ماهنامه راز شقایق شماره 51 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه راز شقایق شماره 51

صفحه بعد

ماهنامه راز شقایق شماره 51

ماهنامه راز شقایق شماره 51

‫ماهنامه فرهنگی و هنری‬ ‫(خبری‪ ،‬تحلیلی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬اموزشی)‬ ‫سال پنجم‪ ،‬شماره ‪ ،51‬خرداد ماه ‪1399‬‬ ‫شماره مجوز ‪75583:‬‬ ‫مدیر روابط عمومی‬ ‫علی اسدابادی (کرمانشاهی)‬ ‫دبیر سرویس هنری‬ ‫دبیر سرویس فرهنگی‬ ‫سرویس عکس‬ ‫فوادمحمدهاشم‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫میالد محمدهاشم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‬ ‫دکتر علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫سردبیر‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫مدیر اجرایی‬ ‫ستاره کوشا‬ ‫طراح و گرافیست‬ ‫حسین شیردل‬ ‫همکاران این شماره‪:‬‬ ‫ســمیه عبدالمحمــدی‪ -‬کبری تبریزیــان‪ -‬کریـــم فیروزی‪ -‬شــایلین مظاهری‪ -‬جعفرمحمدهاشم‪-‬سحر پورحســینی‪ -‬ابـــولفضل فیاض مرند ‪ -‬سمیه قاســمعلی‪ -‬امیــد عزیــزی ‪ -‬محمدرضارســتگار‪ -‬حســین قاســمی‪ -‬ســید امیــر رســتگار‪-‬‬ ‫خلیل مــدادی‪ -‬افشــین اســدزاده‪ -‬زهــرا کالتــه عربــی‪ -‬تحریریــه پایــگاه خبــری شــاینا‪ -‬تحریریــه هفتــه نامــه نســل انقــاب‪ -‬تحریریــه اخبــار اصنــاف‪ -‬هفتــه نامــه مدرن‪-‬دنیــای بچــه هــا‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫ســال ها بــود کــه مــردم ایــران بــا نــام کشــوری‬ ‫در شــرق اروپــا بــه نــام چکســلواکی اشــنا بودنــد‪.‬‬ ‫چکســلواکی کمونیســتی بــرای مــا ایرانیــان کــه فوتبــال‬ ‫یکــی از راه هــای ارتبــاط و اشــنایی بــا کشــورهای دنیــا‬ ‫بــود‪ ،‬یــاداور ســبک فوتبالــی ماشــینی و بــه شــدت‬ ‫تیمــی‪ ،‬ماننــد شــوروی بــود‪ .‬کشــوری کــه بــه نوعــی در‬ ‫سیاســت و اقتصــاد پیــرو بلــوک شــرق بــود‪.‬‬ ‫بعــد از فروپاشــی شــوروی کشــورهای بلــوک شــرق‬ ‫یــک بــه یــک دچــار تحــول شــده و بــا انقالب هایــی‬ ‫موســوم بــه مخملــی از یــد کمونیســت ها خــود را رهــا‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫چــک و اســلواکی نیــز بــه طــور مســالمت امیــز از‬ ‫یکدیگــر جــدا شــدند و هریــک بــه گونـه ای مســتقل راه‬ ‫خــود را درپیــش گرفتنــد‪.‬‬ ‫اســلواکی همچنــان ویژگــی یــک کشــور اروپــای شــرقی‬ ‫را در خــود دارد‪ .‬حفــظ ســنت ها تــا حــد ممکــن و احیــای‬ ‫گذشــته تاریخــی کشــور و درپیــش گرفتــن سیاســتی‬ ‫بــدون حاشــیه و اقتصــادی کــه در بیــن کشــورهایی‬ ‫چــون المــان و انگلســتان و حتــی همســایه خــود‬ ‫اتریــش چنــدان قدرتمنــد نیســت امــا پیــش مـی رود‪ ،‬از‬ ‫ویژگی هــای اســلواکی اســت‪.‬‬ ‫شــاید بتــوان براتیســاوا را بــه تنهایــی بــرای مطــرح‬ ‫کــردن نــام اســلواکی در تاریــخ اروپــا کافــی دانســت‪.‬‬ ‫تنهــا پایتختــی در جهــان کــه بــا دو کشــور دیگــر‬ ‫(مجارســتان و اتریــش) هــم مــرز اســت و در یکــی از‬ ‫اســتراتژیک ترین نقــاط اروپــا قــرار دارد‪ .‬خاصیتــی کــه‬ ‫در طــول تاریــخ باعــث هجــوم حکومت هــای مختلــف و‬ ‫اســتیالی انــان بــر ایــن منطقــه از اروپــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫مطالعــه و بازدیــد از اســلواکی بــرای عالقمنــدان بــه‬ ‫تاریــخ اروپــا همــواره جــذاب و حیاتــی اســت‪.‬‬ ‫کشــوری کــه در طــول تاریــخ بــا مردمــان ارام و صلــح‬ ‫طلــب خــود همــواره شــاهد نبردهــای خونیــن بیــن دول‬ ‫قــدرت طلــب دنیــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫بازدیــد از ایــن کشــور زیبــا و تاریخــی بــدون شــک‬ ‫یکــی از بهتریــن ســفرهای هــر شــخص عالقمنــد بــه‬ ‫ســفر و گردشــگری خواهــد بــود‪.‬‬ ‫راز شقایق را در هرجای دنیا بخوانید‬ ‫شــما می توانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه راز شــقایق را کــه دارای‬ ‫اطالعــات جامع تــری دربــاره موضــوع هــر شــماره (ســفرنامه‬ ‫کشــورهای دنیــا) اســت و شــامل مباحثــی ماننــد اشــنایی بــا ســاختار‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫هــر کشــور می باشــد را بــا مراجعــه بــه ســایت جــار و نصــب‬ ‫اپلیکیشــن مربوطــه‪ ،‬بــا پرداخــت مبلــغ نیــم بهــا دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫در ضمــن شــماره های قبلــی نشــریه نیــز از همیــن طریــق قابــل‬ ‫دریافــت می باشــد‪.‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫رمزینه لینک ارشیو‬ ‫رازشقایق در سایت جار‬ ‫روابط ایران و اسلواکی‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی به کشور اسلواکی‬ ‫‪4‬‬ ‫فرهنگ مردم‬ ‫‪8‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪10‬‬ ‫ساختار سیاسی‬ ‫‪14‬‬ ‫بیوگرافی والدمیر ماچیار‬ ‫‪16‬‬ ‫نظام اموزشی‬ ‫‪18‬‬ ‫نظام حقوقی‬ ‫‪20‬‬ ‫براتیسالوا‪ ،‬پایتخت‬ ‫‪24‬‬ ‫کوشیتسه‪ ،‬دومین شهر مهم اسلواکی‬ ‫‪32‬‬ ‫مناطق دیدنی اسلواکی‬ ‫‪34‬‬ ‫تاریخ موسیقی اسلواکی‬ ‫‪36‬‬ ‫مشاهیر ادبیات‬ ‫‪38‬‬ ‫حیات وحش‬ ‫‪40‬‬ ‫معماری‬ ‫‪44‬‬ ‫لباس های سنتی‬ ‫‪48‬‬ ‫ورزش اسلواکی‬ ‫‪50‬‬ ‫غذاهای محبوب‬ ‫‪52‬‬ ‫هنرمندان اسلواکی‬ ‫‪54‬‬ ‫سینمای اسلواکی‬ ‫‪58‬‬ ‫رویدادهای فرهنگی‬ ‫‪62‬‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان شریعتی‪ -‬خیابان خواجه نصیر‪ -‬خیابان مقدم‪-‬‬ ‫کوچه کهندانی‪ -‬بن بست اول‪ -‬پالک ‪5‬‬ ‫تلفکس‪77573576 :‬‬ ‫استفاده از مطالب این نشریه با اجازه کتبی و ذکر منبع بالمانع است‪.‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬گنجینه مینیاتور‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ ‫روابط ایران و اسلواکی‬ ‫ایــران از دیربــاز بــا بســیاری از کشــورهای اروپــای شــرقی روابــط نزدیکــی داشــته‬ ‫اســت‪ .‬اســلواکی نیــز از ایــن قائــده مســتثنی نبــود‪ .‬چــه در زمانــی کــه بــا چــک یک‬ ‫کشــور واحــد را تشــکیل داده بــود و چــه بعــد از اســتقالل‪.‬‬ ‫بعــد از جدایــی دو کشــور از یکدیگــر روابــط دو کشــور بیــش از پیــش گســترده‬ ‫شــد‪ .‬ایــن روابــط را می تــوان بــه چهــار بخــش تقســیم نمــود‪.‬‬ ‫ابوالفضل فیاض مرند‬ ‫کارشناس سیاسی‬ ‫‪ )1‬روابط سیاسی‬ ‫پــس از اســتقالل جمهــوری اســلواک در ســال ‪ ، 1371‬مناســبات میــان دوکشــور‬ ‫بویــژه در بعــد سیاســی از رونــد خوبــی برخــوردار بــوده اســت‪ .‬در ایــن مــدت طــرف‬ ‫اســلواکی ضمــن گشــایش ســفارت در تهــران‪ ،‬در ســال ‪ 1378‬ســطح ان را از‬ ‫کاردار بــه ســفیر ارتقــاء داد‪ .‬در حالیکــه ســفیر ج‪.‬ا‪.‬ایــران در ویــن بــه عنــوان ســفیر‬ ‫اکردیتــه در ان کشــور انجــام وظیفــه مــی نمایــد‪.‬‬ ‫‪ )2‬همکاری های اقتصادی‬ ‫میــزان مبــادالت تجــاری فیمابیــن دو کشــور در ســال ‪ 2004‬درحــدود ‪ 30‬میلیــون‬ ‫دالر بــوده کــه نســبت بــه ســال قبــل بیــش از دو برابــر افزایــش داشــته اســت‬ ‫(میــزان مبــادالت دو کشــور در ســال هــای ‪ 2002‬و ‪ 2003‬بــه ترتیــب ‪ 7‬و ‪13‬‬ ‫میلیــون دالر بــوده اســت)‪ .‬ســومین اجــاس کمیســیون مشــترک میــان دو کشــور‬ ‫(پــس از ‪ 6/5‬ســال) در شــهریور ‪ 1383‬در تهــران برگــزار گردیــد و برخــی از زمینــه‬ ‫هــای همــکاری از ســوی طرفیــن در حــال بررســی و پیگیــری مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ )3‬وضعیت موافقتنامه ها‬ ‫تاکنــون موافقتنامــه هــای حمــل و نقــل جــاده ای و هوایــی و تفاهمنامه هــای همکاری‬ ‫هــای بانکــی‪ ،‬همــکاری میــان وزارت خارجــه هــای دو کشــور و جانشــینی اســلواکی‬ ‫در معاهــدات ســابق بــه امضــاء و تصویــب طرفیــن رســیده اســت‪ .‬موافقتنامــه هــای‬ ‫حمایــت متقابــل از ســرمایه گــذاری مشــترک ـ اجتنــاب از اخــذ مالیــات مضاعــف ـ‬ ‫برنامــه همــکاری هــای فرهنگــی‪ ،‬علمــی و اموزشــی _ تفاهمنامــه ارائــه تســهیالت‬ ‫در امــور نمایشــگاههای بازرگانــی _ یادداشــت تفاهــم هــای همــکاری میــان رادیــو‬ ‫و تلویزیــون هــای دو کشــور _ تفاهمنامــه همــکاری علمــی و تکنولوژیــک و برنامــه‬ ‫همــکاری هــای بهداشــتی در دســت بررســی و پیگیــری مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ ) 4‬همکاری های فرهنگی‪ ،‬علمی و اموزشی‬ ‫موضــوع امضــای یادداشــت تفاهــم همــکاری در بخــش هــای مختلــف فرهنگــی‪،‬‬ ‫هنــری‪ ،‬علمــی و اموزشــی میــان دو کشــور در دســت بررســی مــی باشــد‪.‬همچنین در‬ ‫زمینــه گردشــگری نیــز متــن پیشــنهادی طــرف اســلواکی بــه ســازمان ایرانگــردی و‬ ‫جهانگــردی تحویــل داده شــده اســت و قــرار اســت ایــن همــکاری هــا در چارچــوب‬ ‫کمیســیون مشــترک اقتصــادی ( باتوجــه باینکــه وزارت اقتصــاد اســلواک متولــی ایــن‬ ‫امــر مــی باشــد ) پیگیــری گــردد‪ .‬در بخــش علمــی نیــز همــکاری هایــی از جملــه‬ ‫اعطــای بــورس تحصیلــی از ســوی دولــت اســلواکی وجــود دارد‪ .‬همچنیــن موضــوع‬ ‫ارزشــیابی مــدارک تحصیلــی دانشــگاه هــای اســلواکی در ایــران‪ ،‬از ســوی طــرف‬ ‫اســلواکی پیگیــری مــی شــود‪.‬‬ ‫علیرغــم عــدم وجــود موافقتنامــه ای بــرای مبــادالت فرهنگــی‪ ،‬مبــادالت در ایــن‬ ‫بخــش وجــود دارد‪ .‬حضــور طرفیــن در جشــنواره هــا و نمایشــگاه هــای فیلــم‪،‬‬ ‫موســیقی‪ ،‬عکــس و نقاشــی‪ ،‬برگــزاری نمایشــگاه تاریــخ هفــت هــزار ســاله ایــران‬ ‫در براتیســاوا ‪ ،‬اعــزام تیــم هــای مختلــف ورزشــی از جملــه مــوارد ایــن همــکاری‬ ‫هــا مــی باشــد‪.‬‬ ‫اطالعات سفارت اسلواکی در تهران‬ ‫ادرس سفارت اسلواکی در تهران‬ ‫خیابان باهنر (نیاوران) ‪ ،‬خیابان مقدسی ‪ ،‬پالک ‪۷۲‬‬ ‫شماره تماس‪۲۲۷۴۰۴۶۶ :‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪3‬‬ ‫اقتصــاد اســلواکی بــه تولیــد و صــدور خــودرو و وســایل الکترونیکــی‪ ،‬بــه ویــژه‬ ‫بــه المــان وابســته اســت و موتــور محرکــه رشــد اقتصــادی اســلواکی بــه طــور‬ ‫انحصــاری تقاضــای خارجــی اســت‪.‬‬ ‫منابــع طبیعــی ان شــامل انــواع ذغــال ســنگ‪ ،‬اوره‪ ،‬اهــن‪ ،‬مــس و منگنــز‪ ،‬نمــک‪،‬‬ ‫زمیــن هــای کشــاورزی و مقــدار کمــی نفــت و گاز اســت‪ .‬مهمتریــن صنایــع‬ ‫ان ماشــین ســازی‪ ،‬صنایــع فلــزی‪ ،‬صنایــع الکتریکــی و اپتیــک‪ ،‬صنایــع نظامــی‪،‬‬ ‫خودروســازی‪ ،‬نســاجی‪ ،‬منابــع غذایــی و اشــامیدنی‪ ،‬شــیمیایی‪ ،‬کاغــذ و چــاپ‪،‬‬ ‫صنعــت بــرق‪ ،‬صنایــع گاز‪ ،‬ســرامیک‪ ،‬و تولید ســوخت هســته ای اســت‪ .‬فــراورده‬ ‫ هــای کشــاورزی اســلواکی جــو‪ ،‬ســیب زمینــی‪ ،‬چغندرقنــد‪ ،‬رازک‪ ،‬میــوه‪ ،‬احشــام‬ ‫و خــوک و تولیــدات جنگلــی اســت‪.‬‬ ‫اســلواکی همچنیــن عضــوی از منطقــه شــنگن‪ ،‬ســازمان تجــارت جهانــی‪،‬‬ ‫ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه و ســازمان ملــل متحــد اســت‪.‬‬ ‫حجــم روابــط تجــاری ایــران و اســلواکی بــا کمــی افزایــش در ســال ‪ 2015‬بــه‬ ‫‪ 14.3‬میلیــون دالر رســیده اســت‪ .‬ایــن رقــم بــا توجــه بــه توانمنــدی هــای دو‬ ‫کشــور حاکــی از فقــدان مناســبات راهبــردی بــرای توســعه روابــط تجــاری دو‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫اســلواکی کشــوری صنعتــی اســت‪ .‬صنایــع ســنگین از جملــه ماشــین االت و‬ ‫فــوالد‪ ،‬خــودرو‪ ،‬الکترونیــک‪ ،‬صنایــع نظامــی‪ ،‬فنــاوری و همچنیــن معــادن ذغــال‬ ‫ســنگ مهمتریــن بخــش هــای صنعتــی اســلواکی را تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫اســلواکی در زمینــه اتومبیــل ســازی پیشــرفت خوبــی داشــته اســت‪ .‬بــه ویــژه ان‬ ‫کــه تولیــد خــودرو در ایــن کشــور بــا وجــود کیفیــت بــاال‪ ،‬از قیمــت تمــام شــده‬ ‫مناســبی برخــوردار اســت‪ .‬ایــران و اســلواکی مــی تواننــد در زمینــه صنعــت‬ ‫خــودرو و قطعــات خــودرو همــکاری هــای مناســبی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران همــواره تاکیــد کــرده اســت کــه امــاده همــکاری بــا‬ ‫اســلواکی در زمینــه هــای انــرژی‪ ،‬راه اهــن‪ ،‬حفــاری و معــدن‪ ،‬ماشــین االت و‬ ‫فــوالد و خدمــات فنــی ومهندســی اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بــا توجــه بــه نیــاز برخــی اســتان هــای ایــران و بــا توجــه بــه‬ ‫توانمنــدی هــای اســلواکی در حــوزه اب‪ ،‬ایــران امــاده همــکاری بــا ایــن کشــور‬ ‫در زمینــه هــای احــداث طــرح هــای زیرســازی‪ ،‬حــوزه اب و مدیریــت اب‪ ،‬طــرح‬ ‫هــای تحقیقاتــی منابــع ابــی‪ ،‬شــیوه هــای هــای ذخیــره و انتقــال اب اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر ظرفیــت هــای همــکاری هــای فــی مابیــن مــی تــوان بــه همــکاری‬ ‫در بخــش کشــاورزی اشــاره کــرد‪ .‬دو کشــور مــی تواننــد نســبت بــه تقویــت‬ ‫روابــط همــکاری در حــوزه گردشــگری و صنعــت توریســم نیــز اقدامــات موثــری‬ ‫انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫در بخــش فنــاوری اطالعــات و زمینــه هــای فعالیــت هــای دانشــگاهی‪ ،‬بــه ویــژه‬ ‫بــا در اختیــار داشــتن طــرح هــای تغییــر کاربــری برخــی حــوزه هــای دانشــگاهی‬ ‫ایــران‪ ،‬دو کشــور می تواننــد همــکاری هــای مثبتــی در زمینــه هــای اموزشــی و‬ ‫تحقیقاتــی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫تبــادل هیــات هــای تجــاری‪ ،‬مشــارکت در نمایشــگاه هــای بیــن المللــی و‬ ‫تخصصــی و اعــزام هیــات هــای تخصصــی مهمتریــن ابــزار توســعه روابــط دو‬ ‫کشــور هســتند‪.‬‬ ‫نگاهی به کشور‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫تاریخچه‬ ‫اسلواکی‬ ‫‪Slovakia‬‬ ‫کشــوری کــه امــروزه بــه عنــوان اســلواکی مــی شناســیم ســرزمینی محصــور‬ ‫در خشــکی هــای اروپــای مرکــزی اســت و ایــن منطقــه در گذشــته هــای‬ ‫دور بخشــی از امپراتــوری ســامو محســوب مــی شــد‪ .‬امپراتــوری ســامو‬ ‫اولیــن واحــد سیاســی اســاوها بــود‪ .‬بــه بــاور مورخــان و تاریــخ نــگاران‬ ‫تاریــخ اســلواکی در قــرن پنجــم و ششــم میــادی مهاجــرت قــوم اســاو بــه‬ ‫ســرزمین اســلواکی اغــاز شــده و انهــا در ایــن دوره از تاریــخ بــه ایــن منطقــه‬ ‫رســیدند‪.‬‬ ‫کشــور اســلواکی امــروزی بــا جمهــوری چــک و اتریــش در غــرب‪ ،‬اوکرایــن‬ ‫در شــرق‪ ،‬مجارســتان در جنــوب و بــا لهســتان در شــمال همســایه اســت‪.‬‬ ‫زبــان رســمی مــردم ایــن کشــور زبــان اســلوواک اســت کــه ایــن زبــان‬ ‫اســت از شــاخه زبــان هــای هندواروپایــی و از خانــواده زبان هــای اســاوی‬ ‫بحســاب مــی ایــد‪ .‬اســلواکی بــا مســاحت ‪ ۴۹۰۳۵‬کیلومتــر مربــع در ردیــف‬ ‫صدوبیســت و هفتــم کشــورهای جهــان قــرار دارد‪.‬‬ ‫مــردم قــوم اســاو دســته ای از اقوامــی بودنــد کــه موخــان و محققــان احتمــال‬ ‫مــی دهنــد ســکونتگاه اولیــه ایــن اقــوام در ابتــدا منطقــه اروپــای شــرقی بــوده‬ ‫اســت امــا همانطــور کــه شــاهد هســتیم در حــال حاضــر ایــن قــوم در نقــاط‬ ‫گوناگــون و بخــش هــای وســیعی از اروپــا و دیگــر نقــاط ســکونت دارنــد و‬ ‫حضــور انهــا محــدود بــه ســکونتگاه تاریخــی شــان نیســت‪ .‬ســرزمین هایــی‬ ‫کــه اســاوها امــروزه در ان زندگــی مــی کننــد شــامل قســمتهای مهمــی از‬ ‫شــبه جزیــره بالــکان‪ ،‬بخــش هایــی از اروپــای مرکــزی‪ ،‬منطقــه ی اســیای‬ ‫میانــه و سرتاســر ســیبری اســت‪ .‬بــه جــز ایــن مناطــق گروهــی از مــردم قــوم‬ ‫اســاو بــرای ســکونت و زندگــی بــه نقــاط دیگــر جهــان کــوچ کــرده انــد و‬ ‫گفتیــم کــه ایــن قــوم بــه زبــان اســلوواک صحبــت مــی کننــد‪ .‬اســاوها را‬ ‫عمدتــا بــه ســه شــاخه تقســیم کــرده انــد کــه شــامل ایــن مــوارد اســت‪:‬‬ ‫اسالوهای غربی؛ اسلواک ها‪ ،‬چک ها‪ ،‬لهستانی ها‬ ‫اسالوهای شرقی؛ بالروس ها‪ ،‬روس ها‪ ،‬اوکراینی ها‬ ‫اســاوهای جنوبــی؛ اســلوون ها‪ ،‬صرب هــا‪ ،‬کروات هــا‪ ،‬بوســنیائی ها‪،‬‬ ‫‪،‬مقدونی هــا‪ ،‬بلغارهــا‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪4‬‬ ‫و بطــور کلــی بیشــتر مــردم کشــورهای روســیه ســفید‪ ،‬لهســتان‪ ،‬جمهــوری‬ ‫چــک‪ ،‬روســیه‪ ،‬اســلواکی‪ ،‬اســلوونی‪ ،‬یوگوســاوی‪ ،‬بوســنی و هرزگویــن و‬ ‫همچنیــن بیشــتر مــردم ســاکن در کشــورهای اروپــای شــرقی یــا ریشــه و‬ ‫تبارشــان از ایــن قــوم اســت یــا اینکــه در طــول تاریــخ بــر اثــر اختــاط هــا‬ ‫و ازدواج هــای مکــرر بــا ایــن قــوم ترکیــب شــده انــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب مــردم‬ ‫ســرزمین اســلواکی بــا همسایگانشــان و همچنیــن کشــورهایی کــه نــام بردیم‬ ‫ریشــه مشــترکی دارنــد و ایــن همریشــگی پیوندهــای گوناگونــی را بیــن انهــا‬ ‫بوجــود مــی اورد‪ .‬جالــب اســت بدانیــد کــه نــام کشــور یوگوســاوی بــه معنــی‬ ‫اســاوی جنوبــی اســت‪.‬‬ ‫مورخــان تاریــخ اســلواکی دربــاره ی تاریــخ ایــن کشــور نوشــته انــد کــه‬ ‫تــا یکــی دو دهــه اول قــرن نوزدهــم ایــن ســرزمین قســمتی از اتریــش –‬ ‫مجارســتان محســوب مــی شــد بــود کــه در قســمت مجــاری ان واقــع شــده‬ ‫بــود‪ .‬پــس از ان ایــن کشــور بــه مــدت دو دهــه قســمتی از چکســلواکی‪،‬‬ ‫کشــوری کــه پــس از جنــگ جهانــی اول شــکل گرفتــه بــود‪ ،‬محســوب مــی‬ ‫شــد و بعــد از ان نیــز بــرای مــدت شــش ســال در ظاهــر بــا عنــوان جمهــوری‬ ‫اســلواکی رســما کشــوری مســتقل بــود امــا در عمــل و حقیقــت امــر‪ ،‬اســلواکی‬ ‫یکــی از مناطــق اقمــاری تحــت ســلطه المــان نــازی بــود‪.‬‬ ‫کشــور اقمــاری یا کشــور تابع و یــا دولــت اقمــاری ‪ Satellite state‬کشــوری‬ ‫اســت کــه رســما مســتقل باشــد ولــی شــدیدا تحــت کنتــرل سیاســی‪ ،‬نظامــی‬ ‫و اقتصــادی کشــوری دیگــر باشــد‪ .‬در حقیقــت بــه گونــه ای شــکل هــای‬ ‫گوناگــون هژمونــی بــر ان کشــور اعمــال مــی شــود تــا جایــی کــه سیاســت‬ ‫هــای کشــور اقمــاری تابــع کشــور متبــوع اســت و ایــن کشــور تعییــن کننــده‬ ‫و تاثیرگــذار بــر کلیــه جنبــه هــای گوناگــون امــور داخلــی کشــور تابــع اســت‪.‬‬ ‫اســلواکی بعــد از توافقنامــه مونیــخ خــود مختــار شــد و ســرزمین های جنوبــی‬ ‫بــه مجارســتان واگــذار شــد‪ .‬ادولــف هیتلــر رهبــر المــان نــازی نیروهایــش را‬ ‫امــاده کــرد تــا در قلمــرو چــک و بوهــم و موراویــا نفــوذ خــود را گســترش‬ ‫دهــد‪ .‬امــا المــان هــا بــا اطالعــات نادرســت مجارهــا تصمیماتــی گرفتنــد کــه‬ ‫شــرایط را بــه گونــه دیگــری رقــم زد‪ .‬مجارهــا گفتــه بودنــد کــه اســلواک ها‬ ‫بــه مجارســتان پیوســته انــد‪ .‬بنابرایــن المــان هــا قصــد داشــتند دولتــی‬ ‫سرســپرده خــود و تحــت نظــر المــان نــازی در اســلواکی بوجــود بیاورنــد تا در‬ ‫ایــن ســرزمین پایگاهــی مهــم بــرای خــود ایجــاد کننــد کــه حملــه المــان بــه‬ ‫لهســتان و ســایر مناطــق بــه راحتــی انجــام گیــرد‪.‬‬ ‫از اینــرو هیتلــر نخســت وزیر ســابق اســلواکی‪ ،‬یــوزف تیســو را بــه برلیــن‬ ‫دعــوت کــرد و بــا اظهــار بــی عالقگــی بــه سرنوشــت اســلواکی‪ ،‬بــه او گفــت‬ ‫اســتقالل اســلواکی را اعــام کنــد و در صــورت عــدم پذیــرش از ســوی‬ ‫مقامــات اســلواکی او ایــن کشــور را بــه حــال خــود رهــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫چنــد روز بعــد تیســو در پارلمــان اســلواکی گــزارش مفصلــی از جلســه اش بــا‬ ‫هیتلــر ارائــه داد و بیانیــه اســتقالل را خوانــد‪ .‬نماینــدگان بــا دیــده ی شــک‬ ‫و تردیــد بــه ایــن قضیــه نــگاه کردنــد‪ .‬امــا در نهایــت نماینــدگان پارلمــان‬ ‫بــه اتفــاق ارا بــرای اســلواکی اعــام اســتقالل کــرد کــه در تاریــخ اســلواکی‬ ‫ایــن اولیــن بــار بــود و رخــدادی مهــم تلقــی مــی شــد‪ .‬یــوزف تیســو اولیــن‬ ‫نخســت وزیرجمهــوری جدیــد اعــام شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۶۸‬تاریــخ اســلواکی شــاهد حضــور نیروهــای بیگانــه ای بــود‬ ‫کــه بــر اتفاقــات ایــن ســرزمین تاثیــر بزرگــی گذاشــتند‪ .‬بعــد از خیــزش‬ ‫هــای ناسیونالیســتی ضدنــازی و قیــام علیــه المــان هــا‪ ،‬المــان اســلواکی را‬ ‫تصــرف کــرد در نتیجــه اســتقالل ایــن ســرزمین از بیــن رفــت‪ .‬امــا ارام ارام‬ ‫نیروهــای ارتــش ســرخ ســربازان المانــی را از ایــن منطقــه بیــرون کردنــد‪.‬‬ ‫حــاال ســرزمین های رهــا شــده از اشــغال المــان بــه عنــوان قســمتی از‬ ‫چک اســلواکی بــه ایــن کشــور الحــاق شــد و بــه ایــن ترتیــب اولیــن‬ ‫جمهــوری اســلواکی بــا فتــح ایــن کشــور توســط نیروهــای ارتــش ســرخ‬ ‫نابــود و ناپدیــد شــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه نیروهــای ارتــش شــوروی وارد ســرزمین اســلواکی شــدند در ایــن‬ ‫دوره چکســلواکی شــامل دو کشــور چــک و اســلواکی بــود‪ ،‬در نیروهــای مهاجــم‬ ‫مجارهــا هــم حضــور داشــتند‪ ،‬ایــن نیروهــا بــه بهــار پــراگ در اســلواکی‬ ‫پایــان دادنــد‪ .‬در ایــن زمــان دوره ای از اصالحــات تحــت عنــوان بهــار پــراک‬ ‫در اســلواکی اغــاز شــده بــود کــه نیروهــای مهاجــم هیــچ مجالــی بــرای رشــد‬ ‫و شــکوفایی درخــت جــوان اصالحــات در بهــار پــراک را ندادنــد‪.‬‬ ‫در اولیــن روز ســال نــو میــادی یعنــی ســال ‪ ۱۹۹۳‬چکســلواکی بــه دو کشــور‬ ‫جمهــوری چــک و اســلواکی تبدیــل شــد‪ .‬امــا تاریــخ اســلواکی و حوادثــی کــه‬ ‫در ایــن ســرزمین در ســال هــای اخیــر رخ داده باعــث ایجــاد تغییــرات زیــادی‬ ‫در داخــل کشــور شــد‪ .‬ســال ‪ ۲۰۰۴‬اســلواکی عضــو اتحادیــه اروپــا شــد‪.‬‬ ‫مــردم اســلواکی در ســال ‪ ۲۰۰۳‬در یــک همــ ه پرســی رای مثبــت خــود را‬ ‫بــرای پیوســتن اســلواکی بــه اتحادیــه اروپــا بــه صنــدوق انداختنــد‪ .‬در همــان‬ ‫ســال بــه پیمــان ناتــو پیوســت و در ‪ ۲۰۰۷‬بــه حــوزه شــنگن راه یافــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪5‬‬ ‫نژاد‬ ‫بیشــتر مردمانــی کــه در اســلواکی زندگــی می کننــد به عنــوان اســلواک شــناخته‬ ‫می شــوند‪ .‬ســاکنانی کــه اصلیــت مجــاری نیــز دارنــد در ایــن کشــور حضــور دارنــد‬ ‫و تقریب ـاً یکــی از بزرگ تریــن اقلیت هــای قومــی ایــن کشــور شــناخته می شــوند‪.‬‬ ‫کولی هــا یــا مردمانــی کــه رومــا نامیــده می شــوند‪ ،‬ســاکنانی کــه اصلیــت روس‬ ‫و اوکراینــی دارنــد از دیگــر مــردم کشــور اســلواکی می باشــند‪ .‬گویــش و زبــان‬ ‫معمــول کشــور اســلواکی‪ ،‬اســلواکیایی اســت کــه ریشــه در زبــان مــردم کشــور‬ ‫چــک دارد‪ .‬چــک زبان هــا و اســلواکیایی زبان هــا کــه دو بخــش اعظــم ایــن‬ ‫کشــور را تشــکیل می دهنــد به راحتــی باهــم ارتبــاط برقــرار می کننــد و زبــان‬ ‫همدیگــر را متوجــه می شــوند‪ .‬درواقــع اســلواکیایی یک زبــان میانــه در ادبیــات‬ ‫زبان هــای دنیــا شــناخته می شــود و تلفیقــی از زبــان هنــد و اروپایــی اســت‪.‬‬ ‫بــه لحــاظ تاریخــی نیــز در ابتــدای تشــکیل ایــن منطقــه در اروپــا مردمانــی کــه‬ ‫اســاو نامیــده می شــوند در انجــا ســکونت گزیدنــد‪.‬‬ ‫شهرهای مهم‬ ‫شــهر براتیســاوا مهم تریــن‪ ،‬بزرگ تریــن و بــه لحــاظ جمعیتــی پرجمعیت تریــن شــهر‬ ‫اســلواکی اســت‪ .‬در تقســیمات کشــوری اســلواکی‪ ،‬براتیســاوا در جنــوب غربــی ایــن‬ ‫کشــور و در کنــار دو رود بــزرگ دانــوب و مــوراوا قــرار دارد‪ .‬نکتــه ی منحصربه فــرد ایــن‬ ‫شــهر هم مــرزی بــا دو کشــور مســتقل از هــم مجارســتان و اتریــش اســت‪ .‬دومیــن شــهر‬ ‫بــزرگ و پرجمعیــت ایــن کشــور تــازه اســتقالل یافته ی اروپایــی کوشیتســه می باشــد کــه‬ ‫جمعیتــی بالغ بــر دویســت و ســی هــزار نفــر را در خــود جــای داده اســت‪ .‬شــهر پرشــوف‬ ‫کــه در قســمت شــرقی اســلواکی قــرار دارد یکــی دیگــر از شــهرهای مهــم ایــن کشــور‬ ‫اســت‪ .‬ژیلینــا و نیتــرا در رده هــای بعــدی شــهرهای مطــرح کشــور اســلواکی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫سیستم حمل و نقل عمومی‬ ‫سیســتم حمــل و نقــل عمومــی در براتیســاوا بــه ‪ 3‬صــورت اتوبــوس‪ ،‬ترامــوا‬ ‫(واگــن برقــی) و اتوبــوس هــای برقــی جریــان دارد‪ .‬قطارهــای قرمــز و ابــی‬ ‫رنــگ نیــز بــرای حمــل و نقــل عمومــی توریســت هــا وجــود دارد‪ .‬ایــن‬ ‫سیســتم هــا در براتیســاوا از ‪ 4‬صبــح تــا نیمــه شــب فعالیــت دارنــد‪ .‬تمامــی‬ ‫ایــن وســایل حمــل و نقــل توســط سیســتم گســترده ی ‪ ،DPB‬نظــارت و‬ ‫کنتــرل مــی شــوند‪.‬‬ ‫بلیــت هــای مــورد نظــر بایــد قبــل از ورود بــه وســیله ی نقلیــه خریــداری‬ ‫شــوند‪ .‬شــما مــی توانیــد بلیــت مــورد نظــر خــود را از ایســتگاه هــا‪ ،‬کیوســک‬ ‫هــای روزنامــه فروشــی و یــا فروشــگاه هــای مخصــوص حمــل و نقــل عمومی‬ ‫تهیــه کنیــد‪ .‬بلیــت مربــوط بــه هــر کــدام از ســه وســیله ی نقلیــه عمومــی را‬ ‫مــی توانیــد بــه صــورت یــک بلیــت نیــز خریــداری کنیــد‪.‬‬ ‫رانندگــی بــا خــودرو نیــز قوانیــن خــاص خــود را دارد‪ .‬در صــورت ارتــکاب‬ ‫بــه هــر نــوع تخلــف‪ 40 ،‬یــورو جریمــه مــی شــوید‪ .‬راننــده هــا مســلط بــه‬ ‫زبــان انگلیســی نبــوده ولــی تابلــو هــا و نمادهــا بــه ایــن زبــان هســتند و‬ ‫مــی تــوان از انهــا اســتفاده نمــود‪ .‬همچنیــن مــی تــوان بــا نصــب برنامــه‬ ‫هــای جهــت یــاب در گوشــی هــای همــراه خــود‪ ،‬دسترســی راحتتــری بــه‬ ‫ادرس هــای مــورد نظــر داشــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪6‬‬ ‫جغرافیای اسلواکی‬ ‫مســاحت ایــن کشــور ‪ ۴۹۰۳۵‬کیلومتــر مربــع (صدوبیســت و هفتمیــن کشــور جهــان)‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بیشــتر ســطح اســلواکی را کوهســتان ها تشــکیل داده انــد و ایــن کوه هــا همگــی‬ ‫جزئــی از رشــته کوه های بســکید و کارپــات هســتند‪ .‬کوه هــای کارپــات بیشــتر نیمــه‬ ‫شــمالی کشــور را دربــر می گیــرد‪ .‬دش ـت های پســت اســلواکی تنهــا در جنــوب غربــی‬ ‫و منتهی الیــه جنــوب شــرقی کشــور قــرار گرفته انــد کــه جزئــی از فــات پانونــی‬ ‫به شــمار می اینــد‪.‬‬ ‫کوه هــای تاتــرا بــا ‪ ۲۰‬قلــه بلندتــر از ‪ ۲۵۰۰‬متــر مرتفع تریــن بخــش از کوهســتان‬ ‫کارپــات را تشــکیل می دهنــد؛ بیشــتر مســاحت تاتــرا در خــاک اســلواکی قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در شــمال‪ ،‬نزدیــک بــه مــرز لهســتان‪ ،‬کوه هــای تاتــرای علیــا قــرار دارنــد کــه از‬ ‫مناطــق محبــوب کوهنــوردی و اســکی اســت و بســیاری از دریاچه هــا و دره هــای‬ ‫خوش منظــره کشــور در ایــن محــل قــرار گرفتــه اســت‪ .‬بلندتریــن نقطــه اســلواکی‪،‬‬ ‫یعنــی قلــه گــرالخ (‪ )Gerlachovský štít‬کــه ‪ ۲،۶۵۵‬متــر ارتفــاع دارد و کــوه‬ ‫کریــوان کــه از نمادهــای اســلواکی اســت نیــز در همیــن منطقــه واقــع شــده اند‪.‬‬ ‫مهم تریــن رودهــای اســلواکی عبارتنــد از دانــوب‪ ،‬واه و هــرون‪ ،‬و هورنــاد‪ .‬رود تیســا ‪۵‬‬ ‫کیلومتــر از مــرز اسلواکی‪-‬مجارســتان را در بــر می گیــرد‪.‬‬ ‫اســلواکی در میــان کوه هــای خــود صدهــا غــار دارد کــه ‪ ۱۵‬عــدد از ان هــا بــرای بازدیــد‬ ‫عمــوم بــاز اســت‪ .‬پنــج غــار اســلواکی بــه نام هــای غــار یخــی دوبشینســکا‪ ،‬غــار‬ ‫دومیتســا‪ ،‬گومباســک‪ ،‬یاسوفســکا‪ ،‬و غــار ارگونیتــی اوختینســکا در فهرســت میــراث‬ ‫جهانــی یونســکو ثبــت شــده اند‪.‬‬ ‫میانگیــن دمــای ســالیانه حــدود ‪ ۱۰-۹‬درجــه ســانتی گراد اســت‪ .‬میانگیــن دمــای‬ ‫گرم تریــن مــاه حــدود ‪ ۲۰‬درجــه و میانگیــن دمــای ســردترین مــاه بیشــتر از ‪-۳‬‬ ‫اســت‪ .‬ایــن گونــه اب و هــوا در زاهورســکا نیژنــا و پودونایســکا نیژنــا دیــده می شــود‪.‬‬ ‫اب و هــوای غالــب پایتخــت براتیســاوا ایــن گونه اســت‪.‬‬ ‫میانگیــن دمــای ســالیانه کمتــر از ‪ ۵‬درجــه ســانتیگراد اســت‪ .‬میانگیــن دمــای گرم ترین‬ ‫مــاه کمتــر از ‪ ۱۵‬درجــه و میانگیــن دمــای ســردترین مــاه کمتــر از ‪ -۵‬اســت‪ .‬اب و‬ ‫هــوای کوهســتانی در کوه هــا و در برخــی روســتاها در دره «اوراوا» و «اســپیش» دیــده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫ارتباطات‬ ‫شــبکه های خصوصــی رادیــو و تلویزیونــی در ســال های اخیــر به شــدت‬ ‫در ایــن کشــور گســترش یافتــه انــد و اکثــر برنامــه هــای تلویزیونــی‬ ‫معــروف جهانــی از طریــق شــرکت هــای خدمــات دهنــده کابلــی قابــل‬ ‫دریافــت هســتند‪ .‬اســلواکی یکــی از باالتریــن ســرعت های اینترنــت‬ ‫در جهــان را دارد‪ .‬تمامــی مناطــق ایــن کشــور تحــت پوشــش اینترنــت‬ ‫پرســرعت هســتند و در بســیاری از مراکــز عمومــی همچــون فروشــگاه‬ ‫هــای بــزرگ ‪ ،‬دانشــگاه هــا ‪ ،‬مــدارس و مرکــز تفریحــی و خدماتــی‬ ‫‪ ،‬اینترنــت پرســرعت وایرلــس رایــگان و بــرای اســتفاده عمــوم ازاد‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫نکات جالب در مورد کشور اسلواکی‬ ‫اســلواکی از ســال ‪ 2004‬عضــو کشــور هــای منطقــه یــورو یــا همــان‬ ‫شــنگن شــده اســت‪.‬‬ ‫ اسلواکی کشوری ارام و به دور از جنگ و خونریزی است‪.‬‬‫ اسلواکی سرزمین قصر های افسانه ای است‪.‬‬‫طبیعــت اســلواکی در همــه اروپــا بــا غارهــا و رودخانــه هــا و جنــگل‬‫هــای زیبــا شــهرت دارد‪.‬‬ ‫ مــردم اســلواکی بســیار خــون گــرم و روشــنفکر هســتند و بــا هیــچ‬‫مردمــی برخــورد نــژاد پرســتانه نمــی کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪7‬‬ ‫کبری تبریزیان‬ ‫فرهنگمردم‬ ‫مــردم اســلواکی از نــژاد اســاو هســتند کــه در قــرون ششــم و هفتــم‬ ‫میــادی در حوالــی رودخانــه دانــوب مســتقر شــدند‪ .‬ایــن مــردم در اصــل‬ ‫از قشــر دهقانــان بودنــد‪ .‬ایــن رابطــه ان هــا بــا زمیــن و خــاک هنــوز هــم‬ ‫قابــل لمــس اســت‪ .‬در دوران کمونیســم برخــی پروژه هــا در راســتای‬ ‫صنعتــی شــدن انجــام شــدند و امــروزه جامعــه ایــن کشــور را مردمــی از‬ ‫جامعــه مــدرن و ســنت های بومــی تشــکیل می دهنــد‪ .‬تغییــر و تحــوالت‬ ‫سیاســی ســال ‪ ،۱۹۸۹‬ازادی هــای جدیــدی را بــا خــود بــه همــراه داشــت‬ ‫کــه نــگاه اجتماعــی عامــه مــردم را تــکان داد‪ .‬البتــه هنــوز هــم بســیاری‬ ‫از جنبش هــای فرهنگــی نوپــا بــوده و در نتیجــه بخــش اعظــم جمعیــت‬ ‫پیــر ایــن کشــور هنــوز هــم روســتایی و وابســته بــه کشــاورزی هســتند‪.‬‬ ‫بــد نیســت بدانیــد کــه علیرغــم برخــی از جنبه هــای جامعــه کــه هنــوز هــم‬ ‫هویــت مســتقل ملــی خــود را حفــظ کرده انــد‪ ،‬زبــان‪ ،‬بســیاری از ســنت ها‪،‬‬ ‫قوانیــن و رســومات هنــوز هــم عمیقــاً تحــت تاثیــر حاکمــان گذشــته‪،‬‬ ‫یعنــی چک هــا‪ ،‬مجارهــا و اتریش ـی ها اســت‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬خانــواده‪ ،‬مرکــز‬ ‫ســاختار اجتماعــی اســلواکی محســوب شــده و در کنــار دوســتان نزدیــک‪،‬‬ ‫پایــه حمایــت مالــی و احساســی را تشــکیل می دهــد‪ .‬معمــوالً خانــواده‬ ‫اولویــت شــماره یــک هــر فــرد در ایــن کشــور بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫مــردم اســلواکی بــرای حریــم خصوصــی خــود ارزش باالیــی قائــل هســتند‪ .‬برای‬ ‫ان هــا اعتمــاد کــردن بــه مــردم جدیــد و وارد کــردن ان هــا بــه حریــم شــخصی‬ ‫زمــان الزم دارد‪ .‬در نتیجــه ایــن مــردم همیشــه بســیار رســمی و محافظــه کار‬ ‫بــه نظــر می اینــد‪ .‬ان هــا خیلــی اهــل مبالغــه نیســتند و احساساتشــان را بــه‬ ‫نمایــش نمی گذارنــد‪ .‬البتــه زمانــی کــه توانســتید بــا ان هــا روابــط دوســتانه ای‬ ‫را شــکل دهیــد‪ ،‬کم کــم ایــن حالــت جــای خــود را بــه صمیمیــت می دهــد‪.‬‬ ‫ایــن مــردم همیشــه بســیار مــودب هســتند و بــه نــدرت کســی جــز خانــواده و‬ ‫دوســتان بســیار نزدیــک‪ ،‬را بــه اســم کوچــک صــدا می کننــد‪.‬‬ ‫اداب و رسوم مالقات و شام‬ ‫احوالپرسـی ها در ایــن کشــور گــرم هســتند امــا خیلــی هــم پــر شــور نخواهنــد‬ ‫بو د ‪.‬‬ ‫معمول تریــن حالــت ســام و احوالپرســی شــامل دســت دادن‪ ،‬ارتبــاط چشــمی‬ ‫و عبارتــی مناســب زمــان روز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مــردم معمــوالً یکدیگــر را بــا عنــوان «پــان» (‪ )Pan‬یــا «پانــی» (‪ )Pani‬بــه معنــی‬ ‫اقــا و خانــم و نــام خانوادگــی معرفــی می کننــد‪.‬‬ ‫دوســتان صمیمی تــر ممکــن اســت از همیــن ســاختار امــا بــا نــام کوچــک‬ ‫اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫هرگــز قبــل از ان کــه شــما را بــه ایــن کار دعــوت کننــد‪ ،‬از اســم کوچــک کســی‬ ‫اســتفاده نکنید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مــردم اســلواکی معمــوال تنهــا خانــواده یــا دوســتان نزدیــک خــود را بــه خانــه‬ ‫دعــوت می کننــد‪.‬‬ ‫اگــر بــه خانــه یــک اســلواک دعــوت شــدید‪ ،‬کفــش خــود را قبــل از ورود در‬ ‫بیاوریــد‪.‬‬ ‫بــرای شــام بــه موقــع برســید‪ ،‬وقت شناســی در ایــن کشــور یــک صفــت‬ ‫پســندیده اســت‪.‬‬ ‫خــوب لبــاس بپوشــید و از لباس هــای رســمی کاریتــان اســتفاده کنیــد‪ .‬ایــن کار‬ ‫نشــانه احتــرام بــه میزبــان اســت‪.‬‬ ‫ســعی کنیــد هرگــز در موقعیت هــای اجتماعــی ایــن چنینــی‪ ،‬موضوعــات کاری‬ ‫را وســط نکشــید‪.‬‬ ‫پاســخ دادن و جبــران کــردن هــر مهمان نــوازی کــه در حــق شــما می شــود‪،‬‬ ‫بــه تقویــت رابطــه در اینــده کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫اداب و رســوم ســر میــز غــذا در ایــن کشــور رســمی هســتند و بــه ســایر‬ ‫کشــورهای اروپایــی شــباهت دارنــد‪.‬‬ ‫قبل از شروع غذا منتظر دعوت میزبان باشید‪.‬‬ ‫رد کــردن پیشــنهاد غــذای بیشــتر در ابتــدا کاری مودبانــه اســت؛ بایــد بــرای‬ ‫اصــرار میزبــان بــرای غــذای بیشــتر صبــر کنیــد‪.‬‬ ‫وقتــی بــرای شــام در خانــه دعــوت شــده اید‪ ،‬غــذای داخــل بشــقابتان را تمــام‬ ‫کنیــد‪ .‬بــه ویــژه اگــر غــذا در خانــه درســت شــده باشــد‪ ،‬ایــن کار نشــانه ادب و‬ ‫احتــرام شــما اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪8‬‬ ‫مذهب‬ ‫ازلحــاظ مقولــه ی دیــن‪ ،‬مســئولین ایــن کشــور اروپایــی ســخت گیری‬ ‫خاصــی ندارنــد و مردمــان پیــرو ادیــان مختلــف می تواننــد بــا ازادی کامــل در‬ ‫اســلواکی زندگــی کننــد و بــه مراس ـم های مذهبــی خــود بپردازنــد‪ .‬مردمــان‬ ‫پیــرو شــاخه ی کاتولیــک مســیحیت جمعیتــی نزدیــک بــه هفتــاد درصــد‬ ‫مذهبیــان اســلواکی را تشــکیل می دهنــد‪ .‬قبــل از جنــگ جهانــی نیــز‪ ،‬ایــن‬ ‫کشــور زیبــای قــاره ســبز محــل زندگــی یهودیــان بســیاری بــود کــه در حــال‬ ‫حاضــر جمعیتــی نزدیــک بــه دوصــدم درصــد از ان هــا در اســلواکی باقــی ‬ ‫مانده انــد‪ .‬ازلحــاظ فرهنگــی نیــز ایــن کشــور ریشــه دار‪ ،‬فرهنگــی غنــی‬ ‫همــراه بــا برگــزاری جشــنواره های ســاالنه دارد‪ .‬ســنت فولکلــور یکــی از‬ ‫ســنت های قدیمــی مردمــان اســلواکی اســت کــه هرســاله بــرای ان جشــن‬ ‫ویخودنــا برگــزار می گــردد‪.‬‬ ‫مسلمانان اسلواکی‬ ‫مســلمانان اســلواکی علــی رغــم تالشــهای خــود در راســتای برقــرار ارتبــاط‬ ‫بــا پیــروان دیگــر ادیــان بــه دلیــل عــدم بــه رســمت شــناخته شــدن دیــن‬ ‫خــود توســط دولــت در شــرایط دشــواری قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه رشــد جمعیــت مســلمانان و فقــدان فضــای کافــی در نمازخانــه‬ ‫هــا و مســاجد تالشــهای مســلمانان‪ ،‬ضــرورت ســاختن مراکــز اســامی و‬ ‫مســاجد بیشــتر حــس مــی شــود‪.‬‬ ‫بنیــاد وقــف اســامی مرکــز اســامی ایــن کشــور اســت کــه دارای یــک‬ ‫محوطــه هــزار متــری در پایتخــت اســت کــه قصــد دارد یــک مســجد جامــع‬ ‫و مرکــز اســامی در ان بنــا کنــد؛ امــا مقامــات رســمی ایــن کشــور از ارائــه‬ ‫اجــازه ســاخت خــودداری مــی کننــد‪.‬‬ ‫مقامــات ایــن کشــور رد پاســخ بــه مســئوالن ایــن بنیــاد هربــار بــرای‬ ‫عــدم ارائــه مجــوز بــه بهانــه هــای سســتی متوســل مــی شــوند‪ .‬مســلمانان‬ ‫اســلواکی از داشــتن یــک ســازمان پوششــی محــروم بــوده و هیــچ ســازمانی‬ ‫بــه نمایندگــی از مســلمانان بــرای گرفتــن مجــوز بــه تــاش در راســتای بــه‬ ‫رســمیت شــناخت اســام فعالیــت نمــی کنــد‪.‬‬ ‫بایــد گفــت ریشــه مشــکل اســلواکها بــا اســام بــه مشــکالت و مصائــب‬ ‫تاریخــی مــردم ایــن کشــور بــا تــرکان عثمانــی بــاز می گــردد‪ .‬اســلواکها‬ ‫همــواره بــه خاطــرات تلخکامــی کــه ایــن کشــور ‪ 150‬ســال گذشــته از‬ ‫ترکهــا دارد اشــاره مــی کننــد‪.‬‬ ‫در حــدود ‪ 5‬هــزار مســلمان در اســلواکی زندگــی مــی کننــد کــه ایــن تعــداد‬ ‫‪ 5/4‬درصــد از جمعیــت کشــوری را تشــکیل مــی دهنــد ‪ .‬امــا تاکنــون تنهــا‬ ‫چهــار مســجد در سراســر کشــور بــرای اقامــه نمــاز مســلمانان ســاخته شــده‬ ‫انــد‪.‬‬ ‫اقلیــت مســلمانان درمقابــل عــدم پذیــرش اســام بــه عنــوان یــک دیــن‬ ‫رســمی از ســوی دولــت تســلیم نشــده و تمــام تــاش خــود را در دفــاع از‬ ‫دینــی کــه دچــار ســوء تعبیــر شــده انجــام مــی دهــد‪.‬‬ ‫رهبــران و فعــاالن مســلمان بــه واســطه حضــور در مصاحبــه هــای تلویزیونــی‬ ‫و اظهــار نظــر در روزنامــه هــای برجســته ایــن کشــور ســتاد رســانه ای در‬ ‫راســتای دفــاع از اســام تشــکیل داده انــد‪ .‬مســلمانان اســلواکی همــواره در‬ ‫تــاش بودنــد کــه نمایشــگاهای اســامی برگــزار کننــد تابــه پرسشــهای‬ ‫اســلواکها پاســخ دهنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،1395‬پارلمــان اســلواکی بــا تصویــب قانونــی در پــی ممنــوع کــردن فعالیــت‬ ‫گــروه هــای اســامی در ایــن کشــور‪ ،‬قانونــی را تصویــب کــرده کــه طــی ان‪ ،‬هیچــگاه‬ ‫اســام بــه عنــوان یــک دیــن رســمی در ایــن کشــور بــه رســمیت شــناخته نخواهــد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫براســاس ایــن قانــون بــرای اینکــه دیــن وجنبشــی بخواهــد درایــن کشوررســمیت‬ ‫یابــد تعــداد پیــروان ان نبایــد کمترازپنجــاه هزارنفرباشــد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت تعدادمســلمانان ایــن کشــوراروپای شــرقی حدودپنــج هزارنفربوده‬ ‫وکل جمعیــت ان هــم حدودپنج میلیــون وچهارصدهزارنفراســت‪.‬‬ ‫نصــف ایــن جمعیــت راهــم کاتولیکهاتشــکیل مــی دهند‪.‬کارشناســان اعتقــاد دارنــد‬ ‫قانــون جدیدســختگیرانه وممنــوع کننــده اســت‪.‬‬ ‫درمــدت بیســت ســالی کــه ایــن کشوراســتقالل خــود رابدســت اورده اســت حتــی‬ ‫یــک مســجد هــم بــرای مســلمانان ان ســاخته نشــده اســت‪ .‬ازهنگامــی هــم کــه‬ ‫بحــران مهاجــرت دامــن گیــر کشــورهای اروپایــی شــده اســت‪ ،‬مقامــات دولتــی ایــن‬ ‫کشــورگفته اندانهــا فقــط مهاجــران مســیحی را قبــول خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪9‬‬ ‫امید عزیزی‬ ‫اقتصاد اسلواکی‬ ‫جمهــوری اســلواکی در ژانویــه ســال ‪ ۱۹۹۳‬میــادی ایجــاد شــد‪ .‬در‬ ‫ابتــدا ایــن کشــور اقتصــادی متمرکــز داشــت و دولــت مرکــزی تمامــی‬ ‫تصمیمــات اقتصــادی را اتخــاذ می کــرد‪ .‬ولــی اهمیــت وجــود اقتصــاد‬ ‫ازاد در ایــن کشــور کــه در اتحادیــه اروپــا واقــع شــده اســت و قصــد‬ ‫اســتفاده از منابــع مالــی و بــازار واحــد اروپــا را دارد‪ ،‬ســبب شــد تــا‬ ‫زیرســاخت های الزم بــرای ایجــاد یــک اقتصــاد ازاد در ایــن کشــور‬ ‫ایجــاد شــود‪ .‬گــذار اقتصــادی ایــن کشــور از همــان ســال های اولیــه‬ ‫تاســیس کشــور اغــاز شــد ولــی موانعــی هــم در ایــن راه وجــود داشــت‬ ‫کــه باعــث شــد تــا به رغــم اطمینــان در مــورد ضــرورت ایجــاد اقتصــاد‬ ‫دولتــی‪ ،‬اجرایــی شــدن ان ســال ها بــه طــول بینجامــد‪ .‬ســازمان‬ ‫همکاری هــای اقتصــادی و توســعه در گــزارش اخیــر خــود کــه در مــورد‬ ‫وضعیــت کشــورهای عضــو ایــن ســازمان ارائــه داده نوشــته اســت‪:‬‬ ‫ایــن گــذار به ســادگی اتفــاق نیفتــاد و عوامــل زیــادی باعــث شــد تــا‬ ‫ایــن رونــد کنــد شــود ولــی در نهایــت اســلواکی توانســت بــه کشــوری‬ ‫بــا اقتصــاد ازاد تبدیــل شــود و از فرصت هــای زیــادی در ایــن مســیر‬ ‫اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫ایــن کشــور اروپایــی جمعیــت بســیار کمــی دارد و مشــکالتی از قبیــل‬ ‫پیــری جمعیــت و نــرخ تــورم پاییــن مشــکالت زیــادی را برای اســلواکی‬ ‫ایجــاد کــرده اســت‪ .‬امــار نشــان می دهــد در ســال ‪ ۲۰۱۶‬میــادی‬ ‫بــا وجــود تالش هــای پیگیــر دولــت ایــن کشــور در کنتــرل اوضــاع‬ ‫اقتصــادی هنــوز نــرخ تــورم در ایــن کشــور منفــی ‪ ۰/ ۵‬درصــد بــود‬ ‫کــه باعــث شــد انگیــزه فعالیــت اقتصــادی کاهــش یابــد‪ .‬مزیــت اصلــی‬ ‫اســلواکی فضــای امنــی اســت کــه بــرای ســرمایه گذاران خارجــی‬ ‫ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کشــور اروپایــی کــه از واحــد پولــی یــورو بــرای تبــادالت مالــی‬ ‫خــود اســتفاده می کنــد و عضــو ســازمان تجــارت جهانــی و اتحادیــه‬ ‫اروپــا و ســازمان همکاری هــای اقتصــادی و توســعه و ســازمان ناتــو‬ ‫اســت‪ ،‬اقتصــادی بــه بزرگــی ‪ ۱۶۸/ ۸‬میلیــارد دالر امریــکا دارد و از‬ ‫نظــر بزرگــی تولیــد ناخالــص داخلــی جایــگاه هفتــاد و یــک را در دنیــا‬ ‫بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن‬ ‫کشــور در ســال ‪ ۲۰۱۶‬میــادی برابــر بــا ‪ ۳۱۲۰۰‬دالر امریــکا بــود و‬ ‫در میــان کشــورهای بــا درامــد ســرانه بــاال قــرار داشــت‪ .‬نــرخ فقــر‬ ‫در ایــن کشــور کمتــر از ‪ ۱۲‬درصــد گــزارش شــد کــه نشــان از اوضــاع‬ ‫اقتصــادی خــوب مــردم ایــن کشــور داشــت‪.‬‬ ‫ایــن کشــور اروپایــی تنهــا ‪ ۵/ ۴‬میلیــون نفــر جمعیــت دارد و شــمار نیــروی کار‬ ‫فعــال در ایــن کشــور برابــر بــا ‪ ۲/ ۷۲۴‬میلیــون نفــر اســت یعنــی حــدود نیمــی‬ ‫از جمعیــت ایــن کشــور را زنــان خانــه دار‪ ،‬افــراد ســالمند و کــودکان تشــکیل‬ ‫می دهنــد‪ .‬در ســال گذشــته ‪ ۷۳‬درصــد از نیــروی کار ایــن کشــور در بخــش‬ ‫خدمــات‪ ۲۲/ ۷ ،‬درصــد در بخــش صنعــت و مابقــی در بخــش کشــاورزی‬ ‫مشــغول بــه کار بودنــد ولــی هنــوز مشــکل کــم بــودن نیــروی کار در ایــن کشــور‬ ‫بســیار جــدی اســت و همیــن مســاله باعــث شــده اســت تــا فشــار زیــادی روی‬ ‫کارفرماهــا بــرای افزایــش دســتمزد وجــود داشــته باشــد‪ .‬ایــن فشــار از محــل‬ ‫کــم بــودن عرضــه نیــروی کار و تقاضــای بــاالی ان تحمیــل می شــود و باعــث‬ ‫افزایــش هزینــه تولیــد در ایــن کشــور شــده اســت کــه بــا شــرایط تورمــی‬ ‫حاکــم بــر بــازار مطلوبیتــی بــرای اقتصــاد نــدارد‪.‬‬ ‫مطالعــه بدنــه اقتصــادی ایــن کشــور کوچــک اروپایــی نشــان می دهــد‬ ‫کــه خدمــات بخــش مهمــی از اقتصــاد را به خــود اختصــاص داده اســت و‬ ‫ایــن وضعیتــی اســت کــه نه تنهــا در اســلواکی بلکــه در تمامی کشــورهای‬ ‫صنعتــی مشــاهده می شــود‪ .‬ســال گذشــته ســهم بخــش خدمــات در‬ ‫اقتصــاد ایــن کشــور برابــر بــا ‪ ۶۴/ ۸‬درصــد و ســهم بخــش صنعــت‬ ‫برابــر بــا ‪ ۳۱/ ۶‬درصــد بــود در حالــی کــه کشــاورزی و درامــد حاصــل از‬ ‫ان تنهــا ‪ ۳/ ۶‬درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده بــود‪ .‬توجــه اســلواکی بــه مســائل زیسـت محیطی ســبب‬ ‫شــد در بخــش صنعــت از تجهیزاتــی بــا باالتریــن راندمــان اســتفاده‬ ‫شــود و انتشــار گازهــای االینــده در ایــن کشــور کــم باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪10‬‬ ‫تجارت و صنعت اسلواکی‬ ‫یکــی از مزایــای اســلواکی فضــای امنــی اســت کــه بــرای جــذب‬ ‫ســرمایه ها در نظــر گرفتــه اســت‪ .‬ایــن فضــای امــن باعــث شــد‬ ‫تــا ســرمایه گذاران خارجــی از ســرمایه گذاری در ایــن کشــور‬ ‫اســتقبال کننــد و بــه حفــظ ســرمایه و ســوداوری در ایــن بــازار‬ ‫اطمینــان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر ایــن کشــور بســتر را بــرای توســعه صنایــع‬ ‫مختلــف فراهــم کــرد ولــی اصلی تریــن صنایــع ایــن کشــور صنایــع‬ ‫فلــزی‪ ،‬غــذا و نوشــیدنی ها‪ ،‬صنعــت بــرق‪ ،‬گاز‪ ،‬نفــت‪ ،‬ســوخت‬ ‫هســته ای‪ ،‬مــواد شــیمیایی‪ ،‬ماشــین االت صنعتــی و کاغــذ و چــاپ‬ ‫هســتند‪ .‬مطالعــات نشــان می دهــد در ســال های اخیــر صنعــت‬ ‫خــودرو و نســاجی هــم در ایــن کشــور بــا ســرعت باالیــی رشــد‬ ‫کــرده اســت و محصــوالت ایــن دو صنعــت نه تنهــا در بــازار داخلــی‬ ‫بلکــه در بازارهــای بین المللــی هــم مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫ایــن کشــور کــه از نظــر ســهولت انجــام کار در دنیــا جایــگاه ‪ ۳۳‬را‬ ‫دارد بــا حمایــت از قوانیــن اتحادیــه اروپــا توانســت از مزایــای بــازار‬ ‫واحــد اروپــا برخــوردار شــود و بــا ســرعت باالیــی رشــد کنــد‪.‬‬ ‫ایــن کشــور کوچــک و کم جمعیــت اروپایــی ســال گذشــته ‪۳۵‬‬ ‫‪ ۷۴/‬میلیــارد دالر از صــادرات خــود درامــد کســب کــرد‪ .‬اصلی تریــن‬ ‫کاالهــای صادراتــی ایــن کشــور عبارتنــد از‪ :‬خــودرو و قطعــات خــودرو‬ ‫(‪ ۲۷‬درصــد از کل صــادرات)‪ ،‬ماشــین االت و تجهیــزات الکترونیکی (‪۲۰‬‬ ‫درصــد کل صــادرات)‪ ،‬راکتــور هســته ای (‪ ۱۲‬درصــد از کل صــادرات)‪،‬‬ ‫اهــن و فــوالد (‪ ۴‬درصــد از کل صــادرات) و در نهایــت نفــت و انــواع‬ ‫ســوخت (‪ ۵‬درصــد از کل صــادرات)‪ .‬محصــوالت صادراتــی این کشــور‬ ‫بیشــتر وارد بــازار اروپــا می شــود و المــان و چــک بزرگ تریــن‬ ‫خریــداران محصــوالت صادراتــی اســلواکی محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫ســال قبــل واردات انــواع کاالهــا و تجهیــزات صنعتــی بــه اســلواکی برابــر بــا ‪۴۷‬‬ ‫‪ ۷۱/‬میلیــارد دالر بــود و بیشــترین کاالی وارداتــی بــه ایــن کشــور ماشــین االت‬ ‫صنعتــی و تجهیــزات حمل ونقــل بــود کــه ‪ ۲۰‬درصــد از کل واردات اســلواکی‬ ‫را بــه خــود اختصــاص داده بــود‪ .‬واردات انــواع خــودرو و تجهیــزات و قطعــات‬ ‫مرتبــط بــا ان ‪ ۱۴‬درصــد از کل واردات ایــن کشــور را بــه خــود اختصــاص داده‬ ‫بــود‪ .‬در ســال گذشــته المــان بزرگ تریــن صادرکننــده بــه اســلواکی بــود و ‪۴‬‬ ‫‪ ۱۹/‬درصــد از کل کاالهــای وارداتــی بــه اســلواکی از المــان وارد ایــن کشــور‬ ‫شــده بــود‪ .‬ســهم چــک در بــازار وارداتــی اســلواکی برابــر بــا ‪ ۱۷/ ۴‬درصــد و‬ ‫ســهم اتریــش برابــر بــا ‪ ۹/ ۱‬درصــد بــود‪.‬‬ ‫تــا انتهــای ســال گذشــته موجــودی ســرمایه های خارجــی در ایــن کشــور برابــر‬ ‫بــا ‪ ۵۹/ ۸‬میلیــارد دالر بــود و بدهــی ناخالــص خارجــی در ایــن کشــور برابــر بــا‬ ‫‪ ۷۵/ ۰۴‬میلیــارد دالر بــود‪.‬‬ ‫شرایط مالی دولت‬ ‫ســال گذشــته دولــت اســلواکی موفــق شــد بدهــی خــود را کاهــش دهــد‪ .‬در ایــن‬ ‫ســال میــزان بدهــی دولــت برابــر بــا ‪ ۵۲/ ۴‬درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی بــود‬ ‫کــه نســبت بــه ســال قبــل از ان کاهــش داشــت‪ .‬میــزان درامــد دولــت در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬میــادی برابــر بــا ‪ ۳۴/ ۸۷‬میلیــارد دالر و میــزان هزینه هــای ان برابــر بــا‬ ‫‪ ۳۷/ ۰۴‬میلیــارد دالر بــود کــه نشــان از تعــادل بودجــه دارد‪ .‬البتــه در یــک دهــه‬ ‫گذشــته دولــت ایــن کشــور کوچــک اروپایــی کســری بودجــه را تجربــه کــرده‬ ‫بــود ولــی بــه تدریــج شــرایط اصــاح شــد و اجــرای طرح هــای اقتصــادی‬ ‫مختلــف زمینــه را بــرای متعــادل شــدن بودجــه فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪11‬‬ ‫بــرای اینکــه تصویــری از اوضــاع مالــی ایــن کشــور داشــته باشــیم می توانیــم بــه‬ ‫گزارش هایــی کــه ســازمان های رتبه بنــدی جهانــی در مــورد اقتصــاد اســلواکی‬ ‫ارائــه داده انــد مراجعــه کنیــم‪ .‬موسســه اســتاندارد انــد پــورز در گــزارش اخیــر‬ ‫خــود وضعیــت مالــی داخلــی و خارجــی ایــن کشــور اروپایــی را ‪ A+‬اعــام کــرده و‬ ‫تاکیــد کــرد عملکــرد مالــی ایــن کشــور باثبــات و پایــدار اســت‪ .‬موسســه مــودی‬ ‫هــم در گــزارش اخیــر خــود اوضــاع مالــی ایــن کشــور را باثبــات و پایــدار و در‬ ‫وضعیــت ‪ A1‬معرفــی کــرده اســت و در نهایــت موسســه فیــچ در گزارشــی بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه شــرایط مالــی اســلواکی باثبــات اســت رتبــه ایــن کشــور را از‬ ‫نظــر مالــی ‪ A+‬اعــام کــرد‪.‬‬ ‫بررســی گزارش هــا نشــان می دهــد ایــن کشــور از نظــر مالــی در وضعیــت باثباتــی‬ ‫قــرار دارد و زیرســاخت های مالــی ان هــر روز تقویــت می شــود‪ .‬در انتهــای ســال‬ ‫قبــل ارزش ذخایــر ارزی اســلواکی برابــر بــا ‪ ۲/ ۶۵۷‬میلیــارد دالر اعــام شــد کــه‬ ‫نســبت بــه ســال قبــل از ان دو درصــد کمتــر شــده اســت‪ .‬هم اکنــون مهم تریــن‬ ‫خطــری کــه اقتصــاد ایــن کشــور کوچــک را تهدیــد می کنــد برگزیــت و احتمــال‬ ‫تغییــرات زیــاد در اوضــاع مالــی و اقتصــادی بریتانیــا و کل اروپاســت‪.‬‬ ‫اینده اقتصاد اسلواکی‬ ‫اقتصــاد اســلواکی در ســال ‪ ۲۰۱۷‬میــادی بــا نــرخ ‪ ۳/ ۳‬درصــد رشــد‬ ‫خواهــد کــرد و نــرخ رشــد ایــن کشــور در ســال بعــد بــه مــرز ‪۴/ ۱‬‬ ‫درصــد خواهــد رســید کــه دلیــل ان رشــد پایــدار تقاضــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫تقویــت بــازار کار در ایــن کشــور و افزایــش درامــد خانوارهای ســاکن در‬ ‫ایــن کشــور باعــث شــده اســت تــوان مصــرف در ایــن کشــور رشــد کند‬ ‫و یکــی از عوامــل اصلــی و ســازنده رشــد اقتصــادی در کشــور تقویــت‬ ‫شــود‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۱۸‬میــادی نــرخ بیــکاری در ایــن کشــور برابــر بــا‬ ‫‪ ۷/ ۵‬درصــد خواهــد بــود کــه پایین تریــن نــرخ از زمــان اســتقالل ایــن‬ ‫کشــور اســت‪ .‬صادرکننــدگان ایــن کشــور بــه منظــور ایجــاد مــازاد تــراز‬ ‫حســاب جــاری در کشــور در تــاش هســتند ســهم بیشــتری از بازارهــای‬ ‫خارجــی را بــه خــود اختصــاص دهنــد‪ .‬از ســوی دیگــر بــه دلیــل کاهــش‬ ‫نــرخ بیــکاری در ایــن کشــور و انتظــار افزایــش قیمــت منابــع انــرژی‬ ‫به نظــر می رســد تــورم در ایــن کشــور رشــد کنــد‪ .‬از طــرف دیگــر‬ ‫افزایــش قیمــت مــواد غذایــی و افزایــش فشــار تقاضــا در ایــن کشــور‬ ‫هــم از عوامــل دیگــری اســت کــه بــه رشــد تــورم در کشــور دامــن زده‬ ‫اســت‪ .‬انتظــار م ـی رود تــا انتهــای ســال ‪ ۲۰۱۸‬میــادی نــرخ تــورم در‬ ‫ایــن کشــور بــه مــرز دو درصــد برســد کــه باالتریــن نــرخ طــی ‪۱۰‬‬ ‫ســال اخیــر اســت‪.‬‬ ‫دولــت اســلواکی پیش بینــی می کنــد تــا ســال ‪ ۲۰۱۹‬میــادی می توانــد‬ ‫از زیــر بــار کســری بودجــه خــارج شــود و تــوازن را تجربــه کنــد و‬ ‫در جهــت تحقــق ایــن هــدف افزایــش نــرخ مالیــات در ایــن کشــور و‬ ‫افزایــش کارایــی بخــش دولتــی در دســتور کار قــرار دارد‪ .‬از طــرف دیگــر‬ ‫در ســال های اخیــر اســلواکی موفقیــت زیــادی در جــذب ســرمایه های‬ ‫خارجــی بــه دســت اورد‪ .‬ورود ســرمایه های خارجــی بــه ایــن کشــور‬ ‫کمــک کــرد تــا وارد زنجیــره ارزش جهانــی شــود و درامــد صادراتــی‬ ‫خــود را افزایــش دهــد‪ .‬از طــرف دیگــر در ســال های اخیــر بهــره وری‬ ‫فعالیت هــای اقتصــادی و بهــره وری نیــروی کار هــم در ایــن کشــور رشــد‬ ‫کــرد کــه نتیجــه ان افزایــش نرخ رشــد اقتصــادی اســلواکی در ســال های‬ ‫اخیــر نســبت بــه یــک دهــه گذشــته اســت‪ .‬امــا هنــوز ضعف هایــی‬ ‫هــم در ایــن کشــور وجــود دارد کــه از جملــه ان می تــوان بــه نیــاز بــه‬ ‫افزایــش ســطح امــوزش‪ ،‬ارتقــای ســطح ســامت و اصالحــات بــازار کار‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬اصــاح ایــن ضعف هــا می توانــد تضمین کننــده تــداوم‬ ‫رشــد اقتصــادی در ایــن کشــور باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪12‬‬ ‫تقاضای داخلی حامی رشد‬ ‫یکــی از دالیــل مهــم رشــد اقتصــادی در اســلواکی رشــد تقاضــا و مصــرف‬ ‫داخلــی اســت‪ .‬افزایــش اعتمــاد مــردم بــه اقتصــاد کشــور و افزایــش‬ ‫فرصت هــای شــغلی در ایــن کشــور ســبب شــد تــا توانایــی مــردم در خریــد‬ ‫کاالهــای مختلــف افزایــش یابــد و انتظــار مـی رود بــا ادامــه ایــن شــرایط تــا‬ ‫انتهــای ســال ‪ ۲۰۱۸‬میــادی ســهم باالیــی از رشــد اقتصــادی بــه مصــرف‬ ‫داخلــی اختصــاص داشــته باشــد‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر چرخه هــای تجــاری در ایــن کشــور رشــد مثبــت داشــت و‬ ‫فضــای مالــی در کشــور بــه گون ـه ای بــود کــه امنیــت ســرمایه های خارجــی‬ ‫را تضمیــن می کــرد‪ .‬یکــی از صنایعــی کــه درســال های اخیــر بــا ســرعت‬ ‫باالیــی رشــد و حجــم باالیــی از ســرمایه های خارجــی را جــذب کــرده‬ ‫خودروســازی اســت کــه ســاالنه بالــغ بــر یــک میلیــون دســتگاه خــودرو‬ ‫تولیــد می کنــد‪.‬‬ ‫اصالحات اقتصادی‬ ‫بــا وجــود اینکــه اقتصــاد ایــن کشــور تحــت حمایــت سیاســت های مالــی‬ ‫رشــد کــرده اســت ولــی هنــوز ایــن اقتصــاد نقــاط ضعــف بســیاری دارد‪ .‬در‬ ‫واقــع می تــوان گفــت رشــد اقتصــادی در ایــن کشــور رشــدی همه جانبــه‬ ‫نیســت و بخش هــای زیــادی از اقتصــاد کشــور از منافــع حاصــل از ایــن رشــد‬ ‫برخــوردار نشــده اند‪ .‬بهتریــن راه بــرای توزیــع نتایــج مثبــت حاصــل از ایــن‬ ‫رشــد در کل جامعــه از طریــق ارائــه فرصــت تحصیــل و کســب مهــارت در‬ ‫ایــن کشــور اســت کــه باعــث می شــود تمــام مــردم بتواننــد توانایی هــای‬ ‫خــود را ارتقــا دهنــد و متناســب بــا توانایــی خــود از فرصت هــای اقتصــادی‬ ‫موجــود در کشــور اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫یکــی از چالش هــای مهــم ایــن کشــور افزایــش ســن جمعیــت اســت کــه‬ ‫باعــث شــده اســت هزینه هــای تامیــن اجتماعــی در کشــور کــم و شــمار‬ ‫نیروهــای فعــال در بــازار کار هــر ســال کمتــر شــود‪ .‬از طــرف دیگــر بدهــی‬ ‫خانوارهــای ایــن کشــور بــا ســرعت در حــال افزایــش اســت کــه دلیــل ان‬ ‫افزایــش تخصیــص وام مســکن بــه خانوارهــا بــرای خریــد خانــه اســت‪.‬‬ ‫پیش بینــی می شــود ایــن کشــور شــاهد ایجــاد حبــاب در بــازار مســکن و‬ ‫تقویــت ثبــات مالــی در کشــور باشــد‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر ورود حجــم باالیــی از ســرمایه های خارجــی بــه بخــش‬ ‫خودروســازی و صنعــت تولیــد وســایل الکترونیکــی باعــث شــده اســت تــا‬ ‫ایــن دو بخــش بــا ســرعت باالیــی رشــد کنــد‪ .‬در نتیجــه صــادرات تولیــدات‬ ‫ایــن دو بخــش در ســال های اخیــر رشــد کــرد و باعــث شــد تــا اســلواکی‬ ‫در بــازار کشــورهای عضــو ســازمان همکاری هــای اقتصــادی و توســعه بــه‬ ‫عنــوان یــک عضــو فعــال در بــازار صادراتــی معرفــی شــود‪.‬‬ ‫اسلواکی رکورددار سرانه تولید خودرو در جهان‬ ‫کشــور کوچــک اســلواکی قطعــا در صنعــت خودروســازی جهــان جایــگاه‬ ‫خاصــی نــدارد‪ .‬امــا ایــن کشــور شــرق اروپــا در یــک بخــش توانســته بــه‬ ‫رتبــه نخســت جهــان در صنعــت خودروســازی دســت پیــدا کنــد و ان هــم‬ ‫ســرانه تولیــد خــودرو اســت‪.‬‬ ‫بــه نقــل از روزنامــه پــراودا در ایــن کشــور در چنــد ســاله اخیــر بــه ازای هــر‬ ‫‪ 1000‬نفــر ‪ 171‬دســتگاه خــودرو تولیــد شــد کــه باالتریــن تعــداد در جهــان‬ ‫محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫بعــد از اســلواکی نیــز از نظــر ســرانه تولیــد خــودرو جمهــوری چــک قــرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ســه شــرکت خودروســازی فولکــس واگــن‪ ،‬پژوســیتروئن و کیــا در اســلواکی‬ ‫دارای کارخانــه تولیــد خــودرو هســتند و در ســال ‪ 2012‬حــدود ‪ 927‬هــزار‬ ‫دســتگاه خــودرو در ایــن کشــور تولیــد شــد کــه ایــن میــزان تولیــد نســبت‬ ‫بــه ســال ‪ 2011‬رشــد ‪ 20‬درصــدی را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫رئیــس انجمــن خودروســازان اســلواکی در ایــن بــاره گفتــه اســت‪ :‬براســاس‬ ‫محاســبات انجــام شــده در زمــان اوج تولیــد‪ 171 ،‬دســتگاه خــودرو بــه ازای‬ ‫هــر ‪ 1000‬نفــر در اســلواکی تولیــد شــد کــه باالتریــن رقــم در دنیــا اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪13‬‬ ‫ ‬ ‫ساختارسیاسیاسلواکی‬ ‫نعمت ا‪ ...‬فیروزی‬ ‫پیــش از انقــاب ســال ‪ ، 1989‬چکســلواکی یــک دیکتاتــوری سوسیالیســتی بــود کــه‬ ‫توســط حــزب کمونیســت چکســلواکیا بــه همــراه ائتــاف بــه اصطــاح جبهــه ملــی اداره‬ ‫مــی شــد‪ .‬قبــل از انتخابــات ازاد دموکراتیــک پــس از انقــاب‪ ،‬یــک دولــت انتقالــی‬ ‫ایجــاد شــد کــه گوســتاو هوشــاک بــه عنــوان رئیــس دولــت ســوگند یــاد کــرد ‪.‬‬ ‫ایــن دولــت جدیــد از ‪ 10‬کمونیســت و ‪ 9‬غیــر کمونیســت تشــکیل شــده اســت و هــدف‬ ‫اصلــی ان امــاده ســازی بــرای انتخابــات دموکراتیــک ‪ ،‬ایجــاد اقتصــاد ازاد در کشــور و‬ ‫اغــاز و امــاده ســازی قانــون اساســی جدیــد بــود‪.‬‬ ‫در تاریــخ ‪ 8‬تــا ‪ 9‬ژوئــن ‪ ، 1990‬انتخابــات پارلمانــی چکســلواکی ســال ‪ 1990‬برگــزار‬ ‫شــد‪ .‬دولــت ماریــان چالفــا در ‪ 27‬ژوئــن ‪ 1990‬هنگامــی کــه توســط دولــت فــداکاری‬ ‫ملــی جایگزیــن شــد منحــل شــد‪ .‬همچنیــن اخریــن انتخابــات در چکســلواکی ‪ ،‬انتخابات‬ ‫پارلمانــی ســال ‪ 1992‬بــه ریاســت چلفــا بــود کــه در ‪ 5‬و‪ 6‬ژوئــن ‪ ، 1992‬برگــزار شــد‪.‬‬ ‫دولــت ســوم چالفــا در ‪ 2‬ژوئیــه ‪ 1992‬منصــوب شــد ‪ ،‬و ان را جایگزیــن دولــت‬ ‫موقــت یــان استراســکی کــرد‪ .‬دولــت موقــت در ‪ 31‬دســامبر ‪ 1992‬بــه همــراه انحــال‬ ‫جمهــوری فدراســیون چــک و اســلواکی منحــل شــد‪.‬‬ ‫اســلواکی جمهــوری دموکراتیــک پارلمانــی بــا یــک سیســتم چنــد حزبــی اســت‪ .‬اخرین‬ ‫انتخابــات پارلمــان در ‪ 29‬فوریــه ‪ 2020‬برگــزار شــد و دو مرحلــه از انتخابــات ریاســت‬ ‫جمهــوری در ‪ 16‬و ‪ 30‬مــارس ‪ 2019‬برگــزار شــد‪.‬‬ ‫رئیــس دولــت اســلواکی و رئیــس رســمی اجرایــی رئیــس جمهور اســت (در حــال حاضر‬ ‫زوزانــا چاپوتــووا ‪ ،‬اولیــن رئیــس جمهــور زن این کشــور)‪ ،‬اگرچــه دارای اختیارات بســیار‬ ‫محــدود اســت امــا طبــق قانــون‪ ،‬بــا رای مســتقیم و مردمــی تحــت سیســتم حداکثــر دو‬ ‫دوره ای بــرای یــک دوره ‪ 5‬ســاله انتخــاب مــی شــود‪ .‬بیشــتر قــدرت اجرایــی بــر عهــده‬ ‫رئیــس دولــت ‪ ،‬نخســت وزیــر (در حــال حاضــر ایگــور ماتوویــچ) اســت کــه معمــوالً‬ ‫رهبــر حــزب برنــده اســت ‪ ،‬امــا او بایــد یــک ائتــاف اکثریــت در مجلــس تشــکیل دهد‪.‬‬ ‫نخســت وزیــر توســط رئیــس جمهــور منصــوب مــی شــود‪ .‬کابینــه بــه توصیــه نخســت‬ ‫وزیــر توســط رئیــس جمهــور منصــوب مــی شــود‪.‬‬ ‫باالتریــن نهــاد قانونگــذاری اســلواکی‪ ،‬شــورای ملــی ‪ 150‬نفــری جمهــوری اســلواکی‬ ‫اســت (‪ .)Národná rada Slovenskej republiky‬نماینــدگان بــرای مــدت چهــار ســال‬ ‫در ایــن شــورا انتخــاب مــی شــوند‪.‬‬ ‫باالتریــن مقــام قضایــی اســلواکی ‪ ،‬دادگاه قانــون اساســی اســلواکی اســت (‪Ústavný‬‬ ‫‪ ،)súd‬کــه در مــورد مســائل قانــون اساســی تصمیــم مــی گیــرد‪ 13 .‬عضــو ایــن دادگاه‬ ‫توســط یــک کاندیــدای معرفــی شــده توســط پارلمــان توســط رئیــس جمهــور منصــوب‬ ‫مــی شــوند‪.‬‬ ‫قانــون اساســی جمهــوری اســلواکی در تاریــخ ‪ 1‬ســپتامبر ‪ 1992‬تصویــب شــد و در‬ ‫‪ 1‬ژانویــه ‪ 1993‬بــه مرحلــه اجــرا درامــد‪ .‬در ســپتامبر ‪ 1998‬اصــاح شــد تــا اجــازه‬ ‫انتخــاب مســتقیم رئیــس جمهــور در ســاختار قانونــی ایــن کشــور فراهــم گــردد و‬ ‫دوبــاره در فوریــه ‪ 2001‬بــه دلیــل شــرایط ورود بــه اتحادیــه اروپادچــار اصالحاتــی‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫پــس از انتخابــات شــورای ملــی‪ ،‬رهبــر حــزب اکثریــت یــا رهبــر ائتــاف اکثریــت‬ ‫معمــوالً توســط رئیــس جمهــور بــه عنــوان نخســت وزیــر تعییــن مــی شــود‪.‬‬ ‫کابینــه ای کــه بــه توصیــه نخســت وزیــر منصــوب شــده اســت بایــد اکثریــت را‬ ‫در مجلــس بدســت اورد‪.‬‬ ‫از ژوئیــه ‪ 2006‬تــا ژوئیــه ‪ 2010‬ائتــاف متشــکل از ‪( ، Smer‬خــط دموکراســی‬ ‫اجتماعــی) ‪( SNS‬حــزب ملــی اســلواکی)و ‪( HZDS‬حــزب مــردم ‪ -‬جنبــش بــرای‬ ‫اســلواکی دمکراتیــک) بــود‪ .‬پــس از انتخابــات ســال ‪ ، 2010‬ائتالفــی توســط‬ ‫احــزاب مخالــف ســابق ‪( ، SDKÚ‬اتحادیــه دموکراتیــک و مســیحی اســلواکی ‪-‬‬ ‫حــزب دموکــرات) ‪( KDH‬جنبــش دموکراتیــک مســیحی) و ‪ Most-Híd‬و ‪( SaS‬ازادی و‬ ‫همبســتگی) تــازه وارد تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 2012‬تــا ‪ ، 2016‬پــس از انتخابــات زودرس ‪ ،‬کل دولــت متشــکل از‬ ‫اعضــای و نامزدهــای حــزب ‪ SMER-SD‬بــود کــه در مجلــس نیــز اکثریــت داشــت‪.‬‬ ‫انتخابــات پارلمانــی ســال ‪ 2016‬بــه ائتالفــی از احــزاب ‪ SMER-SD ، SNS‬و ‪Most-‬‬ ‫‪ Híd‬داد‪ .‬پــس از انتخابــات پارلمانــی اســلواکی ‪ ، 2020‬شــخصیت هــای مســتقل در‬ ‫انتخابــات پیــروز شــدند و ایگــور ماتوویــچ نخســت وزیــر اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪14‬‬ ‫در مــورد سیاســت خارجــی ایــن کشــور بایــد گفــت وزارت امــور‬ ‫خارجــه ایــن کشــور وظیفــه حفــظ روابــط خارجــی جمهــوری اســلواکی‬ ‫و مدیریــت ماموریت هــای دیپلماتیــک بیــن المللــی ایــن کشــور را بــر‬ ‫عهــده دارد‪.‬‬ ‫مدیــر ایــن وزارتخانــه میروســاو الجیــک اســت‪ .‬ایــن وزارت روابــط و‬ ‫تعامــات اســلواکی را بــا نهادهــای خارجــی از جملــه روابــط دوجانبــه‬ ‫بــا ملــل منفــرد و نمایندگــی ان در ســازمان هــای بیــن المللــی نظــارت‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫اســلواکی در ســال ‪ 2004‬بــه اتحادیــه اروپــا و ناتــو و در ســال ‪2009‬‬ ‫منطقــه یــورو پیوســت‪.‬‬ ‫اســلواکی عضــو ســازمان ملــل اســت (از ســال ‪ )1993‬و در اژانس هــای‬ ‫تخصصــی خــود شــرکت مــی کنــد‪ .‬ایــن کشــور در ‪ 10‬اکتبــر ‪ 2005‬بــه‬ ‫مــدت دو ســال در شــورای امنیــت ســازمان ملــل از ‪ 2006‬تــا ‪2007‬‬ ‫انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫ایــن کشــور همچنیــن عضــو منطقــه شــنگن‪ ،‬شــورای اروپــا (‪،)CoE‬‬ ‫ســازمان امنیــت و همــکاری اســت‪.‬‬ ‫ســازمان تجــارت جهانــی (‪ ،)WTO‬ســازمان همــکاری اقتصــادی و‬ ‫توســعه (‪ ، )OECD‬ســازمان اروپایــی تحقیقــات هســته ای (‪)CERN‬‬ ‫و بخشــی از (‪ :Visegrád Four V4‬اســلواکی‪ ،‬مجارســتان‪ ،‬جمهــوری‬ ‫چــک و لهســتان)‪.‬‬ ‫اســلواکی روابــط دیپلماتیکــی را بــا ‪ 134‬کشــور ‪ ،‬در درجــه اول از طریــق وزارت‬ ‫امــور خارجــه خــود حفــظ کــرده اســت‪ .‬از دســامبر ســال ‪ ، 2013‬اســلواکی ‪90‬‬ ‫ماموریــت در خــارج از کشــور‪ ،‬از جملــه ‪ 64‬ســفارتخانه ‪ ،‬هفــت ماموریــت در‬ ‫ســازمانهای چنــد جانبــه ‪ ،‬نــه کنســولگری عمومــی ‪ ،‬یــک دفتــر کنســولی ‪ ،‬یــک‬ ‫دفتــر اقتصــادی و فرهنگــی اســلواکی و هشــت موسســه داشــت‪.‬‬ ‫‪ 44‬سفارتخانه و ‪ 35‬کنسولگری افتخاری در براتیسالوا وجود دارد‪.‬‬ ‫اســلواکی بــا غــرب و بویــژه ایــاالت متحــده روابــط دیپلماتیــک قــوی را حفــظ‬ ‫کــرده و در همکاری هــای نظامــی نیــز بیــن دوکشــور وجــود دارد‪.‬‬ ‫برنامــه هــای وزارت دفــاع ایــاالت متحــده نقــش بســزایی در اصالحــات نظامــی‬ ‫اســلواکی داشــته اســت‪ .‬صدهــا هــزار امریکایــی امــروزه در خــاک امریــکا‬ ‫ریشــه اســلواکیایی دارنــد و بســیاری از انهــا پیوندهــای فرهنگــی و خانوادگــی‬ ‫محکمــی بــا کشــور جمهــوری اســلواکی دارنــد‪ .‬رئیــس جمهــور وودرو ویلســون‬ ‫و ایــاالت متحــده در تاســیس دولــت اصلــی چکســلواکی در ‪ 28‬اکتبــر ‪1918‬‬ ‫نقــش اساســی داشــتند‪.‬‬ ‫نیروهــای مســلح جمهــوری اســلواکی ‪ 14000‬پرســنل ثابــت دارنــد‪.‬‬ ‫اســلواکی در مــارس ‪ 2004‬بــه ناتــو پیوســت‪ .‬ایــن کشــور مشــارکتی‬ ‫فعــال در اقدامــات نظامــی بــه رهبــری ایــاالت متحــده و ناتــو داشــته‬ ‫اســت‪ .‬یــک نیــروی صلــح مشــترک چــک و اســلواکی در کــوزوو وجــود‬ ‫دارد‪ .‬از ســال ‪ 2006‬ارتــش بــه یــک ســازمان کامـ ً‬ ‫ا حرفــه ای تبدیــل‬ ‫شــد و خدمــت اجبــاری ارتــش لغــو شــد‪.‬‬ ‫نیروهــای زمینــی اســلواکی از دو تیــپ پیــاده نظــام مکانیــزه فعــال‬ ‫تشــکیل شــده اســت‪ .‬نیــروی هوایــی و پدافنــد هوایــی از یــک‬ ‫جنگنــده‪ ،‬یــک بالگــرد و یــک تیــپ ‪ SAM‬تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫نیروهــای امــوزش و پشــتیبانی شــامل یــک عنصــر پشــتیبانی ملــی‬ ‫(گــردان چنــد منظــوره‪ ،‬گــردان حمــل و نقــل ‪ ،‬گــردان تعمیــر)‪ ،‬یــک‬ ‫نیــروی پــادگان از پایتخــت براتیســاوا و همچنیــن یــک گــردان‬ ‫اموزشــی و پایــگاه هــای مختلــف لجســتیک و ارتباطــی و اطالعاتــی‬ ‫هســتند‪ .‬نیروهــای متفرقــه تحــت فرمــان مســتقیم ســتاد کل شــامل‬ ‫پنجمیــن هنــگ نیروهــای ویــژه اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪15‬‬ ‫والدیمیر ماچیار‬ ‫مرد خستگی ناپذیر سیاست در اسلواکی‬ ‫والدمیــر ماچیــار زاده ‪ 26‬ژوئیــه ‪ )1942‬سیاســتمدار اســلواکی اســت که‬ ‫ســه بــار بــه ســمت نخســت وزیــری در کشــور اســلواکی ‪ ،‬از‪ 1990‬تــا‬ ‫‪ ، 1991‬از ‪ 1992‬تــا ‪ 1994‬و از ‪ 1994‬تــا ‪ 1998‬رســید‪ .‬وی در دو حــزب‬ ‫مــردم ‪ -‬جنبــش بــرای اســلواکی دموکراتیــک (‪ .)ĽS-HZDS‬اســلواکی را‬ ‫در زمــان انحــال چکســلواکی در ســالهای ‪1992- 93‬رهبــری کــرد و‬ ‫یکــی از کاندیداهــای اصلــی ریاســت جمهــوری در اســلواکی در ‪ 1999‬و‬ ‫‪ 2004‬بــود‪ .‬وی بــه دلیــل داشــتن ســبک مدیریتــی خودکامــه خــود و از‬ ‫طــرف مخالفــان و همچنیــن ســازمانهای سیاســی غربــی مــورد انتقــاد‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ماچیــار در ســال ‪ 1942‬بــه عنــوان بزرگتریــن پســر خانــواده ‪6‬نفــره ای‬ ‫در دتــوا بــه دنیــا امــد‪ .‬پــدرش خیــاط بــود و مــادرش خانــه دار بــود‪.‬‬ ‫همســر وی مارگیتــا پزشــک اســت و انهــا ســه فرزنــد دارنــد‪ .‬وی‬ ‫بــا شــروع فعالیــت در حــزب کمونیســت اســلواکی‪ ،‬تنهــا راهــی کــه‬ ‫برجســته در چکســلواکی کمونیســت اســت‪ ،‬بــه عنــوان رئیــس کمیتــه‬ ‫در شــهر ‪ Hriar nad Hronom‬شــد ‪ ،‬تنهــا در ســال پــس از حملــه‬ ‫پیمــان ورشــو ‪ 1968‬بــه چکســلواکی ‪ ،‬هنگامــی کــه او یــک طرفــدار‬ ‫حرفــه ای داد ‪ ،‬برکنــار شــد‪ - .‬اصالحــات ســخنرانی در کنگــره ملــی در‬ ‫ســال ‪ 1969‬و دور انداختــه شــد‪.‬‬ ‫یــک ســال بعــد نیــز وی از حــزب کمونیســت اخــراج شــد و ســپس بــه‬ ‫لیســت طوالنــی دشــمنان رژیــم سوسیالیســتی کمیتــه مرکــزی حــزب‬ ‫کمونیســت اضافــه شــد‪ .‬وی ضمــن کار در یــک کارخانــه شیشــه ‪ ،‬بــه‬ ‫تحصیــل در دانشــکده حقــوق دانشــگاه کمنیــوس مشــغول بــود‪.‬‬ ‫در اواخــر ســال ‪ ، 1989‬در طــول انقــاب مخملــی ضــد کمونیســتی ‪ ،‬او بــه حــزب‬ ‫سیاســی جدیــد ‪ ،‬عمومــی علیــه خشــونت (‪)Verejnos proti násiliu ، VPN‬‬ ‫پیوســت ‪ ،‬کــه همتــای اســلواک در انجمــن معــروف مدنــی چــک بــود‪ .‬در ‪11‬‬ ‫ژانویــه ‪ ،1990‬هنگامــی کــه دولــت بــه دنبــال برخــی افــراد بــا تجربــه سیاســی‬ ‫بــرای مشــارکت در دولــت اســلواکی بــود‪ ،‬ماچیــار بــه توصیــه الکســاندر دوبــوک بــه‬ ‫عنــوان وزیــر کشــور و محیــط زیســت اســلواکی منصــوب شــد‪ ،‬کــه تحــت تاثیــر‬ ‫دانــش کامــل ماچیــار بــود‪.‬‬ ‫پــس از اولیــن انتخابــات دموکراتیــک در چکســلواکی در ژوئــن ســال ‪ ، 1990‬وی‬ ‫بــه عنــوان نخســت وزیــر اســلواکی (نماینــده ‪ )VPN‬دولــت ائتالفــی ‪ VPN‬و جنبــش‬ ‫دموکراتیــک مســیحی معرفــی شــد‪ .‬او طرفــدار اصالحــات اقتصــادی و اتحــاد بــا‬ ‫چــک بــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1990‬چشــم انــداز سیاســی جمهــوری چــک و اســلواکی شــروع بــه‬ ‫توســعه کــرد و بســیاری از احــزاب سیاســی جدیــد ‪ ،‬عمدتـاً از تــاالر مدنــی و ‪VPN‬‬ ‫تشــکیل شــدند‪.‬‬ ‫در اواخــر ســال ‪ ،1990‬برخــی از همــکاران ماچیــار در ‪ VPN‬شــروع بــه دوری از وی‬ ‫کردنــد‪ .‬اول ‪ ،‬حــزب در اوایــل مــاه مــارس ‪ 1991‬بــه دو فراکســیون تقســیم شــد‪:‬‬ ‫هــواداران (اکثــرا اعضــای کابینــه وی) و مخالفــان ماچیــار (بــه ریاســت فــدور گــول‬ ‫رئیــس ‪ .)VPN‬در ‪ 23‬اوریــل ‪ ،1991‬هیئــت رئیســه پارلمــان اســلواکی (شــورای‬ ‫ملــی اســلواکی) وی را بــه عنــوان نخســت وزیــر اســلواکی برکنــار کــرد و وی توســط‬ ‫جــان ارنوگورســکی‪ ،‬رهبــر جنبــش دموکراتیــک مســیحی جایگزیــن وی شــد‪ .‬ســه‬ ‫روز بعــد ‪ VPN ،‬رســماً بــه دو دســته تقســیم شــد‪ :‬جنبــش بــرای یــک اســلواکی‬ ‫دموکراتیــک (‪ )HZDS‬و ‪. VPN‬‬ ‫انحالل چکسلواکی‬ ‫در ســال ‪ 1991‬و ‪ ، 1992‬مذاکــرات مکــرر ‪ ،‬امــا بــی ثمــر ‪ ،‬میــان جمهــوری چــک و جمهــوری اســلواکی در مــورد روابــط اینــده بیــن دو جمهــوری موثــر چکســلواکی‬ ‫انجــام شــد‪ .‬برنــدگان انتخابــات ژوئــن ‪ 1992‬در چکســلواکی و نخســت وزیــران جدیــد حــزب دموکراتیــک مدنــی بــه رهبــری ویچــاو کالوس در جمهــوری چــک‬ ‫و ‪ HZDS‬بــه رهبــری والدیمیــر ماچیــار در اســلواکی بــود‪ .‬قبــل و اندکــی پــس از ایــن انتخابــات ‪ HZDS ،‬از ایجــاد فدراســیون سست‪-‬کنفدراســیون بیــن دو جمهــوری‬ ‫حمایــت کــرد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ‪ ،‬همتــای چــک خواســتار ان بــود کــه در ســال ‪ 1992‬دو کشــور جداگانــه مســتقل وجــود داشــته باشــد‪ .‬همــه پرســی در ‪ 23‬ژوئیــه در براتیســاوا بــرای‬ ‫منحــل کــردن چکســلواکی و ایجــاد دو کشــور مســتقل صــورت گرفــت و در نتیجــه ‪ ،‬ماچیــار و کالوس در اول ژانویــه ‪ 1993‬بــه عنــوان نخســت وزیــر دو کشــور مســتقل‬ ‫انتخــاب شــدند‪ .‬ماچیــار همچنیــن موافــق بــا شــوک درمانــی در بــازار ازاد بــود کــه توســط حــزب پــراگ و کالوس پیشــنهاد شــده بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪16‬‬ ‫در مــارس ‪ ، 1993‬ماچیــار اکثریــت پارلمــان خــود را از دســت داد‪ .‬در همــان زمــان‬ ‫‪ HZDS‬ماچیــار همچنیــن پشــتیبانی رئیــس جمهــور ‪ ،‬میخــال کــووی را کــه در ابتــدا‬ ‫نامــزد ‪ HZDS‬بــود ‪ ،‬از دســت داد‪ .‬بــا ایــن حــال در مــارس ‪ 1994‬بــود کــه وی بــه‬ ‫عنــوان نخســت وزیــر توســط پارلمــان (شــورای ملــی جمهــوری اســلواکی) منصــوب‬ ‫شــد و احــزاب مخالــف دولــت جدیــدی را بــه رهبــری ژوزف موراویــک ایجــاد کردنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬پــس از انتخابــات برگــزار شــده در نوامبــر ســپتامبر و اکتبــر ‪،1994‬‬ ‫کــه در ان ‪ 35 HZDS‬درصــد ارا را بــه دســت اورد ‪ ،‬او در یــک ائتــاف بــا حــزب‬ ‫راســت افراطــی اســلواکی بــه رهبــری بحــث برانگیــز ‪ ، Ján Slota‬و حــزب چــپ‬ ‫رادیــکال اتحادیــه کارگــران اســلواکی بــه سرپرســتی یــان لوپاتــک دوبــاره نخســت‬ ‫وزیــر شــد ‪.‬‬ ‫در دوره بعــد وی بــه دلیــل شــیوه مدیریــت اســتبدادی ‪ ،‬عــدم احتــرام بــه دموکراســی‪،‬‬ ‫سوءاســتفاده از رســانه هــای دولتــی بــرای تبلیغــات ‪ ،‬فســاد در جریــان خصوصــی‬ ‫ســازی در ســایه شــرکت هــای ملــی کــه در زمــان دولــت وی رخ داده بــود‪ ،‬دائمــاً‬ ‫مــورد انتقــاد مخالفــان کشــورهای غربــی و ســازمانهای حقــوق بشــری بــوده اســت‪.‬‬ ‫خصوصــی ســازی در دهــه ‪ 1990‬در اســلواکی و جمهــوری چــک بــه دلیــل ســلب‬ ‫مالکیــت گســترده غیرقانونــی دارایــی (کــه بــا اصطــاح روزنامــه نــگاری تونلینگ(نقب‬ ‫زدن) نیــز توصیــف مــی شــود) اســیب دیــد‪.‬‬ ‫در همــان زمــان ماچیــار بــا رئیــس جمهــور اســلواکی ‪ ،‬میخــال کــووو در «جنــگ»‬ ‫دائمــی بــود‪ .‬وی همچنیــن بــه همــکاری بــا ســرویس مخفــی اســلواکی (‪ )SIS‬در‬ ‫ربــودن پســر رئیــس جمهــور میخــال کــووی ‪ ،‬جونیــور در اوت ‪ 1995‬در اتریــش ‪،‬‬ ‫متهــم شــد ‪ ،‬امــا ایــن جــرم او هیچــگاه اثبــات نشــد‪.‬‬ ‫پــس از پایــان دوره کــوواچ در مــارس ‪ ، 1998‬مجلــس اســلواکی نتوانســت جانشــین‬ ‫وی را انتخــاب کنــد ‪ ،‬بنابرایــن ماچیــار نیــز موقــت نقــش رئیــس جمهــور را بــر عهــده‬ ‫گرفــت‪ .‬بــه عنــوان رئیــس جمهــور ‪ ،‬وی بــرای برخــی از متهمــان ایــن ادم ربایــی عفو‬ ‫صــادر کــرد‪ .‬در نتیجــه ‪ ،‬اســلواکی تحــت حکومــت وی​​تــا حــدی از غــرب جــدا شــد و‬ ‫اگرچــه ماچیــار از عضویــت اتحادیــه اروپــا و ناتــو بــرای کشــورش حمایــت کــرد؛ امــا‬ ‫ســرعت مذاکــرات الحــاق اتحادیــه اروپــا و ناتــو بســیار کندتــر از کشــورهای همســایه‬ ‫پیــش می رفــت‪.‬‬ ‫ماچیــار و حــزب وی در انتخابــات ســال ‪ 1998‬بــا ‪ 27‬درصــد ارا بــه مقــام نخســت‬ ‫رســید‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬او نتوانســت ائتــاف ایجــاد کنــد و میکولــی دوژینــدا از‬ ‫اپوزیســیون نخســت وزیــر جدیــد شــد‪ .‬پــس از ان‪ ،‬ماچیــار یکــی از دو کاندیــدای‬ ‫اصلــی بــرای اولیــن انتخابــات مســتقیم رئیــس جمهــور اســلواکی در ســال ‪1999‬‬ ‫بــود امــا وی توســط رودولــف شوســتر شکســت خــورد‪ .‬در ســال ‪ ، 2000‬حــزب خــود‬ ‫‪ HZDS‬بــه «حــزب مــردم ‪ -‬جنبــش بــرای یــک اســلواکی دموکراتیــک» تغییــر نــام‬ ‫داد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2000‬ماچیــار ظاهــرا ً از جــاه طلبــی هــای سیاســی خــود دســت کشــید‪ .‬همــکار‬ ‫او در ‪ HZDS‬اگوســتین ماریــان هســکا گفــت‪« :‬جنــگ ناتــو علیــه یوگســاوی در ســال‬ ‫‪ 1999‬نیــز بــرای مــا ســیگنالی بــود ‪ ،‬تــا دیگــر از اســتقالل سیاســی پیــروی نکنیــم‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2000‬ماچیــار توســط پلیــس اســلواکی بــه اتهــام کالهبــرداری در دوران‬ ‫ریاســت جمهــوری وی دســتگیر شــد‪.‬‬ ‫ماچیــار بــه شــدت بــرای پیــروزی در انتخابــات ‪ 2002‬تــاش کــرد ‪ ،‬حتــی اگــر تصــور‬ ‫مــی شــد اگــر او دوبــاره نخســت وزیــر شــود ‪ ،‬بــه هــر فرصتــی اســلواکی بــرای ورود بــه‬ ‫اتحادیــه اروپــا پایــان مــی دهــد‪ .‬در انتخابــات ســال ‪ ، 2002‬بــار دیگــر ‪ HZDS‬بیشــترین‬ ‫درصــد (‪20‬درصــد) را کســب کــرد‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬ماننــد ســال ‪ ، 1998‬هیــچ طــرف‬ ‫دیگــری مایــل بــه خدمــت تحــت دولــت وی نبــود‪.‬‬ ‫درصــد پاییــن حــزب ماچیــار در مقایســه بــا نتیجــه ســال ‪ 1998‬اختالفــات داخلــی را در‬ ‫حــزب رقــم زد کــه باعــث شــد بســیاری از اعضــای ســنتی ‪ HZDS‬حــزب را تــرک کننــد‪.‬‬ ‫برخــی از انهــا حــزب ‪( HZD‬جنبــش بــرای دموکراســی) را بــه رهبــری ایــوان گاســپارویچ‬ ‫ایجــاد کردند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪17‬‬ ‫در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال ‪ ، 2004‬ماچیــار دوبــاره‬ ‫تــاش کــرد تــا رئیــس جمهــور اســلواکی شــود ‪ ،‬امــا وی در دور‬ ‫دوم توســط متحــد دیرینــه خــود ایــوان گاســپارویچ شکســت‬ ‫خــورد‪ .‬در انتخابــات پارلمانــی اســلواکی در ســال ‪HZDS ، 2006‬‬ ‫بدتریــن نتیجــه انتخابــات را در تاریــخ خــود متحمــل شــد و‬ ‫تنهــا ‪8.79‬درصــد ارا را بدســت اورد ‪ ،‬و باعــث شــد تــا ماچیــار‬ ‫درخواســت بررســی نتایــج انتخابــات را کنــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه ‪ HZDS‬بخشــی از ائتــاف رابــرت فیکــو شــد ‪،‬‬ ‫خــود ماچیــار بــه کابینــه معرفــی نشــد‪ .‬وی از حضــور در انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهــوری ســال ‪ 2009‬امتنــاع ورزیــد ‪ ،‬امــا همچنیــن‬ ‫تاکیــد کــرد کــه قصــد بازنشســتگی سیاســی را نــدارد‪.‬‬ ‫در انتخابــات پارلمانــی ســال ‪ HZDS ، 2010‬ماچیــار بــا کاهــش‬ ‫اراء خــود بــه ‪4‬درصــد‪ ،‬باعــث شــد تــا بــرای نخســتین بــار در‬ ‫تاریــخ خــود از پارلمــان اســلواکی کنــار گذاشــته شــود‪.‬‬ ‫در انتخابــات ‪ HZDS ، 2012‬شــاهد افــت رای خــود بــه ‪0.93‬‬ ‫درصــد بــود و دوبــاره ایــن رای وی را بــه خــارج از مجلــس هدایت‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن حــزب در ســال ‪ 2014‬منحــل شــد‪.‬‬ ‫نظام اموزشی اسلواکی‬ ‫جعفر محمدهاشم‬ ‫سیســتم اموزشــی اســلواکی بخــش هــای مختلــف و متعــددی را شــامل‬ ‫مــی شــود کــه بــا ارتقــا هرکــدام از انهــا مــی تــوان بــه نظامــی منســجم‬ ‫و موفــق رســید ‪ .‬اگــر قصــد مهاجــرت بــه اســلواکی بــرای تحصیــل داریــد‬ ‫و مــی خواهیــد در رابطــه بــا سیســتم اموزشــی اســلواکی اطالعــات الزم‬ ‫را بــه دســت اوریــد پیشــنهاد مــی شــود تــا در ایــن رابطــه بــا مطالعــه و‬ ‫تحقیــق زیــادی در مــورد نظــام اموزشــی ایــن کشــور‪ ،‬اقــدام کنیــد‪.‬‬ ‫اســلواکی یکــی از اعضــای اتحادیــه اروپــا از کشــور هایــی اســت کــه‬ ‫سیســتم اموزشــی مــدرن و بــه روزی را در دنیــا دنبــال مــی کنــد ‪ .‬اتریــش‪،‬‬ ‫چــک ‪ ،‬مجارســتان ‪ ،‬لهســتان و اوکرایــن از همســایگان ایــن کشــور بــه‬ ‫شــمار مــی رونــد و جاذبــه هــای طبیعــی زیــادی ماننــد دریاچــه هــا ‪ ،‬جنــگل‬ ‫هــا ‪ ،‬غــار هــا و کــوه هــا سراســر ان را پوشــانده انــد ‪ .‬از نظــر اب و هوایــی‬ ‫ایــن کشــور چهــار فصــل مختلــف دارد و شــما مــی توانید ســردی زمســتان‬ ‫و گرمــی تابســتان را در ان کامــا تجربــه کنیــد ‪.‬‬ ‫سیستم اموزشی اسلواکی در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی‬ ‫ایــن دوره کــه ســنین ‪ ۴‬تــا ‪ ۶‬ســالگی را شــامل مــی شــود بــه صــورت اجبــاری نیســت‬ ‫و والدیــن مــی تواننــد بــه صــورت دلخــواه فرزنــدان خــود را در ایــن دوره ثبــت نــام‬ ‫کننــد‪ .‬بــا وجــود اختیــاری بــودن ‪ ،‬اکثــر پــدر و مــاردان فرزندانشــان را در مــدارس پیــش‬ ‫دبســتانی ثبــت نــام مــی کننــد بــه طــوری کــه طبــق اخریــن امــار حــدود ‪۸۰‬درصــد‬ ‫کــودکان در ایــن رده ســنی در مقطــع پیــش دبســتانی تحصیــل کــرده انــد ‪ .‬دروســی‬ ‫ماننــد تربیــت بدنــی ‪ ،‬امــوزش هــای فکــری ‪ ،‬موســیقی و هنــر در ایــن دوره بــا بچــه هــا‬ ‫کار مــی شــود ‪.‬‬ ‫دوره ابتدایــی کــه بــرای تمامــی افــراد ســاکن در اســلواکی ضــروری ســت مــدت ‪ ۴‬ســال‬ ‫از ســن ‪ ۶‬تــا ‪ ۹‬ســالگی را شــامل مــی شــود ‪ .‬دریافــت شــهریه در مــدارس دولتــی بــه‬ ‫صــورت انــدک مــی باشــد و تمامــی والدیــن موظــف بــه ثبــت نــام فرزنــدان خــود در‬ ‫ایــن مقطــع تحصیلــی هســتند ‪ .‬در سیســتم اموزشــی اســلواکی در ایــن مقطــع ارزیابــی‬ ‫دانــش امــوزان بــه صــورت کتبــی و شــفاهی صــورت مــی گیــرد و از تمــام ایــن ســنجش‬ ‫هــا نمــره مشــخصی دریافــت نمــی کننــد و کارنامــه کلــی متشــکل از عالــی ‪ ،‬خیلــی‬ ‫خــوب ‪ ،‬خــوب ‪ ،‬رضایــت بخــش و مــردود اســت ‪.‬‬ ‫در میــان ‪ ۴‬ســال تحصیلــی پایــه اول بــا کمــی تفــاوت و نحــوه ســنجش مخصــوص‬ ‫بــه خــود اجــرا مــی شــود ‪ .‬دروس تحصیلــی عمومــا شــامل زبــان و ادبیــات اســلواکی‬ ‫‪ ،‬تاریــخ‪ ،‬ریاضــی ‪ ،‬هنــر ‪ ،‬موســیقی ‪ ،‬تربیــت بدنــی اســت ‪ .‬در مجمــوع دانــش امــوزان‬ ‫بایــد در کلیــه دروس نمــره رضایــت بخــش بــه بــاال داشــته باشــند و اگــر در یــک یــا دو‬ ‫درس مــردود شــوند بایــد پایــه تحصیلــی را مجــددا پشــت ســر بگذارنــد ‪.‬‬ ‫سیستم اموزشی اسلواکی در دوره متوسطه‬ ‫در سیســتم اموزشــی اســلواکی ‪ ،‬ایــن دوره ‪ ۵‬ســال بــه طــول مــی انجامــد و‬ ‫دانــش امــوزان رده ســنی ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۵‬ســال در ان پذیرفتــه مــی شــوند بــرای‬ ‫تمامــی افــراد ماننــد مقطــع ابتدایــی اجبــاری اســت و بــا دریافــت شــهریه‬ ‫تحصیلــی همــراه اســت ‪ .‬تعــداد معلمیــن در دوره متوســطه بیشــتر و تخصــص‬ ‫انهــا در حــوزه مشــخصی اســت ‪ .‬در امــوزش متوســطه دانــش امــوزان دروس‬ ‫بیشــتر و تخصصــی تــری را نســبت بــه دبســتان فــرا مــی گیرنــد ‪.‬‬ ‫در امــوزش تکمیلــی دوره متوســطه دانــش امــوزان دروس پایــه را بــه صــورت‬ ‫تخصصــی فــرا مــی گیرنــد و از ســن ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۱۸‬ســالگی مــی تواننــد خــود‬ ‫را امــاده ورود بــه دانشــگاه کننــد ‪ .‬در نهایــت بــرای دریافــت مــدرک دیپلــم‬ ‫دانــش امــوزان بایــد در ازمونــی بــه نــام ‪ Maturita‬شــرکت و نمــره قبولــی‬ ‫کســب کننــد ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪18‬‬ ‫مدارس فنی و حرفه ای در اسلواکی‬ ‫در مــدارس فنــی و حرفــه ای بــرای کســانی کــه تمایــل بــه ورورد بــه دانشــگاه‬ ‫ندارنــد و مــی خواهنــد در حــوزه کار هــای فنــی و عملــی مشــغول شــوند امــوزش‬ ‫هــای الزم وجــود دارد و در برخــی از مــوارد بــه ازمــون هــای تحصیلــی نیــز نیــازی‬ ‫نخواهنــد داشــت ‪ .‬تحصیــل در ایــن مــدارس نیــز ماننــد دوره تکمیلــی متوســطه ‪۴‬‬ ‫ســال زمــان نیــاز دارد ‪.‬‬ ‫تحصیل در دانشگاه های اسلواکی‬ ‫تحصیــل در بهتریــن دانشــگاه هــای اســلواکی نیازمنــد ســپری کــردن دوره هــای‬ ‫تحصیلــی گفتــه شــده تــا دریافــت مــدرک دیپلــم اســت ‪ .‬اگــر از کســانی هســتید‬ ‫کــه مــی خواهیــد بــرای تحصیــل در دانشــگاه هــای ایــن کشــور اقــدام کنیــد بایــد‬ ‫مــدرک دیپلــم خــود را بــا دیپلــم ایــن کشــور معــادل ســازی کنیــد و یــا در صــورت‬ ‫لــزوم یــک یــا دو دوره را پشــت ســربگذارید ‪.‬‬ ‫دوره هــای ارائــه شــده در سیســتم اموزشــی اســلواکی در مقطــع امــوزش عالــی‬ ‫شــامل کاردانــی ‪ ،‬کارشناســی ‪ ،‬کارشناســی ارشــد و دکتــرا مــی باشــد ‪ .‬تحصیــل‬ ‫در تمامــی رشــته هــای تحصیلــی بــه دانشــجویان ارائــه مــی شــود و شــما مــی‬ ‫توانیــد بــا در نظــر گرفتــن شــرایط خــود درخواســت ورود بــه هــر مقطــع تحصیلــی‬ ‫در دانشــگاه را داشــته باشــید ‪ .‬تحصیــل در مقطــع کارشناســی ‪ ۴‬ســال ‪ ،‬کارشناســی‬ ‫ارشــد ‪ ۲‬ســال و دکتــرا ‪ ۳‬تــا ‪ ۵‬زمــان مــی بــرد ‪ .‬تحصیــل پزشــکی و دندانپزشــکی‬ ‫در اســلواکی نیــز بــه ترتیــب ‪ ۶‬و ‪ ۵‬ســال زمــان بــر مــی باشــد ‪.‬‬ ‫اکثــر دانشــگاه هــا ازمــون ورودی برگــزار مــی کننــد کــه بایــد در تاریــخ مشــخص‬ ‫در انهــا شــرکت کــرد ‪ .‬امــکان تحصیــل بــه زبــان انگلیســی و اســلواکی در دانشــگاه‬ ‫هــا وجــود دارد کــه البتــه تحصیــل بــه زبــان انگلیســی بیشــتر در مقاطع کارشناســی‬ ‫ارشــد و دکتــرا امــکان پذیــر اســت و شــما تــا حــدی نیازمنــد فراگیــری زبــان‬ ‫اســلواکی نیــز هســتید ‪.‬‬ ‫تمامــی دانشــگاه هــا تحــت نظــارت امــوزش و پــرورش ایــن کشــور اداره می شــوند‬ ‫و موسســات علمــی پژوهشــی زیــادی در ارتبــاط و ارائــه خدمــات بــه دانشــگاه هــا‬ ‫وجــود دارنــد ‪ .‬هزینــه تحصیــل در دانشــگاه های اســلواکی مناســب اســت و کســانی‬ ‫کــه مــی خواهنــد بــرای پذیــرش در دوره دکتــرا تقاضــا دهنــد مــی تواننــد بــا ارائــه‬ ‫رزومــه قــوی بورســیه تحصیلــی دریافــت کننــد ‪.‬‬ ‫کشــور اســلواکی تــاش مــی کنــد تــا بــا نظــر ســنجی از ســوی والدیــن و دانــش‬ ‫امــوزان هــر ســاله مشــکالت نظــام اموزشــی را برطــرف کــرده و سیســتمی یــک‬ ‫پارچــه و بــدون نقــص بــه وجــود اورد ‪ .‬مشــارکت مــردم و والدیــن در امــور اموزشــی‬ ‫بســیار قابــل توجــه اســت و شــما بــه صــورت مســتقیم بــا فعالیــت هــای فرزندانتان‬ ‫در مــدارس ایــن کشــور در تمــاس خواهیــد بــود ‪ .‬موسســه هــای امــوزش عالــی‬ ‫تمــام امــوزش هــای تخصصــی را بــه عالقــه منــدان ارائــه مــی دهنــد و شــما‬ ‫مــی توانیــد در حــوزه ای کــه بــه ان عالقــه منــد هســتید مهــارت هــای الزم را بــه‬ ‫بهتریــن شــکل ممکــن دریافــت کنیــد ‪.‬‬ ‫اســلواکی کشــوری جــوان و تحصیــل کــرده اســت کــه بــرای توســعه هــر چــه‬ ‫بیشــتر بــه نیــرو هــای امــوزش دیــده و مســلط در حرفــه هــای مختلــف نیــاز دارد از‬ ‫ایــن رو تــاش مــی کنــد تــا بــا امــوزش صحیــح بــه پیشــرفت روز افــزون جامعــه‬ ‫خــود کمــک نمایــد ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪19‬‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫نظام حقوقی اسلواکی‬ ‫سیســتم حقوقــی اســلواکی یــک سیســتم حقوقــی بــه اصطــاح «قــاره ای»‬ ‫و یــا «اقلیمــی» اســت کــه بقایایــی از فرهنــگ حقوقــی کمونیســتی دارد‪ .‬تــا‬ ‫ســال ‪ ،1950‬قانــون قابــل اجــرا در قلمــرو اســلواکی فعلــی (در جمهــوری‬ ‫چکســلواکی و در طــول جنــگ جهانــی دوم) بــر اســاس قانــون مشــترک‬ ‫مجارســتان بــود و بــه عنــوان بخشــی از ان در قــرن نوزدهــم نگاشــته شــده‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫پــس از تاســیس چکســلواکی در ســال ‪ ، 1918‬قوانیــن ملــی در ایــن ســنت‬ ‫مداخلــه کــرد و تاثیــرات ناشــی از قوانیــن امپراتــوری اتریــش را وارد کــرد‪،‬‬ ‫کــه اســاس ان قانــون قابــل اجــرا در بخــش چــک چکســلواکی بــود‪ .‬در‬ ‫ســال ‪ ، 1950‬دولــت کمونیســت از طریــق اصالحــات حقوقــی شــتابزده در‬ ‫بیشــتر مناطــق کشــور‪ ،‬اختالفــات و تضادهــای قانونــی را لغــو و قوانینــی‬ ‫یکنواخــت بــرای کل قلمــرو چکســلواکی وضــع کــرد‪ .‬ایــن یکدســتی در‬ ‫اصالحــات قانونــی بعــدی در اوایــل دهــه ‪ 1960‬و از طریــق تاســیس‬ ‫فدراســیون در ســال ‪ 1968‬حفــظ شــد‪ .‬بنابرایــن ‪ ،‬شــباهتهای اساســی بیــن‬ ‫سیســتم حقوقــی چــک و اســلواکی باقــی مانــده اســت (قانــون اساســی بــا‬ ‫وجــود اصالحــات در حــال انجــام در جمهــوری چــک هنــوز هــم تــا حــدود‬ ‫زیــادی یکســان اســت‪ .‬از جملــه جزییــات برخــی مفــاد) و دســت انــدرکاران‬ ‫و کاراشناســان حقوقــی اســلواکی اغلــب بــرای پاســخ بــه ســواالت حقوقــی‬ ‫بــه منابــع چکــی مراجعــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫قانــون اساســی اســلواکی («قانــون اساســی» یــا «‪ )»CSR‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1‬ســپتامبر ‪ 1992‬توســط شــورای ملــی اســلواکی بــه تصویــب رســید‬ ‫و از ان زمــان چندیــن بــار اصــاح شــد‪.‬‬ ‫قانــون اساســی شــامل یــک فهرســت حقــوق اساســی و ازادی هــای‬ ‫اساســی‪ ،‬مقــررات اساســی در مــورد دولــت و یــک چارچــوب قانونــی‬ ‫بــرای نهادهــای دولتــی اســت‪.‬‬ ‫همانطــور کــه در قســمت ســاختار سیاســی ایــن کشــور توضیــح داده‬ ‫شــد‪ ،‬سیســتم سیاســی ایــن کشــور یــک دمکراســی پارلمانی اســت‪.‬‬ ‫رئیــس دولــت رئیــس جمهــور اســت ‪ ،‬امــا قــدرت و اختیــارات کمتری‬ ‫نســبت به نخســت وزیــر دارد‪.‬‬ ‫قــدرت واقعــی بــه نخســت وزیــر واگــذار شــده اســت ‪ ،‬کــه بــه نوبــه‬ ‫خــود مســئولیت سیاســی مجلــس را بــه عهــده دارد‪ .‬مجلســی کــه بــه‬ ‫ان شــورای ملــی جمهــوری اســلواکی گفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫در ســاختار اداری ایــن کشــور واحدهــای خودمختــاری ارضــی نیــز‬ ‫وجــود دارد‪ :‬ماننــد شــهرداری هــا‪.‬‬ ‫قانونگذاری‬ ‫قــدرت قانونگــذاری بــه شــورای ملــی جمهــوری اســلواکی («پارلمــان»)‬ ‫واگــذار شــده اســت‪ .‬مجلــس دارای ‪ 150‬عضــو اســت کــه همــه انهــا برای‬ ‫یــک دوره چهــار ســاله در یــک انتخابــات مردمــی طبــق اصــل نمایندگــی‬ ‫متناســب انتخــاب مــی شــوند‪.‬‬ ‫فعالیــت هــای داخلــی مجلــس توســط قانــون اییــن نامــه پارلمــان اداره‬ ‫مــی شــود (قانــون شــماره ‪ 1996/350‬مجموعــه)‪.‬‬ ‫اجرایی‬ ‫قدرت اجرایی بین رئیس جمهور و دولت تقسیم شده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور‬ ‫رئیــس جمهــور رئیــس دولــت اســت‪ .‬وی در یــک انتخابــات مســتقیم برای‬ ‫مــدت ‪ 5‬ســال انتخــاب مــی شــود کــه یــک انتخــاب مجــدد نیــز بعــد از ان‬ ‫امــکان پذیر اســت‪.‬‬ ‫اختیــارات رئیــس جمهــور بیشــتر جنبــه نماینــده و تشــریفاتی دارد و جــز در‬ ‫مــوارد معــدودی بــرای برخــی انتصابــات کــه در قانــون اساســی مشــخص‬ ‫شــده اســت‪ ،‬صالحیــت انتخــاب نــدارد‪ .‬عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬رئیــس جمهــور‬ ‫مــی توانــد ســفیران را منصــوب کنــد و عفــو عمومــی را فقــط بــا رضایــت‬ ‫(امضــای) نخســت وزیــر یــا وزیــر مســئول اعطــا کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪20‬‬ ‫اولیــن رئیــس جمهــوری مســتقل اســلواکی میشــاییل کــواچ (‪- 1993‬‬ ‫‪ )1998‬بــود و دومیــن رئیــس جمهــور رودولــف شوســتر (‪)2004 - 1999‬‬ ‫ســاختار دولــت باالتریــن مقــام قــدرت اجرایــی اســت‪ .‬متشــکل از‬ ‫نخســت وزیــر ‪ ،‬معــاون نخســت وزیــر و وزیــران اســت‪.‬‬ ‫دولــت از نظــر سیاســی مســئولیت پارلمــان اســت‪ .‬رئیــس جمهــور پــس‬ ‫از انتخابــات عمومــی نخســت وزیــر را تعییــن مــی کنــد‪ .‬رئیــس جمهــور‬ ‫بــه پیشــنهاد نخســت وزیــر تعییــن شــده ‪ ،‬اعضــای دیگــر دولــت را‬ ‫منصــوب مــی کنــد‪ .‬دولــت بــه عنــوان یــک نهــاد بایــد ظــرف ‪ 30‬روز‬ ‫پــس از انتصــاب خــود ‪ ،‬رای اعتمــاد را بــه تصویــب مجلــس برســاند‪.‬‬ ‫معمــوالً دولــت توســط یــک حــزب تشــکیل مــی شــود کــه در انتخابــات عمومــی پیروز شــود‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر ‪ ،‬از رئیــس دوم حــزب بــزرگ خواســته مــی شــود تــا دولــت را تشــکیل دهــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ‪ ،‬دولــت قــرار اســت از سیاســتمدارانی تشــکیل شــود کــه توانســتند از دولــت‬ ‫خــود در پارلمــان حمایــت کننــد‪.‬‬ ‫دولــت بــا اکثریــت مطلــق تمــام اعضــای ان تصمیــم مــی گیــرد‪ .‬اعضــای دولــت عمومــاً‬ ‫همزمــان روســای وزارتخانــه هــای مربوطــه هســتند‪.‬‬ ‫وزارتخانه ها‬ ‫وزرا بــه پیشــنهاد نخســت وزیــر توســط رئیــس جمهــور منصــوب می شــوند‪ .‬رئیــس‬ ‫جمهــور بنــا بــه درخواســت نخســت وزیــر بایــد وزیــر یــا عضــو دولــت را برکنــار کنــد‪.‬‬ ‫تعــداد اعضــا و مقامــات وزارتخانــه هــای توســط یــک اساســنامه تعییــن می شــود‪.‬‬ ‫تعــداد فعلــی وزارتخانــه هــا ‪ 14‬اســت‪ .‬ایــن مــوارد عبارتنــد از‪:‬‬ ‫وزارت امور مالی‬ ‫وزارت امور خارجه‬ ‫وزارت اموزش ‪ ،‬جوانان و ورزش‬ ‫وزارت فرهنگ‬ ‫وزارت کار ‪ ،‬امور اجتماعی و خانواده‬ ‫وزارت بهداشت‬ ‫وزارت دادگستری‬ ‫وزارت کشور‬ ‫وزارت اقتصاد‬ ‫وزارت ساخت و ساز و توسعه منطقه ای‬ ‫وزارت کشاورزی‬ ‫وزارت دفاع‬ ‫وزارت حمل و نقل ‪ ،‬خدمات پستی و ارتباطات‬ ‫وزارت محیط زیست‬ ‫سایر مقامات مرکزی تحت کنترل دولت‬ ‫تعــداد قابــل توجهــی نمایندگی هــای مرکــزی ‪ ،‬کــه بــر اســاس اساســنامه تاســیس‬ ‫شــده انــد ‪ ،‬وجــود دارنــد کــه وظایــف اداری و دولتــی مهمــی را انجــام مــی دهنــد‪ .‬ایــن‬ ‫اژانــس هــا توســط یــک فــرد دولــت اداره نمــی شــوند‪ .‬امــا رئیــس انهــا توســط دولــت‬ ‫منصــوب شــده اســت‪ .‬ایــن نمایندگی هــا شــامل مــوارد زیــر هســتند‪:‬‬ ‫سایر مقامات مرکزی مستقل از دولت‬ ‫ســایر مقامــات مرکــزی نیــز وجــود دارنــد ‪ ،‬کــه تــا حــد زیــادی ‪،‬‬ ‫مســتقل از دولــت هســتند و وظایفــی بــه انهــا ســپرده شــده اســت‪،‬‬ ‫کــه بعضــی اوقــات ممکــن اســت خــاف منافــع دولــت باشــد‪.‬‬ ‫اســتقالل انهــا بایــد بــا روال انتصــاب رئیــس مرجــع (بــه طــور‬ ‫معمــول بــرای مــدت زمانــی معیــن) بــا اســتقالل مالــی تضمیــن‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫دفتر عالی حسابرسی‬ ‫دفتــر عالــی حسابرســی‪ ،‬حسابرســی های مربــوط بــه مدیریــت‬ ‫امــاک دولتــی و اجــرای بودجــه دولــت را انجــام مــی دهــد‪ .‬رئیــس‬ ‫و نایــب رئیــس دفتــر عالــی حسابرســی توســط مجلــس انتخــاب‬ ‫مــی شــوند‪ .‬ایجــاد دفتــر عالــی حسابرســی در قانــون اساســی‬ ‫تعییــن و مقــرر شــده اســت و جزئیــات مربــوط بــه عملکــرد ایــن‬ ‫دفتــر توســط قانــون شــماره ‪ 1993/39‬مجموعــه ‪ ،‬قانــون دفتــر‬ ‫عالــی حسابرســی تنظیــم مــی شــود‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫شقایق|‪21‬‬ ‫|رازشقایق|‬ ‫‪|51‬راز‬ ‫شماره‪41‬‬ ‫شماره‬ ‫دفتــر ضــد انحصــار‪ -‬دفتــر امــار‪ -‬دفتــر ســازمان زمیــن ســنجی و نقشــه بــرداری و‬ ‫جمهــوری اســلواکی‪ -‬ســازمان تنظیــم مقــررات هســته ای‪ -‬دفتــر اســتاندارد ‪ ،‬انــدازه‬ ‫گیــری و ازمایــش ‪ -‬دفتــر تــدارکات عمومــی‪ -‬دفتــر مالکیــت صنعتــی‪ -‬دفتــر ذخایــر‬ ‫مــواد ایالتــی‪ -‬اداره امنیــت ملــی‬ ‫بانک ملی اسلواکی‬ ‫بانــک ملــی اســلواکی بانــک مرکــزی ایالتــی اســت کــه بــه‬ ‫حفــظ ثبــات قیمــت ‪ ،‬انتشــار اســکناس و نظــارت بــر مقــررات‬ ‫بانکــی نظــارت دارد‪ .‬اییــن نامــه تفصیلــی طبــق قانــون بانــک‬ ‫ملــی اســلواکی تنظیــم شــده اســت‪ .‬پــس از ورود اســلواکی‬ ‫بــه منطقــه یــورو ‪ ،‬بانــک ملــی اســلواکی بخشــی از سیســتم‬ ‫بانک هــای مرکــزی اروپایــی اســت‪.‬‬ ‫دفتر حافظ حقوق عمومی‬ ‫دفتــر مدافــع حقــوق عمومــی در ســال ‪ 2001‬در چارچــوب‬ ‫اصالحــات گســترده قانــون اساســی ایجــاد شــد‪ .‬وظیفــه ایــن‬ ‫اداره‪ ،‬حمایــت از حقــوق و ازادیهــای اساســی مــردم اســت‪.‬‬ ‫ادارات محلی و منطقه ای‬ ‫شــهرداری هــا و همچنیــن مناطــق بــه اصطــاح واحــد هــای اداری ارضــی باالتــر‪،‬‬ ‫بــه صــورت خودگــران اداره می شــوند و مســئولین ایــن اداره هــا توســط افــرادی کــه‬ ‫ســاکن مناطــق مــورد نظــر هســتند‪ ،‬انتخــاب مــی شــوند (حتــی اگــر اتبــاع اســلواکی‬ ‫نباشــند)‪ .‬هــر شــهرداری دارای یــک مجلــس یــا گــروه قانونگــذاری و یــک شــهردار‬ ‫اســت و شــهرداری هــای بزرگتــر دارای یــک شــورا نیــز هســتند‪.‬‬ ‫در اســلواکی حــدود ‪ 3000‬شــهرداری وجــود دارد‪ .‬ترکیــب‪ ،‬عملکــرد و اختیــارات‬ ‫شــهرداریها توســط قانــون شــهرداریها تنظیــم شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیریت مستقل حرفه ای‬ ‫دولــت برخــی از اختیــارات عمومــی را بــه نهادهــای حرفــه ای خودگــردان ســپرده‬ ‫اســت‪ ،‬ماننــد‪:‬‬ ‫کانــون وکال اســلواکی کــه بــا توجــه بــه قوانیــن حقوقــی ایــن کشــور‪ ،‬عضویــت‬ ‫بــرای کلیــه وکال در ایــن کانــون الزامــی اســت‪.‬‬ ‫اتــاق مشــاوران مالیاتــی ‪ ،‬مجموعـه ای اســت درمــورد مشــاوران مالیاتــی کــه در ایــن‬ ‫مجموعــه نیــز عضویت کلیــه مشــاوران مالیاتــی اجبــاری اســت‪.‬‬ ‫اتــاق کارکنــان مراقبــت هــای بهداشــتی‪ ،‬اتــاق دندانپزشــکان اســلواکی ‪ ،‬اتــاق‬ ‫داروســازان اســلواکی‪.‬‬ ‫اتــاق کارگــران فنــی پزشــکی ‪ ،‬اتــاق فیزیوتراپیســت اســلواکی ‪ ،‬اتــاق تکنســین های‬ ‫دندانپزشــکی اســلواکی ‪ ،‬اتــاق تکنســین هــای ارتوپــدی اســلواکی ‪،‬اتــاق روانشناســی‬ ‫اســلواکی ‪ ،‬اتــاق جراحــان اســلواکی‪ ،‬اتاق دامپزشــکان اســلواکی‪.‬‬ ‫دادگستری‬ ‫اتــاق هــا بــه طــور معمــول نســبت بــه اعضــای ان دارای درجــه خاصــی از اختیــارات‬ ‫انضباطــی ‪ ،‬اخالقــی و نظارتــی هســتند‪ .‬اکثــر تصمیمــات اعضــای ایــن اتاقهــا بــا قوانین‬ ‫اداری قابــل بررســی واجــرا اســت‪..‬‬ ‫قانــون اساســی اســلواکی‪ ،‬قــوه قضاییــه را بــه دو شــاخه تقســیم مــی کنــد‪:‬‬ ‫دادگاه قانــون اساســی و دادگاه هــای عمومــی‪ .‬از زمــان اصالحــات قانــون‬ ‫اساســی در ســال ‪ ، 2001‬دادگاه قانــون اساســی قــدرت از بیــن بــردن‬ ‫تصمیمــات دادگاههــای عمومــی (بــه دلیــل نقــض حقــوق و ازادیهــای‬ ‫اساســی) را دارد‪.‬‬ ‫دادگاه عمومی‬ ‫ســه دادگاه عمومــی وجــود دارد‪ :‬دادگاه هــای اســتانی ‪ ،‬دادگاه هــای منطقـه ای‬ ‫و دیــوان عالــی کشــور‪.‬‬ ‫بــه اســتثنای مــوارد اداری و پرونــده هــای مدنــی و جزایــی مشــخص شــده ‪،‬‬ ‫دادگاههــای اســتانی دادگاههــای درجــه یــک بــرای همــه پرونــده هــا هســتند‬ ‫و دادگاههــای منطقــه ای بــه عنــوان دادگاه تجدیــد نظــر عمــل می کننــد‪.‬‬ ‫دیــوان عالــی کشــور تجدیدنظــر در مــورد تصمیمــات در درجــه اول دادگاه های‬ ‫منطق ـه ای و تجدیــد نظــر در مــورد احــکام دادگاههــای منطقــه را بــر عهــده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ســه دادگاه منطقــه ای نظامــی و یــک دادگاه نظامــی باالتــر وجــود دارد ‪،‬‬ ‫همچنیــن یــک دادگاه ویــژه جنایــی ‪ ،‬یــک دادگاه درجــه یــک نیــز متناظــر بــا‬ ‫یــک دادگاه منطقــه ای وجــود دارد کــه رســیدگی بــه جرائــم جــدی (ماننــد‬ ‫فســاد مالــی) را انجــام مــی دهــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪22‬‬ ‫مصوبــات قانــون اساســی در ســال ‪ 2001‬شــورای قضایــی را معرفــی کــرد کــه‬ ‫وظیفــه تصمیمــات اساســی در مــورد قــوه قضاییــه را دارد ‪ ،‬ماننــد انتخــاب قضــات‬ ‫(انهــا توســط رئیــس جمهــور منصــوب مــی شــوند)‪ ،‬انتخــاب رئیــس دیــوان‬ ‫عالــی کشــور‪ ،‬ســازمان دادرســی انضباطــی علیــه قضــات و انتخــاب نماینــده قــوه‬ ‫قضاییــه در مباحــث مربــوط بــه بودجــه‪.‬‬ ‫هیــچ محاکمــه ای توســط هیئــت منصفــه صــورت نمــی گیــرد ‪ ،‬امــا افــراد متعهــد‬ ‫بــا حضــور قاضــی هیئــت هــای قضایــی در پرونــده هــای کیفــری در دادگاه هــای‬ ‫اســتانی (یعنــی جرائــم کمتــر جــدی) در اجــرای عدالــت شــرکت مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن افــراد توســط شــوراهای محلــی انتخــاب مــی شــوند‪ .‬ســه قاضــی کــه یکــی‬ ‫از انهــا ارشــد اســت در جلســه قضــاوت حضــور دارنــد و در وهلــه اول پرونده هــای‬ ‫غیــر تخصصــی را بررســی می کننــد‪ .‬هیئــت هــای اســتیناف و دیــوان عالــی‬ ‫کشــور فقــط از قضــات حرفــه ای تشــکیل شــده انــد‪.‬‬ ‫اســلواکی دارای سیســتم قضایــی شــغلی اســت‪ ،‬یعنــی بیشــتر قضات قبــل از ورود‬ ‫بــه دادگســتری تجربــه حرفــه ای دیگــری ندارنــد‪ .‬قضــات بــه پیشــنهاد شــورای‬ ‫قضایــی توســط رئیــس جمهــور بــرای ایــن ســمت منصــوب مــی شــوند و فقــط‬ ‫پــس از انجــام مراحــل انضباطــی توســط یــک هیئــت ویــژه اخــاق قضایــی ‪،‬‬ ‫متشــکل از قاضیــان ارشــد ‪ ،‬مــی تواننــد تاییــد شــوند‪.‬‬ ‫تصمیمــات دیــوان عالــی کشــور از ســال ‪ 2007‬بــه طــور سیســتماتیک در وب‬ ‫ســایت ان منتشــر مــی شــود‪ .‬برخــی از تصمیمــات دادگاههــای پایین تــر در‬ ‫سیســتم ‪ JASPI‬منتشــر مــی شــود‪.‬‬ ‫انواع قانونگذاری‬ ‫قانــون تصویــب شــده توســط مجلــس ممکــن اســت براســاس اکثریــت الزم‬ ‫بــرای تصویــب چنیــن قانونــی متمایــز شــود‪.‬‬ ‫اقدامــات قانــون اساســی بایــد بــا اکثریــت ســه پنجــم تمــام اعضــای پارلمــان‬ ‫(یعنــی ‪ 90‬عضــو پارلمــان) بــه تصویــب برســد‪.‬‬ ‫معاهــدات مهــم بیــن المللــی و همچنیــن اعمالــی کــه رئیــس جمهــور تحــت‬ ‫قــدرت وی بــه حالــت تعلیــق بازگردانــد ‪ ،‬بایــد بــا اکثریــت مطلــق تمــام اعضــای‬ ‫پارلمــان تصویــب شــود‪.‬‬ ‫اقدامــات معمولــی بایــد بــا اکثریتــی از اعضــای پارلمــان کــه در ایــن جلســه‬ ‫حضــور دارنــد ‪ ،‬اتخــاذ شــود‪ .‬پارلمــان وقتــی اکثریــت ســاده ای از همــه اعضــا‬ ‫حضــور داشــته باشــد ‪ ،‬تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫قوانیــن ادارات دولتــی‪ ،‬توســط دولــت ‪ ،‬وزارتخانــه هــای مختلــف یــا ســایر‬ ‫ارگانهــای دولتــی یــا واحدهــای خودمختــاری تصویــب مــی شــود‪.‬‬ ‫اقدامــات قانــون اساســی باالتریــن مرجــع قانونــی اســت‪ .‬اصالحــات در قانــون‬ ‫اساســی بــه طــور رســمی در قالــب اقدامــات قانــون اساســی تصویــب می شــوند‪.‬‬ ‫در مــورد معاهــدات بیــن المللــی ‪ ،‬قانــون اساســی مهمتریــن نــوع معاهــدات بیــن المللــی‬ ‫(یعنــی معاهــدات مربــوط بــه حقــوق بشــر) را مشــخص مــی کنــد‪ .‬ایــن معاهــدات بیــن‬ ‫المللــی ‪ ،‬پــس از تصویــب و ابــاغ بــه روشــی کــه توســط قانــون تعییــن شــده اســت از تقدم‬ ‫اعمــال مجلــس برخــوردار مــی شــوند‪ .‬ایــن بــدان معناســت کــه در صــورت تعــارض ‪ ،‬پیمــان‬ ‫بیــن المللــی غالــب اســت و اگــر مغایــر بــا یــک معاهــده بیــن المللــی باشــد ‪ ،‬دادگاه قانــون‬ ‫اساســی ممکــن اســت یــک عمــل را لغــو کنــد‪ .‬یکــی از مهمتریــن معاهــدات بیــن المللــی کــه‬ ‫در ایــن کشــور تصویــب شــد‪ ،‬کنوانســیون شــورای اروپــا بــرای حمایــت از حقــوق بشــر و‬ ‫ازادی هــای اساســی اســت‪.‬‬ ‫روند قانونی تصویب یک قانون‬ ‫پیــش نویــس قوانیــن ممکــن اســت توســط کمیتــه هــای مجلــس ‪ ،‬اعضــای پارلمــان یــا‬ ‫دولــت معرفــی شــود‪ .‬در عمــل بیشــتر قوانیــن پیچیــده توســط دولــت پیشــنهاد و ســپس در‬ ‫مجلــس مــورد بحــث قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه ذکــر شــد ‪ ،‬تصویــب یــک قانــون بــه اکثریــت ســاده ای از اعضــای حاضــر‬ ‫پارلمــان نیــاز دارد‪ .‬ایــن قانــون تصویــب شــده توســط رئیــس پارلمــان ‪ ،‬نخســت وزیــر و‬ ‫رئیــس جمهــور امضــا مــی شــود‪ .‬در صورتــی کــه رئیــس جمهــور از امضــای ان امتنــاع ورزد‬ ‫و ان را وتــو کنــد و بــه پارلمــان بازگردانــد ‪ ،‬پارلمــان ممکــن اســت بــا اکثریــت مطلــق تمــام‬ ‫اعضــای ایــن حــق وتــو را رد کنــد و حتــی بــدون امضــای رئیــس جمهــور قانــون تصویــب‬ ‫گــردد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪23‬‬ ‫براتیسالوا پایتخت اسلواکی‬ ‫میالد محمد هاشم‬ ‫براتیســاوا پایتخــت اســلواکی بــا جمعیتــی حــدود پانصدهــزار نفــر‪ ،‬یکــی‬ ‫از کوچکتریــن پایتخت هــای اروپایــی اســت امــا بزرگتریــن شــهر ایــن‬ ‫کشــور اســت‪ .‬براتیســاوا در جنــوب غربــی اســلواکی قــرار دارد و رود‬ ‫دانــوب از مرکــز شــهر می گــذرد‪ .‬ایــن شــهر را می تــوان تنهــا پایتختــی‬ ‫در جهــان دانســت کــه در مجــاورت و هــم مــرز بــا دو کشــور دیگــر اســت‪.‬‬ ‫براتیســاوا بــا مجارســتان و اتریــش هــم مــرز اســت و ایــن مجــاورت بــه‬ ‫نوعــی در تاریــخ ایــن شــهر ریشــه دارد‪ .‬براتیســاوا در تاریــخ خــود جزئــی‬ ‫از امپراتــوری اتریــش‪ -‬مجارســتان بــوده اســت‪.‬‬ ‫تاریــخ شــهر بــه شــدت تحــت تاثیــر اقــوام و مذاهــب مختلــف قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ ،‬اقوامــی در اروپــا ماننــد اتریشــی هــا‪ ،‬کــروات هــا‪ ،‬چــک هــا‪،‬‬ ‫المانی هــا‪ ،‬مجارهــا‪ ،‬یهــودی هــا‪ ،‬صــرب هــا و اســلواکی هــا‪ .‬ایــن شــهر‬ ‫مرکــز اداری پادشــاهی مجارســتان در ســالهای ‪ 1783-1536‬بــود و بســیاری‬ ‫از شــخصیت هــای تاریخــی اســلواکی‪ ،‬مجارســتانی و المانــی در ایــن شــهر‬ ‫اقامــت داشــته اســت‪.‬‬ ‫براتیســاوا مرکــز سیاســی‪ ،‬فرهنگــی و اقتصــادی اســلواکی اســت‪ .‬این شــهر‬ ‫مرکــز اســتقرار رئیــس جمهــورو مجلــس بــوده و دارای چندیــن دانشــگاه و‬ ‫بســیاری از مــوزه هــا‪ ،‬تئاتــر هــا‪ ،‬گالــری هــا و دیگــر موسســات فرهنگــی و‬ ‫اموزشــی اســت‪ .‬بســیاری از موسســات مالــی بــزرگ اســلواکی دارای دفاتــر‬ ‫مرکــزی هســتند‪.‬‬ ‫مالیــات کــم و ســرعت اینترنــت بــاال از مهمتریــن ویژگی هــای شــناخته‬ ‫شــده ایــن شــهر در اروپــا اســت‪ .‬در ســال ‪ 2017‬براتیســاوا بــه عنــوان‬ ‫ســومین شــهر ثروتمنــد اروپــا پــس از هامبــورگ و شــهر لوکزامبــورگ رتبــه‬ ‫بنــدی شــد‪ .‬تولیــد ناخالــص ملــی بــاالی ایــن شــهر یکــی از دالیــل بــه‬ ‫دســت اوردن ایــن رتبــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫تاریــخ قــرن نوزدهــم شــهر بــه شــدت تحــت تاثیــر رویدادهــای مهــم اروپــا‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬صلــح بیــن اتریــش و فرانســه در ایــن شــهر کــه در ان زمــان‬ ‫بــه نــام پرشــبورگ معــروف بــود در ســال ‪ 1805‬امضــا شــد‪ .‬قلعــه ‪Theben‬‬ ‫معــروف توســط نیروهــای فرانســوی ناپلئــون در طــی حملــه بــه ‪1809‬‬ ‫ویــران شــد‪ .‬در ســال ‪ ،1825‬انجمــن ملــی امــوزش مجارســتانی (اکادمــی‬ ‫علــوم مجارســتان در حــال حاضــر) در ایــن شــهر تاســیس شــد‪ .‬در ســال‬ ‫‪ 1843‬مجــاری زبــان رســمی در قانونگــذاری‪ ،‬اداره عمومــی و اموزش توســط‬ ‫حکومــت در شــهر اعــام شــد‪.‬‬ ‫تــا ســال ‪ 1848‬شــهر در اختیــار مجارهــا بــود و از ایــن ســال بــه بعــد تحــت‬ ‫حاکمیــت اتریــش قــرار گرفت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر در ســال ‪ 1919‬بــه نــام امــروزی خــود نامیــده شــد‪ .‬تــا ان زمــان‪،‬‬ ‫بیشــتر ان بــه زبــان انگلیســی بــه نــام المانــی‪ ،‬باتوجــه بــه تاثیــر و حضــور‬ ‫اتریشــی ها در ایــن شــهر و زبــان المانــی فراگیــر در ان ســال ها بــه‬ ‫پرشــبورگ شــناخته مــی شــد‪.‬‬ ‫پرشــبورگ بــه معنــای ســکونتگاه قــرون وســطایی معنــی شــده اســت کــه‬ ‫گویــا از نــام قلع ـه ای در ایــن مــکان گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫امــا نــام براتیســاوا‪ ،‬توســط بعضــی از اســاتید تاریــخ و ادبیــات اســلوونی‬ ‫پیشــنهاد شــد و در نهایــت در مــاه مــارس ‪ 1919‬بــه رســمیت شــناخته شــد‪.‬‬ ‫براتیســاوا در منطقــه معتــدل اروپــا بــه لحــاظ اب و هــوا واقــع اســت میانگیــن دمــای ایــن شــهر در طــول ســال حــدود ‪ 10.5‬درجــه ســانتی گــراد اســت‪ .‬در گرمتریــن‬ ‫مــاه دمــا بــه ‪ 21‬درجــه ســانتی گــراد و در ســردترین مــاه ســال دمــا بــه منفــی یــک درجــه ســانتیگراد می رســد‪.‬‬ ‫بــارش در تمــام طــول ســال بــه طــور مســاوی وجــود دارد‪ .‬بیــن تابســتان هــای گــرم و زمســتان هــای ســرد شــهر اختــاف دمــای هــوا دارای نوســان زیــادی اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر در یکــی از گــرم تریــن و خشــک تریــن بخش هــای اســلواکی قــرار دارد‪.‬‬ ‫موقعیت جغرافیایی براتیسالوا در اروپای مرکزی به مدت طوالنی از ان یک تقاطع حیاتی برای ترافیک تجاری بین المللی ساخته است‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪24‬‬ ‫شــهر براتیســاوا‪ ،‬پایتخــت کشــور اســلوواکی بــوده و در جنــوب غربــی اســلواکی در دو‬ ‫کرانـهٔ رود دانــوب و نیــز کرانـهٔ شــرقی رودخانـهٔ مــوراوا قــرار گرفتــه اســت‪ .‬جمعیــت ایــن‬ ‫شــهر حــدود ‪ ۴۶۰‬هــزار نفــر اســت‪ .‬نــام شــهر براتیســاوا در زمــان هــای دور پرشــبورگ‬ ‫بــوده اســت‪ .‬ایــن شــهر بــه تازگــی در بیــن مســیرهای گردشــگری اروپــا شــروع بــه کســب‬ ‫شــهرت کــرده اســت و بــرای ان دســته افــرادی کــه از جمعیــت کمتــر و قیمت هــای ارزان تــر‬ ‫لــذت می برنــد‪ ،‬گزینــه بســیار مناســبی بــرای ســفر هســت‪ .‬براتیســاوا بــه لحــاظ تاریخــی‬ ‫شــهرت فراوانــی در اروپــا دارد امــا شــهر بــه انــدازه نــام خــود شــناخته نشــده و قســمت‬ ‫اعظمــی از ان بکــر بــوده و کمتــر از ان بازدیــد شــده اســت‪ .‬شــهر براتیســاوا دارای اب‬ ‫و هوایــی نســبتاً خشــک‪ ،‬بــا گســتره متنوعــی از دماهــا در تابســتان و زمســتان بــوده کــه‬ ‫ایــن شــهر را تبدیــل بــه یــک مقصــد عالــی گردشــگری بــا مناظــر دیدنــی و فعالیت هــای‬ ‫گوناگــون می کنــد‪ .‬بازارهــا و نمایشــگاه های بهــاره‪ ،‬جشــنواره های تابســتانی‪ ،‬بازارهــای‬ ‫کریســمس‪ ،‬کروزهــای رودخانــه در کل ســال‪ ،‬اســکی و پاتینــاژ در زمســتان‪ ،‬برخــی از‬ ‫تفریحــات و گردش هــای متعــددی هســتند کــه ایــن شــهر بــرای بازدیدکنندگانــش فراهــم‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫در شــهر براتیســاو معمــاری هــای زیبا‪،‬‬ ‫غذاهــای متنــوع و لذیــذ و همچنیــن‬ ‫مردمــان خونگــرم و مهربانــش همگــی‬ ‫در کنــار هــم توانســته انــد بهتریــن‬ ‫ســرمایه هــای ایــن شــهر بــرای جــذب‬ ‫گردشــگر بــه ســمت کشــور اســلوواکی‬ ‫شــده انــد‪ .‬اگــر بــه ایــن شــهر رفتیــد‬ ‫قلعــه براتیســاوا را حتمــا بازدیــد‬ ‫کنیــد‪ .‬در ادامــه بــه مناطــق دیدنــی‬ ‫شــهر براتیســاوا و از جملــه ایــن قلعــه‬ ‫دیدنــی بیشــتر پرداختــه شــده اســت‪.‬‬ ‫حمــل و نقــل عمومــی در براتیســاوا توســط شــهرداری مدیریــت می شــود‪ .‬سیســتم حمــل و نقــل عمومــی شــامل اتوبــوس هــا و ترامواســت‪ .‬می تــوان‬ ‫یکــی از امتیــازات ایــن شــهر را گســترش سیســتم حمــل و نقــل در سراســر شــهر و حتــی خــارج از شــهر و کشــور دانســت‪.‬‬ ‫بزرگراه هــای شــهر نیــز دسترســی مســتقیم بــه جمهــوری چــک‪ ،‬بوداپســت در مجارســتان‪ ،‬نقــاط دیگــر اســلواکی را فراهــم مــی کنــد‪ .‬بزرگــراه ‪ A6‬میــان‬ ‫براتیســاوا و ویــن در نوامبــر ‪ 2007‬افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫شــهر براتیســاوا ثروتمندتریــن و مرفــه تریــن منطقــه از لحــاظ اقتصــادی در اســلواکی اســت‪ .‬بــا وجــود اینکــه شــهر کوچکــی اســت وبــا داشــتن کمتریــن جمعیــت از هشــت‬ ‫مناطــق دیگــر اســلواکی‪ ،‬حــدود ‪ 26‬درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی اســلواکی مربــوط بــه براتیســاوا اســت‪ .‬تولیــد ناخالصــی داخلــی ‪ GDP‬و درامــد ســرانه (‪ )PPP‬بــه ارزش‬ ‫‪ € 41.800‬در ســال ‪ 2009‬میــادی کــه ‪ 178‬درصــد از متوســط​​اتحادیــه اروپــا باالتــر بــود و در نتیجــه پنجمیــن پایتخــت اتحادیــه اروپــا از ایــن لحــاظ لقــب گرفــت‪ .‬ســال‬ ‫‪ 2009‬نقطــه عطفــی در اقتصــاد براتیســاوا بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪25‬‬ ‫علی بخشی‬ ‫مناطقدیدنیشهربراتیسالوا‬ ‫قلعهبراتیسالوا‬ ‫قلعــه براتیســاوا بــر بــاالی تپ ـه ای مشــرف بــه شــهر واقــع شــده اســت‪ .‬در‬ ‫همیــن مــکان از قــرن ‪ ۹‬میــادی قلع ـه ای وجــود داشــت کــه در ســال ‪۱۸۸۱‬‬ ‫بــه علــت اتــش ســوزی بــه ویران ـه ای بــدل شــد و تــا اواســط دهــه ‪۱۹۰۰‬‬ ‫هــم بازســازی نشــد‪ .‬ظاهــر بیرون ـی ان شــبیه بــه میــزی برعکــس بــا چهــار‬ ‫بــرج کــه شــبیه بــه پایه هــای ان هســتند شــده اســت‪ .‬بــر خــاف نمــای‬ ‫بیرونــی خســته کننــده و یکنواختــش‪ ،‬موزه هــای داخلــی ان و نمــای ‪۳۶۰‬‬ ‫درجــه از بــاالی شــهر‪ ،‬بــرای بازدیــد بســیار ارزشــمند هســتند‪.‬‬ ‫اتاق هــای متعــدد مــوزه تاریــخ و مــوزه ملــی بســیار گران بهــا می باشــند‪.‬‬ ‫بخــش بزرگــی از ان وقــف هنــر شــده و دارای مجموعــه ای از حــدود ‪۳۵۰۰‬‬ ‫نقاشــی‪ ،‬مجســمه و نســخ چاپــی از هنرمنــدان داخلــی و خارجــی اســت‪ .‬هنــر‬ ‫مذهبــی در یــک اتــاق و نقاشــی پرتــره درباریــان ماننــد «ماریــا تــرزا» و‬ ‫«ماریــا انتوانــت» در اتاقــی دیگــر بــه چشــم می خورنــد‪ .‬ســایر اتاق هــا هــم‬ ‫بــا ظــروف شیشــه ای اســلواکی‪ ،‬مبلمــان چوبــی منبــت کاری شــده‪ ،‬ســاعت‪،‬‬ ‫اســلحه‪ ،‬کاله خــود و زره پــر شــده اند‪ .‬نمایــش فوق العــاده ای از نقــره جــات‬ ‫شــامل کاســه‪ ،‬بشــقاب و ســایر لــوازم اشــپزخانه متعلــق بــه قــرون ‪ ۱۷‬تــا ‪۱۹‬‬ ‫نیــز در اینجــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫کلیسایجامعسنتمارتین‬ ‫کلیســای جامــع ســنت مارتیــن‪ ،‬برتریــن ســازه ی گوتیکــی براتیســاوا محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ایــن کلیســا در قــرن ‪ ۱۳‬میــادی و بــه ســبک رومانســک ســاخته شــد و در قــرن ‪ ۱۴‬بــا‬ ‫ســه راهــرو و گنبــدی گوتیکــی تغییــر چهــره یافــت‪ .‬کلیســای جدیــد ســنت مارتیــن در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۵۲‬پی ریــزی شــد و در قــرون بعــد‪ ،‬تحــت بازســازی های طوالنــی متعــددی‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬در قــرن ‪ ۱۶‬اینجــا تبدیــل بــه کلیســای تــاج گــذاری پادشــاهان مجارســتانی‬ ‫شــد و ‪ ۱۹‬امپراتــور مجارســتانی (شــامل ماریــا تــرزا) در اینجــا تاج گــذاری کــرد‪.‬‬ ‫مشــهورترین اثــر هنــری ایــن کلیســا‪ ،‬مجســمه ای قــرن هجدهمــی از ســنت مارتیــن‬ ‫و گدایــی اســت کــه توســط مجســمه ســاز اتریشــی باروکــی معــروف‪« ،‬رافائــل دونــر»‬ ‫ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫در پشــت کلیســا‪ ،‬بالکنــی وجــود دارد کــه پادشــاه می توانســته در زمــان اجــرای مراســم‬ ‫مذهبــی باالتــر از حضــار بنشــیند‪ .‬یکــی از همســایگان کوچــک امــا قابــل توجــه کلیســای‬ ‫جامــع‪ ،‬یادمانــی بــرای کنیســه ای اســت کــه بــرای قرن هــا در مجــاورت اینجــا قــرار‬ ‫داشــت و دولــت کمونیســت حوالــی ســال ‪ ۱۹۷۰‬ان را بــرای ســاختن پلــی جدیــد تخریــب‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫کاخ پریمات‬ ‫ایــن کاخ کــه در ســال ‪ ۱۷۷۸‬ســاخته شــده و در مرکــز براتیســاوای قدیــم قــرار دارد‪،‬‬ ‫بــه عنــوان یکــی از زیباتریــن ســاختمان های ایــن شــهر شــناخته می شــود‪ .‬رنــگ‬ ‫صورتــی کمرنــگ و ســفید نمــای خارجــی ان بــا مجســمه های مرمریــن بــاالی بنــا و‬ ‫یــک کاله اهنیــن کاردینــال تکمیــل شــده اســت‪ .‬ایــن کاله نمــادی از اســقف اعظــم‬ ‫بــرای افــرادی اســت کــه ایــن کاخ برایشــان ســاخته شــده و تمــام کاردینال هایــی که‬ ‫طــی ســالیان مختلــف در اینجــا زندگــی می کرده انــد‪ .‬ایــن کاخ پــر از نقاشــی های‬ ‫رنــگ روغنــی از خانــدان ســلطنتی هاپســبورگ‪ ،‬شــامل اثــری از تاج گــذاری مــاری‬ ‫تــرز از ســال ‪ ۱۷۴۲‬اســت‪ .‬لوســترهای بــزرگ کریســتالی و درخشــان و دیوارهایــی‬ ‫کــه بــا پرده هــای منقــوش انگلیســی از قــرن ‪ ۱۷‬تزئیــن شــده اند بســیار توجــه‬ ‫بیننــده را بــه خــود جلــب می کننــد‪.‬‬ ‫به این کاخ در بخش معماری کشور اسلواکی بیشتر خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪26‬‬ ‫کلیسایابیبراتیسالوا‬ ‫ایــن بنــا یکــی از زیباتریــن شــاهکارهای ســبک معمــاری ارنــوو در جهــان‬ ‫اســت‪« .‬کلیســای ســنت الیزابــت» یــا کلیســای کوچــک ابــی‪ ،‬در بیــن‬ ‫ســال های ‪ ۱۹۱۳-۱۹۰۷‬ســاخته شــد و همچنیــن یــک دبیرســتان و یــک‬ ‫خانــه بــرای کشــیش دارد‪ .‬ایــن کلیســا یــک راهــروی اصلــی و برجــی‬ ‫اســتوانه ای دارد و طراحــی خارجــی ان بــه ســبک ارنــووی مجارســتانی‬ ‫بــوده و بــا کاشــی های ماجولیــکای ابــی درخشــان و زیبــا تزئیــن شــده‬ ‫اســت‪ .‬ماجولیــکا نوعــی کاشــی بومــی اســلواکی‪ ،‬ســاخته شــده در شــهر‬ ‫مــودرا در غــرب ایــن کشــور اســت کــه در تزئینــات ســقف هــم بــه چشــم‬ ‫می خــورد‪ .‬ایــن کلیســا در خیابــان بِزروتــووا (‪ )Bezrucova‬در فاصلــه‬ ‫اندکــی از میــدان اصلــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫کاخسفید اسلواکی‬ ‫کاخ گراســالکوویچ (کاخ ســفید) کــه امــروزه خانــه رئیــس جمهــور بــه شــمار‬ ‫می ایــد‪ ،‬زمانــی محــل اجتماعــات اعضــای اشــرافیت اتریشی‪-‬مجارســتانی و‬ ‫هاپســبورگ بــود‪ .‬ایــن کاخ در دهه ‪ ۱۷۶۰‬توســط «کنــت انتون گراســالکوویچ»‪،‬‬ ‫رئیــس مجلــس ســلطنتی مجارســتان و مشــاور ماریــا تــرزا ســاخته شــد‪ .‬گفتــه‬ ‫می شــود مختــرع معــروف‪« ،‬ولفگانــگ فــون کِمپلِــن» بســیاری از اختراعاتــش‪،‬‬ ‫شــامل ماشــین ســخنگو را در اتاق هــای تشــریفاتی ایــن کاخ بــه نمایــش‬ ‫گذاشــت‪ .‬ایــن کاخ بــه صــورت شــبانه روزی تحــت محافظــت بــوده و در‬ ‫باغــی بــزرگ واقــع شــده کــه ورود بــه ان بــرای عمــوم حتــی در زمــان حضــور‬ ‫رئیــس جمهــور ازاد اســت‪ .‬ایــن بنــا در میــدان هــودزا (‪ )Hodza‬قــرار دارد‪.‬‬ ‫زیبایــی ان بــه ویــژه در زمــان کریســمس کــه تمــام ان بــا نورپــردازی تزئیــن‬ ‫می شــود بســیار دیدنــی اســت‪.‬‬ ‫قلعه ِدوین‬ ‫قلعــه دویــن در بــاالی تقاطــع رودخانه هــای دانــوب و مــوراوا‪ ،‬یکــی از ســه‬ ‫قدیمی تریــن قلعــه تاریخــی ثبــت شــده در اســلواکی بــه حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫دهکــده دویــن امــروزه بخشــی از براتیســاوا شــده اســت‪ .‬قدیمی تریــن اثــار‬ ‫حضــور ســاکنین ایــن منطقــه بــه قــرن ‪ ۵‬قبــل از میــاد بازمی گــردد‪ .‬بــه لطــف‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی ســودمند‪ ،‬ایــن قلعــه امــکان کنتــرل مهم تریــن مســیرهای‬ ‫تجــاری دانــوب و بخشــی از جــاده کهربــا (‪ )Amber Road‬را داشــته اســت‪.‬‬ ‫ایــن قلعــه نقــش مهمــی بــه عنــوان دژ مــرزی در اســتحکامات لی ِمــس رومانــوس‬ ‫در برابــر دشــمنان‪ ،‬در زمــان امپراتــوری روم و بــه عنــوان پایــگاه نظامــی و‬ ‫مرکــز تجــاری در زمــان امپراتــوری موراویــان اولیــن دولــت اســاوی را داشــت‪.‬‬ ‫ایــن دژ در قــرون ‪ ۱۳‬تــا ‪ ۱۶‬دســتخوش تغییــرات زیــادی شــده و در نهایــت در‬ ‫ســال ‪ ۱۸۰۹‬توســط ارتــش ناپلئــون نابــود شــد‪ .‬قلعــه دویــن از ‪ ۱۹۶۱‬یادمانــی‬ ‫فرهنگــی ملــی محســوب شــده و امــروزه بــه عنــوان مــوزه از ان بهــره بــرداری‬ ‫می شــود‪ .‬قلعــه میانــی بــرای نمایشــگاه های فصلــی مرتبــط بــه تاریــخ قلعــه‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‬ ‫تاالر شهر قدیمی‬ ‫ایــن تــاالر در قــرن ‪ ۱۵‬میــادی بــا متصــل کــردن بســیاری از خانه هــای‬ ‫شهرنشــینان قــد برافراشــته و ســپس تحــت بازســازی های متعــددی طــی‬ ‫چنــد قــرن قــرار گرفــت‪ .‬بعــد از زمین لــرزه ی ســال ‪ ،۱۵۹۹‬ایــن بنــا بــه‬ ‫ســبک رنسانســی بازســازی شــد‪ ،‬در حالــی کــه بــرج ان بــه ســبک معمــاری‬ ‫بــاروک در قــرن ‪ ۱۸‬تغییــر چهــره داد‪ .‬بــرج ایــن بنــا‪ ،‬از طبیعتــی دفاعــی‬ ‫برخــوردار بــوده اســت‪ .‬در ســمت چــپ پنجــره باروکــی‪ ،‬یــک تــوپ جنگــی‬ ‫محافظــت شــده وجــود دارد کــه بــرای یادبــود زمــان حمــات ناپلئــون در‬ ‫ســال ‪ ۱۸۰۹‬در انجــا قــرار داده شــده اســت‪ .‬در گوشـه ی بــرج‪ ،‬مجســمه ای از‬ ‫«مدونــا» متعلــق بــه ســال ‪ ۱۶۷۶‬بــه چشــم می خــورد‪ .‬در گذشــته تصمیمــات‬ ‫مجلــس‪ ،‬احــکام دربــار و دســتورات شــورای شــهر‪ ،‬از بالکــن ایــن بــرج‬ ‫اطــاع رســانی می شــده اند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪27‬‬ ‫هستهتاریخیشهر‬ ‫از دیدینهــای براتیســاوا میتــوان بــه هســته تاریخــی شــهر اشــاره کــرد‪ .‬در‬ ‫ایــن هســته تاریخــی متمرکــز و فشــرده میتــوان بــا کنجــکاوی فــراوان در‬ ‫کوچــه هــای روشــن و ســرزنده و میــدان هــای دیدنــی ان قــدم زد‪.‬‬ ‫در مرکــز تاریخــی شــهر دیدنیهــای بســیاری ماننــد‪ :‬فــواره هــای ظریــف‬ ‫و کوچــک‪ ،‬اماکنــی بــا معمــاری باروکــی‪ ،‬یادبودهــای کوچــک و عجیــب و‬ ‫لوحه هایــی شــامل تصاویــر تاریخــی و باســتانی وجــود دارنــد‪ ،‬کــه تماشــای‬ ‫انهــا خالــی از لطــف نیســت‪.‬‬ ‫برخــی از مــکان هــا دارای اهمیــت تاریخــی هســتند‪ ،‬ماننــد ســاختمان‬ ‫کتابخانــه دانشــگاه براتیســاوا‪ ،‬کــه یــک ســاختمان قدیمــی دولتــی اســت کــه‬ ‫از دوره اصالحــات مجارســتان‪ ،‬زمانــی کــه بردگــی در قــرن نوزدهــم میــادی‬ ‫در قلمــروی پادشــاهی منســوخ شــد‪ ،‬باقــی مانــده اســت‪ .‬تعــداد زیــادی کافــه‪،‬‬ ‫فروشــگاه هــای صنایــع دســتی و بســتنی فروشــی هــای ژالتــوی ایتالیایــی در‬ ‫بافــت قدیمــی شــهر بــرای ارائــه خدمــات بــه توریســت هــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫خیابان مایکل‬ ‫خیابــان میکایــل از معروف تریــن مکان هــای دیدنــی براتیســاوا بــا‬ ‫میکالســکا اولیتــا‬ ‫ردیــف مغازه هــا و رســتوران هاســت‪ .‬در زمــان تابســتان‪،‬‬ ‫ْ‬ ‫(‪ )Michalska Ulica‬پــر از جمعیــت گردشــگران‪ ،‬گروه هــای موســیقی‬ ‫خیابانــی و مردمــی اســت کــه از شــب های خنــک اســلواکی لــذت می برنــد‪.‬‬ ‫بســیاری از خانه هــای ایــن خیابــان متعلــق بــه قــرن ‪ ۱۸‬بــوده و جنگ هــای‬ ‫زیــاد‪ ،‬اشــغالگری ها و قوانیــن کمونیســتی مبنــی بــر فروریختــن ســاختمان های‬ ‫قدیمــی و تاریخــی را پشــت ســر گذاشــته اند‪.‬‬ ‫در صفحــه بعــد بــه طــور مفصــل تــر بــه دروازه ســنت مایــکل خواهیــم‬ ‫پرداخــت‪.‬‬ ‫نُوی ُمست (برج جدید)‬ ‫اگــر می خواهیــد نماهــای شــگفت انگیزتــری از براتیســاوا و قلعـه اش داشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬بــاال رفتــن از ایــن پــل‪ ،‬در حومــه پایتخــت اســلواکی را پیشــنهاد‬ ‫ـایی‬ ‫می کنیــم‪ .‬ایــن پــل در ‪ ۱۹۷۱‬کامــل و بازگشــایی شــد‪ .‬برخــاف غول اسـ ِ‬ ‫اکثــر ســازه های معمــاری کمونیســتی اســلواکی‪ ،‬ایــن پــل و برجــش امیــزه ای‬ ‫از معمــاری قــرون گذشــته براتیســاوا هســتند‪ .‬ایــن پــل در ‪ ۳۰۰‬متــری بــاالی‬ ‫دانــوب قــرار دارد‪ .‬بــرای پیــاده روی بــه ســمت ایــن پــل مســیری تعبیــه شــده‬ ‫و بــرای بــاال رفتــن از بــرج و تماشــای نماهــای فوق العــاده می توانیــد از‬ ‫اسانســور اســتفاده کنیــد‪ .‬در بــاالی بــرج رســتوران معــروف و گران قیمــت‬ ‫‪ UFO‬قــرار دارد کــه اگــر مایــل بــه صــرف غــذا در ان هســتید بایــد از قبــل‬ ‫میزتــان را رزرو کنیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪28‬‬ ‫میدانویزدوسالوو‬ ‫میــدان هویزدوســاو (‹میــدان هویزدوســاو›) یــک میــدان شــهری در‬ ‫براتیســاوا اســت‪ .‬در شــهر قدیمــی ‪ ،‬بیــن پــل جدیــد و تئاتــر ملــی اســلواکی‬ ‫واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن میــدان بــه نــام پــاول اورزاقــق هویزدوســاو‬ ‫نامگــذاری شــده اســت‪ .‬ایــن میــدان ‪ 1000‬ســال در پادشــاهی مجارســتان‬ ‫وجــود داشــته اســت‪.‬‬ ‫قابــل توجــه تریــن ســاختمان هــا ‪ Cathédrale Notre Dame Cloister‬و‬ ‫تئاتــر ملــی اســلواکی اســت کــه مــی تــوان در قســمت شــرقی ان یافــت‪ .‬پیش‬ ‫از ایــن ‪ ،‬مهمتریــن اشــراف دختــران خــود را بــرای یادگیــری در ایــن شــبدر‬ ‫فرســتادند ‪ ،‬مث ـ ً‬ ‫ا پلفــی ‪ ،‬فرقــچ ‪ ،‬هــراچ و لیشتنشــتاین‪.‬‬ ‫در هفدهــم مــارس ســال ‪ ، 1848‬رهبــر ملــی مجارســتان ‪ ،‬الژوس کوســوت ‪ ،‬از‬ ‫هتــل زولدافــا بــه جمــع مــردم اعــزام شــد زیــرا فردینانــد پنجــم روز گذشــته‬ ‫قوانیــن مــارس را در کاخ پریمــا امضــا کــرد‪.‬‬ ‫اولیــن ســالن تمریــن مدرســه شمشــیربازی مجارســتان در انجــا بــود‪ .‬الژوس‬ ‫کســوت ‪ ،‬فرانتــس جــوزف ‪ ،‬البــرت انیشــتین و الفــرد نوبــل در این هتــل اقامت‬ ‫داشــتند‪ .‬ایــن هتــل مــکان هتــل امــروز کارکلتــون بــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1911‬مجســمه ‪ Sándor Petofi‬مقابــل تئاتــر ملــی اســلواکی‬ ‫ســاخته شــد‪ .‬پــس از اشــغال ارتــش چکســلواکی در ســال ‪ ، 1918‬ایــن شــهر‬ ‫بــا پویــا مــورد حملــه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن میــدان در اواخــر قرن بیســتم بازســازی اساســی شــد‪ .‬قبــل از بازســازی‪،‬‬ ‫شــبیه پــارک شــهری کوچــک‪ d‬بــود‪ .‬اکنــون بــه نظــر مــی رســد یــک تفرجگاه‬ ‫شــهری است‪.‬‬ ‫در ‪ 24‬فوریــه ‪ ، 2005‬جــورج دبلیــو بــوش ‪ ،‬رئیــس جمهــور امریــکا در ســفر‬ ‫خــود بــه براتیســاوا بــرای اجــاس اســلواک ‪ 2005‬بــا رئیــس جمهور روســیه‬ ‫والدیمیــر پوتیــن ســخنرانی عمومــی کــرد‪.‬‬ ‫دروازه لورنس‬ ‫لورینــت گیــت یــک دروازه قــرون وســطایی در شــهر قدیمــی تاریخــی‬ ‫براتیســاوا ‪ ،‬پایتخــت اســلواکی بــود‪ .‬ایــن بنــا در قرن ‪ 13‬ســاخته شــده‬ ‫و بــه دســتور امپراتــور ماریــا تــرزا از اتریــش در قــرن ‪ 18‬همــراه بــا‬ ‫بیشــتر دیوارهــای شــهر تخریــب شــد ‪ ،‬زیــرا دیوارهــای داخلــی رشــد‬ ‫شــهر را محــدود مــی کــرد‪.‬‬ ‫برخــاف دروازه مایــکل ‪ ،‬تنهــا دروازه شــهر قــرون وســطایی کــه هنــوز‬ ‫در براتیســاوا ایســتاده اســت ‪ ،‬لورنــس اســت‪ .‬ایــن دروازه حــاوی بــرج‬ ‫بلنــد نبــود‪ .‬در عــوض ‪ ،‬یــک ســازه عظیــم مربــع شــکل بــا یــک تونــل‬ ‫طوالنــی در طبقــه همکــف بــود‪ .‬در جلــوی ان یــک خنــدق اب وجــود‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫دروازه لورنــس بــه همــراه قدیمــی تریــن قســمت هــای دیوارهــای شــهر‬ ‫در نیمــه دوم قــرن ‪ 13‬ســاخته شــد‪ .‬در بیشــتر تاریــخ خــود ‪ ،‬براتیســاوا‬ ‫بــه عنــوان ‪ Pressburg‬یــا ‪ Pozsony‬شــناخته مــی شــد‪ .‬ایــن دروازه بــه طــور‬ ‫مــداوم طــی قــرن هــا بازســازی و اصــاح شــده اســت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نــام ان از کلیســای کوچکــی گرفتــه شــده اســت کــه مســتقیما روبــروی‬ ‫ان علــم شــده اســت‪( .‬کــه بعــدا ً در نیمــه اول قــرن شــانزدهم تخریــب‬ ‫شــد‪).‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪29‬‬ ‫کلیسایسنتجان‬ ‫کلیســای ترینیتــی‪ ،‬کلیســای ســنت جــان ماتــا و ســنت فلیکــس والیــز‪،‬‬ ‫کلیســایی بــه ســبک بــاروک در بخــش قدیمــی شــهر براتیســاوا ‪ ،‬در میــدان‬ ‫ژوپــن اســت‪.‬‬ ‫ایــن کلیســا در محــل کلیســای قدیمــی تــری بــه همیــن نــام ســاخته شــده‬ ‫اســت‪ .‬کلیســای ســنت مایــکل در ســال ‪ 1529‬میــادی همــراه بــا شــهرک‬ ‫ســنت مایــکل در طــول جنگهــای عثمانــی تخریــب شــد ان هــم بــه دلیــل‬ ‫تســلط و دیــد بهتــر بــر شــهر هنــگام حملــه تــرکان عثمانــی‪.‬‬ ‫ســاخت و ســاز ایــن کلیســای جدیدتــر​​در ســال ‪ 1717‬اغــاز شــد و در ســال‬ ‫‪ 1727‬تقدیــس شــد ‪ ،‬اگرچــه کار در فضــای داخلــی تــا نیمــه اول قــرن ‪18‬‬ ‫ادامــه یافــت‪.‬‬ ‫تصــور مــی شــود کــه طــرح ایــن کلیســا از کلیســای ســنت پیتــر در ویــن‬ ‫برگرفتــه شــده باشــد‪ .‬طــرح طــاق کلیســا بــا یــک نقاشــی ســبک بــاروک‬ ‫ایتالیایــی بــه دســت انتونیــو گالــی بــی بیینــا تزئئیــن و خلــق شــده اســت‪.‬‬ ‫محــراب اصلــی کلیســای بــزرگ احتمــاالً توســط ‪ A. G. Bussi‬ســاخته شــده‬ ‫اســت‪ .‬اصلــی تریــن اثــر هنــری ان محرابــی اســت کــه ســنت جــان ماتــا و‬ ‫ســنت فلیکــس‪ ،‬زندانیــان را از اســارت تــرکان عثمانــی رهــا می کننــد‪.‬‬ ‫مجســمه هــای ســنت اگنــس و ســنت کاتریــن واقــع در قســمت پشــت‬ ‫محــراب اصلــی بــه مجســمه ســاز باواریایــی یوهــان باپتیســت اســتراوب‬ ‫منتســب اســت‪ .‬محــراب پشــتی مریــم باکــره در ســال ‪ 1736‬بــه دســتور کنت‬ ‫زیچی ســاخته شــد‪ .‬ایــن محــراب دارای نســخه ای از نقاشــی ‪Regensburg‬‬ ‫مادونــا اســت‪ .‬پرتــال اصلــی بــه طــرز غلیظــی بــه ســبک روکوکــو تزئین شــده‬ ‫اســت و تثلیــث مقــدس را گرامــی م ـی دارد‪.‬‬ ‫در زمــان افتتــاح کلیســا ‪ ،‬یــک صومعــه ترینیتــی در محــل قبرســتان‬ ‫مجــاور ســاخته شــد‪ .‬ایــن کلیســا در ســالهای پایانــی قــرن ‪ 17‬متناســب‬ ‫بــا نیازهــای حکومــت تقریبــا بــه طــور کامــل تخریــب شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1844‬در محــل خــود دوبــاره ســاخته شــد و بــه محلــی عمومــی‬ ‫بــرای برگزایــری مراســم شــهر تبدیــل شــد‪ .‬کنســرت هــای اهنگســازان‬ ‫مختلــف ‪ ،‬بــه عنــوان ماننــد فرانتــس لیســت یــا جونــاس برهامــس در‬ ‫ســالن بــزرگ ســاختمان ان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 1939‬تــا ‪ 1994‬شــوراهای ملــی اســلواکی (از ســال ‪1992‬‬ ‫شــورای ملــی جمهــوری اســلواکی) در ایــن ســاختمان قــرار گرفتنــد‬ ‫تــا اینکــه ایــن شــورا بــه یــک ســاختمان جدیــد منتهــی بــه قلعــه‬ ‫براتیســاوا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫برخــی از وقایــع مهــم سیاســی کــه در اینجــا اتفــاق افتــاد شــامل‬ ‫اعالمیــه دولــت تیســو در مــورد اســلواکی مســتقل در ‪ 14‬مــارس ‪ 1939‬و‬ ‫تصویــب اعالمیــه اســتقالل در ‪ 17‬ژوئیــه ‪ 1992‬بــود‬ ‫تئاترملیاسلواکی‬ ‫تئاتــر ملــی نئــو رنسانســی اســلواکی‪ ،‬در انتهــای میــدان بلنــد‬ ‫«هِویِزدوســاو» (‪ )Hviezdoslavovo‬در طــی ســال های ‪۱۸۸۶-۱۸۸۵‬‬ ‫در زمــان اتریش‪-‬مجارســتان بــر اســاس طراحــی معمــاران برجســته‬ ‫وینــی ســاخته شــد‪ .‬ایــن بنــا بــه عنــوان تئاتــر شــهر در ســپتامبر ان‬ ‫ســال بــا اجــرای اپرایــی از «ف ِرنتــس ا ِرکِل» افتتــاح گردیــد‪ .‬ابنمــای‬ ‫مشــهور «گانیمِــد» (‪ ،)Ganymede‬توســط مجســمه ســاز معــروف‬ ‫اســلواکی‪« ،‬ویکتــور تیلگنــر» (‪ )Victor Tilgner‬در ســال ‪ ۱۸۸۸‬ســاخته‬ ‫شــده کــه در روبــروی تئاتــر قــرار دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪30‬‬ ‫دروازه سنت مایکل‬ ‫در براتیســاوا ‪ ،‬اســلواکی ‪ ،‬دروازه مایــکل تنهــا دروازه منطقــه ای اســت کــه از‬ ‫اســتحکامات قــرون وســطایی حفــظ شــده و در بیــن قدیمــی تریــن بناهــای شــهری‬ ‫جــای گرفتــه اســت‪ .‬ایــن بنــا در حــدود ســال ‪ 1300‬ســاخته شــده اســت و شــکل‬ ‫فعلــی ان نتیجــه بازســازی هــای بــاروک در ســال ‪ 1758‬اســت کــه طــی ان مجســمه‬ ‫ســنت مایــکل و اژدهــا در بــاالی ان قــرار گرفتنــد‪ .‬ایــن بــرج نمایشــگاه ســاح هــای‬ ‫مــوزه شــهر براتیســاوا را نیــز در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫در دوران قــرون وســطی ‪ ،‬ایــن شــهر بــا دیوارهــای مســتحکم احاطــه شــده بــود و‬ ‫ورود و خــروج فقــط از طریــق یکــی از چهــار دروازه بســیار مســتحکم امــکان پذیــر‬ ‫بــود‪ .‬در ســمت شــرقی شــهر ‪ ،‬دروازه لورینــک بــود کــه بــه نــام ســنت الرنــس‬ ‫نامگــذاری شــده بــود ‪ ،‬در جنــوب ان دروازه ماهیگیــران بــود‪.‬‬ ‫در زمــان تاجگــذاری پادشــاه مجارســتان (‪ )1563-1863‬در براتیســاوا (پرســپورگ)‬ ‫حاکــم بــا همراهــان تــاج گــذاری خــود از طریــق ورود بــه دروازه ویدریــکا انجــام‬ ‫می دادنــد و در خیابــان تــاج گــذاری انجــام می شــد‪.‬‬ ‫کلیســای جامــع مارتیــن و یکــی از توقــف هــای پــس از تــاج گــذاری در طــول پیــاده‬ ‫روی در داخــل شــهر ‪ ،‬توقــف در کلیســای جامــع ســنت مارتیــن بــود و دروازه مایــکل‬ ‫جایــی بــود کــه پادشــاه جدیــد ســوگند پادشــاهی خــود را بــه دســت اســقف اعظــم‬ ‫تعهــد می کــرد‬ ‫ایــن دروازه در ســالهای ‪ 1529 -34‬فرســوده شــد‪ ،‬ســپس در ‪ 58-1753‬بــه شــکل‬ ‫امــروزی ان بازســازی شــد‪ .‬در اخریــن بازســازی بــود کــه مجســمه ای از ســنت‬ ‫مایــکل در بــاالی بــرج قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن دروازه نــام خــود را از کلیســای ســنت مایــکل و پــس از ان بــه نــام ‪uptown‬‬ ‫گرفتــه اســت ‪ ،‬از انجــا کــه مــردم وارد شــهر شــدند‪.‬‬ ‫از بیــرون دروازه پلــی اســت کــه از زیــر خنــدق قبلــی در امتــداد دیــوار شــهر طــاق‬ ‫مــی شــود‪ .‬از داخــل دروازه یــک عالمــت گوتیــک ســنگی اســت کــه روی ان بازســازی‬ ‫بــرج در ســال ‪ 1758‬توســط شــورای شــهر و جمعیــت براتیســاوا یــاداوری شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫دروازه مایــکل مرکــز محــوری یــک سیســتم اســتحکام بزرگتــر بــود کــه شــامل دو حلقــه‬ ‫دیوارهــای شــهر ‪ ،‬دو زیرزمیــن و یــک پــل در حــال عمــود بــر روی رودخانــه شــهر بــود‪.‬‬ ‫در حالــی کــه دیوارهــای شــهر در ایــن قســمت از شــهر ناپدیــد شــده انــد ‪ ،‬دروازه باقــی‬ ‫مانــده اســت‪.‬‬ ‫پــل بعــدا ً بــا یــک پــل چوبــی جایگزیــن شــد و بنــای اجــری کــه امــروزه در کنــا پــل‬ ‫اســت در ســال ‪ 1727‬ســاخته شــد و قدیمــی تریــن پــل در شــهر نیــز به شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه همچنیــن حــاوی اخریــن بخــش باقــی مانــده از براتیســاوا قدیمــی اســت‬ ‫کــه نیمــی از ان از ســال ‪ 2006‬در دســترس عمــوم قــرار گرفتــه اســت ‪ ،‬نیمــی دیگــر‬ ‫بــه دالیــل نامعلــوم بســته اســت‪.‬‬ ‫پل اپولو‬ ‫پــل اپولــو در براتیســاوا یــک پــل جــاده ای بــر فــراز دانــوب در پایتخــت‬ ‫اســلواکی اســت‪ .‬ایــن پــل بــا ســاختار ویــژه خــود یکــی از پل هایــی اســت کــه‬ ‫دو منطقــه اصلــی و پــر رفــت و امــد را بــه هــم مربــوط ســاخته اســت‪.‬‬ ‫ســاخت ایــن پــل در ســال ‪ 2003‬اغــاز شــد و در در نهایــت بعــد از دوســال‪،‬‬ ‫در ‪ 5‬ســپتامبر ‪ 2005‬بــرای عمــوم افتتــاح شــد‪ .‬نــام ان از پاالیشــگاه نفــت‬ ‫«اپولــو» گرفتــه شــد کــه قبــل از جنــگ جهانــی دوم در ســاحل ســمت چــپ‬ ‫رودخانــه در ایــن منطقــه واقــع شــده بــود‪.‬‬ ‫خطــوط منحنــی ان ‪ ،‬قــوس هــای شــیب دار و زاویــه هــای خــاص ایــن خطــوط‬ ‫کــه بــرای بیننــده کمــی نامتعــارف اســت‪ ،‬شــکل هندســی ایــن پــل را بســیار‬ ‫پیچیــده تــر کــرده اســت‪ .‬در یــک مانــور بــی ســابقه ‪ ،‬ســازه فــوالدی ‪54040‬‬ ‫تنــی بــه طــول ‪ 231‬متــر ‪ ،‬از محــل ســاخت ان در ســاحل ســمت چــپ بــه‬ ‫ســمت رودخانــه چرخانــده شــده و بــه موقعیــت نهایــی خــود در ســتونی ‪40‬‬ ‫متــری ســاحل ســمت راســت رســیده اســت‪.‬‬ ‫پــل اپولــو تنهــا پــروژه اروپایــی بــود کــه بــه عنــوان یکــی از پنــج فینالیســت‬ ‫بــرای جایــزه برجســته مهندســی عمــران ســال ‪( 2006‬جایــزه اوپــال) توســط‬ ‫انجمــن مهندســین عمــران امریکابرگزیــده شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪31‬‬ ‫کوشیتسه‪ ،‬دومین شهر مهم اسلواکی‬ ‫شکرا‪ ...‬ابراهیمی‬ ‫کوشیتســه (شــهری کــه بــا نام هــای دیگــر نیــز شــناخته مــی‬ ‫شــود) بزرگتریــن شــهر در شــرق اســلواکی اســت و در ســال‬ ‫‪ 2013‬پایتخــت فرهنــگ اروپــا (همــراه بــا مارســی‪ ،‬فرانســه)‬ ‫بــود‪ .‬ایــن شــهر در کنــار رودخانــه هورنــاد ‪ Hornád‬واقــع در‬ ‫شــرق شــرقی رشــته کــوه هــای اســلواکی در نزدیکــی مــرز بــا‬ ‫مجارســتان واقــع شــده اســت‪ .‬شــهر بــا جمعیتــی در حــدود‬ ‫‪ 240،000‬نفــر دومیــن شــهر بــزرگ در اســلواکی پــس از پایتخت‬ ‫ان یعنــی براتیســاوا اســت‪.‬‬ ‫کوشیتســه‪ ،‬بــه عنــوان مرکــز اقتصــادی و فرهنگــی شــرق اســلواکی‪ ،‬مرکــز منطقــه خودمختــاری بــه همیــن نــام اســت‪ .‬وجــود دادگاه قانون اساســی اســلواکی‪،‬‬ ‫ســه دانشــگاه‪ ،‬مــکان اقامــت اســقف های کشــور و شــهری بــا بســیاری مــوزه هــا‪ ،‬گالــری هــا و ســالن های تئاتــر در دل خــود از مهمتریــن ویژگی هــای‬ ‫ایــن منطقــه اســت‪ .‬ایــن شــهراز مراکــز صنعتــی مهــم اســلواکی اســت و کارخانــه فــوالد ان بزرگتریــن مرکــز صنعتــی و تولیــدی شــهر اســت‪ .‬شــهر دارای‬ ‫راه هــای گســترده ریلــی و فــرودگاه بیــن المللــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر بــه لحــاظ تاریخــی از مهمتریــن شــهرهای اســلواکی اســت‪ .‬ســاختمان و بنایــی تاریخــی بســیاری کــه میــراث بــه جــا مانــده از اروپــای رنســانس‪،‬‬ ‫بــاروک و گوتیــک هســتند توســط دولــت محافظــت شــده و همــه ســاله گردشــگران بســیاری را بــه خــود جلــب می کنــد‪.‬‬ ‫نخســتین شــواهدی کــه نشــان از ســکونتگاه‬ ‫در ایــن منطقــه دارد بــه پایــان دوران نوســنگی‬ ‫مربــوط اســت‪ .‬پــس از حملــه مغــول در ســال‬ ‫‪ ،1241‬بــا پادشــاه مجارســتان اقــوام المانــی‬ ‫را بــه ایــن منطقــه بــرای ســکونت دعــوت کــرد‬ ‫تــا شــکاف هــای جمعیــت را پــر کنــد‪ .‬ایــن شــهر‬ ‫بــه لحــاظ تاریخــی جزئــی از قلمــرو پادشــاهی‬ ‫مجارســتان بــه حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫در اواخــر قــرن ‪ 13‬میــادی کوشیتســه بــه‬ ‫ســرعت بــه دلیــل موقعیــت اســتراتژیک خــود کــه‬ ‫بــه نوعــی مســیر تجــارت بیــن المللــی از مرکــز‬ ‫مجارســتان بــه ســمت لهســتان و از دریــای‬ ‫بالــکان و دریاهــای دریــای ادریاتیــک و دریــای‬ ‫اژه بــود‪ ،‬رشــد چشــمگیری داشــت‪ .‬پادشــاهی‬ ‫مجارســتان در توســعه صنایــع دســتی‪ ،‬کســب و‬ ‫کار و همچنیــن فراهــم کــردن زیــر ســاخت های‬ ‫حیاطــی بــرای ایــن شــهر اهمیــت ویــژه ای قائــل‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫ســاخت بزرگتریــن کلیســای جامــع در پادشــاهی مجارســتان ‪ -‬کلیســای جامــع ســنت الیزابــت – کــه بــا‬ ‫حمایــت امپراتــور ســیگموند صــورت گرفــت از اغــاز قــرن ‪ ،15‬بــر اهمیــت شــهر افــزود‪.‬‬ ‫تاریــخ کوشیتســه بــه شــدت تحــت تاثیــر اختالفــات ســلطنتی بــر ســر تخــت مجارســتان قــرار گرفــت‬ ‫کــه همــراه بــا فروپاشــی امپراتــوری ‪ ،‬شــهر نیــز دچــار رکــود شــد‪ .‬قــرن ‪ 16‬میــادی بــه نوعــی دوره‬ ‫رکــورد شــهر بــه دلیــل جنگ هــای متعــدد در پادشــاهی مجارســتان بــرای تصاحــب ان بــود‪.‬‬ ‫در قــرن ‪ 17‬کوشیتســه همچنــان درگیــر چالــش سیاســی بــود بــه عــاوه اینکــه نیروهــای عثمانــی نیــز‬ ‫بــرای تصــرف ان دســت به کار شــده‬ ‫بودنــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ،1657‬یــک رخــداد فرهنگــی‬ ‫مهــم بعــد از مدت هــا بــرای شــهر رخ‬ ‫داد و ان تاســیس دانشــگاه تاریخــی‬ ‫ســلطنتی بــود‪ ،‬مرکــزی پژوهشــی‬ ‫کــه توســط اســقف اعظــم کیشــدی‬ ‫تاســیس شــد‪ .‬ایــن دانشــگاه در‬ ‫ســال ‪ 1777‬ابتــدا بــه یــک اکادمــی‬ ‫ســلطنتی و ســپس بــه یــک اکادمــی‬ ‫حقــوق در قــرن نوزدهــم تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫پــس از جنــگ جهانــی اول و در جریــان انحــال تدریجــی امپراتــوری اتریــش‪-‬‬ ‫مجارســتان‪ ،‬ایــن شــهر در ابتــدا بخشــی از «جمهــوری اســلواکی شــرقی» بــود‬ ‫کــه در تاریــخ ‪ 11‬دســامبر ‪ 1918‬تحــت حمایــت مجارســتان اعــام شــد‪ .‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 29‬دســامبر ‪ ،1918‬لژیونهــای چکســلواک وارد شــهر شــدند و ان را‬ ‫بخشــی از کشــور تــازه تاســیس چکســلواکی بــه حســاب اوردنــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال‪ ،‬در مــاه ژوئــن ‪ ،1919‬دوبــاره بــه عنــوان بخشــی از جمهــوری اســلواکی‪،‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪32‬‬ ‫اشــغال شــد‪ .‬نیروهــای چکســلواک در ژوئیــه ‪ 1919‬دوبــاره ایــن شــهر را بــه‬ ‫چکســلواکی ملحــق کردنــد‪.‬‬ ‫بعــد از جنــگ دوم جهانــی کــه ایــن شــهر بــه ماننــد بســیاری از شــهرهای‬ ‫شــرق اروپــا بــه اشــغال المــان نــازی درامــد و جمعیــت یهودیــان ان کشــته و‬ ‫یــا بــه ارودگاه هــای کار اجبــاری منتقــل شــدند‪ ،‬در ســال ‪ 1945‬شــهر توســط‬ ‫ژنرالهــای شــوروی بــه اشــغال درامــد و بــرای مــدت کوتاهــی تبدیــل بــه‬ ‫پایتخــت جمهــوری چکســلواکی شــد‪ .‬در ان زمــان جمعیــت زیــادی از اقــوام‬ ‫المانــی از شــهر اخــراج شــدند و بــه المــان و یــا مــرز روســیه فرســتاده شــدند‪.‬‬ ‫پــس از اینکــه حــزب کمونیســت در فوریــه ‪ 1948‬قــدرت را در چکســلواکی‬ ‫گرفــت‪ ،‬ایــن شــهر بخشــی از بلــوک شــرق شــد‪ .‬تعــدادی از موسســات‬ ‫فرهنگــی حــال حاضــر در ان دوران تاســیس شــد و مناطــق مســکونی بــزرگ در‬ ‫اطــراف شــهر ســاخته شــد‪ .‬ســاخت و گســترش کارخانــه فوالدســازی اســلواکی‬ ‫در شــرق‪ ،‬باعــث شــد جمعیــت از ‪ 60،700‬ســال در ســال ‪ 1950‬بــه ‪235،000‬‬ ‫در ســال ‪ 1991‬افزایــش یابــد‪ .‬قبــل از فروپــاش چکســلواکی (‪ ،)1993‬ایــن‬ ‫شــهر پنجمیــن شــهر بــزرگ در ایــن فدراســیون بــود‪.‬‬ ‫پــس از انقــاب مخملــی در کشــورهای شــرق اروپــا و جدایــی چــک و اســلواکی‬ ‫از یکدیگــر‪ ،‬ایــن شــهر جزئــی از کشــور اســلواکی شــده و تبدیــل بــه دومیــن‬ ‫شــهر مهــم ایــن کشــور گردیــد‪.‬‬ ‫مناطق دیدنی کوشیتسه‬ ‫کلیسایجامعسنتالیزابت‬ ‫ایــن کلیســای مربــوط بــه قــرن چهاردهــم در قلــب مرکــز قرون وســطایی‬ ‫کوشیتســه قــرار دارد‪ ،‬کلیســایی بــا شــکوه بــا قدمــت و ارزش فرهنگــی‬ ‫بــاال کــه کــه از امتیــازات شــهر بــرای جــذب گردشــگر اســت‪ .‬مــی تــوان‬ ‫از ایــن کلیســا بــا ســبک معمــاری گوتیــک (‪ ،)Gothic‬ســبکی نــادر در‬ ‫شــرق اروپــا بــه عنــوان بزرگتریــن عبادتــگاه در اســلواکی نام برد‪ .‬چشــم‬ ‫انــداز جادویــی ان هــر فــرد غیــر مذهبــی را نیــز جــذب خــود خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫قســمت باالیــی بــرج شــمالی هــر بیننــده ای را مســحور خــود مــی کنــد‪.‬‬ ‫پــس در هــر صــورت ایــن کلیســا ارزش دیــدن را خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫برج سنت ُاوربنز‬ ‫در بخــش هــای قدیمــی تــر شــهر کوشیتســه در نزدیکــی کلیســای‬ ‫جامــع ســنت الیزابــت شــگفتی معمــاری دیگــری بــه نــام بــرج سِ ــنت‬ ‫اُوربِنــز یافــت مــی شــود‪ .‬ایــن ســاختارقدیمی در درون خــود مــوزه‬ ‫کوچکــی مربــوط بــه چهــره هــای مومیایــی یافــت مــی شــود کــه قدمــت‬ ‫طوالنــی و تاریــخ کهــن ایــن شــهر را اثبــات مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن بــرج از مکان هایــی در شــهر اســت کــه هیــچ گردشــگری ورود‬ ‫بــه ان را از دســت نخواهــد داد‪.‬‬ ‫سالنتئاتر دولتی‬ ‫ایــن ســاختمان تاریخــی در اواخــر قــرن نوزدهــم ســاخته شــد و مــی‬ ‫تــوان از ان بــه عنــوان یکــی از شــگفت انگیزتریــن نمونــه هــای معمــاری‬ ‫بــاروک در شــهر نــام بــرد‪ .‬یکــی از شــگفت انگیزتریــن جاذبــه هــای ایــن‬ ‫ســاختمان ســقف ان مــی باشــد‪ ،‬ســقف هایــی بــی نظیــر بــا اثــار نقاشــی‬ ‫هــای غنــی کــه در میــان ان هــا صحنــه هایــی از تــراژدی هــای شکســپیر‬ ‫نیــز بــه چشــم می خــورد‪ .‬اجــرای بالــه یکــی از نمایش هــای ثابــت و‬ ‫پرطرفــدار ایــن ســالن اســت تجربــه ای شــیرین بــرای هــر گردشــگری‬ ‫اســت کــه بــه ایــن ســالن تئاتــر وارد می شــود‪.‬‬ ‫خیابان اصلی شهر‬ ‫مــی تــوان از خیابــان اصلــی کوشیتســه بــه عنــوان یکــی از بهتریــن‬ ‫نمونه هــای اروپایــی نــام بــرد‪ ،‬خیابانــی بســیار زیبــا بــا مناظــری‬ ‫شــگفت انگیز در امتــدادش‪ .‬پیشــنهاد مــی شــود در ایــن خیابــان قــدم‬ ‫زنیــد تــا از تماشــای مــردم‪ ،‬کافــه هــا و زندگــی اروپایــی لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫ایــن خیابــان در تمــام روز شــلوغ و پرهیاهوســت‪ ،‬در هنــگام بعدازظهــر‬ ‫معمــوالً مــوج زیــادی از موزیســین هــا و نوازنــدگان خیابانــی در ایــن مــکان‬ ‫بــه چشــم مــی خــورد‪ ،‬امــا محبــوب تریــن زمــان ان هنــگام غــروب اســت‪،‬‬ ‫غروبــی دل انگیــز کــه مــی توانیــد از نشســتن در کافــه هــا و تماشــای مــردم‬ ‫مهربــان لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪33‬‬ ‫مناطق دیدنی اسلواکی‬ ‫علی اسدابادی‬ ‫(کرمانشاهی)‬ ‫کارشناس ارشد گردشگری‬ ‫اســلواکی پــر از کافــه‪ ،‬خیابان هــای پرپیچ وخــم‪ ،‬شــهرهای زیبــا بــا قلعه هــای مختلــف‪ ،‬کلیســاهای‬ ‫گوتیــک و جنگل هــای سرســبز‪ ،‬اســت‪ .‬ایــن کشــور کــه بــه خاطــر ابگرم هــای معدنـی اش شــهرت‬ ‫دارد‪ ،‬بــه گردشــگران اجــازه می دهــد کــه از ان هــا اســتفاده نمــوده‪ ،‬در کوه هــای کارپــات گــردش‬ ‫کــرده و یــا در ورزش هــای زمســتانی شــرکت کننــد‪ .‬در ایــن بخــش از نشــریه بــه معرفــی برخـی از‬ ‫نقــاط و شــهرهای دیدنــی ایــن کشــور می پردازیــم‪.‬‬ ‫لیپتوف‬ ‫بســیاری از بومیــان‪ ،‬منطقــه لیپتــوف را جواهــر کشــور اســلواکی می داننــد و بــه همیــن دلیــل‬ ‫ایــن منطقــه گردشــگران بســیاری دارد‪ .‬بزرگ تریــن پیســت اســلواکی در ایــن منطقــه بــوده و‬ ‫جاســنا نــام دارد‪ .‬اگــر بــه ورزش هــای زمســتانی عالقه منــد باشــید می توانیــد در ایــن منطقــه‬ ‫بــه اســکی و اســنوبرد‪ ،‬بپردازیــد‪ .‬اگــر بــه شــنا عالقــه داشــته باشــید می توانیــد بــه پــارک‬ ‫ابــی تاتراالندیــا برویــد کــه یکــی از بزرگ تریــن پارک هــای ابــی سراســر اروپــای مرکــزی‬ ‫بــوده کــه اب ان از چشــمه های اب گــرم تامیــن می شــود کــه گویــا خاصیــت درمانــی دارد‪.‬‬ ‫اگــر بــه اماکــن تاریخــی عالقــه داریــد می توانیــد بــه روســتای ارام ویکولینــک برویــد کــه‬ ‫جــز میــراث یونســکو اســت و یــک خانــه ســنتی‪ ،‬یــک کلیســای چوبــی و یــک مــوزه محلــی‪،‬‬ ‫در انجــا قــرار دارد‪.‬‬ ‫لوچا‬ ‫اگــر بــه معمــاری رنســانس عالقــه داریــد بــه شــهر لوچــا (‪ )Levoca‬برویــد زیــرا ایــن‬ ‫شــهر از ایــن ســبک معمــاری پــر اســت‪ .‬ماننــد کلیســای کاتولیــک روم ســنت جیمــز کــه‬ ‫گفتــه می شــود بلندتریــن گنبــد چوبــی اروپــا را دارد‪ .‬شــهر قدیمــی هــم هنــوز توســط دیــوار‬ ‫قدیمــی احاطــه شــده و جــز میــراث یونســکو بــه شــمار م ـی رود‪ .‬در میــدان شــهر می توانیــد‬ ‫تــاالر شــهر قدیمــی را ببینیــد کــه امــروزه بــه مــوزه تبدیــل شــده و دربــاره تاریــخ منطقــه‬ ‫اطالعاتــی در اختیارتــان قــرار می دهــد و همچنیــن یــک قفــس اهنــی کــه “قفــس شــرم”‬ ‫نامیــده می شــود و در گذشــته بــرای تنبیــه مجرمیــن اســتفاده می شــد‪.‬‬ ‫ترنچین‬ ‫شــهر ترنچیــن (‪ )Trencín‬نزدیــک مــرز جمهــوری چــک یــک منطقــه تاریخــی اســت کــه‬ ‫عمــده شــهرت ان بــه دلیــل قلعــه زیبــای ترنچیــن اســت کــه در میــان صخره هــا ســاخته‬ ‫شــده‪ ،‬ایــن قلعــه قرون وســطایی از دو قســمت باالیــی و پایینــی تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن شــهر یــک میــدان ســنتی وجــود دارد کــه در اطــراف ان ســاختمان ها و‬ ‫کلیســاهای بــاروک دیــده می شــود‪ .‬گردشــگران می تواننــد در کوچه هــای تنــگ و باریکــی‬ ‫کــه در ان هــا بوتیــک‪ ،‬گالــری و فروشــگاه های صنایع دســتی کــه بــرای خریــد ســوغاتی‬ ‫مناســب اســت‪ ،‬گــردش کننــد‪ .‬هرســاله در ایــن شــهر یــک فســتیوال موســیقی برپــا می شــود‬ ‫کــه مشــهورترین فســتیوال موســیقی اســلواکی اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪34‬‬ ‫غارهایکارست‬ ‫در اســلواکی بیــش از ‪ ۲۵۰۰‬غــار وجــود دارد و رفته رفتــه غارهــای‬ ‫دیگــری نیــز کشــف می شــود‪ ،‬بــه صورتــی کــه تــا امــروز تنهــا ‪۴۰۰‬‬ ‫عــدد از ایــن غارهــا بررســی شــده اســت‪ .‬منطقــه غارهــای کارســت در‬ ‫میــراث یونســکو ثبــت شــده و گردشــگران بســیاری کــه بــه غــار گــردی‬ ‫عالقــه دارنــد از تورهــای غارنــوردی منطقــه اســتفاده کــرده و بــه بازدیــد‬ ‫از غارهــا می پردازنــد‪ .‬اگــر می خواهیــد از یکــی از ســه غــار اراگونیــت‬ ‫جهــان دیــدن کنیــد‪ ،‬بایــد بــه غــار اراگونیــت اوکتینســکا برویــد‪ .‬غــار‬ ‫دومیــکا نیــز مکانــی دیدنــی بــرای غارنوردانــی اســت کــه در پــی هیجــان‬ ‫هســتند ایــن غــار رودخانـه ای نیــز در درون خــود بــه نــام اســتیکس دارد‬ ‫کــه بــرای قایــق ســواری مناســب اســت‪.‬‬ ‫پیهشتانی‬ ‫ایــن شــهر کــه بــه خاطــر چشــمه های اب گــرم شــهرت دارد‪ ،‬می تواند‬ ‫مــکان مناســبی بــرای اســتراحت باشــد زیــرا می تــوان در چشــمه های‬ ‫اب گــرم درمانــی ان حمــام کــرده و یــا در گل ســولفوریک ان کــه‬ ‫خاصیــت درمانــی دارد خوابیــد‪ .‬ایــن چشــمه ها در جزیــره چشــمه های‬ ‫اب گــرم قــرار دارد و بــا اســتفاده از خــواص زمین گرمایــی کوه هــای‬ ‫اطــراف بیماری هــای مختلفــی را درمــان می کنــد‪ .‬همچنیــن در ایــن‬ ‫شــهر مســیرهای مختلفــی وجــود دارد کــه گردشــگران می تواننــد در‬ ‫پارک هــای انجــا گــردش کننــد و از مجســمه ها و فواره هــای ان‬ ‫دیــدن نماینــد‪ .‬همچنیــن در ایــن جزیــره یــک مرکــز توریســتی وجــود‬ ‫دارد کــه دارای چندیــن مــوزه و گالــری اســت‪.‬‬ ‫ژیلینا‬ ‫شــهر ژیلینــا (‪ )zilina‬نزدیــک مــرز جمهــوری چــک و لهســتان‪ ،‬بــه دلیــل‬ ‫کلیســای مختلــف و چشــم انداز رشــته کوه های مــاال فاتــرا‪ ،‬یــک مرکــز‬ ‫تاریخــی محســوب می شــود‪ .‬اگــر بــه هنــر عالقــه داریــد می توانیــد‬ ‫از مــوزه هنــر ژیلینــا دیــدن کنیــد کــه اثــار کالســیک و معاصــر را در بــر‬ ‫داشــته و شــما را بــا ســنت منطقــه اشــنا می کنــد‪ .‬اگــر می خواهیــد از‬ ‫مناظــر طبیعــی لــذت ببریــد بــه ســد ژیلینــا برویــد کــه در انجــا مســیرهای‬ ‫پیــاده روی‪ ،‬دو‪ ،‬اســکیت و دوچرخه ســواری و حتــی زمین هــای والیبــال‬ ‫و بســکتبال‪ ،‬قــرار دارد‪ .‬حتــی می توانیــد در تپــه اســترانیک‪ ،‬پاراگالیــدر‬ ‫ســواری کنیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪35‬‬ ‫تاریخموسیقیاسلواکی‬ ‫خلیل مدادی‬ ‫موســیقی اســلواکی هــم تحــت تاثیــر مردمــان بومــی اســلواکی و هــم موســیقی مناطــق‬ ‫همســایه بــوده اســت‪ .‬در ایــن منطقــه از اروپــای شــرقی‪ ،‬اثــاری از االت موســیقی پیــش‬ ‫از تاریــخ وجــود دارد‪.‬‬ ‫ایــن کشــور دارای میــراث غنــی از موســیقی عامیانــه و موســیقی مذهبــی قــرون‬ ‫وســطایی اســت و بــه ویــژه از قــرن ‪ 18‬بــه بعــد تحــت تاثیــر فرهنــگ موســیقی‬ ‫اتریش‪-‬مجارســتان قــرار گرفــت‪ .‬در قــرن نوزدهــم اهنگســازانی چــون جــان لووســوال‬ ‫بــا شــروع بــه نوشــتن موســیقی عاشــقانه متناســب بــا فرهنــگ اســلواکی کردنــد‪.‬‬ ‫در قــرن بیســتم تعــدادی از اهنگســازان بودنــد کــه بــا فرهنــگ اســلواکی اشــنا شــدند‪.‬‬ ‫پــس از ســقوط کمونیســم در ســالهای ‪ ، 1990-1990‬ایــن کشــور نیــز شــروع بــه‬ ‫توســعه موســیقی محبــوب خــود بــه ســبک غربــی کــرد‪.‬‬ ‫اصطــاح موســیقی اســلواکی شــاید کمــی مبهــم باشــد چــرا کــه بســیاری از مــردم بــا‬ ‫قومیت هــای دیگــر و ملیتهــای دیگــر کشــورهای اروپایــی در قلمــرو امــروز ایــن منطقــه‬ ‫کــه امــروزه اســلواکی نامیــده می شــود میزیســتند و تاریــخ موســیقی ایــن منطقــه‬ ‫صرف ـاً تاریــخ موســیقی اســلواک هــا نیســت‪.‬‬ ‫اولیــن بارلولــه هــای اســتخوانی مربــوط بــه اوایــل دوره برنــز (حــدود ‪ 3000‬ســال قبــل‬ ‫از میــاد) در منطقــه نیتــرا یافــت شــده انــد کــه گواهــی بــر نقــش اولیــه موســیقی‬ ‫در فرهنــگ نیتــرا ســلتی اســت‪ .‬چنیــن ابزارهایــی تــا دوره قــرون وســطا ‪ ،‬بــا وجــود‬ ‫پیچیدگــی بیشــتر ‪ ،‬بــه طــور مــداوم تولیــد مــی شــدند‪.‬‬ ‫ســایر ابزارهــای اولیــه یافــت شــده شــامل طبــل هــای مربــوط بــه دوره ی پارینــه‬ ‫ســنگی‪ ،‬زنــگ هــای اهــن و برنــز از قــرن ‪ 3‬یــا ‪ 4‬میــادی اســت‪ .‬ســایر ســازهای‬ ‫عامیانــه منطقــه شــامل فوجــارا (نوعــی ســاز بــادی) و نســخه هــای اســلواکیایی‬ ‫ازنی انبــان و زنبــورک اســت‪ .‬انهــا مطمئنــاً در قــرن ‪ 15‬وجــود داشــته انــد‪.‬‬ ‫دوره قرون وسطی‬ ‫قرن هفدهم و هجدهم‬ ‫کلیســا و اشــرافزادگان ماننــد هــر جــای دیگــر اروپــا ‪ ،‬در ایــن دوره ‪ ،‬حامیــان‬ ‫اصلــی موســیقی رســمی بودنــد‪ .‬اهنگســازان کلیســا در سراســر کشــور فعــال‬ ‫بودنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال ‪ ،‬در ســنت پلیفونیــک ‪ ،‬اندریــاس نومــن کــه در اوایــل‬ ‫قــرن هفدهــم در باردیــو و مناطــق دیگــر بــه فعالیــت مشــغول بــود و یــا ســاموئل‬ ‫مــارک فلنــر (‪ ، )1674 -1621‬در لوچــا ‪.‬‬ ‫در شــهرهای بزرگتــر ‪ ،‬بــه ویــژه در براتیســاوا ‪ ،‬تاثیرپذیــری از ســبک کنســرت‬ ‫ایتالیایــی احســاس می شــد‪.‬‬ ‫تــا قــرن هجدهــم ‪ ،‬نوازنــدگان کاتولیــک شــروع بــه رهبــری موســیقی و تســلط‬ ‫بــر همــکاران پروتســتان خــود کردنــد‪ .‬یــک اهنگســاز بــا درجــه بــاال فرانتیشــک‬ ‫ژاور بودینســکی (‪ )1776-1776‬بــود کــه بــه نظــر می رســد در ترناوا‪ ،‬پرشــوف‪،‬‬ ‫ترنچیــن‪ ،‬کوشیتســه و جاهــای دیگــر اســلواکی فعــال بــوده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪36‬‬ ‫از دوره قــرون وســطی بــه بعــد نویســندگان تعــدادی جریــان اصلــی موســیقی در‬ ‫اســلواکی را شناســایی مــی کننــد‪ .‬طبقــه بنــدی اصلــی شــامل موســیقی کلیســا ‪،‬‬ ‫موســیقی عامیانــه و موســیقی بــر پایــه ســاز اســت کــه در شــهرها و مکانهــای عمومــی‬ ‫شــنیده مــی شــود‪ .‬البتــه هرکــدام از اینهــا طبقــه بنــدی هــای فرعــی متعــددی دارنــد‪.‬‬ ‫برخــی از قدیمــی تریــن اشــکال ضبــط شــده موســیقی در اســلواکی ‪ ،‬اهنــگ اواز مذهبی‬ ‫(بــه زبــان اســاوویای قدیمــی) از زمــان امپراطــوری بــزرگ موراویــان (قــرن ‪ )9‬اســت‬ ‫کــه از ایــن طریــق بخــش اعظــم موســیقی مقــدس قــرون بعــدی ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫نوعــی اواز التیــن نیــز در ایــن دوره اولیــه ‪ ،‬بــه ویــژه پــس از الحــاق اســلواکی بــه‬ ‫پادشــاهی مجارســتان در ســال ‪ ، 1218‬در ایــن منطقــه رواج داشــت‪.‬‬ ‫از قــرن پانزدهــم تــا هفدهــم میــادی ‪ ،‬پلیفونــی در بســیاری از مراکــز شــهری از جملــه‬ ‫براتیســاوا ‪ ،‬باردیــو ‪ ،‬لوچــا و کژمــارک توســعه یافــت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1526‬هنگامــی کــه اســلواکی بــه بخشــی از امپراتــوری هابســبورگ تبدیــل‬ ‫شــد‪ ،‬براتیســاوا بــه یــک شــهر پادشــاهی تبدیــل شــد و ایــن امــر تاثیــر زیــادی بــر‬ ‫توســعه موســیقی رســمی در شــهرهای ایــن کشــور گذاشــت‪.‬‬ ‫قرن نوزدهم‬ ‫در نیمــه اول قــرن نوزدهــم ‪ ،‬یــک ســنت موســیقی ملــی حــول میــراث مردمی‬ ‫اســلواکی اغــاز شــد‪ .‬موســیقی مــدرن اســلواکی از هــر دو ســبک کالســیک و‬ ‫عامیانــه الهــام گرفتــه شــد‪ .‬شــخصیت اصلــی کــه ایــن همجوشــی را اغــاز‬ ‫کــرده اســت ‪ ،‬جــان لووســوال بــا ‪ ،‬متولــد لیپتوفســکی میکولــی (‪-1943‬‬ ‫‪ ، )1843‬معاصــر انتونیــن دورژاک و لئــوش یاناچــک اســت‪.‬‬ ‫حالــت هــا و ملــودی هــای اصیــل اســلواکی را مــی تــوان در بســیاری از‬ ‫کارهــای او بــه وضــوح شــنید‪ .‬او همچنیــن نخســتین اپــرا را کــه بــه‬ ‫اســلواکیایی اجــرا شــد (ویالنــد اســمیت) بــه زبــان المانــی در ‪1890-1880‬‬ ‫نوشــت ‪ ،‬امــا در ســال ‪ 1926‬در اســلواکی در براتیســاوا بــه نمایــش درامــد‪.‬‬ ‫عصرجدید‬ ‫از اثــار مشــهور قــرن بیســتم مــی تــوان بــه اهنگســازی یوگــن ســوزوچ ‪،‬‬ ‫الکســاندر مویــز ‪ ،‬الکســاندر البرشــت و اپــرای جــان ســیککر اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫اهنگســازان معتبــر بیــن المللــی قــرن بیســت و یکــم ایــن کشــور عبارتنــد‬ ‫از‪ :‬والدیمــور گــودر ‪ ،‬پیتــر براینــر ‪ ،‬پیتــر ماچاجــدک و ایریــس ســزقی و‬ ‫لوســیا پــوپ خواننــده اوپــرا‪.‬‬ ‫جان لووسوال بال‬ ‫جــان لووســوال بــا ( ‪ 4‬ژوئــن ‪ 25 - 1843‬مــه ‪ )1936‬اهنگســاز ‪ ،‬نوازنــده و مدرس‬ ‫موســیقی اســلواکی بــود کــه ســبک وی بــه جنبــش رمانتیــک ناسیونالیســتی قــرن‬ ‫نوزدهــم گرایش داشــت‪.‬‬ ‫بــا در لیپتوفســکی میکولــی‪ ،‬امپراتــوری اتریــش (امــروزه اســلواکی) متولــد شــد و‬ ‫در یــک خانــواده رومــی کاتولیــک بــزرگ شــد‪ .‬او قبــل از گرفتــن مدرک دانشــگاهی‬ ‫در ویــن ‪ ،‬در کالــج در لوچــا و یــک مدرســه مذهبــی در بانســکا بیستریتســا تحصیــل‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫بــا در ســال ‪ 1866‬بــه عنــوان کشــیش منصــوب شــد‪ .‬از ‪ 1869‬تــا ‪ 1881‬او رهبــر‬ ‫گــروه موســیقی شــهر کرمنیتســا بــود‪ .‬وی در ســال ‪ 1881‬کســوت کشــیش را ترک‬ ‫کــرد و بــه پروتستانتیســم گرایــش یافــت‪ .‬بعــد از ان مدیــر موســیقی در هرمنشــتاد‬ ‫در رومانــی امــروز ‪( ،‬در ان زمــان پادشــاهی مجارســتان) شــد و در انجــا تــا ســال‬ ‫‪ 1921‬میــادی مانــد‪ .‬از ســال ‪ 1921‬تــا ‪ 1928‬در بازنشســتگی در ویــن زندگــی‬ ‫کــرد‪ .‬در ســال ‪ 1928‬بــه براتیســاوا رفــت و در انجــا تــا ســال ‪ 1936‬یعنــی زمــان‬ ‫درگذشــتش اقامــت داشــت‪.‬‬ ‫بــا شــروع بــه تدویــن همزمــان بــا تحصیــل در لوچــا کــرد‪ .‬در ایــن زمــان کار وی‬ ‫عمدتــا در مقیــاس کوچــک ‪ ،‬ماننــد موســیقی کلیســا ‪ ،‬تنظیــم اهنــگ هــای محلــی و‬ ‫برخــی از موســیقی مجلســی بــود‪ .‬امــا در ســال ‪ ، 1873‬بــا بازدیــد از ویــن و پــراگ‪،‬‬ ‫وی بــرای اولیــن بــار موســیقی دیگــران اهنگســازان دیگــر ‪ ،‬رابــرت شــومان ‪،‬‬ ‫ریچــارد واگنــر و بدشــیچ اســمتانا را شــنید‪.‬‬ ‫ایــن برخــورد بــا موســیقی عاشــقانه تاثیــر عمیقــی داشــت‪ ،‬کــه نتیجــه اول ان‬ ‫شــعر ســمفونیک بــا در ســال ‪( Osud a ideál 1874‬سرنوشــت و ایــده ال) بــود‬ ‫کــه در ســال ‪ 1876‬در پــراگ اجــرا شــد‪.‬‬ ‫در زمــان خــود ‪ ،‬بــا بــه عنــوان اهنگســاز و نوازنــده از شــخصیت هــای مهم موســیقی‬ ‫ماننــد انتــون دونــوک ‪ ،‬یوهانــس برهمــز ‪ ،‬هانــس فــون بالــو ‪ ،‬جــوزف یواخیــم و‬ ‫ارنســت فــون دوهنــی احتــرام بســیاری داشــت‪.‬‬ ‫بــا بــه اشــکال مختلفــی از جمله اهنــگ ‪ ،‬موســیقی کلیســا ‪ ،‬موســیقی ارگ ‪ ،‬موســیقی‬ ‫مجلســی و موســیقی ارکســترال نوشــت‪ .‬اپــرای وی شــامل ویالنــدر اشــمیت (ویالنــد‬ ‫اهنگــر) اســت و بــر اســاس افســانه المانــی ســاخته شــده اســت‪ .‬ایــن اپــرا در دوره‬ ‫‪ 1890-1880‬نوشــته شــده اســت و اولیــن بــار در ســال ‪ 1926‬در براتیســاوا اجــرا‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫در دوره هــای اخیــر ‪ ،‬موســیقی و شــهرت بــا توســط اهنگســاز و محقــق اســلواکی‪،‬‬ ‫والدیمــر گــودر ‪ ،‬در میــان دیگــران احیــا شــده اســت‪.‬‬ ‫کنســرواتوار جــان لووســوال بــا ‪ ،‬بانســکوی بیســتریکا ‪ ،‬کــه در ســال ‪ 1992‬تاســیس‬ ‫شــد ‪ ،‬نــام او را بــه خــود گرفــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪37‬‬ ‫سمیه عبدالمحمدی‬ ‫کارشناس فرهنگی‬ ‫مشاهیر ادبیات اسلواکی‬ ‫تــا قــرن ‪ 18‬میــادی ‪ ،‬هیــچ تــاش منظمــی بــرای ایجــاد یــک زبــان ادبــی بــر اســاس گویش هــای زبــان اســلواکی وجــود نداشــت‪ ،‬ایــن ادبیــات اگرچــه‬ ‫از نزدیــک بــا چــک ارتبــاط داشــت امــا از اوایــل قــرون وســطی هویتــی جداگانــه بــه وجــود اورده بــود‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬نــزول ادبیــات چــک در اوایــل قــرن‬ ‫‪ ، 18‬باعــث افزایــش نمــود متونــی بــا گویش هــای محلــی اســلواکی شــد‪ .‬اندکــی پــس از ان ‪ ،‬انتــون برنولیــک‪ ،‬گرامــر (‪ )1790‬و فرهنــگ لغــت (‪-1825‬‬ ‫‪ )1825‬از زبــان اســلواکی تولیــد کــرد و کاربــرد ادبــی ان را تدویــن کــرد‪.‬‬ ‫در دوره احیــای اگاهــی ملــی ‪ ،‬ایــن زبــان توســط تعــدادی از نویســندگان و مهمتــر از همــه جــان هالــو ‪ ،‬کــه از زبــان اســلواکی بــرای تولیــد اشــعار و‬ ‫حماســه هــای ملــی اســتفاده مــی کردنــد‪ ،‬بصــورت رســمی بــه کار رفــت‪.‬‬ ‫لوبا لسنا‬ ‫لوبــا لســنا متولــد ‪ 21‬مــارس ‪ ،1954‬روزنامــه نــگار‪ ،‬پژوهشــگر‪ ،‬فیلمســاز‪ ،‬نمایشــنامه نویــس و‬ ‫نویســنده معاصــر اســلواکی اســت‪ .‬در حالــی کــه کار او بیشــتر متمرکــز بــر نوشــتن نمایشــنامه‬ ‫بــود‪ ،‬از زمــان انقــاب مخملــی چکســلواکی عمدتــا بــه عنــوان یــک روزنامــه نــگار در حــال‬ ‫فعالیــت بــوده اســت‪ .‬همچنیــن چندیــن کتــاب و یــک رمــان را در طــول ایــن مــدت نوشــته وی‬ ‫بــه عنــوان مشــاور نخســت وزیــر نیــز از ســال ‪ 2010‬تــا ‪ 2012‬مشــغول فعالیــت بــود‪.‬‬ ‫برخی فعالیت های وی در دروان کاری اش عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ :1992-1990‬حضور در تلویزیون عمومی چکسلواکی به عنوان تحلیلگر‬ ‫‪ :1997-1992‬حضور در رادیو اروپای ازاد‪ ،‬به عنوان خبرنگار و تحلیلگر سیاسی‬ ‫‪ :2002-1997‬حضور در تلویزیون اسلواکی به عنوان خبرنگار و میزبان گفتگوی سیاسی‬ ‫‪ :2009-2006‬سخنران‪ ،‬خبرنگار و نویسنده امور سیاسی‬ ‫‪ :2012-2010‬مشاور نخست وزیر و تحلیلگر سیاسی در دولت اسلواکی‬ ‫هانا پونیکا‬ ‫هانــا پونیــکا (ژوئیــه ‪ ، 1922‬چکســلواکی ‪ -‬اوت ‪ 2007‬اســلواکی) نویســنده و مخالفــان کمونیســت‬ ‫بــود کــه بــا دولــت کمونیســت چکســلواکی ســابق اشــکارا بــه مخالفــت می پرداخــت‪.‬‬ ‫پونیــکا از جملــه روشــن فکرانــی بــود کــه منشــور ‪ 77‬حقــوق بشــر را در مخالفــت بــا حکومــت‬ ‫کمونیســتی چکســلواکی امضــا کــرد‪ .‬منشــوری کــه امضــا کننــدگان و گرداورنــدگان ان نقــش‬ ‫مهمــی در دول چــک و اســلواکی بعــد از انقــاب هــای مخملــی داشــتند‪.‬‬ ‫پونیــکا در اگوســت ‪ 1989‬بــرای فعالیت هــای ضــد جکومتــی خــود بــه مــدت ســه مــاه در‬ ‫بازداشــت بــود‪.‬‬ ‫او پــس از انقــاب مخملــی و پایــان دوران کمونیســم در چکســلواکی حــزب جنبــش دموکراتیــک‬ ‫مســیحی کــه بعدهــا تبدیــل بــه یکــی از بزرگتریــن احــزاب اســلواکی شــد را تاســیس کــرد‪.‬‬ ‫هانــا در تاریــخ ‪ 21‬اوت ‪ ،2007‬درگذشــت و در روســتای زادگاه خــود در اســلواکی بــه خــاک ســپرده‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫مارتین کوکوچین‬ ‫مارتیــن کوکوچیــن (‪ )1928 – 1860‬نویســنده‪ ،‬نمایشــنامه نویــس و پروژهشــگر کشــور اســلواکی‬ ‫بــود‪ .‬او از برجســته تریــن نویســندگان ادبیــات اســلواکی و یکــی از بنیانگــذاران پــروژۀ مــدرن‬ ‫اســلواکی اســت‪ .‬کوکوچیــن در دانشــگاه بــه تحصیــل در رشــته الهیــات در براتیســاوا مطالعــه مــی‬ ‫کــرد‪ ،‬امــا تصمیــم گرفــت کــه طــب پزشــکی را در پــراگ مطالعــه کنــد‪.‬‬ ‫پــس از فــارغ التحصیــل شــدن و تکمیــل کارامــوزی خــود در براتیســاوا‪ ،‬اینســبروک و ویــن‪ ،‬بــه‬ ‫دنبــال یافتــن شــغلی در اســلواکی بــه جســتجو پرداخــت‪ .‬در ســال ‪ 1893‬او شــروع بــه کار بــه‬ ‫عنــوان یــک پزشــک در روســتای ‪ Selca‬در جزیــره ‪ Brac‬در کرواســی کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،1904‬ازدواج کــرد‪ ،‬کــه در ســال ‪ 1908‬بــه امریــکای جنوبــی‪ ،‬و کشــور شــیلی جایــی کــه‬ ‫جمعیــت زیــادی از مهاجــران کرواســی وجــود داشــت مهاجــرت کــرد‪ .‬در طــول ‪ ،1924-1922‬او‬ ‫دوبــاره در اســلواکی (چکســلواکی در ان زمــان) اقامــت گزیــد امــا در ســال ‪ 1924‬بــه کرواســی رفت‬ ‫و دوســال بعــد در همان جــا از دنیــا رفــت و در زاگــرب بــه خــاک ســپرده شــد‪.‬‬ ‫برخی از کتابهای او عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ 1883‬در جاده قلعه‬ ‫‪ 1886‬بی پروایی‬ ‫‪ 1891‬درباره توپ زیرزمینی‬ ‫‪ 1892‬پایان و شروع‬ ‫‪ 1912‬خانه ای در دامنه تپه‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪38‬‬ ‫جوزف چیگرهرونسکی‬ ‫جــوزف چیگــر‪ ،‬زاده ‪ 23‬فوریــه ‪ 1896‬در زولــن‪ ،‬در کشــورامروزی اســلواکی‪ ،‬نویســنده‪ ،‬معلــم‪ ،‬روزنامــه‬ ‫نــگار و رئیــس موسســه علمــی فرهنگــی ماتیــکا بــود‪.‬‬ ‫او در یــک خانــواده متوســط بــه لحــاظ اقتصــادی متولــد شــد‪ .‬پــس پایــان نحصیالتــش بــه عنــوان معلــم‬ ‫در مناطــق مختلــف شــروع بــه کار کــرد‪ .‬در جنــگ جهانــی اول در ســال ‪ 1917‬تــا ‪ 1918‬بــه جبهــه ایتالیــا‬ ‫فرســتاده شــد‪ .‬تقریبــا بعــد از ایــن زمــان بــود کــه نوشــته هایش در اغــاز دهــه ‪ 20‬میــادی بــه چــاپ‬ ‫ر سید ‪.‬‬ ‫بــه جــز شــغل معلمــی‪ ،‬ســردبیر مجلــه کــودکان(از ‪ 1928‬تــا ‪ )1945‬نیــز بــود بــود‪ .‬هرونســکی در ســال‬ ‫‪ 1933‬از مشــاوران مووســه فرهنگــی ماتیــکا بــود و تــا ســال ‪ 1945‬کــه در مقــام ریاســت موسســه بود در‬ ‫انجــا مشــغول بــه کار بــود‪ .‬بــا توجــه بــه فعالیت هــای سیاســی کــه داشــت از تــرس ازار و اذیــت حکومــت‬ ‫او بــه اتریــش و ایتالیــا مهاجــرت کــرد امــا بــا توجــه بــه اغــاز جنــگ جهانــی دوم در نهایــت در ارژانتیــن‪،‬‬ ‫جایــی کــه او بــه عنــوان یــک طــراح در یــک کارخانــه نســاجی مشــغول بــه کار بود‪،‬اقامــت گزیــد‪ .‬در‬ ‫خــارج از اســلواکی موسســه ماتیــکا را تاســیس و بــه عنــوان ریاســت شــواری ملــی اســلواکی در خــارج‬ ‫از کشــور انتخــاب شــد‪ .‬وی همچنیــن رئیــس افتخــاری انجمــن نویســندگان و هنرمــدان اســلواکی شــد‪.‬‬ ‫هرونســکی در ســال ‪ 1960‬در ارژانتیــن فــوت کــرد‪ .‬پــس از انقــاب مخملــی ‪ ،1989‬بقایــای جســد او بــه‬ ‫اســلواکی بازگردانــده شــد و در ســال ‪ 1993‬در گورســتان ملــی مارتیــن دفــن شــد‪.‬‬ ‫زوزکا زوریشکا‬ ‫زوزکا زوریشــکا متولــد اوریــل ســال ‪ 1900‬و درگذشــته بــه ســال ‪ 1984‬میــادی رمــان نویــس‪،‬‬ ‫بازیگــر و مترجــم اهــل کشــور اســلواکی بــود‪.‬‬ ‫او در خانــواده ای فرهنگــی در شــهر مــودرا اســلواکی متولــد شــد و بعــد از پایــان دوران مقدماتی‬ ‫تحصیــات‪ ،‬در یــک کالــج تربیــت معلــم در مجارســتان امــوزش خــود را اغــاز کــرد‪ .‬ســپس از‬ ‫ا ن جــا بــه یــک کالــج دیگــر در صربســتان منتقــل و در نهایــت در ســال ‪ 1920‬در موسســه‬ ‫امــوزش و پــرورش معلمــان در برنــو فــارغ التحصیــل شــد‪ .‬از ‪ 1920‬تــا ‪ 24‬او بــه عنــوان یــک‬ ‫معلــم در میــاوا کار مــی کــرد‪ ،‬ســپس ازدواج کــرد و بــه براتیســاوا نقــل مــکان کــرد‪ ،‬جایــی کــه‬ ‫تــا ســال ‪ 1945‬در همانجــا زندگــی کــرد‪ .‬در طــول جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬از دانشــکده فلســفه‬ ‫دانشــگاه کامنیــوس‪ ،‬گــروه فلســفه و تاریــخ هنــر فــارغ التحصیــل شــد‪ .‬در ســال ‪ 1945‬بــا‬ ‫همســرش بــه پــراگ رفــت‪ .‬در ســالهای ‪ 1951 - 1949‬در اســتودیوهای بارانــدو بــه عنــوان‬ ‫فیلمنامــه نویــس مشــغول بــه کار بــود‪ ،‬و بعــد از ان تمرکــز خــود را متوجــه ادبیــات و نویســندگی‬ ‫کــرد‪ .‬در ســال ‪ 1960‬او عنــوان هنرمنــد شایســته را دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫اولیــن کار او در ســال ‪ 1922‬در یــک روزنامــه اســلواک منتشــر شــد و بــه تدریــج شــروع بــه‬ ‫همــکاری بــا مجــات و روزنامــه هــای دیگــر کــرد‪ .‬او همچنیــن بــا رادیــو چکوســلواک بــه عنــوان‬ ‫نمایشــنامه نویــس در حــال همــکاری نیــز بــود‪ ،‬امــا بــه دلیــل فشــار کار قــرارداد دائمــی کار بــا‬ ‫ایــن رادیــو را رد کــرد‪.‬‬ ‫هرچنــد او بــه عنــوان یــک هنرپیشــه زن (در تئاتــر ملــی اســلواکی) موفــق بــوده اســت امــا‬ ‫امــروزه شــهرت او بــه دلیــل اثــار ادبــی وی اســت‪.‬‬ ‫کریستینا رویاوا‬ ‫کریســتینا رویــاوا (‪ )1936 -1860‬اندیشــمند‪ ،‬پژوهشــگر‪ ،‬رمــان نویس و شــاعر اســلواکیایی‬ ‫بــود‪ .‬او بنیانگــذار موسســه صلیــب ابــی بــود‪ .‬مرکــزی کــه کــه بــه امــور مذهبــی می پرداخــت‬ ‫و بــه نوعــی مــروج اخالقیــات از دیــدگاه مســیحی بود‪.‬‬ ‫اثــار ادبــی او بــه ‪ 36‬زبــان دنیــا ترجمــه شــده اســت‪ .‬در دوران ســلطه حــزب کمونیســت‬ ‫در چکســلواکی ســابق‪ ،‬نوشــته هــای او کــه گرایشــی مســیحی داشــت‪ ،‬اغلــب در بیــن‬ ‫کتاب هــای ممنوعــه دولــت کمونیســتی قــرار داشــت‪ .‬از او اکنــون بــه عنــوان یکــی از‬ ‫بزرگتریــن نویســندگان اســلواکیایی بــا اثــار ادبــی کــه اغلــب بــه زبان هــای مختلــف ترجمــه‬ ‫شــده یــاد می شــود‪ .‬برخــی منتقــدان ادبــی او را «کی یرکگــور (فیلســوف مســیحی دانمارکــی‬ ‫کــه در قــرن ‪ 17‬میزیســته) اســلواکی» مــی داننــد‪.‬‬ ‫برخی از اثار مهم او عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ - 1893‬بدون خدا در جهان‬ ‫‪ - 1901‬حقیقت مهم‬ ‫‪ - 1903‬خدمتکار‬ ‫‪ - 1904‬دیوارهای عجیب و غریب‬ ‫‪ - 1910‬چلچله ها به خانه برگشتند‬ ‫‪ - 1913‬از دست رفته‬ ‫‪ - 1924‬اخرین سفر‬ ‫‪ - 1929‬استانیشا‬ ‫‪ - 1935‬سرگردان‬ ‫‪| 50‬راز شقایق| ‪39‬‬ ‫شماره ‪51‬‬ ‫حسین طوسی‬ ‫حیات وحش اسلواکی‬ ‫در مــورد حیــات وحــش اســلواکی می تــوان بــه بعضــی از مناطــق طبیعــی ایــن کشــور از جملــه کوه هــای تاتــرا اشــاره کــرد‪ .‬کوه هــای تاتــرا‪ ،‬رشــته کوهی‬ ‫در اروپــا اســت کــه مــرز طبیعــی میــان اســلواکی و لهســتان را تشــکیل داده اســت‪ .‬ایــن کوه هــا مســاحتی برابــر بــا ‪ ۷۸۵‬کیلومتــر مربــع را در بــر گرفته انــد‬ ‫کــه بخــش عمــده ای از ان (‪ ۶۱۰‬کیلومتــر مربــع) در اســلواکی و ‪ ۱۷۵‬کیلومتــر مربــع از ان در لهســتان جــای دارد‪ .‬بلندتریــن قلــه رشــته کوه تاتــرا‪ ،‬قلــه گــرالچ‬ ‫اســت کــه بــا بلنــدی ‪ ۲.۶۵۵‬متــر در اســلواکی واقــع شده اســت‪ .‬قلــه شــمال غربــی ریســی (‪ ۲.۴۹۹‬متــر) نیــز بلندتریــن نقطــه تاتــرا در لهســتان اســت‪ .‬تاتــرا‬ ‫بلندتریــن رشــته کو ِه کوه هــای کارپــات اســت‪.‬‬ ‫یکــی از حقایــق فــوق العــاده در مــورد تاتــرا ایــن اســت کــه مــردم در ارتبــاط‬ ‫تنگاتنگــی بــا حیوانــات مشــغول زندگــی هســتند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ایــن همســایگان حیوانــات ‪ ،‬دوستانشــان ‪ ،‬نگهبانــان ‪ ،‬عالقمنــدان و بعضـا متاســفانه‬ ‫دشــمنان انــان یــا همــان شــکارچیان هســتند‪.‬‬ ‫ایــن حیوانــات معمــوال فاصلــه خــود را بــا دهکــده هــا حفــظ می کننــد امــا در‬ ‫مــواردی کــه خــود را بــه نزدیکــی روســتاها می رســانند بعضــا خطرناکتــر نیــز ظاهــر‬ ‫می شــوند‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬در ارتفاعــات باالتــر ‪ ،‬حیــات وحــش واقعــی را مــی‬ ‫تــوان تجربــه کــرد‪.‬‬ ‫وقتــی بــه ســمت قلــه هــا مــی رویــد ‪ ،‬تنــوع مناطــق گیاهــی و جانــوران تغییــر کــرده‬ ‫و بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫ایــن تــوع و تغییــر در جنگلهــای پهــن و مخلــوط تــا جنگلهــای صنوبــر (حداکثــر‬ ‫‪ 1.550‬متــر از ســطح دریــا) شــروع می شــود کــه در ان مــی تــوان خــرس ‪ ،‬گــرگ‪،‬‬ ‫ســیاه گــوش و گــوزن را یافــت‪ .‬در منطقــه کوهســتانی (تــا ‪ 1.800‬متــر از ســطح‬ ‫دریــا) ایــن تــوع زیســتی ادامــه می یابــد و بــه تدریــج بــه مراتــع کوهســتانی الــپ‬ ‫کــه در ان خانــه هــای مارماهــی هــا (تــا ارتفــاع ‪ 2.300‬متــر از ســطح دریــا) قــرار‬ ‫دارد تغییــر مــی کنــد و بــا قلــه هــای (تــا ‪ 2.600‬متــر از ســطح دریــا) کــه کمتــر‬ ‫حیوانــی در ان نزدیکی هــا وجــود دارنــد پایــان مــی یابــد‪.‬‬ ‫برخــی از حیوانــات را مــی تــوان در سراســر اســلواکی یــا اروپــا در اب و هــوای‬ ‫مشــابه یافــت و برخــی از انهــا بومــی هســتند‪ .‬همــه ایــن حیوانــات کامـ ً‬ ‫ا محافظــت‬ ‫مــی شــوند زیــرا تعــداد انهــا بســیار ناپایــدار بــوده و تعــداد زیــادی از انهــا در‬ ‫معــرض خطــر هســتند‪.‬‬ ‫سیاه گوش‬ ‫ســیاه گوش یــا کاراکال گربه ســانی کوچــک اســت کــه بومــی خاورمیانــه و‬ ‫افریقــا اســت و البتــه در مناطقــی از اروپــا نظیــر اســلواکی نیــز مشــاهده شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کاراکال یکــی از ســنگین ترین و ســریع ترین گربه هــای کوچــک اســت و‬ ‫مطالعــات ژنتیکــی نشــان می دهــد کــه گربــه طالیــی افریقایــی و یوزگربــه‬ ‫نزدیک تریــن خویشــاوندان ایــن گربه ســان اند‪.‬‬ ‫کاراکال از نظــر ظاهــری بــه وشــق اوراســیایی شــباهت دارد ولــی کوچک تــر‬ ‫اســت و جثــهٔ الغرتــر و ظریف تــر و دســت و پــای کشــیده تری دارد‪ .‬جنــس‬ ‫نــر کمــی از مــاده بزرگ تــر اســت‪ .‬وزن بــدن بیــن ‪ ۱۶‬تــا ‪ ۲۲‬کیلوگــرم‪ ،‬طــول‬ ‫بدنــش ‪ ۵۵‬تــا ‪ ۹۰‬ســانتی متر بــه اضافــه ‪ ۲۲‬تــا ‪ ۳۴‬ســانتی متر دم اســت و‬ ‫ارتفــاع ان در ناحیــه شــانه بــه ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۴۵‬ســانتی متر می رســد‪ .‬رنــگ پوســت‬ ‫بیــن قرمــز شــرابی‪ ،‬خاکســتری‪ ،‬خاکــی و گاه ســیاه متغیــر اســت‪ .‬بچه هــا‬ ‫خال هــای قرمــز رنــگ در ناحیــه زیریــن بــدن دارنــد و رنــگ بدنشــان تیره تــر‬ ‫از بزرگســاالن اســت‪ .‬پــوزه‪ ،‬گــردن و قســمت های زیریــن بــدن کاراکال ســفید‬ ‫ـط اشـ ِ‬ ‫اســت و خـ ِ‬ ‫ـک ســیاه رنگی دارنــد کــه از گوشــه چشــم تــا دمــاغ امتــداد‬ ‫می یابــد‪ .‬صورتــی کوچــک بــا گوش هــای بلنــد دارنــد کــه موهایــی ســیاه رنگ‬ ‫بــه ارتفــاع ‪ ۵‬ســانتیمتر بــر ان روئیده انــد‪ .‬گوش هــای کاراکال از گــوش تمامــی‬ ‫گربه ســانان دیگــر بزرگ تــر اســت‪ .‬گوش هــا توســط ‪ ۲۰‬عضلــه مختلــف‬ ‫کنتــرل می شــوند‪ .‬ایــن دســتگاه حســاس شــنوایی امتیــاز بزرگــی در یافتــن‬ ‫شــکار بــرای کاراکال محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ســیاهگوش گربــه ای اســت کــه حیوانــات کوچــک و ضعیــف ماننــد ســمور را‬ ‫شــکار مــی کنــد‪ .‬بــه لطــف دیــد او ‪ ،‬کــه بــی عیــب و نقــص اســت ‪ ،‬ان را بــا‬ ‫دیــد تیزبینــش می شناســند‪ .‬ایــن حیــوان مــی توانــد جونــدگان را از ‪ 75‬متــر و‬ ‫حیوانــات بزرگتــر را از ‪ 500‬متــر تشــخیص دهــد‪ .‬ســیاه گــوش یــک شــکارچی‬ ‫اســت و عمدتــا در طــول شــب فعــال اســت‪ .‬در طــول روزهــا دوســت دارد در‬ ‫افتــاب در چمنزارهــا وقــت گذرانــد یــا در حفــره هــا و بوتــه هــای صخــره ای‬ ‫پنهــان شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪40‬‬ ‫گوزن قرمز‬ ‫گــوزه قرمــز یکــی از بزرگ تریــن انــواع گــوزن اســت کــه بومــی اروپــا‪ ،‬اســیای صغیــر‪،‬‬ ‫غــرب اســیا و اســیای میانــه و شــمال افریقــا می باشــد‪ .‬امــا در نقاطــی از اروپــا از جملــه‬ ‫اســلواکی تیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫تــا ســال ‪ ۲۰۰۴‬واپیتــی یــا ا ِلــک (‪ )Cervus canadensis‬گــوزن بومــی شــرق اســیا‬ ‫و امریــکای شــمالی یکــی از انــواع گــوزن قرمــز محســوب می شــد؛ ایــن بــاور بــر اســاس‬ ‫دورگه هــای بــاروری کــه از امیــزش ایــن دو جانــور در اســارت بــه دســت امــده بــود‪،‬‬ ‫اتخــاذ شــده بــود ولــی مطالعــات ژنتیکــی اخیــر بــر روی صدهــا نمونــه از زیرگونه هــای‬ ‫مختلــف گــوزن قرمــز و الــک و همچنیــن دیگــر گونه هــای خانــواده گوزن هــای ‪Cervus‬‬ ‫مشــخص کــرده کــه ایــن دو گونه هــای مســتقلی به شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫مــرال یــا گــوزن قرمــز بــه دســت انســان بــه کشــورهای دیگــری چــون ارژانتیــن‪،‬‬ ‫اســترالیا و نیوزیلنــد هــم وارد شــده و بــه جهــت اســیبی کــه بــه پوشــش گیاهــی و حیــات‬ ‫وحــش بومــی ایــن مناطــق وارد کــرده در فهرســت بدتریــن ‪ ۱۰۰‬گونــه مهاجــم دنیــا قــرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مــرال به طــور کلــی بــا توجــه بــه جمعیــت مناســب و زیســتگاه وســیع در خطــر انقــراض‬ ‫قــرار نــدارد امــا برخــی از انــواع ان در برخــی مناطــق بــا خطــر انقــراض روبــرو بــوده یــا‬ ‫هســتند‪ .‬اتحادیــه بین المللــی حفاظــت محیــط زیســت ‪ ۹‬زیرگونــه مختلــف را بــرای مــرال‬ ‫تعییــن کــرده کــه ســه تــای ان هــا در معــرض خطــر (دومیــن درجــه حفاظتــی)‪ ،‬یکــی‬ ‫اســیب پذیر (ســومین درجــه) و یکــی در اســتانه تهدیــد (چهارمیــن و پائین تریــن درجــه‬ ‫حفاظتــی) قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫مــرال از بزرگ تریــن انــواع گــوزن اســت و در برخــی کشــورها ماننــد انگلســتان و ایرلنــد‬ ‫بزرگ تریــن پســتاندار وحشــی محســوب می شــود‪ .‬دودیســی جنســی در ایــن گونــه‬ ‫شــدید اســت و نرهــا بــا داشــتن شــاخ و انــدازهٔ بزرگ تــر از ماده هــا متمایزنــد‪ .‬وزن‬ ‫جنــس نــر ایــن حیــوان به طــور میانگیــن ‪ ۱۶۰‬تــا ‪ ۲۴۰‬کیلوگــرم‪ ،‬طــول بــدن ‪ ۱۷۰‬تــا‬ ‫‪ ۲۳۰‬ســانتی متر اســت‪ .‬در جنــس مــاده وزن بیــن ‪ ۱۲۰‬تــا ‪ ۱۷۰‬کیلوگــرم و طــول بــدن‬ ‫‪ ۱۶۰‬تــا ‪ ۲۱۰‬ســانتی متر اســت‪ .‬ارتفــاع در ناحیــه شــانه ‪ ۱۰۵‬تــا ‪ ۱۲۰‬ســانتی متر‬ ‫و دم حــدود ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۹‬ســانتی متر اســت‪ .‬البتــه زیرگونه هــای مختلــف ایــن حیــوان‬ ‫تفــاوت زیــادی از نظــر انــدازه دارنــد‪ .‬مرال هــای عظیم الجثــه و شــاخ کوتاه رشــته کوه‬ ‫کارپــات تــا ‪ ۵۰۰‬کیلــو رشــد می کننــد و مرال هــای جزیــره کــرس فقــط حــدود ‪ ۸۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلوگــرم وزن دارنــد‪ .‬مرال هــای بومــی ایــران هــم از انــواع بــزرگ مــرال محســوب‬ ‫می شــوند کــه جنــس نــر ان هــا به طــور میانگیــن ‪ ۲۵۰‬کیلوگــرم وزن و ‪ ۱۴۰‬ســانتی متر‬ ‫ارتفــاع شــانه دارد‪.‬‬ ‫مهمتریــن دشــمنان طبیعــی مــرال در اروپــا گــرگ خاکســتری و پــس از ان خــرس قهوه ای‬ ‫اســت‪ .‬ســیاه گوش اوراســیا و گــراز هــم گاهــی بچــه مرال هــا را شــکار می کننــد‪ .‬در‬ ‫ایــران دشــمن طبیعــی اصلــی ایــن حیــوان پلنــگ و ســپس گــرگ و خــرس قهــوه ای‬ ‫اســت‪.‬در گذشــته یکــی از دشــمنان ایــن حیــوان ببــر مازنــدران بــود کــه در حــال حاضــر‬ ‫منقــرض شــده اســت‬ ‫گــوزن از نظــر اجتماعــی شــبیه خــرس اســت‪ .‬در حالــی کــه نرهــا بــه جــز دوره جفــت‬ ‫گیــری بــه تنهایــی زندگــی می کننــد ‪ ،‬ماده هــا در گلــه زندگــی مــی کننــد کــه تعــداد ان‬ ‫مــی توانــد ‪ 50‬راس باشــد‪.‬‬ ‫ماده این حیوان معموالً یک و به ندرت دو گوساله به دنیا می اورند‪.‬‬ ‫گوزنهــا را مــی تــوان در هنــگام ســحر و غــروب در هنــگام چــرا در چمنزارهــا مشــاهده‬ ‫کــرد و از ایــن رو رانندگــی ســریع در کنــار چمنزارهــای ایــن منطقــه بســیار خطرنــاک‬ ‫اســت‪ .‬گــوزن گیاهخــوار اســت و بــه طــور عمــده گیاهانــی نظیــر‪ ،‬انــواع تــوت هــا ‪ ،‬راش‬ ‫‪ ،‬شــاه بلــوط را مــی خــورد‪.‬‬ ‫گرگ خاکستری‬ ‫گــرگ خاکســتری یــک شــکارچی قــوی و بزرگتریــن نــژاد از ســگ ســانان اســت‪ .‬وزن ان‬ ‫تــا ‪ 80‬کیلوگــرم و قــد ‪ 90‬ســانتی متــر اســت‪.‬‬ ‫گــرگ یــک حیــوان اجتماعــی اســت و در یــک کلونــی بــا دیگــر گرگ هــا زندگــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫کلونی هــا دارای سلســله مراتــب قــدرت هســتند ‪ ،‬از الفــا گرفتــه تــا امــگا‪ .‬یــک جفــت الفــا‬ ‫وجــود دارد کــه گــروه را هدایــت مــی کنــد ‪ ،‬ایــن جفــت اول بایــد غــذا بخــورد تــا نوبــت بــه‬ ‫بقیــه گرگ هــای گــروه برســد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬هیــچ گــرگ دیگــری بــه جــز جفــت الفــا نمــی توانــد تولــه هــای خــود را‬ ‫حفــظ کنــد‪ .‬و بــرای ایــن مــوارد هــر حیــوان بایــد از گــروه خــارج شــود‪ .‬گــروه همچنیــن‬ ‫بــرای شــکار مهــم اســت‪ .‬گرگهــا اســتراتژی خــود را دارنــد و منتظــر هســتند کــه طعمــه را‬ ‫خســته کننــد و بعــد بــه طعمــه حملــه می کننــد‪.‬‬ ‫گرچــه گــرگ خاکســتری خطرنــاک اســت ‪ ،‬امــا بســیار خجالتــی اســت‪ .‬بــا ایــن حــال ‪،‬‬ ‫ماننــد ســایر حیوانــات‪ ،‬بــه تدریــج می توانــد بــه منطقــه زیســت انســان نیــز نزدیــک شــود‬ ‫و از ایــن رو حیوانــات دامــداری را شــکار کنــد‪ .‬از حــس بویایــی و شــنوایی عالــی بهــره مــی‬ ‫بــرد‪ .‬در فضــای ازاد مــی توانــد تــا ‪ 3‬کیلومتــر بــو حــس کنــد و تــا ‪ 8‬کیلومتــر نیــز بشــنود‪.‬‬ ‫دیــد ان نیــز بســیار خــوب اســت ‪ ،‬گرچــه دیــد گرگهــا بــر حرکــت تمرکــز دارد و از ایــن رو‬ ‫شــیء ایســتا را از دســت نمی دهنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪41‬‬ ‫مناطق طبیعی اسلواکی‬ ‫کوه های کارپات‬ ‫کــوه هــای کارپــات رشــته کوههایی بــه شــکل کمــان بــا طــول تقریبــی ‪ ۱۵۰۰‬کیلومتــر‬ ‫در میــان اروپــای مرکــزی و جنوبــی و ســومین رشــته کوه طوالنــی در اروپــا پــس از‬ ‫رشــته کوه های اورال بــه طــول ‪ ۲.۵۰۰‬کیلومتــر (‪ ۱.۵۵۳‬مایــل) و اســکاندیناوی بــه‬ ‫طــول ‪ ۱.۷۰۰‬کیلومتــر (‪ ۱.۰۵۶‬مایــل) هســتند‪.‬‬ ‫ایــن کوههــا محــل ســکونت بزرگ تریــن جمعیت هــای خرس هــای قهــوه ای‪،‬‬ ‫گرگهــا‪ ،‬شــوکا و ســیاه گوش‪ ،‬بــا باالتریــن تراکــم در رومانــی هســتند و نیــز یک ســوم‬ ‫همــه گونه هــای گیاهــی اروپــا را شــامل می شــوند‪ .‬تاتــرا بلندتریــن رشــته کو ِه ایــن‬ ‫کوه هــا اســت‪.‬‬ ‫ایــن کوه هــا بــه صــورت یــک کمــان بــه طــول ‪ ۱۵۰۰‬کیلومتــر در قــاره اروپــا و در‬ ‫حــوزه کشــورهای اوکرایــن‪ ،‬لهســتان‪ ،‬جمهــوری چــک‪ ،‬اســلواکی‪ ،‬رومانی و صربســتان‬ ‫کشــیده شــده و محــل زندگــی گونه هــای جانــوری و گیاهــی متنوعــی اســت‪.‬‬ ‫کوه هــای کارپــات یکــی از محبوب تریــن دیدنــی هــا کشــورهای اســلواکی‪ ،‬اکرایــن‬ ‫و چــک محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ایــن کوه هــای چشــم اندازهای بکــر و خیره کننــده ای دارد و بــا ســفر بــه دامنه هــای‬ ‫ان مناظــری را مقابــل چشــمانتان می بینیــد کــه گویــی کارت پســتالی زیبــا را در برابــر‬ ‫چشــمانتان گرفته ایــد‪.‬‬ ‫جنگل هــا و مراتــع سرســبز‪ ،‬رودخانه هــای پــراب و زالل‪ ،‬دریاچــه و روســتاهای‬ ‫کوچــک و بــزرگ تنهــا بخشــی از زیبایــی ایــن منطقــه خــوش اب و هواســت کــه‬ ‫بــرای گذرانــدن تعطیــات تابســتانی می توانیــد روی ان هــا حســاب کنیــد‪.‬‬ ‫اردوگاه هــا و پناهگاه هــای متعــددی در مســیر کوهنــوردی و نقــاط مختلــف کــوه‬ ‫کارپــات وجــود دارد کــه در ان هــا می تــوان اســتراحت کــرد‪ ،‬عــاوه بــر ان در صــورت‬ ‫نیــاز نقشــه های راه را می تــوان از مــردم محلــی و یــا در پناهگاه هــا تهیــه نماییــد‪.‬‬ ‫دوچرخه ســواری نیــز از دیگــر تفریحــات هیجان انگیــز گردشــگران در ایــن منطقــه‬ ‫اســت کــه گردشــگرن ان را از دســت نمی دهنــد‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد ایــن منطقــه بــا داشــتن قدمتــی طوالنــی از نظــر تاریخــی مکانی‬ ‫بســیار ارزشــمند محســوب می شــود‪ ،‬چندیــن غــار اســرارامیز در دل ان وجــود دارد‬ ‫کــه بســیار از ان هــا زیــر نظــر بررســی باســتان شناســان و محققــان اســت‪.‬‬ ‫کــوه هــای کارپــات بــا جنــگل هــا‪ ،‬رودخانــه هــا‪ ،‬دریاچــه هــا‪ ،‬مراتــع بلندپایه‪ ،‬شــهرها‬ ‫و روســتاها در منطقــه پوشــیده شــده اســت ‪ .‬ایــن منطقــه فرهنــگ‪ ،‬تمــدن و تاریــخ‬ ‫غنــی دارد‪ .‬همچنیــن بــرای تعطیــات تابســتانی‪ ،‬راه رفتــن‪ ،‬ســوار شــدن‪ ،‬کــوه نوردی‬ ‫وکاوش بســیار مناســب اســت‪.‬‬ ‫اردوگاه هــای مجهــز‪ ،‬پناهــگاه هــای مســافرین‪ ،‬مســیرهای پیــاده روی و مناطقــش‬ ‫بســیار نــادر اســت‪ .‬نقشــه هــای جغرافیایــی از مســیرهای پیــاده روی در اســتراحتگاه‬ ‫هــا یــا از ســاکنین محلــی کــه مســکن را بــرای گردشــگران فراهــم مــی کننــد‪،‬‬ ‫تهیــه مــی گــردد‪ .‬اب اشــامیدنی بــه طــور گســترده ای از کــوه هــا و رودخانــه هــا در‬ ‫دســترس اســت‪.‬‬ ‫گرگ هایکارپات‬ ‫تعجبــی نــدارد کــه چنیــن منظــره طبیع ـی ای کــه بــه خوبــی محافظــت‬ ‫می شــود‪ ،‬یکــی از مهیج تریــن مکان هــای اروپــا باشــد کــه دارای‬ ‫تنــوع زیســتی اســت‪.‬‬ ‫ایــن کوه هــا منزلــگاه بزرگ تریــن جمعیــت گرگ هــا‪ ،‬خرس هــای‬ ‫قهــوه ای‪ ،‬ســیاه گوش ها‪ ،‬و بزهــای کوهــی اســت‪ .‬طــی ایــن ســال ها‪،‬‬ ‫کثــرت ایــن حیوانــات تاثیــر بــه ســزایی بــر فرهنــگ انســان های ایــن‬ ‫منطقــه داشــته اســت‪ .‬در زمان هــای بســیار دور‪ ،‬گروه هــای قبیلــه ای‬ ‫محلــی‪ ،‬حیوانــات وحشــی را در الوهیــت خــود شــریک می کردنــد‪ .‬ان هــا‬ ‫بــه شــدت بــه ارواح محافــظ حیوانــات معتقــد بودنــد و فرزنــدان خــود‬ ‫را بــه درون جنگل هــا می فرســتادند‪ ،‬تــا پیــش از ان کــه به عنــوان‬ ‫انســان (یــا مــردان گرگ نمــا) بازگردنــد‪ ،‬بــا حیوانــات جنــگل خلــوت‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪42‬‬ ‫پارک ملی بهشت اسلواکی‬ ‫پــارک ملــی بهشــت اســلواکی یکــی از نــه پــارک ملی اســلواکی اســت‬ ‫کــه بــه دلیــل داشــتن جنــگل‪ ،‬زمین هــای سرســبز و غارهــای خنــک‪،‬‬ ‫می توانــد بــرای گردشــگران بهتریــن گزینــه باشــد‪ .‬افــرادی کــه بــه‬ ‫پیــاده روی عالقــه دارنــد می تواننــد در مســیرهای مخصــوص ایــن‬ ‫پــارک کــه بیــش از ‪ ۳۰۰‬کیلومتــر طــول دارنــد‪ ،‬پیــاده روی کننــد و یــا‬ ‫بــه دوچرخه ســواری و تماشــای پرنــدگان بپردازنــد‪ .‬در ایــن پــارک‬ ‫دره‪ ،‬حوضچــه‪ ،‬دریاچــه و یــک غــار یخــی بــه نــام ‪Dobšinská‬‬ ‫وجــود دارد کــه در میــراث یونســکو ثبــت شــده کــه اب درون ان یــخ‬ ‫بســته اســت و یکــی از معــدود غارهــای منطقــه اســت کــه بــه روی‬ ‫عمــوم بــاز اســت‪.‬‬ ‫دانسکی لوهی‬ ‫منطقــه منظــره محافظــت شــده دانســکی لوهــی ‪ Dunajské luhy‬یکــی‬ ‫از جوانتریــن مناطــق محافظــت شــده در اســلواکی اســت‪ .‬ایــن منطقــه‬ ‫زیبــا از پنــج قســمت جداگانــه در دشــت دانــوب تشــکیل شــده اســت کــه‬ ‫از براتیســاوا در شــمال غربــی امتــداد مــی یابــد ‪ ،‬بــه دنبــال دانــوب و‬ ‫مرزهــای بیــن اســلواکی و مجارســتان تــا رودخانــه ای در منطقــه کومورنــو‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه در ســه منطقــه ‪ -‬براتیســاوا ‪ ،‬ترنــاوا و نیتــرا واقــع شــده‬ ‫اســت‪ .‬درمجمــوع ‪ ،‬از ‪ 122.84‬کیلومتــر مربــع (‪ 47.43‬مایــل مربــع) از‬ ‫مناطــق دشــت ســیل ‪ ،‬تــاالب هــا و بســیاری از منابــع ابــی ماننــد دریاچــه‬ ‫هــا ‪ ،‬رودخانه هــا و نهرهــا محافظــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫دانســکی لوهــی شــامل گیاهــان و جانــوران متنــوع ‪ ،‬از جملــه گونــه هــای‬ ‫بومــی اســت کــه در مناطــق ســاحلی زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫قســمت اول ایــن منطقــه (دورتریــن شــمال) از جنــوب از پاالیشــگاه نفــت‬ ‫‪ Slovnaft‬در جنــوب شــرقی براتیســاوا در ســمت چــپ دانــوب شــروع‬ ‫می شــود و تــا ابشــار ‪ Cunovo‬امتــداد مــی یابــد‪.‬‬ ‫قســمت دوم در جنــوب غربــی قســمت اول ‪ ،‬در ســمت راســت دانــوب ‪ ،‬در‬ ‫نزدیکــی منطقــه روســوف و یونــوو قــرار دارد‪.‬‬ ‫ســومین و بزرگتریــن قســمت از جزیــره واقــع در بیــن دانــوب و مــرز بــا‬ ‫مجارســتان اســت‪ .‬ایــن منطقــه تقریبـاً بــه طــور کامــل محافظــت مــی شــود‪.‬‬ ‫منطقــه چهــارم کــه در ســمت راســت دانــوب واقــع شــده اســت ‪ ،‬از روســتای‬ ‫ســاپ شــروع مــی شــود ‪ ،‬بــا روســتاهای مدوویــوف و چیچــوف هــم مرز اســت‬ ‫و در روســتای کلیشــکا نمــو پایــان مــی یابــد‪.‬‬ ‫قســمت پنجــم و اخــر در جزیــره اوروکلئســکی اســتروت واقــع شــده اســت ‪،‬‬ ‫کــه در شــرق نزدیــک روســتای زالتنیــا اســتراس بــه پایــان مــی رســد‪.‬‬ ‫زلن پلسو‪ ،‬اسلواکی‬ ‫ایــن رودخانــه از رودخانه هــای زیبــا و معــروف اســلواکی اســت‪ .‬اب شــفاف‪،‬‬ ‫زالل و تمیــز ان از چشــمه های طبیعــی می خروشــد و بــا داســتان های محلــی‬ ‫از جواهــرات گم شــده و جوانــی غــرق شــده همــراه اســت‪ ،‬داســتان هایی‬ ‫کــه در طــول راه خــود در مناطــق روســتایی نزدیــک ایــن رودخانــه بســیار‬ ‫شــنیده می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪43‬‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫نویسنده و کارشناس‬ ‫ارشد فلسفه‬ ‫معماری بومی اسلواکی‬ ‫معمــاری بومــی و ســنتی اســلواکی بــه همــان زیبایــی و ســادگی فرهنــگ مــردم ســنتی ایــن کشــور اســت‪ .‬روســتائیان در قــرن هــای گذشــته زندگی‬ ‫خــود را عمدتــا از راه کشــاورزی تامیــن می کردنــد‪ ،‬ان هــا را بــه شــدت بــه موطــن و ســرزمین خــود دلبســته بودنــد‪ .‬طبیعــت خــاص اســلواکی و‬ ‫تپــه هــا و کوه هــای پرشــمار ایــن منطقــه از اروپــا فرهنــگ متنوعــی را بــه ســاکنان بومــی ایــن کشــور بخشــیده اســت‪ .‬باتوجــه بــه اســتقرار هــر‬ ‫روســتا در یــک دره و یــا کوهســتان و دوری و مســافت روســتاها از یکدیگــر در نتیجــه امیــزش و همســان بــودن فرهنــگ هــا و اداب روســوم کمتــر‬ ‫بــه چشــم خــورده و در نتیجــه مناطــق مختلــف کشــور بــه لحــاظ ســنتی از تنــوع زیــادی برخــوردار اســت‪ .‬ایــن تنــوع را حتــی می تــوان در نــوع‬ ‫معمــاری بومــی مناطــق مختلــف اســلواکی مشــاهده نمــود‪.‬‬ ‫امــا بــرای کســانی کــه مــی خواهنــد نــگاه دقیقتــری بــه گذشــته داشــته باشــند‪،‬‬ ‫بناهایــی خــاص وجــود دارد‪ .‬بــرای حفــظ ایــن شــاهکارهای صنعتگــران کــه اغلــب‬ ‫ناشــناخته هســتند‪ ،‬دولــت اســلواکی مــوزه هایــی در فضــای بــاز بوجــود اورده بــه‬ ‫نوعــی کــه خانه هــای اینچنیــن را حفــظ و ان هــا را محیــای بازدیــد گردشــگران‬ ‫نیــز کــرده اســت‪ .‬در ایــن میــان برخــی از روســتاهای اســلواکی همچنــان معمــاری‬ ‫اصیــل خــود را در بــه شــکل اســتثنایی حفــظ کرده انــد‪ .‬از شــناخته شــده تریــن ان هــا‬ ‫در نزدیکــی تپــه ســیدوروو‪ ،‬منطقــه ولکولینــک را می تــوان نوعــی مــوزه ازاد در‬ ‫فضــای بــاز دانســت‪ .‬ایــن روســتا بــه شــکل دقیقــی بازســازی شــده و تقریبــا حــدود‬ ‫‪ 50‬منــزل مســکونی بــا ویژگی هــای خــاص روســتاهای کوهســتانی اســلواکی در‬ ‫قرن هــای پیــش احیــا شــده اســت‪ .‬طــرح روســتا و ســاختار کلــی ایــن خانه هــا‬ ‫حفــظ شــده و امــروزه از مناطقــی اســت کــه مــورد توجــه گردشــگران نیــز می باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن روســتا‪ ،‬خانــه هــای چوبــی کــه در کنــار هــم و در کنــاری رودی قــرار دارنــد‬ ‫کــه اب اصلــی روســتا را تامیــن می کــرده اســت‪ .‬قدمــت روســتا بــه قــرن ‪ 18‬و‬ ‫‪ 19‬بــاز می گــردد و اوج شــکوفایی ایــن روســتا در ایــن دوران بــود‪ .‬ورودی هــای‬ ‫پایه هــای ســنگی‪ ،‬دیوارهــای خانــه را تشــکیل مــی دهنــد کــه بــا خــاک رس ســفید‬ ‫یــا ابــی پوشــیده شــده بــود‪ .‬اکثــر ان هــا دارای ســه اتــاق بــا یــک پذیرایی مبله شــده‬ ‫بــا اشــیا و لــوازم تزئینــی وجــود دارنــد کــه هــر خانــه بــه شــکل مــوزه ای مجزاســت‬ ‫کــه تصویــری از زندگــی ســاکنان خانــه و نیــز کل دهکــده در قــرن نــوزده اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه روســتا بــه عنــوان یــک منطقــه میــراث ملــی اعــام شــده و تحــت کنتــرل‬ ‫شــدید محافظــت دولــت اســلواکی اســت اما زندگــی همچنــان در ایــن منطقــه جریان‬ ‫دارد‪ .‬بســیاری از ســاختمان هــا در اختیــار ســاکنان منطقــه هســتند و صاحبانشــان‬ ‫اغلــب از ان هــا بــه عنــوان اقامت گاهــی بــرای تفریــح اخــر هفتــه ســود می برنــد‬ ‫تــا از محیــط روســتای لــذت ببرنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪44‬‬ ‫نشــانه های تاریخــی کــه نشــان دهنــده زمــان و دوره ســاخت‬ ‫هــر بنــا باشــد در بناهــای قدیمــی سراســر اســلواکی وجــود‬ ‫داشــته و بــرای پژوهشــگران از نــکات مهــم تاریــخ معمــاری‬ ‫ایــن منطقــه اســت‪ .‬ورود اســتعمارگران المانــی در نــوع بناهــا‬ ‫وســاختمان ها بویــژه در مناطــق معدنــی تاثیــر گذاشــت‪ .‬بعدهــا‪،‬‬ ‫زمانــی کــه عثمانی هــا در قــرن هــای شــانزدهم و هفدهــم‪ ،‬بــا‬ ‫شکســت پادشــاهی مجارســتان قلمــرو ایــن پادشــاهی را اشــغال‬ ‫کردنــد مجارهــا در اســلواکی امروزیــن پنــاه گرفتنــد و نفــوذ خــود‬ ‫را نیــز اضافــه کردنــد‪ .‬در عیــن حــال‪ ،‬بخش شــرقی کشــور‪ ،‬نقطه‬ ‫ارتبــاط بیــن دو تمــدن بــزرگ جهــان یعنــی فرهنــگ غربــی روم‬ ‫و بیزانــس بــود‪ .‬معمــاری کلیســای کاتولیــک و ارتدکــس یونانــی‬ ‫بــه نــام مرواریــد شــرق اســلواکی بــا زیبــای منحصــر بــه فــرد‬ ‫خــود‪ ،‬ایــن تالقــی را بــه طــور خــاص منعکــس مــی کنــد‪.‬‬ ‫قوانیــن حکومت هــای مذهبــی نیــز بــر شــکل ســاختمان های‬ ‫اســلواکی تاثیــر گذاشــت‪ ،‬پنــج کلیســای مهــم ایــن کشــور‬ ‫بــا توجــه بــه رســمی بــودن مذهــب کاتولیــک در ایــن منطقــه‬ ‫ســاخته شــد‪ .‬اســلواکی در قرن هــای ‪ 16‬و ‪ 17‬میــادی‪ ،‬زمانــی‬ ‫کــه پروتســتان های اســلواکی بعضــی از ازادی هــا‪ ،‬از جملــه‬ ‫حــق ســاختن کلیســاها را بــه دســت اوردنــد‪ ،‬شــاهد ســاخت‬ ‫کلیســاهایی مخصــوص پروتســتان ها نیــز بــود‪.‬‬ ‫درمــورد خانه هــای مســکونی مــردم بایــد گفــت ایــن خانه هــا از‬ ‫مــواد محلــی ماننــد ســنگ‪ ،‬خــاک رس‪ ،‬و چوب ســاخته می شــدند‪.‬‬ ‫از ان جــا کــه چــوب دوام زیــادی نــدارد و ســاختمان های عــادی‬ ‫مــردم چنــدان مقــاوم و بــه اهمیــت کلیســاها و کاخ هــا نبودنــد‪،‬‬ ‫تعــداد محــدودی از ان هــا باقــی ماندنــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬تقریبــا‬ ‫هــر روســتای اســلواکی دارای یــک یــا دو نمونــه از ایــن منــازل‬ ‫مســکونی قدیمــی اســت‪.‬‬ ‫چیچمانی‬ ‫برلولس‬ ‫روســتای چیچمانــی دهکــده ای خــاص در شــمال غربــی اســلواکی اســت کــه حــدود ‪250‬‬ ‫نفــر ســکنه دارد‪ ،‬چیچمانــی سال هاســت کــه فضــای خــاص ان توجــه گردشــگران را جلــب‬ ‫کــرده اســت‪ .‬جنــگل هــای متراکــم ایــن منطقــه از اســلواکی نــه تنهــا چــوب را بــه عنــوان‬ ‫مــواد اولیــه بناهــا و منــازل مســکونی بــرای ســاکنان منطقــه معرفــی کــرد بلکــه یــک شــیوه‬ ‫خــاص زندگــی را نیــز توســعه داد‪ .‬در کنــار پــرورش دام و کشــاورزی خانواده هــا ســعی مــی‬ ‫کننــد بــا بافــت پارچــه انــواع و اقســام پوشــاک را نیــز تهیــه و تولیــد کننــد‪ .‬بــه علــت قوانیــن‬ ‫موروثــی نســبتا ســخت در بیــن ســاکنان ایــن روســتا‪ ،‬درچیچمانــی تــا قــرن بیســتم نوعــی‬ ‫ارتبــاط فامیلــی و خانوادگــی بیــن اهالــی وجــود داشــت‪.‬‬ ‫چیچمانــی بــرای نقاشــی هــای زینتــی بــر روی ســاختمان هــای چوبــی اش شــناخته شــده‬ ‫اســت‪ .‬روســتائیان بــرای اولیــن بــار از الک الــکل تزئینــی بــرای خانــه هــا بــرای محافظــت‬ ‫از پوســیدگی درهــا و دیوارهــا اســتفاده می شــد‪ .‬بــه تدریــج نقاشــی هــا بــه ســطوح اطــراف‬ ‫پنجــره هــا و و حتــی ســقف خانه هــا نیــز نفــوذ کــرد‪ .‬پــس از نیمــه دوم قــرن ‪ ،19‬شــهروندان‬ ‫شــروع بــه نقاشــی اشــکال هندســی انتزاعــی‪ ،‬حیوانــات و گیاهــان در سراســر دیوارهــای‬ ‫بیرونــی خانــه هــای خــود کردنــد‪.‬‬ ‫اتــش ســوزی بزرگــی کــه در ســال ‪ 1921‬در ایــن روســتا رخ داد تقریبــا تمــام بخــش شــمالی‬ ‫روســتا را ویــران کــرد‪ .‬امــا معمــار برجســته اســلواکی‪ ،‬داســان جورکویــچ‪ ،‬بخــش ویــران‬ ‫شــده روســتا را بــا تــاش خــود بازســازی کــرد‪ .‬بــه دلیــل ســاخت و ســاز مجــدد در مکانــی‬ ‫کــه در اتــش ســوخته بــود‪ ،‬خانــه هــای چوبــی جدیــد برخــی از خصوصیــات اصلــی خــود را از‬ ‫دســت داده اســت‪.‬‬ ‫بازســازی خانه هــا کــه پــس از اتــش ســوزی پایــان یافــت بــرای ســاخت یــک بنــای یادبــود‬ ‫بــه مــردم محلــی فراخوانــی داده شــد در نهایــت‪ ،‬زنــان ایــن روســتا در یــک مســابقه عمومــی‬ ‫بــرای زیبــا تریــن خانــه نقاشــی شــده‪ ،‬روســتای تــازه ســاخته شــده‪ ،‬رقابتــی شــکل گرفــت‬ ‫کــه باعــث تزیینــات زیبــای برخــی خانه هــا در ایــن منطقــه گردیــد‪.‬‬ ‫روســتای برلولــس‪ ،‬در شــرق اســلواکی‪ ،‬نمونــه دیگــری از اســتفاده از‬ ‫مــواد محلــی اســت‪ .‬بــه دنبــال پنــاه گرفتــن مــردم محلــی از هجــوم‬ ‫ترک هــای عثمانــی در قــرن هــای ‪ 16‬و ‪ ،17‬مــردم بــه ایــن منطقــه‬ ‫امــده و بــا اســتفاده از ســنگ هــای اتشفشــانی خانــه هــای خــود را در‬ ‫گوشــه ای از روســتای کــه ان را ســودرا می نامیدنــد ســاختند و در ان‬ ‫ســاکن شــدند‪.‬‬ ‫ان هــا خیابان هــای مســکونی و تجــاری را بــه همیــن ســنگ ها و‬ ‫صخره هــای کوه هــای اتشفشــانی منطقــه‪ ،‬ســاختند‪ .‬یکــی از همیــن‬ ‫منــازل مســکونی کــه خانــواده ای بــه نــام ‪ Homola‬تــا ســال ‪1988‬‬ ‫نســل در نســل در ان زندگــی مــی کردنــد‪ ،‬اکنــون تبدیــل بــه مــوزه‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن خانــه دو طبقــه شــامل یــک اتــاق نشــیمن‪ ،‬ورودی‪،‬‬ ‫انبــار‪ ،‬اشــپزخانه‪ ،‬کارگاه و ســنگبری اســت‪.‬‬ ‫یاهودنیک‬ ‫یاهودنیــک را شــاید بتــوان بزرگتریــن مــوزه معمــاری اســلواکی دانســت کــه در شــمال غربــی‬ ‫ایــن کشــور واقــع اســت‪ .‬یکصــد و بیســت و نــه ســاختمان بازســازی شــده در ‪ 28‬هکتــار زمیــن‬ ‫روســتا‪ ،‬شــامل کلیســاهایی متعلــق بــه نیمــه دوم قــرن ‪ 19‬و نیمــه اول قــرن بیســتم و منــازل‬ ‫مســکونی اســت کــه از ان دوران بــه یــادگار مانــده اســت‪.‬‬ ‫ایــده اصلــی ایــن بــود که یــک مجموعــه کامــل از ســاختمان هــای ســنتی از کل اســلواکی در ان‬ ‫بازســازی شــود‪ .‬در حــال حاضــر‪ ،‬ایــن مــوزه بــزرگ فضــای بــاز از اکثــر مناطــق اســلواکی کــه‬ ‫دارای ســبک خــاص خــود در معمــاری بناهــای مســکونی هســتند‪ ،‬نمونه هایــی در خــود دارد‪.‬‬ ‫بازدیدکننــدگان ایــن روســتا می تواننــد شــاهد انــواع منــازل روســتایی بــه همــراه مبلمــان و‬ ‫وســایل کشــاورزی‪ ،‬تخــت و روپــوش‪ ،‬لبــاس هــای محلــی و حتــی اســباب بــازی هــای چوبــی‬ ‫باشــند‪ .‬در میــان ســاختمان هــای مهــم و معــروف تــر ایــن روســتا‪ ،‬یــک خانــه متعلــق بــه یکــی‬ ‫از دهقانــان مربــوط بــه ســال ‪ ، 1748‬کلیســای رومــی کاتولیــک مربــوط بــه ســال ‪ 1792‬و یــک‬ ‫خانــه بــاغ دو طبقــه مربــوط بــه ســال ‪ 1731‬از همــه شــناخته شــده تــر هســتند‪.‬‬ ‫اورویان‬ ‫روســتای اورویــان در واقــع یــک روســتای کوچــک بــا کلیســای چوبــی محلــی ان اســت‪ .‬در‬ ‫روســتا خانــه هــای بازســازی شــده ای وجــود دارد کــه بواقــع از مالــکان پیشــتر خریــداری‬ ‫شــده اســت‪ .‬از نــکات قابــل توجــه ایــن روســتای مــوزه شــده وجــود دو کارخانــه چــوب بــری‬ ‫و تولیــد پارچــه اســت‪ .‬ســاکنان ایــن روســتا از دهکده هــای جنــوب شــرقی کوه هــای اوراوا‬ ‫بودنــد کــه بــه صــورت قبیلــه ای می زیســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪45‬‬ ‫اثار شاخص معماری اسلواکی‬ ‫قلعه براتیسالوا‬ ‫طبــق اســناد تاریخــی اولیــن ســاکنینی کــه در ایــن قلعــه حضــور داشــتند‪،‬‬ ‫متعلــق بــه عصــر ســنگ بوده انــد‪ .‬تاریــخ ایــن قلعــه از زمــان ســلت ها‬ ‫کــه دژی بــه نــام «اوپیــدوم» (‪ )Oppidum‬ســاختند بــه طــور جــدی اغــاز‬ ‫شــد‪ .‬بــه مــدت ‪ ۴‬قــرن مــرز امپراطــوری روم از ایــن ناحیــه می گذشــت‪ .‬در‬ ‫زمــان امپراطــوری موراویــان کبیــر‪ ،‬اســاو ها دژی ســاختند کــه در ان زمــان‪،‬‬ ‫مرکــزی بســیار مهــم بــه شــمار می رفــت‪ .‬در قــرن ‪ ۱۰‬براتیســاوا بخشــی‬ ‫از دولــت مجارســتان شــد و در قــرن ‪ ۱۵‬در زمــان حکومــت «زیگیســموند»‬ ‫(‪ )Sigismund‬از لوکزامبــورگ‪ ،‬قلع ـه ای بــه ســبک گوتیــک پــی ریــزی کردنــد‪.‬‬ ‫در ایــن زمــان یــک ورودی جدیــد در ضلــع شــرقی تعبیــه شــد کــه بــه دروازه‬ ‫زیگیســموند شــهرت داشــت‪ .‬در قــرن ‪ ۱۶‬شــاه فردینانــد دســتور بازســازی‬ ‫قلعــه بــه ســبک رنسانســی را داد و در ‪ ۱۷‬نیــز ان را بــه ســبک باروکــی تغییــر‬ ‫دادنــد‪.‬‬ ‫قلعــه براتیســاوا جاذبــه گردشــگری اصلــی ایــن شــهر و مهم تریــن نمــاد‬ ‫ان بــه شــمار م ـی رود‪ .‬ایــن قلعــه کــه در گذشــته توســط «موراویــای کبیــر»‬ ‫کنتــرل می شــد‪ ،‬بــه مــدت ‪ ۲۰۰‬ســال جواهــراالت ســلطنتی مجارســتان را در‬ ‫خــود نگهــداری می کــرد و امــروزه محــل برگــزاری نمایشــگاه های متعــدد‬ ‫و جایــی عالــی بــرای قــدم زدن در محوطــه ای بی نظیــر بــا مناظــر دلپذیــر‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن قلعــه می توانیــد مجموعه هایــی از مــوزه ملــی اســلواکی را‬ ‫تماشــا کنیــد‪ .‬قلعــه براتیســاوا طــی تاریــخ شــاهد تغییــرات متعــددی بــوده‬ ‫امــا اخریــن مرحلــه ایــن تغییــرات توســط «ماریــا تــرزا» صــورت گرفــت کــه‬ ‫تمــام عناصــر دفاعــی را از ان خــارج کــرده و بــر توســعه ماهیــت مســکونی‬ ‫ان تمرکــز نمــود‪ .‬جالب تریــن ســازه ای کــه بعدتــر بــه ایــن مجموعــه اضافــه‬ ‫شــد‪« ،‬ترزیانــوم» (‪ )Theresianum‬نــام داشــت کــه در ســال ‪ ۱۷۶۸‬بــه‬ ‫ضلــع شــرقی کاخ الحــاق گردیــد‪.‬‬ ‫در نزدیکــی تپــه ســیدوروو‪ ،‬منطقــه ولکولینــک را می تــوان نوعــی مــوزه ازاد در‬ ‫فضــای بــاز دانســت‪ .‬ایــن روســتا بــه شــکل دقیقــی بازســازی شــده و تقریبــا‬ ‫حــدود ‪ 50‬منــزل مســکونی بــا ویژگی هــای خــاص روســتاهای کوهســتانی‬ ‫اســلواکی در قرن هــای پیــش احیــا شــده اســت‪ .‬طــرح روســتا و ســاختار‬ ‫کلــی ایــن خانه هــا حفــظ شــده و امــروزه از مناطقــی اســت کــه مــورد توجــه‬ ‫گردشــگران نیــز می باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن روســتا‪ ،‬خانــه هــای چوبــی کــه در کنــار هــم و در کنــاری رودی قــرار‬ ‫دارنــد کــه اب اصلــی روســتا را تامیــن می کــرده اســت‪ .‬قدمــت روســتا بــه‬ ‫قــرن ‪ 18‬و ‪ 19‬بــاز می گــردد و اوج شــکوفایی ایــن روســتا در ایــن دوران بــود‪.‬‬ ‫ورودی هــای پایه هــای ســنگی‪ ،‬دیوارهــای خانــه را تشــکیل مــی دهنــد کــه بــا‬ ‫خــاک رس ســفید یــا ابــی پوشــیده شــده بــود‪ .‬اکثــر ان هــا دارای ســه اتــاق بــا‬ ‫یــک پذیرایــی مبلــه شــده بــا اشــیا و لــوازم تزئینــی وجــود دارنــد کــه هــر خانه‬ ‫بــه شــکل مــوزه ای مجزاســت کــه تصویــری از زندگــی ســاکنان خانــه و نیــز کل‬ ‫دهکــده در قــرن نــوزده اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه روســتا بــه عنــوان یــک منطقــه میــراث ملــی اعــام شــده و تحــت‬ ‫کنتــرل شــدید محافظــت دولــت اســلواکی اســت امــا زندگــی همچنــان در ایــن‬ ‫منطقــه جریــان دارد‪ .‬بســیاری از ســاختمان هــا در اختیــار ســاکنان منطقــه‬ ‫هســتند و صاحبانشــان اغلــب از ان هــا بــه عنــوان اقامت گاهــی بــرای تفریــح‬ ‫اخــر هفتــه ســود می برنــد تــا از محیــط روســتای لــذت ببرنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪46‬‬ ‫قلعــه براتیســاوا بــر روی تپــه ای در بــاالی بافــت قدیمــی شــهر و رود دانــوب‬ ‫قــرار دارد‪ .‬اگــر می خواهیــد بــه خوبــی محوطــه اطــراف را کاوش کنیــد توصیــه‬ ‫می کنیــم بــه جــای اســتفاده از وســایل نقلیــه عمومــی مســیر را پیــاده طــی کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر ایــن پیشــنهاد را پذیرفتیــد‪ ،‬بهتــر اســت بــه جــای اســتفاده از خیابــان اصلــی‬ ‫و شــلوغی های خــاص ان‪ ،‬از گذرگاه هــای باریــک و نــه چنــدان اشــکار محلــه‬ ‫قدیمــی اســتفاده کنیــد کــه ســکوت و زیبایــی خاصــی دارنــد‪ .‬اگــر هــم خواســتید‬ ‫از وســایل نقلیــه عمومــی اســتفاده کنیــد‪ ،‬اتوبــوس شــماره ‪ ۲۰۳‬و ‪ ۲۰۷‬مناســب‬ ‫خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫چهــار دروازه بــرای ورود بــه قلعــه وجــود دارد کــه تنهــا ســه عــدد از ان هــا هنــوز‬ ‫هــم قابــل دســترس هســتند‪ .‬چمــن ســبز و ســر زنــده ای محوطــه دور قلعــه را‬ ‫پوشــانده و نیمکت هایــی بــه همــراه چراغ هــای روشــنایی بــه ایــن فضــای ســبز‬ ‫حــال و هوایــی رمانتیــک می دهنــد‪ .‬یــک بــاغ باروکــی در پشــت قلعــه از ژوئــن‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۶‬افتتــاح شــد و ورود بــه ان بــرای عمــوم ازاد اســت‪ .‬ایــن بــاغ بــرای‬ ‫یــاداوری اخریــن مرحلــه باروکــی اش قبــل از اتــش ســوزی ســال ‪ ۱۸۱۱‬دوبــاره‬ ‫ســاخته شــد‪ .‬قلعــه و تمــام مجموعه هــای اطرافــش در ایــن اتــش اســیب دیدنــد‪.‬‬ ‫بعــد از ایــن ســانحه تــا ‪ ۱۵۰‬ســال هیــچ کاری بــا ویرانه هــا نکردنــد و اولیــن‬ ‫بازســازی ها در ســال ‪ ۱۹۶۸‬انجــام شــد‪.‬‬ ‫محوطــه جلــوی قلعــه بــه نــام «حیــاط افتخــار» بــه وســیله دو طــاق پیــروزی و‬ ‫اتاق هــای نگهبانــی گارد ســلطنتی محــدود می شــود‪ .‬مناظــر ‪ ۳۶۰‬درجــه و‬ ‫بی بدیلــی کــه از ایــن نقطــه می توانیــد تماشــا کنیــد باورنکردنــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫یکــی از علــل حضــور افــراد زیــادی کــه مشــغول عکــس گرفتــن در ایــن قســمت‬ ‫هســتند همیــن امــر اســت‪.‬‬ ‫ســاختمان اصلــی قلعــه از ‪ ۴‬بــرج تشــکیل می شــود‪ .‬بلندتریــن ان هــا بــرج «تــاج»‬ ‫بــوده کــه در گوشــه جنــوب غربــی قــرار دارد و از بــاالی ان می تــوان منظــره زیبایــی‬ ‫از کل براتیســاوا‪ ،‬دانــوب و حتــی اتریــش را مشــاهده کــرد‪ .‬از طریــق راهــروی‬ ‫باریکــی در مــوزه تاریــخ قلعــه‪ ،‬می تــوان بــه ایــن ناحیــه دسترســی داشــت‪.‬‬ ‫مــوزه تاریــخ کــه پیش تــر از ان یــاد کردیــم‪ ،‬در داخــل قلعــه قــرار داشــته و‬ ‫نمایشــگاه های متفاوتــی از نقاشــی‪ ،‬مجســمه‪ ،‬صنایــع دســتی و هنرهــای گوناگــون‬ ‫دیگــری نظیــر مبلمــان تاریخــی‪ ،‬شیشــه کاری‪ ،‬اکسســوار لبــاس و نقره جــات را‬ ‫می تــوان در ان تماشــا کــرد‪ .‬در یکــی از منحصــر بــه فردتریــن مجموعه هــای‬ ‫مــوزه بــه نــام گنجینــه طالیــی «کوشیتســه» (‪ )Košice‬کــه در ســال ‪ ۲۰۰۹‬گــرداوری‬ ‫شــد‪ ،‬گنجینه هــای طالیــی قــرن ‪ ۱۷‬متشــکل از ‪ ۲۹۰۰‬ســکه طــا‪ ،‬نشــان و یــک‬ ‫زنجیــر طالیــی بــه نمایــش گذاشــته شــده اند‪ .‬هماننــد بیــرون قلعــه‪ ،‬فضــای‬ ‫داخلــی اینجــا نیــز مــورد بازســازی های واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫کلیسای سنت مارتین‬ ‫یکــی از دیدنــی هــا و جاذبــه هــای توریســتی کشــور اســلواکی‪ ،‬کلیســای ســنت‬ ‫مارتیــن مــی باشــد کــه در مــرز غربــی شــهر قدیــم و پاییــن تــر از قلعــه براتیســاوا‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫کلیســای ســنت مارتیــن بــزرگ تریــن و قدیمــی تریــن کلیســای شــهر براتیســاوا‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ ‫ایــن کلیســا در قــرن پانزدهــم بــه ســبک گوتیــک ســاخته شــده و در کنــار قلعــه‬ ‫براتیســاوا چشــم انــداز زیبــای شــهر را در بــر گرفتــه اســت‪ .‬بــرج مرتفــع کلیســای‬ ‫ســنت مارتیــن در چشــم انــداز شــهر براتیســاوا کامــا مشــخص اســت و احتمــاال‬ ‫اولیــن چیــزی اســت کــه متوجــه ان خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫نمــای بیرونــی کلیســای ســنت مارتیــن ترکیبــی از ســبک نئــو گوتیــک و طراحــی هــای‬ ‫بــاروک مــی باشــد و مجســمه هــا و تندیــس هــای متعــددی هــم در نمــای بیــرون دیده‬ ‫مــی شــود‪ .‬ایــن بــرج بخشــی از اســتحکامات شــهر محســوب مــی شــود بــا ایــن‬ ‫تفــاوت کــه در داخــل حصارهــای شــهر ســاخته شــده انــد‪.‬‬ ‫کلیســای ســنت مارتیــن بزرگ تریــن و قدیمی تریــن کلیســای شــهر اســت کــه‬ ‫همچــون کتــاب تاریخــی وقایــع زیــادی را در خــود جــای داده و ماننــد مــادری مهربــان‬ ‫پذیــرای گردشــگران زیــادی اســت و بــا نقاشـی های دیــواری بســیار زیبــای مذهبــی‬ ‫از ان هــا پذیرایــی می کنــد‪.‬‬ ‫بیشــتر شــهرت ایــن بنــا بــه خاطــر ایــن اســت کــه کلیســای ســنت مارتیــن در‬ ‫بیــن ســال های ‪ ۱۵۶۳‬تــا ‪ ۱۸۳۰‬محــل تاجگــذاری پادشــاهان مجارســتانی بــوده‬ ‫و مراســم های ســلطنتی در انجــا اجــرا می شــده اســت‪ ،‬زیــرا در گذشــته ایــن‬ ‫کشــور تحــت ســلطه ی مجارســتان بــوده و بخشــی از خــاک ایــن کشــور در زمــان‬ ‫هــای گذشــته محســوب مــی شــد‪.‬‬ ‫نمــای بیرونــی ایــن بنــا بــه ســبک نیــو گوتیــک‪ ،‬ســبک قــرن ‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬کــه در ان‬ ‫بنــا بــا گلدســته و پنجره هــای نــوک تیــز زینــت داده مــی شــدند ســاخته شــده‬ ‫و همچنیــن مجســمه ها و تندیس هــای متعــددی در بیــرون کلیســا خــود نمایــی‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫چیــزی کــه بیشــتر از همــه در کلیســای ســنت مارتیــن جلــب توجــه می کنــد بــرج‬ ‫بلنــد ان اســت کــه از بــاالی ان می تــوان کل شــهر را دیــد و عکاســی کــرد‪.‬‬ ‫اگــر روزی بــه دیــدن ایــن مــکان مقــدس و دنــج رفتیــد‪ ،‬حتمــا ســری بــه قلعـه ی‬ ‫براتیســاوا کــه در نزدیکــی کلیســای ســنت مارتیــن قــرار دارد‪ ،‬بزنیــد و یــک روز‬ ‫فرامــوش نشــدنی را بــرای خــود خلــق کنیــد‪.‬‬ ‫مشــهورترین اثــر هنــری اینجــا‪ ،‬مجســمه ای قــرن هجدهمــی از ســنت مارتیــن و‬ ‫گدایــی اســت کــه توســط مجســمه ســاز اتریشــی باروکــی معــروف‪« ،‬رافائــل دونر»‬ ‫ســاخته شــده اســت‪ .‬در پشــت کلیســای ســنت مارتیــن‪ ،‬بالکنــی وجــود دارد کــه‬ ‫پادشــاه می توانســته در زمــان اجــرای مراســم مذهبــی باالتــر از حضــار بنشــیند‪.‬‬ ‫یکــی از همســایگان کوچــک امــا قابــل توجــه کلیســای ســنت مارتیــن‪ ،‬یادمانــی‬ ‫بــرای کنیســه ای اســت کــه بــرای قرن هــا در مجــاورت اینجــا قــرار داشــت و‬ ‫دولــت کمونیســت حوالــی ســال ‪ ۱۹۷۰‬ان را بــرای ســاختن پلــی جدیــد تخریــب‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫کاخ پریمات‬ ‫براتیســاوا در کشــور اســلواکی همچــون گنجینــه ای از بناهــا و ســاختمان هاجذاب و‬ ‫دیدنــی (ماننــد کاخ پریمــات) اســت کــه نیازمنــد چندیــن روز اقامــت در ایــن شــهر‬ ‫اســت تــا بتــوان زیبایی هــای ان را دیــد و در خیابان هــای ان پرســه زد‪.‬‬ ‫یکــی از دیدنی هــای جــذاب براتیســاوا کاخ پریمــات اســت کــه همچــون نگینــی در‬ ‫میــان گنج هــا می درخشــد و از فاصل ـه ی دور شــما را بــه خــود می خوانــد‪ .‬ایــن بنــا در‬ ‫ســال ‪ ۱۷۷۸‬ســاخته شــد کــه امــروزه در بخــش قدیمــی شــهر براتیســاوا قــرار دارد‬ ‫و بعــد از گشــت و گــذار در کوچــه پــس کوچه هــای تاریخــی شــهر بــه ان می رســید‪.‬‬ ‫کاخ پریمــات یکــی از زیباتریــن ســاختمان های شــهر شــناخته می شــود زیــرا نمــای‬ ‫بیرونــی ان بــه رنگ هــای صورتــی کــم رنــگ و ســفید اســت و همچنیــن در بــاالی‬ ‫بنــا مجســمه هایی مرمــری و کاله اهنــی کاردینــال دیــده می شــود کــه باعــث شــده‬ ‫تــا ایــن ســاختمان بــا ابهــت بــه نظــر برســد و در نــگاه اول مجــذوب ان می شــوید‪.‬‬ ‫کالهــی کــه در بــاالی کاخ پریمــات وجــود دارد نمــادی از اســقف اعظــم اســت کــه‬ ‫بــرای افــرادی کــه ایــن کاخ برایشــان ســاخته شــده قــرار داده شــده اســت‪.‬‬ ‫کاخ پریمــات براتیســاوا نــام قصــری بــه ســبک نئوکالســیک اســت کــه در شــهر‬ ‫قدیمــی براتیســاوا قــرار گرفتــه اســت و یکــی از معــروف تریــن جاذبــه هــای‬ ‫گردشــگری براتیســاوا بــه حســاب مــی ایــد‪.‬‬ ‫ایــن قصــر حــد فاصــل ســال هــای ‪ ۱۷۷۸‬تــا ‪ ۱۷۸۱‬و بــر اســاس طراحــی معمــاری‬ ‫شــهیر ان زمــان‪ Melchior Hefele ،‬ســاخته شــده اســت‪ .‬ایــن قصــر بــا معمــاری و نمــای‬ ‫باشــکوه و زیبایــی کــه دارد نگینــی خوشــرنگ در شــهر براتیســاوا محســوب مــی‬ ‫شــود‪ .‬ایــن قصــر تاریخچــه جالــب و شــنیدنی ای دارد‪ :‬ناپلئــون و فرانتــس یکــم در‬ ‫ایــن قصــر بــا یکدیگــر دیــدار کردنــد و پیمــان صلــح بســتند‪.‬‬ ‫در ســفر بــه براتیســاوا پیشــنهاد مــی کنیــم حتمــا از ایــن قصــر باشــکوه و زیبــا دیــدن‬ ‫کنیــد و از نمــای باشــکوه بیرونــی و همیــن طــور محیــط ارام و باشــکوه داخلــی دیــدن‬ ‫کنیــد و از مجســمه باشــکوه ســنت جــرج کــه در حــال کشــتن اژدهاســت بازدیــد کنیــد‪.‬‬ ‫فضــای داخلــی کاخ پریمــات‪ ،‬بــه انــدازه نمــای بیرونــی اش شــکوه و عظمــت دارد و‬ ‫پرتــره هــا و نقاشــی هــای متعــددی از رهبــران قدیــم منطقــه بــه دیوارهــا اویختــه‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪47‬‬ ‫شــده اســت‪ .‬همچنیــن چلچــراغ بــزرگ و پرتاللــو و ســتون هــای خیــره کننــده و‬ ‫باشــکوهی هــم در قســمت هــای مختلــف وجــود دارد‪.‬‬ ‫ایــن بنــا نقاشـی های زیبایـی را در خــود جــای داده کــه بــا رنــگ روغــن کشــیده‬ ‫شــده و تصاویــر خانــدان ســلطنتی هابســبورگ را بــه نمایــش گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن اثــری از تاجگــذاری مــاری تــرز در ســال ‪ ۱۷۴۲‬وجــود دارد کــه گویــی‬ ‫تمــام وقایــع را بــه طــور زنــده بــرای شــما نمایــش می دهــد‪.‬‬ ‫لوســترها و دیوارهایــی بــا پرده هــای منقــوش انگلیســی قــرن ‪ ۱۷‬در داخــل کاخ‬ ‫پریمــات باعــث شــده تــا بــا قــدم زدن در ان یــک زندگــی ســلطنتی تمــام عیــار‬ ‫را حــس کنیــد و لــذت ببریــد‪ .‬چیــزی کــه بــه جذابیــت بیشــتر ایــن بنــا پرداختــه‬ ‫اســت تــاالر ایینــه اســت‪ .‬جایــی کــه تحســین همــگان را برمی انگیــزد و بــا‬ ‫حضــور در ان خودتــان را در ایینه هــا می بینیــد و شــگفت زده می شــوید‪ .‬گویــی‬ ‫کــه خودتــان را در میــان ایینه هــا گــم کرده ایــد و حســی سرشــار از تعجــب و‬ ‫لــذت بــه شــما دســت می دهــد‪.‬‬ ‫در ایــن تــاالر بــود کــه ناپلئــون و فرانســیس اول عهــد ه نامــه ی پرســبورگ‬ ‫(عهدنامـه ای کــه در ان اتریــش شکســت خــود در جنــگ بــا فرانســه را پذیرفــت‬ ‫و از اتحــاد بــا کشــورهای دیگــر دســت کشــید و متصرفــات خــود در ایتالیــا را بــه‬ ‫فرانســه بخشــید) را در ســال ‪ ۱۸۰۵‬امضــا کردنــد‪.‬‬ ‫سحر پور حسینی‬ ‫جامعه شناس‬ ‫لباس های سنتی اسلواکی‬ ‫فرهنــگ مذهبــی و دینــی مردمــان اروپــا و بویــژه شــرق قــاره‬ ‫ســبز نقــش مهمــی در تاریــخ هــر کشــور ایفــا مــی کنــد‪.‬‬ ‫مردمــان اســلواکی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبودنــد‪.‬‬ ‫لباس هــای ســنتی بیشــتر در میــان مردمــان کشــاورز‬ ‫منطقــه رواج داشــت و تولیــد می شــد لباســی کــه بــا الهــام‬ ‫از طبیعتــی کــه در جــوار ان می زیســتند ســاخته می شــد‪.‬‬ ‫تمــام رنــگ هــا و نقــوش لباس هــا بــه صــورت بداهــه و‬ ‫بــا توجــه بــه نــوع کارکــرد لبــاس توســط خــود روســتاییان‬ ‫طراحــی و دوختــه می شــد لباس هایــی کــه حاصــل چنــد‬ ‫قــرن تجربــه طراحــی و بافــت لبــاس در ایــن منطقــه بودنــد‪.‬‬ ‫فــرض بــر ایــن اســت کــه هــر دو لبــاس مــردان و زنــان در اصــل بــر پایــه دوخــت پیراهــن بــود‪ .‬در قــرون وســطی‪ ،‬پیراهــن بــا توجــه بــه اینکــه زن یــا‬ ‫مــرد از ان اســتفاده می کــرد‪ ،‬بــه تدریــج تغییــر شــکل‪ ،‬یافــت و بــا اضافــه شــدن برخــی از تزیینــات لبــاس بــرای زنــان و مــردان رفتــه رفتــه متفــاوت شــد‪.‬‬ ‫از چنــد قــرن پیــش لبــاس ســنتی بــه طــور قابــل توجهــی تحــت تاثیــر محیــط جغرافیایــی و شــرایط اب و هوایــی قــرار گرفــت‪ .‬ایــن عوامــل مــواد اولیــه‬ ‫پوشــاک هــر منطقــه را تعییــن می کردنــد‪.‬‬ ‫دنیــای علــم و پیشــرفت صنعــت در قــرن ‪ 18‬قــرن هجدهــم باعــث تنــوع در الگــوی لباس هــا و تزیینــات‬ ‫گردیــد‪ .‬رنگ امیــزی راحتتــر پارچه هــای پنبـه ای و حتــی ابریشــمی ایــن امــکان را بوجــود اورد تــا طیــف‬ ‫گســترده ای از الگوهــای خارجــی نیــز بــه الگوهــا و تزیینــات داخلــی اضافــه گــردد‪ .‬رفتــه رفتــه تنــوع‬ ‫در جنــس پارچه هــا‪ ،‬الگوهــای دوخــت و رنگ هــا باعــث شــد تــا بــا توجــه بــه هزینــه تمــام شــده‬ ‫لباس هــا رفتــه رفتــه پوشــاک طبقــات مختلــف اقتصــادی مــردم متفــاوت گــردد‪.‬‬ ‫جنــس کلــی ســاختار یــک لبــاس بــا توجــه بــه پارچه هــای بــه کار رفتــه و همچنیــن ویژگی هــای‬ ‫ظاهــری ان شــامل ضخامــت‪ ،‬رنــگ و‪...‬در هــر منطقــه متفــاوت بــود‪ .‬در مناطــق و روســتاهایی کــه در‬ ‫ارتفــاع نبــوده و ســردی هــوا کمتــر بــود‪ ،‬لبــاس از پارچــه کتانــی ســاخته شــده و انــدازه ان گشــاد و‬ ‫راحــت بــود‪ .‬در مناطــق کوهســتانی پارچــه هــای پشــمی و خــز مــورد کاربــرد بیشــتری داشــتند و جنــس‬ ‫پارچه هــا ضخیــم تــر بــود‪.‬‬ ‫توســعه صنعــت نســاجی در قــرن هجدهــم و انقــاب صنعتــی اروپــا در قــرن نوزدهــم بــه معنــای ایــن‬ ‫بــود کــه عــاوه بــر پارچــه هــای منســوجات خانگــی‪ ،‬پارچــه هــای ســاخته شــده از پنبــه‪ ،‬پشــم و حتــی‬ ‫ابریشــم نیــز کــه در کارخانجــات نســاجی تولیــد می شــد‪ ،‬در پوشــاک ســنتی اســلواکی راه یافتــه اســت‪.‬‬ ‫پارچه هــای جدیــد خــود بــه خــود‪ ،‬تغییــر شــکل و ســبک نــوع دوخــت و تزیینــات لبــاس را بــه همــراه‬ ‫داشــتند و بــا رنــگ هــای متنــوع تــری نیــز عرضــه مــی شــدند‪.‬‬ ‫پایــان قــرن نوزدهــم و اغــاز قــرن بیســتم‪ ،‬تغییــرات قابــل توجهــی در تولیــد و توســعه لباس هــای‬ ‫ســنتی مشــاهده شــد‪ .‬از یــک طــرف‪ ،‬اشــکال محلــی بیشــترین پیشــرفت را تجربــه کردنــد و از ســوی‬ ‫دیگــر‪ ،‬اولیــن نشــانه هــای کاهــش تولیــد بــه شــکل ســنتی ظاهــر شــد‪ .‬مهمتریــن عامــل در کاهــش‬ ‫تولیــد لبــاس هــای ســنتی‪ ،‬فاصلــه شــکل گرفتــه بیــن قشــر شهرنشــین و روستانشــین بــه لحــاظ‬ ‫اقتصــادی بــود‪.‬‬ ‫مــردم فقیــر بــا توجــه بــه مــواد اولیـه ای کــه در دســترس داشــتند ماننــد گذشــته لبــاس خــود را تامیــن‬ ‫می کردنــد امــا انچــه بــرای ثروتمنــدان مهــم بــود فاصلــه گرفتــن و جــدا شــدن از طبقــه پاییــن اجتمــاع‬ ‫بوســیله هزینــه کــردن در نــوع پوشــش بــود‪ .‬زنــان کــه در روســتاها بــه دلیــل موقعیــت مهمــی کــه در‬ ‫اقتصــاد خانــواده داشــته و پــا بــه پــای مــردان کار می کردنــد‪ ،‬پوشاکشــان بــه دلیــل کاربــردی بــودن ان‬ ‫تفــاوت چندانــی بــا مــردان نداشــت امــا رفتــه رفتــه در فرهنــگ شهرنشــینی پوشــش زنــان بــه ســمت‬ ‫ظرافــت زیبایــی و جلوه گــری پیــش رفــت کــه خــود بــه خــود هزینــه لبــاس نیــز در ایــن نــوع پوشــش‬ ‫افزایــش می یافــت‪ .‬حتــی در میــان مردانــی کــه کار در کارخانه هــای صنعتــی را در روســتاها ترجیــح داده‬ ‫بودنــد‪ ،‬لباس هــا دیگــر متفــاوت از ان چیــزی بــود کــه در روســتاها اســتفاده می شــد‪.‬‬ ‫امــروزه توســعه و اســتفاده از لبــاس هــای اصلــی ســنتی تنهــا در چندیــن منطقــه کوچــک در سراســر‬ ‫اســلواکی دیــده می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪48‬‬ ‫همــراه بــا جنبــه هــای اقتصــادی و اجتماعــی در توســعه لبــاس هــای‬ ‫محلــی نکتــه و ویژگــی مهــم و اولیــه پوشــاک جنبــه ی کاربــردی ان اســت‬ ‫کــه حفاظــت و پوشــش بــدن اســت‪ِ .‬ویژگــی کــه بــا توجــه بــه موقعیــت‬ ‫زیســتی و کاری فــرد متفــاوت بــود‪ .‬امــا زمانــی کــه تولیــد لباس هــای‬ ‫مراســم و جشــن ها تحــت هــر عناوینــی رواج یافــت‪ ،‬کاربــردی بــودن‬ ‫لبــاس کمرنــگ تــر شــده و جــای خــود را بــه تزیینــات بیشــتر و اولویــت‬ ‫در ظاهــر کــرد‪ .‬در ایــن نــوع لباس هــا می تــوان گفــت نــگاه مذهبــی و‬ ‫ملــی و طبقــه اجتماعــی و اقتصــادی افــراد در تنــوع ان دخیــل بــود‪.‬‬ ‫لباس هــای مراســم رســمی عمدتــا شــامل لباس هــای مراســم عــزا و‬ ‫عروســی بــود‪ .‬لباس هــای کــه طراحــی ان تحــت تاثیــر تغییــر معیارهــای‬ ‫زیبایــی شناســی و نزدیــک شــدن ایــن معیارهــا بهــم در اروپــای در حــال‬ ‫تغییــر بــود‪.‬‬ ‫بایــد گفــت لبــاس هــای بومــی اســلواکی عمدتــا توســط فــرم بصــری ان‬ ‫شــناخته می شــوند‪.‬‬ ‫ســرپوش و کفــش بخشــی جدایــی ناپذیــر از لبــاس ســنتی‬ ‫اســلواکی اســت‪ .‬زنــان متاهــل از یــک نــوع پوشــش ماننــد‬ ‫کاله کــه کل موهــا را می پوشــاند و یــا از روســری اســتفاده‬ ‫می کردنــد و دختــران مجــرد نیــز از روســری و یــا نوعــی‬ ‫هدبنــد کــه روی پیشــانی و جلــوی موهــا را فقــط می پوشــاند‬ ‫بــرای پوشــش ســر ســود می بردنــد‪.‬‬ ‫مــردان چــه مجــرد و چــه متاهــل همیشــه کاله بــر ســر‬ ‫داشــتند‪ .‬ایــن کاله هــا در زمســتان و فصــول ســرد ســال‬ ‫عمدتــا کاله هــای خــز بــود‪ .‬در مــورد کفش هــا بایــد گفــت‬ ‫انــواع کفش هــا باتوجــه بــه کاربــرد ان اســتفاده می شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪49‬‬ ‫از ســوی دیگــر‪ ،‬بــرای متخصصــان و قــوم شناســان مطالعــه ماهیــت داخلــی‬ ‫لبــاس ســنتی ایــن منطقــه بــر اســاس مطالعــه ترکیــب ان از جزییــات مختلــف‬ ‫لبــاس‪ ،‬ســبک و توســعه ان جــذاب اســت‪ .‬چنیــن مطالعــه ای امــکان مــی دهــد‬ ‫کــه لبــاس هــای ســنتی را در زمینــه هــای منطقــه ای‪ ،‬فرهنگــی و قومــی گســترده‬ ‫تــر قــرار دهــد‪.‬‬ ‫براســاس ترکیــب قطعــات لبــاس ابتدایــی‪ ،‬مــی توانیــم در مورد ســه نوع پوشــش‬ ‫در لبــاس مردانــه و دو نــوع درلبــاس زنانــه صحبــت کنیــم‪ .‬لبــاس مردانــه شــامل‬ ‫شــلوار کتانــی‪ ،‬پیراهــن بــا اســتین بلنــد و گشــاد بــود‪ .‬قطعــات لبــاس شــامل‬ ‫شــلوار پارچــه ای کمربنــد و پیراهــن بــا اســتین بلنــد بــود‪ .‬لبــاس شــفاف شــامل‬ ‫شــلوار تــوری تــوری و یــک پیراهــن بــا دســتبند بــر روی اســتین‪ .‬لبــاس «لبــاس‬ ‫زنانــه» شــامل نوعــی پیراهــن بــدون اســتین‪ ،‬یــا پیراهــن کوتــاه بــا اســتین هــای‬ ‫تنــگ و دامــن بــود‪ .‬در لبــاس هــای رســمی پیراهــن بلنــد بــا اســتین بلنــد و‬ ‫دامــن بــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬لبــاس هــای اصلــی مــردان و زنــان شــامل قطعــات‬ ‫تزئینــی دیگــری ماننــد جلیقــه‪ ،‬کــت وکمربنــد نیــز می باشــد‪.‬‬ ‫پانتوفــل معمــوال در غــرب و جنــوب غربــی اســلواکی رواج داشــت‪ .‬نوعــی چکمــه بــه نــام‬ ‫کاپــس ‪ kapce‬در کل اســلواکی بــه طــور عمــده در فصــل زمســتان معمول بــود و کراپس‬ ‫‪ krpce‬کفش هــای چرمــی بــود کــه در تابســتان مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت‪ .‬ایــن‬ ‫نــوع کفــش چرمــی در شــرق اســلواکی بیشــتر کاربــرد داشــت و بــه نوعــی مخصــوص‬ ‫ایــن منطقــه از اســلواکی بــود‪ .‬امــا از اغــاز قــرن بیســتم بــود کــه کفش هــای تولیــد‬ ‫کارخانجــات بــه طــور گســترده ای در ایــن کشــور رواج گرفــت‪.‬‬ ‫در جریــان توســعه در دو قــرن گذشــته‪ ،‬انــواع اساســی لبــاس و کفــش در اســلواکی بــه‬ ‫دو دســته مشــخصه تقســیم می شــوند‪ :‬لبــاس و کفــش مناطــق روســتایی‪ ،‬لباس هــای‬ ‫ســنتی مناطــق کوهســتانی کــه عمدتــا مناطقــی سردســیر و در ارتفاعــات بودنــد‪ .‬لبــاس‬ ‫ســنتی اســلواکی را معمــوال بــا لباس هــای ســنتی مناطــق روســتایی و کوهســتانی شــمال‬ ‫شــرقی چــک‪ ،‬جنــوب لهســتان‪ ،‬غــرب اوکرایــن و جنــوب رومانــی بــه هــم نزدیــک و‬ ‫مرتبــط می داننــد‪.‬‬ ‫فواد محمدهاشم‬ ‫کارشناس تربیت بدنی‬ ‫ورزش اسلواکی‬ ‫فعالیــت هــای ورزشــی بــه طــور گســترده در اســلواکی در بیــن مــردم و ورزشــکاران‬ ‫حرفـه ای انجــام مــی شــود‪ .‬جــدای از بخــش ورزش عمومــی کــه دربیــن همــه مــردم‬ ‫رایــج اســت‪ ،‬بخــش عمــده ای از ورزش اســلواکی توســط ورزشــکاران حرفــه ای‬ ‫شــناخته شــده اســت‪ .‬هاکــی و فوتبــال بــه طــور ســنتی بــه عنــوان محبــوب تریــن‬ ‫ورزش هــا در اســلواکی شــناخته شــده انــد‪ .‬در ایــن میــان تنیــس‪ ،‬هندبال‪ ،‬بســکتبال‪،‬‬ ‫والیبــال‪ ،‬و دو و میدانــی نیــز از ورزش هــای محبــوب مــردم ایــن کشــور بــه شــمار‬ ‫می اینــد‪.‬‬ ‫یکــی از محبــوب تریــن ورزش هــای تیمــی در اســلواکی ورزش‬ ‫هاکــی روی یــخ اســت‪ .‬اســلواکی ‪ 2‬فوریــه ‪ 1993‬عضــو ‪IIHF‬‬ ‫شــد و از ان زمــان ‪ 4‬مــدال را در مســابقات قهرمانــی جهانــی‬ ‫کســب کــرده اســت کــه شــامل ‪ 1‬طــا‪ 2 ،‬عــدد نقــره و ‪ 1‬مــدال‬ ‫برنــز اســت‪.‬‬ ‫تــازه تریــن موفقیــت ورزش هاکــی ایــن کشــور‪ ،‬مــدال نقــره‬ ‫مســابقات قهرمانــی جهانــی ‪ IIHF‬در ســال ‪ 2012‬در هلســینکی‬ ‫فنالنــد اســت‪.‬‬ ‫ایــن کشــور دارای ‪ 8280‬بازیکــن رســمی هاکــی اســت و در‬ ‫رتبــه بنــدی جهانــی ‪ IIHF‬در رتبــه هفتــم دنیــا قــرار دارد‪.‬‬ ‫از مهمتریــن قهرمانــان هاکــی کــه در ‪ NHL‬ســابقه بــازی دارنــد‬ ‫و هنــوز در ایــن لیــگ مشــغول رقابــت هســتند می تــوان اســتن‬ ‫نیکیتــا‪ ،‬پیتــر شتســتنی‪ ،‬ماریــان ســتیس‪ ،‬انتــون شاتســتنی‪،‬‬ ‫پیتــر بانــدرا‪ ،‬ژیگمونــد پالفــی‪ ،‬ماریــان گابریــک‪ ،‬ماریــان حســا‪،‬‬ ‫پــاول دمتــرا و زدنــو چــارا را نــام بــرد‪.‬‬ ‫فوتبــال محبــوب تریــن ورزش در اســلواکی اســت‪ .‬ایــن کشــور دارای بیــش از ‪ 400،000‬بازیکــن رســمی فوتبــال اســت‪ .‬از ســال ‪ ،1993‬تیــم ملــی‬ ‫فوتبــال اســلواکی فقــط یــک بــار بــه جــام جهانــی در ســال ‪ 2010‬صعــود کــرده اســت کــه در ایــن بازی هــا‪ ،‬از تیــم ملــی فوتبــال هلنــد شکســت خــورد‬ ‫امــا در یــک بــازی غیرقابــل پیــش بینــی بــا نتیجــه ‪ 3‬بــر ‪ 2‬بــر ایتالیــا پیــروز شــد‪ .‬امــا برابــر نیوزلنــد متوقــف شــد و در نهایــت نتوانســت از دور اول بــه‬ ‫مرحلــه بعــد صعــود کنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،2016‬تیــم ملــی فوتبــال اســلواکی بــه مســابقات قهرمانــی یــورو ‪ 2016‬کــه در فرانســه برگــزار می شــد صعــود کــرد‪ .‬در ایــن مســابقات در‬ ‫دور اول از ولــز شکســت خــورد‪ ،‬روســیه را شکســت داد و برابــر انگلســتان بــه تســاوی بــدون گل رســید و بــه مرحلــه بعــد صعــود کــرد‪.‬‬ ‫ایــن تیــم در ایــن مرحلــه بــه مصــاف المــان رفــت بــا نتیجــه ‪ 3‬بــر صفــر شکســت خــورد و حــذف شــد‪ .‬ایــن دوره از رقابت هــای را شــاید بتــوان‬ ‫بهتریــن نتایــج فوتبــال ایــن کشــور در تاریــخ رقابت هــای بین المللــی برشــمرد‪.‬‬ ‫معــروف تریــن بازیکنــان اســلواکی عبارتنــد از‪ :‬مــارک هاشــیک‪ ،‬مارتیــن شــکرتل‪ ،‬جــورج کــوکا‪ ،‬پیتــر دووبوفســکی‪ ،‬کارول دوابــی‪ ،‬انتــون اونــروس‪،‬‬ ‫ماریــان ماســنی‪ ،‬یــان سوشــلیک‪ ،‬جــان پنوریــک‪ ،‬یــوزف چپکویــچ‪ ،‬ادولــف شــارر‪ ،‬انــدره کوشــناک و یــوزف ادامــک‪.‬‬ ‫کوشیتســه یکــی از باشــگاه های قدیمــی و قدرتمنــد‬ ‫فوتبــال اســلواکی اســت کــه همانطــور کــه از نــام ان‬ ‫مشــخص اســت متعلــق بــه شــهر کوشیتســه می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن باشــگاه کــه در ســال ‪ 1952‬تاســیس شــد‪ ،‬دو بــار‬ ‫قهرمانــی لیــگ اســلواکی‪ ،‬پنــج بــار قهزمانــی مســابقات‬ ‫حذفــی اســلواکی و یــک بــار برنــده جــام حذفــی‬ ‫چکســلواکی بــوده اســت‪.‬‬ ‫موفــق تریــن دوره هــای ایــن باشــگاه در دهــه هــای‬ ‫‪ 1970‬و ‪ 1990‬بــود کــه بیشــتر ان ســال ها ایــن تیــم در‬ ‫رده هــای بــاالی فوتبــال چکســلواکی و اســلواکی حضــور‬ ‫داشــت‪ .‬دو نفــر از ملــی پوشــان مطــرح یــورو ‪،1976‬‬ ‫یعنــی دوشــن گالیــس و جاروســاوا پــوالک‪ ،‬بــرای‬ ‫کوشیتســه بــازی می کردنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪50‬‬ ‫میروسالو شاتان قهرمان هاکی‬ ‫میروســاو شــاتان (متولــد ‪ 22‬اکتبــر ‪ )1974‬از بازیکنــان حرفــه ای ســابق هاکــی‬ ‫اســلواکی اســت کــه اخریــن بازی هــای وی بــرای تیــم باشــگاهی اســلون براتیســاوا‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫در ســال هــای ‪ 1991‬و ‪ 1992‬بــود کــه او بــرای یــک تیــم محلــی بــازی کــرد و در ان‬ ‫تیــم اســتعداد خــود را در ایــن ورزش نشــان داد‪ .‬میروســاو بــرای ایــن تیــم در ‪22‬‬ ‫بــازی ‪ 30‬گل بــه ثمــر رســاند‪ .‬هنگامــی کــه ‪ 18‬ســاله بــود بــه دلیــل درخشــش در‬ ‫ایــن تیــم بــه جــای خدمــت ســربازی بــه تیــم ‪ HK Dukla Trencín‬پیوســت‪ .‬او‬ ‫در فصلهــای ‪ 93-1992‬و ‪ 94-93‬در انجــا حضــور داشــت و در ایــن تیــم خــود را بــه‬ ‫عنــوان یکــی از موثرتریــن بازیکنــان تیــم خــود را همراهــی کــرد‪.‬‬ ‫شــاتان رفتــه رفتــه بــه ‪ NHL‬معتبرتریــن لیــگ حرفــه ای هاکــی جهــان نزدیــک‬ ‫می شــد‪ .‬او در ســال ‪ 1993‬بــه ادمونتــون ایلــرز پیوســت و بــا ایــن تیــم در لیگ هــای‬ ‫چکســلواک و اســلواکی بــازی کــرد‪ .‬در المپیــک زمســتانی ســال ‪ 1994‬بــرای تیــم‬ ‫کشــورش ‪ 9‬گل بــه ثمــر رســاند و بهتریــن بازیکــن اســلواکی شــناخته شــد‪.‬‬ ‫شــاتان در تاریــخ ‪ 3‬اوت ‪ 2005‬بــه عنــوان یــک بازیکــن ازاد بــا‬ ‫نیویــورک قــرارداد امضــا کــرد‪ .‬او در ایــن تیــم ‪ 35‬گل در یــک فصــل‬ ‫بــه ثمــر رســاند‪ .‬در ایــن تیــم بــه عنــوان یکــی از موفــق تریــن‬ ‫بازیکنــان در رهبــری تیــم بــرای شکســت رقبــا شــناخته شــد‪.‬‬ ‫در دوم دســامبر ‪ ،2006 ،‬او ســیصدمین گل خــود را در‪ NHL‬در برابــر‬ ‫پیتســبورگ بــه ثمــر رســاند‪.‬‬ ‫در تاریــخ ‪ 24‬مــارس ‪ ،2007‬شــاتان بــه دالیــل شــخصی بــازی در‬ ‫فیالدلفیــا را از دســت داد‪ ،‬و در نهایــت در ‪ 305‬بــازی متوالــی بــازی‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن چهارمیــن رکــورد از ایــن دســت بــود‪.‬‬ ‫در ‪ 3‬ژوئیــه ‪ ،2008‬شــاتان قــرارداد یــک ســاله بــا پیتســبورگ امضــا‬ ‫کــرد‪ .‬در فصــل ‪ ،2009-2008‬در روز ‪ 4‬مــارس ‪ ،2009‬هزارمیــن‬ ‫بــازی خــود را در تاریــخ ورزش خــود بــه پایــان رســاند‪.‬‬ ‫در تاریــخ ‪ 2‬ژانویــه ‪ ،2010‬شــاتان بــا بوســتون براونــز قــرارد داد بســت و بــه ایــن تیــم‬ ‫پیوســت‪ .‬او اولیــن بــازی خــود را در مقابــل اتــاوا انجــام داد و اولیــن گل خــود را در ایــن‬ ‫تیــم مقابــل شــیکاگو بلــک هــاوک بــه ثمــر رســاند‪.‬‬ ‫در ابتــدای ســال ‪ ،2011‬شــاتان ‪ NHL‬را تــرک و بــه دینامــو مســکو نقــل مــکان کــرد‬ ‫و تــا پایــان فصــل ‪ 2011-2010‬بــا ایــن تیــم قــرارداد را امضــا کــرد‪.‬‬ ‫در ‪ 8‬ســپتامبر ‪ ،2011‬شــاتان بــه اســلوانی بازگشــت و بــا تیــم اســلوان براتیســاوا‬ ‫قــرارداد امضــا کــرد‪ .‬بعــد از یــک فصــل بــه ‪ Extraliga KHL‬نقــل مــکان کــرد و‬ ‫کاپیتــان ایــن تیــم شــد‪.‬‬ ‫شــاتان در تاریــخ ‪ 20‬مــی ‪ 2014‬در ســن ‪ 39‬ســالگی از هاکــی حرفــه ای اعــام‬ ‫بازنشســتگی کــرد‪ .‬در ســپتامبر ســال ‪ ،2015‬شــاتان بــه عنــوان مدیــر تیــم اروپــا‬ ‫بــرای رقابــت در مســابقات جهانــی جــام جهانــی هاکــی منصــوب شــد‪ .‬تیــم اروپــا در‬ ‫دور مســابقات دوم بعــد از شکســت خــوردن از کانــادا از ایــن رقابت هــا حــذف گردیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪51‬‬ ‫معرفی غذاهای اسلواکی‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫محقق‬ ‫وعده هــای غذایــی گوناگــون و خوشــمزه اســلواکی عــاوه بــر اینکــه در رســتوران ها طبــخ می شــود بــه صــورت خانگــی و بــه شــکل‬ ‫ســنتی نیــز ســرو می شــود‪ .‬پایــه اساســی مــواد غذایــی انــان ریشــه در روســتاها و ســنت انــان دارد و بــا کیفیت تریــن محصــوالت‬ ‫گوشــتی‪ ،‬لبنــی و ســبزیجات را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫هماننــد بســیاری از غذاهــای اروپایــی ســبک رژیــم غذایــی انــان بســیار ســنگین و دلپذیــر اســت و شــامل ســیب زمینی‪ ،‬پنیــر‪ ،‬انــواع‬ ‫کوفته هــا و کره هــای حیوانــی اســت‪ .‬کلــم در بســیاری از وعده هــای غذایــی انــان بــه چشــم می خــورد و تنــوع میوه هــا نظیــر ســیب‪،‬‬ ‫مــوز‪ ،‬هلــو‪ ،‬زردالــو‪ ،‬گیــاس‪ ،‬الــو‪ ،‬انگــور‪ ،‬پرتقــال‪ ،‬کیــوی بــه شــکل هوس برانگیــزی در انــواع دســرها وجــود دارد‪.‬‬ ‫پیروگی‬ ‫پیروگــی یــک غــذای مخصــوص و ســنتی روســی‪ -‬اکراینــی اســت کــه بــا میــوه‪،‬‬ ‫ســیب زمینــی لــه شــده‪ ،‬پنیــر و یــا گوشــت تهیــه می شــود‪ .‬در پخــت ایــن غــذا‬ ‫می توانیــد از ســیب هــم اســتفاده کنیــد‪ .‬توصیــه ایــن اســت کــه پیروگــی بایــد‬ ‫در روزهــای گــرم درســت شــود‪ ،‬طعــم لذیــذ ایــن غــذا طرفــداران بســیاری در‬ ‫اســلواکی دارد‪.‬‬ ‫پیسکاویسا‬ ‫پیسکاویســا (گوشــت کبابــی) یــک غــذا از نواحــی جنوبــی اســلواکی اســت کــه هــم‬ ‫اکنــون در کشــورهایی نظیــر بوســنی‪ ،‬صربســتان‪ ،‬کرواســی‪ ،‬اســلوونی و مقدونیه ســرو‬ ‫می شــود‪ .‬بــه دلیــل اســتفاده از گوشــت قرمــز در طبــخ ایــن غــذا شــاید خــوردن ان‬ ‫بــرای بعضــی از افــراد چنــدان ســاده نباشــد امــا هنگامــی کــه شــروع بــه خــوردن ان‬ ‫کنیــد‪ ،‬دیگــر نمی توانیــد از پــای میــز غــذا بلنــد شــوید‪ .‬پیسکاویســا بــه راحتــی نظــر‬ ‫طرفــداران غذاهــای ســنگین کبابــی را بــه خــود جلــب می کنــد‪.‬‬ ‫پاسترمایلیا‬ ‫پاســترمایلیا یــک نــوع نــان مقدونــی اســت کــه بــا خمیــر و گوشــت پختــه می شــود‪.‬‬ ‫ایــن نــان معمــوالً بــه شــکل تخــم مرغــی پختــه می شــود و بــا تکه هایــی از گوشــت‬ ‫تزییــن می گــردد‪ .‬نــام ایــن نــان از کلمــه پاســتارما (‪ )pastrma‬بــه معنــی گوشــت‬ ‫ادویــه زده و خشــک شــده گوســفند اســت‪.‬‬ ‫تاراتور‬ ‫تاراتــور یــک غــذای ســنتی بالکانــی اســت کــه از معــده شــما در مقابــل غذاهــای‬ ‫ســنگین محافظــت می کنــد‪ .‬ایــن ســوپ ســرد (یــا ســاالد مایــع) ترکیبــی از ماســت‪،‬‬ ‫خیــار‪ ،‬ســیر‪ ،‬روغــن ســبزیجات‪ ،‬اب و گــردو اســت کــه بــه صــورت ســرد و یــا‬ ‫حتــی بــا یــخ در فصــل تابســتان در کشــور بلغارســتان و جمهــوری مقدونیــه ســرو‬ ‫می شــود‪ .‬گاهــی ســاکنین محلــی در تهیــه ایــن غــذا بــه جــای ماســت از ســرکه و‬ ‫اب‪ ،‬بــه جــای خیــار از کاهــو و هویــج و بــه جــای گــردو از نــان اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪52‬‬ ‫برینزووههالوشکی‬ ‫ِ‬ ‫برینــزووه هالوشــکی یکــی از غذاهــای ملــی اســلواکی اســت کــه در‬ ‫کشــورهای جمهــوری چــک و لهســتان هــم طبــخ می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫غــذای ســالم ترکیبــی از هالوســکی (تکه هــای اب پــز شــده ی خمیــر‬ ‫ســیب زمینــی) و برینــدزا (نوعــی پنیــر نــرم گوســفنی) اســت کــه بــا‬ ‫تکه هــای دودی و نمــک ســود شــده ی گوشــت تزییــن می شــود‪.‬‬ ‫سارما‬ ‫ســارما غذایــی تهیــه شــده از برگ هــای چغنــدر‪ ،‬انگــور و کلــم اســت کــه بــه‬ ‫دور گوشــت و یــا حبوبــات و اجیــل خــرد شــده پیچیــده می شــود‪ .‬ایــن غــذا در‬ ‫مناطــق زیــادی‪ ،‬از کشــورهای امپراتــوری پیشــین عثمانــی گرفتــه تــا بخشــی‬ ‫از بالــکان و نواحــی اروپــای مرکــزی ســرو می شــود‪ .‬ســارما در بیــن ســاکنین‬ ‫اســلواکی بســیار محبــوب اســت و اگرچــه ظاهــر بســیار خاصــی نــدارد‪ ،‬ناهــار‬ ‫بســیار دلچســبی را بــرای شــما بــه ارمغــان م ـی اورد‪ .‬ایــن غــذا عمدت ـاً بــا‬ ‫شــروع فصــل زمســتان تهیــه می شــود‪.‬‬ ‫پاسزتکیک سزچنیسکی‬ ‫پاســزتکیک یــک غــذای خــاص لهســتانی اســت کــه شــهرت زیــادی‬ ‫در اســلواکی نیــز دارد‪ .‬ایــن غــذا در واقــع خمیــر پــر شــده از گوشــت‬ ‫و ســبزیجات اســت کــه بــه صــورت ماشــینی ســرخ می شــود و در‬ ‫رســتوران های مختلــف ســرو می گــردد؛ اگرچــه کــه نوعــی از ایــن‬ ‫غــذا نیــز وجــود دارد کــه بــه صــورت خانگــی بــه روشــی متفــاوت تهیــه‬ ‫پاســزتکیک شــهرت زیــادی در زمــان حکومــت مردم گــرای‬ ‫ ‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫لهســتان داشــت و هــم اکنــون نیــز طرفــداران زیــادی در ایــن کشــور‬ ‫دارد‪ ،‬تاحــدی کــه بــه یــک رویــداد تاریخــی تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫کندل‬ ‫کنــدل نوعــی پودینــگ پرشــده از میــوه اســت کــه بــه راحتــی کنتــرل‬ ‫اشــتهایتان را از شــما می گیــرد‪ .‬ایــن غــذا بــه صــورت الیــه ای از‬ ‫خمیــر ســیب زمینــی کــه بــا ذرات میــوه پــر می شــود‪ ،‬تهیــه می گــردد‪.‬‬ ‫کنــدل اغلــب در کشــورهایی نظی ـ ر چــک‪ ،‬اســلواکى‪ ،‬لهســتان‪ ،‬اســلوونی‪،‬‬ ‫کروواســی‪ ،‬بوســنی و صربســتان بــه عنــوان یــک ناهــار شــیرین صــرف‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن غــذای خوشــمزه بــه پیروگــی شــبیه اســت امــا بــا ایــن‬ ‫تفــاوت کــه اب پــز می شــود‪.‬‬ ‫سالو‬ ‫ســالو یــک غــذای بســیار خوشــمزه و ســنتی از طــرف کشــورهای اروپــای‬ ‫شــرقی اســت کــه از تکه هــای چربــی بــدون پوســت و پختــه شــده‬ ‫گوشــت تهیــه می شــود‪ .‬ســالو بــا ایــن نــام در کشــورهایی مثــل بــاروس‪،‬‬ ‫روســیه و اوکرایــن پختــه می شــود ولــی می توانیــد در ســایر کشــورهای‬ ‫منطقــه نیــز ان را بــا نــام دیگــری پیــدا کنیــد‪ .‬ســالو در کشــورهای اروپــای‬ ‫شــرقی بــا فلفــل قرمــز و ســایر ادویه هــا و در اروپــای جنوبــی بــه صــورت‬ ‫دودی طبــخ می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪53‬‬ ‫هنرمنداناسلواکی‬ ‫اســلواکی بــا اینکــه زمــان زیــادی از اســتقالل ان نمی گــذرد امــا ســرمایه تاریخــی و فرهنگــی کــه در خــود‬ ‫دارد زمینــه بســیار خوبــی بــرای رشــد هنــر در ایــن کشــور بــه شــمار مـی رود‪ .‬انــواع کاخ خــا و کلیســاهای‬ ‫ســاخته شــده درمحــدوده ایــن کشــور و شــهر تاریخــی براتیســاوا از دیربــاز و عالقمنــدی امــروز مــردم‬ ‫بــه هنر هــای تجســمی و موســیقی باعــث رونــق و رشــد هنــر ایــن کشــور همــگام بــا دیگــر کشــورهای‬ ‫اروپــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫اســلواکی بــا دارا بــودن هنرمندانــی پیشــگام در زمینــه هنــر مــدرن در دورانــی کــه بــا کشــور چــک بــه‬ ‫عنــوان کشــور چکســلواکی شــناخته می شــد تــا بعــد از اســتقالل‪ ،‬از کشــورهای شــناخته شــده و موفــق در‬ ‫زمینــه هــای هنرهــای تجســمی در اروپاســت‪.‬‬ ‫الدویت فوال‬ ‫الدویــت فــوال( ‪ )1980 ،1902‬نقــاش‪ ،‬طــراح صحنــه‪ ،‬مجســمه ســاز زاده‬ ‫براتیســاوا اســلواکی بــود‪ .‬او یکــی از مهمتریــن چهــره هــای هنــر اســلواکی در‬ ‫قــرن بیســتم محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫تالش هــای او بــرای شــکل گیــری و رونــق هنــر مــدرن در اســلواکی بســیار‬ ‫دارای اهمیــت اســت‪ .‬ســبک شــخصی وی بــا «شــعر تصویــری» خــاص‬ ‫براســاس ســطح و فضــا‪ ،‬ترکیبــی از عناصــر عقالنــی و عاطفــی‪ ،‬رنگ درخشــان‪،‬‬ ‫دانــش هنــر عامیانــه و هنــر مدرنیســم جهــان شــناخته مــی شــود‪ .‬ســبک کار‬ ‫فــوال عمدتــا بــا ســبک مــدرن پــراگ و الهــام از ان قیــاس می شــود‪ .‬در‬ ‫اثــار او‪ ،‬الهــام از اثــار واســیلی کانیندســکی‪ ،‬مــارک شــاگال‪ ،‬پابلــو پیکاســو‬ ‫و پــل کلــی را می تــوان یافــت‪ .‬در مانیفســت مدرنیســت هــای اســلواکی‪ ،‬او‬ ‫و دوســتش‪ ،‬میــکالس گاالنــدا‪ ،‬از جایــگاه اســتواری بــه ســبب تــاش بــرای‬ ‫تلفیــق ســبکهای هنــری برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫ایوان پاول‬ ‫ایــوان پــاول‪ ،‬زاده مــاس ‪ 1955‬نقــاش مطــرح کشــور اســلواکی اســت‪ .‬ایــوان و‬ ‫برادرانــش متیــج و در شــهر پریــه ویــدزا رشــد کردنــد و بــه مدرســه رفتنــد‪ .‬پــاول‬ ‫در همــان شــهر تحصیــات مقدماتــی خــود را بــه پایــان رســاند و پــس از فــارغ‬ ‫التحصیلــی از دبیرســتان مهندســی بــرای تحصیــل در رشــته هنرهــای تجســمی بــه‬ ‫اکادمــی هنرهــای زیبــای براتیســاوا رفــت و زیــر نظــر اســاتید ان دانشــگاه تحــت‬ ‫امــوزش قــرار گرفــت‪ .‬پائــول در ســال ‪ 1981‬از اکادمــی هنرهــای زیبــا فــارغ التحصیل‬ ‫شــد و از ان زمــان بــه صــورت اختصاصــی بــه نقاشــی‪ ،‬گرافیــک و مجســمه ســازی‬ ‫می پــردازد‪.‬‬ ‫مارتینبنکا‬ ‫مارتیــن بنــکا (ســپتامبر ‪ ،1888‬ژوئــن ‪ )1971‬نقــاش و تصویرســاز اســلواکی‬ ‫بــود‪ .‬از او بــه عنــوان بنیانگــذار نقاشــی مــدرن اســلواکی در قــرن بیســت‬ ‫و یکــم یــاد مــی شــود‪ .‬همچنیــن بــه بنــکا توســط دولــت اســلواکی لقــب‬ ‫هنرمنــد ملــی داده شــده اســت‪.‬‬ ‫هنــر تزئینــی بنــکا‪ ،‬تحــت تاثیــر هنــر بومــی شــرق اروپــا بــوده و بــه شــدت‬ ‫بــا رویکــرد هنــری جنبــش هــای باهــاوس المــان و اوانــگارد شــوروی در ان‬ ‫زمــان در تضــاد بــود‪ .‬ایــن هنرمنــد اســلواک ‪ 30‬ســال در پــراگ زندکــی کــرد‬ ‫و تحــت هنرمنــدان کوبیســتی ان جــا نیزقــرار گرفــت‪ .‬بنــکا همچنیــن خالــق‬ ‫چندیــن نــوع فونــت نیــز در زمینــه طراحــی حــروف بــوده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪54‬‬ ‫والدیمیر پاپوویچ‬ ‫والدیمیــر پاپوویــچ متولــد ‪ 27‬نوامبــر ‪ ،1939‬هنرمنــد نقــاش اســلواکی اســت کــه بیــش از ‪ 50‬ســال‬ ‫ســابقه کار هنــری در ایــن کشــور را داراســت‪.‬‬ ‫والدیمیــر در ســال ‪ 1939‬در شــرق اســلواکی (‪ )Vysoká nad Uhom‬جایــی در میــان قلــه‬ ‫کوه هــای تاتــرا بــه دنیــا امــد‪.‬‬ ‫پــس از اتمــام اکادمــی هنرهــای زیبــا و طراحــی در براتیســاوا (‪ ،)1965-1959‬او اولیــن اثــر «کاغــذ‬ ‫خــرد شــده» خــود را‪ ،‬مجموعــه مقاطــع و هنــر عمــل دربرگیــرد کاغــذ ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫او به طور منظم در سمینارهای بین المللی در نقاشی و هنری شرکت می کند‪.‬‬ ‫اثــار او در نمایشــگاه هــای داخلــی و بیــن المللــی متعــدد‪ ،‬و همچنیــن بخشــی از مجموعه هــای‬ ‫عمومــی و خصوصــی ارائــه شــده اســت‪.‬‬ ‫بالژیچ باالژ‬ ‫بالژیــچ بــاالژ متولــد ‪ 29‬اکتبــر ‪ 1958‬در اســلواکی (ســابق چکســلواکی) هنرمنــد معاصــر اســلواکی‬ ‫اســت‪ .‬فعالیــت هــای او بــه عنــوان یــک هنرمنــد معمــوال بــا موضوعــات سیاســی‪ ،‬محیــط زیســت و‬ ‫نوعــی مفهــوم گرایــی همــراه اســت‪.‬‬ ‫بــاالژدر اکادمــی هنرهــای زیبــا براتیســاوا تحصیــل کــرده اســت و در ســال ‪ 1983‬بــا مــدرک‬ ‫کارشناســی ارشــد هنرهــای زیبــا از ایــن دانشــگاه فارغ التحصیــل شــد‪ .‬از ســال ‪ 1999‬رئیــس‬ ‫بخــش امــوزش هنرهــای زیبــا بــوده اســت‪ .‬او از ســال ‪ 1999‬تاکنــون عضــو موســس گــروه‬ ‫هنرمنــدان شــرق بــوده اســت‪.‬‬ ‫او از دهــه ‪ 90‬میــادی تــا کنــون نمایشــگاه های انفــرادی و گروهــی مختلفــی در اســلواکی و درگــی‬ ‫نقــاط دنیــا از جملــه امریــکا داشــته اســت‪ .‬اثــار او هــم اکنــون زینــت بخــش گالــری هــای مهــم‬ ‫براتیســاوا و شــهر پــراگ اســت‪.‬‬ ‫جانکو الکسسی‬ ‫جانکــو الکسســی (ژانویــه ‪ - 1894‬ســپتامبر ‪ 1970‬در براتیســاوا) نقــاش مشــهور‪ ،‬نویســنده و مکزیکــی‬ ‫اســلواک بــود‪ .‬از او بــه همــراه مارتیــن بنــکا و الدویــت فــوال بــه عنــوان یکــی از شــخصیت هــای مهــم در‬ ‫اغــاز هنــر مــدرن اســلواکی یــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫و در اکادمی هنرهای زیبا پراگ به تحصیل پرداخت و از سال ‪ 1937‬در براتیسالوا ساکن شد‪.‬‬ ‫وی فعالیــت هنــری خالقانــه خــود را بــا اثــار اکسپرســیون و بــا انگیــزه هــای اجتماعــی از محیــط پیرامــون‬ ‫شــهری اغــاز کــرد و ســبک نقاشــی خــود را بــا الهــام از تصنیف هــا‪ ،‬افســانه ها و ترانه هــا فولکلــور زادگاهــش‬ ‫ایجــاد و ان را اســتحکام بخشــید‪.‬‬ ‫پاســتل بیشــترین ابــزار مــورد اســتفاده او در نقاشــی هایش بــود‪ .‬الکســی بــه خصــوص در مناظــر شــهری‬ ‫نقاشــی ماهــری بود‪.‬هــر چنــد اثــار زیــادی بــه ســبک اکسپرسیونیســم انتزاعــی نیــز در عمــر هنــری اش از‬ ‫خــود بــر جــای گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫او همچنیــن چنــد مــدل بــرای پــروژه هــای معمــاری نیــز ایجــاد کــرد و در هنــر معمــاری نیــز مهــارت داشــت‪.‬‬ ‫از او چنــد اثــر مکتــوب نیــز بــه جــای مانــده اســت‪ .‬ماننــد سرنوشــت هنرمنــدان اســلواکی کــه در ســال ‪1948‬‬ ‫بــه تالیــف دراورد‪.‬‬ ‫والدمیر کومپانک‬ ‫والدمیــر کومپانــک (‪ )2011- 1927‬هنرمنــد مجســمه ســاز کشــور اســلواکی و برنــده جایــزه‬ ‫هــردر در ســال ‪ 1967‬بــود‪ .‬ایــن جایــزه کــه بــه نــام یوهــان گاتفریــده هــردر‪ ،‬فیلســوف‬ ‫المانــی نامگــذاری شــده اســت‪ ،‬جایــزه معتبــر بیــن المللــی اســت کــه هــر ســاله بــه‬ ‫محققــان و هنرمنــدان اروپــای مرکــزی و جنــوب شــرقی اروپــا کــه زندگــی و کار انهــا بــه‬ ‫فرهنــگ کشــورهای اروپایــی و روابــط صلــح امیــز انهــا مربــوط اســت اهــدا می شــود‪.‬‬ ‫کوپانــک بیــن ســالهای ‪ 1947‬و ‪ 1949‬او در دانشــگاه فنی اســلواکی در براتیســاوا‪ ،‬و ســپس‬ ‫از ‪ 1949‬تــا ‪ 1954‬در دانشــکده هنرهــای زیبــا تحصیــل کرد‪.‬‬ ‫مجســمه هــای چوبــی او ایدئولــوژی هــای روســتایی را در خــود دارنــد‪ .‬کوپانــک در زمینــه‬ ‫ســاخت اســباب بــازی هــای چوبــی کــه بســیار هــم محبــوب بودنــد فعالیــت داشــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪55‬‬ ‫ریچاردمولر‬ ‫ریچــارد مولــر (زاده ‪ 6‬ســپتامبر ‪ )1961‬خواننــده ‪ ،‬ترانــه ســرا و بازیگــر‬ ‫اســلواک اســت‪ .‬او یکــی از موفــق تریــن و پــراوازه تریــن خواننــده هــا در‬ ‫ایــن کشــور و همچنیــن کشــور چــک بــه شــمار مـی رود‪ .‬مولــر رکــورد فــروش‬ ‫یــک میلیــون البــوم از اثــار خــود را در کارنامــه خــود دارد‪.‬‬ ‫او بــه عنــوان یــک روزنامــه نــگار و منتقــد در حــوزه موســیقی کار خــود را‬ ‫شــروع کــرد‪ .‬در اغــاز دهــه ‪ ، 1980‬ضمــن مطالعــه نظریــه درام و فیلمنامــه‬ ‫در اکادمــی هنرهــای نمایشــی در براتیســاوا (‪ ، )VŠMU‬شــروع بــه نوشــتن‬ ‫مقالــه روزانــه و تخصصــی بــرای نشــریات موســیقی کــرد‪ ،‬راهــی کــه از نظــر‬ ‫خــود وی می توانســت از طریــق ان بــه هنرمنــدان حــوزه موســیقی نزدیــک تــر‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫اولیــن اهنــگ او ‪ ،‬رادیــو ‪ ،‬بــا گــروه ‪ Burciak Pavla Daneka‬ضبــط شــد‪.‬‬ ‫ایــن اهنــگ در نمــودار موســیقی ‪ 5xp‬بســیار موفــق بــود ‪ ,‬مولــر را تشــویق‬ ‫کــرد تــا بــا مارتیــن کارواش دوســت و همــکارش گــروه جدیــدی را پایــه‬ ‫گــذاری کنــد و ان را ‪ Banket‬نامیدنــد‪.‬‬ ‫اولیــن البــوم انهــا ‪ )1986( Bioelektrovízia ،‬بــا اســتقبال زیــادی همــراه‬ ‫شــد؛ او همچنیــن در دهــه ‪ 90‬اهنگــی بســیار محبــوب بــا دانیــل جونــاس نــام‬ ‫‪( Na Zlatých pieskoch v lete‬در شــن های طالیــی تابســتان ) ســاخت‬ ‫کــه بــه محبوبیــت وی بســیار کمــک کــرد‪.‬‬ ‫پــس از ســال ‪ ، 1990‬ریچــارد مولــر فعالیــت انفــرادی خــود را اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫در همــان ابتــدای کار او کار موفــق و بــزرگ «فــدرال» در کشــور چکســلواکی‪،‬‬ ‫موفقیــت هــای بزرگــی را تجربــه کــرد ‪ ،‬ترانــه هایــی کــه بــه زبــان چکــی از‬ ‫البــوم ‪ V penzionu Svet‬توســط پتــر هاپــکا و میشــال هورچــک نوشــته شــده‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫نتیجــه همکاری هــای مولــر بــا جــارو فلیــپ و هنریــش لئوکــو دو البــوم انفــرادی‬ ‫اول مولــر بــود‪ .‬پــس از چنــد ســال نیــز ب ســه البــوم ‪ ، )1996( .L.S.D‬اپتیــک‬ ‫شــب (‪ )1998‬و پایــان جهــان (‪ )1999‬از وی تولیــد شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2003‬در طــول اقامــت خــود در نیویــورک ســیتی ‪ ،‬مولــر اولیــن‬ ‫البــوم کــه بــه طــور کامــل نوشــته خــود وی بــود بــه نــام «‪Monogamous‬‬ ‫‪ »Relationship‬را ســاخت‪.‬‬ ‫وقتــی هنریــش لئوکــو دوبــاره بــه مقــام تهیــه کننــده اثــار وی رســید ‪44 ،‬‬ ‫جدیدتریــن البــوم بــا همــکاری موســیقی دانانــی چــون عمــر حکیــم درامــر ‪،‬‬ ‫انتونــی جکســون بیسیســت و ویــل لــی و گیتاریســت تولیــد شــد‪.‬‬ ‫بــا همیــن ترکیــب و بــا اضافــه شــدن گیتاریســت مایــک کافــری و کلیفــورد‬ ‫کارتــر پیانیســت ‪ ،‬ریچــارد مولــر در دســامبر ‪ 2005‬تــور موســیقی اســلواکی و‬ ‫جمهــوری چــک برگــزار کــرد کــه مــورد اســتقبال مــردم واقــع شــد‪.‬‬ ‫ژنت پتری ادام‬ ‫ژنــت پتــری ادام (زاده ‪ 24‬فوریــه ‪ )1956‬از هنرمنــدان مجارتبــار در اســلواکی‬ ‫اســت‪ .‬وی رئیــس و اســتاد اســتودیو تصویــر معاصــر در دانشــکده هنرهــای‬ ‫دانشــگاه فنــی کوشیتســه اســت‪.‬‬ ‫او در درجــه اول بــه دلیــل نقاشــی انتزاعــی اش بــا بــوم هــای خــاص هندســی‬ ‫خــود و طرحهــای و رنگهــای خالــص و جســورانه اثــار خــود مشــهور اســت‪.‬‬ ‫ســن پترزبــورگ در روژنــاوا ‪ ،‬چکســلواکی متولــد شــد‪ .‬از ســال ‪ 1971‬تــا ‪1975‬‬ ‫در دانشــکده هنرهــای کاربــردی کوشیتســه (گــروه گرافیــک) تحصیــل کــرد‪ .‬وی‬ ‫از ســال ‪ 1976‬تــا ‪ 1982‬در اکادمــی هنرهــای زیبــا و طراحــی در براتیســاوا در‬ ‫اســتودیوی نقاشــی ایــن دانشــکده تحــت تعلیــم قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وی از ســال ‪ 1999‬در ایــن دانشــکده بــه عنــوان مــدرس و اســتاد دانشــگاه‬ ‫مشــغول بــه تدریــس اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2007‬ژنــت پتــری در بوداپســت (مجارســتان) جایــزه و تقدیرنامــه‬ ‫رســمی دولتــی ایــن کشــور را دریافــت کــرد اهــدا شــد‪ .‬ایــن هنرمنــد نقــاش‬ ‫امــروزه در روژنــاوا و کوشیتســه کرواســی بــه زندگــی و کار مشــغول اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪56‬‬ ‫الدیسال ورتل‬ ‫الدیســاو ورتــل (‪ 29‬دســامبر ‪ 3 - 1953‬اوت ‪ )2017‬یــک هنرمنــد نقــاش‬ ‫و طــراح گرافیــک بــود‪ .‬وی در ســال ‪ 1990‬طراحــی پرچــم فعلــی اســلواکی‬ ‫را بــه عهــده گرفــت و انجــام داد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــرای بیــش از ‪ 100‬شــهر و شــهرداری در اســلواکی‪ ،‬نشــان‬ ‫خــاص هــر شــهر طراحــی و یــا بازســازی کــرده کــه بصــورت رســمی مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫ورتــل در ‪ 29‬دســامبر ســال ‪ 1953‬بــه دنیــا امــد‪ .‬وی از ســال ‪ 1979‬تــا‬ ‫زمــان مرگــش در ســال ‪ ، 2017‬اســتودیوی طراحــی گرافیــک خــود بــه نــام‬ ‫‪ Signum‬را در براتیســاوا اداره کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا دولــت اســلواکی همــکاری کــرد تــا بعــد از انقــاب مخملــی ‪،‬‬ ‫نمادهــای ملــی جدیــد اســلواکی را ایجــاد کنــد کــه از جملــه ان پرچــم ملــی‬ ‫ایــن کشــور و لبــاس نظامــی رســمی بــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1994‬وی کتــاب خــود را بــه نــام («قدیمــی تریــن خانــه هــای‬ ‫اســلواکی») را منتشــر کــرد وی همچنیــن نقشــه ای را در قالــب پوســتر در‬ ‫ســال ‪ 1996‬منتشــر کــرد کــه نشــانگر پرچــم هــای رســمی شــهرداری و‬ ‫لباســی رســمی بــرای ‪ 136‬شــهر در اســلواکی اســت‪.‬‬ ‫ورتــل در ‪ 3‬اگوســت ‪ ، 2017‬در پــی یــک بیمــاری جــدی ‪ ،‬در ســن ‪63‬‬ ‫ســالگی درگذشــت‪.‬‬ ‫کلمانسوکول‬ ‫کلمــان ســوکول (‪ 12‬دســامبر ‪ 12 - 1902‬ژانویــه ‪ )2003‬یکــی از برجســته‬ ‫تریــن نقاشــان ‪ ،‬گرافیســت هــا و تصویرگــران اســلواکی بــود‪ .‬از او بــه‬ ‫عنــوان بنیانگــذار گرافیــک مــدرن اســلواکی یــاد می شــود‪.‬‬ ‫کلومــان ســوکول در لیپتوفســکی میکــوالس متولــد شــد‪ .‬وی در مــدارس‬ ‫خصوصــی اوژن کــرون در کوشــیس و گوســتو مــال در براتیســاوا و‬ ‫همچنیــن اکادمــی هنرهــای زیبــا در پــراگ تحــت نظــر اســاتیدی ماننــد‬ ‫مکــس اووابینســکی و تاویــک فرانتیــزک تحصیــل کــرد ‪.‬‬ ‫در چکســلواکی ‪ ،‬وی بــه عضویــت انجمــن هنرمنــدان گرافیــک ایــن کشــور‬ ‫درامــد‪ .‬ســپس دوره کوتاهــی را در پاریــس زیــر نظــر فرانتیشــکا کوپــا‬ ‫گرافیســت و نقــاش مطــرح چکــی گذرانــد‪ .‬وی دعــوت وزارت فرهنــگ و‬ ‫امــوزش مکزیــک را بــرای امــوزش کار خــود پذیرفــت و از ســال ‪ 1937‬تــا‬ ‫‪ 1941‬اســتاد دانشــگاه فنــون گرافیــک در ‪Escuela de las Artes del‬‬ ‫‪ Libro‬و در دانشــگاه مکزیکــو ســیتی شــد‪.‬‬ ‫بیــن ســالهای ‪ 1942‬و ‪ 1946‬در نیویــورک ســکونت داشــت‪ .‬در ســال‬ ‫‪ 1946‬بــه اســلواکی بازگشــت و در دانشــگاه فنــاوری اســلواکی و دانشــگاه‬ ‫کمنیــوس تدریــس کــرد‪ .‬در ســال ‪( 1948‬هنگامــی کــه کمونیســت هــا‬ ‫قــدرت در چکســلواکی را بــه دســت گرفتنــد) او دوبــاره بــه ایــاالت متحــده‬ ‫رفــت‪ .‬وی در بریــن مــاور ‪ ،‬حومــه فیالدلفیا مســتقر شــد‪ .‬از دهــه ‪ 1960‬او به‬ ‫یــک انــزوای خودخواســته پنــاه بــرد و در ایــن دوره یــک ســبک ســمبولیک‪-‬‬ ‫اســاطیری خــاص خــود را ایجــاد کــرد‪ .‬در دهــه ‪ 1990‬بــه اریزونــا رفــت و تا‬ ‫اخــر عمــر یعنــی تــا ‪ 100‬ســالگی در همانجــا ســکونت داشــت‪.‬‬ ‫کار ســوکول بــا الهــام از وینســنت ون گــوگ ‪ ،‬کوتــه کلویتــس ‪ ،‬جــورج گــروس و بــه‬ ‫شــدت از اکسپرسیونیســم گــروه ‪ Die Brücke‬الهــام گرفتــه شــده اســت‪ .‬در ابتــدا ‪ ،‬او‬ ‫روی تکنیــک هــای گرافیکــی تمرکــز کــرد کــه بعدهــا بــا نقاشــی در مکزیــک بــه پــرورش‬ ‫بیشــتر ان پرداخــت‪ .‬نقاشــی هــای او غالب ـاً در نمایشــی چشــمگیر بــه ایــن بــاور منجــر‬ ‫مــی شــود کــه وی تنــوع ســبک اکسپرسیونیســم اســلواکی را در ســطح اروپــا گســترده‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســوکول از نظــر شــکل و شــمایل اثــارش بــه حــد و مرزهــای گرافیــک وفــادار مانــد‪ .‬جنبه‬ ‫هــای هنــری ‪ ،‬قومــی و اجتماعــی در کارهــای او ادغــام مــی شــود‪ .‬اگرچــه انگیــزه اصلــی‬ ‫اثــار او انســان اســت ‪ ،‬امــا انگیــزه هــای اجتماعــی بــر کارهــای بیانگــر وی حاکــم اســت‬ ‫و ایــن گرایــش برابــر اســت بــا ســبک ســخت و خشــن حکاکــی هــا و نقاش ـی های وی‪.‬‬ ‫اثــار او غالب ـاً رنــج ‪ ،‬مصیبــت و درد انســان را بــه تصویــر می کشــید‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪57‬‬ ‫ستاره کوشا‬ ‫سینمای اسلواکی‬ ‫کیانوش زاده یوسف‬ ‫فرهنــگ ســنتی در کشــور اســلواکی در طــی قرن هــای اخیــر یکــی از‬ ‫غنی تریــن و قوی تریــن فرهنگ هــا در میــان مــردم اروپــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫چــه در زمانــی کــه اســلواکی بــه همــراه جمهــوری چــک کشــور چکســلواکی‬ ‫را تشــکیل داده بودنــد و چــه بعــد از اســتقالل اســلواکی در ‪ 1993‬همــواره‬ ‫فرهنــگ و ســنت براتیســاویایی بــه عنــوان نمــاد فرهنــگ ایــن کشــور جلوه‬ ‫گــری داشــته اســت‪.‬‬ ‫از ایــن رو بــا ظهــور و بــروز ســینما در اروپــا‪ ،‬اســلواکی نیــز از ســینما بــرای‬ ‫اشــاعه ی فرهنــگ خــود اســتفاده کــرد‪ .‬اولیــن فیلــم در اســلواکی در ‪1919‬‬ ‫یعنــی یکســال پــس از پایــان جنــگ جهانــی اول ســاخته شــد‪.‬و جالــب‬ ‫اینکــه در همیــن ســالها چیــزی بیــن ‪ 8‬تــا ‪ 10‬ســالن کوچــک نمایــش فیلــم‬ ‫در براتیســاوا وجــود داشــت‪.‬‬ ‫در ‪ 1921‬امــا اولیــن فیلــم داســتانی بــه مفهــوم واقعــی کلمــه در اســلواکی‬ ‫ســاخته شــد‪ .‬فیلمــی بــا نــام «یانوســیک» بــه کارگردانــی «یاروســاو گــری‬ ‫ســیاکل» کــه نمایــش در کشــورهای دیگــر نیــز داشــت‪.‬‬ ‫در بیــن ســالهای ‪ 1922‬تــا ‪ 1939‬کــه جنــگ اســتقالل اســلواکی پیــش امــد‪،‬‬ ‫ســینمای ایــن کشــور رونــد رو بــه رشــدی داشــت‪ .‬تــا جایــی کــه در ســال‬ ‫‪ 1938‬اولیــن مدرســه فیلمســازی بــا نــام « موسســه هنرهــای نمایشــی» در‬ ‫براتیســاوا تاســیس شــد کــه هدایــت و مدیریتــش بــر عهــده دو نفــر از‬ ‫پیشــگامان ســینمای اســلواکی یعنــی «پلیــکا» و «کادار» بــود‪.‬‬ ‫«یــان کادار» بــه نوعــی افتخــار و پــدر ســینمای اســلواکی نیــز محســوب‬ ‫می شــود‪ .‬او عــاوه بــر تدریــس ســینما در مدرســه ســینمایی هنرهــای‬ ‫نمایشــی براتیســاوا‪ ،‬چندیــن فیلــم مهــم نیــز ســاخته اســت‪ .‬بهتریــن‬ ‫اثــر مانــدگار وی بــه احتمــال زیــاد «فروشــگاه پائیــن شــهر» محصــول‬ ‫‪ 1965‬هســت کــه برنــده ی جایــزه ی اســکار بهتریــن فیلــم خارجــی‬ ‫زبــان نیــز شــد‪.‬‬ ‫دهــه ‪ 50‬و ‪ 60‬بــرای ســینمای اســلواکی روزهــای خوبــی نبــود‪ .‬اشــغال‬ ‫چکســلواکی و چنبــره ی فرهنــگ و سیاســت شــوروی ســابق بــر ایــن‬ ‫کشــور چنــان خفقانــی ایجــاد کــرد کــه جــز معــدود چهره هــای تثبیــت‬ ‫شــده؛خبری از نســل جــوان در بدنــه ســینمای اســلواکی دیــده نمی شــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال تــک چهــره هایــی ماننــد «اســتفان اوهــر» بــا فیلــم «رد‬ ‫خورشــید» محصــول ‪1963‬؛ «یــوراگ جاکوبیســکو» بــا فیلــم « پرنــدگان‪،‬‬ ‫یتیم هــا و احمق هــا» محصــول ‪ 1969‬و یــا «الیــان راب گریلــت» بــا فیلــم‬ ‫« بهشــت و بعــد از ان» محصــول ‪ 1970‬حضــوری موفــق در ایــن ســالها‬ ‫داشــتند‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ 80‬همزمــان بــا بــاز شــدن تدریجــی فضاهــای فرهنگــی بدنـه ی‬ ‫ســینمای اســلواکی نیــز در شــرف بلــوغ دوبــاره قــرار گرفــت و فیلمســازانی‬ ‫ماننــد «مارتیــن هولــی» بــا فیلــم «ســواران شــب» ظهــور پیــدا کردنــد‪.‬‬ ‫ســینمای اســلواکی بعــد از اســتقالل ایــن کشــور در ‪ 1993‬جهــش خوبــی‬ ‫داشــته اســت‪ .‬در ســالهای اخیــر کارگردانانــی ماننــد «پــاول بارابــاس»‪،‬‬ ‫«یــوراگ وتــا»‪« ،‬مارتیــن ســولیک» و « دوســان ترانســیک» در ســینمای‬ ‫اســلواکی مطــرح بودنــد‪.‬‬ ‫یمیشن‬ ‫در ســطح بازیگــری نیــز ســینمای اســلواکی هنرپیشــه هــای‬ ‫توانمنــدی ماننــد « میشــل دوکولومانســکی»‪ « ،‬جــوزف کرونــر»‪،‬‬ ‫ماریــان البــودا»‪،‬‬ ‫پانــا پاهوفونــا»‪ « ،‬امیلیــا واســاریوا» و « ماگــدا واســاریوا» را بــه‬ ‫ســینمای جهــان عرضــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر در کشــور جمهــوری اســلواکی ‪ 209‬ســالن‬ ‫ســینمای فعــال وجــود دارد و میــزان تولیــد ســالیانه فیلــم حــدود‬ ‫‪ 8‬فیلــم اســت‪ .‬تعــداد ســینماروهای ایــن کشــور نیــز در ســال‬ ‫حــدود ‪3‬میلیــون و ‪ 600‬هــزار نفــر گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪58‬‬ ‫باتوری‬ ‫فیلمهای مطرح سینمای اسلواکی‬ ‫یــو ر ا ی‬ ‫باتوری درامی تاریخی است که در سال ‪ 2008‬توسط ‬ ‫یاکوبیســکو ســاخته و کارگردانــی شــده اســت‪ .‬فیلمبــرداری ایــن اثــر در‬ ‫دســامبر ‪ 2005‬اغــاز شــد و ایــن فیلــم در ژوئیــه ســال ‪ 2008‬اکــران شــد‪.‬‬ ‫ایــن اولیــن فیلــم انگلیســی زبــان یاکوبیســکو و تولیــد بیــن المللــی ســینماهای‬ ‫اســلواکی ‪ ،‬جمهــوری چــک ‪ ،‬مجارســتان و انگلســتان بــود‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم براســاس داســتان زندگــی الیزابــت باتــوری‪ ،‬یکــی از کنتس هــای‬ ‫مجارســتان در قــرن شــانزدهم و هفدهــم ســاخته شــده اســت‪ .‬داســتان او در‬ ‫بخشــی از پادشــاهی مجارســتان کــه اکنــون در خــاک اســلواکی اســت‪ ،‬رخ‬ ‫می دهــد‪ .‬در ایــن اثــر کنتــس بیمــاری اســت کــه ازمایشــات پزشــکی و کالبــد‬ ‫شــکافی ابتدایــی را در مکانــی در زیــر قلعــه خــود انجــام مــی دهــد‪ .‬او بــا یــک‬ ‫جادوگــر مشــهور بــه نــام داروولیــا اشــنا می شــود و ایــن اشــنایی باعــث‬ ‫اتفاقــات خونینــی در زندگــی وی می شــود‪.‬‬ ‫یاکوبیســکو کارگــردان ایــن فیلــم در مــورد انگیــزه ســاختن ایــن فیلــم در‬ ‫مصاحبــه ای گفتــه بــود‪:‬‬ ‫مــن تصمیــم گرفتــم ایــن فیلــم را بســازم زیــرا کنتــس الیزابــت باتــوری از‬ ‫مشــهورترین اشــراف مجارســتانی اســت کــه در اســلواکی امــروز زندگــی کــرده‬ ‫اســت‪ .‬او انقــدر مشــهور اســت کــه در کتــاب رکوردهــای جهانــی گینــس نــام او بــه‬ ‫عنــوان خش ـن ترین قاتــل زنجیــره ای جهــان گنجانــده شــده اســت‪ .‬ظاهــرا وی در‬ ‫طــول زندگــی خــود ‪ 650‬نفــر را بــه قتــل رســانده اســت‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم در اصــل ترکیبــی از ژانرهــا اســت‪ .‬انچــه در مــورد ایــن داســتان جالــب‬ ‫اســت ایــن اســت کــه فاقــد حــس طنــز اســت و همچنیــن نوعــی داســتان جنایــی‬ ‫اســت زیــرا دو راهــب در مــورد انچــه در واقــع در مــورد باتــوری اتفــاق مــی افتــد ‪،‬‬ ‫تحقیــق مــی کننــد‪.‬‬ ‫در مــورد ســبک فیلمســازی کارگــردان ایــن اثــر بایــد گفــت؛ ســبک هنــری او از نــوع‬ ‫واقع گرایــی جادویــی اســت و منتقــدان و روزنامه نــگاران در ســال ‪ ۲۰۰۰‬میــادی‪،‬‬ ‫او را بهتریــن کارگــردان اســلواکی در قــرن بیســتم لقــب دادنــد‪.‬‬ ‫باغ‬ ‫بــاغ یــک اثــر بلنــد ســینمایی اســلواکی در ســال ‪ 1995‬بــا همــکاری‬ ‫فرانســوی و چــک بــه کارگردانــی مارتیــن شــولیک اســت‪ .‬ایــن فیلــم یــک‬ ‫داســتان شــاعرانه از جاکــوب ‪ ،‬مــردی اســت کــه در اوایــل دهــه ‪ 30‬میــادی‬ ‫زندگــی می کنــد‪.‬‬ ‫فیلــم نشــان دهنــده روابــط و تمایــات جاکــوب در محیــط بــی نظیــری از بــاغ‬ ‫پدربزرگش اســت‪.‬‬ ‫پــدر از بیــکاری جاکــوب خســته شــده و او را از خانــه بیــرون مــی انــدازد‪ .‬او‬ ‫بــه جاکــوب مــی گویــد بــاغ قدیمــی پدربــزرگ خــود را بفروشــد و اپارتمــان‬ ‫خــودش را بخــرد‪ .‬جاکــوب زمانــی کــه بــه بــاغ مراجعــه می کنــد‪ ،‬ایــن بــاغ‬ ‫بــه مکانــی جادویــی پــر از غافلگیــری و رمــز و راز تبدیــل مــی شــود‪.‬‬ ‫او نقشــه ای را پیــدا مــی کنــد کــه او را بــه ســمت یــک بطــری قدیمــی‬ ‫کــه ســالها پیــش پنهــان شــده بــود ســوق مــی دهــد‪ .‬اتفاقــات عجیبــی در‬ ‫بــاغ اتفــاق مــی افتــد و بعضــی از انهــا واقع ـاً معجــزه بــه نظــر مــی رســند‪.‬‬ ‫ســرانجام جاکــوب تمــام دارایــی خــود را از دســت مــی دهــد امــا ارامــش‬ ‫خــود را پیــدا مــی کنــد‪.‬‬ ‫بــاغ یکــی از شــناخته شــده تریــن فیلــم هــای پــس از دوره کمونیســت‬ ‫اســلواکی اســت‪ .‬بــه خصــوص در اســلواکی و جمهــوری چــک از محبوبیــت‬ ‫خاصــی برخــوردار اســت‪ .‬ایــن فیلــم جایــزه ویــژه هیئــت داوران در چهلمیــن‬ ‫جشــنواره بیــن المللــی فیلــم کارلــووی واری در ســال ‪ 1995‬و جشــنواره چــک‬ ‫در ســال ‪ 1996‬بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم بــه عنــوان فیلــم منتخــب ســینمای اســلواکی بــرای بهتریــن فیلــم‬ ‫زبــان خارجــی در ‪68‬میــن جوایــز اســکار انتخــاب شــد ‪ ،‬امــا بــه عنــوان نامــزد‬ ‫پذیرفتــه نشــد‪.‬‬ ‫‪| 49‬راز شقایق| ‪59‬‬ ‫شماره ‪51‬‬ ‫همه چیزهایی که دوست دارم‬ ‫همــه چیزهایــی کــه دوســت دارم نــام فیلمــی اســت تولیــد ســال‪ 1999‬بــه‬ ‫کارگردانــی مــت منــاش‪ .‬ایــن اثــر یــک تولیــد بیــن المللــی بیــن لهســتان ‪،‬‬ ‫جمهــوری چــک و اســلواکی بــود‪ .‬فیلــم نماینــده رســمی کشــور اســلواکی در‬ ‫رشــته بهتریــن فیلــم خارجــی زبــان در هفتادمیــن دوره جوایــز اســکار بــود امــا‬ ‫نتوانســت بیــن برگزیــدگان نهایــی انتخــاب شــود‪.‬‬ ‫فیلــم داســتان یــک خانــواده یهودی‪-‬چــک تبــار را قبــل از حملــه نازی هــا بــه‬ ‫چکســلواکی روایــت می کنــد‪.‬‬ ‫پــس از تکذیــب اولیــه در مــورد خطــر حملــه نازی هــا ‪ ،‬خانــواده قــادر نیســتند‬ ‫بــا واقعیــت تهدیــد قریــب الوقــوع نــازی هــا راهــی بــرای خــروج از کشــور‬ ‫پیــدا کننــد‪ .‬دایــی خانــواده نیــکالس وینتــون اســت کــه توانســت در طــول‬ ‫حملــه نازی هــا چندصــد کــودک یهــودی را از چکســلواکی نجــات دهــد‪.‬‬ ‫ایــن عملیــات بعــدا ً بــا عنــوان ‪ Kindertransport‬مهربانــی شــناخته شــد‪.‬‬ ‫داســتان فیلــم بــه شــدت روی اعضــای خانــواده متمرکــز شــده اســت ‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه نیــکالس وینتــون (بــا بــازی روپــرت گریــوز) بــه طــور خالصــه در‬ ‫صحنــه هــای کلیــدی نزدیــک پایــان فیلــم ظاهــر می شــود‪.‬‬ ‫منــاش از داســتانهایی کــه توســط مــادرش بازگــو شــده بــود ‪ ،‬ایــده «فیلمــی‬ ‫راجــع بــه جنــگ از منظــر کــودکان» را بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫وی بــرای الهــام گرفتــن بیشــتر ‪ ،‬از مــوزه یهودیــان پــراگ بازدیــد کــرد و‬ ‫کتــاب مرواریدهــای دوران کودکــی ورا گیســینگ را مطالعــه کــرد کــه در ان‬ ‫مختصــرا ً از نیــکالس وینتــون در نجــات صدهــا کــودک قبــل از جنــگ یــاد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫منــاش وقتــی وی از الیــس کلیمــووا خواســت کــه فیلمنامــه را بــه انگلیســی‬ ‫ترجمــه کنــد ‪ ،‬الیــس بــه او گفــت یکــی از کــودکان نجــات یافتــه اســت و‬ ‫وینتــون هنــوز زنــده اســت‪ .‬پــس از مالقــات بــا او ‪ ،‬منــاش مصمــم شــد کــه‬ ‫نــه تنهــا ایــده اصلــی فیلــم خــود را بســازد ‪ ،‬بلکــه مســتندی را نیــز بخاطــر‬ ‫نیــکالس وینتــون بســازد‪.‬‬ ‫چراندن اسب روی بتن‬ ‫ایــن اثــر ســاخته اشــتفان اوهــر فیلمــی اســت کــه‬ ‫مباحــث جــدی اجتماعــی را ارائــه مــی دهــد کــه‬ ‫شــامل توانایــی زن بــرای اســتقالل خــود در جامعــه‬ ‫‪ ،‬معاشــرت و یــا ســقط جنیــن اســت و انهــا را‬ ‫بــا کمــدی و طنــز امیــزی همــراه ســاخته اســت‪.‬‬ ‫مختصاتــی کــه فیلــم را بــه یکــی از بزرگتریــن‬ ‫فیلم هــای ســینمای اســلواکی تبدیــل کــرد طوریکــه‬ ‫حتــی یــک ربــع قــرن بعــد ‪ ،‬بــا ارائــه نســخه‬ ‫‪ DVD‬ان در عــرض چنــد هفتــه تمــام نســخه ها‬ ‫بــه فــروش رفــت‪ .‬ایــن فیلــم بــه نوعــی زنــان را‬ ‫در مقابــل یــک جامعــه بــا محوریــت مــردان نشــان‬ ‫می دهــد‪ .‬فیلمــی کــه در دوره خــود بــا توجــه بــه‬ ‫پرداختــن بــه موضــوع زنــان بــا توجــه بــه فضــای‬ ‫فیلمســازی دهــه‪ 80‬در اروپــای شــرقی و مرکــزی‬ ‫بســیار خــاص بــود‪.‬‬ ‫عنــوان کنایــه امیــز و بــه نوعــی نــا امیدکننــده ایــن‬ ‫فیلــم نیــز اشــاره ای بــه تالشــی بــرای دســتیابی به‬ ‫نکتــه غیرممکــن دارد کــه و از جملـه ای از یــک ترانه‬ ‫عامیانــه گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم در ســیزدهمین جشــنواره بیــن المللــی‬ ‫فیلــم مســکو توانســت نشــان نقــره ای جشــنواره را‬ ‫بدســت اورد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪60‬‬ ‫اشــتفان اهــر فــارغ التحصیــل ‪( FAMU‬دانشــکده فیلــم و تلویزیــون اکادمــی هنرهــای‬ ‫نمایشــی) در پــراگ در ســال ‪ 1955‬اســت‪ .‬وی پــس از فــارغ التحصیلــی شــروع‬ ‫بــه کار در اســتودیوهای فیلــم کولیبــا (کــه پــس از ان بــه اســتودیوی ویــژه فیلــم و‬ ‫اســتودیو فیلــم کوتــاه) در براتیســاوا گفتــه شــد‪.‬‬ ‫اوهــر ابتــدا در بخــش فیلــم کوتــاه کار کــرد‪ .‬دومیــن فیلــم بلنــد او ‪« ،‬خورشــید در‬ ‫شــبکه» همچنــان بــه عنــوان نقطــه عطفــی در توســعه ســینمای اســلواکی و چــک‬ ‫شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫شاهزاده نمک‬ ‫شــاهزاده نمــک فیلمــی از افســانه های اســلواکی اســت کــه بــر اســاس‬ ‫رمانــی از پــاول دوبینســکی ســاخته شــده اســت‪ .‬نکتــه اصلــی فیلــم اشــاره‬ ‫بــه ارزش نمــک اســت‪ .‬خوراکــی کــه بــرای زندگــی الزم و از طــا و زمــرد بــا‬ ‫ارزش تــر اســت‪.‬‬ ‫فیلــم داســتانی را دربــاره پادشــاه پیــر ‪ ،‬پراوســاو مــی گویــد کــه مــی خواهــد‬ ‫تــاج و تخــت خــود را بــه یکــی از ســه دختــرش منتقــل کنــد‪ .‬نزدیکتریــن‬ ‫دختــر بــه او کــه از همــه بیشــتر بــه او عالقــه دارد جوانتریــن ان هاســت و‬ ‫ماروشــکا نــام دارد‪.‬‬ ‫امــا پادشــاه مــی خواهــد تصمیــم خــود را بــا اســتدالل و نــه تنهــا از طریــق‬ ‫احساســات عملــی کنــد‪ .‬بنابرایــن او توصیــه هــای دلقــک و مشــاور دربــار را‬ ‫دنبــال مــی کنــد تــا بهتریــن تصمیــم را بگیــرد‪.‬‬ ‫تصمیــم بــه برپایــی مراســمی بــه نــام اعترافــات در مــورد دختــران می شــود‬ ‫در مراســم اعترافــات بزرگتریــن دختــر ‪ ،‬کــه عاشــق پــول و قــدرت اســت‪ ،‬بــا‬ ‫اعتــراف اینکــه پــدر را بیشــتر از طــا دوســت دارد ‪ ،‬پــدر را خوشــحال می کنــد‪.‬‬ ‫همســر وی نیــز وعــده قــدرت و نظــم را بــه کشــور مــی دهــد‪ .‬خواهــر دیگــر که‬ ‫وســواس جواهــرات دارد ‪ ،‬اعتــراف مــی کنــد کــه او را بیشــتر از هــر جواهــرات‬ ‫گــران قیمــت دوســت مــی دارد‪ .‬جوانتریــن خواهــر یعنــی ماروشــکا اعتــراف‬ ‫مــی کنــد کــه او را بیشــتر از نمــک دوســت دارد ‪ ،‬زیــرا نمــک بــرای زندگــی‬ ‫اجتنــاب ناپذیــر اســت‪ .‬همســر وی‪ ،‬نیــز بــه پادشــاه قــول رفــاه ‪ ،‬عدالــت و‬ ‫نیکــوکاری را نســبت بــه مردمــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫پادشــاه اعتــراف ماروشــکا را توهیــن تلقــی مــی کنــد ‪ ،‬زیــرا از نظــر او نمــک‬ ‫کافــی وجــود دارد و همــه ‪ ،‬حتــی افــراد فقیــر مقــداری نیــز دارنــد‪ .‬دامــاد وی‬ ‫ســعی مــی کنــد از ماروشــکا دفــاع کنــد ‪ ،‬امــا پــدرش او را از دربــار بیــرون‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫وقتــی ایــن اتفــاق می افتــد الهــه طبیعــت پادشــاهی پراوسوســاو نفریــن‬ ‫می کنــد‪ .‬از ایــن پــس ‪ ،‬هــر دانــه نمــک طــا مــی شــود‪ .‬ایــن واقعــه نــه‬ ‫تنهــا پادشــاهی را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد ‪ ،‬بلکــه شــاهزاده را نیــز‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫در همیــن حــال پراووســاو و دو دختــر دیگــر او از طــای موجــود خــود لــذت‬ ‫می برنــد ‪ ،‬امــا پــس از مدتــی جــای خالــی نمــک حــس می شــود و همــه‬ ‫مــردم در جســتجوی مــاده ای هســتند کــه بــه خــوراک انهــا را مــزه دهــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه بیمــاری هــا شــروع بــه گســترش مــی کننــد ‪ ،‬پراوسوســاو‬ ‫تصمیــم مــی گیــرد طــا را رهــا کنــد و ان را بــرای نمــک در کشــور همســایه‬ ‫مبادلــه کنــد‪ .‬امــا حمــل واگــن هایــی بــا طــا از مــرز ایــن طالهــا بــه نمــک‬ ‫تغییــر مــی یابــد و بعــد از ایــن تشــخیص مــی دهنــد کــه پادشــاهی انهــا‬ ‫نفریــن شــده اســت‪.‬‬ ‫ماروشــکا پــس ازرفتــن در ملــک پادشــاه طبیعــت (عالــم امــوات) بــا گروهی‬ ‫مالقــات مــی کنــد کــه بــه او کمــک مــی کننــد پیــرزن خردمنــدی را پیــدا‬ ‫کنــد ‪ ،‬کــه بایــد بــه او توصیــه کنــد کــه کجــا بــه دنبــال شــاهزاده نمکــی‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫دختــر جــوان بــا هــر ســختی شــاهزاده نمکــی را می یابــد و بــا او ازدواج‬ ‫می کنــد و الهــه طبیعــت نیــز بــه عنــوان هدیــه کیســه نمکــی بــه انهــا هدیــه‬ ‫می دهــد تــا بــه ســرزمین خــود ببرنــد‪.‬‬ ‫پراوسوســاو بــا بازگشــت موراشــکا تــاج خــود را بــه وی مــی دهــد و ایــن‬ ‫امــر را بــرای مــردم یــاداوری مــی کنــد و اطمینــان مــی دهــد کــه چنیــن‬ ‫داســتانی هرگــز تکــرار نخواهــد شــد ‪ ،‬مــردم بایــد از ان زمــان بــه اســتقبال‬ ‫هــر غریبــه نــه تنهــا بــا نــان ‪ ،‬بلکــه بــا نمــک نیــز برونــد‪.‬‬ ‫از مضامیــن مهــم فیلــم بــه تصویــر کشــیدن ســنت قدیمــی اســلواکی در‬ ‫پذیرایــی از میهمانــان بــا نــان و نمــک اســت‪ .‬نــان نمــادی از ابــزار الزم‬ ‫بــرای زندگــی اســت ‪ ،‬در حالــی کــه نمــک نمــادی از عشــق و عملــی اســت‬ ‫کــه زندگــی را معنــی مــی دهــد‪ .‬حکمــت ناشــی از تجربــه زندگــی ‪ ،‬خصوصـاً‬ ‫در مــورد زندکــی افــراد عــادی ‪ ،‬همانطــور کــه توســط دوبینســکی جمــع اوری‬ ‫شــده ‪ ،‬در ایــن روایــت اورده شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی ایــن اثــر را می تــوان مختــص فرهنــگ مردمــان شــرق اروپــا‬ ‫دانســت کــه در ان بــا توجــه بــه نــوع زندگــی احتــرام بــه طبیعــت و ســاده‬ ‫زیســتی بســیار اهمیــت داشــته اســت و اگــر ایــن احتــرام از بیــن رفتــه و‬ ‫اســیبی بــه طبیعــت وارد شــود عواقــب ســختی در انتظــار مــردم خواهــد بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪61‬‬ ‫افشین اسد زاده‬ ‫رویدادهای فرهنگی‬ ‫یکــی از مهمتریــن مــواردی کــه معــرف فرهنــگ اســلواکی اســت‪ ،‬جشــنواره هــای متنــوع ان اســت‪ .‬تعــداد زیــادی از جشــنواره هــا کــه نــه تنهــا تابســتان‬ ‫کــه اوج ان اســت بلکــه در فصــول دیگــر ســال نیــز در هــر جــا مشــاهده می شــود‪ .‬در ایــن جشــنواره ها می تــوان تاریــخ و فرهنــگ ســنتی مــردم‬ ‫اســلواکی را در کنــار زندگــی و عالقمندی هــای امروزشــان تماشــا کــرد‪.‬‬ ‫بــرای گردشــگران مناســب تریــن فصــل بــرای ســفر بــه ایــن کشــور ماننــد ســایر نقــاط دنیــا فصــل تابســتان اســت و بــه طبــع در ایــن فصــل فرصــت‬ ‫حضــور در جشــنواره های زیــادی بــرای گردشــگران میســر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫جشنواره هروسوف‬ ‫موضــوع ایــن جشــنواره ســاده امــا بســیار خالقانــه اســت‪ .‬ســاکنان روســتای کوهســتانی‬ ‫هروســوف در مرکــز اســلواکی درب خانه هــا و باغ هــای خــود را خــود را بــه روی عمــوم‬ ‫مــردم عالقمنــد در تعطیــات اخــر هفتــه بــرای نشــان دادن انــواع اداب و رســوم ســنتی‬ ‫در ایــن روســتا بــاز می کننــد تــا مــردم عالقمنــد‪ ،‬بــا اشــنا شــدن بــا فرهنــگ ســنتی‬ ‫روســتاییان ایــن منطقــه کــه تــا حــدودی فرامــوش شــده اســت‪ .‬بتواننــد باعــث معرفــی‬ ‫ان بــه دیگــر نقــاط اســلواکی و حتــی اروپــا و دنیــا گردنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر دیــدن مراســم مختلــف ســنتی در ایــن روســتا و مشــاهده پوشــش و لبــاس‬ ‫ســنتی و یــا معمــاری خــاص ایــن منطقــه در کنــار اجــرای موســیقی محلــی لــذت وافــری‬ ‫بــه بازدیدکننــدگان می دهــد‪.‬‬ ‫فستیوال تاجگذاری‬ ‫در هــر کتــاب راهنمــا کــه شــهر براتیســاوا را بــرای عالقمنــدان معرفــی می کنــد از‬ ‫ایــن شــهر بــه عنــوان پایتخــت پادشــاهی مجارســتان نیــز یــاد می شــود‪.‬با توجــه‬ ‫بــه چنیــن ســابقه ای در نتیجــه در ایــن پایتخــت پادشــاهی مراســم مختلفــی اجــرا‬ ‫می شــده اســت کــه یکــی از انــان تاجگــذاری بــوده اســت‪.‬‬ ‫در تابســتان هرســال در براتیســاوا شــاهد تکــرار تاریــخ خواهیــد بــود‪ .‬در ایــن شــهر‬ ‫جشــن ها و مراســم مربــوط بــه تاجگــذاری بــه عنــوان نمــادی از ایــن مراســم در‬ ‫ســال های دور اجــرا می شــود کــه بــرای گردشــگران و بازدیدکننــدگان تماشــای ان‬ ‫بســیار جــذاب خواهــد بــود‪.‬‬ ‫جشنواره موسیقی محلی ویچودنا‬ ‫عالقمنــدان بــه شــنیدن و اجــرای موســیقی محلــی ایــن منطقــه از اروپــا بایــد‬ ‫بداننــد کــه یکــی از بهتریــن جشــنواره های موســیقی محلــی در ایــن کشــور‬ ‫برگــزار می شــود‪ .‬جشــنواره ویچودنــا نوعــی جشــنواره موســیقی اســت کــه در‬ ‫فضــای بــاز و در میــان مــردم اجــرا می شــود‪ .‬جشــنواره در یــک محیــط زیبــا‬ ‫کــه بــه شــکل ســنتی امــاده و تزئیــن شــده اســت همــه ســاله در روســتای زیبــا‬ ‫و کوهســتانی ویچودنــا در شــمال اســلواکی امــاده میزبانــی از عالقمنــدان بــه‬ ‫موســیقی ســنتی ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫جشنواره موسیقی گراپ‬ ‫ایــن جشــنواره محبــوب موســیقی بــا هــدف اجــرای موســیقی بــی کالم‪ ،‬موســیقی پــاپ‪ ،‬راک و‬ ‫الکترونیــک توســط هنرمنــدان مختلــف در سراســر ایــن کشــور بــه طــور منظــم همــه ســاله در‬ ‫فــرودگاه شــهر پیژتانــی برگــزار مــی شــود‪ .‬ایــن جشــنواره بــه تدریــج از یــک رویــداد کوچــک‬ ‫موســیقی بــه یکــی از بزرگتریــن جشــنواره هــای موســیقی در اســلواکی تبدیــل شــد‪ .‬جشــنواره‬ ‫موســیقی گــراپ در لیســت ‪ 10‬جشــنواره هــای کوچــک مهــم موســیقی اروپــا قــرار دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪62‬‬ ‫جشنواره موسیقی بهار کوشیتسه‬ ‫بزرگتریــن جشــنواره موســیقی در دومیــن شــهر بــزرگ اســلواکی‪ ،‬قدیمــی تریــن‬ ‫جشــنواره موســیقی کشــور اســت‪ .‬هــر دو ارکســتر فیالرمونیــک چــک و اســلواکی در‬ ‫طــول جشــنواره موســیقی کالســیک ایــن مــاه مــه مــی توانــد موســیقی زیبایــی را‬ ‫کــه در ســال ‪ 1956‬برگــزار شــد برگــزار کنــد‪ .‬ایــن جشــنواره همچنیــن ارکســترهای‬ ‫مجلــل‪ ،‬اپــرا و دیگــر نوازنــدگان کالســیک بــا اســتعداد را جــذب مــی کنــد‪.‬‬ ‫جشنواره مراسم عروسی‬ ‫ایــن مراســم ســه روزه ای اســتادانه ای کــه بــه مــدت ســه قــرن بــه عنــوان‬ ‫مجتمــع بــزرگ مجارســتان در براتیســاوا برگــزار مــی شــود‪ ،‬زمانــی کــه ‪ 11‬پادشــاه‬ ‫هابســبرگ تــاج هــای خــود را در گنبــد شــهر ســنت مارتیــن دریافــت کردنــد‪ .‬بــا‬ ‫وجــود اینکــه ‪ Hapsburgs‬دیگــر زمیــن را اداره نمــی کردنــد‪ ،‬زندگــی شــگفت انگیزشــان‬ ‫ایــن بــود کــه مجــددا در فوریــه ســپتامبر بــا پیــاده روی اســب ســواری‪ ،‬تیرانــدازی‬ ‫تظاهــرات‪ ،‬جشــن هــای عامیانــه و بازیگــران کــه ســوگند پادشــاه را در همــان نقطــه‬ ‫ای قــرار دادنــد کــه پادشــاهان نخســتین پادشاهانشــان بودنــد‪،‬‬ ‫جشنواره سیب‬ ‫ســیب فروتــن ســتاره اصلــی ایــن جشــنواره مــاه اکتبــر در یــک حیــاط‬ ‫قلعــه قــرون وســطایی در جامعــه باغــی مــدرا‪ ،‬تنهــا در ‪ 30‬دقیقــه دور از‬ ‫براتیســاوا اســت‪ .‬چندیــن ســیب تــازه جمــع اوری شــده‪ ،‬بــذر ســیب و‬ ‫محصــوالت ســیب امــاده مــی شــوند تــا نمونــه هــا را جمــع اوری و هــر‬ ‫ســقوط خریــداری کننــد‪ .‬جشــنواره همچنیــن شــامل بــازی هــای کــودکان و‬ ‫رقابــت هــای امــاده ســازی ســیب بیــن تیــم هــای بیــن دو تــا چهــار نفــر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫جشنواره بین المللی ارواح و هیوالها‬ ‫قلعــه بوژنیــچ فضــای رمانتیــک قــرن ‪ 12‬را بــرای ایــن مراســم فراهــم می کنــد‪ .‬ایــن قلعــه‬ ‫محیــط مناســب بــرای ایــن فســتیوال ارواح ســاالنه و هیــوال اســت کــه هــر ســال بیــش‬ ‫از ‪ 50،000‬بازدیــد کننــده را مــی پذیــرد‪ .‬مشــارکت مخاطبــان در طــول ایــن جشــن پــر از‬ ‫هیــوال کــه در سراســر داســتان‪ ،‬شــخصیت هــا و ایــده هــای مختلــف در هــر ســال متمرکــز‬ ‫اســت‪ ،‬بــه شــدت تشــویق مــی شــود‪ .‬بازدیدکننــدگان همچنیــن مــی تواننــد از تجــاوزات‬ ‫بیگانــه‪ ،‬جادوگــران‪ ،‬خــون اشــام هــا‪ ،‬عاشــقانه های غــم انگیــز‪ ،‬و اســتخر هــای حــاوی‬ ‫غــذا و نوشــیدنی هــا برخــوردار شــوند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 51‬راز شقایق| ‪63‬‬ ‫قلعه براتیسالوا‬

آخرین شماره های ماهنامه راز شقایق

ماهنامه راز شقایق 55

ماهنامه راز شقایق 55

شماره : 55
تاریخ : 1399/07/01
ماهنامه راز شقایق 54

ماهنامه راز شقایق 54

شماره : 54
تاریخ : 1399/06/01
ماهنامه راز شقایق 52

ماهنامه راز شقایق 52

شماره : 52
تاریخ : 1399/04/01
ماهنامه راز شقایق 49

ماهنامه راز شقایق 49

شماره : 49
تاریخ : 1399/01/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!