ماهنامه راز شقایق شماره 66 - مگ لند

ماهنامه راز شقایق شماره 66

ماهنامه راز شقایق شماره 66

ماهنامه راز شقایق شماره 66

صفحه 1 ‫ماهنامه فرهنگی و هنری‬ ‫(خبری‪ ،‬تحلیلی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬اموزشی)‬ ‫سال ششم‪ ،‬شماره ‪ - 66‬مهر ماه ‪1400‬‬ ‫شماره مجوز ‪75583:‬‬ ‫مدیر روابط عمومی‬ ‫علی اسدابادی (کرمانشاهی)‬ ‫دبیر سرویس فرهنگی‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫سرویس عکس‬ ‫دبیر سرویس هنری‬ ‫میالد محمدهاشم‬ ‫فوادمحمدهاشم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫سردبیر‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫مدیر اجرایی‬ ‫ستاره کوشا‬ ‫ســوئد از کشــورهای سردســیر و نســبتا مرفــه شــمال‬ ‫اروپاســت کــه ســاختار ســنتی حکومــت خــود را بــه‬ ‫شــکل پادشــاهی همچنــان بــا تغییراتــی در طــول تاریــخ‬ ‫خــود حفــظ کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کشــور مهاجرپذیــر در دهــه هــای اخیــر جمعیــت‬ ‫زیــادی از مهاجریــن را از خاورمیانــه و افریقا و شــرق اروپا‬ ‫در خــود جــای داده اســت و سالهاســت ایــن مهاجریــن در‬ ‫ســاختار اجتماعــی ایــن کشــور پذیرفتــه و حــل شــده‬ ‫انــد‪ .‬از نمونــه بــارز ایــن افــراد مــی تــوان فــوق ســتاره‬ ‫ای ماننــد زالتــان را نــام بــرد کــه از پــدری بوســنیایی و‬ ‫مــادری کــروات در ســوئد زاده شــده اســت و بــه جــرات‬ ‫مــی تــوان گفــت بهتریــن و محبوبتریــن فوتبالیســت‬ ‫تاریــخ کشــور ســوئد اســت‪.‬‬ ‫ایــن کشــور بــه لحــاظ سیاســی نزدیــک بــه سیاســتهای‬ ‫اروپــای غربــی و اتحادیــه اروپاســت و مــی تــوان گفــت‬ ‫جــز در برخــی مســائل بــه لحــاظ اهــداف سیاســی بــا‬ ‫اتحادیــه اروپــا تقریبــا منافــع مشــترک دارد‪.‬‬ ‫ســوئد بــا توجــه بــا تاریــخ و طبیعــت زیبــای خــود یکــی‬ ‫از بهتریــن مقاصــد گردشــگری در دنیاســت‪ .‬بناهــای‬ ‫تاریخــی ســوئد در زمینــه مذهبــی و سیاســی و حتــی‬ ‫مســکونی و طبیعــت و شــهرهای زیبــای ان از مناطــق‬ ‫مهــم و دیدنــی گردشــگری در اروپاســت‪.‬‬ ‫در ایــن شــماره عــاوه بــر مقاصــد زیبــای گردشــگری‬ ‫و تاریخــی ایــن کشــور بــه معرفــی اقتصــاد و ســاختار‬ ‫سیاســی و نظــام حقوقــی و درمانــی ان هــم پرداختــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ســینمای ســوئد و غذاهــای محبــوب ایــن کشــور بــه‬ ‫همــراه جشــنواره هــای فرهنگــی مهــم ایــن کشــور از‬ ‫دیگــر مــواردی اســت کــه در ایــن شــماره بــه ان پرداخته‬ ‫شــده و بــرای عالقمنــدان خواندنــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫حسین شیردل‬ ‫راز شقایق را در هرجای دنیا بخوانید‬ ‫شــما می توانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه راز شــقایق را کــه دارای‬ ‫اطالعــات جامع تــری دربــاره موضــوع هــر شــماره (ســفرنامه‬ ‫کشــورهای دنیــا) اســت و شــامل مباحثــی ماننــد اشــنایی بــا ســاختار‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫هــر کشــور می باشــد را بــا مراجعــه بــه ســایت جــار و نصــب‬ ‫اپلیکیشــن مربوطــه‪ ،‬بــا پرداخــت مبلــغ نیــم بهــا دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫در ضمــن شــماره های قبلــی نشــریه نیــز از همیــن طریــق قابــل‬ ‫دریافــت می باشــد‪.‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫رمزینه لینک ارشیو‬ ‫رازشقایق در سایت جار‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫روابط ایران و سوئد‬ ‫‪3‬‬ ‫معرفی کشور سوئد‬ ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪14‬‬ ‫ساختار سیاسی‬ ‫‪16‬‬ ‫نظام اموزشی‬ ‫‪18‬‬ ‫نظام حقوقی‬ ‫‪20‬‬ ‫بهداشت و درمان‬ ‫‪22‬‬ ‫استکهلم‪ ،‬پایتخت‬ ‫‪24‬‬ ‫مناطق دیدنی استکهلم‬ ‫‪28‬‬ ‫گوتنبرگ‪ ،‬دومین شهر مهم سوئد‬ ‫‪34‬‬ ‫مناطق دیدنی سوئد‬ ‫‪36‬‬ ‫تاریخ موسیقی‬ ‫‪42‬‬ ‫حیات وحش سوئد‬ ‫‪44‬‬ ‫ادبیات سوئد‬ ‫‪46‬‬ ‫تاریخ هنر سوئد‬ ‫‪48‬‬ ‫معماری‬ ‫‪50‬‬ ‫لباس های سنتی‬ ‫‪52‬‬ ‫ورزش سوئد‬ ‫‪54‬‬ ‫غذاهای محبوب‬ ‫‪56‬‬ ‫سینمای سوئد‬ ‫‪52‬‬ ‫رویدادهای فرهنگی‬ ‫‪60‬‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان شریعتی‪ -‬خیابان خواجه نصیر‪ -‬خیابان مقدم‪-‬‬ ‫کوچه کهندانی‪ -‬بن بست اول‪ -‬پالک ‪5‬‬ ‫تلفکس‪77573576 :‬‬ ‫ابوالفضل فیاض مرند‬ ‫کارشناس سیاسی‬ ‫طراح و گرافیست‬ ‫همکاران این شماره‪:‬‬ ‫ســمیه عبدالمحمدی‪ -‬کبری تبریزیان‪ -‬کریــم فیروزی‪ -‬شــایلین مظاهری‪ -‬جعفرمحمدهاشم‪-‬سحر پورحســینی‪ -‬ابـــولفضل فیاض مرند ‪ -‬سمیه قاســمعلی‪ -‬امید عزیزی ‪ -‬محمدرضارســتگار‪ -‬حسین قاسمی‪ -‬سید امیر رســتگار‪ -‬امیدمحمدی‪-‬‬ ‫افشــین اســدزاده‪ -‬زهــرا کالته عربی‪ -‬تحریریه پایگاه خبری شــاینا‪ -‬تحریریه هفته نامه نســل انقالب‪-‬تحریریــه اخبار اصناف‪-‬تحریریه هفته نامــه مدرن‪-‬تحریریه دنیای بچه ها‪ -‬تحریریــه پایگاه خبری قانون مداری‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫روابط ایران و سوئد‬ ‫ایــران و ســوئد در طــول تاریــخ در منطقــه جغرافیایــی خــود از اهمیتــی برجســته‬ ‫برخــوردار بــوده و در تحــوالت منطقــه ای خــود همــواره پیشــگام بــوده انــد‪.‬‬ ‫نقــش برجســته هــر دو کشــور در مناطــق جغرافیایــی خــود و عــدم هیچگونــه‬ ‫ســابقه منفــی و تنــازع تاریخی‪-‬جغرافیایــی بیــن مــردم ایــران و ســوئد باعــث‬ ‫گردیــد کــه درخــت روابــط بیــن دو کشــور ســتبر شــده ریشــه هــای ایــن‬ ‫درخــت مقــاوم در بیــن قلــوب مــردم دو کشــور ریشــه دوانــد‪ .‬بنوعــی کــه‬ ‫عالئــق روابــط را تــداوم و تحکیــم کــرده‪ ،‬هــر دو در گــذر زمــان از انگیــزه‬ ‫کافــی بــرای برقــراری تمــاس و ارتقــاء روابــط برخــوردار باشــند‪.‬‬ ‫تاریخ روابط دوجانبه قبل از انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫علیرغــم فاصلــه جغرافیایــی قابــل توجــه‪ ،‬یــک و نیــم قــرن مــراودات سیاســی‬ ‫اقتصــادی بازرگانــی و فرهنگــی ایران‪-‬ســوئد تاریخچــه ای غنــی از روابــط‬ ‫دوکشــور را ترســیم میکنــد‪ .‬اولیــن معاهــده میــان دو کشــور بــا عنــوان‬ ‫«معاهــده تجــارت ودوســتی» کــه در ســال ‪ 1875‬میــادی بــه امضــای معــاون‬ ‫وقــت وزارت خارجــه ســوئد رســید در زمــره اولیــن موافقتنامــه هــای ســوئد‬ ‫بــا یــک کشــور شــرقی محســوب میشــود‪ .‬دو دهــه پــس از ایــن معاهــده‬ ‫در ســال ‪ 1275( 1896‬شمســی) ســفیر ایــران در روســیه بعنــوان ســفیر‬ ‫اکردیتــه نــزد پادشــاهی ســوئد منصــوب شــد‪ .‬متعاقب ـاً در ســال ‪1298( 1920‬‬ ‫شمســی) (قریــب ‪ 100‬ســال پیــش) روابــط سیاســی دوکشــور بــا گشــایش‬ ‫رســمی ســفارت ایــران در اســتکهلم بــه ســطح ســفیر مقیــم ارتقــاء یافــت‪.‬‬ ‫ایــن رونــد بــا ســفر ســرهنگ یالمارســون ســوئدی بــه ایــران بــا هــدف‬ ‫ســاماندهی ژاندارمــری ایــران و امضــای قــرارداد دوســتی میــان دو کشــور‬ ‫در تاریــخ ‪ 6‬خــرداد ‪ 1308‬شمســی (‪ )1929‬و عهدنامــه اقامــت و تجــارت در‬ ‫بیســتم شــهریور همــان ســال ادامــه یافــت‪ .‬اشــغال ایــران در زمــان جنــگ‬ ‫دوم جهانــی موجــب وقفــه رســمی در روابــط دوکشــور نشــد و متعاقبــا دو کشــور‬ ‫در ســال ‪ 1336‬شمســی‪ ،‬ســطح سفارتشــان در ســوئد و ایــران را بــه ســفارت‬ ‫کبــری ارتقــاء دادنــد‪ .‬در ســال ‪ 1968( 1347‬میــادی) دو کشــور بــا حــذف‬ ‫روادیــد بــرای اتبــاع ایرانــی و ســوئدی موافقــت کردنــد‪ .‬پرنــس پرنیــل فرزنــد‬ ‫پادشــاه ســوئد در ســال ‪ 1349‬و پرنــس کارل گوســتاو ولیعهــد وقــت و پادشــاه‬ ‫کنونــی ســوئد در ســال ‪ (1971‬ســال ‪1350‬شمســی) بــه ایــران ســفر نمودنــد‪.‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬گنجینه مینیاتور‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ ‫اطالعات سفارت سوئد در تهران‬ ‫نشانی‪ :‬تهران ‪ ،‬خیابان پاسدران‪ ،‬باالتر از فرمانیه‪ ،‬خیابان بوستان‪ ،‬نبش کوچه نسترن‪ ،‬پالک ‪27‬‬ ‫تلفن‪23712200 - 22296802 :‬‬ ‫استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع بالمانع است‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪3‬‬ ‫ســفر جنــاب اقــای گوســتاو شــانزدهم پادشــاه کنونــی و ولیعهــد وقــت ســوئد‬ ‫بــه ایــران گامــی در اســتحکام روابــط در ان دوره بــود‪ .‬در همیــن ســالهای پیــش‬ ‫از انقــاب‪ ،‬وزیــر خارجــه وقــت ســوئد بــا ســفر بــه تهــران در ســال ‪1353‬‬ ‫شمســی در مــورد توســعه مبــادالت دو کشــور بــا مقامــات ایرانــی مبادلــه نظــر‬ ‫نمود‪.‬بــه مــوازات روابــط سیاســی‪ ،‬همکاریهــای اقتصــادی دوکشــور نیــز ارتقــاء‬ ‫یافــت‪ .‬قــرارداد تکمیــل راه اهــن سراســری ایــران بــا شــرکت ســوئدی‪-‬‬ ‫دانمارکــی «کامپاکــس» و امضــاء قــرارداد دیگــری بــرای ســاخت و توســعه بنــدر‬ ‫خرمشــهر را میتــوان از قراردادهــای مهــم عمرانــی میــان دو طــرف دانســت‪.‬‬ ‫شــرکت صنعتــی ‪ AB Motala Verkstad‬ســوئدی نیــز در مــرداد مــاه ســال‬ ‫‪ 1315‬شمســی ســاخت پــل فلــزی زیبــای اهــواز را بــه ســرانجام رســاند‪.‬‬ ‫ایــن پــل معلــق کــه هــم اکنــون قدمتــی ‪ 80‬ســاله در ایــران دارد‪ ،‬از زیبایــی‬ ‫خاصــی برخــوردار بــوده و بــر روی روخانــه بــزرگ کارون ســاخته شــده‪ ،‬نمــاد‬ ‫همکاریهــای صنعتــی بیــن دو کشــور ایــران وســوئد مــی باشــد کــه در مرکــز‬ ‫اســتان خوزســتان ایــران محــل رفــت وامــد خودروهــا و پیــاده هاســت‪ .‬شــرکت‬ ‫بلبرینــگ ســازی ‪ SKF‬کــه شــهرتی جهانــی دارد نیــز درســال ‪ 1348‬شمســی بــا‬ ‫امضــای قــراردادی‪ ،‬کارخانــه بلبرینــگ ســازی در ایــران تاســیس نمــود‪.‬‬ ‫شــرکت ملــی صنایــع فــوالد ایــران و شــرکت بیــن المللــی گرانگــز ســوئد هــم‬ ‫در ســال ‪ 1353‬ضمــن امضــای یادداشــت تفاهمــی در زمینــه اکتشــاف مهندســی‬ ‫معــدن و طراحــی و ســاخت کارخانــه تغلیــظ ســنگ اهــن و بهــره بــرداری از‬ ‫معــدن گل گهــر ایــران‪ ،‬همــکاری خــود را اغــاز نمودنــد‪ .‬در همیــن ســال رئیــس‬ ‫شــورای صــادرات ســوئد در ســفر بــه تهــران در مــورد تشــکیل کمیســیون‬ ‫مشــترک همکاریهــای اقتصــادی‪ ،‬فنــی و علمــی میــان دو کشــور بــا مقامــات‬ ‫ایرانــی بــه توافــق رســید‪.‬‬ ‫مقامــات اقتصــادی و همچنیــن تجــار بخــش خصوصــی دو کشــور در دوران قبــل‬ ‫از انقــاب اســامی بــا برگــزاری ســه اجــاس کمیســیون مشــترک در توســعه‬ ‫همکاریهــای همــه جانبــه اقتصــادی میــان دو کشــور تــاش وافــری صــورت‬ ‫دادنــد‪ .‬متعاقب ـاً درخــرداد ‪ 1353‬شمســی موافقتنامــه حمــل ونقــل هوایــی بیــن‬ ‫دو کشــور امضــا شــد‪ .‬در ســال ‪ 1354‬وزیــر صنایــع و معــادن ایــران در جریــان‬ ‫ســفر بــه ســوئد یادداشــت تفاهــم بازرگانــی‪ -‬صنعتــی بیــن دو کشــور را بــا‬ ‫وزیــر بازرگانــی ســوئد امضــا کــرد‪ .‬در بخــش فرهنگــی نیــز تشــکیل کمیتــه‬ ‫ایــران و ســوئد‪ ،‬برقــراری کرســی زبــان فارســی در دانشــگاه گوتنبــرگ‪ ،‬مبادلــه‬ ‫بــورس تحصیلــی میــان دو کشــور و انتشــار فرهنــگ واژگان ســوئدی بــه فارســی‬ ‫ازجملــه همکاریهــای فرهنگــی میــان دوکشــور در دوره پیــش از انقــاب اســامی‬ ‫ایــران بــوده اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫امضــای موافقتنامــه تشــویق و حمایــت متقابــل از ســرمایه گــذاری در‬ ‫ســال ‪ 2007‬گام مهمــی بــود کــه گرایــش طرفیــن را بــرای توســعه‬ ‫ســرمایه گــذاری نشــان داد‪ .‬امــا همــه ایــن اقدامــات بــا شــروع‬ ‫تحریمهــای ســازمان ملــل و نیــز تحریــم هــای یکجانبــه اتحادیــه اروپا‬ ‫در ســال ‪ 2012‬رو بــه کاهــش نهــاد بــه نوعــی کــه روابــط اقتصــادی‬ ‫دو کشــور کــه در چنــد ســال قبــل از ‪ 10.5‬میلیــارد کــرون فراتــر رفتــه‬ ‫و تــراز معقولــی بــر روابــط حاکــم بــود را بشــدت کاهــش داده‪ ،‬تــراز ان‬ ‫را نیــز نابســامان کــرد‪.‬‬ ‫روابط ایران و سوئد بعد از انقالب اسالمی‬ ‫روابــط دو کشــور بعــد از انقــاب اســامی بــه رشــد خــود ادامــه داده‬ ‫گرچــه بعضــاً افــت وخیزهایــی را شــاهد بــوده اســت‪ .‬بــا ظهــور و بــه‬ ‫نتیجــه رســیدن انقــاب اســامی ایــران‪ ،‬ســوئد در زمــره اولین کشــورهایی‬ ‫بــود کــه انقــاب اســامی ایــران را بــه رســمیت شــناخت‪ .‬شــروع جنــگ‬ ‫تحمیلــی عــراق علیــه جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬اوالف پالمــه نخســت‬ ‫وزیــر بســیار برجســته و صلــح خــواه ســوئدی را تشــویق نمــود تــا بعنــوان‬ ‫نماینــده ویــژه دبیــرکل وقــت ســازمان ملــل متحــد بــه تهــران ســفر نمــوده‬ ‫و تــاش نمایــد جنــگ خونیــن بیــن دو کشــور ایــران و عــراق را متوقــف‬ ‫نمــوده و صلــح بیــن دو کشــور برقــرار کنــد‪ .‬پــس از ان فراخــوان ســفرای‬ ‫دو کشــور بخاطــر موضــوع ســلمان رشــدی موجــب شــد وقفــه ای محــدود‬ ‫در روابــط ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫بــا برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــران در ســال ‪1392‬‬ ‫و انتخــاب اقــای دکتــر روحانــی‪ ،‬ســوئد از انتخابــات ایــران بــه گرمــی‬ ‫اســتقبال کــرد‪ .‬جنــاب اقــای گوســتاو شــانزدهم پادشــاه ســوئد پیــام‬ ‫تبریکــی را بــرای اقــای دکتــر روحانــی ارســال نمــود و طــی ایــن مدت‪،‬‬ ‫روابــط‪ ،‬گرمــی بیشــتری یافــت‪ .‬اقــای کارل بیلــت وزیــر خارجــه ســابق‬ ‫ســوئد دومیــن وزیــر خارجــه اروپایــی بــود کــه در بهمــن ‪ 1393‬بــه‬ ‫ایــران رفــت و بــا اقــای دکتــر ظریــف دیــدار نمــود‪.‬‬ ‫امــا بــا ســپری شــدن ایــن دوران و در پــی دیــدار وزرای خارجــه دو کشــور‬ ‫در حاشــیه اجــاس کنفرانــس غیــر متعهدهــا در بلگــراد‪ ،‬زمینــه ســفر‬ ‫پیرشــوری قائــم مقــام وزیــر خارجــه ســوئد بــه تهــران در ســال ‪1368‬‬ ‫شمســی فراهــم گردیــد و روابــط بــار دیگــر اوج گرفــت‪ .‬در همیــن راســتا‬ ‫بــود کــه یکســال بعــد (‪ 1369‬شمســی) دکتــر علــی اکبــر والیتــی وزیــر‬ ‫خارجــه وقــت جمهــوری اســامی ایــران بــه ســوئد ســفر نمــود‪ .‬حادثــه‬ ‫حملــه منافقیــن بــه محــل ســفارت جمهــوری اســامی ایــران در اســتکهلم‬ ‫در فروردیــن مــاه ســال ‪ 1371‬از رویدادهــای ناگــوار در روابــط دو جانبــه‬ ‫بــود‪ .‬امــا طــرف ســوئدی بالفاصلــه وارد میــدان شــده و بــا اخــراج عناصــر‬ ‫اصلــی ایــن اقــدام و جبــران همــه خســارات وارده‪ ،‬ضمــن نشــان دادن‬ ‫تعهــد عملــی اش بــه تعهــدات بیــن المللــی خــود در چارچــوب حقــوق بیــن‬ ‫الملــل‪ ،‬اراده راســخ خــود را نســبت بــه توســعه وتحکیــم روابــط اســتکهلم‬ ‫بــا تهــران نشــان داد‪ .‬بنابرایــن روابــط تــا بدانجــا اوج گرفــت کــه‬ ‫وزارتخارجــه هــای دو کشــور موافقــت کردنــد کــه نســبت بــه دادن روادیــد‬ ‫مکــرر بــه اتبــاع خــود اقــدام نمایند‪.‬دولــت ســوئد در دهــه هفتــاد شمســی‬ ‫بــه اتحادیــه اروپایــی ملحــق شــد و طبع ـاً روابطــش بــا ایــران نیــز در ان‬ ‫چارچــوب ادامــه یافــت امــا حتــی در چارچــوب اتحادیــه اروپــا نیــز روابــط‬ ‫دو کشــور رشــد داشــت‪ .‬از جملــه اینکــه ســوئد در دوران ریاســتش بــر‬ ‫اتحادیــه اروپــا در نیمــه اول ســال ‪ 2001‬میــادی بــا برگــزاری ششــمین‬ ‫دور مذاکــرات فراگیــر میــان جمهــوری اســامی ایــران و اتحادیــه اروپایــی‪،‬‬ ‫اهتمــام خــود بــه گســترش روابــط در ســطح اروپایــی را مــورد تاکیــد قــرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫از همــان ابتــدای شــروع مذاکــرات هســته ای‪ ،‬ســوئد از حامیــان جــدی‬ ‫ایــن مذاکــرات بــوده و همــواره از بــه نتیجــه رســیدن ایــن مذاکــرات‬ ‫حمایــت کــرده و همزمــان از برخــی کارشــکنی هــا نیــز انتقــاد نمــوده اســت‪.‬‬ ‫بــا امضــای موافقتنامــه جامــع هســته ای بیــن ایــران و کشــورهای ‪ 5+1‬در‬ ‫ابتــدای ســال ‪ ،2016‬تبــادل هیــات هــای سیاســی و اقتصــادی بین دو کشــور‬ ‫ســرعت گرفــت‪ .‬دیــدار اقــای میکائیــل دامبــرگ وزیــر شــرکتها و نــواوری در‬ ‫راس یــک هیــات تجــاری ‪ 40‬نفــره در اذرمــاه ‪ 1394‬از ایــران‪ ،‬دیــدار اقــای‬ ‫ابراهیــم بایــان وزیــر انــرژی در اردیبهشــت ‪ 1395‬از ایــران‪ ،‬دیــدار اقــای‬ ‫دکتــر ظریــف وزیــر امــور خارجــه ایــران از ســوئد در خــرداد ‪ 1395‬در راس‬ ‫یــک هیــات بــزرگ تجــاری ‪ 70‬نفــره‪ ،‬ســفر اقــای نوربخــش معــاون وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار رفــاه اجتماعــی و رئیــس ســازمان تامیــن اجتماعــی ایــران و نیــز‬ ‫اقــای واعظــی وزیــر ارتباطــات و فنــاوری بــه اســتکهلم در شــهریور ‪1395‬‬ ‫از مهمتریــن دیدارهــای رســمی دو کشــور در یکســاله اخیــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫اقــای اســتفان لــوون نخســت وزیــر ســوئد بنــا بــه دعــوت رســمی اقــای‬ ‫روحانــی رئیــس جمهــور کشــورمان در راس یــک هیــات ‪ 70‬نفــره متشــکل‬ ‫از مقامــات و مســئولین دولتــی و نماینــدگان ‪ 40‬شــرکت ســوئدی در تاریــخ‬ ‫‪ 23‬و ‪ 24‬بهمــن ‪ 11( 1395‬و ‪ 12‬فوریــه ‪ )2017‬از ایــران دیــدار نمــود‪ .‬وی‬ ‫در ایــن ســفر عــاوه بــر اقــای روحانــی بــا ایــت ا‪ ...‬خامنــه ای رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب‪ ،‬اقــای الریجانــی رئیــس مجلــس وخانــم مــوالوردی معــاون رئیــس‬ ‫جمهــور در امــور زنــان و خانــواده مالقــات و گفتگــو کــرد‪ .‬وی همچنیــن در‬ ‫ایــن ســفر دفتــر نمایندگــی شــورای تجــارت ســوئد (بیزینــس ســوئدن) در‬ ‫ایــران را افتتــاح و در نشســتی بــا نخبــگان زن ایرانــی حضــور یافــت و از‬ ‫کارخانــه مامــوت در قزویــن کــه کامیونهــای اســکانیا را مونتــاژ مــی کنــد‬ ‫بازدیــد نمــود‪.‬‬ ‫اســتمرار ایــن رونــد باعــث دیدارهــا و ســفرهای متعــددی بیــن دو کشــور‬ ‫گردیــدد کــه از جملــه اخریــن انهــا‪ ،‬ســفر هانــس دالگــرن قائــم مقــام‬ ‫وقــت وزارتخارجــه ســوئد و همچنیــن چنــد دور ســفر اقــای اوربــان اهلیــن‬ ‫رئیــس وقــت کمیســیون سیاســت خارجــی پارلمــان ســوئد بــه تهــران و‬ ‫مــاال منوچهــر متکــی وزیــر خارجــه اســبق ایــران بــه ســوئد در ســال ‪1386‬‬ ‫شمســی را میتــوان نــام بــرد‪ .‬ســفر منوچهــر متکــی در پاســخ بــه ســفر انــا‬ ‫لینــده وزیــر خارجــه فقیــد ســوئد صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫مشــارکت خیــل عظیــم ایرانیــان در اقتصــاد و سیاســت ســوئد در کنــار روابــط‬ ‫دولتــی در ابعــاد سیاســی اقتصــادی‪ ،‬بــا افتخــار بایــد گفــت کشــش نزدیکــی‬ ‫بیــن دو ملــت ایــران و ســوئد بحــدی خــوب بــوده کــه بیــش از یکصــد هــزار‬ ‫نفــر از اتبــاع ایرانــی رحــل اقامــت در ســوئد گزیــده و بــا مهاجــرت بــه ایــن‬ ‫کشــور از ســاکنان خــوب‪ ،‬ارام و مســالمت جــوی ایــن کشــور شــده انــد‪.‬‬ ‫حضــور ایــن جمعیــت عظیــم کــه هــم اکنــون بیــش از یــک درصــد جمعیــت‬ ‫ســوئد را تشــکیل میدهنــد‪ ،‬بخوبــی نشــانگر عالئــق فرهنگــی مناســب و‬ ‫شــکوهمند بیــن دو ملــت مــی باشــد بنوعــی کــه میتــوان گفــت هــم اکنــون‬ ‫در هیــچ وزارتخانــه و ســازمانی از ســوئد نیســت کــه نتــوان افــرادی را بــا‬ ‫ریشــه ایرانــی یافــت‪ .‬بدیهــی اســت کــه ایــن امــر بــه اشــنایی متقابــل‬ ‫فرهنــگ هــای طرفیــن نیــز کمــک نمــوده اســت‪ .‬هــم اکنــون ایــن مهاجــران‬ ‫تحصیلکــرده و باافتخــار‪ ،‬تــا باالتریــن مــدارج دولــت و پارلمــان ســوئد‪،‬‬ ‫وزارتخانــه هــای اقتصــادی و شــرکتهای مهــم ســوئدی نیــز حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫روابــط اقتصــادی بعــد از انقــاب اســامی رونــق خوبــی پیــدا کــرد و تــا‬ ‫بدانجــا ارتقــاء یافــت کــه پیــش از تحریمهــای ناعادالنــه چنــد ســال اخیــر‬ ‫علیــه جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران (منتهــی بــه ‪ ،)2015‬تهــران جایگاهــی کامــا ویــژه در بیــن شــرکای‬ ‫اقتصــادی ســوئد در منطقــه خاورمیانــه یافــت‪ .‬در ایــن دوران کمیســیون‬ ‫مشــترک اقتصــادی دو کشــور در ســطح دولتــی برگــزار شــده و همــواره نقش‬ ‫موثــر و تشــویق کننــده ای بــرای توســعه مبــادالت تجــاری اقتصــادی دو‬ ‫کشــور در بخــش هــای دولتــی و خصوصــی داشــته اســت‪ .‬ایــن همکاریهــای‬ ‫اقتصــادی در دوران بعــد از انقــاب اســامی باعــث تنــوع بخشــیدن بــه‬ ‫روابــط شــده بطوریکــه بخــش هــای متنــوع و متعــدد صنعتــی‪ ،‬محیــط‬ ‫زیســت‪ ،‬انــرژی تــا محیــط زیســت و ارتباطــات تلفنــی را تحــت پوشــش‬ ‫قــرار داده اســت‪ .‬برگــزاری اجالســهای کمیســیون مشــترک بســتر الزم را‬ ‫بــرای اشــنایی شــرکتهای طرفیــن و امضــاء قراردادهایــی در زمینــه ســرمایه‬ ‫گــذاری در معــادن ایــران‪ ،‬ســاخت مشــترک‬ ‫جامعــه ایرانــی مقیــم ســوئد از بهتریــن جوامــع و اقلیتهایــی هســتند کــه در‬ ‫ایــن کشــور ســاکن مــی باشــند‪ .‬ایــن اقلیــت وســیع‪ ،‬بــا صلــح و صفــا در‬ ‫کنــار میزبانــان گرامــی خــود زندگــی کــرده و هــم اکنــون در ســطوح مختلــف‬ ‫سیاســی اقتصــادی ســوئد حضــور ســازنده و چشــمگیر دارنــد‪.‬‬ ‫ســکوی حفــاری در دریــای خــزر‪ ،‬مونتــاژ کامیونهــای جدیــد ولــوو در ایــران‪،‬‬ ‫مونتــاژ و ســپس ســاخت اتوبــوس هــای اســکانیا‪ ،‬ســاخت مشــترک توربــو‬ ‫کمپرســو‪ ،‬مشــارکت شــرکت اریکســون ســوئد در گســترش شــبکه تلفــن‬ ‫همــراه ایــران ‪ ...‬فراهــم نمــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪4‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪5‬‬ صفحه 3 ‫زبان‬ ‫نگاهی به کشور‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫سوئد‬ ‫‪Sweden‬‬ ‫ســوئد بــا نــام رســمی پادشــاهی ســوئد کشــوری اســت در شــمال‬ ‫اروپــا در شــبه جزیره اســکاندیناوی‪ .‬از غــرب بــا کشــور نــروژ‪ ،‬از‬ ‫شــمال شــرق بــا کشــور فنالنــد‪ ،‬از شــرق بــا خلیــج بوتنــی‪ ،‬از جنــوب‬ ‫شــرقی بــا دریــای بالتیــک و از جنــوب غربــی بــا کشــور دانمــارک‬ ‫همسایه اســت‪ .‬نــام ایــن کشــور در فارســی از نــام ان در زبــان‬ ‫فرانســوی (‪ )Suède‬گرفتــه شده اســت‪ .‬پایتخــت و بزرگ تریــن شــهر‬ ‫ایــن کشــور اســتکهلم اســت‪.‬‬ ‫در ســده ‪ ۱۱۰۰‬میــادی گویش هــای نــورس باســتان در دانمــارک و ســوئد‬ ‫کنونــی از هــم متفــاوت شــدند و دوره «ســوئدی باســتان» اغــاز شــد‪.‬‬ ‫اصلی تریــن تفــاوت ایــن بــود کــه در «دانمارکــی باســتان»‪ ،‬واکــه مرکــب‬ ‫‪ æi‬بــه واکــه ســاده و واکه هــای مرکــب ‪ au‬و ‪ øy‬بــه واکــه ســاده ‪ ø‬تبدیــل‬ ‫شــدند‪ .‬در نوشــتار‪ ،‬تفــاوت کم تــری میــان ســوئدی و دانمارکــی باســتان‬ ‫وجــود داشــت و حتــی بــا وجــود تفــاوت در گفتــار‪ ،‬واکه هــای مرکــب در‬ ‫ســوئدی باســتان نوشــته نمی شــدند‪ .‬تاســیس کلیســای کاتولیــک در ایــن‬ ‫دوره وام واژه هــای بســیاری را از یونانــی و التیــن وارد ســوئدی باســتان کــرد‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬معــادل کلمــه پنجــره در ســوئدی ‪ fönster‬اســت کــه از واژه‬ ‫التیــن ‪ fenestra‬امده اســت (مقایســه کنیــد بــا معــادل نــروژی ان ‪vindu‬‬ ‫و انگلیســی ‪ .)window‬روش پیچیــده جمله بنــدی التیــن نیــز بــر نوشــتار‬ ‫ســوئدی اثرگــذار بــود‪.‬‬ ‫ســوئد بــا مســاحت ‪ ۴۵۰.۲۹۵‬کیلومتــر مربــع‪ ،‬کمابیــش انــدازه عــراق‬ ‫و چهارمیــن کشــور بــزرگ اروپــا (پنجمیــن کشــور بــزرگ اروپــا بــا‬ ‫احتســاب بخــش اروپایــی روســیه) از نظــر مســاحت اســت‪ .‬جمعیــت‬ ‫ســوئد بیــش از ‪ ۱۰‬میلیــون نفــر اســت کــه تقریبـاً ‪ ۷.۹‬میلیــون نفــر ان‬ ‫را افــرادی کــه در کشــور ســوئد بــه دنیــا امده انــد تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن کشــور بــا تعــداد ‪ ۲۱‬نفــر در هــر کیلومتــر مربــع تراکــم جمعیــت‬ ‫پایینــی دارد و بیشــتر ایــن جمعیــت نیــز در جنــوب ســوئد مســتقر‬ ‫هســتند‪ .‬همچنیــن بیــش از ‪۸۵‬درصــد مــردم ســوئد در ناحیــه شــهری‬ ‫زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫حکومــت کشــور ســوئد پادشــاهی مشــروطه اســت و دولــت بــه شــکل‬ ‫پارلمانــی اداره می شــود‪ .‬پادشــاه در ایــن کشــور مقامــی تشــریفاتی‬ ‫اســت و کشــور را نخســت وزیر اداره می کنــد‪ .‬پــس از پایــان جنــگ‬ ‫ســرد‪ ،‬ســوئد در تاریــخ ‪ ۱‬ژوئــن ‪ ۱۹۹۵‬بــه کشــورهای عضــو ناتــو‬ ‫پیوســت امــا بعدهــا هماننــد کاری کــه در قبــال منطقــه یــورو کردنــد‪،‬‬ ‫بــا یــک رفرانــدوم از ناتــو خــارج شــدند‪ .‬ســوئد همچنیــن عضــو‬ ‫ســازمان ملــل متحــد‪ ،‬شــورای اروپــا‪ ،‬ســازمان تجــارت جهانــی‪،‬‬ ‫ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی‪ ،‬شــورای نوردیــک و مــدل‬ ‫نوردیــک اســت‪ .‬ســوئد هشــتمین ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی را در‬ ‫جهــان دارا اســت و جایــگاه خوبــی در جنبه هــای گوناگــون ملــی ماننــد‬ ‫مردم ســاالری‪ ،‬کیفیــت زندگــی‪ ،‬ازادی‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬امــوزش‪ ،‬اختــاف‬ ‫طبقاتــی‪ ،‬رفــاه و توســعه انســانی دارد‪.‬‬ ‫اب و هوا‬ ‫اکثــر مــردم فکــر میکننــد ســوئد خیلــی ســرد اســت و وقتــی اســم ایــن کشــور را مــی‬ ‫شــنوند‪ ،‬اب و هوایــی زمســتانی در ذهــن ان هــا تداعــی مــی شــود‪ .‬امــا بایــد گفــت‬ ‫درســت اســت ســوئد بــا توجــه بــه منطقــه جغرافیایــی کشــوری سردســیر بــه شــمار‬ ‫مــی ایــد امــا بــه خاطــر جریــان هــای گلــف اســتریم‪ ،‬اب و هــوای ایــن کشــور از انچــه‬ ‫تصــور میکنیــد خیلــی مالیــم تــر مــی توانــد باشــد‪ .‬ایــن کشــور چهارفصــل اســت و‬ ‫بهار‪ ،‬تابســتان‪ ،‬پاییــز و زمســتان‪ ،‬هریــک ویژگــی هــای خــاص خودشــان را دارنــد‪.‬‬ ‫بهــار از مــاه مــارس شــروع مــی شــود و تــا اپریــل ادامــه دارد‪ .‬تابســتان از ژوئــن تــا‬ ‫اگوســت‪ ،‬پاییــز از ســپتامبر تــا اکتبــر و زمســتان از نوابــر تــا فوریــه ادامــه دارد‪ .‬البتــه‬ ‫در ســرزمینی بــه وســعت ســوئد‪ ،‬ایــن فصــل هــا بســته بــه نقطــه ای کــه در زندگــی ان‬ ‫میکنیــد میتواننــد خیلــی متفــاوت باشــند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪6‬‬ ‫زبــان ســوئدی یکــی از زبان هــای هندواروپایــی از شــاخه ژرمنــی شــمالی‬ ‫اســت کــه در کشــور ســوئد و قســمت هایی از کشــور فنالنــد بــه ان ســخن‬ ‫می گوینــد‪ .‬ســوئدی زبــان اصلــی کشــور ســوئد و یکــی از دو زبــان رســمی‬ ‫فنالنــد اســت‪ .‬پیشــینه ســوئدی به زبــان نــورس باســتان برمی گــردد و دارای‬ ‫همانندی هــای فــراوان بــا زبــان دیگــر کشــورهای اســکاندیناوی اســت‪.‬‬ ‫زبــان ســوئدی بــه ویــژه بــه زبــان نــروژی و زبــان دانمارکــی شــباهت‬ ‫بســیاری دارد‪ ،‬و بــا زبــان ایســلندی تفــاوت بیشــتری دارد‪.‬‬ ‫اکادمــی ســوئد وظیفــه مراقبــت از زبــان ســوئدی را از طریــق تنظیــم و‬ ‫انتشــار منظــم واژه نامــه ایــن زبــان بــه انجــام می رســاند‪.‬‬ ‫از نظــر اب و هوایــی ســوئد را مــی تــوان بــه ســه بخــش تقســیم کــرد‪ .‬بخــش اول‬ ‫‪ Götaland‬و در جنــوب اســت کــه شــهرهایی مثــل گوتنبــرگ در ان قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫زمســتان هــا در ایــن بخــش کوتــاه و مالیــم تــر هســتند‪ .‬و در تابســتان هــا دمــا در‬ ‫طــول روز بیــن ‪ ۲۵-۱۵‬درجــه اســت‪ .‬هــوا در ایــن قســمت تقریب ـاً شــرجی اســت کــه‬ ‫باعــث مــی شــود روزهــای گــرم‪ ،‬گرمتــر از حالــت عــادی و روزهــای ســرد‪ ،‬ســردترا ز‬ ‫حالــت عــادی حــس شــوند‪ .‬همچنیــن‪ ،‬در زمســتان هــا بــه نــدرت در ایــن بخــش هــا‬ ‫بــرف مــی بــارد‪.‬‬ ‫بخــش دوم‪ Svealand ،‬اســت کــه در میانــه ســوئد قــرار میگیرد‪ .‬ایــن بخش از اســتکلهم‬ ‫از غــرب را شــامل مــی شــود و تــا نــروژ در غــرب امتــداد مــی یابــد‪ .‬اب و هــوای ایــن‬ ‫بخــش کمــی خنــک تــر از بخــش ‪ Götaland‬اســت‪ .‬متوســط دمــا در زمســتان هــا چنــد‬ ‫درجــه زیــر صفــر اســت و بــارش بــرف در ایــن منطقــه متــداول اســت‪.‬‬ ‫بخــش ســوم ‪ Norrland‬نــام دارد کــه ســاکنین خیلــی کمــی دارد‪ .‬ولــی خیلــی هــا بــه‬ ‫اشــتباه گمــان میکننــد کــه اب و هــوای کل ســوئد شــبیه بــه اب و هــوای ایــن بخــش‬ ‫از ایــن کشــور اســت‪ .‬زمســتان هــا در ایــن بخــش طوالنــی ‪ ،‬ســرد و خشــک هســتند‬ ‫و دمــای زیــر صفــر بــرای چندیــن مــاه بــه طــول مــی انجامــد‪ .‬تابســتان هــا در ایــن‬ ‫بخــش کوتــاه هســتند‪ ،‬امــا دمــای ان معمــوال ً بــاالی ‪ ۱۵‬درجــه اســت‪.‬‬ ‫همزمــان بــا قدرت گرفتــن همبســتگی اقتصــادی هانــزا و شناخته شــدن‬ ‫ان بــه عنــوان یــک ابرقــدرت اقتصــادی‪ ،‬سیاســی و نظامــی در ســده های‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬و ‪ ۱۳۰۰‬میــادی‪ ،‬تعــداد زیــادی مهاجــر المانی زبــان بــه عنــوان تاجــر‬ ‫بــه شــهرهای ســوئد مهاجــرت کردنــد‪ .‬ایــن امــر نــه تنهــا موجــب رواج‬ ‫وام واژه هایــی از زبــان المانــی ســفلی در حوزه هــای جنــگ اوری‪ ،‬تجــارت‪،‬‬ ‫صنعــت و بوروکراســی شــد بلکــه تغییراتــی در پســوندها و حرف هــای ربــط‬ ‫دســتور زبــان ســوئدی ایجــاد کــرد‪ .‬پســوندهای ‪ be, ge‬و ‪ för‬در ســوئدی‬ ‫معاصــر از پســوندهای ‪ be, ge‬و ‪ vor‬در المانــی ســفلی امده انــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه هم ریشــه بودن ســوئدی و المانــی ســفلی و شــباهت هایی‬ ‫از قبیــل نبــود «تبدیــل صامــت المانــی علیــا» (بــا «تبدیــل صامــت المانــی»‬ ‫در قانــون گریــم اشــتباه نشــود) در هــر دو زبــان‪ ،‬تاثیرپذیــری ســوئدی‬ ‫از المانــی ســفلی بســیار زیــاد بــود‪ .‬ماهیــت وام واژه هــای المانــی ســفلی‬ ‫متفــاوت از دیگــر زبان هــا بــود‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬واژه ســوئدی ‪(borgare‬بــه‬ ‫فارســی‪ :‬شهرنشــین) وام واژه ای از المانــی ســفلی اســت درحالی کــه کلمــه‬ ‫‪ borg‬از نــورس باســتان امده اســت‪ .‬واژه ســوئدی ‪( förbjuda‬بــه فارســی‪:‬‬ ‫منع کــردن) از المانــی ســفلی وام گرفتــه شده اســت در حالــی کــه اجــزای‬ ‫ســازنده ان ‪ för‬و ‪ bjuda‬قب ـ ً‬ ‫ا از ســوئدی بــه المانــی ســفلی وام داده شــده‬ ‫بودنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪7‬‬ ‫بــا تالش هــای مارتیــن لوتــر‪ ،‬گوســتاو واســا پــس از بــه قــدرت رســیدن در ســال‬ ‫‪( ۱۵۲۳‬میــادی) دســتور داد کتــاب مقــدس لوتــر از المانــی زبــان ســوئدی ترجمــه‬ ‫شــود‪ .‬کار ترجمــه عهــد جدیــد در ‪( ۱۵۲۶‬میــادی) و ترجمــه کامــل کتــاب مقــدس‬ ‫در ‪( ۱۵۴۱‬میــادی) کامــل شــد‪ .‬مترجمیــن کتــاب مقــدس واســا راه میانــه ای بیــن‬ ‫زبــان محــاوره ای و فــرم نوشــتاری پیچیــده ســوئدی باســتان برگزیدنــد و کوشــیدند از‬ ‫ســاختارهای پیچیــده التیــن و وام واژه هــای دانمارکــی و المانــی بپرهیزنــد تــا اســتقالل‬ ‫زبــان ســوئدی حفــظ شــود‪ .‬تاثیــر ایــن ترجمــه بــر زبــان ســوئدی چنــان زیــاد بــود‬ ‫کــه اغازگــر دوره ســوئدی جدیــد شــد‪ .‬بــر اســاس ترجمــه کتــاب مقــدس‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫مصوت هــای ‪ ä ،ö‬و ‪ å‬در ســوئدی ازیــن دوره شــروع شــده و ‪ ck‬جایگزیــن ‪ kk‬پــس از‬ ‫مصــوت کوتــاه شــد‪ .‬بــرای مثــال حــرف ربــط «و» کــه در ســوئدی باســتان بــه صــورت‬ ‫‪ okk‬نوشــته می شــد بــه ‪ ock‬تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫کتــاب مقــدس واســا تاثیــر زیــادی بــر دســتور خــط ســوئدی گذاشــت و بــه ان پایایــی‬ ‫بخشــید‪ .‬بــا ایــن حــال تــا انتهــای ســده ‪ ۱۵۰۰‬میــادی‪ ،‬دســتور خــط ســوئدی هنــوز‬ ‫یکپارچــه نبــود‪ .‬در ســده ‪ ۱۶۰۰‬میــادی دســتور زبــان ســوئدی بــرای نخســتین بــار‬ ‫نوشــته شــد و امــای درســت کلمــات بــه بحــث گــذارده شــد‪ .‬در دوره پادشــاه کارل دهم‬ ‫گوســتاو پیمانــی بیــن حکومــت و کلیســا بســته شــد کــه نقــش مهمــی در گســتردگی‬ ‫دانــش زبــان نوشــتاری در ســوئد داشــت‪ .‬بــر اســاس ایــن پیمــان‪ ،‬مــردم عــوام بــه‬ ‫یادگیــری جمــات مهــم کتــاب مقــدس و کتکیــزم مارتیــن لوتــر ملــزم شــدند کــه باعــث‬ ‫گســتردگی ســواد خوانــدن در ســوئد شــد‪.‬‬ ‫در نیمــه دوم ســده ‪ ۱۶۰۰‬میــادی بــه دســتور کارل یازدهــم و کارل دوازدهــم کشیشــان‬ ‫و دیپلمات هــا ملــزم بــه اســتفاده از زبــان ســوئدی بــه صــورت «تمیــز و واضــح» شــدند‪.‬‬ ‫در ســده‪ ۱۷۰۰‬میــادی و همزمــان بــا عصــر روشــنگری و عالقــهٔ مــردم بــه فرهنــگ‪،‬‬ ‫کلمه هــای بســیاری از زبــان فرانســوی وارد ســوئدی شــد‪ .‬در ایــن عصــر اولیــن‬ ‫روزنامه هــا از جملــه ‪Then swänska argus‬چــاپ شــدند و طبقــه متوســط کــه مخاطبیــن‬ ‫ایــن روزنامه هــا بودنــد بــه وجــود امــد‪ .‬چــاپ روزنامه هــا باعــث به وجــود امــدن‬ ‫«لحــن روزنامــه ای» در نوشــتار ســوئدی شــد‪ .‬بــا انتشــار اثــار دانشــمندان ســوئدی‬ ‫ماننــد انــدرس سلســیوس و کارل فــون لینــه در ایــن دوره «زبــان علمــی ســوئدی»‬ ‫ایجــاد شــد‪.‬کتاب قانــون ســوئد در ایــن دوره بــا زبــان جدیــد منتشــر شــد و تاثیراتــی‬ ‫بــر دســتور زبــان ســوئدی گذاشــت‪ .‬اکادمــی ســوئد در ســال ‪( ۱۷۸۶‬میــادی) بــا‬ ‫هــدف «گســترش تمیــزی‪ ،‬قــدرت و واالیــی زبــان ســوئدی» تاســیس شــد‪ .‬در ســده‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬میــادی کلماتــی در حوزه هــای ورزش‪ ،‬ســفر و صنعتی ســازی به وجــود امدنــد و‬ ‫وام واژه هــای فراوانــی از زبــان انگلیســی وارد ســوئدی شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪( ۱۹۰۶‬میــادی) اصالحــات فراوانــی در نوشــتار ســوئدی انجــام شــد و حــرف‬ ‫‪ v‬جایگزیــن ‪ f,fv‬و ‪ hv‬شــد‪ .‬ایــن تغییــر موجــب تفــاوت بیشــتر ســوئدی نوشــتاری بــا‬ ‫زبان هــای نــروژی و دانمارکــی شــد‪ .‬چــاپ کتــاب ‪( Riktig Svenska‬بــه فارســی‪ :‬ســوئدی‬ ‫واقعــی) در ســال ‪ ۱۹۳۹‬باعــث شــد مرجعــی بــرای درست نویســی زبــان ســوئدی در‬ ‫دســترس همــگان قــرار گیــرد‪« .‬اریــک والنــدر» مولــف ایــن کتــاب در ســال ‪ ۱۹۴۴‬بــه‬ ‫عضویــت نخســتین «شــورای نگهبانــی از زبــان ســوئدی» برگزیــده شــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫تاریخ‬ ‫ســوئد بــه فرهنــگ روشــنگری در هنــر‪ ،‬معمــاری‪ ،‬دانــش و امــوزش پیوســت‪ .‬قانــون جدیــدی در ‪ ۱۷۶۶‬بــرای‬ ‫نخســتین بــار پایــه ازادی مطبوعــات را بنــا نهــاد کــه یــک گام قابــل توجــه بــه ســوی ازادی باورهــای سیاســی‬ ‫بــود‪ .‬فرهنگســتان علــوم در ســال ‪ ۱۷۳۹‬و فرهنگســتان ادبیــات‪ ،‬تاریــخ و اثار باســتانی در ســال ‪ ۱۷۵۳‬تاســیس‬ ‫شــدند‪ .‬رهبــر برجســته فرهنگــی کارل لینــه (‪ )۱۷۷۸-۱۷۰۷‬بــود کــه کارهایــش در زیست شناســی و مــردم‬ ‫نــگاری تاثیــر بزرگــی بــر دانــش اروپایــی گذاشــت‪.‬‬ ‫شــکل گیری ســوئد مــدرن از اتحــاد کالمــار در ‪ ۱۳۹۷‬اغــاز شــد و تــا‬ ‫زمــان شــاه گوســتاو اول ســوئد کــه کشــور را در ســده ‪ ۱۶‬متحــد نمــود‬ ‫ادامــه یافــت‪ .‬در ســده ‪ ۱۷‬ســوئد ســرزمین های خــود را گســترش داد؛ و‬ ‫امپراتــوری ســوئد را بــه وجــود اورد‪ .‬بســیاری از ایــن ســرزمین های فتــح‬ ‫شــده بــه ناچــار در طــول ســده ‪ ۱۸‬پــس داده شــدند‪ .‬در اوایــل ســده ‪۱۹‬‬ ‫فنالنــد و مناطــق باقی مانــده در خــارج از شــبه جزیــره اســکاندیناوی از‬ ‫دســت رفتنــد‪ .‬پــس از اخریــن جنــگ در ســال ‪ ،۱۸۱۴‬ســوئد بــه یــک‬ ‫اتحــاد شــخصی بــا نــروژ وارد شــد کــه تــا ســال ‪ ۱۹۰۵‬بــه ادامــه داشــت‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ،۱۸۱۴‬ســوئد در صلــح بــوده و در زمــان صلــح سیاســت خارجــی‬ ‫غیرمتعهــد و در زمــان جنــگ سیاســت بی طرفــی در پیــش گرفــت‪.‬‬ ‫ســوئد‪ ،‬ماننــد کشــور همجــوارش نــروژ‪ ،‬دارای ســنگ نگاره هــای بســیاری در سراســر‬ ‫کشــور اســت‪ ،‬بیشــترین تمرکــز ایــن ســنگ نگاره هــا در اســتان بوهوســان‪ ،‬اطــراف‬ ‫گملبــی و وســتویک در شــهرهای شــمالی کالمــار می باشــد‪ .‬نخســتین ســنگ نگاره هــا‬ ‫بــا قدمتــی بیــش از ‪ ۵۰۰۰‬ســال قبــل از میــاد‪ ،‬در اســتان یمتالنــد یافــت می شــوند‪.‬‬ ‫ان هــا حیوانــات وحشــی ماننــد گــوزن‪ ،‬خــرس و فــک را بــه تصویــر کشــیده اند‪ .‬دوره‬ ‫‪ ۵۰۰-۲۳۰۰‬پیــش از میــاد دوره فشــرده ای از کنــده کاری روی ســنگ بــوده بــا نقشــهایی‬ ‫بــا موضــوع کشــاورزی‪ ،‬جنــگ‪ ،‬کشــتی‪ ،‬حیوانــات اهلــی‪ ،‬و غیــره‪.‬‬ ‫بــرای قــرن هــا‪ ،‬ســوئدی ها بــه بازرگانانــی مشــهور بودنــد کــه داد و ســتدی گســترده‬ ‫دارنــد‪ .‬در طــول ســده های ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬ســوئد رفتــه رفتــه یــک پادشــاهی مســیحی یکپارچــه‬ ‫گردیــد کــه بعدهــا شــامل فنالنــد نیــز شــد‪ .‬تــا ســال ‪ ۱۰۶۰‬پادشــاهان اوپســاال بــه جــز‬ ‫بــر بخش هایــی از کرانــه جنوبــی و باختــری‪ ،‬کــه تــا ســده ‪ ۱۷‬تحــت حکومــت دانمــارک‬ ‫بــود‪ ،‬بــر بیشــتر بخش هــای ســوئد امــروزی حکومــت می کردنــد‪ .‬پــس از یــک ســده‬ ‫جنگ هــای داخلــی خانــواده ســلطنتی جدیــدی پدیــد امــد کــه پادشــاهی را بــه ســود‬ ‫اشــراف و نجبــا تقویــت کــرده و بــه ان هــا امتیازاتــی ماننــد معافیــت از مالیــات در ازای‬ ‫خدمــت نظامــی دادنــد‪ ،‬فنالنــد گرفتــه شــد‪ .‬ســوئد هرگــز بــه حــال یــک سیســتم فئودالــی‬ ‫توســعه یافتــه درنیامــد‪ ،‬و دهقانانــش هیچــگاه در حــد رعیــت تنــزل نیافتنــد‪.‬‬ ‫وایکینگهــا از ســوئد بــه روســیه ســفر کردنــد‪ .‬ســرزمین روســیه بــزرگ بــود و رودخانه های‬ ‫قابــل کشــتیرانی فــراوان ان چشـم انداز خوبــی بــرای داد و ســتد و البتــه گاهگاهــی چپــاول‪،‬‬ ‫ارائــه مـی داد‪ .‬در طــول ســده نهــم میــادی‪ ،‬شــهرک های اســکاندیناوی بزرگــی در خــاور‬ ‫دریــای بالتیک ســاخته شــدند‪.‬‬ ‫در ســده شــانزدهم‪ ،‬گوســتاو واســا بــرای ســوئدی مســتقل مبــارزه کــرد‪ ،‬تــاش بــرای‬ ‫بازســازی اتحــاد کالمــار را از بیــن بــرد و یــک ســوئد مــدرن را پایه گــذاری کــرد‪ .‬وی در‬ ‫همــان هنــگام از پــاپ و کلیســای رم گسســت و کلیســا را اصــاح و بهســازی کــرد‪.‬‬ ‫فروپاشــی نهایــی اتحــاد کالمــار در اغــاز ســده ‪ ۱۶‬رقابتــی دیرپــا بیــن نــروژ و دانمــارک‬ ‫از یــک ســو و ســوئد (شــامل فنالنــد) از ســوی دیگــر بــه ارمغــان اورد‪ .‬اســقف های‬ ‫کاتولیــک از کریســتین دوم پادشــاه دانمــارک پشــتیبانی کــرده بودنــد‪ ،‬امــا گوســتاو‬ ‫واســا (‪ )۱۵۶۰-۱۴۹۰‬او را ســرنگون کــرد و ســوئد (و فنالنــد) مســتقل شــد‪ .‬گوســتاو‬ ‫از اصالحــات پروتســتان بــرای مهــار قــدرت کلیســا اســتفاده کــرد و بــا نــام گوســتاو‬ ‫یکــم در ســال ‪ ۱۵۲۳‬پادشــاه ســوئد شــد‪ .‬وی در‪ ۱۵۲۷‬پارلمــان ایالتهــا (شــامل اشــراف‪،‬‬ ‫روحانیــون‪ ،‬شــهروندان و دهقانــان) را متقاعــد کــرد تــا زمین هــای کلیســا را کــه شــامل‬ ‫‪ ۲۱‬درصــد از زمین هــای کشــاورزی می شــد‪ ،‬مصــادره کننــد‪ .‬گوســتاو از اصــاح طلبــان‬ ‫لوتــری پشــتیبانی کــرد و مــردان خــود را بــه عنــوان اســقف گمــارد و اشــراف مخالفــت را‬ ‫بــا سیاســت های دینــی و تالش هــای تمرکزگرایــی اش ســرکوب کــرد‪.‬‬ ‫در ســال های ‪ ۱۵۳۸‬و ‪ ۱۵۵۸‬اصالحــات مالیاتــی صــورت گرفــت کــه بــه موجــب ان‬ ‫مالیات هــای پیچیــده کشــاورزان مســتقل‪ ،‬ســاده و قانونمنــد شــدند و ارزیابــی مالیاتــی‬ ‫کشــتزارها بــر پایــه توانایــی پرداخــت تنظیــم شــد‪ .‬درامدهــای مالیاتــی تــاج و تخــت‬ ‫افزایــش یافــت‪ ،‬امــا مهم تــر از ان سیســتم جدیــد عادالنــه تــر و قابــل قبــول تــر شــد‪.‬‬ ‫جنــگ بــا لویبــک در ســال ‪ ۱۵۳۵‬اخــراج بازرگانــان هانــزا را کــه تــا ان زمــان داد و ســتد‬ ‫خارجــی را در انحصــار داشــتند‪ ،‬در پــی داشــت‪ .‬بــا تصــدی بازرگانــان ســوئدی قــدرت‬ ‫اقتصــادی ســوئد بــه ســرعت شــکوفا شــد و تــا ســال ‪ ۱۵۴۴‬گوســتاو دارای ‪ ٪۶۰‬از‬ ‫زمین هــای کشــاورزی تمــام ســوئد شــد‪ .‬ســوئد دارای اولیــن ارتــش مــدرن در اروپــا‬ ‫شــد کــه بــا سیســتم مالیاتــی پیچیــده و بوروکراســی دولتــی پشــتیبانی می شــد‪ .‬گوســتاو‬ ‫پادشــاهی ســوئد را در خانــدان واســا موروثــی اعــام کــرد‪ .‬او بــر ســوئد (‪)۱۶۵۴-۱۵۲۳‬‬ ‫و بــر لهســتان (‪ )۱۶۶۸-۱۵۸۷‬فرمانروایــی کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪8‬‬ ‫پــس از نیــم ســده‪ ،‬ســلطه پارلمــان بســر امــد‪ .‬شــاه گوســتاو ســوم (‪ )۱۷۹۲-۱۷۴۶‬در ســال ‪ ۱۷۷۱‬بــه تخــت‬ ‫نشســت‪ ،‬و در ســال ‪ ۱۷۷۲‬بــا پشــتیبانی فرانســوی ها و بــا یــک کودتــا‪ ،‬بــه عنــوان یــک «مســتبد روشــنفکر»‬ ‫اغــاز بــه حکومــت کــرد‪ .‬دوره ازادی و حزب هــای سیاســی براشــفته و تندخــو پایــان یافــت‪ .‬او کــه باهــوش و‬ ‫فرهیختــه بــود‪ ،‬حامــی هنــر و موســیقی شــد‪ .‬بــا قوانیــن او بوروکراســی اصــاح و ارزش پــول رایــج بهتــر شــد‪،‬‬ ‫داد و ســتد گســترش یافــت و تــوان دفاعــی کشــور پیشــرفت کــرد‪ .‬جمعیــت بــه ‪ ۲‬میلیــون نفــر رســیده بــود و‬ ‫کشــور کامیــاب بــود‪ ،‬اگــر چــه اعتیــاد بــه الــکل شــایع و یــک مشــکل اجتماعــی رو بــه رشــد بــود‪ .‬هنگامــی کــه‬ ‫گوســتاو درجنــگ بــا روســیه ضعیــف عمــل کــرد‪ ،‬اشــراف کــه از تــاش او بــه ســود کشــاورزان روســتایی در‬ ‫محــدود کــردن حقــوق ویــژه ان هــا خشــمگین بودنــد‪ ،‬بــا توطئـه ای او را تــرور کردنــد‪.‬‬ ‫پادشــاهی مطلقــه ادامــه یافــت تــا اینکــه شکســت در جنگ هــای ناپلئــون‪ ،‬ســوئد را مجبــور کــرد کــه در ســال‬ ‫‪ ۱۸۰۹‬فنالنــد را بــه روســیه بــه واگــذار کنــد‪.‬‬ ‫سیاســت خارجــی در دهــه ‪ ۱۹۳۰‬برتوســعه طلبــی اتحــاد جماهیــر شــوروی و المــان متمرکــز بــود‪ ،‬کــه‬ ‫موجــب تالش هــای نافرجــام در همکاری هــای دفاعــی شــمال اروپــا شــد‪ .‬ســوئد سیاســت بیطرفــی در‬ ‫طــول جنــگ جهانــی دوم (هــر چنــد هــزاران نفــر از داوطلبــان ســوئد در جنــگ زمســتانی در برابــر شــوروی‬ ‫جنگیدنــد) در پیــش گرفــت‪ ،‬بــا ایــن حــال‪ ،‬اجــازه داد تــا ســربازان المانــی از مســیر خــاک ســوئد بــرای‬ ‫اشــغال همســایه اش‪ ،‬نــروژ‪ ،‬گــذر کننــد و فــوالد و بلبرینــگ مــورد نیــاز رژیــم نــازی را فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫سوئد در جنگ جهانی دوم‬ ‫ســوئد در جنــگ جهانــی دوم بی طــرف مانــد‪ ،‬و از سرنوشــت اشــغال نــروژ بــر حــذر مانــد‪ .‬رویــداد مهــم‬ ‫تهاجــم المــان بــه روســیه در ژوئــن ‪ ۱۹۴۱‬بــود و خواســته شــد تــا گــذر نیروهــای المــان از راه خــاک‬ ‫ســوئد و بــا اســتفاده از راه اهــن ایــن کشــور انجــام شــود‪ .‬ســوئد موافقــت کــرد‪.‬‬ ‫تاریخنــگاری غالــب بــرای چندیــن دهــه پــس از جنــگ هولوکاســت را نادیــده گرفتــه و اســتدالل «دولــت‬ ‫واقــع گــرای کوچــک « را بــکار بــرده اســت‪ .‬ایــن بــاور وجــود داشــت کــه بی طرفــی و همــکاری بــا المــان‬ ‫بــرای زنــده مانــدن ضــروری اســت‪ .‬ســازش ها محــدود بودنــد و تنهــا زمانی کــه تهدیــد بــزرگ بــود‪،‬‬ ‫انجــام می شــد‪ .‬سیاســت بی طرفــی سســت شــد امــا شکســته نشــد‪ .‬بــرای ســوئد از همــه مهــم تــر‬ ‫پیوســتگی ملــی بــود و در هــر صــورت ایــن کشــور حــق بی طرفــی بــرای داد و ســتد بــا المــان را داشــت‪.‬‬ ‫المــان بــه اهــن ســوئد نیــاز داشــت و هیــچ چیــزی بــرای پیشــروی نداشــت و بــا هــر حملــه اهــن بســیاری‬ ‫از دســت مــی داد‪ .‬کشــور را دولــت وحــدت ملــی اداره می کــرد کــه شــامل همــه احــزاب عمــده پارلمــان‬ ‫ایالتهــا بــود‪ .‬رهبــران کلیــدی نخســت وزیــر البیــن هانســون‪ ،‬پادشــاه ســوئد گوســتاو پنجــم و وزیــر امــور‬ ‫خارجــه کریســتین گونتــر بودنــد‪.‬‬ ‫کمک هــای انســان دوســتانه بــه یهودیانــی کــه بــا خطرهولوکاســت رو بــرو بودنــد ماموریــت دیپلمــات‬ ‫ســوئدی رائــول والنبــرگ بــود‪ .‬وی بــرای هماهنــگ کــردن کمک هــای انســان دوســتانه بــرای یهودیــان‬ ‫اروپــا از ‪۱۹۴۴‬بــه عنــوان نماینــده هیئــت ســوئد در مجارســتان بــود‪ .‬او بــه نجــات ده هــا هــزار نفــر از‬ ‫یهودیــان در مجارســتان تحــت اشــغال نازی هــا در اواخــر ســال ‪ ۱۹۴۴‬کمــک کــرد‪ .‬رائــول والنبــرگ در‬ ‫ژانویــه ‪ ۱۹۴۵‬ناپدیــد شــد‪ ،‬و گمــان مــی رود کــه در زنــدان شــوروی در ســال ‪ ۱۹۴۷‬درگذشــته باشــد‪.‬‬ ‫ســوئد یکــی از نخســتین کشــورهایی بــود کــه درگیــر جنــگ جهانــی دوم نشــد و بــه ســازمان ملــل متحــد‬ ‫پیوســت (در ســال ‪ .)۱۹۴۶‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬ایــن کشــور همیشــه از ائتالف هــا دوری گزیــد و در تمــام دوران‬ ‫جنــگ ســرد به طــور رســمی بی طــرف مانــد و هرگــز بــه ناتــو نپیوســت‪.‬‬ ‫حــزب سوســیال دموکــرات بــرای ‪ ۴۴‬ســال قــدرت را در دســت داشــت (‪ )۱۹۷۶-۱۹۳۲‬و بیشــتر دهــه ‪ ۵۰‬و‬ ‫‪ ۶۰‬را صــرف ســاختن «خانــه مــردم» (‪ ،)Folkhemmet‬دولــت رفــاه ســوئد کردنــد‪ .‬صنعــت ســوئد از جنــگ‬ ‫اســیب ندیــد و در جایگاهــی بــود تــا در دهه هــای پــس از ‪ ۱۹۴۵‬بــه بازســازی اروپــای شــمالی کمــک‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن بــه شــکوفایی اقتصــادی در دوران پــس از جنــگ انجامیــد کــه سیســتم رفــاه را امکان پذیــر‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫در دهه‪۱۹۷۰‬اقتصــاد اروپــای غربــی‪ ،‬بــه ویــژه المــان غربــی بــه ســرعت رو بــه رشــد بــود‪ ،‬ولــی اقتصــاد‬ ‫ســوئد‪ ،‬دچــار رکــود بــود‪ .‬بســیاری از اقتصاددانــان بزرگــی بخــش دولتــی متکــی بــه مالیــات را مقصــر‬ ‫می دانســتند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،۱۹۷۶‬سوســیال دموکرات هــا اکثریــت را از دســت دادنــد‪ .‬در انتخابــات پارلمانــی ســال ‪۱۹۷۶‬‬ ‫ائتــاف لیبــرال‪ /‬دســت راســتی را بــه قــدرت رســاند‪ .‬در طــول شــش ســالی بعــد‪ ،‬چهــار دولــت بــر‬ ‫ســرکارامدند کــه ترکیبــی از همــه یــا برخــی از احزابــی بودنــد کــه در ســال ‪ ۱۹۷۶‬بــه پیــروز دســت یافتــه‬ ‫بودنــد‪ .‬چهارمیــن دولــت لیبــرال در ایــن ســال ها همــواره مــورد حملــه سوســیال دموکراتهــا‪ ،‬ســندیکاها‬ ‫و حــزب میانــه رو بــود کــه بــه قــدرت رســیدن دوبــاره سوســیال دموکرات هــا در ســال ‪ ۱۹۸۲‬را در پــی‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫در اغــاز دهــه ‪ ۱۹۹۰‬بــار دیگــر یــک بحــران اقتصــادی رخ داد‪ ،‬بــا نــرخ بــاالی بیــکاری کــه بســیاری از‬ ‫بانک هــا و شــرکت ها ورشکســته شــدند‪ .‬چنــد ســال پــس از پایــان جنــگ ســرد در ســال ‪ ،۱۹۹۵‬ســوئد‬ ‫عضــو اتحادیــه اروپــا شــد‪ ،‬و واژه قدیمــی « سیاســت بیطرفــی « دیگــر بــدون کاربــرد شــد‪ .‬در یــک همــه‬ ‫پرســی کــه در ســال ‪ ۲۰۰۳‬برگــزار شــد‪ ،‬ســوئدیهاتصمیم گرفتنــد تــا یــورو را بــه عنــوان واحــد پــول‬ ‫رســمی کشــور نپذیرنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪9‬‬ صفحه 5 ‫فرهنگ‬ ‫ســوئدی هــا بــه طــور کلــی در محیــط اداری ارامــش دارنــد و ایــن‬ ‫امــر بــه لبــاس انهــا نیــز بســتگی دارد‪ .‬شــلوار جیــن و لبــاس هــای‬ ‫گاه بــه گاه معمولــی‪ ،‬معمــوالً بــه عنــوان یــک لبــاس مجلســی‬ ‫هوشــمند و مناســب شــناخته مــی شــود و لبــاس هــای بســیار‬ ‫رســمی فقــط در جلســات مهــم پوشــیده مــی شــوند‪ .‬لبــاس کار‬ ‫ســوئدی هــا بایــد محافظــه کارانــه باشــد بــا رنــگ تیــره بــا پیراهن‬ ‫و کــراوات‪ ،‬زنــان مــی تواننــد دامــن یــا شــلوار بپوشــند‪ .‬در اداره و‬ ‫ســایر موقعیتهــای اجتماعــی بــه طــور کلــی افــراد بــا نــام اول خــود‬ ‫یــاد مــی شــوند؛ عناوینــی ماننــد «اقــای» و «دکتــر» دیگــر مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار نمــی گیرنــد‪ .‬بــه همــکاران ســوئدی خــود بــا دســت‬ ‫دادن ســام کنیــد‪ .‬هنــگام ورود یــک خانــم بــه اتــاق نیــازی بــه‬ ‫ایســتادن مــردان نیســت‪ .‬عنصــر اصلــی همــه مشــاغل در کشــور‬ ‫ســوئد منظــم بــودن و نظــم و صداقــت دو فاکتــور اصلــی فرهنــگ‬ ‫مــردم ســوئد در محیــط کار اســت‪.‬‬ ‫شــناخت فرهنــگ مــردم ســوئد بــرای افــرادی کــه قصــد مهاجــرت و زندگــی‬ ‫در ســوئد را دارنــد امــری ضروریســت‪ .‬بــه صــورت کلــی مــردم ســوئد ممکــن‬ ‫اســت در ابتــدا کمــی خشــک بــه نظــر برســند امــا در واقــع ایــن طــور نیســت‬ ‫و در صــورت توانایــی برقــراری ارتبــاط‪ ،‬انهــا بســیار خــوش مشــرب هســتند‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن در ســوئد احتــرام یکســان بــه همــه نژادهــا‪ ،‬جنســیت هــا‬ ‫و قــوم هــای مختلــف بــه صــورت قانــون درامــده و مهاجریــن بایســتی در‬ ‫ایــن بــاره حــواس خــود را جمــع کننــد تــا رفتــار مناســبی داشــته باشــند در‬ ‫غیــر اینصــورت متحمــل جریمــه هــای ســنگین خواهنــد شــد‪ .‬اکثــر مــردم‬ ‫ســوئد همچنیــن دارای ســواد عالــی هســتند و بســیار بــا فرهنــگ مــی باشــند‪.‬‬ ‫همچنیــن اکثــر انهــا بــه زبــان انگلیســی تســلط دارنــد و افــرادی که ســوئدی‬ ‫بلــد نیســتند مــی تواننــد بــه زبــان انگلیســی بــا مــردم ســوئد ارتبــاط برقــرار‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫ســوئدی هــا عمومــاً مردمــی محافظــه کار هســتند کــه از فریــب مــردم و‬ ‫اهمیــت دادن بــه حــرف مــردم خــودداری مــی کننــد؛ انهــا رفتــار ناپســند‬ ‫را بــی احترامــی و پرخاشــگرانه مــی داننــد‪ .‬ســوئدی هــا بحــث و گفتگــو را‬ ‫بــه خصــوص بــا میهمانــان یــا بیگانــگان دوســت ندارنــد و از بحــث دربــاره‬ ‫جزئیــات خصوصــی ماننــد ثــروت و خانــواده جلوگیــری مــی کننــد‪ .‬اگــر یــک‬ ‫ســوئدی بــه طــور ناگهانــی موضــوع گفتگــو را تغییــر دهــد ممکــن اســت دلیل‬ ‫ایــن باشــد کــه ســوال شــما بیــش از حــد شــخصی شــده اســت‪ .‬ســوئدی‬ ‫هــا بــه طــور ناخوشــایند بــه کشــور خــود و جامعــه لیبــرال افتخــار مــی کننــد‪،‬‬ ‫بنابرایــن از هرگونــه اظهــار نظــر منفــی در مــورد انهــا خــودداری کنیــد‪ .‬مهــم‬ ‫تــر از همــه‪ ،‬بــه یــاد داشــته باشــید کــه مــردم ســوئد تحمــل شــوخی هــای‬ ‫جنســی‪ ،‬نژادپرســتانه یــا نامناســب را نــدارد‪.‬‬ ‫بســیاری از بازرگانــان مــرد و زن خارجــی در ابتــدا از رویکــرد دقیــق از ســوی‬ ‫همــکاران ســوئدی خــود مرعــوب مــی شــوند‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬بســیاری درک‬ ‫مــی کننــد کــه همــکاری در طوالنــی مــدت از انهــا ســود مــی بــرد‪ ،‬زیــرا‬ ‫توجــه انهــا بــه جزئیــات منجــر بــه کیفیــت باالتــر و بهــره وری بیشــتر مــی‬ ‫شــود‪ .‬برخــی از خارجــی هــا همچنیــن در ابتــدا مذاکــره بــا ســوئدی هــا را‬ ‫خســته کننــده مــی داننــد‪ ،‬زیــرا ممکــن اســت همــه بندهــا را بــه تفصیــل‬ ‫مــورد بحــث قــرار دهنــد و هنگامــی کــه توافــق صــورت مــی گیــرد در صــورت‬ ‫کشــف مســائل مبهــم دیگــر ممکــن اســت دوبــاره بــرای بحــث بــاز شــود‪.‬‬ ‫ایــن رویکــرد دقیــق در زمینــه تجــارت‪ ،‬مخصــوص مــردم ســوئد اســت‪ .‬انهــا‬ ‫انتظــارات باالیــی از خــود و دیگــران دارنــد زیــرا ایــن امــر را بــه عنــوان‬ ‫کارامــد تریــن روش بــرای بــه حداکثــر رســاندن کیفیــت زندگــی و حفــظ‬ ‫تعــادل کار و زندگــی مــی داننــد‪.‬‬ ‫ســوئدی هــا‪ ،‬تاخیــر در هــر دو تعامــل اجتماعــی و تجــاری را‬ ‫بــی احترامــی مــی داننــد‪ .‬ســوئدی هــا دوســت دارنــد کــه بــرای‬ ‫جلســات امــاده شــوند‪ ،‬بنابرایــن برنامــه ریــزی مجــدد یــا تغییــر‬ ‫برنامــه یــا محــل مــورد نظــر در مــدت زمــان کوتاهــی ناخوشــایند‬ ‫اســت‪ .‬حداقــل از دو هفتــه قبــل‪ ،‬جلســه خــود را ترتیــب دهیــد؛‬ ‫صحبــت هــای اولیــه در اغــاز بایــد بــه حداقــل برســد و جلســات‬ ‫بایــد بــه موقــع بــه پایــان برســد‪ .‬ممکــن اســت ســوئدی هــا‬ ‫پــس از اتمــام جلســه‪ ،‬بســته بنــدی وســایل خــود را اغــاز کننــد‪.‬‬ ‫در هنــگام برگــزاری جلســات‪ ،‬خارجــی هــا بایــد اهمیــت جایــگاه‬ ‫ســوئدی هــا بــر تعــادل کار و زندگــی و محیــط هــای کار انعطــاف‬ ‫پذیــر‪ ،‬بــه ویــژه در صنایــع پیشــرفته تــر را بــه خاطــر بســپارند‪.‬‬ ‫ســوئدی جلســات اول صبــح و اخــر شــب را نمــی پســندند و موفــق‬ ‫تریــن زمــان بــرای برنامــه ریــزی جلســات یــا ‪ 10‬صبــح یــا ‪ 2‬بعــد‬ ‫از ظهــر اســت‪.‬‬ ‫در صــورت نیــاز بــه تعــداد زیــادی از کارمنــدان‪ ،‬جلســات مهــم نیــز بایــد در‬ ‫خــارج از ماههــای اصلــی تعطیــات یعنــی ژوئــن‪ ،‬اگوســت و فوریــه برگــزار‬ ‫شــود‪ .‬لحــن جلســات تجــاری در ســوئد معمــوالً خارجــی هــا را شــگفت زده‬ ‫مــی کنــد‪ .‬بــرای ملتــی کــه بــه اخــاق کاری کوشــا مشــهور هســتند‪ ،‬بســیاری‬ ‫از جلســات ارام هســتند و حتــی ممکــن اســت گاهــی لحــن جنجالــی داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬بــرای خارجــی هــا مهــم اســت کــه تشــخیص دهنــد کــه محیــط‬ ‫دوســتانه ایجــاد شــده اســت زیــرا ســوئدی هــا بــدون توجــه بــه رتبــه انهــا‪ ،‬از‬ ‫ســهم مشــترک کارمنــدان برخــوردار هســتند‪ .‬بــا ایــن حــال شــوخی زیــاد و یــا‬ ‫شــجاعت بــه عنــوان حرکتــی نامناســب تلقــی مــی شــود و ممکــن اســت نشــان‬ ‫دهنــده ایــن باشــد کــه شــما تجــارت را جــدی نمــی گیریــد‪.‬‬ ‫مــردم ایــن کشــور بــه وقــت شناســی نیــز معــروف هســتند و همیشــه بــه موقــع‬ ‫و ســر وقــت در مــکان هــای مختلــف حاضــر مــی شــوند‪ .‬بنابرایــن افــراد بایــد‬ ‫بــه خاطــر داشــته باشــند کــه چنانچــه بــه یــک مهمانــی رســمی دعــوت شــدند‬ ‫حتمــا ســر وقــت در مهمانــی حاضــر شــوید چــرا کــه عــدم حضــور بــه موقــع‬ ‫بــه منزلــه بــی ادبــی اســت‪ .‬صحبــت در مــورد مســائل کاری نیــز یکــی دیگــر‬ ‫از مــواردی اســت کــه معمــوال در مهمانــی هــا انجــام نمــی گیــرد‪ .‬بــه همــراه‬ ‫داشــتن یــک هدیــه بــه منظــور تشــکر از میزبــان مرســوم اســت‪.‬‬ ‫مــردم ســوئد دوســتدار طبیعــت هســتند و عالقــه منــد بــه گشــت و گــذار در‬ ‫مــکان هــای دیدنــی‪ ،‬جنــگل‪ ،‬دریــا‪ ،‬ســاحل و ‪ ...‬در اوقــات فراغــت خــود مــی‬ ‫باشــند‪ .‬مــوزه و رســتوران واســا‪ ،‬ســالن ســینمایی کازمونــوا‪ ،‬گلوبــن (بزرگتریــن‬ ‫ســاختمان کــروی جهــان)‪ ،‬کلیســای جامــع لونــد‪ ،‬پــارک ملــی ابیســکو‪ ،‬بــاغ‬ ‫وحــش بــوراس‪ ،‬اســکانه‪ ،‬مجمــع الجزایــر اســتکهلم‪ ،‬پــارک ملــی زیــر دریایــی‬ ‫کوســترهیوت و از جملــه جاذبــه هــای گردشــگری و مناظــر طبیعــی در ایــن‬ ‫کشــور مــی باشــد‪.‬‬ ‫اکثــر ســوئدی هــا بــه انگلیســی مســلط هســتند و برگــزاری جلســات تجــاری‬ ‫بــا خارجــی هــا بــه زبــان انگلیســی مناســب اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬بــه عنــوان‬ ‫یــک حرفــه ای در تجــارت‪ ،‬شــما بــا اســتفاده از برخــی از عبــارات کلیــدی‬ ‫ســوئدی مــی توانیــد پــل هــای بیشــتری را بــرای ارتبــاط خــوب بســازید‬ ‫یادگیــری زبــان رســمی ســوئد بــه طــور کلــی نیــز مــی توانــد موثــر باشــد‪.‬‬ ‫بــه صــورت کلــی زندگــی شــغلی و زندگــی شــخصی ســوئدی هــا کامــا جــدا‬ ‫از هــم نگــه داشــته مــی شــوند و کار و اوقــات فراغــت در تعــادل قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫مهاجرانــی کــه مدتــی در ســوئد زندگــی کــرده انــد‪ ،‬از تعــادل زندگــی و کار‬ ‫ســوئدی هــا شــگفت زده مــی شــوند‪ .‬اهمیــت زیــادی بــه خانــواده داده مــی‬ ‫شــود و ســوئدی هــا زندگــی کاری خــود را در طــول زمــان بــا کیفیــت در کنــار‬ ‫عزیزانشــان شــکل مــی دهنــد‪ .‬ســوئدی هــا بــرای شــما در دفتــر کار ســخت‬ ‫تــاش مــی کننــد و هــدف از کار‪ ،‬انجــام وظیفــه و کار بــه انــدازه کافــی یــا‬ ‫مقــدار مناســب بــرای انجــام کار بــه طــور موثــر اســت‪ .‬بــرای مثــال بیشــتر‬ ‫دربــاره تعــادل کار و زندگــی ســوئدی هــا‪ ،‬انجــام فیــکا‪ ،‬یــا خــوردن قهــوه و‬ ‫کیــک اســت‪ .‬همــه ســوئدی هــا از فیــکا لــذت مــی برنــد و معمــوال روزی دو‬ ‫بــار ان را انجــام میدهنــد‪ .‬در حالــی کــه ممکــن اســت افــراد ســایر کشــورها‬ ‫بــا اســتراحت کوتــاه کار کننــد امــا ســوئدی هــا ایــن کار را نمــی کننــد‪.‬‬ ‫ســوئدی هــا بســیار بــرای فیــکا ارزش قائــل هســتند و ان را یــک نــوع ســبک‬ ‫زندگــی ســوئدی مــی داننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪10‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪11‬‬ صفحه 6 ‫جمعیت شناسی‬ ‫جغرافیا‬ ‫بــر اســاس براوردهــای انجــام شــده از جمعیــت کشــور ســوئد در‬ ‫ســال ‪ ،2021‬جمعیــت ایــن کشــور در ایــن ســال حــدود ‪10.04‬‬ ‫میلیــون نفــر مــی باشــد‪ .‬از ایــن لحــاظ‪ ،‬ســوئد نــود و یکمیــن‬ ‫کشــور جهــان محســوب مــی شــود‪ .‬اغلــب جمعیــت کشــور‬ ‫ســوئد شهرنشــین بــوده و در مناطــق شــهری ایــن کشــور زندگــی‬ ‫مــی کننــد و فقــط ‪14‬درصــد از جمعیــت ایــن کشــور در مناطــق‬ ‫روســتایی ان زندگــی مــی کننــد‪ .‬جمعیــت کشــور ســوئد در مناطــق‬ ‫و شــهرهای مختلــف ایــن کشــور بــه طــور یکســانی پخــش نشــده‬ ‫اســت و بیشــترین امــار جمعیتــی متعلــق بــه اســتکهلم بــا بیــش‬ ‫از ‪ 1‬میلیــون نفــر جمعیــت مــی باشــد‪ .‬در لیســت زیــر مــی تــوان‬ ‫بــا امــار جمعیتــی شــهرهای مختلــف ســوئد در ســال جــاری اشــنا‬ ‫شــد‪:‬‬ ‫ســوئد کشــوری اســت در شــمال اروپــا در شــبه جزیره اســکاندیناوی‪.‬‬ ‫از غــرب بــا کشــور نــروژ‪ ،‬از شــمال شــرق بــا کشــور فنالنــد‪ ،‬از شــرق‬ ‫بــا خلیــج بوتنــی‪ ،‬از جنــوب شــرقی بــا دریــای بالتیــک و از جنــوب‬ ‫غربــی بــا کشــور دانمــارک همسایه اســت‪ .‬پایتخــت و بزرگ تریــن‬ ‫شــهر ایــن کشــور شــهر اســتکهلم اســت‪ .‬ســوئد بــا مســاحت‬ ‫‪ ۴۴۹.۹۶۴‬کیلومتــر مربــع‪ ،‬ســومین کشــور بــزرگ اروپــا از نظــر‬ ‫مســاحت می باشــد‪ .‬جمعیــت ســوئد بیــش از ‪ ۹.۶‬میلیــون نفــر اســت‬ ‫کــه تقریبـاً ‪ ۷.۹‬میلیــون نفــر ان را ســوئدی ها تشــکیل می دهنــد‪ .‬ایــن‬ ‫کشــور بــا تعــداد ‪ ۲۱‬نفــر در هــر کیلومتــر مربــع از تراکــم جمعیــت‬ ‫پایینــی برخــوردار اســت کــه بیشــتر ایــن جمعیــت نیــز در جنــوب‬ ‫ســوئد مســتقر هســتند‪ .‬همچنیــن بیــش از ‪۸۵‬درصــد مــردم ســوئد در‬ ‫ناحیــه شــهری زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫اســتکهلم (‪ )Stockholm‬بــه عنــوان پایتخــت ســوئد نــه تنهــا‬ ‫پرجمعیــت تریــن شــهر ســوئد بلکــه پرجمعیــت تریــن کشــور در‬ ‫بیــن کشــورهای حــوزه اســکاندیناوی اســت کــه فعــا ‪1515017‬‬ ‫نفــر جمعیــت دارد‪.‬‬ ‫گوتــن بــورگ (‪ )Goteborg‬کــه بــه عنــوان بزرگتریــن بنــدر در‬ ‫کشــورهای شــمالگان معــروف بــوده و جمعیتــی معــادل ‪572799‬‬ ‫نفــر دارد‪.‬‬ ‫مالمــو (‪ )Malmoe‬یکــی از صنعتــی ترین شــهرها در اســکاندیناوی‬ ‫بــا جمعیتــی حــدود ‪ 301706‬نفــر می باشــد‪.‬‬ ‫اپســاال (‪ )Uppsala‬شــهری کــه میزبــان قدیمــی تریــن دانشــگاه‬ ‫اســکاندیناوی بــوده و جمعیتــی در حــدود ‪ 149245‬نفــر دارد‪.‬‬ ‫ویژگی های جمعیت سوئد‬ ‫امــار بــراورد جمعیــت ســوئد در ســال ‪ 2021‬بیــش از ‪10069124‬‬ ‫میلیــون نفــر بــا نــرخ رشــد ‪0.65‬درصــد مــی باشــد‪ .‬مشــخصات‬ ‫جمعیــت شناســی ســوئد بــه واســطه الگوهــای جمعیتــی از دهــه‬ ‫‪ 1970‬شــدیدا تغییــر یافتــه اســت‪ .‬امارهــا گویــای ان اســت کــه‬ ‫بخــش کثیــری از جمعیــت کشــور ســوئد تقریبــا شــامل ‪86‬درصــد‬ ‫از جمعیــت ســوئد در شــهرهای ایــن کشــور زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫براوردهــای ســاختار ســنی جمعیــت ســوئد نشــانگر ایــن واقعیــت‬ ‫مهــم اســت کــه جمعیــت ســوئد یــک جمعیــت جــوان محســوب‬ ‫مــی شــود‪ .‬بــه طــوری کــه دســته جمعیتــی ‪ 15-64‬ســاله حــدود‬ ‫‪63‬درصــد از کل جمعیــت ســوئد را تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫ســوئد در شــمال اروپــا واقــع شــده ودارای اب و هواینســبتا ســردی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن کشــور از نظــر طبیعــی‪ ،‬از ‪ ۴‬ناحیــه تشــکیل شده اســت‪.‬‬ ‫کوههــای پوشــیده از جنــگل در منطقــه نورلنــد در شــمال‪ ،‬زمینهــای‬ ‫مرتفــع یونکوپینــگ در جنــوب‪ ،‬دریاچــه دیســتریکت در ناحیــه‬ ‫مرکــزی‪ ،‬و جلگــه حاصلخیــز اســکانیا در منتهی الیــه بخــش جنوبــی‬ ‫کشــور‪ .‬تابســتانها کوتــاه و گــرم و زمســتانهای ســرد و طوالنــی از‬ ‫ویژگیهــای اب و هــوای ایــن کشــور اســت‪ .‬میانگیــن بــارش ســاالنه‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬ســانتی متــر در غــرب وجنــوب غربــی‪ ،‬تــا ‪ ۵۰‬ســانتی متــر‬ ‫در شــرق و جنــوب شــرقی متغیــر اســت‪ .‬بیــش از نیمــی از مســاحت‬ ‫ایــن کشــور از جنــگل پوشــیده شــده و طبعـاً‪ ،‬صنایــع چــوب و ســاخت‬ ‫ماشــین االت مرتبــط بــا ان‪ ،‬معمــول و متــداول اســت‪ .‬در قســمت های‬ ‫شــمالی ســوئد شــش مــاه از ســال روز و شــش مــاه شــب اســت‬ ‫کــه ایــن بخاطــر نزدیــک بــودن بــه قطــب شــمال اســت‪ .‬ولــی در‬ ‫قســمت های جنوبــی می تــوان چهــار فصــل را دیــد‪.‬‬ ‫مذهب‬ ‫مســیحیت پروتســتان لوتــری بــا عضویــت ‪ ۶۶‬درصــد از جمعیــت ایــن‬ ‫کشــور در کلیســای ســوئد بزرگتریــن مذهــب در ســوئد اســت‪.‬‬ ‫مذاهــب مســیحی دیگــر موجــود در ســوئد شــامل کاتولیــک و ارتدکس‬ ‫شــرقی می باشــند‪ .‬طبــق ســندی بــه نــام «ازادی بین المللــی دینــی»‬ ‫از وزارت امــور خارجــه ایــاالت متحــده امریــکا اســام در ســوئد بــا‬ ‫دارا بــودن ‪ ۵‬درصــد از جمعیــت‪ ،‬دومیــن مذهــب بــزرگ بــه حســاب‬ ‫می ایــد‪ .‬بقیــه جمعیــت یــا بی دیــن هســتند یــا متعلــق بــه ادیــان‬ ‫دیگــر می باشــند‪.‬‬ ‫ایــن درحالــی اســت کــه دســته جمعیتــی ‪ 0 -14‬ســاله در حــدود‬ ‫‪17‬درصــد و افــراد بــاالی ‪ 65‬ســال حــدود ‪20‬درصــد از جمعیــت کشــور‬ ‫ســوئد را تشــکیل مــی دهنــد‪ .‬امــا نســبت جنســی در ســوئد مطابــق‬ ‫اخریــن سرشــماری صــورت گرفتــه توســط اداره امــار ایــن کشــور در‬ ‫حیــن تولــد (‪ ،)1.06‬زیــر ‪ 15‬ســال (‪ 15 -64 ،)1.06‬ســال (‪ )1.02‬و‬ ‫‪ 65‬ســال و باالتــر (‪ )0.81‬مــی باشــد‪ .‬داده هــای ســال ‪ 2014‬نشــان‬ ‫مــی دهــد کــه بالــغ بــر ‪13.2‬درصــد از درامــد ناشــی از تولیــد ناخالــص‬ ‫داخلــی (‪ )GDP‬ســوئد صــرف امــوزش و تحصیــل و ‪ %9.6‬نیــز صــرف‬ ‫خدمــات بهداشــتی جمعیــت ســوئد شــده اســت‪.‬‬ ‫طبق نظرسنجی یوربارومتر در سال ‪:2010‬‬ ‫بــه میــزان ‪۱۸‬درصــد از شــهروندان ســوئدی پاســخ دادنــد کــه «انهــا‬ ‫بــر ایــن باورنــد کــه خــدا وجــود دارد»‪.‬‬ ‫‪۴۵‬درصــد پاســخ دادنــد کــه «انهــا بــر ایــن باورنــد کــه نوعــی روح یــا‬ ‫قدرت حیــات وجــود دارد»‪.‬‬ ‫‪۳۴‬درصــد پاســخ دادنــد کــه «انهــا بــاور ندارنــد کــه هیــچ نــوع روح‪،‬‬ ‫خــدا یــا قــدرت حیــات وجــود دارد»‪.‬‬ ‫بــر اســاس اطالعــات ســازمان امــار ســوئد‪ ،‬ایــن تغییــر رونــد از مــاه مــارس‬ ‫‪ 2015‬اغــاز شــد‪ .‬در ان زمــان شــمار مــردان ‪ 277‬نفــر بیــش از زنــان تخمیــن زده‬ ‫مــی شــد‪ .‬امــا ایــن شــکاف بــه بیــش از ‪ 12‬هــزار نفــر رســید‪.‬‬ ‫‹تومــاس جانســون› کارشــناس مرکــز امــار ملــی ســوئد (‪ )SCB‬مــی گویــد اگرچــه‬ ‫‪ 12‬هــزار نفــر در قیــاس بــا جمعیــت ‪ 10‬میلیونــی کشــور چنــدان زیــاد نیســت‪،‬‬ ‫امــا مــی تــوان انتظــار داشــت ســوئد در اینــده نزدیــک بــا ‹جمعیـ ِ‬ ‫ـت مــازا ِد انبــو ِه‬ ‫مــردان› مواجــه شــود‪.‬‬ ‫کارشناســان ایــن تغییــر رونــد جمعیتــی را ناشــی از افزایــش امیــد بــه زندگــی در‬ ‫مــردان و عوامــل مهاجرتــی مــی داننــد‪.‬‬ ‫نــرخ زاد و ولــد در ســوئد بــه طــور ســنتی ‪ 105‬پســر بــه ازای ‪ 100‬دختــر و‬ ‫هماهنــگ بــا دیگــر کشــورهای اروپایــی بــوده اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬شــمار زنــان‬ ‫در اروپــا بــه دلیــل عمــر طوالنــی تــر‪ ،‬همــواره بیشــتر از مــردان گــزارش مــی شــد‪.‬‬ ‫پیــش بینــی مــی شــود نســبت جنســیت در اروپــا همچنــان در دهــه هــای اینــده‬ ‫بــه نفــع زنــان ســنگینی کنــد‪ ،‬امــا ایــن نســبت در کل اروپــا بــه اهســتگی و در‬ ‫اروپــای شــمالی و مرکــزی بــه ســرعت در حــال کوچکتــر شــدن اســت‪.‬‬ ‫‹تومــاس ســوبوتکا› از موسســه جمعیــت شناســی ویــن‪ ،‬مــی گویــد‪ :‬از نظــر‬ ‫تئــوری‪ ،‬مــازاد جمعیــت مــردان‪ ،‬قــدرت چانــه زنــی زنــان را افزایــش مــی دهــد‬ ‫و انــان را در انتخــاب همســر ســخت گیرتــر مــی کنــد‪ .‬امــا از ســوی دیگــر‪ ،‬زنــان‬ ‫ممکــن اســت از ســوی مــردان مســتاصلی کــه در انتخــاب زوج نــاکام مانــده انــد‪،‬‬ ‫مــورد ازار بیشــتری قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫‹والــری هادســون› مدیــر برنامــه زنــان‪ ،‬صلــح و امنیــت در دانشــگاه ای انــد ام‬ ‫تگــزاس (‪ )Texas A&M University‬نیــز تاکیــد مــی کنــد کــه پژوهــش هــای‬ ‫ایــن دانشــگاه در چیــن و هنــد نشــان مــی دهــد کــه افزایــش شــمار مــردان‬ ‫نســبت بــه زنــان‪ ،‬بــا افزایــش خشــونت و جرایــم در کشــور نســبتی مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫امارهــای رســمی در ســوئد نشــان مــی دهــد کــه اکنــون بیشــترین شــکاف‬ ‫جنســیتی در ایــن کشــور‪ ،‬در گــروه ســنی ‪ 15‬تــا ‪ 19‬ســال اســت کــه در ان‪ ،‬بــه‬ ‫ازای هــر ‪ 100‬دختــر‪ 108 ،‬پســر وجــود دارد‪ .‬پیــش بینــی مــی شــود ایــن رقــم بــا‬ ‫توجــه بــه مهاجــرت پناهجویــان بــه ســوئد‪ ،‬بــزودی بــه ‪ 115‬پســر در مقابــل ‪100‬‬ ‫دختــر برســد‪.‬‬ ‫بــر پایــه مطالعــه دموســکوب دربــاره اعتقــادات ســوئدی ها در ســال‬ ‫‪۲۰۱۵‬‬ ‫‪۲۱‬درصــد بــه یــک خــدا بــاور داشــتند‪( .‬در مقایســه بــا ‪۳۵‬درصــد در‬ ‫ســال ‪)۲۰۰۸‬‬ ‫‪۱۶‬درصد به ارواح باور داشتند‪.‬‬ ‫‪۱۴‬درصد به خلقت هوشمندانه باور داشتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪12‬‬ ‫در ســال ‪ 2016‬بــرای نخســتین بــار از زمــان سرشــماری ســال ‪ 1749‬در ســوئد‪،‬‬ ‫تــوازن جنســیتی در ایــن کشــور تغییــر کــرد و شــمار مــردان از زنــان بیشــتر شــد؛‬ ‫امــری کــه بــه نظــر مــی رســد روی افزایــش بحــران هــای اجتماعــی در ایــن‬ ‫کشــور اســکاندیناوی و در کل اروپــا اثــر گــذار باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪13‬‬ صفحه 7 ‫اقتصاد سوئد‬ ‫امید عزیزی‬ ‫اقتصــاد ســوئد در ســه ماهــه ســوم پــس از کاهــش ویــروس کرونــا در مــاه‬ ‫هــای تابســتان بیــش از حــد انتظــار رشــد کــرد و تقاضــای پنهــان شــده را‬ ‫طــی مــدت کوتاهــی از وقــوع همه گیــری ازاد نمــود‪.‬‬ ‫چنــدی پیــش امــار داخلــی ســوئد اعــام کــرد کــه تولیــد ناخالــص داخلــی‬ ‫نســبت بــه ســه ماهــه دوم ‪ ۴.۹‬درصــد رشــد کــرده اســت‪ .‬ایــن بیــش از ‪۴.۳‬‬ ‫درصــد پیــش بینــی شــده در نظرســنجی بلومبــرگ از اقتصاددانــان اســت و‬ ‫بــه دنبــال کوچــک شــدگی ‪ ۸‬درصــدی در ســه مــاه منتهــی بــه ژوئــن اســت‪.‬‬ ‫ســوئد یــک اقتصــاد ســرمایه داری بســیار رقابتــی را بــا یــک نظــام‬ ‫رفاهــی ســخاوتمند و جهانــی کــه بــه عنــوان مــدل ‪ Nordic‬مشــهور‬ ‫اســت‪ ،‬توســعه داده اســت‪ .‬بــا اقتصــاد متنــوع و بــا تکنولــوژی بــاال‪،‬‬ ‫ســرمایه گــذاران بیــن المللــی بــه ثبــات کشــور جــذب مــی شــوند‪.‬‬ ‫امــا دولــت ســوئد قب ـ ً‬ ‫ا هشــدار داده اســت کــه بــا کاهــش دمــا و شــدت‬ ‫گرفتــن همــه گیــری‪ ،‬احتمــاالً بقیــه ســال ناخوشــایند اســت‪.‬‬ ‫یــک اقتصــاددان بلومبــرگ گفــت‪ :‬امــروز مجموعــه داده هــا تاییــد مــی کنــد‬ ‫کــه صنعــت تولیــد ســوئد تــا حــد زیــادی بهبــود یافتــه اســت‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫صنعــت خدمــات قبــل از مــوج دوم ویــروس هنــوز عقــب مانــده بــود‪.‬‬ ‫اقتصــاد ســوئد در طــول قــرن نوزدهــم از کشــاورزی بــه صنعــت تبدیــل‬ ‫شــد‪ .‬در دهــه ‪ ،۱۹۳۰‬کشــور دارای یکــی از باالتریــن اســتانداردهای‬ ‫زندگــی در جهــان بــود‪ .‬ایــن کشــور در دوران جنــگ هــای جهانــی‬ ‫موضــع خنثــی را بــه دســت اورد و از رونــق پــس از جنــگ پــس از‬ ‫ان بهــره منــد شــد‪ ،‬امــا در دهــه هــای ‪ ۱۹۷۰‬تــا ‪ ،۱۹۹۰‬نــرخ رشــد‬ ‫کمتــری را تجربــه کــرد‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ ،۱۹۸۰‬ســوئد شــروع بــه تجربــه حبــاب دارایــی و دارایــی‬ ‫کــرد کــه منجــر بــه افزایــش ســریع وام دهــی شــد‪ .‬ایــن مشــکالت‬ ‫بــه یــک بحــران اقتصــادی در دهــه ‪ ۱۹۹۰‬منجــر شــد کــه ناشــی از‬ ‫بازســازی سیســتم مالیاتــی بــود‪ .‬پــس از ســقوط‪ ،‬تولیــد ناخالــص‬ ‫داخلــی کشــور (‪ )GDP‬بیــن ســالهای ‪ ۱۹۹۰‬تــا ‪ ۱۹۹۳‬کاهــش ‪۵‬‬ ‫درصــدی داشــته و بیــکاری افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫دولــت در نهایــت دارایــی هــای مشــکل را خریــداری کــرد و بحــران‬ ‫بــه اواخــر دهــه ‪ ۱۹۹۰‬پایــان یافــت‪ .‬از ان بــه بعــد‪ ،‬اقتصــاد ســوئد بــه‬ ‫چهارمیــن رقابــت در جهــان بــا رشــد چشــمگیر رشــد تولیــد ناخالــص‬ ‫داخلــی و تــورم کمرنــگ تبدیــل شــده اســت‪ .‬بخشــی از ان بــه دلیــل‬ ‫امتنــاع از پیوســتن بــه اتحادیــه پولــی اروپــا اســت کــه از ســال ‪۲۰۰۸‬‬ ‫تاکنــون رکــود را تجربــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــه نقــل از نخســت وزیــر اســتفان لوفــون‪ ،‬ســوئد اکنــون زمســتان تاریکــی‬ ‫را تجربــه مــی کنــد زیــرا ویــروس باعــث جهــش در مــوارد ابتــای جدیــد‬ ‫مــی شــود و دولــت را وادار مــی کنــد کــه بــه محدودیــت هــای ســخت تــری‬ ‫متوســل شــود‪.‬‬ ‫بانــک مرکــزی ســوئد چنــدی پیــش مجموعــه ای تلــخ از پیــش بینــی هــای‬ ‫اقتصــادی را منتشــر کــرد‪ ،‬از جملــه بازگشــت ضعیــف تــر ســال اینــده از‬ ‫انچــه پیــش بینــی مــی شــود‪.‬‬ ‫اخریــن داده هــا نشــان مــی دهــد ایــن حــد انطــور کــه انتظــار مــی رفــت‬ ‫عمیــق نبــود و خــوب اســت کــه ببینیــم داده هــای صــادرات کاالهــا در مــاه‬ ‫اکتبــر نشــان دهنــده ادامــه بهبــود صــادرات اســت‪ .‬بهبــودی کــه در ســه‬ ‫ماهــه ســوم دیــده مــی شــود از یــک لحــاظ تاریخــی اســت‪.‬‬ ‫بانــک مرکــزی ســوئد بــرای مبــارزه بــا عواقــب اقتصــادی همــه گیــری‪،‬‬ ‫اقــدام بــه خریــد بــی ســابقه دارایــی کــرده اســت کــه روز پنجشــنبه بــا ‪۴۰‬‬ ‫درصــد افزایــش بــه ‪ ۷۰۰‬میلیــارد کــرون (‪ ۸۲‬میلیــارد دالر) رســید‪ .‬اگرچــه‬ ‫ایــن بانــک از پایــان دادن بــه نیــم دهــه سیاســت ســال نــرخ ســود منفــی در‬ ‫ســال گذشــته اجتنــاب کــرده اســت‪ ،‬امــا گفتــه اســت کــه در صــورت وخیــم‬ ‫تــر شــدن شــرایط اقتصــادی‪ ،‬امــاده اســت دوبــاره بــه زیــر صفــر برســد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری در سوئد با ‪ ETFs‬و ‪ADRs‬‬ ‫ســاده تریــن راه بــرای ســرمایه گــذاری در ســوئد بــا خریــد یــک‬ ‫صنــدوق معاملــه مبادلــه (‪ )ETF‬اســت کــه تضمیــن فــوری در امنیــت‬ ‫مبادلــه شــده بــا ایــاالت متحــده را فراهــم مــی کنــد‪iShares MSCI .‬‬ ‫‪ )Sweden Index ETF (NYSE: EWD‬بــا بیــش از ‪ ۳۵۰‬میلیــون دالر در‬ ‫دارایــی هــای خالــص و ‪ ۳۳‬دارایــی متفــاوت نشــان دهنــده محبــوب‬ ‫تریــن گزینــه بــرای ســرمایه گــذاران اســت کــه در معــرض قــرار‬ ‫گرفتــن در معــرض کشــور هســتند‪.‬‬ ‫مزایای سرمایه گذاری در سوئد‬ ‫اقتصاد سرمایه داری قوی‬ ‫ســوئد دارای یــک اقتصــاد ســرمایه داری بســیار رقابتــی اســت کــه‬ ‫بســیاری از شــرکت هــای چنــد ملیتــی را در مجموعــه ای متنــوع از‬ ‫صنایــع قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار اقتصــادی ســوئد‪ ،‬تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور از‬ ‫ســه ماهــه دوم ‪ ۴.۹‬درصــد رشــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫خطر کمبود بحران بدهی‬ ‫نســبت بدهــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی ســوئد بســیار کــم اســت و دولــت از‬ ‫ســال ‪ ۱۹۹۸‬تقریبــا هــر ســال از ســال ‪ ۱۹۹۸‬مــازاد دارد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه اقتصاددانــان موافــق هســتند کــه چشــم انــداز اقتصــادی رو بــه‬ ‫کاهــش اســت‪ ،‬ایــن واقعیــت کــه تولیــد در حالــی متوقــف شــده اســت کــه‬ ‫ســطح فعالیــت در صنعــت خدمــات از قبــل کاســته شــده اســت‪ ،‬بــه معنــای‬ ‫اســیب ناشــی از گســترش مجــدد ویــروس خواهــد بــود‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬انتظــار‬ ‫مــی رود تولیــد ناخالــص داخلــی ســوئد در ســه ماهــه جهــارم فقــط کمــی‬ ‫کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫خطرات سرمایه گذاری در سوئد‬ ‫ایکه ا یکی از موفق ترین و معروفترین برندهای مطرح سوئد است‪.‬‬ ‫ایکــه ا شــرکت ســوئدی و چندملیتــی اســت‪ ،‬کــه در زمینــه فــروش تخت خــواب‪،‬‬ ‫میــز و دیگــر لــوازم اصلــی و فرعــی خانگــی فعالیــت می کنــد‪.‬‬ ‫شــرکت ایکـه ا در ســال ‪ ۱۹۴۳‬توســط اینگــوار کمپــراد‪ ،‬در ســوئد بنیــاد نهــاده شــد‪.‬‬ ‫نــام شــرکت از کنــار هــم گذاشــتن ســرواژه چهــار واژه نــام‪ ،‬نــام خانوادگــی‪ ،‬نــام‬ ‫مزرعـه ای کــه او در ان بــزرگ شــد و نــام ناحیــه محــل اقامــت او در ســوئد تشــکیل‬ ‫شده اســت‪.‬‬ ‫دفتــر مرکــزی شــرکت ایکـه ا در کشــور هلنــد‪ ،‬قــرار دارد‪ .‬نخســتین فروشــگاه ایکه ا‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۵۸‬در ســوئد گشــایش یافــت‪ .‬همچنیــن نخســتین فروشــگاه های‬ ‫ایک ـه ا در خــارج از ســوئد‪ ،‬به ترتیــب در ســال ‪ ۱۹۶۳‬در نــروژ و در ســال ‪ ۱۹۶۹‬در‬ ‫دانمــارک اغــاز ب ـه کار کردنــد‪.‬‬ ‫ایکــه ا تولیدکننــده بیــش از ‪ ۱۲۰۰۰‬کاالی مصرفــی خانگــی اســت کــه شــامل‬ ‫مبلمــان‪ ،‬کمــد و کابینــت و جارختــی‪ ،‬تخــت خــواب و کاالی خــواب‪ ،‬لــوازم ســرویس‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬لــوازم نــوزاد و کــودکان‪ ،‬لــوازم پخت وپــز و میــز ارایــی‪ ،‬انــواع ظــروف‬ ‫ســرامیکی و چینــی و پالســتیکی‪ ،‬ابــزار نــور و روشــنایی‪ ،‬فــرش و کفپــوش‪ ،‬ملزومات‬ ‫ســفر و پیک نیــک‪ ،‬تزیینــات منــزل‪ ،‬لــوازم شست وشــو و خشک شــویی‪ ،‬گل و‬ ‫گلــدان و اکسســوری های دکوراســیون داخلــی می شــود‪.‬‬ ‫اتحادیه کارگری‬ ‫تقریبــا ‪ ۷۰‬درصــد از نیــروی کار ســوئد اتحادیــه ای اســت کــه مــی تواند مشــکالت‬ ‫را بــرای برخــی از ‪ ADR‬هــای محبــوب ایجــاد کند‪.‬‬ ‫مزایای رفاهی گسترده‬ ‫ســوئد بــرای حفــظ مزایــای رفاهــی گســترده‪ ،‬کــه تــا کنــون کار کــرده اســت‪،‬‬ ‫شــناخته شــده اســت امــا ممکــن اســت بــا افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی مواجــه‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫ســوئد یــک اقتصــاد ســرمایه داری بســیار رقابتــی را بــا یــک سیســتم رفاهــی‬ ‫ســخاوتمند و جهانــی شــناخته شــده بــه عنــوان مــدل ‪ Nordic‬توســعه داده اســت‪،‬‬ ‫کــه ایــن امــر فرصــت مناســبی بــرای ســرمایه گــذاران بیــن المللــی اســت‪.‬‬ ‫ســاده تریــن راه بــرای ســرمایه گــذاری در ســوئد بــا خریــد ‪ iShares MSCI‬ســوئد‬ ‫فهرســت ‪ ،)ETF (NYSE: EWD‬در حالــی کــه ســرمایه گــذاران پیشــرفته تــر مــی‬ ‫تواننــد یکــی از بســیاری از ‪ ADR‬را در نظــر بگیرنــد‪.‬‬ ‫مزایــا و خطــرات زیــادی وجــود دارد کــه ســرمایه گــذاران بیــن المللــی قبــل از‬ ‫ســرمایه گــذاری در ســوئد بایــد در نظــر بگیرنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪14‬‬ ‫برند ایکه ا‬ ‫اگــر چــه لــوازم خانگــی و مبلمــان ایکـه ا در ســوئد طراحــی می شــوند‪ ،‬تولیــد ان هــا‬ ‫عمدتــاً در کشــورهای در حــال توســعه انجــام می شــود تــا قیمــت تمــام شــده‬ ‫محصــول کمتــر شــود‪ .‬بیشــتر محصــوالت ایک ـه ا بــه دســت مصرف کننــده نهایــی‬ ‫اســمبل می شــود‪.‬‬ ‫ســوئد وود‪ ،‬یکــی از شــرکتهای تابعــه ایکـه ا‪ ،‬عهــده دار تولیــد اجنــاس چوبــی ایــن‬ ‫برنــد اســت‪ .‬بزرگتریــن کارخانــه ســوئد وود در لهســتان واقــع شده اســت‪ .‬بیــش‬ ‫از ‪ ۱۶۰۰۰‬پرســنل ســوئد وود در ‪ ۱۰‬کشــور جهــان ســاالنه ‪ ۱۰۰‬میلیــون قطعــه‬ ‫مبلمــان تولیــد می کننــد‪.‬‬ ‫صنایــع دســتی نیــز بخشــی از محصــوالت ایکـه ا را تشــکیل می دهــد کــه عمدتـاً در‬ ‫کشــورهای هنــد و بنــگالدش تولیــد می شــوند‪ .‬فرشــهای دســتباف ایک ـه ا در هنــد‬ ‫تولیــد می شــوند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪15‬‬ صفحه 8 ‫ساختار سیاسی سوئد‬ ‫نعمت ا‪ ...‬فیروزی‬ ‫ســوئد بعنــوان دارنــده یکــی از کهــن تریــن سیســتم هــای سیاســی‬ ‫مبتنــی بــر ســلطنت در دنیــا شــناخته میشــود و از ایــن منظــر‬ ‫تحــوالت مختلفــی را شــاهد بــوده‪ ،‬ســیر تحــول حکومــت در ســوئد‬ ‫را بایــد در فــراز و فــرود نســبی قــدرت پادشــاه و نیروهــای اجتماعــی‬ ‫موثــر در پهنــه تاریــخ جوامــع دیــروز و امــروز ســوئد دانســت‪ .‬ایــن‬ ‫نیروهــا کــه در گذشــته اشــراف بودنــد‪ ،‬بتدریــج جــای خــود را بــه‬ ‫نمادهــای مــردم ســاالری یعنــی پارلمــان و احــزاب دادنــد‪.‬‬ ‫در اوائــل هــزاره دوم میــادی کــه دولــت ســوئد بــا ادغــام حاکمیــت‬ ‫خودمختــار محلــی در ایــن منطقــه شــکل گرفــت‪ ،‬پادشــاه صرفــاً‬ ‫فرمانــده نیروهــای نظامــی در زمــان جنــگ تلقــی مــی شــد و عم ـ ً‬ ‫ا‬ ‫قــدرت در دســت مناطــق مختلــف بــود‪ .‬ایــن وضعیــت تــا اواخــر‬ ‫قــرن ســیزدهم کــه مقــررات مذهبــی کشــوری بــه اجــرا گذاشــته‬ ‫شــد ادامــه داشــت‪ .‬صــدور دســتور العمــل «قانــون ملــی» از ســوی‬ ‫‪ Magnus Eriksson‬پادشــاه وقــت ســوئد (‪ )1332-1360‬میالدی‬ ‫ایــن رونــد را تثبیــت نمــود‪ .‬بخــش موســوم بــه «قانــون پادشــاه»‬ ‫در ایــن مــواد قانونــی را مــی تــوان نمــادی از تثبیــت پدیــده دولــت‪-‬‬ ‫ملــت در ســوئد دانســت کــه نــوع گزینــش پادشــاه‪ ،‬وظائــف او و‬ ‫شــورای ســلطنتی و قــدرت انهــا را مشــخص مــی نمــود‪ .‬بــه‬ ‫ایــن ترتیــب ســوئد در طــول ســده هــای چهاردهــم و پانزدهــم‬ ‫از سیســتم ســلطنتی منتخــب برخــوردار بــود کــه پادشــاه بوســیله‬ ‫«اشــراف» انتخــاب میگردیــد‪ .‬ایــن طبقــه در دوره یادشــده از قــدرت‬ ‫و نفــوذ روزافزونــی برخــوردار شــد امــا ایــن رونــد بوســیله نیروهــای‬ ‫بــورژوازی و مــاکان تحــت تاثیــر قــرار گرفــت و در قــرن پانزدهــم‬ ‫بــرای اولیــن بــار مجلســی مرکــب از نماینــدگان چهــار طبقــه‬ ‫ایــن وضعیــت در دوره کارل پانزدهــم (‪ )1859- 1872‬کامــا تغییــر نمــود و‬ ‫شــورای وزیــران همــراه بــا پارلمــان کلیــه تصمیمــات حســاس را اتخــاذ میکــرد‪.‬‬ ‫از رودیداهــای مهــم ایــن دوره را بایــد تغییــر سیســتم نمایندگــی در ســال ‪1866‬‬ ‫دانســت کــه طــی انسیســتم پارلمــان طبقاتــی منحــل و سیســتم دوگانــه پارلمانــی‬ ‫معمــول گردیــد‪ .‬اســکار دوم (‪ )1872- 1907‬و گوســتاو پنجــم (‪)1907- 1950‬‬ ‫تــاش ناموفقــی را بــرای اعــاده قــدرت پادشــاه بــه نمایــش گذاشــتند‪ .‬امــا نتیجــه‬ ‫انادامــه رونــد افزایــش قــدرت مــردم در عرصــه سیاســی بــود کــه طــی دوره ‪1889‬‬ ‫تــا ‪ 1920‬بــا تشــکیل و ورود پنــج حــزب سیاســی عمــده بــه صحنــه مبــارزات‬ ‫سیاســی شــروع شــده و حتــی بــه طــرح مســئله ضــرورت تبدیــل ســاختار سیاســی‬ ‫بــه جمهــوری نیــز انجامیــد‪.‬‬ ‫وقــوع جنــگ جهانــی اول مانــع از ادامــه رونــد تمایــات جمهوریخواهانــه در کشــور‬ ‫ســوئد گردیــد‪ .‬پــس از جنــگ بیــن الملــل اول‪ ،‬قانــون اساســی مــورد تجدیــد نظــر‬ ‫قــرار گرفــت و چنــد الحاقیــه بــه قانــون افــزوده شــد کــه بــه تضعیــف قــدرت‬ ‫پادشــاه انجامیــد و زمینــه ســاختار سیاســی را در جهــت گســترش دمکراســی‬ ‫فراهــم نمــود‪ .‬رویــه حکومتــی گوســتاو ششــم (‪ )1950- 1973‬تاثیــر قابــل توجهــی‬ ‫بــر ایــن رونــد داشــته اســت‪ .‬از همیــن رو از دوران زمامــداری او بــه عنــوان‬ ‫دوران«پادشــاهی مــردم ســاالرانه» یــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫اشــراف‪ ،‬روحانیــون‪ ،‬بورژواهــا و زمیــن داران تشــکیل شــد‪ .‬در دوره ســلطنت گوســتاو‬ ‫واســا (‪ ،)1521 0- 1560( )Gustav Vasa‬قــدرت پادشــاه افزایــش یافــت و ســلطنت‬ ‫موروثــی شــد و سیســتم اداری نیــز متمرکــز گردیــد‪.‬‬ ‫پادشــاه در قــرون شــانزدهم و هفدهــم توانســت بــا پیــروزی و تبدیــل ســوئد بــه‬ ‫قــدرت برتــر در شــمال اروپــا‪ ،‬قــدرت مطلــق را بــه خــود اختصــاص دهــد‪ .‬از ویژگــی‬ ‫هــای ایــن دوره‪ ،‬تدویــن قانــون اساســی ســال ‪ 1634‬اســت کــه در واقــع منشــور‬ ‫تســلط «شــورای کشــوری» بــر اداره امــور بــود‪ .‬امــا ایــن امــر عمـ ً‬ ‫ا توســط هیچیــک‬ ‫از پادشــاهان رعایــت نگردیــد و نهایتــا درســال ‪ 1680‬رســما توســط پارلمــان لغــو‬ ‫و ســلطنت مطلقــه برقــرار گردیــد‪ .‬شکســت هــای متعــدد نظامــی ســوئد در اوائــل‬ ‫قــرن هیجدهــم موجــب واکنــش هــای خشــنی علیــه مطلــق گرایــی ســلطنت بــود کــه‬ ‫نتیجــه مشــخصی نداشــت‪ .‬امــا خواســته هــای موجــود بــرای شــکل نوینــی از حکومــت‬ ‫در قانــون اساســی ســال ‪ 1720‬منعکــس گردیــد و قــدرت پادشــاه را منحصــرا ً بــه‬ ‫برخــورداری از دو رای در شــورای اداره کشــور محــدود کــرد و قــدرت‪ ،‬عمــا در دســت‬ ‫رئیــس شــورا متمرکــز شــد‪ .‬شــورای اداره کشــور نیــز در برابــر پارلمــان پاســخگو‬ ‫بــود‪ .‬در دوره موســوم بــه «عصــر ازادی» (‪ )1720-1772‬ترکیــب حکومــت‪ ،‬تابعــی‬ ‫از اکثریــت نماینــدگان موجــود در پارلمــان بــود‪ .‬بــه ایــن معنــی کــه ترکیــب شــورا‬ ‫از ترکیــب پارلمانــی پیــروی مــی نمــود‪ .‬بــا تحــوالت اقتصــادی صنعتــی‪ ،‬تــوده مــردم‬ ‫بتدریــج از جایــگاه برجســته تــری برخــوردار شــدند‪ .‬لیکــن کودتــای ســال ‪1772‬‬ ‫گوســتاو ســوم مانــع از بــه نتیجــه رســیدن ایــن رونــد شــد‪ .‬مخالفــت او و پادشــاه‬ ‫بعــدی یعنــی گوســتاو چهــارم بــا ایــده هــای ناشــی از انقــاب فرانســه مبنــی بــر‬ ‫تفکیــک قــوا‪ ،‬مــردم ســاالری و قانونگرایــی موجــب رویارویــی انهــا بــا اشــراف و تــوده‬ ‫هــای مــردم شــد کــه بــه قتــل گوســتاو ســوم در ســال ‪ 1792‬منجــر گردیــد‪.‬‬ ‫تمهیــدات قانــون اساســی جدیــد ســوئد نیــز در دوره حکومــت او اغــاز و در ســال‬ ‫‪ 1974‬بــه تصویــب رســید‪ .‬در پــی ایــن تحــول‪ ،‬حاکمیــت مطلــق کشــور را از‬ ‫پادشــاه بــه مــردم و نمادهــای مــردم ســاالری یعنــی پارلمــان و دولــت منتخــب‬ ‫منتقــل کــرد و اختیــارات پادشــاه را‪ ،‬بــه ریاســت کشــور‪ ،‬بازگشــایی ســاالنه‬ ‫پارلمــان‪ ،‬ریاســت هیئــت دولــت در جلســات ویــژه (کســب اطــاع از تحــوالت‬ ‫مهــم و تشــکیل دولــت جدیــد)‪ ،‬ریاســت شــورای مشــورتی امورخارجــه (کــه وســیله‬ ‫پارلمــان انتخــاب میشــود)‪ ،‬برخــورداری از باالتریــن درجــه نظامــی (در عیــن حــال‬ ‫فرماندهــی نیروهــای مســلح تحــت فرماندهــی دولــت اســت) و دریافــت اســتوارنامه‬ ‫ســفرای خارجــی و امضــای اســتوارنامه ســفرای ســوئد تغییــر داد‪ .‬در ســال ‪1980‬‬ ‫قانــون اساســی ســوئد در ارتبــاط بــا موضــوع جانشــینی پادشــاه‪ ،‬تحــول تــازه ای‬ ‫بــه خــود دیــد‪ .‬در قانــون جدیــد جانشــینی ســوئد کــه جایگزیــن قانــون جانشــینی‬ ‫ســال ‪ 1810‬گردیــد‪ ،‬فرزنــد ارشــد پادشــاه صــرف نظــر از جنســیت‪ ،‬ولیعهــد و‬ ‫پادشــاه بعــدی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫جنگهــای فــراوان و صلــح بلنــد مــدت را ویژگــی اصلــی رویدادهــای مهــم تاریــخ‬ ‫ســوئد میداننــد‪ .‬بیــش از دویســت ســال از اخریــن جنــگ ســوئد در ســال ‪1814‬‬ ‫میــادی میگــذرد‪ .‬در داخــل‪ ،‬پیــروزی در جنگهــا موجــب تقویــت ســلطنت مطلقــه و‬ ‫شکســت در انهــا موجــب تضعیــف نهــاد ســلطنت و همزمــان بــه ســود نهادهــای‬ ‫مدنــی ماننــد شــورای مشــورتی و پارلمــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫چنانچــه بخواهیــم مهمتریــن وقایــع سیاســی قــرن گذشــته تــا کنــون ســوئد را‬ ‫بیــان کنیــم‪ ،‬بایــد از شــروع رونــد تشــکیل احــزاب سیاســی و پیدایــش پنــج حــزب‬ ‫عمــده از ســال ‪ 1889‬تــا ‪ ،1920‬انحــال پیمــان اتحــاد بــا نــروژ در ســال ‪،1905‬‬ ‫تصویــب قانــون اساســی ســال ‪ 1974‬کــه عمــا قــدرت را از نهــاد ســلطنت بــه‬ ‫نهادهــای دمکراتیــک واگــذار نمــود ذکــر کــرد‪.‬‬ ‫تحــول مهــم دیگــر تاریــخ ســوئد در پایــان ســده قــرن بیســتم میــادی را بایــد‬ ‫در الحــاق ایــن کشــور بــه اتحادیــه اروپایــی در ســال ‪ 1995‬دانســت‪ .‬مــردم ســوئد‬ ‫در رفرانــدم ســال ‪ 2003‬پیوســتن بــه واحــد پــول مشــترک اروپــا را رد کردنــد ودر‬ ‫پــی ان ســوئد در کنــار دانمــارک و انگلیــس ســه کشــور عضــو اتحادیــه بودنــد کــه‬ ‫همزمــان بــا عضویــت در اتحادیــه اروپــای ان روزهــا‪ ،‬واحــد پــول خودشــان را حفــظ‬ ‫کر د ند ‪.‬‬ ‫شکســت ســوئد طــی جنــگ ‪ 1808‬تــا ‪ 1809‬کــه بــه جــدا شــدن فنالنــد کنونــی از‬ ‫ســوئد انجامیــد‪ ،‬جایــگاه پادشــاه را بشــدت تضعیــف نمــود و موجــب تدویــن قانــون‬ ‫اساســی ســال ‪ 1809‬شــد‪ .‬اســتمرار ایــن قانــون اساســی تــا ســال ‪ 1975‬ان را بعنوان‬ ‫دومیــن قانــون اساســی پرقدمــت دنیــا‪ ،‬پــس از قانــون اساســی امریــکا تبدیــل نمــود‪.‬‬ ‫ایــن قانــون اساســی بــر اســاس ایــده هــای منتســکیو و پیشــینه قوانیــن اساســی‬ ‫ســوئد تدویــن شــد‪ .‬براســاس قانــون اساســی یادشــده‪ ،‬پادشــاه حاکــم یگانــه کشــور‬ ‫بــود‪ .‬امــا در کنــار خــود شــورایی از وزرا را داشــت کــه همــه تصمیمــات باید بــه تصویب‬ ‫ان شــورا میرســید‪ .‬حــق قانونگــذاری نیــز بصــورت مســاوی میــان پادشــاه و پارلمــان‬ ‫تقســیم شــده بــود‪ .‬ضمــن انکــه تصویــب قوانیــن مالیاتــی صرفــا حــق پارلمــان بــود‪.‬‬ ‫امــا علیرغــم تحوالتــی ماننــد اصالحــات وزارتــی کــه وزرا را مســئول وزارتخانــه خــود‬ ‫مینمــود‪ ،‬برخــی پادشــاهان ماننــد «کارل جــون» (‪ )1818- 1844‬و «اســکار» (‪1859‬‬ ‫‪ )1848‬بــا تفســیر خــود از قانــون اساســی و انتخــاب وزرای هــوادار‪ ،‬همــان سیســتم‬‫ســلطنتی مطلقــه را اعمــال نمودنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪16‬‬ ‫احزاب سوئد‬ ‫بطــور ســنتی ‪ 7‬حــزب عمــده درســوئد وجــود دارنــد کــه در دو جنــاح بــا گرایش‬ ‫چــپ (شــامل حــزب سوســیال دمکــرات‪ ،‬حــزب چــپ و حــزب ســبز) و جنــاح بــا‬ ‫گرایــش راســت (شــامل احــزاب لیبــرال‪ ،‬دمکــرات مســیحی‪ ،‬مرکــز و مــودرات)‬ ‫دســته بنــدی میشــوند‪ .‬حــزب سوســیال دمکــرات از باســابقه تریــن احــزاب‬ ‫ســوئد بــوده کــه اکثــر مواقــع دولــت را در دســت داشــته اســت‪ .‬انتخابــات‬ ‫پارلمانــی ســال ‪ 2010‬بــرای نخســتین بــار در تاریــخ سیاســی مــدرن ســوئد‪،‬‬ ‫تحــول تــازه ای را تجربــه کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2010‬حــزب دســت راســتی دمکراتهــای ســوئد ‪Swedish‬‬ ‫‪ Democrats- SD‬بــا گــذر از اخــذ حــد نصــاب ‪ %4‬از کل ارای ریختــه شــده‬ ‫بــه صنــدوق هــای رای‪ ،‬توانســت بــا کســب ‪ %5.7‬کل اراء بــه پارلمــان ســوئد‬ ‫راه یافتــه و تعــداد ‪ 20‬کرســی پارلمــان را از ان خــود ســازد و بــه ایــن ترتیــب‪،‬‬ ‫ترکیــب پارلمــان ســوئد از هفــت حــزب فــوق االشــاره بــه ‪ 8‬حــزب ارتقــاء‬ ‫یافــت‪ .‬تغییــرات اغــاز شــده از انتخابــات ســال ‪ 2010‬صحــن پارلمــان ســوئد‪،‬‬ ‫در انتخابــات ســال ‪ 2014‬نیــز ادامــه یافــت و حــزب دســت راســتی دمکــرات‬ ‫هــای ســوئد ایــن بــار بــا اخــذ ‪ %12.86‬کل اراء و بــا ‪ 49‬نماینــده بــه پارلمــان‬ ‫راه یافــت و بــه عنــوان ســومین حــزب بــزرگ ســوئد کرســی نایــب دوم رئیــس‬ ‫پارلمــان را نیــز از ان خــود ســاخت‪.‬‬ ‫در انتخابــات بعــد حــزب سوســیال دمکــرات توانســت بــا کســب ‪ 31‬درصــد ارا‬ ‫ماخــوذه بــر دیگــر احــزاب ســوئدی غلبــه یابــد‪.‬‬ ‫همچنیــن حــزب مــودرات بــا کســب ‪ 23.3‬درصــد‪ ،‬حــزب دمکــرات هــای ســوئد‬ ‫بــا ‪ 12.86‬درصــد‪ ،‬حــزب ســبز بــا ‪ 6.9‬درصــد‪ ،‬حــزب مرکــز بــا ‪ 6.1‬درصــد‪،‬‬ ‫حــزب چــپ بــا کســب ‪ 5.7‬درصــد‪ ،‬حــزب لیبــرال بــا کســب ‪ 5.4‬درصــد و‬ ‫حــزب دمکــرات مســیحی بــا کســب ‪ 4.6‬درصــد برنــدگان بعــدی انتخابــات‬ ‫ســال مزبــور بودنــد‪.‬‬ ‫در پــی نتایــج انتخابــات ‪ 2014‬اقــای اســتفان لــوون رهبــر حــزب سوســیال‬ ‫دمکــرات از ســوی رئیــس پارلمــان ســوئد مامــور تشــکیل دولــت گردیــد و بــا‬ ‫ائتــاف حــزب ســبز‪ ،‬دولــت را تشــکیل دادنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪17‬‬ صفحه 9 ‫جعفر محمدهاشم‬ ‫نظام اموزشی سوئد‬ ‫سیســتم ملــی اموزشــی کشــور ســوئد تحــت قوانیــن اموزشــی مصــوب‬ ‫مجلــس ملــی ســوئد (ریکســدک) اداره می گــردد‪ .‬از ســال ‪ ،1995‬برنامــه‬ ‫درســی مشــترکی بــرای سیســتم اموزشــی پایــه کشــور اتخــاذ گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬از اول اگوســت ‪ ،1998‬برنامــه اموزشــی مشــترک بــا اعمــال تعدیــات‬ ‫مختصــری‪ ،‬بــرای مــدارس پایــه و مراکــز امــوزش پیــش دبســتانی طراحــی‬ ‫گردیــد ‪ .‬در ســال ‪ 1999‬دولــت ســوئد بــه بازنگــری قوانیــن اموزشــی کشــور‬ ‫توســط کمیتــه پارلمانــی مبــادرت نمــود‪ .‬بازبینــی برنامه هــای اموزشــی بــه‬ ‫کمیتــه مذکــور تفویــض گردیــده و کمیتــه نیــز بــه ارائــه گــزارش کار خــود در‬ ‫اکتبــر ‪ 2001‬بــه وزارت امــوزش ملــی مبــادرت نمــود‪.‬‬ ‫از جملــه اصــول بنیــادی نظــام امــوزش ســوئد می تــوان بــه برخــورداری‬ ‫کلیــه کــودکان و نوجوانــان ســوئدی (بــدون در نظــر گرفتــن جنســیت ‪ ،‬محــل‬ ‫اقامــت و زمینه هــای فــردی‪ ،‬اجتماعــی و مالــی) از فرصت هــا و امکانــات‬ ‫یکســان امــوزش اشــاره نمــود‪ .‬برنامه هــای درســی و جــداول زمانــی نیــز‬ ‫در ســطوح ملــی و کشــوری اعتبــار داشــته و مقــررات دولتــی نظــام اموزشــی‬ ‫در قالــب قوانیــن اموزشــی اعمــال می گــردد ‪ .‬فعالیت هــای پیــش دبســتانی‬ ‫طــی ســال ‪ 1998‬در قالــب تمرکــز بــر قوانیــن اموزشــی و بــه صــورت‬ ‫تدویــن ائیــن نامه هــای اموزشــی صــورت گرفت‪.‬گفتنــی اســت کــه تــا‬ ‫قبــل از ســال ‪ 1998‬مقــررات فــوق بخشــی از قوانیــن خدمــات اجتماعــی‬ ‫محســوب می گردیــد‪ .‬در ســال ‪ 1999‬دولــت ســوئد بــه بازبینــی قوانیــن‬ ‫اموزشــی توســط کمیته هــای پارلمانــی مبــادرت نمــود‪ .‬هــدف از اجــرای‬ ‫طــرح فــوق هــر چــه ســاده و شــفاف تــر نمــودن قوانیــن اموزشــی و‬ ‫اهــداف و مســئولیت های دولــت و شــهرداری های کشــور در ایــن خصــوص‬ ‫بــود‪ .‬از جملــه دیگــر اهــداف طــرح مذکــور مشــخص تــر نمــودن وظایــف‬ ‫شــهرداری ها در جهــت تضمیــن کیفیــت و اعمــال سیاســتهای برابــری‬ ‫طلبانــه در اعطــای امکانــات اموزشــی بــه افــراد می بــود‪.‬‬ ‫مــدارس کشــور ســوئد در قــرون وســطی اصــوالً بــا کلیســاها مرتبــط بــوده و معلمــان‬ ‫مراکــز اموزشــی کشــور نیــز کشیشــان و راهبــان بودنــد‪ .‬جوانانــی کــه می خواســتند‬ ‫اموزش هــای خــود را پــی گیــری نماینــد‪ ،‬مجبــور بــه ثبــت نــام در دانشــگاه های‬ ‫ســایر کشــورهای اروپایــی بودنــد‪ .‬اولیــن دانشــگاه ســوئد بــا نــام اوســپاال‪ ،‬در ســال‬ ‫‪ 1477‬و متعاقــب ان دومیــن دانشــگاه کشــور بــا نــام لوندکی در ســال ‪ 1668‬تاســیس‬ ‫گردیــد‪ .‬اولیــن قانــون امــوزش کــه در خصــوص مــدارس ســوئد بــه تصویــب رســید‪،‬‬ ‫بخشــی از قانــون ســال ‪ 1571‬کلیســاهای کشــور بــود‪ .‬طــی قــرن ‪ 17‬میــادی نظــام‬ ‫اموزشــی کشــور دچــار تغییراتــی گردیدکــه از ان جملــه می تــوان بــه احــداث مــدارس‬ ‫مقطــع تکمیلــی متوســطه اشــاره نمــود‪ .‬گفتنــی اســت کــه مــدارس مذکــور تنهــا از‬ ‫کــودکان خانواده هــای بــا نفــوذ ثبــت نــام می نمــود‪.‬در دانشــگاه های کشــور نیــز‬ ‫فعالیت هایــی در جهــت تربیــت افــراد متخصــص بــه عمــل می امــد‪.‬‬ ‫مــدارس مقطــع امــوزش ابتدائــی نیــز اغلــب بــه ارائــه اموزش هــای مذهبــی کــه‬ ‫توســط کلیســاها طراحــی می گردیــد‪ ،‬مبــادرت می نمودنــد‪ .‬طــی قــرن ‪ 18‬تالشــهایی‬ ‫کــه در جهــت امــوزش مهارتهــای خوانــدن و نوشــتن صــورت گرفــت‪ ،‬بــه احــداث‬ ‫مــدارس پایــه در کشــور ســوئد طــی ســال ‪ 1842‬منجــر گردیــد‪ .‬در همــان اثنــاء‬ ‫دانشــکده های تربیــت معلــم در نواحــی مختلــف کشــور احــداث گردیــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1849‬مــدارس تحــت نظــارت کلیســاهای کشــور بــه مــدارس متمرکــز‬ ‫متوســطه کــه بـه امــوزش زبــان التیــن و علــوم مبــادرت می نمودنــد‪ ،‬تغییــر وضعیــت‬ ‫داد‪ 13.‬ســال بعــد‪ ،‬ازمــون ورودی مراکــز امــوزش متوســطه جهــت اعطــای مــدرک‬ ‫علمــی بــه فــارغ التحصیــان برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1905‬بــرای نخســتین بــار ‪ ،‬اساســنامه های امــوزش متوســطه بــه تصمیــم‬ ‫دوره هــای اموزشــی بــه ‪3‬ســال پیــش از امــوزش متوســطه و‪ 3‬ســال پــس از امــوزش‬ ‫متوســطه و انتقــال از کالس پنجــم پیــش از متوســطه بــه چهــار ســال پیــش از‬ ‫متوســطه مبــادرت نمودنــد‪ .‬پــس از اعطــای گواهینامــه امــوزش متوســطه‪ ،‬مــدارس‬ ‫تحــت نظــارت شــهرداری ها و مــدارس دولتــی بــا تمرکــز عملــی بــر مقاطــع خاصــی‬ ‫در تجــارت و صنعــت گســترش یافتنــد‪.‬‬ ‫نخســتین مرحلــه نظــام اموزشــی کشــور ســوئد مقطــع اموزشــی پیــش دبســتانی ویــژه‬ ‫نظــام امــوزش کــودکان رده هــای ســنی زیــر ‪ 6‬ســال می باشــد‪ .‬ســاختار کلــی نظــام‬ ‫اموزشــی ســوئد‪ ،‬مــدارس عمومــی کــودکان و نوجوانــان ‪ ،‬مــدارس پیــش دبســتانی‪،‬‬ ‫مــدارس پایــه‪ ،‬مــدارس اســتثنایی و مــدارس ویــژه فرهنــگ ســامی را شــامل می گــردد‪.‬‬ ‫دوره هــای امــوزش ازاد بــزرگ ســاالن نیــز توســط مــدارس عالــی مردمــی و همچنیــن‬ ‫نهادهــای امــوزش بــزرگ ســاالن برگــزار می گــردد‪.‬از اول اوت ‪ 1998‬در برنامه هــای‬ ‫اموزشــی کشــور تغییــرات جزئــی اعمــال گردیدکــه از ان جملــه می تــوان بــه الحــاق‬ ‫مقطــع امــوزش پیــش دبســتانی و مراکــز تفریحی ویــژه کــودکان بــه امــوزش در اول اوت‬ ‫پایــه کشــور اشــاره نمود‪.‬طــی ســال‪ 1998‬نخســتین برنامــه اموزشــی ملــی ویــژه مراکــز‬ ‫امــوزش پیــش دبســتانی طراحــی گردیــد‪ .‬بیــن ســالهای ‪ 1992‬تــا ‪ 1995‬تغییراتــی در‬ ‫ســاختار مقطــع امــوزش تکمیلــی متوســطه صــورت گرفتــه و کلیــه برنامه هــای اموزشــی‬ ‫در قالــب ‪ 17‬برنامــه امــوزش ملــی ســازماندهی گردیــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن کلیــه برنامه هــای‬ ‫اموزشــی حــول هشــت هســته موضوعــی اعــم از امــوزش زبــان ســوئدی بــه عنــوان‬ ‫زبــان دوم‪ ،‬زبــان انگلیســی‪ ،‬مطالعــات اجتماعــی‪ ،‬مطالعــات مذهبــی‪ ،‬ریاضیــات‪ ،‬علــوم ‪،‬‬ ‫ورزش‪ ،‬بهداشــت و فعالیت هــای هنــری ارائــه گردیــد‪ .‬در نظــام جدیــد امــوزش عالــی‬ ‫کــه در ســال ‪ 1993-94‬طراحــی گردیــد‪ ،‬کلیــه دوره هــای اموزش هــای عالــی بصــورت‬ ‫ترمــی بــه دانشــجویان ارائــه می گــردد‪ .‬ترم هــای تحصیلــی بــه طــور جداگانــه اخــذ‬ ‫شــده یــا بطریقــی انتخــاب می گردنــد‪ .‬کــه بــه اخــذ یکــی از ســه مــدرک ( درجــه)‬ ‫عمومــی امــوزش دانشــگاهی منتهــی می گــردد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1972‬بــا اجــرای اصالحــات اموزشــی‪ ،‬ادامــه تحصیــل از مقطــع امــوزش ابتدائــی‬ ‫بــه متوســطه میســر گردیــد‪ .‬درهمــان اثنــاء فرصت هــای اموزشــی ویــژه ای بــرای دانــش‬ ‫امــوزان دختــر جهــت پذیــرش در مــدارس متوســطه فراهــم گردیــد‪ .‬در ســال ‪1962‬‬ ‫مجلــس ملــی ســوئد ( ریکســدگ) بــه طراحــی امــوزش پیــش نیــاز پیوســته بــا دوره‬ ‫زمانــی ‪ 9‬ســال و احــداث مــدارس فنــی و حرفـه ای مبــادرت نمود‪.‬برگــزاری ازمــون ورودی‬ ‫درســال‪ 1969‬از میــان برداشــته شــد و در عــوض نظامــی جهــت ارزیابــی علمــی دانــش‬ ‫امــوزان از طریــق برگــزاری ازمــون سراســری و ســنجش نمــرات افــراد بــا میانگیــن ملــی‬ ‫طراحــی گردیــد‪.‬‬ ‫اعمــال اصالحــات دهه‪1970‬موجــب گردیــد تــا مراکــز امــوزش متوســطه‪ ،‬مــدارس‬ ‫فنــی ‪ -‬حرفـه ای و امــوزش حرفـه ای تحــت نهــاد مدیریتــی واحــدی قــرار گیرند‪.‬ســاختار‬ ‫اموزشــی عالــی کشــور نیــز در ســال‪ 1977‬بــا هــدف خلــق نظــام یکپارچــه تحصیــات‬ ‫عالــی اصــاح گردیــده و قانــون و دســتورات جدیــدی بــه تصویــب رســید‪ .‬در ســال‪1991‬‬ ‫قانــون دولتــی تعییــن معلمیــن و روســای مــدارس توســط شــهرداری های کشــور از میــان‬ ‫برداشــته شــد و ایــن نخســتین گام درجهــت کاهــش مســئولیت شــهرداری ها در کارکــرد‬ ‫کلــی مــدارس کشــور بــود‪.‬‬ ‫مســئولیت نظــارت بــر امــوزش پیــش دبســتانی و ابتدایــی از وزارت بهداشــت و‬ ‫امــور اجتماعــی بــه وزارت امــوزش و علــوم منتقــل گردیــد‪ .‬در اول ژانویــه ‪ 1998‬نیــز‬ ‫مســئوولیت رســیدگی بــر فعالیت هــای مقطــع امــوزش پیــش دبســتانی و مراقبــت‬ ‫از کــودکان در ســنین امــوزش از انجمــن ســامت و رفــاه ملــی بــه اژانــس ملــی‬ ‫امــوزش منتقــل گردیــد‪ .‬در همیــن اثنــاء مراکــز امــوزش جدیــدی بــا عنــوان مراکــز‬ ‫امــوزش پیــش دبســتانی جهــت امــوزش کــودکان رده هــای ســن‪ 3-6‬ســال توســط‬ ‫شــهرداری های مناطــق مختلــف کشــور احــداث گردیــد‪.‬الزم بــه ذکــر اســت کــه‬ ‫حضــور درمراکــز امــوزش پیــش دبســتانی اختیــاری اســت‪.‬این درحالیســت کــه در‬ ‫برنامــه درســی مــدارس پایــه‪ ،‬اصالحــات جزئــی درجهــت گنجانــدن امــوزش پیــش‬ ‫دبســتانی و مراکــز تفریحــی در برنامــه امــوزش ملــی صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫تقریبــاً کلیــه اموزش هــای پیــش دبســتانی ‪ ،‬امــوزش پایــه ‪ ،‬اموزش هــای فرهنــگ‬ ‫بومــی‪ ،‬امــوزش افــراد بــا ناتوانیهــای جســمانی‪ ،‬امــوزش افــراد ناشــنوا‪ ،‬امــوزش‬ ‫مهارت هــای جســمانی‪ ،‬امــوزش بزرگســاالن و امــوزش علــوم تکمیلــی و تحقیقــات‬ ‫مــورد حمایــت وزارت امــوزش و علــوم ســوئد قــرار می گیرنــد‪ .‬رســیدگی و نظــارت‬ ‫بــر امــور دانشــگاه های علــوم کشــاورزی ســوئد و تربیــت نیــروی بــازار کار نیــز‬ ‫بــه ترتیــب توســط وزارت کشــاورزی‪ ،‬وزارت صنایع‪،‬اســتخدام و ارتباطــات صــورت‬ ‫می گیــرد‪ .‬بــه عــاوه‪ ،‬وزارت دفــاع ســوئد مســئولیت تربیــت نظامیــان و وزارت‬ ‫دادگســتری نیــز مســئوولیت تربیــت نیــروی پلیــس کشــور را بــر عهــده دارنــد‪.‬‬ ‫از جملــه مــدارک مذکــور می تــوان بــه گواهــی نامــه کارشناســی بــا حداقــل امــوزش ‪3‬‬ ‫ســاله و مــدرک کارشناســی ارشــد کــه خــود بــر دو نوع مدرک کارشناســی ارشــد اموزشــی‬ ‫( حداقــل‪ 160‬واحــد درســی بــا حداقــل امــوزش ( ‪ 4‬ســاله) و مــدرک کارشناســی ارشــد‬ ‫حرف ـه ای( یــک تــرم الحاقــی بــا حداقــل‪ 40‬واحــد درســی بــا حداقــل امــوزش ‪ 1‬ســاله‬ ‫) اشــاره نمود‪.‬تعــداد مــدارک علمــی ســوئد بــر ‪ 55‬مــدرک حرف ـه ای بالــغ می گــردد کــه‬ ‫از ایــن تعــداد ‪ 13‬مــدرک علمــی در دانشــگاه علــوم کشــاورزی ســوئد ارائــه می گــردد‪.‬‬ ‫شــرحی دربــاره مــدارک مختلــف علمــی و اهــداف ارائــه چنیــن مدارکــی را می تــوان در‬ ‫ائیــن نامــه امــوزش عالــی و در ائیــن نامــه دانشــگاه علــوم کشــاورزی ســوئد جســتجو‬ ‫نمــود‪ .‬تعــدادی از گواهــی نامه هــای حرفــه ای نیــز بــرای حرفه هــای در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده کــه بــه ثبــت و تاییــد رســمی نیــاز دارنــد کــه از ان جملــه می تــوان بــه گواهــی‬ ‫نامه هــای علــوم حرفــه ای اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫دوره هــای اموزشــی ازاد بزرگســاالن‪ ،‬از طریــق دبیرســتانهای مردمــی و نهادهــای امــوزش‬ ‫بزرگســاالن و هــم چنیــن برخــی از مــدارس تکمیلــی امــوزش بــزرگ ســاالن برگــزار‬ ‫می گــردد‪ .‬بخــش عمــده ای از امــوزش عالــی کشــور ســوئد در جهــت امــوزش عالــی‬ ‫بــزرگ ســاالن هدایــت شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪18‬‬ ‫درهمــان اثنــاء وظیفــه و نقــش مســئوالن اصلــی حــوزه مــدارس از تــدارک قوانیــن‬ ‫جزئــی بــه تمرکــز بــر ارزشــیابی مراکــز اموزشــی کشــور تغییــر وضعیــت داد‪.‬گفتنــی‬ ‫اســت کــه وظایــف مذکــور در حــال حاضــر توســط هیئــت دولــت و اژانــس ملــی‬ ‫امــوزش اجــرا می گــردد ‪ .‬درســال‪ 1992‬قوانیــن نظــام جدیــد امــوزش عالــی کشــور‬ ‫تصویــب گردیــد‪ .‬در ایــن نظــام رشــته های اموزشــی پیشــین بــا ‪ 16‬برنامــه ملــی‬ ‫جایگزیــن گردیــده و امــوزش عمومــی و امــوزش حرفـه ای بــا یکدیگــر ادغــام شــد‪.‬‬ ‫اصــاح نظــام اموزشــی عالــی کشــور طــی ســال‪ 1993‬بــا قوانیــن اموزشــی عالــی‬ ‫جدیــدی همــراه بود‪.‬گفتنــی اســت کــه در اصالحــات فــوق نقــش هدایتــی کمتــر و‬ ‫مســئولیت بیــش تــری بــه دانشــگاه ها‪ ،‬دانشــکده ها و مراکــز امــوزش عالــی کشــور‬ ‫تفویــض گردیــد‪ .‬در همیــن راســتا دولــت و مجلــس ملــی ســوئد (ریکســدگ) عهــده‬ ‫دار مســوولیت ارزیابــی و نظــارت بــر ارتقــای پیشــرفت کیفیتــی اژانــس ملــی اموزش‬ ‫عالــی گردیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪19‬‬ صفحه 10 ‫‪html.https://www.nyulawglobal.org/globalex/Hungary1‬‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫نظام حقوقی سوئد‬ ‫مــاده ‪ ۱‬ایــن فصــل مقــرر م ـی دارد کــه دادگاه عالــی‪ ،‬عالی تریــن دادگاه کشــور بــا‬ ‫صالحیــت عمومــی و دادگاه عالــی اداری‪ ،‬عالی تریــن دادگاه اداری اســت‪ .‬تعییــن‬ ‫حــدود صالحیــت ایــن دو دادگاه بــا قانــون عــادی بــه عمــل می ایــد‪ .‬فقــط افــرادی‬ ‫می تواننــد بــه عنــوان قاضــی دادگاه عالــی منصــوب شــوند کــه در حــال حاضــر‬ ‫بــه عنــوان قاضــی دائمــی حرفــه ای فعالیــت می کننــد یــا قبــ ً‬ ‫ا چنیــن بوده انــد‪.‬‬ ‫بایــد در همــۀ دادگاه هــا‪ ،‬قضــات حرف ـه ای دائمــی وجــود داشــته باشــند‪ ،‬مگــر در‬ ‫محاکمــی کــه دعــاوی خــاص بــا مراجعــان خــاص دارنــد‪.‬‬ ‫بنابــر مــاده دوم ایــن فصــل‪ ،‬هیــچ مقــام عمومــی ـ حتــی مجلــس‪ -‬نمی توانــد در‬ ‫مــورد رســیدگی بــه پرونــده بــرای دادگاه تکلیــف تعییــن کنــد‪.‬‬ ‫نظــام قضایــی ســوئد از شــیوه حکومــت داری پارلمانــی ایــن کشــور تاثیــر‬ ‫بســیاری پذیرفتــه و نقــش قــوه مجریــه در اداره امــور دادگاه هــای ان بســیار‬ ‫چشــمگیر و جــدی اســت‪ .‬امــور اداری و اجرایــی دادگاه هــا را وزارت دادگســتری‬ ‫و نهــاد زیرمجموعــه ان ـ یعنــی اداره ملــی دادگاه هــای ســوئد‪ -‬به عهــده دارد‪،‬‬ ‫ضمــن انکــه نهادهایــی کــه فعالیــت ان هــا بــه دســتگاه قضایــی مربــوط اســت‬ ‫نیــز علی االصــول زیرمجموعــه قــوه مجریــه قــرار دارنــد‪ ،‬خــواه بــه نحــو مســتقیم‬ ‫و مســتقل و خــواه تابــع وزارت دادگســتری یــا یکــی دیگــر از وزارتخانه هــا‪ .‬در‬ ‫ایــن راســتا می تــوان بــه نهادهایــی چــون دادســتانی‪ ،‬صدراعظــم دادگســتری‪،‬‬ ‫اداره زندان هــا و مراجــع ثبتــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫مــاده ‪ ۳‬مقــرر مــی دارد کــه دعــوای حقوقــی میــان اشــخاص خصوصــی را فقــط‬ ‫بایــد دادگاه حل وفصــل کنــد‪ ،‬مگــر در مــواردی کــه قانــون تعییــن کــرده اســت‪.‬‬ ‫طبــق مــاده ‪ ،۴‬مقــررات مربــوط بــه طــرز کار دادگاه هــا‪ ،‬ســازمان دهی ان هــا اییــن‬ ‫دادرســی در قوانیــن عــادی بیــان می شــوند‪.‬‬ ‫مــاده ‪ ۵‬بــه شــرایط برکنــاری و انتقــال قضــات ســوئدی اختصــاص دارد کــه در‬ ‫جــای خــود مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مــاده ‪ ۶‬اعــام مــی دارد کــه صدراعظــم دادگســتری‪ ،‬دادســتان کل‪ ،‬هیات هــای‬ ‫مرکــزی اجرایــی و هیات هــای محلــی اجرایــی زیرنظــر دولــت قــرار دارنــد‪ .‬دیگــر‬ ‫ســازمان های اجرایــی نیــز زیرنظــر دولــت هســتند‪ ،‬مگــر اینکــه دیگــر بخش هــای‬ ‫ایــن ســند یــا قوانیــن عــادی‪ ،‬ان هــا را تابــع مجلــس قــرار داده باشــد‪.‬‬ ‫دادگاه هــای ســوئد بــه سه دســته عمومــی‪ ،‬اداری و اختصاصــی تقســیم می شــوند‪.‬‬ ‫دادگاه هــای عمومــی‪ ،‬صالحیــت رســیدگی بــه اغلــب پرونده هــای حقوقــی و کیفــری‬ ‫را دارنــد و در قالــب دادگاه هــای منطقــه‪ ،‬تجدیدنظــر و عالــی تقســیم شــده اند‪.‬‬ ‫دادگاه هــای اداری بــه دعــاوی مــردم و دســتگاه های عمومــی می پردازنــد و‬ ‫دادگاه هــای اختصاصــی بیشــتر ناظــر بــه دعــاوی مربــوط بــه حــوزه اقتصــادی و‬ ‫کس ـب وکار هســتند‪.‬‬ ‫بنابــر مــاده ‪ ،۸‬مجلــس اختیــار انجــام هیــچ اقــدام قضایــی یــا اجرایــی را نــدارد‪،‬‬ ‫مگــر در محــدوده تعیین شــده توســط قانــون اساســی یــا عــادی‪.‬‬ ‫قضــات محاکــم بــه دو دســته قضــات حرف ـه ای و غیرحرف ـه ای تقســیم می شــوند‪.‬‬ ‫قضــات غیرحرفــه ای بــه عنــوان نماینــده وجــدان عمومــی جامعــه‪ ،‬از طریــق‬ ‫انتخابــات سیاســی برگزیــده می شــوند‪ .‬حــال ان کــه قضــات حرفــه ای‪،‬‬ ‫حقوق دانانــی هســتند کــه طــی اســتخدام‪ ،‬امــوزش‪ ،‬ارتقــا و پایــان خدمــت از‬ ‫قواعــد ویــژه حقوقــی پیــروی می کننــد‪.‬‬ ‫مــاده ‪ ۹‬بــه یکــی از مباحــث مهــم مربــوط بــه نظــام قضایــی پرداختــه و می گویــد‬ ‫کــه انتصــاب همــه مقامــات دادگاه هــا یــا ســازمان های اجرایــی تابــع دولــت‪،‬‬ ‫توســط دولــت یــا مقامــی کــه دولــت تعییــن می کنــد‪ ،‬انجــام می شــود‪ .‬فقــط‬ ‫شــهروندان ســوئدی می تواننــد بــه عنــوان مقــام قضایــی‪ ،‬مقــام اجرایــی تابــع‬ ‫دولــت یــا مقــام تابــع مجلــس منصــوب شــوند‪.‬‬ ‫ســوئد فاقــد یــک متــن واحــد بــه عنــوان قانــون اساســی اســت‪ ،‬بلکــه چهــار‬ ‫قانــون بنیادیــن در ایــن کشــور وجــود دارنــد کــه در مجمــوع‪ ،‬قانــون اساســی‬ ‫خوانــده می شــوند‪ .‬ایــن چهــار قانــون عبارتنــد از ســند حکومــت‪ ،‬قانــون جانشــینی‪،‬‬ ‫قانــون ازادی رســانه ها و قانــون بنیادیــن در بــاب ازادی بیــان‪.‬‬ ‫ســند حکومــت (‪ )۱۹۷۴‬مهم تریــن قانــون در میــان ایــن قوانیــن چهارگانــه و‬ ‫مبیــن اصــول و حقــوق و ازادی هــای اصلــی در حیــات سیاســی جامعــه ســوئدی‬ ‫اســت‪ .‬ضمــن اینکــه شــرایط انتخــاب نخسـت وزیر‪ ،‬وزرا و رئیــس مجلــس را نیــز‬ ‫برشــمرده اســت‪.‬‬ ‫طبــق مــاده ‪ ،۱۱‬دادگاه عالــی ـ و دیگــر دادگاه هــا در صــورت تصریــح مقنــن‪-‬‬ ‫حــق بازکــردن پرونده هــای بسته شــده یــا بــه جریــان انداختــن پرونــده پــس‬ ‫از انقضــای مــرور زمــان را دارد‪ ،‬مگــر اینکــه موضــوع مربــوط بــه امــور اداری باشــد‬ ‫کــه در ایــن صــورت‪ ،‬ایــن اختیــار مربــوط بــه دادگاه عالــی اداری و دیگــر دادگاه های‬ ‫مصــرح قانونــی خواهــد بــود‪ .‬جزئیــات ایــن امــر را قانــون تعییــن خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫از نظــر ســاختار اداری‪ ،‬ســوئد کشــوری بســیط اســت کــه بخــش عمومــی ان بــه‬ ‫دو دســته تقســیم شــده اســت؛ دولــت و نهادهــای محلــی شــامل شــوراهای محلــی‬ ‫اســتان و شــهرداری ها‪ .‬کل کشــور دارای ‪ ۲۰‬شــورای اســتانی و ‪ ۲۹۰‬شــهرداری‬ ‫اســت‪ .‬قــوه مقننــه کشــور را یــک مجلــس بــا ‪ ۳۴۹‬عضــو تشــکیل می دهــد‪.‬‬ ‫مجلــس مجــاز بــه تغییــر هریــک از چهــار قانــون بنیادیــن اســت کــه بــا اکثریــت‬ ‫مطلــق ارا در دو رای گیــری جداگانــه حاصــل می شــود‪.‬‬ ‫انتخابــات مجلــس هــر چهــار ســال یک بــار در دومیــن یک شــنبه مــاه ســپتامبر‬ ‫انجــام شــده و نتایــج ان‪ ،‬دولــت اینــده را نیــز شــکل می دهــد‪ .‬عــزل و نصــب‬ ‫نخســت وزیر را رئیــس مجلــس پــس از رای گیــری در مجلــس انجــام می دهــد‪،‬‬ ‫در حالــی کــه عــزل و نصــب وزرا صرفــاً بــا تشــخیص نخســت وزیر صــورت ‬ ‫می پذیــرد‪ .‬کابینــه مســئول امــور اجرایــی کشــور و در برابــر مجلــس‪ ،‬پاس ـخ گوی‬ ‫اقدامــات خــود اســت‪« .‬قاعــده وزارتی»یکــی از مختصــات نظــام حقوقــی ســوئد‬ ‫اســت‪ .‬بــر اســاس ایــن قاعــده در صورتــی کــه هریــک از ســازمان ها و نهادهــای‬ ‫کشــور جنبــه مســتقل داشــته و دارای مدیــرکل یــا رئیــس باشــند‪ ،‬خــود ایــن نهادها‬ ‫مســتقیماً بــه دولــت گــزارش می دهنــد و وزیــر مربوطــه حــق هیــچ مداخل ـه ای در‬ ‫امــور ان هــا را نــدارد و مســئولیتی نیــز در قبــال اقدامــات انــان بــه دوش نمی کشــد‪.‬‬ ‫قــوه قضاییــه ســوئد‪ ،‬یکــی از مهم تریــن نهادهــای حاکمیتــی ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫ســند حکومــت ـ بــه عنــوان مهم تریــن قانــون بنیادیــن ســوئد‪ -‬بخشــی از یــک‬ ‫فصــل خــود را بــه موضوعــات مربــوط بــه ایــن قــوه اختصــاص داده اســت‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال‪ ،‬نــوع مباحثــی کــه در فصــل یازدهــم ایــن قانــون طــرح شــده‪ ،‬تلفیقــی‬ ‫از مباحــث واجــد خصلــت حقــوق اساســی و غیــر ان اســت‪ .‬بخشــی از فصــل‬ ‫یازدهــم ســند حکومــت بــا عنــوان «اجــرای عدالــت و مباحــث مربــوط بــه مدیریــت‬ ‫عمومــی» بــه مســائل قــوه قضاییــه پرداختــه اســت‪ .‬نکتــه حایــز اهمیــت ان اســت‬ ‫کــه اساسـاً در هیچ جــای قانــون اساســی و حتــی قوانیــن عــادی مهــم ســوئد‪ ،‬واژه‬ ‫«قــوه قضاییــه» بــه کار نرفتــه و فقــط از عبارت هایــی بــا لفــظ «دادگاه» اســتفاده‬ ‫شــده اســت‪ ،‬امــری کــه خــود تــا حــدی مبیــن ماهیــت دســتگاه قضایــی در ایــن‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪20‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مــاده ‪ ۱۴‬مقــرر می کنــد هنگامــی کــه دادگاه یــا یــک نهــاد عمومــی دیگــر‪،‬‬ ‫مقــرره ای را مخالــف مفــاد قوانیــن بنیادیــن یــا دیگــر قوانیــن عالــی بیابــد یــا‬ ‫بــران باشــد کــه مســائل شــکلی در تصویــب قانونــی رعایــت نشــده‪ ،‬از اجــرای‬ ‫ان خــودداری کنــد‪ .‬اگــر مقــرره مزبــور مصــوب مجلــس یــا دولــت باشــد تنهــا در‬ ‫صورتــی اجرایــی نمی شــود کــه خطــای رخ داده بســیار بــزرگ و اشــکار باشــد‪.‬‬ ‫واضــح اســت کــه حجــم اصلــی مباحــث مربــوط بــه قــوه قضاییــه بــه قوانیــن‬ ‫عــادی ســپرده شــده اســت‪ .‬ضمن ـاً فصــل دوم قانــون اساســی نیــز بــه برخــی‬ ‫از حقــوق قضایــی و اساســی ملــت ماننــد اصــل منــع تفتیــش عقایــد و شــنود‪،‬‬ ‫حــذف مجــازات اعــدام و مجازات هــای بدنــی‪ ،‬اصــل قانونی بــودن جــرم و‬ ‫مجــازات‪ ،‬اصــل احتــرام بــه حقــوق ازادی هــای فــردی‪ ،‬ازادی بیــان‪ ،‬ازادی‬ ‫تجمــع‪ ،‬ازادی اطالعــات‪ ،‬ازادی تشــکیل انجمــن‪ ،‬ازادی دیــن و عبــادت‪ ،‬اصــل‬ ‫عطــف بــه ماسبق نشــدن قوانیــن کیفــری‪ ،‬اصــل حمایــت از شــهروندان در‬ ‫مقابــل تعدیــات دولتــی و منــع اخــراج شــهروندان از کشــور اشــاره کــرده اســت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ســاختار خــاص قانــون اساســی ســوئد و امــکان تغییــر ســاده تر‬ ‫ان‪ ،‬اخریــن اصالحــات مربــوط بــه قــوه قضاییــه در ســند حکومــت‪ ،‬مربــوط‬ ‫بــه اصالحــات ســال ‪ ۲۰۰۹‬ایــن ســند اســت کــه بــه قــوه قضاییــه اختیــارات‬ ‫بیشــتری درخصــوص ارزیابــی نقــض قانــون اساســی یــا منشــور حقــوق اساســی‬ ‫اتحادیــه اروپــا توســط قوانیــن عــادی می دهــد‪.‬‬ ‫در ســوئد نیــز ماننــد دیگــر کشــورهای جهــان‪ -‬حســب مقتضیــات اجتماعــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی و جغرافیایــی‪ ،‬دادگاه هــای مختلــف و متنوعــی تاســیس شــده اســت‪.‬‬ ‫محاکــم موجــود در ایــن کشــور را می تــوان بــه ســه دســته دادگاه هــای عمومــی‪،‬‬ ‫دادگاه هــای اداری و دادگاه هــای اختصاصــی تقســیم کــرد‪ .‬دادگاه هــای عمومــی‪،‬‬ ‫مرجــع اصلــی دادرســی و حل وفصــل دعــاوی حقوقــی و کیفــری در کشــور بــوده‬ ‫و در همــه کشــور پراکنــده شــده اند‪ .‬دادگاه هــای اختصاصــی علی االصــول بــه‬ ‫موجــب قوانیــن خــاص بــه وجــود امــده و بــه انــواع خاصــی از دعــاوی ـ عمدتـاً‬ ‫دعــاوی مالــی و اقتصــادی‪ -‬رســیدگی می کننــد‪ .‬بــه طــور معمــول‪ ،‬شــعب و دفاتــر‬ ‫ایــن دادگاه هــا کمتــر از دادگاه هــای عمومی هســتند‪ .‬در نهایــت‪ ،‬دادگاه هــای اداری‪،‬‬ ‫محــل طــرح شــکایت مــردم از تصمیمــات و عملکردهــای نهادهــای عمومــی و‬ ‫دولتــی هســتند و ماننــد دادگاه هــای عمومــی‪ ،‬در سراســر کشــور شــعباتی دارنــد‪.‬‬ ‫دادگاه عالــی اداری‪ ،‬باالتریــن دادگاه رســیدگی بــه دعــاوی اداری و مرجــع‬ ‫رســیدگی بــه اعتــراض نســبت بــه ارای دادگاه هــای چهارگانــه تجدیدنظــر اداری‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫یکــی از مهم تریــن نقش هــای دادگاه عالــی اداری ایجــاد رویــه قضایــی در‬ ‫محاکــم اداری اســت؛ دادگاه عالــی پیــش از ورود ماهــوی بــه یــک پرونــده‪،‬‬ ‫نســبت بــه قابــل طرح بــودن ان در دادگاه عالــی اخــذ تصمیــم می کنــد و داشــتن‬ ‫ارزش رویــه قضایــی‪ ،‬مهم تریــن دالیــل پذیــرش پرونــده در ایــن حالــت اســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬معمــوالً نادرســت بودن رای صــادره از دادگاه تجدیدنظــر نمی توانــد‬ ‫دلیــل کافــی بــرای رســیدگی مجــدد بــه پرونــده در دادگاه عالــی باشــد‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫شقایق|‪21‬‬ ‫|رازشقایق|‬ ‫‪|66‬راز‬ ‫شماره‪41‬‬ ‫شماره‬ صفحه 11 ‫فواد محمدهاشم‬ ‫کارشناس تربیت بدنی‬ ‫بهداشت و درمان درسوئد‬ ‫دولــت بابــت خدمــات درمانــی و بهداشــتی در ســوئد یارانــه می پــردازد‪.‬‬ ‫ایــن بــدان معناســت کــه بیمــار فقــط بخــش کوچکــی از هزینه هــای‬ ‫درمانــی را می پــردازد و شــورای اســتان بقیــه هزینه هــا را می پــردازد‪.‬‬ ‫همــه افــرادی کــه در ســوئد زندگــی و کار می کننــد بــا پرداخــت مالیــات‬ ‫در پرداخــت هزینه هــای درمانــی مشــارکت می کننــد‪.‬‬ ‫ودکان و نوجوانــان زیــر ‪ ۱۸‬ســال از خدمــات درمانــی رایــگان در‬ ‫درمانگاه هــا و پزشــکان متخصــص بهره منــد می شــوند‪ .‬بابــت‬ ‫خدمــات اورژانــس بــه کــودکان و نوجوانــان بایســتی هزینــه ای‬ ‫پرداخــت‪.‬‬ ‫بزرگســاالن در اغلــب مالقات هــا بــرای خدمــات درمانــی و بهداشــتی‬ ‫بایســتی بــه هزینــه کــه بــه هزینــه شــخصی موســوم اســت بپردازنــد‪.‬‬ ‫صرفنظــر از انکــه شــما بــه عرضــه کننــدگان خدمــات درمانــی عمومــی‬ ‫یــا خصوصــی کــه بــا شــورای اســتان قــرارداد دارنــد مراجعــه کنیــد‪،‬‬ ‫هزینــه یکســانی خواهیــد پرداخــت‪ .‬امــا هزینــه مراجعــه بــه بخــش‬ ‫اورژانــس در مقایســه بــا مراجعــه بــه درمانــگاه گرانتــر اســت‪.‬‬ ‫بهداشــت و درمــان در ســوئد بــا اســتفاده از قانــون بهداشــت و درمــان اداره‬ ‫می شــود‪ .‬بــر اســاس ایــن قانــون همــه مــردم در ســوئد بایســتی از بهداشــت‬ ‫و درمــان در شــرایط برابــر برخــوردار باشــند‪ .‬کســانی کــه نــام شــان در‬ ‫اداره ثبــت احــوال ســوئد ثبــت شــده باشــد هماننــد شــهروندان ســوئد حــق‬ ‫برخــورداری از خدمــات درمانــی را دارنــد‪.‬‬ ‫شــما بــه عنــوان بیمــار در اســتکهلم حــق داریــد واحــد عرضــه کننــده خدمــات‬ ‫درمانــی خــود را انتخــاب کنیــد‪ .‬بــرای نمونــه شــما می توانیــد انتخــاب کنیــد‬ ‫کــه بــه درمانگاهــی در یــک کمــون دیگــر کــه صــف کوتاهتــری دارد‪ ،‬برویــد‪.‬‬ ‫حــق انتخــاب شــامل بســیاری دیگــر از عرضــه کننــدگان خدمــات درمانــی‬ ‫نیــز می شــود‪ ،‬بــرای نمونــه خدمــات درمانــی بــه مــادران و خدمــات درمانــی‬ ‫کــودکان‪.‬‬ ‫بــرای انتخــاب یــک عرضــه کننــده خدمــات درمانــی می تــوان از طریــق خدمــات‬ ‫اینترنتــی راهنمــای خدمــات درمانــی (‪ )Mina vårdkontakter‬و یــا از طریــق پــر‬ ‫کــردن یــک فــرم ویــژه در مطــب خدمــات درمانــی اقــدام کــرد‪ .‬راهنمــای‬ ‫خدمــات درمانــی اطالعاتــی بــه چندیــن زبــان دربــاره انتخــاب خدمــات درمانــی‬ ‫در اســتکهلم دارد‪.‬‬ ‫بیمــار تنهــا بخشــی از داروهائــی را کــه پزشــک بــرای وی نســخه‬ ‫داده اســت را می پــردازد‪ .‬شــورای اســتان باقیمانــده ان هزینــه را‬ ‫می پــردازد‪.‬‬ ‫در مــورد دارو نیــز یــک ســقف حداکثــر هزینــه دارو وجــود دارد‪ .‬ایــن‬ ‫بــدان معناســت کــه الزم نیســت شــما در یــک دوره دوازده ماهــه بابــت‬ ‫داروهــای نســخه ی خــود بیــش از مبلــغ معینــی بپردازیــد‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬ســقف حداکثــر هزینــه دارو ‪ ۱۸۰۰‬کــرون اســت‪ .‬هنگامــی کــه‬ ‫بیمــار چنیــن مبلغــی را پرداختــه باشــد‪ ،‬در باقیمانــده دوره دوازده ماهــه‬ ‫داروهــای خــود را بــه طــور رایــگان دریافــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫داروهائــی کــه می تــوان بــدون نســخه تهیــه کــرد مشــمول ســقف‬ ‫حداکثــر هزینــه دارو نیســتند‪.‬‬ ‫بیمــار خــود تصمیــم می گیــرد کــه ایــا مایــل بــه دریافــت خدمــات درمانــی‬ ‫هســت یــا نــه‪ .‬بیمــار می توانــد از دریافــت درمــان‪ ،‬معاینــه یــا دارو خــودداری‬ ‫کنــد‪ .‬امــا مــواردی نیــز وجــود دارد کــه بیمــار نمی توانــد در ان مــوارد تصمیــم‬ ‫بگیــرد‪ ،‬بــرای نمونــه هنگامــی کــه بیمــار دچــار بیمــاری جــدی روانــی اســت یــا‬ ‫در مــواردی کــه بیمــار دچــار بیمــاری واگیــردار اســت‪.‬‬ ‫بیمــار حــق دریافــت اطالعــات دربــاره وضعیــت ســامتی خــود و درمان هــای‬ ‫موجــود را دارد‪ .‬ایــن اطالعــات بایســتی بــه شــکلی بــه بیمــار داده شــود کــه‬ ‫بــرای وی قابــل درک باشــد‪ .‬اگــر بیمــار نیــاز بــه مترجــم یــا مترجــم کــر والل هــا‬ ‫دارد‪ ،‬بایســتی ایــن کمــک بــه وی داده شــود‪.‬‬ ‫کــودکان و نوجوانــان تــا ســن ‪ ۱۹‬ســالگی از خدمــات رایــگان دندانپزشــکی‬ ‫برخــوردار می شــوند‪ ،‬صرفنظــر از انکــه انــان بــه دندانپزشــک عمومــی برونــد یــا‬ ‫دندانپزشــک خصوصــی‪ .‬بزرگســاالن بــاالی ‪ ۲۰‬ســال بایســتی شــخصاً هزینه هــای‬ ‫دندانپزشــکی خــود را بپردازنــد‪.‬‬ ‫ضمانــت درمــان بــه ایــن معناســت کــه بیمــار بایســتی درمــان مــورد نیــاز خــود‬ ‫را ظــرف یــک مــدت معقــول دریافــت کنــد‪ .‬اگــر بیمــاری نیــاز داشــته باشــد‬ ‫کــه یــک پزشــک را در درمانــگاه ببینــد‪ ،‬بایســتی ظــرف پنــج روز ایــن دیــدار‬ ‫صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫بیمــاری کــه نیــاز دارد یــک پزشــک متخصــص را ببینــد‪ ،‬بایســتی بتوانــد ظــرف‬ ‫‪ ۳۰‬روز از تاریــخ صــدور ارجاعیــه از درمانــگاه پزشــک متخصــص دیــدار کنــد‪.‬‬ ‫اگــر پزشــک متخصــص تشــخیص دهــد کــه بیمــار نیــاز بــه درمــان معینــی‬ ‫دارد‪ ،‬بایســتی ایــن درمــان هــر چــه زودتــر و حداکثــر ظــرف ‪ ۹۰‬روز بــه ان‬ ‫بیمــار عرضــه شــود‪ .‬اگــر بیمــار درمــان الزم را در چارچــوب ضمانــت درمــان‬ ‫دریافــت نکنــد‪ ،‬حــق دارد واحــد عرضــه کننــده خدمــات درمانــی خــود را تغییــر‬ ‫دهــد‪ .‬دریافــت اطالعــات بیشــتر دربــاره ضمانــت درمــان بــه چندیــن زبــان‬ ‫گوناگــون در راهنمــای خدمــات درمانــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫قیمــت گــذاری خدمــات دندانپزشــکی ازاد اســت‪ .‬ایــن بــدان معناســت کــه‬ ‫دندانپزشــکان ایــن امــکان را دارنــد کــه قیمــت خدمــات خــود را تعییــن کننــد‪ .‬امــا‬ ‫شــما بــه عنــوان بیمــار حــق داریــد از پیــش از هزینــه درمــان اگاه شــوید‪.‬‬ ‫بزرگســاالن بــاالی ‪ ۲۰‬ســال‪ ،‬هــر دو ســال یکبــار از یــک کمــک هزینه دندانپزشــکی‬ ‫برخــوردار می شــوند‪ .‬ایــن کمــک هزینــه کوچکــی اســت کــه بــرای نمونــه بــرای‬ ‫معاینــه دهــان بــه کار مــی رود‪ .‬میــزان ایــن کمــک هزینــه بــرای گروه هــای‬ ‫متفــاوت ســنی‪ ،‬گوناگــون اســت‪ .‬دندانپزشــک ایــن کمــک هزینــه را مســتقیماً از‬ ‫هزینــه معاینــه کســر خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫در مــورد خدمــات دندانپزشــکی نیــز یــک ســقف حداکثــر هزینــه درمانی وجــود دارد‪.‬‬ ‫ســقف حداکثــر هزینــه درمانــی بــدان معناســت کــه شــما تنهــا بخشــی از هزینــه‬ ‫درمــان در یــک ســال را کــه بیــش از ‪ ۳۰۰۰‬کــرون باشــد را پرداخــت خواهیــد کــرد‬ ‫(در مــورد ســال ‪ .)۲۰۱۰‬صنــدوق بیمــه باقیمانــده هزینــه درمانــی را مســتقیماً بــه‬ ‫دندانپزشــک پرداخــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫کســانی کــه دنــدان درد دارنــد یــا می خواهنــد دندان هــای خــود را معاینــه کننــد‬ ‫می تواننــد نــزد دندانپزشــک وقــت مالقــات بگیرنــد‪ .‬دندانپزشــک دندان هــا را‬ ‫معاینــه می کنــد و در صــورت نیــاز انهــا را درســت می کنــد یــا تعویــض می کنــد‪.‬‬ ‫معمــوالً یــک پرســتار بهداشــت دهــان و دنــدان نیــز در مطــب دندانپزشــک کار‬ ‫می کنــد‪ .‬پرســتار بهداشــت دهــان و دنــدان‪ ،‬دندان هــا را جرمگیــری می کنــد‪،‬‬ ‫دهــان و دندان هــا را تمیــز مــی کنــد و دربــاره مراقبــت از دندان هــا و راه هــای‬ ‫پرهیــز از کرم خوردگــی و لــق شــدن دندان هــا بــه شــما راهنمائــی و مشــاوره‬ ‫می دهــد‪.‬‬ ‫شــما خودتــان مــی توانیــد دندانپزشــک خــود را انتخــاب کنیــد‪ .‬هــم دندانپزشــک‬ ‫خصوصــی و هــم دندانپزشــکی عمومــی وجــود دارد و شــورای اســتان بــر هــر دو‬ ‫نظــارت دارد‪.‬‬ ‫اگــر بیمــار و یــا یکــی از بســتگان وی از خدمــات درمانــی ناراضــی باشــند‪ ،‬انــان می تواننــد‬ ‫نخســت بــا کارکنانــی کــه ان خدمــات را عرضــه کرده انــد گفتگــو کننــد‪ .‬می تــوان بــا رئیــس‬ ‫بخــش درمانــی مریوطــه نیــز تمــاس گرفــت‪ .‬اگــر ایــن تماس هــا بــه حــل مشــکل کمــک‬ ‫نکنــد‪ ،‬می تــوان بــه کمیتــه بیمــاران ‪ Patientnämnden‬مراجعــه کــرد‪ .‬کمیتــه بیمــاران‬ ‫می توانــد موضــوع را بررســی کنــد کــه چــه روی داده اســت و راه حلــی پیشــنهاد کنــد‪.‬‬ ‫بهداشــت و درمــان در ســوئد بایســتی از قوانیــن و مقــررات پیــروی کنــد‪ .‬اگــر یــک بیمــار‬ ‫و یــا یکــی از بســتگان وی معتقــد باشــند کــه پزشــک یــا یکــی دیگــر از کارکنــان خدمــات‬ ‫درمانــی از قوانیــن و مقــررات پیــروی نکــرده اســت‪ ،‬می تــوان از انــان بــه کمیتــه مســئولیت‬ ‫امــور بهداشــتی و درمانــی‪ HSAN ،‬شــکایت کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪22‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪23‬‬ صفحه 12 ‫استکهلم پایتخت‬ ‫میالد محمد هاشم‬ ‫پایتخــت کشــور ســوئد و بزرگ تریــن شــهر ایــن کشــور و پرجمعیت تریــن شــهر‬ ‫در ســرزمین های نوردیــک اســت‪ .‬جمعیــت ایــن شــهر ‪ ۹۰۹.۹۷۶‬نفــر اســت کــه بــا‬ ‫حومــه ان حــدود ‪ ۱.۳۷۲.۵۶۵‬نفــر اســت‪ .‬شــهر اســتکهلم در شهرســتان اســتکهلم‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫منطقــه اســتکهلم بــرای نخســتین بــار در حماسـه های اســکاندیناوی بــه نــام اگنافیــت‬ ‫ذکــر شده اســت و نــام ان در کتــاب شــعر هیمس کرینــگال اســنوری استورلوســون بــه‬ ‫اگنــی شــاه ربــط داده شده اســت‪.‬‬ ‫بخشــی از محــدوده شــهری اســتکهلم در اوپالنــد و بخشــی دیگــر در ســودرمان الند‬ ‫قــرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫اســتکهلم در تاریــخ ‪ ۳۱‬دســامبر ‪ ،۲۰۰۶‬بــه تعــداد ‪ ۷۸۲.۸۸۵‬نفــر جمعیــت داشــت‪.‬‬ ‫جمعیــت محــدوده کالن شــهری اســتکهلم ‪ ۱.۴‬میلیــون نفــر اســت‪ .‬مســاحت شــهر‬ ‫‪ ۱۸۸‬کیلومتــر مربــع اســت‪ .‬شــهر بــر روی چهــارده جزیــره کــه بــا پــل پیونــد دارنــد‬ ‫بنــا شده اســت و ایــن شــهر و پیرامونــش ‪ ۲۴۰۰۰‬جزیــره دارد‪ .‬بــه خاطــر اب راه هــای‬ ‫زیــاد موجــود در اســتکهلم‪ ،‬ان را «ونیــز شــمال» نیــز نامیده انــد‪ .‬طــول روز در اســتکهلم‬ ‫در اوایــل تابســتان بیــش از ‪ ۱۸‬ســاعت و در اواخــر پاییــز در حــدود ‪ ۶‬ســاعت اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر بــه خاطــر اســتفاده از وســایل نقلیــه پــاک و ترغیــب مــردم بــه اســتفاده از‬ ‫دوچرخــه و حرکــت بــه ســمت حــذف کربــن از محیــط شــهری و البتــه بــه کارگیــری از‬ ‫فناوری هــای پــاک کــه ســبب پاییــن امــدن میــزان تولیــد االینده هــای زیس ـت محیطی‬ ‫می شــد بــه عنــوان پایتخــت ســبز اروپــا در ســال ‪ ۲۰۱۰‬میــادی انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫اموزش‬ ‫امــوزش دانشــگاهی بــه صــورت نویــن در ایــن شــهر بــه قــرن‬ ‫هجدهــم میــادی بــاز می گــردد کــه در ایــن ســده در ایــن شــهر بــه‬ ‫صــورت اکادمیــک در دانشــگاه رشــته پزشــکی امــوزش داده می شــد‪.‬‬ ‫از دیگــر پژوهش هــای اغازیــن در ایــن شــهر می تــوان بــه ســاخت‬ ‫رصــد خانــه اســتکهلم در همیــن ســده اشــاره کــرد‪ .‬موسســه‬ ‫ســلطنتی فنــاوری در ســده نوزدهــم بــا نــام کوتــاه شــده ‪ KTH‬یــا‬ ‫بــا اوا نوشــت ســوئدی (‪ )Kungliga Tekniska högskolan‬در‬ ‫اســتکهلم ســاخته شــد کــه در ایــن مــکان اموزشــی کــه امــروزه‬ ‫یکــی از مکان هــای اموزشــی برتــر جهــان اســت رشــته های‬ ‫همچــون زیســت فناوری‪ ،‬مهندســی بــرق‪ ،‬علــوم رایانــه‪ ،‬فنــاوری‬ ‫اطالعــات و ارتباطــات‪ ،‬مهندســی شــیمی و دیگــر رشــته ها تدریــس‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫از دیگــر دانشــگاه های ایــن شــهر می تــوان بــه دانشــگاه اســتکهلم‬ ‫(دارنــده چهــار نشــان در جایــزه نوبــل شــیمی و دو نشــان در جایــزه‬ ‫نوبــل ادبیــات) دانشــکده اقتصــاد اســتکهلم‪ ،‬کالج ســلطنتی موســیقی‬ ‫اســتکهلم و انســتیتو پزشــکی کارولینســکا کــه در رشــته های‬ ‫پزشــکی و فیزیولــوژی جایــزه نوبــل را اهــدا می کنــد‪.‬‬ ‫ورزش استکهلم‬ ‫محبوب تریــن ورزش هــا در شــهر اســتکهلم‪ ،‬فوتبــال و هاکــی روی یــخ هســتند‪.‬‬ ‫پرطرفدارتریــن تیم هــای فوتبــال در ایــن شــهر باشــگاه فوتبــال ای ای کــی و دیــور‬ ‫گاردن هســتند‪ .‬در هاکــی روی یــخ نیــز باشــگاه ای ای کــی محبوب تریــن باشــگاه‬ ‫ایــن شــهر اســت‪ .‬اســتکهلم تاکنــون یک بــار در ســال ‪ ۱۹۱۲‬میزبــان بازی هــای‬ ‫المپیــک تابســتانی بوده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن شــهر در ســال ‪ ۱۹۵۶‬میزبــان بازی هــای ســوارکاری المپیــک‬ ‫تابســتانی بوده اســت‪ .‬دیگــر میزبانی هــای مهــم ایــن شــهر میزبانــی در المپیــک‬ ‫کشــورهای نوردیــک در ســال ‪ ۱۹۰۱‬بوده اســت‪.‬‬ ‫باشــگاه ورزشــی دیــورگاردن یــک باشــگاه ورزشــی ســوئدی اســت کــه در‬ ‫رشــته های گوناگــون ورزشــی فعالیــت می کنــد و در شــهر اســتکهلم قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن باشــگاه در ســال ‪ )۱۲۷۰( ۱۸۹۱‬توســط گروهــی از ورزشــکاراران در‬ ‫منطقــه دیــورگاردن شــهر اســتکهلم بنیــان نهــاده شــد‪ .‬ایــن باشــگاه در ابتــدا در‬ ‫ورزش هــای زمســتانی‪ ،‬فوتبــال و دو و میدانــی فعالیــت داشــت امــا بــه ســرعت‬ ‫وارد رشــته های دیگــر شــد و در نهایــت بــه یکــی از موفق تریــن باشــگاه های‬ ‫ورزشــی ســوئد در قــرن ‪ ۲۰‬و ‪ ۲۱‬بــدل گردیــد‪.‬‬ ‫در حــال حــاض بخش هــای فوتبــال و هاکــی روی یــخ باشــگاه بســیار پرطرفــدار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫تیــم فوتبــال دیــورگاردن یکــی از بخش هــای باشــگاه ورزشــی دیــورگاردن‬ ‫می باشــد کــه در شــهر اســتکهلم قــرار دارد‪ .‬ورزشــگاه خانگــی ایــن تیــم ورزشــگاه‬ ‫المپیــک اســتکهلم اســت کــه در منطقــه اوســترمالم اســتکهلم قــرار دارد‪ .‬از ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬دیــورگاردن بــه ورزشــگاه جدیــدش تلــه ارنــا منتقــل شــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس امــار ‪۲۲‬درصــد جمعیــت کلــی کشــور ســوئد در اســتکهلم زندگــی می کننــد‬ ‫کــه ‪۲۹‬درصــد تولیــد ناخالــص ملــی ایــن کشــور را شــامل می شــود‪ .‬در دســامبر ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬میــادی شــمار ‪ ۲۰۱.۸۲۱‬خارجــی در یــن شــهر زندگــی می کننــد کــه بیشــترین‬ ‫شــمار ان مربــوط بــه اتبــاع فنالنــدی (‪ )۱۷.۵۷۹‬و عراقــی (‪ )۱۶.۳۷۴‬هســتند‪ .‬بیشــترین‬ ‫زبــان مــورد تکلــم در ایــن شــهر ســوئدی‪ ،‬فنالنــدی‪ ،‬عربــی‪ ،‬کــردی‪ ،‬ترکــی‪ ،‬فارســی‬ ‫و بوســنیایی اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر بــا حومــه شــامل ‪ ۲۶‬منطقــه (شــهرداری) اســت کــه مناطــق اســتکهلم بــا‬ ‫جمعیــت ‪ ۸۴۶.۹۲۸‬نفــر پرجمعیت تریــن منطقــه ایــن شــهر اســت کــه پــس از ان‬ ‫بوتشــیرکا (‪ )۵۴.۲۸۰‬کــه در جنــوب غربــی اســتکهلم واقــع شده اســت و دانده ریــد بــا‬ ‫جمعیــت ‪ ۲۵.۸۳۰‬دومیــن و ســومین مناطــق پرجمعیــت ایــن شــهر هســتند‪.‬‬ ‫اقتصاد شهر‬ ‫قریــب بــه ‪۸۵‬درصــد از ســاکنان اســتکهلم در صنایــع خدماتــی و مشــاغل بانکــی فعــال‬ ‫هســتند‪ .‬ایــن شــغل ها شــامل شــرکت های فنــاوری ماننــد ای بــی ام‪ ،‬اریکســون و‬ ‫الکترولوکــس و در مشــاغل بانکــی هماننــد شــرکت خدمــات ملــی نوردیــا‪ ،‬ســوئدبانک‪،‬‬ ‫هندلســبانکن و شــرکت خدمــات مــای اس ئی بــی شــاغل هســتند‪ .‬نبــود نیروگاه هــای‬ ‫بــا ســوخت فســیلی در ایــن شــهر ســبب شده اســت کــه اســتکهلم پاک تریــن‬ ‫کالن شــهر جهــان نــام بگیــرد‪ .‬همچنیــن وجــود شــرکت های ســهامی خــاص هماننــد‬ ‫شــرکت خدمــات مالــی اســکاندیا و شــرکت بیمــه فولکســام (بزرگ تریــن شــرکت‬ ‫بیمــه در کشــور ســوئد) در ایــن شــهر هــم ســبب درامدزایــی و هــم اشــتغال زایی‬ ‫بیشــتر در ایــن شــه ‍ر شده اســت‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از مــوارد درامــدزای اســتکهلم‪ ،‬شــرکت چندملیتــی تولیــد پوشــاک و‬ ‫لــوازم ارایشــی اچ انــد ام اســت‪ .‬گردشــگری نیــز یکــی دیگــر از بخش هــای مهــم و‬ ‫تاثیرگــذار در اقتصــاد شــهر اســت‪ ،‬به طوری کــه ایــن شــهر دهمیــن شــهر پربازدیــد‬ ‫در قــاره اروپــا اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪24‬‬ ‫اب و هوا‬ ‫اکثــر مــردم کشــور ســوئد را بــه عنــوان کشــوری سردســیر مــی شناســند‪.‬‬ ‫دربــاره اســتکهلم بایــد گفــت کــه ایــن شــهر برخــاف ســایر قســمت هــای‬ ‫ســوئد‪ ،‬دارای اب و هوایــی معتــدل اســت کــه ایــن هــوا بــه دلیــل هــوای‬ ‫گرمــی کــه از خلیــج مکزیــک بلنــد مــی شــود‪ ،‬اســت و بخاطــر همیــن شــهر‬ ‫اســتکهلم دارای هوایــی گرمتــر اســت‪ .‬دمــای هــوا در شــهر اســتکهلم در‬ ‫فصــل تابســتان بیــن ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۲۳‬درجــه و زمســتان بیــن ‪ ۳-‬تــا ‪ ۱‬درجــه‬ ‫اســت‪ .‬البتــه گاهــی ســرمای زمســتان تــا ‪ ۱۴-‬درجــه هــم مــی رســد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪25‬‬ صفحه 13 ‫تاریخ‬ ‫ماجرای سندرم استکهلم‬ ‫شــهر اســتکهلم در اواخــر قــرن ‪ 15‬مهمتریــن شــهر ســوئد بــود و رشــد‬ ‫ســریع شــهر در ســالهای ‪ 1620‬تــا ‪ 1650‬جمعیــت ده هــزار نفــری ان‬ ‫بــه چهــل هــزار نفــر رســید و دو شــهرک نورمالــم و ســودرمالم در ان‬ ‫ســوی پــل متصــل بــه ایــن جزیــره شــد‪ .‬امــا دیــری نگذشــت کــه مرکــز‬ ‫اســتکهلم بــه نورمالــم تغییــر مــکان کــرد و جزیــره بــه صــورت شــهر‬ ‫قدیــم باقــی مانــد‪.‬‬ ‫بافــت شــطرنجی شــهر‪ ،‬بازســازی مرکــز بازرگانــی کنونــی نورمالــم و‬ ‫حفــظ هســته بــی نظیــر تاریخــی اســتاد شــلم را اســان کــرده اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۷۳‬در جریــان ســرقت از بانکــی در شــهر اســتکهلم ســوئد‪ ،‬ایــن‬ ‫پدیــده ی عجیــب روانشناســی اولین بــار بــه شــکلی رســانه ای پوشــش داده شــد‪.‬‬ ‫گــروگان ســارقان‬ ‫در مــدت شــش روز یعنــی زمانی کــه چهــار کارمنــد بانــک‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫بودنــد‪ ،‬نوعــی وابســتگی عاطفــی در ان هــا بــه گروگان گیرهــا ایجــاد شــد‪ .‬ان هــا‬ ‫حتــی از همــکاری بــا پلیس هــا اجتنــاب می کردنــد و به نوعــی در تــاش بودنــد‬ ‫تــا ســارقان پیــروز ایــن رویارویــی باشــند؛ و حتــی پــس از ازادســازی خــود توســط‬ ‫نیروهــای پلیــس‪ ،‬همچنــان بــه حمایــت خــود از گروگان گیرهــا ادامــه دادنــد‪.‬‬ ‫در قــرن ‪ 17‬بعــد از یــک دوره جنگهــای متعــدد و موفقیــت ســوئد در ایــن‬ ‫نبردهــا‪ ،‬جنگ هــا دیگــر چنــدان موفقیت امیــز نبودنــد و اســتکهلم دیگــر‬ ‫انچنــان ثروتمنــد نبــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۷۲۳‬ســاخت کاخ جدیــدی شــروع می شــود‪ .‬ارشــیتکت “تســین”‬ ‫نقشــه ایــن کاخ را می کشــد‪ .‬ایــن کاخ در ســال ‪ ۱۷۵۴‬امــاده می شــود‬ ‫و هنرمنــدان خارجــی از کشــورهای ایتالیــا‪ ،‬المــان و فرانســه بــرای تزئیــن‬ ‫کاخ بــه ســوئد فراخوانــده می شــوند‪ .‬بســیاری از هنرمنــدان در اینجــا‬ ‫می ماننــد و بــه همیــن ســبب فعالیت هــای فرهنگــی شــکوفا می شــود‪.‬‬ ‫“کارل میکائــل بلمــن” ترانه هــای خــود را می ســراید کــه در انهــا زندگــی‬ ‫مــردم اســتکهلم را در ایــن شــهر بــه گونــه ای انچنــان زنــده شــرح‬ ‫می دهــد کــه ترانه هــای او هنــوز هــم خوانــده می شــوند‪ .‬در قــرن ‪17‬‬ ‫اتفــاق مهمــی کــه رویــداد‪ ،‬تیرانــدازی بــه شــاه گوســتاو دوم در ســال‬ ‫‪ ۱۷۹۲‬در یــک جشــن بالماســکه بــود‪.‬‬ ‫جمعیت در سال ‪ ۱۷۹۰‬به ‪ ۷۲۰۰۰‬نفر می رسد‪.‬‬ ‫از قــرن هفدهــم دارای طرحهــای شهرســازی اســت و امــروزه نیــز از جمله‬ ‫شــهرهایی اســت کــه بــه مقیــاس وســیع طــرح ریــزی شــده انــد‪ .‬ایــن امر‬ ‫بیشــتر مدیــون دوراندیشــی مشــاوران مقامــات محلــی اســت کــه خیلــی‬ ‫زود توانســتند بــرای مــدت ‪ 60‬ســال یــک سیاســت گســترده را در زمینــه‬ ‫خریــد اراضــی بــه اجــرا بگذارنــد و بدیــن وســیله همــه مشــکالت مربــوط‬ ‫بــه احتــکار را برطــرف کننــد‪ .‬بدیــن ترتیــب بخــش عمــده ســاختمان‬ ‫ســازی اطــراف اســتکهلم بــر روی اراضــی در تملــک شــهر صــورت گرفتــه‬ ‫اســت کــه شــهرداری بــرای ان طرحهــای ولومتریــک تدویــن مــی کنــد و‬ ‫ســپس توســط موسســه هــای دولتــی یــا خصوصــی بــه اجــرا بــرده مــی‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫ن بســیاری از مــردم شــهر از دســت‬ ‫در قــرن ‪ 18‬بــا بــروز چنــد بــاره بیمــاری وبــا جــا ‬ ‫مــی رود‪ .‬در چنــد نقطــه از جملــه در “گولمــارش پــان” هنــوز هــم گورســتان قربانیــان‬ ‫وبــا وجــود دارد‪ .‬در ســال ‪ ۱۸۶۰‬لولــه کشــی اب در اســتکهلم ایجــاد می شــود و هنگامــی‬ ‫کــه اب پــاک در دســترس مــردم قــرار می گیــرد‪ ،‬باالخــره مــرگ و میــر کــودکان هــم‬ ‫کاهــش می یابــد‪.‬‬ ‫در میانــه ســال های ‪ ۱۸۰۰‬کارخانه هــا و کارگاه هــای صنعتــی بیشــتر و بیشــتری در‬ ‫مرکــز شــهر ســاخته می شــود‪ .‬بســیاری مــردم از روســتاها بــه اســتکهلم نقــل مــکان‬ ‫می کننــد و راه اهــن و متــرو ســفرها را اســان تر می کنــد‪.‬‬ ‫یکبــار دیگــر خانه هــای قدیمــی ویــران می شــوند و بــه جــای ان خانه هــای ســنگی‬ ‫بــزرگ ســاخته می شــود‪ .‬خانواده هــای ثروتمنــد در اپارتمان هــای بــزرگ زندگــی‬ ‫می کننــد امــا اکثریــت مــردم در خانه هــای تنــگ و کوچــک زندگــی می کننــد‪ .‬غالبــاً‬ ‫خانواده هــای بــزرگ هشــت نفــری در یــک اتــاق بــا اشــپزخانه زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫مدرس ـه هایی ماننــد “ســوفیا اســکوال”‪“ ،‬ماتئــوس” و “گوســتاو واســا” بــرای کــودکان‬ ‫ســاخته می شــود‪ .‬قانــون امــوزش همگانــی ‪ ۶‬ســاله در ســال ‪ ۱۸۴۲‬تصویــب‬ ‫می شــود‪ .‬اســتکهلم بــا شــتاب هرچــه بیشــتری رشــد می کنــد‪ .‬جمعیــت اســتکهلم در‬ ‫ســال ‪ ۱۸۸۰‬بــه ‪ ۲۰۰۰۰۰‬نفــر می رســد‪.‬‬ ‫داســتان از ایــن قــرار بــود کــه در صبــح روز ‪ ۲۳‬اگوســت ســال ‪ ،۱۹۷۳‬یــک‬ ‫مجــرم فــراری بــه نــام «جــان اولســن» وارد بانــک ‪Sverings Kredithbanken‬‬ ‫در اســتکهلم ســوئد شــد‪ ،‬شــروع بــه تیرانــدازی کــرد و فریــاد زد‪« :‬مهمونــی تــازه‬ ‫شــروع شــده!» اولســن بــه پلیســی کــه زنــگ خطــر بانــک را بــه صــدا دراورده‬ ‫بــود شــلیک کــرد و چهــار نفــر از کارمنــدان بانــک را گــروگان گرفــت و درخواســت‬ ‫پــول‪ ،‬ماشــین و ازادی یکــی از دوســتانش بــه نــام «کالرک اوالفســون» از زنــدان را‬ ‫داد‪ .‬تــا چنــد ســاعت بعــد از ایــن درخواســت‪ ،‬پلیــس دوســت اولســن را از زنــدان‬ ‫ازاد و بــه بانــک منتقــل کــرد‪ ،‬پــول مــورد درخواســتش را امــاده کــرد و یــک فــورد‬ ‫موســتانگ ابــی برایــش تهیــه کــرد و فقــط بــا یــک چیــز مخالفــت کــرد‪ :‬اینکــه‬ ‫اولســن بــا گروگان هــا از بانــک خــارج و ســوار ماشــین شــود‪ .‬همیــن مســئله‬ ‫باعــث شــد اولســن بــه گروگان گیــری ادامــه دهــد‪.‬‬ ‫داســتان بــه مــدت ‪ ۶‬روز ادامــه پیــدا کــرد و در طــی ایــن ‪ ۶‬روز ظاهــرا رابط ـه ای‬ ‫احساســی ایجــاد شــد‪ .‬اولســن بــا گروگان هــا خــوب رفتــار کــرده بــود‪ ،‬به عنــوان‬ ‫مثــال کاپشــن چرم ـی اش را روی دوش یکــی از گروگان هــا کــه به شــدت ترســیده‬ ‫بــود انداخــت‪ .‬یکــی از گروگان هــا را وقتــی خــواب بــد دیــده بــود بیــدار و ارام‬ ‫کــرده بــود و بــه یکــی دیگــر از گروگان هــا یــک گلولــه به عنــوان یــادگاری داده‬ ‫بــود‪ .‬وقتــی گــروگان دیگــر نتوانســته بــود ازطریــق تلفــن بــا خانــواده اش تمــاس‬ ‫بگیــرد دلــداری داده بــود و گفتــه بــود‪« :‬دوبــاره امتحــان کــن‪ ،‬تســلیم نشــو» او بــه‬ ‫یکــی از گروگان هــا کــه فوبیــای محیــط بســته داشــت اجــازه داد کــه گاوصنــدوق‬ ‫کــه گروگان هــا در ان نگــه داری می شــدند‪ ،‬خــارج شــود و مدتــی در محوطــه‬ ‫بانــک قــدم بزنــد‪.‬‬ ‫گروگان هــا حتــی وقتــی تهدیــد بــه اســیب فیزیکــی توســط اولســن شــده بودنــد‬ ‫هــم بــا او همــدردی می کردنــد‪ .‬اولســن بــه یکــی از گروگان هــا گفتــه بــود کــه‬ ‫بــرای ترســاندن پلیــس مجبــور اســت یــک تیــر بــه پایــش شــلیک کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫گــروگان بعدهــا بــه نیویوکــر گفــت‪« :‬بــا خــودم فکــر می کــردم اولســن چقــدر‬ ‫مهربــان اســت کــه فقــط می خواهــد بــه پایــم شــلیک کنــد» و در همیــن حیــن‬ ‫یکــی دیگــر از گروگان هــا تــاش کــرده بــود او را متقاعــد کنــد‪« :‬اولســن قبــول‬ ‫کــن‪ ،‬فقــط یــک تیــر در پاســت»‬ ‫در نهایــت اولســن و دوســتش هیــچ اســیبی بــه گروگان هــا نرســاندند و در شــب‬ ‫‪ ۲۸‬اگوســت و بعــد از بیــش از ‪ ۱۳۰‬ســاعت‪ ،‬نیروهــای پلیــس بــا حفــر ســوراخ‬ ‫بزرگــی بــه گاوصنــدوق بانــک نزدیــک شــدند و بــا پرتــاب گاز اشـک اور بــه اوضــاع‬ ‫مســلط شــدند‪ .‬پلیــس خواســت اول گروگان هــا بیــرون بیاینــد‪ ،‬امــا در کمــال‬ ‫نابــاوری ان هــا همراه بــا جــان از محــل حادثــه از محــل خــارج شــدند و دورش را‬ ‫گرفتنــد تــا پلیــس بــه او شــلیک نکنــد‪.‬‬ ‫در قرن ‪ 19‬جنگ اول جهانی باعث کمبود مواد خوراکی در استکهلم می شود‪.‬‬ ‫در پارک هــا بــه جــای گل‪ ،‬کلــم کاشــته می شــود‪ .‬خانــه شــهر “اســتادس هوســت”‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۲۳‬افتتــاح می شــود‪ .‬زنــان بــرای نخســتین بــار در ســال ‪ ۱۹۲۵‬از حــق‬ ‫رای برخــوردار شــدند‪ .‬در دهــه ‪ ۱۹۳۰‬پارک هائــی ســاخته می شــود و پــارک بــازی‬ ‫کــودکان اغــاز بــه کار می کننــد‪ .‬شــرکت های مســکن ماننــد “اســتکهلمس هــم” و‬ ‫“سونســکا بوســتدر” تشــکیل شــدند تــا خانه هــای اجــاره ای بــه مــردم اســتکهلم‬ ‫عرضــه کننــد و مــردم ناچــار نباشــند در مســکن های تنــگ زندگــی کننــد‪.‬‬ ‫محله هــای پیرامــون شــهر اغــاز بــه رشــد می کننــد‪ .‬نظــام رفــاه ماننــد مراقبــت از‬ ‫ســالمندان‪ ،‬درمانگاه هــای کــودکان و مراقبــت از کــودکان در کودکســتان ها گســترده تر‬ ‫شــد و بیمارســتان های “ســودر” “کارولینســکا” و “ســنت یــوران ” ســاخته شــد‪.‬‬ ‫ترافیــک در شــهر افزایــش می یابــد و ترامــوا‪ ،‬اتوبــوس‪ ،‬متــرو‪ ،‬راه هــا و پارکینگ هــا‬ ‫ســاخته می شــود‪.‬‬ ‫محلــه “کالرا” در مرکــز اســتکهلم در ســال های دهــه ‪ ۱۹۶۰‬و ‪ ۱۹۷۰‬تخریــب شــده و‬ ‫بــه جــای ان میــدان “هــو توریــت”‪ ،‬میــدان “ســرگل” و ســاختمان های جدیــد بــه جــای‬ ‫ســاختمان های قدیمــی ســاخته می شــود‪.‬‬ ‫شــورای شــهر مقــداری زمیــن می خــرد و ســاختمان های جدیــد می ســازد‪ .‬اکنــون‬ ‫محله هــای “شــرهولمن”‪“ ،‬تنســتا” “رینکبــی” و “هوســبی” جــزء اســتکهلم هســتند‪.‬‬ ‫مهاجــران بیشــتر و بیشــتری از کشــورهای گوناگــون بــه شــهر می اینــد و در محله هــای‬ ‫پیرامــون شــهر ســاکن می شــوند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪26‬‬ ‫در پایــان ماجــرا جــان و گروگان هــا همدیگــر را بغــل کردنــد و بوســیدند و بــرای هــم دســت‬ ‫تــکان دادنــد‪ .‬وقتــی پلیــس دو گروگان گیــر را دســتگیر کردنــد‪ ،‬دو گــروگان زن گریــه کردنــد و‬ ‫فریــاد زدنــد‪« :‬بــه او کاری نداشــته باشــید‪ ،‬او بــه مــا اســیب نــزد» و یکــی دیگــر از گروگان هــا به‬ ‫جــان اولســن گفــت‪« :‬جــان‪ ،‬ب ـه زودی دوبــاره می بینمــت‪ ».‬رابط ـه ی گــروگان و گروگان گیرهــا‬ ‫به حــدی صمیمــی بــود کــه پلیــس بعدهــا شــک کــرده بــود یکــی از گروگان هــا بــا جــان‬ ‫اولســن و کالرک اوالفســون همدســت بــوده اســت‪.‬‬ ‫پــس از ایــن اتفاقــات‪ ،‬رفتارهــای گروگان هــا و گروگان گیــران بانــک اســتکهلم‪ ،‬دســتمایه ی‬ ‫تحقیقــات و پژوهش هــای زیــادی بــرای محققــان‪ ،‬روانشناســان و روزنامه نــگاران شــد‪.‬‬ ‫بســیاری از افــراد در تــاش بودنــد کــه بــه ایــن نتیجــه برســند کــه ایــا ایــن اتفــاق‪ ،‬یــک‬ ‫حادث ـه ی منحصربه فــرد بــوده‪ ،‬یــا می تــوان در موقعیت هــای مشــابه دیگــر نیــز‪ ،‬انتظــار رفتــار‬ ‫مشــابهی از گروگان هــا داشــت‪ .‬نتایــج تحقیقــات ثابــت کــرد ایــن رفتــار در میــان افــرادی کــه‬ ‫در موقعیت هــای مشــابه قــرار می گیرنــد‪ ،‬معمــول اســت‪.‬‬ ‫یــک روانشــناس ســوئدی کــه درگیــر ایــن مســئله بــود ان را «ســندروم اســتکهلم» نامیــد؛‬ ‫احساســی کــه بــا بــروز یــک اســترس حــاد توســط مکانیــزم دفاعــی در برخــی از افــراد‬ ‫ظاهــر می شــود‪ .‬گفتنــی اســت کــه ایــن حالــت تنهــا در گروگان هــا و رابطــه ی ان هــا بــا‬ ‫گروگان گیر هــا اتفــاق نمی افتــد و حتــی در کســانی کــه قربانــی خشــونت و ازار جســمی یــا‬ ‫روانــی هســتند نیــز‪ ،‬قابــل رخ دادن اســت‪ .‬روانشــناس دیگــری نیــز‪ ،‬ایــن ســندرم را بــرای‬ ‫‪ FBI‬و اســکاتلندیارد توضیــح داد تــا بتواننــد در موقعیت هــای مشــابه و در زمــان مذاکــره بــا‬ ‫گروگان گیرهــا بــا درک بهتــری بــا مســئله رو بــه رو شــوند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪27‬‬ صفحه 14 ‫مناطق دیدنی استکهلم‬ ‫شهر قدیمی‬ ‫قدمــت ایــن محلــه بــه دهــه ‪ ۱۲۰۰‬میــادی بازگشــته و پــر از مناظــر دیدنــی‪ ،‬جاذبـه ‪،‬‬ ‫کافــه و رســتوران های بــا کیفیــت و همچنیــن بوتیــک و مغــازه اســت‪ .‬محلــه قدیمــی‬ ‫یــا «گا ْمــا ا ِســتان» (‪ )Gamla Stan‬یــک مــوزه زنــده اســت کــه در قلــب شــهر نفس‬ ‫می کشــد‪ .‬بــرای خیلی هــا اینجــا اولیــن توقــف ســفر ماجراجویانــه در شــهر خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬قطع ـاً هیــچ راهــی ســریع تر و بهتــر از بازدیــد اینجــا بــرای رویارویــی بــا روح‬ ‫اســتکهلم و اشــنایی بــا فرهنــگ غالــب شــهر نیســت‪ .‬می توانیــد از مغازه هــای‬ ‫ی و هدیه هــای جالبــی تهیــه کنیــد‪.‬‬ ‫متعــدد ایــن قســمت شــهر‪ ،‬ســوغات ‬ ‫بــا پرســه زدن در هزارتــوی کوچه هــای باریــک و پیــچ در پیــچ محلــه قدیمــی بــه‬ ‫دوران قــرون وســطی ســفر خواهیــد کــرد‪ .‬طاق هــا و نقاش ـی های قدیمــی در پشــت‬ ‫ورودی هــای زیبــا پنهــان شــده اند‪ .‬اگــر در زمســتان بــه ایــن شــهر ســفر می کنیــد‪،‬‬ ‫حتمـاً بــه بــازار کریســمس هــم ســر بزنیــد‪ .‬ایــن بــازار ماننــد تجربــه یــک داســتان‬ ‫رویایــی اســت‪ .‬کلیســای جامــع اســتکهلم‪ ،‬مــوزه نوبــل و کاخ ســلطنتی همگــی در‬ ‫اینجــا قــرار دارنــد‬ ‫ایستگاهمترویرادهوست‬ ‫ایســتگاه متــروی رادهوســت در مرکــز اســتکهلم قــرار دارد و از ایســتگاه های‬ ‫خــط ابــی متــروی شــهر به شــمار مــی رود‪ .‬رادهوســت ماننــد ایســتگاه های دیگــر‬ ‫اســتکهلم بــا اســتفاده از معمــاری ارگانیــک ســاخته شــده اســت و دیوارهــای ســنگی‬ ‫ان را بــدون پوشــش و ایجــاد هیــچ تراشــی رهــا کرده انــد‪ ،‬گویــی ســاخت ایســتگاه‬ ‫بــر اســاس سیســتم های غارهــای طبیعــی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫سالنشهر‬ ‫‏ســالن بــزرگ شــهر در کنــار اب واقــع شــده اســت و در باالتریــن نقطــه ان ســه تــاج‬ ‫طالیــی قــرار گرفتــه اســت‪ .‬ایــن ســاختمان یکــی از نمادیــن‏تریــن ســاختمان هــای‬ ‫شــهر اســتکهلم اســت کــه در بســیاری از تصاویــر و کارت پســتال هــای مربــوط بــه‬ ‫ایــن شــهر بــه نمایــش در امــده اســت‪.‬‏یکــی از زیباتریــن اتــاق هــای ایــن ســالن ‪،‬‬ ‫ســالن طالیــی نــام دارد ‪ ،‬ســالنی رســمی کــه بــرای تزییــن ان از ‪ 18‬میلیــون موزاییــک‬ ‫اســتفاده شــده‏اســت‪ .‬همچنیــن تماشــای شــهر از بــاالی بــرج مشــهور ایــن ســاختمان‬ ‫ـود‪.‬‏‏‏‬ ‫نیــز بســیار لذتبخــش خواهــد بـ ‏‏‏‏‬ ‫موزه مدرن‬ ‫موزه واسا‬ ‫بــا بازدیــد از مــوزه مــدرن (‪ ،)Moderna Museet‬بــا یکــی از بهتریــن مجموعه هــای‬ ‫هنــر قــرن بیســتم تــا بــه امــروز اروپــا روبــرو خواهیــد شــد‪ .‬نقــاط برجســته ایــن مــوزه‬ ‫اثــاری از «پیکاســو»‪« ،‬ســالوادور دالــی»‪« ،‬ماتیــس» و «دِر ِکــرت» هســتند‪ .‬در ایــن مــوزه‬ ‫هــر چیــزی از هنــر مــدرن اولیــه تــا هنــر معاصــر را می توانیــد ببینیــد‪ .‬مــوزه مــدرن‬ ‫در جزیــره زیبــای «کِپســهلمِن» (‪ )Skeppsholmen‬توســط «رافائــل مون ِئــو» معمــار‬ ‫اســپانیایی طراحــی شــده اســت‪ .‬عــاوه بــر مجموعــه دائمــی‪ ،‬نمایشــگاه های موقتــی‪،‬‬ ‫ورکشــاپ کــودکان‪ ،‬یــک مغــازه‪ ،‬کتابخانــه و یــک رســتوران عالــی بــا نمــای یورگــوردن‬ ‫هــم در ایــن مــوزه وجــود دارنــد‪ .‬پیشــنهاد می کنیــم بــرای کســب اطالعــات دقیــق از‬ ‫ســاعات کاری مــوزه و هزینــه ورودی بــه وب ســایت رســمی مــوزه مــدرن ســر بزنیــد‪.‬‬ ‫کشــتی جنگــی باورنکردنــی «واســا» (‪ )Vasa‬بــه جــای انکــه افتخــار نــاوگان‬ ‫امپراتــوری ســوئد باشــد‪ ،‬نســخه اولیــه فاجعــه کشــتی تایتانیــک در قرن هــا‬ ‫بعــد اســت‪ .‬ایــن کشــتی در ســال ‪ ۱۶۲۸‬در میانــه راه غــرق شــد‪ .‬طــی عملیاتــی‬ ‫کــه در ســال ‪ ۱۹۶۱‬صــورت گرفــت‪ ،‬الشــه کشــتی بیــرون اورده شــد و امــروزه‬ ‫بازدیدکننــدگان می تواننــد ایــن شــکوه نجــات یافتــه قدیمــی را تماشــا کننــد‪ .‬ســه‬ ‫تیرکــی کــه روی ســقف مــوزه قــرار دارنــد تنهــا جــاذب گردشــگران نیســتند؛ ان هــا‬ ‫دقیقــاً بــه همــان ارتفــاع و شــکل تیرک هــای اصلــی کشــتی ســاخته شــده اند‪.‬‬ ‫مــوزه واســا پربازدیدتریــن مــوزه ســوئد بــه شــمار م ـی رود‪ .‬ســاالنه بیــش از یــک‬ ‫میلیــون نفــر بــرای تماشــای ده نمایشــگاه متفــاوت ایــن مــوزه بــه ان ســر می زننــد‪.‬‬ ‫موزه اسکانسن‬ ‫قدیمی تریــن مــوزه رو بــاز جهــان‪ ،‬مــوزه «اسکانســن» (‪ )Skansen‬واقــع در جزیــره‬ ‫یورگــوردن اســت کــه یکــی از هیجان انگیزتریــن جاذبه هــای خانوادگــی بــه ویــژه‬ ‫بــرای خانواده هایــی بــا فرزنــدان کوچــک محســوب می شــود‪ .‬در اینجــا بــه جــز‬ ‫مــوزه می توانیــد از بــاغ وحــش اســتکهلم هــم دیــدن کنیــد‪ .‬بــا وجــود بیــش از ‪۱۵۰‬‬ ‫ســاختمان متفــاوت کــه از کل کشــور گــرداوری شــده و بــه ایــن ناحیــه منتقــل گردیدنــد‪،‬‬ ‫می توانیــد نمایــی از کل ســوئد را یکجــا ببینیــد‪ .‬خانه هــای اربابــی‪ ،‬نانوایــی‪ ،‬کلیســای‬ ‫چوبــی و زیبــای «سِ ــگلورا» (‪ )Seglora‬و یــک ســفالگری بخشــی از ایــن ســاختمان ها‬ ‫هســتند‪ .‬در بــاغ وحــش نیــز می توانیــد گــوزن شــمالی‪ ،‬خــرس‪ ،‬گــرگ‪ ،‬شــیر دریایــی‬ ‫و ســیاه گوش ها را تماشــا کنیــد‪ .‬یــک قســمت ســرگرم کننــده بــرای کــودکان هــم در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪28‬‬ ‫موزه گروه موزیک ابا‬ ‫اگــر از طرفــداران گــروه موســیقی پــاپ ابــا هســتید‪ ،‬پــس بازدیــد‬ ‫از ایــن مــوزه را در ســفر بــه اســتکهلم از دســت ندهیــد‪ .‬ایــن گــروه‬ ‫ســوئدی در ســال ‪ ۱۹۷۲‬شــکل گرفــت و بــا اینکــه بیــش از ســه دهــه‬ ‫از انحــال گــروه می گــذرد‪ ،‬هنــوز هــم محبوبیــت زیــادی دارنــد و‬ ‫اثارشــان در برنامه هــای تلویزیونــی پخــش می شــود‪ .‬تک اهنــگ‬ ‫واتِرلــو یکــی از مشــهورترین اثــار ایــن گــروه اســت کــه برنــده ی‬ ‫مســابقه ی اواز یورویـ ِژن ســال ‪ ۱۹۷۴‬نیــز شــد و محبوبیت چشــمگیری‬ ‫را بــرای ابــا رقــم زد‪.‬‬ ‫در ایــن مــوزه کــه یکــی از جاهــای دیدنــی اســتکهلم هــم هســت‪،‬‬ ‫کلکســیونی از لباس هــای اجــرا‪ ،‬لــوازم موســیقی و جوایــز گــروه‬ ‫جمــع اوری شــده اند کــه قطعــا بــرای طرفداران شــان اتفــاق بســیار‬ ‫هیجان انگیــزی اســت‪ .‬در ایــن مــوزه همچنیــن پیانــوی بِنــی اَندِ رســون‪،‬‬ ‫یکــی از اعضــای گــروه ابــا‪ ،‬وجــود دارد کــه بــه پیانــوی منزلــش‬ ‫متصــل اســت و هــر زمــان کــه او چیــزی بنــوازد از اینجــا هــم پخــش‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬بــه ایــن پیانــوی شــگفت انگیز تلفــن رینــگ رینــگ را‬ ‫هــم اضافــه کنیــد کــه فقــط اعضــای چهــار نفــره ی گــروه شــماره ی‬ ‫تماســش را می داننــد‪ .‬به عــاوه مــوزه ی ابــا یــک مــوزه ی تعاملــی‬ ‫اســت و بازدیدکننــدگان می تواننــد روی اســتیج برونــد و به عنــوان‬ ‫عضــو جدیــد گــروه در محیطــی شبیه سازی شــده یــا به عبارتــی‬ ‫مجــازی اهنگ هــای معــروف ابــا را بــا انهــا اجــرا کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪29‬‬ صفحه 15 ‫یونیباکن‬ ‫کاخ سلطنتی‬ ‫بازدیــد از کاخ ســلطنتی (‪ )Sverige›s Kungahus‬بــه تنهایــی می توانــد یــک‬ ‫روز شــما را پــر کنــد‪ .‬ایــن کاخ کــه در لــب اب‪ ،‬در کمربنــدی محلــه قدیمــی قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬محــل رســمی اقامــت شــاه ســوئد اســت‪ .‬جالــب اســت بدانیــد اقامتــگاه ملکــه‬ ‫در جایــی دیگــر‪ ،‬در جزیــره ای زیبــا بــه نــام «دروتنینگهلــم» بــه معنــی جزیــره ملکــه‬ ‫قــرار دارد‪ .‬در ایــن بنــا می توانیــد غنــا و شــکوه امپراتــوری ســوئد را ببینیــد‪ .‬کاخ‬ ‫ســلطنتی یکــی از بزرگ تریــن کاخ هــای اروپــا بــوده و بیــش از ‪ ۶۰۰‬اتــاق و ‪ ۵‬مــوزه‬ ‫را در خــود جــای داده اســت‪ .‬تاریــخ ســاخت ایــن بنــای بــزرگ بــه قــرن هجدهــم و‬ ‫ســبک بــاروک بازگشــته و یــک گوهــر گران قــدر محســوب می شــود‪ .‬تــاج نقــره ای‬ ‫ملکــه کریســتینا‪ ،‬مــوزه عتیقه جــات‪ ،‬اســلحه خانــه‪ ،‬خزانــه و مــوزه ســه تــاج (‪Tre‬‬ ‫‪ )Kronor‬در ایــن مجموعــه نگهــداری می شــوند‪.‬‬ ‫یونیبا ِکــن پارکــی تفریحــی اســت کــه داســتان های کــودک اســترید لیندگـ ِرن‪،‬‬ ‫نویســنده و نمایش نامه نویــش ســوئدی‪ ،‬را تداعــی می کنــد‪ .‬لیندگــ ِرن در‬ ‫ردیــف چهره هــای تاثیرگــذار ادبیــات جهــان قــرار دارد و پی پــی جوراب بلنــد‬ ‫معروف تریــن شــخصیت داســتانی اوســت‪ .‬در بیــرون پــارک یونیباکِــن نیــز‬ ‫می توانیــد تندیــس برنــزی لیندگ ـ ِرن را ببینیــد‪ .‬ایــن پــارک به گون ـه ای اســت‬ ‫کــه کنجــکاوی کــودکان را برمی انگیــزد و می توانــد حســابی سرگرم شــان‬ ‫کنــد‪ .‬به عــاوه ایــن پــارک بزرگ تریــن کتــاب فروشــی کــودکان در کل‬ ‫کشــور را نیــز در خــود جــای داده اســت و شــامل یــک تماشــاخانه و رســتوران‬ ‫نیــز می شــود‪.‬‬ ‫موزه تاریخی سوئد‬ ‫پارک یورگوردن‬ ‫ایــن مــوزه یکــی از بزرگ تریــن موزه هــای ســوئد و از جاهــای دیدنــی‬ ‫اســتکهلم اســت کــه تاریــخ ایــن کشــور را از زمــان ماقبــل تاریــخ تابه امــروز‬ ‫روایــت می کنــد و همچنیــن از کامل تریــن موزه هــای وایکینگ هاســت‪.‬‬ ‫مــوزه ی مذکــور در اصــل بــا کلکســیون هنری گوســتاو واســا‪ ،‬پادشــاه ســوئد‬ ‫در قــرن شــانزدهم‪ ،‬اغــاز شــد و بعدهــا توســط پادشــان دیگــر توســعه‬ ‫یافــت‪ .‬در تــاالر ُگلــد می توانیــد شــاهد بیــش از ‪ ۳۰۰۰‬وســیله باســتانی‬ ‫باشــید کــه نماینــده ی ‪ ۳۵۰۰‬ســال از تاریــخ ســوئد هســتند‪ .‬ازجملــه‬ ‫قیمتی تریــن اشــیای ایــن تــاالر می تــوان بــه یقه هــای طــا اشــاره کــرد‬ ‫کــه بــا ذوب کــردن ســکه های طــای رمــی ســاخته شــده اند‪.‬‬ ‫«یورگــوردن» (‪ )Djurgården‬یــک اقیانــوس ارامــش در قلــب شــهر اســتکهلم اســت‬ ‫کــه گردشــگران و اهالــی شــهر را بــه یــک انــدازه بــه خــود جــذب می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫جمعیــت بــه ویــژه در روزهــای بلنــد ماه هــای تابســتان و ش ـب های کوتاهــش بیشــتر‬ ‫می شــود‪ .‬اینجــا مکانــی عالــی بــرای گــردش و پیک نیــک بــوده و همچنیــن برخــی از‬ ‫موزه هــا و جاذبه هــای برتــر شــهر نیــز در ان قــرار دارنــد‪ .‬تعــدادی کافــه‪ ،‬رســتوران‪،‬‬ ‫اســنک فروشــی‪ ،‬بــار و هتــل هــم در محوطــه پراکنــده شــده اند‪ .‬بازدیدکننــدگان‬ ‫می تواننــد بــرای طــی مســیرهای داخــل جنــگل دوچرخــه کرایــه کننــد و یــا اگــر بــه‬ ‫ق شــوند‪.‬‬ ‫دنبــال ماجراجویــی بیشــتر هســتند ســوار قای ـ ‬ ‫ِ‬ ‫ِسکانســن» (‪ )Skansen‬و شــهر‬ ‫مــوزه تــازه تاســیس «ابــا» (‪ ،)Abba‬مــوزه رو بــاز «ا‬ ‫بــازی «گرونــا لونْــد» (‪ )Gröna Lund‬هــم در اینجــا واقــع شــده اند‪ .‬می توانیــد بــا‬ ‫اســتفاده از متــرو و پیــاده شــدن در ایســتگاه «اسلوسِ ــن» (‪ )Slussen‬و همچنیــن بــا‬ ‫اســتفاده از ترامــوا و اتوبــوس یــا پیــاده روی پانــزده دقیق ـه ای از مرکــز شــهر هــم بــه‬ ‫یورگــوردن برســید‪.‬‬ ‫فوتوگرافیسکا‬ ‫فوتوگرافیســکا یکــی از برتریــن گالری هــای عکاســی جهــان و یکــی از‬ ‫جاهــای دیدنــی اســتکهلم اســت کــه در منطقـه ی ســودورمالم و در محل‬ ‫اســکله ی قدیمــی ا ِستادســگاردِن واقــع اســت‪ .‬ایــن گالــری در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬افتتــاح شــد و در طــول ســال از نمایشــگاه های کوچــک و بــزرگ‬ ‫مختلفــی میزبانــی می کنــد‪ .‬بــه ایــن معنــی کــه اثــار ثابتــی در ایــن‬ ‫گالــری وجــود ندارنــد و هــر بــار بازدیــد از فوتوگرافیســکا می توانــد‬ ‫تجربــه ی متفاوتــی باشــد‪ .‬در میــان هنرمندانــی کــه در ایــن گالــری‬ ‫نمایشــگاه داشــته اند‪ ،‬اســامی عکاســان معروفــی همچــون رابِــرت‬ ‫َمپِلتــورپ‪ ،‬گای بوردیــن‪ ،‬ایرویــن پِــن و ا َ ِ‬ ‫کســلی وامون ِــن به چشــم‬ ‫می خــورد‪ .‬در ایــن گالــری یــک رســتوران باکیفیــت نیــز وجــود دارد‬ ‫کــه از طبق ـه ی بــاالی ان منظــره ی یورگــوردِن پیداســت‪.‬‬ ‫پارک سلطنتی‬ ‫گــردش‪ ،‬یکــی از بخش هــای جدایــی ناپذیــر فرهنــگ ســوئدی اســت‪ .‬رویــال پــارک‬ ‫(‪ ،)Royal National City Park‬فضــای ســبزی بــه طــول ‪ ۱۰‬کیلومتــر اســت کــه در‬ ‫اســتکهلم پیــچ و تــاب می خــورد‪ .‬اینجــا اولیــن پــارک ملــی شــهری در جهــان بــوده و‬ ‫جمعیــت گردشــگران و اهالــی شــهر در ان مشــغول پرســه زدن هســتند‪ .‬در بیشـه های ان‬ ‫می تــوان گــوزن شــمالی‪ ،‬روبــاه‪ ،‬پرنــدگان نــادر و زیبایی هــای بســیار دیگــری را تماشــا‬ ‫کــرد‪ .‬موزه هــا‪ ،‬قلعه هــا‪ ،‬تئاترهــا‪ ،‬هتل هــا‪ ،‬امکانــات ورزشــی و خانه هــای تاریخــی از‬ ‫جاذبه هــای ایــن پــارک بــه شــمار می رونــد‪ .‬عاشــقان طبیعــت از کاوش روح بخشــی‬ ‫کــه در میــان درختــان بلــوط چنــد صــد ســاله‪ ،‬دریاچه هــا‪ ،‬رودهــا‪ ،‬تپه هــا و نقطه هــای‬ ‫مخصــوص شــنا خواهنــد داشــت قطع ـاً نهایــت لــذت را می برنــد‪ .‬وقتــی در میــان ایــن‬ ‫پــارک هســتید واقع ـاً ســخت اســت کــه بــاور کنیــد ایــن فضــای ســبز و فوق العــاده در‬ ‫وســط پایتخــت قــرار دارد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ستراندواگن‬ ‫ِا‬ ‫موزه قرون وسطی‬ ‫ا ِســتراندواگِن واقــع در منطقــه ی اُســتِرمالم اســتکهلم یکــی از معروف تریــن‬ ‫بلوارهــای شــهر و ازجملــه جاهــای دیدنــی اســتکهلم اســت کــه پیاده راهــی‬ ‫نیــز در کرانــه ی اب بــا چشــم انداز گامــا ا ِســتان و ا ِسکِ پســهولمِن دارد‪ .‬ایــن‬ ‫بلــوار کــه یــورگاردِن را بــه مرکــز شــهر وصــل می کنــد‪ ،‬در اواخــر قــرن نوزدهــم‬ ‫طرح ریــزی شــد و ســاخت ان در ســال ‪ ۱۸۹۷‬هم زمــان بــا برپایــی نمایشــگاه‬ ‫جهانــی اســتکهلم پایــان یافــت‪ .‬مجمــوع اپارتمان هــای کاخی شــکل امتــداد‬ ‫بلــوار به ســبک احیاگرایانــه ســاخته شــده اند و ازجملــه ی انهــا می تــوان بــه‬ ‫ســاختمان بانســو اثــر ایــزاک گوســتاف کالســون‪ ،‬معمــار ســوئدی‪ ،‬اشــاره کــرد‬ ‫کــه شــبیه قصرهــای دره ی لویــر فرانســه اســت‪ .‬در ایــن محــل می توانیــد بــه‬ ‫قایق هــای تفریحــی و تاکســی های ابــی نیــز دسترســی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه واقــع در زیــر پــل نوربــرو تکـه ای ‪ ۵۵‬متــری از دیــوار قدیمــی شــهر قرون‬ ‫وســطایی اســتکهلم را در خــود جــای داده اســت‪ .‬دیــوار مذکــور در دهــه ی ‪۱۹۷۰‬‬ ‫حیــن ســاخت یــک پارکینــگ زیرزمینــی به طــور اتفاقــی کشــف شــد و اکنــون محــل‬ ‫مــوزه ی قــرون وســطی اســتکهلم اســت‪ .‬در ایــن مــوزه کــه یکــی دیگــر از جاهــای‬ ‫دیدنــی اســتکهلم اســت‪ ،‬می توانیــد گزیــده ای از تاریــخ شــهر را طــی قرن هــای‬ ‫ســیزدهم تــا شــانزدهم دنبــال کنیــد‪ .‬بچه هــا همچنیــن می تواننــد زره بپوشــند و‬ ‫شــوالی ه شــوند‪ .‬از دیگــر دیدنی هــای ایــن مــوزه می تــوان بــه بقایــای یــک کشــتی‬ ‫ن وســطایی اشــاره کــرد‪ .‬در قســمتی از مــوزه‬ ‫قــرن شــانزدهمی و یــک قبرســتان قــرو ‬ ‫نیــز خانه هــا‪ ،‬میخانه هــا و مغازه هــای ان دوران بازســازی شــده اند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪30‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪31‬‬ صفحه 16 ‫سودرمالم‬ ‫ِ‬ ‫سترادگاردن‬ ‫گ ِا‬ ‫کون ‬ ‫ســودِرمالم را در جنــوب اســتکهلم بیشــتر به خاطــر مغازه هــا و گزینه هــای‬ ‫تفریحــی مختلفــش می شناســند‪ .‬جالــب اســت بدانیــد کــه گ ِرتــا گاربــو‪،‬‬ ‫هنرپیشــه ی سرشــناس ســوئدی‪ ،‬نیــز در ســودِرمالم بــزرگ شــد‪ .‬ازجملــه‬ ‫محله هــای معــروف ایــن منطقــه می تــوان بــه محلــه ی ســوفو اشــاره‬ ‫کــرد کــه پــر از بوتیک هــای برنــد و انــواع رســتوران ها و کافه هــا بــرای‬ ‫وقت گذرانــی اســت‪ .‬محلــه ی شــلوغ اطــراف میــدان نیتورگِــت و ســرزندگی‬ ‫محلــه ی موزبَــک را هــم بــه دیگــر دیدنی هــای ســودِرمالم اضافــه کنیــد‪ .‬از‬ ‫دیگــر دیدنی هــای منطقــه ی ســودِرمالم می تــوان بــه ســودرا تیتِــرن اشــاره‬ ‫کــرد کــه قدیمی تریــن ســالن خصوصــی تئاتــر در اســتکهلم اســت‪.‬‬ ‫پــارک کونگ ا ِســترادگاردِن واقــع در پشــت کاخ ســلطنتی اســتکهلم‬ ‫در چهــار فصــل ســال دیدنــی اســت‪ ،‬امــا در مــاه اوریــل‪ ،‬هنگامــی کــه‬ ‫درختــان گیــاس ایــن پــارک شــکوفه می زننــد دیدنی تــر از هــر‬ ‫زمــان دیگــری می شــود‪ .‬ایــن پــارک هــر ســال میزبــان فســتیوال‬ ‫شــکوفه های گیــاس اســت و زمســتان ها نیــز بــه پیســت اســکیت‬ ‫مجهــز می شــود‪ .‬یــک زمیــن شــطرنج هــم در ایــن پــارک وجــود‬ ‫دارد کــه در ان می توانیــد بــازی شــطرنج را بــا حس وحــال متفاوتــی‬ ‫انجــام بدهیــد‪.‬‬ ‫کاخ دروتنینگهولم‬ ‫نورمالم‬ ‫کاخ دروتنینگهولــم واقــع در حوم ـه ی غربــی اســتکهلم در فهرســت میــراث‬ ‫جهانــی یونســکو بــه ثبــت رســیده اســت‪ .‬ایــن کاخ در قــرن هفدهم ســاخته‬ ‫شــد و ســبکی فرانســوی دارد‪ .‬هــر پادشــاهی کــه بــه ایــن کاخ وارد شــد‪،‬‬ ‫تغییراتــی در بنــای کاخ ایجــاد کــرد و نشــانه ای از خــود برجــای گذاشــت‪ .‬از‬ ‫تاالرهــای باشــکوه ایــن کاخ کــه بگذریــم‪ ،‬ســالن تئاتــر دروتنینگهولــم کــه‬ ‫قدمــت ان بــه ســال های ‪ ۱۷۰۰‬می رســد بســیار دیدنــی اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫ســالن هنــوز هــم نمایش هــای تئاتــر بــه روی صحنــه می رونــد‪ .‬دیدنــی‬ ‫دیگــری کــه در دروتنینگهولــم جلــب توجــه می کنــد‪ ،‬پاویلیــون چینــی‬ ‫اســت کــه ســاخت ان در ســال ‪ ۱۷۶۹‬به پایــان رســید و نمون ـه ی معمــاری‬ ‫روکوکــو به ســبک شــرقی را به نمایــش می گــذارد‪ .‬داخــل ایــن پاویلیــون‬ ‫می توانیــد از اثــار تزئینــی خریداری شــده در قــرن هجدهــم شــامل انــواع‬ ‫چینــی و مبلمــان دیــدن کنیــد‪.‬‬ ‫نورمالــم منطقــه ی معروفــی در مرکــز اســتکهلم اســت کــه به اســم‬ ‫ســیتی نیــز شــناخته می شــود‪ .‬ایــن منطقــه کــه یکــی از جاهــای‬ ‫دیدنــی اســتکهلم هــم به شــمار مــی رود‪ ،‬در دهــه ی ‪ ۱۹۹۰‬نوســازی‬ ‫شــد و از ان زمــان قلــب پرهیاهــوی شــهر اســت‪ .‬در اینجــا می توانیــد‬ ‫بــه مجموعــه ی متنوعــی از فروشــگاه های زنجیــره ای و مراکــز خریــد‬ ‫دسترســی داشــته باشــید‪ .‬بــه خیابــان دروتنینگگاتــان هــم کــه پــر از‬ ‫بوتیک هــای برنــد اســت حتمــا ســری بزنیــد‪ .‬در ایــن منطقــه از شــهر‪،‬‬ ‫بیشــتر بــا اســتکهلم مــدرن مواجــه خواهیــد شــد و می توانیــد خودتــان‬ ‫را در شــلوغی های مرکــز شــهر ســرگرم کنیــد‪.‬‬ ‫کتابخانه سلطنتی‬ ‫ِ‬ ‫ستورتورگت‬ ‫میدان ِا‬ ‫کتابخانــه ی عمومــی اســتکهلم بهشــت کتاب دوست هاســت و یکــی از زیباتریــن‬ ‫کتابخانه هــای جهــان و ازجملــه جاهــای دیدنــی اســتکهلم به شــمار مــی رود‪ .‬زمانــی کــه‬ ‫ایــن کتابخانــه در ســال ‪ ۱۹۲۸‬افتتــاح شــد‪ ،‬توانســت رابط ـه ی مــردم شــهر بــا کتــاب و‬ ‫کتاب خوانــی را تغییــر بدهــد‪ .‬ایــن کتابخانــه را گونــار اســپلوند طراحــی کــرده اســت و‬ ‫به عنــوان یکــی از عالی تریــن نمونه هــای معمــاری جنبــش کالســیک ســوئد شــناخته‬ ‫می شــود‪ .‬ســالن وســیع ایــن کتابخانــه بــا انبوهــی از کتاب هــای کوچــک و بــزرگ پــر‬ ‫شــده اســت و بــرای نخســتین بــار بازدیدکننــدگان می تواننــد کتاب هــای دلخواه شــان‬ ‫را به تنهایــی و بــدون کمــک کتابدارهــا جســت وجو کننــد‪ .‬ورودی ایــن کتابخانــه رایــگان‬ ‫اســت و کتاب هــای زیــادی هــم بــه زبــان انگلیســی دارد‪.‬‬ ‫میــدان ا ِســتورتورگِت واقــع در گامــا ا ِســتان قدیمی تریــن میــدان‬ ‫اســتکهلم اســت و توســعه ی شــهر در دوران قــرون وســطی نیــز از‬ ‫همین جــا اغــاز شــد‪ .‬ایــن میــدان کــه ازجملــه جاهــای دیدنــی‬ ‫اســتکهلم اســت‪ ،‬وقایــع تاریخــی مختلفــی را به خــود دیــده اســت‬ ‫کــه ازجملــه ی انهــا می تــوان بــه حمــام خــون اســتکهلم در ســال‬ ‫‪ ۱۵۲۰‬اشــاره کــرد‪ .‬در ایــن واقعــه ی خونیــن ‪ ۹۰‬تــن از ســوئدی ها‬ ‫توســط ســرکردگان دانمارکــی در ا ِســتورتورگِت اعــدام شــدند‪ .‬گلولـه ی‬ ‫توپــی کــه داخــل گوش ـه ی دیــوا ِر محــل اتصــال ا ِســکوماکارگاتان بــه‬ ‫میــدان قــرار دارد نیــز گفتــه می شــود کــه مربــوط بــه همــان دوران‬ ‫اســت‪ .‬خانه هــای قدیمــی اطــراف میــدان و بازارچــه ای کــه پیــش از‬ ‫کریســمس در اینجــا برپــا می شــود از دیگــر جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫ایــن میــدان به شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫موزه هالویل‬ ‫در دهــه ی ‪ُ ۱۸۹۰‬کنــت والتــر فــون هالویــن و همســرش ُکنتِــس‬ ‫ویلهلمینــا تصمیــم بــه احــداث ایــن عمــارت گرفتنــد و ایزاک گوســتاف‬ ‫ِ‬ ‫کالســون مشــهور عهــده دار ســاخت ان شــد‪ .‬ایــن عمــارت در مرکــز‬ ‫اســتکهلم و در مقابــل پــارک بِر ِزلــی قــرار دارد و به ســبک رنســانس‬ ‫ایتالیایــی ســاخته شــده اســت و یکــی از جاهــای دیدنــی اســتکهلم‬ ‫به شــمار مــی رود‪ .‬شــاید اکنــون خیلــی قدیمــی به نظــر برســد‪ ،‬امــا‬ ‫عمــارت هالویــل در زمــان خــودش دارای امکانــات پیشــرفته ای همچون‬ ‫تلفــن‪ ،‬لوله کشــی‪ ،‬سیســتم گرمایــش مرکــزی و بــرق بــود‪ُ .‬کنتِــس‬ ‫ویلهلمینــا عالق ـه ی ویــژه ای بــه جم ـع اوری اثــار هنــری داشــت و ‪۱۰‬‬ ‫ِ‬ ‫ســال پیــش از مرگــش ایــن کاخ را بــا کلکســیون هایش بــه دولــت‬ ‫ســوئد اهــدا کــرد‪ .‬تابســتان ها همچنیــن در محوطــه ی ایــن کاخ‬ ‫کنســرت های موســیقی برگــزار می شــوند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪32‬‬ ‫موزه نوردیک‬ ‫ا ِســتراندواگِن واقــع در منطقــه ی اُســتِرمالم اســتکهلم یکــی از معروف تریــن‬ ‫مــوزه ی نوردیــک واقــع در یورگــوردِن را نیــز ارتــور ها ِزلیــوس‪ ،‬موســس مــوزه ی‬ ‫ِ‬ ‫ِسکانســن‪ ،‬در اواخــر قــرن نوزدهــم تاســیس کــرد‪ .‬ایــن مــوزه تاریــخ فرهنگــی‬ ‫ا‬ ‫ســوئد را از حــدود قــرن شــانزدهم بــه بعــد روایــت می کنــد و اثــاری همچــون‬ ‫منســوجات‪ ،‬جواهــرات و هنرهــای فولکلــور را شــامل می شــود‪ .‬در ایــن مــوزه‬ ‫همچنیــن می توانیــد بــا فرهنــگ بومــی ســامی ها ازجملــه باورهــا و ســبک‬ ‫زندگی شــان بیشــتر اشــنا شــوید‪ .‬طراحــی ســاختمان ایــن مــوزه را ایــزاک‬ ‫گوســتاف کالســون به عهــده داشــت و حاصــل کارش کاخــی نئو ‪-‬رنسانســی‬ ‫اســت کــه ســاخت ان پــس از ‪ ۱۹‬ســال در ســال ‪ ۱۹۰۷‬به پایــان رســید و‬ ‫قطعــا بــه دیدنــش م ـی ارزد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪33‬‬ صفحه 17 ‫گوتنبرگ دومین شهر مهم سوئد‬ ‫قلعه الوسبورگ‬ ‫یکــی از بهتریــن قلعه هــای تاریخــی ســوئد کــه بــه خوبــی حفــظ شــده‪،‬‬ ‫همیــن قلعـ ه الوســبورگ اســت‪ .‬ایــن قلعــه در طــول تاریــخ بارهــا مــورد حملــه‬ ‫قــرار گرفتــه امــا هیــچ وقــت فتــح نشــده اســت‪ .‬امــروزه ایــن قلعــه یکــی از‬ ‫محبوب تریــن مقصدهــای ســفر بــا قایــق در گوتنبــرگ اســت‪ .‬ایــن ســفرها‬ ‫تورهــای تاریخــی همــراه بــا راهنمــا هســتند کــه معمــوالً ‪ ۳۰‬دقیقــه مســیر انهــا‬ ‫طــول می کشــد‪ .‬در جزیــره‪ ،‬یــک کافــه‪ ،‬یــک مغــاز ه کوچــک صنایــع دســتی‪،‬‬ ‫مســیرهای پرپیچ و خــم و چشــم اندازهای طبیعــی فوق العــاده ای منتظــر حضــور‬ ‫گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫شکرا‪ ...‬ابراهیمی‬ ‫گوتنبــرگ بعــد از شــهر اســتکهلم‪ ،‬از مهم تریــن شــهرهای کشــور ســوئد‬ ‫اســت‪ .‬ایــن شــهر بــه عنــوان یــک مرکــز بــزرگ تاریخــی و مذهبــی در کشــور‬ ‫ســوئد شــناخته می شــود و عــاوه بــر داشــتن مناظــر طبیعــی بســیار جــذاب‬ ‫و دیدنــی‪ ،‬جاذبه هــای تاریخــی و فرهنگــی بســیار زیــادی دارد کــه خیلــی از‬ ‫توریســت ها و گردشــگران در سراســر جهــان را مشــتاق بــه دیــدار از ایــن‬ ‫کشــور و جاذبه هــای دیدنــی ان وامــی دارد‪.‬‬ ‫نکتــه مهــم در مــورد شــهر گوتنبــرگ‪ ،‬ارامــش بســیار خــوب ایــن شــهر‬ ‫اســت‪ .‬می تــوان گفــت کــه گوتنبــرگ بعــد از شــهر اســتکهلم بــه عنــوان‬ ‫یکــی از شــهرهای شــلوغ ســوئد شــناخته می شــود و در مقایســه بــا اســتکهلم‬ ‫شــهری ارام و بــی ســر و صــدا می باشــد‪.‬‬ ‫گارد سوسایتی‬ ‫بــا دیــدار از یکــی از خیابان هــای اصلــی ایــن شــهر کــه اونیــن نــام دارد‪،‬‬ ‫می توانیــد یــک تجربــه گردشــگری بســیار جالــب و هیجــان انگیــز داشــته‬ ‫باشــید‪.‬‬ ‫ایــن شــهر بــه عنــوان قطــب گردشــگری‪ ،‬صنعــت توریســم را در کشــور‬ ‫ســوئد رونــق داده و عــاوه بــر ان وجــود امکانــات بســیار ویــژه ای همچــون‬ ‫حمــل و نقــل دریایــی‪ ،‬باعــث شــده اســت تــا ایــن شــهر بــه عنــوان یکــی از‬ ‫مهم تریــن شــهرهای ســوئد شــناخته شــود‪.‬‬ ‫ایــن پــارک یکــی از زیبــا تریــن پــارک هــای قــرن نوزدهمــی در اروپــا اســت‬ ‫کــه بــه خوبــی حفــظ شــده اســت‪ .‬در ایــن پــارک‪ ،‬گردشــگران مــی تواننــد از‬ ‫راه هــای پــر پیــچ و خــم عبــور کننــد و بناهــای تاریخــی و گیاهــان منحصربــه‬ ‫فــرد ان را ببیننــد‪ .‬بخــش هــای جنگلــی پــارک و مجموعــه بــی نظیــری از رزهــا‬ ‫چشــم هــر بیننــده ای را خیــره مــی کننــد‪.‬‬ ‫بنایــی بــا الهــام از کریســتال پــاالس لنــدن در مرکــز ایــن پــارک ســاخته شــده‬ ‫کــه ‪ Palm House‬نــام دارد و از ســال ‪ 1878‬یــک مقصــد گردشــگری محبوب‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن پــارک مــی توانیــد تنــوع بــی نظیــری از پوشــش گیاهــی را‬ ‫تماشــا کنیــد‪ .‬بــرای بچــه هــا هــم یــک محوطــه ی بــازی در نظــر گرفتــه شــده‬ ‫اســت کــه ایــن محوطــه در ســال ‪ 2013‬بازطراحــی شــد و تفریحــات مختلفــی‬ ‫بــه ان افــزوده شــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر کافــه هــا و رســتوران هــای متعــدد‪ ،‬ایــن پــارک میزبــان برگــزاری‬ ‫کنســرت هــا و رویــداد هــای فرهنگــی متعــددی در تمــام طــول ســال اســت‪.‬‬ ‫شــهر گوتنبــرگ در کشــور ســوئد را پادشــاه گوســتاو ادولــف در ســال ‪۱۶۲۱‬‬ ‫تاســیس کــرد‪ .‬گوتنبــرگ از لحــاظ اســتراتژیکی در قــرن هــای هفدهــم و‬ ‫هجدهــم‪ ،‬بســیار پــر اهمیــت بــوده و درواز ه غــرب ایــن کشــور محســوب‬ ‫می شــده اســت‪ .‬در ســواحل غربــی در منطقــ ه باریکــی بیــن مرزهــای‬ ‫دانمــارک ‪ -‬نــروژ واقــع اســت‪ .‬شــهر گوتنبــرگ را سیاســت مــداران و‬ ‫ثروتمنــدان هلنــدی و اســکاتلندی به طورکامــل تحــت کنتــرل داشــتند و حتــی‬ ‫شــهر را مشــابه امســتردام در هلنــد ســاخته اند‪ .‬در قــرن هجدهــم‪ ،‬ماهیگیــری‬ ‫مهمتریــن صنعــت شــهر بــود‪ .‬تاســیس شــرکت هنــد شــرقی در ســوئد در‬ ‫ســال ‪ ۱۷۳۱‬نیــز باعــث رشــد تجــارت خارجــی ایــن شــهر شــد‪.‬‬ ‫در قــرن نوزدهــم‪ ،‬توســعه صنعتــی گوتنبــورگ اغــاز شــد‪ ،‬نکتــه جالبــی کــه‬ ‫در مــورد معمــاری ســد ه نوزدهــم گوتنبــرگ بایــد یــاداور شــد؛ نمونــه ســاخت ‬ ‫و ســاز هایــی اســت کــه بــه ‪( Landshovdingehusen‬ســرای فرمانــداری)‬ ‫معــروف هســتند و تنهــا در گوتنبــرگ یافــت می شــوند‪.‬‬ ‫ت و ســازهای ایــن شــهر‬ ‫ایــن بنــا هــا نخســتین بــار در ســد ه نــوزده در ســاخ ‬ ‫دیــده شــده اند‪ .‬ایــن ســاختمان ها هــر کــدام ســه طبقــه دارنــد‪ .‬طبقــه‬ ‫همکــف اجــری و دو طبقــه باالیــی از چــوب هســتند‪ .‬در اوایــل قــرن بیســتم‪،‬‬ ‫کارخان ـ ه اس کا اف و ســپس ولــوو در ایــن شــهر تاســیس شــد‪.‬‬ ‫بازار ماهی‬ ‫گوتنبــرگ بخاطــر غذاهــای دریایــی اش مشــهور اســت ‪ ،‬بنابرایــن وقتــی بــه‬ ‫قلــب ایــن شــهر برویــد حتمــا بایــد غذاهــای دریایــی بخصــوص ماهــی را‬ ‫امتحــان کنیــد‪ .‬بــازار ماهــی فروشــان در ایــن شــهر‪ ،‬شــکلی شــبیه بــه یــک‬ ‫کلیســا دارد‪ Feskekörka ،‬نیــز بــه معنــای کلیســای ماهــی اســت کــه قدمــت‬ ‫ان بــه ســال ‪ 1874‬بــاز می گــردد‪ .‬دلیــل ســاخت ایــن ســاختمان ایــن بــود کــه‬ ‫ببیننــد کــه یــک ســاختمان می توانــد بــدون ســتون دوام بیــاورد‪ .‬اینطــور کــه‬ ‫بــه نظــر میرســد بــه خوبــی توانســته از ایــن امتحــان ســربلند بیــرون بیایــد‪ .‬در‬ ‫ایــن ســاختمان می توانیــد رســتوران های خــارق العــاده و ماهیگیــران متبحــری‬ ‫بیابیــد‪ .‬انــواع غذاهــای دریایــی نیــز در زیــر ایــن ســقف ســرو می شــود‪.‬‬ ‫منطقه قدیمی هاکا‬ ‫در غــرب ایــن شــهر‪ ،‬هــاگا یکــی از قدیمی تریــن محله هــای‬ ‫گوتنبــرگ اســت و قدمــت ان بــه اواســط قــرن ‪ 17‬بــاز می گــردد‪.‬‬ ‫در کنــار محلــه جــذاب هاگانیگاتــا کــه در راســتای خانه هــای زیبــای‬ ‫چوبــی‪ ،‬بوتیک هــا و کافه هــای دلپذیــر قــرار دارد قــدم بزنیــد‪ .‬یکــی‬ ‫از بزرگتریــن نــان دارچینی هــای جهــان (‪ )Kanelbullar‬را در کافــه‬ ‫هوســارن (‪ )Husaren‬امتحــان کنیــد‪ ،‬از ابگــرم و رســتوران در حمــام‬ ‫خانــه هــاگا بازدیــد کنیــد و یــا از غذاهــای دریایــی تــازه در رســتوران‬ ‫‪ Sjöbaren‬ســوبارن لــذت ببریــد‪ .‬شــکالت ســازهای براتیــگام‬ ‫(‪ )Bräutigam‬را کــه بیــش از ‪ 140‬ســال ســابقه دارد را از دســت‬ ‫ندهیــد‪ .‬در منطقــه جنــوب شــرقی‪ ،‬می توانیــد از اسکانســن کرونــان‬ ‫(‪ )SkansenKronan‬بــه کل شــهر نــگاه کنیــد‪ .‬بــا فرارســیدن شــب‬ ‫درســت بیــرون هــاگا بــه پوســترویک برویــد تــا موســیقی زنــده گوش‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪34‬‬ ‫شهربازی ایزبرگ‬ ‫در ایــن شــهربازی چندیــن وســیل ه تفریحــی جــذاب و تــرن هوایــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــه طــور مرتــب کنســرت و بازارچه هــای مختلــف در پــارک برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫بــازار کریســمس ایــن پــارک بســیار بــزرگ و دیدنــی اســت‪ .‬در حــدود ‪۴۰‬‬ ‫جاذبــ ه تفریحــی مختلــف در لیزبــرگ وجــود دارد از جملــه ‪،AtmosFear‬‬ ‫بلندتریــن وســیلۀ تفریحــی ســقوط ازاد در اروپــا‪ .‬چــرخ و فلــک ایــن پــارک‪،‬‬ ‫لیزبــرگ بیــگ ویــل (‪ )Liseberg Big Wheel‬نــام دارد‪ .‬از بــاالی ایــن چــرخ‬ ‫و فلــک می توانیــد چشــم اندازهای شــگفت انگیزی از شــهر را تماشــا کنیــد‪.‬‬ ‫غــذای خــوب‪ ،‬موســیقی‪ ،‬بــازی و منظــر ه زیبــای هــزاران گل رنگارنــگ در فصــل‬ ‫تابســتان از جذابیت هــای لیزبــرگ اســت‪ .‬یــک تــرن هوایــی جدیــد بــه نــام‬ ‫هلیکــس (‪ )Helix‬در بهــار ســال ‪ ۲۰۱۴‬در پــارک افتتــاح شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪35‬‬ صفحه 18 ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫نویسنده و کارشناس‬ ‫ارشد فلسفه‬ ‫مناطق دیدنی سوئد‬ ‫سیگتونا‬ ‫قدیمــی تریــن شــهر ســوئد واقــع در دریاچــه مــاالرن دراوپالنــد (‪Lake‬‬ ‫‪ )Mälaren in Uppland‬در شــمال اســتوک اول‪،‬ســیگتونا نــام دارد کــه تقریبــا‬ ‫ســال ‪ 980‬بعــد از میــاد مســیح و در زمــان وایکینــگ هــا کشــف شــد‪ .‬بــه‬ ‫شــما گردشــگران خــوش ذوق پیشــنهاد مــی کنیــم ســفری بــه ایــن منطقــه‬ ‫داشــته باشــید چــرا کــه زیبایــی هــای زیــادی در ان وجــود دارد بــه خاطــر‬ ‫همیــن بــا وجــود ایــن کــه وســعت کمــی دارد امــا از اهمیــت باالیــی در بیــن‬ ‫گردشــگران و توریســت هــا برخــوردار اســت‪ .‬رســتوران هــای محلــی ‪ ،‬مغــازه‬ ‫هــای هنــری ‪ ،‬لبــاس فروشــی هــا و کافــه هــای فریبنــده مرکــز ایــن شــهر‬ ‫قــرون وســطایی را پــر کــرده اســت‪ .‬بــه هیــچ عنــوان بازدیــد از خرابــه هــا ‪،‬‬ ‫کلیســای قــرون وســطایی و ســنگ هــای طلســم شــده حوالــی ایــن شــهر را‬ ‫از یــاد نبریــد‪ .‬کلیســای مریــم مقــدس ســاختمانی اجــری بــا ســبک معمــاری‬ ‫گوتیــک مــی باشــد جاذبــه هــای دیدنــی ایــن شــهر مــی باشــد و مناســب‬ ‫تریــن مــکان بــرای ســفر محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫مارسترند‬ ‫مارســترند شــهری منســوب بــه ســال ‪ ۱۲۰۰‬میــادی‪ ،‬بــرای دوچیز شــناخته شــده‬ ‫اســت‪ :‬قایقرانــی و یــک قلعــه ی قدیمــی‪ .‬ایــن اجتمــاع ســاحلی روی جزیــره ای در‬ ‫غــرب ســوئد واقــع شــده و میزبــان جــام بازیهــای ســاالنه ی ســوئد (یــک رقابــت‬ ‫مهــم قایقرانــی) مــی باشــد‪.‬‬ ‫مارســترند همچنیــن خانــه ی قلعــه ی قــرن هفدهمــی کارلســتن ‪ Carlsten‬اســت‪،‬‬ ‫قلعــه ی باشــکوه ســنگی کــه نگهبانــی از شــهر رابــه عهــده دارد‪.‬‬ ‫گوتلند‬ ‫مالمو‬ ‫بنــدر مالمــو (‪ )Malmo‬ســومین شــهر مهــم ســوئد اســت‪ .‬ایــن شــهر در ناحیــه اورســاند‬ ‫( ‪ ) Orsund‬در اســکاندیناوی در مجــاورت تنگــه ســاند ( ‪ )Sound‬در جنوبــی تریــن‬ ‫قســمت ســوئد واقــع شــده و از ســال ‪ 2000‬بــا پــل اورســاند بــه دانمــارک و پایتخــت ان‬ ‫یعنــی کپنهــاگ متصــل شــده اســت‪ .‬در ســال ‪ 2009‬جمعیــت ایــن شــهر ‪ 290.078‬نفــر‬ ‫گــزارش شــده و مســاحتی معــادل ‪ 335‬کیلومتــر مربــع دارد کــه ‪ 155‬کیلومتــر مربــع ان‬ ‫خشــکی و بقیــه اب اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر در ســال ‪ 1275‬تاســیس شــده و قــرن هــا دومیــن شــهر بــزرگ دانمــارک‬ ‫بــوده اســت‪ .‬مالمــو تــا ســال ‪ 1658‬متعلــق بــه دانمــارک بــوده و برخــی از ســاکنان ان بــه‬ ‫دانمــارک وابســتگی بیشــتری دارنــد تــا ســوئد‪ .‬معمــاری و فرهنــگ ایــن شــهر شــباهت‬ ‫فراوانــی بــه کپنهــاگ دارد‪ .‬نــام قدیمــی ایــن شــهر مالمهــوگ ( ‪ ) Malmhaug‬بــه‬ ‫معنــای تــوده شــن بــوده اســت‪.‬‬ ‫در قــرن هفدهــم در ســال ‪ 1658‬مالمــو و منطقــه اســکانیا جــزو قلمــروی ســوئد شــدند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1677‬چهــارده هــزار ســرباز دانمارکــی بــرای تســخیر مجــدد مالمــو بــه ایــن‬ ‫شــهر حملــه کردنــد امــا موفــق نشــدند‪ .‬احــداث بنــدرگاه کوکامــز ( ‪ ) Kockums‬در ســال‬ ‫‪ 1840‬صنعــت مالمــو را تــا ‪ 150‬ســال بعــد تحــت تاثیــر خــود قــرار داد و احــداث خــط‬ ‫اهــن در جنــوب ســوئد در ســال هــای ‪ 1850‬تــا ‪ 1870‬یکــی دیگــر از عوامــل موثــر در‬ ‫رشــد اقتصــادی ایــن شــهر بــود‪.‬‬ ‫گوتلنــد بــه عنــوان بزرگتریــن جزیــره ی ســوئد اســت کــه بــا دریــای بالتیــک‬ ‫احاطــه شــده اســت و یکــی از محبــوب تریــن مقاصــد گردشــگری ســوئد مــی‬ ‫با شد ‪.‬‬ ‫ماهیگیــری ‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬گردشــگری و فنــاوری اطالعــات جــز برتریــن صنایــع‬ ‫گوتلنــد هســتند‪ .‬ایــن مــکان در طــول ســال بیــش از هــر جــای دیگــری در‬ ‫ســوئد افتــاب دارد بنابرایــن افــرادی کــه بــه دنبــال خورشــید هســتند اینجــا‬ ‫را دوســت دارنــد‪ .‬ویزبــی ‪ Visby‬تنهــا شــهر ایــن جزیــره‪ ،‬شــهری محصــور‬ ‫میــان دیــوار اســت کــه بیشــتر منظــر شــهری و ســاختمان هــای قدیمــی‬ ‫خــود را حفــظ کــرده اســت‪ .‬حــدود ‪ 100‬کلیســای قــرون وســطایی روی ایــن‬ ‫جزیــره واقــع شــده اســت‪.‬می توانیــد در ایــن جزیــره ســواحلی بــا شــن هــای‬ ‫ســفید‪ ،‬پوشــش گیاهــی طبیعــی زیبــا و گونــه هــای جالــب پرنــدگان دریایــی‬ ‫را مشــاهده کنیــد‪.‬‬ ‫ویسبی‬ ‫شــهر محصــور قــرون وســطایی بــا نــام ویســبی شــناخته شــده اســت کــه اعتبــار‬ ‫باالیــی بــه عنــوان شــهر میــراث جهانــی یونســکو بــه شــهر قدیمــی وایکینــگ هــا‬ ‫داده اســت‪ .‬ایــن شــهر “مرواریــد دریــای بالتیــک” نامیــده مــی شــود‪ .‬بــه اســاس‬ ‫گفتــه یونســکو دیوارهایــی ویســبی شــهر تبلیغاتــی مســلح در شــمال اروپــا دارای‬ ‫‪ 700‬ســال قدمــت تاریخــی میباشــد کــه بســیار خــوب نگــه داشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد بــا وجــود خرابــه هــای چنــد صــد ســاله ایــن شــهر پذیــرای‬ ‫زندگــی مــدرن و ســاده اســکاندیناوی شــده اســت‪ .‬در کنــار خیابــان هــای پــر پیــچ‬ ‫و خــم ســنگ فــرش ایــن شــهر خانــه هــای چوبــی صدســاله و مجلــل دیــده مــی‬ ‫شــود‪ .‬البتــه هیــچ جــای نگرانــی مبنــی بــر تمــام شــدن خرابــه هــای دیدنــی نیســت‬ ‫چــرا کــه گاتلنــد نــود کلیســا را کــه بیشــتر انهــا قبــل از قــرن ‪ 12‬ســاخته شــده در‬ ‫خــود جــای داده اســت‪.‬‬ ‫اپساال‬ ‫در ‪ 70‬کیلومتــری شــمال اســتکهلم ‪ ،‬اپســاال شــهری منســوب بــه قــرن دوازدهــم واقــع‬ ‫شــده کــه مرکــز مذهبــی ســوئد اســت‪ .‬در دوران باســتان و قبــل از انکــه پادشــاهی‬ ‫ســوئد مذهــب مســیحیت داشــته باشــد‪ ،‬ســوئدی هــا خدایــان نــورس (اســکاندیناو)‬ ‫را مــی پرســتیدند‪ .‬انهــا بــه افتخــار ایــن خدایــان‪ ،‬زیارتــگاه هــا و معابــدی ســاخته‬ ‫بودنــد و بعــد از انکــه مذهــب مســیحیت بــر مذهــب نــورس فائــق شــد‪ ،‬یــک کلیســای‬ ‫مســیحی در قــرن دوازدهــم در ایــن منطقــه پادشــاهی ســاخته شــد‪ .‬ایــن کلیســا هنــوز‬ ‫در ایــن منطقــه وجــود دارد و نشــانه تاریــخ مهمــی از پادشــاهی ســوئد اســت‪.‬‬ ‫خیابان فیال گاتان‬ ‫خیابــان فیــال گاتــان یکــی از جاذبه هــای محبــوب توریســت ها در اســتکهلم‬ ‫اســت کــه بــا حــال و هوایــی تاریخــی روی یــک صخــره قــرار دارد‪ .‬شــهرت‬ ‫فیــال گاتــان بیــش از همــه مدیــون چشــم انداز های زیبایــی اســت کــه از خلیــج‬ ‫اســتکهلم و مرکــز شــهر بــه ارمغــان مــی اورد‪ .‬در تمــام مســیر خیابــان‪ ،‬از یــک طــرف‬ ‫ســاختمان هایی چوبــی و متعلــق بــه ســده ‪ ۱۷۰۰‬ردیــف شــده اند و در طــرف دیگــر‪،‬‬ ‫نمــای فراموش نشــدنی اب هــای اســتکهلم قابــل رویــت اســت‪.‬‬ ‫یکــی از قدیمــی تریــن کالــج هــای اســکاندیناوی ‪ ،‬دانشــگاه اپســاال اســت کــه در‬ ‫ســال ‪ 1477‬بنیــان گــذاری شــده اســت‪ .‬از میــان اپســاال رودخانــه ی ‪ Fyris‬عبــور‬ ‫مــی کنــد و بخــش هــای قــرون وســطایی شــهر در قســمت غربــی رودخانــه قــرار‬ ‫گرفتــه انــد‪ .‬قلعــه و کلیســای جامــع اپســاال خــط اســمان ایــن شــهر را زیــر ســلطه ی‬ ‫خــود دارنــد‪ .‬گیــاه شــناس قــرن هجدهمــی ‪ Carl Linnaeus‬در اپســاال مــی زیســته‪،‬‬ ‫بنابرایــن حتمــا از بــاغ گیــاه شناســی کنــار قلعــه نیــز بازدیــد کنیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪36‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪37‬‬ صفحه 19 ‫ایستگاه متروی استادیون‬ ‫دریاچه مرالن‬ ‫دریاچــه مــارن بــا مســاحتی معــادل ‪ ۱۱۴۰‬کیلومتــر مربــع‪ ،‬ســومین دریاچــه بــزرگ‬ ‫اب شــیرین در ســوئد بــه شــمار م ـی رود‪ .‬در ژرف تریــن نقطــه‪ ،‬عمــق دریاچــه ‪۶۴‬‬ ‫متــر بــراورد می شــود و بــا طــول ‪ ۱۲۰‬کیلومتــر از شــرق تــا غــرب کشــیده شــده‬ ‫اســت‪ .‬زیســتگاه باســتانی وایکینگ هــا در جزیــره بیورکــو و کاخ دروتنینگهلــم در‬ ‫جزیــره لــوان کــه هــر دو در میــان اب هــای دریاچــه مــارن واقــع شــده اند‪ ،‬در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۹۳‬در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو بــه ثبــت رســیدند‪.‬‬ ‫ایســتگاه متــروی اســتادیون یکــی از اولیــن ایســتگاه های غارگون ـه ی اســتکهلم‬ ‫اســت کــه در ســال ‪ ۱۹۷۳‬ســاخته شــد و از معمــاری ارگانیــک بهــره می بــرد‪.‬‬ ‫عالوه بــر رنگ هــا و طــرح شــگفت انگیز ایــن ایســتگاه‪ ،‬نزدیکــی ان بــه‬ ‫اســتادیوم المپیــک اســتکهلم نیــز از دالیــل شــهرت ان اســت‪ .‬ایــن اســتادیوم‬ ‫محــل برگــزاری بازی هــای المپیــک ‪ ۱۹۱۲‬بــوده اســت و از بزرگ تریــن میادیــن‬ ‫اســتکهلم بــرای میزبانــی رویدادهــای ورزشــی و کنســرت ها محســوب می شــود‪.‬‬ ‫پارک ملی ابیسکو‬ ‫دریاچه تورنتراسک‬ ‫پــارک ملــی ابیســکو مــکان اصلــی برپایــی اردوگاه هــای کاوش شــفق قطبــی اســت‪.‬‬ ‫در تابســتان‪ ،‬توریســت ها می تواننــد در جنگل هــای ایــن منطقــه بــه پیــاده روی‬ ‫بپردازنــد‪ ،‬در میــان ترولســجون کــه تمیزتریــن دریاچه ســوئد اســت‪ ،‬راه برونــد و غار‬ ‫نــوردی کننــد‪ .‬در زمســتان نیــز مســافران می تواننــد از زیبایی هــای طبیعــت بهــره‬ ‫ببرنــد و از اســکی در ایــن منطقــه لــذت ببرنــد‪ .‬گردشــگران ماجراجــو می تواننــد‬ ‫ســورتمه س ـگ ها ر ا امتحــان کننــد یــا مکانــی بــرای گرفتــن ماهــی یخــی بیابنــد‪.‬‬ ‫پیشــنهاد مــی کنیــم شــب را در ایســتگاه کــوه ابیســکو کــه خان ـه ای کوهســتانی و‬ ‫قدیمــی اســت‪ ،‬بگذرانیــد‪.‬‬ ‫دریاچــه تورنتراســک بــا ‪ ۷۰‬کیلومتــر طــول‪ ۱۱ ،‬کیلومتــر عــرض و ‪ ۱۹۰‬متــر عمق‪،‬‬ ‫پنجمیــن دریاچــه بــزرگ ســوئد بــه شــمار م ـی رود‪ .‬تورنتراســک کــه از بقایــای‬ ‫یــک یخچــال طبیعــی شــکل گرفتــه اســت‪ ،‬بیــن ماه هــای دســامبر تــا ژوئــن‬ ‫معمــوال مملــو از یــخ می شــود‪ .‬در ســاحل شــمالی دریاچــه می تــوان بقایــای‬ ‫زندگــی مــردم ســامی را مشــاهده کــرد و اگــر شــانس بــا شــما همــراه باشــد‪،‬‬ ‫می توانیــد نظاره گــر شــفق قطبــی نیــز باشــید‪.‬‬ ‫موزه هنرهای زیبا گوتنبرگ‬ ‫غار لوملوندا‬ ‫مــوزه هنرهــای زیبــا گوتنبــرگ (‪)Museum of Fine Art of Gothenburg‬‬ ‫میزبــان بهتریــن مجموعــه هنــری گوتنبــرگ اســت و بــه بررســی اثــار هنــری‬ ‫از زمــان رنســانس تــا امــروز می پــردازد‪ .‬در ایــن مــوزه می تــوان اثــاری از‬ ‫نقاشــان مهــم امپرسیونیســم ماننــد روبــن‪ ،‬ونگــوگ و پیکاســو و اســتادان نقاشــی‬ ‫کشــورهای اســکاندیناویایی را مشــاهده کــرد‪ .‬عــاوه بــر نقاشــی‪ ،‬بخش هایــی از‬ ‫مــوزه بــه هنــر مجسمه ســازی و عکاســی اختصــاص دارد‪.‬‬ ‫غــار لوملونــدا در منطقــه حفاظــت شــده لوملونــدا‪ ،‬واقــع در کشــور ســوئد قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬قســمت کشــف شــده ایــن غــار کارســتی طولــی معــادل ‪ ۴.۵‬کیلومتــر دارد و‬ ‫همیــن موضــوع ان را در زمــره طوالنی تریــن غارهــای ســوئد جــای می دهــد‪ .‬غــار‬ ‫لوملونــدا در اثــر حرکــت اب هــای باتــاق مارتبــو شــکل گرفتــه اســت‪ .‬هــر چنــد ورودی‬ ‫غــار در طــول قرن هــا قابــل رویــت بــود؛ امــا قســمت اصلــی غــار لوملونــدا اولیــن بــار‬ ‫در دهه هــای ‪ ۱۹۴۰‬و ‪ ۱۹۵۰‬میــادی توســط ســه پســر نوجــوان کشــف شــد‪ .‬بــا حــدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬هــزار بازدیدکننــده در ســال‪ ،‬غــار لوملونــدا یکــی از جاذبه هــای اصلــی گوتالنــد‬ ‫بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫ساحل لیکه ساند‬ ‫ســاحل لیکــه ســاند در ســوئد‪ ،‬در امتــداد دریــای بالتیــک مرکــزی کشــیده شــده اســت و‬ ‫شــروع ان را بــا یــک تختــه ســنگ بــزرگ در دریــا نشــانه گذاری کرده انــد‪ .‬به عنــوان‬ ‫یکــی از بهتریــن ســواحل جزیــره اوالنــد‪ ،‬لیکــه ســاند به خاطــر شــن های ســفید و‬ ‫نــرم و همچنیــن اب هــای ارام خــود شــهرت دارد‪ .‬عمــق کــم اب هــای ایــن ســاحل‪،‬‬ ‫محیــط امنــی بــرای شــنا و اب بــازی کــودکان فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫مرکز علمی یونیورسیونم‬ ‫مرکــز علمــی یونیورســوم (‪ )Universeum‬بــا افتتــاح در ســال ‪ ،۲۰۰۱‬یکــی‬ ‫از بهتریــن مقاصــد بــرای کــودکان در ســوئد اســت‪ .‬ایــن مجموعــه بــه ‪۶‬‬ ‫بخــش تقســیم می شــود کــه هــر بخــش شــامل ورکشــاپ های تجربــی و‬ ‫کلکســیون هایی علمــی اســت‪ .‬بخــش اول بــه فراینــد بررســی جــرم‪ ،‬لیــزر‪ ،‬فضــا‬ ‫و‪ ...‬اختصــاص دارد‪ ،‬در بخــش دوم بــه انســان و تکنولــوژی پرداختــه می شــود‪،‬‬ ‫بخــش ســوم منحصــر بــه ماهی هــا‪ ،‬خزنــدگان و موش هــای صحرایــی ســوئد‬ ‫اســت‪ ،‬بخــش چهــارم بــا یــک اکواریــوم بــه پســتانداران دریایــی می پــردازد‪،‬‬ ‫بخــش پنچــم تــاالر جنگل هــای اســتوایی نــام دارد و بخــش پایانــی دربــاره‬ ‫خزنــدگان کشــنده و ســمی اســت‪.‬‬ ‫پل سولوسبوره‬ ‫پارک تگنرالندون‬ ‫پــل سولوســبوره واقــع در ســوئد‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۱۳‬بــه عنــوان یکــی از ‪ ۱۰‬پــل جالــب‬ ‫دنیــا معرفــی شــد‪ .‬همچنیــن ایــن پــل بــا ‪ ۷۵۰‬متــر طــول‪ ،‬طوالنی تریــن پــل عابــر‬ ‫پیــاده در سراســر اروپــا بــه شــمار م ـی رود‪ .‬بیــش از معمــاری‪ ،‬پــل سولوســبوره بــه‬ ‫خاطــر نورپردازی هــای زیبــای ان مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت‪ .‬بــا وصــل کــردن‬ ‫شــهر بــه نواحــی حومــه‪ ،‬ایــن پــل نمــادی از اتصــال زندگــی شــهری بــه طبیعــت‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬عــاوه بــر عبــور و مــرور عابریــن پیــاده‪ ،‬دوچرخه ســواران نیــز‬ ‫از پــل اســتفاده می کننــد‪ ،‬برخــی از مــردم روی ان بــه پیک نیــک می رونــد و حتــی‬ ‫تعــدادی روی ان بــه ماهیگیــری می پردازنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪38‬‬ ‫پــارک تگنرالنــدون یــک پــارک زیبــا تاریخــی مربــوط بــه ســال ‪ ۱۸۹۰‬اســت کــه‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۴۰‬توســط اریــک گلومــی ســاخته شــده اســت در ایــن دو مجســمه‬ ‫نویســنده ســوئدی قــرار دارد‪ .‬در بخــش شــرقی پــارک مجســمه بــزرگ اگوســت‬ ‫اســتریندبرگ قــرار دارد کــه در ســال ‪ ۱۹۴۲‬ســاخته شــده اســت و مجســمه‬ ‫اســترید لیندگــرن در ســال ‪ ۱۹۹۶‬ســاخته شــد‪ .‬ایــن پــارک یــک مــکان مناســب‬ ‫بــرای اســتراحت و ســرگرمی خانواده هــا اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪39‬‬ صفحه 20 ‫ار‬ ‫ایستد‬ ‫دامنــه هــای اســکی در شــهر ار دارای امتیــاز باالیــی در جهــان هســتند‪ .‬ایــن‬ ‫شــهر دارای طیــف وســیعی از رســتوران ها و مراکــز خریــد اســت و گزینه هــای‬ ‫تفریحــی دیگــری نیــز در ان وجــود دارند‪.‬امــا‪ ،‬بیشــتر توریســت هــا بــه دلیــل‬ ‫شــرایط مناســب اســکی بــه انجــا ســفر میکننــد‪ .‬گفتنــی اســت؛ ارســکوتان‬ ‫(‪ )Åreskutan‬عمــودی تریــن نقطــه شــمال اروپاســت و در طــول ماههــای‬ ‫تاریــک زمســتان‪ ،‬مســافران می تواننــد از ســفر در شــب هــای روشــن لــذت‬ ‫ببرنــد و همچنیــن نگاهــی مختصــر بــه شــفق شــمالی بیاندازنــد‪ .‬بــرای انهایــی‬ ‫کــه دنبــال ماجراجویــی بیشــتری هســتند نیــز ســیاحتی اکتشــافی در بــرف کــه‬ ‫چنــد روز یــا چنــد ســاعت بــه طــول می انجامــد‪ ،‬پیشــنهاد می شــود‪.‬‬ ‫ایســتد شــهری ســاحلی در جنــوب ســوئد اســت کــه کاراگاهــان و طرفــداران راز‬ ‫و رمــز جنایــت هــا را بــه خــود جلــب مــی کنــد‪ .‬در ایــن مــورد مــی تــوان بــه‬ ‫نویســنده ای بــه نــام ‪ Henning Mankell‬اشــاره نمــود کــه رمــان کاراگاه ‪Kurt‬‬ ‫‪ Wallender‬را در ایــن شــهر و نواحــی اطــراف ان تصویــر مــی کنــد‪ .‬در کتــاب‬ ‫او مــی توانیــد ســاختمان هــای مهمــی از جملــه صومعــه ی ‪( Greyfriars‬یکــی‬ ‫از بهتریــن صومعــه هــای قــرون وســطایی حفاظــت شــده ی ســوئد) و کلیســای‬ ‫مریــم مقــدس (یــک کلیســای بــزرگ قــرون وســطایی) را بیابیــد کــه هــر دو جــز‬ ‫اثــار باشــکوه معمــاری گوتیــک هنســا ‪ Gothic Hansa‬هســتند‪ .‬بــا پیــاده روی در‬ ‫خیابــان هــای ســنگفرش ایســتد نیــز مــی توانیــد مناظــر زیبــای ســاختمان هــای‬ ‫رنگــی نیمــه چوبــی را مشــاهده کنیــد‪ .‬بهتــر اســت قــدم زدن در راســتای ســواحل‬ ‫زیبــای ماســه ای ایســتد را نیــز از دســت ندهیــد‪ .‬در شــرق ایســتد یادمــان ســنگی‬ ‫‪ Ales Stenar‬قــرار گرفتــه کــه از ‪ 59‬ســنگ بــزرگ تشــکیل شــده کــه در نهایــت‬ ‫بــه شــکل یــک کشــتی درامــده انــد‪.‬‬ ‫کانال گوتا‬ ‫کانــال گوتــا‪ ،‬راه ابــی ‪ ۱۹۰‬کیلومتــری کــه در قــرن ‪ ۱۹‬ســاخته شــده اســت را میتــوان‬ ‫بهتریــن شــاهکار مهندســی ســوئد نامیــد‪ .‬ایــن ابریــز‪ ،‬اســتکهلم را کــه در شــمال ســوئد‬ ‫قــرار دارد بــه گوتنبــرگ در جنــوب غربــی ایــن کشــور متصــل میکنــد‪ .‬همــراه ایــن ابریــز‬ ‫‪ ۴۷‬پــل و ‪ ۵۸‬ســد متحــرک قــرار دارد‪ .‬در ایــن کانــال می تــوان از ســواری ارام بخــش در‬ ‫کشــتی مســافربری لــذت بــرد و یــا قایقــی اجــاره کــرد و تــور گردشــگری خــود را اداره‬ ‫نمــود‪ .‬افــرادی کــه قایقرانــی بلــد نیســتند و یــا دنبــال راهــی ارزانتــر بــرای دیــدن مناطــق‬ ‫بومــی بــی نظیــر ایــن کانــال هســتند‪ ،‬می تواننــد از دوچرخــه هــای همــراه بــا راهنمــا‬ ‫بــرای منطقــه ابریــز اســتفاده کننــد‪ .‬مهــم اینکــه؛ ان ابریــز از مــاه مــی تــا ســپتامر امــاده‬ ‫پذیرایــی از توریســت هــا اســت‪.‬‬ ‫الپ لند‬ ‫اگــر شــما بــه دنبــال ماجراجویــی در ســرزمین هــای رام نشــده هســتید‪ ،‬بایــد از‬ ‫الپ لنــد ســوئد دیــدن کنیــد‪ .‬ایــن منطقــه در شــمالی تریــن نقطــه زیــر دایــره ی‬ ‫قطبــی واقــع شــده جایــی کــه تابســتان هــا در کل شــبانه روز مــی درخشــد‪ .‬الپ لنــد‬ ‫مناســب قایقرانــان‪ ،‬کوهنــوردان و عاشــقان طبیعــت وحشــی اســت‪ .‬ایــن ســرزمین‬ ‫ســاکنانی بومــی بــه نــام ســامی ‪ Sami‬دارد‪ ،‬کســانی کــه در جنــگل هــای عظیــم و‬ ‫تندراهــای بــی ثمــر زندگــی مــی کننــد‪ .‬یــک راه خــوب بــرای تجربــه ی ایــن منطقه‪،‬‬ ‫رانندگــی مســافتی بــه طــول ‪ 359‬کیلومتــر از مرکــز قایقرانــی در استورمســاند تــا‬ ‫ترمینــوس در ویلهلمینــا از طریــق ‪ Fatmomakke‬مــی باشــد‪ ،‬جایــی کــه در ان مــی‬ ‫توانیــد کلبــه هــای چوبــی ســنتی را مشــاهده کنیــد‪ .‬بازدیدکننــدگان زمســتانی مــی‬ ‫تواننــد در ‪ ،Jokkmokk‬مرکــز زندگــی ســامی‪ ،‬پوســت گــوزن شــمالی بخرنــد‪.‬‬ ‫کارلشته‬ ‫در ســواحل دریاچــه وانــرن‪ ،‬در حالــی کــه رودخانــه کالرلــوون از ان عبــور مــی کنــد‪،‬‬ ‫کارلســتاد یــک شــهر بســیار زیبــا و مقصــدی عالــی بــرای ســفر اســت‪ .‬اگــر عاشــق‬ ‫فضاهــای بــاز و هــوای ازاد هســتید‪ ،‬ایــن شــهر کامـ ً‬ ‫ا بــرای شــما مناســب اســت‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر دریاچــه عظیمــی کــه در مجــاورت ایــن شــهر قــرار دارد‪ ،‬ابشــارهای زیــادی در ایــن‬ ‫شــهر هســتند کــه احتمــاالً برایتــان جذابیــت ویــژه ای دارد‪.‬‬ ‫ضمــن ایــن کــه در کنــار ســاحل دریاچــه نقاطــی دیدنــی وجــود دارد کــه ارزش توقــف‬ ‫و بازدیــد دارنــد‪ .‬علیرغــم کوچــک بــودن کارلســتاد‪ ،‬جمعیــت دانشــجویی ان نشــان مــی‬ ‫دهــد کــه ایــن شــهر مکانــی شــگفت اور و ســرزنده اســت‪ .‬شــور جوانــی کــه در ایــن‬ ‫شــهر مــوج مــی زنــد‪ ،‬کافــه هــا و رســتوران هــای متعــددی کــه در انجــا وجــود دارد‪،‬‬ ‫باعــث مــی شــود از ســفر خــود لــذت بســیار ببریــد‪.‬‬ ‫جاکموک‬ ‫جاکمــوک شــهری رویایــی در الپلنــد‪ ،‬ایالــت شــمالی ســوئد اســت کــه میتوانیــد در‬ ‫انجــا مســابقه گــوزن های شــمالی را تماشــا کنیــد‪ ،‬بــازار زمســتانی را ببینیــد و درباره‬ ‫گروهــی محلــی بــه نــام “ســامی” اطالعــات بدســت بیاوریــد‪.‬‬ ‫بــازار جاکمــوک بیــش از ‪ ۴۰۰‬ســال قدمــت دارد و هــر ســال در فوریــه شــروع بــه‬ ‫کار می کنــد‪ .‬بــا وجــود ارتفــاع بــرف و دماهــای دو رقمــی زیــر خــط انجمــاد‪ ،‬بــازار‬ ‫ســنتی فرهنــگ ســامی را جشــن می گیــرد‪ .‬پیشــنهاد می کنیــم کــه در ایــن مــکان‬ ‫ک هــای محلــی بخوریــد‪ ،‬بــه گــوزن هــای شــمالی غــذا بدهیــد و رقــص‬ ‫از خــورا ‬ ‫محلــی را در بــازار تماشــا کنیــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــه مــوزه اجتــه (‪ )Ájtte Museum‬کــه فرهنــگ عمیــق ســامی را نمایــش‬ ‫می دهــد‪ ،‬برویــد‪ .‬جاکمــوک نقطــه اصلــی بــرای دسترســی بــه ‪ ۴‬پــارک ملــی در‬ ‫منطقــه میــراث جهانــی الپونیــا اســت‪.‬‬ ‫در ایــن شــهر‪ ،‬انتظــار دیــدن روزهــای تمــام نشــدنی تابســتان یــا تاریکــی طوالنــی‬ ‫در زمســتان را داشــته باشــید‪ ،‬زیــرا شــهر در بــاالی مــدار قطــب شــمال واقــع شــده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫پارک ملی زیردریایی کوسترهیوت‬ ‫سونسوال‬ ‫سونســوال کــه در ســواحل خلیــج بالتیــک قــرار دارد‪ ،‬یــک شــهر بیــن المللــی اســت کــه ایتــم هــای‬ ‫زیــادی بــرای ارائــه دارد‪ .‬در حالــی کــه ایــن شــهر یــک مــورد خیلــی چشــمگیر و خــاص نــدارد‪،‬‬ ‫ظاهــر یکدســت و یکنواخــت ایــن شــهر باعــث مــی شــود کــه بــا رضایــت بخواهیــد در بلوارهــای‬ ‫عریــض ان کــه بــا ســاختمان هــای ســنگی احاطــه شــده اســت‪ ،‬قــدم بزنیــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن کــه مــی تــوان گفــت تقریبـاً کل ایــن شــهر طــی یــک نیــم روز در ســال‪ ۱۸۸۸‬در یــک اتــش‬ ‫ســوزی ســوخت‪ ،‬امــا بــه ســرعت ســاخته شــد و اکنــون از ان بــه عنــوان شــهر ســنگی یــاد مــی‬ ‫شــود‪ .‬بــا رســتوران هــای بســیار عالــی‪ ،‬بارهــا و کافــه هــای دنجــی کــه در اطــراف ایــن شــهر قــرار‬ ‫گرفتــه انــد‪ ،‬ســاندزوال شــهری اســت کــه کامـ ً‬ ‫ا ارزش توقــف و بازدیــد دارد‪.‬‬ ‫اوربرو‬ ‫کوســترهیوت اولیــن پــارک زیردریایــی ملــی ســوئد اســت‪ .‬ایــن پــارک ‪ ۴۵۰‬کیلومتــر‬ ‫مربعــی شــامل بیشــترین تنــوع بــه لحــاظ زندگــی دریایــی اســت‪.‬‬ ‫پــارک زیردریایــی مــورد بحــث تقریبــا ‪ ۲۰۰‬نــوع مختلــف از حیوانــات و گیاهــان‬ ‫شــامل صخره هــای مرجانــی در اعمــاق اب را در برمی گیــرد‪ .‬ایــن پــارک در جزایــر‬ ‫کســتر در غــرب ســوئد واقــع شــده اســت و محلــی بــرای زندگــی کاســتر وادرو‬ ‫جــورد (‪ )Koster-Väderö Fjord‬اســت‪.‬‬ ‫در تابســتان توریســت هــا میتواننــد در ایــن پــارک بــه شــنا و غواصــی و در دیگــر‬ ‫زمــان هــای ســال بــه پیــاده روی‪ ،‬ماهیگیــری و دیــدن پرنــده هــا بپردازنــد‪ .‬میهمانان‬ ‫همچنیــن می تواننــد در کنــار خــوک هــای ابــی یــا گرازهــای دریایــی در زمانهــای‬ ‫مشــخصی از ســال قایــق رانــی کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪40‬‬ ‫در حالیکــه قلعــه زیبــا و ســنگی اوربــرو‪ ،‬برجســته تریــن جاذبــه گردشــگری ایــن شــهر اســت‪ ،‬امــا تپــه‬ ‫هــا و زمیــن هــای خــوش منظــره ان نیــز چیــزی نیســت کــه بتــوان از ان چشــم پوشــی کــرد‪ .‬یــک شــهر‬ ‫دانشــگاهی پــر جنــب و جــوش اســت و جمعیــت دانشــجویی بســیار زیــاد باعــث شــده اســت کــه کافــه‬ ‫هــای روبــاز و غذاهــای ارزان قیمــت بســیاری در اختیارتــان قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫اوربــرو در فاصلــه کمــی از اســتکهلم قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬پــارک هــای ارامــش بخــش‪ ،‬کوچــه هــای ارام‬ ‫و بــدون شــتاب و دریاچــه وانــرن کــه در مجــاورت ایــن شــهر قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬مــی توانــد نظــر هــر‬ ‫گردشــگری را بــه خــود جلــب نمایــد‪.‬‬ ‫‪| 64‬راز شقایق| ‪41‬‬ ‫شماره ‪66‬‬ صفحه 21 ‫چهره ها و گروههای موسیقی سوئد‬ ‫موسیقی سوئد‬ ‫خلیل مدادی‬ ‫گروه موسیقی ابا‬ ‫ســوئد کشــوری اســت کــه بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن صــادر کننــدگان‬ ‫هنرمنــدان موســیقی در جهــان شــناخته مــی شــود‪ .‬برخــی از ســتارگان اصلی‬ ‫پــاپ دنیــای موســیقی ســوئدی بــوده انــد ‪ ،‬مــی تــوان از ایــن مــوارد ‪ABBA‬‬ ‫و ‪ Roxette‬را نــام بــرد‪.‬‬ ‫در میــان ژانرهــای مختلــف موســیقی کــه در خــارج از کشــور خــود ســوئد‬ ‫مشــهور شــده انــد ‪ ،‬نوازنــدگان معــروف راک و جــاز مســتقل وجــود دارد‪.‬‬ ‫ابــا‪ ،‬پرفروش تریــن گــروه موســیقی پــاپ دهــه ‪ ۷۰‬میــادی بــود‪ .‬ایــن گــروه‬ ‫توســط دو زوج تشــکیل شــد و یکــی از پرفروش تریــن گروه هــای تاریــخ‬ ‫موســیقی پــاپ اســت‪.‬‬ ‫ایــن گــروه ســوئدی در ســال ‪ ۱۹۷۲‬بــا حضــور بنــی اندرســون و بیــورن‬ ‫اولویــس اهنگ ســازان گــروه‪ ،‬و به همــراه انی‪-‬فریــد لینگســتاد و اجنتــا‬ ‫فالتســکوگ خواننــدگان گــروه‪ ،‬در اســتکهلم شــکل گرفــت و تــا ســال ‪۱۹۸۳‬‬ ‫بــه فعالیــت خــود ادامــه داد‪.‬‬ ‫البوم هــای ابــا در مجمــوع بیــش از ‪ ۳۷۰‬میلیــون نســخه فــروش داشته اســت‪.‬‬ ‫ایــن گــروه همچنــان ســاالنه نزدیــک بــه ســه میلیــون نســخه از البوم هــای‬ ‫خــود را بــه فــروش می رســاند‪.‬‬ ‫جدایــی ایــن گــروه پرطرفــدار بــا جدایــی زوج بیــورن و اجنتــا از هــم اغــاز‬ ‫شــد و گرچــه زوج دیگــر ســعی در نگهــداری گــروه کردنــد امــا بــا جدایــی ان‬ ‫دو نیــز از هــم گــروه بــدون فعالیــت مانــد و امیــد طرفــداران گــروه را بــرای‬ ‫ادامــه فعالیتشــان از بیــن بــرد‪.‬‬ ‫ایــن گــروه هنــوز هــم بــه عنــوان یکــی از پرفروش تریــن گروه هــای پــاپ‬ ‫در کل تاریــخ مطــرح می شــود و خالقیــت ایــن گــروه در ان زمــان در زمینــه‬ ‫ســبک کاری خــود بقــدری بــاال بــود کــه رکــورد فــروش را حتــی در امریــکا‬ ‫شکســتند‪ .‬اهنگ هــای معــرف ایــن گــروه از جملــه !‪Gimme! Gimme‬‬ ‫‪ Gimme‬و ‪ dancing queen‬و ‪ sos‬و… هنــوز هــم شــنیده می شــود‪ .‬بســیاری از‬ ‫اهنگ هــای ایــن گــروه مــورد بازخوانــی قــرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی برخــی از نوازنــدگان موســیقی بــه دنبــال‬ ‫موفقیــت بیــن المللــی ‪ ،‬کســب درامــد و شــهرت بیشــتر هســتند‪.‬‬ ‫ســوئد کشــوری اســت کــه انــواع مختلــف موســیقی خارجــی را در خــود جــای‬ ‫داده اســت و نوازنــدگان بــا اســتعدادی در ایــن کشــور وجــود دارد‪.‬‬ ‫ســوئد امــوزش موســیقی را جــدی مــی گیــرد و معلــوم اســت کــه پیــش‬ ‫از شــروع حرفــه موســیقی ‪ ،‬مجریــان مختلــف در مــدارس موســیقی تعییــن‬ ‫شــده تحصیــل کــرده انــد‪.‬‬ ‫کالــج ســلطنتی موســیقی در اســتکهلم اهنگســازان ‪ ،‬رهبــران ‪ ،‬خواننــدگان و‬ ‫نوازنــدگان برجســته ای تولیــد کــرده اســت‪ .‬در دانشــگاه کارلســتاد ‪ ،‬گــروه‬ ‫موســیقی موســوم بــه کالــج موســیقی اینگســوند بــر موســیقی کالســیک‪،‬‬ ‫جــاز و ســنتی تمرکــز دارد‪ .‬دانشــگاههای دیگــر نیــز دارای دپارتمانهــای‬ ‫موســیقی هســتند کــه بــه تدریــس معلمــان و نوازنــدگان موســیقی اختصــاص‬ ‫داده شــده اســت‪.‬‬ ‫موســیقی محلــی ســوئد در اوایــل قــرن ‪ 19‬اغــاز شــد‪ .‬ویولــون اصلــی تریــن‬ ‫ســاز مــورد اســتفاده بــرای تولیــد چنیــن موســیقی اســت‪.‬‬ ‫‪ nyckelharpa‬نــوع دیگــری از ســازهایی اســت کــه ممکــن اســت بــا ویولون‬ ‫در موســیقی محلــی ســوئدی نواختــه شــود‪ .‬ایــن ســاز یــک چنــگ کلیــدی‬ ‫اســت و گاهــی از ان بــه عنــوان ویولــون کلیــد دار نیــز یــاد مــی شــود و در‬ ‫واقــع نوعــی ســاز زهــی اســت کــه مــی تــوان در کالــج رویــال موســیقی در‬ ‫اســتکهلم ‪ ،‬در گــروه موســیقی محلــی ‪ ،‬مطالعــه کــرد‪.‬‬ ‫اریک شریدان‬ ‫اکاردئــون و کالرینــت از دیگــر ســازهای مــورد اســتفاده در موســیقی محلــی ســوئدی‬ ‫هســتند‪ .‬اکاردئــون مــی توانــد توســط یــک اکاردئونیســت نواختــه شــود و موســیقی‬ ‫تولیــد شــده اغلــب بــا همراهــی صداهــای تــک و یــا گروهــی خواننــده زن و یــا مــرد‬ ‫همراهــی مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن ســاز ماننــد جعبــه اســت و مــی تــوان ان را فشــرده و منبســط کــرد‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫دکمــه هــا یــا کلیدهــا را بــرای تولیــد نــت هــای موســیقی فشــار مــی دهید‪.‬‬ ‫کالرینــت یــک ســاز بــادی اســت کــه از نظــر شــکل بســیار ســاده بــا شــکل لولــه‬ ‫اســتوانه ای مســتقیم خــود بســیار ســاده اســت‪.‬‬ ‫نــوع دیگــری از ســازها ‪ ،‬کــه در ســوئد شــخصی ســازی شــده اســت ‪ ،‬بــپ پایــپ‬ ‫یــا نــی اســکاتلندی اســت‪ .‬نــوع ســوئدی ایــن ســاز بــه طــور کلــی کوچکتــر از انــواع‬ ‫دیگــر ان بــوژه اســکاتلندی هســتند‪.‬‬ ‫در اواســط قــرن بیســتم ‪ ،‬بگ پایپ ســوئدی از رونق افتــاد و تقریباً منقرض شــده در نظر‬ ‫گرفته شــد‪ .‬لحن این ســاز مالیم اســت و ســاختاری شــبیه به اکاردئون و ســازدهنی دارد‪.‬‬ ‫تمرکــز اصلــی موســیقی محلــی ســوئدی اغلــب موســیقی بــا رقــص اســت‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ،1811‬انجمــن گوتیــک شــکل گرفــت‪ .‬هــدف ایــن انجمــن ایــن بــود کــه ســوابق همه‬ ‫اهنگهــای ســنتی موســیقی را پشــتیبانی کنــد و از اجــرای چنیــن اهنگهایــی توســط‬ ‫نوازنــدگان کــه زمینــه اصلــی انهــا پخــش موســیقی محلــی بــود ‪ ،‬حمایــت کنــد‪ .‬در‬ ‫ســالهای گذشــته موســیقی محلــی ســوئد عمدتــا از ملودیهــای انفــرادی بــود‪ .‬در دهــه‬ ‫‪ 1900‬موســیقی محلــی محبوبیــت بیشــتری پیــدا کــرد و در دهــه ‪ 1970‬بــه باالتریــن‬ ‫حــد خــود رســید ‪ ،‬از ان زمــان بــه بعــد ایــن محبوبیــت نــزول کــرده اســت امــا هنــوز‬ ‫بخــش مهمــی از امــوزش موســیقی در ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪42‬‬ ‫اریــک شــریدان پریــدز (زاده ‪ ۱۹‬ژوئیــه ‪ )۱۹۷۶‬دی جــی ســوئدی و تهیّه کننــده‬ ‫موســیقی هــاوس مســتقر در لنــدن اســت‪.‬‬ ‫او را معمــوالً بــا نــام مســتعار اریــک پریــدز و پاریــدا مــی شناســند‪ ،‬مجلّــه دی جی‬ ‫در تاریــخ ‪ ۲۰‬اکتبــر ‪ ،۲۰۱۱‬بــر اســاس رتبــه بنــدی ســالیانه خــود‪ ،‬وی را در رتبــه‬ ‫‪ ۴۶‬در بیــن ‪ ۱۰۰‬دی جــی برتــر جهــان قــرار داد‪.‬در اکتبــر ‪ ،۲۰۱۲‬مجله ‪.DJ‬‬ ‫نتایــج‪ DJ 100:‬نظرســنجی خــود را‪ ،‬کــه در ان پریــدز در رتبــه ‪ ۵۲‬قــرار داده‬ ‫اعــام کــرد‪.‬او بیــش از هــر چیــز به خاطــر ترانــه مشــهورش «‪ »Call on me‬و‬ ‫«‪»Pjanoo‬شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫بفوری‬ ‫بفــوری یــک گــروه اکســتریم‪-‬متال ســوئدی بــود کــه در ســال ‪ ۱۹۸۳‬میــادی‬ ‫شــکل گرفــت و نــام خــود را از الیزابــت بفــوری‪ ،‬کنتــس مجارســتانی‪ ،‬برگرفــت‪.‬‬ ‫رهبــر و ترانه ســرای گــروه‪ ،‬تومــاس فورســبرگ یــا کوئورتــون بــود‪ .‬چهــار البــوم‬ ‫نخســتین گــروه‪ ،‬بــا توجــه بــه تاثیرگــذاری فــراوان بــر زیرســبک بلک‪-‬متــال بــه‬ ‫عنــوان الگــوی اصلــی بلک‪-‬متــال اســکاندیناویایی شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫هرچنــد کــه گــروه در البــوم پنجــم یعنــی همرهــارت‪ ،‬از ســبک پیشــین خــود فاصله‬ ‫گر فت ‪.‬‬ ‫همرهــارت البومی ســت کــه بــه دفعــات از ان بــه عنــوان اولیــن البــوم ســبک‬ ‫وایکینگ‪-‬متــال یــاد شــده اســت‪ .‬بفــوری بــه ســبک وایکینگ‪-‬متــال در دهــه ی‬ ‫‪ ۱۹۹۰‬و اوایــل دهــه ‪ ۲۰۰۰‬میــادی ادامــه داد‪ .‬البتــه گــروه تجاربــی نیــز از ثــرش‪-‬‬ ‫متــال در البوم هــای مرثیــه و هشــت ظلعی داشــت‪.‬‬ ‫مــرگ کوئرتــون در ســال ‪ ۲۰۰۴‬میــادی بــه علــت ایســت قلبــی‪ ،‬پایانــی بــرای‬ ‫عمــر گــروه بفــوری نیــز بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪43‬‬ صفحه 22 ‫حیات وحش سوئد‬ ‫حسین طوسی‬ ‫حیــات وحش ســوئد شــامل گیاهــان و جانوران متنوع ســوئد اســت‪ .‬زیســتگاهها‬ ‫شــامل کوهســتان ‪ ،‬جنــگل هــای کوهســتانی ‪ ،‬تانــدرا ‪ ،‬تایــگا ‪ ،‬جنگل هــای راش‪،‬‬ ‫رودخانــه هــا ‪ ،‬دریاچــه هــا ‪ ،‬باتــاق هــا ‪ ،‬ســواحل شــور و دریایــی و زمینهــای‬ ‫زیــر کشــت اســت‪ .‬بــه طــور کلــی اب و هــوا بــرای کشــوری در ایــن عــرض‬ ‫جغرافیایــی بســیار معتــدل اســت ‪ ،‬زیــرا تاثیــرات دریایــی قابــل توجهــی دارد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه لیســت پرنــدگان جهــان ‪ 535 ،‬گونــه پرنــده در ســوئد ثبــت‬ ‫شــده اســت ‪ ،‬امــا کمتــر از نیمــی از ایــن گونــه هــا بــه طــور مرتــب تولیــد مثــل‬ ‫میکننــد‪ .‬بســیاری از ایــن پرنــدگان مهاجــر هســتند و بیــن مناطــق پــرورش‬ ‫قطــب شــمال و مناطــق زمســتانی در جنــوب اروپــا و افریقــا راه مــی یابنــد‪.‬‬ ‫تنهــا ماهــی بومــی ســوئد اب شــیرین ‪ Coregonus trybomi‬اســت کــه هنوز‬ ‫در یــک دریاچــه زنــده اســت‪ .‬دوزیســتان یافــت شــده در ســوئد شــامل یــازده‬ ‫گونــه قورباغــه و وزغ هســتند‪ ،‬در حالــی کــه خزنــدگان شــامل چهــار گونــه مــار‬ ‫و ســه گونــه مارمولــک هســتند‪ .‬همــه انهــا تحــت قانــون محافظــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫ســوئد کشــوری گســترده شــده بــه شــکل عمــودی در شــرق نــروژ و در غــرب‬ ‫دریــای بالتیــک و خلیــج بوتنیــا اســت‪ .‬از عــرض جغرافیایــی ‪ 55‬درجــه شــمالی‬ ‫تــا بیــش از ‪ 70‬درجــه شــمالی ‪ ،‬کــه در شــمال دایــره قطــب شــمال امتــداد‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در جنــوب غربــی مناطــق دریایــی ‪ Skagerrak‬و ‪ Kattegat‬قــرار دارنــد ‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه در شــمال شــرقی مــرز زمینــی بــا فنالنــد قــرار دارد و توســط رودخانه‬ ‫‪ Torne vlv‬مشــخص شــده اســت‪ .‬خــط ســاحلی بــا بســیاری از جزایــر کوچــک‬ ‫و دو جزیــره بزرگتــر در دریــای بالتیــک ‪ ،‬گوتلنــد و ‪ Öland‬فاصلــه زیــادی دارد‪.‬‬ ‫دریاچــه هــا متعــدد هســتند ‪ ،‬از نظــر انــدازه از حوضچــه هــای کوچــک گرفتــه‬ ‫تــا ونــرن ‪ ،‬ســومین دریاچــه بــزرگ اروپــا‪.‬‬ ‫تخمیــن زده مــی شــود کــه ســوئد دارای ‪ 108‬گونــه پروانــه و ‪ 60‬گونــه‬ ‫ســنجاقک و ‪ 40‬گونــه سوســک اســت‪.‬‬ ‫معرفی برخی گونه های جانوری‬ ‫بیشــتر مناطــق شــمالی و مرکــزی ســوئد ‪ ،‬تقریبــاً در ناحیــه رودخانــه بــزرگ‬ ‫‪ ، Dalälven‬منطقــه ‪ Norlland‬را تشــکیل مــی دهــد کــه شــامل مناطق وســیع‬ ‫و بایــر از مناطــق تپــه ای و کوهســتانی اســت کــه بــه تدریــج از خلیــج بوتنیــا‬ ‫بــه کوههــای اســکاندیناوی (یــا ‪ )Scandes‬در غــرب ســرازیر مــی شــوند‪.‬‬ ‫ایــن کوههــا ‪ ،‬کــه از شــمال بــا نــروژ مــرز تشــکیل مــی دهنــد ‪ ،‬عمدتــا در‬ ‫حــدود ‪ 1000‬متــر هســتند ‪ ،‬امــا ‪ Kebnekaise‬بــه ‪ 2100‬متــر مــی رســد کــه‬ ‫بلندتریــن کــوه در ســوئد و در شــمال اســکاندیناوی اســت‪.‬‬ ‫زمیــن شناســی ‪ Scandes‬کامــ ً‬ ‫ا متنــوع اســت‪ ،‬کــه اغلــب در تفاوتهــای‬ ‫گیاهــی منعکــس مــی شــود‪ .‬جنــوب ‪ Dalälven‬منطقــه ای پســت اســت‬ ‫کــه دریاچــه هــای بــزرگ ‪ Mälaren‬و ‪ Hjälmaren‬را احاطــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪ ، Clayey‬خاکهــای حاصلخیــزی کــه در اخریــن یخبنــدان بــه عنــوان ذخایــر‬ ‫دریایــی بوجــود امــده انــد ‪ ،‬ایــن منطقــه را مشــخص مــی کنــد ‪ ،‬کــه یکــی از‬ ‫مناطــق اصلــی کشــاورزی در ســوئد اســت‪.‬‬ ‫در جنــوب ‪ ،‬برخــی مناطــق کوچک تپــه ای و بایــر وجــود دارد ‪ ،‬ماننــد ‪.Tiveden‬‬ ‫شــرق و غــرب دریاچــه ‪ Vättern‬دشــتهای پرتعــداد روی صخــره هــای رســوبی‬ ‫یافــت مــی شــوند‪ .‬در جنــوب ایــن منطقــه ‪ ،‬زمیــن دوبــاره بــه ارتفاعــات جنوبی‬ ‫ســوئد مــی رســد ‪ ،‬زمینــی از تپــه هــای عمدتـاً بایــر بــه ‪ 377‬متــر مــی رســد‪.‬‬ ‫جنوبــی تریــن اســتان اســکانیا بــا بقیــه مناطــق ســوئد تقریبـاً عمدتـاً از زمیــن‬ ‫هــای زراعــی مســطح و همچنیــن از زمیــن شناســی پیچیــده ای کــه شــامل‬ ‫ســنگ هــای مزوزوئیــک و ســواحل ســایش اســت متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫سگ ابی اوراسیایی‬ ‫ســگ ابــی ارواســیایی نــام یــک گونــه از ســرده ســگ ابــی اســت کــه در ســوئد نیز‬ ‫وجــود دارد و ایــن کشــور بــه عنــوان یکــی از ســکونتگاههای ایــن جانــور شــناخته‬ ‫مــی شــود‪ .‬تنهــا پنــج درصــد از حیوانــات تنهــا یــک جفــت اختیــار می کننــد و ایــن‬ ‫پنــج درصــد نیــز بــه میــزان زیــادی بــه جفــت خــود خیانــت کــرده و بــا دیگــران‬ ‫جفت گیــری می کننــد‪ .‬امــا ســگ ابــی اوراســیایی نــه تنهــا یــک شــریک جنســی‬ ‫اختیــار می کنــد و بلکــه تــا پایــان بــه شــریک جنســی خــود نیــز وفــادار می مانــد‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه ســگ های ابــی امریــکای شــمالی کــه خویشــاوندی‬ ‫نزدیکــی بــا ســگ ابــی اوراســیایی دارنــد بــه میــزان زیــادی بــه شــریک های‬ ‫جنســی خــود خیانــت می کننــد‪.‬‬ ‫س ـگ های ابــی امریــکای شــمالی کمتــر از س ـگ های ابــی اوراســیایی تمایــل بــه‬ ‫خشــونت دارنــد‪ .‬جمعیــت انهــا نیــز بیشــتر از سـگ های ابــی اوراســیایی اســت‪.‬‬ ‫جوجه تیغی اروپایی‬ ‫علیرغــم عــرض جغرافیایــی شــمالی ‪ ،‬اکثــر مناطــق ســوئد دارای اب و هــوای‬ ‫معتــدل بــا نوســان بــاالی دمــا نیســتند‪ .‬از نظــر اب و هوایــی ‪ ،‬کشــور را مــی‬ ‫تــوان بــه ســه منطقــه تقســیم کــرد‪ .‬شــمالی تریــن قســمت دارای اب و هــوای‬ ‫زیــر قطبــی ‪ ،‬قســمت مرکــزی اب و هــوای قــاره ای مرطــوب و جنوبــی تریــن‬ ‫قســمت ان اقلیمــی اقیانوســی اســت‪.‬‬ ‫ایــن کشــور نســبت بــه ســایر نقــاط در عــرض جغرافیایــی مشــابه‪ ،‬عمدتــا‬ ‫بــه دلیــل ترکیــب جریــان یــک جریــان گــرم و ســریع اقیانــوس اطلــس‬ ‫اســت کــه از خلیــج مکزیــک سرچشــمه گرفتــه و تــا نــوک فلوریــدا امتــداد دارد‬ ‫بســیار گرمتــر و خشــک تــر اســت‪ .‬نصــف شــمالی کشــور بــه دلیــل اثــر ســایه‬ ‫بــاران ناشــی از کــوه هــای اســکاندیناوی کمتــر از نــروژ بارندگــی مــی گیــرد‪.‬‬ ‫تخمیــن زده مــی شــود کــه ‪ 50،000‬گونــه حیوانــات و گیاهــان در زیســتگاههای‬ ‫زمینــی در ســوئد وجــود دارد‪ .‬ایــن تنــوع زیســتی‪32‬درصد از کل گونــه هــای‬ ‫موجــود در اروپــا را شــامل مــی شــود‪ .‬ایــن گونــه هــا شــامل ‪ 73‬گونه پســتاندار‪،‬‬ ‫‪ 240‬گونــه پرنــده پرورشــی (و ‪ 60‬گونــه دیگــر غیــر پرورشــی کــه ســاالنه بــه‬ ‫نــدرت دیــده مــی شــوند) ‪ 6 ،‬گونــه خزنــده ‪ 12 ،‬گونــه دوزیســتان ‪ 56 ،‬گونــه‬ ‫ماهــی اب شــیرین ‪ ،‬حــدود ‪ 2000‬گونــه گیــاه اونــدی ‪ ،‬نزدیــک بــه ‪ 1000‬گونــه‬ ‫بریوفیــت و بیبــش از ‪ 2000‬گلســنگ اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪44‬‬ ‫بــر اســاس فهرســت قرمــز ‪ IUCN‬یــا اتحادیــه بین المللــی حفاظــت از محیــط‬ ‫زیســت‪ ،‬پســتاندارانی کــه محــل حیــات انهــا در سوئداســت‪ ،‬شــامل خارپشــت‬ ‫اروپایــی ‪ ،‬گورکــن اروپایــی (فقــط در جنــوب) ‪ ،‬شــش گونــه گــوزن و هجــده‬ ‫گونــه خفــاش اســت‪.‬‬ ‫خرگــوش کوهــی ‪ ،‬بیــور اوراســیایی ‪ ،‬ســنجاب قرمــز و همچنیــن چهــارده گونه از‬ ‫جونــدگان کوچکتــر نیــز در ایــن ســرزمین هســتند‪ .‬گــراز وحشــی ‪ ،‬گــوزن قرمــز‬ ‫و گــوزن هــای نیمــه اهلــی نیــز یافــت مــی شــوند‪.‬‬ ‫گوشــتخواران شــامل خــرس قهــوه ای ‪ ،‬گــرگ اوراســیایی ‪ ،‬روبــاه قرمــز و در‬ ‫کوهســتان روبــاه قطبــی ‪ ،‬و همچنیــن ســیاهگوش اوراســیایی ‪ ،‬گورکــن اروپایی‪،‬‬ ‫ســمور اوراســیایی‪ ،‬راســو ‪ ،‬گربــه قطبــی اروپایــی و‪ ..‬اســت‪.‬‬ ‫جوجه تیغــی اروپایــی نــام یــک گونــه از زیرخانــواده جوجه تیغــی اســت‪ .‬ایــن‬ ‫جانــور پراکندگــی وســیعی در مناطــق مختلــف اروپــا دارد و یکــی از شــناخته‬ ‫شــده تریــن گونــه هــای جوجــه تیغــی هــا اســت‪ .‬همچنیــن ایــن گونــه بــزرگ‬ ‫تریــن و ســنگین تریــن گونــه جوجــه تیغــی هــا مــی باشــد‪.‬‬ ‫گراز اوراسیایی‬ ‫گــراز یــا خــوک وحشــی اوراســیا نوعــی خــوک اســت کــه نیــای اکثــر‬ ‫خوک هــای اهلــی به شــمار مــی رود‪ .‬ایــن حیــوان‪ ،‬بومــی بیشــتر مناطــق‬ ‫شــمالی و مرکــزی اروپــا‪،‬و نواحــی مدیتران ـه ای (از جملــه کوه هــای اطلــس در‬ ‫شــمال افریقــا) و بیشــتر مناطــق اســیا اســت‪ .‬نســل ایــن حیــوان در شــمال‬ ‫افریقــا و برخــی نقــاط اروپــا منقــرض شده اســت‪ .‬گــراز توســط انســان بــه‬ ‫نقــاط دیگــر دنیــا از جملــه بخش هایــی از ایــاالت متحــده و ارژانتیــن و نیــز‬ ‫اســترالیا وارد شده اســت‪ .‬گــراز دارای ناخن هــای درازی اســت و در صــورت‬ ‫مواجهــه بــا خطــر ناخــن می کشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪45‬‬ صفحه 23 ‫سمیه عبدالمحمدی‬ ‫کارشناس فرهنگی‬ ‫ادبیات سوئد‬ ‫معرفینویسندگانمطرح‬ ‫‪http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8‬‬ ‫‪%d8%84%d9%a8%aa+%d8%d8%a7%8c%d8%db%a8%af%d8%d8%a7%‬‬ ‫‪0=SSOReturnPage=Check&Rand&b1%d8%a7%ba%d8‬‬ ‫یوهان اگوست استریندبری‬ ‫یوهــان اوگوســت اســتریندبری (اوگاســت اســتریندبری) (زاده ‪۲۲‬‬ ‫ژانویــه ‪ ۱۸۴۹‬در اســتکهلم‪ ،‬درگذشــته ‪ ۱۴‬مــه ‪ ۱۹۱۲‬در اســتکهلم)‬ ‫نویســنده داســتان کوتــاه‪ ،‬رمــان و نمایش نامه نویــس پــرکار‬ ‫ســوئدی بــود کــه در کنــار هنریــک ایبســن‪ ،‬ســورن کی یرکگــور‬ ‫و هانــس کریســتیان اندرســن از مهم تریــن و تاثیرگذارتریــن‬ ‫نویســندگان اســکاندیناوی به شــمار می ایــد‪ .‬اســتریندبری از‬ ‫بنیان گــذاران تئاتــر مــدرن شــمرده می شــود و در وطنــش بــه‬ ‫شکســپی ِر ســوئد معــروف بــود‪ .‬او اســتاد مســلم اکسپرسیونیســم در‬ ‫تئاتــر اســت‪.‬‬ ‫اولیــن متــن ادبــی از ســوئد ســنگ تــراش ‪ Rök‬اســت کــه در دوران‬ ‫وایکینگهــا در حــدود ‪ 800‬بعــد از میــاد حــک شــده اســت‪ .‬بــا تبدیل‬ ‫ایــن ســرزمین بــه یــک ســرزمین مســیحی در حــدود ‪ 1100‬بعــد از‬ ‫میــاد ‪ ،‬ســوئد وارد قــرون وســطی شــد ‪ ،‬در طــی ان نویســندگان‬ ‫رهبانــی ترجیــح دادنــد از زبــان التیــن اســتفاده کننــد‪ .‬بنابرایــن ‪،‬‬ ‫تنهــا چنــد متــن در زبــان ســوئدی قدیمــی از ان دوره وجــود دارد‪.‬‬ ‫ادبیــات ســوئدی تنهــا زمانــی اســتاندارد شــد کــه زبــان ســوئدی در‬ ‫قــرن شــانزدهم اســتاندارد شــد‪ ،‬اســتانداردی کــه عمدتــا بــه دلیــل‬ ‫ترجمــه کامــل کتــاب مقــدس بــه ســوئدی در ســال ‪ 1541‬بــود‪ .‬ایــن‬ ‫ترجمــه بــه اصطــاح کتــاب مقــدس گوســتاو واســا اســت‪.‬‬ ‫اســتریندبری در ‪ ۱۸۴۹‬خانــواده ای فقیــر در اســتکهلم بــه دنیــا‬ ‫امــد و در طــول زندگــی خــود بــه حرفه هــای گوناگونــی همچــون‬ ‫معلمــی‪ ،‬بازیگــری‪ ،‬روزنامه نــگاری‪ ،‬و کتابــداری پرداخــت‪.‬‬ ‫بــا بهبــود تحصیــات و ازادی ناشــی از سکوالریســم ‪ ،‬قــرن ‪17‬‬ ‫شــاهد چندیــن نویســنده برجســته بــود کــه زبــان ســوئدی را بیشــتر‬ ‫توســعه دادنــد‪ .‬برخــی از چهــره هــای کلیــدی عبارتنــد از گئــورگ‬ ‫اســتیرنیلم (قــرن هفدهــم) ‪ ،‬کــه اولیــن کســی بــود کــه بــه زبــان‬ ‫ســوئدی شــعر کالســیک ســرود‪.‬‬ ‫یوهــان هنریــک کلگــرن (قــرن ‪ ، )18‬اولیــن کســی کــه نثــر روان‬ ‫ســوئدی نوشــت‪.‬‬ ‫کارل مایــکل بلمــن (اواخــر قــرن ‪ ، )18‬اولیــن نویســنده تصنیــف‬ ‫هــای بورلســکی بــود‬ ‫اگوســت اســتریندبرگ (اواخــر قــرن ‪ ، )19‬نویســنده و نمایشــنامه‬ ‫نویــس اجتماعی‪-‬واقعگرایانــه کــه شــهرت جهانــی را بــه دســت‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫او در ســال ‪ ۱۸۷۵‬بــا دختــری نجیــب زاده کــه بازیگــر هــم بــود‪،‬‬ ‫ازدواج کــرد و در دوران زندگــی مشــترکش کتابــی دوجلــدی بــا‬ ‫عنــوان متاهــل نوشــت‪ .‬ایــن کتــاب به دلیــل بیــان مســائلی کــه در‬ ‫ان روزگار ناشایســت به شــمار می رفــت‪ ،‬باعــث شــد اســتریندبری‬ ‫بــه کفرگویــی متهــم شــود‪ .‬او از ایــن اتهــام تبرئــه شــد؛ امــا تاثیــر‬ ‫ســوء ان تــا زمــان مرگــش همــواره بــا او بــود و همیشــه خــود را‬ ‫قربانــی و در ایــن امــر همســرش را مقصــر می دانســت‪.‬‬ ‫اســتریندبری در ســال ‪ ،۱۸۹۱‬به دلیــل اختالفــات شــدید‪ ،‬از‬ ‫همســرش جــدا شــد و نتوانســت حضانــت چهــار فرزنــدش را‬ ‫بگیــرد و ایــن امــر تاثیــر فراوانــی بــر او و اثــارش گذاشــت‪.‬‬ ‫اســتریندبری از پیشــگامان نوگرایــی در ادبیــات ســوئد بــود‪.‬‬ ‫مجموعــه اثــارش بــه زبــان ســوئدی بــه ‪ ۵۵‬اثــر می رســد‪.‬‬ ‫از او کتاب هــا و نمایش نامه هــای متعــددی بــه فارســی ترجمــه و‬ ‫چــاپ شده اســت؛ از جملــه پــدر‪ ،‬تــوده هیــزم‪ ،‬پلیــکان‪ ،‬و ســونات‬ ‫اشــباح‪.‬‬ ‫در ســوئد ‪ ،‬دوره ای کــه از ســال ‪ 1880‬شــروع مــی شــود بــه عنــوان رئالیســم‬ ‫شــناخته مــی شــود زیــرا نوشــتار تمرکــز زیــادی بــر رئالیســم اجتماعــی داشــت‪.‬‬ ‫سلما الگرلوف‬ ‫در دهــه ‪ ، 1900‬یکــی از اولیــن نویســندگان داســتانی‪ ،‬هجالمــر ســودربرگ بــود‪.‬‬ ‫اوایــل قــرن بیســتم بــه تولیــد نویســندگان برجســته ای ماننــد ســلما الگرلــوف‬ ‫(برنــده جایــزه نوبــل ‪ )1909‬و پــر الگرکویســت (برنــده نوبــل ‪ )1951‬ادامــه داد‪.‬‬ ‫ویلهلــم موبــرگ نویســنده مشــهور پرولتاریایــی بــود کــه پــس از جنــگ جهانــی‬ ‫اول بــه شــهرت رســید‪ .‬بیــن ســالهای ‪ 1949‬و ‪ ، 1959‬او مجموعــه چهــار کتابــی‬ ‫مهاجــران را نوشــت کــه اغلــب یکــی از بهتریــن اثــار ادبــی ســوئد محســوب مــی‬ ‫شــد‪ .‬در دهــه ‪ Maj Sjöwall ، 1960‬و ‪ Per Wahlöö‬بــا هــم همــکاری کردنــد تــا‬ ‫مجموعــه ای از رمــان هــای کاراگاهــی تحســین شــده بیــن المللــی را تولیــد کننــد‪.‬‬ ‫سِ ــلما الگرلــوف (متولــد ‪ ۲۰‬نوامبــر ‪۱۸۵۸‬؛ درگذشــته ‪ ۱۶‬مــارس ‪ ،)۱۹۴۰‬نویســنده‬ ‫ســوئدی و اولیــن زن برنــده جایــزه نوبــل در ادبیــات اســت‪ .‬الگرلــوف در ‪۱۹۱۴‬‬ ‫اولیــن زنــی بــود کــه بــه عضویــت اکادمــی ســوئد درامــد‪.‬‬ ‫الگرلــوف در خانــواده ای زمیـن دار و در ملکــی بــه نــام ُمربــاکا متولــد و بــزرگ شــده‬ ‫بــود‪ .‬بعــد از مــرگ پــدر ســلما ُمربــاکا بــه بــرادر او بــه ارث رســید اما ورشکســتگی‬ ‫وی باعــث فــروش ملــک در ‪ ۳۱‬ســالگی ســلما شــد‪ .‬ســلما الگرلــوف مجــددا ً در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۱۰‬و بــا پــول جایــزه نوبلــی کــه در ســال ‪ ۱۹۰۹‬دریافــت کــرد‪ ،‬توانســت‬ ‫ملــک پــدری را کــه در بســیاری از اثــار خــود بــه وصــف ان پرداختــه‪ ،‬خریــده و‬ ‫باقــی عمــر را در ان زندگــی کنــد‪.‬‬ ‫موفــق تریــن نویســنده رمــان هــای پلیســی ‪Henning Mankell‬‬ ‫اســت کــه اثــار او بــه ‪ 37‬زبــان ترجمــه شــده اســت‪ .‬در ژانــر‬ ‫داســتانی جاسوســی ‪ ،‬موفــق تریــن نویســنده جــان گیلــو اســت‪.‬‬ ‫اولیــن رمــان وی افســانه یوســتا برلینــگ بــود کــه رشــته داســتان هایی تخیلــی‬ ‫دربــاره کشیشــی مخلــوع بــه نــام یوســتا برلینــگ اســت و در ســال ‪ ۱۸۹۱‬چــاپ‬ ‫شــد‪ .‬وی نــگارش ایــن کتــاب را در زمانــی کــه بــه عنــوان معلــم مشــغول بــه کار‬ ‫بــود اغــاز کــرد و انتشــار ان اغازگــر توجــه بــه ســلما الگرلــوف شــد‪ .‬یکــی دیگــر‬ ‫از اثــار شــناخته شــده و معــروف او ماجراهــای شــگفت انگیز نیلــس اســت کــه از‬ ‫جملــه کتاب هــای ادبیــات کالســیک کــودکان و نوجوانــان به شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫اثــار الگرلوف شــامل رمــان‪ ،‬داســتان کوتــاه‪ ،‬ســفرنامه‪ ،‬زندگینامه و نمایشــنامههایی‬ ‫اســت کــه بــا تاکیــد بــر مســئولیت شــخصی و مســیحیت غیــر جزمــی در مقابــل‬ ‫ناتورالیســم رایــج ان دوران قــرار می گیرنــد‪ .‬در داســتان های او گرچــه از توصیفــات‬ ‫رئالیســتی پیــروی می شــود‪ ،‬نشــانه هایی از تاثیــر رمانتیســم‪ ،‬انجیــل و تومــاس‬ ‫کارالیــل نیــز بــه چشــم می خــورد‪.‬‬ ‫در دهــه هــای اخیــر ‪ ،‬تعــداد انگشــت شــماری از نویســندگان ســوئدی خــود را‬ ‫در ســطح بیــن المللــی مطــرح کــرده انــد ‪ ،‬ماننــد نویســنده رمــان کاراگاه یعنــی‬ ‫هنینــگ مانــکل و نویســنده رمانهــای حادثــه ای و هیجــان انگیــز‪ ،‬اســتیگ الرســون‪.‬‬ ‫اســترید لیندگــرن ‪ ،‬نویســنده کتــاب کــودک ‪ ،‬نویســنده کتابهایــی ماننــد پیپــی‬ ‫بلنــد جــوراب بلنــد و امیــل از ‪ Maple Hills‬نیــز در خــارج از ســوئد مشــهور اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ســنت قــوی ســوئدی بــه عنــوان زبــان ادبــی در فنالنــد وجــود دارد‪ .‬پــس‬ ‫از جدایــی در اغــاز قــرن ‪ ، 19‬فنالنــد نویســندگانی ماننــد یوهــان لودویــگ رانبــرگ‪،‬‬ ‫نویســنده حماســه ملــی فنالنــدی ‪ The Tales of Ensign Stål‬و ‪ Tove Jansson‬را‬ ‫تولیــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪46‬‬ ‫‪| 66‬راز شقایق| ‪47‬‬ ‫شماره ‪50‬‬ صفحه 24 ‫تاریخ هنر سوئد‬ ‫حسین شیردل‬ ‫ســوئد بیــش از ‪ 1000‬ســال بــه عنــوان یــک کشــورتاریخ دارد و بــرای‬ ‫دوره هــای قبــل از ان و همچنیــن دوره هــای بعــدی ‪ ،‬هنــر ســوئدی‬ ‫معمــوالً بــه عنــوان بخشــی از هنرهــای شــمالی اســکاندیناوی در نظــر‬ ‫گرفتــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن هنــر ‪ ،‬بــه ویــژه از حــدود ســال ‪ 1100‬میــادی‪ ،‬بــه شــدت تحــت‬ ‫تاثیــر روندهــای گســترده تــر در هنــر اروپایــی قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫پــس از جنــگ جهانــی دوم ‪ ،‬نفــوذ ایــاالت متحــده بــه میــزان قابــل‬ ‫توجهــی در ایــن کشــور تقویــت شــد‪ .‬بــه دلیــل کمکهــای مالــی و‬ ‫حمایتهــای دولتــی‪ ،‬هنــر معاصــر ســوئد تولیــد ســرانه زیــادی دارد‪.‬‬ ‫از اواســط قــرن ‪ 19‬و چنــد دهــه بعــد ‪ ،‬نقاشــی هــای طبیعــت بــر صحنــه هنــر‬ ‫کشــور تســلط داشــتند و مارکــوس الرســون پیشــرو بــود‪ .‬هنرمندانــی کــه بــه‬ ‫چیــز جدیــدی اشــاره کردنــد ‪ ،‬اگــرون الندگــرن و کارل فردریــک هیــل بودنــد‪.‬‬ ‫هیــل بــه عنــوان یکــی از برجســته تریــن نقاشــانمنظره و طبیعــت ســوئدی‬ ‫شــناخته شــد زیــرا دارای دیــدگاه هایــی بــود کــه شــخصیت او را منعکــس مــی‪-‬‬ ‫کــرد و اغلــب ناامیــدی و تاریکــی را بیــان مــی کــرد‪.‬‬ ‫اگــرون لوندبــرگ هنــر ابرنــگ را توســعه داد ‪ ،‬زیــرا در اروپــا و اســیا ســفرهای‬ ‫زیــادی انجــام داد و یافتــه هــای خــود را نقاشــی کــرد‪ .‬حتــی نقاشــی تاریخــی‬ ‫نیــز در ان دوره بــه طــور گســترده ای انجــام شــد ‪ ،‬از جملــه هنرمندانــی ماننــد‬ ‫‪ Carl Gustav Hellquist Gustaf‬و ‪ Cederstrom‬بــه ایــن ســبک هــا‬ ‫گرایــش داشــتند‪.‬‬ ‫نقــاش دیگــر اگوســت مالمســتروم بــود کــه اثــار طبیعــت تاریخــی و عاشــقانه‬ ‫خلــق کــرد و بســیاری از افســانه هــا را تصویــر کــرد‪.‬‬ ‫از دیــدگاه بیــن المللــی ‪ ،‬هنرهای تولید شــده در ســوئد تــا اواخر قــرن ‪ ، 19‬زمانی‬ ‫کــه تعــدادی از هنرمنــدان ســوئدی در خــارج از ســوئد مورد توجــه قــرار گرفتند ‪،‬‬ ‫مبهــم مانــد‪ .‬بــه ویــژه دهــه ‪ 1880‬و دو دهه بعــد دوره هــای بزرگی در هنر ســوئد‬ ‫بــود‪ .‬شــاید بهتریــن هنرمنــد انهــا نقــاش ‪ ،‬مجســمه ســاز و چاپگر انــدرس زورن‬ ‫باشــد‪ .‬زورن یــک نقــاش فــوق العــاده بــا اســتعداد بــا ســبک بســیار دقیــق بــود‪.‬‬ ‫اگرچــه ســوئد معمــوالً مرکــز اصلــی تولیــد هنــر یــا صــادر کننــده هنــر‬ ‫نیســت ‪ ،‬امــا در حفــظ هنــر خــود نســبتاً موفــق بــوده اســت‪ .‬بــه طــور‬ ‫خــاص ‪ ،‬ماهیــت نســبتاً مالیــم اصالحــات ســوئد و عــدم بازســازی و‬ ‫تزئیــن مجــدد گســترده کلیســاها ‪ ،‬باعــث شــده اســت کــه ســوئد بــا‬ ‫دیگــر کشــورهای اســکاندیناوی بقایــای غنــی از نقاشــی هــا و تزیینات‬ ‫کلیســای قــرون وســطایی بــه طــور غیــر معمــول داشــته باشــد‪ .‬دوره‪-‬‬ ‫ای کــه هنــر نوردیــک بــر بقیــه مناطــق شــمال اروپــا تاثیــر زیــادی‬ ‫داشــت ســوئد تحــت تاثیــر هنــر وایکینــگ هــا بــود و بســیاری از اثــار‬ ‫بازمانــده از ان دوران وجــود دارد ‪ ،‬ایــن اثــار هــم در اثار ســنگی دســت‬ ‫نخــورده در حومــه شــهر و هــم در اشــیایی کــه در دوران معاصــر کاوش‬ ‫شــده اســت‪ ،‬موجــود اســت‪.‬‬ ‫انــدرس زورن مناظــر و مــردم را نقاشــی میکــرد و بــه دلیــل مطالعــات خــود در‬ ‫مــورد تپــه هــای شــهر دوالرنــا مشــهور اســت‪.‬‬ ‫هنرمنــد زن امالیــا لیندگــرن نیــز صحنــه هــای باشــکوهی از دهقانــان و مــردم‬ ‫ســوئد خلــق کــرد‪ .‬زورن در اواخــر قــرن نوزدهــم بــه عنــوان یکــی از برجســته‬ ‫تریــن نقاشــان اروپایــی بــه شــمار مــی رفــت و پرتره هــای بســیاری از مشــاهیر‬ ‫معاصــر مــی ســاخت‪.‬‬ ‫برخــی از اثــار معــروف عبارتنــد از‪ :‬پــوره عشــق (‪ ، )1883‬نخســت (‪،)1888‬‬ ‫رقــص تابســتانی (‪ ، )1897‬پرزیدنــت گــروور کلیولنــد (‪ )1899‬و تپــه هــای‬ ‫حمــام (‪.)1906‬‬ ‫هنــر زورن در مــوزه اورســی پاریــس و کاخ ســفید بــه نمایــش گذاشــته شــده‬ ‫اســت و اثــار او در میــان همــه هنرمنــدان ســوئدی ارزشــمندترین هســتند‪.‬‬ ‫دوره هنــری واســا عمدتــا شــامل پرتــره شــاهزادگان بــود کــه توســط‬ ‫هنرمنــدان خارجــی کــه در ســوئد فعــال بودنــد کشــیده شــد‪Urban .‬‬ ‫‪ Larsson‬بــا ‪ Vädersoltavla‬خــود از ســال ‪ ، 1535‬در کلیســای‬ ‫بــزرگ اســتکهلم ‪ ،‬یــک اســتثنا بــود‪ .‬او یکــی از معــدود هنرمنــدان‬ ‫شــناخته شــده ســوئدی در دوران واســا و دوران رنســانس اســت‪.‬‬ ‫نــام بــزرگ دیگــر ایــن نســل کارل الرســون اســت‪ .‬الرســون ‪ ،‬ماننــد زورن ‪ ،‬در‬ ‫‪ Dalarna‬ظاهــر شــد و یکــی از دوســت داشــتنی تریــن هنرمنــدان ســوئدی‬ ‫اســت‪ .‬الرســون در ابتــدا بــا ابرنــگ نقاشــی مــی کــرد و انگیــزه هــای او در‬ ‫زندگــی روزمــره یافــت مــی شــد‪ .‬او اغلــب خانــواده خــود و خانــه شــان در‬ ‫ســاندبورن را بــه تصویــر مــی کشــید‪ .‬ســبک او بســیار رهــا اســت و بــا تقابــل‬ ‫ماهرانــه ســطوح و خطــوط مشــخص مــی شــود‪.‬‬ ‫الرســون نقاشــی هــای دیــواری ماننــد ‪ Midvinterblot‬و چنــد نقاشــی‬ ‫دیــواری دیگــر را در مــوزه ملــی اســتکهلم خلــق کــرد‪ .‬الرســون در رابطــه بــا‬ ‫کتــاب هنــری «خانــه» کــه در انجــا منتشــر شــد ‪ ،‬در المــان بســیار مشــهور شــد‪.‬‬ ‫نقــاش دیگــری کــه بــه محبوبیــت زیــادی دســت یافــت ‪ ،‬برونــو لیلیفــورس بــا‬ ‫نقاشــیهای بســیار دقیــق از طبیعــت و حیوانــات در حــال حرکــت بــود‪.‬‬ ‫دوره گوســتاوی رونــق فرهنگــی بزرگــی در ســوئد بــود‪ .‬در ان زمــان‪،‬‬ ‫روکوکــو اولیــن ســبک بــود کــه رونــق یافــت‪ .‬در ان دوره ‪ ،‬بســیاری از‬ ‫هنرمنــدان ســوئدی بــه قــاره اروپــا نقــل مــکان کردنــد‪.‬‬ ‫گوســتاف لوندبــرگ نماینــده روکوکــو بــود‪ .‬تکنیــک او مدتهــا در‬ ‫هنرهــای پرتــره ســوئدی غالــب بــود و در لــوور و مــوزه ملــی و اکادمــی‬ ‫هنــر نمایندگــی مــی شــود‪.‬‬ ‫نقــاش فرانســوی گیــوم تــاروال بــرای تزئیــن کاخ ســلطنتی‬ ‫فراخوانــده شــد‪ .‬او بــه همــراه کارل هورلمــن از ســبک جدیــد حمایــت‬ ‫کــرد‪ .‬هنرمنــد برجســته ســبک ژان اریــک رن ‪ ،‬شــاگرد هورلمــن‬ ‫بــود ‪ ،‬کــه بــه عنــوان صنعتگــر ‪ ،‬معمــار و هنرمنــد کار مــی کــرد‪.‬‬ ‫اواســط دهــه ‪ 1920‬و چنــد دهــه پــس از ان‪ ،‬گــروه ‪ Halmstad‬شــکل گرفــت‬ ‫کــه شــامل هنرمــدان رئالیســت مکتــب گوتنبــرگ ماننــد ســون اریکســون و‬ ‫بــرور هیــورت بودنــد و یــک فرمالیســت و مینیمالیســم انتزاعــی دقیــق بــا الهــام‬ ‫ا از هنرمندانــی ماننــد اولــه برتلینــگ ارائــه کردنــد‪.‬‬ ‫از جملــه مجســمه ســازان ان دوره مــی تــوان بــه کارل الــد و کارل میلــز اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬هــر دو تاثیــر زیــادی داشــته انــد و دومــی شــاید مشــهورترین مجســمه‬ ‫ســاز ســوئدی در تمــام دوران باشــد‪.‬‬ ‫از همــان نســل مجســمه ســازان‪ ،‬مجســمه ســاز چوبــی خودامــوز و چهــره‬ ‫پــرداز واقــع گرایــی بــه نــام اکســل پترســون دودرهولتــارن ظهــور کــرد‪.‬‬ ‫پــس از جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬بــا ایــده دموکراتیــک جدیــد هنــر بــرای همــه‪،‬‬ ‫هنــر ســوئد رونــق بیشــتری یافــت و هنرمنــدان زیــادی خــود را معرفــی کردنــد‪.‬‬ ‫جنبــش هــای مردمــی کــه هنــر را ترویــج مــی کردنــد‪ ،‬گســترش یافــت و در‬ ‫همــان دوره انــواع ســازمان هــای هنــری را در سراســر کشــور راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫الکســاندر روســلین از فرانســه الهــام گرفتــه و پرتــره هــای بســیار ظریــف از معروفتریــن‬ ‫شــخصیت هــای ان دوران کار کــرده اســت‪.‬‬ ‫کارل گوســتاف پیلــو کــه نقــاش دربــار در دانمــارک بــود از اهمیــت باالیــی برخــوردار بــود‪.‬‬ ‫وی هــم از هنرمنــدان ونیــزی و هــم از رامبرانــد ون رایــن هلنــدی الهــام گرفتــه اســت‪ .‬امــا‬ ‫پیلــو بــه ســوئد بازگشــت و ســپس اثــر بــزرگ تاجگــذاری گوســتاف ســوم را در کلیســای‬ ‫جامــع اســتکهلم نقاشــی کــرد‪.‬‬ ‫نامهــای برجســته دیگــر یوهــان پــاس ‪ ،‬پیــر کرافــت ‪ ،‬پیتــر ادولــف هــال و شــاید مهمتــر‬ ‫از همــه یوهــان توبیــاس ســرگل بودنــد‪.‬‬ ‫بــا گذشــت زمــان ‪ ،‬از حــدود ‪ ، 1770‬روکوکــو در دوره گوســتاوی در ســوئد جانشــین‬ ‫شــد‪ .‬گفتــه مــی شــود نئوکالسیسیســم ســوئدی در حــدود ‪ 1785‬اغــاز شــده اســت‪ .‬دوره‬ ‫گوســتاوی بــا تاثیــرات فرانســوی و انگلیســی مشــخص شــد‪.‬‬ ‫در بیــن رادیــکال هــای دهــه ‪ 1930‬بــه عنــوان نقــاش البیــن املیــن و هنرمنــد‬ ‫گرافیســت و نقــاش برجســته تورســتن بیلمــن‪ ،‬همچنــان تصاویــری را بــرای‬ ‫مــردم ارمغــان اورد‪.‬‬ ‫پــس از مــرگ گوســتاو ســوم ‪ ،‬یــک دوره رکــود در هنــر ســوئد رخ داد‪ .‬از ســوی دیگــر ‪،‬‬ ‫نقاشــی دهقانــان بــه ویــژه در داالرنــا و هولســینگلند بــا نقاشــی و اســبهای داال در ایــن‬ ‫دوران رونــق گرفــت‪ .‬ســبک گوتیــک و نئوکالسیسیســم چندیــن دهــه ســبک هــای هنــری‬ ‫غالــب بودنــد ‪ ،‬از جملــه هنرمندانــی کــه بــه ایــن ســبک گرایــش داشــتند‪ ،‬مجســمه ســاز‬ ‫بنــگ فوگلبــرگ بــود‪ .‬فوگلبــرگ کــه بــا الهــام از مجســمه ســاز دانمارکــی برتل توروالدســن‬ ‫مجســمه هــای قدرتمنــدی از گوداگســتالتر نوردیــک و شــخصیت هــای تاریخــی خلــق کرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪48‬‬ ‫مدرنیســم بــا اکســل تورنمــن و ســپس مــردان ‪ ، 1909‬کــه گروهــی از هنرمنــدان‬ ‫جــوان مــرد بودنــد ‪ ،‬عمدتــا از مکتــب اتحادیــه هنرمنــدان ‪ ،‬وارد هنــر ســوئدی‬ ‫شــد‪ .‬فرمهــای انتزاعــی تــری توســط هیلمــا اوکلینــت‪ ،‬نلیــس فــان داردل و‬ ‫گوســتا ادریــان نیلســون نشــان داده شــد‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ 1950‬اکسپرسیونیســت هایــی ماننــد تورســتن رنکویســت‬ ‫و نقاشــی ماننــد رون روس جانســون و ادی فیــج ظاهــر شــدند‪.‬‬ ‫هنــر ســوئد در اوایــل دهــه ‪ ، 1960‬توســط هنرمنــدان گرافیســت ســوئدی ماننــد‬ ‫فیلیــپ فــون شــانتز احیــا شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪49‬‬ صفحه 25 ‫مشاهیر هنر سوئد‬ ‫ریچارد برگ‬ ‫اســون ریچــارد بــرگ (‪ )1919-1858‬نقــاش ‪ ،‬منتقــد هنــری و مدیــر مــوزه‬ ‫ســوئدی بــود‪ .‬علیرغــم ســالها اقامــت در فرانســه ‪ ،‬او همچنــان جــذب‬ ‫امپرسیونیســم نشــد و طبیعــت گرایــی نقاشــانی ماننــد ژول باســتین‪-‬لپاژ را‬ ‫ترجیــح داد‪ .‬او همچنیــن ایــده ایجــاد مناظــر در فضــای ازاد را رد کــرد‪.‬‬ ‫اندرس زورن‬ ‫انــدرس لئونــارد زورن (‪ 18‬فوریــه ‪ 22 - 1860‬اوت ‪ )1920‬یکــی از برجســته‬ ‫تریــن هنرمنــدان ســوئدی بــود‪ .‬او بــه عنــوان یــک نقــاش ‪ ،‬مجســمه ســاز بــه‬ ‫موفقیــت بیــن المللــی دســت یافــت‪.‬‬ ‫از جملــه ســوژه هــای پرتــره زورن اســکار دوم پادشــاه ســوئد و ســه رئیــس‬ ‫جمهــور امریــکا ‪ ،‬گــروور کلیولنــد ‪ ،‬ویلیــام اچ تافــت و تئــودور روزولــت بودنــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان عمــر خــود ‪ ،‬جایــزه ادبــی ســوئدی بلمــن را در ســال ‪ 1920‬راه‬ ‫انــداری کــرد‪.‬‬ ‫زورن در مزرعــه پدربــزرگ و مادربزرگــش در یــورادن متولــد و بــزرگ‬ ‫شــد‪ ،‬روســتایی در نزدیکــی روســتای ‪ Utmeland‬در محلــه مــورا‪،‬‬ ‫داالرنــا‪ .‬او تــا دوازده ســالگی در مدرســه مــورا اســترند تحصیــل کــرد‬ ‫و در پاییــز ‪ 1872‬بــه مدرســه راهنمایــی متوســطه در انکوپینــگ رفــت‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 1875‬تــا ‪ 1880‬زورن در اکادمــی ســلطنتی هنرهــای ســوئد در‬ ‫اســتکهلم تحصیــل کــرد‪ ،‬جایــی کــه معلمــان خــود را بــا اســتعداد خــود‬ ‫شــگفت زده کــرد‪.‬‬ ‫زورن در اوایــل ســال ‪ 1881‬بــا امــا لــم اشــنا شــد ‪ ،‬کــه ســابقه‬ ‫ان بــا ســابقه زورن متفــاوت بــود‪ .‬او کــه از خانــواده تاجــر ثروتمنــد‬ ‫یهــودی بــود ‪ ،‬بــه هنــر و فرهنــگ عالقــه داشــت و پــس از نامــزدی‬ ‫طوالنــی ‪ ،‬انهــا در یــک مراســم در اکتبــر ‪ 1885‬ازدواج کردنــد‪.‬‬ ‫هــر دو والدیــن او ‪ ،‬یوهــان ادوارد بــرگ و امانــدا هلنــدر (‪، )1888-1825‬‬ ‫هنرمنــد و احتمــاالً اولیــن معلــم او بودنــد‪ .‬وی تحصیــات رســمی خــود را بــا‬ ‫ادوارد پرســئوس ‪ ،‬در مدرســه خصوصــی وی ‪ ،‬ســپس از ‪ 1878‬تــا ‪ ، 1881‬در‬ ‫اکادمــی ســلطنتی هنرهــای زیبــا ســوئد اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫اولیــن اثــار او صحنــه هایــی از تاریــخ ســوئد بــود کــه بــه ســبک اکادمیــک‬ ‫نقاشــی شــده بــود‪ .‬در ســال ‪ ، 1881‬او بــه پاریــس رفــت و در انجــا از ژان‬ ‫پــل لورنــز در ‪ Académie Colarossi‬درس گرفــت‪ .‬اولیــن نمایشــگاه او در‬ ‫ســالن در ســال ‪ 1883‬برگــزار شــد و تحصیــات خــود را در ســال ‪ 1884‬بــه‬ ‫پایــان رســاند‪.‬‬ ‫ســال بعــد ‪ ،‬او و دوســتش ‪ ،‬ارنســت جوزفســون ‪ ،‬بــه عضویــت اکادمــی‬ ‫هنــری نوردیــک در گــرز ســور لونینــگ درامدنــد‪ .‬در همــان ســال ‪ ،‬او بــه‬ ‫هنرمنــدان ســوئدی پیوســت کــه بــه عنــوان مخالفــان معــروف شــدند‬ ‫(‪ .)Opponenterna‬گروهــی کــه اعتــراض خــود را نســبت بــه روشــهای‬ ‫قدیمــی امــوزش در اکادمــی اعــام کردنــد‪ .‬کمــی بعــد ‪ ،‬انهــا انجمــن‬ ‫هنرمنــدان (‪ )Konstnärsförbundet‬را ایجــاد کردنــد و بــرگ دبیــر ان‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1886‬او بــا هلنــا ماریــا کلمینــگ (‪ ، )1889-1863‬دختــر یــک‬ ‫کتابفــروش ازدواج کــرد‪ .‬دختــر انهــا ‪ ،‬امــی ‪ ،‬در همــان ســال بــه دنیــا امــد‪.‬‬ ‫زورن ســفرهای زیــادی بــه لنــدن ‪ ،‬پاریــس ‪ ،‬بالــکان ‪ ،‬اســپانیا ‪ ،‬ایتالیــا و ایــاالت متحــده‬ ‫انجــام داد و بــه عنــوان یکــی از تحســین شــده تریــن نقاشــان عصــر خــود بــه یــک چهــره‬ ‫موفــق بیــن المللــی تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫در درجــه اول مهــارت او بــه عنــوان یــک نقــاش پرتــره بــود کــه اساسـاً بــر اســاس توانایــی‬ ‫پیشــگامانه او در بــه تصویــر کشــیدن شــخصیت فــردی مــدل خــود ‪ ،‬مــورد اســتقبال بیــن‬ ‫المللــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫موضوعــات وی شــامل ســه رئیــس جمهــور امریــکا بــود کــه یکــی از انهــا گــروور کلیولنــد‬ ‫در ســال ‪ 1899‬و همچنیــن همســرش بــه همــراه ویلیــام اچ تافــت و تئــودور روزولــت بــود‪.‬‬ ‫در ‪ 29‬سالگی ‪ ،‬او در نمایشگاه جهانی پاریس ‪ 1889‬به عنوان شوالیه دست یافت‪.‬‬ ‫هنــر زورن او را ثروتمنــد کــرد و بنابرایــن توانســت مجموعــه قابــل توجهــی از اشــیای‬ ‫هنــری جمــع اوری کنــد‪ .‬ایــن اشــیا نــه تنهــا در کشــور مــادری او بلکــه در ســفرهای‬ ‫زیــادی کــه او بــه خــارج از کشــور انجــام داده خریــداری شــده اســت‪ .‬انــدرس و‬ ‫امــا زورن در وصیــت مشــترک خــود کل دارایــی خــود را بــه دولــت ســوئد اهــدا کردنــد‪.‬‬ ‫او در ســال ‪ 1885‬پرتــره او را کشــیده بــود و او در بســیاری از مــوارد در طــول‬ ‫ازدواج کوتــاه انهــا بــه عنــوان مــدل او خدمــت مــی کــرد‪.‬‬ ‫برخــی از مهمتریــن اثــار او را مــی توانیــد در مــوزه ملــی هنرهــای زیبــا ســوئد در اســتکهلم‬ ‫مشــاهده کنیــد‪.‬‬ ‫مــوزه هــای دیگــری کــه اثــار اصلــی زورن را در خــود جــای داده انــد عبارتنــد از‪ :‬مــوزه‬ ‫اورســی در پاریــس ‪ ،‬مــوزه هنــر متروپولیتــن در نیویــورک و مــوزه هنرهــای زیبــا ‪ ،‬بوســتون‪.‬‬ ‫هلنــا کــه هرگــز از نظــر ســامتی خــوب نبــود ‪ ،‬پــس از تولــد امــی‬ ‫احســاس کــرد مرگــش نزدیــک اســت ‪ ،‬بــه درخواســت او بــه‬ ‫اســتکهلم بازگشــتند ‪ ،‬و او در انجــا بــه دلیــل انچــه «بیمــاری العــاج»‬ ‫توصیــف مــی شــود در انجــا درگذشــت‪ .‬دیــری نگذشــت کــه او بــه‬ ‫ذات الریــه مبتــا شــد و خــود نیــز بــه مــرگ نزدیــک شــد‪ .‬در دوران‬ ‫نقاهــت طوالنــی ‪ ،‬یکــی از کســانی کــه از او مراقبــت مــی کــرد ‪ ،‬گــردا‬ ‫وینکرانــس (‪ )1864-1964‬بــود کــه در ســال ‪ 1890‬بــا او ازدواج کــرد‪.‬‬ ‫مجموعــه هــای زورن واقــع در مــورا و گاربــرگ ‪ ،‬الودالــن ‪ ،‬شــامل چهــار مــوزه اســت‬ ‫کــه بــه زندگــی و اثــار انــدرس زورن اختصــاص داده شــده اســت‪ .‬مــوزه اصلــی ‪-‬‬ ‫‪ - Zornmuseet‬توســط راگنــار اوســتبرگ طراحــی و در ســال ‪ 1939‬افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫در انجــا اثــار گســترده ای از زورن و اثــار گــرداوری شــده او از رامبرانــد ون رایــن‪،‬‬ ‫پیــرو پوســین ‪ ،‬برونــو لیلهفــورس ‪ ،‬البــرت ادلفلــت و پهــر هیلســتروم وجــود دارد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1893‬بــرگ و خانــواده اش بــه واربــرگ نقل مــکان کردنــد ‪ ،‬جایی‬ ‫کــه او برنامــه ای بــرای ایجــاد مرکــز هنرمنــدان داشــت‪ .‬بــه همــراه نیلــس‬ ‫کروگــر و کارل نوردســتروم ‪ ،‬دوســتان قدیمــی او از اکادمــی ‪ ،‬ســبک جدیــدی‬ ‫از نقاشــی منظــره ایجــاد شــد کــه بــه مدرســه (‪ )Varbergsskolan‬معروف‬ ‫شــد‪ .‬او همچنیــن خــود را بیشــتر جــذب ناسیونالیســم رمانتیــک کرد‪.‬‬ ‫جایــزه بلمــن (‪ )Bellmanpriset‬یــک جایــزه ادبــی بــرای «شــاعر برجســته ســوئدی»‬ ‫اســت کــه هــر ســاله توســط اکادمــی ســوئد اهــدا مــی شــود‪ .‬ایــن جایــزه توســط انــدرس‬ ‫زورن و همســرش امــا در ســال ‪ 1920‬خلــق شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1904‬او تصمیــم گرفــت در اســتورنگن ‪ ،‬شــهرداری نــاکا (کــه‬ ‫اکنــون بخشــی از اســتکهلم اســت) ســاکن شــود‪.‬‬ ‫بــرگ او معمــار البیــن بــراگ را بــرای طراحــی خانــه خــود ‪ ،‬کــه اکنــون بــه‬ ‫ویــا بــرگ در ورمداوگــن معــروف اســت ‪ ،‬جــذب کــرد‪.‬‬ ‫او و گــردا تــا زمــان مــرگ در انجــا زندگــی مــی کردنــد‪ .‬بــا وجــود‬ ‫بازنشســتگی‪ ،‬در ســال ‪ 1915‬او انتصابــی را بــه عنــوان سرپرســت و مدیــر‬ ‫مــوزه ملــی پذیرفــت‪.‬‬ ‫اخریــن ســالهای خــود را صــرف یــک پــروژه نوســازی کــرد کــه شــامل‬ ‫دســتورالعمل هــای جدیــد خریــد بــود‪ .‬در طــی ان ســالها ‪ ،‬او مقــاالت‬ ‫متعــددی در زمینــه هنــر و روایتــی از مشــارکت خــود بــا مخالفــان نوشــت‪.‬‬ ‫بعدهــا خیابانــی در ســدرا انگبــی ‪ ،‬اســتکهلم ‪ ،‬بــه نــام او نامگــذاری شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪50‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1886‬انــدرس زورن و همســرش امــا ‪ ،‬زمینــی نزدیــک بــه کلیســای مــورا خریدنــد‬ ‫و در اینجــا از مزرعــه پدربــزرگ مــادری خــود بــه کلبــه ای نقــل مــکان کردنــد‪ .‬هنگامــی کــه‬ ‫انــدرس و امــا زورن تصمیــم گرفتنــد پــس از چندیــن ســال در خــارج از کشــور بــه ســوئد‬ ‫بازگردنــد ‪ ،‬شــروع به بــزرگ کــردن کلبه کردنــد‪ Zorngården .‬در ســال ‪ 1910‬تکمیل شــد‪.‬‬ ‫‪ Zorngården‬امــروزه بــه همــان شــکل در زمــان مــرگ امــا زورن در ســال ‪ 1942‬باقــی‬ ‫مانــده اســت‪ .‬ایــن نمونــه خوبــی از خانــه هنرمنــدان از ابتــدای قــرن اســت‪ .‬بــا الهــام از‬ ‫معمــاری انگلیســی و ســوئدی اســت کــه معمــاری ســالهای ‪ 1900‬را یــاداوری میکنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪51‬‬ صفحه 26 ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫نویسنده و کارشناس‬ ‫ارشد فلسفه‬ ‫معماری سوئد‬ ‫معمــاری کشــور ســوئد بــه ماننــد ســایر کشــورهای محــدوده خــود بــه‬ ‫واســطه هنجارهــای تاریخــی بــا قلعــه هــا‪ ،‬کاخ هــا و کلیســاها شــناخته می‬ ‫شــود‪ .‬امــا در طــول ســالیان گذشــته ماننــد ســایر کشــورهای اســکندیناوی‬ ‫برنامــه هــای معمــاری پایــدار‪ ،‬های‪-‬تــک و اکوتــک بــه واســطه ســبک‬ ‫هــای نوگــرا در ایــن کشــور رواج پیــدا کــرده اســت‪ .‬معمــاری امروز ســوئد‬ ‫بــه واســطه نگرانــی هــای معمــول در دهــه هــای ‪ 80‬بــا افزایــش جمعیــت‪،‬‬ ‫مســکن و زیرســاخت هــای سوســیال دموکراســی تغیــر مســیر عمــده ای‬ ‫داد‪ .‬در ادامــه خالصــه ای از معمــاری کشــور ســوئد در دوره هــای مختلــف‬ ‫تاریخــی را مشــاهده مــی کنیــد تــا بــا رونــد ســاخت و ســاز ایــن کشــور‬ ‫در طــول ســالیان گذشــته اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫امــروزه یکــی از ویژگــی هــای معمــاری خانــه هــای ســوئدی ایــن اســت‬ ‫کــه از کمتریــن فضــا بیشــترین اســتفاده را مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــرای مثــال محیــط خالــی یــک ســاختمان مــی توانــد در ان واحــد جایــی‬ ‫بــرای پــارک کــردن دوچرخــه‪ ،‬قــرار دادن ماشــین لباسشــویی و یــک‬ ‫ســالن ورزشــی باشــد‪ .‬بــه طــور کلــی معمــاری ســوئد در طــول تاریــخ در‬ ‫دوره هــای مختلــف شــامل ســبک هــای خــاص خــود اســت کــه در ادامــه‬ ‫بــه هــر ســبک اشــاره میکنیــم‪.‬‬ ‫قرون وسطی‬ ‫قــرون وســطی در ســوئد ‪ 500‬ســال طــول کشــید‪ .‬از نمونــه هــای بــارز‬ ‫معمــاری در ایــن دوره میتــوان بــه بنــای ‪ Sigtuna‬و کلیســای ‪Lund‬‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫سبک باروک‬ ‫پــس از توســعه ی ســوئد بــه عنــوان یــک ابــر قــدرت در قــرن‬ ‫هفدهم‪،‬طبقــه ی اشــراف ســاختن خانــه هایــی بیشــتر بــرای خــود‬ ‫را شــروع کردنــد از جملــه قصــر اســتکهلم و کلیســای کارمــار‬ ‫همچنیــن کلیســاهای ماننــد کلیســای کاترینــا در ایــن دوره ســاخته‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫سبک گوتیک‬ ‫سبک کالسیک‬ ‫در نیمــه دوم قــرن ‪ 18‬ســبک کالســیک در معمــاری ایجــاد شــد‪ .‬از‬ ‫جملــه قصــر ‪ Ovedskloster‬و کلیســای ‪.Skeppholm‬‬ ‫سبک رومانتیک‬ ‫در پایــان قــرن نوزدهــم و اغــاز قــرن بیســتم یــک نســل جدیــد از‬ ‫معمــاران بــه ســبک رومانتیــک بوجــود امــد از نمونــه هــای ایــن ســبک‬ ‫دادگاه اســتکهلم و تئاتــر رویــال دراماتیــک اســت‪.‬‬ ‫برخی از معماری های نوگرای سوئد‬ ‫مدرن و پست مدرن‬ ‫اسمانخراش پیچشی از سانتیاگو کاالتراوا‪ ،‬شهر مالمو‬ ‫اسمانخراش پیچشی از سانتیاگو کاالتراوا‬ ‫هتل میان درختان واقع در شمال سوئد‬ ‫پــل‪ :‬طــرح توســط ســانتیاگو کاالتــراوا‪ ،‬ســازه ای کــه دانمــارک و ســوئد را بــه‬ ‫هــم متصــل مــی کنــد و بخشــی از ان از زیــر اب مــی گــذرد‪.‬‬ ‫سازه ای که دانمارک و سوئد را به هم متصل می کند‬ ‫مرکز خرید‪ ،‬طراحی توسط ‪ ،Wingardhs‬شهر مالمو‬ ‫مرکز خرید‪ ،‬طراحی توسط ‪Wingardhs‬‬ ‫بنای غرفه مانند ترمینال پریان‬ ‫معمــاری مــدرن در ســوئد توســط گروهــی از معمــاران اغــاز شــد‬ ‫کــه یــک شــکل بســیار جــدی و نئــو کالســیکایی را در بــر گرفــت‪.‬‬ ‫از ســاختمان هــای مهــم ایــن دوره مــی تــوان بــه کتابخانــه عمومــی‬ ‫اســتکهلم‪ ،‬کلیســای متحــرک و هتلــی از یــخ اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫ســبک گوتیــک در ســوئد ‪،‬اجــر را بــه عنــوان متریالــی جدیــد در‬ ‫ســاختمان ســازی وارد کــرد از جملــه کلیســاهای اجــری ‪ Vasteras‬و‬ ‫کلیســای اهکــی ‪ Skara‬اشــاهر کــرد‪.‬‬ ‫‪https://en.wikipedia.org/wiki/Architecture_of_Poland‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪52‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪53‬‬ صفحه 27 ‫سحر پور حسینی‬ ‫جامعه شناس‬ ‫لباس سنتی مردم سوئد‬ ‫در قــرن هجدهــم‪ ،‬کارل فــون لینئــوس (گیــاه شــناس معــروف) و برخــی دیگر شــروع‬ ‫بــه جمــع اوری اطالعــات در مــورد تفــاوت لبــاس دهقانــان در مناطــق مختلــف ســوئد‬ ‫کر د ند ‪.‬‬ ‫انهــا فکــر مــی کردنــد کــه ایــن ســبک لبــاس اصیــل ســوئدی اســت کــه مــی تــوان‬ ‫از لباســهای مــدرن تفکیــک کــرد‪ .‬بنابرایــن در میــان دیگــر طبقــات اجتماعــی ســوئد‬ ‫بــه عنــوان لبــاس بومــی و ســنتی پذیرفتــه شــد و در جشــنواره هــای محلــی کاربــرد‬ ‫د ا شت ‪.‬‬ ‫در قــرن نوزدهــم ‪ ،‬لبــاس دهقانــان ســوئدی در غرفــه هــای ایــن کشــور در‬ ‫نمایشــگاههای مختلــف تجــاری بیــن المللــی اســتفاده مــی شــد‪ .‬در ایــن زمــان‪،‬‬ ‫مــوزه هــای ســوئد شــروع بــه جمــع اوری نمونــه هــای لبــاس کردنــد و اهمیــت‬ ‫لبــاس دهقانــی در شــکل گیــری لبــاس ملــی ســوئد در مــوزه نوردیســکا (تاســیس در‬ ‫دهــه ‪ )1870‬مراســمی نیــز برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ایــن لبــاس از کاربــردی بــودن بــه یــک لبــاس مجلســی یــا مناســبت هــای خــاص‬ ‫تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫لبــاس محلــی ســوئدی ‪ ، Sverigedräkten ،‬توســط ‪ Marta Palme‬در ســال‬ ‫‪ 1903‬طراحــی و تبلیــغ شــد تــا بــه ایجــاد احســاس غــرور ملــی کمــک کنــد‪ .‬در‬ ‫ایــن لبــاس رنگهــای ابــی و زرد از پرچــم ســوئد گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫پاســخ ســوئدی هــا بــه ایــن ایــده گــرم بــود و از روز ملــی ســوئد در ‪ 6‬ژوئــن‬ ‫‪ 1983‬کــه لبــاس توســط ملکــه ســوئدی ســیلویا پوشــیده شــد‪ ،‬از ان زمــان بــه‬ ‫بعــد لبــاس ملــی شــناخته شــده اســت و توســط خانــواده ســلطنتی ســوئد در مــوارد‬ ‫خــاص رســمی پوشــیده مــی شــود‪.‬‬ ‫لبــاس مردانــه برای اولیــن بار در ســال ‪ 1982‬توســط ‪( Bo Skräddare‬بو «خیاط»)‬ ‫طراحــی شــد تــا هــم در ســبک و هــم در دوره بــا لبــاس زنــان هماهنــگ باشــد‪.‬‬ ‫بــرای ایــن بازســازی هــا گاهــی چندیــن تکــه لبــاس پیــدا مــی شــد کــه میتــوان از‬ ‫انهــا اســتفاده کــرد‪ ،‬در مواقــع دیگــر شــاید فقــط از یــک تکــه ســرپوش اســتفاده‬ ‫مــی شــد‪.‬‬ ‫لبــاس محلــی منجــر بــه ایجــاد یــک منطقــه (‪ )Bygdedräkt‬یــا منطقــه محلــی‬ ‫(‪ )Hembygdsdräkt‬لبــاس شــد‪ .‬از نظــر مــردم ســوئد ایــن خالقیــت هــا بــه‬ ‫عنــوان نمــادی از احســاس قــوی هویــت محلــی در یــک منطقــه ارزشــمند هســتند‬ ‫و چیــزی در مــورد تاریــخ فرهنگــی ان زمــان بیــان مــی کننــد‪.‬‬ ‫در دوره رمانتیــک ملــی‪ ،‬در اواســط قــرن ‪ 19‬تــا ‪( Nationaldräkter ، 20‬لبــاس هــای‬ ‫ملــی) محبــوب شــد‪ .‬ایــن نامــی اســت کــه بــه ‪( Folkdräkt‬و حتــی لباســهای محلــی‬ ‫تــازه ایجــاد شــده) داده شــد کــه طبقــات بــاال بــا پوشــیدن انهــا خــود را در انــواع‬ ‫مراســم محلــی ســرگرم مــی کردنــد‪.‬‬ ‫از نظــر برخــی‪ ،‬اصطــاح لبــاس ملــی عبارتــی نادرســت اســت زیــرا بــه ایــن معنــی‬ ‫اســت کــه همــه در ســوئد لبــاس یکنواختــی داشــتند‪ .‬لباســهای ملــی نامــی جمعــی‬ ‫بــرای همــه لباســهای زیبــا بــود کــه طبقــات بــاال در ان ظاهــر مــی شــدند‪ .‬حتــی‬ ‫‪( Landskapsdräkt‬لبــاس اســتانی) یــک اصطــاح بــی معنــی اســت کــه اغلــب در‬ ‫ان زمــان اســتفاده مــی شــد‪ .‬هــر دو عبــارت بیشــتر روایــی و عامــی هســتند تا درســت‪.‬‬ ‫لباســهای اصلــی بــرای مــردان و زنــان (دامــن ‪ ،‬بلــوز ‪ ،‬ژاکــت ‪ ،‬شــلوار ‪ ،‬کاپشــن ‪ ،‬کــت‬ ‫و غیــره) از پوســت حیوانــات (گــوزن) یــا چــرم یــا مــواد دیگــر (کتــان ‪ ،‬پشــم و ســپس‬ ‫پنبــه) تهیــه مــی شــد‪.‬‬ ‫امــروزه چــرم بــرای راحتــی بیشــتر وجــود دارد‪ ،‬امــا از ایــن جنــس بــه دلیــل در‬ ‫دســترس بــودن منابــع و بــه دلیــل فقــر مــردم بــرای خریــد کفــش چرمــی‪ ،‬کمتــر‬ ‫اســتفاده میشــد‪.‬‬ ‫کیــف هــای دور کمــر (‪ )kjolvaska‬ســاخته شــده از کتــان ‪ ،‬پشــم یــا چــرم توســط‬ ‫مــردان و زنــان‪ ،‬بــه همــراه دامــن یــا شــلوار پوشــیده مــی شــد‪.‬‬ ‫اگرچــه هــر کــدام از اســتان هــا لبــاس هــای مخصــوص بــه خــود را دارنــد ‪ ،‬امــا برخــی‬ ‫از پوشــاک زنانــه در سراســر ســوئد جــدا از ایــن طبقــه بنــدی یافــت مــی شــود‪.‬‬ ‫انچــه در زبــان ســوئدی ‪ Folkdräkt‬نامیــده مــی شــود ‪ ،‬لبــاس روزانــه مــردم‬ ‫عــادی ‪ -‬دهقانــان ‪ -‬تــا حــدود ســال ‪ 1850‬بــود‪ :‬لباســی کــه در کار خــود در مــزارع‬ ‫و مراتــع ‪ ،‬اشــپزخانه و انبارهــا ‪ ،‬در زمســتان و تابســتان ‪ ،‬هنگامــی کــه مشــغول کار‬ ‫بودنــد‪ ،‬اســتفاده مــی کردنــد‪.‬‬ ‫در کلیســاها و در مناســبت هــای مختلــف ماننــد جشــن پــس از ایــن تاریــخ در‬ ‫مناطــق خاصــی ماننــد اســتان دوالرنــا‪ ،‬کــه در حفــظ ســنتهای قدیمــی معــروف‬ ‫اســت‪ ،‬اســتفاده میشــد و در مناطــق دیگــر ســوئد از بیــن رفتــه اســت‪ .‬ایــن‬ ‫نــوع لبــاس تــا قــرن بیســتم اســتفاده مــی شــد‪ .‬امــروزه لباســهای ســنتی‬ ‫ســوئدی هنــوز در مناســبتهای خــاص ماننــد نیمــه تابســتان پوشــیده مــی شــوند‪.‬‬ ‫پیــش بنــد نقطــه کانونــی لبــاس زنانــه اســت‪ .‬پیــش بندهــا در اصــل از کتــان یــا‬ ‫پشــم و بعــدا ً از پنبــه ‪ ،‬کــرپ یــا ابریشــم ســاخته مــی شــدند‪ .‬روســری گردنــی‬ ‫(‪ )sjan‬از یــک قطعــه مربعــی شــکل پارچــه ســاخته شــده اســت کــه بــه صــورت‬ ‫مــورب جمــع شــده و در بــاالی بلــوز و جلیقــه پوشــیده مــی شــود و یــا بــا ســنجاق‬ ‫بســته مــی شــود‪ .‬ایــن شــال از کتــان‪ ،‬پشــم و پنبــه یــا ابریشــم ســاخته شــده‬ ‫انــد و بــا انــواع طــرح یــا گلــدوزی تزئیــن شــده انــد‪.‬‬ ‫بلوزهــای ســفید اســتین بلنــد در اکثــر مناطــق رایــج هســتند‪ .‬اســتین هــا در مــچ‬ ‫دســت جمــع شــده و ممکــن اســت یقــه ای بــه ســمت پاییــن داشــته باشــد کــه‬ ‫بــا گلــدوزی تزییــن شــده اســت‪ .‬روی ایــن قســمت یــک نیــم تنــه اســتین دار‬ ‫قرمــز یــا مشــکی (گاهــی اوقــات بــا بنــد) قــرار گرفتــه اســت کــه بــا نــواری‬ ‫نــازک یــا نقــره ای (‪ )snörmärlor‬تزییــن شــده اســت‪ .‬دامــن کامــل بلنــد‬ ‫معمــوالً عــاری از تزیینــات اســت ‪ ،‬هرچنــد ممکــن اســت پیراهــن داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در فرهنــگ ســوئدی ‪ ،‬پوشــاک و قوانیــن پروتــکل ایجــاد شــده بــرای پوشــیدن‬ ‫انهــا نشــان دهنــده جایــگاه فــرد در جامعــه اســت‪ .‬ایــن لبــاس هــا هــر فــرد را بــر‬ ‫اســاس جنســیت ‪ ،‬شــغل ‪ ،‬طبقــه اجتماعــی ‪ ،‬وضعیــت تاهــل و موقعیــت جغرافیایــی‬ ‫مشــخص مــی کردنــد‪.‬‬ ‫پارچــه هــا و لبــاس هــا خانگــی دســت ســاز بودنــد‪ .‬هــر منطقــه خیــاط مخصــوص‬ ‫بــه خــود را داشــت‪ .‬در صــورت تولیــد مــدل لبــاس اشــتباه ‪ ،‬هــم تولیدکننــده (کفاش‬ ‫و خیــاط) و هــم مشــتری مــی تواننــد جریمــه شــوند‪.‬‬ ‫شــکل لبــاس مــورد اســتفاده در چنیــن منطقــه ای ‪ ،‬در گــذر زمــان کام ً‬ ‫ال شــبیه به هم‬ ‫شــد ‪ ،‬امــا هرگــز دقیقـاً یکســان نشــد‪ .‬اختالفــات کوچــک را مــی تــوان تحمــل کرد‪.‬‬ ‫زنــان ســوئدی انــواع مختلفــی از ســرپوش (‪ )huvudbonad‬از روســری‪-‬‬ ‫هــای کتــان ســفید تــا شــده و یــا بــه شــکل پیچیــده (‪huvudduk‬‬ ‫یــا ‪ )klut‬گرفتــه تــا کاله هــای ســاخته شــده از ابریشــم یــا ســاتن‬ ‫(‪ )bindmossa‬اســتفاده مــی کردنــد‪ .‬کاله هــا اغلــب دارای لبــه و اســتری‬ ‫تــوری هســتند کــه از پارچــه در برابــر چربــی مــو محافظــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫پــس از حــدود ‪ ، 1850‬دهقانــان ســوئدی شــروع بــه تقلیــد از مدهایــی کردنــد کــه‬ ‫توســط «طبقــات بــاال» اســتفاده مــی شــد و از قضــا ‪ ،‬در ایــن دوران ملــی گرایانــه‪،‬‬ ‫«طبقــات بــاال» شــروع بــه اســتفاده از لبــاس دهقانــان و بازســازی لبــاس هــا در‬ ‫صــورت عــدم وجــود لبــاس هــای متمایــز محلــی در مناطقــی کــه در ان ســاکن‬ ‫بودنــد‪( ،‬درســت ماننــد المــان) کردنــد‪.‬‬ ‫لبــاس ســنتی مــردان از شــلوارهای زانویــی ‪ ،‬ژاکــت ‪ ،‬پیراهــن ســفید ‪ ،‬جــوراب‬ ‫ســاق بلنــد و کفــش هــای چرمــی تشــکیل شــده اســت‪ .‬انهــا بــا دکمــه هــای‬ ‫فلــزی ‪ ،‬گلــدوزی و تزئینــات بافتنــی مزیــن شــده انــد و ســبک انهــا در مناطــق‬ ‫مختلــف متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪54‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪55‬‬ صفحه 28 ‫فواد محمدهاشم‬ ‫کارشناس تربیت بدنی‬ ‫ورزش سوئد‬ ‫ورزش در ســوئد یــک ســرگرمی و تفریــح ملــی محســوب مــی شــود و حــدود‬ ‫نیمــی از مــردم بــه طــور فعــال در فعالیــت هــای ورزشــی شــرکت مــی‬ ‫کننــد‪ .‬مهمتریــن ســازمانهای فراگیــر ورزش در ســوئد‪ ،‬کنفدراســیون ورزش‬ ‫ســوئد و کمیتــه المپیــک ســوئد هســتند‪ .‬در مجمــوع بیــش از ‪ 2‬میلیــون نفــر‬ ‫(حــدود ‪ 20‬درصــد از کل جمعیــت) اعضــای یــک باشــگاه ورزشــی هســتند‪.‬‬ ‫ورزشــهایی کــه بیشــتر مــردم در ان شــرکت مــی کننــد عبارتنــد از‪ :‬فوتبــال ‪،‬‬ ‫فلوربــال ‪ ،‬ورزشــهای ســوارکاری ‪ ،‬هندبــال ‪ ،‬گلــف ‪ ،‬ژیمناســتیک و دو و میدانــی‪.‬‬ ‫در حالــی کــه ورزشــهایی کــه بیشــترین تعــداد تماشــاچی تلویزیــون را در خــود‬ ‫جــای داده انــد عبارتنــد از فوتبــال ‪ ،‬هاکــی روی یــخ ‪ ،‬هندبــال ‪ ،‬بانــدی ‪ ،‬گلــف ‪،‬‬ ‫ورزشــهای موتــوری (مخصوصــاً ســرعتهای ســریع)‪.‬‬ ‫هاکــی روی یــخ و فوتبــال ورزش هــای اصلــی هســتند‪ .‬ورزشــهای زمســتانی هــم از‬ ‫نظــر تعــداد شــرکت کننــدگان و هــم از نظــر تماشــاگران محبــوب هســتند‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه فلوربــال در دهــه ‪ 1990‬در بیــن شــرکت کننــدگان محبوبیــت زیــادی پیــدا کرد‪،‬‬ ‫تماشــاگران در پنــج ســال گذشــته رشــد کردنــد و تعــداد ورزشــهای تیمــی را در‬ ‫بیــن تماشــاگران بیشــتر کردنــد‪ .‬ورزشــهای محبــوب دیگــر عبارتنــد از‪ ، :‬بســکتبال‪،‬‬ ‫تنیــس و تنیــس روی میــز‪.‬‬ ‫بــه جــز بســکتبال ‪ ،‬ورزش هــای امریکایــی محبوبیــت چندانــی کســب نکــرده‬ ‫انــد ‪ ،‬اگرچــه فوتبــال و بیــس بــال امریکایــی در ایــن کشــور طرفدارانــی دارد‪.‬‬ ‫زالتان ابراهیموویچ ستاره فوتبال سوئد‬ ‫زالتــان ا ِبراهیموویــچ (زاده ‪ ۳‬اکتبــر ‪ )۱۹۸۱‬بازیکــن فوتبــال‬ ‫اهــل ســوئد اســت کــه در پســت مهاجــم بــرای باشــگاه اث‬ ‫میــان ایتالیــا و تیــم ملــی ســوئد بــازی می کنــد‪.‬‬ ‫در پیشــینه ورزشــی اش‪ ،‬عضویــت در باشــگاه های بــزرگ‬ ‫جهــان همچــون یوونتــوس‪ ،‬اینترمیــان‪ ،‬بارســلونا‪ ،‬پاریــس‬ ‫ســن ژرمــن ‪ ,‬منچســتریونایتد‪ ,‬اژاکــس و نیــز تیــم ملــی‬ ‫ســوئد وجــود دارد‪.‬‬ ‫ابراهیموویــچ یکــی از بهتریــن بازیکنــان تمــام ادوار فوتبــال‬ ‫و از بهتریــن مهاجمــان دوران خــود به شــمار مــی رود‪ .‬او‬ ‫همچنیــن در کنــار لیونــل مســی و کریســتیانو رونالــدو و‬ ‫رابــرت لواندوفســکی و لوییــس ســوارز یکــی از پنــج بازیکن‬ ‫کنونــی جهــان اســت کــه بیــش از ‪ ۵۰۰‬گل باشــگاهی و ملــی‬ ‫را در کارنامــه خــود دارنــد‪.‬‬ ‫او بــا تکنیــک‪ ،‬قدرت بدنــی‪ ،‬شــوت های قــوی و دقیــق‪ ،‬و توانایــی در کارهــای هوایــی‬ ‫ماننــد ســرزنی معــروف شــد و در دوران حرفـه ای خــود بــه ‪ ۳۱‬افتخــار تیمــی از جملــه چند‬ ‫بــار قهرمانــی در لیگ هــای مختلــف لیــگ ‪ ۱‬فرانســه‪ ،‬ســری ا ایتالیــا و اللیــگا اســپانیا‬ ‫و ســوپر کاپ ایــن کشــورها‪ ،‬قهرمانــی در لیــگ اروپــا ‪ ،۲۰۱۶-۱۷‬جــام باشــگاه های‬ ‫جهــان و ســوپرکاپ اروپــا رســید‪.‬‬ ‫ورزشــها و فعالیتهــای تفریحــی محبــوب عبارتنــد از برنبــال (محبــوب در مــدارس)‪،‬‬ ‫اســکی ‪ ،‬شــنا ‪ ،‬ژیمناســتیک ‪ ،‬پیــاده روی ‪ ،‬دو ‪ ،‬دوچرخــه ســواری ‪ ،‬و شــکار‪.‬‬ ‫ابراهیموویــچ ابتــدا فوتبــال حرف ـه ای را در باشــگاه مالمــو اغــاز کــرد و از ان جــا بــه تیــم‬ ‫اژاکــس امســتردام پیوســت‪ .‬در اژاکــس او به عنــوان یکــی از مهاجمــان اینــده دار اروپــا‬ ‫شــناخته شــده و دو ســال بعــد بــه تیــم یوونتــوس در ســری ا ایتالیــا فروختــه شــد‪ .‬در‬ ‫ســال های ‪ ۲۰۰۷‬و ‪ ۲۰۰۹‬نــام او در لیســت تیــم ســال یوفــا نوشته شــد‪ .‬او ســپس بــه‬ ‫اینترمیــان رفــت و در طــول فصــل ‪ ۲۰۰۸-۲۰۰۹‬اقــای گل ســری ا شــد‪ .‬در تابســتان‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬ابراهیموویــچ در یکــی از گران تریــن نقــل و انتقــاالت فوتبــال جهــان بــه بارســلونا‬ ‫پیوســت کــه در ایــن تیــم بــا دریافــت حقوقــی معــادل ‪ ۹‬میلیــون یــورو بــه همــراه کاکا‪،‬‬ ‫بیشــترین حقــوق را در میــان بازیکنــان فوتبــال جهــان دریافــت می کــرد‪.‬‬ ‫او بعــد از مدتــی در بارســلونا به دلیــل ناســازگاری ســبک بــازی اش بــه صــورت قرضــی‬ ‫بــرای تیــم اث میــان بــه میــدان رفــت و ســپس بــه ایــن تیــم فروختــه شــد‪ .‬ابراهیموویچ‬ ‫در ژوئیــه ‪ ۲۰۱۲‬بــه پــاری ســن ژرمــن انتقــال یافــت و تــا قبــل از ســال ‪ ۲۰۱۶‬کــه بــه‬ ‫منچســتریونایتد پیوســت‪ ،‬بــا ایــن تیــم بــه موفقیت هــای بســیاری دســت یافــت‪ .‬او در‬ ‫‪ ۱۷۰‬بــازی بــرای پــاری ســن ژرمــن ‪ ۱۵۶‬گل زد و بهتریــن گلــزن تاریــخ ایــن باشــگاه‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ســوئد در ســال ‪ 2017‬بــه عنــوان پنجمیــن کشــور برتــر ســرانه ورزشــی در جهــان‬ ‫شــناخته شــد‪.‬‬ ‫جنبــش ورزش ســوئدی را مــی تــوان در اوایــل قــرن ‪ 19‬جنبــش تفریحــی دانســت‬ ‫کــه موقعیــت خــود را بــه عنــوان بزرگتریــن فعالیــت ورزشــی در ســوئد در ســالهای‬ ‫طوالنــی تــا قــرن بیســتم بــا همراهــی پــر هنریــک لینــگ (پیشــگام تربیــت بدنــی‬ ‫در ســوئد) حفــظ کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن جنبــش اصلــی تریــن فعالیــت ورزشــی بــود کــه طــی ان‬ ‫در مــدارس در نیمــه ان قــرن فعالیتهــای ورزشــی اوج گرفــت‪ .‬جنبــش‬ ‫ورزشــی اولیــن گامهــای خــود را در دهــه هــای ‪ 1880‬و ‪ 1890‬برداشــت‪،‬‬ ‫زمانــی کــه بــه عنــوان مثــال فوتبــال‪ ،‬بانــدی و دوومیدانــی اولیــن قــدم‬ ‫هــای خــود را در ســوئد بــرای تبدیــل شــدن بــه ورزش مــدرن برداشــتند‪.‬‬ ‫ابراهیموویــچ در طــول ‪ ۱۵‬ســال حضــورش در تیــم ملــی ســوئد ‪ ۱۱۶‬بــازی ملــی را در‬ ‫تورنمنت هــای بین المللــی از قبیــل جام هــای جهانــی ‪ ۲۰۰۲‬و ‪ ،۲۰۰۶‬جــام ملت هــای‬ ‫اروپــا ‪ ۲۰۱۲ ،۲۰۰۸ ،۲۰۰۴‬و ‪ ۲۰۱۶‬تجربه کــرد و ‪ ۶۲‬گل را بــه ثمــر رســاند‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬او در برابــر انگلســتان‪ ،‬از راه دور بــا ضربــه برگــردان گلــی زد کــه بــه عنــوان‬ ‫بهتریــن گل ســال جایــزه پوشــکاش فیفــا را دریافــت کــرد و از بهتریــن گل هــای تمــام‬ ‫ادوار فوتبــال به شــمار م ـی رود‪ .‬او مجموع ـاً یــازده بــار بازیکــن ســال فوتبــال در کشــور‬ ‫ســوئد شده اســت کــه ده بــار ان به طــور پیاپــی از ســال ‪ ۲۰۰۷‬تــا ‪ ۲۰۱۶‬بــود‪.‬‬ ‫همچنیــن ابراهیموویــچ را پــس از بیــورن بــوری تنیســور‪ ،‬برتریــن شــخصیت ورزشــی‬ ‫کشــور ســوئد دانســته اند‪.‬‬ ‫فوتبال سوئد‬ ‫برخــی از بازیکنــان فعلــی فوتبــال بیــن المللــی ســوئدی شــامل‬ ‫امیــل فورســبرگ‪ ،‬زالتــان ابراهیموویــچ و ویکتــور لیندلــوف هســتند‪.‬‬ ‫تیــم ملــی فوتبــال ســوئد در جــام جهانــی فوتبــال موفقیــت هایــی کســب کــرده‬ ‫اســت ‪ ،‬هنگامــی کــه در ســال ‪ 1958‬میزبــان مســابقات بــود ‪ ،‬دوم شــد و در ‪1950‬‬ ‫و ‪ 1994‬دو بــار ســوم شــد‪.‬‬ ‫چیــزی کــه ســوئدی هــا بــه ان افتخــار مــی کننــد ایــن اســت کــه انگلســتان از‬ ‫‪ 1968‬تــا ‪ 2011‬ســوئد را شکســت نــداد‪.‬‬ ‫گــوران اریکســن بــزرگ مربــی ســوئدی اســت کــه تــا زمــان اســتعفای خــود پــس‬ ‫از جــام جهانــی ‪ 2006‬هدایــت تیــم ملــی انگلســتان را بــر عهــده داشــت ‪ ،‬در ایتالیــا‬ ‫و انگلســتان مــورد احتــرام اســت‪ .‬انهــا همچنیــن در ســال ‪ 2009‬میزبــان مســابقات‬ ‫قهرمانــی زیــر ‪ 21‬ســال اروپــا بودنــد کــه در نیمــه نهایــی در ضربــات پنالتــی مقابــل‬ ‫انگلیــس شکســت خوردند‪.‬‬ ‫تنهــا یــک باشــگاه ســوئدی برنــده یــک رقابــت بــزرگ یوفــا شــده اســت ‪IFK -‬‬ ‫گوتبــورگ ‪ -‬کــه در ‪ 1982‬و ‪ 1987‬قهرمــان جــام یوفــا شــد‪ .‬در ‪ ، 1979‬مالمــو‬ ‫بــه فینــال جــام باشــگاههای اروپــا ‪( 1979-1978‬کــه امــروزه بــه عنــوان لیــگ‬ ‫قهرمانــان اروپــا شــناخته مــی شــود) رســید ‪ ،‬امــا انهــا در بــازی مقابــل ناتینگهــام‬ ‫فارســت بــا نتیجــه یــک بــر صفــر شکســت خوردنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪56‬‬ ‫براهیموویــچ در کنــار ســه خواهــر و دو بــرادر خــود در شــهر روزنــگارد بــزرگ شــده و از‬ ‫شــش ســالگی فوتبــال بــازی کــردن را شــروع کرده اســت‪ .‬او در ‪ ۱۷‬ســالگی کمربنــد‬ ‫مشــکی تکوانــدو گرفته اســت‪.‬‬ ‫ابراهیموویــچ و شــریک زندگـی اش هلنــا سِ ــگِ ر دارای دو فرزنــد بــه نام هــای ماکســیمیلیان‬ ‫(متولــد ‪ ۲۲‬ســتامبر ‪ )۲۰۰۶‬و وینســنت (متولــد ‪ ۶‬مــارس ‪ )۲۰۰۸‬می باشــند‪.‬‬ ‫وی بــه زبان هــای ســوئدی‪ ،‬بوســنیایی‪ ،‬ایتالیائــی‪ ،‬اســپانیولی و انگلیســی تســلط کامــل‬ ‫دارد و بــه زبان هــای صِ ربــی و فرانســوی نیــز تســلط نســبی دارد‪ .‬وی ریشـه ای بوســنیایی‬ ‫و کــروات دارد‪.‬‬ ‫وی در هنگام گفتگو یا اشاره به خود از ضمیر سوم شخص استفاده می کند‪.‬‬ ‫کتابــی کــه او دربــاره زندگــی خــودش نوشــته بــود‪ ،‬بــه عنــوان کتــاب برتر ســال در ســوئد‬ ‫شــناخته شــد‪ .‬عمل کــرد فوق العــاده زالتــان ابراهیموویــچ باعــث شــده تــا در ســوئد‪،‬‬ ‫فعلــی بــه نــام زالتانــرا بــه معنــای برتــری داشــتن و تســلط داشــتن مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫می گیــرد‪ .‬او یکــی از محبوب تریــن چهره هــای ســوئدی اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪57‬‬ صفحه 29 ‫غذاهای محلی سوئد‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫محقق‬ ‫کشــور ســوئد بــا غذاهــای مختلــف بیــن المللــی ســازگار اســت ‪ ،‬امــا هنــوز‬ ‫هــم در رژیــم غذایــی خــود بــه بســیاری از غذاهــای ســنتی اش وفــادار‬ ‫اســت‪ .‬از انجــا کــه شــمال ســوئد بســیار ســردتر اســت ‪ ،‬غذاهــای انجــا‬ ‫بــا غذاهــای تکامــل یافتــه جنــوب متفــاوت اســت‪ .‬در رژیــم غذایــی مناطــق‬ ‫شــمالی ممکــن اســت گوشــت گــوزن شــمالی و انــواع دیگــر گوشــت وجــود‬ ‫داشــته باشــد ‪ ،‬در حالــی کــه مصــرف بیشــتر ســبزیجات در مناطــق جنوبــی‬ ‫بیشــتر مشــاهده مــی شــود‪ .‬خــط ســاحلی و بســیاری از ابــراه هــای بــزرگ‬ ‫اطــراف شــهرها باعــث شــده انــد کــه غذاهــای دریایــی و ماهــی همیشــه‬ ‫یکــی از اصلــی تریــن غذاهــای ســوئدی باشــد‪.‬‬ ‫سوپ گوشت‬ ‫‪ Köttsoppa‬نوعــی ســوپ گوشــت و ســبزیجات دلچســب اســت کــه‬ ‫بــه طــور معمــول در ســوئد بــه عنــوان ناهــار یــا شــام ســرو مــی شــود‪.‬‬ ‫ترکیبــات ان ‪ ،‬بــه طــور معمــول شــامل گوشــت گاو ‪ ،‬هویــج خــرد شــده‪،‬‬ ‫پیــاز ‪ ،‬جعفــری ‪ ،‬کرفــس و تــره فرنگــی اســت کــه در قابلمــه پختــه و بــا‬ ‫اویشــن ‪ ،‬دانــه هــای فلفــل ســفید ‪ ،‬بــرگ بــو ‪ ،‬جعفــری و نمــک طعــم دار‬ ‫مــی شــوند‪.‬‬ ‫ایــن ســوپ خــوش طعــم بــه طــور معمــول بــا ســیب زمینــی ســاده ‪ ،‬اب پــز‬ ‫و تــرب کوهــی ســرو مــی شــود و در فنالنــد و ایســلند نیــز خــورده میشــود‪.‬‬ ‫در ایســلند ‪ ،‬ســوپ گوشــت ســنتی بــه نــام ‪ kjötsúpa‬نوعــی از ایــن ســوپ‬ ‫اســت کــه بــه جــای گوشــت گاو ‪ ،‬گوشــت بــره در ان اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫شاه ماهی سرخ شده‬ ‫‪ Stekt strömming‬یــا شــاه ماهــی ســرخ شــده یــک غــذای دلچســب‬ ‫ســوئدی اســت کــه شــامل فیلــه شــاه ماهــی اســت کــه بــا نمــک ‪ ،‬فلفــل‬ ‫ســفید و شــوید تــازه مــزه دار مــی شــود ‪ ،‬بــا ارد و ارد ســوخاری پوشــانده‬ ‫مــی شــود ‪ ،‬ســپس در کــره ســرخ مــی شــود تــا تــرد شــود و از ســمت‬ ‫خــارج قهــوه ای طالیــی شــود‪.‬‬ ‫روش هــای زیــادی بــرای خــوردن و ســرو ایــن فیلــه هــای خوشــمزه ماهــی‬ ‫وجــود دارد ‪ ،‬امــا معمــوالً همــراه انهــا ســیب زمینــی لــه شــده ‪ ،‬مربــا ‪ ،‬مربــا‪،‬‬ ‫پیــاز قرمــز یــا خیــار ترشــی همــراه اســت‪.‬‬ ‫روش دیگــر بــرای مصــرف شــاه ماهــی ســرخ شــده پــر کــردن مخلــوط‬ ‫ســرکه ‪ ،‬شــکر ‪ ،‬فلفــل دلمــه ای و پیــاز قرمــز خــرد شــده در ان اســت کــه‬ ‫در غــذای ماهــی ســوئدی دیگــری کــه بــه اســتانه ‪( inlagd‬شــاه ماهــی‬ ‫ترشــی) معــروف اســت نیــز اســتفاده مــی شــود ‪.‬‬ ‫در ســوئد‪ ،‬شــاه ماهــی تــازه ســرخ شــده کــه در بــاالی یــک نــان تــرد کــره‬ ‫ای یــا ‪ knäckerbröd‬ســوئدی قــرار گرفتــه اســت ‪ ،‬بــه عنــوان یــک مــاده‬ ‫غذایــی معــروف در خیابــان بــه فــروش مــی رســد‪.‬‬ ‫از انــواع دیگــر خوشــمزه ایــن غــذا مــی تــوان بــه رول شــاه ماهــی‬ ‫(‪ ) strömmingsrulle‬و همبرگــر ( ‪ ) strömmingsburgar‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫گوبرورا‬ ‫گوبــرورا نوعــی ســاالد تخــم مــرغ اســت کــه روی تکــه هایــی از نــان ســرو‬ ‫مــی شــود ‪ ،‬ابــن غــذا بــه عنــوان پیــش غــذا یــا میــان وعــده ســرو مــی‬ ‫شــود‪.‬با طعــم بــی نظیــری کــه دارد یکــی از خــوش طعــم تریــن غذاهــای‬ ‫ســوئدی بــه حســاب مــی ایــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪58‬‬ ‫شاه ماهی ترش‬ ‫‪ Surströmming‬یــک محصــول ماهــی تخمیــر شــده اســت کــه بــا‬ ‫اســترومینگ ‪ ،‬نوعــی شــاه ماهــی تهیــه مــی شــود و از ابهــای ســرد دریــای‬ ‫بالتیــک ‪ ،‬معمــوالً در بهــار تهیــه مــی شــود‪ .‬ماهــی قبــل از کنســرو شــدن‬ ‫نمــک زده ‪ ،‬تمیــز مــی شــود و تخمیــر مــی شــود‪ .‬ایــن شــاه ماهــی بــا بویــی‬ ‫کام ـ ً‬ ‫ا مشــخص و شــدید حاصــل از فراینــد تخمیــر تعریــف مــی شــود کــه‬ ‫بوســیله نوعــی انزیــم اســید الکتیــک در ســتون فقــرات شــاه ماهــی اغــاز‬ ‫مــی شــود و حتــی پــس از کنســرو ماهــی نیــز متوقــف نمــی شــود‪.‬‬ ‫شــاه ماهــی تخمیــر شــده علیرغــم بــوی قــوی خــود ‪ ،‬طعــم جالــب توجهــی‬ ‫دارد کــه ترکیبــی عالــی از مــواد ‪ ،‬شــور و تــرش اســت‪ .‬همچنیــن یــک‬ ‫جشــنواره ســاالنه سوســترامینگ ( ‪ ) surströmmingsskiva‬در الفتــا ‪،‬‬ ‫هالســینگلند برگــزار مــی شــود کــه بــه طــور ســنتی در ســومین پنجشــنبه‬ ‫مــاه اگوســت برگــزار مــی شــود ‪ ،‬زمانــی کــه تعــداد قابــل توجهــی از ســوئدی‬ ‫هــای مشــتاق و طرفــداران ایــن غــذای خوشــمزه ماهــی تخمیــر جمــع مــی‪-‬‬ ‫شــوند تــا محتــوای بســیاری از قوطــی هــای ســوررمارمینگ را میــل کننــد‪.‬‬ ‫پولسا‬ ‫‪ Pölsa‬یــک غــذای کالســیک ســوئدی اســت کــه بــا گوشــت گاو یا گوشــت‬ ‫خــوک اســیاب مــی شــود و بــا جگــر و قلــب مخلــوط مــی شــود ‪ ،‬همــراه‬ ‫بــا پیــاز خــرد شــده ‪ ،‬دانــه جــو ‪ ،‬فلفــل ســفید ‪ ،‬مرزنجــوش و فلفــل دلمــه‬ ‫ای اســیاب شــده تهیــه مــی شــود‪ .‬اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه ایــن ظــرف‬ ‫ریشــه در روزهایــی دارد کــه مــردم مجبــور بــه اســتفاده از تمــام قســمت‬ ‫هــای حیوانــات بودنــد و هیــچ چیــز هــدر نمــی رفــت‪.‬‬ ‫بــه طــور معمــول بــا ســیب زمینــی اب پــز ‪ ،‬چغنــدر ترشــی ‪ ،‬و (گاهــی‬ ‫اوقــات) تخــم مــرغ ســرخ شــده در کنــار ان همــراه اســت‪.‬‬ ‫سالمون طعم دار شده‬ ‫ســالمون طعــم دار شــده بــا شــوید‪ ،‬یکــی از غذاهــای مــورد عالقــه ی‬ ‫دوســتداران غــذا مــی باشــد‪ .‬اصالــت ایــن غــذا بــه فرانســه بازمــی گــردد‪،‬‬ ‫امــا تغییــری کــه ســوئدی هــا در ایــن غــذا داده انــد‪ ،‬ســرو شــدن ان بــا‬ ‫ســس خــردل اســت‪ .‬ایــن غــذا را مــی تــوان در بوفــه هــای ســوئدی پیــدا‬ ‫کــرد امــا ســرو کــردن انهــا بــه شــکل نوارهــای باریــک در کنــار ســیب‬ ‫زمینــی ســرد و شــوید نیــز مرســوم بــوده و ترکیبــی هیجــان انگیــز و‬ ‫خوشــمزه مــی باشــد‪.‬‬ ‫نان برشته سوئدی‬ ‫نــان برشــته در زبــان ســوئدی ‪ Knäckebröd‬مــی باشــد کــه زمانــی‬ ‫غــذای مــردم فقیــر محســوب مــی شــده و در طــول ‪ 500‬ســال گذشــته‬ ‫یکــی از نــان هــای پــر طرفــدار در ســوئد بــوده اســت‪ .‬ایــن نــان همچنیــن‬ ‫یکــی از خوراکــی هایــی اســت کــه در کنــار غــذای اصلــی قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫در حالیکــه روی ایــن نــان را مــی تــوان بــا گوشــت و پنیــر پــر کــرد‪ ،‬امــا‬ ‫بیشــتر ســوئدی هــا ترجیــح مــی دهنــد کــه ان را بــا خاویــار میــل کننــد‪.‬‬ ‫ایــن نــان در میــز صبحانــه نیــز ســرو شــده و بســیار طرفــدار دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪59‬‬ صفحه 30 ‫سینمای سوئد‬ ‫کارگردانان تاثیرگذار سینمای سوئد‬ ‫اینگمار برگمان‬ ‫ســینمای ســوئد بــرای بســیاری فیلم هــای تحسین شــده اش مشــهور اســت‪ .‬ایــن‬ ‫ســینما در طــول قــرن بیســتم شــاخص ترین صنعــت ســینما در منطقــه اســکاندیناوی‬ ‫بــوده اســت‪ .‬ایــن مســئله بیشــتر بــه خاطــر شــهرت و محبوبیــت کارگردانانــی چــون‬ ‫ویکتــور شوســتروم‪ ،‬اینگمــار برگمــان و اخیــرا ً کارگردانــان دیگــری ماننــد روی‬ ‫اندرشــون‪ ،‬الســه هالســتروم و لــوکاس مودیســون اســت‪.‬‬ ‫ارنســت اینگمــار برگمــان (زاده ‪ ۱۴‬ژوئیــه‪ ۱۹۱۸‬درگذشــته ‪ ۳۰‬ژوئیــه ‪)۲۰۰۷‬‬ ‫کارگــردان‪ ،‬فیلم نامه نویــس‪ ،‬و تهیه کننــده معاصــر ســوئدی بــود کــه عــاوه بــر‬ ‫ســینما در تئاتــر‪ ،‬تلویزیــون و رادیــو نیــز فعالیــت می کــرد‪ .‬او از برجســته ترین‬ ‫فیلم ســازان تاریــخ ســینما به شــمار مــی رود‪ .‬برگمــان نخســتین فیلمــش را در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۴۶‬بــا عنــوان بحــران ســاخت‪ .‬او اولیــن بــار در ســال ‪ ۱۹۵۶‬و بــا فیلــم‬ ‫لبخندهــای یــک شــب تابســتانی و کســب جایــزه نخــل طــا «بهتریــن اثــر طنــز‬ ‫شــاعرانه» توانســت خــود را بــه جهــان اثبــات کنــد‪.‬‬ ‫از دیگــر فیلم هــای مشــهور وی می تــوان بــه فریادهــا و نجواهــا‪ ،‬فنــی و الکســاندر‪،‬‬ ‫تــوت فرنگی هــای وحشــی‪ ،‬پرســونا و مهــر هفتــم اشــاره کرد‪.‬‬ ‫فیلم ســازی ســوئد زمانــی شــهرت جهانــی یافــت کــه کم‍پانــی فیلم ســازی اس اف‬ ‫فیلــم از کریتمســته بــه لیندنیــو منتقــل شــد‪ .‬در طــول دهــه پــس از ان‪ ،‬دو کارگــردان‬ ‫مشــهور ایــن کمپانــی‪ ،‬ویکتــور شوســتروم و موریتــس اســتیلر فیلم هــای صامــت‬ ‫بســیاری ســاختند کــه برخــی از بهترین هــای ان هــا‪ ،‬اقتباس هایــی ســینمایی از‬ ‫داســتان های رمان نویــس برنــده جایــزه نوبــل ســلما الگرلــوف بودنــد‪.‬‬ ‫بهتریــن فیلم هــای شوســتروم اغلــب اســتفاده ای شــاعرانه از چشــم انداز ســوئدی‬ ‫بودنــد و از لحــاظ احساســی‪ ،‬بررســی رو بــه جلــوی شــخصیت و احســاس او را‬ ‫توســعه داد‪ .‬اســتیلر امــا گرتــا گاربــو را بــه ویــژه بــا فیلــم حماســه گوســتا برلینگــز‬ ‫(‪ )۱۹۲۴‬پــرورش داد‪ .‬بســیاری از فیلم هایــی کــه در ایــن کمپانــی ســاخته شــدند‪،‬‬ ‫اثــری قابل توجــه بــر فیلم ســازان ســینمای صامــت و ســینمای ناطــق اولیــه المــان‬ ‫گذاشــتند؛ به خصــوص بــه این خاطــر کــه المــان‪ ،‬بــه خاطــر اتفاقــات جنــگ جهانــی‬ ‫اول از فرانســه‪ ،‬بریتانیــا و امریــکا فاصلــه گرفتــه بــود‪.‬‬ ‫برگمــان از ســال ‪ ۱۹۵۳‬همــکاری خــود را بــا ســون نیکویســت اغــاز کــرد کــه‬ ‫تــا مــرگ او ادامــه داشــت‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بازیگرانــی چــون هاریــت اندرشــون‪ ،‬بیبــی‬ ‫اندرشــون‪ ،‬لیــو اولمــان‪ ،‬ارالنــد یوسفســن‪ ،‬گونــار بیورنســتراند‪ ،‬اینگریــد تولیــن و‬ ‫ماکــس فــون ســیدو نیــز ماننــد ســون نیکویســت بــه برگمــان نزدیــک بودنــد و در‬ ‫اکثــر فیلم هــای او ایفــای نقــش کردنــد‪.‬‬ ‫اکثــر فیلم هــای برگمــان در کشــور ســوئد اتفــاق می افتنــد‪ .‬از ســال ‪۱۹۶۱‬‬ ‫به بعــد‪ ،‬بعضــی از کارهــای او در جزایــر فــارو فیلم بــرداری شــدند‪ .‬او در طــول‬ ‫ ای خــود ‪ ۶۲‬فیلــم ســاخت و بیــش از ‪ ۱۷۰‬نمایــش را کارگردانــی‬ ‫دوران حرفــه ِ‬ ‫کــرد‪ .‬اخریــن فیلــم ســینمایی برگمــان‪ ،‬ســاراباند‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۰۳‬ســاخته شــد‪.‬‬ ‫برگمــان ‪ ۳۰‬ژوئیــه ‪ ،۲۰۰۷‬هنگامــی کــه خــواب بــود‪ ،‬در ‪ ۸۹‬ســالگی درگذشــت‪ .‬از‬ ‫ـی ســوئد (بــه دلیــل‬ ‫اکتبــر ســال ‪ ،۲۰۱۵‬چهــره برگمــان روی اســکناس ‪ ۲۰۰‬کرونـ ِ‬ ‫تالش هــای او در صنعــت فیلم ســازی) قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در میانــه قــرن بیســتم کــه هــر دو ایــن کارگردانــان بــه همــراه گاربــو بــه امریــکا‬ ‫رفتنــد تــا بــرای کمپانــی متــرو گلدویــن مایــر کار کننــد‪ ،‬بــر هالیــوود تاثیــری ســوئدی‬ ‫گذاشــتند‪ .‬ایــن دوری امــا در ســینمای ســوئد باعــث ایجــاد یــک خــاء شــد کــه بــه‬ ‫بحــران مالــی در ایــن ســینما انجامیــد‪ .‬هــر دو ایــن کارگردانــان بعدتــر بــه ســوئد‬ ‫بازگشــتند امــا اســتیلر مــدت کوتاهــی پــس از بازگشـت اش درگذشــت و شوســتروم‬ ‫هــم تقریب ـاً تــا پایــان عمــر کاری اش‪ ،‬همنشــین تئاتــر شــد‪.‬‬ ‫ظهــور فیلــم ناطــق در ابتــدای دهــه ‪ ،۱۹۳۰‬رونــق اقتصــادی را بــه صنعــت ســینمای‬ ‫ســوئد برگردانــد امــا بــه همراهــش‪ ،‬ســویه های هنــری و جاه طلبی هــای بین المللــی‬ ‫ســینمای ســابق را قربانــی موفقیــت اقتصــادی کــرد‪ .‬نتیجــه کمدی هایــی ســطحی‬ ‫بــود کــه بــرای مصــرف محلــی تولیــد می شــدند‪.‬‬ ‫ویکتور شوستروم‬ ‫در دوره جنــگ جهانــی دوم ســینمای ســوئد‪ ،‬دســتاوردهایی هنرمندانــه‬ ‫بــه دســت اورد کــه عمدتـاً مدیــون کارگردانانــی چــون گوســتاو موالندر‪،‬‬ ‫الــف خوباریــا‪ ،‬هــاس اکمــان‪ ،‬انــدرس هنریکســون و هامــپ فاوســتمان‬ ‫بــود‪ .‬ایــن ســینما بایــد وظیفــه دفــاع روانــی در طــول جنــگ را بــه دوش‬ ‫می کشــید‪.‬‬ ‫مشــهورترین و اثرگذارتریــن فیلم ســاز ســوئدی‪ ،‬اینگمــار برگمــان‪ ،‬در‬ ‫پنجــاه ســالگی بــه شــهرت رســید‪ .‬او فیلم ســازی را از اواســط دهــه‬ ‫چهــارم زندگــی اش اغــاز کــرد و در ‪ ،۱۹۵۵‬لبخندهــای یــک شــب‬ ‫تابســتانی را ســاخت کــه توجــه جامعــه جهانــی را بــه او جلــب کــرد‪.‬‬ ‫یــک ســال بعــد‪ ،‬یکــی از مشــهورترین فیلم هایــش بــه نــام مهــر‬ ‫هفتــم را ســاخت‪ .‬در دهــه ‪ ۱۹۶۰‬بــرای دو ســال پیاپــی‪ ،‬جایــزه اســکار‬ ‫بهتریــن فیلــم خارجی زبــان را بــرد؛ ســال ‪ ۱۹۶۰‬بــرای فیلــم چشــمه‬ ‫باکــره و ســال ‪ ،۱۹۶۱‬بــرای همچــون در یــک اینــه‪ .‬او ایــن جایــزه را در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۸۳‬نیــز بــرای فانــی و الکســاندر بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫او همین طــور یک بــار نامــزد جایــزه اســکار بهتریــن فیلــم در ســال‬ ‫‪ ۱۹۷۳‬و بــرای فیلــم فریادهــا و نجواهــا شــد؛ داســتان دو خواهــر کــه‬ ‫مــرگ خواهــر سومشــان را نظــاره می کننــد و در عین حــال کــه از‬ ‫مرگــش در هراســند‪ ،‬ارزویــش را هــم دارنــد‪ .‬فیلــم او‪ ،‬اســکار بهتریــن‬ ‫فیلــم را بــه فیلــم نیــش باخــت و در عیــن حــال بــه خاطــر عجیــب‬ ‫بودنــش‪ ،‬نامــزد بهتریــن فیلــم خارجی زبــان نشــد‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم همین طــور یکــی از ســه نامــزدی او بــرای جایــزه اســکار‬ ‫بهتریــن کارگردانــی را هــم بــه ارمغــان اورد‪ .‬برگمــان همین طــور‬ ‫موفــق بــه کســب چهــار جایــزه گلــدن گلــوب بــرای بهتریــن فیلــم‬ ‫خارجی زبــان شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪60‬‬ ‫ویکتــور شوســتروم در ‪ ۲۰‬ســپتامبر ‪ ۱۸۷۹‬در ســوئد بــه دنیــا امــد و در هفــت‬ ‫ماهگــی بــه همــراه والدینــش بــه امریــکا رفــت ‪.‬‬ ‫در ســن ‪ ۲۰‬ســالگی ویکتــور شوســتروم بــه خاطــر بــازی پــر احســاس و حضــور‬ ‫قدرتمنــدش بــر صحنــه کامـ ً‬ ‫ا شــناخته شــده بــود‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۱۲‬اولیــن همکاری‬ ‫خــود رد ســینمای را بــا پیشــنهاد ماگنســون را پذیرفــت‪.‬‬ ‫شوســتروم پــس از بــازی در چنــد فیلــم بــه کارگردانــی روی اورد و بــا ســبکی‬ ‫واقــع گرایانــه در درام اجتماعــی «اینگبــورگ هولــم» (‪ )۱۹۱۳‬قــدم اول در ســینما‬ ‫را محکــم برداشــت‪.‬‬ ‫«قانــون شــکن و همســرش» (‪ )۱۹۱۸‬اثــر دیگــر او بــود‪ .‬ایــن فیلــم از بزرگ تریــن‬ ‫اثــار تــراژدی ســینمای صامــت و از بهتریــن فیلم هــای شوســتروم و نمونــه اشــکار‬ ‫و دقیــق ســبک فیلمســازی در مکتــب ســینمای ســوئد اســت‪ .‬جلوه هــای مختلــف‬ ‫طبیعــت بیشــتر از یــک عنصــر دراماتیــک یــا پــس زمینــه نمــود پیــدا می کننــد و‬ ‫بخــش مهمــی از فیلــم را تشــکیل می دهــد‪.‬‬ ‫بــر تاثیــر عناصــر طبیعــی و به طــور اخــص بــر عنصــر بــاد تاکیــد می کنــد‪.‬‬ ‫منتقــدان اروپایــی بــه ویــژه فرانســوی ها بیــش از امریکایی هــا فیلــم را ســتودند‪.‬‬ ‫کمــی بعــد از نمایــش «بــاد» شوســتروم بــه ســوئد بازگشــت‪ .‬او بعدهــا در نامـه ای بــه‬ ‫لیلیــان گیــش روزگار کار در امریــکا را خــوب دانســت‪ ،‬امــا احتمــاالً او از جایگاهــش در‬ ‫هالیــوود پــس از پیدایــش ســینمای ناطــق دل نگــران بــود‪.‬‬ ‫پــس از ســاخت یــک فیلــم دیگــر در ســوئد و یــک فیلــم در انگلســتان او بــه حرفــه‬ ‫پیشــین اش یعنــی بازیگــری بازگشــت و در دهــه ‪« ۱۹۴۰‬مشــاور هنــری» شــد‪ .‬او در‬ ‫‪ ۱۹‬فیلــم بــرای کارگردانــان گوناگــون بــازی کــرد‪ :‬گوســتاو موالنــدر‪ ،‬ارنــه ماتســون و‬ ‫مهم تریــن ان در فیلــم شــاخص اینگمــار برگمــن (شــاگرد خــود او در استودیوشــان‬ ‫در ســال های قبــل) در «تــوت فرنگی هــای وحشــی» (‪ )۱۹۵۷‬بــود‪.‬‬ ‫ســرانجام ویکتــور شوســتروم کارگــردان بــزرگ تاریــخ ســینما در ســوم ژانویــه‬ ‫‪ ۱۹۶۰‬در ســوئد در گذشــت‪.‬‬ ‫«کالســکه شــبح» (‪« )۱۹۲۱‬کالســکه شــبح» درامــی معناگــرا و متافیزیکــی اســت‪.‬‬ ‫صحنه هایــی از فیلــم کــه ارابــه خیالــی در میــان مــه پیــش مـی رود و صحنــه کنــار‬ ‫دریــا به یادماندنی تریــن صحنه هــای فیلــم هســتند‪ .‬چنیــن صحنه هایــی همــراه‬ ‫بــا بــازی گیــرا و اســتادانه شوســتروم در نقــش «داویــد هولــم» موجــب شــد‪ ،‬فیلــم‬ ‫در ان زمــان بــا موفقیــت روبــرو شــود و هنــوز هــم گیــرا و تماشــایی باشــد‪.‬‬ ‫شوســتروم در ســال ‪ ۱۹۲۳‬بــه امریــکا رفــت و بــا گلدویــن قــرارداد بســت‪.‬‬ ‫شوســتروم پــس از مشــکالتی جهــت اقامــت بــا فیلــم «کســی کــه ســیلی‬ ‫می خــورد» (‪ )۱۹۲۴‬بــه موفقیــت دســت یافــت‪ .‬البتــه ایــن فیلــم همچنــان حــال و‬ ‫هــوای فیلم هــای ســوئدی اش را دارد‪.‬‬ ‫شوســتروم کــه در هالیــوود بــه موفقیــت دســت یافتــه بــود؛ «الهــه» (‪ )۱۹۲۸‬را بــا‬ ‫هــم وطــن مشــهورش‪ ،‬گرتــا گاربــو ســاخت‪ ،‬امــا مهم تریــن و شــخصی ترین‬ ‫فیلم هــای او بــا بــازی لیلیــان گیــش ســاخته شــدند‪« :‬داغ ننــگ» و «بــاد»‪.‬‬ ‫«بــاد» (‪ )۱۹۲۸‬از شــاهکارهای ســینمای صامــت و بهتریــن فیلــم شوســتروم اســت‬ ‫و یکــی از بهتریــن نقش هــای لیلیــان گیــش را در خــود دارد‪ .‬شوســتروم در فیلــم‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪61‬‬ ‫ستاره کوشا‬ صفحه 31 ‫رویدادهای فرهنگی سوئد‬ ‫افشین اسد زاده‬ ‫جشنواره گوتنبرگ‬ ‫ایــن جشــنواره هرســال در مــاه اگوســت و در خیابان هــای شــهر گوتنبــرگ‬ ‫برگــزار می شــود‪ .‬فســتیوال فرهنگــی گوتنبــرگ بیشــتر شــبیه بــه یــک‬ ‫مهمانــی خیابانــی بــزرگ اســت کــه بــا اجــرای موســیقی‪ ،‬نمایــش و رقص‪،‬‬ ‫تئاتــر خیابانــی‪ ،‬بالــه‪ ،‬موســیقی جــاز‪ ،‬موســیقی هیپ هــاپ و ســمفونیک‬ ‫همــراه می شــود‪ .‬در طــی ایــن جشــن نمایشــگاه های هنــری برپــا‬ ‫می شــوند کــه اثــار پــر نبــوغ و خالقانــه ی هنــری را بــه بهتریــن شــکل‬ ‫ممکــن بــه نمایــش می گذارنــد‪ .‬همچنیــن در طــول جشــنواره‪ ،‬جلســات‬ ‫شــعرخوانی فراوانــی وجــود دارد کــه بازدیدکننــدگان نهایــت لــذت را از ان‬ ‫می برنــد‪ .‬خــوردن غذاهــای خیابانــی متنــوع از سراســر دنیــا و غذاهــای‬ ‫محلــی ســوئدی مثــل کوفتــه ی گوشــت ســوئدی و ســس خامــه ای را در‬ ‫ایــن جشــنواره از دســت نبایــد داد‪.‬‬ ‫عیدپاک‬ ‫عیــد پــاک در مــاه مــارس یــا اوریــل جشــن گرفتــه می شــود و مهم تریــن‬ ‫جشــنواره ی مســیحیان اســت کــه مــرگ و رســتاخیز مســیح را گرامــی مــی دارد‪.‬‬ ‫عیــد پــاک امــروزه یکــی از جشـن هایی اســت کــه بیشــتر ســوئدی ها بــا دوســتان‬ ‫و خانواده هــای خــود ان را جشــن می گیرنــد‪ .‬درگذشــته رســم بــر ایــن بــود کــه‬ ‫مــردم ‪ ۴۰‬روز قبــل از عیــد پــاک روزه می گرفتنــد و در پایــان جشــنی بــزرگ بــه‬ ‫مناســبت عیــد پــاک برپــا می کردنــد‪ .‬تخم مــرغ یکــی از چیزهایــی بــود کــه در‬ ‫عیــد پــاک ضیافتــی بــا ان برپــا می کردنــد‪ ،‬بــه همیــن دلیــل ســوئدی ها در ایــن‬ ‫روز تخم مرغ هــای زیــادی می خورنــد‪ .‬در عیــد پــاک مــردم خانه هــای خــود را‬ ‫بــا شــاخه های درخــت غــان تزییــن می کننــد و پرهــای رنگارنگــی بــه ان هــا‬ ‫می اویزنــد‪.‬‬ ‫فستیوال جاز استکهلم‬ ‫فســتیوال جــاز اســتکهلم از جایــگاه محقــرش در ســال ‪ ١٩٨٠‬توســعه یافتــه و بــه یکــی از‬ ‫بهتریــن رویدادهــای تقویــم ایــن شــهر تبدیــل شــده اســت‪ .‬ایــن جشــنواره کــه بــه طــور‬ ‫منظــم در سراســر ایــن شــهر و در مــکان هــای برگــزاری بــی شــماری برگــزار مــی شــود‪ ،‬بــه‬ ‫شــهر حــوزه دریــای بالتیــک اســتکهلم جــان دوبــاره مــی بخشــد‪.‬‬ ‫ســابقه موســیقی جــاز در کشــور ســوئد نشــان مــی دهــد چــرا ایــن رویــداد تعــداد زیــادی‬ ‫بازدیدکننــده را بــه خــود جلــب مــی نمایــد و چــرا نوازنــدگان شــرکت کننــده در ایــن جشــنواره‬ ‫از اســتعداد فــوق العــاده ای برخوردارنــد‪ .‬عــدم محبوبیــت و شــهرت ســال هــای اخیر موســیقی‬ ‫جــاز‪ ،‬شــهر اســتکهلم را بــر ان داشــت تــا مبلــغ هنگفتــی را بــه احیــای ایــن رویــداد کالســیک‬ ‫اختصــاص دهــد؛ رویــدادی کــه مدعــی قدیمــی تریــن جشــنواره در سراســر کشــور ســوئد کــه‬ ‫همچنــان برگــزار مــی شــود‪ ،‬نیــز مــی باشــد‪.‬‬ ‫جشن شب والپورگیس‬ ‫جشــنواره ی شــب والپورگیــس (‪ )Walpurgisnacht‬ریشــه در ائین هــای‬ ‫کهــن و بت پرســتانه دارد‪ .‬مــردم فــرا رســیدن فصــل بهــار را در روز س ـی ام‬ ‫اوریــل جشــن می گیرنــد‪ .‬ســوئدی ها در ایــن شــب اتش هــای بــزرگ برپــا‬ ‫می کننــد و در اطــراف ان هــا رقص هــای مهیــج و پرشــوری انجــام می دهنــد‬ ‫تــا نیروهــای اهریمنــی را از خــود دور کننــد‪ .‬ایــن فســتیوال تــا حــدودی‬ ‫شــبیه بــه جشــن هالوویــن اســت‪ .‬شــب والپورگیــس یکــی از مشــهورترین‬ ‫فســتیوال های ســوئد بــه شــمار مــی رود؛ زیــرا بــا زادروز پادشــاه کنونــی‬ ‫ســوئد‪ ،‬کارل گوســتاو شــانزدهم‪ ،‬مصــادف می شــود‪ .‬ایــن جشــن کــه ارزش‬ ‫دیــدن دارد‪ ،‬در شــهرهای دانشــگاهی ســوئد مثــل گوتنبــرگ برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫دانشــجویان دانشــگاه فنــاوری چالمــرز بــا پوشــیدن لباس هــای فانتــزی و‬ ‫اذین بنــدی وســایل نقلیــه ‪ ،‬رژه ی نمایشــی جالبــی را ترتیــب می دهنــد‪.‬‬ ‫طــی ســال هــا‪ ،‬مســلماً تمــام اســامی مشــهور و معــروف حــوزه موســیقی جــاز روی صحنــه‬ ‫ظاهــر شــده انــد‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم یوتبری‬ ‫جشــنواره فیلــم یوتبُــری جشــنواره ای اســت کــه ســاالنه از اواخــر ژانویــه تــا اوایــل فوریــه‬ ‫در یوتبــری‪ ،‬ســوئد برگــزار می شــود و بزرگتریــن رویــداد فیلــم در اســکاندیناوی محســوب‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن رویــداد از ســال ‪ ۱۹۷۹‬بــا نمایــش ‪ ۱۷‬فیلــم در ‪ ۳‬ســالن نمایــش و ‪ ۳‬هــزار‬ ‫شــرکت کننده کار خــود را اغــاز کــرد و در ســال های اخیــر شــمار شــرکت کننــدگان ان بــه‬ ‫‪ ۱۱۵‬هــزار تــن رسیده اســت‪.‬‬ ‫جایــزه جشــنواره کــه اژدهــا نــام دارد هــر ســاله بــه بهتریــن فیلــم کشــورهای اســکاندیناوی‬ ‫و همچنیــن جایــزه اینگمــار برگمــان بــه بهتریــن فیلــم از سراســر جهــان‪ ،‬ســاخته یــک‬ ‫اســتعداد تــازه‪ ،‬تعلــق می گیــرد‪.‬‬ ‫بروواال‬ ‫یکــی از پــر بازدیدتریــن جشــنواره های ســوئدی کــه هــر تابســتان‬ ‫بیــش از ‪ ۵۰‬هــزار بلیــط می فروشــد‪ ،‬بــروواال (‪ )BRÅVALLA‬اســت‪ .‬ایــن‬ ‫جشــنواره کــه در ســال ‪ ۲۰۱۳‬اغــاز شــد‪ ،‬هنرمنــدان محبــوب دهـه ی ‪ ۹۰‬را‬ ‫در کنــار اســامی مطــرح موســیقی ایــن دوران قــرار می دهــد‪ .‬بــرای مثــال‬ ‫ایــن فســتیوال در ســال ‪ ۲۰۱۵‬بــه یکــی از اعضــای گــروه بریتانیایــی تِیــک‬ ‫َدت (‪ )Take That‬بــه نــام رابــی ویلیامــز اجــازه داد تــا در کنــار دی جــی‬ ‫اســکاتلندی‪ ،‬کالویــن هریــس‪ ،‬برنامــه اجــرا کنــد‪ .‬ایــن فســتیوال مــورد‬ ‫توجــه عمــوم مــردم اســت زیــرا فرصتــی بــه وجــود اورده اســت تــا دو‬ ‫هنرمنــد بــزرگ موســیقی از گذشــته و حــال در کنــار یکدیگــر و روی یــک‬ ‫صحنــه‪ ،‬برنامــه اجــرا کننــد‪.‬‬ ‫گــروه دهـه ی ‪ ۹۰‬امریکایــی تنی ِِشــس دی (‪ ،)Tenacious D‬گــروه مامفورد‬ ‫و پســران (‪ )Mumford & Sons‬و رایــان ل ِویــس در ایــن جشــنواره بــه‬ ‫روی صحنــه رفتــه انــد‪ .‬ایــن فســتیوال س ـه روزه در اواخــر مــاه ژوئــن در‬ ‫پایــگاه نیــروی هوایی بــروواال خــارج از شــهر نورشــپینگ (‪)Norrköping‬‬ ‫برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪62‬‬ ‫فستیوال عشق و صلح‬ ‫ایــن فســتیوال‪ ،‬عشــق و صلــح را در بیــن اقلیت هــا و جوامــع گوناگــون ســوئدی در شــهر‬ ‫بورلنیــه یــا بورلنگــه (‪ )Borlange‬گرامــی مــی دارد و یکــی از بزرگ تریــن جشــنواره های‬ ‫موســیقی در ایــن منطقــه به حســاب می ایــد‪ .‬جشــنواره ی عشــق و صلــح میزبــان رویدادهــا‬ ‫و کارگاه هــای اموزشــی فراوانــی اســت کــه احتــرام متقابــل را در میــان مــردم ســوئد ترویــج‬ ‫می دهــد و عشــق و ســازگاری را در میــان ان هــا بـ ه وجــود مـی اورد‪ .‬ایــن فســتیوال‪ ،‬بــا اجــرای‬ ‫کنســرت های زنــد ه از هنرمنــدان داخلــی‪ ،‬محلی هــا و گردشــگران زیــادی را بــه خــود جــذب‬ ‫می کنــد‪ .‬فســتیوال عشــق و صلــح در ســال ‪ ۱۹۹۹‬برگــزار شــد و در ســال ‪ ۲۰۱۳‬متوقــف شــد؛‬ ‫امــا در ســال ‪ ۲۰۱۴‬بــا شــور و شــوقی تــاز ه از ســر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 66‬راز شقایق| ‪63‬‬ صفحه 32 ‫نمایی از شهر مالمو‬ صفحه 33

آخرین شماره های ماهنامه راز شقایق

ماهنامه راز شقایق 73

ماهنامه راز شقایق 73

شماره : 73
تاریخ : 1401/02/01
ماهنامه راز شقایق 72

ماهنامه راز شقایق 72

شماره : 72
تاریخ : 1401/01/15
ماهنامه راز شقایق 71

ماهنامه راز شقایق 71

شماره : 71
تاریخ : 1400/12/01
ماهنامه راز شقایق 70

ماهنامه راز شقایق 70

شماره : 70
تاریخ : 1400/11/01
ماهنامه راز شقایق 69

ماهنامه راز شقایق 69

شماره : 69
تاریخ : 1400/10/01
ماهنامه راز شقایق 68

ماهنامه راز شقایق 68

شماره : 68
تاریخ : 1400/09/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!