ماهنامه راز شقایق شماره 68 - مگ لند

ماهنامه راز شقایق شماره 68

ماهنامه راز شقایق شماره 68

ماهنامه راز شقایق شماره 68

صفحه 1 ‫ماهنامه فرهنگی و هنری‬ ‫(خبری‪ ،‬تحلیلی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬اموزشی)‬ ‫سال ششم‪ ،‬شماره ‪ - 68‬اذر ماه ‪1400‬‬ ‫شماره مجوز ‪75583:‬‬ ‫مدیر روابط عمومی‬ ‫علی اسدابادی (کرمانشاهی)‬ ‫دبیر سرویس فرهنگی‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫سرویس عکس‬ ‫دبیر سرویس هنری‬ ‫میالد محمدهاشم‬ ‫فوادمحمدهاشم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫سردبیر‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫مدیر اجرایی‬ ‫ستاره کوشا‬ ‫طراح و گرافیست‬ ‫حسین شیردل‬ ‫همکاران این شماره‪:‬‬ ‫ســمیه عبدالمحمدی‪ -‬کبری تبریزیان‪ -‬کریــم فیروزی‪ -‬شــایلین مظاهری‪ -‬جعفرمحمدهاشم‪-‬سحر پورحســینی‪ -‬ابـــولفضل فیاض مرند ‪ -‬سمیه قاســمعلی‪ -‬امید عزیزی ‪ -‬محمدرضارســتگار‪ -‬حسین قاسمی‪ -‬سید امیر رســتگار‪ -‬امیدمحمدی‪-‬‬ ‫افشــین اســدزاده‪ -‬زهــرا کالته عربی‪ -‬تحریریه پایگاه خبری شــاینا‪ -‬تحریریه هفته نامه نســل انقالب‪-‬تحریریــه اخبار اصناف‪-‬تحریریه هفته نامــه مدرن‪-‬تحریریه دنیای بچه ها‪ -‬تحریریــه پایگاه خبری قانون مداری‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫در ایــن شــماره بــه یکــی دیگــر از کشــورهای‬ ‫اســکاندیناوی خواهیــم پرداخــت‪ .‬نــروژ از کشــورهای‬ ‫سردســیر شــمال اروپــا و از میــراث وایکینــگ هــا‪ ،‬امــروز‬ ‫یکــی از پیشــرفته تریــن کشــورهای اروپــا بــه لحــاظ‬ ‫اقتصــادی محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫نــروژ از قدیمی تریــن حکومت هــای پادشــاهی اروپــا‬ ‫به شــمار مــی رود کــه هنــوز هــم سیســتم پادشــاهی‬ ‫خــود را بــا تغییراتــی همچنــان حفــظ کــرده اســت‪.‬‬ ‫از دهــه ‪ 1970‬تولیــد نفــت بــه توســعه اقتصــاد نــروژ و‬ ‫تامیــن مالــی دولــت نــروژ کمــک کــرد‪.‬‬ ‫اولیــن نفــت در میــدان کوچــک بالــدر در ســال ‪1967‬‬ ‫کشــف شــد و تبدیــل بــه محصولــی شــد کــه اقتصــاد‬ ‫ایــن کشــور را متحــول ســاخت‪.‬‬ ‫اقتصــاد نــروژ از زمــان اغــاز دوره صنعتــی همــواره‬ ‫بــا رشــدی قــوی مواجــه بــوده اســت‪ .‬مــردم ایــن‬ ‫کشــور در مقایســه بــا ســایر کشــورهای اروپایــی و‬ ‫بــا دارا بــودن یــک سیســتم رفاهــی کامـ ً‬ ‫ا یکپارچــه‪،‬‬ ‫از زندگــی ســطح باالیــی برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫ایــن کشــور همــواره در ادبیــات و هنــر موســیقی و‬ ‫نقاشــی در اروپــا بســیار ســرامد بــوده اســت‪ .‬نــروژ‬ ‫در حــوزه ادبیــات بزرگانــی نظیــر هنریــک ایبســن‬ ‫بــا اثــر مانــدگار خانــه عروســک و کنــوت هامســون‬ ‫برنــده نوبــل ادبیــات در ‪1920‬بــه دنیــا معرفــی کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ادوارد مونــک بــا تابلــوی جاوادنــه جیــغ نیــز از‬ ‫بــزرگان دنیــای هنــر اســت کــه در کشــور نــروژ بــه‬ ‫بلــوغ هنــری رســید‪.‬‬ ‫در ایــن شــماره ضمــن معرفــی پایتخــت ایــن کشــور‪،‬‬ ‫اســلو و ســایر نقــاط دیدنــی نــروژ‪ ،‬بیشــتر در مــورد‬ ‫ســاختار سیاســی و اقتصــادی‪ ،‬معمــاری و فرهنــگ و‬ ‫هنــر ایــن کشــور اشــنا خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫راز شقایق را در هرجای دنیا بخوانید‬ ‫شــما می توانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه راز شــقایق را کــه دارای‬ ‫اطالعــات جامع تــری دربــاره موضــوع هــر شــماره (ســفرنامه‬ ‫کشــورهای دنیــا) اســت و شــامل مباحثــی ماننــد اشــنایی بــا ســاختار‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫هــر کشــور می باشــد را بــا مراجعــه بــه ســایت جــار و نصــب‬ ‫اپلیکیشــن مربوطــه‪ ،‬بــا پرداخــت مبلــغ نیــم بهــا دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫در ضمــن شــماره های قبلــی نشــریه نیــز از همیــن طریــق قابــل‬ ‫دریافــت می باشــد‪.‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫رمزینه لینک ارشیو‬ ‫رازشقایق در سایت جار‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫روابط ایران و نروژ‬ ‫‪3‬‬ ‫معرفی کشور نروژ‬ ‫‪4‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪12‬‬ ‫برندهای برتر تجاری‬ ‫‪14‬‬ ‫ساختار سیاسی‬ ‫‪16‬‬ ‫نظام اموزشی‬ ‫‪18‬‬ ‫نظام حقوقی‬ ‫‪22‬‬ ‫بهداشت و درمان‬ ‫‪24‬‬ ‫اسلو‪ ،‬پایتخت‬ ‫‪26‬‬ ‫مناطق دیدنی اسلو‬ ‫‪30‬‬ ‫مناطق دیدنی نروژ‬ ‫‪36‬‬ ‫شهرهای مهم نروژ‬ ‫‪42‬‬ ‫تاریخ موسیقی‬ ‫‪44‬‬ ‫ادبیات نروژ‬ ‫‪46‬‬ ‫معرفی نویسندگان مطرح‬ ‫‪48‬‬ ‫تاریخ هنر‬ ‫‪50‬‬ ‫هنرمندان مطرح‬ ‫‪52‬‬ ‫معماری‬ ‫‪54‬‬ ‫لباس های سنتی نروژ‬ ‫‪58‬‬ ‫غذاهای محبوب‬ ‫‪60‬‬ ‫رویدادهای فرهنگی‬ ‫‪62‬‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان شریعتی‪ -‬خیابان خواجه نصیر‪ -‬خیابان مقدم‪-‬‬ ‫کوچه کهندانی‪ -‬بن بست اول‪ -‬پالک ‪5‬‬ ‫تلفکس‪77573576 :‬‬ ‫استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع بالمانع است‪.‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬گنجینه مینیاتور‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ صفحه 2 ‫روابط ایران و نروژ‬ ‫ابوالفضل فیاض مرند‬ ‫کارشناس سیاسی‬ ‫دیرینــه روابــط سیاســی ایــران و نــروژ بــه ســال ‪ 1284‬شمســی(‪1905‬‬ ‫میــادی) بــاز مــی گــردد‪ .‬همزمــان بــا اضمحــال اتحادیــه ســوئد‪ -‬نــروژ‬ ‫در ســال ‪ 1905‬ابتــدا ســفیر ایــران در روســیه و پــس از تاســیس ســفارت‬ ‫ایــران در اســتکهلم در ســال ‪ 1289‬شمســی(‪ 1910‬میــادی) ســفرای ایــران‬ ‫در ســوئد در نــروژ اکردیتــه بودنــد‪ .‬در تاریــخ ‪ 30‬فروردیــن ‪ 1342‬شمســی‬ ‫(‪ 1963‬میــادی) ســفارت ایــران دراســلو تاســیس و روابــط دیپلماتیــک بــدون‬ ‫واســطه میــان دو کشــور برقــرار گردیــد‪.‬‬ ‫روابط سیاسی پیش از انقالب اسالمی‬ ‫از ســال‪ 1342‬کــه روابــط دیپلماتیــک بیــن دو کشــور برقــرار شــد تــا ســال‬ ‫‪ 1357‬و پیــروزی انقــاب اســامی روابــط دو جانبــه سیاســی بیــن ایــران و‬ ‫نــروژ بــه باالتریــن ســطوح ممکــن ارتقــا یافــت بــه طــوری کــه درســال ‪1350‬‬ ‫شمســی اوالف پنجــم پادشــاه نــروژ بــه ایــران ســفر نمــود و در همــان ســال‬ ‫در پاســخ بــه ایــن ســفر‪ ،‬شــاه ایــران نیــز بــرای دیــدار متقابــل بــه نــروژ‬ ‫ســفرکرد‪ .‬در طــول ایــن ‪ 15‬ســال‏ هیــات هــای سیاســی مختلفــی در ســطح‬ ‫وزیــر‏‏‪ ،‬معاونیــن و مدیــران کل از وزارت خارجــه هــای دو کشــور از کشــورهای‬ ‫یکدیگــر دیــدار نمودنــد کــه بــه عنــوان نمونــه مــی تــوان بــه ســفر دبیــرکل‬ ‫وزارت امــور خارجــه نــروژ بــه تهــران در اســفند ‪ 1353‬اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫روابط سیاسی پس از پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫روابــط سیاســی ایــران و نــروژ در طــول ‪ 4‬دهــه پــس از انقــاب اســامی‬ ‫فــراز و فرودهــای بســیاری را بــه خــود دیــده اســت‪ .‬روابــط سیاســی نــروژ‬ ‫بــا ایــران عمومــا بازتابــی از سیاســت کلــی کشــورهای بــزرگ اروپایــی نســبت‬ ‫بــه جمهــوری اســامی ایــران در ‪ 4‬دهــه اخیــر بــوده اســت‪ .‬بــه ایــن معنــا کــه‬ ‫بــا توســعه و گرمــی روابــط بــا اروپــا‪ ،‬روابــط بــا نــروژ نیــز گرمتــر و پــر رونــق‬ ‫تــر شــده و در ســال هــای رخــوت و ســردی در روابــط ایــران و اروپــا روابــط‬ ‫دو کشــور نیــز بــه ســردی گراییــده اســت‪ .‬بــا ایــن حــال در طــول ســال هــای‬ ‫اخیــر رونــد توســعه روابــط دوجانبــه و تبــادل هیاتهــای سیاســی و اقتصــادی‬ ‫مختلــف همزمــان بــا بــه روی کار امــدن دولــت تدبیــر و امیــد و متعاقــب ان‬ ‫امضــای توافــق بیــن المللــی برجــام ضرباهنــگ جدیــدی را بــه روابــط دو کشــور‬ ‫بخشــید و موجبــات ارتقــا روابــط سیاســی دو جانبــه را بیــش از پیــش فراهــم‬ ‫نمــوده اســت‪ .‬از ســال ‪ 1393‬رونــد تبــادل هیــات هــای سیاســی بیــن ایــران و‬ ‫نــروژ ســرعت گرفــت و وارد مرحلــه ای جدیــد شــد‪ .‬ســفر مقامــات بلنــد پایــه‬ ‫و سیاســی کشــورمان بــه اســلو عمومــا در دو بعــد همــکاری هــای دو جانبــه و‬ ‫شــرکت در اســلو فــوروم صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫اطالعات سفارت نروژ در تهران‬ ‫نشانی‪ :‬تهران ‪ ،‬خیابان دکتر لواسانی ( فرمانیه )‪ ،‬نبش خیابان سنبل‪ ،‬پالک ‪54‬‬ ‫تلفن‪22291333 :‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪3‬‬ ‫عــاوه بــر ان نشســت هــای دو جانبــه میــان مقامــات عالــی رتبــه دو کشــور‬ ‫از جملــه دیدارهــای مســتقیم در حاشــیه نشســت ســاالنه مجمــع عمومــی در‬ ‫نیویــورک نیــز حائــز اهمیــت اســت‪ .‬در همیــن راســتا اخریــن دیــدار دو جانبــه‬ ‫میــان مقامــات عالــی رتبــه دو کشــور در مهرمــاه ســال ‪ 97‬در نیویــورک رخ‬ ‫داد و طــی ان دکتــر روحانــی رئیــس جمهــور وقــت کشــور و ســورنا ســولبرگ‬ ‫نخســت وزیــر نــروژ دیــدار نمودنــد‪.‬‬ ‫برگــزاری نشســت ســاالنه مشــورتهای سیاســی از جملــه دیگــر محورهــای‬ ‫همــکاری هــای فیمابیــن در ســال هــای گذشــته بــه شــمار مــی رود‪ .‬تاکنــون‬ ‫هشــت دور نشســت مشــورت هــای سیاســی در اســلو و تهــران برگــزار شــده‬ ‫اســت و از جملــه هشــتمین دور ایــن نشســت در فروردیــن ‪ 97‬بــه ریاســت‬ ‫معــاون سیاســی وزارت خارجــه کشــورمان و دبیــر کل وزارت خارجــه نــروژ در‬ ‫اســلو تشــکیل گردیــد و انتظــار مــی رود نشســت نهــم در بهــار ســال ‪ 1398‬در‬ ‫تهــران صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫دو کشــور در زمینــه پارلمانــی نیــز هیئــت هایــی را مبادلــه نمــوده انــد‪ .‬ســفر‬ ‫رئیــس و اعضــای کمیســیون سیاســت خارجــی و دفــاع پارلمــان نــروژ بــه‬ ‫تهــران و همچنیــن ســفر نمایندگانــی از کمیســیون هــای صنعــت و تجــارت و‬ ‫طــرح و برنامــه مجلــس شــورای اســامی بــه اســلو از جملــه همــکاری هــای‬ ‫پارلمانــی نــروژ و ایــران در ســالهای اخیــر بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫برگــزاری نشســت هــای مشــترک بیــن موسســات مطالعاتــی نــروژ و جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران و تبــادل نظــر در خصــوص موضوعــات مــورد اهتمــام دو کشــور‬ ‫از دیگــر زمینــه هــای همــکاری فیمابیــن بودهــو طــی چنــد ســال گذشــته‬ ‫بصــورت منظــم میزگردهــای مطالعاتــی برگــزار شــده اســت‪.‬‬ صفحه 3 ‫نگاهی به کشور‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫نروژ‬ ‫‪Norway‬‬ ‫نــروژ نــام رســمی پادشــاهی نــروژ‪ ،‬کشــور پادشــاهی مســتقل و متمرکــزی‬ ‫اســت کــه قلمــروی ان بخــش غربــی شــبه جزیــره اســکاندیناوی‪ ،‬یــان‬ ‫مایــن و مجمع الجزایــر ســوالبارد در قطــب شــمال را دربرمی گیــرد‪.‬‬ ‫پــس از امضــای معاهــده اسپیتســبرگن (کــه بــا نــام پیمــان ســوالبارد نیــز‬ ‫شــناخته می شــود) در ‪ ۹‬فوریــه ‪ ۱۹( ۱۹۲۰‬بهمــن ‪ )۱۲۹۸‬تســلط مطلــق و‬ ‫کامــل نــروژ بــر مجمع الجزایــر اسپیتســبرگن (کــه اکنــون ســوالبارد نامیــده‬ ‫می شــود) بــه رســمیت شــناخته شــد‪.‬‬ ‫جزیــره پتــر یکــم در قطــب جنــوب و همچنیــن جزیــره بــووه در نزدیکــی‬ ‫قطــب جنــوب قلمروهــای وابســته بــه نــروژ می باشــند و به عنــوان بخشــی‬ ‫از پادشــاهی محســوب نمی شــوند‪ .‬نــروژ مدعــی حاکمیــت بــر بخشــی از‬ ‫قطــب جنــوب بــه نــام ســرزمین شــهبانو مــاود نیــز می باشــد‪ .‬تــا ســال‬ ‫‪ )۱۱۹۲( ۱۸۱۴‬جزایــر فــارو‪ ،‬گرینلنــد و ایســلند بخشــی از پادشــاهی نــروژ‬ ‫محســوب می شــدند‪.‬‬ ‫نــروژ ‪ ۳۸۵.۲۰۷‬کیلومتــر مربــع وســعت دارد و جمعیــت ان بالــغ بــر‬ ‫‪ ۵.۲۰۰.۰۰۰‬نفــر می باشــد‪.‬‬ ‫ایــن کشــور از شــرق دارای یــک نــوار طوالنــی مــرزی بــا ســوئد بــوده‬ ‫و همچنیــن از شــمال شــرق بــا فنالنــد و روســیه و از جنــوب بــا تنگــه‬ ‫اســکاژراک مــرز مشــترک دارد‪ .‬ســواحل نــروژ طوالنــی اســت و بــه اقیانوس‬ ‫اطلــس و دریــای بارنتــز متصــل اســت‪.‬‬ ‫هارالــد پنجــم از دودمــان شولســویگ هولشــتاین ســوندربورگ گلوکســبورگ‬ ‫پادشــاه نــروژ اســت‪ .‬ارنــا ســلبرگ با جانشــینی ینــس اســتولتنبرگ از ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬نخســت وزیر نــروژ می باشــد‪ .‬بنــا بــر قانــون اساســی مشــروطه‬ ‫تدویــن شــده در ســال ‪ )۱۱۹۲( ۱۸۱۴‬قــدرت در ایــن کشــور بیــن‬ ‫پارلمــان‪ ،‬پادشــاه و شــورای پادشــاهی و دادگاه عالــی تقســیم شده اســت‪.‬‬ ‫بیــن ســال های ‪ ۱۶۶۱‬تــا ‪ ۱۰۳۹( ۱۸۱۴‬تــا ‪ )۱۱۹۳‬پادشــاهی مطلقــه بــر‬ ‫نــروژ حاکــم بــود و پیــش از ســال ‪ )۱۰۳۹( ۱۶۶۱‬قــدرت بیــن پادشــاه و‬ ‫نخبــگان تقســیم شــده بــود‪ .‬پادشــاهی نــروژ کــه در ســال ‪)۲۵۱( ۸۷۲‬‬ ‫از یکــی پادشــاهی های محلــی پیتــی (جوامــع قبیلــه ای قدیمــی در نــروژ)‬ ‫نشــات گرفــت یکــی از قدیمی تریــن پادشــاهی های اروپــا و جهــان اســت‬ ‫کــه همچنــان پــا بــر جاســت‪ .‬ایــن پادشــاهی بــه مــدت ‪ ۱۱۰۰‬ســال بــه‬ ‫صــورت متوالــی وجــود داشــته و بیــش از شــصت پادشــاه و کنــت بــر ان‬ ‫حکــم رانده انــد‪.‬‬ ‫تقســیمات اداری در نــروژ در دو ســطح شهرســتان و شــهرداری می باشــد‪.‬‬ ‫مردمــان ســامی بــه وســیله پارلمــان ســامی و قانــون فینمــارک دارای مقــدار‬ ‫معیــن خودمختــاری در قلمروهــای سنتی شــان هســتند‪ .‬ایــن کشــور دارای‬ ‫روابــط نزدیــک بــا اتحادیــه اروپــا (بــا وجــود شکســت دو همه پرســی‬ ‫پیوســتن نــروژ بــه اتحادیــه اروپــا) و ایــاالت متحــده امریــکا می باشــد‪.‬‬ ‫نــروژ یکــی از اعضــای بنیانگــذار ســازمان ملــل متحــد‪ ،‬ناتــو‪ ،‬شــورای اروپا‪،‬‬ ‫پیمان نامــه جنوبــگان‪ ،‬شــورای نوردیــک‪ ،‬منطقــه اقتصــادی اروپــا‪ ،‬ســازمان‬ ‫تجــارت جهانــی‪ ،‬ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه و همچنین بخشــی‬ ‫از منطقــه شــنگن به شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪4‬‬ ‫ایــن کشــور دارای ذخایــر بــزرگ نفــت خــام‪ ،‬گاز طبیعــی‪ ،‬معــدن و اب شــیرین اســت‪.‬‬ ‫صنایــع پتروشــیمی یــک چهــارم از تولیــد ناخالــص داخلــی نــروژ را تشــکیل می دهــد‪.‬‬ ‫بــر پایــه فهرســت بانــک جهانــی و صنــدوق بین المللــی پــول نــروژ چهارمیــن کشــور‬ ‫دنیــا از نظــر درامــد ســرانه می باشــد‪.‬‬ ‫نــروژ بــه نســبت جمعیــت بزرگتریــن تولیدکننــده غیــر خاورمیانــه ای نفــت و گاز‬ ‫طبیعــی جهــان اســت‪ .‬بیــن ســال های ‪ ۲۰۰۱‬تــا ‪۲۰۰۶‬و ‪ ۲۰۰۹‬تــا ‪ ۲۰۱۴‬نــروژ در‬ ‫صــدر فهرســت شــاخص توســعه انســانی و همچنیــن در پنــج ســال گذشــته در صــدر‬ ‫فهرســت شــاخص رفــاه لگتــوم قــرار داشته اســت‪.‬‬ ‫حکومــت نــروژ از نــوع پادشــاهی مشــروطه بــوده و هم اینــک شــاه هارالــد پنجــم‬ ‫پادشــاه نــروژ اســت‪ .‬نــروژ جــزو اتحادیــه اروپــا نیســت و مــردم ایــن کشــور در‬ ‫همه پرســی های انجــام شــده عضویــت در ایــن اتحادیــه را رد کرده انــد‪.‬‬ ‫براســاس نتایــج پژوهشــی کــه در ســال ‪ ۲۰۱۲‬میــادی‪ ،‬دانشــگاه کلمبیــا در نیویــورک‬ ‫انجــام داد‪ ،‬نــروژ از جملــه کشــورهایی اســت کــه راضی تریــن شــهروندان را دارد‪.‬‬ ‫وایکینگ هــا مهم تریــن اقوامــی بودنــد کــه در نــروژ ســکنی داشــتند‪.‬‬ صفحه 4 ‫تاریخ‬ ‫از پیدایش تا قرن هجدهم‬ ‫تاریــخ نــروژ تــا حــدود خیلــی زیــادی متاثــر از اب و هــوا و پســتی و‬ ‫بلندی هــای جغرافیایــی ان اســت‪ .‬در حــدود ‪ ۱۰.۰۰۰‬ق‪.‬م‪ .‬همزمــان بــا‬ ‫عقــب نشــینی الیه هــای یــخ بــه ســمت شــمال اولیــن ســاکنان ســرزمینی‬ ‫کــه امــروز بــه نــام نــروژ شــناخته می شــود بــه انجــا مهاجــرت کردنــد‪ .‬ایــن‬ ‫مهاجرتهــا بیشــتر بــه نواحــی ســاحلی کــه بــه دلیــل وجــود گلــف اســتریم‬ ‫مناطــق گرمتــری بودنــد صــورت گرفــت‪ .‬ایــن مهاجــران بــرای زنــده مانــدن‬ ‫بــه شــکار و ماهیگیــری می پرداختنــد تــا اینکــه بیــن ‪ ۵۰.۰۰۰‬و ‪۴۰.۰۰۰‬‬ ‫ق‪.‬م‪ .‬اولیــن زیســتگاه های انســانی کــه بــه کشــاورزی می پرداختنــد پدیــد‬ ‫امدنــد‪.‬‬ ‫بــه دوران پیــش از پیدایــش وایکینگهــا گفتــه می شــود کــه بــه دلیل نداشــتن‬ ‫خــط و زبــان نوشــتاری هیچگونــه تاریــخ و وقایعــی ثبــت نگردیــده و حتــی‬ ‫در زمــان وایکینگهــا نیــز بیشــترین اطالعــات بــه دســت امــده از تاریــخ و‬ ‫راه و رســم زندگــی انهــا از طریــق کشــورهایی کــه مــورد هجــوم وایکینگهــا‬ ‫قــرار می گرفتنــد ثبــت گردیــد‪ .‬بیشــتر تاریــخ منطقــه اســکاندیناوی بــه‬ ‫صــورت افســانه هایی از قهرمانــان و خدایانیســت کــه بــه صــورد اشــعار و‬ ‫ســرودها خوانــده می شــد‪ .‬همچنیــن ســنگواره هایی از شــکار حیوانــات و‬ ‫قربانی هــای حیوانــی و در مــواردی حتــی انســانی نیــز اشــاره شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬هــزار ســال پیــش‪ ،‬نــروژ پوشــیده از یــخ بــود‪ .‬بــه تدریــج هــوا گرمتــر‬ ‫شــد‪ ،‬یخ هــا ذوب شــدند و نخســتین گــروه از انســان ها حــدود ‪ ۱۱‬هــزار‬ ‫ســال پیــش در دوران نوســنگی از المــان راهــی ایــن ســرزمین شــدند و‬ ‫پــس از پیمــودن نواحــی پوشــیده از یــخ بــه اینجــا رســیدند‪ .‬بــا گذشــت‬ ‫زمــان‪ ،‬هــوا گرم تــر شــد و جنگل هــا رویــش کردنــد‪ .‬مــردم بــه تدریــج‬ ‫بــه کشــاورزی و نگهــداری از حیوانــات اهلــی پرداختنــد‪ .‬در ســال ‪،۷۹۳‬‬ ‫نروژی هــا بــه صومعــه ای کــه در جزیــره لیندیس فارنــه در شــرق ســواحل‬ ‫شــمالی انگلســتان واقــع شــده بــود حملــه کردنــد‪ .‬بــرای نخســتین بــار‪،‬‬ ‫مــردم منطقــه شــمال اروپــا نقــش مهمــی در تاریــخ اروپــا ایفــا کردنــد‪.‬‬ ‫ســوئدی ها‪ ،‬دانمارکی هــا و نروژی هــا کشــتی های خوبــی داشــتند و راهــی‬ ‫ســفرهای دریایــی طوالنــی می شــدند‪ .‬ان هــا را وایکینــگ می نامیدنــد‪ .‬ان هــا‬ ‫تجــارت می کردنــد‪ ،‬بــه چپــاول می پرداختنــد‪ ،‬می جنگیدنــد و افــرادی را‬ ‫بــرای بردگــی بــه اســارت می گرفتنــد‪ .‬وایکینگ هــا اییــن خــاص خــود و‬ ‫خدایــان زیــادی داشــتند‪ .‬بســیاری از وایکینگ هــا نــروژ را تــرک کردنــد و در‬ ‫جاهــای دیگــر مســتقر شــدند‪.‬‬ ‫نــروژ از قدیمی تریــن حکومت هــای پادشــاهی اروپــا به شــمار می ایــد کــه‬ ‫هنــوز هــم بــه قــوت خــود باقــی اســت‪ .‬نخســتین حکومــت پادشــاهی بــه‬ ‫ســال ‪ ۹۹۴‬میــادی و ورود وایکینگ هــا بــه منطقــه فعلــی نــروژ برمی گــردد‬ ‫کــه یــک وایکینــگ بــه نــام اوالف تریکوانســون بــا پذیرفتــن ایین مســیحیت‬ ‫خــود را پادشــاه نامیــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۴۹‬شــیوع طاعــون زندگــی مــردم نــروژ را به شــدت دگرگــون‬ ‫کــرد و بیــن ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۶۰‬درصــد از مردم این کشــور را کشــت‪ .‬طاعــون انحطاط‬ ‫اجتماعــی و اقتصــادی نــروژ را ســبب شــد و بازمانــدگان ایــن بیمــاری بــا‬ ‫فقــر و تهیدســتی مواجــه شــدند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۷‬میــادی نــروژ و دانمــارک یــک اتحادیــه را تشــکیل دادنــد‬ ‫کــه چهــار قــرن پایــدار مانــد‪.‬‬ ‫قرن نوزدهم‬ ‫در ســال ‪ ۱۸۱۴‬در پایــان جنگ هــای ناپلئونــی نــروژ کوشــید تــا مجــددا ً خودمختــار گــردد‬ ‫ولــی ایــن کشــور بــه زیــر حکمرانــی پادشــاهان ســوئدی درامــد‪ .‬در همیــن زمــان ســوئد‬ ‫پیشــنهاد ادغــام نــروژ در خــاک خــود را کــرد ولــی بــا مقاومــت نــروژ مواجــه شــد‪ .‬ســپس‬ ‫ســوئد بــا یــک حملــه برق اســا نــروژ را اشــغال نمــود امــا پذیرفــت کــه نــروژ کمــاکان‬ ‫قانــون اساســی خــود را حفــظ کنــد‪ .‬هرچنــد بــه پارلمــان مجــزای نــروژ اســتقالل زیــادی‬ ‫داده شــد‪ .‬رشــد ملی گرایــی در نــروژ فشــار بســیاری را بــر اتحــاد بــا ســوئد وارد کــرد‪ .‬در‬ ‫‪ - ۱۹۰۵‬به دنبــال رای نروژیــان مبنــی بــر لغــو ایــن اتحــاد ‪ -‬اســکار دوم ســوئد ادعــای‬ ‫خــود را بــر تــاج نــروژ رهــا کــرد تــا جدایــی صلح امیــز ایــن کشــور میســر شــود‪ .‬بــه‬ ‫دنبــال رد پذیــرش تخــت ســلطنت نــروژ از ســوی یــک شــاهزاده ســوئدی بــا مراجعــه بــه‬ ‫اراء عمومــی پرنــس کارل دانمارکــی‪ ،‬بــا لقــب هاکــون هفتــم‪ ،‬پادشــاه نــروژ شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪5‬‬ صفحه 5 ‫جنگ جهانی دوم‬ ‫نــروژ در جنــگ جهانــی دوم اعــام بی طرفــی کــرد ولــی در ســال ‪۱۹۴۰‬‬ ‫بــه دســت نیروهــای المانــی اشــغال شــد‪ .‬المانهــا دولت دســت نشــانده ای‬ ‫بــه رهبــری ویدکــون کوئیســلینگ برپــا کردنــد‪ .‬نــروژ طــی ســال های‬ ‫‪ ۱۹۴۰‬تــا ‪ ۱۹۴۵‬در اشــغال المــان بــود و قســمت های زیــادی از کشــور‬ ‫طــی جنــگ ویــران شــد‪ .‬ســاختمان ها‪ ،‬کارخانه هــا و بخــش عمــده‬ ‫شــهرها بمبــاران و بــا خــاک یکســان شــد‪ .‬بیشــتر اجنــاس کمیــاب شــدند‬ ‫و بســیاری از مــردم دوران ســختی را تجربــه کردنــد‪.‬‬ ‫در ایــن دوره شــاه و دولتمــردان نــروژی بــه شــهر لنــدن در بریتانیــا‬ ‫گریختنــد و مبــارزه و مقاومــت خــود را در انجــا ادامــه دادنــد‪ .‬نــروژ قبــل از‬ ‫جنــگ نــاوگان بزرگــی از کشــتی های تجــاری در اختیــار داشــت‪ .‬در طــول‬ ‫ســال های جنــگ‪ ،۱۹۴۰-۱۹۴۵ ،‬بســیاری از ایــن کشــتی ها بــه حمــل و‬ ‫نقــل کاال بــه کشــورهایی کــه علیــه المــان می جنگیدنــد پرداختنــد‪ .‬دولــت‬ ‫نــروژ در لنــدن ایــن حمــل و نقــل را ســازماندهی می کــرد‪ .‬حــدود نیمــی از‬ ‫ایــن کشــتی ها هــدف بمــب یــا اژدرهــای دشــمن قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۴.۰۰۰‬ملــوان نــروژی در طــول جنــگ کشــته شــدند‪ .‬مجموع ـاً ‪۱۰‬‬ ‫هــزار زن و مــرد نــروژی در جریــان جنــگ کشــته شــدند‪ .‬تقریبـاً ‪ ۷۰۰‬نفــر‬ ‫از ایــن افــراد را یهودیانــی تشــکیل می دادنــد کــه بــه اردوگاه هــای کار‬ ‫اجبــاری در المــان و لهســتان فرســتاده شــدند‪.‬‬ ‫در تاریــخ هشــتم مــاه مــه ســال ‪ ،۱۹۴۵‬المــان تســلیم و نــروژ یــک بــار‬ ‫دیگــر بــه کشــوری ازاد تبدیــل شــد‪ .‬حــدود ‪ ۵۰.۰۰۰‬نــروژی بعــد از جنــگ‬ ‫خائــن بــه کشــور شــناخته شــدند‪ .‬ان هــا اعضــای حــزب سوسیالیســت‬ ‫ملــی نــروژ‪ ،‬ناشــیونال ســاملینگ بودنــد کــه از نازی هــا جانبــداری و بــا‬ ‫ان هــا همــکاری کردنــد‪ .‬بعــد از جنــگ‪ ۲۵ ،‬نفــر بــه خاطــر خیانــت بــه‬ ‫کشــور اعــدام شــدند‪.‬‬ ‫بعــد از ســال ‪ ،۱۹۴۵‬بازســازی کشــور شــروع شــد‪ .‬ایــن دوران بســیار‬ ‫پرمشــغله بــود‪ .‬تولیــد و صــادرات افزایــش یافــت و نــاوگان تجــاری کشــور‬ ‫مجــددا ً ســاخته شــد و اقتصــاد نــروژ بــه تدریــج بهبــود یافــت‪ ،‬گرچــه تــا‬ ‫اواخــر دهــه ‪ ۱۹۵۰‬نیــز هنــوز برخــی از کاالهــا ســهمیه بندی بودنــد‪.‬‬ ‫پس از جنگ جهانی دوم‬ ‫از ســال ‪ 1945‬تــا ‪ ، 1962‬حــزب کارگــر اکثریــت مطلــق پارلمــان را در‬ ‫اختیــار داشــت‪ .‬دولــت ‪ ،‬بــه رهبــری نخســت وزیــر اینــار گرهاردســن ‪،‬‬ ‫برنامــه ای را بــا الهــام از اقتصــاد کینــزی اغــاز کــرد و بــر صنعتــی شــدن‬ ‫و همــکاری بیــن اتحادیــه هــای کارگــری و ســازمان هــای کارفرمایــی بــا‬ ‫حمایــت مالــی دولــت تاکیــد کــرد‪ .‬بســیاری از اقدامــات کنتــرل دولتــی‬ ‫بــر اقتصــاد تحمیــل شــده در طــول جنــگ ادامــه یافــت‪ ،‬اگرچــه ســهمیه‬ ‫بنــدی محصــوالت لبنــی در ســال ‪ 1949‬لغــو شــد‪ ،‬در حالــی کــه کنتــرل‬ ‫قیمــت و ســهمیه بنــدی مســکن و خودروهــا تــا ســال ‪ 1960‬ادامــه داشــت‪.‬‬ ‫از دهــه ‪ 1970‬تولیــد نفــت بــه توســعه اقتصــاد نــروژ و تامیــن مالــی دولــت‬ ‫نــروژ کمــک کرد‪.‬‬ ‫اتحــاد زمــان جنــگ بــا انگلســتان و ایــاالت متحــده در ســالهای پــس از‬ ‫جنــگ ادامــه یافــت‪ .‬حــزب کارگــر اگرچــه هــدف اقتصــاد سوسیالیســتی را‬ ‫دنبــال مــی کــرد ‪ ،‬امــا از کمونیســت هــا فاصلــه گرفــت (بــه ویــژه پــس‬ ‫از تصــرف قــدرت کمونیســت هــا در چکســلواکی در ســال ‪ )1948‬و روابــط‬ ‫خارجــی و سیاســت دفاعــی خــود را بــا ایــاالت متحــده تقویــت کــرد‪.‬‬ ‫نــروژ از ســال ‪ 1947‬از ایــاالت متحــده کمــک هــای طــرح مارشــال را‬ ‫دریافــت کــرد ‪ ،‬یــک ســال بعــد بــه ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی‬ ‫(‪ )OECD‬پیوســت و در ســال ‪ 1949‬بــه عنــوان یکــی از اعضــای بنیانگــذار‬ ‫ســازمان پیمــان اتالنتیــک شــمالی (ناتــو) شــناخته شــد‪.‬‬ ‫اولیــن نفــت در میــدان کوچــک بالــدر در ســال ‪ 1967‬کشــف شــد ‪ ،‬امــا‬ ‫تولیــد ان فقــط در ســال ‪ 1999‬اغــاز شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1969‬شــرکت نفــت فیلیپــس منابــع نفتــی را در میــدان ‪Ekofisk‬‬ ‫در غــرب نــروژ کشــف کــرد‪ .‬در ســال ‪ ، 1973‬دولــت نــروژ شــرکت نفتــی‬ ‫دولتــی ‪ Statoil ،‬را تاســیس کــرد‪ .‬تولیــد نفــت تــا اوایــل دهــه ‪1980‬‬ ‫درامــد خالصــی را بــه دلیــل ســرمایه گــذاری زیــاد ســرمایه ای کــه بــرای‬ ‫اســتقرار صنعــت نفــت کشــور الزم بــود تامیــن نمــی کــرد‪ .‬در حــدود‬ ‫‪ ، 1975‬هــم نســبت و هــم تعــداد مطلــق کارگــران در صنعــت بــه اوج‬ ‫خــود رســید‪ .‬از ان زمــان صنایــع و خدمــات پرهزینــه ماننــد تولیــد انبــوه‬ ‫کارخانــه و حمــل و نقــل تــا حــد زیــادی بــرون ســپاری شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪6‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1981‬یــک دولــت محافظــه کار بــه رهبری کــور ویلــوچ جایگزین حــزب کارگر‬ ‫بــا تحریــک اقتصــاد مبهــم بــا کاهــش مالیــات ‪ ،‬ازادســازی اقتصــادی ‪ ،‬مقــررات زدایــی‬ ‫بازارهــا و اقدامــات بــرای مهــار رکــورد بــی ســابقه تــورم (‪13.6‬درصــد در ‪ )1981‬شــد‪.‬‬ ‫گــرو هارلــم براندلنــد ‪ ،‬نخســت وزیــر زن نــروژ ‪ ،‬از حــزب کارگــر ‪ ،‬بســیاری از اصالحــات‬ ‫ســلف محافظــه کار خــود را ادامــه داد‪ ،‬در حالــی کــه از نگرانــی هــای ســنتی کارگــران‬ ‫ماننــد امنیــت اجتماعــی ‪ ،‬مالیاتهــای بــاال ‪ ،‬صنعتــی شــدن طبیعــت و فمینیســم حمایــت‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫از دهــه ‪ ، 1990‬یــک ســوال تفرقــه انگیــز در سیاســت ایــن بــود کــه دولــت چقــدر‬ ‫از درامــد حاصــل از تولیــد نفــت را هزینــه کنــد و چقــدر بایــد پــس انــداز کنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2011‬نــروژ یــک حملــه تروریســتی بــی ســابقه بــه خــود دیــد داد کــه‬ ‫توســط انــدرس برینــگ بریویــک انجــام شــد و در اردوگاه تابســتانی جنبــش جوانــان‬ ‫حــزب کارگــر در جزیــره اوتیــا رخ داد و ‪ 77‬کشــته و ‪ 319‬زخمــی برجــای گذاشــت‪.‬‬ ‫انتخابــات پارلمانــی نــروژ ‪ 2013‬دولــت محافظــه کارتــری را بــه قــدرت رســاند و حــزب‬ ‫محافظــه کار و حــزب پیشــرفت ‪ 43‬درصــد ارای رای دهنــدگان را بــه دســت اوردنــد‪ .‬در‬ ‫انتخابــات پارلمانــی نــروژ ‪ 2017‬دولــت راســت میانــه نخســت وزیــر ارنــا ســولبرگ در‬ ‫انتخابــات مجــدد پیــروز شــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫جغرافیا‬ ‫نــروژ ‪ ۲.۵۴۴‬کیلومتــر مــرز مشــترک بــا همســایگان خــود دارد‪ .‬بــا فنالنــد‬ ‫‪ ۷۲۹‬کیلومتــر‪ ،‬بــا ســوئد ‪ ۱.۶۱۹‬کیلومتــر و بــا روســیه ‪ ۱۹۶‬کیلومتــر‪.‬‬ ‫پایتخــت نــروژ‪ ،‬شــهر اســلو بــا ‪ ۷۹۲‬هــزار نفــر جمعیــت می باشــد‪.‬‬ ‫مســاحت نــروژ ‪ ۳۸۵.۲۰۷‬کیلومتــر مربــع و جمعیــت ان ‪ ۵‬میلیــون و ‪۱۳۰‬‬ ‫هــزار نفــر اســت‪ .‬از مهم تریــن شــهرهای نــروژ می تــوان بــه برگــن‬ ‫‪ ۲۷۲‬هــزار نفــر‪ ،‬تروندهیــم ‪ ۱۵۳‬هــزار نفــر‪ ،‬اســتاوانگر ‪ ۱۱۱‬هــزار نفــر‬ ‫و بــاروم ‪ ۱۰۳‬هــزار نفــر اشــاره کــرد‪ .‬تقریبـاً ‪ ۷۰‬درصــد خــاک نــروژ بــه‬ ‫دلیــل ســرمای شــدید و همجــواری بــا قطــب شــمال غیرقابــل ســکنی‬ ‫می باشــد و هرچــه از شــمال بــه طــرف جنــوب نــروژ پیــش برویــم از‬ ‫ســرمای هــوا کاســته و بــه تراکــم جمعیــت افــزوده می شــود‪.‬‬ ‫نــروژ کشــوری کوهســتانی اســت ودارای هــوای بســیار ســردی اســت‪.‬‬ ‫قســمت عمــده ای از اراضــی نــروژ حتــی در منطقــه کوهســتانی پوشــیده‬ ‫از جنــگل اســت‪ .‬چــوب ایــن جنگلهــا منبــع درامــد خوبــی بــرای کشــور‬ ‫نــروژ به شــمار می ایــد‪ .‬مــدار شــمالگان از نواحــی شــمالی ایــن کشــور‬ ‫عبــور می کنــد‪ .‬قســمتی از مرزهــای نــروژ و فنالنــد را رود «تانــا» تشــکیل‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫هیــچ کشــوری بــه انــدازه نــروژ در ســواحل خــود‪ ،‬بریدگی هــای کوچــک و بــزرگ‬ ‫نــدارد‪ ،‬ایــن بریدگی هــا متعلــق بــه دوران یخچالــی اســت‪ .‬مشــخصه خــط ســاحلی‬ ‫نــروژ وجــود ابدره هــا (فیوردهــا ‪ )fjords‬و یــک رشــته خلیجک هــای طوالنــی‪،‬‬ ‫عمیــق و باریــک کــه از جریــان یخچال هــا شــکل یافته اســت‪ .‬بخــش اعظــم‬ ‫نــروژ را ارتفاعاتــی از ســنگ ســخت تشــکیل می دهــد‪ .‬زمین هــای پســت اصلــی‬ ‫در امتــداد ســاحل اســکاژراک و در اطــراف اســلوفیورد و تروندهیم فیــورد اســت‪.‬‬ ‫ســوالبارد (اســپیتس برگن) مجمع الجزایــر ســردی در اقیانــوس منجمــد شــمالی‬ ‫اســت‪ .‬یان مایــن جزیــره ای اتشفشــانی بیــن نــروژ و گروئنلنــد اســت‪ .‬رودهــای مهــم‬ ‫نــروژ‪ ،‬گلومــا (گالمــا)‪ ،‬لــوگان‪ ،‬تانــا هســتند‪ .‬بلندتریــن نقطــه نــروژ‪ ،‬قلــه گالدهوپــی‬ ‫گیــن اســت کــه ‪ ۲.۴۶۹‬متــر ارتفــاع دارد‪ .‬اب و هــوای نــروژ بــه دلیــل گرمــای جریــان‬ ‫خلیــج (گلــف اســتریم) معتــدل اســت‪ .‬تابســتان ها بــا توجــه بــه عــرض جغرافیایــی‬ ‫بســیار معتــدل و زمســتان ها طوالنــی و بســیار ســرد اســت‪ .‬ریــزش بــرف و بــاران بــه‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰۰۰‬میلی متــر در غــرب می رســد‪ .‬بعضــی نواحــی دور از دریــا بــه واســطه‬ ‫کوه هــا‪ ،‬در حــد محسوســی‪ ،‬بــاران کمتــری دارنــد‪ ۲/۹۴ .‬درصــد خــاک ایــن کشــور‬ ‫زمیــن قابــل کشــت اســت‪.‬‬ ‫در شــمال نــروژ جزایــر متعــددی وجــود دارد کــه مهم تریــن ان هــا عبارتنــد از‪ :‬لوپهاوت‪،‬‬ ‫رینــگ واســوی و ســنیا‪ .‬در شــمال غربــی نیــز مجمع الجزایــر لوفوتــن (لوفــون) شــامل‬ ‫‪ ۱۲‬جزیــره بــزرگ و ‪ ۳۵‬جزیــره کوچــک‪ ،‬جزیــره ویکنــا‪ ،‬جزیــره هیتــرا و فوریــا واقــع‬ ‫شــده اند‪ .‬کشــور نــروژ خلیج هــای فراوانــی دارد کــه از مهم تریــن ان هــا می تــوان‬ ‫بــه تانــا‪ ،‬الکســه‪ ،‬پورســانگر‪ ،‬وســتافیورد در نواحــی شــمال و شــمال غربــی‪ ،‬فیوردیــن‪،‬‬ ‫بوکــن‪ ،‬اســلو و هاردانگــر در نواحــی غربــی و جنوبــی اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫قســمت اعظــم نــروژ را ارتفاعاتــی از ســنگ ســخت تشــکیل می دهــد‪ .‬در شــمال‬ ‫اقیانــوس منجمــد شــمالی بــا اب و هــوای ســرد در مناطــق شــمالی و نســبتاً ســرد در‬ ‫مناطــق مرکــزی و اب و هــوای معتــدل در مناطــق جنوبــی‪ .‬میانگیــن دمــا از ‪ ۴‬درجــه‬ ‫زیــر صفــر در دی مــاه تــا ‪ ۱۷‬درجــه ســانتی گــراد بــاالی صفــر در خــرداد‪ ،‬نوســان دارد‬ ‫و میــزان بــارش ســاالنه در همیــن منطقــه‪ ۱۹۶ ،‬ســانتی متر اســت‪.‬‬ ‫در بیشــتر مناطــق شــمالی نــروژ معمــوالً شــش مــاه شــب اســت و شــش مــاه روز‬ ‫اســت‪ .‬اکثــر مناطــق شــمالی نــروژ معمــوالً ‪ ۹‬مــاه در ســال بــارش بــرف و بــاران را بــه‬ ‫همــراه دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪7‬‬ صفحه 7 ‫مردم‬ ‫از جمعیــت نــروژ ‪ ۹/۱۹‬درصــد زیــر ‪ ۱۴‬ســال‪ ۲/۶۵ ،‬درصــد بیــن ‪ ۱۵‬تــا ‪۶۴‬‬ ‫ســال‪ ،‬و بقیــه (‪ ۹/۱۴‬درصــد) بــاالی ‪ ۶۵‬ســال ســن دارنــد‪ .‬میانگیــن ســنی‬ ‫نروژی هــا ‪ ۷/۳۷‬ســال اســت‪ .‬متوســط طــول عمــر بــرای مــردان ‪۱۵/۷۶‬‬ ‫ســال و بــرای زنــان ‪ ۲۲/۸۲‬ســال می باشــد‪ .‬میــزان تولــد ‪ ۱۷/۱۲‬در هــزار‪ ،‬و‬ ‫میــزان مــرگ ‪ ۹/۷۲‬در هــزار اســت‪ .‬میــزان بــاروری زنــان ‪ ۸/۱‬کــودک بــرای‬ ‫هــر زن اســت‪.‬‬ ‫زبــان نــروژی در دو گویــش خــود‪ ،‬زبــان رســمی ایــن کشــور اســت‪ .‬نــروژی‬ ‫یــک زبــان هندواروپایــی از شــاخه زبان هــای ژرمنــی اســت‪ .‬وجــود دو زبــان‬ ‫در نــروژ‪ ،‬باعــث پیچیدگــی مســائل زبانــی ایــن کشــور شده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫زبان هــا‪ ،‬بوکمــال (زبــان کتابــی) کــه نزدیــک بــه زبــان دانمارکــی اســت و‬ ‫نینورســک (نــروژی جدیــد) کــه نزدیــک بــه لهجــه شــمال ســوئد اســت نــام‬ ‫دارنــد و هــردوی ایــن زبان هــا از ســال ‪ ۱۸۸۵‬به عنــوان زبان هــای رســمی‬ ‫نــروژ شــناخته شــده اند‪ .‬در ادامــه بــه شــکل مفصــل تــر دربــاره ایــن زبــان‬ ‫توضیــح داده شــده اســت‪.‬‬ ‫بیشــینه مــردم نــروژ از نــژاد اســکاندیناوی از تبــار وایکینگ هــا و از شــاخه‬ ‫ژرمن هــا هســتند‪ .‬اقلیــت نــژادی ایــن کشــور‪ ،‬قــوم ســامی (اســکاندیناوی)‬ ‫اســت‪ .‬ســامی ها بومیانــی هســتند کــه مدتــی طوالنــی ســاکن قســمت های‬ ‫شــمالی نــروژ‪ ،‬ســوئد‪ ،‬فنالنــد و روســیه بوده انــد‪ .‬جمعیــت ســامی ها ‪۱۰۰‬‬ ‫هــزار نفــر تخمیــن زده می شــود کــه از ایــن تعــداد تقریب ـاً ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬هــزار‬ ‫نفــر در نــروژ زندگــی می کننــد‪ .‬ســامی ها زبــان خــاص خــود را دارنــد کــه‬ ‫زبــان ســامی شــمالی نامیــده می شــود و از خانــواده زبان هــای فین واوگــری از‬ ‫دســته اورالــی اســت و بــا زبــان فنالنــدی هم خانــواده اســت‪ .‬اکثــر ســامی ها‬ ‫هنــوز هــم در شــمال نــروژ زندگــی می کننــد؛ گرچــه اســلو نیــز یکــی از‬ ‫شــهرهایی اســت کــه در ان بیشــترین تعــداد ســامی ها زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫امــروزه فقــط ‪۱۰‬درصــد از ســامی ها از طریــق نگهــداری گــوزن شــمالی‬ ‫ـذران زندگــی می کننــد‪ .‬بیشــتر ان هــا در مشــاغل دیگــر کار می کننــد‪ .‬در‬ ‫گـ‬ ‫ِ‬ ‫ســال ‪ ۱۹۸۹‬نخســتین مجلــس شــورای ویــژه ســامی ها در نــروژ گشــایش‬ ‫یافــت کــه اعضــای ان به صــورت دموکراتیــک انتخــاب می شــوند‪.‬‬ ‫در دهه هــای اخیــر‪ ،‬مهاجــرت از کشــورهای مختلــف‪ ،‬به ویــژه کشــورهای‬ ‫اســامی بــه نــروژ‪ ،‬رونــدی فزاینــده داشته اســت‪ .‬همانطــور کــه پیشــتر ذکــر‬ ‫ـی دســت راســتی بــه نــام اندرس‬ ‫شــد در تاریــخ ‪ ۲۲‬ژوئیــه ‪ ۲۰۱۱‬یــک افراطـ ِ‬ ‫بریویــک‪ ،‬اقــدام بــه بمب گــذاری و حملــه مســلحانه بــه اردوی جوانــان طرفدار‬ ‫حــزب حاکــم کارگــر در جزیــره اتوئیــا‪ ،‬نزدیــک بــه اســلو‪ ،‬کــرد و اقــدام خــود‬ ‫را هشــداری بــرای جلوگیــری از «خطــر اســام» نامیــد‪ .‬ایــن اقــدام او‪ ،‬کــه‬ ‫‪ ۷۷‬کشــته برجــای گذاشــت‪ ،‬باعــث تنش هایــی در جامعــه نــروژ شــد‪.‬‬ ‫مذهب‬ ‫از مــردم نــروژ ‪ ۶/۸۳‬درصــد بــه عنــوان مســیحی ثبــت شــده اند کــه ‪ ۴/۷۹‬درصــد‬ ‫ان مربــوط بــه پیــروان اییــن لوتــری می شــود‪ .‬در نظرســنجی ها و سرشــماری ها‪،‬‬ ‫تنهــا ‪ ۲۰‬درصــد از مــردم نــروژ گفته انــد کــه دیــن در زندگــی ان هــا دارای نقــش‬ ‫یــا اهمیــت اســت‪.‬‬ ‫امــروزه تنهــا ‪ ۲‬درصــد از مــردم نــروژ در ایین هــای کلیســا حضــور پیــدا می کننــد‬ ‫کــه پایین تریــن درصــد در میــان کشــورهای اروپــا اســت‪.‬‬ ‫طبــق نظرســنجی ‪ ۲۰۱۰‬یوروبارومتــر‪ ۲۲ ،‬درصــد از شــهروندان نــروژی پاســخ‬ ‫دادنــد کــه «ان هــا بــاور دارنــد کــه خــدا وجــود دارد»‪ ۴۴ ،‬درصــد پاســخ دادنــد کــه‬ ‫«ان هــا بــاور دارنــد کــه نوعــی روح یــا قــدرت حیــات وجــود دارد» و ‪ ۲۹‬درصــد‬ ‫پاســخ دادنــد کــه «ان هــا بــه وجــود هــر گونــه روح‪ ،‬خــدا یــا نیــروی زندگــی بــاور‬ ‫ندارنــد»‪ ۵ ،‬درصــد هــم پاســخی ندادنــد‪.‬‬ ‫اســام بزرگتریــن اقلیــت دینــی در نــروژ محســوب می شــود‪ .‬مســلمانان نــروژ بیــش از‬ ‫‪ ۲‬درصــد از جمعیــت ایــن کشــور را تشــکیل می دهنــد‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۰۷‬امارهــای دولــت‬ ‫نــروژ ‪ ۷۹۰۶۸‬نفــر را در اجتماعــات مســلمان ثبــت کــرد کــه ایــن مقــدار حــدود ‪۱۰‬درصــد‬ ‫بیشــتر از امــار ســال ‪ ۲۰۰۶‬اســت‪.‬‬ ‫بیشــترین اقلیــت مســلمانان را پاکســتانی ها‪ ،‬ترک هــا و اعــراب تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫مســلمانان نــروژ به طــور فعــال در احــزاب سیاســی بــه جــز حــزب راســت افراطــی‪،‬‬ ‫شــرکت کــرده و نمایندگانــی نیــز در مجلــس شــورای محلــی دارنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪8‬‬ صفحه 8 ‫اب و هوا‬ ‫کشــور نــروژ بــه خاطــر قــرار داشــتن در مــدار شــمالی کشــوری کوهســتانی‬ ‫و بــا اب و هــوای ســرد و قطبــی قلمــداد مــی شــود‪ .‬در بخــش شــمال کشــور‬ ‫نــروژ ســردتر از قســمت جنوبــی نــروژ خواهــد بــود‪ .‬یکــی از عجایــب اب و‬ ‫هــوای کشــور نــروژ در تابســتان ایــن اســت کــه خورشــید را در نیمــه هــای‬ ‫شــب هــم قابــل مشــاهده مــی باشــد‪ ،‬بــه گونــه ای کــه خورشــید غــروب مــی‬ ‫ کنــد امــا هرگــز شــب و تاریکــی محــض را نمــی توانیــد در اب و هــوای کشــور‬ ‫نــروژ مشــاهده نماییــد‪ .‬ایــن قضیــه در زمســتان برعکــس مــی شــود یعنــی‬ ‫بــه مــدت یــک مــاه کشــور نــروژ رنــگ خورشــید را نمــی بینــد در ایــن مــدت‬ ‫خورشــید در کشــور نــروژ باالتــر از خــط افــق نمــی رود‪ .‬بــه همیــن خاطــر‬ ‫ب و هــوای بســیار ســرد و قطبــی را بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫شــمال کشــور نــروژ ا ‬ ‫اب و هوای شمال کشور نروژ‬ ‫شــمال نــروژ در محــدوده مــدار شــمالگان قــرار می گیــرد‪ .‬همــان طــور کــه‬ ‫گفتــه شــد در تابســتان خورشــید غــروب نمــی کنــد و در زمســتان طلــوع‬ ‫خورشــید را مشــاهده نمــی کنیــد‪ .‬شــروع بهــار ســال بــه ســال در بخــش‬ ‫شــمالی نــروژ متفــاوت اســت‪ ،‬امــا معمــوال قبــل از پایــان مــاه مــی از راه مــی‬ ‫ رســد‪ .‬پاییــز در ایــن بخــش از نــروژ از اواخــر مــاه اگوســت شــروع و در‬ ‫اواخــر مــاه نوامبــر ادامــه دارد‪ .‬تابســتان هــا در شــمال نــروژ مــی توانــد‬ ‫حســابی گــرم باشــد و دمــا در باالتریــن حالتــش بــه حــدود ‪ 25‬درجه ســانتی‬ ‫گــراد هــم برســد‪.‬‬ ‫بخــش شــمالی نــروژ در زمســتان دمــای هوایــش بــه منفــی ‪ 40‬درجــه مــی‬ ‫رســد و هــوای قطبــی جریــان مــی گیــرد‪ .‬مناطق ســاحلی معمــوال در زمســتان‬ ‫روزهــای بــدون یــخ بنــدان ســپری مــی کننــد چــون جریــان خلیــج تاثیــر‬ ‫ب و هــوای معتدلــی را‬ ‫گــرم کننــده خــود را بــر ایــن مناطــق مــی گــذارد و ا ‬ ‫بــه همــراه دارد امــا گاهــی شــاهد بــاران و طوفــان هــم خواهیــد بــود‪.‬‬ ‫اب و هوای جنوب کشور نروژ‬ ‫ت تر از شــمال کشــور می باشــد‪ .‬تابســتان‬ ‫اب و هــوای کشــور نــروژ در جنــوب متفاو ‬ ‫در جنــوب نــروژ در ژوئــن شــروع شــده و تــا اگوســت ادامــه دارد‪ .‬بخشــهای جنوبــی‬ ‫نــروژ در تابســتان دارای روزهــای طوالنــی و گرمــی اســت و شــب هــای بســیار‬ ‫کوتاهــی دارد کــه ملمــوس هــم نیســت‪ .‬دمــا در ایــن مــدت زمــان تــا ‪ 20‬درجــه‬ ‫ســانتی گــراد نیــز بــاال مــی رود‪ .‬ایــن ویژگــی منحصــر بـ ه فــرد اب و هــوای کشــور‬ ‫ت هــای زیــادی بــه ایــن کشــور ســفر کننــد‬ ‫نــروژ‪ ،‬باعــث شــده اســت کــه توریسـ ‬ ‫تــا ایــن پدیــده خــارق العــاده را مشــاهده نماینــد‪.‬‬ ‫ق العــاده در روحیــه مردمــان نــروژ‬ ‫در فصــل تابســتان ایــن هــوای معتــدل تاثیــر فــو ‬ ‫دارد‪ .‬اب و هــوای پاییــزی‪ ،‬در بخــش جنوبــی بیــن مــاه هــای ســپتامبر تــا اکتبــر‬ ‫بــه جنــوب نــروژ فــرا مــی رســد و بارندگــی هــای بســیار زیــادی در فصــل پاییــز‬ ‫خواهیــد بــود‪ .‬بهــار معمــوال در اوریــل شــروع شــده و روزهــای طوالنــی تــر‪ ،‬گــرم‬ ‫تــر و پربادتــر را بــا خــود بــه همــراه مــی اورد‪ .‬شــهرهایی مثــل اســلو‪ ،‬برگــن و‬ ‫اســتاونگر کــه در ایــن بخــش از نــروژ قــرار دارنــد از اب هــوای معتــدل تــری‬ ‫برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫اب و هوای شرق کشور نروژ‬ ‫ن هــا در شــرق نــروژ کوتــاه بــوده و از اواخــر ژوئــن تــا اوایــل‬ ‫تابســتا ‬ ‫اگوســت ادامــه دارنــد‪ .‬شــرایط اب و هــوای کشــور نــروژ در شــرق بهتــر‬ ‫اســت و روزهــای طوالنــی و گــرم تــری را بــه همــراه دارد‪ .‬ورزش شــنا یکــی‬ ‫از تفریحــات محبــوب در شــرق نــروژ بـه حســاب مـی ایــد‪ .‬چــرا کــه دمــای‬ ‫اب دریــا تــا حــدود ‪ 15‬درجــه ســانتی گــراد بــاال مــی ایــد امــا بــه طــور‬ ‫معمــول دمــای هــوا تــا ‪ 20‬درجــه ســانتی گــراد مــی رســد‪ .‬فصــل پاییــز در‬ ‫اب و هــوای کشــور نروژبســیار زیبــا و شــکفت انگیــز اســت‪.‬‬ ‫روزهــا در فصــل پاییــز کوتــاه تــر مــی شــوند و بــارش هــای ســنگین بــاران‬ ‫بــه روال معمــول روزهــا تبدیــل مــی شــود‪ .‬فصــل زمســتان ان از مــاه نوامبــر‬ ‫شــروع مــی شــود و تــا مــاه اوریــل ادامــه پیــدا مــی کنــد‪ .‬مناطــق دور از‬ ‫دریــا در شــرق نــروژ حســابی ســرد مــی شــوند امــا مناطــق ســاحلی شــرق‬ ‫نــروژ اب و هــوای معتــدل تــری دارنــد‪ .‬فصــل بهــار در نــروژ شــرق‪ ،‬از مــاه‬ ‫‪ may‬شــروع مــی شــود تــا مــاه ژوئــن ادامــه دارد‪ .‬اب و هــوا در بهــار در‬ ‫ایــن منطقــه بــه ســرعت رنــگ تغییــر مــی کنــد و از روزهــای گــرم و بــا‬ ‫ش هــای ســنگین بــرف برســد‪.‬‬ ‫م هــای مالیــم بــه بــار ‬ ‫نســی ‬ ‫اب و هوای مرکز کشور نروژ‬ ‫فصــل بهــار در مرکــز نــروژ در مــاه مــی شــروع مــی شــود و بــا طوالنــی تــر‬ ‫شــدن روزهــا و گــرم تــر شــدن هــوا خــود را نشــان مــی دهــد‪ .‬اب و هــوای‬ ‫نواحــی مرکــز کشــور نــروژ در فصــل بهــار بــه ســرعت رنــگ عــوض مــی‬ ‫کنــد‪ ،‬یعنــی از یــک روز افتابــی بــه یــک روز بارانــی و برفــی تغییــر کنــد‪.‬‬ ‫تابســتان در مرکــز نــروژ از اواخــر ژوئــن تــا اوایــل اگوســت ادامــه دارد در‬ ‫ایــن زمــان شــاهد روزهــای گــرم بــا رطوبــت پاییــن بــا حداقــل دمــا ‪25‬‬ ‫درجــه ســانتی گــراد خواهیــد بــود‪.‬‬ ‫فصــل پاییــز بخــش مرکــز نــروژ بــا روزهــای کوتــاه و دمــای رو بــه کاهــش‬ ‫همــراه اســت‪ .‬فصــل زمســتان ایــن منطقــه از مــاه نوامبــر شــروع مــی شــود‬ ‫و تــا مــاه اوریــل ادامــه دارد‪ .‬مناطــق دور از ســاحل در مرکــز نــروژ در ایــن‬ ‫زمــان اب و هوایــی برفــی را تجربــه مــی کننــد‪ ،‬در حالــی کــه در مناطــق‬ ‫ســاحلی بــاران و توفــان رخ مــی دهــد‪.‬‬ ‫اب و هوای غرب کشور نروژ‬ ‫منطقــه غــرب کشــور نــروژ توریســتی اســت‪ .‬غــرب نــروژ بیــن بســیاری از‬ ‫گردشــگران سراســر جهــان بــا ابــدره هــای ایــن کشــور شــهرت دارد‪ .‬ابدره ‬ ‫هــا یــا ‪ fjord‬جــزء یکــی از شــگفت انگیزتریــن مناظــر در کشــور نــروژ مــی‬ ‫گ هــای خیــره کننــده و تماشــایی خــود‪ ،‬ایــن‬ ‫ باشــد‪ .‬بهــار و پاییــز بــا رن ـ ‬ ‫بخــش از کشــور را دیدنــی مــی کننــد‪ .‬فصــل تابســتان ایــن منطقــه از مــاه‬ ‫ژوئــن شــروع مــی شــود و تــا مــاه اگوســت ادامــه دارد‪.‬‬ ‫در ایــن زمــان روزهــا معمــوال صــاف و افتابــی هســتند و دمــا تــا حــدود ‪22‬‬ ‫درجــه ســانتی گــراد افزایــش مــی یابــد‪ .‬فصــل زمســتان هــم از مــاه نوامبــر‬ ‫شــروع مــی شــود و تــا مــاه اوریــل ادامــه دارد‪ .‬جالــب اســت بدانیــد کــه‬ ‫ابــدره هــا بــه خاطــر تاثیــرات گلــف اســتریم یــخ نمــی زننــد امــا در مناطــق‬ ‫ســاحلی‪ ،‬بــارش هــای شــدید و در کوهســتان هــا بــارش هــای شــدید بــرف‬ ‫را مــی توانیــد مشــاهده نماییــد‪ .‬ایــن بــارش هــا باعــث مــی شــوند ایــن‬ ‫منطقــه بــه مقصــدی محبــوب بــرای اســکی تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪9‬‬ صفحه 9 ‫زبان‬ ‫زبــان نــروژی ‪ ،‬زبــان رســمی کشــور نــروژ مــی باشــد کــه یــک‬ ‫زبــان هندواروپایــی از شــاخه گــروه زبــان هــای اســکاندیناویایی‬ ‫خانــواده زبــان هــای ژرمنــی (زبــان هــای ژرمنــی شــمالی) مــی‬ ‫باشــد ‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت کــه وجــود دو زبــان در نــروژ باعــث‬ ‫پیچیدگــی مســائل زبانــی ایــن کشــور شــده اســت و ایــن زبــان‬ ‫هــا ‪ ،‬بوکمــال (زبــان کتابــی) کــه نزدیــک بــه زبــان دانمارکــی مــی‬ ‫باشــد و نینورســک (نــروژی جدیــد) کــه نزدیــک بــه لهجــه شــمال‬ ‫ســوئد اســت ‪ ،‬نــام دارد ‪ .‬نــام هــای غیــر رســمی ایــن دو زبــان بــه‬ ‫ترتیــب ریکســول (بــه معنــای زبــان ســلطنتی) و الندســمول (بــه‬ ‫معنــای زبــان روســتایی) مــی باشــد ‪.‬‬ ‫هــر دو زبــان از ســال ‪ ۱۸۸۵‬میــادی بــه عنــوان زبــان هــای رســمی‬ ‫کشــور نــروژ شــناخته شــده انــد‪ .‬زبــان نونورســک در ســال ‪۱۸۵۰‬‬ ‫میــادی توســط ایــوار اســن بــر پایــه زبــان ســد ه هــای میانــه و‬ ‫ـروژی ان دوره اختــراع شــد ه اســت‪ .‬زبــان هــای‬ ‫لهجــه هــای نـ‬ ‫ِ‬ ‫بوکمــول و نینورســک‪ ،‬بعــد از اصالحــات ســال ‪ ،۱۹۳۸‬بــه هــم‬ ‫ت هــای حکومتــی‬ ‫ک تــر شــدند کــه ایــن امــر نتیجــه سیاس ـ ‬ ‫نزدی ـ ‬ ‫بــرای بــه هــم پیوســتن دو زبــان جهــت ایجــاد زبــان مشــترک‬ ‫م نورســک بــوده اســت‪ .‬همــه پرســی ســال‬ ‫نــروژی به نــام ســا ‬ ‫‪ ۱۹۴۶‬میــادی نشــان داد کــه ‪ 79‬درصــد از مــردم کشــور نــروژ از‬ ‫ایــن سیاســت پشــتیبانی مــی کننــد ولــی مخالفــان ایــن سیاســت‪،‬‬ ‫اعتــراض هــای گســترده ای را در دهــه ‪ 50‬میــادی ترتیــب دادنــد‪.‬‬ ‫بــه هــر حــال‪ ،‬نفــوذ ســام نورســک از ســال ‪ ۱۹۶۰‬میــادی کاهــش‬ ‫یافــت و در ســال ‪ ۲۰۰۲‬میــادی رســماً کنــار گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫زبــان انگلیســی بــه طــور گســترده ای در کشــور نــروژ صحبــت‬ ‫مــی شــود و تقریبــا هــر نــروژی مــی توانــد بــه صــورت روان بــه‬ ‫ایــن زبــان صحبــت کنــد یــا حداقــل ایــن زبــان را بفهمــد ‪ .‬معمــوال‬ ‫اطالعــات گردشــگر در چندیــن زبــان چــاپ مــی شــود‪ .‬اطالعــات در‬ ‫مــوزه هــا‪ ،‬رســتوران هــا‪ ،‬هتــل هــا و حمــل و نقــل عمومــی اغلــب به‬ ‫زبــان انگلیســی و دیگــر زبــان هــای اصلــی مثــل المانی و فرانســوی‬ ‫چــاپ مــی شــود‪ .‬بســیاری از مــردم کشــور نــروژ همچنیــن بــه‬ ‫عنــوان زبــان دوم ‪ ،‬اغلــب المانــی‪ ،‬فرانســوی یــا اســپانیایی صحبــت‬ ‫مــی کننــد یــا انهــا را درک مــی کننــد‪ .‬در شــهرهای اصلــی (بــه طــور‬ ‫خــاص اســلو)‪ ،‬اقلیــت هــای قومــی بــا زبــان اســپانیایی‪ ،‬عربــی‪،‬‬ ‫تامیــل یــا اردو بــه عنــوان زبــان اول صحبــت مــی نماینــد‪ .‬تعــداد‬ ‫زیــادی از مهاجــران اخیــر ســوئد‪ ،‬لهســتان و دیگــر کشــورهای‬ ‫منطقــه بالتیــک نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫زبــان نــروژی بــه دانمارکــی و ســوئدی نزدیــک مــی باشــد و زبــان نوشــتاری نــروژ‬ ‫تقریبــا بــا دانمــارک یکســان اســت‪ ،‬در حالــی کــه ســوئدی هــا و نــروژی هــا بســیار‬ ‫راحــت زبــان یکدیگــر را درک مــی کننــد‪ .‬زبــان نــروژی نیــز بــه زبانهــای ایســلندی‪،‬‬ ‫المانــی‪ ،‬هلنــدی و انگلیســی مرتبــط اســت‪ .‬از انجایــی کــه زبــان هــای انگلیســی و‬ ‫نــروژی بــه هــم نزدیــک هســتند‪ ،‬تعــداد زیــادی از کلمــات اساســی و روزمــره مشــترک‬ ‫انهــا بــرای هــم قابــل درک اســت‪ .‬اگرچــه زبــان نــروژی زبــان ملــی مــی باشــد و‬ ‫زبــان ســامی نیــز بــه عنــوان زبــان رســمی در نظــر گرفتــه شــده و چندیــن محلــه در‬ ‫فنــل مــارک و شهرســتانهای ترومــس از ســامی همــراه بــا نــروژی اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫اطالعــات عمومــی و همچنیــن نــام مــکان (در نشــانه هــای راه) در ایــن مناطــق بــه‬ ‫هــر دو زبــان ســامی و زبــان نــروژی چــاپ مــی گــردد‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت کــه نــام‬ ‫هــای مــکان نــروژی و ســامی ممکــن اســت متفــاوت باشــد‪ ،‬نقشــه هــا معمــوال از نــام‬ ‫نــروژی اســتفاده مــی کننــد‪ .‬ســامی یــک زبــان (یــا یــک گــروه از زبانهــا) در خانــواده‬ ‫زبانهــای بــزرگ فنالنــد مــی باشــد ‪ .‬زبــان ســامی بــا یــک نــوع الفبــای التیــن نوشــته‬ ‫شــده اســت ولــی در غیــر ایــن صــورت بــه زبــان نــروژی مرتبــط اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪10‬‬ صفحه 10 ‫رسانه‬ ‫مهم تریــن خبرگــزاری نــروژ‪ ،‬اژانــس پــرس نــروژی یــا‬ ‫خبرگــزاری ‪ NTB‬اســت کــه مقــر ان در اســلو و دارای نمایندگــی‬ ‫در کشــورهای اســکاندیناوی و ســایر کشــورهای اروپایــی و غربــی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن خبرگــزاری منبــع تغذیــه اخبــار مطبوعــات‪ ،‬وب‬ ‫ســایت هــای خبــری و کانــال هــای خبــری نــروژی اســت‪.‬‬ ‫مطــرح تریــن مطبوعــات نــروژی وی¬جــی (‪ )VG‬و افتنپوســتن‬ ‫(‪ )Aftenposten‬هســتند کــه بــاالی دویســت و پنجــاه هــزار‬ ‫تیــراژ دارنــد‪ .‬تیــراژ کل مطبوعــات در ایــن کشــور حــدود دو‬ ‫میلیــون نســخه اســت‪ .‬درامــد روزنامــه هــای چاپــی تقریبـاً پنــج‬ ‫میلیــارد کــرون بــود‪ ،‬در حالــی کــه روزنامــه هــای دیجیتــال کمتــر‬ ‫از دو میلیــارد کــرون درامــد داشــتند‪ .‬مطبوعــات نــروژ در مالکیــت‬ ‫بخــش خصوصــی هســتند و توســط خودشــان قانــون گــذاری و‬ ‫اداره مــی شــوند‪ .‬بــا وجــود ایــن‪ ،‬دولــت اقدامــات حمایتــی از‬ ‫مطبوعــات را در دســتور کار دارد‪ .‬یکــی از ایــن مــوارد معــاف از‬ ‫مالیــات و دریافــت یارانــه قابــل توجــه براســاس طــرح هایــی‬ ‫مثــل «یارانــه تولیــد» اســت‪.‬‬ ‫دو شــرکت اصلــی تلویزیونــی در نــروژ کــه زیــر نظــر دولــت هســتند‪،‬‬ ‫‪ NRK‬و ‪ TV2‬هســتند کــه هــر کــدام دارای چندیــن کانــال رادیویــی‬ ‫و تلویزیونــی در موضوعــات مختلــف هســتند‪ ،‬شــرکت هــای خصوصــی‬ ‫دیگــری هــم هســتند کــه در کنــار انهــا در حــوزه کانــال هــای تلویزیونی‬ ‫فعالیــت دارنــد و بــه ارائــه برنامــه هــای تلوزیونــی مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫‪ NRK‬دارای بزرگتریــن فرســتنده هــای رادیویــی در کل کشــور نیــز‬ ‫هســت؛ عــاوه بــر ایــن شــرکت‪ ،‬ســازمان هــای غیرانتفاعــی دیگــری‬ ‫نیــز هســتند کــه برنامــه هــای رادیویــی بصــورت محلــی پخــش مــی‬ ‫کننــد‪ .‬نــروژ جــزو کشــورهایی اســت کــه هزینــه اشــتراک رســانه هــا‬ ‫بخصــوص کانــال هــای تلویزیونــی در ان نســبتاً گــران اســت‪.‬‬ ‫در زمینــه شــبکه هــای اجتماعــی و رســانه هــای اجتماعــی‪ ،‬اکثــر نــروژی هــا عضــو فیــس بــوک‬ ‫هســتند و ایــن رســانه اجتماعــی رتبــه اول را در بیــن نــروژی هــا بــه خــود اختصــاص داده اســت و‬ ‫در مــواردی حتــی بــرای رفــع احتیاجــات شــخصی و خریــد و فــروش کاال بــه صفحــات فیــس بــوک‬ ‫مراجعــه مــی کننــد؛ بنــا بــه گــزارش رویتــرز‪ ،‬پلتفــرم هــای فیــس بــوک مســنجر‪ ،‬یوتیــوب‪ ،‬اســنپ‬ ‫چــت‪ ،‬اینســتاگرام و توئیتــر در رتبــه هــای بعــدی قــرار دارنــد‪ .‬البتــه‪ ،‬مــردم از واتــس اپ بــرای‬ ‫ارتباطــات میــان فــردی نیــز اســتفاده میکننــد‪ .‬بیشــترین کاربــرد فیس¬بــوک بــرای ســرگرمی و‬ ‫کســب اطالعــات روزانــه و اگاهــی از اونــت هــا (‪ )Events‬اســت‪.‬‬ ‫از دیــد مخاطــب شناســی‪ ،‬بیشــتر مــردم ایــن کشــور از رســانه هــا بــه منظــور ســرگرمی و اگاهــی‬ ‫از اخبــار محلــی (اونت¬هــا‪ ،‬وضعیــت اب و هــوا‪ ،‬حمــل و نقــل عمومــی‪ ،‬حــوادث طبیعــی و ‪،) ...‬‬ ‫احتیاجــات شــخصی و در مــواردی اطــاع از وقایــع سیاســی اســتفاده مــی کننــد‪ .‬اخبــار محلــی‬ ‫بــرای مخاطبــان نــروژی جــزو پرطرفدارتریــن ذائقــه هــای خبــری اســت‪ .‬بــه اســتناد گــزارش‬ ‫خبــری رویتــرز‪ ،‬در ایــن کشــور‪ ۶۰ ،‬درصــد مخاطبــان تمایــل بــاال و فقــط ‪ ۱۰‬درصــد انهــا تمایــل‬ ‫ضعیفــی بــرای اخبــار محلــی نشــان داده انــد‪.‬‬ ‫ســازمان رســانه ای نــروژ (‪ )Medietilsynet‬یــک معاونــت اجرایــی زیــر نظــر وزارت فرهنــگ‬ ‫و امــور مذهبــی نــروژ اســت کــه در حیطــه فرهنگــی وظایــف مربــوط بــه پخــش سراســری‬ ‫مطبوعــات و ســایت هــای خبــری و فیلــم هــا را بــر عهــده دارد‪ .‬از جملــه ایــن وظایــف مــی تــوان‬ ‫بــه رده بنــدی فیلــم هــا‪ ،‬نظــارت بــر اجــرای قوانیــن مربــوط بــه تولیــد محتــوا‪ ،‬تبلیغــات‪ ،‬حمایــت‬ ‫مالــی‪ ،‬کنتــرل مجــوز روزنامــه هــا و بررســی درخواســت رایانــه رســانه ای و نظــارت بــر مالکیــت‬ ‫رســانه هــا اشــاره کــرد‪ .‬وظیفــه ســازمان رســانه ای نــروژ در مــورد مالکیــت رســانه هــا ان اســت‬ ‫کــه اطمینــان حاصــل کنــد ایــن نــوع مالکیــت در دســت افــراد حقیقــی و حقوقــی خــاص متمرکــز‬ ‫نشــده باشــد‪ .‬نــروژ در طــول ســال هــای ‪ ۲۰۱۷‬تــا ‪ ۲۰۱۹‬رتبــه یــک شــاخص ازادی رســانه و در‬ ‫طــول ســال هــای ‪ ۲۰۱۳‬تــا ‪ ۲۰۱۶‬در کنــار ایســلند و لوکزامبــورگ جــزو ســه کشــور برتــر بــوده‬ ‫اســت‪ .‬مراکــز بیــن المللــی یکــی از عوامــل ازادی مطبوعــات در ایــن کشــور را عملکــرد مناســب‬ ‫ســازمان رســانه ای نــروژ و نحــوه سیاســت گــذاری ان دانســته انــد‪.‬‬ ‫در مــوارد مربــوط بــه مجــوز‪ ،‬موسســه مخابــرات نــروژ بــرای مخابــره هــر برنامــه ای مجــاز‬ ‫اســت‪ ،‬امــا ســایر موسســات و شــرکت ها بــرای فعالیــت خــود بایــد از ســازمان رســانه ای نــروژ‬ ‫مجــوز دریافــت کنــد‪ .‬شــرکت هایی کــه بودجــه ان هــا از تبلیغــات تامیــن می شــود در قبــال‬ ‫دریافــت مجــوز بایــد هزینــه پرداخــت کننــد‪ .‬ایــن مجوزهــا محــدود هســتند و شــاه حــق دخــل‬ ‫و تصــرف در ایــن زمینــه را دارد‪ .‬بدیــن صــورت کــه پادشــاه می توانــد قوانینــی وضــع کنــد کــه‬ ‫بــه موجــب ان پخــش برنامه هــای تلویزیونــی کــه بــر پــرورش جســمی و فکــری کــودکان تاثیــر‬ ‫منفــی دارنــد‪ ،‬ممنــوع شــوند؛ برنامه هــای هرزه نــگاری و خشــونت شــامل ایــن مــوارد می شــوند‪.‬‬ ‫پادشــاه می توانــد قوانیــن دیگــری را بــرای لغــو مجوزهــا وضــع نمایــد؛ ایــن قوانیــن می توانــد‬ ‫بــه دالیلــی از جملــه الــزام رســانه ها بــرای ارائــه اطالعــات موردنظــر بــه مســئوالن نظارتــی‬ ‫باشــد‪ .‬همچنیــن پادشــاه اعضــای نــه نفــره ای را تحــت عنــوان شــورای سیاســتگذار بــازار بصورت‬ ‫ســالیانه انتخــاب مــی کنــد تــا در دعــوای بیــن شــرکت های رســانه ای و موسســه رســانه ای نــروژ‬ ‫حکمیــت کننــد‪ .‬ایــن شــورا در مــواردی باعــث تجدیدنظــر در احــکام صــادره از طــرف موسســه‬ ‫رســانه ای نــروژ مــی شــود‪.‬‬ ‫در قضیــه مالــی رســانه ها‪ ،‬محدودیت هــای فراوانــی وجــود دارد؛ بدیــن صــورت کــه اگــر‬ ‫برنام ـه ای حامــی مالــی داشــته باشــد حتمــا بایــد بــه اطــاع مخاطــب برســد‪ .‬ایــن حمایت هــای‬ ‫مالــی نمی تواننــد باعــث مشــوق های خریــد یــا خدمــات شــوند‪ .‬همچنیــن احــزاب سیاســی قــادر‬ ‫نیســتند تــا حامیــان مالــی برنامه هــا باشــند‪ .‬برنامه هــای خبــری و موضوعــات روز و اجتماعــی فاقــد‬ ‫حامــی مالــی هســتند و بــه ان هــا اجــازه داده نمــی شــود تــا از خدمــات اسپانســری ســازمان ها و‬ ‫شــرکت ها بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪11‬‬ صفحه 11 ‫اقتصاد نروژ‬ ‫امید عزیزی‬ ‫اقتصــاد نــروژ یــک اقتصــاد ترکیبــی توسعه یافته اســت کــه برخــی‬ ‫بخش هــای ان در مالکیــت راهبــردی دولــت قــرار دارد‪ .‬هرچنــد‬ ‫اقتصــاد نــروژ نســبت بــه چرخه هــای اقتصــادی جهــان و هیجانــات‬ ‫ان واکنــش نشــان می دهــد امــا از زمــان انقــاب صنعتــی اقتصــاد‬ ‫نــروژ همیشــه در حــال رشــد مــداوم و موثــر بوده اســت‪ .‬صنعــت‬ ‫کشــتی رانی و کشتی ســازی بــرای ســال های متمــادی حامــی‬ ‫صــادارت نــروژ بوده اســت امــا بخــش عمــده ای از صــادرات نــروژ‬ ‫بــر صــادرات منابــع طبیعــی اســتوار اســت‪.‬‬ ‫اقتصــاد نــروژ از زمــان اغــاز دوره صنعتــی و علیرغــم اثرپذیــری از‬ ‫فــرود و فرازهــای تجــارت جهانــی‪ ،‬همــواره بــا رشــدی قــوی مواجــه‬ ‫بــوده اســت‪ .‬مــردم ایــن کشــور در مقایســه بــا ســایر کشــورهای‬ ‫اروپایــی و بــا دارا بــودن یــک سیســتم رفاهــی کام ـ ً‬ ‫ا یکپارچــه‪ ،‬از‬ ‫زندگــی ســطح باالیــی برخــوردار هســتند‪ .‬ثبــات سیســتم تولیــد‬ ‫و رفــاه مــدرن نــروژ بــه وجــود صنــدوق پــس انــداز ملــی متکــی‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن صنــدوق بــه صــورت مســتمر و از محــل درامدهــای‬ ‫حاصــل از بهــره بــرداری از منابــع طبیعــی و بــه ویــژه نفــت دریــای‬ ‫شــمالی در حــال ثروتمندتــر شــدن می باشــد‪ .‬براســاس داده هــای‬ ‫ســازمان ملــل متحــد نــروژ در ســالهای متوالــی جــزء کشــورهای بــا‬ ‫ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی بــاالی ‪ 80،000‬دالر بــوده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن گــزارش تــاش می گــردد تــا بــا بررســی ســیر تحــوالت‬ ‫تاریخــی اقتصــاد نــروژ‪ ،‬تصویــر و شــناخت کاملتــری در خصــوص‬ ‫ایــن کشــور اســکاندیناویایی ارائــه شــود‪.‬‬ ‫قبــل از انقــاب صنعتــی‪ ،‬اقتصــاد نــروژ عمدتـاً مبتنــی بــر کشــاورزی‪ ،‬چــوب و ماهیگیری‬ ‫بــود‪ .‬نروژی هــا تــا پیــش از عصــر جدیــد همــواره در شــرایط فقــر و کمبــود‪ ،‬زندگــی‬ ‫می کردنــد و بجــز مناطــق حاصلخیــز در ‪ Hedemarken‬و ‪ ،Ostfold‬کال در ایــن کشــور‬ ‫قحطــی حاکــم بــود‪ .‬محصــوالت کشــاورزی محــدود بــه دانه هایــی ماننــد گنــدم و جــو‬ ‫بــوده و نیــاز مــردم بــه گوشــت بــه صــورت ناکافــی و از طریــق دامــداری ابتدایــی و‬ ‫ســنتی و یــا شــکار حیوانــات وحشــی تامیــن می شــد‪ .‬در مناطــق مرکــزی و شــمالی‪،‬‬ ‫اقــوام ســامی نیــز بــه دامــداری گله هــای گــوزن می پرداختنــد‪.‬‬ ‫از دیگــر راه هــای تامیــن معــاش خانواده هــای نــروژی صیــد انــواع ماهــی از جملــه‬ ‫ســالمون‪ ،‬شــاه ماهــی‪ ،‬گربــه ماهــی‪ ،‬ماهــی ســفید و ســایر گونه هــای ســردابی بــه‬ ‫وفــور بــود‪ ،‬ولــی ماهیگیــری در اطــراف ســواحل ســنگی و صخــره ای کار بسیارســخت‬ ‫و همــراه بــا وقــوع حــوادث خطرناکــی بــوده‪ ،‬ورود ســیب زمینــی بــه نــروژ (در قــرن‬ ‫‪ )18‬بــرای مــردم ایــن ســرزمین کمــک بســیاربزرگی در رفــع نیازهــای خوراکــی انــان‬ ‫فراهــم اورد‪.‬‬ ‫در سراســر ســواحل نــروژ برداشــت انــواع ماهــی و ابزیــان یــک مکمــل مهــم بــرای‬ ‫محصــوالت کشــاورزی بــوده و در بســیاری از مناطــق در شــمال و غــرب بــه عنــوان‬ ‫اصلــی تریــن معیشــت خانــوار بــوده اســت‪ .‬ماهیگیــری بــه طــور معمــول بــا پــرورش‬ ‫محصــول و پــرورش دام در مــزارع کوچــک تکمیــل می شــد‪ .‬علیرغــم شــرایط اقتصــادی‬ ‫بســیار ســخت در نــروژ مردمــان ایــن ســرزمین هیچــگاه از تشــکیل سیســتم فئودالــی‬ ‫اســتقبال نکردنــد و بــا وجــود ســاختار حکومتــی متمرکــز پادشــاهی و رســم حاکمــان‬ ‫ایــن ســرزمین در اعطــای زمین هــای بســیار بــزرگ بــه شــوالیه های وفــادار و ســران‬ ‫لشــکری و کشــوری‪ ،‬ایــن قشــر کشــاورزان خودمختــار بودنــد کــه چرخــه اصلــی کار‬ ‫کشــاورزی نــروژ را در دســت داشــتند و البتــه هنــوز هــم ایــن جایــگاه بــه قــوت خــود‬ ‫باقــی اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود در قــرن نوزدهــم بســیاری از خانواده هــای کشــاورز بــه دلیــل فقــر‬ ‫شــدید مجبــور بــه مهاجــرت بــه امریــکای شــمالی شــدند و در ان منطقــه اقامــت‬ ‫گزیدنــد‪ .‬بــا ایــن حــال هنــوز هــم کشــاورزان در چرخــه اقتصــادی نــروژ دارای جایــگاه‬ ‫و نقــش مهمــی می باشــند‪.‬‬ ‫هــر چنــد صنعــت اســتخراج از معــادن در مناطــق «کنگســبرگ‪ ،‬راروس و الککــن» و‬ ‫بهــره بــرداری از ان در ســاخت محصــوالت فلــزی از زمان هــای بســیار دور در نــروژ‬ ‫رواج داشــته ولــی رونــد صنعتــی شــدن ایــن کشــور را می تــوان بــا تاســیس اولیــن‬ ‫کارخانه هــای نســاجی در اواســط قــرن نوزدهــم‪ ،‬همزمــان دانســت کــه در ایــن مقطــع‬ ‫و بــا رونــق صنعــت نســاجی و ســپس توســعه فعالیــت کارافرینــان و نیــاز بیشــتر بــه‬ ‫ســرمایه در گــردش‪ ،‬موجــب تاســیس بانکهــا و نهایتــا شــکل گرفتــن بنگاههــای بزرگ‬ ‫صنعتــی در نــروژ شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪12‬‬ صفحه 12 ‫در ادامــه ایــن تحــول‪ ،‬رشــد صنایــع و اشــتغالزائی موجــب افزایــش‬ ‫فرصــت هــای شــغلی و نیــاز مبــرم بــه نیــروی کار‪ ،‬کــوچ تعــداد‬ ‫زیــادی از کارگــران بخــش کشــاورزی بــه شــهرهای صنعتــی را موجــب‬ ‫شــد و ایــن چرخــه بــه نوبــه خــود باعــث افزایــش دســتمزدها و کاهش‬ ‫نیــروی کار در بخــش کشــاورزی و نهایتــا و طــی یــک رونــد نســبتا‬ ‫طوالنــی مــدت‪ ،‬موجــب کاهــش ســطح اراضــی زیــر کشــت و تغییــر‬ ‫الگوهــای جمعیــت روســتایی و رشــد طبقــه کارگــر بــا هویتــی منســجم‬ ‫تــر و منافــع مشــترک بیشــتر شــد‪.‬‬ ‫ایــن تغییــرات ســاختاری‪ ،‬فصــل نویــن و متمایــزی در تاریــخ تحــوالت‬ ‫اجتماعــی در نــروژ بــه حســاب مــی ایــد کــه بــا وقــوع اصالحــات‬ ‫سوســیال دمکراتیــک در ســال هــای پــس از جنــگ جهانــی دوم بــه‬ ‫نقطــه اوج خــود رســید در ایــن مرحلــه‪ ،‬حــزب کارگــر نــروژ بــه رهبــری‬ ‫اقــای ‪ Einar Gerhardsen‬بــه عنــوان نخســت وزیــر‪ ،‬اصالحــات‬ ‫سوســیال دموکراتیــک را بــا هــدف متعــادل کــردن توزیــع درامــد‪ ،‬رفــع‬ ‫فقــر‪ ،‬ارائــه خدمــات اجتماعــی بهتــر ماننــد بازنشســتگی‪ ،‬مراقبــت هــای‬ ‫پزشــکی و مزایــای معلولیــت بــرای همــه را اغــاز کــرد‪ ،‬وی توانســت‬ ‫طــی دوران طوالنــی مــدت ‪ 17‬ســاله نخســت وزیــری‪ ،‬بخــش اعظــم‬ ‫از اعتمــاد عمومــی را جــذب حــزب کارگــر کنــد‪ .‬ایــن مقطــع زمانــی‬ ‫همچنــان دارای جایــگاه ویــژه ای در تاریــخ معاصــر احــزاب سیاســی‬ ‫نــروژ و مقبولیــت و جایــگاه اجتماعــی رهبــران حــزب کارگــر می باشــد ‪.‬‬ ‫اعمــال سیاســت هــای طوالنــی مــدت سوســیال دمکراتیــک بــا فراهــم‬ ‫ســازی امــکان دسترســی عمومــی بــه اطالعــات از ســوی دولــت و‬ ‫همگــن بــودن جمعیــت ســاکن بــه خصــوص در فعالیــت هــای اقتصادی‪،‬‬ ‫میســر گردیــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس یافته هــای تحقیقــات دانشــگاه نــروژ ایــن دوره نقــش‬ ‫مهمــی در زمینــه رشــد اقتصــاد کالن نــروژ داشــته اســت و تاثیــر ان‬ ‫حتــی بــا دســتیابی نــروژ بــه منابــع سرشــار نفــت و گاز و تبدیــل شــدن‬ ‫ایــن کشــور بــه بزرگتریــن صادرکننــده نفــت در شــمال قــاره اروپــا نیــز‬ ‫همچنــان باقیســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر انکــه پایــه گــذاری سیســتم نویــن و مترقــی اخــذ مالیــات‬ ‫بــر درامــد‪ ،‬اعمــال مالیــات بــر ارزش افــزوده و طیــف گســترده ای از‬ ‫مالیــات هــای ویــژه ماننــد مالیــات بــر خــودرو‪ ،‬دخانیــات‪ ،‬الــکل‪ ،‬مــواد‬ ‫ارایشــی و غیــره کــه از دوره مذکــور اغــاز شــد‪.‬‬ ‫در مــاه مــه ‪ ،1963‬نــروژ نســبت بــه ثبــت بیــن المللــی حقــوق خــود بــر منابــع طبیعــی در‬ ‫بخــش هایــی از دریــای شــمال اقــدام نمــود و متعاقــب ان اولیــن عملیــات اکتشــافات نفــت‬ ‫در ‪ 19‬ژوئیــه ‪ 1966‬توســط شــرکت‪ Ocean Traveler‬اغــاز شــد‪ .‬نفــت بــرای اولیــن بــار در‬ ‫میــدان نفتــی بالــدر در منطقــه ‪ ،Utsira‬در حــدود ‪ 190‬کیلومتــری غــرب اســتاوانگر و در ســال‬ ‫‪ 1967‬کشــف شــد و سلســله اکتشــافات بعــدی تــا ســال ‪ ،1969‬ثابــت کــرد کــه ذخایــر نفــت‬ ‫زیــادی در دریــای شــمال وجــود دارد و متعاقــب ان و بــا کشــف یــک میــدان بــزرگ گاز در میــدان‬ ‫نفتــی بوداکوفیســک بــا ظرفیــت ‪ 67،957.8‬متــر مکعــب در ســال ‪ 1980‬نشــان داد کــه نــروژ‬ ‫عــاوه بــر نفــت دارای مقادیــر قابــل توجهــی از ذخایــر گاز طبیعــی نیــز هســت‪.‬‬ ‫پــس از ایــن تحــوالت وزارت صنعــت نــروژ بــه سرپرســتی « اوال اســکایک بــروک» بــه ســرعت‬ ‫اقــدام بــه ایجــاد یــک سیاســت ملــی انــرژی کــرد کــه بــر اســاس ان نــروژ تصمیــم گرفــت‬ ‫خــارج از اوپــک بمانــد‪ ،‬قیمــت انــرژی خــود را مطابــق بــا بازارهــای جهانــی حفــظ کنــد و‬ ‫درامدهــای نفتــی کــه در نــروژ بــه عنــوان «هدیــه ارز» معــروف شــده بــود را عاقالنــه هزینــه‬ ‫کنــد‪ .‬نــروژ همچنیــن شــرکت نفــت دولتــی ‪ Statoil‬را تاســیس کــرد و حقــوق حفــاری و تولیــد را‬ ‫بــه شــرکت هــای تــازه تاســیس ‪ Norsk Hydro‬و ‪ Saga Petroleum‬واگــذار نمــود‪.‬‬ ‫نفــت دریــای شــمال چالــش هــای تکنیکــی و فــن اوری زیــادی را بــرای تولیــد و اکتشــاف بــه‬ ‫همــراه داشــت و شــرکت هــای نــروژی بــرای برطــرف کــردن ایــن چالــش هــا در صنایــع و‬ ‫ســاخت و ســاز تجهیــزات و ماشــین االت مــورد نیــاز‪ ،‬ســرمایه گذاری هــای عمــده ای کردنــد‪.‬‬ ‫تعــدادی زیــادی از شــرکت هــای مهندســی و ســاخت و ســاز از صنایــع کشــتی ســازی کــه در‬ ‫ان زمــان از رونــق افتــاده بودنــد ظرفیــت هــای خــود را بــا شــرایط جدیــد هماهنــگ نمــوده و‬ ‫وارد صنایــع مرتبــط بــا نفــت و گاز شــدند و در پــی ایــن تحــول و اســتقرار دفاتــر ایــن گونــه‬ ‫شــرکتها در منطقــه اســتاوانگر در ســواحل غربــی نــروژ ایــن ناحیــه بــه عنــوان مرکــز اصلــی‬ ‫صنایــع حفــاری دریایــی تبدیــل شــد و از ان پــس میادیــن جدیــد نفــت و گاز در مناطــق بزرگــی‬ ‫از دریــای نــروژ و دریــای بارنتــس از جملــه ‪ Snohvit‬اکتشــاف و توســعه یافتــه انــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪13‬‬ صفحه 13 ‫برندهای برتر تجاری نروژ‬ ‫اکوینور‬ ‫اکوینــور (بــه نــام پیشــین‪ :‬اســتات اویــل)‪ ،‬شــرکت نفــت و گاز‬ ‫نــروژی اســت‪ ،‬کــه در ســال ‪ ۱۹۷۲‬تاســیس شــد و در ســال ‪۲۰۰۷‬‬ ‫پــس از ادغــام بــا بخــش نفــت و گاز شــرکت «نورشــک هیــدرو»‪،‬‬ ‫توســعه یافــت‪.‬‬ ‫بزرگتریــن ســهامدار کمپانــی اســتات اویــل‪ ،‬دولــت نــروژ اســت‪.‬‬ ‫‪۶۷‬درصــد درصــد از ســهام ایــن شــرکت‪ ،‬در مالکیــت وزارت نفــت و‬ ‫انــرژی نــروژ می باشــد‪ .‬اســتات اویــل بــا تمرکــز بــر فعالیت هــای‬ ‫خــود در بخــش صنعــت نفــت‪ ،‬هم اکنــون دارای عملیــات در ‪۳۶‬‬ ‫کشــور جهــان اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۰‬شــرکت اســتات اویــل‪ ،‬در فهرســت فورچــون‬ ‫جهانــی ‪۵۰۰‬؛ در رتبــه ســیزدهم از بزرگتریــن شــرکت های نفتــی‬ ‫جهــان قــرار گرفــت‪ .‬همچنیــن از نظــر میــزان ســود و درامــد نیــز‪،‬‬ ‫بــه عنــوان بزرگتریــن شــرکت اروپــای شــمالی (کــه بــه منطقــه‬ ‫نوردیــک مشــهور اســت) شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫شــرکت نفتــی اســتات اویــل در ســال ‪ ۱۹۷۲‬و به دنبــال کشــف اولیــن میادیــن نفــت و‬ ‫گاز نــروژ‪ ،‬تاســیس شــد‪ .‬در ابتــدا ایــن شــرکت کامـ ً‬ ‫ا دولتــی بــود و بــا هــدف فعالیــت‬ ‫در حوزه هــای مختلــف صنعــت نفــت و گاز‪ ،‬از جملــه‪ :‬اکتشــاف‪ ،‬تولیــد‪ ،‬حمل ونقــل‪،‬‬ ‫پاالیــش‪ ،‬بازاریابــی و فــروش محصــوالت نفتــی کشــور نــروژ‪ ،‬اغــاز بــکار کــرد‪.‬‬ ‫بــا شــروع فعالیت هــای نفــت و گاز نــروژ در دهــه ‪ ۱۹۷۰‬میــادی ایــن شــرکت بــه‬ ‫همــراه دو شــرکت نفتــی بــزرگ دیگــر بــه نام هــای نورســک هیــدرو و ســاگا پترولیــوم‪،‬‬ ‫کار خــود را در میادیــن نفــت و گاز ایــن کشــور اغــاز کردنــد‪.‬‬ ‫حضــور هم زمــان ایــن ســه شــرکت‪ ،‬به همــراه تعــدادی از شــرکت های نفتــی خارجــی‬ ‫در پروژه هــای صنعــت نفــت و گاز نــروژ فعالیت هــای شــرکت های نفــت و گاز داخلــی‬ ‫و خارجــی را در نــروژ بــه ســمت رقابتــی شــدن ســوق داد‪ .‬وجــود شــرکت اســتات اویــل‬ ‫بــه عنــوان تنهــا شــرکت داخلــی فعــال در توســعه میادیــن نفــت و گاز نــروژ‪ ،‬احتمــال‬ ‫انحصــاری شــدن فعالیت هــای نفــت و گاز ایــن کشــور را تقویــت می کــرد؛ لــذا دولــت‬ ‫بــا فعــال ســاختن دو شــرکت دیگــر نورســک هیــدرو و ســاگا پترولیــوم‪ ،‬گام مهمــی در‬ ‫زمینه ســازی شــکل گیری رقابــت‪ ،‬در شــرکت های نفــت و گاز داخلــی و رفــع انحصــار‬ ‫از فعالیت هــای نفتــی در ایــن کشــور برداشــت‪.‬‬ ‫دوره اول‬ ‫در ایــن دوره ارتقــای صنعــت تامیــن تجهیــزات و خدمــات و نیــز بومی ســازی عملیــات‬ ‫توســعه میادیــن نفتــی‪ ،‬بــه یکــی از اهــداف مهــم سیاســت داخلــی ایــن شــرکت و‬ ‫کشــور نــروژ تبدیــل شــد‪ .‬میادیــن نفــت و گاز کشــف شــده در ایــن دوره‪ ،‬کــه بــه‬ ‫پیــش از ســال ‪ ۱۹۸۶‬بــر می گــردد‪ ،‬اکثــرا ً در اب هــای کــم عمــق واقــع شــده بودنــد‪،‬‬ ‫کــه در عمــل‪ ،‬تکنولــوژی چنــدان پیچیــده ای را نمی طلبیــد‪ .‬جریــان توســعه ایــن‬ ‫میادیــن مســیر یادگیــری فنــی و ســازمانی را بــرای بخــش عملیاتــی اســتات اویــل و‬ ‫شــرکت های بومــی‪ ،‬فراهــم اورد‪.‬‬ ‫دوره دوم‬ ‫میادیــن نفــت و گاز کشــف شــده در ایــن دوره‪ ،‬کــه بیــن ســال های ‪ ۱۹۸۶‬تــا ‪۱۹۸۹‬‬ ‫مــورد بررســی قــرار گرفــت‪ ،‬دارای دو ویژگــی عمــده می باشــد‪ :‬اولیــن مــورد در ارتبــاط‬ ‫بــا پیشــرفت تکنولوژیــک و در نتیجــه‪ ،‬امــکان اســتفاده از گســتره وســیع تری از‬ ‫تکنولوژی هــا در ایــن میدان هــا بــود و دومیــن مــورد بــه حفــظ و تثبیــت جایــگاه‬ ‫شــرکت های نــروژی بــه عنــوان شــرکت های عامــل مربــوط می شــد‪ ،‬بــه گونــه ای‬ ‫کــه اســتات اویــل در ســه مــورد از هشــت پــروژه توســعه میادیــن نفتــی نقــش شــرکت‬ ‫عامــل را عهــده دار بــود و ســاگا پترولیــوم در جریــان یکــی از بزرگتریــن پروزه هــای‬ ‫توســعه در دریــای شــمال وارد عرصــه گردیــد‪ .‬اگــر چــه روش قدیمــی اســتفاده از‬ ‫ســکوهای بــزرگ و یکپارچــه در میادیــن بــزرگ ادامــه یافــت‪ ،‬امــا تکنولوژی هــای‬ ‫جدیــد در میادیــن کوچکتــر مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد‪ .‬بــا ایــن وجــود همچنــان‬ ‫شــرکت های نفتــی و بــه ویــژه اســتات اویــل‪ ،‬بــر اســتفاده از رویه هــای قدیمــی و‬ ‫الگوهــای تثبیــت شــده دهه هــای هفتــاد و هشــتاد اصــرار می ورزیدنــد‪ ،‬کــه نتیجــه ان‪،‬‬ ‫افزایــش بی حــد و حصــر هزینــه پروژه هــای توســعه میادیــن‪ ،‬در مقایســه بــا دیگــر‬ ‫نقــاط جهــان و از دســت دادن قــدرت رقابــت در بــازار جهانــی تولیدکننــدگان انــرژی‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪14‬‬ صفحه 14 ‫دوره سوم‬ ‫شــروع دهــه ‪ ۱۹۹۰‬میــادی بــا متزلــزل شــدن صنعــت نفــت نــروژ‬ ‫همــراه بــود‪ .‬بزرگتریــن میادیــن نفتــی‪ ،‬مــورد اکتشــاف و بهره بــرداری‬ ‫قــرار گرفتــه بودنــد‪ ،‬قیمــت نفــت در ســطح پایینــی تثبیــت شــده بــود‬ ‫و رشــد منابــع نفتــی کشــف شــده کاهــش یافتــه بــود‪ .‬ناهماهنگــی بــه‬ ‫وجــود امــده میــان روش نــروژی توســعه میادیــن و شــرایط میادیــن‬ ‫جدیــد در اغــاز دهــه ‪ ۱۹۹۰‬مبــدل بــه یــک معضــل بــزرگ بــرای‬ ‫مســئولین دولتــی و شــرکت اســتات اویــل گردیــد‪ .‬بــه وضــوح الزم‬ ‫بــود کــه خــط مشــی تکنولــوژی حاکــم و نهایتـاً نحــوه همــکاری میــان‬ ‫دولــت و شــرکت های نفتــی‪ ،‬دســت خوش تحــول عمیــق شــود‪ ،‬تــا‬ ‫صنعــت نفــت نــروژ مجــددا ً تــوان رقابــت در عرصــه بین المللــی را‬ ‫بازیابــد ایــن عوامــل زمینه ســاز شــکل گیری شــرکت اســتات اویــل‬ ‫هیــدرو‪ ،‬بــا ادغــام هــر ســه شــرکت بــزرگ فعــال در صنایــع نفــت و‬ ‫گاز نــروژ بــود‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت عــاوه بــر مالکیــت چندیــن پاالیشــگاه نفــت و گاز در‬ ‫داخــل نــروژ و کشــورهای المــان و دانمــارک‪ ،‬اپراتــور فنــی تاسیســات‪،‬‬ ‫خطــوط لولــه و زیرســاخت های گازی نیــز می باشــد‪.‬‬ ‫«مجتمــع صنعتــی جلدبرگــودن» در غرب نــروژ‪« ،‬واحــد فــراوری و انتقال‬ ‫گاز کارســتو»؛ در شــمال شــهر اســتاوانگر‪« ،‬تاسیســات پاالیشــگاهی و‬ ‫پایانــه صــادرات نفــت موگســتاد»‪« ،‬واحــد فــراوری گاز کولسنســز» و‬ ‫«پایانــه صــادرات نفــت اســتور» از تاسیســات تولیــد و صــادرات نفــت و‬ ‫گاز نــروژ به شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫«پاالیشــگاه کاونبــرگ»؛ در دانمــارک‪« ،‬تاسیســات ذخیره ســازی گاز‬ ‫اتــزل»؛ در المــان و «تاسیســات ذخیره ســازی و پایانــه صــادرات»‬ ‫در جزایــر باهامــاس نیــز از تاسیســات خارجــی ایــن شــرکت نــروژی‬ ‫به شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫شــرکت اســتات اویــل یکــی از عرضه کننــدگان جهانــی فراورده هــای‬ ‫نفتــی و ان‪.‬جــی‪ .‬ال و ســومین فروشــنده بــزرگ خالــص نفــت خــام‬ ‫در دنیــا به شــمار م ـی رود‪ .‬ایــن شــرکت خــود یــک بخــش کشــتیرانی‬ ‫مخصــوص ارســال محموله هــای نفتــی دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن شــرکت حــدود دو هــزار و ‪ ۳۰۰‬جایــگاه عرضــه ســوخت‪،‬‬ ‫در سراســر کشــورهای اســکاندیناوی‪ ،‬لهســتان‪ ،‬حــوزه بالتیــک و‬ ‫روســیه دارد و حــدود ‪ ۱۷‬هــزار کارمنــد و کارگــر در جایگاه هــای عرضــه‬ ‫ســوخت ایــن کشــور و همچنیــن دو هــزار نفــر در بخش هــای ســتادی‬ ‫کشــورهای اروپایــی مشــغول بــه کار می باشــند‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت همچنیــن ســوخت جــت ‪ ۸۵‬فــرودگاه در ‪ ۹‬کشــور را‬ ‫تامیــن می کنــد و بیــش از ‪ ۷۵۰‬نــوع محصــوالت روغنــی‪ ،‬تولیــد و بــه‬ ‫بازارهــای جهانــی عرضــه می نمایــد‪.‬‬ ‫تله نور‬ ‫تله نــور شــرکت مخابــرات نــروژی اســت‪ ،‬کــه دفتــر مرکــزی ان‪ ،‬در شــهر‬ ‫فورنیبــو‪ ،‬در نزدیکــی اســلو‪ ،‬مســتقر می باشــد‪ .‬امــروزه‪ ،‬گــروه تله نــور‬ ‫فعالیت هــای خــود را بــر بخــش حامل هــای بی ســیم بین المللــی‪ ،‬متمرکــز‬ ‫نمــوده و در اروپــای شــرقی‪ ،‬اســکاندیناوی و اســیا‪ ،‬عمدتــا تحــت نــام تجاری‬ ‫تله نــور فعالیــت می کنــد‪.‬‬ ‫در پایــان ســال ‪ ،۲۰۱۰‬تعــداد مشــترکین ایــن شــرکت‪ ۲۰۳ ،‬میلیــون نفــر‬ ‫اعــام شــد‪ ،‬کــه بــا توجــه بــه ایــن امــار‪ ،‬تله نــور را بایــد در زمــره بزرگتریــن‬ ‫اپراتورهــای تلفــن همــراه جهــان محســوب نمــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬تله نــور‬ ‫یکــی از بزرگتریــن توزیع کننده هــای پهنــای بانــد اینترنتــی و تلویزیــون‬ ‫کابلــی‪ ،‬در اروپــا می باشــد‪.‬‬ ‫شــرکت تله نــور در فهرســت اولیــه بــازار بــورس اوراق بهــادار اســلو قــرار‬ ‫دارد‪ .‬ایــن شــرکت همچنیــن‪ ،‬در فهرســت ثانویــه بــازار بــورس نــزدک‪ ،‬ذکــر‬ ‫شده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪15‬‬ صفحه 15 ‫ساختار سیاسی نروژ‬ ‫نعمت ا‪ ...‬فیروزی‬ ‫نظــام سیاســی نــروژ مشــروطه ســلطنتی بــا دمکراســی پارلمانــی اســت کــه‬ ‫پادشــاه در ان نقــش اجرایــی ومســئولیتی نــدارد‪ .‬قــدرت اجرائــی در دســت‬ ‫دولــت اســت و پادشــاه یــک مقــام تشــریفاتی اســت‪ .‬رســما پارلمــان را‬ ‫افتتــاح مــی کنــد‪ ،‬بعنــوان رئیــس کشــور از ســایر کشــورها دیــدار مــی کنــد‬ ‫و میزبــان روســای ســایر کشورهاســت‪ .‬ســفرای خارجــی نیــز اســتوارنامه‬ ‫خــود را بــه وی تســلیم مــی کننــد‪ .‬پادشــاه فرمانــده ارتــش و دارای باالتریــن‬ ‫درجــه نیروهــای مســلح اســت‪ .‬او همچنیــن رئیــس رســمی کلیســای نــروژ‬ ‫اســت‪ .‬پادشــاهی موروثــی اســت‪.‬‬ ‫قوه مقننه (پارلمان)‬ ‫طبــق اصــل ‪ 49‬قانــون اساســی‪ ،‬قــوه مقننــه متعلــق بــه مــردم اســت تــا‬ ‫خواســته هــای خــود را از طریــق نماینــدگان منتخــب در پارلمــان اعمــال‬ ‫نماینــد‪ .‬تعــداد اعضــای پارلمــان نــروژ ‪ 169‬نفــر اســت کــه هــر چهــار ســال‬ ‫یکبــار انتخــاب مــی شــوند‪ .‬جلســات پارلمــان علنــی اســت و متــن مذاکــرات‬ ‫ان منتشــر مــی شــود مگــر در مــواردی کــه بــا رای اکثریــت تصمیــم بــه‬ ‫جلســه علنــی گرفتــه شــود‪ .‬پارلمــان حــق اســتیضاح و انحــال دولــت را دارد‪.‬‬ ‫در اخریــن انتخابــات پارلمانــی کــه در روز دوشــنبه ‪ 9‬ســپتامبر ‪2013‬‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬احــزاب راســتگرا مجموعــا بــا کســب حــدود ‪ 54‬درصــد اراء‬ ‫( ‪ 97‬کرســی پارلمانــی ) در مقابــل کســب حــدود ‪ 4/40‬درصــد اراء احــزاب‬ ‫چــپ گــرا ( ‪ 71‬کرســی ) حائــز اکثریــت اراء شــدند‪.‬‬ ‫قوه مجریه‬ ‫قــدرت اجرایــی کشــور در دســت دولــت اســت‪ .‬هیــات دولــت دارای ‪ 21‬عضو‬ ‫شــامل نخســت وزیــر و وزیــر اســت‪ .‬دولــت و حــزب حاکــم براســاس رای‬ ‫مــردم در انتخابــات پارلمانــی انتخــاب مــی شــود‪ .‬بدیــن شــکل کــه حزبــی‬ ‫کــه بیشــترین رای را در انتخابــات پارلمانــی بدســت اورده مــی توانــد بــه‬ ‫تنهایــی یــا در ائتــاف بــا احــزاب دیگــر حائــز اکثریــت در پارلمــان شــود‪.‬‬ ‫پادشــاه رئیــس حــزب را دعــوت بــه تشــکیل دولــت مــی کنــد‪ .‬دولــت در‬ ‫برابــر پارلمــان مســئول اســت و در صورتــی کــه پارلمــان بــه ترکیــب دولــت‬ ‫رای اعتمــاد ندهــد دولــت بایــد اســتعفا بدهــد‪.‬‬ ‫قوه قضائیه‬ ‫دســتگاه قضائــی نــروژ در ســه ســطح ســازماندهی شــده اســت ‪ :‬دادگاههای‬ ‫بــدوی‪ ،‬دادگاه بخــش و دادگاههــای شــهری‪ .‬دادگاه عالــی شــامل پنــج حــوزه‬ ‫حقوقــی اســت کــه رســیدگی بــه پرونــده هــای مدنــی و جنایــی را بعهــده‬ ‫دارد‪ .‬دیوانعالــی کشــور مرجــع رســیدگی هائــی بــه شکایتهاســت و احــکام‬ ‫صــادره ان قطعــی و نهایــی اســت‪.‬‬ ‫احزاب‬ ‫فعالیــت احــزاب و گروههــای سیاســی در نــروژ ازاد اســت و احــزاب از طریــق‬ ‫حضــور در پارلمــان و رســانه هــا در سیاســتگذاری داخلــی و خارجــی اعمــال‬ ‫نظــر مــی کننــد‪ .‬طبیعتــا محبوبیــت احــزاب بســته بــه برنامــه هــا‪ ،‬سیاســتها‬ ‫و عملکــرد رهبــران متغیــر اســت‪.‬‬ ‫برخی از احزاب مهم نروژ بدین شرح است‪:‬‬ ‫‪ -1‬حزب کارگر ( ‪) AP‬‬ ‫‪ -2‬حزب محافظه کار (‪)H‬‬ ‫‪ -3‬حزب ترقی (‪)FRP‬‬ ‫‪ -4‬حزب دمکرات مسیحی ( ‪) KRF‬‬ ‫‪ -5‬حزب مرکز ( ‪) SP‬‬ ‫‪ -6‬حزب چپ لیبرال (‪)V‬‬ ‫‪ -7‬حزب چپ سوسیالیست (‪)SV‬‬ ‫‪ -8‬حزب سبز ( ‪) MDG‬‬ ‫‪ -9‬حزب سرخ (‪)R‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪16‬‬ صفحه 16 ‫نــروژ پــس از کســب اســتقالل از ســوئد در ســال ‪ 1905‬سیاســت‬ ‫خارجــی مبتنــی بــر بیطرفــی را در دســتور کار خــود قــرار داد و در‬ ‫جنــگ جهانــی اول بــی طــرف بــود‪ .‬ولــی بــا اغــاز جنــگ جهانــی دوم‬ ‫علیرغــم اعــام بــی طرفــی بــه اشــغال المــان نــازی درامــد؛ لــذا‬ ‫پــس از پایــان جنــگ بــه پیمــان نظامــی ناتــو پیوســت‪.‬‬ ‫کشــف نفــت و گاز در نــروژ و اســتخراج و صــدور ان در دهــه هــای‬ ‫‪ 1970‬و ‪ 1980‬باعــث شــکوفائی اقتصــادی بــی ســابقه نــروژ شــد‪.‬‬ ‫پشــتوانه اقتصــادی قــوی باعــث شــد ایــن کشــور بــا نامیدن سیاســت‬ ‫خارجــی خــاص خــود بــه عنــوان « مــدل نــروژی «‪ ،‬بــا اســتفاده از‬ ‫کمکهــای مالــی بیــن المللــی از طریــق ســازمان هــای دولتــی و غیــر‬ ‫دولتــی و بــا هــدف کمــک بــه صلــح و ثبــات بیــن المللــی در دنیــا‬ ‫نقــش افرینــی نمــوده و بــه عنــوان میانجــی وارد شــود‪ .‬حــدود یــک‬ ‫درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی ســاالنه ایــن کشــور بــه ارائــه ایــن‬ ‫کمکهــای اختصــاص دارد‪ .‬مناطــق هــدف کمکهــای توســعه ای نــروژ‬ ‫شــامل کشــورهائی از قــاره افریقــا‪ ،‬امریــکای التیــن و اســیا مــی‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫سیاســت خارجــی نــروژ عــاوه بــر نقــش میانجــی گرانــه در‬ ‫عرصــه بیــن المللــی بــر محورهــای ارائــه کمــک هــای توســعه ای‬ ‫بــه کشــورهای فقیــر‪ ،‬حمایــت از اهــداف و برنامــه هــای ســازمان ملــل‬ ‫و نهادهــای وابســته بــه ان‪ ،‬همــکاری نزدیــک بــا ناتــو و کشــورهای‬ ‫نوردیــک بنــا شــده اســت‪.‬‬ ‫نــروژ تاکنــون یــک بارعضــو غیــر دائــم شــورای امنیــت بــوده اســت‬ ‫(‪ )2001-2003‬و تنهــا کشــور اســکاندیناوی و یکــی از چهــار کشــور‬ ‫اروپــای غربــی ( عــاوه بــر لیختــن اشــتاین ‪ ،‬ســوئیس و ایســلند )‬ ‫اســت کــه عضــو اتحادیــه اروپــا نیســت‪ .‬پیشــنهاد عضویــت نــروژ‬ ‫در اتحادیــه اروپــا تــا کنــون دو بــار در ســالهای ‪ 1972‬و ‪ 1994‬بــه‬ ‫رفرانــدوم عمومــی گذاشــته شــده ولــی بــا رای اکثریــت مــردم نــروژ‬ ‫رد شــده اســت‪ .‬بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی مطلــوب نــروژ و‬ ‫بحــران اقتصــادی نســبی در اعضــای اتحادیــه اروپــا دولــت کنونــی‬ ‫نــروژ درحــال حاضــر قصــد طــرح عضویــت ایــن کشــور در اتحادیــه‬ ‫اروپــا را نــدارد‪ .‬نــروژ از متحــدان نزدیــک امریــکا و ائتــاف غــرب‬ ‫اســت و نیروهــای نــروژ در قالــب ناتــو همــکاری فعالــی بــا ایــن‬ ‫ائتــاف دارنــد‪.‬‬ ‫نــروژ در ســال ‪ 1945‬بــه عضویــت ســازمان ملــل متحــد درامــد و تریگولــی اولیــن‬ ‫دبیــرکل ســازمان ملــل از نــروژ انتخــاب شــد‪ .‬ایــن کشــور در حال حاضــر در ‪ 52‬ســازمان‬ ‫و تشــکیالت جهانــی عضویــت دارد‪ .‬نــروژ بــا کشــورهای شــمال اروپــا اتحادیــه تجــارت‬ ‫ازاد (افتــا) را تشــکیل داد و مهمتریــن همکاریهــای سیاســی‪ ،‬اقتصــادی و فرهنگــی خــود‬ ‫را بــا شــورای نوردیــک کــه شــامل نــروژ‪ ،‬ســوئد‪ ،‬دانمــارک و ایســلند اســت هماهنــگ‬ ‫مــی کنــد‪ .‬ایــن کشــور در ‪ 32‬ائتــاف و ســازمان منطقــه ای عضویــت دارد‪.‬‬ ‫همــان طــور کــه اشــاره شــد‪ ،‬نــروژ تــاش نمــوده در بحرانهــا و مناقشــه هــای بیــن‬ ‫المللــی نقــش فعالــی ایفــا نمایــد‪ .‬میانجــی گــری بــرای انعقــاد توافــق صلــح اســلو بیــن‬ ‫رژیــم صهیونیســتی و ســازمان ازادبیخــش فلســطین و تــاش بــرای برقــراری صلــح و‬ ‫کاهــش تنــش در بحرانهــا و تحــوالت بوســنی‪ ،‬برمــه‪ ،‬میانمــار‪ ،‬ســریالنکا‪ ،‬افغانســتان‪،‬‬ ‫مالــی‪ ،‬ســودان‪ ،‬ســودان جنوبــی‪ ،‬ســومالی‪ ،‬کلمبیــا و ســوریه از جملــه ایــن اقدامــات‬ ‫اســت‪ .‬میانجــی گــری نــروژ در اغلــب مناقشــات بیــن المللــی همــراه بــا ارائــه کمــک‬ ‫هــای مالــی قابــل توجهــی از ســوی ایــن کشــور بــوده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪17‬‬ صفحه 17 ‫نظام اموزشی نروژ‬ ‫جعفر محمدهاشم‬ ‫نظــام اموزشــی نــروژ هماننــد ســایر کشــورهای اســکاندیناوی‪ ،‬از جملــه‬ ‫دانمــارک و فنالنــد‪ ،‬جــزو بهتریــن هــا در دنیــا مــی باشــد‪ .‬عــاوه بــر مــدارس‬ ‫پیشــرفته و دانشــگاه هــای ممتــاز‪ ،‬وجــود امنیــت بســیار بــاال در خیابــان هــا‬ ‫و مــدارس و دانشــگاه هــا ســبب شــده افــراد زیــادی تحصیــل در نــروژ را بــه‬ ‫عنــوان هــدف خــود انتخــاب کننــد‪ .‬البتــه بایــد توجــه داشــت زبــان تدریــس‬ ‫در مــدارس دولتــی نــروژ‪ ،‬نــروژی اســت و کســانی کــه والدینشــان از قبــل‬ ‫اقامــت تحصیلــی‪ ،‬کاری و غیــره نــروژ را نداشــته باشــند امــکان برخــورداری‬ ‫از تحصیــل رایــگان در نــروژ را ندارنــد‪ .‬چــرا کــه بایــد در مــدارس بیــن‬ ‫المللــی تحصیــل نماینــد و ایــن مــدارس حتــی در کشــور نــروژ هــم شــهریه‬ ‫دریافــت مــی نماینــد‪.‬‬ ‫پادشــاهی نــروژ بیــش از ‪ 5‬میلیــون نفــر جمعیــت دارد و بــه لحــاظ کســب‬ ‫درامــد بــه ازای جمعیــت چهارمیــن کشــور دنیــا مــی باشــد و مــردم نــروژ‬ ‫جــزو ‪ 5‬کشــور مرفــه دنیــا هســتند و در طبقــه بنــدی کشــورهای شــاد نیــز در‬ ‫ســال ‪ 2017‬رتبــه ‪ 1‬را داشــتند‪ .‬همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت کــه بــه لحاظ‬ ‫شــاخص دموکراســی و ازادی هــای فــردی و اقتصــادی هــم نــروژ یکــی از‬ ‫بهتریــن کشــورهای دنیاســت‪ .‬پــس تعجبــی نــدارد علــی رغــم داشــتن اب‬ ‫و هــوای نســبتا ســرد و رســمی نبــودن زبــان انگلیســی‪ ،‬افــراد زیــادی از‬ ‫سرتاســر دنیــا بــه دنبــال مهاجــرت بــه نــروژ مــی باشــند‪ .‬در ایــن مقالــه کــه‬ ‫توســط موسســه حقوقــی ســفیران ســروش ســعادت تهیــه گردیــده جهــت‬ ‫ایجــاد اگاهــی بــرای عالقــه منــدان بــه زندگــی در نــروژ در ســال ‪ ،2021‬بــه‬ ‫ســواالت زیــر پاســخ داده شــده اســت‪:‬‬ ‫نــروژ کشــور کوچــک و کــم جمعیتــی اســت پــس در مقایســه بــا ایتالیــا‪،‬‬ ‫امریــکا‪ ،‬کانــادا‪ ،‬فرانســه‪ ،‬ســوئیس و غیــره تعــداد مــدارس و دانشــگاه هــای‬ ‫کــم تــری دارد‪ .‬بــا ایــن حــال ســطح امــوزش در مــدارس نــروژ بســیار بــاال‬ ‫اســت و معلمیــن حتــی در مــدارس پیــش دبســتان یــا در مقطــع دبســتان‬ ‫هــم بایــد تحصیــات دانشــگاهی داشــته باشــند‪ .‬مــدارس در نــروژ بــه چنــد‬ ‫بخــش تقســیم مــی شــود‪:‬‬ ‫مقطع دبستان (‪ :)Barneskole‬از ‪ 6‬تا ‪ 13‬سالگی‬ ‫مقطع متوسطه اول (‪ :)Ungdomsskole‬از ‪ 13‬تا ‪ 16‬سالگی‬ ‫مقطع متوسطه دوم (‪ :Videregående skole‬از ‪ 16‬تا ‪ 19‬سالگی‬ ‫دانــش امــوزان در نــروژ در مقطــع دبســتان نمــره نمــی گیرنــد امــا پــس از‬ ‫ورود بــه دوره متوســطه عملکــرد ان هــا بــه شــرح ذیــل ارزیابــی مــی شــود‪:‬‬ ‫در کشــور نــروژ موسســاتی بــه نــام بارنهیــج وجــود دارد کــه هــم معنــی مهدکــودک‬ ‫اســت‪ .‬در سیســتم اموزشــی نــروژ ایــن موسســات کــودکان را بعــد از یــک ســالگی‬ ‫مــی پذیرنــد‪ .‬در ایــن موسســات بیشــتر بــر بــازی و ســرگرمی و خوراکــی و اردوهــای‬ ‫کوتــاه پرداخــت مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن دوره شــامل پایــه اول تــا هفتــم و رنــج ســنی ‪ 6‬تــا ‪ 13‬ســال مــی شــود‪ .‬در ســال‬ ‫اول دوره ی ابتدایــی بیشــترین زمانــی کــه کــودکان در مدرســه مــی گذراننــد بــه بــازی‬ ‫کــردن و یادگیــری ادام اجتماعــی مــی گــذرد‪ .‬در کنــار بــازی یادگیــری الفبــا و جمــع‬ ‫و تفریــق هــای ســاده و دوره مقدماتــی زبــان انگلیســی نیــز بــه انهــا یــاد داده مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫در ســال هــای باالتــر تــا کالس هفتــم مــوارد درســی انهــا ریاضیــات‪ ،‬انگلیســی‪،‬‬ ‫علــوم دینــی (کــه محــدود بــه مســیحیت نمــی شــود بلکــه دربــاره ی تمامــی ادیــان‪،‬‬ ‫تاریخچــه و هــدف انهــا تدریــس مــی شــود)‪ ،‬علــوم تجربــی‪ ،‬زیبایــی شناســی و‬ ‫موســیقی‪ ،‬جغرافیــا‪ ،‬تاریــخ و علــوم اجتماعــی را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫در ایــن دوره نمــره دهــی بــه شــکل رســمی وجــود نــدارد‪ .‬گــزارش عملکــرد در ایــن‬ ‫دوره بــه صــورت گــزارش تحلیلــی و یــا بــه صــورت توصیفــی اســت‪ .‬گاهــی نمــرات‬ ‫غیــر رســمی بــرای برخــی امتحانــات‪ .‬نــوع دیگــری از امتحــان در ایــن دوره در ابتــدای‬ ‫ســال وجــود داره کــه ســطح دانــش امــوز را مشــخص مــی کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪18‬‬ صفحه 18 ‫تحصیــل در نــروژ در مقاطــع دبســتان و متوســطه اول‪ ،‬یعنــی ‪ 6‬تــا ‪16‬‬ ‫ســالگی در نــروژ اجبــاری اســت و همچنیــن در تمامــی مقاطــع حتــی در‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬رایــگان مــی باشــد‪ .‬در ســال اول تحصیــل در مدرســه هــای‬ ‫نــروژ‪ ،‬دانــش امــوزان بیشــتر درگیــر بــازی هایــی هســتند کــه جنبــه‬ ‫اموزشــی دارنــد و ســاختارهای اجتماعــی را مــی شناســند‪ .‬در ســال اول‬ ‫در نــروژ همچنیــن دروس ذیــل بــه دانــش امــوزان در ســطح مقدماتــی‬ ‫امــوزش داده مــی شــود‪:‬‬ ‫الفبای زبان نروژی و مقدمات این زبان‬ ‫ریاضی‬ ‫انگلیسی‬ ‫در پایه های دوم تا هفتم دبستان دروس ذیل تدریس می شوند‪:‬‬ ‫ریاضیات‬ ‫انگلیسی‬ ‫نروژی‬ ‫علوم‬ ‫دینــی (نــه فقــط دیــن مســیحیت بلکــه تمامــی ادیــان دیگــر‪ ،‬هــدف و‬ ‫تاریخچــه ان هــا نیــز بــه دانــش امــوزان امــوزش داده مــی شــود)‬ ‫فلسفه‬ ‫موسیقی‬ ‫جغرافیا‬ ‫تاریخ‬ ‫علوم اجتماعی‬ ‫همــان طــور کــه اشــاره مختصــری شــد‪ ،‬در نــروژ دانــش امــوزان پــس از‬ ‫ورود بــه مقطــع متوســطه اول‪ ،‬بابــت عملکــرد خــود نمــره کســب مــی نمایند‪.‬‬ ‫مجمــوع نمــرات دانــش امــوزان در مقطــع متوســطه اول مشــخص مــی کنــد‬ ‫کــه ایــا صالحیــت ورود بــه متوســطه دوم را در نــروژ دارنــد یــا خیــر‪ .‬در دوره‬ ‫متوســطه دوم دانــش امــوزان دروس تخصصــی تــری دارنــد و عــاوه بــر‬ ‫نــروژی و انگلیســی بــه ان هــا زبــان هــای اســپانیایی‪ ،‬فرانســوی و المانــی‬ ‫هــم امــوزش داده مــی شــود‪.‬‬ ‫تحصیــل در دانشــگاه هــای نــروژ بــرای همــه رایــگان اســت؛ ایــن در حالیســت کــه غالــب‬ ‫کشــورهای دارای نظــام تحصیلــی رایــگان از دانشــجویان خــارج از اتحادیــه اروپــا شــهریه مــی‬ ‫گیرنــد‪ .‬تعــدادی از دانشــگاه هــای نــروژ کــه در ســال ‪ 2021‬همچنــان امــکان تحصیــل رایــگان‬ ‫را بــرای تمامــی دانشــجویان فراهــم مــی نماینــد عبــارت مــی باشــند از‪:‬‬ ‫‪UIT the Arctic University of Norway‬‬ ‫‪University of Stavanger‬‬ ‫‪University of South-Eastern Norway‬‬ ‫‪The Oslo School of Architecture and Design‬‬ ‫البتــه دانشــگاه هــای خصوصــی نــروژ در مقطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد از دانشــجویان‬ ‫شــهریه مــی گیرنــد و در مقطــع دکتــری نیــز معمــوال اســاتید در قبــال کار دانشــجویی ایــن‬ ‫هزینــه را متقبــل مــی شــوند‪ .‬شــهریه مقطــع کارشناســی در دانشــگاه هــای خصوصــی نــروژ‬ ‫معمــوال ســاالنه بیــن ‪ 7000‬تــا ‪( 9000‬یــورو) و در مقطــع کارشناســی ارشــد بیــن ‪ 9000‬تــا‬ ‫‪( 19000‬یــورو) مــی باشــد‪ .‬دانشــجویان ممتــاز در نــروژ مــی تواننــد از دانشــگاه‪ ،‬اســاتید یــا‬ ‫موسســات مختلــف بورســیه بگیرنــد و بخشــی از هزینــه هــای خــود را تامیــن نماینــد‪.‬‬ ‫پــس از ‪ 18‬ســالگی امــکان کار در نــروژ وجــود دارد‪ ،‬منتهــی معمــوال بــرای دریافــت حقــوق‬ ‫بیشــتر وارد دانشــگاه هــم مــی شــوند‪ .‬نــرخ بیــکاری در نــروژ زیــر ‪ %5‬اســت و کســانی کــه‬ ‫فــارغ التحصیــل دانشــگاه نــروژی باشــند شــانس خوبــی بــرای پیــدا کــردن کار خواهنــد‬ ‫داشــت‪ .‬البتــه الزمــه یافتــن شــغل در نــروژ تســلط بــه زبــان نــروژی بــه عــاوه انگلیســی‬ ‫اســت‪ ،‬چــرا کــه همــان طــور کــه بررســی شــد نــروژی هــا در دبیرســتان زبــان هــای زیــادی را‬ ‫مــی اموزنــد‪ ،‬پــس بــرای جلــب نظــر کارفرمایــان در بیشــتر حــوزه هــا‪ ،‬تنهــا تســلط بــه زبــان‬ ‫انگلیســی کافــی نیســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪19‬‬ صفحه 19 ‫دانشگاههای برتر نروژ‬ ‫بایــد بدانیــد کــه بهتریــن دانشــگاه هــای نــروژ دارای رتبه هــای برتــر جهانــی‬ ‫نیــز هســتند‪ .‬نــروژ یکــی از محبوب تریــن و پرطرفدارترین کشــورهایی اســت‬ ‫کــه بــه عنــوان مقصــد تحصیلــی توســط دانشــجویان بین المللــی انتخــاب‬ ‫می شــود‪ .‬تحصیــل در بهتریــن دانشــگاه هــای نــروژ می توانــد امتیازهــا و‬ ‫مزیت هــای بســیاری داشــته باشــد‪ .‬دانشــجویان خارجــی می تواننــد عــاوه‬ ‫بــر بهره منــدی از کیفیــت اموزشــی بــاال و خدمــات عالــی دانشــگاهی از‬ ‫طبیعــت بســیار زیبــا و بکــر مناطــق مختلــف ایــن کشــور لــذت ببرنــد‪.‬‬ ‫بهتریــن دانشــگاه هــای نــروژ رشــته ها و شــاخه های تحصیلــی متنوعــی‬ ‫را ارائــه می کننــد‪ .‬ایــن دانشــگاه ها دارای سیســتم اموزشــی بســیار موثــر‬ ‫و کارامــدی هســتند و دانشــجویان بســیار باســواد و نخبــه ای را پــرورش‬ ‫می دهنــد‪ .‬مــدرک اعطــاء شــده از ایــن دانشــگاه ها دارای اعتبــار بین المللــی‬ ‫اســت‪ .‬بنابرایــن دانشــجویان می تواننــد پــس از فارغ التحصیلــی از بهتریــن‬ ‫دانشــگاه هــای نــروژ وارد بــازار کار شــده و اموخته هــای خــود را بــه صــورت‬ ‫عملــی و حرف ـه ای بــه کار ببندنــد‪.‬‬ ‫دانشگاه اسلو‬ ‫دانشــگاه دولتــی اســلو دارای رتبــه ی ‪ ۱۳۱‬دانشــگاه جهانــی و رتبــه ی‬ ‫‪ ۵۸‬در بیــن دانشــگاه های اروپــا بــوده و هفتمیــن دانشــگاه برتــر در بیــن‬ ‫دانشــگاه های کشــورهای شــمال اروپــا اســت‪ .‬دانشــگاه اســلو در ســال‬ ‫‪ ۱۸۱۱‬تاســیس شــده اســت و تــا ســال ‪ ۱۹۳۹‬بــا نــام رویــال فردریــک‬ ‫شــناخته می شــد‪ .‬ایــن دانشــگاه یکــی از قدیمی تریــن دانشــگاه های نــروژ‬ ‫اســت و تــا ســال ‪ ۲۰۱۶‬بزرگ تریــن موسســه ی امــوزش عالــی در منطقــه‬ ‫بود‪.‬هــم اکنــون بیشــتر ایــن دانشــگاه بــا عنــوان دانشــگاه علــم و فنــاوری‬ ‫نــروژ شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫این دانشــگاه حدود ‪ ۲۷.۷۰۰‬دانشــجو دارد و حدود ‪ ۶,۰۰۰‬نفر در ان مشــغول‬ ‫بــه کار هســتند‪ .‬دانشــکده های ایــن دانشــگاه شــامل حقــوق‪ ،‬پزشــکی‪،‬‬ ‫علــوم انســانی‪ ،‬ریاضیــات‪ ،‬علــوم طبیعــی‪ ،‬علــوم اجتماعــی‪ ،‬دندانپزشــکی و‬ ‫علــوم تربیتــی اســت‪ .‬همچنیــن ایــن دانشــگاه شــامل کلیســای نــروژ اســت‬ ‫کــه از ســال ‪ ۱۵۳۶‬بــه عنــوان کلیســای دولتــی نــروژ شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫پردیــس اصلــی نئوکالســیک دانشــگاه در مرکــز اســتان واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫دانشــکده ی پزشــکی ایــن دانشــگاه بیــن چندیــن بیمارســتان دانشــگاهی در‬ ‫منطقــه قــرار دارد‪.‬‬ ‫ی تحصیلــی‬ ‫دانشــگاه اوســلو رشــته های مختلفــی را بــا زیــر شــاخه ها ‬ ‫متنوعــی ارائــه می کنــد‪ .‬رشــته های اصلــی ارائــه شــده در دانشــگاه اســلو‬ ‫عبــارت هســتند از حقــوق‪ ،‬داروســازی‪ ،‬بهداشــت و درمــان‪ ،‬علــوم انســانی‪،‬‬ ‫ریاضیــات و علــوم پایــه‪ ،‬دندانپزشــکی و علــوم اجتماعــی‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه تحصیــل در دانشــگاه اســلو بــرای دانشــجویان‬ ‫بین المللــی رایــگان اســت‪ ،‬جــای تعجــب نیســت کــه چــرا بســیاری از‬ ‫دانشــجویان از نقــاط مختلــف جهــان دانشــگاه اســلو را بــه عنــوان مقصــد‬ ‫تحصیلــی خــود انتخــاب می کننــد‪ .‬برخــی از برنامه هــا و دوره هــای تحصیلــی‬ ‫در ایــن دانشــگاه بــه زبــان انگلیســی تدریــس می شــوند‪ .‬دانشــگاه اســلو‬ ‫بــرای ان دســته از دانشــجویانی کــه اشــنایی کافــی بــا زبــان انگلیســی را‬ ‫ندارنــد‪ ،‬دوره هــای امــوزش زبــان انگلیســی را برگــزار می کنــد و دانشــجویان‬ ‫می تواننــد قبــل از شــروع دوره ی تحصیلــی در ایــن کالس هــا شــرکت نماینــد‪.‬‬ ‫ســرویس پذیــرش دانشــگاه ها و کالج هــای نــروژ ( ‪ ) NUCAS‬امــکان‬ ‫اخــذ پذیــرش تحصیلــی در برنامه هــای تحصیلــی را در همــه ی دانشــگاه ها‬ ‫و کالج هــای دولتــی و برخــی از دانشــگاه های خصوصــی نــروژ را فراهــم‬ ‫می کنــد‪ .‬بــه منظــور اخــذ پذیــرش از ایــن دانشــگاه بــرای تحصیــل در‬ ‫رشــته ها و مقاطــع مختلــف ممکــن اســت مــدارک متفاوتــی از داوطلبــان‬ ‫خواســته شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪20‬‬ صفحه 20 ‫دانشگاه برگن‬ ‫دانشــگاه برگــن در شــهر برگــن قــرار دارد‪ .‬شــهر برگــن دومیــن شــهر بزرگ نروژ اســت‬ ‫و در غــرب کشــور نــروژ قــرار دارد‪ .‬ایــن دانشــگا ه یکــی از دانشــگاه های تحقیقاتــی‬ ‫معتبــر بیــن المللــی اســت کــه از برجســته ترین مراکــز تحقیقاتــی و اموزشــی اروپــا بــه‬ ‫شــمار م ـی رود و بــر ارزش هــای چالــش برانگیــز دانشــگاه های جهانــی؛ هماننــد ازادی‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬عقالنیــت و تفکــر انتقــادی تاکیــد دارد و همــواره از ایــن ارزش هــا حمایــت‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫دانشــگاه برگــن فعالیــت اولیــه خــود را در ســال ‪ 1825‬اغــاز کــرد؛ ولــی بــه طــور‬ ‫رســمی در اوت ســال ‪ ۱۹۴۸‬تاســیس شــد‪ .‬هــم اکنــون در ایــن دانشــگاه نزدیــک بــه‬ ‫‪ 18500‬دانشــجو مشــغول بــه تحصیــل هســتند‪ .‬بیــش از ‪ ۴۰۰۰‬اســتاد و کارمنــد در ایــن‬ ‫دانشــگاه مشــغول بــه کارنــد‪.‬‬ ‫یــن دانشــگاه دارای مــوزه ای اســت کــه بزرگتریــن مجموعــه تاریخــی‪ ،‬فرهنگــی و‬ ‫طبیعــی اســت کــه بخــش طبیعــی ان بــه واســطه طبیعــت بی نظیــر ایــن شــهر بســیار‬ ‫غنــی اســت‪ .‬بــه داوطلبــان دکتــرا حقــوق کارمنــدی پرداخــت می شــود تــا اســتعدادهای‬ ‫درخشــان را جــذب کننــد‪ .‬تقریبـاً یکــی از ســه دانشــجوی دکتــرای کــه فــارغ التحصیــل‬ ‫مــی شــوند‪ ،‬دانشــجوی غیــر نــروژی اســت‪ .‬از برنامه هــای اتــی ایــن دانشــگاه تــا‬ ‫ســال ‪ 2020‬ایــن اســت کــه تمــام دانشــکد ه خــود را در ســطح جهانــی بــاال ببــرد و‬ ‫رشــته هایی بــا اســتاندارد های بین المللــی را بــه دانشــکد ه هایــش اضافــه کنــد‪.‬‬ ‫دانشــگاه برگــن در ســه رشــته اســتراتژیک ســرامد دانشــگاه های نــروژ اســت‪ :‬تحقیقات‬ ‫دریایــی‪ ،‬تحــوالت اب و هــوا و انــرژی و چالش هــای جهانــی‪ .‬در ایــن زمینه هــا ‪ UIB‬بــا‬ ‫تحقیقــات عالــی‪ ،‬امــوزش‪ ،‬همــکاری میــان رشــته ای بــه انتشــار دانــش و نــواوری بــه‬ ‫بهبــود کیفیــت زندگــی اجتماعــی کمــک مــی کنــد‬ ‫تحقیقــات و امــوزش ‪ UIB‬در ‪ 7‬دانشــکده کــه متشــکل از ‪ 55‬بخــش و چندیــن مرکــز‬ ‫تحقیقاتــی اســت‪ ،‬انجــام مــی شــود‪:‬‬ ‫دپارتمان ریاضیات و علوم طبیعی‬ ‫دانشــکده ریاضــی و علــوم طبیعــی یکــی از‪ 7‬دانشــکده در دانشــگاه برگــن اســت و حــدود‬ ‫‪ ۲۷۰۰‬دانشــجو دارد‪ .‬امــوزش و تحقیقــات در مقاطــع کارشناســی‪ ،‬کارشناســی ارشــد و‬ ‫دکتــرا ارائــه می شــود‪ .‬ایــن دانشــکده از هشــت بخــش تشــکیل شــده اســت‪:‬‬ ‫گروه علوم زیستی‬ ‫محیــط زیســت دریایــی یکــی از شــاخه های اصلــی علــوم طبیعــی اســت کــه بــه خوبــی از‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی انجــا بــرای تحقیقــات خــود اســتفاده می کنــد‪ .‬گــروه زیست شناســی‬ ‫دریایــی برگــن بــه دلیــل دارا بــودن کیفیــت امکانــات طبیعــی در ســطح بین المللــی مطــرح‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫گــروه زبــان هــای خارجــی کــه شــامل تــدرس ‪ 9‬زبــان اســت‪ ،‬عربــی‪ ،‬انگلیســی‪،‬‬ ‫اســپانیایی‪،‬المانی‪ ،‬روســی‪ ،‬ایتالیایــی‪ ،‬ژاپنــی‪ ،‬چینــی و فرانســه‬ ‫گروه فلسفه‬ ‫ایــن گــروه‪ ،‬بخــش بزرگــی اســت و فلســفه در ســطوح مختلــف هــم تخصصــی‬ ‫بــرای دانشــجویان فلســفه و هــم عمومــی بــرای دانشــجویان دانشــگده های‬ ‫دیگــر تدریــس می شــود‪ .‬در زمینــه اخــاق و فلســفه سیاســی‪ ،‬فلســفه باســتان‪،‬‬ ‫فلســفه زبــان‪ ،‬منطــق و ریاضیــات‪ ،‬فلســفه علــوم‪ ،‬مطالعــات ذهــن ویتگنشــتاین‪،‬‬ ‫مطالعــات گســترده ای نیــز دارنــد‪.‬‬ ‫گروه باستان شناسی و تاریخ و مطالعات فرهنگی و مذهبی(‪)AHKR‬‬ ‫ایــن گــروه در اوت ســال ‪ ۲۰۰۷‬در حیــن بازســازی دانشــکده علــوم انســانی‬ ‫تاســیس شــده اســت و ایــن رشــته ها بــا هــم متحــد و مرتبــط شــدند‪.‬‬ ‫گروه مطالعات زبان شناسی ادبیات و زیباشناسی‬ ‫ایــن گــروه طیــف گســترده ای از موضوعــات دانشــگاهی را بــا زبــان شناســی و‬ ‫اشــکال زیباشــناختی بیــان‪ ،‬ادبیــات کالســیک و فرهنــگ دیجیتــال را در برمــی‬ ‫گیــرد ایــن دو مرکــز تحقیقاتــی نیــز بــا ایــن دانشــکده مرتبــط هســتند‪.‬‬ ‫گروه حقوق‬ ‫مرکــز حقــوق و اقتصــاد رقابتــی برگــن(‪ )BECCL‬در ســال ‪ 2011‬تاســیس شــد و‬ ‫بــه صــورت مشــترک دانشــگاه نــروژ و دانشــگاه برگــن اداره می شــود‪.‬‬ ‫مرکــز حقوقــی نــروژی چیــن‪ ،‬در ایــن مرکــز درک بهتــری از قوانیــن چیــن‬ ‫می پردازنــد تــا روابــط تجــاری کــه بــا چیــن تســهیل پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫گروه هنرهای زیبا‪ ،‬موسیقی و طراحی‬ ‫گــروه طراحــی‪ ،‬مطالعاتــی در زمینه هــای طراحــی منــزل‪ ،‬طراحــی فضایــی‪،‬‬ ‫معمــاری داخلــی را ارائــه می دهــد‪.‬‬ ‫اکادمــی گریــک‪ ،‬گــروه موســیقی اســت کــه در ســال ‪ 1995‬در دانشــگاه برگــن‬ ‫تاســیس شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪21‬‬ صفحه 21 ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫نظام حقوقی نروژ‬ ‫قــوه قضائیــه نــروژ بــا دیــوان عالــی کشــور در راس سلســله مراتــب‬ ‫حقوقــی ایــن کشــور قــرار دارد‪.‬‬ ‫هیئــت هــای ســازش فقــط بــه انــواع خاصــی از پرونــده هــای‬ ‫مدنــی رســیدگی مــی کننــد‪ .‬دادگاه هــای منطقــه ای اولیــن دادگاه‬ ‫هــای دادگســتری محســوب مــی شــوند‪ .‬دادگاههــای هیئــت منصفــه‬ ‫(عالــی) مرتبــه دوم و دیــوان عالــی کشــور در مرحلــه ‪.‬ســوم اســت‪.‬‬ ‫دیوان عالی نروژ‬ ‫دادگاه عالــی‪ ،‬عالــی تریــن دادگاه نــروژ و تصمیــم گیرنــده نهایــی‬ ‫بــرای احکامــی اســت کــه توســط دادگاه هــای ســطح پاییــن صــادر‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن دادگاه در اســلو واقــع شــده اســت‪ .‬تصمیماتــی کــه در اینجــا‬ ‫گرفتــه مــی شــود قطعــی اســت و قابــل تجدیدنظــر یــا شــکایت‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫تنهــا اســتثنا مربــوط بــه پرونــده هایــی اســت کــه مــی تواننــد در‬ ‫دادگاه حقــوق بشــر در استراســبورگ مطــرح شــوند‪.‬‬ ‫پادشــاه نــروژ تنهــا اختیــار تعییــن قاضــی در دادگاه عالــی ایــن کشــور‬ ‫و ســایر دادگاههــای عالــی را دارد‪.‬‬ ‫او ایــن کار را بــه توصیــه هیئــت انتصابــات قضایــی کشــور انجــام مــی‬ ‫دهــد ‪ ،‬نهــادی کــه اعضــای ان نیــز توســط پادشــاه تعییــن می شــوند‪.‬‬ ‫کمیته استیناف موقت‬ ‫در کمیتــه تجدیــد نظــر دیــوان عالــی نــروژ ســه نفــر از قضــات دیــوان‬ ‫عالــی کشــور حضــور دارنــد و کمیتــه اســتیناف موقــت را تشــکیل‬ ‫میدهنــد‪.‬‬ ‫ایــن کمیتــه بایــد موافقــت کنــد کــه پرونــده ای بایــد در دیــوان عالــی‬ ‫کشــور مطــرح شــود‪.‬‬ ‫دادگاههای تجدیدنظر‬ ‫ایــن کشــور بــه شــش منطقــه تجدیدنظــر تقســیم شــده اســت‪ .‬هــر دادگاه تجدیدنظــر‬ ‫توســط یــک رئیــس ارشــد قاضــی اداره مــی شــود و هــر دادگاه تجدیــد نظــر چندیــن قاضــی‬ ‫تجدیدنظــر دارد‪ .‬دادگاههــا عبارتنــد از‪:‬‬ ‫دادگاه تجدید نظر بورگارتینگ در اسلو‬ ‫دادگاه تجدیدنظر در هامار‬ ‫دادگاه تجدید نظر ‪ Agder‬در اسکین‬ ‫دادگاه تجدید نظر گولینگ در برگن‬ ‫دادگاه تجدیدنظر فروستیتینگ در تروندهایم‬ ‫دادگاه تجدید نظر هولوگالند در ترومسو‬ ‫دادگاههای منطقه ای‬ ‫دادگاه هــای منطقــه ای اولیــن نمونــه از دادگاه هــای دادگســتری اســت‪ 63 .‬دادگاه منطقــه ای‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــه هــر شــهرداری یــک هیئــت مصالحــه اختصــاص داده مــی شــود‪ .‬هــر هیــات ســازش‬ ‫متشــکل از ســه عضــو غیــر عــادی و تعــداد مســاوی از معاونــان اســت کــه توســط شــورای‬ ‫شــهرداری بــه مــدت چهــار ســال انتخــاب یــا منصــوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫هیئــت هــای مصالحــه میــان طرفیــن دعــوا واســطه مــی شــوند و عموم ـاً مجــاز بــه صــدور‬ ‫حکــم هســتند‪ .‬هیئــت هــای مصالحــه اکثــر اختالفــات مدنــی را حــل مــی کننــد‪ ،‬امــا انهــا بــه‬ ‫پرونــده هــای جنایــی رســیدگی نمــی کننــد و شــرکت در جلســات انهــا داوطلبانــه اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪22‬‬ صفحه 22 ‫‪html.https://www.nyulawglobal.org/globalex/Hungary1‬‬ ‫پادشــاه در شــورای دولتــی ایــن حــق را دارد کــه جنایتــکاران را‬ ‫پــس از صــدور حکــم عفــو کنــد‪ .‬ایــن حــق بــه نــدرت و همیشــه‬ ‫توســط دولــت منتخــب بــه نــام پادشــاه اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫وزارت دادگســتری و امنیــت عمومــی یــک وزارت دولتــی اســت که مســئول‬ ‫دادگســتری‪ ،‬پلیــس و اطالعــات داخلی اســت‪.‬‬ ‫اداره محاکــم ملــی نهــاد دولتــی مســئول مدیریــت و عملکــرد دادگاه هــا‬ ‫اســت‪ .‬ایــن ســازمان صرف ـاً یــک ســازمان اداری اســت و در فرایندهــای‬ ‫قضایــی و انتصــاب قضــات یــا ســایر ســمتهای قضایــی در سیســتم دادگاه‬ ‫دخالــت نمــی کنــد‪.‬‬ ‫زندانهــای نــروژ بــر اســاس حقــوق بشــر و انســانی مدیریــت مــی‬ ‫شــوند و بــا تاکیــد بــر توانبخشــی ســختگیرانه نیســتند‪ .‬بــا ‪20‬درصــد‬ ‫نــرخ محکومیــت‪ ،‬نــروژ یکــی از پاییــن تریــن میــزان جــرم در جهــان را‬ ‫داراســت‪.‬‬ ‫هیئــت انتصابــات قضایــی قضاتــی را بــرای انتصــاب معرفــی مــی کنــد کــه‬ ‫بــه طــور رســمی توســط شــورای دولتــی تعییــن مــی شــوند‪.‬‬ ‫قضات عادی‬ ‫در دادگاه هــای منطقــه ای نــروژ ‪ ،‬قضــات عــادی در بیشــتر مــوارد در کنــار‬ ‫قضــات حرفــه ای در دادگاه هــا مختلــط مــی نشــینند‪.‬‬ ‫در بیشــتر مــوارد ‪ ،‬دو قاضــی عــادی در کنــار یــک قاضــی حرفــه ای‬ ‫مینشــینند‪.‬‬ ‫اگــر حجــم کار در ایــن پرونــده زیــاد باشــد یــا دالیــل قانــع کننــده دیگری‬ ‫وجــود داشــته باشــد ‪ ،‬رئیــس دادگاه مــی توانــد تصمیــم بگیــرد کــه یــک‬ ‫پرونــده دارای ســه قاضــی عــادی در کنــار دو قاضــی حرفــه ای باشــد‪.‬‬ ‫تصمیمــات بــا اکثریــت گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫در دادگاه هــای تجدیدنظــر ‪ ،‬پرونــده هــای جنایــی کــه حداکثــر مجــازات‬ ‫انهــا کمتــر از شــش ســال اســت توســط هیاتــی متشــکل از ســه قاضــی‬ ‫حرفــه ای و چهــار قاضــی غیرحضــوری مــورد رســیدگی قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫قضــات عــادی بــه عنــوان نماینــده مــردم در نظــر گرفتــه نمــی شــوند‪.‬‬ ‫حــدود ‪ 75‬درصــد از قضــات عــادی توســط احــزاب سیاســی نــروژ معرفــی‬ ‫مــی شــوند‪.‬‬ ‫هیئت منصفه‬ ‫هیئــت منصفــه از ســال ‪ 1887‬تــا ‪ 2019‬مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد‪ .‬در دادگاه‬ ‫تجدیدنظــر (الگمنســرت) ‪ ،‬ده نفــر از اعضــای هیئــت منصفــه مســاله جــرم را در‬ ‫جایــی کــه مجــازات شــش ســال یــا بیشــتر مــی توانــد تعییــن کنــد ‪ ،‬تعییــن‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫در مــوارد پیچیــده و طوالنــی ‪ ،‬در صــورت ناتوانــی هیئــت منصفــه در محاکمــه‪،‬‬ ‫تعــداد هیئــت منصفــه را مــی تــوان بــه یــازده یــا دوازده نفــر افزایــش داد‪.‬‬ ‫در صــورت وجــود بیــش از ده نفــر از اعضــای هیئــت منصفــه پــس از اتمــام‬ ‫دعواهــای پایانــی ‪ ،‬بــا اخــراج قرعــه کشــی تعــداد اعضــای هیئــت منصفــه بــه ده‬ ‫نفــر کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫اگــر حکــم هیئــت منصفــه قطعــی نبــود‪ ،‬ســه قاضــی حرفــه ای مــی تواننــد هــم‬ ‫محکومیــت و هــم تبرئــه را بــرای اعــاده دادرســی در دادگاه تجدیدنظــر کنــار‬ ‫بگذارنــد‪ .‬اعــاده دادرســی بــه جــای هیئــت منصفــه دارای ســه قاضــی حرفــه ای‬ ‫و چهــار قاضــی غیرحضــوری خواهــد بــود‪.‬‬ ‫هیئــت منصفــه از فهرســت قاضــی غائــب بــرای ان دادگاه تجدیــد نظــر انتخــاب‬ ‫شــدند‪ .‬شــهرداری هــا وظیفــه تعییــن افــراد در فهرســت را بــر عهــده داشــتند‪.‬‬ ‫اخریــن پرونــده ای کــه در هیئــت منصفــه در نــروژ بررســی شــد ‪ ،‬پرونــده اییــرک‬ ‫جنســن بــود‪ .‬تصمیــم هیئــت منصفــه توســط ســه قاضــی کنــار گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫یریــک جنســن قاچاقچــی مــواد مخــدر نــروژی و پلیــس ســابق اســت‪ .‬در‬ ‫نوامبــر ‪ 2020‬رســانه هــا نقــل قــول کردنــد کــه دیــوان عالــی از رســیدگی بــه‬ ‫پرونــده علیــه جنســن امتنــاع کردکــرد‪ .‬او در زنــدان کنگســوینگر زندانــی اســت‪.‬‬ ‫وی توســط دادگاه ناحیــه اســلو بــه جــرم قاچــاق مــواد مخــدر و فســاد در یــک‬ ‫پرونــده معــروف کــه بــه پرونــده ‪ Cappelen/Jensen‬در ســال ‪ 2017‬مشــهور‬ ‫اســت ‪ ،‬محکــوم شــد و در نــروژ بــه حداکثــر مجــازات ‪ 21 ،‬ســال زنــدان محکــوم‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وی بــار دیگــر در دادگاه تجدیدنظــر برگارتینــگ در ســال ‪ 2020‬محکــوم بــه ‪21‬‬ ‫ســال زنــدان شــد‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫شقایق|‪23‬‬ ‫|رازشقایق|‬ ‫‪|68‬راز‬ ‫شماره‪41‬‬ ‫شماره‬ صفحه 23 ‫فواد محمدهاشم‬ ‫کارشناس تربیت بدنی‬ ‫بهداشت و درمان در نروژ‬ ‫ســامت عمومــی در نــروژ بســیار عالــی اســت‪ .‬سیســتم مراقبتهــای‬ ‫بهداشــتی عمومــی نــروژ بــا درامدهــای مالیاتــی کشــور و توســط‬ ‫یــک طــرح بیمــه ملــی تامیــن مــی شــود‪.‬‬ ‫مراقبــت هــای بهداشــتی بــرای همــه ســاکنان قانونــی قابــل‬ ‫دسترســی اســت کــه نشــان دهنــده وضعیــت باالیــی از عدالــت‬ ‫اجتماعــی در نــروژ اســت‪ .‬بــه طــور کلــی‪ ،‬مســئولیت ارائــه خدمــات‬ ‫بهداشــتی و درمانــی بــا شــهرداری اســت‪.‬‬ ‫هــر شــهرداری موظــف بــه ارائــه خدمــات بهداشــتی اولیــه بــه‬ ‫ســاکنان ان‪ ،‬در قالــب درمانــگاه پزشــک عمومــی اســت‪ .‬مراقبــت‬ ‫هــای تخصصــی توســط مناطــق ســامت ارائــه مــی شــود‪ .‬نــروژ‬ ‫موافقــت نامــه هــای امنیــت اجتماعــی دو جانبــه بــا کشــورهایی‬ ‫ماننــد اســترالیا‪ ،‬بوســنی و هرزگویــن‪ ،‬کانــادا‪ ،‬کرواســی‪ ،‬مجارســتان‬ ‫و ایــاالت متحــده امریــکا و ‪ ...‬دارد‪ .‬همچنیــن یــک قــرارداد امنیــت‬ ‫اجتماعــی را در بیــن تمــام کشــورهای شــمال اروپــا و ‪ ۲۷‬کشــور‬ ‫عضــو اتحادیــه اروپــا و همچنیــن ســه کشــور انجمــن تجــارت ازاد‬ ‫اروپــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــرای خدمــات بهداشــت عمومــی در مــوارد اضطــراری و خــارج‬ ‫از ســاعت اداری شــهرداری مــی تــوان بــا شــماره ‪ ۱۱۳‬تمــاس‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫عضویــت در طــرح بیمــه ملــی (تامیــن اجتماعــی) از طریــق محــل‬ ‫اقامــت یــا اشــتغال ممکــن اســت‪ .‬وقتــی شــما عضــو بیمــه ملــی‬ ‫مــی باشــید بــه عنــوان یــک مقیــم نــروژ‪ ،‬مــی توانیــد در خــارج‬ ‫از کشــور بــرای ‪ ۱۲‬مــاه متوالــی بمانیــد‪ ،‬در حالــی کــه هنــوز هــم‬ ‫عضــو طــرح بیمــه ملــی باقــی مــی مانــد‪.‬‬ ‫هــر شــهروند و ســاکن نــروژ‪ ،‬از جملــه دانشــجویانی کــه بیــش از یــک‬ ‫ســال در ایــن کشــور خواهنــد بــود حــق اســتفاده از مراقبــت هــای‬ ‫بهداشــتی را دارد ‪.‬‬ ‫کیفیــت مراقبــت هــای بهداشــتی عمومــی در نــروژ بــاال اســت‪ .‬همانطــور‬ ‫کــه عموم ـاً تصــور مــی شــود رایــگان نیســت ‪ ،‬امــا بــه شــدت توســط‬ ‫دولــت طــرح بیمــه ملــی نــروژ (‪ )NIS‬پشــتیبانی مــی شــود‪.‬‬ ‫از بیمــاران انتظــار مــی رود کــه پــس از هــر مراجعــه ‪ ،‬هزینــه ای بپردازند‬ ‫ولــی پــس از رســیدن بــه یــک حــد مشــخص ‪ ،‬انهــا حــق کارت معافیت‬ ‫را دارنــد و مجبــور نیســتند در طــی ان ســال هزینــه بیشــتری بپردازند‪.‬‬ ‫بیمــاران فقــط هنــگام مراجعــه بــه هــر مرکــز درمانــی بایــد کارت‬ ‫معافیــت خــود را نشــان دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن مــوارد در مراکــز خصوصــی قابــل اســتفاده نیســت‪ .‬بــه مهاجــران‬ ‫کــه در فهرســت ملــی جمعیــت ثبــت شــده انــد ‪ ،‬بــه طــور خــودکار یــک‬ ‫پزشــک عمومــی (‪ )GP‬در سیســتم عمومــی تعییــن مــی شــود‪ .‬ســاکنان‬ ‫مــی تواننــد یکــی دیگــر از خــود را پیــدا کننــد و فقــط ســاالنه دو بــار‬ ‫پزشــکان را تغییــر مــی دهنــد‪.‬‬ ‫بــرای مراجعــه بــه پزشــک معالــج خــود ‪ ،‬بیمــاران بایــد بــه پزشــک‬ ‫معالــج خــود مراجعــه کننــد ولــی ممکــن اســت انهــا مجبــور شــوند‬ ‫بــرای دیــدن پزشــک چنــد هفتــه صبــر کننــد مگــر اینکــه اورژانســی‬ ‫باشــند و تــا چنــد مــاه بــرای مراجعــه بــه پزشــک متخصــص مراجعــه‬ ‫کننــد‪ .‬برخــی افــراد بــرای جلوگیــری از زمــان طوالنــی انتظــار یــا دیــدن‬ ‫متخصصــان خــاص ‪ ،‬ترجیــح مــی دهنــد بــه صــورت خصوصــی برونــد‪.‬‬ ‫چندیــن مرکــز بهداشــت و درمــان خصوصــی در کشــور نــروژ وجــود‬ ‫دارد کــه بســیاری از انهــا خدمــات ارائــه مــی دهنــد‪ .‬ایــن کشــور دارای‬ ‫متخصصــان و متخصصــان باکیفیــت و باکیفیتــی اســت کــه از نظــر قیمت‬ ‫هــای رقابتــی مطابــق بــا اســتانداردهای انگلیــس و ایــاالت متحــده مــی‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪24‬‬ صفحه 24 ‫ســاکنان نــروژ معمــوال عــاوه بــر ‪ ، NIS‬بیمــه درمانــی خصوصــی‬ ‫را نیــز اخــذ مــی کننــد‪ .‬ایــن امــر تــا حــدی بــرای جلوگیــری از‬ ‫زمــان انتظــار طوالنــی بــرای مالقــات بــا پزشــکان عمومــی و ســایر‬ ‫متخصصــان اســت‪ .‬همچنیــن در صــورت بــروز فوریتهــای پزشــکی‬ ‫و یــا تعــارض نظــر پزشــکی ‪ ،‬یــک پشــتیبان پزشــکی اضافــی‬ ‫بــه شــمار مــی ایــد چــرا کــه بــدون مراجعــه بــه پزشــک ‪ ،‬بیمــار‬ ‫نمیتوانــد بــا یــک متخصــص تحــت سیســتم عمومــی قــرار مالقــات‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫پزشــکانی کــه بــه بیمارســتان هــای دولتــی وابســته نیســتند‪،‬‬ ‫معمــوالً خصوصــی هســتند‪ .‬انهــا لیســت هــای انتظــار طوالنــی‬ ‫ماننــد پزشــکان عمومــی را ندارنــد و بــه همیــن دلیــل در حــال‬ ‫افزایــش تقاضــا هســتند‪ .‬همچنیــن بیشــتر دندانپزشــکان بخشــی‬ ‫از اقدامــات خصوصــی هســتند‪ ،‬زیــرا دندانپزشــکی در بیشــتر مــوارد‬ ‫تحــت پوشــش ‪ NIS‬یــا بیمــه دولتــی نیســت‪.‬‬ ‫وجــود ســامانه دولتــی متمرکــز و هدفمنــد یعنــی وجــود درمانــگاه‬ ‫هــای محلــی اختصاصــی بــرای مــردم یــک کشــور نعمــت بزرگــی‬ ‫اســت چــون بدیــن ترتیــب ظرفیــت پذیــرش بیمارســتانها و مراکــز‬ ‫تخصصــی کشــور بــرای رســیدگی بــه درمــان بیماریهــا و عــوارض‬ ‫ســاده و معمولــی و در کل «غیرخطرنــاک» اشــغال نمیشــود و بیمــاران‬ ‫مــی تواننــد در همــان ســطوح ابتدایــی بــا توجــه بــه معاینــات‬ ‫پرســتاران و ســپس در صــورت احســاس نیــاز بــه ویزیــت پزشــک‬ ‫تحــت معاینــه ودرمــان قــرار بگیرنــد‪ .‬امــا از طرفــی دیگــر بــا توجــه‬ ‫بــه حجــم زیــاد بیمــار در ایــن بخــش یعنــی در بخــش درمــان‬ ‫عمومــی کشــور و همچنیــن وجــود ســایر موانــع از جملــه کمبــود‬ ‫شــدید و محســوس نیــروی انســانی متخصــص و امــاده بــه کار‪،‬‬ ‫وجــود صــف هــای انتظــار طوالنــی بــرای ویزیــت بیمــاران غیرقابــل‬ ‫اجتنــاب اســت‪ .‬موضوعــی کــه سالهاســت موجــب نارضایتــی‬ ‫بیمــاران در نــروژ شــده اســت‪.‬‬ ‫موضــوع دیگــری کــه در نظــام بهداشــت و درمانــی نــروژ وجــود‬ ‫دارد و شــاید کمتــر کســی از ان باخبــر باشــد ایــن اســت کــه همــه‬ ‫پزشــکانی کــه در نــروژ از دانشــگاه دانــش اموختــه مــی شــوند‪،‬‬ ‫مــی تواننــد بالفاصلــه (بــدون گذرانــدن دوره کارامــوزی بــرای‬ ‫کســب تجربــه الزم) اجــازه طبابــت دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫ایــن تصمیــم دولــت بخاطــر ایــن گرفتــه شــده اســت کــه بــا‬ ‫توجــه بــه عضویــت نــروژ در بخشــی از انجمــن تجــارت ازاد اروپــا‪،‬‬ ‫همــه پزشــکانی کــه قــادر بــه طبابــت در بخشــی از اتحادیــه اروپــا‬ ‫یــا انجمــن تجــارت ازاد اروپــا هســتند مــی تواننــد در نــروژ هــم‬ ‫طبابــت کننــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن قانــون‪ ،‬دولــت نــروژ بــا ایــن تصمیــم خواســته‬ ‫اســت کــه بــه دانــش اموختــگان نــروژی در رشــته پزشــکی ایــن‬ ‫امــکان برابــر را بدهــد کــه پــس از فراغــت از دانشــگاه بتواننــد‬ ‫از همــان حقــوق و مزایــای دانــش اموختــگان خارجــی برخــوردار‬ ‫شــوند‪ .‬مشــکلی کــه ایــن موضــوع بــه خــودی خــود ایجــاد مــی‬ ‫کنــد ایــن اســت کــه بیمــاران در داخــل درمانــگاه یــا بیمارســتانهای‬ ‫دولتــی نــروژ معمــوال سروکارشــان بــا پزشــکان صفرکیلومتــری‬ ‫مــی افتــد کــه تجربــه زیــادی ندارنــد و دقیقــا همینجــا تــازه اغــاز‬ ‫ماجراســت چــون داســتان هــای تشــخیص هــای پزشــکی نادرســت‬ ‫و گاهــا دیرهنــگام‪ ،‬اشــتباهات پزشــکی گاهــا غیرقابــل جبــران و‬ ‫شــکایات متعاقــب ان‪ ،‬تنهــا بخــش هــای کوچکــی از مشــکالت‬ ‫پیــش روی بیمــاران در بیمارســتان هــا و مراکــز درمانــی بخــش‬ ‫دولتــی نــروژ هســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪25‬‬ ‫رود بــه ســامانه بهداشــت و درمــان نــروژ بــرای تحصیــل یــا کار یعنــی دریافــت پذیــرش‬ ‫بــرای تحصیــل در مقطــع پزشــکی و تمامــی زیرشــاخه هــای مرتبــط بــا ان در نــروژ امــری‬ ‫بســیار مشــکل‪ ،‬وقــت گیــر و همــراه بــا موانــع بســیار بویــژه بــرای پزشــکان و پرســتاران‬ ‫خارجــی غیراروپایــی ســت‪.‬‬ ‫بــرای دریافــت گواهــی کار بعنــوان پزشــک یــا پرســتار یــا روانشــناس یــا فیزیوتــراپ در‬ ‫نــروژ‪ ،‬تســلط بــه زبــان نــروژی و گذرانــدن دوره هــای خــاص تخصصــی در داخــل نــروژ و‬ ‫کســب نمــره قبولــی در ازمونهــای متعــدد و در نهایــت در ازمــون نهایــی تنهــا بخشــی از‬ ‫مهمتریــن موانــع موجــود بشــمار مــی رونــد‪.‬‬ ‫تفــاوت ســاختاری در دروس ارائــه شــونده در دانشــگاهها بــا کشــورهای غیراروپایــی و‬ ‫مشــکالت معادلســازی دروس دانشــگاهی مانــع دیگــری ســت کــه بطــور مثــال عمــا موجــب‬ ‫شــده اســت کــه پذیــرش نیــروی تحصیلکــرده و متخصــص بصــورت مســتقیم از کشــورهایی‬ ‫نظیــر ایــران تقریبــا غیرممکــن شــود‪ .‬در یکــی دو دهــه اخیر‪،‬عمــده پذیــرش کمبــود نیــروی‬ ‫پرســتار و پزشــک از کشــورهایی نظیــر ســوئد‪ ،‬دانمــارک‪ ،‬فیلیپیــن‪ ،‬هندوســتان و ویتنــام اتفــاق‬ ‫افتــاده اســت‪.‬‬ صفحه 25 ‫اسلو پایتخت‬ ‫میالد محمد هاشم‬ ‫شــهر اُســلو بزرگتریــن شــهر و پایتخــت کشــور نــروژ اســت‪ .‬اســلو همچنیــن تنهــا‬ ‫شــهر نــروژ اســت کــه خــود یــک اســتان و یــک شهرســتان نیــز به شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫مســاحت اســتان و محــدوده شــهرداری اســلو ‪ ۵۴۵‬کیلومتــر مربــع اســت‪ .‬طبــق امــار‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۱‬میــادی‪ ،‬کل جمعیــت اهالــی اســلو‪ ۶۹۷۰۵۷ ،‬نفــر بــراورد شده اســت‪.‬‬ ‫بلندتریــن نقطــه‪ ،‬در شــهر و اســتان اســلو بــا ارتفــاع ‪ ۶۳۱‬متــر باالتــر از ســطح دریــا‬ ‫در مــرز مشــترک بــا شــهرلونر متعلــق بــه اســتان ویکــن‪ ،‬واقــع شــده و چرکــه برگــه‪،‬‬ ‫یــا صخــره چرکــه نــام دارد‪.‬‬ ‫جمعیت‬ ‫منطقــه کالن شــهری اســلو در ســال ‪ ۲۰۱۰‬جمعیتــی برابــر بــا ‪ ۱.۴۲۲.۴۴۲‬نفــر‬ ‫داشــت کــه ‪ ۹۱۲.۰۴۶‬نفــر از ان هــا در مناطــق مســکونی به هــم پیوســته زندگــی‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫اســلو پرجمعیت تریــن اســتان و شــهرداری کشــور اســت‪ .‬طبــق امــار ســال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫میــادی‪ ،‬جمعیــت اســلو‪ ،‬برابــر ‪ ،۶۷۳۴۶۸‬نفــر بوده اســت‪ .‬از زمــان پایتخــت‬ ‫شــدن اســلو در ســال ‪ ۱۸۱۴‬میــادی تــا بــه امــروز‪ ،‬بــه اســتثنای دوره ای از‬ ‫اواخــر ‪ ۱۹۶۰‬تــا اواســط ‪ ۱۹۸۰‬محــدوده فعلــی شــهرداری اســلو تقریب ـاً رشــد‬ ‫مــداوم نشــان داده اســت‪ .‬رشــد جمعیــت‪ ،‬بــه خصــوص از نیمــه دوم قــرن ‪۱۸‬‬ ‫تــا شــروع جنــگ جهانــی اول شــدید بوده اســت‪ .‬یــک جمعیــت ‪ ۴۰۰‬هزارنفــری‬ ‫در پایــان جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬در ســال ‪ ۱۹۶۹‬میــادی از ‪ ۴۸۸‬هــزار نفــر فزونــی‬ ‫یافتــه بــود‪ .‬از ان زمــان‪ ،‬ایــن شــهر هــر ســال افزایــش جمعیــت داشته اســت‪،‬‬ ‫بــه ویــژه پــس از ســال ‪ ۱۹۹۰‬کــه اســلو همــراه بــا اکرهــوس بیشــترین رشــد‬ ‫را در بیــن اســتانهای کشــور داشــته اند‪ .‬جمعیــت اســلو در دوره ‪۲۰۰۵-۱۹۹۵‬‬ ‫به طــور متوســط ‪ ۴۶۴۵‬نفــر یــا ســاالنه ‪ ۰.۹‬درصــد افزایــش یافته اســت‪.‬‬ ‫در ایــن دوره‪ ،‬اســلو تقریب ـاً ‪ ۱۸‬درصــد از کل جمعیــت کل کشــور را درخــود جــا‬ ‫داده بــود‪ .‬ایــن ســهم بــه همــراه اکرهــوس ‪ ۴۱‬درصــد بــود‪ .‬افزایــش جمعیــت در‬ ‫اســلو‪ ،‬از ســال ‪ ۱۹۸۴‬بــه بعــد می توانــد هــم دالیــل طبیعــی داشــته باشــد و هــم‬ ‫بــه علــت بهبــود و ســهولت امکانــات نقــل و انتقــال باشــد‪.‬‬ ‫در مــورد علــل طبیعــی می تــوان از کاهــش میــزان مــرگ و میــر وبــه خصــوص‬ ‫افزایــش تولــد نــام بــرد‪ .‬بیــن ســالهای ‪ ۱۹۷۱‬تــا ‪ ۱۹۷۵‬میــزان بــاروی زنــان‬ ‫اســلو ‪ ۷۵‬در صــد میانگیــن کشــور بــود‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۰۵‬ایــن میــزان بــه ‪ ۹۶‬در‬ ‫صــد میانگیــن کشــور رســید‪.‬‬ ‫تنهــا بخــش کوچکــی از افزایــش جمعیــت اســلو را می تــوان بــه افزایــش نســبت‬ ‫مهاجــران در شــهر نســبت داد‪ .‬جمعیــت اســلو از نظــر ســن‪ ،‬جنســیت و وضعیــت‬ ‫تاهــل دارای ویژگی هــای روشــنی اســت‪ .‬یکــی از ایــن ویژگی هــا تعــداد کمتــر‬ ‫کــودک‪ ،‬بــه خصــوص در ســن مدرســه نســبت بــه کل جمعیــت شــهر در مقایســه‬ ‫بــا میانگیــن کشــور اســت‪ .‬تعــداد افــراد در ســن کار(‪ ۲۰‬تــا ‪ )۶۶‬نســبت بــه کل‬ ‫جمعیــت شــهر در مقایســه بــا دیگــر مناطــق نــروژ‪ ،‬بیشــتر اســت‪ .‬در صــد افــراد‬ ‫بازنشســته (بــاالی ‪ )۶۷‬در اســلو‪ ،‬کمتــر از میانگیــن کل کشــور اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬نســبت گروه هــای بــاالی ‪ ۸۰‬ســال در کل کشــور یکســان اســت‪.‬‬ ‫ضمــن اینکــه تفــاوت در ترکیــب جمعیــت از نظــر ســنی بیــن اســلو و کل کشــور‬ ‫بــا گذشــت زمــان کاهــش و نســبت کــودکان در اســلو بــه دنبــال افزایــش زاد و‬ ‫ولــد تــا حــدودی در حــال افزایــش اســت‪.‬‬ ‫در اســلو‪ ،‬نســبت تعــداد زنــان در مقایســه بــا مــردان‪ ،‬کمــی بیشــتر اســت‪ .‬در‬ ‫مقابــل هــر ‪ ۱۰۰۴‬زن ‪ ۱۰۰۰‬مــرد ســاکن اســلو هســتند‪ .‬در مقیــاس کل کشــور‪،‬‬ ‫طبــق امــار ســال ‪ ۲۰۱۶‬میــادی‪ ،‬ایــن‪ ،‬تعــداد مــردان اســت کــه کمــی فزونــی‬ ‫دارد و در مقابــل هــر ‪ ۱۰۰۰‬مــرد‪ ،‬تنهــا ‪ ۹۸۶‬زن‪ ،‬در نــروژ ســاکن هســتند‪ .‬بــه غیــر‬ ‫از مــوارد نامبــرده‪ ،‬ویژگــی دیگــر جمعیــت اســلو‪ ،‬بــاال بــودن تعــداد افــراد مجــرد‬ ‫و خانوارهــای تــک نفــری اســت‪ .‬طبــق امــار ســال ‪ ۲۰۱۶‬میــادی ‪ ۴۷.۴‬درصــد‬ ‫از خانوارهــا در اســلو‪ ،‬تــک نفــری بوده انــد‪ .‬در کل کشــور نــروژ‪ ،‬ایــن نســبت در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۶‬میــادی‪ ۳۸.۱ ،‬در صــد بوده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪26‬‬ صفحه 26 ‫اقتصاد اسلو‬ ‫اســلو مرکــز فرهنگــی‪ ،‬علمــی‪ ،‬اقتصــادی و اداری نــروژ اســت و‬ ‫کانــون اصلــی بازرگانــی‪ ،‬بانکــداری‪ ،‬صنایــع و کشــتیرانی نــروژ‬ ‫در ایــن شــهر قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر یکــی از کانون هــای مهــم بازرگانــی دریایــی و‬ ‫صنایــع دریایــی اروپــا نیــز به شــمار مــی رود و شــمار زیــادی‬ ‫شــرکت مربــوط بــه بخــش دریانــوردی و بیمــه دریایــی در ان‬ ‫قــرار گرفتــه کــه برخــی از ان هــا از شــرکت های بــزرگ دنیــا‬ ‫در ایــن بخــش هســتند‪.‬‬ ‫حیــات اقتصــادی در اســلو فراتــر از مرزهــای شــهر و اســتان‬ ‫اســلو مــی رود‪ .‬از نظــر اقتصــادی بایــد کل منطقــه شــهری‬ ‫را بــه عنــوان یــک بــازار کار یــا یــک جامعــه تجــاری و‬ ‫اقتصــادی یکپارچــه درک کــرد‪ .‬بــازار مشــترک کار در ایــن‬ ‫واقعیــت منعکــس می شــود کــه حــدود ‪ ۱۸۰‬هــزار کارمنــد‬ ‫کــه در شــهرداری های دیگــر زندگــی می کننــد در اســلو کار‬ ‫می کننــد‪ .‬عکــس ایــن موضــوع نیــز صــادق اســت؛ یعنــی‬ ‫حــدود ‪ ۶۶‬هــزار کارمنــد کــه در اســلو زندگــی می کننــد خــارج‬ ‫از محــدوده شــهر کار می کننــد‪ .‬اکثــر ایــن فــراد در اســتان‬ ‫ویکــن اشــتغال بــه کار دارنــد‪.‬‬ ‫ارائــه خدمــات‪ ،‬بــه گســترده ترین شــکل در اســلو وجــود دارد‪.‬‬ ‫تجــارت و خــرده فروشــی‪ ،‬حمــل و نقــل‪ ،‬بانــک و بیمــه‪ ،‬خدمات‬ ‫دولتــی و خصوصــی و مــوارد دیگــر همگــی عنصــر اصلــی در‬ ‫بخــش خدمــات در اقتصــاد شــهر را تشــکیل می دهنــد‪ .‬میــزان‬ ‫فعالیــت خدماتــی بــر اســاس تعــداد کارکنــان بخش هــای‬ ‫خدماتــی اندازه گیــری می شــود‪ .‬خدمــات تولیــد شــده در‬ ‫اســلو بــه کل کشــور ارائــه می شــود‪ .‬ایجــاد ادارات دولتــی‬ ‫پــس از ســال ‪(۱۸۱۴‬تصویــب قانــون اساســی) و فعالیت هــای‬ ‫ســاختمانی کــه درپــی داشــت‪ ،‬محرکهــای مهمــی در رشــد‬ ‫ســریع اســلو در قــرن ‪ ۱۹‬میــادی بودنــد‪.‬‬ ‫پــس از ســال ‪ ،۱۹۵۰‬نظــارت دولــت بر امور به شــدت در اســلو‬ ‫افزایــش یافــت اگرچــه بخشــهای کوچکتــری از ســازمان های‬ ‫دولــت از اســلو بــه شــهرهای دیگــر منتقــل شــدند‪ .‬همچنیــن‬ ‫در مــورد خدمــات خصوصــی نیــز اســلو از بیشــترین اهمیــت در‬ ‫کشــور برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫بــا داشــتن جمعیتــی کــه از قــدرت خریــد باالیــی برخــوردار‬ ‫اســت و تــردد زیــاد گردشــگران‪ ،‬حجــم خرده فروشــی دراســلو‬ ‫قابــل توجــه اســت‪ .‬بانــک و بیمــه نیــز ماننــد ســایر خدمــات‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬اشــتغال قابــل توجهــی را بــه خــود اختصــاص‬ ‫می دهنــد‪ .‬مهمتریــن شــاخه های فعالیــت اقتصــاد خدماتــی‬ ‫دراســلو‪ ،‬خدمــات فنــی‪ ،‬تجــاری و حقوقــی و غیــره‪ ،‬عــاوه بــر‬ ‫خدمــات اطالعاتــی اســت‪.‬‬ ‫برخــاف صنعــت و تجــارت‪ ،‬بخــش قابــل توجهــی از خدمــات‬ ‫در مناطــق مرکــزی شــهر و بخــش عمــده ای در مرکــز شــهر‬ ‫واقــع شده اســت‪.‬‬ ‫اســلو‪ ،‬هــم بــه عنــوان یــک دروازه ورودی از خــارج و هــم بــه عنــوان یــک مقصــد گردشــگری‪ ،‬بــه خــودی خــود‬ ‫در تولیــد و ارائــه خدمــات گردشــگری اهمیــت فــراوان دارد‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۱۹‬میــادی‪ ،‬ایــن شــهر در مجمــوع‬ ‫‪ ۵۳۴۰‬هــزار مهمــان یــک روزه در هتل هــا داشــت کــه ‪ ۲۱.۳‬درصــد از کل کشــور را شــامل می شــود‪ .‬هتل هــای‬ ‫اســلو در مقایســه بــا ســایر نقــاط کشــور‪ ،‬به طــور قابــل توجهــی از ظرفیــت باالتــری برخوردارنــد‪ .‬بــه عــاوه در‬ ‫نتیجــه فعالیــت زیــاد در برگــزاری دوره هــا‪ ،‬کنفرانس هــا و مالقاتهــای تجــاری و اداری‪ ،‬در اســلو ایــن ظرفیــت‬ ‫تقریب ـاً بــی وقفــه در حــال بهره بــرداری اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،۱۹۶۴‬در اســلو ‪ ،۶۹۷۶۲‬نفــر در مجمــوع‪ ،‬مشــغول کار در صنایــع بوده انــد‪ .‬برایــن اســاس در مقایســه‬ ‫بــا کل تعــداد افــراد شــاغل‪ ،‬ســهم صنایــع در اســلو‪ ۲۵ ،‬درصــد بوده اســت‪ .‬از ســال ‪ ۱۹۶۴‬بــه بعــد درعمــل‪،‬‬ ‫میــزان اشــتغال در صنایــع‪ ،‬هــم بــا توجــه بــه تعــداد کل شــاغلین و هــم از نظــر میــزان ســهمی کــه صنایــع از‬ ‫کل تعــداد شــاغلین داشــته اند‪ ،‬بــه شــکل مســتمری کاهــش داشته اســت‪ .‬تعــداد کارکنــان‪ ،‬در بخــش تولیــدات‬ ‫صنعتــی در اســلو در ســال ‪ ۲۰۰۳‬بــه ‪ ۲۴۴۰۰‬نفــر کاهــش یافتــه بــود‪ .‬بــر اســاس تعــداد کارکنــان‪ ،‬در ایــن‬ ‫ســال ســهم اســلو در صنایــع در مقایســه بــا کل کشــور‪ ۹.۲ ،‬درصــد بوده اســت‪ .‬ایــن میــزان در ســال ‪۱۹۷۴‬‬ ‫میــادی‪ ۱۴.۵ ،‬در صــد بوده اســت‪ .‬از ســال ‪ ،۱۹۸۹‬اســلو مقــام اول‪ ،‬بــه عنــوان مهمتریــن اســتان کشــور در‬ ‫صنایــع‪ ،‬بــر اســاس میــزان اشــتغال را از دســت داده اســت‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۰۳‬میــادی اســلو‪ ،‬بعــد از اســتان‬ ‫روگاالنــد و اســتان ســابق هورداالنــد‪ ،‬در جایــگاه ســوم میــزان اشــتغال در صنایــع قــرار داشــت‪ .‬فعالیــت صنایع‬ ‫در اســلو ســابقاً دارای تنــوع باالیــی بــود‪ .‬اکثــر اصنــاف صنعتــی دارای نماینــده یــا نمونــه ای در اســلو بودنــد‪.‬‬ ‫تحــوالت چنــد دهــه اخیــر باعــث کاهــش شــدید ایــن تنــوع گشته اســت‪ .‬اصنافــی ســنتی‪ ،‬ماننــد نســاجی‪،‬‬ ‫دوزندگــی و چــوب بــری تقریب ـاً از صحنــه اســلو ناپدیــد شــده اند‪ .‬امــروزه صنایــع در اســلو‪ ،‬بیشــتر روی هنــر‬ ‫گرافیــک و انتشــار و تولیــد قطعــات بــه خصــوص‪ ،‬قطعــات الکترونیــک متمرکــز شده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪27‬‬ صفحه 27 ‫سیستم حمل و نقل شهری‬ ‫اســلو یــک مرکــز حمــل و نقــل اســت‪ .‬موقعیــت ایــن شــهر در قلــب‬ ‫ابــدره اســلو‪ ،‬ان را بــه یــک مقصــد طبیعــی بــرای مهمتریــن راه اهــن‬ ‫و جاده هــای اصلــی تبدیــل می کنــد‪ .‬امــا ایــن مــکان همچنیــن‬ ‫محدودیت هایــی را نشــان می دهــد و شــهر در امــور مربــوط بــه‬ ‫ترافیــک داخلــی و رفــت و امــد روزانــه بــه مناطــق اطــراف و تــردد‬ ‫منطقــه ای و ملــی‪ ،‬دارای چالش هــای بزرگــی اســت‪.‬‬ ‫مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری‬ ‫اســلو شــهری پرجمعیــت اســت و مقدمــات حرکــت افــراد پیــاده‬ ‫یــا بــا دوچرخــه فراهــم شده اســت‪ .‬درســال های اخیــر مســیرهای‬ ‫دوچرخــه ســواری پیشــرفت چشــمگیری داشــته؛ و شــرایط بــرای‬ ‫دوچرخــه ســواران بهبــود یافته اســت‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۲۰‬میــادی‪،‬‬ ‫طــول راه مســیر شــبکه دوچرخــه ســواری ‪ ۲۰۰‬کیلومتــر را پشــت‬ ‫ســر گذاشــت‪ .‬در عیــن حــال‪ ،‬محدودیت هایــی بــرای اســتفاده از‬ ‫خودروهــا در داخــل شــهر اعمــال شــده و تعــداد پارکینگ هــا نیــز‬ ‫کاهــش یافته اســت‪.‬‬ ‫راه سازی‬ ‫از دهــه ‪ ۱۹۸۰‬ســرمایه گذاری بزرگــی در ســاخت جاده هــا‬ ‫انجــام شده اســت‪ ،‬از جملــه بــا کمــک دریافــت عــوارض ورود بــه‬ ‫محدوده هایــی کــه تعییــن شده اســت‪ .‬ایــن محدوده هــای موظــف‬ ‫بــه پرداخــت عــوارض ورود بــا خــودرو‪ ،‬در اطــراف مرکــز شــهر اســلو‪،‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۹۰‬ســاخته شــده اند‪ .‬درمنطقــه قدیمــی شــهر‪ ،‬در مرکــز‬ ‫شــهر اســلو و در اطــراف مرکــز شــهر‪ ،‬فعالیت هــای عمرانــی زیــادی‬ ‫انجــام شده اســت‪ .‬از ســال های ‪ ۱۹۹۰‬تــا ایــن اواخــر راه هــای‬ ‫بســیاری از جملــه‪ ،‬چندیــن تونــل ســاخته یــا توســعه داده شــده اند‪.‬‬ ‫بزرگتریــن پــروژه جاده ســازی در اســلو در دهــه ‪ ،۲۰۰۰‬عبــور از‬ ‫منطقــهٔ بیورویــکا از طریــق یــک تونــل کوهســتانی زیــر اب بــود‪ ،‬کــه‬ ‫جاده هــای اصلــی را از شــرق و جنــوب بــه هــم متصــل می کنــد‪.‬‬ ‫سیســتم تونل هــا بــا نــام مشــترک تونــل اپــرا شــناخته شده اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن‪ ،‬تونــل دیگــری از ســال ‪ ۱۹۸۷‬بــه طــول ‪ ۸۰۰‬متــر‪،‬‬ ‫مناطــق وســیعی را بــرای توســعه شــهری ازاد کــرده و یــک منطقــه را‬ ‫بــه یــک محــل مســکونی تبدیــل کرده اســت‪.‬‬ ‫وسایل نقلیه عمومی‬ ‫اتوبوس هــا و ترامواهــا بخــش کامــ ً‬ ‫ا ضــروری حمــل و نقــل در محــدودهٔ شــهر را تشــکیل‬ ‫می دهنــد‪ .‬اولیــن ترامــوا بــا اســب در ســال ‪ ۱۸۷۵‬بــه بهره بــرداری رســید و ترامواهــا از ســال‬ ‫‪( ۱۸۹۴‬اولیــن ترامــوا برقــی منطقــه شــمال اروپــا) بــه نیــروی بــرق مجهــز شــدند‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ۱۸۹۹‬اخریــن ترامــوا بــا اســب‪ ،‬بــه کار خــود خاتمــه داد‪ .‬در اواخــر دهــهٔ ‪ ،۱۹۳۰‬شــبکهٔ‬ ‫ترامــوا در داخــل شــهر کنــد بــود و اولیــن خــط اتوبــوس شــهری در ســال ‪ ۱۹۳۱‬افتتــاح‬ ‫شــد‪ .‬از دهــه ‪ ،۱۹۶۰‬بســیاری از خطــوط ترامــوا بســته شــدند‪ .‬برخــی از خطــوط ترامــوا کــه‬ ‫اســتفاده نمی شــد بــا اتوبــوس جایگزیــن شــدند‪ .‬در ســال ‪ ،۱۹۹۹‬یــک خــط جدیــد ترامــوا‬ ‫بــه بیمارســتان تــازه تاســیس کشــوری کشــیده شــد و در ســال ‪ ۲۰۲۰‬یــک خــط جدیــد ترامــوا‬ ‫از طریــق بیورویــکا بــاز شــد‪ .‬در ســالهای اخیــر‪ ،‬فواصــل توقــف ثابــت ‪ ۵‬و ‪ ۱۰‬دقیقــه ای‪،‬‬ ‫قبــل از حرکــت چندیــن خــط ترامــوا اعمــال شــده کــه در عمــل منجــر بــه افزایــش ترافیــک‬ ‫گشته اســت‪ .‬در ســال ‪ ،۲۰۱۸‬ترامــوا ‪ ۵۱‬میلیــون مســافر‪ ،‬حــدود ‪ ۱۴‬درصــد از کل مســافران‬ ‫وســایل نقلیــه عمومــی شــهر را جابجــا کــرد‪.‬‬ ‫ام‪ .‬ایکــس ‪ ۳۰۰۰‬ســرمایه اصلــی جدیــد ترامــوا در اســلو اســت‪ .‬ایــن سیســتم از ســال ‪۲۰۰۶‬‬ ‫بــه تدریــج اغــازو گســترش یافــت‪ .‬امــروزه ایــن سیســتم بــا ‪ ۸۳‬تــرن وظیفــه جابجایــی‬ ‫روزانــه ‪ ۲۷۰‬هــزار مســافر را بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫مترو‬ ‫متــروی اســلو در ســال ‪ ۱۹۶۶‬تاســیس شــده و هم اکنــون دارای ‪ ۵‬خــط و ‪ ۱۰۱‬ایســتگاه‬ ‫می باشــد‪ .‬یــک شــرکت ســهامی (ت‪-‬بانــن)‪ ،‬تمــام خدمــات ترافیــک متــرو در اســلو و ویکــن‪،‬‬ ‫را عرضــه و اداره می کنــد‪ .‬ایــن شــرکت دارای مجــوز فعالیــت از اداره بازرســی راه اهــن نــروژ‬ ‫اســت و بــر اســاس توافــق بــا شــرکت مدیریــت ســهامی (روتــر) فعالیــت می کنــد‪ .‬شــبکه‬ ‫متــرو ‪ ۵‬خــط در اســلو می رانــد‪ .‬دو خــط از انهــا بــه خــارج از اســلو بــه بــروم در اســتان‬ ‫همســایه ویکــن‪ ،‬گســترش می یابــد‪ ۱۱۵ .‬تــرن جدیــد متــرو‪ ،‬کــه بیــن ســال های ‪۲۰۰۶‬‬ ‫تــا ‪ ۲۰۱۴‬تحویــل گرفتــه شــده‪ ،‬توســط شــرکتی در اتریــش تولیــد شــده اند‪ .‬ایــن ترن هــا‬ ‫می تواننــد تــا ‪ ۶‬واگــن داشــته باشــند و طــول انهــا می توانــد بــه ‪ ۱۱۰‬متــر برســد‪ .‬حداکثــر‬ ‫ظرفیــت حمــل مســافر در ایــن ترن هــا ‪ ۸۰۰‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪28‬‬ صفحه 28 ‫تاریخ شهر‬ ‫شــهر اســلو بیــن ســال های ‪ ۱۶۲۴‬و ‪ ۱۹۲۵‬میــادی کریســتیانیا نامیــده می شــد‪.‬‬ ‫اســلو در ســال ‪ ۱۴۰۸‬بــه دســت هارالــد ســوم (پادشــاه نــروژ) بنیــان گذاشــته شــد‪.‬‬ ‫اســلو در ‪ ۱۶۲۴‬در اتش ســوزی گســترده ای بــه شــ ّدت اســیب دیــد و ســپس بــه‬ ‫دســت پادشــاه دانمــارک‪ ،‬کریســتیان چهــارم‪ ،‬به طــور گســترده بازســازی شــد‪ .‬پــس‬ ‫از ایــن بازســازی‪ ،‬او نــام شــهر را بــه کریســتیانا تغییــر داد‪.‬‬ ‫نــام ایــن شــهر در ‪ ۱۹۲۵‬بــار دیگــر بــه اُســلو برگردانــده شــد‪ .‬پیرامــون معنــی نــام‬ ‫اســلو اختــاف نظــر وجــود دارد ولــی این کــه ایــن نــام از زبــان نــروژی باســتان‬ ‫گرفتــه شــده قطعــی اســت‪ .‬اســلو در اغــاز نــام یــک مزرعــه بــزرگ در محــل‬ ‫ســکونتگاه قدیمــی بیورویــکا بــود‪ .‬زبان شناســان دو نظــر اصلــی در مــورد معنــی نــام‬ ‫اســلو دارنــد‪ .‬برپایــه نظــر اول‪ ،‬ایــن نــام بــه معنــی «چمنــزار در پــای تپــه» اســت و‬ ‫برپایــه نظــر دوم‪ ،‬ایــن نــام «چمنــزاری کــه وقــف ایــزدان شــده» معنــی می دهــد‪.‬‬ ‫پژوهشــگران هــر دو نظــر را بــه یــک انــدازه محتمــل می داننــد‪.‬‬ ‫اب و هوا‬ ‫طبیعــت شــهر اســلو باعــث خلــق اب وهــوای معتــدل و پاکــی شــده اســت‪ .‬ایــن اب و‬ ‫هــوا در میــان طبیعــت سرســبز اســلو بســیار لــذت بخــش مــی باشــد‪ .‬مردمــی کــه در‬ ‫شــهر اســلو ســکونت دارنــد زندگــی ســالم و سزشــار از لــذت دارنــد کــه بــه خاطــر‬ ‫ایــن اب و هــوا اصــا حاضــر بــه جابــه جایــی بــه شــهر دیگــری را ندارنــد‪ .‬شــهر اســلو‬ ‫بــه دلیــل داشــتن طبیعتــی دســت نخــورده و یــک دســت‪ ،‬اب و هــوای پاکــی را بــه‬ ‫مردمــان ایــن ســرزمین و گردشــگران و مهمانــان شــهر اســلو هدیــه داده اســت‪.‬‬ ‫قطعــا ایــن اب و هــوای مطلــوب و دوســت داشــتنی باعــث جــذب گردشــگر بیشــتر مــی‬ ‫شــود‪ .‬جالــب اســت بدانیــد مردمــی کــه در پایتخــت نــروژ ســاکن هســتند همــه بــه‬ ‫علــت خــوب بــودن طبیعــت و اب و هــوای اســلو‪ ،‬اغلــب ورزشــکار مــی باشــند و بســیاری‬ ‫از ان هــا بــه کوهنــوردی‪ ،‬اســکی و دریانــوردی مــی پردازنــد کــه البتــه ایــن ورزش هــا‬ ‫از تفریحــات خــوب شــهر اســلو محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫وضعیــت هــوای اســلو بــه دلیــل دارا بــودن طبیعــت بکــر و ســاده در فصــول مختلــف‪،‬‬ ‫زیبایــی چشــم گیــری دارد‪ .‬اســلو بــه دلیــل نزدیکــی بــه قطــب شــمال در تابســتان‬ ‫‪ 24‬ســاعت روز اســت‪ .‬در تابســتان و بهــار هــم در اســلو مــی توانیــد بهتریــن لحظــات‬ ‫را بگذرانیــد‪ .‬وضعیــت جــوی اســلو و در واقــع اب و هــوای اســلو بــه طــور کلــی معتــدل‬ ‫اســت و اگــر در تابســتان بــه اســلو ســفر کنیــد لحظــات خاطــره انگیــزی را مــی توانیــد‬ ‫تجربــه کنیــد‪ .‬ایــن شــهر توریســتی زمســتان هــای کوتاهــی دارد‪.‬‬ ‫اب و هــوای شــهر اســلو از طبیعتــی بکــر و بــی نظیــر خلــق شــده اســت هــوا پاکــی در‬ ‫جریــان دارد بــه همیــن دلیــل ایــن شــهر را بــه قطــب گردشــگری تبدیــل کــرده اســت‬ ‫و ســاالنه گردشــگران بســیاری از سرتاســر جهــان بــه خصــوص کســانی کــه دوســت‬ ‫دارنــد چنــد روزی را در طبیعتــی پــاک بگذراننــد‪ ،‬بــه خــود جــذب مــی کنــد‪ .‬بــه راحتــی‬ ‫مــی تــون گفــت کــه اب و هــوای ایــن شــهر توریســتی در اقتصــاد و فرهنــگ کل کشــور‬ ‫تاثیــر گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫مرکز سیاسی کشور‬ ‫اســلو همچنیــن مرکــز سیاســی‪ ،‬علمــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬و فرهنگــی نــروژ اســت‪ .‬بــه‬ ‫عنــوان پایتخــت نــروژ‪ ،‬اســلو مقــر پادشــاه‪ ،‬دولــت و دولــت مرکــزی‪ ،‬مجلــس‬ ‫نماینــدگان‪ ،‬دادگاه عالــی و رهبــری عالــی نظامــی اســت‪ .‬همــه ســفارتخانه های‬ ‫کشــورهای خارجــی در نــروژ در اســلو واقــع شــده اند‪ .‬در اینجــا شــما می توانیــد‬ ‫چندیــن نهــاد دیگــر دولــت مرکــزی کشــور را نیــز بیابیــد‪ .‬بــه عنــوان یــک اســتان‪،‬‬ ‫اســلو حــوزه انتخابیــه جداگانــه ای در انتخابــات پارلمانــی تشــکیل می دهــد و ‪۱۹‬‬ ‫نماینــده‪ ،‬کــه شــامل کرســی های هموارســازی نیــز می شــود را بــه مجلــس ملــی‬ ‫نماینــدگان اعــزام می کنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬اســلو هیــچ ارگان منتخــب مردمــی در ســطح اســتان نــدارد‪ .‬وظایــف‬ ‫انهــا توســط نهادهــای مشــابه شــهرداری انجــام می شــود‪ .‬اســلو اســتاندار مشــترک‬ ‫بــا ویکــن دارد‪ .‬در ضمــن‪ ،‬اکثــر ارگانهــای دولتــی در ســطح اســتان‪ ،‬بیــن دو اســتان‬ ‫تقســیم شــده اند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪29‬‬ صفحه 29 ‫مناطق دیدنی اسلو‬ ‫موزه مردم شناسی نروژ‬ ‫مــوزه مــردم شناســی نــروژ ان قــدر جــذاب اســت و تماشــای ان زمــان زیــادی را‬ ‫میطلبــد کــه گردشــگران بهتــر اســت هنــگام بازدیــد از ان کفش هــای مناســب ‬ ‫پیــاده روی بپوشــند! ایــن مــوزه دو بخــش دارد؛ بخــش اول ســاختمان مــوزه اســت کــه‬ ‫شــامل بزرگ تریــن مجموعه هــای میــراث فرهنگــی نــروژ اســت و بخــش دوم مــوزه ای‬ ‫بســیار بــزرگ در فضــای ازاد اســت کــه بیــش از ‪ ۱۵۰‬خانــه و ســایر ســاختمان های‬ ‫مختلــف را در خــود جــای داده اســت‪ .‬ایــن بخــش شــامل کلیســایی از قــرن ‪۱۳‬م‬ ‫اســت‪.‬برخی از صنایــع دســتی ایــن بخــش مربــوط بــه ســال های ‪ ۱۵۰۰‬میــادی‬ ‫می شــوند‪ .‬ناگفتــه نمانــد کــه موســیقی ســنتی و رقــص محلــی نیــز در ایــن مــوزه‬ ‫اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫قلع ه اکرشوس‬ ‫قلعــه و دژ اکرشــوس در ســال ‪ ۱۲۹۰‬به عنــوان یــک دژ قرون وســطایی ســاخته‬ ‫شــد و بعدهــا در دوران حکومــت کریســتین چهــارم‪ ،‬پادشــاه دانمارکــی‪ ،‬تبدیــل بــه‬ ‫یــک قصــر رنسانســی شــد‪ .‬اکرشــوس هــم به منظــور محافظــت و هــم به عنــوان‬ ‫یــک اقامتــگاه ســلطنتی ســاخته شــده اســت و در حــال حاضــر‪ ،‬از ان به عنــوان اداره‬ ‫نخســت وزیر اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫هیــچ تهاجمــی تاکنــون موفــق نشــده اســت کــه بــه دژ اکرشــوس نفــوذ کنــد‪ ،‬اگرچه‬ ‫ایــن قلعــه در طــول جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬تســلیم ارتــش نــازی شــد‪ .‬در داخــل قلعــه‬ ‫بــا یــک مــوزه نظامــی و همچنیــن یــک مــوزه اختصــاص داده شــده بــه مقاومت هــای‬ ‫در حیــن جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬روبــه رو خواهیــد شــد‪ .‬تورهــای راهنمــا در فصــل‬ ‫تابســتان در دســترس هســتند و معمــوال کنســرت ها و رویدادهــای بســیاری در ایــن‬ ‫بنــا برگــزار می شــوند کــه رفتــن بــه ان هــا‪ ،‬واقعــا تجربــه منحصربه فــردی اســت‪.‬‬ ‫موزه فرام‬ ‫مــوزه منحصربه فــرد «فــرام» بــر اکتشــافات قطبــی‪ ،‬یــک مبحــث رایــج در‬ ‫تاریــخ و فرهنــگ نــروژ تمرکــز دارد‪ .‬هســته مرکــزی ایــن مــوزه‪ ،‬یــک کشــتی‬ ‫بــه نــام «فــرام» اســت کــه اولیــن کشــتی یخ شــکن جهــان و اخریــن کشــتی‬ ‫ساخته شــده از چــوب‪ ،‬بــه شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫ســفرهای بســیاری بــه قطــب شــمال و جنــوب بــا کشــتی «فــرم» در بین ســال های‬ ‫‪ ۱۸۹۳‬تــا ‪ ،۱۹۱۲‬انجــام شــده اســت و گفتــه می شــود کــه ایــن کشــتی بــه‬ ‫نســبت هــر کشــتی چوبــی دیگــری در تاریــخ جهــان‪ ،‬در اب هــای شــمالی تر و‬ ‫جنوبی تــری‪ ،‬دریانــوردی کــرده اســت‪ .‬ایــن مــوزه‪ ،‬جزئیــات تاریخــی و همچنیــن‬ ‫عکس هــا‪ ،‬ابزارهــا و اشــیای باســتانی بســیاری را بــه نمایــش می گــذارد کــه بــا‬ ‫بازدیــد از ان هــا‪ ،‬حــس می کنیــد کــه در تاریــخ قــدم می زنیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪30‬‬ صفحه 30 ‫موز ه کان تیکی‬ ‫درحالی کــه بســیاری از کاشــفان نــروژ همچنــان بــر ســر ایــن منطقــه قطبــی‬ ‫می جنگیدنــد‪ ،‬تــور هایــردال در ســال ‪ ۱۹۴۷‬بــا کان تیکــی‪ ،‬کــه یــک قایــق بادبانــی‬ ‫دست ســاز بــود‪ ،‬مســافت ‪ ۸‬هــزار کیلومتــری را در اقیانــوس ارام پیمــود‪ .‬ایــن ســفر‬ ‫دریایــی ثابــت کــرد کــه مــردم امریــکای جنوبــی می تواننــد از ایــن طریــق بــه‬ ‫مجموعــه جزایــر پلی نــزی دسترســی داشــته باشــند‪ .‬مــوزه ی کان تیکــی موقعیتــی‬ ‫منحصربه فــرد در اختیــار شــما قــرار می دهــد تــا در مــورد هایــردال و ســایر‬ ‫ماجراجویی هــای دریایــی او چیزهــای بیشــتری یــاد بگیریــد‪ .‬در ایــن مــوزه شــما‬ ‫همچنیــن می توانیــد از ســایر قایق هایــی کــه او در ســفرهایش اســتفاده کــرده بــود‬ ‫نیــز دیــدن کنیــد‪.‬‬ ‫ابدره اسلو‬ ‫گردشــگران در ســفر خــود بــه جاهــای دیدنــی نــروژ اب دره هــای زیــادی‬ ‫را مــی بیننــد‪ .‬امــا اولیــن ان هــا احتمــاال نزدیک تریــن هــم هســت‪ .‬اب دره‬ ‫اســلو بــه خاطــر نزدیکــی بــه مرکــز شــهر جذابیــت زیــادی دارد‪ .‬ایــن یکــی‬ ‫از جاهــای دیدنــی اســلو اســت کــه بــه هیــچ وجــه نبایــد از دســت داد‪.‬‬ ‫در فصــل تابســتان اب دره اســلو سرشــار از زندگــی اســت‪ .‬از قایق هــای تفریحــی و‬ ‫شــخصی گرفتــه تا ماهیگیری‪ ،‬شــنا و کایاک ســواری‪ ،‬هر کســی مشــغول کاری اســت‪.‬‬ ‫بــرای همیــن یــک روز از زمــان خــود در اســلو را بــه ایــن اب دره اختصــاص‬ ‫دهیــد و از گوشــه کنــار ان لــذت ببریــد‪ .‬اهالــی اســلو وقتــی می گوینــد اب دره‬ ‫اســلو منظورشــان منطقــه میانــی اب دره اســت‪ .‬ایــن بخــش باریک تریــن‬ ‫قســمت اب دره اســت و دو طــرف ان را جنگل هــای زیبــا پوشــانده ‪ .‬بــرای‬ ‫بازدیــد کــردن از کل بخــش میانــی اب دره و جزیره هــای ان دو راه اســت‪.‬‬ ‫اول اینکــه یکــی از تورهــای قایقــی اب دره را انتخــاب کنیــد‪ .‬ایــن تورهــا از کنــار‬ ‫لنگــرگاه شــهرداری اســلو حرکــت می کننــد و حــدودا ‪ ۲‬ســاعت طــول می کشــند‪.‬‬ ‫بــه همــراه قایــق تفریحــی تــور از کنــار جزیره هــای ریــز و درشــت اب دره عبــور‬ ‫می کنیــد‪ ،‬فانــوس دریایــی دینــا (‪ )Dyna‬را می بینیــد‪ ،‬و از کنــار خانــه اپــرای اســلو‬ ‫رد می شــوید‪ .‬ولــی اگــر نمی خواهیــد ایــن جاهــای دیدنــی نــروژ را از دور ببینیــد‪،‬‬ ‫می توانیــد خودتــان تک تــک بــه دیــدن ان هــا برویــد‪.‬‬ ‫اب دره اســلو خانــه ده هــا جزیــره کوچــک و بــزرگ اســت کــه دیدن همـه ان هــا روزها‬ ‫وقــت می خواهــد‪ .‬ولــی می توانیــد بــا قایــق از کنــار ان هــا رد شــوید و کلبه هــای‬ ‫جزیــره را تماشــا کنیــد‪ .‬طبــق قوانیــن اســلو‪ ،‬ایــن کلبه هــا بایــد بــه رنگ هــای‬ ‫قرمــز‪ ،‬ابــی‪ ،‬ســبز‪ ،‬یــا زرد باشــند‪ .‬بــرای همیــن ترکیــب ایــن کلبه هــا بــا همدیگــر‪،‬‬ ‫ســبزی جنگل هــا‪ ،‬و ابــی دریــا منظــره ای را بــه وجــود اورده کــه بــه ایــن زودی هــا‬ ‫از خاطــر گردشــگران نخواهــد رفــت‪.‬‬ ‫موزه ملی اسلو‬ ‫مــوزه ملــی نــروژ همــان مــوزه ملــی هنــر و طراحــی اســت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬ایــن مــوزه اثــار‬ ‫برجســته از مجموهه هــای هنــری را در خــود جــای داده اســت کــه طیــف مختلفــی‬ ‫از اثــار را شــامل می شــود‪ .‬در واقــع‪ ،‬موزه هــای مختلفــی تحــت عنــوان مــوزه ملــی‬ ‫گــرد هــم قــرار گرفته انــد و هریــک از ان هــا اثــار هنــری مختلــف ســنتی و معاصــر‬ ‫ایــن کشــور را بــه نمایــش می گذرانــد‪ .‬در میــان مجموعــه اثــار ایــن مــوزه شــما‬ ‫می توانیــد برخــی از معروف تریــن نقاشــی های ادوراد مونــک و یکــی از نســخه های‬ ‫تابلــو معــروف «جیــغ» را مشــاهده کنیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪31‬‬ صفحه 31 ‫پارک ویگلند‬ ‫پــارک مجســمه ویگالنــد (‪ ،)Vigeland‬یکــی از بزرگ تریــن نمونه هــای چنیــن پارکــی در‬ ‫جهــان بــوده و همچنیــن از معروف تریــن جاذبه هــای گردشــگری نــروژ بــه حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫ایــن پــارک در کل ســال بــاز بــوده و مجســمه های بی همتایــش اثــار «گوســتاو ویگالنــد»‬ ‫را شــامل ‪ ۶۵۰‬اثــر برنــزی‪ ،‬اهنــی و گرانیتــی بــه نمایــش می گــذارد‪ .‬خــود ویگالنــد مســئول‬ ‫طراحــی و نقشــه پــارک بــود و ســاخت ان در ســال ‪ ۱۹۴۹‬تکمیــل شــد‪ .‬قدیمی تریــن مجموعــه‬ ‫مجســمه‪ ،‬مجموعــه اب نمــا بــوده کــه چرخــه زندگــی انســان را بــه تصویــر می کشــد‪ .‬در ایــن‬ ‫قســمت ‪ ۱۲۱‬تندیــس در هــم تنیــده انســان قــرار دارد‪ .‬اگــر می خواهیــد دربــاره زندگــی و‬ ‫اثــار ایــن هنرمنــد بیشــتر بدانیــد می توانیــد بــه مــوزه ویگالنــد در نزدیکــی مــوزه شــهرداری‬ ‫اســلو هــم ســر بزنیــد‪.‬‬ ‫کلیسای جامع اسلو‬ ‫کلیســای جامــع اســلو در ســال ‪ ۱۶۹۷‬ســاخته شــد امــا بارهــا مــورد بازســازی و نوســازی‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬بــرج ان در ســال ‪ ۱۸۵۰‬بازســازی شــد امــا فضــای داخلــی ان بعــد از‬ ‫پایــان جنــگ جهانــی دوم ترمیــم گردیــد‪ .‬بخش هــای مهــم و برجســته ان‪ ،‬درب ورودی‬ ‫اصلــی برنــزی بــا تزئینــات زیبــا و همچنیــن نقاشــی های ســقفی‪ ،‬میــز خطابــه باروکــی‬ ‫و شیشــه های رنگــی اثــر «امانوئــل ویگالنــد» (‪ )Emanuel Vigeland‬هســتند‪ .‬بعــد از‬ ‫تماشــای کلیســای جامــع حتم ـاً بــه بــازار اســلو هــم ســر بزنیــد‪ .‬ایــن بــازار متعلــق بــه‬ ‫ســال ‪ ۱۸۱۴‬بــوده و امــروزه در ان گالری هــا‪ ،‬کافه هــا و دالالن عتیقــه را پیــدا می کنیــد‪.‬‬ ‫ساختمان شهرداری (تاالر شهر)‬ ‫تــاالر بــزرگ شــهر اســلو بــدون شــک یکــی از بزرگ تریــن بناهــای دیدنــی شــهر بــه‬ ‫حســاب می ایــد‪ .‬ایــن ســاختمان باشــکوه از بتــن و اجــر ســاخته شــد‪ .‬تــاالر شــهر‪،‬‬ ‫طراحــی معمارانــی بــه نــام «ارنســتان ارنبــرگ» (‪ )Arnstein Arneberg‬و «ماگنــوس‬ ‫پولســون» (‪ )Magnus Poulson‬بــوده و دارای دو بــرج اســت‪ .‬بــاالی یکــی از ایــن‬ ‫برج هــا یــک ســاعت قــرار دارد‪ .‬یکــی دیگــر هــم ناقوســی دارد کــه صدایــش در کل‬ ‫محوطــه بنــدر شــنیده می شــود‪ .‬در کنــار ورودی شــگفت انگیز بــا مجســمه ها و نقــش‬ ‫برجســته هایش‪ ،‬بازدیــد از فضــای داخلــی بنــا هــم بســیار ارزشــمند خواهــد بــود‪ .‬نقاشـی ‬ ‫دیواری هایــی از هنرمنــدان برجســته نــروژ چــون «ادوارد مونــش» (‪،)Edvard Munch‬‬ ‫«هنریــک سورنســن» (‪ )Henrik Sørensen‬و «پیــر کــروگ» (‪ )Per Krohg‬در داخــل‬ ‫کلیســا وجــود دارنــد‪.‬‬ ‫موزه ملی هنر‪ ،‬معماری و دیزاین‬ ‫مــوزه ملــی اســلو یکــی از جاذبه هــای مهــم و دیدنــی شــهر بــوده و بــا توجــه بــه‬ ‫تعــدد نمایشــگاه ها بهتــر اســت چنــد ســاعتی را بــرای کاوش در میــان اثــار در نظــر‬ ‫بگیریــد‪ .‬یکــی از بخش هــای ایــن مجموعــه‪ ،‬مــوزه ملــی‪ ،‬شــامل اثــاری از هنرمنــدان‬ ‫نــروژی از قــرن ‪ ۱۹‬تــا بــه امــروز اســت‪ .‬دیگــری مــوزه هنرهــای معاصــر‪ ،‬شــامل اثــار‬ ‫هنــری مــدرن نــروژ و هنرمنــدان جهــان می باشــد و بخــش معمــاری مــوزه ملــی کــه‬ ‫از معمــاری تاریخــی تــا معمــاری مــدرن را بــه نمایــش می گــذارد‪ .‬مــوزه هنرهــای‬ ‫تزئینــی و دیزایــن هــم مجموعــه ای از طراحی هــا و دســت ســازه ها طــی تاریــخ‬ ‫کشــور را نمایــش می دهــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪32‬‬ صفحه 32 ‫موزه تاریخ طبیعی و باغ های گیاه شناسی‬ ‫مــوزه تاریــخ طبیعــی اســلو شــامل مــوزه زمین شناســی‪ ،‬مــوزه جانورشناســی و‬ ‫باغ هــای گیاه شناســی می شــود‪ .‬اینجــا بزرگ تریــن مجموعــه تاریــخ طبیعــی نــروژ‬ ‫بــه شــمار مــی رود‪ .‬مــوزه زمین شناســی شــامل مــواد معدنــی‪ ،‬فلــزات گران بهــا‪،‬‬ ‫شهاب ســنگ ها و همچنیــن مجموعــه ای شــگفت انگیز از اســکلت دایناســورها اســت‪.‬‬ ‫در مــوزه جانورشناســی هــم می توانیــد تصاویــر متحــرک جانــداران اقلیــم نــروژ را‬ ‫تماشــا کنیــد‪ .‬بهتریــن قســمت مــوزه باغ هــای منحصــر بــه فــرد گیاه شناســی اند‬ ‫کــه در ســال ‪ ۱۸۱۴‬تاســیس شــدند‪ .‬ایــن بــاغ بیــش از ‪ ۷,۵۰۰‬گونــه گیاهــی مختلــف‬ ‫از نــروژ و سرتاســر جهــان را بــه نمایــش می گــذارد‪ ۱,۵۰۰ .‬عــدد از ان هــا در بــاغ‬ ‫زیبــای صخــره ای و ابشــارهای دیدنــی اش قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫موزه مونک‬ ‫مــوزه «مونــک» وقــف زندگــی و اثــار یکــی از برجســته ترین نقاشــان نــروژ‪،‬‬ ‫یعنــی «ادوارد مونــک» (‪ )Edvard Munch‬شــده اســت و مجموعــه وســیعی‬ ‫از نقاشـی ها‪ ،‬اثــار گرافیکــی‪ ،‬طراحــی‪ ،‬ابرنــگ و مجســمه های ایــن هنرمنــد‬ ‫بــزرگ را بــه نمایــش میگــذارد‪ .‬بیــش از ‪ ۲۸,۰۰۰‬اثــر هنــری بــه عــاوه‬ ‫وســایل و ابــزار او و حتــی کتابخانــه شــخصی اش در ایــن مــوزه قابــل بازدیــد‬ ‫هســتند‪ .‬نمایشــگاه های ویــژه دیگــری هــم وجــود دارنــد کــه توســط فیلــم‪،‬‬ ‫کنســرت‪ ،‬تورهــای هدایــت شــده و ســخنرانی دربــاره جنبه هــای گوناگــون‬ ‫زندگــی وی اطالعاتــی بــه بازدیدکننــدگان می دهنــد‪.‬‬ ‫موزهکشتیوایکینگ ها‬ ‫حتمــا می دانیــد کــه زادگاه وایکینگ هــا نــروژ بــوده و ســفر بــه ایــن کشــور‬ ‫بــدون دیــدن کشــتی وایکینگ هــا هیــچ معنایــی نــدارد‪ .‬بــرای همیــن اولیــن‬ ‫جایــی کــه در اوســلو پایتخــت نــروژ می بینیــد حتمــا بایــد کشــتی ‪ ۲۱‬متــری‬ ‫وایکینگ هــا باشــد کــه ‪ ۸۰۰‬ســال بعــد از میــاد مســیح ســاخته شــده‪.‬‬ ‫کشــتی اوســبرگ (‪ )Oseberg Ship‬بزرگ تریــن اثــر تاریخــی قبــل از‬ ‫مســیحیت اســت کــه در کشــورهای اســکاندیناوی بــه جــای مانــده‪ .‬جالــب‬ ‫اینجاســت کــه ایــن کشــتی بــه عنــوان محــل دفــن همســر رئیــس قبیلــه و‬ ‫دو زن دیگــر مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن زنــان بــه همــراه وســایل زیــادی ماننــد مبلمــان‪ ،‬لبــاس و وســایل‬ ‫شــخصی خــود دفــن شــده اند‪.‬‬ ‫بعدهــا کشــف و بررســی ایــن وســایل اطالعــات زیــادی در مــورد ســبک‬ ‫زندگــی و عقایــد وایکینگ هــا بــه باستان شناســان داد‪.‬‬ ‫کشــتی های دیگــری هــم در مــوزه وایکینگ هــا هســتند؛ مثــا‬ ‫کشــتی ‪ ۲۳‬متــری گوکســتاد (‪ .)Gokstad Ship‬ایــن کشــتی بــرای‬ ‫دریانــوردی بــه وســیله بادبــادن یــا پــارو طراحــی شــده بــوده و‬ ‫ســال ها در دریاهــا ســفر کــرده ‪ .‬بــه عــاوه وســایل دیگــری هــم‬ ‫هســت کــه در مــوزه بــه نمایــش گذاشــته شــده اند و بــه شــما‬ ‫می گوینــد وایکینگ هــا کــه بوده انــد و چطــور زندگــی می کرده انــد‪.‬‬ ‫نهایتــا فیلم هــای مربــوط بــه وایکینگ هــا و زندگــی ان هــا را هــم در ایــن‬ ‫مــوزه ببینیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪33‬‬ صفحه 33 ‫موز ه اسکی هولمن کولن‬ ‫بــا توجــه بــه این کــه هرســاله اســکی بازان زیــادی بــرای بازدیــد از دیدنــی هــای‬ ‫اســلو و اســکی در ایــن منطقــه زیبــا در روزهــای برفــی زمســتان بــه اســلو در نــروژ‬ ‫ســفر می کننــد‪ .‬شــما بــا مراجعــه بــه ایــن مــوزه تاریخــی کــه دارای اطالعــات‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬ســاله تاریخــی ورزش اســکی می باشــد‪ ،‬می توانیــد اطالعــات بســیار زیــادی‬ ‫در رابطــه بــا تاریخچــه ورزش اســکی و رکوردهــای ثبت شــده اســکی بازان مطــرح‬ ‫جهــان را در اختیــار داشــته باشــید‪ .‬همچنیــن شــما می توانیــد بــرای بازدیــد از‬ ‫جاذبه هــای توریســتی اســلو بــه قســمت باالیــی ایــن ســکوی پــرش مخصــوص‬ ‫اســکی رفتــه و از ارتفــاع بــاال زیبایی هــای منطقــه جــذاب اســلو را در یــک نــگاه‬ ‫ببینیــد‪.‬‬ ‫اسکله «اکر بریگه»‬ ‫محلــه اکربریگــه بــرای یــک قــرن بارانــداز و کارخانــه کشتی ســازی‬ ‫بــوده‪ .‬حــاال بســیاری از ســاختمان های کارخانه هــا بــه مدرن تریــن‬ ‫و زیباتریــن شــکل ممکــن بازســازی شــد ه و ســاختمان های جدیــدی‬ ‫هــم بــه مجموعــه اضافــه شــده اند‪ .‬امــروزه اکــر بریگــه یکــی از‬ ‫محبوب تریــن محله هــای اســلو اســت؛ پــس مراقــب باشــید بازدیــد‬ ‫از ان را فرامــوش نکنیــد‪.‬‬ ‫بهتریــن مراکــز خریــد شــهر در ایــن محلــه قــرار دارنــد‪ .‬حــدود ‪۶۰‬‬ ‫فروشــگاه در محلــه اکــر بریگــه هســت کــه هــر چــه بخواهیــد در‬ ‫ان هــا پیــدا می کنیــد‪ .‬ولــی نمی تــوان گفــت کــه اکــر بریگــه فقــط‬ ‫یــک مرکــز خریــد اســت‪ .‬اگــر بخواهیــد ان را بــه درســتی توصیــف‬ ‫کنیــد‪ ،‬بایــد بگوییــد اکــر بریگــه یــک شــهر کامــل اســت کــه در قلــب‬ ‫اســلو قــرار گرفتــه و یکــی از اصلی تریــن جاهــای دیدنــی نــروژ بــه‬ ‫حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫رســتوران ها و کافه هــای اکــر بریگــه محبوب ترین هــا در شــهر‬ ‫هســتند و هــر مــدل غذایــی کــه بخواهیــد در ان هــا پیــدا می کنیــد‪.‬‬ ‫از رســتوران های خیلــی لوکــس و گران قیمــت گرفتــه تــا جاهــای‬ ‫اقتصادی تــر بــا غذاهــای همــه پســند‪ .‬پیشــنهاد علی بابــا ایــن اســت‬ ‫کــه بــه یکــی از رســتوران های متوســط برویــد و غذاهــای دریایــی‬ ‫نــروژی را امتحــان کنیــد‪.‬‬ ‫حــس خــوردن غذاهــای دریایــی کنــار بارانــداز یکــی از احساســاتی‬ ‫اســت کــه هــر کســی بایــد در زندگــی تجربــه کنــد‪.‬‬ ‫بعــد از ناهــار می توانیــد بــه لــب اب رفتــه و روی صندلی هــای‬ ‫انجانشســت و از منظــره دریــا لــذت بــرد‪ .‬ایــن صندلی هــا در فصــل‬ ‫تابســتان پــر از مردمــی هســتند که روز خــود را بــه خرید و غــذا خوردن‬ ‫گذرانده انــد و حــاال می خواهنــد دمــی بیاســایند‪ .‬می تــوان بــه ان هــا‬ ‫ملحــق شــده و جریــان زندگــی اســکاندیناوی را بــه تماشــا نشســت‪.‬‬ ‫در ادامــه بــه بقیــه جاهــای دیدنــی اکــر بریگــه مــی تــوان ســر زد‪ .‬یکــی از جاهــای دیدنــی نــروژ‬ ‫کــه حتمــا بایــد ببینیــد مــوزه اســتراپ فرنلــی (‪ )Astrup Fearnley Museet‬اســت‪ .‬ســاختمان‬ ‫ایــن مــوزه را معمــار معــروف رنــزو پیانــو بــه شــکل یــک قایــق بــزرگ طراحــی کــرده‪ .‬ســتون های‬ ‫ســالن های اصلــی شــبیه دکل هــای قایــق هســتند و ســقف ســاختمان کامــا از شیشــه ســاخته شــده‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ســاختمان مــوزه کــه خــودش یــک جاذبــه دیدنــی محســوب می شــود‪ ،‬اثــار هنــری مــدرن‬ ‫ان هــم بــه شــدت قابــل توجــه هســتند‪ .‬نقاش ـی های ایــن مــوزه از اثــار هنرمنــدان جــوان و مبتکــر از‬ ‫سرتاســر دنیــا تشــکیل شــده اند و همیشــه تغییــر می کننــد‪ .‬بــرای همیــن هــم مــوزه و اثــار ان هیــچ‬ ‫وقــت بــرای توریســت ها و محلی هــا تکــراری نمی شــود‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از کارهایــی کــه حتمــا بایــد در محلــه اکــر بریگــه انجــام دهیــد تماشــای منظــره اســلو و‬ ‫اب دره ان از ارتفــاع ‪ ۵۴‬متــری اســت‪ .‬بــرج تماشــای (‪ )The Sneak Peak‬اکــر بریگــه یــک اسانســور‬ ‫شیشــه ای دارد کــه شــما را بــه ارتفــاع ‪ ۵۴‬متــری می بــرد‪ .‬از ان بــاال می توانیــد تمــام شــهر‪ ،‬خلیــج‪،‬‬ ‫قایق هــا و تپه هــای اطــراف را تماشــا کنیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪34‬‬ صفحه 34 ‫مرکزهولوکاست‬ ‫مرکــز هولوکاســت بــا تمرکــز بــر تجربــه کشــور نــروژ از واقعــه هولوکاســت‪،‬‬ ‫سرنوشــت غم انگیــز یهودیــان نــروژی و همچنیــن ازار و اذیــت اقلیت هــای‬ ‫مذهبــی در سراســر جهــان را بــرای بازدیدکننــدگان نقــل می کنــد‪ .‬ایــن مرکــز‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۱‬از دانشــگاه بــه محــل ســکونت ســابق «ویدکــون کیســلینگ»‬ ‫(‪ )Vidkun Quisling‬منتقــل شــد‪.‬‬ ‫کیســلینگ‪ ،‬یــک فاشیســت نــروژی بــود کــه بیــن ســال های ‪ ۱۹۳۱‬تــا ‪۱۹۳۳‬‬ ‫وزیــر دفــاع نــروژ بــوده اســت‪ .‬او در جریــان اشــغال نــروژ توســط ارتــش‬ ‫نــازی در ســال های ‪ ۱۹۴۲‬تــا ‪ ،۱۹۴۵‬بــا کمــک بــه المــان نــازی‪ ،‬موفــق شــد‬ ‫تــا بــر ایــن کشــور حکومــت کنــد‪ .‬او پــس از جنــگ به دلیــل جرایــم جنگــی‬ ‫بیشــمارش‪ ،‬به عنــوان یــک خائــن اعــدام شــد‪.‬‬ ‫در مرکــز هولوکاســت‪ ،‬می توانیــد از انــواع نمایشــگاه ها‪ ،‬تصاویــر‪ ،‬فیلم هــا‪،‬‬ ‫اشــیای باســتانی و فیلــم مصاحبه هــا دیــدن کنیــد‪ .‬ایــن مرکــز‪ ،‬مکانــی‬ ‫تامل برانگیــز‪ ،‬ســیاه و حزن انگیــز اســت‪ ،‬امــا مطمئــن باشــید کــه از بازدیــد‬ ‫از ان پشــیمان نخواهیــد شــد‪.‬‬ ‫خانه اوپرا‬ ‫خانــه اپــرای اســلو‪ ،‬یــک ســاختمان مــدرن بســیار بــزرگ اســت کــه بــر فــراز اب دره‬ ‫اســلو واقــع شــده اســت‪ .‬اپــرا و بالــه ملــی اســلو در ایــن ســاختمان‪ ،‬فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫خانــه اپــرای اســلو کــه در ســال ‪ ۲۰۰۷‬تاســیس شــد‪ ،‬متشــکل از چنــد طبقــه مســطح‬ ‫اســت کــه در واقــع‪ ،‬چنــد مــکان کوچــک هســتند و بــه بازدیدکننــدگان ایــن امــکان را‬ ‫می دهنــد کــه روی پش ـت بام قــدم بزننــد و از منظــره فوق العــاده بنــدر و شــهر لــذت‬ ‫ببر ند ‪.‬‬ ‫تماشــای غــروب افتــاب از خانــه اپــرای اســلو‪ ،‬یکــی از لذت بخش تریــن و‬ ‫محبوب تریــن فعالیت هایــی اســت کــه می تــوان در اســلو انجــام داد‪،‬‬ ‫کاخ سلطنتی‬ ‫تقریبــا در مرکــز اســلو ‪ ،‬کاخ ســلطنتی بــا شــکوه‪ ،‬کــه محــل اقامــت پادشــاه نــروژ‬ ‫هارالــد اســت‪ ،‬در کنــار ایــن ســاختمان قــرار گرفتــه اســت‪ .‬ســاختمان ان بیشــترین‬ ‫بازدیــد کننــده از پایتخــت اســت‪.‬‬ ‫در اوایــل قــرن نوزدهــم‪ ،‬بــه لطــف فعالیــت هــای مارشــال ناپلئــون ژان باپتیســت‬ ‫برنــادوت‪ ،‬نــروژ بخشــی از ســوئد شــد‪ .‬در همــان زمــان تصمیــم گرفتیــم کــه یــک‬ ‫محــل تابســتانی پادشــاه ســوئدی‪-‬نروژی در اســلو ســاخته شــود‪ .‬بــا وجــود ایــن‬ ‫واقعیــت کــه ســاخت و ســاز در ســال ‪ 1825‬اغــاز شــد‪ ،‬افتتــاح رســمی کاخ ســلطنتی‬ ‫در اســلو تنهــا ‪ 24‬ســال بعــد اتفــاق افتــاد‪ .‬دلیــل ایــن امــر مشــکالت مالــی بــود‪.‬‬ ‫در قلمــرو مجتمــع مســکونی مــدرن‪ ،‬ســالن شــورای ایالتــی و کلیســای فرعــون اســت‪.‬‬ ‫داخــل کاخ ســلطنتی اســلو در ســبک کالســیک تزئیــن شــده و بــا نقاشــی هــای‬ ‫هنرمنــدان نــروژی تزئیــن شــده اســت‪ .‬در اینجــا ‪ 173‬اتــاق وجــود دارد کــه تقریبــا‬ ‫هیــچ کــس ان را زندگــی نکــرده اســت‪ .‬اتــاق هــای بــزرگ بــرای پذیــرش رســمی‬ ‫ســلطنتی‪ ،‬و همچنیــن جلســات دادگاه ســلطنتی و شــورای دولتــی طراحــی شــده اســت‪.‬‬ ‫هــر ســاله ایــن بنــای باشــکوه معمــاری نــروژی توســط هــزاران گردشــگر بازدیــد‬ ‫شــده اســت‪ .‬بــرای انهــا‪ ،‬ســفرهای دو ســاعته بــه زبــان نــروژی در کاخ ســلطنتی‬ ‫اســلو انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫در طــول پذیــرای رســمی‪ ،‬محوطــه پادشــاه و ملکــه بســته شــده اســت‪ .‬در ایــن زمــان‬ ‫شــما مــی توانیــد راه رفتــن در پــارک یــا رفتــن بــه میــدان کاخ‪ .‬از اینجــا مــی توانیــد‬ ‫مراســم تغییــر گارد را تماشــا کنیــد کــه هــر روز در ســاعت ‪ 13:30‬برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫پــس از بازدیــد از کاخ ســلطنتی اســلو‪ ،‬مــی توانیــد بــه قلعــه همســایه ‪Akershus‬‬ ‫برویــد ‪ .‬همچنیــن توســط بســیاری از افســانه هــا و افســانه هــا احاطــه شــده اســت‪،‬‬ ‫کــه بــه شــما اجــازه مــی دهــد عمیــق تــر بــه تاریــخ ایــن کشــور شــگفت انگیــز‬ ‫برویــد‪.‬‬ ‫کاخ ســلطنتی اســلو در میــدان ‪ 800 ،Slottsplassen‬متــر از دره اســلوفیرد دره قــرار‬ ‫دارد‪ .‬از مرکــز پایتخــت مــی توانیــد راه برونــد یــا راهپیمایــی کنیــد‪ .‬در فاصلــه پیــاده‬ ‫روی از ان‪ ،‬ترامــوا ‪ Slottsparken‬و ‪ Holbergs Plass‬متوقــف مــی شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪35‬‬ صفحه 35 ‫مناطق دیدنی نروژ‬ ‫شکرا‪ ...‬ابراهیمی‬ ‫سوگنهفیورد‬ ‫بزرگتریــن فــات نــروژ‪ ،‬ســوگنه فیــورد‪ ،‬بــه ‪ 204‬کیلومتــر از‬ ‫کشــور مــی رســد و در طــول مســیر بــه فــات هــا و ورودی هــای‬ ‫کوچکتــر شکســته میشــود‪ .‬در وســیع تریــن شــکل خــود‪ ،‬تقریبــا‬ ‫‪ 5‬کیلومتــر طــول دارد و دیوارهــای صخــره بــه ارتفــاع ‪ 1307‬متــر‬ ‫مــی رســند و منظــره ای جــذاب را بــه وجــود مــی اورنــد‪ .‬محبــوب‬ ‫تریــن راه بــرای بازدیــد از فــات از طریــق قایــق اســت‪ ،‬تورهــای‬ ‫گردشــگری بــه فــات بســیار زیــاد اســت کــه بســیاری از انهــا بــه‬ ‫راحتــی از برگــن حرکــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫گردشــگران همچنیــن از گــردش در مصــب هــای باریــک ماننــد‬ ‫نــرو فیــورد‪ ،‬یــک جاذبــه دینــی ‪ 17‬کیلومتــری بــا دیوارهــای صخره‬ ‫ای کــه تنهــا ‪ 250‬متــر از هــم فاصلــه دارنــد و برجــی کــه بیــش‬ ‫از ‪ 1700‬متــر باالتــر از ســطح اب قــرار دارد‪ ،‬لــذت خواهنــد بــرد‪.‬‬ ‫مقصــد برتــر دیگــر‪ ،‬فجــر لنــد‪ ،‬منطقــه ای اســت کــه بزرگتریــن‬ ‫یخچــال اروپــا‪ ،‬جاســتی دالســبرین و مــوزه یخچــال هــای طبیعــی‬ ‫نــروژی را در خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫صخرهپالپیت‬ ‫صخــره پالپیــت یکــی از بهتریــن جاذبــه هــای گردشــگری اســت کــه بــه‬ ‫لطــف ســفر دشــوار بــرای بــرای رســیدن بــه ان مناســب مســافران فعــال‬ ‫اســت و بــا وجــود ســختی یکــی از محبــوب تریــن دیدنــی هــای نــروژ‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقصــد در نزدیکــی اســتاوانگر واقــع شــده و بــرای رســیدن بــه صخره‬ ‫تقریبــا مســطح کــه بیــش از ‪ 600‬متــر ارتفــاع دارد نیــاز بــه مســافرت بــا‬ ‫کشــتی و اتوبــوس و ســپس ‪ 2‬ســاعت پیــاده روی اســت‪ .‬کســانی کــه از‬ ‫منطقــه اســتاوانگر بازدیــد میکننــد‪ ،‬دوســت دارنــد در مقابــل مــوزه شــگفت‬ ‫انگیــز کنســرو در نــروژ کــه در طــول جنــگ جهانی دوم بــرای کنسروســازی‬ ‫تشــکیل شــده بــود توقــف کننــد‪.‬‬ ‫کلیســای جامــع اســتاوانگر نیــز یکــی از بهتریــن جاذبــه هــای گردشــگری‬ ‫منطقــه اســتاوانگر اســت‪ .‬ایــن ســاختار قــرن دوازدهــم دارای چندیــن‬ ‫ســبک از جملــه یــک قصــر ســلطنتی بــزرگ رومانیایــی‪ ،‬یــک منبــر بــاروک‬ ‫و یــک چشــمه گوتیــک مــی باشــد‪.‬‬ ‫ترومس‬ ‫ترومــس واقــع در ‪ 349‬کیلومتــری شــمال دایــره قطــب شــمال‪ ،‬بــه دلیــل‬ ‫نقــش مهــم ان بــه عنــوان پایــگاه بســیاری از ســفرهای مهــم قطــب‬ ‫شــمال‪ ،‬از اواســط دهــه ‪ 1800‬شــناخته شــده اســت‪ .‬ایــن منطقــه بــرای‬ ‫اولیــن بــار در قــرن ســیزدهم بــه عنــوان دهکــده ماهیگیــری مســتقر شــده‬ ‫بــود و صنعــت بخــش جدایــی ناپذیــر از زندگــی اینجــا بــوده کــه بــه‬ ‫جذابیــت دریایــی ایــن منطقــه کمــک مــی کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن ترومــس در نتیجــه موقعیــت شــمالی ان یــک مقصــد برتــر بــرای‬ ‫کســانی اســت کــه دوســت دارنــد شــفق هــای تماشــایی شــمالی و یــا‬ ‫نورهــای شــمالی را ببیننــد‪.‬‬ ‫گردشــگران جاذبــه هــای متعــددی از جملــه پوالریــا و مــوزه قطبــی را بــرای‬ ‫توضیــح و کشــف ایــن پدیــده‪ ،‬در شــهر پیــدا مــی کننــد‪.‬‬ ‫یکــی از جاذبــه هــای گردشــگری غیــر منتظــره بــرای منطقــه ای در شــمال‬ ‫یــخ زده‪ ،‬بــاغ گیــاه شناســی قطــب شــمال ‪ -‬الــپ ترومــس اســت کــه در‬ ‫ان مجموعــه ای از گیاهــان گلــدار از جملــه‪ ،‬گل صــد تومانــی بــا دوام و‬ ‫خشــخاش هــای ابــی غــول پیکــر تبتــی قــرار دارد و همچنیــن باغــی بــه‬ ‫گیاهــان دارویــی ســنتی اختصــاص داده شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪36‬‬ صفحه 36 ‫جزیرهلوفوتن‬ ‫جزایــر لوفوتــن در ســاحل شــمال غربــی نــروژ یــک مجمــع الجزایــر را‬ ‫تشــکیل میدهنــد کــه مقصــد توریســتی محبوبــی هــم بــرای نــروژی هــا و هــم‬ ‫خارجــی هــا میباشــد‪ .‬بــه لطــف جریــان خلیــج (گلــف اســتریم) و علــی رغــم‬ ‫قــرار گرفتــن در دایــره قطــب شــمال‪ ،‬هــوا در ایــن منطقــه معتــدل اســت‪.‬‬ ‫گردشــگران بــرای لــذت بــردن از ســواحل‪ ،‬گــردش در روســتاهای ســنتی‬ ‫ماهیگیــری‪ ،‬کایــاک ســواری‪ ،‬پیــاده روی و دیــدن حیوانــات وحشــی بــه اینجــا‬ ‫مــی اینــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن جزایــر یکــی از بهتریــن مــکان هایــی اســت کــه بــرای‬ ‫دیــدن نورهــای شــمالی میتوانیــد از انهــا بازدیــد کنیــد‪ .‬در جزایــر جاذبــه هــا‬ ‫‪ .‬کارهــای بســیاری بــرای انجــام دادن وجــود دارد‪ ،‬بــه خصــوص در اســلوار‬ ‫کــه بزرگتریــن شــهر اســت و در ســاحل جنوبــی جزیــره اســتوگیگی واقــع‬ ‫شــده اســت‪ .‬شــما در اینجــا مــی توانیــد مــوزه جنــگ لوفوتــن را بــا مجموعــه‬ ‫هایــی از جنــگ جهانــی دوم و یــخ جادویــی منحصــر بــه فــرد کــه مجســمه‬ ‫هــای یخــی را بــه نمایــش میگــذارد‪ ،‬پیــدا کنیــد‪ .‬مــوزه لوفوتــن کــه تاریــخ‬ ‫صنعــت ماهیگیــری را بررســی میکنــد در ابــزی گیــاه لوفوتــن‪ ،‬در اســتوگیگی‬ ‫واقــع شــده کــه دارای زندگــی دریایــی قطــب شــمال اســت‪ .‬گردشــگران‬ ‫مــی تواننــد حتــی در مــورد اهمیــت ماهیگیــری‪ ،‬در مــوزه دهکــده ماهیگیــری‬ ‫نــروژی و مــوزه ماهــی هــای خشــکیده لوفوتــن کــه هــر دو در شــهر (او) واقــع‬ ‫شــده انــد اطالعــات بیشــتری کســب کننــد‪.‬‬ ‫شبهجزیره بیگدوی‬ ‫شــبه جزیــره بیگــدوی اســلو‪ ،‬حومــه در چهــار مایلــی غــرب ایــن شــهر اســت و‬ ‫بــه راحتــی بــا ماشــین یــا وســایل حمــل ونقــل عمومــی قابــل دســترس اســت‪.‬‬ ‫ایــن مــکان دارای چندیــن جاذبــه گردشــگری برتــر اســلو اســت و بــه دلیــل‬ ‫داشــتن فضاهــای طبیعــی از جملــه ســواحل‪ ،‬پــارک هــا و جنــگل هــا شــناخته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫درمیــان مــوزه هــای بیشــمار ایــن کشــور‪ ،‬شــبه جزیــره بیگــدوی مرکــز‬ ‫مطالعــات هولوکاســت و اقلیــت هــای مذهبــی نــروژ واقــع در ویــا گراند اســت‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از مــوزه هــای برتــر مــوزه فریــم اســت کــه نــام کشــتی فریــم را‬ ‫بــر خــود دارد و بــه دلیــل ســفرهای قطبــی مشــهور اســت‪ ،‬و وگــوا‪ ،‬معــروف بــه‬ ‫اولیــن کشــتی هدایــت کننــده مســیر شــمال غربــی و مــوزه معــروف کــن تیکــی‬ ‫کــه دقیقــا در کنــار ان قــرار دارد‪ .‬ایــن منطقــه همچنیــن دارای مــوزه دریایــی‬ ‫نــروژ اســت کــه بــه بررســی نقــش ماهیگیــری و ســایر فعالیــت هــای دریایــی‬ ‫در زندگــی نــروژی مــی پــردازد‪.‬‬ ‫موزه های قطب شمال ترومس‬ ‫ترومــس محــل اســتقرار چندیــن مــوزه فــوق العــاده اســت کــه دو مــورد از‬ ‫انهــا بــه مطالعــه زندگــی در شــمال دور اختصــاص داده شــده اســت‪ .‬پوالریــا‬ ‫جدیدتریــن ایــن مــوارد اســت؛ جایــی کــه نمایشــگاه هایــی در مــورد شــفق‬ ‫شــمالی (نورهــای شــمالی)‪ ،‬تاثیــرات تغییــرات اب و هــوا بــر اکوسیســتم هــای‬ ‫قطــب شــمال؛ حیــات وحــش قطــب شــمال از جملــه ابزیــگاه قطــب شــمال در‬ ‫اختیــار دارد‪ .‬مــوزه قطــب بــه تاریــخ طوالنــی منطقــه بــه عنــوان یــک جامعــه‬ ‫ماهیگیــری و وضعیــت اخیــر ان بــه عنــوان یــک پایــگاه تحقیقاتــی اولیــه‬ ‫بــرای مطالعــات قطبــی توجــه دارد‪.‬‬ ‫ایــن نمایشــگاه شــامل جدیدتریــن یافتــه هــای ســفرها و مطالعــات علمــی‬ ‫اســت کــه دریــای تاریــک و ســرد کــوه هــای قطــب شــمال در دنیــا را کشــف‬ ‫میکنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪37‬‬ صفحه 37 ‫لیلهامر‬ ‫لیلهامــر باالتــر از دریاچه میســا در انتهــای جنوبی دره گودبراندســدال‬ ‫واقــع شــده و یکــی از بهتریــن مقصدهــای گردشــگری ســاالنه در‬ ‫نــروژ اســت‪ .‬در تابســتان همــه چیــز دربــاره جاذبــه هایــی ماننــد‬ ‫پــارک مالهــاوژن‪ ،‬مــوزه ای روبــاز متشــکل از صــد ســاختمان‬ ‫تاریخــی از جملــه خانــه هــای مزرعــه ای قــرن هجدهــم‪ ،‬کارگاه‬ ‫هــای اموزشــی و کلیســای سنگفرشــی مــی باشــد‪ .‬یکــی دیگــر از‬ ‫بخــش هــای قابــل توجــه کلبــه پیــر گنــت اســت‪.‬‬ ‫قدمــت ان بــه اوایــل دهــه ‪ 1700‬بــاز مــی گــردد و گفتــه مــی شــود‬ ‫کــه نمونــه ای از خانــه قهرمــان مشــهور ایبســن بــوده اســت‪ .‬امــا‬ ‫لیلهامــر زمانــی واقعــا مــی درخشــد کــه بــرف ببــارد‪ .‬ایــن شــهر‬ ‫میزبــان بــازی هــای المپیــک زمســتانی ‪ 1994‬بــوده‪ ،‬و در پایــان‬ ‫لیســت فعالیــت هــای زمســتانی ایــن شــهر‪ :‬اســکیت‪،‬بازی هــای‬ ‫چرخشــی‪ ،‬ســورتمه ســواری و بیــش از ‪ 480‬کیلومتــر پیســت اســکی‬ ‫نوردیــک و همچنیــن مراکــز اســکی کوهســتانی‪.‬‬ ‫گیرانگرفیورد‬ ‫بخشــی از شــبکه دیدنــی فــات هــای نــروژ کــه در صــدر فهرســت میــراث‬ ‫جهانــی یونســکو قــرار دارنــد‪ ،‬منطقــه گیرانگــر فیــورد در شــمال ایلســوند‬ ‫اســت کــه بخشــی از بهتریــن مناظــر در هــر منطقــه از نــروژ را بــه نمایــش‬ ‫مــی گــذارد‪ .‬ادامــه مســیر شــرقی ســانیلوس فــورد در گیرانگرفیــورد‪ ،‬دارای‬ ‫برخــی از جــذاب تریــن دیدنــی هــای کشــور اســت‪ .‬یکــی از بهتریــن‬ ‫دیدنــی هــا در قلــه دال ســینبا مــی باشــد‪ .‬در ارتفــاع ‪ 1495‬متــری‪ ،‬منظــره‬ ‫کــوه هــای اطــراف و بســیار پاییــن تــر از ان منظــره گیرانگرفیــورد بســیار‬ ‫جــذاب قــرار دارد‪ .‬امــکان تــردد و مســافرت هــای بــی شــماری وجــود دارد‪،‬‬ ‫امــا اگــر خودتــان در حــال رانندگــی هســتید حتمــا از جــاده پرپیــچ ایــگل‬ ‫بــا‪ 11‬پیــچ و خــم تنــد و چشــم اندازهــای عالــی ان عبــور کنیــد‪.‬‬ ‫مسیرهایزیبایریلی‬ ‫هیــچ راهــی بهتــر از قطــار بــرای دیــدن حومــه هــای خیــره کننــده نــروژ‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬شــاید بــرای چنیــن کشــور کوهســتانی تعجــب اور باشــد‬ ‫کــه خطــوط ریلــی نــروژ بیــش از ‪ 3218‬کیلومتــر امتــداد دارنــد و در طــول‬ ‫مســیر بــا ‪ 775‬تونــل و بیــش از ســه هــزار پــل برخــورد مــی کننــد‪ .‬بهترین‬ ‫مســیرها بــرای بازدیــد از جملــه راه اهــن برگــن کــه از بــاالی فــات کــوه‬ ‫هاردانگریــدا مــی گــذرد‪ ،‬از اســلو شــروع مــی شــوند‪ .‬مســیرهای قابــل‬ ‫توجــه دیگــر راه اهــن دوور از اســلو بــه تروندهایــم بــا حاشــیه ان‪ ،‬راه اهــن‬ ‫راومــا بیــن دنبــوس و اندلســن و راه اهــن فلــوم‪ ،‬پرشــیب تریــن راه اهــن‬ ‫جهــان‪ ،‬مــی باشــند‪ .‬شــبکه ریلــی نــروژ همچنیــن تعــدادی تفریحــات‬ ‫جالــب دیگــر ماننــد قطارهــای بخــار کالســیک‪ ،‬گــردش هــای قطارهــای‬ ‫اصیــل و ســه چرخــه راه اهنــی پــدال دار را بــرای اســتفاده در خطــوط ریلــی‬ ‫متروکــه ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫جاده اقیانوس اطلس‬ ‫جــاده اقیانــوس اطلــس‪ ،‬یکــی از ‪ 18‬مســیر گردشــگری ملــی نــروژ‪ -‬نــه‬ ‫تنهــا یــک اتصــال حیاتــی بــرای پیــچ و خــم هــای جزایــر کوچکــی کــه‬ ‫بــه انهــا خدمــت میکنــد‪ ،‬مــی باشــد بلکــه جاذبــه ای فریبنــده بــرای‬ ‫ماهیگیــران‪ ،‬عالقمنــدان بــه غواصــی و بازدیدکنندگانــی اســت کــه مــی‬ ‫خواهنــد تــا حــد ممکــن بــه دریــا نزدیــک شــوند‪ .‬ایــن شــهر بــه عنــوان‬ ‫یکــی از دیدنــی تریــن بخــش هــای بزرگــراه ســاحلی جهــان شــهرت‬ ‫پیــدا کــرده و از یــک مجمــع الجزایــر در ایــده و اوروی در مــورد رومســدال‬ ‫تشــکیل شــده اســت‪ .‬عــاوه بــر منظــره هــای عالــی و همیشــه دیدنــی و‬ ‫جــذاب‪ ،‬در هــر اب و هوایــی فرصتــی بــرای بازدیــد از روســتاهای کوچــک‬ ‫ماهیگیــری زیبــا‪ ،‬کلیســاهای چوبــی زیبــا و غــار کلیســای معــروف تــرول ها‬ ‫دریافــت خواهیــد کــرد‪ .‬چندیــن مــکان از جملــه رســتوران هــا‪ ،‬اســتراحتگاه‬ ‫هــا و متصدیــان ســفرهای ماهیگیــری بــه گردشــگران اختصــاص داده شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪38‬‬ صفحه 38 ‫جوتونهایمن‬ ‫جوتــون هایمــن بزرگتریــن منطقــه کوهســتانی در فــات مرتفــع نــروژ‪،‬‬ ‫‪ 3499‬کیلومتــر مربــع وســعت دارد و بلندتریــن کــوه هــای اســکاندیناوی را‬ ‫شــامل مــی شــود‪ .‬در ایــن شــهر همچنیــن بســیاری از ابشــارهای دیدنــی‬ ‫و جــذاب‪ ،‬رودخانــه هــا‪ ،‬دریاچــه هــا‪ ،‬یخچــال هــای طبیعــی و حیــات‬ ‫وحــش ماننــد جمعیــت گــوزن هــای بــزرگ شــمالی قــرار دارنــد‪ .‬دو کــوه‬ ‫از ایــن پــارک ملــی تــا ارتفاعــات بیــش از ‪ 2438‬متــر بــاال مــی رونــد کــه‬ ‫مرتفــع تریــن ان گالدوپیگــن اســت‪ .‬گالــدو پیگــن بــا وجــود ارتفــاع فــوق‬ ‫العــاده ان در حــدود ‪ 4‬ســاعت قابــل صعــود اســت‪ .‬اگرچــه یــک راهنمــا‬ ‫نیــاز اســت‪ ،‬امــا مناظــر بــاور نکردنــی بــر فــراز صخــره هــای ســنگی و‬ ‫زمیــن هــای یخــی قلــه هــا باعــث مــی شــوند تــا بــه خوبــی در ایــن ســفر‬ ‫پــول خــرج کنیــد‪ .‬صعــود ‪ 4‬ســاعته دیگــر در گــروه هورونــگان بــه یخچــال‬ ‫‪ 1349‬متــری اســکاگ اســتولوباتن و اســکاگ استولســبر منتهــی می شــود‪.‬‬ ‫پل موزه توئیست‬ ‫قلعــه راک کاســل (‪ )Rock of Cashel‬طبــق افســانه ها‪ ،‬از کوهســتانی بــا نــام ‪Devil’s‬‬ ‫پــل مــوزه توئیســت (‪ )Twist Bridge Museum‬کــه بــا نام هــای گالــری توئیســت و‬ ‫مــوزه تابیــده نیــز شــناخته می شــود‪ ،‬بخشــی از مــوزه کیســتفوس به شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه مارپیچی شــکل در عیــن حــال گــذرگاه روی رودخانــه اســت و می تــوان‬ ‫به هنــگام عبــور از ان مناظــر طبیعــی زیبــا و چشــم نواز را تماشــا کــرد‪ .‬ایــن ســازه‬ ‫چندمنظــوره بــرای دسترســی از یــک ســوی رودخانــه پــر پیــچ و خــم راندســلوا بــه‬ ‫ســمت حاشــیه دیگــر‪ ،‬در پــارک تندیــس کیســتفوس نــروژ طراحــی شــده اســت‪.‬‬ ‫توئیســت دارای ســه گالــری هنــری مجــزا با مناظــر پانورامــا از پــارک و رودخانه اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســازه از پنل هــای الومینیومــی چهــل ســانتیمتری و ترکیب بنــدی کرکــره ای‬ ‫تشــکیل می شــود کــه ماننــد تــوده ای از کتــاب مرتــب شــده اند‪ .‬به هنــگام عبــور‬ ‫از پیــچ مرکــز پــل نیــز بازدیدکننــدگان حــس عبــور از دیافراگــم دوربیــن را تجریــه‬ ‫می کننــد‪ .‬داخــل ایــن ســازه بســیار جــذاب اســت و بازدیدکننــدگان می تواننــد جنــگل‬ ‫را بــدون مزاحمت هــای بصــری تماشــا کننــد‪ .‬نــوری کــه بی واســطه از بیــرون بــه‬ ‫درون بازتــاب می شــود‪ ،‬بــا توجــه بــه زمان هــای مختلــف روز‪ ،‬تجربــه متفاوتــی را‬ ‫بــرای تماشــاگران اثــار هنــری داخــل گالــری ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫پارکتندیسکیستفوس‬ ‫پــارک تندیــس کیســتفوس (‪ )Kistefos Sculpture Park‬بــا ‪ ۲۶‬اثــر هنــری‬ ‫بخشــی از مــوزه کیســتفوس محســوب می شــود و در فاصلــه یــک ســاعتی‬ ‫اســلو‪ ،‬پایتخــت نــروژ قــرار دارد‪ .‬ایــن پــارک در کنــار رود پــر پیــچ و خــم‬ ‫راندســلوا واقــع شــده اســت و در ان می تــوان اثــاری از مجسمه ســازان‬ ‫معاصــر نــروژی و بین المللــی را مشــاهده کــرد‪ .‬از کیســتفوس به عنــوان یکــی‬ ‫از بزرگ تریــن پارک هــای تندیــس اســکاندیناویایی یــاد می کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪39‬‬ صفحه 39 ‫کلیسای جامع شمالگان‬ ‫ب شــمال واقــع در شــهر ترومســو در ســال‬ ‫کلیســای جامــع ُشــمالگان یــا قطــ ‬ ‫‪ ۱۹۶۵‬تاســیس شــد و بنــای ان اثــر یــان اینــگ هُویــگ (‪)Jan Inge Hovig‬‬ ‫معمــار مشــهور نــروژی اســت‪ .‬به عبارتــی ایــن کلیســا یکــی از جدیدتریــن‬ ‫کلیســاهای جامــع نــروژ اســت و به خاطــر همیــن جدیدبودنــش معمــاری متفاوتــی‬ ‫دارد‪ .‬ســاختمان کلیســا از دور شــبیه تک ـه ای یــخ اســت و داخلــش موزاییک هــای‬ ‫بــراق کار شــد ه اســت‪ .‬نمــای بیرونــی ان نیــز از شیشــه اســت و صلیــب بزرگــی‬ ‫روی ان به چشــم می خــورد‪ .‬خصوصــا زمســتان ها نمــای چراغانــی ایــن کلیســا‬ ‫بســیار دیدنــی اســت‪.‬‬ ‫کوه های لینگن الپ‬ ‫کوه هــای لینگِ ــن الــپ واقــع در مــدار ُشــمالگان ‪ ۹۰‬کیلومتــر طــول و تــا مــرز نــروژ بــا‬ ‫ســوئد ادامــه دارنــد و یکــی از جاذبه هــای گردشــگری در ســفر بــه نــروژ محســوب‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن منطقــه پــر از اب دره‪ ،‬یخچال هــای طبیعــی‪ ،‬رودخانه هــا و قله هایــی‬ ‫اســت کــه چشــم اندازهای خیره کننــده ای دارنــد‪.‬‬ ‫در اینجــا می توانیــد سورتمه ســواری و برف پیمایــی کنیــد و شــانس دیــدن شــفق قطبــی‬ ‫را هــم داشــته باشــید‪ .‬از دیگــر تفریحــات رایــج در ایــن منطقــه می تــوان بــه اســکی‬ ‫و صخره نــوردی اشــاره کــرد‪ .‬ضمنــا بلندتریــن قلــه ی کوه هــای لینگِ ــن الــپ قلــه ای‬ ‫به اســم جیکــواره (‪ )Jiekkevarre‬اســت کــه ‪ ۱.۸۳۳‬متــر ارتفــاع دارد‪.‬‬ ‫موز ه ایبسن‬ ‫هِنریــک ِ‬ ‫ایبســن (‪ )Ibsen‬یکــی از معروف تریــن نمایشنامه نویســان نــروژی اســت و ایــن‬ ‫مــوزه نیــز در محــل منــزل ســابق ایــن هنرمنــد بــزرگ واقــع شــده اســت‪ .‬بخشــی از‬ ‫مــوزه بــه اثــار ِ‬ ‫ایبســن اختصــاص دارد و شــامل یادبودهــای خانوادگــی و تعــدادی از وســایل‬ ‫نویســندگی اوســت و بخــش دیگــر ان در اپارتمــان واقعــی ِ‬ ‫ایبســن واقــع اســت کــه تقریبا‬ ‫به همــان شــکلی کــه در زمــان زندگ ـی ِ‬ ‫ایبســن بــا همســرش بــود‪ ،‬بازســازی و نگهــداری‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ارشفیوربتن‬ ‫دهکــده ی ا ِرشــفیوربُتِن (‪ )Ersfjordbotn‬در انتهــای اب دره ی ا ِرشــفیورد یکــی از بهتریــن‬ ‫نقــاط نــروژ بــرای دیــدن شــفق قطبــی اســت‪ .‬ایــن دهکــده ی زیبــا را کوه هــای برفــی‬ ‫احاطــه کرده انــد و محــل مناســبی بــرای اســکی‪ ،‬سورتمه ســواری و برف پیمایــی اســت‪.‬‬ ‫اگــر هــم تابســتان ها بــه اینجــا بیاییــد‪ ،‬می توانیــد از تفریحاتــی همچــون صخره نــوردی‬ ‫و راه نــوردی در مســیرهای کوه ـی ای کــه از مرکــز دهکــده اغــاز می شــوند لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫تله کابین فییلهایسن‬ ‫ِ‬ ‫ِلهایســن (‪ )Fjellheisen‬از دامنــه ی کــوه ا ِستورشــتاینِن (‪)Storsteinen‬‬ ‫تله کابیــن فیی‬ ‫شــروع می شــود و در عــرض فقــط ‪ ۴‬دقیقــه بــه بــاالی قلــه ی ‪ ۴۲۰‬متــری ایــن کــوه‬ ‫می رســد‪ .‬در ان بــاال می توانیــد از تماشــای چشــم انداز فوق العــاده ی مناطــق همجــوار‬ ‫لــذت ببریــد‪ .‬در اینجــا می توانیــد تفریحــات دیگــری همچــون دوچرخه ســواری‪ ،‬پــرش‬ ‫بــا چتــر و اســکی نیــز داشــته باشــید‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪40‬‬ صفحه 40 ‫کوه فلوین‬ ‫کــوه فلویِــن (‪ )Floyen‬قل ـه ای ‪ ۳۹۹‬متــری بــا چش ـم انداز فوق العــاده زیبــای‬ ‫بِر ِگــن اســت‪ .‬به راحتــی می توانیــد بــا فونیکــوالر یــا همــان قطارهــای کابلــی‬ ‫خودتــان را در عــرض فقــط ‪ ۸‬دقیقــه بــه بــاالی کــوه برســانید و بِر ِگــن را در‬ ‫ان ســوترها از زاویـه ای متفــاوت ببینیــد‪.‬‬ ‫در بــاالی کــوه محوط ـه ی مخصوصــی بــرای ایســتادن و حظ بــردن از مناظــر‬ ‫اطــراف وجــود دارد‪.‬‬ ‫اگــر هــم قطارســواری بــاب میل تــان نیســت‪ ،‬می توانیــد از مســیرهای‬ ‫راه نــوردی و دوچرخه ســواری خودتــان را بــه بــاالی کــوه برســانید‪ .‬در ان بــاال‬ ‫رســتوران جالبــی هــم به اســم فلویِــن فولــک (‪ )Floyen Folk‬هســت کــه‬ ‫ی ســنتی شــهرت دارد‪.‬‬ ‫بــه سِ ــرو غذاهــای محلــی و اجــرای موســیق ‬ ‫ساحل هاوکلند‬ ‫ســاحل هاوکلنــد (‪ )Haukland Beach‬کــه بــا نــام ســاحل هوکلنــد نیــز‬ ‫شــناخته می شــود‪ ،‬یکــی از مشــهورترین ســواحل جزایــر لوفوتــن به شــمار‬ ‫مــی رود و به عنــوان یکــی از بهتریــن ســواحل نــروژ انتخــاب شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســاحل بــا ماســه های ســفید رنــگ کــه توســط کوه هــا محاصــره‬ ‫می شــود‪ ،‬در فاصلــه ‪ ۱۵‬دقیقــه ای از مرکــز شــهر لکنــس قــرار دارد‪ .‬مســیر‬ ‫دسترســی بــه ایــن ســاحل زیبــا بســیار اســان اســت و از ان‪ ،‬بــا اســتفاده از‬ ‫یــک مســیر پیــاده روی‪ ،‬می توانیــد بــه دیگــر ســاحل دیدنــی لوفوتــن‪ ،‬یعنــی‬ ‫ســاحل اوتاکالیــو برویــد‪ .‬ســرویس بهداشــتی و پارکینــگ از امکانــات ســاحل‬ ‫هاوکلنــد هســتند‪.‬‬ ‫کوه سکاال‬ ‫کــوه ســکاال در کالنشــهر اســترین‪ ،‬جنــوب کشــور نــروژ قــرار دارد و شــامل دو قلــه‬ ‫بــا ارتفاع هــای ‪ ۱۸۴۳‬متــر و ‪ ۱۸۴۸‬متــر از ســطح دریــا می شــود‪ .‬از فعالیت هــای‬ ‫محبــوب در ایــن کــو ه اســکی در فصــل زمســتان و راهپیمایــی به شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫همچنیــن هــر ســال مســابقه ای از روســتای مجــاور کــوه‪ ،‬لئــون تــا بــاالی کــوه‬ ‫برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫موزه هانستیک‬ ‫مــوزه هانســتیک در نــروژ‪ ،‬بــه دوران پیمــان هانــزا در شــهر برگــن می پــردازد‪ .‬پیمــان‬ ‫هانــزا در واقــع نوعــی هم بســتگی اقتصــادی به شــمار می رفــت کــه بیــن ســده های‬ ‫‪ ۱۳‬تــا ‪ ۱۷‬میــادی ادامــه داشــت و میــان شــهرهای بازرگانــی و صنف هــای تجــاری‬ ‫شــهرهای ســاحلی شــمال اروپــا برقــرار شــده بــود‪ .‬بنــای چوبــی مــوزه بــا وســایل‬ ‫قــرن شــانزدهمی‪ ،‬بازدیدکننــدگان را بــه حــال و هــوای ان روزهــای برگــن می بــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪41‬‬ صفحه 41 ‫شهرهای مهم نروژ‬ ‫برگن‬ ‫بِر ِگــن دومیــن شــهر بــزرگ نــروژ اســت کــه بــر پایــه سرشــماری ‪ ۱‬ژانویــه ‪۲۰۰۹‬‬ ‫‪ ۲۵۲.۰۵۱‬تــن جمعیــت داشته اســت‪.‬‬ ‫برگــن مرکــز اداری شهرســتان هورداالنــد اســت‪ .‬برگــن یــک مرکــز فرهنگــی مهــم‬ ‫در منطقــه اســت کــه در ســال ‪ ۲۰۰۰‬لقــب یکــی از پایتخت هــای فرهنگــی اروپــا را‬ ‫بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر بــه ســال ‪ ۱۰۷۰‬میــادی بــه دســت شــاه اوالف کــوره بنیــاد نهــاده‬ ‫شــد و در ‪ ۱۲۱۷‬بــه جــای تروندهایــم پایتخــت نــروژ گشــت‪ .‬ایــن شــهر تــا ســدهٔ‬ ‫چهاردهــم میــادی بــه واســطه صــدور ماهــی خشــک مرکــز بازرگانــی نــروژ بــود‪ .‬در‬ ‫‪ ۱۳۴۹‬کشــتی های انگلیســی بــا خــود طاعــون را بــه برگــن بردنــد‪ .‬در ‪ ۱۶۶۵‬بنــدر‬ ‫ایــن شــهر میــدان نبــرد واگــن میــان کشــتی های انگلیســی و هلنــدی بــود‪ .‬در ســدهٔ‬ ‫‪ ۱۵‬و ‪ ۱۶‬میــادی ایــن شــهر بزرگ تریــن شــهر اســکاندیناوی بــود‪ .‬همچنیــن ایــن‬ ‫شــهر تــا ‪ ۱۸۳۰‬بزرگ تریــن شــهر نــروژ بــود‪ .‬در ‪ ۱۹۱۶‬اتش ســوزی بخشــی از‬ ‫مرکــز شــهر را ویــران نمــود‪ .‬در جریــان جنــگ جهانــی دوم ایــن شــهر در نخســتین‬ ‫روز درگیــری در ‪ ۹‬اوریــل ‪ ۱۹۴۰‬بــه دســت نیروهــای المانــی افتــاد‪ .‬پــس از ان‬ ‫توســط متفقیــن چنــد بــار بمبــاران شــد‪.‬‬ ‫مهاجران ساکن در برگن‬ ‫مهاجرانــی از ‪ ۱۶۴‬کشــور جهــان در شــهر برگــن ســاکن هســتند کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد از اروپــا ‪ ۳۶‬درصــد از اســیا ‪ ۱۲‬درصــد از افریقــا ‪ ۲.۵‬درصــد امریــکای‬ ‫شــمالی‪ ۷.۸ ،‬درصــد از امریــکای التیــن و ‪ ۰.۵‬درصــد نیــز از اقیانوســیه می باشــند‪.‬‬ ‫رشــد جمعیــت مهاجــران در برگــن میــان ســال های ‪ ۱۹۹۳‬تــا ‪ ۲۰۰۸‬نزدیــک بــه‬ ‫‪ ۱۱۹.۷‬درصــد افزایــش داشــته اســت در حالــی در همیــن مــدت رشــد جمعیــت‬ ‫نروژی هــای ایــن شــهر ‪ ۸.۱‬درصــد بوده اســت‪.‬‬ ‫موقعیت اقتصادی‬ ‫ایــن منطقــه یکــی از مراکــز صنایــع نفــت خــام و گاز طبیعــی نــروژ هــم هســت‬ ‫و بــه همیــن دلیــل‪ ،‬برگــن شــهر ثروتمنــدی بــه شــمار مــی رود‪ .‬هرچنــد در ان‪،‬‬ ‫نشــانه های کمــی از ولخرجی هــای معــروف افــراد ثروتمنــد بــه چشــم می خــورد‪.‬‬ ‫در خیابان هــای شــهر نــه خودرویــی گران قیمــت بــا شیشــه های مــات‪ ،‬نــه‬ ‫فروشــگاه های مارک هــای گــران بــرای کیف هــای زنانــه و نــه صــف ادم هــا مقابــل‬ ‫ورودی کالب هــای شــبانه ویــژه پولدارهــا دیــده می شــود‪.‬‬ ‫درامن‬ ‫درامــن (‪ )Drammen‬شــهری اســت در نــروژ و مرکــز شهرســتان بوســکرود‪ .‬جمعیــت‬ ‫ایــن شــهر حــدود شــصت و پنــج هــزار نفــر اســت‪.‬‬ ‫درامــن یــک شــهر صنعتــی در نــروژ به شــمار می ایــد‪ ۲۲ .‬درصــد از ســاکنان ایــن‬ ‫شــهر را خارجی هــا تشــکیل می دهنــد‪ .‬درامــن از ایــن بابــت پــس از اســلو (پایتخــت)‬ ‫در رتبــه دوم در نــروژ قــرار دارد‪.‬‬ ‫درامــن همچنیــن از بابــت رودخانــه درامــن فیــور (‪ )Drammensfjord‬کــه از میــان‬ ‫شــهر می گــذرد و همچنیــن تونــل مارپیچــی درون کــوه‪ ،‬معــروف بــه اســپیرالن‬ ‫(‪ )Spiralen‬شــهرت دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪42‬‬ صفحه 42 ‫استاوانگر‬ ‫اســتاوانگر نــام شــهری در نــروژ اســت‪ .‬ایــن شــهر چهارمیــن شــهر بــزرگ‬ ‫و ســومین منطقــه بــزرگ شــهری در نــروژ (در صــورت هــم افزایــی بــا شــهر‬ ‫مجــاور ســندس) و مرکــز اداری اســتان روگاالنــد اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر چهارمیــن شــهر پرجمعیــت نــروژ اســت‪ .‬شــهر اســتاوانگر در شــبه‬ ‫جزیــره اســتاوانگر در جنــوب غربــی نــروژ واقــع شده اســت‪ .‬ســال تاســیس‬ ‫رســمی ایــن شــهر ‪ ۱۱۲۵‬میــاد ی‪ ،‬همزمــان بــا تکمیــل کلیســای جامــع‬ ‫اســتاوانگر اســت‪.‬‬ ‫هســته اصلــی اســتاوانگر تــا حــد زیــادی از خانه هــای چوبــی بــه ســبک قــرن‬ ‫‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬تشــکیل شده اســت؛ کــه بــه عنــوان بخشــی از میــراث فرهنگــی شــهر‬ ‫محافظــت می شــود‪ .‬ایــن امــر باعــث شده اســت کــه مرکــز شــهر‪ ،‬دارای ویژگــی‬ ‫شــهرهای کوچــک بــا تعــداد نســبتاً زیــادی خانه هــای جــدا از هــم باشــد‪.‬‬ ‫ایــن وضعیــت بــه نوبــه خــود باعــث گســترش حومــه شــهر و رشــد جمعیــت در‬ ‫مناطــق اطــراف و دور از مرکــز اســتاوانگر شده اســت‪.‬‬ ‫مغــازه هــا و دفاتــر تجــاری اصلــی اســتاوانگر‪ ،‬در مرکــز شــهر‪ ،‬در شــرق و جنــوب‬ ‫ـن‪ ،‬در محلــه ای بــا خانــه هــای چوبــی و قدیمــی و خیابان‬ ‫شــرقی خلیــج کوچــک ُو ِگـ ْ‬ ‫هــای باریــک قــرار گرفتــه انــد‪ .‬خیابــان اصلــی شــهر‪ ،‬کــه (چیرکــه گاتــا) نــام‬ ‫دارد‪ ،‬بــه فارســی معنــی «خیابــان کلیســا» مــی دهــد؛ و مهمتریــن و معــروف تریــن‬ ‫خیابــان شــهر‪ ،‬بــا امکانــات تجــاری و خدماتــی محســوب مــی شــود‪ .‬بیــن خلیــج‬ ‫ـن؛ و دریاچــه ب ِ َِریْــا‪ ،‬در جنــوب‪ ،‬ســاختمان کلیســای جامــع اســتاوانگر‬ ‫کوچــک ُو ِگـ ْ‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ .‬ایــن ســاختمان یکــی از بهتریــن و ســالمترین ســاختمانهای‬ ‫بازمانــده از دوران قــرون وســطی‪ ،‬در کشــور نــروژ اســت‪ .‬در کنــار ان عمــارت و‬ ‫بــاغ اســقف‪ ،‬قــرار داشــت‪ ،‬یعنــی جایــی کــه بــه احتمــال زیــاد‪ ،‬در حــال حاضــر‪،‬‬ ‫دبیرســتان کلیســای جامــع اســتاوانگر‪ ،‬روی ســنگ بنــای ان ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫در جنــوب شــرقی دریاچــه ب ِ َِریْــا‪ ،‬ایســتگاه راه اهــن اســتاوانگر و در ســمت جنــوب‬ ‫ایســتگاه راه اهــن‪ ،‬ســاختمان تئاتــر روگاالنــد‪ ،‬قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪۱۹۵۰‬میــادی‪ ،‬یــک فعالیــت گســترده بازســازی و نوســازی‪ ،‬در اطــراف و‬ ‫خــارج از محلــه قدیمــی شــهر‪ ،‬ظاهــر مرکــز شــهر اســتاوانگر را دچــار تغییــرات‬ ‫زیــادی کــرده اســت‪ .‬ایــن تغییــرات‪ ،‬بــه ویــژه‪ ،‬در میــدان بیــن کلیســای جامــع‬ ‫ـن‪ ،‬مشــهود هســتند‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬چنــد محیــط‬ ‫شــهر؛ و خلیــج کوچــک ُوگِـ ْ‬ ‫قدیمــی کــه دارای ارزش فرهنگــی هســتند‪ ،‬حفــظ شــده انــد‪ .‬بــرای مثــال یــک‬ ‫ـن بــه نــام اســترا‬ ‫محلــه مســکونی‪ ،‬بــا خانــه هــای چوبــی قدیمــی‪ ،‬در غــرب ُو ِگـ ْ‬ ‫هنــوز پــا برجاســت‪ .‬ایــن محلــه همچنیــن بــه عنــوان «اســتاوانگر قدیــم» شــناخته‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫هوگسوند‬ ‫هوگســوند شــهری در اســتان روگاالنــد در نــروژ اســت ‪ .‬شــهرداری هوگســوند و‬ ‫یــا ه ُوگِســوند‪ ،‬در ورودی شــمالی تنگــه کارمســوند‪ ،‬واقــع شــده اســت‪ .‬شــهرداری‬ ‫هوگســوند‪ ،‬شــامل بخــش خشــکی در مجــاورت باریــک تریــن قســمت تنگــه‬ ‫کارمســوند‪ ،‬اســت؛ کــه بــه ســمت شــمال‪ ،‬تــا مــرز اســتان ســابق هورداالنــد ( در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۰‬میــادی بــا اســتان ســون او فیوردانــه‪ ،‬ادغــام شــده اســت)‪ ،‬پیــش‬ ‫میــرود‪.‬‬ ‫شــهرداری هوگســوند‪ ،‬شــامل جزایــر واقــع در تنگــه کارمســوند و مجمــع الجزایــر‬ ‫‪ Røvær‬در دریــا در حــدود ده کیلومتــری غــرب مرکــز شــهر نیــز مــی باشــد‪ .‬شــهر‬ ‫هوگســوند ‪ ۷۲.۶۸‬کیلومترمربــع مســاحت و ‪ ۳۶.۵۳۸‬نفــر جمعیــت دارد‪.‬‬ ‫نــام هوگســوند‪ ،‬از همــان دیربــاز در حماســه هارالــد زیبامــوی ذکــر شــده اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬اهمیــت تاریخــی هوگســوند‪ ،‬برمــی گــردد بــه ســال هــای ‪۱۷۰۰‬‬ ‫میــادی‪ ،‬یعنــی زمانــی کــه بــا کشــف بازگشــت هــر ســاله شــاه ماهــی هــا بــه تنگــه‬ ‫کارمســوند‪ ،‬هوگســوند‪ ،‬بــه عنــوان یــک بنــدر صیــد و نمــک ســود کــردن ماهــی‪،‬‬ ‫اهمیــت تجــاری پیــدا کــرد‪ .‬بــا گســترش تجــارت شــاه ماهــی‪ ،‬در ســال هــای ‪۱۸۰۰‬‬ ‫میــادی‪ ،‬نیــاز بــه وجــود یــک بنــدر صادراتــی‪ ،‬بیــن اســتاوانگر و برگــن‪ ،‬اشــکار شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۸۵۴‬میــادی‪ ،‬بــرای اولیــن بــار هوگســوند‪ ،‬بــه عنــوان یــک ابــادی و یــا‬ ‫محــل مســکونی‪ ،‬در سرشــماری ســاالنه ثبــت شــد‪.‬‬ ‫در شــمال هوگســوند‪ ،‬در فاصلــه ‪ ۳‬کیلومتــری از مرکــز شــهر‪ ،‬بنــای یــاد بــود هارالــد‬ ‫زیبامــوی‪ ،‬واقــع شــده اســت‪ .‬یعنــی کســی کــه افتخــار یــک پارچــه کــردن نــروژ‪ ،‬بــه‬ ‫عنــوان یــک کشــور واحــد‪ ،‬طبــق روایــات افســانه گونــه بــه او نســبت داده مــی شــود‪.‬‬ ‫بنــای شــهرداری شــهر هوگســوند‪ ،‬از ســال ‪ ۱۹۳۱‬میــادی‪ ،‬در نزدیکــی مرکــز شــهر‬ ‫در ســمت جنــوب‪ ،‬واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫شــهر هوگســوند دارای چنــد کلیســای قدیمــی اســت‪ .‬قدیمــی تریــن انهــا یــک‬ ‫کلیســای هشــت ضلعــی چوبــی اســت کــه در ســال ‪ ۱۸۵۸‬ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫هوگســوند میزبــان یــک جشــنواره بیــن المللــی فیلــم و اهــدا کننــده جایــزه امانــدا‪،‬‬ ‫اســت ‪ .‬شــهر دارای چنــد مــوزه و نمایشــگاه هنــری و اثــار نقاشــی اســت‪ .‬در ســمت‬ ‫شــرقی شــهر‪ ،‬مســیرهای پیــاده روی و امکانــات گردشــگری قابــل توجهــی وجــود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪43‬‬ صفحه 43 ‫موسیقی نروژ‬ ‫خلیل مدادی‬ ‫در مــورد موســیقی اولیــه در نــروژ از اثــار بــدوی بدســت امــده در حفرهــای‬ ‫باســتان شناســی مطالــب زیــادی بدســت امده اســت‪ .‬اینها شــامل ســازهایی‬ ‫ماننــد ‪ lur‬اســت‪ .‬حماســه هــای وایکینــگ و قرون وســطایی همچنیــن فعالیت‬ ‫هــای موســیقی را شــرح مــی دهنــد و همچنین گــزارش کشیشــها و زائــران از‬ ‫سراســر اروپــا برای دیــدار از قبر ســنت اوالف در تروندهایم را شــرح می دهد‪.‬‬ ‫در اواخــر قــرن نوزدهــم‪ ،‬نــروژ رشــد اقتصــادی را تجربــه کــرد کــه‬ ‫منجــر بــه صنعتــی شــدن و شهرنشــینی بیشــتر شــد‪ .‬موســیقی‬ ‫بیشــتری در شــهرها ســاخته مــی شــد و اجــرای اپــرا و کنســرت هــای‬ ‫ســمفونی از اســتانداردهای باالیــی برخــوردار بــود‪ .‬در ایــن عصــر‪ ،‬هــم‬ ‫اهنگســازان برجســته (ماننــد ادوارد گریــگ و یوهــان اسوندســن) و هــم‬ ‫هنرمنــدان ‪ ،‬ســنت هــای اروپایــی را بــا لحــن نــروژی ترکیــب کردنــد‪.‬‬ ‫واردات موســیقی و موســیقیدانان بــرای رقــص و ســرگرمی افزایــش یافــت‬ ‫و ایــن امــر در قــرن بیســتم ادامــه یافــت‪ ،‬حتــی بیشــتر هنگامــی کــه ضبــط‬ ‫گرامافــون و رادیــو رایــج شــد‪ .‬در نیمــه اخــر قــرن بیســتم‪ ،‬نــروژ‪ ،‬ماننــد‬ ‫بســیاری از کشــورهای جهــان‪ ،‬بــا احیــای ریشــه ای روبــرو شــد کــه باعــث‬ ‫شــد موســیقی بومــی احیــا شــود‪.‬‬ ‫قبــل از ســال ‪ ، 1840‬منابــع مکتــوب موســیقی محلــی در نــروژ محــدود بــود‪ .‬در‬ ‫ابتــدا اعتقــاد بــر ایــن بــود کــه ایــن دســتاوردهای تاریخــی تاثیــر متمایــز بــر‬ ‫مســیحیان دارنــد‪ .‬بــا ادامــه تحقیقــات ‪ ،‬ارتباطــات افســانه ای بــا موســیقی محلــی‬ ‫نیــز وجــود داشــت‪ .‬بــه طــور کلــی هــدف موســیقی محلــی ســرگرمی و رقــص بــود‪.‬‬ ‫موســیقی محلــی نــروژی را مــی تــوان بــه دو دســته دســتگاهی و اوازی تقســیم کــرد‪.‬‬ ‫بــه عنــوان یــک قاعــده‪ ،‬موســیقی محلــی موســیقی رقــص (‪ )slåtter‬اســت‪ .‬رقصهــای‬ ‫محلــی نــروژی رقــص هــای اجتماعــی هســتند و معمــوالً توســط زوج هــا اجــرا مــی‬ ‫شــوند‪ ،‬اگرچــه تعــدادی رقــص انفــرادی نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫نــروژ دارای رقــص تشــریفاتی بســیار کمــی اســت کــه در فرهنــگ هــای دیگــر‬ ‫مشــخص اســت‪ .‬ملــودی هــای رقــص را مــی تــوان بــه دو نــوع تقســیم کــرد‪ :‬رقــص‬ ‫هــای دو ضــرب و ســه ضــرب‪ .‬اولــی هالینــگ ‪ ،‬گانــگاری یــا رول نامیــده مــی شــود ‪،‬‬ ‫در حالــی کــه دومــی فنــری نامیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫بــه طــور معمــول بــه رقــص هــای ســنتی ‪( bygdedans‬رقــص روســتایی یــا منطقــه‬ ‫ای) گفتــه مــی شــود‪ .‬ایــن رقــص هــا کــه گاهــی اوقــات «رقــص هــای خواســتگاری»‬ ‫نامیــده مــی شــوند ‪ ،‬اغلــب بــا رویدادهــای مهــم زندگــی روســتایی (کشــاورزی) مرتبط‬ ‫بودنــد‪ :‬عروســی ‪ ،‬مراســم تشــییع جنــازه و جشــنهای دورهمــی ماننــد کریســمس‪.‬‬ ‫موســیقی عامیانــه در نــروژ در ‪ 2‬دســته اصلــی دیگــر قــرار دارد کــه بــر اســاس‬ ‫جمعیــت هــای قومــی از انجــا نشــات گرفتــه انــد‪ :‬ژرمــن شــمالی و ســامی‪.‬‬ ‫موســیقی ســنتی ســامی حــول یــک ســبک اوازی خــاص بــه نــام ‪joik‬‬ ‫متمرکــز شــده اســت‪ .‬در اصــل ‪ joik ،‬تنهــا بــه یکــی از چندیــن ســبک اواز‬ ‫ســامی اشــاره مــی کــرد ‪ ،‬امــا در انگلیســی ایــن کلمــه اغلــب بــرای اشــاره‬ ‫بــه انــواع اوازهــای ســنتی ســامی بــه کار مــی رود‪ .‬صــدای ان بــا شــعار‬ ‫ســنتی برخــی از فرهنگهایــی مانــدد بومیــان امریــکا قابــل مقایســه اســت‪.‬‬ ‫موســیقی ســنتی اوازی نــروژی ژرمــن شــمالی شــامل (کــواد) ‪ ،‬تصنیــف و‬ ‫اهنگهــای کوتــاه و اغلــب بداهــه (‪ ،)stev‬از رایــج تریــن انــواع موســیقی‬ ‫ســنتی اســت‪ .‬اهنــگ هــای کاری ‪ ،‬ســرودها ‪ ،‬اوازهــای ترالینــگ (هجــا هــای‬ ‫مزخــرف) و تصنیــف هــای گســترده (مهــارت امــوزی) نیــز محبــوب بــوده انــد‪.‬‬ ‫نــروژ دارای برخــی از ســنت هــای موســیقی مشــترک نوردیــک بــا کشــورهای همســایه‬ ‫خــود ســوئد و دانمــارک اســت ‪ ،‬جایــی کــه معمولــی تریــن ســاز ویولــون اســت‪ .‬در‬ ‫نــروژ ‪ ،‬ویولــون هاردانگــر (‪ ، )hardingfele‬متمایزتریــن ســاز در موســیقی محلــی‬ ‫نــروژی ‪ ،‬ماننــد یــک ویولــن معمولــی بــه نظــر مــی رســد و مــی نــوازد‪ .‬فقــط در درجــه‬ ‫اول در بخــش غربــی و مرکــزی کشــور یافــت مــی شــود‪ .‬قدمــت ویولــون هاردانگــر به‬ ‫حــدود ‪ 1700‬برمــی گــردد و از بســیاری جهــات بــا ویولــون معمولــی متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪44‬‬ صفحه 44 ‫اهنگهــای محلــی حماســی مهمتریــن شــکل موســیقی محلــی فولکلــور در نــروژ‬ ‫اســت‪ .‬اگرچــه انــواع زیــادی از اهنــگ هــای محلــی حماســی وجــود دارد ‪ ،‬امــا‬ ‫جالــب تریــن تصنیــف هــا قــرون وســطایی هســتند‪ .‬انهــا بــرای اولیــن بــار در دهــه‬ ‫‪ 1800‬رونویســی شــدند ‪ ،‬امــا ســنت تصنیــف از قــرون وســطی نقــل شــده اســت‪.‬‬ ‫اشــعار ایــن اهنگهــا نیــز حــول ایــن دوره از تاریــخ مــی چرخــد​​و داســتان هایــی از‬ ‫زندگــی اشــراف و شــوالیه هــا و دوشــیزه هــا را بازگــو مــی کنــد‪ .‬تعــدادی از تصنیــف‬ ‫هــا وقایــع تاریخــی را توصیــف مــی کننــد و اغلــب دراماتیــک و تراژیــک هســتند‪.‬‬ ‫امــروز هــم از موســیقی عامیانــه و هــم از ســازهای ســنتی ان اســتفاده مــی شــود‪ .‬عالقــه‬ ‫بــه موســیقی محلــی در حــال افزایــش اســت و تعــدادی از نوازنــدگان جــوان بــا اســتعداد‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫بســیاری از جوانــان در حــال یادگیــری اواز خوانــدن بــه ســبک ســنتی هســتند‪ .‬در طــول چنــد‬ ‫دهــه گذشــته (از رونــد فولــک راک) ‪ ،‬موســیقیدانان عــادی عالقــه بیشــتری بــه ایــن ســبک‬ ‫نشــان داده انــد‪.‬‬ ‫نســل جدیــدی ظهــور کــرده اســت کــه در عیــن احتــرام بــه ســنت هــای قدیمــی ‪ ،‬مایــل‬ ‫اســت در خطــوط جدیــد فکــر کنــد‪.‬‬ ‫تعــدادی از هنرمنــدان مشــهور موســیقی محلــی در نــروژ بــا اســتفاده از ســازهای جدیــد و‬ ‫تنظیمــات جدیــد ضبــط هــای عالــی انجــام داده انــد‪ .‬در ســالهای اخیــر هنرمندانــی ماننــد‬ ‫‪ Gåte‬و ‪ Odd Nordstoga‬موســیقی محلــی را در دســترس جوانــان بیشــتری قــرار داده‬ ‫انــد‪.‬‬ ‫گــوت موســیقی محلــی را بــا متــال ترکیــب کرد و بســیار محبوب شــد‪ .‬لومســک گــروه دیگری‬ ‫اســت کــه موســیقی محلــی نــروژی را بــا متال ترکیــب کرده اســت‪ .‬بدون شــک مشــهورترین‬ ‫خواننــده ســامی مــاری بوئیــن اســت کــه نوعــی از فولــک راک مینیمالیســتی بــا ریشــه هــای‬ ‫جویــک مــی خوانــد‪ .‬کارل ســگلم موســیقی دان و اهنگســاز نــروژی اســت کــه ساکســوفون و‬ ‫بــاک هــورن مــی نــوازد‪ .‬ســوفیا جانــوک همچنیــن یــک هنرمنــد معاصر ســامی معروف اســت‪.‬‬ ‫برخــی موسســات مهــم نیــز وجــود دارنــد ‪ ،‬بــرای مثــال انجمــن ملــی موســیقی دانــان‬ ‫محلــی‪ .‬ایــن ســازمانی اســت کــه در ســال ‪ 1923‬بــرای هنرمنــدان موســیقی محلــی و‬ ‫رقاصــان محلــی تاســیس شــد و در درجــه اول اتحادیــه ای بــرای انجمــن هــای محلــی‬ ‫محلــی و منطقــه ای موســیقی محلــی اســت ‪ ،‬امــا بــرای اعضــای عــادی نیــز ازاد اســت‪ .‬از‬ ‫ســال ‪ ، 1990‬انجمــن ملــی ‪ 6000‬عضــو از حــدود داشــت‪.‬‬ ‫در طــول قــرن ‪ 16‬شــهرهای اســلو ‪ ،‬برگــن و تروندهایــم «هرکــدام نوازنــدگان‬ ‫شــهر خــود را داشــتند‪ ».‬اولیــن اهنگســازان مهــم کالســیک از نــروژ از ابتــدای‬ ‫قــرن ‪ ، 18‬هنگامــی کــه انهــا موســیقی رقــص و مجلســی ‪ ،‬از جملــه کانتاتــا را‬ ‫ســاختند‪ ،‬ثبــت شــده انــد‪ .‬برخــی از ایــن اهنگســازان عبارتنــد از‪ :‬گئــورگ فــون‬ ‫برتــوش ‪ ،‬یوهــان دانیــل برلیــن و یوهــان هنریــک برلیــن‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬موســیقی کالســیک نیــز مــورد توجــه عمــوم قــرار گرفــت کــه‬ ‫در ان موســیقی بــه طــور مــداوم بــه ویــژه در مناطــق شــهری مرفــه تــر توســعه‬ ‫یافــت‪ .‬عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬در حــدود ســالهای ‪ 1750‬انجمنهــای موســیقی خصوصی‬ ‫یــا نیمــه عمومــی در شــهرهای مختلــف ظاهــر شــدند و ایــن فرصــت بــرای افــراد‬ ‫ثروتمنــد فراهــم شــد تــا از ان لــذت ببرنــد‪.‬‬ ‫رمانتیســم ملــی ‪ ،‬جنبشــی بــود کــه در سراســر اروپــا رواج داشــت ‪ ،‬نــروژ را نیــز‬ ‫تحــت تاثیــر قــرار داد و شــروع بــه تاثیرگــذاری بــر موســیقیدانان کالســیک و‬ ‫موســیقی کالســیک در ایــن کشــور کــرد‪.‬‬ ‫ویولــن ســاز اولــه بــول (‪ )1880-1810‬اولیــن نوازنــده بزرگ نــروژی بــود‪ .‬وی از‬ ‫حــدود ســال ‪ 1834‬بــا نوازندگــی نــه تنهــا در نــروژ ‪ ،‬بلکــه در دیگــر نقــاط اروپــا‬ ‫و ایــاالت متحــده نیــز شــهرت جهانــی یافــت و بــه عنــوان پاگانینــی نوردیــک‬ ‫شــناخته مــی شــد‪.‬‬ ‫از حــدود ســال ‪ ، 1831‬موســیقی ســنتی نــروژی شــروع بــه تاثیرگذاری بــر صحنه‬ ‫کالســیک کــرد ‪ ،‬بــه ویــژه از طریــق بــول‪ ،‬کــه بــا میالرگوتــن ‪ ،‬نوازنــده معــروف‬ ‫ویولــون هاردانگــر دوســت شــد و از طریــق دوســتی درک بهتــری از موســیقی‬ ‫ســنتی بــه دســت اورد‪ .‬خــود بــول نواختــن ویولــون هاردانگــر را اغــاز کــرد و‬ ‫اولیــن کســی بــود کــه در مناطــق شــهری اهنگهــای محلــی را بــه عمــوم ارائــه‬ ‫کــرد‪ .‬او همچنیــن عالقــه داشــت کــه میالرگوتــن در کنســرت بــا او نوازندگــی‬ ‫کنــد و بــرای اولیــن بــار در فوریــه ‪ ، 1849‬در اوج ناسیونالیســم رمانتیــک نــروژی‪،‬‬ ‫یــک نوازنــده ســنتی روســتایی را بــه مخاطبــان شــهری ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫ســبک رمانتیسیســم بــر موســیقی نــروژی «تــا اواخــر قــرن بیســتم ‪ ،‬چــه از‬ ‫طریــق تغییــر در اصطــاح رمانتیــک ملــی گریــگ و چــه از طریــق یــک خــط‬ ‫کالســیک‪/‬بین المللــی» تســلط داشــت‪.‬‬ ‫نوازنــدگان خارجــی در دهــه ‪ 1840‬در نــروژ مســتقر شــدند و دانــش موســیقی را‬ ‫از بقیــه اروپــا بــا خــود اوردنــد‪ .‬پــس از انقــاب فرانســه در ســال ‪ ، 1848‬نــروژ‬ ‫شــاهد توســعه یــک اگاهــی ملــی قــوی و همچنیــن رشــد اقتصــادی بــود کــه‬ ‫بــا توســعه موســیقی اتفــاق افتــاد‪ .‬در مقایســه بــا اکثــر کشــورهای دیگــر ایــن‬ ‫دوره‪ ،‬نوازنــدگان زن نــروژی بــه طــور گســترده ای پذیرفتــه شــده بودنــد و حتــی‬ ‫توســط دولــت حمایــت و بــه انهــا کمــک هزینــه پرداخــت شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪45‬‬ صفحه 45 ‫سمیه عبدالمحمدی‬ ‫کارشناس فرهنگی‬ ‫ادبیات نروژ‬ ‫تاریــخ ادبیــات نــروژ بــا شــعرهای اددا و شــعر اســکالدی قــرن ‪ 9‬و ‪ 10‬با شــاعرانی‬ ‫چــون براگــی بوداســن ‪ Bragi Boddason‬وایونــدر اسکالداســپیلر ‪Eyvindr‬‬ ‫‪ Skáldaspillir‬اغــاز مــی شــود‪ .‬ورود مســیحیت در حــدود ســال ‪ 1000‬نــروژ را‬ ‫بــا ادبیــات قــرون وســطایی اروپــا‪ ،‬نــگارش و تاریــخ نویســی در ارتبــاط قــرار داد‪.‬‬ ‫ادغــام شــدن ســنت شــفاهی بومــی و نفــوذ فرهنــگ ایســلندی ‪ ،‬در اواخــر قــرن ‪12‬‬ ‫و اوایــل قــرن ‪ 13‬بــه یــک دوره فعــال تولیــد ادبیــات تبدیل شــد‪ .‬اثــار مهــم ان دوره‬ ‫شــامل ‪ Historia Norwegie ، Thidreks saga‬و ‪ Konungs skuggsjá‬اســت‪.‬‬ ‫ایــن دوره از قــرن چهاردهــم تــا نوزدهــم در ادبیــات کشــور عصــر تاریکــی تلقــی‬ ‫مــی شــود ‪ ،‬هرچنــد نویســندگانی ماننــد پــدر فریــس ‪ Peder Claussn Friis‬و‬ ‫لودیــگ هلوبــرگ ‪ Ludvig Holberg‬در ادبیــات رایــج دانمارک‪-‬نــروژ مشــارکت‬ ‫داشــتند‪ .‬بــا ظهــور ناسیونالیســم و​​مبــارزه بــرای اســتقالل در اوایــل قــرن ‪ ، 19‬دوره‬ ‫جدیــدی از ادبیــات ملــی پدیــدار شــد‪ .‬در ســیل رمانتیسیســم ناسیونالیســتی‪ ،‬چهــار‬ ‫نویســنده بــزرگ ظاهــر شــدند‪ :‬هنریــک ایبســن ‪ ،‬بیورنســترن بیرنســون‪ ،‬الکســاندر‬ ‫کیالنــد ‪ ،‬و یونــاس لــی‪.‬‬ ‫هنریــک ورجلنــد‪ ،‬نمایشــنامه نویــس‪ ،‬تاثیرگذارتریــن نویســنده ان دوره بــود ‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه اثــار بعــدی هنریــک ایبســن قــرار بــود بــرای نــروژ در ادبیــات اروپــای‬ ‫غربــی جایــگاه مهمــی پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫ادبیــات مدرنیســتی در دهــه ‪ 1890‬بــه نــروژ معرفــی شــد‪ .‬در دهــه ‪ 1930‬امیــل‬ ‫بویســون ‪ ،‬گونــار الرســن ‪ ،‬هاکــون بوگــه ماهــرت ‪ ،‬رولــف استنرســن و ادیــت‬ ‫اوبــرگ از جملــه نویســندگان نــروژی بودنــد کــه مدرنیســم را ازمایــش کردنــد‪.‬‬ ‫ادبیــات در ســالهای اول پــس از جنــگ جهانــی دوم بــا مجموعــه ای طوالنــی از‬ ‫گزارشــهای مســتند از افــرادی کــه در بازداشــت المــان بودنــد ‪ ،‬یــا در جریــان‬ ‫اشــغال در تالشــهای مقاومــت شــرکت کــرده بودنــد ‪ ،‬مشــخص شــد‪.‬‬ ‫در قــرن بیســتم نویســندگان برجســته نــروژی شــامل دو نویســنده برنــده جایــزه‬ ‫نوبــل ‪ ،‬کنــوت هامســون ‪ Knut Hamsun‬و زیگریــد اندســت ‪Sigrid Undset‬‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫دوره بعــد از ‪ 1965‬نشــان دهنــده گســترش شــدید بــازار داســتان نــروژی بــود و‬ ‫دهــه ‪ 1970‬هــم باعــث سیاســت زدگــی و هــم قــدرت نویســندگان نــروژی شــد‪.‬‬ ‫دهــه ‪ 1980‬در ادبیــات نــروژی «دهــه فانتــزی» نامگــذاری شــد‪.‬‬ ‫اولیــن نمونــه هــای حفــظ شــده از ادبیــات نــورس قدیــم اشــعار ادیــک اســت‬ ‫کــه قدیمــی تریــن انهــا ممکــن اســت در اوایــل قــرن نهــم نــروژ بــا تکیــه بــر‬ ‫ســنت رایــج ژرمــن در شــعر متضــاد ســروده شــده باشــد‪ .‬در قــرن نهــم اولیــن‬ ‫نمونــه هــای شــعر اســکالدیک نیــز بــا اســکالدها ‪Bragi Boddason ، Þjóðólfr‬‬ ‫از ‪ Hvinir‬و شــاعران دربــاری از ‪ Harald Fairhair‬ظاهــر مــی شــود‪ .‬ایــن ســنت‬ ‫تــا قــرن دهــم ادامــه یافــت و شــاعر اصلــی نــروژی ‪ Eyvindr skáldaspillir‬بــود‪.‬‬ ‫در دوران قبــل از مســیحیت ‪ ،‬الفبــای رونیــک تنهــا الفبــای نــروژی بــود‪.‬‬ ‫کتیبــه هــای حفــظ شــده از ان زمــان بیشــتر متــن هــای کوتــاه یادبــود بــا‬ ‫فرمــول هــای جادویــی هســتند‪ .‬یکــی از طوالنــی تریــن کتیبــه هــا ایــن‬ ‫اســت کــه بــر روی ســنگ ‪ Eggum‬قــرن ‪ ، 8‬حــاوی اشــارات رمزالــود‬ ‫مذهبــی یــا جادویــی اســت‪.‬‬ ‫در حــدود ســالهای ‪ 1000‬تــا ‪ 1030‬مســیحیت در نــروژ اســتقرار یافــت و‬ ‫الفبــای التیــن را بــا خــود بــه همــراه اورد‪ .‬قدیمــی ترین اثــار منثــور نروژی‬ ‫متعلــق بــه اواســط قــرن دوازدهم اســت‪ .‬در پایــان قــرن دوازدهم ‪ ،‬نوشــته‬ ‫هــای تاریخی بــه زبان محلــی بــا ‪Ágrip af Nóregskonungasögum‬‬ ‫و به دنبال ان حماســه افســانه ای ســنت اوالف و فاگرســکینا گسترش یافت‪.‬‬ ‫ادبیــات نــروژی قــرون وســطی بــا ادبیــات ایســلندی قــرون وســطی پیوند‬ ‫تنگاتنگــی دارد و بــه عنــوان ادبیــات نــورس قدیــم در نظــر گرفتــه مــی‬ ‫شــود‪ .‬بزرگتریــن نویســنده نــورس قــرن ســیزدهم اســنوری استورلوســون‬ ‫ایســلندی بــود‪ .‬او اســاطیر نــورس را در قالــب نثــر اددا ‪ ،‬کتابــی بــا زبــان‬ ‫شــاعرانه کــه درک مهمــی از فرهنــگ نــورس قبــل از مســیحیت ارائــه مــی‬ ‫دهــد ‪ ،‬ثبــت کــرد‪ .‬او همچنیــن نویســنده ‪ Heimskringla‬بــود ‪ ،‬تاریــخ‬ ‫مفصلــی از پادشــاهان نــروژی کــه از داســتان افســانه ای ‪Ynglinga‬‬ ‫شــروع مــی شــود و همچنــان مســتند بســیاری از تاریــخ اولیــه نروژ اســت‪.‬‬ ‫دوره ادبیــات رایــج نــورس قدیــم تــا قــرن ســیزدهم بــا مشــارکت‬ ‫نویســندگان نــروژی ماننــد ‪ Thidreks saga‬و ‪Konungs skuggsjá‬‬ ‫ادامــه یافــت ‪ ،‬امــا در قــرن ‪ 14‬نوشــتن حماســه دیگــر در نــروژ پــرورش‬ ‫نیافــت و ادبیــات ایســلندی بــه طــور فزاینــده ای منــزوی شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪46‬‬ صفحه 46 ‫ادبیــات نــروژی در دوره اتحادیــه اســکاندیناوی و پــس از ان‬ ‫اتحادیــه دانــو نــروژی (‪ )1814-1387‬عمـ ً‬ ‫ا وجــود نداشــت‪.‬‬ ‫ایبســن ایــن دوره را «چهارصــد ســال تاریکــی» توصیــف‬ ‫کــرد‪ .‬در دوره اتحــاد بــا دانمــارک ‪ ،‬دانمارکــی جایگزیــن‬ ‫نــروژی شــد‪ .‬دانشــگاه و مرکــز فرهنگــی دانمــارک ‪ -‬نــروژ‬ ‫کپنهــاگ بــود‪ ،‬جایــی کــه مــردان جــوان بــرای تحصیــل بــه‬ ‫انجــا رفتنــد‪.‬‬ ‫‪http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8‬‬ ‫‪%d8%84%d9%a8%aa+%d8%d8%a7%8c%d8%db%a8%af%d8%d8%a7%‬‬ ‫‪0=SSOReturnPage=Check&Rand&b1%d8%a7%ba%d8‬‬ ‫اصالحــات در ‪ 1537‬بــه نــروژ تحمیــل شــد و حاکمــان دانــو‬ ‫نــروژی از ان بــرای تحمیــل فرهنــگ دانمارکــی اســتفاده‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن امــر از طریــق ســخنرانی و همچنیــن از طریــق ســوابق‬ ‫مکتــوب انجــام شــد‪ ،‬زیــرا کشــیش هــا در کپنهــاگ امــوزش‬ ‫دیــده بودنــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬زبــان نــروژی ارتبــاط تنگاتنگــی بــا‬ ‫دانمارکــی داشــت و باعــث شــد ادبیــات اساســاً دانمارکــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫گبــل پدرســون (‪ )1557-1490‬اولیــن اســقف لوتــری برگــن‬ ‫و مــردی بــا دیدگاههــای گســترده انســانی بــود‪ .‬پســر خوانده‬ ‫اش ‪ ،‬ابســالون پدرســن بیــر (‪ ، )1575-1528‬بــه عنــوان یک‬ ‫انســان گــرای و ناسیونالیســت ‪ ،‬راه خــود را ادامــه داد و یــک‬ ‫اثــر مهــم تاریخــی در مــورد پادشــاهی نــروژ نوشــت (‪.)1567‬‬ ‫‪ )1615-1545( Peder Clausson Friis‬نیــز یــک انســان‬ ‫گــرا بــود کــه هــم هایســکرینگال را بــا ترجمــه ان به زبــان ان‬ ‫دوره احیــا کــرد و هــم اولیــن تاریــخ طبیعــی نــروژ و همچنیــن‬ ‫یــک مطالعــه مهــم توپوگرافــی نــروژ را نوشــت‪.‬‬ ‫قــرن هفدهــم یــک دوره فعالیــت ادبــی ناچیــز در نــروژ بــود ‪ ،‬امــا مشــارکت هــای قابــل توجهــی‬ ‫در ان انجــام شــد‪ .‬پتــر داس (‪ )1707-1647‬نوردلنــدس ترومپــت (ترومپــت نوردلنــد) را نوشــت‬ ‫کــه در منظــر محیطــی چشــم انــداز ‪ ،‬شــیوه زندگــی ‪ ،‬شــرایط و ویژگــی مــردم شــمال نــروژ را‬ ‫توصیــف کــرد‪ .‬دو نویســنده دیگــر شایســته ذکــر هســتند‪.‬‬ ‫دوروت انگلبرتســدوتر (‪ ، )1713-1634‬اولیــن نویســنده زن نــروژی بــود کــه شــعرهای مذهبــی‬ ‫قدرتمنــد ســرود‪ .‬اولیــن اثــر او ‪ ، Siælens Sang-offer ،‬در ســال ‪ 1678‬منتشــر شــد‪.‬‬ ‫‪ Taare-Offer‬دومیــن اثــر گــرداوری شــده او بــود و بــرای اولیــن بــار در ســال ‪ 1685‬منتشــر‬ ‫شــد‪ .‬یکــی دیگــر از شــاعران بــا اســتعداد انــدرس ارربــو بــود کــه مزامیــر را بــه نــروژی ترجمــه‬ ‫کــرد و شــعر افرینــش را ســرود ‪ ،‬هگزایمــرون‪.‬‬ ‫نــروژ همچنیــن بــه ادبیــات مشــترک دانمــارک و نــروژ کمــک شــایانی کــرد‪ .‬یکــی از اولیــن‬ ‫نــام هــای ادبیــات دانمــارک ‪ ، )1614-1545( Peder Clausson Friis ،‬متولــد نــروژ بــود‪.‬‬ ‫دیگــر نویســندگان مهــم نــروژی از نظــر تولــد «دانمارکــی» در ان دوره شــامل لودویــگ هولبــرگ‬ ‫(برگــن ‪ ، )1754-1684 ،‬کریســتین تولیــن (کریســتیانیا ‪ )1765-1728 ،‬و یوهــان هرمــان وســل‬ ‫(‪ )1855-1742‬بودنــد‪.‬‬ ‫دو رویــداد مهــم باعــث تجدیــد حیــات عمــده در ادبیــات نــروژی شــد‪ .‬در ســال ‪، 1811‬‬ ‫یــک دانشــگاه نــروژی در کریســتیانیا تاســیس شــد (بعــدا ً بــه اســلو تغییــر نــام داد)‪ .‬نــروژی‬ ‫هــا پــس از انقــاب امریــکا و فرانســه و همچنیــن در نتیجــه جدایــی اجبــاری از دانمــارک‬ ‫پــس از جنــگ هــای ناپلئــون ‪ ،‬تحــت ســلطه روح انقــاب قــرار گرفتنــد‪ ،‬اولیــن قانــون‬ ‫اساســی خــود را در ســال ‪ 1814‬امضــا کردنــد‪ .‬نــروژ مجموعــه ای از نویســندگان قــوی‬ ‫را معرفــی کــرد کــه ابتــدا در اســکاندیناوی و ســپس در سراســر جهــان شــناخته شــدند‪.‬‬ ‫هنریــک ورجلنــد بــه عنــوان پــدر ادبیــات جدیــد نــروژی شــناخته مــی شــود‪ .‬ناسیونالیســم‬ ‫پرشــور ورجلنــد و پیــروان جــوان او بــا تشــکیالتی کــه مایــل نبــود همــه چیــز را بــه‬ ‫عنــوان خــوب پذیرفــت ‪ ،‬صرفــاً بــه دلیــل نــروژی بــودن ‪ ،‬درگیــری ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫ایــن دوره همچنیــن مجموعــه ای از داســتانهای عامیانــه نــروژی توســط پیتــر اسبیرنســن و‬ ‫اســقف یورگــن مــو را مشــاهده کــرد‪ .‬ایــن مجموعــه ‪ ،‬کــه مشــابه مجموعــه بــرادران گریــم در‬ ‫المــان و هانــس کریســتین اندرســن در دانمــارک بــود‪ ،‬نمــای کلــی مهمــی از فرهنــگ عامیانــه‬ ‫کــوه هــا و ابدرهــا را بــه تصویــر کشــید‪.‬‬ ‫حداقــل تــاش بــرای ایجــاد یــک ادبیــات نــروژی‪ ،‬تــاش بــرای معرفــی یــک زبــان نــاب‬ ‫نــروژی‪ ،‬بــر اســاس گویــش هایــی بــود کــه در مناطــق دورتــر صحبــت مــی شــد‪.‬‬ ‫نبــوغ ایــوار اســن (‪ )1888-1813‬در مرکــز ایــن تــاش بــود‪ .‬اســن ‪ ،‬یــک زبــان شــناس و‬ ‫فیلولوژیســت خوداموختــه ‪ ،‬دســتور زبــان و فرهنــگ لغــت نوشــتاری را بــرای زبــان عامیانــه‬ ‫نــروژی ‪ ،‬کــه بــه ‪( Nynorsk‬نــروژی جدیــد) تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫نینورسک یکی از دو هنجار رسمی نوشتاری زبان نروژی تا به امروز است‪.‬‬ ‫‪| 68‬راز شقایق| ‪47‬‬ ‫شماره ‪50‬‬ صفحه 47 ‫معرفینویسندگانمطرح‬ ‫هنریک ایبسن‬ ‫هنریــک یوهــان ایبســن(زاده ‪ ۲۰‬مــارس ‪ ۱۸۲۸‬در شــین‪ ،‬نــروژ درگذشــته ‪ ۲۳‬مــه ‪ ۱۹۰۶‬در‬ ‫اســلو) شــاعر‪ ،‬نمایش نامه نویــس و درام نویــس نــروژی بــود‪.‬‬ ‫او یکــی از ســتون های اصلــی ادبیــات مــدرن نــروژ اســت کــه تاثیــر شــگرفی بــر نویســندگان‬ ‫بعــد از خود گذاشــت ه اســت‪.‬‬ ‫او یکــی از بزرگ تریــن اســتادان هنــر تئاتــر در تمامــی اعصــار‪ ،‬هم ســنگ ســوفوکل و‬ ‫شکســپیر شــمرده شــد ه اســت‪.‬‬ ‫مجموعــه اثــار ایبســن بــرای نخســتین بــار از زبــان نــروژی بــه قلــم میرمجیــد عمرانــی زیــر‬ ‫نظــر مرکــز ایبسن شناســی دانشــگاه اســلو بــه فارســی ترجمــه شــد و بــا ویرایــش مهــدی‬ ‫ســجودی مقــدم از ســوی انتشــارات مهراندیــش منتشــر شــد‪.‬‬ ‫خانــواده ایبســن وابســته بــه ســنت و مذهــب بودنــد و میانــه خوبــی بــا پیشــرفت و تجــدد‬ ‫نداشــتند‪ .‬ایبســن در نوجوانــی پــس از ورشکســتگی پــدرش بــرای نخســتین بــار‪ ،‬طعــم فقــر و‬ ‫تنگدســتی را می چشــد و از ایــن دوران بــه بعــد‪ ،‬چنــان بــه او ســخت می گــذرد کــه تــا اخــر‬ ‫عمــر‪ ،‬همــواره از فقــر و درماندگــی همچــون کابوســی دردنــاک می هراســد‪.‬‬ ‫بعــد از تولــد او اوضــاع خانــواده تغییــر کــرد‪ .‬مــادرش بــرای تســکین پیدا کــردن روحــش بــه‬ ‫مذهــب روی اورد و پــدرش هــم دچــار افســردگی شــد‪ .‬پــس از ورشکســتگی ان هــا در ‪،۱۸۳۶‬‬ ‫ان هــا درخانـه ای ویرانــه در یــک روســتا زندگــی می کردنــد و روســتاییان همســایه کــه ان هــا‬ ‫را مثــل خــود نمی دیدنــد‪ ،‬بــه چشــم تحقیــر و تردیــد بــه ان هــا می نگریســتند‪ .‬همیــن دوران‬ ‫باعــث شــد کــه ایبســن در بزرگســالی مــردی گوش ـه گیر و محتــاط در ارتباطاتــش باشــد‪.‬‬ ‫شــخصیت های نمایش هــای او اغلــب از وضعیــت خانــه و پــدر و مــادرش گرفتــه شــده اند‪.‬‬ ‫ایبســن در کودکــی بــه نقاشــی عالقــه فــراوان داشــت‪ ،‬ولــی فراهم نبــودن وســائل مانــع بــه‬ ‫ثمررســیدن او بــود‪ .‬هنریــک در ســن ‪ ۱۵‬ســالگی در داروخانــه ای در شــهر گریمســتاد بــه‬ ‫شــاگردی مشــغول شــد‪ .‬در ســال چهــل و شــش او صاحب فرزنــدی نامشــروع از یــک خدمتکار‬ ‫شــد‪ .‬بــا وقــوع انقــاب ‪ ۱۸۴۸‬در شــمال اروپــا ایبســن بــه ســرودن اشــعار ازادیخواهانــه‬ ‫پرداخــت‪ .‬در ســال ‪ ۱۸۵۰‬بــرای ادامــه تحصیــل و بــه امیــد اخــذ دکتــرا در رشــته پزشــکی‬ ‫بــه شــهر کریســتیانیا (اســلو کنونــی‪ ،‬پایتخــت نــروژ) عزیمــت نمــود‪ .‬هنگامــی کــه در رشــته‬ ‫تحصیلــی خــود موفــق نشــد بــه نوشــتن روی اورد‪ .‬مطالعــه تاریــخ روم و توطئــه «کاتلین ـاً و‬ ‫خطابه هــای سیســرون و همچنیــن شــرح انقــاب فرانســه در ‪ ۱۸۴۸‬باعــث شــد کــه ایبســن‬ ‫اولیــن نمایشــنامه خــود را در ســال ‪ ۱۸۵۰‬بنویســد‪ .‬اولیــن اثــر او بــه نــام کاتلیــن در زمانــی‬ ‫کــه ‪ ۲۲‬ســاله بــوده منتشــر شــد‪ .‬در همیــن ایــام کشــمکش های سیاســی‪ ،‬ایبســن را بــه‬ ‫ســمت سیاســت کشــاند‪ .‬عضــو اتحادیــه کارگــران شــد و مدتــی بــا نوشــتن مقــاالت سیاســی‬ ‫و هنــری در انتشــار چنــد روزنامــه دســت داشــت؛ ولــی محــل روزنامــه در معــرض حملــه‬ ‫پلیــس قــرار گرفــت و کارکنــان ان بــه اســتثنای ایبســن‪ ،‬همــه بازداشــت شــدند‪ .‬ایبســن‬ ‫کــه طبعــی نقــاد و حقیقت جــو داشــت و روحــش بــا بنــد و بســت های سیاســی و تبلیــغ و‬ ‫شــعاردادن ســازگار نبــود‪ ،‬پــس از ایــن واقعــه از سیاســت بیــزار شــد و از ان دســت کشــید‪.‬‬ ‫ایبســن از ســال ‪ ۱۸۵۸‬بــه اســلو بازگشــت تــا بــه کارگردانــی در تئاتــر‬ ‫ملــی کریســتیانا بپــردازد‪ .‬او بــا ســوزان تورســن ازدواج کــرد و حاصــل‬ ‫ایــن ازدواج تنهــا فرزندشــان بــه نــام ســگارد بــود‪ .‬خانــواده او در‬ ‫شــرایط ســخت و فقــر بــه ســر می بردنــد و ایبســن از زندگــی در نــروژ‬ ‫مایــوس شــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۸۶۴‬او اســلو را رهــا کــرد و بــه ایتالیــا رفــت‪.‬‬ ‫او در ‪ ۲۷‬ســال بعــد بــه ســرزمینش بازنگشــت‪ ،‬و هنگامــی کــه برگشــت‬ ‫یــک نویســنده مشــهور و بحث انگیــز بــود‪.‬‬ ‫او اثــری بــه نــام کمــدی عشــق نوشــت و در ان حرمــت و پاکیزگــی‬ ‫زندگــی زناشــویی را مــورد اســتهزاء قــرار داد‪ .‬ایبســن سی وشش ســاله‬ ‫بــود کــه بــه رم رفــت و در انجــا مدتــی بــا فقــر و بیمــاری ماالریــا‬ ‫دســت به گریبان شــد‪ .‬اثــر بعــدی او در ســال ‪ ۱۸۶۵‬بــا نــام برانــد‬ ‫باعــث شــهرت او شــد‪ .‬قهرمــان داســتان همــه چیــز را فــدای عقیــده و‬ ‫ایمــان خــود می کنــد‪ .‬ایــن اثــر شــرایطی را برایــش بــه وجــود اورد کــه‬ ‫او نمایشــنامه پرگنــت را نوشــت‪.‬‬ ‫ایبســن در ‪ ۱۸۶۸‬از ایتالیــا بــه المــان رفــت‪ .‬در ان جــا او ســال ها وقــت‬ ‫صــرف نمایشــنامه امپراتــور و گالیلــه کــرد کــه شــرح زندگــی و دوران‬ ‫یکــی از امپراتورهــای رومــی ژولیــن مرتــد بــود‪ .‬در ‪ ۱۸۷۰‬ایبســن پنجــاه‬ ‫قطعــه از اشــعارش را بــا نــام «خــرس شکنجه شــده» منتشــر می کنــد‪.‬‬ ‫ســه ســال بعــد‪ ،‬قیصــر و جلیلــی را چــاپ کــرد و پــس از گذشــت چهــار‬ ‫ســال از انتشــار ایــن نمایشــنامه‪ ،‬عنوان دکتــرای افتخــاری را از دانشــگاه‬ ‫اوپســاال دریافــت کــرد و نمایشــنامه ارکان جامعــه را بــه چــاپ رســاند‪.‬‬ ‫ارکان اجتماعــی داســتان مــرد گرگ صفتــی اســت کــه خــود را بــه لبــاس‬ ‫میشــی دراورده اســت و بــا تظاهــر بــه تقــوی و پرهیــزکاری‪ ،‬مایــه فســاد‬ ‫اجتمــاع می شــود‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۸۷۹‬خانــه عروســک و اشــباح را منتشــر می کنــد کــه موضــوع ان بــر‬ ‫اســاس نظریــه وراثــت اســت‪ .‬امــا انقــدر تیــره و تاریــک و بدبینانــه بــه‬ ‫زندگــی و اینــده بشــر اروپایــی نــگاه می کنــد کــه بــه مــذاق هیچ کــس‬ ‫خــوش نمی ایــد و انقــدر سنت ســتیز اســت کــه همــه را علیــه خــودش‬ ‫می شــوراند‪ .‬نمایشــنامه تــا دو ســال بــه نمایــش در نمی ایــد و‬ ‫هیچ کــس در مقابــل موضع گیــری مــردم از ایبســن حمایــت نمی کنــد‪.‬‬ ‫همیــن واکنش هاســت کــه در واقــع ایبســن را در مقابــل مــردم قــرار‬ ‫داده و انگیــزه نوشــتن دشــمن مــردم را فراهــم می کنــد‪ .‬ایبســن یــک‬ ‫ســال در روزنامه هــا بــه مبــارزه می پــردازد‪ .‬امــا از مبــارزه اش در مقابــل‬ ‫مــردم و حتــی خــود روزنامه هــا نتیجــه ای نمی گیــرد و گوشه نشــین‬ ‫می شــود و در ســال ‪ ۱۸۸۲‬پــس از یــک ســال ســکوت‪ ،‬دشــمن مــردم‬ ‫را می نویســد ‪.‬‬ ‫ایبســن در ســال ‪ ۱۸۹۱‬بــه نــروژ بازگشــت ولــی نــروژ تغییــر کــرده‬ ‫بــود‪ .‬خــود ایبســن تاثیــر بســزایی در ایــن تغییــرات داشــت‪ .‬دوران‬ ‫ویکتوریایــی در حــال پایان یافتــن بــود و جامعــه بــه ســوی مدرنیســم‬ ‫در حرکــت بــود‪ .‬نــه تنهــا در تئاتــر‪ ،‬بلکــه در تمــام جامعــه‪ .‬او ســرانجام‬ ‫پــس از یــک ســری ســکته مغــزی در مــارس ‪ ،1900‬در ‪ ۲۳‬می ســال‬ ‫‪ ۱۹۰۶‬در کریستیانادرگذشــت‪ .‬در روز ‪ 22‬مــی هنگامــی کــه پرســتارش‬ ‫بــه یکــی از عیــادت کننــدگان اطمینــان داد کــه حــال وی بهتــر شــده‬ ‫اســت‪ ،‬او بــا نالــه گفــت‪« :‬برعکــس» و روز بعــد درگذشــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪48‬‬ صفحه 48 ‫هنریک ورگالند‬ ‫هنریــک ورگالنــد (زاده ‪ ۱۷‬ژوئــن ‪ ۱۸۰۸‬درگذشــته ‪ ۱۲‬ژوئیــه ‪ )۱۸۴۵‬یــک شــاعر‬ ‫اهــل نــروژ بــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۸۲۹‬ورگالنــد مجموعــه شــعری بــا محتــوای ملــی گرایانــه نوشــت بــا‬ ‫عنــوان ‪ Digte, forste Ring‬کــه توجــه بســیاری را بــه او جلــب کــرد‪.‬‬ ‫در شــعر او عشــق ارمانــی‪« ،‬اســتالی» اســمانی دیــده می شــود کــه معــادل‬ ‫ـی دانتــه اســت‪ .‬اســتال در واقــع بــر مبنــای ‪ ۴‬دختــر‬ ‫یئاتریــس در کمــدی الهـ ِ‬ ‫شــرکت گرفته اســت کــه ورگالنــد در زندگــی بــه انهــا عالقمنــد شــده بــود و‬ ‫هرگــز بــه انهــا نرســید‪ .‬او از دو نفــر ازانهــا خواســتگاری کــرده بــود‪.‬‬ ‫شــخصیت اســتال‪ ،‬عشــق ارمانــی‪ ،‬الهــام بخــش ورگالنــد بــرای خلــق حماســه‬ ‫‪( Skabelsen, Mennesket og Messias‬خلقــت‪ ،‬انســان و منجــی) شــد‪ .‬ایــن‬ ‫اثــر حماســی در ســال ‪ ۱۸۴۵‬بازنــگاری شــد و عنــوان ‪( Mennesket‬انســان) را‬ ‫گرفــت‪ .‬در ایــن اثــار‪ ،‬ورگالنــد تاریــخ انســان و برنامــه خداونــد بــرای ابنــای بشــر‬ ‫را ترســیم می کنــد‪ .‬ایــن اثــار بــه وضــوح رمانتیــک و سرشــار از عشــق افالطونــی‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن در شــعر ورگالنــد در ایــن ایــام‪ ،‬تاثیــرات مشــخصی از عصــر‬ ‫روشــنگری و انقــاب فرانســه دیــده مــی شــود‪ .‬بــر همیــن مبنــا‪ ،‬او بــه صورتــی‬ ‫علنــی از ســوء اســتفاده از قــدرت و بــه صــورت مشــخص از روحانیــون بدکــردار‬ ‫انتقــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫ورگالنــد در نامــه نــگاری هــای بــر جــای مانــده و همچنیــن نقــل قــول هــای ثبــت‬ ‫شــده تاریخــی‪ ،‬گرایــش واضــح و مثبتــی بــه اســام داشــته تــا جایــی کــه احتمــال‬ ‫مســلمان از دنیــا رفتــن او توســط برخــی مورخیــن مطــرح شــده اســت‪ .‬یکــی از‬ ‫مهمتریــن شــواهد ایــن گرایــش‪ ،‬نامــه ای ایســت کــه هنریــک در اخریــن روزهــای‬ ‫زندگــی خــود در تاریــخ ‪ 17‬مــی ‪ 1845‬بــه پــدرش نوشــته و در ان نگاشــته‪:‬‬ ‫صادق اهلل‪.‬‬ ‫من‪ ،‬به مثابه یک خداباور از دنیا می روم‪ ،‬یک بنده‬ ‫ِ‬ ‫هنریــگ ورگالنــد‪ ،‬مجموعــه نگاشــته‪‎‬ها‬ ‫بــه کار بــردن لفــظ «اهلل» در ایــن نامــه یــک بــار امــده و در ادامــه نامــه او از کلمــه‬ ‫«خــدا» کــه داللــت بــر خــدای پرســتیده شــده در همــه ادیــان دارد اســتفاده کــرده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫همچنیــن در تاریــخ امــده کــه ورگالنــد در مکالمـه ای بــا ویلهیم الســن‪ ،‬تبارشــناس‬ ‫و حقوقــدان نــروژی‪ ،‬از دیــن اســام بــه عنــوان «شــریعت ترکــی» بــا رویکــرد‬ ‫مثبــت و دوســت داشــتنی یــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫کنوت هامسون‬ ‫کنــوت هامســون نویســنده اهــل نــروژ اســت کــه جایــزه نوبــل ادبیــات ســال ‪ ۱۹۲۰‬میــادی را‬ ‫از ان خــود کــرد‪.‬‬ ‫سیارکی را به افتخار او با نام هامسون ‪ ۵۸۳۸‬نام گذاری کرده اند‪.‬‬ ‫در ‪ ۴‬اوت ‪ ۱۸۵۹‬در یک خانواده فقیر روستایی در شمال نروژ متولد شد‪.‬‬ ‫بیســت و دو ســاله بــود کــه وطــن خویــش نــروژ را تــرک گفــت و بــه امریــکای شــمالی رفــت‪ .‬از‬ ‫ســال ‪ ۱۸۸۳‬بــه بعــد حرفــه اصلــی خویــش را نویســندگی قــرار داد و بــه تدریــج اثــاری منتشــر‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫بــا انتشــار رمــان روانکاوانــه و نیمــه خودزندگی نامــه گرســنه در ســال ‪ ۱۸۹۰‬شــهرت هامســون‬ ‫بــه اوج خویــش رســید‪ .‬برخــی منتقدیــن فرانتــس کافــکا را در نوشــتن داســتان کوتــاه هنرمنــد‬ ‫گرســنه متاثــر از ایــن رمــان می داننــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۲۰‬هامســون برنــده جایــزه نوبــل در ادبیــات‬ ‫گردیــد کــه نــگارش رمــان حماســی میوه هــای زمیــن نقــش زیــادی در کســب ایــن جایــزه‬ ‫داشــت و باالخــره در ســال ‪ ۱۹۵۲‬در ‪ ۹۳‬ســالگی زندگــی را بــدرود گفــت‪.‬‬ ‫تومــاس مــان او را از نســل فئــودور داستایوســکی و نیچــه می دانســت‪ .‬هامســون در ادبیــات‬ ‫روانکاوانــه همــراه بــا تکنیک هــای جریــان ناخــوداگاه و تک گویــی درونــی کــه بعدهــا در اثــار‬ ‫جیمــز جویــس‪ ،‬مارســل پروســت و ویرجینیــا وولــف ظاهــر شــدند‪ ،‬پیشــگام بــود‪.‬‬ ‫هامســون یــک مدافــع سرشــناس المــان و فرهنــگ المانــی بــود‪ ،‬و همچنیــن مخالــف شــدید‬ ‫امپریالیســم بریتانیــا و شــوروی بــود‪ ،‬و طــی هــر دو جنــگ جهانــی از المــان حمایــت کــرد‪.‬‬ ‫عالیــق او بــه شــدت تحــت تاثیــر جنــگ بوئــر بــود‪ ،‬جنگــی کــه هامســون ان را دشــمنی بریتانیــا‬ ‫بــا مردمــی کوچــک می دانســت‪ ،‬و همچنیــن تنفــر او از انگلیس ـی ها و امریکایــی هــا‪ .‬محبوبیــت‬ ‫بین المللــی او بــر اثــر حمایــت او از دولــت ناســیونال سوسیالیســت ویدکــون کیســلینگ کمرنــگ‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وی جایــزه نوبــل خــود را در ســال ‪ ۱۹۴۳‬بــه یــوزف گوبلــز وزیــر تبلیغــات رایــش ســوم اهــدا‬ ‫کــرد و پــس از مــرگ ادولــف هیتلــر پیشــوای المــان‪ ،‬در مــورد وی گفــت‪« :‬مــن الیــق ان نیســتم‬ ‫کــه در مــورد ادولــف هیتلــر بــا صــدای بلنــد صحبــت کنــم‪.‬‬ ‫‪| 68‬راز شقایق| ‪49‬‬ ‫شماره ‪50‬‬ ‫‪http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8‬‬ ‫‪%d8%84%d9%a8%aa+%d8%d8%a7%8c%d8%db%a8%af%d8%d8%a7%‬‬ ‫‪0=SSOReturnPage=Check&Rand&b1%d8%a7%ba%d8‬‬ صفحه 49 ‫تاریخ هنر در نروژ‬ ‫حسین شیردل‬ ‫در بیشــتر تاریــخ هنــر نــروژ معمــوال ایــن تاریــخ‪ ،‬بــه عنــوان بخشــی از‬ ‫هنرهــای شــمالی اســکاندیناوی در نظــر گرفتــه مــی شــود‪ .‬ایــن هنــر ‪،‬‬ ‫بــه ویــژه از حــدود ‪ ، 1100‬بــه شــدت تحــت تاثیــر روندهــای گســترده‬ ‫تــر در هنــر اروپایــی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫پــس از جنــگ جهانــی دوم ‪ ،‬نفــوذ ایــاالت متحــده بــه میــزان قابــل‬ ‫توجهــی تقویــت شــد‪ .‬بــا توجــه بــه یارانــه هــای ســخاوتمندانه هنــر ‪،‬‬ ‫هنــر معاصــر نــروژی ســرانه تولیــد باالیــی داشــت‪.‬‬ ‫اگرچــه نــروژ معمــوالً مرکــز اصلــی تولیــد هنــر یــا صــادر کننــده هنــر‬ ‫نیســت ‪ ،‬امــا در حفــظ هنــر خــود نســبتاً موفــق بــوده اســت‪ .‬بــه طــور‬ ‫خــاص ‪ ،‬ماهیــت نســبتاً مالیــم اصالحــات نــروژ ‪ ،‬و عــدم بازســازی‬ ‫و تزئیــن مجــدد گســترده کلیســاها ‪ ،‬باعــث شــده اســت کــه نــروژ بــا‬ ‫دیگــر کشــورهای اســکاندیناوی در بقایــای غنــی از نقاشــی ها و ســاختار‬ ‫معمــاری کلیســاهای قــرون وســطایی غیرمعمــول باشــد‪.‬‬ ‫دوره ای کــه هنــر نوردیــک بــر بقیــه مناطــق شــمالی اروپــا تاثیــر‬ ‫زیــادی داشــت در هنــر وایکینــگ هــا بــود و بســیاری از اثــار‬ ‫باقیمانــده ‪ ،‬هــم در اثــار ســنگی دســت نخــورده در حومــه شــهر و‬ ‫هــم در اشــیایی کــه در دوران معاصــر کاوش شــده اســت ‪ ،‬وجــود دارد‪.‬‬ ‫اصالحــات و از دســت دادن دربــار دائمــی ســلطنتی پــس از اتحادیــه‬ ‫کالمــر در ســال ‪ 1397‬ســنت هــای هنــری نــروژ را بــه شــدت مختــل‬ ‫کــرد و مجموعــه نقاشــان و مجســمه ســازان موجــود را بــدون بازارهــای‬ ‫بــزرگ رهــا کــرد‪ .‬الزامــات طبقــه اشــراف کوچــک عمدتــا بــرای پرتــره‪،‬‬ ‫معمــوالً توســط هنرمنــدان وارداتــی بــود و تــا قــرن نوزدهــم تعــداد‬ ‫قابــل توجهــی از نــروژی هــا در ســبک هــای معاصــر امــوزش دیدنــد‪.‬‬ ‫هنــر نــروژی در قــرن نوزدهــم ‪ ،‬مخصوصــاً بــا نقاشــان منظــره اولیــه‪،‬‬ ‫بــه خــودی خــود ظاهــر شــد‪ .‬تــا ان زمــان ‪ ،‬صحنــه هنــر در نــروژ تحــت‬ ‫ســلطه واردات از المــان و هلنــد و تحــت تاثیــر حکومــت دانمــارک بــود‪.‬‬ ‫در ابتــدا بــا نقاشــی منظــره ‪ ،‬بعدهــا بــا امپرسیونیســم و​​رئالیســم‪ .‬اگرچه‬ ‫بــرای بقیــه جهــان ادوارد مونــک (‪ )1944-1863‬مطمئنــاً شــخصیت‬ ‫هنــری بــزرگ نــروژ اســت ‪ ،‬بســیاری از شــخصیت هــای مهــم دیگــر‬ ‫نیــز وجــود داشــته انــد‪.‬‬ ‫یوهــان کریســتین دال (‪ )1857-1788‬اغلــب گفتــه مــی شــود کــه «پــدر نقاشــی منظره‬ ‫نــروژی» اســت‪ .‬پــس از مدتــی در کپنهــاگ ‪ ،‬او بــه مدرســه درســدن پیوســت کــه در‬ ‫ان ســهم مهمــی داشــت‪ .‬او ســرانجام بــرای نقاشــی مناظــر غــرب نــروژ بازگشــت و‬ ‫نقاشــی نــروژی را بــرای اولیــن بــار تعریــف کــرد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از هنرمنــدان مهــم اولیــه ‪ ،‬یوهانــس فلینتــو (‪ ، )1870-1787‬نقــاش‬ ‫دانمارکی‪-‬نــروژی بــود کــه بــه خاطــر مناظــر نــروژی و نقاشــی هــای لبــاس هــای‬ ‫عامیانــه مشــهور بــود‪ .‬او در مدرســه نقاشــی (‪ )Tegneskolen‬در ‪ Christiania‬از‬ ‫‪ 1819‬تــا ‪ 1851‬تدریــس کــرد و دانــش امــوزان او شــامل رمانتیســت هــای جــوان‬ ‫ماننــد هانــس گــود و یوهــان اف اکرســبرگ بودنــد‪.‬‬ ‫ادولــف تیدمنــد (‪ )1876-1814‬در کپنهــاگ ‪ ،‬ایتالیــا و ســرانجام در دوســلدورف کــه در‬ ‫ان ســاکن شــد تحصیــل کــرد‪ .‬او اغلــب بــه نــروژ بــاز مــی گشــت و در انجــا مــزارع‬ ‫قدیــم نــروژی را نقاشــی مــی کــرد‪.‬‬ ‫مشــهورترین نقاشــی او راهپیمایــی عــروس در هاردانگــر اســت کــه در ســال ‪1852‬‬ ‫نقاشــی شــده اســت‪.‬‬ ‫اســتقالل نــروژ از دانمــارک ‪ ،‬نقاشــان را تشــویق کــرد تــا هویــت نــروژی خــود را‬ ‫توســعه دهنــد ‪ ،‬بــه ویــژه بــا نقاشــی منظــره توســط هنرمندانــی ماننــد کیتــی کیلنــد‪،‬‬ ‫‪ ، 1914-1843‬وی بانــوی نقاشــی بــود کــه زیــر نظــر گــود و هریــت بکــر ‪-1845 ،‬‬ ‫‪ ، 1932‬یکــی دیگــر از پیشــگامان زن هنرمنــد تحصیــل کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪50‬‬ صفحه 50 ‫فریتــس تاولو ‪ ، 1906-1847 ،‬امپرسیونیســت ‪ ،‬در ابتدا شــاگرد هانس گــود بود‪ .‬او بعدها‬ ‫تحــت تاثیــر فضای هنــری در پاریس قــرار گرفت و در انجا اســتعدادهای امپرسیونیســتی‬ ‫را توســعه داد‪ .‬در بازگشــت بــه نــروژ در ســال ‪ ، 1880‬او بــه همــراه کریســتین کــروگ و‬ ‫اریــک ورنســکولد بــه یکــی از چهــره هــای برجســته صحنــه هنــر نــروژی تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫کریســتین کــروگ ‪ ، 1925-1852 ،‬نقــاش رئالیســت ‪ ،‬نیــز تحــت تاثیــر پاریــس بــود‪.‬‬ ‫او بــه خاطــر نقاشــی هــای خــود از روســپی هــا کــه باعــث جنجالهــای زیــادی شــد بــه‬ ‫خاطــر مــی ایــد‪.‬‬ ‫تورولــف هولمبــو (‪ )1935-1866‬در ســالهای ‪ 1886‬تــا ‪ 1887‬زیــر نظــر هانــس‬ ‫گــود در برلیــن و بیــن ‪ 1889‬تــا ‪ 1891‬در فرنانــد کورمــون در پاریــس تحصیــل‬ ‫کــرد‪ .‬او در مراحــل مختلــف زندگــی حرفــه ای خــود از ســبکهای مختلــف الهــام‬ ‫گرفــت ‪ ،‬از جملــه طبیعــت گرایــی ‪ ،‬نئــو رومانتیســم ‪ ،‬رئالیســم و امپرسیونیســم‪.‬‬ ‫نیکــوالی اســتروپ (‪ )1928-1880‬در یولســتر در غــرب نــروژ بــزرگ شــد‪ .‬پــس از‬ ‫تحصیــل هنــر در اســلو و گذرانــدن مدتــی در پاریــس و المــان ‪ ،‬او بــه یولســتر بازگشــت‬ ‫و در انجــا در نقاشــی مناظــر اکسپرسیونیســتی بــا رنگهــای شــفاف و قــوی تخصــص‬ ‫یافــت‪ .‬او بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن هنرمنــدان نــروژی در اوایــل قــرن بیســتم‬ ‫شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫الرس هرترویــگ (‪ )1902-1830‬از شــهر ‪ Tysvær‬در جنــوب غربــی نــروژ اثــار نیمــه‬ ‫فانتــزی را بــا الهــام از چشــم انداز ســاحلی در ‪ Ryfylke‬نقاشــی کرد‪ .‬هرترویــگ تعدادی‬ ‫کار روی کاغــذ بــا اســتفاده از اکواریــل انجــام داد و اغلــب پایه کاغــذ را خــود از ضایعات‬ ‫کاغذهــای دور ریختــه مــی ســاخت‪ .‬مــوزه هنــر زیر مــوزه اصلــی ‪ ،‬مــوزه اســتاوانگ (قب ً‬ ‫ال‬ ‫مــوزه هنرهــای زیبــا روگالنــد) دارای مهمتریــن مجموعــه اثــار هرترویــگ در نروژ اســت‪.‬‬ ‫هارالــد ســولبرگ ‪ ، )1935-1869( ،‬یــک نئــو رومانتیســت ‪ ،‬بــه خاطــر نقاشــی هایــش‬ ‫از روئــوس و «نقاشــی ملــی» نــروژی شــب زمســتان در رونــدا از او یــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫دیگــر نقاشــان برجســته قــرن نوزدهــم عبارتنــد از‪ :‬اگوســت کاپلن ‪ ،‬پــدر بالکــه ‪ ،‬پیتر‬ ‫نیکــوالی اربــو ‪ ،‬ایلیــف پترســن ‪ ،‬گوســتاو ونتــزل ‪ ،‬اســکار ورجلنــد ‪ ،‬اریک ورنســکولد‪،‬‬ ‫اســتا نورگــرگارد ‪ ،‬امالــدوس نیلســن ‪ ،‬اودا کــروگ ‪ ،‬فریتــس تالــو ‪ ،‬کارل ســوندت‬ ‫هانســن ‪ ،‬کریســتین گاندرسنســن ‪ ،‬کریســتین گاندرســنس ‪ ،‬کریســتین گونــدرس‬ ‫بــرگ و‪...‬‬ ‫هنرمندان قابل توجه هنر نروژی قرن بیستم عبارتند از‪:‬‬ ‫هارالــد ســولبرگ ‪ ،‬ریــدار اولــی ‪ ،‬پــر کــروگ ‪ ،‬ارن اکلنــد ‪ ،‬کای فیــل ‪ ،‬یعقــوب ویدمن ‪،‬‬ ‫هوکــون بلکــن ‪ ،‬ینــس یوهانســن ‪ ،‬لودویــگ کارســتن ‪ ،‬هنریــک سورنســن ‪ ،‬کجارتــان‬ ‫اســلتمارک ‪ ،‬انا‪-‬ایــو برگمــان ‪ ،‬ســوین یوهانســن ‪ ،‬ســوین بولینــگ ‪ ،‬بیــورن کارلســن‪،‬‬ ‫بیــورن رانســوه ‪ ،‬کــور تتــر ‪ ،‬فرانــس ویدبــرگ ‪ ،‬ایــدا لورنتــزن ‪ ،‬کنــوت رز ‪ ،‬ائرنولــف‬ ‫اوپــدال ‪ ،‬هــوارد ویکاگــن ‪ ،‬لئونــارد ریــکارد ‪ ،‬هوکــون گولیــرگ ‪ ،‬هــوالرد وولینــگارگ ‪،‬‬ ‫هــوالرد وولینــگار ‪ ،‬اسلینگســتاد‪.‬‬ ‫مجســمه ســازان قــرن نوزدهــم عبارتنــد از اســتفان ســیندینگ ‪ ،‬گونــار اوتســوند ‪،‬‬ ‫برینجلــف برگســلین و ماتیــاس اســکیبروک‪.‬‬ ‫مجســمه ســازان قــرن بیســتم عبارتنــد از گوســتاو ویگلنــد ‪ ،‬نیلــس ااس‪ ،‬ارنولــد‬ ‫هاوکلنــد ‪ ،‬بــرد بریویــک ‪ ،‬ان گریمدالــن ‪ ،‬کریســتوفر لیــردال‪ ،‬طوفــان پــر پــال ‪ ،‬نینــا‬ ‫ســاندبی ‪ ،‬دایــر واا و ویلهلــم راسموســن‪.‬‬ ‫در هنــر نســاجی ‪ ،‬هانــا ریگــن (‪ )1970-1894‬موقعیــت منحصــر بــه فــردی دارد‪.‬‬ ‫فریــدا هانســن هنرمنــد نســاجی هنــر نــو بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪51‬‬ صفحه 51 ‫هنرمندان شاخص نروژی‬ ‫ادواد مونک‬ ‫ادوارد مونــک (زاده ‪ ۱۲‬دســامبر‪ - ۱۸۶۳ ،‬درگذشــته ‪ ۲۳‬ژانویــه ‪،)۱۹۴۴‬‬ ‫نقــاش برجســته نــروژی در ســبک هیجان نمایــی (اکسپرسیونیســم) و‬ ‫امپرسیونیســم (طلــوع خورشــید) بــود‪ .‬دوران کودکــی تــوام بــا فشــار و‬ ‫بیمــاری‪ ،‬بــر روحیاتــش تاثیــر زیــادی گذاشــت‪ ،‬از ایــن رو‪ ،‬بســیاری از‬ ‫تابلوهــای ادوارد مونــک بــر محــور درد و بیمــاری و بــا موضــوع یــک زن و‬ ‫مــرد شــکل گرفته انــد‪.‬‬ ‫مونــک هنرمنــدی به شــدت «شــخصی» بــود کــه حــال و هــوای او در اثارش‬ ‫در دوره هــای مختلــف متجلــی شــده اند‪ .‬خودنگاره هــای او در دوره هــای‬ ‫گوناگــون‪ ،‬احــوال روح ـی اش را کــه غالب ـاً «ملتهــب» بــود‪ ،‬ثبــت کرده انــد‪.‬‬ ‫ادوارد مونــک بــه ســینما به شــدت عالقــه داشــت‪ .‬او در ســال ‪ ۱۹۲۷‬در‬ ‫پاریــس یــک دوربیــن فیلمبــرداری خریــد و چهــار فیلــم کوتــاه غیرحرفـه ای‬ ‫بــا موضــوع «صحنه هــای خیابانــی‪ ،‬ترافیــک‪ ،‬مناظــر‪ ،‬دوســتان و خــودش»‬ ‫ســاخت‪.‬‬ ‫از مشــهورترین نقاشــی های او چهــار تابلــوی مجموعــه فریــاد اســت کــه‬ ‫عمومــاً بــا نــام جیــغ نیــز شــناخته می شــود‪ .‬ادوارد مونــک چهــار تابلــوی‬ ‫فریــاد را در اواخــر دهــۀ ‪ ۱۸۹۰‬میــادی و در طــول اولیــن دهــه ســده بیســتم‬ ‫بــه صــورت رنگــی و رشــته ای از طرح هــای قلمــی و زغالــی بــه نقاشــی‬ ‫کشــید‪ .‬فریــاد معروف تریــن اثــر ادوارد مونــک‪« ،‬یکــی از شــاهکارهای هنــر‬ ‫مــدرن» و از الگوهــای اشــنای ســبک اکسپرسیونیســم شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫ادوارد مونــک در یــک خانــه روســتایی ســاده در شــهر لوتــن (نــروژ) در بــه‬ ‫دنیــا امــد‪ .‬پــدر او کریســتیان مونــک پســر یــک کشــیش بــود‪.‬‬ ‫مــادر ادوارد مونــک در ســال ‪ ۱۸۶۸‬بــر اثــر بیمــاری ســل درگذشــت‪،‬‬ ‫همان طــور کــه خواهــرش نیــز در ســال ‪ ۱۸۷۷‬بــر اثــر ایــن بیمــاری از‬ ‫دنیــا رفــت‪.‬‬ ‫زوایایــی از تــرس غــم و مــرگ کــه از ابتــدای تولــد در کنــار او بودنــد‪.‬‬ ‫کریســتین همیشــه اعتــراف می کــرد و بــه فرزندانــش می گفــت کــه‬ ‫مادرشــان ان هــا را از بهشــت نظــاره می کنــد و متوجــه رفتــار زشــت ان هــا‬ ‫می شــود وی به دلیــل ریشــه های مذهبــی کــه در خانــواده اش داشــت‬ ‫بــه فرزندانــش اموزش هــای مذهبــی مــی داد‪ .‬ایــن اموزش هــای مذهبــی‬ ‫به عــاوه داســتان های ارواح روی ســامتی ادوارد بیچــاره تاثیــر گذاشــت‬ ‫و باعــث کابوس هــای او شــد و باعــث شــد ادوارد دائم ـاً احســاس کنــد کــه‬ ‫مــرگ بــه او نزدیــک می شــود و همیشــه در هــراس بــود‪.‬‬ ‫اولیــن نقاش ـی های مونــک شــامل ایــن درونیاتــش بــود؛ نقاشــی از بطــری‬ ‫دارو و قرص هــا‪.‬‬ ‫در دوران نوجوانــی عالقــه هنــری او شــکوفا شــد‪ .‬در ســیزده ســالگی اولیــن‬ ‫اثــارش را در مدرســه بــه نمایــش گذاشــت کــه شــامل مناظــر نــروژ بــود‪.‬‬ ‫او بــه کپــی از نقاش ـی ها روی اورد و کمــی بعــد از ان بــه نقاشــی بــا رنــگ‬ ‫روغــن پرداخــت‪.‬‬ ‫در ســال های ‪ ۱۸۸۱‬مونــک بــه مدرســه ســلطنتی هنــر و طراحــی اســلو پیوســت‪ .‬یکــی از‬ ‫کاشــفان او در هنــر‪ ،‬یکــی از اقــوام دور او جیکــوب مونــک بــود‪ .‬معلمــان او مجسمه ســازی بــه‬ ‫نــام جولیــوس میدلســون و نقــاش طبیعت گــرا کریســتیان کــروگ بودنــد‪.‬‬ ‫در ان ســال مونــک عالقــه شــدید خــود را بــه تمرینــات فیگــور در ایــن اکادمــی در اولیــن‬ ‫پرتــره اش نشــان داد کــه شــامل پرتــره پــدرش و اولیــن پرتــره خــودش می شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۸۸۳‬مونــک اولیــن نقــش خــود را در یــک نمایشــگاه عمومــی نشــان داد کــه شــامل‬ ‫اثــار خــود و دوســتانش بــود‪ .‬اولیــن پرتــره را از کارل یانســن هــل کــه یــک فــرد معــروف در‬ ‫شــهر بــود کشــید کــه پاســخ منفــی منتقــدان را در پــی داشــت‪.‬‬ ‫در ســال های دهــه ‪ ۱۸۸۰‬و اوایــل دهــه ‪ ۱۸۹۰‬تــاش زیــادی کــرد تــا ســبک و فــرم خــودش را‬ ‫به دســت اورد‪ .‬عقایــد او بــه طبیعت گرایــی تغییــر کــرد همان طــور کــه در پرتــره هانــس جقــر‬ ‫و در نقاشــی روال الفایتــه می بینیــم‪ .‬نقاشــی اینگــر در ســاحل باعــث ایجــاد تشــویش دیگــری‬ ‫در اذهــان عمومــی شــد‪ ،‬به خاطــر فرم هــای ســاده اش خط هــای ســنگین کنتراســت واضــح و‬ ‫احساســات طبیعــی اش او شــروع بــه محاســبه دقیــق ترکیــب بنــدی کــرد تــا روش او بــه فــرا‬ ‫امپرسیونیســم رســید‪ ،‬رگه هایــی از سمبولیســم نیــز در کارهایــش دیــده می شــد‪.‬‬ ‫مونــک در طــول جشــنواره نقاشــی در ســال ‪ ۱۸۸۹‬بــه پاریــس رســید و بــا دو هنرمنــد نــروژی‬ ‫دیگــر هم خانــه شــد‪ .‬صبح هــای او در اســتدیوی شــلوغ بنــاد می گذشــت و بعدازظهرهــا در‬ ‫نمایشــگاه ها و گالــری و موزه هــا (کــه دانشــجویان موظــف بــه کپــی بــرداری از روی ان هــا‬ ‫بودنــد)‪ .‬مونــک بــه کالس هــای نقاشــی بنــاد عالقــه شــدیدی نشــان مــی داد؛ و از تحلیل هــای‬ ‫اســتاد در طــول بازدیــد از مــوزه لــذت می بــرد‪.‬‬ ‫در دســامبر ســال ‪ ۱۸۸۹‬پــدر او از دنیــا رفــت و هیــچ چیــز برایشــان بــه جــا نگذاشــت ادوارد بــه‬ ‫نــروژ برگشــت و یــک وام بســیار بــزرگ از یــک ثروتمنــد نــروژی دریافــت کــرد وقتــی کــه تمــام‬ ‫اقــوام ثروتمنــد او بــه او کمــک نکردنــد‪ .‬مــرگ پــدرش باعــث افســردگی وی شــد‪.‬‬ ‫در برلیــن مونــک خــود را در میــان حلقــه بین المللــی از نویســندگان هنرمنــدان و منتقدیــن یافــت‬ ‫و همچنیــن دراماتیســت ســوئدی اگوســت اســترینبرگ کــه او را در ســال ‪ ۱۸۹۲‬نقاشــی کــرد‪.‬‬ ‫مونــک بــا محافــل ادبــی نــروژ و همچنیــن پاریــس و برلیــن نشســت و برخاســت داشــت و‬ ‫دوســت نویســندگان سرشناســی چــون اگوســت اســتریندبرگ و یولیــوس مایر‪-‬گــراف تاریــخ‬ ‫هنرنویــس پــر نفــوذ و منتقــد المانــی هنــر مــدرن بــود‪ .‬مونــک در ســال ‪ ۱۹۰۶‬بــه طراحــی صحنــه‬ ‫بــرای نمایشــنامه های اشــباح و هــدا گابلــر ایبســن پرداخــت‪.‬‬ ‫جیــغ نقاشــی شــده در ســال ‪ ۱۸۹۶‬معروفتریــن اثــر وی اســت کامـ ً‬ ‫ا به صــورت وســیعی نشــان‬ ‫دهنــده عصبیــت انســان جهــان مــدرن اســت‪ .‬نقاشــی شــده بــا طیــف وســیعی از رنگ هــای‬ ‫خاکســتری و فرم هــای ســاده و یــک دیــدگاه بســیار وســیع در مطالعــه روح کــه نشــان دهنــده‬ ‫مطالعــه بــر روی خــودش بــود تجلــی هنرمنــد در تمامیــت ذات یــک هنرمنــد در درون ایــن اثــر‬ ‫پیداســت‪.‬‬ ‫مونــک دو دهــه اخــر زندگــی اش را در ملــک خــود در اســلو ســپری کــرد‪ .‬بســیاری از اخریــن‬ ‫نقاشــی هایش در مجموعــه «جشــن زندگــی کشــاورزی» شــامل بســیاری از منظره هایــی اســت‬ ‫کــه از اســب خــود روســو بــه عنــوان مــدل اســتفاده کــرده‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۴۰-۱۹۳۰‬نــازی کارهــای مونــک را هنــر منحــط نامیــد در کنــار پیکاســو و پــل کلــه و‬ ‫ماتیــس‪ ،‬گوگــن و بســیاری از هنرمنــدان مــدرن‪ .‬ان هــا ‪ ۸۲‬اثــر از اثــارش را از موزه هــای المــان‬ ‫جمـع اوری کردنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۴۰‬المان هــا نــروژ را اشــغال کردنــد و حــزب نــازی بــر دولــت غلبــه یافــت‪ ،‬مونــک‬ ‫‪ ۷۲‬ســاله بــود و تمــام اثــارش را در طبقــه دوم خانـه اش نگهــداری می کــرد‪ ۷۱ .‬نقــاش پیــش از‬ ‫ایــن توســط نــازی دســتگیر شــده بودنــد یــا اثارشــان توســط نازی هــا جمــع شــده بــود‪ .‬مونــک‬ ‫نیــز در تــرس از نــازی بــه ســر می بــرد‪ .‬یــازده اثــر هیچــگاه توســط نازی هــا کشــف نشــد کــه‬ ‫مهم تریــن ان هــا جیــغ و دختــر بیمــار بودنــد‪ .‬مونــک در خان ـه اش در اکلــی نزدیــک اســلو در ‪۲۳‬‬ ‫ژانویــه ‪ ۱۹۴۴‬دار فانــی را وداع گفــت درســت یــک مــاه بعــد از جشــن تولــد ‪ ۸۰‬ســالگی اش‪.‬‬ ‫شماره ‪| 67‬راز شقایق| ‪52‬‬ صفحه 52 ‫یوهان کریستین دال‬ ‫یوهــان کریســتین دال (زاده ‪ ۲۴‬فوریــه ‪ ۱۷۸۸‬درگذشــته ‪ ۱۴‬اکتبــر ‪)۱۸۵۷‬‬ ‫نقــاش اهــل نــروژ بــود‪.‬‬ ‫توســط بســیاری یوهــان کریســتین کِلوسِ ــن دال‪ ،‬بــه عنــوان بنیانگــذار نقاشــی‬ ‫ملــی نــروژ شــناخته می شــود‪ .‬او اولیــن و بزرگتریــن مفســر و وصــف کننــده‬ ‫طبیعــت نــروژ؛ و برجســته ترین نقــاش مناظــر طبیعــت نــروژ در قــرن نوزدهــم‬ ‫بــود‪ .‬او از ســال ‪ ۱۸۲۴‬میــادی اســتاد اکادمــی هنــر در درســدن بــود‪ ،‬امــا‬ ‫هنــگام زندگــی در المــان بیــن ســالهای ‪ ۱۱۸۲۶‬تــا ‪ ۱۸۵۰‬پنــج بــار بــه نــروژ‬ ‫ســفر کــرد‪.‬‬ ‫شــخصیت یوهــان کریســتین دال‪ ،‬دارای ابعــاد دیگــری نیــز بــود کــه شــاید‬ ‫کمتــر شــناخته شــده باشــد‪ .‬از جملــه اینکــه وی همچنیــن پیشــگام حفاظــت‬ ‫از میــراث فرهنگــی نــروژ و بنیانگــذار انجمــن حفاظــت از اثــار تاریخــی نــروژ‬ ‫بوده اســت‪ .‬یوهــان کریســتین دال‪ ،‬اولیــن کســی بــود کــه مــردم را از اهمیــت‬ ‫تاریخــی و فرهنگــی کلیســاهای قدیمــی چوبــی‪ ،‬کــه بــا فرســایش و تخریــب‬ ‫تهدیــد می شــدند‪ ،‬اگاه کــرد‪ .‬وقتــی قــرار بــود کلیســای شــهر وانــگ‪ ،‬تخریــب‬ ‫شــود‪ ،‬یوهــان کریســتین دال ایــن کلیســا را در یــک مراســم حــراج در ســال‬ ‫‪ ۱۸۴۰‬میــادی خریــداری کــرد تــا از تخریــب بــی حســاب و بــی ثمــر کلیســا‬ ‫جلوگیــری کــرده و ان را نجــات دهــد‪ .‬هــدف وی انتقــال و بازســازی کلیســا در‬ ‫پــارک کاخ در کریســتیانیا بــود‪ ،‬امــا در عمــل بــه ایــن کار موفــق نشــد‪ .‬یوهــان‬ ‫کریســتین دال‪ ،‬بعــدا ً ایــن کلیســای چوبــی را بــه ولیعهــد پــروس‪ ،‬فردریــک‬ ‫ویلهلــم چهــارم پادشــاه بعــدی پــروس واگــذار کــرد‪.‬‬ ‫فردریــک ویلهلــم چهــارم‪ ،‬نیــز بــه نوبــه خــود ایــن کلیســا را بــه ســیلزی‬ ‫منتقــل کــرد و در لهســتان فعلــی بازســازی کــرد‪.‬‬ ‫یوهــان کریســتین دال‪ ،‬وقتــی در ســال ‪ ۱۸۱۱‬میــادی از برگــن بــه دانمــارک‬ ‫ســفر کــرد و بــه اکادمــی هنــر کپنهــاگ راه پیــدا کــرد‪ .‬ایــن موسســه در حــال‬ ‫رکــود بــود‪ .‬کریســتوفر ویلهلــم اکرســبرگ کــه امــروز بســیاری او را پــدر هنــر‬ ‫نقاشــی در دانمــارک می شناســند‪ ،‬هنــوز از ســفر خــود از خــارج از کشــور‬ ‫مراجعــت نکــرده بــود‪ .‬اســتادان بــه نــام و توانایــی مثــل نیکــوالی ابیلــدگارد‬ ‫و ینــس یوئــل مــرده بودنــد‪ .‬تنهــا نقــاش مهــم اکادمــی هنــر کپنهــاگ‪ ،‬در ان زمــان اســتاد‬ ‫کریســتیان اگوســت لورنتــزن‪ ،‬بــود؛ یعنــی شــخصی کــه اگــر چــه در فــن نقاشــی اســتاد‬ ‫بــود امــا بیشــتر بــه خالقیــت هنــری خــود مشــغول بــود و بــه امــوزش دیگــران کمتــر عالقــه‬ ‫داشــت و در نتیجــه چنــدان مناســب معلمــی نبــود‪ .‬وقتــی بعدهــا یوهــان کریســتین دال‪ ،‬اولین‬ ‫معلم هــای نقاشــی خــود را ضعیــف دانســته و از انهــا و اثــار انهــا انتقــاد می کنــد‪ .‬ایــن ســوء‬ ‫ظــن بــه خاطــر می رســد کــه گویــا او خــود را نابغــه ای مــادر زاد می دانسته اســت‪.‬‬ ‫یوهــان کریســتین دال‪ ،‬کالســهای اکادمــی هنــر را بــه طریق معمــول گذرانــد‪ .‬امــا وی در میان‬ ‫دانشــجویان ممتــازی بــود کــه جوایــزی را در همــان دوره تحصیــل نصیــب خــود کــرد‪ .‬از جمله‬ ‫در ســال ‪ ۱۸۱۴‬مــدال نقــره کوچــک‪ ،‬و در ســال ‪ ۱۸۱۷‬مــدال بــزرگ اکادمــی هنرهــای زیبــای‬ ‫دانمــارک بــه یوهــان کریســتین دال‪ ،‬تعلــق گرفــت‪ .‬ضمــن انکــه مطالعــات و تمرین هــای وی‬ ‫تنهــا بــه برنامــه تنظیــم شــده اکادمــی محــدود نبــود‪.‬‬ ‫اولیــن نقاشــی های یوهــان کریســتین دال‪ ،‬در کپنهــاگ شــاید دور از طبیعــت و محــدود بــه‬ ‫اب خــوری هنرکــده بوده انــد‪ .‬امــا او خیلــی زود بــه ارزش اموزشــی گنجینــه نقاشــی های‬ ‫اســتادان‪ ،‬در نمایشــگاه کپنهــاگ پــی بــرد و بــا بــاز تولیــد ایــن اثــار نــه تنهــا نقــاط قــوت‬ ‫ایــن اســتادان را شــناخت و از انهــا اموخــت‪ ،‬بلکــه بــا کشــف نقــاط ضعــف پنهــان ایــن‬ ‫اســتادان‪ ،‬دیــد واقعــی تــری نســبت بــه هنــر پیــدا کــرد و بیــش از پیــش بــر اعتمــاد بــه‬ ‫نفــس خــود افــزود‪.‬‬ ‫ادولف تیده مان‬ ‫ادولــف تیــده مــان‪ ،‬سرشــناس ترین نقــاش مردمــی نــروژ‪ ،‬در قــرن ‪ ۱۹‬میــادی‬ ‫اســت‪ .‬ادولــف تیــده مــان‪ ،‬ترســیم زندگــی و اداب و رســوم کشــاورزان نــروژی‬ ‫را بــه تکلیفــی بــرای خــود تبدیــل کــرده بــود‪.‬‬ ‫شــخصیت وی عامــل وحــدت در جنبــش رمانتیســم ملــی نــروژ بــود‪ .‬ادولــف‬ ‫تیــده مــان‪ ،‬بــا تصاویــر خــود‪ ،‬بســیاری از شــاعران ان زمــان‪ ،‬از جملــه اندریــاس‬ ‫مونــک و بیورنســتیرنه بیورنســون را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت‪ .‬نیمــه اخــر‬ ‫دهــه ‪ ۱۸۴۰‬میــادی غالبــاً اوج شــکوفایی هنــری ادولــف تیــده مــان‪ ،‬تلقــی‬ ‫می شــود‪ .‬زمانــی کــه او شــاهکاری چــون مــاه عســل در هاردانگــر را همــراه بــا‬ ‫هانــس گــوده؛ یــا ســالمندان بــی کــس و اثــار هنــری دیگــری را در ســال ‪۱۹۴۸‬‬ ‫میــادی‪ ،‬خلــق کــرد‪.‬‬ ‫ادولــف تیــده مــان‪ ،‬در اولیــن دوره هنــری خــود‪ ،‬تصویــری ایــده ال از زندگــی‬ ‫روســتایی بــه نمایــش گذاشــته بــود‪ ،‬امــا تصاویــر بعــدی وی از ایــن ایــده ال‪،‬‬ ‫فاصلــه گرفــت و بــه انعــکاس واقعیــات نزدیکتــر شــد‪ .‬ایــن بازنگــری واقــع‬ ‫بینانــه در اثــر او دوئــل در عروســی دهقانــی(‪ )۱۸۶۴‬و متعصب هــا (‪)۱۸۶۶‬‬ ‫بــه خوبــی مشــهود اســت‪.‬دوری از کاری کــرد کــه قب ـ ً‬ ‫ا در ان خوشــحال بــود و‬ ‫هنگامــی کــه در ســال ‪ ،1865‬ریاســت اکادمــی ســلطنتی بــه او پیشــنهاد شــد ‪،‬‬ ‫ایــن افتخــار را رد کــرد‪ .‬او در ‪ 25‬اوریــل ‪ 1870‬در خانــه خــود در چلســی بــر اثــر‬ ‫ذات الریــه حــاد درگذشــت‪.‬‬ ‫ادولــف تیــده مــان‪ ،‬درشــهرک کوچکــی در جنــوب نــروژ بــه نــام مانــدال بــه دنیــا‬ ‫امــد‪ .‬وی تحــت شــرایطی اســتوار و ایمــن بــزرگ شــد‪ .‬ادولــف تیــده مــان‪ ،‬از‬ ‫همــان کودکــی‪ ،‬عالقــه زیــادی بــه طراحــی و نقاشــی داشــت‪.‬‬ ‫ادولــف جــوان‪ ،‬در ســال ‪ ،۱۸۳۲‬قبــل از اتمــام ‪ ۱۸‬ســالگی‪ ،‬وارد اکادمــی هنــر‬ ‫کپنهــاگ شــد‪ .‬ایــن انتخــاب بــرای هنرمنــدان جــوان محیــط ان زمــان کامــ ً‬ ‫ا‬ ‫طبیعــی بــود‪ .‬بــه خصــوص بــرای ادولــف تیــده مــان‪ ،‬کــه در اصــل مــادرش اهــل‬ ‫دانمــارک بــود‪.‬‬ ‫ادولــف تیــده مــان‪ ،‬پــس از ‪ ۵‬ســال اقامــت در کپنهــاگ‪ ،‬در ســال ‪ ۱۸۳۷‬میــادی‬ ‫عــازم المــان شــد و بــه اکادمــی هنــر در دوســلدورف رفــت‪ ،‬جایــی کــه در حــال‬ ‫تبدیــل بــه یکــی از برجســته ترین مراکــز هنــری ان زمــان بــود‪.‬‬ ‫وقتــی کــه در تابســتان ‪ ۱۸۴۲‬میــادی‪ ،‬ادولــف تیــده مــان‪ ،‬بــه نــروژ بازگشــت‪،‬‬ ‫ابتــدا قصــد داشــت در کریســتیانیا‪ ،‬اقامــت کــرده و بــه عنــوان یــک هنرمنــد‬ ‫تجســمی و نقــاش‪ ،‬مشــغول فعالیــت گــردد‪ .‬نقطــه شــروع‪ ،‬امیــدوار کننــده بــه‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪53‬‬ ‫نظــر می رســید؛ زیــرا قبــل از ســفر بــه ایتالیــا‪ ،‬بــه او نقاشــی یــک تابلــوی هنــری بــرای‬ ‫محــراب کلیســا ســفارش داده شــده بــود‪ .‬امــا در نهایــت ایــن ســفارش کاری‪ ،‬لغــو شــد و‬ ‫ادولــف تیــده مــان‪ ،‬کــه دیگــر امکانــات مالــی را کــه روی ان حســاب بــاز کــرده بود‪ ،‬نداشــت‪.‬‬ ‫امــکان اقامــت در وطــن خــود‪ ،‬نــروژ را از دســت داد‪.‬‬ ‫امــا در حالــی کــه اختــاف و بحــث و جــدل بــه اصطــاح معــروف بــه قضیــه محــراب دراوج‬ ‫خــروش بــود‪ .‬ادولــف تیــده مــان‪ ،‬معنــای دیگــری از هنــر در زندگــی خــود کشــف کــرد و‬ ‫هــدف زندگــی خــود قــرار داد‪.‬‬ ‫ادولــف تیــده مــان‪ ،‬در تابســتان ‪ ۱۸۴۳‬میــادی‪ ،‬بــه قصــد اشــنایی بیشــتر بــا روســتاهای‬ ‫دورافتــاده کشــور خــود نــروژ‪ ،‬ســفری طوالنــی بــه جنــوب نــروژ را اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫امــا اشــنایی نزدیــک بــا زندگــی مــردم روســتاهای نــروژ انچنــان او را متحــول کــرد کــه‬ ‫ترســیم زندگــی و اداب و رســوم مــردم روســتا و کشــاورزان نــروژ را تــا پایــان عمــر تکلیــف‬ ‫زندگــی و هنــر خــود قــرار داد‪.‬‬ ‫ســفر ســال ‪ ۱۸۴۳‬میــادی‪ ،‬بــرای ادولــف تیــده مــان‪ ،‬همچنیــن بــه دلیــل دیگــری اهمیــت‬ ‫داشــت و در زندگــی او تاثیــری مانــدگار باقــی گذاشــت‪ ..‬در ایــن ســفر بــه هاردانگــر‪ ،‬ادولــف‬ ‫تیــده مــان‪ ،‬بــا هانــس گــوده ‪ ۱۸‬ســاله‪ ،‬بــرای اولیــن بــار مالقــات کــرد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‬ ‫زمینــه اشــنایی بیشــتر و کار مشــترک هنــری فراهــم امــد‪ .‬ایــن همــکاری دوام اورد و بســیار‬ ‫شــکوفا شــد‪ .‬اولیــن و معروفتریــن تابلــوی هنــری ایــن ‪ ۲‬نقــاش‪ ،‬کــه در ســالهای ‪ ۱۸۴۷‬و‬ ‫‪ ۱۸۴۸‬بــه انجــام رســید‪ ،‬تابلــوی مــاه عســل در هاردانگــر‪ ،‬بــود‪ .‬ســال بعــد در یــک مهمانــی‬ ‫در تئاتــر کریســتیانیا ایــن تابلــوی نقاشــی‪ ،‬ســبب صحنــه ای خودجــوش و پر از احساســات و‬ ‫غــرور ملــی شــد و در عمــل‪ ،‬بــه نوعــی نمــاد رمانتیــک ملــی نــروژ تبدیــل شــد‪.‬‬ صفحه 53 ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫نویسنده و کارشناس‬ ‫ارشد فلسفه‬ ‫معماری نروژ‬ ‫معمــاری نــروژ در واکنــش بــه تغییــر شــرایط اقتصــادی ‪ ،‬پیشــرفت هــای‬ ‫تکنولوژیکــی ‪ ،‬نوســانات جمعیتــی و تغییــرات فرهنگــی تکامــل یافتــه‬ ‫اســت‪ .‬در حالــی کــه تاثیــرات معمــاری بیرونــی در بســیاری از بناهــای‬ ‫نــروژی اشــکار اســت ‪ ،‬اغلــب انهــا را بــا شــرایط اب و هوایــی نــروژ‬ ‫تطبیــق داده شــده انــد ‪ ،‬شــرایطی ماننــد زمســتانهای ســخت‪ ،‬بادهــای‬ ‫شــدید و‪. ...‬‬ ‫رونــد معمــاری نــروژ نیــز بــا تغییــرات سیاســی و اجتماعــی در نــروژ در‬ ‫طــول قــرن هــا مــوازی اســت‪ .‬قبــل از عصــر وایکینــگ ‪ ،‬ســازه هــای‬ ‫چوبــی بــه یــک هنــر و صنعــت پیچیــده تبدیــل شــد که در ســاخت کشــتی‬ ‫هــای بــزرگ وایکینــگ مشــهود بــود‪ .‬بــه دنبــال ان ‪ ،‬گســترش مســیحیت‬ ‫معمــاری رومانســک را در کلیســاها و کلیســاها ‪ ،‬بــا طــاق هــای کمــی نــوک‬ ‫تیــز ‪ ،‬طــاق هــای مــدور معرفــی کــرد کــه تــا حــد زیــادی در نتیجــه نفــوذ‬ ‫مذهبــی از انگلســتان بــود‪.‬‬ ‫در قــرون وســطی‪ ،‬جغرافیــا اقتصــاد و جمعیــت پراکنــده را دیکتــه میکــرد‪.‬‬ ‫در نتیجــه ‪ ،‬فرهنــگ مزرعــه ســنتی نــروژی همچنــان قــوی بــود و نــروژ بــا‬ ‫اکثــر کشــورهای اروپایــی در عــدم پذیــرش فئودالیســم تفــاوت داشــت‪.‬‬ ‫ایــن امــر‪ ،‬همــراه بــا در دســترس بــودن چــوب بــه عنــوان مصالــح‬ ‫ســاختمانی‪ ،‬تضمیــن مــی کنــد کــه نمونــه هــای نســبتاً کمــی از ســبک های‬ ‫معمــاری بــاروک ‪ ،‬رنســانس و روکوکــو کــه اغلــب توســط طبقــات حاکــم‬ ‫در نقــاط دیگــر اروپــا ســاخته مــی شــوند‪ ،‬در نــروژ ســاخته شــده انــد‪.‬‬ ‫در عــوض‪ ،‬ایــن عوامــل منجــر بــه شــکل گیــری ســنت هــای متمایــزی در‬ ‫معمــاری بومــی نــروژی شــد ‪ ،‬کــه در مــزارع موجــود در بســیاری از مــوزه‬ ‫هــای روبــاز نــروژ حفــظ شــده اســت کــه ســاختمانها را از قــرون وســطی‬ ‫تــا قــرن ‪ 19‬بــه نمایــش مــی گــذارد‪.‬‬ ‫نمونــه هــای برجســته ان شــامل مــوزه محلــی ‪ Norsk‬در اســلو و‬ ‫‪ Maihaugen‬در ‪ Lillehammer‬و همچنیــن ســاختمانهای موجــود اســت‬ ‫کــه هنــوز در مــزارع ماننــد دره هایــدال در حــال اســتفاده هســتند‪.‬‬ ‫در قــرن بیســتم معمــاری نــروژی بــه دلیــل ارتبــاط ان بــا سیاســت‬ ‫اجتماعــی نــروژ از یــک ســو و نــواوری از ســوی دیگــر مشــخص شــده‬ ‫اســت‪ .‬معمــاران نــروژی بــه دلیــل کار خــود ‪ ،‬هــم در نــروژ ‪ -‬کــه معمــاری‬ ‫ان بیانگــر سیاســت اجتماعــی اســت ‪ -‬و هــم در خــارج از نــروژ ‪ ،‬در چندین‬ ‫پــروژه نواورانــه شــناخته شــده انــد‪.‬‬ ‫ویژگی های عمومی‬ ‫ســاخت و ســاز در نــروژ همیشــه بــا نیــاز بــه پنــاه دادن بــه مــردم ‪ ،‬حیوانــات و‬ ‫امــوال در برابــر اب و هــوای ســخت ‪ ،‬از جملــه زمســتان هــای ســرد و یخبنــدان‪،‬‬ ‫بارندگــی شــدید در مناطــق خــاص‪ ،‬بــاد و طوفــان مشــخص مــی شــود و از حداکثر‬ ‫اســتفاده از منابــع کمیــاب ســاختمان اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫تــا زمــان مــدرن‪ ،‬زیرســاخت هــای حمــل و نقــل نیــز ابتدایــی بــود و ســازندگان‬ ‫تــا حــد زیــادی مجبــور بودنــد بــه مصالــح موجــود محلــی تکیــه کننــد‪.‬‬ ‫تاریخ‬ ‫بــا اســتفاده از روش هــای جدیــد حفــاری ‪ ،‬باســتان شناســان موفــق بــه کشــف‬ ‫بقایــای یــا پــی ‪ 400‬خانــه ماقبــل تاریــخ شــده انــد کــه قب ـ ً‬ ‫ا در زیــر زمیــن‬ ‫پنهــان شــده بودنــد‪ .‬پیــش از ایــن تنهــا ‪ 200‬محــل بالفاصلــه از الیــه ســطحی‬ ‫قابــل مشــاهده بــود‪.‬‬ ‫در طــول قــرن بیســتم ‪ ،‬باســتان شناســان اســکاندیناوی نیــز در تــاش بــرای‬ ‫بازســازی خانــه هــای ماقبــل تاریــخ بــوده انــد‪ .‬بزرگتریــن پــروژه بازســازی در‬ ‫نــروژ شــهرک عصــر برنــز در ‪ Forsand‬در ریفیلکــه ‪ Ryfylke‬و مزرعــه عصــر‬ ‫اهــن در ‪ Ullandhaug‬در نزدیکــی اســتاونگر ‪ Stavanger‬اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن خانــه ســردار بــزرگ از دوران وایکینــگ هــا در بــورگ در لوفوتــن نیــز‬ ‫از اثــار مهــم کهــن معمــاری نــروژ اســت‪.‬‬ ‫بیشــتر اطالعــات باســتان شناســی‪ ،‬از بررســی هــای انجــام شــده در قــرن‬ ‫بیســتم و کاوش هــای انجــام شــده در شــهرهای بــزرگ در ‪ 25‬ســال گذشــته‬ ‫[تــا ســال ‪ ]2003‬و بررســی هــای باســتان شناســی دهــه هــای ‪ 80‬و ‪90‬‬ ‫حاصــل مــی شــود‪.‬‬ ‫قدیمــی تریــن اثــار بــه جــا مانــده از ســاخت و ســاز در نــروژ بــه حــدود‬ ‫‪ 9000‬ســال قبــل از میــاد مســیح برمــی گــردد ‪ ،‬در مناطــق کوهســتانی نزدیــک‬ ‫فروشــگاه میرواتــن در روگالنــد معاصــر‪ ،‬جایــی کــه کاوش هــا خانــه هــای قابــل‬ ‫حمــل را پیــدا کــرده اســت کــه بــه احتمــال زیــاد توســط شــکارچیان گــوزن‬ ‫شــمالی کــوچ نشــین نگهــداری مــی شــده اســت‪.‬‬ ‫قدیمــی تریــن کلبــه هــا‪ ،‬دارای پــان تقریبـاً دایــره ای شــکل بــوده انــد و بــا دو‬ ‫مجموعــه تیــر چوبــی (تیرهایــی کــه در خــط الــراس ســقف تالقــی مــی کننــد)‬ ‫ســاخته شــده اســت کــه ســقف و دیوارهــا را بــه عنــوان یــک عنصر تشــکیل می‬ ‫دهــد‪ .‬بــرای مصالــح انها احتمــاالً از پوســت و تیرهای چوبی اســتفاده مــی کردند‪.‬‬ ‫بــا گذشــت زمــان‪ ،‬چادرهــای مــورد اســتفاده بــه عنــوان ســکونتگاه‪ ،‬از طریــق‬ ‫یــک پایــه ســاده بــه صــورت نیمــه دائمــی درامدنــد و بــه مــردم اجــازه میدادند‬ ‫تــا قســمت هــای طوالنــی تــری از ســال را در یــک مــکان بماننــد‪ .‬ایــن «خانــه‬ ‫هــا» دارای قطــر ‪ 6-3‬متــر (‪ 19.7-9.8‬فــوت) و مســاحت ‪ 20‬متــر مربــع (‪220‬‬ ‫فــوت مربــع) اســت و بــه شــکل گودالهــای بیضــی شــکل پیــدا شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪54‬‬ صفحه 54 ‫در مرکــز ســاختمان ‪ ،‬بــه خوبــی مــی شــد یــک شــومینه وجــود داشــته باشــد و‬ ‫قســمتی از کــف را بــا ســکویی پوشــانده و روی ان مــی خوابیدنــد‪.‬‬ ‫اثار این سازه ها را می توان در سراسر سواحل نروژدر شمال یافت‪.‬‬ ‫مــوارد زیــادی وجــود داشــته اســت کــه چندیــن خانــه بــا هــم در یــک منطقــه پیــدا‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن نشــان مــی دهــد کــه چندیــن گــروه خانوادگــی کــه در یــک‬ ‫مــکان بــا هــم زندگــی مــی کننــد‪ .‬در وگا ‪ ،‬چنیــن خانــه هایــی در ‪ 7000‬ســال قبــل‬ ‫از میــاد مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه بــود و هنــوز ‪ 5000‬ســال بعــد در انتقــال از‬ ‫عصــر حجــر بــه عصــر برنــز در حــدود ‪ 1800‬قبــل از میــاد مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫مــی گرفــت‪.‬‬ ‫در ایــن مرحلــه‪ ،‬خانــه هــا بزرگتــر شــدند و شــکل مســتطیلی بــه خــود گرفتنــد و‬ ‫مســاحت ‪ 70‬متــر مربــع (‪ 750‬فــوت مربــع) را پوشــش دادنــد ماننــد انچــه کــه در‬ ‫‪ Gressbakken‬در ‪ Nesseby‬و ‪ Finnmark‬دیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫در حفــاری هــا مشــخص شــده اســت کــه دیوارهــای داخلــی بــا دیوارهــای ضخیــم‬ ‫ســنگ و ذغــال ســنگ نــارس محافظــت مــی شــود و شــواهدی از چندیــن ورودی‬ ‫از طریــق ایــن دیــوار حصــار وجــود دارد‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬ســقف ایــن ســاختمانها‬ ‫نامشــخص اســت‪.‬‬ ‫اولیــن خانــه هــای دائمــی احتمــاالً بیــن ‪ 3000‬تــا ‪ 2000‬قبــل از میــاد ‪ ،‬بــا ورود‬ ‫کشــاورزی بــه نــروژ ســاخته شــد‪ .‬شــواهد موجــود نشــان مــی دهــد کــه چــوب‬ ‫بیشــترین مصالــح ســاختمانی بــرای ایــن ســازه هــا بــوده اســت‪ .‬خانــه هــای عصــر‬ ‫اهــن بــه طــور معمــول بــرای حفــظ گرمــا پناهــگاه حیوانــات و انســان هــا ســاخته‬ ‫مــی شــدند‪.‬‬ ‫بقایــای بناهــا از عصــر حجــر تــا عصــر برنــز و عصــر اهــن در فورســند در ریفیلکــه‪،‬‬ ‫نزدیــک اســتاوانگر و چندیــن مــکان دیگــر حفــاری شــده اســت‪ .‬بیشــتر خانــه هــای‬ ‫بلنــد ماقبــل تاریــخ دارای جفــت پایــه هــای ســقفی بودنــد کــه فضــای داخلــی را بــه‬ ‫ســه شبســتان تقســیم مــی کردنــد و دیوارهایــی از حصــار و چــوب وجــود داشــت‪.‬‬ ‫معماری رنسانس‬ ‫پــس از همــه گیــری طاعــون‪ ،‬ســاخت و ســازهای عظیــم در نــروژ بــه‬ ‫جــز بناهــای بومــی ‪ ،‬متوقــف شــد ‪ ،‬امــا در قــرن ‪ 16‬و ‪ 17‬تحــت مدیریــت‬ ‫دانمــارک از ســر گرفتــه شــد‪ .‬چنــد نمونــه از معمــاری رنســانس در نــروژ‬ ‫وجــود دارد کــه برجســته تریــن انهــا بــرج روزنکرانتــز در برگــن ‪ ،‬بارونــی‬ ‫روزنــدال در هاردانگــر و عمــارت معاصــر اتریســت در نزدیکــی تروندهایــم و‬ ‫بخشــهایی از قلعــه اکرشــوس اســت‪.‬‬ ‫کریســتین چهــارم تعــدادی از پــروژه هــا را در نــروژ انجــام داد کــه عمدتـاً‬ ‫بــر اســاس معمــاری رنســانس بنــا شــده بــود‪ .‬او عملیــات ســاخت معــدن‬ ‫را در کنگســبرگ و روروس ‪ ،‬کــه امــروزه بــه عنــوان میــراث جهانــی ثبــت‬ ‫شــده اســت‪ ،‬تاســیس کــرد‪.‬‬ ‫پــس از اتــش ســوزی ویرانگــر در ســال ‪ ، 1624‬شــهر اســلو بــه مــکان‬ ‫جدیــدی منتقــل شــد و بــه عنــوان شــهری مســتحکم بازســازی شــد و بــه‬ ‫کریســتینیا تغییــر نــام داد‪ .‬پادشــاه کریســتین همچنیــن شــهر تجــاری‬ ‫کریستیانســاند را تاســیس کــرد و ان را بــه نــام خــود نامگــذاری کــرد‪.‬‬ ‫نئوکالسیسم‬ ‫در اغــاز قــرن نوزدهــم‪ ،‬کمتــر از تعــداد انگشــت شــماری از معمــاران‬ ‫امــوزش دیــده در نــروژ فعــال بودنــد‪ ،‬اکثــر انهــا افســران نظامــی‬ ‫مهندســی عمــران خوانــده بودنــد‪ .‬بــازار معمــاران در یــک کشــور کــم‬ ‫جمعیــت بــدون پایتخــت ‪ ،‬دادگاه و نهادهــای مهــم دولتــی محــدود بــود‪.‬‬ ‫معمــاری عمدت ـاً مــورد توجــه گــروه محــدودی از تجــار ثروتمنــد و زمیــن‬ ‫داران بــود‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬در اواخــر قــرن گذشــته‪ ،‬ایــن گــروه شــاهد‬ ‫افزایــش چشــمگیر رفــاه بودنــد‪ .‬ثــروت هنگفتــی توســط عــده کمــی بــه‬ ‫دســت امــد ‪ ،‬کــه ســپس ســعی کردنــد ســاختمانها و باغهــای متناســب‬ ‫بــا موقعیــت اجتماعــی خــود را احاطــه کننــد‪ .‬ایــن افــراد کــه از لحــاظ‬ ‫بیــن المللــی بــه خوبــی ارتبــاط داشــتند ‪ ،‬بــا اخریــن روندهــای معمــاری‬ ‫اشــنا بودنــد‪ .‬ســاختارهای نئوکالســیک تقاضــای زیــادی داشــتند‪.‬‬ ‫معمــار کارل فردریــک اســتنلی (‪ ، )1805-1769‬تحصیــل کــرده در کپنهاگ ‪،‬‬ ‫چنــد ســالی را در اواخــر قــرن ‪ 19‬در نــروژ گذرانــد‪ .‬او کارهای کوچکــی برای‬ ‫حامیــان ثروتمنــد داخــل و اطــراف اســلو انجــام داد‪ ،‬امــا دســتاورد اصلــی او‬ ‫بازســازی تنهــا محــل تحصیــات عالــی در کریســتیانیا‪ ،‬اســلو کاتدرالســکو ‪،‬‬ ‫در ســال ‪ 1800‬بــود‪ .‬او یــک رواق کالســیک را بــه جلــوی یــک ســازه قدیمی‬ ‫اضافــه کــرد‪ ،‬و یــک تــاالر نیمــه دایــره ای کــه توســط پارلمــان در ســال‬ ‫‪ 1814‬بــه عنــوان مکانــی موقــت بــرای جمــع اوری توقیــف شــد ‪ ،‬کــه اکنون‬ ‫در مــوزه ملــی نورســک بــه عنــوان یــک اثــر ملــی نگهــداری مــی شــود‪.‬‬ ‫کریســتین کولــت (‪ ، )1833-1771‬فــارغ التحصیــل از اکادمــی معــدن‬ ‫در کنگســبرگ ‪ ،‬عمــارت باشــکوه ‪ Ulefoss‬را طراحــی کــرد ‪ ،‬کــه بیــن‬ ‫ســالهای ‪ 1802‬تــا ‪ 1807‬توســط صاحــب کارخانــه اره ســازی نیلــس‬ ‫اال ســاخته شــد‪ .‬ایــن خانــه یکــی از معــدود خانــه هــای اجــری در نــروژ‬ ‫اســت کــه دارای طــرح پاالدیــان ‪ ،‬گنبــد مرکــزی و یــک ســتون کالســیک‬ ‫اســت‪ .‬کولــت چندیــن مانــور دیگــر و خانــه هــای شــهری را طراحــی کــرد‪.‬‬ ‫در همــان دوره ‪ ،‬تعــداد زیــادی از خانــه هــای باشــکوه نئوکالسیســت هــا در‬ ‫و اطــراف همــه شــهرهای ســاحلی برپــا شــد ‪ ،‬بــه ویــژه در هالــدن ‪ ،‬اســلو‪،‬‬ ‫درامــن ‪ ،‬ارنــدال ‪ ،‬برگــن و تروندهایــم ‪ ،‬عمدتــاً ســاختمانهای چوبــی بــا‬ ‫معمــاری ســنگی‪ .‬تــا کنــون بزرگتریــن خانــه خصوصــی در نــروژ ‪ ،‬عمــارت‬ ‫‪ Jarlsberg‬اســت کــه توســط معمــار دانمارکــی ‪ Loser‬در ســالهای ‪-1812‬‬ ‫‪ 1812‬بازســازی شــد‪.‬‬ ‫‪https://en.wikipedia.org/wiki/Architecture_of_Poland‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪55‬‬ صفحه 55 ‫بناهای مدرن‬ ‫دفتر معماری ریولف رمستاد‬ ‫مجموعــه کامــل مــوزه‪ ،‬شــامل نمایشــگاه و ســاختمان اداری‪ ،‬یــک جاذبــه معمــاری‬ ‫و گنجینــه ای حــاوی کل تاریــخ و هویــت منطقــه اســت‪ .‬هــدف ایــن بــود کــه بیــان‬ ‫معمارانــه و مصالــح بومــی‪ ،‬معنــا و عملکــرد ســاختمان را اعــام کننــد‪.‬‬ ‫مقیــاس ســاختمان اشــاره ای بــه طــرح و شــکل شــهر اســت و نقشــه کلــی مــوزه بــا بــه‬ ‫هــم پیوســتن محوطــه هــای متفــاوت پیرامونــی در نقشــه ای کلــی کــه همــه مســیرهای‬ ‫ان در ســاختاری یکپارچــه بــه هــم متصــل شــده انــد‪ ،‬بــا هــم ارتبــاط برقــرار مــی کننــد‪.‬‬ ‫پــروژه گویــای وضعیتــی بــاز و پیشــرو اســت کــه امــکان اســتفاده هــای متنــوع را فراهــم‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫پــروژه بــا شــمایل مــدرن و بــه روزی طراحــی شــده و خــط و خطــوط شکســته و تیــز‬ ‫نــگاه هــا را بــه ســمت معمــاری ‪ HiTech‬یــا حتــی دیکانستراکشــن مــی کشــاند ولــی‬ ‫اســتفاده از متریــال هــای بومــی مثــل چــوب در مقیــاس انســان بیشــترین ارتبــاط بــا‬ ‫کاربــر را برقــرار مــی کنــد و مردمــی کــه از ســاختمان دیــدن مــی کننــد را بــه یــاد‬ ‫ســاختمان هــای قــرن ‪ 16-17‬در ایــن شــهر مــی انــدازد‪ .‬کانســپت هــای فرمــی بنــا بــه‬ ‫معمــاری مســکونی روســتایی نــروژ بــاز مــی گــردد و حضــور در فضــای ان باعــث ایجــاد‬ ‫یــک حــس نوســتالژیک در بیننــده مــی شــود‪.‬‬ ‫در نــگاه اول متوجــه ســادگی و در عیــن حــال پیچیدگــی مبهــم ســازه‪ ،‬کــه بــا اســتفاده از‬ ‫ســاختار شــکنی ایجــاد شــده توســط شکســت هــای حجــم و پــر و خالــی هــای پنجــره‬ ‫هــا در کلیــت کار مــی شــویم‪ .‬همچنیــن اســتفاده از یــک متریــال واحــد و یــک دســت در‬ ‫کل کار ایــن حــس را در شــما القــا مــی کنــد و باعــث مــی شــود کــه وجــود کامــل و قــوی‬ ‫ســبک مینیمــال را در کل کار احســاس کنیــم‪.‬‬ ‫همچنیــن پراکندگــی و نامرتبــی پنجــره هــا در کل بدنــه ســاختمان باعــث شــد کــه ســازه‬ ‫از طبیعــت خــارج شــود‪ ،‬اســتفاده از نورپــردازی داخلــی زرد رنــگ باعــث ایجــاد عمــق در‬ ‫طــول شــب شــده اســت‪ .‬شیشــه هــای رفلکتــی یاعــث مــی شــود در طــول روز حــس‬ ‫کنجــکاوی بــا توجــه بــه کاربــری ســازه در مخاطــب برانگیختــه شــود‪.‬‬ ‫طراحی مسیرهای گردشگری‬ ‫در ســال ‪ 2005‬طرحــی بــرای رشــد صنعــت گردشــگری در کشــور نــروژ اغــاز‬ ‫شــد و امکاناتــی بــرای معرفــی مناظــر شــگفت انگیــز و زیبــای کشــور را کــه تا ان‬ ‫زمــان بــه دلیــل صعــب العبــور بــودن در دســترس و دیــد نبــود بــه مــردم منطقــه‬ ‫و گردشــگران خارجــی ایــن پــروژه از شــهرهای جنوبــی اغــاز و تــا شــمالی تریــن‬ ‫شــهرهای ایــن کشــور ادامــه پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫انچــه پــروژه ملــی نــروژ را جــذاب و دیدنــی کــرده ســبک خــاص معمــاران و‬ ‫طراحانــی اســت کــه در ایــن پــروژه مشــارکت داشــته انــد‪ .‬معمــاری مــدرن‪،‬‬ ‫ســاخت پــل هــا و گــذرگاه هــای چوبــی و شیشــه ای مــدرن میــان صخــره هــا‪،‬‬ ‫کنــاره دریاهــا و بــر بلنــدای دره هــا و پرتــگاه هــای مرتفــع چشــم هــر بیننــده ای‬ ‫را خیــره مــی کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪56‬‬ صفحه 56 ‫موزه توئیست‬ ‫بــا گــذر از رودخانــه مارپیــچ رودلســلوا‪ ،‬نخســتین پــروژه ‪ BIG‬در نروژ‪ ،‬بــه نــام ‪ ،Twist‬به‬ ‫عنــوان یــک پــل قابــل اســکان پیچیــده در مرکــز ان ‪ ،‬افتتــاح خواهــد شــد و یــک ســفرو‬ ‫اثــر هنــری نــو را در پــارک مجســمه ای ‪ Kistefos‬نــروژ شــکل مــی دهــد‪ .‬موسســه‬ ‫ی جدیــد هنــر معاصــر ‪ Kistefos‬بــا مســاحت ‪1000‬مترمربــع‪ ،‬دو برابــر مــی شــود تــا‬ ‫زیرســاخت هــای الزم بــرای اتصــال دو رودخانــه جنگلــی را تهیــه کنــد و ایــن جــاده ی‬ ‫فرهنگــی را از طریــق بزرگتریــن پــارک مجســمه شــمال اروپــا تکمیــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪ Twist‬کــه در اطــراف یــک کارخانــه خمیــر مرمــر تاریخــی ســاخته شــده‪ ،‬شــبیه تیغــه‬ ‫ای بــا پیــچ ‪ 90‬درجــه در نزدیکــی قســمت میانــی در نظــر گرفتــه شــده‪ ،‬تــا حیــن پــل‬ ‫بســتن در طــول ‪ Randselva‬بتوانــد یــک فــرم مجســمه ای ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫بازدیدکننــدگان کــه درمیــان اثــار هنرمنــدان بیــن المللــی ماننــد انیــش کاپــور‪ ،‬اوالفــور‬ ‫الیاســون‪ ،‬لینــدا بنگلیــس یایــوی کوشــاما‪ ،‬جپــه هایــن و فرنانــدو بوتــرو در ایــن پــارک‬ ‫خــاص گــردش مــی کننــد بــرای تکمیــل تــور هنــری خــود از ‪ Twist‬عبــور مــی کننــد‪.‬‬ ‫مــوزه جدیــد بــه عنــوان یــک پــل دوم و یــک الحــاق طبیعــی بــه پــارک‪ ،‬زمانــی کــه‬ ‫فضــای نمایشــگاه داخلــی ‪ Kistefos‬را دو برابــر مــی کنــد تجربــه بازدیــد کننــده را‬ ‫دگرگــون مــی کنــد‪.‬‬ ‫یــک پیــچ و تــاب ســاده در حجــم ســاختمان اجــازه مــی دهــد تــا ایــن پــل از پاییــن‬ ‫رودخانــه جنگلــی در جنــوب تــا منطقــه کوهســتانی در شــمال بــاال رود‪ .‬بــه عنــوان یــک‬ ‫مســیر پیوســته در ایــن لندســکیپ‪ ،‬هــر دو طــرف ســاختمان بــه عنــوان ورودی اصلــی‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫از قســمت ورودی جنوبــی‪ ،‬بازدیــد کننــدگان از یــک پــل فــوالدی بــا روکــش الومینیومــی‬ ‫‪ 16‬متــری عبــور مــی کننــد تــا بــه فضــای بــا ارتفــاع دوبــل و بــا دیــد واضــح بــه انتهــای‬ ‫شــمالی‪ ،‬کــه بــه طــور مشــابه بــا یــک پــل عابــر ‪ 9‬متــری متصل اســت‪ ،‬برســند‪ .‬هندســه‬ ‫دو پیــچ ایــن مــوزه از پانــل هــای الومینیومــی بــه عــرض ‪ 40‬ســانتی متــری تشــکیل‬ ‫شــده اســت کــه ماننــد تــوده ای از کتــاب مرتــب شــده انــد‪ ،‬کــه هرچنــد کــم‪ ،‬در یــک‬ ‫حرکــت موجــی جابجــا شــده انــد‪.‬‬ ‫همــان اصــل در فضــای داخــل بــا تختــه هــای ســفید رنــگ ‪ 8‬ســانتی متــری کــف‪ ،‬دیــوار‬ ‫و ســقف را پوشــانده انــد و بــه عنــوان یــک زمینــه یکنواخــت بــرای نمایشــگاه هــای‬ ‫کوتــاه مــدت نــروژی و بیــن المللــی کیســتفوس اســتفاده مــی شــود‪ .‬از هــر دو طــرف‪،‬‬ ‫بازدیــد کننــدگان یــک گالــری پیــچ خــورده را تجربــه مــی کننــد کــه گویــی در حــال عبور‬ ‫از دیافراگــم دوربیــن هســتند‪.‬‬ ‫در انتهــای شــمالی‪ ،‬یــک دیــواره شیشــه ای بــا ارتفــاع کامــل قــرار دارد کــه منظــره ای‬ ‫پانورامــا را بــه اســیاب پالــپ و ابشــارهای رودخانــه ارائــه مــی دهــد درحالــی کــه به ســمت‬ ‫بــاال خمیــده اســت تــا یــک نــوار پهــن ‪ 25‬ســانتی متــری از نــور خورشــید را شــکل دهــد‪ .‬با‬ ‫توجــه بــه فــرم خمیــده پنجــره هــای شیشــه ای‪ ،‬تنــوع نــور روز کــه وارد مــوزه مــی شــود‪،‬‬ ‫ســه گالــری متمایــز را ایجــاد مــی کنــد‪ :‬یــک گالــری گســترده ‪ ،‬بــا نــور طبیعــی و دارای‬ ‫نمــای پانورامــا در ســمت شــمال؛ یــک گالــری طویــل و تاریــک بــا نــور مصنوعــی در ضلــع‬ ‫جنوبــی؛ و در میانــه‪ ،‬یــک فضــای مجســمه ای بــا یــک پیــچ نقــره ای از نــور ســقفی‪ .‬امــکان‬ ‫تقســیم بنــدی‪ ،‬جداســازی یــا ادغــام فضاهــای گالــری باعــث ایجــاد انعطــاف پذیــری در‬ ‫برنامــه ریــزی هنــری ‪ Kistefos‬مــی شــود‪ .‬یــک راه پلــه شیشــه ای بــه پاییــن ترین ســطح‬ ‫مــوزه در ســاحل رودخانــه شــمالی‪ ،‬جایــی کــه در ان قســمت زیریــن الومینیومــی ســاختمان‬ ‫بــه ســقف زیرزمیــن و فضــای ســرویس بهداشــتی مــی رســد‪ ،‬منتهــی مــی شــود‪ .‬یکــی‬ ‫دیگــر از دیوارهــای شیشــه ای بــا عــرض کامــل‪ ،‬بازدیدکننــدگان را حتــی نزدیکتــر بــه‬ ‫رودخانــه پایینــی هدایــت مــی کنــد و تجربــه غوطــه وربــودن در جنگلهــای بتونــی خــارج از‬ ‫اســلو را بهبــود مــی بخشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪57‬‬ صفحه 57 ‫سحر پور حسینی‬ ‫جامعه شناس‬ ‫لباس سنتی مردم نروژ‬ ‫لبــاس مردمــی رنگارنــگ نــروژی معــروف بــه بونــاد‪ ،‬در ســال هــای اخیــر محبوبیــت‬ ‫زیــادی پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫بونــاد یــک لبــاس ســنتی محلــی اســت کــه در سراســر نــروژ یافت مــی شــود‪ .‬اگرچه‬ ‫در بیــن زنــان بســیار محبــوب تر اســت ‪ ،‬امــا بونادهــای مردانه نیز در دســترس اســت‪.‬‬ ‫بهتریــن زمــان بــرای دیــدن ایــن لبــاس روز ملــی نــروژ اســت ‪ ،‬زمانــی کــه خیابانهــا‬ ‫پــر از نــروژی هــای بونــاد پــوش از همــه نســل هــا اســت! همچنیــن ممکــن اســت‬ ‫افــرادی در مراســم عروســی و جشــن هــای دیگــر از ان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫یک سنت مدرن‬ ‫لبــاس هــای رنگارنــگ بــا پشــم ســاخته مــی شــوند و بــا ســگک هــای فلــزی‪ ،‬دکمــه‬ ‫هــا و جواهــرات تزئیــن شــده انــد‪ .‬لــوازم جانبــی متفــاوت اســت و حتــی مــی توانــد‬ ‫شــامل چاقــو و خنجــر باشــد‪.‬‬ ‫اگرچــه بســیاری از گردشــگران معتقدنــد ایــن ســنت متعلــق بــه صدهــا ســال پیــش‬ ‫اســت ‪ ،‬امــا ایــن عقیــده درســت نیســت و در واقــع دور از واقعیــت اســت‪.‬‬ ‫طراحــی بونــاد مــدرن نشــانه هــای زیــادی از لبــاس هــای ســنتی محلــی دارد کــه قدمــت انهــا بــه چنــد صــد ســال پیــش مــی رســد‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬لبــاس مدرنــی کــه‬ ‫مــا دربــاره ان صحبــت مــی کنیــم اختــراع قــرن بیســتم اســت‪.‬‬ ‫مادر بوناد‬ ‫شــخصی کــه اغلــب بــه دلیــل «اختــراع» ایــن لبــاس شــناخته می شــود ‪ -‬یــا حداقل‬ ‫احیــا کننــده مجــدد لباس هــای ســنتی محلی نــروژی اســت ‪ -‬هولــدا گاربرگ اســت‪.‬‬ ‫گاربــرگ نویســنده ‪ ،‬رمــان نویــس ‪ ،‬نمایشــنامه نویــس ‪ ،‬شــاعر و رقــاص ســالهای‬ ‫زیــادی را در ســفر بــه سراســر کشــور نــروژ گذرانــد و در بحــث هــا و ترویــج فرهنگ‬ ‫نــروژی شــرکت کــرد‪ .‬ایــن کار ســختی بــود ‪ ،‬چــرا کــه در ان زمــان بســیاری از‬ ‫خانــواده هــا‪ ،‬نــروژ را بــه دنبــال زندگــی بهتــر در امریــکا یــا جاهــای دیگــر تــرک‬ ‫مــی کردنــد‪.‬‬ ‫در اوایــل تــا اواســط دهــه ‪ ، 1900‬کالرا ســمب کمپیــن را بــر عهــده گرفــت و بــر توســعه‬ ‫بونادهــا «از نظــر تاریخــی» تمرکــز کرد‪.‬‬ ‫اگــوت نــوس شــروع بــه توســعه یــک گــزارش مکتــوب از ســنت هایــی کــرد کــه بونــاد‬ ‫هــای مــدرن در ‪ 1950‬بــر اســاس ان بودنــد‪.‬‬ ‫کارایی بوناد‬ ‫طــرح هــا در مناطــق مختلــف بســیار متفــاوت اســت‪ .‬یکــی از وظایــف اصلــی بونــاد‬ ‫ایــن اســت کــه بــه عنــوان قدردانــی عمومــی و ادای احتــرام بــه میــراث نــروژی بــه‬ ‫طــور کلــی و شــهر یــا منطقــه خــاص در نــروژ بــه طــور خــاص عمــل کنــد‪.‬‬ ‫مرســوم اســت کــه شــهروندان از منطقــه ای کــه ارتبــاط ژنتیکــی یــا مســکونی بــا‬ ‫ان دارنــد بونــاد یــا فولکدراکــت مــی پوشــند‪ .‬بدیــن صــورت مجبــور نخواهنــد بــود‬ ‫بــه کســانی کــه بــه انهــا برخــورد دارنــد‪ ،‬توضیــح دهنــد از کــدام منطقــه هســتند و‬ ‫ریشــه انهــا بــه کــدام قســمت از نــروژ مربــوط اســت‪.‬‬ ‫بونــاد هــر فــرد همیشــه بایــد پارچــه و کارایــی بــا کیفیــت عالــی را نشــان دهــد‪.‬‬ ‫بایــد بــه خوبــی جــا بیفتــد ‪ ،‬تمیــز و در تعمیــر خــوب باشــد‪ .‬حفــظ تناســب انــدام‬ ‫بــرای جــا افتــادن در بونــاد بعــد از ســالها مــی توانــد چالــش بزرگــی باشــد!‬ ‫از انجــا کــه از لبــاس هــای ســنتی (یــا مرتبــط بــا ســنت) اســتفاده میکنیــد ‪ ،‬ارایــش‬ ‫و مــدل موهای ســنتی مناســب اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪58‬‬ صفحه 58 ‫چه زمانی نروژی ها بوناد می پوشند؟‬ ‫بــا وجــود عالقــه برخــی از گردشــگران‪ ،‬پوشــیدن بونــاد کاری نیســت‬ ‫کــه نــروژی هــا هــر روز انجــام مــی دهنــد‪ .‬لباســهای ســاده و کاربــردی‬ ‫روزمــره و متناســب بــا اب و هــوای نــروژ بــرای کار و مراســم اجتماعــی‬ ‫معمولــی پوشــیده مــی شــود‪.‬‬ ‫از انجــا کــه بونــاد امــروز یــک نــوع لبــاس مخصــوص مراســم جشــن‬ ‫اســت‪ ،‬لبــاس ســنتی کــم تزئیــن بــرای موقعیــت هــای کاری مناســب‬ ‫تــر و کاربــردی تــر اســت‪ .‬لبــاس هــای روزانــه پنبــه ای یــا پشــمی‪،‬‬ ‫پیراهــن هــا و پیــش بندهــای رنگــی و طــرح دار و لــوازم نقــره ای‬ ‫ســاده تــر از جملــه تزیینــات ایــن پوشــش هســتند‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬بونــاد نقــش مهمــی در رویدادهــای مهــم زندگــی نروژی‬ ‫و مناســبت های خــاص دارد‪.‬‬ ‫نــروژی هــا از ان بــرای جشــن هــای مختلــف از جملــه عروســی و‬ ‫احتمــاالً تولــد مهــم و رقــص محلــی اســتفاده مــی کننــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫اغلــب در مناســبت هــای مذهبــی ماننــد تعمیــد ‪ ،‬تاییــد و گاهــی در‬ ‫کریســمس اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫بوناد نروژی در ‪ 17‬مه‬ ‫امــا بــدون شــک بهتریــن روز بــرای تحســین بونــاد در یــک رویــداد‬ ‫عمومــی در نــروژ ‪ 17 ،‬مــه بــرای جشــن روز قانــون اساســی این کشــور‬ ‫اســت ‪ ،‬زمانــی کــه تقریبــاً همــه لبــاس ملــی بــر تــن مــی کننــد‪.‬‬ ‫گردشــگران بــرای ایــن روز یــک لبــاس روزانــه (‪ )hverdags‬تهیــه‬ ‫مــی کننــد کــه هزینــه کمتــری دارد و تهیــه و مراقبــت از ان اســان‬ ‫تــر اســت‪ .‬اگــر پارچــه هــا بــا دقــت انتخــاب شــوند و طــرز کار عالــی‬ ‫باشــد ‪ ،‬لبــاس مناســبی بــرای رویدادهــای ســنتی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫انواع منطقه ای محبوب‬ ‫یکــی از حقایــق کمتــر شــناخته شــده در مــورد لبــاس ســنتی ایــن اســت کــه چنــد‬ ‫صــد نــوع محلــی وجــود دارد و برخــی مــی گوینــد تــا ‪ 400‬نــوع وجــود دارد‪.‬‬ ‫ایــن بــرای کشــور کمــی بیــش از پنــج میلیــون نفــر انتخــاب کاملــی اســت! در ادامــه‬ ‫برخــی از قابــل توجــه تریــن نســخه هــا امــده اســت‪:‬‬ ‫نوردلند‬ ‫یکــی از محبــوب تریــن انــواع منطقــه ای بونــاد ‪ ، Nordlandsbunad‬از شهرســتان‬ ‫‪ Nordland‬اســت‪ .‬نســخه مردانــه کــه بــه ســال ‪ 1924‬برمــی گــردد دارای جــوراب‬ ‫هــای ابــی تیــره و جلیقــه تزیینــی گلــدار بــر روی پیراهــن یقــه ایســتاده اســت‪.‬‬ ‫نســخه زنانــه یــک لبــاس ابــی غنــی بــا الگوهــای گلــدوزی شــده روی دامــن اســت‪.‬‬ ‫لــوازم جانبــی شــامل شــال ‪ ،‬پیــش بنــد ‪ ،‬کیــف و کاله اســت کــه البتــه همــه انهــا‬ ‫ابــی اســت‪ .‬لبــاس ‪ Nordland‬مرتبـاً عنــوان «زیباتریــن بونــاد نــروژ» را از رســانه‬ ‫هــای نــروژی دریافــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫هاردانگر‬ ‫مجموعــه طــرح هــای هاردانگــر کــه بــه عنــوان «اولیــن بونــاد» شــناخته مــی شــود‪،‬‬ ‫در جزئیــات متفــاوت اســت ‪ ،‬امــا بیشــتر بــه دلیــل بدنــه قرمــز متمایــز و پیــش بنــد‬ ‫ســفید شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫اضافــه کــردن کمربنــد بــه لبــاس متــداول اســت و طبــق ســنت ‪ ،‬پوشــش ســر بــه‬ ‫وضعیــت تاهــل بســتگی دارد‪.‬‬ ‫تلمارک‬ ‫بــا ســابقه ای غنــی در تولیــد و صنعــت نســاجی ‪ ،‬تلمــارک در جنــوب نــروژ از نظــر‬ ‫برخــی دارای «نــروژی تریــن» بونــاد اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس لبــاس هــای مربــوط بــه قــرن ‪ ، 19‬بونادهــای تلمــارک بیــن غــرب‬ ‫و شــرق متفــاوت هســتند ‪ ،‬امــا در نــگاه اول شــبیه بــه نظــر مــی رســند‪.‬هر دو‬ ‫دارای ســایه عمیقــاً ابــی ‪ ،‬بــرش یکســان و گلــدوزی قرمــز‪ -‬ســبز هســتند‪.‬‬ ‫هالینگدال (بوسکرود)‬ ‫عناصــر متمایــز بونــاد هــای هالینگــدال شــامل تضــاد بیــن پارچــه تیــره و رنــگ هــای‬ ‫زنــده اســتفاده شــده در گلــدوزی اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪59‬‬ صفحه 59 ‫غذاهای محلی نروژ‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫محقق‬ ‫ترشی شا ه ماهی‬ ‫مــردم نــروژ عالق ـه ی زیــادی بــه ماهــی دارنــد بــه همیــن خاطــر ماهــی را‬ ‫بــه روش هــای مختلــف ماننــد اب پــز‪ ،‬دودی‪ ،‬کبابــی‪ ،‬ســرخ شــده‪ ،‬خشــک‬ ‫شــده و حتــی ترشــی اســتفاده می کننــد‪ .‬در همــه ی رســتوران های نــروژ‪،‬‬ ‫کاســه ای از ترشــی شــاه ماهــی (‪ )Pickled herring‬در کنــار صبحانــه و‬ ‫نهــار دیــده می شــود‪.‬‬ ‫ایــن ترشــی همــراه بــا س ـس های مختلــف ماننــد ســرکه ی ســاده‪ ،‬ســس‬ ‫گوجــه و خــردل و بــرای لــذت بیشــتر بــا نــان چــاودار (‪ )rye bread‬ســرو‬ ‫می شــود‪ .‬اگــر بــار اول از ایــن ترکیــب خوشــتان نیامــد‪ ،‬پشــیمان نشــوید و‬ ‫ان را بــه شــکل دیگــری میــل کنیــد‪.‬‬ ‫کالد بری‬ ‫تابســتان ها فصــل رویــش انــواع تمشــک (بــری) در نــروژ اســت؛ «لینگــن‬ ‫بــری وحشــی» (‪« ، )lingonberries‬بیــل بــری» (‪ )bilberries‬و خوشــمزه ‬ ‫تــر از همـه ی انهــا «کالد بــری» (‪ )Cloudberries‬کــه در همــه جــای نــروژ‬ ‫یافــت می شــود‪ .‬کالد بــری بــه صــورت وحشــی رشــد می کنــد و بــه همیــن‬ ‫دلیــل تابســتان ها و در طــول فصــل کوتــاه رویــش‪ ،‬بســیار پرطرفــدار‬ ‫اســت‪ .‬از ایــن تمشــک اغلــب در دســرها اســتفاده می شــود و «مولتکــرم»‬ ‫(‪ )multekrem‬یکــی از دلچســب ترین ایــن دســر ها کــه ترکیــب کالد‬ ‫بــری و خام ـه ی زده شــده اســت‪.‬‬ ‫فاریکال‬ ‫فاریــکال غــذای ملــی نــروژ اســت و معمــوال در فصــل پاییــز پختــه مــی‬ ‫شــود‪ .‬در طبــخ ایــن غــذا از گوشــت گوســفندی‪ ،‬فلفــل ســیاه‪ ،‬کلــم ســفید‪،‬‬ ‫ارد گنــدم‪ ،‬ســیب زمینــی و غیــره اســتفاده مــی شــود‪ .‬خــوب اســت بدانــدی‬ ‫کــه فاریــکال دارای طعمــی گــرم و تنــد مــی باشــد‪.‬‬ ‫فراینــد تهیــه ایــن غــذا طوالنــی بــوده و بایــد تمامــی مــواد در دمــای پاییــن‬ ‫پختــه شــوند‪ ،‬همیــن امــر ســبب خــوش عطــر و طعــم شــدن ایــن غــذا مــی‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫تمامــی غــذا هایــی کــه در ایــن مقالــه بــه معرفــی ان هــا پرداختیــم از‬ ‫خوشــمزه تریــن غذاهــای نــروژی بــه شــمار مــی اینــد و گردشــگران تــور‬ ‫نــروژ مــی تواننــد در طــول ســفر خــود ایــن غــذا هــا را نــوش جــان کــرده‬ ‫و لــذت ببرنــد‪.‬‬ ‫وافل نروژی‬ ‫قطعه هــای خوشــمزه ی قلبــی شــکل کــه بــه ان وافــل (‪ )waffles‬می گوینــد‬ ‫وافل هــای دوست داشــتنی در همــه ی قســمت های نــروژ‪ ،‬از دکه هــای روی‬ ‫قایق هــا تــا کافــه ی موزه هــا و ســرو می شــود‪ .‬در نــروژ معمــوالً وافــل‬ ‫را همــراه مربــا‪ ،‬پنیــر قهــوه ای یــا هــر دوی ان هــا بــه عنــوان میــان وعــده‬ ‫ســرو می کننــد‪ .‬وافــل نــروژی از وافل هــای شــناخته شــده ی بلژیکــی‬ ‫کمــی نازک تــر اســت‪ ،‬بــه همیــن دلیــل لبه هــای ان بــه خوبــی برشــته و‬ ‫تــرد می شــود‪ ،‬هرچنــد مــواد اولیــه ی هــر دوی ایــن وافل هــا یکــی اســت‬ ‫و از ارد‪ ،‬اب‪ ،‬تخــم مــرغ و شــکر تشــکیل شــده اند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪60‬‬ صفحه 60 ‫گوشت گوزن شمالی‬ ‫گوشــت گــوزن هــزاران ســال اســت کــه در نــروژ اســتفاده می شــود‪ ،‬زیــرا خــود‬ ‫نروژی هــا ســنتی دیرینــه در پــرورش گــوزن دارنــد‪.‬‬ ‫گوشــت گــوزن در منــوی بســیاری از رســتوران ها و در شــکل های متنوعــی مثــل‬ ‫سوســیس‪ ،‬گوشــت قلقلــی و غیــره وجــود دارد‪.‬‬ ‫معمــوالً گوشــت گــوزن بــه صورت هــای نمــک ســود‪ ،‬دودی‪ ،‬بــدون چربــی و‬ ‫غنــی از نظــر مــواد غذایــی ارائــه مــی گــردد‪.‬‬ ‫رسپی سیب زمینی لفسه‬ ‫ســیب زمینی هــا را پوســت کنــده و ان هــا را در یــک قابلمــه ی پــر اب قــرار مــی‬ ‫دهنــد و اب را مــی جوشــانند تــا ســیب زمینــی هــا اب پــز شــود‪ .‬پــس از نــرم شــدن‬ ‫ســیب زمینی ها ان هــا را ابکــش و لــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪ ۸‬پیمانــه از ســیب زمینی های له شــده را بــه همــراه خامــه‪ ،‬کــره‪ ،‬نمــک و شــکر در‬ ‫یــک کاس ـه ی بــزرگ مخلــوط مــی کننــد‪ .‬روی مخلــوط به دســت امــده را پوشــانده و‬ ‫بــه مــدت یــک شــب ان را در یخچــال قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫در ایــن مرحلــه ارد را بــه مخلــوط ســیب زمینی اضافــه و از مخلــوط ســیب زمینی و‬ ‫ارد توپ هــای کوچکــی بــه انــدازه ی تــوپ تنیــس درســت مــی کننــد‪ .‬پــس از امــاده‬ ‫شــدن توپ هــا ان هــا را در یــک بشــقاب چیــده و در یخچــال قــرار مــی دهنــد و‬ ‫ســپس ان هــا را روی یــک ســینی کــه از قبــل اردپاشــی شــده‪ ،‬پهــن مــی کننــد‪.‬‬ ‫اکنــون خمیــر لفســه امــاده اســت‪ .‬خمیرهــا را در یــک ماهی تابـه ی چدنــی یــا دســتگاه‬ ‫گریــل بــا حــرارت زیــاد قــرار مــی دهنــد‪ . .‬پــس از امــاده شــدن هــر لفســه ان را بــر‬ ‫روی یــک پارچ ـه ی تمیــز یــا دســتمال حول ـه ای قــرار مــی دهنــد‪ .‬پن کیک هــا را روی‬ ‫هــم قــرار داده و روی ان هــا را مــی پوشــانند تــا گــرم بماننــد و خشــک نشــوند‪.‬‬ ‫لوته فیسک‬ ‫نروژی هــا عالقـه ی زیــادی بــه نگهــداری طوالنــی مــدت از ماهــی دارنــد و ایــن‬ ‫موضــوع بــه یکــی از ســنت های انــان پیــش از اختــراع یخچــال برمی گــردد‪،‬‬ ‫زمانــی کــه تخمیــر‪ ،‬روشــی عالــی بــرای حفــظ و نگهــداری از صیــد بــه شــمار‬ ‫می رفــت‪ .‬لوتــه فیســک (‪ )Lutefisk‬نیــز «ماهــی کادِ» اغشــته بــه اب قلیایــی‬ ‫اســت کــه یکــی از مــواد شــیمیایی قــوی در فراینــد نگهــداری و محافظــت از‬ ‫مــواد غذایــی محســوب می شــود‪ .‬ایــن غــذا طعمــی قــوی دارد و معمــوالً در‬ ‫کریســمس مصــرف می شــود‪.‬‬ ‫ماتپاکا‬ ‫ماتپــاکا (‪ )Matpakke‬از نظــر لغــوی بــه معنــی «غــذای بســته بندی شــده»‬ ‫اســت کــه همـه ی مــا هنــگام رفتــن بــه مدرســه ان را تهیــه می کردیــم امــا‬ ‫مــدل نــروژی ان کمــی متفــاوت اســت‪ .‬ماتپــاکای نــروژی بــا نــان خانگــی‬ ‫بــرش داده شــده (بایــد نــان نــروژی باشــد کــه بــه طــور معمــول کــم شــکر‬ ‫اســت) بــه همــراه پنیــر‪ ،‬گوشــت قطعــه قطعــه و مخلفــات دیگــری ماننــد‬ ‫ســیزیجات تهیــه می شــود‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪61‬‬ صفحه 61 ‫رویدادهایفرهنگی نروژ‬ ‫افشین اسد زاده‬ ‫روز ملی نروژ‬ ‫روز ‪ 17‬مــی (‪ 27‬اردیبهشــت مــاه) روز ملــی کشــور نــروژ‪ ،‬روزی اســت کــه‬ ‫قانــون اساســی ایــن کشــور بــه تصویــب رســید‪ .‬ائین هــا و مراســمی کــه‬ ‫در ایــن روز اجــرا می شــوند‪ ،‬ریشــه در اداب و رســوم قدیمــی و تاریــخ‬ ‫غنــی ایــن کشــور دارنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،1814‬روز هفدهــم مــی (‪ 27‬اردیبهشــت) به عنــوان روز ملــی‬ ‫نــروژ نام گــذاری شــد‪ ،‬چون کــه در همیــن روز بــود کــه قانــون اساســی‬ ‫کشــور نــروژ در ایدســویل بــه امضــا رســید و در ان اعــام شــده بــود کــه‬ ‫کشــور نــروژ یــک کشــور مســتقل اســت و وابســته یــا مســتعمره هیــچ‬ ‫کشــوری نیســت‪.‬‬ ‫البتــه در ان زمــان نــروژ هنــوز تحــت ســلطه کشــور ســوئد بــود و پادشــاه‬ ‫ســوئد معتقــد بــود گرامیداشــت ایــن روز توســط نروژی هــا در اصــل اعــام‬ ‫مخالفــت بــا کشــور ســوئد و خانــدان ســلطنتی ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫بعــد از چندیــن بــار تــاش نروژی هــا بــرای برگــزاری جشــن در ایــن‬ ‫روز‪ ،‬پادشــاه ســوئد‪ ،‬شــاه کارل جــان‪ ،‬جشــن گرفتــن در ایــن روز را‬ ‫ممنــوع اعــام کــرد‪ .‬امــا ایــن اعــام ممنوعیــت نتیجــه عکــس داد و اتــش‬ ‫اســتقالل طلبی نروژی هــا را بیشــتر شــعله ور کــرد‪.‬‬ ‫در نهایــت‪ ،‬یــک گــروه از نروژی هــای مشــتاق در میــدان اصلــی شــهر‬ ‫گــرد هــم امدنــد و بــه ایــن تصمیــم شــاه اعتــراض کردنــد‪ .‬ایــن واقعــه‬ ‫بعــدا ً مبــارزه میــدان اصلــی اســلو در ســال ‪ 1829‬نامیــده شــد‪.‬‬ ‫مقامــات ســوئدی بــه گردهمایی هــای اعتراضــی مــردم نــروژ واکنــش‬ ‫نشــان می دادنــد و همیــن مقاومــت مــردم نســبت بــه پذیــرش ســلطه‬ ‫ســوئد و خانــدان ســلطنتی ان بــر کشــور نــروژ را بیشــتر کــرد‪.‬‬ ‫هنریــک ِورگِلنــد نقشــی کلیــدی در ایــن جنبش هــای مقاومتــی داشــت‬ ‫و در ســال های بعــد‪ ،‬ایــن روز را بــه جــای روز جشــن گرفتــن غــرور‬ ‫وطن پرســتی بزرگســاالن‪ ،‬تبدیــل بــه یــک روز جشــن بــرای کــودکان‬ ‫نــروژی کــرد‪ .‬بعــد از مــرگ شــاه کارل جــان در ســال ‪ ،1844‬فرزنــدش‬ ‫اســکار جــای پــدر را گرفــت و جشــن گرفتــن در ایــن روز را بــرای‬ ‫نروژی هــا ازاد کــرد‪.‬‬ ‫روز ملی سامی‬ ‫ســامی هــا روز ملــی خــود را در ‪ 6‬فوریــه ‪ ،‬هنگامــی کــه اولیــن کنگــره ســامی‬ ‫برگــزار شــد ‪ ،‬در ســال ‪ 1917‬جشــن مــی گیرنــد‪ .‬در طــول ایــن جشــن ‪،‬‬ ‫رویدادهــای مختلفــی بســته بــه منطقــه برگــزار مــی شــود‪ :‬مســابقات گــوزن‬ ‫هــای شــمالی ‪ ،‬مســابقات قهرمانــی پرتــاب منگنــز ‪ ،‬بــازار ‪ ،‬پیشــنهادهای‬ ‫غذایــی و غیــره‪.‬‬ ‫در طــی عیــد پــاک زمانــی بــود کــه ســورتمه هــای گــوزن شــمالی ســامی‬ ‫بــه شــهرهای مــی امــد کاراســووک ‪ y Kautokeino‬بــرای جشــن گرفتــن‬ ‫پایــان زمســتان‪ .‬همچنیــن زمــان جشــن عروســی هــا بــود‪ .‬جایــزه بــزرگ‬ ‫ســامی و مســابقه ســاالنه گــوزن هــای شــمالی عــاوه بــر کنســرت هــا ‪،‬‬ ‫نمایــش هــای نمایشــی و نمایشــگاه هــا ‪ ،‬از رویدادهــای مــورد انتظار هســتند‪.‬‬ ‫جشــنواره ســامی ریــدو ریــدو هــر ژوئیــه برگــزار مــی شــود و در ‪Kåfjord‬‬ ‫‪ ، Troms‬اتفــاق مــی افتــد‪ .‬ایــن یــک برنامــه کامــل از موســیقی ‪ ،‬ســینما و‬ ‫هنــر از سراســر جهــان دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪62‬‬ صفحه 62 ‫کریسمس‬ ‫مراســم کریســمس ‪ ،‬کــه بــه نــروژی گفتــه مــی شــود ژول ‪ ،‬در واقــع ریشــه ای بت‬ ‫پرســتانه دارد ‪ ،‬از قبــل از مســیحیت ‪ ،‬و انهــا قبــا حیوانــات را قربانــی میکردنــد و‬ ‫ابجــو مــی نوشــیدند‪ .‬اییــن اغــاز کریســمس بــا پختــن کلوچــه هــا ‪ ،‬حداقــل هفــت‬ ‫نــوع مختلــف و خریــد هدایــای کریســمس اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫در مــاه دســامبر کنســرت هــای مختلفــی در کلیســاها و ســالن هــای کنســرت در‬ ‫سراســر کشــور برگــزار مــی شــود و جشــن ســنت لوســیا در ‪ 13‬دســامبر زمــان‬ ‫بســیار ویــژه ای بــرای کــودکان در مــدارس و مهــد کــودک هــا اســت‪.‬‬ ‫مهمتریــن روز شــب کریســمس اســت کــه بیشــتر نــروژی هــا بــرای یــک شــام‬ ‫بــزرگ خانوادگــی دور هــم جمــع مــی شــوند‪ .‬شــام ســنتی شــامل بســته بــه منطقه‬ ‫‪ ،‬دنــده ‪ ،‬دنــده گوشــت خــوک ‪ ،‬یــا ‪ ، pinnekjott‬راس گوســفند ‪ ،‬یــا ماهــی کاد‬ ‫اســت‪ .‬امــا مهمتریــن چیــز شــب هنگامــی اســت کــه ژولنیــس یــا بابانوئــل ظاهــر‬ ‫مــی شــود و هدیــه هایــی را تقســیم مــی کنــد‪.‬‬ ‫جشن های مذهبی‬ ‫نــروژ کشــوری کاتولیــک شــناخته شــده اســت و بســیاری از جشــن هــای ان‬ ‫مربــوط بــه ایــن اییــن اســت‪.‬‬ ‫یکــی از روزهــای عالــی ‪ ،‬یــا بهتــر بگوییــم شــب هــای کوتــاه ‪ ،‬روزهــای خوبــی‬ ‫اســت سانتانســافتن جونســوک کــه بــه معنــی بیــداری جــان در نــروژ در ‪23‬‬ ‫ژوئــن جشــن گرفتــه مــی شــود و مربــوط بــه جشــنواره انقــاب تابســتانی‬ ‫باســتانی اســت کــه در ‪ 21‬ژوئــن برگــزار مــی شــود‪ .‬در ایــن شــب ‪ ،‬ماننــد‬ ‫ســایر کشــورها ‪ ،‬نــروژی هــا تقریبـاً همیشــه در ســواحل ســواحل ‪ ،‬دریاچــه هــا‬ ‫و رودخانــه هــا بــا خانــواده و دوستانشــان جمــع مــی شــوند تــا بــا هــم غــذا‬ ‫بخورنــد و اتــش بســوزند‪.‬‬ ‫ســنت اوالوی پادشــاه کســی بــود کــه مســیحیت را بــه کشــور اورد و در نبــرد در‬ ‫‪ 29‬ژوئیــه درگذشــت‪ .‬ایــن قدیــس کــه بــه اوولــف چربــی نیــز معــروف اســت‪،‬‬ ‫مســیر زیارتــی خــود را بــه ‪ Nidaros‬دارد ‪ ،‬شــبکه ای از مســیرهایی بیــش از‬ ‫‪ 5.000‬کیلومتــر ‪ ،‬کــه بیــش از ‪ 2.000‬کیلومتــر مســیر ان در نــروژ اســت‪.‬‬ ‫فستیوال راکفیسک‬ ‫دیگــر فســتیوال غــذا در نــروژ کــه بایــد در فهرســت شــما جــای بگیــرد‪،‬‬ ‫فســتیوال راکفیســک (‪ )Rakfisk‬اســت؛ هرچنــد ایــن فســتیوال به مراتــب‬ ‫کوچک تــر و تخصصی تــر بــه نظــر می رســد‪ .‬فســتیوال راکفیســک در‬ ‫منطق ـه ی فاگرنِــس (‪ )Fagernes‬تمام ـاً در مــورد ماهــی قــزل االی عمل امــده‪،‬‬ ‫موســوم بــه راکفیســک‪ ،‬اســت کــه بــه لطــف فراینــد طوالنــی عم ـل اوری ان‬ ‫طعــم منحصربه فــردی دارد‪ .‬راکفیســک یــک غــذای مهــم در ســبد غذایــی ایــن‬ ‫منطقــه اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه می تــوان ایــن مــاده را همــراه بــا دســتورهای‬ ‫مختلــف پخــت در نــروژ امتحــان کــرد‪.‬‬ ‫فستیوال موسیقی معاصر اولتیما‬ ‫فســتیوال موســیقی معاصــر اولتیمــا (‪ )Ultima‬کــه در ســال ‪ ۱۹۹۰‬راه انــدازی‬ ‫شــد‪ ،‬همچنــان نیــز یــک فســتیوال موســیقی فعــال در اســلو اســت که هرســاله‬ ‫در اواســط ســپتامبر برگــزار می شــود‪ .‬ایــن رویــداد کــه بزرگ تریــن فســتیوال‬ ‫موســیقی در اســکاندیناوی اســت‪ ،‬در تاالرهــا و کنســرت های بــزرگ‪ ،‬کلوپ هــای‬ ‫کوچــک‪ ،‬مــدارس و فضاهــای بــاز برگــزار شــده و هــر مخاطبــی را جــذب خــود‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 68‬راز شقایق| ‪63‬‬ صفحه 63 ‫نمایی از شهر اسلو‬ صفحه 64

آخرین شماره های ماهنامه راز شقایق

ماهنامه راز شقایق 73

ماهنامه راز شقایق 73

شماره : 73
تاریخ : 1401/02/01
ماهنامه راز شقایق 72

ماهنامه راز شقایق 72

شماره : 72
تاریخ : 1401/01/15
ماهنامه راز شقایق 71

ماهنامه راز شقایق 71

شماره : 71
تاریخ : 1400/12/01
ماهنامه راز شقایق 70

ماهنامه راز شقایق 70

شماره : 70
تاریخ : 1400/11/01
ماهنامه راز شقایق 69

ماهنامه راز شقایق 69

شماره : 69
تاریخ : 1400/10/01
ماهنامه راز شقایق 67

ماهنامه راز شقایق 67

شماره : 67
تاریخ : 1400/08/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!