ماهنامه راز شقایق شماره 63 - مگ لند

ماهنامه راز شقایق شماره 63

ماهنامه راز شقایق شماره 63

ماهنامه راز شقایق شماره 63

صفحه 1 ‫ماهنامه فرهنگی و هنری‬ ‫(خبری‪ ،‬تحلیلی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬اموزشی)‬ ‫سال ششم‪ ،‬شماره ‪ - 63‬تیر ماه ‪1400‬‬ ‫شماره مجوز ‪75583:‬‬ ‫مدیر روابط عمومی‬ ‫علی اسدابادی (کرمانشاهی)‬ ‫دبیر سرویس فرهنگی‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫سرویس عکس‬ ‫دبیر سرویس هنری‬ ‫میالد محمدهاشم‬ ‫فوادمحمدهاشم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫سردبیر‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫مدیر اجرایی‬ ‫ستاره کوشا‬ ‫طراح و گرافیست‬ ‫حسین شیردل‬ ‫همکاران این شماره‪:‬‬ ‫ســمیه عبدالمحمدی‪ -‬کبری تبریزیان‪ -‬کریــم فیروزی‪ -‬شــایلین مظاهری‪ -‬جعفرمحمدهاشم‪-‬سحر پورحســینی‪ -‬ابـــولفضل فیاض مرند ‪ -‬سمیه قاســمعلی‪ -‬امید عزیزی ‪ -‬محمدرضارســتگار‪ -‬حسین قاسمی‪ -‬سید امیر رســتگار‪ -‬امیدمحمدی‪-‬‬ ‫افشــین اســدزاده‪ -‬زهــرا کالته عربی‪ -‬تحریریه پایگاه خبری شــاینا‪ -‬تحریریه هفته نامه نســل انقالب‪-‬تحریریــه اخبار اصناف‪-‬تحریریه هفته نامــه مدرن‪-‬تحریریه دنیای بچه ها‪ -‬تحریریــه پایگاه خبری قانون مداری‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫بلژیــک کشــور تــن تــن هــرژه‪ ،‬موریــس مترلینــگ‬ ‫و هنرمنــدان بزرگــی چــون واندیــاک و جیمــز انســور‬ ‫اســت‪ .‬ســرزمین کوچکــی کــه تحــت تاثیــر و نفــوذ‬ ‫طوالنــی فرهنــگ فرانســوی‪ ،‬هلنــدی و المانــی همچنــان‬ ‫اســتقالل فرهنگــی خــود را حفــظ کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن کشــور کوچــک در دل اروپــا تاریــخ پرتالطمــی را‬ ‫تــا زمــان اســتقالل خــود پشــت ســر گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫جنگهــای چنــد ده ســاله در قــرن شــانزدهم‪ ،‬و نبردهــای‬ ‫اســپاینایی هــا‪ ،‬فرانســوی هــا‪ ،‬هلنــدی هــا و اتریشــی در‬ ‫ایــن منطقــه در نهایــت منجــر بــه انقــاب ‪ ۱۸۳۰‬بلژیک‬ ‫و اســتقالل ایــن کشــور شــد‪.‬‬ ‫درگیــری هــای قدرتهــای اروپــا در ایــن منطقــه از قــاره‬ ‫ســبز هرچنــد صدمــات زیــادی بــه ایــن کشــور وارد‬ ‫کــرد امــا تعامــات فرهنگــی بــا قدرتهــای اروپــا موجــب‬ ‫رشــد فرهنگــی بلژیــک در زمینــه هــای ادبــی و هنــری‬ ‫شــد‪ .‬چنــد زبانــی در ایــن کشــور یکــی از پیامدهــای‬ ‫ایــن تعامــات بــوده اســت کــه خــود بخــود بــه لحــاظ‬ ‫ادبــی نیــز موثــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن شــماره مــی توانیــد اطالعاتــی مقدماتــی در‬ ‫زمینــه تاریــخ‪ ،‬فرهنــگ و هنــر ایــن کشــور و همچنیــن‬ ‫اشــنایی بــا شــهرهای مهــم و اثــار تاریخــی و دیدنــی‬ ‫بلژیــک داشــته باشــید‪.‬‬ ‫بــدون شــک شــناخت ایــن کشــور بــا تنــوع فرهنگــی‬ ‫منحصــر بفــرد خــود بــرای عالقمنــدان بــه مطالعــه‬ ‫تاریــخ و فرهنــگ اروپــا بســیار جــذاب و خواندنــی‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫راز شقایق را در هرجای دنیا بخوانید‬ ‫شــما می توانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه راز شــقایق را کــه دارای‬ ‫اطالعــات جامع تــری دربــاره موضــوع هــر شــماره (ســفرنامه‬ ‫کشــورهای دنیــا) اســت و شــامل مباحثــی ماننــد اشــنایی بــا ســاختار‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫هــر کشــور می باشــد را بــا مراجعــه بــه ســایت جــار و نصــب‬ ‫اپلیکیشــن مربوطــه‪ ،‬بــا پرداخــت مبلــغ نیــم بهــا دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫در ضمــن شــماره های قبلــی نشــریه نیــز از همیــن طریــق قابــل‬ ‫دریافــت می باشــد‪.‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫رمزینه لینک ارشیو‬ ‫رازشقایق در سایت جار‬ ‫روابط ایران و بلژیک‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی به کشور بلژیک‬ ‫‪4‬‬ ‫مشاهیر‬ ‫‪7‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪12‬‬ ‫ساختار سیاسی‬ ‫‪16‬‬ ‫نظام اموزشی‬ ‫‪18‬‬ ‫نظام حقوقی‬ ‫‪20‬‬ ‫بهداشت و درمان‬ ‫‪22‬‬ ‫بروکسل‪ ،‬پایتخت‬ ‫‪24‬‬ ‫انتورپ دومین شهر بزرگ‬ ‫‪32‬‬ ‫مناطق دیدنی بلژیک‬ ‫‪36‬‬ ‫تاریخ موسیقی‬ ‫‪42‬‬ ‫ادبیات بلژیک‬ ‫‪46‬‬ ‫تاریخ هنر بلژیک‬ ‫‪48‬‬ ‫هنرمندان مشهور‬ ‫‪50‬‬ ‫معماری‬ ‫‪52‬‬ ‫لباس های سنتی‬ ‫‪54‬‬ ‫ورزش بلژیک‬ ‫‪58‬‬ ‫غذاهای محبوب‬ ‫‪58‬‬ ‫سینمای بلژیک‬ ‫‪60‬‬ ‫رویدادهای فرهنگی‬ ‫‪62‬‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان شریعتی‪ -‬خیابان خواجه نصیر‪ -‬خیابان مقدم‪-‬‬ ‫کوچه کهندانی‪ -‬بن بست اول‪ -‬پالک ‪5‬‬ ‫تلفکس‪77573576 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬گنجینه مینیاتور‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ ‫روابط ایران و بلژیک‬ ‫براســاس اطالعــات و اســناد موجــود اولیــن مذاکــرات رســمی بــرای عقــد‬ ‫قــرارداد بازرگانــی بیــن دولتیــن ایــران و بلژیــک در ســال ‪ ۱۲۲۰‬هجــری‬ ‫شمســی (‪ ۱۸۴۱‬م‪ ).‬در اســامبول توســط میــرزا جوادخــان ســفیر کبیــر ایــران‬ ‫در دربــار عثمانــی و بــارون فرانســوا ژان وزیــر مختــار بلژیــک در ترکیــه شــروع‬ ‫و در پایــان همــان ســال قــرارداد مزبــور بــه امضــا ء رســید‪ .‬ســپس در ســال‬ ‫‪ ۱۲۳۶‬هجــری شمســی (‪ ۱۸۷۳‬م‪ ).‬عهدنامــه مــودت و تجــارت بیــن دو کشــور‬ ‫بــه وســیله فــرخ خــان امیــن الملــک ســفیر ایــران در پاریــس بــه نمایندگــی‬ ‫از طــرف ناصرالدیــن شــاه و شــارل ویلــن وزیــر امــور خارجــه بلژیــک بــه‬ ‫نمایندگــی از طــرف لئوپولــد شــاه بلژیــک در بروکســل بــه امضــاء رســید‪.‬‬ ‫روابط بعد از پیروزی انقالب اسالمی‬ ‫بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی روابــط دیپلماتیــک بیــن دو کشــور در ســطح‬ ‫ســفارت برقــرار بــوده اســت‪ .‬وزیــر مشــاور در تجــارت خارجــی دولــت بلژیــک‬ ‫جهــت گســترش روابــط اقتصــادی در اســفند ‪ ۱۳۶۱‬بــه ایــران ســفر نمــود‪.‬‬ ‫ایــن ســفر منجــر بــه امضــای یــک یادداشــت تفاهــم بیــن دو کشــور گردیــد‪.‬‬ ‫وزیــر مذکــور در شــهریور ‪ ۱۳۶۳‬نیــز بــرای دومیــن بــار جهــت شــرکت در‬ ‫نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران بــه ایــران ســفر کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۲۵۲‬هجــری شمســی (‪ ۱۸۷۳‬م‪ ).‬هیئتــی بــه ریاســت میــرزا ملکــم‬ ‫خــان کــه بــرای فراهــم اوردن زمینــه مســافرت ناصرالدیــن شــاه بــه اروپــا‬ ‫عزیمــت نمــوده بــود ‪ ،‬وارد بروکســل شــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۲۶۷‬هجــری شمســی‬ ‫(‪ ۱۸۸۸‬م‪ ).‬بلژیکــی هــا شــرکت ســهامی خــط اهــن و ترامــوای ایــران را‬ ‫تاســیس نمــوده و راه اهــن یــک خطــه ای را بــه طــول ‪ ۹‬کیلومتــر بیــن تهــران‬ ‫و شــهر ری ســاختند‪ .‬همیــن شــرکت صاحــب امتیــاز واگــن اســبی در تهــران‬ ‫بــوده و برنامــه ســاختن راه اهــن سرتاســری ایــران از تفلیــس تــا بنــدر معشــور‬ ‫(ماهشــهر) را نیــز طراحــی نمــود‪ .‬روابــط سیاســی دو کشــور بــا افتتــاح ســفارت‬ ‫ایــران در بلژیــک توســط یمیــن الســطنه مامــور فــوق العــاده و وزیــر مختــار‬ ‫دولــت ایــران در ‪ ۲۷‬ابــان ‪ ۱۸۸۹( ۱۲۶۷‬م‪ ).‬اغــاز شــده اســت‪ .‬متعاقــب ان‬ ‫ســفارت بلژیــک در ایــران نیــز در ‪ ۲۶‬اردیبهشــت ‪ ۱۸۹۰( ۱۲۶۹‬م‪ ).‬توســط‬ ‫بــارون درپ اولیــن وزیــر مختــار بلژیــک نــزد دربــار ایــران افتتــاح گردیــد‪.‬‬ ‫بدنبــال مذاکــرات وزرای امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران و بلژیــک در‬ ‫مهــر مــاه ‪ ۱۳۶۹‬در حاشــیه اجــاس مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در‬ ‫نیویــورک اقــای مــارک اســکنس وزیــر خارجــه وقــت بلژیــک در مــرداد ‪۱۳۷۰‬‬ ‫طــی یــک ســفر ‪۴‬روزه بــه تهــران بــا مقامــات سیاســی و اقتصــادی جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران مالقــات نمــود‪ .‬در شــهریور ‪ ۱۳۷۰‬نیــز وزیــر تجــارت خارجــی‬ ‫بلژیــک جهــت شــرکت در نمایشــگاه بیــن المللــی وارد تهــران شــد‪ .‬متقابــ ً‬ ‫ا‬ ‫در اردیبهشــت‪ ۱۳۷۱‬وزیــر صنایــع جمهــوری اســامی ایــران جهــت برگــزاری‬ ‫اولیــن اجــاس کمیســیون مشــترک دو کشــور راهــی بروکســل گردیــد‪.‬‬ ‫بلژیکــی هــا در زمینــه سیاســتهای مالــی دولــت نیــز طــرح برقــراری عــوارض‬ ‫مســتغالت شــهری ‪ ،‬عــوارض پروانــه تجــارت و حرفــه هــا و اصنــاف ‪ ،‬مالیــات‬ ‫بــر تریــاک ‪ ،‬مالیــات بــر مســتمری هــا و مواجــب دولتــی ‪ ،‬تاســیس خزانــه داری‬ ‫مرکــزی و همچنیــن ایــاالت نیــز ابتــکارات و طرحهایــی را ارائــه داده بودنــد‪ .‬بــه‬ ‫دنبــال عــزل نــوز بلژیکــی هــای دیگــری تــا ســال ‪ ۱۹۱۴‬در امــور گمرکــی و‬ ‫مالــی کشــور حضــور داشــتند لکــن بــا اغــاز جنــگ اول جهانــی بلژیکــی هــا کــه‬ ‫قــادر بــه ادامــه کار نبودنــد ایــران را تــرک نمودنــد‪.‬‬ ‫طــی ســالهای اخیــر رروابــط سیاســی ایــران و بلژیــک بصــورت دیدارهــا و‬ ‫تمــاس هــای منظــم وزاری خارجــه دو کشــور و همچنیــن دیدارهــای سیاســی‬ ‫در ســطوح دیگــر بــه شــکل عــادی ادامــه داشــته اســت‪.‬در زمینــه همکاریهــای‬ ‫پارلمانــی دو کشــور رئیــس مجلــس نماینــدگان بلژیــک در اذر مــاه ‪ ۱۳۸۰‬بــه‬ ‫دعــوت رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــه تهــران ســفر نمــود ومتعاقــب‬ ‫ان تماســها و دیدارهــای پارلمانــی تــداوم داشــته و رئیــس مجلــس شــورای‬ ‫اســامی در تیــر مــاه ‪ ۱۳۸۴‬از بروکســل دیــدن کــرد‪.‬‬ ‫روابــط سیاســی ایــران و بلژیــک در ســال ‪ ۱۳۱۹‬هجــری شمســی (‪۱۹۴۰‬‬ ‫م‪ ).‬بــه علــت وقــوع جنــگ دوم جهانــی و اشــغال بلژیــک قطــع شــد‪ .‬پــس از‬ ‫خاتمــه جنــگ ‪ ،‬دو کشــور مجــددا ً از ســال ‪ ۱۳۲۴‬هجــری شمســی (‪ ۱۹۴۵‬م‪).‬‬ ‫روابــط عــادی خــود را از ســرگرفتند و در ســال ‪ ۱۳۳۵‬نمایندگیهــای سیاســی بــه‬ ‫درجــه ســفارت کبــری ارتقــاء یافتنــد‪.‬‬ ‫در جریــان تشــدید تحریمهــای غیرقانونــی غــرب علیــه کشــورمان بــه‬ ‫بهانــه موضــوع فعالیتهــای هســته ای‪ ،‬روابــط دوجانبــه سیاســی و اقتصــادی‬ ‫تحــت تاثیــر ایــن تحریمهــا تــا حــد زیــادی دچــار رکــود گردیــد ولــی بــا‬ ‫اغــاز مذاکــرات ایــران و گــروه ‪ 5+1‬در خصــوص برنامــه هســته ای از ســال‬ ‫‪ 1392‬روابــط دوجانبــه دو کشــور در ســطوح مختلــف سیاســی و اقتصــادی رو‬ ‫بــه بهبــود و گســترش یافــت‪ .‬اقــای دیدیــه رینــدرز معــاون نخســت وزیــر‬ ‫و وزیــر امورخارجــه بلژیــک جــزو اولیــن وزرای خارجــه کشــورهای عضــو‬ ‫اتحادیــه اروپایــی بــود کــه در اســفند ســال ‪ 1392‬بــه ایــران ســفر نمــود و‬ ‫اراده کشــورش بــرای توســعه روابــط بــا ایــران را اعــام نمــود‪ .‬پــس از ان‬ ‫هیــات هــای سیاســی و اقتصــادی زیــادی میــان دو طــرف تــا بــه امــروز مبادلــه‬ ‫گردیــده کــه اهــم ان مــی تــوان بــه ســفر متقابــل وزرای خارجــه دو کشــور‪،‬‬ ‫ســفرهای متقابــل روســای اتاقهــای بازرگانــی دو کشــور‪ ،‬ســفر وزیــر مشــاور در‬ ‫امــور تجــارت خارجــی بلژیــک بــه تهــران بــه همراهــی حــدود ‪ 25‬تــن از تجــار‬ ‫و صاحبــان صنعــت بلژیکــی بــه ایــران در ســال ‪ ،1394‬ســفر مقامــات پارلمانــی‬ ‫دو کشــور از جملــه ســفر رئیــس مجلــس ســنا و همچنیــن رئیــس کمیســیون‬ ‫روابــط خارجــی مجلــس بلژیــک بــه ایــران‪ ،‬ســفر اقــای بــورژوا نخســت وزیــر‬ ‫دولــت فالنــدر بلژیــک در راس هیاتــی ‪ 200‬نفــره از تجــار و صاحبــان صنایــع‬ ‫بلژیــک بــه ایــران و ســفر معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان انــرژی‬ ‫اتمــی ایــران و همچنیــن ســفر رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت ایــران‬ ‫بــه بلژیــک و امضــای یادداشــت تفاهــم همــکاری میــان دو کشــور در ســال‬ ‫‪ 1395‬اشــاره نمــود‪.‬‬ ‫اطالعات سفارت بلژیک در تهران‬ ‫نشانی‪ :‬ولی عصر‪ -‬خیابان‏فیاضی(فرشته)‪ -‬خیابان اقابزرگی‪ -‬بن بست شیرین ‪ -‬شماره ‪4‬‬ ‫تلفن‪2122248582 :‬‬ ‫استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع بالمانع است‪.‬‬ ‫ابوالفضل فیاض مرند‬ ‫کارشناس سیاسی‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪3‬‬ ‫در حــال حاضــر برنامــه ریــزی بــرای توســعه روابــط هرچــه بیشــتر میــان دو‬ ‫کشــور و افزایــش ســطح هیــات هــای سیاســی و اقتصــادی مــورد مبادلــه در‬ ‫دســتور کار مقامــات سیاســی دو کشــور قــرار دارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫زبان‬ ‫نگاهی به کشور‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫بلژیک‬ ‫‪Belgium‬‬ ‫بلژیــک کشــوری در غــرب اروپــا و یکــی از اعضــای اتحادیــه اروپــا‬ ‫اســت کــه پایتخــت ان بروکســل اســت‪.‬‬ ‫بلژیــک در شــمال بــا هلنــد‪ ،‬در شــرق بــا المــان‪ ،‬در جنــوب شــرقی‬ ‫بــا لوکزامبــورگ‪ ،‬در جنــوب بــا فرانســه و از شــمال غربــی بــا دریــای‬ ‫شــمال مجــاور اســت‪ .‬خــط جدایــی فرهنگــی ژرمن هــا و رومی زبانــان‬ ‫از میانه هــای کشــور بلژیــک می گــذرد‪.‬‬ ‫در ‪۶۰‬درصــد از مناطــق بلژیــک‪ ،‬زبــان هلنــدی (گویــش فالنــدری)‬ ‫صحبــت می شــود و فرانســوی در ‪ 40‬درصــد مناطــق جنوبــی مثــل‬ ‫والونــی صحبــت می شــود و در منطقــه پایتخــت (بروکســل) هــر‬ ‫دو زبــان در نهادهــای دولتــی رایــج اســت‪ .‬کمتــر از ‪۱‬درصــد مــردم‬ ‫بلژیــک المانی زبــان هســتند و در شــرق کشــور زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫بلژیــک بــه علــت دوزبانگــی کشــور همــواره بــا بحــران وحــدت و هویــت‬ ‫روبروســت‪ .‬گرچــه اختالفــات بیشــتر در ظاهــر‪ ،‬جنبــه زبانــی و فرهنگــی‬ ‫دارنــد‪ ،‬ولــی در دهه هــای اخیــر مولفــه اقتصــادی نیــز بیــش از پیــش در‬ ‫ان هــا عمــده شده اســت‪.‬‬ ‫در فالنــدر حــزب ناسیونالیســت «ائتــاف نویــن فالمــن» کــه هــدف نهایی اش‬ ‫تجزیــه بلژیــک اســت‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۱۱‬بیــش از ‪ ۳۰‬درصــد ارا را کســب کــرد‬ ‫و در والونــی‪ ،‬سوسیالیســت ها کــه بــه شــدت خواهــان ادامــه موجودیــت‬ ‫بلژیــک هســتند‪ ،‬بــا ارایــی مشــابه پیــروز انتخابــات شــدند‪.‬‬ ‫پــس از تشــکیل بلژیــک در ســال ‪ ،۱۸۳۰‬زبــان فرانســوی زبــان رســمی و‬ ‫اداری و اموزشــی ایــن کشــور بــود و در مــدارس ابتدایــی تدریــس می شــد‪.‬‬ ‫بــه تدریــج در میــان فالندری هــا جنبشــی بــرای ارتقــای موقعیــت زبانــی‬ ‫خــود و شکســت اقتــدار زبــان فرانســه در بخش هــای مختلــف شــکل گرفــت‬ ‫کــه اوج موفقیــت ان مجــاز شــدن مــدارس دوزبانــه در ســطح متوســطه بــود‪.‬‬ ‫ایــن جنبــش در اواخــر ســده نــوزده متعاقب ـاً بســیج اقلیــت فرانســوی زبان‬ ‫مقیــم در منطقــه فالنــدر را بــه دنبــال داشــت کــه نگــران از دســت رفتن‬ ‫امتیــازات خــود در میــان اکثریــت فالندری هــا بودنــد‪ .‬رونــد خودیابــی هویتــی‬ ‫و زبانــی فالمن هــا ســال ‪ ۱۹۳۰‬بــا ایجــاد دانشــگاه خنــت در فالنــدر کــه تنها‬ ‫بــه زبــان هلنــدی در ان تدریــس می شــد نقطــه عطــف تــازه ای پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫کشــمکش های زبانــی و فرهنگــی دو بخــش بلژیــک در پیــش و پــس از‬ ‫جنگ هــای اول و دوم جهانــی خــود را در انــواع یارگیری هــای منطقــه ای بــه‬ ‫نمایــش گذاشــت‪.‬‬ ‫بــه ویــژه در دوران جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬بخش هایــی از فالمن هــا اتحــاد بــا‬ ‫المــان نــازی را حربـه ای بــرای مقابلــه بــا ســلطه فرهنگــی‪ ،‬زبانــی و سیاســی‬ ‫فرانســوی زبان ها یافتنــد و چالــش میــان دو جامعــه بیــش از پیــش عمیــق‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫تــا نیــم قــرن پیــش بخــش والونــی بلژیــک بــا صنایــع فــوالد‪ ،‬زغال ســنگ‬ ‫و نســاجی حــرف اول را در تولیــد ناخالــص ملــی ایــن کشــور مــی زد و‬ ‫فالندری هــا بــا کشــاورزی و دامــداری خــود ســهم عمــده ای در ایــن اقتصــاد‬ ‫نداشــتند‪ .‬در دهه هــای گذشــته امــا فالندری هــا توانســتند بــا تمرکــز بــر‬ ‫صنایــع پتروشــیمی و خدماتــی‪ ،‬بــا به کارگیــری بنــادر و بــا سودجســتن از‬ ‫نیــروی کار ارزان‪ ،‬بــه گونـه ای چشــمگیر ســهم اساســی را در اقتصــاد بلژیــک‬ ‫از ان خــود کننــد‪.‬‬ ‫همزمــان‪ ،‬صنایــع ســنگینی همچــون فــوالد و زغال ســنگ روز بــه روز نقــش‬ ‫محــوری خــود را در اقتصــاد از دســت دادنــد و از ایــن رهگــذر ســهم منطقــه‬ ‫والونــی نیــز در اقتصــاد بلژیــک بــه تدریــج کمتــر شــد‪ .‬اصالحــات و نوســازی‬ ‫اقتصــادی نیــز نتوانســته عقب ماندگــی والونــی را جبــران کنــد‪.‬‬ ‫نــام بلژیــک از نــام التیــن کــه بــرای اکثــر بخش هــای شــمالی‬ ‫منطقــه ُگل نشــین اســتفاده می شــد یعنــی «گالیــا بلجیــکا» گرفتــه‬ ‫شده اســت‪ .‬ایــن نــام التیــن خــود برگرفتــه از گروهــی از قبایــل ســلت‬ ‫اســت کــه قبیلــه بلژهــا نــام داشــتند‪ .‬بــه لحــاظ تاریخــی‪ ،‬بلژیــک‬ ‫قســمتی از کشــورهای فروبــوم بــوده کــه شــامل هلنــد و لوکزامبــورگ‬ ‫نیــز می شده اســت و پیشــترها نواحــی گســترده تری را نســبت بــه‬ ‫گــروه کشــورهای بنلوکــس امــروزی دربــر می گرفته اســت‪.‬‬ ‫بلژیــک از اواخــر ســده های میانــه تــا ســده هفدهــم‪ ،‬کانــون بازرگانــی‬ ‫و فرهنگــی پــر رونقــی به شــمار می رفته اســت‪ .‬از ســده شــانزدهم‬ ‫تــا انقــاب بلژیــک در ســال ‪ ۱۸۳۰‬و جدایــی ایــن کشــور از هلنــد‪،‬‬ ‫بلژیــک محــل جنگ هــای بســیاری بیــن قدرت هــای اروپایــی بــود و‬ ‫بــه همیــن دلیــل بــا عنــوان «میــدان جنــگ اروپــا» لقــب گــذاری شــده‬ ‫بــود‪ .‬اخیــرا ً بلژیــک عضــو برجســته ای از اتحادیــه اروپــا به شــمار‬ ‫مـی رود و میزبــان تعــدادی از نهادهــای اتحادیــه اروپــا و ســازمان های‬ ‫بین المللــی از جملــه ناتــو اســت‪ .‬بلژیــک در تاریــخ ‪ ۲۸‬دســامبر ‪۱۹۴۵‬‬ ‫بــه ســازمان ملــل متحــد پیوســت‪.‬‬ ‫اب و هوا‬ ‫ســال ‪ ۱۹۶۲‬بــرای اولیــن بــار ســاختار کشــوری بلژیــک بــر اســاس ســه‬ ‫حــوزه زبانــی تعریــف شــد‪ :‬حــوزه فالمن هــا (بــا بیــش از ‪ ۱۰‬میلیــون نفــر‬ ‫جمعیــت)‪ ،‬حــوزه والونی هــا (بــا نزدیــک بــه ‪ ۴‬میلیــون نفــر جمعیــت) و حــوزه‬ ‫المانی زبان هــا بــا جمعیــت معــادل ‪ ۷۰‬هــزار نفــر‪ .‬بروکســل کــه بــه لحــاظ‬ ‫تقســیمات کشــوری بــه منطقــه فالنــدر تعلــق دارد‪ ،‬دوزبانــه مانــد‪ ۸۰ .‬درصــد‬ ‫بلژیکی هــا زبــان فرانســوی را بــه خوبــی صحبــت می کننــد‪ ،‬والونی هــا‬ ‫بــا اشــاره بــه خصلــت جهانی بــودن زبــان فرانســوی‪ ،‬خــود را بی نیــاز از‬ ‫یادگیــری زبــان فالندری هــا می داننــد و تنهــا ‪ ۱۰‬درصــد ان هــا قــادر بــه‬ ‫گفتگــو بــه ایــن زبــان هســتند‪.‬‬ ‫اب و هــوای کشــور بلژیــک معتــدل دریایــی اســت کــه تحــت تاثیــر دریــای شــمال‬ ‫و اقیانــوس اطلــس تابســتان هــای ســرد و زمســتان هــای معتــدل قــرار دارد ‪ .‬از‬ ‫انجایــی کــه بلژیــک ‪ ،‬کشــوری کوچــک محســوب مــی شــود تغییــرات جــوی ان از‬ ‫یــک منطقــه بــه منطقــه دیگــر بســیار کــم اســت و بارندگــی در کل ســال بــا یــک‬ ‫دوره خشکســالی از مــاه اوریــل تــا ســپتامبر پراکنــده مــی شــود ‪ .‬بــه خصــوص در‬ ‫فصــل هــای پاییــز و زمســتان ‪ ،‬سیســتم هــای فشــار پاییــن اتالنتیــک مــی توانــد‬ ‫باعــث شــرایط هوایــی ناگــواری گــردد ‪ .‬گاهــی اوقــات بادهــای شــرقی در فصــل‬ ‫تابســتان مــی توانــد اب و هــوای گــرم تــر و خشــک بــا زمســتان هــای ســرد بــا‬ ‫درجــه دمــای زیــر صفــر ایجــاد نماینــد‪ .‬کشــور بلژیــک از نظــر اب و هوایــی شــبیه‬ ‫کشــور انگلیــس اســت و بیشــترین بازدیــد را در فصــل بهــار و تابســتان دارد ‪.‬‬ ‫بــا انکــه شــهر بروکســل هــر چهــار فصــل را دارد امــا در طــول ســال دارای اب و‬ ‫هــوای معتــدل مــی باشــد ‪ .‬درجــه حــرارت در طــول ســال بــا میانگیــن کــم در ‪1‬‬ ‫درجــه ســانتی گــراد در زمســتان و تنهــا ‪ 23‬درجــه ســانتی گــراد در فصــل تابســتان‬ ‫نســبتا مالیــم مــی باشــد ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪4‬‬ ‫جغرافیا‬ ‫بلژیــک بــا ‪ ۳۰.۶۸۸‬کیلومتــر مربــع (‪ ۱۱۷۸۷‬مایــل مربــع) کمابیــش بــه انــدازه‬ ‫ارمنســتان اســت‪ .‬طبــق معاهــده ورســای‪ ،‬ناحیــه اوپــن مالمــدی بــه بلژیــک‬ ‫و «پزناتــی» بــه لهســتان داده شــده کــه از طریــق کریــدور لهســتان بــه دریــا‬ ‫راه می یافــت‪ .‬بلژیــک ســه منطقــه جغرافیایــی مهــم دارد‪ :‬دشــت ســاحلی در‬ ‫شــمال غربــی‪ ،‬فــات مرکــزی و کوه هــای اردن در جنــوب شــرقی‪ .‬دشــت‬ ‫ســاحلی عمدتــاً شــامل تپه هــای شــنی و پُلدرهــا (زمین هــای خشک شــده از‬ ‫دریــا) می شــوند‪.‬‬ ‫اراضــی پســت کنــار دریــا نواحــی ای از زمیــن‪ ،‬نزدیــک یــا زیــر ســطح دریــا‬ ‫هســتند کــه از دریــا بــه جــا مانــده یــا اراضــی داخلــی بیشــتری کــه از کانال هــا‬ ‫زهکشــی شــده و توســط خاکریزهــا محافظــت شــده اند‪ .‬منطقــه جغرافیایــی‬ ‫دوم‪ ،‬زمین هایی اســت کــه در نواحــی دورتــر قــرار دارد‪ .‬ایــن یــک منطقــه‬ ‫روان‪ ،‬و پیــش رونده اســت کــه دره هــای حاصلخیــز را در برمی گیــرد و توســط‬ ‫زهکشــی های متعــددی ابیــاری می شــود‪ .‬در اینجــا همچنیــن می تــوان‬ ‫زمین هــای ســخت تــری را یافــت کــه شــامل غارهــا و تنگه هــای کوچــک‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫ســومین منطقــه جغرافیایــی‪ ،‬کــه اردن نامیــده می شــود‪ ،‬ناهموارتــر از دو‬ ‫مــورد اولی اســت‪ .‬انبــوه جلگه هــای جنگلــی‪ ،‬کــه بســیار صخره ای اســت و‬ ‫بــرای کشــاورزی چنــدان مناســب نمی باشــد‪ ،‬و تــا فرانســه شــمالی وســعت‬ ‫یافته انــد‪ .‬در اینجــا‪ ،‬می تــوان بســیاری از نمونه هــای حیــات وحــش بلژیــک‬ ‫را یافــت‪ .‬مرتفع تریــن نقطــه بلژیــک‪ signsl de Boglange ،‬در ایــن منطقــه‬ ‫در ‪ ۶۹۴‬متــری (‪ ۲.۲۷۷‬فــوت) واقــع شده اســت‪.‬‬ ‫بــه دلیــل تراکــم بــاالی جمعیــت و مــکان در مرکــز اروپــای غربــی‪ ،‬بلژیــک‬ ‫بــا مشــکالت محیطــی مهمــی روبه روســت‪ .‬در گــزارش ســال ‪]۱۰[۲۰۰۳‬‬ ‫گفتــه می شــود اب رودخانه هــای بلژیــک جــزء کــم کیفیت تریــن اب هــای‬ ‫اروپاســت و در پایین تریــن رده فهرســت ‪ ۱۲۲‬کشوریســت کــه مــورد مطالعــه‬ ‫قــرار گرفته انــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪5‬‬ صفحه 3 ‫مشاهیر‬ ‫جمعیت شناسی‬ ‫تراکــم جمعیــت بلژیــک (‪ ۳۴۲‬نفــر در هــر کیلومتــر یــا ‪ ۸۸۶‬نفــر در هــر‬ ‫مایــل مربــع) یکــی از باالتریــن تراکمــات جمعیــت بعــد از هلنــد و بعضــی‬ ‫ابرایــاالت ماننــد موناکــو در اروپاســت‪ .‬پرتراکم تریــن مناطــق از نظــر‬ ‫جمعیــت در اطــراف بروکســل قــرار دارنــد‪ ،‬شــهرهای پرتراکمــی ماننــد‬ ‫انتــورپ‪ ،‬خنــت و لــوون کــه بــه نــام المــاس فالنــدری معــروف انــد و‬ ‫مراکــز شــهری مهــم دیگــری ماننــد لیــژ‪ ،‬شــارلوا‪ ،‬مونــز‪ ،‬کورتریــک‪،‬‬ ‫بــروژ‪ ،‬هســلت و شــهر نامــور‪ .‬شــهر اردنــس کمتریــن تراکــم جمعیــت‬ ‫را داراســت‪ .‬امــار ســال ‪ ۲۰۰۵‬جمعیــت منطقــه فالنــدری را در حــدود‬ ‫‪ ،۶.۰۴۳.۱۶۱‬والونــی ‪ ۳.۳۹۵.۹۴۲‬و بروکســل را ‪ ۱.۰۰۶.۷۴۹‬نشــان‬ ‫می دهــد‪.‬‬ ‫هرژه‬ ‫ژرژ پروســپه رمــی‏(زاده ‪ ۲۲‬مــه ‪ ۱۹۰۷‬درگذشــته ‪ ۳‬مــارس ‪( )۱۹۸۳‬مشــهور بــه‬ ‫ِهــرژه یــا ا ِرژه‪ ،‬نویســنده و کاریکاتوریســت بلژیکــی بــود کــه بــه خاطــر افرینــش‬ ‫ماجراهــای تن تــن مشــهور اســت‪.‬‬ ‫یــک مجموعــه البــوم کامیــک کــه بــه عنــوان یکــی از نامدارتریــن اثــار کمیــک‬ ‫اروپایــی در قــرن بیســتم شــناخته شده اســت‪ .‬وی همچنیــن افریننــده دو ســری‬ ‫کامیــک شــناخته شــده دیگــر بــه نام هــای کوئیــک و فلوپکــه(‪ )۱۹۳۰-۱۹۴۰‬و‬ ‫ماجراهــای ژو‪ِ ،‬زت و ژوکــو(‪ )۱۹۳۶-۱۹۵۷‬نیــز می باشــد‪ .‬کارهــای وی در ســبک‬ ‫ویــژه خــودش یعنــی لینیــه کلــر اجــرا می شــدند‪.‬‬ ‫در حــدود ‪ ۵۸‬درصــد از جمعیــت کشــور هلنــدی زبــان‪ ۴۱ ،‬درصــد فرانســه‬ ‫زبــان و کمتــر از یــک درصــد المانــی زباننــد‪ .‬بروکســل‪ ،‬بــا ‪ ۸‬درصــد‬ ‫از جمعیــت کشــور‪ ،‬به طــور رســمی دوزبانســت‪( .‬فرانســه‪-‬هلندی)‪.‬‬ ‫بروکســل از شــهری عمدتــاً هلنــدی زبــان هنگامــی کــه ایالــت بلژیــن‬ ‫در ســال ‪ ۱۸۳۰‬بــا زبــان رســمی فرانســوی در ان زمــان بــه اســتقالل‬ ‫رســید‪ ،‬نشــات گرفــت‪ .‬اکثریــت عظیمــی از جمعیتــش (در حــدود ‪ ۸۵‬تــا‬ ‫‪۹۰‬درصــد محاســبه شــده کــه به طــور دقیــق نمی تــوان گفــت چراکــه‬ ‫امــار دقیقــی در دســت نیســت) تحــت عنــوان ضــد فرانســه ثبــت‬ ‫شــده اند‪ ،‬ایــن میــزان از جمعیــت شــامل تعــداد زیــادی از شــهروندان‬ ‫خارجــی بروکســل اســت کــه زبــان فرانســه را بــه عنــوان زبــان دوم‬ ‫(بعــد از زبــان مــادری شــان) یــا زبــان اصلــی انتخــاب نموده انــد‪.‬‬ ‫موریس مترلینگ‬ ‫هــم هلنــدی زبانــان و هــم فرانســه زبانــان بلژیکــی تفاوت هــای جزئــی در‬ ‫لغــت و معنــا بــا لهجه هــای زیــادی کــه در هلنــد و فرانســه صحبــت می شــوند‬ ‫دارنــد‪ .‬بســیاری از مــردم هنــوزه می تواننــد بــه لهجه هــای زبــان هلنــدی‬ ‫صحبــت کننــد‪ .‬امــا در مــورد زبــان والونیایــی می تــوان گفــت کــه اغلــب بیشــتر‬ ‫توســط افــراد مســن صحبــت و فهمیــده می شــود‪ .‬ایــن لهجه هــا همــراه بــا‬ ‫لهجه هــای دیگــری مثــل زبــان پیکاردیایــی یــا لیمبورخــی در زندگــی روزمــره‬ ‫بــه کار بــرده نمی شــود‪.‬‬ ‫در حــدود ‪۸۶‬درصــد از جمعیــت بلژیکــی دارای ملیــت بلژیکــی هســتند‪۹ .‬درصــد‬ ‫(بــر اســاس تعــداد) ایتالیایــی‪ ،‬مراکشــی‪ ،‬فرانســوی‪ ،‬ترکــی یــا هلنــدی هســتند‬ ‫و ‪۵‬درصــد یکــی از ملیت هــای دیگــر را دارا می باشــند‪.‬‬ ‫از زمــان اســتقالل‪ ،‬اصــول مذهبــی کاتولیکــی بــا اصــول قــوی ازاداندیشــی و بــه‬ ‫خصــوص جریانــات فراماســونری هــم تــراز شــده و نقشــی مهــم در سیاســت‬ ‫بلژیــک ایفــا نموده اســت‪ .‬قانــون اساســی بلژیــک معتقــد بــه ازادی مذهــب‬ ‫اســت و دولــت به طــور کلــی عمــ ً‬ ‫ا بــه ایــن حــق احتــرام می گــذارد‪.‬‬ ‫طبــق تحقیــق و مطالعــات مذهــب در ســال ‪ ۲۰۰۱‬در حــدود ‪۴۷‬درصــد از جمعیــت‬ ‫خــود را متعلــق بــه کلیســای کاتولیــک می داننــد در حالــی کــه دیــن اســام‬ ‫بــا ‪ ۱۰‬درصــد دومیــن دیــن بــزرگ به شــمار م ـی رود‪ .‬بررس ـی ای کــه در ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۶‬در فالنــدرز انجــام شــد نشــان می دهــد کــه ‪۵۵‬درصــد از مــردم خــود‬ ‫را مذهبــی می داننــد و ‪۳۶‬درصــد اعتقــاد دارنــد کــه خداونــد جهــان را خلــق‬ ‫کرده اســت‪.‬‬ ‫موریس پُلیدور ماری برنار مترلینک نویسنده‪ ،‬شاعر و فیلسوف بلژیکی بود‪.‬‬ ‫مترلینــک در ســال ‪ ۱۸۶۲‬در شــهر خنــت در قســمت فالنــدر کشــور بلژیــک متولــد شــد‪ .‬زبــان المانــی و فرانســه را در‬ ‫خانــواده فراگرفــت و در مدرســه زبــان التیــن اموخــت‪ .‬وی تحصیــات مقدماتــی را در مدرســه ســن بــارب بــه پایــان بــرد‬ ‫و جهــت فراگیــری رشــته حقــوق‪ ،‬فلســفه و حشره شناســی وارد دانشــگاه گردیــد و مــدارج ان را بــا موفقیــت پشــت ســر‬ ‫نهــاد و پــس از فارغ التحصیلــی بــه ســال ‪ ۱۸۸۴‬بــه عضویــت کانــون وکالی دادگســتری شــهر کان درامــد و بعــد بــه‬ ‫ریاســت ایــن کانــون رســید‪.‬‬ ‫امــا محیــط انجــا نتوانســت روح کاوشــگر او را ارام ســازد‪ ،‬لــذا بــه ســال ‪ ۱۸۸۷‬بــه فرانســه رفــت؛ ولــی چنــد مــاه پــس‬ ‫از ورودش بــه فرانســه بــه علــت مــرگ پــدر مجبــور بــه تــرک انجــا شــد و دوبــاره بــه شــهر کان مراجعــت نمــود‪.‬‬ ‫مــرگ پــدر اثــر عجیبــی در وی گذاشــت و عاملــی گشــت کــه غــور او را در فلســفه هســتی و حیــات زیــاد کــرد و از ان‬ ‫پــس شــروع بــه نوشــتن نمایشــنامه کــرد کــه اولیــن اثــرش بــا موفقیــت همــراه نبــود‪ .‬وی مجــددا ً بــه ســال ‪ ۱۸۹۶‬بــه‬ ‫پاریــس رفــت و در انجــا تحــت تاثیــر اثــار بــزرگان مکتــب سمبولیســم قــرار گرفــت‪ .‬وی بــه ســال ‪ ۱۹۰۰‬بــا زنــی بــه‬ ‫نــام جورجیــات لیبالنــک (‪ )Georgette Leblance‬اشــنا شــد کــه حکایــت مــادی و معنــوی ایــن زن در وی اثــر فــراوان‬ ‫داشــت‪ .‬او دو بــار جایــزه ادبیــات نمایشــی فرهنگســتان زبــان و ادبیــات فرانســه را بــه خــود اختصــاص داد و بــه ســال‬ ‫‪ ۱۹۱۱‬جایــزه نوبــل ادبیــات را دریافــت نمــود‪ .‬امــا بــه خاطــر دلبســتگی ملــی‪ ،‬عضویــت در فرهنگســتان فرانســه را کــه‬ ‫بــه وی پیشــنهاد شــده بــود نپذیرفــت‪ .‬مترلینــک دراوج محبوبیــت و شــهرت بــه ســال ‪ ۱۹۲۰‬بــه امریــکا رفــت و تــا‬ ‫پایــان جنــگ جهانــی دوم و اشــغال بلژیــک توســط هیتلــر بــه ســال ‪ ۱۹۴۰‬در امریــکا مانــد‪.‬‬ ‫وی شــاهکار نمایشنامه نویســی خــود را بــه ســال ‪ ۱۹۰۷‬بــه نــام پرنــده ابــی بــه قلــم کشــید کــه در کمتریــن مــدت بــه‬ ‫چندیــن زبــان ترجمــه گشــت‪ .‬حــال دیگــر او در اوج شــهرت بــود و پادشــاه بلژیــک بــه وی لقــب اشــرافی کنــت را داده‬ ‫بــود و پادشــاه انگلســتان کاخــی را بــرای وی در انجــا ســاخت‪ .‬او بــه شــیوه سمبولیس ـت ها اشــعار خــود را می ســرود‬ ‫و ترجمه هایــش جــزو شــاهکارهای جاویــدان ادبیــات فرانســه محســوب می گــردد‪ .‬مترلینــک اثــار زیــادی از خــود بــه‬ ‫جــای گذاشته اســت‪ .‬وی بــه ســال ‪ ۱۹۴۹‬در ســن ‪ ۸۷‬ســالگی بــر اثــر ســکته قلبــی درگذشــت‪.‬‬ ‫اندریاس وسالیوس‬ ‫‪۹۸‬درصــد از جمعیــت بزرگســال شــمارش شــده باســواد هســتند تحصیــات‬ ‫از ســنین ‪ ۶‬تــا ‪ ۱۸‬ســال اجبــاری اســت امــا بســیاری از بلژیکی هــا تــا ســن‬ ‫حــدودا ً ‪ ۲۳‬ســالگی بــه تحصیــل ادامــه می دهنــد‪ .‬در بیــن کشــورهای ‪ OECD‬در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۹۹‬بلژیــک ســومین مقــام تحصیــل را در بیــن جوانــان ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۱‬ســاله‬ ‫کــه ‪۴۲‬درصــد از جمعیتــش را تشــکیل می دادنــد‪ ،‬کســب نمــود‪ .‬بــا وجــود ایــن‬ ‫در ســال های اخیــر توجــه مــردم بــه ســواد حرف ـه ای رو بــه افزایــش اســت‪ .‬در‬ ‫دوره ‪ ۱۹۹۴‬تــا ‪ ۱۸.۴ ،۱۹۹۸‬درصــد از جمعیــت دچــار کمبــود مهارت هــای ســواد‬ ‫حرفـه ای بودنــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن کــه نظــام اموزشــی بلژیــک همــواره منعکس کننــده‬ ‫کشــمکش های سیاســی تاریخــی بیــن بخش هــای کاتولیــک و ازادی اندیــش‬ ‫جمعیــت کشــورش بوده اســت‪ ،‬در هــر اقلیــت بــه شــاخه الئیــک تقســیم شــده‬ ‫کــه توســط همــان اقلیــت‪ ،‬اســتان ها‪ ،‬یــا شهرســتان ها و مذاهــب خیریــه اکثــرا ً‬ ‫کاتولیــک‪ ،‬تحــت کنتــرل مقام هــای مذهبــی و اقلیتــی‪ ،‬اغلــب اسقف نشــین ‪-‬‬ ‫کنتــرل می شــوند‪ .‬بــا ایــن حــال بایــد در نظــر داشــت کــه – حداقــل بــرای‬ ‫مــدارس کاتولیــک مقام هــای مذهبــی قــدرت بســیار محــدودی در ایــن مــدارس‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪6‬‬ ‫اندریــاس وســالیوس (‪ ۳۱‬دســامبر ‪ ۱۵ - ۱۵۱۴‬اکتبــر ‪ )۱۵۶۴‬پزشــک و‬ ‫کالبدشــناس فالنــدری قــرن ‪ ۱۶‬میــادی و مولــف کتابهایــی ماننــد اناتومــی بــدن‬ ‫و ســاختار بــدن انســان بــوده اســت‪ .‬وســالیوس اغلــب بــه عنــوان بنیانگــذار‬ ‫کالبــد شناســی مــدرن شــناخته مــی شــود‪ .‬او در بروکســل کــه ان زمــان بخشــی‬ ‫از هلنــد هابســبورگ بــود بدنیــا امــد‪ .‬او اســتاد دانشــگاه پــادووا بــود کــه بعدهــا‬ ‫پزشــک دربــار امپراطــور کارل پنجــم شــد‪.‬‬ ‫اندریــاس وســالیوس فــرم التیــن شــدهء اســم هلنــدی اندریــس ون وســل بــود‪.‬‬ ‫ایــن یــک روش معــروف در بیــن نخبــگان اروپایــی بــود کــه اســم هــای خــود را‬ ‫بــه التیــن تبدیــل مــی کردنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪7‬‬ صفحه 4 ‫تاریخ‬ ‫در طــول قــرن بیســتم و به طــور اخــص از جنــگ جهانــی‬ ‫دوم تاریــخ بلژیــک بــه ســرعت تحــت تاثیــر دو کمیتــه اصلــی‬ ‫خودگــردان ان قــرار گرفته اســت‪ .‬ایــن دوره شــاهد افزایــش‬ ‫کشــمکش های فرقــه ای بوده اســت و اتحــاد ایــاالت بلژیــک‬ ‫تحــت بررســی قــرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫بیــش از دو هــزار ســال پیــش‪ ،‬ناحیــه ای کــه اینــک بلژیــک خوانــده‬ ‫می شــود‪ ،‬دارای جمعیــت زیــادی بــوده و تنش هــای فرهنگــی و سیاســی‬ ‫فراوانــی را شــاهد بوده اســت‪ .‬اولیــن حرکــت مســتند شــده مردمــی‬ ‫تصــرف منطقــه توســط جمهــوری روم‪ ،‬در قــرن اول قبــل از میــاد مســیح‬ ‫توســط ســزار بــود کــه تــا ســده پنجــم توســط المانی هــا‪ ،‬فرانک هــا‬ ‫ادامــه پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫از طریــق اصالحــات قانــون اساســی در دهه هــای ‪ ۱۹۷۰‬و‬ ‫‪ ،۱۹۸۰‬تقســیم نواحــی کشــور بــه ایجــاد نظامــی ســه ردیفــه‬ ‫منجــر شــد‪ :‬فدرالیســم‪ ،‬انجمــن زبــان شــناختی و دولــت‬ ‫منطقــه ای‪ ،‬مصالحــه بــرای کاســتن کشــمکش های زبانــی‪.‬‬ ‫فرانک هــا پادشــاهی مروونژیــان را تثبیــت کردنــد کــه در ســده هشــتم‬ ‫پادشــاهی کارولنژیــان نــام گرفــت‪ .‬در طــی قــرون وســطی‪ ،‬کشــورهای‬ ‫فروبــوم بــه چندیــن ایالــت فئــودال کوچــک تقســیم شــدند‪ .‬بســیاری از‬ ‫انــان در طــی قــرون چهاردهــم و پانزدهــم توســط خانــدان برگنــدی بــا‬ ‫عنــوان هلنــد برگندیــن متحــد گشــتند‪ .‬ایــن ایــاالت در قــرن پانزدهــم‬ ‫اســتقالل بیشــتری یافتنــد و پــس از ان ایــاالت هفده گانــه نــام گرفتنــد‪.‬‬ ‫تاریــخ بلژیــک را می تــوان از قــرن شــانزدهم از تاریــخ اســکاندیناوی‬ ‫تفکیــک کــرد‪ .‬جنــگ هشــتاد ســاله (‪ ،)۱۵۶۸-۱۶۴۸‬ایــاالت هفده گانه را‬ ‫بــه جمهــوری هفــت ایــاالت متحــده در شــمال و هلنــد جنوبــی در جنــوب‬ ‫تقســیم کــرد‪ .‬ایــاالت جنوبــی توســط هابســبورگ اســپانیایی‪ ،‬اســتریایی‬ ‫بــا موفقیــت قانونگــذاری شــد‪ .‬تــا زمــان اســتقالل‪ ،‬هلنــد جنوبــی توســط‬ ‫بســیاری از متصرفــان فرانســوی محــل بســیاری از جنگهــای فرانســه ‪-‬‬ ‫اســپانیا و فرانســه ‪ -‬اتریــش در قــرون هفــده و هجــده بــود‪.‬‬ ‫در پــی جنگ هــای انقــاب فرانســه‪ :‬نبــرد ‪ ۱۷۹۴‬در جنگ هــای انقــاب‬ ‫فرانســه‪ ،‬مناطقــی از اســکاندیناوی کــه هرگــز تحــت اختیــار هابســبورگ‬ ‫نبودنــد توســط فرانســه اشــغال شــدند و نقــش اســپانیایی ها و‬ ‫اتریشــیها در منطقــه پایــان یافــت‪ .‬الحــاق مجــدد اســکاندیناوی‬ ‫پادشــاهی متحــده هلنــد در پایــان اولیــن امپراطــوری فرانســه در‬ ‫‪ ۱۸۱۵‬اتفــاق افتــاد‪.‬‬ ‫امــروزه ایــن نهادهــای فــدرال قــدرت قانونــی بیشــتری نســبت‬ ‫بــه پارلمــان دو مجلــس شــورا و ســنا کســب کرده انــد در حالــی‬ ‫کــه دولــت ملــی هنــوز تقریبـاً تمــام مالکیــت را کنتــرل می کنــد‪،‬‬ ‫بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد از دارایی هــای انجمــن زبــان شــناختی و‬ ‫دولــت منطقـه ای و صــد در صــد تامیــن اجتماعــی‪.‬‬ ‫انقــاب ‪ ۱۸۳۰‬بلژیــک موجــب تثبیــت اســتقالل کاتولیک هــا و‬ ‫بیطــرف شــدن بلژیــک تحــت حکومتــی موقتــی شــد‪ .‬از زمــان‬ ‫انتصــاب لئوپولــد اول بــه عنــوان پادشــاه در ســال ‪ ۱۸۳۱‬بلژیــک‬ ‫دارای یــک نظــام ســلطنتی قانــون اساســی و دموکراســی‬ ‫پارلمانــی شــد‪ .‬در میــان دوره اســتقالل و جنــگ جهانــی دوم‪،‬‬ ‫سیســتم دموکراتیــک از حکومــت معــدودی از ثروتمنــدان ناشــی‬ ‫گشــت کــه بــا دو حــزب اصلــی مشــخص می گشــتند‪.‬‬ ‫مذهب‬ ‫کاتولیک هــا و لیبرال هــا‪ ،‬بــرای دســتیابی بــه یــک سیســتم‬ ‫هماهنــگ کــه ســومین حــزب را شــامل می شــد‪ ،‬حــزب کارگــری‬ ‫و نقــش قدرتمنــد اتحادیــه بازرگانــی‪ .‬در اصــل‪ ،‬فرانســوی‪ ،‬کــه‬ ‫زبــان ســازگار شــده اشــراف و بورژواهــا بــود‪ ،‬زبــان رســمی و‬ ‫اداری به شــمار می رفــت‪ .‬ایــن کشــور تــا ایــن زمــان بــا یــک‬ ‫سیســتم دوزبانــه هلنــدی ‪ -‬فرانســوی گســترش یافته اســت‪.‬‬ ‫کنفرانــس برلیــن در ســال ‪ ۱۸۸۵‬بــا پیمــان اســتعمار کنگــو بــا‬ ‫پادشــاه لئوپولــد دوم بــه عنــوان امــاک شــخصی اش موافقــت‬ ‫کــرد و ان را ایالــت ازاد کنگــو نامیــد‪ .‬در ســال ‪ ،۱۹۰۸‬کنگــو‬ ‫بــه عنــوان مســتعمره بــه کشــور بلژیــک واگــذار گردیــد و از ان‬ ‫زمــان بــه بعــد کنگــو بلژیــک نامیــده شــد‪ .‬بیطرفــی بلژیــک در‬ ‫ســال ‪ ،۱۹۱۴‬در زمانــی کــه المــان بلژیــک را بــه عنــوان بخشــی‬ ‫از نقشــه شــلیفن مــورد حملــه قــرار داد‪ .‬مســتعمره های ســابق‬ ‫المــان‪ ،‬روانــدا و اوروندی‪-‬کــه امــروزه روانــدا و برونــدی نامیــده‬ ‫می شــوند توســط کنگــو بلژیــک در ســال ‪ ۱۹۱۶‬تصــرف شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۲۴‬ایــن مناطــق توســط اتحادیــه ملــل تحــت اختیار‬ ‫بلژیــک درامدنــد‪ .‬بــار دیگــر بلژیــک توســط المانی هــا در ســال‬ ‫‪ ۱۹۴۰‬طــی یــک یــورش وحشــیانه مــورد حملــه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫تــا زمســتان ســال ‪ ۱۹۴۴-۴۵‬کــه توســط نیــروی متفقیــن ازاد‬ ‫شــد تحــت اشــغال قــرار داشــت‪ .‬کنگــو بلژیــک اســتقاللش را‬ ‫طــی بحــران کنگــو در ســال ‪ ۱۹۶۰‬بــه دســت اورد و روانــدا‬ ‫اورونــدی در ســال ‪ ۱۹۶۲‬مســتقل شــد‪.‬‬ ‫طبــق تحقیــق و مطالعــات مذهــب در ســال ‪ ۲۰۱۲‬در حــدود ‪ ۵۸‬درصــد از‬ ‫جمعیــت خــود را متعلــق بــه کلیســای کاتولیــک می داننــد؛ در حالــی کــه‬ ‫دیــن اســام بــا ‪ ۵‬درصــد دومیــن دیــن بــزرگ بــه شــمار م ـی رود‪.‬‬ ‫اسالم در بلژیک‬ ‫براســاس قانــون ســال ‪۱۹۷۴‬م‪۱۳۵۳/‬ش کــه متعاقــب دســتور پادشــاه‬ ‫بلژیــک تصویــب گردیــد‪ ،‬پــس از مســیحیت‪ ،‬اســام بــه عنــوان دومیــن‬ ‫دیــن در ایــن کشــور بــه رســمیت شــناخته شــده اســت؛ بعــد از اعــان‬ ‫ایــن موضــوع‪ ،‬بــا حمایــت و تالش هــای عربســتان ســعودی شــورای‬ ‫عالــی مســلمانان بلژیــک تشــکیل گردیــد و قانــون اساســی بلژیــک تصریح‬ ‫می نمایــد کــه مذاهــب رســمی کشــور بایســتی مــورد حمایــت و مســاعدت‬ ‫دولــت قرارگیرنــد؛ لــذا شــورای مذکــور بــا مســاعدت دولــت در میــدان‬ ‫«ســنت کانتــز» بلژیــک‪ ،‬مســجد جامــع بروکســل را پایــه نهــاد‪ .‬مســجد‬ ‫جامــع بروکســل از نظــر رســمی مهمتریــن مســجدی اســت کــه در بلژیــک‬ ‫جایــگاه قانونــی دارد و بــه رســمیت شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫در حالــی کــه امــار تعــداد مســاجد ثبت نشــدۀ بلژیــک را بیــن ‪ ۲۴۰‬تــا‬ ‫‪ ۴۰۰‬بــاب ذکــر می نماینــد‪ .‬تــا ســال ‪ ۱۹۹۳‬تعــداد ‪ ۳۱‬بــاب مســجد بــه‬ ‫مراکــز اســامی بلژیــک اضافــه شــده اســت (از ‪ ۲۰۹‬بــاب در ســال ‪۱۹۹۰‬‬ ‫بــه ‪ ۲۴۰‬بــاب در ســال ‪ ۱۹۹۳‬رســیده اســت)‪.‬‬ ‫علیرغــم مطالبــی کــه در خصــوص عملکــرد دولــت در قبــال مســلمانان در‬ ‫دوران اخیــر ذکــر گردیــد بــه طــور کلــی در بلژیــک چیــزی بــه نــام مشــکل‬ ‫مذهبــی بــه صــورت حــاد وجــود نــدارد و اقلیــت هــای مذهبــی بــرای دفــاع‬ ‫از منافعشــان نماینــده ای ندارنــد‪ .‬توجیــه دولــت بلژیــک در ایــن رابطــه‬ ‫ایــن اســت کــه تمــام مــردم ایــن کشــور بــدون توجــه بــه نــوع اعتقــادات‬ ‫مذهبــی یــا سیاســی انهــا‪ ،‬بــه طــور یکســان از امتیــازات قانونــی و خدمــات‬ ‫دولتــی بهــره منــد مــی شــوند‪ .‬در بلژیــک ســعی مــی شــود جدایــی مذهــب‬ ‫از سیاســت حفــظ شــود‪ .‬بــه عنــوان مثــال مــی تــوان یــاداور شــد کــه‬ ‫ثبــت نــام در حــزب سوســیال مســیحی کــه از اغــاز تاســیس ان بــر مبنــای‬ ‫موازیــن مذهبــی مســتقر بــوده بــرای همــه و بــدون منظــور داشــتن مذهــب‬ ‫انــان ازاد اســت و هــر کــس بــا هــر مذهبــی مــی توانــد بــه عضویــت ان‬ ‫درایــد‪.‬‬ ‫بعــد از جنــگ جهانــی دوم بلژیــک بــه نیروهــای ناتــو پیوســت و‬ ‫همــراه بــا هلنــد و لوگزامبــورگ گــروه ملــل بنلوکــس را تشــکیل‬ ‫داد‪ .‬بلژیــک همچنیــن یکــی از شــش عضــو پایه گــذار اتحادیــه‬ ‫اروپایــی فــوالد و ذغالســنگ تاســیس شــده در ســال‪،۱۹۵۱‬‬ ‫اتحادیــه اقتصــادی اروپایــی تشــکیل شــده در ســال ‪ ۱۹۵۷‬و‬ ‫اتحادیــه انــرژی اتمــی اروپایــی می باشــد‪ .‬بلژیــک میزبانــی‬ ‫فرماندهــی ســتاد مرکــزی ناتــو بــر عهــده دارد و همچنیــن بخش‬ ‫مهمــی از نهادهــا و موسســات اتحادیــه اروپاســت کــه شــامل‬ ‫هیئــت اروپایــی‪ ،‬شــورای اتحادیــه اروپــا و جلســات فوق العــاده‬ ‫پارلمــان اروپــا بعــاوه بخشــی از موسســاتش می باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪8‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪9‬‬ صفحه 5 ‫تکنولوژی‬ ‫فرهنگ‬ ‫بلژیــک همچنیــن در پیشــرفت علــم و تکنولــوژی خدماتــی را عرضــه‬ ‫داشته اســت‪ .‬در ریاضیــات ســیمون اســتیون‪ ،‬در علــم اناتومــی انــدرس‬ ‫وســالیوس‪ ،‬در نقشــه بــرداری جــرادوس مرکاتــر‪ ،‬را می تــوان از میــان‬ ‫دانشــمندان موثــر از اغــاز دوره مــدرن در کشــورهای اســکاندیناوی نــام‬ ‫بــرد‪ .‬اخیــراً‪ ،‬در پایــان قــرن نوزدهــم‪ ،‬در علــوم کاربــردی‪ ،‬شــیمیدان ارنســت‬ ‫ســولوی‪ ،‬و در مهندســی زنــوب گــرام توانســتند نــام خــود را بــه دو اکتشــاف‬ ‫«فراینــد ســولوی» و «دینــام گــرام» اختصــاص دهنــد‪ .‬جــورج لیمایتر فیلســوف‬ ‫روان شــناس فیلســوف‪ ،‬توانســت بــا ارائــه تئــوری «بیــگ بنــگ» در خصــوص‬ ‫منشــا جهــان در ســال ‪ ۱۹۲۷‬بــه شــهرت برســد‪.‬‬ ‫بلژیــک بــا توجــه بــه اینکــه در میــان کشــورهای فرانســه‪ ،‬هلنــد‪،‬‬ ‫لوکزامبــورگ و المــان قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬فرهنــگ مــردم ایــن‬ ‫کشــور نیــز تحــت تاثیــر کشــورهای همســایه نیــز قــرار داشــته و‬ ‫رفتارهــای مــردم بلژیــک‪ ،‬تــا حــد زیــادی بــه المانــی هــا‪ ،‬هلنــدی‬ ‫هــا و فرانســوی هــا شــباهت دارد‪ .‬تنــوع فرهنگــی بــاالی بلژیــک‬ ‫بــه دلیــل وجــود مــرز مشــترک بیــن ایــن کشــورها اســت‪ .‬فرهنگ‬ ‫مــردم بلژیــک در منطقــه شــمالی ایــن کشــور‪ ،‬متاثــر از فرهنــگ‬ ‫هلنــدی هــا اســت‪ .‬فرهنــگ مــردم بلژیــک در منطقــه والونــی کــه‬ ‫در جنــوب بلژیــک واقــع شــده اســت‪ ،‬متاثــر از فرانســوی هــا‬ ‫شــده اســت و در شــمال شــرق ایــن کشــور‪ ،‬مردمــی بــا فرهنــگ‬ ‫المانــی را مشــاهده خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫ســه جایــزه نوبــل در روان شناســی و پزشــکی بــرای بلژیــک ثبــت شده اســت‬ ‫‪ :‬جولــز بــوردت در ‪ ،۱۹۱۹‬کورنیــل هیمنــز در ‪ ۱۹۳۸‬و البــرت کالود و کریســتین‬ ‫دو دوو در ســال ‪ .۱۹۷۴‬ایلیــا پیگوگیــن در ســال ‪ ۱۹۷۷‬برنــده جایــزه نوبــل در‬ ‫علــم شــیمی شــد‪.‬‬ ‫تعهــد بــه خانــواده از مهمتریــن اصولــی اســت کــه بلژیکــی هــا‬ ‫بــه ان پایبنــد هســتند‪ .‬اهمیــت خانــواده در ایــن کشــور را زمانــی‬ ‫درک مــی کنیــد کــه چنــد روزی را در بیــن مــردم بلژیــک‪ ،‬زندگــی‬ ‫کنیــد‪ .‬بلژیکــی هــا زیــاد اهــل جابجایــی نیســتند و خانــه هایشــان‬ ‫را بعــد از جــدا شــدن از خانــواده در نزدیکــی خانــه والدیــن خــود‪،‬‬ ‫مــی گیرنــد‪ .‬یکــی دیگــر از دالیــل ایــن موضــوع تنــوع فرهنگــی‬ ‫بــاال در بلژیــک اســت‪ .‬معمــوال هــر منطقــه ای بــا توجــه بــه‬ ‫فرهنگــی کــه دارد‪ ،‬ســعی بــر حفــظ نســل خــود در همــان منطقــه‬ ‫را دارد‪ .‬مثــا در منطقــه ای کــه بــا ســبک المانــی هــا زندگــی‬ ‫مــی شــود‪ ،‬مهاجــرت بــه منطقــه ای بــا فرهنــگ فرانســوی هــا‪،‬‬ ‫دشــوار اســت‪.‬‬ ‫در بلژیــک هــم همچــون کشــورهای دیگــر اروپایــی‪ ،‬دســت دادن‬ ‫مرســوم اســت‪ .‬زمانــی کــه دوســتی عمیقــی بیــن بلژیکــی هــا‬ ‫ایجــاد مــی شــود‪ ،‬رفتارهــای صمیمانــه ای در بیــن ان هــا شــکل‬ ‫مــی گیرنــد‪ .‬بــا ایــن کــه روبوســی در ایــن کشــور مرســوم اســت‬ ‫امــا بهتــر اســت مردهــا بــا یکدیگــر روبوســی نکننــد‪ .‬طبــق‬ ‫فرهنــگ اروپایــی هــا‪ ،‬گل نشــانه احتــرام اســت‪ .‬پــس اگــر بــه‬ ‫خانــه بلژیکــی هــا دعــوت شــدید‪ ،‬حتمــا از دســته گل بــه عنــوان‬ ‫هدیــه اســتفاده کنیــد‪ .‬حواســتان باشــد کــه عــدد ‪ 13‬بــد شــگون‬ ‫اســت‪ .‬پــس تعــداد گل هایتــان بــه هیــچ عنــوان ‪ 13‬عــدد نباشــد‪.‬‬ ‫گل داوودی نیــز‪ ،‬نشــانه مــرگ در ایــن کشــور اســت و بــرای‬ ‫مراســم مهمانــی بــه هیــچ عنــوان مناســب نیســت‪.‬‬ ‫در اول دســامبر ‪ ۲۰۰۵‬پــدر دامیــن بــه عنــوان برتریــن مــرد بلژیکــی توســط‬ ‫اقلیــت فالنــدری ‪ VRT‬برگزیــده شــد‪ ،‬در حالــی کــه والون هــا ژاکــس بــرل‬ ‫را بــر گزیــده بودنــد‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫گردشــگری در بلژیــک یکــی از صنایــع ایــن کشــور اســت‪ .‬دســترس پذیــری‬ ‫بــه ایــن کشــور از هــر جــای اروپــا‪ ،‬ان را بــه یــک مقصــد گردشــگری عالــی‬ ‫تبدیــل کــرده اســت‪ .‬صنعــت گردشــگری در ایــن کشــور ‪۲.۸‬درصــد از کل‬ ‫تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور را تولیــد می کنــد‪ .‬در ســال ‪ ،۲۰۰۵‬حــدود ‪۶.۷‬‬ ‫میلیــون نفــر بــه ایــن کشــور ســفر کردنــد کــه دو ســوم ان هــا از کشــورهای‬ ‫بزرگتــر اطــراف‪ ،‬فرانســه‪ ،‬هلنــد‪ ،‬انگلســتان و المــان و گردشــگران بســیاری‬ ‫از اســپانیا و ایتالیــا بودنــد‪ .‬ایــن کشــور در لیســت رتبــه بنــدی وضعیــت‬ ‫گردشــگری ‪Travel and Tourism Competitiveness Index‬‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۷‬در رتبــه ‪ ۲۱‬قــرار دارد‪.‬‬ ‫بلژیکــی هــا در دهــه اخیــر رو بــه ازدواج بیشــتر اورده انــد‪ .‬بــا ایــن کــه‬ ‫عالقــه ان هــا بــه تشــکیل خانــواده خیلــی افزایــش داشــته اســت امــا در‬ ‫مقابــل میــزان طــاق نیــز‪ ،‬بــه طــور چشــمگیری بیشــتر شــده اســت‪ .‬از هــر‬ ‫‪ 3‬ازدواج در ایــن کشــور‪ ،‬یــک خانــواده از هــم مــی پاشــد و طــاق مــی‬ ‫گیــرد‪ .‬میانگیــن فرزنــد در بلژیــک دو تــا اســت‪.‬‬ ‫نظافــت در فرهنــگ بلژیکــی هــا اهمیــت باالیــی دارد‪ .‬حتــی بلژیکــی هــا‬ ‫نظافــت خــود را نمــادی از غــرور ملــی خــود مــی داننــد‪ .‬در خانــه اکثــر‬ ‫بلژیکــی هــا‪ ،‬همــه چیــز ســر جــای خــود اســت‪ .‬تمیــز کــردن خانــه‪،‬‬ ‫جاروبرقــی کشــیدن‪ ،‬شســتن رخــت هــا و حتــی اهمیــت دادن بــه فضــای‬ ‫باغچــه هــای خانگــی‪ ،‬از اولویــت هــای بلژیکــی هــا اســت‪ .‬تمیــزی و‬ ‫نظافــت در جــای جــای کوچــه هــا و خیابــان هــای ایــن کشــور بــه چشــم‬ ‫مــی خــورد‪.‬‬ ‫بعــد از ایــن کــه وارد خانــه میزبــان شــدید و دســته گل یــا شــکالتی را بــه‬ ‫عنــوان کادو بــه دســت میزبــان دادیــد‪ ،‬منتظــر باشــید تــا میزبــان‪ ،‬شــما‬ ‫را بــه میــز شــامی کــه معمــوال از پیــش چیــده شــده اســت دعــوت کنــد‪.‬‬ ‫خانــم هــا زودتــر از اقایــان بایــد ســر میــز بنشــینند‪ .‬نحــوه غــذا خــوردن‬ ‫بلژیکــی هــا هماننــد ایرانــی هــا اســت‪ .‬چنــگال در دســت چــپ و قاشــق‬ ‫در دســت راســت قــرار مــی گیــرد‪ .‬اگــر بــرای خــوردن غــذا از چاقــو بایــد‬ ‫اســتفاده مــی کردیــد‪ ،‬بــه جــای قاشــق‪ ،‬کارد را در دســت راســت بگیریــد‪.‬‬ ‫در کشــیدن غــذا زیــاده روی نکنیــد‪ .‬اگــر غــذا در ظــرف باقــی بمانــد و‬ ‫اشــتها نداشــته باشــید‪ ،‬نشــانه بــی ادبــی و اســراف کاری شــما تلقــی مــی‬ ‫شــود‪ .‬نگــران نباشــید بلژیکــی هــا اهــل تعــارف نیســتند‪ .‬شــما هــر چندبــار‬ ‫کــه میــل داریــد مــی توانیــد بشــقابتان را پــر کنیــد‪ .‬پــس در کشــیدن غــذا‬ ‫زیــاده روی نکنیــد تــا غذایــی در بشــقابتان نمانــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪10‬‬ ‫ارتباطات‬ ‫در بلژیــک ‪ ۴.۷۱۹‬میلیــون خــط تلفــن ثابــت وجــود دارد و ‪ ۹.۶۶‬خــط تلفــن‬ ‫همــراه‪ ۲۵ .‬ایســتگاه تلویزیونــی در ان فعــال اســت‪ .‬بلژیــک بــر خــاف دیگــر‬ ‫کشــورهای اروپایــی یــک رســانه واحــد دولتــی نــدارد‪ ،‬بلکــه رســانه دولتــی ان‬ ‫بــه دو بخــش تقســیم می شــود کــه هــر یــک رادیــو و تلویزیــون خــود را دارد‪.‬‬ ‫‪ ۹۵‬درصــد از بلژیکی هــا از تلویزیون هــای کابلــی اســتفاده می کننــد کــه از‬ ‫ایــن نظــر رتبــه اول را در دنیــا دارنــد‪ .‬سیســتم تلویزیونــی بلژیــک قــرار اســت‬ ‫تــا ســال ‪ ۲۰۱۱‬میــادی بــه سیســتم دیجیتــال تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪11‬‬ صفحه 6 ‫اقتصاد بلژیک‬ ‫امید عزیزی‬ ‫اقتصــاد بلژیــک مبتنــی بــر اقتصــاد بــازار و لیبرالیســم اســت‪.‬‬ ‫موقعیــت جغرافیایــی بلژیــک بــا حمــل و نقــل پیشــرفته و‬ ‫ســاختاری تجــاری‪ ،‬باعــث شــده کــه ایــن کشــور امــکان‬ ‫همگرایــی اقتصــادی بیشــتر بــا کشــورهای همســایه خــود‬ ‫را پیــدا کنــد‪ .‬حمــل و نقــل ایــن کشــور بــا برخــورداری از‬ ‫زیربنــای محکــم و بهره بــرداری از بنــادر‪ ،‬کانالهــا‪ ،‬راه اهــن و‬ ‫بزرگراه هــا‪ ،‬نقــش مهمــی را در ایــن همگرایــی ایفــا می کنــد‪.‬‬ ‫بلژیــک‪ ،‬بــا جمعیــت متراکــم‪ ،‬در قلــب یکــی از مهم تریــن‬ ‫مناطــق صنعتــی جهــان قــرار گرفته اســت‪ .‬اقتصــاد بلژیــک‪،‬‬ ‫عمدتــا بــر پایــه خدمــات اســت و طبیعتــی بــا بخش هــای‬ ‫دوگانــه فالنــدری جلــوه پویایــی از خــود بــروز داده و بروکســل‬ ‫بــه عنــوان مرکــز چنــد نــژادی و چنــد زبانــه ان‪ ،‬و یکــی از‬ ‫بلندمرتبه تریــن اعضــای اتحادیــه اروپــا ســت و اقتصــادی‬ ‫والونــی کــه از لحــاظ تولیــد ناخالــص ملــی یــک چهــارم‬ ‫عقــب مانده اســت‪ .‬بلژیــک اولیــن کشــور اروپایــی اقلیمــی‬ ‫بــود کــه در اوایــل دهــه ‪ ۱۸۰۰‬دســتخوش انقــاب صنعتــی‬ ‫شــد‪ .‬شــهرهای لیــژ و شــارلوا بــه ســرعت در صنایــع معــدن‬ ‫و فوالدســازی توســعه یافتنــد و در اوایــل قــرن بیســتم کامــا‬ ‫شــکوفا شــدند‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬در دهــه ‪ ۱۸۴۰‬صنعــت پارچــه‬ ‫بافــی فالنــدرز بــه بحــران شــدیدی دچــار شــد و فالنــدر از‬ ‫ایــن جهــت دچــار قحطــی شــد‪.‬‬ ‫ازادی کلــی تاســیس‪ ،‬اجــرا و اختتــام کارهــای بازرگانــی بــه طــور نســبی‬ ‫از حمایــت محیــط قانون گــذاری بلژیــک برخــوردار اســت‪ .‬شــروع یــک‬ ‫فعالیــت بازرگانــی بــه طــور متوســط ‪ 4‬روز بــه طــول می انجامــد‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه متوســط جهانــی ایــن کار ‪ 35‬روز اســت‪ .‬گرفتــن مجــوز کار خیلــی‬ ‫کم تــر از متوســط جهانــی ‪ 18‬مرحلــه و ‪ 218‬روز اســت‪.‬‬ ‫بعــد از جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬شــهرهای خنــت و انتــورپ توســعه‬ ‫ســریع صنایــع شــیمی و پتروشــیمی را تجربــه نمودنــد‪.‬‬ ‫بحران هــای نفــت ‪ ۱۹۷۳‬و بحــران نفــت ‪ ۱۹۷۹‬اقتصــاد را بــه‬ ‫ســمت ترقــی طوالنــی مــدت پیــش بــرد‪ .‬صنعــت فوالدســازی‬ ‫بلژیــک تــا کنــون رکودهــای اقتصــادی زیــادی را تجربــه‬ ‫نموده اســت‪ .‬ایــن مســئله مانــع از توســعه اقتصــادی والونــی‬ ‫شد ه اســت‪.‬‬ ‫در دهه هــای ‪ ۱۹۸۰‬و ‪ ۱۹۹۰‬توســعه مرکــز اقتصــادی کشــور‬ ‫بــه ســمت شــمال فالنــدرز ادامــه یافــت‪ .‬امــروزه‪ ،‬صنعــت در‬ ‫مناطــق پرجمعیــت فالنــدری در شــمال متمرکــز شده اســت‪.‬‬ ‫در پایــان دهــه ‪ ،۱۹۸۰‬سیاسـت های اقتصــاد کالن بلژیــک بــه‬ ‫بدهــی انباشــته دولــت در حــدود ‪ ۱۲۰‬درصــد از تولیــد ناخالص‬ ‫داخلــی منجــر شــد‪ .‬به طــور جــاری‪ ،‬بودجــه در تعــادل اســت و‬ ‫بدهــی عمومــی بــا ‪ ۹۴.۳‬درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی (تــا‬ ‫پایــان ســال ‪ )۲۰۰۵‬هــم تــراز می باشــد‪.‬‬ ‫در ســال‪ ۲۰۰۴‬نــرخ حقیقــی رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی در‬ ‫حــدود ‪ ۲.۷‬درصــد محاســبه شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪12‬‬ ‫امتیــاز ازادی اقتصــادی بلژیــک ‪ 67.8‬اســت کــه ان را در رتبــه ی ‪ 49‬در‬ ‫اندکــس جهانــی ‪ 2017‬قــرار می دهــد‪ .‬امتیــاز کلــی ان ‪ 0.6‬واحــد کمتــر‬ ‫از ســال گذشــته اســت‪ .‬طــی دو ســال گذشــته کشــور بلژیــک اصالحاتــی‬ ‫در جهــت حــل مشــکالت مالــی و افزایــش رقابــت در بخــش اقتصــاد پیــاده‬ ‫کــرده کــه از ان جملــه مــی تــوان بــه افزایــش ســن بازنشســتگی و کاهــش‬ ‫بیمــه کارفرمایــان اشــاره کــرد‪ .‬بــا ایــن وجــود‪ ،‬ضعــف هــای ســاختاری‬ ‫همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت‪ .‬سیســتم مالیــات ســنگین اســت و‬ ‫قســمت عمــده ای از هزینــه خدمــات رفاهــی عمومــی بــر عهــده دولــت‬ ‫اســت‪ .‬از طــرف دیگــر نــرخ مصــارف عمومــی در بلژیــک کــه حــدود ‪55‬‬ ‫درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور را شــامل مــی شــود یکــی از‬ ‫باالتریــن ارقــام در میــان کشــورهای جهــان اســت‪.‬‬ ‫میــزان بدهــی دولــت نیــز در حــال حاضــر حجــم باالیــی داشــته و علیرغــم‬ ‫برخــی پیشــرفت هــا‪ ،‬عــدم انعطــاف و برخــی ســخت گیــری هــای بــازار‬ ‫کار‪ ،‬مانــع بهــره وری و رشــد شــغلی مــی گــردد‪ .‬بلژیــک در بیــن ‪ 43‬کشــور‬ ‫منطق ـه ی اروپــا در رتب ـه ی ‪ 25‬بــوده و بــا ایــن امتیــاز‪ ،‬جــزء مناطــق نســبتا‬ ‫ازاد اقتصــادی مــی باشــد‪.‬بلژیک کشــوری اســت فــدرال کــه از ســه ناحیــه‬ ‫بــا فرهنگ هــای مختلــف تشــکیل شــده اســت‪ :‬فالنــدرز‪ ،‬والونیــا و پایتخــت‬ ‫ان شــهر بروکســل کــه مقــر فرماندهــی ناتــو و اتحادیــه ی اروپــا نیــز‬ ‫می باشــد‪ .‬در ایــن کشــور‪ ،‬خدمــات ‪ 75‬درصــد فعالیت هــای اقتصــادی را‬ ‫تشــکیل می دهنــد و صــادرات اصلــی عبارتنــد از‪ :‬تجهیــزات برقــی‪ ،‬خــودرو‪،‬‬ ‫المــاس و مــواد شــیمیایی‪.‬‬ ‫امــا در ســال ‪ ۲۰۰۵‬ایــن مقــدار بــه ‪ ۱.۳‬درصــد تنــزل کــرد‪ .‬بلژیــک‬ ‫به طــور خــاص دارای اقتصــاد بــاز اســت‪ .‬از دیــدگاه ترابــری بلژیــک‪ ،‬دارای‬ ‫زیربنــای محکــم بنــادر‪ ،‬کانال هــا و راه اهــن و بــزرگ راه اســت کــه امــکان‬ ‫یکپارچــه شــدن صنعتــش بــا صنایــع همســایگانش را بــه ان می دهــد‪.‬‬ ‫بنــدر انتــورپ دومیــن بنــدر بــزرگ اروپاســت‪ .‬بلژیــک‪ ،‬بــه عنــوان یکــی از‬ ‫اعضــای پایه گــذار اتحادیــه اروپــا‪ ،‬از توســعه قــدرت ســازمان های ایــن‬ ‫اتحادیــه بــرای یکپارچــه ســازی اقتصــاد کشــورهای عضــو شــدیدا حمایــت‬ ‫می نمایــد‪ .‬در ســال ‪ ،۱۹۹۹‬بلژیــک‪ ،‬یــورو‪ ،‬تنهــا واحــد پــول اروپایــی‪ ،‬را‬ ‫بــه عنــوان واحــد پــول پذیرفــت و در ســال ‪ ،۲۰۰۲‬ان را جایگزیــن فرانــک‬ ‫بلژیــک کــرد‪ .‬اقتصــاد بلژیــک‪ ،‬قویــا بــه بازرگانــی خارجــی بــه ویــژه کاالهای‬ ‫ارزش افــزوده وابسته اســت‪.‬‬ ‫واردات عمــده ان عبارتنــد از تولیــدات غذایــی‪ ،‬ماشــین االت‪ ،‬المــاس خــام‪،‬‬ ‫نفــت خــام و تولیــدات نفتــی‪ ،‬مــواد شــیمیایی‪ ،‬لبــاس و لــوازم و بافتنی هــا‪.‬‬ ‫صــادرات عمــده ان عبارتنــد از اتومبیــل‪ ،‬غــذا و تولیــدات غذایــی‪ ،‬اهــن و‬ ‫فــوالد‪ ،‬المــاس پرداختــه‪ ،‬منســوجات‪ ،‬پالســتیک‪ ،‬تولیــدات نفتــی و فلــزات‬ ‫غیــر اهنــی‪ .‬از ســال ‪ ،۱۹۲۲‬بلژیــک و لوکزامبــورگ دارای یــک بــازار تجــاری‬ ‫مشــترک بــا گمــرک و واحــد پــول یکســان بوده انــد کــه تحــت عنــوان‬ ‫اتحادیــه اقتصــادی بلژیــک لوکزامبــورگ فعالیــت می نمایــد‪ .‬شــرکای‬ ‫تجــاری اصلــی ایــن اتحادیــه عبارتنــد از المــان‪ ،‬هلنــد‪ ،‬فرانســه‪ ،‬بریتانیــای‬ ‫کبیــر‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬ایــاالت متحــده امریــکا و اســپانیا‪ .‬بلژیــک در ســال ‪،۲۰۰۵‬‬ ‫از نظــر شــاخص توســعه انســانی‪ ،‬در ســازمان ملــل‪ ،‬در رده نهــم قــرار‬ ‫داشته اســت‪.‬‬ ‫سیاســت تجــاری بلژیــک هماننــد بقیــه اعضــای اتحادیــه اروپــا اســت‪ .‬نــرخ‬ ‫متوســط تعرفــه ســنجیده شــده بــرای اتحادیــه اروپــا در ســال ‪ 2016‬معــادل‬ ‫‪ 1.6‬درصــد بــوده در حالــی کــه ایــن اتحادیــه تعرفه هــای بــاال و رو بــه‬ ‫افزایشــی بــرای محصــوالت کشــاورزی و تولیــدات دارد‪.‬‬ ‫موانــع غیرتعرفـه ای در اتحادیـه ی اروپــا و بلژیــک شــامل ایــن مــوارد اســت‪:‬‬ ‫یارانه هــای کشــاورزی و تولیــد‪ ،‬ســهمیه ها‪ ،‬محدودیت هــا و ممنوعیت هــای‬ ‫واردات برخــی کاالهــا و خدمــات‪ ،‬محدودیت هــای دسترســی بــه بــازار‬ ‫در برخــی بخش هــای خدماتــی‪ ،‬مقــررات و اســتانداردهای غیرشــفاف و‬ ‫محدود کننــده‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه قوانیــن و امــور گمرکــی ناهماهنــگ‬ ‫در بیــن اعضــای اتحادیـه ی اروپــا باعــث شــده بــه دلیــل موانــع غیرتعرفه ای‬ ‫از میــزان اعتبــار ازادی تجــاری بلژیــک کاســته شــود‪.‬‬ ‫نــرخ مالیــات بــر درامــد کشــور بلژیــک یکــی از باالتریــن نرخ هــا در جهــان‬ ‫اســت‪ .‬از طــرف دیگــر نــرخ مالیــات شــرکتی ان نیــز نســبتاً باالســت‪ .‬ســقف‬ ‫مالیــات بــر درامــد ‪ 50‬درصــد و ســقف مالیــات شــرکت ها عمـ ً‬ ‫ا ‪ 34‬درصــد‬ ‫تعییــن شــده اســت‪ .‬ســایر مالیات هــا عبارتنــد از مالیــات ارزش افــزوده‬ ‫(‪ ،)VAT‬مالیــات مســتغالت و مالیــات امــاک و نــرخ دو مالیــات اخیــر در هــر‬ ‫منطقــه متفــاوت اســت‪ .‬در ســال ‪ ،2016‬میــزان ســهم کل مالیــات از ‪GDP‬‬ ‫کشــور بلژیــک معــادل ‪ 49.4‬درصــد بــود‪.‬‬ ‫ســرمایه گذاران خارجــی (بــه اســتثنای صاحبــان مشــاغلی چــون پزشــکان‪،‬‬ ‫وکال‪ ،‬حســابداران و مهندســان معمــار) می تواننــد هماننــد اهالــی بلژیــک وارد‬ ‫مشــارکت انتفاعــی و شــراکت شــوند‪.‬‬ ‫بــرای مشــاغلی ماننــد تاســیس فروشــگاه های بــزرگ‪ ،‬ارایــه خدمــات‬ ‫حمــل و نقــل و امنیتــی‪ ،‬تولیــد و فــروش برخــی مــواد غذایــی‪ ،‬بــرش و‬ ‫صیقــل المــاس و فــروش اســلحه گــرم و مهمــات بایــد مجــوز اخــذ شــود‪.‬‬ ‫هیــچ محدودیتــی در مــورد خریــد مســتغالت‪ ،‬حســاب های ارزی مقیــم یــا‬ ‫غیرمقیــم‪ ،‬برگردانــدن ســود بــه کشــور خــود یــا انتقــال ســرمایه وجــود‬ ‫نــدارد‪ .‬اگــر دولــت ملکــی را بــرای مقاصــد عمومــی بگیــرد مبلــغ مناســبی در‬ ‫قبــال ان پرداخــت خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪13‬‬ صفحه 7 ‫پنــج بانــک عمــده ی بلژیــک ‪ 85‬درصــد کل پس اندازهــای‬ ‫کشــور را در خــود دارنــد امــا بانک هــای داخلــی و خارجــی در‬ ‫فضایــی بســیار رقابتــی کار می کننــد‪ .‬اعتبــار بــا شــرایط بــازار‬ ‫ارایــه می شــود در حالــی کــه دولت هــای محلــی ممکــن اســت‬ ‫بــه وام هــای میان مــدت و درازمــدت نیــز یارانــه دهنــد‪ .‬قســمت‬ ‫بیمــه از بخــش بانکــی کوچکتــر اســت‪ .‬بازارهــای ســرمایه بــه‬ ‫‪ Euronext‬پیوســته اند کــه یــک بــورس وســیع تر اروپایــی‬ ‫اســت‪ .‬در واکنــش بــه بحــران مالــی جهانــی‪ ،‬دولــت بــه چندیــن‬ ‫بانــک عمــده کمــک مالــی کــرد‪ .‬ســایر گروه هــای مالــی نیــز کــم‬ ‫و بیــش کمــک هــای اضافــی دریافــت کردنــد و خــود دولــت وام‬ ‫بیــن بانک هــا را تضمیــن می کنــد‪.‬‬ ‫مالکیــت امــاک در بلژیــک مــورد حمایــت بــوده و قراردادهــا از‬ ‫امنیــت کافــی برخوردارنــد‪ .‬قوانیــن بــه صــورت مــدون اســت و‬ ‫امــور قضایــی و خدمــات کشــوری هرچنــد بــا رونــد کنــدی پیــش‬ ‫مــی رونــد امــا کیفیــت باالیــی دارنــد‪ .‬حقــوق مالکیــت معنــوی‬ ‫نیــز در ایــن کشــور بــه خوبــی رعایــت می شــود‪.‬‬ ‫براســاس امــار فســاد در کشــورهای مختلــف جهــان در ســال‬ ‫‪ 2016‬کــه توســط ســازمان شــفاف ســازی بین المللــی(‪Transp‬‬ ‫‪ )arencyInternational‬ارائــه مــی گــردد‪ ،‬کشــور بلژیــک در‬ ‫رتب ـه ی ‪ 15‬فهرســت ‪ 176‬کشــوری ایــن ســازمان قــرار دارد‪ .‬در‬ ‫ایــن کشــور دریافــت و پرداخــت هرگونــه رشــوه غیرقانونــی بــوده‬ ‫و شــامل مجــازات اســت‪.‬‬ ‫قوانیــن اســتخدام در کشــور بلژیــک نســبتاً قابل انعطــاف اســت‬ ‫امــا هزینــه ی اســتخدام (بــدون در نظــر گرفتــن دســتمزد) بــاال‬ ‫بــوده و اخــراج کارکنانــی کــه بــه کارشــان نیــازی نیســت نیــز‬ ‫نســبتاً پرهزینــه اســت‪ .‬نتیجــه برنامــه اصالحــی دولــت‪ ،‬افزایــش‬ ‫فرصــت هــای شــغلی و رشــد تولیــد عنــوان شــده و در همیــن‬ ‫راســتا اصالحــات دولــت اقــای شــارل میشــل در زمینــه سیاســت‬ ‫هــای مالیاتــی و قوانیــن بــازار کار باعــث رقابتــی تــر شــدن‬ ‫دســتمزدها خواهــد شــد امــا همانگونــه کــه قبــا ذکــر شــد خطــر‬ ‫ایجــاد تنــش بــا اتحادیــه هــای کارگــری و اعتصــاب را افزایــش‬ ‫می دهــد‪.‬‬ ‫نگاهی به برند سی اند ای‪ ،‬یرند پوشاک بلژیکی‬ ‫ســی انــد ای یــک شــرکت تولیــد و فــروش لبــاس در کشــور بلژیــک اســت‪.‬‬ ‫برنــد ســی انــد ای جــزو برندهــای مطــرح و بنــام جهــان اســت کــه بــا برندهایی‬ ‫همچــون زارا و اچ انــد ام رقابــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫تولد برند سی اند ای‬ ‫سرگذشــت تاســیس ایــن شــرکت بــه ســال ‪ 1841‬بازمــی گــردد زمانــی کــه‬ ‫بــراداران بنینکمیــر بــه نــام هــای اگوســت و کلمنــت در پــی راه اندازی فروشــگاه‬ ‫لبــاس هــای امــاده در روســتای کوچکــی بــه نــام متینگــن (در شــمال هلنــد)‬ ‫بودنــد‪ .‬ایــن دو بــرادر محصــوالت را خــود تولیــد مــی کردنــد‪.‬‬ ‫گسترش و توسعه فعالیت‬ ‫در ســال ‪ 1906‬پســر کلمنــت شــعبه جدیــدی از ایــن فروشــگاه را در امســتردام‬ ‫راه انــدازی کــرد‪ .‬محبوبیــت ایــن برنــد باعــث شــد کــه در ســال ‪ 1910‬شــعبه‬ ‫هــای جدیــدی از ایــن برنــد در هلنــد گســترش پیــدا کنــد‪ .‬ســال ‪ 1989‬برنــد‬ ‫ســی انــد ای بــه اوج درخشــش و شــهرت خــود رســید بــه نحــوی کــه در کل‬ ‫انگلســتان فعالیــت خــود را گســترش داد‪.‬‬ ‫رمزموفقیت‬ ‫طــی چندیــن ســال فعالیــت‪ ،‬ایــن برنــد بــا تغییــر اســتراتژی هــای خود توانســت‬ ‫جایــگاه خــود بــه عنــوان یکــی از بهتریــن برندهــای اروپایــی را تثبیــت نمایــد‪.‬‬ ‫یکــی از رمــوز موفقیــت ایــن برنــد را بایــد اســتفاده از بهتریــن مــواد در تولیــد‬ ‫پارچــه دانســت‪ .‬ســی انــد ای تــا بــه امــروز نیــز متعلــق بــه خانــواده بنینکمیــر‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪14‬‬ ‫فروشگاه های فیزیکی و انالین برند ‪C&A‬‬ ‫امــروزه دفاتــر ‪ C & A‬در شــهرهای دوســلدروف و بروکســل واقــع‬ ‫شــده اســت‪ .‬شــهرت ایــن فروشــگاه هــا بــه ســبب ارائــه کاال بــا‬ ‫قیمــت مناســب و ارزان مــی باشــد‪ .‬ایــن کمپانــی در کشــورهای‬ ‫برزیــل‪ ،‬چیــن و همچنیــن کشــورهای مختلــف اروپــا فعالیــت دارد‪.‬‬ ‫تــا ســال ‪ 2015‬ایــن برنــد در کشــورهایی همچــون کانــادا‪ ،‬اســپانیا‪،‬‬ ‫ترکیــه‪ ،‬بلژیــک‪ ،‬روســیه‪ ،‬اســلواکی‪ ،‬فرانســه‪ ،‬دانمــارک‪ ،‬چیــن‪ ،‬المــان‪،‬‬ ‫ســوئد‪ ،‬اســترالیا‪ ،‬امریــکا و هلنــد نمایندگــی هــای تولیــدی داشــته‬ ‫اســت‪ .‬البتــه امــروزه ایــن برنــد در بســیاری از کشــورهای جهــان‬ ‫دارای فروشــگاه فیزیکــی و انالیــن اســت‪.‬‬ ‫داستان برند ‪ C&A‬از قرن ‪ 19‬تا قرن بیستم‬ ‫در مطالــب فــوق بیــان کردیــم کــه برنــد ســی انــد ای در ســال ‪1841‬‬ ‫در هلنــد متولــد شــد ســپس در دهــه ‪ 1890‬تخصــص خــود را در‬ ‫لبــاس هــای امــاده شــروع کــرد‪ .‬بــا افتتــاح فروشــگاه در امســتردام‬ ‫جرقــه اولیــن توســعه زده شــد‪ .‬ســپس در ســال ‪ 1911‬فروشــگاه‬ ‫ایــن برنــد در برلیــن افتتــاح مــی شــود‪ .‬برچســب هایــی بــا قیمــت‬ ‫ثابــت و یــک ســال ضمانــت بــرای محصــول ارائــه شــده‪ ،‬گســترش‬ ‫بیــن المللــی ایــن برنــد و توســعه ان را رقــم مــی زنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1917‬ایــن برنــد بــه طــور علنــی از حــق رای دادن بــه زنــان‬ ‫المانــی حمایــت کــرد‪ .‬بعدهــا در ســال ‪ 2001‬اولیــن فروشــگاه ایــن‬ ‫برنــد در لهســتان افتتــاح شــد‪ .‬ســپس در ســال ‪ 2002‬فروشــگاه‬ ‫برنــد ســی انــد ای در مجارســتان افتتــاح شــد‪ .‬و در ســال ‪ 2005‬در‬ ‫روســیه فروشــگاه ایــن برنــد راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫افتتاح هزارمین فروشگاه‬ ‫مــی کننــد‪ .‬دفتــر بروکســل بــا خریــد لبــاس هــای زنانــه و مردانــه ســرو کار دارد‪ .‬ماموریــت‬ ‫کمپانــی ســی انــد ای پشــتیبانی از برنامــه هــا و ابتکاراتــی اســت کــه بــرای تبدیــل صنعــت‬ ‫مــد بــه یــک تجــارت منصفانــه و پایــدار طراحــی شــده اســت‪.‬‬ ‫معتبرترین مارک‬ ‫در ســال ‪ 2006‬برنــد ســی انــد ای هزارمیــن فروشــگاه خــود را‬ ‫افتتــاح کــرد‪ .‬لبــاس هــای ایــن برنــد از مــواد پایــدار ســاخته شــده‬ ‫انــد‪ .‬تهیــه لبــاس از پنبــه باعــث تخلیــه مــواد شــیمیایی خطرنــاک در‬ ‫زنجیــره هــای تامیــن لبــاس شــده اســت‪ .‬همچنیــن ایــن برنــد بــه‬ ‫ایجــاد شــرایط کاری ایمــن تــر بــرای کارگــران پایبنــد بــوده و در‬ ‫جهــت افزایــش بهــره وری موفــق عمــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫مصــرف کننــدگان‪ ،‬مــارک ســی انــد ای را در طــی ســال هــای متمــادی بــه عنــوان‬ ‫معتبرتریــن مــارک انتخــاب و از ان حمایــت کــرده انــد‪ .‬ســی انــد ای معتبرتریــن مــارک‬ ‫لبــاس در المــان در طــی ســال هــای ‪ 2015‬تــا ‪ 2016‬بــوده اســت‪ .‬در ســال ‪ 2012‬در‬ ‫بلژیــک و لوکزامبــورگ‪ ،‬کمپانــی ســی انــد ای بــه عنــوان برتریــن خــرده فروشــی مــد‬ ‫شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫از ایــن برنــد بــه عنــوان یــک ابــر برنــد نــام بــرده مــی شــود البتــه دادن ایــن القــاب بــه‬ ‫برنــد ســی انــد ای حاصــل نتیجــه یــک نظــر ســنجی از مصــرف کننــدگان اســت کــه نشــان‬ ‫مــی داد اروپایــی هــا در میــان تعــدادی از برندهــا‪ ،‬بــه کــدام مــارک اعتمــاد بیشــتری دارند‪.‬‬ ‫فعالیت های کمپانی سی اند ای‬ ‫مشتریان برند ‪C&A‬‬ ‫ایــن برنــد بــه یکــی از اولیــن خــرده فروشــانی تبدیــل شــد کــه‬ ‫بــا طراحــان مشــهور همــکاری کــرده اســت‪ .‬همــکاری دهــه ‪1980‬‬ ‫بــا کارل الگرفلــد و ایوســن لــوران یــک موفقیــت بــزرگ بــود‪ .‬ایــن‬ ‫خــرده فروشــی نــه تنهــا اهــداف تجــاری بلکــه اهــداف پایــداری را‬ ‫نیــز دنبــال مــی کنــد‪ .‬همچنیــن ایــن برنــد بــه عنــوان عرضــه کننــده‬ ‫پوشــاک ارگانیــک در جهــان شــناخته شــده اســت‪.‬‬ ‫برنــد ســی انــد ای اولیــن تیشــرت دارای گواهینامــه را به بــازار عرضه‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن تیشــرت از ‪ 100%‬منابــع تجدیدپذیــر ســاخته شــده و‬ ‫قابــل بازیافــت اســت‪ .‬گســترش فعالیــت هــا ‪،‬ارائــه محصــوالت‬ ‫باکیفیــت و رضایــت مشــتریان باعــث شــد کــه کمپانــی ســی انــد ای‬ ‫هــر روز بیشــتر از قبــل بــا پیشــرفت هــای چشــمگیری روبــه رو شــود‬ ‫تــا جاییکــه که بیــش از ‪ 1500‬فروشــگاه در ‪ 18‬کشــور اروپایــی را راه‬ ‫انــدازی نمایــد و بــر انهــا نیــز نظــارت داشــته باشــد‪ .‬بــا تمــام ایــن‬ ‫اوصــاف‪ ،‬ایــن برنــد امــروزه بیشــترین گــردش مالــی را در تجــارت‬ ‫مــد در المــان دارد‪.‬‬ ‫گسترش فعالیت ها خارج از مرزهای اروپا‬ ‫ســی انــد ای موفقیــت هــای خــود را بــه اروپــا محــدود نکــرد بلکــه‬ ‫پــا را فراتــر گذاشــت تــا بــه عنــوان یــک برنــد جهانــی حرفــی بــرای‬ ‫گفتــن داشــته باشــد‪ .‬تــاش هــای بــی وقفــه کمپانــی باعــث شــد تــا‬ ‫ایــن برنــد در خــارج از مرزهــای اروپــا نیــز شــناخته شــود‪ .‬امــروزه‬ ‫ایــن برنــد فروشــگاه هایــی در برزیــل(‪ ،)1976‬مکزیــک(‪ )1999‬و‬ ‫حتــی چیــن(‪ )2007‬دارد‪.‬‬ ‫دفاتــر مرکــزی ‪ C & A‬کــه شــامل دفتــر مرکــزی در بروکســل و‬ ‫دوســلدورف هســتند خریــد کلیــه فروشــگاه هــای اروپایــی را مدیریت‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪15‬‬ ‫مشــتریان برنــد ‪ C & A‬بــه دنبــال لبــاس هایــی هســتند کــه بــه همــان انــدازه کــه قابــل‬ ‫پوشــیدن باشــند از اســتایل و جذابیــت نیــز برخــوردار باشــند بــه بیانــی ســاده‪ ،‬شــیک‬ ‫بــودن یکــی از فاکتورهــای اصلــی بــه شــمار مــی رود‪ .‬چــون طراحــان ایــن برنــد بــه دنبــال‬ ‫تطبیــق پوشــاک ســی انــد ای بــا ســبک زندگــی مــدرن هســتند‪.‬‬ ‫اولویت های برند سی اند ای‬ ‫معیــاری هــای برنــد ‪ C & A‬حــول مشــتری هایــش مــی چرخــد‪ .‬بــه ایــن صــورت کــه‬ ‫چگونــه مــی تــوان زندگــی روزمــره و لحظــات معمولــی را بــه مــوار د خــارق العــاده تبدیــل‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن برنــد همــواره تــاش مــی کنــد تــا بــه طــور مــداوم ارائــه خدمات بــه مشــتریان‬ ‫خــود را بهبــود ببخشــد‪ .‬ســی انــد ای بــرای تولیــد لبــاس هــای باکیفیــت در قیمــت هــای‬ ‫مناســب پیشــگام بــوده اســت‪ .‬بــا پوشــاک ســی انــد ای مــی توانیــد هــر روز ظاهــر و‬ ‫احســاس خوبــی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫از دوســلدورف گرفتــه تــا مادریــد‪ ،‬پــراگ و پاریــس فروشــگاه هــای ‪ C & A‬بــه عنــوان‬ ‫پرچمــداران جدیــد تکامــل یافتــه انــد و طراحــی هــای بــی نظیــر فروشــگاه هایشــان‪ ،‬هــر‬ ‫بیننــده ای را جــذب و مشــتاق خریــد مــی ســازد‪ .‬ادغــام مضامیــن تجــاری هماهنــگ بــا‬ ‫یــک مفهــوم طراحــی خالقانــه و منحصــر بــه فــرد تجربــه خریــد را لــذت بخــش و بــر‬ ‫تــداوم ان مــی افزایــد‪.‬‬ ‫تکامل مد برای نسل ها‬ ‫موفقیــت ایــن برنــد را مــی تــوان بــه ارائــه لبــاس بــرای نســل هــای مختلــف بــا اخریــن‬ ‫ســبک هــا و مــد روز نســبت داد‪ .‬ســی انــد ای مــد را بــه ســمت اینــده ســوق مــی دهــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــا ارائــه مــد ارزان قیمــت‪ ،‬انقالبــی در صنعــت مــد پایــه گــذاری کــرد و بــازار‬ ‫جدیــدی بــا پتانســیل گســترده را بــه وجــود اورد‪.‬‬ صفحه 8 ‫ساختار سیاسی بلژیک‬ ‫پادشاه بلژیک‬ ‫حکومــت بلژیــک مشــروطه ســلطنتی موروثــی اســت و یکــی از اوالد ذکــور‬ ‫مســتقیم و قانونــی شــاه کــه بــه ســن هیجــده ســال رســیده باشــند بــر‬ ‫تخــت ســلطنت می نشــیند‪ ،‬در غیــر اینصــورت نایب الســلطنه منتخــب از‬ ‫طــرف مجالــس موقتــاً بــه انجــام وظایــف شــاه خواهــد پرداخــت‪.‬‬ ‫پادشــاه از هرگونــه مســئولیت و تعرضــی مصــون می باشــد هیــات دولــت‬ ‫در مقابــل مجالــس مســئولیت دارد و پاســخگو اســت‪ .‬پادشــاه ســمت‬ ‫فرماندهــی کل نیروهــای مســلح را عهــده دار اســت‪ .‬انتخــاب رییــس دولــت‬ ‫(نخســت وزیر)‪ ،‬امضــای قراردادهــای خارجــی‪ ،‬اعــان جنــگ‪ ،‬امضــای‬ ‫قــرارداد صلــح و توشــیح قوانیــن و انتصــاب روســای دادگاه هــا بــه عنــوان‬ ‫وظایــف پادشــاه بلژیــک محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫پادشــاه در حکومــت بلژیــک در مقایســه بــا ســایر رژیم هــای مشــروطه‬ ‫پارلمــان ســلطنتی اروپایــی نظیــر انگلســتان و ســوئد از قــدرت و اختیــارات‬ ‫وســیع تری برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫اعضــا کابینــه از میــان نماینــدگان مجالــس و از بین احــزاب قدرتمنــد انتخاب‬ ‫می شــوند‪ .‬پادشــاه شــخصی را کــه مــورد اعتمــاد مجالــس و احــزاب باشــد‬ ‫بــه عنــوان نخســت وزیر مامــور تشــکیل کابینــه می کنــد‪ .‬مجالــس بــه‬ ‫مجموعــه هیــات دولــت رای اعتمــاد می دهــد نــه بــه تــک تــک اعضــای ان‪.‬‬ ‫ی کابینــه دولــت بلژیــک بــا اجــازه مجلــس شــورای‬ ‫محاکمــه اعضــا ‬ ‫نماینــدگان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫در مناطــق چهارگانــه بلژیــک دولتهــای منطقـه ای نیــز بــه امــور همــان مناطق‬ ‫رســیدگی می کننــد‪.‬‬ ‫نعمت ا‪ ...‬فیروزی‬ ‫بلژیــک یکــی از جدیدتریــن کشــورهای اروپــا می باشــد و نــژاد مــردم‬ ‫بلژیــک از نــژاد المــان اســت‪ .‬بلژیــک در شــمال غربــی اروپــا واقــع شــده‬ ‫اســت و حــدود ســی هــزار کیلومتــر مربــع وســعت دارد‪ .‬ایــن کشــور جــزء‬ ‫کشــورهای کوچــک جهــان محســوب می شــود‪ .‬جمعیــت کشــور بلژیــک‬ ‫کمــی بیشــتر از ده میلیــون نفــر اســت و نــرخ رشــد جمعیــت ان ‪0/3‬‬ ‫درصــد اســت‪ .‬حــدود یــک دهــم جمعیــت بلژیــک مهاجریــن و پناهنــدگان‬ ‫از ســایر کشــورها می باشــند‪ .‬ایــن کشــور کوچــک بــه لحــاظ بین المللــی‬ ‫نقــش چندانــی در سیســتم جهانــی نــدارد‪ .‬امــا بــه خاطــر وجــود مقــر ناتــو‬ ‫و اتحادیــه اروپــا در ایــن کشــور‪ ،‬بــرای غربی هــا بــا اهمیــت اســت‪ .‬بلژیــک‬ ‫قب ـ ً‬ ‫ا تحــت ســلطه اســپانیا بــود و بعــد بــه تصــرف اتریــش درامــد و چنــد‬ ‫دهــه بعــد یعنــی در ســال ‪ 1794‬منطقــه بلژیــک بــه تحــت تســلط فرانســه‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬در ســال ‪ 1830‬بــا مداخلــه قدرت هــای اروپایــی وقــت‪ ،‬کشــور‬ ‫بلژیــک تاســیس گردیــد‪.‬‬ ‫مبــارزات بیــن فرانســه زبانــان و هلنــدی زبانهــا تاکنــون منجــر بــه تظاهــرات‬ ‫و اغتشاشــات مهمــی در کشــور بلژیــک گردیــده اســت‪ .‬هلنــدی زبانهــا‪،‬‬ ‫هموطنــان فرانســوی زبــان خــود را مردمــی بوالهــوس و پرمدعــا و تنبــل‬ ‫می داننــد و ایــن در صورتــی اســت کــه فرانســوی زبانهــا خــود را اشــخاص‬ ‫متفکــر می پندارنــد و پاریــس را قبلــه خــود می داننــد‪.‬‬ ‫مجلس شورا (نمایندگان)‬ ‫پــس از جدایــی بلژیــک از هلنــد در ســال ‪ 1831‬اولیــن پادشــاه بــه نــام‬ ‫لئوپولــد قــدرت را در دســت گرفــت‪ .‬در ســال ‪ 1940‬پــس از تســلیم بلژیــک‬ ‫در مقابــل ارتــش المــان پایــه یــک حکومــت ازاد در بلژیــک نهــاده شــد و‬ ‫در ســال ‪ 1951‬بلژیــک نقــش فعالــی در صحنــه سیاســی اروپــای غربــی‬ ‫ایفــاد کــرد و بــه عضویــت چنــد اتحادیــه و پیمــان منطق ـه ای درامــد‪ .‬پــس‬ ‫از مــرگ بودوئــن پادشــاه بلژیــک چــون فرزنــد ذکــور نداشــت بــرادر وی‬ ‫پرنــس البــرت دوم از ســال ‪ 1993‬تاکنــون بــه عنــوان پادشــاه قــدرت را در‬ ‫دســت دارد‪.‬‬ ‫مجلــس شــورای نماینــدگان دارای ‪ 150‬نفــر عضــو می باشــد کــه بــا رای‬ ‫مســتقیم مــردم بــرای مــدت چهــار ســال برگزیــده می شــوند‪ .‬داوطلبــان‬ ‫شــرکت در مجلــس شــورای نماینــدگان بایــد بلژیکــی االصــل و از حقوقــی‬ ‫مدنــی و سیاســی بهره منــد و حداقــل دارای ‪ 25‬ســال ســن باشــند‪.‬‬ ‫مجلس سنا‬ ‫قانون اساسی‬ ‫اولیــن قانــون اساســی در کشــور بلژیــک مربــوط بــه ســال ‪ 1830‬می باشــد‪،‬‬ ‫اخریــن اصــاح و تجدیــد نظــر در قانــون اساســی در ســال ‪ 1988‬صــورت‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬بــرای تغییــر قانــون اساســی ابتــدا مجالــس بلژیــک طــرح‬ ‫تجدیــد نظــر را تهیــه و بــه توشــیح شــاه می رســانند و ســپس بــه دســتور‬ ‫پادشــاه مجالــس منحــل می گردنــد و انتخابــات مجــدد بــرای انتخــاب اعضــای‬ ‫مجالــس انجــام می شــود‪ .‬طــرح تغییــر در قانــون اساســی چنانچــه در مجالــس‬ ‫جدیــد بــه تصویــب دو ســوم اعضــا برســد قابــل اجــرا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫قوه مقننه‬ ‫تعــداد نماینــدگان مجلــس ســنا نصــف نماینــدگان مجلــس شــورا می باشــد‪.‬‬ ‫نیمــی از نماینــدگان مجلــس ســنا توســط مــردم انتخــاب می شــوند و نیمــی‬ ‫دیگــر‪ ،‬انتصابــی و بــه صــورت غیرمســتقیم منصــوب می شــوند‪ .‬مــدت‬ ‫نمایندگــی هــر عضــو مجلــس ســنا چهــار ســال اســت‪ .‬ســناتورهایی کــه‬ ‫توســط مــردم انتخــاب می شــوند بایــد متعلــق بــه طبقاتــی کــه در قانــون‬ ‫مشــخص شــده اســت‪ ،‬باشــند‪ .‬بــه بیــان دیگــر مــردم‪ ،‬اعضــای مجلــس‬ ‫ســنا را از میــان وزیــران فعلــی یــا پیشــین‪ ،‬اعضــای مجالــس شــورا یــا ســنا‬ ‫و اســتادان دانشــگاه ها بــر می گزیننــد‪ .‬فرزنــدان ذکــور پادشــاه در ســن ‪18‬‬ ‫ســال حــق شــرکت در جلســات مجلــس ســنا را دارنــد‪ .‬انهــا وقتــی بــه ســن‬ ‫‪ 25‬ســالگی برســند حــق رای دادن‪ ،‬در مجلــس ســنا را نیــز خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫ســن اعضــای مجلــس ســنا ‪ 40‬ســال اســت و نبایــد از هیــچ حقــوق سیاســی‬ ‫و مدنــی محــروم شــده باشــند‪.‬‬ ‫قــوه مقننــه بلژیــک دارای دو مجلــس شــورای نماینــدگان و مجلــس ســنا‬ ‫می باشــد‪ .‬اختیــارات دو مجلــس مشــابه هــم اســت‪ .‬جلســات مجالــس بــا‬ ‫حضــور نصــف اعضــا هــر یــک از دو مجلــس رســمیت می یابــد و تصمیمــات‬ ‫در مــورد لوایــح و طرح هــای عــادی در هــر یــک از دو مجلــس بــا اکثریــت‬ ‫نســبی تصویــب می گــردد‪ .‬طرح هــا ولوایــح پــس از تصویــب در مجالــس‬ ‫شــورا و ســنا بــرای اجــرا بایســتی بــه توشــیح پادشــاه نیــز برســد‪ .‬بــه‬ ‫عبــارت دیگــر قــدرت قانونگــذاری بیــن پادشــاه و دو مجلــس شــورای‬ ‫نماینــدگان و ســنا تقســیم گردیــده اســت و پادشــاه حــق انحــال مجالــس‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫مجالــس بلژیــک بــرای اســتماع ســوگند پادشــاه و یــا نایب الســلطنه و یــا‬ ‫در صــورت خالــی بــودن تــاج و تخــت بــرای تعییــن پادشــاه تشــکیل جلســه‬ ‫می دهنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪16‬‬ ‫قوه قضاییه‬ ‫دادگاه هــا در حکومــت بلژیــک مجــری قانــون می باشــند و عــاوه بــر وجــود‬ ‫دادگاه هــای قضایــی و جزایــی دادگاه هــای تجــارت‪ ،‬اطفــال و شــورای جنــگ‬ ‫و دادگاه عالــی نظامــی و دیــوان عالــی کشــور نیــز وجــود دارنــد‪ .‬روســای‬ ‫دادگاه هــا بــا نظــر پادشــاه منصــوب می گردنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪17‬‬ صفحه 9 ‫نظام اموزشی بلژیک‬ ‫جعفر محمدهاشم‬ ‫دوره ابتدایی در بلژیک‬ ‫دبســتان هــای بلژیــک متشــکل از ‪ ۶‬ســال تحصیلــی هســتند و موضوعــات‬ ‫درســی در اکثــر مــدارس مشــابه اســت‪ .‬امــوزش ابتدایــی رایــگان اســت و‬ ‫ســن تنهــا شــرط ورودی اســت‪ .‬امــوزش ابتدایــی بــه ســه دوره زیــر تقســیم‬ ‫مــی شــود‪:‬‬ ‫امــوزش در بلژیــک توســط ســه جامعــه فالنــدری (هلنــدی زبــان)‪ ،‬فرانســوی‬ ‫و المانــی زبــان تنظیــم و بودجــه گــذاری مــی شــود‪ .‬هــر جامعــه سیســتم‬ ‫اموزشــی مخصــوص بــه خــود را دارنــد کــه تفــاوت هــای اندکــی میــان انهــا‬ ‫وجــود دارد‪ .‬دولــت فــدرال نقــش بســیار کمــی ایفــا مــی کنــد و بــه طــور‬ ‫مســتقیم‪ ،‬ســن تحصیــل اجبــاری و بــه طــور غیــر مســتقیم بودجــه بنــدی‬ ‫جوامــع را تعییــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫دوره اول (سال اول و دوم)‬ ‫دوره دوم (سال سوم و چهارم)‬ ‫دوره سوم (سال پنجم و ششم)‬ ‫دوره متوسطه در بلژیک‬ ‫بعــد از اتمــام دوره ابتدایــی در ســن ‪ ۱۲‬ســالگی‪ ،‬دانــش امــوزان وارد اموزش‬ ‫متوســطه مــی شــوند‪ .‬مــدارس متوســطه نیز متشــکل از ســه دوره هســتند‪.‬‬ ‫موسسات اموزشی این کشور را می توان به چهار گروه تقسیم کرد‪:‬‬ ‫دوره اول (سال اول و دوم)‬ ‫دوره دوم (سال سوم و چهارم)‬ ‫دوره سوم (سال پنجم و ششم)‬ ‫دبیرســتان هــای بلژیــک بــا پیشــروی بــه دوره هــای باالتــر بــرای شــاگردان‬ ‫گزینــه هــای بیشــتری بــرای انتخــاب ارائــه مــی کننــد‪ .‬دوره اول یــک پایــه‬ ‫عمومــی گســترده بــا چنــد گزینــه انــدک را ارائــه مــی کننــد‪ .‬دوره دوم و‬ ‫ســوم برنامــه هــای ویــژه تــری ارائــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬موسسات اموزشی تحت مالکیت جوامع‬ ‫‪ .۲‬موسســات اموزشــی دولتــی بــا سوبســید (کمــک مالــی) تحــت نظــارت‬ ‫اســتان ها و شــهرداری ها‬ ‫‪ .۳‬موسســات اموزشــی ازاد بــا سوبســید تحــت نظــارت ســازمان هــای‬ ‫وابســته بــه کلیســاهای کاتولیــک‬ ‫‪ .۴‬موسسات اموزشی خصوصی همچون مدارس بین المللی‬ ‫مــدارس متوســطه بــه چهــار نــوع تقســیم مــی شــوند کــه از مســیرهای‬ ‫اموزشــی متفاوتــی تشــکیل شــده اســت‪ .‬ایــن چهــار نــوع بــه شــرح زیــر‬ ‫هســتند‪:‬‬ ‫گروه سوم‪ ،‬بزرگترین گروه مدارس از نظر تعداد شاگرد هستند‪.‬‬ ‫سیســتم اموزشــی بلژیــک تحــت سیســتم بولونیــا اســت و در واقــع کیفیــت‬ ‫امــوزش را بهبــود بخشــیده و فراینــد راحــت تــری بــرای دانشــجویانی کــه‬ ‫بیــن کشــورهای اروپایــی جابــه جــا می شــوند‪ ،‬ارائــه می دهــد‪ .‬دانشــجویانی‬ ‫کــه قصــد تحصیــل در رشــته هــای پزشــکی‪ ،‬دندانپزشــکی‪ ،‬هنــر یــا علــوم‬ ‫مهندســی بلژیــک را دارنــد‪ ،‬ممکــن اســت بــا شــرایط و امتحانــات ورودی‬ ‫(پذیــرش) بیشــتری نســبت بــه ســایر رشــته هــای تحصیلــی مواجــه شــوند‪.‬‬ ‫بــه عــاوه‪ ۶ ،‬دانشــگاه بــزرگ وجــود دارد کــه گســتره کاملــی از رشــته ها را‬ ‫ارائــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫امــوزش و تحصیــات اجبــاری در بلژیــک بیــن ســن ‪ ۶‬تــا ‪ ۱۸‬ســالگی یــا‬ ‫تــا زمــان فارغ التحصیلــی از دبیرســتان اســت و هزینــه تحصیــل تــا پایــان‬ ‫دوره اجبــاری یعنــی تــا ‪ ۱۸‬ســالگی رایــگان اســت‪ .‬کــودکان موظفنــد کــه‬ ‫یــک دوره ‪ ۱۲‬ســاله را در مدرســه حضــور پیــدا کننــد‪ .‬دانــش اموزانــی کــه‬ ‫مایــل بــه ادامــه تحصیــل تــا ســن ‪ ۱۸‬ســالگی نیســتند مــی تواننــد از طریــق‬ ‫دوره حضــور در امــوزش اجبــاری پــاره وقــت تــا ســن ‪ ۱۵‬ســالگی شــرکت‬ ‫کننــد کــه شــامل ‪ ۷‬ســال امــوزش ابتدایــی و حداقــل دو ســال اول امــوزش‬ ‫متوســطه مــی شــود‪.‬‬ ‫مدارس عمومی (‪)ASO‬‬ ‫ـروه ‪TTK‬‬ ‫مــدارس فنــی (‪ :)TSO‬امــوزش دروس عمومــی و فنــی کــه بــه دو گـ‬ ‫و ‪ STK‬تقســیم مــی شــود‪ .‬دوره هــای ‪ TTK‬بیشــتر متمرکــز بــر جنبــه هــای‬ ‫فنــی و دوره هــای ‪ STK‬بیشــتر متمرکــز بــر جنبــه هــای عملــی هســتند‪ .‬پــس‬ ‫از پایــان ایــن دوره‪ ،‬دانــش امــوزان جــذب بــازار کار مــی شــوند‪.‬‬ ‫مــدارس هنــری (‪ :)KSO‬ایــن مــدارس امــوزش هــای عمومــی و گســترده ای‬ ‫را بــه فعالیــت هــای هنــری فعاالنــه (هماننــد اجــرا ‪,‬هنرهــای بصــری و …)‬ ‫پیونــد می دهنــد‪.‬‬ ‫مــدارس فنــی حرفــه ای (‪ :)BSO‬یــک امــوزش تخصصــی بســیار عملــی و‬ ‫اشــتغال محــور اســت کــه مختــص بــه دانــش اموزانــی اســت کــه قصــد‬ ‫دارنــد در کنــار امــوزش‪ ،‬مهــارت هــای عملــی را نیــز فــرا گیرنــد‪.‬‬ ‫مراحــل متفــاوت تحصیــل در ســه منطقــه فالنــدر‪ ،‬بروکســل و والونی مشــابه اســت‪.‬‬ ‫تحصیــل در بلژیــک بــه ‪ ۴‬مرحلــه مهــد کــودک‪ ،‬دبســتان‪ ،‬متوســطه و امــوزش عالــی‬ ‫تقســیم می شــود‪.‬‬ ‫اموزش عالی در بلژیک‬ ‫امــوزش پیــش دبســتانی‪ :‬بیــن ســنین ‪ ۲.۵‬تــا ‪ ۶‬ســال (اجبــاری نیســت ولــی‬ ‫توصیــه مــی شــود کــه کــودکان دوره پیــش دبســتانی را بگذراننــد)‬ ‫اموزش دبستان‪ :‬بین سنین ‪ ۶‬تا ‪ ۱۲‬سال‬ ‫اموزش متوسطه‪ :‬بین ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬سال‬ ‫اموزش عالی‪ ۱۸ :‬سال به باال در دانشگاه ها یا کالج های دانشگاهی‬ ‫امــوزش عالــی در بلژیــک بــا دو جامعــه اصلــی فالنــدری (هلنــدی زبــان) و‬ ‫فرانســوی زبــان ســازماندهی مــی شــود‪ .‬المانــی زبان هــای بلژیــک معمــوال در‬ ‫دانشــگاه های جامعــه فرانســوی زبــان بلژیــک و یــا در کشــور المــان تحصیــل‬ ‫می کننــد‪ .‬سیســتم امــوزش عالــی بلژیــک از فراینــد بولونیــا پیــروی مــی کنــد‬ ‫و مــدرک لیســانس ســه ســاله و مــدرک ارشــد یــک ســاله یــا ‪ ۲‬ســاله را اعطــا‬ ‫مــی کنــد‪ .‬دانشــجویان بعــد از تمــام دوره کارشناســی ارشــد مــی تواننــد در‬ ‫پــروژه هــای تحقیقاتــی کــه منجــر بــه مــدرک دکتــرا مــی شــود‪ ،‬شــرکت‬ ‫نماینــد‪ .‬مــدرک دکتــرا فقــط توســط دانشــگاه هــای بلژیــک ارائــه مــی شــوند‬ ‫موسســات امــوزش عالــی در هــر یــک از دو جامعــه فالنــدری (هلنــدی زبــان) و‬ ‫فرانســوی زبــان دســته بنــدی مخصــوص بــه خــود را دارنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‬ ‫موسســات امــوزش عالــی در جامعــه فالنــدری بــه دانشــگاه ها (پژوهشــی) و‬ ‫دانشــگاه های علمــی کاربــردی تقســیم می شــوند‪ .‬در جامعــه فرانســوی زبــان‬ ‫نیــز موسســات امــوزش عالــی بــه دانشــگاه ها‪ ،‬کالج هــای دانشــگاهی و‬ ‫کالج هــای هنــر تقســیم بنــدی می شــوند‪.‬‬ ‫پیش دبستانی در بلژیک‬ ‫امــوزش پیــش دبســتانی رایــگان بــرای هــر یــک از کــودکان ‪ ۲‬تا ‪ ۶‬ســال‬ ‫ارائــه مــی شــود‪ .‬در اکثــر مــدارس کــودک مــی توانــد بــه محــض رســیدن‬ ‫بــه ایــن ســن امــوزش خــود را شــروع کنــد‪ .‬اکثــر پیــش دبســتانی هــا‬ ‫وابســته بــه مــدارس ابتدایــی خاصــی هســتند‪ .‬مــدارس ابتدایــی اغلــب‬ ‫ســاختمان و تســهیالت خــود را بــا پیــش دبســتانی هــا بــه اشــتراک مــی‬ ‫گذارنــد‪ .‬برخــی مــدارس امــوزش هــای ابتدایــی خاصــی را بــرای دانــش‬ ‫امــوزان دارای معلولیــت یــا نیازهــای خــاص ارائــه مــی دهنــد‪ .‬اگــر چــه‬ ‫اجبــاری نیســت امــا بیــش از ‪۹۰‬درصــد کل دانــش امــوزان در ایــن گــروه‬ ‫ســنی در مــدارس پیــش دبســتانی حضــور مــی یابنــد‪.‬‬ ‫‪| 63‬راز شقایق| ‪18‬‬ ‫شماره ‪53‬‬ ‫هــر یــک از موسســات امــوزش عالی شــرایط پذیــرش خــود را دارنــد‪ .‬در بلژیک‬ ‫هــر فــردی بــا یــک دیپلــم معتبــر از دبیرســتان هــای بلژیــک (‪ )CESS‬یــا معادل‬ ‫بین المللــی ان مــی توانــد بــه انتخــاب خــود در هــر یــک از موسســات امــوزش‬ ‫عالــی ثبــت نــام نمایــد‪ .‬البتــه برخــی رشــته هــای تخصصــی و حرفــه ای‬ ‫هماننــد دپارتمــان معمــاری‪ ،‬مهندســی عمــران‪ ،‬پزشــکی و دندانپزشــکی‪ ،‬علــوم‬ ‫دریایــی و هنرهــای زیبــا نیازمنــد گذرانــدن ازمــون ورودی هســتند‪ .‬دیپلم هــا و‬ ‫ســرتیفیکت های بدســت امــده از خــارج اتحادیــه اروپــا بایــد معــادل ســازی‬ ‫شــده و یــا معــادل ان در کشــور بلژیــک اخــذ شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪19‬‬ صفحه 10 ‫‪html.https://www.nyulawglobal.org/globalex/Hungary1‬‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫نظام حقوقی بلژیک‬ ‫سیســتم حقوقــی و قانونــی بلژیــک براســاس کــد ناپلئونــی اســت‪ .‬کــد ناپلئونــی‬ ‫کــد مدنــی فرانســه اســت کــه بیــن ســالهای ‪ 1804‬و ‪ 1810‬صــادر شــده اســت و‬ ‫نظــام حقوقــی فرانســه را بــه وضــوح ارائــه مــی دهــد‪.‬‬ ‫قانــون اساســی بلژیــک تحــت تاثیــر قوانیــن اساســی قبلــی فرانســه و هلنــد‬ ‫اســت‪ .‬بلژیــک در ســال ‪ 1830‬بــا کمــک دولــت انگلیــس بــه یــک کشــور مســتقل‬ ‫تبدیــل شــد و سیســتم پارلمانــی دولــت بلژیــک محدودیــت هایــی داشــت‪.‬‬ ‫اختــاف زبــان در بلژیــک باعــث ایجــاد مشــکالت دولتــی و قانونــی نیــز‪ ،‬بــه عنواان‬ ‫مثــال در قانون اساســی شــده اســت‪.‬‬ ‫بلژیک یک کشور فدرال است و دارای یک سیستم قانون مدنی است‪.‬‬ ‫دولــت بلژیــک بــه عنــوان یــک حکومــت ســلطنت مشــروطه در ســال ‪ ، 1830‬پــس‬ ‫از یــک دوره طوالنــی ســلطه توســط فرانســه ‪( ،‬از ‪ 1714‬تــا ‪ )1814‬تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫بلژیــک تــاش کــرد تــا تغییــرات و اصالحاتــی را در سیســتم حقوقــی خــود ایجــاد‬ ‫کنــد کــه بیشــتر بــه زبــان هــای فرانســه‪ ،‬هلنــدی و المانــی اســت‪ .‬ایــن تغییــر‬ ‫از اوایــل صنعتــی شــدن در قــرن نوزدهــم نتایــج رضایــت بخشــی را بــه همــراه‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫بندهــای اصلــی بــه طــور کلــی تغییــر نکــرده انــد‪ .‬کدهــای فرانســه نمونــه معمولــی‬ ‫یــک سیســتم حقوقــی در بلژیــک اســت کــه تحــت تاثیــر فرانســه قــرار دارد کــه‬ ‫پــس از فتــح بلژیــک توســط ناپلئــون در ســال ‪ 1795‬در بلژیــک اجــرا شــد و تــا‬ ‫ســال ‪ ، 1830‬تغییــر نکــرد‪.‬‬ ‫سیســتم حقوقــی در بلژیــک از ســال ‪ 1970‬بــه تدریــج بــا اصالحــات قانــون‬ ‫اساســی توســعه یافــت‪ .‬بلژیــک قوانیــن اروپــا را اعمــال کــرده و بــه تصمیمــات‬ ‫دیــوان عدالــت اروپــا توجــه دارد‪ .‬همچنیــن ‪ ،‬بلژیــک کنوانســیون اروپایــی حقــوق‬ ‫بشــر (‪ )ECHR‬را در نوامبــر ‪ ، 1950‬کــه روز تصویــب ان اســت ‪ ،‬امضــا کــرد و‬ ‫ســرانجام ان را در ژوئــن ‪ 1955‬تصویــب کــرد‪.‬‬ ‫بلژیــک یــک کشــور فــدرال بــا سیســتم قانــون مدنــی اســت‪ .‬سیســتم قانــون‬ ‫مدنــی در بلژیــک از قوانیــن روم الهــام گرفتــه و عمدتــا تحــت تاثیــر قانــون حقوقی‬ ‫فرانســه بــه ویــژه قانــون مدنــی فرانســه در ســال ‪ 1804‬اســت‪.‬‬ ‫ایــن سیســتم بــا ایجــاد تمایــز بیــن قانــون «عمومــی» و «خصوصــی» بــا سیســتم‬ ‫قانــون عــادی کــه در ســایر کشــورها اعمــال مــی شــود تفــاوت مــی یابــد‪.‬‬ ‫قانــون عمومــی در بلژیــک بــه پرونــده هــای مربــوط بــه ایالــت هــا متمرکــز اســت‪،‬‬ ‫در حالــی کــه قانــون خصوصــی مســئولیت رســیدگی بــه پرونــده هــای فــردی را در‬ ‫بیــن شــهروندان بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫قانــون مدنــی در بلژیــک بــه ســه قســمت تقســیم شــده اســت‪ ،‬قســمت اول‬ ‫مربــوط بــه اشــخاص‪ ،‬قســمت دوم مربــوط بــه دارایــی و قســمت ســوم مربــوط‬ ‫بــه حالــت هــای مختلــف کســب مــال اســت‪.‬‬ ‫ثبــت ملــی (‪ Registres d’Etat Civil‬یــا ‪ )Etat Civil‬بلژیــک از زمــان تصویــب‬ ‫کــد ناپلئــون وجــود داشــته اســت‪ .‬ثبــت در هــر روســتای فــردی در بلژیــک و‬ ‫بــا ضبــط اطالعــات همــه افــراد متولــد شــده در هــر منطقــه نگهــداری مــی شــد‪.‬‬ ‫مراحــل قانونــی کــه در ایــن روســتا برگــزار مــی شــد‪ ،‬ماننــد ازدواج و فــوت نیــز‬ ‫ثبــت شــد‪.‬‬ ‫ثبــت ملــی نــه تنهــا بــرای شــهروندان بلژیکــی ‪ ،‬بلکــه همچنیــن بــرای خارجیانــی‬ ‫کــه حداقــل ‪ 2‬هفتــه در بلژیــک اقامــت داشــتند اعمــال شــد‪ .‬اســناد قانونــی ضبــط‬ ‫شــده فقــط بــا دســتور دیــوان حــذف یــا تغییــر مــی کننــد‪.‬‬ ‫قانــون تجــارت در بلژیــک مجموعــه ای از قوانیــن قضایــی حاکــم بــر امــور ناشــی‬ ‫از معامــات تجــاری اســت‪ .‬قانــون تجــارت عمدتـاً مــوارد حقوقــی بیــن معامــات‬ ‫تجــارت و کاال را در بــر مــی گیــرد‪.‬‬ ‫اکثــر قوانیــن تجــاری بــر اســاس کــد تجــارت اســت کــه تحــت اولیــن قانــون‬ ‫تجــارت در زمــان ناپلئــون در ســال ‪ 1795‬تشــکیل شــده اســت‪ .‬اولیــن قانــون‬ ‫مربــوط بــه تجــارت در بلژیــک زمانــی شــکل گرفــت کــه قانــون عمومــی بــرای‬ ‫رســیدگی بــه همــه تبعــات معامــات تجــاری و اداب و رســوم محلــی کافــی نبــود‪.‬‬ ‫بــا افزایــش ضــرورت وجــود قانــون تجــارت ‪ ،‬مجموعــه گوناگونــی در موضوعــات‬ ‫اداب و رســوم تجــارت در قالــب کتــاب بــا توجــه بــه قانــون تجــارت تهیــه و ارائــه‬ ‫شــد‪ .‬ســه کتــاب اصلــی قانــون تجــارت در بلژیــک عبارتنــد از‪« :‬کنســولگری‬ ‫دریــا»‪« ،‬احــکام و اداب و رســوم اورلئــون» و «قانــون دریایــی ویســبی»‬ ‫قوانینــی کــه امــروزه در بلژیــک مــدون اســت بیشــتر انهــا براســاس قوانیــن‬ ‫مدنــی از کــد ناپلئــون برگرفتــه شــده و متناســب بــا روح دوران مــدرن و اداب و‬ ‫رســوم کشــور اصــاح و از زبــان فرانســه اقتبــاس شــده اســت‪.‬‬ ‫انــواع مختلفــی از کدهــای ویــژه مربــوط بــه حقــوق نظامــی ‪ ،‬حــق ثبــت اختــراع‪،‬‬ ‫راه اهــن ‪ ،‬حمــل و نقــل و غیــره در ایــن قوانیــن وجــود دارد‪.‬‬ ‫بایــد گفــت هرگــز حکمــی در دادگاه بلژیــک بــا ایــن مضمــون کــه دیــوان را‬ ‫ملــزم بــه بیــان اینکــه چنیــن حکمــی بایــد بــه عنــوان قانــون در ایــن ســرزمین‬ ‫در نظــر گرفتــه شــود ارائــه و اجــرا نمــی شــود‪ ،‬امــا ایــن قاعــده مــی توانــد‬ ‫صرف ـاً بــه عنــوان مبنــای تفســیر یــا تبییــن یــک قانــون بیــان شــود‪.‬‬ ‫دادگاه هــا در بلژیــک در یــک سلســله مراتــب تشــکیل شــده انــد‪ .‬بلژیــک بــه پنج‬ ‫حــوزه اصلــی قضایــی تقســیم شــده اســت کــه عبارتنــد از بروکســل ‪ ،‬لیــژ‪ ،‬خنــت‬ ‫‪ ،‬مونــس و انتــورپ‪ .‬ایــن مناطــق بــه بیســت و شــش ناحیــه قضایــی تفکیــک‬ ‫شــده و بیشــتر بــه ‪ 209‬کانتــون قضایــی تفکیــک شــده اســت‪.‬‬ ‫از میــان پنــج حــوزه قضایــی‪ ،‬بروکســل ‪ ،‬لیــژ و خنــت بــه دادگاه هــای تجدیدنظر‬ ‫تعلــق دارنــد‪ .‬عالــی تریــن دادگاه دیــوان صالحیــت اســت‪ .‬دادگاه تجدیدنظــر‬ ‫عالــی تریــن دادگاه قضایــی و رئیــس کلیــه دادگاه هــای قضایــی بلژیــک اســت‬ ‫کــه ایــن صالحیــت را دارد کــه احکامــی را کــه از نظــر ماهیــت قطعــی هســتند و‬ ‫خــاف قانــون باشــد لغــو کنــد‪.‬‬ ‫دادگاه هــای اصلــی‪ ،‬دادگاه هــای مدنــی و کیفــری و دادگاه هــای بازرگانــی‬ ‫هســتند‪ .‬دادگاه هــای ویــژه ای نیــز وجــود دارد کــه دادگاه جنایــی ‪ ،‬دادگاه نظامــی‪،‬‬ ‫دادگاه کارگــران و دادگاه نوجوانــان اســت‪.‬‬ ‫بــه غیــر از ایــن دادگاه هــا ‪ ،‬دو دادگاه دیگــر در بلژیــک وجــود دارد‪ .‬انهــا شــورای‬ ‫دولــت) و دادگاه قانــون اساســی هســتند‪ .‬هــر دو ایــن دادگاه هــا موظــف بــه‬ ‫نظــارت و اداره ســایر دادگاه هــا هســتند‪.‬‬ ‫بــه طــور خــاص ‪ ،‬شــورای ایالتــی دادگاهــی اســت کــه وظیفه نظــارت بــر اداره در‬ ‫دادگاه هــا را بــر عهــده دارد‪ .‬درخواســت هــای عمومــی در مــورد قضــاوت اشــتباه‬ ‫ســازمانهای اداری بــرای بررســی بــه شــورای ایالــت ارســال مــی شــود‪.‬‬ ‫در دادگاه قانــون اساســی ‪ ،‬اعمــال و احــکام قانــون بلژیــک در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده اســت‪ .‬همچنیــن ‪ ،‬اعمــال قــدرت توســط اختیــارات عمومــی توســط دادگاه‬ ‫قانــون اساســی نظــارت مــی شــود‪.‬‬ ‫همانطــور کــه پیشــتر ذکــر شــد‪ ،‬بلژیــک در ســال ‪ 1830‬پــس از شکســت ناپلئــون‬ ‫در واترلــو و جنــوب هلنــد اســتقالل یافــت‪ .‬قانــون اساســی بلژیــک بــه طــور رســمی‬ ‫توســط اولیــن پارلمــان بلژیــک تدویــن و اعــام شــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ‪ ،‬سیســتم حقوقــی بلژیــک پــس از ‪ 20‬ســال اشــغال فرانســه کامـ ً‬ ‫ا‬ ‫بــه زبــان فرانســه بــود‪ .‬بیشــتر منابــع از قانــون اساســی پادشــاهی متحــده هلنــد و‬ ‫متــون فرانســه کپــی بــرداری شــده بــود‪.‬‬ ‫قانــون اساســی جدیــد بلژیــک بــه طــور قابــل توجهــی از منابــع اصلــی بلژیــک‬ ‫ناکافــی بــود‪ .‬بنابرایــن ‪ ،‬وکال در بلژیــک ادعــا کردنــد کــه «قانــون اساســی ‪1831‬‬ ‫را نمــی تــوان محصــول یــک ســنت حقوقــی بلژیکــی دانســت‪ .‬البتــه هنــوز بلژیــک‬ ‫بــه طــور مــداوم سیســتم حقوقــی را تولیــد و تنظیــم مــی کنــد‪ .‬قانــون اساســی‬ ‫بلژیــک کــه در ســال ‪ 1830‬تصویــب شــد‪ ،‬عمدت ـاً حقــوق اساســی مــردم را ارائــه‬ ‫مــی دهــد‪ .‬اصالحــات قانــون اساســی در بلژیــک تنهــا بــا انحــال پارلمــان و ســنا‬ ‫موجــود و انتخــاب اعضــای جدیــد هــر دو مجلــس امــکان پذیــر اســت‪ .‬اصالحــات‬ ‫بــه موافقــت دو ســوم اعضــای پارلمــان و ســنا در جلســه نیــاز دارد‪.‬‬ ‫بلژیــک برخــاف برخــی کشــورهای غربــی‪ ،‬سیســتم ســابقه قانونــی را ارائــه‬ ‫نمیدهــد‪ .‬حقــوق بیــن الملــل ماننــد کنوانســیون اروپایــی حقــوق بشــر (‪،)ECHR‬‬ ‫معاهــده اتحادیــه اروپــا و مقــررات و دســتورالعمل هــای اتحادیــه اروپــا همچنیــن‬ ‫منبــع مهمــی در سیســتم حقوقــی بلژیــک اســت ‪ ،‬زیــرا بلژیــک بخشــی از اتحادیــه‬ ‫اروپــا اســت‪.‬‬ ‫بلژیــک یــک موضــوع واحــد از حقــوق بیــن الملــل اســت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬دولــت بلژیــک‬ ‫هنــگام «انعقــاد معاهــدات در ســازمان هــای بیــن المللــی» بــا نهادهــای مربــوط‬ ‫ماننــد اتخادیــه اروپــا و یــا ســازمان ملــل همــکاری مــی کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪20‬‬ ‫کــد ناپلئونــی (‪ )Code Napoléon‬کــد مدنــی یکپارچــه فرانســه اســت کــه‬ ‫توســط ناپلئــون در فرانســه پــس از انقــاب ‪ 1804 ،‬تاســیس شــد‪ .‬اســاس‬ ‫کدگــذاری توســط قانــون روم بــا اداب و رســوم متنــوع شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن قانــون در سیســتم حقــوق جهانــی در قــرن نوزدهــم تاثیرگــذار و اساســی‬ ‫بــود‪ .‬نقــش مهــم کــد ناپلئونــی جایگزینــی سیســتم قانــون فئودالــی بــود کــه‬ ‫بیشــتر در ســلطنت فرانســه جــاری بــود‪.‬‬ ‫قانــون ناپلئونــی بــر توســعه سیســتم هــای حقوقــی بــرای کشــورها در سراســر‬ ‫اروپــا و خــارج از ان تاثیــر گذاشــت‪ .‬کدهــای قانــون بلژیــک از کــد ناپلئونــی بــه‬ ‫تصویــب رســیده انــد‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫شقایق|‪21‬‬ ‫|رازشقایق|‬ ‫‪|63‬راز‬ ‫شماره‪41‬‬ ‫شماره‬ صفحه 11 ‫حسین طوسی‬ ‫بهداشت و درمان در بلژیک‬ ‫کشــور بلژیــک بــه دلیــل داشــتن یکــی از باالتریــن کیفیــت‬ ‫سیســتم هــای مراقبــت پزشــکی بســیار معــروف مــی باشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن کشــور بلژیــک بــا ســایر سیســتم هــای برتــر پزشــکی‬ ‫در اروپــا همســو اســت ‪ .‬اگــر فــرد متقاضــی تحصیــل در بلژیــک‪،‬‬ ‫دانشــجوی اتحادیــه اروپــا باشــد تحــت پوشــش سیســتم‬ ‫اجتماعــی دولــت قــرار خواهــد گرفــت ‪ .‬طبــق بررســی سیســتم‬ ‫ســامت کشــور بلژیــک در ســال ‪ 2010‬میــادی جمعیــت ایــن‬ ‫کشــور همچنــان از امیــد بــه زندگــی طوالنــی برخــوردار اســت و‬ ‫ایــن تــا حــدودی بــه دلیــل دسترســی خــوب بــه خدمــات درمانی‬ ‫بــا کیفیــت بــاال اســت ‪.‬‬ ‫مهاجــران مــی تواننــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه سیســتم‬ ‫بهداشــت و درمــان در کشــور بلژیــک از معتبرتریــن سیســتم‬ ‫هــای پزشــکی در اروپــا اســت ‪.‬‬ ‫بیمارانــی کــه از مراقبــت هــای بهداشــتی خصوصــی در بلژیک اســتفاده‬ ‫مــی کننــد ‪ ،‬معمــوالً بــرای هــر نــوع مراقبــت هــای بهداشــتی ارائــه‬ ‫شــده بــه پزشــک پرداخــت مــی کننــد و پــس از ان از ارائــه دهنــده‬ ‫بیمــه خــود درخواســت مــی کننــد کــه ایــن ادعــا مــی توانــد تــا ‪75‬‬ ‫درصــد هزینــه هــا را پوشــش دهــد‪ .‬بیشــتر دندانپزشــکان بیمــه ایالتــی‬ ‫را قبــول نمــی کننــد ‪ ،‬بنابرایــن احتمــاالً مهاجــران بــه پوشــش جامــع‬ ‫بیمــه دندانپزشــکی نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫مراقبــت هــای بهداشــتی خصوصــی در کشــور بلژیــک مــی توانــد‬ ‫بســیار گــران قیمــت باشــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل ‪ ،‬بســیاری از بلژیکــی هــا‬ ‫و مهاجــران ‪ ،‬طــرح بیمــه خدمــات پزشــکی خــود را بــا یــک سیاســت‬ ‫مراقبــت هــای بهداشــتی خصوصــی تکمیــل مــی کننــد تــا اختــاف را‬ ‫پوشــش دهنــد‪.‬‬ ‫داروخانــه هــا در کشــور بلژیــک فــراوان مــی باشــد و بــه طــور کلــی در ســاعات‬ ‫کار معمولــی فعالیــت مــی کننــد‪ .‬برخــی از داروخانــه هــا نیــز ‪ 24‬ســاعت شــبانه روز‬ ‫فعالیــت دارنــد‪ .‬بیشــتر داروهــای بــدون نســخه در داروخانــه هــای بلژیــک موجــود‬ ‫اســت‪ .‬نســخه هــای پزشــکی بــرای جمــع اوری بایــد پرداخــت شــود و مهاجــران‬ ‫بــرای دریافــت هزینــه هــای دریافتــی از کمــک هــای پزشــکی بایــد رســید را نگــه‬ ‫دارنــد‪ .‬همچنیــن توصیــه مــی شــود کــه مهاجــران خــود را از نــام هــای اصلــی هــر‬ ‫داروی طوالنــی مــدت اگاه کننــد ‪ ،‬زیــرا نــام هــای تجــاری مــی تواننــد از کشــور‬ ‫بــه کشــور دیگــر متفــاوت باشــند‪.‬‬ ‫تجهیــزات پزشــکی در بلژیــک از اســتانداردهای بــاالی مراقبــت‬ ‫و بهداشــت پیــروی مــی کنــد و اگــر بدهــی هــای دولــت کشــور‬ ‫بلژیــک نبــود و درصــد مالیــات ایــن کشــور کمتــر بــود جایــگاه‬ ‫در فــوروم جهانــی اقتصــاد (‪)World Economic Forum‬‬ ‫جایــگاه ایــن کشــور معمــوال بیــن بیســت کشــور برتــر جهــان‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫خدمــات اورژانــس در بلژیــک بــا زمــان پاســخ ســریع ‪ ،‬قابــل اعتمــاد اســت‪.‬‬ ‫گذشــته از شــماره اضطــراری عمومــی اروپــا ‪ ، 112 ،‬مهاجــران نیــز مــی تواننــد‬ ‫‪ 100‬را بــرای اورژانــس هــای پزشــکی شــماره گیــری کننــد‪ .‬امبوالنــس هــا‬ ‫جزئــی از برنامــه مراقبــت هــای بهداشــتی ملــی نیســتند ‪ ،‬امــا ممکــن اســت‬ ‫تحــت پوشــش بیمــه هــای خصوصــی بــرای افــرادی کــه ان را دارنــد ‪ ،‬پوشــش‬ ‫داده شــود‪.‬‬ ‫ایــن فــوروم تاکیــد مــی کنــد کــه بدهی هــای دولــت این کشــور‪،‬‬ ‫درصــد بــاالی مالیــات و اشــفتگی بــازار کار و تعــداد بیــکاران‬ ‫فشــار زیــادی بــه سیســتم بهداشــت و درمــان در بلژیــک وارد‬ ‫کــرده اســت‪ .‬یکــی از دالیــل برتــر بــودن سیســتم بهداشــتی‬ ‫و پزشــکی در بلژیــک سیســتمهای امــوزش و پــرورش در ایــن‬ ‫کشــور مــی باشــد زیــرا سیســتم امــوزش و پــرورش بلژیــک در‬ ‫جایــگاه هفتــم برتریــن سیســتمهای اموزشــی جهــان می باشــد‪.‬‬ ‫پــس از ان مــی تــوان از توانایــی تکنولوژیکــی بلژیــک نــام بــرد‬ ‫پــون ایــن کشــور در جایــگاه ســیزدهم برتریــن تکنولــوژی هــای‬ ‫جهــان جــای دارد ‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ 1980‬یــک «کارت ‪ »SIS‬بــه عنــوان (کارت اعتبــاری ماننــد کارت‬ ‫بانکــی)‪ ،‬کارت تامیــن اجتماعــی معرفــی شــد‪ .‬دولــت فــدرال بــا اســتفاده‬ ‫از ان «شــماره ملــی» را معرفــی کــرد کــه هــر فــرد را براســاس تاریــخ‬ ‫تولــد خــود درارای یــک کــد منحصــر بــه فــرد اســت‪ .‬هــر شــخصی دارای‬ ‫چنیــن کارتــی بــود پشــتوانه تامیــن اجتماعــی وی را تاییــد مــی کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2014‬ایــن سیســتم توســط کارت شناســایی (کارت ‪EID‬‬ ‫بلژیــک) بــا اطالعــات تامیــن اجتماعــی روی تراشــه کارت جایگزیــن‬ ‫شــد ‪ ،‬کــه بــا یــک کارت خــوان ســاده قابــل خوانــدن اســت‪.‬‬ ‫کلیــه سیســتم مراقبــت هــای بهداشــتی بلژیــک تــا حــدودی توســط دولــت‬ ‫بلژیــک تامیــن مــی شــود کــه بودجــه الزم را بــرای ســازمان هــای بهداشــت‬ ‫متقابــل فراهــم مــی کنــد‪ .‬تمــام کارمنــدان و کارگــران خــود اشــتغالی در‬ ‫بلژیــک بایــد بــه عنــوان بخشــی از رونــد ثبــت نــام عــادی تامیــن اجتماعــی‬ ‫‪ ،‬بــه یــک صنــدوق بیمــه درمانــی بلژیــک کمــک کننــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــاخص مصــرف کننــده یــورو ‪ ،‬کــه ان را در نظرســنجی ســال‬ ‫‪ 2015‬خــود در جایــگاه پنجــم قــرار داد ‪ ،‬بلژیــک دارای بهتریــن خدمات سیســتم‬ ‫مراقبــت هــای بهداشــتی در اروپــا اســت‪.‬‬ ‫مهاجــران واجــد شــرایط وضعیــت مالیاتــی غیــر مقیــم ممکــن اســت ملــزم‬ ‫بــه مشــارکت در سیســتم تامیــن اجتماعــی ملــی نباشــند کــه در ایــن‬ ‫صــورت احتمــاالً تحــت پوشــش برنامــه مراقبــت هــای بهداشــتی ویــژه‬ ‫کارفرمــای خــود قــرار مــی گیرنــد‪ .‬هــر فــردی کــه واجــد شــرایط مراقبــت‬ ‫هــای بهداشــتی عمومــی باشــد مــی توانــد بــا هــر پزشــک انتخــاب خــود‬ ‫مشــورت کنــد و بیشــتر پزشــکان درک خوبــی از زبــان انگلیســی دارنــد‪.‬‬ ‫کارت بیمــه ســامت اروپــا (‪ )EHIC‬همچنیــن منبــع خوبــی بـرای مهاجـران مــی باشــد زیـرا شــهروندان‬ ‫اروپایــی کــه در کشــورهای خارجــی مشــغول بــه کار هســتند ‪ ،‬مــی تواننــد هــان هزینــه را بــا هــان‬ ‫هزینــه شــهروند ان کشــور بپردازنــد ‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬کارت ‪ EHIC‬در کشــور بلژیــک قابل اســتفاده نیســت‬ ‫‪ ،‬مگــر اینکــه در جــای دیگــری از اتحادیــه اروپــا صــادر شــده باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪22‬‬ ‫تامیــن اجتماعــی شــامل حقــوق بازنشســتگی ‪ ،‬پیــری (و ســایر مــوارد) ‪ ،‬بیــکاری‪،‬‬ ‫از کارافتادگــی و معلولیــت ‪ ،‬هــر دو مدیریــت امــور مالــی (مجموعــه کمــک هــا‪،‬‬ ‫یارانــه هــا و پرداخــت بازپرداخــت هــا‪ ،‬کمــک هزینــه هــا و غیــره) اســت ‪ ،‬امــا‬ ‫همچنیــن شــامل مدیریــت انــواع مراقبــت هــا‪ ،‬تنظیــم بــازار داروهــا‪ ،‬بهداشــت‬ ‫و ایمنــی در محــل کار‪ ،‬بهداشــت و ایمنــی هرگونــه خدمــات عمومــی ارائــه شــده‬ ‫بــه عمــوم مــردم‪ ،‬نظــارت و ایمنــی زنجیــره غذایــی و غیــره نیــز مــی باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪23‬‬ صفحه 12 ‫بروکسل پایتخت‬ ‫میالد محمد هاشم‬ ‫بروکســل پایتخــت کشــور بلژیــک اســت و مقــر اصلــی بیشــتر نهادهــای اتحادیــه اروپــا‬ ‫اســت‪ .‬نــام بروکســل از واژه هلنــدی ‪ Broekzele‬مشــتق شــده کــه بــه معنــی «کلبــه‬ ‫مــرداب» اســت ‪.‬‬ ‫شــهر بروکســل ‪ ۱۴۰۰۰۰‬نفــر جمعیــت دارد در حالیکــه جمعیــت منطقــه کالنشــهری ان‬ ‫بیــن ‪ ۲.۱۰۰.۰۰۰‬تــا ‪ ۲.۷۰۰.۰۰۰‬نفــر تخمیــن زده می شــود‪.‬‬ ‫منطقــه پایتخــت بروکســل ســه ناحیــه فــدرال بلژیــک‪ ،‬والونــی و فالنــدر تشــکیل‬ ‫شده اســت‪ .‬ایــن نواحــی هــر یــک جزئــی از مجموعــه بلژیــک هســتند و ســاکنین‬ ‫بروکســل بــا جامعــه فرانســوی زبانــان بلژیــک و جامعــه فالندرزهــا‪ ،‬تبــادل فرهنگــی‬ ‫و تحصیالتــی دارنــد‪.‬‬ ‫بروکســل‪ ،‬مرکــز جامعــه فرانســویان بلژیک و فالنــدرز اســت و تمامی موسســات فالندرز‬ ‫در ان ســاخته شــده اند‪ :‬پارلمــان فالنــدرز‪ ،‬دولــت فالنــدرز و تقســیمات مدیریتــی ان‪،‬‬ ‫دو نهــاد اصلــی اتحادیــه اروپــا و مجمــع اتحادیــه اروپــا در بروکســل واقــع شــده اند‪:‬‬ ‫کمیســیون در ســاختمان برالیمونــت و مجمــع در ســاختمان جاســتوس لیپســیوس‪.‬‬ ‫موسســه ســوم‪ ،‬پارلمــان اروپــا اســت کــه در بروکســل واقــع اســت و برخــی جلســات‬ ‫عمومــی اعضــاء در ایــن شــهر (برخــی دیگــر در استراســبورگ) تشــکیل می شــود و‬ ‫مدیریــت مرکــزی ان در لوکزامبــورگ اســت‪.‬‬ ‫بروکســل محــل نشســت سیاســی ســازمان پیمــان اتالنتیــک شــمالی‪ ،‬اتحادیــه‬ ‫غــرب اروپــا (‪ )WEU‬و ســازمان اروپایــی امنیــت و ناوبــری هوایــی یوروکنتــرول‬ ‫(‪ )EUROCONTROL‬اســت‪.‬‬ ‫از لحــاظ زبــان‪ ،‬بلژیــک بــه مناطــق شــمالی هلنــدی زبــان (گویــش فالنــدری) و منطقــه‬ ‫جنوبــی فرانســوی زبــان تقســیم شده اســت‪ .‬هرچنــد زبــان رســمی ایــن دو منطقــه‬ ‫عمدتـاً یکســان اســت‪ ،‬در هــر دو ســمت‪ ،‬دو زبــان اســتفاده می شــود‪ .‬منطقــه بروکســل‬ ‫رســماً دو زبانه اســت هرچنــد اکثریــت بــا فرانســوی هاســت‪.‬‬ ‫نام‬ ‫کلمــه بروکســل از زبــان هلنــدی قدیــم از کلمــه «بروگسـ ً‬ ‫ا یــا» برکزلــه «بــه معنــی»‬ ‫مــرداب «یــا خان ـه ای کــه یــک اتــاق در مــرداب دارد‪ ،‬گرفتــه شده اســت‪ ».‬بروکزلــه‬ ‫«بــه زبــان فرانســوی» بروکسلســل «تلفــظ می شــود‪ .‬در تلفــظ بلژیکــی فرانســوی‬ ‫گاهــی» ‪« k‬تلفــظ نمی شــود و»‪« z‬بــه»‪« s‬تبدیــل می شــود‪ .‬نــام تمامــی شــهرهای‬ ‫دیگــر درمنطقــه پایتخــت بروکســل ریشــه هلنــدی دارد‪ ،‬بــه غیــر از»‪ « Evere‬کــه‬ ‫ریشــه ســلتیک دارد‪.‬‬ ‫فرهنگ مردم‬ ‫بروکســل بــه خاطــر فرهنــگ ســنتی و اداب محلــی اش‪ ،‬یکــی از ســرزنده ترین مــردم‬ ‫را در کشــور دارد‪:‬‬ ‫روش زندگــی و رســوم مــردم بروکســل را می تــوان از تئاتــر «خانــه تــون» فهمیــد‪ .‬ایــن‬ ‫تئاتــر در منطقــه مارولــس قــرار دارد‪.‬‬ ‫امگانــگ ‪( Ommegang‬از کلمــه هلنــدی بــه معنــی «قــدم زدن») به عنــوان حرکــت‬ ‫مذهبــی در قــرن ‪ ۱۴‬شــروع شــد‪ .‬ایــن مراســم هرســاله انجــام می شــود و ورود چارلــز‬ ‫پنجــم بــه شــهر در ســال ‪ ۱۵۴۹‬را یــاداوری می کنــد‪ .‬ایــن حرکــت دســته جمعــی پــر‬ ‫از بســتنی و شــربت‪ ،‬عروسـک های بــزرگ ماننــد ســنت میشــل و ســنت پیتــر و نمایــش‬ ‫گروه هــای ســنتی بــه صــورت پیــاده یــا ســوار بــر اســب‪ ،‬می باشــد‪ .‬ایــن راه پیمایــی‬ ‫در صحــن نمایــش گراندپــاالس پایــان می یابــد‪.‬‬ ‫«می بــوم»›‪( Meyboom‬درخــت مــی) نیــز یــک رســم قدیمــی اســت (‪ )۱۳۰۸‬کــه‬ ‫در ‪ ۹‬اگوســت انجــام می شــود‪ .‬پــس از چرخانــدن یــک نهــال جــوان راش در شــهر‪،‬‬ ‫بــه همــراه اجــرای موســیقی و اواز بروکســلی و عروســکهای بــزرگ‪ ،‬در زمیــن کاشــته‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪24‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫در ســال ‪ ۹۷۷‬پــس از میــاد‪ ،‬امپراتــور المانــی‪ ،‬اتــوی دوم‪،‬‬ ‫قلمــرو دوک نشــین لوتارینگیــا در مرزهــای غربــی امپراتــوری‬ ‫را بــه چارلــز‪ ،‬دوک لوتارینگیــا‪ ،‬پســر تبعیــدی شــاه لویــی‬ ‫چهــارم فرانســه‪ ،‬بخشــید‪ .‬بروکســل از ان زمــان مــورد توجــه‬ ‫قــرار گرفــت‪ :‬اســقف ســنت گــری‪ ،‬کلیســای کوچکــی را روی‬ ‫جزیــرهٔ کوچکــی ســاخت (‪ .)۶۹۵‬یــک قــرن بعــد‪ :‬ســنت‬ ‫ویندیســیانوس در ان جزیــره زندگــی می کــرد‪ .‬هرچنــد گفتــه‬ ‫می شــود کــه بروکســل بــا ســاخت یــک قلعــه کوچــک توســط‬ ‫چارلــز در ســال ‪ ۹۷۹‬درجزیــره ســنت گــری‪ ،‬بنــا نهــاده‬ ‫شده اســت‪ .‬وقــف امپراتــور کبیــر اتــوی دوم ثبــت شده اســت‪.‬‬ ‫دوک چارلــز‪ ،‬زیارتــگاه کوچکــی را در کلیســای ســنت گری‬ ‫ســاخت تــا از اثــار مقــدس ســنت گــودوال حفاظــت شــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،۱۰۴۱‬بروکســل توســط المبــرت اول لیــوون‪ ،‬کــه یکی‬ ‫از کنت هــای لیــوون بــود و پــس از دوک برابانــت بــر کشــورهای‬ ‫اطــراف حکمرانــی می کــرد‪ ،‬تســخیر شــد‪ .‬بــه دســتور او‪،‬‬ ‫دیوارهــای شــهر ســاخته شــدند‪ .‬در قــرن دوازدهــم‪ ،‬ایــن شــهر‬ ‫کوچــک بــه منطقــه تجــاری و توقفــگاه «بــروژ و گنــت و کلــون‬ ‫تبدیــل شــده بــود‪ .‬ایــن امــر باعــث رشــد و توســعهٔ روســتا‬ ‫و افزایــش جمعیــت ان بــه ‪ ۳۰۰۰۰‬نفــر رســید‪ .‬مرداب هــای‬ ‫اطــراف را از بیــن بردنــد تــا جــای توســعهٔ بیشــتر داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬کنت هــای لیوویــن در ایــن زمــان بــه دوک هــای‬ ‫برایانــت تغییــر نــام دادنــد‪ )۱۱۸۳/۱۱۸۴( .‬از ســال ‪ ۱۳۵۷‬تــا‬ ‫‪ ،۱۳۷۹‬دیوارهــای جدیــد شــهر ســاخته شــد چــون محــدودهٔ‬ ‫قبلــی بســیار کوچــک بــود‪ :‬ایــن منطقــه امــروزه بنــام حلقــهٔ‬ ‫داخلــی یــا پنتاگــون معــروف اســت‪.‬‬ ‫در قــرن ‪ ،۱۵‬پــس از ازدواج مــارگارت ســوم فالنــدرز بــا فیلیــپ‬ ‫دوم‪ ،‬فیلیــپ شــجاع دوک جدیــد برابانــت بــه نــام دوک بلرابانت‬ ‫متولــد شــد‪ ،‬کــه یــک نــژادش بــه ماکســیمیلیان اتریــش بــود‬ ‫کــه بعدهــا بــا مــاری بورگانــدی کــه در بروکســل متولــد شــده‬ ‫بــود‪ ،‬ازدواج کــرد‪ .‬برابانــت اســتقاللش را از دســت داد ولــی‬ ‫بروکســل بــه مرکــز ســلطنتی کشــورهای پاییــن تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫چارلــز پنجــم کــه وارث کشــورهای پاییــن از ســال ‪ ۱۵۰۶‬بــود‬ ‫(در شــش ســالگی) توســط عمــه اش‪ ،‬مــارگارت اتریشــی‬ ‫(‪ )۱۵۳۰-۱۴۸۰‬تــا ســال ‪ ۱۵۱۵‬تعلیــم دیــد و ســپس در ســال‬ ‫‪ ۱۵۱۶‬در کلیســای جامــع ســنت گــودول در بروکســل‪ ،‬پادشــاه‬ ‫اعــام شــد‪.‬‬ ‫پــس از مــرگ پــدر بزرگــش‪ ،‬ماکســیمیلیان اول‪ ،‬امپراتــور‬ ‫روم مقــدس در ســال ‪ ،۱۵۱۹‬چالــرز تبدیــل بــه دوک اعظــم‬ ‫امپراتــوری اتریــش گردیــد و امپراتــور روم مقــدس‪ ،‬کــه‬ ‫هیــچ گاه خورشــید در ان غــروب نمی کنــد‪ ،‬گردیــد‪ .‬در قصــر‬ ‫ســلطنتی گودنبــرگ‪ ،‬چارلــز پنجــم در ســال ‪ ۱۵۵۵‬اســتعفاء داد‪.‬‬ ‫ایــن قصــر بی نظیــر کــه در تمامــی اروپــا مشــهور اســت و در‬ ‫ابتــدا جایــگاه دوک هــا بــود‪ ،‬گســترش زیــادی پیــدا کــرد؛ ولــی‬ ‫متاســفانه در ســال ‪ ۱۷۳۱‬در اثــر یــک اتش ســوزی عظیــم‪،‬‬ ‫نابــود شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،۱۶۹۵‬بروکســل مــورد هجــوم شــاه لویــی چهاردهــم‬ ‫فرانســه قــرار گرفــت‪ .‬بمبــاران به وســیله تــوپ باعــث نابــود‬ ‫شــدن مرکــز شــهر شــد‪ ،‬بیــش از ‪ ۴۰۰۰‬خانــه در اتــش‬ ‫ســوختند‪ .‬در ســال ‪ ،۱۸۳۰‬انقــاب بلژیــک‪ ،‬پــس از اجــرای‬ ‫اپــرای دانیــل فرانکویــس اســپیریت در تئاتــر دامونــای‪ ،‬رخ‬ ‫داد‪ .‬در ‪ ۲۱‬ژوالی ‪ ،۱۸۳۱‬لئوپــارد اول بلژیــک‪ ،‬اولیــن پادشــاه‬ ‫بلژیــک‪ ،‬تاج گــذاری کــرد و بازســازی دیوارهــای شــهر و‬ ‫ســاختمان ها را بــر عهــده گرفــت‪.‬‬ ‫پــس از ‪ ۱۰‬مــه ‪ ،۱۹۴۰‬بروکســل توســط ارتــش المــان بمباران‬ ‫شــد و اســیب های زیــادی در ســال های ‪ ۱۹۴۵–۱۹۴۴‬بــه ان‬ ‫وارد شــد‪ .‬فاجعــهٔ اســتادیوم هیســل در تاریــخ ‪ ۲۹‬مــه ‪۱۹۸۵‬‬ ‫در بروکســل اتفــاق افتــاد‪ .‬منطقــه پایتخــت بروکســل در ‪۱۸‬‬ ‫ژوئیــه ‪ ۱۹۸۹‬بنیان گــذاری شــد‪ .‬بروکســل بــه خاطــر ارزش‬ ‫گذاشــتن بــه تاریخــش معــروف اســت‪ .‬ایــن امــر باعــث شــده‬ ‫کــه بیــش از ‪ ۱۰۰‬مــوزه در بروکســل وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪25‬‬ صفحه 13 ‫زبان‬ ‫اب و هوا‬ ‫در منطقــه پایتخــت بروکســل‪ ،‬دو زبــان هلنــدی و فرانســه مرســوم‬ ‫اســت‪ ،‬هرچنــد زبــان مــادری اکثــر مــردم‪ ،‬فرانســوی اســت و‬ ‫اســتفاده بیشــتری دارد‪ .‬تمامــی موسســه های عمومــی در بروکســل‪،‬‬ ‫دو زبانــه هســتند‪ .‬در قرن هــای طوالنــی از تاریــخ بروکســل‪ ،‬هلنــدی‬ ‫(گونــه برابانتیــان)‪ ،‬زبــان بومــی کشــور بوده اســت‪ .‬فرانســوی وقــت‬ ‫توســط مــردم طبقــات بــاال (کمتــر از ‪ ۵‬درصــد) صحبــت می شــد‪.‬‬ ‫مطالعــه در تاریــخ نشــان می دهــد کــه زبــان هلنــدی بســیار پــر‬ ‫اســتفاده بــود تــا وقتــی کــه فرانســوی ها درســال ‪ ۱۷۹۳‬وارد ایــن‬ ‫کشــور شــدند و تصــدی امــور اجرایــی را در دســت گرفتنــد‪.‬‬ ‫در قــرون ‪ ۱۹‬و ‪ ،۲۰‬بلژیــک کام ـ ً‬ ‫ا توســط فرانســه زبان هــا اشــغال‬ ‫شــده بــود‪ .‬هرچنــد اکثریــت (‪۶۰‬درصــد) مــردم هلنــدی صحبــت‬ ‫می کردنــد‪ ،‬فرانســه زبــان رســمی شــد‪ .‬مدیریــت شــهری‪ ،‬قــوه‬ ‫قضایــی‪ ،‬تحصیــل و معامــات اقتصــادی در زمان هــای طوالنــی‬ ‫بــه زبــان فرانســه انجــام می شــد‪ .‬بروکســل مهاجــر فرانســوی‬ ‫زبــان زیــادی را پذیرفته اســت و بــه ایــن علــت دولــت مرکــزی‬ ‫فرانســه زبــان در ان ایجــاد شــد‪ .‬در قســمت مرکــزی بروکســل‪،‬‬ ‫زبــان فرانســه بیشــتر از هلنــدی مــورد اســتفاده بــود و مــردم بــرای‬ ‫تحصیــات تکمیلــی و کارهایــی بــا درامــد بــاال می بایســت فرانســه‬ ‫یادمی گرفتنــد‪ .‬ســپس دولــت بلژیــک (کــه در ســال ‪ ۱۸۳۰‬تاســیس‬ ‫شــد) هلنــدی را زبــان اکثریــت دانســت و ان را زبــان رســمی اعــام‬ ‫کــرد‪ .‬طبــق تحقیقــی کــه رودی جانســن در ســال ‪ ۲۰۰۱‬انجــام داد‪،‬‬ ‫‪۸۰‬درصــد مــردم فرانســه زبــان‪ ۸/۵ ،‬درصــد هلنــدی زبــان و ‪۱۰/۲‬‬ ‫درصــد بــه هــر دو زبــان صحبــت می کننــد (درصدهــای ذکــر شــده‬ ‫نیــاز بــه تحقیــق دارد)‪ .‬یــک ســوم ســاکنین بروکســل ملیــت خارجــی‬ ‫دارنــد و ملیــت بلژیکــی ندارند‪ .‬درطــول ســاعات کاری تعــداد نیروهای‬ ‫کار کــه از اطــراف بــه شــهر می اینــد افزایــش می یابــد‪.‬‬ ‫بایــد توجــه داشــت کــه یــه خاطــر رشــد شــهر بروکســل‪ ،‬حومــه‬ ‫شــهر کــه بیشــتر هلنــدی زبــان هســتند‪ ،‬فرانســه زبان هــا را تحــت‬ ‫تاثیــر قــرار داده اســت‪ .‬در برخــی مناطــق اکثریــت بــا فرانســه‬ ‫زبان هــا اســت کــه حتــی بــه ‪۷۰‬درصــد می رســد‪ .‬یکــی از راه هــای‬ ‫فهمیــدن اینکــه در بروکســل یــا فالنــدرز هســتید‪ ،‬اینســت کــه بــه‬ ‫پایــه چــراغ راهنمایــی نــگاه کنیــد‪ ،‬ان هــا دربروکســل قرمــز و ســفید‬ ‫و در فالنــدرز زرد و ســیاه هســتند‪.‬‬ ‫یکــی از مســائلی کــه دربــاره بروکســل مطــرح می باشــد اب و هــوای بســیار‬ ‫خارق العــاده ان می باشــد‪ .‬در بروکســل هیچ گونــه ســرمای شــدید وجــود‬ ‫نــدارد‪ .‬ایــن شــهر بهتریــن اب و هــوای معتــدل را دارا بــوده و شــاید یکــی‬ ‫از بهتریــن گزینه هــای انتخابــی ســفر در تــور اروپــا و فصــول ســرد ســال‬ ‫باشــد‪ .‬در بروکســل میــزان بــارش بــرف بســیار محــدود اســت‪ .‬می تــوان‬ ‫این طــور بررســی نمــود کــه شــهر بروکســل دارای هوایــی بســیار متعــادل‬ ‫بــرای اقامــت در فصــول ســرد بــوده و شــما می توانیــد از بــاران نــم نــم‬ ‫در ایــن منطقــه لــذت بــرده و بــه هیــچ عنــوان بــارش شــدید شــما را ازرده‬ ‫خاطــر نخواهــد نمــود‪ .‬اب و هــوای بلژیــک و شــهر بروکســل برای مســافرینی‬ ‫کــه بــه دنبــال هــوای معتــدل هســتند مناســب اســت و تــور بلژیــک بــه انهــا‬ ‫پیشــنهاد میشــود‪.‬‬ ‫فرهنگ بومی بروکسل‬ ‫بروکســل بــه خاطــر فرهنــگ ســنتی و اداب محلی اش‪ ،‬یکــی از ســرزنده ترین‬ ‫مردم را در کشــور دارد‪:‬‬ ‫روش زندگــی و رســوم مــردم بروکســل را می تــوان از تئاتــر «خانــهٔ تــون»‬ ‫فهمیــد‪ .‬ایــن تئاتــر در منطقــهٔ مارولــس قــرار دارد‪.‬‬ ‫امگانــگ ‪( Ommegang‬از کلمــه هلنــدی بــه معنــی «قــدم زدن») به عنــوان‬ ‫حرکــت مذهبــی در قــرن ‪ ۱۴‬شــروع شــد‪ .‬ایــن مراســم هرســاله انجــام‬ ‫می شــود و ورود چارلــز پنجــم بــه شــهر در ســال ‪ ۱۵۴۹‬را یــاداوری می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن حرکــت دســته جمعــی پــر از بســتنی و شــربت‪ ،‬عروس ـک های بــزرگ‬ ‫ماننــد ســنت میشــل و ســنت پیتــر و نمایــش گروه هــای ســنتی بــه صــورت‬ ‫پیــاده یــا ســوار بــر اســب‪ ،‬می باشــد‪ .‬ایــن راه پیمایــی در صحــن نمایــش‬ ‫گراندپــاالس پایــان می یابــد‪.‬‬ ‫«می بــوم»›‪( Meyboom‬درخــت مــی) نیــز یــک رســم قدیمــی اســت‬ ‫(‪ )۱۳۰۸‬کــه در ‪ ۹‬اگوســت انجــام می شــود‪ .‬پــس از چرخانــدن یــک‬ ‫نهــال جــوان راش در شــهر‪ ،‬بــه همــراه اجــرای موســیقی و اواز بروکســلی و‬ ‫عروســکهای بــزرگ‪ ،‬در زمیــن کاشــته می شــود‪.‬‬ ‫ارتباطات‬ ‫بروکســل یکــی از قدرتمندتریــن سیســتم ارتباطــات را شــامل‬ ‫می شــود‪ .‬در ایــن بیــن می بینیــد کــه دو فــرودگاه بــا عنــوان‬ ‫فــرودگاه ملــی و فــرودگاه جنــوب فعالیــت دارنــد‪ ،‬فــرودگاه ملــی در‬ ‫قســمت مرکــزی بروکســل و فــرودگاه جنــوب در حاشــیه ایــن شــهر‬ ‫بــه فعالیــت مشــغول هســتند‪ .‬روش هــای دیگــر ارتباطــات بروکســل‬ ‫بــه ایــن صــورت اســت کــه افــراد می تواننــد از ایســتگاههای قطــار‬ ‫اســتفاده نماینــد‪ .‬در بروکســل از بهتریــن خطــوط ریلــی کــه دارای‬ ‫ســرعت بســیار باالیــی اســت اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫حمل و نقل عمومی‬ ‫متــروی بروکســل از ســال ‪ ۱۹۷۶‬اغــاز بــه کار کرده اســت‪ .‬شــبکهٔ‬ ‫اتوبوســرانی و ترامــوا نیــز تمامــی شــهر را تحــت پوشــش قــرار‬ ‫داده انــد‪ .‬لنگــرگاه بروکســل نیــز بــر روی کانــال ویــل بــروک در‬ ‫قســمت شــمال غربــی شــهر قــرار دارد‪ .‬چهــار شــرکت‪ ،‬مدیریــت‬ ‫حمــل و نقــل عمومــی داخــل بروکســل را بــر عهــده دارنــد‪:‬‬ ‫نمایشگاههای جهانی‬ ‫بروکســل میزبــان کنفرانــس معــروف ســولوی در ســال ‪ ۱۹۲۷‬بــود کــه‬ ‫فیزیکدانانــی ماننــد البــرت انیشــتین‪ ،‬ماکــس پالنــک‪ ،‬مــاری کــوری‪ ،‬هنریــک‬ ‫لورنتــز‪ ،‬پــل دیــراک‪ ،‬لوئیــس‪ ،‬دوک هفتــم بروگلــو‪ ،‬نیلــز بوهــر‪ ،‬ارویــن‬ ‫شــرودینگر‪ ،‬ولفاگنــگ پائولــی و ورنــر هیزنبــرگ راجــع بــه روش هــای فیزیــک‬ ‫جدیــد و نظریــه کوانتــوم صحبــت کرده انــد‪ .‬انیشــتین از نظریــهٔ اصــل عــدم‬ ‫قطعیــت هیزبــرگ متحیــر شــد و گفــت‪« :‬خداونــد تختــه نــرد بــازی نمی کند‪».‬‬ ‫بوهــر پاســخ داد‪« :‬انیشــتین‪ ،‬بــه خــدا نگــو چــکار کنــد‪ ».‬هفــده نفر از بیســت‬ ‫و نــه شــرکت کننده در ســال های اتــی جایــزه نوبــل گرفتنــد‪ .‬بروکســل در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۳۰‬میزبــان ســومین کنگــره بین المللــی معمــاری مــدرن بــود‪ .‬دو‬ ‫نمایشــگاه بین المللــی بــه ترتیــب در ســال های ‪ ۱۹۳۵‬و ‪ ۱۹۸۵‬در بروکســل‬ ‫برگــزار شــده اند‪.‬‬ ‫‪( MIVB/STIFB‬متــرو‪ ،‬اتوبــوس‪ ،‬ترامــوا‪ ،‬ســرویس منطقــه ای‬ ‫بروکســل)‬ ‫‪( SNCB/NMBS‬قطار‪ ،‬برنامه ریزی شده برای کل بلژیک)‬ ‫‪( De lijn‬ایستگاه های اتوبوس فالندرز)‬ ‫‪( TEC‬حمــل و نقــل) (اتوبوس هــای والونــی) بــا اســتفاده از سیســتم‬ ‫بلیــط داخلــی می تــوان بــا بلیط هــای ‪ STIB/MIVB‬از قطــار و‬ ‫اتوبوس هــای مســیر طوالنــی درون شــهری اســتفاده کــرد‪ .‬خدمــات‬ ‫مشــتری توســط شــرکت های فــوق بــا ســاخت شــبکه ریلــی‬ ‫پیرامــون بروکســل ‪ ،RER‬تکمیــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪26‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪27‬‬ صفحه 14 ‫مناطق دیدنی بروکسل‬ ‫کلیسای جامع مقدسین میشل و گودول‬ ‫یکــی از پــر اوازه تریــن بناهــای شــهر بروکســل را میتــوان “کلیســای جامــع مقدســین‬ ‫میشــل و گــودو” نــام بــرد کــه توریســت های بســیاری را بــه خــود جــذب می کنــد‪.‬‬ ‫نمی تــوان بــه ایــن کلیســا رفــت و انبــوه مــردم از ملیت هــای مختلــف را کــه بــرای‬ ‫تماشــای ایــن کلیســای عظیــم امــده انــد را ندیــد‪ .‬یــک کلیســای کاتولیــک رومــی کــه‬ ‫در مرکــز شــهر بروکســل واقــع شــده اســت و قدمتــی فراتــر از ‪ 12‬قــرن دارد‪.‬‬ ‫کاخ سلطنتی بروکسل‬ ‫ویالامپاین‬ ‫بــا شــروع قــرن ‪« ،۲۰‬هنــر نــو» کمابیــش جــای خــود را بــه «هنــر دکــو یــا هنــر‬ ‫تزیینــی» داد و دوبــاره بلژیــک را محلــی ســاخت کــه جــرات ایــن را داشــته باشــد کــه‬ ‫معمــاری جدیــدی را در کشــور پیــاده کنــد‪ .‬ویــا امپایــن کــه توســط معمــار سویســی‬ ‫بــه نــام میشــل پــوالک ســاخته شــده اســت‪ ،‬بــا تقــارن درســت و مــواد غنــی بــه کار‬ ‫رفتــه در ان‪ ،‬بــه عنــوان یکــی از شــاهکارهای ایــن جنبــش شــناخته مــی شــود‪ .‬بــا‬ ‫تشــکر از ســازمان بوگســنیان‪ ،‬عمــارت گســترده ای اکنــون در اختیــار عمــوم قــرار‬ ‫گرفتــه و مرکــز فرهنگــی و هنــری را جهــت ایجــاد گفتگــوی میــان غــرب و شــرق‬ ‫قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫گالری های سلطنتی سنت هوبرت‬ ‫ایــن مــورد از جاذبــه هــای بروکســل یکــی از اولیــن مناطــق و تاالرهــای خریــد در اروپــا‬ ‫محســوب مــی شــود‪ .‬ایــن جاذبــه بــه ســه تــاالر باشــکوه تقســیم شــده کــه بــه نــام‬ ‫هــای گالــری شــاه‪ ،‬گالــری ملکــه و گالــری پرنــس شــناخته مــی شــوند و اگــر بــه خریــد‬ ‫در مکانــی متفــاوت عالقــه داریــد ایــن جاذبــه درســت مناســب شماســت‪.‬‬ ‫کاخ رســمی پادشــاه بلژیــک در قلــب شــهر بروکســل قــرار دارد و یکــی از‬ ‫ن هــای دیدنــی بروکســل شــناخته می شــود؛ بایــد اشــاره کــرد‬ ‫زبانزدتریــن مــکا ‬ ‫کــه امــروزه خانــدان ســلطنتی در ان جــا زندگــی نمی کننــد‪ ،‬امــا به عنــوان مکانــی‬ ‫اداری‪-‬حکومتــی از ان همچنــان اســتفاده می شــود‪ .‬اگــر بــه ایــن کاخ در ســفر بــه‬ ‫بروکســل ســرزدید؛ بازدیــد از مــوزه داخــل قصــر را از دســت ندهیــد‬ ‫میما‬ ‫یکــی از جدیدتریــن مــوزه هــای بروکســل مــوزه هنــر میلنیــوم ایکــون کلســت‬ ‫(‪ )Millennium Iconoclast Museum of Art‬مــی باشــد کــه در‬ ‫منطقــه قدیمــی بولویــو قــرار گرفتــه اســت‪ .‬در ایــن مــوزه مــی توانیــد اثــار‬ ‫هنــری از گرفیتــی (نقاشــی هــای خیابانــی) تــا هنرهــای فرهنگــی و دیجیتالــی‬ ‫را مشــاهده کنیــد‪.‬‬ ‫گالری ها ونمایشگاه هایشهربروکسل‬ ‫اگــر بــه هنــر عالقــه داریــد‪ ،‬احتمــاال فرشــته الهــام شــما در بروکســل ظهــور خواهد‬ ‫کــرد‪ .‬هــر هنرمنــدی در طــول زندگــی نیازمنــد رفتــن بــه مکان هــای مختلــف‬ ‫اســت تــا بتوانــد خــودش را بــا تصاویــر و روایت هــای مختلــف سرشــار کنــد تــا‬ ‫دســتمایه ای شــود بــرای خلــق اثــار بــه یــاد ماندنــی‪ .‬گالری هــای بروکســل یکــی‬ ‫از همــان مکان هایــی اســت کــه نــه تنهــا در هنرمنــدان‪ ،‬بلکــه ذوق و قریحــه را‬ ‫در هــر کســی می توانــد بجوشــاند و پروبــال دهــد‪ .‬شــهر بروکســل بــه یکــی از‬ ‫معروف تریــن مراکــز نمایــش اثــار هنــری در اروپــا تبدیــل شــده اســت؛ اثــاری‬ ‫از گذشــته های دور کــه بــا دیدنــش شــما را درون قصه هــای پــر رمــز و راز خــود‬ ‫می برنــد و اثــاری از هنرمنــدان هــم زمانــه کــه از نــگاه خــود دنیــای اطــراف مــا را‬ ‫تصویــر کــرده انــد‪.‬‬ ‫گالری هایــی همچــون ‪Baronian Francey Xavier Hufkens Art Thema‬‬ ‫‪ Gallery‬و بســیاری دیگــر کــه می توانیــد در مقالــه اختصاصــی ” گالری هــا و‬ ‫نمایشــگاه های بروکســل” بــا ان هــا اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫گالــری المینــه ریــچ (‪ :)Almine Rech gallery‬ایــن گالــری در ســال ‪ 1997‬در‬ ‫پاریــس تاســیس شــد و در ســال ‪ 2007‬در بروکســل افتتــاح شــد‪ .‬گالــری المینــه‬ ‫ریــچ تمرکــز بــر کشــف هنــر شــخصیت هایی دارد کــه بــا تکیــه بــر پشــتکار و‬ ‫سختکوشــی بــه خالقیــت هنــری اصیــل دســت پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫موند ِد ارت‬ ‫موزه االت موسیقی‬ ‫مــوزه االت موســیقی در مونــت د ارت واقــع می باشــد و یکــی از بهترین‬ ‫جاذبــه هــای بوکســل بــه حســاب مــی ایــد‪ .‬در حالــی کــه بســیاری بــه‬ ‫اشــتباه فــرض مــی کننــد کــه مــکان جــذاب ان طراحــی ویکتــور هورتــا‬ ‫اســت‪ ،‬در واقــع پــل ســینتنوی بــود کــه فروشــگاه قدیمــی ســابق‬ ‫انگلیــس و برجــک اهــن ان را ایجــاد کــرد‪ .‬ایــن مــوزه چشــمگیر‬ ‫مجموعــه ای از ‪ ۷۰۰۰‬ســاز بیــن المللــی مشــهور اســت‪.‬‬ ‫خانه های ویکتور هورتا‬ ‫بــا دیــدن خانــه هــای ویکتــور هورتــا‪ ،‬بروکســل را مــی توانیــد گنجینــه بــا ارزشــی از‬ ‫معمــاری هنــر نــو و همچنیــن نمونــه درخشــانی از جنبــش انقالبــی قبــل از جنــگ بنامیــد‪.‬‬ ‫هتــل هایــی کــه در ایــن منطقــه وجــود دارنــد ماننــد هتــل تاســل و هتــل ســولوای بــه طــور‬ ‫مشــخصی ایــن ویژگــی را در معمــاری خــود بــا منحنــی هــای بــی نظیــر و کار فــوق العــاده‬ ‫دکوراســیون بــا اســتفاده از اهــن و ‪ ...‬نشــان مــی دهنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪28‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪29‬‬ ‫ایــن جاذبــه کــه معنــی ان کــوه هنــر مــی باشــد در تپ ـه ای نزدیــک بــه ایســتگاه مرکــزی‬ ‫بروکســل‪ ،‬یکــی از معــروف تریــن میــراث لئوپولــد دوم اســت‪ .‬پادشــاه ســازنده بلژیــک‬ ‫رویــای یــک هســته فرهنگــی پیشــرفته در خــارج از پنجــره هــای کاخ ســلطنتی خــود را‬ ‫داشــت کــه ایــن ارزوی بــه یــک بــاغ زیبــا منجــر شــد‪ ،‬و پــس از ان مــوزه هــای باشــکوه‬ ‫و بناهــای فرهنگــی زیــادی در ان جــا ســاخته شــد‪.‬‬ صفحه 15 ‫اروپای کوچک‬ ‫موزهسلطنتی‬ ‫در بروکســل کل اروپــا را تماشــا کنیــد! ایــن جاذبــه چشــمگیر شــما را بــا جاذبــه های‬ ‫مشــهور اروپــا کــه بــه صــورت کوچــک در ایــن مجموعــه ســاخته شــده انــد‪ ،‬اشــنا‬ ‫مــی کنــد‪ .‬اروپــای کوچــک هــم بــرای بزرگســاالن و هــم کــودکان بــه قــدری جــذاب‬ ‫اســت کــه مــی تــوان ان را یکــی از بهتریــن جاذبــه هــای بروکســل نامیــد‪ .‬ایــن‬ ‫جاذبــه هــا بــه شــکل مینیاتــوری در ایــن مجموعــه قــرار گرفتــه انــد کــه اطالعــات‬ ‫خوبــی از اروپــا را برایتــان بــه نمایــش مــی گذارنــد‪.‬‬ ‫مــوزه ســلطنتی هنرهــای زیبــا در بلژیــک (‪ )۸۱-۱۸۷۵‬یکــی از بزرگتریــن‬ ‫و بهتریــن گالــری هــای هنــری در جهــان اســت‪ .‬مــوزه از مجموعــه ای کــه‬ ‫بــرای اولیــن بــار در ســال ‪ ۱۷۹۷‬گــرداوری شــده بــود رشــد کــرد و در اصــل‬ ‫در کاخ ســابق چارلــز لــورن واقــع شــده بــود‪ .‬ایــن مجموعــه بــه دو قســمت‬ ‫تقســیم مــی شــود‪( Musée d’Art Ancien :‬مــوزه هنــر باســتانی) و مــوزه‬ ‫هنــر مــدرن ‪ ،‬کــه طیــف وســیعی از اثــار بلژیکــی قــرن نوزدهــم و بیســتم را‬ ‫در خــود دارد‪.‬‬ ‫موزه و خانه مگریته‬ ‫کافه های شهر‬ ‫یــک مــورد از ایــن مجموعــه روی نقاشــی هــای تحســین شــده نقــاش مشــهور‬ ‫سورئالیســت بلژیــک‪ ،‬تمرکــز مــی کنــد و دیگــری عمیــق تریــن بخــش زندگــی‬ ‫خصوصــی اش را در اختیــار عمــوم قــرار مــی دهــد‪ .‬مــوزه مگوریتــه دارای اثــار‬ ‫مهمــی ماننــد امپراطــوری نــور اســت‪ ،‬و خانــه او محلــی کــه مگریتــه در ان زندگــی‬ ‫و رشــد کــرده اســت را بــه شــما نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫شــهر بروکســل بــا بیــش از ‪ 1800‬رســتوران و کافــه‪ ،‬قطعــا می توانــد‬ ‫شــب های شــما را سرشــار از طعم هــای بــه یــاد ماندنــی کنــد‪ .‬شــما‬ ‫می توانیــد مطمئــن باشــید کــه هــر غذایــی از هــر ملیتــی را می توانیــد‬ ‫در رســتوران های بروکســل پیــدا کنیــد‪ .‬توصیــه می کنــم کــه شــکالت‪،‬‬ ‫وافــل‪ ،‬سیب زمینی ســرخ کرده و نوشــیدنی های شــهر بروکســل را از‬ ‫دســت ندهیــد‪ .‬بــرای طرفــداران غــذای ســالم هــم بایــد گفــت کــه در‬ ‫رســتوران های محلــی بروکســل می توانیــد غذاهــای تــازه فصلــی کــه بــا‬ ‫مــواد اولیــه اورگانیــک درســت شــده انــد را پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫بویس د ال کامبر‬ ‫خیالتــان راحــت باشــد کــه ش ـب ها در شــهر بروکســل زود تمــام نمی شــود‬ ‫و مغازه هــا و رســتوران ها تــا پاســی از شــب چراغ هایشــان روشــن اســت‬ ‫و همیــن موجــب شــده اســت تــا خیابان هــا امــن باشــند و شــما بعــد از‬ ‫خــوردن یــک شــام هیجــان انگیــز‪ ،‬می توانیــد زیــر نــور شــهر قــدم بزنیــد‪.‬‬ ‫در مقالــه “رســتوران ها و کافه هــای پرطرفــدار شــهر بروکســل” جاهــای‬ ‫مختلــف را معرفــی می کنــم تــا شــما بتوانیــد طبــق ســلیقه خــود رســتوران و‬ ‫کافــه مــورد عالقه تــان را پیــدا کنیــد و بعــد از یــک گشــت و گــذار طوالنــی‬ ‫در شــهر‪ ،‬خودتــان را بــه یــک غــذای حســابی مهمــان کنیــد‪.‬‬ ‫یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای لــذت بــردن از قلــب اروپــا‪ ،‬رفتــن بــه دریاچــه‬ ‫ای قلــب ماننــد اســت کــه بــه ســمت رابینســون چلــت (‪)Robinson Chalet‬‬ ‫مــی رود‪ .‬اگــر از ان دســته گردشــگرانی هســتید کــه عاشــق طبیعــت و طبیعــت‬ ‫گــردی هســتند‪ ،‬مــی توانیــد بــه بویــس دال کامبــر برویــد کــه در میــان جنــگل‬ ‫هــای ســونیان قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مراکــز خریــد بروکســل یکــی از بهتریــن گزینه هــا بــرای گشــتن و خریــد‬ ‫کــردن اســت‪ .‬از مجتمع هــای بــزرگ تجــاری گرفتــه تــا بازار هــای محلــی‬ ‫و مغازه هــای کوچــک و متعــدد کــه همــه جــای شــهر خودنمایــی می کننــد‪.‬‬ ‫شــهر بروکســل بواســطه پایتخــت بلژیــک بودنــش‪ ،‬کاالهــای بیشــماری‬ ‫بــا پیشــنهادات شــگفت انگیزی را بــه طرفدارانــش پیشــنهاد می دهــد‪ .‬از‬ ‫برند هــای مختلــف شــکالت و خوراکــی گرفتــه تــا لبــاس و زیــوراالت و …‬ ‫کافیســت کفــش راحتــی انتخــاب کنیــد و در خیابان هــای بارانــی بروکســل‬ ‫قــدم بزنیــد و بــا پیاده روهــای ســنگفرش شــده اش همــراه شــوید تــا‬ ‫مراکــز خریــد کوچــک و بــزرگ جلویتــان ســبز شــود‪ .‬از جملــه مراکــز خریــد‬ ‫معــروف بروکســل‪La Boutique Tintin Laurent Gerbaud ،‬‬ ‫‪De Biertempel City2‬‬ ‫موزه ماشین اتوورلد‬ ‫پارکهای بروکسل‬ ‫مــوزه ماشــین اتوورلــد در بروکســل‪ ،‬مجموع ـه ای بــزرگ و متنــوع از ‪ ۲۵۰‬ماشــین‬ ‫قدیمــی اروپایــی و امریکایــی را در معــرض دیــد بازدیدکننــدگان قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ماشــین های مینــروای بلژیکــی‪ ،‬در ایــن مجموعــه می تــوان بنتلــی‬ ‫مــدل ‪ ،۱۹۲۸‬بوگاتــی ‪ ،۱۹۳۰‬کــورد ‪ ۱۹۳۰‬و چندیــن لیموزیــن را کــه بــه خانــواده‬ ‫ســلطنتی بلژیــک تعلــق داشــته اند‪ ،‬مشــاهده کــرد‪ .‬بازدیــد از اتوورلــد موجــب‬ ‫درک بهتــری از تغییــرات و پیشــرفت صنعــت ماشین ســازی و طراحــی ماشــین در‬ ‫طــول قــرن می شــود‪.‬‬ ‫گلخانهسلطنتیالیکن‬ ‫گلخانــه ســلطنتی الیکــن (‪)Royal Greenhouses of Laeken‬‬ ‫مجموعــه ای از گلخانه هــای وســیع و قدیمــی را شــامل می شــود کــه‬ ‫در شــمال بروکســل قــرار دارنــد‪ .‬در ایــن گلخانه هــا کــه قدمــت ان هــا‬ ‫بــه قــرن ‪ ۱۸‬میــادی بازمی گــردد‪ ،‬از گســتره وســیعی از گیاهــان‪،‬‬ ‫درختــان و گل هــای خــاص نگهــداری می شــود‪ .‬بــا شــهرتی جهانــی‪،‬‬ ‫گلخانه هــای ســلطنتی بــه بخش هــای مختلفــی تقســیم می شــوند‬ ‫کــه هــر کــدام بــه اقلیمــی خــاص اختصــاص یافته انــد‪ .‬درهــای ایــن‬ ‫مجموعــه تنهــا بــه مــدت چنــد هفتــه در ماه هــای اوریــل و مــه بــه‬ ‫روی عمــوم بــاز می شــود‪ .‬در ایــن زمــان‪ ،‬گل هــا و گیاهــان بســیاری در‬ ‫بــاغ گل می دهنــد‪.‬‬ ‫وقتــی نــام پایتخــت بلژیــک‪ ،‬بروکســل‪ ،‬را می شــنویم‪ ،‬طبیعــی اســت کــه تصاویــری جورواجــور‬ ‫از کلیس ـا ها‪ ،‬قصرهــا‪ ،‬بناهــای باســتانی و البتــه شــکالت فروش ـی ها در ذهنمــان شــکل بگیــرد؛‬ ‫امــا بــرای کســانی کــه عاشــق طبیعــت و مناظــر باورنکردنــی ان هســتند بایــد گفــت کــه‬ ‫پارک هــای بروکســل مقصــد اول شــما در ایــن شــهر می توانــد باشــد؛ چــرا کــه ایــن شــهر‬ ‫یکــی از ســبز تربــن مناطــق قــاره اروپاســت‪ .‬در شــهر بروکســل اگــر تنهــا ســفر می کنیــد و‬ ‫یــا عاشــق زدن بــه دل طبیعــت بــا ادم هــای زیــاد هســتید‪ ،‬تورهــای روزانــه زیــادی را می توانید‬ ‫پیــدا کنیــد تــا شــما را بــه دل پارک هــای بــزرگ بروکســل ببرنــد‪ .‬پارک هایــی کــه توســط‬ ‫معــروف تریــن معمــاران طراحــی شــده اند و گویــی خــود اثــر هنری انــد‪ .‬پارک هایــی چــون‬ ‫‪ Cinquantenaire Park Brussels Park Josaphat Park‬و تعــدادی دیگــر کــه‬ ‫پــر اســت از درختــان‪ ،‬گیاهــان و گل هایــی رنگارنــگ و متفــاوت و کمــی شــما را از شــلوغی‬ ‫شــهر دور می کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪30‬‬ ‫مراکز خرید‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪31‬‬ صفحه 16 ‫انتورپ دومین شهر بزرگ‬ ‫انتــورپ از دیربــاز تــا کنــون بــه لحــاظ فرهنگــی و اقتصــادی شــهر مهمــی بــوده اســت و امــروزه نیــز بدلیــل داشــتن تجــارت و صنعــت المــاس در‬ ‫جهــان شــناخته شــده اســت‪ .‬ایــن شــهر دارای بناهــا‪ ،‬اماکــن تفریحــی و گردشــگری بســیاری اســت کــه از گشــت و گــزار در انهــا خســته نخواهیــد‬ ‫شــد‪ .‬بــاغ وحــش انتــورپ‪ ،‬خانــه روبنــس کــه نقــاش معــروف بلژیــک بــوده‪ ،‬مــوزه مــاس‪ ،‬کلیســای جامــع بانــوی مــا‪ ،‬کلیســای کارلــوس برومئــوس‬ ‫از جملــه دیدنیهــای ایــن شــهر هســتند‪.‬رفتن بــه کافــه هــای بســیار دنــج و دوســت داشــتنی بــا منــوی بســیار خــاص و باکیفیــت در انتــورپ را از‬ ‫دســت ندهیــد‪.‬‬ ‫شکرا‪ ...‬ابراهیمی‬ ‫انتــورپ پــس از بروکســل دومیــن شــهر بــزرگ کشــور بلژیــک بــه‬ ‫شــمار می ایــد کــه کنــار رودخانــه اســخلدت واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫شــهر بــا داشــتن دومیــن بنــدر بــزرگ اروپــا‪ ،‬گردونــه اقتصــادی بلژیــک‬ ‫و مقــدار زیــادی از بــار اقتصــادی اروپــا را بــه دوش کشــیده اســت‪،‬‬ ‫هرچنــد کــه از شــهر انتــورپ بــا عنــوان یکــی از قدیمی تریــن مراکــز‬ ‫فرهنگــی و اقتصــادی یــاد می کننــد و همیــن نشــان می دهــد کــه ایــن‬ ‫شــهر و مردمانــش دســتی بــر اتــش فرهنــگ و هنــر هــم داشــته اند‪.‬‬ ‫شــاید جالــب باشــد کــه ریشــه نــام ایــن شــهر از زبــان ژرمنــی‬ ‫گرفتــه شــده کــه بــه معنــی کنــار بنــدر اســت چــرا کــه انتــورپ‪ ،‬پــر‬ ‫از قومیت هــای مختلــف اروپایــی اســت‪ ،‬ریشــه نــام ایــن شــهر بــه‬ ‫زبــان ژرمنــی بــاز مــی گــردد کــه دلیلــش هــم مشــخص اســت‪ ،‬امــا‬ ‫بایــد بدانیــد کــه تاریــخ خــود شــهر مربــوط بــه روســتای کوچکــی‬ ‫می شــود کــه رومی هــا و گل هــا ان را ســاخته اند‪ .‬بناهــای تاریخــی‬ ‫و اماکــن گردشــگری شــهر انتــورپ جــزء زیبایی هــا و جذابیت هــای‬ ‫ایــن شــهر محســوب می گــردد و از انجــا کــه ایــن شــهر تاریــخ غنــی‬ ‫دارد‪ ،‬می تــوان از لحظــه لحظــه ســفر بــه انتــورپ لــذت بــرد‪ .‬ایــن‬ ‫شــهر یکــی از مشــهورترین شــهرهای بلژیــک بــرای توریســت هــا بــه‬ ‫شــمار مــی رود کــه گردشــگران و عالقه منــدان بــه بناهــای تاریخــی‬ ‫و مکان هــای تفریحــی‏می تواننــد از معمــاری زیبــای ان لــذت بــرده‬ ‫یــا در مراکــز خریــد بســیار مشــهور ان گشــتی بزننــد و هــر انچــه را‬ ‫کــه دوســت دارنــد‪ ،‬خریــداری نماینــد و نهایــت لــذت را ببرنــد‪ .‬بــرای‬ ‫بازدیــد از دیدنــی هــای انتــورپ بــا تــور بلژیــک عالءالدیــن تــراول‬ ‫همــراه باشــید تــا شــما را بــه شــهری کــه بزرگتریــن اســکله جهــان را‬ ‫در خــود جــای داده ببریــم‪.‬‬ ‫مناطق دیدنی شهرانتورپ‬ ‫باغ وحش انتورپ‬ ‫بــاغ وحــش انتــورپ کــه در مرکــز شــهر واقــع شــده از قدیمــی تریــن و بــزرگ‬ ‫تریــن بــاغ وحــش هــای جهانــه‪ .‬چندیــن ســاختمان هــای قــرن نوزدهمــی بــا‬ ‫مضمــون هــای عجیــب و غریــب تــو ایــن بــاغ وحــش وجــود دارن‪ ،‬مثــل معبــد‬ ‫مصــری‪.‬‬ ‫درباره موزه پالنتین‪ -‬مورتوس‬ ‫ســال ‪ 2005‬ایــن کارگاه چــاپ و مــوزه‪ ،‬اولیــن مــوزه ای بــود کــه بــه فهرســت‬ ‫میــراث جهانــی یونســکو افــزوده شــد‪ .‬ایــن مــوزه زمانــی مــکان نیرومنــد تریــن‬ ‫فروشــگاه چــاپ در جهــان بــود‪.‬‬ ‫پیشینه‬ ‫تاریــخ انتــورپ بــه روســتای کوچکــی می رســد کــه رومی هــا و ُگل هــا‬ ‫ســاخته بودند‪ .‬در کاوش هایــی کــه در ســال های ‪ ۱۹۵۲‬تــا ‪ ۱۹۶۱‬در منطقــه‬ ‫ا ِســخِ لد (‪ )Scheldt‬انجــام شــده پاره ســفالها و تکه شیشــه هایی از‬ ‫میانه هــای ســدهٔ دوم تــا پایــان ســدهٔ ســوم میــادی یافــت شده اســت‪.‬‬ ‫نــام شــهر انتــورپ بــار نخســت در ســدهٔ چهــارم میــادی بــه عنــوان یکــی‬ ‫از ســکونتگاه های قــوم ژرمنــی فرانــک ذکــر شده اســت‪ .‬گفتــه می شــود‬ ‫کــه نــام ایــن شــهر از واژه هــای ژرمنــی «‪( »anda‬کنــار) و «‪»werpum‬‬ ‫(اســکله) گرفتــه شده اســت‪ .‬روایــت دیگــر «‪ »an der Warft‬اســت‪ ،‬کــه‬ ‫معنــی ان «کنــار بنــدر» اســت‪.‬‬ ‫اقتصادشهر‬ ‫انتــورپ مهم تریــن مرکــز تجــارت المــاس در دنیاســت و «روزانــه ‪ ۲۰۰‬میلیــون دالر‬ ‫المــاس بــه ایــن شــهر وارد یــا از ان خــارج می شــود»‪.‬‬ ‫بنــدر انتــورپ‪ ،‬بــه عنــوان دومیــن بندر بــزرگ اروپــا‪ ،‬نقــش عمــده ای را در تجــارت و‬ ‫حمــل و نقــل ایــن قــاره ایفــا می کنــد‪ .‬موقعیــت لوجســتیکی ایــن بنــدر شــرکت های‬ ‫کشــتیرانی و بازرگانــی متعــددی را گــرد هــم اورده اســت‪ .‬بزرگتریــن مجموعــه‬ ‫یکپارچــه پتروشــیمی اروپــا نیــز در همیــن بنــدر قــرار گرفته اســت‪ .‬ایــن مجموعــه‬ ‫در بــر گیرنــده پنــج پاالیشــگاه نفتــی‪ ،‬بزرگتریــن دپــو پتروشــیمی اروپــا و همچنیــن‬ ‫مرکــز مهــم اکثــر شــرکت های پتروشــیمی بــزرگ دنیــا از جملــه ‪ BASF‬اســت‪.‬‬ ‫‪ ۷‬شــرکت از ‪ ۱۰‬شــرکت برتــر پتروشــیمی‪ ،‬در انتــورپ فعالیــت می کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫تنــوع و گســتردگی خدمــات در انتــورپ‪ ،‬ایــن شــهر را بــه یکــی از پایگاه هــای مهــم‬ ‫اقتصــادی و تجــاری در قــاره اروپــا تبدیــل کرده اســت‪.‬‬ ‫خانهروبنس‬ ‫خانــه مجللــی کــه در ان روبنــس معــروف تریــن نقــاش انتــورپ زندگــی و کار‬ ‫مــی کــرد‪ ،‬در حــال حاضــر تبدیــل بــه یکــی از محبــوب تریــن مــوزه هــای‬ ‫شــهر شــده‪ .‬فــوق العــاده زیبــا و دیدنیــه و بــه تمــام مســافران شــهر انتــورپ‬ ‫پیشــنهاد میشــه تــا بازدیــد از ایــن مــوزه رو فرامــوش نکنــن‪.‬‬ ‫کلیسایکارلوسبورومئوس‬ ‫کلیســای کارلــوس بورومئــوس کنــار میــدان کوچیکــی بــه ســبک ایتالیایــی‬ ‫واقــع شــده‪ .‬ایــن کلیســای بســیار پــر تزئیــن‪ ،‬نمونــه ای از معمــاری ســبک‬ ‫ِ‬ ‫ـاروک کــه توســط یســوعیون در قــرن ‪ 17‬خیلــی مــورد توجــه بــوده‪ .‬امــروزه‬ ‫بـ‬ ‫هــم توریســت هــای زیــادی ازش بازدیــد مــی کنــن چــون فــوق العــاده دیدنــی‬ ‫و زیبــاس‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر بنــدر انتــورپ‪ ،‬بــا عملکــردی معــادل ‪ TEU 8.5‬مهم تریــن دروازه‬ ‫بــه اروپاســت‪ .‬حجــم نقــل و انتقــاالت کاالهــای نفتــی ایــن بنــدر تــا پایــان ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ ۲.۷‬درصــد رشــد داشته اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫میــزان جابه جایــی کانتینرهــا در ایــن بنــدر بــه ‪ ۴.۴‬میلیــون ‪ TEU‬افزایــش یافــت‬ ‫کــه رشــد ‪ ۲.۹‬درصــدی را نشــان می دهــد‪ .‬بــه عــاوه در ســال ‪ ،۲۰۱۵‬حجــم کلــی‬ ‫نفــت جابه جــا شــده در ایــن بنــدر بــه ‪ ۳۰.۴۲‬میلیــون تــن رســید کــه بــا رشــد ‪۴‬‬ ‫درصــدی مواجــه شده اســت‪.‬‬ ‫‪| 63‬راز شقایق| ‪32‬‬ ‫شماره ‪54‬‬ ‫‪| 63‬راز شقایق| ‪33‬‬ ‫شماره ‪54‬‬ صفحه 17 ‫قلعهقرونوسطاییشهرانتورپ‬ ‫محلهوالایکنسگانگ‬ ‫قلعــه تاریخــی ‪ het steen‬در کنــار اســکله شــهر قــرار دارد‪ .‬ایــن قلعــه‬ ‫تاریخــی پــس از حملــه وایکینــگ هــا ســاخته شــده اســت و قدیمــی تریــن‬ ‫ســاختمان شــهر اســت‪ .‬ایــن مــکان قرنهــا بعنــوان زنــدان اســتفاده میشــده‬ ‫اســت و ســپس بــه مــوزه تبدیــل شــده اســت‪ .‬در پــل ورودی بــه قلعــه یــک‬ ‫مجســمه غــول و دو انســان اســت کــه نمــاد غولــی اســت کــه در قــرون‬ ‫وســطی بــرای ترســاندن مــردم اســتفاده می­شــده اســت‪ .‬ایــن قلعــه در حــال‬ ‫حاضــر بعنــوان نمایشــگاه هــا و کارگاه هــای موقــت بیشــتر بــرای کــودکان‬ ‫اســتفاده میشــود و امــکان بازدیــد از ان بصــورت رایــگان ممکــن اســت‪ .‬در‬ ‫حیــاط پشــتی قلعــه نمــای زیبایــی از رودخانــه و اســکله دیــده میشــود و در‬ ‫انتهــای مســیر نیــز یــک رســتوران قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن محوطــه کوچــک قــرون وســطایی شــامل دو خیایــان اســت کــه‬ ‫پیشــینه ان بــه قــرن ‪ 16‬م برمیگــردد و محلــه فقیرنشــین شــهر بــوده‬ ‫اســت‪ .‬یــک رســتوران معــروف نیــز در داخــل ایــن محــدوده قــرار دارد‪.‬‬ ‫پیــدا کــردن ورودی ایــن محلــه کمــی ســخت اســت و ورودی ان یــک درب‬ ‫چوبــی اســت کــه در خیابــان ‪ Hoogstraat‬قــرار دارد و ســمت دیگــر ان‬ ‫بــه ‪ Oude Koornmarkt‬می­رســد‪.‬‬ ‫ایــن محلــه تاریخــی یکــی از جاذبــه هــای پنهــان انتــورپ اســت کــه همــه‬ ‫توریســتها از وجــود ان اطــاع ندارنــد‪ .‬بازدیــد از ایــن محــل رایــگان اســت‪.‬‬ ‫کلیسای بزرگ انتورپ‬ ‫میدان گروت مارکت‬ ‫در محــل ایــن کلیســا ابتــدا در قــرن نهــم یــک کلیســای قدیمــی ســاخته‬ ‫شــده اســت و در قــرن دوازدهــم بــا کلیســای جدیــدی جایگزیــن شــده‬ ‫اســت‪ .‬ســپس در قــرن چهاردهــم تغییراتــی نمــوده و بــه کلیســای امــروزی‬ ‫تبدیــل شــده اســت کــه بزرگتریــن کلیســای گوتیــک بلژیــک اســت‪ .‬البتــه‬ ‫ایــن کلیســا یــک بــار طعمــه حریــق شــد و بارهــا مــورد غــارت قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫در نهایــت در قــرن ‪ 20‬ام مــورد بازســازی کامــل قــرار گرفــت‪ .‬ایــن کلیســا‬ ‫و تزئینــات داخــل ان یکــی از زیباتریــن کلیســاهایی بــود کــه دیــده ام و مــا‬ ‫حــدود یــک ســاعت در ایــن کلیســا بودیــم‪ .‬در زیرزمیــن کلیســا دو مقبــره و‬ ‫اثــاری از خرابــه هــای تاریخــی نیــز قــرار داشــت کــه البتــه بــرای ورود بــه ان‬ ‫بخــش پرداخــت هزینــه جــدا الزم بــود‪.‬‬ ‫بلیــت ورودی ایــن کلیســا ‪ 9‬یــورو می­باشــد و هــر روزه از ســاعت ‪ 10‬الــی ‪17‬‬ ‫قابــل بازدیــد اســت‪.‬‬ ‫ایــن میــدان قلــب شــهر انتــورپ اســت و در پیرامــون ان ســاختمانهای‬ ‫مهمــی همچــون ســاختمان تاریخــی شــهرداری قــرار دارد‪ .‬معمــاری‬ ‫بناهــای پیرامــون میــدان بســیار زیبــا و خــاص اســت‪ .‬در وســط میــدان‬ ‫مجســمه معــروف برابــو قــرار دارد کــه بنــا بــر افســانه هــا قهرمانــی اســت‬ ‫کــه از ایــن شــهر در برابــر غولهــا حفاطــت میکــرده اســت و ایــن مجســمه‬ ‫هــم بــه داســتانی در ایــن مــورد اشــاره دارد‪ .‬ایــن میــدان معمــوال محــل‬ ‫برگــزاری بازارچــه محلــی اســت و اشــیا عتیقــه و انتیــک در ان بــه فــروش‬ ‫میرســد و بــه همیــن دلیــل مارکــت نــام دارد‪ .‬در ایــن میــدان میتوانیــد‬ ‫دقایقــی بــا دیــدن دستفروشــها و نمــای زیبــای ســاختمانها ســرگرم‬ ‫باشــید‪ .‬همچنیــن در برخــی زمانهــا امــکان بازدیــد از ســاختمان زیبــای‬ ‫شــهرداری نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫موزه ماس‬ ‫تاالر شهر‬ ‫مــوزه ‪ Museum ann de Stroom‬کــه بــه اختصــار ‪ MAS‬نامیــده‬ ‫میشــود برجــی مرتفــع و خــاص اســت کــه شــامل مجموعــه ای از مــوزه هــای‬ ‫مختلــف اســت کــه بازدیــد از برخــی از انهــا رایــگان و برخــی دیگــر پولــی‬ ‫اســت کــه بــه هنــگام ورود بــه بــرج میتوانیــد قیمــت بلیــت بخشــهای مختلــف‬ ‫را مالحظــه کنیــد‪ .‬ایــن مــوزه هــا شــامل مــوزه هنــر‪ ،‬مــوزه ماشــین‪ ،‬مــوزه‬ ‫شــکالت‪ ،‬مــوزه المــاس و ‪ ...‬اســت‪ .‬بلیــت ورودی مــوزه هــا ‪ 10‬یــورو می­باشــد‪.‬‬ ‫امــا بازدیــد از نمــای پانورامــای شــهر کــه در طبقــه اخــر اســت رایگان اســت‪.‬‬ ‫محیــط پیرامــون ایــن بــرج بســیار زیبــا و مــدرن اســت و از مرکــز تاریخــی‬ ‫شــهر فاصلــه داشــته و حــدود ‪ 20‬دقیقــه پیــاده روی دارد‪ .‬بــرای رســیدن بــه‬ ‫طبقــات مختلــف بــرج میتــوان از پلــه برقــی اســتفاده کــرد و از معمــاری زیبای‬ ‫ایــن بــرج لــذت بــرد‪.‬‬ ‫ســالن شــهر انتــورپ در نزدیکــی میــدان گرنــد مارکــت قــرار دارد‪ .‬ســالن‬ ‫مجلــل شــهر انتــورپ در بیــن ســال هــای ‪ 1561‬و ‪ 1565‬ســاخته شــد‪.‬‬ ‫ایــن ســالن زیبــای ســبک رنســانس‪ ،‬نمایشــی خــارق العــاده از ســاختمان‬ ‫هــای ســبک هــای مختلــف‪ ،‬از نئــو بیزانــس تــا هنــر نــو‪ ،‬را در اختیــار‬ ‫بازدیدکننــدگان قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫اسکله زیبا و تقریحی شهر انتورپ‬ ‫اســکله زیبــای شــهر انتــورپ در مجــاور رود پهنــاور ‪ Scheldt‬قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن اســکله بــرای پیــاده روی بســیار مناســب اســت و فضــای دلنشــینی دارد‪.‬‬ ‫در اســکله بــه تعــداد کافــی نیمکــت بــرای اســتراحت قــرار دارد‪ .‬همچنیــن‬ ‫تعــدادی دوربیــن در اســکله قــرار دارد کــه بــا انداختــن ‪ 1‬یــورو امــکان‬ ‫اســتفاده از ان و دیــدن افــق هــای دوردســت وجــود دارد‪ .‬البتــه معمــوال کیفیت‬ ‫ایــن دوربین­هــا خیلــی خــوب نیســت‪ .‬امــکان قایــق ســواری در رودخانــه نیــز‬ ‫در ایــن محــل وجــود دارد‪ .‬فضــای ایــن اســکله بســیار ارامــش بخــش اســت‬ ‫و میتوانیــد ســاعاتی را در ایــن محــل اســتراحت کنیــد و از ارامــش و زیبایــی‬ ‫رود لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪34‬‬ ‫ایستگاهقطار‬ ‫ایســتگاه قطــار از جاذبــه هــای تاریخــی ایــن شــهر اســت کــه در‬ ‫قــرن ‪ 19‬ســاخته شــده اســت کــه شــامل ســاختمانی بــا پایــه هــای‬ ‫ســنگی و گنبــدی بــزرگ بــر فــراز ان بــوده اســت‪ .‬ایــن ایســتگاه‬ ‫معمــاری منحصــر بفــردی دارد و تــا کنــون جوایــز متعــددی در ایــن‬ ‫زمینــه اخــذ کــرده اســت‪.‬این ایســتگاه قطــار بســیار بــزرگ اســت و‬ ‫یــک ســمت ان بــه بــاغ وحــش شــهر منتهــی میشــود‪ .‬ایســتگاه هــم‬ ‫اکنــون نیــز فعــال و بســیار پــر رفــت و امــد اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪35‬‬ صفحه 18 ‫مناطق دیدنی بلژیک‬ ‫گراندپالس‬ ‫اگــر بــه دنبــال یــک میــدان بــا حــال و هــوای قــرون وســطایی هســتید‪،‬‬ ‫میــدان بــزرگ یــا گرانــد پلــس (‪ )Grand Place‬در بروکســل همــان جایــی‬ ‫اســت کــه بایــد برویــد‪ .‬ایــن میــدان قدیمــی از دیــد گردشــگران پنهــان‬ ‫اســت و از طریــق یکــی از ‪ ۶‬کوچـه ی طویــل ســنگفرش شــده قابــل دســترس‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫لووئن‬ ‫زمانی کــه بــه ایــن میــدان وارد می شــوید تعــداد زیــادی خانه هــای قدیمــی‬ ‫با ســبک بــاروک‪ ،‬عمارت پادشــاه (‪ )King’s House‬و ســاختمان شــهرداری‬ ‫یــا ســیتی هــال کــه قدمــت ان بــه قــرن پانزدهــم بــاز می گــردد را می بینیــد‪.‬‬ ‫همــه ی ایــن ســاختمان های مشــابه یکــی از بهتریــن میدان هــای قــرون‬ ‫وســطایی اروپــا کــه بــه بهتریــن شــکل محافظــت شــده اســت را تشــکیل‬ ‫داده انــد‪.‬‬ ‫لووئــن خانــه قدیمــی تریــن دانشــگاه کاتولیــک در جهــان اســت کــه نزدیــک بــه‬ ‫‪ ۱۰۰،۰۰۰‬ســاکن دارد و تقریبــا ‪ ۳۵،۰۰۰‬نفــر از انهــا دانشــجویان هســتند کــه‬ ‫وقتــی کالس هــا در حــال برگــزاری هســتند و دانشــگاه بازاســت‪ ،‬ایــن شــهر پــر‬ ‫جنــب و جــوش اســت‪ .‬دو خیابــان بــه ظاهــر بــی انتهــا از مغــازه هــا و گالــری‬ ‫هــای جالبــی پــر شــده اســت‪ ،‬در حالــی کــه بخــش تاریخــی شــهر دارای مــکان‬ ‫هایــی ماننــد ‪ The Belfry‬در کلیســای ســنت پیتــر و ‪ Grand Beguinage‬اســت‪.‬‬ ‫بازدیدکننــدگان مــوارد زیــادی را در بــازار ‪ Grote‬در لــووان پیــدا خواهنــد کــرد‪،‬‬ ‫جایــی کــه مــکان هایــی ماننــد تــاالر شــهر در مجــاورت گزینــه هــای ناهــار‬ ‫خــوری و کافــه هســت‪ .‬ایــن شــهر یــک جایگزیــن ایــده ال بــه جــای بروکســل‬ ‫بــه عنــوان مرکــز اصلــی تعطیــات بــرای کشــف ســایر نقــاط کشــور اســت‪.‬‬ ‫کلیسای جامع سنت باوو‬ ‫پرفروش تریــن اثــر هنــری جهــان در کلیســای جامــع ســنت بــاوو‬ ‫(‪ )Saint Bavo‬در گنــت (‪ )Ghent‬واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن اثــر از‬ ‫ســال ‪ ،۱۴۳۲‬زمانی کــه یــان وان ایــک (‪ )Jan van Eyck‬و بــرادر‬ ‫کوچکــش هوبــرت ان را خلــق کردنــد در همیــن کلیســا قــرار دارد‪.‬‬ ‫اردنس‬ ‫ایــن نقاشــی بــه محــراب گنــت (‪ )Ghent Altarpiece‬شــهرت دارد‪.‬‬ ‫ســتایش بــره ی عــارف (‪ ،)Adoration of the Mystic Lamb‬ایــن‬ ‫ـی ‪ ۱۲‬قطعــه ای‪ ۸ ،‬قــرن پرتالطــم را پشــت ســر گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫نقاشـ ِ‬ ‫ارتــش ناپلئــون و ارتــش المــان نــازی ایــن اثــر هنــری بــاارزش را کــه‬ ‫اغازگــر دوره ی رنســانس بــود در اختیــار گرفتنــد‪ ،‬ســپس گــروه مــردان‬ ‫اثــار یادبــود (‪ )The Monument Men‬ان را بازگردانــده و درنهایــت‬ ‫توســط یــک کشــیش فریبــکار فروختــه شــد‪.‬‬ ‫‪ Ardennes‬منطقــه ای ییالقــی کــه بــرای پیــاده روی‪ ،‬دوچرخــه ســواری و کمپینــگ‬ ‫بســیار مناســب اســت ‪ ،‬بازدیدکننــدگان از بلژیــک در اینجــا بایــد بــا تپــه هــا و جنــگل‬ ‫هــا‪ ،‬غارهــا و صخــره هــا ســر و کار داشــته باشــند‪ .‬اینجــا خانــه گــراز وحشــی‪ ،‬گــوزن و‬ ‫ســیاهگوش اســت از دیگــر جاذبــه هــا تعــدادی روســتاها‪ ،‬تعــداد زیــادی قلعــه و چنــد‬ ‫جاذبــه قابــل توجــه دیگــر اســت‪ .‬غــار برجســته ‪ ، Han-sur-Lesse‬قلعــه ‪ Bouillon‬و‬ ‫مزرعــه مــدرن بــاروو یکــی از بهتریــن گزینــه هــا هســتند‪ .‬شــهر ‪ Namur‬یــک پایــگاه‬ ‫عالــی بــرای کشــف اردنــس و همچنیــن برخــی از مناظــر زیبــا اســت‪.‬‬ ‫دشتهای فالندر‬ ‫در دوران جنــگ جهانــی اول‪ ،‬نیروهــای متفقیــن خــود را در حصــاری‬ ‫ـی بلژیــک‬ ‫مهیــب در دشـت های اطــراف ایپِــر (‪ ،)Ypres‬بخــش فالمانـ ِ‬ ‫یافتنــد‪ .‬یادبودهــای حومــه ی شــهر‪ ،‬داخــل شــهر و همچنیــن تــاالر‬ ‫کامــا تخریــب شــده ی کالث هــال (‪ ،)Cloth Hall‬اکنــون مــوزه ی‬ ‫دشــت های فالنــدر (‪ )Flanders Fields Museum‬را تشــکیل‬ ‫می دهنــد‪ .‬نــام ایــن مــوزه از روی شــعری معروفــی بــه همیــن نــام‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫اوردگاه واترلو‬ ‫هــر ســال صدهــا نفــر در زمین هــای اطــراف واترلــو (‪ )Waterloo‬بــرای بــه‬ ‫ـی ســاالنه‬ ‫یــاد اوردن شکســت ناپلئونــدر واترلــو جمــع می شــوند‪ .‬ایــن دورهمـ ِ‬ ‫نشــان می دهــد نبــرد معــروف واترلــو هنــوز در تصــورات جمعــی زنــده اســت‪.‬‬ ‫عالوه بــر ایــن نمایــش ســاالنه و تپــه ی شــیر (‪ ،)Lion’s Mound‬جشــن های‬ ‫یادبــود دیگــری بــرای ایــن روز سرنوشت ســا ِز ژنــرال فرانســوی کــه دو قــرن‬ ‫پیــش اتفــاق افتــاد‪ ،‬برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫هالبروس‬ ‫باسیلیکای خون مقدس‬ ‫جنگل هــای بهــاری بــا گل هــای اســتکانی ابــی رنــگ تنهــا متعلــق‬ ‫بــه بریتانیــا نیســتند‪ .‬ایــن جنگل هــا در سراســر اروپــا وجــود‬ ‫دارنــد‪ .‬جنگل هــای ابــی یــا هال ِربــوس (‪ )Hallerbos‬منظــره ای‬ ‫دوست داشــتنی را برای تــان بــه نمایــش می گذارنــد‪.‬‬ ‫تاریخــی بــروژ (‪،)Bruge‬‬ ‫در گوشــه ای از میــدان بــورگ (‪ )Burg‬در شــهر‬ ‫ِ‬ ‫باســیلیکای تیــره رنــگ و رومانســک خــون مقــدس (‪ )Holy Blood‬خودنمایــی‬ ‫می کنــد‪ .‬ایــن کلیســای شــگفت انگیز یــک یــادگار خارق العــاده را در خــود جــای‬ ‫داده اســت؛ شیش ـه ای کوچــک کــه گفتــه می شــود حــاوی خــون عیســی مســیح‬ ‫اســت و هــرروز بــرای عبــادت بیــرون اورده می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪36‬‬ ‫زمان بنــدی در بازدیــد از ایــن جنگل هــا بســیار اهمیــت دارد زیــرا ایــن‬ ‫گل هــای بنفــش و زیبــا در ماه هــای اوریــل و ِمــی بــاز می شــوند و تنهــا‬ ‫چنــد هفتــه فرصــت داریــد بــه تماشــای ان هــا برویــد‪.‬‏‏‏‬ ‫‪| 63‬راز شقایق| ‪37‬‬ ‫شماره ‪62‬‬ صفحه 19 ‫معرفی شهرهای بلژیک‬ ‫پروژه بوفورت‬ ‫از زمــان اغــاز پــروژه ی بوفــورت تاکنــون شــهرهای ســاحلی بلژیــک ظاهــری‬ ‫ســورئال پیــدا کرده انــد؛ از ســنگ های عظیــم و نارنجــی رنــگ ارن کوئینــز (‪Arne‬‬ ‫‪ )Quinze‬گرفتــه تــا ســلف پرتــره ی جــان فابــر (‪ )Jan Fabre‬کــه ایــن هنرمنــد‬ ‫را ســوار بــر یــک الک پشــت برنــزی عظیــم نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫خنت‬ ‫ایــن اثــار هنــری اســتثنایی کــه در پایــان ســه ســاالنه ی هنرهــای عمومــی جایگاهی‬ ‫دائمــی را از ان خــود ســاخته اند‪ ،‬ســواحل ایــن کشــور را بــه مکان هایــی جالــب و‬ ‫هیجان انگیــز بــرای گشــت وگذار تبدیــل کردنــد‪.‬‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‬ ‫خِ نــت یــا گِنــت یــا گان (‪ )Gent, Ghent, Gand‬شــهری اســت در شــمال بلژیک‬ ‫در ناحیــه فالنــدرز و همچنیــن مرکــز و بزرگتریــن شــهر حــوزهٔ شهرســتان‬ ‫فالنــدری شــرقی‪.‬‬ ‫شهر ارواح‬ ‫روســتای دوئــل (‪ )Doel‬از ســال ها پیــش در ســایه ی نیــروگاه هســته ای و‬ ‫به منظــور گســترش بنــدر انتــورپ بــه شــهر ارواح و بهشــتی بــرای هنرمنــدان‬ ‫گرافیتــی تبدیــل شــده اســت‪ .‬ایــن شــهر کوچــک هنــوز بــه طــور کامــل تخریــب‬ ‫خیابانــی بلژیکــی و‬ ‫نشــده اســت امــا اکنــون بــرای هنرمنــدان و نقاشــان‬ ‫ِ‬ ‫بین المللــی حکــم یــک بــوم نقاشــی را دارد‪.‬‬ ‫جنوبی بلژیک با هلند است‪.‬‬ ‫شهر خِ نت در نزدیکی مرز‬ ‫ِ‬ ‫جمعیت این شهر ‪ ۲۳۳.۰۰۰‬نفر است‪.‬‬ ‫شــهر در محــل تالقــی دو رود اشــلده و لییــه در قــرون وســطی به وجــود امــد و‬ ‫بــه بزرگتریــن و ثروتمندتریــن شــهر شــمال اروپــا تبدیــل شــد‪ .‬امــروزه شــهر‬ ‫شــلوغی بــا بنــادر و دانشــگاه های زیــاد اســت‪.‬‬ ‫فســتیوال ده روزه خِ نــت هــر ســال برگــزار می شــود و میزبــان حــدود دو میلیــون‬ ‫نفــر در هــر دوره اســت‪ .‬همچنیــن تــور دوچرخه ســواری خنــت ویووخــم هــر‬ ‫ســال در منطقــه فالنــدر برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫به نظــر می رســید فیلــم پســا‬ ‫اخرزمانــی دوئــل (‪ )Doel‬هــم از همیــن شــهر‬ ‫ِ‬ ‫ـان ان از‬ ‫الهــام گرفتــه شــده اســت؛ شــهری کــه چنــد تــن از ســاکنین نافرمـ ِ‬ ‫تــرک ان امتنــاع می ورزنــد‪.‬‬ ‫قلعه گراونتسین‬ ‫شــاید بتــوان اصلــی تریــن جاذبــه هــای گردشــگری خنــت را قلعــه‬ ‫‪ Gravensteen‬دانســت‪ .‬ایــن قلعــه در قــرن دوازدهــم بــرای کنــت فــادر‬ ‫ســاخته شــد‪ ،‬وقتــی وارد ان مــی شــوید‪ ،‬خبــری از مبلمــان و وســایل ســلطنتی‬ ‫نیســت امــا هنــوز هــم وســایلی کــه در گذشــته اســتفاده مــی شــده اســت مثــل‬ ‫گیوتیــن و لبــاس رزم را مــی تــوان دیــد‪ .‬در اتــاق هــای ایــن قلعــه تصاویــری‬ ‫بــه نمایــش درامــده اســت کــه گذشــته هــای ایــن دژ تاریخــی را بــه نمایــش‬ ‫گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫برج خنک کننده و متروکه ای ام‬ ‫زمانــی کــه صحبــت از گشــت وگذار ماجراجویانــه ی گردشــگران بــه میــان‬ ‫می ایــد‪ ،‬نیــروگاه ای ا ِم (‪ )IM‬در شــارلروا (‪ )Charleroi‬حــرف زیــادی‬ ‫بــرای گفتــن دارد‪ .‬ورود بــه بــرج خنک کننــده و بســیار بلنــد ایــن نیــروگاه و‬ ‫تماشــای فضــای داخلــی ان کــه اکنــون بــا خــزه پوشــیده شــده اســت‪ ،‬لــرزه‬ ‫بــر انــدام شــما خواهــد انداخــت‪.‬‬ ‫گالری هنر ‪MSK‬‬ ‫نگهبانــان اغلــب در محوطــه حضــور دارنــد تــا از رفتــن گردشــگران بــه‬ ‫ساخت وســازهای قدیمــی جلوگیــری کننــد‪ .‬زیــرا امنیــت ان هــا در صــورت‬ ‫ورود بــه ایــن مکان هــا بــه خطــر خواهــد افتــاد‪.‬‬ ‫دره موز‬ ‫شــاید رفتــن بــه شــهری فقــط بــرای دیــدن یــک نقاشــی کار معقولــی نباشــد امــا‬ ‫مگــر نقاشــی مونالیــزا نیســت کــه خیلــی هــا بــه خاطــر ان حاضرنــد تــا ان ســر دنیــا‬ ‫برونــد و فقــط لحظــه ای ایــن شــاهکار مرمــوز را از نزدیــک ببیننــد؟ تحســین بــره‬ ‫مقــدس هــم نــام نقاشــی ای اســت کــه گفتــه مــی شــود از اولیــن نقاشــی هــای‬ ‫رنــگ روغــن اســت و تاریــخ ان بــه قــرن پانزدهــم میــادی برمــی گــردد‪ .‬بــه همیــن‬ ‫دلیــل هــم بــرای دیــدن ایــن اثــر تحســین برانگیــز شــاید مجبــور باشــید ســاعت‬ ‫هــا در صــف طوالنــی بمانیــد امــا مطمئــن باشــید ارزشــش را دارد‪.‬‬ ‫در ایــن گالــری مــی توانیــد اثــار هنــری بینظیــری از قــرن چاردهــم تــا بیســتم را‬ ‫ببینیــد‪ ،‬در ایــن گالــری تعــدادی از نمایشــگاه هــا دائمــی و تعــدادی از ان هــا موقــت‬ ‫اســت‪ .‬در زیــر بعضــی از ایــن اثــار مــی توانیــد تاریخچــه ی ان را بــه انگلیســی‬ ‫بخوانیــد‪.‬‬ ‫در ه مــوز در جنــوب بلژیــک یکــی از بهتریــن مناطــق ایــن کشــور بــرای تماشــای‬ ‫طبیعــت و حومــۀ سرســبز بلژیــک اســت‪ .‬بــرای اینکــه از ایــن فرصــت فوق العــاده‬ ‫اســتفاده کنیــد‪ ،‬ســفری بــه ایــن منطقــه ترتیــب دهیــد و از تماشــای مناظــر‬ ‫سرســبز و جنگل هــای انبــوه لــذت ببریــد‪ .‬در گوشــه و کنــار ایــن جنگل هــا‪،‬‬ ‫شــهرهای کوچــک و زیبایــی را خواهیــد دیــد کــه در پــس انهــا‪ ،‬صخره هــای‬ ‫ســنگ اهکــی دیــده می شــود‪.‬‬ ‫شــهرهایی مثــل ‪ Namur‬و ‪ Dinant‬کــه بــا عنــوان درواز ه ایــن منطقــه هــم‬ ‫شــناخته می شــوند‪ .‬در ایــن منطقــه‪ ،‬مســیرهای پیــاده روی و دوچرخه ســواری‬ ‫متعــددی وجــود دارد‪ .‬اگــر می خواهیــد کمــی فعالیــت تفریحــی و ورزشــی را بــه‬ ‫ســفر خــود اضافــه کنیــد‪ ،‬ســفر بــه ایــن منطقــه بهتریــن فرصــت اســت‪.‬‬ ‫ارگ هــای تاریخــی بــر فــراز صخره هــای ناهمــوار و بناهــای تاریخــی دیگــری هــم‬ ‫در ایــن منطقــه وجــود دارد امــا جاذبـه ای کــه بیــش از همــه توجــه گردشــگران را‬ ‫جلــب می کنــد‪ ،‬طبیعــت زیبــای اطــراف اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪38‬‬ ‫شماره ‪| 62‬راز شقایق| ‪39‬‬ صفحه 20 ‫دینانت‬ ‫بالکنبرژ‬ ‫دینانــت شــهری تاریخــی و مربــوط بــه قــرون وســطی اســت کــه بــه روی‬ ‫رودخانــه میــوز‏‪Meuse River‬‏ قــرار گرفتــه است‪.‬ســمبل‏معــروف ایــن شــهر‬ ‫ساکســیفون اســت کــه مــی تــوان مجســمه هــای متعــددی از ایــن ســاز را در‬ ‫اقســا نقــاط ایــن شــهر دیــد بخصــوص روی پــل‏هــا کــه ایــن مجســمه هــا بــه‬ ‫رســم یادبــود مختــرع ایــن ســاز ‪ ،‬ادولــف ســاکس ‪ ،‬کــه از شــهروندان ایــن‬ ‫شــهر بــوده اســت ‪ ،‬در ایــن شــهر قــرار‏گرفتــه انــد ‪ .‬کلیســای‏‪Gothic‬‏ و قلعــه‬ ‫نظامــی دینانــت از بــاارزش تریــن بناهــای تاریخــی ایــن شــهربه شــمار مــی‬ ‫رونــد‪.‬‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‬ ‫بالکنبــرژ شــهری ســاحلی اســت کــه مقصــد تعطیــات بســیاری از بلژیکــی هــا‬ ‫مــی باشــد‪ .‬ایــن شــهر ســاحلی یــک اســکله دارد که در ســال‏‏‪ 1933‬ســاخته شــده‬ ‫اســت کــه جذابیــت دوچندانــی بــه دریــای ایــن منطقــه داده اســت‪.‬این شــهر‬ ‫کوچــک و قدیمــی دارای رســتوران هــای‏متعــددی مــی باشــد کــه غذاهــای تــازه‬ ‫دریایــی را ســرو مــی کننــد و در میــان توریســت هــای منطقــه طرفــداران زیــادی‬ ‫دارنــد‪.‬‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‬ ‫تورنای‬ ‫دام‬ ‫شــهر تورنــای قدیمــی تریــن شــهر بلژیــک اســت کــه رویدادهــای تاریخــی‬ ‫پرهیاهویــی را تجربــه کــرده و پســتی و بلنــدی زیــادی را دیــده‏اســت‪.‬این شــهر‬ ‫در تمــام دوران نقــش مهمــی در سیاســت و فرهنــگ ایــن کشــور داشــته اســت‪.‬‬ ‫در حقیقــت ایــن شــهر از مهــم تریــن شــهرهای‏بلژیــک اســت کــه دارای میــراث‬ ‫فرهنگــی و اثــار باســتانی پــر اهمیتــی مــی باشــد کــه بســیاری از انهــا توســط‬ ‫یونســکو محافظــت مــی شــوند‪.‬‏‏‏‏‏‏‬ ‫شــهر دام نیــز یــک شــهر بنــدری زیبــا مربــوط بــه قــرون وســطی اســت کــه‬ ‫در نزدیکــی شــهر بــروژ قــرار گرفتــه اســت‪ .‬یــک کانــال اب زیبــا بــا درختانــی‬ ‫کــه اطــراف ان قــرار گرفتــه انــد از وســط ایــن شــهر مــی گــذرد کــه منظــره ای‬ ‫رویایــی و زیبــا ایجــاد کــرده اســت‪ .‬دام یــک شــهر فرهنگــی بــه شــمار مـی رود‬ ‫کــه بیشــتر از هــر شــهر دیگــری کتابخانــه و کتاب فروشــی دارد‪.‬‬ ‫کورتیجیک‬ ‫اسپا‬ ‫‏‏‏ایــن شــهر بــه داشــتن ســاختمان هایــی کــه معمــاری انهــا مربــوط بــه قــرون‬ ‫وســطی مــی باشــد مفتخــر اســت‪ .‬تعــدادی ســاختمان قدیمــی از جملــه‏کلیســا‬ ‫در ایــن شــهر وجــود دارنــد کــه در لیســت میــراث فرهنگــی یونســکو ثبــت شــده‬ ‫اند‪.‬همچنیــن در ایــن شــهر مــی تــوان تعــدادی مــوزه نیــز‏یافــت کــه از طریــق ان‬ ‫اطالعــات زیــادی دربــاره هنــر و تاریــخ بلژیــک بدســت مــی اوریــد‪.‬‏‏‏‏‏‏‏‏‬ ‫شــهر اســپا در میــان تپه هــای کوتــاه و بلنــد و جنگل هــای سرســبز منطقــه‬ ‫اردنــس ( ‪ ) Ardennes‬بلژیــک قــرار گرفتــه اســت‪ .‬ایــن شــهر همانطــور کــه‬ ‫از نامــش مشــخص اســت جاییســت کــه پــر از چشــمه هــای اب گــرم و چشــمه‬ ‫هــای ابهــای درمانــی اســت بــه همیــن دلیــل از قــرن یکــم بســیاری از مــردم‬ ‫بــه ایــن شــهر ســرازیر مــی شــدند تــا از خــواص ابهــای معدنــی و درمانــی ان‬ ‫بهــره منــد شــوند‪ .‬اغلــب نــام ان را « مرواریــد اردنــس « می خواننــد‪.‬‬ ‫بویلون‬ ‫مئامشالن‬ ‫ایــن شــهر در کرانــه رودخانــه ســمویس ( ‪ ) Semois River‬و بــا فاصلــه کمــی‬ ‫از مــرز فرانســه قــرار گرفتــه اســت‪ .‬بویلــون بخاطــر قلعــه ی زیبایــش کــه در‬ ‫بــاالی تپه هــای ســنگی قــرار گرفتــه و چهــره ای متفــاوت بــه شــهر بخشــیده‬ ‫اســت شــهرت دارد‪ .‬قســمتی از ایــن قلعــه بــه قــرن ‪ 8‬بــاز مــی گــردد‪ .‬قلعــه‬ ‫بویلــون ( ‪ ) Chateau de Bouillon‬در میــان جنگل هــای سرســبز و دره‬ ‫ســمویس قــرار گرفتــه اســت کــه موجــب می شــود بازدیدکننــدگان ان بتواننــد‬ ‫ادامــه روز را در طبیعتــی بکــر و تماشــایی بگذراننــد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر یکــی از برجســته تریــن شــهرهای بلژیــک مــی باشــد کــه بخاطــر‬ ‫معمــاری و اثــار هنریــش بســیار مشــهور اســت‪ .‬در دوره رنســانس‏ایــن منطقــه‬ ‫بســیار مــورد توجــه نقــاش هــا ‪ ،‬عالقــه منــدان بــه صنعــت چــاپ و شــاعران قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬امــروزه بازدیدکننــدگان از ایــن شــهر مــی‏تواننــد محصــوالت دســت ســاز‬ ‫اصــل را نظیــر چــرم ‪ ،‬چوبهــای حکاکــی شــده ‪ ،‬مجســمه و یــا مبلمــان را در ایــن‬ ‫شــهر بیابنــد‪.‬‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‬ ‫بروژ‬ ‫اغلــب بــروژ را ونیــز شــمال مــی خواننــد ‪ ،‬شــهری زیبــا مربــوط بــه قــرون وســطی‬ ‫کــه هماننــد ونیــز دارای کانــال هــای ابــی اســت کــه بــا قایــق‏از میــان انهــا مــی‬ ‫گذرنــد و معمــوال ســفری رومانتیــک را بــرای بازدیدکنندگانــش رقــم مــی زنــد‪.‬‬ ‫در بــروژ مــی توانیــد یکــی از عجیــب تریــن‏معمــاری هــای جهــان را بیابیــد کــه‬ ‫بــه کلیســای بانــوی مــا‏‪‎(Church of Our Lord)‎‬‏ معــروف اســت و از بلندتریــن‬ ‫ســاختمان هــای اجــری‏جهــان بــه شــمار مــی رود‪.‬‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪40‬‬ ‫دی هان‬ ‫دی هــان یکــی از خــوش چهــره تریــن شــهرهای ســاحلی بلژیــک اســت‪ .‬قدمت‬ ‫بخشــی از ایــن شــهر بــه قــرون وســطی بــاز مــی گــردد امــا بخــش عظیمــی‬ ‫از شــهر کنونــی توســط پادشــاه لئوپولــد دوم در اواخــر قــرن ‪ 19‬شــکل گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬خیابــان هــای ایــن شــهر بســیار زیبــا و چشــم نــواز هســتند ‪ ،‬دی هــان‬ ‫زمانــی خانــه البــرت انیشــتین بــوده اســت هــر چنــد او فقــط چنــد مــاه پیــش از‬ ‫مهاجــرت بــه امریــکا در ایــن شــهر زندگــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪41‬‬ صفحه 21 ‫تاریخ موسیقی بلژیک‬ ‫خلیل مدادی‬ ‫یکــی از معــروف تریــن ســازهای موســیقی بویــژه در ســبک جــاز‬ ‫یعنــی ساکســیفون‪ ،‬توســط یــک بلژیکــی بــه نــام ادولــف ســاکس‬ ‫اختراع شد‪.‬‬ ‫برخی از هنرمندان شناخته شده سبک بلوز بلژیک عبارتند از‪:‬‬ ‫‪( Elmore D‬کــه بــه زبــان انگلیســی و گویــش والونــی اواز مــی خوانــد) و‬ ‫‪ Flemish Roland van Campenhout‬کــه بــا نــام روالنــد شــناخته‬ ‫میشــد‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ Django Reinhardt ، 1930‬جانگــو راینهــارت گیتاریســت کولــی‬ ‫بلژیکــی بــه عنــوان یکــی از اولیــن نوازنــدگان مهــم موســیقی جــاز کــه در اروپــا‬ ‫متولــد شــد و یکــی از مهمتریــن گیتاریســتهای جــاز در تمــام دورانهــا شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1949‬توتــس تیلمنــس بــه همــراه ســیدنی بــوش ‪ ،‬چارلــی پارکــر ‪،‬‬ ‫مایلــز دیویــس ‪ ،‬مکــس روچ و دیگــران بــه یــک نشســت در پاریــس پیوســت‪.‬‬ ‫او در ســال ‪ 1952‬بــه ایــاالت متحــده نقــل مــکان کــرد و در انجــا شــروع بــه‬ ‫فعالیــت کــرد‪.‬‬ ‫عالقــه منــدان بــه موســیقی جــاز و منتقــدان موســیقی جــاز اغلــب توتــس‬ ‫تیلمنــس را برتریــن ســازنده ســاز هارمونیکا در ســبک موســیقی جاز میشناســند‪.‬‬ ‫از موســیقی او در فیلــم هایــی ماننــد کابــوی نیمــه شــب و راحت الحلقوم و ســریال‬ ‫هــای تلویزیونــی ماننــد سســمی اســتریت و بانتجــر اســتفاده شــده اســت‪ .‬دیگر‬ ‫هنرمنــدان مشــهور بلژیکــی اکا مــون ‪ ،‬بابــی جاســپار ‪ ،‬بــرت جوریــس ‪ ،‬فیلیــپ‬ ‫کاتریــن ‪ ،‬اســتیو هووبــن ‪ ،‬اکتــورن و رنــه تومــاس هســتند‪.‬‬ ‫موســیقی بلژیــک ترکیبــی فرهنگــی اســت کــه در ان ســنت هــای هلنــدی‬ ‫زبــان و فرانســوی زبــان بــا اقلیــت هــای المانــی و جوامــع مهاجــر از ســایر‬ ‫کشــورهای دور امیختــه شــده اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از اهنگســازان برجســته قــرن ‪ 15‬و ‪ 16‬مکتــب فرانســوی‪-‬فالمانی‬ ‫کــه یــک جریــان چندصدایــی اوازی کــه نقشــی اساســی در موســیقی هنــری‬ ‫اروپــا در ان زمــان داشــت بــه جریــان انداختنــد‪.‬‬ ‫یوهانــس ســیکونیا ‪ ،‬اهنگســاز و نظریــه پــرداز موســیقی متاخــر قــرون‬ ‫وســطایی (حــدود ‪ )1412-1370‬در لیــژ متولــد شــد ‪ ،‬امــا او ماننــد بســیاری‬ ‫از پلــی فونیســت هــای فالمــان بعــدی ‪ ،‬بیشــتر عمــر خــود را بــا کار در‬ ‫ایتالیــای رنســانس گذرانــد‪ .‬در حالــی کــه هنــوز مشــخص نیســت کــه چــرا‬ ‫ســایر موســیقی دانــان هلنــدی زبــان چنیــن تاثیــری شــدید بــر موســیقی‬ ‫رنســانس در سرتاســر اروپــا وارد کــرده انــد (بــا وجــود یــک محــور ارتباطــی‬ ‫محکــم بــه خصــوص بیــن لیــژ و روم)‬ ‫گیــوم دوفــه (حــدود ‪ ، )1474-1397‬کــه در نزدیکــی بروکســل متولــد شــد‬ ‫(از کودکــی بــه کمبــره در فرانســه نقــل مــکان کــرد و در ایتالیــا نیــز کار کــرد)‬ ‫شــخصیت اصلــی مکتــب بورگونــدی بــود کــه در اوایــل قــرن ‪ 15‬میزیســت‬ ‫وی از جملــه برجســته تریــن اهنگســاز عصــر خــود بــود‪.‬‬ ‫‪ Bobbejaan Schoepen‬بابــژان شــوپن از اواخــر دهــه ‪ 1940‬در موســیقی‬ ‫وودویــل بلژیــک و موســیقی پــاپ پیشــگام بــوده اســت‪ .‬وی نــه تنهــا اولیــن‬ ‫خواننــده بلژیکــی بــود کــه موفــق بــه دســتیابی بــه موفقیــت بیــن المللــی شــد‪،‬‬ ‫بلکــه اولیــن کســی بــود کــه از تجهیــزات مــدرن و سیســتم حمایــت مالــی از‬ ‫هنرمنــدان اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ 1950‬شــوپن موســیقی محلــی کام ـ ً‬ ‫ا دیوانــه وار خــود را ضبــط کــرد‬ ‫کــه غالب ـاً بــا گویــش فالمانــی اواز مــی خوانــد‪.‬‬ ‫شــخصیت تاثیرگــذار دیگــر ژیــل بینوئیــز (حــدود ‪ )1460-1400‬بــود‪:‬‬ ‫احتمــاالً در مــون (یــا نزدیکــی بنــش) متولــد شــد و بــه لیــل ‪ ،‬بزرگتریــن‬ ‫شــهر فالمــان فرانســه‪ ،‬نقــل مــکان کــرد و برخــاف بســیاری از همقطــاران‬ ‫خــود‪ ،‬ارتبــاط حرفــه ای خــود را بــا دوک نشــین بورگونــدی در طــول زندگــی‬ ‫گذرانــد‪.‬‬ ‫یوهانــس اوکگهــم (حــدود ‪ )1497-1410‬نیــز یکــی از برجســته تریــن‬ ‫اهنگســازان قــرن پانزدهــم محســوب مــی شــود‪ .‬وی کــه اهــل هانــو اســت ‪،‬‬ ‫بیشــتر فعالیــت خــود را در فرانســه گذرانــد‪.‬‬ ‫از اواخــر دهــه ‪ ، 1960‬فالمــان بــا تــاش موســیقی دانانــی چــون ‪Wannes‬‬ ‫ ‪Van de Velde - Willem Vermandere - Walter De Buck‬‬‫‪ Hubert Boone - Herman De Wit‬و ‪ ...‬از طریــق انتشــارات مکتــوب‬ ‫و ضبــط شــده خــود و از طریــق جشــنواره هــا و اکادمــی هــا و مسترکالســهای‬ ‫تابســتانی‪ ،‬نســل جدیــدی از نوازنــدگان محلــی را الهــام گرفتنــد‪.‬‬ ‫بزرگتریــن شانســونیر بلژیــک ( شانســون بــه معنــی ترانــه‪ ،‬برگرفتــه از‬ ‫واژه التیــن ‪ cantio‬قالــب موســیقی بــاکالم‪ ،‬تغزلــی و پرقدمــت فرانســوی‬ ‫اســت) ژاک بــرل بــود کــه اهنگهــای کالســیک وی توســط چندیــن هنرمنــد‬ ‫بیــن المللــی ماننــد دیویــد بــووی ‪ ،‬فرانــک ســیناترا ‪ ،‬اســکات واکــر و تــری‬ ‫جکــس اجــرا شــده اســت‪ .‬دیگــران ماننــد ســالواتوره ادامــو‪ ،‬پیــر رپســات‪،‬‬ ‫ارنــو ‪ ،‬مــوران ‪ ،‬اکســل رد و الرا فابیــان نیــز در ســایر کشــورهای فرانســه‬ ‫زبــان از موفقیــت هایــی در ایــن قالــب موســیقی برخــوردار بــوده انــد‪.‬‬ ‫ســبک شانســون فرانســه همچنیــن از برخــی خواننــدگان هلنــدی زبــان ماننــد‬ ‫کــور ون در گوتــن و یــان دی وایلــد الهــام گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مهاجــرت و نفــوذ اهنگســازان هلنــدی زبــان تقریب ـاً بیــن ســالهای ‪ 1480‬و ‪ 1520‬در‬ ‫دوره ای کــه نوازنــدگان بــا اســتعداد از کشــورهای دوک نشــین و کلیســاهای جامــع در‬ ‫سراســر قــاره جــذب مــی شــدند و بــه طــور موثــر مدرســه موســیقی اروپــا را تامیــن‬ ‫مــی کردنــد بــه اوج خــود رســید‪.‬‬ ‫موســیقی جاســکین دس پــرز (حــدود ‪ )1521-1450‬بــرای بســیاری از دوره هــای‬ ‫رنســانس قــرن شــانزدهم بــه عنــوان یــک مــدل زیباشــناختی در نظــر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫اگرچــه در زمــان حیــات خــود بــه عنــوان یــک فرانســوی از او یــاد مــی شــد (او هــم در‬ ‫فرانســه و هــم در ایتالیــا کار مــی کــرد) او احتمــاالً در هاینــو بــه دنیــا امــد‪.‬‬ ‫اگرچــه مهاجــرت نوازنــدگان تــا نیمــه دوم قــرن شــانزدهم ادامــه داشــت ‪ ،‬امــا ســلطه‬ ‫نفــوذ هلنــد رو بــه افــول بــود‪ .‬یکــی از اخریــن شــخصیتهای واقعـاً تاثیرگــذار ان دوران ‪،‬‬ ‫اورالنــد دو الســوس (حــدود ‪ )1594-1532‬بــود‪ .‬الســوس یکــی دیگــر از بومیــان مــون‬ ‫بــود کــه بــه یکــی از خالقتریــن تریــن اهنگســازان قــرن تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫انــدره ارنســت مودســته گرتــری مشــهورترین اهنگســاز قــرن هجدهــم متولــد بلژیــک‬ ‫امــروزی بــود‪ .‬قــرن نوزدهــم اهنگســازانی ماننــد هنــری ویوکســتامپس ‪ ،‬ســزار فرانــک ‪،‬‬ ‫گیومــه لکئــو و اوژن یســائه در ایــن کشــور فعالیــت مــی کردنــد‪ .‬در پایــان قــرن بیســتم‬ ‫مشــهورترین اهنگســازان بلژیکــی پیــت ســوورتز و ویــم مرتنــز بودنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪42‬‬ ‫بــا احیــای موســیقی بومــی در ‪ ، 1960‬عالقــه جدیــدی بــه اواز گویــش‬ ‫محلــی پیــدا کــرد‪ .‬پیشــگام ایــن امــر وانــس فــان د ولــده ‪Wannes Van‬‬ ‫‪ de Velde‬بــه ســرعت طرفــداران زیــادی پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪43‬‬ صفحه 22 ‫ادولف ساکس مخترع ساکسفون‬ ‫در طــی ســالهای ‪ 1950‬تــا ‪ 1960‬و دهــه هــای بعــدی محبــوب‬ ‫تریــن ‪ ،‬ماندگارتریــن ‪ ،‬تجــاری تریــن و مهمتریــن خواننــده‬ ‫موفــق فالمانــی در بلژیــک ویــل تــورا بــود کــه مشــهورترین‬ ‫اهنــگ معــروف وی «‪Ik ben zo eenzaam zonder‬‬ ‫‪ )1963( »jou‬اســت («مــن خیلــی تنهایــم بــدون تــو»)‪.‬‬ ‫انتــوان‪-‬ژوزف «ادولــف» ســاکس در ‪ ۶‬نوامبــر ‪ ۱۸۱۴‬در شــهر دینــان‬ ‫در منطقــه والونــی کشــور بلژیــک بــه دنیــا امــد و در ‪ ۷‬فوریــه ‪۱۸۹۴‬‬ ‫در پاریــس از دنیــا رفــت‪ .‬او ســازنده ســاز بــود و در ســال ‪ ۱۸۴۶‬ســاز‬ ‫ساکســوفون را اختــراع کــرد و بــا اختــراع خــودش صدایــی نــو بــه‬ ‫جهــان موســیقی اضافــه کــرد‪.‬‬ ‫محبــوب تریــن و ماندگارتریــن هنرمنــدان در فالنــدر و هلنــد کــه به‬ ‫لهجــه هلنــدی اواز مــی خواننــد رایمــون واهــت‪ ،‬ویلیــام ورمانــدر‪،‬‬ ‫ادی والــی‪ ،‬کلوســئو گورکــی و‪ ...‬هســتند‪.‬‬ ‫اوایــل ساکســوفون بیشــتر بــه عنــوان ســاز نظامــی و در دســته موزیک‬ ‫ارتــش بــه کار می رفــت و مارشــها را پررنــگ تــر می کــرد‪.‬‬ ‫در قــرن بیســتم کــه جــاز و بلــوز بــه موســیقی اول غــرب تبدیــل‬ ‫می شــد‪ ،‬ساکســوفون هــم نقــش خــودش را پیــدا کــرد‪ .‬در ســاکس‬ ‫هــم مثــل دیگــر ســازهای بــادی دیگــر بیــن تکنیــک و تنفــس‬ ‫تاثیــر مســتقیمی وجــود دارد‪ .‬بیشــتر طرفــداران ساکســوفون هــم‬ ‫سیاهپوســتان بودنــد کــه بــه پــر نفــس بــودن شــهرت دارنــد و یکــی‬ ‫یکــی جادویــی جدیــد بــه صــدای ان اضافــه می کردنــد و نامشــان‬ ‫را در تاریــخ نوازنــدگان ساکســوفون جاودانــه کردنــد؛ مثــل لویــی‬ ‫ارمســترانگ و چارلــی پارکــر‪.‬‬ ‫ســوئر ســوریر خواننــده راهبــه‪ ،‬در ســال ‪ 1963‬بــا گــروه دومینیکــن‬ ‫موفــق بــه کســب موزیــک شــماره یــک بیــن المللــی در جشــنواره‬ ‫گرمــی شــد‪ .‬وی در ســال ‪ 1964‬برنــده جایــزه گرمــی بهتریــن‬ ‫موســیقی مذهبــی مســیحی شــد و نامــزد چندیــن جایــزه دیگــر از‬ ‫جملــه البــوم ســال شــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه ســرانجام فرهنــگ عامیانــه و هیپــی در سراســر‬ ‫جهــان بــه بلژیــک رســید‪ ،‬گــروه هــای ‪ The Pebbles‬و ‪The‬‬ ‫‪ Wallace Collectio‬و ‪ Daydream‬موفقیــت بیــن المللــی‬ ‫چشــمگیری داشــتند‪ .‬ایریــش کافــی‪ ،‬یــک گــروه هــارد راک از‬ ‫الســت نیــز در همــان دوره بــه موفقیــت محلــی قابــل توجهــی‬ ‫دســت یافــت‪ .‬بــه دلیــل عــدم مدیریــت واقعــا حرفــه ای ‪ ،‬ایــن‬ ‫چنــد گــروه موســیقی پــاپ نتوانســتند یــک کار بــا دوام بیــن المللــی‬ ‫ایجــاد کننــد‪ ،‬رونــدی کــه در دهــه ‪ 1970‬زمانــی کــه موفــق تریــن‬ ‫هنرمنــدان بــه زبــان مــادری خــود اواز مــی خواندنــد نیــز ادامــه‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫در اواخــر دهــه ‪( ۱۹۶۰‬میــادی) موســیقی راک همه گیر شــد و همچنین‬ ‫ده هــا شــاخه از ان منشــعب شــد و از مهم تریــن ایــن ســبک ها‪،‬‬ ‫ســبک ژرمــن راک بــود کــه گیتــار در ان کمرنــگ شــده و اســاس ان‬ ‫روی بیــس و کیبــورد بــود؛ پــس نیازمنــد ســازی شــد کــه ســولوهای‬ ‫وحشــی را بــه موســیقی اش تزریــق کنــد و ایــن ساکســوفون بــود کــه‬ ‫می توانســت ایــن نیــاز را برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫موفقیــت واقعــی بیــن المللــی بــرای موســیقی بلژیــک در ســال‬ ‫‪ 1980‬بــا گــروه راک ‪ TC Matic‬اغــاز شــد‪ .‬انهــا بــا اعــدادی‬ ‫ماننــد «‪ »Oh la la la‬و «‪ »Putain Putain‬در بقیــه اروپــا‬ ‫بســیار محبــوب بودنــد‪ .‬خواننــده اصلــی ارنــو بعــدا ً کار انفــرادی‬ ‫موفــق خــود را اغــاز کــرد‪.‬‬ ‫ریــک دیــوس و راجــر هادســون در قطعه هــای «اهنــگ منطقــی»‬ ‫و «حــاال ترکــم مکــن» ســولوهای ســاکس را وارد کردنــد و گــروه‬ ‫«ســوپر ترمــپ» را بــه اوج رســاندند‪ .‬اینگونــه بــود کــه در دهــه ‪۱۹۷۰‬‬ ‫ساکســوفون ریــک دیــوس طرفــداران زیــادی پیــدا کــرد و رقیــب‬ ‫جــدی فلــوت ایــان اندرســون از «جتروتــول» شــد کــه عالیتریــن‬ ‫نمونه هــای اســتفاده از ســازهای بــادی در موســیقی راک بودنــد‪.‬‬ ‫بســیاری از گــروه هــا و هنرمنــدان موفقیــت قابــل توجهــی در‬ ‫کشــورهای دیگــر داشــتند ‪ ،‬امــا معمــوال یــه موفقیتــی فراتــر از‬ ‫اروپــای غربــی دســت پیــدا نمــی کردنــد‪ .‬اســتثناهای قابــل توجــه‬ ‫مــوران ‪ ،‬جــو لمیــر ‪ ،‬سولســتر («راهــی بــه قلــب شــما» ‪ )1987 ،‬و‬ ‫وایــا کان دیــوس («پورتوریکــو» ‪ )1988 ،‬بودنــد‪.‬‬ ‫دیــک پــری نوازنــده دوره گــردی بــود کــه در کالــج بــا راجــر واتــرز‬ ‫و ســید بــرت همکالســی بــود‪ ،‬وقتــی توســط دوســتان قدیمــی اش‬ ‫بــه اســتدیوی «ابــی رود» پــای گذاشــت‪ ،‬نقشــی انــکار ناپذیــر را در‬ ‫شــاهکار جاودانــه پینــک فلویــد در «نیمــه تاریــک مــاه» بــازی کــرد‪.‬‬ ‫وتــر «والــی» د باکــر (متولــد ‪ ۲۱‬مــه ‪ ،)۱۹۸۰‬کــه بــا نــام مســتعار گوتیــه‬ ‫شــناخته می شــود‪ .‬خواننــده بلژیکی‪-‬اســترالیایی از ترانه هــای معــروف وی‬ ‫کســی کــه می شــناختم اســت‪ .‬او تاکنــون پنــج جوایــز موســیقی ای ارای ای‬ ‫برنــده شده اســت و یــک بــار نیــز نامــزد جایزه ام تــی وی گشته اســت‪.‬‬ ‫صــدای او را بــا خوانندگانــی چــون اســتینگ و پیتــر گابریــل مقایســه‬ ‫کرده انــد‪ .‬او تــا کنــون ســه البــوم منتشــر کرده اســت کــه یکــی از ان هــا‬ ‫ریمکــس اهنگ هــای البــوم اولــش اســت‪.‬‬ ‫گوتیــه متولــد شــهر بــروژ در بلژیــک اســت‪ .‬وقتــی دو ســاله بــود همــراه‬ ‫خانــواده بــه اســترالیا مهاجــرت کــرد‪ .‬ابتــدا در ســیدنی ســاکن شــدند‬ ‫و بعدهــا بــه ایالــت ویکتوریــا نقــل مــکان کردنــد‪ .‬والدینــش هنــگام ثبــت‬ ‫نــام او در مدرســه تلفــظ انگلیســی نامــش یعنــی والتــر را برایــش برگزیدند‪.‬‬ ‫او از کودکــی عالقــه خــود را بــه موســیقی نمایــان ســاخت و بــه فراگیــری‬ ‫چندیــن الــت موســیقی و در راس ان هــا پیانــو و درامــز پرداخــت‪.‬‬ ‫او در دبیرســتان اقــدام بــه تشــکیل یــک گــروه موســیقی کــرد کــه بعــد‬ ‫از اتمــام دبیرســتان همــه اعضــا بجــز لــوکاس تارانتــو از او جــدا شــده‬ ‫و مســیر زندگــی خــود را در پیــش گرقتنــد‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۰۱‬والدینــش بــه‬ ‫خانــه جدیــدی نقــل مــکان کردنــد کــه او فضــای کافــی بــرای درس خواندن‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬دو نفــر از دوســتانش بــه عنــوان همخانــه بــه انجــا نقــل‬ ‫مــکان کردنــد و خانــه در واقــع بــه محلــی بــرای تمریــن و نواختــن موســیقی‬ ‫تبدیــل شــد‪ .‬ایــن اولیــن پایه هــای شــکل گیری گوتیــه بــود‪.‬‬ ‫در همــان ایــام یکــی از همســایه ها کــه صــدای تمریــن ان هــا را شــنیده‬ ‫بــود‪ ،‬از عالقــه ان هــا بــه موســیقی مطلــع شــد و مجموعــه صفحه هــای‬ ‫موســیقی همســر متوفــی خــود را در اختیارشــان گذاشــت‪.‬‬ ‫گوتیــه در ســال ‪ ۲۰۰۱‬بــا اســتفاده از نمونه هــای ریتــم و اصــوات اولیــن‬ ‫البــوم خــود را بــا چهــار قطعــه منتشــر کــرد‪ .‬او پنجــاه نســخه از ایــن‬ ‫البــوم تکثیــر کــرد و نــام قطعــات و دفترچــه جلــد ســی‪-‬دی را بــا دســتخط‬ ‫خــودش امــاده کــرد و بــرای اولیــن بــار نــام گوتیــه را بــه کار بــرد‪ .‬البــوم‬ ‫را بــه تمــام شــبکه های رادیویــی و اســتودیوهای ضبــط موســیقی کــه‬ ‫می شــناخت فرســتاد و بعــد بــا تمــاس تلفنــی مطمئــن شــد کــه البــوم بــه‬ ‫دستشــان رسیده اســت‪ .‬بازخــورد مثبتــی کــه از ایــن البــوم بــه گوشــش‬ ‫رســید او را بــه ادامــه کار امیــدوار کــرد و اعتمــاد بــه نفســش را بــرای تولیــد‬ ‫کارهــای جدیدتــر افزایــش داد‪.‬‬ ‫اولیــن حرکــت مهــم در ســبک موســیقی الکترونیکــی بلژیــک توســط گــروه موســکو‬ ‫دیســکو در یوروویــژن انجــام شــد‪ .‬مــارک مولیــن از هنردمنــدان گــروه بعدهــا از گــروه‬ ‫جــدا و بــه صــورت مســتقل ایــن ســبک را ادامــه داد‪.‬‬ ‫در پایــان دهــه ‪ 1980‬بلژیــک نقــش بســیار مهمــی در توســعه موســیقی تکنــو بــازی‬ ‫کــرد‪ .‬گــروه ‪ Technotronic‬بــا ‪ Pump Up The Jam‬یــک موفقیــت بیــن المللــی‬ ‫گســترده داشــتند‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ ، 1990‬اجــرای گروههــای هلندی‪-‬بلژیکــی و فالنــدر در ســطح بیــن المللــی‬ ‫موفقیــت امیــز بــود‪.‬‬ ‫دهــه ‪ 2000‬دنیــا شــاهد تکثیــر هنرمنــدان ســبک موســیقی الکترونیکــی بلژیکــی بــود‪ .‬در‬ ‫اوایــل قــرن ‪ ۲۱‬در بلژیــک در زمینــه موســیقی تجربــی فعالیــت هنرمندانــی ماننــد ‪Ovil‬‬ ‫‪ Bianca‬بــا تحســین بیــن المللــی همــراه بــود‪.‬‬ ‫امــروزه ‪ Stromae ،‬اســترومه خواننــده بلژیکــی در اروپــا و فراتــر از ان ‪ ،‬یکــی از موفقیت‬ ‫تثبیــت شــده موســیقی بلژیــک در دنیا اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2015‬فرکانــس هــای گمشــده بــا نســخه بازســازی شــده ای از تــو بــا مــن کــه‬ ‫اهنــگ اصلــی از ایســتون کوربــن اســت ‪ ،‬مــورد اســتقبال بیــن المللــی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪44‬‬ ‫گوتیه‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪45‬‬ صفحه 23 ‫سمیه عبدالمحمدی‬ ‫کارشناس فرهنگی‬ ‫ادبیات بلژیک‬ ‫بعلــت تقســیمات زبانــی و رواج داشــتن دو زبــان فرانســه و فالنــدری در‬ ‫کشــور بلژیــک‪ ،‬ایــن ســرزمین دارای دو نــوع ادبیــات اســت‪ ،‬از ایــن رو‬ ‫نویســندگان و شــاعران بلژیکــی اثــار خویــش را گاه بــه زبــان فرانســه و‬ ‫زمانــی بــه زبــان فالنــدری می نویســند‪.‬‬ ‫بیشــتر از ‪ 25‬مجلــه ادبــی کــه بیــن ســالهای ‪ 1884-1814‬انتشــار‬ ‫و رواج پیــدا کــرد و ادبیــات‪ ،‬تحــت حمایــت طبقــه متوســط قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬از رهبــران ادبــی و اواخــر قــرن نوزدهــم او کتاوپیرمــز‬ ‫نویســنده داســتانها و حکایت هــای کالســیک و مخصوصــاً ماکــس‬ ‫والــر بودنــد والــر مجلــه‪ La Jeune Belgique :‬را تاســیس کــرد‪.‬‬ ‫در اواخــر قــرن نوزدهــم دوره طرفــداران مکتــب اصالــت وجــود بــه‬ ‫پایــان رســید‪ .‬و فعالیــت و نفــوذ پارناســین ها و سمبولیســتها نیــز‬ ‫محــدود گشــت‪.‬‬ ‫چارلــز فــان لربــرگ‪ ،‬گئــورگ الروی و ماکــس اللســکامپ بودنــد کــه‬ ‫ســبب شــهرت ادبــی کشــور بلژیــک در دنیــا گشــتند‪.‬‬ ‫نوول هــای ناتورالیســتی کامیــل لمیونیــر شــهرت فــراوان کســب‬ ‫کــرد‪ ،‬او بعدهــا بــا شــیوه و ســبک متنــوع خــود بیشــتر تابــع ســبکی‬ ‫شــاعرانه شــد و مقــداری از بهتریــن اثــار و کارهــای ادیبــش غنائــی‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫کشــور بلژیــک بعلــت وضــع طبیعــی خــاص کــه در حکــم چهــار راه بــزرگ‬ ‫میــان کشــورهای هــم جــوار می باشــد در نتیجــه ادبیــات ان شــکل مرمــوزی‬ ‫بــه خــود گرفتــه زیــرا تحــت تاثیــر و نفــوذ ادبــی و اجتماعــی و سیاســی‬ ‫ممالــک همســایه قــرار گرفتــه و می گیــرد و ارا ء و ســبک های ادبــی ایــن‬ ‫ســرزمین همــواره دچــار تغییــر و تحــول اســت‪ .‬در اثــار نویســندگان و‬ ‫شــاعران بلژیکــی نفــوذ ادبیــات انگلیســی‪ ،‬المانــی و مخصوصــاً ادبیــات‬ ‫فرانســه دیــده می شــود‪ .‬روی همیــن اصــل یــک نــوع ادبیــات یــک پارچــه‬ ‫و خالــص بلژیکــی نمی تــوان از کشــور بلژیــک و نویســندگان و شــاعرانش‬ ‫انظــار داشــت‪ .‬ذوق ادبــی فالنــدری دارای رنــگ و مایــه افســانه ای و مذهبــی‬ ‫اســت‪ .‬درام نویســی‪ ،‬داســتان‪ ،‬شــعر ان اوج و وســعت و اهمیــت بســیار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بــه همیــن ســبب ادبیــات فالنــدی تحــت تاثیــر ادبیــات المانــی و‬ ‫تمدن هــای رومــی قــرار گرفتــه و در خــور توجــه اســت کــه از ان در مبحــث‬ ‫و زمینــه جداگانــه ادبیــات فالنــدری و ««ادبیــات فرانســوی بحــث گــردد‪.‬‬ ‫گئــورگ ایخونــد جوامــع صنعتــی را در منطقــه انتــورپ بــا لحنــی‬ ‫تلــخ در نــوول ‪ Lanouvelle Carthage‬نــوول کارتــاژ (‪)1888‬‬ ‫شــرح داد‪.‬‬ ‫قدیمی تریــن متن هــا و موضوعــات ادبــی فرانســه کــه در خــاک بلژیــک بــه‬ ‫زبــان فرانســه نوشــته شــد‪( The Cantilene de ste Eulalie :‬قــرن نهــم‬ ‫میــادی) بــود‪ .‬نظــر و عقیــده بــر اینســت کــه ایــن متــن از هیانــوت الوی‬ ‫دســنت ‪ -‬الکس ‪ Hainaut Lavi e de st. Alexis‬کــه بــه نوبــه خــود ان‬ ‫اصــل فرانســوی از یــک اثــر و موضــوع قدیمی تــر ترجمــه شــده اســت‪.‬‬ ‫موریــس مترلینــگ شــاعر و نویســنده ای سمبولیســت پــر احســاس‬ ‫و درام نویــس برجســته ای بــود کــه در ادبیــات غــرب نفــوذ و تاثیــر‬ ‫فــراوان بــه جــا گذاشــت از معروفتریــن نمایشــنامه هایش پرنــده‬ ‫ابــی اســت کــه در ســال ‪ 1911‬برنــده جایــزه ادبــی نوبــل شــد او‬ ‫همچنیــن نویســنده مقــاالت فلســفی دلپذیــر بــود‪.‬‬ ‫عــده ای دیگــر از نویســندگان برجســته بلژیــک عبارتنــد از‪ :‬هوبــرت‬ ‫کارینــز‪ ،‬ادمونــد گلســنروجین توســوئل‪ .‬کارهــای ادبــی اواخــر قــرن‬ ‫نوزدهــم معمــوالً انچــه ارزش مانــدن داشــته درام هــا‪ ،‬مقــاالت یــا‬ ‫نوول هــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫موضــوع مطالــب و جنبــه اخالقــی و مذهبــی و افســانه ای نمایش هــا از قــرن‬ ‫ســیزدهم لیــژ ‪ Liege‬می باشــد چارتیــن دترولیــز اثــری پدیــد اورد یــا کنــت‬ ‫دل گرائــل بــرای فیلیــپ الــزاس تعــدادی از اثــار ادبــی بــه زبــان فالنــدری‬ ‫پدیــد اورد‪.‬‬ ‫ادبیات فالندری‬ ‫در ســال ‪ 1890‬نویســندگان جدیــد دوبــاره گروهــی مجلــه جمعیــت ازاد فکــر‬ ‫(امــروز و فــردا) را تشــکیل دادنــد‪ .‬رهبــر ایــن جنبــش اوگوســت ورمــی لــن یــک‬ ‫تــن اینترناسیونالیســت‪ ،‬نویســنده کتــاب یهــودی ســرگردان (در ســال ‪ )1906‬بــود‪.‬‬ ‫نویســندگان ناتورالیســت شــامل‪ :‬ســیربل بویســه ‪ Busse‬و هرمان تایرلینــک ‪Teirlinck‬‬ ‫نویســنده کتــاب میمــون عاجــی بودنــد (در ســال ‪ )1909‬قــدرت تایرلینــک در قلمــرو و‬ ‫زمینــه نــوول روانشناســی بــه خوبــی مشــهود اســت همچنیــن صاحــب اثــار دیگــری‬ ‫بــود در کتــاب کارگــران (‪ )1927‬بزرگتریــن شــاعر بزمــی بــه نــام کارل وان د واســتیجنه‬ ‫کــه قــدرت نویســندگی و ادبــی خویــش را در اثــار و انالیــزی خــود متمرکــز ســاخت‪.‬‬ ‫ادیکتــن هومانیســت و یــک نفــر شــاعر بــزرگ و یکنفــر مســلط بــر مســائل عمیــق‬ ‫متافیزیکــی بــود‪.‬‬ ‫دوره شــکوفائی و اوج ادبــی فالنــدری پیــش از جنــگ جهانــی اول در بلژیــک بــود‪ .‬جنــگ‬ ‫ادیبــان را بــه ســوی جســتجو در تجــارب و اشــعار و نمونه هــای ادبــی بزمــی جالــب‬ ‫جدیــد و درون زندگــی در جامعــه انســانها کشــانید در عصــر جدیــد حمایــت از راههــای‬ ‫تــازه و شــیوه های نــو تفکــر را نشــان دادنــد‪.‬‬ ‫اکسپرسیونیســم فالنــدری نمایــش دهنــده و نماینــده اروپائــی انقــاب مخالــف‬ ‫روشــنفکری بــود کــه زبانــش ارام و موقــر بــا ایــده و اندیشــه منظــم شــده بــود‪.‬‬ ‫شــاعران ایــن ســبک و نهضــت شــامل‪ :‬پــول وان نویســنده (شــهر بــزرگ مســکون و‬ ‫اشــغل شــده ‪ )1921‬و ایزموئنــس‪ ،‬گاســتون بورســنس و ژان البــرت گوریــس صاحــب‬ ‫شــاهکار (‪ Het boek Van Joachim Van Babylon )1948‬بودنــد‪.‬‬ ‫در قــرن چهاردهــم مــورخ و وقایــع نــگار جیــن و اوترمــوس اولیــن نــوول‬ ‫حادثــه ای را نوشــت‪.‬‬ ‫در منطقــه لیــژ مورخــان و وقایــع نــگارن از جملــه جاکــوب هنریکــورت‬ ‫‪ Jacques de Henricourt‬و ژان ل‪-‬بــل بودنــد‪ .‬مورخــان و وقــاع نــگاران‬ ‫بعــدی از همــه قابــل مالحظه تــر چیــن فروایســارت‪ ،‬گئــورگ چاســتالین و‬ ‫فیلیــپ کومینــس ‪ Commynes‬بودنــد کــه از بلژیــک برخاســتند‪.‬‬ ‫چنــد نــوول نویــس توانــا شــیوه اومانیســتی را ادامــه دادنــد‪ :‬موریــس روئالنتــس‬ ‫صاحــب اثــر بیاوبــرو در ســال ‪ 1927‬شــیوه تحلیلــی نــوول فرانســوی را مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار داد‪ .‬ژرارد والشــاپ نــوول نویــس توانــا‪ ،‬دارای اثــار جالــب اســت کــه نفــوذ مایــگل‬ ‫د اونامــو را در اثــر تراژیــک پــر احســاس و پرهیجــان خــود نشــان داد و ویلــن مایــگل‬ ‫السشــات دارای اثــار پــر ارزشــی اســت کــه از اســاف خــود ســود فــراوان جســت و‬ ‫خــود یکــی از بزرگتریــن نــوول نویس هــا محســوب می شــود‪ .‬نویســندگان دوره پــس‬ ‫از جنــگ از بزرگتریــن نــوول نویس هــای محســوب می شــود‪ .‬نویســندگان دوره پــس‬ ‫از جنــگ جهانــی دوم شــامل رایمونــد برولــز و شــاعر حســاس موریــس گیلیامــس کــه‬ ‫معــروف نــزد معــدودی هســتند‪ .‬نویســندگان فعــال پیــش از جنــگ تایرلینــک وجیــس‬ ‫بودنــد‪.‬‬ ‫جیــن لمایــر دیلجــز کتابــی بــرای لوئــی ‪ 12‬پادشــاه فرانســه نوشــت اثــر‬ ‫شــعری و علــم معانــی و بیــان ایــن نویســنده در زبــان فرانســه در ان عصــر‬ ‫دارای اهمیــت بســیار بــود‪ .‬مارینکــس وان ســنت ‪ ،Aldegonde‬بــه زبــان‬ ‫فرانســه و فالنــدری اثــاری پدیــد اورد‪.‬‬ ‫در یــک دوره طوالنــی‪ ،‬درخشــندگی ادبــی نزدیــک بــه اواخــر قــرن هجدهــم‬ ‫قطــع گردیــد تــا هنگامیکــه شــاهزاده چارلــز جــوزف ‪ 33‬جلــد اثــر و ادبیــات‬ ‫نظامــی خویــش را بــه تحریــر دراورد‪.‬‬ ‫در نیمــه قــرن بیســتم مهمتریــن نویســندگان جــان دیســن نــوول نویــس صاحــب اثــار‬ ‫پــرارزش رئالیســتی اســت و مایــه اثــارش بیشــتر بــر اســاس کشــش میــان دو جهــان‬ ‫رویــا و حقیقــت می باشــد‪ ،‬و نــوول هائــی نیــز بــا پرداخــت مافوق الطبیعــی پدیــد اورد‪.‬‬ ‫تحــول و انقــاب رمانتیــک و اســتقالل بلژیــک بــا هــم مصــادف (ســال ‪)1830‬‬ ‫بــود‪ .‬ادبیــات بلژیکــی از ســال ‪ 1830‬تــا ‪ 1880‬از جــاده باریــک و معبــر‬ ‫تنــگ شــعر زیبائــی گذشــت و نــام یــک شــاعر ان دوره اندره مــوان هاســلت‬ ‫شایســته و قابــل ذکــر اســت‪ .‬کتــاب توضیــح و نشــان هوشــیاری و توجــه ملــی‬ ‫یــک نــوول بــزرگ از ان دوره اســت کــه بــه وســیله چارلــز کاســتر نوشــته و‬ ‫در ســال ‪ 1867‬چــاپ شــد‪ .‬ایــن اثــر رزمــی کهــن بــه زبــان باســتانی فالنــدر‬ ‫نوشــته شــده اســت‪ ،‬قهرمانــش ‪ Tyll Ulenspiegel‬نمونــه روحــی و احــوال‬ ‫مــردم فالنــدر در زمــان جنــگ ضــد اســپانیا و عشــق بــه ازادی و یــک نمونــه‬ ‫جالــب بــرای ایجــاد تحریــک غــرور ملــی اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪46‬‬ ‫‪http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8‬‬ ‫‪%d8%84%d9%a8%aa+%d8%d8%a7%8c%d8%db%a8%af%d8%d8%a7%‬‬ ‫‪0=SSOReturnPage=Check&Rand&b1%d8%a7%ba%d8‬‬ ‫هوبــرت المپــو نویســنده اثــار فــراوان از جمله بازگشــتن بــه اتالنتیــک (در ســال ‪)1953‬‬ ‫بــود کــه تحــت تاثیــر نفــوذ نویســندگان امریکائــی قــرار گرفتــه بــود‪ .‬او شــاگرد فیلیــپ‬ ‫دیپلــه ســین بــود پیلــه ســین اثــری بســیار جالــب کــه مایــه روانشناســی دارد نوشــت‪.‬‬ ‫پــل بــون بــا نوشــتن نوول هائــی کــه مایــه تاریخــی و زمینــه انتقــادی و اعتــراض بــه‬ ‫جامعــه داشــت پدیــد اورد‪ .‬مخالــف زوال و کاهــش ارزش انســان و خواهــان انقــاب بــود‬ ‫و اثــار ایــن نویســنده در ادبیــات فالنــدری دارای اهمیــت بســیار اســت‪.‬‬ ‫هوگــو کلــوس دارای شــهرت جهانــی بــود‪ ،‬او یــک نویســنده رئالیســت اســت کــه در‬ ‫تشــریح مســائل جنســی مهــارت بســیار دارد‪ .‬بهتریــن نوولــش (شــگفتی ‪ )1948‬بــود و‬ ‫بــا اثــارش شــهرت فــراوان بــه دســت اورد از جملــه اثــار دیگــر وی پرنــده ای در صبــح‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫ادبیــات فالنــدری بلژیــک بــر اثــر کوش ـش های نویســندگان و شــاعران بــا خلــق اثــار‬ ‫جالــب رونــق و اهمیــت فــراوان یافتــه اســت‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫شقایق| ‪47‬‬ ‫|راز شقایق|‬ ‫‪| 63‬راز‬ ‫شماره ‪50‬‬ ‫شماره‬ صفحه 24 ‫تاریخ هنر در بلژیک‬ ‫سلسله بروگل‬ ‫نقاشــی ژانــر فالنــدی بــه شــدت بــا ســنت هــای نقاشــی پیتــر بــروگل‬ ‫گــره خــورده اســت و ســبکی بــود کــه مســتقیماً تــا قــرن هفدهــم از‬ ‫طریــق کپــی و ســاخته هــای جدیــد ســاخته شــده توســط پســرانش‬ ‫پیتــر و ژان ادامــه یافــت‪.‬‬ ‫بلژیــک علیرغــم وســعت محــدود خــود‪ ،‬دارای یــک ســنت هنــری‬ ‫طوالنــی و برجســته اســت کــه بــه قــرون وســطی برمــی گــردد و‬ ‫بطــور قابــل توجهــی قبــل از قدمــت بنیــان دولــت فعلــی در ســال‬ ‫‪ 1830‬پیــش از ایــن قدمــت دارد‪.‬‬ ‫بســیاری از ایــن اثــار نقاشــی هــای کرمیــس و صحنــه هایــی از‬ ‫دهقانــان اســت کــه از ســایر تفریحــات در فضــای بــاز کــه از منظــر‬ ‫مرتفــع مشــاهده مــی شــوند ‪ ،‬بهــره منــد مــی شــوند‪.‬‬ ‫صومعــه هــای مهــم در بلژیــک مراکــز تولیــد در هنــر کارولینــژی (هنــر‬ ‫کارولینــژی تقریبــاً در ‪ 120‬ســال از حــدود ‪ 780‬تــا ‪ 900‬از دوران‬ ‫امپراتــوری فرانکــی ‪ -‬از زمــان ســلطنت شــارلمانی و وراث بالفصــل وی‬ ‫ در بیــن مــردم بــه نــام رنســانس کارولینــژی شــناخته مــی شــود)‬‫و هنــر اوتونــی (هنــر اوتونــی ســبکی در هنــر المــان قبــل از رومانــس‬ ‫اســت ‪ ،‬همچنیــن شــامل برخــی از اثــار کشــورهای‪ ،‬شــمال ایتالیــا و‬ ‫شــرق فرانســه اســت) بودنــد‪.‬‬ ‫نئوکالسیسیسم‬ ‫فالنــدر در قــرون وســطی بــه بعــد بــه یکــی از ثروتمندتریــن‬ ‫مناطــق اروپــا تبدیــل شــد و هنــر نقاشــی ایــن منطقــه مــورد توجــه‬ ‫مــردم ثروتمنــد شــهر و همچنیــن درباریــان دوک بورگونــدی شــد‪.‬‬ ‫در قــرن هجدهــم نقاشــی در کشــورهای جنوبــی بــه طــور فزاینــده ای‬ ‫در فرانســه متمرکــز شــد‪ .‬بســیاری از نقاشــان فالنــدری و والونــی در‬ ‫پاریــس تحصیــل کــرده و ســبک جدیــد نئوکالســیک را در دهــه هــای‬ ‫اخــر قــرن هجدهــم بــه ســبک مرســوم پذیرفتــه انــد‪ .‬جــوزف بنوئــت‬ ‫ســوئه ‪ ،‬نقــاش اهــل بــروژ ‪ ،‬در حالــی کــه رقیــب ژاک لوئــی داویــد‬ ‫بــود‪ ،‬در پایتخــت فرانســه فعالیــت کــرد‪.‬‬ ‫پیــروان اصلــی انهــا در بلژیــک (در ان زمــان بخشــی از پادشــاهی‬ ‫متحــده هلنــد) کــه جــوزف دنیــس اودوئــرا و فرانســوا‪-‬جوزف نــاوز‬ ‫بودنــد‪.‬‬ ‫در دوره رنســانس انتــورپ ‪ ،‬اداب و رســوم ‪ ،‬تــاش اولیــه هنرمنــدان‬ ‫فالنــدر بــرای پاســخ بــه هنــر رنســانس ایتالیــا و رومیســم در مرحلــه‬ ‫بعــدی بــود‪ .‬نقاشــی هلنــدی و فالمانــی رنســانس بــا کار پیتــر بــروگل‬ ‫بــزرگ در یــک جهــت بــه اوج خــود رســید و ســهم ایــن فرهنــگ در‬ ‫اداب و رســوم شــمال در یــک جهــت کامــا متفــاوت بــود‪.‬‬ ‫بایــد گفــت نقاشــی بــاروک فالنــدر تحــت ســلطه چهــره روبنــس‬ ‫اســت ‪ ،‬اگرچــه او ماننــد شــاگردش انتونــی ون دایــک بیشــتر کار خــود‬ ‫را در خــارج از کشــور گذرانــد‪.‬‬ ‫در ان دوران ژانرهــای تخصصــی در نقاشــی نیــز بســیار گســترش‬ ‫یافتنــد ‪ ،‬بــه مــوازات نقاشــی عصــر طــای هلنــد در شــمال ‪ ،‬امــا بــا‬ ‫تفــاوت هــای بســیاری‪.‬‬ ‫امپرسیونیسم‬ ‫هنر قرون وسطایی‬ ‫امپرسیونیســم کــه از فرانســه سرچشــمه مــی گیــرد ‪ ،‬توســط هنرمنــدان بلژیکــی نیــز‬ ‫پذیرفتــه شــد‪ .‬امیــل کالوس شــناخته شــده تریــن نماینــده «لومنیســم» اســت‪.‬‬ ‫نقــاش جــوان اوانــگارد جیمــز انســور بــرای مــدت کوتاهــی امپرسیونیســم را تجربــه‬ ‫کــرد امــا خیلــی زود ســبک خــودش را پیــدا کــرد‪ .‬نقاشــان نســل او بــه ویــژه ژرژ‬ ‫ســورا و پــل ســیانیک بیشــتر از پوانتیلیســم فرانســوی الهــام گرفتــه انــد‪ .‬هنــری ون‬ ‫دو ولــد جــوان چنــد اثــر بــه ســبک پوانتالیســتی ســاخت امــا تحــت تاثیــر ونســان‬ ‫ون گــوگ نیــز بــود‪ .‬انــا بــوخ ‪ ،‬اوژن بــوخ (دوســت نزدیــک ونســان ون گــوگ) ‪ ،‬ژرژ‬ ‫لممــن و تئــو ون رایســلبرگ همگــی از نقاشــان تاثیرگــذار نئوامپرسیونیســت بلژیکــی‬ ‫بودنــد‪.‬‬ ‫هنــر موســان یــک ســبک منطقــه ای از هنــر رومانســک از دره هــای نزدیــک بــه‬ ‫رود مــاس در بلژیــک امــروزی اســت کــه در ان انــواع نســخ خطــی ‪ ،‬فلــزکاری و‬ ‫مینــا کاری از قــرون ‪ 12 ، 11‬و ‪ 13‬وجــود دارد‪.‬‬ ‫از ایــن میــان مــی تــوان به شــاهکار راینــر د هــوی ‪ Renier de Huy‬در کلیســای‬ ‫ســنت بارتومولئــوس اشــاره کرد‪.‬‬ ‫هنر پیشا مدرن‬ ‫در دوره بــه اصطــاح رنســانس شــمالی ‪ ،‬بلژیــک بــا شــکوفایی‬ ‫هنــری مواجــه شــد‪ ،‬مکتــب نقاشــی فالنــدری بــاروک بســیار محبــوب‬ ‫بــود‪ .‬شــهرهای بــروژ و انتــورپ‪ ،‬از جملــه ثروتمندتریــن شــهرهای‬ ‫منطقــه بودنــد کــه در ایــن دوره بــه مراکــز هنــری تبدیــل شــدند‪.‬‬ ‫مجسمه سازی‬ ‫ژاک دو بــروک مجســمه ســاز قــرن شــانزدهم بــود کــه بــه خاطــر خلــق صحنــه های‬ ‫مذهبــی خــود مشــهور بــود و بــه عنــوان معلــم مجســمه ســاز معــروف اواخــر دوره‬ ‫رنســانس ایتالیایــی جیامبولنیــا ‪ ،‬کــه خــودش در فالنــدر متولــد شــد ‪ ،‬شــناخته شــد‪.‬‬ ‫هنرمنــد پیتــر پــل روبنــس بیــن ســالهای ‪ 1621-1609‬نقــاش‬ ‫شــهیری بــود کــه در بلژیــک نقاشــی مــی کــرد و بــرای اســتودیوی‬ ‫خــود در انتــورپ بــرای بســیاری از مشــتریان ســلطنتی کار مــی کــرد‪.‬‬ ‫خانــه روبنــس در انتــورپ ‪ ،‬روبنشــویز ‪ ،‬اکنــون یــک مــوزه اســت‪.‬‬ ‫کنســتانتین مونیــر مجســمه ســاز بــا نفــوذ بلژیکــی در اواخــر قــرن نوزدهــم تــا اوایل‬ ‫قــرن ‪ 20‬بــود کــه بــه خاطــر خلــق چهــره هــای غیــر معمــول کــه اغلــب کارگــران‬ ‫صنعتــی بودنــد‪ ،‬معــروف شــد‪ .‬همزمــان بــا اوج گیــری جنبــش سیاســی کارگــری‬ ‫در اواخــر قــرن نوزدهــم ‪ ،‬کارهــای مونیــر در سراســر اروپــا بســیار محبــوب بــود‪.‬‬ ‫انتونــی ون دایــک ‪ ،‬کــه بــرای دربــار انگلیــس از جملــه چالــز اول اثــاری خلــق‬ ‫کــرد ‪ ،‬در انتــورپ متولــد شــد‪.‬‬ ‫هنــر فالنــدر محــدود بــه فالنــدر مــدرن نبــود و چندیــن هنرمنــد برجســته از‬ ‫مناطــق والونیــای مــدرن امدنــد یــا کار کردنــد‪ .‬رابــرت کمپیــن ‪ ،‬روژیــر ون در‬ ‫ویــدن و ژاک دارت از ان جملــه انــد‪.‬‬ ‫لمبــرت لومبــارد (الیــژ ‪ )1566 - 1505 ،‬نقــاش ‪ ،‬معمــار و نظریــه پــرداز دوره‬ ‫رنســانس در خدمــت اســقف نشــین پرنــس لیــژ بــود‪ .‬جــرارد دو لیــرس ‪ ،‬برتولــت‬ ‫فمــال نیــز از نقاشــان مهــم شــاهزاده اســقف نشــین لیــژ بودنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪48‬‬ ‫جــورج گــراد (‪ )1984 - 1901‬یــک مجســمه ســاز والونــی بــود کــه بیــش از هــر چیز‬ ‫بــه خاطــر ســوژه هایــش از زنــان ‪ ،‬بــه روش پیــر رنــوار و اریســتید مایــول ‪ ،‬کــه بــا‬ ‫خشــت یــا گــچ ‪ ،‬و برنــز ســاخته شــد‪ ،‬شــناخته شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪49‬‬ صفحه 25 ‫هنرمندان بلژیک‬ ‫انتونی وان دایک‬ ‫انتونــی ون دایــک (زاده ‪ ۲۲‬مــارس ‪ ۱۵۹۹‬درگذشــته ‪ ۹‬دســامبر ‪)۱۶۴۱‬‬ ‫نقــاش بلژیکــی و یکــی از بهتریــن پُرتره نــگاران ســده ‪ ۱۷‬میــادی‬ ‫بــود‪ .‬وی در ســال ‪ ۱۶۳۲‬نقــاش رســمی دربــار چارلــز اول انگلســتان و‬ ‫اســکاتلند شــد‪.‬‬ ‫نقــاش بلژیکــی‪ ،‬یکــی از برجســته ترین نماینــدگان سوررئالیســم در نقاشــی و‬ ‫ابداع کننــده جنــاس تصویــری اســت‪.‬‬ ‫در ‪ ۲۱‬نوامبــر ‪ ۱۸۹۸‬در لســین بلژیــک بــه دنیــا امــد‪ .‬ماگریــت کوچکتریــن‬ ‫پســر لئوپولــد ماگریــت خیــاط بــود‪ .‬دربــاره دوران اولیــه زندگــی ماگریــت‬ ‫اطالعــات کمــی وجــود دارد‪ .‬او طراحــی را از ســال ‪ ۱۹۱۰‬شــروع کــرد‪ .‬مــادر‬ ‫او در ‪ ۱۲‬مــارس ‪ ۱۹۱۲‬بــا غــرق کــردن خــود در رودخانــه خودکشــی کــرد‪.‬‬ ‫نقاشــی های اولیــه ماگریــت از حــدود ســال ‪ ۱۹۱۵‬اغــاز شــد‪ .‬ماگریــت در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۲۲‬بــا جرجــت برگــر‪ ،‬کســی کــه بــرای اولیــن بــار او را در ســال‬ ‫‪ ۱۹۱۳‬در بچگــی دیــده بــود‪ ،‬ازدواج کــرد‪.‬‬ ‫او در اکادمــی بروکســل امــوزش دیــد‪ .‬بــه کشــورهای فرانســه‪ ،‬انگلســتان‪،‬‬ ‫المــان و هلنــد ســفر کــرد‪ .‬اولیــن اثــارش (اوائــل دهــه ‪ ،)۱۹۲۰‬نشــان دهنده‬ ‫تاثیــر پذیرفتــن او از فوتوریســم و کوبیســم اســت‪.‬‬ ‫وی بــه شــهرت باالیــی دســت یافــت و شــیوه نگارگــری او در طــول‬ ‫‪ ۱۵۰‬ســال اینــده بــه ســبکی غالــب در نقاشــی پرتــره انگلیســی بــدل‬ ‫گردیــد‪ .‬فــان دیــک عــاوه بــر نقاشــی پرتــره در کشــیدن ســوژه های‬ ‫افســانه ای و موضوعــات مربــوط بــه کتــاب مقــدس نیــز مهــارت داشــت‬ ‫و توانایی هــای ممتــاز خــود در طراحــی را نیــز بــه نمایــش گذاشــته بــود‪.‬‬ ‫او را همچنیــن یکــی از نــواوران مهــم در نقاشــی ابرنــگ و قلم زنــی بــه‬ ‫شــمار می اورنــد‪.‬‬ ‫قهــوه ای ون دایــک یــا قهــوه ای کاســل در قــرن هفدهــم میــادی‪،‬‬ ‫توســط ون دایــک شــناخته و مــورد اســتفاده قــرار گرفــت‪ .‬قهــوه ای ون‬ ‫دایــک رنگیــزه خــاک ســمی بــه رنــگ شــکالتی ســیر(تیره تــر از امبــر‬ ‫ســوخته) بــا تــه رنــگ ســبز اســت و بــا ایــن مخلــوط تهیــه می شــود‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۹۲۵‬بــا انتشــار دو مجلــه بــه نام هــای ازفــاژ و مــاری در زمینــه معرفــی‬ ‫هنــر سوررئالیســم‪ ،‬اغازگــر جنبــش سوررئالیســم در بلژیــک شــد‪ .‬از ان پــس‪،‬‬ ‫بــا اثرپذیــری از طــرز نگــرش کــی ریکــو کــه برتــری شــعر بــر نقاشــی را‬ ‫بــه او نشــان داد‪ ،‬شــیوه شــخصی خــود را پدیــداورد‪ .‬در ســال های ‪ ۱۹۲۷‬تــا‬ ‫‪ ۱۹۳۰‬کــه در پاریــس بــود بــه جمــع سوررئالیســتها پیوســت‪ .‬پــس از ان بــه‬ ‫بروکســل برگشــت و تــا پایــان عمــر در انجــا مانــد‪ .‬نقاشــی های ماگریــت‬ ‫پــس از گذشــت چنــد دهــه توانســت توجــه عمــوم را جلــب کنــد‪ .‬بــا نمایــش‬ ‫اثــارش در نیویــورک (‪ ،)۱۹۶۵‬لنــدن و پاریــس‪ ،‬جایــگاه شایســته خــود را در‬ ‫تاریــخ هنــر ســده بیســتم بدســت اورد‪ .‬ســبک ویــژه او بــر پوسترســازی‪ ،‬هنــر‬ ‫تبلیغــات و طراحــی گرافیــک بســیار اثــر گذاشــت‪ .‬او شــیفته برهم کنــش میــان‬ ‫تصویــر و نوشــتار بــود و از همنشــینی ایــن دو در بســیاری از نقاشــی هایش‬ ‫بهــره بــرد‪ .‬گرایــش او بــه کشــف رازهــای واژگان و اشــاره بــه قــراردادی بودن‬ ‫رمزگان هــای نوشــتاری به ویــژه در اثــار مشــهوری همچــون کلیــد رویاهــا‬ ‫(‪ ۱۹۲۷‬م) و خیانــت تصویــر (‪ ۱۹۲۹‬م)‪ ،‬بــه اثــارش ژرفــای نشانه شــناختی‬ ‫بیشــتری می بخشــد‪.‬‬ ‫جیمز انسور‬ ‫جیمــز ســیدنی ادوارد‪ ،‬بــارون ا ِنســور‏ (‪ ۱۳‬اوریــل ‪ ۱۹ - ۱۸۶۰‬نوامبــر‬ ‫‪ )۱۹۴۹‬نقــاش و گراورســاز بلژیکــی بــود کــه بــر جنبش هــای‬ ‫هیجان نمایــی و فراواقع گرایــی تاثیــر گذاشــت‪.‬‬ ‫ماگریــت انگارهــای شــاعرانه اش را در قالــب تصویرهایــی عکس ماننــد عرضــه می داشــت؛‬ ‫ولــی اســلوب واقع نمایــی را بــه قصــد بازنمایــی جنبــه قابــل رویــت چیزهــا بــکار نمی گرفــت‪،‬‬ ‫بلکــه بدیــن وســیله بــر حضــور یــا عمــل رمزامیــز و ناشــناخته ان هــا تاکیــد می کــرد‪ .‬از‬ ‫همیــن رو‪ ،‬در شــیوه سوررئالیســت او را نــام رئالیســم جادویــی نهادنــد‪ .‬در پرده هایــی چــون‬ ‫ادمکــش مــورد تهدیــد (‪ ،)۱۹۲۶‬تمامــی مشــخصات نقاشـی های بعــدی ماگریــت را می تــوان‬ ‫بازشــناخت‪ :‬گزارشــگری بغرنــج‪ ،‬القــای چیزهــای غیرعــادی بــه مــدد چیزهــای معمــول‪،‬‬ ‫تحریــف مقیاس هــا‪ ،‬کیفیــت شــهوانی‪ ،‬شــگفت افرینی‪ ،‬رازگونگــی و بیگانگــی‪ .‬اگرچــه‪ ،‬او بــه‬ ‫مضمون هــای مختلــف می پرداخــت‪ ،‬شــیوه اش را تغییــر نــداد‪.‬‬ ‫از همیــن شــیوه در نقاشــی دیــواری نیــز اســتفاده کــرد‪ .‬کیفیــت وهم گرایانــه و رویاگونــه‬ ‫ســبک مگریــت و منــش کنایـه دار و برانگیزنــده اثــارش او را در میــان فراواقع گرایــان صاحــب‬ ‫بیانــی ویــژه می ســازد‪ .‬مگریــت در کنــار نقاشــی بــرای گــذران زندگــی بــه کتاب نــگاری‬ ‫و طراحــی تبلیغاتــی نیــز می پرداخــت‪ .‬تجربیــات او در ایــن حــوزه اثــار نقاشــیش را نیــز‬ ‫گزیده گــو و پرقــدرت ساخته اســت‪.‬‬ ‫هنرمنــدان معاصــر تاثیــر زیــادی از اثــار ماگریــت گرفته انــد کــه برخــی از ان هــا عبارت انــد‬ ‫از‪ :‬جــان بالدســاری‪ ،‬انــدی وارهــال‪ ،‬جاســپر جانــز‪ ،‬مارتیــن کیپنبرگــر اســتفاده از شــکل های‬ ‫گرافیکــی ســاده و تصاویــر روزمــره توســط ماگریــت بــا کارهــای پــاپ ارتیس ـت ها مقایســه‬ ‫شده اســت‪ .‬تاثیــر ماگریــت در توســعه پــاپ ارت بــه وضــوح قابــل تشــخیص اســت؛ اگرچــه‪،‬‬ ‫خــود او ایــن ارتبــاط را تکذیــب می کرده اســت‪.‬‬ ‫جیمــز انســور‪ ،‬در شــهر ســاحلی اوســتنده بــه دنیا امــد‪ .‬پدرش انگلیســی‬ ‫و مــادرش فالنــدی بــود‪ .‬انســور در بســیاری از نقاشــی های خــود از‬ ‫اســکلت ها و صورتکهایــی کریــه و وهم انگیــز اســتفاده می کــرد‪ .‬عالقــه‬ ‫او بــه اســتفاده از ماس ـک ها احتمــاالً ریشــه در فروشــگاه مــادرش دارد‬ ‫کــه پــر از نقاب هــای عجیــب و ترســناک بوده اســت‪ .‬مــرگ‪ ،‬کارنــاوال‬ ‫و پندارهــای وهم انگیــز و خیالپردازانــه از دیگــر درونمایه هــای اثــار او‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫اگرچــه انســور بــا کشــیدن تابلــوی ورود مســیح بــه بروکســل (‪)۱۸۸۸‬‬ ‫موجــب برانگیختــن خشــم عمومــی شــد‪ ،‬وی همچنــان بــه کشــیدن‬ ‫نقاشــی های وهم انگیــزش ادامــه داد و اثــاری چــون نقاب هــای‬ ‫رســوا (‪ )۱۸۹۰‬و اســکلت ها بــرای تصــرف بــدن مــرد اعدام شــده‬ ‫می جنگنــد (‪ )۱۸۹۱‬را پدیــداورد‪ .‬بــا وجــود تندتــر شــدن انتقادهــا از‬ ‫کارهــای انســور‪ ،‬وی خودنــگاره هنرمنــد در میــان صورتک هــا را پدیــد‬ ‫اورد کــه وی را در میــان نقاب هــای عجیــب و ترســناکی نشــان م ـی داد‪.‬‬ ‫انســور در نهایــت کم تــر در میــان مــردم پدیــدار می شــد و مدتــی نیــز‬ ‫شــایعه شــده بــود کــه وی مــرده اســت‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۹۲۹‬زمانــی کــه تابلــوی ورود مســیح بــه بروکســل بــرای نخســتین‬ ‫بــار بــه صــورت عمومــی بــه نمایــش درامــد‪ ،‬البــرت یکــم بلژیــک بــه او‬ ‫لقــب بــارون را اعطــا نمــود‪.‬‬ ‫مــوزه ماگریــت در ‪ ۳۰‬مــه ‪ ۲۰۰۹‬در بروکســل بــرای عمــوم بازگشــایی شــد؛ کــه شــامل حــدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬اثــر اصلــی نقاشــی‪ ،‬طراحــی و مجسمه ســازی ماگریــت شــامل‪ :‬بازگشــت و ســلطنت نــور‬ ‫می باشــد‪ .‬مــوزه دیگــری در بروکســل در خانــه ســابق ماگریــت‪ ،‬جایــی کــه او بــا همســرش از‬ ‫ســال ‪ ۱۹۳۰‬تــا ‪ ۱۹۵۴‬زندگــی می کــرد‪ ،‬واقــع اســت‪.‬‬ ‫پ اوژن باخ‬ ‫گوستاو ون دو ووستین‬ ‫گوســتاو ون دو ووســتین (‪ ۲‬اوت ‪ ۲۱ - ۱۸۸۱‬اوریــل ‪ )۱۹۴۷‬یــک نقــاش‬ ‫اکسپرسیونیســت اهــل بلژیــک بــود‪.‬‬ ‫او عضــو نخســتین گــروه لتــم بــود‪ ،‬گروهــی از هنرمنــدان کــه در روســتای ســن‬ ‫مرتــان لتــم در ســاحل رود الیــه در نزدیکــی خنــت کار می کردنــد‪ .‬او بــرادر شــاعر‬ ‫فلمنکــی‪ ،‬کارل ون دو ووســتین‪ ،‬بــود‪ .‬ووســتین پــس از مــرگ در گورســتان کامپــو‬ ‫ســانتو در شــهر خنــت بــه خــاک ســپرده شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪50‬‬ ‫رنه ماگریت‬ ‫اوژن بــاخ(زاده ‪ ۱‬ســپتامبر ‪ ۱۸۵۵‬درگذشــته ‪ ۳‬ژانویــه ‪ )۱۹۴۱‬نقــاش بلژیکــی‬ ‫بــود؛ کــه در ســن وســت الالویــر اســتان انــو بدنیــا امــد‪ .‬او بــرادر کوچــک انــا‬ ‫بــاخ‪ ،‬یکــی از اعضــای موســس گــروه ‪ ۲۰‬نفــر بــود‪ .‬او از نســل پنجــم خانــواده‬ ‫ثروتمنــد و تولیدکننــده ســرامیک ظریــف چینــی بــود‪ ،‬کــه هنــوز هــم تحــت نــام‬ ‫شــرکت ویلــری و بــاخ فعــال هســتند‪ .‬در ســال ‪ ۱۸۷۹‬اوژن بــاخ در کارگاه هنــری‬ ‫لئــون بونــا در پاریــس ثبــت نــام کــرد‪ .‬در ســال ‪ ۱۸۸۲‬کــه لئــون بونــا کارگاهش‬ ‫را بســت او در کارگاه فِرنــون کورمــون بــه مطالعــه پرداخــت‪ .‬نقاشــی های او در‬ ‫ســال ‪ ۱۸۸۳ ،۱۸۸۲‬و ‪ ۱۸۸۵‬بــه ســالن راه یافــت‪.‬‬ ‫در سال‪ ۱۸۸۸‬توسط داج مک نایت به ونسان ون گوگ معرفی شد‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۸۹۲‬در شهرســتان ســنه مــرن کــه از پاریــس زیاد دور نیســت ســاکن شــد‪.‬‬ ‫مثــل خواهــرش انــا بــاخ‪ ،‬اوژن از هنرمنــدان بااســتعداد مثــل امیــل برنــار کــه در‬ ‫کارگاه هنــری کارمــو او را مالقــات کــرده بــود و پــل گوگــن حمایــت غیرمالــی‬ ‫می کــرد‪ .‬یــا نقاشــی ها را بــا کارهــای ون گــوگ مبادلــه می کــرد؛ بنابرایــن‬ ‫کم کــم‪ ،‬مجموعــه مهمــی از هنــر هــم عصــر خــودش را جمـع اوری کــرد‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر پرتــره خــودش اوژن بــاخ نقاشــی دیگــری از ون گــوگ را هــم داشــت‪.‬‬ ‫مثــل خواهــرش انــا‪ ،‬اوژن بــاخ ســرمایه زیــادی‪ -‬کــه مدیــون پــدرش ویکتــور‬ ‫بــاخ تاجــر موفــق بــود‪ -‬را بــرای ترویــج کار هنرمنــدان دیگــر صــرف کــرد‪ .‬انهــا‬ ‫تابلوهــای زیــادی را از تمــام هنرمنــدان واقعــی معاصــر شــان کــه بیشــتر انهــا‬ ‫دوستانشــان هــم بودنــد خریدنــد‪.‬‬ ‫بمحــض درگذشــت اوژن بــاخ در ســال ‪ ،۱۹۴۱‬تابلــو شــاعر‪-‬عنوانی کــه ونســان‬ ‫ون گــوگ بــرای پرتــره اوژن بــاخ داده بــود و براســاس اخریــن وصیتنامــه‬ ‫ونســان و تئــو‪ ،‬اوژن ان را از ژوانــا فــن خــوخ‪ -‬بونــژر گرفتــه بــود‪ -‬بــه مــوزه‬ ‫لــوور واگــذار شــد‪ .‬امــروزه تابلــو در مــوزه اورســی پاریــس در معــرض تماشــا‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪51‬‬ ‫ستاره کوشا‬ صفحه 26 ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫نویسنده و کارشناس‬ ‫ارشد فلسفه‬ ‫معماری بلژیک‬ ‫معمــاری بلژیــک بــه واســطه قــرار گرفتــن نزدیــک بــه کشــور هلنــد و‬ ‫اتریــش تاثیــر بســیار را از ســبک معمــاری امپراطــوری ایــن کشــور گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬بــه طــور خالصــه دو بخــش از بلژیــک از ویژگــی هــای معمــاری‬ ‫مهمــی بهــره ی برنــد‪ .‬شــهر بــروژ کــه هنــوز هــم یــک مــکان ارام‪،‬‬ ‫کالســیک و دوســت داشــتنی اســت کــه هــر ســاله توریســت هــای زیــادی‬ ‫بــرای دیــدن بناهــای شــاخص شــهر بــه انجــا ســفر مــی کننــد‪ .‬شــهر‬ ‫بروکســل کــه پایتخــت بلژیــک بــه شــمار مــی رود و مهــم تریــن منطقــه‬ ‫کشــور بلژیــک و تــا حــدودی قطــب معمــاری مــدرن کشــور محســوب‬ ‫مــی شــود‪ .‬شــاخص تریــن ســبک هــای معمــاری در بلژیــک مــی تــوان‬ ‫ارت دکــو و کارهــای ویکتــور اورتــا نامیــد‪ .‬همچنیــن معمــاری نوئکالســیک‬ ‫بیشــترین اثــار را در بافــت معمــاری ایــن کشــور بــر جــای گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه خالصــه ای از معمــاری بلژیــک و بناهــای شــاخص ان را مشــاهده‬ ‫مــی نماییــد‪.‬‬ ‫برخــی از زیباتریــن کلیســاهای اروپــا در بلژیــک ســاخته شــدند‪ .‬بــا ایــن‬ ‫حــال بســیاری از کلیســاهای بــزرگ در طــول بحــران ضــد مذهب ســالهای‬ ‫‪ 1790‬تخریــب شــدند‪ .‬شــاخص تریــن بنــای شــهر بــروژ کلیســای‬ ‫بانــوی مــا (‪ ،)Church of Our Lady‬کــه در قــرن ‪ 13‬ســاخته شــده و تــا‬ ‫قــرن پانزدهــم گســترش یافتــه اســت‪ .‬مهــم تریــن بنــای بروکســل هــم‬ ‫کلیســای بانــوی ســوربون مــی باشــد کــه در قــرن ‪ 15‬ســاخته شــده و‬ ‫مهــم تریــن بنــای دوران گوتیــک بلژیــک بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫کلیسای بانوی ما‬ ‫کلیســای جامــع بانــوی مــا‪ ،‬کلیســای جامــع کاتولیــک در انتــورپ بلژیــک اســت‪.‬‬ ‫ســاخت اسقف نشــین انتــورپ در ســال ‪ ۱۳۵۲‬اغــاز شــد و اگرچــه اولیــن مرحلــه‬ ‫ســاخت و ســاز در ســال ‪ ۱۵۲۱‬بــه پایــان رســیده هرگــز تکمیــل نشــده اســت‪ .‬در‬ ‫ســبک معمــاری گوتیــک توســط معمــاران ایــن بنــا جــان و پیتــر اپلمنــز ســاخته‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن مجموعــه شــامل تعــدادی از اثــار قابــل توجــه بــاروک توســط‬ ‫نقــاش پیتــر پــل روبنــز و همچنیــن نقاش ـی های هنرمندانــی ماننــد اتــو ون ویــن‪،‬‬ ‫ژاکــوب د دایــر و مارتــن د ووس اســت‪.‬‬ ‫کلیسای جامع بانوی ما در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد‪.‬‬ ‫اتومیوم سازه مدرن بلژیک‬ ‫اگــر قــرار بــود کــه از ســه ســازه یــا بنــای بســیار مهــم و بــه یادماندنــی‬ ‫در بلژیــک نــام ببریــم‪ ,‬بــی شــک ســازه بســیار زیبــای اتومیــم در شــمار‬ ‫یکــی از ایــن مشــهورترین هــا قــرار مــی گیــرد‪ .‬ایــن شــاهکار هنــری از‬ ‫ابتــدا بــرای نمایشــگاه بیــن المللــی بروکســل در ســال ‪ ۱۹۵۸‬طراحــی شــد‬ ‫تــا ســمبلی باشــد بــرای ایــن نمایشــگاه بیــن المللــی کــه اصطالحــا بــه ان‬ ‫اکســپو ‪ ۵۸‬گفتــه مــی شــود‪ .‬در زمــان خــودش ایــن ســازه در اصــل‪ ،‬ســمبل‬ ‫اراده دموکراتیــک بــرای برقــراری صلــح بیــن تمــام ملــت هــا‪ ،‬ایمــان بــه‬ ‫پیشــرفت چــه از نظــر فنــی و چــه علمــی و در پایــان پیــام اور نگــرش‬ ‫امیدوارانــه بــه اینــده جهانــی پیشــرفته و فــرا فنــی قلمــداد مــی شــد کــه‬ ‫نویــد زندگــی بهتــری بــرای کل بشــریت را القــا میکنــد‪ .‬هــر چنــد ایــن‬ ‫ســازه قــرار بــود بعــد از اتمــام نمایشــگاه بیــن المللــی ‪ ۱۹۵۸‬از بیــن بــرود‪،‬‬ ‫ولــی محبوبیــت ان بیــن مــردم عــادی و موفقیــت چشــمگیران در طــول دوره‬ ‫برگــزاری نمایشــگاه خیلــی زود باعــث شــد ایــن ســازه در بعــد بیــن المللــی‬ ‫تبدیــل بــه یکــی از معروفتریــن انهــا در بلژیــک از در نــزد مردمــان دیگــر‬ ‫ملــل شــود‪.‬‬ ‫بعــد از حــدود نیــم قــرن‪ ،‬اتومیــم هنــوز جایــگاه خــود را نــزد مــردم و‬ ‫گردشــگران حفــظ کــرده اســت و همچنــان بــه عنــوان نمــادی بــرای ایــده‬ ‫هــای نــاب مربــوط بــه اینــده و جهــان شــمول بــودن بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ارزش ســمبلیک ایــن ســازه کــه بــه تاریخچــه ان مربــوط مــی‬ ‫شــود‪ ،‬اتومیــم بــه یکــی از تمثــال هــای نمادیــن شــهر بروکســل و پایتخــت‬ ‫سیاســی اروپــا مبــدل شــده اســت‪ .‬بعــد از بازســازی ایــن ســازه عظیــم در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۰۶‬ســازه ایــی کــه از نــگاه خیلــی از مــردم ایــن کشــور بلژیکــی‬ ‫تریــن بنــای ایــن ســرزمین بــه حســاب مــی ایــد از ان بعنــوان مــوزه ایــی‬ ‫بــرای نمایــش اثــار هنــری و نمایشــگاههای موقــت اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫بدنــه سرتاســر فــوالدی اتومیــم شــبیه بشــقاب پرنــده هــای فیلمهــای‬ ‫علمی‪-‬تخیلــی اســت‪ .‬ایــن ســازه انســانی مثــل اینــه ایــی اســت کــه در‬ ‫یــک ان هــم بــه گذشــته و هــم بــه اینــده نظــر دارد‪ .‬بــه معنایــی دیگــر‪،‬‬ ‫مدینــه فاضلــه ی اســت کــه گذشــته انســان را بــا رویاهــای ان در اینــده را‪،‬‬ ‫در تــرازوی مقایســه قــرار مــی دهــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۵۲‬میــادی ســاخت و ســاز در کلیســای جدیــد بانــوی مــا اغــاز شــد‬ ‫کــه تبدیــل بــه بزرگتریــن کلیســای گوتیــک در بلژیــک شــد‪ .‬در ابتــدا بایــد دو بــرج‬ ‫بــا ارتفــاع مســاوی داشــته باشــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۵۲۱‬پــس از نزدیــک بــه ‪ ۱۷۰‬ســال‬ ‫کلیســای جدیــد بانــوی مــا امــاده بــود‪.‬‬ ‫در طــول شــب پنجــم و ششــم اکتبــر ‪ ۱۵۳۳‬کلیســای جدیــد بــه طــور عمده توســط‬ ‫اتــش ســوزانده شــد امــا شــوالیه النســولت دوم موفــق بــه نجــات ســاختمان شــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن تکمیــل بــرج دوم بــه تعویــق افتــاد کــه منجــر بــه تعویــق نهایــی ان شــد‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ایــن کلیســا بــه تنهــا کلیســای اســقف اعظــم انتــورپ در ســال ‪۱۵۵۹‬‬ ‫تبدیــل شــد امــا ایــن عنــوان را از ســال ‪ ۱۸۰۱‬تــا ‪ ۱۹۶۱‬پــس از کنکــوردا ســال‬ ‫‪ ۱۸۰۱‬از دســت داد‪ .‬در طــول شمایل شــکنی ‪ ۲۰‬اوت ‪( ۱۵۶۶‬بخشــی از طوفــان‬ ‫در اغــاز جنــگ هشتادســاله) پروتســتان ها بخــش بزرگــی از داخــل کلیســای‬ ‫جامــع را نابــود کردنــد‪ .‬بعدهــا زمانــی کــه انتــورپ در ســال ‪ ۱۵۸۱‬تحــت حکومــت‬ ‫پروتســتان قــرار گرفــت تعــدادی از گنجینه هــای هنــری یکبــار دیگــر نابــود‪ ،‬حــذف‬ ‫و یــا فروختــه شــدند‪ .‬احیــای مقامــات کاتولیــک رومــی در ســال ‪ ۱۵۸۵‬بــا ســقوط‬ ‫انتــورپ بــه پایــان رســید‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۷۹۴‬انقالبیــون فرانســه کــه منطقــه را فتــح کردنــد کلیســای جامــع‬ ‫بانــوی مــا را غــارت کــرده و بــه ان اســیب جــدی وارد کردنــد‪ .‬در حــدود ‪۱۷۹۸‬‬ ‫دولــت فرانســه قصــد داشــت ســاختمان را تخریــب کنــد امــا پــس از هــر ضربــه‬ ‫کلیســای جامــع قــادر بــه بازیابــی بــود‪ .‬در ســال ‪ ۱۸۱۶‬اثــار مهــم هنــری مختلــف از‬ ‫پاریــس بازگشــته و در طــول قــرن نوزدهــم کلیســا بــه طــور کامــل بازســازی شــد‪.‬‬ ‫بین سال های ‪ ۱۹۶۵‬و ‪ ۱۹۹۳‬یک ترمیم کامل انجام شد‪.‬‬ ‫طــول یکــی از برج هــای کامــل شــده ‪ ۱۲۳‬متــر (‪ ۴۰۴‬فــوت) اســت کــه بلندتریــن‬ ‫بــرج کلیســا در بنلوکــس می باشــد‪ .‬کارل پنجــم اظهــار داشــت کــه بــرج بایــد‬ ‫تحــت شیشــه نگهــداری شــود و ناپلئــون بناپــارت بــرج را بــا تــوری مچلیــن‬ ‫ســنجید‪ .‬بزرگتریــن زنــگ در بــرج نیــاز بــه ‪ ۱۶‬زنــگ دارد‪.‬‬ ‫ایــن ســازه براحتــی از مســافت دور قابــل تشــخیص دادن اســت‪ .‬ایــن ســازه‬ ‫ارتفاعــی بــه انــدازه ‪ ۱۰۲‬متــر و وزنــی حــدود ‪ ۲۴۰۰‬تــن دارد‪ .‬ایــن شــاهکار‬ ‫انســانی‪ ،‬بیانگــر دغدغــه هــای انســان دهــه ‪ ۱۹۵۰‬میــادی اســت‪ ،‬وقتــی کــه‬ ‫دانشــمندان بــه ایــن کشــف مهــم نایــل شــدند کــه اتــم یــک شــکلی از انــرژی‬ ‫اســت کــه هیــچ گاه بــه پایــان نمــی رســد و بــه طریــق اولــی ســمبل مدرنیتــه‬ ‫محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن اثــر هنــری را کــه معمــاری بــه نــام انــدره واترکیــن خلــق کــرده اســت‪،‬‬ ‫شــامل یــک کــره مرکــزی و هشــت کــره دیگــر در اطــراف ان و در فاصلــه هــای‬ ‫متفــاوت اســت‪ .‬هــر کــره ایــی بــه وســیله رشــته هایــی لولــه ایــی بــه بقیــه‬ ‫کــره هــا متصــل مــی باشــند و هــر یــک از ایــن کــره هــا بــر روی ســه ســتون‬ ‫اســتوار هســتند‪ .‬نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه بعضــی هــا فکــر مــی‬ ‫کننــد کــه تعــداد ایــن کــره هــا کــه مجموعــا ‪ ۸‬عــدد مــی شــوند دال بــر وجــود‬ ‫‪ ۹‬اســتان کشــور بلژیــک در زمــان ســاخت ایــن ســازه اســت‪.‬‬ ‫ایــن کــره هــای کریســتال اهــن کــه ‪ ۱۶۵‬میلیــارد بــار بزرگتــر از اتــم هــای‬ ‫اولیــه اهــن مــی باشــند‪ ،‬پوششــی الومینیومــی دارنــد چراکــه الومینیــم ماندگاری‬ ‫بیشــتری در محیــط در برابــر زنــگ زدگــی و خورگــی دارد‪ .‬در ضمــن‪ ،‬قیمــت‬ ‫کمتــری دارد کــه بــرای ســازه ایــی کــه از ابتــدا قــرار بــوده موقتــی باشــد‬ ‫موضــوع عجیبــی بــه نظــر نمــی ایــد‪ .‬هرچنــد‪ ،‬در بازســازی کــه در مقیــاس‬ ‫بزرگتــری پنجــاه ســال بعــد از ســاخت ان انجــام شــد پوشــش الومینیومــی‬ ‫بــا فــوالد ضــد زنــگ کــه بــه اینوکــس معــروف اســت جایگزیــن مــاده مــورد‬ ‫اســتفاده قبلــی شــد‪.‬‬ ‫ایــن مــکان حــدود چندیــن کیلومتــر باالتــر از شــمال شــهر بروکســل قرارگرفته‬ ‫اســت‪ .‬اتومیــم کنــار اســگم پــارک قــرار گرفتــه اســت و براحتــی از طریــق‬ ‫متــرو و یــا خــودرو شــخصی قابــل دســترس اســت‪ .‬چنانچــه بــا متــرو قصــد‬ ‫داریــد بــه اتومیــم برویــد‪ ،‬شــما میبایســت در ایســتگاه هیســل پیــاده شــوید‬ ‫کــه از انجــا حــدود ‪ ۵۰۰‬متــرو بــا محــل بازدیــد خــود فاصلــه خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫انهایــی کــه از طریــق خــودو شــخصی بــه اینجــا مــی اینــد میتواننــد از انبــوه‬ ‫پارکینــگ هــای خودرویــی کــه در محــل وجــود دارنــد‪ ،‬اســتفاده کننــد‪ .‬اتومیــم‬ ‫در میدانــی بــه همیــن نــام در خیابــان ‪ ۱۰۲۰‬بروکســل قــرار دارد‪ .‬اتومیــم کلیــه‬ ‫ســاعات هفتــه از ســاعت ‪ ۱۰‬صبــح الــی ‪ ۶‬عصــر بــاز اســت و قیمــت بلیــط‬ ‫هــای ان نســبتا ارزان اســت‪ .‬در پایــان شــایان ذکــر اســت کــه بروکســل یکــی‬ ‫از امــن تریــن شــهرهای جهــان بــرای مســافرت و اســتراحت بــه شــمار مــی‬ ‫رود‪ .‬چیپــس کــه امــروزه همــه مــا ایرانــی هــا بــه نوعــی مصــرف کننــده ان در‬ ‫تماشــای برنامــه هــای تلویزیونــی ویــا غیــره بــه همــراه دوســتان یــا عزیزانمان‬ ‫هســتیم در ایــن شــهر اختــراع شــده اســت‪ .‬چنانچــه روزگاری فرصــت کردیــد‬ ‫بــه ایــن شــهر ســفر کنیــد‪ ،‬خواهیــد دیــد کــه بیشــتر اغذیــه فروشــی هــای‬ ‫ایــن شــهر انــواع واقســام ان را در رســتورانهای خــود ســرو میکننــد‪.‬‬ ‫‪https://en.wikipedia.org/wiki/Architecture_of_Poland‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪52‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪53‬‬ صفحه 27 ‫سحر پور حسینی‬ ‫جامعه شناس‬ ‫لباس سنتی مردم بلژیک‬ ‫امــروزه بــه مناســبت هــای خــاص ماننــد کارناوالهــای ســنتی و بومــی بلژیــک بویــژه‬ ‫در بروکســل مــی تــوان نمایشــی از لبــاس هــای ســنتی بلژیــک را مشــاهده کــرد‬ ‫پوششــی از ســاخت و ســازهای پیچیــده و پــر از تزیینــات کــه در میــان روســتاییان‬ ‫بســیار مــورد اســتفاده بــوده و نشــانی بــود از تفــاوت پوشــش عامــی و ویــژه در‬ ‫مراســم خــاص‪.‬‬ ‫بیــن هلنــدی زبانــان بلژیــک ‪ ،‬والونــی فرانســوی زبــان و جوامــع کوچکتــر المانــی‬ ‫زبــان ‪ ،‬هــر منطقــه کشــور همســایه خــود را داشــت کــه بــرای الهــام گرفتــن و تاثیــر‬ ‫در پوشــش از انهــا ســود مــی جســت‪.‬‬ ‫لبــاس نمایشــی بلژیکــی دیگــری کــه در طــول قــرن هاپوشــش ان ادامــه‬ ‫داشــته اســت «هانتــرس» اســت ‪ ،‬یــک لبــاس ظریــف کــه معمــوالً بــرای‬ ‫خانــم هــای قــرون وســطایی ســاخته مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن لبــاس مجلســی کالســیک ‪ ،‬اســتین هــای بــزرگ و بــراق برجســته‬ ‫تریــن ویژگــی ان بــود‪ .‬ســبک جــذاب ان ‪ ،‬برخــی از عــروس خانــم هــا را‬ ‫مجبــور مــی کنــد تــا ایــن روزهــا ان را بــه عنــوان لبــاس خــود بــرای یــک‬ ‫عروســی بــا تــم فولکلوریــک انتخــاب کننــد و غیرمعمــول نیــز نخواهــد بــود‬ ‫کــه در چنیــن عروســیهایی ســاقدوش عــروس هاهــم اپونیــن مــی پوشــند‪.‬‬ ‫ماننــد اکثــر اروپــا ‪ ،‬لباســهای منطقــه ای بلژیــک در اواخــر قــرن نوزدهــم ثبت شــدند‪.‬‬ ‫لباســهای مــردم ایــن منطقــه بــه طــور معمــول از پشــم ‪ ،‬پارچــه و پنبــه اســتفاده‬ ‫میشــد کــه بــا چــاپ یــا گلــدوزی تزئیــن شــده انــد‪ .‬از چــرم معمــوالً بــرای کفــش‬ ‫اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫لبــاس هــای ســه قومیــت مختلــف و مناطــق انهــا تحــت تاثیــر کشــورهای همســایه‬ ‫متبــوع انهــا (هلنــد ‪ ،‬فرانســه و المــان) قــرار گرفتــه اســت‪ .‬امــروزه بــه نــدرت لبــاس‬ ‫هــای قومــی فالمــان و والونــی پوشــیده مــی شــوند‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬در بعضــی از‬ ‫مــزارع زنــان هنــوز لبــاس ســنتی تیــره رنــگ و پیــش بندهــای ســفید (ســبکی را‬ ‫کــه قبـ ً‬ ‫ا هلنــدی هــا و فالمــان هــا مــی پوشــیدند) مــی پوشــند و مــردان کاله هــای‬ ‫قدیمــی بــه ســر مــی کننــد‪.‬‬ ‫در مــورد مــردم عمومــی ‪ ،‬تــا زمانــی کــه کــت و شــلوارها در قــرن نوزدهــم‬ ‫بــه شــکل عــام وارد عرصــه پوشــش نشــدند ‪ ،‬اســموک هــا و برتهــا در بیــن‬ ‫مــردان مــد پســندیده بــود‪ .‬قبــل از اینکــه بلژیــک در ســال ‪ 1830‬اســتقالل‬ ‫خــود را اعــام کند ‪ ،‬ســایق پوشــش بیشــتر توســط اشــغالگران فرانســوی‬ ‫اداره مــی شــد‪.‬‬ ‫بــرای پســران نوعــی تونیــک تــا اواخــر قــرن نوزدهملبــاس عمومــی مــورد‬ ‫اســتفاده بــود‪ .‬همــه بچــه هــای جــوان از جملــه پســران تــا قــرن ‪ 20‬لبــاس‬ ‫مــی پوشــیدند‪ .‬در مناطــق فالمــان روســتایی ‪ ،‬لباســهای ســیاه بــا پیــش‬ ‫بندهــای ســفید نشــان دهنــده تاثیــر خاصــی از هلنــد بــود‪.‬‬ ‫امــروزه لبــاس هــای ســنتی بلژیــک فقــط در مــوارد خــاص ماننــد جشــنواره هــا یــا‬ ‫جشــن هــای خــاص پوشــیده مــی شــوند‪.‬‬ ‫بلژیــک ســابقه اســتفاده از لبــاس هــای مجلــل بــرای خانــم هــا را‬ ‫دارد‪ .‬لبــاس هانتــرس یکــی از لبــاس هایــی اســت کــه از دوران قــرون‬ ‫وســطی توســط زنــان ثروتمنــد مــورد اســتفاده بــود و هنــوز در برخــی‬ ‫مراســم اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫اســتین هــای بــزرگ و بــراق برجســته تریــن ویژگــی ایــن لبــاس‬ ‫خــاص اســت‪ .‬ایــن لبــاس دارای لبــه هــای جانبــی و گــره هایــی بــا‬ ‫تزئینــات مهــره هــای رنگارنــگ اســت‪.‬‬ ‫ژیــل هــا چهــره هــای خــاص و ماســک دار و لباس پوشــیده ای هســتند‬ ‫کــه خیابــان هــای شــهر والــون بینچــه در مــاردی گــراس (کارنــاوال)‬ ‫را پــر مــی کننــد‪ .‬ایــن مراســم ســنتی اســت کــه بــه قــرن ‪ 14‬برمــی‬ ‫گــردد‪ .‬لبــاس هــای راه راه پــر رنگارنــگ زرد و نارنجــی جلــوه ای از‬ ‫زندگــی بومیــان بلژیــک بودنــد‪.‬‬ ‫در نقــاط مختلــف ایــن موکــب ‪ ،‬ژیــل ماســک مومــی ‪ -‬نمــادی از‬ ‫یــک نجیــب زاده بورژوایــی در زمــان ناپلئــون ســوم ‪ -‬یــا کاله هــای‬ ‫پــر شــترمرغ بلنــد اســت‪ .‬ســه گــروه دیگــر بــا لبــاس هــای قــرون‬ ‫وســطایی ‪ -‬پیــروت هــا ‪ ،‬هارلکیــن هــا و دهقانــان ‪ -‬در رژه بــه انهــا‬ ‫مــی پیوندنــد‪.‬‬ ‫لبــاس هانتــرس هنــوز هــم واقعــاً محبــوب اســت و بــرای لبــاس‬ ‫عــروس اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫لبــاس دیگــر زنــان از لبــاس فرانســه ‪ ،‬هلنــد و المــان بــا ســبک هــای‬ ‫مختلــف دامــن ‪ ،‬بلــوز ‪ ،‬نیــم تنــه ‪ ،‬ســر تــوری و غیــره طراحــی و اســتفاده‬ ‫میشــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬در دهســتان فالنــدر‪ ،‬لباســهای ســیاه بــا پیــش‬ ‫بندهــای ســفید نشــان دهنــده تاثیــر خاصــی از هلنــد بــود‪ .‬در قــرن بیســتم‬ ‫‪ ،‬زنــان کشــاورز کمپــن ‪ ،‬بخشــی از اســتان انتــورپ‪ ،‬عمدتــا بــا دامــن هــای‬ ‫گشــاد و کاله هــای ســفید مــی پوشــیدند‪ .‬یــک شــال بــزرگ تقریب ـاً شــبیه‬ ‫پتــو اغلــب روی شــانه هــا انداختــه مــی شــد‪.‬‬ ‫لبــاس محبــوب دیگــر ‪ ،‬اپونیــن اســت کــه دارای دور کمــر باریــک و‬ ‫یقــه کشــیده اســت و بدنــه ظاهــرا ً بــا روبــان از طریــق مرواریــد گــره‬ ‫خــورده اســت‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬تصویــر و مشــخصه ثابتــی کــه بــه طــور‬ ‫معیــن مــی گویــد ایــن یــک اپونیــن اســت وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪54‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪55‬‬ صفحه 28 ‫فواد محمدهاشم‬ ‫کارشناس تربیت بدنی‬ ‫ورزش بلژیک‬ ‫‪ 8‬عنــوان قهرمانــی اروپــا توســط باشــگاه هــای بلژیــک‬ ‫بیــن ‪ 1976‬و ‪ 1988‬بــه دســت امــده اســت‪ .‬کــه نشــان‬ ‫دهنــده قــدرت فوتبــال بلژیــک در دهــه هشــتاد میــادی بــود‪.‬‬ ‫تیــم ملــی فوتبــال بلژیــک اولیــن بــازی خــود را در ســال ‪ 1904‬برابــر‬ ‫فرانســه انجــام داد‪ .‬ایــن دیــدار بــا تســاوی ‪ 3-3‬بــه پایــان رســید‪ .‬از‬ ‫ان زمــان ‪ ،‬بلژیــک بــه ‪ 12‬جــام از ‪ 20‬جــام جهانــی صعــود کرده اســت‬ ‫‪ ،‬کــه در ســال ‪ 2018‬مقــام ســوم را کســب کــرده و از ‪ 12‬مســابقات‬ ‫قهرمانــی فوتبــال اروپــا یوفــا کــه در ان شــرکت کــرده در ســال ‪1980‬‬ ‫بــه مقــام دوم رســیده اســت‪.‬‬ ‫ورزش در بلژیــک نقــش برجســته ای در جامعــه ایــن کشــور دارد‪ .‬از ســال‬ ‫‪ ،2010‬بلژیــک حــدود ‪ 17000‬باشــگاه ورزشــی بــا تقریبـاً ‪ 1.35‬میلیــون عضــو ‪،‬‬ ‫یــا حــدود ‪13‬درصــد از جمعیــت بلژیــک را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫از جملــه ورزشــهای محبــوب بلژیــک‪ :‬فوتبــال ‪ ،‬دوچرخــه ســواری ‪ ،‬تنیــس ‪،‬‬ ‫تنیــس روی میــز ‪ ،‬دو و میدانــی ‪ ،‬شــنا ‪ ،‬بســکتبال ‪ ،‬بدمینتــون ‪ ،‬جــودو ‪ ،‬هاکــی ‪،‬‬ ‫قایقرانــی ‪ ،‬موتــور کــراس ‪ ،‬اتومبیلرانــی ‪ ،‬والیبــال و دو و میدانــی اســت‪.‬‬ ‫بلژیــک بازیهــای المپیــک ‪ 1920‬در انتــورپ و همچنیــن مســابقات قهرمانــی‬ ‫اروپــا ‪ 1972‬یوفــا و مســابقات قهرمانــی اروپــا ‪ 2000‬یوفــا را بــه همــراه هلنــد‬ ‫برگــزار کــرده اســت‪.‬‬ ‫در المپیــک تابســتانی ‪ ،‬بلژیــک مــدال طــا را از ان خــود کــرد‪ .‬در ســال‬ ‫‪ 1920‬و در ســال ‪ 2008‬مقــام چهــارم را کســب کــرد‪.‬‬ ‫باســابقه تریــن بازیکــن بلژیــک یــان ورتونگــن (‪ 108‬بــازی ملــی)‬ ‫اســت و پــس از او یــان ســولومنس ‪ ،‬اکســل ویتســل (هــر دو ‪ 96‬بــازی‬ ‫ملــی) و تیمــی ســیمونز (‪ 93‬بــازی ملــی) قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫بهتریــن نتیجــه تیــم ملــی فوتبــال بلژیــک مقــام ســوم جــام جهانــی‬ ‫‪ 2018‬فیفــا و مقــام دوم مســابقات قهرمانــی اروپــا ‪ 1980‬یوفــا‬ ‫بــود‪ .‬باشــگاه هــای فوتبــال بلژیــک ‪ 3‬بــار جــام برنــدگان جــام‬ ‫یوفــا بــه عــاوه ‪ 3‬بــار جــام حذفــی یوفــا را بــه دســت اورده انــد‪.‬‬ ‫بهتریــن گلزنــان تاریــخ بلژیــک روملــو لوکاکــو بــا ‪ 48‬گل اســت‪ .‬دیگــر‬ ‫بازیکنــان مشــهور گذشــته شــامل دروازه بــان هــای ژان مــاری فــاف و‬ ‫میشــل پــرودم یــوده انــد‪.‬‬ ‫فرانکــی ورکاتــورن ‪ ،‬لــوک نیلیــس ‪ ،‬انــزو شــیفو ‪ ،‬ارویــن واندنبــرگ‬ ‫‪ ،‬ژرژ گــرون ‪ ،‬لــی کلیشتســتر (پــدر کیــم کلیشتســتر) ‪ ،‬فیلیــپ البــرت‬ ‫و مــارک ویلموتــس‪ .‬بازیکنــان مشــهور بلژیکــی در حــال حاضــر ادن‬ ‫هــازارد ‪ ،‬تیبــو کورتــوا ‪ ،‬ســیمون مینیولــت ‪ ،‬وینســنت کمپانــی ‪ ،‬تومــاس‬ ‫ورمالــن ‪ ،‬یــان ورتونگــن ‪ ،‬مــروان فلینــی ‪ ،‬روملــو لوکاکــو ‪ ،‬توبــی‬ ‫الدروایرلــد ‪ ،‬کویــن دی برویــن و کریســتین بنتکــه از دیگــر بازیکنــان‬ ‫مهــم بلژیــک بــوده انــد‪.‬‬ ‫بلژیــک در بــازی هــای المپیــک تابســتانی ‪ 40‬مــدال طــا و همچنیــن در بازیهــای‬ ‫المپیــک زمســتانی ‪ 1‬مــدال طــا در المپیــک زمســتانی ‪ 1948‬در ســنت موریتــز‬ ‫کســب کــرده اســت‪.‬‬ ‫از میــان ‪ 40‬مــدال طــا در بــازی هــای المپیــک تابســتانی ‪ 11 ،‬مــدال در‬ ‫تیرانــدازی بــا کمــان ‪ 7 ،‬مــدال در دوچرخــه ســواری ‪ 4 ،‬در ســوارکاری ‪ 3 ،‬در دو‬ ‫و میدانــی و شمشــیربازی و ‪ 2‬مــدال در قایقرانــی و جــودو کســب شــد‪.‬‬ ‫ورزش بســکتبال بلژیــک توســط فدراســیون بســکتبال بلژیــک اداره مــی شــود‪.‬‬ ‫اخریــن تورنمنــت مهــم بســکتبال ایــن کشــور مســابقات بســکتبال اروپــا ‪2013‬‬ ‫در اســلوونی بــود کــه در ان ســه پیــروزی کســب کردنــد‪ .‬بهتریــن نتیجــه تیــم‬ ‫ملــی بلژیــک ‪ ،‬مقــام چهــارم در بســکتبال اروپــا ‪ 1947‬بــود‪.‬‬ ‫لیــگ برتــر بســکتبال بلژیــک بیــن ‪ 8‬تیــم انجــام میشــود ‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫باشــگاههای بــزرگ فعلــی اوســتنده اســت (‪ 12‬عنــوان قهرمانــی بلژیــک و ‪11‬‬ ‫عنــوان جــام بلژیــک)‪ ،‬انتــورپ (‪ 9‬عنــوان قهرمانــی ملــی و ‪ 5‬جــام بلژیــک) ‪،‬‬ ‫اســپیرو بســکتبال شــارلوا (‪ 8‬عنــوان ملــی و ‪ 5‬جــام بلژیــک)‪ ،‬لیــژ (‪ 3‬عنــوان‬ ‫ملــی و ‪ 4‬جــام بلژیــک)‪ ،‬مونــس هاینــو (‪ 1‬جــام بلژیــک) از دیگــر باشــگاههای‬ ‫موفــق لیــگ بســکتبال بلژیــک هســتند‪.‬‬ ‫از قهرمانــان مشــهور ورزش بلژیــک مــی تــوان بــه راجــر مونــس ‪ ،‬ایــوو ون‬ ‫دام و کیــم ژوئــرت (دو و میدانــی) ‪ ،‬بــارت ولدکمــپ (اســکیت ســرعت) ‪،‬‬ ‫اینگریــد لمپــور (شــنا) ‪ ،‬ژال ونــدکاوی ‪ ،‬هیــدی راکلــز و هــری ون بارنولــد‬ ‫(جــودو) ‪ ،‬ادی مرککــس ‪ ،‬ریــک ون لــووی ‪ ،‬راجــر د ولمینــک ‪ ،‬لوســین ون‬ ‫ایمپــه ‪ ،‬یوهــان بروینیــل ‪ ،‬یوهــان موســیو ‪ ،‬اکســل مرککــس و تــام بونــن‬ ‫(دوچرخــه ســواری) ‪ ،‬ریمونــد ســلمانس (بیلیــارد ســه بالشــتک) ‪ ،‬جکــی‬ ‫ایکــس و تیــری بوتســن (فرمــول یــک) ‪ ،‬اســتفان اورتــس و گاســتون رهیــر‬ ‫(موتــور کــراس) و ژان میشــل ســایو (تنیــس روی میــز) ‪ ،‬کیــم کلیشتســتر‬ ‫(تنیــس) ‪ ،‬ســون نیــس (ســیکل کــراس) و وینســنت روســو (دو)‪.‬‬ ‫بــه عنــوان یــک زیرمجموعــه فرهنگــی در بلژیــک ‪ ،‬اکنــون ورزش تحــت‬ ‫مســئولیت ‪ 3‬جامعــه بلژیکــی (جامعــه هلنــدی زبــان ‪ ،‬جامعــه فرانســوی زبــان‬ ‫و جامعــه المانــی زبــان) در نظــر گرفتــه مــی شــود‪ .‬بــه اســتثنای فوتبــال و‬ ‫هاکــی روی زمیــن ‪ ،‬تمــام فدراســیون هــای مهــم ورزشــی دیگــر در بلژیــک‬ ‫بــه ‪ 2‬فدراســیون بــزرگ تقســیم شــده انــد (یــک فدراســیون فرانســه زبــان‬ ‫و یــک فدراســیون هلنــدی زبــان)‪.‬‬ ‫اتحادیــه فوتبــال بلژیــک ‪ ،‬نهــاد حاکــم بــر فوتبــال در بلژیــک ‪ ،‬در ســال‬ ‫‪ 1895‬تاســیس شــد و در ســال ‪ 1904‬یکــی از اعضــای بنیانگــذار فیفــا بــود‪.‬‬ ‫اولیــن لیــگ قهرمانــی بلژیــک در ســال ‪ 1895‬در میــان ‪ 10‬تیــم بنیانگــذار‬ ‫اتحادیــه فوتبــال بلژیــک برگــزار شــد و اســتاندارد لیــژ قهرمــان شــد‪.‬‬ ‫یــک ســطح دوم در ســال ‪ ، 1905‬یــک ســطح ســوم در ســال ‪ 1926‬و یــک‬ ‫ســطح چهــارم در ســال ‪ 1952‬بــه لیــگ بلژیــک اضافــه شــد‪ .‬اندرلخــت هــم‬ ‫در ســطح ملــی (‪ 32‬عنــوان قهرمانــی بلژیــک) و هــم بیــن المللــی (‪ 6‬عنــوان‬ ‫قهرمانــی اروپــا) موفــق تریــن تیــم بلژیــک اســت‪.‬‬ ‫ازباشــگاه هــای موفــق دیگــر مــی تــوان بــه بــروژ (‪ 13‬عنــوان قهرمانــی‬ ‫بلژیــک) ‪ ،‬رویــال یونیــون (‪ 11‬عنــوان ملــی) ‪ ،‬اســتاندارد لیــژ (‪ 10‬عنــوان‬ ‫ملــی) و مشــالن (‪ 4‬عنــوان ملــی و ‪ 2‬عنــوان اروپایــی) اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪56‬‬ ‫والیبــال در بلژیــک توســط فدراســیون والیبــال ســلطنتی بلژیــک برگــزاراداره‬ ‫میشــود کــه بــه ‪ VVB‬هلنــدی زبــان و ‪ AIF‬فرانســه زبــان تقســیم مــی شــود‪.‬‬ ‫بهتریــن نتیجــه تیــم ملــی والیبــال مــردان بلژیــک در مســابقات والیبــال قهرمانی‬ ‫اروپــا در ســال ‪( 2017‬چهــارم در شــانزده تیــم) بعــد از شکســت در بــازی بــرای‬ ‫کســب مــدال برنــز مقابــل صربســتان (‪ )3-2‬بــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1987‬بلژیــک هفتــم شــد‪ .‬از ان زمــان ‪ ،‬بلژیــک فقط در ســال ‪ 2007‬به‬ ‫دور نهایــی رســید و دهــم شــد‪ .‬بهتریــن نتیجــه تیــم ملــی والیبــال بانــوان بلژیک‬ ‫مقــام هفتــم مســابقات قهرمانــی والیبــال زنــان اروپــا در ســال ‪ 2007‬اســت‪.‬‬ ‫لیــگ والیبــال مــردان بلژیــک باالتریــن ســطح قهرمانــی بــرای باشــگاه هــای‬ ‫مــردان در بلژیــک اســت‪ 12( Noliko Maaseik .‬عنــوان قهرمانــی ملــی و ‪11‬‬ ‫جــام بلژیــک) و ‪ 5( Knack Randstad Roeselare‬عنــوان قهرمانــی ملــی و ‪6‬‬ ‫جــام بلژیــک) موفــق تریــن باشــگاه هــای ســال هــای گذشــته هســتند‪ .‬روســلر‬ ‫تنهــا باشــگاه بلژیکــی اســت کــه یــک جــام اروپــا ‪ ،‬یعنــی جــام تیــم هــای برتــر‬ ‫‪ CEV‬در ســال ‪ 2002‬را از ان خــود کــرده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪57‬‬ صفحه 29 ‫غذاهای محلی بلژیک‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫محقق‬ ‫سول میونیق‬ ‫بلژیــک بیشــترین تعــداد رســتوران هــای نمونــه را در بیــن کشــورهای‬ ‫اروپایــی دارد‪ .‬غذاهــای بلژیکــی نقــش مهمــی در فرهنــگ بلژیــک بــازی‬ ‫مــی کننــد و همانطــور کــه ایــن کشــور از نظــر زبانــی تقســیم بندی شــده‬ ‫از نظــر غذایــی هــم همیــن اتفــاق برایــش افتــاده اســت! مثــا ان هایــی‬ ‫کــه بــه زبــان والــون حــرف مــی زننــد غذاهایشــان شــباهت زیــادی بــه‬ ‫غذاهــای فرانســوی دارد و پــر از ســس اســت‪ .‬بیشــتر غذاهــای بلژیکــی‬ ‫بــر پایــه ی گوشــت و ماهــی بنــا شــده و غذاهــای دریایــی نقــش مهمــی‬ ‫در بیــن ان هــا دارد‪.‬‬ ‫ایــن غــذا از قدیمــی تریــن غذاهــای دریایــی بلژیــک اســت و پختــش هــم‬ ‫اصــا کاری نــدارد! فقــط کافیســت تکــه هــای ماهــی را در مخلــوط ارد‪،‬‬ ‫نمــک‪ ،‬فلفــل‪ ،‬پــودر ســیر و … بخوابانیــد تــا مــزه دار شــوند بعــد ان هــا را‬ ‫بــا کمــی کــره ســرخ کنیــد‪ .‬بــرای اینکــه ایــن ماهــی طعــم بهتــری بگیــرد‬ ‫بــر روی ان از ســس مخصوصــی اســتفاده مــی شــود کــه شــامل جعفــری‬ ‫خــرد شــده‪ ،‬ابلیمــو‪ ،‬کــره و … اســت‪ .‬ایــن ماهــی خوشــمزه طعــم خاصــی‬ ‫دارد و بــه همــراه ســیب زمینــی اب پــز‪ ،‬ســرخ شــده و یــا پــوره ســیب‬ ‫زمینــی خــورده مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن غــذا در واقــع اســتیک بــه همــراه اب خــورش اســت امــا طــرز پخــت ان‬ ‫در هــر منطقــه و در هــر خانــواده فــرق دارد! ولــی همــه ی ایــن تفــاوت هــا در‬ ‫جزئیــات اســت و بــه طــور کلــی معمــوال بــرای درســت کــردن ان از گوشــت گاو‪،‬‬ ‫فلفــل‪ ،‬پیــاز‪ ،‬نمــک‪ ،‬نــان و ادویــه اســتفاده مــی شــود‪ .‬در ایــن غــذا ســبزیجاتی‬ ‫مثــل هویــج‪ ،‬قــارچ و ســیر هــم اضافــه مــی شــود و تنــوع غــذا بــه حــدی اســت‬ ‫کــه گاهــی در ان حتــی طعــم شــکالت تلــخ را هــم احســاس مــی کنیــد! اگــر‬ ‫میخواهیــد ایــن غــذا جــا بیفتــد و حســابی خوشــمزه شــود بایــد بگذارید گوشــت‬ ‫ســاعت هــا اهســته بپــزد‪ .‬ایــن غــذا معمــوال بــه همــراه ســیب زمینــی اب پــز یــا‬ ‫ســرخ کــرده‪ ،‬نــودل و ســبزیجات خــورده مــی شــود‪.‬‬ ‫پالینگ با سس سبز‬ ‫ایــن غــذا یــک غــذای محلــی در بلژیــک اســت کــه بــا مــار ماهــی تــازه پختــه مــی‬ ‫شــود‪ .‬مــردم بلژیــک در گذشــته رســم داشــتند کــه مارماهــی تــازه ای کــه از رودخانــه‬ ‫شــلده صیــد مــی شــود را بــا ســبزیجات تــازه ای کــه کنــار رودخانه رشــد کرده اســت‪،‬‬ ‫بپزنــد‪ .‬امــا امــروزه بــه دلیــل ایــن کــه دسترســی به ایــن ســبزیجات محــدود اســت‪ ،‬از‬ ‫ســبزیجات تــازه ای همچــون جعفــری‪ ،‬ریحــان‪ ،‬اویشــن‪ ،‬شــاهی اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن ســبزیجات کامــا ریــز مــی شــوند و در اخریــن لحظــه‪ ،‬بــه ماهــی اضافــه مــی‬ ‫شــوند تــا رنگشــان همچنــان ســبز باقــی بمانــد‪ .‬پالینــگ را همــراه بــا ســیب زمینــی‬ ‫یــا نــان میــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫فیلهامریکایی‬ ‫احتمــاال ایــن غــذا بــاب میــل ایرانــی هــا نباشــد‪ .‬اگــر تصــور مــی کنیــد کــه‬ ‫اســتیک پختــه شــده ابــداری را ســفارش داده ایــد‪ ،‬کامــا در اشــتباهید‪ .‬بــا‬ ‫ایــن کــه ایــن غــذا یکــی از محبوبتریــن غذاهــای بلژیکــی اســت امــا تصــور‬ ‫خــوردن گوشــت خــام چــرخ کــرده‪ ،‬بــرای ایرانــی هــا و حتــی بســیاری از‬ ‫مــردم جهــان‪ ،‬ممکــن نیســت‪ .‬بــا ایــن حــال دربــاره طعــم ان بایــد بگوییــم‬ ‫کــه اصــا طعــم گوشــت خــام را احســاس نمــی کنیــد چــرا کــه در تهیــه ان‪،‬‬ ‫از نمــک‪ ،‬ســس کچــاپ‪ ،‬جعفــری‪ ،‬پیــاز‪ ،‬تخــم مــرغ‪ ،‬فلفــل و چندیــن ادویــه‬ ‫اســتفاده شــده کــه بــه طــور کلــی طعــم اصلــی گوشــت خــام را از بیــن مــی‬ ‫بــرد‪ .‬انتخــاب بــا شماســت‪ .‬مــی توانیــد ان را روی نــان تســت بریزیــد و‬ ‫بخوریــد و یــا همــراه بــا غذاهــای دیگــر اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫مولس فریتس‬ ‫نــگاه بــه اســم عجیــب ایــن غــذا نکنیــد چــون همــان ســیب زمینــی ســرخ کرده‬ ‫و صــدف رودخانــه ای اســت‪ .‬همیــن کــه مــاه هــای شــهریور تــا بهمــن فــرا مــی‬ ‫رســد ایــن غــذا از محبــوب تریــن غذاهــای بلژیــک مــی شــود و رســتوران هــای‬ ‫زیــادی ان را بــه طــور ویــژه ســرو مــی کننــد‪ .‬بــرای درســت کــردن ایــن غــذا‬ ‫صــدف را بــه همــراه موســیر‪ ،‬جعفــری‪ ،‬کــره در مقــداری اب مــی پزنــد و در‬ ‫کنــار ان ســیب زمینــی ســرخ کــرده مــی گذارنــد‪ .‬اگــر غذاهــای دریایــی دوســت‬ ‫داشــته باشــید حتمــا از طعــم لذیــذ صــدف هــای ایــن غــذا خوشــتان مــی ایــد‪.‬‬ ‫اندیو و هم گارتین‬ ‫ایــن غــذا را احتمــاال در منــوی رســتوران هــای لوکــس پیــدا نمــی کنیــد امــا از ان‬ ‫غذاهــای خوشــمزه و اســانی اســت کــه خانــواده هــا زیــاد درســت مــی کننــد‪ .‬در‬ ‫واقــع مــاده ی اصلــی ایــن غــذا کاســنی فرنگــی اســت کــه بــا پنیــر و گوشــت‬ ‫ترکیــب و در اخــر هــم بــه همــراه پــوره ی ســیب زمینــی ســرو مــی شــود‪ .‬کاســنی‬ ‫هــای بلژیــک بــه حــدی معروفنــد کــه بیشــتر کاســنی هایــی کــه در شــهرهای‬ ‫معــروف دنیــا فروختــه مــی شــود بــرای بلژیــک هســتند‪.‬‬ ‫واترزوی‬ ‫استومپ‬ ‫اســتومپر یــک غــذای معــروف بلژیکــی کــه بــا ســیب زمینــی پــوره شــده‬ ‫تهیــه مــی شــود‪ .‬اســتومپ یکــی از پرطرفدارتریــن غذاهــای بلژیکــی اســت‬ ‫کــه در ان ســبزیجاتی همچــون کاســنی‪ ،‬کلــم‪ ،‬پیــاز‪ ،‬اســفناج‪ ،‬هویــج و‬ ‫ترکیباتــی همچــون شــیر و خامــه وجــود دارد‪ .‬برخــی از رســتوران هــای‬ ‫بلژیکــی ان را بــا سوســیس یــا ماهــی طبــخ مــی کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪58‬‬ ‫کاربناد فلمیند‬ ‫واتــرزوی یــک نــوع ســوپ گوشــت ماهــی اســت کــه طرفــدارن زیــادی در بلژیــک‬ ‫دارد و در اصــل توســط ســاکنین شــهر «گنــت» (‪ )Ghent‬تهیــه شــده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫غــذا را در گذشــته بــا گوشــت ماهی هایــی ماننــد کپــور‪ ،‬اردک ماهــی‪ ،‬مارماهــی‬ ‫و ‪ ...‬تهیــه می کرده انــد امــا امــروزه بیشــتر در تهیــه ان از گوشــت مــرغ در‬ ‫کنــار ســبزیجاتی ماننــد هویــج‪ ،‬تــره فرنگــی‪ ،‬ســیب زمینی و مــواد دیگــری مثــل‬ ‫تخم مــرغ‪ ،‬خامــه و کــره اســتفاده می شــود‪ .‬بلژیکی هــا ایــن خوراکــی را اغلــب‬ ‫به همــراه نــان ســرخ شــده فرانســوی می خورنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪59‬‬ صفحه 30 ‫سینمای بلژیک‬ ‫حسین شیردل‬ ‫همانطــور کــه پیشــتر ذکــر شــد‪ ،‬بلژیــک اساســاً کشــوری چندزبانــه اســت کــه بــه‬ ‫بخش هــای فالمان زبــان شــمال (هلندی زبانــان) و فرانســوی زبان جنــوب تقســیم‬ ‫می شــود‪ .‬جامعــه کوچکــی هــم از تکلم کننــدگان بــه زبــان المانــی در نزدیکــی مــرز‬ ‫ایــن کشــور بــا المــان وجــود دارد‪.‬‬ ‫همین طــور بایــد دانســت کــه ایــن ســه جامعــه بــه صــورت فــدرال اداره می شــوند؛‬ ‫بنابرایــن تفاوت هــای زبانــی و سیاســی‪ ،‬ســخن گفتــن از ســینمایی واحــد در بلژیــک‬ ‫دشــوار اســت‪ .‬بــه نظــر می رســد بهتــر باشــد از ســینمای فالمانــی یــا هلنــدی بلژیــک‬ ‫یــا والونــی و فرانســوی زبان بلژیــک ســخن بگوییــم‪.‬‬ ‫از ابتــدای دهــه ‪ ۸۰‬پشــتیبانی مالــی دولــت از ســینمای بلژیــک‬ ‫شــدت می گیــرد‪ .‬در ایــن دهــه دیگــر از نســل قدیــم بدنه ســینمای‬ ‫بلژیــک خبــری نیســت؛ و کارگردانــان جوانــی مطــرح می شــوند‪.‬‬ ‫مــارک دیــدن بــا فیلم هــای بروکســل کنــار شــب محصــول ‪۱۹۸۳‬و‬ ‫اســتانبول محصــول ‪۱۹۸۵‬و رابــی دی هــرت بــا فیلم هایــی ماننــد‬ ‫تپــه زغــال اختــه محصــول ‪۱۹۸۹‬از ایــن دســته هســتند‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ ۹۰‬ســینمای بلژیــک بــه اســتقالل مالــی می رســد‪.‬‬ ‫بازیگــران جهانــی معرفــی می کنــد و در فســتیوال های معتبــر‬ ‫ســینمایی حضــور مــداوم دارد‪ .‬دهــه ‪ ۹۰‬اغــاز عصــر طالیــی‬ ‫ســینمای بلژیــک اســت‪ .‬در ایــن دهــه اولیــن فیلــم مهــم انســان‬ ‫ســگ را گاز می گیــرد محصــول ‪ ۱۹۹۲‬بــه کارگردانــی رمــی بلــوو‬ ‫اســت‪ .‬داینــز محصــول ‪ ۱۹۹۲‬ســاخته اســتین کانینکــس نیــز فیلــم‬ ‫مهــم ایــن دهــه اســت‪ .‬چــرا کــه در اســکار ‪ ۱۹۹۲‬نامــزد بهتریــن‬ ‫فیلــم خارجــی زبــان شــده بــود‪.‬‬ ‫در اواخــر دهــه ‪ ۹۰‬بــرادران داردن در ســینمای بلژیــک تثبیــت‬ ‫می شــوند‪ .‬فیلمســازانی کــه اعتبــار فراوانــی بــرای ســینمای بلژیــک‬ ‫بدســت اوردنــد‪ .‬بــرادران داردن در ســال ‪ ۱۹۹۹‬بــا کاگردانــی رزتــا‬ ‫بــه نخــل طــا جشــنواره کــن رســیدند‬ ‫در دهــه ‪ ۱۹۰۰‬ســینمای صامــت بلژیــک در اغــاز تحــت تاثیــر ســینمای‬ ‫فرانســه اســت‪ .‬در دهــه ‪ ۲۰‬کارگردانــان بومــی کار را اغــاز کردنــد‪ .‬بیشــتر‬ ‫فیلم هــا در دهــه ‪ ۲۰‬کارهــای مســتند اســت‪ .‬از ابتــدای دهــه ‪ ۳۰‬بــا فراگیــر‬ ‫شــدن صــدا در ســینما‪ ،‬فیلمســازان بلژیکــی بــه مشــکل برخوردنــد‪ .‬بــه لحاظ‬ ‫فنــی و گرایــش فیلم ســازی و ســلیقه‪ ،‬ســینمای صامــت بلژیــک متاثــر از‬ ‫ســینمای فرانســه بــود‪ .‬عمدتـاً کارگردانــان و عوامــل فرانســوی در تولیــدات‬ ‫ســینمایی ایــن کشــور نقــش اول را داشــتند‪ .‬امــا بــا ورود صــدا بــه ســینما‬ ‫و تعــدد زبان هــا و گویشــوران فرانســوی‪ ،‬المانــی و هلنــدی کار ســخت‬ ‫می شــود‪ .‬در شــمال ایــن کشــور زبــان و ادبیــات فالنــدری (هلندی زبانــان)‬ ‫فراگیــر و در جنــوب بلژیــک گویــش متاثــر از زبــان فرانســوی اســت‪ .‬در‬ ‫منطقــه مــرزی کوچــک در شــرق بلژیــک بــا المــان نیــز اهالــی بــه المانــی‬ ‫تکلــم می کننــد‪ .‬در ایــن احــوال بســیاری از شــاعران و ادیبــان بلژیکــی فقــط‬ ‫بــه یکــی از زبان هــا مســلط بودنــد و هــر زبــان و ادبیاتــی دارای پیشــینه‬ ‫و تاریــخ فرهنگــی و اجتماعــی خــاص خــود اســت‪ .‬ایــن مشــکالت همگــی‬ ‫باعــث شــدند تــا پیشــرفت ســینما در بلژیــک علیرغــم فراگیــر بــودن؛ چنــد‬ ‫پــاره هــم باشــد‪ .‬هنــوز زبــان واحــد در ایــن کشــور وجــود نــدارد تا ســینمای‬ ‫ایــن کشــور بتوانــد بــدان بــه صــورت پیش فــرض تکلــم کنــد‪.‬‬ ‫اغــاز هــزاره ســوم بــا پویایــی بیشــتر بــرای ســینمای بلژیــک همــراه اســت‪.‬‬ ‫همــه مشــهورند محصــول ‪ ۲۰۰۰‬ســاخته دومینیــک درودیــه نامــزد دریافــت‬ ‫اســکار بهتریــن فیلــم خارجــی زبــان می شــود و داردن هــا نیــز دوبــاره در ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۵‬در فســتیوال فیلــم کــن بــا فیلــم بچــه بــه نخــل طــا می رســند‪.‬‬ ‫ســینمای بلژیــک در ســال های اخیــر نیــز فیلمســازان مطرحــی ماننــد فردریــک دو‬ ‫شــو‪ ،‬ژاکــو فــان دورمــال‪ ،‬لــوکاس بلوایوکــس و بولــی لنــر را معرفــی کرده اســت‪.‬‬ ‫مهمتریــن موفقیــت ســینمای بلژیــک در ســالهای اخیــر اکــران فیلــم کله شــق‬ ‫ســاخته مایــکل روســکم اســت کــه در هشــتاد و چهارمیــن دوره جوایــز اســکار‬ ‫نامــزد بهتریــن فیلــم خارجــی زبــان شــده بــود‪ .‬همچنیــن بایــد از ‪ ۲‬روز و یــک‬ ‫شــب ســاخته بــرادران داردن نــام بــرد کــه در کــن ‪ ۶۷‬در بخــش مســابقه قــرار‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫جــدای از فیلمســازان و نویســندگان بلژیکــی‪ ،‬بدنــه ســینمای ایــن کشــور‬ ‫بازیگــران سرشناســی را نیــز بــه صنعــت ســینما معرفــی کرده اســت‪ .‬پــس از‬ ‫ژاک بــرل کــه مربــوط بــه دهه هــای گذشته اســت‪ ،‬ژان کلــود ون دام شــناخته‬ ‫شــده ترین بازیگــر ســینمای ایــن کشــور اســت‪ .‬او کــه بــا فیلم هــای اکشــن و‬ ‫ماجراجویانــه رزمــی بــه ســینمای امریــکا امــد‪ ،‬بــا فیلــم ســرباز جهانــی محصــول‬ ‫‪ ۱۹۹۲‬چهــره شــد‪ .‬ان پترســون‪ ،‬انــی کــوردی‪ ،‬ژان دکلــر‪ ،‬پاســکال دوکــن‪،‬‬ ‫امیلــی دوکــن‪ ،‬ماتیــاس اســخونارتس و فرانســیس دامینــز از دیگــر چهره هــای‬ ‫ســینمای بلژیــک به شــمار می اینــد‪.‬‬ ‫بــه لحــاظ تاریخــی و فرهنگــی طبیعــی اســت کــه ســینمای بلژیــک بعــد‬ ‫از پیدایــش مــوج نــوی ســینمای فرانســه از ایــن نهضــت ســینمایی بــه‬ ‫شــدت تاثیــر بپذیــرد‪ .‬در دهــه ‪ ۶۰‬بــه تاثیــر از مــوج نــوی ســینمای فرانســه‬ ‫جوانــان تحصیلکــرده اثــار مســتقل و مســتند قابــل قبولــی تولیــد می کننــد‪.‬‬ ‫در همیــن ســال ها ردپــای شــعرا و نویســندگان ادبــی بلژیــک در ســینمای‬ ‫ایــن کشــور بســیار زیــاد می شــود؛ و اثــار افــرادی ماننــد روبــر گوفــن‪ ،‬انــری‬ ‫میشــو‪ ،‬ســوزان لیــار‪ ،‬ژرژ ســیمنون‪ ،‬هوگــو کالوس و دیگــران در ســینمای‬ ‫بلژیــک مــورد اقتبــاس قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫از ‪ ۱۹۶۴‬بــرای رونــق گرفتــن ســینمای بلژیــک‪ ،‬دولــت یارانــه ثابتــی را‬ ‫بــرای ان در نظــر می گیــرد کــه برنامــه ای موفقیت امیــز اســت‪ .‬در ایــن‬ ‫ســالها انــدره دلــوو بــا اقتبــاس از رمان هــای مشــهور بلژیکــی و کارگردانــی‬ ‫‪ ۲‬فیلــم مــردی کــه موهایــش را کوتــاه کــرده بــود و یــک شــب یــک قطــار‪،‬‬ ‫رهبــری نســل جــوان ســینمای بلژیــک را بــه عهــده می گیــرد‪.‬‬ ‫اثــار انــدره دلــوو بــه عنــوان یــک هلندی زبــان‪ ،‬دارای تعصــب زبانــی و قومــی‬ ‫نبــود و فیلم هایــش بــرای بلژیکی هــا تقریبــاً ملــی جلوه گــری می کــرد‪ .‬در‬ ‫حــال حاضــر بــه ســبب همیــن اثــار انــدره دلــوو بــه او لقــب پــدر ســینمای‬ ‫ملــی بلژیــک داده شده اســت‪ .‬همچنیــن وی از اولیــن ســینماگرانی بــود کــه‬ ‫اثــار نویســنده مهــم فالندری زبــان بلژیــک فلیکــس تیمرمانــس را بــه زبــان‬ ‫فیلــم برگردانــد‪.‬‬ ‫ژاک بــرل نیــز در دهــه ‪ ۷۰‬وارد بدنــه ســینمایی بلژیــک شــد‪ .‬بــرل بــه عنــوان‬ ‫یــک خواننــده‪ ،‬نویســنده‪ ،‬بازیگــر و کارگــردان بلژیکــی ســهم زیــادی در‬ ‫شناســاندن ســینمای ایــن کشــور ایفــا کــرد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪60‬‬ ‫در مــورد جشــنوراه هــای ســینمایی بلژیــک مــی تــوان گفــت بــا توجــه‬ ‫بــه تعــدد زبــان در بلژیــک ســینمای بلژیــک از دهــه ‪ ۶۰‬بدیــن ســو‬ ‫جشــنواره های فیلــم داخلــی و خارجــی زیــادی را برگــزار کرده اســت‪.‬‬ ‫جشــنواره هایی عمدتــاً کوچــک و منطقــه ای کــه بــه لحــاظ زبانــی‬ ‫ســرو شــکل یافته انــد‪ .‬از ایــن میــان جشــنواره بین المللــی فیلم هــای‬ ‫مســتقل بروکســل (‪Brussels International Independent Film‬‬ ‫‪ )Festival‬مشــهور اســت‪ .‬ایــن جشــنواره کــه بــه نمایــش فیلم هــای‬ ‫مســتقل اختصــاص دارد‪ ،‬همه ســاله در بروکســل پایتخــت بلژیــک برگــزار‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫جشــنواره بین المللــی فیلم هــای مســتقل بروکســل از ســال ‪ ۱۹۷۴‬میــادی‬ ‫اغــاز بـه کار کــرد و در ابتــدا‪ ،‬تمرکــزش بــر فیلم هــای مســتقل ‪ ۸‬میلیمتــری‬ ‫بــود‪ .‬جشــنواره بین المللــی فیلــم فالنــدرز نیــز از مهمتریــن رویدادهــای‬ ‫ســینمایی ایــن کشــور محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪61‬‬ صفحه 31 ‫رویدادهایفرهنگی بلژیک‬ ‫افشین اسد زاده‬ ‫وســعت محــدود بلژیــک مانــع از ان نشــده اســت تــا ایــن کشــور در برگزاری‬ ‫جشــنواره هــای مختلــف بومــی و هنــری و یــا بیــن المللــی دســت کمــی از‬ ‫کشــورهای دیگــر اروپــا داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ایــن کشــور بــا توجــه بــه فرهنگهــای متفــاوت زبانــی و قومیتــی در خــود‬ ‫توانســته اســت از ایــن تنــوع فرهنگــی اســتفاده بســزایی در جــذب گردشــگر‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬یکــی از زمینــه هــای موفقیــت بلژیــک در توســعه توریســم‬ ‫فســتیوالهای ایــن کشــور اســت کــه در ادامــه بــه معرفــی برخــی از انهــا‬ ‫خواهیــم پرداخــت‪.‬‬ ‫سینما نوو‬ ‫فســتیوال بین المللــی فیلــم در شــهر بــروژ (‪ )Bruges‬یکــی از فســتیوال های‬ ‫ســینمایی اســت کــه بــزرگان دنیــای ســینما را از سراســر جهــان بــه ســمت خــود‬ ‫می کشــاند‪ .‬ایــن فســتیوال هــر ســال در مــاه مــارس برگــزار می شــود‪ .‬ســینما‬ ‫نــوو (‪ )Cinema Novo‬یــک فســتیوال بین المللــی فیلــم اســت کــه فیلم هــای‬ ‫کوتــاه‪ ،‬فیلم هــای بلنــد و حتــی مســتند هایی از امریــکای التیــن‪ ،‬افریقــا و اســیا‬ ‫در ان بــه نمایــش در می ایــد‪ .‬ایــن رویــداد ‪ ۱۰‬روز طــول می کشــد‪ .‬فســتیوال‬ ‫ســینما نــوو در خان ـه ی هنــر لومیِــر (‪ )Lumière Art House‬و ســینمای لیبرتــی‬ ‫بالکباســتر (‪ )Liberty blockbuster‬برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫فستیوال فالندرز‬ ‫تومارولند‬ ‫فســتیوال فالنــدرز (‪ )Flanders‬یــک جشــن بــزرگ بــرای بزرگ داشــت‬ ‫تئاتــر‪ ،‬موســیقی و رقص هــای ســنتی اســت‪ .‬ایــن فســتیوال در مــاه‬ ‫اوریــل اغــاز می شــود و تــا مــاه اکتبــر ادامــه دارد‪ .‬فســتیوال فالنــدرز‬ ‫در مکان هــای مختلفــی از جملــه بروکســل و فالنــدرز برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫اجراهــای زیبایــی از موســیقی‪ ،‬کنســرت‪ ،‬تئاتــر و رقص هــای ســنتی در‬ ‫مکان هــای عمومــی شــهر از جملــه ســاختمان های تاریخــی‪ ،‬کلیســاها‪،‬‬ ‫تاالرهــای شــهر‪ ،‬ســالن های تئاتــر و صومعه هــا برگــزار می شــوند‪ .‬اگــر‬ ‫هــوا مناســب باشــد ایــن فســتیوال ها در فضــای بــاز هــم بــه اجــرا در‬ ‫می اینــد‪.‬‬ ‫تومارولَنــد یــک فســتیوال مشــهور بین المللــی موســیقی الکترونیــک اســت کــه‬ ‫هرســاله در اخریــن اخــر هفتــه (شــنبه و یک شــنبه) مــاه ژوئیــه در شــهر بــوم‬ ‫بلژیــک برگــزار می شــود‪ .‬ایــن جشــنواره بــه تومورولنــد یــا توموروالنــد نیــز‬ ‫معــروف اســت‪ .‬فســتیوال تومورولنــد هــر ســال در تابســتان بــه تاریــخ شمســی‬ ‫از ‪ ۲۸‬تیــر تــا ‪ ۷‬مــرداد برگــزار می شــود و افــراد بــا حضــور گــرم و پرشــور خــود‬ ‫بــه ایــن جشــنواره زیبایــی می بخشــند‪.‬‬ ‫جشــنواره تومارولنــد رقابــت بســیار سرســختانه و پــر قــدرت بــا فســتیوال های‬ ‫معــروف دی جی هــای دنیــا‪ ،‬ماننــد اولتــرا موزیــک فســتیوال یــا همــان یــو اف‬ ‫ام دارد و رقابــت را بــرای ســایر جشــنواره های موســیقی دی جی هــا ســخت‬ ‫کرده اســت‪.‬‬ ‫رژه زینکا‬ ‫در حــال حاضــر فســتیوال تومارولنــد تنهــا در کشــور بلژیــک در تابســتان و‬ ‫زمســتان برگــزار می شــود امــا جشــنواره های نظیــر یــو ام اف یــا همــان اولتــرا‬ ‫موزیــک فســتیوال در چنــد تاریــخ از ســال و در چندیــن کشــور جهــان برگــزار‬ ‫می شــود و تاریــخ یــو ام اف شــهر میامــی امریــکا از ‪ ۱‬فروردیــن تــا ‪ ۳‬فروردیــن‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫فســتیوال تومارولَنــد از ســال ‪ ۲۰۰۵‬میــادی‪ ،‬برگــزار می شــود و صدهــا هــزار‬ ‫طرفــدار ان از سراســر دنیــا بــرای شــرکت در ایــن فســتیوال بــه شــهر بــوم‬ ‫بلژیــک می اینــد تــا شــاهد اجــرای برنامــه از ســوی بنام تریــن دی جی هــای‬ ‫دنیــا همچــون ارمیــن ون بــورن‪ ،‬تییســتو‪ ،‬هــاردول‪ ،‬ابــاو انــد بیونــد‪ ،‬دش برلیــن‪،‬‬ ‫نیکــی رومــرو‪ ،‬دیویــد گتــا‪ ،‬اکســول‪ ،‬گــرت امــری‪ ،‬و… باشــند‪.‬‬ ‫رژه ی زینِــکا (‪ )Zinneka Parade‬یکــی از فســتیوال هایی اســت کــه در‬ ‫بروکســل برگــزار می شــود و شــهر را بــه مکانــی رنگارنــگ و پــر انــرژی‬ ‫تبدیــل می کنــد‪ .‬ایــن فســتیوال کــه در میــان مــردم محلــی بــه نــام بیــگ‬ ‫زی دِی (‪ )Big Z-Day‬هــم معــروف اســت‪ ،‬هــر ســال در مــاه مِــی برگــزار‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن فســتیوال شــامل موســیقی زنــده‪ ،‬کنســرت‪ ،‬پایکوبــی‪،‬‬ ‫جشــن های خیابانــی و پوشــیدن لباس هــای خــاص و جالــب اســت‪ .‬بارهــا‬ ‫و کافه هــای شــهر هــر کــدام رویدادهــای جداگانــه برگــزار کــرده و ســاعاتی‬ ‫مفــرح را بــرای مــردم فراهــم می کننــد‪.‬‬ ‫روز ملی بلژیک‬ ‫در ایــن جشــنواره افــراد پرچم هــای کشــور خــود را بــه همــراه اورده و‬ ‫برافراشــته می کننــد تــا حضــور جهانــی شــادی را نشــان دهنــد‪ .‬ایــن‬ ‫جشــنواره حــاوی ســبک های مشــاپ‪ ،‬ریمیکــس‪ ،‬داب اســتب‪ ،‬ترنــس‪،‬‬ ‫دنــس فلــور و… می باشــد و مشــهور تمریــن دیجی هــای دنیــا دعــوت‬ ‫بــه اجــرا می شــنود‪.‬‬ ‫حضــور افــرادی از ایــران نیــز خبــر ســاز بوده اســت کــه پرچــم ایــران‬ ‫را ماننــد دیگــر افــراد در کنســرت و جشــنواره تومــورو لنــد بــاالی ســر‬ ‫خــود بردنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه روز ملــی بلژیــک در سراســر ایــن کشــور در روز ‪ ۲۱‬جــوالی جشــن گرفتــه‬ ‫می شــود‪ ،‬امــا بزرگ تریــن رویــداد روز ملــی بلژیــک (‪)Belgian National Day‬‬ ‫را می تــوان در بروکســل دیــد‪ .‬نمایــش اتش بــازی‪ ،‬نمایش هــای خیابانــی و یــک‬ ‫رژه ی بــزرگ نظامــی در پــارک بروکســل‪ ،‬همگــی روز اســتقالل ایــن کشــور را گرامـی ‬ ‫می دارنــد‪ .‬بلژیــک در ســال ‪ ،۱۸۳۰‬پــس از انقــاب بلژیــک بــه اســتقالل رســید‪.‬‬ ‫فستیوال می بوم‬ ‫ایــن جشــنواره نخســتین بــار در تاریــخ ‪ ۱۴‬اوت ‪ ۲۰۰۵‬برگــزار شــد‪ .‬منــو‬ ‫بیــر‪ ،‬میشــل بیــرز و ای دی اندتــی ایــن جشــنواره را برگــزار کردنــد‪ .‬هنرمندان‬ ‫شــامل ارمیــن ون بــورن‪ ،‬تکنوبــوی‪ ،‬ارویــن تنــگ یــو هــان‪ ،‬یوجــی و چنــد‬ ‫دی جــی دیگــر بودنــد‪.‬‬ ‫دومیــن برنامــه ایــن جشــنواره در تاریــخ ‪ ۳۰‬ژوئیــه ‪ ۲۰۰۶‬بــا حضــور‬ ‫هنرمندانــی چــون ارمیــن ون بــورن‪ ،‬اکســول‪ ،‬دیویــد گتــا‪ ،‬فــرد بیکــر و‬ ‫مارکــو بالــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪62‬‬ ‫ســنتی‬ ‫فســتیوال مِــی بــوم (‪ )Meyboom‬یکــی از قدیمی تریــن فســتیوال های‬ ‫ِ‬ ‫بلژیــک اســت و در شــهر بروکســل برگــزار می شــود‪ .‬ایــن فســتیوال در مــاه اگوســت‬ ‫ی بــوم شــامل اجــرای موســیقی‬ ‫و در فضــای بــاز اتفــاق می افتــد‪ .‬فســتیوال مِــ ‬ ‫ســنتی‪ ،‬نمایــش عروســک های غول پیکــر و غذاهــا و نوشــیدنی های محلــی اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 63‬راز شقایق| ‪63‬‬ صفحه 32 ‫نمایی از شهر بروکسل‬ صفحه 33

آخرین شماره های ماهنامه راز شقایق

ماهنامه راز شقایق 73

ماهنامه راز شقایق 73

شماره : 73
تاریخ : 1401/02/01
ماهنامه راز شقایق 72

ماهنامه راز شقایق 72

شماره : 72
تاریخ : 1401/01/15
ماهنامه راز شقایق 71

ماهنامه راز شقایق 71

شماره : 71
تاریخ : 1400/12/01
ماهنامه راز شقایق 70

ماهنامه راز شقایق 70

شماره : 70
تاریخ : 1400/11/01
ماهنامه راز شقایق 69

ماهنامه راز شقایق 69

شماره : 69
تاریخ : 1400/10/01
ماهنامه راز شقایق 68

ماهنامه راز شقایق 68

شماره : 68
تاریخ : 1400/09/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!