ماهنامه راز شقایق شماره 65 - مگ لند

ماهنامه راز شقایق شماره 65

ماهنامه راز شقایق شماره 65

ماهنامه راز شقایق شماره 65

صفحه 1 ‫ماهنامه فرهنگی و هنری‬ ‫(خبری‪ ،‬تحلیلی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬اموزشی)‬ ‫سال ششم‪ ،‬شماره ‪ - 65‬شهریور ماه ‪1400‬‬ ‫شماره مجوز ‪75583:‬‬ ‫مدیر روابط عمومی‬ ‫علی اسدابادی (کرمانشاهی)‬ ‫دبیر سرویس فرهنگی‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫سرویس عکس‬ ‫دبیر سرویس هنری‬ ‫میالد محمدهاشم‬ ‫فوادمحمدهاشم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‬ ‫ولــز را بایــد یکــی از کشــورهای کمتــر شــناخته شــده‬ ‫پادشــاهی بریتانیــا نامیــد‪ .‬کشــوری کــه همــراه بــا‬ ‫اســکاتلند و ایرلنــد شــمالی همچنــان تحــت حاکمیــت‬ ‫انگســتان قــرار دارد و هنــوز اســتقالل کامــل را بــه دســت‬ ‫نیــاورده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کشــور کوچــک در جنــوب غــرب جزیــره بریتانیــا‬ ‫بــرای کشــور مــا نیــز جــز در مــواردی ماننــد فوتبــال‬ ‫ناشــناخته اســت‪ .‬امــا بایــد گفــت ولــز علــی رغــم ســالها‬ ‫وابســتگی خــود تحــت حاکمیــت انگلســتان‪ ،‬فرهنــگ و‬ ‫زبــان خــود را دارد و فعــاالن فرهنگــی ایــن کشــور در‬ ‫طــول تاریــخ ســرزمین خــود تــاش بســیاری بــرای‬ ‫تمایــز فرهنگــی و زبانــی خــود از انگلســتان داشــتند‪.‬‬ ‫ایــن کشــور تاریــخ پرفــراز نشــیبی داشــته اســت و‬ ‫ســالها اقتصــاد خــود را بــا معــادن زغالســنگ واقــع در ان‬ ‫ســامان داده اســت و بعــد از انقــاب صنعتــی و جنگهــای‬ ‫جهانــی توانســت از ســود صنایــع تولیــد فــوالد و مــس‬ ‫نیــز بهــره ببــرد‪.‬‬ ‫مطالعــه معمــاری و هنــر ایــن کشــور نیــز مســتقل از‬ ‫بریتانیــا بســیار گســترده مــی توانــد باشــد‪ .‬هنــر صنایــع‬ ‫دســتی ایــن کشــور بــه شــکل تاریخــی در منطقــه بســیار‬ ‫زبانــزد و شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫ولــز در زمینــه ورزش بویــژه فوتبــال کــه مــی توانــد‬ ‫مســتقل از پادشــاهی انگلســتان در رقابتهــای بیــن المللــی‬ ‫شــرکت داشــته باشــد‪ ،‬کشــور مهــم و قبــل تاملی اســت‪.‬‬ ‫رقابتهــای فوتبــال ‪ 2021‬جــام ملتهــای اروپــا عرصــه ای‬ ‫بــرای اثبــات قــدرت فوتبــال در ایــن ســرزمین بــود‪.‬‬ ‫در ایــن شــماره اطالعــات بیشــتری از ولــز بــرای مطالعــه‬ ‫در اختیــار عالقمنــدان قــرار خواهــد گرفــت کــه بــدون‬ ‫شــک خواندنــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫سردبیر‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫مدیر اجرایی‬ ‫ستاره کوشا‬ ‫طراح و گرافیست‬ ‫حسین شیردل‬ ‫راز شقایق را در هرجای دنیا بخوانید‬ ‫شــما می توانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه راز شــقایق را کــه دارای‬ ‫اطالعــات جامع تــری دربــاره موضــوع هــر شــماره (ســفرنامه‬ ‫کشــورهای دنیــا) اســت و شــامل مباحثــی ماننــد اشــنایی بــا ســاختار‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫هــر کشــور می باشــد را بــا مراجعــه بــه ســایت جــار و نصــب‬ ‫اپلیکیشــن مربوطــه‪ ،‬بــا پرداخــت مبلــغ نیــم بهــا دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫در ضمــن شــماره های قبلــی نشــریه نیــز از همیــن طریــق قابــل‬ ‫دریافــت می باشــد‪.‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫رمزینه لینک ارشیو‬ ‫رازشقایق در سایت جار‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫معرفی کشور ولز‬ ‫‪3‬‬ ‫تاریخ ولز‬ ‫‪8‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪10‬‬ ‫ساختار سیاسی‬ ‫‪14‬‬ ‫نظام اموزشی‬ ‫‪16‬‬ ‫نظام حقوقی‬ ‫‪20‬‬ ‫بهداشت و درمان‬ ‫‪22‬‬ ‫کاردیف‪ ،‬پایتخت‬ ‫‪24‬‬ ‫سوانزی دومین شهر مهم‬ ‫‪32‬‬ ‫مناطق دیدنی ولز‬ ‫‪36‬‬ ‫تاریخ موسیقی‬ ‫‪42‬‬ ‫بزرگان موسیقی ولز‬ ‫‪44‬‬ ‫ادبیات ولز‬ ‫‪46‬‬ ‫تاریخ هنر ولز‬ ‫‪50‬‬ ‫معماری‬ ‫‪52‬‬ ‫لباس های سنتی‬ ‫‪54‬‬ ‫ورزش ولز‬ ‫‪56‬‬ ‫غذاهای محبوب‬ ‫‪58‬‬ ‫سینمای ولز‬ ‫‪60‬‬ ‫رویدادهای فرهنگی‬ ‫‪62‬‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان شریعتی‪ -‬خیابان خواجه نصیر‪ -‬خیابان مقدم‪-‬‬ ‫کوچه کهندانی‪ -‬بن بست اول‪ -‬پالک ‪5‬‬ ‫تلفکس‪77573576 :‬‬ ‫استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع بالمانع است‪.‬‬ ‫ولـز‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫همکاران این شماره‪:‬‬ ‫ســمیه عبدالمحمدی‪ -‬کبری تبریزیان‪ -‬کریــم فیروزی‪ -‬شــایلین مظاهری‪ -‬جعفرمحمدهاشم‪-‬سحر پورحســینی‪ -‬ابـــولفضل فیاض مرند ‪ -‬سمیه قاســمعلی‪ -‬امید عزیزی ‪ -‬محمدرضارســتگار‪ -‬حسین قاسمی‪ -‬سید امیر رســتگار‪ -‬امیدمحمدی‪-‬‬ ‫افشــین اســدزاده‪ -‬زهــرا کالته عربی‪ -‬تحریریه پایگاه خبری شــاینا‪ -‬تحریریه هفته نامه نســل انقالب‪-‬تحریریــه اخبار اصناف‪-‬تحریریه هفته نامــه مدرن‪-‬تحریریه دنیای بچه ها‪ -‬تحریریــه پایگاه خبری قانون مداری‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫نگاهی به کشور‬ ‫ولــز از پادشــاهی های پیشــین اروپــا اســت کــه امــروزه بــه همــراه انگلســتان‬ ‫و اســکاتلند و ایرلنــد شــمالی کشــور بریتانیــا را تشــکیل می دهنــد‪ .‬مرکــز ولــز‬ ‫شــهر کاردیــف اســت‪ .‬ولــز در جنــوب غربــی جزیــره بریتانیــا واقــع اســت و از‬ ‫ســوی شــرق بــا انگلســتان هم مــرز اســت‪ .‬ولــز در غــرب رودخانــه ســورن‬ ‫(‪ )Severn‬واقــع شده اســت‪.‬‬ ‫از مهمتریــن شــهرهای ولــز می تــوان ســوانزی‪ ،‬نیوپــورت‪ ،‬پمبــروک‪ ،‬نیگــو‪،‬‬ ‫ابریســتویت و هالــی هــد را نــام بــرد‪ .‬شــمال و مرکــز ولــز را رشــته کوه های‬ ‫کامبریــن فراگرفتــه‪ ،‬بقیــه نقــاط نیــز عمومـاً تپـه ای می باشــد‪ .‬بلندتریــن نقطــه‬ ‫ولــز‪ ،‬قلــه اســنودون بــا ‪ ۱۰۹۰‬متــر ارتفــاع در شــمال ولــز واقــع شده اســت‪.‬‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫‪Welsh‬‬ ‫ولــز از ســال ‪ ۱۹۹۶‬بــه ‪ ۲۲‬بخــش تقســیم شده اســت‪ .‬بخشــداری ها در ایــن‬ ‫بخش هــا مســئولیت امــوزش‪ ،‬امــور اجتماعــی‪ ،‬خدمــات زیســت محیطی و‬ ‫راهــداری را برعهــده دارنــد‪.‬‬ ‫شــاهزاده چارلــز هنگامــی کــه ‪ ۹‬ســاله بــود عنــوان شــاهزاده ولــز بــه او اعطــا‬ ‫شــد‪ .‬دیــان تومــاس از ادیبــان نامــدار ولــز اســت‪.‬‬ ‫کاردیــف بــه عنــوان مرکــز ولــز در دهــه گذشــته شــاهد اجــرای طرح هــای‬ ‫ســاختمانی عمــده ای بــوده کــه ســاختمان جدیــد مجلــس و همچنیــن یــک‬ ‫مرکــز خریــد مــدرن در مرکــز شــهر‪ ،‬از جملــه انهاســت‪ .‬ســاختمان مجلــس‬ ‫ملــی ولــز از جملــه ســاختمان هایی اســت کــه نمــای خلیــج کاردیــف را تغییــر‬ ‫داده اســت‪.‬‬ ‫ولــز شــامل دو منطقــه ولــز شــمالی و ولــز جنوبــی مــی شــود‪ .‬بخــش شــمالی‬ ‫ایــن کشــور بیشــتر شــامل طبیعتــی سرســبز و بکــر و جاذبــه هــای دیدنــی ثبت‬ ‫شــده در یونســکو اســت‪ .‬امــا پایتخــت ایــن کشــور در ولــز جنوبــی واقــع شــده‬ ‫اســت ‪ ،‬بخــش جنوبــی بــرای عالقــه منــدان بــه ورزش ‪ ،‬تفریــح و کارهــای‬ ‫فرهنگــی مناســب اســت‪.‬‬ ‫پرچم‬ ‫پرچــم ولــز یــک نمون ـه ی مســتطیلی بــا دو رنــگ ســفید و ســبز اســت کــه یــک‬ ‫اژدهــای قرمــز رنــگ در وســط ان قــرار گرفتــه کــه طــرح ان استانداردســازی‬ ‫نشــده و نمونه هــای مختلفــی از ان وجــود دارد‪ .‬گفتــه می شــود اژدهــای قرمــز‬ ‫رنــگ بــه ‪ Cadwaladr‬پادشــاه ‪ Gwynedd‬مربــوط می شــود و رنگ هــای ســفید‬ ‫و ســبز نیــز بــه حکومــت تئودورهــا بازمی گــردد‪.‬‬ ‫پرچــم بوتــان نیــز دارای طــرح اژدهــا اســت‪ .‬همچنیــن روی پرچــم کشــور مالــت‬ ‫نیــز می تــوان تصویــری از ایــن موجــود را مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫صنعت گردشگری‬ ‫شــش درصــد از جمعیــت ولــز در صنعــت گردشــگری و صنایــع مرتبــط بــه کار‬ ‫اشــتغال دارنــد‪ .‬از ســال ها پیــش دولــت ایــن کشــور بــا احــداث ‪ ۵۰‬زمیــن‬ ‫گلــف اســتاندارد‪ ،‬دعــوت از گلف بــازان بین المللــی و برگــزاری تورنمنت هــای‬ ‫بین المللــی بــه توســعه گردشــگری گلــف و جــذب گردشــگران ثروتمنــد گلف بــاز‬ ‫پرداخته اســت‪ .‬دولــت ولــز قصــد دارد بــا معرفــی کلیســاهای ایــن کشــور در‬ ‫کشــورهای گوناگــون جهــان بــه ویــژه کشــورهای اروپایــی‪ ،‬ایــن کشــور را بــه‬ ‫یــک مقصــد گردشــگری مذهبــی تبدیــل کنــد کــه در ایــن مســیر بــر روی جــذب‬ ‫گردشــگر بــه کلیســای مشــهور «ســن وینفــرد» برنامه ریــزی شده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کلیســا کــه قدمتــی در حــدود ‪ ۶۰۰‬ســال دارد‪ ،‬هرســاله ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۷۰‬هــزار‬ ‫بازدیدکننــده دارد‪.‬‬ ‫در مورد گردشگری این کشور در ادامه مفصل تر پرداخته خواهد شد‪.‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬گنجینه مینیاتور‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪3‬‬ صفحه 2 ‫ریشه نام ولز‬ ‫اب و هوا‬ ‫کلمــات انگلیســی «ولــز» و «ولــزی» از همــان ریشــه انگلیســی قدیمــی گرفته‬ ‫شــده انــد (واحــد ‪ ، Wealh‬جمــع ‪ ، )Wealas‬از ریشــه پروتو‪-‬ژرمانیــک (زبــان‬ ‫اولیــه بازســازی شــده شــاخه ژرمنــی زبانهــای هنــد و اروپایــی اســت‪ ).‬والهاز‬ ‫(والهــاز یــک واژه پروتــو ژرمنــی بازســازی شــده بــه معنــای «رومــی» یــا‬ ‫«ســلتیک زبــان» اســت‪ .‬ایــن اصطــاح را مردمــان ژرمنیــک باســتان بــرای‬ ‫توصیــف ســاکنان امپراتــوری روم غربــی ســابق کــه عمدت ـاً رومــی بودنــد و‬ ‫بــه زبانهــای التیــن یــا ســلتی صحبــت مــی کردنــد ‪ ،‬بــه کار بردنــد)‪.‬‬ ‫انگلوساکســون هــا از ایــن اصطــاح اســتفاده کردنــد تــا بــه طــور ویــژه بــه‬ ‫انگلیســی هــا اشــاره کننــد‪ .‬شــکل جمــع ‪ Wealas‬رفتــه رفتــه بــه نــام قلمــرو‬ ‫خــود‪ ،‬ولــز تبدیــل شــد‪ .‬نــام هــای مشــابه در نقــاط مختلــف در قــاره اروپــا‬ ‫(بــه عنــوان مثــال والونــی ‪ ،‬واالشــیا‪ ،‬واالیــی‪ ،‬ولــش‪ ،‬ولــش المانــی‪ ،‬و ووچــی‪،‬‬ ‫نــام لهســتانی ایتالیــا) ریشــه شناســی مشــابهی دارنــد‪.‬‬ ‫ولــز دارای اب و هوایــی معتــدل اقیانوســی اســت و بــه نــدرت اب و‬ ‫هوایــی بســیار گــرم و یــا بســیار ســرد دارد‪ .‬درجــه حــرارت متوســط در‬ ‫ایــن کشــور​​بــه طــور کلــی متغیــر اســت و از حــدود ‪ 40‬درجــه فارنهایــت‬ ‫(‪ 4‬درجــه ســانتیگراد) در مــاه ژانویــه بــه ‪ 60‬درجــه فارنهایــت (‪ 16‬درجــه‬ ‫ســانتیگراد) در مــاه جــوالی مــی رســد‪ .‬بــاران‪ ،‬ریــز بــاران‪ ،‬مــه‪ ،‬و هــوای‬ ‫اغلــب ابــری‪ ،‬اب و هــوای همیشــگی در ولــز اســت جایــی کــه در ان‬ ‫میــزان رطوبــت بســیار بــاال اســت‪ .‬میــزان بارندگــی ســاالنه در اکثــر‬ ‫نقــاط ولــز حــدودا ً بــه ‪ 40‬تــا ‪ 60‬اینــچ (‪ 1020‬تــا ‪ 1،530‬میلــی متــر)‬ ‫و در اســنودون بــه بیــش از ‪ 150‬اینــچ (‪ 3810‬میلــی متــر) مــی رســد‪.‬‬ ‫رودخانــه ســورن‪ ،‬طوالنــی تریــن رودخانــه در بریتانیــا اســت‪ ،‬کــه از مرکز‬ ‫غــرب ولــز اغــاز مــی شــود‪ ،‬از انگلســتان عبــور مــی کنــد و پــس از طــی‬ ‫کــردن پیــچ و خــم هــای جنوبــی و غربــی‪ ،‬بــه داخــل کانــال بریســتول‬ ‫در امتــداد مــرز جنــوب شــرقی ویلــز مــی ریــزد‪ .‬ســایر رودخانــه هــا‬ ‫ویلــز عبارتنــد از‪ ،Dee, Dyfi, Teifi, Tywi, Taff, Usk, and Wye :‬کــه از‬ ‫ارتفاعــات بــه ســاحل جــاری هســتند‪ .‬دریاچــه هــای کوچــک و مخــازن‬ ‫ابــی نیــز در کــوه کامبریــن موجــود اســت‪ .‬خلیــج کاردیگــن‪ ،‬شــاخه ای‬ ‫از کانــال ســنت جــورج‪ ،‬بزرگتریــن خلیجــی اســت کــه در ســاحل ویلــز‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫جغرافیا‬ ‫ولــز در غــرب جزیــره ای بــه نــام بریتانیــای کبیــر واقــع شــده‪ ،‬و عضــوی‬ ‫از پادشــاهی بریتانیــا اســت‪ .‬ایــن کشــور در غــرب انگلســتان واقــع‬ ‫اســت‪ .‬ولــز دارای وســعتی بیــش از ‪ 20،000‬کیلومتــر مربــع اســت‪ .‬ایــن‬ ‫کشــور ‪ 200‬کیلومتــر از شــرق بــه غــرب و ‪ 250‬کیلومتــر از شــمال بــه‬ ‫جنــوب امتــداد یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ولــز از جغرافیــای متنــوع و بســیار متضــادی برخــوردار اســت‪ .‬در جنــوب‬ ‫ان‪ ،‬دشــت هــای ســاحلی مســطح بــه دره هــا‪ ،‬ســپس بــه دامنــه تپــه‬ ‫هــا و کــوه هــا در وســط و شــمال ولــز راه مــی یابنــد‪ .‬ســه پــارک هــای‬ ‫ملــی و پنــج منطقــه طبیعــی فــوق العــاده زیبــا‪ ،‬یــک چهــارم از وســعت‬ ‫ولــز را در بــر گرفتــه اســت‪80 .‬درصــد از زمیــن هــای ایــن کشــور بــه‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬پــرورش دام و محصــوالت اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بزرگتریــن رشــته کــوه در شــمال ولــز‪ ،‬بخشــی از کــوه هــای اســنودونیا‬ ‫(‪ )Snowdonia‬مــی باشــد‪ ،‬و بزرگتریــن قلــه ان اســنودون (‪)Snowdon‬‬ ‫بــه ‪ 1085‬متــر مــی رســد‪ .‬بیــش از ‪ 1300‬کیلومتــر خــط ســاحلی از‬ ‫ســواحل وســیع شــنی بــه صخــره هــای بلنــد امتــداد یافتــه اســت‪.‬‬ ‫از لحــاظ تاریخــی در انگلیــس ‪ ،‬ایــن کلمــات محــدود بــه ولــز مــدرن یــا‬ ‫ولــزی نبودنــد بلکــه بــرای اشــاره بــه هــر چیــزی کــه انگلوساکســونها بــا‬ ‫انگلیســی هــا مرتبــط مــی کردنــد‪ ،‬اســتفاده میشــد‪ .‬از جملــه ســایر مناطــق‬ ‫غیــر ژرمنــی در انگلیــس و مکانهایــی کــه بــا انگلیــس مرتبــط اســت (بــه‬ ‫عنــوان مثــال والــورث در دورهــام و والتــون در غــرب یورکشــایر)‪.‬‬ ‫‪ Cymru‬نــام ولــزی ولــز اســت‪ .‬ایــن کلمــه از واژه ‪ Brythonic combrogi‬بــه‬ ‫معنــی «هموطنــان» گرفتــه شــده اند‪.‬‬ ‫اســتفاده از کلمــه ‪ Cymry‬بــه عنــوان یــک اصطــاح از محــل اســتقرار مــردم‬ ‫پــس از ورود انگلوساکســون هــا و مــردم ولــز (بریتونیــک زبــان) در ولــز‬ ‫مــدرن و همچنیــن در شــمال انگلیــس و جنــوب اســکاتلند رایــج شــد‪ .‬ایــن‬ ‫واژه در واقــع تاکیــد کــرد کــه ولــزی هــا در ولــز مــدرن و یــک قــوم هســتند‬ ‫متفــاوت از ســایر اقــوام‪.‬‬ ‫بــه طــور خــاص ‪ ،‬ایــن اصطــاح در مــورد مــردم کورنیــش یــا برتــون کــه‬ ‫از میــراث ‪ ،‬فرهنــگ و زبــان مشــابه ولــزی هســتند ‪ ،‬اســتفاده نشــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کلمــه احتمــاالً قبــل از قــرن ‪ 7‬بــه عنــوان توصیــف شــخصی مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫اشــکال التیــن شــده ایــن نــام هــا ‪ ،‬کامبریــان ‪ ،‬کامبریــک و کامبریــا ‪ ،‬بــه‬ ‫عنــوان نــام هــای جایگزیــن کمتــر مــورد اســتفاده بــرای ولــز و مــردم ولــز‬ ‫باقــی مانــده انــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال مــی تــوان از کــوه هــای کمبریــان (کــه‬ ‫قســمت عمــده ای از ولــز را تحــت پوشــش خــود قــرار داده و نــام خــود را‬ ‫بــه دوره زمیــن شناســی کامبریــن داده انــد) نــام بــرد‪.‬‬ ‫مســیحیت بزرگتریــن دیــن در ولــز اســت‪ .‬تــا ســال ‪ 1920‬کلیســاهای انگلســتان‬ ‫فقــط مرجــع مذهبــی بــه شــمار مــی رفــت امــا از ان ســال بــه بعــد کلیســاهای ایــن‬ ‫کشــور بــه صــورت مســتقل مرجــع دینــی مســیحیان کشــور شــد‪.‬‬ ‫بیشــتر پیــروان ایینهــای ســازمان یافتــه در ولــز یکــی از فرقــه هــای مســیحی‬ ‫ماننــد کلیســای ولــز ‪ ،‬کلیســای پروتســتان ولــز ‪ ،‬کلیســاهای باپتیســت ‪ ،‬کاتولیــک یــا‬ ‫ارتدکــس شــرقی را پیــروی مــی کننــد‪.‬‬ ‫حمل و نقل‬ ‫بزرگــراه ‪ M4‬کــه از غــرب لنــدن بــه جنــوب ولــز مــی رود ‪ ،‬نیوپــورت ‪ ،‬کاردیــف و ســوانزی‬ ‫را بــه هــم متصــل مــی کنــد‪ .‬دولــت ولــز از طریــق شــرکت راه اهــن و حمــل نقــل ریلــی‬ ‫ولــز ان قســمت از شــبکه راه اهــن انگلیــس را در داخــل ولــز مدیریــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫منطقــه کاردیــف شــبکه ریلــی شــهری خــاص خــود را دارد‪ .‬در دهــه ‪ 1960‬بیشــتر شــبکه‬ ‫هــای باقیمانــده ریلــی در جهــت شــرق بــه غــرب بــه یکدیگــر متصــل شــدند تــا بــا‬ ‫بندرهــای دریــای ایرلنــد بــرای کشــتیرانی ارتبــاط داشــته باشــند‪.‬‬ ‫خدمــات بیــن شــمال و جنــوب ولــز از طریــق شــهرهای انگلیســی ‪ Chester‬و ‪ Hereford‬و‬ ‫شــهرهای ‪ Shrewsbury ، Oswestry‬و ‪ Knighton‬در امتــداد خــط راهپیمایــی ولــزی انجــام‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫اییــن هــای دیگــری کــه مــردم ولــز ممکــن اســت بــه ان وابســته باشــند بودیســم ‪،‬‬ ‫هندوئیســم ‪ ،‬یهودیــت ‪ ،‬اســام ‪ ،‬ســیک گرایــی و‪...‬هســتند‪ .‬بیشــتر مردم غیرمســیحی‬ ‫ولــزی در شــهرهای بــزرگ کاردیــف و ســوانزی ســاکن هســتند‪ .‬برخــی از نظرســنجی‬ ‫هــای مــدرن حاکــی از ان اســت کــه بیشــتر مــردم ولــز بــا هیــچ مذهبــی خــود را نمــی‬ ‫شناســند و احســاس مذهبــی انهــا در ولــز نســبت بــه ســایر مناطــق انگلســتان بــه‬ ‫میــزان قابــل توجهــی کمتــر اســت‪.‬‬ ‫اســام در ولــز بزرگتریــن دیــن غیــر مســیحی ایــن کشــور محســوب می شــود‪،‬‬ ‫در سرشــماری ســال ‪ ۲۰۱۱‬میــادی حــدود ‪ ۴۶،۰۰۰‬نفــر مســلمان در ولــز ثبــت‬ ‫شده اســت‪ .‬نخســتین مهاجــرت مســلمانان بــه ولــز بــه قــرن ‪ ۱۲‬میــادی‬ ‫بازمی گــردد‪ .‬امــا ســاخت نخســتین مســجد در ایــن کشــور بــه ســال ‪ ۱۹۴۷‬میــادی‬ ‫در شــهر کاردیــف بــاز می گــردد‪.‬‬ ‫قطارهــا در ولــز عمدتــا از گازوئیــل بهــره مــی برنــد امــا شــاخه اصلــی خــط اصلــی ‪South‬‬ ‫‪ Western‬ولــز از خــط اصلــی اصلــی وســترن کــه از خدمــات لنــدن پدینگتــون تــا کاردیــف‬ ‫اســتفاده مــی شــود‪ ،‬برقــی اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۳‬میــادی بــه نمایندگــی از جامعــه مســلمان‪ ،‬شــورایی تحت عنــوان‬ ‫شــورای مســلمانان ولــز تاســیس شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۶‬میــادی اولیــن گــروه پیش اهنگــی مســلمانان در شــهر کاردیــف‬ ‫ایجادشــد‪.‬‬ ‫دانشــگاه ولــز در ســال ‪ ۲۰۰۷‬میــادی بــا کمــک مالــی (جامعــه اســامی دانشــجویان‬ ‫بریتانیــا) مســجدی بــا تمامــی امکانــات در محوطــه دانشــگاه احــداث کــرد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۰۸‬میالدی طرح ساخت مرکز اسالمی در شهر کارمارتن ایجادشد‪.‬‬ ‫فــرودگاه کاردیــف فــرودگاه بیــن المللــی ولــز اســت‪ .‬بــا اتصــال بــه مقصــد اروپــا‪ ،‬افریقــا‬ ‫و امریــکای شــمالی‪ ،‬در حــدود ‪ 12‬مایــل (‪ 19‬کیلومتــری) جنــوب غربــی مرکــز شــهر‬ ‫کاردیــف‪ ،‬در دره گالمــورگان اســت‪.‬‬ ‫پروازهــای بیــن ولــز و انگلیــس از کاردیــف انجــام مــی شــود کــه از ســال ‪ 2017‬توســط‬ ‫شــرکت هواپیمایــی شــرقی ایرویــز انجــام میشــود‪ .‬پروازهــای داخلــی دیگــر بــه شــمال‬ ‫انگلیــس‪ ،‬اســکاتلند و ایرلنــد شــمالی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫ولــز چهــار بنــدر کشــتی تجــاری دارد‪ .‬خدمــات منظــم کشــتی بــه ایرلنــد از ‪Holyhead -‬‬ ‫‪ Pembroke Dock‬و ‪ Fishguard‬انجــام مــی شــود‪ .‬خدمــات ســوانزی بــه کــرک در ســال‬ ‫‪ 2006‬لغــو شــد امــا در مــارس ‪ 2010‬احیــا شــد و در ســال ‪ 2012‬دوبــاره پــس گرفــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪4‬‬ ‫مذهب‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۸‬میــادی یــک کالــج اموزشــی جهــت امــوزش روحانیــان مســلمان در‬ ‫شــهر لالنیبیــدر تاســیس شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪5‬‬ صفحه 3 ‫زبان‬ ‫جمعیت شناسی‬ ‫زبــان ولــزی یــک زبــان هنــد و اروپایــی از خانــواده ســلتیک اســت‪ .‬بیشــترین‬ ‫ارتبــاط زبــان ولــزی بــا زبانهــای کورنیــش و برتــون اســت‪ .‬اکثــر زبــان‬ ‫شناســان معتقدنــد کــه زبانهــای ســلتی حــدود ‪ 600‬ســال قبــل از میــاد بــه‬ ‫انگلیــس رســیده انــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه اســتفاده رســمی از زبــان هــای ســلطنتی بریتونیــک در انگلیــس‬ ‫متوقــف شــد و زبــان انگلیســی جایگزیــن انهــا شــدکه بــه دلیــل شکســت‬ ‫پادشــاهی پویــس (پادشــاهی کوچکــی بــود کــه در قــرون وســطی پــس‬ ‫از پایــان حکومــت روم در انگلیــس پدیــد امــد‪ .‬تقریبــاً دو ســوم شــمالی‬ ‫شهرســتان مــدرن پوییــس و بخشــی از غــرب میانــه هــای غربــی انگلیــس را‬ ‫پوشــش مــی داد) در اواخــر قــرن هشــتم وارد ولــز شــد‪.‬‬ ‫قــوم ولــزی یــک گــروه قومــی و ملتــی قدیمــی در ســرزمین ولــز اســت‬ ‫کــه بــه زبــان ولــزی ســخن می گوینــد‪ .‬مــردم ولــزی بــه طــور تاریخــی‬ ‫بــه ایــن زبــان ســخن گفته انــد؛ بــه هــر حــال در ســالیان اخیــر زبــان‬ ‫انگلیســی بــر بیشــتر ولــز غلبــه داشته اســت‪.‬‬ ‫بــه اســتدالل جــان دیویــز ریشــه ملــت ولــز بــه قــرن چهــارم و پنجــم و‬ ‫پایــان ســلطه روم بــر بریتانیــا بــر می گــردد‪.‬‬ ‫یــک تحلیــل جغرافیــای بــا موضــوع اســامی خانوادگــی ولــزی نشــان داد‬ ‫کــه ‪ ۷۱۸‬هــزار نفــر یــا حــدود ‪ ۳۵‬درصــد جمعیــت ولــز نامــی خانوادگــی‬ ‫بــا منشــا ولــزی دارنــد کــه ایــن رقــم در بقیــه پادشــاهی متحــد ‪ ۵.۳‬در‬ ‫زالنــد نــو ‪ ۴.۷‬در اســترالیا ‪ ۴.۱‬و در امریــکا ‪ ۳.۸‬درصــد اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫کشــورها تخمیــن زده می شــود ‪ ۱۶.۳‬میلیــون نفــز بــا نیــاکان ولــزی‬ ‫ســاکن باشــند‪.‬‬ ‫ترجمــه هــای کتــاب مقــدس بــه ولــزی و اصالحــات پروتســتانی کــه اســتفاده‬ ‫از زبــان بومــی را در خدمــات مذهبــی ترغیــب مــی کــرد‪ ،‬پــس از اینکــه‬ ‫نخبــگان ولــزی ان را بــه نفــع زبــان انگلیســی در قــرن پانزدهــم و شــانزدهم‬ ‫کنــار گذاشــتند بــه زنــده مانــدن زبــان ولــزی کمــک کــرد‪.‬‬ ‫اقدامــات پــی در پــی زبــان ولــزی ‪ ،‬در ســالهای ‪ 1993 ، 1967 ، 1942‬و‬ ‫‪ ،2011‬وضعیــت حقوقــی ولــزی را بهبــود بخشــیده اســت‪ .‬بــا شــروع دهــه‬ ‫‪ ، 1960‬بســیاری منابــع بــا نســخه هــای دو زبانــه جایگزیــن شــده انــد‪.‬‬ ‫ارگانهــای مختلــف بخــش دولتــی و خصوصــی دوزبانگــی را بــه میــزان مختلفــی‬ ‫پذیرفتــه انــد و (از ســال ‪ )2011‬ولــزی تنهــا زبــان رســمی در هــر قســمت از‬ ‫پادشــاهی متحــده اســت‪.‬‬ ‫انگلیســی تقریبـاً توســط تمــام مــردم ولــز صحبــت مــی شــود و زبــان اصلــی‬ ‫بیشــتر کشــور اســت‪.‬‬ ‫جمعیــت ولــز از ‪ 587000‬نفــر در ســال ‪ 1801‬به یــک میلیــون و ‪163000‬‬ ‫نفــر در ســال ‪ 1851‬رســید ‪ .‬دو برابــر شــد و در ســال ‪ 1911‬نیــز بــه ‪2‬‬ ‫میلیــون و ‪ 421‬هــزار نفــر رســید‪ .‬بیشــترین افزایــش مربــوط بــه مناطــق‬ ‫اســتخراج زغــال ســنگ بــه ویــژه گالمورگنشــایر بــود کــه از ‪ 71000‬نفــر‬ ‫در ســال ‪ 1801‬بــه ‪ 232000‬نفــر در ‪ 1851‬و یــک میلیــون و ‪ 122‬هــزار‬ ‫نفــر در ‪ 1911‬افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫بخشــی از ایــن افزایــش را مــی تــوان ناشــی از انتقــال جمعیتــی دانســت‬ ‫کــه در بیشــتر کشــورهای صنعتــی در طــی انقــاب صنعتــی دیــده شــده‬ ‫اســت ‪ ،‬زیــرا نــرخ مــرگ و میــر کاهــش یافتــه و نــرخ زاد و ولــد ثابــت‬ ‫مانــده اســت‪ .‬بــا ایــن وجــود‪ ،‬در دوران انقــاب صنعتــی نیــز مهاجــرت‬ ‫گســترده ای از مــردم بــه ولــز صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫سرشــماری ســال ‪ 2011‬نشــان داد کــه جمعیــت ولــز ‪ 3،063،456‬نفــر‬ ‫اســت کــه باالتریــن میــزان در تاریــخ ان اســت‪ .‬در ســال ‪27 ، 2011‬‬ ‫درصــد (‪ 837000‬نفــر) از کل جمعیــت ولــز در ولــز متولــد نشــده انــد‪،‬‬ ‫از جملــه ‪ 636000‬نفــر (‪ 21‬درصــد از کل جمعیــت ولــز) کــه در انگلیــس‬ ‫متولــد شــده انــد‪ .‬جمعیــت اصلــی و نواحــی صنعتــی در جنــوب ولــز شــامل‬ ‫شــهرهای کاردیــف ‪ ،‬ســوانزی و نیوپــورت و دره هــای مجــاور وجــود دارد‬ ‫کــه جمعیــت قابــل توجــه دیگــری نیــز در شــمال شــرقی اطــراف رکســهام‬ ‫و فلینشــایر ســاکن هســتند‪.‬‬ ‫طبــق سرشــماری ســال ‪ 96 ، 2001‬درصــد مــردم‪ ،‬ســفید و ‪ 2.1‬درصــد غیــر سفیدپوســت‬ ‫(عمدت ـاً از نــژاد اســیایی انگلیــس) بودنــد‪.‬‬ ‫بیشــتر گــروه هــای غیــر ســفید پوســت در کاردیــف ‪ ،‬نیوپــورت و ســوانزی متمرکــز بودنــد‪.‬‬ ‫جوامــع اســیایی و افریقایــی ولــز عمدتــا از طریــق مهاجــرت پــس از جنــگ جهانــی دوم‬ ‫رشــد یافتنــد‪.‬‬ ‫در اوایــل قــرن بیســت و یکــم‪ ،‬مناطقــی از ولــز شــاهد افزایــش تعــداد مهاجــران مســتقر در‬ ‫کشــورهای عضــو اخیــر اتحادیــه اروپــا ماننــد لهســتان بودنــد‪ .‬اگرچــه یــک مطالعــه در ســال‬ ‫‪ 2007‬تعــداد نســبتاً کمــی از کارگــران مهاجــر شــاغل از کشــورهای بلــوک شــرق ســابق در‬ ‫ولــز را نشــان داد بــه دیگــر مناطــق انگلســتان مهاجــرت کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫سرشــماری ســال ‪ 2001‬انگلیــس در ولــز مــورد انتقــاد قــرار گرفــت کــه «ولــزی» را بــه‬ ‫عنــوان گزینــه ای بــرای توصیــف هویــت ملــی پاســخ دهنــدگان ارائــه نکــرده اســت‪ .‬تــا‬ ‫حــدودی بــرای رفــع ایــن نگرانــی‪ ،‬سرشــماری ســال ‪ 2011‬ایــن ســوال را مطــرح کــرد کــه‬ ‫«هویــت ملــی خــود را چگونــه توصیــف مــی کنیــد؟» بــه پاســخ دهنــدگان گفتــه شــد «همــه‬ ‫مــوارد اعمــال شــده» را از لیســت گزینــه هایــی کــه شــامل ولــزی اســت ‪« ،‬تیــک بزننــد»‪.‬‬ ‫نتیجــه ایــن بــود کــه تنهــا ‪ 57.5‬درصــد از جمعیــت ولــز هویــت ملــی خــود را ولــزی نشــان‬ ‫دادنــد‪ 7.1 .‬درصــد نشــان دادنــد کــه هــم ولــزی هســتند و هــم انگلیســی و‪ 34.1‬درصــد نیــز‬ ‫هیــچ گرایشــی بــه هویــت ولــزی نشــان ندادنــد‪.‬‬ ‫«‪ »Wenglish‬گویــش انگلیســی زبــان ولــزی اســت‪ .‬تحــت تاثیــر گرامــر ولــزی‬ ‫بــوده و شــامل کلماتــی اســت کــه از ولــزی گرفتــه شــده اســت‪ .‬بــه گفتــه‬ ‫جــان دیویــس ‪ ،‬مــورخ ‪ ،‬ونگلیــش «بیــش از هــر چیــزی مــورد تعصــب قــرار‬ ‫گرفتــه اســت»‪ .‬در ولــز شــمالی و غربــی اکثریــت مــردم ولــزی بــه عنــوان‬ ‫زبــان اول صحبــت مــی کننــد و انگلیســی بــه عنــوان زبــان دومامــوزش داده‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫سرشــماری ســال ‪ 2011‬نشــان داد کــه ‪ 562،016‬نفــر ‪ 19.0 ،‬درصــد از‬ ‫جمعیــت ولــز ‪ ،‬مــی تواننــد بــه زبــان ولــزی صحبــت کننــد ‪ ،‬ایــن کاهــش‬ ‫نســبت بــه ‪ 20.8‬درصــدی کــه در سرشــماری ســال ‪ 2001‬نشــان داد ‪ ،‬کاهــش‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫نمادها و نشانه های ملی‬ ‫پرچــم ولــز شــامل اژدهــای قرمــز (‪ )Y Ddraig Goch‬شــاهزاده کادواالدر همراه‬ ‫بــا رنگهــای ســبز و ســفید تــودور اســت کــه توســط هنــری هفتــم در نبــرد‬ ‫بوســورث در ســال ‪ 1485‬مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و پــس از ان در ایالــت‬ ‫کلیســای جامــع ســنت پــل حمــل شــد‪ .‬اژدهــای ســرخ ســپس در نشــان‬ ‫ســلطنتی تــودور گنجانــده شــد تــا نشــان دهنــده تبــار ولــزی انهــا باشــد‪ .‬در‬ ‫ســال ‪ 1959‬بــه طــور رســمی بــه عنــوان پرچــم ملــی ولــز شــناخته شــد‪.‬‬ ‫اتحادیــه جــک (پرچــم انگلســتان) در هنــگام ایجــاد پرچــم هــای پادشــاهی‬ ‫هــای اســکاتلند ‪ ،‬ایرلنــد و صلیــب ســنت جــورج کــه نماینــده پادشــاهی‬ ‫انگلیــس و ولــز بــود ‪ ،‬در ان گنجانــده شــد‪.‬‬ ‫‪ Land of My Fathers‬ســرود ملــی ولــز اســت و در رویدادهایــی ماننــد فوتبــال‬ ‫یــا مســابقات راگبــی بــا حضــور تیــم ملــی ولــز و همچنیــن افتتاحیــه ‪Senedd‬‬ ‫و ســایر مــوارد رســمی اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫گل نرگــس و تــره فرنگــی هــر دو نمــاد ولــز هســتند‪ .‬ریشــه تــره فرنگــی بــه‬ ‫عنــوان نمــاد در ایــن کشــور را مــی تــوان در قــرن شــانزدهم جســتجو کــرد‪،‬‬ ‫در حالــی کــه گل نرگــس بــا تشــویق دیویــد لویــد جــورج (دولتمــرد ولــزی و‬ ‫سیاســتمدار لیبــرال بــود کــه از ‪ 1916‬تــا ‪ 1922‬بــه عنــوان نخســت وزیــر‬ ‫انگلســتان خدمــت کــرد‪ ).‬در قــرن نوزدهــم محبــوب شــد‪.‬‬ ‫سرشــماری ســال ‪ 2011‬نشــان داد کــه ولــز از نظــر قومــی از هــر منطقــه انگلیــس دارای‬ ‫تنــوع کمتــری اســت‪ 93.2 :‬درصــد خــود را بــه عنــوان ســفید بریتانیایــی (شــامل ولــزی ‪،‬‬ ‫انگلیســی ‪ ،‬اســکاتلندی یــا ایرلنــد شــمالی) طبقــه بنــدی مــی کننــد ‪ 2.4 ،‬درصــد بــه عنــوان‬ ‫«نژادهــای دیگــر ســفید» (از جملــه ایرلنــدی ) ‪ 2.2 ،‬درصــد بــه عنــوان اســیایی (از جملــه‬ ‫انگلیســی هــای اســیایی) ‪ 1 ،‬درصــد بــه عنــوان مخلــوط و ‪ 0.6‬درصــد بــه عنــوان ســیاه‬ ‫(افریقایــی ‪ ،‬کارائیــب یــا ســیاه انگلیــس) معرفــی شــدند‪ .‬کمتریــن نســبت ســفید ســفید‬ ‫(‪ 80.3‬درصــد) در کاردیــف بــود‪.‬‬ ‫طبــق سرشــماری ســال ‪ ، 2001‬یــک چهــارم مــردم ولــز در خــارج از ولــز ‪ ،‬عمدتــا در‬ ‫انگلیــس متولــد شــدند‪ .‬حــدود ‪ 3‬درصــد در خــارج از انگلســتان متولــد شــده انــد‪.‬‬ ‫کمــی بیــش از ‪ 1.75‬میلیــون امریکایــی خــود را دارای نــژاد ولــزی مــی داننــد ‪ ،‬همانطــور‬ ‫کــه ‪ 440965‬کانادایــی در سرشــماری ســال ‪ 2006‬کانــادا نیــز تبــار خــود را چنیــن معرفــی‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫گزارشــی در ســال ‪ 1916‬منتشــر شــد کــه نشــان مــی داد کــه تــره در ســکه‬ ‫هــای پونــد انگلیــس وجــود دارد‪ .‬از نشــان شــاهزاده ولــز نیــز بعضـاً بــه عنوان‬ ‫نمــاد ولــز اســتفاده مــی شــود‪ .‬ایــن نشــان کــه بــه پرهــای شــاهزاده ولــز‬ ‫معــروف اســت‪ ،‬شــامل ســه پــر ســفید اســت کــه از یــک تــاج طــا بیــرون‬ ‫مــی اینــد‪.‬‬ ‫یــک روبــان زیــر تــاج ‪ ،‬شــعار المانــی ‪ Ich dien‬را دارد (مــن خدمــت مــی کنم)‪.‬‬ ‫چندیــن تیــم نماینــده ولــز ‪ ،‬از جملــه اتحادیــه راگبــی ولــز ‪ ،‬و هنگهــای ولزی در‬ ‫ارتــش انگلیــس (بــه عنــوان مثــال ســلطنتی ولــز) از نشــان یــا نســخه تلطیــف‬ ‫شــده ان اســتفاده مــی کننــد‪ .‬تــاش هایــی صــورت گرفتــه اســت تــا اســتفاده‬ ‫از ارم را بــرای اهــداف تجــاری محــدود کــرده و اســتفاده از ان را بــه مــواردی‬ ‫بــا مجــوز شــاهزاده ولــز محــدود کنــد‪.‬‬ ‫نــرخ بــاروری کل (‪ )TFR‬در ولــز ‪ 1/90‬در ســال ‪ 2011‬بــود کــه کمتــر از نــرخ جایگزینــی ‪1/2‬‬ ‫اســت‪ .‬اکثــر تولدهــا مربــوط بــه زنــان مجــرد اســت (‪ 58‬درصــد از تولدهــا در ســال ‪2011‬‬ ‫خــارج از ازدواج بــود)‪ .‬در حــدود ‪ 10‬مــورد از هــر ‪ 10‬تولــد (‪ 10.7‬درصــد) در ســال ‪ 2011‬از‬ ‫مــادران خارجــی بــوده اســت‪ ،‬در حالــی کــه ایــن میــزان در ســال ‪ 2001‬از ‪ 5.2‬درصــد بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪6‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪7‬‬ صفحه 4 ‫فرهنگ‬ ‫تاریخ‬ ‫ولــز کشــوری در بریتانیــا اســت کــه دارای فرهنــگ متمایــزی اســت ‪ ،‬از جملــه زبــان ‪،‬‬ ‫اداب و رســوم ‪ ،‬سیاســت‪ ،‬تعطیــات و موســیقی خــاص خــود‪.‬‬ ‫مشــخص شــده اســت کــه ولــز حــدود ‪ 230،000‬ســال ســکونتگاه انســانها‬ ‫بــوده اســت و ایــن امــر بــا کشــف یــک انســان نئاندرتــال در ســایت پارینــه‬ ‫ســنگی ‪ Bontnewydd‬در شــمال ولــز مشــهود اســت‪.‬‬ ‫پــس از دوران اشــغال رومیــان‪ ،‬تعــدادی از پادشــاهی هــای کوچــک در ولــز‬ ‫پدیــد امدنــد‪ .‬ایــن پادشــاهیهای اولیــه نیــز تحــت تاثیــر ایرلنــد بودنــد‪ .‬امــا‬ ‫جزئیــات قبــل از قــرن هشــتم میــادی مشــخص نیســت‪.‬‬ ‫در طــول ان دوران پادشــاهی هــا شــامل گوئینــد ‪ ،‬پویــز و دهوبــارت بودنــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه رودری بــزرگ در قــرن ‪ 9‬اولیــن حاکمــی بــود کــه بــر بخــش‬ ‫بزرگــی از ولــز تســلط یافــت‪ ،‬تنهــا در ســال ‪ 1055‬بــود کــه ‪Gruffydd ap‬‬ ‫‪ Llywelyn‬بــه طــور جداگانــه پادشــاهی هــای ولــز را متحــد کــرد و شــروع بــه‬ ‫الحــاق بخشــهایی از انگلیــس کــرد‪ .‬گرافیــدد ‪ ،‬احتمــاالً در تیرانــدازی توســط‬ ‫افــراد خــودش ‪ ،‬در ‪ 5‬اگوســت ‪ 1063‬در حالــی کشــته شــد کــه هارولــد‬ ‫گودوینســون قصــد داشــت او را درگیــر جنــگ کنــد‪.‬‬ ‫ایــن ماجــرا بیــش از ســه ســال قبــل از حملــه نورمــن بــه انگلیــس بــود کــه‬ ‫منجــر بــه تغییراتــی بــرای ولــز شــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تــا ســال ‪ ،1070‬نورمــن هــا قبــا در حملــه خــود بــه ولــز‪ ،‬بــا‬ ‫افتــادن گونــت و غــارت دهوبــارت‪ ،‬موفقیــت هایــی را دیــده بودنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ‪ ،‬ولــزی هــا در ســال بعــد علیــه فرمانروایــان جدیــد خــود قیــام‬ ‫کردنــد و پادشــاهی هــای ولــز مجــددا ً تاســیس شــدند و اکثــر ســرزمینها‬ ‫طــی دهــه هــای بعــدی از نورمــن هــا پــس گرفتــه شــد‪ .‬در حالــی کــه‬ ‫قــدرت گوئینــد افزایــش مــی یافــت‪ ،‬پویــز پــس از مــرگ لیلیلــن اپ مــادوگ‬ ‫در دهــه ‪ 1160‬از هــم پاشــید‪.‬‬ ‫لیلیلیــن بــزرگ در گوئینــد بــه پــا خاســت و بــا مــرگ وی در ســال ‪1240‬‬ ‫اکثریــت ولــز را بــه هــم پیونــد داد‪ .‬پــس از مــرگ او ‪ ،‬هنــری ســوم پادشــاه‬ ‫انگلیــس وارد عمــل شــد تــا مانــع از ارث بــردن دفیــدد لــو لیلیــن به ســرزمین‬ ‫هــای پــدرش در خــارج از گوئینــد شــود و منجــر بــه جنــگ شــود‪ .‬ادعاهــای‬ ‫جانشــین وی ‪ ، Llywelyn ap Gruffudd ،‬بــا ادعــای پادشــاه ادوارد اول‬ ‫انگلیــس مغایــرت داشــت‪ .‬ایــن امــر منجــر بــه فتــح ولــز توســط نیروهــای‬ ‫انگلیســی شــد‪.‬‬ ‫گرچــه ولــز اداب و رســوم بســیاری را بــا دیگــر ملــل پادشــاهی متحــده مشــترک‬ ‫اســت‪ ،‬امــا فرهنــگ متمایــز خــود را دارد و از اواخــر قــرن نوزدهــم بــه بعــد‪ ،‬ولــز‬ ‫چهــره محبــوب خــود را بــه عنــوان «ســرزمین اواز» بدســت اورد کــه بخشــی از ان بــه‬ ‫دلیــل ســنت ‪ eisteddfod‬بــود ‪.‬‬ ‫پشــتیبانی از هنــر و اهمیــت ســنتی موســیقی و شــعر در میــان مــردم ولــز موجــب‬ ‫تشــویق و حمایــت عمومــی از همــه هنرهــا شــده اســت‪.‬‬ ‫در سراســر ولــز از هنــر کــه بــرای فرهنــگ ملــی مهــم تلقی مــی شــود ‪ ،‬حمایــت عمومی‬ ‫زیــادی وجــود دارد‪ .‬حمایــت مالــی از دو بخــش خصوصــی و دولتــی حاصــل مــی شــود‪.‬‬ ‫شــورای هنــری ولــز بــرای ادبیــات ‪ ،‬هنــر ‪ ،‬موســیقی و تئاتــر کمــک دولــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن شــورا همچنیــن تورهــای گــروه هــای اجرایــی خارجــی را در ولــز ترتیــب مــی دهد‬ ‫و بــه نویســندگان بــرای انتشــارات انگلیســی و ولــزی زبــان کمــک هزینــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫ادبیــات و شــعر بــه دالیــل تاریخــی و زبانــی در ولــز جایــگاه مهمــی را بــه‬ ‫خــود اختصــاص داده انــد‪ .‬فرهنــگ ولــزی مبتنــی بــر یــک ســنت شــفاهی‬ ‫از افســانه هــا‪ ،‬اســطوره هــا و داســتان هــای عامیانــه بــود کــه از نســلی بــه‬ ‫نســل دیگــر منتقــل مــی شــد‪.‬‬ ‫مشــهورترین شــاعران دوران اغــاز ادبیــات ولــزی‪ ،‬تالیســین و انیریــن‪،‬‬ ‫شــعرهایی حماســی دربــاره وقایــع و افســانه هــای ولــز در حــدود قــرن‬ ‫هفتــم ســروده انــد‪ .‬افزایــش ســواد در قــرن هجدهــم و نگرانی روشــنفکران‬ ‫ولــزی بــرای حفــظ زبــان و فرهنــگ‪ ،‬ادبیــات مکتــوب ولــزی مــدرن را بــه‬ ‫وجــود اورد‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه صنعتــی ســازی و انگلیســی ســازی فرهنــگ ســنتی ولــز را‬ ‫تهدیــد مــی کــرد‪ ،‬تــاش هایــی بــرای ترویــج زبــان ‪ ،‬حفــظ شــعر ولــزی و‬ ‫تشــویق نویســندگان ولــزی صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫دیلــن تومــاس‪ ،‬مشــهورترین شــاعر ولــزی قــرن بیســتم‪ ،‬از هنرمنــدان‬ ‫شــناخته شــده ولــز بــرای ترویــج ادبیــات ولــزی بــود‪ .‬جشــنواره هــا و‬ ‫مســابقات ادبــی بــه زنــده مانــدن ایــن فرهنــگ ادبــی کمــک مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود ‪ ،‬تاثیــر فرهنــگ هــای دیگــر همــراه بــا ســهولت‬ ‫برقــراری ارتبــاط از طریــق رســانه هــای جمعــی‪ ،‬چــه از داخــل‬ ‫انگلســتان و چــه از ســایر نقــاط جهــان ‪ ،‬بــه طــور مــداوم تــاش‬ ‫بــرای حفــظ یــک شــکل ادبیــات کامــا ولــزی را تضعیــف مــی کنــد‪.‬‬ ‫تودورهــای پنمینیــدد در طــول قــرن هــای ‪ 13‬تــا ‪ 15‬قــدرت و نفــوذ پیــدا‬ ‫کردنــد‪ ،‬ابتــدا در شــمال ولــز صاحــب زمیــن شــدند امــا پــس از انکــه مــرادود‬ ‫اپ تــودور از قیــام اوویــن گلینــدر در ســال ‪ 1400‬حمایــت کــرد‪ ،‬ایــن کشــور‬ ‫را از دســت داد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬میــادی شــاهزاده ولــز‪ ،‬اوون گلنــدوور (‪)Owen Glendower‬‬ ‫شورشــی را علیــه انگلیــس رهبــری کــرد‪ ،‬او چهــار ســال بعــد از قــدرت جــدا‬ ‫شــد‪ .‬هرچنــد در ســال ‪ ۱۴۱۰‬قیــام او ســرکوب شــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۴۸۵‬هنــری‬ ‫هفتــم پادشــاه انگلیــس شــد‪ ،‬او اولیــن ولــزی بــود کــه در تاریــخ پادشــاهی‬ ‫انگلیــس بــه ایــن ســمت می رســید‪ .‬پســر او‪ ،‬هنــری هشــتم انگلیــس و ولــز‬ ‫را بــه وســیله «قانــون اتحــاد» در ســال ‪ ۱۵۳۶‬بــه یکدیگــر پیونــد داد‪.‬‬ ‫در مــورد هنرهــای نمایشــی و اواز نیــز بایــد گفــت؛ ایــن دو هنــر مهمتریــن‬ ‫هنرهــا در ولــز اســت و ریشــه در ســنت هــای باســتانی دارد‪ .‬موســیقی هــم‬ ‫ســرگرمی بــود و هــم وســیله ای بــرای قصــه گفتــن‪.‬‬ ‫اپــرای ملــی ولــز ‪ ،‬تحــت حمایــت شــورای هنــری ولــز ‪ ،‬یکــی از برتریــن‬ ‫شــرکت هــای اپــرا در انگلیــس اســت‪ .‬ولــز بــه خاطــر گــروه هــای کــر‬ ‫مردانــه کــه از ســنت کــرال مذهبــی تکامــل یافتــه انــد‪ ،‬مشــهور اســت‪.‬‬ ‫ســازهای ســنتی ‪ ،‬ماننــد چنــگ ‪​​،‬هنــوز بــه طــور گســترده ای نواختــه‬ ‫میشــوند و از ســال ‪ 1906‬انجمــن ترانــه هــای محلــی ولــز اهنــگ هــای‬ ‫ســنتی را حفــظ ‪ ،‬جمــع اوری و منتشــر مــی کنــد‪.‬‬ ‫کمپانــی تئاتــر ولــز مــورد تحســین منتقــدان قــرار گرفتــه و ولــز بازیگــران‬ ‫مشــهور بیــن المللــی زیــادی را پــرورش داده اســت‪.‬‬ ‫انقــاب صنعتــی اقتصــاد ســنتی ولــز را کــه مبتنــی بــر کشــاورزی و چوپانــی‬ ‫بــود تهدیــد می کــرد‪ .‬در قــرن بیســتم‪ ،‬اقتصــاد ولــز بــر پایــه تولیــد‬ ‫زغال ســنگ بنــا نهــاده شــد‪ .‬پــس از جنــگ جهانــی اول قیمــت زغــال ســنگ‬ ‫افــت و ســقوط چشــمگیری داشــت‪ ،‬همیــن مســئله موجــب کســادی اقتصــاد و‬ ‫بیــکاری گســترده در ولــز شــد‪.‬‬ ‫طــی ســال های اخیــر تجدیــد حیــات زبــان و فرهنــگ ولــزی در میــان مــردم‬ ‫ولــز‪ ،‬قــدرت و هویــت فرهنــگ مــردم ولــز را اثبــات کرده اســت‪ .‬بــا برگــزاری‬ ‫یــک همه پرســی در ‪ ۱۸‬ســپتامبر ‪ ۱۹۹۷‬و رای اتبــاع ولــز بــه تشــکیل یــک‬ ‫مجمــع ملــی در ایــن منطقــه نخســتین حکومــت خودمختــار ولــز پــس از ‪۶۰۰‬‬ ‫ســال در ایــن ناحیــه بــه وجــود امــد‪ .‬در ســال ‪ ،۲۰۰۰‬رودری مــورگان بــه‬ ‫عنــوان رئیــس مجمــع ملــی ولــز انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪8‬‬ ‫محدودیــت فرصتهــای شــغلی و اقتصــادی در اواخــر قــرن بیســتم‪ ،‬فرصــت‬ ‫باعــث شــد بســیاری از دانشــمندان و محققــان ولــزی ولــز را تــرک کننــد‪.‬‬ ‫رفتــه رفتــه اقتصــاد متغیــر و ســرمایه گــذاری شــرکت هــای چنــد ملیتــی‬ ‫متخصــص در فنــاوری پیشــرفته ‪ ،‬افــراد بیشــتری را بــه مانــدن در ولــز و‬ ‫یافتــن کار در بخــش خصوصــی ترغیــب کــرد‪.‬‬ ‫تحقیقــات در علــوم اجتماعــی و فیزیکــی نیــز توســط دانشــگاه هــا و کالــج‬ ‫هــای ولــز باعــث پشــتیبانی بیشــتر بــرای مانــدن متخصصــان شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪9‬‬ صفحه 5 ‫اقتصادولز‬ ‫امید عزیزی‬ ‫سیاســت هــای پولــی کــه اقتصــاد ولــز را ایجــاد مــی کنــد ‪ ،‬در کل‬ ‫توســط دولــت انگلســتان ایجــاد شــده اســت و بــه همیــن ترتیــب ‪ ،‬ولز‬ ‫مجــاز بــه وام گرفتــن پــول ‪ ،‬انتشــار اوراق قرضــه ‪ ،‬اعمــال تخفیــف و‬ ‫غیــره نیســت‪ .‬در ســال ‪ 2017‬کمتریــن درامــد در شــمال اروپــا متعلــق‬ ‫بــه ولــز غربــی بــود‪ .‬ایــن مقایســه بــا نــه منطقــه دیگــر بــا درامــد‬ ‫مشــابه در انگلیــس و ســرزمین اصلــی اروپــا انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫درصــد کل افــراد کــه در فقــر درامــد نســبی در ولــز در ســالهای ‪-17‬‬ ‫‪ 2016‬زندگــی مــی کردنــد ‪ 23‬درصــد بــود ‪ ،‬در حالــی کــه در انگلیــس‬ ‫‪ 22‬درصــد و در اســکاتلند و ایرلنــد شــمالی تنهــا ‪ 19‬درصــد بــود‪.‬‬ ‫بیــش از هــر پنــج نفــر در ولــز بیــن ســالهای ‪ 2001‬و ‪ 2016‬در فقــر‬ ‫زندگــی مــی کردنــد‪.‬‬ ‫در دهــه هــای پــس از جنــگ تغییــر بــه ســمت اشــتغال در بخــش‬ ‫خدمــات وجــود داشــت کــه ‪60‬درصــد مشــاغل مربــوط بــه دهــه ‪1980‬‬ ‫را تشــکیل میــداد ‪ ،‬بســیاری از انهــا توســط زنــان اداره مــی شــد‪.‬‬ ‫تمرکــز اژانــس هــای رســمی در کاردیــف میــزان اشــتغال بوروکراتیک‬ ‫در بخــش عمومــی را افزایــش داد‪ :‬سیاســت هــای منطقــه ای دولــت‬ ‫ارگان هــای مختلــف ملــی را بــه ولــز اورد‪ :‬ضرابخانــه ســلطنتی بــه‬ ‫النتریســانت ‪ ،‬خانــه شــرکت هــا بــه کاردیــف و مرکــز صــدور مجــوز‬ ‫راننــده و وســایل نقلیــه بــه سوانســی منتقــل شــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود ‪ ،‬در ســال ‪ ، 2018‬طبــق داده هــای ‪ OECD‬و ‪،Eurostat‬‬ ‫تولیــد ناخالــص داخلــی در ولــز ‪ 75‬میلیــارد پونــد بــود کــه نســبت بــه‬ ‫ســال ‪ 2017‬بــه میــزان ‪ 3.3‬درصــد افزایــش داشــت‪ .‬تولیــد ناخالــص‬ ‫داخلــی ولــز در ســال ‪ 2018‬بــه میــزان ‪ 23،866‬پونــد بــود کــه‬ ‫‪ 2.9‬درصــد افزایــش نســبت بــه ســال ‪ 2017‬داشــت‪ .‬ایــن مقــدار‬ ‫بــا تولیــد ناخالــص داخلــی ایتالیــا ‪ ،‬ســرانه ‪ 25000‬پونــد ‪ ،‬اســپانیا‬ ‫‪ 22،000‬پونــد ‪ ،‬اســلوونی ‪ 20،000‬پونــد و نیوزیلنــد ‪ 30،000‬پونــد‬ ‫مقایســه مــی شــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2019‬ولــز ‪ 27‬میلیــارد پونــد درامــد مالیاتــی ایجــاد کــرد کــه‬ ‫حــدود ‪36‬درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی اســت و هزینــه ان ‪40.1‬‬ ‫میلیــارد پونــد اســت کــه کســری ‪ 13.1‬میلیــارد پونــد را بــه همــراه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫قبــل از انقــاب صنعتــی انگلیــس صنایــع کوچــک وجــود داشــت کــه‬ ‫در سراســر ولــز پراکنــده بودنــد‪ .‬ایــن مــوارد از حرفــه هایــی کــه بــه‬ ‫کشــاورزی متصــل بودنــد ‪ ،‬ماننــد فــرزکاری و تولید منســوجات پشــمی‪،‬‬ ‫تــا اســتخراج معــادن‪ .‬کشــاورزی همچنــان منبــع غالــب ثــروت بــود‪.‬‬ ‫در دوره ظهــور صنعــت شــاهد توســعه ذوب مــس در منطقــه ســوانزی‬ ‫بــود‪ .‬بــا دسترســی بــه ذخایــر محلــی ذغــال ســنگ و بنــدری کــه ان را‬ ‫بــا معــادن مــس کرنــوال در جنــوب و کانســارهای بــزرگ مــس در کــوه‬ ‫پاریــس در انگلســی متصــل مــی کــرد ‪ ،‬ســوانزی در قــرن نوزدهــم بــه‬ ‫مرکــز بــزرگ ذوب فلــزات غیــر اهنــی جهــان تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫دومیــن صنعــت فلــز کــه در ولــز گســترش یافــت‪ ،‬ذوب اهــن بــود و‬ ‫ســاخت اهــن هــم در شــمال و هــم در جنــوب کشــور رواج یافــت‪.‬‬ ‫در شــمال‪ ،‬کارخانــه اهــن االت جــان ویلکینســون در برکســهام مرکــز‬ ‫اصلــی بــود‪ ،‬در حالــی کــه در جنــوب‪ ،‬در مرثیــر تیدفیــل‪ ،‬کارخانــه اهــن‬ ‫االت دوالی‪ ،‬ســیفارثفا‪ ،‬پلیمــوث و پنیــدارن بــه مهمتریــن قطــب تولیــد‬ ‫اهــن در ولــز تبدیــل شــد‪ .‬در دهــه ‪ ، 1820‬جنــوب ولــز ‪ 40‬درصــد از‬ ‫کل اهــن خــوک انگلیــس را تولیــد مــی کــرد‪.‬‬ ‫در دوران پــس از جنــگ ‪ ،‬صنایــع فــوالد و قلــع در تعــداد کمتــری از‬ ‫ســایتهای بزرگتــر در بنــدر تالبــوت و النــورن ادغــام شــد‪.‬‬ ‫هیئــت ملــی ذغــال ســنگ ‪ ،‬ایجــاد شــده در ســال ‪ ، 1947‬ســعی در‬ ‫مــدرن ســازی صنعــت زغــال ســنگ ولــز داشــت امــا تعــداد گودالهــا‬ ‫در جنــوب ولــز از ‪ 115‬در ســال ‪ 1953‬کاهــش یافــت ‪ ،‬تقریبــا ‪21‬‬ ‫میلیــون تــن تولیــد بــه ‪ 34‬میلیــون در ســال ‪ 1981‬رســید و در نهایــت‬ ‫تــا ‪ 7.7‬میلیــون تــن تولیــد نیــز کاهــش داشــت‪ .‬پمبرکشــایر و خلیــج‬ ‫ســوانزی بــه مراکــز صنعــت پتروشــیمی تبدیــل شــدند و صنعــت‬ ‫جدیــد بــه مکانهایــی در سراســر ولــز جــذب شــد‪ .‬ولــز از دهــه ‪1970‬‬ ‫بــه بعــد ســهم متوســطی از ســرمایه گــذاری مســتقیم خارجــی (‪)FDI‬‬ ‫را بــه انگلســتان جــذب کــرد امــا بســیاری از کارخانــه هــای جدیــد‬ ‫تاســیس شــده توســط شــرکت هــای خارجــی اساسـاً «کارخانــه هــای‬ ‫شــاخه ای» بودنــد کــه فرصــت هــای شــغلی کــم مــزد و مهــارت‬ ‫پاییــن را ارائــه مــی دادنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1971‬ســر جولیــان هــاج بانــک تجــاری ولــز را تاســیس کرد‬ ‫(بعــدا ً بــه بانــک ولــز تغییــر نــام داد) امــا بعــدا ً ایــن شــرکت توســط‬ ‫‪ HBOS‬تصــرف شــد و ایــن نــام تجــاری در ســال ‪ 2002‬ســقوط کــرد‪.‬‬ ‫در اواخــر قــرن هجدهــم ‪ ،‬اســتخراج زغــال ســنگ بــه ســرعت در حــال‬ ‫گســترش بــود ‪ ،‬بــه ویــژه در شــمال ولــز‪ .‬معــدن پنیریــن ‪ ،‬کــه در ســال‬ ‫‪ 1770‬توســط ریچــارد پننــت افتتــاح شــد ‪ ،‬تــا اواخــر قــرن نوزدهــم ‪15000‬‬ ‫نفــر را اســتخدام مــی کــرد و همــراه بــا معــدن دینورویــچ ‪ ،‬بــر تجــارت تختــه‬ ‫ســنگ ولــز ســلطه داشــت‪ .‬اگرچــه اســتخراج تختــه ســنگ بــه عنــوان «ولزی‬ ‫تریــن صنایــع ولــزی» توصیــف شــده اســت ایــن اســتخراج زغــال ســنگ‬ ‫اســت کــه بــه صنعــت متــرادف بــا ولــز و مــردم ان تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫تــا اواســط قــرن هجدهــم‪ ،‬توســعه اقتصــادی در ولــز بــا بــه موقعیــت‬ ‫موقعیــت محیطــی عمدتــا توپوگرافــی کوهســتانی‪ ،‬ارتباطــات بــد و جمعیــت‬ ‫پراکنــده محــدود مــی شــد‪.‬‬ ‫تجــارت در بندرهــای کوچــک ســاحلی کــه تجــارت منظمــی بــا بریســتول یــا‬ ‫لیورپــول داشــتند‪ ،‬بیشــترین پیشــرفت را داشــت‪ .‬دیگــر منابــع عمــده ارتبــاط‬ ‫تجــاری خارجــی‪ ،‬رانندگانــی بودنــد کــه از قــرن چهاردهــم بــه بعــد گاوهــا را‬ ‫از میانــه ولــز در امتــداد جــاده هــای ‪ Dverse‬بــرای فــروش و کشــتار در میدلندز‬ ‫انگلیــس و بــازار اســمیتفیلد لنــدن مــی راندنــد‪ .‬ایــن مشــارکت کننــدگان در‬ ‫تاســیس اولیــن بانــک هــا در ولــز ماننــد ‪«( Banc Y Ddafad Ddu‬بانــک‬ ‫گوســفندان ســیاه») در ابریســتویت نقــش مهمــی داشــتند‪.‬‬ ‫رکــود اقتصــادی اوایــل دهــه ‪ 1980‬تاثیــر بیشــتری در ولــز نســبت‬ ‫بــه ســایر مناطــق انگلســتان داشــت‪ :‬بیــن ســالهای ‪ 1979‬و ‪، 1982‬‬ ‫ولــز ‪ 130،000‬شــغل را از دســت داد و نــرخ اشــتغال بــه ‪62‬درصــد‬ ‫کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫بهبــودی نســبی بعــدا ً در ولــز اغــاز شــد و تغییــرات ســاختاری میــراث‬ ‫بیــکاری بــاالی مــردان مســن را بــه جــا گذاشــت‪.‬‬ ‫ولــز از بــه لحــاظ مالــی از شــهر لنــدن بســیار عقــب اســت‪ ،‬امــا طبــق‬ ‫گــزارش بانــک جهانــی‪ ،‬تولیــد ناخالــص داخلــی ‪ /‬ســرانه ولــز در ســال‬ ‫‪ 2019‬از ‪ 127‬کشــور دیگــر بهتــر بــود‪.‬‬ ‫در دراز مــدت ‪ ،‬رشــد تولیــد و بهــره وری در ولــز کامــ ً‬ ‫ا مطابــق بــا‬ ‫انگلســتان و کل جهــان توســعه یافتــه اســت‪ .‬انچــه ولــز را مشــخص‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬میــزان فعالیــت پاییــن در مقایســه بــا ســایر مناطــق‬ ‫انگلســتان اســت‪.‬‬ ‫واحــد پولــی مــورد اســتفاده در ولــز پونــد اســت کــه بــا نمــاد ‪represented‬‬ ‫نشــان داده مــی شــود‪ .‬بانــک انگلیــس بانــک مرکــزی اســت کــه مســئول‬ ‫صــدور ارز اســت و مســئولیت سیاســت هــای پولــی را حفــظ مــی کنــد و بانــک‬ ‫مرکــزی انگلیــس اســت‪ .‬ضرابخانــه ســلطنتی کــه ســکه هــای مســکوک را در‬ ‫سراســر انگلیــس منتشــر میکنــد‪ ،‬از ســال ‪ 1980‬در یــک ســایت در النتریســانت‪،‬‬ ‫‪ Rhondda Cynon Taf‬مســتقر اســت و از ســال ‪ 1968‬بــه تدریــج عملیــات خــود‬ ‫را از بــرج هیــل بــه ســایت لنــدن منتقــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫توســعه صنعتــی از اواســط قــرن هجدهــم توســط پتانســیل ذخایــر معدنــی‬ ‫غنــی ولــز‪ ،‬ورود کارافرینــان و ســرمایه داران انگلیســی و پیشــرفت در‬ ‫فنــاوری تحریــک شــد‪ .‬توســعه ذوب اهــن دره هــای جنوبــی ولــز را در طــی‬ ‫انقــاب صنعتــی بــه یــک مــکان طبیعــی صنعتــی تبدیــل کــرد و از اواســط‬ ‫قــرن هجدهــم میــادی ‪ ،‬افزایــش تقاضــا بــرای فلــزات و زغــال ســنگ ابتــدا‬ ‫بــا جنــگ و بعــدا ً بــا ظهــور کشــتی هــای بخــار و راه اهــن ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫کاردیــف بــه عنــوان پایتخــت ولــز‪ ،‬موتــور اصلــی رشــد اقتصــاد ولــز و مرکــز‬ ‫خدمــات قابــل توجــه و محــرک اقتصــادی بــرای اقتصــاد وســیع تــر ولــز جنوبــی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن شــهر و دره مجــاور گالمــورگان ســهم باالیــی از تولیــد اقتصــادی در‬ ‫ولــز را تشــکیل مــی دهنــد‪ .‬کاردیــف مرکــزی بــرای یقــه ســفیدها اســت‪ .‬ایــن‬ ‫شــهر اساســاً بــه بخشــهای خــرده فروشــی ‪ ،‬دارایــی ‪ ،‬رســانه و گردشــگری‬ ‫متکــی اســت و از اواخــر قــرن بیســتم‪ ،‬بــه ویــژه در مرکــز شــهر کاردیــف و خلیــج‬ ‫کاردیــف‪ ،‬تحــت بازســازی عمــده قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در ابتــدا ‪ ،‬زغــال ســنگ بــرای تامیــن انــرژی بــرای صنایــع فلــزی محلــی‬ ‫مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتنــد ‪ ،‬امــا بــا افتتــاح سیســتم هــای کانــال و‬ ‫بعــدا ً راه اهــن ‪ ،‬اســتخراج زغــال ســنگ ولــز شــاهد انفجــار تقاضــا بــود‪ .‬بــا‬ ‫بهــره بــرداری از میــدان ذغــال ســنگ ولــز جنوبــی ‪ ،‬کاردیــف ‪ ،‬ســوانزی ‪،‬‬ ‫پنــارت و بــاری بــه عنــوان صادرکننــدگان جهانــی زغــال ســنگ رشــد کردنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن رشــد خــود در ســال ‪ ، 1913‬ولــز تقریبــا ‪ 61‬میلیــون تــن زغــال‬ ‫ســنگ تولیــد مــی کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪10‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪11‬‬ صفحه 6 ‫در ســال ‪ 2019‬ولــز پنجمیــن صادرکننــده بــزرگ بــرق در دنیــا بــود‬ ‫(‪ )TWh 22.7‬و باالتــر از نــروژ قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2019‬صــادرات بــرق ولــز بــا ارزش بــازار بالــغ بــر ‪890‬‬ ‫میلیــون پونــد درامــد داشــت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2003‬کشــاورزی ‪ 418‬میلیــون پونــد بــه اقتصــاد ولــز یــا ‪1.1‬‬ ‫درصــد (شــامل یارانــه) کمــک کــرد‪.‬‬ ‫‪ 1.6‬میلیــون هکتــار (حــدود ‪77‬درصــد از کل زمیــن ولــز) بــرای تولیــد‬ ‫محصــوالت کشــاورزی اســتفاده مــی شــود و تخمیــن زده مــی شــود‬ ‫‪ 57،500‬نفــر بــه طــور مســتقیم در ایــن بخــش مشــغول بــه کار هســتند‪.‬‬ ‫دامــداری و تولیــد لبنیــات تحــت ســلطه کشــاورزی قــرار دارنــد کــه‬ ‫‪10‬درصــد از تولیــد کشــاورزی را بخــش زراعــی تشــکیل مــی دهــد‪.‬‬ ‫انــدازه متوســط مزرعــه ‪ 40-30‬هکتــار اســت‪ ،‬کــه طبــق اســتانداردهای‬ ‫انگلســتان کوچک اســت و تحت ســلطه شــرکت هــای خانوادگی قــرار دارد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2018‬تولیــد ســاالنه بــرق در ولــز ‪ TWh 30.2‬بــود و ‪14.9‬‬ ‫‪ TWh‬مصــرف مــی شــد ‪ ،‬بــه ایــن معنــی کــه ولــز دو برابــر بــرق‬ ‫تولیــد مــی کنــد و یــک صــادر کننــده خالــص بــرق بــه انگلیــس ‪،‬‬ ‫ایرلنــد و اروپــا اســت‪.‬‬ ‫در همــان ســال ‪25 ،‬درصــد از منابــع تجدیــد پذیــر بــود ‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه در ســال ‪ 2017‬ایــن میــزان ‪22‬درصــد بــود‪ .‬تولیــد بــرق‬ ‫ترکیبــی گســترده از فــن اوری هــا از جملــه ذغــال ســنگ‪ ،‬گاز‪ ،‬بــاد‬ ‫و بــرق ابــی اســت‪.‬‬ ‫جنــگل ‪14‬درصــد از مســاحت ولــز را تشــکیل مــی دهــد و ‪ 4000‬شــغل در‬ ‫صنایــع جنگلــی مســتقر اســت‪.‬‬ ‫صنعــت ماهیگیــری ولــز بــا حــدود ‪ 1000‬ماهیگیــر تمــام وقــت و ‪400‬‬ ‫ماهیگیــر پــاره وقــت‪ ،‬کوچکتریــن صنعــت در انگلیــس اســت‪.‬‬ ‫نقــش جزئــی کــه صنعــت ولــز بــر عهــده دارد عمدتــا بــه دلیــل انــزوای‬ ‫جغرافیایــی ‪ ،‬شــبکه هــای ضعیــف توزیــع و از بیــن رفتــن نــاوگان دور اب‬ ‫ولــز از دهــه ‪ 1960‬بــه بعــد اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2017‬دولــت ولــز هــدف تامیــن ‪70‬درصــد تقاضــای بــرق‬ ‫ولــز از منابــع تجدیــد پذیــر بــرق ولــزی تــا ســال ‪ 2030‬را اعــام‬ ‫کــرد‪ .‬تــا ســال ‪ ، 2018‬ولــز از ‪ 68،728‬پــروژه بیــش از ‪3،864‬‬ ‫مــگاوات انــرژی تجدیدپذیــر تولیــد کــرد‪.‬‬ ‫در ژوئــن ‪ 2018‬دولــت ولــز بــا پیشــنهاد ســرمایه گــذاری ‪200‬‬ ‫میلیــون پونــدی از پــروژه ‪ Tidal Lagoon Swansea Bay‬پشــتیبانی‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن پــروژه بزرگتریــن نیــروگاه بــرق ابــی جــزر و مــدی‬ ‫جهــان را پشــتیبانی مــی کنــد‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬در ژوئــن ‪، 2018‬‬ ‫دولــت انگلســتان از حمایــت از طــرح خــودداری کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2021‬دولــت ولــز گفــت کــه بیــش از نیمــی از انــرژی‬ ‫مــورد نیــاز کشــور توســط منابــع تجدیــد پذیــر تامیــن مــی شــود‬ ‫کــه ‪ 2‬درصــد ان از ‪ 363‬پــروژه بــرق ابــی اســت‪.‬‬ ‫ولــز دارای بخــش تولیــد متنوعــی اســت‪ .‬صنایــع ســنگین کــه در گذشــته‬ ‫یکــی از پایــه هــای اصلــی اقتصــاد ولــز بــود‪ ،‬طــی قــرن گذشــته عمدتـاً‬ ‫رو بــه زوال بــوده اســت امــا هنــوز هــم بســیار مشــهود اســت‪ .‬تصفیــه‬ ‫ســنگ معــدن فلــزی صنعتــی اســت کــه مدتهاســت در ولــز تاســیس‬ ‫شــده اســت‪ .‬اگرچــه فقــط کارخانــه هــای فــوالد بنــدر ‪ Talbot‬بــه‬ ‫عنــوان یــک کارخانــه بــزرگ تولیــد فــوالد باقــی مانــده اســت‪ .‬تقریبــاً‬ ‫همــه فلزهــای قلــع انــدود و بســیاری از الومینیــوم هــای تولیــد شــده در‬ ‫انگلیــس در ولــز ســاخته میشــوند‪.‬‬ ‫از ‪ Milford Haven‬اکنــون فقــط یــک پاالیشــگاه نفــت باقی مانده اســت‪:‬‬ ‫ولــز یــک تولیــد کننــده مهــم اجــزای خــودرو اســت‪ :‬فــورد یــک‬ ‫کارخانــه اصلــی تولیــد موتــور در ‪ Bridgend‬دارد و ‪ BorgWarner‬یــک‬ ‫کارخانــه تولیــد عمــده قطعــات در کنفیــگ ‪ ،‬جنــوب ولــز دارد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫وجــود در میــان انگیــزه کاهــش جهانــی هزینــه و بــا توجــه بــه کمبــود‬ ‫تقاضــا بــرای ظرفیــت تولیــد ‪ ،‬فــورد کارخانــه را در ‪ 25‬ســپتامبر ‪2020‬‬ ‫تعطیــل کــرد و تولیــد موتــور ‪ Dragon‬را بــه لهســتان منتقــل کــرد‪.‬‬ ‫‪ TIMET‬کارخانــه ای در ‪ ، Waunarlwydd‬ســوانزی دارد کــه یکــی از‬ ‫بزرگتریــن تامیــن کننــدگان تیتانیــوم بــرای پــره هــای موتــور جــت و‬ ‫کاربردهــای پزشــکی در جهــان اســت‪.‬‬ ‫در طــی دهــه هــای ‪ 1980‬و ‪ ، 1990‬بخــش عمــده رشــد تولیــد صنعــت‬ ‫الکترونیــک بــا بیــش از ‪ 130‬شــرکت امریکای شــمالی و ‪ 35‬شــرکت ژاپنی‬ ‫در ولــز بــود‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬ایــن ویژگــی اقتصــاد «کارخانــه شــعبه»‬ ‫اســت کــه در ان تولیــد معمــول در یــک منطقــه واقــع شــده اســت در‬ ‫حالــی کــه فعالیــت هــای مهــارت باالتــر مربــوط بــه یــک منطقــه دیگــر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه اســتثنای تجــارت داخــل انگلیــس‪ ،‬اتحادیــه اروپــا و ایــاالت متحــده‬ ‫بزرگتریــن بازارهــای صــادرات ولــز را تشــکیل مــی دهنــد‪ .‬اخیــرا ً ‪ ،‬بــا رشــد‬ ‫زیــاد در بســیاری از اقتصادهــای نوظهــور جنــوب شــرقی اســیا و خاورمیانــه‬ ‫ماننــد چیــن‪ ،‬امــارات و ســنگاپور‪ ،‬بــه ســمت بازاریابــی محصــوالت ولــزی‬ ‫و کاالهــای تولیــدی در ایــن کشــورها ســوق داده شــده اســت‪ .‬در ســال‬ ‫‪2013‬چیــن و قطــر وارد ده مقصــد برتــر صــادرات ولــز شــدند‪.‬‬ ‫دولــت ولــز کمیســیون مســتقل بودجــه و امــور مالــی ولــز را تشــکیل‬ ‫داد (کمیســیون هولتــام) کــه بــه بررســی بودجــه خدمــات عمومــی‬ ‫واگــذار شــده در ولــز و ســازوکارهای جایگزیــن احتمالــی میپرداخــت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2011‬کمیســیون تحــول در ولــز (کمیســیون ابریشــم)‬ ‫تشــکیل شــد تــا پرونــده را بــرای واگــذاری اختیــارات مالــی بررســی‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫ایــن امــر منجــر بــه قانــون ولــز در ســال ‪ 2014‬شــد کــه طــی ان‬ ‫طیــف وســیعی از مقــررات از جملــه اختیــارات مالیــات را بــه مجلــس‬ ‫شــورای ملــی واگــذار کــرد‪ .‬سیاســت هــای مالــی و اقتصــادی در‬ ‫حــال حاضــر مــواردی اســت کــه در وســت مینســتر تعییــن شــده‬ ‫اســت‪ ،‬امــا از ســال ‪ 2018‬افزایــش مالیــات و قــدرت وام دهــی‬ ‫تغییــر یافــت‪.‬‬ ‫در اوریــل ‪ ، 2018‬دولــت ولــز مســئول اخــذ ســه مالیــات شــد‪:‬‬ ‫مالیــات بــر زمیــن شــهری (‪ ،)SDLT‬مالیــات دفــن زبالــه و مالیــات‬ ‫بــر درامــد‪ .‬ایــن بــرای اولیــن بــار بــود کــه ولــز مالیــات خــود را از‬ ‫ســال ‪ 1283‬افزایــش داد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اســتراتژی توســعه اقتصــادی دولــت ولــز ‪ ،‬نقــش بخــش عمومــی در‬ ‫اقتصــاد کمــک بــه ایجــاد یــک فضــای تجــاری پایــدار و مطلــوب ‪ ،‬ارتقــا مهــارت هــا‬ ‫و نــواوری (از جملــه بــرای مثــال کارامــوزی و طراحــی) ‪ ،‬رفــع شکســت هــای بــازار و‬ ‫ســرمایه گــذاری در اقتصــاد اســت‪.‬‬ ‫گذشــته از سیاســت هــای مالــی‪ ،‬سیاســت هــای انــرژی‪ ،‬قانــون اســتخدام‪ ،‬تامیــن‬ ‫اجتماعــی و جنبــه هــای مختلــف تنظیــم بــازار بــه دولــت انگلیــس اختصــاص دارد‪.‬‬ ‫ارزش کل صــادرات بیــن المللــی از ولــز در ســال ‪ 2015‬بــه میــزان ‪12.2‬‬ ‫میلیــارد پونــد (‪ 13.4 :2014‬میلیــارد پونــد) بــراورد شــده اســت‪ .‬پنــج صنعــت‬ ‫برتــر صــادر کننــده در ســال ‪ 2013‬ماشــین االت تولیــد بــرق ‪ 4.0‬میلیــارد‬ ‫پونــد (‪ 4.2 :2013‬میلیــارد پونــد) ‪ ،‬نفــت ‪ ،‬فــراورده هــای نفتــی و مــواد مرتبــط‬ ‫‪ 2.6‬میلیــارد پونــد (‪ 3.8 :2013‬میلیــارد پونــد) ‪ ،‬اهــن و فــوالد ‪ 1.288‬میلیــارد‬ ‫پونــد (‪ ):2013‬بــوده اســت‪ 1.3 .‬میلیــارد دالر) ‪ ،‬ماشــین االت برقــی ‪0.69‬‬ ‫میلیــارد پونــد (‪ 0.7 :2013‬میلیــارد پونــد) و خدمــات حرفه ای و علمــی ‪0.346‬‬ ‫میلیــارد پونــد (‪ 0.353 :2013‬میلیــارد پونــد)‪.‬‬ ‫بخــش دولتــی همچنیــن یــک کارفرمــای مهــم در ولــز اســت‪ .‬در ســال منتهــی بــه ‪30‬‬ ‫ژوئــن ‪ ، 2008‬تعــداد ‪ 386000‬نفــر (‪28.8‬درصــد نیــروی کار ولــزی) در بخــش دولتی‬ ‫اســتخدام شــدند کــه بیشــترین تعــداد (‪ )49،000‬در کاردیــف و بیشــترین درصــد‬ ‫نیــروی کار محلــی (‪35.4‬درصــد) در ســوانزی بودنــد‪.‬‬ ‫کاهــش تولیــد ناخالــص داخلــی ولــز بــرای هــر نفــر (نســبت بــه میانگیــن انگلســتان)‬ ‫طــی ســالهای اخیــر بحــث سیاســت داخلــی را میــز برانگیختــه اســت‪ .‬پیشــنهادهایی‬ ‫ارائــه شــده اســت کــه ولــز بایــد تــاش کنــد از مــدل ایرلنــدی‪ ،‬بــه ویــژه نــرخ‬ ‫پاییــن مالیــات شــرکت‪ ،‬بــرای تحریــک ســرمایه گــذاری و رشــد الگوبــرداری کنــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬اقتصاددانانــی ماننــد نیــکالس کرافتــز و جــان بردلــی اســتدالل کــرده‬ ‫انــد کــه نــرخ مالیــات شــرکت هــای کوچــک ایرلنــدی فقــط در شــرایط خــاص‬ ‫جمعیــت شــناختی و تاریخــی ایرلنــد در اواخــر دهــه ‪ 1980‬و ‪ 1990‬موثــر بــوده و‬ ‫چنیــن سیاســتی در زمینــه اقتصــادی بســیار متفــاوت ولــز نــه تنهــا مســتلزم اســتقالل‬ ‫سیاســی اســت ‪ ،‬بلکــه میتوانــد نســبتاً بــی اثــر باشــد ‪.‬‬ ‫در ســالهای اخیــر ‪ ،‬بخــش خدمــات در ولــز رشــد بیــش از متوســط داشــت‪.‬‬ ‫بــا ایــن شــرایط در ســال ‪ 2005‬ســهم ان از ‪ GVA‬در مقایســه بــا بیشــتر‬ ‫مناطــق دیگــر انگلســتان انــدک بــود‪.‬‬ ‫ولــز ســاختار شــغلی مطلوبــی نــدارد و نســبت باالیــی از مشــاغل مربــوط بــه‬ ‫مدیریــت دولتــی ‪ ،‬بهداشــت و امــوزش اســت‪ .‬در مقایســه بــا مناطــق مرفــه‬ ‫تــر انگلســتان‪ ،‬ولــز فاقــد اشــتغال در بخــش خدمــات بــا ارزش افــزوده بــاال‬ ‫در بخــش هایــی ماننــد امــور مالــی ‪ ،‬خدمــات بازرگانــی و تحقیــق و توســعه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪12‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪13‬‬ صفحه 7 ‫ساختار سیاسی ولز‬ ‫انایرن بوان چهره اول تاریخ سیاسی ولز‬ ‫نعمت ا‪ ...‬فیروزی‬ ‫ولــز کشــوری اســت کــه بخشــی از پادشــاهی بریتانیــا اســت‪ .‬طبــق قانــون‬ ‫اساســی‪ ،‬بریتانیــا یــک کشــور متحــد و دارای پارلمــان متمرکــز اســت‪.‬‬ ‫در مجلــس عــوام ‪ -‬مجلــس نماینــدگان ‪ 650‬عضــو پارلمــان انگلیــس ‪40 -‬‬ ‫عضــو پارلمــان (نماینــدگان مجلــس) حضــور دارنــد کــه نماینــده حــوزه هــای‬ ‫ولــز هســتند‪.‬‬ ‫در انتخابــات عمومــی ســال ‪ ، 2019‬تعــداد‪ 22‬نماینــده کارگــری بــه همــراه ‪14‬‬ ‫نماینــده محافظــه کار و ‪ 4‬نماینــده ‪ Plaid Cymru‬انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫دفتر ولز بخشی از دولت انگلیس است که مسئول کشور ولز است‪.‬‬ ‫انایــرن بــوان متولــد ‪ 15‬نوامبــر ‪ 1897‬درگذشــته در ‪6‬‬ ‫ژوئیــه ‪ ،1960‬اغلــب بــه نــی بــوان ‪ Nye Bevan‬معــروف‬ ‫اســت‪ ،‬سیاســتمدار حــزب کارگــر ولــز بــود‪ .‬وی در خانــواده‬ ‫ای طبقــه کارگــر در جنــوب ولــز بــه دنیــا امــد و فرزنــد یــک‬ ‫معدنچــی بــود‪.‬‬ ‫وی در ســن ‪ 13‬ســالگی مدرســه را تــرک کــرد و در دوران‬ ‫نوجوانــی بــه کار در معــدن پرداخــت و در انجــا اولیــن بــار‬ ‫بــا حضــور در اتحادیــه محلــی درگیــر سیاســت شــد‪.‬‬ ‫او در ســن ‪ 19‬ســالگی بــه عنــوان رئیــس لــژ معدنچیــان‬ ‫جایــی کــه او مرتبــا علیــه مدیریــت حملــه و انتقــاد مــی کرد‬ ‫انتخــاب شــد‪ .‬وی بــه حــزب کارگــر پیوســت و در کالــج‬ ‫مرکــزی کارگــر در لنــدن تحصیــل کــرد‪ .‬در بازگشــت بــه‬ ‫جنــوب ولــز او بــرای یافتــن کار تــاش کــرد‪ ،‬نزدیــک بــه‬ ‫ســه ســال بیــکار مانــد و جریــان اعتصابــات عمومــی‪1926‬‬ ‫او را بــه یــک شــخصیت اصلــی در ایــن رویــداد تبدیــل کرد‪.‬‬ ‫پــس از واگــذاری در ســال ‪ ، 1997‬قانــون دولــت ولــز در ســال ‪ 1998‬یــک‬ ‫قانونگــذاری واگــذار شــده در ولــز ایجــاد کــرد کــه اکنــون بــا نــام ‪Senedd‬‬ ‫شــناخته مــی شــود (بــه طــور رســمی «‪ »Senedd Cymru‬یــا «پارلمــان ولــز»‬ ‫و «مجلــس شــورای ملــی بــرای ولــز» تــا ســال ‪.)2020‬‬ ‫اختیــارات وزیــر امــور خارجــه ولــز در تاریــخ ‪ 1‬ژوئیــه ‪ 1999‬بــه دولــت تحویلی‬ ‫منتقــل شــد و بــه مجمــع اختیــار تصمیــم گیــری دربــاره نحــوه مصــرف و اداره‬ ‫بودجــه دولــت نخســت وزیــر را داد‪.‬‬ ‫قانــون ‪ 1998‬بــا اصــاح قانــون ولــز در ســال ‪ 2006‬اصــاح شــد کــه موجــب‬ ‫افزایــش اختیــارات مجلــس شــورای ملــی ولــز شــد و اختیــارات قانونگــذاری‬ ‫مشــابه اختیــارات پارلمــان اســکاتلند و مجمــع ایرلنــد شــمالی را بــه ان داد‪60 .‬‬ ‫عضــو مجلــس تحــت یــک سیســتم بــا عضــو علــی البــدل بــرای دوره هــای ‪5‬‬ ‫ســاله (دوره هــای چهــار ســاله قبــل از ‪ )2011‬انتخــاب مــی شــوند‪.‬‬ ‫‪ 40‬حــوزه انتخابیــه یــک عضــوی وجــود دارد کــه بــه طــور مســتقیم بــا اســتفاده‬ ‫از سیســتم باالتریــن رای و بــدون توجــه بــه ســهم ارا‪ ،‬انتخــاب مــی شــوند‪20 .‬‬ ‫کرســی باقــی مانــده نماینــدگان پنــج منطقــه انتخاباتــی هســتند کــه هــر کــدام‬ ‫بیــن هفــت تــا نــه حــوزه انتخابیــه را بــا اســتفاده از نمایندگــی متناســب ارائــه‬ ‫مــی دهنــد‪.‬‬ ‫بیســت حــوزه مســئولیت واگــذار شــده بــه دولــت ولــز ‪ ،‬معــروف بــه «موضوعات»‪ ،‬شــامل‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬توســعه اقتصــادی‪ ،‬امــوزش‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬مســکن‪ ،‬دولــت محلــی‪ ،‬خدمــات‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬حمــل و نقــل و زبــان ولــزی اســت‪.‬‬ ‫در زمــان ایجــاد ان در ســال ‪ ،1999‬شــورای ملــی ولــز از اختیــارات مقننــه اولیــه‬ ‫برخــوردار نبــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2007‬پــس از تصویــب قانــون ‪ 2006‬دولــت ولــز (‪ ، )2006 GoWA‬مجمــع‬ ‫اختیاراتــی را بــرای تصویــب قوانیــن اولیــه کــه در ان زمــان بــه عنــوان اقدامــات‬ ‫مجمــع در مــورد برخــی مــوارد خــاص در زمینــه هــای مســئولیت واگــذار شــده‪ ،‬ایجــاد‬ ‫کــرد‪ .‬مــوارد بعــدی متعاقب ـاً مســتقیماً توســط پارلمــان انگلســتان بــا تصویــب دســتور‬ ‫صالحیــت قانونگــذاری (‪ ، LCO‬درخواســتی از مجمــع بــرای اختیــارات اضافــی) اضافــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ 2006 GoWA‬اجــازه مــی دهــد تــا ‪ Senedd‬یــا همــان پارلمــان ولــز در صــورت‬ ‫تصویــب در همــه پرســی‪ ،‬اختیــارات اولیــه قانونگــذاری را در مــورد طیــف گســترده تــری‬ ‫از موضوعــات در همــان مناطــق واگــذار شــده بدســت اورد‪ .‬همــه پرســی در مــورد تمدید‬ ‫اختیــارات قانونگــذاری شــورای ملــی در ‪ 3‬مــارس ‪ 2011‬برگــزار شــد و اکثریــت را بــه‬ ‫دســت اورد‪ .‬در نتیجــه ‪ ،‬مجمــع ایــن اختیــار را پیــدا کــرد کــه بــدون نیــاز بــه موافقــت‬ ‫پارلمــان انگلســتان قوانینــی را کــه اکنــون تحــت عنــوان اعمــال ‪Senedd Cymru‬‬ ‫شــناخته میشــود‪ ،‬در مــورد مــورد موضوعــات مشــخص شــده وضــع کنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1928‬بــوان کرســی شــورای مونمواتشــایر را بــه‬ ‫دســت اورد و ســال بعــد بــه عنــوان نماینــده ابــو والــه (از‬ ‫حــوزه هــای انتخابیــه پارلمــان بریتانیــا) انتخــاب شــد‪ .‬در‬ ‫پارلمــان ‪ ،‬او منتقــد جــدی بســیاری از سیاســتمداران دیگــر‬ ‫از همــه احــزاب ‪ ،‬از جملــه وینســتون چرچیــل و دیویــد لویــد‬ ‫جــورج شــد‪ .‬انتقــادات وی از چرچیــل و دولــت محافظــه کار‬ ‫وی در طــول جنــگ جهانــی دوم بــه یــک چهــره ملــی داد‪.‬‬ ‫پــس از جنــگ ‪ ،‬بــوان بــه عنــوان وزیــر بهداشــت در دولــت‬ ‫جدیــد کلمنــت اتلــی انتخــاب شــد و بــا ‪ 47‬ســال ســن‬ ‫جوانتریــن عضــو کابینــه شــد‪.‬‬ ‫بــوان بــا الهــام از انجمــن کمــک هــای پزشــکی ‪Tredegar‬‬ ‫در زادگاه خــود ‪ ،‬تاســیس خدمــات بهداشــت ملــی را بــر‬ ‫عهــده گرفــت تــا خدمــات درمانــی را در صــورت نیــاز‬ ‫بــه همــه بریتانیایــی هــا ‪ ،‬بــدون در نظــر گرفتــن جایــگاه‬ ‫مالــی‪ ،‬بــه صــورت رایــگان ارائــه دهــد‪ .‬علــی رغــم‬ ‫مخالفــت احــزاب مخالــف وی و اتحادیــه پزشــکی انگلیــس‪،‬‬ ‫قانــون خدمــات بهداشــت ملــی ‪ 1946‬بــه تصویــب رســید‬ ‫و بیــش از ‪ 2500‬بیمارســتان در انگلســتان ملــی شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1951‬بــوان بــه عنــوان وزیــر کار منصــوب شــد ‪ ،‬امــا زمانــی کــه دولــت اتلــی‬ ‫پیشــنهاد پرداخــت هزینــه هــای تجویــز شــده بــرای مراقبــت از دنــدان و بینایــی را داد و‬ ‫تصمیــم بــه انتقــال وجــوه از صنــدوق بیمــه ملــی بــرای پرداخــت هزینــه بازســازی مجــدد‬ ‫گرفــت‪ ،‬پــس از دو مــاه اســتعفا داد‪ .‬نفــوذ او پــس از اســتعفا کمرنــگ شــد ‪ ،‬اگرچــه یــک‬ ‫گــروه چــپ (تحــت کنتــرل او) در درون حــزب بــه «بوانیــت» معــروف شــدند‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه اتلــی در ســال ‪ 1955‬بازنشســته شــد ‪ ،‬بــوان بــدون موفقیــت رهبــری حــزب‬ ‫را بــا هیــو گایتســکل واگــذار کــرد ‪ ،‬امــا بــه عنــوان مشــاور وزیــر خارجــه منصــوب شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1959‬وی بــه عنــوان معــاون حــزب کارگــر انتخــاب شــد و یــک ســال ایــن‬ ‫ســمت را عهــده دار بــود تــا اینکــه در ســن ‪ 62‬ســالگی بــر اثــر ســرطان معــده درگذشــت‪.‬‬ ‫روابــط بیــن ولــز و کشــورهای خارجــی اساســاً از طریــق نخســت وزیــر انگلیــس (از‬ ‫طــرف انگلیــس)‪ ،‬عــاوه بــر وزیــر خارجــه و ســفیر انگلیــس در ایــاالت متحــده پیگیــری‬ ‫مــی شــود‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ Senedd ،‬نماینــده خــود را در امریــکا دارد‪ ،‬در درجــه اول‬ ‫بــرای ارتقــا ســطح روابــط و ســپس منافــع تجــاری خــاص ولــز در ایــاالت متحــده‪.‬‬ ‫دفتــر اصلــی دولــت ولــز در ســفارت انگلیــس در واشــنگتن مســتقر اســت و نمایندگــی‬ ‫هایــی در شــهرهای نیویــورک ‪ ،‬شــیکاگو ‪ ،‬سانفرانسیســکو و اتالنتــا دارد‪ .‬ایــاالت متحــده‬ ‫همچنیــن بــرای ایجــاد روابــط مســتقیم بــا ولــز مجمــع انتخاباتــی ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫در کنگــره ایــاالت متحــده ‪ ،‬قانونگــذاران دارای تبــار و عالیــق ولــزی‪ ،‬مجمــع نماینــدگان‬ ‫دوســتان ولــز را تاســیس کردنــد‪.‬‬ ‫بــرای اهــداف دولــت محلــی ‪ ،‬ولــز از ســال ‪ 1996‬بــه ‪ 22‬منطقــه شــورایی تقســیم شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن «مناطــق اصلــی» مســئولیت تامیــن کلیــه خدمــات دولــت محلــی را دارند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪14‬‬ ‫مــرگ بــوان در ســال ‪ 1960‬منجــر بــه «اعــام عــزای ملــی» شــد‪ .‬در ســال ‪ ، 2004‬بــا‬ ‫گذشــت ‪ 44‬ســال از مــرگ او ‪ ،‬بــه دلیــل نقــش مهمــی کــه در تاســیس دولــت رفــاه در‬ ‫انگلیــس داشــت‪ ،‬بــه عنــوان اولیــن شــخصیت در لیســت ‪ 100‬قهرمــان ولــزی انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪15‬‬ صفحه 8 ‫دانشگاههای برتر ولز‬ ‫نظام اموزشی ولز‬ ‫جعفر محمدهاشم‬ ‫دانشگاه کاردیف‬ ‫دانشــگاه کاردیــف یکــی از بهتریــن دانشــگاههای تحقیقاتــی انگلیس اســت‪،‬‬ ‫و رتبــه تحقیقاتــی ان در ســال ‪ 2014‬بــه ‪ 18‬رســیده اســت‪ .‬همچنیــن در‬ ‫رتبــه بنــدی دانشــگاهی کیــو اس دارای رتبــه جهانــی ‪ 159‬و در رتبــه بنــدی‬ ‫موسســات امــوزش عالــی تایمــز در ســال ‪ 2021‬رتبــه ‪ 191‬را دارد‪.‬‬ ‫دانشــگاه کاردیــف در مرکــز ولــز واقــع شــده و از نظــر اکادمیــک و فرهنگــی‬ ‫تجربــه دانشــجویی بســیار خوبــی را بــرای دانشــجویان فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫دانشــجویان همچنیــن میتواننــد بعد از فــارغ التحصیلــی از بنگاههــای کاریابی‬ ‫بــرای پیــدا کــردن کار کمــک بگیرنــد‪ .‬شــما در رشــته هــای پزشــکی‪ ،‬علــوم‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬بازرگانــی‪ ،‬مهندســی و ســایر مــوارد طیــف گســترده ای از مــدارج‬ ‫مختلــف را مــی یابیــد‪.‬‬ ‫سیســتم اموزشــی ولــز شــباهت هــای زیــادی بــه سیســتم انگلیســی دارد ‪،‬‬ ‫امــا تفــاوت هــای مهمــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫سیســتم هــای اموزشــی ولــز و انگلیــس در دهــه گذشــته همچنــان بــه‬ ‫اختــاف نظــر ادامــه داده انــد‪ .‬در حــال حاضــر ولــز در حــال تدویــن برنامــه‬ ‫درســی ملــی جدیــد اســت کــه بــرای تاکیــد بیشــتر بــر ســامتی دانــش‬ ‫امــوزان طراحــی شــده اســت و در ســپتامبر ‪ 2018‬در دســترس مــدارس‬ ‫قــرار گرفــت و تــا ســال ‪ 2021‬بــه طــور کامــل ارائــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫این برنامه کودکان را از سه سالگی تحت پوشش قرار می دهد‪.‬‬ ‫زمینــه هــای خــاص یادگیــری شــامل رشــد فــردی و اجتماعــی ‪ ،‬رفــاه و تنوع‬ ‫فرهنگــی اســت‪ .‬مهــارت هــای زبــان ‪ ،‬ســواد و ارتباطــات؛ توســعه ریاضــی‬ ‫توســعه زبــان ولــزی؛ دانــش درک جهــان؛ رشــد جســمی و رشــد خــاق‬ ‫به عنوان بخشی از برنامه درسی جدید است‪.‬‬ ‫گفتــه مــی شــود ایــن برنامــه ریــزی قصــد دارد منابــع مرجــع دانــش امــوزان‬ ‫را بــا توجــه بــه نیــاز انهــا فراهــم مــی کنــد‪ .‬ایــن بــدان معنــی اســت کــه‬ ‫دیگــر در پایــان هــر مرحلــه امتحــان رســمی وجــود نخواهــد داشــت و هــر‬ ‫مرحلــه پیشــرفت غیــر رســمی خواهــد بــود و بــه طــور گســترده تــری بــه‬ ‫انتظــارات در ســنین پنــج ‪ ،‬هشــت ‪ 14 ، 11 ،‬و ‪ 16‬ســالگی مربــوط مــی‬ ‫شــود و بــرای تشــخیص ایــن واقعیــت کــه دانــش امــوزان بــا ســرعت هــای‬ ‫مختلــف و اســتعدادهای متفــاوت رشــد مــی کننــد ‪ ،‬طراحــی شــده اســت‪.‬‬ ‫دانشگاه سوانزی‬ ‫دانشــگاه ســوانزی بــر اســاس امــار ارائــه شــده توســط موسســات‬ ‫امــوزش عالــی تایمــز در ســال ‪ 2021‬در بیــن ‪ 300‬دانشــگاه برتــر جهــان‬ ‫و بــر اســاس رتبــه بنــدی دانشــگاه کیــو اس در ســال ‪ ،2021‬دارای رتبــه‬ ‫‪ 474‬بــوده اســت‪ .‬ایــن دانشــگاه بــه تجربیــات بــا کیفیتــی کــه در اختیــار‬ ‫دانشــجویان قــرار مــی دهــد‪ ،‬شــهرت زیــادی دارد کــه ایــن امــر همچنیــن‬ ‫متاثــر از هنــر و فرهنــگ زنــده شــهری اســت کــه دانشــگاه در ان واقــع شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫برنامه درسی در شش زمینه یادگیری و تجربه سازماندهی خواهد شد‪:‬‬ ‫هنرهای بیانی‬ ‫سالمتی و رفاه علوم انسانی‬ ‫زبان‬ ‫سواد و ارتباطات‬ ‫ریاضیات و اعداد‬ ‫و علم و فناوری‬ ‫ســالهای تحصیــل از الگــوی مشــابه انگلســتان پیــروی مــی کنــد‪ :‬پذیــرش ‪،‬‬ ‫ســپس ســالهای ‪ 1‬تــا ‪ 6‬در دبســتان و ســالهای ‪ 7‬تــا ‪( 11‬یــا ســالهای ‪ 7‬تــا‬ ‫‪ )13‬در دبیرســتان خواهــد گذشــت‪.‬‬ ‫در ولــز هماننــد انگلســتان ‪ ،‬کــودکان در ســپتامبر قبــل از پنجمیــن‬ ‫ســالگرد تولــد خــود تحصیــل را شــروع مــی کننــد‪ .‬دانــش امــوزان‬ ‫در ولــز مــی تواننــد در اخریــن جمعــه مــاه ژوئــن مدرســه را تــرک‬ ‫کننــد‪ ،‬بــه شــرطی کــه در پایــان تعطیــات تابســتانی ‪ 16‬ســاله شــوند‪.‬‬ ‫ســال تحصیلــی از ابتــدای ســپتامبر تــا هفتــه ســوم جــوالی ادامــه دارد‪.‬‬ ‫کودکان هر ساله از سال ‪ 2‬تا سال ‪ 9‬ازمون ملی خواندن و اعداد میگذارند‪.‬‬ ‫ارزیابــی معلمــان قانونــی در پایــان مرحلــه ‪ 2‬و مرحلــه ‪ 3‬کلیــدی ماننــد انگلســتان‬ ‫انجــام مــی شــود ‪ ،‬امــا دانــش امــوزان در ازمــون برنامــه درســی ملــی مرحلــه ‪2‬‬ ‫حضــور ندارنــد (همچنیــن بــه عنــوان ‪ SAT‬شــناخته مــی شــود)‪.‬‬ ‫مــدارس توســط ســازمان بازرســی امــوزش و پــرورش ولــز ‪ ،‬حداقــل هــر شــش‬ ‫ســال بازرســی مــی شــوند و عملکــرد و چشــم اندازهــای پیشــرفت را بررســی‬ ‫مــی کننــد‪ .‬بــه انهــا نمــره ای از ‪( 1‬برجســته) تــا ‪( 5‬ضعیــف) تعلــق مــی گیــرد‪.‬‬ ‫زبــان ولــزی بــه عنــوان بخشــی از برنامــه درســی در تمــام مــدارس تــا ســن ‪16‬‬ ‫ســالگی تدریــس مــی شــود‪.‬‬ ‫دبیرســتانهای​​انگلیســی بــه کــودکان بــه زبــان انگلیســی امــوزش مــی دهنــد امــا‬ ‫برخــی از دروس را بــه زبــان ولــزی امــوزش مــی دهنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1999‬ولــزی بــه عنــوان زبــان دوم بــرای همــه کــودکان تــا مرحلــه‬ ‫اصلــی اجبــاری شــد‪.‬‬ ‫اکثــر کــودکان در مــدارس متوســط​​انگلیســی تحصیــل مــی کننــد و ولــزی را بــه‬ ‫عنــوان زبــان دوم یــاد مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫مــدارس متوســط​​ولــزی بــه بچــه هــا بــه زبــان ولــزی امــوزش مــی دهنــد و‬ ‫معلمــان مهــارت هــای زبــان انگلیســی را در اختیــار دانــش امــوزان قــرار مــی‬ ‫دهنــد ‪ ،‬اگرچــه انهــا مجبــور بــه امــوزش انگلیســی در ســال هــای ‪ 1‬و ‪ 2‬نیســتند‪.‬‬ ‫در حالــی کــه سیســتم مــدارس دولتــی انگلیــس طــی چنــد ســال گذشــته متنــوع‬ ‫شــده اســت‪ ،‬سیســتم ولــزی همچنــان بــه درک تحصیلــی وفــادار مانــده اســت‪.‬‬ ‫دانشــجویان بــه فکــر کــردن بــه شــیوه مســتقل و بکارگیــری شــیوه تفکــر‬ ‫راه حــل ‪ -‬محــور تشــویق مــی شــوند‪ .‬در وبــگاه ایــن ســایت امــده اســت‬ ‫دانشــجویان مــی تواننــد ضمــن شــرکت در بســیاری از دوره هــای اموزشــی‬ ‫موجــود از جملــه علــوم اجتماعــی‪ ،‬پزشــکی‪ ،‬انســان شناســی و مهندســی‪ ،‬از‬ ‫نمــای ســاحلی زیبــای دانشــگاه لــذت ببرنــد‪.‬‬ ‫دانشگاه ابریستویث‬ ‫دانشــگاه ابریســتویث در رتبــه بنــدی جهانــی دانشــگاهی کیــو اس و رتبــه‬ ‫بنــدی موسســات امــوزش عالــی تایمــز در ســال ‪ 2021‬در بیــن ‪500‬‬ ‫دانشــگاه برتــر دنیــا قــرار دارد ‪ .‬در معرفــی ایــن دانشــگاه امــده اســت‪:‬‬ ‫«در یــک شــهر خــوش منظــره ســاحلی کــه بــه میــراث فرهنگــی غنــی خــود‬ ‫معــروف اســت تحصیــل کنیــد‪».‬‬ ‫در ایــن دانشــگاه در تمــام رشــته هــا کارهــای تحقیقاتــی انجــام مــی شــود‬ ‫از جملــه روی موضوعاتــی چــون تغییــرات اب و هوایــی‪ ،‬نجــوم‪ ،‬کشــت‬ ‫محصــول‪ ،‬و سیاســت هــای زبانــی‪ .‬در ایــن دانشــگاه مــی توانیــد در رشــته‬ ‫هــای بازرگانــی‪ ،‬علــوم انســانی‪ ،‬علــوم اجتماعــی و ای تــی و ســایر موضوعات‬ ‫بــه روز اموزشــی تحصیــل کنیــد‪.‬‬ ‫دانشگاه جنوب ولز‬ ‫دانشــگاه جنــوب ولــز بــه دلیــل تنــوع در جامعــه دانشــگاهی و دانشــجویان در‬ ‫حــال تحصیــل خــود برجســته اســت‪ .‬ایــن دانشــگاه تــاش خــود را صــرف‬ ‫اگاهــی بیشــتر از محیــط زیســت کــرده وضمــن اطمینــان از رفاه دانشــجویان‬ ‫و کارکنــان مصــرف انــرژی و اب خــود را هــر ســال ‪ 3‬درصــد کاهــش داده‬ ‫اســت ‪ .‬تــاش هــای تحقیقاتــی صــورت گرفتــه در دانشــگاه ســوث ولــز‬ ‫بــر توســعه مشــاغل‪ ،‬جوامــع و سیاســت بــرای دســتیابی بــه یــک جامعــه و‬ ‫فرهنــگ پــر رونــق متمرکــز اســت‪.‬‬ ‫دولــت ولــز سیســتم اکادمــی انگلیــس را رد کــرده اســت و تمــام‬ ‫مــدارس گرامــری ولــز در دهــه ‪ 1970‬بــه مــدارس جامــع تبدیــل شــدند‪.‬‬ ‫در ولز حدود ‪ 20‬مدرسه مستقل وجود دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪16‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪17‬‬ صفحه 9 ‫کالج کارماردنشایر‬ ‫کالج موسیقی و نمایش ولز‬ ‫کالــج موســیقی و نمایــش رویــال ولــز (‪ ،)RWCMD‬در کاردیــف‪ ،‬مرکــز شــهر‬ ‫ولــز واقــع شــده اســت‪ .‬کاردیــف‪ ،‬جوانتریــن شــهر بــزرگ اروپاســت و‬ ‫جمعیتــی کمــی بیشــتر از ‪ 300،000‬نفــر دارد‪ .‬ایــن شــهر‪ ،‬یکــی از محبــوب‬ ‫تریــن مقاصــد دانشــجویان در بریتانیاســت کــه هــر ســاله بیــش از ‪5000‬‬ ‫دانشــجو مــی پذیــرد‪ .‬شــهر کاردیــف در عیــن حــال کــه هــر انچــه را کــه‬ ‫از یــک شــهر پــر رونــق و بیــن المللــی مــی تــوان انتظــار داشــت‪ ،‬ارائــه مــی‬ ‫دهــد‪ ،‬شــهری نســبتا متراکــم اســت و دسترســی بــه اطــراف ان بــه طــور‬ ‫پیــاده بــه راحتــی امــکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫کالــج کارماردنشــایر یــک کالــج امــوزش عالــی اســت کــه در شــهری بــه‬ ‫همیــن نــام در جنــوب غربــی ولــز واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن کالــج در ایــن‬ ‫منطقــه دارای ‪ 5‬شــعبه اســت اســت‪ :‬لیانلــی‪ ،‬امانفــورد‪ ،‬لیاندیلــو‪ ،‬کارمــاردن‪،‬‬ ‫کارمــاردن کمپــس جابــز ول‪.‬‬ ‫بــه طــور معمــول‪ ،‬رشــته هــا را در یــک شــعبه واحــد کــه منابــع مرتبــط‬ ‫بــه ان موجــود اســت‪ ،‬ارائــه مــی دهنــد‪ .‬بــه طــور مثــال‪ ،‬تمــام رشــته هــای‬ ‫ســاختمانی در شــعبه امانفــورد ارائــه مــی شــوند‪ .‬در مــوارد معــدودی‪ ،‬رشــته‬ ‫هــا در بیــش از یــک شــعبه ارائــه مــی شــوند‪ ،‬بــه عنــوان نمونــه‪ ،‬ارایشــگری‬ ‫و زیبایــی درمانــی از رشــته هایــی هســتند کــه در شــعبه ‪ Pibwrlwyd‬و‬ ‫‪ Graig‬ارائــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫ایــن کالــج در ســال ‪ 1949‬در قصــر کاردیــف تاســیس شــد‪ .‬در ســال ‪،1974‬‬ ‫بــه مــکان فعلــی خــود انتقــال یافــت و در ‪ ،1999‬بــه قصــر مرمــت شــده‬ ‫‪ Mews‬توســعه پیــدا کــرد‪ .‬ملکــه در ســال ‪ ،HRH ،2002‬عنــوان کالــج‬ ‫ســلطنتی را بــه ایــن کالــج اعطــا کــرد و ایــن کالــج بــه داشــتن شــاهزاده‬ ‫ولــز بــه عنــوان یــک حامــی افتخــار مــی کنــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر شــرایط مقــرر‪ ،‬ایــن کالــج‪ ،‬ارائــه دهنــده شــیوه هــای یادگیــری‬ ‫مبتنــی بــر کار بــا دامنــه وســیعی از رشــته هــای کارامــوزی در تعــدادی از‬ ‫بخــش هــای صنعتــی محســوب مــی شــود‪ .‬در طــی دهــه گذشــته‪ ،‬ســرمایه‬ ‫گــذاری ســنگینی بــرای فراهــم شــدن بهتریــن امکاتــات تحصیلــی ممکــن‬ ‫بــرای دانشــجویان انجــام شــده اســت‪ .‬ایــن امــر منجــر بــه دسترســی‬ ‫دانشــجویان بــه امکانــات و منابــع فــوق العــاده در زمینــه هایــی از قبیــل‬ ‫فنــاوری وســایل نقلیــه موتــوری‪ ،‬ســاختمان و محیــط ســاخت‪ ،‬فنــاوری‬ ‫موســیقی‪ ،‬مهندســی و تولیــد‪ ،‬ارایشــگری و زیبایــی درمانــی و مطالعــات‬ ‫مختلــف شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کالــج دارای شــهرت بــی نظیــری از لحــاظ برتــری در ولــز و بخشــی‬ ‫از یــک شــبکه هنرهــای زیبــا در سراســر بریتانیــا‪ ،‬اروپــا و فراتــر از ان‬ ‫محســوب مــی شــود‪ .‬دانشــجویان تمــام رشــته هــا از تجربــه های بی شــمار‬ ‫اســاتید دانشــگاه کــه بــر خــی از انهــا جــزء نوازنــدگان و هنرمنــدان پیشــرو‬ ‫بریتانیــا هســتند‪ ،‬بهــره مــی برنــد‪ .‬کالــج ســلطنتی موســیقی و نمایــش ولــز‪،‬‬ ‫کنســرواتور ملــی ولــز و یــک موسســه پیشــرو در پــرورش متخصصــان عملی‬ ‫و امــوزش نمایشــی در موســیقی و نمایــش اســت‪.‬‬ ‫ایــن کالــج‪ ،‬اموزشــی بــه دانشــجویان امــکان مــی دهــد تــا شــخصیت هنری‬ ‫خــود را کشــف و توســعه دهنــد و نــه تنهــا بــرای ورود بــه موســیقی‪ ،‬تئاتــر‬ ‫و حرفــه هــای مرتبــط بــا ان بــه دانشــجو امادگــی مــی دهــد بلکــه اینــده‬ ‫شــغلی ان حرفــه را نیــز شــکل مــی دهــد‪ .‬اســاتید اختصاصــی دانشــگاه‬ ‫از تجربــه هــای حرفــه ای بــا ارزشــی برخوردارنــد و کالــج بــا تعــدادی از‬ ‫ارگان هــای هنــری بــاال رتبــه همــکاری دارد و برنامــه دیــدار بــا هنرمنــدان‬ ‫و کارگردانــان را ترتیــب مــی دهــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه ماهیــت‬ ‫حرفــه ای منحصــر بــه فــرد برنامــه هــای اموزشــی دانشــگاه منعکــس کننــده‬ ‫شــیوه هــای فعلــی و شــرایط دنیــای حرفــه ای اســت‪.‬‬ ‫دانشگاه بنگور‬ ‫دانشــگاه بنگــور در ســال ‪ ،1884‬تاســیس شــد‪ ،‬و بــه یکــی از قدیمــی تریــن‬ ‫و معتبرتریــن موسســات اعطــای مــدارک تحصیلــی در بریتانیــا تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ 125‬ســال اســت کــه دانشــجویانی از سراســر دنیــا از این دانشــگاه‬ ‫فــارغ التحصیــل مــی شــوند و بــرای رســیدن بــه موفقیــت هــای بــزرگ در‬ ‫انتخــاب حرفــه خــود‪ ،‬گام بــر مــی دارنــد‪.‬‬ ‫دانشــگاه بنگــور‪ ،‬فرصتهــای تحصیلــی بــی شــماری را در مقاطــع کارشناســی‬ ‫و کارشناســی ارشــد ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫از دانشــجویان بــا اســتعداد بــا هــر پیــش زمینــه ای اســتقبال شــده و در‬ ‫حفــظ اجتماعــی فراگیــر و متنــوع مــی کوشــیم‪ .‬دانشــجویان در محیطــی‬ ‫دوســتانه و واقعــی کار مــی کننــد و تشــویق هــا و حمایــت هــای فراوانــی از‬ ‫شــبکه هــای گســترده فــردی دریافــت مــی کننــد‪ .‬بــا داشــتن ‪ 600‬دانشــجو‪،‬‬ ‫حــس واقعــی یــک اجتمــاع دانشــجویی و اموزشــی در ایــن کالــج بــه وجــود‬ ‫مــی ایــد‪.‬‬ ‫تقویــم رویدادهــای دانشــگاه‪ ،‬بیــش از ‪ 300‬اجــرای عمومــی در هــر ســال‬ ‫از جملــه کنســرت ارکســتر‪ ،‬تــک نــوازی‪ ،‬نمایــش‪ ،‬اپــرا و تئاتــر موزیــکال‬ ‫را در بــر میگیــرد‪ .‬تنــوع خــاق ایــن دانشــگاه‪ ،‬وجــود محیطــی پرانگیــزه‬ ‫و تجربــه گســترده ای را بــرای دانشــجویان در تمــام رشــته هــا تضمیــن‬ ‫مــی کنــد‪ .‬فــارغ التحصیــان ایــن کالــج‪ ،‬پلــه هــای ترقــی و موفقیــت را‬ ‫طــی مــی کننــد و مــی تواننــد در تئاتــر‪ ،‬خانــه هــای اپــرا‪ ،‬ســالن هــای‬ ‫کنســرت‪ ،‬فیلــم‪ ،‬رادیــو و تلویزیــون در سراســر دنیــا مشــغول به کار شــوند‬ ‫و بســیاری از انهــا بــه باالتریــن جایــگاه در حرفــه خــود دســت پیــدا مــی‬ ‫کننــد‪ .‬اکثــر فــارغ التحصیــان مــا بــر ایــن باورنــد کــه رشــته هــای ایــن‬ ‫کالــج بــه انهــا در ارائــه توانایــی هــای خــود و مقابلــه بــا شــرایط جدیــد با‬ ‫اعتمــاد بــه نفــس‪ ،‬کمــک کــرده اســت‪ .‬ایــن کالــج‪ ،‬از حمایــت از فهرســت‬ ‫روبــه رشــد و معتبــر دوســتان و هــواداران کــه بســیاری از چهــره هــای‬ ‫مطــرح را نیــز در بــر مــی گیــرد‪ ،‬ابــراز رضایــت مــی کنــد و پیوســته‪ ،‬بــه‬ ‫کمــک رشــته هــای جدیــد و مهیــج تحصیلــی‪ ،‬ســعی در برداشــتن مرزهــا‬ ‫دارد‪ .‬در شــعار دانشــگاه ذکــر شــده اســت‪ :‬تمرکــز دانشــگاه همــواره بــر‬ ‫اینــده اســت و بــه اســتعداد جهانــی دانشــجویان خــود افتخــار فراوانــی‬ ‫مــی کنیــم‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪18‬‬ ‫ایــن دانشــگاه واقــع در نزدیکــی کوهســتان تماشــایی اســنودونیا و در نزدیکی‬ ‫دریــا اســت‪ .‬بنگــور یکــی از پــر جاذبــه تریــن مکانهــا بــرای تحصیــل در‬ ‫بریتانیاســت‪.‬‬ ‫شــهر بنگــور‪ ،‬شــهری امــن‪ ،‬کوچــک و از لحــاظ اقتصــادی مقــرون بــه‬ ‫صرفــه اســت کــه کمتریــن امــار جــرم و هزینــه زندگــی را نســبت بــه ســایر‬ ‫شــهرهای دانشــجویی دیگــر دارد‪.‬‬ ‫دسترســی بــه هــر چیــزی در بنگــور بــا پیــاده روی امــکان پذیــر اســت‪،‬‬ ‫بنابرایــن دانشــجویان نیــازی بــه خریــد اتوموبیــل یــا اســتفاده از وســایل‬ ‫نقلیــه عمومــی ندارنــد‪ .‬دانشــجویانی کــه مایلنــد از طریــق حمــل و نقــل‬ ‫عمومــی در داخــل و یــا خــارج از بنگــور ســفر کننــد‪ ،‬مــی تواننــد بلیــط‬ ‫دانشــجویی ‪ Arriva‬را خریــداری کننــد کــه موجــب پــس انــداز فراوانــی تــا‬ ‫‪30‬درصــد صرفــه جویــی در کرایــه اتوبــوس مــی شــود‪.‬‬ ‫خوابــگاه هــای دانشــگاه‪ ،‬کتابخانــه هــا‪ ،‬ســالن هــای ســخنرانی‪ ،‬اتــاق هــای‬ ‫ســمینار و ســاختمان هــای دانشــگاهی دیگــر‪ ،‬در فاصلــه چنــد قدمــی تــا‬ ‫مرکــز شــهر قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫دانشــگاه بنگــور‪ ،‬دانشــگاهی پژوهشــی و پیشــرو بــا شــهرت بیــن المللــی‬ ‫از جنبــه هــای اموزشــی و پژوهشــی اســت کــه توســعه فکــری و شــخصی‬ ‫دانشــجویان و کارکنــان خــود را پــرورش داده‪ ،‬محیطــی حمایتــی و چنــد‬ ‫فرهنگــی را بــه وجــود اورده‪ ،‬دسترســی گســترده و فراگیــر را ترویــج مــی‬ ‫کنــد و رفــاه اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگــی ولــز و جوامــع گســترده تــر‬ ‫وابســته بــه ان را حمایــت مــی کنــد‪ .‬دانشــگاه بنگــور‪ ،‬در ســطح منطقــه ای‪،‬‬ ‫ملــی و بیــن المللــی بــه عنــوان یــک مرکــز برتــر ارائــه دهنــده رشــته هــای‬ ‫دانشــگاهی بــا پــورت فولیــوی متنــوع و تجربــه هــای بــا کیفیتــی کــه بــه‬ ‫دانشــجویان و اســاتید ارائــه مــی دهــد‪ ،‬شــناخته خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪19‬‬ صفحه 10 ‫‪html.https://www.nyulawglobal.org/globalex/Hungary1‬‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫نظام حقوقی ولز‬ ‫قوانیــن انگلیــس بــا توجــه بــه ایــن توافــق نامــه فعلــی ‪ ،‬همچنــان در ولــز اعمــال‬ ‫میشــود‪ .‬قانــون معاصــر ولــز جنبــه هــای محلــی زندگــی ولــزی را کنتــرل مــی کنــد‪،‬‬ ‫در حالــی کــه قانــون انگلیــس جنبــه هــای عمومــی تــری را کنتــرل مــی کنــد‪ .‬از‬ ‫انجــا کــه قوانیــن ولــز در نهایــت از اعمــال پارلمــان انگلســتان گرفتــه شــده اســت‬ ‫برخــی از مفســران این سیســتم جدیــد قوانین را شــاخه دیگــری از قوانیــن انگلیس‬ ‫میداننــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال برخــاف اســکاتلند کــه سیســتم عدالــت کیفــری و مدنی‬ ‫خــاص خــود را دارد‪ ،‬انگلیــس و ولــز هنــوز یــک سیســتم عدالــت یکپارچــه دارنــد‪.‬‬ ‫امــا بــا وجــود اینکــه قوانیــن انگلیــس هنــوز در ولــز اعمــال مــی شــود‪ ،‬برخــی‬ ‫قوانیــن در انگلیــس‪ ،‬دربــاره مــواردی کــه در ولــز تحویــل داده شــده انــد ‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت در ولــز اعمــال نشــوند‪ .‬قانونگــذاران در شــورای ولــز هنگامــی کــه شــورای‬ ‫ولــز صالحیــت قانونــی خــود را بــرای قانونگــذاری در یــک منطقــه داشــته باشــد‪،‬‬ ‫مــی تواننــد ولــز را در مقایســه بــا قوانیــن انگلیــس بــه مســیری متفــاوت برســانند‪.‬‬ ‫برخــی اقدامــات ممکــن اســت در ولــز غیرقانونــی باشــد‪ ،‬امــا در انگلیــس یــا‬ ‫اســکاتلند اینگونــه نیســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال ‪ ،‬اســتفاده از طــوق شــوک الکتریکــی‬ ‫بــر روی گربــه یــا ســگ در ولــز غیرقانونــی اســت ‪ ،‬امــا در بقیــه انگلســتان اینگونــه‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫قانــون ولــز قانــون اولیــه و ثانویــه ای اســت کــه توســط مجلــس ایــن کشــور یــا‬ ‫‪ Senedd‬ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از اختیــارات واگــذار شــده در قانــون ‪ 2006‬ولــز کــه از مــاه مــه ‪2007‬‬ ‫اعمــال شــد‪ ،‬هــر یــک از قوانیــن ولــز بــه عنــوان یــک قانــون رســمی بایــد ابتــدا‬ ‫در ایــن مجلــس بررســی و تاییــد شــود‪..‬‬ ‫در حــدود ‪ 500‬ســال اســت کــه ولــز قوانیــن خــاص خــود را دارد‪ .‬بیــن ســالهای‬ ‫‪ 1535‬و ‪ 1542‬در زمــان پادشــاهی هنــری هشــتم قانــون ‪ Cyfraith Hywel‬کــه‬ ‫نســخه ای از قوانیــن ســلتیک بــود لغــو شــد و قوانیــن انگلیــس در ولــز جایگزیــن‬ ‫ان گردیــد‪.‬‬ ‫قانــون دولــت ولــز در ســال ‪ 1998‬و قانــون ولــز در ســال ‪ 2006‬زمینــه هــای‬ ‫مســئولیت واگــذار شــده شــورای ملــی بــرای ولــز را تعییــن کــرده اســت (اکنــون‬ ‫بــه نــام پارلمــان ولــز یــا ســند ســیمرو شــناخته مــی شــود)‪.‬‬ ‫قانــون ‪ 2006‬صالحیــت قانونگــذاری ســند را بــرای وضــع قوانیــن (کــه در ان‬ ‫زمــان بــه عنــوان اقدامــات مجمــع شــناخته مــی شــود) در «موضوعــات» بــه‬ ‫وضــوح تعییــن شــده بــه منظــور تهیــه پیــش نویــس قوانینــی در حــوزه مســئولیت‬ ‫خــود‪ ،‬اعطــا کــرد؛ امــا در مــواردی کــه اختیــارات قانونگــذاری بــه ان واگــذار نشــده‬ ‫باشــد مــی توانــد ایــن اختیــارات را بــا اســتفاده از دســتور صالحیــت قانونگــذاری‬ ‫درخواســت کنــد‪.‬‬ ‫قوانینــی از پارلمــان انگلســتان وجــود دارد کــه بــه عنــوان «قوانیــن مختــص ولــز»‬ ‫طبقــه بنــدی مــی شــوند‪ .‬هــر قانــون شــامل مقرراتــی اســت کــه بــرای شــورای‬ ‫ولــز وضــع مــی شــود تــا قانــون تابــع ان را وضــع کنــد‪ .‬گاهــی اوقــات چنیــن‬ ‫اعمالــی مــی توانــد قــدرت را بــه شــورای ولــز اعطــا کنــد‪.‬‬ ‫نمونــه ای از چنیــن قوانینــی کــه مختــص ولــز اســت‪ ،‬قانــون حمــل و‬ ‫نقــل (ولــز) ‪ 2006‬اســت‪ .‬ایــن قانــون بــه شــورای ملــی اجــازه داد تــا‬ ‫دســتوراتی را بــرای اجــرای مفــاد ایــن قانــون صــادر کنــد‪ .‬ایــن قانــون‬ ‫اختیاراتــی را بــرای انجــام اقدامــات مجلــس بــه مجمــع اعطــا نمــی کنــد‪.‬‬ ‫یــک تفــاوت عمــده نیــز اســتفاده از زبــان ولــزی اســت ‪ ،‬زیــرا قوانیــن مربــوط بــه‬ ‫ان در ولــز اعمــال مــی شــود‪ ،‬نــه در انگلیــس‪ .‬قانــون زبــان ولــزی ‪ 1993‬قانونــی‬ ‫از پارلمــان انگلســتان اســت کــه طبــق ان زبــان ولــزی بــا توجــه بــه بخــش دولتــی‬ ‫بــا زبــان انگلیســی در ولــز برابــر اســت‪ .‬زبــان ولــزی همچنیــن مــی توانــد در‬ ‫دادگاه هــای ولــز صحبــت شــود‪.‬‬ ‫هــر دســتور در شــورا بــرای یــک حــوزه قانونگــذاری بایــد توســط وزیــر امــور‬ ‫خارجــه ولــز در هــر دو مجلــس پارلمــان و ملکــه در شــورا تصویــب مــی شــد ‪ ،‬تــا‬ ‫ســند در ان زمینــه قانونگــذاری کنــد‪ .‬هنگامــی کــه ملکــه ایــن دســتور را تاییــد‬ ‫کــرد ‪ ،‬حــوزه جدیــد صالحیــت قانونگــذاری بــه فصــل ‪ ، 5‬قســمت ‪ 1‬در قانــون‬ ‫دولــت ولــز در ســال ‪ 2006‬اضافــه شــد‪.‬‬ ‫یــک ناظــر مشــاور عمومــی بــرای ولــز وجــود دارد کــه بــر تصویــب و‬ ‫ایجــاد ایــن قوانیــن نظــارت مــی کنــد و بــه دولــت ولــز مشــاوره مــی دهــد‪.‬‬ ‫قانــون ‪ 2006‬همچنیــن شــامل مقرراتــی بــود کــه اجــازه مــی داد همــه پرســی‬ ‫در مــورد اعطــای صالحیــت تقنینــی بــرای تصویــب قوانیــن اولیــه کــه بــه عنــوان‬ ‫«اقدامــات مجمــع» در بیســت حــوزه موضوعــی شــناخته شــده بــدون نیــاز بــه‬ ‫صالحیــت قانونــی دیگــر ‪ ،‬برگــزار شــود‪.‬‬ ‫یــک همــه پرســی بــا توجــه بــه ایــن مقــررات در مــارس ‪ 2011‬برگــزار شــد‬ ‫و منجــر بــه رای موافــق بــا اعطــای صالحیــت ‪ Senedd‬بــرای تصویــب قوانیــن‬ ‫مجمــع شــد‪.‬‬ ‫بــه دنبــال واگــذاری صالحیــت قانونگــذاری بــه شــورای ولــز در برخــی از حــوزه‬ ‫هــای مســئولیت ‪ ،‬بعیــد اســت کــه پارلمــان انگلیــس بــدون تصویــب موافقــت‬ ‫قانونــی از ســوی ایــن شــورا اجــازه تصویــب قوانینــی را در موضوعــات تعییــن‬ ‫شــده تنظیــم کنــد و ایــن کار بــرای حفظ اســتقالل شــورا و جلوگیــری از ســردرگمی‬ ‫قانونــی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫از انجــا کــه هیــچ قانــون کیفــری در قوانیــن معاصــر ولــز وجــود نــدارد‪ ،‬ولــز حــوزه‬ ‫قضایــی چهــارم بریتانیا محســوب نمی شــود‪ .‬زیرا دادگســتری و دادگاههــا از قوانین‬ ‫انگلیــس و ولــز کــه توســط پارلمــان انگلســتان ســاخته شــده اســت پیــروی میکنند‬ ‫و مختــص ولــز نیســتند‪ .‬اگرچــه قوانیــن ولز بــه عنــوان سیســتمی جداگانه شــناخته‬ ‫شــده اســت‪ ،‬امــا ولــز برای تشــکیل یــک صالحیــت قانونــی جداگانــه کافی نیســت‪.‬‬ ‫توافــق نامــه یــک ولــز (توافقنامــه ائتالفــی شــورای ملــی ولــز بیــن حــزب کارگــر‬ ‫و حــزب پلیــد ســیمرو کــه توســط رودری مــورگان ‪ ،‬نخســت وزیــر ولــز و رهبــر‬ ‫کار ولــز و ایئــوان ویــن توافــق شــد) (‪ 2007‬تــا ‪ )2011‬خواســتار بررســی مــوارد‬ ‫عدالــت کیفــری در ولــز و طــرح ایــن ســوال شــد کــه ایــا بایــد انهــا را بــه ولــز‬ ‫واگــذار کــرد؟ و پیشــنهاد کــرد کــه یــک سیســتم عدالــت کیفــری در قانــون ولــز‬ ‫ارائــه شــود‪ .‬در حــال حاضــر ‪ ،‬چنیــن اختیاراتــی در شــورای ولــز وجــود نداشــته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مجمــع ولــز در ابتــدا فقــط مــی توانســت بــه شــکل اجرایــی باشــد‪ ،‬امــا بــه ان‬ ‫ایــن گزینــه داده شــد کــه بــا اختیــارات بیشــتر از پارلمــان انگلســتان‪ ،‬بــرای‬ ‫تصویــب اییــن نامــه خواســتار همــه پرســی شــود‪ .‬ایــن امــر بعنــوان چشــم‬ ‫انــداز تغییــرات انــدک در سیســتم اقدامــات اجرایــی در نظــر گرفتــه مــی شــد‬ ‫تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه اقدامــات مجمــع تصویــب شــده قبــل از همــه‬ ‫پرســی همچنــان پابرجــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫کمیســیونی کــه در ســال ‪ 2017‬توســط نخســت وزیــر ولــز موســوم بــه‬ ‫«کمیســیون عدالــت در ولــز» و بــه ریاســت لــرد تومــاس از کومگیــدد تشــکیل‬ ‫شــد ‪ ،‬عملکــرد عدالــت در ایــن کشــور را بررســی کــرد‪ .‬هــدف ان روشــن‬ ‫ســاختن بیشــتر هویــت حقوقــی و سیاســی ولــز در قانــون اساســی انگلســتان‬ ‫بــود کــه ممکــن اســت شــامل ایجــاد یــک صالحیــت قانونــی متمایــز باشــد‪.‬‬ ‫گــزارش ایــن کمیســیون در اکتبــر ســال ‪ 2019‬منتشــر شــد و توصیــه مــی کــرد‬ ‫کــه سیســتم عدالــت کامــل تغییــر یابــد‪ .‬ایــن امــر ولــز را بــه عنــوان چهارمیــن‬ ‫حــوزه قضایــی انگلســتان رســمیت مــی بخشــد‪.‬‬ ‫ایــن همــه پرســی در ‪ 3‬مــارس ‪ 2011‬برگــزار شــد‪ .‬اکثــر شــرکت کننــدگان‬ ‫بــه ســوال «ایــا مــی خواهیــد مجمــع اکنــون بتوانــد در مــورد کلیــه موضوعــات‬ ‫مربــوط بــه ‪ 20‬حــوزه موضوعــی کــه اختیــار دارد قانــون وضــع کنــد؟» رای‬ ‫مثبــت دادنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫شقایق|‪21‬‬ ‫|رازشقایق|‬ ‫‪|65‬راز‬ ‫شماره‪41‬‬ ‫شماره‬ صفحه 11 ‫فواد محمدهاشم‬ ‫کارشناس تربیت بدنی‬ ‫بهداشت و درمان در ولز‬ ‫ســایت انتخــاب شــده قب ـ ً‬ ‫ا متعلــق بــه بیمارســتان ‪ Mount Pleasant‬بــود‪،‬‬ ‫و در واقــع تاسیســات ان بــرای کارگــران کارخانــه کشــتی ســازی ملــی در‬ ‫‪ Chepstow‬در ســال ‪ 1917‬ســاخته شــده بــود و بــه طــور کلــی از ســال‬ ‫‪ 1919‬توســط ســربازان ســابق اســتفاده مــی شــد و بعــدا ً بــه عنــوان یــک‬ ‫بیمارســتان جدیــد عمومــی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن بیمارســتان ‪ 87‬تختخوابــی جدیــد بــا ابتــکار مالــی بخــش خصوصــی در‬ ‫ســال ‪ 1997‬خریــداری شــد‪ .‬این بیمارســتان با هزینــه ‪ 10‬میلیون پوند توســط‬ ‫‪ Skanska‬ســاخته شــد و اولیــن بیمــاران خــود را در فوریــه ‪ 2000‬پذیرفــت و‬ ‫توســط رودری مــورگان نخســت وزیــر ولــز در اکتبــر همــان ســال افتتاح شــد‪.‬‬ ‫واحــد اســیب هــای جزئــی در نوامبــر ‪ 2011‬بســته شــد و در مــارس ‪،2013‬‬ ‫یــک مشــاور محلــی نگرانــی هایــی را مبنــی بــر اینکــه بیمارســتان در حــال‬ ‫تبدیــل شــدن بــه «یــک مرکــز بهداشــتی لوکــس» اســت ‪ ،‬ابــراز داشــت‪.‬‬ ‫علــی رغــم وجــود خدمــات بهداشــتی جداگانــه بــرای هــر کشــور ‪،‬‬ ‫عملکــرد خدمــات بهداشــت ملــی (‪ )NHS‬در سراســر انگلیــس را می‬ ‫تــوان بــا هــدف مقایســه هــای بیــن المللــی انــدازه گیــری کــرد‪.‬‬ ‫در گــزارش ســال ‪ 2017‬توســط صنــدوق مشــترک المنافــع ‪،‬‬ ‫رتبــه بنــدی سیســتم هــای مراقبــت هــای بهداشــتی در کشــورهای‬ ‫توســعه یافتــه ‪ ،‬بریتانیــا بــه عنــوان بهتریــن سیســتم مراقبــت های‬ ‫بهداشــتی در جهــان رتبــه بنــدی شــده اســت و در دســته بنــدی‬ ‫هــای مربــوط‪ ،‬بهتریــن رتبــه هــا را بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫فراینــد مراقبــت (یعنــی موثــر ‪ ،‬ایمــن ‪ ،‬هماهنــگ ‪ ،‬بیمــار گــرا) و‬ ‫عدالــت محــوری‪.‬‬ ‫سیســتم بریتانیــا در ســه گــزارش قبلــی توســط صنــدوق مشــترک‬ ‫المنافــع در ســال ‪ 2010 ، 2007‬و ‪ 2014‬بــه عنــوان بهتریــن در‬ ‫جهــان شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫بیمارستان کانتی‬ ‫بیمارســتان کانتــی یــک بیمارســتان عمومــی در ‪ Griffithstown‬در بخــش‬ ‫شهرســتان ‪ Torfaen‬در ولــز اســت‪ .‬اغلــب از ان بــه صــورت محلــی‬ ‫بــه عنــوان بیمارســتان پنتــگ ‪ Panteg‬یــاد مــی شــود‪ .‬ایــن بیمارســتان‬ ‫توســط هیئــت بهداشــت محلــی ‪ Aneurin Bevan‬اداره مــی شــود‪.‬‬ ‫مراقبــت هــای تســکینی انگلســتان همچنیــن توســط واحــد‬ ‫اطالعــات اقتصــادی اکونومیســت بــه عنــوان بهتریــن در جهــان‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ .‬از طــرف دیگــر ‪ ،‬در ســال ‪ 2005‬تــا ‪2009‬‬ ‫میــزان ابتــای ســرطان ده ســال از بقیــه اروپــا عقــب بــود‪ ،‬اگرچــه‬ ‫میــزان ابتــا همچنــان افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2015‬انگلیــس در شــاخص ســاالنه مصــرف ســامت‬ ‫یــورو‪ ،‬رتبــه ‪( 14‬از ‪ )35‬بــود و بــه دلیــل دسترســی ضعیــف و‬ ‫«فرهنــگ مدیریــت از بــاال بــه پاییــن» مــورد انتقــاد قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن شــاخص بــه نوبــه خــود مــورد انتقــاد دانشــگاهیان قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪22‬‬ ‫بیمارستان جامع چپستو‬ ‫بیمارســتان جامــع چپســتو یــک بیمارســتان عمومــی اســت کــه در ضلــع‬ ‫شــرقی جــاده ســنت الرنــس در چپســتو ‪ ،‬مونموشــایر ولــز واقــع شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن بیمارســتان توســط هیئــت بهداشــتی دانشــگاه ‪Aneurin‬‬ ‫‪ Bevan‬مدیریــت مــی شــود‪.‬‬ ‫مراقبــت هــای بهداشــتی در انگلســتان موضوعــی عمومــی اســت‪.‬‬ ‫انگلیــس ‪ ،‬ایرلنــد شــمالی ‪ ،‬اســکاتلند و ولــز هرکــدام دارای سیســتم‬ ‫هــای خــاص خــود در زمینــه بهداشــت و درمــان هســتند کــه توســط‬ ‫بودجــه عمومــی تامیــن مــی شــوند و توســط دولــت هــا و پارلمــان‬ ‫هــای جداگانــه تامیــن مــی شــوند‪ ،‬بــه همــراه بخــش خصوصــی‬ ‫کوچکتــر و تامیــن اختیــارات‪ .‬در نتیجــه سیاســتها و اولویتهــای‬ ‫مختلــف هــر کشــور ‪ ،‬اکنــون تفاوتهــای گوناگونــی بیــن ایــن‬ ‫سیســتمها وجــود دارد‪.‬‬ ‫کل هزینــه هــای مراقبــت هــای بهداشــتی بــه عنــوان نســبت تولیــد‬ ‫ناخالــص داخلــی در ســال ‪ 2013‬بــه میــزان ‪8.5‬درصــد‪ ،‬کمتــر از‬ ‫میانگیــن ‪ OECD‬و بــه طــور قابــل توجهــی کمتــر از اقتصادهــای‬ ‫قابــل مقایســه ماننــد فرانســه (‪10.9‬درصــد) ‪ ،‬المــان (‪11.0‬درصــد)‪،‬‬ ‫هلنــد (‪11.1‬درصــد) ‪ ،‬ســوئیس (‪11.1‬درصــد) و ایــاالت متحــده‬ ‫امریــکا (‪16.4‬درصــد) بــود‪.‬‬ ‫درصــد مراقبــت هــای بهداشــتی کــه بــه طــور مســتقیم توســط‬ ‫دولــت ارائــه مــی شــود باالتــر از بیشــتر کشــورهای اروپایــی اســت‬ ‫کــه دارای خدمــات درمانــی مبتنــی بــر بیمــه هســتند و دولــت بــرای‬ ‫کســانی کــه توانایــی پرداخــت بیمــه ندارنــد ‪ ،‬خدمــات درمانــی‬ ‫ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫بیمارستانهای شاخص در ولز‬ ‫مبــدا ایــن بیمارســتان از کارخانــه و درمانــگاه اتحادیــه ‪ Pontypool‬اســت کــه‬ ‫در ســال ‪ 1837‬تاســیس شــده اســت‪.‬‬ ‫در مــکان فعلــی‪ ،‬یــک بیمارســتان جدیــد در ســال ‪ 1895‬ســاخته شــد‪ .‬متعاقباً‬ ‫بــه بیمارســتان ‪ Panteg County‬معروف شــد‪.‬‬ ‫واحــد جراحــات جزئــی در نوامبــر ‪ 2011‬بســته شــد و واحــد پوکــی اســتخوان‬ ‫ســاخته شــده (‪ )DXA‬در ســال ‪ 2010‬افتتــاح شــد و یــک کلینیــک رابــط‬ ‫شکســتگی اســتخوان در ژوئیــه ‪ 2015‬بــه عنــوان توســعه خدمــات ‪DXA‬‬ ‫افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫بــرای چندیــن دهــه ‪ ،‬ولــز دارای یــک سیســتم بهداشــتی بــود کــه عمدتــا از طریــق اداره ولــز‬ ‫در دولــت انگلســتان اداره مــی شــد امــا مســئولیت اکثــر جنبــه هــای سیاســت بهداشــت در یــک‬ ‫رونــد اغــاز شــده در ســال ‪ 1999‬بــه ولــز واگــذار شــد‪.‬‬ ‫از ان زمــان ‪ ،‬اختالفــات بیــن رویکــرد سیاســت و چارچــوب در انگلیــس و ولــز افزایــش یافتــه‬ ‫اســت‪ .‬وابســتگی بــازار داخلــی معرفــی شــده در خدمــات بهداشــت ملــی انگلســتان (‪ )NHS‬در‬ ‫ولــز کمتــر شــده اســت و هفــت موسســه بهداشــت محلــی (‪ LHBs‬؛ بــا پشــتیبانی ‪ )NHS‬اکنــون‬ ‫برنامــه ریــزی کــرده و تمــام خدمــات بهداشــتی را بــرای جمعیــت ســاکن خــود ارائــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر ولــز بیــش از ‪ 120‬بیمارســتان بــه عنــوان بخشــی از امــاک کلــی بــا ارزش ‪2.3‬‬ ‫میلیــارد پونــد دارد‪.‬‬ ‫هزینــه کل خدمــات بهداشــتی در دهــه اول قــرن بیســت و یکــم افزایــش یافتــه اســت ‪ ،‬امــا‬ ‫در نتیجــه تصمیــم دولــت ولــز مبنــی بــر عــدم تامیــن هزینــه محافظــت در برابــر هزینــه هــای‬ ‫بهداشــتی ‪ ،‬ولــز بــا یــک دوره کاهــش اقتصــادی بیشــتر از ســایر مناطــق پادشــاهی بریتانیــا‬ ‫مواجــه اســت‪ .‬سیســتم بهداشــت در ولــز همچنــان بــا ضعفهــای ســاختاری روبــرو اســت کــه‬ ‫ثابــت شــده بــرای مدتــی در برابــر اصالحــات مقــاوم اســت‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬از اواخــر دهــه‬ ‫‪ 1990‬بهبــود قابــل مالحظــه ای در کیفیــت خدمــات و نتایــج حاصــل شــده اســت کــه تــا حــد‬ ‫زیــادی بــا رشــد واقعــی قابــل توجهــی در هزینــه هــای بهداشــت تســهیل مــی شــود‪ .‬امیــد بــه‬ ‫زندگــی همچنــان افزایــش مــی یابــد امــا نابرابــری هــای بهداشــتی ثابــت مــی کنــد کــه ایــن‬ ‫سیســتم در برابــر اصالحــات تــا حــدی مقاومــت دارد‪.‬‬ ‫بیمارستان دانشگاه گرانژ‬ ‫بیمارســتان دانشــگاه گرانــج یــک مرکــز تخصصــی مراقبــت هــای ویــژه در‬ ‫در ضلــع شــرقی هشــر کمبــراون اســت‪ .‬ایــن بیمارســتان توســط هیئــت‬ ‫بهداشــتی و ســامت دانشــگاه ‪ Aneurin Bevan‬مدیریــت مــی شــود‪.‬‬ ‫بیمارســتان توســط لینــگ اور اورک (شــرکت ســاختمانی چنــد ملیتــی کــه‬ ‫دفتــر مرکــزی ان در دارتفــورد انگلیــس اســت) بــا هزینــه ‪ 350‬میلیــون پونــد‬ ‫ســاخته شــد در ‪ 17‬نوامبــر ســال ‪ 2020‬افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫امکانــات شــامل ‪ 470‬تخــت و یــک بخــش اورژانــس و ارزیابــی ‪ 24‬ســاعته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫فضــای الزم بــرای ‪ 384‬تختخــواب در اوریــل ‪ 2020‬یــک ســال قبــل از‬ ‫برنامــه ریــزی بــرای مقابلــه بــا همــه گیــری ‪ 19-COVID‬در ولــز افتتــاح‬ ‫شــد‪ .‬بیمارســتان بــه طــور کامــل در ‪ 17‬نوامبــر ‪ 2020‬افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫اورژانــس بیمارســتان یــک ســرویس اضطــراری بــرای بیمارانــی کــه نیــاز بــه‬ ‫مراقبــت ویــژه و دارنــد فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪23‬‬ صفحه 12 ‫کاردیف پایتخت‬ ‫میالد محمد هاشم‬ ‫کاردیــف پرجمعیت تریــن شــهر ولــز در پادشــاهی متحــده اســت‪.‬‬ ‫چــون ایــن شــهر از لحــاظ مختلــف‪ ،‬وضعیــت مناســبی نســبت بــه‬ ‫ســایر شــهرها دارد‪ ،‬بــه عنــوان مرکــز اقتصــادی‪ ،‬تحصیلــی‪ ،‬ورزشــی‪،‬‬ ‫گردشــگری‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬رســانه ای و سیاســی ولــز محســوب می شــود‪.‬‬ ‫مطابــق اخریــن سرشــماری تخمینــی انجــام گرفتــه در ســال ‪،۲۰۱۷‬‬ ‫جمعیــت ایــن شــهر‪ ،‬بالــغ بــر ‪ ۳۶۴.۲۴۸‬نفــر بوده اســت و جمعیــت‬ ‫ایــن شــهر و حومــه ‪ ۴۷۹۰۰۰‬ارزیابــی شده اســت‪.‬‬ ‫شــهر کاردیــف‪ ،‬بخــش باســتانی ولــز اســت کــه ان را بــا نــام «شــهر‬ ‫جــادو» نیــز می شناســند‪ .‬نــام کاردیــف در زبــان ولــزی بــه معنــی‬ ‫«دژ تــاف» اســت و تــاف نــام رودخان ـه ای اســت کــه در پــای قلعــه‬ ‫کاردیــف جریــان دارد‪ .‬ایــن شــهر تــا ابتــدای قــرن نوزدهــم‪ ،‬شــهری‬ ‫کوچــک بــود تــا این کــه در ایــن دوره بــه یــک بنــدرگاه بــزرگ و‬ ‫برتــر بــرای حمــل زغــال ســنگ در منطقــه تبدیــل شــد و از ای ـن رو‪،‬‬ ‫بــه شــهری صنعتــی در ســرزمین ولــز‪ ،‬مبــدل گشــت‪ .‬کاردیــف در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۰۵‬به عنــوان یــک شــهر ســلطنتی بنــا شــد و در ســال‬ ‫‪ ،۱۹۵۵‬رســماً بــه عنــوان پایتخــت ولــز شــناخته شــد‪.‬‬ ‫تاریخ شهر‬ ‫شــواهد باســتان شناســی از ســایت هــای داخــل و اطــراف کاردیــف‪،‬‬ ‫نشــان از قدمــت بــاالی ایــن شــهر دارد‪ .‬ارامــگاه ســنت لیتانــس‬ ‫در نزدیکــی ونــوو (تقریب ـاً چهــار مایــل یــا شــش کیلومتــری غــرب‬ ‫مرکــز شــهر کاردیــف) ارامــگاه ‪ ، Tinkinswood‬در نزدیکــی ‪St.‬‬ ‫‪( Nicholas‬حــدود شــش مایــل یــا ده کیلومتــری غــرب مرکــز‬ ‫کاردیــف) ‪ ،‬ارامــگاه ‪( Cae›rarfau - Creigiau‬حــدود شــش مایــل یــا‬ ‫ده کیلومتــری شــمال غربــی مرکــز کاردیــف) و ‪Gwern y Cleppa‬‬ ‫‪ ، Long‬نزدیــک نیوپــورت (حــدود هشــت مایــل یــا ســیزده کیلومتــری‬ ‫شــمال شــرقی مرکــز کاردیــف) ‪ ،‬همــه نشــان مــی دهــد کــه مــردم‬ ‫حداقــل در حــدود ‪ 6000‬ســال قبــل از میــاد ‪ ،‬در اوایل دوره نوســنگی‪،‬‬ ‫در منطقــه ســاکن شــده انــد‪.‬‬ ‫حــدود ‪ 1500‬ســال قبــل از اینکــه اســتون هنــج یــا هــرم بــزرگ‬ ‫جیــزه بــه اتمــام برســد‪ ،‬پنــج تپــه باستانشناســی عصــر برنــز در‬ ‫قلــه گارت ‪ ،‬در مــرز شــمالی شهرســتان وجــود داشــته اســت‪ .‬چهــار‬ ‫تپــه عصــر اهــن و محوطــه هــای محصــور در مرزهــای شهرســتان‬ ‫کاردیــف امــروزی شناســایی شــده انــد‪ ،‬از جملــه ‪Caerau Hillfort‬‬ ‫کــه یــک منطقــه بســته ‪ 5.1‬هکتــاری اســت‪.‬‬ ‫کاردیــف تــا زمــان فتــح انگلیــس توســط روم ‪ ،‬بخشــی از قلمــرو‬ ‫ســیلورها بــود ‪ -‬قبیلــه ســلتیک انگلیــس کــه در عصــر اهــن شــکوفا‬ ‫شــد ‪ -‬کــه قلمــرو ان مناطقــی را شــامل مــی شــد کــه بــه نــام هــای‬ ‫‪ Breconshire ، Monmouthshire‬و ‪ Glamorgan‬شــناخته میشــدند‪.‬‬ ‫قلعــه ای بــه مســاحت ‪ 3.2‬هکتــار (‪ 8‬هکتــار) کــه رومــی هــا در‬ ‫نزدیکــی دهانــه رودخانــه تــاف در ســال ‪ 75‬میــادی تاســیس کردنــد‪،‬‬ ‫در مناطقــی کــه بــه مــرز شــمال غربــی مرکــز کاردیــف تبدیل میشــود‪،‬‬ ‫در یــک شــهرک وســیع ســاخته شــده بــود ‪.‬‬ ‫پــس از ســال ‪ ،۱۹۹۰‬کاردیــف روزبـه روز پیشــرفت کــرد کــه از میــان‬ ‫ان هــا می تــوان بــه احــداث یــک اب نمــای بــزرگ در خلیــج کاردیــف‪،‬‬ ‫احــداث عمــارت مجلــس ملــی ولــز‪ ،‬ساخت وســازهای نویــن در مرکــز‬ ‫شــهر و در نتیجــه‪ ،‬تغییــر چهــره شــهر‪ ،‬اغــاز مســابقات فوتبــال در‬ ‫ورزشــگاه هزارســاله کاردیــف کــه متروکــه شــده بــود و احــداث‬ ‫ورزشــگاه اســوالک کاردیــف اشــاره کــرد‪ .‬طبــق امــار رســمی‪ ،‬شــمار‬ ‫گردشــگران شــهر کاردیــف در ســال ‪ ،۲۰۰۶‬بیــش از ‪۱۱.۷۰۰.۰۰۰‬‬ ‫نفــر بــراورد شده اســت‪.‬‬ ‫کاردیــف شــهر مترقــی اســت کــه در مرکــز رشــد چشــمگیر اقتصــادی و تحــول فیزیکــی قــرار‬ ‫دارد‪ .‬در اوایــل ســال ‪ ،1900‬کاردیــف کنتــرل بــازار جهانــی زغــال ســنگ را بــر عهــده گرفــت‪.‬‬ ‫اســکله هــای ان بزرگتریــن صــادر کننــده جهــان و مبادلــه ذغــال ســنگ در ایــن شــهر تعییــن‬ ‫کننــده قیمــت جهانــی ان بــود‪ .‬در ســالهای اخیــر‪ ،‬اقتصــاد کاردیــف متنــوع تــر شــده امــا بــه‬ ‫همــان انــدازه بلنــد پروازانــه اســت‪ .‬صنایــع ســنگین بــه اقتصــاد ایــن شــهر‪ ،‬بــه بخــش هــای‬ ‫دانــش محــور و پویــا راه یافتــه و در باالتریــن ســطح رقابتــی قــرار دارد‪ .‬ایــن شــهر بــه طــور‬ ‫متوســط دارای تعــداد باالیــی از افــراد شــاغل در بخــش هــای دانــش محــور اســت و فرصــت‬ ‫بســیاری را بــرای رشــد در خدمــات مالــی و حرفــه ای و صنایــع خــاق و علــوم زندگــی فراهــم‬ ‫کــرده اســت‪25 .‬درصــد از نیــروی کار کاردیــف در بخــش خدمــات مالــی و حرفــه ای مشــغول بــه‬ ‫کار هســتند‪ ،‬و دارای حــدود یکصــد شــرکت علــوم زندگــی و مرتبــط بــا ان اســت بــه بزرگتریــن‬ ‫اشــتغال رســانه ای در خــارج از لنــدن تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن قلعــه یکــی از مجموعــه ایســتگاه هــای نظامــی مرتبــط بــا‬ ‫‪( Isca Augusta‬کارلئــون) بــود کــه بــه عنــوان دفــاع مــرزی عمــل‬ ‫مــی کــرد‪ .‬قلعــه ممکــن اســت در اوایــل قــرن ‪ 2‬رهــا شــده باشــد‬ ‫زیــرا منطقــه تحــت ســلطه قــرار گرفتــه بــود‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬در‬ ‫ایــن زمــان یــک شــهرک غیرنظامــی تاســیس شــد کــه احتمــاالً از‬ ‫بازرگانانــی تشــکیل شــده بــود کــه از ایــن قلعــه‪ ،‬ســربازان ســابق و‬ ‫خانــواده هایشــان امــرار معــاش مــی کردنــد‪.‬‬ ‫معاصــر قلعــه هــای ســاحل ساکســون در قــرن هــای ‪ 3‬و ‪ ، 4‬یــک‬ ‫قلعــه ســنگی در کاردیــف تاســیس شــد‪ .‬قلعــه مشــابه قلعــه هــای‬ ‫ســاحلی بــرای محافظــت از بریتانیــا در برابــر مهاجمــان ســاخته شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ســکه هــای دوران ســلطنت گراتیــان نشــان مــی دهــد کــه ایــن‬ ‫قلعــه حداقــل تــا قــرن چهــارم محــل ســکونت بــوده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫قلعــه در اواخــر قــرن چهــارم رهــا شــد‪ ،‬زیــرا اخریــن لشــکرهای‬ ‫رومــی از بریتانیــا بــا مگنــوس ماکســیموس خــارج شــدند‪.‬‬ ‫از قلعــه و اســتقرار غیرنظامیــان در فاصلــه زمانــی خــروج روم از‬ ‫انگلیــس و فتــح نورمــن اطالعــات کمــی در دســت اســت‪ .‬مســاحت‬ ‫ایــن شــهرک احتمــاالً کوچــک شــده و حتــی ممکــن اســت رهــا شــده‬ ‫باشــد‪ .‬در غیــاب حکومــت روم ‪ ،‬ولــز بــه پادشــاهی هــای کوچــک‬ ‫تقســیم شــد‪.‬‬ ‫شــهری در زیــر قلعــه گســترش یافــت کــه متشــکل از مهاجــران مســتقر در انگلیــس بــود‪ .‬کاردیــف‬ ‫در قــرون وســطی بیــن ‪ 1500‬تــا ‪ 2000‬نفــر جمعیــت داشــت کــه یــک انــدازه طبیعــی بــرای یــک‬ ‫شــهر ولــز در ان دوره بــوده اســت‪ .‬ایــن شــهر مرکــز ســلطنت نورمــن مارچــر گالمــورگان بــود‪ .‬در‬ ‫پایــان قــرن ســیزدهم ‪ ،‬کاردیــف تنهــا شــهر در ولــز بــا جمعیــت بیــش از ‪ 2000‬نفــر بــود ‪ ،‬اگرچــه‬ ‫در مقایســه بــا شــهرهای قابــل توجــه در انگلســتان نســبتا کوچــک باقــی مانــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1404‬اوویــن گلینــدور کاردیــف را ســوزاند و قلعــه را تصاحــب کــرد‪ .‬از انجــا کــه‬ ‫بســیاری از ســاختمانها از چــوب ســاخته شــده و درون دیوارهــای شــهر کامـ ً‬ ‫ا بســته شــده بودنــد‪،‬‬ ‫قســمت عمــده ای از کاردیــف تخریــب شــد‪ .‬از قضــا بــا توجــه بــه برخــورد گلینــدور بــا کاردیــف‪،‬‬ ‫مجســمه وی در اوایــل قــرن بیســتم در تــاالر کاردیــف برپــا شــد ‪ ،‬کــه نشــان دهنــده هویــت‬ ‫فرهنگــی پیچیــده و اغلــب متضــاد کاردیــف بــه عنــوان پایتخــت ولــز اســت‪ .‬خیلــی زود بــا همــان‬ ‫نقشــه خیابــان بازســازی شــد و دوبــاره شــکوفا شــد‪.‬‬ ‫کاردیــف عــاوه بــر ایفــای نقــش سیاســی مهمــی در اداره دشــت ســاحلی حاصلخیــز جنــوب‬ ‫گالمــورگان ‪ ،‬بنــدری شــلوغ در قــرون وســطی بــود و در ســال ‪ 1327‬بــه عنــوان بنــدر اصلــی‬ ‫شــناخته شــد‪.‬‬ ‫‪( Caerdydd‬نــام ولــزی ایــن شــهر) از ‪ Caerdyf‬ولــز میانــه گرفتــه شــده اســت‪ .‬ایــن تغییــر‬ ‫صــدا احتمــاالً اولیــن بــار در قــرون وســطی رخ داده بــود‪ .‬هــر دو شــکل در دوره تــودور جریــان‬ ‫داشــتند‪ .‬همانطــور کــه ذکــر شــد ریشــه ‪ Caerdyf‬در واژه هــای ‪ Brythonic‬پــس از روم بــه‬ ‫معنــای «قلعــه تــاف» اســت‪.‬‬ ‫ایــن قلعــه احتمــاالً بــه قلعــه تاســیس شــده توســط رومیــان اشــاره دارد‪ Caer .‬بــرای قلعــه‬ ‫ولــزی اســت و ‪ dyf-‬دررودخانــه ای بــود کــه در کنــار قلعــه کاردیــف جریــان داشــته اســت‪.‬‬ ‫ویلیــام کامــدن (‪ )1623-1551‬دیریــن شــناس معتقــد بــود نــام کاردیــف ممکــن اســت از‬ ‫‪«( Caer-Didi‬قلعــه دیدیــوس») گرفتــه شــود ‪ ،‬نامــی کــه گفتــه مــی شــود بــه افتخــار ‪Aulus‬‬ ‫‪ Didius Gallus‬فرمانــدار اســتان نزدیــک بــه قلعــه روم تاســیس شــد‪ .‬اگرچــه برخــی منابــع‬ ‫ایــن نظریــه را تکــرار مــی کننــد‪ ،‬امــا محققــان مــدرن ماننــد پروفســور گوئینــد پیــرس ان را بــه‬ ‫دالیــل زبانــی رد کــرده انــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪24‬‬ ‫در ســال ‪ 1081‬ویلیــام اول ‪ ،‬پادشــاه انگلیــس ‪ ،‬کار در قلعــه ای را کــه در دیوارهــای قلعــه روم قدیمی‬ ‫نگهــداری مــی شــود اغــاز کــرد‪ .‬قلعــه کاردیــف از ان زمــان در قلب شــهر بوده اســت‪ .‬ایــن قلعه در‬ ‫دوره ویکتوریــا توســط جــان کریچتون‪-‬اســتوارت‪ ،‬مــارک بــوت ســوم و معمــار ویلیــام بــورگ تغییر و‬ ‫گســترش یافــت‪ .‬بــا این وجود هنوز هــم می توان اثــار اصلی رومــی را در نمای دیوارها تشــخیص داد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪25‬‬ صفحه 13 ‫در ســال ‪ ، 1536‬قوانیــن در ولــز ‪ 1542-1535‬منجــر بــه ایجــاد گالمونگانشــایر‬ ‫‪ Glamorganshire‬شــد و کاردیــف شــهر ایــن شهرســتان شــد‪.‬‬ ‫در همــان زمــان هربــرت هــا بــه قدرتمندتریــن خانــواده در منطقــه تبدیــل شــدند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،1538‬هنــری هشــتم بناهــای دومنیکــن و فرانسیســکان کاردیــف را کــه‬ ‫بقایــای انهــا بــه عنــوان مصالــح ســاختمانی اســتفاده مــی شــد بــه طــور کامــل‬ ‫بســت و تعطیــل کــرد‪ .‬یــک نویســنده در ایــن دوره خاطرنشــان کــرد‪« :‬رودخانــه‬ ‫تــاف زیــر دیوارهــای قلعــه و از قســمت شــمالی شــهر بــه قســمت جنوبــی کــه‬ ‫اســکله و بندرگاهــی امــن بــرای حمــل و نقــل وجــود دارد میرفــت‪».‬‬ ‫کاردیــف در دهــه ‪ 1880‬هنگامــی کــه دیویــد دیویــس از لالندینــام و‬ ‫شــرکت راه اهــن شــهر بــاری بــه تبلیــغ مزایــای اســکله هــای رقیــب در‬ ‫بــاری روی اورد ‪ ،‬بــا یــک چالــش روبــرو شــد‪ .‬ایــن مزیــت هــا ایــن بــود‬ ‫کــه در همــه جــزر و مدهــا اســکله هــا قابــل دسترســی هســتند‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 1901‬صــادرات زغــال ســنگ از بــاری از صــادرات کاردیــف‬ ‫پیشــی گرفــت ‪ ،‬امــا اداره تجــارت ذغــال ســنگ در مرکــز کاردیــف ‪ ،‬بــه‬ ‫ویــژه بــورس ذغــال ســنگ ان باقــی مانــد ‪ ،‬جایــی کــه قیمــت زغــال‬ ‫ســنگ در بــازار انگلیــس تعییــن شــد و اولیــن معاملــه میلیــون پونــدی در‬ ‫ســال ‪ 1907‬انجــام شــد‪.‬‬ ‫در ادامــه رشــد صنعتــی شــهر‪ ،‬صاحبــان کارخانــه اهــن االت ‪ Dowlais‬در‬ ‫‪( Merthyr‬کــه بعــدا ً بخشــی از ‪ Keen ،‬و ‪ Nettlefolds‬را تشــکیل دادنــد)‬ ‫یــک کارخانــه فــوالد نزدیــک بــه اســکله هــای ‪ East Moors‬ســاختند‬ ‫کــه لــرد بــوت در ‪ 4‬فوریــه ‪ 1891‬افتتــاح کــرد‪.‬‬ ‫کاردیــف در ســال ‪ 1542‬بــه یــک بخــش ازاد تبدیــل شــد و بیشــتر منشــورهای‬ ‫ســلطنتی توســط الیزابــت اول در ‪ 1600‬و جیمــز اول در ‪ 1608‬بــه ان اعطــا شــد‪ .‬در‬ ‫ســال ‪ ، 1573‬بنــدر اصلــی بــرای اخــذ حقــوق گمرکــی ســاخته شــد‪ .‬جــورج اوون‬ ‫مــورخ‪ ،‬کاردیــف را در ســال ‪ 1602‬اینگونــه توصیــف کــرد «بهتریــن شــهر در ولــز‬ ‫کــه هنــوز بهتریــن نیســت»‪ .‬در ســال ‪ 1608‬کاردیــف دومیــن منشــور ســلطنتی را‬ ‫بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫ســیل فاجعــه بــاری در کانــال بریســتول در ‪ 30‬ژانویــه ‪( 1607‬اکنــون تصــور میشــود‬ ‫موجــی جــزر و مــدی بــوده اســت) مســیر رودخانــه تــاف را تغییــر داد و کلیســای‬ ‫کلیســای ســنت مــاری را خــراب کــرد و در نتیجــه یــک کلیســای اختصــاص داده‬ ‫شــده بــه ســنت جــان جایگزیــن ان شــد‪.‬‬ ‫کاردیــف طبــق قانــون دولــت محلــی ‪ 1888‬در ‪ 1‬اوریــل ‪ 1889‬بــه یــک‬ ‫بخــش شهرســتان تبدیــل شــد‪ .‬ایــن شــهر بــه ســرعت رشــد کــرده‬ ‫بــود و بیــش از ‪ 123،000‬نفــر جمعیــت داشــت‪ .‬ایــن شــهر وضعیــت‬ ‫شهرســتان خــود را تــا ســال ‪ 1974‬حفــظ کــرد‪.‬‬ ‫پادشــاه ادوارد هفتــم در ‪ 28‬اکتبــر ‪ 1905‬وضعیــت شــهر را بــه کاردیــف‬ ‫اعطــا کــرد ‪.‬‬ ‫بعــدا ً ‪ ،‬موسســات ملــی بیشــتری بــه شــهر امدنــد ‪ ،‬از جملــه مــوزه ملــی‬ ‫ولــز‪ ،‬یادبــود جنــگ ملــی ولــز و ســاختمان دانشــگاه ولــز ‪ ،‬امــا کتابخانــه‬ ‫ملــی ولــز رد شــدکه تــا حــدودی بــه ایــن دلیــل بــود که مســئول ایــن کار‬ ‫یعنــی ســر جــان ویلیامــز ‪ ،‬کاردیــف را «جمعیت غیــر ولزی» می دانســت‪.‬‬ ‫بعــد از یــک رونــق کوتــاه پــس از جنــگ ‪ ،‬اســکله هــای کاردیــف در دوره‬ ‫بیــن دوجنــگ وارد یــک رکــود طوالنــی مــدت شــدند‪ .‬در ســال ‪،1936‬‬ ‫تجــارت در کمتــر از نیمــی از ارزش خــود در ســال ‪ 1913‬بــود ‪ ،‬کــه‬ ‫نشــان دهنــده افــت تقاضــای زغــال ســنگ ولــز اســت‪.‬‬ ‫در طــول جنــگ داخلــی انگلیس ‪ ، St Fagans‬درســت در غرب شــهر ‪ ،‬نبــرد ‪St Fagans‬‬ ‫بیــن شورشــیان ســلطنتی و یــک گــروه جدیــد‪ ،‬یــک پیــروزی قاطــع بــرای نمایندگان‬ ‫پارلمــان بــود کــه بــه اولیــور کرامــول اجــازه داد ولــز را فتــح کنــد‪ .‬ایــن اخریــن نبرد‬ ‫مهــم در ولــز بود کــه حــدود ‪ 200‬نفر ‪ ،‬عمدتا ســربازان ســلطنت طلب کشــته شــدند‪.‬‬ ‫کاردیــف در طــول قــرن پــس از ان در صلــح بــود‪ .‬در ســال ‪ ، 1766‬جــان اســتوارت‪،‬‬ ‫مارکیــس اول بوتــی در خانــواده هربــرت ازدواج کــرد و بعــدا ً بــارون کاردیــف شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1778‬او شــروع بــه بازســازی قلعــه کاردیــف کــرد‪.‬‬ ‫یــک پیســت اتومبیلرانــی ‪ ،‬روزنامــه ‪ ،‬بانــک و کافــه در دهــه ‪ 1790‬افتتــاح شــد و‬ ‫کاردیــف خدمــات جدیــدی را نســبت بــه امکانــات خــود بــه مــردم ارائــه داد‪.‬‬ ‫بــا وجــود ایــن پیشــرفت هــا ‪ ،‬موقعیــت کاردیــف در سلســله مراتــب شــهری ولــز‬ ‫در قــرن هجدهــم کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫ایولــو مورگانــوگ ان را «مکانــی مبهــم و غیــر قابــل توجــه» خوانــد و در سرشــماری‬ ‫ســال ‪ 1801‬جمعیتــی بالــغ بــر ‪ 1870‬نفــر ســاکن ایــن شــهر بودنــد کــه ایــن‬ ‫شــهر را بــه ‪ 25‬امیــن شــهر بــزرگ ولــز تبدیــل مــی کنــد کــه بســیار عقــب تــر از‬ ‫ســوانزی بــود‪.‬‬ ‫در ‪ 20‬دســامبر ‪ ، 1955‬در پاســخ کتبــی وزیــر امــور خارجــه ‪ ،‬گولیــم لویــد جــورج ‪ ،‬ایــن شــهر بــه‬ ‫عنــوان پایتخــت ولــز شــناخته شــد‪ Caernarfon .‬نیــز بــرای کســب ایــن عنــوان رقابــت کــرده بــود‪.‬‬ ‫فقــط ‪ 76‬نفــر از ‪ 161‬مقــام محلــی کاردیــف را در نظرســنجی ســال ‪ 1924‬که توســط روزنامــه ‪South‬‬ ‫‪ Wales Daily News‬ســازماندهی شــد بــه عنــوان پایتخــت انتخــاب کــرده بودنــد‪ .‬ایــن موضــوع تــا‬ ‫ســال ‪ 1950‬دوبــاره مــورد بحــث قــرار نگرفــت و در همیــن حــال کاردیــف بــرای ارتقــا ولــزی بــودن‬ ‫خــود گام برداشــت‪ .‬بــن بســت بیــن کاردیــف و شــهرهایی ماننــد ‪ Caernarfon‬و ‪ Aberystwyth‬تــا‬ ‫زمــان تصمیــم شــورای شــورای کاردیگنشــایر بــرای حمایــت از کاردیــف شکســته نشــد و در یــک رای‬ ‫گیــری محلــی جدیــد ‪ 134 ،‬از ‪ 161‬رای بــه کاردیــف رای دادنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1793‬جــان کریچتون‪-‬اســتوارت ‪ ،‬مارکیــوم دوم بــوت متولــد‬ ‫شــد‪ .‬او عمــر خــود را صــرف ســاخت اســکله هــای کاردیــف کــرد و بعــدا ً‬ ‫بــه عنــوان «خالــق کاردیــف مــدرن» مــورد ســتایش قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫یــک ســرویس قایــق دو بــار در هفتــه بیــن کاردیــف و بریســتول در‬ ‫ســال ‪ 1815‬اراه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫کاردیــف بنابرایــن دو ســالگرد مهــم را در ســال ‪ 2005‬جشــن گرفــت‪ .‬دائرالمعــارف ولــز خاطرنشــان‬ ‫مــی کنــد کــه تصمیــم بــرای بــه رســمیت شــناختن ایــن شــهر بــه عنــوان پایتخــت ولــز «بیشــتر از‬ ‫هــر نظــر مســتدل دربــاره عملکــرد پایتخــت ولــز بــا ایــن واقعیــت کــه حــاوی حــوزه هــای محافظــه‬ ‫کار بــود‪ ،‬ارتبــاط داشــت»‪ .‬اگرچــه ایــن شــهر میزبــان بــازی هــای مشــترک المنافــع در ســال ‪1958‬‬ ‫بــود ‪ ،‬کاردیــف بــا تاســیس دفتــر ولــز در ســال ‪ 1964‬فقــط بــه مرکــز مدیریــت ملــی تبدیــل شــد‬ ‫‪ ،‬کــه بعــدا ً باعــث ایجــاد ارگانهــای عمومــی مختلــف دیگــری ماننــد شــورای هنــر ولــز و اژانــس‬ ‫توســعه ولــز شــد‪ .‬کــه بیشــتر انهــا در کاردیــف مســتقر بودنــد‪.‬‬ ‫کارخانــه هــای فلــزی ‪ East Moors‬در ســال ‪ 1978‬تعطیــل شــدند و کاردیــف در دهــه ‪ 1980‬جمعیــت‬ ‫خــود را مطابــق بــا الگــوی گســترده تــر ضــد شهرنشــینی در انگلیــس از دســت داد‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫اوضــاع ایــن شــهر بهبــود یافــت و بــه یکــی از معــدود شــهرهای خــارج از لنــدن تبدیــل شــد کــه‬ ‫جمعیــت ان در دهــه ‪ 1990‬افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫در ایــن دوره شــرکت توســعه خلیــج کاردیــف در حــال ارتقــا توســعه مجــدد جنــوب‬ ‫کاردیــف بــود‪ .‬در ارزیابــی بازســازی خلیــج کاردیــف کــه در ســال ‪ 2004‬منتشــر شــد‪،‬‬ ‫نتیجــه گیــری شــد کــه ایــن پــروژه «موقعیــت رقابتــی کاردیــف را تقویــت کــرده‬ ‫اســت» و «بــه بهبــود گســترده کیفیــت محیــط ســاخته شــده کمــک کــرده اســت‪.‬‬ ‫در همــه پرســی واگــذاری ولــز در ســال ‪ ، 1997‬رای دهنــدگان کاردیــف تاســیس شــورای ملــی ولــز‬ ‫را بــا ‪55.4‬درصــد نســبت بــه ‪44.2‬درصــد رای منفــی بــا مشــارکت ‪47‬درصــدی مــردم رد کردنــد‪.‬‬ ‫پــس از جنــگ هــای ناپلئونــی‪ ،‬کاردیــف دچــار ناارامــی هــای اجتماعــی‬ ‫و صنعتــی شــد‪.‬‬ ‫بــرای ایــن شــهر از دهــه ‪ 1830‬بــه بعــد ‪ ،‬مارکــس بــوت اســکله ای‬ ‫را ســاخت کــه ســرانجام بــه راه اهــن ‪ Taff Vale‬متصــل شــد و شــهر‬ ‫بعــد از ایــن ماجــرا بــه ســرعت رشــد کــرد‪ .‬کاردیــف بــه بنــدر اصلــی‬ ‫صــادرات زغــال ســنگ از دره هــای ‪ Cynon ، Rhondda‬و ‪Rhymney‬‬ ‫تبدیــل شــد و جمعیــت ان بــا رشــد تقریبــاً ‪ 80‬درصــد در دهــه بیــن‬ ‫‪ 1840‬و ‪ 1870‬افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫بیشــتر ایــن مهاجــرت از داخــل و خــارج ولــز بــود‪ :‬در ســال ‪، 1841‬‬ ‫یــک چهــارم جمعیــت کاردیــف در انگلیــس متولــد شــده و بیــش از ‪10‬‬ ‫درصــد در ایرلنــد متولــد شــده بودنــد‪.‬‬ ‫بــا سرشــماری ســال ‪ ، 1881‬کاردیــف بــا غلبــه بــر مرتیــر و ســوانزی‬ ‫بــه بزرگتریــن شــهر ولــز تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫وضعیــت کاردیــف بــه عنــوان شــهر برتــر در جنــوب ولــز‬ ‫زمانــی تاییــد شــد کــه در ســال ‪ 1883‬بــه عنــوان مکانــی‬ ‫بــرای دانشــگاه کالــج جنوبــی و مونمواتشــایر انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫بــا تکمیــل پــادگان ماینــدی در ســال ‪ 1877‬حضــور دائمــی نظامــی نیــز‬ ‫در شــهر برقــرار شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪26‬‬ ‫کمبــود نســبی پشــتیبانی محلــی از شــورای ملــی ولــز و مشــکالت موجــود بیــن دفتــر ولــز و شــورای‬ ‫کاردیــف در بــه دســت اوردن مــکان مــورد نظــر‪ ،‬ســایر مقامــات محلــی را بــه پیشــنهاد مرکــزی بــرای‬ ‫مجمــع ترغیــب کــرد‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬مجمــع ســرانجام در ســال ‪ 1999‬در در خلیــج کاردیــف مســتقر‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪27‬‬ صفحه 14 ‫مناطق دیدنی کاردیف‬ ‫موزه تاریخ ملی سنت فاگانس‬ ‫ایــن مــوزه درواقــع یــک نمایشــگاه روبــاز اســت کــه بــه دلیــل اینکــه در روســتای‬ ‫ســنت فاگانــس قــرار دارد‪ ،‬بــه ایــن نــام معــروف شــده اســت‪ .‬در ایــن مــوزه‪ ،‬اشــیا‪،‬‬ ‫تصاویــر و لوازمــی نمایــش داده مــی شــود کــه نشــان دهنــده اداب و رســوم‪ ،‬فرهنگ‬ ‫و ســبک زندگــی مــردم ولــز مــی باشــد‪.‬‬ ‫کاردیــف شــهری بــزرگ و پیشــرفته اســت کــه هــر نــوع جاذبــه گردشــگری را در خــود جــای داده‪ ،‬از طبیعــت سرســبز و ســاحل زیبــا گرفتــه تــا بناهــای تاریخــی و‬ ‫اماکــن تفریحــی و فرهنگــی‪ .‬اکثــر جاذبــه هــای گردشــگری ایــن شــهر در مرکــز ان وجــود دارد‪ ،‬بنابرایــن مــی تــوان بــا پــای پیــاده بــه گشــت و گــذار و بازدیــد از‬ ‫ان هــا پرداخــت‪ ،‬امــا بــرای بازدیــد از مناطــق دورتــر در تــردد در شــهر‪ ،‬راه هــای زیــادی وجــود دارد‪ ،‬از جملــه کرایــه دوچرخــه‪.‬‬ ‫دوچرخــه ســواری در کاردیــف‪ ،‬خصوصــا در جاهایــی مثــل ســاحل و پــارک بــوت‪ ،‬لــذت وافــری دارد‪ ،‬امــا بهتــر اســت بــا ایــن وســیله نقلیــه بــه خیابــان هــای پــر‬ ‫تــردد و ترافیــک مثــل خیابــان کوییــن رفــت و امــد نشــود‪ .‬اتوبــوس نیــز از جملــه وســایل نقلیــه ای اســت کــه گردشــگرها زیــاد از ان اســتفاده مــی کننــد و ایســتگاه‬ ‫هــای زیــادی نیــز دارد‪ .‬یکــی دیگــر از اســان تریــن‪ ،‬ســریع تریــن و بــه صرفــه تریــن روش هــای حمــل و نقــل در کاردیــف‪ ،‬قطــار مــی باشــد کــه ایســتگاه هایــی‬ ‫نیــز در نزدیکــی جاذبــه هــای گردشــگری شــهر دارد‪.‬‬ ‫مرکز هزاره ولز در کاردیف‬ ‫موزه ملی کاردیف‬ ‫مــوزه و گالــری هنــری کاردیــف‪ ،‬بخشــی از شــبکه بــزرگ تــر مــوزه ملــی ولــز اســت‬ ‫کــه دولــت ولــز‪ ،‬ورودی ان را رایــگان اعــام کــرده و کمــک هزینــه دولتــی بــرای ان در‬ ‫نظــر گرفتــه اســت‪ ،‬هرچنــد کــه در بــدو ورود از شــما تقاضــای کمــک مالــی مــی نماینــد‪.‬‬ ‫مجموعــه مــوزه ملــی ولــز در ســال ‪ 1905‬افتتــاح شــده و مجموعــه ای از هنرهــای زیبــا‪،‬‬ ‫بخــش هــای جانورشناســی‪ ،‬جغرافیایــی‪ ،‬باســتان شناســی و گیــاه شناســی را در خــود‬ ‫جــای داده اســت‪.‬‏‏‬ ‫مرکــز هنــری هــزاره‪ ،‬محلــی بــرای برگــزاری کنســرت هــای موســیقی‪ ،‬رقــص بالــه‬ ‫و تئاترهــای کمــدی و موزیــکال مــی باشــد‪ .‬فــاز اول ایــن مرکــز کــه در ســاحل‬ ‫دریــا قــرار گرفتــه‪ ،‬در نوامبــر ســال ‪ 2004‬و فــاز دوم ان در ســال ‪ 2009‬بــه منظــور‬ ‫برگــزاری کنســرت افتتــاح شــده اســت‪ .‬در کنــار هــزاره‪ ،‬فروشــگاه هــا‪ ،‬بارهــا و‬ ‫رســتوران هــای متعــددی نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫کلیسای جانع النداف‬ ‫پارک تجربه دکتر هو کاردیف‬ ‫کلیســای جامــع النــداف‪ ،‬یــک کلیســای جامــع و کلیســای انگلیــکان (یکــی از بزرگتریــن شــاخه‬ ‫هــای مســیحیت پروتســتان اســت کــه در حــال حاضــر حــدود ‪ 110‬میلیــون پیــرو در ان وجــود‬ ‫دارد) در کاردیــف‪ ،‬ولــز اســت‪.‬‬ ‫ایــن محــل مقــر اســقف النــداف‪ ،‬رئیــس کلیســا در اســقف النــداف ولــز اســت‪ .‬ایــن بنــا‬ ‫بــه ســه قدیــس پیتــر و پــاول پــل و ســه قدیــس ولــزی بــه نامهــای دوبریکیــوس‪ ،‬تیلــو و‬ ‫اودوســئوس اختصــاص دارد‪.‬ایــن بنــا یکــی از دو کلیســای جامــع در کاردیــف اســت‬ ‫و دیگــری کلیســای جامــع متروپولیتــن کاردیــف کاتولیــک روم در مرکــز شــهر اســت‪.‬‬ ‫تــم پــارک هــا در هــر جــای جهــان طرفــدار دارد و ایــن طرفدارهــا را اکثــرا نوجوانــان‬ ‫و گاهــی جوانــان تشــکیل مــی دهنــد‪ ،‬بنابرایــن اگــر بــا فرزنــد خــود بــه کاردیــف‬ ‫ســفر مــی کنیــد‪ ،‬بهتــر اســت کــه تــم پــارک دکتــر هــو را نیــز در برنامــه گــردش‬ ‫خــود قــرار دهیــد‪ .‬فقــط بایــد توجــه داشــته باشــید کــه هزینــه ورودی ان کمــی‬ ‫گــران اســت‪ .‬پــارک دکتــر هــو همــه روزه از ســاعت ‪ 10‬صبــح تــا ‪ 5‬بعدازظهــر بــاز‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ســاختمان فعلــی در قــرن ‪ 12‬میــادی در محــل کلیســای قبلــی ســاخته شــده اســت‪ .‬در ســال‬ ‫‪ 1400‬در جریــان شــورش اوویــن گلینــدر ‪ ،‬در زمــان جنــگ داخلــی انگلیــس کــه توســط‬ ‫نیروهــای پارلمانــی بــر ان غلبــه شــد و در طوفــان بــزرگ ‪ ، 1703‬بــه کلیســا اســیب زیــادی‬ ‫وارد شــد‪.‬‬ ‫تــا ســال ‪ ، 1717‬اســیب کلیســای جامــع بــه حــدی بــود کــه کلیســا بــه طــور جــدی برداشــتن‬ ‫بــرج را در نظــر گرفــت‪ .‬بــه دنبــال طوفــان هــای بیشــتر در اوایــل دهه ‪ ، 1720‬ســاخت کلیســای‬ ‫جامــع جدیــد در ســال ‪ 1734‬اغــاز شــد کــه توســط جــان وود‪ ،‬بزرگتــر طراحــی شــد‪.‬‬ ‫در جریــان حملــه رعــد اســا بــه کاردیــف در جنــگ جهانــی دوم ‪ ،‬در ژانویــه ‪ ، 1941‬هنــگام‬ ‫بمبــاران شــهر‪ ،‬کلیســای جامــع بــه شــدت اســیب دیــد‪ .‬ازجملــه ســقف شبســتان‪ ،‬راهــرو‬ ‫جنوبــی و نمازخانــه کلیســا‪.‬‬ ‫کارهایــی کــه از زمــان جنــگ جهانــی دوم بــر روی ایــن کلیســا انجــام شــده ‪ ،‬اساس ـاً ماســه‬ ‫ســنگی بتونــی و اهنــی اســت و ســقفهای ان از تختــه ســنگ و ســرب ولــز ‪ ،‬در طــول بازســازی‬ ‫پــس از جنــگ بــه ان اضافــه شــده اســت‪ .‬در فوریــه ‪ ، 2007‬ناقــوس ان در اثــر برخــورد شــدید‬ ‫صاعقــه اســیب دیــد و باعــث جمــع اوری کمــک ‪ 1.5‬میلیــون پونــد بــرای جایگزینــی ناقوســی‬ ‫کامـ ً‬ ‫ا جدیــد شــد‪.‬‬ ‫اتفــاق نظــر مشــترک وجــود دارد کــه کلیســای جامــع در محــل یــک کلیســای ســلتیک باســتان‬ ‫ســاخته شــده اســت‪ ،‬امــا در مــورد ســن ‪ ،‬اهمیــت یــا انــدازه کلیســای اصلــی اتفــاق نظــر کمــی‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫ســنت ولــزی بنیانگــذاری ایــن کلیســا را بــا لوســیوس ‪ ،‬پادشــاه افســانه ای‬ ‫بریتانیایــی هــا و اولیــن فــرد تــازه مســیحی شــده در انگلیــس پیونــد مــی زنــد‪.‬‬ ‫روایتهــای دیگــر توســط نوشــته هــای شــبه تاریخــی ماننــد جفــری مونمــوث و ایولــو مورگانــوگ‬ ‫رواج یافــت‪ .‬ایــن مــوارد مــی توانــد بــه وجــود اوردن مجــدد یــک جامعــه مســیحی در النــداف‬ ‫توســط ســنت دیفریــگ (دوبروســیوس) و جانشــین وی ســنت تیلــو انجــام شــود‪.‬‬ ‫پارک بوت‬ ‫پــارک بزرگــی بــه انــدازه ‪ 53‬هکتــار کــه تمــام ان را بــاغ هــای سرســبز و پــر درخــت‬ ‫پوشــانده اســت کــه پیشــتر محوطــه قلعــه کاردیــف محســوب مــی شــده اســت‪ .‬نــام‬ ‫بــوت نیــز درواقــع برگرفتــه از نــام ســومین مارکیــز (مقامــی بیــن دوک و ارل در سلســله‬ ‫مراتــب بریتانیــا) گرفتــه شــده کــه خانــواده اش صاحــب قلعــه و بــاغ بودنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪28‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪29‬‬ صفحه 15 ‫بازار خیابانی ایندور کاردیف‬ ‫تاالر سنت دیوید‬ ‫یــک بــازار خیابانــی جالــب توجــه کــه نیازهــای روزانــه خــود را مــی توانیــد‬ ‫از اینجــا تهیــه کنیــد‪ ،‬بــه خصــوص بــا وجــود شــیرینی هــا و مــواد غذایــی‬ ‫خوشــمزه ای کــه در ان بــه فــروش مــی رســد‪ .‬بــا وجــود اینکــه ایــن منطقــه‪،‬‬ ‫مــردم خــوب و مهربانــی دارد‪ ،‬امــا شــما در هــر صــورت بایــد بــه خاطــر وجــود‬ ‫تعــداد زیــادی افــراد بــی خانمــان در منطقــه‪ ،‬مراقــب پــول و اشــیای قیمتــی‬ ‫خــود باشــید‪ .‬ایــن بــازار بســیار قدیمــی اســت و همیشــه در ان انــرژی و‬ ‫زندگــی جریــان دارد‪.‬‬ ‫تــاالر ســنت دیویــد مکانــی بــرای هنرهــای نمایشــی و کنفرانــس در‬ ‫قلــب کاردیــف ولــز اســت‪.‬‬ ‫ایــن مــکان میزبــان مســابقات ســاالنه ولــز و مســابقه دوســاالنه‬ ‫خواننــده جهانــی بــی بــی ســی کاردیــف اســت‪ .‬همچنیــن میزبــان‬ ‫برنامــه هــای اجــرای موســیقی کالســیک‪ ،‬جــاز ‪ ،‬ســول ‪ ،‬پــاپ ‪ ،‬راک‪،‬‬ ‫کــودکان ‪ ،‬ریتــم و بلــوز و ســایر اشــکال موســیقی جهــان و همچنیــن‬ ‫هنرمنــدان ســرگرمی ســاز اســت‪ .‬سرســراهای ایــن مرکــز باز هســتند‬ ‫و بــه طــور منظــم از گــروه هــای موســیقی اجــرای رایــگان دارنــد‪ .‬از‬ ‫سرســراها و بالکــن هــا بــرای میزبانــی نمایشــگاههای هنــری نیــز‬ ‫اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫ران واتکیــس ‪ ،‬رهبــر محافظــه کار شــورای شــهر کاردیــف ‪ ،‬بــرای‬ ‫تحقــق بخشــیدن بــه ســاخت ســالن ســنت دیویــد‪ .‬نیــم تنــه برنــزی‬ ‫وی در سرســرای ســاختمان بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫مرکز خرید کپیتول کاردیف‬ ‫ایــن مرکــز خریــد‪ ،‬ســال هاســت کــه در شــهر کاردیــف ســاخته شــده‬ ‫اســت‪ ،‬امــا بــه نظــر جدیــد و تــازه ســاخت مــی ایــد‪ .‬فروشــگاه هــای زیــاد‬ ‫و مختلفــی دارد و بــا وجــود کوچــک بــودن‪ ،‬رســتوران و فودکــورت‪ ،‬باشــگاه و‬ ‫ســالن ورزشــی نیــز در ان وجــود دارد‪ .‬فروشــگاه هــای مرکــز خریــد کپیتــول‪،‬‬ ‫برندهــای معتبــر زیــادی را نمایندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫معمــار بنــا ســیمور هریــس و تیمش وظیفه داشــتند ســالن اجــرای‪2000‬‬ ‫نفــره بــزرگ ‪ ،‬ســالن کامـ ً‬ ‫ا اکوســتیک بــا اتــاق هــای رختکــن ‪ ،‬بارهــا ‪،‬‬ ‫سرســراها ‪ ،‬رســتوران‪ ،‬دفاتــر و محوطــه جــادار بــزرگ را در یــک فضــای‬ ‫تنــگ در مرکــز شــهر طراحــی کننــد‪ .‬فضــای موجــود بــه حــدی محــدود‬ ‫بــود کــه مجبــور بودنــد مجموعــه را در داخــل و بــاالی یــک مرکــز خریــد‬ ‫ســنت دیویــد کــه از قبــل طراحــی و ســاخته شــده بــود ‪ ،‬متناســب کننــد‪.‬‬ ‫در نتیجــه ‪ ،‬انهــا مجبــور شــدند از هــر اینــچ فضــای موجــود اســتفاده‬ ‫کننــد و بــه همیــن دلیــل ســاختمان شــکل غیرمعمولــی دارد‪.‬پیمانــکار‬ ‫اصلــی شــرکت ‪ John Laing & Son‬بــود‪.‬‬ ‫ساختمان پیرهد‬ ‫ســاختمان پیرهــد یــک ســاختمان درجــه یــک اســت کــه در خلیــج کاردیــف‪ ،‬ولــز‬ ‫قــرار دارد‪ .‬ایــن بنــا یکــی از یکــی از مشــهورترین بناهــای دیدنــی کاردیــف اســت‬ ‫کــه در ســال ‪ 1897‬بــه عنــوان مرکــز اصلــی شــرکت ‪ Bute Dock‬ســاخته شــد‪.‬‬ ‫ایــن تــاالر اولیــن کنســرت خــود را در ‪ 11‬ســپتامبر ‪ 1982‬برگــزار کــرد‪.‬‬ ‫ایــن کنســرت پــس از ‪ 5‬مــاه از اولیــن کنســرت در ‪ 15‬فوریــه ‪1983‬‬ ‫توســط ملکــه ‪ ،‬بطــور رســمی افتتــاح شــد و پــس از ان کنســرتی توســط‬ ‫ارکســتر ســمفونیک ولــز بــه رهبــری ‪ Owain Arwel Hughes‬برگــزار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ســاختمان پیرهــد بخشــی از امــاک ‪( Senedd‬پارلمــان یــا شــورای ولــز) اســت‬ ‫کــه شــامل ســاختمان ‪ Senedd‬و ‪ Ty Hywel‬نیــز مــی باشــد‪.‬‬ ‫ســاعت روی ســاختمان بــه طــور غیررســمی بــه نــام «بیــگ بــن ولــز» شــناخته‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن ســاختمان در ســال ‪ 1897‬ســاخته شــده و توســط معمــار انگلیســی ویلیــام‬ ‫فــرام طراحــی شــده اســت‪ .‬ایــن بنــا جایگزینــی بــرای دفتــر مرکــزی شــرکت‬ ‫‪ Bute Dock‬بــود کــه در ســال ‪ 1892‬ســوزانده شــد‪.‬‬ ‫نــام شــرکت ‪ Bute Dock‬در ســال ‪ 1897‬بــه شــرکت راه اهــن کاردیــف تغییــر‬ ‫نــام یافــت‪ .‬یــک نشــان در نمــای ســاختمان دارای شــعار شــرکت «‪Wrth ddwr‬‬ ‫‪«( »a thân‬توســط اب و اتــش») اســت و نشــان دهنــده عناصــر ایجــاد کننــده‬ ‫نیــروی بخــار اســت کــه ولــز را متحــول کــرد‪.‬‬ ‫ایــن ســاختمان در ســال ‪ 1947‬بــه دفتــر اداری بنــدر کاردیــف تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫مکانیــزم ســاعت ‪ 1897‬توســط ویلیــام پوتــس و پســران لیــدز حــذف و بــا یــک‬ ‫موتــور الکترونیکــی جایگزیــن شــد و توســط ‪ British Rail‬حــراج شــد و در ســال‬ ‫‪ 1973‬بــه یــک مجموعــه دار امریکایــی فروختــه شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2005‬بــه کاردیــف بازگردانــده شــد و در ســال ‪ 2011‬توســط اســمیت‬ ‫دربــی از خانــدان ساعتســاز دربــی کــه از پنــج نســل گذشــته تــا هــم اکنــون بــه‬ ‫ایــن شــغل مشــغول هســتند‪ ،‬ترمیــم و نصــب شــد‪ .‬بــه عنــوان قطعــه ای از هنــر‬ ‫معاصــر در ایــن شــهر شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫پیرهــد بــا در اختیــار داشــتن یــک تــم رنســانس فرانســه‪-‬گوتیک ‪ ،‬دارای جزئیاتی‬ ‫ماننــد دودکــش هــای شــش ضلعــی ‪ ،‬کتیبــه هــای حکاکــی شــده ‪ ،‬راه اب هــا و‬ ‫یــک بــرج ســاعت بســیار تزئینــی و متمایــز اســت‪.‬‬ ‫نمــای خارجــی ان در بلوکهــای لعابــدار ســفالی ســاخته شــده در پایــان قــرن‬ ‫نوزدهــم توســط ‪ ،.J. C. Edwards & Co‬در نزدیکــی ‪ Ruabon‬بــه پایــان رســیده‬ ‫اســت‪ .‬انهــا روزگاری بــه عنــوان یکــی از موفــق تریــن تولیدکننــدگان ســفال در‬ ‫جهــان توصیــف شــده انــد‪.‬‬ ‫ایــن ویژگــی هــا ‪ ،‬همــراه بــا نقــش پیرهــد در توســعه اســکله هــا ‪ ،‬کاردیــف و‬ ‫صنعتــی ولــز ‪ ،‬ان را بــه عنــوان یــک ســاختمان درجــه ‪ 1‬در فهرســت بناهــای مهــم‬ ‫کاردیــف اورده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪30‬‬ ‫قلعه کاردیف‬ ‫ایــن قلعــه در کاردیــف بــه ســبک معمــاری گوتیــک دوره ویکتوریایــی ســاخته شــده و محیط‬ ‫داخلــی اش بســیار رنگارنــگ و زیباســت‪ .‬ایــن بنــا باقــی مانــده هــای دوران نورمــن و رومــن‬ ‫مــی باشــد و در قدیــم متعلــق بــه خانــواده اصیــل بریتانیایــی بــه نــام بــوت هــا بــوده‪ .‬ایــن‬ ‫بنــا هــر روز از ســاعت ‪ 9‬صبــح تــا ‪ 4‬بعدازظهــر بــرای بازدیــد عمــوم بــاز اســت‪.‬‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‬ ‫ساحل کاردیف‬ ‫ســاحلی ‪ 200‬هکتــاری در کرانــه دو رودخانــه تــاف و الــی کــه ســاخت‬ ‫ان بــرای دولــت بریتانیــا‪ ،‬پــروژه بزرگــی محســوب مــی شــود‪ .‬ایــن‬ ‫ســاحل در جنــوب بخــش مرکــزی شــهر کاردیــف قــرار گرفتــه و‬ ‫مکانــی تمیــز و مناســب بــرای قــدم زدن و گذرانــدن اوقــات فراغــت‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪31‬‬ صفحه 16 ‫سوانزی دومین شهر مهم ولز‬ ‫شکرا‪ ...‬ابراهیمی‬ ‫ســوانزی یــک شــهر و شهرســتان ســاحلی اســت کــه بــه طــور رســمی بــه‬ ‫عنــوان شــهر و شهرســتان ســوانزی در ولــز شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫منطقــه شهرســتان شــامل خلیــج ســوانزی و شــبه جزیــره گــوور اســت‪.‬‬ ‫موقعیــت ســوانزی در ســاحل جنــوب غربــی ولــز در مرزهــای تاریخــی‬ ‫شهرســتان ‪ Glamorgan‬و خیابــان باســتانی ولــز ‪ Gwyr‬اســت‪.‬‬ ‫ســوانزی دومین شــهر بزرگ ولز و بیســت و پنجمین شــهر بزرگ انگلســتان‬ ‫اســت‪ .‬ســوانزی بــا ‪ 241،300‬نفــر جمعیــت در ســال ‪ 2014‬دومیــن منطقــه‬ ‫پرجمعیــت در ولــز اســت‪ .‬همــراه با نیــت و بنــدر تالبوت ‪ ،‬ســوانزی در ســال‬ ‫‪ 2011‬منطقه شــهری وســیع تری به مســاحت ‪ 300352‬نفر را تشــکیل داد‪.‬‬ ‫در طــول اوج شــکوفایی صنعتــی قــرن نوزدهــم ‪ ،‬ســوانزی مرکــز اصلــی‬ ‫صنعــت ذوب مــس بــود ‪ ،‬و لقــب ‪ Copperopolis‬بــه خــود اختصــاص داد‪.‬‬ ‫تاریخچهشهر‬ ‫نواحــی اطــراف ســوانزی دارای تاریخچــه باســتان شناســی منحصــر بــه‬ ‫بنــدر ســوانزی در ابتــدا بــا پوســت ‪ ،‬پشــم ‪ ،‬پارچــه و بعــدا ً بــا‬ ‫ذغــال ســنگ معاملــه مــی کــرد‪ .‬پــس از اختــراع کــوره در اواخــر‬ ‫دهــه ‪ ، 1600‬ذوب مــس توانســت جایگزیــن ذغــال ســنگ شــود‪.‬‬ ‫در همــان زمــان‪ ،‬معــادن کــورن وال در حــال افزایــش تولیــد مــس‬ ‫بــود‪ .‬ســوانزی بــه مکانــی ایــده ال بــرای اســتخراج مــس تبدیــل‬ ‫شــد‪ ،‬زیــرا در نزدیکــی مــزارع ذغــال ســنگ جنــوب ولــز بــود و‬ ‫دارای یــک بنــدر عالــی بــرای پذیــرش کشــتی هــای حامــل ســنگ‬ ‫معــدن کورنیــش بــود‪ .‬از انجــا کــه هــر تــن ذوب مــس حــدود‬ ‫ســه تــن ذغــال ســنگ اســتفاده مــی کــرد ‪ ،‬حمــل ســنگ معــدن‬ ‫مــس بــه ولــز مقــرون بــه صرفــه تــر از ارســال زغــال ســنگ بــه‬ ‫‪ Cornwall‬بــود‪.‬‬ ‫اولیــن کارخانــه ذوب مــس در ســوانزی در ســال ‪ 1717‬تاســیس‬ ‫شــد و بــه دنبــال ان تعــداد بیشــتری ذوب اهــن وجــود داشــت‪.‬‬ ‫پــس از تاســیس ذوب‪ ،‬کارخانــه هــای ذوب شــروع بــه دریافــت‬ ‫ســنگ معــدن و کنســانتره ســنگ معدنــی بــا درجه بــاال از سراســر‬ ‫جهــان کردنــد‪.‬‬ ‫معــادن ذغــال ســنگ بیشــتری بــرای پاســخگویی بــه تقاضــای‬ ‫شــمال شــرقی گــوور بــه کلیــن و النگیفــاک افتتــاح شــد‪ .‬در‬ ‫دهــه ‪ 1850‬ســوانزی بیــش از ‪ 600‬کــوره داشــت و یــک نــاوگان‬ ‫متشــکل از ‪ 500‬کشــتی اقیانــوس پیمــا کــه زغــال ســنگ ولــزی را‬ ‫صــادر میکردنــد‪.‬‬ ‫در ان زمــان بیشــتر مــات هــای مســی تولیــد شــده در ایــاالت‬ ‫متحــده بــرای تصفیــه بــه ســوانزی ارســال مــی شــد‪.‬‬ ‫کارخانــه هــای ذوب ارســنیک ‪ ،‬روی ‪ ،‬قلــع و ســایر فلــزات را نیــز‬ ‫پــردازش مــی کردنــد‪ .‬کارخانــه هــای نزدیــک بــه تولیــد قلــع و‬ ‫ســفال پرداختنــد‪ .‬کارخانــه هــای ذوب ســوانزی در بازیابــی طــا و‬ ‫نقــره از ســنگ معــدن هــای پیچیــده چنــان مهــارت داشــتند که در‬ ‫دهــه ‪ 1800‬از ایــاالت متحــده کنســانتره ســنگ ‪ ،‬مث ـ ً‬ ‫ا از اریزونــا‬ ‫در دهــه ‪ 1850‬و کلــرادو در دهــه ‪ 1860‬دریافــت مــی کردنــد‪.‬‬ ‫فــردی اســت کــه قدمــت ان بــه دوران پارینــه ســنگی برمــی گــردد‪ .‬یافتــه‬ ‫هــای موجــود در غــار النــگ هــول در شــبه جزیــره گــوور بــه عنــوان جایــگاه‬ ‫اولیــن انســان مــدرن در بریتانیــا تفســیر شــده اســت و در همــان منطقــه‬ ‫قدیمــی تریــن مراســم تدفیــن تشــریفاتی در اروپــای غربــی نیــز وجــود دارد‬ ‫کــه در در پاویلنــد در ســال ‪ 1823‬کشــف شــده اســت و تاریــخ ان بــه ‪22000‬‬ ‫ســال قبــل از میــاد بــاز مــی گــردد‪.‬‬ ‫ایــن منطقــه همچنیــن دارای مــکان هــای بســیاری از عصــر مفــرغ و عصــر‬ ‫اهــن اســت‪ ،‬ماننــد گوردخمــه در ‪​​ Cillibion‬و قلعــه تپــه در ‪.Cil Ifor‬‬ ‫همچنیــن بقایــای یــک ویــا رومــی در شــبه جزیــره گــوور وجــود دارد‪.‬‬ ‫از اواخــر قــرن هفدهــم تــا ‪ ، 1801‬جمعیــت ســوانزی ‪ 500‬درصــد رشــد کــرد ‪ -‬اولیــن سرشــماری‬ ‫رســمی (در ســال ‪ )1841‬نشــان داد کــه ‪ ،‬بــا ‪ 6،099‬ســکنه ‪ ،‬ســوانزی بــه طــور قابــل توجهــی‬ ‫بزرگتــر از شــهر گالمــورگان و کاردیــف ‪ ،‬بــود و دومیــن شــهر پرجمعیــت در ولــز پشــت ســر مرتیــر‬ ‫تیدفیــل (کــه ‪ 7705‬نفــر جمعیــت داشــت) اســت‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬سرشــماری انــدازه واقعــی‬ ‫ســوانزی را نادیــده گرفــت ‪ ،‬زیــرا بســیاری از مناطــق ســاخته شــده خــارج از مرزهــای معاصــر‬ ‫منطقــه بــود‪ .‬کل جمعیــت در واقــع ‪ 10،117‬نفــر بــود‪ .‬بعدهــا جمعیــت ســوانزی توســط مرثیــر در‬ ‫‪ 1821‬و کاردیــف در ‪ 1881‬پیشــی گرفــت ‪ ،‬اگرچــه در ســال اخیــر ســوانزی بــار دیگــر از مرثیــر‬ ‫پیشــی گرفــت‪.‬‬ ‫بیشــتر رشــد ســوانزی بــه دلیــل مهاجــرت از داخــل و خــارج از ولــز بــود ‪ -‬در ســال ‪ 1881‬بیــش‬ ‫از یــک ســوم جمعیــت در خــارج از ســوانزی و گالمــورگان و کمتــر از یــک چهــارم خــارج از ولــز‬ ‫متولــد شــده بودنــد‪.‬‬ ‫منطقــه ای کــه ســوانزی امــروزی شــناخته مــی شــود‪ ،‬بــه دلیــل زمیــن‬ ‫ارزشــمند خــود مــورد توجــه پادشــاهان اولیــه ولــز قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در دوران وایکینــگ هــا‪ ،‬دهانــه ‪ Tawe‬بــه کانــون تجــارت تبدیــل شــد و ممکن‬ ‫اســت زمانــی بیــن قــرن هــای ‪ 9‬و ‪ 11‬یــک پســت تجــاری در ان ایجــاد شــده‬ ‫باشــد‪ .‬هنگامــی کــه نرمــان هــا کنتــرل شــهرک را در دســت گرفتنــد ‪ ،‬قلعــه‬ ‫ســوانزی را در ســال ‪ 1106‬میــادی ســاختند و ســکه هــای ضــرب شــده بــا‬ ‫نــام هــای ‪ Swensi ، Sweni‬و ‪ .Svenshi c‬رایــج کردنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪32‬‬ ‫در اوایــل دهــه ‪ ، 1900‬اســتخراج معــادن بــه ذخایــر درجــه پاییــن مــس در امریــکای شــمالی و‬ ‫جنوبــی تغییــر یافــت و ســنگ معــدن درجــه پاییــن نمــی توانســت از حمــل و نقــل بــه ســوانزی‬ ‫پشــتیبانی کنــد‪ .‬راه اهــن ســوانزی و مومبــل در ســال ‪ 1804‬ســاخته شــد تــا ســنگ اهــک را از‬ ‫معــادن ســنگ معبــد و زغــال ســنگ از دره کلیــن بــه ســوانزی و بازارهــای فراتــر از ان منتقــل‬ ‫کنــد‪ .‬در روزی کــه پارلمــان انگلیــس حمــل و نقــل بــردگان از افریقــا را لغــو کــرد ‪ ،‬ســوانزی اولیــن‬ ‫مســافران ریلــی کرایــه ای جهــان را حمــل مــی کــرد‪ .‬بعــدا ً از قــدرت اســب بــه حرکــت بــه قــدرت‬ ‫بخــار منتقــل شــد و ســرانجام بــه ترامــوا برقــی تبدیــل شــد تــا اینکــه در ژانویــه ‪ ، 1960‬بــا‬ ‫حضــور اتوبــوس هــای موتــوری حمــل و نقــل ریلــی متوقــف شــد‪.‬‬ ‫اولیــن منشــور شــهری زمانــی بیــن ســالهای ‪ 1158‬و ‪ 1184‬توســط ویلیــام‬ ‫دی نیوبــورگ ‪ ،‬ســومین ارل وارویــک اعطــا شــد‪ .‬در ایــن منشــور وضعیــت یک‬ ‫بخــش بــه ســوانزی داده اســت و بــه شــهروندان (بــه نــام بورگســس) برخــی‬ ‫از حقــوق را بــرای توســعه منطقــه اعطــا کــرد‪ .‬در ســال ‪ 1215‬پادشــاه جــان‬ ‫منشــور دوم را اعطــا کــرد کــه در ان نــام شــهر بــه عنــوان ‪Sweyneshe‬‬ ‫ظاهــر مــی شــود‪ .‬یــک مکتــوب مهــر و مــوم شــهری کــه گمــان مــی رود‬ ‫مربــوط بــه ایــن دوره باشــد‪ ،‬ایــن شــهر را ‪ Sweyse‬نامیــده اســت‪.‬‬ ‫بــه دنبــال فتــح نورمــن هــا ‪ ،‬هنــری اول یــک نمایندگــی پادشــاهی خــود را‬ ‫تحــت عنــوان ‪ Gower‬اعطــا کــرد‪ .‬ایــن منطقــه شــامل ســرزمین هــای اطراف‬ ‫خلیــج ســوانزی تــا رودخانــه ‪ ، Tawe‬عمــارت ‪ Kilvey‬در ان ســوی ‪ Tawe‬و‬ ‫خــود شــبه جزیــره بــود‪ .‬ســوانزی بــه عنــوان شــهر ارشــد لــرد تعییــن شــد‪.‬‬ ‫در طــول قــرن ‪ ، 20‬صنایــع ســنگین در ایــن شــهر کاهــش یافــت و دره ســوانزی پــر از ماشــین‬ ‫االت فرســوده و تلــی از مــواد زائــد حاصــل از انهــا شــد‪ .‬طــرح دره ســوانزی پاییــن (کــه هنــوز‬ ‫هــم ادامــه دارد) قســمت اعظــم ایــن زمیــن را پــس گرفــت‪.‬‬ ‫از اوایــل دهــه ‪ 1700‬تــا اواخــر دهــه ‪ ، 1800‬ســوانزی پیشــروترین منطقــه‬ ‫ذوب مــس در جهــان بــود‪ .‬تعــداد زیــادی از کارخانــه هــای ذوب در امتــداد‬ ‫رودخانــه ‪ Tawe‬ســنگ معــدن فلــز و دیگــر ســنگهای حمــل شــده از کورنــوال‬ ‫و دوون و همچنیــن از امریــکای شــمالی و جنوبــی ‪ ،‬افریقــا و اســترالیا را‬ ‫دریافــت کردنــد‪ .‬در اواخــر دهــه ‪ 1800‬صنعــت بــه شــدت رو بــه افــول‬ ‫گذاشــت و اکنــون هیــچ یــک از کارخانــه هــای ذوب اهــن فعــال نیســتند‪.‬‬ ‫در جنــگ جهانــی دوم ‪ ،‬اهمیــت صنعتــی ســوانزی ان را بــه هــدف بمبــاران المــان تبدیــل کــرد‬ ‫و بیشــتر مرکــز شــهر در جریــان حملــه رعــد اســا بــه ســوانزی در ‪ 20 ، 19‬و ‪ 21‬فوریــه ‪1941‬‬ ‫(«رعــد و بــرق ســه شــب») تخریــب شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1969‬بــه ســوانزی وضعیــت شــهر اعطــا شــد تــا نشــانگر ســرمایه گــذاری شــاهزاده‬ ‫چارلــز بــه عنــوان شــاهزاده ولــز باشــد‪ .‬پرنــس ایــن خبــر را در ‪ 3‬ژوئیــه ‪ 1969‬در جریــان تــور‬ ‫ولــز اعــام کــرد‪ .‬ســوانزی در ســال ‪ 1982‬حــق بیشــتر داشــتن شــهردار را بدســت اورد‪.‬‬ ‫‪| 54‬راز شقایق| ‪33‬‬ ‫شماره ‪65‬‬ صفحه 17 ‫فرهنگ و هنر‬ ‫قومیت وجمعیت‬ ‫ســالن تئاتــر بــزرگ در مرکــز شــهر یــک ســالن تئاتــر ویکتوریایــی اســت کــه‬ ‫صــد ســالگی خــود را در ســال ‪ 1997‬جشــن گرفــت و ظرفیــت ان کمــی بیــش‬ ‫از هــزار نفــر اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســالن توســط خواننــده مشــهور اپــرا ادلینــا پاتــی افتتــاح شــد و از ســال‬ ‫‪ 1983‬تــا ‪ 1987‬مــورد بازســازی قــرار گرفــت‪ .‬برنامــه ســاالنه از پانتومیــم و درام‬ ‫تــا اپــرا و بالــه اســت‪.‬‬ ‫‪ Fluellen Theatre Company‬یــک شــرکت تئاتــر حرفــه ای اســت کــه در‬ ‫ســوانزی مســتقر اســت‪ .‬ســاختمان ‪ Taliesin‬در محوطــه دانشــگاه دارای یــک‬ ‫ســالن تئاتــر اســت کــه در ســال ‪ 1984‬افتتــاح شــد‪ .‬تئاترهــای دیگــر شــامل‬ ‫تئاتــر دیلــن تومــاس (تئاتــر کوچــک ســابق) در نزدیکــی مارینــا و دیگــری در‬ ‫مرکــز اوقــات فراغــت ‪ Penyrheol‬نزدیــک ‪ Gorseinon‬اســت‪.‬‬ ‫در تابســتان ‪ ،‬اجراهــای شکســپیر در فضــای بــاز یــک نمایــش همیشــگی در‬ ‫قلعــه ‪ Oystermouth‬اســت و پــارک ‪ Singleton‬محــل برگــزاری بســیاری از‬ ‫مهمانــی هــا و کنســرت هــا از موســیقی گرفتــه تــا جشــن هــای محلــی اســت‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 1804‬تــا دهــه ‪ ، 1920‬ســوانزی رشــد مســتمر جمعیــت را‬ ‫تجربــه کــرد‪ .‬دهــه هــای ‪ 1930‬و ‪ 1940‬دوره کاهــش جزئــی بــود‪.‬‬ ‫در دهــه هــای ‪ 1950‬و ‪ ، 1960‬جمعیــت افزایــش یافــت و ســپس‬ ‫در دهــه ‪ 1970‬کاهــش یافــت‪ .‬در دهــه ‪ 1980‬دوبــاره جمعیــت‬ ‫افزایــش یافــت تــا در دهــه ‪ 1990‬دوبــاره ســقوط کــرد‪ .‬در قــرن‬ ‫بیســت و یکــم ‪ ،‬ســوانزی رشــد کمــی جمعیــت را تجربــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫ناحیــه مرجــع محلــی در ســال ‪ 2007‬حــدود ‪ 228100‬نفــر جمعیــت‬ ‫تخمیــن زده شــد‪.‬‬ ‫حــدود ‪82‬درصــد از جمعیــت در ولــز و ‪13‬درصــد در انگلیــس متولــد‬ ‫شــده انــد‪13.4 .‬درصــد ولــزی زبــان هســتند‪.‬‬ ‫جمعیــت ســوانزی در ســال ‪ 2011‬حــدود ‪ 238،700‬نفــر بــوده‬ ‫اســت‪ .‬مناطــق دیگــر ســاخته شــده در داخــل و مرکــز ‪Gorseinon‬‬ ‫و ‪ Pontarddulais‬اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2011‬منطقــه ســاخته شــده گورســینون ‪ 20581‬نفــر و‬ ‫منطقــه ســاخته شــده ‪ 9،073 Pontarddulais‬نفر جمعیت داشــتند‪.‬‬ ‫منطقــه شــهری گســترده تــر ‪ ،‬از جملــه بیشــتر خلیــج ســوانزی‪،‬‬ ‫دارای جمعیــت کلــی ‪ 300352‬نفــر اســت و ایــن منطقــه را بــه‬ ‫عنــوان ســومین منطقــه شــهری در ولــز و ‪ 27‬امیــن منطقــه شــهری‬ ‫در انگلســتان تبدیــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ 218،000‬نفــر سفیدپوســت هســتند‪ 1،106 .‬نــژاد مختلــط‬ ‫هســتند‪ 2215 .‬نفــر اســیایی ‪ -‬عمدت ـاً بنگالدشــی‪ -‬هســتند (‪1015‬‬ ‫نفــر)‪ 300 .‬نفــر سیاهپوســت بــوده و ‪ 1،195‬نفــر بــه ســایر اقــوام‬ ‫تعلــق دارنــد‪.‬‬ ‫طبــق دفتــر امــار ملــی در اواســط ســال ‪ 2010‬بــراورد جمعیــت‬ ‫شــهر و شهرســتان ســوانزی ‪ 232،500‬نفــر اســت‪.‬‬ ‫پــارک ویکتوریــا از ملــک ‪ Craig-y-Nos‬ادلینــا پتــی در دره ســوانزی فوقانــی‬ ‫بــود ‪ ،‬کــه وی در ســال ‪ 1918‬بــه شــهر اهــدا کــرد‪ .‬از ان بــه عنــوان محلــی برای‬ ‫نمایــش هــا و نمایشــگاه هــای موســیقی اســتفاده مــی شــود‪ .‬تــاالر برانگویــن‬ ‫یــک مــکان چنــد منظــوره بــا رویدادهایــی ماننــد مراســم فــارغ التحصیلــی‬ ‫دانشــگاه ســوانزی اســت‪.‬‬ ‫هــر پاییــز ‪ ،‬ســوانزی میزبــان جشــنواره ای از موســیقی و هنــر اســت و زمانــی‬ ‫ارکســترها و تکنوازهــای بیــن المللــی از ســالن برانگویــن بازدیــد میکننــد‪.‬‬ ‫ســوانزی دارای مکانــی بــرای اجــرای تئاتــر بــه نــام خانــه تئاتــر قصــر اســت‬ ‫کــه در ‪ High Street‬واقــع شــده اســت و بــه دلیــل شــکل متمایــز گــوه ای‬ ‫ان قابــل تشــخیص اســت‪ .‬در اصــل در ســال ‪ 1888‬بــه عنــوان یــک ســالن‬ ‫موســیقی ســنتی ســاخته شــد ‪ ،‬نــام اصلــی ســاختمان «پاویــون» بــود‪ .‬در طــول‬ ‫حیــات خــود ‪ ،‬ایــن ســاختمان بــه عنــوان یــک ســالن بــازی و همچنیــن یــک‬ ‫کلــوپ شــبانه اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫اب و هوا‬ ‫ســوانزی شــهری ســاحلی اســت و ایــن بــر شــرایط اب و هوایــی و میــزان بارندگــی در ان‬ ‫تــا حــد زیــادی تاثیــر گذاشــته اســت‪ .‬اب و هــوا در منطقه غــرب سوانســی در گالمــورگان‬ ‫بــه طــور قابــل مالحظــه ای معتــدل تــر از دیگــر روســتاها و مناطق کوهســتانی اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬اقیانــوس اطلــس بــاد و بــاران هــای ســنگین و تنــدی را بــرای ایــن شــهر‬ ‫بــه ارمغــان مــی اورد و بــه ایــن معنــی اســت کــه ســوانزی دارای مرطــوب تریــن شــرایط‬ ‫اب و هوایــی اســت‪ .‬هــوای زمســتانی در ســوانزی معتــدل اســت و اغلــب شــب هــا در‬ ‫بــاالی نقطــه انجمــاد باقــی مــی مانــد‪ ،‬هرچنــد بــارش گاه بــه گاه بــرف در هجــوم ســرما‪،‬‬ ‫کامـ ً‬ ‫ا دور از انتظــار نیســت‪.‬‬ ‫در پــر افتــاب تریــن اب و هــوای زمســتانی‪ ،‬درجــه حــرارت در طــول روز‪ ،‬اغلــب بیــش‬ ‫از ‪ 10‬درجــه ســانتیگراد ‪ F ° 50 /‬اســت و زمانــی کــه هیــچ بــادی نمــی وزد‪ ،‬مــی تــوان‬ ‫گرمــای شــگفت انگیــزی را‪ ،‬بــه ویــژه در مــاه فوریــه احســاس کــرد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال‪ ،‬وزش بادهــای طوفانــی در طــول مــاه هــای زمســتان در ســوانزی معمــوال‬ ‫رایــج اســت‪ .‬بــا فــرا رســیدن مــاه مــارس‪ ،‬بهــار بــه وضــوح نزدیــک مــی شــود‪ ،‬دمــای‬ ‫هــوا افزایــش مــی یابــد و گاهــی بــه ‪ 15‬درجــه ســانتیگراد ‪ F ° 59 /‬مــی رســد کــه‬ ‫نشــان از بهتــر شــدن اب و هــوا اســت‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫در طــول ‪ 20‬ســال گذشــته‪ ،‬ســوانزی رشــد اقتصــادی چشــمگیری را تجربــه‬ ‫کــرده کــه حاصــل یــک برنامــه ســرمایه گــذاری ســاختار یافتــه‪ ،‬پیشــرفت شــهر‬ ‫و اطــراف ان اســت‪ .‬فعالیــت بازســازی اخیــر در ســاحل ‪ 40ha SA1‬ســوانزی در‬ ‫مجــاورت مرکــز شــهر‪ ،‬وجهــه ان را بــه طــور قابــل توجهــی بــاال بــرده اســت‪.‬‬ ‫پــارک اینترپرایــز ســوانزی در حــال حاضــر از مهمتریــن مناطــق زیبــا و محبــوب‬ ‫شــهر اســت‪.‬‬ ‫ایــن پــارک در حــال حاضــر ‪ 470‬هکتــار از زمیــن ســوانزی را اشــغال کــرده کــه‬ ‫یکــی از مهــم تریــن توســعه و فرصــت هــای ســرمایه گــذاری در تاریــخ شــهر‬ ‫بــه شــمار مــی رود‪ .‬ســرمایه گــذاری مشــترک بیــن شــهر و شهرســتان ســوانزی‬ ‫و دولــت مجمــع ولــز‪ ،‬و رشــد و توســعه هــای ارزشــمند محــل معتبــری را بــرای‬ ‫اســتفاده هــای مســکونی و تجــاری فراهــم مــی اورد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪34‬‬ ‫مشهورترینباشگاهورزشیشهر‬ ‫باشــگاه فوتبــال ســوانزی ســیتی‪ ،‬یــک باشــگاه فوتبــال ولــزی اســت کــه در‬ ‫شــهر ســوانزی واقــع شده اســت‪ .‬ایــن باشــگاه هم اکنــون در لیــگ دســته یــک‬ ‫انگلیــس بــازی می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن باشــگاه در ســال ‪ ۱۹۱۲‬بنیان گــذاری شــد‪ .‬در اغــاز نــام ایــن تیــم‬ ‫ســوانزی تــاون بــود کــه ایــن باشــگاه بــا ایــن نــام در ســال ‪ ۱۹۲۱‬میــادی‬ ‫بــه مســابقات رســمی ملحــق شــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۶۹‬ایــن باشــگاه بــه صــورت‬ ‫رســمی از ســوانزی تــاون بــه ســوانزی ســیتی تغییــر نــام داد‪ .‬تیــم ســوانزی در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۱‬میــادی بــا صعــود از لیــگ یــک انگلیــس بــه لیــگ برتــر‪ ،‬عنــوان‬ ‫نخســتین تیــم ولــزی حاضــر در لیــگ برتــر را از ان خــود کــرد‪.‬‬ ‫در ژوئیــه ‪ ،۲۰۰۱‬ایــن باشــگاه پــس از حــذف از لیــگ دســته دوم بــا مبلــغ یــک‬ ‫میلیــون پونــد بــه مایــک لوئیــس فروختــه شــد کــه او نیــز متعاقبــاً باشــگاه را‬ ‫بــه یــک گــروه کنسرســیوم اســترالیایی واگــذار کــرد‪ .‬ایــن باشــگاه در تابســتان‬ ‫ســال ‪ ۲۰۰۵‬پــس از تکمیــل ورزشــگاه جدیــد خــود از ورزشــگاه قدیمـی اش بــه‬ ‫نــام وچ بــه ورزشــگاه تــازه تاســیس خــود بــا نــام لیبرتــی نقــل مــکان کــرد‪.‬‬ ‫ایــن ورزشــگاه گنجایــش ‪ ۲۰۹۳۷‬نفــر را دارا اســت‪.‬‬ ‫پــس از انتخــاب برنــدان راجــرز در ســال ‪ ،۲۰۱۰‬ایــن تیــم توانســت در پایــان‬ ‫فصــل ‪ ۱۱-۲۰۱۰‬پــس از صعــود بــه مرحلــه پلــی اف و شکســت ناتینگهــام‬ ‫فارســت (رفــت و برگشــت) بــه بــازی نهایــی پلـی اف صعــود بــه لیــگ برتــر راه‬ ‫یابــد کــه در ان بــازی‪ ،‬ســوانزی بــا شکســت ریدینــگ در ورزشــگاه ومبلــی جــواز‬ ‫حضــور بــه لیــگ برتــر را بــه دســت اورد‪ .‬بــا ایــن صعــود ســوانزی بــه عنــوان‬ ‫نخســتین تیــم ولــزی حاضــر در لیــگ برتــر را از ان خــود کــرد‪.‬‬ ‫تیــم ســوانزی ســیتی بــرای نخســتین بــار در ســال ‪ ،۱۹۱۳‬یعنــی یــک ســال پس‬ ‫از تاســیس باشــگاه‪ ،‬قهرمــان جــام حذفــی ولــز شــد‪.‬اما بزرگ تریــن افتخــار ایــن‬ ‫باشــگاه قهرمانــی در جــام اتحادیــه در ســال ‪ ۲۰۱۳‬بــود کــه توانســت رقیــب‬ ‫خــود‪ ،‬برادفــورد ســیتی را بــا نتیجــه ‪ ۵‬بــر صفــر شکســت دهــد و بــرای نخســتین‬ ‫بــار قهرمــان جــام اتحادیــه باشــگاه های انگلســتان شــود‪.‬‬ ‫مهم تریــن رقیــب ســنتی ایــن تیــم باشــگاه کاردیــف ســیتی اســت کــه ایــن‬ ‫بــازی بــه عنــوان همــاورد جنــوب ولــز نامیــده می شــود‪.‬از تاریخــی تریــن‬ ‫بازیهــای ایــن دوتیــم در تاریــخ ‪ ۸‬فوریــه ‪ ۲۰۱۴‬بــود کــه ســوانزی بــا حســاب ‪۳‬‬ ‫بــر هیــچ رقیــب خــود را از پیــش روی برداشــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪35‬‬ صفحه 18 ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫نویسنده و کارشناس‬ ‫ارشد فلسفه‬ ‫مناطق دیدنی ولز‬ ‫خلیج تری کلیفز‬ ‫ســه صخــره ســنگ اهکــی عظیــم کــه در ایــن ســاحل قــرار دارنــد‪ ،‬باعــث‬ ‫نــام گــذاری ایــن خلیــج بســیار زیبــا و تماشــایی شــده انــد؛ ایــن ســاحل‬ ‫یکــی از ‪ 41‬ســاحل کشــور دارای «پرچــم ابــی» در ولــز اســت؛ نمــاد و عنــوان‬ ‫پرچــم ابــی ســندی اســت کــه نشــان مــی دهــد یــک ســاحل دارای کیفیــت و‬ ‫اســتاندارد هــای فــوق العــاده باالیــی مــی باشــد‪ .‬بــاالی ایــن خلیــج‪ ،‬بقایــای‬ ‫قــرن دوازدهمــی قلعــه پنــارد ‪ Pennard Castle‬واقــع شــده اســت کــه چشــم‬ ‫انــداز هــای وســیعی از خلیــج تــری کلیفــز ‪ Three Cliffs Bay‬یــا خلیــج ســه‬ ‫صخــره و اقیانــوس پهنــاور ابــی را بــه معــرض نمایــش مــی گــذارد‪ .‬در ایــن‬ ‫ســاحل‪ ،‬اوردن ســگ هــا کامــا ازاد اســت؛ و بنابرایــن ایــن مــکان طبیعــی‪،‬‬ ‫طبیعتــی دلخــواه بــرای مســافران عالقمنــد بــه ســفر بــا حیوانــات خانگــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اسنودونیا‬ ‫اســنودونیا متشــکل از ‪ 14‬قلــه بــا شــکوه بــا بیــش از ‪ 3000‬فــوت ارتفــاع اســت‬ ‫کــه معــروف تریــن ان بــا ‪ 3546‬فــوت ‪ Snowdon‬اســت‪ .‬اســنوودیونیا را میتــوان‬ ‫بــه عنــوان نمــادی از دوران ‪ Porthmadog‬درولــز بــه شــمار اورد‪ .‬هنــگام بازدیــد‬ ‫از ایــن منطقــه بــه راحتــی مــی تــوان فهمیــد کــه چــرا ایــن منطقــه تــا ایــن حــد‬ ‫در افســانه هــای محلــی برجســته شــده اســت‪ ،‬افســانه هــا و داســتانهایی کــه‬ ‫ماننــد انچــه کــه در مــورد شــاه ارتــور و حامیانــش گفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫پــارک ملــی اســنودونیا همچنیــن یکــی از محبــوب تریــن مناطــق طبیعــی بــرای‬ ‫طبیعتگــردان و مقصدهــای صعــود در بریتانیــا اســت و از ســاحل تــا بــه دریاچــه‬ ‫بالــه گســترش یافتــه اســت و از جاذبــه هــای گردشــگری ولــز نیــز بــه شــمار‬ ‫مــی ایــد‪.‬‬ ‫الگوگ استکس‬ ‫پارک ملی برکون بیکونز‬ ‫پــارک ملــی ‪ Brecon Beacons‬شــامل یکــی از زیباتریــن مناطــق طبیعــی ولــز اســت‪.‬‬ ‫ایــن بهشــت​​بــا دو مجموعــه کامــا متفــاوت از کــوه هــای مــرزی اســت‪ .‬اول‪ ،‬بــه‬ ‫غــرب‪ ،‬منبــع رودخانــه اوســک اســت و بــه ‪ ponies‬معــروف اســت و منطقــه شــرق‬ ‫بــه دلیــل حیــات وحــش ان مشــهور شــده اســت ‪ .‬اکثــر کــوه هــا در ایــن پــارک ‪۵۲۰‬‬ ‫مایــل مربعــی بیــش از ‪ ۲۰۰۰‬فــوت دارای ارتفــاع هســتند و کــوه هــای ماســه ســنگی‬ ‫قرمــز نامیــده مــی شــوند کــه باعــث مــی شــد از انهــا بــه عنــوان جایــگاه روشــنایی‬ ‫بــرای هشــدار بــه مهاجمــان اســتفاده شــوند‪.‬‬ ‫الگــوگ اســتکس ‪ Elegug Stacks‬یــا مخــروط هــای الگــوگ ‪ Elegug‬دو‬ ‫ســتون ســنگ اهکــی عظیــم هســتند کــه از اب هــای ســواحل پمبروکشــایر‬ ‫‪ Pembrokeshire‬در جنــوب غربــی کشــور ولــز بیــرون امــده انــد‪ .‬ایــن بخش‪،‬‬ ‫قبــا قســمتی از ســرزمین اصلــی ولــز بــوده کــه بــا پیشــروی دریــا‪ ،‬تمامــی‬ ‫صخــره هــای ان بــه زیــر اب فــرو رفتــه اســت و ایــن ســتون هــای ســنگی‬ ‫کــه نــوک همــان صخــره هــا هســتند بــه جــا مانــده انــد‪.‬‬ ‫در ســفر بــه ولــز بدانیــد کــه کلمــه الگــوگ ‪ elegug‬در زبــان ولــزی بــه معنــی‬ ‫گیلــه مــات (یــک نــوع مــرغ دریایــی) مــی باشــد و نــام ایــن مــکان بخاطــر‬ ‫هــزاران پرنــده گیلــه مــات کــه در فصــل هــای بهــار و تابســتان بــرای اشــیانه‬ ‫ســازی بــه ایــن منطقــه مهاجــرت مــی کننــد گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫پل شیطان و امالک هوفود‬ ‫ایــن پــل در جنــوب ‪ ،Landmannalaugar‬پــارک ‪ Glacier Myrdalsjökull‬قــرار دارد‪ .‬ســفر بــه ایــن‬ ‫منطقــه بــرای دیــدن پــل بــه یــک روز زمــان نیــاز دارد و در ‪ 12‬کیلومتــری شــهر ایــری اســتوایت‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ .‬مســافران ابتــدا ســه پــل کــه ‪ Rheidol Gorge‬را پوشــش مــی دهــد را در مســیر‬ ‫مشــاهده مــی کننــد کــه بــه طــور چشــمگیری از قــرن ‪ 11‬میــادی باقــی مانــده اســت‪ .‬از اینجــا در‬ ‫اولیــن نــگاه اجمالــی‪ ،‬شــما رودخانــه ماینــچ را مــی بینیــد کــه ‪ 300‬فــوت ان بــه دره ای کــه در زیــر‬ ‫زمیــن قرارگرفتــه‪ ،‬مــی ریــزد‪.‬‬ ‫بعــد از دنبــال کــردن از مســیر ســقوط اب بــه پاییــن‪ ،‬بــه مســیری بــا پــل معلــق خواهیــم رســید کــه‬ ‫بــه شــکل نردبامــی افقــی اســت و عبــور از ان هیجــان و اضطرابــی لــذت بخــش دارد‪.‬‬ ‫پــس از عبــور از پــل بــه ان امــاک هوفــود میرســیم‪ 200 .‬هکتــار از جنــگل هــای زیبــای بازســازی‬ ‫شــده و بــاغ هــای متعلــق بــه قــرن ‪ 18‬کــه بــه عنــوان برتریــن دیدنــی هــای ولــز در نظــر گرفتــه‬ ‫شــدند در ایــن مــکان وجــود دارد‪ .‬خانــه اربابــی در طــول زمــان از بیــن رفتــه امــا بازدیدکننــدگان مــی‬ ‫تواننــد از هــوای لــذت بخــش در امتــداد مســیرهای مشــخص شــده ابشــارهای قدیمــی‪ ،‬درختــان‬ ‫باســتانی و بــاغ هــای رســمی بــا دیوارهــای امــاک قدیمــی لــذت ببرنــد و اگــر گردشــگران بــه دنبــال‬ ‫تعطیــات خــوش در کلبــه هــای روســتایی عالــی باشــند‪ ،‬کلبــه شــگفت انگیــز قدیمــی حصیــری بــه‬ ‫مهمانــان یــک تجربــه فرامــوش نشــدنی را در بیــن جاذبــه هــای گردشــگری ولــز مــی دهــد‪.‬‬ ‫جزیره اسموکر‬ ‫در ســفر بــه ولــز بایــد بدانیــد کــه جزیــره اســموکر ‪ Skomer Island‬کــه پناهــگاه‬ ‫حیــات وحــش بــه شــمار مــی رود در نزدیکــی ســواحل پمبروکشــایر ‪Pembrokeshire‬‬ ‫در غــرب کشــور ولــز واقــع شــده اســت و بخاطــر پافیــن هــا (طوطــی هــای دریایــی)‬ ‫کــه هــزاران پرنــده هســتند و در تمــام طــول ســال در ایــن منطقــه زندگــی مــی کننــد‬ ‫مشــهور اســت‪ .‬ایــن جزیــره همچنیــن زیســتگاه نیمــی از جمعیــت کبوتــر هــای دریایی‬ ‫مانکــس نیــز هســت‪ .‬ایــن پرنــدگان قبــل از ایــن کــه بــرای رفتــن بــه نقاطــی بــا اب و‬ ‫هــوای گــرم تــر هــزاران مایــل پــرواز کننــد‪ ،‬بــرای تولیــد مثــل بــه ایــن جزیــره مــی‪-‬‬ ‫اینــد‪ .‬ســایر گونــه هــای جانــوری جالــب ایــن منطقــه‪ ،‬دلفیــن هــا‪ ،‬پورپویــز هــا (گــراز‬ ‫ماهــی هــا)‪ ،‬فــک هــا و ُول هــای اســکمر (یــک نــوع منحصــر بــه فــرد از مــوش هــا)‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫ساحل پمبروکشایر‬ ‫ولــز در از ســه طــرف در اب محصــور شــده کــه بیشــتر در خــط ســاحلی چشــمگیر‬ ‫اســت‪ .‬برخــی از بــا ابهت تریــن ان هــا در امتــداد ســاحل ‪Pembrokeshire Peninsular‬‬ ‫یافــت مــی شــود کــه بــه دریــای ایرلنــد مــی رســد‪ .‬بــا وجــود ایــن گردشــگران بــا‬ ‫پــای پیــاده و یــا بــا ماشــین میتــوان بــه ایــن ســاحل زیبــا رســید‪.‬‬ ‫قلعــه هــای تاریخــی و قلعــه ‪ ،Pembroke‬کلیســاها و بنــدر ماهــی گیــری روســتایی‬ ‫شــاید معــروف تریــن مناطــق در نزدیکــی ایــن ســاحل باشــند‪.‬‬ ‫البتــه در سراســر ولــز گردشــگران کنجــکاو واقعــا مــی تواننــد از چنیــن مناظــر منحصر‬ ‫بــه فــردی از جملــه خانــه هــای کالســیک قدیمــی و یــا راه اهــن هــای قدیمــی کــه‬ ‫باقــی مانــده‪ ،‬بازدیــد کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪36‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪37‬‬ صفحه 19 ‫انگلزی‬ ‫دره تایوی‬ ‫در جنــوب غربــی کشــور ولــز‪ ،‬دره تایــوی قــرار دارد‪ .‬در واقــع‪ ،‬وجــود ایــن مــکان‬ ‫دلیــل باقــی مانــدن و رواج افســانه مرلیــن در منطقــه اســت‪.‬‬ ‫جــدا از ســرزمین اصلــی ولــز‪ ،‬تنگــه منایــای مایــل کــه تحــت تاســیس پــل معلق‬ ‫منــی (‪ )1818‬قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬دیــده مــی شــود‪ .‬جزیــره انلزســی بــه عنــوان‬ ‫تعــدادی از روســتاهای ماهیگیــری کوچــک عجیــب و غریــب کــه در طــول بیــش‬ ‫از ‪ 100‬مایلــی از خــط ســاحلی جــذاب کشــیده شــده اســت‪ ،‬قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ســواحل شــنی و نشــانه هایــی ماننــد فانــوس دریایــی ‪South Stack‬اقلیــم‬ ‫خفیــف جزیــره بــرای مســافران روزمــره محبــوب کــرده اســت‪ .‬جزیــره مقــدس‬ ‫کوچکتــری کــه بــه پــل انجلیــس متصــل اســت‪ ،‬یــک مــکان تعطیــات محبــوب‬ ‫بــا پیــاده روی اســت‪ .‬در حالــی کــه جزیــره کوچــک شــور نماهــای عالی و شــانس‬ ‫مشــاهده برخــی از پرنــده هــا را ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫در نهایــت یکــی از مشــهورترین و معروفتریــن عکــس هــای دنیــا در ســکوی راه‬ ‫اهــن شــهر بــا بلندتریــن مــکان در جهــان دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن قلعــه توســط یکــی از شــاهزادگان ارتــور ســاخته شــده‪ ،‬دارای منظــره ای‬ ‫از کــوه بلــک بــوده و قدمــت بســیاری دارد‪ .‬جاذبــه هــای بســیار مــدرن تــری را‬ ‫میتــوان در بــاغ گیــاه شناســی ملــی ولــز پیــدا کــرد کــه مرکــزش گلخانــه قابــل‬ ‫توجــه نورمــن فاســتر بــوده و در ان شــما مــی توانیــد اب و هــوای مدیترانــه ای را‬ ‫تجربــه کنیــد‪.‬‬ ‫استرامبل هد‬ ‫راه اهن قدیمی ولز‬ ‫ســواحل زیبــا و بکــر اســترامبل هــد کــه در شــمال کشــور واقــع شــده‪ ،‬مســلما یکــی‬ ‫از بهتریــن جاذبــه هــای گردشــگری ولــز بــوده و محــل زندگــی بســیاری از پرنــدگان‬ ‫دریایــی اســت‪ .‬ایــن مــکان زیبــا کــه بعضــی اوقــات در ان بادهایــی مــی وزنــد‪ ،‬جــای‬ ‫جالبــی بــرای تماشــای مرغهــای ماهــی خــوار‪ ،‬کاگــی کوچــک‪ ،‬گلیمــوت هــا و فالمــار‬ ‫و بهتریــن مــکان بــرای شــنا و شــیرجه زدن اســت‪ .‬اگــر شــما خوش شــانس باشــید‪،‬‬ ‫ممکــن اســت گرازهــای دریایــی را نیــز در ابهــا ببینیــد‪ .‬بهتریــن راه بــرای رســیدن‬ ‫بــه ایــن ســاحل‪ ،‬پیــاده روی بــه ســمت کوســت پــت اســت‪ .‬در ایــن مســیر شــما‬ ‫میتوانیــد از مناظــر فــوق العــاده و زیبــای صخــره هــا لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫روتین‬ ‫شــهر جــذاب‪ ،‬کوچــک و تپــه ای روتیــن در منطقــه والــی کلیــد واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫مــورد از دیدنــی هــای معــروف ولــز بدلیــل غذاهــای عالــی و خوشــمزه اش برجســته و‬ ‫معــروف بــوده و یــک پایــگاه عالــی بــرای کشــف تپــه هــای بکــر و زیبــای اطــراف بشــمار‬ ‫مــی ایــد‪ .‬ایــن شــهر زیبــا بدلیــل وجــود ســاختمانهایی کــه در اطــراف میــدان ســنت‬ ‫پیتــر قــرار گرفتــه انــد و قدمتشــان بــه ســال ‪ 1435‬بــاز مــی گــردد‪ ،‬از اهمیــت ویــژه‬ ‫ای برخــوردار اســت‪ .‬در قســمت جنوبــی شــهر‪ ،‬قلعــه قرمــز رنگــی وجــود دارد کــه یــک‬ ‫مــکان خــوب بــرای صــرف نوشــیدنی هــای خوشــمزه هســت‪.‬‬ ‫ولــز زمانــی معــروف بــود کــه بــرای عملیــات اســتخراج معــادن خــود‪ ،‬بــه ویــژه‬ ‫از تختــه ســنگ بــرای بــام اســتفاده مــی کــرد کــه هنــوز هــم در اینجــا بســیار‬ ‫رایــج اســت‪.‬‬ ‫در حالــی کــه اکثریــت ایــن معــادن بســته شــده انــد‪ ،‬راه اهــن باریــک بــرای‬ ‫انتقــال کاال در سراســر کشــور بازســازی شــده و در حــال حاضــر ابــزار ســرگرم‬ ‫کننــده بــرای رســیدن بــه ان را فراهــم مــی کنــد‪ .‬ولــز دارای بیــش از ‪ 10‬خطــوط‬ ‫راه اهــن قدیمــی اســت و اکنــون مــی توانیــد بســیاری از نشــانه هــای محبــوب‪،‬‬ ‫چــه کــوه هــا و چــه شــهرهای ســاحلی یــا قلعــه هــا را تنهــا بــا پریــدن روی یــک‬ ‫قطــار بخــار ببینیــد‪ .‬بســیاری از خطــوط بزرگتــر‪ ،‬ماننــد خــط راه اهــن ‪Ffestiniog‬‬ ‫‪ 14‬کــه از طریــق پــارک ملــی اســنوودیونیا بــه راه مــی افتــد‪ ،‬دوره هــای رانندگــی‬ ‫بــا قطــار منحصــر بــه فــرد و فرصــت هــای داوطلبانــه را بــرای تجربــه انــدوزی‬ ‫ارائــه مــی دهنــد کــه خــود از برتریــن دیدنــی هــای ولــز مــی باشــد‪.‬‬ ‫فــری گلــن ‪ The Fairy Glen‬یــک گلــوگاه منــزوی در نزدیکــی روســتای بتســی‬ ‫کــود ‪ Betws y Coed‬اســت و بخاطــر فضــای ارامــش بخــش و چشــم انــداز های‬ ‫بســیار زیبایــی کــه دارد‪ ،‬بــرای مــدت هــای طوالنــی‪ ،‬الهــام بخــش عکاســان و‬ ‫هنرمنــدان بــوده اســت‪ .‬در ســفر بــه ولــز بدانیــد کــه رودخانــه کونــوی ‪River‬‬ ‫‪ Conwy‬درون ایــن گلــوگاه پیــچ و تــاب مــی خــورد‪ ،‬از کنــار ســنگ های پوشــیده‬ ‫شــده از خــزه مــی گــذرد و بــه ابشــار هــای کوچــک و اســتخر هــای صخــره ای‬ ‫تبدیــل مــی شــود‪ .‬ایــن مــکان کامــا حفاظــت شــده اســت و زیســتگاه ســرخس‬ ‫هــا و گلســنگ هــای کمیــاب و همچنیــن ارکیــد هــای بنفــش و ســمور ابــی مــی‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫کونوی‬ ‫خلیج روسیلی‬ ‫خلیــج روســیلی ‪ Rhossili Bay‬کــه در شــبه جزیــره گــوور ‪ Gower‬واقــع شــده‬ ‫اســت‪ ،‬یکــی از زیبــا تریــن خطــوط ســاحلی ولــز اســت و بــه عنــوان یکــی از‬ ‫بهتریــن ســواحل اروپــا شــناخته مــی شــود؛ و فقــط بــا تماشــای ان از نزدیــک‬ ‫متوجــه مــی شــوید کــه چــرا چنیــن شــهرتی دارد‪ .‬ایــن ســاحل کــه ســه مایــل‬ ‫(حــدود ‪ 5‬کیلومتــر) طــول دارد و ماســه هــای ان بــه رنــگ طالیــی مایــل بــه‬ ‫صورتــی هســتند‪ ،‬دارای تپــه هــای ماســه ای پوشــیده شــده از چمــن و اب هــای‬ ‫بســیار ســرد بــه رنــگ ابــی اســمانی مــی باشــد‪ .‬در ســفر بــه ولــز بدانیــد کــه‬ ‫موقعیــت دورافتــاده ایــن خلیــج‪ ،‬بــه ان جذابیــت بکر و دســت نخــورده داده اســت‬ ‫و چمنــزار هــای اطــراف ان‪ ،‬فرصــت فــوق العــاده ای بــرای یــک تپــه نــوردی‬ ‫عصرانــه در اختیــار بازدیــد کننــدگان مــی گذارنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪38‬‬ ‫کونــوی در ســواحل شــمالی ولــز واقــع شــده و فقــط در یــک فاصلــه کوتــاه از منچســتر‬ ‫اســت‪ .‬کونــوی در مــورد همــه چیــز مــی توانــد‪ ،‬ســفر امیدوارانــه باشــد‪ :‬یــک قلعــه‬ ‫خیــره کننــده‪ ،‬معمــاری قــرون وســطایی و بســیاری از مراکــز خریــد عالــی‪ .‬بهتریــن‬ ‫نمایشــگاه هــای قلعــه کنــوی و رودخانــه کنــوی بــا پــل معلــق کــه توســط تومــاس‬ ‫تلفــورد طراحــی شــده اســت‪ ،‬توســط پادشــاه ادوارد اول در قــرن ‪ 13‬از دیوارهــای‬ ‫شــهر بــرای حفــظ ولــز در خلیــج ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫پــس از ان از ‪ Aberconwy House‬ملــی‪ ،‬خانــه بــازرگان قــرن چهاردهــم و از یکــی‬ ‫اولیــن ســاختمان هایــی کــه در درون دیوارهــای شــهر ســاخته شــده انــد‪ ،‬دیــدن کنیــد‪.‬‬ ‫دیگــر خانــه هــای جالــب ‪ Elizabethan Plas Mawr‬کوچکتریــن خانــه در بریتانیــا‬ ‫کبیــر اســت‪.‬‬ ‫فری گلن‬ ‫کوههای سیاه‬ ‫شــکاف ســیلفرا در پــارک ملــی تینــگ ولیــر (‪ )Thingvellir‬در ایســلند اســت‬ ‫کــوه هــای ســیاه ‪ Black Mountains‬کــه ماننــد یــک دیــوار در مــرز بیــن ولــز و‬ ‫انگلســتان قــرار گرفتــه انــد‪ ،‬در یــک مســاحت ‪ 207‬کیلومتــر مربعــی مملــو از تپــه‬ ‫هــا و دره هــای تزئیــن شــده بــا گیاهــان کمیــاب‪ ،‬بوتــه هــای مقــاوم و ســرخس‬ ‫هــای ضخیــم قــرار دارنــد و معمــوال در معــرض بــاران هــای ســیل اســا و ســرد‬ ‫مــی باشــند‪ .‬امــا حــس بــودن در طبیعــت و داشــتن یــک خلــوت خوشــایند در ایــن‬ ‫منطقــه مــوج مــی زنــد و در یــک روز افتابــی‪ ،‬چشــم انــداز هــای دره وای ‪Wye‬‬ ‫‪ Valley‬واقعــا خیــره کننــده هســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪39‬‬ صفحه 20 ‫پورت ملگان‬ ‫لین پادارن‬ ‫دریاچــه لیــن پــادارن ‪ Llyn Padarn‬بــا ‪ 3.2‬کیلومتــر طــول و ‪ 29‬متــر عمــق‪،‬‬ ‫یکــی از بــزرگ تریــن دریاچــه هــای طبیعــی ولــز اســت و توســط تپــه هــای‬ ‫متعــدد و کــوه هــای از بــرف پوشــیده شــده احاطــه شــده اســت‪ .‬ایــن دریاچــه‬ ‫نــام خــود را از یــک قدیــس قدیمــی ســلتیک کــه کلیســا هــای ایــن منطقــه را‬ ‫بنــا نهــاده بــود گرفتــه شــده اســت؛ بــا ایــن وجــود‪ ،‬امــروزه بــه عنــوان نقطــه‬ ‫ویــژه علمــی نیــز شــناخته مــی شــود؛ بخصــوص بخاطــر ایــن کــه زیســتگاه‬ ‫یــک نــوع ماهــی کمیــاب بــه اســم ارکتیــک شــار ســت کــه ایــن دریاچــه را از‬ ‫زمــان عصــر یــخ بــه عنــوان خانــه خــود انتخــاب کــرده اســت‪.‬‬ ‫پــورت ملــگان یــک ســاحل کوچــک و دیدنــی و زیبــا بــوده و یکــی از مناطــق‬ ‫رویایــی انگلســتان محســوب مــی شــود‪ .‬پــورت ملــگان در فاصلــه ای ‪ 15‬دقیقــه‬ ‫ای از خلیــج محبــوب ویتزانــدز قــرار گرفتــه و نســبت بــه مناطــق اطــراف خــود ارام‬ ‫تــر و ســاکت تــر اســت‪ .‬اینجــا یــک پناهــگاه عالــی بــرای انــواع حیوانــات و مکانی‬ ‫عالــی بــرای افتــاب گرفتــن اســت‪ .‬در ســفر بــه ولــز اگــر مســافران وقــت کافــی‬ ‫بــرای گــردش در ایــن منطقــه را داشــته باشــند‪ ،‬حتمــا از ســاحل زیبــا و شــگفت‬ ‫انگیــز پمبروکشــیر دیــدن کــرده و از مناظــر ســاحلی و دریایــی لــذت میبرنــد‪.‬‬ ‫معدن دینورویک‬ ‫رودخانه وی‬ ‫معــدن دینورویــک ‪ Dinorwic Quarry‬کــه دومیــن معــدن بــزرگ از نــوع خــود‬ ‫در جهــان بــوده اســت‪ ،‬در اواخــر قــرن بیســتم میــادی بســته شــد و هــم اکنــون‬ ‫بخشــی از مــوزه ملــی ســنگ ‪ National Slate Museum‬و یــک مــکان محبــوب‬ ‫بــرای غواصــی و صخــره نــوردی بــه شــمار مــی رود‪ .‬در ســفر بــه ولــز بدانیــد کــه‬ ‫بعــد از بســته شــدن معــدن‪ ،‬محیــط کوهســتانی اطــراف بــه ســرعت بــا چمــن و‬ ‫بوتــه هــای گیاهــان مختلــف پوشــیده شــد‪ .‬تپــه هــای ســنگی دارای چشــم انــداز‬ ‫هــای فــوق العــاده هســتند و زیســتگاه گروهــی از بــز هــای کوهــی ولــزی بــه شــمار‬ ‫مــی رونــد‪.‬‬ ‫رودخانــه وای ‪ The River Wye‬بــا ‪ 216‬کیلومتــر طــول‪ ،‬پنجمیــن رود طویــل در‬ ‫بریتانیــا محســوب مــی شــود و مســیر ان در دره وای ‪ Wye Valley‬در ولــز جنوبــی‬ ‫کــه عنــوان باشــکوه «ناحیــه ای پــر از زیبایــی طبیعــی خیــره کننــده» بــه ان تعلق‬ ‫گرفتــه اســت‪ ،‬پیــچ و تــاب مــی خــورد‪ .‬ایــن منطقــه بــه لطــف دره هــای عمیــق‪،‬‬ ‫جنــگل هــای انبــوه و بناهــای بســیار بــه ســبک قدیمــی معمــاری ماننــد قلعــه هــا‬ ‫و صومعــه خانــه هــا کــه در امتــداد رودخانــه قــرار گرفتــه انــد‪ ،‬بــه عنــوان یکــی‬ ‫از زیبــا تریــن مناطــق طبیعــی در جنــوب بریتانیــا شــناخته مــی شــود‪ .‬مناظــر‬ ‫خــارق العــاده و فراوانــی نقــاط مرتفــع بــرای مشــاهده مناظــر‪ ،‬ان را بــه یــک‬ ‫منطقــه ایــده ال بــرای کــوه نــوردی تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫دان ار اوگوف‬ ‫لین اوگون‬ ‫غــار ‪ 11‬مایلــی (‪ 18‬کیلومتــری) دان ار اوگــوف ‪ Dan yr Ogof‬یکــی از بــزرگ تریــن‬ ‫غــار هــای بریتانیــا بــه شــمار مــی رود و دارای حفــره هــای متعــدد‪ ،‬دریاچــه هــای‬ ‫عمیــق و اســتخوان هــای بــه جــا مانــده از انســان هــای باســتان و حیوانــات میباشــد‪.‬‬ ‫ابتــدای غــار کــه بــا عنــوان نمایشــگاه غــار شــناخته مــی شــود بــه روی عمــوم بــاز‬ ‫اســت‪ .‬امــا فراتــر از ان‪ ،‬تنهــا بــرای غارنــوردان باتجربــه قابــل دسترســی اســت و‬ ‫شــامل جاذبــه هایــی ماننــد تونــل تنــگ دالنــگ کــرال ‪The Long Crawl‬مســیر هــای‬ ‫صخــره نــوردی بــا طنــاب‪ ،‬ابشــار هــای زیــر زمینــی و یــک راهــرو عظیــم مملــو از‬ ‫فســیل مــی باشــد‪.‬‬ ‫افســانه هــای منطقــه مــی گوینــد کــه شمشــیر پادشــاه ارتــور کــه اکــس‬ ‫کالیبــور ‪( Excalibur‬بــه معنــی شمشــیر در ســنگ) نــام دارد‪ ،‬در دریاچــه لیــن‬ ‫اوگــون ‪ Llyn Ogwen‬قــرار گرفتــه اســت؛ بــا ایــن وجــود‪ ،‬چــه ایــن داســتان‬ ‫هــا واقعیــت داشــته باشــند و چــه بویــی از حقیقــت نبــرده باشــند‪ ،‬یــک نکتــه‬ ‫قطعــی اســت؛ ایــن دریاچــه دارای زیبایــی بکــر اســت و گمنامــی ان نبــودن‬ ‫گردشــگران در ان‪ ،‬فضــای پــر ارامــش ان را حفــظ کــرده اســت‪ .‬دریاچــه لیــن‬ ‫اوگــون ‪ Llyn Ogwen‬بــا وجــود داشــتن مســاحت زیــاد‪ ،‬در عمیــق تریــن نقطــه‪،‬‬ ‫تنهــا ســه متــر عمــق دارد و بــا تپــه هــای صخــره ای و گیاهــان مقــاوم احاطــه‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن دریاچــه در طــول زمســتان و زمانــی کــه پتویــی از بــرف ان را مــی پوشــاند‪،‬‬ ‫در زیبــا تریــن حالــت خــود قــرار دارد‪.‬‬ ‫اشیانه قایق دلن تامس‬ ‫ابشار ابر‬ ‫ابشــار ابــر ‪ Aber Falls‬کــه در ســه کیلومتــری روســتای ابرگینگرگیــن‬ ‫‪ Abergwyngregyn‬واقــع شــده اســت‪ ،‬یــک ابشــار ‪ 37‬متــری اســت کــه توســط‬ ‫رودخانــه افــون گــوچ ‪ Afon Goch‬کــه از لبــه یــک صخــره شــیب دار چنــد میلیــون‬ ‫ســاله بــه پاییــن مــی ریــزد شــکل گرفتــه اســت‪ .‬راه دسترســی بــه ایــن ابشــار‪،‬‬ ‫از یــک مســیر پیــاده روی اســت کــه از بناهــای متعــددی متعلــق بــه عصــر برونــز‬ ‫میگــذرد؛ از جملــه یــک کارگاه قدیمــی اهنگــری و یــک تعمیــرگاه راه اهــن‪.‬‬ ‫‪| 64‬راز شقایق| ‪40‬‬ ‫شماره ‪65‬‬ ‫اشــیانه قایــق دیلــن تامــس نــام خانــه ای اســت در الرن کــه شــاعر معــروف‪ ،‬دیلــن‬ ‫تامــس بیــن ســال های ‪ ۱۹۴۹‬تــا ‪ ،۱۹۵۳‬یعنــی ‪ ۴‬ســال پایانــی عمــرش را بــه همــراه‬ ‫خانــواده اش در ان زندگــی کــرد‪ .‬تامــس در اشــیانه قایــق بیشــترین کارهــای اساســی‬ ‫خــود را نوشــت کــه از ان جملــه می تــوان «بــر حــذر بــاش از ارام خزیــدن در ان شــب‬ ‫فریبنــده» و «بــر فــراز تپــه ســنت جــان» را نــام بــرد‪ .‬امــروزه اشــیانه قایــق دیلــن بــه‬ ‫عنــوان مــوزه بــرای عمــوم قابــل بازدیــد اســت و شــامل یادگارهــای تامــس و برخــی‬ ‫اثاثیــه او ماننــد میــز تحریــرش می شــود‪ .‬در کنــار خانــه اتاقــک نویســندگی تامــس قــرار‬ ‫دارد کــه او بیشــتر اوقــات خــود را در ان می گذارنــد‪.‬‬ ‫تپ ه های پرسلی‬ ‫تپــ ه هــای پرســلی کــه بــا نــام کوه هــای پرســلی نیــز شــناخته می شــود‪ ،‬رشــته ای از‬ ‫تپه هــا اســت کــه در شــمال پمبروکشــایر قــرار دارد‪ .‬مســیری باســتانی بــا نــام جــاده‬ ‫طالیــی‪ ،‬تــا بــاالی رشــته تپه هــا امتــداد می یابــد‪ .‬بــا اکوسیســتمی متنــوع و بناهــای‬ ‫ماقبــل تاریــخ بســیار‪ ،‬تپـ ه هــای پرســلی بــه یکــی از جاذبه هــای محبــوب گردشــگری در‬ ‫ولــز تبدیــل شــده اند‪ .‬ســنگ کبــود اســتفاده شــده در حلقــه داخلــی اســتون هنج نیــز از‬ ‫همیــن تپه هــا اســتخراج شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪41‬‬ صفحه 21 ‫موسیقی ولز‬ ‫اگرچــه موســیقی کــر در قــرن نوزدهــم توســط اهنگســازان ولــزی عمدت ـاً‬ ‫مذهبــی بــود ‪ ،‬امــا اهنــگ هــای ســکوالر ثابتی تولیــد می شــد‪ .‬اهنگســازانی‬ ‫ماننــد جــوزف پــاری هــم اثــار مــورد عالقــه ولــزی هــای را مــی ســاختند‬ ‫و هــم اهنــگ هایــی را بــه طــور خــاص بــرای بــازار موســیقی ویکتوریــا‬ ‫تنظیــم کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن ســرودهای ســکوالر مــورد اســتقبال گــروه هــای کــر اوازی مردانــه‬ ‫قــرار گرفتنــد کــه در ابتــدا بــه عنــوان بخــش هــای تنــور و بــاس گروههای‬ ‫کــر کلیســاهای کوچــک ســاخته مــی شــدند ‪ ،‬امــا در بیــرون از کلیســا نیــز‬ ‫بــه صــورت تفریحــی و همراهــی مــردم ان را تکــرار مــی کردنــد‪.‬‬ ‫اهنگســازانی ماننــد چارلــز گونــود توســط معاصــران ولــزی ماننــد پــاری‪،‬‬ ‫پروتــرو و پرایــس تقلیــد شــدند تــا عالقــه ولــزی هــا بــه روایــت هــای‬ ‫نمایشــی و اوج هــای هیجــان انگیــز را تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫ولــز و همچنیــن رشــد گــروه هــای کــر اوازی مــردان در دوره صنعتــی‪،‬‬ ‫محبوبیــت گــروه هــای ســازی برنجــی را نیــز تجربــه کــرد‪ .‬ایــن گروههــا‬ ‫در بیــن طبقــات کارگــر محبــوب بودنــد و توســط کارفرمایــان پذیرفتــه‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫هنرمنــدان انفــرادی مــورد توجــه در طــول قــرن نوزدهــم شــامل‬ ‫خواننــدگان کاریزماتیــک رابــرت ریــس (‪ )Eos Morlais‬و ســارا ادیــت‬ ‫ویــن بودنــد کــه بــه خــارج از ولــز ســفر مــی کردنــد و بــه ایجــاد‬ ‫شــهرت کشــور بــه عنــوان «ســرزمین موســیقی» کمــک مــی کردنــد‪.‬‬ ‫خلیل مدادی‬ ‫ولــز پیونــدی قــوی و مشــخص بــا موســیقی دارد‪ .‬اواز بخــش مهمــی از‬ ‫هویــت ملــی ولــز اســت و بــه طــور ســنتی از ایــن کشــور «ســرزمین اواز» یاد‬ ‫میشــود‪ .‬ایــن اصطــاح یــک کلیشــه مــدرن اســت کــه مبتنــی بــر برداشــت‬ ‫هــای قــرن نوزدهــم از موســیقی کــرال و گــروه کرهــای مردانــه قــرن ‪،20‬‬ ‫‪ Eisteddfodau‬و اواز خوانــدن در عرصــه هایــی ماننــد رویدادهــای ورزشــی‬ ‫اســت ‪ ،‬امــا ولــز دارای ســابقه موســیقی اســت کــه بــه عنــوان شــکل اولیــه‬ ‫ارتباطــات مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫از نظــر تاریخــی ‪ ،‬ولــز بــا موســیقی محلــی ‪ ،‬اجــرای کــرال ‪ ،‬موســیقی مذهبی‬ ‫و گــروه هــای ســازهای بــادی برنجــی همــراه بــوده اســت‪ .‬بــا ایــن وجــود‬ ‫موســیقی مــدرن ولــزی صحنــه ای پــر رونــق از موســیقی راک ‪ ،‬ترانــه هــای‬ ‫عاشــقانه ولــزی ‪ ،‬موســیقی مــدرن فولکلــور ‪ ،‬جــاز ‪ ،‬پــاپ و الکترونیــک اســت‪.‬‬ ‫بــه ویــژه در انگلســتان ‪ ،‬عرصــه موســیقی راک نیوپــورت ‪ ،‬زمانــی بــا عنــوان‬ ‫«ســیاتل جدیــد» ‪ ،‬و صحنــه موســیقی کاردیــف ‪ ،‬کــه بــه تازگــی ایــن شــهر‬ ‫بــا عنــوان «شــهر موســیقی» نامگــذاری شــده اســت ‪ ،‬بــه دلیــل داشــتن‬ ‫دومیــن تعــداد مــکان موســیقی مســتقل در ایــن کشــور ‪ ،‬مــورد توجــه قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ولــز دارای ســابقه موســیقی محلــی مربــوط بــه موســیقی ســبک ســلتیک‬ ‫کشــورهایی ماننــد ایرلنــد و اســکاتلند اســت‪ .‬ایــن موســیقی از انــواع مختلــف‬ ‫ســاز و اواز متمایــز اســت و غالبـاً مراســم رقصهــای محلــی و جشــنواره هــای‬ ‫فولکوریــک شــنیده مــی شــود‪.‬‬ ‫نوازنــدگان فولکلــور مــدرن ولــزی گاهــی اوقــات ســنت هایــی را کــه‬ ‫فرامــوش شــده بودنــد‪ ،‬بازســازی کــرده و بــا ســبکهای راک و پــاپ وارداتــی‬ ‫و بومــی رقابــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫ولــز ســابقه اســتفاده از موســیقی بــه عنــوان شــکل اولیــه ارتباطــات را دارد‪.‬‬ ‫هارمونــی و اواز بــا موســیقی ولــزی متــرادف اســت‪ .‬نمونــه هایــی از هارمونــی‬ ‫پیشــرفته را مــی تــوان در نســخه دســت نویــس ‪ Robert ap Huw‬بــا‬ ‫قدمــت ‪ 1600‬میــادی یافــت‪ .‬ایــن متــن شــامل قطعاتــی از موســیقی ولــزی‬ ‫از قــرن چهاردهــم و پانزدهــم اســت کــه توســعه هارمونیــک شــگفت انگیزی‬ ‫را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫قدیمــی تریــن اوازهــای ســنتی شــناخته شــده از ولــز اهنــگ هایــی اســت‬ ‫کــه بــه اداب و رســوم فصلــی ماننــد ‪ Mari Lwyd‬یــا ‪Hunting the‬‬ ‫‪ Wren‬مربــوط مــی شــود ‪ ،‬کــه در ان هــر دو مراســم شــامل اهنگهــای‬ ‫دســته ای اســت کــه تکــرار یــک ویژگــی موســیقی اســت‪ .‬دیگــر رســومات‬ ‫تشــریفاتی یــا ضیافــت مرتبــط بــا اواز ‪ ،‬جشــن ســال نــو ‪ Calennig‬و‬ ‫اســتقبال از بهــار اســت کــه در ان مراســم ســنتی بــا رقــص و اوازهــای‬ ‫محلــی برگــزار میشــود‪ .‬کــودکان در روز ســه شــنبه اواز مــی خواندنــد و‬ ‫نواهــای موســیقی تابســتانی در جشــنواره کاالن مــای شــنیده مــی شــدند‪.‬‬ ‫بــرای ســالهای زیــادی ‪ ،‬موســیقی محلــی ولــز بــه دلیــل اثــرات قانــون‬ ‫اتحادیــه کــه بــرای ارتقــا زبــان انگلیســی بــود و رویکــرد کلیســا در قــرن ‪18‬‬ ‫و ‪ 19‬ســرکوب شــده بــود کلیســا بــا موســیقی و رقــص ســنتی روی خــوش‬ ‫نشــان نمیــداد‪ .‬اگرچــه بعضــی اوقــات از اهنــگ هــای محلــی در ســرودها‬ ‫اســتفاده مــی شــد‪ .‬حداقــل از قــرن دوازدهــم نوازنــدگان ولــزی در مســابقات‬ ‫موســیقی و شــعر بــه نــام ‪ eisteddfodau‬شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫در قــرن نوزدهــم ســنتی از موســیقی از گروههــای ســازهای برنجــی مربــوط‬ ‫بــه دوران ویکتوریــا ‪ ،‬بــه ویــژه در دره هــای جنوبــی ولــز ‪ ،‬همچنــان ادامــه‬ ‫داشــت کــه در ان‪ ،‬گروههــای ولــزی ماننــد گــروه کــوری یکــی از موفــق‬ ‫تریــن گروههــا در جهــان بودنــد‪.‬‬ ‫در قــرن بیســتم ‪ ،‬ولــز تعــداد زیــادی از تکنــوازان کالســیک و اپــرا بــا‬ ‫شــهرت بیــن المللــی را بــه خــود دیــد‪ .‬از جملــه بــن دیویــس ‪ ،‬گرانــت‬ ‫اوانــز ‪ ،‬رابــرت تیــر ‪ ،‬برایــن ترفــل ‪ ،‬گوینــت جونــز ‪ ،‬مــارگارت پرایــس‬ ‫‪ ،‬ربــکا ایوانــز و هلــن واتــس ‪ ،‬و همچنیــن اهنگســازانی ماننــد الــون‬ ‫هودینــوت‪ ،‬ویلیــام ماتیــاس ‪ ،‬گریــس ویلیامــز و کارل جنکینــز‪.‬‬ ‫ز دهــه ‪ 1980‬بــه بعــد ‪ ،‬هنرمنــدان دیگــر ماننــد کاتریــن جنکینــز ‪ ،‬چارلــوت‬ ‫چــرچ و الــد جونــز شــروع بــه مطــرح شــدن کردنــد‪ .‬اپــرای ملــی ولــز‪ ،‬در‬ ‫ســال ‪ 1946‬تاســیس و مســابقه خواننــده بــی بــی ســی کاردیــف‪ ،‬کــه در‬ ‫ســال ‪ 1983‬راه انــدازی شــد‪ ،‬شــهرت روزافــزون ولــز را بــه عنــوان یــک‬ ‫مرکــز برتــری در ژانــر کالســیک موجــب شــد‪.‬‬ ‫موســیقی در ولــز غالبـاً بــا گــروه کرهــای صوتــی مردانــه ماننــد گــروه کــر موریســتون‬ ‫اورفــس ‪ ،‬گــروه کــر مــردان کاردیــف ارمــس پــارک و گــروه کــر ‪ Treorchy‬در ارتبــاط‬ ‫اســت و از شــهرت جهانــی در ایــن زمینــه برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســنت اواز کــرال از طریــق رویدادهــای ورزشــی ‪ ،‬بــه ویــژه در ورزش ملــی‬ ‫راگبــی ایــن کشــور ( در ســال ‪ 1905‬اولیــن اواز بــه عنــوان یــک ســرود ملــی‪Hen ،‬‬ ‫‪ Wlad Fy Nhadau‬از ولــز را در اغــاز یــک دیــدار ورزشــی بیــن المللــی شــنیده شــد)‬ ‫اجــرا مــی شــود‪ .‬موســیقی ســنتی ولــز در قــرن هجدهــم میــادی رو بــه افــول نهــاد‪.‬‬ ‫رشــد اواز در ولــز بــا احیــای متدیســت ولــزی در اواخــر قــرن هجدهــم گــره خــورده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســرودها توســط نویســندگانی ماننــد ویلیــام ویلیامــز رواج یافــت ‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫دیگــران بــه اهنگهــای معــروف ســکوالر تنظیــم مــی شــدند یــا اهنــگ هــای تصنیــف‬ ‫ولــزی را تصویــب مــی کردنــد‪.‬‬ ‫انتصــاب هنــری میلــز بــه عنــوان ناظــر موســیقی در مجامــع متدیســت ولــز در دهــه‬ ‫‪ ، 1780‬انگیــزه بهبــود اواز در سراســر ولــز بــود‪ .‬ایــن امــر باعــث شــکل گیــری جوامع‬ ‫موســیقی محلــی شــد و در نیمــه اول قــرن نوزدهــم مجموعــه اهنــگ هایــی از موســیقی‬ ‫ولــزی چــاپ و توزیــع شــد‪.‬‬ ‫بــا ورود جنبــش اعتــدال ‪ ،‬بــه موزیســین هــای ولــزی انگیــزه بیشــتری بخشــیده شــد‪.‬‬ ‫اتحادیــه اواز معتــدل (کــه در ســال ‪ 1854‬تشــکیل شــد) جشــنواره هــای اواز ســاالنه‬ ‫را ترتیــب مــی داد و شــامل اواز ســرود توســط گــروه هــای ترکیبــی بــود‪.‬‬ ‫انتشــار ‪ Llyfr Tonau Cynulleidfaol‬توســط جــان رابرتــز در ســال ‪ 1859‬مجموعه‬ ‫ای از اهنــگ هــای اســتاندارد را در اختیــار عالقمنــدان بــه موســیقی ولــزی قــرار داد‪.‬‬ ‫ایــن مجموعــه تمرینــی بــرای بــرای خوانــدن اهنــگ هایــی را پایــه گــذاری کــرد کــه‬ ‫در ‪( Cymanfa Ganu‬جشــنواره ســرود اواز) خوانــده مــی شــد‪.‬‬ ‫اهنگســاز و رهبــر ارکســتر ‪ ، )1986-1909( Mansel Thomas OBE‬کــه‬ ‫عمدتــا در جنــوب ولــز کار مــی کــرد ‪ ،‬یکــی از تاثیرگذارتریــن موســیقی‬ ‫دانــان در نســل خــود بــود‪ .‬او ســالها در اســتخدام بــی بــی ســی بــود و‬ ‫حرفــه بســیاری از اهنگســازان و مجریــان را ارتقــا داد‪ .‬او خــودش موســیقی‬ ‫مــی نوشــت و در اواز ‪ ،‬گــروه کــر ‪ ،‬ســاز ‪ ،‬گــروه و ارکســترال ‪ ،‬تنظیــم‬ ‫اهنــگ هــا و شــعر دســت داشــت‪ .‬بســیاری از قطعــات موســیقی ارکســترال‬ ‫و مجلســی وی بــر اســاس اهنــگ هــا و رقــص هــای محلــی ولــز ســاخته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫در قــرن بیســتم بســیاری از خواننــدگان انفــرادی از ولــز نــه تنهــا ســتاره هــای ملــی‬ ‫بلکــه بیــن المللــی شــدند‪ .‬ایــور نوولــو ‪ ،‬کــه در طــول جنــگ جهانــی اول ترانــه ســرا‬ ‫بــود‪ .‬همچنیــن ‪ ،‬خواننــدگان اپــرا ماننــد گراینــت اوانــز ‪ Geraint Evans‬و بعــدا دلمــه‬ ‫بــرن جونــز ‪ Delme Bryn-Jones‬بعــد از جنــگ جهانــی دوم بــه شــهرت رســیدند‪.‬‬ ‫دهــه ‪ 1960‬شــاهد ظهــور دو هنرمنــد پیشــرو ولــزی بودیــم ‪ ،‬تــام جونــز و شــرلی‬ ‫باســی ‪ ،‬کــه هــر دو ســبک هــای اوازی ولــزی را بــرای چندیــن نســل تعریــف کردنــد‪.‬‬ ‫دهــه ‪ 1960‬شــاهد تحــوالت مهمــی در موســیقی ولــزی و انگلیســی زبــان در ولــز‬ ‫بــود‪ .‬بــی بــی ســی پیــش از ایــن برنامــه هــای رادیویــی بــا زبــان ولــزی را تولیــد‬ ‫کــرده بــود ‪ ،‬ماننــد نوســون الون ‪ Noson Lowen‬در دهــه ‪ ، 1940‬و در دهــه ‪1960‬‬ ‫بــا برنامــه هــای تلویزیونــی ‪ Hob y Deri Dando‬و ‪ Disc a Dawn‬دنبالــه هــای‬ ‫هفتگــی را ارائــه مــی داد‪.‬‬ ‫نفــوذ فرهنگــی انگلیــس و امریــکا بــا موســیقی تــام جونــز و شــرلی باســی خواننــده‬ ‫هــای مشــهور جهــان بــود و بــا توجــه بــه اینکــه نوازنــدگان مشــهور جهانــی بودنــد ‪،‬‬ ‫تاثیــر جــدی بــر موســیقی دانــان جــوان داشــتند‪.‬‬ ‫در دوران مــدرن تــر ‪ ،‬یــک عرصــه موســیقی پررونــق وجــود داشــته اســت‪ .‬در اوایــل‬ ‫دهــه ‪ 1970‬و هنرمنــدان تکنــوازی شــاکین اســتیونز و بانیــه تیلــور ‪ Bonnie Tyler‬و‬ ‫‪ Shakin Stevens‬و در دهــه ‪ 1980‬بــا تقلیــد از ســبک هــای موســیقی امریکایــی‬ ‫ماننــد ‪ Motown‬یــا راک انــد رول صحنــه زبــان ولــزی بــا محبوبیــت تجــاری روبــرو‬ ‫شــد ‪ ،‬امــا بــا تالشــهای گروههــای موزیکــی ماننــد گــروه پانــک ‪Trwynau Coch‬‬ ‫کــه منجــر بــه موســیقی «مــوج جدیــد» شــد ‪ ،‬افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫ولــز موســیقی جدیــد دهــه هــای ‪ 1980‬و ‪ 1990‬را بــه ویژه بــا عرصــه راک نیوپورت که‬ ‫شــهر بــرای ان «ســیاتل جدیــد» نامگــذاری شــده بــود ‪ ،‬پذیرفــت‪ .‬از جملــه نوازنــده ها‬ ‫و افــرادی کــه در ایــن شــهر مســتقر بودنــد مــی تــوان بــه جــو اســترومر اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫اوایــل قــرن بیســت و یکــم گروههــای موســیقی دیگــری بوجــود امدنــد کــه‬ ‫بویــژه موســیقی پــاپ ایــن کشــور را متحــول کردنــد و بــه دلیــل اســتفاده‬ ‫از ترانــه هــای ولــزی زبــان مشــهور بودنــد‪ .‬ســالن هــای موســیقی و‬ ‫فعالیتهــای موســیقی بــا موفقیــت چشــمگیر در عرصــه موســیقی کاردیــف‬ ‫رویــرو شــد و شــهر بــه عنــوان عنــوان «موســیقی شــهر» نامگــذاری شــد‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ ، 1860‬احیــای موســیقی ســنتی ولــزی ‪ ،‬بــا تشــکیل انجمــن ملــی‬ ‫‪ ،Eisteddfod‬و بــه دنبــال ان تاســیس انجمــن هــای ولــزی در لنــدن و انتشــار کتــاب‬ ‫‪«( Alawon fy Ngwlad‬اهنــگ هــای ســرزمین مــن») از نیــکالس بنــت ‪ ،‬اغــاز شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪42‬‬ ‫پــس از جنــگ جهانــی دوم ‪ ،‬دو ســازمان مهــم موســیقی تاســیس شــد ‪ ،‬اپــرای ملــی‬ ‫ولــز و ارکســتر ملــی بــی بــی ســی ولــز ‪ ،‬هــر دو عامــل دور شــدن اهنگســازان ولــزی‬ ‫از اهنــگ هــای کــر بــه قطعــات ســاز و ارکســترال بودنــد‪ .‬اهنگســازان مــدرن ولــزی‬ ‫ماننــد الــون هوددینــوت و ویلیــام ماتیــاس ارکستراســیون هــای گســترده ای را تولیــد‬ ‫کردنــد ‪ ،‬اگرچــه هــر دو در کارهــای خــود بــه مضامیــن مذهبــی بازگشــتند‪ .‬هــر دوی‬ ‫ایــن افــراد همچنیــن توانســتند فرهنــگ ولــز را مــورد بررســی قــرار دهنــد‪ ،‬ماتیــاس‬ ‫موســیقی اثــار دیلــن تومــاس را تنظیــم مــی کــرد در حالــی کــه هودینــوت ‪ ،‬همــراه بــا‬ ‫افــرادی ماننــد مرویــن بــرچ و دیویــد ویــن ‪ ،‬تحــت تاثیــر گذشــته شــاعرانه و افســانه‬ ‫ای ولــز قــرار داشــتند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2013‬اولیــن روز موســیقی زبــان ولــزی برگــزار شــد کــه هــر ســاله در مــاه‬ ‫فوریــه برگــزار مــی شــد‪ .‬ایــن رویــداد اســتفاده از زبــان ولــزی را در طیــف گســترده‬ ‫ای از ژانرهــای موســیقی نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪43‬‬ صفحه 22 ‫بزرگان موسیقی ولز‬ ‫دفیــد ایــوان جونــز (متولــد ‪ 24‬اوت ‪ )1943‬خواننــده اهــل ولــز و سیاســتمدار ملــی گــرای‬ ‫اســت کــه بــا نوشــتن و اجــرای موســیقی محلــی بــه زبــان ولــزی مشــهور شــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 2003‬تــا ‪ ، 2010‬ایــوان رئیــس حــزب ‪ Plaid Cymru‬بــود کــه یــک حــزب‬ ‫سیاســی طرفــدار اســتقالل ولــز از انگلیــس اســت‪ .‬اولیــن تالشــهای ایــوان در زمینــه‬ ‫موســیقی‪ ،‬ترجمــه هــای ولــزی اهنــگ هــای خواننــدگان محلــی معتــرض امریکایــی‬ ‫نظیــر وودی گاتــری ‪ ،‬پیــت ســیگر و بــاب دیلــن بــود تــا اینکــه شــروع بــه نوشــتن‬ ‫اولیــن تصنیــف هــای خــود کــرد‪.‬‬ ‫برجســته تریــن ایــن تصنیفهــا دارای موضوعــات سیاســی بــود از جملــه اهنــگ هجــو‬ ‫«کارلــو» («چارلــز») کــه متنــی بــود کــه بــرای ســرمایه گــذاری شــاهزاده ولــز در ســال‬ ‫‪ 1969‬نوشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــوان همچنیــن تصنیــف هــای عاشــقانه ای را بــا اهنــگ هــای ســنتی محلــی ولــز‬ ‫نوشــته اســت‪.‬‬ ‫در اواخــر دهــه ‪ ، 1960‬فعالیتهــای او هــم در زمینــه موســیقی و سیاســت تحــت پوشــش‬ ‫تلویزیونــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫جوزف پاری‬ ‫پــاری در ســال ‪ ، 1841‬هفتمیــن فرزنــد از هشــت فرزنــد دانیــل (‪ )1866-1800‬و‬ ‫الیزابــت پــاری ( ‪ )1886-1806‬بــود‪ .‬خانــواده وی عالقمنــد بــه موســیقی بودنــد و‬ ‫جــزو گــروه اواز کلیســای محلــی بودنــد‪.‬‬ ‫مــادر پــری ‪ ،‬کــه در مراســم کلیســا فعالیــت داشــت‪ ،‬بــه خاطــر صــدای خوبــش‬ ‫شــناخته شــده بــود‪ .‬دو خواهــر پــری ‪ ،‬الیزابــت و جیــن و یــک بــرادر او‪ ،‬در ایــاالت‬ ‫متحــده بــه عنــوان خواننــده معــروف شــدند‪.‬‬ ‫پــدر پــاری ‪ ،‬دانیــل ‪ ،‬در ســال ‪ 1853‬بــه ایــاالت متحــده مهاجــرت کــرد و بقیــه‬ ‫اعضــای خانــواده در ســال ‪ 1854‬بــه پــدر ملحــق شــدند‪ .‬پــری ماننــد پــدر و‬ ‫بــرادرش کارگــر ‪ Rough and Ready Iron Works‬در دانویــل پنســیلوانیا شــد‪.‬‬ ‫دنویــل جامعــه ولــزی زیــادی داشــت و در تقویــت فرهنــگ ولــزی بــه صــورت‬ ‫محلــی ‪ ،‬در کلیســای نمازخانــه و مدرســه یکشــنبه شــرکت کــرد‪ .‬پــری همچنیــن به‬ ‫عنــوان ارگ نــواز کلیســای پروتســتان ماهونینــگ در دانویــل کار مــی کــرد‪ .‬اگرچــه‬ ‫او در کرهــای کلیســایی در ولــز و ایــاالت متحــده اواز خوانــده بــود ‪ ،‬پــری تــا ‪17‬‬ ‫ســالگی و زندگــی در دانویــل هیــچ گونــه امــوزش رســمی موســیقی ندیــده بــود‪.‬‬ ‫همیــن اســتعداد وی باعــث شــد بعــد از تعطیلــی کارخانــه اهــن بــدون دانســتن‬ ‫خوانــدن و نوشــتن در امــوزش موســیقی و تعلیــم ان بســیار موفــق باشــد و ضمــن‬ ‫ان خوانــدن و نوشــتن را نیــز بیامــوزد‪.‬‬ ‫دهــه نهــم قــرن نوزدهم میــادی اوج شــکوفای پــاری بــود‪ .‬وی در ایــات متحده در‬ ‫جشــنواره هــای زیــادی شــرکت داشــت و برنده جوایزی شــده بــود وتصمیــم گرفت‬ ‫بــا بازگشــت بــه ولــز در کشــور زادگاهــش نیــز فعایــت موســیقی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در طــی ســفر بــه ولــز‪ ،‬پــری و دوســتانش کــه وی را در ولــز همراهــی کــرده‬ ‫بودنــد بــا اجــرای کنســرت از اثــار خــود پــری مــردم هنردوســت ولــز را شــگفت‬ ‫زده کردنــد و هنــر پــاری‪ .‬در سراســر ســرزمین پــدری بــا اســتقبال خوبــی روبــرو‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫بــه پــاری فرصتــی داده شــد تــا یــک ســال تحــت نظــر دکتــر دیویــس از ســوانزی‬ ‫تحصیــل کنــد و پــس از ان بــورس یــک ســاله در اکادمــی موســیقی ســلطنتی ارائــه‬ ‫شــود‪ .‬او مجبــور شــد هــر دو پیشــنهاد را رد کنــد زیــرا او یــک همســر و فرزنــد در‬ ‫ایــاالت متحــده داشــت کــه نمیتوانســت انهــا را تنهــا بگــذراد‪.‬‬ ‫دفید ایوان جونز‬ ‫در طــول دهــه ‪ ، 1970‬عالیــق سیاســی (و ترانــه هــای) وی مضامینــی ماننــد شــیلی‬ ‫پینوشــه را بــه خــود اختصــاص دادنــد‪ .‬جنــگ ویتنــام و مشــکالت ایرلنــد شــمالی‬ ‫موضوعــات دیگــر در ترانــه هــای او بودنــد‪ .‬در ترانــه هــای بعــدی رویدادهایــی ماننــد‬ ‫قتــل عــام میــدان تیــان انمــن (‪ ، )1989‬جنــگ خلیــج فــارس (‪ )1990‬و اســتخراج‬ ‫معــادن در دره هــای جنــوب ولــز (‪ )1995‬ذکــر شــده اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1982‬و ‪ ، 1983‬ایــوان دو تــور را بــا گــروه محلــی ‪ Ar Log‬اغــاز کــرد‪ .‬در اواخــر‬ ‫قــرن بیســتم او پایــان برنامــه هــای فشــرده خــود را اعــام کــرد اگرچــه همچنــان بــه‬ ‫عنــوان یــک موزیســین گاهــی فعایلتهــای در ولــز دارد‪.‬‬ ‫تــا ســال ‪ ، 1865‬توانایــی موســیقی پــاری در ولــز و ایــاالت متحــده بــه خوبــی شــناخته‬ ‫شــده بــود‪ .‬صندوقــی بــرای حمایــت از پــری و خانــواده اش در حالــی کــه وی موســیقی می‬ ‫خوانــد تاســیس شــد‪ .‬کمکهــای مالــی از هــر دو کشــور دریافــت شــد‪.‬‬ ‫در اگوســت ‪ 1868‬پــری و خانــواده اش وارد انگلســتان شــدند و وی تحصیــات ‪ 3‬ســاله را‬ ‫در اکادمــی موســیقی ســلطنتی زیــر نظــر ویلیــام اســترندیل بنــت و مانوئــل گارســیا اغــاز‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1871‬پــاری بــرای دریافــت لیســانس موســیقی بــه دانشــگاه کمبریــج رفــت‪.‬‬ ‫پــس از اخــذ مــدرک لیســانس ‪ ،‬پــری و خانــواده اش بــه دانویــل بازگشــتند‪ .‬هنگامــی کــه‬ ‫دانشــگاه ابریســتویث رشــته موســیقی را تاســیس کــرد ‪ ،‬ایــن واحــد درســی بــه پــاری‬ ‫ارائــه شــد‪ .‬او خانــواده اش را بــه ولــز منتقــل کــرد و اولیــن اســتاد موســیقی دانشــگاه شــد‪.‬‬ ‫در ژانویــه ‪ ، 2020‬اهنــگ ‪«( »Iwan «Yma o Hyd‬هنــوز هــم اینجا»)رتبــه یــک را در‬ ‫جــدول ‪ iTunes‬انگلســتان بدســت اورد کــه بــا اســتقبال طرفــداران اســتقالل ولــز مواجــه‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از مطالعــات معمــاری خــود ‪ ،‬در ســال ‪ 1971‬ایــوان یکــی از بنیانگــذاران‬ ‫‪( Cymdeithas Tai Gwynedd‬انجمــن مســکن گوئینــد) بــود و در پــروژه هــای دیگــر‬ ‫بــرای تهیــه خانــه بــرای مــردم محلــی در شــمال غربــی ولــز نقــش داشــت‪.‬‬ ‫دفیــد ایــوان یکــی از بنیانگــذاران (‪ ، )Sain Records Ltd‬یکــی از اصلــی تریــن برندهــای‬ ‫موســیقی ولــزی بود‪.‬‬ ‫او کــه قبـ ً‬ ‫ا مشــاور حــزب ‪ Plaid Cymru‬در گوئینــد بــود ‪ ،‬کرســی خــود را در انتخابــات‬ ‫محلــی مــه ‪ 2008‬از دســت داد‪.‬‬ ‫خدمــات طوالنــی ایــوان بــه زبــان ولــزی منجــر بــه ایــن شــد کــه وی در ســال ‪1971‬‬ ‫بــه عضویــت افتخــاری ‪ Gorsedd of Bards‬در ‪ National Eisteddfod‬در بانگــور درایــد‪.‬‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫‪Plaid‬‬ ‫ایــوان در ســال ‪ 2003‬رئیــس حــزب ‪Cymru‬‬ ‫در ‪ 22‬اکتبــر ‪ ، 2011‬دفیــد و همســرش بتــان بــرای تماشــای دربــی ولز بیــن ‪Wrexham‬‬ ‫‪ FC‬و ‪ Newport County AFC‬در ورزشــگاه محــل بــازی حضــور یافتنــد‪ .‬قبــل از بیــرون‬ ‫امــدن تیــم هــا ‪ ،‬دفیــدد اهنــگ محبــوب خــود «‪ »Yma O Hyd‬را در مقابــل جمعیــت‬ ‫‪ 4000‬نفــره خوانــد‪.‬‬ ‫سوپر فیوری انیمالز‬ ‫پــاری از ســال ‪ 1874‬تــا ‪ 1881‬در ابریســتویث کار مــی کــرد‪ .‬عالوه بــر وظایف دانشــگاهی‪،‬‬ ‫پــاری اغلــب بــه عنــوان نوازنــده بــرای اجــرای کنســرت از ســاخته هــای خــود بــه ســفر‬ ‫مــی رفــت‪ .‬وی در ســال ‪ 1878‬دکتــرای خــود را از کمبریــج دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫‪ Super Furry Animals‬ســوپر فیــوری انیمالــز گــروه راک ولــزی اســت کــه در ســال‬ ‫‪ 1993‬در کاردیــف تشــکیل شــده اســت‪ .‬از زمــان تشــکیل ‪ ،‬گــروه شــامل گــراف ریــس‬ ‫‪( Gruff Rhys‬خواننــده اصلــی و نوازنــده گیتــار) ‪ ،‬هیــو بنفــورد ‪ ( Huw Bunford‬نوازنــده‬ ‫اصلــی گیتــار اصلــی ‪ ،‬اواز) ‪ ،‬گوتــو پریــس ‪( Guto Pryce‬گیتــار بــاس) ‪،‬کیــن کیــارن‬ ‫‪ Cian Ciaran‬بــود‪( .‬نوازنــده کیبــورد ‪ ،‬ســینت ســایزر‪ ،‬گیتــار و اواز خــان) و دافیــد لئــان‬ ‫‪( Dafydd Ieuan‬درامــر ‪ ،‬اوازخــوان) اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1881‬خانــواده پــاری ابریســتوایث را بــه مقصــد ســوانزی تــرک کردنــد و در ان‬ ‫شــهر پــاری ارگ نــواز در کلیســای ابنیــزر شــد و رئیــس دانشــکده موســیقی شــده کــه‬ ‫خــود ان را تاســیس کــرد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه در ســال ‪ 1888‬بــه وی تدریــس در دانشــگاه کاردیــف پیشــنهاد شــد‪ ،‬پــری‬ ‫و خانــواده اش بــه شــهر پنــارث در همــان حوالــی نقــل مــکان کردنــد‪ .‬وی در دانشــگاه‬ ‫ســخنرانی و تدریــس مــی کــرد و بــه «‪«( »Y Doctor Mawr‬دکتــر بــزرگ») معــروف بــود‪.‬‬ ‫‪ Super Furry Animals‬نــه البــوم اســتودیویی در فهرســت ‪ 25‬البــوم نمــودار برتــر‬ ‫انگلیــس ضبــط کــرده انــد‪.‬‬ ‫ایــن گــروه بــه عنــوان مرکــز اصلــی ‪( Cool Cymru‬یــک جنبــش فرهنگــی ولــزی بــود‬ ‫کــه حــول موســیقی‪ ،‬فیلــم مســتقل و ســایر تــاش هــای هنــری چهــره هــای جــوان‬ ‫ولــزی قبــل از هــزاره جدیــد متمرکــز بــود و در ســال ‪ 1999‬هنگامــی کــه بــی بــی ســی‬ ‫ان ســال را بــه عنــوان «ســال باحــال ســمرو» اعــام کــرد برجســته شــد‪ ).‬شــناخته مــی‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫فعالیــت ایــن گــروه و خلــق ‪ 9‬البوم توســط ان عنــوان «یکــی از رویایــی تریــن گروههای‬ ‫زمــان مــا» توســط بیلبــورد توصیــف شــده اســت و طبــق مقالــه ‪ 2005‬در ‪ NME‬ایــن‬ ‫گــرروه مهمتریــن گــروه ‪ 15‬ســال گذشــته در ولــز هســتند‪.‬‬ ‫پــاری در ســال ‪ 1896‬کاندیــدای مدیــر مدرســه موســیقی گیلــد هــال شــد‪ .‬ایــن فرصــت‬ ‫جدیــد بــرای وی بــه دلیــل مــرگ ســر جــوزف بارنبــی بــود‪ .‬امــا در نهایــت در ایــن ســمت‬ ‫پذیرفتــه نشــد و در دانشــگاه باقــی مانــد و کار خــود را بــه عنــوان مــدرس‪ ،‬رهبــر ارکســتر‬ ‫در ‪ Cymanfaoedd Canu‬در سراســر ولــز و ایــاالت متحــده تــا زمــان مــرگ در ســال‬ ‫‪ 1903‬ادامــه داد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪44‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪45‬‬ صفحه 23 ‫سمیه عبدالمحمدی‬ ‫کارشناس فرهنگی‬ ‫ادبیات ولز‬ ‫ادبیــات ولــزی زبــان (‪ )llenyddiaeth Gymraeg‬از زمــان ظهــور زبــان ولــزی‬ ‫و تمایــز ان از ‪ Brythonic‬بــه عنــوان یــک زبــان متمایــز در حــدود قــرن ‪5‬‬ ‫میــادی بــه طــور مــداوم در ادبیــات ایــن کشــور نقــش داشــته اســت‪ .‬ن‬ ‫نخســتین اثــر ادبــی ولــزی شــعر بــود کــه از ابتــدای نمونــه هــای شــناخته شــده‬ ‫ان بســیار پیچیــده بــود ‪ ،‬ســنتی کــه امــروزه نیــز پابرجاســت‪ .‬شــعر توســط‬ ‫اولیــن ادبیــات منثــور انگلیــس در قــرن یازدهــم دنبــال شــد (ماننــد انچــه در‬ ‫‪ Mabinogion‬موجــود اســت)‪.‬‬ ‫قــرن ‪ 16‬و ‪ 17‬در ولــز ‪ ،‬ماننــد ســایر مناطــق اروپــا‪ ،‬یــک دوره تحــول‬ ‫بــزرگ بــود‪ .‬در ایــن زمــان پایــه هــای ولــز مــدرن از نظــر سیاســی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و اقتصــادی پایــه گــذاری شــد‪.‬‬ ‫ولــز ضمیمــه بریتانیــا شــد و بــه طــور کامــل در پادشــاهی انگلیــس‬ ‫ادغــام شــد و هرگونــه اثــار اســتقالل سیاســی یــا قانونــی را از دســت‬ ‫داد‪ .‬حــل و فصــل سیاســی ‪ -‬مذهبــی الیزابــت اول از طریــق قانــون اتحــاد‬ ‫‪ 1559‬ولــز را بــه یــک کشــور پروتســتان تبدیــل کــرد‪ .‬ایــن امــر بــا‬ ‫تحــوالت جنــگ داخلــی انگلیــس و پــس از ان تقویــت شــد‪ .‬ایــن دوره‬ ‫همچنیــن شــاهد اغــاز رشــد صنایعــی ماننــد اســتخراج ذغــال ســنگ‪،‬‬ ‫اســتخراج فلــزات بــرای ذوب ســرب و اهــن بــود کــه منجــر بــه صنعتــی‬ ‫ســازی گســترده قرنهــای بعــدی شــد‪.‬‬ ‫از اواســط قــرن شــانزدهم میــادی بــه بعــد‪ ،‬در ســنت ســتایش شــاعران‬ ‫اشــراف‪ ،‬ســیر نزولــی دیــده مــی شــود‪ .‬تامیــن معــاش بــرای شــاعران‬ ‫بیــش از پیــش دشــوار شــد کــه در درجــه اول بــه دالیــل اجتماعی خــارج از‬ ‫تــوان انهــا بــود‪ .‬انحــال صومعــه هــا ‪ ،‬کــه بــه منابــع مهمــی بــرای حمایت‬ ‫از شــاعران تبدیــل شــده بــود و انگلیســی شــدن اشــراف در دوره تــودور‪،‬‬ ‫بــه معنــای ایــن بــود کــه تعــداد کمتــری از مراجعــه کننــدگان مایــل و قــادر‬ ‫بــه حمایــت از شــاعران بودنــد امــا دالیــل داخلــی نیــز بــرای ایــن افــول‬ ‫وجــود داشــت‪ :‬محافظــه کاری انجمــن صنفــی شــعرا یــا ســازگاری بــا‬ ‫دنیــای جدیــد شــرایط راا بــرای شــاعران مــدح گــو بســیار دشــوار کــرد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ‪ ،‬ســنت شــعری ولــزی کامـ ً‬ ‫ا از بیــن نرفــت ‪ ،‬گرچــه حرفــه‬ ‫ای بــودن خــود را از دســت داد و بــه دســت شــاعران «معمولــی» رســید کــه‬ ‫ان را در طــول قــرن هــا زنــده نگــه داشــتند ‪.‬‬ ‫ادبیــات ولــزی زبــان بارهــا و بارهــا ســهم عمــده ای در اســتقالل فرهنگــی ولــز‬ ‫و مــردم ان داشــته اســت‪.‬‬ ‫دوره قــرون وســطی ســه مرحلــه بــرای ادبیــات ولــز وجــود داشــت‪ .‬نخســتین‬ ‫شــاعران بــرای بــزرگان و اربــاب سلســله هــای ولــزی از اســتراتکالید تــا کــورن‬ ‫وال شــعرهایی بــرای حمــد و ســتایش مــی نوشــتند‪ .‬در قــرن یازدهــم ‪ ،‬تاثیــر و‬ ‫چالــش نورمنهــا فرهنــگ هــای ولــزی را مختــل کــرد و ایــن فرهنــگ بــه ولــزی‬ ‫میانــه گســترش یافــت‪ .‬دوره بعــدی شــاعران شــاهزادگان اســت ‪ ،‬زمانــی کــه‬ ‫حاکمــان ولــزی در تغییــر اتحــاد بــا یکدیگــر و انگلیســی هــا جنگیدنــد‪ .‬اولیــن‬ ‫ادبیــات منثــور ولــز در قــرن یازدهــم تدویــن شــد‪.‬‬ ‫مرحلــه بعــدی شــاعران اشــراف بــود‪ .‬اولیــن شــعر ســتایش توســط تالیســین و‬ ‫انیریــن اســت‪ .‬شــعر ســتایش تبلیغاتــی قدرتمنــد بــود از وفــاداری و شــجاعت‬ ‫کــه از جنــگ هــای پادشــاه ‪ ،‬شــاهزاده یــا اربابــان الهــام مــی گرفــت و شــهرت‬ ‫جنگجویــان نامــدار را تــا انجــا کــه ممکــن بــود گســترش میــداد و نوعــی‬ ‫جاودانگــی و شــکوه ایجــاد مــی کــرد‪ .‬ایــن هنــر چنــان ارزشــمند بــود کــه حــق‬ ‫ازادی خواهــان در قوانیــن بومــی ولــز تعییــن شــده بــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1571‬کالــج عیســی ‪ ،‬اکســفورد ‪ ،‬بــرای ارائــه تحصیــات اکادمیــک بــرای مــردم ولــز‬ ‫تاســیس شــد و تعهــد افــراد خــاص‪ ،‬اعــم از پروتســتان و کاتولیــک‪ ،‬تضمیــن مــی کــرد کــه‬ ‫زبــان ولــزی بخشــی از دوره نوزایــی جدیــد در یادگیــری اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1546‬اولیــن کتــاب چــاپ شــده بــه زبــان ولــزی ‪«( Yn y llyvyr hwnn ،‬در ایــن‬ ‫کتــاب») توســط ســر جــان پرایــس برکــون منتشــر شــد‪ .‬جــان پرایــس (حــدود ‪)55-1502‬‬ ‫اشــرافی و یــک کارمنــد مهــم دولــت بــود‪ .‬وی بــه عنــوان دبیــر شــورای ولــز خدمــت کــرد‬ ‫و همچنیــن یکــی از افســران مســئول انحــال صومعــه هــا در منطقــه بــود‪ .‬وی همچنیــن‬ ‫دانشــمندی بــود کــه اخریــن ایــده هــای مربــوط بــه دیــن و ان را پذیرفــت‪ .‬همچنیــن وی یــک‬ ‫مجموعــه دار از نســخه هــای خطــی در موضوعــات مختلــف ‪ ،‬از جملــه تاریــخ و ادبیــات ولــز بــود‪.‬‬ ‫اندکــی بعــد اثــار ویلیــام ســالزبوری شــروع بــه ظهــور کردنــد‪ .‬ســالزبوری یــک پروتســتان‬ ‫سرســخت بــود و یادگیــری خــود را بــا ایــده هــای جدیــد مذهبــی همــراه کــرد‪ .‬او عهــد جدیــد‬ ‫را بــه ولــزی ترجمــه کــرد و فرهنــگ لغــت انگلیســی‪-‬ولزی را در میــان ســایر اثــار تنظیــم کــرد‪.‬‬ ‫از طــرف دیگــر ‪ ،‬گرافــود رابــرت یــک کاتولیــک مشــتاق بــود ‪ ،‬امــا بــا همــان روحیــه یادگیــری‪،‬‬ ‫یــک دســتور زبــان مهــم ولــزی را هنــگام تبعیــد اجبــاری در میــان در ســال ‪ 1567‬منتشــر کــرد‬ ‫کــه یــک گام بــزرگ بــه جلــو بــرای زبــان ولــزی و ادبیــات ان انتشــار بــود ‪.‬‬ ‫وقتــی سلســله هــای شاهنشــاهی در ســال ‪ 1282‬پایــان یافــت‬ ‫و ملــکات ولــزی بــه انگلســتان ملحــق شــدند‪ ،‬ادبیــات ولــز‬ ‫حمایــت الزم را بــرای ســطح اجتماعــی بعــدی ‪ ،‬یعنــی اعیــان پیــدا‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن تغییــر منجــر بــه ایجــاد خالقیــت بــه نــواوری شــد‪.‬‬ ‫صنفــی از شــاعران‪ ،‬بــا «کتــاب قاعــده» خــود ‪ ،‬حرفــه ای بــودن‬ ‫ســنت شــاعرانه را حفــظ کردنــد‪ .‬ایــن «کتــاب قاعــده» بــر جایــگاه‬ ‫شــغلی و ســاختن شــعر بــه عنــوان یــک هنــر تاکیــد داشــت‪.‬‬ ‫نــه ســال شــاگردی الزم بــود تــا یــک شــاعر کامــ ً‬ ‫ا واجــد شــرایط‬ ‫باشــد‪ .‬ایــن قوانیــن همچنیــن پرداختــی را کــه یــک شــاعر میتوانــد‬ ‫بــرای کار خــود انتظــار داشــته باشــد تعییــن مــی کنــد ‪ -‬ایــن‬ ‫پرداخــت هــا بســته بــه مــدت زمانــی کــه شــاعر امــوزش مــی دیــد و‬ ‫همچنیــن تقاضــای شــعر در زمــان هــای خــاص ســال متفــاوت بــود‪.‬‬ ‫بیشــتر اثــاری کــه حداقــل بــرای قــرن اینده بــه زبــان ولزی منتشــر شــده بودنــد ماهیــت مذهبی‬ ‫داشــتند‪ .‬مــورگان لولیــد ‪ ،‬پوریتانــی ‪ ،‬بــه دو زبان انگلیســی و ولزی نوشــت و تجربیــات معنوی خود‬ ‫را بازگــو کــرد‪ .‬از دیگــر نویســندگان برجســته ان دوره مــی تــوان بــه واواســور پــاول اشــاره کرد‪.‬‬ ‫در ایــن دوره ‪ ،‬شــعر نیــز بــه نوعــی مذهبــی شــد‪ .‬ویلیــام پــوگ ســلطنتی و کاتولیــک بــود‪ .‬در‬ ‫ان دوران نویســندگان زن و مــرد زیــادی در حــال نوشــتن بودنــد ‪ ،‬امــا کارهــای کمــی از انهــا‬ ‫قابــل شناســایی اســت‪ .‬کاتریــن فیلیپــس از کاردیــگان پریــوری تنهــا دو تــن از انهــا بودنــد کــه‬ ‫گرچــه در انگلیــس متولــد شــدند ‪ ،‬امــا بیشــتر زندگــی خــود را در ولــز گذراندنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن قصــه گویــان نیــز وجــود داشــتند‪ .‬اینهــا همچنیــن هنرمنــدان‬ ‫حرفــه ای و پولــی بودنــد‪ .‬امــا بــه نظــر مــی رســد که برخــاف شــاعران ‪،‬‬ ‫ناشــناس مانــده انــد‪ .‬مشــخص نیســت کــه ایــا ایــن قصــه گویــان کامـ ً‬ ‫ا‬ ‫طبقــه ای جداگانــه بــوده انــد یــا برخــی از اســاتید‪ ،‬قصــه گویــی را بــه‬ ‫عنــوان بخشــی از کارنامــه خودتدریــس مــی کردنــد‪ .‬از ایــن اثــر منثــور‬ ‫کمــی باقــی مانــده اســت ‪ ،‬امــا بــا ایــن وجــود اولیــن ادبیــات منثــور‬ ‫انگلیــس را ارائــه مــی دهــد‪ .‬ایــن قصــه هــای بومــی ولــزی و برخــی‬ ‫ترکیبــی بــا نفــوذ فرهنــگ فرانســوی ‪ /‬نورمنــی مجموعــه ای را تشــکیل‬ ‫مــی دهنــد کــه در دوران مدرن بــا نــام ‪ Mabinogion‬شــناخته میشــود‪.‬‬ ‫ایــن نــام در قــرن نوزدهــم رواج یافــت‪.‬‬ ‫ادبیــات ولــزی در قــرون وســطی عــاوه بــر ادبیــات ترجمــه شــده از‬ ‫زبانهــای دیگــر ماننــد التیــن ‪ ،‬برتــون یــا فرانســه ‪ ،‬شــامل قوانیــن‬ ‫قابــل توجهــی ‪ ،‬نســب نامــه هــا ‪ ،‬متــون مذهبــی و اســطوره ای ‪ ،‬تاریــخ‪،‬‬ ‫روایــات پزشــکی و‪ ...‬بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪46‬‬ ‫‪http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8‬‬ ‫‪%d8%84%d9%a8%aa+%d8%d8%a7%8c%d8%db%a8%af%d8%d8%a7%‬‬ ‫‪0=SSOReturnPage=Check&Rand&b1%d8%a7%ba%d8‬‬ ‫در قــرن هجدهــم گرایــش بــه ادبیــات مذهبــی همچنــان ادامــه یافــت و رفتــه رفتــه شــدت‬ ‫ان نیــز بیشــتر شــد‪ .‬احیــای روش گرایــان ولــزی‪ ،‬در ابتــدا بــه رهبــری هــاول هریــس‬ ‫و دانیــل رولنــد ‪ ،‬نــه تنهــا خطبــه هــا و مجالــس مذهبــی ‪ ،‬بلکــه ســرودها و شــعرهایی‬ ‫از ویلیــام ویلیامــز پانتســیلین ‪ ،‬ان گریفیتــس و دیگــران تولیــد کــرد‪ .‬بــرادران موریــس‬ ‫از انگلــزی شــخصیت هــای برجســته ای در تاســیس جوامــع ولــزی لنــدن بودنــد و‬ ‫مکاتبــات انهــا از مکتوبــات مهــم ان زمــان اســت‪ .‬فعالیتهــای ولــزی هــای لنــدن باعــث‬ ‫شــد ولــز نوعــی از مشــخصات و مختصــات فرهنگــی خــود را در کل انگلیــس حفــظ کنــد‪.‬‬ ‫فعالیــت هــای تعــدادی از افــراد ‪ ،‬از جملــه تومــاس جونــز و ایولــو مورگانــوگ ‪ ،‬منجــر بــه‬ ‫ایجــاد نهــاد ملــی ‪ Eisteddfod‬از ولــز و ابــداع بســیاری از ســنت هایــی شــد کــه امــروزه در‬ ‫ادبیــات ولــز وجــود دارنــد‪ .‬اگرچــه گاهــی ایولــو را یــک تقلیــدکار مــی نامنــد زیــرا بســیاری از‬ ‫«اکتشــافات» او بــر اســاس افســانه هــای نــاب بــود ‪ ،‬وی همچنیــن یــک مجموعــه دار بــی نظیــر‬ ‫از نســخه هــای خطــی قدیمــی بــود و بدیــن ترتیــب خدمتــی را انجــام مــی داد کــه بــدون ان‬ ‫ادبیــات ولــزی بــه غنــای امــروز نبــود‪.‬‬ ‫‪| 65‬راز شقایق| ‪47‬‬ ‫شماره ‪50‬‬ صفحه 24 ‫در قــرن نوزدهــم عمدتــا در نتیجــه انقــاب صنعتــی ‪ ،‬هجــوم زیــادی بــه‬ ‫دره هــای جنوبــی ولــز طــی قــرن نوزدهــم رخ داد‪ .‬اگرچــه بســیاری از انهــا‬ ‫انگلیســی بودنــد‪ ،‬برخــی تــاش کردنــد تــا زبــان ولــزی را بیاموزنــد تــا در‬ ‫جوامــع محلــی ادغــام شــوند و تقاضــای ادبیــات ولــزی بــه صــورت کتــاب ‪،‬‬ ‫نشــریه ‪ ،‬روزنامــه ‪ ،‬شــعر ‪ ،‬تصنیــف و خطابــه افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫کیت رابرتز‬ ‫انــگاراد تومــاس (متولــد ‪ 19‬ژوئیــه ‪ )1958‬نویســنده ولــزی و فعــال برجســته‬ ‫زبــان ولــزی اســت‪ .‬او برنــده جایــزه ‪( Tir na n-Og‬مجموعــه ای از جوایــز ســاالنه‬ ‫ادبیــات کــودکان در ولــز از ســال ‪ 1976‬اســت‪ .‬ایــن جوایــز توســط شــورای کتــاب‬ ‫ولــز بــه بهتریــن کتــاب هــای منتشــر شــده در ســال اهــدا مــی شــود) اســت‪.‬‬ ‫تومــاس در ســال ‪ 1958‬در بانگــور ‪ ،‬گوئینــد متولــد شــد و بــا چهــار خواهــرش در النوانــدا در‬ ‫نزدیکــی کارنارفــون بزرگ شــد‪.‬‬ ‫وی تحصیــات عالیــه خــود را در دانشــگاه ابریســتویث اغــاز کــرد ‪ ،‬امــا قبــل از اتمــام‬ ‫تحصیــات را تــرک کــرد و بــه کار در ‪ Cymdeithas yr Iaith‬رفــت‪ .‬وی بعــدا ً در رشــته‬ ‫جامعــه شناســی از دانشــگاه بانگــور فــارغ التحصیــل شــد و بــرای دریافــت کارشناســی‬ ‫ارشــد ادامــه داد‪.‬‬ ‫مشــهورترین شــاعران قــرن عبــارت بودنــد از‪ :‬ایــوان ایوانــز ‪ ،‬جــان بلــک ول‪،‬‬ ‫ویلیــام تومــاس و جــان ســریریوگ هیــوز‪.‬‬ ‫رمــان در ولز به ســرعت شــتاب مــی گرفــت‪ .‬ترجمه اثــاری مانند کلبــه عمو تام‬ ‫وجــود داشــت‪ ،‬امــا اولیــن رمــان نویس شــناخته شــده بــه زبــان ولــزی ‪ ،‬دانیل‬ ‫اوون ‪ ،‬نویســنده رمانهــای ریــز لوئیــس (‪ )1885‬و انوک هــووز (‪ )1891‬و ‪ ...‬بود‪.‬‬ ‫در اواخــر قــرن ‪ 19‬و اوایــل قــرن ‪ ، 20‬ادبیــات ولــزی منعکــس کننــده روش‬ ‫تبدیــل شــدن زبــان ولــزی بــه طــور فزاینــده بــه یــک نمــاد سیاســی بــود‪.‬‬ ‫دو چهــره بــزرگ در تاریــخ ادبیــات ایــن دوره ‪ ،‬ســاندرز لوئیــس و کیــت‬ ‫رابرتــز بودنــد‪ .‬لوئیــس ‪ ،‬کــه در لیورپــول بــزرگ شــده بــود ‪ ،‬رهبــر جنبــش‬ ‫ناسیونالیســت بــود و بــه دالیــل سیاســی زندانــی شــد‪ .‬او درام را بــه عنــوان‬ ‫ابــزاری بــرای ادعــای حقانیــت خــود برگزیــد‪ .‬کیــت رابرتــز ‪ ،‬داســتان نویــس‪،‬‬ ‫بــه عنــوان معلــم کار مــی کــرد و یکــی از معــدود نویســندگانی بــود کــه‬ ‫هــم در شــمال ولــز و هــم در ولــز جنوبــی زندگــی مــی کــرد و مــی نوشــت‪.‬‬ ‫تومــاس کمــک زیــادی بــه ادبیــات کــودک زبــان ولــزی کــرد‪ .‬کتــاب هــای کودکانــه ای‬ ‫کــه وی نوشــته و تصویرگــری کــرده اســت شــامل مجموعــه ‪ 13‬جلــدی ‪( Rwdlan‬بــرای‬ ‫خندیــدن) اســت کــه بــرای ان جایــزه ‪ Tir na n-receivedg‬را دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫صنعتــی شــدن بخشــهایی از ولــز بــه عنــوان یــک نعمــت در نظــر گرفتــه مــی‬ ‫شــد امــا شــیوه زندگــی کشــاورزی (ارضــی) قدیمــی کــه در بیشــتر کشــور‬ ‫ادامــه داشــت توســط بســیاری از نویســندگان منبــع ایــده الــی بــرای داســتان‬ ‫نویســی بــود‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬تصویــر واقــع بینانــه تــری از جوامــع کشــاورزی‬ ‫توســط جــان الیــس ویلیامــز (‪ )2008-1924‬بــه دو زبــان انگلیســی و ولــزی‬ ‫ارائــه شــد کــه مربــوط بــه دوره بعــد از انقــاب صنعتــی بــود‪ .‬خاطــرات وی‬ ‫در روزنامــه هــای جامعــه‪ ،‬مجلــه ‪ Countryman‬و متعاقبــاً در قالــب جــزوه‬ ‫ای بــه زبــان انگلیســی تحــت عنــوان ‪Clouds of Time and other Stories‬‬ ‫(‪ )1989‬و ‪ )2000( Rates Welsh Bits‬ظاهــر شــد‪ .‬ویلیامــز کــه روحیــه ای ازاد‬ ‫در محافــل انتشــاراتی ولــز داشــت ‪ ،‬نــه اکادمیــک بــود و نــه سیاســتمدار ‪ ،‬امــا‬ ‫اگزیستانسیالیســم را در فرانســه پــس از جنــگ جهانــی دوم پذیرفتــه بــود و‬ ‫بــا ســیمون دوبــووار دوســتی و مکاتبــه فعــال داشــت‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ 1940‬نیــز یــک گــروه نویســنده برجســته در ‪ Rhondda‬ایجــاد‬ ‫شــد‪ ،‬بــه نــام «دایــره کادوگان»‪ .‬ایــن جنبــش کــه تقریبــاً بــه طــور کامــل‬ ‫بــه زبــان ولــزی فعالیــت داشــت‪ ،‬توســط جــی گویــن گریفیتــث و همســرش‬ ‫کیــت گیریفیتــث تشــکیل شــد ‪ ،‬نویســندگان ولــزی ‪ ،‬پنــار دیویــس ‪ ،‬رودوون‬ ‫ویلیامــز ‪ ،‬جیمــز کیچنــر دیویــس و گــرت البــان دیویــس از دیگرنویســندگان‬ ‫ایــن حلقــه ادبــی بودنــد‪.‬‬ ‫کیــت رابرتــز (‪ 13‬فوریــه ‪ 14 - 1891‬اوریــل ‪ )1985‬یکــی از برجســته‬ ‫تریــن نویســندگان ولــزی زبــان در قــرن بیســتم بــود‪ .‬وی عمدتــاً بــه‬ ‫خاطــر داســتانهای کوتــاه شــناخته مــی شــود ‪ ،‬امــا رمــان هــم مــی نوشــت‪.‬‬ ‫رابرتــز ملــی گــرای برجســته ولــزی بــود‪.‬‬ ‫کیــت رابرتــز در دهکــده ‪ ، Rhosgadfan‬در دامنــه مــول تریفــان یــا منطقــه‬ ‫گوئینــد امــروزی متولــد شــد‪ .‬او بزرگتریــن فرزنــد اوون رابرتــز ‪ ،‬یــک‬ ‫معدنچــی و کاتریــن رابرتــز بــود‪ .‬او از ازدواج هــای قبلــی پــدر و مــادرش و‬ ‫ســه بــرادر کوچکتــر (ریچــارد ‪ ،‬ایــوان و دیویــد) و دارای دو خواهــر ناتنــی‬ ‫و دو بــرادر ناتنــی (جــان ایــوان ‪ ،‬مــری ‪ ،‬جیــن و اوون) بــود‪ .‬او در یــک‬ ‫کلبــه خانوادگــی بــه دنیــا امــد‪ .‬بعدهــا زندگــی در کلبــه و روســتا زمینــه‬ ‫مهمــی بــرای کارهــای ادبــی اولیــه او را ایجــاد کــرد‪ .‬کتــاب زندگــی نامــه‬ ‫وی ‪ Y Lôn Wen‬تصویــری بــه یادماندنــی از منطقــه در ان دوره اســت‪.‬‬ ‫او از ‪ 1895‬تــا ‪ 1904‬در مدرســه شــورا در ‪ Rhosgadfan‬و از ‪1904‬‬ ‫تــا ‪ 1910‬در مدرســه ‪ Caernarfonshire‬تحصیــل کــرد‪ .‬وی بــرای فــارغ‬ ‫التحصیلــی در ولــز در کالــج دانشــگاهی ولــز شــمالی ‪ ،‬بنگــور ‪ ،‬کــه از‬ ‫‪ 1910‬تــا ‪ 1913‬تحــت نظــر جــان موریــس جونــز و ایفــور ویلیامــز بــه‬ ‫عنــوان معلــم امــوزش دیــد‪ .‬وی در مــدارس مختلــف ولــز تدریــس کــرد‪.‬‬ ‫پــس از یک دوره نســبتاً ارام بیــن ســالهای ‪ ، 1970-1950‬تعــداد زیادی رمان‬ ‫بــه زبــان ولــزی از دهــه ‪ 1980‬بــه بعــد بــا نویســندگانی چــون الــد ایســلوین‬ ‫و انغــارد تومــوس شــروع بــه ظهــور کردنــد‪ .‬در دهــه ‪ 1990‬میــادی گرایــش‬ ‫متمایــزی بــه پســت مدرنیســم در نثــر نویســی ولز وجــود داشــت ‪ ،‬به ویــژه در‬ ‫اثــار نویســندگانی ماننــد ویلیــام اوون رابرتــز و مینــگل مورگان مشــهود اســت‪.‬‬ ‫در همیــن حــال ‪ ،‬شــعرهای ولــزی کــه در حــال رکــود بــود ‪ ،‬روح تــازه ای بــه‬ ‫خــود گرفــت زیــرا شــاعران ســعی در تســلط دوباره بــر اشــکال ســنتی ادبیات‬ ‫ولــزی داشــتند‪ .‬الــن لویــد و دیــک جونــز رهبــران ایــن حــوزه بودنــد‪.‬‬ ‫جان الیس ویلیامز‬ ‫جــان الیــس ویلیامــز (‪ 20‬اگوســت ‪ 7 - 1924‬دســامبر ‪ )2008‬داســتان نویــس و‬ ‫نویســنده ولــزی بــود و بــه دو زبــان ولــزی و انگلیســی مــی نوشــت‪.‬‬ ‫ویلیامــز در ‪ 20‬اگوســت ‪ 1924‬در النــده داینولــن ‪ ،‬کارنارفونشــایر متولــد شــد‪ .‬وی‬ ‫از یــک خانــواده کشــاورز بــود‪.‬‬ ‫در جنــگ جهانــی دوم بــا نیــروی هوایــی ســلطنتی خدمــت کــرد‪ .‬پــس از جنــگ ‪،‬‬ ‫عالقــه او بــه جنبــش اگزیستانسیالیســت منجــر بــه مکاتبــه وی بــا ســیمون دو بــووار‬ ‫و دیــدار وی در پاریــس شــد‪.‬‬ ‫ویلیامــز و همچنیــن رمــان هایــش را بــرای مجــات مختلــف نوشــت‪ .‬زندگینامــه وی‪،‬‬ ‫ابرهــای زمــان و داســتانهای دیگــر در ســال ‪ 1989‬منتشــر شــد‪.‬‬ ‫وی مشــاور اصلــی فیلــم در مــورد عمــوی خــود ‪ ،‬الیــس ویلیامــز بــود کــه در ســال‬ ‫‪ 2006‬از ‪ S4C‬پخــش شــد‪.‬‬ ‫ویلیامــز بــه دلیــل ســهم قابــل توجــه خــود در زمینــه ادبیــات در ولــز ‪ ،‬در ‪ 8‬اگوســت‬ ‫‪ 2008‬بــه عنــوان نمــاد ملــی ولــز در کاردیــف انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪48‬‬ ‫انگاراد توماس‬ ‫رابرتــز در جلســات حــزب ملــی گــرای ولــز بــا موریس تــی ویلیامــز مالقات‬ ‫کــرد و در ســال ‪ 1928‬بــا او ازدواج کــرد‪ .‬ویلیامــز چاپگــر بــود و ســرانجام‬ ‫انهــا چاپخانــه و انتشــارات (‪ ، )The Gee Press‬دنبیــگ را خریــداری کردنــد‬ ‫و بــه مطبوعــات کتــاب هــا ‪ ،‬جــزوه هــا و هفتــه نامــه ولــزی زبــان منتشــر‬ ‫میکردنــد و رابرتــز بــه طــور منظــم بــرای انهــا مــی نوشــت‪ .‬وی پــس از‬ ‫مــرگ همســرش در ســال ‪ ، 1946‬ده ســال دیگــر مطبوعــات را اداره کــرد‪.‬‬ ‫وی پــس از بازنشســتگی در دنبــی باقــی مانــد و در ســال ‪ 1985‬درگذشــت‪.‬‬ ‫بیوگرافــی الــن لویــد در ســال ‪ 2011‬از رابرتــز از خاطــرات و نامــه هــا‬ ‫بــرای روشــن کــردن زندگــی خصوصــی او اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫بایــد گفــت مــرگ بــرادر رابرتــز در جنــگ جهانــی اول بــود کــه‬ ‫رابرتــز را بــه ســمت نوشــتن ســوق داد‪ .‬او از ادبیــات بــه عنــوان‬ ‫کمکــی بــرای کنــار امــدن بــا ازغــم فقــدان بــرادرش اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫اولیــن جلــد داســتان کوتــاه او ‪( O gors y bryniau ،‬از باتــاق تپــه هــا) ‪،‬‬ ‫در ســال ‪ 1925‬منتشــر شــد‪ .‬شــاید موفــق تریــن کتــاب داســتان کوتــاه‬ ‫او ‪( Te yn y grug‬چــای در هــدر) (‪ )1959‬باشــد ‪ ،‬مجموعــه ای دربــاره‬ ‫فرزنــدان‪ .‬از میــان رمــان هایــی کــه رابرتــز نوشــت ‪ ،‬مشــهورترین انهــا‬ ‫ممکــن اســت ‪( Traff mewn cyffion‬پــا در زنجیــر) (‪ )1936‬باشــد‪ ،‬کــه‬ ‫زندگــی ســخت یــک خانــواده را منعکــس مــی کنــد‪ .‬در ســال ‪ 1960‬او‬ ‫‪ Y lôn wen‬را منتشــر کــرد ‪ ،‬یــک بخــش از زندگــی نامــه خــود وی بــود‪.‬‬ ‫بیشــتر رمــان هــا و داســتان هــای کوتــاه او در منطقــه ای زندگــی میکــرد‬ ‫یعنــی جایــی در شــمال ولــز مــی گذشــت‪ .‬او خــودش گفــت کــه مطالــب‬ ‫خــود را «از جامعــه ای کــه در ان بــزرگ شــده اســت ‪ ،‬جامعــه ای فقیــر کــه‬ ‫در ان همیشــه مبــارزه بــا فقــر وجــود داشــت مــی نوشــت‪« .‬انهــا بــه ته ان‬ ‫فقــر نرســیده انــد ‪ ،‬انهــا علیــه ان مبــارزه مــی کننــد ‪ ،‬از ان ترســیده انــد‪».‬‬ ‫رابرتــز همچنیــن ارتبــاط ادبــی خــود را بــا ســاندرز لوئیــس اغــاز کــرد ‪،‬‬ ‫روابطــی کــه انهــا طــی نامــه ای طــی چهــل ســال برقــرار کردنــد‪ .‬ایــن‬ ‫نامــه هــا تصویــری از زندگــی در ولــز در ان دوره را نشــان مــی دهــد و‬ ‫نظــرات دو غــول ادبــی را دربــاره وقایــع داخــل و خــارج از کشــور ضبــط‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪49‬‬ ‫در ســال ‪ 1985‬تومــاس بــا رمــان «یمــا و هیــد» دربــاره زندگــی در زنــدان‪،‬‬ ‫جایــزه اکادمــی ژیمرایــگ را از ان خــود کــرد کــه در زنــدان ریســلی بــه‬ ‫دلیــل اقداماتــی کــه بــرای تبلیــغ زبــان ولــزی انجــام داد ‪ ،‬ان را تجربــه کــرد‪.‬‬ ‫ســی هلــی لولــی (‪ )1991‬ســومین رمــان او بــود کــه دارای عناصــر زندگینامــه ای اســت‪.‬‬ ‫عنــوان ان از الالیــی ولــزی امــده اســت‪ .‬در ایــن داســتان یــک ســفر بــا ماشــین توســط‬ ‫شــخصیت اصلــی اســت کــه در بیســت ســالگی بــا عمــه خــود همســفر مــی شــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2004‬تومــاس (بنگــر ‪ ،‬طلــوع مــی کنــد) را نوشــت ‪ ،‬بــاز هــم بــا عنوانــی از یــک‬ ‫ترانــه ‪ ،‬ایــن بــار نــوای کریســمس‪ .‬او رمــان «طلــوع هــزاره ســوم» را از طریق یک شــخصیت‬ ‫اصلــی پــر از ناراحتــی سیاســی و در جســتجوی ارامــش در تامــل مذهبــی ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫وی در ســال ‪ 2004‬یــک رمــان تاریخــی بــه نــام راگــوم منتشــر کــرد کــه در ان در مــورد‬ ‫جنایــات جنــگ هــای جهانــی اول و دوم بحــث شــده اســت‪.‬‬ ‫در اثــار تومــوس از عناصــر زندگینامــه ‪ ،‬مباحــث فلســفی ‪ ،‬هجــو و شــوخ طبعــی اســتفاده‬ ‫مکــرر مــی شــود‪ .‬او بــه میــراث فرهنگــی ولــز ‪ ،‬ماننــد افســانه هــا ‪ ،‬قهرمانــان ‪ ،‬اوازهــا و‬ ‫شــعرها اشــاره مــی کنــد کــه همــه در یــک زمینــه جهانــی گســترده تــر تنظیــم شــده انــد‪.‬‬ ‫رمــان هــای او از ســبک نوشــتاری شــخصی برخــوردار اســت ‪ ،‬خصوصـاً در توصیــف زندگــی‬ ‫معمولــی کــه از منظــر طنــز یــا شــوخ طبعــی نشــان داده مــی شــود‪ .‬در نوشــتار وی عناصــری‬ ‫بــا گویــش محلــی بــه کار رفتــه اســت کــه بــه اصالــت زبانــی و فرهنگــی ولــزی مــی پردازند‪.‬‬ صفحه 25 ‫تاریخ هنر ولز‬ ‫بســیاری از اثــار هنــری ســلتیک عصــر اهــن در ولــز یافــت شــده اســت و یافتــه هــای‬ ‫مربــوط بــه دوره کمــی قبــل و بعــد از فتــح رومــی هــا کــه در ســالهای ‪ 8-74‬میــادی بــه‬ ‫ولــز رســید‪ ،‬قابــل توجــه اســت‪.‬‬ ‫در دوره اوایــل قــرون وســطی ‪ ،‬مســیحیت ســلتیک ولــز جزئــی از هنــر جزیــره بریتانیــا بــود‪.‬‬ ‫از ان دوره تعــدادی نســخه خطــی کــه احتمــاالً ریشــه ولــزی دارنــد‪ ،‬باقــی مانــده انــد کــه از‬ ‫اناجیــل قــرن هشــتم و از برجســته تریــن انهــا هســتند‪ Psalter Ricemarch .‬مربــوط بــه‬ ‫قــرن یازدهــم (اکنــون در دوبلیــن) مطمئنـاً ولــزی اســت کــه در ســنت دیویــد ســاخته شــده‬ ‫اســت و ســبک هنــری مکتــوب جزیــره را بــا تاثیــر غیرمعمــول وایکینــگ نشــان مــی دهــد‬ ‫کــه در قطعــات فلــزی برجــای مانــده از ان دوره نیــز دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫حسین شیردل‬ ‫هنــر ولــزی بــه ســنتهای هنرهــای تجســمی مرتبــط بــا ولــز و مــردم‬ ‫ان اشــاره دارد‪ .‬بیشــتر هنــری کــه در ولــز یافــت مــی شــود یــا بــا ان‬ ‫در ارتبــاط اســت‪ ،‬اساسـاً یــک نــوع منطقــه ای از اشــکال و ســبکهایی‬ ‫در ارتبــاط بــا بقیــه جزایــر انگلیــس اســت و ایــن چیــزی اســت‬ ‫متفــاوت از وضعیــت نســبتا مســتقل ادبیــات ولــز‪.‬‬ ‫اصطــاح هنــر در ولــز اغلــب در غیــاب درک صحیــح از «هنــر ولــزی»‬ ‫اســتفاده مــی شــود و شــامل کار بســیار گســترده ای اســت ‪ ،‬بــه ویــژه‬ ‫در هنــر منظــره‪ ،‬تولیــد شــده توســط هنرمنــدان غیــر ولــزی در ولــز‬ ‫(یــا موضــوع ولــزی) از اواخــر قــرن هجدهــم‪.‬‬ ‫طبــق نظــر پژوهشــگران دوره رنســانس در ولــز حــدود ســال ‪ 1400‬اغــاز شــد‪ .‬بیشــتر‬ ‫هنرهــای تولیــد شــده در ایــن دوره در کلیســا یــا بــرای ان ســاخته شــده اســت‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال صومعــه ‪ Strata Florida‬برخــی از کاشــی هــای تزئیــن شــده قــرون وســطایی خــود‬ ‫را حفــظ مــی کنــد‪.‬‬ ‫علــی رغــم ویرانــی گســترده ای کــه در جریــان اصالحــات رخ داد ‪ ،‬تعــدادی از کلیســاهای‬ ‫ولــز قطعاتــی از شیشــه هــای رنگــی قــرون وســطی را حفــظ کردنــد‪.‬‬ ‫نقاشــی هــای دیــواری قــرن پانزدهــم در چندیــن ســاختمان کلیســای ولــز کشــف شــده‬ ‫اســت‪ ،‬از جملــه کلیســای ســنت کادوک ‪ ،‬النکارفــان‪ ،‬کلیســای ســنت ایلتیــد‪ ،‬النتویــت مــاژور‬ ‫(کــه دارای نقاشــی مقــدس کریســتوفر اســت کــه قدمــت ان از حــدود ســال ‪ 1400‬اســت) و‬ ‫کلیســای ســنت تیلــو‪ .‬همچنیــن مشــخص شــد کــه مــورد اخیــر ‪ ،‬هنــگام بازســازی در مــوزه‬ ‫تاریــخ ملــی ‪ St Fagans‬در دهــه ‪ ،1990‬حــاوی نقاشــی هــای دیــواری از چندیــن دوره‬ ‫مختلــف بــود کــه اولیــن ان مربــوط بــه نیمــه اول قــرن پانزدهــم اســت‪.‬‬ ‫ولــز ماقبــل تاریــخ تعــدادی اثــار قابــل توجــه هنــری از خــود بــه جــا‬ ‫گذاشــته اســت‪ :‬ارواره تزئیــن شــده اســب از غــار کندریــک از ایــن‬ ‫جملــه اســت‪ .‬ایــن شــی هنــری بــی نظیــر کــه نــه تنهــا قدیمــی‬ ‫تریــن اثــر هنــری شــناخته شــده از ولــز اســت بلکــه در میــان یافتــه‬ ‫هــای هنــر عصــر یخبنــدان از اروپــا نیــز بــی نظیــر اســت و اکنــون در‬ ‫مــوزه بریتانیــا اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪« 2011‬طــرح گــوزن شــمالی» بــر روی دیــواره غــاری در‬ ‫شــبه جزیــره گــوور یافــت شــد کــه احتمــاالً قدمــت ان بــه ‪-12000‬‬ ‫‪ 14000‬ســال قبــل از میــاد مســیح اســت و انهــا را در زمــره اولیــن‬ ‫هنرهــای یافــت شــده در بریتانیــا قــرار مــی دهــد‪ .‬شــنل طالیــی‬ ‫در مــوزه بریتانیــا و دیســک طالیــی موســوم بــه خورشــید ‪Banc‬‬ ‫‪ Tynddôl‬در مــوزه ملــی ولــز در کاردیــف نیــز بــه همیــن ترتیــب‬ ‫از مهمتریــن اثــار هنــری ولــز و انگلیــس از عصــر مفــرغ هســتند‪.‬‬ ‫پــاس مــاور ‪ ،‬یکــی از خانــه هــای بــزرگ الیزابــت در کانــوی اســت کــه توســط رابــرت ویــن‪،‬‬ ‫یــک مــرد محلــی کــه ســفیر انگلیــس در امپراطــور مقــدس روم بود ســاخته شــد‪.‬‬ ‫ایــن بنــا از داخــل و خــارج ‪ ،‬بــه طــور گســترده بازســازی شــده اســت تــا ظاهــر ان را هنــگام‬ ‫ســاخت منعکــس کنــد و مربــوط بــه نیمــه دوم قــرن شــانزدهم اســت ولــز از هــر دوره بعــد از‬ ‫الیزابــت خانــه هــای متعــدد روســتایی دارد ‪ ،‬بســیاری از ایــن خانــه هــا هنــوز در خــود نقاشــی‬ ‫هــای پرتــره زیبایــی دارند‪.‬‬ ‫بســیاری از اثــار هنــری ســلتیک عصــر اهــن در ولــز یافــت شــده اســت و یافتــه هــای‬ ‫مربــوط بــه دوره کمــی قبــل و بعــد از فتــح رومــی هــا کــه در ســالهای ‪ 8-74‬میــادی بــه‬ ‫ولــز رســید‪ ،‬قابــل توجــه اســت‪.‬‬ ‫در دوره اوایــل قــرون وســطی ‪ ،‬مســیحیت ســلتیک ولــز جزئــی از هنــر جزیــره بریتانیــا بــود‪.‬‬ ‫از ان دوره تعــدادی نســخه خطــی کــه احتمــاالً ریشــه ولــزی دارنــد‪ ،‬باقــی مانــده انــد کــه از‬ ‫اناجیــل قــرن هشــتم و از برجســته تریــن انهــا هســتند‪ Psalter Ricemarch .‬مربــوط بــه‬ ‫قــرن یازدهــم (اکنــون در دوبلیــن) مطمئنـاً ولــزی اســت کــه در ســنت دیویــد ســاخته شــده‬ ‫اســت و ســبک هنــری مکتــوب جزیــره را بــا تاثیــر غیرمعمــول وایکینــگ نشــان مــی دهــد‬ ‫کــه در قطعــات فلــزی برجــای مانــده از ان دوره نیــز دیــده مــی شــود‪.‬‬ ‫در ولــز ‪ ،‬تصویرگــری در دوره هــای قــرون وســطایی و پــس از قرون وســطی معمول نیســت‬ ‫و اشــراف و اعیــان ولــزی معمــوالً بــرای نقاشــی پرتــره خــود بــه لنــدن یــا مراکــز دیگــر‬ ‫انگلیــس مــی رفتنــد‪ .‬بســیاری از اینهــا در مجموعــه هــای ولــز باقــی مانــده اســت‪ .‬کاتریــن‬ ‫از ‪ ، Berain‬کــه ‪ ،‬ادعــای تبــار ‪ Tudor‬را کــرد و بــه او لقــب «‪«( »Mam Gymru‬مــادر‬ ‫ولــز») داده شــد ‪ ،‬توســط ادریــان فــان گروننبــورگ ‪،Adriaen van Cronenburgh‬‬ ‫نقــاش هلنــدی نقاشــی شــد‪ .‬ایــن پرتــره بــه ســفارش شــوهرش ‪ ،‬ســر ریچــارد کالف‬ ‫تاجــر کــه تجــارت او باعــث شــد ایــن زوج مــدت کوتاهــی در انتــورپ مســتقر شــوند ‪،‬‬ ‫انجــام شــد‪.‬‬ ‫ویلیــام هربــرت (درگذشــت ‪ ، )1570‬یکــی از اولیــن اشــراف ولــزی بــود کــه شــناخته شــد‬ ‫و نقاشــی هــا را در مقیــاس وســیع جمــع اوری کــرد‪ .‬پرتــره ای از او ‪ ،‬مربــوط بــه دهــه‬ ‫‪ ، 1560‬توســط مــوزه ملــی ولــز بــه نمایــش گذاشــته شــد کــه ان را بــه اســتیون ون‬ ‫هارویــک ‪ ،‬دیگــر هنرمنــد هلنــدی نســبت مــی دهنــد‪.‬‬ ‫بعــدا ً ‪ ،‬نقاشــان صنعتگــری ماننــد ویلیــام روز و هیــو هیــوز شــروع بــه تــاش بــرای نقاشــی‬ ‫پرتــره کردنــد‪ .‬پرتــره از واعــظ مســیحی ایوانــز در ســال ‪ 1835‬و همچنیــن پرتــره هیــوز از‬ ‫ویلیــام جنکینــز ریــس در ســال ‪ 1826‬توســط مــوزه ملــی ولــز بــه نمایــش درامــده اســت‪.‬‬ ‫طبــق نظــر پژوهشــگران دوره رنســانس در ولــز حــدود ســال ‪ 1400‬اغــاز شــد‪ .‬بیشــتر‬ ‫هنرهــای تولیــد شــده در ایــن دوره در کلیســا یــا بــرای ان ســاخته شــده اســت‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال صومعــه ‪ Strata Florida‬برخــی از کاشــی هــای تزئیــن شــده قــرون وســطایی خــود‬ ‫را حفــظ مــی کنــد‪.‬‬ ‫در ولــز‪ ،‬حداقــل تــا جنــگ جهانــی اول ‪ ،‬یک ســنت صنایع دســتی اصیل‬ ‫هنــوز وجــود داشــته اســت‪ .‬اســتفاده از مــواد محلــی ‪ ،‬ســنگ یــا خــاک‬ ‫رس ‪ ،‬همچنــان ادامــه داشــت‪ .‬هــوراس دبلیــو الیــوت ‪ ،‬صاحــب گالــری‬ ‫انگلیســی‪ ،‬در ســال ‪ 1885‬از ســفال اونــی (کــه قدمــت ان بــه قــرن‬ ‫هفدهــم برمــی گــردد) بازدیــد کــرد تــا هــم قطعــات محلــی را پیــدا‬ ‫کنــد و هــم ســبک ســازگار بــا جنبــش را تشــویق کنــد‪ .‬قطعاتــی کــه او‬ ‫بــرای بیســت ســال اینــده بــه لنــدن اورد دوبــاره عالقــه بــه ســفالهای‬ ‫ولــزی را زنــده کــرد‪ .‬لعابهــای نمکــی ســنگینی کــه صنعتگــران محلــی‬ ‫بــرای نســلها از ان اســتفاده مــی کردنــد از مــد افتــاده بودنــد ‪ ،‬امــا‬ ‫جنبــش هنرهــا و صنایع دســتی بزرگداشــتی از کار انها به ارمغــان اورد‪.‬‬ ‫علــی رغــم ویرانــی گســترده ای کــه در جریــان اصالحــات رخ داد ‪ ،‬تعــدادی از کلیســاهای‬ ‫ولــز قطعاتــی از شیشــه هــای رنگــی قــرون وســطی را حفــظ کردنــد‪.‬‬ ‫نقاشــی هــای دیــواری قــرن پانزدهــم در چندیــن ســاختمان کلیســای ولــز کشــف شــده‬ ‫اســت‪ ،‬از جملــه کلیســای ســنت کادوک ‪ ،‬النکارفــان‪ ،‬کلیســای ســنت ایلتیــد‪ ،‬النتویــت مــاژور‬ ‫(کــه دارای نقاشــی مقــدس کریســتوفر اســت کــه قدمــت ان از حــدود ســال ‪ 1400‬اســت) و‬ ‫کلیســای ســنت تیلــو‪ .‬همچنیــن مشــخص شــد کــه مــورد اخیــر ‪ ،‬هنــگام بازســازی در مــوزه‬ ‫تاریــخ ملــی ‪ St Fagans‬در دهــه ‪ ،1990‬حــاوی نقاشــی هــای دیــواری از چندیــن دوره‬ ‫مختلــف بــود کــه اولیــن ان مربــوط بــه نیمــه اول قــرن پانزدهــم اســت‪.‬‬ ‫پــاس مــاور ‪ ،‬یکــی از خانــه هــای بــزرگ الیزابــت در کانــوی اســت کــه توســط رابــرت ویــن‪،‬‬ ‫یــک مــرد محلــی کــه ســفیر انگلیــس در امپراطــور مقــدس روم بود ســاخته شــد‪.‬‬ ‫ایــن بنــا از داخــل و خــارج ‪ ،‬بــه طــور گســترده بازســازی شــده اســت تــا ظاهــر ان را هنــگام‬ ‫ســاخت منعکــس کنــد و مربــوط بــه نیمــه دوم قــرن شــانزدهم اســت ولــز از هــر دوره بعــد‬ ‫از الیزابــت خانــه هــای متعــدد روســتایی دارد ‪ ،‬بســیاری از ایــن خانــه هــا هنــوز در خــود‬ ‫نقاشــیهای پرتــره زیبایــی دارنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪50‬‬ ‫در مــورد هنــر صنایــع دســتی در ولــز بایــد گفــت جنبــش هنرهــا و‬ ‫صنایــع دســتی (حــدود ‪ ، )1920-1880‬جرقــه ای بــرای توســعه هنــر‬ ‫ولــزی از نظــر مفهــوم مســتقل و قابل شناســایی بــود‪ .‬دو عنصــر جنبش‬ ‫بــه ویــژه بــا شــرایط هنــری ولــز مطابقــت داشــتند‪ .‬نخســت ‪ ،‬ایــن‬ ‫جنبــش ارزو داشــت هنرهــای کاربــردی (ســفال ‪ ،‬مبلمــان و غیــره) را به‬ ‫جایــگاه هنرهــای زیبــا برســاند‪ .‬دوم ‪ ،‬توســعه ناسیونالیســم رمانتیــک‬ ‫کــه ناشــی از جنبــش هنــر و صنایــع دســتی از طریــق «حمایــت از‬ ‫طراحــی بومــی ‪ ،‬شــیوه هــای ســنتی ســاخت اشــیا و اســتفاده از مــواد‬ ‫محلــی» بــود‪ .‬را حمایــت مــی کــرد‪.‬‬ ‫اوون مــورگان ادواردز مــروج اصلــی جنبــش هنرهــا و صنایــع دســتی‬ ‫در ولــز بــود‪ .‬ادواردز سیاســتمداری اصــاح طلــب بــود کــه بــا قــرار‬ ‫دادن مــردم خــود در معــرض زبــان و تاریــخ خــود ‪ ،‬بــه تجدیــد غــرور‬ ‫ولــزی متعهــد بــود‪ .‬بــرای ادواردز ‪« ،‬ولــز بــه هیــچ چیــز بیــش از‬ ‫تحصیــل در هنرهــا و صنایــع دســتی بــه ان نیــاز نــدارد‪».‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪51‬‬ صفحه 26 ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫نویسنده و کارشناس‬ ‫ارشد فلسفه‬ ‫معماری ولز‬ ‫از اواخــر قــرن ‪ ، 15‬برخــی از قلعــه هــای ولــزی تبدیــل بــه خانــه هــای بــزرگ‬ ‫مــی شــوند‪ .‬برخــی از ایــن مــوارد ماننــد قلعــه چیــرک و قلعــه پوییــس بــه‬ ‫عنــوان خانــه باقــی مانــده انــد‪ ،‬امــا برخــی دیگــر ماننــد قلعــه راگالن در‬ ‫مونمواتشــایر و قلعــه ‪ Carew‬در پمبروکشــایر ویرانــه هایــی هســتند کــه هنــوز‬ ‫هــم مــی توانــد تصوراتــی از عظمــت حــود ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫تعــدادی از خانــه هــا در شــمال ولــز وجــود دارد کــه بــه طــور ســنتی بــا اشــراف‬ ‫ولــز ماننــد اوویــن گلینــور مرتبــط بــوده انــد و همچنیــن مجلــس پارلمــان ادوارد‬ ‫اول در شــهر روتیــن نیــز از همیــن دســت بناهــا اســت‪ .‬ایــن بناهــای مســکونی‬ ‫شــاید قطع ـاً بــا ایــن شــخصیت هــای تاریخــی ارتبــاط نداشــته باشــند‪ ،‬امــا‬ ‫بــه عنــوان مدرکــی بــرای ســاختمان هــای ســنگی اولیــه در ولــز مهــم هســتند‪.‬‬ ‫معــروف تریــن بنــا پارلمــان اوایــن گلینــدر در ‪ Machynlleth‬اســت‪ .‬ایــن‬ ‫ســاختمان در دوره هــای اخیــر بــه طــور قابــل توجهــی تغییــر یافتــه اســت‪ ،‬امــا‬ ‫خوشــبختانه ادوارد پــوگ چــاپ ســنگی زیبایــی از ســاختمان را در ســال ‪1816‬‬ ‫منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1794‬جــان اینگلبــی بــرای ســاختن یــک اثر ابرنــگ از این ســاختمان‬ ‫کــه فقــط در جنــوب شــرقی کلیســا قــرار داشــت و مشــرف بــه رودخانــه دی‬ ‫بــود‪ ،‬اســتخدام شــد‪ .‬ایــن ســاختمان کاهگلــی بــود و دارای نمــای چوبــی و‬ ‫همچنیــن یــک پنجــره قــوس دار گوتیــک و درهــای قوســی گوتیــک اســت‪.‬‬ ‫شــواهدی وجــود دارد کــه یــک پلــه بیرونــی بــه یــک ســالن طبقــه اول منتهــی‬ ‫مــی شــده اســت‪ ،‬کــه نشــان مــی دهــد قســمتهایی از ســاختمان مــی توانــد‬ ‫بــا اوویــن گلینــور معاصــر باشــد‪ .‬ایــن ســاختمان اکنــون بــه ‪Plas Cwrt yn‬‬ ‫‪ Dre‬معــروف اســت‪.‬‬ ‫معمــاری ولــز مــروری اســت بــر معمــاری ایــن کشــور از دوره قــرون‬ ‫وســطی تــا امــروز شــامل قلعــه هــا و اســتحکامات ‪ ،‬معمــاری کلیســایی و‬ ‫معمــاری صنعتــی‪ .‬ایــن تاریــخ‪ ،‬معمــاری داخلــی ‪ ،‬تجــاری و اداری را نیــز‬ ‫در بــر مــی گیــرد‪.‬‬ ‫شــواهد اندکــی بــرای معمــاری داخلــی در ولــز وجــود دارد کــه پیــش از‬ ‫قــرن ‪ 14‬باشــد‪ .‬قدیمــی تریــن بناهــای مســکونی ایــن کشــور خانــه‬ ‫هــای بــرج ســنگی هســتند کــه ممکــن اســت بــه حــدود ســال ‪ 1400‬بــه‬ ‫قبــل برگردنــد‪ .‬خانــه هــای طبقــات بــاالی جامعــه تــا حــدی مســتحکم تــر‬ ‫ســاخته میشــد ماننــد قلعــه کندلســتون و ایســتینگتون در روســکروتر در‬ ‫پمبرکشــایر‪ .‬بیشــتر نمونــه هــای ولــزی در منطقــه مــرزی ســاحلی جنوبــی‬ ‫ولــز و بــه ویــژه در پمبکروشــایر اســت‪.‬‬ ‫تاکنــون هیــچ خانــه ای بــا نمــای چوبــی ولــزی را نمــی تــوان بــه طــور‬ ‫مطمئــن بــه قبــل از ســال ‪ 1400‬قدمــت داد ‪ ،‬امــا توصیــف شــاعر ایولو گوچ‬ ‫از خانــه اوویــن گلینــدور در ســیچارت نشــان مــی دهــد کــه خانــه هایــی با‬ ‫نمــای چوبــی قبــل از ایــن تاریــخ ســاخته شــده انــد‪ .‬گفتــه شــده اســت که‬ ‫خرابــی هایــی کــه بــه دنبــال شــورش اوویــن گلینــدر به وجــود امده اســت‬ ‫ممکــن اســت باعــث تخریــب خانــه هــای قدیمــی در ولــز شــده باشــد‪.‬‬ ‫بنــای دیگــری کــه ممکــن اســت از قدمــت قابــل توجهــی برخــوردار باشــد‪،‬‬ ‫مجلــس پارلمــان ادوارد ســوم در رودالن اســت کــه تصــور مــی شــد اساســنامه‬ ‫رودالن در ان ابــاغ شــده اســت‪ .‬امــروزه ایــن ســاختمان هنــوز بــه صــورت‬ ‫جزئــی از خیابــان پارلمــان ســراپا اســت‪.‬‬ ‫خانــه هــای قلعــه ماننــد ولــزی ‪ ،‬کــه بیشــتر انهــا در اوایــل قــرن ‪ 14‬و‬ ‫‪ 15‬ســاخته شــده انــد ‪ ،‬ســازه هایــی مســتطیل شــکل ‪ ،‬متشــکل از دو یــا‬ ‫چنــد طبقــه بــوده و بــا خانــه هــای ایرلنــد و اســکاتلند ارتبــاط تنگاتنگــی‬ ‫دارنــد‪ .‬در ســال ‪ 1976‬محققــان نقشــه ای تهیــه کردنــد کــه ‪ 17‬نمونــه‬ ‫ایــن خانــه هــا را نشــان مــی داد‪ .‬خانــه هــای دیگــری نیــز بعدهــا بــه ایــن‬ ‫نقشــه اضافــه شــد و ایــن امــکان وجــود دارد کــه نمونــه هــای جدیــد بــه‬ ‫عنــوان ادغــام شــده در ســاختمان هــای موجــود شــناخته شــود ‪ ،‬ماننــد‬ ‫خانــه ‪ Sandyhaven‬در پمبرکشــایر‪.‬‬ ‫خانــه هــای دارای قــاب چوبــی در ولــز بــه ویــژه در شهرســتانهای تاریخــی‬ ‫مونتگومریشــایر و دنبیگشــایر‪ ،‬عمدتــا در مناطقــی متمرکــز شــده انــد کــه فاقــد‬ ‫ســنگ ســاختمانی مناســب هســتند امــا دارای اراضــی جنگلــی فراوانــی هســتند‬ ‫کــه الوارهــای ســاختمانی را تهیــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫خانــه هــای قدیمــی بــا نمــا یــا قــاب چوبــی خانــه هــای یــک طبقــه ای بودنــد‬ ‫کــه اتــاق اصلــی انهــا بــا اتــش یــک شــومینه و دود ان از دریچــه ســقف خــارج‬ ‫مــی شــد‪.‬‬ ‫یــک مثــال دیگــر احتمــاالً بــرج دروازه شــرقی پوئیــس اســت‪ .‬بــه نظــر میرســد‬ ‫دروازه شــرق یــک قلعــه بــوده اســت کــه احتمــاالً در قــرن هفدهــم از باقــی‬ ‫مانــده طــاق ورودی قلعــه قدیمــی تــری ســاخته شــده اســت‪ .‬هنگامــی کــه‬ ‫ســر رابــرت اســمیرک دوبــاره قلعــه را احیــا کــرد و تزیینــات گوتیــک را اضافــه‬ ‫کــرد یــک طبقــه اضافــی بــه بــرج اضافــه شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در مــرز ولــز ‪ ،‬قلعــه واتلســبورگ نزدیــک بــه ولزپــول قــرار‬ ‫دارد کــه بنایــی از همیــن نــوع اســت‪ .‬بســیاری از خانــه هــای قلعــه‬ ‫ماننــد انگلیســی ‪ ،‬ماننــد قلعــه تاترشــال یــا کاخ باکــدن ‪ ،‬کمــی دیرتــر‬ ‫و بزرگتــر از نمونــه هــای ولــزی هســتند و از اجــر ســاخته شــده انــد‪.‬‬ ‫خانــه هــای ســالن دار بــار ســتونهای بیشــتری بــا توجــه بــه ســاختار جدیــد‬ ‫موجــود در دیوارهــای خارجــی دارنــد‪ .‬ســقف توســط ســتونهای ســالن و‬ ‫طاقهــا پشــتیبانی مــی شــد‪ .‬خانــه کادوگان در اسکلوشــام در نزدیکــی‬ ‫رکســام بــه عنــوان بهتریــن نمونــه از یــک خانــه راهــرو دار ولــزی بــا یــک‬ ‫ســالن بــاز تــا ســقف زنــده مانــده اســت‪.‬‬ ‫بــه غیــر از خانــه هــای قلعــه ماننــد ‪ ،‬تعــدادی ســاختمان از ســنگ ســاخته‬ ‫شــده وجــود دارد کــه در ان ســالن روی یــک ســقف زیریــن بنــا شــده اســت‪.‬‬ ‫از ایــن جملــه مــی تــوان بــه مجلــس پارلمــان اوایــن گلینــدر در ‪Machynlleth‬‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬بیشــترین نمونــه هــا در جنــوب ولــز بــا تعــدادی از ســاختمانها در‬ ‫پمبکروشــایر یافــت میشــوند‪ .‬توزیــع بــرج و ســایر خانــه هــا در ولــز بــا ســقف‬ ‫هــای طاقــدار توســط پیتــر اســمیت نقشــه بــرداری و فهرســت شــده اســت‪.‬‬ ‫انهــا همچنیــن بــه عنــوان خانــه هــای تجــار اولیــه در هاورفــورد وســت و‬ ‫پمبــروک شــباهت دارنــد‪.‬‬ ‫در بعضــی مــوارد‪ ،‬ســالن بــا یــک پلــه بیرونــی قابــل دسترســی اســت‪،‬‬ ‫همانطــور کــه در انبــار پنتــره ایفــان در ‪ Nevern‬در پمبرکشــایر قابــل مشــاهده‬ ‫اســت‪ .‬مثــال دیگــر ‪ ،‬ایســتینگتون اســت کــه بــه ان قلعــه بــرج گفتــه میشــود‪،‬‬ ‫امــا بــه طــور صحیــح تــر ان یــک خانــه بــا تــاالر تــک طبقــه اســت کــه دارای‬ ‫یــک پلــه بیرونــی بــا بــرج جانبــی اســت‪ .‬ایســتینگتون در قــرن پانزدهــم بــه‬ ‫خانــواده پــرووت تعلــق داشــت‪.‬‬ ‫مجموعــه دیگــری از خانــه هــای ســنگی قــرون وســطایی در ‪East Orchard‬‬ ‫‪ ، St. Athan‬در گالمــورگان وجــود دارد کــه متعلــق بــه خانــواده ‪de Berkerolles‬‬ ‫در قــرن ‪ 14‬بــود‪ .‬ایــن گــروه از ســاختمانها شــامل یــک خانــه بــا دودکــش‬ ‫خارجــی اســت کــه دارای یــک بلــوک اشــپزخانه مجــزا نیــز مــی باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪52‬‬ ‫پــس از ویرانــی هــای ناشــی از قیــام اوویــن گلینــور ‪ ،‬یــک بازســازی در‬ ‫ولــز انجــام شــده اســت‪ .‬شــواهد بــه وضــوح نشــان میدهــد کــه در قــرن‬ ‫پانزدهــم و نیمــه اول شــانزدهم نقشــه اســتانداردی بــرای ســاختمانهای‬ ‫داخلــی وجــود داشــته اســت‪ .‬اکثــر خانــه هــای قــاب دار چوبــی بــا طاقهــا و‬ ‫ســتونهای چوبــی ســاخته شــده انــد‪.‬‬ ‫در اواســط قــرن شــانزدهم وقتــی خانــه هــا دو یــا چنــد طبقــه شــدند ‪ ،‬تغییر‬ ‫ایجــاد شــد‪ .‬اشــکال منطقــه ای خانــه تکامــل یافتــه ســنگ وارد بنا شــد‪.‬‬ ‫اولیــن بناهــای ســاخته شــده از ســنگ خانــه هــای ‪ ، Snowdonia‬بــا یــک‬ ‫طبقــه بیشــتر بودنــد کــه تاریــخ ان متعلقــه بــه ‪ 1519‬تــا ‪ 1537‬میــادی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫نمــود معمــاری مــدرن در قــرن بیســت و یکــم در نولتــن پمبروکشــایر اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســایت مشــرف بــه خلیــج ‪ St Bride‬اســت‪ .‬ایــن خانــه در ســال ‪1998‬‬ ‫ســاخته شــده اســت و نمونــه قابــل توجهــی از معمــاری اکــو یــا پایــدار‬ ‫(معمــاری اســت کــه ســعی دارد اثــرات منفــی زیســت محیطــی ســاختمانها‬ ‫را کاهــش دهــد) اســت‪ .‬در زمیــن شــیب دار حفــر شــده و از روی ســقف‬ ‫چمــن پوشــیده شــده اســت‪ .‬ایــن خانــه بــه عنــوان یــک تپــه کــم ارتفــاع و‬ ‫فقــط یــک دودکــش فلــزی از چمــن ظاهــر مــی شــود‪ .‬ارتفــاع دریــا کامـ ً‬ ‫ا از‬ ‫شیشــه اســت‪ .‬اســکلت فلــزی بــا یک تیــر حلقــه ای کــه ســقف را پشــتیبانی‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر بلندتریــن ســاختمان در ولــز برجــی اســتدر ســوانزی بــه‬ ‫نــام مردیــن کــه ‪ 107‬متــر ارتفــاع دارد و در ســال ‪ 2010‬بــه اتمــام رســیده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن بــرج ‪ 29‬طبقــه دارد ‪ ،‬دو برابــر میانگیــن بلندتریــن ســاختمان‬ ‫قبلــی در ســوانزی اســت‪ .‬شــکل بیضــوی ســاختمان یــاداور اثــار معمــار‬ ‫اتریشــی هانــز تــزار اســت‪ .‬تنهــا ســاختمانهای بلنــد مرتبــه دیگــر در ولــز‬ ‫در کاردیــف اســت‪ .‬بلندتریــن بلــوک مســکونی کاردیــف ‪ ،‬کــه در ســال ‪2005‬‬ ‫تکمیــل شــد ‪ Altolusso ،‬بــود کــه توســط هولــدر ماتیــاس ســاخته شــد‪.‬‬ ‫ایــن هتــل در مجــاورت دروازه مریدیــن ‪ ،‬کاردیــف اســت کــه یــک هتــل‬ ‫مســکونی اســت کــه در ســال ‪ 2008‬تکمیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪53‬‬ صفحه 27 ‫سحر پور حسینی‬ ‫جامعه شناس‬ ‫لباس سنتی مردم ولز‬ ‫انچــه کــه امــروز بــه عنــوان لبــاس ســنتی ولــزی شــناخته مــی شــود‪ ،‬توســط‬ ‫روســتاییان در ولــز مــورد اســتفاده بــود‪ .‬بســیاری از بازدیدکننــدگان انگلیســی کــه در‬ ‫اواخــر قــرن ‪ 18‬و اوایــل قــرن ‪ 19‬از ولــز بازدیــد مــی کردنــد‪ ،‬پوششــی متفــاوت از‬ ‫انچــه زنــان روســتایی انگلیــس مــی پوشــیدند مشــاهده کردنــد‪.‬‬ ‫بســیار محتمــل اســت کــه انچــه انهــا بــه تــن کــرده انــد جامانــده از لبــاس فرهنــگ‬ ‫اروپایــی بــوده کــه زنــان روســتایی بــر تــن داشــته انــد‪ .‬ایــن لبــاس شــامل نســخه‬ ‫ای از لبــاس شــب بــود کــه در ابتــدا توســط اقایــان نجیــب زاده در قــرن ‪ 17‬و ‪18‬‬ ‫پوشــیده مــی شــد‪ ،‬یــک لبــاس کــه در ولــز بــرای مــدت طوالنــی تــری نســبت بــه‬ ‫ســایر مناطــق بریتانیــا همچنــان کاربــرد داشــت‪ .‬کاله بــی نظیــر ولــزی ‪ ،‬کــه اولیــن‬ ‫بــار در دهــه ‪ 1830‬ظاهــر شــد ‪ ،‬از دهــه ‪ 1840‬بــه عنــوان شــمایلی از پوشــش ولــزی‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫بــرای برخــی ‪ ،‬پوشــیدن لبــاس ولــزی پــس از دهــه ‪ 1880‬تالشــی‬ ‫بــرای حفــظ ســنت بــود‪ .‬بــرای دیگــران ایــن امــر مربــوط بــه هویــت‬ ‫و ملیــت ولــزی بــود و برخــی دیگــر نوعــی نــگاه اقتصــادی و مالــی‬ ‫را دنبــال میکردنــد تــا بتواننــد بــا توجــه بــه شــناخته شــدن ایــن‬ ‫پوشــش بــه عنــوان لبــاس محلــی در ولــز‪ ،‬ســفارش هــای بیشــتری‬ ‫بــرای ایــن لبــاس داشــته باشــند‪.‬‬ ‫لبــاس مدرنــی کــه دختــران در روز ســنت داوود مــی پوشــیدند و قبـ ً‬ ‫ا‬ ‫مــادران ان را از لبــاس هــای قدیمــی تهیــه مــی کردنــد ‪ ،‬اکنــون بــه‬ ‫صــورت تجــاری در دســترس اســت‪ .‬طراحــی ‪ ،‬رنــگ و اســتفاده از‬ ‫تــوری (کــه در قــرن نوزدهــم بــه نــدرت بــا لبــاس ولــزی همــراه‬ ‫بــود)‪ ،‬ممکــن اســت بــرای لبــاس هایــی بــه کار رود کــه اســتفاده‬ ‫کننــدگان از ان درمراســم و رویدادهــای محلــی و بیــن المللــی در ولــز‬ ‫شــرکت میکننــد‪.‬‬ ‫ایــن لبــاس بــر اســاس لبــاس هــای متنوعــی اســت کــه در اصــل‬ ‫در جنــوب غربــی ولــز پیــدا شــده اســت‪ .‬لبــاس هــای مــدرن کــه‬ ‫دختــران مــی پوشــند بــه طــور معمــول قرمــز بــا جزئیــات تــوری‬ ‫ســفید و همــراه بــا پیــش بنــد چهارخانــه ســیاه و ســفید هســتند‪.‬‬ ‫یــک شــال ســفید و یــک کاله مشــکی نیــز اســتفاده مــی شــود‪ .‬لبــاس‬ ‫عــروس را بــا یــک گل نرگــس زرد کــه روی ان قــرار دارد تزئیــن‬ ‫میکننــد گلــی کــه بیشــترین ارتبــاط را بــا ولــز دارد‪.‬‬ ‫ایــن احتمــال وجــود دارد کــه لبــاس ولــزی بــه عنــوان یــک لبــاس روســتایی (بــا‬ ‫تغییــرات منطقــه ای در داخــل ولــز) اغــاز شــده و بــه عنــوان یــک لبــاس ســنتی‬ ‫توســط همســران و دختــران کشــاورزان بــا شــرایط مالــی بهتــر بــود کــه بــرای‬ ‫مــوارد خــاص و هنــگام رفتــن بــه بــازار و فــروش محصــوالت مــورد اســتفاده بــود‪.‬‬ ‫بارزتریــن ویژگــی لبــاس ولــزی ‪ ،‬بــه غیــر از کاله ‪ ،‬لبــاس شــب و لبــاس‬ ‫خــواب اســت‪ .‬اگرچــه اغلــب از انهــا بــه عنــوان لبــاس خــواب یــاد میشــود‬ ‫(بــه روشــهای مختلــف بــه ولــزی هجــی مــی شــود ‪ ،‬معمــوالً امــروزه‬ ‫بــا عنــوان ‪ betgwn‬شــناخته مــی شــود) اصطــاح لبــاس مجلســی‬ ‫در حــال حاضــر بــرای لبــاس بلنــد و گلــدوزی شــده بــه کار مــی رود‪.‬‬ ‫از دهــه ‪ ، 1880‬زمانــی کــه لبــاس ســنتی از اســتفاده عمومــی خــارج شــد‪ ،‬عناصــر‬ ‫منتخــب ان بــه عنــوان یــک لبــاس ملــی پذیرفتــه شــد‪ .‬از ان بــه بعــد ان را زنــان‬ ‫در مراســمی ماننــد مالقــات هــای ســلطنتی‪ ،‬گــروه هــای کــر‪ ،‬کلیســا‪ ،‬بــرای عکــس‬ ‫میپوشــیدند‪ .‬ایــن لبــاس بــرای اولیــن بــار توســط دختــران بــه عنــوان جشــن در روز‬ ‫ســنت داوود درســت قبــل از جنــگ جهانــی اول اســتفاده شــد‪ .‬ایــن لبــاس اکنــون بــه‬ ‫عنــوان لبــاس ملــی ولــز شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫دامن‬ ‫دامــن هــا معمــوالً از نوعــی پارچــه پشــمی موســوم بــه فالنــل بــا نوارهــای‬ ‫عمــودی یــا گاهــا افقــی بــا رنگهــای تنــد ‪ ،‬اغلــب قرمــز و ابــی تیــره یــا‬ ‫ســیاه و ســفید بودنــد‪.‬‬ ‫شــواهد اندکــی در مــورد لبــاس ســنتی ولــزی قبــل از حــدود ســال ‪ 1770‬هنگامــی‬ ‫کــه اولیــن گردشــگران بــه ولــز امدنــد و لبــاس هــای زنــان در ولــز را بــا کلمــات‬ ‫و تصاویــر ثبــت کردنــد‪ ،‬باقــی مانــده اســت‪ .‬انهــا خاطرنشــان کردنــد کــه زنــان‬ ‫در مناطــق روســتایی ولــز لبــاس متمایــزی بــه تــن داشــتند کــه از مکانــی بــه‬ ‫مــکان دیگــر متفــاوت بــود‪ .‬زنــان در شــهرها و کســانی کــه در نزدیکــی مــرز‬ ‫ولــز و انگلیــس یــا در نزدیکــی بندرهــای شــلوغ زندگــی مــی کردنــد از قبــل‬ ‫مدهــای انگلیســی پوشــیده بودنــد کــه اغلــب از پنبــه ســاخته شــده بودنــد‪.‬‬ ‫در طــول دهــه ‪ ، 1830‬برخــی از اعضــای اعیــان خــاص ‪ ،‬بــه ویــژه اگوســتا هــال‬ ‫(بانــوی النــور) از النــور ‪ ،‬بــرای احیــای برخــی از ســنت هــای ولــزی ‪ ،‬از جملــه لبــاس‬ ‫ســنتی تــاش کردنــد‪ .‬چــاپ مطالبــی دربــاره لباســهای قســمتهایی از ولــز انتشــار‬ ‫گســترده ای نداشــت‪ .‬برخــی از انهــا در مقالــه ای در ســال ‪ 1951‬منتشــر شــدند و‬ ‫ایــن اولیــن بــار بــود کــه از دهــه ‪ 1830‬منتشــر مــی شــد‪ .‬تاثیــر اشــکار او در لبــاس‬ ‫ولــزی پــس از انتشــار مقالــه ای در مــورد لبــاس دهقانــان ولــز تــا جایــی نــام او را‬ ‫شــهرت داد کــه بــه گمــان برخــی وی طــراح لبــاس ســنتی ولــز بــود‪.‬‬ ‫از ان بــه بعــد ‪ ،‬بســیاری از نویســندگان تصــور کردنــد کــه وی تاثیــر زیــادی در‬ ‫پوشــیدن لبــاس ولــزی توســط زنــان روســتایی در سراســر ولــز در طــول قــرن‬ ‫نوزدهــم داشــته اســت ‪ ،‬کــه تصــور مــی شــد ‪ ،‬منجــر بــه ایجــاد یــک لبــاس ملــی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫شنل‬ ‫شــنل هــا بلنــد بودنــد و اغلــب بــا کاله هــای بــزرگ ســت مــی شــدند‪.‬‬ ‫روپوشــهای پشــمی ابــی تــا ســالهای ‪ 1860‬در بســیاری از مناطــق ولــز‬ ‫بســیار رایجتــر از روپوشــهای قرمــز بــود‪.‬‬ ‫شال مربعی‬ ‫شــال مربعــی پشــمی در رنــگ هــای طبیعــی و حاشــیه ای دور ان بــه صورت‬ ‫مثلــث یــا مســتطیل در مــی امــد و روی شــانه هــا را می پوشــاند‪.‬‬ ‫پذیــرش لبــاس ســنتی‪ ،‬همزمــان بــا رشــد ناسیونالیســم ولــزی بــود‪ ،‬جایــی‬ ‫کــه صنعتــی شــدن بیشــتر مناطــق جنوبــی گالمــورگان بــه عنــوان تهدیــدی‬ ‫بــرای شــیوه زندگــی ســنتی کشــاورزی تلقــی مــی شــد‪.‬‬ ‫لبــاس ملــی ســاخته شــده از پشــم ولــزی بــه عنــوان اعــام تصویــری از‬ ‫هویــت ولــزی تلقــی مــی شــد‪ .‬در جریــان بازدیــد شــاهزاده ولــز از ســوانزی‬ ‫در ســال ‪ ، 1881‬لبــاس ولــزی توســط تعــدادی از زنــان جــوان از جملــه‬ ‫اعضــای گــروه کــر پوشــیده شــده بــود کــه مــورد اســتقبال قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ویتل‬ ‫شــال هــای بــزرگ پشــمی مســتطیلی یــا مربــع شــکل بــا حاشــیه هــای بلند‬ ‫دور کمــر را مــی پوشــاندند و بــرای حمــل نــان و ســایر مــواد مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار مــی گرفتنــد‪ .‬گاهــی اوقــات انهــا را بــه عنــوان مانتــو روی شــانه هــا‬ ‫قــرار مــی گرفــت‪ .‬بســیاری از اینهــا ســفید یــا کــرم و گاهــی قرمــز بودنــد‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد ایــن پوشــش در جنــوب ولــز بیشــتر دیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫از دهــه ‪ 1880‬هــر دو نســخه قدیمــی و مــدرن ایــن لبــاس را مجریــان‬ ‫در کنســرت هــا و مراســم دیگــر‪ ،‬دارنــدگان غرفــه هــا در مراســم جمــع‬ ‫اوری پــول و بازدیدهــای ســلطنتی مــی پوشــیدند‪ .‬تعــداد زنانــی کــه از ایــن‬ ‫طریــق لبــاس ولــزی مــی پوشــیدند همیشــه انــدک بــود امــا اســتفاده از ان‬ ‫بــه انــدازه کافــی قابــل توجــه بــود کــه در گــزارش چنیــن رویدادهایــی ذکــر‬ ‫شــود‪ .‬برخــی از کســانی کــه ایــن لبــاس را مــی پوشــیدند ممکــن اســت‬ ‫اعضــای جــوان خانــواده هــای جدیــد طبقــه متوســط​​باشــند کــه مــی تواننــد‬ ‫پــول خریــد لبــاس را در زمــان حضــور در چنیــن رویدادهایــی را بپردازنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه در ایــن رویدادهــا فقــط کمــی تشــویق بــه پوشــیدن لبــاس وجــود‬ ‫داشــت ‪ ،‬امــا از ان عــده معــدودی کــه چنیــن مــی کردنــد غالبـاً بــا افتخــار‬ ‫صحبــت مــی شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪54‬‬ ‫شال پرستاری‬ ‫یــک شــال مربــع شــکل بــزرگ و دارای حاشــیه هــای بلنــد از هــر طــرف‪،‬‬ ‫ســاخته شــده از پشــم ســفید یــا خامــه ی طبیعــی ‪ ،‬بــرای نگــه داشــتن‬ ‫کــودک در اطــراف شــانه و کمــر پوشــیده شــده و دســت هــا را بــرای‬ ‫انجــام کارهــای دیگــر ازاد میگذاشــت‪ .‬بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن شــال‬ ‫در سرتاســر ولــز بــه کار مــی رفتــه اســت ‪ ،‬امــا گهــگاه در جوامــع خــارج‬ ‫از کشــور ولــز یافــت مــی شــوند و تــا دهــه ‪ 1960‬و اوایــل دهــه ‪1970‬‬ ‫اســتفاده از ان رایــج بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪55‬‬ صفحه 28 ‫فواد محمدهاشم‬ ‫کارشناس تربیت بدنی‬ ‫ورزش ولز‬ ‫فوتبال ورزش محبوب ولز‬ ‫نهــاد حاکــم بــر فوتبــال در ولــز ‪ ،‬اتحادیــه فوتبــال ولــز اســت‪ .‬تیــم هــای‬ ‫ملــی ‪ ،‬بــازی تفریحــی و مســابقات اصلــی را اداره مــی کنــد‪ .‬دراگــون‬ ‫پــارک‪ ،‬مرکــز ملــی توســعه فوتبــال ولــز در نیوپــورت واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫فوتبــال در اواخــر قــرن نوزدهــم توســعه یافــت و در حــال حاضــر بیشــترین عضــو‬ ‫فعــال را نســبت بــه ســایر رشــته هــای ورزشــی در ولــز دارد‪ .‬تیــم هــای موفــق ولــز‬ ‫تیــم هــای کاردیــف ســیتی ‪ ،‬ســوانزی ســیتی ‪ ،‬نیوپــورت ‪ ،‬رکســهام و نیــو ســاینتس‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫کاردیــف ســیتی در قــرن بیســتم بــا کســب جــام حذفــی در ســال ‪1927‬و ‪ 15‬فصــل‬ ‫حضــور در لیــگ برتــر انگلیــس موفــق تریــن تیــم در قــرن ‪ 20‬بــود‪.‬‬ ‫ســوانزی ســیتی همچنیــن در باالتریــن رده بــازی کــرده اســت و اولیــن تیــم ولــزی‬ ‫اســت کــه در ســال ‪ 2011‬بــه لیــگ برتــر انگلیــس صعــود کــرده اســت‪.‬‬ ‫نیوپــورت کانتــی در رده دوم لیــگ فوتبــال انگلیــس بــازی کــرده اســت و بــه یــک‬ ‫چهــارم نهایــی جــام برنــدگان جــام اروپــا ‪ 1981‬رســید‪.‬‬ ‫رکســهام یکــی از قدیمــی تریــن تیــم هــای فوتبــال در انگلیــس ‪ 23 ،‬بار قهرمــان جام‬ ‫ولــز شــده و بــه یک چهــارم نهایی جــام برنــدگان جــام اروپا ‪ 1976‬رســیده اســت‪ .‬نیو‬ ‫ســاینتز ســیزده بــار ‪ -‬از جمله در ‪ 8‬فصل گذشــته ‪ -‬رکورددار لیگ برتر ولز شــده اســت‪.‬‬ ‫ورزش در ولــز نقــش برجســته ای در فرهنــگ ولــزی دارد‪ .‬محبــوب تریــن ورزش‬ ‫در ولــز راگبــی و فوتبــال اســت‪ .‬ماننــد ســایر کشــورهای پادشــاهی بریتانیــا ‪ ،‬ولز‬ ‫از نمایندگــی مســتقلی در رویدادهــای مهــم ورزشــی جهــان ماننــد جــام جهانــی‬ ‫فوتبــال و جــام جهانــی راگبــی برخــوردار اســت امــا در برخــی دیگــر از مســابقات‬ ‫از جملــه بــازی هــای المپیــک‪ ،‬بــه عنــوان بخشــی از بریتانیــا شــرکت مــی کنــد‪.‬‬ ‫ورزشــگاه میلینیــوم بزرگتریــن اســتادیوم ولــز اســت‪ .‬ایــن اســتادیوم در‬ ‫کاردیــف واقــع شــده و اســتادیوم تیــم ملــی راگبــی ولــز بــا ظرفیــت ‪74505‬‬ ‫نفــر اســت‪ .‬ایــن مــکان ورزشــگاه موقــت بــرای فینــال هــای فوتبــال انگلیــس‬ ‫و لیــگ راگبــی در زمــان بازســازی اســتادیوم ومبلــی بــود‪ .‬اســتادیوم کاردیــف‬ ‫ســیتی در حــال حاضــر اســتادیوم خانگــی تیــم ملــی فوتبــال ولــز اســت‪.‬‬ ‫در ‪ 2008‬کاردیــف باالتریــن درصــد (‪61‬درصــد) از ســاکنان ان بــه طــور منظــم‬ ‫در ورزش فعــال بودنــد و در ‪ 22‬رویــداد محلــی در ولــز شــرکت داشــتند‪.‬‬ ‫سیســتم لیــگ فوتبــال ولــز از ســال ‪ 1992‬تنظیــم و بــه شــکل امــروزی اجــرا میشــود‪.‬‬ ‫در زیرمجموعــه لیــگ اصلــی لیــگ هــای منطقــه ای متعــددی قــرار دارد‪ .‬رقابــت هــای‬ ‫اصلــی جــام حذفــی و جــام لیــگ ولــز اســت‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬بــه دالیــل تاریخــی ‪،‬‬ ‫پنــج باشــگاه ولــزی (ســوانزی ســیتی ‪ ،‬کاردیــف ســیتی ‪ ،‬نیوپــورت کانتــی ‪ ،‬رکســهام‬ ‫و مرثیــر تــاون) در سیســتم لیــگ فوتبــال انگلیــس بــازی مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــازی هــای بومــی توســعه یافتــه در ولــز دارای میــراث مشــترک بــا اســکاتلند و‬ ‫ایرلنــد هســتند‪ .‬تعــدادی از ورزش هــا ثبــت شــده بومــی عبارتنــد از‪« :‬فوتبــال‬ ‫روســتایی» ‪« ،‬بــت و بــال» و «هندبــال»‬ ‫کناپان‬ ‫کناپــان نوعــی فوتبــال قدیمــی قــرون وســطایی اســت کــه شــباهت هایــی‬ ‫بــه فوتبــال راگبــی دارد و از ان بــه عنــوان ریشــه احتمالــی راگبــی مــدرن یــاد‬ ‫میشــود‪.‬‬ ‫ایــن بــازی بیشــترین ارتبــاط را بــا شهرســتانهای غربــی ولــز ‪ ،‬بــه ویــژه دارد‪.‬‬ ‫تیــم ملــی فوتبــال ولــز نماینــده کشــور ولــز در مســابقات بین المللــی و اروپایــی اســت کــه‬ ‫زیــر نظــر اتحادیــه فوتبــال ولــز فعالیــت می کنــد‪.‬‬ ‫نخســتین بــازی رســمی ایــن تیــم در ‪ ۲۶‬مــارس ‪ ۱۸۷۶‬میــادی در برابــر تیــم ملــی فوتبــال‬ ‫اســکاتلند برگــزار شده اســت‪ ،‬تیــم ملــی ولــز در ‪ ۲‬ژوئیــه ‪ ۱۹۱۰‬عضــو فیفــا و ‪ ۱۸‬اوریــل‬ ‫‪ ۱۹۵۴‬بــه عضویــت یوفــا درامــده اســت‪.‬‬ ‫تیــم ملــی ولــز تاکنــون فقــط در جــام جهانــی فوتبــال ‪ ۱۹۵۸‬حضــور داشته اســت و تــا‬ ‫مرحلــه یــک چهــارم نهایــی نیــز صعــود کرده اســت‪ .‬ایــن تیــم جــواز حضــور در جــام‬ ‫ملت هــای ‪ ۲۰۱۶‬و جــام ملت هــای ‪ ۲۰۲۰‬را به دست اورده اســت ولــز در جــام ملتهــای‬ ‫‪ 2020‬کــه در ســال ‪2021‬برگــزار شــد‪ ،‬از گــروه خــود صعــود و در مرحلــه یــک هشــتم بــا‬ ‫چهــارگل مغلــوب دانمــارک شــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه جــورج اوون‪ ،‬کناپــان در ابتــدای قــرن ‪ 17‬در پمبروکشــایر بســیار‬ ‫محبــوب بــود‪ .‬انجــام ایــن ورزش بــه عنــوان یــک مســابقه و ورزش رســمی در‬ ‫ســال ‪ 1995‬متوقــف شــد‪ ،‬امــا میــراث فرهنگــی ان در شهرســتان هــای غربــی‬ ‫باقــی مانــده اســت‪.‬‬ ‫گرت بیل ستاره فوتبال ولز‬ ‫َگ ـ ِرت بِیــل (زاده ‪ ۱۶‬ژوئیــه ‪ ۱۹۸۹‬در ولــز) کــه در حــال حاضــر بــه عنــوان هافبــک و‬ ‫وینگــر راســت در اللیــگا اســپانیا‪ ،‬باشــگاه فوتبــال رئــال مادریــدو تیــم ملــی ولــز بــازی‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫باندو‬ ‫بانــدو یــک ورزش تیمــی اســت کــه نزدیــک بــه هاکــی کــه اولیــن بــار در قــرن‬ ‫هجدهــم در ولــز مــورد توجــه قــرار گرفــت و انجــام شــد‪.‬‬ ‫ایــن بــازی در یــک زمیــن بــزرگ و بیــن دو تیــم بــا حداکثــر ســی بازیکــن‬ ‫انجــام مــی شــود کــه هــر یــک بــه بانــدو (چــوب منحنــی ماننــد شــبیه بــه ان‬ ‫کــه در هاکــی روی زمیــن اســتفاده مــی شــود) مجهــز هســتند‪.‬‬ ‫گــرت بیــل بــه دلیــل ســرعت و شــتاب فوق العــاده‪ ،‬توانایــی بــاال در دریبــل زنــی و‬ ‫عبــور حریــف و شــوت زنــی دقیــق و ویژگی هــای فیزیکــی اســتثنایی بــه شــهرت‬ ‫رســید‪ .‬بیــل خواهــرزاده کریــس پایــک فوتبالیســت ســابق شــهر کاردیــف اســت‪ .‬وی‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۳‬بــا مبلــغ ‪ ۱۰۰‬میلیــون یــورو بــه رئــال مادریــد پیوســت کــه در ســال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬و بعــد از ‪ ۷‬فصــل حضــور در مادریــد و ثبــت ‪ ۱۰۵‬گل و کســب ‪ ۱۶‬جــام مختلــف‬ ‫به صــورت قرضــی و بــا قــراردادی یــک ســاله بــه تیــم تاتنهــام هاتســپر بازگشــت‪.‬‬ ‫از جملــه افتخــارات وی نیــز می تــوان بــه انتخــاب شــدن دو ســال بــه عنــوان بهتریــن‬ ‫بازیکــن لیــگ جزیــره نیــز اشــاره کرد‪.‬‬ ‫اگرچــه هیــچ قانــون رســمی از ان بــه جــا نمانــده اســت‪ ،‬امــا هــدف ایــن‬ ‫بــازی ضربــه زدن بــه تــوپ بیــن دو عالمــت بــود کــه بــه عنــوان گل در‬ ‫دو انتهــای زمیــن عمــل مــی کــرد‪ .‬ایــن ورزش در سراســر گالمــورگان‬ ‫محبــوب بــود ‪ ،‬امــا در پایــان قــرن نوزدهــم منســوخ شــد‪ .‬ایــن بــازی کــه‬ ‫اکنــون یــک ورزش فرامــوش شــده اســت امــا هنــوز در مناطقــی از ولــز‬ ‫انجــام مــی شــود کــه بــه یکــی از ســنتهای عیــد پــاک تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫گــرت بیــل ســال ‪ ۲۰۱۱‬جایــزه بهتریــن بازیکــن ســال انگلیــس را بــه دســت اورده‬ ‫بــود و در ســال ‪ ۲۰۱۳‬نیــز بازیکــن ســال فوتبــال انگلیــس شــد و در ادامــه نیــز‬ ‫بیــل عنــوان بهتریــن بازیکــن جــوان لیــگ جزیــره را بــه دســت اورد‪ .‬او بــا حضــور‬ ‫فوق العــاده اش در تاتنهــام بــه عنــوان یکــی از نمادهــای فیفــا ‪ ۲۰۱۴‬لقــب گرفــت‪.‬‬ ‫وی در همــان ســال یکــی از غایبــان بــزرگ جــام جهانــی بــود‪.‬‬ ‫ولزی هــای بــرای تقدیــر از ســتاره سرشــناس تیــم ملــی فوتبــال کشورشــان نامــی‬ ‫شــهری در ایــن کشــور را «بیــل» گذاشــتند‪« .‬بــاال» شــهری کوچــک در شــمال کشــور‬ ‫ولــز به طــور موقــت بــه «بیــل» تغییــر نــام داده اســت تــا بــه ایــن شــکل از گــرت‬ ‫بیــل‪ ،‬ســتاره تیــم ولــز تقدیــر شــود‪.‬‬ ‫مقامــات شــهر بــاال بــرای تجلیــل از سرشــناس ترین بازیکــن فوتبــال کشورشــان‬ ‫کــه گران قیمت تریــن بازیکــن دنیــا هــم بــرای مدتــی بــود‪ ،‬تصمیــم گرفتنــد کــه در‬ ‫مــدت برگــزاری رقابت هــای یــورو ‪ ،۲۰۱۶‬نــام شهرشــان را بــه بیــل تغییــر بدهنــد‬ ‫و ایــن کار را راهــم کردنــد ولــی بعــد از مدتــی نــام شــهر خــود را بــه قبــل برگردانــد‪.‬‬ ‫هندبال ولزی‬ ‫هندبــال ولــزی ‪ ،‬معــروف بــه ‪ ، Pêl-Llaw‬ورزشــی اســت بــا ریشــه هــای‬ ‫مشــترک بــا بــه هندبــال ایرلنــدی‪ ،‬هندبــال انگلیســی و نــوع امریکایــی ان کــه‬ ‫برگــزاری ان بــه قــرون وســطی بازمــی گــردد‪.‬‬ ‫ایــن ورزش ســنتی محبــوب‪ ،‬بــه عنــوان «اولیــن ورزش ملــی ولــز» توصیــف‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪56‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪57‬‬ صفحه 29 ‫غذاهای محلی ولز‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫محقق‬ ‫کیکهای ولزی‬ ‫ولــزی هــا عاشــق گوشــت هــای پرورشــی خــود هســتند و یکــی از عالیــق‬ ‫ان هــا گوشــت بــره اســت‪ .‬انــواع مختلفــی از گوشــت بــره در ایــن کشــور‬ ‫موجــود اســت کــه طعــم ان بســته بــه نــوع چراگاهــی اســت کــه دام هــا در‬ ‫ان چــرا مــی کننــد‪ ،‬بــه عنــوان مثــال در برخــی از گونــه هــا ماننــد گوشــت‬ ‫بــره نمــک زاری‪ ،‬دام پرورشــی در ســواحل تپــه ای پوشــیده از گیاهــان و‬ ‫علوفــه هایــی بــا نمــک فــراوان چــرا مــی کننــد‪.‬‬ ‫گوشــت ایــن نــوع بــره رنــگ تیــره و طعمــی شــیرین دارد‪ .‬گونــه ای گاو‬ ‫ســیاه بــه نــام گاو ســیاه ولــزی‪ ،‬کــه دارای شــیر و کــره نــرم خــوش‬ ‫طعمــی اســت از محبوبیــت بســیاری در ایــن کشــور برخــوردار اســت‪ .‬پنیــر‬ ‫نیــز در ولــز طرفــداران بســیاری دارد ‪Peli Pabo, Golden Cenarth, Oak‬‬ ‫‪ Smoked and Celtic Promise‬از معروفتریــن پنیرهــای ایــن کشــور مــی‬ ‫باشــد‪ .‬در ادامــه بــه معرفــی برخــی دیگــر از غذاهــای محبــوب ایــن کشــور‬ ‫مــی پردازیــم‪.‬‬ ‫کیــک هــای ولــزی از خوراکــی هــای ســنتی و محبــوب در ولــز هســتند‪ .‬ایــن‬ ‫کیــک هــا از اواخــر قــرن نوزدهــم بــا افــزودن چربــی ‪ ،‬شــکر و میــوه هــای‬ ‫خشــک بــه یــک دســتور پخــت ثابــت بــرای تهیــه انــواع کیــک بــرای مــردم‬ ‫ولــز تیدیــل شــدند‪.‬‬ ‫کاول را مــی تــوان غــذای ملــی ولــز دانســت کــه قدمــت ان مربــوط بــه‬ ‫قــرن یازدهــم اســت‪ .‬ایــن خــوراک در اصــل یــک ابگوشــت ســاده بــه‬ ‫همــراه ســبزیجات اســت‪ .‬طبــخ ایــن غــذای روســتایی چیــزی شــبیه بــه‬ ‫ابگوشــت ایرانــی اســت چــرا کــه از صبــح بــرای طبــخ امــاده میشــد و در‬ ‫حالــی کــه در حــال پختــه شــدن بــود اعضــای خانــواده بــه کار در مزرعــه‬ ‫مشــغول مــی شــدند‪.‬‬ ‫کاول را مــی تــوان بــه صــورت مرحلــه ای و طــی چنــد روز تهیــه کــرد ‪ ،‬ابتــدا‬ ‫بــا تهیــه گوشــت ‪ ،‬ســپس بــا افــزودن ســبزیجات در روز بعــد‪ .‬پــس از پخته‬ ‫شــدن ‪ ،‬چربــی را مــی تــوان از بــاالی مایــع ان برداشــته و ســپس ان را بــه‬ ‫عنــوان دو ظــرف جداگانــه ‪ ،‬ابتــدا بــه عنــوان ســوپ و ســپس بــه عنــوان‬ ‫خــورش‪ ،‬ســرو کــرد‪ .‬باقــی مانــده هــا را مــی تــوان بــا ســبزیجات تــازه ‪،‬‬ ‫بعضــی اوقــات در طــول هفتــه پــر کــرد‪.‬‬ ‫در طــی ســده هــای ‪ 18‬و ‪ ، 19‬مقــدار گوشــت مــورد اســتفاده در ابگوشــت‬ ‫کــم بــوده و در عــوض بــا ســیب زمینــی پــر مــی شــد‪ .‬امــروزه گوشــت ایــن‬ ‫غــذا از گوشــت گاو یــا گوشــت بــره تهیــه مــی شــود و ممکــن اســت بــا‬ ‫کوفتــه هــای ســاده بلغــور جــو دوســر ســرو شــود‬ ‫کاول را به طور سنتی با قاشق چوبی و از یک کاسه چوبی میخورند‪.‬‬ ‫نان الوره‬ ‫ایــن کیــک هــا بــه عنــوان کیــک هــای گریــل یــا پختــه شــده در ولــز نیــز‬ ‫شــناخته مــی شــوند ‪ ،‬زیــرا بــه طــور ســنتی در یــک کــوره ســنگ چدنــی‬ ‫پختــه مــی شــوند‪ ،‬یــک کــوره چدنــی بــا قطــر ‪ 1.5‬ســانتی متــر یــا ضخیــم‬ ‫تــر کــه روی اتــش یــا اجــاق گاز قــرار مــی گیــرد؛ در مــوارد نــادر ‪ ،‬برخــی‬ ‫ممکــن اســت بــه جــای ان از یــک تختــه ســنگ اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫نــان الوره یــک نــان ویــژه کشــور ولــز اســت‪ .‬ایــن نــان بــا پختــن جلبــک‬ ‫دریایــی پورفیــرا در طــی مــدت زمــان ده ســاعت بــه ارامــی ســاخته میشــود‬ ‫تــا زمانــی کــه بــه پــوره ای تبدیــل شــود کــه بــه الوره معــروف اســت‪.‬‬ ‫جلبــک دریایــی را مــی تــوان بــا بلغــور جــو دوســر نیــز پخــت و نــان‬ ‫شــیرین درســت کــرد‪ .‬مــی تــوان ان را بــه همــراه بیکــن بــه عنــوان غــذای‬ ‫صبحانــه ســرو کــرد و یــا ان را در ظــروف کوچــک ســرخ کــرد‪.‬‬ ‫امــروزه ایــن نــوع نــان بــا شستشــو در اب ‪ ،‬پخــت و پــز حــدود ‪ 5‬ســاعت‬ ‫قبــل از خــرد کــردن ‪ ،‬شــور کــردن و بســته بنــدی ‪ ،‬بــه صــورت تجــاری‬ ‫تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫کیــک هــای ولــزی از ارد‪ ،‬کــره‪ ،‬تــوت‪ ،‬تخــم مــرغ‪ ،‬شــیر و‬ ‫ادویــه هایــی ماننــد دارچیــن و ‪ ...‬تهیــه مــی شــوند‪ .‬قطــر انهــا‬ ‫تقریبــاً دایــره ای اســت‪ ،‬قطــری چنــد اینــچ (‪ 8-7‬ســانتی متــر)‬ ‫و ضخامــت انهــا حــدود نیــم اینــچ (‪ 1،5-1‬ســانتی متــر) اســت‪.‬‬ ‫کیــک هــای ولــزی گــرم یــا ســرد ســرو مــی شــوند ‪ ،‬گاهــی اوقــات بــا قنــد‬ ‫کاســتورتهیه مــی شــوند‪ .‬انهــا معمــوالً بــه همــراه غــذا خــورده نمــی شــوند‪،‬‬ ‫اگرچــه گاهــی اوقــات کیــک هــا را بــه صــورت امــاده خــرد کــرده و بــا مربــا‬ ‫مــی خورنــد و بعضــی اوقــات همــراه بــا کــره ســرو مــی شــوند‪.‬‬ ‫راربیت ولزی‬ ‫فاگت‬ ‫فاگــت هــا اساســا یــک غــذای بریتانیــا قدیمی اســت کــه بویــژه در ولــز محبو‪.‬ب‬ ‫اســت هرچنــد از تنــوع انهــا بــه مــرور کاســته شــده اســت امــا بــا احیــای انهــا‪،‬‬ ‫ایــن غــذا در حــال حاضــر در سراســر بریتانیــا در رســتورانها دیــده می شــود‪.‬‬ ‫فاگــت هــا ‪ ،‬کوفتــه هایــی هســتند کــه از ریــز و خــرد شــده احشــا بــدن دامهــای‬ ‫پرورشــی بــرای مصــرف گوشــت (بــه طــور ســنتی قلــب ‪ ،‬جگــر و گوشــت چربــی‬ ‫شــکم ) همــراه بــا گیاهــان بــه عنــوان طعــم دهنــده و گاهــی اوقــات خــرده نــان‪،‬‬ ‫تهیــه مــی شــوند‪ .‬ایــن یــک غــذای ســنتی در ولــز بــه شــمار مــی ایــد‪.‬‬ ‫فاگــت بــه عنــوان یــک غــذای ارزان قیمــت ســنتی کــه مــردم طبقــه متوســط و‬ ‫پاییــن تــر مصــرف مــی کننــد‪ ،‬پدیــد امدنــد‪ .‬محبوبیــت ان بــه ویــژه در جنــوب‬ ‫ولــز در اواســط قــرن نوزدهــم ‪ ،‬زمانــی کــه بســیاری از کارگــران کشــاورز‪ ،‬زمیــن‬ ‫را تــرک کردنــد تــا در صنعــت در حــال گســترش و معــادن ان منطقــه کار کننــد‬ ‫گســترش یافــت‪.‬‬ ‫فاگــت در یورکشــایر ‪ ،‬لینکلــن شــایر و لنــکاوی‪ ،‬اغلــب بــه عنــوان «اردک لذیــذ»‬ ‫شــناخته مــی شــوند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪58‬‬ ‫کاول‬ ‫راربیــت نوعــی پنیــر بــو داده اســت کــه روی نــان تســت شــده معمــوال‬ ‫ریختــه شــده و ســرو مــی شــود‪.‬‬ ‫پنیــر بایــد یــک نــوع پنیــر ســخت ماننــد چــدار یــا مثــل ان باشــد‪ .‬تاریــخ‬ ‫ایــن پنیــر ولــزی بــه اوایــل ســال ‪ 1725‬بــاز میگــردد‪ .‬و پخــت ان در‬ ‫اســکاتلند و انگلیــس نیــز رایــج اســت‪.‬‬ ‫بــرای تهیــه نــوع اســکاتلندی ایــن خــوراک‪ ،‬یــک تکــه نــان را از‬ ‫هــر دو نــان تســت میکننــد هــر دوطــرف ان را کــره مــی مالنــد یــک‬ ‫تکــه پنیــر بــه انــدازه نــان بــرش مــی دهنــدو روی نــان میگذارنــد‪.‬‬ ‫در نــوع ولــزی ‪ ،‬نــان را از هــر دو طــرف تســت مــی کننــد ‪ ،‬ســپس پنیــر را از‬ ‫یــک روی نــان تســت میگذارنــد و طــرف دیگرگریــل میکننــد تــا تیــره رنــگ‬ ‫شــود‪ .‬گاهــی ان روی ان خــردل نیــز مــی مالنــد‪.‬‬ ‫بــرای تهیــه نــوع انگلیــس ایــن خــوراک‪ ،‬یــک تکــه نــان را از هــر دو نــان‬ ‫تســت میکننــد ان را قبــل از برشــته کــردن در بشــقاب مــی گذارنــد‪ .‬مقداری‬ ‫پنیــر را خیلــی نــازک بــرش داده و روی نــان قــرار مــی دهنــد و ان را قبــل از‬ ‫پختــن حســابی برشــته مــی کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪59‬‬ صفحه 30 ‫سینمای ولز‬ ‫انتونی هاپکینز‬ ‫سِ ــر فیلیــپ انتونــی هاپکینــز (زاده ‪ ۳۱‬دســامبر ‪ ۱۹۳۷‬در ولــز) بازیگــر‪ ،‬کارگــردان‬ ‫و تهیه کننــده فیلــم در ولــز بــه دنیــا امده اســت‪ .‬او در ســال ‪ ۱۹۹۲‬و ‪ ۲۰۲۱‬برنــده‬ ‫اســکار بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد شــده و پنــج بــار دیگــر هــم نامــزد ایــن‬ ‫جایــزه شده اســت‪ .‬عــاوه برایــن‪ ،‬هاپکینــز جوایــز بســیار دیگــری از جملــه ســه‬ ‫جایــزه بفتــا‪ ،‬دو جایــزه امــی و یــک جایــزه گلــدن گلــوب سیســیل بــی دمیــل را‬ ‫برده اســت‪ .‬او در ســال ‪ ۱۹۹۳‬لقــب شــوالیه را از الیزابــت دوم بــرای خدمــات‬ ‫ارزنــده وی در عرصــه هنــر و در ‪ ۲۰۰۳‬نیــز ســتاره اش را در پیــاده روی مشــاهیر‬ ‫هالیــوود دریافــت کــرد‪ .‬او همچنیــن در ســال ‪ ۲۰۰۸‬جایــزه افتخــار بفتــا را بــرای‬ ‫دســتاورد طوالنــی مــدت دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫ســینمای ولــز پدیــد امــده از هنــر کارگردانــان‪ ،‬بازیگــران و بدنــه فعــال ولــزی در‬ ‫عرصــه هنــر ســینما اســت کــه تحــت نظــر بریتانیــا در حــال فعالیــت هنــری بــوده‬ ‫انــد‪.‬‬ ‫ســهم ســینماگران اســکاتلند‪ ،‬انگلیــس‪ ،‬ولــز و ایرلندشــمالی در ســینمای بریتانیــا و‬ ‫تاثیــر ان بــر ســینمای جهــان طــی ‪ ۲‬دهــه ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۴۰‬مشــهود اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۶۸‬هاپکینــز بــا بــازی در فیلــم شــیر در زمســتان (برنــده ســه جایــزه‬ ‫اســکار) مشــهور شــد‪ .‬برخــی همچــون ریچــارد اتنبــرا کــه پنــج فیلــم هاپکینــز را‬ ‫کارگردانــی کرده اســت‪ ،‬او را «بزرگتریــن بازیگــر نســل خــود» دانســته اند‪ .‬وی از‬ ‫مهمتریــن و پول ســازترین بازیگــران تمــام ادوار می باشــد کــه همــواره بازیگــری‬ ‫قدرتمنــد او مــورد توجــه و تحســین بســیار منتقــدان و مخاطبــان قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بدنــه ســینمای ولــز عمدت ـاً خــاق بوده اســت امــا بــه دلیــل کمبــود منابــع مالــی‬ ‫نمی توانــد مســتقل عمــل کنــد‪ .‬از ســینمای ولــز ســتاره های شــاخصی ماننــد ری‬ ‫میلنــد‪ ،‬هیــو گریفیــث‪ ،‬اســتنلی بیکــر‪ ،‬ریچــارد برتــون‪ ،‬انتونــی هاپکینــز‪ ،‬مایــکل‬ ‫شــین‪ ،‬و کاتریــن زتاجونــز بــه دنیــای ســینما معرفــی شــده اند‪.‬‬ ‫پیشــگام ســینمای ولــز ویلیــام هــاگار اســت‪ .‬کــه البتــه او هــم در ســال ‪۱۸۹۸‬‬ ‫اولیــن فیلــم تاریــخ ســینمای اســکاتلند بچه هایــی کــه بــا شــن بــازی می کننــد‬ ‫را ســاخت‪.‬‬ ‫ویلیــام هــاگار اولیــن فیلمســاز مســتقر در ولــز بــود کــه بیــن ســالهای ‪ 1901‬تــا‬ ‫‪ 1908‬بیــش از ‪ 30‬فیلــم داســتانی ســاخت‪ .‬کارهــای هــاگار عمدتــاً از طریــق‬ ‫شــرکت هــای گامونــت و اوربــان مخاطــب جهانــی داشــت‪.‬‬ ‫برجســته تریــن فیلــم هاگــر فیلــم ‪ )1903( Desperate Poaching Affray‬بــود کــه‬ ‫بــه دلیــل خشــونت ‪ ،‬شــمایل نمایــی و تدویــن تدریجــی ان شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم بــه همــراه «ســرقت یــک روز جســورانه» و «ســرقت بــزرگ قطــار»‬ ‫توســط ادویــن اســتنتون پورتــر ‪ ،‬ســاخته فرانــک موتورشــاو ‪ ،‬در اوایــل قــرن‬ ‫بیســت و یکــم از فیلمهــای شــاخصی شــناخته میشــوند کــه در ژانــر فیلمهــای‬ ‫تعقیــب و گریــز امریکایــی تاثیرگــذار بــوده انــد‪.‬‬ ‫ســایر فیلمهــای موجــود قبــل از جنــگ جهانــی اول بــرای فیلمبــرداری در ولــز‬ ‫توســط ســازندگان فیلــم از خــارج از کشــور ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫در طــول چنــد دهــه اول ســینمای ولــز ‪ ،‬ولــز در اوج یــک انقــاب صنعتــی بــود ‪ ،‬امــا‬ ‫اطالعــات کمــی از فضــای صنعتــی یــا زندگــی ثبــت و ضبــط شــده در فیلــم هــای‬ ‫صامــت اولیــه در داخــل کشــور وجــود دارد‪.‬‬ ‫هاپکینــز در بازیگــری از هموطــن ولــزی خــود ریچــارد برتــون الهــام می گرفــت‬ ‫و از طــرف او نیــز تشــویق می شــد‪ ،‬هاپکینــز در ســن ‪ ۱۵‬ســالگی بــا او مالقــات‬ ‫داشــت‪ .‬هاپکینــز بــی درنــگ خــود را در دانشــکده درام و موســیقی رویــال ولــز‬ ‫واقــع در کاردیــف ثبــت نــام کــرد کــه در ســال ‪ ۱۹۵۷‬از ان فارغ التحصیــل شــد‪.‬‬ ‫پــس از دو ســال خدمــت بــرای نیــروی زمینــی بریتانیــا؛ بــه ســمت لنــدن حرکــت‬ ‫کــرد تــا در اکادمــی ســلطنتی هنرهــای دراماتیــک بــه مطالعــه بپــردازد‪.‬‬ ‫او قبــل از اواخــر دهــه ‪ ۱۹۷۰‬یکبــار بــه امریــکا نقــل مــکان کــرد تــا حرفــه‬ ‫بازیگریــش را دنبــال کنــد‪ ،‬امــا در اواخــر دهــه ‪ ۱۹۸۰‬بــه لنــدن برگشــت‪ .‬هرچنــد‬ ‫در دهــه ‪ ۱۹۹۰‬او تصمیــم گرفــت بــرای بــه دســت اوردن موفقیــت در بازیگــری بــه‬ ‫امریــکا بازگــردد‪ .‬بــا حفــظ شــهروندی بریتانیایــی‪ ،‬او در تاریــخ ‪ ۱۲‬اوریــل ‪۲۰۰۰‬‬ ‫بــه عنــوان یــک شــهروند امریکایــی نیــز تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫ری میالند‬ ‫ری میالنــد ؛ بــا نــام اصلــی الفــرد رجینالــد جونــز (زاده ‪ ۳‬ژانویــه ‪ ۱۹۰۷‬درگذشــته ‪ ۱۰‬مــارس‬ ‫‪ )۱۹۸۶‬یــک هنرپیشــه و کارگــردان اهــل ولــز بــود‪.‬‬ ‫ستارگان ولزی سینمای جهان‬ ‫کاترین زتا جونز‬ ‫کاتریــن زیتا‪-‬جونــز (زاده ‪ ۲۵‬ســپتامبر ‪ ۱۹۶۹‬در ولــز) بازیگــر ولــزی اســت کــه‬ ‫نامــزدی جوایــزی همچــون جایــزه اســکار را نیــز در کارنامــه هنــری خــود دارد‪.‬‬ ‫کاتریــن جونــز‪ ،‬در ســپتامبر ‪ ۱۹۶۹‬بــه دنیــا امــد‪ .‬او بــا مایــکل داگالس در ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬ازدواج کــرده (او ‪ ۲۵‬ســال از همســرش کوچکتــر اســت) و از وی دارای دو‬ ‫فرزنــد اســت‪ .‬او می گویــد داگالس در اولیــن دیدارشــان از وی خواســته تــا مــادر‬ ‫فرزندانــش باشــد‪ .‬ازدواج ان هــا در ‪ ۱۸‬نوامبــر ‪ ۲۰۰۰‬در هتــل پالزای شــهرنیویورک‬ ‫صــورت گرفــت‪ .‬اولیــن پسرشــان در ‪ ۸‬اوت ‪ ۲۰۰۰‬و در ‪ ۲۰‬اوریــل ‪ ۲۰۰۳‬نیــز‬ ‫اولیــن دخترشــان بــه دنیــا امــد‬ ‫ایــن بازیگــر ولــزی کــه در ســالهای اخیــر کــم کارتــر شــده اســت در زمینــه‬ ‫خوانندگــی نیــز مســتعد اســت‪.‬‬ ‫شاخص ترین فیلمهای وی عبارتند از‪:‬‬ ‫خــارج از ابــی‪ -‬کریســتوف کلمب‪-‬کاشــف‪ -‬ســفرنامه ایندیانــا جونــز جــوان‪-‬‬ ‫کاترینــای بــزرگ‪ -‬نقــاب زورو‪ -‬ترافیــک‪ -‬شــیکاگو‪ -‬ترمینــال‪ -‬دوازده یــار اوشــن‪-‬‬ ‫ریبانــد‪.‬‬ ‫زتاجونــز در ســال ‪ 2002‬برنــده بفتــای بهتریــن بازیگــر مکمــل زن بــرای فیلــم‬ ‫شــیکاگو شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪60‬‬ ‫وی بــا نــام رجینالــد تراســکات جونــز بــه دنیــا امــد‪ .‬در دانشــگاه ولــز تحصیــل کــرد‪ .‬پــس از ســه‬ ‫ســال خدمــت بــه عنــوان نگهبــان در ســواره نظــام کاخ ســلطنتی در لنــدن‪ ،‬در ســال ‪ ۱۹۲۹‬وارد‬ ‫ســینما شــد؛ پــس از ایفــای چندیــن نقــش کوچــک و بــزرگ‪ ،‬در ‪ ۱۹۳۰‬رهســپار هالیــوود شــد‪ .‬چنــد‬ ‫ســال در نقش هــای دوم‪ ،‬معمــوالً بــه عنــوان دوســت یــا حریــف قهرمــان اصلــی‪ ،‬ظاهــر می شــد‬ ‫تــا ایــن کــه در اواســط دهــه ‪ ۱۹۳۰‬نقش هــای اول هــم بــه او روی خــوش نشــان دادنــد‪.‬‬ ‫تــا هنــگام بــازی نیرومنــدش بــه عنــوان یــک نویســنده الکلــی در «تعطیــات از دســت رفتــه»‬ ‫بیلــی وایلــدر چنــدان جلــب نظــر نکــرد‪ .‬ایــن نقــش جایــزه اســکار ‪ ۱۹۴۵‬را برایــش بــه ارمغــان‬ ‫اورد‪ .‬بیــش تــر نقش هــای بعــدی اش درخــور اســتعداد او نبودنــد‪ ،‬بــا ایــن حــال می توانســت‬ ‫بــا شــخصیت پردازی هــای جالبــش در اثــار کم اهمیــت خــوش بدرخشــد‪ .‬از ‪ ۱۹۵۵‬شــروع بــه‬ ‫کارگردانــی خــود در تعــدادی فیلــم کــرد کــه قابــل قبــول بودنــد امــا برجســتگی خاصــی نداشــتند‪.‬‬ ‫پــس از غیبتــی چندیــن ســاله بــا ایفــای نقشــی فرعــی در «قصــه عشــق» بــه هالیــوود بازگشــت و‬ ‫ســپس بــه بــازی در نقش هــای اصلــی در فیلم هــای کــم خــرج ترســناک روی اورد‪.‬‬ ‫وی هــم چنیــن ســتاره مجموعــه تلویزیونــی کمــدی شــوی ری میالنــد (‪ )۱۹۵۵-۱۹۵۳‬بــود‪ .‬عاشــق‬ ‫کتــاب و خانــه نشــینی بــود‪ ،‬از جنجال هــای هالیــوود دوری می کــرد و بــه نــدرت خبــری از او در‬ ‫ســتون شــایعات نشــریات دیــده می شــد‪ .‬یــک بــار ازدواج کــرد کــه پنجــاه و چهــار ســال هــم بــه‬ ‫طــول انجامیــد‪ .‬خاطراتــش را در کتابــی بــا نــام «چشـم های دریــده در بابــل» (‪ )۱۹۷۶‬نوشته اســت‪.‬‬ ‫میالنــد تــا پیــش از «تعطیــات از دســت رفتــه» در بیــش از شــصت فیلــم بــازی کــرده بــود‪.‬‬ ‫پارامونــت در دهــه ‪ ۱۹۳۰‬او را مرتــب مشــغول نگــه می داشــت تــا جایــی کــه در طــول ایــن دهــه‬ ‫به طــور متوســط ســالی پنــج فیلــم در کارنامــه داشــت‪ .‬در واقــع غافلگیــری تماشــاگران و منتقــدان‬ ‫برابــر تعطیلــی از دســت رفتــه ناشــی از ایــن واقعیــت بــود کــه قب ـ ً‬ ‫ا کســی چنــدان انتظــاری از‬ ‫میالنــد بــه عنــوان بازیگــر نداشــت‪ .‬بــا ایــن حــال ایــن جــوان پُــرکار‪ ،‬بــه ویــژه در فیلم هایــی‬ ‫کــه بــرای میچــل الیســن (شــش فیلــم) و جــان فــارو (چهــار فیلــم) بــازی کــرده بــود‪ ،‬بــه ســبکی‬ ‫شــخصی در بازیگــری دســت یافتــه بــود‪.‬‬ ‫تــا اخریــن ســال ها نیــز دســت از کار مــداوم نکشــید و هــم چنــان هــم تنــوع نقش هــا و هــم‬ ‫اطمینــان و متانــت قدیمــی اش جلــب نظــر می کردنــد (یکــی از بهتریــن نقش هــای دوران متاخــرش‬ ‫در قورباغه هــا‪ ،‬ســاخته جــرج مــکاوان بــود)‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪61‬‬ ‫ستاره کوشا‬ صفحه 31 ‫رویدادهایفرهنگی ولز‬ ‫افشین اسد زاده‬ ‫فستیوال هنری ‪wac‬‬ ‫جوایــز ‪ WAC‬یــک رقابــت ازاد بــرای هنرهــای تجســمی معاصــر اســت کــه در‬ ‫بریتانیــا‪ ،‬ولــز و خــارج از کشــور در میــان هنرمنــدان بســیار معتبــر اســت‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره در ســال ‪ 2012‬توســط گروهــی از هنرمنــدان و دوستانشــان در یــک‬ ‫دورهمــی در ولــز‪ ،‬تاســیس شــد امــا ایــده ای کــه در اطــراف میزهــای اشــپزخانه‬ ‫و ناهــار خــوری زنــده شــد‪ ،‬حضــور پررنگــی در دنیــای هنــر لنــدن ایجــاد کــرده و‬ ‫هنرمنــدان را از مــکان هــای متنوعــی ماننــد اســترالیا ‪ ،‬اذربایجــان ‪ ،‬هنــد‪ ،‬ایتالیــا ‪،‬‬ ‫کــره ‪ ،‬ژاپــن و ایــاالت متحــده و همچنیــن سراســر انگلیــس بــه دور هم جمــع کرد‪.‬‬ ‫ایــن فســتیوال و نمایشــگاه زنــده هنــری در کلیســای جامــع تاریخــی ولــز‪،‬‬ ‫سامرســت برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫جشنواره «هی»‬ ‫بســیاری از جشــنوار ­ه هــای محبــوب و مهــم در ولــز همــه ســاله در حــال‬ ‫ب تریــن نــام­ هــا در ایــن‬ ‫برگــزاری اســت و ‪ Hay Festival‬یکــی از محبــو ­‬ ‫لیســت اســت‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره یــک فســتیوال ســاالنه ادبیــات اســت کــه در ‪Hay-on-‬‬ ‫ش هــای موســیقی زنــده کتابخوانــی‪،‬‬ ‫‪ Wye‬در ولــز برگــزار مــی شــود‪ .‬نمایـ ­‬ ‫نمایشــگا ­ه هــای کتــاب و نمایــش فیلــم مــواردی اســت کــه در ایــن‬ ‫جشــنواره مــی­بینیــد‪ .‬جشــنواره ‪ Hay‬در بیــش از ‪ 10‬روز جمعیــت زیــادی از‬ ‫بومیــان و گردشــگران را بــه خــود جلــب می­کنــد‪.‬‬ ‫بازدیــد از ایــن نمایشــگاه بــرای عمــوم ازاد اســت‪ .‬و شــرکت در ان بــه عنــوان‬ ‫هنرمنــد بــرای همــه افــراد بــاالی ‪ 18‬ســال ســاکن بریتانیــا و دیگــر نقــاط دنیــا‬ ‫بالمانــع اســت‪.‬‬ ‫هنرمنــدان ممکــن اســت بــا حداکثــر چهــار اثــر در ایــن جشــنواره شــرکت کننــد‬ ‫اثــار مــی تواننــد در هــر زمینــه باشــند از جملــه‪ :‬نقاشــی ‪ ،‬مجســمه ســازی ‪،‬‬ ‫تصویرگــری ‪ ،‬عکاســی یــا ویدئــو‪ .‬کســانی کــه بــرای خلــق اثــار دیجیتــال قصــد‬ ‫حضــور در ایــن فســتیوال هنــری را دارنــد بایــد بــا تجهیــزات الزم در ان حاضــر‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫جشنواره طراحی کاردیف‬ ‫جشــنواره طراحــی کاردیــف یــک رویــداد ســاالنه اســت کــه توســط‬ ‫دانشــگاه کاردیــف ولــز در مشــارکت بــا تعــدادی از ســازمان هــای هنــری‬ ‫کاردیــف راه انــدازی و برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن رویــداد بــا هــدف پشــتیبانی و تشــویق هنرمنــدان بــرای اولیــن بــار‬ ‫در ســال ‪ 2005‬در مرکــز شــهر در هتــل پــارک پــازا در جــاده ‪Greyfriars‬‬ ‫کاردیــف بــه همــراه تعــدادی دیگــر از رویدادهــا و ســمینارها در مکانهــای‬ ‫مختلــف اطــراف شــهر برگــزار شــد‪.‬‬ ‫جشنواره تئاتر ولز‬ ‫جشنواره تئاتر ولز از ‪ 11‬تا ‪ 14‬ژوئیه هر سال در ولز برگزار میشود‪.‬‬ ‫جشــنواره تئاتــر ولــز هنــر تئاتــر کالســیک و درام هنرمنــدان شــناخته شــده‬ ‫ایــن کشــور را در کنــار اثــار هیجــان انگیــز و نوظهــور هنرمنــدان جــوان‬ ‫تئاتــر ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫در جشــنواره طراحــی کاردیــف ‪ 2006‬یــک نمایشــگاه ســیار برگــزار شــد‬ ‫کــه «بهتریــن هــای ولــز» را بــه نمایــش گذاشــت ‪ ،‬برندهــای محلــی‬ ‫زیــادی نیــز در ایــن جشــنواره شــرکت کردنــد و بــه ان رونــق دادنــد‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره میزبــان بهتریــن برندهــا و هنرمنــدان مســتقل طراحــی‬ ‫ولــز اســت و برنــدگان در پایــان ایــن رویــداد ‪ 18‬روزه اعــام مــی شــوند‪.‬‬ ‫برنــدگان گذشــته شــامل اژانــس رســانه دیجیتــال ‪، Carbon Studio‬‬ ‫معمــاران هایــد و هایــد و طراحــان محیــط زیســت ‪ BWA Design‬بودنــد‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره توســط اولــون موزلــی ‪ ،‬از دانشــکده هنــر و طراحــی‬ ‫کاردیــف‪ ،‬کــه ان را بــه عنــوان «بخشــی از یــک انفجــار جهانــی» توصیــف‬ ‫مــی کنــد بــه عنــوان فرصتــی بــرای تامــل در مــورد وضعیــت طراحــی در‬ ‫کاردیــف و ولــز بوجــود امــد‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره بــا یــک اجــرای عمومــی کــه در مقابــل کلیســای جامــع ولــز‬ ‫برگــزار مــی شــود ‪ ،‬اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫اجراهــا و کارگاه هــا در مــکان هــای اطــراف ولــز از جملــه کلیســای جامــع‬ ‫گریــن ‪ ،‬مــوزه ولــز ‪ ،‬تــاالر ســدرز ‪ ،‬نمازخانــه خانــه هــای ولــز المــس ‪ ،‬تئاتــر‬ ‫کوچــک و کاخ اســقف برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫بازیگــر برنــده اســکار ماننــد‪ ،‬جــودی دنــچ و کارگــردان‪ ،‬ســر ریچــارد ایــر از‬ ‫حامیــان ایــن جشــنواره هســتند‪.‬‬ ‫جشنواره موسیقی جدید ولز‬ ‫فستیوال غذای کانوی‬ ‫ایــن جشــنواره نواورانــه کــه در ســال ‪ 2008‬توســط متیــو اونــز ‪ ،‬تنظیــم‬ ‫کننــده موســیقی‪ ،‬اهنگســاز و اســتاد اواز تاســیس شــد و نگاهــی تــازه بــه‬ ‫گذشــته موســیقی ولــزی دارد؛ از موســیقی مذهبــی کــرال و موســیقی محلــی‬ ‫درانــواع ان ‪ ،‬همــراه بــا اجــرای برتــر جهانــی توســط گــروه کــر کلیســای‬ ‫جامــع ولــز واهنگســازان موســیقی بیــن المللــی‪.‬‬ ‫اهنگســازان مشــهور ‪ ،‬اهنگســازان محلــی و دانشــجویان اهنگســازی از‬ ‫مدرســه کلیســای جامــع ولــز شــرکت کننــدگان در ایــن فســتیوال هســتند‪.‬‬ ‫همچنیــن کنســرت هــا و یــک مســترکالس عمومــی بــا اهنگســازان برجســته‬ ‫ســال برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫رئیــس جشــنواره ‪ ،‬اهنگســاز بریتانیایــی ‪ ،‬جودیــت بینگهــام اســت کــه بعــد‬ ‫از جاناتــان هــاروی فقیــد بــه ایــن جایــگاه رســید‪.‬‬ ‫تاریخ برگزاری جشنواره معموال بین ‪ 11‬تا ‪ 17‬اکتبر هر سال است‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪62‬‬ ‫یکــی از محبــوب تریــن جشــنواره هــای غــذای ولــز را بایــد جشــنواره غــذای‬ ‫کانــوی دانســت‪ .‬ایــن جشــنواره پرطرفــدار واقــع در پــس زمینــه بــا شــکوه‬ ‫قلعــه کانــوی کــی از مکانهــای دیدنــی و تاریخــی ایــن شــهر و میــراث جهانــی‬ ‫یونســکو برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫خیابــان هــای باســتانی ایــن شــهر زیبــا از شــمال ولــز و ســتورانهای شــهر‬ ‫همگــی مکانــی بــرای برگــزاری ایــن فســتیوال محبــوب مــی شــوند‪.‬‬ ‫بــه لطــف موقعیــت ســاحلی شــهر ‪ ،‬طعــم هــای ســاحلی زیــادی نیــز در ایــن‬ ‫جشــنواره غذایــی ارائــه مــی شــود کــه بــاب طبــع هــر گردشــگری اســت‪.‬‬ ‫خوراکــی هــا و غذاهــای ارائــه شــده در ایــن جشــنواره بــرای هــر بازدیــد کننــده‬ ‫از ایــن شــهر بســیار خاطــره انگیــز خواهــد بــود و بــدون شــک یکــی از بــه‬ ‫یادمانــدی تریــن لحظــات ســفر بــه ولــز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 65‬راز شقایق| ‪63‬‬ صفحه 32 ‫نمایی از شهر سوانزی‬ صفحه 33

آخرین شماره های ماهنامه راز شقایق

ماهنامه راز شقایق 73

ماهنامه راز شقایق 73

شماره : 73
تاریخ : 1401/02/01
ماهنامه راز شقایق 72

ماهنامه راز شقایق 72

شماره : 72
تاریخ : 1401/01/15
ماهنامه راز شقایق 71

ماهنامه راز شقایق 71

شماره : 71
تاریخ : 1400/12/01
ماهنامه راز شقایق 70

ماهنامه راز شقایق 70

شماره : 70
تاریخ : 1400/11/01
ماهنامه راز شقایق 69

ماهنامه راز شقایق 69

شماره : 69
تاریخ : 1400/10/01
ماهنامه راز شقایق 68

ماهنامه راز شقایق 68

شماره : 68
تاریخ : 1400/09/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!