ماهنامه راز شقایق شماره 49 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه راز شقایق شماره 49

صفحه بعد

ماهنامه راز شقایق شماره 49

ماهنامه راز شقایق شماره 49

‫ماهنامه فرهنگی و هنری‬ ‫(خبری‪ ،‬تحلیلی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬اموزشی)‬ ‫سال پنجم‪ ،‬شماره ‪ ،49‬فروردین ماه ‪1399‬‬ ‫شماره مجوز ‪75583:‬‬ ‫مدیر روابط عمومی‬ ‫علی اسدابادی (کرمانشاهی)‬ ‫دبیر سرویس هنری‬ ‫دبیر سرویس فرهنگی‬ ‫سرویس عکس‬ ‫فوادمحمدهاشم‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫میالد محمدهاشم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‬ ‫دکتر علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫سردبیر‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫مدیر اجرایی‬ ‫ستاره کوشا‬ ‫طراح و گرافیست‬ ‫حسین شیردل‬ ‫همکاران این شماره‪:‬‬ ‫ســمیه عبدالمحمــدی‪ -‬کبری تبریزیــان‪ -‬کریـــم فیروزی‪ -‬شــایلین مظاهری‪ -‬جعفرمحمدهاشم‪-‬سحر پورحســینی‪ -‬ابـــولفضل فیاض مرند ‪ -‬سمیه قاســمعلی‪ -‬امیــد عزیــزی ‪ -‬محمدرضارســتگار‪ -‬حســین قاســمی‪ -‬ســید امیــر رســتگار‪-‬‬ ‫خلیل مــدادی‪ -‬افشــین اســدزاده‪ -‬زهــرا کالتــه عربــی‪ -‬تحریریــه پایــگاه خبــری شــاینا‪ -‬تحریریــه هفتــه نامــه نســل انقــاب‪ -‬تحریریــه اخبــار اصنــاف‪ -‬هفتــه نامــه مدرن‪-‬دنیــای بچــه هــا‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫البانــی را می تــوان از کشــورهایی در اروپــا بــه شــمار اورد‬ ‫کــه مــردم ان بــه شــکل قومــی و نــژادی جــزو یکــی از‬ ‫ریشــه دارتریــن ملت هــای اروپــا هســتند‪.‬‬ ‫البانــی تبارهــا نه تنهــا در البانــی بلکــه در دیگر نقــاط اروپا‬ ‫بویــژه اروپــای شــرقی گســترده شــده اند‪ .‬وقایــع تاریخــی‬ ‫بســیاری کــه در ایــن کشــور رخ داد‪ ،‬بویــژه در دوران‬ ‫حکومــت کمونیســتی باعــث مهاجــرت گســترده مــردم‬ ‫ایــن کشــور بــه اقصــی نقــاط اروپــا و امریــکا گردیــد‪.‬‬ ‫شــاید بتــوان البانی تبارهــا را تنهــا قومــی در جهــان نامیــد‬ ‫که دارای دو کشــور مســتقل هســتند‪.‬‬ ‫کــوزوو بعــد از البانــی کشــور دوم ایــن قومیــت در اروپــا به‬ ‫شــمار می ایــد‪ .‬کشــوری کــه بــا حــرف حدیــث فــراوان و‬ ‫بــا دخالــت ناتــو از صربســتان جــدا شــد و هنــوز بســیاری‬ ‫از کشــورهای دنیــا ان را بــه رســمیت نشــناخته اند‪.‬‬ ‫در ســال ‪1913‬نیــز اســتقالل البانــی مدیــون سیاســت‬ ‫قدرت هــای ان روز اروپــا نظیــر المــان و انگلســتان و‬ ‫بــه ســبب جلوگیــری از قــدرت گرفتــن صرب هــا بــود‪.‬‬ ‫اتفاقــی کــه دوبــاره بعــد از ســال ها بــا جداســازی کــوزوو‬ ‫از صربســتان و حمایــت غــرب از ایــن اقــدام رخ داد‪.‬‬ ‫فرهنــگ البانــی بــا توجــه بــه حکومــت طوالنــی عثمانی ها‬ ‫در بالــکان و از جملــه البانــی نزدیــک بــه فرهنــگ دیگــر‬ ‫کشــورهای منطقــه بالــکان بویــژه مســلمانان شــرق اروپــا‬ ‫ماننــد بوســنی اســت‪.‬‬ ‫کشــور البانــی هرچنــد بــه لحــاظ اقتصــادی قــدرت‬ ‫چندانــی در اروپــا محســوب نمی شــود امــا اماکــن‬ ‫تاریخــی و بناهــای مذهبــی و تاریخــی ان بــا توجــه بــه‬ ‫تاریــخ غنــی منطقــه و همچنیــن طبیعــت زیبــای کشــور از‬ ‫جملــه امتیــازات البانــی بــرای رونــق گردشــگری و جــذب‬ ‫توریســت در ایــن کشــور کوچک اروپایــی اســت‪ .‬برگزاری‬ ‫انــواع جشــن ها و فســتیوال ها یکــی از مهم تریــن‬ ‫سیاســت های فرهنگــی دولــت در جــذب همــه ســاله‬ ‫توریســت در شــهرهای مختلــف کشــور بــوده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن شــماره بــه معرفــی بیشــتر ایــن کشــور تقریبــا‬ ‫ناشــناخته در منطقــه بالــکان پرداخته ایــم‪.‬‬ ‫راز شقایق را در هرجای دنیا بخوانید‬ ‫شــما می توانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه راز شــقایق را کــه دارای‬ ‫اطالعــات جامع تــری دربــاره موضــوع هــر شــماره (ســفرنامه‬ ‫کشــورهای دنیــا) اســت و شــامل مباحثــی ماننــد اشــنایی بــا ســاختار‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫هــر کشــور می باشــد را بــا مراجعــه بــه ســایت جــار و نصــب‬ ‫اپلیکیشــن مربوطــه‪ ،‬بــا پرداخــت مبلــغ نیــم بهــا دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫در ضمــن شــماره های قبلــی نشــریه نیــز از همیــن طریــق قابــل‬ ‫دریافــت می باشــد‪.‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫رمزینه لینک ارشیو‬ ‫رازشقایق در سایت جار‬ ‫روابط ایران والبانی‬ ‫‪3‬‬ ‫اشتراکات فرهنگی ایران و البانی‬ ‫‪4‬‬ ‫نگاهی به کشور البانی‬ ‫‪6‬‬ ‫مذهب مردم البانی‬ ‫‪10‬‬ ‫فرهنگ مردم البانی‬ ‫‪12‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪16‬‬ ‫ساختار سیاسی‬ ‫‪18‬‬ ‫نظام اموزشی‬ ‫‪22‬‬ ‫نظام حقوقی‬ ‫‪24‬‬ ‫هنرموسیقی البانی‬ ‫‪26‬‬ ‫تیرانا‪ ،‬پایتخت‬ ‫‪28‬‬ ‫دراج‪ ،‬شهر کهن البانی‬ ‫‪36‬‬ ‫شهرهای معروف البانی‬ ‫‪36‬‬ ‫سایر مناطق دیدنی البانی‬ ‫‪40‬‬ ‫حیات وحش‬ ‫‪44‬‬ ‫معماری‬ ‫‪48‬‬ ‫لباسهای سنتی‬ ‫‪52‬‬ ‫غذاهای محبوب‬ ‫‪54‬‬ ‫اسطوره ها در ادبیات البانی‬ ‫‪56‬‬ ‫سینمای البانی‬ ‫‪58‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪60‬‬ ‫رویدادهای فرهنگی‬ ‫‪62‬‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان شریعتی‪ -‬خیابان خواجه نصیر‪ -‬خیابان مقدم‪-‬‬ ‫کوچه کهندانی‪ -‬بن بست اول‪ -‬پالک ‪5‬‬ ‫تلفکس‪77573576 :‬‬ ‫استفاده از مطالب این نشریه با اجازه کتبی و ذکر منبع بالمانع است‪.‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬گنجینه مینیاتور‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ ‫روابط ایران و البانی‬ ‫ابوالفضل فیاض مرند‬ ‫کارشناس سیاسی‬ ‫باتوجــه بــه در نظــر گرفتــن ایــن مهــم کــه حــدود ‪70‬درصــد جمعیــت کشــور‬ ‫البانــی را مســلمانان تشــکیل مــی دهنــد‪ ،‬همــواره البانــی مــورد توجــه جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران بــوده اســت‪ .‬در ایــن راســتا جمهــوری اســامی ایــران در ســال‬ ‫‪ 1371‬اقــدام بــه بازگشــایی ســفارت خــود در تیرانــا در ســطح کاردار نمــود و از‬ ‫ســال ‪ 1377‬ایــن ســطح بــه مقــام ســفیری رســید‪ .‬ایــن در حالیســت کــه البانــی‬ ‫در ایــران نمایندگــی نداشــته و در اخریــن اقــدام مثبــت خــود در ســال ‪،1388‬‬ ‫اقــدام بــه معرفــی ســفیر خــود در انــکارا بعنــوان ســفیر اکردیتــه در تهــران نمــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫البانــی را شــاید بتــوان جــزو کشــورهایی دانســت کــه بیــش از انکــه بــه لحــاظ‬ ‫سیاســی قابلیــت ارتبــاط بــا کشــوری چــون ایــران را داشــته باشــند‪ ،‬بــه لحــاظ‬ ‫اقتصــادی و بویــژه فرهنگــی می تواننــد تعامــات بســیاری بــا کشــور مــا کــه از‬ ‫نظــر فرهنگــی یکــی از غنــی تریبــن کشــورهای خاورمیانــه و دنیاســت داشــته‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫تاثیــر فرهنگــی کشــور مــا در مناطقــی نظیــر البانــی بــه مراتــب می توانــد نقــش‬ ‫موثرتــری نســبت بــه ارتباطــات سیاســی داشــته باشــد‪ .‬بعــد از برجــام فرصــت‬ ‫بــرای بســیاری از کشــورهای اروپایــی فراهــم شــد تــا زمینــه ارتباطــات خــود را‬ ‫بــا ایــران گســترش دهنــد‪.‬‬ ‫ایــران هرچنــد بــا البانــی مدت هاســت روابــط خــود را اغــاز کــرده امــا بــا کــوزوو‬ ‫کشــور جــدا شــده از صربســتان کــه در ان هــم البانــی تبارهــا اکثریــت را تشــکیل‬ ‫می دهنــد رابطــه ای نداشــته و ایــن کشــور را بــه صــورت مســتقل بــه رســمیت‬ ‫نمی شناســد‪.‬‬ ‫اخریــن و جــدی تریــن رابطــه در ســطح مقامــات عالــی دو کشــور در در مــاه ســال‬ ‫‪ 95‬رخ داد‪ .‬حســن روحانــی در دیدار«دیتمیــر بوشــاتی» وزیــر خارجــه ایــن کشــور‬ ‫کــه در ســفری بــه تهــران امــده بــود‪ ،‬بــه ظرفیت هــا و توانمندی هــای گســترده‬ ‫دو کشــور اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬دوره پســابرجام فرصــت مناســبی را بــرای توســعه‬ ‫و تعمیــق همکاری هــای تهــران‪ -‬تیرانــا در همــه حوزه هــا به ویــژه اقتصــادی و‬ ‫تجــاری فراهــم کــرده اســت کــه بایــد بخش هــای خصوصــی دو کشــور از ایــن‬ ‫فرصــت به خوبــی اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫روحانــی تقویــت همکاری هــای فرهنگــی و از جملــه مراکــز دانشــگاهی و علمــی دو‬ ‫کشــور را ضــروری خوانــد و تاکیــد کــرد‪ :‬تحکیــم روابــط ایــران و البانــی در همــه‬ ‫حوزه ه ـا ‪ ،‬بــه نفــع دو کشــور اســت‪.‬‬ ‫«دیتمیــر بوشــاتی» وزیــر خارجــه البانــی هــم در ایــن دیــدار گفــت‪ :‬البانــی مصمــم‬ ‫اســت بــا توســعه و تعمیــق همــه جانبــه روابــط تهــران‪ -‬تیرانــا‪ ،‬صفحــه تــازه ای‬ ‫را در تاریــخ روابــط دو کشــور بگشــاید‪.‬‬ ‫اطالعات سفارت البانی در ایران‬ ‫اتبــاع ایرانــی جهــت مســافرت بــه کشــور البانــی بــه ویــزای ایــن کشــور نیــاز دارنــد‬ ‫ولــی کشــور البانــی در ایــران ســفارت نــدارد و نزدیکتریــن ســفارت البانــی بــه ایــران‬ ‫در شــهر اســتانبول قــرار دارد ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪3‬‬ ‫بوشــاتی همچنیــن در ســفر بــه تهــران بــا محمدجــواد ظریــف هــم مالقــات کــرد و‬ ‫در مــورد عالقه منــدی تیرانــا بــه گســترش روابــط بــا کشــورمان گفــت‪« :‬در حــال‬ ‫حاضــر‪ ،‬زمــان و شــرایط نســبت بــه گذشــته بــرای تعمیــق روابــط بــا جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران فراهــم شــده اســت؛ بــه همیــن دلیــل‪ ،‬البانــی تصمیــم گرفتــه‬ ‫اســت ســفارت خــود در تهــران را افتتــاح کنــد»‪.‬‬ ‫مســاله ای کــه هیــچ وقــت رخ نــداد و بــا ورود منافقیــن بــه البانــی روابــط دو کشــور‬ ‫هــم دچــار چالــش شــد‪.‬‬ ‫یکــی از مهمتریــن چالش هــای بوجــود امــده در روابــط دو کشــور انتقــال گــروه‬ ‫تروریســتی مجاهدیــن خلــق از عــراق بــه البانــی بــود‪.‬‬ ‫دولــت البانــی در ســال ‪ ) 1395( 2016‬یــک گــروه جدیــد ‪ 1900‬نفــری از اعضــا‬ ‫منافقیــن را کــه پیشــتر در کمــپ لیبرتــی عــراق بودنــد در تیرانــا پذیرفــت‪.‬‬ ‫تیرانــا در ســال ‪ 2013‬میــادی نیــز بنــا بــه درخواســت دولــت امریــکا‪ ،‬تصمیــم‬ ‫گرفــت تــا نخســتین گــروه ‪ 210‬نفــری منافقیــن را بپذیــرد و اکنــون شــمار انهــا در‬ ‫البانــی بــه دو هــزار نفــر مــی رســد‪ .‬اســتقبال از گــروه جدیــد منافقیــن نیــز ظاهــرا از‬ ‫ســوی امریــکا بویــژه در طــی ســفر جــان کــری وزیــر خارجــه وقــت دولــت امریــکا‬ ‫در ســفر مــاه فوریــه گذشــته بــه تیرانــا حمایــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ورود منافقیــن بــه ایــن کشــور روابــط بیــن ایــران و البانــی را تحــت تاثیــر قــرار‬ ‫دارد چــرا کــه جمهــوری اســامی ایــران ایــن گــروه را بــه دلیــل ســال ها فعالیــت‬ ‫تروریســتی علیــه مــردم ایــران‪ ،‬نامشــروع می دانــد‪.‬‬ ‫درســال ‪ 1397‬نیــز بــا فشــار صهیونیس ـت ها ســفیر ایــران از البانــی بــه دالیــل و‬ ‫اتهامــات واهــی اخــراج شــد‪.‬‬ ‫غالمحســین محمدنیــا‪ ،‬ســفیر ســابق جمهــوری اســامی در البانــی در ایــن بــاره‬ ‫گفــت کــه اخــراج او و یــک دیپلمــات دیگــر ایرانــی از تیرانــا ســناریویی «امریکایــی‬ ‫ـ صهیونیســتی» بــوده و بــرای «تخریــب روابــط ایــران و اروپــا» صــورت گرفتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫محمدنیــا همچنیــن در گفت وگــو بــا خبرگــزاری هــای داخلــی ادامــه داد بــا رابطــه‬ ‫رو بــه گســترش ایــران و البانــی طرفــدار ســازمان مجاهدیــن خلــق در امریــکا و‬ ‫اســرائیل نگــران اینــده ایــن ســازمان در ان کشــور بوده انــد‪.‬‬ ‫محمدنیــا همچنیــن گفــت کــه بنیامیــن نتانیاهــو‪ ،‬نخســت وزیر اســرائیل‪ ،‬در‬ ‫مصاحبــه ای اعــام کــرده بــوده کــه ســفرش بــه البانــی را مشــروط بــه عــدم‬ ‫حضــور ســفیر ایــران در ایــن کشــور کــرده اســت‪ .‬بــه گفتــه محمدنیــا‪« :‬یعنــی یــک‬ ‫ســناریوی کامــا مشــخص کــه مویــد هــدف خاصــی بــوده اســت‪».‬‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫ویژگی ها و مشترکات فرهنگی‬ ‫ایران البانی‬ ‫جمهوری البانی منشا تحوالت مهم در‬ ‫منطقه بالکان‬ ‫جمهــوری البانــی بــا دارا بــودن ‪ 70‬درصــد جمعیت مســلمان و قرار داشــتن‬ ‫در یکــی از حســاس تریــن مناطــق اروپــا یعنــی منظقــه بالــکان و نیــز بــه‬ ‫واســطه حضــور گســترده مســلمانان علــوی تبــار و خیــل عظیــم مســلمانان‬ ‫بکتاشــی کــه در حقیقــت منتســب بــه فــرق صوفــی شــیعی هســتند‪،‬‬ ‫همــواره منشــا تحــوالت مهمــی در منطقــه بالــکان بــوده اســت‪ .‬نمــود بــارز‬ ‫همزیســتی مســالمت امیــز ادیــان را مــی تــوان در البانــی مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫وجــود شــاخه های مختلــف مســیحیت شــامل ارتدکســها و کاتولیکهــا و‬ ‫همزیســتی کامــا مســالمت امیــز انــان در کنــار مســلمانان‪ ،‬البانــی را بــه‬ ‫کشــوری بــا یــک الگــوی ایــده ال و نمــودی بــارز از همزیســتی مســالمت‬ ‫امیــز ادیــان مبــدل ســاخته اســت‪ .‬اســام در میــان البانیایــی تبــاران‬ ‫بــا نــوع اســامیت در میــان دیگــر مســلمانان متفــاوت اســت چــرا کــه‬ ‫البانیایــی تبــاران اســام را بــه عنــوان قومیــت خویــش پذیرفتــه انــد‪.‬‬ ‫پیشینه حضور زبان‪ ،‬فرهنگ و مطالعات‬ ‫ایران شناسی در البانی‬ ‫پیشــینه زبــان و ادب فارســی و بــه تبــع ان مطالعــات ایــران‬ ‫شناســی در زبــان و فرهنــگ البانیایــی دارای پنــج قرن ســابقه‬ ‫اســت‪ .‬در طــول ایــن ســالهای متمــادی واژه هــای زیــادی از‬ ‫زبــان فارســی وارد زبــان البانیایــی شــده و بــه همــراه ایــن‬ ‫واژه هــا اصطالحــات ‪ ،‬اســتعارات و امثــال فارســی نیــز در‬ ‫فرهنــگ البانیایــی بــه خوبــی مشــاهده مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا وارد شــدن زبــان فارســی کــه هــم زمــان بــا ســیطره‬ ‫حکومــت عثمانــی بــر البانــی بــود معمــاری‪ ،‬موســیقی‪،‬‬ ‫لباســهای محلــی و بــه طــور کلــی فرهنــگ ایرانــی در ایــن‬ ‫ســرزمین جایــگاه خاصــی یافــت‪ .‬تحصیلکــردگان‪ ،‬طبقــه‬ ‫اشــراف و امیــران البانیایــی کــه در مــدارس علمــی عثمــان‬ ‫امــوزش مــی دیدنــد‪ ،‬زیبایــی و طــراوت زبــان فارســی را‬ ‫بــه خوبــی دریافتنــد و ایــن زبــان نــه تنهــا وســیله ای بــرای‬ ‫محــاوره بــود‪ ،‬نویســندگان عثمانــی بــرای نشــان دادن قــدرت‬ ‫علمــی و ادبــی خــود در دیباچــه کتابهایشــان جمالتــی را بــه‬ ‫زبــان فارســی مــی نگاشــتند و همیــن امــر ســبب اشــتباه‬ ‫بســیاری از فهرســت نویســان شــده اســت‪.‬‬ ‫بررســی دقیــق ایــن اثــار نشــان مــی دهــد کــه متــن اصلــی‬ ‫کتــاب بــه زبــان ترکــی بــوده تنهــا مقدمــه و خاتمــه کتــاب‬ ‫بــه فارســی نوشــته شــده اســت‪ ،‬زیــرا همــواره نویســندگان‬ ‫در دیباچــه و خاتمــه کتــاب زیباتریــن و مهمتریــن افــکار خــود‬ ‫را بــه خواننــدگان معرفــی مــی کننــد و ایــن یــک اســلوب‬ ‫علمــی بــه شــمار مــی امــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪4‬‬ ‫فرهنــگ و تمــدن ایرانــی اســامی از قرنهــا پیــش بــا تالشــهای بــزرگان‬ ‫فرهنــگ و ادب و قهرمانــان اســطوره ای و ملــی البانیایــی همچــون «نعیــم‬ ‫فراشــری » و «خانــواده وی» ‪« ،‬وجیــه بخارایــی» مترجــم توانــای شــاهنامه‬ ‫فردوســی‪« ،‬طاهــر دیــزداری» محقــق و مولــف بــزرگ البانــی و خالــق‬ ‫فرهنگنامــه لغــات شــرقی در زبــان البانیایــی «فــان نولــی» و ‪ ...‬در ایــن‬ ‫خطــه از دنیــای اســام و در قلــب قــاره ســبز جــاری شــده اســت‪.‬‬ ‫لغات فارسی در زبان البانیایی‬ ‫وجــود لغــات بــی شــمار فارســی در زبــان البانیایــی کــه رقــم ان‬ ‫را بــه بیــش از ‪ 700‬لغــت تخمیــن مــی زننــد و اشــنایی مــردم بــا‬ ‫شــعرای بــزرگ ایرانــی همچــون شــیخ مصلــح الدیــن ســعدی‪ ،‬حکیم‬ ‫ابوالقاســم فردوســی‪ ،‬خیــام و ‪ ...‬و نیــز ترجمــه بخشــی از دیــوان این‬ ‫شــعرای بــزرگ‪ ،‬مشــترکات بــی شــمار‬ ‫در فرهنــگ ســنتی‪ ،‬حضــور گســترده‬ ‫پیــروان مذهــب بکتاشــی (بنابــر‬ ‫تحقیقــات تاریــخ نــگاری اخیــر حــاج‬ ‫بکتــاش ولــی رهبــر معنــوی بکتاشــیان‬ ‫در روســتای پیشــنگان نیشــابور زندگــی‬ ‫مــی کــرده اســت و ســپس از ان منطقــه‬ ‫بــه ســرزمین هــای بالــکان مهاجــرت‬ ‫مــی کنــد) و پیــروان بــی شــمار اهــل‬ ‫البیــت (ع) و شــاخه هــای متعــدد فــرق‬ ‫علــوی و تکایــای مختلــف انهــا‪ ،‬گــواه‬ ‫بزرگــی از نهادینــه بــودن فرهنــگ و‬ ‫زبــان فارســی در ایــن ســرزمین اســت‪.‬‬ ‫مهمترین فعالیت های‬ ‫فرهنگی ایران در البانی‬ ‫یکــی از مهمتریــن فعالیتهــای فرهنگــی جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران در ایــن کشــور پــس از برقــراری روابــط سیاســی‬ ‫و فرهنگــی بــا ایــن جمهــوری‪ ،‬تاســیس بنیــاد فرهنگــی‬ ‫ســعدی شــیرازی بــود و در ادامــه ایــن فعالیــت و بــا هــدف‬ ‫جــذب و بهــره بــرداری بهینه از خدمات اندیشــمندان و شــرق‬ ‫شناســان بــزرگ البانیایــی و نیــز در راســتای مطالعــات ایران‬ ‫شناســی در البانــی‪ ،‬انتشــار مجلــه علمــی فرهنگــی «پــرال»‬ ‫(مرواریــد) اســت کــه بــا همــکاری اعضــای اکادمــی علــوم و‬ ‫برخــی شــخصیتهای علمــی و شــرق شناســان البانیایــی بــه‬ ‫انجــام مــی رســد‪.‬‬ ‫بنیاد سعدی‬ ‫در ســال ‪ 1994‬میــادی « بنیــاد فرهنگــی ســعدی شــیرازی» در قالــب یــک بنیــاد ایرانــی‬ ‫وغیــر انتفاعــی و بــا اساســنامه حقوقــی و مــورد تائیــد مراجــع قانونــی البانــی در تیرانــا‬ ‫پایتخــت ایــن کشــور بــا هــدف معرفــی فرهنــگ و تمــدن ایرانــی و اســامی در البانــی و‬ ‫احیــای روابــط فرهنگــی و تقویــت دوســتی میــان دو ملــت تاســیس گردیــد‪.‬‬ ‫« بنیــاد فرهنگــی ســعدی شــیرازی » در دوره جدیــد فعالیــت هــای خــود از ســال ‪ 2003‬بــه‬ ‫یــک مرکــز فرهنگــی ایرانــی موثــر و تاثیرگــذار در حــوزه فرهنگــی البانــی و نیــز تقویــت‬ ‫کننــده مناســبات فرهنگــی میــان محققیــن و اندیشــمندان دو کشــور تبدیــل گردیــده و نامــی‬ ‫شــناخته شــده در محافــل فرهنگــی ایــن کشــور مــی باشــد‪ ،‬بگونــه ای کــه توانســته اســت‬ ‫بــا فعالیتهــای بســیار متنــوع فرهنگــی کارنامــه ای درخشــان در اکثــر زمینــه هــا خصوصــا در‬ ‫عرصــه بیــن الملــل بــرای ایــن بنیــاد و کشــور جمهــوری اســامی ایــران بدســت بیــاورد ‪.‬‬ ‫بنیــاد فرهنگــی ســعدی شــیرازی بــا تاکیــد بــر نقــش و تاثیــر فرهنــگ در احیــاء ‪ ،‬بهســازی و‬ ‫تقویــت روابــط میــان ملــت هــا و کشــورها ‪ ،‬تــاش نمــوده اســت ضمــن بهــره گیــری از ابزار‬ ‫موثــر در دیپلماســی فرهنگــی ‪ ،‬در جهــت اثــر بخشــی و تقویــت روابــط و مناســبات فرهنگــی‬ ‫و تاریخــی دو کشــور دوســت ایــران و البانــی گام بــردارد‪.‬‬ ‫بر همین اساس مهمترین محور های فعالیتهای فرهنگی بنیاد عبارتند از ‪:‬‬ ‫ برگزاری سمینارها و کنفرانس علمی و فرهنگی‪.‬‬‫ترجمه و انتشار اثار برجسته زبان و ادبیات فارسی به زبان البانیایی‪.‬‬‫ انتشــار فصلنامــه علمــی و فرهنگــی در زمینــه ایــران شناســی ‪ ،‬البانــی شناســی و روابــط‬‫فرهنگــی دو کشــور‪.‬‬ ‫ معرفی و بزرگداشت مشاهیر بزرگ ادبی و اندیشمندان ایرانی و البانیایی‪.‬‬‫‪ -‬برگزاری مراسم و مناسبت های فرهنگی‪.‬‬ ‫در ایــن نشــریه مقاالتــی در بــاب ایرانشناســی و ایــران‬ ‫شناســان البانــی و اثــار انهــا‪ ،‬البانــی شناســی‪ ،‬مشــترکات‬ ‫فرهنگــی و‪ ...‬بــه چــاپ مــی رســد‪ .‬نشــریه علمــی – فرهنگــی‬ ‫«پــرال» (مرواریــد) اســت کــه بــا همــکاری اعضــای اکادمــی‬ ‫علــوم و برخــی شــخصیتهای علمــی و شــرق شناســان‬ ‫البانیایــی بــه انجــام مــی رســد‪ .‬در ایــن نشــریه مقاالتــی‬ ‫در بــاب ایرانشناســی و ایــران شناســان البانــی و اثــار انهــا‪،‬‬ ‫البانــی شناســی ‪ ،‬مشــترکات فرهنگــی و‪ ...‬بــه چــاپ مــی‬ ‫رســد‪.‬‬ ‫نشــریه علمــی – فرهنگــی «پــرال» اینــک بــه عنــوان تنهــا‬ ‫منبــع و ماخــذ مــورد اســتفاده اندیشــمندان ‪ ،‬محققیــن ‪،‬‬ ‫ایــران شناســان و دوســتداران فرهنــگ و ادب پارســی در‬ ‫البانــی اســت و تنهــا منبــع معتبــر در زمینــه ایــران شناســی‬ ‫جهــت بهــره بــرداری مخاطبیــن اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪5‬‬ ‫نگاهی به کشور‬ ‫محسن علی گلتبار‬ ‫مدرس دانشگاه‬ ‫البانی‬ ‫جمهــوری البانــی کشــوری اســت در جنــوب شــرقی قــاره اروپــا‪ .‬پایتخــت ایــن کشــور‬ ‫تیرانــا اســت‪ .‬جمعیــت البانــی دو میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار نفــر و جمعیــت پایتخــت ان‬ ‫‪ ۴۲۱‬هــزار نفــر اســت‪ .‬نظــام سیاســی البانــی دموکراســی پارلمانــی اســت‪ .‬البانــی از‬ ‫اعضــای ناتــو و تنهــا عضــو ســازمان کنفرانــس اســامی در اروپــا می باشــد‪.‬‬ ‫تاریخچه کشور البانی‬ ‫ســرزمین البانــی در ســده های پیــش از میــاد بخشــی از ســرزمین پهنــاوری بــه نــام‬ ‫ایلیریــا بوده اســت کــه نــام ان برگرفتــه از نــام تیــره ایلیــری از تیره هــای هندواروپایــی‬ ‫اســت کــه بــه ســامان های شــرق شــبه جزیره بالــکان کــوچ کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫نــام بومــی ایــن کشــور در خــود زبــان البانیایی هــا‪ ،‬ا ِشــچیپِری (‪ )Shqipëria‬اســت‬ ‫ولــی بصــورت بین المللــی ایــن کشــور بــا نــام البانــی شــناخته شده اســت‪ .‬واژه البانــی‬ ‫احتمــاالً از زمــان پیــش از دوره ســلت ها بجــا مانــده و بــه معنــی ســرزمین تپه هاســت‪.‬‬ ‫ریشــه الــب در ایــن نــام بــا نــام کوهســتان الــپ هم ریشه اســت‪ .‬نظــر دیگــری‬ ‫نیــز هســت کــه ایــن نــام را بــا واژه هندواروپایــی الــب بــه معنــای ســپید هم ریشــه‬ ‫می دانــد‪ .‬نــام البانــی در زبــان عربــی بگونــه ارنــاووط درامــده و در ترکــی ایــن واژه‬ ‫معــرب‪ ،‬شــکل ارنــاوود بخــود گرفتــه و ترکیه ای هــا البانــی را بــا ایــن نــام می نامنــد‪.‬‬ ‫البانــی دارای تمــدن و فرهنــگ دیرینــه و کهنــی اســت‪.‬‬ ‫شــواهد و مــدارک بی شــمار کشــف شــده از دوران‬ ‫نوســنگی‪ ،‬االت و ابــزار ســنگی مــورد اســتفاده قرارگرفتــه‬ ‫کــه متعلــق بــه ‪ ۱۰۰۰۰‬ســال تــا ‪ ۱۰۰۰۰۰‬ســال پیــش‬ ‫بوده اســت‪ .‬شــواهد اســتقرار فرهنگــی مهمــی در دوره‬ ‫جدیــد عصــر حجــر و دوره ســوم عصــر حجــر کــه بیــن‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬ســال تــا ‪ ۶۰۰۰‬ســال قبــل از میــاد مســیح داللــت‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫نیــاکان البانیایی هــا را قــوم هندواروپایــی ایلیــری تشــکیل‬ ‫می دهنــد‪ ،‬بعضی هــا معتقدنــد کــه ایلیری هــا حــدود‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬ســال پیــش از اروپــای مرکــزی و مشــخصاً المــان‬ ‫کنونــی بــه ایلیریــا شــامل منطقـه ای چنــد بــار وســیعتر از‬ ‫البانــی کنونــی مهاجــرت کردنــد‪.‬‬ ‫گســترده جغرافیایــی ایلیریــا بســیار وســیعتر از البانــی‬ ‫کنونــی بوده اســت و اســلوونی‪ ،‬کرواســی‪ ،‬مونته نگــرو و‬ ‫مقدونیــه و یونــان شــمالی را شــامل می شده اســت‪ .‬در‬ ‫نقــاط دیگــر بالــکان از جملــه هرزگویــن و مونته نگــرو‪،‬‬ ‫ایلیری هــا در مقابــل مهاجمــان روم و اســاو عقب نشــینی‬ ‫کردنــد و عمدتــاً ایلیری هــا در منطقــه کنونــی البانــی‬ ‫مانــدگار شــدند‪.‬‬ ‫فرهنــگ ایلیریایی هــا بســیار قدیمــی و از زمــان نوســنگی‬ ‫کامــل شده اســت ایــن فرهنــگ در ســرزمین البانــی تــا‬ ‫دوره برنــز حــدود ســال ‪ ۲۰۰۰‬پیــش از میــاد مســیح‬ ‫بوده اســت‪ .‬در طــی ســده های پیاپــی‪ ،‬اندیشــه‪ ،‬اداب و‬ ‫رســوم ایلیــری بــا مســیحیت و اســام در البانــی پیونــد‬ ‫خورده اســت‪.‬‬ ‫توجه قدرت های بزرگ به البانی‬ ‫منطقــه البانــی از دیربــاز‪ ،‬مــورد توجــه قدرت هــای بــزرگ بــود‪ .‬نخســت‪ ،‬یونانیــان در‬ ‫دوران پیــش از ظهــور مســیحیت بــه ایــن منطقــه حملــه کردنــد و منطقــه را تحــت ســلطه‬ ‫خــود دراوردنــد‪.‬‬ ‫یونانی هــا‪ ،‬مســتعمرات خــود از جملــه شــهرهای اپیدامنــوس و اپولونیــا (جنــوب البانــی) را‬ ‫در ســده هفتــم پیــش از میــاد بنــا کردنــد‪ .‬مبــارزه ایلیری هــا بــا یونانی هــا در اب هــای‬ ‫دریــای ادریاتیــک ســده ها ادامــه داشــت‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه زمانــی جــزو مســتعمرات امپراتــوری روم غربــی بــود و درگیــری و رقابــت‬ ‫میــان دو امپراتــوری روم غربــی و شــرقی‪ ،‬بارهــا سرنوشــت منطقــه را تغییــر داد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن وجــود ایلیری هــا توانســتند در مقابــل حمــات و تجــاوزات امپراتوری هــای غربــی‬ ‫و شــرقی‪ ،‬اســاوها و نهایتــاً ورود تــرکان عثمانــی بــه ایــن ســرزمین‪ ،‬هویــت تاریخــی‬ ‫خویــش را حفــظ کننــد‪ .‬مهم تریــن خطــر البانــی از ناحیــه اســاوها بــود کــه از ســوی‬ ‫امپراتــوری روم شــرقی حمایــت می شــدند‪.‬‬ ‫حمــات اســاوها بــا پشــتیبانی کنســتانتینوپول در ســده های ‪ ۷‬تــا ‪ ۹‬میــادی رخ داد ‪.‬اســاوها‪ ،‬بــه تخریــب فرهنگــی و تمدنــی و کشــتار ایلیری هــا پرداختنــد‪.‬‬ ‫در نتیجــه ایــن حمــات پیاپــی‪ ،‬بســیاری از البانیایی هــا بــه مناطــق کوهســتانی رفتنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪6‬‬ ‫تاریــخ البانــی گویــای ان اســت کــه در اغــاز هــزاره دوم پیــش از میــاد‬ ‫قــوم ایلیــری در ایــن ســرزمین ســاکن بــوده و در محــدوه جغرافیایــی ایلیریــا‬ ‫ســرزمین هایــی قــرار مــی گرفــت کــه شــامل یونــان شــمالی‪ ،‬کرواســی‪،‬‬ ‫اســلوونی‪ ،‬مونتــه نگــرو و مقدونیــه بــوده اســت کــه وســعت و گســتردگی‬ ‫ســرزمین البانــی در گذشــته را مــی رســاند‪.‬‬ ‫همچنیــن بدلیــل اینکــه در ســایر نقــاط بالــکان مثــل هرزگویــن و مونتـه نگــرو‬ ‫ی بــا تهاجمــات رومیــان و اســاوها مواجــه شــدند مجبــور بــه‬ ‫اقــوام ایلیــر ‬ ‫عقــب نشــینی شــده و ســکونت در منطقــه مــورد بحــث را بــر دیگــر نقــاط‬ ‫ترجیــح دادنــد و در همیــن البانــی امــروزی ســاکن و مانــدگار شــدند‪ .‬در‬ ‫دیرینگــی فرهنــگ ایلیریایی هــا جــای بحــث نیســت و ایــن فرهنــگ از دوره‬ ‫ســنگی تکامــل یافتــه و در ســرزمین البانــی تــا دوره برنــز و حــدود ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬قبــل از میــاد تــداوم داشــته اســت‪ ،‬ایــن فرهنــگ در طــی زمــان بــا‬ ‫مســیحیت و اســام پیوندهــای عمیقــی ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن از انجــا کــه ســرزمین البانــی امــروزی‪ ،‬قبــل از میــاد قســمتی از ســرزمینی بــزرگ بــه‬ ‫نــام ایلیریــا بــود ه اســم ان از نــام تیــره ایلیــری کــه یکــی از تیره هــای هندواروپایــی بودنــد‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪ .‬محققــان احتمــال مــی دهنــد کــه واژه البانــی از دوره کلت هــا و پیــش از ان‬ ‫بــوده کــه معنــی ان ســرزمین تپ ـ ه هــا اســت‪ .‬ریشــه واژه ی الــب بــا نــام کوهســتان الــپ هــم‬ ‫ ریشـه اســت‪ .‬عــده ای دیگــر از محققــان معتقدنــد کــه ایــن اســم بــا واژه هندواروپایــی الــب بــه‬ ‫معنــای ســپید از نظــر ریشــه ای یکســان هســتند‪ ،‬امــا در زبــان عربــی البانــی بصــورت ارنــاووط‬ ‫درامــده و در زبــان ترکــی ایــن کلمــه عربــی شــده ی شــکل ارنــاوود اســت و مــردم ترکیــه البانــی‬ ‫را بــه همیــن نــام مــی شناســند‪.‬‬ ‫البانــی از گذشــته هــای دور مــورد توجــه ابــر قدرت هــا بــوده و اولیــن بــار یونانــی هــا بودنــد کــه‬ ‫ایــن منطقــه را مــورد تهاجــم قــرار دادنــد و تحــت تســلط خــود در اوردنــد‪ .‬ایلیری هــای ســاکن‬ ‫در نقــاط جنوبــی و کرانــه هــای دریــای ادریاتیــک کــه قصــد مقاومــت در برابــر مهاجمــان را داشــتند مغلــوب یونانــی هــای اســتعمارگر و زیــاده خــواه شــدند‬ ‫در نتیجــه یونانــی ســرزمین هــای مســتعمره ای خــود را در ایــن مناطــق بنــا کردنــد کــه از ان جملــه شــهرهای اپولونیــا در جنــوب البانــی و اپیدامنــوس بــود‪.‬‬ ‫ایلیری های و امپراطوری روم‬ ‫امــا ایلیــری هــا مردمــی نبودنــد کــه تحمــل مهاجمــان را داشــته‬ ‫باشــند بــه همیــن خاطــر بــا یونانی هــا در اب هــای دریــای‬ ‫ادریاتیــک بــرای یــک دوره طوالنــی چنــد صــد ســاله بــه مبــارزه‬ ‫ادامــه دادنــد‪ .‬در ایــن میــان دزدان دریایــی ایلیــری امنیــت و نظــم‬ ‫مــورد نظــر یونانــی هــا را بــر هــم مــی زدنــد و اجــازه نمــی دادنــد‬ ‫کــه در ایــن مناطــق ارامــش برقــرار شــود‪.‬‬ ‫تاریــخ کشــور البانــی در دوره هــای بعــد بــا شــرایط تــازه ای مواجــه‬ ‫ت هــای دیگــری شــد‪ .‬در‬ ‫شــد و ایــن ســرزمین قلمــرو نفــوذ قــدر ‬ ‫یــک دوره مســتعمره ی امپراتــوری روم غربــی شــد و منطقــه ای بود‬ ‫کــه جنــگ بــر ســر تصاحــب ان بیــن دو امپراتــوری روم غربــی و‬ ‫شــرقی بــود کــه ایــن مســاله باعــث شــد سرنوشــت ایــن ســرزمین‬ ‫بارهــا و بارهــا دگرگونــی را تجربــه کنــد بــا ایــن همــه ایلیری هــا در‬ ‫ی هــای غربــی و شــرقی مقاومــت کــرده‬ ‫مقابــل تجــاوزات امپراتــور ‬ ‫و حمــات اســاوها و تــرکان عثمانــی بــه ایــن ســرزمین نتوانســت‬ ‫هویــت تاریخــی ایلیــری هــای ســاکن ســرزمین البانــی را بــه‬ ‫نابــودی بکشــاند‪ .‬امــا اصلــی تریــن خطــری کــه البانــی را تهدیــد‬ ‫مــی کــرد خطــر حمــات اســاوها بــه ایــن ســرزمین بــود کــه بــا‬ ‫حمایــت امپراتــوری روم شــرقی ایــن حمــات صــورت مــی گرفــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪7‬‬ ‫عثمانی ها در البانی‬ ‫اســاوها بــا حمایــت کنســتانتینوپول در طــی قــرن هــای ‪ ۷‬تــا ‪ ۹‬میــادی‬ ‫حمــات پــی در پــی داشــتند و ایــن حمــات خرابــی و نابــودی فرهنــگ و‬ ‫تمــدن روم کاتولیــک را بــه دنبــال داشــت و در پــی ان‪ ،‬اســاوها عــاوه بــر‬ ‫تخریــب فرهنــگ و تمــدن بــه بــی رحمانــه تریــن شــکل ممکــن کشــتار‬ ‫ایلیری هــا را در برنامــه هــای تجــاوزات خــود قــرار دادنــد و در نتیجــه خیلــی‬ ‫از البانیایی هــا بــه نقــاط کوهســتانی ایــن منطقــه پنــاه بردنــد‪.‬‬ ‫طوالنــی تریــن دوره ی تاریخــی ســلطه حکومــت هــای خارجــی بــر ســرزمین‬ ‫البانــی بــه تهاجمــات و حضــور عثمانــی هــا در ایــن ســرزمین نســبت داده‬ ‫شــده اســت‪ .‬بعــد از رومی هــا ایــن عثمانــی هــا بودنــد کــه یکــی از موثرتریــن‬ ‫ت هــای مهاجــم تاریــخ البانــی محســوب مــی شــوند‪ .‬عثمانــی هــا در‬ ‫قــدر ‬ ‫قــرن چهاردهــم میــادی بــا تســلط بــر بعضــی نواحــی مســکونی البانیایی هــا‪،‬‬ ‫بــر ایــن مناطــق تســلط یافتــه و توانســتند یــک حکومــت مرکــزی بنــا بــر‬ ‫انچــه کــه مــورد عالقــه و نظرشــان بــود را در ایــن منطقــه ایجــاد کــرده و‬ ‫فرهنگــی را گســترش دهنــد کــه بــا اداب و ســنن قبیلــه ای مــردم ســاکن در‬ ‫ایــن منطقــه کامــا متفــاوت بــود‪.‬‬ ‫تشکیل دولت مستقل البانی‬ ‫پــس از ان کــه دولــت عثمانــی بــا زوال مواجــه شــد‪ ،‬دولــت مســتقل البانــی در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۱۲‬میــادی و کلیســای ارتدوکــس البانــی بــه صــورت مســتقل اعــام‬ ‫موجودیــت کــرد‪ .‬مجمــع کشــورهای بالــکان متشــکل از بلغارســتان‪ ،‬صربســتان‪،‬‬ ‫یونــان و مونته نگــرو کــه در ســال ‪ ۱۹۱۲‬م‪ ۱۲۹۱( .‬خورشــیدی) به وجــود‬ ‫امده بــود پــس از نبــرد بــا عثمانی هــا تــا حوالــی تنگه هــای بســفر و داردانــل‬ ‫پیشــروی داشــتند‪ .‬پــس از شــکاف میــان کشــورهای عضــو مجمــع کشــورهای‬ ‫بالــکان‪ ،‬روســیه بــه امیــد دســت یافتــن بــر تنگه هــای یادشــده بــه صربســتان‬ ‫قــول داد تــا از حــق ان کشــور بــرای دســتیابی بــه ســواحل ادریاتیــک حمایــت‬ ‫نمایــد‪ .‬امــا‪ ،‬اتریــش کــه مخالــف دســتیابی صربســتان بــه ایــن دریــا بــود بــه‬ ‫شــدت باتحقــق چنیــن پدیــده ای مخالفــت کــرد و بدین گونــه بحرانــی دیگــر‬ ‫روابــط بین الملــل را تهدیــد نمــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۲۰‬میــادی‪ ،‬جامعــه البانــی بــه دو بخــش تقســیم شــد‪،‬‬ ‫یــک بخــش از بیک هــا و زمینــداران ســنتی بــه دور احمــد بیــک زوگــو‪،‬‬ ‫جمــع شــدند و در منطقــه شــمال و مرکــز‪ ،‬یــک حکومــت محلــی تشــکیل‬ ‫دادنــد‪ .‬از ســوی دیگــر بــا حمایــت غــرب‪ ،‬نیروهــای سیاســی روشــنفکر‬ ‫مســیحی بــا رهبــری اســقف ارتدوکــس‪ ،‬فــان نولــی در جنــوب حرکتــی‬ ‫شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫در چنیــن وضعیــت دوگانــه سیاســی کــه بــر البانــی از ســال ‪ ۱۹۲۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۹۲۴‬میــادی حاکــم بــود‪ ،‬بــه تدریــج نیروهــای احمــد زوگــو بــه ســمت‬ ‫کــوزوو عقب نشــینی کردنــد‪ .‬فــان نولــی‪ ،‬در ســال ‪ ۱۹۲۴‬میــادی‪ ،‬دولــت‬ ‫جدیــد تشــکیل داد‪ .‬دولــت فــان نولــی نتوانســت شناســایی بین المللــی‬ ‫را در پــی داشــته باشــد و شــش مــاه بعــد‪ ،‬نیروهــای احمــد زوگــو در پــی‬ ‫کودتایــی بــر دولــت فــان نولــی پیــروز شــدند‪.‬‬ ‫درســال ‪ ۱۹۱۳‬م بــرای حــل ایــن بحــران‪ ،‬کنفرانســی در لنــدن تشــکیل شــد‬ ‫کــه در ان بــه دلیــل توافــق دو قــدرت اصلــی وقــت اروپــا‪ ،‬المــان و انگلســتان‪،‬‬ ‫تصمیــم گرفتــه شــد کــه بــا تشــکیل کشــور جدیــد البانــی‪ ،‬دســت صربســتان‬ ‫از دریــا کوتــاه شــود و درعــوض اراضــی محــدودی در بالــکان بــه ان کشــور‬ ‫داده شــد‪ ،‬و بدین گونــه کشــور کوچــک البانــی در بخــش غربــی بالــکان و‬ ‫ســاحل شــرقی دریــای ادریاتیــک پدیــد امــد‪.‬‬ ‫البانــی ایــن اســتقالل را بیشــتر مدیــون کشــورهایی چــون ایتالیــا و مقدونیــه‬ ‫ اســت کــه نمی خواســتند صربســتان قــوی شــود زیــرا در ان زمــان صربســتان‬ ‫تــاش داشــت بخش هایــی از البانــی را تحــت تســلط خــود دراورد‪ .‬پــس از‬ ‫اســتقالل‪ ،‬البانــی تحــت حمایــت امپراتــوری المــان قــرار گرفــت و بــه همیــن‬ ‫دلیــل در جنــگ جهانــی اول کشــورهای فرانســه‪ ،‬مونته نگــرو‪ ،‬صربســتان‪،‬‬ ‫اتریــش و ایتالیــا ان را تــا پایــان جنــگ تصــرف کردنــد‪.‬‬ ‫اشغال توسط ایتالیا‬ ‫نقشــه حملــه ایتالیــا در ‪ ۷‬اوریــل ‪ ۱۹۳۹‬بــا بمبــاران ســواحل البانــی و پیــاده شــدن‬ ‫نیروهــای ایتالیایــی عملــی گردیــد و بــا شکســت مقاومــت البانــی‪ ،‬ایــن کشــور‬ ‫بــه تصــرف ایتالیــای فاشیســم درامــد‪ .‬نیــروی مهاجــم ایتالیــا بــه ‪ ۵۰‬هــزار نفــر‬ ‫می رســید‪ .‬ایــن تعــداد بــا واحدهــای دریایــی و هوایــی حمایــت می شــدند‪ .‬در‬ ‫ســاحل شــهر دورس یــک نیــروی ‪ ۳۶۰‬نفــره البانیایــی کــه عمدتـاً ژانــدارم و نیروهای‬ ‫محلــی بودنــد و توســط عبــاس کوپــی فرماندهــی می شــدند در مقابــل نیروهــای‬ ‫ایتالیــا ایســتادگی کردنــد‪ .‬پیــش از او مویــو اولچیناکــو یــک افســر نیــروی دریایــی‬ ‫البانــی تــاش کــرده بــود کــه در مقابــل نیــروی مهاجــم ایســتادگی کنــد‪ .‬نیروهــای‬ ‫شــهر دراج کــه تنهــا ســاح ســبک در اختیــار داشــتند مهاجمــان ایتالیایــی را در‬ ‫بنــدر دراج متوقــف کردنــد تــا اینکــه تانک هــای کوچــک انبوهــی از کشــتی ایتالیــا‬ ‫تخلیــه شــد و نبــرد شــروع شــد‪ .‬پنــج ســاعت بعــد نیروهــای ایتالیایــی شــهر دراج‬ ‫را تصــرف کردنــد‪ .‬در ســاعت یــک و نیــم عصــر روز اول تمامــی ســواحل البانــی در‬ ‫دســت ایتالیــا بــود‪.‬‬ ‫پادشــاه البانــی و خانــواده اش بــرای اینکــه بــه الــت دســت کشــور ایتالیــا تبدیــل‬ ‫نشــود بــه یونــان گریخــت و از یونــان بــه لنــدن رفتنــد‪.‬‬ ‫طــی پنــج روز‪ ،‬ارتــش البانــی شکســت خــورد و البانــی بــه تصــرف نیروهای اشــغالگر‬ ‫ایتالیایــی درامــد‪ .‬البانــی بخشــی از ایتالیا شــد و دولتــی فاشیســتی در البانــی روی کار‬ ‫امــد‪ .‬بــا تســلط موســولینی بــر البانــی‪ ،‬مقامــات البانــی‪ ،‬اتحــاد بــا ایتالیــا را تصویــب‬ ‫کردنــد و بــر اســاس مصوبـه ای کــه صــادر کردنــد‪ ،‬پادشــاه ایتالیــا تــاج و تخــت ان‬ ‫کشــور را تصاحــب کــرد‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬ایتالیــا کمتــر از دو ســال بعــد مجبــور بــه‬ ‫خــروج از ایــن منطقــه شــد و راه بــرای شکس ـت های بعدیــش بازگردیــد‪.‬‬ ‫در نوامبــر ســال ‪ ۱۹۴۱‬یــک گــروه کمونیســتی شــامل ‪ ۱۳۰‬نفــر حــزب کمونیســت‬ ‫البانــی را تشــکیل دادنــد‪ .‬رهبــری ایــن گــروه بــا انــور خوجــه و ‪ ۱۱‬نفــر از اعضــای‬ ‫کمیتــه مرکــزی ایــن حــزب بــود‪ .‬ایــن حــزب در ابتــدا بــا اقبــال عمومــی روبــرو نشــد‬ ‫و ســازمان جوانــش کارگــران کمــی را بــه خــود جــذب کــرد‪.‬‬ ‫در نیمــه ســال ‪ ۱۹۴۲‬حــزب کمونیســت البانــی از جوانــان ایــن کشــور خواســت تــا‬ ‫بــرای ازادی کشــور از ایتالیــا وارد جنــگ بــا اشــغالگران شــوند‪ .‬ایــن تبلیغــات باعــث‬ ‫شــد کــه تعــداد کارگــران جــوان بیشــتری بــه حــزب بپیوندنــد‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۷‬تــا ‪ ۲۲‬فوریــه ســال ‪ ۱۹۴۳‬در روســتای البینــو اولیــن گردهمایــی عمومــی‬ ‫حــزب کمونیســت البانــی برگــزار شــد‪ .‬بررســی شــرایط سیاســی و نظامــی در کشــور‬ ‫نشــان داد کــه تشــکیل یــک ارتــش ازادیبخــش ملــی ضــروری اســت‪ .‬در ‪ ۱۷‬مــه ‪۱۲‬‬ ‫پارتیــزان بــه قلع ـه ای نظامــی در لســکوویکو تهاجــم کردنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪8‬‬ ‫پارتیزان هــا شــهر را محاصــره کردنــد و نبــرد شــروع شــد‪ .‬بیــش از‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬ایتالیایــی ایــن شــهر را در کنتــرل خــود داشــتند‪ .‬ایــن جنــگ ســه‬ ‫روز طــول کشــید‪ .‬فرمانــده ایتالیایــی قلعــه درخواســت نیــروی هوایــی‬ ‫کــرد ولــی قبــل از اینکــه نیــروی هوایــی برســد پارتیزان هــا شــهر را‬ ‫تصــرف کردنــد‪ .‬ایتالیایی هــا چنــد صــد ســرباز را از دســت دادنــد و‬ ‫مقادیــر زیــادی ســاح و تجهیــزات نظامــی بدســت پارتیزان هــا افتــاد‪.‬‬ ‫در پایــان مــاه ژوئــن ایتالیایی هــا نیرویــی را بــه ماالکاســتارا‪ -‬تپلــه نــا‬ ‫فرســتادند‪ ۲۰۰۰ .‬پارتیــزان در کوهســتان ها در کمیــن نشســتند‪ .‬در اولیــن‬ ‫برخــورد‪ ،‬ایتالیایی هــا عقــب رانــده شــدند؛ ولــی بعــد از چهــار روز نبــرد‬ ‫پارتیزان هــا بــا تلفــات زیــاد بــه کوهســتان ها بازگشــتند‪ .‬در مجمــوع از‬ ‫مــاه مــه تــا ژوئیــه ‪ ۱۹۴۳‬ایتالیایی هــا هــزاران نفــر را از دســت دادنــد و‬ ‫تعــداد بیشــتری از ان هــا زخمــی شــدند‪.‬‬ ‫اشغال البانی توسط المان‬ ‫در چنیــن شــرایطی ارتــش ورمــاخ چنــد حملــه نظامــی را بــا نــام کنســتانتین‬ ‫بــرای بیــرون کــردن ایتالیــا از بالــکان طراحــی کــرد‪ .‬در اوریــل ســال ‪۱۹۴۳‬‬ ‫واحدهــای نظامــی و اطالعاتــی ارتــش المــان بــه میتروویســا یــا کــوزوو کنونــی‬ ‫اعــزام شــدند تــا البانی هایــی کــه از ایتالیــا تاثیــر بــدی گرفتــه بودنــد را بــه‬ ‫خــود جــذب کننــد‪ .‬در ماه هــای ژوئیــه و اوت ســال ‪ ۱۹۴۳‬ارتــش المــان فــرودگاه‬ ‫البانــی و بنــادر ان را تصــرف کــرد‪ .‬در نیمــه اوت شــش هــزار ســرباز المانــی‬ ‫در البانــی حضــور داشــت‪ .‬المان هــا می خواســتند کــه در البانــی یــک حکومــت‬ ‫مســتقل و بی طــرف تشــکیل بدهنــد کــه دوســت المــان باشــد؛ ولــی جنــگ‬ ‫میــان البانــی کــه توســط پارتیزان هــای یوگســاوی حمایــت می شــد و المــان‬ ‫درگرفــت‪ .‬المــان بــه راحتــی البانــی را تصــرف کــرد و یــک دولــت بی طــرف را‬ ‫بــه ریاســت بالــی کومبتــار تشــکیل داد‪.‬‬ ‫المانی هــا تــاش می کردنــد تــا رهبــران البانــی را متقاعــد کننــد تــا حکومتــی‬ ‫طرفــدار المــان را تشــکیل دهنــد؛ ولــی بســیاری از رهبــران البانــی تردید داشــتند‬ ‫چــرا کــه شــایع شــده بــود نیروهــای انگلیســی امــاده می شــوند تــا بــه البانــی‬ ‫حملــه کننــد‪ .‬رهبــران البانیایــی کــوزوو‪ ،‬بــا ایــن حــال‪ ،‬می دیدنــد کــه شکســت‬ ‫المــان باعــث خواهــد شــد بــه زیــر هژمونــی یوگســاوی برونــد تمایــل بیشــتری‬ ‫بــه همــکاری داشــتند‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۴‬ســپتامبر ‪ ،۱۹۴۳‬دولــت البانــی توســط چافــو بیــگ اولچینــی‪ ،‬ابراهیــم‬ ‫بیچــا‪ ،‬بــدری پیانــی و جعفــر دوا تشــکیل شــد‪ .‬پارلمــان ایــن دولــت کــه از ‪۲۴۳‬‬ ‫نفــر تشــکیل شــده بــود در شــانزدهم اکتبــر ‪ ۱۹۴۳‬شــروع بــکار کــرد و یــک‬ ‫شــورای چهــار نفــره را بــرای اداره کشــور انتخــاب کــرد‪ .‬حکومــت جدیــد کــه‬ ‫قــول داده بــود در جنــگ بی طــرف باقــی بمانــد بــه قولــش وفــادار باقــی مانــد‪.‬‬ ‫سیســتم های قضایــی و اداری دوبــاره شــروع بــکار کردنــد‪ .‬مدرســه ها بــاز‬ ‫شــدند‪ .‬گامهایــی نیــز در راســتای رفرم هــای ارضــی برداشــته شــد‪.‬‬ ‫بعــد از تشــکیل چنیــن حکومــت بی طرفــی بــود کــه نیروهــای طرفــدار بالــی در‬ ‫همــکاری بــا المان هــا جنــگ شــدیدی را بــا کمونیس ـت ها شــروع کردنــد‪ .‬بالــی‬ ‫همچنیــن بعــد از شکســت دادن پارتیزانهــا‪ ،‬اســتروگا در مقدونیــه را تصــرف کرد‪.‬‬ ‫در کــوزوو و غــرب مقدونیــه در زمانــی کــه بخــش مســتقلی از البانــی بــود‪،‬‬ ‫المان هــا و بالیســت ها درگیری هــای پراکنــده ای بــا پارتیزان هــای یوگســاوی‬ ‫داشــتند‪ .‬وقتــی کــه ماچــه الر در حــد فاصــل دبــار و پشــکوپی توســط بریــگاد‬ ‫پارتیزان هــا تصــرف شــد‪ ،‬المان هــا بــا همــکاری نیروهــای ژم حســا (‪Xhem‬‬ ‫‪ )Hasa‬علیــه پارتیزان هــای البانــی و یوگســاوی دســت بــه تهاجــم زدنــد‪.‬‬ ‫در ژانویــه ســال ‪ ۱۹۴۴‬پارتیزان هــای کمونیســت گــرد هــم جمــع شــدند و‬ ‫کنتــرل بســیاری از مناطــق جنــوب البانــی را بدســت گرفتنــد‪ .‬بــا ایــن حــال تــا‬ ‫مــاه ژوئــن در برخــی مناطــق‪ ،‬ان هــا در معــرض حمــات المان هــا قــرار داشــتند‪.‬‬ ‫در ‪ ۲۹‬مــاه مــه‪ ۱۹۴۴‬یــک شــورا از جبهــه ازادیبخــش ملــی (‪ )NLF‬کــه یــک‬ ‫شــورای ضــد فاشیســتی بــود امــور دولتــی و قــوه مقننــه البانــی را بعهــده گرفــت‬ ‫و انــور خوجــه نیــز بــه ریاســت ایــن شــورا رســید‪.‬‬ ‫پارتیزان هــا در نیمــه تابســتان ســال ‪ ۱۹۴۴‬اخریــن بقایــای نیروهــای بالــی را در‬ ‫جنــوب شکســت دادنــد ولــی تــا پایــان مــاه ژوئیــه در قســمت های شــمالی بــا‬ ‫مقاومت هــای پراکنــده ای مواجــه بودنــد‪ .‬انگلســتان از باقــی مانــده ملــی گرایــان‬ ‫خواســت تــا مانــع پیشــروی کمونیســت ها نشــوند و متفقیــن نماینــدگان خــود‬ ‫را بــا ان هــا بــه ایتالیــا فراخواندنــد‪ .‬اگرچــه بســیاری از ان هــا فــرار کردنــد ولــی‬ ‫رهبــران ملــی گرایــان را از البانــی خــارج نکردنــد‪ .‬بدیــن ترتیــب قبــل از پایــان‬ ‫نوامبــر ‪ ۱۹۴۴‬ارتــش المــان از تیرانــا بیــرون رانــده شــد و کمونیسـت ها کنتــرل‬ ‫پایتخــت را در دســت داشــتند‪.‬‬ ‫تشکیل جمهوری البانی در سال ‪1991‬‬ ‫پنجــاه ســال حاکمیــت کمونیســم بــر کشــور البانــی ایــن کشــور را از تمامــی دیگــر کشــورهای‬ ‫اروپایــی منــزوی نمــوده بــود تــا اینکــه بــا فروپاشــی شــوروی در ســال ‪ ۱۹۹۰‬ایــن کشــور‬ ‫اســتقالل خــود را مجــددا ً به دســت اورد‪.‬‬ ‫بــا از هــم پاشــیدن نظــام کمونیســت در جهــان (‪ )۱۹۸۹‬حزب هــای دموکراتیــک جدیــد وارد‬ ‫میــدان شــدند و تغییــر سیســتم قــدرت و ایجــاد زمینــه جدیــد باعــث شــد کــه البانــی دوبــاره‬ ‫بــه ســمت فرهنــگ و فنــاوری غــرب بــرود‪.‬‬ ‫رژیــم کمونیســتی انــور خوجــه در ســال ‪ ۱۹۹۰‬فروپاشــید و در ســال ‪ ۱۹۹۱‬جمهــوری البانــی‬ ‫بنیــاد شــد‪ .‬در انتخابــات مــارس ‪ ۱۹۹۲‬و در میــان فروپاشــی اقتصــادی و ناارامی هــای اجتماعــی‪،‬‬ ‫حــزب کمونیســتی قدیــم البانــی یعنــی حــزب کار البانــی شکســت خــورد‪ .‬در اواخــر ســال ‪ ۱۹۹۶‬و در پــی فعالیــت گروه هایــی کــه از ترفندهــای هرمــی اســتفاده می کردنــد‬ ‫بحــران اقتصــادی در کشــور تشــدید شــد و در ســال ‪ ۱۹۹۷‬بــه اوج خــود رســید و کشــور را بــا شــورش مســلحانه روب ـه رو کــرد‪ .‬ایــن رونــد کشــور را بــا مــوج تــازه ای از‬ ‫مهاجــرت مواجــه ســاخت و بیشــتر مهاجــران بــه ایتالیــا‪ ،‬یونــان‪ ،‬ســوئیس‪ ،‬المــان و امریــکای شــمالی رفتنــد‪.‬‬ ‫جنــگ کــوزوو در ســال ‪ ۱۹۹۹‬بــر البانــی تاثیرگــذار بــود و شــمار زیــادی از البانیایی تبــاران کــوزوو بــه البانــی پناهنــده شــدند‪ .‬البانــی در ســال ‪ ۲۰۰۹‬عضــو کامــل پیمــان‬ ‫اتالنتیــک شــمالی‪ ،‬ناتــو شــد و خواســتار پیوســتن بــه اتحادیــه اروپــا اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪9‬‬ ‫نعمت ا‪ ...‬فیروزی‬ ‫مذهب مردم البانی‬ ‫بــر اســاس قانــون اساســی مصــوب ســال ‪ ۱۹۹۸‬البانــی‪ ،‬هیــچ دینــی‪،‬‬ ‫دیــن رســمی ایــن کشــور نیســت و همــه ادیــان مســاوی هســتند‪ .‬بــا ایــن‬ ‫وجــود تمامــی مذاهــب موجــود در ان (مســلمانان ســنی‪ ،‬بکتاشــیه‪ ،‬مســیحیان‬ ‫ارتدکــس و کاتولیــک رومــی) هــر یــک خواســتار درجــه باالتــری بــرای بــه‬ ‫رســمیت شــناخته شــدن از ســوی دولــت هســتند‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد جمعیــت کشــور البانــی را مســلمانان تشــکیل می دهنــد و ‪۲۰‬‬ ‫درصــد ارتدوکــس و ‪ ۱۰‬درصــد کاتولیــک می باشــند‪ .‬کاتولیک هــا در شــمال و‬ ‫ارتدوکس هــا بیشــتر در جنــوب کشــور پراکنــده شــده اند‪ .‬جمعیــت مســلمان‬ ‫کشــور شــامل دو گــروه تســنن و علوی هــا بــوده و از ‪ ۷۰‬درصــد جمعیــت‬ ‫مســلمان البانــی ‪ ۵۰‬درصــد علــوی بکتاشــی و بقیــه اهــل تســنن هســتند‪ .‬در‬ ‫البانــی یهــودی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫دربــاره ورود اســام بــ ه شــب ه جزیــره بالــکان ‬ ‫ی وجــود دارد‪:‬‬ ‫ی مختلفــ ‬ ‫نظرهــا ‬ ‫برخــی معتقدنــد کــه اســام بوســیله تاجــران‬ ‫مســلمان در قــرن اول هجــری قمــری بــه ســبب‬ ‫نزدیکــی جغرافیایــی مرزهــای اســامی بــا اروپــا‬ ‫از طریــق اندلــس و امثــال ان بــه البانــی راه‬ ‫یافــت‪.‬‬ ‫ی شــهر‬ ‫ی معتقدنــد‪ ،‬در ســال ‪ ۱۴۵۳‬میالد ‬ ‫گروهـ ‬ ‫ی درامــد‬ ‫ن عثمان ـ ‬ ‫قســطنطنی ه ب ـه تصــرف تــرکا ‬ ‫ن مانــع ‬ ‫ن زمــا ‬ ‫ن شــهر‪ ،‬کــ ه تــا ا ‬ ‫ط ایــ ‬ ‫و ســقو ‬ ‫ت مســلمانان محســوب ‬ ‫بزرگــی در را ه پیشــرف ‬ ‫ت خــود را در اروپــا ادام ـه ‬ ‫می شــد‪ ،‬بــر جســارت تــرکان افــزود و انهــا فتوحــا ‬ ‫دادنــد‪.‬‬ ‫م هجــری ‪،‬‬ ‫ن نهــ ‬ ‫ی قبــل از قــر ‬ ‫م یوگســاو ‬ ‫ی نیــز می گوینــد کــ ه مــرد ‬ ‫عــده ا ‬ ‫ن بــر جزیــر ه «صقلی ـه » شــناخت ه بودنــد و‬ ‫ی مســلمانا ‬ ‫اســام را به دلی ـل پیــروز ‬ ‫م در منطق ـه گســترش یاف ـت ‪.‬‬ ‫ن زمــان بــود ک ـ ه اســا ‬ ‫از همــا ‬ ‫ی هــم بــر ای ـن عقیده انــد ک ـ ه ایرانیــان ‪ ،‬اســام را ب ـ ه منطق ـ ه بالــکان ‬ ‫گروه ـ ‬ ‫ی کــ ه بــه زبان هــای ‬ ‫ی خطــی فراوانــ ‬ ‫ن مدعــی را کتاب هــا ‬ ‫ل ای ـ ‬ ‫بردنــد و دلیــ ‬ ‫گ ‪ -‬ســارایوو) و یــا مدرس ـه ‬ ‫ی خســروبی ‬ ‫ی و فارس ـی در کتاب خانــه (غــاز ‬ ‫ترک ـ ‬ ‫ن ثانویـ ه در «کــوزوو» وجــوددارد‪ ،‬ذکــر می کننــد‪ .‬تعــداد‬ ‫م دینـی عالءالدیـ ‬ ‫علــو ‬ ‫ی در «ســارایوو» حــدود چهــار هــزار جلــد اس ـت ‪.‬‬ ‫نســخه های خط ـ ‬ ‫برخــی معتقدنــد کــه اســام از طریــق طریقه ‏هــاى تصــوف نخســت بــه‬ ‫بالــکان و ســپس بــه البانــى راه یافتــه اســت و چنــد قــرن مــردم البانــى‬ ‫اســامى صوفیانــه داشــته ‏اند‪.‬‬ ‫شیعیان در البانی‬ ‫ی و محبــت بــ ه‬ ‫م کمونیســتی ‪ ،‬گرایش هــای علــو ‬ ‫ی نظــا ‬ ‫بعــداز فــرو پاشــ ‬ ‫اهــل بیــت (ع)‪ ،‬زیــاد گشــت ه اســت ‪ .‬حــدود ‪ ۴۵‬درصــد مســلمانان البانــی را‬ ‫ل بی ـت ‪ ،‬تشــکیل می دهنــد ک ـ ه ای ـن فرقه هــا‬ ‫ی تصــوف طرفــدار اه ـ ‬ ‫فرقه هــا ‬ ‫ی داشــتند‪ .‬ایــن ‬ ‫ت چشــم گیر ‬ ‫ب در البانــی ‪ ،‬فعالیــ ‬ ‫ت مذهــ ‬ ‫ل از ممنوعیــ ‬ ‫قبــ ‬ ‫ن وجــود داشــته ‬ ‫ن زمــا ‬ ‫ی زیــاد انــان کــه در ا ‬ ‫موضــوع را می تــوان از تکایــا ‬ ‫ی در ایــن کشــور ازاد‬ ‫ت مذهبــ ‬ ‫ل حاضــر کــ ه تبلیغــا ‬ ‫اســت فهمیــد و درحــا ‬ ‫ی خــود کرده انــد‪.‬‬ ‫ت و بازســازی تکایــا ‬ ‫ع ب ـه فعالی ـ ‬ ‫شــده ‪ ،‬ای ـن فرقه هــا شــرو ‬ ‫از نــکات مهــم دربــاره فرقه هــای تصــوف در البانــی‪ ،‬اظهــار عالئــق شــیعی‬ ‫انــان اســت‪ .‬انهــا بــا انکــه از نظــر ظاهــری خــود را پیــرو یکــی از مذاهــب اهل‬ ‫ســنت می داننــد ولــی همگــی باطنــا خــود را شــیعه می خواننــد‪ .‬طریقه هــا در‬ ‫دهــه محــرم عــزادارى دارنــد و در ان مــدت کتــاب حدیقــه الســعداء نوشــته‬ ‫فضولــى را کــه نمونــه ترکــى روضــه الشــهداء اثــر مــا حســین واعــظ کاشــفى‬ ‫ســبزوارى اســت‪ ،‬می خواننــد‪ .‬کتــاب حدیقــه الســعداء بــه زبــان البانیایــى‬ ‫نیــز درامــده اســت‪ .‬در ایــن مــدت هرکــس چنــد صفحــه میخوانــد و همــه‬ ‫گریــه میکننــد و خــوردن خــوراک حیوانــى و شــیمیایى و رفتــن بیــرون در بعضی‬ ‫تکایــا منــع شــده اســت‪ .‬از دیگــر عالئــم عالئــق شــیعی ایــن فرقه هــا‪ ،‬نصــب‬ ‫تصاویــری از حضــرت علــی و امــام حســین و حتــی تصویــر دوازده امــام و در‬ ‫میــان انــان پیامبــر (ص) در برخــی تکایــا اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪10‬‬ ‫ل هــر یــک از نظرهــای فــوق ‪،‬‬ ‫ل بــا قبــو ‬ ‫بـ ه هــر حــا ‬ ‫م پوشــید کــه ‬ ‫ت چشــ ‬ ‫ن واقعیــ ‬ ‫ن از ایــ ‬ ‫نمی تــوا ‬ ‫ن در ایــن ‬ ‫ج قــر ‬ ‫عثمانی هــا حــدود چهــار یــا پنــ ‬ ‫ی در اواس ـط ‪۱۴۷۸‬‬ ‫ت کردنــد و البان ـ ‬ ‫منطق ـ ه حکوم ـ ‬ ‫ل ســال ‪ ۸۸۳‬هجــری ‬ ‫ی برابــر بــا ربیــع االو ‬ ‫میــاد ‬ ‫ی درامــد‪ ،‬بعــد از تســلط ‬ ‫بــ ه تصــرف کامــل عثمانــ ‬ ‫ت در‬ ‫ش و ســکو ‬ ‫ی بــر البانــی ‪ ،‬ارامــ ‬ ‫ل عثمانــ ‬ ‫کامــ ‬ ‫ی بــه ‬ ‫گ و ناارامــ ‬ ‫ن کشــور کــ ه ســال ها در جنــ ‬ ‫ایــ ‬ ‫ســر می بــرد‪ ،‬مســتقر شــد‪ .‬کشــور البانــی نزدیــک‬ ‫بــه پنــج قــرن زیــر نظــر دولــت عثمانــی اداره‬ ‫می شــد‪ .‬در مــدت ایــن پنــج قــرن نســبت مســلمانان بــه ‪ ۹۵‬درصــد رســید‪.‬‬ ‫در ان زمــان مســاجد زیــادی دایــر شــد و مراکــز و موسســاتی بــا هــدف انتشــار‬ ‫اســام ایجــاد گردیــد‪.‬‬ ‫امــروز بیــش از ‪ ۷۰‬درصــد از جمعیــت ایــن کشــور را مســلمانان تشــکیل‬ ‫می دهنــد‪ .‬البتــه ایــن رقــم جــدای از شــش میلیــون مســلمان البانــی اســت کــه‬ ‫بــه شــکل مهاجــر در ترکیــه زندگــی می کننــد‪ .‬البانیایی هــا در اغلــب کشــورهای‬ ‫اروپایــی پراکنــده شــده اند کــه اکثــرا مســیحی هســتند‪ .‬بیــش از ‪ ۳‬میلیــون‬ ‫البانــی دیگــر نیــز در کشــورهای امریکایــی زندگــی می کننــد‪ .‬اغلــب انهــا نیــز‬ ‫مســلمان هســتند‪ .‬اهــل تســنن‪ ،‬بکتاش ـی ها و علوی هــا جمعــا مســلمانان البانــی‬ ‫را تشــکیل می دهنــد‪ .‬در ایــن میــان اهــل ســنت حــدود ‪ ۵۵‬درصــد حنفــی و ‪۴۵‬‬ ‫درصــد از گروههــا صوفیــه هســتند‪ .‬صوفیــه خــود را شــیعه و وابســته بــه اهــل‬ ‫بیــت می داننــد و بــرای ائمــه اطهــار احتــرام زیــادی قائلنــد‪.‬‬ ‫تشکالتمذهبی‪-‬اسالمیالبانی‬ ‫بکتاشیه‬ ‫طرفــداران و پیــروان حــاج بکتــاش هســتند‪ .‬انهــا بــه پیامبــران و امامــان‬ ‫شــیعه معتقدنــد و منتظــر ظهــور حضــرت مهــدی (عــج) می باشــند‪ .‬ایــن‬ ‫گــروه مهــم تریــن و بــا نفوذتریــن گــروه در بیــن تشــکیالت دینــی البانــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫خلوتیه‬ ‫ایــن فرقــه بعــد از بکتاشــیه بیشــترین ســابقه و طرفــدار را در البانــی دارد‪.‬‬ ‫طرفــداران ایــن فرقــه ان را بــه حســن بصــری منصــوب می کننــد‪ .‬انهــا‬ ‫معتقدنــد کــه حضــرت علــی (ع) رهبــر روحــی و معنــوی حســن بصری اســت‪.‬‬ ‫قادریه‬ ‫رهبــر ان شــخصی بــه نــام دکتــر بوجــار خراســانی اســت و ممیــزه فرقــه‬ ‫انــان‪ ،‬ذکــر جلــی اســت‪.‬‬ ‫رفاعیه‬ ‫طرفــداران احمــد رفاعــی هســتند‪ .‬هــم اینــک رهبــر ان شــخصی بــه نــام‬ ‫حــاج رمضــان لیمانــی اســت‪.‬‬ ‫نقشبندیه‬ ‫نقشــبندیه تحــت حمایــت خلوتیــه فعالیــت می کنــد‪ .‬ذکــر خفــی‪ ،‬ویژگــی‬ ‫فرقــه نقشــبندیه اســت‪.‬‬ ‫جریان هایتکفیری‬ ‫در ســال های اخیــر گروه هــای تنــدوری تروریســتی بــه وجــود امدنــد‬ ‫کــه بــا اهــل بیــت و دوســتداران انــان دشــمنی می کردنــد‪ .‬امکانــات ایــن‬ ‫گروه هــا از ســویی و فقــر و بــی چیــزی و عــدم وجــود امکانــات تشــیع‪،‬‬ ‫از ســوی دیگــر باعــث شــد کــه تفکــر تروریســتی و وهابیــت بــر تشــیع‬ ‫غلبــه کنــد و زندگــی را بــه کام انــان تلــخ نمایــد‪.‬‬ ‫در اثــر تــاش هــای ایــن تروریســت هــا تشــیع در ایــن کشــور منــزوی‬ ‫شــد و از انجــا کــه نتوانســتند مــدارس و مســاجد جدیــد ایجــاد کننــد‪،‬‬ ‫بــه انچــه داشــت تکیــه نمودنــد‪ ،‬امــا بــا تمــام اینهــا هنــوز هــم در‬ ‫تمــام مــدارس‪ ،‬مســاجد‪ ،‬حســینیه ها‪ ،‬اوای اســام و تشــیع بــه گــوش‬ ‫می رســد‪ .‬درســت اســت کــه شــیعیان نمی تواننــد مــدارس جدیــد‬ ‫تاســیس کننــد‪ ،‬امــا در تمــام مســاجدی کــه دارنــد اســام هنــوز پرچــم‬ ‫خــود را برافراشــته اســت‪ .‬واعظــان و ائمــه مســاجد و حســینیه ها بــا‬ ‫تمــام تــوان خــود‪ ،‬نقــش کتــاب و مدرســه را در زندگــی مســلمانان بــازی‬ ‫می کننــد و مــردم را بــه حفــظ دیــن و برپــاداری شــعایر دینــی دعــوت‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪11‬‬ ‫بکتاشــیان علــوی هســتند‪ .‬بکتاشــی ها در‬ ‫ســی درصــد از مســلمانان البانــی‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫االبانــی اکثریــت مســلمانان را تشــکیل می دهنــد و پیــرو فرقــه حاجــی ولــی‬ ‫بکتاشــی هســتند‪ .‬ایــن طریقــت از اناتولــی نشــات گرفــت و در ســده های نهــم‬ ‫و دهــم اییــن رســمی ســپاه ینــی چــری شــد‪ ،‬و بــر اثــر برخــورداری از حمایــت‬ ‫رســمی دولــت عثمانــی و در پــی کشورگشــایی های ســاطین تــرک‪ ،‬بــه شــبه‬ ‫جزیــره بالــکان و از ان جــا بــه البانــی راه یافــت و بعدهــا خانقاه هــای بکتاشــیه در‬ ‫ان جــا ســاخته شــد‪ .‬راه یابــی ایــن طریقــت بــه شــبه جزیــره بالــکان‪ ،‬در اســام‬ ‫اوردن ســاکنان ان جــا ســهم عمــده ای داشــت‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۳۰۳‬ش کــه اتاتــورک فعالیــت فرقه هــای صوفیــه را ممنــوع کــرد‪ ،‬ایــن‬ ‫سلســله مرکــز خــود را از اناتولــی بــه البانــی انتقــال داد‪ .‬در ‪۱۳۲۳‬ش ‪۱۹۴۵/‬در‬ ‫البانــی نیــز فعالیــت همــه ســازمان ها و جماعت هــای مذهبــی‪ ،‬از جملــه بکتاشــیه‪،‬‬ ‫ممنــوع شــد و بــه دنبــال ایــن محدودیت هــا عــده ای از البانیایی هــای بکتاشــی‬ ‫بــه امریــکا مهاجــرت کردنــد و در ‪ ۱۳۳۱‬ش‪ ۱۹۵۳ /‬در میشــیگان تکیــه ای‬ ‫تاســیس نمودنــد‪ .‬بــا ســقوط نظــام کمونیســتی در البانــی (‪۱۳۶۸‬ـ‪۱۳۶۹‬ش‪/‬‬ ‫‪۱۹۹۰‬ـ‪ )۱۹۹۱‬تکایــای بکتاشــیه فعالیتهــای خــود را در ان کشــور از ســر گرفتنــد‪.‬‬ ‫امــروزه بکتاشــیه عــاوه بــر البانــی و به طــور محــدود در ترکیــه‪ ،‬در میــان مــردم‬ ‫ســوریه‪ ،‬مصــر‪ ،‬ترک هــای مقیــم اروپــا و نیــز مناطــق البانیایــی نشــین و مســلمان‬ ‫مقدونیــه و کــوزوو رواج دارد‪.‬‬ ‫ُحــب اهــل بیــت پیامبــر (ص)‪ ،‬خصــوص امــام علــی (ع)‪ ،‬در ســرلوحه عقایــد‬ ‫بکتاشــیه قــرار دارد‪ .‬بــه عقیــده انــان حــق‪ ،‬محمــد و علــی ســه صــورت بــرای‬ ‫بیــان یــک حقیقت انــد‪ .‬انــان بــه دوازده امــام شــیعیان اعتقــاد دارنــد و بخصــوص‬ ‫بــرای امــام جعفــر صــادق (ع) احتــرام بســیار قائلنــد‪ .‬پیــروان ایــن طریقــت‪ ،‬بــه‬ ‫طــور صــوری‪ ،‬فقــه جعفــری را نیــز می پذیرنــد‪.‬‬ ‫کبری تبریزیان‬ ‫فرهنگ بومی مردم البانی‬ ‫نــژاد البانــی از نظــر قــوم شناســی بــه دو شــعبه گگ واقــع در شــمال رودخانــه‬ ‫اشــکومبینی و توســک واقــع در جنــوب ان رودخانــه تقســیم مــی شــود کــه در نیمــه‬ ‫قــرن هجدهــم میــادی تــا حــد زیــادی بهــم نزدیــک شــدند و تقریبــا فرهنــگ یگانــه‬ ‫ای را در البانــی متحــد ایجــاد کردنــد‪ .‬گگ شــامل منطقــه اصــل گگ ‪,‬دوکاجیبــی یــا‬ ‫لکنیــا و مرتفعــات و ســواحل شــمال البانــی مــی گــردد در حالیکــه توســک شــامل‬ ‫منطقــه اصلــی توســک میزچیا‪,‬البریــا وچامریــا مــی شــود طبیعتامیــان ایــن منطقــه‬ ‫جغرافیایــی تقســیم بندیهــای دیگــر نیــز بــه عنــوان زیــر مجموعــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫از قــرون وســطی بــه بعــد ســاکنان البانــی بــه خوبــی در مناطــق خــود اســتقرار یافتنــد‬ ‫و مرزهــای هــر روســتا از دیگــر روســتاها کامــا مشــخص گردیــد مرزهــا معمــوال‬ ‫ســنگهایی بودنــد کــه بــه زمیــن کوبیــده شــده بودند و محــدوده هــر منطقه را مشــخص‬ ‫مــی کردنــد وگاهــی بــرای تعییــن محــدوده هــر روســتا از رودخانــه هــا جویبارهــا‬ ‫توده هایــی از کلوخــه هــا و یــا عالیمــی بــر روی درختهــای کهنســال و عظیــم الجثــه‬ ‫البتــه در صورتــی کــه منطقــه دارای درختــان زیــادی باشــد اســتفاده مــی شــد‪.‬‬ ‫جابجــا کــردن عالیــم مرزهــا گنــاه نا بخشــودنی بشــمار مــی امــد و ســبب درگیریهایی‬ ‫بیــن روســتاییان و ســاکنان ان مناطــق مــی گردیــد هــر روســتایی بــه خوبــی ایــن‬ ‫مرزهــا را مــی شــناخت و بــه راحتــی مــی توانســت بــا ذکــر عالیــم هــر محــدوده‬ ‫منطقــه مــورد نظــرش را شناســایی کنــد‪.‬‬ ‫زمیــن هــای بیــن مرزهــای روســتا معمــوال شــامل زمیــن هــای اطــراف منــازل حیــاط هــا و بــاغ هــا ی میــوه و ســپس مــزارع کوچــک مــی گــردد و زمیــن هــای کشــتزار و‬ ‫دورتــر از همــه علفزارهــا و مراتــع و قســمتی از کــوه و یــا جنــگل نیــز بــه روســتا تعلــق دارنــد در بســیاری از مناطــق البانــی ایــن تقســیم بنــدی تــا ســالهای جنــگ جهانــی‬ ‫اول بــه شــدت رعایــت مــی شــد بویــژه در مناطقــی کــه روســتاییان ازاد زندگــی مــی کردنــد امــا منازلــی کــه بــا دیــوار محصــور بودنــد و یــا باغهایــی کــه دارای محــدوده‬ ‫مشــخصی بودنــد مالکیــن خصوصــی در روســتاها داشــتند و زمیــن تنهــا زمانــی بــه مالکیــت فــرد در مــی امــد کــه در ان کشــتی صــورت مــی پذیرفــت و اگــر مالــک نســبت‬ ‫بــه کاشــت زمیــن اهمــال کاری مــی کــرد دیگــر صاحــب ان زمیــن بشــمار نمــی امــد ‪ .‬پــس از پایــان یافتــن برداشــت محصــول از زمیــن روســتاییان مــی تواننــد گله هــای‬ ‫گوســفند خــود را بــرای چریــدن در ان زمیــن روانــه ســازند و زمینهایــی کــه بــه صــورت دســته جمعــی مــورد بهــره بــرداری قــرار مــی گیرنــد بــه عنــوان چراگاههــای‬ ‫زمســتانی اســتفاده مــی شــوند امــا منابــع ابــی دارای قانــون ســخت تــری هســتند و هــر خانــواده بــر اســاس یــک زمــان بنــدی دقیــق دارای ســهمیه مشــخصی از ان منابــع‬ ‫مــی باشــد‪ .‬اقامــت روســتاییان معمــوال بــه ویژگــی اب و هوایــی مناطــق مختلــف و نیــز نــوع زمینــی کــه در ان ســکونت مــی گزیننــد مربــوط مــی شــود‪ .‬پاییــن تریــن روســتا‬ ‫از نظــر ارتفــاع از ســطح دریــا روســتاهایی هســتند کــه در ســواحل البانــی قــرار دارنــد و مرتفــع تریــن انهــا روســتاهایی هســتند کــه در حومــه شــهر هــای کوکــس و کورچــا‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬در برخــی از روســتاهای البانــی محــل اقامــت روســتاییان در یــک جــا متمرکــز اســت و بــه نــدرت از محــل تمرکــز فاصلــه دارنــد امــا روســتاهایی نیــز وجــود‬ ‫دارنــد کــه محــل اقامــت روســتاییان در انهــا بطــور کلــی متفــرق و پراکنــده هســتند‪.‬‬ ‫‪ .1‬ربــا ممنــوع اســت‪ .‬طبــق گفتــه شــرع ‪ ،‬پــول کاالیــی نیســت کــه قابــل معاملــه‬ ‫باشــد و در صــورت بنابرایــن بهــره بــه دســت امــده از پــول درامــد ناعادالنــه بــه‬ ‫حســاب امــده و ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫‪ .2‬ریســک معامــات بایــد بــه اشــتراک گذاشــته شــود زیــرا درامــد حاصــل از‬ ‫پرداخــت بهــره نمــی توانــد یکطرفــه باشــد ‪ ،‬ســرمایه گــذاران بایــد متناســب بــا‬ ‫مبلغــی کــه در معاملــه گذاشــته انــد ‪ ،‬ســود یــا ضــرر یــک ســرمایه گــذاری را بــه‬ ‫اشــتراک بگذارنــد ‪ ،‬و بنابرایــن میــزان ریســکی را کــه برعهــده گرفتــه انــد ‪ ،‬داشــته‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫‪ .3‬عــدم اگاهــی و ندانســتن شــرایط معاملــه و یــا قطعــی نکــردن میــزان ســود‬ ‫و ســرمایه در یــک قــرارداد از ســوی یکــی از طرفیــن ماعاملــه و قــرارداد را باطــل‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬در یــک قــرارداد هــر دو طــرف بایــد بــا اگاهــی کامــل از همه شــرایط‪،‬‬ ‫یــک قــرارداد را امضــا کننــد‪ .‬ایــن بــدان معناســت کــه میــزان ســرمایه یــا کاالهــا‬ ‫بایــد از قبــل توافــق شــده و در قــرارداد تصریــح شــود‪.‬‬ ‫‪ -4‬همانطــور کــه صالحیــت در بیشــتر حــوزه هــای حقوقــی اتفــاق مــی افتــد ‪،‬‬ ‫قانــون همچنیــن تصریــح مــی کنــد کــه طرفیــن در یــک قــرارداد بایــد توانایــی و‬ ‫صالحیــت قانونــی بــرای درک و پذیــرش تعهــدات قــرارداد را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ -5‬رضایــت طرفیــن یــک قــرارداد نیــز الزم و واجــب اســت و یــک قــرارداد بایــد با‬ ‫خواســت ازاد هــر دوطــرف صــورت گرفتــه و نبایــد مشــمول اجبار و فشــار باشــد‪.‬‬ ‫هــر روســتا دارای مرکــزی اجتماعــی اســت کــه معمــوال مــردم در اوقــات‬ ‫فراغــت خــود در ان محــل جمــع مــی شــوند در ایــن مرکــز میدانــی وجــود دارد‬ ‫کــه در مکانــی همــوار و مســطح نزدیــک یــک درخــت کهنســال یــا خواربــار‬ ‫فروشــی یــا مــکان مذهبــی چــون کلیســا یــا مســجد قــرار گرفتــه اســت در‬ ‫نیمــه دوم قــرن بیســتم بیشــتر منــازل روســتایی بازســازی شــدند کــه برخــی‬ ‫از انهــا ســبک ســنتی خــود را حفــظ کردنــد و برخــی دیگــر از ســبک ســنتی‬ ‫فاصلــه گرفتنــد بســیاری از مراکــز فرهنگــی و اجتماعــی چــون مــدارس و ‪...‬‬ ‫افــزوده شــدند‪.‬‬ ‫پــس از جنــگ جهانــی اول زندگــی روســتاییان البانــی دســتخوش تغییــرات‬ ‫مهمــی گردیــد‪ .‬موســیقی بومــی و فرهنــگ عامــه در مناطــق روســتایی در‬ ‫مراســم جشــن و مهمانــی هــا بخوبــی نامایــان اســت و هــر منطقــه از ایــن‬ ‫ســرزمین دارای اداب ورســوم خــاص خــود اســت در البانــی خانــواده جایــگاه‬ ‫مهمــی دارد و بنیــان خانــواده همچنــان علــی رغــم هجــوم فرهنگهــای بیگانــه‬ ‫چــه در خانــواده هــای مســلمان و چــه مســیحی حفــظ شــده اســت‪.‬‬ ‫زبان مردم البانی‬ ‫هــر چــه تحقیقــات دربــاره زبــان البانیایــی بیشــتر انجــام مــی شــود‬ ‫ریشــه هــای تاریخــی ایلیــری نــژاد البانیایــی روشــن تــر مــی گــردد‬ ‫زبــان البانیایــی چــه از نظــر دســتور زبــان و چــه از نظــر تلفــظ و گفتاری‬ ‫تشــابهی بــا هیــچ یــک از زبانهــای کشــورهای همســایه البانــی نــدارد‬ ‫بنابرایــن مــی تــوان ایــن زبــان را کامــا مســتقل و دارای هویــت خــاص‬ ‫نــژاد البانیایــی دانســت‪ .‬ایــن زبــان شــعبه ای از گــروه زبانهــای ایلیری‬ ‫– تراکیایــی اســت کــه از نخســتین زمــان ســکونت انســان در منطقــه‬ ‫شــبه جزیــره بالــکان اســتفاده مــی شــده اســت ‪.‬تحلیــل دقیقــی دربــاره‬ ‫ریشــه ایــن زبــان و تحــوالت ان در دوره هــای بعــدی نمی تــوان ارایــه‬ ‫کــرد و علــت ایــن امــر نیــز کمبــود اســناد تاریخــی متعلــق بــه ان دوره‬ ‫باســتانی اســت ورود واژه هــای بیگانــه التیــن ویونانــی کــه جدیدتــر‬ ‫از زبــان البانیایــی هســتند بــه غنــای ایــن زبــان بــه مــرور زمــان‬ ‫افــزوده اســت‪ .‬از طرفــی دیگــر تحقیقــات نشــان داده اســت کــه زبــان‬ ‫ایلیریــان نخســتین نقــش بــه ســزایی در رشــد زبانهایــی کــه توســط‬ ‫مــردم شــبه جزیــره بالــکان اســتفاده مــی شــود داشــته اســت‪.‬‬ ‫زبــان البانیایــی عــاوه بــر ریشــه ایلیــری دارای اقتباســاتی از زبانهــای ایلیــری –‬ ‫پالســگیان یونانــی باســتان و التیــن ترکیــب بســیار اندکــی از زبانهــای اســاوی‬ ‫ایتالیایــی ‪,‬ترکــی ‪,‬فارســی و عربــی اســت‪.‬‬ ‫واژه هــای بیگانــه در زبــان البانیایــی بــه گونــه ای اســت کــه در طــول زمــان‬ ‫تغییراتــی در معنــی و صــورت انهــا پدیــد امــده اســت و گاهــی از اصــل معنــای‬ ‫خــود نیــز بســیار دور و دارای هویــت خــاص البانیایــی شــده انــد‪ .‬ارتبــاط ایــن‬ ‫زبــان بــا خانــواده هنــد و اروپایــی و جایــگاه ان در ان خانــواده در نیمــه قــرن‬ ‫نوزدهــم میــادی بــه دنبــال تحقیقــات تطبیقــی تاریــخ زبــان شناســی کشــف‬ ‫گردیــد‪ .‬افتخــار کشــف ایــن حقیقــت زبــان شناســانه بــه دانشــمند برجســته‬ ‫المــان فرانزبــوپ بــر مــی گــردد‪ .‬اولیــن اکتشــاف را در کتــاب مســتقلی در ســال‬ ‫‪ 1845‬میــادی بــه چــاپ رســاند‪.‬‬ ‫زبانهــای هنــد و اروپایــی بــه دو قســمت زبانهــای شــرقی یــا ســاتم و زبانهــای‬ ‫غربــی یــا ســنتوم تقســیم مــی شــوند‪ .‬زبــان البانیایــی بــه قســمت زبانهــای‬ ‫شــرقی یــا ســاتم در کنــار زبانهــای ایرانــی و اســاوی و ارمنــی تعلــق دارد‪.‬‬ ‫دربــاره ریشــه زبــان البانیایــی میــان دانشــمندان زبــان شــناس بســیار بحــث و‬ ‫جــدل شــده اســت ریشــه هــای ایــن زبــان را مــی تــوان در شــبه جزیــره بالــکان‬ ‫در منطقــه ایلیریــان یــا تراکیــا یافــت دو نظریــه اساســی در حــوزه ادبیــات زبــان‬ ‫شــناختی در مــورد زبــان البانیایــی مطــرح گردیــده اســت‬ ‫یــک نظریــه مــی گویــد کــه ایــن زبــان بــه زبــان ایلیــری تعلــق دارد و نظریــه‬ ‫دیگــر ان را بــه ریشــه زبــان تراکیایــی نســبت مــی دهــد نظریــه اول طرفــداران‬ ‫بیشــتری دارد و شــواهد تاریخــی و زبــان شــناختی نیــز ان را تاییــد مــی کننــد‬ ‫زبــان شناســان قــرن هجدهــم میــادی و تاریخنــگاران ان زمــان بــه نظریــه‬ ‫نخســت گرایــش داشــتند و ان را حمایــت مــی کردنــد نخســتین تــاش بــرای‬ ‫شناســاندن ریشــه ایــن زبــان توســط تاریخنــگار ســوئدی هانــس اریــچ تونمــا‬ ‫در ســال ‪ 1774‬مــدر الیپزیــک منتشــر گردیــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس منابــع تاریخــی دوره بیزانــس و التیــن و همچنیــن مــدارک نــام‬ ‫اوایــی و زبــان شناســی ایــن دانشــمند ســوئدی چنیــن نتیجــه مــی گیــرد کــه‬ ‫البانیاییــان از نــژاد ایلیــری در عهــد باســتان مــی باشــند اینکــه البانیاییــان از‬ ‫نــژاد ایلیــری مــی باشــند توســط جوهانــس گورکــس ون هــان نیــز در کتابــی در‬ ‫ســال ‪ 1854‬میــادی بــه اثبــات رســیده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪13‬‬ ‫حسین شیردل‬ ‫هنر در البانی‬ ‫دوران باستان‬ ‫تاریــخ هنرهــای تجســمی در ســرزمین البانــی بــه دوره باســتان بــر می گــردد‬ ‫نخســتین اثــار متعلــق بــه دوره نوســنگی اســت‪ .‬در جریــان اکتشــافات متعــدد‬ ‫باســتان شناســی در مناطــق مختلــف البانــی صدهــا و هــزاران قطعــه ســرامیک‬ ‫ســفالینه ســرخ و تزییــن االت فلــزی و ماننــد انهــا متعلــق بــه قــوم ایلیــری‬ ‫پیــدا شــده اســت‪ .‬نخســتین صنایــع دســتی کشــف شــده بیــان کننــده‬ ‫زندگــی ســاده و بــی االیــش انســانهای ان دوران مــی باشــد و ایــن صنایــع را‬ ‫بــر اســاس نیازهــای روزمــره خــود ســاخته انــد ولــی بــا همــه ســادگی دارای‬ ‫نقوشــی هنــری مــی باشــند کــه بــه ارزش هنــری انهــا بیــش از هــر چیــز‬ ‫افــزوده اســت‪.‬‬ ‫نقاشــی هــا و رســومی کــه بــر روی ســفالینه هــا ظــروف اشــیای تزیینــی و‬ ‫کنــده کاریهــا بجــای مانــده اســت از تاریــخ باســتانی هنــر در ایــن ســرزمین‬ ‫ســخن مــی گوینــد و از تجربــه و تحلیــل ایــن رســوم و نقاشـی ها مــی تــوان‬ ‫بــه حقایــق بســیاری در تاریــخ هنــر در البانــی دســت یافــت‪ .‬از قــرن ششــم تا‬ ‫چهــارم قبــل از میــاد خطــوط و رســومی بــر روی ســرامیک ها و ســفال ها بــر‬ ‫جــای مانــده اســت کــه دارای زیبایــی خــاص خــود مــی باشــند‪ .‬ظروفــی کــه‬ ‫از ان دوره بــر جــای مانــده و در حــال حاضــر در مــوزه هــای البانــی نگـه داری‬ ‫مــی شــوند از چنــان برجســتگی هنــری برخوردارنــد کــه کمتــر ماننــد انهــا را‬ ‫مــی تــوان در اقــوام مجــاور و تمدنهــای همســایه البانــی چــون یونــان مقدونیه‬ ‫و رم مشــاهده نمــود‪ .‬ظــروف بــه جــای مانــده از دوران باســتان تزییــن االت‬ ‫فلــزی کــه بــه هنرهــای باســتان ایــن ســرزمین تعلــق دارد همتــای دیگــر‬ ‫کشــورهای اروپایــی در اثــار باســتانی بــه شــمار مــی اینــد و از نظــر جایــگاه‬ ‫هنــری و باســتانی از اهمیــت ویــژه ای برخوردارنــد‪ .‬بیشــترین اثــار بــه دســت‬ ‫امــده بــه شــهرهای باســتانی دوران ایلیــری بــه ســرزمین های یونانــی تعلــق‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫هنرایلیری‬ ‫امــروزه بســیاری از ظــروف زیبــا و عتیقــه کــه در مــوزه هــای البانــی نگــه داری مــی شــوند‬ ‫در مربــوط بــه هنــر ایلیــری اســت و در ان دوره ســاخته شــده انــد‪ .‬در نقاشــیهای بجــای‬ ‫مانــده بــر روی ظــروف ســفالی و اثــار باســتانی مــی تــوان اســاطیر و قهرمانــان ورزش هــای‬ ‫باســتانی و صحنــه هــای رزمــی را مشــاهده کــرد‪ .‬در ترکیــب رنگهــا بیــش از هــر چیــز زمینــه‬ ‫قرمــز و تصاویــر ســیاه رنــگ و قرمــز رنــگ و یــا زمینــه ســیاه بکارگرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫تصاویــر نقاشــی شــده بــه نظــر مــی ایــد کــه دارای یــک جذابیــت هماهنگــی و انعطــاف‬ ‫پذیــری خــاص مــی باشــند و در انســان یــک احســاس زیبایــی را پدیــد مــی اورنــد در‬ ‫ایــن دوران مجســمه هــای برنــزی و قطعــات ســفالی در زمینــه هــای غیــر دینــی و تصاویــر‬ ‫کــودکان گوســفندان و ماننــد انهــا ســاخته مــی شــدند از دیگــر اثــار هنــری ایــن دوران‬ ‫ســکه هایــی اســت کــه در شــهرهایی زده مــی شــدند و ازنظرهنــری دارای ارزش بســیاری‬ ‫هســتند و بیانگــر پیشــرفتهای مدنــی ایلیریــان و ســاکنان ایــن ســرزمین مــی باشــند‬ ‫هنرموزاییک‬ ‫هنــر موزاییــک در ســرزمین البانــی در همــان دوران شــکوفایی هنــر روســتایی بــه‬ ‫رشــد و تعالــی رســید نخســتین موزاییــک در شــهر دروس یــا دراج کشــف شــد‪.‬‬ ‫تاریــخ پیدایــش ان اثــر هنــری بــه قــرن چهــارم قبــل از میــاد بــاز مــی گــردد‬ ‫کــه از ریگهــای رنگــی متنوعــی تشــکیل شــده اســت از نظــر ارزش هنــری از‬ ‫ویژگــی متمایــزی نســبت بــه دیگــر اثــار مشــابه برخــوردار اســت‪ .‬نــام ایــن ثــر‬ ‫زیبایــی دروس اســت و شــاید بتــوان ادعــا کــرد کــه بــه زیبایــی ایــن اثــر هنــری‬ ‫در هیــچ جــای البانــی مشــاهده نشــده اســت و از ایــن نظــر کامــا بــی نظیــر اســت‬ ‫همچنانکــه قبــا گفتیــم ایــن نــوع هنــر در قــرن اول میــاد بــه باالتریــن رشــد خــود‬ ‫نایــل گردیــد و بعــد از مدتــی بــه جــای ریــگ از ســنگهای مکعــب بســیار کوچــک‬ ‫شیشــه ســنگ مرمــر یــا ســفالینه قرمــز اســتفاده شــد‪ .‬ایــن هنــر در مناطقــی چــون‬ ‫دراج‪ ،‬اپولونیــا و بوترینــت بســیار بــه کار ررفتــه اســت کــه بــا ظهــور مســیحیت و‬ ‫پیدایــش اثــار هنــری مســیحی در کلیســاها و مراکــز مذهبــی هنــر موزاییــک وارد‬ ‫مرحلــه جدیــدی شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪14‬‬ ‫نقاشیدیواری‬ ‫در دوره انتقــال از اواخــر دوره باســتان بــه اوایــل قــرون وســطی ‪ ,‬مجســمه ســازی‬ ‫از رونــق افتــاد و بــه طــور کلــی مــورد غفلــت قــرار گرفــت در حالیکــه در مقابــل‬ ‫ایــن هنــر هنــر نقاشــی در میــان هنرهــای ان عصــر درخشــید وبیشــتر نقاشــی‬ ‫دیــواری رشــد کــرد و علــت ایــن امــر نیــز عالقــه مســیحیان بــه بهــره گیــری از‬ ‫ایــن هنــر در کلیســا هــا بــود در ایــن دوران کلیســاها پــر از نقاشــی هــای روی گچ و‬ ‫تماثیلــی بــود کــه از قوانیــن خشــک شــهر هــای بــزرگ و حاکــم بــر کلیســا پیــروی‬ ‫مــی کــرد بــر اســاس قوانیــن و رســوم حاکــم بــر ان دوران پدیــد اورنــدگان اثــار‬ ‫هنــری نشــان را روی اثارشــان مــی نوشــتند و بــه همیــن علــت اثــار هنــری متعلــق‬ ‫بــه ایــن دوران بــی نــام و نشــان مــی باشــند‪ .‬تنهــا اثــار اندکــی از دوران باســتان‬ ‫و قطعــات کمــی از ان اثــار تاکنــون در البانــی برجــای مانــده متاســفانه قســمتی‬ ‫از ان در جریــان مبــارزه بــا کمونیســم بــا مذهــب در البانــی در ســال‪ 1976‬نابــود‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫یــک دوره بدیــع هنــری در تاریــخ البانــی وجــود دارد کــه در ان دو ســبک ارت نــوو‬ ‫و نئوکالسیســم در قــرن نوزدهــم در هــم ادغــام شــده انــد کــه بهتریــن نمونــه در‬ ‫شــهر کورچــه اســت‪.‬‬ ‫قــرن بیســتم شــیوه هــای جدیــد معمــاری ماننــد ســبک مــدرن ایتالیایــی را ارائــه‬ ‫داد ‪ ،‬کــه در تیرانــا ماننــد میــدان اســکندر و بناهــای دولتــی ماننــد وزارتخانــه هــا‬ ‫وجــود دارد‪ .‬همچنیــن در اشــکودر‪ ،‬ســارانده‪ ،‬ولــوره و دراج نیــز حضــور دارد‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر ایــن ‪ ،‬ســایر شــهرها از طریــق تاثیــرات مختلــف فرهنگــی یــا اقتصــادی ظاهــر‬ ‫امروزیــن البانــی را شــکل داده انــد‪.‬‬ ‫کالســیک گرایــی سوسیالیســتی پــس از جنــگ جهانــی دوم در دوره کمونیســم بــه‬ ‫البانــی وارد شــد‪ .‬در ایــن دوره بســیاری از مجتمــع هــای سوسیالیســتی ‪ ،‬جاده هــا‬ ‫و کارخانــه هــای گســترده ســاخته شــد‪ ،‬میادیــن شــهر دوبــاره طراحــی شــدند و‬ ‫تعــداد زیــادی از بناهــای تاریخــی و مهــم تخریــب شــد‪ .‬نمونــه هــای قابــل توجــه‬ ‫ان ســبک شــامل میــدان مــادر تــرزا ‪ ،‬هــرم تیرانــا ‪ ،‬کاخ کنگــره هــا و غیــره اســت‪.‬‬ ‫ســه مــکان باســتان شناســی البانیایــی در لیســت میــراث جهانــی یونســکو قــرار‬ ‫دارنــد‪ .‬اینهــا شــامل بقایــای باســتانی بوترینــت ‪ ،‬مراکــز تاریخــی قــرون وســطایی‬ ‫بــرات و جیروکاســتر و میــراث طبیعــی و فرهنگــی البانــی اســت ‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬مقبــره هــای ایلیــن ســلطنتی ‪ ،‬بقایــای اپولونیــا ‪ ،‬امفــی تئاتــر‬ ‫باســتانی دراج و‪ ...‬در فهرســت میــراث فرهنگــی البانــی گنجانــده شــده اســت‪.‬‬ ‫موسیقی و ترانه‬ ‫موســیقی عامیانــه البانــی دارای تاریخچــه ای عمیــق اســت و مــی تــوان انهــا‬ ‫را بــه ســه گــروه مهــم ســبک ماننــد شــمالی ‪ ،‬جنوبــی و ســایر مناطــق مهــم‬ ‫موســیقی شــهری در اطــراف تیرانــا جــدا کــرد‪.‬‬ ‫ایــن نشــان دهنــده تاریــخ فرهنگــی و سیاســی مــردم البانــی و موقعیــت‬ ‫جغرافیایــی در اروپــای جنوبــی و دریــای مدیترانــه اســت‪.‬‬ ‫ســنت هــای شــمالی و جنوبــی در تضــاد بــا لحــن ناهمــوار و قهرمانانــه شــمال‬ ‫و شــکل ارام و مالیــم و فــوق العــاده زیبــا از جنــوب اســت‪ .‬ایــن ســبک هــای‬ ‫متفــاوت بــا شــدتی کــه هــم مجریــان و هــم شــنوندگان بــه موســیقی خــود می‬ ‫دهنــد بــه عنــوان وســیله ای بــرای بیــان میهــن پرســتانه و بــه عنــوان وســیله‬ ‫انتقــال و حامــل روایــت تاریــخ شــفاهی و همچنیــن ویژگــی هــای خاصــی ماننــد‬ ‫اســتفاده از ریتــم هایــی خــاص موســقیی محلــی در ایــن کشــور ‪ ،‬یکپارچــه مــی‬ ‫شو ند ‪.‬‬ ‫ترانــه هــای عامیانــه البانــی را مــی تــوان بــه گــروه هــای اصلــی ‪ ،‬حماســه‬ ‫هــای قهرمانانــه شــمال و الالیــی هــای ملودیــک ‪ ،‬اهنــگ هــای عاشــقانه ‪،‬‬ ‫موســیقی عروســی و انــواع دیگــر تقســیم کــرد‪ .‬موســیقی جشــنواره هــا و‬ ‫تعطیــات مختلــف نیــز بخــش مهمــی از ترانــه عامیانــه البانــی اســت ‪ ،‬بــه‬ ‫ویــژه انهایــی کــه روز الزاروس را جشــن مــی گیرنــد کــه در بهــار اجــرا مــی‬ ‫شــود‪ .‬الالیــی و ســوگواری از انــواع بســیار مهــم اهنــگ عامیانــه البانــی اســت‬ ‫و عمومــا توســط زنــان انفــرادی اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫در ادامه به صورت کاملتر به موسیقی این کشور پرداخته خواهد شد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪15‬‬ ‫ ‬ ‫امید عزیزی‬ ‫اقتصاد البانی‬ ‫اقتصــاد البانــی فراینــد انتقــال از یــک اقتصــاد متمرکــز بــه اقتصــاد مبتنــی بــر بــازار‬ ‫را بــر اســاس اصــول بــازار ازاد طــی کــرد‪ .‬البانــی یــک کشــور بــا درامــد متوســط​​و‬ ‫عضــو ســازمان پیمــان اتالنتیــک شــمالی (ناتــو) ‪ ،‬ســازمان تجــارت جهانــی (‪،)WTO‬‬ ‫ســازمان امنیــت و همــکاری در اروپــا و ســازمان همــکاری هــای اقتصــادی دریــای‬ ‫ســیاه اســت‪.‬‬ ‫اقتصــاد البانــی مبتنــی بــر بخــش هــای خدمــات (‪ ، )٪54.1‬کشــاورزی (‪ )٪21.7‬و‬ ‫صنعتــی (‪ )٪24.2‬اســت‪.‬‬ ‫ایــن کشــور از نظــر منابــع طبیعــی سرشــار اســت و اقتصــاد عمدتـاً بــا کشــاورزی‪،‬‬ ‫فــراوری مــواد غذایــی ‪ ،‬صنایــع چــوب ‪ ،‬نفــت ‪ ،‬ســیمان ‪ ،‬مــواد شــیمیایی ‪ ،‬معــدن‪،‬‬ ‫فلــزات ‪ ،‬انــرژی بــرق ‪ ،‬گردشــگری ‪ ،‬صنایــع نســاجی و اســتخراج نفــت تقویــت‬ ‫مــی شــود‪ .‬قــوی تریــن بخــش هــای اقتصــاد در البانــی انــرژی‪ ،‬معــدن‪ ،‬متالــورژی‪،‬‬ ‫کشــاورزی و گردشــگری هســتند‪ .‬صــادرات اولیــه صنعتــی شــامل پوشــاک‪ ،‬روغــن و‬ ‫ســوخت هــای تصفیــه شــده اســت‪.‬‬ ‫گردشــگری بــه دلیــل افزایــش محبوبیــت ورزش هــای برفــی ماننــد اســکی بــه‬ ‫ویــژه در مــاه هایــی از ســال کــه امــکان ایــن ورزش در دیگــر نقــاط اروپــا نیســت‬ ‫وهمچنیــن در ســال های اخیــر در مــاه هــای زمســتان نیــز منبــع قابــل توجهــی از‬ ‫درامــد بــرای دولــت البانــی همــراه داشــته اســت‪.‬‬ ‫بــا بیــش از ‪ 3.8‬میلیــون گردشــگر در ســال ‪ ،‬گردشــگری درامــدی بیــش از ‪1.5‬‬ ‫میلیــارد یــورو بــرای ایــن کشــور ایجــاد مــی کنــد‪ .‬البانــی در بیــن ‪ 25‬مقصــد برتــر‬ ‫گردشــگری اروپــا قــرار دارد و در ســال ‪ 2014‬توســط نیویــورک تایمــز بــه یکــی از‬ ‫مقصــد هــای برتــر جهانگــردی جهــان انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫در پــی ســقوط رژیــم کمونیســتی در ســال ‪ ، 1990‬البانــی تجربــه خــروج گســترده‬ ‫پناهنــدگان بــه ایتالیــا و یونــان را تجربــه کــرد‪ .‬ایــن کشــور تــاش کــرد تــا بــه‬ ‫اســتبداد و دیکتاتــوری پایــان دهــد‪ ،‬کــه در نهایــت موفــق شــد‪ .‬تــاش بــرای‬ ‫اصالحــات در اوایــل ســال ‪ 1992‬پــس از رشــد واقعــی تولیــد ناخالــص داخلــی‬ ‫بیــش از ‪ 50‬درصــد از اوج خــود در ســال ‪ 1989‬اغــاز شــد‪ .‬ایــن کشــور در ان دوران‬ ‫از جــرم ســازمان یافتــه و فســاد بــاالی در زمینــه مالــی رنــج مــی بــرد‪.‬‬ ‫دولــت منتخــب دموکراتیــک کــه مســئولیت اداره کشــور را در اوریــل ‪ 1992‬بــه عهده‬ ‫گرفــت ‪ ،‬یــک برنامــه بلندپروازانــه اصالحــات اقتصــادی را بــرای متوقــف ســاختن‬ ‫زوال اقتصــادی و قــرار دادن کشــور در مســیر رســیدن بــه اقتصــاد بــازار اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫عناصــر اصلــی شــامل ازادســازی قیمــت و ارز سیســتم ‪ ،‬ادغــام مالــی ‪ ،‬محدودیــت‬ ‫پولــی و سیاســت درامدزایــی شــرکتها بــود‪ .‬همــه ایــن مــوارد بــا یــک بســته جامــع‬ ‫اصالحــات ســاختاری از جملــه خصوصــی ســازی ‪ ،‬اصالحــات در بخــش اقتصــادی و‬ ‫مالــی و ایجــاد چارچــوب قانونــی بــرای اقتصــاد بــازار و فعالیــت بخــش خصوصــی‬ ‫تکمیــل شــد‪ .‬بیشــتر کشــاورزی ‪ ،‬مســکن دولتــی و صنایــع کوچــک خصوصــی شــد‪.‬‬ ‫ایــن رونــد بــا خصوصــی ســازی حمــل و نقــل‪ ،‬خدمــات و بنــگاه هــای کوچــک و‬ ‫متوســط​​ادامــه یافــت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1995‬دولــت شــروع بــه خصوصــی ســازی بنــگاه هــای بــزرگ دولتــی‬ ‫کــرد‪ .‬در اوایــل دهــه ‪ ، 1990‬اقتصــاد بــه ارامــی دوبــاره گســترش یافــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪16‬‬ ‫البانــی طبــق اســتانداردهای اقتصــادی اروپــای غربــی یــک کشــور کــم درامد‬ ‫اســت و ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی پاییــن تــر از همــه کشــورهای عضــو‬ ‫اتحادیــه اروپــا اســت‪ .‬طبــق گــزارش ‪ ، Eurostat‬ســرانه تولیــد ناخالــص‬ ‫داخلــی البانــی (بیــان شــده در ‪ - PPS‬اســتانداردهای قــدرت خریــد) در ســال‬ ‫‪ 2008‬میــادی ‪ 35‬درصــد از میانگیــن اتحادیــه اروپــا بــود‪ .‬نــرخ بیــکاری در‬ ‫ســال ‪ 2018‬میــادی نیــز ‪ 12.4‬درصــد بــود‪.‬‬ ‫نتایــج تــاش هــای البانــی در ابتــدا دلگــرم کننــده بــود‪ .‬بــه واســطه بخــش‬ ‫کشــاورزی ‪ ،‬تولیــد ناخالــص داخلــی واقعــی حــدود ‪111‬درصــد در ســال‬ ‫‪ 89 ،1993‬درصــد در ‪ 1994‬و بیــش از ‪119‬درصــد در ســال ‪ 1995‬بــا‬ ‫بیشــترین رشــد در بخــش خصوصــی رشــد داشــته اســت‪ .‬تــورم ســاالنه از‬ ‫‪ 25‬درصــد در ســال ‪ 1991‬بــه صفــر رســید‪.‬‬ ‫البانــی وابســتگی کمتــری بــه کمــک هــای غذایــی داشــت‪ .‬ســرعت و قــدرت‬ ‫عملکــرد بخــش خصوصــی در کارافرینــی و پیشــرفت تولیــد بیشــتر از حــد‬ ‫انتظــار بــود‪ .‬بــا ایــن وجــود ‪ ،‬از ‪ 1995‬ایــن رونــد شــروع بــه پیشــرفت‬ ‫بهتــری کــرد‪.‬‬ ‫تضعیــف اراده دولــت بــرای حفــظ سیاســت هــای تثبیــت اقتصــادی بــه دلیــل‬ ‫انتخابــات ســال ‪ ، 1996‬بــه تجدیــد فشــارهای تورمــی کمــک کــرده کــه‬ ‫دلیــل ان ناشــی از کســری بودجــه بــود‪ .‬فروپاشــی طــرح هــای هرمــی مالــی‬ ‫در اوایــل ســال ‪ - 1997‬کــه ســپرده هــای قابــل توجهــی از بخــش زیــادی از‬ ‫جمعیــت البانــی را بــه خــود جلــب کــرده بــود ‪ -‬باعــث ناارامــی هــای اجتماعی‬ ‫شــدید شــد کــه منجــر بــه بیــش از ‪ 1500‬کشــته و خســارت های مالــی‬ ‫فراوانــی شــد‪ .‬تولیــد ناخالــص داخلــی بــا افــت ‪0.08‬درصــدی مواجــه شــد و‬ ‫واحــد پــول ایــن کشــور تــا نیمــی از ارزش خــود را در طــول بحــران ‪ 1997‬از‬ ‫دســت داد‪ .‬دولــت جدیــد کــه در ژوئیــه ‪ 1997‬روی کار امــد اقدامــات جــدی‬ ‫بــرای احیــای نظــم عمومــی و احیــای فعالیــت هــای اقتصــادی و تجــارت‬ ‫انجــام داد‪.‬‬ ‫البانــی در حــال حاضــر بــا صنــدوق بیــن المللــی پــول و بانــک جهانــی یــک نــوع‬ ‫بازســازی و تغییــر در ســاختار کالن اقتصــادی را پشــت ســر مــی گــذارد‪ .‬در اقتصــاد‬ ‫ایــن کشــور نیــاز بــه اصالحــات عمیــق اســت و ایــن اصالحــات همــه بخــش هــای‬ ‫اقتصــاد را در بــر مــی گیــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2000‬قدیمــی تریــن بانــک تجــاری ایــن کشــور‪Banka Kombetare ،‬‬ ‫‪ Tregtare BKT‬خصوصــی شــد‪ .‬در ســال ‪ ، 2004‬بزرگتریــن بانــک تجــاری در‬ ‫البانــی خصوصــی شــد و بــا ‪ 124‬میلیــون دالر بــه بانــک رائفایــزن اتریــش فروختــه‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫رشــد کالن اقتصــادی طــی ‪ 5‬ســال گذشــته بــه طــور متوســط​​حــدود ‪ 59‬درصــد و‬ ‫تــورم پاییــن و پایــدار اســت‪ .‬دولــت تدابیــری را بــرای مهــار جرایــم خشــونت امیــز‬ ‫اتخــاذ کــرده اســت و اخیــرا ً بســته اصالحــات مالــی را بــا هــدف جــذب ســرمایه‬ ‫گــذاری خارجــی تصویــب کــرده اســت‪.‬‬ ‫اقتصــاد ایــن کشــور بــا افــرادی کــه در کشــورهایی نظیــر ایتالیــا و یونــان ســاکن‬ ‫بــوده و بــه ایــن کشــور در حــال امــد رو فت هســتند بــا توجــه بــه رونــق و ارتباطات‬ ‫تجــاری بیــن ایــن کشــورها بیشــتر تقویــت شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن امــر کمــک مــی کنــد تــا کســری تجــاری البانــی جبــران شــود‪ .‬بخــش‬ ‫کشــاورزی بیــش از نیمــی از اشــتغال را تشــکیل مــی دهــد امــا فقــط حــدود یــک‬ ‫پنجــم تولیــد ناخالــص داخلــی را تشــکیل مــی دهــد‪ ،‬بــه دلیــل کمبــود تجهیــزات‬ ‫مــدرن ‪ ،‬حقــوق نامشــخص دارایــی و همچنیــن برخــی مدیریت هــای ناکارامــد‪،‬‬ ‫عمدتـاً بــه فعالیــت هــای کوچــک خانــواده و کشــاورزی معیشــت محــدود می شــود‪.‬‬ ‫کمبــود انــرژی بــه دلیــل اتــکا بــه نیــروگاه بــرق و زیرســاخت هــای قدیمــی و‬ ‫ناکافــی بــه محیــط اقتصــادی ضعیــف البانــی کمکــی نکــرده و عــدم موفقیــت در‬ ‫جــذب ســرمایه گــذاری جدیــد خارجــی را باعــث شــده اســت‪ .‬تکمیــل نیــروگاه‬ ‫جدیــد حرارتــی در ایــن کشــور بــه تنــوع ظرفیــت تولیــد کمــک کــرده اســت و‬ ‫برنامــه هایــی بــرای بهبــود خطــوط انتقــال بیــن البانــی و مونتــه نگــرو و کــوزوو بــه‬ ‫کاهــش کمبــود انــرژی کمــک خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪ ،‬بــا کمــک بودجــه اتحادیــه اروپــا ‪ ،‬دولــت در حــال پیشــبرد اقدامــات‬ ‫بــرای بهبــود شــبکه ملــی راه اهــن و ریلــی اســت کــه عامــل مهمــی بــرای رشــد‬ ‫پایــدار اقتصــادی اســت‪.‬‬ ‫البانــی درخواســت عضویــت در اتحادیــه اروپــا در ســال ‪ 2009‬را داشــته اســت‪.‬‬ ‫انتظــار مــی رود چنیــن عضویــت بــه نفــع اقتصــاد البانــی باشــد‪.‬‬ ‫پارلمــان اروپــا در اوایــل ســال ‪ 2017‬بــه رهبــران دولــت البانــی هشــدار داد کــه‬ ‫انتخابــات پارلمانــی ‪ 2017‬البانــی بایــد قبــل از شــروع مذاکــرات بــرای پذیــرش‬ ‫کشــور در اتحادیــه اروپــا «ازاد و عادالنــه» باشــد‪.‬‬ ‫نماینــدگان مجلــس همچنیــن ابــراز نگرانــی در مــورد «عدالــت انتخابــی ‪ ،‬فســاد‬ ‫اداری ‪ ،‬طــول کلــی مراحــل دادرســی و دخالــت سیاســی در تحقیقــات و پرونده هــای‬ ‫دادگاه» کردنــد امــا اتحادیــه اروپــا ابــراز خوشــبینی کــرد‪« :‬بــرای البانــی مهم اســت‬ ‫کــه حرکــت اصالحــات امــروز را حفــظ کنــد و مــا بایــد امــاده باشــیم تــا انجــا کــه‬ ‫ممکــن اســت در ایــن رونــد از ان پشــتیبانی کنیــم‪.‬‬ ‫البانــی همچنیــن بایــد بــه بهبــود زیرســاخت هــای خــود ‪ ،‬بــه ویــژه بزرگراه هــای‬ ‫درون مرزهــای خــود و اتصــال ایــن کشــور بــا همســایگان خــود ادامــه دهــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه شــواهدی از پیشــرفت چشــمگیر در ایــن جبهــه وجــود داشــته باشــد ‪،‬‬ ‫شــانس پذیــرش ایــن کشــور در اتحادیــه اروپــا بایــد بهبــود یابــد‪ .‬بحــث و گفتگــو‬ ‫در طــول ســال ‪ 2015‬بــرای تامیــن بودجــه بــرای انجــام ایــن کار صــورت گرفتــه‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫تــا ســال ‪ ، 2016‬چیــن بــا خریــد حــق حفــاری در میادیــن نفتــی پتوس‪-‬مارینــز و‬ ‫کوکــووا (از یــک شــرکت کانادایــی) و فــرودگاه بیــن المللــی تیرانــا ‪ SHPK‬بــه یکــی‬ ‫از ســرمایه گــذاران مهــم البانــی تبدیــل شــد‪ .‬ایــن فــرودگاه را تــا ســال ‪2025‬‬ ‫بــه بهــره بــرداری خواهنــد رســاند‪ .‬از مــارس ‪ ، 2016‬چیــن بــا ‪ 7.7‬درصــد از کل‬ ‫تجــارت بیــن المللــی ایــن کشــور ‪ ،‬شــریک اصلــی تجــارت ایــن کشــور بــود‪ .‬ایــن‬ ‫بــه مراتــب بیشــتر از تجــارت بــا یونــان و ترکیــه اســت‪ .‬ایــن یــاداور روابــط محکــم‬ ‫بیــن البانــی و چیــن در دهــه ‪ 1970‬اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪17‬‬ ‫اصالحــات اقتصــادی بویــژه از ســال ‪ 2005‬انجــام شــده اســت‪ .‬در ســال ‪، 2009‬‬ ‫البانــی تنهــا کشــور اروپــا بــه همــراه لهســتان ‪ ،‬ســان مارینــو و لیختــن اشــتاین رشــد‬ ‫اقتصــادی داشــت‪.‬‬ ‫رشــد واقعــی تولیــد ناخالــص داخلــی البانــی ‪ 3/7‬درصــد بــود‪ .‬همــه ســاله در البانــی‪،‬‬ ‫بخــش گردشــگری ســهم فزاینــده ای در تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور بــه دســت‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫بخــش غیررســمی بخشــی از اقتصــاد را تشــکیل مــی دهــد ‪ ،‬گرچــه ســهم ان بــه دلیــل‬ ‫ماهیــت پنهانی ان ناشــناخته اســت‪.‬‬ ‫طبــق گفتــه بانــک ســانتاندر ‪ ،‬اکنــون ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی در البانــی ‪50‬‬ ‫درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور را تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫رامین کاشف زاده‬ ‫ساختارسیاسیالبانی‬ ‫البانــی یــک جمهــوری پارلمانــی اســت کــه در ان رئیــس جمهــور البانی و نخســت‬ ‫وزیــر مســئولیت را در یــک سیســتم چنــد حزبــی را بــه دســت دارنــد‪ .‬قــدرت‬ ‫اجرایــی توســط دولــت و نخســت وزیــر بــا کابینــه خــود اعمــال مــی شــود‪ .‬قــدرت‬ ‫قانونگــذاری بــه پارلمــان البانــی واگــذار شــده اســت‪ .‬دســتگاه قضایــی مســتقل از‬ ‫دســتگاه اجرایــی و قــوه مقننــه اســت‪ .‬نظــام سیاســی البانــی در قانــون اساســی‬ ‫ســال ‪ 1998‬تنظیــم شــده اســت‪.‬‬ ‫مجلــس قانــون اساســی فعلــی را در ‪ 28‬نوامبــر ‪ 1998‬بــه تصویــب رســاند‪ .‬بــه‬ ‫دلیــل بــی ثباتــی سیاســی‪ ،‬ایــن کشــور در طــول تاریــخ خــود قانــون اساســی‬ ‫بســیاری داشــته اســت‪ .‬البانــی ابتــدا در ســال ‪ 1913‬بــه عنــوان یــک کشــور‬ ‫ســلطنتی تشــکیل شــد‪ ،‬مختصــرا ً در ســال ‪ 1925‬یــک جمهــوری‪ ،‬ســپس در ســال‬ ‫‪ 1928‬بــه ســلطنت دموکراتیــک بازگشــت‪ .‬ایــن کشــور بعدهــا بــه یــک جمهــوری‬ ‫سوسیالیســتی تبدیــل شــد کــه ایــن رونــد تــا ســال ‪ 1992‬ادامــه داشــت‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور نماینــده وحــدت مــردم البانــی در کشــور و خــارج از کشــور بــه‬ ‫عنــوان رئیــس دولــت و همچنیــن فرمانــده کل ارتــش اســت‪ .‬رئیــس جمهــور از‬ ‫طریــق رای مخفــی و بــدون بحــث از طــرف پارلمــان البانــی بــا اکثریــت ســه‬ ‫پنجــم از اعضــای ان معرفــی مــی شــود و در هــر دوره بــه مــدت ‪ 5‬ســال مســئولیت‬ ‫را برعهــده دارد‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور عملکــرد و هماهنگــی منظــم و ثبــات سیســتم دولــت ملــی را حفــظ‬ ‫مــی کنــد ‪ ،‬اســتقالل و تمامیــت ارضــی البانــی را پاســداری مــی کنــد و وزیــران را‬ ‫بــر اســاس تــوازن قــوا در پارلمــان منصــوب مــی کنــد‪ .‬نخســت وزیــر پــس از هــر‬ ‫انتخابــات پارلمانــی توســط رئیــس جمهــور منصــوب مــی شــود‪.‬‬ ‫نخســت وزیــر نیــز ‪ ،‬از طریــق رای مخفــی ‪ ،‬بــرای یــک دوره چهــار ســاله‬ ‫انتخــاب مــی شــود‪ .‬قانــون اساســی هیــچ محدودیتــی را بــرای شــرایط نخســت‬ ‫وزیــر تعییــن نمــی کنــد‪ .‬نخســت وزیــر واقعــاً قدرتمندتریــن و تاثیرگذارتریــن‬ ‫فــرد در سیاســت البانــی اســت‪ .‬امــا در غیــاب نخســت وزیــر ‪ ،‬معــاون نخســت‬ ‫وزیــر وظایــف خــود ماننــد ریاســت کابینــه و شــورای وزیــران البانــی را بــر عهــده‬ ‫می گیــرد‪.‬‬ ‫پارلمــان البانــی باالتریــن نهاد قانونگــذاری در ایــن کشوراســت‪ .‬قانونگذاری‬ ‫هــم بــه دولــت و هــم بــه مجلــس واگــذار شــده اســت‪ .‬تعــداد نماینــدگان‬ ‫‪ 140‬نفــر اســت کــه بــا رای مردمــی بــرای دوره هــای چهــار ســاله انتخــاب‬ ‫مــی شــوند‪ .‬تــازه تریــن انتخابــات پارلمانــی در ایــن کشــور در ســال ‪2017‬‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫قدیمــی تریــن پارلمــان با ســوابق موجــود در تاریــخ ‪ 2‬مارس ‪1444‬تشــکیل‬ ‫شــد کــه در لــژه بــه رهبــری اســکندربیگ بــه عنــوان رهبــر مخالفــان‬ ‫امپراتــوری عثمانــی تاســیس شــد‪.‬‬ ‫البانــی یــک کشــور عضــو ســازمان پیمــان اتالنتیــک شــمالی و همچنیــن‬ ‫کاندیــدای رســمی بــرای عضویــت در اتحادیــه اروپــا اســت‪.‬‬ ‫واحــد اطالعــات اکونومیســت ‪ ،‬البانــی را بــه عنــوان «رژیــم ترکیبــی» در‬ ‫ســال ‪ ، 2019‬بــا «نوعــی دولــت دموکراتیــک» معرفــی نمــود‪.‬‬ ‫بــه هــر حــال حرکــت سیاســی‪ ،‬فرهنگــی و اقتصــادی مــردم ایــن کشــور در ســالهای اتــی متمرکــز‬ ‫بــر تعریــف هویــت جدیــد بــر مبنــای معیارهــای اروپایــی و اتالنتیــک بــوده و دولتمــردان نیــز در ایــن‬ ‫مســیر از هیــج اقدامــی در عرصــه داخلــی و حــوزه بیــن المللــی فروگــذار نبــوده انــد‪.‬‬ ‫البانــی در اینــده ای نــه چنــدان دور حداکثــر تــا ‪ 15 - 20‬ســال اینــده خــود را در ناتــو و اتحادیــه اروپا‬ ‫خواهــد دیــد‪ .‬موضوعــی کــه تغییــرات بنیادیــن را در ایــن کشــور موجــب شــده و ســنگ بنــای مهمــی‬ ‫در تعریــف و تعییــن دورنمــای توســعه ایــن کشــور در هــزاره ســوم میــادی محســوب خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪18‬‬ ‫رهبران تاریخ سیاسی البانی‬ ‫اسکندربیگ‬ ‫‪ Gjergj Kastrioti‬جرجــی کاســتریوتی (‪ 6‬مــه ‪ 17 - 1405‬ژانویــه ‪، )1468‬‬ ‫معــروف بــه اســکندبیگ از اشــراف و فرماندهــان نظامــی البانــی بــود کــه رهبری‬ ‫شــورش علیــه امپراتــوری عثمانــی در البانــی ‪ ،‬مقدونیــه شــمالی ‪ ،‬کــوزوو ‪ ،‬مونتــه‬ ‫نگــرو و صربســتان امــروز بــر عهــده داشــت‪.‬‬ ‫او عضــوی از خانــدان کاســتریوتی در البانــی امــروزی بــود کــه از طــرف ایــن‬ ‫خانــدان بــرای خدمــت در حکومــت عثمانــی معرفــی شــد‪ .‬وی تحصیــل کــرد و‬ ‫تقریبــا بیســت ســال بعــد وارد خدمــت در سیســتم نظامــی عثمانــی شــد‪.‬‬ ‫وی رفتــه رفتــه درسیســتم نظامــی عثمانــی پیشــرفت کــرد و بــه ســمت های‬ ‫بــاال در رده فرماندهــی رســید‪ .‬در ســال ‪ 1443‬میــادی او در نبــرد نیــچ در‬ ‫صربســتان امــروزی از ســپاه عثمانــی جــدا شــد و علیــه عثمانیــان شــورش کرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1444‬او بــه عنــوان فرمانــده ارشــد اتحادیــه اشــراف منطقــه البانــی‬ ‫امــروز انتخــاب شــد و بنابرایــن ‪ ،‬بــرای اولیــن بــار البانــی تحــت رهبــری واحــد‬ ‫او علیــه یــک نیــروی خارجــی (عثمانــی) متحــد شــد‪.‬‬ ‫پیــروان او ‪ ،‬غیــر از البانیــان ‪ ،‬اســاوها و یونانیــان را نیــز شــامل می شــدند‪.‬‬ ‫علیرغــم ایــن شــهامت نظامــی ‪ ،‬وی نتوانســت بیشــتر از منطقــه بســیار کوچــک‬ ‫در شــمال البانــی امــروزی کــه تقریبـاً تمــام پیــروزی هــای او علیــه عثمانــی هــا‬ ‫در ان اتفــاق افتــاده بــود تصرفــات بیشــتری در اختیــار داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مقاومــت بــه رهبــری وی ‪ ،‬البانیــان مناطــق و گویش هــای مختلــف را در یــک‬ ‫امــر مشــترک بــا هــم همــراه ســاخت و بــه تعریــف هویــت قومــی البانیــان‬ ‫کمــک نمــود‪ .‬اســکندربیگ از نظــر بســیاری در اروپــای غربــی تبدیــل بــه عنوان‬ ‫الگویــی از مقاومــت مســیحیان در برابــر مســلمانان شــد‪.‬‬ ‫بــه مــدت ‪ 25‬ســال ‪ ،‬از ســال ‪ 1443‬تــا ‪ ، 1468‬ارتــش ‪ 10‬هــزار نفــری‬ ‫وی در مقابــل نیروهــای عثمانــی بــه طــور مــداوم بــا نبردهــای سرســختانه و‬ ‫تحســین امیز بــرای مــردم البانــی مقاومــت کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1451‬او حاکمیــت پادشــاهی ناپــل بــر البانــی از طریــق پیمــان گائتــا‬ ‫بــه منظــور اطمینــان از یــک نــوع حافظــت از منطقــه تحــت تصرفــش از هجــوم‬ ‫نیروهــای عثمانــی پذیرفــت‪ .‬در ســال ‪ ،1460-61‬او در حمایــت از فردینانــد اول‬ ‫ناپــل در جنــگ هــای داخلــی ایتالیــا شــرکت کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1463‬وی فرمانــده ارشــد نیروهــای صلیبــی پــاپ پیــوس دوم شــد‪،‬‬ ‫امــا پــاپ در حالــی کــه ارتــش هنــوز در حــال جمــع شــدن و تجهیــز نیــرو بــود‬ ‫درگذشــت‪ .‬وی بــه همــراه ونیــزی هــا در طــول جنــگ عثمانــی و ونیــز (‪-1463‬‬ ‫‪ )1414‬تــا زمــان مــرگ در ژانویــه ‪ 1468‬بــا عثمانــی هــا جنگیــد‪.‬‬ ‫شــهرت اســکندر بیــگ پــس از مرگــش اروپــای غربــی را بــه طــرز‬ ‫شــگرفی فــرا گرفــت‪ .‬در قــرن شــانزدهم و هفدهــم میــادی ‪ ،‬بیشــتر‬ ‫بالــکان تحــت ســلطه عثمانــی هــا بــود کــه در ســال ‪ 1683‬در دروازه ویــن‬ ‫بودنــد و روایــت هایــی از مقاومــت قهرمانانــه مســیحیان در برابــر نیروهــای‬ ‫انبــوه عثمانــی بــه فرماندهــی اســکندربیگ توجــه خواننــدگان را در غــرب‬ ‫جلــب مــی کــرد‪.‬‬ ‫نوشــتن کتــاب در مــورد شــاهزاده البانــی( اســکندربیگ) در اوایــل قــرن‬ ‫شــانزدهم در اروپــای غربــی اغــاز شــد‪ .‬یکــی از نخســتین انهــا تاریخچــه‬ ‫زندگــی اســکندر بــود کــه در ســال ‪ 1508‬نوشــته شــد‪.‬‬ ‫مــورخ ونیــزی ‪ ،‬مارینــوس بارلتیــوس نویســنده ایــن کتــاب‪ ،‬پــس از‬ ‫تجربــه اســارت عثمانــی در پــادووا اقامــت گزیــد و در انجــا بــه ریاســت‬ ‫کلیســای ســنت اســتفان منصــوب شــد‪ .‬بارتلــی کار خــود را بــا گفتگــو بــا‬ ‫دون فرتانــت کاســتریوتی ‪ ،‬نــوه اســکندربیگ و فرزنــدان او اختصــاص داد‪.‬‬ ‫ایــن کتــاب بــرای اولیــن بــار بــه زبــان التیــن منتشــر شــد‪.‬‬ ‫ولتــر فیلســوف فرانســوی قهرمــان البانــی را در اثــار خــود بســیار مــورد‬ ‫توجــه قــرار داد‪ .‬ســر ویلیــام اســکندر را بــه عنــوان یکــی از هفــت حاکــم‬ ‫بــزرگ بــدون تــاج ‪ ،‬همــراه بــا بلیســاریوس ‪ ،‬فالویــوس اتیئــوس ‪ ،‬جــان‬ ‫هونــادی ‪ ،‬گونزالــو فرنانــدز دی کوردوبــا ‪ ،‬الکســاندر فارنــزی و ویلیــام‬ ‫خامــوش قلمــداد کــرد‪.‬‬ ‫لودویــگ هولبــرگ ‪ ،‬نویســنده و فیلســوف دانمارکــی ‪ ،‬ادعــا کــرد کــه‬ ‫اســکندربیگ یکــی از بزرگتریــن ژنــرال هــای تاریــخ اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪19‬‬ ‫انور خوجه دیکتاتور البانی‬ ‫انــور خوجــه یکــی از بدنام تریــن دیکتاتورهــای قــرن بیســتم بــود‪ .‬او چهــل ســال تمــام بعنــوان رهبــر «حــزب کمونیســت البانــی» حاکــم بالمنــازع ایــن کشــور کوچــک‬ ‫‪ ۳‬میلیــون نفــری در جنــوب اروپــا و در ســاحل دریــای ادریاتیــک بــود‪ .‬رویــای او بــرای حاکمیــت سوسیالیســم راســت کیــش یــا واقعــی‪ ،‬و متهــم کــردن رهبــران دیگــر‬ ‫کشــورهایی کــه در انهــا کمونیســت ها بــه قــدرت رســیدند بــه «رویزیونســم» و انحــراف از مشــی سوسیالیســتی‪ ،‬از اتحــاد شــوروی گرفتــه تــا چیــن و دولت هــای‬ ‫اروپــای شــرقی‪ ،‬عمـ ً‬ ‫ا ان کشــور را بــرای نیــم قــرن منــزوی و تبدیــل بــه جهنــم کــرد‪ .‬او در طــی ایــن چهــل و انــدی ســال‪ ،‬نــه تنهــا هــر صــدای مخالفــی را خفــه کــرد‬ ‫بلکــه بــه اعضــای حــزب و بــه کســانی نیــز کــه در قــدرت گرفتــن حــزب کمونیســت (کار) البانــی بــه او یــاری رســانده و تمــام عمــر در خدمــت او بودنــد‪ ،‬رحــم نکــرد و‬ ‫یــک یــک انــان را یــا بــه جوخــه اعــدام ســپرد و یــا بــه اردوگاه هــای کار تبعیــد کــرد‪ .‬در میــان تمــام رهبــران چــپ جهــان کــه بــه قــدرت رســیدند خوجــه تــا اخریــن‬ ‫روز دنبال ـه رو پیگیــر مشــی اســتالین خصوصــا سیاس ـت های اســتالین درســالهای ‪ ۱۹۳۰‬تــا ‪ ۱۹۳۹‬بــود‪.‬‬ ‫انــور خوجــه‪ ،‬ادمــی بــا هــوش متوســط‪ ،‬در خانــواده ای میان حــال بــزرگ شــد‪ .‬بــا حمایــت‬ ‫یکــی از اقوامــش بــه او بورســیه تحصیــل در فرانســه داده شــد‪ .‬امــا در طــی ســه ســال‬ ‫اقامــت در فرانســه موفــق نشــد حتــی یــک واحــد دانشــگاهی را پــاس کنــد‪ .‬ســرخورده‬ ‫بــه البانــی برگشــت و در «کورچــا» معلــم شــد‪ .‬بــدون هیــچ ایــده یــا انــگاره ای یــا هیــچ‬ ‫عالقـه ای بــه سیاســت‪ ،‬ادبیــات و هنــر‪ ،‬فلســفه و یــا حتــی علــم‪ .‬در زمــان اشــغال البانــی‬ ‫توســط ایتالیــا در اوایــل جنــگ جهانــی دوم و در اســتانه ی ‪ ۳۵‬ســالگی جــذب یــک گــروه‬ ‫چپگــرا شــد و برحســب اتفــاق در اولیــن گردهمایــی تشــکیل حــزب کمونیســت البانــی کــه‬ ‫بــا همــت کمونیســت های یوگســاوی تــدارک دیــده شــده بــود بــه کمیتــه رهبــری راه‬ ‫یافــت‪.‬‬ ‫در مــورد دلیــل حضــور انــور خوجــه در هیئــت موســس حــزب نظــرات مختلفــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫شــخصی بنــام «کوچــو تاشــکو» کــه نماینــده کمینتــرن و از چهره هــای کلیــدی جلســه‬ ‫بنیانگــذاران بــود‪ ،‬از انورخوجــه خواســت بــه ایــن جلســه بیایــد‪ .‬بــه نظــر می رســد ایــن‬ ‫دعــوت صرفــا بــه دلیــل مســلمان بــودن خانــواده خوجــه بــوده‪ .‬زیــرا ســایر دعوت شــدگان‬ ‫از شــهر کورچــا مســیحی ارتدوکــس بودنــد‪ .‬در چنیــن شــرایطی او توانســت نماینــده‬ ‫اکثریــت مســلمان البانــی باشــد‪ .‬تاشــکو در دوران زنــدان بــه همبندانــش گفتــه کــه او بــه‬ ‫دلیــل ســابقه ی معلمــی و ســه ســال اقامــت در فرانســه ســخنران خوبــی بــود‪.‬‬ ‫عــاوه برایــن چهــره اراســته و طــرز حــرف زدنــش و از ان مهمتــر تابــع بودنــش مقبــول‬ ‫نماینــدگان حــزب کمونیســت یوگســاوی می افتــد و انهــا بخصــوص «میالدیــن پوپویــچ»‬ ‫موجبــات حضــور او در بیــن اعضــای کمیتــه رهبــری را فراهــم اوردنــد‪ .‬خوجــه نیــز تــا زمــان‬ ‫بــه قــدرت رســیدن حــزب بــه انهــا وفــادار بــود و از انهــا خــط می گرفــت‪ .‬شــاید الزم‬ ‫بــه توضیــح نباشــد کــه در ســال های بعــد تمــام اعضــای جلســه بنیانگــذاری یــک بــه یــک‬ ‫بــه اتهامــات واهــی دســتگیر و محاکمــه و اعــدام شــده یــا بــه زندان هــای طویــل المــدت‬ ‫محکــوم گردیدنــد تــا هیــچ شــاهدی از ان جلســه و مذاکراتــش باقــی نمانــد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل بــرای ســال ها تنهــا روایــت رســمی‪ ،‬کتــاب خاطــرات خوجــه بــود کــه در هفــت جلــد‬ ‫و در تیــراژ میلیونــی در البانــی منتشــر و یــا بــا صــرف هزینه هــای گــزاف ترجمــه و در‬ ‫خــارج از کشــورتوزیع می شــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه انــور خوجــه کــه بــه هیئــت موســس حــزب راه یافــت نــه مطالعــه‬ ‫مارکسیســتی داشــت و نــه ســابقه فعالیــت یــا حتــی هــواداری از کمونیســم‪.‬‬ ‫مدتــی پــس از اشــغال البانــی توســط ایتالیــا جنگ هــای پارتیزانــی بــا حمایــت‬ ‫پارتیزان هــای یوگســاوی و ارتــش متفقیــن اغــاز می شــود‪ .‬او بــه تدریــج و بــا‬ ‫حمایــت یوگســاوها موقعیــت خــودش را در کمیتــه رهبــری محکــم می کنــد‪ .‬در‬ ‫همــان دوران بــا زدن اتهام هــای خیانــت و جاسوســی بــه برخــی از فرماندهــان‬ ‫و افــراد موثــر‪ ،‬انهــا را بــه کشــتن می دهــد‪ .‬باالخــره روزهــای اخــر جنــگ‬ ‫فــرا می رســد‪ .‬المانی هــا و قبــل از انهــا ایتالیایی هــا می گریزنــد‪ .‬در اخریــن‬ ‫گردهمایــی رهبــران پارتیزان هــا در شــهر«برات» تعــدادی از اعضــا دسیســه ها‪،‬‬ ‫اتهامــات و احــکام قتــل او علیــه هــم حزبی هایــش را برمــا می کننــد‪ .‬انــور‬ ‫خوجــه شــرایط کشــور در ان روزهــا را بهانــه کــرده و دفــاع از خــود را موکــول بــه‬ ‫بازگشــت اعضــای حــزب و فرماندهــان بــه تیرانــا می کنــد‪.‬‬ ‫درتیرانــا بــا همدســتی کســانی مثــل «دزودزه» بعنــوان ژنــرال و فرمانــده فاتــح‬ ‫جنــگ و قهرمــان ملــی حضــور می یابــد و بالفاصلــه بــه کمــک یکــی دو نفــر از‬ ‫وفادارانــش مخالفــان حزبــی را بــا اتهامــات واهــی جاسوســی بــه همــراه رهبــران‬ ‫گروه هــای ملی گــرا و ســلطنت طلبان یــک جــا اعــدام می کنــد‪ .‬مجــری ایــن‬ ‫احــکام دزودزه بــود‪ ،‬حلبــی ســاز ســابق و وزیــر کشــور دولــت انورخوجــه‪ .‬او کــه‬ ‫عامــل قتــل صدهــا تــن از مخالفــان خوجــه بــود ‪ ۵‬ســال بعــد بــه اتهــام خیانــت‬ ‫از حــزب اخــراج و ســپس محاکمــه و اعــدام شــد‪.‬‬ ‫خوجــه در طــی دوران جنــگ و تــا ســال ها بعــد کــه روابــط تیتــو واســتالین تیــره‬ ‫نشــده بــود از حمایــت یوگســاوی برخــوردار بــود‪ .‬متقابــا سرســپردگی او بــه‬ ‫یوگســاوها و طرفــداران ژنــرال تیتــو چنــان بــود کــه رهبــران ملی گــرای کشــور‬ ‫را ‪ -‬فقــط بــه ایــن دلیــل کــه در اهــداف و برنامه هــای خــود از ازادی مــردم‬ ‫البانی زبــان‪ ،‬کــه شــامل بخش هایــی از کــوزوو نیــز بــود‪ ،‬نــام بــرده بودنــد‬ ‫تفرقــه افکــن و عامــل فاشیســم و جاســوس غــرب نامیــد و بــه همیــن اتهــام‬‫بــه جوخــه اعــدام ســپرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪20‬‬ ‫پــس از مــرگ اســتالین خوجــه بــا واکنــش هایــی کــه در ســال ‪ 1953‬علیه اســتالین‬ ‫در اتحــاد جماهیــر شــوروی بــه وجــود امــد‪ ،‬مخالفــت کــرد‪ .‬او بعدهــا واکنــش هــای‬ ‫مخالفــان اســتالین و از جملــه نیکیتــا خروشــچف را بــه شــدت محکــوم کــرد‪ .‬از‬ ‫ان زمــان بــه بعــد‪ ،‬البانــی منــزوی شــده بــود‪ .‬خوجــه بــه مــدت چندیــن ســال از‬ ‫دیابــت رنــج بــرده بــود و تــا دهــه ‪ 1980‬دیگــر مــی دانســت کــه روزگارش بــه‬ ‫شــماره افتــاده اســت‪ .‬او مــی خواســت یــک همقطــار جــوان بــه نــام رمیــز علیــا‬ ‫را بــه موفقیــت برســاند و در همیــن راســتا بــا حــذف محمــد شــهیو‪ ،‬مــرد دســت‬ ‫راســتش کــه از ســال ‪ 1948‬نخســت وزیــر و وزیــر کشــور بــود‪ ،‬راه را بــرای او بــاز‬ ‫کــرد‪ .‬در ســال ‪ 1981‬اعــام شــد کــه او از مشــکالت عصبــی و روحــی و روانــی رنــج‬ ‫مــی بــرده و خودکشــی کــرده اســت‪،‬‬ ‫هــر چنــد ایــن داســتان هــا رســما متوقــف نشــد و زمزمــه هایــی در تیرانــا شــنیده‬ ‫شــد کــه شــهیو در جلســه بــا پلویــت بــورو توســط خوجــه کشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫اکنــون مشــخص شــده بــود کــه بــه احتمــال زیــاد او بــرای امریکایــی هــا‪ ،‬بریتانیــا‬ ‫و واتیــکان جاسوســی کــرده اســت‪ .‬همســرش بــه ‪ 20‬ســال زنــدان در اردوگاه کار‬ ‫(جایــی کــه او در ‪ 1988‬درگذشــت) محکــوم شــد‪ .‬در ســال ‪ 2001‬نیــز جســد شــهیو‬ ‫در نزدیکــی رودی واقــع در حومــه شــهر تیرانــا یافــت شــد‪ .‬ســرانجام خوجــه در‬ ‫ســال ‪ 1985‬در تیرانــا و در ‪ 76‬ســالگی از دنیــا رفــت‪ .‬او البانــی را از بقایــای باســتانی‬ ‫امپراطــوری عثمانــی رهانیــد و ان را بــه یــک کشــور صنعتــی مــدرن تحــت کنتــرل‬ ‫ســفت و ســخت تریــن دولــت در اروپــا تبدیــل کــرد‪ .‬رامیــز علیــا بــر حســب مقــرر‬ ‫بعــد از خوجــه صاحــب قــدرت شــد‪.‬‬ ‫دین زدایی به سبک انور خوجه‬ ‫انــور خوجــه یــک استالینیســت جــزم گــرا بــود و دیــن را عامــل تفرقــه در جامعــه‬ ‫مــی دانســت و جنگــی فعاالنــه را علیــه تمامــی نهادهــای دینــی در البانــی اغــاز‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن در حالــی بــود کــه در جامعــه البانــی هیــچ گاه بــه واســطه وجــود دیــن‪،‬‬ ‫درگیــری میــان پیــروان مذاهــب یــا بخــش هــای جامعــه ایجــاد نشــده بــود‪ .‬قانــون‬ ‫اصالحــات ارضــی اگوســت ‪ 1945‬شــروع تهدیــد دیــن در البانــی کمونیســت بــود‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن قانــون تمامــی مالکیــت هــای دینــی شــامل مســاجد‪ ،‬کلیســاها‪،‬‬ ‫تکایــا‪ ،‬زیارتــگاه هــا و معابــد دینــی‪ ،‬ملــی اعــام شــد‪ .‬در ژانویــه ‪ 1949‬یعنــی تنهــا‬ ‫ســه ســال پــس از تصویــب اولیــن قانــون اساســی کمونیســتی البانــی کــه در ان بــر‬ ‫ازادی هــای دینــی تاکیــد شــده بــود‪ ،‬دولــت دســتور محــدود کــردن فعالیــت هــای‬ ‫جوامــع دینــی را صــادر کــرد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس کلیــه موسســات دینــی از هرگونــه امــوزش بــه جوانــان منــع و بــر‬ ‫اســاس همیــن قانــون‪ ،‬ایــن گونــه جوامــع از داشــتن هرگونــه مالکیــت و بنــگاه یــا‬ ‫موسســه خیریــه و بیمارســتان محــروم شــدند‪ .‬انــور خوجــه بــا ان کــه در برابــر هــر‬ ‫یــک از گــروه هــای دینــی روش خاصــی را در پیــش مــی گرفــت ولــی در نهایــت‬ ‫هدفــش انهــدام تمامــی مذاهــب در البانــی بــود‪ .‬در اواخــر دهــه ‪ 40‬و در اوایــل‬ ‫دهــه ‪ 50‬میــادی حکومــت انــور خوجــه بــا ایجــاد شــکاف میــان مســلمانان ســنی و‬ ‫بکتاشــی‪ ،‬حــذف رهبــران دینــی مخالــف سیاســت هــای خــود و اســتثمار انهایــی کــه‬ ‫توانســته بــود مطیــع خــود ســازد‪ ،‬ایــن مهــم را دنبــال کــرد‪ .‬وی همچنیــن رهبــران‬ ‫کاتولیــک را بــا انــگ فاشیســت بــودن و همــکاری بــا ایتالیــای فاشیســت در زمــان‬ ‫اشــغال البانــی توســط ایــن کشــور بــه کنــار زد‪.‬‬ ‫اوج مبــارزه بــا دیــن بــه دهــه ‪ 60‬بــر مــی گــردد کــه در ان بــا الهــام از انقــاب‬ ‫فرهنگــی چیــن مبــارزه ای خشــن تحــت عنــوان «مبــارزه بــا خرافــات دینــی» را‬ ‫در میــان نســل جــوان و در نظــام اموزشــی ‪ -‬فرهنگــی بــه راه انداخــت‪ .‬در ایــن‬ ‫راســتا تــا مــاه مــی ‪ 1967‬تمامــی مراکــز دینــی نظیــر مســاجد‪ ،‬کلیســاها و معابــد‬ ‫کــه تعــداد انهــا بــه ‪ 2169‬مــورد مــی رســید یــا بــه مراکــز فرهنگــی بــرای جوانــان‬ ‫تبدیــل یــا تخریــب شــدند‪ .‬همچنیــن در همیــن ســال تمامــی احکامــی کــه ضامــن‬ ‫اجرایــی حیــات مذهــب بــود‪ ،‬باطــل اعــام شــد‪ .‬بــر اســاس ایــن قانــون تمامــی‬ ‫فعالیــت هــای فاشیســتی‪ ،‬دینــی‪ ،‬مبــارزه طلبانــه‪ ،‬ضــد سوسیالیســتی و تبلیغاتــی‬ ‫ممنــوع اعــام شــد و بــرای کســان یکــه اقــدام بــه تبلیــغ دینــی کننــد یــا کتابهــای‬ ‫دینــی را چــاپ‪ ،‬توزیــع یــا انبــار کننــد‪ ،‬مجــازات زنــدان از ‪ 3‬تــا ‪ 10‬ســال تعییــن‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪21‬‬ ‫در ســال ‪ 1973‬حکومــت البانــی خــود را رســما بــه عنــوان اولیــن دولــت «ضــد‬ ‫خــدا» (ملحــد) در جهــان معرفــی کــرد‪ .‬بــا مــرگ انــور خوجــه در ســال ‪ 1984‬و روی‬ ‫کار امــدن جانشــین وی رامیــز علیــا فضــای ضــد دیــن در البانــی اهســته اهســته‬ ‫شــروع بــه تغییــر کــرد‪ .‬در دهــه ‪ 80‬مقامــات دولتــی بــا اکــراه شــروع بــه تصدیــق‬ ‫ایــن نکتــه کردنــد کــه مبــارزه علیــه دیــن بــر اســاس اســتدالل انــور خوجــه بــرای‬ ‫جامعــه موفقیــت امیــز و نتیجــه بخــش نبــوده و برعکــس در برخــی مــوارد‪ ،‬نتایــج‬ ‫عکــس داشــته و عامــل تفرقــه جامعــه شــده اســت‪ .‬در همیــن رابطــه یــک تحقیــق‬ ‫جامعــه شناســانه ایــن نکتــه را اشــکار کــرد کــه بیــش از ‪ 95‬درصــد از جوانــان‬ ‫کشــور همســر خــود را از میــان شــخصی از هــم دینــان خــود انتخــاب مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه ســابق بــر ایــن تــا پیــش از مبــارزات ضــد دینــی حکومت‪،‬‬ ‫ازدواج میــان مســلمانان و مســیحیان امــری کامــا عــادی بــود‪ .‬از ســوی دیگــر‪ ،‬در‬ ‫همیــن دهــه‪ ،‬دولتمــردان البانــی در قبــال انتقــادات جامعــه بیــن الملــل بیشــتر از‬ ‫خــود حساســیت نشــان مــی دادنــد‪ .‬در ایــن راســتا رامیــز علیــا بــه عنــوان اولیــن‬ ‫گام دیــدگاه نســبتا ازادنــه ای را نســبت بــه دیــن اعــام کــرد و در ان دیــن را‬ ‫بــه عنــوان یــک امــر خانوادگــی و شــخصی قابــل پذیــرش دانســت‪ .‬ســرانجام در‬ ‫دســامبر ‪ 1990‬بعــد از مــدت زمانــی حــدود ‪ 4‬دهــه ممنوعیــت هــای ســابق دینــی‬ ‫ملغــی شــد و گــروه هــای دینــی اجــازه یافتنــد مجــددا حیــات خــود را بــه شــکل‬ ‫اشــکار اغــاز کننــد‪.‬‬ ‫ستاره کوشا‬ ‫نظام اموزشی البانی‬ ‫جعفر محمدهاشم‬ ‫تحصیــل دوره ابتدایــی در البانــی از ســن ‪ 7‬ســالگی اغــاز می شــود‬ ‫و تــا ‪ 14‬ســالگی افــراد می بایســت دوره اولیــه ابتدایــی را ســپری‬ ‫نماینــد‪ ،‬در ایــن دوره دروس مربــوط بــه نوشــتار و خوانــدن‬ ‫و درســت شــنیدن‪ ،‬دفــاع شــخصی‪ ،‬نــگاه اجتماعــی خــوب و‬ ‫همینطــور مختصــری از ریاضیــات و علــوم امــوزش داده می شــود‪.‬‬ ‫ایــن دوره تحصیلــی اجبــاری اســت و بــه طــور کلــی هزینــه ان‬ ‫توســط دولــت تعییــن می شــود‪ ،‬در ایــن دوره افــراد می بایســت‬ ‫بتواننــد در امتحــان پایانــی نمــره خوبــی کســب نماینــد‪.‬‬ ‫از ســن ‪ 14‬ســالگی فرد دو مســیر پیش روی دارد‪ ،‬مســیر اول ورود‬ ‫بــه مقطــع دبیرســتان و یادگیــری ریاضیــات و زیســت و شــیمی‬ ‫و فیزیــک پیشــرفته بــوده و مســیر دوم ورود بــه مدرســه هــای‬ ‫فنــی و حرفــه ای اســت کــه بــه طــور کلــی بــا مهــارت امــوزی‬ ‫در رشــته هــای بــرق و کامپیوتــر دنبــال می شــود‪ .‬در ســن ‪14‬‬ ‫ســالگی بســیاری از افــراد مســیر اینــده خــود را روشــن می کننــد‪.‬‬ ‫تحصیــل در مقطــع دبیرســتان تــا ســن ‪ 18‬ســالگی ادامــه دارد و‬ ‫در نهایــت بــا یــک ازمــون کلــی بــه پایــان می رســد و افــراد‬ ‫مدرکــی معــادل دیپلــم دریافــت می کننــد‪ .‬ســپس نوبــت بــه یــک‬ ‫دوره بــه صــورت پیــش نیــاز اســت که حکــم پیــش دانشــگاهی را‬ ‫دارد و بــرای همــه رشــته هــای مهندســی لحــاظ می شــود‪ .‬بهترین‬ ‫زمــان بــرای تقویــت زبــان همیــن دوره پیــش نیــاز اســت‪.‬‬ ‫در طــول تحصیــل بــه طــور کلــی زمــان بــرای هــر روز بیــن ‪5‬‬ ‫الــی ‪ 6‬ســاعت اعــام شــده اســت کــه شــامل فضــای تفریحــی نیــز می شــود‪ .‬مــدارس‬ ‫در البانــی دارای ویــژه برنامــه هــای خوبــی هســتند و در مجمــوع می تــوان گفــت نظــام‬ ‫اموزشــی در ایــن کشــور مناســب اســت‪ .‬کســانی کــه بــه عنــوان یــک دانش امــوز خارجــی‬ ‫بــرای تحصیــل پیــش از دانشــگاه وارد البانــی می شــوند بهتــر اســت در ابتــدا دوره هــای‬ ‫فشــرده زبــان را بگذراننــد و در ایــن زمینــه بســیار مهــم اســت کــه بتواننــد خــود را بــاال‬ ‫بکشــند‪ .‬نظــام اموزشــی در البانــی بــه طــور کلــی بــر اســاس محتــوای کتــاب ارزیابــی‬ ‫می شــود و مشــخص اســت کــه ســرویس هــای پژوهشــی از بخــش هــای مهــم تحصیــل‬ ‫در ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫اموزش در مقطع کارشناسی‬ ‫تحصیــل لیســانس در البانــی ‪ 4‬ســال بــه طــور می انجامــد و بــه طــور کلــی نیــاز اســت‬ ‫در ابتــدا در یــک ازمــون ســاده داوطلــب شــرکت کنــد‪.‬‬ ‫در ابتــدا می تــوان بــه مــدت ســه مــاه در یــک دوره اموزشــی کــه توســط دانشــگاه بــه‬ ‫صــورت رایــگان در نظــر گرفتــه می شــود شــرکت کــرد‪ ،‬مشــخص اســت کــه بــه طــور‬ ‫کلــی اینــده شــغلی فــرد در همیــن مقطــع درســت زمانــی کــه وارد یــک رشــته خــاص‬ ‫می شــود صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫زبــان تدریــس بــرای ایــن مقطــع اغلــب البانیایــی بــوده و گاه ـا نیــز زبــان انگلیســی‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬در صورتــی کــه داوطلــب خارجــی یــا مهاجــر قصــد دارد بــه زبــان‬ ‫البانیایــی تحصیــل کنــد نیــاز بــه گذرانــدن دوره هــای زبــان مشــخصی دارد و اگــر زبــان‬ ‫انگلیســی را انتخــاب کــرده باشــد نیــاز بــه مــدرک ایلتــس بــا نمــره ‪ 5.5‬خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــرای ورود بــه مقطــع کارشناســی ارشــد نیــاز بــه معــدل مقطــع لیســانس اســت‪ .‬یــک‬ ‫موضــوع دیگــر ایــن اســت کــه دروس بــرای مقطــع لیســانس اغلــب بــه صــورت تئوری‬ ‫امــوزش داده می شــوند‬ ‫اموزش در مقطع کارشناسی ارشد‬ ‫بــرای تحصیــل در مقطــع فــوق لیســانس در البانــی‪ ،‬فراهــم کــردن رزومــه‬ ‫مناســب علمــی بســیار مهــم اســت‪ .‬داوطلــب می بایســت دو مقالــه معتبــر‬ ‫داشــته باشــد و ســعی کنــد در انتخــاب موضــوع پایــان نامــه خــود دقــت‬ ‫نمایــد‪ .‬در نظــر داشــته باشــید کــه فضــای پژوهشــی و عملــی در ایــن زمینــه‬ ‫دســته بنــدی هــای مشــخصی دارد‪.‬‬ ‫بــرای ارائــه مــدرک دوره کارشناســی در البانــی از فــرد یــک ازمــون اخــذ‬ ‫می شــود کــه پلــی بــرای ورود بــه مقطــع فــوق لیســانس اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪22‬‬ ‫تحصیل در رشته پزشکی‬ ‫بــرای تحصیــل پزشــکی در البانــی معمــوال دانشــگاه دولتــی بــرای تحصیــل‬ ‫بهتــر اســت‪ .‬چــه بــه لحــاظ هزینــه و چــه ســطح کیفــی علمــی‪ .‬بــرای ورود‬ ‫بــه ایــن رشــته نیــاز بــه شــرکت در یــک ازمــون اســت‪ .‬ایــن ازمــون شــامل‬ ‫دوره هــای زبــان مشــخصی اســت و همینطــور ســواالت زیــادی در خصــوص‬ ‫زیســت را در بــر می گیــرد‪ .‬ایــن ازمــون توســط همــه دانشــگاه های دولتــی‬ ‫برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫پــس از ورود بــه دانشــگاه‪ ،‬یــک دوره ‪ 5‬ســاله تحصیلــی پیــش روی فــرد‬ ‫خواهــد بــود کــه نســبت بــه ‪ 10‬تــرم تحصیلــی بــراورد می شــود‪ .‬واحدهــای‬ ‫ســال اول اغلــب تئــوری هســتند و از ســال دوم دوره هــای پیــش بالینــی اغاز‬ ‫می شــود‪ .‬از ســال ســوم واحدهــای ازمایشــگاهی نیــز اغــاز می شــود کــه‬ ‫بــه مــدت دو تــرم بــه طــول می انجامــد در نهایــت می بایســت در ابتــدای‬ ‫ســال پنجــم‪ ،‬داوطلــب وارد یکــی از مراکــز بهداشــت و درمــان و بیمارســتان‬ ‫در البانــی می شــود و یــک دوره عملــی ‪ 300‬ســاعته را می گذرانــد‪ .‬دانشــگاه‬ ‫تیرانــا یکــی از دانشــگاه هــای مناســب بــرای پذیــرش پزشــکی محســوب‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫تحصیل در رشته های غیر پزشکی‬ ‫ســازه هــای ســاختمانی و معمــاری بــه کار رفتــه در ان در کشــور البانــی بســیار‬ ‫دیدنــی و خــاص اســت‪ ،‬فضــای معمــاری ایــن کشــور در دنیــا شــهرت دارد و‬ ‫ترکیــب ســنتی و مدرنیتــه بخــش مهمــی از معمــاری کشــور البانــی محســوب‬ ‫می شــود؛ حقیقــت ایــن اســت کــه تحصیــل در رشــته معمــاری در کشــور البانــی‬ ‫روز بــه روز پیشــرفته تر می شــود و مشــخص اســت کــه فضــای تحصیــل در ایــن‬ ‫کشــور نیــز بــرای رشــته معمــاری بــه خوبــی فراهــم شــده اســت‪ .‬در ایــن کشــور‬ ‫مهندســی عمــران و شهرســازی نیــز رشــد خوبــی داشــته و بــه نتیجــه بــی نظیــری‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫کشــور البانــی یکــی از کشــورهای زیبــا و دیدنــی در دنیــا بــه شــمار مــی رود و‬ ‫فضــای گردشــگری بســیار پیشــرفت دارد؛ بنابرایــن صنعــت توریســم نیــز بخــش‬ ‫مهمــی از تحصیــل و درامدزایــی در کشــور البانــی محســوب می شــود‪ .‬افــرادی کــه‬ ‫مشــاوره حرفـه ای در زمینــه توریســم دارنــد می تواننــد در کشــور البانــی بــه رشــد‬ ‫خوبــی برســند‪.‬‬ ‫مشــخص اســت کــه بــه طــور کلــی ایــن کشــور در زمینــه ســینما هــم بــه نتیجــه‬ ‫خوبــی رســیده اســت و بازیگــری از شــغل هــای پــر درامــد در کشــور البانــی اســت‪.‬‬ ‫وضعیــت تحصیــل در کشــور البانــی بــرای رشــته هــای وابســته بــه هنــر از جملــه‬ ‫طراحــی لبــاس ‪ ،‬طراحــی بدلیجــات و ‪ ...‬در وضعیــت خوبــی دیــده می شــود‪.‬‬ ‫تحصیــل بــرای رشــته داروســازی در کشــور البانــی در صورتــی کــه فــرد بتوانــد‬ ‫بــه روز باشــد و در شناســایی داروهــای مختلفــی دقــت داشــته باشــد بــه نتیجــه‬ ‫خوبــی خواهــد رســید‪ .‬وضعیــت تحصیــل در ایــن کشــور در ســال هــای اخیــر‬ ‫تغییــرات زیــادی داشــته و رشــته هــای مدیریتــی در ایــن کشــور شــاخص هــای‬ ‫قابــل توجهــی دارنــد‪ .‬از دیگــر رشــته هــای خــوب در کشــور البانــی ای تــی و‬ ‫امنیــت اطالعــات اســت‪ .‬یکــی از جدیدتریــن رشــته هــای وارد شــده بــه تحصیــل‬ ‫در کشــور البانــی خلبانــی و هــوا و فضــا اســت‪ ،‬ایــن رشــته بــه طــور کلــی دارای‬ ‫شــرایط تحصیــل مربــوط بــه خــود بــوده و این طــور کــه ارزیابــی هــا نشــان‬ ‫می دهــد ظرفیــت اقایــان بــرای ایــن رشــته بیشــتر اســت‪.‬‬ ‫مدارس بومی و بین المللی در البانی‬ ‫مدرســه بین المللــی ‪ durres‬دراج یکــی از مــدارس مهــم در کشــور‬ ‫البانــی محســوب می شــود کــه بــرای دانش امــوزان بین المللــی اســت‪،‬‬ ‫ایــن مدرســه بــه طــور کلــی دارای جزئیــات تحصیلــی مشــخصی اســت و‬ ‫همینطــور فضــای خوبــی در زمینــه یادگیــری زبــان انگلیســی نیــز فراهــم‬ ‫ســاخته اســت‪ .‬ایــن مدرســه بــه طــور کلــی دارای شــرایط تحصیلــی‬ ‫خــوب بــرای افــرادی اســت کــه بــا هزینــه کــم قصــد تحصیــل در کشــور‬ ‫البانــی دارنــد‪ .‬ویــزای تحصیلــی کشــور البانــی بــا تحصیــل در یکــی از‬ ‫مــدارس بین المللــی ایــن کشــور نیــز صــادر می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪23‬‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫نظام حقوقی البانی‬ ‫نهادهای قانونی و اجرایی‬ ‫همانطــور کــه در مــورد ســاختار سیاســی البانــی پیشــتر ذکــر شــد‪ ،‬این کشــور‬ ‫یــک جمهــوری پارلمانــی اســت‪ .‬حاکمیــت در جمهــوری البانــی متعلــق بــه‬ ‫مــردم اســت‪ .‬قانــون اساســی بعنــوان عالــی تریــن قانــون ایــن ســرزمین بــه‬ ‫ماننــد بســیاری از کشــورهای دنیــا شــمرده مــی شــود و بــا رفرانــدوم مردمــی‬ ‫در تاریــخ ‪ 28‬نوامبــر ‪ 1998‬تصویــب شــد‪ .‬سیســتم دولــت مبتنــی بــر اصــول‬ ‫تفکیــک و چــک و تــوازن قــوای مقننــه ‪ ،‬اجرایــی و قضایــی اســت‪.‬‬ ‫پارلمــان (مجلــس) نماینــده قــوه مقننــه اســت و شــامل ‪ 140‬کرســی اســت‬ ‫کــه طبــق یــک سیســتم منطقـه ای متناســب تعییــن مــی شــود‪ .‬کلیــه اعضــای‬ ‫پارلمــان بــرای رای دادن بــه یــک دوره چهــار ســاله بــا رای مردمــی انتخاب می‬ ‫شــوند‪ .‬ســاختار داخلــی مجلــس متشــکل از رئیــس ‪ ،‬معاونــان ســخنگوی‪ ،‬دفتر‬ ‫مجلــس ‪ ،‬گــروه هــای پارلمانــی و کمیســیون هــای مجلــس اســت‪ .‬مجلــس بــا‬ ‫پیــش بینــی یــک چهــارم اعضــای خــود مــی توانــد کمیســیون های ویــژه و‬ ‫کمیســیون هــای تحقیقاتــی ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫قــوه مجریــه توســط رئیــس جمهــور بــه عنــوان رئیــس دولــت و نخســت‬ ‫وزیــر بــه عنــوان رئیــس شــورای وزیــران نمایندگــی مــی شــود‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور رئیــس دولــت و فرمانده ارشــد ارتــش اســت و بــا رای اکثریت‬ ‫ســه پنجــم تمــام اعضــای پارلمــان انتخــاب مــی شــود‪ .‬رئیــس جمهــور تــا‬ ‫دو دوره پنــج ســاله خدمــت مــی کنــد‪ .‬اگرچــه ایــن موضــع تــا حــد زیــادی‬ ‫تشــریفاتی اســت ‪ ،‬امــا قانــون اساســی بــه رئیــس جمهــور اختیــار مــی دهــد‬ ‫کــه برخــی از کارمنــدان دولــت را در شــعبه هــای اجرایــی و قضایــی منصــوب‬ ‫و برکنــار کنــد و احــکام صــادر کنــد‪.‬‬ ‫نخســت وزیــر توســط رئیــس جمهــور منصــوب مــی شــود و بــرای دوره چهــار‬ ‫ســاله در مجلــس تعییــن می شــود‪ .‬نخســت وزیــر بــه عنــوان رئیــس دولــت‬ ‫رئیــس شــورای وزیــران اســت کــه از نخســت وزیــر ‪ ،‬معــاون نخســت وزیــر‬ ‫و ‪ 18‬وزیــر تشــکیل شــده اســت‪ .‬اعضــای شــورای وزیــران توســط نخســت‬ ‫وزیــر معرفــی مــی شــوند و توســط رئیــس جمهــور تصویــب مــی شــود‪.‬‬ ‫شــورای وزیــران اقدامــات قانونــی الزم را بــرای اجــرای قانــون اساســی بــه‬ ‫مجلــس معرفــی مــی کنــد و تصمیمــات ‪ ،‬دســتورالعمل هــا ‪ ،‬اییــن نامــه هــا‬ ‫و دســتورالعمل هایــی را بــرای اجــرای اییــن نامــه مصــوب مجلــس صــادر‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫انواع قانونگذاری‬ ‫کلیــه اقدامــات قانونــی بایــد مطابــق قانــون اساســی باشــد‪ .‬معاهــدات و‬ ‫کنوانســیون هــای بیــن المللــی کــه توســط مجلــس تصویــب شــده اســت بــر‬ ‫قوانیــن و مقــررات داخلــی برتــری دارنــد و اولویــت دارنــد‪ .‬اعمــال حقوقــی بــا‬ ‫توجــه بــه نــوع عمــل توســط ســازمانهای مربوطــه بــه شــرح زیــر صــادر و‬ ‫تصویــب مــی شــود‪:‬‬ ‫قوانیــن توســط شــورای وزیــران پیشــنهاد مــی شــود ‪ ،‬توســط پارلمــان‬ ‫جمهــوری البانــی تصویــب مــی شــود و توســط رئیــس جمهــور اعــام‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫تصمیمات مجلس توسط اعضای مجلس صادر می شود؛‬ ‫احکام توسط رئیس جمهور صادر می شود؛‬ ‫اعمــال عــادی ‪ ،‬تصمیمــات ‪ ،‬دســتورالعمل هــا ‪ ،‬اییــن نامــه هــا و دســتورات‬ ‫توســط شــورای وزیــران صــادر مــی شــود‪.‬‬ ‫هــر قانونــی پــس از تصویــب مجلــس ‪ ،‬توســط رئیــس جمهــور منتشــر‬ ‫می شــود و ‪ 15‬روز پــس از انتشــار ان در روزنامــه رســمی قابــل اجــرا اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪24‬‬ ‫انتشارات رسمی قوانین حقوقی‬ ‫پیــش از ســال ‪ ، 1999‬روزنامــه رســمی (بــه نــام البــوم فلتــوره زیرتــاره بــه زبــان‬ ‫البانیایــی) در پارلمــان البانــی منتشــر مــی شــد‪ .‬قوانینــی کــه توســط پارلمــان‬ ‫صــادر شــده ‪ ،‬همــه در روزنامــه رســمی منتشــر شــده اســت ‪ ،‬امــا بــه ویــژه در طــی‬ ‫ســالهای ‪ ، 1997-1992‬بســیاری از اعمــال فرعــی کــه توســط شــورای وزیــران و‬ ‫وزارتخانه هــا یــا ســایر نهادهــای مرکــزی دولتــی صــادر شــده انــد‪ ،‬انتشــار نیافــت‪.‬‬ ‫مجلــس بــا هــدف رفــع ایــن مشــکل‪ ،‬قانونــی را تصویــب کــرد کــه طــی ان‬ ‫تحــت نظــارت وزارت دادگســتری یــک « مرکــز انتشــار رســمی» تاســیس شــد‪.‬‬ ‫طبــق قانــون‪ ،‬ایــن مرکــز موظــف اســت‪ :‬قوانیــن ‪ ،‬احــکام صــادره از جانــب رئیــس‬ ‫جمهــور‪ ،‬اقدامــات قانونــی شــورای وزیــران ‪ ،‬وزارتخانــه هــا ‪ ،‬ســایر نهادهــای‬ ‫مرکــزی‪ ،‬تصمیمــات دادگاه قانــون اساســی را منتشــر کنــد‪ .‬تصمیمــات مربــوط بــه‬ ‫عملکــرد قضایــی دیــوان عالــی کشــور و هرگونــه اقــدام دیگــری کــه توســط ســایر‬ ‫نهادهــای دولتــی صــادر مــی شــود و انتشــار ان الزامــی اســت‪ .‬ایــن مرکــز عــاوه بــر‬ ‫روزنامــه رســمی ‪ ،‬تالیفاتــی از قوانیــن را نیــز براســاس زمینــه هایــی بــا موضوعــات‬ ‫قانونــی ماننــد قانــون مدنــی ‪ ،‬قانــون اییــن دادرســی مدنــی ‪ ،‬قانــون مجــازات ‪ ،‬قانــون‬ ‫اییــن دادرســی کیفــری ‪ ،‬قانــون خانوادهمنتشــر مــی کنــد‪ .‬همــه انتشــارات فقــط بــه‬ ‫زبــان البانیایــی اســت‪ .‬در اوایــل ســال ‪ ، 2005‬مرکــز انتشــارات رســمی وب ســایتی راه‬ ‫انــدازی کــرد تــا اطالعــات بیشــتر در دســترس عمــوم مــردم باشــد‪.‬‬ ‫انتشارات حقوقی غیر رسمی و بانکهای اطالعاتی‬ ‫پــس از ســال ‪ ، 1991‬چندیــن شــرکت بــا هــدف انتشــار الکترونیکــی قانونگــذاری‬ ‫البانــی ایجــاد شــد‪ .‬محبــوب تریــن نســخه الکترونیکــی قانــون (بــه زبــان البانیایــی)‬ ‫برنامــه ‪ Programi i Juristit‬اســت کــه بــر روی ســی دی توزیــع مــی شــود و هــر‬ ‫ســه مــاه یکبــار بــه روز مــی شــود‪ .‬کتابخانــه پارلمــان همچنیــن نمایــه ای از قوانیــن‬ ‫را تولیــد و در اختیــار اعضــای پارلمــان قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1994‬نمایــه ای از قانونگــذاری البانیایــی ‪ ،‬بــه دو زبــان البانیایــی و‬ ‫انگلیســی ‪ ،‬کــه اجــرای ‪ ،‬اصالحــات ‪ ،‬منابــع و طبقــه بنــدی هــا را بــر اســاس حــوزه‬ ‫هــای موضوعــی نشــان مــی دهــد ‪ ،‬تاســیس شــد‪ .‬ایــن فهرســت بــه زبــان البانــی‬ ‫ســاالنه چندیــن بــار منتشــر مــی شــود و بــا کمــک چندیــن ســازمان اهــدا کننــده‬ ‫در البانــی بــه دادگاه هــا و اژانــس هــای دولتــی توزیــع مــی شــود‪ .‬نســخه انگلیســی‬ ‫ایــن فهرســت بصــورت اشــتراکی توســط تهیــه کننــده توزیــع مــی شــود‪.‬‬ ‫دادگاه قانون اساسی‬ ‫دادگاه قانــون اساســی یــک نهــاد مســتقل و جــدا از همــه شــاخه هــای دولــت‬ ‫اســت‪ .‬ایــن دادگاه از نــه عضــو تشــکیل شــده اســت کــه توســط رئیــس جمهــور‬ ‫بــا موافقــت پارلمــان منصــوب مــی شــوند‪ .‬انهــا بــه مــدت نــه ســال منصــوب‬ ‫شــده و حــق انتخــاب مجــدد ندارنــد‪.‬‬ ‫دادگاه قانــون اساســی قبــل از تصویــب قوانیــن ‪ ،‬ســازگاری موافقــت نامــه هــای‬ ‫بیــن المللــی بــا مفــاد قانــون اساســی را تفســیر مــی کنــد‪ .‬انطبــاق بــا قانــون‬ ‫اساســی را در اقدامــات قانونــی تصویــب شــده توســط دســتگاه هــای دولتــی‬ ‫محلــی ‪ ،‬منطقــه ای و مرکــزی تاییــد مــی کنــد و ادعــای شــهروندان راجــع بــه‬ ‫نقــض حقــوق شــهروندی را بررســی مــی کنــد‪.‬‬ ‫بازنگــری قضایــی توســط دادگاه قانــون اساســی مــی توانــد پــس از‬ ‫دادخواسـت های ارائــه شــده توســط رئیــس جمهــور‪ ،‬نخســت وزیــر ‪ ،‬یــک پنجــم‬ ‫از اعضــای پارلمــان ‪ ،‬رئیــس دادگاه عالــی ایالتــی و هــر دادگاه بــدوی درخواســت‬ ‫شــود‪ .‬تصمیمــات دادگاه نهایــی و الزم االجــرا اســت و تصمیمــات دادگاه‪ ،‬از جملــه‬ ‫نظــرات مخالــف‪ ،‬در خبرنــگار رســمی روزنامــه منتشــر مــی شــود‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫شقایق|‪25‬‬ ‫|رازشقایق|‬ ‫‪|48‬راز‬ ‫شماره‪41‬‬ ‫شماره‬ ‫سیستمقضایی‬ ‫سیســتم قضایــی فعلــی البانــی طــی ســه دهــه گذشــته تاســیس و تحــول‬ ‫یافتــه اســت‪ .‬در نوامبــر ‪ ، 1998‬از طریــق همــه پرســی مردمــی ‪ ،‬البانیایــی‬ ‫بــه قانــون اساســی جمهــوری البانــی رای داده و تصویــب کــرد‪ .‬از زمــان‬ ‫کمــک بــه ایجــاد چارچــوب ســاختاری و عملیاتــی فعلــی شــعبه قضایــی‬ ‫البانــی ‪ ،‬مجموعــه ای از قوانیــن و اعمــال قضایــی بــه تصویب رســیده اســت‪.‬‬ ‫سیســتم حقوقــی البانــی الگویــی از سیســتم حقوقــی فرانســه اســت‪ .‬قانــون‬ ‫اساســی باالتریــن اختیــار قانونــی را دارد و بــه دنبــال ان موافقــت نامــه‬ ‫هــای بیــن المللــی تصویــب شــده در مجلــس ‪ -‬کــه بــر قوانیــن داخلــی‬ ‫حاکــم اســت ‪ -‬و اعمــال قضایــی صــادر شــده توســط قــوه مجریــه الویــت‬ ‫اجرایــی دارنــد‪ .‬قــدرت قضایــی در البانــی از طریــق دادگاه هــای بــدوی ‪،‬‬ ‫دادگاه هــای تجدیــد نظــر و ســرانجام ‪ ،‬دیــوان عالــی کشــور ‪ ،‬کــه اختیــار‬ ‫نهایــی اســتیناف را دارد ‪ ،‬اعمــال مــی شــود‪.‬‬ ‫خلیل مدادی‬ ‫هنر موسیقی البانی‬ ‫موســیقی مردمــی البانــی از ایلیریــا و یونــان باســتان گســترش یافــت و تاثیراتــی از‬ ‫امپراتــوری روم ‪ ،‬بیزانــس و عثمانــی دارد‪ .‬در یافتــه هــای باســتان شناســی ماننــد‬ ‫ســاختمانهای تئاتــر و امفــی تئاترهــا ‪ ،‬در سراســر البانــی اثــار ایــن موســیقی‬ ‫مشــهود اســت‪ .‬بقایــای معابــد ‪ ،‬کتابخانــه هــا ‪ ،‬مجســمه هــا و نقاشــی هــای‬ ‫رقصنــدگان باســتان‪ ،‬خواننــده هــا و االت موســیقی در مناطقــی کشــف شــده اســت‬ ‫کــه از ایلریــان و یونانــی هــای باســتان در ان ســاکن بودنــد‪.‬‬ ‫اواز کلیســا در تمــام اوایــل قــرون وســطی در البانــی توســط گــروه هــای کــر یــا‬ ‫نوازنــدگان در مراکــز کلیســایی انجــام مــی شــد‪ .‬قــرون وســطی در البانــی شــامل‬ ‫موســیقی کــر و موســیقی ســنتی بــود‪ .‬جــان کوکــو زلیــس خواننــده ‪ ،‬اهنگســاز و‬ ‫نــواوران موســیقی بــا اصالــت البانیایــی ‪ ،‬یکــی از اولیــن موســیقی دانــان شــناخته‬ ‫شــده ایــن کشــور اســت کــه در قــرن قــرن چهــارده میــادی می زیســت‪.‬‬ ‫همانطــور کــه پیشــتر در بخــش فرهنگــی ذکــر شــد موســیقی عامیانــه البانــی دارای‬ ‫تاریــخ و پشــتوانه عمیقــی و کهنــی اســت کــه مــی تــوان انهــا را بــه ســه گروه شــمالی‪،‬‬ ‫جنوبــی و دیگــر مناطــق البانــی تقســیم کــرد‪ .‬ســبک شــمالی و جنوبــی در موســیقی‬ ‫بومــی ایــن کشــور دو ســبک مهــم بودنــد و متفــاوت از یکدیگــر اجــرا می شــد‪.‬‬ ‫موســیقی مردمــان شــمال البانــی بــه دلیــل تنــوع در شــعرهای حماســی و اواز شــناخته‬ ‫شــده انــد‪ .‬موســیقی شــمال تــک رنــگ اســت‪ .‬بســیاری از ایــن موضوعــات اشــعار‬ ‫ایــن موســیقی مربــوط بــه مبــارزات و تاریــخ مــردم البانــی داســتان های افتخــار امیــز‪، ،‬‬ ‫میهمــان نــوازی ‪ ،‬خیانــت و انتقــام اســت ‪ .‬از مهمتریــن موضعــات حماســی ایــن منطقــه‬ ‫می تــوان اشــاره بــه اســکندربیگ قهرمــان ملــی البانــی را نــام بــرد‪.‬‬ ‫ایــن ســنت هــا نوعــی از تاریــخ شــفاهی بــرای مــردم البانــی بــه شــمار می ایــد و‬ ‫همچنیــن قوانیــن و ارزشــهای اجتماعــی را حتــی در عصــر حاضــر حفــظ و یــاداوری‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫موســیقی البانیــای جنوبــی نــرم و مالیــم اســت و شــباهت هایــی بــا موســیقی یونانــی‬ ‫دارد‪ .‬ولــوره در جنــوب غربــی شــاید مرســوم تریــن اواز در ایــن منطقــه بــا چهــار‬ ‫قســمت مجــزا داشــته باشــد کــه بــا هــم ترکیــب شــده انــد تــا یــک ملــودی روح انگیــز‬ ‫پیچیــده و عاطفــی ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫در جنــوب عــاوه بــر نوعی موســیقی بــرای مراســم عــزا و سوگواری‪،‬موســیقی عاشــقانه‬ ‫نیــز وجــود دارد ‪ ،‬کــه در ان هنرمنــدان از ریتــم ازاد اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫نوازنــدگان در گروههایــی موســیقی با ســازهایی نظیــر از ویولــن ‪ ،‬کالرینــت و دف معموال‬ ‫بــه اجــرا مشــغول می شــوند‪ .‬الــی فــارا ‪ ،‬نوازنــده محبــوب مهاجــر اهــل کورچــه اســت ‪،‬‬ ‫امــا شــهر پرمــت مرکــز نــواوری موســیقی جنــوب اســت و هنرمندانــی چــون رمــزی لــا‬ ‫و لــور باریــو را از ان بــه موســیقی البانــی معرفــی شــده اند مــی کنــد‪.‬‬ ‫ضمــن اینکــه ســاکنان بومــی یونانــی در مناطــق جنوبــی ایــن کشــور ‪ ،‬موســیقی بســیار‬ ‫شــبیه موســیقی اپیــروس در یونــان دارنــد‪.‬‬ ‫ســاز بخشــی جدایــی ناپذیــر از موســیقی عامیانــه البانــی ‪ ،‬بــه ویــژه در شــمال اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســازها را مــی تــوان بــه رده هــای زهــی ‪ ،‬بــادی و کوبــه ای تقســیم کــرد‪ .‬انهــا‬ ‫از منطقــه ای بــه منطقــه دیگــر متفــاوت هســتند و اغلــب در سراســر کشــور اســتفاده‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫الهوتــا ‪ ،‬ســازی تــک رشــته ای اســت کــه معمــوال بــا ترانه هایــی بــا تاکیــد بــر وقایــع‬ ‫مهــم تاریخــی و میهنــی کــه ریشــه در شــعر حماســه البانــی دارد بــه کار مــی رود و‬ ‫نواختــه می شــود‪.‬‬ ‫ایــن ســاز عمدت ـاً در منطقــه کوهســتانی شــمالی کشــور گســترده اســت امــا در مرکــز‬ ‫کشــور نیــز قابــل یافــت اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســاز غالبــاً از یــک چــوب یــک تکــه ســاخته شــده اســت‪ .‬چوب هایــی نظیــر‬ ‫افــرا‪ ،‬صنوبــر و بلــوط ســاخته بــرای ســاخت الهوتــا بــه کار مــی رود‪.‬‬ ‫مــی شــود‪ .‬ســر الهوتــا بــا نمــادی از فرقــه هــای باســتانی ماننــد ســر بــرج عقــرب‬ ‫تزئیــن شــده اســت کــه نمــادی از کالهخــود اســکندربیگ اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪26‬‬ ‫بزرگان موسیقی البانی‬ ‫الی فارا‬ ‫الــی فــارا (زاده ‪ 21‬مــه ‪ )1967‬خواننــده محبــوب البانــی اهــل کورچــه اســت‪ .‬وی‬ ‫پیــش از ســال ‪ 1996‬افتخــار ایــن را داشــت کــه بــه عنــوان هنرمنــد شایســته‬ ‫البانــی از طــرف دولــت البانــی برگزیــده شــود و یکــی از خواننــدگان مشــهور و‬ ‫محبــوب البانــی لقــب گیــرد‪.‬‬ ‫او ابتــدا بــه عنــوان نوازنــده ترانــه هــای عامیانــه شــهری در زادگاهــش برجســته‬ ‫شــد‪ .‬در ســال ‪ 1988‬از وی دعــوت شــد تــا در جشــنواره ملــی فولکلــور در‬ ‫ژیروکاســتر حضــور پیــدا کنــد و ایــن اغــازی بــود بــر شــهرت ایــن خواننــده‬ ‫محبــوب‪.‬‬ ‫البانــی تــا قبــل از ســقوط کمونیســم هیــچ نــوع کمپانــی بــرای ضبــط و تولیــد‬ ‫موســیقی نداشــت و در اواخــر ســال ‪ 1993‬هنــوز تنهــا تعــداد محــدودی البــوم‬ ‫موســیقی بــه صــورت کاســت وجــود داشــت کــه یکــی از ایــن البوم هــا اثــار‬ ‫فــارا بــود‪.‬‬ ‫او بخــش زیــادی از دوره فعالیــت حرفـه ای خــود را در خــارج از کشــور زادگاهش‬ ‫گذرانــد امــا در کشــور مــادری اش بســیار محبــوب بــوده اســت‪ .‬وی در ســالهای‬ ‫اخیــر موســیقی بیشــتر بــه ســمت اجــرا و تولیــد موســیقی مــدرن رفتــه اســت ‪،‬‬ ‫اگرچــه هنــوز هــم ترانــه هــای محلــی از وی تــوان شــنید‪.‬‬ ‫تفتا تاشکو کوکو‬ ‫بی بی رکسا‬ ‫بلتــا «بــی بــی» رکســا متولــد ‪ ۳۰‬اوت‪ ۱۹۸۹‬خواننــده و ترانــه ســرا البانیایــی‬ ‫تبــار امریکایــی اســت‪.‬‬ ‫رکســا پــس از امضــای قــرارداد بــا بــرادران وارنــر رکــوردز در ســال ‪ ۲۰۱۳‬بــه‬ ‫عنــوان ترانــه نویــس بــرای اهنــگ (هیــوال) از امینــم و ریانــا (کــه بعــدا ً جایــزه‬ ‫گرمــی را بــرای بهتریــن عملکــرد رپ‪/‬ســونگ دریافــت کــرد) اعتبــار کســب کرد‪.‬‬ ‫او همچنیــن در ســرودن ترانــه بــا نیــک جونــاس و ســلنا گومــز و شــاینهمکاری‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــی بــی رکســا اولیــن البــوم خــود را بــه نــام (مــن نمی خواهــم بــزرگ شــوم)‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۵‬منتشــر کــرد کــه تــک اهنــگ ان(مــن تــو را دیوانــه خواهــم‬ ‫کــرد) بــه موفقیــت تجــاری دســت پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫اولیــن تجربــه ی البــوم اســتودیویی رکســا(‪ )۲۰۱۸‬جایــگاه ‪ ۱۳‬بیلبــورد‬ ‫‪۲۰۰‬ایــاالت متحــده امریــکا را بــه دســت اورد‪ .‬اهنــگ اصلــی ایــن البــوم بــه نام‬ ‫«‪ »I am a Mess‬بــرای رکســا نامــزدی بهتریــن عملکــرد دو نفــره یــا گروهــی در‬ ‫شــصت و یکمیــن مراســم جوایــز گرمــی بــه ارمغــان اورد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪27‬‬ ‫تفتــا تاشــکو کوکــو (‪ 2‬نوامبــر ‪ 22 - 1910‬دســامبر ‪ )1947‬خواننــده و ســوپرانو‬ ‫البانــی بــود‪ .‬او از چهــره هــای پیشــرو در صنعــت موســیقی البانــی و یکــی از‬ ‫شــخصیت هــای تاثیرگــذار قــرن بیســتم در هنــر ایــن کشــور بــه شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫وی پس از مرگ ‪ ،‬عنوان معتبر هنرمند مردمی البانی را دریافت کرد‪.‬‬ ‫تفتاتاشــکوکوکو در ‪ 2‬نوامبــر ‪ 1910‬در خانــواده ای البانیایــی در فیــوم مصــر بــه‬ ‫دنیــا امــد ‪ ،‬جایــی کــه پــدر و مــادرش قبـ ً‬ ‫ا در اواخــر قــرن ‪ 19‬مهاجــرت کــرده‬ ‫بودنــد‪ .‬در ســال ‪ ، 1921‬ایــن خانــواده بــه کورچــه البانــی نقــل مــکان کردنــد و‬ ‫در ســال ‪ ، 1927‬تفتــا بــرای تحصیــل اواز خوانــدن در کنســرواتوار د مونپلیــه ‪،‬‬ ‫راهــی فرانســه شــد‪ .‬از ســال ‪ 1932‬تــا ‪ ، 1936‬او اواز خوانــدن را در کنســرواتوار‬ ‫د پاریــس تحــت انــدره گــرس و تحصیــل کــرد‪ .‬در ســال ‪ 1936‬او بــه البانــی‬ ‫بازگشــت ‪ ،‬جایــی کــه موســیقی اپــرای و همچنیــن ترانه هــای بومــی البانــی‬ ‫اجــرا کــرد‪ .‬از وی خواســته شــد کــه هنــگام اجــرای برنامــه در البانــی چندیــن‬ ‫بــار از وی درخواســت شــد کنســرت اجــرا کنــد‪.‬‬ ‫او اهنــگ هــای متــن ترانــه البانیایــی را در ایتالیــا در ســال هــای ‪ 1937‬و ‪1942‬‬ ‫ضبــط کــرد و در ســال ‪ 1938‬در رادیــو تیرانــا چندیــن برنامــه اجــرا کــرد‪.‬‬ ‫تفتــا تاشــکو بــا لــوال ژوکا نیــز همراهــی کــرد و ترانــه هایــی را کــه بــه طــور‬ ‫خــاص توســط کریســتو کونــو اهنگســاز البانیایــی نوشــته شــده بــود ‪ ،‬خوانــد‪.‬‬ ‫تفتــا تاشــکو در ســال ‪ 1947‬در ســن ‪ 37‬ســالگی بــه طــور غیــر منتظــره ای‬ ‫درگذشــت‪.‬‬ ‫معرفی شهر تیرانا‪ ،‬پایتخت البانی‬ ‫میالد محمد هاشم‬ ‫تیرانــا شــناخته شــده تریــن شــهر البانــی و پایتخــت ایــن کشــور اســت‪ .‬بــه ایــن‬ ‫شــهر‪ ،‬عنــوان پایتخــت جوانــان اروپــا در ســال ‪ 2022‬اعطــا شــد‪.‬‬ ‫تیرانــا در مرکــز البانــی واقــع شــده اســت و بــا کوههــا و تپــه هایــی در اطــراف احاطــه‬ ‫شــده اســت و در نزدیکــی شــمال غربــی خــود بــه دریــای مدیترانــه مشــرف اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر بــه دلیــل قــرار گرفتــن در محــدوده دشــت تیرانــا و نزدیکــی بــه دریــای‬ ‫مدیترانــه ‪ ،‬تحــت تاثیــر اب و هــوای فصلــی مدیترانــه قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫تیرانــا در بیــن مرطــوب تریــن و در عیــن حــال افتابــی تریــن شــهرهای اروپــا قــرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫تیرانــا اولیــن بــار در ســال ‪ 1614‬بــه عنــوان یــک شــهر شــکوفا شــد امــا منطقــه ای‬ ‫کــه امــروز مربــوط بــه قلمــرو ایــن شــهر اســت از زمــان عصــر اهــن بــه طــور مــداوم‬ ‫مــردم محلــی ســکونت داشــته انــد‪.‬‬ ‫چندیــن قبیلــه ایلــری در قلمــرو ایــن شــهر ســاکن بودنــد‪ .‬ایــن شــهر مــورد هجــوم‬ ‫امپراتــوری روم واقــع شــد و بــه ایــن امپراتــوری الحــاق شــد کــه میــراث ان بعــد از‬ ‫قرن هــا در برخــی از اثــار ایــن شــهر از جملــه هنــر موزاییــک در برخــی بناهــا مشــهور‬ ‫اســت‪ .‬پــس از تقســیم امپراتــوری روم در قــرن چهــارم بــه شــرق و غــرب ‪ ،‬امپراتــوری‬ ‫بیزانــس‪ ،‬بیــش از همــه البانــی را بــه دســت گرفــت و قلعــه پتلــه را در زمــان ســلطنت‬ ‫جوســتینین اول بنــا کــرد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر پــس از اعالمیــه اســتقالل البانــی در ســال ‪ 1912‬بــه عنــوان پایتخــت‬ ‫البانــی اعــام شــد‪ .‬تیرانــا بــه دلیــل قــرار گرفتــن در مرکــز کشــور و حمــل و نقــل‬ ‫هوایــی ‪ ،‬دریایــی ‪ ،‬ریلــی و جــاده ای مــدرن ‪ ،‬مهمتریــن مرکــز اقتصــادی ‪ ،‬مالــی ‪،‬‬ ‫سیاســی و تجــاری در البانــی اســت‪ .‬تیرانــا همچنیــن بــه عنــوان جایــگاه قــدرت‬ ‫سیاســی دولــت البانــی اســت و دارای اقامتــگاه رســمی رئیــس جمهــور و نخســت وزیــر‬ ‫البانــی و پارلمــان البانــی اســت‪.‬‬ ‫در ‪ 28‬نوامبــر ‪ ، 1912‬پرچــم ملــی بــا توافــق بــا رئیــس جمهــور اســماعیل کمالــی برافراشــته شــد‪ .‬در‬ ‫طــول جنگهــای بالــکان ‪ ،‬ایــن شــهر بــه طــور موقــت توســط ارتــش صربســتان اشــغال شــد و در قیــام‬ ‫روســتاهایی بــه رهبــری هاجــی کمالــی شــرکت کــرد‪ .‬در اگوســت ســال ‪ ، 1916‬اولیــن نقشــه مــدرن‬ ‫شــهر توســط متخصصــان امپراتــوری اتریش‪-‬مجارســتان تهیــه شــد‪.‬‬ ‫پــس از تصــرف شــهر دبــار (در جنــوب غربــی مقدونیــه امــروزی) توســط صربســتان‪ ،‬بســیاری از ســاکنان‬ ‫ان بــه ترکیــه گریختنــد امــا برخــی نیــز بــه تیرانــا رفتنــد‪.‬‬ ‫از میــان کســانی کــه در اســتانبول ســکنی گزیدنــد مدتــی بعــد تعــدادی از انهــا بــه البانــی مهاجــرت‬ ‫کردنــد و عمدتــا بــه تیرانــا رفتــه و ازدهــه ‪ 20‬میــادی بــه بعــد و بــرای ســالهای بعــد بخــش مهمــی از‬ ‫جمعیــت ایــن شــهر را تشــکیل دادنــد‪.‬‬ ‫در ‪ 8‬فوریــه ‪ ، 1920‬کنگــره لوشــنیا تیرانــا را بــه عنــوان پایتخــت موقــت البانــی ‪ ،‬کــه در ســال ‪ 1912‬بــه‬ ‫اســتقالل رســیده بــود ‪ ،‬اعــام کــرد‪.‬‬ ‫این شهر این وضعیت را به طور رسمی و دائم در ‪ 31‬دسامبر ‪ 1925‬به دست اورد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1923‬اولیــن برنامــه نظارتــی شــهر توســط معمــاران اتریشــی تدویــن شــد‪ .‬مرکــز تیرانــا پروژه‬ ‫فلورســتانو دی فاســتو و ارمانــدو براســینی‪ ،‬معمــاران مشــهور دوره موســولینی در ایتالیــا بــود‪ .‬براســینی‬ ‫مبنــای ترتیــب مــدرن ســاختمانهای وزرا در مرکــز شــهر را فراهــم کــرد‪ .‬ایــن طــرح توســط معمــار البانــی‪،‬‬ ‫اشــرف فراشــیری‪ ،‬معمــار ایتالیایــی کاســتالنی و معمــاران اتریشــی ویــس و کوهلــر اصــاح شــد‪.‬‬ ‫ســاختمان پارلمــان مــدرن البانــی کــه در گذشــته بــه عنــوان یــک باشــگاه افســران کاربــرد داشــته‬ ‫مکانــی بــود کــه در ســپتامبر ســال ‪ ، 1928‬زوگ اول ‪ ،‬پادشــاه البانــی تاجگــذاری کــرد‪ .‬تیرانــا محــل‬ ‫امضــای پیمــان تیرانــا بیــن ایتالیــا فاشیســت و البانــی نیــز بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪28‬‬ ‫از نظــر سیاســی ‪ ،‬ایــن شــهر شــاهد وقایــع زیــادی بــود و شــخصیت هــای زیــادی از‬ ‫پایتخــت بازدیــد کردنــد‪ .‬پــاپ جــان پائــول دوم اولیــن رهبــر بــزرگ مذهبــی بــود کــه‬ ‫بــه تیرانــا ســفر کــرد ‪ ،‬اگرچــه مــادر تــرزا چنــد ســال قبــل از ان بازدیــد کــرده بــود و‬ ‫ایــن دیــدار در میــان شــرایط تاریخــی پــس از ســقوط کمونیســم صــورت گرفــت ‪ ،‬زیرا‬ ‫صدهــا هــزار نفــر در میــدان معــروف اســکندر بیــگ فریــاد ازادی ســر دادنــد‪.‬‬ ‫در جریــان اغتشاشــات بالــکان در اواســط دهــه ‪ ، 1990‬ایــن شــهر رویدادهــای‬ ‫چشــمگیر ماننــد وقــوع ناارامــی هــای ســال ‪ 1997‬در البانــی و کودتــای نافرجــام را در‬ ‫‪ 14‬ســپتامبر ‪ 1998‬تجربــه کــرد‪ .‬در ســال ‪ ، 1999‬پــس از جنــگ کــوزوو ‪ ،‬فــرودگاه‬ ‫تیرانــا تبدیــل بــه پایــگاه ناتــو بــرای حمــات نظامــی بــه یوگســاوی ســابق شــد‪.‬‬ ‫بــا شــروع ســال ‪ ، 2000‬شــهردار ســابق تیرانــا ‪ ،‬ادی رامــا (شــهردار ‪ 2000‬تــا ‪)2011‬‬ ‫تحــت نظــر دولــت ‪ ،‬اقــدام بــه تخریــب ســاختمان هــای غیرقانونــی در اطــراف مرکــز‬ ‫شــهر و در امتــداد ســواحل رودخانــه النــا کــرد تــا ایــن منطقــه را بــه حالــت قبــل از‬ ‫ســال ‪ 1990‬برســاند‪ .‬در تــاش بــرای گســترده تــر کــردن جــاده هــا ‪،‬مجــوز تخریــب‬ ‫برخــی امــاک خصوصــی را صــادر کــرد و بــه ایــن ترتیــب خیابــان هــا را گســترده تــر‬ ‫کــرد‪ .‬بیشــتر جــاده هــای اصلــی تحــت بازســازی قــرار گرفتنــد‪ ،‬ماننــد جــاده رینــگ‬ ‫(اونــازا) ‪ ،‬خیابــان کاوجــا و بلــوار اصلــی‪ .‬رامــا نقاشــی نمــای ســاختمانهای تیرانــا را بــه‬ ‫رنگهــای روشــن (معــروف بــه رنگهــای ادی رامــا ‪ -‬صورتــی بســیار روشــن ‪ ،‬زرد ‪ ،‬ســبز‪،‬‬ ‫بنفــش) تغییــر داد‪.‬‬ ‫منتقــدان رامــا ادعــا کردنــد کــه وی بــدون رفــع هرگونــه مشــکل اساســی از قبیــل‬ ‫کمبــود اب اشــامیدنی و بــرق ‪ ،‬بیــش از حــد بــه تغییــرات ظاهــری و نمایشــی توجــه‬ ‫کــرده اســت‪ .‬امــا بــدون شــک ایــن شــهردار‪ ،‬نقــش بســیار مهمــی در تغییــرات شــهر‬ ‫ایفــا کــرد‪.‬‬ ‫یــک تقویــم مهــم و بــا ارزش در دوره وی از وقایــع مهــم شــهر تهیــه شــد و نیــروی‬ ‫پلیــس شــهرداری تاســیس شــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ، 2005‬منطقــه جنــوب شــرقی تیرانــا‪ ،‬بــا ســاخت و ایجــاد تعــدای مجتمــع‬ ‫اقامتــی تجــاری مــدرن و نیــز ســاخت بزرگتریــن مرکــز خریــد فعلــی در البانــی ‪Tirana‬‬ ‫‪ East Gate‬یــا ‪ ،TEG‬بــه مقصــد بســیاری از گردشــگران در بالــکان تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2007‬رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده‪ ،‬جــورج دبلیــو بــوش بــه عنــوان‬ ‫بلندپایــه تریــن مقــام امریکایــی بــرای اولیــن بــار از تیرانــا بازدیــد کــرد و بــه احتــرام‬ ‫وی یــک خیابــان مرکــزی تیرانــا نامگــذاری شــد‪.‬‬ ‫پــس از انتخابــات شــهرداری ســال ‪ ، 2015‬قــدرت از نماینــده حــزب دموکــرات‪،‬‬ ‫لولزیــم باشــا ‪ ،‬بــه نامــزد حــزب سوسیالیســت اریــون ولیــاج منتقــل شــد‪ .‬ایــن‬ ‫کشــور دســتخوش اصالحــات ارضــی شــد ‪ ،‬کــه در ان بخش هــای شــهری بــا‬ ‫شــهرداری هــا ادغــام شــدند و در کل فقــط ‪ 61‬مــورد از انهــا باقــی مانــد‪ .‬ســیزده‬ ‫مــورد از ایــن بخش هــای پیشــین بــه عنــوان واحدهــای اداری بــا شــهرداری ها‬ ‫ادغــام شــدند‪.‬‬ ‫از ان زمــان ‪ ،‬تیرانــا دچــار تغییــرات اساســی در اجــرای قانــون و پــروژه هــای‬ ‫جدیــد و همچنیــن ادامــه کارهایــی شــد کــه در چنــد ســال گذشــته اغاز شــده بود‪.‬‬ ‫در اولیــن جلســات شــورا ‪ 242 ،‬خانــه بــه اصطــاح اجتماعــی بــه خانواده هــای‬ ‫نیازمنــد اختصــاص یافــت‪ .‬مجوزهــای ســاخت و ســاز متوقــف شــد تــا برنامــه‬ ‫توســعه پایتخــت تجدیــد نظــر و تلفیــق شــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬شــهرداری تمــام‬ ‫مجوزهــای اعطــا شــده در ســالهای گذشــته را مــورد بررســی دوبــاره قــرار داد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2016‬طبــق برنامــه قبلــی کــه در ســال ‪ 2010‬پیــش بینــی شــده بــود‪،‬‬ ‫میــدان اســکندر بیــک طراحــی مجــدد شــد‪ .‬ایــن شــامل مناطــق بیشــتر فضــای‬ ‫ســبز در اطــراف ایــن میــدان ‪ ،‬پارکینــگ زیرزمینــی بــود‪.‬‬ ‫گیاهــان و گل هــای غنــی و اصیــل البانــی در باغهــای اطــراف میــدان کاشــته‬ ‫شــد زیبایــی خاصــی بــه ان دادنــد‪ ،‬در حالــی کــه بــاغ قبلــی در پشــت بنــای‬ ‫اســکندر بــه حالــت قبــل از ســال ‪ 2010‬بازســازی شــد و بــه عنــوان پــارک اروپــا‬ ‫نامگــذاری شــد‪ .‬پــس از اتمــام پــروژه ‪ ،‬ایــن میــدان بــه عنــوان محلــی بــرای‬ ‫جشــن ســاالنه کریســمس و دیگــر جشــن هــا و کنســرت های موســیقی مــورد‬ ‫اســتفاده بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــا معمــار اســتفانو بوئــری توافــق شــد کــه در برنامــه کلــی شــهری تیرانــا‬ ‫(‪ )TR030‬کار کنــد‪ ،‬کــه یــک ســری ازتغییــرات و اصالحــات را در زیرســاخت هــای‬ ‫شــهر انجــام دهــد‪ .‬ایــن طــرح در مــاه نوامبــر ســال ‪ 2016‬بــرای تصویــب بــه‬ ‫شــورای شــهرداری ارســال شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪29‬‬ ‫مناطق دیدنی تیرانا‬ ‫میدان اسکندربیگ‬ ‫اســکندر بیک؛ نــام قهرمــان ملــی البانــی اســت‪ ،‬البانیایــی کــه در کودکــی اســام‬ ‫اورد و در دربــار ســلطان مــراد دوم عثمانــی تربیــت شــد‪ .‬ســلطان بعدهــا او را بــه‬ ‫دلیــل شــجاعت و شایســتگی‏ های نظامــی‪ ،‬بــه مقــام بیــک رســانید و فرماندهــی‬ ‫قشــون نظامــی را بــه او ســپرد ولــی اســکندربیک بــه البانــی بازگشــت و دوبــاره بــه‬ ‫مســیحیت گرویــد و نــام جرجــی کاســتریوتی را برگزیــد‪.‬‬ ‫اســکند ربیک بــه مــدت ‪ ۲۵‬ســال علیــ ‏ه عثمانــی جنگیــد‪ .‬هــدف او ازاد ســازی‬ ‫البانــی بــود‪ .‬پرچــم وی بــه رنــگ ســرخ بــا دو عقــاب ســیاه رنــگ‪ ،‬از قدیمی‏ تریــن‬ ‫ت کــه خطــاب بــه مــردم گفــت‪:‬‬ ‫نشــان‏ های ایلیــری اســت‪ .‬جملــه او معــروف اســ ‏‬ ‫«مــن بــرای شــما ازادی نیــاوردم‪ ،‬مــن ان را اینجــا در میــان شــما یافتــم‪ ».‬او از‬ ‫حمایــت دولت‏ هــای مســیحی ونیــز‪ ،‬ناپــل‪ ،‬مجــار و پــاپ برخــوردار بــود و جــزو‬ ‫نیروهــای صلیبــی مــورد حمایــت پــاپ در بالــکان شــمرده‏ می شــد‪.‬‬ ‫تنهــا بعــد از مــرگ وی بــود کــه راه بــرای عثمانــی‏هــا بــاز شــد و انهــا توانســتند‬ ‫منطقــه را بــه تصــرف کامــل خــود دراورنــد‪ .‬دولــت البانــی در ســال ‪ ،۱۹۶۸‬اســکندر‬ ‫بیــک را قهرمــان ملــی اعــام‏ کــرد و میــدان اســکندر بــه پاسداشــت او ســاخته شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن میــدان زیبــا و تاریخــی کــه در شــهر تیرانــا یعنــی در پایتخــت کشــور‬ ‫البانــی قــرار دارد یکــی از جاذبــه هــای گردشــگری مهــم ایــن کشــور بــه شــمار‬ ‫می ایــد ‪.‬‬ ‫ایــن میــدان کــه بــه طــور دقیــق در مرکــز شــهر تیرانــا واقــع شــده اســت یکــی از‬ ‫زیبــا تریــن جاذبــه هــای شــهری بــه شــمار مــی ایــد ‪ .‬در میانــه میــدان ‪ ،‬مجســمه‬ ‫مربــوط بــه اســکندر بیــک قــرار داده شــده اســت ‪ .‬ایــن مجســمه در بیــن مــردم از‬ ‫چنــان اهمیتــی بــر خــودار اســت کــه از ان بــا عنــوان نمــاد تیرانــا یــا کشــور البانــی‬ ‫یــاد مــی شــود ‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن میــدان در نزدیکــی هــای ان دیدنــی هــای دیگــری نیــز قــرار دارد که‬ ‫شــما درصــورت تمایــل مــی توانیــد بــه مشــاهده ان هــا نیــز بــه راحتــی بپردازیــد‪.‬‬ ‫از جملــه ایــن دیدنــی هــای زیبــا مــی تــوان بــه خانــه اپــرا ‪ ،‬مــوزه تاریــخ ملــی‬ ‫‪،‬کلیســای ارتدوکــس هــا و ‪ ..‬اشــاره کــرد ‪.‬‬ ‫موزه تاریخ ملی‬ ‫ایــن مــوزه زیبــا و دیدنــی یکــی دیگــر از جاذبــه هــای گردشــگری‬ ‫کشــور البانــی بــه شــمار مــی ایــد ‪.‬‬ ‫شــما در هنــگام ســفر بــه ایــن کشــور مــی توانیــد بــه ایــن مــکان‬ ‫دیدنــی نیــز ســری بزنیــد ‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه بــزرگ تریــن مــوزه ملــی ایــن کشــور اســت و دارای تقریبــا‬ ‫چهــار هــزار و هفــت صــد و پنجــاه اثــر زیبــا و دیدنــی مــی باشــد کــه‬ ‫چشــم هــر بیننــده ای را در هنــگام بــاز دیــد بــه خــود جــذب مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه عــاوه بــر اهمیــت تاریخــی باالیــی کــه دارا مــی باشــد از‬ ‫اهمیــت معمــاری نیــز بــر خــوردار اســت ‪.‬‬ ‫معمــاری بنــا بــه ایــن صــورت مــی باشــد کــه در ابتــدای ورودی ان ‪،‬‬ ‫اجــر کاری هــای بســیار زیبایــی قــرار داده شــده اســت کــه بــر روی‬ ‫ایــن اجــر کاری هــا شــما شــاهد ســیر تحــول تاریخــی ایــن کشــور بــه‬ ‫طــور خالصــه خواهیــد بــود ‪.‬‬ ‫بــر روی ایــن اجــر کاری هــا طــرح هــا و نقاشــی هایــی قــرار داده‬ ‫شــده اســت کــه بــه طــور خالصــه بــه معرفــی تاریخــی ایــن کشــور‬ ‫مــی پــردازد ‪ .‬ایــن مــکان تاریخــی بــرای افــرادی کــه تمایــل دارنــد‬ ‫تــا از تاریــخ و فرهنــگ ایــن کشــور اگاهــی بیشــتری داشــته باشــند از‬ ‫اهمیــت باالیــی بــر خــوردار اســت ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪30‬‬ ‫مسجد ادهم بی‬ ‫ادهم بــی نــام یکــی شــاخص تریــن بناهــای مذهبــی موجــود در‬ ‫کشــور البانــی اســت کــه مــی تــوان در صــورت عــدم اجتمــاع‬ ‫مــردم جهــت اقامــه نمــاز در ایــن مســجد‪ ،‬از بخــش هــای مختلف‬ ‫ان بازدیــد بــه عمــل اورد‪ .‬مســجد ادهــم بــی در دوران ســلطنت‬ ‫خانــدان اوتومــان ســاخته شــده اســت و از دیربــاز تــا کنــون نیــز‬ ‫بــه عنــوان یکــی از اصلــی تریــن نمادهــای شــهر هــزار فرقــه ای‬ ‫تیرانــا تلقــی مــی شــده اســت‪ .‬بــد نیســت بدانیــد درهــای ایــن‬ ‫مســجد در برهــه ای از تــارخ کامــا بســته شــد و ســپس مجــددا‬ ‫درهــای ان جهــت بازدیــد همــگان در ســال ‪ 1991‬میــادی بــاز‬ ‫شــد‪ .‬گردشــگران و مســافران شــهر تیرانــا بایــد توجــه داشــته‬ ‫باشــند کــه در ایــن نقطــه از کشــور البانــی مــی تواننــد بــا ســایر‬ ‫اماکــن مذهبــی و مقــدس نیــز بــا توجــه بــه وجــود مذهــب هــای‬ ‫گوناگــون در تیرانــا‪ ،‬مواجــه شــوند‪.‬‬ ‫خیابانمرادتوپتانی‬ ‫مــراد توپتانــی نــام اخریــن نقطــه مهــم و برجســته در شــهر کوچــک ولــی‬ ‫مشــهور تیرانــا از کشــور البانــی اســت کــه بــه جهــت بزرگداشــت و پاســداری‬ ‫از شــاعر مشــهور ســرزمین البــان هــا بــه ایــن اســم‪ ،‬نامگــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫در خیابــان مــراد توپتانــی بــر خــاف ســایر خیابــان هــای شــهر تیرانــا‪ ،‬عبــور‬ ‫و مــرور وســایل نقلیــه کامــا ممنــوع شــده و بــه همیــن خاطــر مــی تــوان بــا‬ ‫خیالــی راحــت در ان بــه گشــت و گــذار و پیــاده روی پرداخــت و از تماشــای‬ ‫مراکــز و فروشــگاه هــای خریــد و همچنیــن کافــه رســتوران هایــی کــه در هــر‬ ‫دو ســمت خیابــان واقــع شــده انــد؛ حســابی لــذت بــرد‪ .‬همچنیــن ناگفتــه نمانــد‬ ‫کــه گردشــگران می تواننــد در خیابــان مــراد توپتانــی بــا اشــیائ و کاالهــای‬ ‫مختلفــی نیــز مواجــه شــوند و ســوغاتی هــای مــد نظرشــان را نیــز از همیــن‬ ‫خیابــان تهیــه و خریــداری نماییــد‪.‬‬ ‫هرم انور‬ ‫هــرم انــور یــا همــان هــرم تیرانــا در حقیقــت یــک جاذبــه کامــا متفــاوت بــا‬ ‫ســبک و ســیاقی بســیار چشــم نــواز در خــود مــی باشــد‪ .‬انطــور کــه مشــخص‬ ‫اســت ایــن هــرم در ســال ‪ 1988‬توســط دختــر یکــی از رهبــران البانــی ســاخته‬ ‫شــده اســت و تــا بــه امــروز نیــز بارهــا و بارهــا در زمینــه هــای مختلــف کاربردی‬ ‫مــورد اســتفاده و بهــره وری قــرار گرفتــه اســت‪ .‬هــرم انــور خوجــه کــه در ابتــدا‬ ‫جهــت یادبــود انــور خوجــه بــه ایــن نــام معــروف شــده اســت‪ ،‬امــروزه تبدیــل‬ ‫بــه یــک مــوزه فــوق العــاده دیدنــی و جــذاب در قلــب ســرزمین البانیایــی هــا؛‬ ‫یعنــی تیرانــا کــه مــی تــوان بــا تماشــای ان بــه حــال و هــوای مشــابهی از‬ ‫تماشــای هــرم هــای مصریــان باســتان دســت پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪31‬‬ ‫شکرا‪ ...‬ابراهیمی‬ ‫دراج شهر کهن البانی‬ ‫دراج دومیــن شــهر پرجمعیــت جمهــوری البانــی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫شــهر مرکــز ایالــت اطــراف دراج ‪ ،‬یکــی از ‪ 12‬ایالــت تشــکیل‬ ‫دهنــده کشــور اســت‪ .‬دراج در ‪ 165‬کیلومتــری (‪ 103‬مایــل) شــمال‬ ‫غربــی ســرانده ‪ 31 ،‬کیلومتــری (‪ 19‬مایــل) غــرب از تیرانــا ‪83 ،‬‬ ‫کیلومتــری (‪ 52‬مایــل) جنــوب از اشــکودر و ‪ 579‬کیلومتــری (‪360‬‬ ‫مایــل) در شــرق رم قــرار دارد‪ .‬دراج باســتانی ترین و نیــز یکــی‬ ‫از اقتصادســازترین شــهرهای البانــی نیــز هســت‪ .‬نــام باســتانی ان‬ ‫ا ِپیدامنــوس بوده اســت‪.‬‬ ‫در زبــان البانیایــی ایــن شــهر دو ِرس خوانــده می شــود و تلفــظ‬ ‫ایتالیایــی ان دوراتــزو اســت کــه در در جهــان نیــز رواج دارد‪ .‬دراج‬ ‫در تاریــخ و زبان هــای گوناگــون بــه نام هــای دیگــری هــم شــناخته‬ ‫می شــود‪ .‬در زبــان یونانــی ایــن شــهر را اپیدامنــوس و دوراخیــون‬ ‫می خوانده انــد‪ .‬رومیــان ان را دیراکیــوم می نامیدنــد‪ .‬ملت هــای‬ ‫همســایه چــون مقدونیــان‪ ،‬بوســنیایی ها‪ ،‬کروات هــا‪ ،‬صرب هــا و‬ ‫بلغارهــا ان را دراچ می خواننــد و عثمانیهــا نیــز بــه همیــن ســان و‬ ‫بــا اندکــی تفــاوت تلفــظ دراچ‪.‬‬ ‫تاریخشهر‬ ‫در زمــان چهارمیــن جنــگ صلیبــی جمهــوری ونیــز کنتــرل دراج را بــه‬ ‫دســت اورد‪ .‬در ‪ ۱۲۷۳‬یــک زمین لــرزه دراج را ویــران نمــود‪ ،‬ولــی بــه‬ ‫زودی ایــن شــهر دوبــاره ابــاد شــد و در کالبــد یک دوک نشــین اســتقالل‬ ‫هــم یافــت‪ .‬در ‪ ۱۳۹۲‬میــادی جمهــوری ونیــز بــاز هــم کنتــرل شــهر را‬ ‫بــه دســت اورد؛ در ایــن زمــان انهــا اینجــا را دوراتــزو می خواندنــد‪.‬‬ ‫ســرانجام پــس از چنــدی زد و خــورد عثمانــی در ‪ ۱۵۰۱‬میــادی دراج را‬ ‫گشــود‪ .‬در ایــن زمــان بســیاری از مردمــان مســیحی شــهر بــه اســام‬ ‫گرویدنــد و مســاجدی نیــز در ایــن شــهر ســاخته شــد‪.‬‬ ‫دراج زیــر فرمــان عثمان هــا ان رونــق ســالیان گذشــته را نیافــت و‬ ‫جمعیتــش بــه ‪ ۲۰۰‬خانــوار کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫ارتــش پادشــاهی صربســتان در اوریــل ‪ 1913‬از دراج عقــب نشــینی‬ ‫کــرد‪ .‬بــا جنبــش اســتقالل خواهی البانیاییــان دراج نقــش عمــده ای‬ ‫داشــت و در ‪ ۷‬مــارس ‪ ۱۹۱۳‬نخســتین پایتخــت البانــی گشــت‪ .‬ایــن‬ ‫شــهر در تاریــخ ‪ 7‬مــارس ‪ 1914‬تحــت حکومــت کوتــاه شــاهزاده‬ ‫ویلیــام بــه دومیــن پایتخــت ملــی البانــی پــس از شــهر ولــوره تبدیــل‬ ‫شــد‪ .‬ایــن شــهر تــا ‪ 11‬فوریــه ‪ 1920‬هنگامــی کــه کنگــره لوشــنا‬ ‫تیرانــا را بــه پایتخــت جدیــد تبدیــل کــرد‪ ،‬پایتخــت البانــی باقــی مانــد‪.‬‬ ‫در طــول جنــگ جهانــی اول ‪ ،‬ایــن شــهر در ســال ‪ 1915‬توســط ایتالیــا‬ ‫و توســط امپراتــوری اتریش‪-‬مجارســتان در ‪ 1918-1916‬اشــغال شــد‪.‬‬ ‫در ‪ 29‬دســامبر ‪ ، 1915‬نبــرد دریایــی در دراج انجــام شــد‪ .‬در ‪ 2‬اکتبــر‬ ‫‪ ، 1918‬چندیــن کشــتی متفقیــن دراج را بمبــاران کردنــد و بــه معــدود‬ ‫کشــتی هــای اتریشــی در بنــدر حملــه کردنــد‪ .‬اگرچــه در اغــاز بمبــاران‬ ‫غیرنظامیــان شــروع بــه فــرار از شــهر کردنــد ‪ ،‬امــا تلفــات زیــادی بــه‬ ‫مــردم بــی گنــاه و بــی طــرف وارد شــد‪ .‬نزدیــک بــودن شــهر قدیمــی‬ ‫در مجــاورت بندرباعــث شــد مکانهایــی از جملــه کاخ ســلطنتی دراج و‬ ‫ســایر ســاختمانهای عمومــی اولیــه تخریــب شــد‪.‬‬ ‫دراج بیــن ســالهای ‪ 1918‬و مــارس ‪ 1920‬بــه پایتخــت موقــت البانــی‬ ‫تبدیــل شــد‪ .‬ایــن کشــور بــه دلیــل ســرمایه گــذاری هــای ایتالیــا‪،‬‬ ‫رونــق اقتصــادی را تجربــه کــرد و بــه یــک بنــدر بــزرگ تحــت حاکمیــت‬ ‫پادشــاه زوگ تبدیــل شــد‪ .‬در ایــن زمــان ویــا ســلطنتی دورس توســط‬ ‫زوگ بــه عنــوان یــک کاخ تابســتانی ســاخته شــد ‪ ،‬کــه هنــوز هــم از‬ ‫تپــه ای نزدیــک بــه شــهر قدیمــی بــر خــط افــق حاکــم اســت‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۹۲۶‬زمین لــرزه دیگــری شــهر را ویــران ســاخت ولــی بــاز هــم‬ ‫دراج بازســازی شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪32‬‬ ‫در دوران معاصــر دراج یــک شــهر فعــال در جنبــش ازادســازی ملــی‬ ‫البانــی در دوره هــای ‪ 1878-1878‬و ‪ 1912-1910‬بــود‪ .‬اســماعیل‬ ‫کمالــی در ‪ 26‬نوامبــر ‪ 1912‬پرچــم البانــی را برافراشــت امــا‬ ‫ایــن شــهر ســه روز بعــد در جنــگ اول بالــکان توســط پادشــاهی‬ ‫صربســتان اشــغال شــد‪ .‬در ‪ 29‬نوامبــر ‪ 1912‬دراج بــه یکــی از‬ ‫ایالت هــای پادشــاهی صربســتان در بخشــی از قلمــرو البانــی کــه‬ ‫در امپراتــوری عثمانــی اشــغال شــده بــود تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫در رویــداد جنــگ جهانــی دوم ایتالیــا و ســپس المــان بــر دراج‬ ‫چیرگــی یافتنــد‪ .‬بمبــاران متفقیــن دراج را ســخت ویــران ســاخت‬ ‫تــا ســرانجام در ‪ ۱۹۴۴‬المان هــا از انجــا پس نشســتند‪ .‬پــس از‬ ‫جنــگ دولــت کمونیســت انــور خوجــه شــهر را به ســرعت بازســازی‬ ‫نمــود و در ‪ ۱۹۴۷‬نخســتین ایســتگاه راه اهــن البانــی در ایــن شــهر‬ ‫گشوده شــد‪.‬‬ ‫صنایــع مختلــف متنوعــی را در ایــن منطقــه ایجــاد شــد و بنــدر را‬ ‫نیــز بــه دلیــل ارزش تجــاری ان گســترش داد‪.‬‬ ‫در اواخــر دهــه ‪ ، 1980‬ایــن شــهر مختصــرا ً بــه دراج‪-‬انــور خوجــه‬ ‫تغییــر نــام یافــت‪ .‬ایــن شــهر مرکــز گردشــگری در ســواحل البانــی‬ ‫بــوده و همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫پــس از فروپاشــی حکومــت کمونیســتی در ‪ ، 1990‬دراج بــا توجــه‬ ‫بــه موقعیــت دریایــی خــود در کانــون مهاجــرت هــای گســترده‬ ‫مــردم البانــی بــه دیگــر نقــاط اروپــا از جملــه ایتالیــا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫تنهــا در یــک مــاه‪ ،‬یعنــی در اگوســت ‪ ، 1991‬بیــش از ‪ 20،000‬نفــر‬ ‫بــا ایــن روش بــه ایتالیــا مهاجــرت کردنــد‪ .‬ایتالیــا مداخلــه نظامــی‬ ‫کــرد ‪ ،‬منطقــه بنــدر را تحــت کنتــرل خــود قــرار داد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1997‬البانــی پــس از فروپاشــی اقتصــادی ملــی را ویــران‬ ‫کــرد ‪ ،‬بــه انارشــی ســقوط کــرد‪ .‬یــک نیــرو صلــح بــه رهبــری‬ ‫ایتالیــا بــرای برقــراری نظــم بــه دراج و دیگــر شــهرهای البانــی‬ ‫اعــزام شــد کــه طبــق نظــر بســیاری از کارشناســان هــدف ان‬ ‫بیشــتر جلوگیــری از مهاجــرت گســترده بــه ایتالیــا بــا توجــه بــه‬ ‫تجربــه ســال ‪ 90‬بــود‪.‬‬ ‫پــس از شــروع قــرن بیســت و یکــم ‪ ،‬دراج دوبــاره احیــا شــد‪ ،‬شــهر‬ ‫رونــق دوبــاره گرفــت و بازســازی های زیــادی در ظاهــر شــهر و‬ ‫زیرســاخت های ان شــروع شــد کــه باعــث ثبــات اقتصــادی شــهر‬ ‫تــا بــه امــروز شــده اســت‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫شــهر دراج همچنــان یــک بنــدر بــزرگ و مرکــز تجــاری بــا یــک بخــش ماهیگیــری‬ ‫و صنعتــی مهــم اســت‪ .‬شهرســتان دراج در کشــاورزی اهمیــت زیــادی دارد و کاشــت‬ ‫درختــان زیتــون و میــوه در ان بســیار رونــق دارد‪ .‬ایــن شــهر تبدیــل بــه مرکــز‬ ‫صنایــع فــراوری مــواد غذایــی و صــادرات نفــت اســت‪ .‬گردشــگری در ســال هــای‬ ‫اخیــر‪ ،‬بــا بســیاری از هتــل هــا‪ ،‬مراکــز تفریحــی و ســواحل وســیع‪ ،‬یــک صنعــت‬ ‫عمــده بــوده اســت‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫دراج بــه لحــاظ فرهنگــی یکــی از مهمتریــن شــهرهای البانــی بــوده اســت‪ .‬این‬ ‫شــهر بــه لحــاط ارتبــاط دریایــی و مــراوده بــا دیگــر کشــورهای اروپایــی و دنیا‬ ‫محلــی بــرای تبــادالت فرهنگــی بیــن البانــی و ســایر کشــورهای دیگــر شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫زندگــی هنــری ماننــد فعالیتهایــی ماننــد اجــرا و تماشــای تئاتــر و موســیقی و یــا‬ ‫وجــود جشــنواره بیــن المللــی تابســتانی فیلــم دراج که در ســال ‪ 2008‬تاســیس‬ ‫شــد و همــه ســاله در اواخــر اگوســت یــا اوایــل ســپتامبر در ســالن امفــی تئاتــر‬ ‫دورس برگــزار مــی شــود‪ ،‬از جملــه عواملــی اســت کــه باعــث رونــق فرهنگــی‬ ‫شــهر شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر همچنیــن دارای ســبک هــای مختلــف معمــاری اســت کــه نمایانگــر‬ ‫دوره هــای تاثیرگــذار در تاریــخ ان اســت‪ .‬ایــن معمــاری تحــت تاثیــر معمــاری‬ ‫ایلــری ‪ ،‬یونانــی ‪ ،‬رومــی و ایتالیایــی قــرار دارد‪ .‬در قــرن بیســت و یکــم ‪ ،‬بخشــی‬ ‫از دراج بــه شــهر جدیــدی بــدل شــده اســت کــه دارای اپارتمــان هــای بــزرگ و‬ ‫ســاختمان هــای جدیــد مــدرن ‪ ،‬مراکــز خریــد جدیــد و از فضــای ســبز بســیاری‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪33‬‬ ‫مناطق دیدنی دراج‬ ‫امفی تئاتر دراج‬ ‫امفــی تئاتــر دراج یــک مرکــز فرهنگــی قدیمــی در مرکــز شــهر‬ ‫دراج ‪ ،‬البانــی اســت‪ .‬ســاخت و ســاز ایــن بنــا در قــرن دوم میــادی‬ ‫تحــت نظــر امپراتــور تــراژان اغــاز شــد و در قــرن دوم میــادی دو‬ ‫بــار توســط زمیــن لــرزه ویــران شــد‪.‬‬ ‫ایــن مــکان بزرگتریــن امفــی تئاتــری اســت کــه تاکنــون در شــبهه‬ ‫جزیــره بالــکان ســاخته شــده اســت و زمانــی دارای ظرفیــت‬ ‫‪ 20،000‬نفــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن امفــی تئاتــر بــرای نــگارش ان بــه عنــوان میــراث جهانــی‬ ‫یونســکو در فهرســت ازمایشــی البانــی قــرار دارد‪ .‬در اواخــر ســال‬ ‫‪ 1966‬کشــف شــد و بــه یــک جاذبــه گردشــگری محبــوب تبدیــل‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن امفــی تئاتــر در اغــاز قــرن دوم میــادی ســاخته شــده اســت‬ ‫و از ان تــا قــرن چهــارم میــادی بــرای نمایــش اســتفاده می شــد‪.‬‬ ‫زمیــن لــرزه شــدیدی احتمــاالً بــه ایــن بنــای تاریخــی اســیب‬ ‫رســانده و مدتــی ان را بــدون اســتفاده باقــی گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫یــک نمازخانــه مســیحی اولیــه در نیمــه دوم قــرن ‪ 4‬روی امفــی‬ ‫تئاتــر ســاخته شــد‪ .‬در ابتــدا نمازخانــه بــا نقاشــی هــای دیــواری‬ ‫تزئیــن شــده بــود‪ .‬در قــرن ششــم‪ ،‬موزاییــک هــا اضافــه شــدند‪.‬‬ ‫یــک نمازخانــه قــرون وســطایی در قــرن ســیزدهم ســاخته شــده‬ ‫کــه همچنیــن بــا نقاشــی هــای دیــواری تزئیــن شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن امفــی تئاتــر در قــرن شــانزدهم ‪ ،‬پــس از اشــغال عثمانــی‪،‬‬ ‫هنگامــی کــه ایــن دیــوار در همــان نزدیکــی ســاخته شــده بــود ‪،‬‬ ‫پوشــیده شــده اســت‪ .‬ماریــن بارلتــی تاریــخ نویــس ایــن بنــای‬ ‫تاریخــی را «بــه خوبــی ســاخته شــده» توصیــف کــرد‪.‬‬ ‫حــدود یــک ســوم از ایــن بنــا در دهــه ‪ 1960‬توســط باستانشناســی‬ ‫بــه نــام ونجیــل توچــی کشــف و حفــاری شــد و مابقــی ان در دهــه‬ ‫‪ 1980‬توســط لیــدا میــرج حفــاری شــد‪ .‬پــس از خاکبــرداری امفــی‬ ‫تئاتــر بــه ارامــی رو بــه خرابــی رفــت ‪ ،‬زیــرا هیچگونــه اقدامــات‬ ‫حفاظتــی قبــل از دهــه ‪ 2000‬انجــام نشــد و ســاخت و ســاز همچنان‬ ‫در اطــراف محــل انجــام می شــد‪ .‬در ســال ‪ ، 2004‬دانشــگاه پارمــا‬ ‫کار مرمــت و بازســازی ایــن بنــای تاریخــی را دوبــاره اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪34‬‬ ‫امفــی تئاتــر در شــیب تپــه ســاخته شــده اســت و در داخــل امفــی تئاتــر پلــه هــا و‬ ‫گالــری هایــی در ســطوح مختلــف وجــود دارد‪ .‬نمازخانــه بــا موزائیــک حفــظ شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن ســایت در حــال حاضــر بــه عنــوان مــوزه فعالیــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن امفــی تئاتــر از هــر طــرف توســط قســمتهای جدیــد شــهر دراج احاطــه شــده‬ ‫اســت و بخشــی از خــود ان در دوره جدیــد ســاخته شــده اســت‪ .‬امــا شــهرداری‬ ‫مراقــب بــود تــا فشــارهای ناشــی از توســعه شــهر منطقــه را تهدیــد نکنــد‪ .‬اکنــون‬ ‫شــهرداری دراج در حــال برنامــه ریــزی بــرای حــذف خانــه هــا اســت‪.‬‬ ‫نگرانی هایــی کــه در مــورد ایــن بنــا وجــود دارد نقــص ســاختاری ان اســت کــه تــا بــه‬ ‫حــال بــرای ترمیــم ان کار جــدی صــورت نگرفتــه اســت‪ .‬طــوری کــه موزاییــک هــا و‬ ‫نقاشــی هــای ان بــه ارامــی در حــال پوســیدگی اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2013‬امفــی تئاتــر بــه همــراه ســیزده مــکان دیگــر توســط ‪Europa‬‬ ‫‪ Nostra‬بــه عنــوان یکــی از مکانهــای در معــرض خطرتــر میــراث فرهنگــی در اروپــا‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫قلعه دراج‬ ‫قلعــه دراج دژ مســتحکم قدیمــی ایــن شــهر اســت‪ .‬ایــن محوطــه‬ ‫توســط دیوارهــای شــهر قدیمــی در اواخــر قــرن ‪ 5‬و در قــرون‬ ‫وســطی ســاخته شــده و اوایــل دوره مــدرن تعمیــر و بازســازی شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ایــن قلعــه توســط امپراتــور بیزانــس اناســتازیوس اول (‪)518-491‬‬ ‫ســاخته شــده اســت‪ .‬در ان زمــان ‪ ،‬اناستاســیوس ایــن شــهر را بــه‬ ‫یکــی از مســتحکم تریــن شــهرهای دریــای ادریاتیــک تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫دیوارهــای باســتانی در ســال ‪ 1273‬در یــک زلزلــه ویــران شــد و‬ ‫کــه باعــث تعمیــرات گســترده ای شــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫در حــال حاضــر دیوارهــای قــرون وســطی تقریبــا ‪ 15‬فــوت (‪4.6‬‬ ‫متــر) ارتفــاع دارنــد‪ .‬ایــن قلعــه توســط جمهــوری ونیــز بــا چندیــن‬ ‫بــرج نگهبانــی تقویــت شــده و در دوره حکومــت امپراتــوری عثمانــی‬ ‫در البانــی توســط دیــوار اصلــی تقویــت شــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از رخدادهــای مهــم قلعــه در دوران جدیــد در ‪ 7‬اوریــل‬ ‫‪1939‬رقــم خــورد کــه در ان‪ ،‬میهــن پرســتان البانــی بــا حملــه‬ ‫ایتالیــا بــه البانــی در ایــن قلعــه بــه مقاومــت پرداختنــد‪.‬‬ ‫نیرویــی متشــکل از تنهــا ‪ 360‬البانیایــی ‪ ،‬کــه عمدتــاً ژانــدارم و و‬ ‫نیروهــای مردمــی بودنــد و بــا اســلحه هــای کوچــک و ســه مسلســل‬ ‫ســعی کردنــد جلــوی پیشــرفت ایتالیــا را بگیرنــد‪ ،‬ســاعت ها بــه‬ ‫مقاومــت پرداختنــد و در ایــن نبــرد توانســتند ایتالیایــی هــا را بــرای‬ ‫چنــد ســاعت در خلیــج نگــه دارنــد تــا اینکــه تعــداد زیــادی از‬ ‫تانک هــای ســبک از کشــتی هــای نظامیــان ایتالیــا وارد ســاحل‬ ‫دراج شــد‪ .‬پــس از ان ‪ ،‬مقاومــت کاهــش یافــت و در مدت ‪ 5‬ســاعت‬ ‫نیروهــای ایتالیایــی کل شــهر را بــه تصــرف خــود دراوردنــد‪.‬‬ ‫مسجد بزرگ دراج‬ ‫مســجد بــزرگ دراج یــا مســجد جدیــد یــک مســجد تاریخــی‬ ‫البانیایــی در شــهر بنــدری دراج اســت کــه بســیار مــورد توجــه‬ ‫گردشــگران بویــژه مســلمان اســت‪.‬‬ ‫ایــن بنــا در ســال ‪ 1931‬تحــت پادشــاه عثمانــی احمــد زوگــو اول در‬ ‫محــل مســجدی قدیمــی تــر از زمــان عثمانــی ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫تــا روز افتتــاح ان بزرگتریــن مســجد البانــی بــود‪ .‬ایــن مســجد در‬ ‫ســال ‪ 1967‬تحــت دیکتاتــوری انــوره خوجــه بســته شــد و منــاره ان‬ ‫از بیــن رفــت‪ .‬در دوره حکومــت کمونیســتی خوجــه بیشــتر مســاجد‬ ‫تاریخــی عثمانــی نابــود شــدند‪ .‬امــا ایــن مســجد بــه عنــوان بــه‬ ‫اصطــاح مرکــز جوانــان مــورد اســتفاده قــرار گرفــت‪ .‬مســجد‬ ‫بــزرگ دراج در ســال ‪ 1979‬بــر اثــر زلزلــه خســارت زیــادی دیــد‪.‬‬ ‫بــا کمــک ســازمان بیــن المللــی اســامی‪ ،‬ایــن مســجد بازســازی و‬ ‫در ســال ‪ 1993‬دوبــاره افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫بــه منظــور تمایــز ان از مســجد کوچــک ‪ -‬مســجد فاتــح‪ -‬کــه در‬ ‫دوره عثمانــی ســاخته شــده ‪ ،‬ایــن مســجد بــه نــام مســجد بــزرگ‬ ‫نیــز خوانــده می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪35‬‬ ‫علی اسدابادی‬ ‫(کرمانشاهی)‬ ‫کارشناس ارشد گردشگری‬ ‫شهرهای معروف البانی‬ ‫برات‬ ‫بــرات نهمیــن شــهر از نظــر جمعیــت جمهــوری البانــی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫شــهر مرکــز اســتان بــرات ‪ ،‬یکــی از ‪ 12‬شهرســتان تشــکیل دهنــده‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫بــرات در جنــوب کشــور ‪ ،‬در ‪ 120‬کیلومتــری جنــوب تیرانــا واقــع‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن منطقــه بــا کــوه هــا و تپــه هایــی از جمله تامــور در‬ ‫شــرق واقــع شــده اســت کــه امــروزه بــه یــک پــارک ملــی اعــام‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪ .‬رودخانــه اوســوم (بــه طــول کل ‪ 161‬کیلومتــر)‬ ‫(‪ 100‬مایــل) از ایــن شــهر عبــور مــی کنــد‪.‬‬ ‫شــهرداری بــرات در اصالحــات دولــت محلــی در ســال ‪2015‬‬ ‫بــا ادغــام بخش هــای پیشــین بــرات ‪ ،‬اتــاک ‪ ،‬روشــنک ‪ ،‬ســینجا‬ ‫و والبیشــت ‪ ،‬کــه بــه واحدهــای شــهرداری تبدیــل شــدند‪ ،‬شــکل‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫بــرات ‪ ،‬کــه در ســال ‪ 2008‬بــه عنــوان میــراث جهانــی یونســکو‬ ‫منصــوب شــده اســت ‪ ،‬از ســبک معمــاری منحصــر بــه فــردی بــا‬ ‫تاثیــرات تمدنهــای مختلفــی ماننــد بســیاری از شــهرهای البانــی‬ ‫برخــوردار اســت کــه در طــول تاریــخ موفــق بــه همزیســتی‬ ‫شــده اند‪ .‬بــرات شــامل یــک شــهر مســتحکم قدیمــی و پــر از‬ ‫کلیســاها و مســاجد اســت کــه بــا منبعــی غنــی و باشــکوه از نقاشــی‬ ‫هــای دیــواری و نقاشــی هــای برجســته تزئیــن شــده اســت‪ .‬بــرات‬ ‫یکــی از اصلــی تریــن مراکــز فرهنگــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫در قــرن هجدهــم‪ ،‬اوضــاع اقتصــادی و جوامــع شــهر بــرات بــه طــور‬ ‫مســتقیم بــه صنایــع دســتی شــهر مرتبــط بــود کــه تــا حــدودی‬ ‫مربــوط بــه معافیــت هــای مالیاتــی مختلفــی بــود کــه از اواخــر قــرون‬ ‫وســطی وجــود داشــت‪ .‬تــا ســال ‪ ،1750‬بیســت و دو صنــف وجــود‬ ‫داشــت‪ ،‬مهمتریــن انهــا از جملــه صنایــع چرمــکاری بــود‪ .‬صنایــع‬ ‫دیگــر شــامل فلــزکاری‪ ،‬صنایــع نقــره و ابریشــم نیــز در ایــن شــهر‬ ‫رونــق داشــت‪.‬‬ ‫قســمت قدیمــی ایــن شــهر بــه دلیــل داشــتن بســیاری پنجــره بــزرگ‬ ‫کــه در معمــاری خانه هــا نعبیــه شــده اســت و همگــی مشــرف بــه‬ ‫شــهر هســتند‪ ،‬بــه عنــوان «شــهر هــزار پنجــره» شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد پنجــره هــا مقابــل یکدیگــر بــه عمــد ســاخته‬ ‫می شــدند‪ .‬نماهــای مشــابه چنیــن منظــره از معمــاری را مــی تــوان‬ ‫در بلغارســتان و ایتالیــا یعنــی مکانهایــی کــه اقلیــت البانــی تبــار در ان‬ ‫می زیســته انــد‪ ،‬می تــوان مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫ارگ مشــرف بــه رودخانــه و شــهر مــدرن و همچنیــن محلــه قدیمــی‬ ‫مســیحی اســت کــه در کنــار رودخانــه اســت‪ .‬ایــن منطقــه کــه بــه‬ ‫خوبــی حفــظ شــده شــامل خیابــان هــای باریــک ‪ ،‬خانه هایــی بــا‬ ‫معمــاری عثمانــی و کلیســاهای ارتدکــس اســت‪.‬‬ ‫همزیســتی جوامــع مذهبــی و فرهنگــی در قــرن هــای چهــارم قبــل از‬ ‫میــاد تــا قــرن هجدهــم در بــرات اشــکار اســت‪ .‬ســابقه معمــاری و‬ ‫ســاخت و ســاز مســکن ســنتی بالــکان‪ ،‬بــه اواخــر قــرن ‪ 18‬و قــرن‬ ‫نوزدهــم در ایــن شــهر می رســد‪ .‬بعضــی از نشــانه هــای ان دوره‬ ‫تاریخــی در قلعــه بــرات‪ ،‬کلیســاهای دوران بیزانــس ماننــد کلیســای‬ ‫ســنت مــاری بلرینــا (قــرن ‪ ،)13‬مســجد جامــع‪ ،‬مــوزه ملــی النصــری‪،‬‬ ‫مســجد ســلطان (ســاخته شــده بیــن ‪ 1481‬و ‪ ،)1512‬مســجد لیــدن‬ ‫(ســاخته شــده در ســال ‪ )1555‬و پــل گوریــکا یافــت مــی شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪36‬‬ ‫ولوره‬ ‫ولــوره ســومین شــهر مهــم در در البانــی اســت‪ .‬ایــن شــهر همچنیــن‬ ‫دومیــن شــهر بــزرگ البانــی پــس از دراج اســت‪ .‬از لحــاظ جغرافیایــی‪،‬‬ ‫در ســاحل شــمال دریــای مدیترانــه‪ ،‬خــط ســاحلی کــه خلیــج ولــوره را‬ ‫تشــکیل مــی دهــد امتــداد دارد‪.‬‬ ‫ولــوره بــه عنــوان مســتعمره یونــان باســتان در قــرن ششــم قبــل از میالد‬ ‫بــا نــام ‪ Aulon‬شــناخته مــی شــد و بــه طــور مــداوم ســاکنانی را در‬ ‫طــول مــدت ‪ 26‬قــرن در خــود جــای داده اســت ‪.‬‬ ‫ایــن شــهر بــا گذشــت زمــان بــه پایتخــت البانــی تبدیــل شــد تــا زمانــی‬ ‫کــه اعالمیــه اســتقالل البانــی در تاریــخ نوامبــر ســال ‪ 1912‬منتشــر شــد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر همچنیــن یکــی از مهمتریــن شــهرهای فرهنگــی و اقتصــادی‬ ‫کشــور در جنــوب غربــی البانــی محســوب می شــده اســت‪.‬‬ ‫اهمیت اقتصادی شهر ولوره‬ ‫شــهر ولــوره یــک بنــدر بــزرگ و مرکــز تجــاری بــا یــک‬ ‫بخــش مهــم ماهیگیــری و صنعتــی اســت‪ .‬از ایــن بنــدر نفــت‪،‬‬ ‫گاز طبیعــی‪ ،‬قیــر و نمــک تولیــدی در کشــور صــادر مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر همچنیــن محــل تاسیســات مهــم دریایــی البانــی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه همچنیــن بــه عنــوان مرکــز کشــاورزی بــا مــزارع‬ ‫پربــار درختــان زیتــون‪ ،‬صــادر کننــده انواع میــوه و مــواد غذایی‬ ‫از قبیــل‪ ،‬جــو‪ ،‬ذرت‪ ،‬پنبــه‪ ،‬روغــن زیتــون و فراورده هــای دامــی‬ ‫نظیــر گوشــت گاو‪ ،‬گوســفند و لبنیــات اســت‪.‬‬ ‫ولــوره بــه ســه منطقــه اقتصــادی تقســیم شــده اســت‪ .‬منطقــه‬ ‫ازاد تجــاری ‪ TEDA Vlorë‬دارای یــک موقعیــت اســتراتژیک‬ ‫اســت کــه حــدود ‪ 151‬کیلومتــر (‪ 94‬مایــل) بــا شــهر تیرانــا‬ ‫فاصلــه دارد‪ .‬اتوبــان ‪ A2‬بخشــی از کریــدور ‪ 8‬اروپاســت‬ ‫و مجــاور بزرگــراه ادیویــات ایونــی اســت کــه از جملــه از‬ ‫مهمتریــن مســیرهای تبــادالت مســتقیم تجــاری ایــن کشــور‬ ‫بــه شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫فــرودگاه بیــن المللــی تیرانــا بــا فاصلــه ‪ 147‬کیلومتــر (‪91‬‬ ‫مایــل) از شــهر منطقــه مهمــی اســت کــه نبــض اقتصــادی‬ ‫ایــن شــهر نیــز بــه شــمار م ـی رود و شــرایط مناســبی بــرای‬ ‫حمــل و نقــل هوایــی محمولــه هــای تجــاری و مســافران بــه‬ ‫ســایر نقــاط دنیــا اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن وجــود ریــل هــای راه اهــن در ایــن دوبنــدر (دراج‬ ‫و ولــوره) انهــا را بــه یکــی از مهمتریــن بنــادر البانــی بــدل‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه بانــک جهانــی‪ ،‬ولــوره قــدم هــای قابــل توجهــی‬ ‫بــرای شــروع کســب و کار در ســال ‪2016‬برداشــت کــه‬ ‫همچنــان ادامــه دارد‪ .‬ولــوره رتبــه ‪ 7‬را در زمینــه تجــاری از‬ ‫میــان ‪ 22‬شــهر در جنــوب شــرقی اروپــا بعــد از تیرانــا‪،‬‬ ‫بلگــراد‪ ،‬صربســتان و ســارایوو‪ ،‬بوســنی و هرزگویــن دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪37‬‬ ‫صنعتگردشگری‬ ‫گردشــگری در ســال هــای اخیــر‪ ،‬بــا توجــه بــه رونــق بســیاری از هتــل‬ ‫هــا‪ ،‬مراکــز تفریحــی و ســواحل شــهر یــک صنعــت مهــم و عمــده بــرای‬ ‫ولــوره بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر دارای منظــره خوبــی نســبت بــه خلیــج ولــوره اســت کــه مــرز‬ ‫بیــن دریــای ادریاتیــک و دریــای یونان اســت‪.‬‬ ‫ایتالیــا تنهــا ‪ 80‬کیلومتــر (‪ 50‬مایل)بــا ایــن بنــدر فاصلــه دارد‪ .‬بــا ‪ 300‬روز‬ ‫افتابــی در ســال‪ ،‬محــل خوبــی بــرای اقامــت‪ ،‬کســب و کار یــا تعطیــات‬ ‫اســت‪ .‬برخــی از ســواحل نزدیــک شــامل ‪Palasë، Dhermi، Vuno،‬‬ ‫‪ Himara، Qeparo‬و ‪ Borsh‬اســت‪ .‬خلیــج شــرایط خوبــی بــرای ناوبــری‬ ‫در دریــا و لنگــرگاه کشــتی ارائــه مــی دهــد‪ .‬جاذبــه هــای دیگــر شــامل‬ ‫غــذا‪ ، ،‬مناظــر طبیعــی و انــواع ورزش هــای مرتبــط بــا طبیعــت اســت‪.‬‬ ‫سرانده‬ ‫ســرانده شــهری ســاحلی در البانــی اســت‪ .‬از لحــاظ جغرافیایــی ‪ ،‬در‬ ‫یــک خلیــج دریایــی بــاز از دریــای مدیترانــه مرکــزی ‪ ،‬در حــدود ‪14‬‬ ‫کیلومتــری (‪ 8.7‬مایــل) شــرق انتهــای شــمالی جزیــره کورفــو واقــع‬ ‫شــده اســت و بــه طــور معمــول بیــش از ‪ 300‬روز افتابــی در ســال‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر بــه دلیــل داشــتن اب هــای زیبــا و ابــی دریــای مدیترانــه‬ ‫شــناخته شــده اســت‪ .‬در نزدیکــی شــهر بقایــای شــهر باســتانی‬ ‫بوترینــت ‪ ،‬میــراث جهانــی یونســکو قــرار دارد‪ .‬در ســالهای اخیــر‪،‬‬ ‫ســرانده شــاهد افزایــش مــداوم گردشــگران بــوده اســت کــه‬ ‫بســیاری از انهــا بــا کشــتی بــه ان پــا می گذرانــد‪.‬‬ ‫بازدیدکننــدگان و گردشــگران توســط محیــط طبیعــی و بکــر شــهر و‬ ‫اماکــن باســتانی و تاریخــی ان جــذب مــی شــوند‪ .‬ایــن شــهر جمعیت‬ ‫یونانــی زیــادی دارد و یکــی از دو مرکــز اقلیــت یونانــی در البانــی بــه‬ ‫حســاب مــی ایــد‪.‬‬ ‫نــام ســرانده از نــام صومعــه بیزانــس ‪ Agioi Saranda‬بــه معنــی «چهــل‬ ‫مقــدس» نامگــذاری شــده اســت‪ .‬در زمــان حکومــت عثمانــی ‪ ،‬ایــن‬ ‫شــهر بــه زبــان ترکــی بــا نامهــای ‪ Aya Sarandi‬و ســپس ‪Sarandoz‬‬ ‫شــناخته شــد‪ .‬بــه دلیــل نفــوذ حکومــت ونیــزی در منطقــه ‪ ،‬اغلــب‬ ‫تحــت نــام ایتالیایــی ان ‪ Santi Quaranta‬در نقشــه هــای غربــی ظاهــر‬ ‫مــی شــد‪.‬‬ ‫ایــن اســتفاده حتــی پــس از تاســیس حکومــت مســتقل البانــی‪ ،‬بــا‬ ‫توجــه بــه اشــغال منقــه توســط ایتالیایــی ادامــه یافــت‪ .‬در دوران‬ ‫اشــغال ایتالیــا البانــی در جنــگ جهانــی دوم ‪ ،‬بنیتــو موســولینی بــه‬ ‫احتــرام دختــر ارشــد خــود نــام شــهر را بــه پورتــو ادا تغییــر داد‪.‬‬ ‫پــس از احیــای اســتقالل البانــی ‪ ،‬ایــن شــهر نــام البانیایــی خــود را‬ ‫«ســرانده» بــه کار بــرد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه دسترســی ســاحلی و اب و هــوای مدیترانــه ای ان ‪ ،‬از زمــان‬ ‫ســقوط کمونیســم‪ ،‬ایــن شــهر در البانــی بــه یــک جاذبــه مهــم گردشــگری‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ســرانده یکــی از مهمتریــن نقــاط قــوت اقتصــادی البانــی در زمینــه‬ ‫گردشــگری بــود کــه ســالها در حکومــت کمونیســتی انــور خوجــه‪ ،‬کشــور‬ ‫البانــی از امتیــاز اقتصــادی ان محــروم مانــده بــود‪.‬‬ ‫امــروزه گردشــگری منبــع اصلــی اقتصــادی ایــن شــهر اســت ‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه منابــع دیگــر شــامل خدمــات ‪ ،‬ماهیگیــری و ســاخت و ســاز نیــز در‬ ‫رونــق اقتصــادی شــهر نقــش دارنــد‪.‬‬ ‫نــرخ بیــکاری طبــق اخریــن سرشــماری های انجــام گرفتــه نفــوس در‬ ‫‪8‬درصــد بــوده اســت‪.‬‬ ‫طبــق نظــر کاراشناســان اقتصــادی ایــن کشــور گردشــگری خانوادگــی و‬ ‫کار فصلــی در طــول دوره تابســتان بــه کاهــش نــرخ بیــکاری واقعــی کمــک‬ ‫مــی کنــد‪ .‬اخیــرا ً ‪ ،‬ایــن شــهر رونــق ســاختمان ســازی کنتــرل نشــده ای را‬ ‫تجربــه کــرده اســت کــه ممکــن اســت پتانســیل گردشــگری اینــده ایــن‬ ‫شــهر را مختــل کنــد‪ .‬از ســال ‪ ، 2012‬بنــدر شــهر در حال گســترش اســت‬ ‫تــا کشــتی هــای بیشــتری را در ترمینــال خــود جــای دهــد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه ذکــر شــد جهانگــردی محــرک اصلــی اقتصــاد ســرانده‬ ‫اســت‪ .‬ســرانده از مکان هــای گردشــگری قابــل توجــه در بالــکان اســت‬ ‫و تاکنــون یکــی از محبــوب تریــن مقصــد البانــی بــرای گردشــگران بــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه مرفــه بــا جاذبــه هــای متنــوع ‪ ،‬گیاهــان و کــوه هــا ‪ ،‬رودخانه ها‬ ‫و دریاچــه هــا ‪ ،‬چشــمه هــا و ســواحل بکــر ‪ ،‬مــزارع مرکبــات ‪ ،‬بــاغ هــای‬ ‫زیتــون و تاکســتان هــا ‪ ،‬مراتــع و جنــگل هــا ‪ ،‬مــزارع ماهــی و صــدف ‪،‬‬ ‫مــکان هــای شــکار مطلــوب اســت‪.‬‬ ‫خالصــه اینکــه مــکان مناســبی بــرای توســعه گردشــگری اســت‪ .‬ســواحل‬ ‫ســنگی ســرانده کامــ ً‬ ‫ا مناســب طبیعتگــردی اســت و مناظــر زیــادی در‬ ‫داخــل و اطــراف ان وجــود دارد ‪ ،‬از جملــه ســایت باســتان شناســی جــذاب‬ ‫بوترینــت ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪38‬‬ ‫کورچه‬ ‫شهرســتان کورچــه یکــی از ‪ ۱۲‬شهرســتان کشــور البانــی اســت کــه بــر‬ ‫اســاس اخریــن سرشــماری ها بیــش از دویســت هــزار تــن جمعیــت‬ ‫داشــته و مســاحت ان ‪ ۳۷۱۱‬کیلومترمربــع بــوده اســت‪ .‬شــهر کورچــه مرکــز‬ ‫ایــن شهرســتان اســت‪.‬‬ ‫از نظــر توپوگرافــی‪ ،‬بخــش اعظــم شهرســتان کورچــه مرتفــع اســت و‬ ‫شــامل کــوه هــای گرامــوس مــی شــود کــه ارتبــاط بیــن اســکاردوس بــه‬ ‫ســمت شــمال و پینــدوس بــه ســمت جنــوب را شــکل مــی دهــد‪.‬‬ ‫شهرســتان کورچــه از نظــر بیــن المللــی بــا کشــورهای جمهــوری مقدونیــه‬ ‫و یونــان هــم مــرز اســت و هــم مرزهــای داخلــی ان نیــز عبارتنــد از‬ ‫شهرســتان گیروکاســتر (جنــوب غــرب)‪ ،‬شهرســتان بــرات (غــرب) و‬ ‫شهرســتان الباســان (شــمال غــرب)‪.‬‬ ‫اکثــر ســاکنان کورچــه را البانیایــی هــا تشــکیل مــی دهنــد‪ ،‬امــا گــروه هــای‬ ‫قومــی مهــم دیگــری همچــون یونانــی هــا (در جنــوب)‪ ،‬مقدونیــه ای هــا‬ ‫(در شــرق)‪ ،‬ارومانیانــی هــا (بخــش هــای غربــی) و رومــی هــا نیــز در ایــن‬ ‫شهرســتان زندگــی مــی کننــد‪ .‬از نظــر مذهبــی نیــز اکثریــت ســاکنان ایــن‬ ‫شهرســتان پیــرو دیــن اســام بکتاشــیه و مســیحیت ارتدوکــس هســتند‪.‬‬ ‫براســاس اخریــن سرشــماری ملــی البانــی در ســال ‪ ۲۰۱۱‬میــادی‪ ،‬ایــن‬ ‫شهرســتان ‪ ۲۲۰.۳۵۷‬نفــر جمعیــت داشــت و ترکیــب جمعیتــی افــراد‬ ‫شــمارش شــده بــر اســاس گــروه هــای قومــی نیــز شــامل البانیایــی هــا‪،‬‬ ‫یونانــی هــا‪ ،‬مقدونیــه ای هــا‪ ،‬مونتــه نگرویــی هــا‪ ،‬ارومانیانــی هــا‪ ،‬کولــی هــا‬ ‫و مصــری هــا مــی شــد‪.‬‬ ‫باســتان شناســان در روســتای کاتونــداس در نزدیکــی کورچــه شــش مرحلــه از‬ ‫ســکونت یافتنــد کــه قدمــت انهــا بــه دوره نوســنگی ‪ ،‬کلکولیتیــک ‪ ،‬عصــر برنــز ‪،‬‬ ‫عصــر اهــن ‪ ،‬ایلــری شــهری و دوره باســتان دیرینــه مــی رســد‪.‬‬ ‫کورچــه از زمــان نفــوذ ایتالیــا در اوایــل دهــه ‪ 1920‬یــک شــهر صنعتــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1928‬در اولیــن حفــاری نفــت در البانــی در ایــن شــهر انجــام شــد‪ .‬از ایــن‬ ‫لحظــه بــه بعــد ایــن شــهر در نقشــه هــای حفــاری نفــت قــرار داشــته اســت‪ .‬از‬ ‫ســال ‪ ، 1928‬شــرکت ایتالیایــی ‪ AIPA‬بــا پادشــاهای زوگ توافــق نامــه ای مبنــی بــر‬ ‫ایــن داشــت کــه اگــر اســتخراج نفــت از ‪ 50،000‬تــن در ســال تجــاوز کنــد ‪ ،‬ایــن‬ ‫شــرکت مــی توانــد یــک پاالیشــگاه در البانــی احــداث کنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1939‬البانــی توســط ایتالیایــی هــا اشــغال شــد و بنابرایــن ‪ ،‬اگرچــه نفــت‬ ‫اســتخراج شــده بیــش از ‪ 170،000‬تــن بــود ‪ ،‬ایــن پاالیشــگاه هرگــز ســاخته نشــد‬ ‫و نفــت بــه ایتالیــا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫در دوره البانــی کمونیســتی ‪ ،‬ایــن شــهر بــه اســتالین ســیتی تغییــر نــام یافــت و یــک‬ ‫منطقــه نظامــی بســته بــود‪ .‬ایــن شــهر در دهــه ‪ 50‬توســعه گســترده ای داشــت و‬ ‫مــورد توجــه دانشــجویان ســبک معمــاری کمونیســتی قــرار گرفــت‪ ،‬اگرچــه در پــی‬ ‫فروپاشــی کمونیســم ســاختمانهای غیرمجــاز و اصالحاتــی در بناهــای اولیــه بســیار‬ ‫زیــاد بــوده اســت‪.‬‬ ‫کورچــه یکــی از شــهرهای البانــی اســت کــه بــه دلیــل داشــتن صنعــت نفــت بــه‬ ‫همــراه پاتــوس و بالــش بــه لحــاظ قــدرت اقتصــادی بــرای کشــور شــناخته شــده‬ ‫تــر اســت‪.‬‬ ‫صنعــت نفــت در ابتــدا توســط ایتالیایــی هــا در دوره پادشــاه زوگ توســعه یافــت‬ ‫و بیشــتر زیرســاخت هــا بــه ان تاریــخ داده شــده اســت‪ .‬پــس از پایــان دوره‬ ‫کمونیســم‪ ،‬اقتصــاد ایــن شــهر بــا بســته شــدن بســیاری از کارخانه هــا و تخریــب‬ ‫برنامــه اقتصــادی شــهرها کــه در دوره خوجــه برنامــه ریــزی شــده بــود‪ ،‬دچــار‬ ‫فروپاشــی شــد و شــورش هایــی بــه دنبــال ورشکســتی بانــک صــورت گرفــت کــه‬ ‫باعــث یــک نــزول شــدید صنعتــی شــد‪.‬‬ ‫امــروزه شــواهدی از بهبــودی اوضــاع اقتصــادی بــا تعــداد زیــادی از مشــاغل خــرد‬ ‫وجــود دارد ‪ ،‬اگرچــه امــار بیــکاری همچنــان بــاال اســت‪ .‬همچنیــن تعــدادی بانــک‬ ‫خارجــی نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫ماننــد بســیاری از شــهرهای البانــی ‪ ،‬جوانــان زیــادی همچنــان بــه ایتالیــا و یونــان‬ ‫مهاجــرت مــی کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪39‬‬ ‫سایر مناطق دیدنی البانی‬ ‫علی بخشی‬ ‫پورتوپالرمو‬ ‫خــط ســاحلی جنــوب البانــی بــه عنــوان “‪ Riviera‬البانیایــی” شــناخته‬ ‫میشــود‪ .‬بــا توجــه بــه اثــار باســتانی‪ ،‬روســتاهای کوچــک ســنتی‪ ،‬ســواحل‬ ‫حومــه ای و غارهــای دریایــی و دریــای مدیترانــه‪ ،‬ایــن منطقــه واقعــا یکــی‬ ‫از جواهــرات البانــی اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ Huffington Post ،۲۰۱۴‬نــام پورتــو پالرمــو را بــه عنــوان‬ ‫یکــی از زیباتریــن مــکان هــای ایــن منطقــه بــرای اولیــن بــار در میــان‬ ‫مقصــد هــای کشــف نشــده اروپــا نــام بــرد‪ .‬ورودی جنــوب بــه خلیــج‬ ‫پورتــو پالرمــو تحــت تاثیــر حالــت قلعــه ان قــرار دارد کــه ابتــدا توســط‬ ‫ونیــزی هــا ســاخته شــده اســت امــا بعــدا توســط تــرکان عثمانــی‬ ‫بازســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫دهمی‬ ‫دورتــر از پورتــو پالرمــو روســتای دهمــی‪ ،‬یــک مــکان کوچــک بــا رگه هــای‬ ‫تاریخــی اســت‪ .‬مــردم اینجــا بــا یــک گویــش یونانــی صحبــت مــی کننــد‬ ‫کــه باعــث شــده زبــان شناســان تاریخــی را جــذب کنــد‪ .‬ایــن مــکان بــا‬ ‫کلیســاهای ارتدوکــس بررســی مــی شــود کــه همــه معمــاری مدیترانـه ای‬ ‫را نمایــش مــی دهنــد؛ ســه صومعــه بزرگ نیــز وجــود دارد‪ .‬روســتا خــود را‬ ‫بــر روی ســنگهایی کــه تقریبــا عمــودی بــه دریــا فــرو مــی ریزنــد ســاخته‬ ‫اســت‪ .‬ســاحل دهمــی یکــی از نفــس گیــر تریــن و زیباتریــن ســاحل‬ ‫هــا در اروپــا اســت؛ شــنهای طالیــی و اب فیــروزه ای ان را بــه یکــی از‬ ‫مکان هــای فرامــوش نشــدنی بــرای دیــدار البانــی تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫چشم ابی‬ ‫ایــن منطقــه دیدنــی و زیبــا در نزدیکــی ســاحل البانــی در منطقــه ‪Riviera‬‬ ‫رودخانــه ‪ Bistrice‬قــرار دارد کــه بــه دریــا مــی ریــزد‪ .‬رودخانــه از طریــق‬ ‫یــک شــکاف عمیــق در ســنگ هــا باعــث تشــکیل یــک اســتخر طبیعــی‬ ‫بــا عمــق ‪ ۵۰‬متــر شــده کــه دارای وضــوح شــگفت اور و یــک رنــگ ابــی‬ ‫عمیــق اســت‪ .‬ایــن اســتخر بــه عنــوان چشــم ابــی نامیــده شــده و دارای‬ ‫زیبایــی منحصــر بــه فــردی مــی باشــد‪ .‬منطقــه اطــراف اســتخر نیــز جــز‬ ‫یــک ذخایــر طبیعــت تعییــن شــده واز درختــان بلــوط و ســیکومور پــر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫قلعهجیروکستار‬ ‫در جنــوب البانــی دیــدن قلعــه جیروکســتار در مســیر شــهر و حومــه‬ ‫شــهر ی بــه همیــن نــام را نبایــد از دســت داد ‪ .‬قدمــت ان بــه حداقــل‬ ‫ســده ی ســیزدهم می رســد‪.‬‬ ‫ایــن قلعــه در واقــع خانــه یــک خانــواده البانیایــی مشــهور بــوده کــه‬ ‫بعــدا تبدیــل بــه قلعــه ای شــد کــه توســط تــرک هــا بــرای ســرکوب‬ ‫شورشــی هــای محلــی اســتفاده مــی شــد ‪ .‬قلعــه توســط مــردم محلــی‬ ‫در جنــگ هــای جهانــی اول و دوم جهانــی بــه عنــوان پناهــگاه اســتفاده‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪40‬‬ ‫پارک ملی بوترینت‬ ‫بــا ســفر بــه ســمت ســاحل جنوبــی ریویــرا البانــی‪ ،‬بــه منطقــه ای کــه‬ ‫بــه عنــوان یکــی از جــذاب تریــن مکانهــای تــور البانــی اســت می تــوان‬ ‫رســید‪ .‬ایــن مــکان مســتعمره یونــان باســتان بــوده کــه کــه در حــال‬ ‫حاضــر پــارک ملــی بوترینــت را شــکل داده اســت‪ .‬ایــن پــارک با مســاحت‬ ‫‪ ۹۴‬کیلومتــر مربــع حــاوی اثــار باســتان شناســی‪ ،‬تاریخــی و گنجینــه ای‬ ‫از طبیعــت اســت‪.‬‬ ‫کاوش هــای باســتان شناســی از زمــان برنــز‪ ،‬بقایــای دیوارهــای شــهر‬ ‫باســتانی‪ ،‬تئاتــر رومــی و تعــدادی از ســاختمان هــای کلیســای قدیمــی‬ ‫باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫یــک قلعــه ونیــزی نیــز وجــود دارد‪ .‬حفــاری هــا توســط حوضچــه هــای‬ ‫طبیعــی احاطــه شــده انــد کــه از طریــق ان کانــال ‪ Vivari‬جریــان دارد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر وضعیــت پــارک کــه بــه عنــوان پــارک ملــی البانــی شــناخته‬ ‫شدهاســت‪ ،‬بــه عنــوان یــک میــراث جهانــی یونســکو نیــز ثبــت شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اپولونیا‬ ‫یکــی از برجســته تریــن اثــار تاریخــی و باســتانی کشــور البانــی اپولونیــا‬ ‫اســت کــه یــک شــهر باســتانی اســت کــه در ســاحل ریویــرا البانــی واقــع‬ ‫شــده و هنــوز در نزدیکــی دریــا قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن مــکان در حــدود ‪ ۷‬مایــل از روســتای پوجانــی فاصلــه دارد و واقعــا‬ ‫شایســته یــک یــا دو روز بــرای بازدیــد ان زمــان گذاشــت‪ .‬اپولونیــا معبــدی‬ ‫بــزرگ و غنــی در دوران باســتان بــوده اســت‪ .‬شــما مــی توانیــد باقــی مانــده‬ ‫دیوارهــای شــهر‪ ،‬کتابخانــه‪ ،‬قــوس پیــروزی و یــک معبــد اختصــاص داده‬ ‫شــده بــه الهــه ارتمیــس را در ایــن منطقــه مشــاهده کنیــد‪ .‬دیــدار مــوزه‬ ‫باســتان شناســی را نیــز نمی تــوان از دســت داد‪ .‬ایــن مــوزه در صومعــه‬ ‫قــرن چهاردهمــی ســنت مــری در پــارک باســتان شناســی اپولونیــا واقــع‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫پارک ملی داجتی‬ ‫اگــر شــما فرصتــی بــرای ســفر بــه تیرانــا ‪ Tirana‬داشــته باشــید‪ ،‬حتمــا‬ ‫برنامــه ســفر خــود را بــه پــارک ملــی کــوه داجتــی کــه بــا کمتــر از یــک‬ ‫ســاعت ســفر بــا اتومبیــل دســت یافتنــی اســت را از دســت ندهیــد‪ .‬کــوه‬ ‫داجتــی بــه نــام مشــهورش ‪ balcony of Tirana‬نامیــده مــی شــود و از‬ ‫ارتفاعــات ان چشــم انــداز دیدنــی پایتخــت بــه نمایــش گــذارده می شــود‪.‬‬ ‫پــارک یکــی از مهمتریــن ذخایــر طبیعــی البانــی نیــز هســت کــه توســط‬ ‫کاشــت درختــان بلــوط و راش گســترش یافتــه اســت‪ .‬شــما در حیــن‬ ‫بازدیــد از ایــن مــکان طبیعــی روبــاه‪ ،‬گــراز وحشــی و خــرس هــای قهــوه‬ ‫را مشــاهده خواهیــد کــرد ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪41‬‬ ‫قلعه اسرار امیز رزافا‬ ‫یکــی از اســرار امیزتریــن قلعــه هایــی کــه نزدیــک بــه شــهر اشــکودر‬ ‫اســت قلعــه رزافــا مــی باشــد‪.‬‬ ‫افســانه هــای زیــادی دربــاره ایــن قلعــه وجــود دارد کــه یکــی از انهــا‬ ‫افســانه ی ســه بــرادر اســت کــه ســعی بــر ســاخت ایــن قلعــه داشــتند‬ ‫امــا موفــق نشــدند‪.‬‬ ‫ایــن تپــه بــه دلیــل موقعیــت اســتراتژیک ‪ ،‬از زمــان باســتان تــا کنــون‬ ‫بســیار مــورد توجــه بــوده اســت‪ .‬مدتهــا از ایــن دژ در حکومــت ایلیری ها‬ ‫بــه عنــوان منطقـه ای بــرای حفاظــت اشــکودر اســتفاده می شــد‪.‬‬ ‫در طــول دوره ســوم جنگ هــای امپراتــوری روم و ایلیری هــا‪ ،‬جنتیــوس‬ ‫ایلیــری ‪ ،‬نیروهــای خــود را در اشــکودر متمرکــز کــرد‪ .‬هنگامــی کــه وی‬ ‫توســط لشــکر انیســیوس گالــوس بــه رهبــری ارتــش روم مــورد حملــه‬ ‫قــرار گرفــت ‪ ،‬جنتیــوس بــه داخــل شــهر فــرار کــرد ‪.‬‬ ‫در روز ســوم اتــش بــس ‪ ،‬جنتیــوس تســلیم رومــی هــا شــد ‪ ،‬در‬ ‫بازداشــت قــرار گرفــت و بــه روم اعــزام شــد‪.‬‬ ‫یــک افســانه مشــهور در میــان البانیایــی هــا وجــود دارد کــه بــا ســاخت‬ ‫قلعــه روزافــا ارتبــاط دارد ‪ ،‬کــه از زمــان هــای قدیــم بــه صــورت شــفاهی و‬ ‫ســینه بــه ســینه کلیــت ان تــا بــه امــروز نقــل شــده اســت‪.‬‬ ‫داســتان در مــورد ابتــکار ســه بــرادر اســت کــه بــرای ســاختن یــک قلعــه‬ ‫دســت بــه کار می شــوند‪ .‬انهــا تمــام روز کار مــی کردنــد ‪ ،‬امــا دیوارهــای‬ ‫اصلــی شــب فــرو مــی ریــزد‪ .‬انهــا بــا یــک پیرمــرد فرزانــه مالقــات‬ ‫می کننــد کــه بــه نظــر مــی رســد راه حــل مشــکل را مــی دانــد و از انهــا‬ ‫ســئوال می کنــد کــه ایــا ازدواج کرده انــد؟ وقتــی ســه بــرادر پاســخ‬ ‫مثبــت دادنــد ‪ ،‬پیرمــرد گفــت‪:‬‬ ‫«اگــر واقع ـاً مــی خواهیــد قلعــه را تمــام کنیــد ‪ ،‬بایــد قســم بخوریــد کــه‬ ‫هرگــز بــه همســران خــود نگوییــد کــه اکنــون بــه شــما چــه مــی گویــم‪.‬‬ ‫همســری کــه فــردا غــذای شــما را بــرای شــما بــه مــی اورد بایــد زنــده در‬ ‫دیــوار قلعــه دفــن کنیــد‪ .‬فقــط در ایــن صــورت دیوارهــای اصلــی مانــدگار‬ ‫مــی شــوند و بــرای همیشــه مســتحکم خواهنــد شــد‪».‬‬ ‫ایــن ســه بــرادر ســوگند یــاد کردنــد کــه بــا همسرانشــان از وقــوع‬ ‫ایــن اتفــاق صحبــت نکننــد‪ .‬امــا دو بــرادر بزرگتــر قــول خــود را زیــر پــا‬ ‫گذاشــتند و بــی ســر و صــدا همــه چیــز را بــه همســران خــود گفتنــد‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه کوچکتریــن بــرادر صــادق بــود و راز خــود را نگــه داشــت و‬ ‫هیــچ نگفــت‪ .‬مــادر ایــن ســه بــرادر از ماجــرا خبــر نداشــت و چیــزی نمــی‬ ‫دانســت؛ ظهــر کــه شــد در وقــت ناهــار او از عروس هایــش خواســت تــا‬ ‫ناهــار را بــرای کارگــران بیاورنــد ‪ ،‬دو نفــر بــا بهانــه ای حاضــر نشــدند‪.‬‬ ‫بــرادران بــا اضطــراب منتظــر ماندنــد تــا ببیننــد کــدام زن ســبد غــذا را‬ ‫حمــل می کنــد‪ .‬همســر کوچکتریــن بــرادر بــود کــه پســرش را در خانــه‬ ‫تــرک کــرد‪.‬‬ ‫بــرادر کوچکتــر بــا ناراحتــی بــرای او توضیــح داد کــه ماجــرا چیســت‬ ‫بنابرایــن تصمیــم بــر قربانــی کــردن او گرفتنــد‪ .‬او کــه نگــران فرزنــد‬ ‫خردســالش بــود گفــت اعتراضــی نــدارد امــا یــک درخواســت دارد‪.‬‬ ‫«مــن فقــط یــک درخواســت دارم‪ .‬وقتــی مــن را در دیــوار دفــن می کنیــد‬ ‫‪ ،‬ســوراخی بــرای چشــم راســت مــن ‪ ،‬بــرای دســت راســت مــن ‪ ،‬بــرای‬ ‫پــای راســت مــن و بــرای ســینه راســت مــن بگذاریــد‪ .‬مــن یــک پســر‬ ‫کوچــک دارم می خواهــم وقتــی او شــروع بــه گریــه کــرد او را ارام کنــم‪».‬‬ ‫پارک ملی تیرانا‬ ‫بــرای گذرانــدن یــک روز خــوب چــه جایــی بهتــر از قــدم زدن در یــک‬ ‫پــارک زیبــا و تاریخــی کــه می تــوان هــم از طبیعــت ان اســتفاده کــرد‬ ‫و هــم از بناهــای تاریخــی اش لــذت بــرد‪ .‬پــارک ملــی تیرانــا چنیــن‬ ‫ویژگـی ای دارد‪ .‬بوســتانی زیبــا کــه هــم تاریخــی اســت و بناهــای زیبای‬ ‫قدیم ـی اش همــراه بــا اب و هــوای مطبوعــش دلربایــی می کنــد‪ .‬فقــط‬ ‫بدانیــد بــرای دیــدن ایــن پــارک دلگشــا حتمــا بایــد چنــد ســاعتی‬ ‫وقــت بگذاریــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪42‬‬ ‫مسجدتیرانا‬ ‫طــرح اولیــه ســاخت ایــن مســجد در اوایــل دهــه ‪ ۱۹۹۰‬میــادی‬ ‫ارائــه شــد و قــرار بــود در کنــار ســاختمان پارلمــان البانــی در تیرانــا‬ ‫ســاخته شــود‪ ،‬امــا ســاخت ان بــه دلیــل موانــع مالــی و حقوقــی در‬ ‫ان زمــان متوقــف شــد‪.‬‬ ‫ســرانجام پــس از گذشــت ســال ها ایــن مســجد کــه بزرگ تریــن‬ ‫مســجد البانــی اســت‪ ،‬در ایــن کشــور دارای اکثریــت مســلمان‬ ‫ســاخته شــد‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۶۰‬درصــد جمعیــت البانــی را مســلمانان تشــکیل می دهنــد‬ ‫و پیــروان مســیحیت کاتولیــک ‪ ۱۰‬درصــد و مســیحیان ارتدوکــس‬ ‫کمتــر از ‪ ۱۰‬درصــد جمعیــت ان را تشــکیل می دهنــد‪ .‬کشــور البانــی‬ ‫همــواره بــه عنــوان الگویــی بــرای همزیســتی مســالمت امیز میــان‬ ‫مســلمانان‪ ،‬کاتولیک هــا و ارتدکس هــا مطــرح بــوده اســت و پیــروان‬ ‫ایــن مذاهــب در کنــار هــم بــا صلــح و ارامــش در ایــن کشــور واقــع‬ ‫در جنــوب شــرقی اروپــا زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫دریاچهاشکودر‬ ‫یکــی از بزرگتریــن دریاچــه هــای منطقــه بالــکان دریاچــه اشــکودر‬ ‫اســت‪ .‬در محــدوده ایــن دریاچــه پــارک ملــی محافظــت شــده ای بــه‬ ‫انــداز ‪ ۴۰۰‬کیلومتــر وجــود دارد‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه بــه عنــوان اصلــی تریــن زیســتگاه پرنــدگان در قــاره‬ ‫اروپــا شــناخته و مشــهور شــده اســت‪ .‬ایــن مــکان فــوق العــاده‬ ‫زیباســت و کــوه هــای شــیب دار ســبز‪ ،‬صومعــه هــا‪ ،‬اب هــای شــفاف‬ ‫و روشــن و نیلوفرهــا جــذاب‪ ،‬زیبایــی ان را چندیــن برابــر کــرده انــد‪.‬‬ ‫در اطــراف دریاچــه روســتاهایی وجــود دارنــد کــه نهایــت ارامــش را‬ ‫بــه شــما القــا مــی کننــد‪ .‬کافیســت دوچرخــه بگیریــد و ان حوالــی‬ ‫رکاب بزنیــد‪.‬‬ ‫برج تید‬ ‫بــرج هــا معمــوال نمــاد شــهرهای دنیــا‬ ‫می شــوند؛ همان طــور کــه ایفــل نمــاد پاریــس‬ ‫و میــدان ازادی در گذشــته و بــرج میــاد در‬ ‫امــروز نمــاد تهــران اســت‪ .‬هر کــدام هــم‬ ‫معمــاری منحصر به فــرد و بی نظیــری دارنــد‬ ‫کــه در هیچ جــای دنیــا نمی شــود ماننــدی بــرای‬ ‫انهــا یافــت‪ .‬بــرج تیــد هــم نمــاد تیراناســت اما‬ ‫بــا معمــاری کــه شــاید کمتــر دیده ایــد‪ .‬برجــی‬ ‫مرتفــع کــه در نــگاه اول شــما را بــه یــاد النــه‬ ‫زنبــور یــا صفحــه شــطرنج می انــدازد و بنــای‬ ‫زیبایــش ادمــی را بــه شــگفتی وامــی دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪43‬‬ ‫حسین طوسی‬ ‫حیات وحش البانی‬ ‫بــرای یــک کشــور کوچــک ماننــد البانــی محیــط زیســت بــا پشــتوانه قابــل‬ ‫توجهــی از اکوسیســتم هــای زمینــی و دریایــی و زیســتگاه هایــی بــا گونه های‬ ‫گیاهــی و جانــوران متنــوع ‪ ،‬در منطقــه ای بــه مســاحت ‪ 28748‬کیلومتــر مربــع‬ ‫تعریــف می شــود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بیشــتر کشــور عمدتـا دارای اب و هــوای مدیترانــه ای اســت و مرکــز و جنــوب‬ ‫کشــور را نیــز در بــر دارد ‪ ،‬در حالــی کــه جــو و هــوای الپــی در شــمال شــرقی‬ ‫بیشــتر دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫جــدای از تنــوع توپوگرافــی و اب و هــوا ‪ ،‬نزدیکــی مســتقیم البانــی بــا دریــای‬ ‫مدیترانــه و موقعیــت قابــل توجــه ایــن کشــور در قــاره اروپــا شــرایط مطلوبــی‬ ‫را بــرای ظهــور طیــف گســترده ای از گیاهــان و جانــوران بــا کیفیــت بــی نظیر‬ ‫ایجــاد کــرده اســت کــه بــه هــر حــال منجــر بــه ایــن امــر شــد کشــور بــه‬ ‫عنــوان کانــون مهــم تنــوع زیســتی در قــاره اروپــا شــناخته شــود‪.‬‬ ‫تعــداد گونــه هــای جانــوران در معــرض تهدیــد انقــراض در ســطح جهــان‬ ‫در البانــی زیــاد اســت بــا یــک بررســی مشــخص شــد بیــش از ‪ 181‬گونــه‬ ‫متنــوع جانــوری در مدیترانــه در ایــن کشــور وجــود دارد‪.‬‬ ‫البانــی بــا تغییــر ســریع چشــم انــداز از دریایــی بــه کــوه هــای الــپ در‬ ‫مســافت محــدود عمدتــا کوهســتانی و کوهســتانی اســت‪ .‬فقــط یــک ســوم‬ ‫از مناطــق دشــت تشــکیل شــده اســت کــه در سراســر غــرب کشــور مقابــل‬ ‫مدیترانــه اســت و دارای طــول خــط ســاحلی در حــدود ‪ 476‬کیلومتــر (‪296‬‬ ‫مایــل) اســت‪.‬‬ ‫زنجیــره هــای کوهســتانی بــه همیــن ترتیــب از طــول کشــور از شــمال بــه‬ ‫جنــوب عبــور مــی کننــد کــه شــامل کــوه هــای الــپ در شــمال ‪ ،‬کــوه هــای‬ ‫شــار در شــمال شــرقی ‪ ،‬کــوه هــای اســکندر در مرکــز ‪ ،‬کــوه هــای کــوراب‬ ‫در شــرق ‪ ،‬کــوه هــای پینــدوس در جنــوب شــرقی و کــوه هــای ســیرون در‬ ‫جنــوب غربــی اســت کــه در امتــداد رودخانــه البانــی امتــداد دارنــد‪.‬‬ ‫شــبکه هیدروگرافــی البانــی از دریاچــه هــا ‪ ،‬رودخانــه هــا ‪ ،‬تــاالب هــا ‪ ،‬دریاها‬ ‫و اب هــای زیرزمینــی تشــکیل شــده اســت‪ .‬حــدود ‪ 250‬دریاچــه بــا منشــا‬ ‫مختلــف از جملــه دریاچــه هــای تکتونیکــی ‪ ،‬یخبنــدان و رودخانــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫از مهمتریــن انهــا دریاچــه اســکندر ‪ ،‬بزرگتریــن دریاچــه در اروپــای جنوبــی‬ ‫و پــس از ان اوهــورا اســت کــه بــه عنــوان یکــی از باســتانی تریــن دریاچــه‬ ‫هــای جهــان شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫رودخانــه هــا همچنیــن تاثیــر ارزشــمندی در تنــوع زیســتی ســاحلی محلــی‬ ‫دارنــد‪ 152 .‬رودخانــه در کشــور وجــود دارد کــه مهمتریــن انهــا از جملــه‬ ‫‪ Drin، Vjosa، Shkumbin، Mat، Ishëm‬و ‪ Osum‬اســت‪ .‬ســاحل در امتــداد‬ ‫دریــای مدیترانــه محــل تاالبهــای مختلفــی از جملــه کاراواســتا و نارتا اســت‪.‬‬ ‫مناطــق حفاظــت شــده متعلــق بــه اساســی تریــن ابزارهــای حفاظــت از‬ ‫طبیعــت اســت‪ 799 .‬نــوع مناطــق حفاظــت شــده در البانــی تعییــن شــده‬ ‫اســت کــه مســاحتی برابــر بــا ‪ 5.216.96‬کیلومتــر مربــع دارد‪.‬‬ ‫رودخانه هــای البانــی زیســتگاه هــای بــی نظیــری بــرای جمعیــت‬ ‫پرنــدگان مهاجــر‪ ،‬بــی مهــرگان و همچنیــن ماهــی هــا فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫مهمتریــن ویژگــی زیســتی رودخانــه ‪ ،‬تغییــر در شــوری و رســوبگذاری‬ ‫اســت‪ .‬انهــا توســط خــواص زمیــن شناســی منطقــه تعییــن مــی شــوند‬ ‫و تحــت تاثیــر شــرایط توپوگرافــی ‪ ،‬شــیمیایی و اب و هوایــی قــرار‬ ‫می گیرنــد‪.‬‬ ‫البانــی رودخانــه هــای زیــادی دارد کــه بــه شــرق دریــای ادریاتیــک‬ ‫تخلیــه مــی شــوند‪ .‬جریــان رودخانــه هــا بــا جریــان زیــاد در زمســتان و‬ ‫اوایــل بهــار بســیار متغیــر اســت و جریانهــای کمتــری در اواخــر تابســتان‬ ‫موجــود اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن بــا توجــه بــه اینکــه رودخانــه هــا مــورد توجــه کمــی از‬ ‫زیســت شناســان بصئــرت علمــی قــرار گرفتــه انــد‪ ،‬در مــورد وضعیــت‬ ‫تنــوع زیســتی موجــود در انهــا اطالعــات کمــی وجــود دارد ‪ ،‬بــا ایــن حــال‬ ‫‪ ،‬حوضــه رودخانــه دریــن یکــی از مهمتریــن نقــاط مهــم تنــوع زیســتی‬ ‫در اروپــا اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪44‬‬ ‫جنــگل هــا گســترده تریــن اکوسیســتم زمینــی در البانــی اســت‪ .‬انهــا نمایانگر‬ ‫یــک مولفــه اساســی کاربــردی و زیبایــی شــناختی در ‪36‬درصــد از طبیعــت‬ ‫کشــور هســتند‪.‬‬ ‫جنگلهــای شــمال البانــی شــباهت زیــادی بــه جنگلهــای غــرب اروپــا دارد و‬ ‫جنگل هــای جنــوب البانــی شــباهت هایــی بــا حوضــه مدیترانــه دارنــد‪.‬‬ ‫بســته بــه عــرض جغرافیایــی ‪ ،‬خــاک ‪ ،‬بارندگــی و درجــه حــرارت غالــب ‪،‬‬ ‫جنگل هــا مــی تواننــد اشــکال مختلفــی بــه خــود بگیرنــد‪.‬‬ ‫بلــوط یــک منبــع مهــم جنگلــی طبیعــی در البانــی اســت‪ 12 .‬گونــه بلــوط‬ ‫در البانــی یافــت مــی شــود کــه در سرتاســر کشــور از شــمال تــا جنــوب و از‬ ‫شــرق بــه غــرب توزیــع شــده انــد‪.‬‬ ‫جنــگل هــای مخروطــی ‪ 1،756‬کیلومتــر مربــع را پوشــش مــی دهــد کــه‬ ‫‪16.4‬درصــد از مســاحت جنــگل کشــور را تشــکیل مــی دهــد‪ .‬اگرچــه کاج‬ ‫ســیاه غالــب اســت و از جملــه مهمتریــن گونــه هــای درخــت در کشــور‬ ‫اســت‪ ،‬امــا مســاحت تقریبــا ‪10.2‬درصــد را اشــغال مــی کنــد‪ .‬ایــن درخــت در‬ ‫محــدوده قســمت مرکــزی کشــور دیــده مــی شــود امــا در دامنــه کــوه شــمالی‬ ‫و جنوبــی نیــز پراکنــده اســت‪.‬‬ ‫صنوبــر نقــره ای ‪1.4‬درصــد از مخــروط هــا را بــا ‪ 152‬کیلومتــر مربــع ‪ ،‬کــه‬ ‫معمــوالً در دامنــه هــا و دره هــای کــوه هــا و در کنــار ســواحل دریــای ادریاتیک‬ ‫و یونــان در غــرب یافــت مــی شــود ‪ ،‬تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫البانــی دارای تعــداد زیــادی اکوسیســتم تــاالب اســت کــه زیســتگاههای متنــوع‬ ‫و منحصــر بــه فــردی اســت‪ .‬ایــن تــاالب هــا بــه ترتیــب دارای تنــوع زیســت‬ ‫محیطــی متعــددی هســتند امــا تحــت تاثیــر ســرعت شهرنشــینی و صنعتــی‬ ‫شــدن قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫باتــاق هــا و دریاچــه هــا در همــه مناطــق بــه همــراه رودخانــه هــا و دلتاهــا‬ ‫یافــت مــی شــوند در حالــی کــه تــاالب هــا از منطقــه کوهســتانی مرتفــع داخلــی‬ ‫در جنــوب شــرقی تــا خــط ســاحلی در غــرب توزیــع مــی شــوند‪.‬‬ ‫غنــی تریــن مناطــق تــاالب بــه ویــژه در دشــت ســاحلی در امتــداد مــرز غربــی‬ ‫البانــی اســت کــه توســط دریــای ادریاتیــک شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مجموعــه تــاالب هــای بوترینــت ‪ ،‬کاراواســتا و نارتــا یکــی از مهمتریــن مناطــق‬ ‫تــاالب ســاحلی البانــی بــه شــمار مـی رود‪ .‬ســایر تاالبهــای مهــم شــامل تــاالب‬ ‫پاتوکــو ‪ ،‬تــاالب کــون ویــن ‪ ،‬تــاالب ویلونــی و بســیاری دیگــر اســت‪.‬‬ ‫البانــی محــل حیــات چندیــن دریاچــه مهــم در جنــوب اروپــا اســت‪ .‬چهــار‬ ‫دریاچــه بــا کشــورهای همســایه ماننــد دریاچــه اســکندر بــا مونتــه نگــرو‪،‬‬ ‫دریاچــه اوهورســتان بــا مقدونیــه شــمالی و دریاچــه پرســپا بــا مقدونیــه شــمالی‬ ‫و یونــان تقســیم مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود ‪ ،‬همــه انهــا از اهمیــت ویــژه ای بــرای تنــوع زیســتی برخــوردار‬ ‫نیســتند‪ .‬عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬دریاچــه اســکندر و دریاچــه پرســپا بــه عنــوان‬ ‫تاالب هایــی بــا اهمیــت بیــن المللــی شــناخته شــده انــد‪.‬‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی و همچنیــن اب و هــوای متغیــر و پیچیــده البانــی زمینــه ســاز‬ ‫حضــور جمعیــت پرنــدگان و جانــوران بســیار متنــوع ان اســت‪ .‬حــدود ‪ 353‬گونــه‬ ‫پرنــده بــه طــور انحصــاری در البانــی ثبــت شــده اســت ‪ 11‬گونــه در معــرض‬ ‫تهدیــد جهانــی معرفــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کشــور دارای تــاالب هــا‪ ،‬دریاچــه هــا و رودخانــه هــای پــراب بــه همــراه‬ ‫زیســتگاه هــای متنوعــی بــرای حیــات ایــن جانــدران متنــوع اســت‪.‬‬ ‫ایــن زیســتگاه هــا بــه عنــوان زمیــن زیســت و تغذیــه بــرای هــزاران جانــور عمــل‬ ‫می کننــد‪ .‬در ادامــه بــه معرفــی برخــی از پرنــدگان‪ ،‬پســتانداران و خزنــدگان متنــوع‬ ‫در ایــن کشــور می پردازیــم کــه البانــی را محیــط مناســبی بــرای زیســت خــود‬ ‫یافته انــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪45‬‬ ‫معرفی برخی از جانداران حیات وحش البانی‬ ‫وشقاوراسیایی‬ ‫َو َشــق اوراســیاییکه ممکــن اســت بــه نادرســت‪ ،‬ســیاه گوش اوراســیایی هــم خوانــده‬ ‫شــود‪ ،‬نوعــی گربه ســان بومــی اروپــا‪ ،‬ســیبری و بخشــهایی دیگــر از اســیا ماننــد‬ ‫اســیای میانــه‪ ،‬ایــران و هیمالیــا اســت کــه بزرگتریــن گونــه در میــان َو َش ـق ها بــه‬ ‫حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫طــول بــدن َو َشــق اوراســیا بیــن ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۱۳۰‬ســانتیمتر‪ ،‬طــول دم ان بیــن ‪ ۵‬تــا ‪۱۹‬‬ ‫ســانتیمتر و ارتفــاع قامــت ان از شــانه بــه حــدود ‪ ۷۰‬ســانتیمتر می رســد‪ .‬نرهــا ‪۱۸‬‬ ‫تــا ‪ ۳۰‬کیلــو و ماده هــا ‪ ۸‬تــا ‪ ۲۱‬کیلــو وزن دارنــد‪ .‬بزرگتریــن وشــق ها در ســیبری‬ ‫زندگــی می کننــد و حتــی وشــق ‪ ۴۵‬کیلویــی هــم در انجــا گــزارش شده اســت‪.‬‬ ‫رنــگ ان نیــز بیــن قهــوه ای و خاکســتری روشــن بــه همــراه خال هــای ســیاه روی‬ ‫بــدن اســت‪ .‬گوش هــای مشــکی بلنــد و کاکل دار و دو رشــته ریــش ســیاه رنگ نیــز‬ ‫در زیــر گلــو مشــخصات دیگــر ایــن حیــوان هســتند‪ .‬پنجه هــای پوس ـت کلفتی نیــز‬ ‫دارد کــه ماننــد کفــش زمســتانی در هنــگام راه رفتــن روی بــرف یــاری اش می کننــد‪.‬‬ ‫شــکار بیــش از انــدازه‪ ،‬تخریــب زیســتگاه و کمبــود غــذا از مهمتریــن خطــرات پیــش‬ ‫روی ایــن حیــوان اســت‪ .‬هرچنــد بــا توجــه بــه گســتردگی قلمــرو و جمعیــت مناســب‬ ‫در شــرق روســیه در فهرســت ســرخ اتحادیــه بین المللــی حفاظــت از محیــط زیســت‬ ‫قــرار ندارنــد امــا در بســیاری از مناطــق بــا خطــر انقــراض محلــی روبــرو هســتند‪.‬‬ ‫ایــن حیــوان روزگاری در اروپــا بســیار فــراوان بــود امــا در میانه هــای قــرن نوزدهــم‬ ‫در اکثــر نواحــی اروپــای غربــی و مرکــزی نســل انــان از بیــن رفــت‪ .‬امــا در چنــد دهه‬ ‫اخیــر تالش هایــی بــرای احیــای نســل ایــن حیــوان در چندیــن کشــور اروپایــی‬ ‫ماننــد البانــی ســوئیس‪ ،‬اســلوونی‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬جمهــوری چــک‪ ،‬اتریــش‪ ،‬المان و فرانســه‬ ‫انجــام شده اســت‪ .‬در گذشــته تصــور می شــد ایــن حیــوان ده هــزار ســال پیــش در‬ ‫بریتانیــا منقــرض شــده باشــد امــا مطالعــه کربــن ‪ ۱۴‬قدمــت یــک اســتخوان وشــق‬ ‫کشــف شــده در بریتانیــا را بیــن ‪ ۸۰‬تــا ‪ ۴۲۵‬قبــل از میــاد نشــان داده اســت‪.‬‬ ‫بیشــترین جمعیــت ایــن گونــه در جنــوب ســیبری در شــرق روســیه از رشــته کوه‬ ‫اورال تــا ســواحل اقیانــوس ارام ســکونت دارد‪ .‬جمعیــت ایــن گونــه در روســیه ‪۳۰‬‬ ‫تــا ‪ ۳۵‬هــزار قــاده (‪ )۲۰۰۳‬بــراورد می شــود‪ .‬هرچنــد بخــش بزرگــی از زیســتگاه‬ ‫ایــن حیــوان در چیــن قــرار دارد ولــی اطالعــات چندانــی از وضعیــت ایــن گونــه‬ ‫در چیــن در دســت نیســت و مقامــات چینــی جمعیــت ان را رو بــه کاهــش اعــام‬ ‫می کننــد‪ .‬حضــور ایــن حیــوان در مغولســتان داخلــی چیــن قطعــی نیســت امــا در‬ ‫کشــور مغولســتان جمعیــت ان حــدود ‪ ۱۰‬هــزار بــراورد شده اســت‪.‬‬ ‫قورباغهابیالبانیایی‬ ‫قورباغــه ابــی البانــی گونــه ای از قورباغــه اســت کــه بومــی البانــی و مونتــه نگــرو اســت‪.‬‬ ‫همانطــور کــه از نــام ان پیداســت ‪ ،‬محیطهــای ابــزی را ترجیــح مــی دهــد‪ .‬قورباغــه ابــی‬ ‫البانــی یــک گونــه در معــرض خطــر اســت و جمعیــت شــناخته شــده در حــال حاضــر‬ ‫در حــال کاهــش اســت‪ .‬تهدیدهــای قابــل توجــه بــرای زیســتگاه ان در اثــر الودگــی و‬ ‫زهکشــی تاالب هــا مطــرح شــده اســت و تهدیــد مســتقیم تــر مجموعــه تخریب هــای‬ ‫محیــط زیســتی بــرای اهــداف تجــاری اســت‪.‬‬ ‫قورباغــه هــا بــه انــدازه متوســط هســتند و نرهــا گاهــی نــواری ســبز روشــن و مشــخصی‬ ‫در طــول ســتون فقــرات دارنــد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت ‪ ،‬نرهــا بــه رنــگ قهــوه ای روشــن‬ ‫بــه طــور کلــی بــا لکــه هــای بــزرگ ســیاه یــا قهــوه ای تیــره رنــگ مــی شــوند‪.‬‬ ‫مــاده هــا بــه رنــگ ســبز زیتونــی یــا قهــوه ای روشــن هســتند و همچنیــن دارای نقــاط‬ ‫بــزرگ قهــوه ای یــا ســیاه هســتند‪ .‬ایــن خال هــای بــزرگ و قهــوه ای کــه از نشــانه های‬ ‫ایــن حیــوان اســت از ســاق پــا تــا نــوک انگشــتان نیــز گســترش دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪46‬‬ ‫پلیکانپاخاکستری‬ ‫پلیــکان پاخاکســتری یــا مــرغ ســقای پاخاکســتری یــا مــرغ ســقای‬ ‫کا ُکلــی گونـه ای پرنــده از راســته پلیکان ســانان و راســته مرغ سقاســانان‬ ‫اســت‪ .‬بــا داشــتن طولــی برابــر ‪ ۱۷۰‬ســانتی متر‪ ،‬ایــن پرنــده بزرگتریــن‬ ‫پلیــکان و حتــی از بزرگتریــن پرنــدگان به شــمار مـی رود‪ .‬محــل زندگــی‬ ‫پلیــکان پاخاکســتری از جنــوب شــرقی اروپــا تــا هنــد و چیــن اســت‪.‬‬ ‫غــذای ایــن پرنــده ماهــی و پرنــدگان کوچــک اســت‪.‬‬ ‫طــول بــدن پلیــکان پاخاکســتری ‪ ۱۹۰-۱۷۰‬ســانتی متر و وزن ان ‪-۱۱‬‬ ‫‪ ۱۵‬کیلوگــرم اســت‪ .‬فاصلــه میــان دو بــال ایــن پرنــده بــه هنــگام بــاز‬ ‫شــدن کامــل نزدیــک بــه ‪ ۳‬متــر اســت‪ .‬پلیــکان پاخاکســتری اندکــی‬ ‫بزرگ جثه تــر از مــرغ ســقای ســفید اســت‪ .‬جنــس نــر ان بزرگ تــر از‬ ‫جنــس مــاده اســت‪.‬‬ ‫رنــگ بــدن ایــن پرنــده ســفید چرکــی اســت و کاکل نــدارد‪ ،‬امــا پرهــای‬ ‫پشــت ســرش اندکــی بلنــد و مجعــد هســتند و رنــگ روشــن صورتــی در‬ ‫پــر و بالــش دیــده نمی شــود‪ .‬پاهــای ان خاکســتری ســربی هســتند و بر‬ ‫خــاف پلیــکان ســفید‪ ،‬در زیــر بال هــای خــود ســیاهی نــدارد‪ .‬روتنــه ان‬ ‫اندکــی نقــره ای وار اســت و لکــه بزرگــی بــه رنــگ زرد در پاییــن گلویش‬ ‫دیــده می شــود‪ .‬در اطــراف چشــم ها‪ ،‬حلقــه ای خاکســتری هماننــد‬ ‫رنــگ پاهایــش وجــود دارد‪ .‬پرنــده نابالــغ بــه رنــگ قهــوه ای کمرنــگ و‬ ‫بــه پرنــده نابالــغ مــرغ ســقای ســفید شــبیه اســت‪.‬‬ ‫عقاب دریایی دم سفید‬ ‫عقــاب دریایــی دم ســفید پرنــده شــکاری بزرگــی از خانــواده عقابیــان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن عقــاب خویشــاوند نزدیــک عقــاب سرســفید اســت و‬ ‫نقــش بوم شــناختی ان در اوراســیا مشــابه نقــش بوم شــناختی عقــاب‬ ‫سرســفید در امریــکای شــمالی اســت‪.‬‬ ‫عقــاب دریایــی دم ســفید ‪ ۶۹‬تــا ‪ ۹۲‬ســانتیمتر طــول دارد‪ ،‬فاصلـهٔ میــان‬ ‫بال هایــش ‪ ۱۸۲‬تــا ‪ ۲۴۴‬ســانتی متر اســت‪ .‬ماده هــا بــا ‪ ۴‬تــا ‪۶٫۹‬‬ ‫کیلوگــرم وزن قــدری از نرهــا کــه ‪ ۳٫۱‬تــا ‪ ۵٫۴‬کیلــو وزن دارنــد بزرگترند‪.‬‬ ‫بــا ایــن قــواره عقــاب دم ســفید چهارمیــن عقــاب بــزرگ دنیــا اســت‪.‬‬ ‫رژیــم غذایــی عقــاب دم ســفید متنــوع اســت و شــامل ماهــی‪ ،‬پرنــدگان‪،‬‬ ‫مــردار و گاهــی پســتانداران کوچــک می شــود‪ .‬برخــی از ان هــا کامــا‬ ‫مردارخوارنــد و به طــور مرتــب طعمه هــای پرنــدگان دیگــر و ســمورهای‬ ‫ابــی را زورگیــری می کننــد‪ .‬بــا ایــن حــال ایــن پرنــده در شــکار هــم‬ ‫متبحــر اســت و می توانــد بــر ســر شــکار خرگــوش بــا عقــاب طالیــی‬ ‫بــه رقابــت کنــد‪ .‬غــذای مــورد نیــاز عقــاب دم ســفید حــدود ‪ ۵۰۰‬تــا‬ ‫‪ ۶۰۰‬گــرم در روز اســت‪ .‬ایــن حیــوان هرچنــد از عقــاب طالیــی فعالیــت‬ ‫کمتــری دارد و در رقابــت مســتقیم بــا عقــاب طالیــی بــر ســر یــک مــورد‬ ‫شــکار خــاص معمــوالً شکســت می خــورد‪ ،‬امــا می توانــد بــه تراکــم‬ ‫جمعیتــی بیشــتری برســد و عقــاب طالیــی را در رقابــت بقــا از میــدان‬ ‫بـه در کنــد چــرا کــه رودهٔ دراز و دســتگاه گوارشــی نیرومنــدش امــکان‬ ‫زندگــی بهتــر بــا غــذای کمتــر را بــه او می دهــد‪.‬‬ ‫شغال زرد‬ ‫شــغال زرد کــه بــه شــغال معمولــی و شــغال اســیایی هــم معــروف اســت‪ ،‬از سگ ســانان‬ ‫بومــی شــمال افریقــا‪ ،‬جنــوب شــرقی و مرکــز اروپــا‪ ،‬اناتولــی‪ ،‬خاورمیانــه و اســیای جنــوب‬ ‫شــرقی اســت‬ ‫ایــن جانــور از ســوی اتحادیــه بین المللــی حفاظــت از طبیعــت بــه عنــوان موجــودات بــا‬ ‫کمتریــن نگرانــی و بــا متوســط غــذا و ســرپناه طبقه بنــدی شده اســت‪.‬‬ ‫ایــن نــوع شــغال جانــوری اجتماعــی اســت و بــه صــورت خانوادگــی (نــر و مــاده و‬ ‫تولــه هایشــان) زندگــی می کننــد و گاهــی چنــد خانــواده بــا هــم بــه شــکار می رونــد‪.‬‬ ‫ایــن جانــور انطباق پذیــری خوبــی بــا شــرایط مختلــف دارد و از منابــع غذایــی متنوعــی‬ ‫شــامل میوه هــا‪ ،‬جونــدگان‪ ،‬پرنــدگان‪ ،‬حشــرات و ســم داران کوچــک تغذیــه می کنــد‪.‬‬ ‫فرصت طلبــی شــغال در بهره گیــری از منابــع غذایــی مختلــف موجــب شــده تــا ایــن‬ ‫جانــور در نقــاط مختلفــی پراکنــده شــود‪ .‬ان هــا در جســتجوی غــذا مســافت های طوالنــی‬ ‫را می پیماینــد و توانایــی شــنا کــردن را دارنــد‪.‬‬ ‫شــغال زرد تنهــا شــغال بومــی ایــران اســت‪ .‬ایــن جانــور در ادبیــات عامیانــه اســیا‪،‬‬ ‫خاورمیانــه و افریقــا حضــور پررنگــی دارد و معمــوالً بــه عنــوان حیوانــی مــکار و حقه بــاز‬ ‫توصیــف می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪47‬‬ ‫معماری البانی‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫نویسنده و کارشناس‬ ‫ارشد فلسفه‬ ‫معمــاری البانــی بازتــاب میــراث تاریخــی و فرهنگــی البانــی اســت‪ .‬معمــاری کشــور بــا‬ ‫گذشــت زمــان پیشــرفت کــرده و تحــت تاثیــر تمــدن هــای متعــددی ازجملــه ایلیری هــا‪،‬‬ ‫یونانــی‪ ،‬رومــی هــا‪ ،‬بیزانــس‪ ،‬عثمانــی هــا و امپراتــوری اتریــش‪ -‬مجــار و ایتالیایــی هــا‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫در طــول دوران کالســیک‪ ،‬شــهرها در البانــی از داخــل قلعه هــا شــروع می شــده اســت‬ ‫تــا خانــه هــا‪ ،‬ســازه هــای مذهبــی و تجــاری را بــا تغییــر شــکل مــداوم شــهرها و تکامــل‬ ‫تکنیــک هــای ســاخت و ســاز ترکیــب کننــد‪.‬‬ ‫بســیاری از گنجینــه هــای معمــاری باســتانی از ایلیریــان و یونانــی هــای باســتان ماننــد‬ ‫بیلیــس‪ ،‬امینتیــا‪ ،‬فونیکــس و شــودر در البانــی یافــت مــی شــوند‪ .‬بــه علــت مــدت طوالنــی‬ ‫حکومــت امپراتــوری بیزانــس‪ ،‬البانــی بــه بســیاری از کلیســاها‪ ،‬قلعــه هــا و صومعــه هــای‬ ‫بیزانــس مزیــن شــده اســت‪ .‬البانــی همچنیــن دارای بســیاری از اثــار باقیمانــده از پنــج‬ ‫قــرن حکومــت عثمانــی اســت‪ .‬در قــرن نوزدهــم‪ ،‬شــهر هــای قــرون وســطی البانیایــی‬ ‫تحــت تاثیــر معمــاری هــای اتریش‪-‬مجارســتان و ایتالیایــی بــه تحــوالت شــهری تبدیــل‬ ‫شــده و انهــا را بــه ظهــور شــهرهای اروپایــی منجــر ســاخت‪ .‬در طــول دروه کمونیســم‪،‬‬ ‫بســیاری از مجتمــع هــای سوسیالیســتی‪ ،‬جــاده هــای وســیع و کارخانــه هــا ســاخته‬ ‫شــد‪ ،‬در حالــی کــه برخــی زیرســاخت های شــهری دوبــاره طراحــی شــده و تعــدادی از‬ ‫ســاختمان های تاریخــی تخریــب شــده انــد‪.‬‬ ‫دوران باستان‬ ‫اغــاز معمــاری در البانــی بــه ســن عصــر نوســنگی مــی رســد بــا کشــف‬ ‫خانــه هــای پیــش از تاریــخ در مناطــق دانــوک و مــاالک معمــاری باســتانی‬ ‫بــه دوران کهنــی اشــاره داشــت کــه نشــان از تمــدن دیرینــه در ایــن منطقــه‬ ‫از اروپــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایلیری هــا‪ ،‬اولیــن و مهمتریــن تمــدن حاکــم در منطقــه امــروزی البانــی‬ ‫بوده انــد کــه بناهــای بســیاری از دوران خــود در ایــن ســرزمین بــر جــای‬ ‫گذاشــته اند‪ .‬ایــن گــروه قومــی بــا فرهنــگ و هنــر متمایــز بودنــد و اعتقــاد‬ ‫بســیاری از تاریــخ نــگاران بــر ایــن اســت کــه البانیهــا بــه طــور مســتقیم از‬ ‫ایلیری هــا هســتند‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر‪ ،‬حفــاری هــای مختلــف باســتان شناســی در نقــاط مختلــف‬ ‫البانــی در مــورد راه ایلیری هــا اطالعــات زیــادی در مــورد حکومــت ایــن‬ ‫امپراتــوری بــه محققــان داده اســت‪ .‬اگــر چــه تاریــخ البانــی بــه اثــار معماری‬ ‫لطــف چندانــی نداشــته و جمگهــای زیــادی موجــب تخریــب بســیاری از اثــار‬ ‫شــده اســت امــا تعــداد بســیار زیــادی اثــار تاریخــی همچــون بایلیــس‪،‬‬ ‫امینتیــا‪ ،‬انتیگونیــا‪ ،‬قلعــه رزافــا حفــظ شــده اســت‪.‬‬ ‫قرون وسطی‬ ‫در طــول قــرون وســطی‪ ،‬انــواع ســبک هــای معمــاری به شــکل مســکونی‪،‬‬ ‫دفاعــی و نظامــی‪ ،‬عبــادت و ســاختارهای مهندســی توســعه یافــت‪ .‬وقتــی‬ ‫امپراطــوری روم بــه شــرق و غــرب تقســیم شــد‪ ،‬البانــی تحــت امپراتوری‬ ‫روم شــرقی قــرار گرفتنــد و معمــاری ایــن منطقــه از اروپــا بــه شــدت‬ ‫تحــت تاثیــر بیزانــس قــرار گرفــت‪ .‬بســیاری از کلیســاها و صومعــه هــای‬ ‫معــروف و بــزرگ در ان دوران عمدتــا در مرکــز و جنــوب کشــور ســاخته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪48‬‬ ‫دوران مدرن‬ ‫ســازه های مــدرن در عصــر جدیــد کــه ارتبــاط زیــادی بــا‬ ‫فعالیت هــای اجتماعــی داشــت ماننــد مراکــز اداری‪ ،‬شــهرداری ها‪،‬‬ ‫مراکــز اموزشــی و یــا مراکــز سیاســی بــه ماننــد دیگــر کشــورهای‬ ‫دنیــا چهــره البانــی را نیــز تحــت تاثیــر خــود قــرار داد‪.‬‬ ‫در قــرن نوزدهــم‪ ،‬بــازار بــه عنــوان مرکــز تولیــد و مبادلــه ظاهــر‬ ‫مــی شــود و قلعه هــا اعتبــار خــود را بــه عنــوان ســاختار و هســته‬ ‫اصلــی شــهر از دســت می دهنــد‪ .‬شــهرها فراتــر از قلعه گســترش‬ ‫مــی یابــد و بــه قلعه هــا و دژهــا بــه طــور کامــل عملکــرد خــود‬ ‫را از دســت می دهــد‪ .‬در ایــن دوره اشــکودر و کورچــه تبدیــل بــه‬ ‫مراکــز مهــم تجــاری و صنعتــی البانــی می شــوند‪.‬‬ ‫نیمــه اول قــرن بیســتم بــا اشــغال اتریش‪-‬مجارســتان اغــاز مــی شــود‪ ،‬بــا دولــت فــن نولــی‪ ،‬پادشــاهی‬ ‫زوگ ادامــه مــی یابــد و تهاجــم ایتالیــا پایــان مــی یابــد‪ .‬در طــی ایــن زمــان‪ ،‬شــهر هــای قــرون وســطی‬ ‫البانــی تحــت تاثیــر معمــاری هــای اتریش‪-‬مجارســتان تغییــرات شــهری زیــادی بــه نمایــش گذاشــتند و‬ ‫شــبیه بــه دیگــر شــهرهای اروپایــی تحــت تســلط ایــن امپراتــوری شــدند‪.‬‬ ‫مرکــز تیرانــا توســط معمــاران مشــهور ایتالیایــی عصــر موســیلینی طراحــی و بازســازی شــد و مرکــز شــهر‬ ‫تبدیــل بــه وزنــه سیاســی بــه لحــاظ ســازه ها تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫سیســتم جــاده ای مدرنــی در تیرانــا بــرای ارتبــاط راحــت بــا دیگــر شــهرها شــکل گرفــت و بخش شــمالی‬ ‫شــهر بوســیله یــک پــروژه شهرســازی و خیابان ســازی گســترش یافــت‪ .‬ایــن برنامــه هــای شــهری پــس‬ ‫از جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬مبنــای پیشــرفت هــای اینــده در البانــی بــود‪.‬‬ ‫منتقــدان معتقدنــد بــا وجــودی کــه ایــن برنامــه باعــث پیشــرفت و رشــد ســریع اقتصــادی شــهر شــده‬ ‫اســت‪ ،‬امــا در مــورد اینــده شهرســازی تیرانــا چشــم انــداز روشــنی نمی تــوان یافــت ‪.‬‬ ‫از دســت دادن فضــای عمومــی بــه علــت ســاخت و ســاز غیــر قانونــی و هــرج و مــرج در ســاختن ســازه های‬ ‫غیــر اســتاندارد در مناطــق حومــه‪ ،‬تخریــب دریاچــه مصنوعــی تیرانــا‪ ،‬بازســازی میــدان اســکندربگ‪ ،‬کمبــود‬ ‫حمــل و نقــل عمومــی و خــط ترامــو‪ ،‬بازســازی منطقــه رودخانــه تیرانــا‪ ،‬ســاخت بلــوک جدیــد در کنــار‬ ‫ایســتگاه راه اهــن ســابق تیرانــا از جملــه حواشــی و مشــکالتی اســت کــه معمــاری شــهر را بــا چالــش‬ ‫مواجــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫برخی سازه های شاخص معماری البانی‬ ‫دبستان و دبیرستان سروت ماچی‬ ‫‪ Servete Maçi‬ســروت ماچــی یــک مدرســه ابتدایــی و دبیرســتان اســت کــه در‬ ‫پایتخــت البانــی ‪ ،‬تیرانــا واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن مدرســه تــازه ســاخت در یــک منطقــه‬ ‫بســیار متراکــم و مرکــزی واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن ســاختمان از ‪ ۱۸‬کالس درس ‪۵ ،‬‬ ‫ازمایشــگاه ‪ ،‬یــک ســالن بدنســازی ‪ ،‬یــک ســالن اجتماعــات کامــل بــرای ‪ ۱۴۰‬نفــر ‪،‬‬ ‫یــک کتابخانــه ‪ ۸ ،‬فضــای جداگانــه اختصــاص داده شــده بــرای یادگیــری ســازهای‬ ‫موســیقی و همچنیــن چندیــن منطقــه اداری تشــکیل شــده اســت‪ .‬ایــن بنــا بــه لحــاظ‬ ‫معمــاری مــدرن یکــی از شــناخته شــده تریــن اثــار معمــاری در تیرانــا بــه شــمار‬ ‫م ـی رود‪.‬‬ ‫موزه ملی عکاسی ماروبی‬ ‫ایــن مــوزه بــا هــدف ترویــج گفتگویــی غنــی بیــن ســنت و مدرنیتــه ‪ ،‬بیــن‬ ‫گذشــته و حــال شــکل گرفتــه و میــراث ســنتی بــر حفــظ هویــت تاریخــی‬ ‫توســط نقــاش ‪ ،‬مجســمه ســاز ‪ ،‬عــکاس و معمــاران مشــهور البانیایــی بــا‬ ‫حفــظ خصوصیــات مکانــی و ســاختاری ان بــدون هیچگونــه تغییــر حجــم یــا‬ ‫پارتیشــن داخلــی جدیــد ‪ ،‬تاکیــد مــی نمایــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪49‬‬ ‫هرمتیرانا‬ ‫در ‪ 14‬اکتبــر ‪ ، 1988‬ایــن ســازه بــه عنــوان مــوزه «انــور خوجــه»‬ ‫افتتــاح شــد ‪ ،‬در ابتــدا بــه عنــوان مــوزه ای دربــاره میــراث «انــور‬ ‫خوجــه» ‪ ،‬رهبــر البانــی کمونیســت ‪ ،‬کــه ســه ســال پیشــتر از دنیــا‬ ‫رفتــه بــود‪ ،‬بــه کار رفــت‪ .‬ایــن ســازه توســط دختــر خوجــه ‪ ،‬پرانــورا‬ ‫خوجــه‪ ،‬معمــار و همســرش کلمنــت کوالنســی ‪ ،‬بــه همــراه پیــررو‬ ‫واســو و والدیمیــر برگــو طراحــی شــده اســت‪.‬‬ ‫گفتــه مــی شــود ایــن هــرم گرانتریــن ســازه انفــرادی (کــه بــه‬ ‫صــورت بلــوک و یــا مجتمــع اداری و یــا مســکونی نبــوده اســت)‬ ‫اســت کــه تــا قبــل از ان در البانــی ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن هــرم گاه بــه بــه نــام «مقبــره انــور خوجــه» نیــز خوانــده مــی‬ ‫شــود ‪ ،‬اگرچــه ایــن نــام هرگــز مــورد اســتفاده یــا انتصــاب رســمی‬ ‫نبــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن هــرم تــا قبــل از بــا اســتفاده شــدن‪ ،‬مــوارد اســتفاده بســیاری‬ ‫داشــت‪ ،‬از جملــه انکــه بــه عنــوان مــوزه ای ســازمان دهــی شــد‪،‬‬ ‫زمانــی پایــگاه ســازمان پیمــان اتالنتیــک شــمالی (ناتــو) شــد‪ ،‬بــه‬ ‫عنــوان اســتودیوی تلویزیونــی فعــال بــود و نمونــه هــای دیگــری از‬ ‫انــواع کاربــرد را تجربــه کــرد‪.‬‬ ‫حــال ایــن بنــای در حــال فروپاشــی پــس از ســال هــا بــی توجهــی‪ ،‬بــرای ظهــوری دوبــاره بــه عنــوان یــک مرکــز ای تــی در قلــب پایتخــت در حــال تغییــر‬ ‫البانــی امــاده مــی شــود‪.‬‬ ‫مثلثی شکل بودن این بنا به مساحت ‪ 11‬هزار و ‪ 400‬مترمربع با مرمرهای منقش و پنجره های تیره رنگ‪ ،‬به ان ظاهری هرم گونه داده است‪.‬‬ ‫پیشــنهادهای بــی شــماری بــرای تخریــب اهــرام و بازافرینــی زمیــن مجتمــع ‪ 17،000‬متــر مربعــی (‪ 1.7‬هکتــار) ان بــرای مصــارف جایگزیــن ارائــه شــده کــه‬ ‫برجســته تریــن پیشــنهاد ان ســاخت ســاختمان جدیــد پارلمــان البانــی بــوده اســت کــه البتــه بــا اعتــراض روبــرو شــد‪.‬‬ ‫پیشــنهادی بــرای تبدیــل شــدن مــکان بــه یــک ســالن تئاتــر جدیــد اپــرا تصویــب شــد امــا کمــی بعــد از شــروع کار ســاخت و ســاز لغــو شــد‪ .‬کاشــی هــای‬ ‫مرمرینــی بیرونــی کــه ســازه را پوشــانده بودنــد بــه یــک انبــار خــارج از تیرانــا منتقــل شــدند‪ .‬تخریــب پیشــنهادی هــرم بــه خــودی خــود باعــث ایجــاد‬ ‫اختــاف نظــر در میــان برخــی از معمــاران برجســته خارجــی و داخلــی شــد کــه هــم از ان حمایــت کــرده و هــم مخالــف ان بــوده انــد‪ .‬اردیــان کلــوزی مــورخ‪،‬‬ ‫دادخواســتی را علیــه تخریــب ایــن ســازه اغــاز کــرد و حــدود ‪ 6000‬امضــا جمــع کــرد‪ .‬مطالعــه ای کــه در ســال ‪ 2015‬منتشــر شــد امــا در ســال ‪ 2013‬انجــام‬ ‫شــد نشــان مــی دهــد کــه اکثــر شــهروندان تیرانــا مخالــف تخریــب بودنــد‪.‬‬ ‫در سال ‪ 2017‬اعالم شد که هرم تخریب نمی شود بلکه مرمت می شود‪.‬‬ ‫بازسازی هرم‬ ‫در نهایــت در ســال ‪ 2018‬شــهرداری تیرانــا طــرح تبدیــل ایــن نمــای‬ ‫هرمــی شــکل بــه مرکــز امــوزش دیجیتــال را ارائــه داد‪.‬‬ ‫«مارتیــن ماتــا» عضــو بنیــاد توســعه البانــی ‪ -‬امریــکا کــه بیــش از ‪10‬‬ ‫میلیــون دالر بــرای بازســازی ایــن مــکان اختصــاص داده اســت‪ ،‬عرضــه‬ ‫ایــن مــکان بــه مــردم البانــی بــه بهتریــن شــکل و بــه کــودکان بــرای‬ ‫امــوزش هــای اتــی را مهــم ارزیابــی کــرد‪.‬‬ ‫ایــن مســاله‪ ،‬طرحــی شایســته بــرای کشــوری اســت کــه از نــرخ بــاالی‬ ‫بیــکاری جوانــان و مهاجــرت‪ ،‬رنــج مــی بــرد‪.‬‬ ‫«اریــون ولیــاج» شــهردار تیرانــا در حالــی کــه ایــن طــرح را رســتاخیزی‬ ‫بــرای هــرم و البانــی دانســت‪ ،‬گفــت‪ :‬از زمــان ســقوط دیــوار برلیــن و‬ ‫اغــاز دوره انتقالــی در البانــی‪ ،‬نحــوه شــکوه بخشــیدن دوبــاره بــه البانــی‪،‬‬ ‫مســاله مــورد بحــث بــوده اســت‪.‬‬ ‫بازســازی ایــن هــرم‪ ،‬بخشــی از تغییــرات پیچیــده ای بــوده کــه پایتخــت‬ ‫ایــن کشــور در ســال هــای اخیــر متحمــل ان شــده اســت‪.‬‬ ‫فروپاشــی کمونیســم‪ ،‬مــوج گســترده مهاجــرت از مناطــق روســتایی بــه‬ ‫پایتخــت را دربرداشــت کــه بــه ســاخت و ســازهای کنتــرل نشــده و‬ ‫ایجــاد فضــای شــهری اشــفته ای منتهــی شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن شــهر تیرانــا بــه تازگــی صحنــه اعتــراض هــای روزانــه بــه‬ ‫طــرح دولــت بــرای تخریــب ســاختمان تئاتــر ملــی پایتخــت و جایگزینــی‬ ‫ان بــا یــک نمــای مــدرن بــوده اســت‪ .‬بــرای هــرم تیرانــا نیــز برخــی‬ ‫ترجیــح مــی دهنــد ان را بــه صــورت یــک مــوزه باســتان شناســی یــا‬ ‫کتابخانــه ملــی بــه جــای اشــکال مختلــف دیگــر ببیننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪50‬‬ ‫برج درخشان تیرانا‬ ‫معمــاران ایتالیایــی در نظــر دارنــد در شــهر تیرانــا‪ ،‬پایتخــت کشــور البانــی‪،‬‬ ‫ســاختمانی درخشــان احــداث کننــد تــا چشــم اندازی منحصربه فــرد بــرای‬ ‫شــهر بــه وجــود اورنــد‪.‬‬ ‫معمــاران ایتالیایــی کار خــود را بــرای ســاخت ســازه ای مکعبــی شــکل در‬ ‫شــهر تیرانــا را در اواخــر پاییــز گذشــته اغــاز کرده انــد و ان را ‪Blloku‬‬ ‫‪ Cube‬نامیده انــد‪ .‬نمــای پیچیــده ســاختمان هفــت طبقــه ‪Blloku Cube‬‬ ‫بــا مثلث هــای الومینیمــی ســه بعــدی پوشــیده خواهــد شــد کــه ایــن نــوع‬ ‫پوشــش هماننــد یــک ضدافتــاب دیوارهــای درخشــان داخــل ســاختمان را‬ ‫در مقابــل اشــعه های نــور خورشــید حفــظ می کنــد‪ .‬ســاختمان جدیــد بــه‬ ‫عنــوان یــک مرکــز چندمنظــوره عمــل خواهــد کــرد و در قلــب پایتخــت البانــی‬ ‫واقــع خواهــد شــد‪ .‬هــدف معمــاران از احــداث ایــن ســاختمان در مرکــز‬ ‫تیرانــا‪ ،‬جــان بخشــیدن دوبــاره بــه یکــی از معروف تریــن مناطــق شــهر بــود‬ ‫کــه اخیــرا جنب وجــوش مــردم در ان کــم شــده بــود‪.‬‬ ‫ســاختمان شــگفت انگیز ‪ Blloku Cube‬نــام خــود را بــا الهــام از‬ ‫ظاهــر خــود و منطقــه ای کــه در ان واقــع شــده اســت‪ ،‬گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســاختمان درســت بــه شــکل یــک مکعــب و در ابعــاد ‪ ۳۰ .۳۰‬متــر‬ ‫ســاخته می شــود‪ .‬ســاختمان ‪ Blloku Cube‬فضایــی بــه مســاحت هــزار‬ ‫و ‪ ۱۱۶‬متــر مربــع را بــه خــود اختصــاص خواهــد داد و دو طبقــه پایینــی ان‬ ‫شــامل مراکــز خریــد خواهــد بــود در حالی کــه پنــج طبقــه باالیــی قــرار‬ ‫اســت بــه فضاهــای اداری اختصــاص داده شــود‪ .‬پشــت بــام ســاختمان‬ ‫درخشــان را نیــز یــک رســتوران پوشــیده از گل هــا و گیاهــان ســبز در‬ ‫برخواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫نمــای الومینیومــی ســاختمان بــه داخــل ان نیــز امتــداد یافتــه اســت و‬ ‫دیوارهــای داخلــی مراکــز اداری و ســقف فروشــگاه ها را نیــز در بــر گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬ایــن مثلث هــای الومینیومــی هماننــد ســایه های طالیــی نــور را‬ ‫در زوایــای مختلــف منعکــس می کنــد و زیابیــی خیره کننــده ای را بــرای‬ ‫خــارج و داخــل ســاختمان بــه وجــود مـی اورد‪ .‬در نتیجــه فضایــی کــه در ان‬ ‫ســاختمان ‪ Blloku Cube‬احــداث می شــود بــه محیطــی بســیار پرشــور‬ ‫و نشــاط بــرای ســاکنان تبدیــل خواهــد شــد و جانــی دوبــاره بــه منطقــه‬ ‫معــروف و در عیــن حــال فرامــوش شــده‪ ،‬تیرانــا خواهــد بخشــید‪.‬‬ ‫برج ساعت‬ ‫بــرج ســاعت در تیرانــا در ســال ‪ 1822‬تحــت رهبــری معمــار البانیایــی‬ ‫زمــان ‪ Hadji Ephem Bay‬ســاخته شــد‪ .‬در ابتــدا‪ ،‬بــا توجــه بــه طراحــی‬ ‫خــود‪ ،‬بــرج بــه نقــش پلــت فــرم مشــاهده بــرای بــه اطــاع مــردم محلــی‬ ‫در مــورد در حــال نزدیــک شــدن بــه خطــر داده شــد‪ ،‬بــه طــوری کــه ســاخت‬ ‫و ســاز نــه چنــدان زیــاد بــود‪ .‬چنــد ســال بعــد‪ ،‬تنهــا در ســال ‪ ،1928‬مــردم‬ ‫محلــی ســاختار معمــاری اصلــی تیرانــا را بازســازی کردنــد‪ .‬بــا تشــکر از‬ ‫پشــتکار و تــاش البانــی هــا‪ ،‬بــرج ســاعت گســترش یافتــه و ارتفــاع ان ‪35‬‬ ‫متــر اســت‪ .‬بــرای مــدت طوالنــی بــرج بــرج بــر روی تمــام ســاختمان هــای‬ ‫دیگــر در شهرســتان‪.‬‬ ‫در اصــل در بــرج ســاعت یــک زنــگ نصــب شــده‪ ،‬از ونیــز اورده شــده اســت‪،‬‬ ‫کــه هــر ســاعت نویــن را بــا زنــگ ان جشــن گرفــت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬پــس از‬ ‫ترمیــم‪ ،‬شــهرداری تیرانــا‪ ،‬بــه جــای زنــگ‪ ،‬ســاعتهای المانــی ســاخته شــده‬ ‫در دســتورات خــاص را کــه هنــوز زمــان دقیــق را نشــان مــی دهــد‪ ،‬نصــب‬ ‫کــرد‪ .‬در داخــل بــرج‪ ،‬یــک پلــه بــاال بــاال ســاخته شــد کــه ‪ 90‬مرحلــه بــه‬ ‫طــول انجامیــد‪.‬‬ ‫گردشــگران‪ ،‬مســافران در پایتخــت البانــی ‪ ،‬اغلــب در برابــر ایــن ســاختار‬ ‫منحصــر بــه فــرد ایجــاد مــی کننــد‪ .‬یــک بــرج شــگفت انگیــز و در عیــن‬ ‫حــال دیدنــی مرمــوز‪ ،‬بــرج ســاعت در شــب بــه دســت مــی ایــد‪ ،‬زمانــی کــه‬ ‫تابــش ان حتــی از دورتریــن حومــه شــهر قابــل مشــاهده اســت‪ .‬در شــب‪،‬‬ ‫مســافران کنجــکاو اغلــب جلســات عکــس کوچــک را در نزدیکــی دیوارهــای‬ ‫بــرج ترتیــب مــی دهنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪51‬‬ ‫لباس سنتی مردم البانی‬ ‫سحر پور حسینی‬ ‫جامعه شناس‬ ‫استاد دانشگاه‬ ‫پوشــاک ســنتی و بومــی البانــی شــامل بیــش از ‪ 200‬نــوع لبــاس مختلــف در کل‬ ‫البانــی و ســرزمینها و جوامــع البانیایــی زبــان از جملــه در ایتالیــا‪ ،‬یونــان‪ ،‬کرواســی‬ ‫و صربســتان اســت‪ .‬تاریــخ ثبــت شــده لبــاس در البانــی بــه دوران کالســیک بــاز‬ ‫مــی گــردد‪ .‬پوشــاک مــردم البانیایــی تبــار یکــی از عواملــی اســت کــه ایــن ملــت‬ ‫را از دیگــر کشــورهای اروپایــی متمایــز کــرده اســت و قدمــت ان بــه دوره ایلیــری‬ ‫بــاز مــی گــردد‪.‬‬ ‫تقریبــاً هــر منطقــه فرهنگــی و جغرافیایــی در البانــی دارای لبــاس خــاص و‬ ‫متنوعــی اســت کــه از لحــاظ جزئیــات ‪ ،‬مــواد ‪ ،‬رنــگ ‪ ،‬شــکل و فــرم متفــاوت‬ ‫اســت‪ .‬لبــاس قومــی البانــی اغلــب بــا عناصــر ســمبلیک بــا منشــاء کهــن ایلیــری‪،‬‬ ‫ماننــد خورشــید ‪ ،‬عقــاب ‪ ،‬مــاه ‪ ،‬ســتاره و مــار تزئیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫پارچــه هــا بــه طــور ســنتی بافتــه شــده و لباس هــا معمــوال گشــاد اســت‪ .‬تــا‬ ‫بــه امــروز ‪ ،‬برخــی از پیرمردهــا و زنــان ســنتی کار عمدت ـاً از شــمال در زندگــی‬ ‫روزانــه خــود لبــاس ســنتی مــی پوشــند‪ .‬درعــوض‪ ،‬زنــان مســن از جنــوب معمــوالً‬ ‫لباســهای تمــام مشــکی مــی پوشــند‪.‬‬ ‫‪ fustanella‬فاســتانال تــا دهــه ‪ 1400‬میــادی لبــاس معمــول مــردان بــود‪.‬‬ ‫فاســتانال مولفــه مهمــی از لبــاس یونانــی و البانــی ســنتی بــود کــه در ایــن منطقــه‬ ‫شــکل گرفتــه بــود‪.‬‬ ‫مــردم روســتایی البانــی فاســتانال ســاخته شــده از پارچــه هــای درشــت یــا پشــم‬ ‫درشــت مــی پوشــیدند و مــردان ثروتمنــد از پارچه هــای ابریشــمی اســتفاده‬ ‫می کردنــد‪.‬‬ ‫فوســتانال بخشــی از لبــاس ســنتی البانیایــی ‪ ،‬یونانــی و مقدونــی اســت کــه‬ ‫توســط گارد ســلطنتی البانــی (‪ )1924-1924‬بــه ان بــه عنــوان لبــاس ملــی‬ ‫البانــی رســمیت داده شــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه البانــی تحــت ســلطه امپراتــوری عثمانــی (‪ )1914-1914‬بود ‪ ،‬بســیاری‬ ‫از جنبــه هــای فرهنــگ ترکیــه توســط البانــی هــا بــه تاییــد رســید‪ .‬در مناطــق‬ ‫روســتایی البانــی ‪ ،‬مــردان هنــوز هــم مــی تواننــد کاله ســنتی تــرک و کمربنــد‬ ‫پارچــه ای رنگارنــگ را بپوشــند‪.‬‬ ‫زنــان ممکــن اســت پیراهــن گلــدوزی شــده بــه ســبک ترکــی ‪ ،‬شــلوار گشــاد و‬ ‫شــلوار بپوشــند‪ .‬لبــاس مردانــه ترکــی یــا عثمانــی متشــکل از شــلوار پشــمی تنــگ و‬ ‫بــا پیراهــن مشــکی ‪ ،‬پیــش بنــد پشــمی بــا کمربنــد چرمــی اســت کــه بــر روی ان‬ ‫قــرار گرفتــه اســت و یــک ژاکــت ابریشــمی بــا اســتین هــای قرمــز رنــگ و لعــاب‬ ‫بلنــد بــا نوارهــای ســفید‪.‬‬ ‫یــک کــت بــدون اســتین بلنــد ممکــن اســت بــه همــراه ژاکــت بیرونــی و اســتین‬ ‫کوتــاه بــر روی ژاکــت پوشــیده شــود‪ .‬ســر و گــردن ممکــن اســت بــا یــک پارچــه‬ ‫ســفید پوشــانده شــود‪.‬‬ ‫لبــاس زنانــه ســنتی در جنــوب البانــی ‪ ،‬یــک بلــوز بــا دکمــه هــای بــزرگ و فلــزی‬ ‫کــه هماهنــگ بــا یــک جلیقــه روی ان اســت‪.‬‬ ‫دامــن بــه شــکل معمــوال روشــن امــا گشــاد و پلیســه دار اســت و یــک پیــش بنــد‬ ‫گلــدوزی شــده زیبــا لبــاس را کامــل مــی کنــد‪ .‬در پوشــاک زنــان البانــی زیورالالت‬ ‫نقــش مهمــی دارد بویــژه گردنبنــدی کــه روی ســینه و پیراهــن قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫معمــوال یــک شــال قرمــز رنــگ بــه صــورت تزیینــی روی ســر قــرار گرفتــه و مــوی‬ ‫ســر را در قســمت بــاالی ســر می پوشــاند‪ .‬ایــن شــال یــا ســوری بــت نقــوش زیبــا‬ ‫و گلــدورزی شــده و یــا چــاپ شــده روی ان اســتفاده می‍شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪52‬‬ ‫در شــمال البانــی اســتین هــای لبــاس گســترده و گشــادتر اســت و گلــدوزی هــای‬ ‫تــوری در امتــداد لبــه هــا وجــود دارد‪ .‬گلــدوزی روی پیــش بنــد پیچیــده ‪ ،‬امــا از‬ ‫ســبک زنــان البانــی جنوبــی متمایــز اســت‪ .‬ســکه هــای طالیــی رنــگ بــر روی‬ ‫پیشــانی و روی چندیــن رشــته گردنبنــد بــه عنــوان تزیینــات کار شــده اســت کــه‬ ‫قســمت باالیــی لبــاس را اراســته مــی کنــد‪.‬‬ ‫در شــهرهای البانــی هرچنــد امــروز لباس هایــی شــبیه بــه غــرب اروپــا متــداول‬ ‫اســت امــا بایــد گفــت البانیایــی هــا هنــوز هــم در پوشــیدن لبــاس معمــوال‬ ‫ســنتی تــر نســبت بــه دیگــر نقــاط اروپــا هســتند‪ .‬نــه مــردان و نــه زنــان البانــی‬ ‫لباس هــای کوتــاه و یــا برهنــه کمتــر اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫امــروزه لبــاس هــای ســنتی بیشــتر در اجراهــای رقــص تئاتــر یــا مراســم محلــی‬ ‫و ملــی در شــهرهای البانــی دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫ژامدان‬ ‫‪ xhamadan‬جلیقــه ســنتی اســت کــه توســط مــردان البانی در سراســر‬ ‫البانــی ‪ ،‬در کــوزوو ‪ ،‬مقدونیــه شــمالی ‪ ،‬صربســتان ‪ ،‬مونتــه نگــرو و در‬ ‫روســتاهایی در ایتالیــا نیــز پوشــیده مــی شــود‪.‬‬ ‫برز‬ ‫‪ Brez‬کمربندهــای ســنتی اســت کــه توســط مــردان البانــی در سراســر البانــی‬ ‫و دیگــر مناطقــی کــه البانیایــی تبارهــا در اروپــا ســاکن هســتند ماننــد کــوزوو ‪،‬‬ ‫مقدونیــه‪ ،‬صربســتان ‪ ،‬مونتــه نگــرو و‪ ...‬اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫چوراپ‬ ‫‪ Çorape‬جــوراب هــای ســنتی اســت کــه توســط مــردان البانــی در سراســر‬ ‫مناطــق البانــی نشــین اروپــا بویــژه در روســتاها مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪53‬‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫محقق‬ ‫غذاهایمحبوبالبانی‬ ‫اشــپزی البانیایــی هــا بدلیــل فاکتــور هــای جغرافیایــی و شــرایط اب و هوایــی و امــکان‬ ‫کشــت انــواع ســبزیجات و میــوه جــات بســیار مــورد توجــه اســت‪.‬‬ ‫اشــپزی در ایــن کشــور متاثــر از کشــور ایتالیــا‪ ،‬یونــان و کشــورهای ترکــی مــی باشــد و‬ ‫بهــره گیــری از ســبزیجات تــازه مثــل اویشــن‪ ،‬نعنــاع ‪ ،‬رزمــاری و ریحــان بــا عناصــری‬ ‫مثــل ســیر و فلفــل ســبک غــذای مدیترانــه ای را بــه یــاد مــا میانــدازد‪.‬‬ ‫طبیعیســت بــا بــه کارگیــری از ایــن ســبزیجات و میــوه هــای زیبــا و خوشــرنگ طعــم بــی‬ ‫نظیــری را در غــذا جســتجو کنیــم‪ .‬بــه طــور معمــول در انــواع غذاهــای ایــن کشــور از‬ ‫مــواردی نظیــر گوشــت‪ ،‬ســبزبجاتی مثــل کاهــو‪ ،‬گوجــه فرنگــی‪ ،‬کنگــر فرنگــی‪ ،‬لوبیــا‬ ‫ســبز‪ ،‬فلفــل‪ ،‬بامیــه‪ ،‬بــرگ درخــت مــو‪ ،‬زیتــون‪ ،‬هویــج ‪ ،‬باقالــه‪ ،‬لوبیــا چشــم بلبلــی‪،‬‬ ‫نخــود و میــوه جاتــی نظیــر شــاه تــوت‪ ،‬انجیــر‪ ،‬انگــور‪ ،‬بلــوط‪ ،‬و فنــدق و بــادام اســتفاده‬ ‫مــی کننــد‪ .‬در ارتفاعــات ایــن نواحــی هــم گوشــت کبــاب شــده و ترشــی طرفــداران‬ ‫بســیاری دارد ‪ .‬اســتفاده از گوشــت ارگانیــک‪ ،‬قســمت هایــی مثــل ســر و روده حیــوان بــا طبــخ منحصــر بــه فــرد یــک خــوراک اشــرافی محســوب‬ ‫مــی شــود همینطــور فــراورده هــای لبنــی جــزء مهمــی از اشــپزی بــه شــمار مــی ایــد‪.‬‬ ‫در این کشور نان همیشه حاضر است همراه با نوشیدنی ها های الکلدار مثل راکی ‪.‬‬ ‫در شــهرهای ســاحلی ایــن کشــور نیــز غذاهــای دریایــی متفاوتــی طبــخ مــی شــود ‪.‬از جملــه ماهــی خــاردار‪ ،‬ماهــی قرمــز‪ ،‬ماهــی مرکــب‪ ،‬هشــت پــا‬ ‫ماهــی ســپیداج‪ ،‬شــاه ماهــی و ماهــی ســرطال ( ماهــی اب هــای شــور )‪.‬‬ ‫دلمه‬ ‫دولمــا بــا دلمــه یــک پیــش غــذای ســبزیجات وابســته‬ ‫بــه دریــای مدیترانــه از جملــه منطقــه بالــکان ‪ ،‬اســیای‬ ‫مرکــزی روســیه قفقــاز و خاورمیانــه اســت ‪.‬‬ ‫ســبزیجات هــا ‪ ،‬بادمجــان ‪ ،‬کــدو ســبز پیــاز فلفــل و‬ ‫ســیر گوجــه فرنگــی تشــکیل دهنــده ایــن غــذا هســتند‪.‬‬ ‫بــرگ دولمــا بــا روغــن زیتــون امــاده میشــود و دور ایــن‬ ‫مــواد غذایــی پیچیــده مــی شــود و یــا نــوع دیگــری از ان‬ ‫کــه شــکم فلفــل ســبز بــا قرمــز را بــا ایــن مــواد پختــه‬ ‫شــده و برنــج پــر مــی کننــد‪.‬‬ ‫فلفل شکم پر مخلوط‬ ‫فلفــل مخلــوط یکــی از غذاهــای ســنتی اســپانیا محســوب‬ ‫می شــود کــه در منطقــه باســک کشــور البانــی طبــخ می شــود‪.‬‬ ‫فلفــل هــای پیکایلــو نوعــی فلفل اســت کــه در شــمال اســپانیا‬ ‫رشــد مــی کنــد و مــزه اش بــه شــیرینی مــی زنــد ‪ .‬محتویــات‬ ‫داخــل فلفــل شــامل پنیــر انبــه‪ ،‬ســس قرمــز و ســبوس‬ ‫ماهــی اســت‪.‬‬ ‫ساالد بادمجان‬ ‫ایــن ســاالد بادنجــان بــا چاشــنی هــای متفــاوت مخلــوط مــی شــود‪.‬‬ ‫غالبــا بادمجــان پختــه شــده یــا بــدون پوســت کبابــی مــی شــود ‪،‬‬ ‫طــوری کــه خمیــر نرمــی از ان بدســت مــی ایــد و ایــن ســاالد منحصــر‬ ‫بــه فــرد بــا بادمجــان‪ ،‬پیــاز ‪ ،‬روغــن زیتــون‪ ،‬گوچــه فرنگــی‪ ،‬ابلیمــوی‬ ‫تــازه‪ ،‬فلفــل و برخــی ســبزیجات تــاره طبــخ مــی شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪54‬‬ ‫تاس کباب‬ ‫تــاس کبــاب یــک غــذای ملــی در البانــی اســت ‪ .‬ایــن غــذا کــه عذای‬ ‫اصلــی در ســفره البانــی هــا محســوب مــی شــود ‪ ،‬محتــوی گوشــت‬ ‫بــره و در بعضــی مواقــع گوشــت مــرغ همــراه بــا برنــج پختــه شــده‬ ‫و مخلوطــی از ماســت و تخــم مــرغ اســت کــه بــه ارد و کــره اضافــه‬ ‫مــی شــود‪ .‬کــه نهایتــا پختــی مشــابه پیتــزا دارد و در فــر پختــه مــی‬ ‫شــود‪ .‬ایــن غــذا در کشــور یونــان و ترکیــه هــم غــذای رایجی اســت‪.‬‬ ‫سوپ تاراتر‬ ‫ســوپ تاراتــر پیــش غــذای معروفــی در کشــورهای مقدونیــه‪،‬‬ ‫بلغارســتان‪ ،‬صــرب هــا و البانیایــی اســت‪.‬‬ ‫کلمــه ‪ tarator‬بــه عنــوان ســوپ‪ ،‬پیــش غــذا و نوعــی ســس در اروپای‬ ‫شــرقی شــناخته مــی شــود‪ .‬مــواد تشــکیل دهنــده ایــن ســوپ عبارتنــد‬ ‫از ‪ :‬گــردو‪ ،‬لیمــو‪ ،‬خیــار‪ ،‬ماســت‪ ،‬روغــن زیتــون‪ ،‬ســبزیجات‪ ،‬ســرکه و‬ ‫ســیر‪.‬‬ ‫در کشــورهای بالــکان ایــن پیــش غــذا بــه عنــوان یــک غــذای‬ ‫تابســتانی طرفــداران خــاص خــودش را دارد و بــه صــورت ســوپ ســرد‬ ‫و یــا همــراه بــا یــخ ســرو مــی شــود‪.‬‬ ‫سوپ گوشت مخصوص‬ ‫ســوپ مخصــوص گوشــت کــه بــه طــور ســنتی در البانــی ســرو مــی‬ ‫شــود ‪ .‬ایــن ســوپ از گوشــت خــوک یــا گوشــت گوســفندی کــه ســاعتها‬ ‫بــه ارامــی پختــه اســت بــه همــراه ســیر‪ ،‬پیــاز‪ ،‬فلفــل ســیاه و ســرکه‬ ‫مخلــوط مــی شــود در بعضــی مواقــع ارد نیــز بــه ان اضافــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن ســوپ خوشــمزه و مقــوی در زمســتان بســیار گــرم و دلچســب‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ساالد تست البانیایی‬ ‫ســاالد غــذای محبوبــی بــرای افــرادی اســت کــه گیــاه خوارنــد‪ .‬ایــن‬ ‫ســاالد مخصــوص شــامل ترکیبــی از قطعــات کوچــک ســبزیجات اســت‬ ‫مثــل کاهــو‪ ،‬اســفناج بــا مخلوطــی از ســیب زمینــی‪.‬‬ ‫انــواع دیگــر شــامل ســاالد لوبیــا‪ ،‬ســاالد ماهــی تــون‪ ،‬یونانــی‪ ،‬ژاپنــی و‬ ‫انــواع ســاالد کــه بــر پایــه ســبزیجات تــازه اســتوار اســت‪.‬‬ ‫ســس هــزار جزیــره هــم بــه عنــوان معروفتریــن چاشــنی در ســاالد‬ ‫اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫سوپ سیب زمین و کلم‬ ‫ســوپ ســیب زمینــی و کلــم کــه در کشــور مــا نیــز رایــج اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســوپ از اب مــرغ پختــه شــده بــا ســیر و فلفــل و پیــاز بــه‬ ‫همــراه مقــداری ســیب زمینــی نگینــی شــده و کلــم بروکلــی کــه‬ ‫مــاده خوبــی بــرای افــرادی اســت کــه رژیــم گیاهخــواری دارنــد‬ ‫اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫بــرای خوشــرنگ تــر شــدن غــذا مــی تــوان از هویــج خــرد شــده‬ ‫نیــز در ان بهــره گرفــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪55‬‬ ‫تاریخ اسطوره در ادبیات البانی‬ ‫سمیه عبدالمحمدی‬ ‫کارشناس فرهنگی‬ ‫ادبیــات البانــی از دیربــاز بوجــود امــده اســت و در طــول تاریــخ‬ ‫متحــول شــده و در قالــب ادبیــات اســطوره ای رخ نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن اســطوره هــا بــه صــورت شــفاهی و ســینه بــه ســینه در میــان‬ ‫مــردم رواج داشــته و ســرمایه هــای فرهنگــی بــا ارزشــی را بــرای‬ ‫مــردم ایــن کشــور تشــکیل می دهنــد‪ .‬اســطوره هــای البانــی مثــل‬ ‫دیگــر اســطوره هــا بــه زمانــی غیــر از تقویمهــای انســانی بــر مــی‬ ‫گــردد‪ .‬افســانه هــای حماســی البانــی بــرای صدهــا ســال مــرده بودند‬ ‫و زمانیکــه دوبــاره حیــات یافتنــد بــرای مــردم البانــی بســیار زنــده و‬ ‫ملمــوس بودنــد‪.‬‬ ‫در ایــن اســطوره فقــط فاصلــه هــا و زمانــی نامشــخص و نــا محدودی‬ ‫وجوددارنــد و زمــان در اســطوره هــا تاریــخ انســانی را بــه هیــچ‬ ‫می انــگارد‪ .‬اســطوره هــای شــمال البانــی دارای دو ویژگــی اســت‪:‬‬ ‫یکــی زن ســاالری و دیگــری شــخصیت اســرار امیــزی اســت کــه در دل خــود دارنــد‪.‬‬ ‫درســت متغیــر بــا افســانه های یونــان کــه زن ســاالری و مــرد ســاالری هــر دو هویــت دارنــد کــه گاهــی هــم زیســتی مــی کننــد و گاهــی در برابــر یکدیگرنــد‬ ‫و پیــروز مــی شــوند و شکســت مــی خورنــد و بــرای قــدرت و حفــظ ان مــی جنگنــد‪.‬‬ ‫دوره ارتریــدس بــا تــراژدی دردنــاک ارســتیز کــه بایــد طــی مراســم خاصــی فــرو مــی پاشــید و بــه جــای ان نــوع جدیــدی ســاخته مــی شــد بــه اتمــام رســید‬ ‫و ایــن پایــان دوره زن ســاالری و دفــاع از مــرد ســاالری بــود‪ .‬بــرای نخســتین بــار نــام پــدر در اســطوره البانــی بــه شــکل مــوی در مقایســه بــا اومــر یــا‬ ‫هفــت اومــر ظاهــر مــی شــود‪ .‬در یکــی از ســروده هــای البانیایــی امــده اســت کــه اومــر بایــد پــدر و عمــو را از زنــدان پادشــاه نجــات دهــد‪.‬‬ ‫ســرودی بــه نــام اومــر از مــوی تنهــا مــوردی اســت کــه پــدر ســاالری‬ ‫در ان دیــده مــی شــود‪ .‬ایکونــا مهمتریــن و مقتدرانــه تریــن نقشــها‬ ‫را در ایــن ســرود افســانه ای ایفــا کــرده اســت‪ .‬مــوی و هالیــل پــدری‬ ‫بــه شــکل رســمی نداشــتند انــان پســرانی از یــک مــادر هســتند کــه‬ ‫بــه امــور منــزل مــی پردازنــد و قدرتشــان را از خدایــان اخــذ کرده انــد‪.‬‬ ‫پــس از اومــر دیگــر قهرمانــی وجــود نداشــت قــدرت و شــکوه و عظمت‬ ‫انــان بــه کســی ارث نرســید‪.‬‬ ‫در اســطوره مشــهور جرجــی الزعلیــا عناصــر مــادر ســاالری در‬ ‫شــخصیتهای افســانه ای ایــن اســطوره بــه خوبــی احســاس مــی شــود‬ ‫در ایــن ســروده امــده اســت کــه قدرتهــای زمینــی در مقابــل قدرتهــای‬ ‫دریایــی ایســتادند ردپــای فرهنــگ بیزانــس نیــز در ایــن اســطوره‬ ‫هــا دیــده مــی شــود انجایــی کــه غــول مــی خواهــد او را ســتایش‬ ‫کننــد و چنیــن فرهنگــی در نظــام امپراطــوری بیزانــس رواج فــراوان‬ ‫داشــته اســت‪ .‬مهمتریــن محــور اســطوره پایــان عصــر انســان اســت‬ ‫کــه بــرای یــک هــدف کــه همــان مبــارزه یــا کرنــش اســت فــداکاری‬ ‫و ایثــار می کنــد‪ .‬از بســتر مــرگ قیــام کــرده اســت تــا روزگار را از‬ ‫میــراث بجــای مانــده از دوران گذشــته کــه انســانهای زنــده قربانــی‬ ‫مــی شــدند نجــات دهــد‪ .‬ماننــد افســانه عــروس در بنــد در داســتانهای‬ ‫عاشــقانه بالــکان او بــا غولــی بــه مبــارزه بــر مــی خیــزد کــه بــرای هــر‬ ‫شــب یــک دختــره باکــره زیبــا و یــک قــوچ بریــان مــی طلبــد مبــارزه‬ ‫بــا غــول نشــانه پایــان یافتــن رســمی اســت کــه در ان قربانــی کــردن‬ ‫زنــان را مشــروع جلــوه مــی داد رهایــی همیشــگی زن از یــوغ بردگــی و‬ ‫قربانــی شــدن بــرای امیــال مــردان زورگــو را تضمیــن کــرد‪.‬‬ ‫شــخصیت زمینــی خدایــان در اســطوره هــای البانــی تبییــن کننــده‬ ‫شــخصیت ســاکنان نخســتین ایــن ســرزمین اســت‪ .‬بــر خــاف اشــعار‬ ‫حماســی کــه خدایــان دارای چنــد مرتبــه مــی باشــند‪ .‬در اســطوره هــای‬ ‫البانــی چنیــن مراتبــی وجــود نــدارد اســطوره هــای البانــی همگــی از‬ ‫نــوع زمینــی هســتند چهــره اســرار امیــز شــخصیت هــای اســطوره ای‬ ‫افســانه هــای البانــی بــا ادبیــات باســتانی یونــان کــه در ان خدایــان‬ ‫از کــوه نــازل شــده انــد تطابــق دارنــد‪ .‬ایــن عقیــده بــه دوران بعــد از‬ ‫دوره اورانیــک کــه دوره ابهــام و اســرار امیــز نامیــده شــده اســت در‬ ‫اســطوره هــا بــر مــی گــردد اگــر چــه قبــل از ان دوره از خدایــان یونــان‬ ‫چهــره ای کمــدی در کمــدی هــای اریســتوفان ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪56‬‬ ‫مشاهیر هنر و ادبیات البانی‬ ‫عبدالرحیم بوزا‬ ‫عبــد الرحیــم بــوزا نقــاش البانیایــی بــود‪ .‬او در ‪ 22‬دســامبر ‪ 1905‬متولــد‬ ‫شــد‪ .‬در ســن نــه ســالگی پــدر و مــادر خــود را از دســت داد‪.‬‬ ‫تحصیــات متوســطه خــود را در تیرانــا ادامــه داد‪ .‬مدتــی بعــد موفــق‬ ‫بــه کســب بورســیه تحصیلــی دولتــی بــرای ادامــه تحصیــل در دانشــگاه‬ ‫هنرهــای زیبــا در ایتالیــا شــد‪ .‬اســاتید برجســته او‪ ،‬ســزار فــررو توریــن و‬ ‫گالیلــه چینــی در اکادمــی هنرهــای زیبــا در فلورانــس‪ ،‬از جملــه هنرمنــدان‬ ‫مشــهور ان زمــان در ایتالیــا بودنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1933‬تحصیــات خــود را بــا موفقیــت انجــام داد‪ .‬ســپس‬ ‫بــه البانــی بازگشــت و اســتاد نقاشــی در دبیرســتان هــری فالتــز شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1933‬بــوزا‪ ،‬در تــاش مشــترک بــا نقاشــان هــم دوره خــود‪،‬‬ ‫مدرســه هنــری طراحــی‪ ،‬کــه اولیــن مدرســه هنرهــای زیبــا در تیرانــا بــود‬ ‫را تاســیس کردنــد ‪.‬‬ ‫ایــن مدرســه امــوزش و تعریــف نوینــی از هنــر و زیبایــی شــناختی را‬ ‫بــرای نســل جدیــد هنرمنــدان البانیایــی بــه ارمغــان مــی اورد‪ .‬اولیــن‬ ‫نمایشــگاه ملــی بــوزا در اوریــل ‪ 1945‬برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ســبک هنــری او بــا رنــگ هــای روشــن و طیــف گســترده ای از تــم هــا‬ ‫خاکســتری معــروف اســت‪.‬موضوع نقاشــی هــای او تاریخــی‪ ،‬افســانه ای‬ ‫و ملــی بــود‪ .‬در دهــه ‪ ،1930‬نقاشــی هایــش بیــکاری‪ ،‬فقــرا‪ ،‬پناهنــدگان و‬ ‫یتیمــان را ســوژه اثــار خــود کــرده بــود‪ .‬پــس از جنــگ‪ ،‬تــم هــای نقاشــی‬ ‫او بــر حــق مــردم البانــی بــه نقــد دیکتاتــوری متمرکــز بــود‪.‬‬ ‫بــوزا طــی زندگــی خــود بیــش از ‪ 500‬نقاشــی و هــزاران اثــر تصویرگــری‬ ‫و گرافیــک را ایجــاد کــرد‪ .‬اثــار او در گالــری ملــی هنــر در تیرانــا و مــوزه‬ ‫ملــی کشــور حفــظ شــده اســت‪ .‬توســط پارلمــان البانــی جایــزه ویــژه‬ ‫هنرمنــد بــا افتخــار کشــور در ســال ‪ 1960‬و جایــزه بهتریــن نقــاش‬ ‫البانــی در ســال ‪ 1978‬بــه وی اهــدا گردیــد‪.‬‬ ‫لووتا للشانیوکو‬ ‫لووتــا للشــانیوکو متولــد ‪ 1968‬شــاعر البانیایــی اســت کــه برنده جایــزه جایــزه ‪Crystal‬‬ ‫‪ 2009 Vilenica‬بــرای شــاعران اروپایــی شــد‪ .‬او در رشــته ادبیــات دانشــگاه تیرانــا‬ ‫تحصیــل کــرده و ســردبیر مجلــه هفتگــی ‪( The Voice of Youth‬صــدای جــوان) بــود‪.‬‬ ‫لووتــا بــرای روزنامــه ادبــی ‪ Drita‬نیــز کار مــی کــرد‪ .‬در ســال ‪ ،1996‬او جایــزه بهتریــن‬ ‫کتــاب ســال جایــزه را از انتشــارات ‪ Eurorilindja‬دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫لووتــا نویســنده چهــار مجموعــه شــعر اســت کــه یــک جلــد ان بــه زبــان انگلیســی ترجمه‬ ‫شــده اســت‪ :‬پیتــر کنســتانتین نویســنده‪ ،‬منتقــد و ســردبیر‪ ،‬در معرفــی ســبک نوشــتاری‬ ‫وی چنیــن نقــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫لووتــا للشــاناکو شــاعر پیشــگام البانیایــی اســت‪ .‬زبــان او اصیــل و تصوایــر خیالــی او غیــر‬ ‫منتظــره و نواورانــه اســت‪.‬‬ ‫شــعر او ارتبــاط کمــی بــا ســبک هــای شــاعران گذشــته و حــال درغــرب و یــا ســایر‬ ‫نقــاط جهــان دارد و همیــن ویژگــی‪ ،‬شــعرهایش را بــه انــدازه کافــی جالــب توجــه کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ائیم زئیمی‬ ‫اِِئیــم زئیمــی متولــد ‪1963‬نقــاش برجســته البانیایــی بــا تقریبــا هشــتصد اثــر‬ ‫هنری اســت‪.‬‬ ‫او مــدت ‪ 40‬ســال اســتاد اکادمــی هنرهــای زیبــا در البانــی بــوده و ســابقه‬ ‫ریاســت انجمــن هنرمنــدان سراســر کشــور را نیــز در کارنامــه خــود دارد‪.‬‬ ‫محبوب تریــن نقاشــی او جایــزه "کــوزوو فیلــد" اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1975‬جایــزه ویــژه "خــادم هنرمنــد جمهــوری البانــی" و "هنرمنــد‬ ‫مردمــی جمهــوری البانــی" بــه پــاس خدمــات هنــری وی بــه او اهــدا شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪57‬‬ ‫سینمای البانی‬ ‫کیانوش زاده یوسف‬ ‫ظهور سینما در البانی‬ ‫ســینمای البانــی کار خــود را در ســال های ‪ ۱۹۱۱‬و ‪ ۱۹۱۲‬بــا نمایــش فیلم هــای‬ ‫خارجــی و ســاخت چنــد فیلم مســتند در دوره پیــش از جنــگ جهانــی اول و در خالل ان‪،‬‬ ‫اغــاز کــرد‪ .‬در دوره حاکمیــت سوسیالیسـت ها‪ ،‬موسســه فیلــم البانــی (کینــو اســتودیو)‬ ‫بــا همــکاری شــوروی و بــا تاکیــد بــر پروپاگانــدای مربــوط بــه درگیری هــای زمــان‬ ‫جنــگ‪ ،‬تاســیس شــد‪ .‬بــا بســته تر شــدن فضــای سیاســی و انــزوای بیشــتر کشــور‬ ‫در دهه هــای ‪ ۱۹۷۰‬و ‪ ،۱۹۸۰‬واردات فیلم هــای خارجــی بــه شــدت محــدود شــد و‬ ‫تولیــدات داخلــی کــه در گونه هــای مســتندهای فرهنگــی و پویانمایــی قــرار داشــتند‪،‬‬ ‫رشــد کردنــد‪.‬‬ ‫البانــی بــه عنــوان یــک کشــور کوچــک در جنــوب شــرقی اروپــا دارای تنــوع مذهبــی‬ ‫و فرهنگــی و قومیتــی فراوانــی اســت‪ .‬فرهنــگ و هنــر و بــه ویــژه ســینما نیــز از ایــن‬ ‫فراوانــی و پراکندگــی بــدور نبوده اســت‪ .‬قبــل از جنــگ جهانــی اول‪ ،‬ســینما در البانــی‬ ‫ظهــور پیــدا کــرد‪ .‬در ایــن ســالها تــا بعــد از جنــگ جهانــی دوم کــه حکومــت ایــن‬ ‫کشــور کمونیســتی شــد‪ ،‬عمدتــاً اکــران فیلم هــای خارجــی و بیشــتر کمدی هــای‬ ‫انگلیســی‪ ،‬در ســالن های ســینما رواج داشــت‪.‬‬ ‫چنــد ســال پــس از خاتمــه جنــگ جهانــی دوم در ســال ‪ ۱۹۵۲‬حکومــت کمونیســتی بــا‬ ‫تاســیس یــک اســتودیوی ســینمایی بــه نــام کینــو اســتودیو شــکوپریا عمـ ً‬ ‫ا صنعــت‬ ‫فیلمســازی و توزیــع اثــار خارجــی و اکــران انهــا را ســرو شــکل داد‪ .‬البتــه بعدهــا نــام‬ ‫ایــن اســتودیو بــه تیرانــا فیلــم تغییــر یافــت‪ .‬اولیــن فیلــم تولیــد شــده در البانــی بــا‬ ‫مســاعدت عوامــل فیلم ســازی شــوروی تولیــد شــد و فیلــم باکیفیتــی نیــز بــود‪ .‬ایــن‬ ‫فیلــم اســکندر بیــگ نــام داشــت در فســتیوال فیلــم کــن در ســال ‪ ۱۹۵۳‬نیــز در بخش‬ ‫رقابتــی حضــور پیــدا کــرد‪ .‬بیــن ســالهای ‪ ۱۹۵۲‬تــا ‪ ۲۰۱۲‬ایــن اســتودیو حــدود ‪۷۰۰‬‬ ‫فیلــم خریــد یــا تولیــد کــرد و ســهم بســزایی در سروســامان گرفتــن صنعــت فیلــم‬ ‫بــه ویــژه در توزیــع و خریــد ان در البانــی ایفــا کــرد‪.‬‬ ‫در ‪ ،۱۹۹۰‬حــدود ‪ ۲۰۰‬فیلــم در البانــی ســاخته شــدند و بیــش از‬ ‫‪ ۴۵۰‬ســالن ســینما وجــود داشــت کــه بســیاری از تجهیــزات ان هــا‬ ‫فرســوده و منسوخ شــده بودنــد‪ .‬بــا تحــول اقتصــادی در دهــه‬ ‫‪ ،۱۹۹۰‬کینــو اســتودیو تفکیــک شــده و خصوصــی شــد‪ .‬همزمــان‪،‬‬ ‫مرکــزی ملــی بــرای فیلم ســازی تاســیس شــد در حالــی کــه‬ ‫در شــهرها‪ ،‬ســالن های مــدرن ســینمایی ســاخته می شــد کــه‬ ‫اغلــب فیلم هــای امریکایــی را نمایــش می دادنــد‪ .‬بیــن ســالهای‬ ‫‪ ۱۹۵۵‬تــا‪ ۱۹۶۵‬عمــده اثــار ســاخته شــده در البانــی حــول محــور‬ ‫جنگ هــای پارتیزانــی و داســتان های مرتبــط بــا جنــگ جهانــی‬ ‫دوم و ســهم البانیایی هــا در ایــن جنــگ اختصــاص داشــت‪ .‬در‬ ‫ایــن ســالها دیمیتــری اناگنوســتی کــه در مدرســه ســینمایی مســکو‬ ‫تحصیــل کــرده بــود بــه ســردمدار ســینمای البانــی تبدیــل گردیــد‬ ‫و اکنــون بــه عنــوان پــدر ســینمای ایــن کشــور شــمرده می شــود‪.‬‬ ‫فیلم هــا و اثــار اناگنوســتی در دهــه ‪ ۶۰‬و‪ ۷۰‬عمدتــاً بــر اســاس‬ ‫فرهنــگ البانیایی هــا اســتوار بــود‪.‬‬ ‫ســینمای البانــی در دهــه ‪ ۸۰‬دیگــر بــه قــدرت چنــد ســال پیــش خود‬ ‫نبــود بــا این همــه نســبت بــه بضاعــت ایــن کشــور کوچــک ســالیانه‬ ‫حــدود ‪ ۶‬فیلــم تولیــد می کــرد‪ .‬از فیلم هــای مهــم ســال های اخیــر‬ ‫ســینمای البانــی اثــاری ماننــد بــازار بالــکان ســاخته ادمونــد بودینــا‬ ‫محصــول ‪ ،۲۰۱۱‬فارماکــن ســاخته جونــی شــاناج محصــول ‪۲۰۱۲‬‬ ‫قابــل ذکرنــد‪ .‬ضمــن اینکــه درام اجتماعــی اگــون ســاخته روبــرت‬ ‫بودینــا محصــول‪ ۲۰۱۲‬نیــز در اســکار ‪ ۲۰۱۴‬بــه عنــوان نماینــده‬ ‫ایــن کشــور انتخــاب شــده بــود‪ .‬قطــار امســتردام ســاخته فاطمیــر‬ ‫کوچــی محصــول ‪ ۲۰۱۴‬نیــز بــا توجــه بــه اکــران سراســری در اروپــا‬ ‫بــا اســتقبال خوبــی نیــز روبــرو گردیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪58‬‬ ‫فیلم های برتر سینمای البانی‬ ‫بخشش خون‬ ‫بخشــش خــون فیلمــی در ژانــر درام بــه کارگردانــی جوشــوا مارســتون اســت کــه در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۱‬منتشــر شــد‪.‬‬ ‫فیلــم بــرای رقابــت در کســب جایــزه خــرس طالیــی در شــصت و یکمیــن جشــنواره بین المللــی‬ ‫فیلــم برلیــن انتخــاب شــد‪ .‬و در نهایــت‪ ،‬جایــزه خــرس نقــره ای بهتریــن فیلمنامــه جشــنواره را‬ ‫بــرای جوشــوا مارســتون و اندامیــون موراتــاج‪ ،‬بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم بــه عنــوان نماینــده ســینمای کشــور البانــی ارائــه شــد‪ ،‬امــا بخــش فیلم هــای غیــر‬ ‫انگلیســی زبــان اکادمــی اســکار‪ ،‬در هشــتاد و چهارمیــن دوره مراســم اکادمــی اســکار بــا حضــور‬ ‫ان در ایــن مراســم ســالیانه موافقــت نکردنــد‪.‬‬ ‫برخــوردار نبــودن از فاکتورهــای بومــی کشــور البانــی‪ ،‬دلیــل عــدم پذیــرش فیلــم ســینمایی‬ ‫«بخشــش خــون» اعــام شــده اســت‪ .‬فیلــم در منطقــه بالــکان فیلمبــرداری شــده اســت و‬ ‫بازیگــران و عوامــل بومــی کشــور البانــی در ایــن فیلــم ســینمایی فعالیــت کرده انــد‪ .‬امــا از‬ ‫مهمتریــن دالیلــی کــه مســئوالن اکادمــی اســکار بــرای نپذیرفتــن ایــن فیلــم ســینمایی بیــان‬ ‫کرده انــد ایــن اســت کــه «بخشــش خــون» تولیــد کشــور امریــکا اســت‪ ،‬بــه طــوری کــه‬ ‫شــرکت های تهیــه کننــده ایــن پــروژه اساســاً امریکایــی هســتند‪.‬‬ ‫فیلــم داســتان یــک خانــواده البانیایــی را روایــت می کنــد کــه در ان پــدر خانــواده بــه طــور کامـ ً‬ ‫ا‬ ‫اتفاقــی مرتکــب قتــل می شــود و اکنــون خانــواده وی بایــد بــا ایــن مشــکل و پیشــامده های‬ ‫احتمالــی ان دســت و پنجــه نــرم کننــد‪ .‬فیلــم بــه عواقــب ناشــی ایــن رخــداد در یــک خانــواده‬ ‫در یــک منطق ـه ای دورافتــاده از البانــی امــروز می پــردازد‪.‬‬ ‫خالصه داستان‬ ‫نیــک‪ ،‬پســر جوانــی ســت کــه همــراه خانــواده اش در یکــی از‬ ‫روســتاهای البانــی زندگــی می کنــد‪ .‬شــغل پــدر او رســاندن نــان بــه‬ ‫مغازه هــای روســتا اســت تــا اینکــه دعــوای پــدر و یکــی از مالکیــن‬ ‫ـدن مالــک و متــواری شــدن پــدر می شــود‪.‬‬ ‫روســتا منجــر بــه کشــته شـ ِ‬ ‫بــر طبــق قوانیــن ســنتی روســتا‪ ،‬تــا زمانــی کــه پــدر متــواری ســت‪،‬‬ ‫اعضــای مذکــر خانــواده اش حــق ندارنــد از خانــه خــارج شــوند وگرنــه‬ ‫بازمانــدگان مقتــول می تواننــد او را بکشــند‪ .‬ایــن موضــوع ســبب‬ ‫می شــود‪ ،‬نیــک از همــه ارزوهایــش بزنــد و در خانــه بمانــد و بــه‬ ‫جایــش‪ ،‬رودینــا‪ ،‬خواهــر او‪ ،‬بــرای کار و خریــد بیــرون بــرود تــا اینکــه‬ ‫یــک شــب پــدر پنهانــی بــه خانــه برمی گــردد‪.‬‬ ‫قطار امستردام‬ ‫از فیلم هــای مهــم ســالهای اخیــر ســینمای البانــی اثــاری ماننــد‬ ‫بــازار بالــکان ســاخت ه ادمونــد بودینــا محصــول ‪ 2011‬و فارماکــن‬ ‫ســاخت ه جونــی شــاناج محصــول ‪ 2012‬قابــل ذکرهســتند‪ .‬ضمــن‬ ‫اینکــه درام اجتماعــی «اگــون» ســاخته ی روبــرت بودینــا محصــول‬ ‫‪ 2012‬نیــز در اســکار ‪ 2014‬بــه عنــوان نماینــده ایــن کشــور‬ ‫انتخــاب شــده بــود‪.‬‬ ‫قطــار امســتردام ســاخته ی فاطمیــر کوشــی محصــول ‪ 2014‬از اثــار‬ ‫مهــم و متاخــر ایــن کشــور بــود کــه بــا توجــه بــه اکــران سراســری‬ ‫در اروپــا بــا اســتقبال خوبــی نیــز روبــرو گردیــد‪.‬‬ ‫ســینمای البانــی هرچنــد در ســال های اخیــر بــه صــورت مقطعــی‬ ‫موفــق بــوده اســت امــا اثــاری نظیــر قطــار امســتردام نشــان از‬ ‫تــوان بالقــوه ایــن ســینما بــرای رشــد در ســینمای اروپــا و جهــان‬ ‫را نشــان داده اســت‪.‬‬ ‫‪| 48‬راز شقایق| ‪59‬‬ ‫شماره ‪49‬‬ ‫فواد محمدهاشم‬ ‫کارشناس تربیت بدنی‬ ‫ورزش البانی‬ ‫ورزش در البانــی عمدتــا در ورزش هــای تیمــی ماننــد فوتبــال‪ ،‬بســکتبال‪ ،‬والیبــال و‬ ‫هندبــال متمرکــز مــی شــود‪ .‬ســایر ورزش هــا عبارتنــد از بوکــس‪ ،‬وزنــه بــرداری‪،‬‬ ‫تنیــس‪ ،‬شــنا‪ ،‬جــودو‪ ،‬کاراتــه‪ ،‬ورزش‪ ،‬تنیــس روی میــز و شــطرنج‪.‬‬ ‫فوتبــال بــه طــور خــاص شــاهد یــک تحــول ســریع بــوده اســت‪ ،‬تیــم ملــی فوتبــال‬ ‫البانــی هرچنــد تیــم مطرحــی در میــان قدرتهــای فوتبــال اروپــا نبــوده اســت امــا در‬ ‫میــان هــواداران ورزش در ایــن کشــور بازی هــای ایــن تیــم بســیار عالقمنــد داشــته‬ ‫و دنبــال می شــود‪.‬‬ ‫بســیاری از ورزشــکاران البانــی نیــز موفــق بــه کســب مقــام قابــل توجهــی شــده انــد‬ ‫و در طــول ســالهای متمــادی افتخــارات زیــادی در ورزش هــای فراوانــی ماننــد کشــتی‬ ‫و وزنــه بــرداری کســب کــرده انــد‪ .‬ورزشــکاران البانــی در مجمــوع هشــت مــدال‬ ‫بــرای البانــی در ‪ 8‬ورزش مختلــف مدیترانــه بــه دســت اورده انــد‪ ،‬کــه ایــن موفقیــت‪،‬‬ ‫البانــی را بــه یکــی از کشــورهای برجســته در حــوزه بالــکان بــه شــمار اورده اســت‪.‬‬ ‫فوتبال‬ ‫فوتبــال محبــوب تریــن ورزش در البانــی اســت‪ .‬ایــن ورزش در ابتــدای‬ ‫قــرن بیســتم بــه البانــی امــد‪ .‬فوتبــال توســط کــودکان در مدرســه و‬ ‫بزرگســاالن در بســیاری از زمینــه هــای داخلــی و خارجــی در سراســر‬ ‫کشــور بــازی مــی شــود‪ .‬ایــن ورزش توســط فدراســیون فوتبــال البانــی‬ ‫اداره مــی شــود‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ 20‬میــادی بســیاری از شــهرها بــه دنبــال راه انــدازی ایــن‬ ‫ورزش بودنــد کــه ســرانجام در ‪ 6‬ژوئــن ‪ 1930‬انجمــن فوتبــال البانــی‬ ‫ایجــاد شــد‪ .‬ایــن انجمــن در ســال ‪ 1932‬عضــو فدراســیون بیــن المللــی‬ ‫فوتبــال فیفــا شــد و در ســال ‪ 1954‬بــه عضویــت اتحادیــه فوتبــال اروپــا‬ ‫یوفــا درامــد‪ .‬پــس از فروپاشــی کمونیســم در البانــی‪ ،‬تغییرات سیاســی و‬ ‫اقتصــادی شــدیدی وجــود داشــت کــه تاثیــر زیــادی بر مــردم گذاشــت‪،‬‬ ‫زیــرا اقتصــاد متمرکــز و سیســتم سیاســی پایــان یافــت‪.‬‬ ‫ایــن شــرایط بــرای فوتبالیســت هــای کشــور فرصتــی بــود تــا تجــارت خــود را در زمینــه هــای خارجــی انجــام دهنــد‪ .‬کشــورهای همســایه یونــان‪ ،‬ایتالیــا و‬ ‫کشــورهای بالــکان مقصــد خوبــی بــرای بازیکنــان بودنــد‪.‬‬ ‫البانــی برنــده جــام ‪ 1946‬بالــکان و مســابقات ‪ 2000‬بیــن المللــی مالــت بــود‪ .‬البانــی در ‪ UEFA‬یــورو ‪ 2016‬در فرانســه نخســتین بــار در مســابقات فوتبــال‬ ‫مردانــه شــرکت کــرد‪ .‬البانــی اولیــن گل خــود را در یــک تورنمنــت بــزرگ در اولیــن قهرمانــی در مســابقات اروپــا کــه در ‪ 19‬ژوئــن ‪ 2016‬فرانســه مقابــل‬ ‫رومانــی بــه ثمــر رســاند‪.‬‬ ‫فوتبال زنان‬ ‫تیــم ملــی زنــان در ســال ‪ 2011‬شــکل گرفــت‪ .‬ایــن تیــم بهتریــن رتبه‬ ‫خــود را در رنکینــگ فیفــا در ســال ‪ 2015‬بــا رتبــه ‪ 40‬دنیــا بدســت‬ ‫اورد‪ .‬جــام جهانــی زنــان ســال ‪ 2015‬اولیــن بــار بــود کــه البانــی بــه‬ ‫یــک مســابقه رقابتــی بــزرگ شــرکت کــرد‪.‬‬ ‫وزنه برداری‬ ‫وزنــه بــرداری یکــی از موفــق تریــن ورزش هــای فــردی در البانــی اســت‪ .‬تیــم‬ ‫ملــی بــا کســب مــدال در مســابقات قهرمانــی وزنــه بــرداری اروپــا و ســایر رقابت‬ ‫هــای بیــن المللــی حضــور پیــدا کــرده اســت‪ .‬وزنــه بــرداران البانــی در مجمــوع‬ ‫‪ 16‬مــدال در مســابقات قهرمانــی اروپــا بــه دســت اوردنــد‪ ،‬یکــی از انهــا طــا‪7 ،‬‬ ‫نقــره و ‪ 8‬مــدال برنــز بــود‪.‬‬ ‫در مســابقات قهرمانــی وزنــه بــرداری جهانــی‪ ،‬و المپیــک ایــن کشــور در ســال‬ ‫‪ 1972‬یــک طــا‪ ،‬در ســال ‪ 2002‬یــک نقــره و در ســال ‪ 2011‬برنــز دریافــت‬ ‫کــرد‪ .‬در بــازی هــای مدیترانــه‪ ،‬ایــن کشــور ‪ 5‬مــدال طــا‪ 9 ،‬نقــره و ‪ 10‬برنــز را‬ ‫کســب کــرده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪60‬‬ ‫ورزشکاران مطرح البانی‬ ‫حمدی صالحی‬ ‫حمدی صالحی بازیکن فوتبال اهل البانی است‪.‬‬ ‫از باشــگاه هایی کــه در ان بــازی کرده اســت می تــوان بــه باشــگاه فوتبــال‬ ‫راپیــد ویــن‪ ،‬باشــگاه فوتبــال تیرانــا‪ ،‬باشــگاه فوتبــال دی ســی یونایتــد‪،‬‬ ‫باشــگاه فوتبــال اســکندربو کورچــه‪ ،‬باشــگاه فوتبــال پانیونیــوس و باشــگاه‬ ‫فوتبــال جیانگســو ســونینگ اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در تیم هــای ملــی فوتبــال زیــر ‪ ۱۹‬ســال البانــی‪ ،‬زیــر ‪ ۲۱‬ســال‬ ‫البانــی‪ ،‬و البانــی بــازی کرده اســت‪.‬‬ ‫صالحــی اولیــن گل خــود را بــرای تیــم ملــی البانــی در بــرد ‪ 0-3‬مقابــل مالــت‬ ‫در ‪ 23‬اگوســت ‪ 2007‬بــه ثمــر رســاند‪ .‬او در ایــن بــازی در دقیقــه ‪ 22‬بــه‬ ‫جــای ارژون باگانــی وارد زمیــن شــد‪ .‬بعــد از گذشــت ‪ 12‬دقیقــه از بــازی ‪ ،‬بــا‬ ‫اســتفاده از خطایــی کــه دروازه بــان مالــت انجــام داد‪ ،‬بــه ثمــر رســاند‪.‬‬ ‫صالحــی همچنیــن در بــازی دوســتانه غیــر رســمی مقابــل میــان‪ ،‬گل برتــری‬ ‫را بــه ثمــر رســاند؛ ایــن مســابقه در نهایــت ‪ 3-3‬بــه پایــان رســید کــه البانی‬ ‫در ضربــات پنالتــی باخت‪.‬‬ ‫دومیــن گل بیــن المللــی صالحــی در برابــر ســوئد در اخریــن بــازی مقدماتــی‬ ‫جــام جهانــی ‪ 2010‬بــرای البانــی بــه ثمــر رســیددر بــازی کــه ســوئد البانــی‬ ‫را بــا چهــار گل شگســت داد‪.‬‬ ‫بــرای انتخابــی جــام جهانــی ‪ ، 2014‬مربــی جدیــد جیانــی دی بیاســی جوانانــی‬ ‫را بــرای حضــور در تیــم ملــی بزرگســاالن معرفــی کــرده بــود تــا رقابــت هــای‬ ‫بیشــتری را بــرای مــکان هــای تیــم اول ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫در افتتاحیــه بــازی گروهــی مرحلــه مقدماتــی ‪ ،‬البانــی در ورزشــگاه تیرانــا‪،‬‬ ‫قبــرس را شکســت داد‪ .‬صالحــی بــازی را در کنــار ارمانــدو ســادیکو ‪ 21‬ســاله‬ ‫کــه در اولیــن بــازی خــود بــود ‪ ،‬اغــاز کــرد و بــا حضــور در ســه بــازی دوســتانه‬ ‫قبــل از بــازی مقابــل قبــرس‪ ،‬ایــن زوج در مراحــل ابتدایــی بــه خوبــی هماهنــگ‬ ‫شــده بودنــد‪.‬‬ ‫ایــن بــازی بــا بــازی خــوب ایــن زوج در خــط حملــه بــا نتیجــه ‪ 1-3‬بــرای‬ ‫البانــی بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫در ‪ 23‬مــارس ‪ ، 2013‬البانــی مقابــل نــروژ در در یــک دیــدار کــه بــرای هــر دو‬ ‫تیــم حیاتــی بــود قــرار گرفــت‪ .‬صالحــی تــک گل بــازی را بــه ثمــر رســاند و‬ ‫البانــی نــروژ را شکســت داد امــا در نهایــت البانــی گــروه حــذف شــد‪.‬‬ ‫صالحــی در مســابقات انتخابــی یوفــا در یــورو ‪ 2016‬توســط مربــی جیانــی‬ ‫دی بیاســی بــه طــور مرتــب در تیــم ملــی البانــی حضــور داشــت‪ .‬امــا ایــن‬ ‫مســابقات اخریــن حضــور صالحــی در تیــم ملــی البانــی بــود‪.‬‬ ‫التین الال‬ ‫التیــن دوده الال (زاده ‪ 18‬نوامبــر ‪ )1975‬فوتبالیســت ســابق حرفــه ای البانی‬ ‫اســت کــه بــه عنــوان هافبــک دفاعــی در تیــم ملــی البانــی بــازی مــی کــرد‪.‬‬ ‫او تمــام دوران بــازی خــود را در المــان گذرانــد و نماینــده تیــم ملــی فوتبــال‬ ‫البانــی بود‪.‬‬ ‫او در ژانویــه ‪ 1998‬در یــک مســابقه دوســتانه بــرای البانــی بــرای اولیــن‬ ‫بــار بــازی کــرد‪.‬‬ ‫وی در مجمــوع در هفــت دوره مســابقات مقدماتــی قهرمانــی اروپــا یوفــا‬ ‫و جــام جهانــی فیفــا شــرکت کــرد‪ .‬او همچنیــن بــرای کشــورش ســه گل‬ ‫بــه ثمــر رســانده اســت‪ .‬اولیــن گل بیــن المللــی وی در مــارس ‪ 2003‬در‬ ‫مســابقه مقدماتــی یــورو ‪ 2004‬یوفــا برابــر روســیه بــه ثمــر رســید‪.‬‬ ‫الال در ســال ‪ 2007‬کاپیتانــی تیــم ملــی البانــی را بــر عهــده گرفــت ‪ ،‬از‬ ‫انجایــی کــه ایگلــی تــار دیگــر در زمــان انتخابــی یــورو ‪ 2008‬در یوفــا ‪،‬‬ ‫ســرمربی ســابق اتــو باریــک نبــود‪ .‬وی پیــش از اعــام بازنشســتگی خــود‬ ‫از فوتبــال بیــن المللــی ‪ ،‬در اخریــن حضــور خــود در تیــم ملــی البانــی تیــم‬ ‫خــود را بــه عنــوان کاپیتــان در مســابقات انتخابــی جــام جهانــی ‪ 2010‬و‬ ‫یوفــا یــورو ‪ 2012‬تــا ‪ 2011‬هدایــت کــرد‪.‬‬ ‫وی در فوتبــال باشــگاهی ســابقه ســالها بــازی در تیم هــای فوتبــال المانــی‬ ‫ماننــد باشــگاه فوتبــال هانوفــر ‪ ۹۶‬و یــا تیــم دوم بایرمونیــخ داشــته اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪61‬‬ ‫افشین اسد زاده‬ ‫رویدادهای فرهنگی البانی‬ ‫در ســال هــای اخیــر‪ ،‬تیرانــا تبدیــل بــه یــک مرکــز محبــوب بــرای رویدادهــای فرهنگــی اســت‪.‬‬ ‫جشــنواره ها یکــی از مــواردی اســت کــه مــردم در تیرانــا از ان لــذت مــی برنــد‪.‬‬ ‫تنــوع جشــنواره هــا باعــث مــی شــود افــرادی کــه بــا ســایق مختلــف جــذب ایــن شــهر کوچــک بــرای‬ ‫اســتفاده از فضــای تفریحــی و هنری شــهر شــوند‪.‬‬ ‫فســتیوال تابســتانه هــر ســاله در ‪ 14‬مــارس برگــزار مــی شــود و جشــن روز بهــار‪ ،‬بزرگتریــن جشــنواره‬ ‫ایــن کشــور اســت‪ .‬ایــن فســتیوال بــه طــور گســترده در تیرانــا و همچنیــن در شــهرهای دیگــر البانــی‬ ‫و ج برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از رویدادهــای مهــم‪ ،‬جشــنواره فیلــم بیــن المللــی تیرانــا در هــر ســاله در تیرانــا برگــزار‬ ‫مــی شــود کــه تعــداد زیــادی هنرمنــد را بــرای تولیــد طیــف وســیعی از اثــار هنــری جالــب بــه ارمغــان‬ ‫مــی اورد‪ .‬جشــنواره هــای دیگــر عبارتنــد از جشــنواره جــاز تیرانــا‪ ،‬جشــنواره هــای موســیقی گیتــار و‬ ‫غیــره‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،2016‬اولیــن جشــنواره الکتریکــی ‪ Telekom Electronic‬در تیرانــا برگــزار شــد و اخریــن‬ ‫رونــد را از شــیوه زندگــی مــدرن شــهری بــه جوانــان البانــی منتقــل کــرد‪ .‬ایــن تــاش تیرانــا بــرای‬ ‫افزایــش تعــداد بازدیــد کننــدگان توریســتی ایــن شــهر قابــل ســتایش اســت اســت طوریکــه در طــول دوره تعطیــات‪ ،‬ایــن شــهر تبدیــل بــه یــک مــکان‬ ‫محبــوب بــرای بســیاری از جوانــان در سراســر منطقــه اســت‪.‬‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم تیرانا‬ ‫جشــنواره فیلــم بیــن المللــی تیرانــا (‪ )tiff‬یکــی از رویدادهــای مهــم ســاالنه در تیرانا اســت‬ ‫کــه هــر ســاله برگــزار مــی شــود‪ .‬تیرانــا اولیــن جشــنواره بیــن المللــی ســینما در البانــی‬ ‫بــود‪ .‬ایــن رویــداد فرهنگــی در ســال ‪ 2003‬ایجــاد شــد و در حــال حاضــر مهمتریــن‬ ‫رویــداد ســینمایی در البانــی اســت‪.‬‬ ‫جشــنواره تیرانــا همــراه بــا هیئــت داوران بخــش بیــن المللــی هــر ســاله جایــزه هــای‬ ‫متعــددی را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد‪ ،‬از جملــه «جغــد طالیــی» بــرای بهتریــن فیلــم‬ ‫بلنــد‪.‬‬ ‫ایــن مراســم ســاالنه‪ ،‬توســط مرکــز ملــی فیلمســازی البانــی ســازماندهی شــده اســت‬ ‫کــه دارای ســه بخــش مجــزا و ترکیبــی از فیلــم هــای کوتــاه اســت‪ .‬داســتان‪ ،‬مســتند‪،‬‬ ‫انیمیشــن و تجربــی اســت‪ .‬درهــای ایــن جشــنواره بــرای هــر فیلمســاز از سراســر جهــان‬ ‫بــاز اســت و همچنیــن پذیــرای فیلــم هــای دانشــجویی اســت‪.‬‬ ‫جشــنواره بیــن المللــی فیلــم تیرانــا (‪ ) TIFF‬بــر اســاس موضوعــات خــاص‪ ،‬نمایــش‬ ‫هــای ویــژه ای را بــرای ســایر جشــنواره هــای منطقــه ارائــه مــی دهــد‪ .‬ایــن جشــنواره‬ ‫یــک تجربــه موفــق جدیــد بــا عنــوان توزیــع کننــده فیلــم کــه از ‪ Media-CE‬پشــتیبانی مــی‬ ‫کنــد‪ ،‬اغــاز کــرده اســت‪.‬‬ ‫موضاعاتــی کــه ایــن جشــنواره تاکنــون بــه انهــا پرداختــه اســت شــامل چالــش هــای‬ ‫موجــود در جامعــه ماننــد مهاجــرت و عبــور از مــرز‪ ،‬جنــگ و مذهــب‪ ،‬جدایــی اجتماعــی‪ ،‬و‬ ‫همچنیــن زندگــی و عشــق و روح زیبــا و غیــره مــی باشــد‪.‬‬ ‫جشنواره ملی اوازهای محلی‬ ‫هــر مــاه مــارس‪ ،‬ایــن جشــنواره بــه عنــوان ادای احتــرام بــه اهنگ هــای‬ ‫محلــی کــه متعلــق بــه شــهرها و روســتاهای سراســر البانــی اســت‪،‬‬ ‫ســازماندهی شــده اســت‪ .‬این ســبک موســیقی بســیار متفــاوت از موســیقی‬ ‫ســنتی مردمــی اســت و از طریــق روش هــای مــدرن تــر ارکستراســیون‬ ‫تنظیــم دوبــاره شــده اســت‪.‬‬ ‫شــهر الســاالن محــل برگــزاری ایــن مراســم در روز اول بهــار هــر ســال‬ ‫بــوده و از میهمانــان ایــن مراســم میزبانــی می کنــد‪ .‬میهمانانــی شــامل‬ ‫عالقمنــدان بــه موســیقی و هنرمندانــی از سراســر البانــی کــه قصــد دارنــد‬ ‫اســتعداد خــود را بــه نمایــش بگذارنــد‪ ،‬همــه ســاله در ایــن شــهر گــرد‬ ‫هــم می اینــد و تجربیــات خــود را بــه اشــتراک می گذراننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪62‬‬ ‫جشنواره تابستانی‬ ‫هــر ســاله در ‪ 14‬مــارس‪ ،‬مــردم البانــی جشــنی را مهیــا می کننــد کــه بــه عنــوان‬ ‫"روز تابســتان"‪ ،‬بزرگتریــن جشــنواره مردمــی کشــور شــناخته شــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫مراســم در کنــار جشــن پایــان زمســتان بــرای تولــد دوبــاره طبیعــت و نــواوری روح‬ ‫در میــان البانــی هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت‪ .‬گرچــه مرکــز ایــن جشــنواره در‬ ‫اطــراف منطقــه شــکومبین در الســاالن واقــع شــده اســت‪ ،‬امــا جشــنواره بــه طــور‬ ‫گســترده در تیرانــا و نیــز مناطــق البانــی نیشــین در کــوزوو و ایتالیــا نیــز جشــن‬ ‫گرفتــه مــی شــود‪ .‬در ســال ‪ ،2004‬چهاردهــم مــارس روز تعطیــل رســمی در البانــی‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫در ایــن روز بســیاری از جوانــان و افــراد مجــرد معمــوال یــک دســتبند ســنتی بــه‬ ‫نــام ورور (کلمــه ای کــه از تابســتان مشــتق شــده) کــه از دو رشــته نــازک بافتــه‬ ‫معمولــی قرمــز و ســفید بافتــه شــده اســت در دســت دارنــد‪ .‬در پایــان روز‪ ،‬دســتبند‬ ‫را بــرای خوش یمنــی بــه یــک شــاخه درخــت اویــزان می کننــد‪ ،‬و اعتقــاد بــر ایــن‬ ‫اســت کــه پرنــدگان از ان بــرای ســاخت النــه خــود اســتفاده مــی کننــد‪ .‬در ســال هــای اخیــر‪ ،‬جشــن شــامل یــک ماراتــن شــهری نیــز بــوده اســت و همچنیــن یــک‬ ‫نمایــش ســیرک در شــب نیــز اجــرا مــی شــود و بــا هنرمنــدان ســیرک‪ ،‬اکروبــات بازهــا و شــعبده بــازان شــب شــادی بــرای حضــار مهیــا می گــردد‪.‬‬ ‫ایــن جشــن یکــی از قدیمــی تریــن ســنت هــای شــهر الســاالن و کشــور البانــی اســت‪ .‬ایــن یــک رویــداد در سراســر جامعــه محبــوب اســت و اغلــب خانــواده هــا‬ ‫ســعی دارنــد بــه نوعــی در ایــن مراســم ســنتی کــه بــه نوعــی رســم واینــی مربــوط بــه گذشــته خــود می داننــد شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫جشنواره نوشیدنی و غذا برای هنر‬ ‫ســال ‪ 2020‬یازدهمیــن ســالگرد جشــنواره غــذا و نوشــیدنی سراشــپز البانــی‬ ‫می باشــد‪ .‬ایــن جشــنوارۀ ســه روزه کــه در رســتوران هــا برگــزار مــی شــود‪،‬‬ ‫سراشــپزها غذاهــای نواورانــه خــود را در البانــی بازاریابــی مــی کننــد‪ .‬اشــپزها‬ ‫و کارشناســان تغذیــه‪ ،‬مصــرف کننــدگان را در زمینــه موادغذایــی ســالم و پایــدار‬ ‫امــوزش مــی دهنــد‪ .‬ایــن جشــنواره در واقــع تامیــن مالــی پایــدار بــرای حمایــت و‬ ‫حفــظ تجــارت و فعالیــت اقتصــادی غیــر دولتــی در البانــی را فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫فستیوال جیروکاستر‬ ‫ایــن جشــنواره مهــم در مــاه ســپتامبر هــر چهــار ســال یکبــار در جنــوب‬ ‫البانــی برگــزار می شــود و اخریــن بــار ان در ســال گذشــته برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره بــرای اولیــن بــار در ســال ‪ 1968‬برگــزار شــد‪ ،‬ایــن رویــداد‬ ‫مجموع ـه ای جالــب از نوازنــدگان و هنرمنــدان محلــی از سراســر بالــکان و‬ ‫هنرمنــدان بین المللــی از ســایر نقــاط دنیــا را گردهــم مـی اورد تــا در مقابــل‬ ‫جمعیــت زیــاد عالقمنــدان بــه اجــرا موســیقی بپردازنــد‪.‬‬ ‫در هــر جشــنواره بیــش از ‪ 1000‬هنرمنــد کــه غالبــا از سراســر البانــی‬ ‫هســتند جــذب ایــن فســتیوال می شــوند تــا بــا ســبک های مختلــف‬ ‫بــه اجــرای هنــر خــود بپردازنــد‪ .‬یکــی از برجســته تریــن انهــا ســبک‬ ‫ایــزو پلیفــون البانیایــی اســت کــه توســط یونســکو بــه عنــوان «میــراث‬ ‫فرهنگــی» ایــن کشــورثبت شــده اســت‪.‬‬ ‫فستیوال محلی تروپویه‬ ‫ایــن جشــنواره بــه منظــور ترویــج تحقیــق‪ ،‬حفــظ و غنــی ســازی فرهنــگ‬ ‫و تمــدن البانــی و کــوزوو اســت‪ .‬دو کشــور البانیایــی تبــاری کــه اشــتراکات‬ ‫فرهنگــی بســیاری باهــم دارنــد و ایــن جشــنواره فرصتــی اســت بــرای‬ ‫بــروز ایــن اشــتراکات چراکــه پایــه فرهنگــی هــر دو کشــور در ایــن منطقــه‬ ‫یکســان اســت‪.‬‬ ‫ایــن فســتیوال در میــدان اصلــی شــهر تروپویــه در شــمال البانــی و در مــرز‬ ‫کــوزو‪ ،‬در دره زیبــای والبونــا برگــزار می شــود و نتیجــه ان ترکیــب زیبــای‬ ‫ســنت‪ ،‬موســیقی و طبیعــت اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 49‬راز شقایق| ‪63‬‬ ‫تندیس«اسکندربیگ» در تیرانا‬

آخرین شماره های ماهنامه راز شقایق

ماهنامه راز شقایق 55

ماهنامه راز شقایق 55

شماره : 55
تاریخ : 1399/07/01
ماهنامه راز شقایق 54

ماهنامه راز شقایق 54

شماره : 54
تاریخ : 1399/06/01
ماهنامه راز شقایق 52

ماهنامه راز شقایق 52

شماره : 52
تاریخ : 1399/04/01
ماهنامه راز شقایق 51

ماهنامه راز شقایق 51

شماره : 51
تاریخ : 1399/03/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!