ماهنامه راز شقایق شماره 54 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه راز شقایق شماره 54

صفحه بعد

ماهنامه راز شقایق شماره 54

ماهنامه راز شقایق شماره 54

صفحه 1 ‫ماهنامه فرهنگی و هنری‬ ‫(خبری‪ ،‬تحلیلی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬اموزشی)‬ ‫سال پنجم‪ ،‬شماره ‪ - 54‬شهریور ماه ‪1399‬‬ ‫شماره مجوز ‪75583:‬‬ ‫مدیر روابط عمومی‬ ‫علی اسدابادی (کرمانشاهی)‬ ‫دبیر سرویس فرهنگی‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫سرویس عکس‬ ‫دبیر سرویس هنری‬ ‫میالد محمدهاشم‬ ‫فوادمحمدهاشم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‬ ‫دکتر علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫سردبیر‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫مدیر اجرایی‬ ‫ستاره کوشا‬ ‫طراح و گرافیست‬ ‫حسین شیردل‬ ‫همکاران این شماره‪:‬‬ ‫ســمیه عبدالمحمدی‪ -‬کبری تبریزیان‪ -‬کریــم فیروزی‪ -‬شــایلین مظاهری‪ -‬جعفرمحمدهاشم‪-‬سحر پورحســینی‪ -‬ابـــولفضل فیاض مرند ‪ -‬سمیه قاســمعلی‪ -‬امید عزیزی ‪ -‬محمدرضارســتگار‪ -‬حسین قاسمی‪ -‬سید امیر رســتگار‪ -‬امیدمحمدی‪-‬‬ ‫افشــین اســدزاده‪ -‬زهــرا کالته عربی‪ -‬تحریریه پایگاه خبری شــاینا‪ -‬تحریریه هفته نامه نســل انقالب‪-‬تحریریــه اخبار اصناف‪-‬تحریریه هفته نامــه مدرن‪-‬تحریریه دنیای بچه ها‪ -‬تحریریــه پایگاه خبری قانون مداری‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫مجارســتان کشــوری تاریخــی در اروپــای مرکــزی اســت‬ ‫کــه تاریــخ ایــن قــاره را نمی تــوان بــدون نــام ایــن‬ ‫کشــور و تاثیــر ان بــر اروپــای امــروز بخصــوص بــه‬ ‫لحــاظ سیاســی نادیــده گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن کشــور بخــش زیــادی از خــاک و جمعیــت خــود را‬ ‫در حــدود صدســال پیــش از دســت داد و همچنیــن در‬ ‫طــول جنگهــای جهانــی لطمــات بســیاری خــود و بعــد‬ ‫از ان نیــز چهــار دهــه در یــد حکومــت کمونیســتی‬ ‫شــوروی بــود؛ امــا همــه ایــن اتفاقــات موجــب ان نشــد‬ ‫تــا فرهنــگ مجــاری در بیــن مــردم ایــن کشــور از بیــن‬ ‫رفتــه و یــا نیــروی خارجــی بتوانــد تغییــری چندانــی در‬ ‫ان ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫مظالعــه تاریــخ و فرهنــگ مجارســتان بــرای عالقمنــدان‬ ‫بــه تاریــخ اروپــا نیــز بســیار جــذاب اســت‪ .‬کشــوری‬ ‫اروپایــی کــه بخــش مهمــی از تاریــخ ان پادشــاهی بــود‬ ‫و در زمانــی نیــز بــا اتریــش متحــد شــده و بــر اروپــا‬ ‫مســلط شــده بودنــد‪.‬‬ ‫مجارهــا همــواره بــر تاریــخ و فرهنــگ و زبــان خــود‬ ‫تعصــب داشــتند؛ طوریکــه برخــی از بــزرگان ادبیــات‬ ‫ایــن کشــور نیــز ســعی در تمایــز و جداســازی زبــان و‬ ‫نوشــتار مجارهــا از تاثیــر فرهنگهایــی چــون رومانیایــی‬ ‫بودنــد‪ .‬ایــن نــگاه ناسیونالیســتی در نــوع پوشــش و‬ ‫مراســم ســنتی کــه تــا بــه امــروز نیــز باقــی مانــده و‬ ‫حفــظ شــده اســت‪ ،‬دیــده می شــود‪.‬‬ ‫در ایــن شــماره از نشــریه راز شــقایق نگاهــی بــه تاریــخ‬ ‫ایــن کشــور و همچنیــن شــهرهای مهــم و مناطــق‬ ‫دیدنــی و تاریخــی ان داشــته ایم‪.‬‬ ‫معمــاری‪ ،‬ادبیــات و موســیقی و جشــنواره های فرهنگــی‬ ‫ایــن کشــور نیــز از جملــه مــواردی اســت کــه در‬ ‫ایــن شــماره بــه ان پرداختــه شــده اســت و بــرای‬ ‫پژوهشــگران و عالقمنــدان بــه گردشــگری می توانــد‬ ‫بســیار مفیــد باشــد‪.‬‬ ‫راز شقایق را در هرجای دنیا بخوانید‬ ‫شــما می توانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه راز شــقایق را کــه دارای‬ ‫اطالعــات جامع تــری دربــاره موضــوع هــر شــماره (ســفرنامه‬ ‫کشــورهای دنیــا) اســت و شــامل مباحثــی ماننــد اشــنایی بــا ســاختار‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫هــر کشــور می باشــد را بــا مراجعــه بــه ســایت جــار و نصــب‬ ‫اپلیکیشــن مربوطــه‪ ،‬بــا پرداخــت مبلــغ نیــم بهــا دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫در ضمــن شــماره های قبلــی نشــریه نیــز از همیــن طریــق قابــل‬ ‫دریافــت می باشــد‪.‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫رمزینه لینک ارشیو‬ ‫رازشقایق در سایت جار‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫روابط ایران و مجارستان‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی به کشور مجارستان‬ ‫‪4‬‬ ‫فرهنگ مردم‬ ‫‪9‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪10‬‬ ‫ساختار سیاسی‬ ‫‪14‬‬ ‫شخصیت های سیاسی مجارستان‬ ‫‪16‬‬ ‫نظام اموزشی‬ ‫‪20‬‬ ‫نظام حقوقی‬ ‫‪24‬‬ ‫بوداپست‪ ،‬پایتخت‬ ‫‪26‬‬ ‫دبرسن‪ ،‬دومین شهر مهم مجارستان‬ ‫‪34‬‬ ‫شهرهای مهم مجارستان‬ ‫‪38‬‬ ‫سایر مناطق دیدنی‬ ‫‪40‬‬ ‫تاریخ موسیقی‬ ‫‪46‬‬ ‫ادبیات مجارستان‬ ‫‪48‬‬ ‫حیات وحش‬ ‫‪50‬‬ ‫معماری‬ ‫‪52‬‬ ‫لباس های سنتی‬ ‫‪54‬‬ ‫ورزش مجارستان‬ ‫‪56‬‬ ‫غذاهای محبوب‬ ‫‪58‬‬ ‫سینمای مجارستان‬ ‫‪60‬‬ ‫رویدادهای فرهنگی‬ ‫‪62‬‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان شریعتی‪ -‬خیابان خواجه نصیر‪ -‬خیابان مقدم‪-‬‬ ‫کوچه کهندانی‪ -‬بن بست اول‪ -‬پالک ‪5‬‬ ‫تلفکس‪77573576 :‬‬ ‫استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع بالمانع است‪.‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬گنجینه مینیاتور‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ صفحه 2 ‫روابط ایران و مجارستان‬ ‫روابــط ایــران و مجارســتان تاریخچــه بســیار کهــن دارد‪ .‬در ســال ‪ ۱۳۱۹‬دولــت‬ ‫مجارســتان رســماً در تهــران ســفارتخانه دایــر و وزیــر مختــار خــود را بــه ایــران‬ ‫اعــزام نمــود‪ .‬در ســال ‪ ۱۳۴۳‬نمایندگى هــاى سیاســى دو کشــور به ســطح‬ ‫ســفارت ارتقــاء یافــت و در مــرداد ‪ ۱۳۴۸‬دولــت ایــران بــه تاســیس ســفارت و‬ ‫اعــزام ســفیر بــه مجارســتان اقــدام کــرد‪ .‬روابــط سیاســى دو کشــور در راســتاى‬ ‫روابــط اقتصــادى تــا ســال ‪ ۱۳۵۷‬ادامــه یافــت‪.‬‬ ‫بــا پیــروزى انقــاب اســامی‪ ،‬مناســبات دو کشــور در ابعــاد مختلــف توســعه‬ ‫یافــت‪ .‬اولیــن دیــدار از مجارســتان توســط یــک هیئــت پارلمانــى بــه سرپرســتى‬ ‫اقــاى دوز دوزان در بیســت و دو بهمــن ‪ ۱۳۶۰‬صــورت گرفــت‪ .‬در بهمــن ‪۱۳۶۲‬‬ ‫اولیــن ســفیر جمهــوری اســامی ایــران بــه بوداپســت اعــزام شــد‪ .‬اولیــن هیئــت‬ ‫سیاســى جمهــوری اســامی ایــران بــه سرپرســتى مدیــر کل سیاســى اروپــا و‬ ‫امریــکا در فوریــه ‪ ۱۹۸۲‬از مجارســتان دیــدار کــرد‪ .‬وارکونــى‪ ،‬وزیــر خارجــه‬ ‫مجارســتان در نوامبــر ‪ ۱۹۸۳‬از تهــران بازدیــد کــرد‪ .‬انجــام ایــن مســافرت‬ ‫در تشــریح سیاســت دو کشــور بســیار مهــم بــود‪ .‬در اذر ‪ ۱۳۶۴‬وزیــر خارجــه‬ ‫جمهــورى اســامى ایــران بــه بوداپســت ســفر کــرد‪ .‬به دنبــال ســفر نخسـت وزیر‬ ‫جمهــورى اســامى ایــران در ســال ‪ ۱۳۶۵‬روابــط میــان دو کشــور توســعه قابــل‬ ‫توجهــى پیــدا کــرد میهالــى کــورم‪ ،‬رئیــس شــوراى قانــون مجلــس ملــى مجــار‬ ‫در راس یــک هیئــت پارلمانــى و پــس از وى‪ ،‬هــورن‪ ،‬قائــم مقــام وزیــر امــور‬ ‫خارجــه مجارســتان از جمهــورى اســامى ایــران دیــدن کردنــد‪ .‬کارولــى گــروس‪،‬‬ ‫نخس ـت وزیر مجارســتان در ســال ‪ ۱۳۶۷‬بــراى یــک دیــدار رســمى دو روزه وارد‬ ‫تهــران شــد‪ .‬در پایــان ایــن دیــدار موافقت نامــه اى بیــن دو نخســت وزیر بــه‬ ‫امضــاء رســید‪.‬‬ ‫پــس از توافــق هســته ای و لغــو تحریــم هــا بــا حضــور بســیاری از کشــورها در‬ ‫بــازار ســرمایه ای ایــران؛ مجارســتان نیــز بدنبــال ســرمایه گــذاری و تعامــل بــا‬ ‫ایــران پــس از ‪ 27‬ســال‪ ،‬هیاتــی کــه در راس ان نخســت وزیر و پنــج وزیــر از‬ ‫‪ 10‬وزیــر ایــن کشــور اذر مــاه ســال جــاری بــه ایــران ســفر کردنــد‪ .‬در اولیــن‬ ‫روز حضــور ایــن هیــات تجــاری در ایــران‪ ،‬ایــن هیــات به صــورت جداگانــه بــا‬ ‫مقامــات دولتــی و بخــش خصوصــی ایــران موافقت نامه هــای همــکاری متعــددی‬ ‫امضــا کردنــد‪.‬‬ ‫اخریــن رابطــه رســمی بیــن دو کشــور دیــدار رئیــس جمهــوری ایــران و رئیــس‬ ‫مجلــس مجارســتان بــود کــه در ســال ‪ 1395‬صــورت گرفــت؛ رئیــس جمهــوری‬ ‫در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه روابــط دیرینــه دو کشــور بــر پایــه دوســتی و‬ ‫احتــرام متقابــل‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬اســاس سیاســت خارجــی دولــت یازدهــم‪،‬‬ ‫گســترش روابــط و تقویــت ســطح همــکاری بــا کشــورهای دوســت از جملــه در‬ ‫اتحادیــه اروپــا اســت‪.‬‬ ‫حجــت االســام والمســلمین روحانــی و در دیــدار «الزلــو کــوور» بــا اشــاره بــه‬ ‫نقــش موثــر اتحادیــه اروپــا در مذاکــرات هســته ای و ضــرورت اســتفاده هــر‬ ‫چــه بیشــتر از فرصــت هــای پســابرجام بــرای گســترش همــکاری هــا‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران کشــوری بــزرگ بــا اقتصــادی نوظهــور اســت و‬ ‫اطالعات سفارت مجارستان در تهران‬ ‫خیابان شهید کالهدوز‪ ،‬خیابان دروس‪ ،‬میدان هدایت‪ ،‬خیابان شادلو‪ ،‬شماره ‪10‬‬ ‫شماره تماس‪2255 0452 :‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪3‬‬ ‫ابوالفضل فیاض مرند‬ ‫کارشناس سیاسی‬ ‫ظرفیتهــا و توانمنــدی هــای گســترده ایــران در زمینــه خدمــات فنی و مهندســی‬ ‫و اجــرای طــرح هــای زیربنایــی و همچنیــن توانمنــدی هــای مجارســتان‬ ‫در حــوزه هــای صنعــت و کشــاورزی‪ ،‬بســترهای مناســبی را بــرای توســعه‬ ‫همــکاری هــای تهــران ‪ -‬بوداپســت ایجــاد کــرده اســت کــه بخش هــای‬ ‫خصوصــی دو کشــور بایــد بــا اشــنایی بیشــتر از ایــن ظرفیــت هــای مشــترک‪،‬‬ ‫در تعمیــق ایــن همکاری هــا پیشــگام شــوند‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــوری بــه قراردادهــای ایــران و بســیاری از کشــورهای جهــان و‬ ‫از جملــه کشــورهای اروپایــی در دوره پســابرجام اشــاره کــرد و اظهارداشــت‪:‬‬ ‫بســیاری از ایــن قراردادهــا عملیاتــی شــده و ســرمایه گــذاران و شــرکت هــای‬ ‫مجارســتانی نیــز مــی تواننــد از فضــای کنونــی بــرای توســعه همــکاری هــا‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫روحانــی بــا تاکیــد بــر ضــرورت اجــرای ســریع توافــق هــای میــان دو کشــور‬ ‫بویــژه اســناد همــکاری کــه در جریــان ســفر ســال گذشــته نخســت وزیــر‬ ‫مجارســتان بــه تهــران امضــا شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد از همــه تــوان خــود بــرای‬ ‫اجــرای طــرح هایــی کــه بــه نفــع دو ملــت و دو دولــت اســت‪ ،‬بهــره بگیریــم‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــوری تقویــت همــکاری هــای فرهنگــی و علمــی میــان ایــران و‬ ‫مجارســتان را همپــا بــا همــکاری هــای سیاســی و اقتصــادی بســیار بــا اهمیــت‬ ‫برشــمرد و گفــت‪ :‬تهــران بــرای تقویــت همــکاری هــای علمــی و فرهنگــی‬ ‫خــود بــا بوداپســت اهمیــت زیــادی قائــل اســت و در ایــن عرصــه‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫هــا و مراکــز تحقیقاتــی و علمــی دو کشــور مــی تواننــد بــا ایجــاد فرصــت هــای‬ ‫مطالعاتــی و طــرح هــای مشــترک‪ ،‬همــکاری کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس ملــی مجارســتان نیــز در ایــن دیــدار بــا تاکیــد برضــرورت‬ ‫تقویــت همــکاری هــای ایــران و مجارســتان در همــه عرصــه هــا اظهارداشــت‪:‬‬ ‫بوداپســت مصمــم اســت کــه ســطح همــکاری و روابــط خــود را در همــه حــوزه‬ ‫هــا بــا تهــران گســترش داده و تعمیــق بخشــد‪« .‬الزلــو کــوور» بــه ظرفیــت هــا و‬ ‫توانمنــدی هــای گســترده دو کشــور اشــاره کــرد و بــا بیــان اینکــه ســطح روابــط‬ ‫کنونــی دو کشــور همســو بــا ایــن توانمنــدی هــا نیســت‪ ،‬گفــت‪ :‬مجارســتان‬ ‫کامــا امــاده اســت همــکاری هــای خــود را بــا تهــران بویــژه در حــوزه اقتصــادی‬ ‫گســترش دهــد و ایــن بــی تردیــد در راســتای منافــع دو ملــت و دو دولــت اســت‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس ملــی مجارســتان همچنیــن بــا رئیــس وقــت مجلــس شــورای‬ ‫اســامی دیــدار و گفــت و گــو کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار الریجانــی گفــت‪ :‬در زمینــه ســرمایه گــذاری‪ ،‬انــرژی‪ ،‬اتوبــوس‪،‬‬ ‫محیــط زیســت‪ ،‬اب همچنیــن همــکاری هــای فرهنگــی و دانشــگاهی بحــث هــای‬ ‫خوبــی داشــتیم‪ .‬وی افــزود‪ :‬بخــش دیگــر مذاکــرات مربــوط بــه اوضــاع منطقــه و‬ ‫بحــران تروریســتی کــه در ســال هــای اخیــر اوج گرفــت‪ ،‬بــود‪ .‬خوشــبختانه نــگاه‬ ‫دو کشــور بــه ایــن پدیــده زشــت در دنیــا بســیار مشــترک اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن الزلــو کــوور رئیــس مجلــس ملــی مجارســتان از الریجانــی بــه جهــت‬ ‫دعــوت از او بــرای حضــور در ایــران تشــکر کــرد و گفــت‪ :‬از طــرف خــودم و‬ ‫پارلمــان کشــور از تمــام همــکاری هایــی کــه ســال گذشــته بیــن ایــران و‬ ‫مجارســتان اغــاز شــده اســت حمایــت مــی کنــم‪ .‬بــه گفتــه وی‪ ،‬ایجاد کمیســیون‬ ‫هــای مشــترک کــه بــه توافــق روحانــی و نخســت وزیــر مجارســتان رســیده‬ ‫اســت ســهم زیــادی در تحکیــم همــکاری هــای دو جانبــه خواهــد داشــت‪.‬‬ صفحه 3 ‫نگاهی به کشور‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫مجارستان‬ ‫َمجارســتان یــا هنگــری کشــوری در اروپــای مرکــزی اســت و بــا مســاحت‬ ‫‪ ۹۳.۰۳۰‬کیلومتــر مربــع در حوضــه پانونــی قــرار دارد‪ .‬مجارســتان از شــمال بــا‬ ‫اســلواکی‪ ،‬از شمال شــرقی بــا اوکرایــن‪ ،‬از شــرق و جنــوب شــرق بــا رومانــی‪،‬‬ ‫از جنــوب بــا صربســتان و کرواســی‪ ،‬از جنــوب غــرب بــا اســلوونی و در غــرب‬ ‫بــا اتریــش هم مــرز اســت‪ .‬بــا جمعیتــی در حــدود ‪ ۹.۶‬میلیــون نفــر‪ .‬مجارســتان‬ ‫‪Hungary‬‬ ‫از نظــر وســعت‪ ،‬جــزء کشــورهای متوســط اتحادیــه اروپاســت‪ .‬زبان رســمی ان‬ ‫مجــاری از خانــواده فین واوگــری‪ ،‬پــر گویشــترین در بیــن زبان هــای اورالــی‬ ‫اســت‪ .‬پایتخــت و پرجمعیت تریــن شــهر ایــن کشــور بوداپســت اســت و‬ ‫پــس از ان بــه ترتیــب شــهرهای دبرتســن یــا دبرســن‪ ،‬ســگد‪ ،‬میشــکولتس‪،‬‬ ‫پــچ و ْدیــور بزرگتریــن شــهرهای کشــور محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫مرزهــای کنونــی مجارســتان حــدودا ً بــا تعریــف ســال ‪ ۱۹۲۰‬در پیمــان صلــح‬ ‫تریانــون همخوانــی دارد کــه بــه موجــب ان ‪ ۷۱‬درصــد از خــاک و ‪ ۵۸‬درصــد‬ ‫از جمعیــت (شــامل ‪ ۲۳‬درصــد از جمعیــت مجــار) کشــور جــدا شــد‪ .‬در بیــن‬ ‫ـتی‬ ‫دو جنــگ‪ ،‬مجارســتان بــا امیــد بازنگــری در تعریــف مرزهایــش و بــا دوسـ ِ‬ ‫المــان بــه نیروهــای محــور پیوســت و بعــد وار ِد جنــگ جهانــی دوم شــد کــه‬ ‫باعــث تلفــات و صدمــات گســترده ای شــد‪ .‬در معاهــدات صلــح ‪ ۱۹۴۷‬پاریــس‪،‬‬ ‫مرزهــای امروزیــن کشــور تعریــف شــدند‪ .‬پــس از جنــگ‪ ،‬مجارســتان بــرای‬ ‫‪ ۴‬دهــه بــه یکــی از کشــورهای اقمــاری اتحــاد جماهیــر شــوروی بــه نــام‬ ‫جمهــوری خلــق مجارســتان بــدل شــد‪ .‬در جریــان انقــاب ‪ ،۱۹۵۶‬مجارســتان‬ ‫توجــه جهانــی پیــدا کــرد کــه بــه ســرعت ســرکوب شــد‪ .‬مجارســتان از ‪۲۳‬‬ ‫اکتبــر ‪ ۱۹۸۹‬بــا جمهــوری پارلمانــی دموکراتیــک اداره می شــود‪.‬‬ ‫نام‬ ‫ِ‬ ‫تلفظ‬ ‫نــام رســمی کشــور‪( Magyarország ،‬ماجاراورســاگ یــا نزدیکتــر بــه‬ ‫ـرزمین مجار اســت‪.‬‬ ‫اصلــی ما ْدیاراورســاگ) بــه معنــی سـ‬ ‫ِ‬ ‫نــام مجــار در چندیــن منبــع عربــی و فارســی نــام بــرده شده اســت‪.‬‬ ‫قدیمیتریــن منبــع در دســترس‪ ،‬االءعالق النفیســه نوشــته ابــن رســته بــه‬ ‫زبــان عربــی در حــدود ‪ ۹۰۳‬میــادی اســت کــه رونوشــتی از کتــاب المســالک‬ ‫و الممالــک‪ ،‬نوشــته جیهانــی از پیشــگامان جغرافیــا اســت‪ .‬بــه جــز بخشــهای‬ ‫کوتاهــی از ایــن کتــاب در دســترس نیســت و بخــش مربــوط بــه مجــار که ان‬ ‫نیــز رونوشــتی از متــن قدیمیتــر و ناشــناخته ای اســت کــه از بیــن رفته اســت‪.‬‬ ‫در متــن ابــن رســته‪ ،‬مجــار زیــر عنــوان «المجغریــه» ذکــر شده اســت‪.‬‬ ‫تاریخ نــگار و جغراف ـی دان ایرانــی‪ ،‬گردیــزی در کتــاب زیــن االخبــار (تالیــف‬ ‫در ســالهای ‪ ۱۰۵۲-‎۱۰۴۸‬میــادی) بخــش مربــوط را از عربــی بــه فارســی‬ ‫ـح حبیبــی چنــد خــط اغازیــن ان‬ ‫ترجمــه و خالصــه کرده اســت‪ .‬در تصحیـ ِ‬ ‫تحــت عنــوان مجغریــان امده اســت‪« :‬میــان والیــت بلــکارد والیــت اســکل‬ ‫کــه هــم از بلــکار اســت حــد مجغریــان اســت‪ ،‬و ایــن مجغریــان قســمی اند از‬ ‫تــرکان و ســاالر ان بــا بیســت هــزار ســوار‪ ،‬و ایــن ســاالر را کِنده[الــف] خواننــد‪ ،‬و‬ ‫ایــن نــام ملــک بزرگتــر ایشــان اســت‪ ،‬و ان ســاالر کــه شــغلها خوانــد او را جلــه[ب]‬ ‫خواننــد و مجغریــان ان کننــد کــه جلــه فرمایــد‪.»...‬‬ ‫طبــق رایجتریــن نظــر احتمــاالً نــام مجــار از نــام یکــی از قبایــل کــوچ نشــین بــه‬ ‫نــام ما ْدیِــری‪ ،‬تشکیل شــده از دو بخــش‪ :‬مــا ْدی و ا ِری اســت‪ .‬ســیالب اول (مــا ْدی)‬ ‫ریشــه در زبان هــای اوگــری بــه معنــای مــرد یــا فــرد دارد‪ ،‬مث ـ ً‬ ‫ا نــام مانس ـی ها از‬ ‫ریشــه همیــن واژه اســت‪ .‬ســیالب دوم (ا ِری) در واژه شــوهر بقــا یافتــه کــه همریشــه‬ ‫بــا فرزنــدِ پســر و مــرد جــوان اســت‪.‬‬ ‫نــام کشــور (بــه التیــن‪ :‬هونگاریــا) همچنیــن در بیشــتر زبانهــا بــا «ه» اغــاز‬ ‫می شــود کــه بــه احتمــال زیــاد پیونــد تاریخــی بــا هونهــا دارد کــه پیــش از اوارهــا‬ ‫در مجارســتان ســاکن بودنــد‪ .‬باقــی نــام نیــز از واژه التیــن شــده اون ْ ْگ ـ ُری گرفتــه‬ ‫شــده کــه خــود وام گرفتــه از واژهغــز اُن‪-‬اُگــور‪ ،‬بــه معنــی ‪۱۰‬طایفــه اُگــور اســت‪.‬‬ ‫اُگــور نــام مشــترک طایفه هایــی بــود کــه بــه کنفدراســیون قبایــل بلغــار پیوســتند و‬ ‫در بخشــهای شــرقی مجارســتان پــس از اوارهــا فرمانروایــی کردنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪4‬‬ صفحه 4 ‫جغرافیا‬ ‫ـی ان یعنــی‬ ‫جغرافیــای مجارســتان بــه صــورت ســنتی بــا دو رودخانــه اصلـ ِ‬ ‫دانــوب و تیســا تعریــف می شــود کــه کشــور را بــه ســه بخــش تقســیم‬ ‫می کنــد‪ :‬فرادانــوب‪ ،‬فراتیســا و میــان دانوب‪-‬تیســا‪ .‬حرکــت دانــوب از شــمال‬ ‫بــه جنــوب و از میانــه مجارســتان کنونــی اســت بــه نحــوی کــه کل کشــور‬ ‫در حوضــه ابریــز ان قــرار می گیــرد‪ .‬فرادانــوب یــا ترانســدانوبیا در ضمــن‬ ‫تقســیم بندی قدیمیســت از ان جهــت کــه دانــوب ســر حــد امپراتــوری روم‬ ‫بوده اســت‪.‬‬ ‫ـی کشــور را از مرکــز تــا مــرز اتریــش دربــردارد‪،‬‬ ‫فرادانــوب گســتره غربـ ِ‬ ‫بــا زمینــی تپــه ای و کوه هــای کوتــاه‪ .‬فرادانــوب مشــتمل اســت بــر‪ :‬ادامــه‬ ‫شــرقی کوه هــای الــپ و کوهپایه هــای ان در غــرب مجارســتان‪ ،‬کوه هــای‬ ‫ِ‬ ‫فرادانوبــی در مرکــ ِز فرادانــوب‪ ،‬کوهــای مِچــک در ناحیــه بارانیــا (شــمال‬ ‫شــهر پــچ) و کوه هــای ویالنْــی در جنــوب‪ .‬هِویــز بزرگتریــن چشــمه اب گــرم‬ ‫جهــان و باالتــون بزرگتریــن دریاچــه اروپــای مرکــزی هــر دو در فرادانــوب‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬ویژگــی متمایــز میــان دانــوب تیســا و فراتیســا مســطح بــودن‬ ‫انهاســت‪ .‬دشــت بــزرگ مجارســتان بخشــی از هــر دوی ایــن دو ناحیــه‬ ‫را پوشــش می دهــد‪ .‬در شــمالِ دشــت کوهپایه هــای کارپــات در مــرز‬ ‫اســلواکی ایســتاده اند‪ .‬بلندتریــن نقطــه مجارســتان کــوه کِکِ ــش بــا ‪۱.۰۱۴‬‬ ‫متــر ارتفــاع در ایــن قســمت واقــع شده اســت‪.‬‬ ‫بــه لحــاظ جغرافیــای گیاهــی‪ ،‬مجارســتان در حــوزهٔ اروپــای مرکــزی وابســته‬ ‫بــه گیاهــان و جانــوران شــمالگان امریــکا‪ ،‬اروپــا و اســیا اســت ‪.‬‬ ‫در ســامانهٔ طبقه بنــدی اقلیمــی کوپــن در اقلیــم قــاره ای مرطــوب جــا‬ ‫گر فته ا ســت ‪.‬‬ ‫برطبــق بنیــاد جهانــی طبیعــت مجارســتان متعلــق بــه بــوم ناحیـهٔ جنگلهــای‬ ‫مختلــط پانونیایــی اســت‪.‬‬ ‫اب و هوا‬ ‫جمعیــت مجارســتان بالــغ بــر ‪ ۹.۶۶۳.۰۰۰‬نفــر (‪ )۲۰۲۰‬اســت‪۸۸.‬درصد‬ ‫جمعیــت کشــور از مجارهــا تشــکیل شــده و دیگــر ســاکنان ایــن کشــور‬ ‫رومانیایی هــا‪ ،‬صربهــا‪ ،‬کروواتهــا‪ ،‬المانی هــا‪ ،‬و کولیهــا هســتند‪ .‬مطالعــات‬ ‫ژنتیکــی نشــان داده اســت کــه مجارهــا فقــط ‪ ۱۳‬درصــد از ژن هــای اقــوام‬ ‫اورالــی را دارا هســتند‪۷۰ .‬دردصــد مــردم مســیحی کاتولیــک و ‪۲۵‬درصــد‬ ‫پروتســتان هســتند‪.‬‬ ‫اقوام ایرانی‬ ‫یاســی ها کــه از قدیــم در شهرســتان یاس‪-‬نادی کون‪-‬ســولنوک پراکنده انــد‪ ،‬از‬ ‫اقــوام ایرانــی عشــایر ســکا هســتند کــه تــا قــرن ســیزده پیوســته بــا کومان هــا‬ ‫زندگــی می کرده انــد و در زمــان بــای چهــارم در پادشــاهی مجارســتان ســاکن‬ ‫شــدند‪ .‬تنهــا نمونــه از زبــان یاســی یــک واژه نامــه یاســی‪-‬التین اســت کــه در ســال‬ ‫‪ ۱۹۵۷‬در پشــت یــک ســند قدیمــی کشــف شــد‪ ،‬در ابتــدا تصــور می شــد کــه متــن ان‬ ‫مربــوط بــه پچنگ هــا اســت‪ .‬ایــن ســند اکنــون در ســازمان اســناد ملــی مجارســتان‬ ‫نــگاه داری می شــود و شــامل ‪ ۴۰‬لغــت مربــوط بــه تعارفــات و ضمائــر ملکــی اســت‪.‬‬ ‫ترک شــناس مجــار دیــوال ن ِ ِمــت بــا تحقیــق و مطالعــه ان را رمزگشــایی کــرده و بــه‬ ‫زبــان اســی مربــوط یافته اســت‪.‬‬ ‫خواهرخواندگــی دو شــهر یــزد و یاس برنــی کــه رابطــه تاریخــی مســتقیمی بــا هــم‬ ‫ندارنــد‪ ،‬امــا ریشــه های باســتانی‪ ،‬مردمانــش را بــه یکدیگــر ارتبــاط می دهــد و از‬ ‫طرفــی تلفــظ انهــا نیــز شــبیه اســت در هشــت اذر ‪ ۱۳۸۶‬انجــام شــد‪ .‬نمــاد شــهر‬ ‫یاس برنــی‪ ،‬شــیپور لهــل‪ ،‬در ‪ ۱۳۹۱‬در میــدان ازادی یــزد رونمایــی شــد‪ .‬نمــاد یــزد‬ ‫یعنــی بادگیــر بــاغ دولت ابــاد نیــز طــی ســفر هیئــت شــهرداری یــزد در یاس برنــی‬ ‫رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪5‬‬ صفحه 5 ‫تاریخچه‬ ‫تاریــخ مهاجــرت قــوم مجــار بــه جلگــه دانــوب دقیقــاً معلــوم نیســت‪ .‬ایــن‬ ‫قــوم به صــورت قبایلــی به تدریــج از اســیا و نواحــی غربــی ســیبری بــه‬ ‫ایــن ســرزمین امــده و پــس از زد و خوردهــای فــراوان بــا دیگــر قبایــل بــرای‬ ‫تصاحــب اراضــی پربرکــت ســرانجام در جلگــه دانــوب بیــن نژادهــای ژرمــن و‬ ‫اســاو حائــل گردیده انــد‪ .‬ایــن تاریــخ را حــدود ســال ‪ ۸۹۶‬می داننــد‪ ،‬یعنــی‬ ‫زمانی کــه قبایــل مجــار بــه رهبــری ارپــاد‪ ،‬حوضــه پانونــی را تمام ـاً یــا به طــور‬ ‫وســیعی تصــرف کردنــد و امــروز به نــام «مجارســتان» و «ترانســیلوانی» خوانــده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫حوضــه پانونــی کــه از لحــاظ جغرافیایــی در مرکــز اروپــا واقــع شــده‪ ،‬محــل‬ ‫ســکونت بشــر اولیــه از دوران ماقبــل تاریــخ بوده اســت‪ .‬ســلتها در قــرن ‪ ۱‬بعــد‬ ‫از میــاد توســط رومی هــا مغلــوب شــدند‪ .‬ایــاالت رومــی پانونیــا و داکیــه کــه‬ ‫در زمــان حکومــت تیبریــوس و تراجــان بــه تصــرف درامــده بودنــد‪ ،‬دربرگیرنــده‬ ‫قســمتی مجارســتان امــروزی بودنــد‪ .‬در قــرن پنجــم میــادی هونهــا بــه‬ ‫ســرکردگی اتیــا‪ ،‬رومی هــا را بــا جنگهــای خونینــی بیــرون راندنــد‪ .‬هونهــا بــه‬ ‫رهبــری اتیــا‪ ،‬اســتروگوت ها ژپیدهــا و لونگوبارهــا و به دنبــال ان هــا اوارهــا کــه‬ ‫از نــژاد هون هــا بودنــد بــرای زمــان کوتاهــی در ایــن مــکان ســکنی گزیدنــد‪.‬‬ ‫بــا انقــراض امپراتــوری اوار به دســت شــارل ماگــن‪ ،‬تنهــا گروه هــای کوچکــی‬ ‫از اوارهــا در درهٔ رود دانــوب باقی ماندنــد‪ .‬وضعیــت اجتماعــی و اقتصــادی ایــن‬ ‫مردمــان تقریبــاً هم ســطح مجارهــای غالــب بــود و به همیــن علــت باعــث‬ ‫همزیســتی و بعدهــا جــذب شــدن ان هــا توســط مــردم مجــار می گردیــد‪.‬‬ ‫در قــرن دهــم هفــت قبیلــه فاتــح مجــار کــه بــا هــم متحــد بودنــد تحــت‬ ‫رهبــری ارپــاد در حــدود ‪ ۸۹۵‬بــر حوضــهٔ پانونــی چیــره شــدند‪ .‬در ‪ ۹۷۲‬گِــزا‬ ‫به عنــوان یکــی از ســران قبایــل مجــار بــه ریاســت اتحادیــه ای کــه از ایــن‬ ‫قبایــل به وجــود امــده بــود انتخــاب شــد و بــه اتفــاق همســرش شــارولت بــه‬ ‫ائیــن مســیحیت گرویــد و پــس از وی فرزنــدش ایشــتوان یکــم در ســال ‪۱۰۰۰‬‬ ‫به عنــوان نخســتین پادشــاه مجارســتان تاج گــذاری کــرد‪ .‬وی کــه در کودکــی‬ ‫غســل تعمیــد داده شــده بــود بعــد از تحکیــم حکومــت خــود به عنــوان اولیــن‬ ‫پادشــاه مجارســتان مســئله مســیحی کــردن مجارهــا را رســمیت بخشــید و بــه‬ ‫تاســیس صومعــه و بنــا نهــادن کلیســا اقــدام کــرد‪ .‬ایشــتوان بــرای اســتقرار‬ ‫نظــام پادشــاهی و پی ریــزی یــک نظــم اجتماعــی پایــدار کوشـش های فراوانــی‬ ‫نمــود و مــردم را مجبــور کــرد از اییــن قدیمــی به ســمت مســیحیت بگرونــد‪.‬‬ ‫پادشاهی مجارستان‬ ‫در اواخــر قــرن ‪ ۱۱‬کلیســا ایشــتوان یکــم را بــه خاطــر خدمــات وی بــه قدیــس‬ ‫ملقــب نمــود‪ .‬وی دو مجموعــه عقایــد بــرای اداره امــور کشــور تنظیــم کــرد‪ .‬وی‬ ‫پادشــاهی جنگجــو بــود‪ .‬در جنگــی کــه بــا کنــراد امپراتــور ژرمــن نمــود وی را‬ ‫شکســت داد و تــا نزدیکــی ویــن پیشــروی کــرد و به علــت ثــروت سرشــار‬ ‫حاصــل از جنــگ دانــوب‪ ،‬خطــر همســایگان اعــم از امپراتــوری ژرمــن و بیزانــس‬ ‫وجــود داشــت‪ .‬مجارهــا نخســت بــا بیزانــس از در دوســتی درامدنــد و پــس از‬ ‫شکســت ژرمن هــا در ســال ‪ ۱۱۰۸‬کــه بــا غلبــه بــر ســپاهیان هانــری پنجــم در‬ ‫پوتــرن به دســت امــد از جانــب ژرمن هــا اســوده خاطر گشــتند‪ .‬در ســال ‪۱۱۸۱‬‬ ‫بــا اســتقرار بلغارهــا و تشــکیل دولــت بلغــار مــرز مشــترک مجارســتان و بیزانــس‬ ‫از بیــن رفــت و خطــر دوم کــه متوجــه مجارهــا بــود منتفــی گشــت‪ .‬در قــرن‬ ‫‪ ۱۲‬قــدرت حکومــت مرکــزی رو بــه زوال نهــاد و بــا رشــد فئودالیســم قــدرت‬ ‫سیســتم ملوک الطوایفــی افزایــش یافــت‪ .‬از زمــان مــرگ ایشــتوان یــک دوره‬ ‫ناامنــی شــروع شــد کــه طــی ان شــورش نجی ـب زادگان پیــرو مذهــب قدیمــی‬ ‫پــاگان‪ ،‬اصالحــات اجتماعــی و مذهبــی پادشــاه را بــه مخاطــره انداخــت‪ .‬در هــر‬ ‫حــال ایــن شــورش فرونشــانده شــد و حمــات المان هــا از غــرب و کومان هــا از‬ ‫شــرق ســرکوب گردیــد‪.‬‬ ‫طــی ســده های یازدهــم و دوازدهــم پادشــاهان دودمــان ارپــاد مجارســتان را‬ ‫یک پارچــه نگــه داشــته و در مقابــل سیاســت های توســعه طلبانه امپراتــوری‬ ‫مقــدس روم‪ ،‬قســطنطنیه و پــاپ در رم مبــارزه نمودنــد‪ .‬ســرانجام پیشــرفت‬ ‫نســبتاً صلح امیــز مجارهــا در قــرون وســطی بــا حملــه مغول هــا بــه رهبــری‬ ‫باتوخــان (‪ )۱۲۴۱-۴۴‬دچــار وقفــه شــد و ارتــش بــای چهــارم به ســختی‬ ‫توســط مغول هــا تارومــار شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪6‬‬ صفحه 6 ‫اوج شــکوه و عظمــت مجارســتان در قــرون وســطی روزگار ســلطنت الیــوش‬ ‫یکــم (‪ )۱۳۴۲-۸۲‬بــود؛ زیــرا نفــوذش تــا دریــای بالتیــک‪ ،‬دریــای ســیاه‪،‬‬ ‫دریــای مدیترانــه می رســید‪ .‬جنــگ بــا ترک هــا در ســال ‪ ۱۳۸۹‬صــورت‬ ‫گرفــت و ترک هــا تــا دریــای بالــکان پیــش رفتنــد و مدت هــای دراز‬ ‫مجارســتان در چنــگال تــرکان عثمانــی و قســمتی از خــاک مجارســتان زیــر‬ ‫فرمــان هابســبورگ گرفتــار بــود‪.‬‬ ‫ایــن سیاســت حفــظ قــدرت مرکــزی توســط ماتیــاس کروینــوس (‪-۱۴۹۰‬‬ ‫‪ )۱۴۵۸‬کــه از پادشــاهان بســیار محبــوب و موفــق بــود دنبــال گردیــد‪ .‬بــا‬ ‫مهــار کــردن قــدرت بارون هــا و تشــکیل یــک ارتــش قــوی اجیــر شــده‪،‬‬ ‫وی امنیــت و اســایش بــرای مــردم شــهر و روســتا را بــه ارمغــان اورد‪ ،‬در‬ ‫حالی کــه سیاســت خارجــی توســعه طلبانه وی موجــب هــراس بــود‪ .‬بــا ایــن‬ ‫وجــود دربــار بــا شــکوه و کتابخانــه عظیــم کوروینیانــا بــرای وی در سرتاســر‬ ‫اروپــا شــهرت افریــد‪.‬‬ ‫دوره عثمانی‬ ‫جانشــینان ماتیــاس در هــر حــال قــادر نبودنــد کــه بــا قــدرت رو بــه افزایــش‬ ‫بارون هــا مقابلــه کننــد‪ .‬افزایــش فشــار روســتاییان موجــب گردیــد کــه تخــم‬ ‫نارضایتــی در میــان انــان کاشــته شــود؛ به طوری کــه در ســال ‪ ۱۵۱۴‬منجــر بــه‬ ‫جنــگ دهقانــی بزرگــی بــه رهبــری گیــورگ دوژا از اهالــی ترانســیلوانیا گردیــد‪.‬‬ ‫ســرانجام ارتــش دهقانــی بــا نبردهــای خونینــی از هــم پاشــید و شکســت‬ ‫ان منجــر بــه کیفــر خونینــی بــرای دهقانــان گردیــد‪ .‬در ایــن شــرایط تهدیــد‬ ‫ترک هــا بــرای اشــغال کشــوری کــه به دلیــل اختالفــات داخلــی از هــم پاشــیده‬ ‫شــده بــود یــک خطــر جــدی به شــمار می امــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۵۲۶‬ارتــش بــزرگ‬ ‫ســلطان ســلیمان قانونــی قــوای شــاه جــوان الیــوش دوم را در نبــرد موهــاچ‬ ‫نابــود کــرد‪.‬‬ ‫پادشاهی هابسبورگ تا اتریش‪-‬مجارستان‬ ‫پــس از نبــرد موهــاچ‪ ،‬نواحــی غربــی و شــمالی مجارســتان حکومــت هابســبورگ‬ ‫را پذیرفتــه و از اشــغال عثمانی هــا رهایــی یافتنــد‪ .‬جنــگ مجارهــا و عثمانی هــا‬ ‫ســرانجام بــا انعقــاد پیمانــی در ســال ‪ ۱۶۹۹‬پایــان یافــت‪ .‬در ســال ‪۱۸۶۷‬‬ ‫میــادی حکومت هــای اتریــش و مجارســتان باهــم متحــد و ســپس ادغــام شــده‬ ‫و دولــت اتریش‪-‬مجارســتان را شــکل دادنــد‪ .‬ایــن پادشــاهی دوتایــی در طــی‬ ‫جنــگ جهانــی اول توســط قدرت هــای مرکــزی اروپــا از هــم گسســته شــد‪.‬‬ ‫بین دو جنگ جهانی‬ ‫پــس از انقــاب گل داوودی یــک نظــام جمهــوری کوتــاه مــدت در ســال ‪۱۹۱۸‬‬ ‫در مجارســتان بــه وجــود امــد ولــی بیــش از ‪ ۸‬مــاه دوام نیافــت‪ .‬در ‪ ۴‬اوت ‪۱۹۱۹‬‬ ‫بــا کــون توانســت حکومتــی کمونیســتی را بــرای ‪ ۱۳۳‬روز پایه گــذاری کنــد‪.‬‬ ‫کمونیســت ها توســط نیروهــای خارجــی شکســت خوردنــد و کشــور توســط‬ ‫نیروهــای رومانــی اشــغال شــد‪ .‬پــس از تــرک رومانــی‪ ،‬میکلــوش هورتــی بــا یــک‬ ‫ارتــش ملــی بوداپســت را بــه تصــرف دراورد‪ ،‬فاتحــان بوداپســت در ‪ ۴‬ژوئــن‪۱۹۲۰‬‬ ‫معاهــده ای تحــت عنــوان پیمــان تریانــون را بــه امضــا رســاندند کــه بــه موجــب‬ ‫ان تقریب ـاً یــک ســوم قلمــرو قدیمــی پادشــاهی مجارســتان و تقریب ـاً یــک ســوم‬ ‫جمعیــت بــه کشــورهای همســایه تعلــق پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫در جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬ارتــش مجارســتان بــه نیروهــای محــور پیوســت‪ .‬بعــد از‬ ‫شکســت ســختی در کنــار رودخانــه ُدن دولــت هورتــی مذاکراتــی بــرای تســلیم‬ ‫بــه نیروهــای متفقیــن انجــام داد‪ .‬در نتیجــه ایــن سیاســت دوگانــه ارتــش المــان‬ ‫در ‪ ۱۹‬مــارس ‪ ،۱۹۴۴‬مجارســتان را اشــغال‪ ،‬هورتــی را ســاقط و یــک دولــت‬ ‫دست نشــانده نــازی را بــا ریاســت فرنتــس ساالشــی از حــزب صلیــب پیــکان‬ ‫جایگزیــن کــرد‪ .‬بــا شکســت المان هــا در جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬رژیــم دست نشــانده‬ ‫ان هــا در مجارســتان نیــز توســط ارتــش ســرخ شــوروی از قــدرت ســاقط شــد‪ .‬بــه‬ ‫موجــب معاهــده صلــح پاریــس مصــوب ‪ ۱۰‬فوریــه ‪« ،۱۹۴۷‬مجارســتان می بایســت‬ ‫از کلیــه قلمــرو خــود کــه در جریــان جنــگ جهانــی دوم بــه دســت اورده بــود صــرف‬ ‫نظــر می کــرد‪ ،‬همچنیــن بــه پرداخــت ‪ ۳۰۰‬میلیــون دالر غرامــت بــه شــوروی‪،‬‬ ‫چکســلواکی و یوگســاوی محکــوم شــد»‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪7‬‬ صفحه 7 ‫کمونیسم‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۴۸‬حــزب کمونیســت بــا پشــتیبانی نیروهــای شــوروی‬ ‫در مجارســتان قــدرت را در دســت گرفــت‪ ،‬نظــام جمهــوری خلــق در‬ ‫مجارســتان تاســیس‪ ،‬صنعــت ملــی و زمین هــای کشــاورزی اشــتراکی‬ ‫و حکومــت تک حزبــی شــد و در عیــن حــال مخالفیــن توســط پلیــس‬ ‫مخفــی تــرور می شــدند‪ .‬یکــی از مهمتریــن مخالفــان حکومــت‬ ‫کمونیســتی‪ ،‬رهبــر کلیســای کاتولیــک مجارســتان یــوژف میندســنتی‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۴۸‬بــه زنــدان افتــاد‪ ،‬انقــاب ‪ ۱۹۵۶‬توســط نیروهــای‬ ‫شــوروی ســرکوب شــد کــه در پــی ان جمعیتــی در حــدود ‪۲۰۰.۰۰۰‬‬ ‫نفــر بــه خــارج از کشــور گریخــت‪ .‬ایمــره نــادی رهبــر انقــاب اعــدام‬ ‫و میندســنتی بــه ســفارت امریــکا پناهنــده شــدند و بازداشــت ها و‬ ‫محکومیت هــا تــا ماه هــا ادامــه پیــدا کــرد‪ .‬پــس از شکســت انقــاب‬ ‫در ‪ ۱۹۵۶‬یانــوش کادار قــدرت را تــا ‪ ۱۹۸۸‬در دســت گرفــت‪.‬‬ ‫فروپاشی کمونیسم‬ ‫در اواخــر حکومــت شــوروی و پیــش از فروپاشــی‪ ،‬حکومــت وابســته بــه‬ ‫ان در مجارســتان‪ ،‬ازادی هــای سیاســی بیشــتری بــه احــزاب مخالــف داد‬ ‫و ســرانجام در ســال ‪ ۱۹۸۹‬حکومت کمونیســتی مجارســتان فروپاشــید‪.‬‬ ‫پــس از ان در اکتبــر ‪ ۱۹۸۹‬قانــون اساســی اصــاح شــد و یــک نظــام‬ ‫چندحزبــی در مجارســتان روی کار امــد‪ .‬اخریــن نیروهــای شــوروی‬ ‫در ژوئــن ‪ ،۱۹۹۱‬مجارســتان را تــرک کردنــد و بــه ‪ ۴۷‬ســال حضــور‬ ‫نظامــی در مجارســتان پایــان دادنــد‪.‬‬ ‫زبان مجاری‬ ‫زبــان َمجــاری زبانــی اســت از خانــواده زبان هــای فین واوگــری و شــاخه‬ ‫زبان هــای اوگــری و بی پیونــد بــا دیگــر زبان هــای مرکــز اروپــا‪ .‬بــه ایــن‬ ‫زبــان در مجارســتان و ‪-‬از ســوی اقلیت هــای مجــاری‪-‬در هفت کشــور همســایه‬ ‫مجارســتان ســخن گفته می شــود‪.‬‬ ‫زبــان مجــاری در جایــگاه همونــدی در میــان دســته کوچــک زبان هــای اروپــا‬ ‫کــه از خانــواده زبان هــای هنــد و اروپایــی نیســتند همــواره مــورد توجــه‬ ‫زبانشناســان بوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن زبــان ‪۱۳‬میلیــون گویشــور دارد کــه ‪ ۹.۵‬تــا ‪۱۰‬میلیون تــن از انــان در‬ ‫مجارســتان کنونــی می زینــد‪ .‬نزدیــک بــه دو میلیــون تــن در ســرزمین هایی‬ ‫ســکونت دارنــد کــه تــا پیــش از جنــگ جهانــی یکــم در پادشــاهی مجارســتان‬ ‫جــای می گرفتنــد‪ .‬بزرگ تریــن بخــش از ایــن گــروه بــا ‪۱.۴‬میلیون تــن‬ ‫جمعیــت در رومانــی کنونــی ســاکن هســتند‪ .‬همچنیــن در کشــورهای اســلواکی‪،‬‬ ‫کرواســی‪ ،‬صربســتان‪ ،‬اوکرایــن‪ ،‬اتریــش و اســلوونی نیــز مجاری زبانــان زندگــی‬ ‫می کننــد‪ .‬از ایــن گذشــته نزدیــک بــه یک میلیــون مجاری زبــان هــم در سراســر‬ ‫جهــان پراکنده انــد‪.‬‬ ‫زبــان مجــاری اغازیــن را از ‪( ۱۰۰۰‬پیــش از میــاد) می داننــد‪ .‬در ان هنــگام‬ ‫مجــاری از زبان هــای اوب‪-‬اوگــری جداگردیــد‪.‬‬ ‫مجــاری زبانی اســت اوگــری کــه در زیرگــروه زبان هــای فین واوگــری‬ ‫جای می گیــرد و ان هــم شــاخه ای از خانــواده زبان هــای اورالــی اســت‪ .‬در‬ ‫دهــه ‪ ۱۶۷۰‬بــود کــه پیونــد میــان زبان هــای اوگــری و فینــی مــورد توجــه‬ ‫قرارگرفــت‪ .‬در ســده های ‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬میــادی دســته بندی زبــان مجــاری از نظــر‬ ‫سیاســی بســیار بحث انگیــز بــود‪ .‬امــا امــروزه خانــواده زبان هــای اورالــی ماننــد‬ ‫خانواده هــای زبان هــای هنــد و اروپایــی و زبان هــای اســترانزیایی یــک دســته‬ ‫زبانــی شناخته شــده و تثبیت شده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 53‬راز شقایق| ‪8‬‬ صفحه 8 ‫فرهنگ مردم‬ ‫کبری تبریزیان‬ ‫پــس زمینه هــای اخالقــی ‪ ،‬فرهنگــی و ظاهــری گوناگــون و زیــادی پشــت‬ ‫ت های چشــمگیر‬ ‫مــردم کشــور مجارســتان وجــود دارد کــه همیــن ســبب تفــاو ‬ ‫و مختلــف انهــا شــده اســت و ایــن همــه تنــوع از زمــان اســتقرار مجارهــا در‬ ‫حوضــه کارپــات شــروع شــده اســت و در ان زمــان ان هــا عــادت کردنــد بــا‬ ‫ســاکنین قبلــی همــان ســرزمین زندگــی کــرده و حتــی بعدتــر بــا تارتارهــا ‪،‬‬ ‫ک هــا و بســیاری اقــوام دیگــر نیــز کنــار امدنــد و فرهنــگ هــای جدیــدی‬ ‫تــر ‬ ‫را در زندگیشــان ایجــاد کردنــد ؛ همــه ایــن عوامــل ســبب مشــاهده زمینــه ‬ ‫ت هــا ‪ ،‬صربی هــا ‪،‬‬ ‫هایــی از تــرک هــا ‪ ،‬اســلواکی هــا ‪ ،‬المانــی هــا ‪ ،‬کــروا ‬ ‫س هــا یــا حتــی رومانیایــی در ایــن ســرزمین شــده اســت و‬ ‫یهودیــان ‪ ،‬رو ‬ ‫گردشــگران در ســفر بــه مجارســتان حتــی در زبــان ایــن کشــور نیــز اشــاراتی‬ ‫از واقعیــت نامبــرده را مــی تواننــد لمــس کننــد‪.‬‬ ‫فرهنــگ مجارســتان بســیار متنــوع و وســیع مــی باشــد و از بوداپســت تــا مرزهــای‬ ‫شــرقی و غربــی کشــور تفــاوت هــای زیــادی را خواهیــد دیــد و بــه طــور کل می تــوان‬ ‫ی هایــی چــون احتــرام بــه بانــوان و ســالمندان یــا اجــداد را در اکثــر نقــاط‬ ‫ویژگ ـ ‬ ‫ایــن کشــور بــه وضــوح مشــاهده نماییــد و مردمــان ایــن ســرزمین بســیار خــدا‬ ‫تــرس و مومــن بــوده ولــی خیلــی از مــرگ هراســی ندارنــد زیــرا در فرهنگشــان ایــن‬ ‫بخشــی از سرنوشــت طبیعــت مــی باشــد و بــه راحتــی ان را مــی پذیرنــد ‪ .‬ضمنــا‬ ‫ان هــا خیلــی بــه فلســفه و عرفــان یــا زندگــی بعــد از مــرگ اعتقــاد خاصــی ندارنــد‪.‬‬ ‫مجارســتانی هــا بســیار هنرمندنــد و عالقــه وافــری بــه موســیقی ‪ ،‬شــعر و ادبیــات‪،‬‬ ‫ن هــا بــه‬ ‫هنــر ‪ ،‬شــطرنج ‪ ،‬علــم و ریاضیــات و ‪ ...‬دارنــد و جــدا از ایــن مــوارد ‪ ،‬ا ‬ ‫شناســایی اســتعداد ‪ ،‬شــوخ طبعــی ‪ ،‬حساســیت و علــم دانــش و یادگیــری نیــز توجــه‬ ‫بســیار زیــادی نشــان مــی دهنــد و در ضمــن در میــان ورزش هایــی چــون شمشــیر‬ ‫بــازی ‪ ،‬کشــتی ‪ ،‬دو و میدانــی ‪ ،‬واترپلــو ‪ ،‬قایــق رانــی و شــنا‪ ،‬مجارســتانی حرفــی‬ ‫بــرای گفتــن دارنــد‪.‬‬ ‫مــردم مجارســتان اعتقــاد خاصــی بــه ارزش هــای خانوادگــی دارنــد و می تــوان بــه جــرات گفــت‬ ‫کــه مرکــز ســاختار اجتماعــی ایــن کشــور را خانــواده مــی ســازد و جالــب اســت بدانیــد کــه بــرای‬ ‫اعضــای خــود حمایــت مالــی و احساســی بســیار زیــادی فراهــم مــی کننــد ؛ ضمنــا در مجارســتان‬ ‫ل هــای خانــواد ه هــای بــزرگ بــا هــم زندگــی مــی کننــد و اکثــر انهــا در هــر شــرایطی هــوای‬ ‫نسـ ‬ ‫همدیگــر را بــه شــدت دارنــد و معمــوال یــک خانــواده از والدیــن ‪ ،‬پدربــزرگ هــا و مادربــزرگ هــا‬ ‫و اغلــب دو فرزنــد انهــا تشــکیل مــی شــود و جالــب اســت بدانیــد کــه در زمینــه روابــط بیــن‬ ‫همدیگــر مــردم مجــاری زمانــی طوالنــی را صــرف مــی کننــد تــا احساســات را تقویــت کــرده و ایــن‬ ‫ی توانــد جــای کــس دیگــری‬ ‫برایشــان بســیار مهــم اســت ‪ .‬در کل بــرای ان هــا هرگــز کســی نمـ ‬ ‫ی توانیــد روی‬ ‫را بگیــرد و اینکــه شــاید بتــوان ایــن ادعــا کننــد کــه در هــر زمــان و شــرایطی م ـ ‬ ‫دوســتان مجــاری خــود حســاب بــاز کنیــد و البتــه ان هــا هــم همیــن انتظــار را قطعــا از شــما دارنــد‪،‬‬ ‫مجارهــا روابــط را ماننــد یــک ســرمایه و اساســی در زندگیشــان مــی بیننــد و اینکــه از ان بســیار‬ ‫مراقبــت مـی کننــد ‪ ،‬اگــر بــا یکــی از مــردم ایــن کشــور دوســت شــوید و از شــما دربــاره اطالعــات‬ ‫خصوصــی تــان ســواالتی کــرد اصــا تعجــب نکنیــد ! در کشــور مجارســتان دوســتان از هــم انتظــار‬ ‫دارنــد کــه اطالعــات و جزئیــات خصوصــی و همچنیــن مشــکالتتان را باهاشــون در میــان گذاشــته و‬ ‫ایــن را بخشــی از رونــد اشــنایی مــی داننــد‪.‬‬ ‫اگــر بــه خانــه یــک مجارســتانی دعــوت شــدید حتمــا بــا خــود یــک جعبــه شــکالت یــا دســته گل به‬ ‫هدیــه ببریــد و اگــر موقــع ورود بــه خانــه میزبــان از شــما درخواســت کردنــد کفشــتان را بیــرون از‬ ‫منــزل در بیاوریــد و اینکــه تعجــب نکنیــد زیــرا در ایــن کشــور رســم نیســت بــا مهمــان بــا کفــش‬ ‫در خانــه بگــردد و در ضمــن توصیــه مـی کنیــم کــه بــرای شــام حتمــا ســر ســاعت برســید چــون‬ ‫دیــر رســیدن بــه مقولــه بــی احترامــی اســت برایشــان و اگــر بــه مهمانــی دعــوت شــدید و بیــش‬ ‫از نیــم ســاعت تاخیــر داشــتید رفتــاری توهیــن امیــز بــه حســاب مــی ایــد ‪.‬‬ ‫اگــر چــه هدیــه دادن گل بــه میزبــان همیشــه پســندیده و عالــی اســت امــا توجــه داشــته باشــید‬ ‫ل هــای داوودی ‪ ،‬گل ســرخ یــا لیلــی نباشــد و همچنیــن موقــع ســام و‬ ‫کــه در بیــن انهــا ‪ ،‬گ ‬ ‫احوالپرســی ‪ ،‬معمــوال خانــم هــا و مردهــا فقــط بــا هــم دســت مــی دهنــد و زنــان بــا یــک دیگــر‬ ‫روبوســی می کننــد و اینکــه مــردان نیــز تنهــا بــا یکدیگــر دســت مــی دهنــد امــا در برخــی شــرایط‬ ‫خانوادگــی ممکــن اســت بــا هــم روبوســی نیــز بکننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن زنــان مجــاری مادرهــای فــداکار و همســرهای وظیفــه شناســی هســتند و معمــوال در زمینــه‬ ‫حمایــت از خانــواده تابــع ارزش هــای ســنتی و قدیمــی هســتند و از انهــا پیــروی مــی کننــد و ان هــا‬ ‫شــیرینی پزهــای بســیار حرفــه ای هســتند و در هنرهــای اشــپزی بســیار تبحــر دارنــد و اغلــب زنــان‬ ‫بــه طــور ســنتی بعــد از زایمــان ‪ ،‬کار بیــرون از خانــه را چنــد ســالی رهــا مــی کننــد و بــه تربیــت‬ ‫و رشــد فرزنــدان پرداختــه و زمانــی کــه کــودکان بــه ســن مهــد کــودک (‪ ۳‬ســالگی) مــی رســند‬ ‫دوبــاره مشــغول بــه کار و رفتــن بــه اجتمــاع مــی شــوند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪9‬‬ صفحه 9 ‫امید عزیزی‬ ‫اقتصاد مجارستان‬ ‫اقتصــاد مجارســتان یــک اقتصــاد پــر در امــد محســوب می شــود و بــه‬ ‫لحــاظ ســاختار و سیاســت گــذاری یکــی از اقتصادهــای بــاز اروپــای‬ ‫مرکــزی بــه شــمار می ایــد‪ .‬ازاد ســازی اقتصــادی در مجارســتان‬ ‫هماننــد اغلــب دیگــر کشــورهای بلــوک شــرق از ‪ ۱۹۹۰‬میــادی‬ ‫بــه بعــد صــورت گرفــت‪ .‬از ســال ‪ ۱۹۹۵‬میــادی مجارســتان عضــو‬ ‫ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه اســت و در ســال ‪ ۱۹۹۶‬میالدی‬ ‫ایــن کشــور بــه عضویــت ســازمان تجــارت جهانــی درامــد‪.‬‬ ‫مجارســتان به خوبــی توانســته جمعیــت ‪ ۱۰‬میلیــون نفــری خــود را‬ ‫مدیریــت کنــد و بــا اعــام سیاســت هایی مناســب و ســرمایه گذاری‬ ‫بــر روی نقــاط قــوت خــود‪ ،‬پتانســیل های بالقــوه اش را بالفعــل کنــد‪.‬‬ ‫ایــن کشــور در ســال ‪ ۲۰۱۷‬بــا وجــود میانگیــن رشــد ‪ ۲‬درصــدی‬ ‫اتحادیــه اروپــا‪ ،‬رشــد اقتصــادی برابــر بــا ‪ ۴‬درصــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫مســیر دســتیابی بــه ایــن رشــد در نــوع خــود می توانــد بســیار‬ ‫پراهمیــت باشــد‪.‬‬ ‫رشــد اقتصــادی مجارســتان در طــی ســالیان اخیــر در مقایســه با ســایر‬ ‫کشــورهای اتحادیــه اروپــا مثبــت و در زمــره کشــورهای نخســت قــرار‬ ‫داشــته اســت‪ .‬بــر اســاس جدیــد تریــن گــزارش کمیســیون اروپــا ‪،‬‬ ‫مجارســتان بعــد از ایرلنــد ‪ ،‬دارای باالتریــن رشــد اقتصــادی (نزدیــک‬ ‫بــه ‪5‬درصــد) در اتحادیــه اروپــا در ‪ 2019‬میــادی بــوده اســت‪ .‬و در‬ ‫فاصلــه بیــن ‪ 2013‬تــا ‪ 2019‬میــادی ‪ ،‬رشــد اقتصــادی مجارســتان‬ ‫تقریبــا دو برابــر نــرخ رشــد متوســط اروپــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫دولــت مجارســتان بــا تکیــه بــر رشــد و توســعه صنعــت ( خــودرو) ‪ ،‬توســعه‬ ‫بخــش خدمــات و تولیــدات کشــاورزی‪ ،‬گام هــای خوبــی برداشــته اســت‪ .‬بــرای‬ ‫نیــل بــه ایــن اهــداف عــاوه بــر جــذب ســرمایه گــذاری از کشــورهای اروپایــی‬ ‫ماننــد المــان ‪ ،‬بــا اتخــاذ سیاســت انبســاطی در سیاســت خارجــی تحــت عنــوان‬ ‫نــگاه بــه شــرق‪ ،‬بــه دنبــال توســعه روابــط بــا شــرکت هــای اســیایی از جملــه‬ ‫ژاپــن‪ ،‬کــره جنوبــی‪ ،‬چیــن بــر امــده و ایــن کشــورها نیــز از ســرمایه گــذاری در‬ ‫مجارســتان اســتقبال کرده انــد‪ .‬در کنــار ان توجــه بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫و کوچــک و متوســط بــه ویــژه در حــوزه فنــاوری و ‪ IT‬مــورد توجــه بیشــتری قــرار‬ ‫گرفتــه کــه طبــق اعــام وزارت نــواوری و فنــاوری مجارســتان در ســال ‪2020‬‬ ‫اعتبــاری بودجــه ای (تقریبــا» ‪ 25‬درصــد) بــه ایــن حــوزه اختصــاص خواهــد‬ ‫یافــت‪ .‬بــر پایــه همیــن رویکــرد‪ ،‬یکــی از اولویــت هــای اقــای الســلو پالکوویــچ‬ ‫وزیــر نــواوری و فنــاروی‪ ،‬اســتفاده از دانــش فنــی و تجربیــات ســایر کشــورها از‬ ‫جملــه امریــکا در ایــن حــوزه می باشــد‪.‬‬ ‫بدهــی خارجــی مجارســتان از (‪ 52.6‬درصــد) ‪ GDP‬در ســال ‪ 2008‬میــادی بــه‬ ‫‪ 8.4‬درصــد در ســال ‪ 2019‬کاهــش یافتــه اســت‪ .‬کســری بودجــه از ‪ 6.5‬درصــد در‬ ‫ســال ‪ 2008‬میــادی بــه ‪ 2.1‬درصــد در ‪ 2019‬رســیده و پیــش بینــی می گــردد‬ ‫ایــن رقــم بــه ‪ 0.8‬در ســالجاری میــادی برســد‪.‬‬ ‫بــه عقدیــه برخــی کارشناســان اقتصــادی اروپــا ایــن بــاور کــه اقتصــاد مجارســتان‬ ‫بــدون کمــک اتحادیــه نمی توانــد رشــد کنــد‪ ،‬بــاور اشــتباهی اســت چراکــه‬ ‫پیشــرفت هــای اقتصــادی مجارســتان در دنیــا مــورد توجــه و شناســائی قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪10‬‬ صفحه 10 ‫وزارت دارائــی مجارســتان نیــز بــا اشــاره بــه گــزارش ســاالنه کمیســیون‬ ‫اروپــا راجــع بــه دســتاوردهای اقتصــادی گفــت‪ :‬طبــق ایــن گــزارش بــازار‬ ‫کار نــرخ اشــتغال بــاال و بیــکاری در پائیــن تــر از ســطح اســتاندارد را تجربــه‬ ‫کــرده و نــرخ دســتمزدها ظــرف دوســال قبــل جهــش خیلــی خوبــی داشــته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫طبــق گــزارش مذکــور ‪ ،‬مجارســتان در حوزه هــای امــوزش‪ ،‬بهداشــت اولیــه‬ ‫و پیشــگیری از بیمــاری‪ ،‬زیــر ســاخت هــای حمــل و نقــل‪ ،‬اثــر بخشــی انــرژی‬ ‫و تمرکــز بــر سیاســت تحقیــق و توســعه و بــازار کار پیشــرفت داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی ایــد دولــت مجارســتان بــه دالئلــی چــون خــروج انگلیــس از‬ ‫اتحادیــه اروپــا‪ ،‬کاهــش تخصیــص بودجــه اتحادیــه بــه کشــورهای اروپــای‬ ‫شــرقی ازجملــه مجارســتان‪ ،‬در ســال ‪2020‬میــادی از نظــر بودجــه و تــداوم‬ ‫توســعه اقتصــادی بــا چالــش هــای جدیــدی مواجــه گــردد‪ .‬مضافــا براینکــه در‬ ‫صــورت تــداوم شــیوه ویــروس کرونــا و کاهــش امــار گردشــگران خارجــی‬ ‫(حــدود ‪ 17‬میلیــون نفــر در ســال) بــر درامــد اقتصــادی ان نیــز تاثیــر منفــی‬ ‫خواهــد گذاشــت‪ .‬چنانچــه دولتمــردان ایــن کشــور اخیــرا ً از تصمیــم اتحادیــه‬ ‫بــر کاهــش میــزان بودجــه‪ ،‬انتقــاد کرده انــد‪ .‬از ایــن رو ‪ ،‬بایــد شــاهد تقویــت‬ ‫همــکاری تجــاری و اقتصــادی مجارســتان بــا کشــورهای شــرق و اســیا در‬ ‫ســال جاری میــادی باشــیم‪.‬‬ ‫بــه لحــاظ تاریخــی تاریــخ اقتصــاد لهســتان بــا تاریــخ اقتصــاد المــان گــره‬ ‫خــورده اســت‪ :‬طــی جنــگ جهانــی دوم مجارســتان بــا المــان متحــد شــد‪ .‬بعد‬ ‫از حمل ـه ی نازی هــا بــه شــوروی در ‪ ۲۲‬ژوئــن ‪ ۱۹۴۱‬میــادی مجارســتان از‬ ‫ن حمایــت کــرد‪ .‬ولــی بــا شکســت المــان‬ ‫متجــاوزان بــه شــوروی‪ ،‬یعنــی المــا ‬ ‫در جبهــه شــرق از متفقیــن‪ ،‬در مــه ‪ ۱۹۴۳‬از ایــن حمایــت صــرف نظــر کــرد‪.‬‬ ‫ن مجــددا در ســپتامبر ‪ ۱۹۴۳‬بــرای بقــا در جریــان جنــگ‪ ،‬مجارســتان را‬ ‫المــا ‬ ‫اشــغال و یــک رژیــم دست نشــانده در ایــن کشــور برقــرار کــرد‪ .‬بــه دنبــال‬ ‫اشــغال مجارســتان توســط نازی هــا‪ ،‬ده هــا هــزار یهــودی و کولــی مجــار بــه‬ ‫اردوگاه هــای مــرگ فرســتاده شــدند و توســط نازی هــا بــه قتــل رســیدند‪.‬‬ ‫بــا شکســت المان هــا در جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬رژیــم دست نشــانده انهــا در‬ ‫مجارســتان نیــز بیــن ســال های ‪ ۱۹۴۴‬تــا ‪ ۱۹۴۵‬توســط شــوروی از قــدرت‬ ‫ســاقط شــد‪ .‬بــه موجــب پیمــان پاریــس کــه در ســال ‪ ۱۹۴۷‬بســته شــد‪،‬‬ ‫«مجارســتان بایســتی از کلیــه قلمــروی خــود کــه در جریــان جنــگ جهانــی‬ ‫دوم بــه دســت اورده بــود‪ ،‬صــرف نظــر می کــرد‪ ،‬همچنیــن مجارســتان بــه‬ ‫پرداخــت ‪ ۳۰۰‬میلیــون دالر غرامــت بــه شــوروی‪ ،‬چکســلواکی و یوگســاوی‬ ‫محکــوم شــد»‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۴۸‬حــزب کمونیســت بــا پشــتیبانی نیروهــای شــوروی قــدرت‬ ‫را در دســت گرفــت‪ .‬در ایــن زمــان نظــام جمهــوری خلــق در مجارســتان‬ ‫تاســیس شــد‪ .‬صنعــت به صــورت ملــی درامــد و زمین هــا حالــت اشــتراکی‬ ‫پیــدا کــرد و حکومــت بــه تک حزبــی تبدیــل شــد‪ .‬از ســوی دیگــر هرگونــه‬ ‫مخالفتــی بــا تــرور و نابــودی مواجــه می شــد‪ .‬بــه دیگــر ســخن‪ ،‬کپــی مــدل‬ ‫اقتصــاد شــوروی به طــور کامــل در مجارســتان پیــاده شــد‪.‬‬ ‫بــرای اولیــن بارمــردم مجارســتان در ســال ‪ 1956‬بــود کــه علیــه نظــام‬ ‫کمونیســت قیــام کردنــد و حکومــت نیــز بــه ســختی قیــام کننــدگان را‬ ‫ســرکوب ســاخت امــا ایــن ســرکوب ها پایــدار نبــود و ســرانجام در ســال‬ ‫‪ ۱۹۸۹‬حکومــت کمونیســتی مجارســتان فروپاشــید‪.‬‬ ‫در همــان ســال قانــون اساســی اصــاح شــد و یــک نظــام چندحزبــی در ایــن‬ ‫کشــور روی کار امــد‪ .‬رد پــای شــوروی تــا ژوئــن ‪ ۱۹۹۱‬در مجارســتان وجــود‬ ‫داشــت‪ .‬پــس از اتمــام کمونیســت در مجارســتان‪ ،‬ایــن کشــور در مــه ‪۲۰۰۴‬‬ ‫ایــن کشــور بــه عضویــت اتحادیـه ی اروپــا درامــد‪.‬‬ ‫بــا تغییــر نظــام کمونیســتی مجارســتان اقتصــاد ایــن کشــور نیــز دچــار تحول‬ ‫شــد و رفتــه رفتــه رشــد کــرد‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر دســتاوردهای مجارســتان در زمینــه علــم و فنــاوری بســیار‬ ‫مهــم بــوده اســت‪ .‬تحقیــق و توســعه (‪Research & Development or‬‬ ‫‪ )R&D‬از بخش هــای جدانشــدنی اقتصــاد مجارســتان در دهه هــای گذشــته‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫مجارســتان در ســال ‪ ۱.۴ ،۲۰۱۵‬درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی خــودش را‬ ‫صــرف تحقیــق و توســعه کــرده اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل مجارســتان یکــی از‬ ‫کشــورهای مهــم در زمینــه نــواوری در جهــان اســت‪.‬‬ ‫کشــور مجارســتان در نظــر دارد کــه تــا ســال ‪ ۲۰۲۰‬ایــن رقــم را بــه ‪۱.۸‬‬ ‫درصــد افزایــش دهــد و بخــش بزرگ تــری از تولیــد ناخالــص داخل ـی اش را‬ ‫خــرج تحقیــق و توســعه کنــد‪ .‬البتــه ایــن افزایــش در بخــش تحقیق و توســعه‬ ‫منــوط ایــن اســت کــه ســرمایه گذاری در اقتصــاد ایــن کشــور افزایــش پیــدا‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪11‬‬ صفحه 11 ‫ایــن کشــور همچنیــن دارای رتبــه باالیــی در ثبــت اختــراع در جهــان اســت‪.‬‬ ‫نکتــه مهــم ایــن اســت کــه تحقیقــات علمی توســط دولــت و بخــش خصوصی‬ ‫حمایــت می شــوند و همیــن موضــوع مجارســتان را جــزو کشــورهایی کــرده‬ ‫کــه دارای برجســته ترین محققــان در زمینــه فیزیــک‪ ،‬ریاضــی‪ ،‬شــیمی و‬ ‫مهندســی اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از دانشــجویان مخصوصــا در رشــته های پزشــکی و داروســازی‪،‬‬ ‫مجارســتان را یکــی از بهتریــن مقاصــد بــرای ادامــه تحصیــل خــود می داننــد‪.‬‬ ‫ایــن سیاســت جــذب نخبــگان از سرتاســر دنیــا توانســته بــه بــاال رفتــن‬ ‫ســطح تخصــص نیــروی کار مجارســتان کمــک بســزایی کنــد‪.‬‬ ‫مجارســتان بــرای ســال ها در سیســتم حمل و نقــل خــود ســرمایه گذاری‬ ‫کــرده اســت و همیــن موضــوع ایــن کشــور را تبدیــل بــه کشــوری پیشــرفته‬ ‫در ایــن زمینــه کــرده اســت‪ .‬در حــال حاضــر مجارســتان دارای سیســتم‬ ‫حمل ونقــل جــاده ای‪ ،‬ریلــی‪ ،‬هوایــی و ابــی بســیار پیشــرفته ای اســت‪.‬‬ ‫اقتصــاد مجارســتان ایــن فرصــت را بــرای همــه کســب و کارهــا فراهــم کــرده‬ ‫اســت تــا بتواننــد در کشــور مجارســتان ســرمایه گــذاری کننــد‪ .‬از خریــد‬ ‫امــاک کــه در بنــگاه هــای کوچــک و محلــی بــه فــروش مــی رســد تــا مجــوز‬ ‫حضــور شــرکت هــای تحقیقاتــی در مجارســتان‪ ،‬از اقداماتــی اســت کــه در‬ ‫ایــن کشــور انجــام شــده اســت‪ .‬ســرمایه گــذاری در تولیــدات داخلــی بــه‬ ‫ویــژه تولیــدات مــواد دارویــی و شــیمیایی‪ ،‬یــک موفقیــت بــزرگ در اقتصــاد‬ ‫مجارســتان محســوب مــی شــود‪ .‬رشــد اقتصــادی در ســال گذشــته در‬ ‫کشــورهای اروپایــی ‪ 2‬درصــدی بــوده اســت‪ .‬اما در ســال گذشــته مجارســتان‬ ‫بــه رشــد ‪ 4‬درصــدی دســت یافــت‪ .‬از ایــن رو مجارســتان از نظــر اقتصــادی‪،‬‬ ‫کشــوری رو بــه توســعه و پیشــرفت اســت‪.‬‬ ‫تورم در اقتصاد مجارستان‬ ‫جالــب اســت بدانیــد کــه تــورم در کشــور مجارســتان بســیار‬ ‫ناچیــز اســت‪ .‬میــزان تــورم ســاالنه ‪ 0.07‬درصــد اســت‪ .‬ایــن‬ ‫تــورم را می تــوان معــادل صفــر در نظــر گرفــت‪ .‬همیــن موضــوع‬ ‫ثبــات اقتصــادی مجارســتان را نشــان مــی دهــد‪ .‬ثبــات اقتصــادی‬ ‫مجارســتان‪ ،‬فرصتــی مناســب بــرای ســرمایه گــذاران خارجــی اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از ســرمایه داران خارجــی از ایــن موضــوع اســتفاده کــرده‬ ‫انــد و ســرمایه هــای خــود را بــه کشــور مجارســتان جــاری کــرده اند‪.‬‬ ‫اقتصاد باز مجارستان‬ ‫مجارســتانی هــا‪ ،‬فعالیــت هــای اقتصــادی بیــن المللــی دارنــد و‬ ‫اقتصــاد ان هــا‪ ،‬یــک اقتصــاد بــاز اســت‪ .‬از ان جایــی کــه بســیاری‬ ‫از شــرکت هــای مجارســتانی‪ ،‬در کشــورهای خارجــی ســرمایه گــذاری‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬فضــای کســب و کار در مجارســتان مهیــا شــده اســت‪.‬‬ ‫در مجارســتان‪ ،‬بــر فعالیــت هــای الکترونیکــی و تجهیــزات جنگــی‬ ‫نیــز تمرکــز شــده اســت‪ .‬در ایــن کشــور حمایــت از تولیــد کننــدگان‬ ‫داخلــی اهمیــت دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪12‬‬ صفحه 12 ‫اقدامات دولت مجارستان برای بهبود فضای کسب و کار‬ ‫نــرخ مالیــات شــرکتی در اقتصــاد مجارســتان‪ ،‬بــه پاییــن تریــن نــرخ در منطقــه اروپــای شــرقی‬ ‫کاهــش داده شــده اســت‪.‬‬ ‫زیرســاخت هــای مخابراتــی در کشــور مجارســتان پیشــرفته اســت‪ .‬بدیــن ترتیــب افــرادی کــه‬ ‫قصــد مهاجــرت و ایجــاد کســب و کار جدیــد را دارنــد‪ ،‬بــا مشــکل مواجــه نمــی شــوند‪.‬‬ ‫مالیــات بــر درامــد هــر شــخص‪ ،‬در نظــام اقتصــادی مجارســتان تــا ‪ 15‬درصــد کاهــش یافتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫دولــت مجارســتان بــا بــه کارگیــری یــک سیاســت خارجــی‪ ،‬در جــذب ســرمایه گــذاران خارجــی‬ ‫موفــق عمــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫زیان اقتصادی از تحریم روسیه‬ ‫مجارســتان روابــط اقتصــادی باالیــی بــا روســیه دارد و در چندســال گذشــته بــا توجــه‬ ‫بــه تحریــم اقتصــادی اتحادیــه اروپــا علیــه روســیه‪ ،‬مجارســتان نیــز دچــار زیــان‬ ‫اقتصــادی هنگفتــی شــده اســت‪.‬‬ ‫در پاییــز ســال ‪ 97‬وزیــر اقتصــاد مجارســتان‪« ،‬پیتــر زیجارتــو» بــه ایــن مســله‬ ‫اعتــراض کــرد و در ایــن مــورد گفــت‪ :‬اقتصــاد مجارســتان بــه دلیــل محدودیــت هــا‬ ‫اعمــال شــده از ســوی بروکســل مبنــی بــر صــادرات بــه روســیه در حــدود ‪ ۸‬میلیــارد‬ ‫دالر ضــرر کــرده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصــاد مجارســتان گفــت‪ :‬اعضــای اتحادیــه اروپــا بایــد نســبت بــه میــزان‬ ‫موفقیــت اقدامــات تنبیهــی علیــه مســکو کــه از اوایــل ســال ‪ ۲۰۱۴‬میــادی بــه بعــد‬ ‫اعمــال شــده بــا دقــت بــه رایزنــی بپردازنــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬تحریــم هــا بــه طــرز قابــل‬ ‫توجهــی بــه اقتصــاد مجارســتان اســیب وارد کــرده انــد‪.‬‬ ‫«زیجارتــو» تصریــح کــرد کــه مجارســتان پیــش از ایــن دومیــن شــریک بــزرگ‬ ‫تجــاری روســیه بــود؛ امــا اکنــون بــه دوازدهمیــن شــریک تجــاری روســیه کاهــش‬ ‫پیــدا کــرده اســت‪ .‬در حقیقــت شــرکت هــای مجارســتانی بــه دلیــل محدودیــت هــای‬ ‫صادراتــی بــه روســیه تقریبــا ‪ ۸‬میلیــارد دالر متضــرر شــده انــد‪.‬‬ ‫اقدامــات بازدارنــده ســفت و ســخت اعمــال شــده از ســوی بروکســل بــه مــدت ‪۴‬‬ ‫ســال بــر روســیه بــه دلیــل دخالــت مســکو در درگیــری قســمت شــرقی اوکرایــن و‬ ‫بخــش کریمــه لحــاظ شــده اســت‪ .‬ایــن تحریــم هــا بخــش مالــی‪ ،‬انــرژی‪ ،‬دفاعــی‪،‬‬ ‫برخــی از چهرهــای دولتــی‪ ،‬تجــار و بخــش عمومــی روســیه را هدف قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن مســکو هــم بــا اعمــال تحریــم هایــی در بخــش محصــوالت کشــاورزی‪،‬‬ ‫مــواد غذایــی و مــواد اولیــه بــه مقابلــه بــه مثــل بــا برخــی از کشــورهای اروپایــی‬ ‫پرداختــه اســت‪ .‬از ان زمــان بــه بعــد اتحادیــه اروپــا و روســیه اقدامــات تحریمــی را‬ ‫بیشــتر کــرده انــد‪ .‬در اوایــل مــاه جــاری میــادی‪ ،‬وزیــر خارجــه بلغارســتان خواســتار‬ ‫گفتگــو شــفاف و صادقانــه در مــورد موضــوع تحریــم هــا شــد‪.‬‬ ‫بــر پایــه ایــن گــزارش وزیــر امــور مجارســتان خارجــه گفــت‪ :‬بیاییــد ببینیــم کــه این‬ ‫تحریــم هــا واقعــا بــه شــرکت هــای اروپایــی کمــک کــرده یــا بــه اقتصــاد روســیه‬ ‫کمــک کــرده یــا اقتصــاد روســیه را پاییــن کشــیده یــا کمــک کــرده کــه توافقــات‬ ‫«مینســک» اجــرا شــود‪.‬‬ ‫اقتصاد توریسم‬ ‫مجارســتان از جملــه کشــورهایی اســت کــه در فصل هــای مختلــف ســال میزبــان‬ ‫گردشــگران بســیاری از سراســر دنیاســت و برغــم پایــان فصــل تابســتان‪ ،‬ایــن کشــور‬ ‫همچنــان پذیــرای گردشــگرانی اســت کــه بــرای رفتــن بــه بوداپســت و قــدم زدن در‬ ‫کنــار رودخانــه دانــوب بــه ایــن کشــورهمه ســاله ســفر مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وزارت اقتصــاد ایــن کشــور در نیمــه اول هــر ســال میــادی بیــش از ‪۵‬‬ ‫میلیــون گردشــگر بــه مجارســتان ســفر می کننــد و ایــن رقــم در حــال افزایــش اســت‪.‬‬ ‫بیشــتر گردشــگران در مجارســتان از المــان‪ ،‬روســیه و امریــکا روانــه ایــن کشــور مــی‬ ‫شــوند‪ .‬جشــنواره هــای موســیقی و یــا رویدادهــای فرهنگــی هنــری نیــز در جــذب‬ ‫گردشــگران بــه مجارســتان نقــش مهمــی ایفــا مــی کننــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر رویدادهــای خــاص و جشــنواره هــا قیمتهــا در مجارســتان بســیار وسوســه‬ ‫انگیــز بــوده و در مقایســه بــا دیگــر کشــورهای اروپــای نظیــر المــان بســیار ارزانتــر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪13‬‬ صفحه 13 ‫ساختار سیاسی مجارستان‬ ‫نعمت ا‪ ...‬فیروزی‬ ‫مجارســتان یــک جمهــوری دموکراتیــک پارلمانــی اســت‪ .‬ســاختار سیاســی‬ ‫مجارســتان تحــت چارچوبــی اصــاح شــده در ســال ‪ 2012‬عمــل مــی کنــد کــه‬ ‫در قانــون اساســی ایــن کشــور در همــان ســال گنجانــده شــد‪.‬‬ ‫اصالحیــه هــا بــه طــور کلــی نیــاز بــه اکثریــت دو ســوم مجلــس دارنــد‪ .‬اصــول‬ ‫اساســی قانــون اساســی (تفکیــک قــوا‪ ،‬ســاختار دولــت و حاکمیــت قانــون) بــه‬ ‫صــورت دائمــی اعتبــار دارنــد‪ 199 .‬عضــو پارلمــان کــه بــه عنــوان باالتریــن‬ ‫ارگان مرجــع دولتــی شــناخته می شــوند‪ ،‬هــر چهــار ســال یکبــار در انتخابــات‬ ‫توســط مــردم برگزیــده می شــوند‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور بــه عنــوان رئیــس دولــت فعالیــت مــی کنــد و هر ‪ 5‬ســال توســط‬ ‫پارلمــان انتخــاب مــی شــود‪ .‬رئیــس جمهــور در درجــه اول بــا مســئولیت ها و‬ ‫اختیاراتــی کــه در قانــون اساســی مشــخص شــده اســت شــناخته می شــود‪:‬‬ ‫معرفــی نخســت وزیــر بــه توصیــه پارلمــان اســت و مســئولیت فرماندهــی کل‬ ‫نیروهــای مســلح بــر عهــده وی می باشــد‪.‬‬ ‫نکتــه مهــم ایــن کــه‪ ،‬رئیــس جمهــور اختیاراتــی نظیــر قــدرت وتــو دارد و ممکــن‬ ‫اســت قوانینــی را بــرای بررســی بــه دادگاه قانــون اساســی ‪ 15‬نفــره ارســال‬ ‫کنــد‪ .‬ســومین مقــام برجســته دولــت در مجارســتان رئیــس مجلــس شــورای‬ ‫ملــی اســت کــه توســط مجلــس انتخــاب مــی شــود و مســئولیت نظــارت بــر‬ ‫جلســات روزانــه ایــن نهــاد را بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫نخســت وزیــر توســط مجلــس شــورای ملــی انتخــاب مــی شــود و بــه عنــوان‬ ‫رئیــس دولــت و اعمــال قــدرت اجرایــی فعالیــت مــی کنــد‪ .‬بــه طــور ســنتی ‪،‬‬ ‫نخســت وزیــر رهبــر بزرگتریــن حــزب در پارلمــان اســت‪ .‬نخســت وزیــر وزرای‬ ‫کابینــه را انتخــاب مــی کنــد و حــق برکنــاری انهــا را نیــز دارد‪.‬‬ ‫احزاب سیاسی‬ ‫از زمــان ســقوط کمونیســم‪ ،‬مجارســتان دارای سیســتم چنــد حزبــی اســت‪ .‬اخریــن‬ ‫انتخابــات پارلمــان مجارســتان در ‪ 8‬اوریــل ‪ 2018‬برگــزار شــد‪ .‬ایــن انتخابــات هفتمیــن‬ ‫انتخابــات حزبــی پارلمــان بعــد از ســال ‪ 1990‬بــود‪.‬‬ ‫نتیجــه ایــن انتخابــات پیــروزی بــرای دو حــزب متحــد فیــدس و حــزب دموکراتیــک خلــق‬ ‫مســیحی بــود و بــا حفــظ اکثریــت دو ســوم ارا توانســت حضــور ویکتــور اوربــان را بــه‬ ‫عنــوان نخســت وزیــر در قــدرت تضمیــن کنــد‪.‬‬ ‫ایــن دومیــن انتخابــات مطابــق قانــون اساســی جدیــد مجارســتان بــود کــه از تاریــخ ‪1‬‬ ‫ژانویــه ‪ 2012‬بــه مرحلــه اجــرا درامــد‪ .‬قانــون انتخابــات جدیــد نیــز در ان روز الزم االجــرا‬ ‫شــد‪ .‬رای دهنــدگان بــه جــای ‪ 386‬قانــون گــذار قبلــی ‪ 199‬نماینــده مجلــس را برگزیدند‪.‬‬ ‫چشــم انــداز سیاســی کنونــی در مجارســتان تحــت ســلطه حــزب محافظــه کار فیــدس‬ ‫‪ Fidesz‬اســت ‪ ،‬کــه دارای رقبــای نزدیکــی ماننــد ائتــاف چــپ دموکراتیــک چــپ (‪ )DK‬و‬ ‫لیبــرال ‪ Momentum‬اســت‪.‬‬ ‫تاریخ پارلمان‬ ‫شــخصیت دموکراتیــک پارلمــان مجارســتان بــا ســقوط پــرده اهنیــن و پایــان دیکتاتــوری کمونیســتی‬ ‫در ســال ‪ 1989‬دوبــاره احیــا شــد‪ .‬پارلمــان امــروز هنــوز هــم ماننــد دوران ســلطنتی بــه نــام‬ ‫‪ Országgyulés‬خوانــده مــی شــود‪ ،‬امــا بــرای تمایــز بیــن رژیــم ســلطنتی بــه عنــوان «مجلــس‬ ‫ملــی» در حــال حاضــر یــاد می شــود‪.‬‬ ‫سیســتم شــورایی مجارســتان ســابقه دیرینــه ای دارد‪ .‬از دهــه ‪ 1290‬و در حکومــت ســلطنتی‬ ‫مجارســتان و پادشــاهی هابســبورگ مجارســتان در تمــام اوایــل دوره مــدرن‪ ،‬یــک نهــاد قانونگــذاری‬ ‫در پادشــاهی قــرون وســطایی مجارســتان بــود‪ .‬در منابــع تاریخــی امــده اســت کــه ایــن سیســتم‬ ‫شــورایی بایــد حداقــل هــر ‪ 3‬ســال یــک بــار جلســه داشــته باشــند‪ ،‬امــا از انجــا کــه ایــن شــورا‬ ‫توســط ســلطنت هابســبورگ فراخوانــده شــده بــود ایــن قانــون در چنــد نوبــت اجــرا نشــد و در نتیجــه‬ ‫پیمــان اتریش‪-‬مجارســتان ‪ ،‬در ســال ‪ 1867‬بازســازی شــد‪ .‬اصطــاح التیــن «‪​​»Natio Hungarica‬‬ ‫(«ملــت مجارســتان») دربــاره ایــن شــورا بــرای تعییــن نخبــگان سیاســی کــه در رژیــم شــورایی‬ ‫مشــارکت داشــتند ‪ ،‬متشــکل از اشــراف ‪ ،‬روحانیــت کاتولیــک ‪ ،‬و چنــد نفــر از قصبــه برجســته شــهر ‪،‬‬ ‫صــرف نظــر از زبــان یــا قومیــت‪ ،‬شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪14‬‬ صفحه 14 ‫روابط خارجی‬ ‫سیاســت خارجــی مجارســتان مبتنــی بــر چهــار تعهــد اساســی اســت‪ :‬پیمــان‬ ‫انتالنتیــک شــمالی ‪ ،‬اتحادیــه اروپــا ‪ ،‬توســعه بیــن المللــی و حقــوق بیــن الملــل‪.‬‬ ‫مجارســتان از دســامبر ســال ‪ 1955‬عضــو ســازمان ملــل متحــد و عضــو‬ ‫اتحادیــه اروپــا‪ ،‬ناتــو‪( OECD ،‬ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی)‪ ،‬گــروه‬ ‫ویســگراد (یــا گــروه وی‪ ۴‬یــک گــروه فرهنگــی و سیاســی در اروپــای مرکــزی‬ ‫بــا عضویــت ‪ ۴‬کشــور جمهــوری چــک‪ ،‬مجارســتان‪ ،‬لهســتان و اســلواکی اســت‪.‬‬ ‫ایــن گــروه در ســال ‪ ۱۹۹۱‬بــرای گســترش همکاری هــای نظامــی‪ ،‬فرهنگــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی و انــرژی تاســیس شده اســت‪ ، WTO ،).‬بانــک جهانــی ‪( AIIB ،‬بانــک‬ ‫ســرمایه گذاری زیربنایــی اســیا) و صنــدوق بیــن المللــی پــول اســت‪.‬‬ ‫مجارســتان در ســال ‪ 2011‬بــه مــدت شــش مــاه ریاســت شــورای اتحادیــه‬ ‫اروپــا را بــه دســت اورد و دوبــاره ایــن ســمت را در ســال ‪ 2024‬برعهــده‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ـعه ‪OECD‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2015‬مجارســتان پنجمیــن اهــدا کننــده کمــک هــای توسـ‬ ‫در جهــان بــود کــه ‪ 13/13‬از درامــد ناخالــص ملــی ان درصــد را نشــان مــی داد‪.‬‬ ‫بوداپســت‪ ،‬پایتخــت مجارســتان‪ ،‬بــا دارا بــودن بیــش از ‪ 100‬ســفارتخانه و‬ ‫نهــاد نمایندگــی خارجــی‪ ،‬بــه عنــوان یــک بازیگــر سیاســی بیــن المللــی در‬ ‫اروپــا نقــش مهمــی دارد‪.‬‬ ‫مجارســتان میزبــان مقــر اصلــی و منطقــه ای بســیاری از ســازمان هــای بیــن‬ ‫المللــی از جملــه انســتیتوی نــواوری و فنــاوری اروپــا ‪ ،‬کالــج پلیــس اروپــا ‪،‬‬ ‫کمیســاریای عالــی ســازمان ملــل در امور پناهنــدگان ‪ ،‬ســازمان غذا و کشــاورزی‬ ‫ملــل متحــد‪ ،‬مرکــز بیــن المللــی انتقــال دموکراتیــک ‪ ،‬موسســه امــوزش بیــن‬ ‫المللــی‪ ،‬ســازمان بیــن المللــی کار ‪ ،‬ســازمان بیــن المللــی مهاجــرت‪ ،‬صلیــب‬ ‫ســرخ بیــن المللــی ‪ ،‬مرکــز محیــط زیســت منطقــه ای بــرای اروپــای مرکــزی و‬ ‫شــرقی‪ ،‬کمیســیون دانــوب و ‪ ...‬اســت‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ، 1989‬هــدف اصلــی سیاســت خارجــی مجارســتان دســتیابی بــه حضــور‬ ‫موثــر در ســازمان هــای اقتصــادی و امنیتــی غربــی بــوده اســت‪ .‬مجارســتان در ســال‬ ‫‪ 1994‬بــه برنامــه «مشــارکت بــرای صلــح» پیوســت و بــه طــور فعــال از ماموریت هــای‬ ‫‪ IFOR‬و ‪ SFOR‬در بوســنی حمایــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫مجارســتان از ســال ‪ 1989‬همچنیــن بــا امضــای معاهــدات مهمــی بــا رومانــی‪،‬‬ ‫اســلواکی و اوکرایــن‪ ،‬روابــط همســایگی اغلــب راکــد خــود را بهبــود بخشــید‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ‪ ،‬مســئله حقــوق اقلیــت هــای مجــار در رومانــی ‪ ،‬اســلواکی و صربســتان‬ ‫بــه طــور دوره ای باعــث مــی شــود تــا تنــش هــای دو جانبــه گســترش یابــد‪ .‬از‬ ‫ســال ‪ ، 2017‬روابــط بــا اوکرایــن بــه ســرعت در مــورد مســئله اقلیــت مجارســتان در‬ ‫اوکرایــن بدتــر شــد‪.‬‬ ‫مجارســتان از ســال ‪ 1989‬کلیــه اســناد ســازمان امنیــت و همــکاری اروپــا را امضــا‬ ‫کــرد و در ســال ‪ 1997‬بــه عنــوان رئیــس دفتــر ســازمان امنیــت و همــکاری اروپــا‬ ‫فعالیــت کــرد‪.‬‬ ‫نیروی نظامی‬ ‫شــاخص جهانــی صلــح ‪ 2016‬مجارســتان را از بیــن ‪ 163‬کشــور جهــان در‬ ‫رتبــه ‪ 19‬قــرار داد‪ .‬رئیــس جمهــور عنــوان فرمانــده کل نیروهــای مســلح کشــور‬ ‫را در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫وزارت دفــاع بــه طــور مشــترک بــا رئیــس ســتاد نیروهــای مســلح‪ ،‬نیــروی‬ ‫زمینــی مجارســتان و نیــروی هوایــی مجارســتان را اداره مــی کنــد‪ .‬از ســال‬ ‫‪ ، 2007‬نیروهــای مســلح مجارســتان تحــت ســاختار یکپارچــه فرماندهــی قــرار‬ ‫گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫وزارت دفــاع کنتــرل سیاســی و مدنــی بــر ارتــش را حفــظ مــی کنــد‪ .‬فرماندهی‬ ‫نیروهــای مشــترک وابســته ‪ HDF ،‬را هماهنــگ و فرمــان مــی دهــد‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ، 2016‬نیروهــای مســلح ‪ 31080‬پرســنل در وظیفــه فعــال داشــتند ‪ ،‬ذخیــره‬ ‫عملیاتــی تعــداد کل نیروهــای نظامــی را بــه پنجــاه هــزار نفــر رســاند‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ، 2016‬پیــش بینــی شــده بــود کــه هزینــه هــای نظامــی ســال بعــد ‪1.21‬‬ ‫میلیــارد دالر باشــد ‪ ،‬یعنــی حــدود ‪0.94‬درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن‬ ‫کشــور ‪ ،‬بســیار کمتــر از هــدف ‪2‬درصــد ناتــو‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2012‬دولــت قطعنامــه ای را تصویــب کــرد کــه در ان متعهــد شــد‬ ‫تــا ســال ‪ 2022‬هزینــه هــای دفاعــی را بــه ‪ 1.4‬درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی‬ ‫برســاند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪15‬‬ صفحه 15 ‫حسین شیردل‬ ‫شخصیت های سیاسی تاریخ مجارستان‬ ‫الیوش کشوت‬ ‫الیــوش ُکشــوت (زاده ‪ ۱۹‬ســپتامبر ‪ - ۱۸۰۲‬درگذشــته ‪ ۲۰‬مــارس ‪)۱۸۹۴‬‬ ‫سیاســت مدار‪ ،‬روزنامه نــگار و وکیــل اهــل مجارســتان بــود‪ .‬او درجریــان انقــاب‬ ‫‪ ۱۸۴۹-‎۱۸۴۸‬بــه نمــاد ملــی مبــارزه علیــه دربــار هابســبورگ تبدیــل شــد و بــا‬ ‫اســتعدادی کــه در ســخنوری‪ ،‬مناظــرات سیاســی و ســخنرانی های عمومــی داشــت‬ ‫بــه تدریــج از یــک عضــو خانــواده اشــرافی نــه چنــدان متمــول بــه مناســبی چــون‬ ‫وزارت و نائــب رئیســی پادشــاهی مجارســتان رســید‪.‬‬ ‫کشــوت در ‪ ۱۸۴۰‬ســردبیر یــک روزنامــه به شــدت لیبــرال بــا دیدگاه هــای افراطــی‬ ‫میهــن پرســتانه بــود‪ ،‬ایــن هفته نامــه بــا نــام خبرنامــه پِشــتی‪ ،‬هفتـه ای دوبــار چــاپ‬ ‫می شــد‪ .‬او کــه در ‪ ۱۸۴۷‬رهبــر گــروه مخالفــان (اپوزیســیون) بــا دیدگاه هــای‬ ‫افراطــی بــود‪ ،‬در مــارس ســال بعــد از ان بــه دنبــال انقالب هــای مکــرر در اروپــا‬ ‫خواســتار اســتقالل دولــت در مجارســتان شــد‪.‬‬ ‫بــا شــروع انقــاب‪ ،‬الیــوش باتیانــی اولیــن کابینــه دولــت مجارســتان را در ‪ ۲۳‬مارس‬ ‫‪ ۱۸۴۸‬تاســیس کــرد و کشــوت را بــه ســمت وزیــر امــور مالــی گمــارد و در ســال‬ ‫‪۱۸۴۹‬نیــز فرمانــدار کل مجارســتان شــد‪ .‬در ایــن بیــن وی کوشــش زیــادی بــرای‬ ‫احیــای حــس ملــی گمــارد از جملــه چــاپ اســکناس بــا امضــای الیــوش کشــوت‬ ‫بــدون نــام بــردن از نــام شــاه مجارســتان (امپراتــور اتریــش)‪ .‬امــا اقدامــات دیگــر‬ ‫وی از جملــه کمــک گرفتــن ار نیــروی خارجــی بی نتیجــه مانــد و عــدم تفاهــم او‬ ‫بــا دیگــر ژنرال هــا باعــث شــد بــه او اتهــام دیکتاتــوری زده شــود‪ ،‬در ایــن بیــن‬ ‫انقــاب بــا مداخلــه نظامــی ارتــش تــزار نیــکالی یکــم شکســت خــورد و کشــوت در‬ ‫اوت بــه نفــع ارتــور گور ِگــی یکــی از بهتریــن ژنرالهــای ارتــش انقالبیون مجارســتان‬ ‫کناره گیــری کــرد و بــه ترکیــه گریخــت‪.‬‬ ‫کشــوت تــا ســپتامبر ‪ ۱۸۵۱‬در ترکیــه زندانــی بــود و پــس از‬ ‫ان بــه ایــاالت متحــده امریــکا رفــت و در دکاتــور ایالــت ایــوا‬ ‫ســاکن شــد‪.‬‬ ‫او همچنیــن بــه کشــورهای بریتانیــا و ایتالیــا هــم ســفر کــرد‬ ‫و در ایــن کشــورها بویــژ| در ایتالیــا نیــز محبوبیــت داشــت‬ ‫ولــی توجه هــا فراتــر از ایــن نبــود و هرگــز بــه نفــوذی کــه در‬ ‫مجارســتان داشــت دســت نیافــت‪ .‬کشــوت در توریــن شــش‬ ‫ســال بــه اغــاز قــرن بیســتم در ‪ ۹۲‬ســالگی چشــم از جهــان‬ ‫فروبســت‪.‬‬ ‫ارنو گرو‬ ‫ارنــو گــرو (زاده ‪ ۸‬ژوئیــه ‪ ۱۸۹۸‬درگذشــته ‪ ۱۲‬مــارس ‪ )۱۹۸۰‬کمونیســت‬ ‫مجــار بــود کــه بــرای مــدت کوتاهــی در ‪ ۱۹۵۶‬رهبــری ایــن کشــور را در‬ ‫دســت داشــت‪ .‬او در فرانســه بــرای کمینتــرن فعالیــت می کــرد و در جنــگ‬ ‫داخلــی اســپانیا نیــز جنگیــد‪ .‬در انتخابــات حــزب کمونیســت مجارســتان‬ ‫در نوامبــر ‪ ۱۹۴۵‬تحــت رهبــری گــرو و ماتیــاش راکوشــی‪ ،‬کمونیســتها‬ ‫تنهــا ‪ ۱۷‬درصــد ارا را داشــتند‪ .‬بــا ایــن حــال فرمانــده شــوروی در‬ ‫مجارســتان‪ ،‬مارشــال کلمنــت وروشــیلوف دولتــی ائتالفــی شــکل داد کــه‬ ‫کمونیســت ها در ان نقــش مهمــی داشــتند و در ‪ ۱۹۴۷‬بــا راکوشــی بــه‬ ‫عنــوان نخســت وزیر بــه قــدرت رســیدند‪.‬‬ ‫گــزارش محرمانــه خروشــچف‪ ،‬علیــه اســتالین بــه ضــرر راکوشــی تمــام‬ ‫شــده و باعــث شــد کــه او در ‪ ۱۸‬ژوئیــه ‪ ۱۹۵۶‬ســمت خــود را تــرک گویــد‪.‬‬ ‫امــا او موفــق شــد گــرو را بــه عنــوان جانشــین خــود ســرکار بیــاورد‪ .‬در‬ ‫انقــاب مجارســتان و اتفاقــات حــول ان گــرو مجبــور بــه اســتعفا شــد و‬ ‫یانــوش کادار بــه جــای او ســرکار امــد‪ .‬گــرو بــه شــوروی تبعیــد شــد و در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۶۰‬اجــازه ورود بــه مجارســتان یافــت‪ ،‬پــس از ان گهگاهــی بــه‬ ‫عنــوان مترجــم در زمــان بازنشســتگی کار می کــرد‪ .‬او در ســن ‪ ۸۱‬ســالگی‬ ‫در بوداپســت درگذشــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪16‬‬ صفحه 16 ‫زولتان تیلدی‬ ‫زولتــان تیلــدی( ‪ ۱۸‬نوامبــر ‪ ۴- ۱۸۸۹‬اوت ‪ ۷۱( ۱۹۶۱‬ســال))‬ ‫سیاســت مدار اهــل مجارســتان بــود‪.‬‬ ‫وی رئیس جمهــور جمهــوری دوم مجارســتان از ‪ ۱۹۴۶-۱۹۴۵‬بــود‪.‬‬ ‫همچنیــن از ‪ ۱۹۴۶‬تــا ‪ ۱۹۴۸‬در دوران پــس از جنــگ و قبــل از تصــرف‬ ‫قــدرت توســط کمونیســت های پشــتیبانی شــده توســط شــوروی‬ ‫نخســت وزیر ایــن کشــور بــود‪.‬‬ ‫زولتــان تیلــدی در لوچنتــس در امپراتــوری اتریش‪-‬مجارســتان در یــک‬ ‫خانــواده مجارســتانی کــه مقامــات دولتــی بودنــد متولــد شــد‪ .‬او مــدرک‬ ‫الهیــات را از اکادمــی اصــاح الهیــات در پاپــا دریافــت کــرد و ســپس‬ ‫یــک ســال در کالــج الهیــات در بلفاســت بــه تحصیــل پرداخــت‪ .‬تیلــدی‬ ‫از ســال ‪ ۱۹۲۱‬بــه عنــوان وزیــر فعــال کلیســای رفورمیســت خدمــت‬ ‫کــرد و ویرایشــگر مقــاالت روزانــه کلیســا بــود‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۲۹‬تیلــدی‬ ‫همــراه بــا چنــد تــن دیگــر از شــخصیت های سیاســی مجــار از جملــه‬ ‫فرنتــس ناگــی عضــو حــزب (‪ )FKgP‬شــد و پــس از مــدت کوتاهــی‬ ‫معــاون اجرایــی ســازمان شــد‪.‬‬ ‫وی در ســال ‪ ۱۹۱۶‬ازدواج کــرد کــه حاصــل ایــن ازدواج ســه فرزنــد‬ ‫بــه نام هــای زولتــان تیلــدی جونیــور‪ ،‬ارشــبت تیلــدی و الشــلو تیلــدی‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫زندگی سیاسی و پس از ان‬ ‫تیلــدی در ســال ‪ ۱۹۳۳‬عضــو پارلمــان مجارســتان شــد و در ســال های ‪ ۱۹۳۶‬و ‪۱۹۳۹‬‬ ‫نیــز مجــددا ً بــه عضویــت در پارلمــان انتخــاب شــد‪ .‬او بــر دولــت میکلــوش هورتــی‬ ‫فشــار اورد تــا از جنــگ جهانــی دوم بیــرون بیایــد‪ .‬پــس از ایــن کــه مجارســتان‬ ‫توســط نازی هــا اشــغال شــد‪ ،‬تیلــدی مجبــور بــه فــرار و زندگــی مخفیانــه شــد‪ .‬پــس‬ ‫از اینکــه ارتــش ســرخ مجارســتان را ازاد کــرد‪ ،‬تیلــدی رهبــر حــزب ‪ FKgP‬شــد‪ .‬وی‬ ‫از ‪ ۱۵‬نوامبــر ‪ ۱۹۴۵‬تــا ‪ ۱‬فوریــه ‪ ۱۹۴۶‬نخســت وزیر و پــس از ان تــا ‪ ۳‬اوت ‪۱۹۴۸‬‬ ‫رئیس جمهــور مجارســتان بــود‪.‬‬ ‫تیلــدی در ‪ ۳۱‬ژوئیــه ‪ ۱۹۴۸‬و پــس از ان کــه پســرخوانده اش بــه اتهــام فســاد و‬ ‫زنــا دســتگیر شــد‪ ،‬اســتعفا داد‪ .‬تــا تاریــخ ‪ ۱‬مــه ‪ ۱۹۵۶‬در بوداپســت در بازداشــت‬ ‫خانگــی بــود‪ .‬در دوران انقــاب ‪ ۱۹۵۶‬مجارســتان بــه عنــوان وزیــر امــور خارجــه در‬ ‫دولــت ائتالفــی منصــوب شــد امــا پــس از شکســت انقــاب توســط نیروهــای شــوروی‬ ‫دســتگیر شــد‪ .‬در ‪ ۱۵‬ژوئــن ‪ ،۱۹۵۸‬تیلــدی در دادگاه امــره ناگــی و همدســتانش توســط‬ ‫دادگاه عالــی بــه شــش ســال حبــس محکــوم شــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬او در مــاه اوریــل‬ ‫ســال ‪ ۱۹۵۹‬بــه علــت بیمــاری مــورد عفــو قــرار گرفــت‪ .‬پــس از ان به طــور کامــل‬ ‫بازنشســته شــد تــا ان کــه در ‪ ۴‬اوت ‪ ۱۹۶۱‬در بوداپســت درگذشــت‪.‬‬ ‫یانوش کادار‬ ‫یانــوش کادار (زاده ‪ ۲۶‬مــه ‪ - ۱۹۱۲‬درگذشــته ‪ ۶‬ژوئیــه ‪ )۱۹۸۹‬رهبــر‬ ‫کمونیســت مجــار بــود و از ‪ ۱۹۵۶‬تــا زمــان بازنشســتگی در ‪ ۱۹۸۸‬قــدرت را‬ ‫در دســت داشــت‪ .‬دوره ‪ ۳۲‬ســاله رهبــری او در جمهــوری خلــق مجارســتان‬ ‫طوالنی تریــن و بیشــترین پوشــش را دارا بــود‪ .‬وی در دو دوره ‪۱۹۵۸-‎۱۹۵۶‬‬ ‫و ‪ ۱۹۶۵-‎۱۹۶۱‬بــه عنــوان نخســت وزیر و از ‪ ۱۹۸۸-‎۱۹۵۶‬در مقــام دبیــرکل‬ ‫حــزب کارگــران سوسیالیســت مجــار فعالیــت کــرد‪ .‬کادار نقشــی کلیــدی‬ ‫در انتقــال مجــدد سیاســت مجارســتان بــه طرفــداری از شــوروی پــس از‬ ‫ی ایفــا کــرد‪ .‬در مقایســه بــا سیاســتهای‬ ‫انقــاب ‪ ۱۹۵۶‬بــه رهبــری ایمــره نــا ْد ْ‬ ‫استالینیســتی پیشــین کــه ماتیــاش راکوشــی ســردمدار ان بــود‪ ،‬در زمــان کادار‬ ‫ـان محــدود‬ ‫نظــارت سیاســی در مجارســتان بــه حداقــل رســید و اجــازه ازادی بیـ ِ‬ ‫نیــز وجــود داشــت کــه بــه تبــع ان زندگــی فرهنگــی مــردم نیــز از ایــن فضــا‬ ‫بهره منــد می شــد‪ .‬بــرای دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی ســریعتر‪ ،‬دولــت کادار‬ ‫در اواخــر دهــه شــصت سیســتم جدیــدی از مدیریــت اقتصــادی غیرمتمرکــز‬ ‫را تصویــب کــرد کــه در ان بــه مدیــران کارخانه هــا و کشــاورزان ازادی عمــل‬ ‫بیشــتری بــرای اتخــاذ تصمیمــات اساســی داده شــد و در نتیجــه ان مجارســتان‬ ‫تبدیــل بــه یکــی از پــر رونق تریــن کشــورهای بلــوک شــرق گشــت‪.‬‬ ‫کادار بــا کاهــش ســامت و بــاال رفتــن ســن‪ ،‬از دبیــر کلــی حــزب بازنشســته‬ ‫شــد و تــا مــه ‪ ۱۹۸۹‬بــه صــورت تشــریفاتی در پســت ریاســت باقــی مانــد‪.‬‬ ‫او در ‪ ۶‬ژوئیــه ‪ ۱۹۸۹‬در ســن ‪ ۷۷‬ســالگی‪ ،‬ســه مــاه پیــش از پایــان رســمی‬ ‫سیســتم کمونیســتی درگذشــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪17‬‬ صفحه 17 ‫ماتیاش راکوشی‬ ‫ماتیــاش راکوشــی (زاده ‪ ۱۴‬مــارس ‪ - ۱۸۹۲‬درگذشــته ‪ ۵‬فوریــه ‪)۱۹۷۱‬‬ ‫سیاســت مدار کمونیســت مجــار بــود‪ .‬او در ســالهای ‪۱۹۵۶-‎۱۹۴۵‬‬ ‫بــه عنــوان دبیــرکل حــزب کمونیســت مجارســتان و پــس از ان حــزب‬ ‫کارگــران مجارســتان در قــدرت بــود و مــدت کوتاهــی‪ ،‬در ‪۱۹۵۳-‎۱۹۵۲‬‬ ‫ســمت نخس ـت وزیری جمهــوری خلــق مجارســتان را نیــز عهــده دار بــود‪.‬‬ ‫راکوشــی معــروف بــه «بهتریــن شــاگرد اســتالین»‪ ،‬بــرای اولیــن بــار‬ ‫اصطــاح تاکتیــک ســاالمی را پــس از پبــروزی کامــل بــر احــزاب غیــر‬ ‫کمونیســتی بــه معنــای حــذف الیــه الیــه دشــمنان همچــون بریــدن الیــه‬ ‫الیــه ســاالمی بــه کار بــرد‪.‬‬ ‫او بــا نــام ماتیــاش روزنفِلــد در شــهر ادا از امپراتــوری اتریش ‪ -‬مجارســتان‬ ‫(در صربســتان کنونــی) در خانــواده ای پرجمعیــت‪ ،‬از پــدر و مــادری یهــودی‬ ‫بــه دنیــا امــد‪ .‬بــه غیــر از خــودش دوازده خواهــر و بــرادر داشــت کــه فقــط‬ ‫ده نفرشــان بــه ســن بزرگســالی رســیدند‪ .‬از میــان انهــا تنهــا فرنتــس‬ ‫راکوشــی بــرادر جوانتــر بــه نقــش برجســته ای در سیاســت دســت پیــدا‬ ‫کــرده و در زمــان قــدرت بــرادرش مدیــر کل «کارخان ـهٔ اهنگــری و فــوالد‬ ‫ســازی ماتیــاش راکوشــی» بــود‪ .‬پدربــزرگ پــدری راکوشــی در انقــاب‬ ‫‪ ۱۸۴۸‬شــرکت جســته و پــس از شکســت انقــاب مجبــور بــه فــرار از‬ ‫روســتا شــده بــود‪ .‬پــدرش یــوژف روزنفِلــد حامــی سرســخت حــزب‬ ‫اســتقالل و ‪( ۴۸‬مخالفــان مصالحــه بــا اتریــش و ضــد حــزب لیبــرال)‬ ‫بــود کــه بــه ایــن جهــت در روســتا بــه او « ُکشـ ِ‬ ‫ـوت جهودهــا» می گفتنــد‪.‬‬ ‫روزنفِلــد نــام خانوادگــی اش را در ســال ‪ ۱۹۰۴‬بــه راکوشــی تغییــر داد‪.‬‬ ‫علی رغــم وضــع نامناســب اقتصــادی‪ ،‬راکوشــی تحصیــات خــود را در‬ ‫دبیرســتان بــا معــدل عالــی بــه پایــان بــرد و ســال ‪ ۱۹۱۰‬در بوداپســت‬ ‫وارد دانشــگاه اکادمــی شــرقی تجــارت شــد‪.‬‬ ‫ورود به سیاست‬ ‫در زمــان دانشــجویی او بــه حلقــه گالیلــه کــه کلــوپ دانشــجویان ماتریالیســت‪-‬‬ ‫اتئیســت رادیــکال در بوداپســت بــود‪ ،‬پیوســت و بــه عنــوان یــک سوسیالیســت‬ ‫تعلیــم دیــده و متعهــد در ‪ ۱۹۱۲‬از بوداپســت بازگشــت‪ .‬او در جنــگ جهانــی‬ ‫اول در ارتــش اتریش‪-‬مجارســتان جنگیــد و در طــی مــدت اســارت در ســیبری‪،‬‬ ‫فــرار از زنــدان و همزمــان بــا انقــاب روســیه‪ ،‬تمایــات بلشــویکی پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫پــس از بازگشــت بــه مجارســتان‪ ،‬در زمــره اولیــن اعضــای حــزب کمونیســت‬ ‫مجارســتان در نوامبــر ‪ ۱۹۱۸‬و پــس از ان از مــارس تــا اوت ‪ ۱۹۱۹‬در دولــت بــا‬ ‫کــون شــرکت کــرد و بعــد از ســقوط دولــت بــه ویــن گریخــت‪ .‬او بــا حمایــت‬ ‫بــا کــون بــه شــوروی رفتــه و بــا لنیــن دیــدار کــرد کــه راه پیشــرفت حرفـه ای‬ ‫را در ســالهای اتــی برایــش بــاز کــرد‪ .‬از ‪ ۱۹۲۰‬تــا ســال ‪ ۱۹۲۴‬کــه غیرقانونــی‬ ‫بــه مجارســتان بازگشــت در چندیــن جنبــش کمونیســتی از طــرف کمینتــرن در‬ ‫نقــاط مختلــف اروپــای مرکــزی و شــرقی شــرکت کــرده بــود‪ ،‬او در ســال ‪۱۹۲۵‬‬ ‫در بوداپســت زندانــی شــد و محاکمـه اش شــهرت جهانــی بــه همــراه داشــت تــا‬ ‫جایــی کــه بــه او لقــب «دیمیتــروف مجارســتان» دادنــد‪ .‬او پــس از پانــزده ســال‬ ‫بــا پرچمهایــی کــه تــزار در جریــان انقــاب ‪ ۱۸۴۸‬مجارســتان بــه دســت اورده‬ ‫بــود معاوضــه و در ‪ ۱۹۴۰‬بــه شــوروی فرســتاده شــد‪.‬‬ ‫در بازگشــت بــه شــوروی او مــورد اســتقبال گــرم اســتالین قــرار گرفــت‪ .‬در‬ ‫همیــن ایــام نیــز بــا وکیــل مطلق ـه ای از تبــار یاقوتــی بــه نــام فِنیــا فیودورو ْونــا‬ ‫کورنیلــووا ازدواج کــرد‪.‬‬ ‫رهبری تا بازنشستگی‬ ‫از انجــا کــه در مجارســتان بیــن دو جنــگ فعالیتهــای کمونیســتی ممنــوع بود‪ ،‬بســیاری‬ ‫از کمونیســتها بــه شــوروی گریختــه و حتــی بــه شــهروندی ایــن کشــور درامدنــد‪،‬‬ ‫انهــا تعلیمــات ایدئولوژیکــی دیــده و مشــتاق اتخــاذ نســخه انقــاب لنیــن و اســتالین‬ ‫بــرای مجارســتان بودنــد‪ .‬وقتــی در انتهــای جنــگ بــا ارتــش ســرخ بــه مجارســتان‬ ‫بازگشــتند‪ ،‬تعــداد اعضــای حــزب از حــدودا ً ‪ ۳.۰۰۰‬در نوامبــر ‪ ،۱۹۴۴‬بــه ‪ ۵۰۰.۰۰۰‬در‬ ‫اکتبــر ‪ ۱۹۴۵‬نفــر افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫انهــا در ابتــدا از ایجــاد یــک دولــت ائتالفــی دموکراتیــک حمایــت می کردنــد ولــی‬ ‫پیــش از ایــن بــه رده هــای بــاالی دولــت نفــوذ کرده بودنــد‪ .‬مقامــات شــوروی‪،‬‬ ‫راکوشــی را بــرای ســازماندهی حــزب کمونیســت مجارســتان مامــور کردنــد و او در ‪۳۰‬‬ ‫ژانویــه ‪ ۱۹۴۵‬بــا قطــار وارد دبرتســن شــد‪ .‬هنگامیکــه در ‪ ۳۱‬ژانویه ‪ ۱۹۴۶‬مجارســتان‬ ‫بــه یــک جمهــوری تبدیــل گشــت‪ ،‬راکوشــی‪ ،‬معــاون نخســت وزیر معرفــی شــد و‬ ‫ـکوی او وزارت کشــور را تصاحــب کــرد و بــا ایــن‬ ‫الســلو رایــک‪ ،‬رفیــق دوران مسـ‬ ‫ِ‬ ‫پســت عمـ ً‬ ‫ا پلیــس‪ ،‬دادگاه مــردم و ادارات شــهرداری تحــت کنتــرل کمونیســتها قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫حــزب خــرده مالــکان گــه یــک گــروه سیاســی راســت میانــه بــر اســاس ارزشــهای‬ ‫مســیحی و نماینــده خواســته های مــاکان کوچــک بــود‪ ،‬در نوامبــر ســال ‪۱۹۴۵‬‬ ‫اکثریــت اراء را بــه دســت اورد ولــی عمـ ً‬ ‫ا نتوانســت جایــگاه قابــل توجهــی در قــدرت‬ ‫ِ‬ ‫اکثریــت کرســی های پارلمــان را به دســت اورد‪.‬‬ ‫یــا‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪18‬‬ صفحه 18 ‫ـرخ همیشــه حاضــر‪،‬‬ ‫راکوشــی بــا اعمــال تاکتیــک ســاالمی و حمایــت ارتــش سـ ِ‬ ‫تقریبــاً همــه مخالفــان را از ســر راه حــذف کــرد‪ .‬رایج تریــن تهمــت او بــه‬ ‫مخالفــان سیاســی‪ :‬همــکاری بــا فاشیس ـت ها یــا بدعهــدی بــا جمهــوری بــود‪.‬‬ ‫بیــن ســالهای ‪ ۱۹۵۳-‎۱۹۴۸‬تعــداد کمونیســتهایی کــه زیــر تیــغ اعــدام رفتنــد‬ ‫حتــی از دوره زمامــداری میکلــوش هورتــی‪ ،‬کــه هــر فعالیــت کمونیســتی قدغــن‬ ‫بــود نیــز پیشــی گرفــت‪ .‬در ایــن دوره نزدیــک بــه ‪ ۳۵۰.۰۰۰‬نفــر از حــزب‬ ‫اخــراج شــدند و راکوشــی و دایــره نزدیکــش شــیوه‪ -‬حکومــت تمامیت خــواه از‬ ‫نســخه مارکسیسم‪-‬لنینیســم را در اداره دولتــی تحمیــل کــرده و ان را بــر تمــام‬ ‫ابعــاد فرهنگــی و اجتماعــی گســترش دادنــد‪.‬‬ ‫شــرکت در جنــگ جهانــی دوم صدمــات گســترده و عواقــب جــدی اقتصــادی و‬ ‫اجتماعــی بــرای مجارســتان بــه همــراه داشــت و باالتــر از ان موظــف بــه پرداخت‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیــون دالر بــه شــوروی‪ ،‬چکســلواکی و یوگســاوی در طــول شــش ســال‬ ‫نیــز شــد‪ .‬در چنیــن شــرایطی کشــور زیــر بــار برنامه هــای ســنگینی بــرای‬ ‫صنعتی شــدن رفــت و اهــداف غیــر واقــع بینانــه اقتصــادی در برنامــه پنج ســاله‬ ‫در ‪ ۱۹۵۱‬گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫در اوت ‪ ۱۹۵۲‬راکوشــی نخســت وزیر شــد ولــی در ژوئــن ‪ ۱۹۵۳‬مــدت کمــی‬ ‫ی کــه سیاســتهای مالیمتری داشــت‪،‬‬ ‫پــس از مــرگ اســتالین بــه نفــع ایمــره نــا ْد ْ‬ ‫کنــار رفــت‪ .‬امــا همچنــان رئیــس حــزب باقــی مانــد تــا اینکــه در مــارس ‪،۱۹۵۵‬‬ ‫توانســت کرملیــن را متقاعــد بــه اعمــال مجــدد سیاســتهای استالینیســتی کنــد و‬ ‫ایمــره نــادی از حــزب اخــراج و از پســت نخس ـت وزیری منفصــل شــد‪.‬‬ ‫در گــزارش محرمانــه خروشــچف‪ ،‬اســتالین زدایی رســماً مطــرح و مــورد ارج قــرار‬ ‫ـی‬ ‫ـی قربانـ ِ‬ ‫گرفــت و بــا توجــه بــه سیاســتهای جدیــد بســیاری از زندانیــان سیاسـ ِ‬ ‫استالینیســم ازاد شــدند‪ .‬در ژوئیــه ‪ ۱۹۵۶‬راکوشــی از ریاســت حــزب برکنــار شــد‬ ‫و بــه بهانــه مــداوای پزشــکی بــه مســکو ســفر کــرد‪ .‬بــه جــای وی ا ِرنــو ِگــرو‪،‬‬ ‫وابســته نزدیکــش عهــده دار ریاســت حــزب شــد‪.‬‬ ‫درگذشت‬ ‫از ژوئیــه ‪ ،۱۹۵۶‬بقیــه عمــر او در شــوروی ســپری شــد‪ .‬کمــی پیــش از مــرگ در‬ ‫‪ ،۱۹۷۰‬بــه شــرط عــدم دخالــت در فعالیت هــای سیاســی بــه او اجــازه بازگشــت‬ ‫بــه مجارســتان داده شــد ولــی نپذیرفــت و ســرانجام در ‪ ۱۹۷۱‬در گورکــی‪،‬‬ ‫نیژنی نووگــورود کنونــی درگذشــت‪ .‬پــس از مــرگ خاکســتر او به طــور خصوصــی در‬ ‫ش ِرتــی در بوداپســت دفــن شــد‪.‬‬ ‫گورســتان فارکا ‬ ‫راکوشــی بــه عنــوان یکــی از ســرکوبگرترین رهبــران دولتهــای اقمــاری شــوروی‬ ‫شــناخته می شــود‪ .‬دورهٔ رهبــری او سراســر ســرکوب ترســیم شده اســت بــه‬ ‫گونــه ای کــه نقدهــای خصوصــی از دولــت تنبیــه بــه همــراه داشــت و همســایه از‬ ‫همســایه گــزارش م ـی داد‪ .‬او بــا نهادینــه کــردن سیاســتهای استالینیســتی مســبب‬ ‫اعــدام و حبــس هــزاران نفــر در مجارســتان بوده اســت‪ .‬راکوشــی همچنیــن بــا‬ ‫کــردن کشــوری کــه به طــور ســنتی کشــاورزی‬ ‫ســنگین صنعتــی‬ ‫برنامه هــای‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫محســوب می شــد تغییــرات بنیادیــن اقتصــادی و اجتماعــی در مجارســتان ایجــاد‬ ‫کــرد‪ .‬پــس از انقــاب ‪ ۱۹۵۶‬کــه در نتیج ـهٔ ایــن سیاســتها بــه وقــوع پیوســت‪ ،‬در‬ ‫ـدی رهبــری‪ ،‬یانــوش کادار بــا مالیمــت بیشــتری بــه اداره امــور پرداخــت‪.‬‬ ‫دوران بعـ ِ‬ ‫السلو رایک‬ ‫الســلو رایــک ( ‪ ۸‬مــارس ‪ ۱۵ - ۱۹۰۹‬اکتبــر ‪ )۱۹۴۹‬سیاســت مدار‬ ‫کمونیســت مجــار بــود‪.‬‬ ‫رایــک پــس از جنــگ جهانــی دوم ابتــدا در رده های بــاالی حزب کمونیســت‬ ‫مجارســتان و بعــدا ً در ‪ ۱۹۴۸-‎۱۹۴۶‬بــه عنــوان وزیــر کشــور منصــوب‬ ‫شــد‪ .‬او در ســازماندهی اولیــن دادگاه هــای نمایشــی نقــش داشــت و یکــی‬ ‫از مجریــان تاکتیــک ســاالمی بــود‪ .‬امــا پــس از مدتــی ماتیــاش راکوشــی‬ ‫کــه او را تهدیــدی بــرای قــدرت خــود می دیــد بــه او اتهــام جاسوســی‬ ‫بــرای مارشــال تیتــو زد‪ .‬رایــک ســرانجام در ‪ ۱۹۴۸‬اعــدام شــد‪.‬‬ ‫فرنتس ساالشی‬ ‫فرنتــس ساالشــی (زاده ‪ ۶‬ژانویــه ‪ - ۱۸۹۷‬درگذشــته ‪ ۱۲‬مــارس‬ ‫‪ )۱۹۴۶‬سیاســت مدار مجــار بــود کــه بــه عنــوان جنایتــکار جنگــی در‬ ‫دادگاه مردمــی بوداپســت محکــوم بــه اعــدام شــد‪ .‬شــش مــاه پیــش از‬ ‫پایــان جنــگ‪ ،‬ارتــش المــان مجارســتان را اشــغال و میکلــوش هورتــی‪،‬‬ ‫نایب الســلطنه بــه اجبــار برکنــار شــد‪ ،‬پــس از ان ساالشــی بــه عنــوان‬ ‫رئیــس کشــور و نخس ـت وزیر دولــت وحــدت ملــی پادشــاهی مجارســتان‬ ‫قــدرت را بــر دســت گرفــت‪ .‬او در ایــن چنــد مــاه از ‪ ۱۹۴۴‬تــا ‪ ۱۹۴۵‬رئیس‬ ‫حــزب صلیــب پیــکان‪ ،‬رهبــر ملــت و رئیــس دولــت نــازی مجارســتان بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪19‬‬ صفحه 19 ‫نظام اموزشی مجارستان‬ ‫جعفر محمدهاشم‬ ‫کشــور مجارســتان از جملــه کشــورهایی مــی باشــد کــه سیســتم‬ ‫نظــام اموزشــی در ان بــه صــورت توســعه یافتــه مــی باشــد و‬ ‫نســبت بــه برخــی از کشــورها در الویــت قــرار دارد‪ .‬سیســتم نظــام‬ ‫اموزشــی در کشــور مجارســتان هماننــد بســیاری از دیگــر کشــورها‬ ‫بــه دوره ابتدایــی؛ متوســطه و امــوزش عالــی تقســیم مــی شــود‪ .‬در‬ ‫نظــر داشــته باشــید کــه تحصیــل از مقطــع ابتدایــی تــا متوســطه‬ ‫کامــا اجبــاری اســت و دانــش امــوزان مــی تواننــد از سیســتم‬ ‫نظــام اموزشــی رایــگان نیــز بهــره منــد شــوند‪.‬‬ ‫پــس از پشــت ســر گذاشــتن دوره ابتدایــی و متوســطه و همچنیــن قبولــی در ازمــون‬ ‫ورودی‪ ،‬دانــش امــوزان قــادر بــه ورود بــه دانشــگاه خواهنــد بــود‪ .‬همانطــور کــه‬ ‫گفتــه شــد سیســتم اموزشــی در مجارســتان شــامل دوره ابتدایــی؛ دوره دبیرســتان‬ ‫و امــوزش عالــی اســت‪ .‬تحصیــل در مقطــع ابتدایــی شــامل دو دوره مــی شــود کــه‬ ‫از ســن ‪ 6‬ســالگی اغــاز مــی شــود‪ .‬پــس از ان دوره دبیرســتان یــا همــان متوســطه‬ ‫اســت کــه طــول ان ‪ 6-4‬ســال خواهــد بــود‪ .‬تحصیــات عالــی؛ شــامل تحصیــل‬ ‫در کالــج و دانشــگاه مــی شــود کــه طــول دوره تحصیــل در دانشــگاه هــا از ‪ 4‬تــا ‪5‬‬ ‫ســال متغیــر مــی باشــد‪.‬‬ ‫سیســتم نظــام اموزشــی در دانشــگاه هــای مجارســتان بــه گونــه ای اســت کــه‬ ‫بــا سیســتم هــای نظــام اموزشــی در امریــکا هماهنگــی دارد و تمامــی دوره هــا در‬ ‫ان بــه صــورت ترمــی و واحــدی نیــز ارائــه مــی شــود‪ .‬هــر ســال تحصیلــی شــامل‬ ‫دو تــرم پاییــز و بهــار مــی باشــد کــه تــرم پاییــز از از اکتبــر تــا ژانویــه و تــرم‬ ‫بهــار از فوریــه تــا ژوئــن مــی باشــد‪ .‬زبــان تدریــس و تحصیــل در دانشــگاه هــای‬ ‫مجارســتان انگلیســی و مجــاری خواهــد بــود‪ .‬طــول دوره پزشــکی ‪ 6‬ســاله و دوره‬ ‫دندانپزشــکی ‪ 5‬ســاله مــی باشــد‪.‬‬ ‫متوسطه‬ ‫امــوزش دوره متوســطه در مجارســتان ‪ 4‬ســال طــول مــی کشــد‪ .‬بــه طــور‬ ‫کلــی ســه نوع مدرســه در مجارســتان وجود دارد کــه شــامل‪Gimnázium :‬؛‬ ‫‪ Szakközépiskola‬و ‪ Szakmunkáské‬و ‪ Szakiskolapzo‬میباشد‪.‬‬ ‫پــس از اتمــام دوره متوســطه‪ ،‬از دانــش امــوزان ازمــون فــارغ التحصیلــی‬ ‫‪ Matura‬یــا ازمــون نهایــی ‪ érettségi‬بــه مجارســتانی میگیرنــد کــه‬ ‫شــامل‪ :‬ازمــون کتبــی در ریاضیــات‪ ،‬امتحانــات شــفاهی و کتبــی در ادبیــات‬ ‫و دســتور زبــان‪ ،‬زبــان خارجــی‪ ،‬تاریــخ یــا ازمــون شــفاهی در یــک موضوع‬ ‫بــه انتخــاب دانــش امــوز خواهــد بــود‪ .‬ایــن ازمــون هــا بــه عنــوان یــک‬ ‫ازمــون ورود بــه دانشــگاه هــا و کالــج نیــز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪| 53‬راز شقایق| ‪20‬‬ ‫شماره ‪54‬‬ صفحه 20 ‫اموزش عالی‬ ‫تحصیــات عالیــه در ایــن کشــور در دانشــگاها وکالــج هــا امــکان پذیــر‬ ‫اســت (نظــام دوگانــه) ‪ .‬برخــی کالجهــا بــا دانشــگاهها بــه گونــه ای مرتبط‬ ‫اســت کــه بــه عنــوان دانشــکده ان دانشــگاه فعالیــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫دانشــگاهها نیــز مــی تواننــد دروســی در ســطح دانشــکده ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫تحصیــل در کالــج هــا حداقــل ‪ 3‬ســال وحداکثــر ‪ 4‬ســال مــی باشــد در‬ ‫حالــی کــه حداقــل طــول دوره در دانشــگاهها ‪ 4‬ســال وحداکثــر ‪ 5‬ســال می‬ ‫باشــد ‪.‬البتــه بــرای رشــته پزشــکی اســتثناء طــول دوره ‪ 6‬ســال می باشــد‪.‬‬ ‫فقــط در دانشــگاهها مــدرک ‪( Egyetemi oklevel‬مــدرک دانشــگاهی)‬ ‫اعطــاء می گــردد‪ .‬دانشــگاهها ‪ 3‬دوره دکتــرای تخصصــی ‪ Ph.D‬کــه طــول‬ ‫دوره بیــن‪ 1-3‬ســالدارند و همچنیــن دوره هــای تحصیــات تکمیلــی نیــز‬ ‫ارائــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 1993‬دو موسســه وســازمان جهــت توســعه ونظــارت بــر امــوزش‬ ‫عالــی تاســیس یافــت‪ .‬کمیتــه ارزشــیابی مجارســتان (‪ )HAC‬و شــورای‬ ‫علمی امــوزش عالــی ‪)Hisher education scientific council) HESC‬‬ ‫از ســال ‪ 1999‬پــس از بازنگــری واصــاح ســاختار نظــام اموزشــی‪ ،‬تعــداد‬ ‫دانشــگاههای دولتــی کاهــش یافتنــد تعــداد موسســات و مراکــز امــوزش‬ ‫عالــی ‪ 89‬موسســه بــود کــه ‪55‬موسســه دولتــی و ‪ 28‬موسســه زیــر نظــر‬ ‫کلیســا و ‪ 6‬موسســه خصوصــی هســتند‪ .‬ولــی در حــال حاضــر بــر اســاس‬ ‫اطالعــات جدیــد ‪ 18‬دانشــگاههای دولتــی‪ 12 ،‬کالــج و ‪ 26‬کالــج و دانشــگاه‬ ‫کلیســایی و ‪ 9‬کالــج خصوصــی فعالیــت دارنــد ‪.‬نظــام جدیــد امــوزش عالــی‬ ‫از ســال ‪ 2003‬اجــرا شــده اســت در نظــام جدیــد دو مرحلــه ای ‪ 2‬نــوع‬ ‫دوره و مــدرک تحصیلــی ‪ Two eycle degree‬جایگزیــن نظــام دو تایــی‬ ‫‪ dual system‬مــی شــود و همگــی تابــع نظــام واحــدی شــده انــد ‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 2005‬ازمــون سراســری پایــان دوره دبیرســتان برگــزار شــده کــه‬ ‫جایگزیــن امتحــان ورودی نظــام امــوزش عالــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ازســال‪ 1996‬یــک نــوع دوره جدیدامــوزش عالــی درایــن کشــورایجادگردید‬ ‫بنــام دوره هــای امــوزش عالــی حرفــه ای ‪Akkredi tat iskolari redsrur‬‬ ‫‪ felsofoku szakkepzes‬کــه ایــن دوره در ارتبــاط بــا نظــام امــوزش عالــی‬ ‫مــی باشــد‪ .‬ایــن دوره بــه صــورت یــک دوره کوتــاه مــدت امــوزش عالــی‬ ‫پــس از دبیرســتان محســوب مــی گــردد وفقــط منجــر بــه اخــذ گواهــی‬ ‫حرفــه ای ‪ Bizonyitvan‬می گــردد‪ .‬دوره هــای ‪ 2‬ســاله بــه طــور معمــول‬ ‫توســط کالج هــا و بنــدرت توســط دانشــگاه ها ارائــه می گــردد و در بیشــتر‬ ‫مــوارد بــا همــکاری مــدارس متوســطه حرفــه ای فعالیــت می کنــد‪ .‬دوره هــای‬ ‫پیشــرفته تــر عملــی در مــدارس وموسســات امــوزش عالــی ‪/‬غیــر دانشــگاهی‬ ‫(‪ ) Foiskola‬ارائــه می گــردد‪ .‬طــول ایــن دوره هــا بیــن ‪ 4-3‬ســال می باشــد‬ ‫ومنجــر بــه اخــذ مــدرک ‪ Foiskola oklevel‬کــه در ســطح کالــج اســت‬ ‫می گــردد‪ .‬ایــن مــدرک کــه ممکــن اســت ‪ Bachelor‬نیــز نامیــده شــود و‬ ‫دارنــده ان مــی تواننــد وارد مقاطــع باالتــر اموزشــی عالــی وتخصصــی شــوند‪.‬‬ ‫در برخــی مــدارس ودانشــگاه ها نیــز دروســی در ســطح کالــج ارائــه گــردد ‪.‬‬ ‫تحصیــل در دانشــگاه ها شــامل ‪ 6-4‬ســال تحصیــل همــراه بــا رائــه پایــان‬ ‫نامــه و شــرکت در امتحانــات نهایــی مــی باشــد‪ .‬پــس از اتمــام دوره وطــی‬ ‫مراحــل فــوق ‪،‬مــدرک ‪ (Oklevel /egyetemi oklevel‬مــدرک دانشــگاهی)‬ ‫کــه ‪ Master‬نیــز نامیــده مــی شــود اعطــاء میگــردد کــه دارنــده ان می تواننــد‬ ‫وارد مقطــع باالتــر تحصیلــی ‪( Szakiranyu tovabbkepzesi oklevel‬مقطع‬ ‫تخصصــی دانشــگاهی) و پــس از ‪ 3-1‬ســال تحصیــل مــی شــوند‪.‬‬ ‫اموزشهای غیر رسمی‬ ‫اموزشــهای غیــر حضــوری ( از راه دور) توســط موسســات ومراکــز معتبــر‬ ‫ارائــه مــی گــردد‪ .‬اموزشــهای غیــر رســمی دیگــری توســط مراکــز‬ ‫وموسســات صنعتــی واژانســهای دولتــی ســازمانهای اجتماعــی و مراکــز‬ ‫مدیریتــی ارائــه مــی شــود‪ .‬دوره هــای شــبانه وامــوزش بزرگســاالن نیــز‬ ‫توســط مراکــز وموسســات عالــی ارائــه مــی گــردد کــه مــدرک دیپلــم‬ ‫اعطــاء می گــردد‪.‬‬ ‫‪| 53‬راز شقایق| ‪21‬‬ ‫شماره ‪54‬‬ صفحه 21 ‫بهترین مدارس و دانشگاه های مجارستان‬ ‫در دانشــگاه هــای مجارســتان دانشــجویان خارجــی ایــن امــکان را دارنــد کــه در تمامــی‬ ‫رشــته هــای پزشــکی یــا فنــی مهندســی تحصیــل کننــد معرفــی بهتریــن دانشــگاه هــای‬ ‫مجارســتان کــه در رشــته هــای مــورد نظــر دروســی را ارائــه مــی دهنــد کمــک خوبــی بــه‬ ‫کســانی اســت کــه قصــد ادامــه تحصیــل در ایــن کشــور را دارنــد‪ .‬در ایــن کشــور یــک‬ ‫دانشــگاه ‪ ۶‬زبانــه وجــود دارد کــه تنهــا دانشــگاه شــش زبانــه اروپــا اســت و رشــته هــای‬ ‫فنــی و مهندســی در ایــن دانشــگاه بــه زبــان هــای المانــی‪ ،‬انگلیســی‪ ،‬ایتالیایــی‪ ،‬فرانســه‪،‬‬ ‫مجــاری و روســی ارائــه مــی شــود کــه در ایــن دانشــگاه هــر دانشــجویی مــی توانــد زبــان‬ ‫مــورد نظــر خــود را انتخــاب کــرده و ادامــه تحصیــل دهــد‪.‬‬ ‫دانشگاه بین المللی مهندسی بوداپست‬ ‫یکــی از معــروف تریــن دانشــگاه هــای فنــی و مهندســی در اروپــای مرکــزی‬ ‫دانشــگاه بیــن المللــی فنــی و مهندســی بوداپســت اســت کــه در ســال ‪۱۷۸۲‬‬ ‫بنــا شــده و همــان طــور کــه گفتــه شــد بــه ‪ ۶‬زبــان المانــی‪ ،‬ایتالیایــی‪،‬‬ ‫انگلیســی‪ ،‬فرانســوی و روســی در ان دروس رشــته هــای گوناگــون تدریــس‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫رشــته هــای موجــود در ایــن دانشــگاه در مقاطــع لیســانس‪ ،‬فــوق لیســانس‬ ‫و دکتــرا شــامل‪ :‬رشــته هــای ســاختمان‪ ،‬طراحــی منطقــه ای و شــهری‪،‬‬ ‫پالســتیک صنعتــی‪ ،‬رشــته هــای شــیمی الــی و بیولوژیــک‪ ،‬تکنولــوژی‬ ‫غذایــی‪ ،‬رشــته هــای راه و راه اهــن‪ ،‬ســازه‪ ،‬رشــته قــدرت‪ ،‬مهندســی نــرم‬ ‫افــزار‪ ،‬مهندســی ســخت افــزار‪ ،‬مهندســی کامپیوتــر‪ ،‬میکروالکترونیــک‪،‬‬ ‫کنتــرل و تجهیــزات‪ ،‬رشــته هــای تولیــد‪ ،‬مدیریــت صنعتــی‪ ،‬صنایــع غذایــی و‬ ‫شــیمیایی ‪ ،‬ریاضیــات‪ ،‬رشــته هــای مهندســی حمــل و نقــل‪ ،‬مهندســی هســته‬ ‫ای‪ ،‬تکنولــوژی هســته ای‪ ،‬تربیــت معلــم‪ ،‬مدیریــت‪ ،‬ارتباطــات و چندیــن‬ ‫رشــته دیگــر از جملــه رشــته هایــی هســتند کــه در دانشــکده هــای ایــن‬ ‫دانشــگاه تدریــس مــی شــوند‪.‬‬ ‫هزینــه شــهریه در مقطــع کارشناســی بــرای هــر ســال ‪ ۶۰۰۰‬یــورو اســت و بــرای مقطــع کارشناســی ارشــد مبلــغ ‪ ۷۰۰۰‬تــا ‪ ۹۰۰۰‬یــورو اســت و در دوره دکتــرا هــم‬ ‫حــدودا همیــن مبلــغ اســت کــه در ایــن دوره هــا بصــورت اقســاط در دو قســط دریافــت مــی شــود‪ .‬دانشــکده هــای ایــن دانشــگاه کــه یکــی از بهتریــن دانشــگاه های‬ ‫مجارســتان اســت همــه دارای امکانــات خوبی هســتند‪.‬‬ ‫دانشگاه فنی و مهندسی میشکولس‬ ‫یکــی دیگــر از بهتریــن دانشــگاه هــای مجارســتان دانشــگاه فنــی و مهندســی میشــکولس‬ ‫اســت کــه از قدیمــی تریــن دانشــگاه هــای ایــن کشــور و در جنــوب کشــور مجارســتان و‬ ‫در شــهر میشــکولس اســت‪ .‬ایــن دانشــگاه کــه در محــدوده مــرز کشــور کرواســی اســت؛‬ ‫تحصیــل در ان بــه زبــان انگلیســی و مجــاری اســت و گــروه هــای تحصیلــی فنــی و مهندســی‬ ‫و رشــته هــای هنــر و موســیقی و حقــوق در ان بــه تحصــل مشــغول هســتند‪ .‬همچنیــن در ایــن‬ ‫دانشــگاه رشــته ی کامپیوتــر بــه زبــان انگلیســی تدریــس مــی شــود و رشــته ی موســیقی بــه‬ ‫هــر دو زبــان مجــاری و انگلیســی اســت‪ ،‬رشــته ی حقــوق بــه زبــان مجــاری و انگلیســی و‬ ‫رشــته هــای علــوم انســانی هــم بــه زبــان انگلیســی و مجــاری تدریــس مــی شــود‪ .‬شــهریه‬ ‫مقطــع لیســانس بــرای هــر ســال ‪ ۶۰۰۰‬یــورو اســت و هزینــه هــای زندگــی و اقامــت در‬ ‫شــهر میشــکولس مجارســتان نســبتا پاییــن اســت و بــرای دانشــجویان مناســب اســت‪ .‬ایــن‬ ‫دانشــگاه از بهتریــن دانشــگاه هــای مجارســتان بــرای ادامــه تحصیــل دانشــجویان غیــر بومی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کالج بین المللی بوداپست‬ ‫یکــی دیگــر از قدیمــی تریــن مراکز اموزشــی و موسســات امــوزش عالی مجارســتان‬ ‫کــه از بهتریــن دانشــگاه هــای مجارســتان هــم هســت کالــج بیــن المللــی بوداپســت‬ ‫اســت کــه در ان دوره هــای پیــش دانشــگاهی و امــاده ســازی پیــش پزشــکی هــم‬ ‫برگــزار مــی شــود و یکــی از مراکــز معتبــر علمــی اروپایــی اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪22‬‬ صفحه 22 ‫دانشگاه علوم پزشکی سملوایز بوداپست‬ ‫اگــر قصــد داریــد یــک دانشــگاه بــا قدمــت بــاال و معتبــر را بــرای ادامــه‬ ‫تحصیــل انتخــاب کنیــد دانشــگاه علــوم پزشــکی ســملوایز بوداپســت‬ ‫بهتریــن گزینــه اســت‪ .‬ایــن دانشــگاه کــه از معتبرتریــن مراکــز علمــی و‬ ‫دانشــگاههای علــوم پزشــکی مرکز اروپــا در پایتخت کشــور مجارســتان‬ ‫اســت بــه اســم پروفســور ســملوایز کاشــف وایتکــس اســت و مــورد‬ ‫تاییــد ایــران اســت‪ .‬در ایــن دانشــگاه رشــته هــای تحصیلــی بــه زبــان‬ ‫هــای المانــی و انگلیســی و مجــاری تدریــس مــی شــود‪ .‬رشــته هایــی‬ ‫کــه در مقاطــع کارشناســی‪ ،‬کارشناســی ارشــد و دکتــرا تدریــس مــی‬ ‫شــود شــامل‪ :‬رشــته ی رشــته ی پزشــکی‪ ،‬رشــته دنــدان پزشــکی‪،‬‬ ‫داروســازی‪ ،‬پرســتاری‪ ،‬مامایــی‪ ،‬فیزیوتراپــی‪ ،‬تربیــت بدنــی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫دانشــگاه از بهتریــن دانشــگاه هــای مجارســتان در تمــام مقاطــع اســت‪.‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی سنت جورجی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرت ســنت جورجــی که در شــهر ســگد‬ ‫قــرار دارد یکــی از بهتریــن دانشــگاه هــای مجارســتان در یــک‬ ‫نقطــه زیبــا و جــذاب ایــن کشــور اســت‪ .‬ســگد شــهر کوچکــی در‬ ‫حاشــیه رودخانــه دانــوب اســت‪ .‬رتبــه ایــن دانشــگاه ‪ ۲۰۰‬اســت‬ ‫و تدریــس کلیــه رشــته هــا در ان بــه زبــان انگلیســی و مجارســتانی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کالج سوینبرن بوداپست‬ ‫ایــن کالج کــه در شــهر بوداپســت قــرار دارد شــعبه ای از دانشــگاه‬ ‫ســوینبرن اســترالیا اســت و از بهتریــن دانشــگاه هــای مجارســتان‬ ‫اســت کــه در مقطــع کارشناســی تدریــس بــه زبــان انگلیســی‬ ‫اســت و رشــته هــای مدیریــت توریســم‪ ،‬مدیریــت اطالعــات‬ ‫دانشــجو مــی پذیــرد‪.‬‬ ‫دانشگاه اتوش لورند در بوداپست‬ ‫دانشــگاه اتــوش لورند در بوداپســت در ســال ‪ ۱۶۳۵‬در شــهر بوداپســت‬ ‫بوســیله پیتــر پازمانــی ایجــاد شــد کــه اوایــل فقــط دانشــکده هنــر و‬ ‫الهیــات بــود ولــی بعدهــا دانشــکده حقــوق و دانشــکده پزشــکی هــم‬ ‫در ان بوجــود امــد‪ .‬تدریــس در دانشــگاه اتــوش لورنــد بوداپســت بــه‬ ‫زبــان هــای انگلیســی و مجــاری اســت و ایــن دانشــگاه کــه یکــی از‬ ‫بهتریــن دانشــگاه هــای مجارســتان اســت در رشــته هــای زیســت‬ ‫شناســی‪ ،‬ادبیــات و زبــان شناســی دانشــجو مــی پذیــرد‪.‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی دبرسن‬ ‫در ایــن دانشــگاه رشــته هــای پزشــکی و دنــدان پزشــکی بــه زبــان‬ ‫انگلیســی برگــزار مــی شــود در هر ســه مقطــع کارشناســی‪ ،‬کارشناســی‬ ‫ارشــد و دکتــرا کالس برگــزار مــی شــود و رشــته هــای پزشــکی‪ ،‬دنــدان‬ ‫پزشــکی در ان تدریــس مــی شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪23‬‬ صفحه 23 ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫نظام حقوقی مجارستان‬ ‫مجارســتان کشــوری بــا قانــون اساســی مســتقل و دموکراتیــک اســت کــه‬ ‫تحــت حاکمیــت قانــون اداره مــی شــود‪ .‬سیســتم حقوقــی مجارســتان مبتنــی‬ ‫بــر قانــون اساســی جدیــد مجارســتان اســت کــه از اول ژانویــه ‪ 2012‬بــه‬ ‫مرحلــه اجــرا درامــد‪.‬‬ ‫براســاس قانــون اساســی ‪ ،‬مجارســتان یــک جمهــوری پارلمانــی اســت‪.‬‬ ‫عملکــرد کشــور مجارســتان مبتنــی بــر اصــل تقســیم قــدرت اســت‪ .‬بدنــه‬ ‫عالــی قانونگــذاری مجلــس اســت ‪ ،‬قــدرت قــوه مجریــه بــه دولــت واگــذار‬ ‫شــده و دســتگاه قضایــی در سیســتم دادگاه هــا نهادینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫مجارســتان دارای سیســتم حقــوق مدنــی اســت و دادگاهها مســتقیماً مصوبات‬ ‫ایــن قانــون را تفســیر مــی کننــد‪ .‬منابــع قانــون مجارســتان شــامل مصوبــات‬ ‫پارلمــان ‪ ،‬احــکام دولــت و وزیــران اســت کــه فقــط در صــورت انتشــار در‬ ‫روزنامــه‪ ،‬رســمی هســتند‪.‬‬ ‫سیســتم حقوقــی جمهــوری مجارســتان قواعــد و مقــررات جهانــی و شــناخته‬ ‫شــده حقــوق بیــن الملــل را مــی پذیــرد و بایــد قوانیــن داخلــی و داخلــی ایــن‬ ‫کشــور را بــا تعهــدات فــرض شــده براســاس قوانیــن بیــن المللــی هماهنــگ‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫قانون اساسی‬ ‫قانــون عالــی جمهــوری مجارســتان قانــون اساســی اســت‪ .‬ایــن قانــون‬ ‫اساســی در ســال ‪ 1949‬بــه تحریــر درامــد و در ‪ 20‬اوت ‪ 1949‬بــه تصویــب‬ ‫رســید و در ‪ 23‬اکتبــر ‪ 1989‬بــه طــور کامــل اصــاح شــد‪ .‬اصالحــات در‬ ‫قانــون اساســی ‪ 2012‬در ژوئــن ‪ ،‬نوامبــر و دســامبر ‪ 2012‬و در مــارس و‬ ‫ســپتامبر ‪ 2013‬تصویــب شــد‪.‬‬ ‫دولــت وظیفــه تســلیم کــردن لوایــح الزم را بــرای تصویــب قانــون اساســی‬ ‫در مجلــس را بــرای ارائــه بــه عهــده دارد‪.‬‬ ‫قانــون اساســی مجارســتان قوانیــن و حقــوق کلــی ایــن کشــور را در بــر‬ ‫می گیــرد‪ :‬دولــت ایالتــی (دولــت ملــی ‪ ،‬دولتهــای محلــی و ســازمانهای مربوط‬ ‫بــه حمایــت از حقــوق) و لیســت حقــوق و وظایــف اساســی شــهروندان‪.‬‬ ‫فصل های قانون اساسی شامل موارد زیر است‪:‬‬ ‫احــکام عمومــی ‪ ،‬پارلمــان ‪ ،‬رئیــس جمهــور ‪ ،‬دولــت ‪ ،‬ارگانهــای نظارتــی‬ ‫مســتقل ‪ ،‬دادگاه قانــون اساســی ‪ ،‬دادگاه هــا ‪ ،‬دادســتانی ‪ ،‬کمیســیون حقــوق‬ ‫اساســی ‪ ،‬دولــت هــای محلــی ‪ ،‬امــور مالــی عمومــی ‪ ،‬نیروهــای دفاعــی‬ ‫مجارســتان ‪ ،‬پلیــس و خدمــات امنیــت ملــی ‪ ،‬تصمیــم گیــری در مــورد‬ ‫مشــارکت در عملیــات نظامــی ‪ ،‬دســتورات قانونــی ویــژه در صــورت بــروز‬ ‫بحــران ملــی و وضعیــت اضطــراری ‪ ،‬حقوق اساســی و تعهــدات شــهروندان ‪،‬‬ ‫اصــول انتخاباتــی ‪ ،‬ســرمایه کشــور ‪ ،‬ســمبل هــای ملــی جمهوری مجارســتان‬ ‫و احــکام اجــرای ان‪.‬‬ ‫پارلمان‬ ‫پارلمــان مجارســتان (مجلــس ملــی) یــک نهــاد قانونگــذاری اســت کــه‬ ‫دامنــه فعالیــت قانونــی ان گســترده اســت و ســاختار ان بصــورت یــک جانبــه‬ ‫و متشــکل از ‪ 386‬عضــو اســت‪ .‬نماینــدگان مجلــس بــرای چهــار ســال بــا‬ ‫رای عمومــی انتخــاب مــی شــوند‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر از ‪ 386‬کرســی کل ‪ 176 ،‬مــورد در انتخابــات حــوزه انتخابیــه‬ ‫انفــرادی تصمیــم گرفتــه مــی شــود ‪ ،‬در ســال ‪ 2010‬تعــداد ‪ 146‬نفــر بــر‬ ‫اســاس ‪ 20‬لیســت منطقــه ای (شهرســتان و شــهرداری) و ‪ 64‬کرســی بــر‬ ‫اســاس لیســت هــای ملــی انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫در حالــی کــه تعــداد نماینــدگان مجلــس حــوزه انتخابیــه واحــد ‪ 176‬اســت‪،‬‬ ‫تعــداد نماینــدگان فهرســت منطقــه ای و ملــی در انتخابــات بــه انتخابــات‬ ‫متفــاوت اســت ‪ ،‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬تعــداد کل نماینــدگان همیشــه بــه ‪210‬‬ ‫می رســد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪24‬‬ صفحه 24 ‫‪html.https://www.nyulawglobal.org/globalex/Hungary1‬‬ ‫انتخابــات عمومــی مجارســتان بــه شــکلی کــه گفتــه شــد اخریــن بــار در ســال ‪2014‬‬ ‫برگزارشــد و از دوره بعــدی‪ ،‬تعــداد نماینــدگان مجلــس بــه حــدود ‪ 200‬نفــر کاهــش‬ ‫یافــت‪.‬‬ ‫هــر شــهروند مجارســتانی در ســن ‪ 18‬ســالگی و باالتــر ‪ ،‬حــق رای دادن را دارد و در عیــن‬ ‫حــال واجــد شــرایط بــرای کاندیدا شــدن اســت‪.‬‬ ‫در مجلــس نظــارت قانونگــذاری در جلســات عمومــی از طریــق ســواالت و پرسشــنامه ها‬ ‫انجــام مــی شــود‪ .‬عــاوه بــر جلســات دوره ای ‪ ،‬کمیتــه هــای مجلــس (بصــورت موقــت و‬ ‫موقــت) نیــز نقــش مهمــی در نظــارت قــوه مجریــه دولــت دارنــد‪ .‬همچنیــن دســتگاه های‬ ‫نظــارت پارلمانــی فــردی ماننــد اداره حسابرســی کشــور و نهــاد کمیســری حقوق اساســی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫پارلمــان در صالحیــت خــود قانــون اساســی جمهــوری مجارســتان را تصویــب می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن قانــون همچنیــن قوانیــن را تنظیــم مــی کنــد‪ .‬معاهــدات بیــن المللــی را کــه‬ ‫از اهمیــت ویــژه ای بــرای روابــط خارجــی جمهــوری مجارســتان برخــوردار هســتند‬ ‫تصویــب می کنــد و رئیــس جمهــور ‪ ،‬نخســت وزیــر ‪ ،‬اعضــا و رئیــس دادگاه قانــون‬ ‫اساســی ‪ ،‬رئیــس دفتــر ملــی دادگســتری ‪ ،‬دادســتان کل ‪ ،‬کمیســر حقــوق بنیادیــن را‬ ‫انتخــاب می کنــد‪.‬‬ ‫دادگاه قانون اساسی‬ ‫دادگاه قانــون اساســی از ســال ‪ 1989‬بــه عنــوان نهــادی در مجارســتان وجــود داشــته‬ ‫و بــر مبنــای قانــون اساســی تاســیس شــده اســت‪ .‬دادگاه قانــون اساســی از اول‬ ‫ژانویــه ‪ 1990‬شــروع بــه فعالیــت کــرد‪ .‬صالحیــت‪ ،‬ســازماندهی و ســازماندهی ان‬ ‫توســط قانــون اساســی تعییــن می شــود‪.‬‬ ‫دادگاه قانــون اساســی بــر مشــروعیت مقــررات قانونــی نظــارت دارد‪ .‬هرگونــه قانــون‬ ‫یــا معیــار قانونــی کــه غیرقانونــی بــه نظــر برســد توســط دادگاه قانون اساســی فســخ‬ ‫می شــود‪ .‬در مــوارد تعریــف شــده توســط قانــون ‪ ،‬هــر کســی مــی توانــد دادرســی را‬ ‫در دادگاه قانــون اساســی اغــاز کنــد‪.‬‬ ‫دادگاه قانــون اساســی یــک هیئــت پانــزده عضــو اســت کــه هــر یــک بــه مــدت دوازده‬ ‫ســال توســط اکثریــت دو ســوم اعضــای پارلمــان انتخــاب مــی شــوند‪ .‬پارلمــان بــا‬ ‫اکثریــت دو ســوم اراء تمــام اعضــای پارلمــان‪ ،‬یــک عضــو دادگاه قانــون اساســی را به‬ ‫عنــوان رئیــس تــا زمــان مــدت مســئولیت اختیــار رئیــس جمهــور بــه عنــوان قاضــی‬ ‫انتخــاب می کنــد‪ .‬اعضــای دادگاه قانــون اساســی ممکــن اســت عضــو یــک حــزب‬ ‫سیاســی نباشــند یــا بــه فعالیــت سیاســی بپردازنــد‪.‬‬ ‫قانون وظایف اصلی دادگاه قانون اساسی را به شرح زیر تعریف می کند‪:‬‬ ‫ایــن امــر اســتانداردهای هنجــاری و نظــارت بــر قانــون اساســی قوانیــن را فراهــم‬ ‫می کنــد و اختالفــات بیــن حقــوق بیــن الملــل و داخلــی را اشــتی داده و در مــورد‬ ‫چالش هــای قانــون اساســی تصمیــم گیــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫تصمیماتــی راجــع بــه مباحــث مربــوط بــه مرجــع اتخــاذ مــی کنــد‪ .‬مســئولیت هــای‬ ‫عمومــی رئیــس دولــت و ســایر مقامــات دولتــی را تعییــن مــی کنــد و حــوزه هــای‬ ‫اختیــارات شــهرداری ها و مقامــات محلــی را تعییــن مــی کنــد و محدودیــت هــا در‬ ‫همــه پرس ـی های عمومــی را تفســیر مــی کنــد‪ .‬دادگاه قانــون اساســی تنهــا مجمــع‬ ‫در مجارســتان اســت کــه تصمیمــات ان بــرای همــه الــزام اور اســت‪ .‬هیــچ درخواســت‬ ‫داخلــی بــرای درخواســت تجدیــد نظــر در انهــا وجــود نــدارد‪ .‬احــکام دادگاه قانــون‬ ‫اساســی در روزنامــه رســمی منتشــر مــی شــود‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫شقایق|‪25‬‬ ‫|رازشقایق|‬ ‫‪|54‬راز‬ ‫شماره‪41‬‬ ‫شماره‬ ‫مجلــس بــا رای مثبــت بیــش از نیمــی از نماینــدگان حاضــر‬ ‫قوانیــن را تصویــب مــی کنــد‪ .‬بــرای اصــاح قانــون اساســی یــا‬ ‫بــرای تصویــب برخــی از تصمیمــات منــدرج در قانــون اساســی ‪،‬‬ ‫اراء تاییــد امیــز دو ســوم نماینــدگان مجلــس الزم اســت‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور ‪ ،‬دولــت ‪ ،‬هــر کمیتــه پارلمانــی و هر عضــو پارلمان‬ ‫ممکــن اســت قانونگــذاری را اغــاز کنــد‪ .‬حــق قانونگــذاری بــه‬ ‫مجلــس واگــذار شــده اســت‪ .‬ظــرف پانــزده روز ‪ -‬یــا اگــر رئیــس‬ ‫مجلــس درخواســت کنــد ‪ ،‬در مــدت پنــج روز از تصویــب قانــون ‪،‬‬ ‫رئیــس جمهــور ان را تاییــد کنــد و بــه تصویــب برســد‪.‬‬ ‫اعمــال مصــوب مجلــس بایــد در روزنامــه رســمی (مگیــار کوزلی)‬ ‫منتشــر شــود‪ .‬اعمــال مصوبــی مربــوط بــه دادگاه قانــون اساســی‪،‬‬ ‫دادگاه هــا ‪ ،‬دادســتانی ‪ ،‬کمیســیون حقــوق اساســی ‪ ،‬دولت هــای‬ ‫محلــی ‪ ،‬امــور مالــی عمومــی ‪ ،‬نیروهــای دفاعــی مجارســتان ‪،‬‬ ‫پلیــس و خدمــات امنیــت ملــی ‪ ،‬تصمیــم گیــری در مورد مشــارکت‬ ‫در عملیــات نظامــی ‪ ،‬دســتورات قانونــی ویــژه در صــورت بــروز‬ ‫بحــران ملــی و وضعیــت اضطــراری ‪ ،‬حقــوق اساســی و تعهــدات‬ ‫شــهروندان ‪ ،‬اصــول انتخاباتــی ‪ ،‬ســرمایه کشــور ‪ ،‬ســمبل های‬ ‫ملــی جمهــوری مجارســتان و احــکام اجــرای ان‪.‬‬ صفحه 25 ‫بوداپست پایتخت مجارستان‬ ‫میالد محمد هاشم‬ ‫بوداپـِــست پایتخــت‪ ،‬بزرگتریــن و پرجمعیت تریــن شــهر کشــور‬ ‫مجارســتان و مرکــز سیاســی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬تجــاری‪ ،‬صنعتــی و ترابــری‬ ‫ـش اُبــودا (بــودای قدیــم)‪،‬‬ ‫ایــن کشــور اســت‪ .‬بوداپســت از ســه بخـ ِ‬ ‫بــودا (تپــه ای و در کرانــه باختــری دانــوب)‪ ،‬و پســت (خــاف بــودا‬ ‫کامــ ً‬ ‫ا تخــت و ســمت خــاوری رود) تشــکیل شده اســت‪ .‬جمعیــت‬ ‫بوداپســت طبــق امــار اول ژانویــه ســال ‪ ۲۰۱۸‬برابر بــا ‪۱.۷۴۹.۷۳۴‬‬ ‫نفــر بوده اســت‪ .‬مســاحت شــهر حــدود ‪ ۵۲۵‬کیلومتــر مربــع و یــک‬ ‫واحــد مســتقل در تقســیمات کشــوری مجارســتان اســت‪.‬‬ ‫وداپســت یکــی از زیباتریــن شــهرهای اروپاســت‪ ،‬کــه هــر ســاله‬ ‫چنــد میلیــون گردشــگر از ان دیــدن می کننــد‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۱۷‬ایــن‬ ‫رقــم ‪ ۳.۸۲۳.۹۰۰۰‬نفــر گــزارش شده اســت‪ .‬بوداپســت میزبــان‬ ‫تعــدادی از میــراث ثبــت شــده در فهرســت جهانــی یونسکوســت‪،‬‬ ‫از ان میــان می تــوان اشــاره کــرد بــه‪ :‬چشــم انداز ســاحل دانــوب‬ ‫در مرکــز شــهر‪ ،‬قلعــه بــودا‪ ،‬خیابــان اندراشــی‪ ،‬میــدان قهرمانــان‪ ،‬پــل زنجیــر‪ ،‬پارلمــان مجارســتان‪ ،‬قلعــه ماهیگیــر‪ ،‬کلیســای ماتیــاش و خــط ‪ ۱‬متــروی بوداپســت‬ ‫(تاســیس ‪ )۱۸۹۶‬کــه دومیــن متــروی قدیمــی جهــان پــس از متــروی لنــدن اســت‪ .‬از جنبــه گردشــگری نیــز شــهر دارای بناهــای مهــم و تاریخیســت و از ان میــان‬ ‫می تــوان بــه پل هــا‪ ،‬گرمابه هــا و حمام هــای متعــدد تاریخــی‪ ،‬باســیلیکای ســنت اســتفان‪ ،‬بزرگتریــن کنیســه اروپــا در خیابــان دوهانْــی و خیلــی دیگــر اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫نام‬ ‫بوداپســت در زبــان مجــاری بوداپشــت خوانــده می شــود و بوداپســتی ها بــه‬ ‫صــورت محــاوره ای شــهر را بیشــتر پِشــت صــدا می کننــد‪ .‬از قدیــم دو شــهر‪،‬‬ ‫باهــم بــه نــام پِشــت‪-‬بودا معــروف بودنــد چــون غالبــاً نــام شــهر بزرگتــر اول‬ ‫صــدا می شــد‪ ،‬در عیــن حــال تلفــظ بودا‪-‬پشــت بــه زبــان مجــاری ســازگاری‬ ‫بیشــتری دارد‪ .‬اولیــن کســی کــه شــهر را بــا ایــن ترتیــب خوانــد‪ ،‬کنــت ایشــتوان‬ ‫ســچنی بــود‪ .‬وقتــی شــهر رســماً در ســال ‪ ۱۸۷۳‬از الحــاق بــودا‪ ،‬اُبــودا و پشــت‬ ‫تشــکیل شــد‪ ،‬طبیعت ـاً نــام بوداپشــت برایــش انتخــاب شــد‪ .‬نــام بــودا در زمــان‬ ‫ارپــاد بــه اکوئینکــوم اطــاق می شــد‪ .‬پــس از حملــه مغــول کــه قلعــه و قصــر روی‬ ‫تپــه گلــرت ســاخته شــد و شــهری در تپــه پدیــد امــد‪ ،‬ان را بــودا نامیــده و شــهر‬ ‫قدیمــی را اُبــودا‪ .‬پیشــوند «اُ» در مجــاری بــه معنــای قدیمیســت‪.‬‬ ‫خاســتگاه نــام بــودا و پســت مشــخص نیســت‪ .‬بــر اســاس یــک نظریــه‪ ،‬خاســتگاه‬ ‫ـی اب اســت کــه بــه لحــاظ زبانشــناختی‪،‬‬ ‫نــام بــودا از زبــان اســاوی ُودا بــه معنـ ِ‬ ‫ـی کلمــه از زبــان اســاوی امکان پذیــر نیســت و نظریــه‬ ‫اســتخراج ریشــه المانـ ِ‬ ‫رد شده اســت‪ .‬در مــورد پِســت ســه نظریــه وجــود دارد؛ ‪ -۱‬ریشــه نــام از زمــان‬ ‫باســتان بــه قلعــه ای در پســت مربــوط می شــده کــه بــه نقــل از بطلمیــوس‪،‬‬ ‫پِســیون (بــه یونانــی ‪ )Πέσσιον‬خوانــده می شده اســت‪ -۲.‬ریشــه برگرفتــه از‬ ‫کلمــه غــار (بــه اســاوی‪ пещера :‬یــا ‪ )peštera‬اســت‪ -۳ .‬ریشــه برگرفتــه از‬ ‫غــاری کــه درش اتــش می ســوزد یــا «کــوره اهکــی»‬ ‫اب و هوا‬ ‫اب و هــوای بوداپســت تفــاوت چندانــی بــا کلیــت اب و هــوای ســایر نقــاط‬ ‫مجارســتان نــدارد‪ .‬ایــن شــهر دارای اب و هوایــی معتــدل بــا بارندگــی هــای‬ ‫فــراوان ان اســت‪.‬‬ ‫متوســط​​دمــا ســاالنه در حــدود ‪ 11‬درجــه ســانتیگراد اســت و از متوســط​​مــاه‬ ‫ژوئیــه در ‪ 70‬درجــه فارنهایــت (حــدود ‪ 22‬درجــه ســانتیگراد) تــا کمتــر از ‪30‬‬ ‫درجــه فارنهایــت (حــدود ‪ 1-‬درجــه ســانتیگراد) اســت‪ .‬میانگیــن بارندگــی ســاالنه‬ ‫‪ 24‬اینــچ (‪ 600‬میلــی متــر) اســت‪ .‬بــارش بــرف زمســتانی مــی توانــد در بعضــی‬ ‫از ســالها ســنگین باشــد و دمــای ان ممکــن اســت زیــر ‪ 5‬درجــه فارنهایــت (‪15-‬‬ ‫درجــه ســانتیگراد) باقــی بمانــد امــا از طــرف دیگــر امــواج گرمــا همــراه بــا رطوبــت‬ ‫در تابســتان مــی تواننــد هــوا را تــا حــدود ‪ 30‬درجــه گــرم کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪26‬‬ صفحه 26 ‫تاریخ شهر بوداپست‬ ‫اولیــن ســکونتگاه جایــی کــه امــروز بوداپســت نامیــده می شــود مربــوط بــه‬ ‫ســلتی های ا ِراویســکی بــود کــه در قــرن یکــم میــادی توســط رومی هــا مغلــوب‬ ‫شــدند‪ .‬ســلتی ها کــه تقریبــاً بیشــتر فرادانــوب را اشــغال کــرده بودنــد دو مرکــز‬ ‫اصلــی داشــتند‪ :‬یکــی تپــه گلــرت واقــع در بــودا و دیگــری شــهری در اُبــودا بــه‬ ‫نــام اک‪-‬اینــک بــه معنــی «اب فــراوان»‪ ،‬بــه ایــن علــت کــه در کنــار چشــمه های‬ ‫اب معدنــی قــرار داشــت‪.‬‬ ‫بعــد از ورود رومیــان‪ ،‬ایــن شــهر کــه بــه اکوئینکــوم معــروف و مرکــز پانونیــای‬ ‫ســفلی شــد‪ ،‬دارای دو قســمت گردیــد یکــی اردوگاه نظامــی و دیگــری بخــش‬ ‫شــهری‪ .‬رومی هــا در انجــا جــاده‪ ،‬امفــی تئاتــر‪ ،‬حمــام و ویالهــای پیشــرفته ای‬ ‫حتــی بــا معیــار امــروزی ســاختند‪ .‬از نقــاط جالــب توجــه معمــاری شــهر می تــوان‬ ‫از خرابه هــای یــک سیســتم مجهــز بــه گرمایــش از کــف‪ ،‬ارگ ابــی‪ ،‬یــک‬ ‫مجموعــه گرمابــه قدیمــی و امفــی تئاتــری کــه بــا قطــر ‪ ۹۰‬متــر و گنجایــش‬ ‫‪ ۱۲۰۰۰‬تماشــاچی از کولوســئوم بزرگتــر بــود‪ ،‬نــام بــرد‪ .‬ســایت اکوئینکــوم امــروز‬ ‫در منطقــه اُبوداســت و کاوش هــای باستانشناســی زیــادی در ان انجــام گرفتــه و‬ ‫مــوزه اکوئینکــوم در ان دایــر اســت‪.‬‬ ‫در قــرن پنجــم میــادی هونهــا بــه ســرکردگی اتیــا‪ ،‬رومی هــا را بــا جنگ هــای‬ ‫خونینــی بیــرون راندنــد‪ .‬در زمــان فرمانروائــی‪ ،‬نــام او لــرزه بــر انــدام امپراتــور روم‬ ‫شــرقی و غربــی می انداخــت‪ .‬پــس از مــرگ اتیــا بــه ســال ‪ ،۴۵۳‬امپراتــوری او بــه‬ ‫ســرعت ســقوط کــرد و اقــوام ژرمــن و اوارهــا در ایــن مــکان و کنــار دانــوب ســاکن‬ ‫شــدند (دوران هجــوم بربرهــا)‪ .‬خاقانــات اوار در بیــن قــرن شــش و نــه میــادی‬ ‫در پانونیــا (مجارســتان امــروزی) چیــره شــدند‪ .‬پــس از ســقوط اوارهــا و شکســت‬ ‫امپراتــوری مقــدس روم در ســال ‪ ۸۲۹‬بلغارهــا در پانونیــا چیــره گشــته و دو قلعــه‬ ‫روبــروی هــم در بــودا و پســت بنــا کردنــد کــه در شــکل گیری بوداپســت امــروزی‬ ‫تاثیرگــذار اســت‪ .‬پــس از ان هفــت طایفــه مجــار بــه رهبــری ارپــاد متحــد شــده‬ ‫دوران اواخ ـ ِر باســتان‬ ‫و بلغارهــا را شکســت دادنــد؛ بنابرایــن در دوره مهاجرتهــا از‬ ‫ِ‬ ‫تــا ســال ‪ ۸۹۶‬ســال (ســال وطن گیــری مجارهــا) اقــوام زیــادی در بــودا و پســت‬ ‫ســکنی کردنــد‪ .‬در زمــان ورو ِد انهــا‪ ،‬در واقــع پانونیــا بــه زمینــی بالصاحــب بــدل‬ ‫گشــته و فقــط تعــداد پراکنــده ای از اوارهــا در ان ســکونت داشــتند‪ .‬تحقیقــات و‬ ‫کاوش هــا نشــان از اقامــت طایفــه ارپــاد در جریــره چپــل بــر رود دانــوب (نزدیــک‬ ‫محــل بوداپســت امــروزی) بــه عنــوان مرکــز فرماندهــی اش دارد‪ .‬باقــی طوایــف‬ ‫مجــار امــا در پانونیــا پراکنــده شــدند‪ .‬در زمــان فرماندهــی ارپــاد‪ ،‬مجارســتان (در‬ ‫حــدود ســال ‪ ۱۰۰۰‬میــادی) یــک دولــت مســیحی بــه نــام پادشــاهی مجارســتان‬ ‫بــا مرکزیــت اولیــه شــهر اســترگم و پــس از ان شــهر سِ ــکِ ش ف ِِهروار (قلعــه‬ ‫ســفید) شــد‪.‬‬ ‫در قــرن ‪ ۱۲‬میــادی بــودا و پســت بــه ُشــکر ســاکنان والونیایــی‪ ،‬فرانســوی و المانــی رونــق‬ ‫فــراوان گرفــت‪ .‬پــس از حملــه مغــول بــه اروپــا در ســال های‪ ۱۲۴۲-۱۲۴۱ ‎‬بــودا و پســت بــا‬ ‫خــاک یکســان شــده و ســاکنان دو شــهر قتل عــام شــدند‪ .‬مهاجــران المانــی دو شــهر را مجــددا ً‬ ‫احیــا کــرده و نــام بــودا را بــه اُفــن بــه معنــی کــوره بــه خاطــر وجــود غارهــای اهکــی زیــاد در‬ ‫ان تغییــر دادنــد‪.‬‬ ‫پــس از حملــه مغــوالن بــه دســتور بــای چهــارم دیوارهــای ســنگی در اطــراف شــهر و قصــر‬ ‫ســلطنتی در بــاالی ان روی تپه هــای بــودا بــرای دفــاع از شــهر ســاخته و در ســال ‪ ۱۳۶۱‬بــودا‬ ‫پایتخــت مجارســتان شــد‪ .‬اهمیــت بــودا از ایــن زمــان اغــاز شــد ولــی اُبــودا (بــودای قدیــم)‬ ‫همچنــان یــک شــهر مهــم باقــی مانــد مثـ ً‬ ‫ا دومیــن دانشــگاه مجارســتان (پــس از دانشــگاه پــچ)‬ ‫در اُبــودا بــه ســال ‪ ۱۳۹۵‬پایه گــذاری شــد‪.‬‬ ‫بــودا شــاهد اوج رشــد و شــکوفایی هنــر و فرهنــگ در زمــان پادشــاهی ماتیــاس کروینــوس‬ ‫ـانس ایتالیــا تاثیــر زیــادی بــر بــودا گذاشــت‪.‬‬ ‫(‪ ۱۴۹۰-‎۱۴۵۸‬میــادی) بــود‪ .‬در ان زمــان رنسـ ِ‬ ‫کتابخانـه ای کــه او در قــرن ‪ ۱۵‬تاســیس کــرد دارای بزرگتریــن مجموعــه تاریخــی‪ ،‬اثــار فلســفی‬ ‫و علمــی پــس از کتابخانــه واتیــکان بــود‪ .‬اولیــن کتــاب در بــودا در ســال ‪ ۱۴۷۳‬بــه چــاپ رســید‪.‬‬ ‫نزدیــک ســال ‪ ۱۵۰۰‬میــادی بــودا حــدودا ً ‪ ۵۰۰۰‬نفــر جمعیــت داشــت‪.‬‬ ‫ســلطان ســلیمان بــه ســال ‪ ۱۵۲۶‬در نبــرد موهــاچ مجارهــا را شکســت داده و ســپاهیانش تــا‬ ‫بــودا و اســترگم پیشــروی کردنــد ولــی نماندنــد‪ .‬اشــغال اصلــی شــهر در ســال ‪ ۱۵۴۱‬بــه مــدت‬ ‫ـتان عثمانــی‪ ،‬مکتــب خانــه جهــت‬ ‫‪ ۱۴۰‬ســال باعــث پســرفت و ویرانــی شــهر شــد‪ .‬در کلِ مجارسـ ِ‬ ‫امــوزش ابتدایــی قــران‪ ،‬مدرســه جهــت دروس پیشــرفته حــوزوی‪ ،‬و مســجد (ســاخته شــده یــا‬ ‫از کلیســا تبدیــل شــده) دایــر بــود‪ .‬بیشــترین تعــداد مدرســه در بــودا بــه تعــداد ‪ ۱۲‬برقــرار بــود‪.‬‬ ‫اگرچــه اعمــال دینــی مســیحیت ممنــوع نبــود ولــی نقــل از نویســندهٔ قــرن هفدهمــی اســت کــه‬ ‫می گویــد‪« :‬ترکهــا نــه بــا زور کــه بــا اســتادی موفــق می شــوند مســیح را از قلــب مــردم بیــرون‬ ‫براننــد…»‪.‬‬ ‫از طرفــی مــدارای نســبی عثمانی هــا نســبت بــه مذهــب باعــث بقــای پروتستانتیســم و‬ ‫ـام‬ ‫کالوینیســم ضــد حاکمــان ســرکوبگر کاتولیــک هابســبورگ در مجارســتان شــد‪ .‬عــاوه بــر اسـ ِ‬ ‫ســنی‪ ،‬جامعـهٔ دراویــش طریقـهٔ بکتاشــیه‪ ،‬علــوی و مولویــه نیــز رونــق داشــت‪ .‬خانقــاه گل بابــا در‬ ‫بــودا بــا جایگاهــی بــرای ‪ ۶۰‬درویــش بکتاشــی توســط بیگلربیگــی بودیــن (بــودا) در نزدیکــی‬ ‫اردوگاه ینی چــری ســاخته شــد‪ .‬مــزار او در بوداپســت امــروز محــل زیارتــی و توریســتی اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪27‬‬ صفحه 27 ‫عثمانی هــا بیــش از ‪ ۷۵‬حمــام در دوره اشــغال ســاختند کــه حمــام‬ ‫روداش اولیــن ان هــا در نزدیکــی تپــه گلــرت در بــودا امــروزه نیــز‬ ‫بــه کار مــی رود‪ .‬پــس از محاصــره بــودا (‪ )۱۶۸۴‬کــه ناموفــق مانــد‪،‬‬ ‫لشکرکشــی دیگــری دو ســال بعــد بــرای نفــوذ بــه بــودا انجــام گرفــت‬ ‫و نیروهــای مســیحی ســرانجام موفــق بــه ازاد کــردن بــودا شــدند‪.‬‬ ‫در نهایــت جنــگ اتحــاد مقــدس ‪ ،۱۶۹۹-‎۱۶۸۳‬پــس از ‪ ۱۵‬ســال‬ ‫بــه مغلــوب شــدن امپراتــوری عثمانــی منجــر و بــه موجــب پیمــان‬ ‫کارلویتــز در صربســتان بخــش اعظــم مجارســتان‪ ،‬بوســنی و هرزگویــن‬ ‫و کرواســی بــه امپراتــوری هابســبورگ واگــذار شــد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫َــرک عثمانی هــا در ‪ ۱۶۸۶‬بــودا و پســت بــه زندگــی‬ ‫پــس از ت‬ ‫بازگشــته و ســاکنین جدیــد المانــی‪ ،‬صــرب‪ ،‬یونانــی و بالکانــی وارد‬ ‫دو شــهر شــدند‪ .‬در ســال ‪ ۱۷۷۷‬بــه دســتور ماریــا تــرزا دانشــگاه‬ ‫کاتولیــک پازمانــی از شــهر ترنــاوا بــه قلع ـهٔ بــودا منتقــل شــد‪ .‬یــوزف‬ ‫دوم بــا از بیــن بــردن بیشــی از قوانیــن مذهبــی‪ ،‬تغییــرات بزرگــی در‬ ‫دوران زمامــداری خــود پیــش اورد کــه موجــب خالــی شــدن بســیاری‬ ‫ســاختمان های تحــت امــر کلیســا شــد و او توانســت ســاختمان های‬ ‫دولتــی زیــادی را بــه پِســت منتقــل کنــد‪ .‬در ابتــدی قــرن هجدهــم‬ ‫جمعیــت پســت از ‪ ۲٬۵۰۰‬بــه ‪ ۲۰٬۰۰۰‬نفــر تــا اخــر قــرن رســید‪ .‬در‬ ‫قــرن هجدهــم شــکل بــودا و پســت بیشــتر بــه شــهرهای کوچــک‬ ‫بــاروک می مانــد بــا چندیــن کلیســا‪.‬‬ ‫در قــرن نوزدهــم پســت تبدیــل بــه مرکــز جنبش هــای اصالحــی بــه رهبــری ایشــتوان‬ ‫ـچنْیی شــد‪ .‬ایده هــای او بــرای ترقــی در ســاخت پلــی نمادیــن بــه نــام پــل رنجیــر‬ ‫سِ ـ ِ‬ ‫(‪ )۱۸۴۹‬تجلــی پیــدا کــرد‪ ،‬بــه عــاوه برنامه هــای توســعه از قبیــل قانونمنــد کــردن‬ ‫ترافیــک‪ ،‬منظــم کــردن خیابان هــا و خیلــی برنامه هــای دیگــر‪.‬‬ ‫از ابتــدای قــرن نــوزده پســت کم کــم تبدیــل بــه مرکــز سیاســی‪ ،‬فرهنــگ و اقتصــاد‬ ‫شــد‪ .‬بــودا و پســت در انقــاب ‪ ۱۸۴۹-‎۱۸۴۸‬صحنــه تظاهــرات و جنگــی جدایــی طلبانــه‬ ‫بــا امپراتــوری اتریــش بــود‪ ،‬در ایــن هنــگام لیبرال هــای افراطــی بــه رهبــری الیــوش‬ ‫کشــوت مجلــس را بــه اکثریــت خــود دراوردنــد و پاتــوق انقالبیــون‪ ،‬کافــه پیلواکــس نیــز‬ ‫محــل بحث هــا و طرح هــای ضــد حکومــت می شــود‪.‬‬ ‫شــاندور پتوفــی چهــره اصلــی جوانــان انقالبــی در پســت کــه بــه «جوانــان مــارس»‬ ‫معــروف بودنــد دو اثــر مهــم در ایــن زمان منتشــر کــرد‪ :‬ترانــه میهنــی و اصــول دوازده گانه‬ ‫انقــاب (خواســت ازادی در بیــان و پایــان سانســور مطبوعــات و غیــره)‪ .‬انقــاب امــا بــه‬ ‫شکســت منتهــی شــد و الیــوش باتیاتــی رئیــس اولیــن دولتــی کــه مجارهــا تاســیس‬ ‫کــرده بودنــد را در پِســت تیربــاران کردنــد‪.‬‬ ‫پــس از پیــروزی‪ ،‬اتریشــی ها بــرای ممانعــت از شــورش های بعــدی‪ ،‬دژی روی تپــه‬ ‫گلــرت بــه نــام ســیتادال ســاختند کــه از هــر طــرف بــا تــوپ امــاده شــلیک باشــد و کل‬ ‫شــهر را زیــر کنتــرل بگیــرد‪ .‬پــس از ان اقدامهایــی بــه رهبــری فرنتــس دئــاک جهــت‬ ‫اســتقالل صــورت گرفــت کــه نتیجــه ان ســازش اتریشی‪-‬مجارســتانی شــد‪ .‬در پــی ان‬ ‫بــودا و پســت بــه عنــوان پایتخــت دوقلوهــای پادشــاهی دوگانــه اتریش‪-‬مجارســتان‬ ‫به طــور روزافــزون تــا پیــش از جنــگ جهانــی اول رو بــه توســعه بودنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۸۷۳‬از الحــاق بــودا و پســت شــهر بوداپســت رســماً شــکل گرفــت‪ .‬دیْــوال‬ ‫اندراشــی‪ ،‬نخس ـت وزیر در ســال های ‪ ۱۸۷۰‬شــروع بــه بازســازی شــهر بــه شــیوه های‬ ‫نویــن از مــدل پاریــس کــرد‪ ،‬ازجملــه می تــوان اشــاره کــرد بــه‪ :‬بلــوار بــزرگ‪ ،‬خیابــان‬ ‫اندراشــی کــه بــه میــدان قهرمانــان و پــارک شــهر منتهــی می شــود‪ ،‬تــاالر اپــرا و‬ ‫متــروی شــماره ‪ ۱‬بوداپســت در زیــر خیابــان اندراشــی بــه مناســبت هزارمیــن ســالگرد‬ ‫ورود مجارهــا (‪ )۸۹۶‬بــه جلگــه پانونیــا (مجارســتان)‪.‬‬ ‫در نیمــه دوم قــرن نــوزده میــرزا محمــد علــی محالتــی (ملقــب بــه حــاج ســیاح) بــا کشــتی از روی دانــوب گذشــته و در شــرح ســفرش اشــاره ای بــه پــل‬ ‫زنجیــر و زیبایــی منظــره از دانــوب دارد‪ .‬ناصرالدیــن شــاه نیــز در ســومین ســفرش در ‪ ۱۸۸۹‬از چندیــن نقطــه شــهر دیــدن کــرده و تحــت تاثیــر پیشــرفت‬ ‫بوداپســت و زیبایی هایــش شــرح مفصلــی از ان ارائــه می کنــد‪ .‬مظفرالدیــن شــاه نیــز در ســال ‪ ۱۹۰۰‬دو بــار بــه بوداپســت ســفر کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪28‬‬ صفحه 28 ‫قرنبیستم‬ ‫در ابتــدای قــرن بیســتم رونــد صنعتــی شــدن و شــکوفایی فرهنگــی‬ ‫باســرعت بیشــتری رو بــه افزایــش بــود‪ ،‬بــه عنــوان نمونــه ســال ‪۱۹۰۵‬‬ ‫کار ســاخت پارلمــان مجارســتان بــه مناســبت جشــن هزارمیــن ســال ورود‬ ‫مجارهــا بــه جلگــه پانونــی بــه پایــان رســید کــه ســومین پارلمــان بــزرگ‬ ‫جهــان اســت و همین طــور بیــن ‪ ۱۹۱۰-‎۱۹۰۹‬چــراغ بــرق بــرای معابــر‬ ‫عمومــی تامیــن شــد‪ .‬وقایــع بعــدی امــا همچــون جنــگ جهانــی یکــم‪،‬‬ ‫جمهــوری شــورایی مجارســتان و پیمــان صلــح تریانــون باعــث توقــف‬ ‫توســعه در شــهر و کل کشــور شــد‪ .‬وقتــی ســرانجام امپراتــوری اتریــش‪-‬‬ ‫مجارســتان در جنــگ جهانــی یکــم شکســت خــورد‪ ،‬بــرای اداره کشــور‬ ‫یــک نایب الســلطنه ‪-‬میکلــوش هورتی‪-‬برگزیده شــد‪.‬‬ ‫بــه موجــب پیمــان تریانــون دو ســوم خــاک و حــدود نیمــی از جمعیــت‬ ‫مجارســتان ار دســت رفــت‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ ۳۰‬جمعیتــی کــه از نقــاط مختلــف کشــور جــدا شــدند‪ ،‬حــدود‬ ‫یــک میلیــون بــه مجارســتان فــرار کردنــد کــه باعــث کمبــود مســکن شــد‬ ‫تــا جایــی کــه بعضــی مــردم در بوداپســت در ایســتگاه ها و واگن هــای‬ ‫قطــار زندگــی می کردنــد‪ .‬راه حل هایــی در ایــن زمینــه اتخــاذ شــد‬ ‫مــن جملــه ســاخت مناطــق مســکونی دولتــی و محالتــی مثــل وکرلــه‬ ‫(از قبــلِ جنــگ) نیــز راهگشــا بودنــد‪ .‬در تــب و تــاب پروژه هــای شــهر‬ ‫ســازی و ســاخت مســکن بیــن ســال های‪ ،۱۹۳۶-۱۹۳۳ ‎‬تابــان‪ ،‬منطقــه‬ ‫دبــاغ خانه هــای قدیــم از زمــان عثمانــی در زیــر قلعــه بــودا را کــه ان‬ ‫موقــع دیگــر صرب نشــین شــده بــود تخریــب کردنــد‪ .‬ایــده ســاخت‬ ‫مدرن تریــن شــهرک مســکونی در انجــا هــم بــا فرارســیدن جنــگ‬ ‫جهانــی دوم بــه فراموشــی ســپرده شــد‪ ،‬چنانچــه امــروز کل منطقــه بــه‬ ‫جــز تعــدادی انــدک خانــه‪ ،‬همــه بــه پــارک تبدیــل شده اســت‪.‬‬ ‫در جریــان جنــگ جهانــی دوم ارتــش مجارســتان بــه نیروهــای محــور پیوســت‪ .‬بعــد از‬ ‫شکســت ســختی در کنــار رودخانــه دُن دولــت هورتــی شــروع بــه مذاکــره بــرای تســلیم‬ ‫بــه نیروهــای متفقیــن کــرد‪ .‬در ‪ ۱۹‬مــارس ‪ ۱۹۴۴‬در نتیجــه ایــن سیاســت دوگانــه ارتــش‬ ‫المــان‪ ،‬مجارســتان را اشــغال‪ ،‬دولــت هورتــی را ســاقط و یــک دولــت دســت نشــانده‬ ‫نــازی را بــه ریاســت فرنتــس ساالشــی از حــزب صلیــب پیــکان جایگزیــن کــرد‪ .‬در پــی‬ ‫محاصــره بوداپســت بــه مــدت دو مــاه خیلــی از مناطــق شــهر از جملــه قلعــه‪ ،‬پــل زنجیــر‬ ‫و پارلمــان تخریــب شــدند و در ‪ ۱۹۴۴‬میــادی شــوروی مجارســتان را اشــغال کــرد‪.‬‬ ‫در عــرض دو مــاه بیــش از صــد هــزار نفــر جــان خــود را در بمبــاران‪ ،‬قتل عــام نازی هــای‬ ‫مجــار و ســربازان شــوروی از دســت داد‪ .‬رودیــون مالینوفســکی‪ ،‬فرمانــده ارتــش شــوروی‬ ‫صــد هــزار نفــر از نظامیــان بوداپســت را جمـع اوری کــرده و بــه اردوگاه هــای کار شــوروی‬ ‫فر ستا د ‪.‬‬ ‫تاریخدانــان تعــداد تجــاوز ســربازان شــوروی بــه زنــان و دختــران جــوان بوداپســتی را‬ ‫از پنــج هــزار تــا ‪ ۲۰۰.۰۰۰‬بــر اســاس شــواهد مختلــف گــزارش کرده انــد‪.‬‬ ‫ولــی همــه در ایــن متفق القــول هســتند کــه کمینــه بــه ‪۱۰‬درصــد زنــان بوداپســت‬ ‫تجــاوز شده اســت‪ .‬بــر خــاف جامعــه یهودیــان شهرســتانها‪ ،‬در بوداپســت اکثــر انــان‬ ‫بیــش از ‪ ۷۰.۰۰۰‬نفــر بــا کمــک رائــول والنبــرگ شــانس زنــده مانــدن داشــتند‪.‬‬ ‫پــس از جنــگ‪ ،‬مجارســتان زیــر نظــر روس هــا بــه یــک جمهــوری مــورد نظــر‬ ‫کمونیســت ها بــه نــام جمهــوری خلــق مجارســتان بــدل گردیــد کــه تــا ســال ‪۱۹۸۹‬‬ ‫ادامــه داشــت‪ .‬شــوروی تاثیــر قابــل مالحظــه ای بــر مناســبات سیاســی مجارســتان‬ ‫گذاشــت از جملــه دولــت کمونیســت مجارســتان ســاختمان قلعــه را نمــاد فســاد «رژیــم‬ ‫ســابق» قلمــداد کــرده و در دهــه ‪ ۵۰‬دســت بــه تخریــب زیــادی در نمــای داخلــی و‬ ‫خارجــی ان زد تــا مناســب یــک مرکــز فرهنگــی (‪ ۳‬مــوزه و کتابخانــه ملــی) شــود‪.‬‬ ‫در ‪ ۲۳‬اکتبــر ‪ ۱۹۵۶‬تظاهــرات دانشــجویی در بوداپســت بــرای اصالحــات دموکراتیــک‬ ‫شــکل گرفــت‪ .‬تظاهرکننــدگان ایســتگاه رادیویــی بوداپســت را تســخیر کــرده و در‬ ‫خواست هایشــان را از انجــا بیــان کردنــد کــه شــروع انقــاب ‪ ۱۹۵۶‬مجارســتان شــد‪.‬‬ ‫تظاهــرات تــا ‪ ۱۰‬نوامبــر ادامــه پیــدا کــرد و نهایت ـاً توســط نیروهــای شــوروی ســرکوب‬ ‫شــد‪ .‬در طــی ان ‪ ۲٬۵۰۰‬مجــار و ‪ ۷۰۰‬نیــروی شــوروی کشــته شــدند و ‪ ۲۰۰٬۰۰۰‬نفــر‬ ‫بــه اروپــای غربــی و امریــکا پناهنــده گردیدنــد‪ .‬دســتگیری های جمعــی از ‪ ۱۹۵۷‬شــروع‬ ‫شــده و یانــوش کادار بــه عنــوان رهبــر جدیــد انتصــاب شــد‪ .‬از دهــهٔ ‪ ۶۰‬تــا ‪ ۸۰‬کادار‬ ‫توانســت رفــاه نســبی بــرای مــردم فراهــم کنــد و تــا حــدودی ویرانی هــای جنــگ را‬ ‫بازســازی کنــد‪ .‬از اقدامــات او در ایــن دوره بازســازی پــل ا ِر ِژبِــت‪ ،‬ســاخت خــط ‪ ۲‬و ‪۳‬‬ ‫متــروی بوداپســت بــود‪ .‬در ان دوره مجارســتان بــه طنــز شــادترین کشــو ِر بلــوک شــرق‬ ‫بــا سوســیالیزم گــوالش[‪ ]۴۰‬شــناخته می شــد‪ .‬در ده ـهٔ ‪ ۸۰‬جمعیــت بوداپســت بــه ‪۲٫۱‬‬ ‫میلیــون می رســید‪ ]۴۱[.‬در ســال ‪ ۱۹۸۷‬قلعــهٔ بــودا و چشــم انداز ســاحل دانــوب در‬ ‫مرکــز شــهر بــه میــراث جهانــی یونســکو اضافــه شــد‪.‬‬ ‫بــا فروافتــادن پــردهٔ اهنیــن در ‪ ،۱۹۹۰–‎۱۹۸۹‬مجارســتان در دهــهٔ اخــر قــرن بیســتم‬ ‫دســتخوش تغییــرات سیاســی اصلــی شــد‪ .‬از جملــه اولیــن تغییــرات ظاهــری البتــه‪،‬‬ ‫جمــع اوری یادبودهــای کمونیســم بــود کــه بــه پــارک مجســمه های بوداپســت منتقــل‬ ‫شــد‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۰۲‬خیابــان اندراشــی (شــامل خــط ‪ ۱‬متــرو‪ ،‬میــدان قهرمانــان و پــارک‬ ‫شــهر) بــه میــراث جهانــی یونســکو اضافــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪29‬‬ صفحه 29 ‫مناطق دیدنی بوداپست‬ ‫بوداپســت‪ ،‬پایتخــت و بزرگتریــن شــهر مجارســتان اســت کــه مکان هــای دیدنــی زیــادی دارد؛ دیدنی هایــی کــه بــه خاطــر گذشــته ی مجارســتان‪ ،‬ارزشــمند هســتند؛‬ ‫دیدنی هــای بوداپســت خاطــرات زیــادی بــرای تعریــف کــردن دارنــد‪.‬‬ ‫بوداپســت شــهر دو تک ـ ه مجارســتان کــه بــا رود دانــوب بــه دو قســمت بــودا و پســت تقســیم می شــود‪ ،‬هــر جایــش بخشــی از تاریخــش را نشــان می دهــد‪ .‬چیــزی کــه در‬ ‫بوداپســت بــرای گردشــگران بســیار جالــب اســت؛ معمــاری مکان هــا و ساختمان هاســت کــه از گوتیــک و بــاروک و رومنــس تــا هنرنــو را کنــار هــم دارد؛ ســاختمان هایی کــه‬ ‫بینشــان هــم مــوزه پیــدا می شــود هــم کلیســا و هــم بناهــای تاریخــی کــه هرکــدام بــه خاطــر جنگ هــای مختلــف‪ ،‬چنــد بــار بازســازی شــده اند‪ ،‬امــا همچنــان گــذر زمــان را‬ ‫رویشــان می بینیــد و بــا گذشــته ی پــر اتفــاق شــهر اشــنا می شــوید‪.‬‬ ‫ساختمان پارلمان مجارستان‬ ‫وقتــی در ســاختمان پارلمــان مجارســتان هســتید‪ ،‬بایــد بدانیــد اینجــا همــان‬ ‫جایی ســت کــه خــود مجارســتانی ها بــه اســم خانــه کشــور می شناســندش؛‬ ‫بلندتریــن ســاختمان بوداپســت کــه امــکان نــدارد تــا بوداپســت برویــد و ان را‬ ‫نبینیــد؛ یــک ســاختمان بــزرگ و مجلــل بــا معمــاری نئوگوتیکــی کم نظیــرش‬ ‫کــه پــر از جواهــرات ارزشمندی ســت کــه بــه ســختی در جنگ هــا نجــات‬ ‫پیــدا کــرده اســت ‪ .‬البتــه ســاختمان پارلمــان دو قســمت می شــود کــه یــک‬ ‫قســمت بــرای جلســات سیاســی مجلــس در نظــر گرفتــه شــده و قســمت دیگــر بــرای توریس ـت ها‪ .‬دیدنی هــای ایــن ســاختمان تاریخــی فقــط بــه معمــاری و‬ ‫جواهــرات داخــل ان خالصــه نمی شــود‪ ،‬بلکــه منظــره ی بیرونــی ان بــه خصــوص کــه کنــار رود دانــوب قــرار دارد‪ ،‬ســاختمان مجلــس را حســابی منحصربه فــرد‬ ‫کــرده‪ .‬اگــر در ســاختمان پارلمــان جلســه مجلــس وجــود نداشــته باشــد‪ ،‬می توانیــد بــه راحتــی از ان دیــدن کنیــد‪.‬‬ ‫کلیسایسنتاستفان‬ ‫کلیســای ســنت اســتفان دقیقــا جایی ســت کــه نبایــد در بوداپســت از دســتش بدهیــد؛‬ ‫یکــی از بزرگتریــن ســاختمان های بوداپســت کــه بزرگتریــن ناقــوس مجارســتان را هــم‬ ‫دارد؛ وقتــی بــه ایــن کلیســا وارد می شــوید حتمــا بزرگــی و عظمتــش شــما را هیجــان زده‬ ‫می کنــد؛ معمــاری عظیمــی بــه ســبک نئوکالســیک بــا نقاشــی های دیــواری خیــره‬ ‫کننــده‪ .‬ایــن کلیســا بــرای ســنت اســتفان‪ ،‬اولیــن پادشــاه مجارســتان ســاخته شــد و‬ ‫زمــان جنــگ جهانــی دوم اســیب هایی دیــد کــه بعدهــا دوبــاره بازســازی شــد‪.‬‬ ‫حتمــا بعــد از بازدیــد قســمت های مختلــف کلیســا‪ ۳۶۴ ،‬پلـه اش را بــاال برویــد تــا منظــره ‬ ‫‪ ۳۶۰‬درج ـه ی بوداپســت را از بــاال ببینیــد؛ یــک نمــای بی نظیــر از شــهر‪ .‬بــرای گشــتن‬ ‫کلیســای ســنت اســتفان فقــط بــه داخــل ســاختمان قانــع نشــوید و در محیــط بیــرون‬ ‫ان قــدم بزنیــد‪ .‬میــدان ســنت اســتفان جــای مناسبی ســت بــرای راه رفتــن و نوشــیدن‬ ‫قهــوه در کافه هــای خیابان ـی اش‪ .‬ایــن جاذب ـه ی شــاهکار بوداپســت در روزهــای عــادی‬ ‫هفتــه از ســاعت ‪ ۹‬صبــح تــا ‪ ۵‬بعدازظهــر بــاز اســت‪.‬‬ ‫کاخسلطنتی‬ ‫کاخ ســلطنتی اسمی ســت کــه در گذشــته روی ایــن مــکان گذاشــته‬ ‫شــده بــود؛ کاخــی کــه محــل زندگــی پادشــاهان در قرن هــای‬ ‫گذشــته بــود و بعــد تبدیــل بــه قلعــه بــودا شــده‪ .‬کاخ ســلطنتی یــا‬ ‫قلعــه بــودا جایی ســت کــه بــا تاریــخ تغییرهــای زیــادی کــرده و هــر‬ ‫بــار بــا خرابی هــا و اســیب ها زیــادی کــه دیــده‪ ،‬بــه ســبکی جدیــد‬ ‫بازســازی شــده؛ حــاال امــا ایــن مــکان تبدیــل بــه یکــی از مکان هــای‬ ‫دیدنــی بوداپســت شــده اســت؛ جایــی کــه هــم در ان کاخ و قلعــه و‬ ‫کلیســا می بینیــد و هــم گالــری و مــوزه‪ .‬گالــری ملــی مجارســتان بــا‬ ‫نقاش ـی هایی از تاریــخ مجارســتان‪ ،‬مــوزه تاریــخ بوداپســت بــا اثــار تاریخــی بازمانــده از بوداپســت و کتابخانــه ملــی بــا کتاب هــای عتیق ـه اش هــم جزعــی‬ ‫از قلعــه بــودا یــا کاخ ســلطنتی هســتند؛ جایــی کــه قبــل از رفتــن بــه ان بایــد خودتــان را امــاده کنیــد کــه چیزهــای هیجان انگیــز و متفاوتــی را ببینیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪30‬‬ صفحه 30 ‫رودخانه دانوب‬ ‫معمــوال هــر شــهری یــک خیابــان اصلــی و مشــهور دارد کــه محــل‬ ‫تجمــع رودخانــه دانــوب اصلی تریــن بخــش بوداپســت اســت؛‬ ‫رودخانــه ای کــه شــهر را بــه دو قســمت بــودا و پســت تقســیم‬ ‫می کنــد؛ دو قســمتی کــه هرکــدام زیبایی هــای خودشــان را‬ ‫دارنــد و جاذبه هــای خــاص بوداپســت را می ســازند‪.‬‬ ‫رودخانــه دانــوب‪ ،‬پل هــای زیــادی هــم دارد کــه بــودا را بــه‬ ‫پســت وصــل می کنــد؛ هرکــدام از ایــن پل هــا معمــاری ویــژه ی‬ ‫خودشــان را دارنــد امــا اگــر فرصــت نمی کنیــد کــه هم ـه ی پل هــای دانــوب را بگردیــد‪ ،‬می توانیــد پــل زنجیــر کــه قدیمی تریــن پــل دانــوب اســت‬ ‫را ببینیــد و حــس معلــق بــودن روی اب هــا را تجربــه کنیــد‪ .‬ضمنــا می توانیــد بــا اتوبــوس دریایــی یــا تورهــای دانوب گــردی بیشــتر بــا زیــر و بــم‬ ‫دانــوب اشــنا شــوید؛ امــا حتــی اگــر فرصــت همه شــان را نداشــتید‪ ،‬قــدم زدن کنــار ان‪ ،‬خصوصــا در شــب‪ ،‬را حتمــا امتحــان کنیــد و از دیــدن منظــره ی‬ ‫زیبایــش لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫سنگر و استحکامات ماهیگیر‬ ‫هفــت ســاختمان بــا نمــاد هفــت قبیل ـه ای کــه بــه مجارســتان امدنــد‪ ،‬در‬ ‫کنــار هــم ســنگر و اســتحکامات ماهیگیــر را ســاخته اند؛ جایــی بــا پله هــای‬ ‫پیچ درپیــچ و فضــای عجیــب نئوگوتیکــی و ســاختمان هایی کــه در نــگاه‬ ‫اول بیشــتر شــما را یــاد فیلم هــای دیزنــی می اندازنــد‪.‬‬ ‫پله هــای ایــن ســاختمان رویایــی را بــاال برویــد و در بــاالی ان بــه منظــره ی‬ ‫بی نظیــر شــهر نــگاه کنیــد؛ اینجــا زمــان گذشــته و حــال را در کنــار هــم‬ ‫داریــد‪ .‬در بالکــن ســنگر و اســتحکامات ماهیگیــر هــم می توانیــد اســتراحت‬ ‫کنیــد و در کافه هایــش قهــوه میــل کنیــد‪.‬‬ ‫میدانقهرمانان‬ ‫میدانــی تاریخــی کــه نمــادی از تاریــخ و هویــت کشــور اســت؛ جایــی کــه‬ ‫بــا قهرمانــان کشــور روبــه رو می شــوید؛ مجســمه پادشــاهان مجارســتان‬ ‫و یادبــود ســرباز گمنــام‪ .‬میــدان قهرمانــان هــم مثــل بقیــه ی مکان هــای‬ ‫دیدنــی بوداپســت در جنــگ جهانــی دوم اســیب دیــد و بعــد از ان بازســازی‬ ‫شــد‪ .‬در هــر وقتــی از روز و هفتــه کــه بــه ایــن میــدان برویــد‪ ،‬مــردم زیادی‬ ‫را می بینیــد کــه انجــا راه می رونــد و عکاســی می کننــد‪ .‬میــدان قهرمانــان‬ ‫از ان جاهایی ســت کــه نبایــد در بوداپســت از دســت بدهیــد‪ .‬در ســمت‬ ‫راســت و چــپ ایــن میــدان هــم مــوزه هنرهــای تجســمی و تــاالر هنــر‬ ‫قــرار دارد کــه دیــدن هــر کــدام از انهــا هــم برایتــان جالــب خواهــد بــود‪.‬‬ ‫کستلهیل‬ ‫یــک منطقــه پــر حادثــه و پــر دیدنــی در بوداپســت کــه شــاید گشــتنش‬ ‫یــک روز تمــام وقــت بخواهــد؛ جایــی کــه اول پناهــگاه شــهروندان در‬ ‫زمــان حملـه ی مغــول بــوده و بعــد تبدیــل بــه اولیــن قلعــه ســلطنتی شــده‬ ‫و حــاال بعــد از خرابی هــا و بازســازی های زیــاد‪ ،‬منطقه ای ســت بــا قلعــه‬ ‫و مــوزه و خانه هــای قدیمــی‪ .‬جایــی کــه جــزء میــراث جهانــی شــناخته‬ ‫شــده و خیلی هــا بــه بوداپســت می رونــد تــا کســتل هیــل را ببیننــد‪.‬‬ ‫خیابان هــای ســنگفرش منطقــه بهتریــن جــا هســتند بــرای قــدم زدن و‬ ‫شــنیدن صــدای تاریــخ بوداپســت‪ .‬بــرای اســتراحت هــم می توانیــد از‬ ‫کافه هــا و رســتوران هایش اســتفاده کنیــد‪ .‬خیابان هــای اطــراف کســتل‬ ‫هیــل بــه جــز بــرای ســاکنان منطقــه‪ ،‬ماشــین رو نیســت‪ ،‬امــا وســایل‬ ‫نقلیــه ی عمومــی در دســترس هســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪31‬‬ صفحه 31 ‫کلیسایماتیاس‬ ‫کلیســای ماتیــاس فقــط یــک کلیســا نیســت؛ وقتــی بــه ایــن مــکان زیبــا بــا‬ ‫ســاختمان تاریخــی اش می رویــد‪ ،‬هــم کلیســای کاتولیک هــای مجارســتان را‬ ‫می بینیــد‪ ،‬هــم یــک مــوزه ی تاریخــی و حتــی یــک اثــر هنــری جــذاب‪ .‬کلیســای‬ ‫ماتیــاس از هــر جهــت یــک دیدنــی مهــم در بوداپســت اســت‪ .‬بنــای این کلیســا‬ ‫هــم مثــل بناهــای دیگــر مجارســتان‪ ،‬دوره هــای تاریخــی زیــادی را بــه خــودش‬ ‫دیــده و چنــد بــار بازســازی شــده‪ .‬نقاشــی های دیــواری کلیســای ماتیــاس را‬ ‫معروف تریــن نقاشــان مجارســتان کشــیده اند و ســتون ها و دیوارهــای پــر‬ ‫نقــش و رنــگ ایــن کلیســا انقــدر زیباســت کــه ممکن اســت حســابی حواســتان‬ ‫را بــه خــودش پــرت کنــد‪ .‬یکــی از اتفاق هایــی کــه هــر ســال در کلیســای‬ ‫ماتیــاس می افتــد برگــزاری کنســرت های مجارســتانی و خارجی ســت‪.‬‬ ‫کاخپریماوری‬ ‫همانطــور کــه همیشــه از داســتان دیکتاتورهــا برمی ایــد‪ ،‬در جایــی از بخارســت‬ ‫مــردم از کمبــود بــرق و وســایل گرمایشــی رنــج می بردنــد‪ ،‬ولــی در یــک ویــای‬ ‫ویــژه در شــمال شــهر‪ ،‬همیشــه اب کافــی بــرای پــر کــردن اســتخر موزاییــک‬ ‫کاری شــده و گرمــای الزم بــرای گلخانــه گیاه هــای نــادر وجــود داشــت‪ .‬بــه عــاوه‬ ‫«کاخ پریمــا ِوری» (‪ ،)Primaverii Palace‬اقامتــگاه دیکتاتور ســابق و خانواده اش‪،‬‬ ‫حتــی در توالــت شــیرهای طالیــی داشــت‪ .‬امــروزه ایــن کاخ تبدیــل بــه یــک مــوزه‬ ‫شــده کــه می توانیــد بــه صــورت شــخصی یــا گروهــی از ان دیــدن کنیــد‪.‬‬ ‫تپه بودا‬ ‫تپــه بــودا تپــه ای بــرای تمــام فصــول! جایــی مناســب‬ ‫بــرای پیــاده روی و قــدم زدن؛ یــک پــارک بــزرگ کــه در‬ ‫قســمت بــودای شــهر قــرار گرفتــه‪ .‬بــرای بــاال رفتــن از‬ ‫تپــه بــودا و رســیدن بــه قلـه اش چنــد راه مختلــف داریــد؛‬ ‫اســتفاده از صندلی هــای باالبــر کــه یــک چیــزی شــبیه بــه‬ ‫تله کابیــن اســت‪ ،‬پیــاده روی کــردن تــا قلــه یــا اگــر بــا‬ ‫کودکانتــان بــه بوداپســت رفتــه ایــد‪ ،‬اســتفاده از راه اهــن‬ ‫کــودکان کــه بچه هــا را هیجــان زده می کنــد‪ .‬قل ـه ی تپــه بــودا منظــره ی زیبایــی از شــهر را زیــر پاهایتــان نشــان می دهــد‪ .‬ان بــاال چیزهــای دیگــری هــم‬ ‫هســت کــه ســرگرمتان کنــد؛ از بــاغ وحــش گرفتــه تــا غذاهــا و خوراکی هــای هیجان انگیــز‪ .‬تپــه بــودا یکــی از گزینه هــای اســکی در زمســتان هــم هســت؛‬ ‫پــس اگــر زمســتان را بــرای ســفر بــه بوداپســت انتخــاب می کنیــد‪ ،‬بــه تپــه بــودا برویــد و اســکی بــازی کنیــد‪.‬‬ ‫پارک شهر‬ ‫بزرگتریــن پــارک بوداپســت بــا فضــای سرســبز و بســیار زیبایــش دیدنی هــا و‬ ‫ســرگرمی هایش انقــدری هســت کــه شــبیه بــه یــک پــارک معمولــی نباشــد؛‬ ‫یــک قلعــه بــا معماری هــای مختلــف مجارســتان مثــل گوتیــک‪ ،‬رونســانس و‬ ‫بــاروک‪ ،‬تلفیــق بامزه ای ســت از ســاختمان های تاریخــی مجارســتانی‪ ،‬مــوزه‬ ‫تاکســیدرمی و یــک دریاچــه کــه در فصــل زمســتان هــم بــرای اســکی روی یــخ‬ ‫حــرف نــدارد از چیزهایــی هســتند کــه می توانیــد در پــارک شــهر ببینیــد‪.‬‬ ‫جایــی کــه بچه هــا هــم دوســتش خواهنــد داشــت و یــک پیک نیــک خانوادگــی‬ ‫خــوب را تجربــه می کنیــد‪ .‬ضمنــا ایــن پــارک شــهر رســتوران هــم دارد و خیلــی‬ ‫از جشــن ها و مناســبت های شــهر هــم در ایــن پــارک اتفــاق می افتــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪32‬‬ صفحه 32 ‫حما م هایگلییرت‬ ‫حمام هــای گِلییِــرت (‪ )Gellért‬یکــی از بزرگ تریــن مراکــز ا ِســپای بوداپســت‬ ‫اســت‪ .‬ازجملــ ه امکانــات ایــن مرکــز می تــوان بــه اســتخر روبــاز (بــه اســتخر‬ ‫مــوج هــم تبدیــل می شــود)‪ ،‬اســتخر شــنای گازدار‪ ،‬ســونای فنالنــدی و مجموعـه ی‬ ‫مفرحــی از ســایر انــواع ســوناها و اســتخرها اشــاره کــرد‪ .‬در اینجــا ماســاژ و ســایر‬ ‫خدمــات ا ِســپا نیــز ارائــه می شــود‪ .‬ســاختمان ایــن مجموعــه بیــن ســال های‬ ‫‪ ۱۹۱۲‬تــا ‪ ۱۹۱۸‬به ســبک هنــر نــو ســاخته شــد و در جنــگ جهانــی دوم اســیب‬ ‫جــدی دیــد‪ .‬امــا کل مجموعــه در ســال ‪ ۲۰۰۸‬بازســازی شــد و شــکوه ســابق بــه‬ ‫حمام هــای گِلییِــرت بازگشــت‪ .‬ضمنــا اینجــا در تمــام ایــام هفتــه بــاز اســت‪.‬‬ ‫میدان دالوران‬ ‫اندرشــی (‪ )Andrássy‬بنــای یادبــود‬ ‫میــدان دالوران واقــع در انتهــای خیابــان‬ ‫َ‬ ‫هفــت رهبــری اســت کــه گفتــه می شــود مجاری هــا را از اســیای میانــه بــه‬ ‫حوضـه ی کارپــات هدایــت کردنــد‪ .‬در بــاالی ســتون مرکــزی مجســمه ی جبرئیــل‬ ‫را می بینیــد کــه تاجــی در دســت دارد‪ .‬در طرفیــن پایــه ی مرکــزی میــدان نیــز‬ ‫دو ردیــف ســتون هم شــکل قــرار دارد کــه در میان شــان مجســمه های ســایر‬ ‫شــخصیت های تاریخــی مجارســتان وجــود دارد‪.‬‬ ‫جزیرهمارگارت‬ ‫جزیــره مــارگارت بــا ‪ ۲.۵‬کیلومتــر طــول در قســمت میانــی دانــوب قــرار دارد و‬ ‫مجموعــه ی مفرحــی از پارک هــا و امکانــات تفریحــی را شــامل می شــود‪ .‬در اینجــا‬ ‫مراکــزی هــم هســتند کــه وســایل نقلیــه ی ســبکی ماننــد ماشــین های مخصــوص‬ ‫زمیــن گلــف اجــاره می دهنــد تــا بتوانیــد اطــراف جزیــره را خــوب بچرخیــد‪ .‬اگــر‬ ‫دونــده هســتید کــه دیگــر خوش به حال تــان! دورتــادور جزیــره یــک مســیر دوی‬ ‫‪ ۵.۵‬کیلومتــری ســاخته شــده کــه می توانیــد بـ ه دور از شــلوغی شــهر یــک دل ســیر‬ ‫در ان بدویــد‪ .‬از دیگــر جاذبه هــای ایــن جزیــره می تــوان بــه اب نمــای جالبــی‬ ‫اشــاره کــرد کــه رقــص اب ان همــگام بــا موســیقی کالســیک تنظیــم شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن جزیــره چنــد ویرانـه ی قــرون وســطایی و محــل کوچکــی هــم بــرای مراقبــت‬ ‫از پرنــدگان ابــی زخمــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫خانهوحشت‬ ‫خانـه ی وحشــت تاریــخ رژیم هــای فاشیســتی و کمونیســتی حاکــم بــر مجارســتان‬ ‫در طــول قــرن بیســتم را روایــت می کنــد‪ .‬ایــن ســاختمان در گذشــته مقــر‬ ‫فرماندهــی حــزب فاشیســت صلیــب پیکانــی بــود و بعدهــا به زنــدان و شــکنجه گاه‬ ‫خدمــات امنیــت دولتــی مجارســتان تبدیــل شــد‪ .‬بازدیــد از بخشــی از زندان هــای‬ ‫زیرزمیــن بــرای عمــوم ازاد اســت‪ .‬در اینجــا می توانیــد در مــورد ایــن دو رژی ـم و‬ ‫شــهادت های برخــی از قربانیان شــان اطالعــات کســب کنیــد‪ .‬در ایــن ســاختمان‬ ‫گاهــی نمایشــگاه های موقتــی دیگــری هــم برپــا می شــود‪.‬‬ ‫اوپرا خانه دولتی‬ ‫اپراخانــه ی دولتــی مجارســتان ســاختمانی به ســبک نئورنســانس یکــی از جاهــای دیدنــی بوداپســت اســت‬ ‫کــه در ســال ‪ ۱۸۸۴‬به دســتور امپراتــور فرانــس یــو ِزف (‪ )Franz Joseph‬افتتــاح شــد‪ .‬در بیــرون ســاختمان‬ ‫مجســمه های ِف ِرنــس ا ِرکِل (‪ ،)Ferenc Erkel‬اهنگســار ســرود ملــی مجارســتان‪ ،‬و ِف ِرنــس لیســت (‪Ferenc‬‬ ‫‪ ،)Liszt‬اهنگســاز مجــاری‪ ،‬قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن ســالن اپــرا ‪ ۱۲۰۰‬صندلــی گنجایــش دارد و یکــی از بهتریــن اپراخانه هــای جهــان اســت کــه قطعــا بــه‬ ‫بلیت خریدنــش مــی ارزد‪ .‬قیمــت بلیــت هــم از ‪ ۵۰۰‬فورینــت شــروع می شــود‪ .‬حتــی اگــر بــرای دیــدن اپــرا‬ ‫وقــت نداریــد‪ ،‬تورهایــی هســتند کــه در طــول روز داخــل ســاختمان را نشــان تان می دهنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪33‬‬ صفحه 33 ‫دبرسن ‪ ،‬دومین شهر بزرگ مجارستان‬ ‫شکرا‪ ...‬ابراهیمی‬ ‫اگرچــه شــهر دبرســن (‪ )Debrecen‬دومیــن شــهر بــزرگ مجارســتان از نظر‬ ‫جمعیــت اســت‪ ،‬امــا معمــوال نــام ایــن شــهر را کمتــر بــه عنــوان یــک مقصــد‬ ‫گردشــگری مشــاهده می کنیــم‪ .‬ایــن در حالیســت کــه شــهر دبرســن در‬ ‫مجارســتان شــهرت و اهمیــت بســیاری دارد و پایتخــت مذهبــی ایــن کشــور‬ ‫بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫هرچنــد فاصلــه شــهر دبرســن تــا بوداپســت نســبتا طوالنــی اســت (حــدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬کلیومتــر)‪ ،‬امــا بــا ایــن وجــود تعــداد قابــل توجهــی از گردشــگران‬ ‫خارجــی و داخلــی مجارســتان‪ ،‬ایــن شــهر را در برنامــه ســفر خــود جــای‬ ‫می دهنــد تــا از جاهــای دیدنــی دبرســن نیــز بازدیــد کننــد‪.‬‬ ‫دبرســن در شــرق مجارســتان و منطقــه دشــت بــزرگ مجارســتان (‪Great‬‬ ‫‪ )Plain‬واقــع شــده و بــه عنــوان مرکــز تجــاری و اداری شــرق مجارســتان‬ ‫شــناخته می شــود‪ .‬ایــن شــهر کمتــر از ‪ ۳۰‬کیلومتــر بــا مــرز رومانــی فاصلــه‬ ‫دارد و لقــب پایتخــت منطقــه دشــت بــزرگ مجارســتان را یــدک می کشــد‪.‬‬ ‫بــرای درک بهتــر از موقعیــت ایــن شــهر در مجارســتان‪ ،‬پیشــنهاد می کنیــم‬ ‫بــه نقشــه شــهر دبرســن مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫مســاحت شــهر دبرســن ‪ ۴۶۱‬هــزار کیلومتــر مربــع اســت و جمعیــت شــهر‬ ‫دبرســن و حومــه ان بــه ‪ ۳۲۸‬هــزار نفــر می رســد‪.‬‬ ‫شــهر دبرســن مجارســتان اولیــن بــار در قــرن چهاردهــم و ســال ‪۱۳۶۱‬‬ ‫میــادی بــه عنــوان یــک محــل ســکونت انتخــاب شــد‪ .‬اگرچــه ایــن شــهر‬ ‫بــرای ســال ها بــه عنــوان یــک مرکــز خریــد و فــروش فعالیــت داشــته‪ ،‬امــا‬ ‫متاســفانه امــروزه هیــچ بنایــی از دوران قــرون وســطی در ایــن شــهر باقــی‬ ‫نمانــده اســت‪.‬‬ ‫شــهر دبرســن مجارســتان در طــول تاریــخ و در بیــن شــهرهای مجارســتان‪،‬‬ ‫بــه داشــتن روحیــه مقاومــت و عصیانگــری و تــاش بــرای ازادی شــهرت‬ ‫داشــته اســت‪ .‬ایــن روحیــه باعــث شــده فرهنــگ و مــردم دبرســن هیچــگاه‬ ‫زیــر یــوغ پادشــاهان و امپراتــوران نرفته انــد‪ .‬همچنیــن تقریبــا تمــام مــردم‬ ‫ایــن شــهر در قــرن ‪ ۱۶‬میــادی مذهــب خــود را از کاتولیــک (‪ )Catholic‬بــه‬ ‫پروتســتان (‪ )Protestant‬و کالوینیســم (‪ )Calvinism‬تغییــر دادنــد‪ .‬حتــی کار‬ ‫بــه جایــی کشــید کــه تمــام کلیســاهای کاتولیــک شــهر دبرســن به کلیســاهای‬ ‫پروتســتان و کالوینیســم تغییــر کردنــد و رفــت و امــد کاتولیک هــا بــه شــهر‬ ‫ممنــوع شــد!‬ ‫همچنیــن در ســال ‪ ۱۸۴۸‬میــادی اهالــی مجارســتان بــه مرکزیــت شــهر‬ ‫دبرســن بــرای اســتقالل از امپراتــوری اتریــش انقــاب کردنــد و دولــت انقالبی‬ ‫را در دبرســن تشــکیل دادنــد‪ .‬اگرچــه ایــن انقــاب توســط نیروهــای ارتــش‬ ‫اتریــش و روســیه شکســت خــورد‪ ،‬امــا پــس از ان شــهر دبرســن مجارســتان‬ ‫بــه رشــد و توســعه خــود ادامــه داد‪.‬‬ ‫امــا شــعله جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬دامــن ایــن شــهر را نیــز گرفــت و بخــش‬ ‫زیــادی از شــهر زیبــای دبرســن مجارســتان نابــود شــد و اهالــی شــهر پــس از‬ ‫پایــان جنــگ‪ ،‬شــهر را بازســازی کردنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه پیشــتر گفتیــم کــه فاصلــه شــهر دبرســن مجارســتان تــا بوداپســت‪،‬‬ ‫پایتخــت ایــن کشــور کمــی زیــاد اســت‪ ،‬امــا بــرای ســفر بــه دبرســن اصــا‬ ‫جــای نگرانــی نیســت زیــرا بــا اســتفاده از سیســتم حمــل و نقــل عمومــی‬ ‫مجارســتان بــه راحتــی می توانیــد بــه ایــن شــهر دسترســی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫اگــر قصــد داشــته باشــید بــا قطــار از بوداپســت بــه شــهر دبرســن ســفر کنیــد‪،‬‬ ‫می توانیــد بــه ایســتگاه ‪ Ferihegy‬بوداپســت رفتــه و ‪ ۳‬ســاعته خــود را بــه‬ ‫دبرســن برســانید‪.‬‬ ‫همچنیــن فــرودگاه بین المللــی شــهر دبرســن نیــز در ‪ ۶‬کیلومتــری مرکــز شــهر‬ ‫قــرار گرفتــه اســت و می توانیــد بــا تعــدادی از پروازهــای محلــی‪ ،‬از بوداپســت‬ ‫بــه دبرســن و بالعکــس پــرواز کنیــد‪.‬‬ ‫ضمــن اینکــه دو بزرگــراه ‪ M3‬و ‪ M35‬نیــز دو شــهر دبرســن و بوداپســت را بــه‬ ‫یکدیگــر متصــل می کننــد کــه می توانیــد از ایــن طریــق و بــا اجــاره خــودرو‪،‬‬ ‫بیــن دو شــهر ســفر کنیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪34‬‬ صفحه 34 ‫مناطق دیدنی شهردبرسن‬ ‫کلیسای بزرگ دبرسن‬ ‫کلیســای بــزرگ در دبرســن در مرکــز شــهر دبرســن ‪ ،‬بیــن میــدان‬ ‫کســوت و میــدان کالویــن واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن کلیســا بــه عنــوان‬ ‫ســمبل مذهــب پروتســتان در مجارســتان شــناخته می شــود و بــه‬ ‫همیــن دلیــل اســت کــه از دبرســن بعضــاً از ان بــه عنــوان «روم‬ ‫کالوینیســتی» یــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫بزرگتریــن کلیســای پروتســتان مجارســتان دارای زمینــی بــه مســاحت‬ ‫‪ 1500‬متــر مربــع اســت‪ .‬ایــن شــهر همچنیــن بزرگترین زنگ کلیســای‬ ‫پروتســتان مجارســتان را دارد‪ .‬کلیســای بــزرگ بیــن ســالهای ‪ 1805‬و‬ ‫‪ 1824‬بــه ســبک نئوکالســیک ســاخته شــد‪.‬‬ ‫در مکانــی کــه کلیســا ســاخته شــده اســت‪ ،‬کلیســایی قب ـ ً‬ ‫ا در قــرون‬ ‫وســطی در اینجــا وجــود داشــت‪ ،‬امــا اتــش گرفــت‪ .‬کلیســای ســنت‬ ‫انــدرو بیــن ســالهای ‪ 1297‬تــا ‪ 1311‬در ایــن مــکان ســاخته شــد‪.‬‬ ‫مســاحت ان حــدود ‪ 16.46‬متــر بــود‪ .‬ایــن کلیســا در ســال ‪ 1564‬بــه‬ ‫اتــش کشــیده شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1626‬شــهروندان پروتســتان در شــهر دبرســن دوبــاره‬ ‫اقــدام بــه ســاخت کلیســای ســنت انــدرو کردنــد‪ .‬بــا پشــتیبانی جــورج‬ ‫اول روکیشــی (شــاهزاده وقــت ترانســیلوانیا) ســاخت و ســاز در ســال‬ ‫‪ 1628‬بــه پایــان رســید‪ .‬در ســال ‪ 1642-1640‬یــک بــرج ســاخته‬ ‫شــد و یــک زنــگ بــزرگ ‪ -‬حــدود ‪ 300‬کیلوگــرم ‪ ،‬ســاخته شــده از‬ ‫تــوپ هــای اتریشــی ‪ -‬در ان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1707‬در طــول مبــارزات ازادی خواهــی به رهبری فرانســیس‬ ‫دوم روکیشــی ‪ ،‬کلیســا متحمــل خســارات ســنگینی از طــرف ســربازان‬ ‫امپراتوری شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪35‬‬ ‫ایــن کلیســا در ‪ 11‬ژوئــن ســال ‪ 1802‬در اثــر اتــش ســوزی بــزرگ کــه بیشــتر‬ ‫دبرســن را ویــران کــرد ‪ ،‬اتــش گرفــت‪.‬‬ ‫ســاخت کلیســای بــزرگ از ‪ 8‬اوریــل ‪ 1805‬اغــاز شــد‪ .‬کلیســا توســط میهایلــی‬ ‫پیچــی طراحــی شــد ‪ ،‬امــا ایــن طــرح هــا در طــول ســاخت چندیــن بــار تغییــر یافــت‬ ‫و باعــث دلســردی زیــادی بــرای ســازندگان شــد‪ .‬در طــرح اولیــه کلیســایی بــا نقشــه‬ ‫زمینــی ضربــدری و گنبــد بــزرگ وجــود دارد‪ ،‬امــا ایــن طــرح عمدتـاً بــه دالیــل مالــی‬ ‫کنــار گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫بــرج غربــی تــا ســال ‪ 1818‬بــه پایــان رســید ‪ ،‬بــرج شــرقی در ‪ 6‬اگوســت ‪1821‬‬ ‫ســاخته شــد‪ .‬برجهــا ‪ 61‬متــر ارتفــاع دارنــد‪ .‬در ابتــدا یــک گنبــد بــرای تــاج گــذاری‬ ‫ســاختمان برنامــه ریــزی شــده بــود ‪ ،‬ایــن بنــا ســاخته نشــده بــود ‪ ،‬امــا بــا پایــان‬ ‫یافتــن ســاخت و ســاز ‪ ،‬نمــا بــا فضــای خالــی بــزرگ بیــن بــرج هــا دارای نقــص‬ ‫بــه نظــر مــی رســید ‪ ،‬بنابرایــن در ســال ‪ 1823-24‬نمــا‪ ،‬بــا اســتفاده ازطرح هــای‬ ‫کرولــی روبــل‪ ،‬بــا کمــی تغییــر شــکل یافــت‪.‬‬ ‫ســقف هــای بــرج دارای عناصــر بــاروک اســت‪ .‬یــک چشــم انــداز زیبــا از بــرج‬ ‫ســمت چــپ (غربــی) قابــل مشــاهده اســت‪ .‬زنــگ قدیمــی ‪ ، Rákóczi‬کــه پــس از‬ ‫اتشســوزی بازیابــی شــده اســت‪ ،‬در ایــن بــرج نیــز قــرار دارد‪.‬‬ ‫شبســتان اصلــی کلیســا بــه طــول ‪ 55‬متــر و نزدیــک بــه ‪ 15‬متــر عــرض ‪ ،‬بــا یــک‬ ‫بازویــی بــه طــول ‪ 38‬متــر و عــرض ان بیــش از ‪ 14‬متــر اســت‪.‬‬ ‫ماننــد ســایر کلیســاهای پروتســتان ‪ ،‬دیوارهــای داخلــی بــه رنــگ ســفید رنــگ شــده‬ ‫اســت‪ .‬فضــای داخلــی ان ‪ 21‬متــر ارتفــاع دارد‪ .‬ایــن کلیســا در حــدود ‪ 5000‬نفــر (بــا‬ ‫‪ 3000‬صندلــی) زندگــی گنجایــش دارد‪.‬‬ ‫کلیســای بــزرگ همچنیــن دارای اهمیــت تاریخــی اســت‪ :‬در طــول انقالب مجارســتان‬ ‫در ســال ‪ ، 1848‬الجــوس کوســوت اعالمیــه اســتقالل مجارســتان را در اینجــا در ‪14‬‬ ‫اوریــل ‪ 1848‬خوانــد و در اینجــا بــه عنــوان رهبــر ایــن کشــور انتخــاب شــد‪ .‬صندلــی‬ ‫کــه در ان نشســته بــود همچنــان در کلیســا وجــود دارد‪.‬‬ صفحه 35 ‫موزه دری‬ ‫مــوزه دری یکــی از مهمتریــن موسســات فرهنگــی مجارســتان اســت‪ .‬عــاوه بــر‬ ‫نمایشــگاه هــای مــورد عالقــه فرهنگــی محلــی ‪ ،‬بــه مجموعــه عظیمــی از ایتــم هــا ‪،‬‬ ‫گــرد هــم امــده توســط فریگیــس دری ‪ ،‬کــه جنبــه هــای مختلــف تمــدن جهانــی بشــر‬ ‫را نشــان مــی دهــد ‪ ،‬مشــهور شــده اســت‪.‬‬ ‫جاذبــه هــای اصلی موزه‪ ،‬نقاشــی هــای هیجــان انگیــز مســیح از ‪Mihály Munkácsy‬‬ ‫اســت‪ .‬عــاوه بر نمایشــگاه هــای دائمــی ‪ ،‬مــوزه دری نمایشــگاه هــای موقــت را نیز به‬ ‫نمایــش مــی گــذارد‪ .‬چهــار تندیــس ســاخته شــده توســط ‪،Ferenc Medgyessy‬‬ ‫کــه در خــارج از ســاختمان اصلــی بنــا شــده اســت‪ ،‬در نمایشــگاه پاریــس در ســال‬ ‫‪ 1937‬بــه جایــزه بــزرگ نمایشــگاه دســت یافــت‪.‬‬ ‫نمایشگاه باستان شناسی موزه‬ ‫ایــن نمایشــگاه در فرهنــگ هــای باســتانی بــر مــرگ ‪ ،‬مراســم تدفیــن و زندگــی پــس‬ ‫از مــرگ متمرکــز اســت‪ .‬ایــن نمایشــگاه شــامل ســه بخــش اصلــی اســت‪:‬‬ ‫‪ .1‬بازدیــد کننــدگان می تواننــد در مــورد مفهــوم کلــی انســانی و اجتماعــی و اعتقــاد‬ ‫بــه مــرگ در انســان هایی کــه ده هــزار ســال پیــش می زیســته اند را یــاد بگیرنــد‪.‬‬ ‫یافتــه هــای بــه نمایــش گذاشــته شــده از مناطقــی از اســتان هایــدو بیهــار کشــف‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬تصــورات کهــن از مــرگ ‪ ،‬تدفیــن و زندگــی پــس از مــرگ و اشــیاء مرتبــط بــا انهــا‬ ‫در داخــل درخــت زندگــی‪ ،‬در پناهــگاه مــرگ مشــخص شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .3‬درخــت زندگــی بــه مقبــره منحصــر بــه فــرد یــک فــرد اصیــل و اشــرافی مربــوط‬ ‫اســت‪ .‬مقبــره بــه نوعــی نمایانگــر اقامتــگاه اســمانی فــرد درگذشــته اســت‪ .‬مقبــره‬ ‫باســتانی مملــو از نقاشــی هــای دیــواری بــه رنــگ روشــن و تزیینــات دیدنــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن نمایشــگاه هــا نتایــج کاوش هایــی را کــه در بیســت ســال گذشــته تحــت‬ ‫مدیریــت ایــن مــوزه انجــام شــده اســت‪ .‬ایــن مجموعــه شــامل قطعــات کشــف شــده‬ ‫از اواخــر دوران ســنگی (نوســنگی) تــا اولیــن ســکونت گاه های مجارهــا در مجارســتان‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مجموعهسامورایی‬ ‫مجموعــه ژاپنــی مــوزه دری بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن مجموعــه هــا در نــوع‬ ‫خــود در مجارســتان و جهــان بــه حســاب مــی ایــد‪ .‬در طــی فراینــد جمــع اوری‬ ‫ایــن مجموعــه‪ ،‬مســئولین مــوزه در درجــه اول بــه دنبــال اشــیاء معمولــی بودنــد‬ ‫کــه در دوره ادو ســاخته شــده بودنــد‪ .‬در نتیجــه ‪ ،‬اشــیاء بــی شــماری از صنایــع‬ ‫دســتی پــر رونــق ژاپــن را مــی تــوان امــروز در ایــن مــوزه مشــاهده کــرد‪ .‬ایــن‬ ‫مجموعــه بوســیله اشــیا قدیمــی دریافتــی از توکیــو در اوایــل دهــه ‪ ، 1930‬کــه‬ ‫مربــوط بــه اواخــر قــرن ‪ 19‬و اوایــل قــرن ‪ 20‬بــود‪ ،‬تکمیــل شــد‪.‬‬ ‫مجموعــه ژاپنــی مــوزه‪ ،‬از اواخــر دوره ادو در وســط فضــای نمایشــگاه قــرار دارد‬ ‫و بــه عنــوان چارچوبــی بــرای نمایــش اثــار باســتانی مختلــف کــه نمایانگــر‬ ‫دوره هــای مختلــف هســتند‪ ،‬عمــل مــی کنــد‪ .‬بازدیــد کننــدگان مــی تواننــد از‬ ‫هنرهــای زیبــا‪ ،‬شمشــیرها‪ ،‬اســلحه هــا و اشــیاء مختلفــی کــه زندگــی و فرهنــگ‬ ‫ســامورایی و یــا اشــرافی ژاپــن قدیــم را روشــن مــی کنــد بازدیــد کننــد و بــا ایــن‬ ‫فرهنــگ بیشــتر و از نزدیکتــر اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫تاریخچه سالح ها‬ ‫یکــی از بزرگتریــن مجموعــه هــای مــوزه دری ‪ ،‬مجموعــه ســاح هــای مــدرن‬ ‫اســت‪ .‬هــدف اصلــی ایــن مجموعــه اشــنا کــردن بازدیدکننــدگان بــا انــواع‬ ‫ســاح های قدیمــی و نســل اولیــه ســاح های مــدرن امــروزی اســت‪.‬‬ ‫این مجموعه به سه بخش عمده تقسیم شده است‪.‬‬ ‫بخــش اول شــامل ســاح هــای اروپــای مســیحی اســت کــه در درجــه اول متعلــق‬ ‫بــه قلمروهــای مجارســتان ‪ ،‬المــان و ایتالیــا در قــرن ‪ 18-15‬اســت‪.‬‬ ‫گــروه دوم کــه گــروه بزرگتــری اســت‪ ،‬شــامل ســاح هــای کالســیک مســلمانان‬ ‫از قلمــرو امپراتــوری عثمانــی و ایــران تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫بخــش ســوم ســاح هــای خــاور دور را نشــان مــی دهــد‪ .‬ایــن کوچکتریــن امــا‬ ‫خــاص تریــن قســمت نمایشــگاه اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪36‬‬ صفحه 36 ‫پارک ملی هوتوربادی‬ ‫هوتوربــادی پــارک ملــی معــروف مجارســتان بــه وســعت ‪ 800‬کیلومتــر‬ ‫مربــع اســت کــه یکــی از مناطــق معــروف دیدنــی شــهر دبرســن می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن پــارک ‪ ،‬بخشــی از الفــاد (دشــت بــزرگ) ‪ ،‬در ســال ‪ 1973‬بــه عنــوان‬ ‫یــک پــارک ملــی (اولیــن بــار در مجارســتان) معرفــی شــد و در ســال ‪1999‬‬ ‫بــه عنــوان یکــی از میــراث جهانــی انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫هوتوربــادی بزرگتریــن منطقــه حفاظــت شــده مجارســتان و بزرگتریــن‬ ‫چمنــزار نیمــه طبیعــی اروپــا اســت‪.‬‬ ‫تــا همیــن اواخــر اعتقــاد بــر ایــن بــود کــه ایــن اســتپ زیبــا از دل جنگلهای‬ ‫عظیــم در ســده هــای میانــه و بــا از بیــن رفتــن درختــان ایــن جنــگل در‬ ‫مســیر رودخانــه تیســزا شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال اعتقــاد برخــی بــر ایــن اســت کــه ایــن منطقــه بســیار قدیمی‬ ‫تــر اســت‪ ،‬و تخمیــن زده مــی شــود ده هــزار ســال پیــش ‪ ،‬هنگامــی کــه‬ ‫تیســزا بــرای اولیــن بــار راه خــود را از طریــق دشــت مجارســتان بــزرگ‬ ‫پیــدا کــرد‪ .‬شــکل گیــری فضایــی بــرای چــرای حیوانــات و اســب هــای‬ ‫وحشــی در پایــان عصــر یخبنــدان باعــث اهلــی شــدن و پــرورش برخــی‬ ‫حیوانــات ماننــد همیــن اس ـب ها توســط انســان شــد‪.‬‬ ‫یکــی از مهمتریــن ســازه های ایــن پــارک پــل نــه قوســی ان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫پــل شــناخته شــده تریــن نمــاد هوتوربــادی اســت‪ .‬ایــن پــل نــه قوســی‪،‬‬ ‫بزرگتریــن پــل ســنگی در مجارســتان تــا قبــل از ســال ‪ 1921‬بــود‪ .‬ایــن‬ ‫پــل بیــن ســالهای ‪ 1827‬تــا ‪ 1833‬بــه ســبک کالســیک ســاخته شــده‬ ‫اســت ‪.‬‬ ‫هوتوربــادی نامــی اســت کــه در طــول تاریــخ کشــور مجارســتان خاطــرات‬ ‫بــدی نیــز از ان بــه جــا مانــده اســت‪ .‬ایــن دشــت بــزگ مجارســتان مکانــی‬ ‫بــود کــه استالینیســت های مجارســتانی مخالفــان سیاســی خــود را بــرای‬ ‫کار اجبــاری بــه ان جــا میفرســتاند‪.‬‬ ‫هوتــرو بــادی همچنیــن چمنــزار مناســبی بــرای زیســت بســیاری از‬ ‫حیوانــات گاومیش هــا و اســبهایی اســت کــه توســط گلــه داران بــه ایــن‬ ‫منطقــه اورده می شــوند‪.‬‬ ‫سالنتئاترشوکونای‬ ‫تئاتــر ‪ Csokonai‬قدیمــی تریــن و بزرگتریــن تئاتــر در شــهر دبرســن‬ ‫مجارســتان اســت‪ .‬ایــن نــام بــه یکــی از نخســتین نمایشــنامه نویســان‬ ‫مجارســتان عصــر مــدرن‪ ،‬میهایلــی شــوکونای ‪ Mihály Csokonai‬تعلــق‬ ‫گرفــت‪ ،‬کــه بســیاری از اثــار خــود را زمانــی کــه در دبرســن زندگــی‬ ‫می کــرد خلــق کــرد‪.‬‬ ‫ایــن ســاختمان توســط انتــال ززالنیســکی باطرح هــای تزئینــی بــه ســبک‬ ‫موریــش (ســبک معمــاری موریــش یــک ســبک معمــاری اســت که بــه طور‬ ‫تاریخــی در جهــان اســام توســعه یافتــه اســت‪ ،‬کــه بهتریــن نمونه هــای‬ ‫ان را در اندلــس (اســپانیا و پرتغــال تحــت کنتــرل مســلمانان بیــن ســالهای‬ ‫‪ 711‬تــا ‪ ،)1492‬مراکــش‪ ،‬الجزایــر ‪ ،‬تونــس و لیبــی می تــوان یافــت‪).‬‬ ‫طراحــی شــده اســت‪ ،‬ایــن ســالن تئاتــر در ســال ‪ 1865‬بــا حضــور رزا‬ ‫البروفالــوی‪ ،‬نجیــب زاده و بازیگــر مطــرح تئاتــر مجارســتان افتتــاح شــد ‪.‬‬ ‫ایــن بنــا در داخــل دارای تزئینــات زیــادی اســت و در خــارج از ان‬ ‫مجســمه هایی از شــاندور پتوفــی شــاعر انقالبــی مجــاری‪ ،‬فرانــس‬ ‫کازینســکی‪ ،‬نویســنده شــاعر و مترجــم‪ ،‬میهــای ووروش مارتــی‪ ،‬شــاعر و‬ ‫نمایشــنامه نویــس‪ ،‬کارولــی کیســفالودی‪ ،‬هنرمنــد و نویســنده‪ ،‬فرانــس‬ ‫کولســی‪ ،‬شــاعر‪ ،‬منتقــد ادبــی و سیاســتمدار‪ ،‬میهایلــی شــوکونای‪ ،‬رزا‬ ‫البروفالــوی‪ ،‬اشکالنتیســکی قــرار دارد‪.‬‬ ‫از جملــه بازیگــران مهمــی کــه در تئاتــر بــازی کــرده انــد عبارتنــد از لــوژزا‬ ‫بالهــا ‪ ،‬کورنلیــا پریــل ‪ ،‬اســورتوس گیــوال ‪ ،‬کلمنــان روزگیگــی ‪ ،‬لیزلــی‬ ‫منســوزروس ‪ ،‬ایســتوون دگــی ‪ ،‬لوززلــی مورکــوس ‪ ،‬زولتــان التینوویتــس‬ ‫کــه همگــی از هنرمنــدان معــروف تئاتــر مجارســتان بوده انــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪37‬‬ صفحه 37 ‫علی اسدابادی‬ ‫(کرمانشاهی)‬ ‫کارشناس ارشد گردشگری‬ ‫شهرهای مهم مجارستان‬ ‫سگد‬ ‫شــهر ســگد یکــی از مهــم تریــن شــهرهای کشــور مجارســتان‬ ‫می باشــد‪ .‬از جملــه اصلــی تریــن دیدنــی هــای شــهر ســگد مــی تــوان‬ ‫بــه طبیعــت زیبــا‪ ،‬بــاغ هــای گل و پــارک هــای مختلــف اشــاره کــرد ‪.‬‬ ‫ایــن شــهر ‪ ،‬شــهری جــوان پســند مــی باشــد ‪ .‬در مــورد نــام ســگد‬ ‫روایــت هــای مختلفــی وجــود دارد برخــی نــام ان را برگرفتــه از زبــان‬ ‫مجــاری بــه معنــای جزیــره و گوشــه (‪ )szeg‬مــی داننــد و برخــی دیگــر‬ ‫علــت نــام گــذاری ان را بــه رود تیســا کــه جهــت تشــکیل شــهر را‬ ‫تغییــر داده اســت نســبت مــی دهنــد‪.‬‬ ‫میشکولتس‬ ‫شهر میشکولتس یکی از شهرهای مهم کشور مجارستان می باشد‪.‬‬ ‫میشــکولتس چهارمیــن شــهر بــزرگ مجارســتان اســت ‪ .‬از دیدنــی هــای‬ ‫ایــن شــهر می تــوان بــه پــارک ملــی بــوک (‪،)Bukk National Park‬‬ ‫قلعــه شــهر میشــکولتس (‪ ،)Castle of Diosgyor‬اوالــون پــارک‬ ‫(‪ ،)Avalon Park‬خانــه هرمــان موتــو (‪ )Herman Ottó‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫انچــه فــرد را در شــهر میشــکولتس متحیــر م ـی کنــد ترکیــب معمــاری و‬ ‫طبیعــت در کنــار هــم مــی باشــد‪.‬‬ ‫پچ‬ ‫شــهر پــچ یکــی از شــهرهای باســتانی مجارســتان مــی باشــد کــه‬ ‫توســط رومیــان باســتان بنــا شــده اســت و در معمــاری شــهر کامــا‬ ‫حضــور معمــاری رومــی احســاس مــی شــود‪ .‬ایــن شــهر در نزدیکــی مرز‬ ‫کشــور کرواســی قــرار دارد‪ .‬بعــد از پایــان تســلط رومیــان و حکومت های‬ ‫محلــی ایــن شــهر مــدت هــا تحــت تســلط عثمانــی هــا بــوده اســت بــه‬ ‫گونــه ای کــه مســجد پاشــا قاضــی از نمونــه هــای معمــاری عثمانــی در‬ ‫ایــن شــهر مــی باشــد‪ .‬یکــی از دالیــل شــهرت ایــن شــهر ‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی ان مــی باشــد ‪ .‬دانشــگاه علــوم پزشــکی پچ مجارســتان‬ ‫بــا ‪ 642‬ســال قدمــت‪ ،‬قدیمــی تریــن دانشــگاه مجارســتان در مرکــز‬ ‫شــهر پــچ اســت کــه در ســال ‪ 1367‬میــادی توســط پادشــاه لویــس‬ ‫تاســیس شــده اســت‪ .‬دیدنــی هــای شــهر پــچ مجارســتان عبارتنــد از‪:‬‬ ‫مــوزه واســارلی (‪ ،)Victor Vasarely Museum‬مــوزه پــچ‪ ،‬بــاغ‬ ‫وحــش شــهر و صومعــه قدیمــی ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪38‬‬ صفحه 38 ‫گیور‬ ‫شــهر گیــور یکــی از شــهرهای مهــم کشــور مجارســتان مــی باشــد کــه یکــی‬ ‫دیگــر از شــهرهای بــزرگ و پــر جمعیــت مجارســتان اســت‪ .‬ایــن شــهر یکــی از‬ ‫مقاصــد مهــم گردشــگری ‪ ، MICE‬گردشــگری تجــاری و برگــزاری همایــش هــا‬ ‫مــی باشــد‪ .‬ایــن شــهر بــه عنــوان مهمتریــن شــهر در حــوزه رود دانــوب و رود‬ ‫رابــا (‪ )Rába‬شــناخته مــی شــود‪ .‬از جملــه مهمتریــن دیدنــی هــای شــهر گیــور‬ ‫مجارســتان مــی تــوان بــه قلعــه زانتــوس جانــوس (‪ ،)Xantus János‬قلعــه‬ ‫بیشــاپ (‪ )Bishop’s Castle‬و بســیاری از گالــری هــای شــخصی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫کاپشوار‬ ‫شــهر کاپشــوار یکــی از شــهرهای مهــم کشــور مجارســتان اســت ‪ .‬اگرچــه ایــن‬ ‫شــهر نســبت بــه ســایر شــهرهای کشــور مجارســتان کمتــر شــناخته شــده‬ ‫اســت امــا طبیعــت بکــر و معمــاری زیبــای ان باعــث توجــه گردشــگران بــه‬ ‫خصــوص عالقــه منــدان بــه طبیعــت گــردی شــده اســت‪ .‬از جملــه دیدنی هــای‬ ‫ایــن شــهر مــی تــوان بــه مرزعــه لیــدی بــاگ (‪ ،)ladybug Farm‬دهکــده‬ ‫زلیــس (‪ ،)Zselic‬مــوزه ریپــل رومانــی (‪ )Rippl-Rónai‬اشــاره کــرد ‪.‬‬ ‫نیرگهزا‬ ‫شــهر نیرگهــزا از شــهرهای مهــم و البتــه تاریخــی کشــور مجارســتان‬ ‫می باشــد کــه اوج شــکوفایی ایــن شــهر و رونــق اقتصــادی ان بــه قــرن‬ ‫‪ 18‬بــر مــی گــردد‪.‬‬ ‫فرهنــگ مــردم‪ ،‬طبیعــت بکــر ان مــی توانــد دالیــل ســفر بــه ایــن شــهر‬ ‫باشــد ‪ .‬طبــق اســناد بــر جــای مانــده ایــن شــهر جــزو ســرزمین بزرگ تــری‬ ‫بــه نــام نیــر بــوده اســت کــه بعــد هــا بــه شــکل امــروزی درامــده اســت‪.‬‬ ‫شــهر نیرگهــزا در دوره امپراتــوری عثمانــی (قــرن ‪ 16‬میــادی) خالــی از‬ ‫ســکنه شــد و مجــددا در ســال ‪ 1640‬رونــق گرفــت‪.‬‬ ‫کچکه مت‬ ‫کچکه مــت در ناحیــه باچ‪-‬کیشــکون مجارســتان قــرار دارد‪ .‬ایــن شــهر در‬ ‫حــد فاصــل دو شــهر بوداپســت و ســگد واقــع شــده اســت بــه همیــن دلیــل‬ ‫فاصلــه خوبــی از دو رود مهــم اروپــا یعنــی دانــوب و تیســزا (تیســا) دارد‪ .‬نــام‬ ‫کچکه مــت از دو واژه مجــاری بــه نــام کچکــه (‪ )kecske‬بــه معنــای بُــز و‬ ‫کلمــه مــت (‪ )mét‬بــه معنــای مســیر تشــکیل شــده اســت‪ .‬ایــن شــهر در‬ ‫گذشــته محــل ِچــرای دامهــا بــود‪ ،‬بــه همیــن دلیــل بعــد از مدتــی کل پوشــش‬ ‫گیاهــی منطقــه از بیــن رفــت‪ .‬ایــن امــر باعــث شــد تــا در اثــر وزش بــاد و‬ ‫بــارش بــاران خســارت هــای فراوانــی بــه اهالــی منطقــه وارد شــود بــه‬ ‫طوری کــه در قــرن ‪ 18‬تــا ‪ 19‬میــادی شــهر خالــی از ســکنه شــد‪ .‬بعــد از‬ ‫ایــن اتفــاق دولــت مجارســتان تصمیــم گرفــت کــه پوشــش گیاهــی منطقــه را‬ ‫احیــا کنــد تــا مجــدد زندگــی را بــه شــهر کچکــه مــت برگردانــد‪ .‬خــوب اســت‬ ‫بدانیــد کــه در حــال حاضــر ایــن شــهر بــه عنــوان یکــی از پاتــوق هــای اصلــی‬ ‫طبیعتگــردی در مجارســتان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪39‬‬ صفحه 39 ‫سایر مناطق دیدنی مجارستان‬ ‫مجسمه ازادی‬ ‫مجســمه ی ازادی یکــی از معــدود مجســمه های مهــم دوران کمونیســتی مجارســتان‬ ‫و یکــی از جاهــای دیدنــی بوداپســت اســت کــه پــس از گــذار ایــن کشــور بــه‬ ‫دموکراســی بــر جــای خــود باقــی مانــد‪ .‬ایــن مجســمه بــر فــراز تپــه ی گِلییِــرت‬ ‫قــرار دارد و از بــاال شــهر را نظــاره می کنــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۴۷‬بــود کــه ایــن مجســمه‬ ‫به خاطــر یادبــود ســربازان شــوروی کــه بــرای ازادســازی کشــور جان شــان را‬ ‫ازدســت دادنــد ســاخته و در ایــن محــل نصــب شــد‪ .‬امــا نوشــته ی پــای مجســمه‬ ‫بعدهــا تغییــر یافــت و اکنــون نمــادی بــرای یادبــود تمامــی کســانی اســت کــه‬ ‫جان شــان را بــرای اســتقالل‪ ،‬ازادی و کامیابــی مجارســتان فــدا کردنــد‪ .‬م ـی ارزد کــه‬ ‫بــرای دیــدن ایــن مجســمه ســختی باالرفتــن از پله هــا را تحمــل کنیــد و درعــوض‬ ‫هــم مجســمه را از نزدیــک ببینیــد و هــم بــه چش ـم انداز ‪ ۳۶۰‬درج ـه ی بی نظیــری از‬ ‫شــهر دســت پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫نمایشگاه نامرئی‬ ‫نمایشــگاه نامرئــی نشــان تان می دهــد کــه زندگــی بــرای روشــن دالن چه شــکلی‬ ‫اســت‪ .‬در اینجــا همــراه بــا راهنمایــی کــه خــودش نابیناســت از مکان هــای مختلفــی‬ ‫عبــور داده خواهیــد شــد کــه در تاریکــی مطلق انــد‪ .‬مثــا شــما را در تاریکــی بــه بــاغ‪،‬‬ ‫ســوپرمارکت و ســایر جاهــای شبیه سازی شــده ای هدایــت می کننــد کــه نمی توانیــد‬ ‫هیچ کدام شــان را از شــدت تاریکــی ببینیــد‪ .‬در ابتــدای ورودتــان‪ ،‬بایــد هــر وســیله ی‬ ‫نــوردار همراه تــان را خامــوش کنیــد‪ ،‬مثــل موبایــل یــا ســاعت دیجیتــال‪ .‬در اخــر هــم‬ ‫می توانیــد در تاریکــی‪ ،‬بــا پذیرایــی و کمــک روش ـن دالن غذایــی دلچســب بخوریــد‪.‬‬ ‫پارک ممنتو‬ ‫در پــارک ِممِنتــو می توانیــد مجســمه ها و یادبودهــای کمونیســتی ای را کــه در‬ ‫دوران کمونیســتی مجارســتان در جای جــای شــهر وجــود داشــتند ببینیــد‪ .‬برخــی‬ ‫از ایــن مجســمه ها اثــاری هســتند کــه توســط دولــت و در پــی برانــدازی نظــام‬ ‫کمونیســم پاکســازی شــدند‪ .‬برخــی نیــز مجســمه هایی هســتند کــه توســط خــود‬ ‫مــردم در اعتــراض بــه رژیــم قبلــی پاییــن کشــیده شــدند‪ .‬پــارک ِممِنتــو در ســال‬ ‫‪ ۱۹۹۳‬افتتــاح شــد تــا بخشــی از ایــن اثــار را به عنــوان بخــش مهمــی از تاریــخ‬ ‫شــهر به نمایــش دراورد‪ .‬در ایــن پــارک مــوزه ی کوچکــی هــم وجــود دارد کــه محــل‬ ‫برپایــی نمایشــگاه های موقتــی اســت‪ .‬در ایــن نمایشــگاه ها می توانیــد بــا نحــوه ی‬ ‫زندگــی زیــر ســایه ی رژیم هــای کمونیســتی و اطالعاتــی پیرامــون پلیــس مخفــی‬ ‫مجارســتان اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫موز ه اکوئینکوم و باغ مخروبه‬ ‫در اینجــا می توانیــد بــا بخشــی از تاریــخ باســتانی مجارســتان از نزدیــک‬ ‫اشــنا شــوید‪ .‬اکوئینکــوم (‪ )Aquincum‬در گذشــته شــهری رمــی بــود‬ ‫کــه در محــل بوداپســت کنونــی قــرار داشــت و در امپراتــوری رم جــزو‬ ‫پایگاه هــای نظامــی مهــم محســوب می شــد‪ .‬می توانیــد در بخشــی‬ ‫از ویرانه هــای ایــن شــهر گــردش کنیــد و میــدان نبــرد گالدیاتورهــا و‬ ‫ســازه های دیگــری همچــون حمام خانه هــای شــهر را ببینیــد‪ .‬در داخــل‬ ‫مــوزه نیــز می توانیــد انــواع عتیقه جــات ان دوران را ببینیــد و همچنیــن از‬ ‫نمون ـه ی اُرگ ابــی (نوعــی ســاز) معروفــی کــه در ســال ‪ ۱۹۳۱‬در همیــن‬ ‫نواحــی کشــف شــد دیــدن کنیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪40‬‬ صفحه 40 ‫کنیسه خیابان دوهنی‬ ‫مجارســتان طــی جنــگ جهانــی دوم تقریبــا از یهودی هــا خالــی شــد‪ ،‬امــا‬ ‫کنیســه خیابــان دوهَنــی یکــی از بزرگ تریــن پرستشــگاه های یهودیــان‬ ‫در خــارج از اســرائیل اســت‪ .‬داخــل ایــن کنیســه و همچنیــن قســمت بــاغ‬ ‫در دهــه ی ‪ ۱۹۹۰‬بازســازی شــدند و بخــش اعظــم بودجــه ی ان را نیــز‬ ‫جمعیــت یهودیانــی کــه به صــورت پراکنــده در کشــورهای مختلــف زندگــی‬ ‫می کننــد تقبــل کردنــد‪ .‬در قســمت بــاغ‪ ،‬بیــد مجنونــی را می بینیــد کــه روی‬ ‫برگ هــای فلــزی ان اســامی برخــی از کشته شــدگان جنــگ نقــش بســته‬ ‫اســت‪ .‬در اینجــا همچنیــن می توانیــد یادبــود رائــول وال ِنبِــرگ (‪Roual‬‬ ‫‪ ،)Wallenberg‬دیپلمــات ســوئدی را ببینیــد کــه نقشــی حیاتــی در نجــات‬ ‫صدهــا یهــودی مجــاری داشــت‪.‬‬ ‫بازار سمساری اچری‬ ‫بــازار سمســاری ا ِِچــری (‪ )Ecseri‬واقع در حاشــیه ی شــهر یکــی از انجاهایی‬ ‫اســت کــه بایــد ســر قیمــت حســابی چانــه بزنیــد‪ .‬در اینجــا غرفه هــای‬ ‫زیــادی وجــود دارنــد کــه هرکدام شــان کلــی اســباب چیده انــد و بایــد‬ ‫بادقــت در البه الیشــان بگردیــد تــا شــی ء دلخواه تــان را بیابیــد‪ .‬در ایــن‬ ‫بــازار هــر چیــزی پیــدا می شــود و چــون بومــی نیســتید‪ ،‬قطعــا فروشــندگان‬ ‫قیمت هــای باالتــری بــه شــما پیشــنهاد خواهنــد دارد‪ .‬حتــی اگــر قصــد‬ ‫خریــد نداریــد‪ ،‬بــاز هــم بــد نیســت ســری بــه اینجــا بزنیــد و حین قــدم زدن‬ ‫میــان غرفه هــا صاحبــان گذشــته ی اشــیایی را کــه می بینیــد پیــش خودتــان‬ ‫تصــور کنیــد‪.‬‬ ‫تاالر بازار مرکزی‬ ‫تــاالر بــازار بــزرگ واقــع در قســمت مرکــزی بوداپســت یکــی از‬ ‫معروف تریــن بازارهــای شهرســت و نه تنهــا در میــان خــود بوداپســتی ها‬ ‫بلکــه در میــان گردشــگران نیــز محبوبیــت زیــادی دارد‪ .‬در طبقــات پایین تــر‬ ‫ایــن بــازار محصــوالت محلــی همچــون گوشــت‪ ،‬میــوه و ســبزیجات‬ ‫به فــروش می رســد و طبقــات باالتــر سوغاتی فروشــی اســت‪ .‬چنــد‬ ‫غرفــه ی غــذا هــم هســت کــه می توانیــد پیش شــان غذاهــای ســنتی‬ ‫نظیــر گــوالش و النگــوش بخریــد‪.‬‬ ‫قطار کابلی تپه قلعه بودا‬ ‫ایــن قطــار کابلــی یــا همــان فونیکــوالر جــزو قدیمی تریــن فونیکوالرهــای جهــان در‬ ‫نــوع خــودش اســت کــه در ســال ‪ ۱۸۷۰‬افتتــاح شــد و قــادر اســت مســیر تپــه ای‬ ‫َک ِ‬ ‫ســل هیــل را بپیمایــد‪ .‬ایــن وســیله ی نقلیــه ســریع ترین راه بــرای رســیدن بــه بــاالی‬ ‫تپــه اســت و مناظــر چشــم نواز اطــراف خصوصــا دانــوب زیبــا را از زاویــه ای دیدنــی‬ ‫مقابــل چشــمان تان قــرار خواهــد داد‪ .‬سال هاســت کــه از ســرعت صعــود ایــن قطــار‬ ‫بــه بــاالی تپــه کاســته شــده اســت تــا گردشــگران فرصــت بیشــتری بــرای بهره مندی‬ ‫از مناظــر اطــراف داشــته باشــند‪ .‬ایــن قطــار هــر روز تــا ســاعت ‪ ۱۰‬شــب کار می کنــد‬ ‫و می توانــد بــه خاطره انگیزتریــن بخــش ســفرتان بــه مجارســتان تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪41‬‬ صفحه 41 ‫خیابان اندرشی‬ ‫اندرشــی از میــدان ا ِرژیبِــت (‪ )Erzsébet‬در قســمت مرکــزی‬ ‫خیابــان‬ ‫َ‬ ‫پِســت تــا پــارک شــهر ادامــه دارد و به خاطــر جاذبه هــای فرهنگــی‬ ‫ارزشــمندی کــه در خــود جــای داده اســت‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۰۲‬در فهرســت‬ ‫میــراث جهانــی یونســکو به ثبــت رســید‪ .‬فقــط کافــی اســت در ایــن‬ ‫خیابــان قــدم بزنیــد تــا انــواع معماری هــای بوداپســت را ببینیــد‪.‬‬ ‫ازجملــه بناهــای مهمــی کــه در طــول مســیر مشــاهده خواهیــد کــرد‬ ‫می تــوان از اپراخانــه ی ملــی‪ ،‬خانه هــا و عمارت هــای نئورنسانســی و‬ ‫ســفارتخانه های کشــورهای مختلــف نــام بــرد‪ .‬ضمنــا از زیــر همیــن‬ ‫خیابــان خــط ســومین متــروی قدیمــی جهــان عبــور کــرده اســت‪.‬‬ ‫سیتادال‬ ‫ســیتادِال ســنگری واقــع در بــاالی تپــه ی گِلییِــرت اســت کــه فــردی به نــام‬ ‫هابســبورگ ها‪ ،‬به دنبــال شکســت جنــگ اســتقالل مجارســتان ان را بنــا کــرد‪ .‬در‬ ‫ان زمــان تصــور می شــد کــه موقعیــت اســتراتژیک ایــن بنــا می توانــد کنتــرل‬ ‫مناطــق بــودا و پِســت را درصــورت بــروز هــر شورشــی در اینــده اســان تر‬ ‫کنــد‪ .‬نیروهــای دفاعــی تــا ســال ‪ ۱۸۹۷‬در ایــن محــل مســتقر بودنــد‪ .‬بعدهــا‬ ‫ارتــش شــوروی نیــز از ایــن بنــا بــرای کنتــرل شــهر در طــول انقــاب ‪۱۹۵۶‬‬ ‫مجارســتان بهــره بــرد و از اینجــا بــا تانــک به ســمت شــهر شــلیک می کــرد‪.‬‬ ‫اکنــون در ایــن محــل یــک رســتوران‪ ،‬هتــل و مــوزه نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫حمام های اب گرم سیچینی‬ ‫مجموعــه ی حمام هــای اب گــرم ســیچینی (‪ )Széchenyi‬بزرگ تریــن مرکــز‬ ‫ن وســطایی اروپــا و یکــی از جاهــای دیدنــی بوداپســت اســت‪.‬‬ ‫حمام هــای قــرو ‬ ‫اب ایــن حمام هــا ســولفات‪ ،‬کلســیم‪ ،‬منیزیــم‪ ،‬بیکربنــات و فلورایــد فراوانــی دارد‬ ‫و گفتــه می شــود کــه بــرای مبتالیــان بــه بیماری هــای پیش رونــده ی مفصلــی و‬ ‫بســیاری دیگــر از بیماری هــا مفیــد اســت‪ .‬در اینجــا اســتخرهای اب گــرم‪ ،‬ســونا‬ ‫و اتاق هــای بخــار متعــددی وجــود دارد و خدمــات ماســاژ و زیبایــی نیــز ارائــه‬ ‫می شــود‪ .‬دو اســتخری کــه در بیــرون ســاختمان قــرار دارنــد‪ ،‬در اوقــات ســرد‬ ‫ســال خصوصــا هنــگام شــب به خاطــر بخــاری کــه از اب گــرم بلنــد می شــود‪،‬‬ ‫جلــوه ی اســرارامیزی پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫پارک شهر‬ ‫پــارک شــهر یــا ســیتی پــارک یکــی از محبوب تریــن مکان هــای تفریحــی‬ ‫بوداپســت اســت کــه از جملــه ی امکانــات تفریحــی ان می تــوان بــه وســایل‬ ‫ورزشــی‪ ،‬اســتخر شــنا و قایق ســواری اشــاره کــرد‪ .‬در ماه هــای زمســتان‬ ‫دریاچــه ی داخــل پــارک به خاطــر یخ زدگــی تبدیــل بــه یکــی از بزرگ تریــن‬ ‫میادیــن پاتینــاژ اروپــا می شــود‪ .‬دیگــر گزینه هــای تفریحــی ایــن پــارک‬ ‫عبارت انــد از باغ وحــش‪ ،‬باغ هــای گیاه شناســی‪ ،‬ســیرک و قلعــه ی وایداهونیــاد‬ ‫(‪ )Vajdahunyad‬کــه می توانیــد در ان از مــوزه ی کشــاورزی مجــاری نیــز‬ ‫دیــدن کنیــد‪ .‬در بیــرون پــارک یکــی از بزرگ تریــن ساعت شــنی های جهــان‬ ‫هــم قــرار دارد‪ .‬جالــب اســت بدانیــد کــه یــک ســال طــول می کشــد تــا تمــام‬ ‫دانه هــای شــن از شیشــه ی باالیــی بــه شیشــه ی پایینــی انتقــال پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫ایــن ساعت شــنی هــر ســال موقــع ســال نــو چرخانــده می شــود تــا دوبــاره تــا‬ ‫ســال بعــد شــن ها از محفظــه ی باالیــی روان شــوند‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪42‬‬ صفحه 42 ‫موزه ملی مجارستان‬ ‫در مــوز ه ملــی مجارســتان کــه یکــی از دیدنــی هــای بوداپســت اســت‪،‬‬ ‫هــزاران شــیء تاریخــی‪ ،‬هنری و مذهبــی وجــود دارد‪ .‬اثار باستان شناســی‬ ‫زیــادی نیــز در ایــن مــوزه به چشــم می خورنــد کــه برخی هایشــان از‬ ‫مناطقــی کــه اکنــون جــزو خــاک مجارســتان نیســتند کشــف شــده اند‪.‬‬ ‫ســاختمان خــود مــوزه به ســبک نئوکالســیک اســت و حتــی اگــر قصــد‬ ‫بازدیــد از داخلــش را نداریــد‪ ،‬دیــدن فقــط خــود ســاختمانش هــم‬ ‫مــی ارزد‪ .‬باغ هــای بیــرون مــوزه نیــز فضــای دلنشــین و ارامــی دارنــد‬ ‫کــه خصوصــا در ماه هــای گــرم ســال دیدنی تــر می شــوند‪.‬‬ ‫پارک ملی اگتلک‬ ‫اگــر بــه غــار و غارشناســی عالقــه داریــد‪ ،‬بازدیــد از پارک ملــی اگتلــک را در‬ ‫تــور مجارســتان از دســت ندهیــد‪ .‬پــارک ملــی اگلتــک دارای بزرگتریــن غــار‬ ‫اســتاالکتیک در اروپــا اســت‪ .‬ایــن پــارک ملــی در شــمال مجارســتان قــرار‬ ‫داشــته و حــدود ســه ســاعت از بوداپســت فاصلــه دارد‪ .‬بــرای پیشــگیری‬ ‫از خطــرات احتمالــی در ایــن غــار‪ ،‬راهنماهــای تــور هنــگام ورود بــه غــار‬ ‫توضیحــات و تجهیــزات الزم را بــه شــما خواهنــد داد‪ .‬پــارک اگلتــک یــک‬ ‫پــارک محافظــت شــده اســت و بخش هایــی از ان بــرای اســتفاده مســافران‬ ‫عــادی مجــاز نمی باشــد‪ .‬هنــگام بازدیــد از ایــن پــارک می توانیــد گیاهــان‬ ‫و حیوانــات متنوعــی را مشــاهده نمودهــو از زیبایــی روســتاهای اطــراف ان‪،‬‬ ‫لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫دریاچه ِهویز‬ ‫اگــر ارامــش را بــا شــنا در دریاچه هــای اب گــرم پیــدا می کنیــد‪ ،‬هویــز را در‬ ‫تــور مجارســتان از دســت ندهیــد‪ .‬ایــن ناحیــه میزبــان بزرگتریــن دریاچه هــای‬ ‫اب گــرم در جهــان اســت‪ .‬دمــای اب دریاچه هــا از ‪ 24‬تــا ‪ 37‬درجــه ســانتی گراد‬ ‫اســت کــه شــنا در ان را بــه فعالیتــی بســیار لذت بخــش تبدیــل می کنــد‪.‬‬ ‫جریــان اب انقــدر ســریع و مطلــوب اســت کــه اب دریاچــه هــر ســه روز و نیــم‪،‬‬ ‫بطــور کامــل عــوض شــده و همیشــه تمیــز می مانــد‪ .‬هویــز کــه نزدیکــی دریاچــه‬ ‫باالتــون قــرار دارد‪ ،‬بخاطــر دریاچه هــای اب گــرم زیبــا و اســتراحتگاه های‬ ‫درجــه یکــش بســیار معــروف اســت‪ .‬پــس از شــنا در ایــن اب هــای معدنــی‪،‬‬ ‫شــاید بخواهیــد در جنگل هــای اطــراف ان پیــاده روی کــرده و یــا در فســتیوال و‬ ‫کنســرت های متنــوع شــرکت نمائیــد‪ .‬هویــز بــا اب و هــوای شــبه مدیترانــه ای‬ ‫کــه دارد‪ ،‬هرســاله گردشــکران زیــادی بــه ان جــذب شــده و از مکان هــای‬ ‫محبــوب در میــان مســافران مجارســتان اســت‪.‬‬ ‫دریاچه باالتون‬ ‫اینجــا بزرگتریــن دریاچــه اب شــیرین اروپــا و محبوب تریــن اســتراحتگاه‬ ‫تابســتانی میــان مســافران مجارســتان اســت‪ .‬ایــن دریاچــه انقــدر بزرگ اســت‬ ‫کــه گاهــی اوقــات ان را دریــای مجارســتان (‪ )Hungarian Sea‬می نامنــد‪.‬‬ ‫بــرای کشــوری کــه دسترســی بــه اب هــای ازاد نــدارد‪ ،‬ایــن دریاچــه یکــی از‬ ‫نعمت هــای خــدادای ان محســوب می شــود‪ .‬ســاحل ایــن دریاچــه از علــف‬ ‫پوشــیده شــده و در بعضــی نقــاط نیــز بــرای القــای حــس واقعــی ســاحل های‬ ‫دریایــی‪ ،‬ســاحل های شــنی مصنوعــی ســاخته شــده اند‪ .‬اغلــب مســافران تــور‬ ‫مجارســتان ناحیـه ی شــیو ُفک (‪ )Siofok‬را بــرای خوشــگذرانی ترجیــح می ‪‎‬دهــد‬ ‫و از طــرف دیگــر کشــتی های مســافربری‪ ،‬مســافران را از فونیــد (‪ )Fonyod‬بــه‬ ‫ُ‬ ‫باداکشــنی (‪ )Badacsony‬کــه شــراب های ان بســیار معــروف اســت‪،‬‬ ‫ناحیــه‬ ‫می برنــد‪ .‬ناحیــه دریاچــه باالتــون دارای تاکســتان‪ ،‬شــهرک های دارای چشــمه‬ ‫اب و گــرم و قلعه هــای متعــددی نیــز هســت‪ .‬یکــی از اســتراحتگاه های معــروف‬ ‫دریاچــه باالتــون‪ ،‬تیهانــی (‪ )Tihany‬اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪43‬‬ صفحه 43 ‫قلعه وایداهونیاد‬ ‫قلعــه وایداهونیــاد از جاهــای دیدنــی بوداپســت اســت کــه در ســال ‪ ۱۸۹۶‬بــه‬ ‫عنــوان بخشــی از جشــن هــزاره مجارســتان احــداث شــده اســت‪ .‬ایــن قلعــه‬ ‫بــه نحــوی طراحــی شــده اســت کــه معماری هــای مختلــف بوداپســت در‬ ‫طــول زمــان را نمایــش می دهــد‪ .‬معمــاری گوتیــک‪ ،‬رنســانس‪ ،‬بــاروک و ‪...‬‬ ‫در ایــن بنــا اســتفاده شــده اســت‪ .‬بنــای اولیــه توســط چــوب احــداث شــده‬ ‫بــود امــا بــه دلیــل شــهرت بــاال‪ ،‬مجــددا ان را در ســال های ‪ ۱۹۰۴‬تــا ‪۱۹۰۸‬‬ ‫بــا اجــر و ســنگ بــرای مانــدگاری بیشــتر قلعــه بازســازی کردنــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر مــوزه کشــاورزی مجارســتان در ایــن قلعــه قــرار دارد کــه‬ ‫بزرگ تریــن مــوزه کشــاورزی اروپــا بــه شــمار م ـی رود‪ .‬همچنیــن مجســمه‬ ‫بــا لوگاســی (بازیگــر مجارســتانی‪ ،‬امریکایی) نیــز در ایــن قلعــه حضــور دارد‬ ‫کــه مــورد توجــه گردشــگران عالقمنــد بــه دنیــای ســینما و فیلــم اســت‪ .‬بــا‬ ‫لوگاســی بــه خاطــر ایفــای نقــش کنــت دراکــوال در فیلــم دراکــوال شــهرت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫قلعه فیشرمن‬ ‫قلعــه فیشــرمن یــا باســتیون فیشــرمن در بخــش غربــی بوداپســت کــه بــودا‬ ‫نامیــده مــی شــود قــرار گرفتــه اســت و چشــم انــداز بــی نظیــری بــه رود‬ ‫دانــوب و ســاختمان پارلمــان مجارســتان دارد‪ .‬باســتیون فیشــرمن در ســال‬ ‫‪ ۱۹۰۲‬و بــه ســبک نئو‪-‬گوتیــک و نئو‪-‬رمانســک ســاخته شــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫قلعــه بــا ظاهــر افســانه ای و رویایــی اش بــرای عکاســی بســیار ایــده ال‬ ‫اســت و بــه همیــن دلیــل هــم یکــی از پرطرفدارتریــن جاذبــه های گردشــگری‬ ‫بوداپســت بــه حســاب مــی ایــد‪ .‬موضــوع دیگــری کــه باعــث محبوبیــت ایــن‬ ‫بنــا شــده ایــن اســت کــه بازدیــد از ان رایــگان اســت و نیــازی بــه پرداخــت‬ ‫هزینــه ورودی نخواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫پل زنجیر‬ ‫پــل زنجیــر از دیدنی هــای بوداپســت اســت کــه بــر روی رودخانــه دانــوب‬ ‫قــرار دارد‪ .‬رودخانــه دانــوب و ســاحل ان کــه از جاهــای دیدنــی بوداپســت‬ ‫بــه شــمار می رونــد‪ ،‬میزبــان جاذبه هــای گردشــگری بســیاری همچــون‬ ‫ایــن پــل زیبــا هســتند‪ .‬ایــن پــل کــه اولیــن پــل دائمــی رودخانــه دانــوب‬ ‫اســت دو بخــش شــرقی و غربــی شــهر را بــه هــم متصــل می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫پــل کــه در ســال ‪ ۱۸۹۸‬احــداث شــد‪ ،‬نقــش بســزایی در توســعه شــهر‬ ‫داشــته اســت‪ .‬در زمــان جنــگ جهانــی دوم پــل زنجیــر توســط المان هــا‬ ‫منفجــر شــد امــا در ســال ‪ ۱۹۴۹‬مجــددا بازســازی و بازگشــایی شــد‪.‬‬ ‫شهر سوپرون‬ ‫ســوپرون کــه در نزدیکــی مــرز اتریــش واقــع شــده اســت در زمــان رومیــان‬ ‫شــکل گرفتــه اســت کــه در طــول قــرن هــا هــم یــک شــهر مجارســتانی‬ ‫معرفــی شــده و هــم اتریشــی ! در ســال ‪ 1921‬بــا رای گیــری تصمیــم گرفتــه‬ ‫شــد کــه ســوپرون را یــک شــهر مجــاری بنامنــد و بــه ان لقــب « وفادارتریــن‬ ‫شــهر» را دادنــد‪ .‬در جنــگ جهانــی دوم ایــن شــهر مــورد حملــه قــرار گرفتــه‬ ‫و قســمت هایــی از ان نابــود شــد ‪ ،‬امــا بســیاری از ســاختمان هــای قدیمــی‬ ‫قــرون وســطای ان از ایــن اســیب جــان ســالم بــه در بردنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪44‬‬ صفحه 44 ‫تپه گلرت‬ ‫بــر فــراز ایــن تپــه مــی تــوان دیــد کامــل و زیبایــی از شــهر بوداپســت کــه از‬ ‫دو قســمت بــودا و پِشــت تشــکیل شــده را داشــت‪ .‬ایــن تپــه را بــه نــام یــک‬ ‫اســقف کــه در حفــظ دیــن مســیحیت در کشــور مجارســتان ایســتادگی کــرد و‬ ‫بــه قــول تاریــخ در ایــن راه کشــته شــد نــام گــذاری کــرده انــد‪.‬‬ ‫باسیلکای استرگوم‬ ‫یکــی از فوق العــاده تریــن نماهــای دیدنــی اطــراف بوداپســت را می تــوان‬ ‫از فــراز گنبــد بلنــد کلیســای دیدنــی باســیلیکای اســترگوم مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫ایــن بنــای زیبــا در فاصلــه ‪ 46‬کیلومتــری از بوداپســت را دارد‪ .‬ایــن کلیســای‬ ‫مشــهور کاتولیــک کــه بــه طــور رســمی بــا نــام اصلــی باســیلیکای اولیــه‬ ‫مســیح برکــت شــناخته و نامگــذاری شــده اســت در ســال ‪ 1507‬میــادی‬ ‫ســاخته شــد و نــه تنهــا بزرگتریــن بنــای مذهبــی کشــور ‪ ،‬بلکــه بلندتریــن‬ ‫ان نیــز اســت‪ .‬گنبــد عظیــم ایــن کلیســا ان ‪ 100‬متــر ار زمیــن ارتفــاع دارد‪.‬‬ ‫از ویژگــی هــای قابــل توجــه ان مــی تــوان بــه محــراب حماســه ان اشــاره‬ ‫کــرد ‪ ،‬یــک اثــر هنــری تقریبــاً ‪ 14‬متــری بــا نقــش مریــم مقــدس کــه‬ ‫رکــورد بزرگتریــن نقاشــی جهــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬ســایر‬ ‫اثــار برجســته هنــری شــامل مهمتریــن مجموعــه نقاشــی هــای دوره‬ ‫رنســانس مجارســتان نیــز در ایــن کلیســا وجــود دارد‪.‬‬ ‫نکتــه قابــل توجــه ایــن بنــا دخمــه عظیــم ان اســت کــه در ســال ‪1831‬‬ ‫بــه بنــا اضافــه شــده و بــه ســبک مصــری قدیمــی ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫در بازدیــد از ایــن دخمــه منظــره ای خــاص از مقبــره هــا و یادبودهــا اشــکار‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن کلیســا همچنیــن بزرگتریــن بنــای مجارســتان اســت کــه در قــرن ‪19‬‬ ‫(ســال ‪ ) 1856‬ســاخت ان تکمیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫غارهای لیالفورد‬ ‫لیالفــورد واقــع در کوههــای بــوک یکــی دیگــر از مکانهــای بســیار محبــوب‬ ‫در مجارســتان اســت‪ .‬ایــن شــهر همچنیــن بــه دلیــل غارهــای دیدنــی و‬ ‫جــذاب بســیاری کــه در یــک پیــاده روی اســان از شــهر وجــود دارد ‪ ،‬مشــهور‬ ‫اســت‪ .‬غــار ایســتوان بــا ارایــش فــوق العــاده اســتاالکتیت وجــود در ان و غــار‬ ‫معــروف پتوفــی بــا انــواع گونــه هــای گیاهــی در حــال انقــراض موجــود در ان‬ ‫از غارهــای زیبــا ایــن منطقــه اســت کــه همــه ســاله گردشــگران بســیاری را‬ ‫بــه ایــن نقطــه از مجارســتان جــذب می کنــد‬ ‫بــرای پیــاده روی و بازدیــد پرماجــرا تــر می تــوان دنبالــه هــای اثــار عصــر‬ ‫یخبنــدان از جملــه مشــاهده نیــزه هــای ســاخته شــده ماهرانــه بــه غــار ســلتا‬ ‫رفــت‪.‬‬ ‫موزه فضای باز مجارستان‬ ‫یکــی دیگــر از مناطــق دیدنــی مجارســتان بــرای بازدیــد‪ ،‬بازدیــد از مــوزه‬ ‫فضــای بــاز مجارســتان اســت‪ .‬ایــن مــکان بیــش از ‪ 50‬ســال پیــش‬ ‫تاســیس شــده و تنهــا ‪ 23‬کیلومتــر از مرکــز شــهر بوداپســت فاصلــه دارد ‪ ،‬از‬ ‫ان زمــان بــه یکــی از مهمتریــن جاذبــه هــای گردشــگری کشــور تبدیل شــده‬ ‫اســت و بازدیدکننــدگان را از زندگــی ســنتی در ســال های دور ایــن کشــور‬ ‫اگاه می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه بــه هشــت بخــش تقســیم شــده اســت‪ ،‬تقریبـاً مناطــق مختلــف و‬ ‫دوره زمانــی مختلفــی دارنــد و هــر یــک بــا مســیرهای دلپذیــری بــرای پیــاده‬ ‫روی مرتبــط هســتند‪.‬‬ ‫نــکات برجســته ایــن بازدیدهــا شــامل فرصتــی بــرای کشــف اصطبــل هــای‬ ‫کار و انبارهــا‪ ،‬کارگاه هــای اموزشــی (از جملــه اهنگــری) و همچنیــن یــک‬ ‫قطــار بخــار قدیمــی اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪45‬‬ ‫ستاره کوشا‬ صفحه 45 ‫موسیقی مجارستان‬ ‫خلیل مدادی‬ ‫مجارســتان در زمینــه هــای موســیقی عامیانــه ‪ ،‬محبــوب و کالســیک در طــول‬ ‫تــارخ فرهنگــی خــود فعالیت هــای بســیاری داشــته اســت‪ .‬موســیقی عامیانــه‬ ‫مجارســتان بخــش برجســته ای از هویــت ملــی ایــن کشــور و همچنــان نقــش‬ ‫مهمــی در موســیقی مجارســتان بــازی مــی کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در منطقــه زابلولــس ‪ -‬ســازمور و در جنــوب غربــی بخــش ترانســیلوانیا‬ ‫نیــز همچنــان محبــوب بــوده و فعالیــت در ایــن ســبک ادامــه دارد‪.‬‬ ‫کارنــاوال بوشــوجاراس در شــهر موهــاچ ‪ Mohács‬یــک رویــداد مهــم موســیقی‬ ‫محلــی و بومــی مجارســتان اســت کــه در گذشــته بــا ارکســتر قدیمــی و مشــهور‬ ‫مــورد توجــه بوگیســزولو برگــزار مــی شــد‪.‬‬ ‫موســیقی کالســیک مجارســتان از پیشــگامان موســیقی مجارســتان و در خــاک‬ ‫ایــن کشــور ‪ ،‬بــرای ایجــاد یــک فرهنــگ موســیقی علمــی و بومــی بــا اســتفاده‬ ‫از دنیــای موســیقی و اوازهــای عامیانــه ایــن کشــور اســت‪ .‬اگرچــه طبقــه عالــی‬ ‫مجارســتان مدتهاســت بــا بقیــه اروپــا پیوندهــای فرهنگــی و سیاســی داشــته که‬ ‫ایــن امــر منجــر بــه هجــوم ایــده هــای موســیقی اروپــا در مجارســتان شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫زندگــی دهقانــی و روســتایی در ایــن کشــور همچنــان ســنت هــای خــود را حفــظ‬ ‫کــرده و بــه فرهنــگ و هنــر مجارســتان و از جملــه موســیقی بســیار مرتبط اســت‪.‬‬ ‫بــه گونــه ای کــه تــا پایــان قــرن نوزدهــم اهنگســازان مجارســتانی بــا الهــام‬ ‫از زندگــی روســتایی و فرهنــگ دهقانــی و اواهــای روســتایی ایــن کشــور الهــام‬ ‫می گرفتنــد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان مثــال‪ ،‬بــا بارتــوک و زولتــان کودالــی دو اهنگســاز مشــهور مجارســتان‪،‬‬ ‫بــه دلیــل اســتفاده از مضامیــن عامیانــه در موســیقی خــود شــناخته شــده انــد‪ .‬بارتــوک‬ ‫اهنگ هــای عامیانـه ای را نیــز از سراســر اروپــای مرکــزی و شــرقی از جملــه جمهــوری‬ ‫چــک‪ ،‬لهســتان‪ ،‬رومانــی و اســلواکی جمــع اوری کــرد‪ ،‬در حالــی کــه کودالــی بیشــتر‬ ‫عالقــه منــد بــه ایجــاد یــک ســبک موســیقی مســتقل مجارســتانی بــود‪.‬‬ ‫در دوره حکومــت کمونیســتی در مجارســتان (‪ )1949-1989‬یــک کمیتــه ترانــه‬ ‫موســیقی عامیانــه را بــه اتهــام خرابــکاری و لطمــه ایدئولوژیــک ســرکوب و سانســور‬ ‫کــرد‪ .‬از ان زمــان‪ ،‬صنعــت موســیقی مجارســتان شــروع بــه بازیابــی کــرد و هنرمنــدان‬ ‫موفقــی را مثــل رودولــف تومســیتس نوازنــده ترومپــت ‪ ،‬کولیلــی باینــدر اهنگســاز و‬ ‫پیانیســت و فرانــک ســبو و مارتــا سباســتین در یبــک مــدرن بــه خــود دیــد‪.‬‬ ‫ســه غــول راک مجارســتانی ‪ ،‬ایلــس ‪ ،‬متــرو و امــگا بســیار در ایــن کشــور محبــوب‬ ‫هســتند ‪ ،‬خصوصــاً امــگا ‪ ،‬کــه در المــان و فراتــر از ان و همچنیــن در مجارســتان‬ ‫هــواداران بســیاری دارد‪.‬‬ ‫گروههــای زیرزمینــی کهنــه کار قدیمــی ماننــد بیتریــس از دهــه ‪ 1980‬نیــز محبــوب‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫تاریخ موسیقی مجارستان‬ ‫اولیــن مســتندات موســیقی مجارســتان از زمــان معرفــی مناجــات گرگوریایــی در‬ ‫قــرن یازدهــم میــادی اســت‪ .‬در ان زمــان ‪ ،‬مجارســتان بــا تبدیــل ایــن کشــور بــه‬ ‫یــک کشــور مســیحی‪ ،‬واردات مهمــی در زمینــه موســیقی مذهبــی داشــت‪ .‬نوعــی از‬ ‫شــعارهای مســیحی‪ ،‬وارد فرهنــگ موســیقیایی اروپــا شــده بــود کــه مجارســتان را نیــز‬ ‫در بــر گرفــت‪.‬‬ ‫اگرچــه تاریــخ موســیقی دینــی اولیــه مجارســتان کامـ ً‬ ‫ا مســتند اســت‪ ،‬امــا موســیقی‬ ‫ســکوالر عمدتــا ناشــناخته اســت‪ ،‬ایــن نــوع موســیقی غیرمذهبــی ویژگــی مشــترک‬ ‫مراســم هــا و جش ـن های ســنتی مــردم مجارســتان بــود‪.‬‬ ‫اولیــن ســازهای مســتند شــده در مجارســتان عبارتنــد از؛ نوعــی ســوت در ســال‬ ‫‪ ،1222‬کوبــزا در حــدود ‪ ، 1325-1237‬شــیپور در ســال ‪ ، 1355‬ویولــون در ســال‬ ‫‪ ، 1358‬نــی انبــان در ســال ‪ ، 1402‬لــوت در ‪ 1427‬و ترومپــت در ســال ‪ 1428‬اســت‪.‬‬ ‫در قــرن شــانزدهم ‪ ،‬ترانســیلوانیا (منطقــه ای ســاکن در مجارســتان و رومانــی‪ ،‬کــه‬ ‫هرگــز توســط ترکهــا اشــغال نشــده بــود) را بــه عنــوان مرکــز موســیقی مجارســتان‬ ‫عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن اولیــن موســیقی انتشــار یافتــه در مجارســتان ‪ ،‬در کراکــوف واقع در لهســتان‬ ‫امــروزی مشــاهده شــد‪ .‬در ایــن زمــان‪ ،‬نوازنــدگان مجارســتانی در اروپــا بــه خوبــی‬ ‫شــناخته شــده بودنــد‪ .‬هنرمندانــی ماننــد مثــ ً‬ ‫ا بولتــن باکفــارک ‪ ،‬بــه عنــوان یــک‬ ‫نوارنــده چیــره دســت در اروپــا مشــهور بــود‪ .‬اهنــگ هــای او پیشــگام ســبک جدیــدی‬ ‫در نــت نویســی بــرای ســاز لــوت مبتنــی بــر چنــد زبانــی اوازی بــود‪.‬‬ ‫برادران لوتنیست ملکیور و کنراد نوسیسلر نیز مورد توجه قرار گرفتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪46‬‬ صفحه 46 ‫در طــول قــرن شــانزدهم ‪ ،‬مجارســتان بــه ســه بخــش تقســیم شــد‪ :‬منطقــه ای که توســط‬ ‫تــرک هــا کنتــرل می شــد‪ .‬منطقــه کنتــرل شــده توســط هابســبورگ؛ و ترانســیلوانیا‪.‬‬ ‫در ایــن قــرن اهنگ هــای تاریخــی از محبوبیــت خــود کاســته و جــای خــود را بــه شــعر‬ ‫متــن ترانــه دادنــد‪ ،‬در حالــی کــه نوازنــدگان محلــی بجــای نوازنــدگان دربــاری شــناخته‬ ‫شــده تــر و معروفتــر شــدند‪.‬‬ ‫بســیاری از مناطــق گروه هــای بزرگــی از نوازنــدگان را کــه ترومپــت‪ ،‬ســوت‪ ،‬کیمبالــوم‪،‬‬ ‫ویولــن یــا نــی انبــان مــی نواختنــد در خــود داشــتند‪ .‬برخــی از ایــن نوازنــدگان گــروه‬ ‫المانــی‪ ،‬لهســتانی‪ ،‬فرانســوی یــا ایتالیایــی بودنــد‪.‬‬ ‫دربــار گابریــل بتلــن‪ ،‬شــاهزاده ترانســیلوانیا‪ ،‬یــک گیتاریســت اســپانیایی بــه نوازندگــی‬ ‫مشــغول بــود‪ .‬جزئیــات دقیقــی در مــورد موســیقی کــه در ایــن دوره منتشــر شــده باقــی‬ ‫مانــده اســت‪ .‬حیــات موســیقی در مناطقــی کــه توســط ترکهــای عثمانــی کنتــرل می شــدند‪،‬‬ ‫بــه دلیــل اعتقــادات مذهبــی بــه طــرز چشــمگیری کاهــش یافــت ‪ ،‬حتــی ســبک هــای‬ ‫ســاده روســتایی کــه قبــ ً‬ ‫ا رواج داشــتند نیــر دیگــر کمتــر شــنیده می شــد و تقریبــا تــا‬ ‫انتهــای قــرن هفدهــم از بیــن رفتــه انــد‪ .‬بــا ایــن وجــود ‪ ،‬در خــارج از منطقــه عثمانــی ‪،‬‬ ‫موســیقی مناطــق روســتایی پــس از اســتقرار نماینــدگان پروتســتان در حــدود ســال ‪1540‬‬ ‫شــکوفا شــدند‪.‬‬ ‫در طــول قــرن‪ ، 18‬برخــی از دانشــجویان دانشــکده هــا از جملــه کســانی کــه در‬ ‫شــاروش پاتاک و اودورهیــو ســکویس جزئــی از مناطــق روســتایی بودنــد کــه ســبک هــای‬ ‫منطقــه ای موســیقی خــود را بــا خــود بــه همــراه داشــتند‪ .‬در حالــی کــه گــروه هــای کــر در‬ ‫ایــن دانشــکده هــا یــک ســبک متفــاوت تــر را پذیرفتــه انــد‪ ،‬کتــاب هــای ترانــه دانــش‬ ‫امــوزان حاکــی از رشــد محبوبیــت اهنــگ هــای هموفیــک اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ‪ ،‬یادداش ـت های انهــا نســبتاً خــام بــود و هیــچ مجموعــه گســترده ای تــا‬ ‫ســال ‪ 1853‬ظاهــر نشــد‪.‬‬ ‫ایــن اهنــگ هــا نشــان مــی دهــد کــه در اواســط تــا اواخــر قــرن ‪ 18‬ســبک هــای اهنــگ‬ ‫قبلــی مجارســتان از بیــن رفــت و نوازنــدگان بیشــتر بــه ســبکهای موســیقی اروپــای غربــی‬ ‫چشــم اندوختــه بودنــد‪.‬‬ ‫در قــرن ‪ 18‬شــاهد ظهــور وربونــکاس بــود ‪ ،‬نوعــی از موســیقی کــه در ابتــدا توســط‬ ‫نوازنــدگان ارتــش اســتفاده مــی شــد‪ .‬ماننــد بســیاری از موســیقی های مجارســتان در ان‬ ‫زمــان بــه ملــودی بیشــتر از اشــعار مــورد توجــه قــرار مــی گرفــت ‪ ،‬اگرچــه ایــن تــوازن‬ ‫رفتــه رفتــه تغییــر یافــت‪.‬‬ ‫موسیقیفولکوریک‬ ‫موســیقی عامیانــه مجارســتان در قــرن نوزدهــم بســیار تغییــر کــرد و بــه ســبک جدیــدی‬ ‫تبدیــل شــد کــه بــا موســیقی پیــش از ان مشــترک نبــود‪ .‬موســیقی مــدرن مجارســتانی با‬ ‫«خــط ملــودی قوســی ‪ ،‬ترکیــب دقیــق ‪ ،‬عبــارات طوالنــی» مشــخص می شــود‪ ،‬ویژگــی‬ ‫کــه برخــاف ســبک هــای قدیمــی تــر اســت کــه همیشــه از «خــط ملودیــک نزولــی»‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫موســیقی عامیانــه مــدرن مجارســتان بــرای اولیــن بــار در ســال ‪ 1895‬توســط بــا‬ ‫ویــکار ‪ Béla Vikár‬ضبــط شــد و زمینــه را بــرای کارهــای پیشــگامانه افــرادی ماننــد‬ ‫‪ Bla Bartók ، Zoltán Kodály‬و ‪ László Lajtha‬در مجموعــه موســیقی شناســی‬ ‫فراهــم کــرد‪ .‬موســیقی عامیانــه مــدرن مجارســتانی تاریــخ خــود را بــا امپراتــوری‬ ‫هابســبورگ در قــرن ‪ 18‬اغــاز کــرد ‪ ،‬هنگامــی کــه تاثیــرات اروپــای مرکــزی از ان جملــه‬ ‫حائــز اهمیــت شــد ‪ ،‬از جملــه «یــک ســاختار متریــک منظــم بــرای رقصیــدن بــه جــای‬ ‫ریتــم در اواز بــه ســبک قدیمــی جایگزیــن شــد‪.‬‬ ‫در قــرن نوزدهــم ‪ ،‬ارکســترهای رومــی در تمــام اروپــا بســیار مشــهور شــدند و اغلــب بــه‬ ‫عنــوان میــراث اولیــه موســیقی مجارســتان تصــور می‍شــود‪.‬‬ ‫موســیقی رومانیایــی مجارســتانی غالب ـاً بــه عنــوان تنهــا موســیقی رومــی هــا نمایــش‬ ‫داده مــی شــود ‪ ،‬اگرچــه اشــکال مختلــف موســیقی روم در سراســر اروپــا متــداول اســت‬ ‫و غالبـاً بــا اشــکال مجــاری متفــاوت اســت‪ .‬در زبــان مجارســتانی ‪ ،‬ســبکهای قومــی قرن‬ ‫نوزدهــم ماننــد ‪ csardas‬و ‪ ، verbunkos‬در مجمــوع بــه عنــوان ‪cigányzene‬‬ ‫گفتــه مــی شــود کــه بــه معنــای واقعــی کلمــه بــه عنــوان موســیقی کولــی ترجمــه‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫اهنگســازان ناسیونالیســت مجارســتانی ‪ ،‬ماننــد بارتــوک در پــی شــکل دادن بــه موســیقی‬ ‫مســتقل مجــاری ‪ ،‬تلفیــق موســیقی مجارســتانی و رومــی را رد کردنــد و بــه مطالعــه‬ ‫اهنگهــای دهقانــی روســتایی مجارســتان بــه صــورت پرداختنــد کــه طبــق گفتــه مــورخ‬ ‫موســیقی برونــو نتــل ‪« ،‬ارتبــاط چندانــی بــا» موســیقی روم «نــدارد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود برخــی از پژوهشــگران موســیقی مجارســتان‪ ،‬ماننــد نویســنده‬ ‫مجارســتانی ‪ Bálint Srosi‬کــه موســیقی روم جــدای از مجارســتان نیســت‪ .‬برخــی نیــز‬ ‫معتقدنــد موســیقی مجارســتانی‪-‬رومی‪« .‬شــاید در اصــل از لحاظ شــخصیتی مجارســتانی‬ ‫باشــد ‪ ،‬امــا (رومــی هــا انقــدر تغییراتــی ایجــاد کــرده انــد) دشــوار اســت کــه بگوییــد‬ ‫مجارســتانی اســت و یــا کامــا رومــی‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪47‬‬ صفحه 47 ‫سمیه عبدالمحمدی‬ ‫کارشناس فرهنگی‬ ‫ادبیات مجارستان‬ ‫هیــچ شــواهدی مکتــوب از نخســتین ادبیــات مجارســتان باقــی نمانــده اســت‬ ‫امــا از طریــق افســانه های محلــی مجارســتانی و اهنــگ هــای عامیانــه‪،‬‬ ‫عناصــری باقــی مانــده انــد کــه مــی تــوان انهــا را بــه دوران قبــل مســیحیت‬ ‫مرتبــط دانســت‪.‬‬ ‫قدیمــی تریــن اثــار مکتــوب شــناخته شــده زبــان مجارســتانی‪ ،‬اکثــرا ً‬ ‫نوشــته هایی هســتند کــه در متــن التیــن اســناد حقوقــی یــا کلیســایی تعبیــه‬ ‫شــده انــد‪ .‬اولیــن نمونــه از زبــان مجارســتانی دستنوشــته ای اســت کوتــاه‬ ‫دربــاره یــک مراســم تشــییع جنــازه کوتــاه کــه در حــدود ســال ‪ 1200‬میــادی‬ ‫نوشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫ترجمــه هــای بســیاری از زبــان التیــن در ســده هــای ســیزدهم و چهاردهــم‬ ‫میــادی ســاخته شــده اســت ‪ ،‬امــا تنهــا اثــری کــه از ان باقــی مانــده اســت‬ ‫و همچنیــن قدیمــی تریــن شــعر مانــدگار کــه بــه زبــان مجارســتانی ســروده‬ ‫شــده اســت ‪ ،‬نســخه شــعری از ‪ Godefroy de Breteuil‬راهــب اســت‪.‬‬ ‫در قــرن چهاردهــم میــادی نیــز ترجمــه هایــی از افســانه های ســنت مــارگارت‬ ‫و ســنت فرانســیس اسســی انجــام شــد‪ .‬رمزنامــه ‪ ، Jókai‬کــه شــامل افســانه‬ ‫ســنت فرانســیس اســت ‪ ،‬در حــدود ســال ‪ 1440‬نوشــته شــده اســت و قدیمــی‬ ‫تریــن رمزنــگاری موجــود مجارســتان اســت‪.‬‬ ‫در قــرن پانزدهــم اولیــن ترجمــه هــا از کتــاب مقــدس مشــاهده شــد‪ .‬واعظــان‬ ‫تومــاس و ولنتایــن ‪ ،‬پیــروان اصــاح طلــب مذهبــی‪ ،‬مســئولیت ایــن کار را بــر‬ ‫عهــده داشــتند کــه از ایــن میــان کتــب نبــوی ‪ ،‬رمزهــا و انجیــل باقــی مانــده انــد‪.‬‬ ‫بخــش بزرگــی از واژگان ‪ ،‬کــه بــرای ایــن منظــور ایجــاد شــده انــد ‪ ،‬هنــوز در‬ ‫حــال اســتفاده اســت‪.‬‬ ‫تعــدادی خطبــه توســط ‪ ، Franciscan Pelbárt Temesvári‬کــه در ابتــدا بــه‬ ‫زبــان التیــن نوشــته شــده اســت ‪ ،‬در ترجمــه هــای مجارســتانی امــده اســت‪.‬‬ ‫ادبیــات مجارســتان کام ـ ً‬ ‫ا مذهبــی نبــود‪ .‬وجــود تاریخچــه جنــگ تــروا و نســخه‬ ‫مجارســتانی عاشــقانه اســکندر را مــی تــوان از ترجمــه هــای اســاو جنوبــی‬ ‫جنوبــی اســتنباط کــرد‪ .‬در قــرن ‪14‬میــادی ادبیــات ســکوالر توســعه یافــت و‬ ‫اشــکال ادبــی خــارج از مجارســتان معرفــی شــد‪.‬‬ ‫رنسانس و اصالحات‬ ‫در ســال ‪ 1367‬میــادی نخســتین دانشــگاه مجارســتان‪ ،‬در شــهر پــچ تاســیس شــد‪.‬‬ ‫حــدود ‪ 100‬ســال بعــد ‪ ،‬پادشــاه ماتیــاس اول کرووینــوس اولیــن چاپخانــه مجارســتان‬ ‫را تاســیس کــرد‪ .‬پادشــاه بــه خاطــر کتابخانــه و حمایــت از دانشــمندان خارجی مشــهور‬ ‫شــد‪ .‬در دوران ســلطنت ژانــوس پانیونیــوس کــه در ایتالیــا تحصیــل کــرده بــود‪ ،‬ادبیــات‬ ‫التیــن در مجارســتان در بــه اوج خــود رســید‪.‬‬ ‫قــرن شــانزدهم تغییراتــی را بــه همــراه اورد‪ .‬پــس از نبــرد موهــاس (‪ )1526‬تــرکان‬ ‫عثمانــی بخــش بزرگــی از مجارســتان را اشــغال کردنــد و ایــن کشــور بــه ســه بخــش‬ ‫تقســیم شــد‪ .‬در دوره اصالحــات بــه شــکل واقعــی ادبیــات ملــی مجارســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫بندیــک کومجیتــی‪ ،‬گوبــور پســتی و جانــوس سیلوســتر کــه همــه شــاگردان اومانیســم‬ ‫اوراســموس بودنــد‪ ،‬بخــش هایــی از کتــاب مقــدس را بــا دقــت فلســفی ترجمــه‬ ‫کردنــد‪ .‬پســتی ترجمــه ای بســیار خواندنــی از افســانه های ‪ Eesop‬ســاخته و یــک‬ ‫فرهنــگ لغــت التین‪-‬مجارســتانی را منتشــر کــرده اســت‪ .‬سیلوســتر نخســتین دســتور‬ ‫زبــان مجارســتانی را منتشــر کــرد و بــرای نشــان دادن ســازگاری زبانهــای بومــی بــا‬ ‫اشــکال کالســیک ‪ ،‬اولیــن شــعر مجارســتانی را نوشــت و در ســال ‪ 1541‬ترجمــه ای از‬ ‫عهــد جدیــد منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫نیمــه دوم قــرن شــانزدهم شــاهد اغــاز درام مجارســتان بــود‪Comoedia Balassi .‬‬ ‫‪1569( Menyhárt árultátásáról‬؛ «کمــدی در مــورد خیانــت منیــورت باالســی») کــه‬ ‫توســط یــک نویســنده ناشــناخته نوشــته شــد یکــی از جالــب تریــن دســتاوردهای ادبــی‬ ‫اصالحــات بــود‪.‬‬ ‫پتــر بورنمیــزا ‪ ،‬نخســتین نویســنده مهــم پروتســتان در مجارســتان ‪ ،‬نمایشــی جالــب از‬ ‫زندگــی مــردم مجارســتان را نشــان داد و بــا مشــاهدات تــازه‪ ،‬توصیف هــای واضحــی از‬ ‫زندگــی مــردم ارائــه داد‪.‬‬ ‫کتــاب او (‪1578‬؛ «در مــورد وسوســه هــای شــیطان») بــه بررســی جالــب مشــکالت‬ ‫اخالقــی و جنســی در قــرن شــانزدهم پرداخــت‪ .‬شــعری از وداع ‪ ،‬کــه در مــورد تــرک‬ ‫کشــور نوشــته شــده بــود ‪ ،‬یکــی از زیربناهــای شــعر اوایــل مجارســتان بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪48‬‬ صفحه 48 ‫شــاید بزرگتریــن دســتاورد ادبــی اصالحــات مجــاری‪ ،‬ترجمــه کتــاب مقــدس توســط گاســپار‬ ‫کرولــی باشــد کــه در ســال ‪ 1590‬میــادی انجــام شــد‪.‬‬ ‫ایــن ترجمــه نقــش مهمــی در توســعه و ترجمــه نســخه های معتبــر مجــاری بــه زبــان انگلیســی‬ ‫ایفــا کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪html.http://forum.persianseven.ir/t282177‬‬ ‫‪http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8‬‬ ‫‪%d8%84%d9%a8%aa+%d8%d8%a7%8c%d8%db%a8%af%d8%d8%a7%‬‬ ‫‪0=SSOReturnPage=Check&Rand&b1%d8%a7%ba%d8‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد ادبیــات دینــی تــا قــرن شــانزدهم بهتــر از ادبیــات ســکوالر بــوده اســت‪ ،‬تــا‬ ‫حــدودی بــه ایــن دلیــل کــه ادبیــات ســکوالرمعموال مکتــوب نبــود و بــه صــورت ســینه بــه ســینه‬ ‫نقــل می شــد‪.‬‬ ‫نقــاالن و شــعرای غیــر دربــاری در اواخــر قــرن شــانزدهم بیشــتر از پیشــینیان‪ ،‬خوداموختــه شــده‬ ‫بودنــد و در بســیاری از مــوارد بــه دلیــل شــرایط دشــوار اقتصــادی بــه ایــن حرفــه خــود ســوق‬ ‫داده شــده انــد‪ .‬شــاید مهمتریــن انهــا ‪ Sebestyén Tinódi‬بــود شــاعری کــه شــخصیت مــورخ‬ ‫ان بــر شــاعر بودنــش ارجحیــت یافتــه بــود‪ .‬او نبردهــا علیــه ترکهــای عثمانــی را بــا دقــت قابــل‬ ‫توجهــی توصیــف می کــرد‪.‬‬ ‫قرن هفدهم‬ ‫در قــرن هفدهــم مجارســتان هنــوز بــه ســه بخــش تقســیم شــده بــود‪ .‬قســمتی کــه تحــت‬ ‫حکومــت ترکیــه بــود هیــچ نقشــی در توســعه ادبیــات مجارســتان ایفــا نکــرد‪.‬‬ ‫بخش تحت حکومت هابسبورگ‪ ،‬تحت تاثیر نفوذ کاتولیک رومی ایتالیایی و المانی بود‪.‬‬ ‫ترانســیلوانیا نیــز بــا تفکــر پروتســتان هلنــدی و انگلیســی رابطــه نزدیــک داشــت‪ .‬محقــق و‬ ‫نویســنده برجســته پروتســتان قــرن هفدهــم ‪ János Apáczai Csere‬بــود‪ .‬کار اصلــی وی تالیــف‬ ‫دائــره المعــارف مجارســتان بــود کــه در ان تــاش کــرد تــا دانــش زمــان خــود را جمــع کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫اثــر کــه در ســال ‪ 1653‬در اوترخــت منتشــر شــد ‪ ،‬نشــانگر پیشــرفت در واژگان فنــی مجــاری‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اثرات ضد اصالح‬ ‫در اواخــر قــرن شــانزدهم‪ ،‬گرایــش ضــد اصالحــات دینــی در غــرب مجارســتان قــدرت پیــدا‬ ‫کــرد‪ .‬یــک کاردینــال بــه نــام پیتــر پازمانــی ‪ Pter Pázmány‬اســتاد نثــر مجارســتان ‪ ،‬بــه‬ ‫عنــوان مــدرس و نویســنده برجســته ان دوره بــود‪ .‬نــگارش او بــا شــدت و روشــنی‪ ،‬ســاده ‪،‬‬ ‫ســبک و بــا اســتفاده از عبــارات عامیانــه و اســتداللهای محکــم مشــخص مــی شــد‪1613( .‬؛‬ ‫«راهنمــای حقیقــت الهــی») کــه دربــاره انــکار امــوزه هــای دینــی غیــر کاتولیــک بــود از ایــن‬ ‫نویســنده بــود و ان را می تــوان شــاهکار نثــر بــاروک در مجارســتان دانســت‪.‬‬ ‫دوره روشنگری‬ ‫روشــنگری مجارســتان بیــش از انکــه مولــد تحــوالت اصلــی باشــد ‪ ،‬بیشــتر از ایده هــای فرانســوی و انگلیســی‬ ‫پذیرفتــه شــده اســت‪ .‬بــازه زمانــی بیــن ســالهای ‪ 1772‬و ‪ ، 1825‬هرچنــد در رشــد روح مجارســتان بســیار‬ ‫مهــم بــود ‪ ،‬امــا تعــداد کمــی از نویســندگان درجــه یــک را تولیــد کــرد‪.‬‬ ‫قرن نوزدهم‪ ،‬رمانتیسم‬ ‫احیــای ادبــی اغــاز شــده توســط کازینســی پــس از مــرگ وی ادامــه یافــت‪ .‬رهبــری ادبــی مجارســتان در اغــاز‬ ‫قــرن نوزدهــم توســط کرولــی کیفالــودی هنگامــی کــه در ســال ‪ ، 1822‬وی مجلــه ادبــی ‪ Aurora‬شــفق را‬ ‫تاســیس کــرد ‪ ،‬کــه در ان همــه نویســندگان مهــم دوره ســهیم بودنــد‪ .‬بــه عهــده گرفتــه شــد‪ ،‬او همچنیــن اولیــن‬ ‫نماینــده رومانتیســم و اولیــن نمایشــنامه نویــس بــود کــه بــه موفقیــت هــای مردمــی دســت یافــت‪.‬‬ ‫معاصر‬ ‫ســال ‪ ، 1906‬هنگامــی کــه انــدری ادی ‪ Endre Ady‬بــا ادبیــات ‪«( Uj versek‬اشــعار جدیــد») صحنــه ادبــی‬ ‫مجارســتان را متحــول کــرد‪ ،‬نقطــه عطــف مهمــی را رقــم زد‪ .‬در مــورد ســبک‪ ،‬ادی تحــت تاثیــر سمبلیسـت های‬ ‫فرانســوی قــرار گرفــت‪ ،‬امــا از لحــاظ محتــوا بــه ایــده هــای سیاســی رادیــکال توجــه داشــت‪.‬‬ ‫وی زبــان شــعر مجارســتان را دوبــاره زنــده کــرد و مضامیــن جدیــد و تصاویــر جدیــد و قدرتمنــدی را معرفــی‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫در میــان شــاعران و نویســندگان و مترجمــان ان دوره‪ ،‬میهایلــی بابیتــس مترجــم عالــی شــعر خارجــی بــود‬ ‫کــه در ســال ‪ 1929‬ســردبیر نشــریات معتبــری بــود‪ .‬دزســی کوزتولنــی‪ ،‬نویســنده رمــان همدلــی در کودکــی‬ ‫تــا مــرگ را نوشــت‪ .‬رمان هــا و داســتان هــای کوتــاه او در نثــر روایــت اســتانداردهای باالیــی داشــتند‪.‬‬ ‫میــان فاســت نیــز یکــی از شــعرای ایــن دوره بــود‪ .‬وی هرچنــد اثــار کمــی از خــود بــه جــای گذاشــت‪،‬‬ ‫امــا بــا اســتعاره هــای دراماتیــک و زبــان دلپذیــر اثــاری تولیــد کــرد کــه تاثیــر مانــدگار خــود را بــر ادبیــات‬ ‫مجارســتان باقــی گذاشــت‪.‬‬ ‫‪| 54‬راز شقایق| ‪49‬‬ ‫شماره ‪50‬‬ صفحه 49 ‫حسین طوسی‬ ‫حیات وحش مجارستان‬ ‫مجارســتان را بایــد مــکان مناســبی بــرای گردشــگرانی دانســت کــه بازدیــد از حیــات‬ ‫وحــش‪ ،‬بــاغ وحــش‪ ،‬بــاغ گیــاه شناســی یــا یــک منطقــه حفاظــت شــده را در برنامــه‬ ‫ســفر خــود دارنــد‪.‬‬ ‫حیــوان ملــی و افســانه ای کشــور مجارســتان تــورول نــام دارد؛ یــک پرنده اســطوره ای‬ ‫کــه مــی تــوان ان را بــه دلیــل شــباهت‪ ،‬بــه نوعــی شــاهین فالکــو نیــز دانســت‪ .‬امــا‬ ‫در حایــت وحــش ایــن کشــور حیوانــات واقعیزیــادی در حــال زیســت هســتند کــه‬ ‫بســیاری از ان هــا در همیــن مناطــق حفاظــت شــده ســکنی داشــته و می تــوان بــه‬ ‫راحتــی از انهــا بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫باغ وحش و باغ گیاه شناسی کیتن برگر‬ ‫ایــن بــاغ وحــش یکــی از مهمتریــن جاذبــه هــای گردشــگری مجارســتان بــرای‬ ‫گردشــگران طبیعــت اســت‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه از دریاچــه زیبــای باالتــون تنهــا ‪ 15‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪ .‬این بــاغ وحش‬ ‫از نظــر ســرگرمی تفریــح جــزو مناطــق طبیعــی مجارســتان اســت کــه فرصت هــای‬ ‫تفریحــی زیــادی دارد‪ .‬ایــن بــاغ وحــش از دو بخــش تشــکیل شــده اســت ‪ ،‬یکــی از‬ ‫انهــا در دره فجــس و دیگــری در مجــاورت تپــه گولیــا واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫در دره فجــس گردشــگران می تواننــد شــاهد حیوانــات زیبایــی باشــند؛ حیواناتــی‬ ‫شــامل پرنــدگان ابــی ‪ ،‬بابونهــای گالادا ‪ ،‬لمورهــای ماداگاســکان ‪ ،‬تاپیرهــا ‪ ،‬پاندا هــای‬ ‫قرمــز و خــرس هــای قهــوه ای کامچاتــکا‪ .‬در تپــه هــای گولیــا ‪ ،‬بازدیــد کننــدگان‬ ‫خانــه افریقایــی ‪ ،‬جهــان شــامپانزه و همچنیــن محوطــه ســاوانا را خواهنــد یافــت کــه‬ ‫محــل زیســت زرافــه هــا ‪ ،‬گورخرهــا و ‪ ...‬اســت‪.‬‬ ‫چشــم انــداز متنــوع ایــن پــارک بســیار شــگفت انگیــز اســت‪ .‬لبــه ی شــمالی پــارک‬ ‫علفــزاری بــا چمــن هــای وحشــی‪ ،‬درختــان صنوبــر و نــارون اســت‪ .‬کمــی بیشــتر در‬ ‫ایــن پــارک و بــه ســمت ســه دریاچــه ی متصــل بــه هــم ان‪ ،‬پوشــش گیاهــی متراکــم‬ ‫تــر شــده و بیشــتر شــبیه بــه محیــط تــاالب گشــته اســت؛ انــواع مختلفــی از بیــد‪،‬‬ ‫چمــن هــای جانســون و نیلوفرهــای ابــی در ایــن محیــط قــرار گرفتــه انــد‪.‬‬ ‫در مســیر‪ ،‬شــما همچنیــن موفــق بــه دیــدن ‪ 100‬نــوع مختلــف پرنــده مــی شــوید کــه‬ ‫در ایــن پــارک طبیعــی زندگــی مــی کننــد کــه از ان جملــه مــی تــوان بــه اردک هــای‬ ‫وحشــی و حواصیــل اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫محوطه دریاچه تیسزا‬ ‫ایــن مرکــز محیــط زیســت کــه در ســال ‪ 2012‬افتتــاح شــد‪ ،‬بــا توجــه به‬ ‫طبیعــت زیبــای حیــات وحــش و طبیعــت دره رودخانــه تیــززا و همچنیــن‬ ‫دومیــن دریاچــه بــزرگ کشــور بــه نــام دریاچــه تیســزا معــروف و شــناخته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بزرگتریــن سیســتم اکواریــوم اب شــیرین بــا ظرفیــت ‪ 535‬هــزار لیتــر‬ ‫در اینجــا قــرار دارد و تونــل زیــر اب بــا بیــش از ‪ 4.5‬تــن وزن و هفــت متر‬ ‫طــول در ایــن مــکان تعبیــه شــده اســت‪.‬‬ ‫اینجــا مــکان مناســبی بــرای بازدیــد از شــغالهای طالیــی ‪ ،‬گوســفندان‬ ‫مجارســتانی ‪،‬لــک لک هــا‪ ،‬پلیکان هــا و باکالنهــا می باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪50‬‬ صفحه 50 ‫باغ وحش و باغ گیاه شناسی بوداپست‬ ‫ایــن بــاغ وحــش بزرگتریــن و قدیمــی تریــن بــاغ وحــش کشــور مجارســتان اســت‪.‬‬ ‫ایــن بــاغ و حــش و بــاغ در ســال ‪ 1866‬تاســیس شــد‪.‬‬ ‫ایــن محوطــه دیدنــی‪ ،‬حــدود ‪ 1020‬گونــه جانــوری و بیــش از یــک میلیــون بازدیــد‬ ‫کننــده در ســال دارد‪ .‬بــاغ وحــش و بــاغ گیاهشناســی بوداپســت پارکــی تفریحــی و‬ ‫طبیعــی اســت کــه قســمتی از ان نیــز ویــژه نگهــداری و بازدیــد از حیوانــات متنــوع‬ ‫ایــت‪.‬‬ ‫جانــوران بســیاری شــامل تعــداد متنوعــی از پســتانداران محلــی و غیــر بومــی و‬ ‫همچنیــن گونــه هــای پرنــده اســت‪ .‬برخــی از ایــن حیوانــات اهلــی بــوده و مناســب‬ ‫اشــنایی و بازدیــد بچه هــا بــا والدیــن و معلمــان خــود هســتند‪.‬‬ ‫مــی توانیــد بچــه هــای حیواناتــی را ببینیــد کــه دیــده مــی شــوند ‪ ،‬در حــال تغذیــه‬ ‫هســتند و همچنیــن لمــس انهــا مــی شــود‪ .‬همچنیــن بــرای عالقــه منــدان برنامه هــای‬ ‫مربــوط بــه حیوانــات اهلــی مــار وجــود دارد‪.‬‬ ‫پارک حیات وحش بودکزی‬ ‫ایــن پــارک حیــات وحــش فقــط مکانــی مناســب بــرای بازدیــد کســانی اســت کــه‬ ‫حیوانــات و طبیعــت و در کنــار ان هــوای ازاد را دوســت دارنــد‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه در حومــه شــهر بوداپســت پایتخــت مجارســتان واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫پــارک حیــات وحــش بودکــزی بیــش از ‪ 350‬هکتــار وســعت دارد در تپــه هــای بــودا‬ ‫گســترده شــده اســت‪ .‬حیوانــات وحشــی و حیوانــات مزرعــه ماننــد خرگــوش‪ ،‬گــراز‬ ‫وحشــی‪ ،‬گــرگ‪ ،‬خــرس قهــوه ای‪ ،‬روبــاه‪ ،‬االغ‪ ،‬گوســفند‪ ،‬اردک و بــز را هــم در اینجــا‬ ‫خواهیــد دیــد‪ .‬همــه ایــن حیوانــات بومــی مجارســتان و اروپــا هســتند‪.‬‬ ‫مزرعه گوزن بوزنا‬ ‫بوزنــا در واقــع دهکــده کوچکــی اســت کــه در دامنــه هــای زیبــای تپــه‬ ‫زلیــش واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن مزرعــه گــوزن چشــم در واقــع جزئــی از‬ ‫دانشــگاه کاپشــوار در ایــن منطقــه بــوده اســت‪ .‬امــا اکنــون بــه عنــوان‬ ‫یکــی از مناطــق حفاظــت شــده معــروف در اروپــا شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫بازدیــد کننــدگان مــی تواننــد گرازهــای وحشــی ‪ ،‬گــوزن هــای زرد اروپایی‪،‬‬ ‫و گــوزن هــای قرمــز‪ ،‬را کــه در بیــش از ‪ 1300‬هکتــار زمیــن پخــش شــده‬ ‫اســت مشــاهده کننــد‪ .‬بــه غیــر از اهــو ‪ ،‬حیوانــات اهلــی ماننــد اســب ‪،‬‬ ‫خــوک ‪ ،‬االغ ‪ ،‬گوســفند و غیــره نیــز در ایــن منطقــه وجــود دارنــد‪.‬‬ ‫باغ وحش سگد‬ ‫ایــن بــاغ وحــش یکــی از جوانتریــن بــاغ وحش هــای مجارســتان اســت‬ ‫کــه در ســال ‪ 1989‬ســاخته شــده اســت و مســاحتی در حــدود ‪ 45‬هکتــار‬ ‫را شــامل مــی شــود‪ .‬ســگد دارای یکــی از بزرگتریــن مناطــق نگهــداری‬ ‫حیوانــات در کشــور اســت‪ .‬مجموعــه حیوانــات در اینجــا بــی نظیــر اســت و‬ ‫مدیریــت ایــن بــاغ وحــش نیــز میزبــان فعالیــت هــای اموزشــی و حفاظتــی‬ ‫زیــادی هســتند‪.‬‬ ‫در اینجــا حــدود ‪ 140‬گونــه جانــور از لمــور‪ ،‬پلنــگ چینــی شــمالی ‪ ،‬میمــون‬ ‫بندانگشــتی نقــره ای ‪ ،‬گــرگ یالــدار ‪ ،‬گیبــون گونـه زرد و گونــه هــای دیگــر‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪51‬‬ صفحه 51 ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫نویسنده و کارشناس‬ ‫ارشد فلسفه‬ ‫معماری مجارستان‬ ‫معمــاری مجارســتان بــه عنــوان معمــاری قلمــرو کشــور مجارســتان و در‬ ‫گســترده تــر‪ ،‬از پادشــاهی مجارســتان و فتوحــات گذشــته ایــن پادشــاهی تــا‬ ‫ســازه های امــروز مــورد مطالعــه اســت‪.‬‬ ‫بــا فتــح حــوزه کارپــات‪ ،‬مجارســتانی هــا یــک تاریــخ معمــاری را در ایــن‬ ‫کشــور مســتقر کردنــد‪ .‬جــاده هــا و شــهرهای دوره روم بــه کلــی نابــود نشــد‬ ‫بلکــه در انهــا ســکونتگاه هــای جدیــدی ایجــاد شــده اســت‪ .‬بناهــای رومــی بــه‬ ‫عنــوان معــادن و عمارتهــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد (بــه عنــوان مثــال قلعــه‬ ‫کــورزان در ابــودا)‪.‬‬ ‫در ســده نخســت پــس از میــاد مســیح بــود کــه مــرز شــرقی امپراطــوری روم‬ ‫تــا کناره هــای رود دانــوب پیشــروی کــرد‪ .‬امپراطــور ترایانــوس‪« ،‬اکوینومــوم»‪،‬‬ ‫مکانــی در بوداپســت امــروزی را به عنــوان پایتخــت اســتان پانونیــای پایینــی‬ ‫برگزیــد و چندیــن ســال بعــد‪ ،‬در ســده دوم میــادی بیــش از ‪ 40‬هــزار نفــر در‬ ‫ایــن منطقــه ســاکن بودنــد‪ .‬هرچنــد خرابه هــای رومــی چنــدان بــزرگ نیســتند‪،‬‬ ‫ولــی دسترســی خوبــی بــه حمل ونقــل عمومــی از مرکــز شــهر بوداپســت دارنــد‬ ‫و معمــوال بســیار خلــوت و بــرای بازدیــد مناســب هســتند‪.‬‬ ‫قلعــه هیــل یکــی از ایــن بناهــای قدیمــی اســت کــه در بخش هــای پیشــین‬ ‫بــه ان پرداختــه شــده اســت‪ .‬ایــن قلعــه کوچــک شــاهد جنگ هــای بزرگــی‬ ‫بــوده و بســیاری از بخش هــای اصلــی خــود را در همیــن جنگ هــا از دســت‬ ‫داده اســت؛ ولــی بــا ایــن حــال همچنــان برخــی از قســمت ها کــه نشــانگر‬ ‫ســبک معمــاری بــاروک و گاهــا مــدرن هســتند‪ ،‬روی دیوارهــای قرون وســطایی‬ ‫ان دیــده می شــوند‪ .‬بــا قــدم زدن در خیابان هــای باریــک ایــن ناحیــه خواهیــد‬ ‫فهمیــد کــه ایــن پیچ وخم هــا همچنــان یــک فضــای تاریخــی را در ذهــن‬ ‫بازدیدکننــدگان تداعــی می کننــد‪.‬‬ ‫رنسانس‬ ‫در مــورد معمــاری دوره رنســانس بایــد گفــت اولیــن ســاختمان هــای دوره‬ ‫رنســانس کاخ هــای ماتیــاس ‪ ،‬بــال شــرقی قلعــه بــودا و حیــاط ان‪ ،‬کاخ ســلطنتی‬ ‫ویســگراد‪ ،‬ویــای ن ِیــک بودنــد‪ .‬ســبک انهــا از رنســانس توســکانی پیــروی‬ ‫می کــرد‪ .‬در ایــن زمــان بــود کــه ترتیــب نمــا (ســتون هایــی بــا نیــم دایــره یــا‬ ‫تیرهــای مســتقیم) ‪ ،‬انــواع پنجــره و درهــا ‪ ،‬نقــوش تزئینــی بــه ویژگی هــای بنــا‬ ‫اضافــه شــد‪.‬‬ ‫معمــار ماتیــاس یــا ماتیــش‪ ،‬شــیمنتی کامیچیــا ‪ Chimenti Camicia‬بــود کــه در‬ ‫فلورانــس بــه دنیــا امــد‪ .‬در بــودا یــک کارگاه ســنگ تراشــی قابــل توجــه وجــود‬ ‫داشــت کــه هنرمنــدان ان‪ ،‬نقــوش ســنگ نگارهــای ایتالیایــی را یــاد گرفتنــد و‬ ‫طبــق اموخته هــای خــود طرح هــای را اجــرا می کردنــد‪ .‬ســاخت ماتیــاس‬ ‫درســال(‪ )1500-1480‬انجــام گرفــت‪.‬‬ ‫در نیمــه دوم اوایــل دوره رنســانس ‪ ،‬ســبک جدیــد نــه تنهــا در ترانســیلوانیا مراکز‬ ‫مهــم بلکــه در ســاژ و کــوه هــای چیویــچ در رومانــی فعلی و شهرســتان‪ ،‬ســیرمیا‬ ‫(صربســتان فعلــی) نیــز ظاهــر شــد‪.‬‬ ‫باروک‬ ‫پیشــینه فکــری معمــاری قــرن هفدهــم ضــد اصالحــات بــود‪ .‬کار بــرای تامیــن‬ ‫نیازهــای کاهــن اعظــم کاتولیــک و اشــرافیت در دهــه ‪ 1620‬اغــاز شــد‪ .‬اولیــن‬ ‫خاطــره معمــاری باروک در پادشــاهی مجارســتان کلیســای جامــع ‪Jesuit Trnava‬‬ ‫(اســلواکی فعلــی) اســت کــه توســط پیتــرو اســپاززی طراحــی شــده اســت‪.‬‬ ‫معمــاران ایــن دوره معمــوالً اســتادان ایتالیایــی بودنــد ‪ ،‬ماننــد کارلــون (‪-1616‬‬ ‫‪ ، )1667‬مارتینلــی (‪ .)1784-1784‬معمــاری کلیســای بــاروک مجارســتان بــا‬ ‫برج هــا و دروازه هــای برجســته و دارای پنجــره هــای برجســته کــه در کنــار‬ ‫شبســتان مشــخص مــی شــود‪.‬‬ ‫معمــاری قلعــه از ســنت هــای قــرن قبــل پیــروی مــی کــرده اســت (مارکوویــچ‪،‬‬ ‫رنیتــز ‪ ،‬دویچکراتــز)‪ .‬اولیــن قلعــه بــاروک بــرای پــل اول ‪ ،‬شــاهزاده اســترازی در‬ ‫ایزنشــتات (اتریــش فعلــی) توســط معمــار ایتالیایــی کارلــون ســاخته شــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال ‪ ،‬معمــاری قلعــه تنهــا پــس از جنــگ بــا عثمانــی در قــرن ‪ 17‬شــکل‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪52‬‬ صفحه 52 ‫قرن نوزدهم‬ ‫معمــاری مجارســتان در نیمــه اول قــرن نوزدهــم توســط یــک شــکل کالســیک‬ ‫از یــک نســخه ملــی خــاص دیکتــه شــده اســت‪ .‬اگاهــی ملــی در حــال تحــول‬ ‫در ایــن ســبک شــکل گرفــت‪ .‬کار هــای فرانــس کازینســکی گســترش یافتــه و‬ ‫بــه یــک ســبک محبــوب تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫پــس از توســعه پــچ بــه عنــوان یــک شــهر ‪ ،‬در ســال ‪ 1808‬کمیتــه زیبایــی‬ ‫ســازی تاســیس شــد‪ .‬ایــن کمیتــه کــه تــا ســال ‪ 1857‬فعالیــت داشــت‪،‬‬ ‫طراحــی شــهری و تعییــن مکانهــای جدیــد ســاخت و ســاز و را بــر عهــده‬ ‫داشــت و بدیــن ترتیــب رویکــرد مدنــی بــه معمــاری کالســیک را تســهیل‬ ‫می کــرد‪ .‬ســاختمانها بــا تمیــزکاری ‪ ،‬هوشــیاری ‪ ،‬اعتــدال در فــرم مشــخص‬ ‫مــی شــدند‪ .‬افزایــش عمارتهــا ‪ ،‬خانــه هــای منظــم ‪ ،‬ســاختمانهای عمومــی‬ ‫اغــاز شــد‪ .‬نخســتین ســاختمان بــزرگ توســط میهایلــی پیچــی طراحــی و‬ ‫ســاخته شــد کــه همــان کلیســای بــزرگ بــود‪.‬‬ ‫خانه اپرای ایالت مجار‬ ‫از جملــه بناهــای زیبــای قــرن نوزدهــم می تــوان بــه خانــه اوپــرا اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن ســاختمان را می تــوان زیباتریــن هنــر «مایکلــوس ایبــل»‪،‬‬ ‫برجســته ترین معمــار مجارســتانی ســده نوزدهــم میــادی دانســت‪ .‬ظرافــت‬ ‫و دقــت ایــن معمــار به خوبــی در مجســمه های اهنگســازان مجارســتانی‬ ‫ازجملــه فرانســیس لیســت‪ ،‬ســتون های مرمــر و لوســتر برنــزی خارق العــاده‬ ‫دیــده می شــود‪ .‬ایــن ســاختمان کــه در ســال ‪ 1884‬ســاخته شــده اســت‪،‬‬ ‫یکــی از باشــکوه ترین خانه هــای اپــرای جهــان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ساختمان بانک تورک‬ ‫ایــن ســاختمان در ســال ‪ 1906‬و از فــوالد و شیشــه ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫شیشــه های رنگــی کــه به صــورت موزائیکــی در نمــای ایــن ســاختمان بــکار‬ ‫رفته انــد‪ ،‬به خوبــی ســادگی ســایر قســمت های ان را پوشــانده و یــک‬ ‫احســاس انســجام بصــری لذت بخــش در بیننــده ایجــاد می کننــد‪ .‬در نمــای‬ ‫ســاختمان‪ ،‬تصویــر ســن مــاری‪ ،‬از حامیــان مجارســتان دیــده می شــود کــه‬ ‫توســط چهره هــای انقالبــی برجســته مجارســتان احاطــه شــده اســت‪.‬‬ ‫مدرسه تجاری استیفن زیشنیی‬ ‫چنانچــه مشــغول پرســه زدن در خیابــان باریــک «واس» در منطقــه هشــتم‬ ‫بوداپســت شــوید‪ ،‬ناگهــان ســاختمان بــزرگ و قرمــز رنگــی را در مقابــل خــود‬ ‫خواهیــد دیــد کــه بــه مدرســه تجــاری اســتیفن زیشــنیی تعلــق داشــته و‬ ‫ســاخت ان بــه ســال ‪ 1912‬بازمی گــردد‪ .‬درب ورودی الومینیومــی و نمــای‬ ‫مرمــر ان یــاداور هنــر بومــی مجارســتان و حمــل و نقــل تجــاری ایــن کشــور‬ ‫اســت‪ .‬نوشــته ای کــه در کتیبــه بــاالی ســردر مدرســه نصــب شــده‪ ،‬بارهــا‬ ‫بــرای گردشــگران مــورد ســوال بــوده اســت‪ .‬در ایــن کتیبــه بــه زبــان التیــن‬ ‫نوشــته شــده اســت کــه «مــا نــه بــرای مدرســه‪ ،‬بلکــه بــرای زندگــی یــاد‬ ‫می گیریــم‪».‬‬ ‫خانه ماکووکز‬ ‫ایــن ســاختمان کــه ســاخت اولیــه ان بــه دوره رنســانس (ســال ‪ )1867‬مربوط‬ ‫می شــود‪ ،‬یکــی از معــدود اثــار باقیمانــده از معمــار افســانه ای مجارســتان‪،‬‬ ‫«امــره ماکووکــز» و در ســال ‪ 1993‬بازســازی شــده اســت‪ .‬دو بــرج قــوس دار‬ ‫و پنجره هایــی هاللــی بــه ســبک معمــاری گوتیــک از ویژگی هــای بــارز ایــن‬ ‫خانــه محســوب می شــوند‪ .‬بــا کمــی توجــه بیشــتر‪ ،‬نوعــی خودخواهــی در‬ ‫معمــاری ایــن ســاختمان احســاس می شــود؛ بطوریکــه انــگار محیــط اطــراف‬ ‫هیــچ اهمیتــی بــرای ان نــدارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪53‬‬ صفحه 53 ‫سحر پور حسینی‬ ‫جامعه شناس‬ ‫لباس های سنتی مجارستان‬ ‫بــا نگاهــی بــه لبــاس هــای ســنتی بــر اســاس منطقــه‪ ،‬می تــوان پوشــش ســنتی‬ ‫مجارهــا را بــه دو منطقــه دانــوب و تراســیلوانیا تقســیم کــرد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه ترانســیلوانیا بیــن مجارســتان و رومانــی همیشــه در حــال جابجایــی بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬در ســال ‪ 1947‬بــرای اخریــن بــار بــه دســت رومانــی افتــاد و در خــاک همیــن‬ ‫کشــور باقــی مانــد‪.‬‬ ‫ترانســیلوانیا دارای جمعیــت قابــل توجهــی مجارســتانی اســت‪ .‬مردمــی کــه همچنــان بــر‬ ‫مجــار بــودن خــود و حفــظ فرهنــگ مجــاری تاکیــد دارنــد و یکــی از مهمتریــن عوامــل و‬ ‫شــاخصه های ایــن فرهنــگ را پوشــش ســنتی خــود می داننــد‪.‬‬ ‫مورخــان در مــورد فرهنــگ مــردم مجارســتان پژوهش هــای زیــادی را در مــورد پوشــش‬ ‫منطقــه ترانســیلوانیا بــه ثبــت رســاندند چــرا کــه می تــوان یکــی از دســت نخورده تریــن‬ ‫پوشـش های ســنتی اروپــای مرکــزی را در نــزد ایــن مردمــان دانســت‪.‬‬ ‫مجارســتان بــه دلیــل تاریــخ فرهنگــی و ســنت هــای عامیانــه بــه خوبــی شــناخته شــده‬ ‫اســت‪ .‬لبــاس ســنتی و متنــوع مجارســتان دارای بســیاری از ویژگــی هــای رنســانس و‬ ‫بــاروک اســت کــه جزئیــات ان را نســبت بــه ســایر لبــاس هــای ســنتی اروپــای شــرقی‬ ‫دقیــق تــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫گفتــه مــی شــود در بیشــتر تاریــخ‪ ،‬مــردم ایــن منطقــه از اروپــا لبــاس نســبتا ســاده ای‬ ‫داشــتند کــه تزیینــات کمــی داشــت‪ .‬امــا هرچــه ایــن کشــور در قــرن بیســتم ثروتمندتر‬ ‫شــد‪ ،‬زنانــی کــه ایــن لبــاس را طراحــی و تهیــه مــی کردنــد طبــق ســفارش مشــتریان‬ ‫خــود تزیینــات لبــاس انــواع نــخ رنگــی و گلــدوزی بیشــتری اضافــه کردنــد‪.‬‬ ‫لبــاس ســنتی مردمــی مجارســتان امــروزه بــه ماننــد دیگــر نقــاط اروپــا بنــدرت‬ ‫اســتفاده می شــود امــا همچنــان در برخــی از جش ـن ها و مراســم ســنتی ایــن کشــور‬ ‫مــورد اســتفاده اســت‪.‬‬ ‫بایــد گفــت یکــی از عوامــل تاثیرگــذار بــر پوشــش مــردم مجارســتان ب ِویــژه در مرکــز‬ ‫ایــن کشــور حکومــت بلنــد مــدت تــرکان عثمانــی در ایــن منطقــه بــود کــه تــا ‪1699‬‬ ‫ادامــه داشــته و تاثیــر انهــا بــر فرهنــگ و پوشــش حتــی امــروز نیــز قابــل احســاس‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫دشــت بــزرگ مجارســتان‪ ،‬کــه کشــت فلفــل قرمــز ان مشــهور اســت‪،‬‬ ‫از جنــوب تــا شــمال شــرقی مجارســتان امتــداد دارد‪ .‬مشــهورترین اداب و‬ ‫رســوم و پوشــش ســنتی ایــن منطقــه در میــان مــردم ســرزمین ماتیــو در‬ ‫شــمال شــرقی مجارســتان اســت کــه بیــن رودخانــه هــای بــوک هیــل و‬ ‫رودخانــه تیســزا واقــع شــده اســت‪ .‬مــردم ماتیــو و همچنیــن مردمــان منطقــه‬ ‫کالوســکا در جنــوب مرکــزی مجارســتان‪ ،‬هــر دو از گلــدوزی هــای پــر زرق و‬ ‫بــرق و رنگــی کــه نیــاز بــه مهــارت فــوق العــاده ای در بــه کار بــردن روی‬ ‫پارچــه دارد‪ ،‬بــرای تزئینــات لبــاس اســتفاده می ‍ کننــد‪.‬‬ ‫پارچــه هایــی کــه ایــن گلــدوزی را برخــود دارنــد بــه عنــوان نمــادی از‬ ‫هنرهــای بومــی مردمــی مجارســتان تلقــی مــی شــود‪.‬‬ ‫پوشش مردان‬ ‫در ایــن مناطــق کــه عمومــا دامپــروری رایــج بــوده اســت‪ ،‬لبــاس ســنتی‬ ‫مردانــه کــه عمومــا چوپــان بودنــد‪ ،‬متشــکل از یــک پیراهــن ‪ ،‬شــلواری بــه‬ ‫نــام گوتیــا و لبــاس هــای بیرونــی ماننــد کــت خــز‪ ،‬جلیقــه ‪ ،‬کاله اجــدار‪،‬‬ ‫کمربنــد ‪ ،‬پوتیــن و ‪ ...‬اســت‪.‬‬ ‫اغلــب پیراهن هــای ســفید و شــلوارها بوســیله گلــدوزی اراســته و تزئیــن‬ ‫می شــد‪.‬‬ ‫پیراهــن هــای جشــن مــردان مجارســتانی‪ ،‬بــه ویــژه پــس از دهــه ‪ ، 1930‬بــه‬ ‫طــرز افراطــی بــا گلــدوزی هــای رنگارنــگ تزئیــن شــده بود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪54‬‬ صفحه 54 ‫زنان‬ ‫لبــاس ســنتی زنــان منطقــه دشــت بــزرگ از ویژگــی هــای‬ ‫بــاروک بســیار زیــادی برخــوردار بــود از دامــن هــای پلیســه دار‬ ‫بســیار گســترده و تنــوع گلدوزی هــای کوچــک تــا پیراهن هــای‬ ‫گلــدوزی شــده ‪ ،‬پیــش بنــد ‪ ،‬جلیقــه‪ ،‬کفش یــا چکمه و روســری‬ ‫و دامــن گشــاد و روشــن بلنــد کــه معمــوالً بــه رنگهــای قرمــز‪،‬‬ ‫ابــی یــا ســبز بــود‪.‬‬ ‫البتــه بایــد گفــت تــا اواســط قــرن بیســتم‪ ،‬رفتــه رفتــه زنــان‬ ‫کمتــری از ایــن نــوع پوشــش بــا تزیینــات زیــاد اســتفاده‬ ‫می کردنــد‪.‬‬ ‫دامــن همیشــه بــا یــک پیــش بنــد پوشــیده می شــد کــه بــا‬ ‫تزییناتــی بــا طــرح گل و زینــت داده شــده و اغلــب بــا تــوری‬ ‫ســفید لبــه دار دوختــه می شــد‪.‬‬ ‫پیراهنهــای ایــن خانمهــا بــا تزئینــات بســیار غنــی ‪ ،‬ابتــدا بــا‬ ‫گلدوزیهــای ســیاه یــا ابــی تیــره و بعــد از دهــه ‪ 1930‬بــا‬ ‫الگوهــای قرمــز‪ ،‬یاســی و بنفش ‪ ،‬ســبز ‪ ،‬ابــی و زرد تزئین شــده‬ ‫بودنــد‪ .‬پیراهنهــا و بلوزهــای زنــان مجارســتان‪ ،‬ماننــد بســیاری‬ ‫از لباســهای اســاو ‪ ،‬فقــط تــا دور کمــر گســترش یافتــه بــود‪.‬‬ ‫در بعضــی مناطــق پیراهــن بــا یقــه یــک تکــه (بــرای دختــران‬ ‫کوچــک) یــا دو تکــه (بــرای خانمهــای مســن) بــود‪.‬‬ ‫زنــان مجارســتانی از منطقــه بــزرگ دشــت معمــوالً جلیقه هــای‬ ‫ســیاه و تیــره را بــه عنــوان لبــاس بیرونــی مــی پوشــیدند‪.‬‬ ‫در تابســتان ‪ ،‬انهــا همچنیــن از روپــوش هــای گشــاد و بلنــد‬ ‫اســتفاده مــی کردنــد‪ .‬در زمســتان ‪ ،‬خانمهــا لباســهای کوتــاه‬ ‫پشــم گوســفند بــه نــام هــای ‪ kis bunda‬مشــابه لباســهای‬ ‫مردانــه را ترجیــح مــی دادنــد‪ .‬لباســهای بیرونــی انهــا بــا‬ ‫گلــدوزی‪ ،‬روبــان یــا تزئینــات دیگــر تزئیــن شــده بــود‪ .‬در‬ ‫مــورد کفــش نیــز بایــد گفــت‪ ،‬زنــان ایــن منطقــه در تابســتان‬ ‫کفــش و در زمســتان از چکمــه اســتفاده می کردنــد‪.‬‬ ‫دختــران مجــرد موهــای خــود را بافتــه و روبــان هایــی را در ســر‬ ‫بــه کار می بردنــد کــه بــا توجــه بــه مــدل مــو تزئیــن می شــد‪.‬‬ ‫انهــا همچنیــن از روســری هایــی شــبیه بــه تــاج هایــی بــا‬ ‫روبــان اســتفاده مــی کردنــد‪.‬‬ ‫زنــان متاهــل لباس هــای گلــدوزی شــده یــا پارچــه هــای‬ ‫گلــدوزی شــده بــر ســر داشــتند‪.‬‬ ‫در اروپــای شــرقی ‪ ،‬متــداول تریــن کفــش ســنتی در گذشــته بوســکور نــام داشــت‬ ‫کــه نوعــی صنــدل چرمــی بســته اســت‪ .‬در حاشــیه بوســکور حلقــه هایــی یــا دهانــه‬ ‫وجــود داشــت کــه بــا قــاب هایــی بــه ســاقه پــا چســبانده مــی شــد‪.‬‬ ‫ایــن چکمه هــا ابتــدا در اواخــر قــرن ‪ 15‬ظاهــر مــی شــود ‪ ،‬امــا بــدون شــک در اصــل‬ ‫ترکــی عثمانــی اســت و شــاید از طریــق اســاو هــای جنوبــی بــه مجارســتان امــده‬ ‫باشــد‪ .‬چکمه هــای اولیــه کفــش هــای بلنــدی بــود کــه از دو طــرف تــا ســاق پــا روی‬ ‫ان گلــدوزی شــده بــود‪ .‬پاشــنه ان از چــوب اســت‪ ،‬چــرم روی ان چرخانــده شــده‬ ‫اســت و بــه زیــر کفــش چســبانده شــده اســت‪ .‬در ابتــدا فقــط طبقه هــای باالتــر‬ ‫و مرفــه تــر مــردم ان را می پوشــیدند و و دهقانــان در قــرن ‪ 18‬بــود کــه شــروع‬ ‫بــه اســتفاده از ایــن نــوع پوشــش بــرای پــا کردنــد؛ امــا تــا قــرن نوزدهــم مــورد‬ ‫اســتفاده عمومــی قــرار نگرفــت‪.‬‬ ‫چکمــه بــه طــور کلــی یــک شــکل ثابــت داشــت‪ .‬معمــوالً اقایــان از رنــگ تیــره‬ ‫چــرم بــرای ان اســتفاده می کردنــد و گاه بــه گاه تزئیــن می شــد‪.‬با شــروع از قــرن‬ ‫بیســتم‪ ،‬قســمت فوقانــی در پشــت بــه هــم دوختــه شــده اســت‪.‬‬ ‫زنــان عمدتــا چکمــه هــای رنگــی قرمــز و زرد بــه پــا می کردنــد‪ .‬پوش ـش هایی کــه‬ ‫بــا قــاب دوزی و گلــدوزی تزئیــن شــده بــود‪.‬‬ ‫رو پاشنه پا نیز پوششی مسی قرار می گرفت‪.‬‬ ‫مردانــی کــه کارهایــی را انجــام مــی دهنــد کــه نیــاز بــه ایســتادن در ســرما بــود‬ ‫بــه جــای رویــه چرمــی از رویــه زخیــم پارچ ـه ای و بلنــد بــرای چکمه هــای اســتفاده‬ ‫می کردنــد‪ .‬چکمه هایــی کــه بعضــا رویــه انهــا نمــدی بــود بــرای اســتفاده در ســرما‬ ‫بســیار مناســب بــود‪.‬‬ ‫تــا اینکــه باکانــس (چکمــه هــای مــچ دار) در اغــاز قــرن شــانزدهم ظاهــر شــد و‬ ‫بــرای کار مــورد اســتفاده قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪55‬‬ صفحه 55 ‫فواد محمدهاشم‬ ‫کارشناس تربیت بدنی‬ ‫ورزش مجارستان‬ ‫مجارســتان کشــوری محصــور در خشــکی در اروپــای مرکــزی اســت کــه در‬ ‫انــواع مختلفــی از ورزشــها ســرامد اســت امــا فوتبــال در قلــب مجارســتانی هــا‬ ‫جایــگاه ویــژه ای دارد‪ .‬انهــا همچنیــن در ســایر رشــته های ورزشــی ماننــد شــنا ‪،‬‬ ‫شمشــیربازی‪ ،‬دو و میدانــی (پیســت و زمیــن) ‪ ،‬تنیــس روی میــز ‪ ،‬وزنــه بــرداری و‬ ‫قایقرانــی موفقیت هــای زیــادی کســب کــرده انــد‪ .‬اخیــرا ً گلــف و تنیــس نیــز در ایــن‬ ‫کشــور محبوبیــت زیــادی پیــدا کــرده انــد‪.‬‬ ‫مجارســتان دارای یــک میــراث بــا ارزش و غنــی در ورزش فوتبــال اســت کــه سرشــار‬ ‫از پیــروزی‪ ،‬اقتخــار و مــدال اوری اســت‪ .‬افتخاراتــی در ســه المپیــک ‪ ،‬چنــد دوره‬ ‫مســابقات جــام جهانــی و مســابقات فوتبــال اروپــا اســت‪.‬‬ ‫«تیــم طالیــی» مجارســتان از دهــه ‪ 1950‬بــا وجــود فرانــس پوشــکاش بــزرگ در‬ ‫راس خــط حملــه خــود کــه بهتریــن گلــزن قــرن بیســتم لقــب گرفــت‪ ..‬فیفــا بــه‬ ‫پــاس هنرنمایی هــای او در زمیــن فوتبــال جایــزه ویــژه ای بــه نــام او همــه ســاله بــه بهتریــن مهاجــم ســال اهــداء می کنــد‪.‬‬ ‫این تیم همچنین این افتخار را دارد که طوالنی ترین نوار پیروزی تاریخ فوتبال را در ‪ 31‬بازی در مدت ‪ 4‬سال بی نظیر داشته باشد‪.‬‬ ‫مجارستان همچنین میزبان مسابقات فوتسال یوفا در سال ‪ 2010‬در دبراسن و بوداپست بود‪.‬‬ ‫مجارســتان در بازیهــای المپیــک موفقیــت کاملــی داشــته و در کســب مدالهــای المپیــک بــه یکــی از برتریــن کشــورهابوده اســت‪ .‬انهــا از ســال ‪ 1896‬در اکثــر بازی هــای‬ ‫تابســتانی المپیــک شــرکت کــرده انــد و بجــز بــازی هــای ‪ 1920‬و ‪ 1984‬و هیچیــک از بــازی هــای المپیــک زمســتانی را از دســت نــداده انــد‪ .‬شــنا و شمشــیربازی از‬ ‫پرافتخارتریــن ورزش هــای ایــن کشــور در المپیــک بــوده اســت‪.‬‬ ‫بزرگان ورزش مجارستان‬ ‫پیتر لکو‬ ‫پیتــر لکــو (زاده ‪ ۸‬ســپتامبر ‪ ۱۹۷۹‬در صربســتان) شــطرنج بــاز اهــل مجارســتان‬ ‫اســت ‪.‬او در ‪ ۱۴‬ســالگی بــه اســتاد بزرگــی رســید کــه رکــوردی تــازه در ان زمــان‬ ‫محســوب می شــد‪ .‬لکــو در ســال ‪ ۲۰۰۱‬بــا شکســت دادن مایــکل ادامــز اســتاد‬ ‫بــزرگ نامــدار انگلســتان‪ ،‬در شــهر ماینــس المــان بــه عنــوان اولیــن قهرمــان‬ ‫مجــاری شــطرنج جهــان شــناخته شــد؛ عنوانــی کــه ان را دو ســال بعــد در پــی‬ ‫شکســت از پیتــر ســویدلر نتوانســت تکــرار کنــد‪ .‬او همچنیــن در ســال ‪۲۰۰۴‬‬ ‫در ســوئیس بــه مصــاف والدیمیــر کرامنیــک قهرمــان شــطرنج جهــان رفــت‪.‬‬ ‫کرامنیــک در ایــن مســابقه بــا تســاوی ‪ ۷.۷‬از مقــام قهرمانــی خــود دفــاع کــرد‪ .‬او‬ ‫در مســابقه قهرمانــی جهــان ســال ‪ ۲۰۰۵‬فیــده نمایــش جالــب توجهــی نداشــت‬ ‫و بــا ‪ ۶.۵‬امتیــاز از ‪ ۱۴‬مســابقه در رتبــه پنجــم قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن رنکینــگ فدراســیون بیــن الملــی شــطرنج در نوامبــر ‪ ۲۰۱۴‬لکــو‬ ‫دارای ریتینــگ ‪ ۲۷۲۲.۹‬می باشــد کــه او را در رتبــه بیســت و نهــم دنیــا و اول‬ ‫مجارســتان قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫لکــو بــه عنــوان یــک تئوریســین قدرتمنــد در جهــان شــطرنج شــناخته شده اســت‬ ‫و روش بــازی او بــه بــاال بــودن احتمــال مســاوی معــروف اســت‪ .‬وی همچنیــن بــه‬ ‫مهــارت در اخــر بــازی شــهرت دارد‪ .‬لکــو بــا مهــره ســفید تقریب ـاً همیشــه ‪e 4‬‬ ‫بــازی می کنــد و بــا مهــره ســیاه معمــوالً در مقابــل ‪ e4‬بــه دفــاع سیســیلی و در‬ ‫برابــر ‪ d 4‬بــه دفــاع گرونفلــد روی مـی اورد‪.‬‬ ‫کریستینا اگرسگی‬ ‫کریســتینا اگِرسِ ــگی ورزشــکار زن رشــته شــنا اهل کشــور مجارســتان اســت‪.‬‬ ‫وی در بیــن ســال های ‪ ‎۱۹۸۸‬تــا ‪ ۱۹۹۶‬میــادی در مســابقات بازی هــای‬ ‫المپیــک تابســتانی در مجمــوع ‪ ۷‬مــدال‪ ،‬شــامل ‪ ۵‬مــدال طــا و ‪ ۱‬نقــره و ‪۱‬‬ ‫برنــز را کســب کــرد‪ .‬او بــا کســب پنــج مــدال طــای المپیــک موفق تریــن و‬ ‫بزرگ تریــن شــناگر زن تاریــخ محســوب می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪56‬‬ صفحه 56 ‫فرانس پوشکاش‬ ‫فرانــس پوشــکاش (زاده ‪ ۲‬اوریــل ‪ - ۱۹۲۷‬درگذشــته ‪ ۱۷‬نوامبــر ‪)۲۰۰۶‬‬ ‫بازیکــن و مربــی فوتبــال اهــل مجارســتان بــود‪ .‬فدراســیون بین المللــی‬ ‫تاریــخ و امــار فوتبــال او را بــه عنــوان بهتریــن گلــزن قــرن بیســتم انتخــاب‬ ‫کرده اســت‪ .‬او همچنیــن از طــرف مجلــه ورلــد ســاکر‪ ،‬بــه عنــوان یکــی از‬ ‫بزرگ تریــن بازیکنــان تاریــخ فوتبــال‪ ،‬انتخــاب شده اســت‪.‬‬ ‫پــدر پوشــکاش‪ ،‬بازیکــن حرفــه ای فوتبــال و مربــی باشــگاه کیش پشــت‬ ‫بــود و عالقه منــدی بــه فوتبــال را بــه فرزنــدش نیــز منتقــل نمــود‪ .‬پوشــکاش‬ ‫در ســن ‪ ۱۶‬ســالگی بــه ایــن باشــگاه پیوســت و در جایــگاه مهاجــم بــه بــازی‬ ‫پرداخــت‪ .‬دو ســال پــس از ان پوشــکاش اولیــن بــازی ملـی اش را روز ‪ ۲۰‬اوت‬ ‫‪ ۱۹۴۵‬برابــر اتریــش برگــزار و بــا بــه ثمــر رســاندن یــک گل نقــش موثــری‬ ‫در پیــروزی ‪ ۵‬بــر ‪ ۲‬بــر اتریــش ایفــا کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۴۹‬وزارت دفــاع مجارســتان‪ ،‬سرپرســتی و حمایــت از باشــگاه‬ ‫کیش پشــت را بــه عهــده گرفــت و از ان بــه بعــد‪ ،‬نــام ایــن تیــم بــه هونـ ِود‬ ‫تغییــر پیــدا کــرد و در گــروه بــا توجــه بــه درجــهٔ نظامــی اش بــه او لقــب‬ ‫ســرگرد تیــزرو (‪ )galloping major‬دادنــد‪ .‬در باشــگاه هونــ ِود در بیــن‬ ‫ســالهای ‪ ۱۹۵۵–‎۱۹۴۹‬او توانســت پنــج عنــوان قهرمانــی کســب کنــد و در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۴۸‬او گلــزن برتــر اروپــا بــود‪ .‬در تاریــخ فوتبــال بــه ویــژه او را بــا‬ ‫توانایــی در مهــار تــوپ‪ ،‬چابکــی و قدرتــی کــه می توانســت در زمیــن بــازی‬ ‫کنــد می شناســند‪ .‬پوشــکاش بــا تســیبور‪ ،‬کوچیــش‪ ،‬بوژیــک‪ ،‬هیــدگ کوتــی‬ ‫و ســایر بازیکنــان‪ ،‬تیمــی شکســت ناپذیــر بــه نــام تیــم طالیــی تشــکیل‬ ‫داده بودنــد‪ .‬بیــن ســالهای ‪ ۱۹۵۶–‎۱۹۵۰‬انهــا موفــق شــدند در بازیهــای‬ ‫ملــی و رســمی بــا ‪ ۴۳‬بــرد‪ ۷ ،‬تســاوی و ‪ ۱‬باخــت پیــروزی برجســته ای را‬ ‫در دیدارهــای ملــی بــه خــود اختصــاص دهنــد‪ .‬در مجمــوع در ‪ ۸۴‬بــازی ملــی‪،‬‬ ‫پوشــکاش توانســت ‪۸۳‬گل بــه ثمــر رســاند‪.‬‬ ‫پوشــکاش پــس از هونـ ِود و بــه دنبــال انقــاب ‪ ۱۹۵۶‬فوتبــال باشــگاهی را در‬ ‫اســپانیا ادامــه داد و در ‪۳۱‬ســالگی در ســال ‪ ۱۹۵۸‬بــه رئــال مادریــد پیوســت‪.‬‬ ‫پوشــکاش در اولیــن فصــل حضــور در اللیــگا ‪ ۴‬بــار هت تریــک کــرد و رکــورد‬ ‫دیگــری بــه نــام خــود ثبــت کــرد‪ .‬پوشــکاش در مــدت حضــور خــود در‬ ‫رئــال مادریــد‪ ،‬موفــق شــد بــا ایــن تیــم ‪ ۵‬عنــوان قهرمانــی در اللیــگا‪ ،‬یــک‬ ‫قهرمانــی در جــام حذفــی‪۳ ،‬قهرمانــی در جام هــای اروپایــی و یــک قهرمانــی‬ ‫در رقابت هــای بین قــاره ای بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫پــس از ایــن دســتاوردها‪ ،‬او را بــه تیــم ملــی اســپانیا دعــوت کردنــد و او در‬ ‫جــام جهانــی‪ ۱۹۶۲‬بــرای تیــم ملــی اســپانیا بــه میــدان رفــت ولــی موفــق‬ ‫نشــد هیــچ گلــی بــه ثمــر برســاند‪ .‬پــس از بازنشســتگی در ســال ‪۱۹۶۶‬‬ ‫او بــرای چندیــن ســال بــه مربیگــری پرداخــت‪ .‬پوشــکاش در ســال ‪۱۹۷۱‬‬ ‫بــه مربیگــری پاناتینایکــوس انتخــاب شــد و توانســت ان را بــه فینــال جــام‬ ‫ملت هــای اروپــا برســاند‪.‬‬ ‫الفرد هایوش‬ ‫الفــرد هایــوش (زاده ‪ ۱‬فوریــه ‪ )۱۸۷۸‬شــناگر‬ ‫اهــل مجارســتان اســت‪ .‬دارنــده دو مــدال طــای‬ ‫بازی هــای المپیــک ‪ ۱۸۹۶‬در اتــن در مــواد ‪۱۰۰‬‬ ‫متــر و ‪ ۱۵۰۰‬متــر ازاد مــردان می باشــد‪.‬‬ ‫هایــوش در بوداپســت مجارســتا متولــد شــد‪ .‬وی‬ ‫پــس از غــرق شــدن پــدرش در رودخانــه دانــوب‪،‬‬ ‫هنگامــی کــه ‪ 13‬ســال داشــت احســاس کــرد‬ ‫کــه مجبــور اســت شــناگر خوبــی باشــد‪ .‬او نــام‬ ‫هایــوش (ملــوان بــه زبــان مجارســتانی) را بــرای‬ ‫نــام ورزشــی خــود انتخــاب کــرد زیــرا ایــن اســم‬ ‫مجــاری بــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1896‬هنگامــی کــه بــازی هــای اتــن‬ ‫برگــزار شــد ‪ ،‬هایــوش دانشــجوی معمــاری در‬ ‫مجارســتان بــود‪ .‬او مجــاز بــه رقابــت بــود ‪ ،‬امــا‬ ‫گرفتــن مجــوز از دانشــگاه بــرای مرخصــی از کالس‬ ‫دشــوار بــود‪ .‬هنگامــی کــه بعــد از مــدال اوری بــه‬ ‫دامشــگاه خــود بازگشــت رئیــس ســختگیر دانشــگاه‬ ‫موفقیــت وی را تبریــک نگفــت و یــاداوری کــرد‪« :‬مــن عالقـه ای بــه مدالهــای‬ ‫شــما نــدارم امــا مــن مشــتاق هســتم کــه پاســخهای شــما را در ازمــون‬ ‫بعــدی بشــنوم‪».‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪57‬‬ ‫فرنتــس پوشــکاش‪ ،‬در ‪ ۱۷‬نوامبــر ‪ ۲۰۰۶‬در بیمارســتانی در بوداپســت بــه علت‬ ‫عارضــه قلبــی و عروقی و مشــکالت تنفســی در ســن ‪ ۷۹‬ســالگی درگذشــت‪.‬‬ ‫افتخارات‬ ‫از افتخــارات پوشــکاش می تــوان بــه برگزیده شــدن او بــه عنــوان ششــمین‬ ‫بازیکــن برتــر قــرن اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫در ســال‪ ۲۰۰۲‬هــم ورزشــگاه «نــپ اســتادیون» بوداپســت بــه افتخــار‬ ‫پوشــکاش بــه ورزشــگاه «فرانــس پوشــکاش» تغییــر نــام داد‪.‬‬ ‫فرانــس پوشــکاش بیــرو اســطوره فوتبــال مجارســتان ‪۲‬هفتــه پیــش در‬ ‫بیمارســتانی در بوداپســت بــه علــت عارضــه قلبــی و عروقــی و مشــکالت‬ ‫تنفســی در ســن ‪۷۹‬ســالگی درگذشــت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۲‬ورزشــگاه نِــپ اشــتادیون بوداپســت بــه افتخــار پوشــکاش بــه‬ ‫ورزشــگاه فرنتــس پوشــکاش تغییــر نــام پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫در‪ ۲۰‬اکتبــر ‪ ۲۰۰۹‬جایــزه بین المللــی پوشــکاش فیفــا بــه افتخــار او تعییــن‬ ‫شــد کــه بــه بهتریــن گلزنهــای جهــان تعلــق می گیــرد‪ .‬اولیــن برنــده ایــن‬ ‫جایــزه کریســتیانو رونالــدو بــود کــه در تاریــخ ‪ ۲۱‬دســامبر ‪ ۲۰۰۹‬موفــق بــه‬ ‫گرفتــن ان گردیــد‪.‬‬ ‫در بــازی هــای ‪ 1896‬هایــوش ‪ 18‬ســاله موفــق بــه کســب دو مــدال طــای خــود در‬ ‫هــوای ســرد ( بــا دمــای اب ‪ 13‬درجــه ســانتیگراد بــا موجهــای ‪ 12‬فــوت (‪ 4‬متر)شــد‪.‬‬ ‫وی بــا رکــورد ‪ 100‬متــر ازاد بــا زمــان ‪ 22.2 :1‬و ‪ 1.200‬متــر در ‪ 22.1 :18‬بــه دو‬ ‫مــدال طــا دســت یافــت امــا بــه مــدال ســوم نرســید‪.‬‬ ‫وی پــس از پیــروزی در ایــن مســابقه اعتــراف کــرد کــه‬ ‫«اراده مــن بــرای زندگــی کامــ ً‬ ‫ا بــر ارزوی مــن بــرای‬ ‫پیــروزی غلبــه کــرد‪ ».‬ولیعهــد یونــان در حالــی کــه در یــک‬ ‫شــام بــه افتخــار برنــدگان المپیــک افتخــار مــی کــرد ‪،‬‬ ‫از وی ســوال کــرد کــه کجــا اموختــه اســت کــه بــه ایــن‬ ‫خوبــی شــنا کنــد‪ .‬حاجــس پاســخ داد‪« :‬در اب»‪ .‬صبــح روز‬ ‫بعــد ‪ ،‬نشــریه اتنــی اکروپولیــس الفــرد را بــا زیرنویــس‪:‬‬ ‫«دلفیــن مجارســتانی» بــه تصویــر کشــید‪ .‬او جوانتریــن‬ ‫مــدال اور اتــن بــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در تیــم ملــی فوتبــال مجارســتان در ســال‬ ‫هــای ‪ 1903 ، 1902 ، 1901‬بــازی کــرد و در اولین مســابقه‬ ‫بیــن المللــی کــه توســط تیــم ملــی مجارســتان انجــام شــد‪،‬‬ ‫مقابــل اتریــش در ویــن در ‪ 12‬اکتبــر ‪ 1902‬بــازی کــرد‪.‬‬ ‫بیــن ســالهای ‪ 1897‬و ‪ 1904‬او نیــز داور فوتبــال بــود و در‬ ‫طــول ســال ‪ 1906‬ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال مجارســتان‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1953‬کمیتــه بیــن المللــی المپیــک مــدرک‬ ‫المپیــک شایســتگی را بــه وی اعطــا کــرد‪ .‬وی عضــو تــاالر مشــاهیر بیــن المللــی شــنا‬ ‫اســت و در ســال ‪ 1981‬نیــز بــه عضویــت در تــاالر مشــاهیر ورزشــی بیــن المللــی‬ ‫یهودیــان در امــد‪.‬‬ ‫و در نوامبر ‪ 1955‬در سن ‪ 77‬سالگی درگذشت‪.‬‬ صفحه 57 ‫غذاهای محلی مجارستان‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫محقق‬ ‫غذاهــای مجارســتانی تنــد‪ ،‬مقــوی و سرشــار از طعــم هــای مختلف بــوده و تجربــه ای هیجــان انگیــز و خوشــمزه را در اختیاران گردشــگران‬ ‫قــرار مــی دهنــد‪ .‬ایــن غذاهــا کــه در طــول قرن هــا ســال تاریــخ ایــن کشــور شــکل گرفتــه انــد‪ ،‬بخشــی از میــراث فرهنگــی و افتخــار‬ ‫مردمــان ایــن کشــور را تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫النگوس‬ ‫النگــوس یکــی از غذاهــای مجارســتانی اســت کــه مــردم ایــن کشــور همــواره از‬ ‫ان اســتقبال مــی کننــد‪ .‬ایــن غــذا در حقیقــت از یــک نــان ســرخ شــده تشــکیل‬ ‫شــده کــه بــه هنــگام رژیــم بایــد از ان حــذر کــرد! نــام ایــن غــذا از کلمــه ی اتــش‬ ‫اقتبــاس شــده و بــه عنــوان جایگزینــی بــرای نــان ســرو مــی شــود‪ .‬اینگونــه بــه نظر‬ ‫مــی رســد کــه ایــن غــذا بــه علــت تاثیــر تــرک هــا ایجــاد شــده باشــد‪ ،‬البتــه عــده‬ ‫ای نیــز بــر ایــن باورنــد کــه ایــن غــذا از روم باســتان مــی ایــد‪ .‬انچــه ایــن غــذا‬ ‫را خواســتنی مــی کنــد انــواع مختلــف مــوادی اســت کــه مــی تــوان روی ایــن نــان‬ ‫قــرار داد کــه معمــوال ســس ســیر‪ ،‬پنیــر‪ ،‬خامــه تــرش و حتــی سوســیس می توانــد‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫شوملوئی گالوشکا‬ ‫عنــوان دهــان پــر کــن «محبــوب تریــن کیــک مجارســتان» بــه شــوملوئی گالوشــکا‬ ‫داده شــده اســت‪ Somlói Galuska .‬در حقیقــت دســری خوشــمزه متشــکل از کیــک‬ ‫اســفنجی بــا الیــه هــای خامــه شــکالتی و مغــز گــردو اســت کــه روی ان خامــه‬ ‫زده قــرار مــی گیــرد‪ .‬تاریــخ تهیــه ی ایــن کیــک بــه ســال ‪ 1950‬و زمانــی کــه‬ ‫سرپیشــخدمت رســتوران افســانه ای گانــدل بــه نــام کارولــی گولریتــز ان را بــرای‬ ‫اولیــن بــار معرفــی نمــود‪ ،‬بــاز مــی گــردد‪ .‬هرچنــد‪ ،‬اولیــن بــار در ســال ‪ 1958‬ایــن‬ ‫کیــک توســط ‪ Béla Szőcs‬شــیرینی ســاز ماهــر تهیــه شــده و عمــوم ان را مــزه‬ ‫کردنــد؛ ایــن کیــک در جشــنواره ی جهانــی بروکســل نیــز جایــزه ی بهتریــن کیــک‬ ‫را از ان خــود نمــود‪ .‬از انجــا کــه خانــواده ی خالــق ایــن کیــک‪ ،‬دســتور پخــت ان را‬ ‫بــه صــورت راز نــزد خــود دارنــد‪ ،‬شــوملوئی گالوشــکا تهیــه شــده در نقــاط دیگــر بــا‬ ‫ورژن اصلــی متفــاوت اســت‪ ،‬امــا همــواره از همــان مــواد اصلــی تشــکیل مــی شــود‪.‬‬ ‫دوبوس تورته‬ ‫افســانه ی دوبــوس تورتــه در ســال ‪ 1885‬اغــاز شــد زمانــی کــه شــیرینی پــز مجــاری‬ ‫بــه نــام جــوزف ســی دوبــوس کیــک پیشــتاز خــود را در نمایشــگاه ملــی بوداپســت‬ ‫معرفــی نمــود‪ .‬دوبــوس تورتــه یکــی از مهــم تریــن دســرهای مجــاری اســت کــه از‬ ‫کیــک اســفنجی بــا الیــه هــای کــرم شــکالتی و روکــش کارامــل تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫تکنولــوژی مــورد اســتفاده‪ ،‬شــکل و مــزه ی ایــن کیــک در زمــان خــود بســیار جالــب‬ ‫توجــه بــوده انــد‪ .‬دوبــوس طــرز تهیــه ی ایــن دســر را تــا زمــان بازنشســتگی خــود بــه‬ ‫صــورت راز مخفــی نــگاه داشــت‪ ،‬هرچنــد امــروز ایــن دســر نیــز انــواع مختلــف خــود را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪58‬‬ صفحه 58 ‫کورتوس کاالش‬ ‫ایــن شــیرینی در واقــع نــان مارپیچــی اســت کــه از خمیــر شــیرین تهیــه شــده و در مقــدار زیــادی‬ ‫شــکر غلتانــده مــی شــود‪ .‬در واقــع ‪ Kürtös Kalács‬یکــی از محبــوب تریــن شــیرینی هــای‬ ‫خیابانــی مجارســتان اســت‪ .‬ایــن شــیرینی کــه عمومــا بــا نــام کیــک دودکشــی نیــز یــاداوری مــی‬ ‫شــود دارای پوششــی شــیرین و کاراملــی اســت و مــی تــوان بــه ایــن بخــش بیرونــی مــواد دیگــری‬ ‫همچــون دارچیــن‪ ،‬کاکائــو‪ ،‬نارگیــل یــا قطعــات خــرد شــده ی گــردو نیــز اضافــه کــرد‪ .‬ورژن اصلــی‬ ‫ایــن شــیرینی از ناحیــه ی ‪ Székely‬در ترانســیلوانیا امــده و از انجــا در ســایر نقــاط مجارســتان نیــز‬ ‫پخــش شــده اســت‪ .‬در طــول ســالها ایــن دســر بــه بخشــی جدایــی ناپذیــر از فرهنــگ غذایــی‬ ‫مجــاری تبدیــل شــده کــه در تمــام جشــن هــا و مهمانــی هــا‪ ،‬ایــام کریســمس و هــر جشــنواره ای‬ ‫حضــور دارد‪.‬‬ ‫پورکولت و پاپریکاش‬ ‫پورکولــت (خــورش) و پاپریــکاش (خورشــی بــا فلفــل شــیرین و خامــه تــرش) دو غــذای جــدا‬ ‫هســتند‪ ،‬امــا مــواد اولیــه‪ ،‬روش تهیــه ی و محصــول نهایــی انهــا انقــدر بــه هــم شــبیه هســتند کــه‬ ‫بتــوان پاپریــکاش را نوعــی پورکولــت دانســت‪ .‬ایــن دو جــز غذاهــای معــروف مجــاری بــوده و از‬ ‫اوایــل ســال هــای ‪ 1780‬مصــرف مــی شــدند‪ .‬معنــای کلمــه ی پورکولــت در لغــت «برشــته» اســت؛‬ ‫ایــن غــذا نیــز از گوشــت‪ ،‬مــرغ یــا جگــر ( بســته بــه نــوع منطقــه) بــه همــراه پیــاز‪ ،‬فلفــل و ســایر‬ ‫ادویــه هــا تهیــه شــده و در نهایــت ماننــد خورشــی ابــدار بــا یکــی دیگــر از غذاهــای مجــاری بــه‬ ‫نــام ‪( nokedli‬دامپلینــگ نــودل تخــم مــرغ) ســرو مــی شــود‪ .‬اهمیــت غــذا تــا بــدان پایــه اســت‬ ‫کــه گفتــه مــی شــود‪« :‬یکشــنبه بــدون پورکلــت‪ ،‬یکشــنبه نخواهــد بــود!»‬ ‫دلمه کلم‬ ‫در مجارســتان امــکان تجربـه ی طعــم دلمـه ی کلــم ‪ stuffed cabbage‬نیــز وجــود دارد‪ ،‬مــردم ایــن‬ ‫کشــور بــه ایــن نــوع دلمــه ‪ Töltött Káposzta‬می گوینــد‪ .‬البتــه دلمــه ی کلــم در ایــن ســرزمین‬ ‫تفاوت هــای شــایان توجهــی بــا ایــران دارد بــرای مثــال از نظــر ظاهــری بزرگ تــر اســت و یــک یــا‬ ‫دو دانــه از ان بــرای یــک نفــر کافــی خواهــد بــود‪ .‬مــواد تشــکیل دهنــده ی ایــن دلمه هــا نیــز برنــج و‬ ‫گوشــت اســت‪.‬‬ ‫مــردم مجارســتان بــرای تهی ـه ی ایــن غــذا از ظرف هــای بزرگــی اســتفاده کــرده و بــه دلمه هایشــان‬ ‫خامــه ی تــرش اضافــه می نماینــد‪ .‬بنابرایــن اگــر طعــم خامــه ی تــرش را نمی پســندید حتمــا ایــن‬ ‫موضــوع را بــا اشــپزان در میــان بگذاریــد‪ .‬دلمــه کلــم در مجارســتان در زمــان کریســمس و عیــد پــاک‬ ‫بــه صــورت فــراوان طبــخ می شــود و ان را در هــر رســتورانی خواهیــد یافــت‪.‬‬ ‫مرغ پاپریکای مجاری‬ ‫مــرغ پاپریــکا را در مجارســتان بــا نــام ‪ Paprikás Csirke‬می شناســند و یکــی از مشــهورترین‬ ‫غذاهــای ایــن دیــار بــه حســاب می ایــد‪ .‬برخــی مــرغ پاپریــکا را غــذای ملــی مجارســتان می داننــد‬ ‫و اگــر توجــه کنیــد نــام ایــن خــوراک را نیــز از ادویـه ی پاپریــکا کــه مختــص بــه مجارســتان اســت‪،‬‬ ‫گرفته انــد‪.‬‬ ‫بــرای پخــت ایــن غــذا‪ ،‬مــرغ را داخــل ســس مخصــوص پاپریــکا و مقــداری چربــی می جوشــانند‬ ‫و طعــم ادویــه کامــا بــه داخــل مــرغ نفــوذ می کنــد‪ .‬پیشــنهاد می شــود کــه بــرای پخــت ایــن‬ ‫خــوراک از پاپریــکای قرمــز کــه طعــم شــیرین تری دارد‪ ،‬اســتفاده کنیــد و روغــن زیتــون بــه ان‬ ‫بیفزاییــد‪ .‬ایــن غــذا شــباهت زیــادی بــه گــوالش دارد ولــی در ان از فلفــل قرمــز بــه مقــدار فــراوان‬ ‫اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪59‬‬ صفحه 59 ‫سینمای مجارستان‬ ‫کیانوش زاده یوسف‬ ‫اصوالمجارهــا فیلــم را همچــون یــک قالــب هنــری پذیرفتــه انــد‪ .‬انهــا اکثــر‬ ‫فیلــم هایشــان را از رمــان هــا و نمایشــنامه هــای کالســیک کشورشــان‬ ‫اقتبــاس مــی کننــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۱۲‬شــاندر کــروا‪ ،‬نویســنده تنــدرو‪ ،‬اولیــن‬ ‫مجلــه فیلــم مجارســتان را بــا نــام «پســتی موتــزی» منتشــر کــرد و ایــن اغاز‬ ‫ظهــور منتقدانــی چــون یتوتــوروک و سیســل بوتیــار بــود‪ .‬دنبالــه روی ایــن‬ ‫فیلســوفان بالبــاالش بــود کــه کتــاب نظریــه فیلــم او بــا عنــوان «ویژگــی و‬ ‫پیدایــش یــک هنــر نویــن» تاثیــر مهمــی در نظریــه هــای فیلــم جهــان بــه‬ ‫جــا گذاشــت‪.‬‬ ‫مجارســتان در تاریــخ ســینما اولیــن کشــوری اســت کــه ســینمای خــود را‬ ‫«ملــی» کــرد‪ .‬در طــول دهــه هــای ‪ ۱۹۲۰‬تــا ‪ ۱۹۳۰‬صنعــت فیلــم مجارســتان‬ ‫بــه یــک ســینمای تجــاری بــه تقلیــد از هالیــوود گرایــش داشــت‪ .‬تقریبــا‬ ‫بالفاصلــه پــس از انکــه مجارســتان در پنجــم ژانویــه ‪ ۱۹۴۵‬بــه متفقیــن‬ ‫اعــام اتــش بــس داد‪ ،‬اکادمــی هنرهــای دراماتیــک و ســینما تاســیس شــد‪.‬‬ ‫شــاخص تریــن فیلــم مجــاری ایــن دوره بــا عنــوان «جانــی در اروپــا» بــه‬ ‫کارگردانــی رادوانــی‪ ،‬در ســال ‪ ۱۹۴۷‬در جریــان همیــن تحــوالت ســاخته‬ ‫شــد‪ .‬بــا مــرگ اســتالین در ســال ‪ ۱۹۵۳‬یــک دوران لیبرالیســتی در‬ ‫مجارســتان اغــاز شــد‪ .‬در ایــن دوره نســل تــازه ای از کارگــردان هــای مجــار‬ ‫ظهــور کردنــد؛ از قبیــل زلتــان فابــری‪ ،‬کارولــی مــاک و پانــوش هرســکو کــه‬ ‫بســیاری از ایــن فیلمســازان هنــوز هــم فعــال هســتند‪ .‬در ان زمــان انقــاب‬ ‫مردمــی ســرکوب شــد امــا یانــوش کادار میانــه رو بــه عنــوان نخســت وزیــر‬ ‫منصــوب شــد و پایــه یــک لیبرالیســم واقــع بینانــه را پایــه ریــزی کــرد کــه‬ ‫ازادی و ثبــات مالــی بیشــتری را بــه دنبــال داشــت‪ .‬ایــن انقــاب تحولــی در‬ ‫ســینمای مجارســتان بــه وجــود نیــاورد‪ .‬بــا ایــن حــال در فاصلــه ســال هــای‬ ‫‪ ۱۹۵۸‬و ‪ ۱۹۶۱‬اســتودیوی تجربــی «بالبــاالش» تاســیس شــد و همیــن‬ ‫اســتودیو موفــق شــد بودجــه مناســبی فراهــم کنــد تــا فــارغ التحصیــل هــای‬ ‫ایــن موسســه دولتــی نخســتین فیلــم هــای خــود را بســازند‪.‬‬ ‫در ابتــدای دهــه ‪ ۱۹۶۰‬اثــاری بــا درونمایــه سیاســی بــه نمایــش درامــد؛ فیلــم هایــی‬ ‫ماننــد «دو نیمــه بــازی در جهنــم» زلتــان فابــری و «معتصــب هــا» ســاخته کارولــی ماک‪.‬‬ ‫وقتــی کادار در ســال ‪ ۱۹۶۲‬عفــو عمومــی اعــام کــرد‪ ،‬بــار دیگــر شــرایط بــرای احیــای‬ ‫ســینمای مجارســتان فراهــم شــد‪ .‬دو نفــر از چهــره هــای ممتــاز ان دوران انــده اش‬ ‫کــواش و میکلــوش یانچــو نــام داشــتنند‪ .‬یانچــو بــا فیلــم «در راه خانــه» در ســال ‪۱۹۶۲‬‬ ‫بــه ســبکی دســت یافــت کــه او را در جهــان مشــهور کــرد و نمایــش فیلــم «محاصــره»‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۶۵‬در جشــنواره کــن توجــه جهانیــان را بــه او معطــوف کــرد‪ .‬یانچــو بــه‬ ‫وقایــع بــزرگ و تاریــخ کشــورش پرداخــت و فیلــم هایــی ســاخت کــه داســتان نمادیــن‬ ‫انهــا در گذشــته مجارســتان مــی گذشــت در حالــی کــه درونمایــه اصلــی شــان زمــان‬ ‫حــال و اینــده مجارســتان بــود‪.‬‬ ‫همــه ایــن فیلــم هــا جنبــه هــای انتزاعــی و اســطوره ای تئاتــری داشــتند‪« :‬ســرخ و‬ ‫ســفید» (‪ )۱۹۶۷‬و «ســکوت و فریــاد» (‪ )۱۹۶۸‬کــه در انهــا بــه تحقیــر‪ ،‬بیگانــه ســازی‬ ‫و خیانــت و «رذایــل خصوصــی و فضایــل عمومــی» (‪ )۱۹۷۶‬پرداختــه شــده اســت‪ .‬او‬ ‫بــار دیگــر میــراث ملــی خــود را دســتمایه یــک ســه گانــه بلندپروازانــه کــرد؛ ســه گانــه‬ ‫ای کــه در دو قســمت «راپســودی مجــار» و «الگروبــار بــارو» تحــت عنــوان راپســودی‬ ‫مجــار قســمت اول و دوم در جشــنواره کــن بــه نمایــش درامــد و جایــزه ویــژه منتقــدان‬ ‫بــه انهــا اعطــا شــد‪ .‬یانچــو همچنیــن دو فیلــم مســتند «موســیقی» (‪ )۱۹۸۲‬در مــورد‬ ‫شــهر بوداپســت و «امــگا‪ ،‬امــگا» (‪ )۱۹۸۵‬کــه یــک کنســرت راک اســت را کارگردانــی‬ ‫کــرد و اقتباســی ‪ ۹‬قســمتی از رمــان جنجالــی الزلوگیورکــو بــه نــام «ســقوط دکتــر‬ ‫فاســتوس» را تحــت عنــوان «فاســتوس‪ ،‬فاســتوس‪ ،‬فاســتوس» بــرای تلویزیــون‬ ‫ســاخت‪ .‬او در ســال ‪ ۱۹۸۹‬فیلــم «طالــع مســیح مصلــوب» را ســاخت کــه یکــی از نقادانه‬ ‫تریــن فیلم هــای ســال هــای اخیــر او بــود‪ .‬مهــارت و تســلط یانچــو در ترکیــب بنــدی‬ ‫و برداشــت هــای طوالنــی بــی وقفــه بــرای او جایــگاه بزرگــی در تاریــخ ســینما ثبــت‬ ‫کــرده و همیــن ویژگــی اســت کــه او را بــه یــک هنرمنــد بــزرگ ســینما و بــزرگ تریــن‬ ‫شــاعر ملــی مجارســتان تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫یمیشن‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪60‬‬ صفحه 60 ‫بالتــار‪ ،‬دیگــر کارگــردان صاحــب ســبک مجــار‪ ،‬ســازنده فیلــم هایــی چــون «هارمونــی‬ ‫ورک مایســتر»‪« ،‬نفریــن شــده»‪« ،‬مــردم پیــش ســاخته» و «مــردی از لنــدن» اســت‪.‬‬ ‫بالتــار واکنــش هــا را از بازیگرانــش حــذف مــی کنــد و از عنصــر زمــان اســتفاده‬ ‫می کنــد‪ .‬فیلــم هــای او در واقــع بــه زندگــی نزدیــک تــر اســت تــا بــه ســینما‪« .‬مــردی‬ ‫از لنــدن» فصــل نویــی را در اثــار بالتــار رقــم زد کــه شــاید در هیــچ کجــای تاریــخ‬ ‫ســینما نمونــه ان را نتــوان دیــد؛ فیلمــی مســتحکم و میخکــوب کننــده کــه بیننــده اش‬ ‫لحظــه بــه لحظــه بــه بالتــار التمــاس مــی کنــد کــه «لطفــا ریتــم را ســریع تــر کــن!»‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم داســتان ســوزن بانــی اســت کــه در کنــار دریــا شــاهد قتلــی مــی شــود کــه‬ ‫مســیر زندگــی اش را تغییــر مــی دهــد‪.‬‬ ‫از دیگــر کارگردانــان مجــار کــه اخیــرا توجــه جهانیــان را بــه خــود جلــب کــرده اســت‪،‬‬ ‫مــی تــوان از فرنــس کوشــا‪ ،‬ایمــره گیونگیوشــی‪ ،‬پتــر پاچــو‪ ،‬یودیــت الــک‪ ،‬لیویــا گیارماتــی‪ ،‬ایشــتوان داردای‪ ،‬پانــوش رژا‪ ،‬فرنــس کاردش و پتــر گتــار نــام بــرد‪.‬‬ ‫بالتار چهره مطرح سینمای مجارستان‬ ‫بالتــار کارگــردان‪ ،‬فیلم ســاز اهــل مجارســتان و برنــده جایــزه کشــوت اســت‪ .‬عمــده‬ ‫فیلم هــای او شــامل مضامیــن هنــری‪ ،‬فلســفی و طوالنــی هســتند‪.‬‬ ‫بــا تــار در شــهر پــچ بــه دنیــا امــد و در بوداپســت بــزرگ شــد‪ .‬پــدر و مــادر او هــر دو‬ ‫در تئاتــر و صنعــت فیلم ســازی بودنــد‪ .‬پــدر او طــراح صحنــه بــود و مــادرش بیــش از‬ ‫‪ ۵۰‬ســال بــه عنــوان ســوفلور در یــک تئاتــر کار می کــرد‪ .‬تــار در ‪ ۱۰‬ســالگی توســط‬ ‫مــادرش بــه یــک ازمــون پذیــرش نقــش کــه توســط تلویزیــون ملــی مجارســتان‬ ‫برگــزار شــده بــود‪ ،‬معرفــی شــد و در ان جــا موفــق بــه کســب نقــش پســر قهرمــان‬ ‫داســتان در یــک اقتبــاس تلویزیونــی شــد‪.‬‬ ‫شــروع کار تــار در فیلم ســازی‪ ،‬ســاختن فیلم هــای اماتــور در ‪ ۱۶‬ســالگی بــود‪ .‬ســپس‬ ‫بــه عنــوان ســرایدار بــه کار در خانــه ملــی فرهنــگ و ســرگرمی پرداخــت‪.‬‬ ‫کارهــای اماتــور بــا تــار مــورد توجــه اســتودیو بــا بــاالژ‪ ،‬نظریه پــرداز ســینما قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬ایــن موسســه بــه تــار کمــک کــرد تــا نخســتین اثــر بلنــد خــود بــا نــام‬ ‫اشــیانه خانوادگــی را در ‪ ۲۲‬ســالگی جلــوی دوربیــن ببــرد‪ .‬تــار ایــن فیلــم را بــدون‬ ‫هیــچ بودجـه ای و بــا بازیگــران غیرحرفـه ای طــی ‪ ۶‬روز در لوکیشـن های اصلــی جلــوی‬ ‫دوربیــن بــرد‪.‬‬ ‫بــه عقیــده منتقــدان ایــن فیلــم یــک اثــر واقع گرایــی سوسیالیســتی بــود کــه از اثــار‬ ‫جــان کاســاوتیس تاثیــر گرفتــه بــود‪ .‬ایــن فیلــم در ســال ‪ ۱۹۷۹‬انتشــار یافــت و در‬ ‫همیــن ســال جایــزه بــزرگ جشــنواره فیلــم مانهایــم را از ان خــود کــرد‪.‬‬ ‫پــس از اتمــام اشــیانه خانوادگــی تــار تحصیــات خــود را در مدرســه هنرهــای نمایشــی‬ ‫و ســینمایی مجارســتان اغــاز کــرد‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۸۱‬بیگانــه و در ســال بعــد از ان مــردم‬ ‫پیش ســاخته را کارگردانــی کــرد کــه در ادامــه کار پیشــین او بــه همــراه تغییــرات‬ ‫کوچکــی در ســبک بــود‪ .‬در فیلــم اخــر‪ ،‬تــار بــرای نخســتین بــار از بازیگــران حرفـه ای‬ ‫در نقش هــای اصلــی اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫فیلم هــای نخســتین بــا تــار تــا اواســط دهــه ‪ ۱۹۸۰‬بــه ژانــر مســتند داســتانی تعلــق‬ ‫دارنــد و او بــا دو فیلــم بیگانــه (‪ )۱۹۸۱‬و مــردم از پیــش ســاخته (‪ )۱۹۸۲‬در پایه ریــزی‬ ‫ایــن ژانــر نقــش درخــوری داشــت‬ ‫تغییــر چشـم گیر کارهــای بــا تــار از ســال ‪ ۱۹۸۲‬و از اقتبــاس تلویزیونــی مکبــث اغــاز‬ ‫شــد‪ .‬ایــن فیلــم تنهــا از دو شــات تشــکیل شــده بــود‪ .‬شــات اول (پیــش از عنــوان‬ ‫اصلــی) بــه مــدت پنــج دقیقــه‪ ،‬و شــات دوم بــه مــدت ‪ ۶۷‬دقیقــه‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪61‬‬ ‫پــس از ســالنمای خــزان در ســال ‪ ،۱۹۸۴‬تــار بــرای فیلــم بعــدی خــود‬ ‫نفریــن بــه همــکاری بــا الســلو کراســناهورکایی رمان نویــس مجارســتانی‬ ‫پرداخــت‪ .‬پــس از نفریــن‪ ،‬تحقــق بخشــیدن یــک اقتبــاس فکرشــده از‬ ‫رمــان حماســی کراســناهورکایی تانگــوی شــیطان بیــش از هفــت ســال‬ ‫زمــان بــرد؛ فیلمــی ‪ ۷‬ســاعته کــه پــس از بــه نمایــش درامــدن در ســال‬ ‫‪ ۱۹۹۴‬تحســین های جهانــی را برانگیخــت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۰‬فیلــم بعــدی او هارمونی هــای ورکمایســتر بــا اســتقبال‬ ‫خوبــی از ســوی منتقــدان و جشــنواره ها روبــه رو شــد‪ .‬بســیاری از‬ ‫شــات ها در ایــن فیلــم و فیلم هــای بعــدی بــا تــار تــا یــازده دقیقــه بــه‬ ‫درازا می انجامنــد و او ممکــن بــود گاهــی ماه هــا بــرای برداشــت یــک‬ ‫شــات وقــت صــرف کنــد‪ .‬دوربیــن بــه ســرعت پاییــن می ایــد‪ ،‬بــه ارامــی‬ ‫ُســر می خــورد‪ ،‬و اوج می گیــرد‪ .‬دوربیــن دور شــخصیت ها می چرخــد‬ ‫و صحنــه بــه صحنــه حرکــت می کنــد‪ .‬در تانگــوی شــیطان دوربیــن بــا‬ ‫گلــه ای از گاوهــا پیرامــون یــک روســتا تــراول می کنــد‪.‬‬ ‫ســوزان ســونتاگ از تــار بــه عنــوان یکــی از نجات دهنــدگان ســینمای‬ ‫نویــن یــاد کــرده و گفتــه بــود؛ مســرور خواهــد شــد اگــر ســالی یک بــار‬ ‫بــه تماشــای تانگــوی شــیطان بنشــیند‪.‬‬ ‫پــس از هارمونی هــای ورکمایســتر‪ ،‬تــار تصویربــرداری فیلــم بعــدی اش‬ ‫مــردی از لنــدن را کــه اقتباســی از رمــان ژرژ ســیمنون بــود‪ ،‬اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫بــر اســاس برنامــه زمان بندی شــده قــرار بــود ایــن فیلــم در جشــنواره‬ ‫فیلــم کــن در مــاه مــه ‪ ۲۰۰۵‬بــه روی پــرده بیایــد‪ ،‬امــا فراینــد تولیــد‬ ‫بــه دلیــل خودکشــی هامبــرت بالســان تهیه کننــده فرانســوی فیلــم در ‪۱۰‬‬ ‫فوریــه ‪ ۲۰۰۵‬متوقــف شــد و اختالفاتــی میــان تهیه کننــدگان دیگــر فیلــم‬ ‫بــر ســر تغییــر احتمالــی در تامیــن هزینه هــای فیلــم بــه وجــود امــد‪ .‬در‬ ‫نهایــت مــردی از لنــدن در جشــنواره کــن ســال ‪ ۲۰۰۷‬بــه نمایــش درامــد‬ ‫و در ســال ‪ ۲۰۰۸‬در سراســر جهــان اکــران شــد‪.‬‬ ‫در ژانویــه ‪ ،۲۰۱۱‬بــا تــار بــه هیئــت مدیــره کارگردانــان در بنیــاد‬ ‫بی المللــی ســینه‪ ،‬ســازمانی مردم نهــاد و ناســودبر بــرای حقــوق بشــر‬ ‫جهــت اگاهی بخشــی از طریــق ســینما پیوســت‪.‬‬ صفحه 61 ‫رویدادهایفرهنگیمجارستان‬ ‫افشین اسد زاده‬ ‫مجارســتان بــا انبوهــی از مراســم ها و جشــن های محلــی‪ ،‬مذهبــی و فرهنگــی‪،‬‬ ‫کشــوری شــگفت انگیز اســت‪ .‬ایــن فســتیوال ها مختــص بــه مجارســتان‬ ‫بــوده و تماشــا و مطالعــه ان هــا راهــی اســت بــرای اشــنایی بــا فرهنــگ ســنتی‬ ‫ایــن کشــور‪ .‬ایــن کشــور‪ ،‬ســرزمین تجربه هــای فرهنگــی اســت‪ .‬مــردم‬ ‫مجارســتان ســنت های شــگفت انگیز فراوانــی داشــته و عاشــق جشــن گرفتــن‬ ‫فســتیوال های خــود بــه شــیوه ای منحصربه فــرد هســتند‪.‬‬ ‫هرمــاه در ایــن کشــور یــک فســتیوال بــزرگ جشــن گرفتــه می شــود؛ بنابرایــن‬ ‫می تــوان در هــر زمانــی بــه مجارســتان ســفر کــرد‪ .‬از فســتیوال های اقــوام‬ ‫گرفتــه تــا فســتیوال های مذهبــی و حتــی فرهنگــی‪ ،‬امــکان تجربــه ی همــه ‬ ‫ان هــا در ایــن ســفر حیرت انگیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫جشنواره موسیقی زیگت بوداپست‬ ‫جشــنواره موســیقی زیگــت مجارســتان در ســال ‪ 1993‬بــه عنــوان یــک مجموعه‬ ‫کوچــک از طرفــداران موســیقی شــکل گرفــت‪ .‬امــروزه‪ ،‬ایــن رویــداد بــه عنــوان‬ ‫یکــی از بزرگتریــن جشــنواره هــای موســیقی جهــان در کنــار رود دانــوب برگــزار‬ ‫میشو د ‪.‬‬ ‫رود دانــوب در طــول یــک هفتــه میزبــان جشــنواره موســیقی زیگــت بوداپســت‪،‬‬ ‫یکــی از بزرگتریــن و بهتریــن جشــنواره هــای موســیقی در جهــان اســت‪ .‬بــرای‬ ‫اولیــن بــار ایــن جشــنواره در تاریــخ خــود‪ ،‬بــه یــک ســری اجــرا و ســخنرانی های‬ ‫کوتــاه اختصــاص داده خواهــد شــد‪ .‬برنامــه ویــژه ‪ Love Revolution‬نیــز از‬ ‫دیگــر برنامــه هایــی اســت کــه در ایــن مــدت بــه نمایــش در می ایــد و شــور‬ ‫هیجــان ایــن فســتیوال را پررنگتــر میکنــد‪.‬‬ ‫جشــنواره موســیقی زیگــت از ‪ 7‬تــا ‪ 13‬اگوســت در ‪ 6‬مرحلــه بــا اجــرای ژانرهــای‬ ‫مختلــف موســیقی ماننــد راک‪ ،‬جــاز و گیتــار الکترونیــک توســط هنرمنــدان بــا‬ ‫اســتعداد در منطقــه شــمالی بوداپســت برگــزار میشــود‪ .‬عــاوه بــر موســیقی‪،‬‬ ‫تئاتــر و فعالیــت هــای جــذاب و شــاد دیگــر بــرای تماشــاچیان اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫فستیوال بین المللی فولکلور‬ ‫فســتیوال بین المللــی فولکلــور در تابســتان رویــدادی کوچــک بــرای گرامــی‬ ‫داشــتن موســیقی و رقــص اقــوام اســت‪ .‬ایــن فســتیوال در ســال ‪۱۹۸۷‬‬ ‫برپــا شــد و از ان زمــان تاکنــون تبدیــل بــه رویــدادی بین المللــی بــا حضــور‬ ‫شــرکت کنندگانی از سراســر جهــان شــده اســت‪ .‬ایــن فســتیوال به طــور‬ ‫هم زمــان هرســاله در مــاه اوت در شــهرهای مرکــزی مجارســتان نظیــر‬ ‫س ِک ـ ِوه (‪ ،)Ráckeve‬توکــول (‪ )Tököl‬و ســازهالومباتا (‪)Százhalombatta‬‬ ‫رات ‬ ‫برگــزار شــده و در ان شــماری از رویدادهــای قومــی‪ ،‬از نمایشــگاه های هنــری‬ ‫و اجراهــای نمایشــی گرفتــه تــا هنرهــای فولکلــور و صنایع دســتی‪ ،‬در معــرض‬ ‫دیــد عالقه منــدان قــرار می گیــرد‪ .‬یکــی از بخش هــای پایانــی ایــن فســتیوال‪،‬‬ ‫اجتمــاع بــزرگ قایق هــای نورانــی در امتــداد رودخانــه ی دانــوب اســت‪.‬‬ ‫فستیوال فلفل قرمز‬ ‫ازانجایی کــه فلفــل قرمــز ادویــه ی محبــوب مجارســتان اســت‪ ،‬تعجبــی نــدارد‬ ‫کــه یــک فســتیوال در ایــن کشــور کام ـ ً‬ ‫ا بــه ایــن گیــاه اختصــاص داده شــده‬ ‫باشــد‪ .‬فســتیوال فلفــل قرمــز و فســتیوال هنــر فولکلــور مجارســتان دارای یــک‬ ‫فضــای مشــترک بــرای برگــزاری در مــاه ســپتامب ِر هرســال در شــهر زیبــای‬ ‫کالوچــا (‪ )Kalocsa‬هســتند‪ .‬ایــن جشــنواره کــه بــه دنبــال حفــظ و ترویــج‬ ‫میــراث ایــن منطقــه اســت‪ ،‬برنامه هایــی چــون یــک نمایشــگاه صنایع دســتی‪،‬‬ ‫رقابــت اشــپزی و مراســم امتحــان انــواع نوشــیدنی ها دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪62‬‬ صفحه 62 ‫فستیوال اوزورا‬ ‫فســتیوال ســاالنه ی اوزورا (‪ )Ozora‬کــه در شــهری بــه همیــن نــام برگــزار‬ ‫می شــود‪ ،‬یکــی از برتریــن رویدادهــای هنــری و موزیــکال در ژانــر ســایکدلیک‬ ‫ترنــس (‪ )psychedelic trance‬در مجارســتان اســت کــه توریس ـت های زیــادی‬ ‫َ‬ ‫را راهــی ایــن کشــور می کنــد‪ .‬ایــن فســتیوال کــه یکــی از بزرگ تریــن رویدادهــای‬ ‫ســای‪-‬ترنس در جهــان اســت‪ ،‬ســاالنه بیــش از ‪ ۶۰,۰۰۰‬نفــر را بــه ایــن شــهر‬ ‫می کشــاند و اغلــب بــا فســتیوال مشــهور موســیقی تومارولنــد (‪)Tomorrowland‬‬ ‫مقایســه می شــود‪.‬‬ ‫فستیوال باالتون‬ ‫اروپــا بــه خاطــر میزبانــی از برخــی از مهم تریــن فســتیوال های موســیقی در‬ ‫جهــان معــروف اســت؛ ایــن فســتیوال ها ســاالنه هــزاران نفــر از سراســر دنیــا‬ ‫را بــه خــود می بیننــد‪ .‬یکــی از بزرگ تریــن فســتیوال های موزیــکال در اروپــا‪،‬‬ ‫فســتیوال باالتــون اســت کــه هرســاله در طــول ماه هــای ژوئــن و جــوالی در‬ ‫مجارســتان برگــزار می شــود‪ .‬ایــن فســتیوال اجراهایــی از برتریــن هنرمنــدان‬ ‫موســیقی و دی جی هایــی از سراســر جهــان را بــه روی صحنــه می بــرد‪ .‬انــواع‬ ‫ژانرهــای موســیقی نظیــر پــاپ‪ ،‬راک‪ ،‬هیپ هــاپ و موســیقی الکترونیکــی در ایــن‬ ‫فســتیوال شــنیده می شــود‪.‬‬ ‫فستیوال موسیقی بهاره بوداپست‬ ‫ایــن گردهمایــی بــزرگ موســیقی‪ ،‬همــه ســاله عالقــه منــدان بــه ایــن‬ ‫شــاخه از هنــر را بــرای برگــزاری حــدود ‪ 200‬کنســرت موســیقی از‬ ‫سراســر دنیــا بــه دور هــم جمــع مــی کنــد‪ .‬بیشــتر ایــن کنســرت هــا‬ ‫در ســاختمان های باشــکوه و تاریخــی بوداپســت برگــزار مــی شــوند‪.‬‬ ‫هنرمنــدان ســطح بــاالی جهانــی اپــرا‪ ،‬هنرمنــدان موســیقی کالســیک‪،‬‬ ‫هنرمنــدان جــاز‪ ،‬راک و هنرمندانــی کــه در زمینــه موســیقی محلــی فعالیــت‬ ‫مــی کننــد در ســاختمان های بزرگــی مثــل اپــرا هاوس(خانــه اپــرا)‪ ،‬گالــری‬ ‫ملــی‪ ،‬کلیســاها و ســالن هــای گوناگــون اقــدام بــه برگــزاری کنســرت‬ ‫می کننــد ‪.‬‬ ‫مسابقات اسب سواری بوداپست‬ ‫عاشــقان اســب و اســب ســواری هیــچ گاه چنیــن رویــداد مهمــی کــه در‬ ‫مــاه ســپتامبر و بــه مــدت ‪ 3‬روز کامــل برگــزار مــی شــود را فرامــوش نمــی‬ ‫کننــد بــه طــوری کــه از مــدت هــا قبــل بــرای تماشــای اســب هــای زیبــای‬ ‫مجــاری بلیــط خــود را رزرو مــی کننــد‪ .‬بخشــی از ایــن مراســم بــه صــورت‬ ‫جشــنی اســت کــه اســب ســوارهای نظامــی مجــاری بــا پوشــیدن لبــاس‬ ‫هــای محلــی قدیمــی‪ ،‬هنرنمایــی مــی کنند‪ .‬شــرکت کننــدگان از روســتاهای‬ ‫دور و نزدیــک و شــهرهای کوچــک و بــزرگ از سرتاســر مجارســتان گردهــم‬ ‫مــی اینــد تــا شــانس گرفتــن جایــزه بــزرگ را امتحــان کننــد‪.‬‬ ‫فستیوال رمانتیک‬ ‫فســتیوال رمانتیــک مجارســتان‪ ،‬فرصــت مناســبی اســت تــا بــا ســنت های‬ ‫قدیمــی مجارســتان اشــنا شــویم و ابعــاد گوناگونــی از ســبک زندگــی‬ ‫اروپاییــان در قــرن نوزدهــم را ببینیــم‪ .‬لبــاس هــای زیبــای قدیمــی‪،‬‬ ‫موزیــک هــای محلــی بــه ســبک قــرن نــوزده‪ ،‬حتــی خوراکــی هــای ان دوره‬ ‫و هنرهــای ریشــه دار و قدیمــی اش در ایــن مراســم خــاص مجارســتانی‬ ‫نمایــش داده مــی شــوند‪ .‬ایــن رویــداد معمــوال در مــاه ســپتامبر و در شــهر‬ ‫باالتونفــورد در فاصلــه یــک ســاعت و نیمــی از بوداپســت برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 54‬راز شقایق| ‪63‬‬ صفحه 63 ‫نمایی از شهر بوداپست‬ صفحه 64

آخرین شماره های ماهنامه راز شقایق

ماهنامه راز شقایق 61

ماهنامه راز شقایق 61

شماره : 61
تاریخ : 1400/02/01
ماهنامه راز شقایق 60

ماهنامه راز شقایق 60

شماره : 60
تاریخ : 1399/12/20
ماهنامه راز شقایق 59

ماهنامه راز شقایق 59

شماره : 59
تاریخ : 1399/11/01
ماهنامه راز شقایق 58

ماهنامه راز شقایق 58

شماره : 58
تاریخ : 1399/10/01
ماهنامه راز شقایق 57

ماهنامه راز شقایق 57

شماره : 57
تاریخ : 1399/09/01
ماهنامه راز شقایق 56

ماهنامه راز شقایق 56

شماره : 56
تاریخ : 1399/08/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!