪ ،‬ماننــد شــاه ارتــور‪ .‬همچنیــن ‪ ۲۳‬مجســمه‬ ‫برنــزی قدیســان و ‪ ۲۰‬مجســمه امپراتورهــای مشــهور رومــی دــر انجــا وجــود‬ ‫دــارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪43‬‬ صفحه 43 ‫دریاچه اشلگیز‬ ‫دریاچــه ‪ Schlegeis‬دــر دــره زیبــای زیلرتــال دــر تیــرول (‪ )Tyrol‬قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬ایــن دریاچــه یــک دریاچــه مصنوعــی اســت کــه حتــی‬ ‫دــر ماه هــای زمســتانی هــم می درخشــد‪ .‬زیبایــی ایــن دریاچــه باوجــود‬ ‫کوه هــای اطــراف ان دوچندــان شــده بــه همیــن دلیــل بــرای پیادــه روی‬ ‫و کوه نوردــی دــر رشــته کوه های الــپ بهتریــن مــکان اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫مســیر رفتــن بــه ایــن دریاچــه جادــه الپیــن اســت کــه از میــان مســیرهای‬ ‫زیبــای روســتایی می گــذرد‪.‬‬ ‫کلیسای جامع تور گورک‬ ‫کلیســای جامــع تــور گــورک بــه ســال ‪ ۱۲۰۰‬بازمی گردــد و ارامــگاه ســنت‬ ‫همــا (‪ )Hemma‬اســت کــه بــرای فقــرا پــول جمــع می کــرد‪ .‬ایــن کلیســا‬ ‫معمــاری بســیار زیبایــی دــارد کــه دــو بــرج بــزرگ بــه همــراه گنبدهــای زیبــا‬ ‫دــر بــاالی ان دیدــه می شــود‪ .‬دــر ایــن کلیســا شیشــه های رنگ امیــزی‬ ‫شــده و نقاشــی های رنگ روغــن‪ ،‬پرتــره مشــهور ســنت کریســتوفر و مــرگ‬ ‫مادــر باکــره‪ ،‬وجــود دــارد‪ .‬همچنیــن حتم ـاً از تصاویــر چوبــی حکاکــی شــده‬ ‫کــه داســتان ســنت همــا را نشــان می دهــد نیــز دیدــن کنیــد‪.‬‬ ‫جنگل های بوهمی‬ ‫جنگل هــای شــمالی بوهمــی از یک ســو مــرز طبیعــی میــان اتریــش‬ ‫و المــان و از ســوی دیگــر جمهــوری چــک اســت‪ .‬دــر ایــن منطقــه‬ ‫زیبایی هــای طبیعــی الــپ‪ ،‬ماننــد دریاچه هــای یخ زدــه‪ ،‬کلبه هــای‬ ‫چوبــی و مســیرهای پیاد ـه روی کــه شــما را بــه بهتریــن مناظــر می بــرد‪،‬‬ ‫دیدــه می شــود‪ .‬ایــن جنــگل کوهســتانی دــر منطقــه برفــی شــمال‬ ‫اتریــش قــرار دــارد کــه دــر عیــن زیبایــی منطقــه خلوتــی بــه شــمار‬ ‫مــی رود‪.‬‬ ‫قصر لینز‬ ‫قصــر لینــز دــر شــهر لینــز قــرار گرفتــه و بــه قــرن نهــم بازمی گردــد‪ .‬البتــه‬ ‫ایــن قصــر دــر طــول ســال ها بازسازی شــده و بیشــتر قســمت های قصــر‬ ‫امــروزی دــر قــرن ‪ ۱۶‬ساخته شــده اســت‪ .‬عــاوه بــر گردــش دــر ایــن قصــر‬ ‫می توانیــد از مــوزه اشــلوس دیدــن کنیــد‪ .‬ایــن مــوزه پــر از اثــار تاریخــی‪،‬‬ ‫ماننــد ســاح های رومــی و اثــار دــوران میانــه‪ ،‬اســت‪.‬‬ ‫اسکی در البرگ‬ ‫کشــور اتریــش بــه دلیــل داشــتن پیســت های اســکی معــروف اســت کــه‬ ‫مهم تریــن ان ارلبــرگ می باشــد‪ .‬دــر ایــن منطقــه پنــج روســتا وجــود دــارد‬ ‫کــه یکــی از ان هــا ســنت انتــون نــام دــارد و اولیــن منطقــه اتریــش اســت‬ ‫کــه از تلــه کابین هــای زمســتانی اســتفاده نمــود‪ .‬ایــن مــکان مــورد عالقــه‬ ‫اســکی بازان اماتــور و حرفــه ای اســت زیــرا افــراد بــا توانایی هــای مختلــف‬ ‫می تواننــد دــر انجــا اســکی کردــه و لــوازم و کالس هــای اســکی نیــز دــر‬ ‫انجــا ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪44‬‬ صفحه 44 ‫موندسی‬ ‫ایــن شــهر یکــی از شــهرهای رویایــی منطقــه ووکالبــروک (‪)Vöcklabruck‬‬ ‫اتریــش اســت و دــر کنــاره دریاچــه موندســی قــرار دــارد‪ .‬موندســی عــاوه‬ ‫بــر اینکــه شــما را بــه رویــا می بــرد‪ ،‬بــه یــاد فیلــم اش ـک ها و لبخندهــا نیــز‬ ‫می اندــازد‪.‬‬ ‫کلیســای قــرون وســطایی ایــن شــهر کــه دــر اشــک ها و لبخندهــا بــرای‬ ‫لوکیشــن ازدــواج بــه کار رفتــه اســت یکــی از پرطرفدارتریــن مناطــق ایــن‬ ‫شــهر اســت‪ .‬تفریحــات متنــوع موندســی‪ ،‬قایــق ســواری و بــازی دــر زمین هــا‬ ‫گلــف اســت‪.‬‬ ‫بــا ســفر بــه ایــن شــهر می توانیــد ســکونتگاه های ماقبــل تاریــخ دــر اطــراف‬ ‫الــپ راببینیــد و بــا دیدــن یکــی از میــراث جهانــی یونســکو‪ ،‬خاطــره ای عجیــب‬ ‫بــرای خــود ثبــت کنیــد‪.‬‬ ‫وینروالد‬ ‫وینروالــد (‪ )Wienerwald‬منطقــه ای جنگلــی دــر شــمال و جنــوب غربــی‬ ‫ویــن اســت و شــما را بــه ارامــش دــر ســکوت طبیعــت دعــوت می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن جنــگل ارامش بخــش دــر حوالــی رودخانــه دانــوب اســت و دــر مســیر‬ ‫خــود بــه ارتفاعــات الــپ اهکــی شــمالی و اتریــش می رســد‪.‬‬ ‫ایــن جنــگل دــر میــان تاریــخ خــود شــکارگاه ســلطنتی ویــن بودــه و بــا‬ ‫تاریــخ ان گــره خوردــه اســت‪ .‬دــر نقــاط مختلــف ایــن جنــگل دهکده هــای‬ ‫بکــری وجــود دــارد کــه دیدــن ان بســیار جــذاب خواهــد بــود‪.‬‬ ‫فینکنبرگ‬ ‫فینکنبــرگ یــک شــهر کوچــک دــر تیــرول اتریــش اســت ‪.‬ایــن شــهر بــه‬ ‫کلبه هــای کوچــک روســتایی و کافه هــای ســنتی مشــهور اســت‪ .‬زمســتان ها‬ ‫دــر زیــر ســفیدی بــرف مدفــون می شــود و تابســتان ها زیبایی هــای طبیعــی‬ ‫الــپ را بــه رخ بینندــه می کشــد‪.‬‬ ‫ایــن روســتای کوچــک‪ ،‬تله کابیــن فینکِ نبِرگِــر المبان ِــن (‪Finkenberger‬‬ ‫‪ )Almbahnen‬را دــر خــود جــای دادــه و هرســال گردشــگران را بــه پیســت‬ ‫اســکی مایِرهوفِــن (‪ )Mayrhofen‬راهنمایــی می کنــد‪.‬‬ ‫الپباخ‬ ‫الپبــاخ شــهری دــر غــرب اتریــش دــر تیــرول اســت‪ .‬ایــن شــهر دــر‬ ‫تابســتان ها بــا گل هــای االلــه‪ ،‬خشــخاش و یاســمن پوشــیده می شــود‬ ‫و زمســتان ها بــا بیــش از ‪ 145‬کیلوکتــر مســیر اســکی‪ ،‬از ورزشــکاران‬ ‫اســتقبال می کنــد‪.‬‬ ‫گردشــگران دــر خانه هــای چوبــی و ســنتی ایــن شــهر اقامــت دارنــد و از‬ ‫مناظــر دیدنــی ان اســتفاده می کننــد‪ .‬کلیســای ســنت اوســوالد نیــز دــر ایــن‬ ‫شــهر دیدنــی اســت‪.‬‬ ‫ایمست‬ ‫ایمســت (‪ )Imst‬شــهر کوچکــی دــر قلــب تیــرول غربــی واقــع دــر دــره ی‬ ‫مرکــزی رودخانـه ی ایــن (‪ )Inn‬اســت کــه پــای کوه هــای الــپ قــرار دــارد‪.‬‬ ‫پیســت اســکی هوچ ‪ -‬ایمســت (‪ )Hoch-Imst‬نیــز دــر همیــن محــل واقــع‬ ‫اســت‪ .‬ایمســت را بیشــتر به خاطــر مناظــر هنرمندپســندانه اش می شناســند‪.‬‬ ‫کارنــاوال شــیمِنالوفِن (‪ )Schemenlaufen‬یکــی از رویدادهــای‬ ‫جالب توجهــی اســت کــه هــر چهــار ســال دــر ایســمت برگــزار می شــود‬ ‫و گردشــگران زیادــی را بــه ایــن منطقــه می کشــاند‪ .‬ایمســت دــر میــان‬ ‫طبیعت گردهــا نیــز محبوبیــت زیادــی دــارد و به ویــژه دــر ماه هــای گــرم‬ ‫ســال میزبــان راه نوردانــی اســت کــه طبیعــت بی نظیــر ایمســت را انتخــاب‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪45‬‬ ‫ستاره کوشا‬ صفحه 45 ‫بزرگان موسیقی اتریش‬ ‫خلیل مدادی‬ ‫کمتــر کشــوری بــه اندــازه اتریــش تحــت تاثیــر تاریــخ موســیقی خــود بودــه‬ ‫اســت‪« .‬کشــور موســیقی» قســمت اعظمــی از هویتــش را دــر اثــار موســیقی‬ ‫نشــان مــی دهــد کــه خــود عامــل اقتصادــی و گردشــگری مهمــی اســت‪ .‬رابطــه‬ ‫خــوب میــان ســنت‪ ،‬عصــر حاضــر و پیشــگام یکــی از عوامــل موفقیــت ان اســت‪.‬‬ ‫اتریــش کشــور موتســارت و هایدــن اســت‪ .‬کشــور شــوبرت و بروکنــر‪ ،‬کشــور‬ ‫والــس ویــن و سلســله اشــتراوس‪ .‬تاریــخ موســیقی اتریش از اشــخاص پیشــرو‬ ‫و صاحــب نامــی بهــره مــی بــرد کــه مبنــای نوســازی خالقانــه هســتند‪ .‬مبنــای‬ ‫ایــن کار توانایــی ترکیــب و تلفیــق تاثیــرات مختلــف بــه یــک واحــد جدیــد و‬ ‫مســتقل اســت‪.‬‬ ‫در ادامه به معرفی برخی از این بزرگان خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫ولفگانگ امادئوس موتسارت‬ ‫ولفگانــگ امادئــوس موتســارت (زادــه ‪ ۲۷‬ژانویــه ‪ - ۱۷۵۶‬درگذشــته‪ ۵‬دســامبر‬ ‫‪،)۱۷۹۱‬اهنگســاز اتریشــی‪ ،‬موســیقی دــان کالســیک بــود‪ .‬موتســارت دــر زندگــی‬ ‫کوتــاه خــود بیــش از ‪ ۶۰۰‬قطعــه موســیقی شــامل موســیقی بــرای اپــرا و همچنیــن‬ ‫شــامل ســمفونی‪ ،‬کنســرتو‪ ،‬موســیقی مجلســی‪ ،‬ســونات‪ ،‬ســرناد‪ ،‬و موســیقی بــرای‬ ‫گــروه ُکــر ســاخت‪.‬‬ ‫موتســارت دــر پنجمیــن ســال از زندگ ـی اش اغــاز بــه اهنگســازی کــرد و دــر تمــام‬ ‫اروپــا شــهرت بســیاری یافــت‪ .‬دــر هفت ســالگی اولیــن‬ ‫ســمفونی‪ ،‬و دــر دوازده ســالگی اولیــن اپــرای کامــل خــود‬ ‫را نوشــت‪ .‬او دــر تمــام ژانرهــای مرســوم دــر دــوران‬ ‫زندگــی اش موســیقی تصنیــف کــرد و اثــار درخشــانی‬ ‫پدیــد اورد‪ ،‬همچنیــن او بهتریــن دــر دــوره خــود بــود‪.‬‬ ‫موتســارت دــر ‪ ۲۷‬ژانوی ـهٔ ‪ ۱۷۵۶‬دــر شــهر ســالزبورگ‬ ‫ـری‬ ‫دــر کشــور اتریــش امــروزی‪ ،‬کــه یکــی از مراکــز هنـ ِ‬ ‫فعــال و بســیار مهــم موســیقی اروپــا بــود‪ ،‬از لئوپلــد‬ ‫موتســارت و انــا ماریــا موتســارت بــه دنیــا امــد‪ .‬مدــارک‬ ‫ِ‬ ‫کاتولیــک او را یوهان ِــس کروزُســتُموس‬ ‫تولــد او نــام‬ ‫ُولفگانگــوس تِئوفیلــوس موتســارت نشــان می دهنــد‪ .‬از‬ ‫ـی کاتولیکــی‬ ‫ایــن پنــج نــام‪ ،‬دــو نــام اول نام هــای مذهبـ ِ‬ ‫بودنــد و کاربــرد روزمــره نداشــتند‪ .‬قســمت چهــارم‬ ‫نــام او‪« ،‬تِئوفیلــوس»‪ ،‬بــه زبــان المانــی یعنــی محبــوب‬ ‫خداونــد‪ ،‬دــر زبــان التیــن معنــی «امادئــوس» می دهــد‪،‬‬ ‫و بــه زبــان فرانســه «امادــی» تلفــظ می شــود‪ .‬خــو ِد‬ ‫موتســارت ترجیــح می دــاد کــه بــه نــام «ولفگانــگ‬ ‫امادــی موتســارت» شــناخته شــود و همیشــه بــاالی هــر‬ ‫صفح ـهٔ کارش را بــا ایــن اســم امضــا می کــرد‪ .‬پدــرش‪،‬‬ ‫لئوپولــد‪ ،‬کــه دــر دربــار اســقف خدمــت می کــرد‪،‬‬ ‫اهنگســاز و ویولنیســت بســیار مشــهوری بــود‪ .‬ولفگانــگ‪ ،‬از همــان اوان کودکــی‪،‬‬ ‫چنــان نبوغــی از خــود نشــان دــاد کــه پدــرش همــهٔ کارهــای خــود را رهــا کــرد و‬ ‫به طــور جدــی و مســتمر بــه امــوزش و تربیــت فرزندــش پرداخــت‪ .‬موتســارت‪ ،‬پیــش‬ ‫از رســیدن بــه ‪۱۲‬ســالگی‪ ،‬نوازندــه ای چیره دســت دــر پیانــو‪ ،‬ویولــن‪ ،‬و ارگ شــد و‬ ‫چندیــن اثــ ِر بــزرگ و کوچــک تصنیــف کــرد‪.‬‬ ‫موتسارت در وین‬ ‫موتســارت از ســنین بســیار جوانــی شــروع بــه ســفر کــرد‪ .‬دــر ســال ‪ ۱۷۶۳‬کنســرتی‬ ‫دــر قصــر شــا ِه باواریــا دــر مونیــخ و امپراتــور اتریــش دــر ویــن اجــرا کــرد‪ .‬پــس‬ ‫از ان‪ ،‬بــه اتفــاق پدــرش‪ ،‬ســفری بــه قصرهــای مونیــخ‪ ،‬مانهایــم‪ ،‬پاریــس‪ ،‬لندــن‪ ،‬و‬ ‫الهــه رفــت و ســرانجام‪ ،‬دــر راه برگشــت‪ ،‬پــس از دیدــار از زوریــخ‪ ،‬دوناشــینگن‪ ،‬و‬ ‫مونیــخ بــه ســالزبورگ بازگشــت‪ .‬ایــن ســف ِر موتســارت ســه ســال بــه طــول انجامیــد‪.‬‬ ‫دــر ســال ‪ ۱۷۸۱‬موتســارت بــه همــراه کارفرمایــش اســقف بــه ویــن رفــت و امــا بــه‬ ‫دلیــل محدودیت هایــی کــه اســقف دــر روش موســیقی موتســارت ایجــاد می کــرد‬ ‫از شــغلش اســتعفا دــاد‪ .‬پــس از ان بــه ویــن‪ ،‬شــهر موســیقیدانان‪ ،‬رفــت و دــر انجــا‬ ‫مشــغول بــه کار ازاد شــد‪ .‬او امیدــوار بــود کــه دــر حیــن انجــام کار ازاد موفــق بــه‬ ‫پیداکردــن شــغلی دائمــی شــود کــه ایــن ارزو دــر طــول عمــرش‪ ،‬هی ـچ گاه براوردــه‬ ‫نشــد‪ .‬بــا وجــود ایــن ‪ ،‬بیــن ســال های ‪ ۱۷۸۲‬تــا ‪ ۱۷۸۷‬او زندگــی بســیار مجللــی‬ ‫دــر ویــن داشــت‪ .‬دــر تاریــخ ‪ ۴‬اوت ‪ ،۱۷۸۲‬برخــاف عقیدــه پدــرش موتســارت بــا‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪46‬‬ ‫کنســتانز ِوبــر (‪ )۱۸۴۲-۱۷۶۲‬دــر کلیســای َســن ا ِشـتِفان دــر ویــن ازدــواج کــرد‪.‬‬ ‫ولفگانــگ و کنســتانز دــر طــول زندگــی مشترکشــان صاحــب هفــت فرزنــد شــدند‬ ‫کــه از ان هــا فقــط کارل تومــاس (‪ )۱۸۵۸-۱۷۸۴‬و فرانتــس کســاور ولفگانــگ‬ ‫موتســارت (‪ )۱۸۴۴-۱۷۹۱‬توانســتند ســنین طفولیــت را پشــت ســر بگذارنــد‪.‬‬ ‫کارل تومــاس و فرانــس زاویــر ولفگانــگ هرگــز ازدــواج نکردنــد و صاحــب‬ ‫فرزندــی نشــدند‪.‬‬ ‫دــر طــول ســال های ‪ ۱۷۸۲‬و ‪ ۱۷۸۳‬موتســارت بــا اثــار‬ ‫یوهــان سباســتین بــاخ و گئــورگ فریدریــش هندــل‬ ‫ـارن گتفریــد فــان زویتِــن بســیار‬ ‫تحــت نظــر بــارون بـ ُ‬ ‫صمیمــی شــد‪ .‬فــون زویتــن دــارای تعدــاد زیادــی کار دــر‬ ‫ســبک بــاروک بــود و هنرمندــان جــوان و موفــق ان زمــان‬ ‫را بــرای بحــث و تبادــل نظــر دــر رابطــه بــا موســیقی‪ ،‬بــه‬ ‫منــزل خــود دعــوت می نمــود‪ .‬ســبک موســیقی بــاروک‬ ‫طــوری دــر روح موتســارت اثــر گذاشــت کــه باعــث‬ ‫تدویــن دــو اثــر معــروف خــود‪ :‬قســمتی از اپــرای فلــوت‬ ‫ســحرامیز و ســمفونی شــماره ‪ ۴۱‬شــد‪.‬‬ ‫دــر اوایــل ســال های زندگـی اش دــر ویــن موتســارت بــا‬ ‫یــوزف هایدــن اشــنا و بعــد دوســت بســیار صمیمــی شــد‪.‬‬ ‫دــر زمانــی کــه هایدــن بــه ویــن می رفــت‪ ،‬موتســارت و‬ ‫او بــا همدیگــر دــر اجــرای کوارتــت شــرکت می کردنــد‪.‬‬ ‫دــر طــول ســال های ‪ ۱۷۸۲‬و ‪ ۱۷۸۵‬موتســارت تعدــاد‬ ‫زیادــی کنســرتو تصنیــف کــرد کــه خودــش تک نــواز‬ ‫ان هــا دــر کنســرتوهای پیانــو بــود‪ ،‬و ایــن کارهــا‬ ‫تعدادــی از بی نظیرتریــن و زیباتریــن کارهــای وی‬ ‫محســوب می شــوند‪ .‬اجــرای ایــن کنســرتوها مبالــغ‬ ‫زیادــی بــرای او بــه ارمغــان اورد‪ .‬پــس از ســال ‪۱۷۸۵‬‬ ‫موتســارت تعدــاد کمتــری کنســرتو نوشــت و اجــراء کــرد‪.‬‬ ‫گفتــه می شــود کــه او دــر طــول ایــن دــوره از زندگ ـی اش بــه علــت صدمه دیدــن‬ ‫دســتش نمی توانســت کنســرت اجــراء کنــد‪.‬‬ ‫از ‪ ۵۵‬ســمفونی ای کــه موتســارت نوشته اســت فقــط ‪ ۴۱‬ســمفونی دــارای‬ ‫امضــای وی می باشــند و تمامــی ان هــا از نظــر هنــر و تکنیــک جــزء شــاهکارهای‬ ‫موســیقی جهــان به شــمار می اینــد‪ .‬از جمــع ‪ ۲۷‬کنســرتوی پیانــوی او ‪ ۱۷‬تــا‬ ‫از کنســرتوهای او دــر ویــن نوشــته شــد و باقــی ان هــا را دــر طــول ســفرهای‬ ‫گوناگونــش بــه امیــد بــه دســت اوردــن شــغل مناســب نوشــت‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫ســمفونی ها و کنســرتوهای پیانــوی بســیار معروفــش‪ ،‬موتســارت تعدــاد زیادــی‬ ‫کنســرتو بــرای کالرینــت‪ ،‬اُبــوا‪ ،‬هــورن‪ ،‬فلــوت‪ ،‬ب َ ِ‬ ‫ســت هــورن‪ ،‬ویــوال و ویولــون‬ ‫نوشــت‪ .‬دــر ان زمــان تعدادــی ســاز ماننــد پانتومیــم‪ ،‬ارمونیــکا‪ ،‬و انــواع مختلفــی‬ ‫از ســازهای بادــی وجــود داشــت کــه خیلــی از ان هــا بــه دلیــل پیشــرفت دــر‬ ‫دنیــای موســیقی دیگــر نواختــه نمی شــدند‪ ،‬موتســارت بــرای ایــن ســازها نیــز‬ ‫قطعه هایــی ســاخت‪.‬‬ ‫او ‪ ۲۳‬کوارتــت بــرای ویولــون (‪ ،)String Quartet‬دــر حدــود ‪ ۱۹‬ســونات بــرای‬ ‫پیانــو‪ ،‬چندیــن فانتــزی‪ ،‬اندانتــه‪ ،‬دی ِورتیــم‪ ،‬کویینتــت و ه ِ‬ ‫ِکســت‪ ،‬تعدادــی کار بــرای‬ ‫کلیســا‪ ،‬و چندیــن َمــس نوشــت‪ .‬او عالقــه زیادــی بــه نوشــتن اُپــرا داشــت و‬ ‫موزیــک ‪ ۲۲‬اُپــرای بی نظیــر را ســاخت‪ .‬امــروز قطعــات شــیرین اپراهــای او بــه‬ ‫نــام اریــا (‪ )Aria‬بــه عنــوان اهنگ هــای جداگانــه خواندــه می شــوند‪.‬‬ صفحه 46 ‫موتســارت دــر طــول عمــرش بــا مشــکالت مادــی بســیاری دســت بــه گریبــان‬ ‫بــود و حتــی پــس از مرگــش از ضعــف مالــی زندگــی او بهره برداری هــای‬ ‫نامناســبی گردیــد‪ .‬او از ســال ‪ ۱۷۸۴‬تــا ســال ‪ ۱۷۸۷‬زندگــی بســیار مرفهــی‬ ‫داشــت‪ ،‬و محــل زندگ ـی اش یــک عمــارت هفــت اتــاق خواب ـ ُه بــزرگ بــود کــه‬ ‫امــروز بــه مــوزه ای بــرای بازدیــد عمــوم دــر ُدمگاســه ‪ ۵‬ویــن پشــت کلیســای‬ ‫ســن اســتفان تبدیــل شده اســت‪ .‬دــر همیــن عمــارت بــود کــه موتســارت‪،‬‬ ‫اپــرای عروســی فیــگارو را بــه رشــته تحریــر دــراورد‪.‬‬ ‫موتسارت و زندگی درباری​‬ ‫موتســارت تــا ســال ‪ ۱۷۷۷‬دــر دربــار ســالزبورگ خدمــت می کــرد‪ .‬بــا وجــود‬ ‫اینکــه او از کار بــا کنســرت دربــار راضــی نبــود؛ اثــار زیبــا و دل انگیــزی را‬ ‫می ســاخت‪ .‬بــا انکــه موتســارت دــورهٔ نوجوانــی خــود را پشــت ســر‬ ‫می گذاشــت امــا دــر رشــته های گوناگــون می توانســت بــا نامی تریــن‬ ‫اســتادان بــه رقابــت بپردــازد‪ .‬نخســتین کنســرتو ویولن هــا‪ ،‬شــش ســونات‬ ‫پیانویــی‪ ،‬چنــد ســرناد و دیورتیمنتــو و نخســتین کنســرتو پیانــوی بــزرگ‪،‬‬ ‫محصــول ایــن دــوره از زندگــی موتســارت هســتند‪ .‬وی دــر دربــار ســالزبورگ‬ ‫مدیریــت کنســرت را عهده دــار بــود و بــه صــورت پیاپــی بــه اجــرای برنامــه‬ ‫می پرداخــت‪ ،‬امــا بــا درباریــان رابطــه خوبــی نداشــت‪.‬‬ ‫او و پدــرش کــه از رســیدن بــه جایــگاه و مقــام بــا حقــوق بهتــر دــر دربــار‬ ‫نااُمیــد شــده بودنــد تصمیــم گرفتنــد کــه بخــت خــود را دــر دیگــر دربارهــای‬ ‫اروپــا بیازماینــد‪ ،‬امــا بــه دلیــل بیمــاری پدــر او بــا مادــر خــود ســفری تــازه را‬ ‫اغــاز کــرد و دــر ایــن ســفر بــه کشــورهای المــان و فرانســه رفــت کــه دــر‬ ‫فرانســه کارهــای خــود بــرای فلــوت و پیانــو را منتشــر کــرد و ســمفونی شــماره‬ ‫‪ ۳۱‬کــه بــه ســمفونی پاریــس نیــز مشــهور اســت از نتیجه هــای ایــن ســفر‬ ‫اســت‪ ،‬گرچــه ســفر پاریــس پایــان خوشــایندی بــرای وی نداشــت و انچنــان‬ ‫کــه مــورد نظــر وی بــود مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت‪ ،‬دــر ایــن ســفر مادــر‬ ‫خودــش را نیــز از دســت دــاد‪.‬‬ ‫موتســارت پــس از بازگشــت بــه ســالزبورگ بــه ناچار بــا ارکســتر دربار و کلیســا‬ ‫همــکاری کــرد و از اینکــه اشــراف ســالزبورگ قدــر هنــرش را نمی دانســتند‬ ‫رنــج می بــرد و مایــل بــود بــه شــهرهای دیگــر عزیمــت کنــد‪ .‬دــر اواخــر ‪۱۷۸۰‬‬ ‫از باواریــا ســفارش ســاختن یــک ســمفونی را دریافــت کــرد و بــا شــوق ان‬ ‫را ســاخت و ســپس بــا روحی ـه ای بهتــر بــه ســالزبورگ برگشــت‪ ،‬امــا بــزرگان‬ ‫دربــار نشــان دادنــد کــه مایــل نیســتند تــا موتســارت بــا دربارهــای دیگــر‬ ‫فعالیــت کنــد‪ .‬موتســارت دــر برابــر ان هــا ماننــد همیشــه گســتاخ و ســرکش‬ ‫بــود و دیــری نگذشــت کــه درگیــری ان هــا بــه اوج رســید و همــکاری دربــار بــا‬ ‫موتســارت قطــع شــد‪.‬‬ ‫پــس از جداشــدن از دربــار ســالزبورگ بــا امیــد زیــاد عــازم وین شــد و توانســت‬ ‫جایگاهــی را دــر ایــن دربــار بدســت اورد‪ ،‬امــا بازهــم بــه خاطــر طبــع ســرکش و‬ ‫ناســازگاری بــا رســم و ســنت های پوســیده‪ ،‬بــا اربابــان تــازه نیــز درگیــر شــد‬ ‫و از کارش او را برکنــار کردنــد‪ ،‬هرچنــد دــر ســال ‪ ۱۷۸۲‬دوبــاره بــه اســتخدام‬ ‫دربــار ویــن درامــد امــا رابطــه موتســارت بــا دربــار تــا پایــان زندگــی او‬ ‫تنش الــود باقــی مانــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪47‬‬ ‫بیماری و مرگ‬ ‫مــرگ موتســارت ســوژه داســتان ها‪ ،‬فیلم هــا‪ ،‬و گفتگوهــای فــراوان اســت‪.‬‬ ‫موســیقی دانان و محققیــن نظــرات مختلفــی دــر رابطــه بــا مــرگ او دارنــد‪ .‬دقیق ـاً‬ ‫مشــخص نیســت کــه موتســارت دــر چــه زمانــی بــه بیمــاری و مــرگ تدریجــی‬ ‫خــود واقــف شــد و ایــن کــه ایــا ایــن دــرک تاثیــری دــر کارهــای او داشــت یــا‬ ‫نــه‪ .‬برخــی معتقدنــد کــه او بــه تدریــج بیمــار شــد و طــرز کار و ســبک موســیقی او‬ ‫تــا حدــی مــرگ تدریجــی او را دنبــال می کنــد‪ .‬بــر خــاف ایــن نظــر‪ ،‬تعدــاد زیادــی‬ ‫از محققیــن اعتقــاد دارنــد کــه بیمــاری موتســارت به طــور ناگهانــی بــر او عــارض‬ ‫شــد و پــس از ‪ ۲‬هفتــه‪ ،‬جانــش را گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن طــرز فکــر بیشــتر بــر اســاس وضــع روحــی او دــر نامه هــا و مکالمه هــای‬ ‫او بــا دوســتان‪ ،‬برادــران فراماســون‪ ،‬و همکارانــش می باشــد و عنــوان می کنــد‬ ‫کــه مــرگ او ناگهانــی و غافلگیرکنندــه بوده اســت‪ .‬دلیــل اصلــی مــرگ موتســارت‬ ‫نامشــخص اســت‪ .‬دــر مدــارک مربــوط بــه مرگــش‪ ،‬تــب میلیــاری شــدید ناشــی از‬ ‫بیمــاری ســل علــت ان ذکــر شده اســت کــه از دیدــگاه پزشــکی امــروزی بــه عنــوان‬ ‫علــت درســت کفایــت نمی کنــد‪.‬‬ ‫فرضیه هــای دیگــری مبنــی بــر ابتــا بــه کــرم تریشــین‪ ،‬مســمومیت از جیــوه‪ ،‬یــا‬ ‫انفلوانــزا وجــود دــارد امــا فرضی ـه ای کــه از همــه مقبول تــر اســت‪ ،‬علــت مــرگ را‬ ‫تــب روماتیســم حــاد بیــان می کنــد کــه او از زمــان کودکــی ســه یــا چهــار بــار‬ ‫دچــار حملــه ناشــی از ان شــده بــود‪ .‬برخــی از نوشــته های بــه جــای ماندــه از ان‬ ‫زمــان بیــان می کننــد کــه پزشــکان ان زمــان ســعی کردنــد کــه موتســارت را بــا‬ ‫حجامــت درمــان کننــد‪.‬‬ ‫موتســارت حدــود یــک ســاعت پــس از نیمــه شــب پنجــم دســامبر ســال ‪۱۷۹۱‬‬ ‫درگذشــت‪ .‬او بــه علــت مریضـی اش چندان ســعی دــر اتمــام اخریــن کارش‪ ،‬رکوئیم‬ ‫مــس دــر دــی مینــور‪ ،‬نکردــه بــود‪ .‬امــا بــا ایــن حــال یکــی از بهتریــن کارهایــش‬ ‫به شــمار می ایــد‪ .‬یــک موزیســین جــوان‪ ،‬از شــاگردهای خــود موتســارت‪ ،‬بــا نــام‬ ‫فرانــز خاویــر ساســمایر‪ ،‬بــا پافشــاری و درخواســت کنســتانز باقــی رکوئیــم را‬ ‫تمــام کــرد‪ .‬البتــه کنســتانز از کســان دیگــری هــم ماننــد ژوزف ایبلــر بــرای تکمیــل‬ ‫رکوئیــم درخواســت کردــه بــود‪.‬‬ ‫محــل دقیــق دفــن او دــر ارامــگاه ســن مارکــس پــس از چنــد ســال گــم شــد‪،‬‬ ‫امــا دــر محلــی کــه حدــس زدــه می شــود بدــن او دــر شــب ‪ ۵‬دســامبر ‪ ۱۷۹۱‬بــه‬ ‫خــاک ســپرده شده اســت‪ ،‬امــروز یــک ســنگ قبــر وجــود دــارد‪ .‬عــاوه بــر ان‪ ،‬دــر‬ ‫زنتــرال فریدهــف یــک تابــوت خالــی بــرای احتــرام بــه او دفــن شده اســت‪ .‬دــر‬ ‫ســال ‪ ۲۰۰۵‬تحقیقــات ژنتیکــی کــه روی جمجمـه ای کــه بســیاری ان را متعلــق بــه‬ ‫موتســارت می دانســتند نتوانســت ثابــت کنــد کــه ایــا ایــن جمجمــه واقعـاً جمجمــه‬ ‫ایــن مــرد بی نظیــر هســت یــا نــه‪.‬‬ ‫دــر ســال ‪ ۱۸۰۹‬کنســتانز بــا جــورج نیکــوالس ون نیســن (‪)۱۸۲۶-۱۷۶۱‬‬ ‫ازدــواج کــرد‪ِ .‬‬ ‫نیســن کــه عالقــه خاصــی بــه موتســارت داشــت‪ ،‬بــرای دالئلــی کــه‬ ‫خیلــی مشــخص نیســت‪ ،‬تغییراتــی دــر نامه هــای موتســارت می دهــد و اولیــن‬ ‫زندگی نامــه موتســارت را می نویســد‪.‬‬ صفحه 47 ‫جوزف هایدن‬ ‫فرانتــس یــوزف هایدــن (زادــه ‪ ۳۱‬مــارس ‪ ۱۷۳۲‬دــر روهــرو اتریــش ‪ -‬درگذشــته‪۳۱‬‬ ‫مــه ‪ ۱۸۰۹‬د ر ویــن) اهنگســاز و موســیقی دان اتریشــی و یکــی از پایه گــذاران‬ ‫موســیقی کالســیک و همچنیــن از پرکارتریــن و برجســته ترین موســیقی دانان دــر‬ ‫ایــن دــوره اســت‪ .‬او همچنیــن به دلیــل ســهم بســزا دــر توســعه موســیقی و نیــز‬ ‫کثــرت اثــارش بــه «پدــر ســمفونی» و «پدــر کوارتــت زهــی» دــر ایــن دــو فــرم ملقــب‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫هایدــن ازطرفــی پرورش دهندــه و اســتاد موســیقی دان بزرگــی چــون بتهــوون بــود و‬ ‫از طــرف دیگــر ایندگانــی چــون فرانتــس شــوبرت‪ ،‬مندلســون‪ ،‬و برامس را تحــت تاثیر‬ ‫شــیوه موســیقایی خــود قــرار دــاد‪ .‬او همچنیــن اســتاد و دوســت نزدیــک اهنگســاز‬ ‫شــهیر‪ ،‬موتســارت بــود‪ .‬هایدــن بیشــتر عمــر طوالنــی خویــش را دــر اتریــش گذرانــد‬ ‫و دــر هنــگام مــرگ‪ ،‬یکــی از معروف تریــن اهنگســازان اروپایــی به شــمار می رفــت‪.‬‬ ‫هایدــن دــر روســتایی کوچــک دــر روهــرو اتریــش زادــه شــد‪ .‬پدــرش چــرخ ارابــه‬ ‫می ســاخت و هایدــن کوچــک تــا شش ســالگی به جــز اوازهــای عامیانــه‪ ،‬کــه پدــرش‬ ‫خواندــن انهــا بــود‪ ،‬و نیــز رقص هــای روســتایی‪ ،‬کــه هنــگام جشــن و‬ ‫دل بســتهٔ‬ ‫ِ‬ ‫ســرور دــر گوشــه وکنار زادگاهــش برپــا می شــد‪ ،‬چیــزی از موســیقی نمی شــناخت‪.‬‬ ‫هایدــن دــر هشت ســالگی بــه ویــن رفــت تــا بــه عضویــت پســران اوازخــوان‬ ‫کلیســای سن اشــتفان درایــد‪ .‬دــر ان جــا اگرچــه صدــای دلنشــین او مــورد توجــه‬ ‫قــرار گرفــت‪ ،‬امــا هیــچ امکانــی بــرای تحصیــل اهنگ ســازی و هنــر نوازندگــی برایــش‬ ‫فراهــم نیامــد و هنگامــی کــه دــر عنفــوان جوانــی صدــای خوشــش را از دســت دــاد‪،‬‬ ‫او را بدــون پرداخـ ِ‬ ‫ـت کمتریــن پــول‪ ،‬از سن اشــتفان روانــهٔ گوشــهٔ خیابــان کردنــد‪.‬‬ ‫فرانتس شوبرت‬ ‫فرانتــس پیتــر شــوبرت (زادــه ‪ ۳۱‬ژانویــه ‪ - ۱۷۹۷‬درگذشــته ‪ ۱۹‬نوامبــر ‪، )۱۸۲۸‬‬ ‫ـی برجســته مکتــب موســیقی کالســیک‪ /‬رمانتیــک بــود‪.‬‬ ‫اخریــن اهنگ ســاز اتریشـ ِ‬ ‫او دــر عمــر بســیار کوتــاه خــود ‪ ۹‬ســمفونی‪ ۱۴ ،‬کوارتــت زهــی‪ ۲ ،‬تریــوی پیانــو‪،‬‬ ‫و بســیاری اثــار زیبــای دیگــر پدیــد اورد‪ ،‬امــا بدــون شــک انچــه نــام و جایــگاه او‬ ‫را بی همتــا نــگاه می دــارد‪ ،‬لیدهــا (ترانه هــا) ی اوســت؛ ‪ ۶۰۳‬لیــد یــا ترانــه دــر‬ ‫‪ ۳۱‬ســال زندگــی اش نشــانگر ان اســت کــه او هیچ وقــت از اواز جدــا نبوده اســت‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه بــه اثــار مجلســی او نــگاه می کنیــم‪ ،‬تریوهــای پیانــوی او را بســیار موفــق‬ ‫می یابیــم؛ چــرا کــه بیــش از هــر ُفــرم دیگــری بــه خــط اواز نزدیــک اســت‪ .‬دــر‬ ‫اغلــب اثــارش‪ ،‬ویولــن و ویولنســل خــط اواز را دنبــال می کننــد و پیانــو دــر حقیقــت‬ ‫همراهی کنندــه اســت‪ .‬دــر میــان تمــام اهنگ ســازان‪ ،‬شــوبرت بهتریــن الگــو اســت‬ ‫بــرای قســمت هایی کــه قبـ ً‬ ‫ا هرگــز کشــف نشــده بــود‪ .‬همچنیــن‪ ،‬نُت هــای ســازهای‬ ‫بادــی او بــر طبــق نظــر اغلــب متخصصــان موســیقی دــر واقــع منحصربه فردنــد‪.‬‬ ‫سمفونی ها​‬ ‫ـای اوازی (لیــدِ )‬ ‫شــوبرت عالق ـهٔ فراوانــی بــه اواز داشــت و بســیاری از کارهــای زیبـ ِ‬ ‫خــود را دــر نوجوانــی تصنیــف کــرد‪ .‬دــر ‪ ۱۸‬ســالگی حدــود ‪ ۱۵۰‬کار اوازی ســاخت و‬ ‫دــر ‪ ۱۹‬ســالگی‪ ،‬کــه تجــارب بســیاری دــر ســاخت موســیقی اوازی بــه دســت اوردــه‬ ‫بــود‪ ۱۸۰ ،‬اثــر شــامل کارهــای اوازی‪ ،‬اپــرا‪ ،‬ســمفونی و مــس خلــق کــرد‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪48‬‬ ‫او دربارهٔ این دوره چنین گفته است‪:‬‬ ‫بــا تدریــس موســیقی بــه بچه هــای ‪ ۸–۷‬ســاله بــود کــه به زحمــت‬ ‫می توانســتم زندــه بمانــم‪.‬‬ ‫او دــر ان ایــام دــر تــاش بــود تــا فــن اهنگســازی را خــود بــه تنهایــی‬ ‫نوازندگــی‬ ‫بیامــوزد و هم زمــان‪ ،‬بــه هــر کاری کــه می توانســت‪ ،‬از جملــه‬ ‫ِ‬ ‫ویولــن دــر گــروه محبــوب نوازندــگان خیابــان ویــن‪ ،‬کــه اســباب ســرگرمی و‬ ‫تفریــح شــبانهٔ مردــم را فراهــم می کــرد‪ ،‬می پرداخــت‪.‬‬ ‫هایدــن گرچــه خــود را اســیر شــغلش حــس می کــرد‪ ،‬امــا بعدهــا دــر‬ ‫توصیفــی خردمندانــه از وضعیــت خــود چنیــن گفــت‪« :‬ان جــا نــه فقــط‬ ‫دلگــرم بــه اقبــال و پذیــرش مدــاوم بودــم‪ ،‬بلکــه دــر مقــام رهبــر ارکســتر‪،‬‬ ‫می توانســتم تجربــه کنــم و دریابــم کــه چــه چیــز ســبب تقویــت جلــوه ای‬ ‫صوتــی می شــود یــا ان را تضعیــف می کنــد‪ ،‬و بــه ایــن ترتیــب می توانســتم‬ ‫ـب ســازها را بهبــود بخشــم‪ ،‬ان هــا را تغییــر دهــم‪ ،‬و‬ ‫بــه دلخــوا ِه خــود‪ ،‬ترکیـ ِ‬ ‫ســازهایی را حــذف یــا اضافــه کنــم‪ .‬مــن از دنیــا دــور افتادــه بودــم‪».‬‬ ‫هایدــن رهیــاب ســبک موســیقی دــورهٔ کالســیک دــر تکامــل بخشــیدن بــه‬ ‫ســمفونی و کوارتــت زهــی پیشــرو بــود‪ .‬موتســارت و بتهــوون تحــت تاثیــر‬ ‫ســبک او بودنــد‪.‬‬ ‫هایدــن دــر ســال ‪ ۱۸۰۹‬و هنــگام اشــغال ویــن توســط ارتــش ناپلئــون‬ ‫بناپــارت‪ ،‬دــر ‪۷۷‬ســالگی درگذشــت‪.‬‬ ‫گئــورگ اوگوســت فــون گریزینگــر (‪ ،)۱۸۴۵–۱۷۶۹‬معلــم‪ ،‬دیپلمــات‪،‬‬ ‫زندگی نامه نویــس‪ ،‬و اهنگســاز المانی االصــل اهــل اتریــش‪ ،‬کــه از او‬ ‫ـتان یــوزف هایدــن و لودویــگ فــان بتهــوون یــاد‬ ‫به عنــوان یکــی از دوسـ ِ‬ ‫می کننــد‪ ،‬زندگی نامــه ای دربــارهٔ هایدــن نوشــت‪.‬‬ صفحه 48 ‫انتون بروکنر‬ ‫انتــون بروکنــر (زادــه‪ ۴‬ســپتامبر ‪ ۱۸۲۴‬دــر انزفلدــن‪ ،‬اتریــش ‪ -‬درگذشــته ‪۱۱‬‬ ‫اکتبــر ‪ ۱۸۹۶‬دــر ویــن) اهنگ ســاز و نوازندــه ارگ و از اهنگ ســازان دــوره‬ ‫پســارمانتیک بــود‪.‬‬ ‫بروکنــر اهنگ ســاز خوداموختـه ای بــود‪ ،‬و نخســتین شــغل اش‪ ،‬ارگ نــوازی دــر دیــر‬ ‫قدیــس فلوریــان دــر نزدیکــی انســفلدن دــر ‪ ۱۸۵۱‬بــود‪ .‬بعدـاً بــه کلیســای جامــع‬ ‫لینتــس رفــت و از ‪ ۱۸۵۶‬تــا ‪ ۱۸۶۸‬ارگ نــواز ان حــا بــود‪ .‬او بســیار مذهبــی بــود‪ ،‬و‬ ‫نخســتین اثــر باقی ماندــه از او مــس رکویــم اســت کــه دــر ســال ‪ ۱۸۴۹‬نوشــت‪.‬‬ ‫بروکنــر زمین ـهٔ دهقانــی داشــت و لهجــه غلیــظ شهرســتانی اش دــر ویــن باعــث‬ ‫تمســخر می شــد‪ .‬نســبتاً منــزوی هــم بــود و بــرای توضیــح دادــن موســیقی اش یــا‬ ‫بحــث کردــن دربــارهٔ ان تالشــی نمی کــرد‪ .‬بــا ایــن حــال نگــرش موســیقایی اش‬ ‫دــر ان زمــان خیلــی مدــرن محســوب می شــد‪ .‬انتــون دــر جوانــی نخســت ســعی‬ ‫داشــت کــه همچــون پدــر و پدربزرگــش دــر مدرســه بــه معلمــی بپردــازد‪ .‬دــر‬ ‫‪۱۶‬ســالگی بــه لینتــز مـی رود تــا دــر دوره هــای اموزشــی ایــن رشــته شــرکت کنــد‪.‬‬ ‫دــر ایــن کالس هــا‪ ،‬عــاوه بــر دروســی چــون زبــان‪ ،‬انشــا‪ ،‬حســاب و جغرافــی‪ ،‬از‬ ‫یوهــان اوت دورنبرگــر دــرس موســیقی میگــرد‪ ،‬کســی کــه بعــد از کاتینگــر و معلــم‬ ‫ویلنــش‪ ،‬مارکــس گروبــر‪ ،‬او را بــا مکتــب ویــن اشــنا می کنــد و ایــن بــار بــا کتابــی‬ ‫کــه ان را بعدهــا دــر کنســرواتوار ویــن تدریــس می کــرد‪ .‬دــر ایــن ســال ها او‬ ‫خــود بــه اموختــن کنترپــوان بــر اســاس «هنــر فــوگ» اثــر یوهــان سباســتیان‬ ‫بــاخ و چنــد فــوگ دیگــر اثــر یوهــان گئــورگ البرشــتس برگر می پردــازد و بــا‬ ‫ســمفونی شــماره ‪ ۴‬اثــر لودویــگ فــان بتهــوون نیــز اشــنا می شــود‪.‬‬ ‫ـی دیگــری نیــز شــرکت می کنــد و بعــد از دــو بــار تغییــر محــل کار دــر‬ ‫تکمیلـ ِ‬ ‫ســن فلوریــان‪ ،‬کــه خــود دــر ان دــرس خوانده بــود‪ ،‬مشــغول بــه کار می شــود‪،‬‬ ‫امــا بزرگتریــن موفقیتــش دــر ایــن دــوران به دســت اوردن پُســت ارگ نــوازی‬ ‫دــر کلیســای سراُســقفی شــهر لینتــز دــر ســال ‪ ۱۸۵۵‬بــود‪.‬‬ ‫ســن بروکنــر دــر هنــگام تصنیــف نخســتین ســمفونی اش دــر ‪ ،۱۸۶۵‬بیــش از‬ ‫چهــل ســال بــود‪ .‬ســمفونی های بروکنــر بیشــتر بدــون برنام ـهٔ خــاص و دــارای‬ ‫چهــار موومــان هســتند‪ .‬از میــان ســمفونی های او‪ ،‬ســمفونی شــمارهٔ ‪ ،۴‬شــمارهٔ ‪۷‬‬ ‫و شــمارهٔ ‪ ۹‬کــه ناتمــام اســت قابــل توجهنــد‪.‬‬ ‫بروکنــر کــه سرســپردهٔ واگنــر بــود‪ ،‬گاهــی از ســوی هواخواهــان اردــوی مخالــف‬ ‫و به ویــژه از ســوی ادــوارد هانســلیک کــه طرفدــار برامــس بــود‪ ،‬به شــدت مــورد‬ ‫حملــه قــرار می گرفــت‪.‬‬ ‫انتــون بروکنــر چهــره مهمــی دــر تکامــل ســمفونی بــود‪ .‬بــا اینکــه اهنگ ســاز‬ ‫رومانتیکــی بــود‪ ،‬از ســاختارهای کالســیک ماننــد فــرم ســونات‪ ،‬دــر ســمفونی های‬ ‫خــود اســتفاده کــرد و ایــن ســاختارها را بســط دــاد‪ .‬بــه خصــوص از واگنــر تاثیــر‬ ‫پذیرفــت‪ .‬بروکنــر ارگ نــواز هــم بــود‪ ،‬و عــاوه بــر ‪ ۹‬ســمفونی‪ ،‬تعدادــی اثرســازی‬ ‫و اثــار کــرال مذهبــی هــم ســاخت‪.‬‬ ‫تحصیــات بــرای معلمــی دــر ســال ‪ ،۱۸۴۱‬بــا کارنامـه ای کــه بــه تاریــخ ‪ ۱۶‬اوت‬ ‫صادــر شــده‪ ،‬بــه پایــان می رســد‪ .‬نمــرات او «خــوب» یــا «خیلــی خــوب» هســتند‪،‬‬ ‫ـیقی عملــی پایین تــر از تئوری انــد‪ .‬انتــون بایــد‬ ‫هرچنــد کــه نمراتــش دــر موسـ ِ‬ ‫اکنــون بــرای به دســت اوردن موقعیتــی خــوب دــر یــک مدرســه از روســتاهای‬ ‫کوچــک شــروع کنــد‪ .‬اولیــن ایســتگاه او دــر ایــن مســیر‪ ،‬مدرس ـه ای کوچــک دــر‬ ‫روســتای ویندهــاگ (‪ )Windhaag‬دــر بومــن اســت‪ .‬وی دــر انجــا دــر کنــار معلمــی‪،‬‬ ‫اهنگ ســازی هــم می کنــد و ارگ کالویکــورد و ویولــن می نــوازد و اولیــن رابطــهٔ‬ ‫عاطفــی را دــر ایــن ســال ها بــا خواهــر یکــی از هنرجویــان ویولنــش‪ ،‬ماریــا‬ ‫یوبســت‪ ،‬کــه خوانندــهٔ کــر نیــز بودــه تجربــه می کنــد‪ .‬بروکنــر مــس ویندهــاگ‬ ‫را دــر ‪ ۱۸۴۲‬بــه او تقدیــم می کنــد‪ .‬او از ســال ‪ ۱۸۴۵‬تــا ‪ ۱۸۵۵‬دــر ازمون هــای‬ ‫ارنولد شونبرگ‬ ‫ارنولــد شــونبرگ اهنگ ســاز و نظریه پردــاز‬ ‫اتریشــی دــر ‪ ۱۳‬ســپتامبر ‪ ۱۸۷۴‬دــر ویــن‬ ‫بــه دنیــا امــد و دــر ‪ ۱۳‬ژوئیــه ‪ ۱۹۵۱‬دــر لــس‬ ‫انجلــس دــر گذشــت‪.‬‬ ‫ارنولــد شــونبرگ اهنگ ســاز‪ ،‬موســیقی دان‬ ‫و نظریه پردــاز خــود اموختــه‪ ،‬بنیان گــذار‬ ‫مکتــب دــوم موســیقی ویــن بــه همــراه دــو‬ ‫تــن از شــاگردانش انتــون وبــرن و البــان‬ ‫بــرگ می باشــد‪ .‬او دــر سراســر زندگــی خــود‬ ‫بــه امــوزش موســیقی پرداخــت‪ .‬از دیگــر‬ ‫شــاگردان او جــان کیــج‪ ،‬اتــو کلمپــرر‪ ،‬لئوپولــد‬ ‫استوکوفســکی و‪ ...‬بودنــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود این کــه مادــرش نوازندــه پیانــو‬ ‫بــود ولــی به جــز چنــد درســی کــه دــر زمینــه‬ ‫کنترپــوان از شــوهرخواهر خــود فــرا گرفــت‬ ‫موســیقی دانی خــود اموختــه بــود‪.‬‬ ‫دــر دهــه دــوم زندگــی اش‪ ،‬بــا ســازبندی‬ ‫اپرتهــا هزینــه زندگــی خــود را فراهــم می کــرد‬ ‫و هم زمــان بــه افرینــش اثــار هنــری دســت‬ ‫مــی زد‪ ،‬اثــاری کــه دــر ان هــا شــیفتگی خــود‬ ‫را بــه ریشــارد واگنــر و ریشــارد اشــتراوس‬ ‫نشــان می دــاد از ان جملــه «شــب دگرگــون»‬ ‫بــرای شــش ســاز زهــی دــر ســال ‪ ۱۸۹۹‬و کانتــات غیرمذهبــی دــر دــو قســمت‬ ‫و چهارنــوازی بــرای ســازهای زهــی شــماره ‪ ۱‬دــر ‪۱۹۰۵‬؛ پــس از ایــن دــوره دــر‬ ‫پــی دگرگونی هــای ژرفــی کــه دــر بینــش او بــه موســیقی به وجــود امــد او بــا‬ ‫افرینــش اثــار جدیدــی‪ ،‬موســیقی تونــال را کنــار گذاشــت و بــه گســترش نظریـه ای‬ ‫کــه دــر ان اواز و ســخن گفتــن بســیار بــه هــم نزدیــک می شــوند پرداخــت‪.‬‬ ‫بــرای نمونــه به ویــژه بایــد از قطعــه «پیــروی مــاه گــون» بــرای هشــت ســاز و‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪49‬‬ ‫ســوپرانو دــر ســال ‪ ۱۹۱۲‬نــام بــرد بــا ایــن اثــر شــونبرگ خــود را بــه عنــوان‬ ‫رهبــر جنبــش اتونــال بــه جامعــه می شناســاند‪ .‬داریــوس میــو ایــن قطعــه را دــر‬ ‫پاریــس اجــراء می کنــد و پــس از ان بحــث و جدل هــای بســیاری دــر اروپــا‬ ‫بیــن هوادــاران و مخالفــان اتونالیتــه دــر می گیــرد‪ .‬ایگــور استراوینســکی دــر‬ ‫«ســه شــعر ژاپنــی» و موریــس راول دــر «ســه شــعر‬ ‫از ماالرمــه» زیــر نفــوذ ایــن قطعــه قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫شــونبرگ همــواره دــر پــی بــه وجــود اوردــن روش‬ ‫جدیدــی دــر اهنگ ســازی بــود و بســیار بــه مطالعــه‬ ‫اثــار اهنگ ســازان پیــش از خــود به ویــژه بــاخ‪،‬‬ ‫موتســارت و برامــس می پرداخــت و ســرانجام‬ ‫ایــن پژوهش هــا بــه افرینــش روشــی جدیــد دــر‬ ‫اهنگ ســازی بــه نــام «ســری» (موســیقی ســریال)‬ ‫انجامیــد؛ کــه او را بــه عنــوان موســیقی دانی پیشــرو‬ ‫شناســاند؛ از جملــه اثــاری کــه بــا ایــن روش نوشــته‬ ‫شــده اند می تــوان بــه ســوئیت بــرای پیانــو دــر‬ ‫‪ ،۱۹۲۳‬چهارنــوازی بــرای ســازهای زهــی شــماره ‪۳‬‬ ‫دــر ‪ ۱۹۲۷‬و واریاســیون بــرای ارکســتر اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫حــزب نــازی دــر المــان او را اهنگ ســازی یهودــی و‬ ‫فاســد می خوانــد بنابرایــن شــونبرگ دــر ســال ‪۱۹۳۳‬‬ ‫بــه امریــکا کــوچ کــرد و دــر ان جــا نظریــه موســیقایی‬ ‫خــود را بــه نــام روش (گام) دوازده نتــی بــا نوشــتن‬ ‫اثــاری چــون کنســرتو بــرای ویلــن دــر ‪« ،۱۹۳۶‬دــر‬ ‫ســتایش ناپلئــون» بــرای صدــای باریتــون‪ ۲ ،‬ویلــن‪،‬‬ ‫التــو‪ ،‬ویلنســل و پیانــو دــر ‪ ،۱۹۴۲‬کنســرتو بــرای‬ ‫پیانــو و س ـه نوازی بــرای ســازهای زهــی دــر ‪،۱۹۴۶‬‬ ‫«یــک بازماندــه از ورشــو» دــر ‪ ،۱۹۴۷‬گســترش دــاد‪.‬‬ ‫بــا این کــه منــزل شــونبرگ و استراوینســکی بســیار نزدیــک هــم بــود ولــی او‬ ‫کــه استراوینســکی را همیشــه مــورد نقــد قــرار می دــاد‪ ،‬هرگــز حاضــر نشــد بــه‬ ‫دیدــار او بــرود و بــا او گفتگــو کنــد‪ .‬هرچنــد کــه دــر ایــن زمینــه استراوینســکی‬ ‫هــم بهتــر از او نبــود امــا پــس از مـ ِ‬ ‫ـرگ شــونبرگ‪ ،‬از انتقــاد کردــن او دســت‬ ‫برداشــت و از نظریه هــای او بــه نیکــی ســخن گفــت‪.‬‬ صفحه 49 ‫سمیه عبدالمحمدی‬ ‫کارشناس فرهنگی‬ ‫ادبیات اتریش‬ ‫ادبیــات اتریــش دــر طــول تاریــخ‪ ،‬ارتبــاط بســیار نزدیکــی بــا ادبیــات المان‬ ‫داشــته و بــه خاطــر مبادلــه ی فرهنگــی غنــی و پیچیدــه ی دــو کشــور‪ ،‬دــر‬ ‫بســیاری از جنبــه هــا‪ ،‬نمــی تــوان مــرز مشــخصی میــان ادبیــات دــو کشــور‬ ‫دــر نظــر گرفــت؛ گرچــه ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد و نویســندگان‬ ‫بــزرگ اتریشــی‪ ،‬هویــت مســتقلی بــه ادبیــات ایــن کشــور بخشــیده اســت‪.‬‬ ‫تــاش هــای زیادــی بــرای تهیــه تعریــف کاملــی از ادبیــات اتریــش انجــام‬ ‫شــده اســت‪ .‬چیــزی کــه اکثــر مردــم مــی تواننــد دــر مــورد ان توافــق کننــد‬ ‫ایــن اســت کــه تفــاوت هــا و انگیــزه هــای متمایــز خاصــی دــر ایــن ادبیــات‬ ‫وجــود دــارد کــه باعــث جدــا شــدن ان از ســایر ســنت هــای ادبــی مــی شــود‪.‬‬ ‫از قــرن نوزدهــم بــه بعــد‪ ،‬اتریــش از بزرگتریــن نامهــای ادبیــات مدــرن‬ ‫اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫دــر ایــن قرن رمــان نویســان و یــا نویســندگان داســتان کوتــاه نظیــر ادالبرت‬ ‫اســتیفتر ‪ ،‬ارتــور شنیتســلر ‪ ،‬فرانتــس ورفــل ‪ ،‬اســتفان زویــگ ‪ ،‬فرانتــس‬ ‫کافــکا‪ ،‬تومــاس برنهــارد ‪ ،‬جــوزف روت یــا رابــرت موســیل‪ ،‬و شــاعران نظیــر‬ ‫گئــورگ تــراکل‪ ،‬رز اوســلندر‪ ،‬فرانتــس گریلپــارزر ‪ ،‬راینــر ماریــا ریلکــه بــود ه و‬ ‫نمایشــنامه نویســان و رمــان نویســان مشــهور معاصــر الفریــد ژلینــک و پیتــر‬ ‫هاندکــه هســتند‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬دشــوار اســت کــه از ادبیــات اتریشــی قبــل‬ ‫از ان دــوره صحبــت شــود‪.‬‬ ‫دــر اوایــل قــرن هجدهــم ‪ ،‬لیدــی مــاری وورتلــی مونتــاگ ‪ ،‬دــر حالــی کــه از‬ ‫ویــن بازدیــد مــی کــرد ‪ ،‬مبهــوت شــده بــود و هیــچ نویســنده ای را مالقــات‬ ‫نکــرد‪ .‬بــا وجــود همــه مشــارکت هــای اتریــش دــر معمــاری ‪ ،‬و داشــتن یکــی‬ ‫از ناب تریــن ســنت هــای موســیقی دــر اروپــا ‪ ،‬هیــچ اثــر ادبــی اتریشــی تــا‬ ‫قــرن نوزدهــم بــه ادبیــات کالســیک اروپــا و جهــان راه پیدــا نکــرد‪ .‬کــه بــه‬ ‫چنــد دلیــل عمدــه بــود؛ اوالً ‪ ،‬هنرهــای دربــار شاهنشــاهی بودنــد و فرهنــگ را‬ ‫بــه عنــوان ابــزاری سیاســی و تبلیغاتــی مــی دانســتند‪ .‬کاخ هــای زیبــا بــاروک‪،‬‬ ‫پرتــره هــای شاهنشــاهی و گروه هــای موســیقی همگــی می توانســتند بــرای‬ ‫ایــن منظــور بســیار خــوب عمــل کننــد‪ ،‬امــا ادبیــات دــر ایــن مــورد از نظــر‬ ‫دربــار کمتــر مناســب ایــن موضــوع بــود و بنابرایــن بــرای نوشــتن و خلــق‬ ‫اثــارب ادابــی از ســوی دربــار حمایتــی صــورت نمی گرفــت‪.‬‬ ‫ثانی ـاً ظهــور دیرهنــگام ادبیــات المــان خــود دلیلــی بــر ایــن امــر بــود‪ .‬دــر‬ ‫اوایــل قــرن هجدهــم‪ ،‬زمانــی کــه گوتــه و شــیلر شــروع بــه نوشــتن کردنــد‪،‬‬ ‫ادبیــات المانــی شــروع بــه شــکوفایی کــرد‪ .‬دــر اتریــش ‪ ،‬دولــت شاهنشــاهی‬ ‫نیــز همــه کتــاب هــا را بــی رحمانــه سانســور می کــرد‪ .‬غــم و اندــوه جــوان‬ ‫ورتــر‪ ،‬رمــان گوتــه کــه عشــق و خودکشــی یــک جــوان را بــه تصویــر‬ ‫می کشــد ‪ ،‬باعــث ایجــاد رشــته ای از خودکشــی هــا دــر سراســر المــان شــد‬ ‫و بســیاری از ایالــت هــا ایــن کتــاب را ممنــوع کردنــد‪ ،‬امــا مقامــات اتریشــی‬ ‫نیــز همــه کارهــای گوتــه را ممنــوع کردنــد‪.‬‬ ‫امــا شــاید بزرگتریــن دلیــل بــارور شــدن ادبیــات اتریــش ‪ ،‬ذهنیــت فرهنگــی‬ ‫ان بــود‪ .‬تاکیــد بــر زیبایــی و فانتــزی اساســی دــر تاســیس پایتخــت‬ ‫شاهنشــاهی ویــن‪ ،‬ایــن شــهر را بــه بزرگتریــن مرکــز موســیقی دــر اروپــا‬ ‫تبدیــل کــرد‪ .‬امــا ایــن بهتریــن زمینــه بــرای ازمایــش ادبــی نبــود‪ .‬بــا ایــن‬ ‫وجــود ‪ ،‬پویایــی فرهنگــی و هنــری اتریــش دــر اواخــر قــرن نوزدهــم ‪ ،‬فضــای‬ ‫فعال تــری بــرای نوشــتن ایجــاد کــرد کــه بــه ســرعت شــکوفا شــد‪.‬‬ ‫مســئله اصلــی تعریــف یــک تحــول پویــا ممکــن اســت ایــن باشــد کــه هــر‬ ‫تعریفــی از جریانهــای مختلــف منجــر بــه نــوع خاصــی از ادبیــات کوتــاه شــود‪.‬‬ ‫دــر طــول قــرن هــا ‪ ،‬رویکردهــای مختلفــی وجــود داشــته اســت ‪ ،‬امــا اکثــر‬ ‫انهــا مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه انــد کــه مغرضانــه هســتند‪ .‬ادبیــات اتریــش‬ ‫بــر اســاس همزیســتی ســنت هــا و زبــان هــای مختلــف منطقــه ای شــکل‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫دــر قــرون وســطی ‪ ،‬یــک منطقــه همگــن دــر امتدــاد رود دانــوب وجــود‬ ‫داشــت کــه از باواریــا بــه ســمت ســرزمین هــای شــرقی امتدــاد داشــت‪.‬‬ ‫مســافران دــر ایــن مســیر حرکــت کردنــد و تاثیــرات جدیدــی را بــا خــود‬ ‫بــه همــراه اوردنــد‪ .‬دــر همــان زمــان کــوه هــای الــپ دــارای دــره هــای‬ ‫کوچــک غیرقابــل دسترســی بودنــد کــه عمــ ً‬ ‫ا دســت نخوردــه بودنــد کــه‬ ‫انهــا فرهنــگ منطقــه ای خــود را توســعه دادنــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫از یــک طــرف ‪ ،‬نویســندگانی وجــود داشــتند کــه کامـا بــه ســنت یــک منطقــه‬ ‫(ماننــد شــهرها ‪ ،‬کشــورها و غیــره) ‪ ،‬زبــان یــا فرهنــگ ‪ ،‬از ســوی دیگــر تاثیــر‬ ‫مدــاوم بــر نوشــتار و تفکــر یکدیگــر داشــتند‪.‬‬ ‫بنابرایــن ســلطنت چنــد قومــی هابســبورگ ‪ ،‬امپراتــوری اتریــش و ســرانجام‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪50‬‬ ‫امپراتــوری اتریش‪-‬مجارســتان نبایــد بــه بخشــهای امپراتــوری المــان تقلیــل‬ ‫یابــد‪ .‬اقلیــت هــای قومــی یــا مذهبــی بزرگــی تقریبـاً دــر همــه پایتخت هــای‬ ‫منطقــه ماننــد پــراگ ‪ ،‬بوداپســت یــا ویــن وجــود داشــت‪.‬‬ ‫فرانتــس کافــکا ممکــن اســت مثــال خوبــی باشــد‪ :‬دــر حالــی کــه دــر برخــی‬ ‫از نوشــته هــای خــود وی خــود را «المانــی» اعــام مــی کــرد ‪ ،‬ایــن بیشــتر‬ ‫دــر رابطــه بــا اقلیــت قومــی ســاکن پــراگ بــود نــه بــه عنــوان اعالمیــه ای‬ ‫بــرای قســمت دیگــر امپراتــوری‪ .‬بنابرایــن شــاید او یــک نویســنده «المانــی‬ ‫زبان‪-‬ســکوالر‪-‬یهودی‪-‬پراگ متولد‪-‬اتریش‪-‬مجارســتان‪-‬اتریش‪-‬چک» بــود‬ ‫ اصطالحــی کــه مشــکالت موجــود را بــه بهتریــن شــکل نشــان مــی دهــد‪.‬‬‫عــاوه بــر اختالفــات قومــی بیــن مناطــق ‪ ،‬مناطــق مختلفــی نیــز وجــود‬ ‫داشــت کــه ســبک نوشــتاری را تحــت تاثیــر قــرار مــی دــاد‪ .‬کــوه هــای‬ ‫الــپ بــا ســنت هــای متمایــز ‪ ،‬جنــگل هــای عمیــق ‪ ،‬مناطــق ســاحلی اطــراف‬ ‫تریســت (ایتالیــا و اســلوونی کنونــی) و جزایــر کرواســی وجــود داشــت کــه‬ ‫بــه عنــوان معادــل اتریش‪-‬مجارســتان برابــر بــا ســاحل ازور فرانســه ‪ ،‬مرکــز‬ ‫نویســندگان ‪ ،‬نقاشــان و ســایر هنرمندــان بــا ارزش بــود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬بیشــتر متــون نیــز قبــل از اجرایــی شــدن بــه التیــن ترجمــه‬ ‫شــده بودنــد‪ .‬بــا ایــن حــال منابــع مختلــف حاکــی از ان اســت کــه ســوابق‬ ‫تاریخــی اشــرافی (ماننــد هلدنلینــر) ‪ ،‬فولکلــور (رقــص ‪ ،‬ترانه هــای عاشــقانه‪،‬‬ ‫جادوهــا) نیــز وجــود داشــته اســت‪ .‬فقــط بــه طــور تصادفــی متــن هــای‬ ‫جداگانــه ای دــر صومعــه هــا حفــظ مــی شــد‪ .‬نمونــه هایــی از ایــن مــورد‬ ‫«‪ »Merseburger Zaubersprüche‬اســت ‪ ،‬دــو طلســم المانــی تنهــا اثبــات‬ ‫مکتــوب مذهــب بــت پرســتی دــر ســرزمین هــای المانــی زبــان اســت‪.‬‬ ‫«‪ »Hildebrandslied‬بــه عنــوان نمادــی از ادبیــات قهرمــان ژرمنــی مهــم‬ ‫اســت‪ .‬اولیــن متــون المانــی بــرای ترجمــه کتابهــای مذهبــی التیــن دــر‬ ‫حدــود ‪ 750‬دــر اوایــل قــرون وســطی نوشــته شــده اســت‪ .‬جوامــع بندیکتیــن‬ ‫دــر ملــک و ســالزبورگ فعالیتهــای برجســته ادبــی و مذهبــی داشــتند‪ .‬اوا‬ ‫(‪ ، )1127-1060‬کــه اولیــن نویســنده زن شــناخته شــده بــه زبــان المانــی‬ ‫بــود ‪ ،‬دــر ایــن ســنت الهــام گرفتــه از مذهــب نوشــت و دــر ســرزمینهایی‬ ‫کــه اکنــون دــر مرزهــای اتریــش بودنــد زندگــی مــی کــرد‪.‬‬ صفحه 50 ‫رنسانس‬ ‫دــر حدــود ســال ‪ ، 1600‬اومانیســم بــا کشــف مجدــد فرهنــگ هــا و‬ ‫ارمــان هــای باســتانی از ایتالیــا بــه سراســر اروپــا گســترش یافــت‪.‬‬ ‫امپراطــور ماکســیمیلیان طرفدــار بــزرگ ایــن جنبــش بــود‪ .‬او موفــق شــد‬ ‫دــر اطــراف دربــار خــود دــر ویــن انســان گرایانــی ماننــد کنــراد ســلتس‬ ‫ بنیانگــذار ‪ Collegium Poetarum‬یــا بعدــاً شــاعر ‪ ،‬برندــه وادیــان‬‫(یواخیــم فــون وات) کــه بــه زبــان التیــن مــی نوشــت ‪ ،‬جمــع شــود‪.‬‬ ‫چهــره هــای بــزرگ کلیســای کاتولیــک ان زمــان نیــکالس کــوزا و پتروس‬ ‫کنیســیوس بــا دربــار اتریــش دــر ارتبــاط بودنــد و تعدــاد کمــی از اثــار‬ ‫انهــا بــه زبــان المانــی نوشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫بیدرمایر‬ ‫‪http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8‬‬ ‫‪%d8%84%d9%a8%aa+%d8%d8%a7%8c%d8%db%a8%af%d8%d8%a7%‬‬ ‫بیدرمایــر اشــاره بــه فعالیــت دــر زمینــه هــای ادبیــات ‪ ،‬موســیقی ‪ ،‬هنرهــای تجســمی‬ ‫‪0=SSOReturnPage=Check&Rand&b1%d8%a7%ba%d8‬‬ ‫و طراحــی داخلــی دــر بــازه زمانــی بیــن ســال هــای ‪( 1815‬کنگــره ویــن) ‪ ،‬پایــان‬ ‫جنــگ هــای ناپلئونــی و ‪ ، 1848‬ســال انقــاب هــای اروپــا و دــر تضــاد بــا دــوره ای‬ ‫عاشــقانه کــه پیــش از ان بودــه اســت‪.‬‬ ‫می توان بیدرمایر را با دو گرایش در اوایل قرن ‪ 19‬المان معرفی کرد‪.‬‬ ‫اولیــن رونــد رشــد شهرنشــینی و صنعتــی شــدن اســت کــه منجــر بــه ایجــاد یــک‬ ‫طبقــه متوســط​​جدیــد شــهری مــی شــود‪.‬‬ ‫رونــد دــوم ‪ ،‬ظلــم فزایندــه سیاســی پــس از پایــان جنــگ هــای ناپلئونــی اســت کــه‬ ‫مردــم را بــه تمرکــز بــر امــور داخلــی و غیــر سیاســی ســوق مــی دهــد‪ .‬قوانیــن دقیق‬ ‫انتشــار و سانســور نتیجــه ایــن شــد کــه مباحــث اصلــی نوشــته شــده غیرسیاســی‬ ‫بــود ‪ ،‬بــه عنــوان مثــال داســتان هــای تاریخــی یــا کتــاب هایــی دربــاره زندگــی ارام‬ ‫دــر حومــه شــهر‪ .‬ایــن بدــان معنــا نیســت کــه بحــث هــای سیاســی زیادــی دــر‬ ‫جریــان نبودــه اســت ‪ ،‬امــا ایــن اتفــاق دــر خانــه و دــر حضــور دوســتان نزدیــک رخ‬ ‫می دــاد‪ .‬ایــن وضعیــت انفجــاری ســرانجام منجــر بــه انقالباتــی دــر ســال ‪1848‬‬ ‫دــر اروپــا شــد‪.‬‬ ‫قرن بیستم‬ ‫نیمه اول قرن نوزدهم‬ ‫دــر حدــود ســال ‪ 1790‬ایــن عقایــد کامــ ً‬ ‫ا ریشــه دــار بــود و فرهنــگ هــای‬ ‫کالســیک باســتان (یونانــی و رومــی) الهــام بخــش شــاعران ‪ ،‬هنرمندــان ‪ ،‬معماران‬ ‫و نویســندگان بــود‪ .‬هماهنگــی و زیبایــی از ارمــان هــای ان دــوران بــود‪ .‬بســیاری از‬ ‫نوشــته هــای فلســفی و زیبایــی شــناختی وجــود داشــت کــه دــر دــوران رمانتیــک‬ ‫دــر حدــود ســال ‪( 1820‬بیشــتر نویســندگان اشــراف) جمــع شــدند‪ .‬بــا ادامــه‬ ‫جنــگ هــای ناپلئونــی ‪ ،‬بســیاری از مردــم خواهــان ادبیاتــی بودنــد کــه انهــا را‬ ‫دــر دنیــای خیالــی بــا خــود بــرد‪ .‬بســیاری از نوشــته هــای مذهبــی نیــز امیــد‬ ‫تــازه ای بــه مردــم مــی بخشــید‪ .‬کلمنــس ماریــا هوفبائــر ‪ ،‬ادــوارد فــون باوئرنفلــد‬ ‫و فرانتــس گریلپــارزر تنهــا ســه نفــر از نویســندگان تحــت تاثیــر ایــن وقایــع‬ ‫هســتند‪ .‬کارل ویلهلــم فردریــش فــون شــلگل نویســنده المانــی نیــز دــر حدــود‬ ‫ســال ‪ 1809‬دــر ویــن زندگــی و کار کــرد‪.‬‬ ‫بیــن ســالهای ‪ ، 1815‬پایــان جنگهــای ناپلئونــی و ‪ ، 1848‬ســال انقالبهــای اروپــا‪،‬‬ ‫بیدرمایــر دــر تقابــل بــا دــوران رمانتیــک بــود کــه تــا حدــی پیــش از ان بــود‪.‬‬ ‫می تــوان بیدرمایــر را بــا دــو رونــد دــر اوایــل تاریــخ قــرن ‪ 19‬شناســایی کــرد‪.‬‬ ‫بعــاوه ‪ ،‬برخــاف رومانتیــک هــای المانــی کــه عمدتــاً از اشــرافیت جــذب‬ ‫می شــدند ‪ ،‬نویســندگان بیدرمایــر عمدتــا طبقــه متوســط​​بودنــد‪.‬‬ ‫رئالیسم‬ ‫نویســندگان رئالیســم اتریشــی اصــوالً نویســنده رمــان هــای کوتــاه بودنــد؛‬ ‫نویســندگانی ماننــد فردینانــد فــون ســار ‪ ،‬مــاری فــون ابنر‪-‬اشــنباخ و ادالبــرت‬ ‫اســتیفتر‪ .‬مــاری فــون ابنر‪-‬اشــنباخ بــه خاطــر رمــان هــای روانشــناختی و‬ ‫همچنیــن بــه دلیــل تعامــل اجتماعــی اش مشــهور اســت‪ .‬نویســنده دیگــری که‬ ‫بایــد از او نــام بــرد ‪ ،‬برتــا فــون زاتنــر اســت‪ .‬او رمــان هــای اجتماعــی نوشــت‬ ‫کــه کیفیــت ادبــی انهــا معمــوالً مــورد توجــه منتقدــان ادبــی و المانی هــا قــرار‬ ‫نمــی گیــرد ‪ ،‬امــا ســوتنر بــرای رمــان خــود دــر ســال ‪ 1905‬جایــزه نوبــل‬ ‫صلــح را دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫دــر حالــی کــه دــر المــان واقــع گرایــی راه را بــرای ناتورالیســم همــوار کــرد ‪،‬‬ ‫جنبــش ادبــی مشــابهی هرگــز دــر اتریــش شــکل نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫‪| 55‬راز شقایق| ‪51‬‬ ‫شماره ‪50‬‬ ‫مرکــز بســیار مهــم ادبیــات اتریــش دــر حدــود ســالهای دــور‪ 20 .‬ســال قبــل از پایان‬ ‫جنــگ جهانــی اول پــراگ بــود‪ .‬ایــن مرکــز بســیاری از نویســندگان المانــی زبــان ‪،‬‬ ‫عمدتــا یهودــی بــود کــه نــه تنهــا انگیــزه هــای مهمــی بــه کل ادبیــات اتریــش و‬ ‫حتــی بخشــی از ان بــه ادبیــات جهــان نمــی دادنــد ‪ ،‬بلکــه نمایانگــر بخــش مهمــی‬ ‫از ادبیــات اتریــش بودنــد‪ .‬نفــوذ انهــا تــا دهــه ‪ 1930‬پابرجــا بــود‪ .‬نویســندگانی کــه‬ ‫مــی تــوان از انهــا نــام بــرد اســکار بــاوم ‪ ،‬ماکــس بــرود ‪ ،‬فرانتــس کافــکا ‪ ،‬روزنامــه‬ ‫نــگار اگــون ارویــن کیــش ‪ ،‬گوســتاو میرینــک ‪ ،‬رابــرت موزیــل ‪ ،‬راینــر ماریــا ریلکــه ‪،‬‬ ‫فرانتــس ورفــل و اســکار وینــر هســتند‪.‬‬ ‫پایــان جنــگ جهانــی اول اتریــش را بــه کشــوری بســیار کوچــک و عمدتــا المانــی‬ ‫زبــان تقلیــل دــاد‪ .‬برخــی از نویســندگان اتریشــی (و نویســندگان المانــی) کشــورهای‬ ‫دــر حــال ظهــور جدیــد را بــرای مهاجــرت انتخــاب کردنــد ‪ ،‬ماننــد کافــکا و ورفــل کــه‬ ‫چکســلواکی را انتخــاب کردنــد یــا رابــرت موســیل کــه بــه برلیــن رفــت و راینــر ماریا‬ ‫ریلکــه بــه ویــن و بعــد از ان پاریــس نقــل مــکان کــرد‪.‬‬ ‫گسســت سیاســی و ایــن واقعیــت کــه ایــن اتریــش کوچــک المانــی زبــان صنعــت‬ ‫و کشــاورزی خــود را از دســت دادــه بــود ‪ ،‬منجــر بــه اعتقــاد مرگبــار بســیاری از‬ ‫اتریشــی هــا شــد کــه فقــط اتحادیــه بــا المــان قادــر بــه نجــات کشــور از ســقوط‬ ‫کامــل اســت‪.‬از ایــن رو ‪ ،‬رابــرت موزیــل و هوگــو فــون هوفمــن اشــتال دیدــگاه‬ ‫«المــان محــور» خــود را ابــراز داشــتند ‪ ،‬دــر حالــی کــه دیگــران ماننــد اســتفان‬ ‫زویــگ ‪ ،‬فرانتــس ورفــل و الکســاندر لرنت‪-‬هولنیــا دقیقـاً از ســنت و فرهنــگ اتریــش‬ ‫و اتریــش صحبــت مــی کردنــد‪.‬‬ ‫اتــرو فاشیســم کاتولیــک و محافظــه کار پــس از جنــگ داخلــی اتریــش بــه قدــرت‬ ‫رســید و سانســور را احیــا کــرد‪ .‬تاثیــر مهمتــری بــر ادبیــات اتریــش ناشــی از‬ ‫توانمندســازی نــازی هــا دــر المــان دــر ســال ‪ 1933‬بــود‪ .‬بایــد دــرک کــرد کــه نــه‬ ‫تنهــا اکثــر خوانندــگان المانــی زبــان دــر المــان زندگــی مــی کننــد‪ ،‬بلکــه تقریبـاً همه‬ ‫ناشــران بــزرگ و مهــم ادبیــات بــه زبــان المانــی مســتقر هســتند‪.‬‬ ‫دــر دــوران دیکتاتــوری نــازی ‪ ،‬کــه دــر واقــع کشــور اتریــش را نابــود کردــه بــود ‪،‬‬ ‫‪ PEN Club‬یــا انجمــن قلــم اتریــش دــر لندــن دــر تبعیــد بــود و از ســال ‪1946‬‬ ‫بــه کار خــود دــر اتریــش ادامــه دــاد‪ .‬تــا ســال ‪ PEN ، 1973‬تنهــا ســازمان مهــم‬ ‫نویســندگان اتریشــی بــود‪.‬‬ ‫ادبیــات پــس از جنــگ جهانــی دــوم گرایش هــای بســیار متفاوتــی را بــا هــم‬ ‫ترکیــب کــرد‪ .‬دــر حالــی کــه برخــی از نویســندگان دــر جســتجوی تغییــر جهــت‬ ‫بودنــد‪ ،‬برخــی از نویســندگان ســابق «نــازی» مواضــع خــود را حفــظ کردنــد ‪ ،‬ماننــد‬ ‫ماکــس مــل ‪ ،‬فرانتــس نبــل و کارل هاینریــش واگــرل‪ .‬نویســندگان دــوم و دیگــر‬ ‫نویســندگان کاتولیــک شــروع بــه تشــکیل یــک بلــوک بســیار محافظــه کارانــه دــر‬ ‫ادبیــات اتریــش کردنــد‪ .‬از طریــق باشــگاه ‪ PEN‬اتریــش حتــی بــه نظــر مــی رســید‬ ‫کــه یارانــه هــای مالــی ادبیــات و جوایــز ادبــی را‬ ‫تــا دهــه ‪ 1970‬کنتــرل مــی کننــد‪.‬‬ ‫دــر ســال ‪ ، 1973‬یــک انجمــن نویســندگان‬ ‫جدیــد دــر گراتــس تاســیس شــد کــه بیشــتر‬ ‫بــه عنــوان اعتــراض بــه محافظــه کاری ‪.P.E.N‬‬ ‫تشــکیل شــده بــود‪ .‬انجمــن جدیــد ‪Grazer‬‬ ‫‪ )Autorenversammlung (GAV‬نــام‬ ‫داشــت‪ .‬دــر میــان بنیانگــذاران و اعضــای اول‬ ‫ان ‪ ،‬نــام هایــی ماننــد باربــارا فریشــموت ‪ ،‬پیتــر‬ ‫هندکــه ‪ ،‬ارنســت جاندــل ‪ ،‬الفــرد کولریتــش ‪،‬‬ ‫فریدریــک مایروکــر ‪ ،‬مایــکل شــارنگ و غیــره‬ ‫را مــی یابیــد‪ .‬ســرانجام ‪ GAV ،‬بــا بیــش از‬ ‫‪ 500‬عضــو بزرگتریــن انجمــن نویســندگان دــر‬ ‫اتریــش شــد‪.‬‬ صفحه 51 ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫نویسنده و کارشناس‬ ‫ارشد فلسفه‬ ‫معماری اتریش‬ ‫اتریــش بویــژه شــهر ویــن کــه دــر کنــار رود دانــوب قــرار دــارد‪ ،‬ترکیبــی از‬ ‫معمــاری را نشــان مــی دهــد کــه نشــان دهندــه بســیاری از دــوره هــا و ســبک هــا‬ ‫اســت‪ ،‬از اثــار برجســته دــوران بــاروک تــا تزئینــات عالــی قــرن بیســتم‪ .‬تاریــخ‬ ‫اتریــش بــه همــان اندــازه پیچیدــه و پرفــراز و نشــیب اســت کــه دــر معمــاری‬ ‫ایــن کشــور دیدــه می شــود‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه کــه دــر اروپــا واقــع شــده بــود ‪ ،‬توســط ســلت هــا و ســپس‬ ‫رومــی هــا مــورد توجــه بــرای اســکان قــرار گرفــت‪ .‬ویــن از شــهرهای مهــم‬ ‫امپراتــوری روم و پایتخــت امپراتــوری اتریش‪-‬مجارســتان بودــه اســت‪ .‬ویــن‬ ‫بارهــا مــورد حملــه ارتــش هــای غارتگــر قــرون وســطایی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫دــر طــول جنــگ جهانــی دــوم ‪ ،‬بــه دلیــل اینکــه توســط المــان نــازی اشــغال‬ ‫شــد‪ ،‬رشــد و شــکوفایی ان کام ـ ً‬ ‫ا متوقــف شــد‪ .‬بــا ایــن حــال امــروز مــا هنــوز‬ ‫ویــن را بــه عنــوان خانــه والــس اشــتراوس و رویــای فرویدــی تصــور مــی کنیــم‪.‬‬ ‫تاثیــر معمــاری مدــرن ویــن یــا ویــن مدــرن بــر ســایر نقــاط جهــان ماننــد ســایر‬ ‫جنبــش هــای تاریــخ عمیــق بــود‪.‬‬ ‫شــاید نمادیــن تریــن ســازه دــر کل اتریــش و ویــن بــه عنــوان ســمبل معمــاری‬ ‫ایــن کشــور‪ ،‬کلیســای جامــع گوتیــک ســنت اســتفان باشــد‪ .‬ســاخت ان بــرای‬ ‫اولیــن بــار بــه عنــوان یــک کلیســای جامــع رومانســک اغــاز شــد ‪ ،‬تاثیــرات روز ‪،‬‬ ‫از گوتیــک تــا بــاروک تــا ســقف کاشــی طــرح دــار ان را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫خانوادــه هــای اشــرافی ثروتمندــی ماننــد لیختــن اشــتاین ممکــن اســت ابتدــا‬ ‫ســبک معمــاری بــاروک (‪ )1830-1630‬را بــه ویــن اوردــه باشــند‪ .‬خانــه تابســتانی‬ ‫خصوصــی انهــا ‪ Garden Palais Liechtenstein ،‬از ســال ‪ ، 1709‬جزئیــات ویــا‬ ‫ماننــد ایتالیایــی را دــر خــارج و فضــای داخلــی بــاروک اراســته را باهــم ترکیــب‬ ‫مــی کنــد‪ .‬ایــن مــوزه بــه عنــوان مــوزه هنــر بــرای عمــوم ازاد اســت‪Belvedere .‬‬ ‫یکــی دیگــر از مجموعه هــای کاخ بــاروک از ایــن دــوره زمانــی ‪ ،‬اوایــل دهــه ‪1700‬‬ ‫ســاخته شــده ســت‪ ،‬کاخ و بــاغ بلدیــره کــه توســط معمــار ایتالیایــی االصــل یوهــان‬ ‫لــوکاس فــون هیلدبراندــت (‪ )1668-1745‬طراحــی شــده اســت ‪،‬مــکان محبــوب‬ ‫مســافران ســفر دریایــی رود دانــوب بــرای بازدیــد اســت‪.‬‬ ‫چارلــز ششــم ‪ ،‬امپراطــور مقدــس روم از ســال ‪ 1711‬تــا ‪ ، 1740‬را می توان‬ ‫مســئول اوردــن معمــاری بــاروک بــه طبقــه حاکــم ویــن دانســت‪ .‬وی دــر‬ ‫اوج بیمــاری همــه گیــر ســیاه طاعــون ‪ ،‬قــول دــاد کــه اگــر طاعــون از‬ ‫شــهر خــود خــارج شــود ‪ ،‬کلیســایی را بــرای ســنت چارلــز بورومئــو بنــا‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن کار انجــام شــد و کارلســکیرچه باشــکوه (‪ )1737‬اولیــن بــار‬ ‫توســط اســتاد معمــار بــاروک یوهــان برنــارد فیشــر فــون ارالخ طراحــی‬ ‫شــد‪ .‬دــر زمــان دختــر چارلــز ‪ ،‬ملکــه ماریــا تــرزا (‪ )1740-80‬و پســرش‬ ‫ژوزف دــوم (‪ )1780 -90‬معمــاری بــاروک همچنــان حکمرانــی می کــرد‪.‬‬ ‫معمــار فیشــر فــون ارالخ همچنیــن کلبــه ای را بــرای شــکار دــر یــک‬ ‫مــکان تفریحــی ســلطنتی یعنــی کاخ بــاروک شــنبرون طراحــی و بازســازی‬ ‫کــرد‪ .‬کاخ زمســتانی شاهنشــاهی ویــن هافبــورگ نیــز همچنــان از ان دــوره‬ ‫باقــی ماندــه اســت‪.‬‬ ‫دــر اواســط دهــه ‪ ، 1800‬دیوارهــای ســابق شــهر کــه بــرای حفاظــت‬ ‫از مرکــز شــهر بــود‪ ،‬تخریــب شــد‪ .‬بــه جــای انهــا ‪ ،‬امپراطــور فرانتــس‬ ‫جــوزف اول بــا ایجــاد نوســازی عظیــم شــهری ‪ ،‬زیباتریــن بلــوار جهــان ‪،‬‬ ‫‪ Ringstrasse‬را ایجــاد کــرد‪ .‬ایــن خیابــان بــا بیــش از ســه مایــل بنــای‬ ‫یادبــود الهــام گرفتــه از تاریــخ نئوگوتیــک و نئــو بــاروک تزئیــن شــده‬ ‫اســت‪ .‬دــر ایــن زمــان مــوزه هنرهــای زیبــا و خانــه اپــرای ‪Renaissance‬‬ ‫‪ )Revival Vienna (Wiener Staatsoper‬ســاخته شــد‪.‬‬ ‫بــورگ تئاتــر ‪ ،‬دومیــن ســالن تئاتــر قدیمــی اروپــا ‪ ،‬اولیــن بــار دــر کاخ‬ ‫هوفبــورگ قبــل از ســاخت ایــن تئاتــر «جدیــد» دــر ســال ‪ 1888‬احدــاث‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫اغازمعماری مدرن اتریش‬ ‫معمــاری مدــرن دــر اتریــش دــارای ســابقه قابــل توجهــی طوالنــی و غنــی‬ ‫بودــه اســت‪ .‬دــر اوایــل ســال ‪ ، 1926‬یــوزف فرانک ‪ ،‬کــه از مدرنیسـت های‬ ‫برجســته اتریشــی دــوره بیــن جنــگ بــود ‪ ،‬دــر مقالــه ای دربــاره «ســنت‬ ‫طوالنــی» دــر کشــور بحــث و خواســتار ادامــه ســبک معمــاران تاثیرگــذار‬ ‫اروپــا دــر اتریــش شــد وی دــر مقالــه خــود تاکیــد داشــت‪« :‬معمــاران اتــو‬ ‫واگنــر‪ ،‬جــوزف ماریــا اولبریــش ‪ ،‬یــوزف هافمــن ‪ ،‬ادولــف لــوس و دیگــران‬ ‫مدتهــا قبــل از جنــگ [جهــان اول] تاثیــر قابــل توجهــی بــر معمــاری اروپــا‬ ‫داشــتند‪ .‬اثــاری ایجــاد شــدند کــه بــا خــط مســتقیم بــه کارهــای امــروزی‬ ‫می رونــد‪[ .‬مــا] برخــاف ســایر کشــورها فقــط بایــد ایــن ســنت را ادامــه‬ ‫دهیــم‪» .‬‬ ‫واگنــر ‪ ،‬متولــد ‪ ، 1841‬بــود کــه بــرای اولیــن بــار انچــه را کــه بایــد بــه‬ ‫کمــک اتریــش دــر معمــاری مدــرن تبدیــل شــود ‪ ،‬فرمولــه کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪52‬‬ صفحه 52 ‫از اواســط دهــه ‪ ، 1890‬هنــگام احدــاث راه اهــن جدیــد شــهری دــر ویــن‪ ،‬وی‬ ‫ایدــه هــای جدیدــی را بــرای ســاختمان هــا معرفــی کــرد‪ :‬اســتفاده جســورانه از‬ ‫جدیدتریــن مــواد‪ ،‬از جملــه اهــن ‪ ،‬شیشــه و بتــن‪ .‬واگنــر اینهــا را بــا یــک ســبک‬ ‫کام ـ ً‬ ‫ا نواورانــه ترکیــب کــرد ‪ ،‬یــک نمونــه تجزیــه شــده از کالسیسیســم کــه‬ ‫بــا ارت نــوو ‪ Art Nouveau‬یــا ســبک جوانــان ‪ Jugendstil‬ادغــام شــد‪ .‬دــر‬ ‫ان زمــان چنــد معمــار روشــنفکر بــا ایده هــای معمــاری مدــرن دــر دفتــر واگنــر‬ ‫کار مــی کردنــد‪ :‬اولبریــش ‪ ،‬هافمــن و جــوزه پلژنیــک جــوان از ان جملــه بودنــد‪.‬‬ ‫واگنــر بــه طراحــی و ســاخت کارهــای پیشــگام ادامــه مــی دــاد کــه مهمتریــن‬ ‫انهــا ســاخت کلیســا دــر بیمارســتان روانپزشــکی اشــتاینهوف ‪ Steinhof‬و‬ ‫بانــک دــر ‪ Ringstrasse‬دــر ویــن بــود‪ .‬ایــن ســاختمان هــا بــا ســاخت و‬ ‫ســاز و جزئیــات پیشــرفته مشــخص هســتند‪ ،‬امــا تفــاوت اصلــی ان هــا بــا دیگر‬ ‫بناهــا ایــن بــود کــه دــر ایــن ســاختمان ها‪ ،‬معمــاران ایدــه هــای جدیدــی را‬ ‫دــر مــورد عملکــرد بیــان مــی کردنــد‪.‬‬ ‫بانــک پــس اندــاز پســتی دــارای یــک ســالن بــا ســقف شیشــه ای بــود؛‪،‬‬ ‫ســقف معلقــی کــه دــر زمســتان بــا بــرق گــرم مــی شــود تــا از جمــع شــدن‬ ‫بــرف روی ان جلوگیــری کنــد ‪ ،‬دــر حالــی کــه شبســتان و محــراب کلیســای‬ ‫‪ Steinhof‬بــه یــک مــکان محدــود شــده بــود ‪ ،‬بدــون ســتون و یــا ســایر‬ ‫ســازه های کالســیک تــا هیــچ چیــز نتوانــد دیــد را مســدود کنــد یــا مکانهایــی‬ ‫بــرای پنهــان شــدن الودگــی میکروبهــا شــکل گیرنــد و عفونــت را گســترش‬ ‫دهنــد‪ .‬بــه همیــن ترتیــب ‪ ،‬واگنــر حوضچه هــای غســل تعمیــد را طــوری‬ ‫طراحــی کــرد کــه اب مقدــس بــه طــور مدــاوم جریــان داشــته باشــد ‪ ،‬دــر‬ ‫نتیجــه بدــون الودگــی باقــی بمانــد‪.‬‬ ‫معمــاران جوانتــری کــه دــر نــزد واگنــر کار مــی کردنــد ‪ ،‬از اوایــل قــرن شــروع‬ ‫بــه شــکل گیــری شــیوه هــای شــخصی خــود کردنــد‪ .‬اولیــن پــروژه مهــم‬ ‫اولبریــچ مربــوط بــه ســاختمانی دــر کارلســپالتز بــود کــه بــه مرکــز جنبــش‬ ‫هنــری اوانــگارد شــهر تبدیــل شــد‪ .‬هافمــن دــر ســال ‪ 1903‬بــا طــراح گرافیــک‬ ‫کولومــان مــوزر مشــارکت مــی کنــد تــا وینــر ورکشــتات ‪Wiener Werkstätte‬‬ ‫را کــه یــک مجموعــه صنایــع دســتی بــرای ســاخت طــرح هــای مدرنیســتی‬ ‫پیشــرفته اســت‪ ،‬تاســیس کنــد‪.‬‬ ‫معمــار دیگــر‪ ،‬پلچینــک دــر چندیــن ســاختمان قابــل توجــه کار ایده هــای خــود‬ ‫را اجــرا کــرد‪ ،‬از جملــه زاخرهــاوس ‪ Zacherlhaus‬کــه بــرای یــک تولیــد کنندــه‬ ‫بــزرگ حشــره کــش بــود‪ .‬ایــن بنــا انچــه را قــرار بــود دــر معمــاری جدیــد بیایــد‬ ‫را مشــخص مــی کنــد‪ .‬ایــن کار بــر اســاس یــک قــاب بتونــی بــود ‪ ،‬نــه دیوارهای‬ ‫معمولــی ‪ ،‬کــه روکــش ســنگی نازکــی بــه ان متصــل بــود‪ .‬نمــا دــارای خطــوط‬ ‫عمودــی برجســته اســت کــه ارتفــاع ان را برجســته مــی کنــد و ظاهــری قابــض‬ ‫بــه ان مــی بخشــد‪.‬‬ ‫ایــن بنــا کــه دــر ســال ‪ 1905‬بــه اتمــام رســید ‪ ،‬بیانیــه ای فــوق العادــه و‬ ‫پیــش بینــی شــده دــر مــورد امکانــات مدرنیســم بــود‪ .‬ســاختمان پلچینــک کــه‬ ‫دــر یــک خیابــان فرعــی دــر نزدیکــی ‪ St. Stephens‬جــا افتادــه بــود ‪ ،‬دــر ان‬ ‫زمــان واکنــش و تاثیــر ناچیــزی داشــت‪ .‬امــا ســاختمان دیگــری کــه توســط‬ ‫ادولــف لــوس بــرای خیاطــی ‪ Goldman & Salatsch‬طراحــی شــد ‪ ،‬مــورد‬ ‫بحــث و جدــال دــاغ قــرار گرفــت‪ .‬هنگامــی کــه داربســت بــرای اولیــن بــار دــر‬ ‫اواخــر تابســتان ‪ 1910‬برداشــته شــد ‪ ،‬نمــای حتــی رادیــکال تــری را نشــان داد‪:‬‬ ‫دــو طبقــه پاییــن بــا ســنگ مرمــر ســیپولینو پوشــانده شــده بــود ‪ ،‬امــا طبقــات‬ ‫فوقانــی کامــا خالــی ‪ ،‬بــا نمــای صــاف و بدــون پنجــره بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪53‬‬ ‫بالفاصلــه ‪ ،‬ســاختمان کــه بــه لوشــاوس ‪ Looshaus‬لقــب گرفــت ‪ -‬مــورد انتقــاد‬ ‫و تمســخر قــرار گرفــت‪ .‬شــورای شــهر بــا اتهــام اینکــه لــوس ایــن میدــان را‬ ‫(کــه دــر ســمت مقابــل ان توســط هافبــورگ ‪ ،‬کاخ شاهنشــاهی گرفتــه شــده بــود)‬ ‫بــا ســاختمانی کامـ ً‬ ‫ا نامناســب بــرای مــکان مهــم خــود تغییــر شــکل داده اســت‪،‬‬ ‫ســعی کــرد لــوس را مجبــور بــه تزئیــن نمــای فوقانــی کنــد‪.‬‬ ‫اغــاز جنــگ جهانــی اول ابتدــا تــاش مدرنیســت هــا را کنــد و ســپس متوقــف‬ ‫کــرد‪ .‬بســیاری از معمــاران جــوان دــر جبهــه خدمــت مــی کردنــد و هنگامــی‬ ‫کــه دــر پایــان جنــگ بازگشــتند‪ ،‬بــا وضعیــت کامــ ً‬ ‫ا متفاوتــی روبــرو شــدند‪.‬‬ ‫انحــال ســلطنت هابســبورگ و تشــکیل جمهــوری جدیــد اتریــش ویــن و بقیــه‬ ‫کشــور نســبتاً کوچــک الــپ را دــر یــک بحــران اقتصادــی و سیاســی عمیــق‬ ‫فــرو کــرد ‪ ،‬بحرانــی کــه از ســاخت خصوصــی تریــن ســاختمان بــرای چندیــن‬ ‫ســال جلوگیــری کــرد‪ .‬لــوس ‪ ،‬فرانــک ‪ ،‬اشــترناد ‪ ،‬هافمــن و بســیاری دیگــر بــر‬ ‫روی اولیــن طرح هــای جنبــش شــهرک نشــینان ویــن (‪ )Siedlerbewegung‬و‬ ‫ســپس پــروژه هــای مســکن شــهری ‪ Gemeindebauten ،‬کار کردنــد‪ .‬دســت‬ ‫کــم بعــد از ســال ‪ 1923‬چیــز دیگــری ســاخته نشــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود ‪ ،‬ســالهای بیــن جنــگ تحــوالت دیگــری را شــاهد بــود‪ .‬معمــاران‬ ‫جوانتــر ‪ ،‬از جملــه کلمنــس هولزمایســتر و لوئیــس ولزنباخــر ‪ ،‬مدرنیســم را بهبــه‬ ‫تیــرول ‪ ،‬ســالزبورگ و وورارلبــرگ اوردنــد‪ .‬هتــل ‪ Welzenbacher’s Park‬در هــال‬ ‫دــر تیــرول یــک نســخه دقیــق تــر از مدرنیســم را اعــام کــرد‪ ،‬یــک نســخه کام ً‬ ‫ال‬ ‫ســاده ‪ ،‬دــارای ســطوح ســفید و بالکــن هــای منقــوش‪ .‬و ســاختمان کارخانــه‬ ‫ابجوســازی ادامبــرو دــر اینســبروک زبــان جدیــد پاکــی را بــه یــک معمــاری‬ ‫صنعتــی درخشــان ترجمــه کــرد‪.‬‬ ‫دــر دهــه هــای ‪ 1910‬و ‪ ، 1920‬جوانــان اتریشــی کــه دــر خــارج از کشــور‬ ‫کار مــی کننــد نیــز تاثیــر بســزایی دــر توســعه معمــاری جدیــد داشــتند‪R. M. .‬‬ ‫‪ ، Schindler‬کــه نــزد اوتــو واگنــر تحصیــل کردــه بــود ‪ ،‬دــر ســال ‪ 1914‬بــرای‬ ‫کار بــا فرانــک لویــد رایــت بــه امریــکا رفــت‪ .‬او بعــد از مدتــی از رایــت جدــا شــد‬ ‫و تصمیــم گرفــت دــر لــس انجلــس باقــی بمانــد ‪ ،‬و ســاخت خانه هــای پیشــرفته‬ ‫و ســازه هــای تجــاری را ایجــاد کــرد‪ .‬بعدـاً ‪ ،‬دــر اواســط دهــه ‪ ، 1920‬او همــکاری‬ ‫کوتاهــی بــا معمــار دیگــر وینــی کــه دــر دــوران دانشــجویی بــا او اشــنا شــده‬ ‫بــود یعنــی ریچــارد نوتــرا داشــت‪.‬‬ ‫معمارانــی کــه دــر اواخــر دهــه ‪ 1920‬دــر اتریــش ظهــور کردنــد ‪ ،‬همچنــان‬ ‫یــک نــوع متمایــز از مدرنیســم را متفــاوت از ســوئیس یــا المــان همســایه ترویــج‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫ســال ‪ 1938‬شــکافی را بــرای سرنوشــت معمــاری اتریــش رقــم زد ‪ ،‬همانطــور‬ ‫کــه دــر بیشــتر زمینــه هــای هنــر و فرهنــگ ایــن کشــور رخ دــاد‪ .‬بســیاری از‬ ‫معمــاران برجســته مهاجــرت کردنــد ‪ ،‬از جملــه پلیشــکه کــه بــه نیوزیلنــد تبعیــد‬ ‫شــد ‪ ،‬یــوزف فرانــک کــه بــه اســتکهلم عزیمــت کــرد و اســکار والچ کــه بــه‬ ‫نیویــورک پناهندــه شــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تدریــس اصــول مدرنیســم دــر موسســات امــوزش عالــی تقریب ـا کام ـا متوقــف‬ ‫شــد ‪ ،‬امــا برخــی از معمــاران جــوان همچنــان بــه دنبــال اصــول برنامــه ریــزی‬ ‫مدــرن دــر دــوران نــازی هــا بــا تولیــد طــرح هــای بــزرگ شــهری بــرای ویــن‬ ‫و ســایر شــهرهای «شــرق» بودنــد‪ .‬پــس از جنــگ ‪ ،‬بــا ایــن واقعیــت کــه تقریبـاً‬ ‫همــه متخصصیــن برجســته معمــاری کشــور از ســالهای جنــگ ‪ ،‬کشــته شــده‬ ‫بودنــد و یــا دــر خــارج از کشــور زندگــی مــی کردنــد ‪ ،‬رونــد بهبودــی کنــد‬ ‫شــد‪ .‬لــوس و اســترناد دــر دهــه ‪ 1930‬بــه دالیــل طبیعــی درگذشــتند‪ .‬فرانــک‬ ‫‪ ،‬کلمنــس هولزمایســتر و دیگــران دــر تبعیــد باقــی ماندنــد‪ .‬دــر نتیجــه‪ ،‬مدــارس‬ ‫بــرای مدتــی کمرنــگ شــدند‪ :‬تــا اواخــر دهــه ‪ ، 1940‬فرصــت کمــی بــرای نســل‬ ‫جدیدــی از مدرنیســت هــا وجــود داشــت‪ .‬بــه تدریــج ‪ ،‬اوضــاع شــروع بــه تغییــر‬ ‫کــرد‪.‬‬ صفحه 53 ‫سحر پور حسینی‬ ‫جامعه شناس‬ ‫لباس های سنتی اتریش‬ ‫هــر قومــی از نســل هــای قبلــی میراثــی را بــه ارث مــی برنــد‪ .‬ایــن‬ ‫میــراث شــامل فرهنــگ و ســنت‪ ،‬زندگــی روزمــره‪ ،‬لبــاس‪ ،‬معمــاری و‬ ‫هنــر کاربردــی اســت‪.‬‬ ‫امــا نکتــه ویــژه ای کــه مردــم کشــورهای مختلــف ســعی دــر حفــظ ان‬ ‫داشــته اند‪ ،‬پوشــش محلــی و ملــی اســت کــه بــه نوعــی نشــان دهندــه‬ ‫فرهنــگ هــر کشــوری و قومیــت اســت و هســتند کســانی کــه دــر هــر‬ ‫مراســمی همچنــان لبــاس هــای ملــی خــود را مــی پوشــند‪.‬‬ ‫دــر اتریــش لبــاس هــای ملــی منطقــه تیــرول و باواریــا از لباس هایــی‬ ‫هســتند کــه دــر میــان دیگــر مناطق شــانس ایــن را داشــتند کــه همچنان‬ ‫شــناخته شــده باشــند و تــا بــه امــروز حفــظ شــوند‪ .‬ایــن لباس هــا هنــوز‬ ‫هــم پوشــیده مــی شــوند و مردــم همچنــان بــه انهــا افتخــار مــی کننــد‬ ‫و گردشــگرانی کــه بــه شــهرهای مناطــق الــپ می اینــد شــگفت زدــه‬ ‫مــی شــوند و دــر عیــن حــال حفاظــت مردــم از میــراث خــود را تحســین‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن واقعیــت کــه همــه پارچــه هــا همچنــان طبیعــی هســتند‪ ،‬جــای‬ ‫تعجــب ندــارد‪ ،‬دــر زمــان هــای قدیــم هیــچ چیــز مصنوعــی وجــود‬ ‫نداشــت‪ ،‬بنابرایــن همــه ملــل لبــاس هایــی مــی پوشــیدند کــه فقــط از‬ ‫مــواد طبیعــی ســاخته مــی شــدند‪ .‬لبــاس هــای تیــرول بســیار راحــت‬ ‫هســتند و بــرش انهــا بــه شــکلی اســت کــه بدــن دــر ان ازاد اســت‪.‬‬ ‫لبــاس هــای زنانــه بــا ظرافــت طراحــی شــده تــا ویژگــی اصلــی تمایــز‬ ‫بیــن لباس هــای مردانــه باشــد‪.‬‬ ‫لباســهای ملــی تیــرول و باواریایــی بســیار شــبیه بــه هــم هســتند امــا‬ ‫دــر جزییــات تفاوتهایــی دــر ان دیدــه مــی شــود‪ .‬هــر ســرزمین رنــگ‬ ‫‪ ،‬پارچــه و جزئیــات تزئینــی مــورد عالقــه خــود را دــارد‪ .‬از زمانــی کــه‬ ‫بایــرن و تیــرول یــک کشــور واحــد بودنــد‪ ،‬هنــوز یــک زبــان مشــترک‬ ‫دارنــد‪ .‬امــروز ‪ ،‬بایــرن دــر المــان اســت و تیــرول بخشــی دــر اتریــش و‬ ‫بخشــی دــر ایتالیــا اســت‪.‬‬ ‫کــت و شــلوار مردانــه‪ ،‬ژاکــت بــا رنــگ ســبز تیــره ‪ -‬همــه اینهــا دــر ترکیــب بــا‬ ‫شــلوارک چرمــی ‪ ،‬ســاق و چکمــه؛ د ر مجموعــه ای از لبــاس هــای مردانــه کــه‬ ‫اندازه هــای متفــاوت دارنــد نمــود پیدــا می کنــد‪.‬‬ ‫دــر مــورد لبــاس زنــان بایــد گفــت زمانــی لبــاس ســنتی زنــان و خادمــان دهقانــان‬ ‫الپــی بــود‪ .‬امــا زنانگــی و جذابیــت ان مدــت هاســت کــه الهــام گرفتــه از طراحــان‬ ‫مــد اروپــا اســت‪ .‬ایــن پوشــش شــامل یــک بلــوز بــا اســتین هــای بلنــد گشــاد‬ ‫اســت کــه اغلــب بــا تــوری و گلدــوزی تزئیــن شــده انــد‪.‬‬ ‫یقه هــا دــر لبــاس زنــان گشــاد اســت و گردــن و بخشــی از شــانه هــا دــر ایــن‬ ‫لبــاس بــاز اســت‪ ،‬یــک جلیقــه کــه گشــاد نیســت و متناســب بــا اندــام اســت روی‬ ‫لبــاس اصلــی پوشــیده می شــود و یــک پیــش بنــد بــر روی دامــن کرکــی گســترده‬ ‫و گشــاد قــرار دــارد‪.‬‬ ‫دــر تیــرول و بایــرن ‪ ،‬لبــاس ســاکنان کوههــای الــپ همــه چیــز را راجــع بــه‬ ‫صاحــب ان ‪ -‬دربــاره خانوادــه ‪ ،‬ســن ‪ ،‬موقعیــت دــر جامعــه و حتــی دــر مــورد تعدــاد‬ ‫کودــکان‪ -‬نشــان می دــاد‪ .‬رنــگ ســبک و الگوهــای گلدــوزی اطالعاتــی بــود کــه‬ ‫دــر مــورد منطقــه و وضعیــت صاحــب لبــاس بــود‪ .‬بــرای یــک تیرولــی مهــم اســت‬ ‫کــه دــر یــک لبــاس کــه بــا منطقــه خاصــی مطابقــت ندــارد ‪ ،‬مخلوطــی از رنــگ هــا‪،‬‬ ‫گلدــوزی هــا ‪ ،‬نمادهــا و ســایر جزئیــات وجــود نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫لبــاس ملــی کوهســتانی هــای کوهســتانی الــپ بســیار روشــن اســت ‪ ،‬مــی توانیــد‬ ‫جزئیــات تزئینــی متنوعــی روی ان مشــاهده کنیــد‪ .‬جلیقــه هــای مردانــه و کــت هــای‬ ‫فــوروک بــا گلدــوزی ‪ ،‬زنجیــر و روبــان تزئیــن شــده اســت کــه جــای کــراوات را‬ ‫مــی گیــرد‪.‬‬ ‫شنل لودن‬ ‫شــنل لودــن پالتوئــی بــا منشــا تیرولیایــی اســت کــه از یک مادــه پشــمی ضخیــم و ضد اب‬ ‫ســاخته شــده اســت و دــارای حجــم متراکمــی اســت کــه بــه پارچــه لودــن معــروف اســت‬ ‫و اولیــن بــار توســط دهقانــان دــر اتریــش تولیــد شــد‪ .‬ایــن پارچــه از پشــم درشــت و‬ ‫چــرب گوســفندان کوهــی گرفتــه شــده و دــارای رنــگ ســبز خاکــی ســنتی اســت‪.‬‬ ‫ایــن نــام از «‪ »lode‬زبــان المانــی مناطــق مرکــزی یــا از «‪ »lodo‬زبــان المانــی مناطــق‬ ‫شــمالی الــپ گرفتــه شــده اســت کــه بــه معنــی «پارچــه درشــت» اســت‪ .‬پارچ ـه ای از‬ ‫تراخــت ســنتی اســت کــه هــم دــر تیــرول اتریــش و هــم دــر المــان اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫بــرای تولیــد پارچــه لودــن ‪ ،‬نخهــای محکــم را بصــورت ازاد دــر پارچــه مــی بافنــد کــه‬ ‫پــس از ان رونــد طوالنــی مدــت فشــرده شــدن را تجربــه مــی کننــد و دــر نهایــت بافــت‬ ‫نمــد را بــه دســت مــی اورنــد و کامـ ً‬ ‫ا متراکــم مــی شــوند و پارچـه ای نســبتاً نــرم ‪ ،‬ضــد‬ ‫بــاد و ســرما و بســیار بادــوام بدســت می ایــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪54‬‬ صفحه 54 ‫درندل‬ ‫درندــل‪ ،‬نــام لبــاس زنانــه ای اســت کــه از مناطــق المانــی زبــان‬ ‫الــپ نشــات گرفتــه اســت‪ .‬ایــن لبــاس بــه طــور ســنتی توســط‬ ‫زنــان و دختــران دــر جنــوب المــان ‪ ،‬اتریــش ‪ ،‬لیختــن اشــتاین‪،‬‬ ‫ســوئیس و مناطــق الــپ ایتالیــا مــورد اســتفاده بودــه اســت‪.‬‬ ‫درندــل شــامل یــک جــوراب ســاق بلنــد‪ ،‬بلــوز زیــر جامــه ‪ ،‬یــک‬ ‫دامــن بلنــد و یــک پیــش بنــد اســت‪.‬‬ ‫ایــن لبــاس بــه عنــوان یــک لبــاس محلــی (بــه زبــان المانــی‬ ‫تراشــت یــا تراخــت) دــر نظــر گرفتــه مــی شــود‪ .‬دــر طــول قــرن‬ ‫هجدهــم ‪ ،‬بــر اســاس لباس ســنتی دهقانــان الــپ ‪ ،‬توســعه یافت‪.‬‬ ‫امــروزه بــه طــور کلــی لبــاس ســنتی بــرای زنــان و دختــران دــر‬ ‫کــوه هــای الــپ دــر نظــر گرفتــه شــده اســت و دــارای طرح هــای‬ ‫خاصــی اســت کــه بــا مناطــق مختلــف مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫دــر قــرن نوزدهــم ‪ dirndl‬توســط طبقــات بــاال و متوســط​​بــه‬ ‫عنــوان یــک ســبک مــد پذیرفتــه شــد و متعاقب ـاً بــه عنــوان مــد‬ ‫خــارج از منطقــه مبدــا گســترش یافــت‪.‬‬ ‫امــروزه انــواع مختلفــی از اقتبــاس از طرحهــای اصلــی وجــود‬ ‫دــارد‪ .‬همچنیــن بــه عنــوان یــک لبــاس قومــی توســط جمعیــت‬ ‫جامعــه المانــی زبــان دــر کشــورهای دیگــر پوشــیده مــی شــود‪.‬‬ ‫دــر مــورد نــام ایــن لبــاس بایــد گفــت‪ ،‬دیرندــل ریشــه از ‪Dirn‬‬ ‫دــارد‪ .‬دــر اصــل ‪ Dirne‬بــه معنــی «زن جــوان» بــود ‪ ،‬اگرچــه‬ ‫دــر المانــی فعلــی ‪ ،‬ایــن کلمــه اکنــون بیشــتر بــه بــار منفــی دــر‬ ‫معنــای خــود دــارد‪ .‬امــا دــر بایــرن و اتریــش ‪ Dirndl ،‬می توانــد‬ ‫بــه معنــای زن جــوان باشــد‪ .‬ایــن لبــاس را مــی تــوان بــه معنــای‬ ‫واقعــی کلمــه «لبــاس زن جــوان» نامیــد‪.‬‬ ‫شــکل کلمــه ‪ Dirndl‬دــر زبــان المانــی اســتاندارد اســت‪ .‬دــر‬ ‫گویــش هــای باواریایــی و اتریشــی المانــی (‪ ، )Bairisch‬ایــن‬ ‫کلمــه ‪ Dirndl‬یــا ‪ Diandl‬اســت‪.‬‬ ‫کاله تیرولی‬ ‫کاله تیرولــی یــا کاله باواریایــی و یــا کاله الپــی ‪ ،‬نوعی از ســرپوش اســت‬ ‫کــه دــر اصــل از تیــرول دــر کــوه هــای الــپ دــر بخشــی از اتریــش ‪،‬‬ ‫المــان ‪ ،‬ایتالیــا و ســوئیس اســتفاده می شــده اســت‬ ‫یــک کاله معمولــی تیرولــی دــر ابتدــا دــارای تــاج بــود و از نمــد ســبز‬ ‫بــا لبــه باریــک ســاخته شــده بــود ‪ ،‬چیــزی کــه بــه ویــژه دــر زیرلتــال‬ ‫‪ Zillertal‬دهکدــه ای دــر تیــرول اتریــش معمــول بــود‪.‬‬ ‫انــواع مختلفــی از کاله تیرولــی وجــود دــارد‪ .‬غالبـاً کاله هــا بــا رنگ هــای‬ ‫مختلــف و مدلهــای متفــاوت‪ .‬بندهــای روی ایــن ایــن کاله هــا از ریــش بــز‬ ‫چامــی ســاخته شــده اســت‪ .‬انــواع مختلفــی دــارد و اغلــب ممکــن اســت‬ ‫بــا پرهــا ترکیــب و تزئیــن شــود‪.‬‬ ‫کاله تیرولــی بــه لطــف ادــوارد هشــتم کــه پــس از کنــاره گیــری از وی ‪،‬‬ ‫اغلــب دــر اتریــش اقامــت داشــت و اغلــب کالهــی از ســبک تیرولــی بــه‬ ‫ســر مــی گذاشــت ‪ ،‬بیشــتر شــناخته شــد‪.‬‬ ‫دــر قــرن هــای ‪ 19‬و ‪ ، 20‬لبــاس هــای تیرولی درجــه خاصــی از یکنواختی‬ ‫را دــر ظاهــر خــود داشــتند‪ .‬دــر لبــاس هــای محلــی دهکدــه ای تیــرول ‪،‬‬ ‫ســبک هــای مختلــف کاله تیرولیایــی از دهــه ‪ 1840/1830‬باقــی ماندــه‬ ‫اســت‪ .‬بعد ـاً کاله تایرولــی بــه عنــوان یــک ســمبل توریســتی ‪ ،‬متاثــر از‬ ‫گروههــای موســیقی محلــی کــه لباســهای «محلــی» بــه تــن داشــتند‪،‬‬ ‫حامــل تصویــر «فرهنــگ تیرولــی» شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪55‬‬ ‫شلوارک چرمی‬ ‫شــلوارک های چرمــی یــا ‪ Lederhosen‬پوششــی اســت مخصــوص‬ ‫مــرد ان‪ .‬ایــن شــلوارک ها کــه تــا بــاالی زانوســت دــر برخــی مناطــق‬ ‫کشــورهای المانــی زبــان بــه عنــوان لبــاس ســنتی اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫بــه شــلوارکهای بلندتــر معمــوالً ‪ Bundhosen‬یــا ‪Kniebundhosen‬‬ ‫گفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ایــن لبــاس هــا قبـا لبــاس کار متدــاول دــر سراســر اروپــای مرکــزی‬ ‫بــه ویــژه بــا بایــرن و منطقــه تیــرول بودنــد‪.‬‬ ‫محبوبیــت ایــن شــلوارکهای چرمــی دــر بایــرن دــر قــرن نوزدهــم‬ ‫بــه شــدت کاهــش یافــت‪ .‬انهــا شــروع بــه پوشــیدن لبــاس دهقانــان‬ ‫کردنــد چــرا کــه لدرهاوســن کــه بــرای ســاکنان شــهرهای مدــرن‬ ‫مناســب نبــود‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬دــر دهــه ‪ 1880‬یــک تجدیــد حیــات رد‬ ‫ایــن پوشــش اغــاز شــد و چندیــن انجمن دــر مونیــخ و دیگر شــهرهای‬ ‫بــزرگ تاســیس شــد کــه بــه حفــظ ســبک ســنتی لبــاس روســتایی‬ ‫مناطــق المانــی زبــان اختصــاص دادــه شــد‪ .‬اســتفاده از لدرهاوســن به‬ ‫عنــوان یــک لبــاس کام ـ ً‬ ‫ا باواریایــی کــه دــر مناســبت های جشــن و‬ ‫نــه دــر محــل کار پوشــیده مــی شــود ‪ ،‬عمدتــا از ایــن زمــان اســت‪.‬‬ ‫بعضــی از مردــان هنــگام باغبانــی ‪ ،‬پیادــه روی ‪ ،‬کار دــر فضــای بــاز یــا‬ ‫شــرکت دــر جشــنواره هــای محلــی از انهــا اســتفاده مــی کنند‪.‬‬ ‫لدرهاوســن ســنتی ســاخته شــده از چــرم گــوزن قرمــز اســت کــه‬ ‫باعــث مــی شــود شــلوار نــرم و ســبک شــود امــا بســیار دــر مقابــل‬ ‫پارگــی نیــز مقــاوم اســت‪ .‬طــوری کــه حتــی برخــی لدــرز خــود را‬ ‫بــرای نســل بعدــی میــراث می گذراننــد‪.‬‬ صفحه 55 ‫فواد محمدهاشم‬ ‫کارشناس تربیت بدنی‬ ‫ورزش اتریش‬ ‫مردــم اتریــش یکــی از ورزشدوسـت ترین مردــم اروپــا هســتند و ورزش دــر ایــن کشــور بــه طــور گســترده‪ ،‬هــم دــر ســطح مســابقات حرفــه ای و هــم دــر مســابقات‬ ‫اماتــور انجــام مــی شــود‪ .‬محبــوب تریــن ورزش هــا نیــز دــر ایــن کشــور فوتبــال اســکی و هاکــی روی یــخ اســت‪.‬‬ ‫ورزش های زمستانی‬ ‫بــه دلیــل کوهســتانی بودــن ‪ ،‬اســکی الپایــن یــک ورزش مهــم و برجســته دــر اتریــش‬ ‫اســت‪ .‬ورزش هــای مشــابه ماننــد اســنوبورد و پــرش بــا اســکی نیــز محبوبیــت زیادــی‬ ‫دارنــد و ورزشــکاران اتریشــی بدــون شــک بــه عنــوان بزرگتریــن اســکی بــازان الــپ‬ ‫دــر تمــام دــوران شــناخته شــده اند‪.‬‬ ‫اتریــش دــر بــازی هــای المپیــک زمســتانی ‪ ،‬مســابقات جهانــی اســکی الپایــن ‪FIS‬‬ ‫و جــام جهانــی پــرش اســکی ‪ ،FIS‬شــماره یــک دــر اســکی الپایــن و کشــور پیشــرو‬ ‫دــر پــرش اســکی بودــه اســت‪.‬‬ ‫دــر مســابقات جهانــی اســکی نوردیــک ‪ FIS‬دــر ســال ‪ ، 2011‬هــر ‪ 5‬مدــال طــای‬ ‫پــرش بــا اســکی توســط ورزشــکاران ایــن کشــور بدســت امــد‪ .‬از ســال ‪، 2001‬‬ ‫حدــود یــک ســوم از ‪ 230‬مدــال المپیــک توســط ورزشــکاران اتریــش کســب شــد‬ ‫کــه دــر اســکی الپایــن اهدــا شــد و ‪ 30‬درصــد دیگــر دــر ســایر ورزشــهای زمســتانی‬ ‫بدســت امــد و همچنیــن یــک چهــارم تمــام طالهــای مســابقات جهانــی اســکی الپاین‬ ‫توســط اتریشــی هــا بردــه شــده بــود‪.‬‬ ‫المپیــک زمســتانی دــر ســالهای ‪ 1964‬و ‪ 1976‬دــر شــهر اینســبروک برگــزار شــد‪.‬‬ ‫موفقیــت دــر ورزش هــای زمســتانی ان هــم دــر چنیــن ســطحی‪ ،‬باعــث ارتقــا‬ ‫گردشــگری ورزشــی دــر ایــن کشــور شــد‪ .‬گردشــگری اســکی و تولیــد تجهیــزات‬ ‫پنــج درصــد تولیــد ناخالــص ملــی ایــن کشــور را تشــکیل مــی دهــد ‪ ،‬نیمــی از‬ ‫تجهیــزات اســکی الپایــن جهــان دــر اتریــش ســاخته مــی شــود‪ .‬حدــود ‪ 40‬درصــد‬ ‫مردــم اتریــش دــر مســابقات مختلــف اســکی الپایــن شــرکت می کننــد‪.‬‬ ‫فوتبال‬ ‫فوتبــال از ورزش هــای تیمــی محبــوب دــر اتریــش بــه ماننــد دیگــر‬ ‫کشــورهای اروپاســت کــه توســط فدراســیون فوتبــال ایــن کشــور ادــاره‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫اتریــش روزگاری دــر میــان موفــق تریــن تیم هــای فوتبــال دــر قــاره اروپــا‬ ‫قــرار داشــت ‪ ،‬دــر جــام جهانــی فیفــا ‪ 1934‬دــر ردــه چهــارم ‪ ،‬دــر جــام‬ ‫جهانــی فیفــا دــر ســال ‪ 1954‬و دــر جــام جهانــی فیفــا دــر ســال ‪1978‬‬ ‫دــر جایــگاه هفتــم قــرار گرفــت‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬اخیــرا ً اتریــش از نظــر‬ ‫بین المللــی دــر ایــن رشــته بســیار کمتــر موفــق بودــه اســت‪ .‬از جملــه‬ ‫اینکــه ایــن کشــور از ســال ‪ 1998‬بــه مســابقات جــام جهانــی راه پیدــا‬ ‫نکردــه اســت‪ .‬اتریــش میزبــان مســابقات قهرمانــی فوتبــال اروپــا دــر ســال‬ ‫‪ 2008‬یوفــا بــا ســوئیس بــود‪.‬‬ ‫بسکتبال‬ ‫لیــگ برتــر بســکتبال ایــن کشــور ‪ ،‬بوندــس لیــگای بســکتبال‬ ‫‪ Österreichische‬اســت‪ .‬چندیــن تیــم ان دــر مســابقات اروپــا شــرکت‬ ‫کردــه انــد‪.‬‬ ‫تــا اواخــر دهــه ‪ ، 70‬اتریــش یکــی از تیــم هــای اصلــی اروپــا بــود زیــرا‬ ‫شــش بــار بــه مســابقات قهرمانــی اروپــا راه یافــت‪ .‬از ان زمــان ‪ ،‬تیــم‬ ‫علیرغــم نمایش هــای گاه بــه گاه قدرتمنــد دــر بــازی هــای مقدماتــی اروپــا‬ ‫حــذف شــد و بــه مرحلــه نهایــی راه نیافــت‪.‬‬ ‫برجســته تریــن بازیکــن بسکتبالیســت اتریشــی امــروز یاکــوب پلتــل اســت‬ ‫کــه اولیــن بازیکــن ‪ NBA‬اتریشــی دــر فصــل ‪ 2016-17‬دــر ایــن لیــگ‬ ‫حضــور داشــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪56‬‬ صفحه 56 ‫ورزشکاران برتر اتریش‬ ‫هرمان مایر‬ ‫هرمــان مایــر( زادــه ‪ ۷‬دســامبر ‪ )۱۹۷۲‬اســکی باز الپایــن اهــل اتریــش‬ ‫اســت‪ .‬او قهرمــان ســابق جهــان و دارندــه طــای المپیــک اســت‪ .‬مایــر‬ ‫برندــه ‪ ۴‬عنــوان جــام جهانــی و ‪ ۲‬طــای المپیــک و ‪ ۳‬قهرمانــی جهان اســت‪.‬‬ ‫مایــر اولیــن حضــور خــود دــر جــام جهانــی را دــر ‪ 23‬ســالگی دــر ‪ 10‬فوریه‬ ‫‪ 1996‬نجربــه کــرد و دــر رشــته مارپیــچ بــزرگ دــر هینرســتودودر اتریــش‬ ‫‪ 26‬ام شــد‪ .‬یــک ســال بعــد ‪ ،‬دــر فوریــه ‪ ، 1997‬او دــر اولیــن رویدــاد جــام‬ ‫جهانــی اول شــد ‪ .‬دــر ان ســال کــه بــه دلیــل قدــرت ‪ ،‬تمایــل بــه ریســک‬ ‫پذیــری و اســتعداد بــاال دــر اســکی‪ ،‬دــر ایــن ورزش بــه شــهرت رســید‪.‬‬ ‫مایــر خیلــی زود بــر مســابقات اســکی الپایــن مســلط شــد و دــر بــازی هــای‬ ‫المپیــک زمســتانی ‪ 1998‬ناگانــو ‪ ،‬مدــال طــای مارپیــچ بــزرگ و ‪super-G‬‬ ‫را بدســت اورد ‪ .‬مایــر دــر ســال ‪ 1998‬عنــوان قهرمانــی جــام جهانــی را بــه‬ ‫دســت اورد و همچنیــن عناویــن برتــر فصــل ‪ super-G‬و مارپیــچ بــزرگ را‬ ‫کســب کــرد‪.‬‬ ‫وی دــر ســال ‪ 2000‬عنــوان قهرمانــی جهــان و همچنیــن عناویــن فصلــی‬ ‫دــر ‪ super-G‬و مارپیــچ بــزرگ را بدســت اورد‪.‬‬ ‫وی دــر ســال ‪ 2001‬دــر ‪ 13‬مســابقه جــام جهانــی پیــروز شــد ‪ ،‬امــا دــر‬ ‫مســابقات ســرعت ‪ 2001‬دــر مســابقات قهرمانــی جهــان دــر ســنت انتــون‬ ‫بــه دــو مدــال (نقــره و برنــز) بســنده کــرد‪.‬‬ ‫دــر همــان ســال مایــر دــر یــک حادثــه موتورســیکلت بــه شــدت اســیب‬ ‫دیــد و حتــی تقریبــا قســمت کوچکــی از پائیــن پــای خــود را از دســت‬ ‫داد‪،‬پزشــکان تقریب ـاً از ســامت پــای راســت او را قطــع امیــد کردنــد‪ ،‬امــا‬ ‫مایــر تحــت عمــل جراحــی ترمیمــی گســترده قــرار گرفــت‪ .‬برخــی معتقــد‬ ‫بودنــد کــه کار او د ر اســکی بــه پایــان رســیده اســت و او مجبــور شــد د ر‬ ‫فصــل ‪ 2002‬بیــرون بمانــد و بــازی هــای المپیــک زمســتانی ‪ 2002‬را د ر‬ ‫ســالت لیــک ســیتی از دســت بدهــد‪ .‬امــا دــر ژانویــه ‪ 2003‬دــر ادلبودــن‬ ‫ســوئیس بــه مســابقات بیــن المللــی بازگشــت‪ .‬فقــط دــو هفتــه بعــد ‪ ،‬او‬ ‫دنیــای اســکی را بــا یــک پیــروزی شــگفت انگیــز ‪ super-G‬دــر مکــی‬ ‫اســکی کیتزبوهــل ‪ ،‬اتریــش شــوکه کــرد‪.‬‬ ‫دــر ســال ‪ ، 2004‬اولیــن فصــل بازگشــت کامــل او ‪ ،‬هــم قهرمانــی ‪super-G‬‬ ‫و مارپیــچ بــزرگ را پــس گرفــت ‪ ،‬اتفاقــی کــه از او بــه عنــوان یکــی از‬ ‫بزرگتریــن بازگشــت هــای تاریــخ ورزش قلمدــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫دــر اکتبــر ‪ ، 2005‬وی دــر مارپیــچ بــزرگ افتتاحیــه دــر ‪ Sölden‬پیــروز شــد تــا‬ ‫پنچــاه و یکمبــن پیــروزی خــود دــر جــام جهانــی را بدســت اورد‪.‬‬ ‫دــر ‪ 18‬ژانویــه ‪ ، 2008‬مایــر دــر مســابقات قهرمانــی ‪ Kitzbühel‬بعــد از مارکــو‬ ‫بوچــل دــر ردــه دــوم قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫دــر تاریــخ ‪ 30‬نوامبــر ‪ ، 2008‬مایــر بــرای ‪24‬میــن بــرد ‪ super-G‬خــود اولیــن‬ ‫‪ super-G‬فصــل ‪ 2009‬را کــه دــر دریاچــه لوئیــز برگــزار شــد ‪ ،‬بــرد‪ .‬ایــن پنجــاه‬ ‫و چهارمیــن پیــروزی وی دــر جــام جهانــی بــود و اولیــن قهرمانــی دــر حدــود ســه‬ ‫ســال گذشــته بــود و یــک هفتــه قبــل از تولــد ‪ 36‬ســالگی او رخ دــاد‪.‬‬ ‫هرمــان مایــر ‪ 36‬ســاله کــه بــه هرمیناتــور شــهرت داشــت‪ ،‬دــر ســال ‪ 2009‬دــر یــک‬ ‫نشســت خبــری‪ ،‬دــر حالــی کــه اشــک مــی ریخــت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا وجودــی کــه هنــوز‬ ‫احســاس مــی کنــم مــی توانــم دــر رقابــت هــا شــرکت کنــم‪ ،‬امــا ترجیــح می دهــم‬ ‫بــرای همیشــه کنــار بــروم‪ .‬بــه هرحــال ســامتی دــر اینــد ه زندگیــم برایــم مهــم‬ ‫اســت و علــت اصلــی تصمیــم بــه ودــاع ایــن بودــه اســت‪.‬‬ ‫تونی زایلر‬ ‫تونــی زایلــر (تولــد ‪ ۱۷:‬نوامبــر‪ - ۱۹۳۵‬درگذشــت‪ ۲۴ :‬اوت ‪ )۲۰۰۹‬ورزشــکار رشــته اســکی‬ ‫الپایــن اهــل کشــور اتریــش بــود‪ .‬وی دــر بیــن ســال های ‪ ‎۱۹۵۶‬میالدــی دــر مســابقات‬ ‫بازی هــای المپیــک زمســتانی دــر مجمــوع ‪ ۳‬مدــال طــا را کســب کــرد‪.‬‬ ‫زایلــر دــر کیتزبوئــل دــر تیــرول متولــد و بــزرگ شــد‪ .‬او کــه دــر نوجوانــی یــک پدیدــه بــود و دــر‬ ‫مســابقات بــزرگ گرنــد پــری ‪ Megève‬دــر ســال ‪ 1952‬دــر ســن ‪ 16‬ســالگی شــرکت داشــت‪.‬‬ ‫شکســتگی پــا باعــث شــد فصــل ‪ 1953‬را از دســت بدهــد و مانــع عملکــرد خــوب او دــر‬ ‫مســابقات جهانــی دــر ســال ‪ 1954‬شــود‪ .‬او دــر ســال ‪ 1955‬دــر ‪ 19‬ســالگی بــه فــرم‬ ‫قهرمانــی بازگشــت و ســال بعــد اولیــن کســی بــود کــه دــر هــر ســه مســابقات اســکی الپایــن‬ ‫دــر المپیــک پیــروز شــد و طــا گرفــت‪.‬‬ ‫وی د ربــازی هــای المپیــک موفــق بــه کســب ســه مدــال طــا شــد و موفــق تریــن ورزشــکار دــر‬ ‫بازی هــای المپیــک زمســتانی ‪ 1956‬شــد‪ .‬رویدــاد ‪ Super-G‬تــا دهــه ‪ 1980‬وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫دــر ســال ‪ ، 2014‬زایلــر جوانتریــن دارندــه مدــال طــای مــرد دــر اســکی الپایــن المپیــک بــود‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 1948‬تــا ‪ ، 1980‬مســابقات اســکی الپایــن المپیــک بــه عنــوان مســابقات جهانــی ‪ FIS‬دــو برابــر شــد ‪ ،‬بنابرایــن قهرمــان المپیــک دــر هــر صــورت‬ ‫قهرمــان جهــان نیــز بــود‪ .‬ایــن مســابقات ترکیبــی پــس از ســال ‪ 1948‬کنــار گذاشــته شــد تــا جایــگاه خــود را بــرای اســکی مارپیــچ بــزرگ دــر ســال ‪1950‬‬ ‫فراهــم کنــد‪ .‬از ســال ‪ 1952‬تــا ‪ 1984‬هیــچ مدــال المپیکــی بــرای ایــن مســابقات اعطــا نشــد‪.‬‬ ‫دــو ســال پــس از المپیــک ‪ ، 1956‬زایلــر دــر مســابقات جهانــی ‪ 1958‬دــر بــاد گاســتین اتریــش موفــق بــه کســب ســه مدــال طــا و یــک نقــره شــد‪ .‬وی دــر‬ ‫پنــج مســابقه احتمالــی المپیــک ‪ /‬قهرمانــی جهــان پنــج پیــروزی کســب کــرد و بــا یــک نقــره دــر مارپیــچ بــزرگ یــک رکــورد عالــی را از دســت دــاد‪ .‬زایلــر‬ ‫همچنیــن دــر ایــن ســال هفتمیــن عنــوان قهرمانــی جهــان طــی دــو ســال گذشــته خــود را تکــرار کــرد‪ .‬وی دــر ســال ‪ 1959‬از مســابقات اســکی بازنشســته شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪57‬‬ صفحه 57 ‫غذاهای محلی اتریش‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫محقق‬ ‫اتریــش از معدــود کشــورهای موجــود دــر قــاره اروپــا اســت کــه مــی تــوان دــر فرهنــگ غذایــی ان بــا انــواع و اقســام روش هــای اشــپزی‬ ‫و همچنیــن غذاهــای گوناگــون مواجــه شــد‪ .‬دلیــل ایــن تنــوع غذایــی دــر کشــوری همچــون اتریــش مربــوط بــه پیشــینه تاریخــی ان اســت‬ ‫کــه دــر روزگارانــی بســیار دــور‪ ،‬بخــش مهمــی از یــک امپراطــوری وســیع و گســترده دــر اروپــا بودــه اســت‪ .‬حــال دــر ایــن نوشــتار بــا‬ ‫فهرســتی از بهتریــن غذاهــای اتریشــی کــه ویتریــن نســبتا کاملــی از غذاهــای ایتالیایــی‪ ،‬روســی‪ ،‬فرانســوی و غیــره مــی باشــد؛ بیشــتر‬ ‫اشــنایی پیدــا خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫شنیتسل گوشت گوساله‬ ‫شــاید معروف تریــن خــوراک ویــن ایــن غــذا باشــد‪ .‬شنیتســل وینــی (‪Wiener‬‬ ‫‪ )Schnitzel‬بــه طــور ســنتی از گوشــت گوســاله تهیــه می شــود امــا اغلــب‬ ‫می تــوان گونه هایــی از ایــن غــذای تهیــه شــده بــا گوشــت حیوانــات اهلــی‬ ‫همچــون مــرغ و بوقلمــون را هــم مشــاهده کــرد ولــی خوشــمزه ترین نــوع ان بــا‬ ‫همــان گوشــت گوســاله اســت‪ .‬حتمــاً ایــن غــذا را بــا ســاالد ســیب زمینی و ژلــه‬ ‫انگــور قرمــز ســفارش دهیــد‪.‬‬ ‫شنیتســل گوشــت گوســاله دــر منــوی غــذای تمــام رســتوران های کشــور اتریــش‬ ‫ْ‬ ‫گرونشــپان (‪ )Grünspan‬و‬ ‫بــه چشــم می خــورد امــا دــر ویــن رســتوران های‬ ‫فیــگل مولــر (‪ )Figlmüller‬ایــن غــذای خوشــمزه را دــر منــو خــود دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن غــذا تنــوع پخـت زیادــی دــارد‪ ،‬بــرای مثــال شنیتســل دــر خمیــر کــورن فلکس‬ ‫و کوردــون بلــوی فرانســوی از ایــن نمونه هــا هســتند‪ .‬برخــی از مشــتریان ایــن‬ ‫خــوراک بــرای صــرف ان حتمــا د ر کونکوردیــا شلوســل (‪)Concordia Schlössl‬‬ ‫میــز رزرو می کننــد؛ رســتورانی بــا تمــام گونه هــای ایــن غــذا کــه دســتور پخــت‬ ‫خالقانــه ای را ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫تافل اشپیتز‬ ‫یکــی دیگــر از غذاهــای اتریشــی تافــل اشــپیتز اســت کــه بــا اســتفاده از فیلــه‬ ‫گوشــت گاو یــا گوســاله بخارپــز تهیــه مــی شــود‪ .‬اگــر بــه غذاهــای گوشــتی عالقــه‬ ‫داریــد پیشــنهاد مــی کنیــم دــر ســفر بــه اتریــش ایــن غــذا را حتمــا امتحــان کنیــد‪.‬‬ ‫برش هــای گوشــت پختــه شــده را معمــوال همــراه بــا ســبزیجاتی مثــل ســیب زمینــی‪،‬‬ ‫هویــج و تــرب کوهــی ســرو مــی کننــد‪ .‬تافــل اشــپیتز دــر سرتاســر اتریــش محبــوب‬ ‫و پرطرفدــار اســت و بــه ویــژه دــر پاییــز و زمســتان بیشــتر مصــرف مــی شــود‪.‬‬ ‫گوالش اتریشی‬ ‫گــوالش دــر واقــع یــک غــذای مجارســتانی اســت امــا وارد اشــپزی اتریــش شــده و‬ ‫امــروزه بــه یکــی از محبــوب تریــن غذاهــای اتریشــی تبدیــل شــده اســت‪ .‬دــر ســفر‬ ‫بــه اتریــش و بــه ویــژه شــهر ویــن دــر منــوی اکثــر رســتوران هــا ایــن غــذا را خواهیــد‬ ‫دیــد‪ .‬گــوالش یــک نــوع خــوراک اســت کــه از گوشــت گاو یــا گوســفند بــه همــراه‬ ‫گوجــه‪ ،‬پیــاز و پاپریــکا تهیــه مــی شــود‪ .‬اتریشــی هــا تغییراتــی دــر ایــن غــذا بــه‬ ‫وجــود اوردــه انــد و گــوالش را معمــوال همــراه بــا کوفتــه ای خوشــمزه از ســیب زمینــی‬ ‫و ســبزیجات و … ســرو مــی کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪58‬‬ صفحه 58 ‫سوسیس وینی‬ ‫سوســیس وینــی یکــی از غذاهایــی اســت کــه اگــر دــر اتریــش بــه دنبــال غــذای اصیــل باشــید‪،‬‬ ‫همــه ان را بــه شــما معرفــی خواهنــد کــرد‪ .‬عذاهــای اروپــای شــرقی معمــوال پــر اســت از وعدــه‬ ‫هــای مملــو از گوشــت و سوســیس؛ یکــی از محبــوب تریــن غذاهــای اتریشــی هــا این سوســیس‬ ‫اســت‪ .‬سوســیس وینــی از ترکیــب گوشــت خــوک و گاو درســت شــده و دــر دمــای بســیار کــم‬ ‫دودــی شــده اســت‪ .‬بعــد از ان دــر وعدــه هــای مختلــف غذایــی یــا دــر کنــار نــان دــاغ ســرو‬ ‫مــی شــود‪ .‬سوســیس وینــی یکــی از معــروف تریــن غذاهــای اتریــش اســت کــه اگــر قصــد‬ ‫ســفر بــه اتریــش را داریــد‪ ،‬بهتــر اســت حتمــا امتحــان کنیــد‪.‬‬ ‫تیرولر گروستل ‬ ‫ایــن غــذا یکــی از غذاهــای ســنتی و جــذاب اتریــش اســت‪ .‬دــر میــان غذاهــای معمــول و ســنتی‬ ‫اتریش‪ ،‬تیرولــر گروســتل دــر نواحــی الــپ بســیار مصــرف مــی شــود‪ .‬ایــن غــذای چــرب همچنیــن‬ ‫خیلــی ســاده اســت و بــرای درســت کردــن ان از ســیب زمینــی ســرخ کردــه دــر ماهیتابــه‪ ،‬گوشــت‬ ‫خــوک یــا گاو خــورد شــده و مقدــار خیلــی زیــاد کــره و پیــاز اســتفاده مــی شــود‪ .‬معمــوال روی ایــن‬ ‫محتویــات یــک تخــم مــرغ نیمــرو هــم اضافــه مــی شــود‪ .‬تیرولــر گروســتل یکــی از غذاهایــی اســت‬ ‫کــه حتمــا بایــد امتحــان کنیــد‪ .‬همچنیــن ایــن غــذا معمــوال دــر اتریــش بــا نــام گروســتل شــناخته‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫کیزه اشپتزله‬ ‫ان دســته از افرادــی کــه تعطیــات را دــر مناطــق کوهســتانی اتریــش بــه ســر می برنــد‪ ،‬به هیچ وجــه‬ ‫نبایــد امتحــان کردــن «کیــزه اشــپتزله»‪ ،‬غــذای مشــهور اتریشــی را از دســت بدهنــد‪ .‬ایــن غــذای‬ ‫مخصــوص‪ ،‬دــر حقیقــت پاســخ اتریــش بــه غــذای محبــوب «ماکارونــی و پنیــر» اســت‪.‬‬ ‫اشــپتزله (نوعــی پاســتا)‪ ،‬دــر اصــل‪ ،‬یــک نودــل نــرم تخم مرغــی اســت کــه دــر اشــکال و انــواع‬ ‫مختلــف‪ ،‬وجــود دــارد و بینندــه را بــه یــاد ناگت هــای کوچــک‪ ،‬می اندــازد‪« .‬کیــزه» دــر زبــان‬ ‫المانــی به معنــای پنیــر اســت و کیــزه اشــپتزله بــا پنیــر فــراوان و یــک نوشــیدنی خنــک‪ ،‬خاطــره ای‬ ‫فراموش نشــدنی از تجربیــات غذایــی دــر اتریــش بــرای شــما بــه جــا خواهــد گذاشــت‪ .‬شــک نکنیــد‬ ‫کــه ایــن غــذا‪ ،‬یکــی از بهتریــن انتخاب هــای شــما دــر اتریــش خواهــد بــود‪.‬‬ ‫برتیائوزه‬ ‫«برتیائــوزه»‪ ،‬یــک میان وعدــه لذیــذ اتریشــی اســت کــه به هیچ وجــه نبایــد ان را از دســت بدهیــد‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد «یائــوزه» دــر زبــان المانــی به معنــای میان وعدــه و «برتیــا»‪ ،‬به معنــای تختــه‬ ‫چوبــی اســت کــه ایــن اســنک روی ان ســرو می شــود‪.‬‬ ‫یــک میان وعــد ه برتــل ســاده‪ ،‬متشــکل از نــان‪ ،‬گوشــت‪ ،‬ترشــی ســبزیجات‪ ،‬پنیــر‪ ،‬کالبــاس و‬ ‫ســس های متنــوع اســت‪.‬‬ ‫بوچل‬ ‫غذاهــای اتریشــی تاثیــر زیادــی از فرهنــگ کولــی هــا گرفتــه اســت و بوچــل یــا بوختــن یکــی از‬ ‫کنــار غذاهــای ایــن فرهنــگ اســت کــه بــه غــذای هــر روزه کشــور اتریــش تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫بوچــل دــر اصــل یــک نــوع غــذا اســت کــه دــر فــر پختــه مــی شــود کــه داخــل ان بــا مربــا و مــواد‬ ‫شــیرین دیگــر پــر مــی شــود‪ .‬نــان نــرم دــور ایــن غــذا قهــوه ای رنــگ و پــف دــار اســت‪ .‬بوچــل‬ ‫معمــوال بــه عنــوان دســر ســرو شــده و روی ان بــا ســس وانیــل یــا پودــر شــکر تزئیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫بوچــل یکــی از غذاهــای معــروف اتریــش اســت گردشــگران ان را از دســت نخواهنــد دــاد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪59‬‬ صفحه 59 ‫سینمای اتریش‬ ‫کیانوش زاده یوسف‬ ‫ســینمای اتریــش بــه صنعــت فیلــم مســتقر دــر اتریــش اشــاره دــارد‪ .‬اتریــش از‬ ‫ابتدــای قــرن بیســتم و زمانــی کــه امپراتــوری اتریش‪-‬مجارســتان بــر این ســرزمین‬ ‫حکومــت می کــرد‪ ،‬دــر صنعــت فیلم ســازی فعــال بودــه و ایــن جریــان تــا بــه‬ ‫امــروز ادامــه داشــته اســت‪ .‬از پیشــگامان فیلم ســازی دــر اتریــش می تــوان‬ ‫بــه کارگردانانــی چــون مایــکل کورتیــز و الکســاندر کوردــا اشــاره کــرد‪ .‬برخــی از‬ ‫کارگردانــان اتریشــی هــم کار خــود را دــر ســینمای جمهــوری وایمــار پــی گرفتنــد‬ ‫کــه از ان میــان می تــوان بــه فریتــس النــگ‪ ،‬گئــورگ ویلهلــم پابســت‪ ،‬جــوزف‬ ‫فــون اشــترنبرگ‪ ،‬بیلــی وایلدــر‪ ،‬فــرد زینمــان و اتــو پرمینگــر اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫دــر اواخــر دهــه ‪ ۴۰‬عمدـه ی فیلمســازان طــراز اول اتریــش بــه امریــکا کــوچ کردند‬ ‫و هــر یــک بــه نوبــه خــود تاریــخ ســاز شــدند‪ .‬از ایــن میــان فریتــز النــگ(‪-۱۸۹۰‬‬ ‫‪ ،)۱۹۷۶‬بیلــی وایلدــر(‪ )۲۰۰۲-۱۹۰۶‬و فــرد زینــه مــن (‪ )۱۹۹۷-۱۹۰۷‬قابــل‬ ‫اشــاره اند‪.‬‬ ‫ســینمای اتریــش تــا حدــود ســالهای ‪ ۱۹۲۵‬هنــوز تحــت تاثیرســینمای المــان و بــه‬ ‫ویــژه ســبک اکسپرسیونیســم بــود‪ .‬اثــار پابســت بــه نحــوی انتزاعــی پیشــرو ایــن‬ ‫ســبک از ســینما بودنــد امــا ســپس ســبک رئالیســم نویــن کــه بیشــتر بــه خلــق و‬ ‫خــوی مردــم نزدیــک بــود جایگزیــن گردیــد‪.‬‬ ‫پــس از جنــگ و حدــود ســالهای ‪ ۱۹۴۶‬دیگــر خبــری از فیلمســازان صاحــب ســبک‬ ‫نبــود‪ .‬بســیاری یــا دــر ســینمای امریــکا مشــغول کار شــده بودنــد و بــه ســبب‬ ‫گرفتــن تابعیــت امریکایــی دیگــر اتریشــی بــه شــمار نمی امدنــد و دیگــر اینکــه‬ ‫واردــات فیلــم بــه اتریــش رمقــی بــرای اعتــای ســینمای دهه هــای پیــش باقــی‬ ‫نمی گذاشــت‪.‬‬ ‫دــر ســال ‪ ۱۹۶۰‬جشــنواره فیلــم ویــن پــا گرفــت و باعــث شــد ســینمای اتریــش نیــز تکانــی‬ ‫بخــورد‪ .‬وینالــه دــر حقیقــت مهمتریــن جشــنواره ی ســینمایی غیــر رقابتــی اروپااســت و محلــی‬ ‫اســت بــرای شناســایی و رشــد اســتعدادهای اتریشــی و اروپایــی‪.‬‬ ‫دــر ســالهای دهــه ‪ ۸۰‬و بــا حضــور موفــق ارنولــد شــوارتزینگر دــر ســینمای امریــکا دوبــاره‬ ‫خاطــره ی مهاجــرت بــزرگان ســینمای اتریــش دــر دهــه ‪ ۴۰‬زندــه شــد‪.‬‬ ‫بــا اینهمــه مدتــی گذشــت و بزرگانــی ماننــد میشــائیل هانکــه دــر ســینمای اروپــا و جهــان‬ ‫درخشــیدند‪ .‬هانکــه متولــد باواریــا امــا مقیــم اتریــش اســت و دــر حــال حاضــر معتربریــن‬ ‫فیلمســاز اتریشــی اســت کــه هــم نخــل طــای کــن را بردــه و هــم بــه اســکار رســیده اســت‪ .‬و‬ ‫فیلم هــای او نظیــر ربــان ســفید و یــا عشــق بــا اســتقبال جهانــی مواجهــه شــده اند‪.‬‬ ‫دــر حــال حاضــر ســینمای اتریــش حــال و روزی ماننــد دیگــر ســینماهای کشــورهای اروپایــی‬ ‫دــارد‪ .‬حضــور تــک اســتعدادها دــر جشــنواره های اروپایــی و تمرکــز بیشــتر بــر روی تولیدــات‬ ‫کــم خــرج‪ .‬دــر واقــع ســینمای اتریــش تولیدــات ســالیانه کمــی دــارد‪ .‬بــه نحــوی کــه ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۵‬وقتــی ســینمای اتریــش ‪ ۲۵‬فیلــم قایــل اکــران دــر ســینماهای امریــکا تولیــد کــرد‪ ،‬بــه‬ ‫یــک موفقیــت بــزرگ رســیده بــود‪ .‬فیلم هــای میشــائیل هانکــه نیــز کــه دــر توزیــع جهانــی‬ ‫وضعیــت خوبــی پیدــا کــرد بدلیــل ســرمایه گذاری دیگــر کشــورها بــود‪.‬‬ ‫یمیشن‬ ‫هانکه ستاره سینمای اتریش‬ ‫«میشــل هانکــه»‪ ،‬کارگردــان سرشــناس و پرافتخــار اتریشــی تاکنــون جوایــز‬ ‫فراوانــی از جملــه بهتریــن کارگردانــی جشــنواره کــن‪ ،‬پنــج جایــزه فیلــم اروپــا‬ ‫بــرای فیلــم «پنهــان» (‪ ،)2005‬نخــل طــای کــن‪ ،‬جایــزه گلدــن گلــوب بهتریــن‬ ‫فیلــم خارجــی‪ ،‬دــو نامزدــی اســکار‪ ،‬نامزدــی جایــزه بفتــا و پنــج جایــزه ســینمایی‬ ‫فیلــم اروپــا بــرای «ربــان ســفید» (‪ )2009‬و همچنیــن نخــل طــای کــن و چهــار‬ ‫جایــزه فیلــم اروپــا را بــرای فیلــم «عشــق» دــر ســال ‪ 2012‬بدســت اوردــه اســت‪.‬‬ ‫فیلــم «عشــق» بــه عنــوان نمایندــه ســینمای اتریــش دــر جوایــز ســینمایی اســکار‬ ‫شــرکت خواهــد کــرد و یکــی از شــانس های اصلــی دریافــت جایــزه اســکار‬ ‫بهتریــن فیلــم خارجــی محســوب شــد‪.‬‬ ‫تماشــاچیان نیــز تاکنــون اســتقبال خوبــی از فیلم هــای مطــرح «هانکــه» نشــان‬ ‫داده انــد‪ ،‬بــه طوریکــه فیلــم «پنهــان» دــر مجمــوع فــروش تقریبــی ‪ 16‬میلیــون دــار و فیلــم «ربــان ســفید» ‪ 19‬میلیــون دــار را رقــم زده انــد‪.‬‬ ‫فیلــم «عشــق» نیــز اکــران خــود را از مــاه ســپتامبر دــر المــان و اتریــش اغــاز کردــه اســت و دــر ســینماهای ایتالیــا‪ ،‬فرانســه و انگلیــس بــه روی پردــه‬ ‫رفتــه اســت‪ .‬ایــن فیلــم دــر امریــکا نیــز اکــران شــد و بــا توجــه بــه کســب اســکار دــر ســال ‪ ، 2013‬مــورد توجــه عالقمندــان بــه ســینمای هانکــه و‬ ‫منتقدــان نیــز قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪60‬‬ صفحه 60 ‫شــهرت «هانکــه» شــرایطی را بــرای او فراهــم کردــه اســت کــه می توانــد‬ ‫فیلم هایــش را بــا بودجــه قابــل توجــه تولیــد کنــد‪ .‬بطوریکــه بــرای مثــال فیلــم‬ ‫«عشــق» بــا بودجــه تقریبــی ‪ 10‬میلیــون دــار ســاخته شــد کــه بــا توجــه بــه‬ ‫موضــوع فیلــم مبلــغ قابــل مالحظـه ای اســت و بــه گفتــه خــود «هانکــه» دــر فیلــم‬ ‫«عشــق» بــا موضوعــی ســر و کار داریــم کــه معمــوال بــا شکســت تجــاری دــر‬ ‫فــروش روبــرو می شــود‪.‬‬ ‫فیلــم «عشــق» روایتگــر داســتان یــک زوج ســالخورده بــا بــازی «ژان لوییــس‬ ‫ترینتیگنانــت» و «امائوئــا ریــوا» دــو معلــم بازنشســته موســیقی اســت کــه عشــق‬ ‫واقعــی میــان ان هــا بــا ســکته یکــی از ان هــا کــه بــه ناتوانــی جســمی تدریجــی‬ ‫وی می انجامــد مــورد ازمایــش قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫«ایزابــل هوپــر» کــه پیــش از ایــن دــر فیلــم «معلــم پیانــو»ی هانکــه نیــز‬ ‫نقش افرینــی کردــه بــود دــر فیلــم «عشــق» دــر نقــش دختــر ایــن زوج‬ ‫ســالخورده بــازی کردــه اســت‪.‬‬ ‫«هانکــه» دــر مــورد فیل ـم اش می گویــد‪ ،‬ایــن فیلــم دــر واقــع پاســخ بــه ایــن‬ ‫ســوال اســت کــه چگونــه فردــی می توانــد بــا رنــج کشــیدن کســی کــه دوســتش‬ ‫دــارد کنــار بیایــد‪.‬‬ ‫داســتان فیلــم «عشــق» الهام گرفتــه از تجربــه شــخصی کارگردــان اســت‬ ‫و گرچــه «هانکــه» بــرای پرداختــن بــه موضــوع پیــری بســیار مــورد تحســین‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬خــود او ســالخوردگی را موضــوع اصلــی فیلــم نمی دانــد و‬ ‫«چگونگــی کنــار امدــن بــا دــرد و رنــج کســی کــه عاشــقش هســتی» را موضــوع‬ ‫اصلــی فیلــم می دانــد‪.‬‬ ‫«هانکــه» بــه عنــوان نویســنده و کارگردــان فیلــم‪ ،‬دــرک عمیق تــری از کل‬ ‫داســتان دــارد و بــه همیــن جهــت اســت زمانیکــه او صحن ـه ای را کات می دهــد‪،‬‬ ‫بازیگــران ایــن تصمیــم را بــه خوبــی قبــول می کننــد‪ .‬او همــواره می کوشــد تــا‬ ‫شــرایط مناســب و راحتــی را بــرای بازیگــران دــر صحنــه ایجــاد کنــد‪ ،‬گرچــه دــر‬ ‫مواقعــی بســیار ســختگیر می شــود‪.‬‬ ‫زمانیکــه فیلــم «عشــق» دــر بخــش رقابتــی جشــنواره کــن بــه نمایــش درامــد‪،‬‬ ‫«هانکــه» مــورد تحســین بســیاری از منتقدیــن قــرار گرفــت و برخــی از منتقدیــن‬ ‫نیــز ایــن فیلــم را بازتابــی از شــخصیت ارام تــر و مهربــان تــر «هانکــه» معرفــی‬ ‫کردنــد‪ ،‬امــا منتقدیــن و تماشــاچیان بایــد منتظــر فیلــم بعدــی «هانکــه» بماننــد تــا‬ ‫متوجــه شــوند کــه ایــا تغییــر قابــل مالحظ ـه ای دــر جهان بینــی ایــن کارگردــان‬ ‫بــزرگ رخ دادــه اســت یــا خیــر‪.‬‬ ‫برندــه دــو جایــزه نخــل طــای کــن موضــوع فیلــم ایند ـه اش را فــاش نکردــه‬ ‫اســت‪ ،‬امــا ایــن امــکان وجــود دــارد کــه فیلمــی انگلیســی زبان بســازد‪ .‬ایــن‬ ‫کارگردــان کــه ســه فیلــم «گلدــراش»‪« ،‬روانــی» و «زن تحــت نفــوذ» دــر میــان‬ ‫‪ 10‬فیلــم برتــر انتخابــی او دــر تاریــخ ســینما دیدــه می شــود‪.‬‬ ‫هانکــه اولیــن فیلــم انگلیسـی زبان خــود دــر ســال ‪ 2007‬ســاخت کــه دــر واقــع‬ ‫بازســازی صحنــه بــه صحنــه فیلــم «بازی هــای خنده دــار» (‪ )1997‬بــه زبــان‬ ‫المانــی بــود کــه بــا نظــر غیرمســاعد منتقدیــن و فــروش ناموفــق مواجــه شــد و‬ ‫اســترس فراوانــی را بــرای هانکــه بــه همــراه داشــت‪.‬‬ ‫ایــن کارگردــان اتریشــی امیدــوار بــود بــا کســب جایــزه اســکار بــرای فیلــم‬ ‫«عشــق»‪ ،‬ویتریــن افتخــارات ســینمائی خــود را تکمیــل کنــد کــه چنیــن اتفاقــی‬ ‫نیــز بــرای وی رخ دــاد‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم وین‬ ‫جشــنواره بین المللــی فیلــم ویــن یــا وینالــه یــک جشــنواره فیلــم اســت کــه اکتبــر هرســال دــر‬ ‫شــهر ویــن اتریــش برگــزار می شــود‪ .‬میانگیــن بازدیدکنندــگان ویِنالــه دــر حدــود ‪ ۷۵۰۰۰‬نفــر‬ ‫اســت‪ .‬فیلم هــای جشــنواره هرســاله به طــور ســنتی دــر ســالن های گارتن بوکینــو‪ ،‬اورانیــا‪،‬‬ ‫مترو‪-‬کینــو‪ ،‬فیلم میوزیــم و اشــتادکینو اکــران می شــوند‪ .‬ســینما گارتن بــو کــه دــر مقابــل‬ ‫پــارک شــهر قــرار دــارد‪ ،‬به عنــوان ســینمای مرکــزی جشــنواره شــناخته می شــود‪ .‬بــا وجــود‬ ‫غیررقابتــی بودــن ایــن جشــنواره‪ ،‬جایــزه ویــژه فیپرشــی توســط انجمــن جهانــی منتقدــان‬ ‫فیلــم و جایــزه خوانندــگان روزنامــه دــر اســتاندارد دــر پایــان هــر دــوره بــه برگزیدــگان اهدــا‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫وینالــه کــه مهمتریــن جشــنواره غیررقابتــی اروپــا به شــمار مـی رود‪ ،‬از ســال ‪ ۱۹۶۰‬بنیان گذاشــته‬ ‫شــد‪ .‬هدــف اصلــی ایــن جشــنواره‪ ،‬گردــاوری فیلم هــای تــازه از سراســر دنیــا‪ ،‬و نیــز فیلم هایــی کــه بــرای نخســتین بــار دــر ســطح کشــور و جهــان نمایــش دادــه‬ ‫می شــوند‪ ،‬تعریــف شده اســت‪ .‬معرفــی چهره هــای بین المللــی ســینمای اتریــش از دیگــر اهدــاف جشنواره اســت‪.‬‬ ‫بخش هــای اصلــی جشــنواره شــامل فیلم هــای ســینمایی‪ ،‬فیلم هــای مســتند‪ ،‬فیلم هــای کوتــاه و فیلم هــای تجربــی اســت‪ .‬همچنیــن دــر هــر دــوره برنامه هــای‬ ‫جنبــی مختلفــی ماننــد بزرگداشــت بــزرگان ســینمای اتریــش و جهــان‪ ،‬مــرور فیلم هــای یکــی از کارگردانــان بــزرگ دنیــا‪ ،‬میزگــرد‪ ،‬نمایشــگاه عکــس‪ ،‬کنســرت‬ ‫موســیقی و برنامــه ویــژه «مــوزه ســینمای ویــن» برگــزار می شــود کــه هرســال بــا نواوری هایــی همــراه اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪61‬‬ صفحه 61 ‫رویدادهایفرهنگیاتریش‬ ‫افشین اسد زاده‬ ‫شــهر هــای اتریــش طیــف گســترده ای از تجربیــات فرهنگــی را‬ ‫ارائــه می دهــد‪ .‬از مــوزه هــا و معمــاری شــگفت انگیــز گرفتــه تــا‬ ‫جشــنواره هــای بــا شــکوه بــرای تمامــی ســنین‪ .‬شــما مــی توانیــد‬ ‫تنــوع فرهنــگ اتریــش را تجربــه کنیــد‪ .‬اتریــش دــر سراســر‬ ‫جهــان بــه عنــوان یــک کشــور بــا فرهنــگ شــناخته شــده اســت و‬ ‫حقیقتــا‪ ،‬فرهنــگ اتریــش بــا لیســت رویدادهایــی کــه دــر شــهر ها‬ ‫و دهکدــه هــای مختلــف کشــور اتفــاق مــی افتد‪ ،‬چشــمگیر و شــکوفا‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫فستیوال دونااینسل ‬ ‫دونااینسل فســت یــا جزیــره ی دانــوب‪ ،‬بزرگتریــن‬ ‫فســتیوال موســیقی اروپــا دــر فضــای بــاز اســت کــه‬ ‫بایــد دــر شــهر زیبــای ویــن و دــر زنده تریــن جزیــره ی‬ ‫مصنوعــی دنیــا اجــرا می شــود‪ .‬ایــن فســتیوال معمــوال‬ ‫دــر اواســط ژوئــن هــر ســال برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫دــر ســه روز‪ ،‬هــزاران اجــرای موســیقی بــه ســبک های‬ ‫مختلــف‪ ،‬روی یــک جزیــره دــر کناره هــای رودخانــه‬ ‫دانــوب‪ ،‬اجــرا می شــود‪ .‬جزیــره‪ ،‬پــر اســت از کافــه‪،‬‬ ‫رســتوران‪ ،‬پیســت دوچرخه ســواری‪ ،‬اســکله قایق ســواری و البتــه یــک اســتادیوم ورزشــی‪ ،‬یــک پــارک ابــی‪ ،‬یــک پــارک بــرای کوهنوردــی و کلــی‬ ‫فضــای ســبز‪ .‬اوایــل ژوئــن فســتیوال «یــک شــب موســیقی» اســت کــه همـه ی شــب را دــر ‪ ۶۰‬نقطـه ی ویــن تــا خــود صبــح موســیقی می نوازنــد‪ .‬از‬ ‫همــه مهمتــر اینکــه‪ ،‬ایــن فســتیوال رایــگان اســت‪ .‬بعــد از دونااینسل فســت‪ ،‬مســابقه جهانــی «نقاشــی روی بدــن» ســرو وصدایــی دــر ویــن بــه پــا‬ ‫می کنــد و بســیار مــورد توجــه گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫فستیوال وین‬ ‫ویــن از د هــه ‪ ١٩٥٠‬تــا امــروز هــر ســال از اواســط مــی تــا اواســط ژوئــن‬ ‫فســتیوال خودــش را دــارد و معمــوال برنامه هــای فرهنگــی و هنــری خیلــی‬ ‫زیادــی دــر شــهر پیدــا می کنیــد‪.‬‬ ‫رســم ایــن اســت کــه ایــن فســتیوال را بــا کنســرت رایگانــی دــر فضــای‬ ‫بــاز مقابــل تــاالر شــهر اغــاز کننــد و معمــوال صدهــا هــزار نفــر بــه‬ ‫تماشــای ایــن کنســرت می اینــد‪ .‬جزئیــات برنامه هــای ایــن فســتیوال‬ ‫یک ماهــه ســال بــه ســال فــرق می کنــد‪ ،‬امــا دــر وب ســایت فســتیوال‬ ‫می تــوان از برنامه هــای ســال خبردــار شــد‪.‬‬ ‫اپرای وین در فاشینگ‬ ‫فاشــینگ یــا کارنــاوال دــوره ای از جشــن ها‪ ،‬کارناوال هــای‬ ‫خیابانــی و مهمانی هــای پیــش از روزه ی عیــد پــاک دــر سراســر‬ ‫اتریــش اســت کــه دــر فوریــه بــه اوج می رســد‪ .‬امــا وینی هــا‬ ‫یــک برنامــه ی ویــژه هــم بــرای ایــن جشــن ها دارنــد‪ .‬دــر‬ ‫اخریــن پنج شــنبه فصــل کارنــاوال‪ ،‬خانــه ی اپــرای ویــن‬ ‫مراســمی برگــزار می کنــد کــه برجســته ترین چهره هــای‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬سیاســی و اقتصادــی کشــور هــم دــر ان شــرکت‬ ‫دارنــد و تــب و تابــش همــه ی شــهر را می گیــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪62‬‬ صفحه 62 ‫جشنواره فیلم راتهاس پالزا‬ ‫جشــنواره ای تابســتانی اســت کــه دــر جــوالی و اگوســت دــر مقابــل تــاالر‬ ‫شــهر ویــن برگــزار مــی شــود‪ .‬دــر ایــن جشــنواره هــر شــب یــک فیلــم بــر‬ ‫روی پردــه ای بــزرگ نمایــش دادــه مــی شــود ‪ .‬ایــن جشــنواره رایــگان بودــه‬ ‫و اجــرای موســیقی و اپــرا از برنامــه هــای جنبــی ان اســت ‪.‬‬ ‫فستیوال اپرتای‬ ‫اپرتــای یــک ورژن ســاده تــر و عمومــی تــر از اپــرا اســت‪ .‬افرادــی کــه‬ ‫بــه دیدــن و البتــه گــوش کردــن برنامــه هــای ایــن فســتیوال مــی رونــد‬ ‫بــا حضورشــان دارنــد بــه هنــر از دســت رفتــه ی اپــرا و اپرتــای ادــای‬ ‫احتــرام مــی کننــد‪ .‬ایــن جشــنواره کــه بــا پــس زمینــه زیبــای دریاچــه‬ ‫نویزیدــل(‪ )Neusiedl‬برگــزار میشــود ‪ ,‬شــما را بــه تجربــه لذتــی رویــا گونــه‬ ‫فــرا میخوانــد‪.‬‬ ‫زمان برگزاری‪ 45 ,‬روز از ماه جوالی تا ماه اوت است‪.‬‬ ‫شب طوالنی موسیقی‬ ‫ایــن مراســم بــی نظیــر معمــوال دــر خردادمــاه از ســاعت ‪ 7‬بعدظهــر تــا‬ ‫بعــد از نیمــه شــب برگــزار مــی شــود و دــر طــی ان دــر تمامــی پــارک‬ ‫هــا‪ ،‬مراکــز خریــد‪ ،‬موزه هــا‪ ،‬تاالرهــا‪ ،‬کلیســاها و رســتوران هــای شــهر‪.‬‬ ‫انــواع مختلــف موســیقی ماننــد کالســیک‪ ،‬پــاپ‪ ،‬راک‪ ،‬جــاز و ‪...‬اجــرا مــی‬ ‫شــود ‪.‬‬ ‫شــب طوالنــی مــوزه هــا شــب طوالنــی علــوم و تحقیقــات علمــی و‬ ‫شــب طوالنــی کلیســاها از دیگــر برنامــه هــای ســاالنه شــب هــای‬ ‫طوالنــی دــر ویــن هســتند‪.‬‬ ‫وینرایسترام‬ ‫ایــن جشــنواره یــک رویدــاد فرهنگــی و تفریحــی زمســتانی اســت کــه از‬ ‫ســال ‪ 1996‬دــر مــاه فوریــه دــر ویــن برگــزار مــی شــود و شــامل اجــرای‬ ‫اســکیت روی یــخ دــر محوطــه یخــی بزرگــی بــا مســاحت ‪ 1800‬متــر مربــع‬ ‫دــر مقابــل ســاختمان تــاالر شــهر اجــرای موســیقی و برنامــه هــای نمایشــی‬ ‫گوناگونــی اســت‪.‬‬ ‫کنسرت سال نو ارکستر فیالرمونیک وین‬ ‫از ســال ‪ 1939‬دــر صبــح اول ژانویــه هــر ســال گــروه ارکســتر فیــار مونیــک‬ ‫ویــن بــه اجــرای موســیقی کالســیک مــی پردــازد کــه غیــر از مواردــی خــاص‬ ‫همیشــه از قطعــات موســیقی خانوادــه اشــتراوس دــر ایــن اجراهــا اســتفاده‬ ‫مــی شــود ‪ .‬نواختــن والــس دانــوب ابــی (‪ ) The Blue Danube‬اثــر یوهــان‬ ‫اشــتراوس دــوم بــه عنــوان تبریــک ســال نــو از طــرف نوازندــگان بــه مردــم‬ ‫از ســنت های همیشــگی ایــن مراســم اســت ‪.‬‬ ‫ایــن اجــرا همــواره طرفدــاران بســیار زیادــی دــارد و بلیــط ان از چنــد مــاه قبــل‬ ‫پیــش فــروش می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 55‬راز شقایق| ‪63‬‬ صفحه 63 ‫نمایی از شهروین‬ صفحه 64

آخرین شماره های ماهنامه راز شقایق

ماهنامه راز شقایق 54

ماهنامه راز شقایق 54

شماره : 54
تاریخ : 1399/06/01
ماهنامه راز شقایق 52

ماهنامه راز شقایق 52

شماره : 52
تاریخ : 1399/04/01
ماهنامه راز شقایق 51

ماهنامه راز شقایق 51

شماره : 51
تاریخ : 1399/03/15
ماهنامه راز شقایق 49

ماهنامه راز شقایق 49

شماره : 49
تاریخ : 1399/01/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!