ماهنامه راز شقایق شماره 61 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه راز شقایق شماره 61

صفحه بعد

ماهنامه راز شقایق شماره 61

ماهنامه راز شقایق شماره 61

صفحه 1 ‫ماهنامه فرهنگی و هنری‬ ‫(خبری‪ ،‬تحلیلی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬اموزشی)‬ ‫سال ششم‪ ،‬شماره ‪ - 61‬اردیبهششت ماه ‪1400‬‬ ‫شماره مجوز ‪75583:‬‬ ‫مدیر روابط عمومی‬ ‫علی اسدابادی (کرمانشاهی)‬ ‫دبیر سرویس فرهنگی‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫سرویس عکس‬ ‫دبیر سرویس هنری‬ ‫میالد محمدهاشم‬ ‫فوادمحمدهاشم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫سردبیر‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫مدیر اجرایی‬ ‫ستاره کوشا‬ ‫روابط ایران و دانمارک‬ ‫ابوالفضل فیاض مرند‬ ‫کارشناس سیاسی‬ ‫طراح و گرافیست‬ ‫حسین شیردل‬ ‫بعــد از مــاه هــا تنــش بــا ســفر اوریــل ‪ 2007‬قائــم مقــام وزیــر امــور خارجــه دانمــارک‬ ‫بــه تهــران و ســفر مــی ‪ 2007‬وزیــر امــور خارجــه ایــران بــه دانمــارک روابــط دو کشــور‬ ‫وارد یــک مرحلــه جدیــد شــد‪.‬‬ ‫در فوریــه ســال ‪ 2009‬پــس از هفــت ســال‪ ،‬هیئــت کمیتــه سیاســت خارجــی پارلمــان‬ ‫دانمــارک بــا حضــور موگنــز لوکتافــت‪ ،‬رئیــس وقــت پارلمــان از حــزب سوســیال‬ ‫دموکــرات و گیتــه لیلــه لونــد بــک‪ ،‬رئیــس کمیتــه‪ ،‬از ایــران دیــدن کردنــد‪.‬‬ ‫در حــوزه اقتصــادی‪ ،‬رئیــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع و معــادن ایــران بــه دعــوت همتای‬ ‫دانمارکــی خــود در ژانویــه ‪ 2010‬بــه کپنهــاگ ســفر کرد‪.‬‬ ‫همکاران این شماره‪:‬‬ ‫ســمیه عبدالمحمدی‪ -‬کبری تبریزیان‪ -‬کریــم فیروزی‪ -‬شــایلین مظاهری‪ -‬جعفرمحمدهاشم‪-‬سحر پورحســینی‪ -‬ابـــولفضل فیاض مرند ‪ -‬سمیه قاســمعلی‪ -‬امید عزیزی ‪ -‬محمدرضارســتگار‪ -‬حسین قاسمی‪ -‬سید امیر رســتگار‪ -‬امیدمحمدی‪-‬‬ ‫افشــین اســدزاده‪ -‬زهــرا کالته عربی‪ -‬تحریریه پایگاه خبری شــاینا‪ -‬تحریریه هفته نامه نســل انقالب‪-‬تحریریــه اخبار اصناف‪-‬تحریریه هفته نامــه مدرن‪-‬تحریریه دنیای بچه ها‪ -‬تحریریــه پایگاه خبری قانون مداری‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫دانمــارک‪ ،‬زادگاه هانــس کریســتین اندرســن و کشــور‬ ‫مجســمه پــری دریایــی کوچولــو و البتــه شــادترین‬ ‫مردمــان دنیاســت‪ .‬ولــی بــه جــز ایــن دانســتنی های‬ ‫زیــاد دیگــری هــم هســتند کــه بســیاری در مــورد ایــن‬ ‫ِ‬ ‫کوچــک حــوزه اســکاندیناوی نمی داننــد‪.‬‬ ‫کشــور‬ ‫دانمــارک کشــوری زیبــا مملــو از مناظــر غنــی و دل فریــب‬ ‫طبیعــی‪ ،‬ســاختمان های چوبــی‪ ،‬کلبه هــای ســنتی‪،‬‬ ‫کلیســاهای ســنگی و کهــن‪ ،‬موزه هــا و گالری هــا‪،‬‬ ‫کاخ هــا‪ ،‬قلعه هــا و عمارت هــای باســتانی و اثــار و بناهــای‬ ‫به جــای مانــده از دوران وایکینگ هــا اســت و پایتختــی‬ ‫افســون افســانه های کهــن بــا تاریخچــه ای‬ ‫پــر از‬ ‫ِ‬ ‫غنــی دارد کــه همچنــان همچــون دوران کهــن‪ ،‬خاندانــی‬ ‫پادشــاهی بــر ان ســلطنت می کنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪،‬‬ ‫دانمــارک کشــوری اســت کــه در اکثــر نظرســنجی ها‬ ‫در مــورد بهتریــن کشــورها بــرای زندگــی و شــادترین‬ ‫مــردم جهــان در رده هــای بــاال قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫وقتــی بــه دانمــارک ســفر کنیــد‪ ،‬خیلــی زود متوجــه‬ ‫می شــوید کــه دانمارکی هــا مردمانــی قابــل اعتمــاد‬ ‫و حامــی و پشــتیبان هســتند‪ .‬در حالــی کــه شــاید‬ ‫دانمارکی هــا در ابتــدا کمــی محتــاط و کم حــرف باشــند‪،‬‬ ‫امــا ذهنــی بــاز‪ ،‬رفتــاری بی تکلــف و البتــه طبعــی شــوخ‬ ‫دارنــد و همیشــه در تمامــی امــور زندگــی‪ ،‬نیمــه ی پــر‬ ‫لیــوان را می بیننــد‪.‬‬ ‫از نظــر برخــی از مســافران خارجــی کــه بــرای اولیــن‬ ‫مرتبــه بــه دانمــارک ســفر می کننــد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫دانمارکی هــا در ابتــدا کمــی محتــاط بــه نظــر برســند‬ ‫کــه تــا زمانــی کــه از ان هــا خواســته نشــود‪ ،‬تمایلــی‬ ‫بــه ورود بــه حریــم شــخصی دیگــران ندارنــد‪ .‬بهتریــن‬ ‫توصیــه مــا بــه شــما ایــن اســت کــه خودتــان ابتــدا پــا‬ ‫پیــش بگذاریــد و بــا یــک ســام ســاده ســر صحبــت را‬ ‫بــاز کنیــد‪ .‬پــس از ان‪ ،‬خیلــی زود متوجــه می شــوید کــه‬ ‫دانمارکی هــا رفتــار بســیار ســاده و دوســتانه ای دارنــد‪.‬‬ ‫راز شقایق را در هرجای دنیا بخوانید‬ ‫شــما می توانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه راز شــقایق را کــه دارای‬ ‫اطالعــات جامع تــری دربــاره موضــوع هــر شــماره (ســفرنامه‬ ‫کشــورهای دنیــا) اســت و شــامل مباحثــی ماننــد اشــنایی بــا ســاختار‬ ‫سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و جاذبه هــای گردشــگری‬ ‫هــر کشــور می باشــد را بــا مراجعــه بــه ســایت جــار و نصــب‬ ‫اپلیکیشــن مربوطــه‪ ،‬بــا پرداخــت مبلــغ نیــم بهــا دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫در ضمــن شــماره های قبلــی نشــریه نیــز از همیــن طریــق قابــل‬ ‫دریافــت می باشــد‪.‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫رمزینه لینک ارشیو‬ ‫رازشقایق در سایت جار‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫روابط ایران و دانمارک‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی به کشور دانمارک‬ ‫‪4‬‬ ‫مردم دانمارک‬ ‫‪8‬‬ ‫اقتصاد و محصوالت دانمارک‬ ‫‪10‬‬ ‫ساختار سیاسی‬ ‫‪14‬‬ ‫نظام اموزشی دانمارک‬ ‫‪18‬‬ ‫نظامحقوقی دانمارک‬ ‫‪22‬‬ ‫بهداشت و درمان‬ ‫‪24‬‬ ‫کپنهاگ پایتخت دانمارک‬ ‫‪26‬‬ ‫ارهوس دومین شهر دانمارک‬ ‫‪34‬‬ ‫شهرهای مهم دانمارک‬ ‫‪38‬‬ ‫جاذبه های دیدنی راسکیله‬ ‫‪40‬‬ ‫جاذبه های دیدنی اسکاگن‬ ‫‪42‬‬ ‫جاذبه های دیدنی ریبه‬ ‫‪44‬‬ ‫تاریخ موسیقی دانمارک‬ ‫‪46‬‬ ‫فرهنگ ممنوع در دانمارک‬ ‫‪48‬‬ ‫حیات وحش‬ ‫‪50‬‬ ‫معماری‬ ‫‪52‬‬ ‫ورزش دانمارک‬ ‫‪54‬‬ ‫غذاهای محبوب‬ ‫‪56‬‬ ‫سینمای دانمارک‬ ‫‪58‬‬ ‫رویدادهای فرهنگی‬ ‫‪62‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان شریعتی‪ -‬خیابان خواجه نصیر‪ -‬خیابان مقدم‪-‬کوچه کهندانی‪-‬‬ ‫بن بست اول‪ -‬پالک ‪5‬‬ ‫تلفکس‪77573576 :‬‬ ‫اولیــن ســفیر ایرانــی در ســال ‪ ۱۶۹۱‬بــه دانمــارک رفــت تــا در مــورد محمولــه‬ ‫ایرانــی یــک کشــتی بنگالــی کــه توســط نــاوگان دریایــی دانمــارک توقیــف‬ ‫شــده بــود‪ ،‬مذاکــره کنــد‪ .‬ایــن ســفیر ایرانــی کــه بــه همــراه اســتوارنامه ای‬ ‫از طــرف شــاه ســلیمان صفــوی (شــاه صفــی دوم یــا شــاه ســلیمان‪۱۰۲۶ ،‬‬ ‫تــا ‪ ۱۰۷۳‬شمســی) امــده بــود بــا کریســتین پنجــم‪ ،‬پادشــاه وقــت دانمــارک‬ ‫مذاکــره کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ )1312( 1933‬همزمــان بــا امضــای قــرارداد خــط اهــن سراســری‬ ‫ایــران توســط شــرکت دانمارکــی کامپســاکس‪ ،‬نخســتین عهدنامــه مــودت‬ ‫بیــن دو کشــور نیــز بــه امضــا رســید و روابــط رســمی سیاســی برقــرار شــد‪.‬‬ ‫در همــان ســال کنســولگری دانمــارک در تهــران تاســیس و پــس از مدتــی‬ ‫بــه ســفارت ارتقــاء یافــت‪ .‬ایــن ســفارت تــا اواســط دهــه ‪ 1970‬یکــی از‬ ‫دو نمایندگــی سیاســی دانمــارک در کل منطقــه خاورمیانــه محســوب مــی شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ )1338( 1959‬بــا ســفر رســمی شــاه ایــران بــه دانمــارک‪ ،‬ســفارت‬ ‫ایــران در کپنهــاگ گشــایش یافــت‪ .‬در ســال ‪ 1342‬فردریــک نهــم‪ ،‬پادشــاه‬ ‫دانمــارک‪ ،‬از ایــران دیــدن نمــود‪.‬‬ ‫بطــور کلــی‪ ،‬روابــط سیاســی ایــران و دانمــارک تــا پیــروزی انقــاب اســامی‪،‬‬ ‫بیشــتر بــه رفــت وامدهــای خانــدان ســلطنتی دو کشــور محــدود مــی شــد و‬ ‫همــکاری هــای سیاســی فاقــد کمتریــن تحــرک بــود‪ .‬در مقابــل روابــط اقتصادی‬ ‫ایــران و دانمــارک بــه دلیــل بهــره منــدی ایــران از خدمــات شــرکتهای دانمارکی‬ ‫در زمینــه احــداث راه اهــن سراســری‪ ،‬جــاده هــای مواصالتــی و احــداث بنــادر‬ ‫در شــمال و جنــوب کشــور‪ ،‬در ســطح مناســبی دنبــال شــد‪.‬‬ ‫بعد از انقالب اسالمی‬ ‫بــه طــور کلــی‪ ،‬مناســبات سیاســی دو کشــور جمهــوری اســامی ایــران و‬ ‫دانمــارک تابــع برخــورد اتحادیــه اروپــا بــا ایــران و مواضــع امریــکا در قبــال‬ ‫کشــورمان بــوده اســت‪ .‬البتــه بــا توجــه بــه شــرایط داخلــی‪ ،‬منطقــه ای و بیــن‬ ‫المللــی‪ ،‬در برهــه هــای زمانــی مختلــف‪ ،‬ســنگینی وزن یکــی بــر دیگــری‪ ،‬تــا‬ ‫حــدودی غلبــه داشــته اســت‬ ‫اغــاز دوره ریاســت دانمــارک بــر اتحادیــه اروپایــی ( اول ژوئیــه تــا ‪ 31‬دســامبر‬ ‫‪ ) 2002‬فرصــت موقتــی را بــرای برخــی مشــاوره هــای سیاســی و ســفر چندین‬ ‫مقــام دانمارکــی بــه ایــران فراهــم اورد‪ .‬امــا ایــن رونــد بــا بحــران کاریکاتورهــا‬ ‫در ســال ‪ 2005‬متوقــف گردید‪.‬‬ ‫بدنبــال ایــن بحــران و تنــش بیــن دانمــارک و کشــورهای اســامی‪ ،‬روابــط‬ ‫ایــران و دانمــارک نیــز رو بــه وخامــت گرائیــد‪ .‬ســفارت دانمــارک در تهــران‬ ‫بخاطــر حملــه تظاهرکننــدگان اســیب دیــد‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬ســفرای دو کشــور‬ ‫فراخوانــده شــدند و روابــط اقتصــادی بــه حالــت تعلیــق در امــد‪ .‬در ســال ‪2006‬‬ ‫ســفیر ایــران بــه دانمــارک بازگشــت و ســفارت دانمــارک در تهــران نیــز مجددا‬ ‫فعالیــت خــود را از ســر گرفــت‪.‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬گنجینه مینیاتور‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ ‫اطالعات سفارت دانمارک در تهران‬ ‫نشانی‪ :‬خیابان شریعتی‪ -‬باالتر‏از پل صدر‪ -‬کوچه‏هدایت‪ -‬کوچه دشتی‪-‬‏پالک ‪۱۰‬‏‬ ‫تلفن‪22601363 :‬‬ ‫استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع بالمانع است‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪3‬‬ ‫در دســامبر ‪ 2013‬مدیــر کل سیاســی وزارت امــور خارجــه دانمــارک در راس هیاتــی‬ ‫از تهــران دیــدن کــرد‪ .‬در ســال ‪ 2014‬بزرگداشــت هشــتادمین ســال روابــط بیــن دو‬ ‫کشــور برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫روز هفتــم ســپتامبر ‪ ،2014‬مارتیــن لیــده گارد‪ ،‬وزیــر امــور خارجــه دانمــارک‪ ،‬در مشــهد‬ ‫از حــرم مطهــر امــام رضــا (ع) دیــدار و بــا اقــای روحانــی‪ ،‬رئیــس جمهــور مالقــات‬ ‫نمــود‪ .‬اقــای لیــده گارد در تهــران مذاکراتــی را بــا اقــای هاشــمی رفســنجانی‪ ،‬رئیــس‬ ‫مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام‪ ،‬وزیــر امــور خارجــه‪ ،‬رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی‬ ‫و سیاســت خارجــی مجلــس و دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی انجــام داد‪ .‬ایــن اولیــن‬ ‫ســفر یــک وزیــر امــور خارجــه دانمــارک بــه ایــران بعــد از ده ســال بــود‪.‬‬ ‫کریســتین ینســن‪ ،‬وزیــر امــور خارجــه دانمــارک‪ ،‬روز ‪ 4‬ژانویــه ‪ 2015‬در راس یــک‬ ‫هیئــت اقتصــادی و سیاســی متشــکل از ‪ 58‬شــرکت معتبــر دانمارکــی بــرای یــک ســفر‬ ‫دو روزه وارد تهــران شــد و بــا چندیــن مقــام ایرانــی از جملــه‪ ،‬رئیــس جمهــور‪ ،‬رئیــس‬ ‫مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام‪ ،‬رئیــس مجلــس‪ ،‬و وزیــر امــور خارجــه‪ ،‬دیــدار نمــود‪.‬‬ ‫مذاکــرات طرفیــن بــر مســائل مــورد عالقــه مشــترک دوجانبــه و بیــن المللی و مناقشــات‬ ‫منطقــه ای متمرکــز بــود‪ .‬در ایــن ســفر یــک تفاهــم نامــه بانکــی بــه امضــاء رســید‪.‬‬ ‫دومیــن دور گفتگوهــای تخصصــی حقــوق بشــری ایــران و دانمــارک در ســپتامبر ‪2015‬‬ ‫در تهــران و ســومین دور ان در فوریــه ‪ 2016‬در کپنهــاگ برگــزار شــد‪ .‬رییــس هیئــت‬ ‫ایرانــی‪ ،‬معــاون امــور بیــن الملــل ســتاد عالــی حقــوق بشــر و رییــس هیئــت دانمارکــی‪،‬‬ ‫معــاون بیــن الملــل موسســه حقوق بشــر دانمــارک‪ ،‬بودنــد‪ .‬در پایــان دور ســوم گفتگوها‪،‬‬ ‫یادداشــت تفاهــم همــکاری دو طــرف بــه امضــاء رســید‪ .‬دور چهــارم ایــن گفتگــو هــا در‬ ‫ســپتامبر ‪ 2016‬در تهــران برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫قشــقاوی معــاون کنســولی‪ ،‬مجلــس و امــور ایرانیــان وزارت امــور خارجــه‪ ،‬از ‪ 12‬تــا ‪14‬‬ ‫اردیبهشــت ‪ 95‬بــه کپنهــاگ ســفر کــرد‪ .‬ایشــان در ایــن ســفر عــاوه بــر دو نشســت‬ ‫کنســولی‪ ،‬بــا وزیــر خارجــه‪ ،‬وزیــر همگرایــی‪ ،‬مســکن و مهاجــرت‪ ،‬نایــب رییــس‬ ‫پارلمــان‪ ،‬مســئولین بلندپایــه وزارتخانــه هــای خارجــه و مهاجــرت و نیــز امبودزمــان‬ ‫دانمــارک دیــدار کــرد‪.‬‬ ‫هیئــت کمیتــه سیاســت خارجــی پارلمــان دانمــارک بــه ریاســت ســورن اسپرســن از‬ ‫‪ 9‬تــا ‪ 13‬ابــان ‪ 95‬بــه تهــران‪ ،‬کاشــان و اصفهــان ســفر کــرد‪ .‬ایــن هیئــت‪ ،‬مرکــب‬ ‫از ‪ 11‬نماینــده مجلــس از همــه احــزاب پارلمانــی دانمــارک‪ ،‬بــا مســئوالن بلنــد پایــه‬ ‫مجلــس شــورای اســامی و وزارت امــور خارجــه مالقــات و دربــاره افزایــش تعامــات‬ ‫پارلمانــی و اوضــاع منطقــه‪ ،‬تبــادل نظــر کردنــد‪ .‬انهــا در ســفر بــه کاشــان و اصفهــان‪،‬‬ ‫از مراکــز اســکان اوارگان افغانــی بازدیــد و بــا نماینــدگان شــورای خلیفــه گــری ارامنــه‬ ‫دیــدار نمودنــد‪ .‬هیئــت دانمارکــی همچنیــن از کلیســاهای ارامنــه و برخــی جاذبــه هــای‬ ‫گردشــگری کاشــان و اصفهــان دیــدن کــرد‪.‬‬ ‫نشســت کنســولی ایــران و دانمــارک روزهــای ‪ 12‬و ‪ 13‬تیــر ‪ 3( 96‬و ‪ 4‬ژوییــه ‪ )2017‬در‬ ‫کپنهــاگ برگــزار شــد‪ .‬در ایــن نشســت راه هــای ارتقــاء روابــط کنســولی و مهاجرتــی دو‬ ‫کشــور بررســی و توافقاتــی حاصــل شــد‪.‬‬ ‫ســفر معــاون وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی ( رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی ) بــه‬ ‫همــراه جمعــی از نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی کشــورمان بــه کپنهــاگ و دیــدار‬ ‫بــا وزیــر مالیــات و رئیــس کمیســیون امــور اقتصــادی پارلمــان دانمــارک ( شــهریور ‪)96‬‬ ‫اقــای انــدرس فریبــورگ مدیــر بخــش خاورمیانــه و خلیــج فــارس وزارت خارجــه‬ ‫دانمــارک در بهمــن مــاه ‪ 1398‬در ســفر بــه تهــران مســایل دوجانبــه و راه هــای کاهــش‬ ‫تنــش و عــادی ســازی روابــط را مــورد بحــث و بررســی و تبــادل نظــر قــرار داد‪.‬‬ صفحه 2 ‫سده های میانه‬ ‫نگاهی به کشور‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫دانمارک‬ ‫‪Denmark‬‬ ‫دانمــارک بــا نــام رســمی پادشــاهی دانمــارک کشــوری اســت در‬ ‫شــمال اروپــا و پایتخــت ان کپنهــاگ اســت‪ .‬جمعیــت ایــن کشــور‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۹‬حــدود ‪ ۵.۸‬میلیــون نفــر بــراورد شده اســت‪ .‬زبــان‬ ‫رســمی ان دانمارکــی اســت‪ .‬زبان هــای فاروئــی‪ ،‬گرینلنــدی و‬ ‫المانــی نیــز بــه عنــوان زبان هــای محلــی در ایــن کشــور رســمیت‬ ‫دارنــد‪ .‬واحــد پــول ایــن کشــور کــرون دانمــارک اســت و بــا اینکــه‬ ‫ایــن کشــور در ســال ‪ ۱۹۷۳‬بــه اتحادیــه اروپــا پیوســته امــا بــه‬ ‫منطقــه یــورو نپیوسته اســت‪۸0 .‬درصــد مــردم دانمــارک مســیحی‬ ‫پروتســتان هســتند‪.‬‬ ‫جزایــر فــارو و گرینلنــد بخشــی از پادشــاهی دانمــارک به شــمار‬ ‫می اینــد امــا بــه ترتیــب در ســال های ‪ ۱۹۴۸‬و ‪ ۱۹۷۹‬بــه ان هــا‬ ‫خودگردانــی اعطــا شده اســت‪.‬‬ ‫دانمــارک جنوبی تریــن کشــور اســکاندیناوی اســت و تنهــا مــرزی‬ ‫کــه دارد بــا کشــور المــان اســت‪ .‬پلــی دریایــی بــه نــام پــل‬ ‫اورســوند‪ ،‬دانمــارک را بــه ســوئد متصــل می کنــد‪.‬‬ ‫دانمــارک از اعضــای موســس ســازمان ملــل و ناتــو اســت‪ .‬کشــور‬ ‫دانمــارک دارای دولــت رفاه اســت و از نظــر کــم بــودن اختــاف‬ ‫درامــد مــردم‪ ،‬در رتبــه اول جهــان قــرار دارد‪ .‬دانمــارک از نظــر‬ ‫درامــد ســرانه در رتبــه هفتــم جهــان قــرار دارد و در بررســی های‬ ‫ســاالنه‪ ،‬مــردم ان مکــررا ً بــه عنــوان «راضی تریــن» مــردم جهــان‬ ‫اعــام می شــوند و همچنیــن در ســال ‪ ۲۰۱۶‬شــرکت یونیورســام‬ ‫بــا انتشــار شــاخص ســاالنه شــادی‪ ،‬کشــور دانمــارک را در رتبــه‬ ‫نخســت شــادترین و راضی تریــن نیــروی کار در دنیــا قــرار داد‪ .‬ایــن‬ ‫کشــور بــه عنــوان کشــوری بــا کمتریــن فســاد اداری در جهــان‬ ‫به شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫به ســال ‪ ۱۳۱۹‬و در ‪ ۱۵‬ژوئــن‪ ،‬شــاه «والدمــار د ّوم» دانمارکــی کــه‬ ‫او را فاتــح می نامیدنــد در تنگنــای بــدی گرفتــار شــده بــود‪ .‬در ایــن‬ ‫وضعیــت‪ ،‬اســقف های دانمارکــی کــه همــراه لشــکر جنگــی بودنــد‪،‬‬ ‫بــر تپ ـه ای گــرد امــده و بــه دعــا پرداختنــد‪ .‬بنــا بــر داســتان های در‬ ‫ایــن هنــگام‪ ،‬نــاگاه ابرهــا کنــار رفتنــد و پارچــه ســرخ رنگ بزرگــی از‬ ‫اســمان بــه زیــر افتــاد کــه صلیــب ســپید رنگــی بــران دیــده می شــد‪.‬‬ ‫بــه قــول داســتان ها ایــن نشــانه ای عینــی از جانــب خداونــد بــود کــه‬ ‫نشــان مــی داد او بــرای دانمارکی هــا ببخشــنده و خیرخــواه خواهــد‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫تاریــخ روشــن و اشــکار دانمــارک بــه ســده دهــم میــادی بازمی گردد‪.‬‬ ‫در اوایــل ســده یازدهــم کنــوت ‪ Knud den store‬فرزنــد ســوین‬ ‫فتوحــات زیــادی را در اروپــا بــرای دانمــارک کســب کــرد کــه از ان‬ ‫جملــه انگلســتان و نــروژ بــود‪.‬‬ ‫پــس از مــرگ کنــوت‪ ،‬دانمــارک مدت هــا درگیــر کشــمکش های داخلــی‬ ‫بــود‪ .‬در طــی ســده های دوازده و ســیزدهم میــادی نیــز بــر وســعت‬ ‫متصرفــات دانمــارک افــزوده شــد و بــه خاطــر وجــود پادشــاهانی مانند‬ ‫والدمــار یکــم و دوم بــود در قــرن چهاردهــم والدمــار چهــارم پادشــاه‬ ‫وقــت‪ ،‬کوشــش های زیــادی را بــرای عظمــت دانمــارک اغــاز کــرد‬ ‫کــه تــا انــدازه ای هــم بــه پیشــرفت هایی نایــل امــد ولــی ســرانجام‬ ‫مغلــوب رقبــای اروپائیــش گردیــد‪.‬‬ ‫کشــور پادشــاهی دانمــارک بعــد از کشــور ژاپــن دارای قدیمی تریــن خانــدان‬ ‫پادشــاهی اســت‪ .‬دانمــارک دو ســرود ملــی دارد‪:‬‬ ‫یکی سرود شهروندان (با نام سرزمینی است دوست داشتنی)‬ ‫و دیگری سرود سلطنتی (به نام شاه کریستیان نزد دکل رفیع ایستاد)‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۷‬میــادی پادشــاه وقــت ملکــه مارگریــت (دختــر والدمار‬ ‫چهــارم) اتحادیــه کالمــار را بیــن دانمــارک و ســوئد و نــروژ برقــرار‬ ‫ســاخت‪ .‬اتحــاد بــا نــروژ تــا ســال ‪ ۱۸۱۴‬دوام داشــت ولــی اتحــاد بــا‬ ‫ســوئد در ســال ‪ ۱۵۲۳‬پایــان یافــت‪ .‬در ســال ‪ ۱۴۴۸‬کریســتیان اول‬ ‫بــه پادشــاهی دانمــارک رســید‪.‬‬ ‫او از خانــدان اولندنبــورگ بــوده و نواحــی شلســویگ و هولشــتاین (دو‬ ‫ناحیــه در جنــوب دانمــارک کــه در ان زمــان دوک نشــین المانــی بودنــد)‬ ‫را تحــت تســلط دانمــارک دراورد‪.‬‬ ‫پرچــم ایــن کشــور کــه شــامل یــک صلیــب ســپید در میــان ان‬ ‫اســت قدیمی تریــن پرچمــی در جهــان اســت کــه از ســال ‪۱۸۲۱‬‬ ‫تــا بــه حــال اســتفاده می شــود‪ .‬صلیــب ســپید ایــن پرچــم را در‬ ‫پرچــم کشــورهای انگلیــس‪ ،‬ســوئد‪ ،‬نــروژ‪ ،‬فنالنــد و ایســلند هــم‬ ‫می تــوان دیــد‪.‬‬ ‫تاریخ‬ ‫در ســال ‪ ۱۶۴۸‬فرزنــد کریســتیان بــا نــام فردریــک ســوم بــه تخــت نشســت‪.‬‬ ‫در زمــان او نیــز جنگ هایــی بــا ســوئد واقــع شــد‪ .‬جانشــین کریســتیان فرزنــد‬ ‫وی‪ ،‬فردریــک چهــارم بــود‪ .‬وی نیــز طــی جنگ هایــی بــا ســوئد کوشــید تــا‬ ‫نواحــی شلســویگ و ســوئد جنوبــی را بــه دســت بیــاورد ولــی فقــط موفــق بــه‬ ‫دســت اوردن ناحیــه اولــی شــد‪ .‬پــس از او بــه ترتیــب‪ :‬کریســتیان ششــم (‪۱۷۳۰‬‬ ‫میــادی)‪ ،‬فردریــک پنجــم (‪ ،)۱۷۴۶‬کریســتیان هفتــم (‪ ،)۱۷۶۶‬و ســپس فردریک‬ ‫ششــم (‪ )۱۸۰۸‬بــه ســلطنت دانمــارک و نــروژ رســیدند‪.‬‬ ‫تاریخ معاصر‬ ‫دوران کهن‬ ‫در زمــان فردریــک ششــم جنگ هایــی میــان دانمــارک و انگلســتان درگرفــت‪.‬‬ ‫در ســال های ‪ ۱۸۱۴ - ۱۵‬برپایــه پیمــان ویــن‪ ،‬نــروژ از دانمــارک تجزیــه شــد‬ ‫و ضمیمــه ســوئد گردیــد؛ ولــی ســایر مســتعمرات همچنــان در دســت دانمــارک‬ ‫باقی مانــد‪ .‬پــس از فردریــک ششــم حکومــت بــه دســت یکــی از خویشــان‬ ‫او (کریســتیان هشــتم) افتــاد‪ .‬در ایــن دوره دانمــارک پیشــرفت های اقتصــادی‬ ‫فراوانــی یافــت‪ .‬پــس از درگذشــت وی (‪ )۱۸۴۸‬پســرش فردریــک هفتــم و‬ ‫ســپس کریســتیان نهــم (‪ )۱۸۶۳‬بــه ســلطنت رســیدند‪ .‬کریســتیان نهــم کــه از‬ ‫خانــدان ســوندربورگ گلوکســبورگ بــود در کنفرانــس ســال ‪ ۱۸۵۲‬لنــدن مقامــش‬ ‫در والیتعهــدی تثبــت شــده بــود‪.‬‬ ‫او در اغــاز ســلطنتش در ســال ‪ ۱۸۶۳‬ناحیــه شلســویگ – هولشــتاین را بــه‬ ‫دانمــارک الحــاق نمــود‪ .‬در نتیجــه ایــن عمــل جنگــی میــان دانمــارک بــا پــروس‬ ‫(المــان) و اتریــش روی داد کــه موجــب از دســت رفتــن ناحیــه نام بــرده و چنــد‬ ‫منطقــه دیگــر شــد‪ .‬در طــول پادشــاهی کریســتیان نهــم فعالیــت ازادی خواهــان‬ ‫بــرای تدویــن قانــون اساســی جدیــد تشــدید شــد‪.‬‬ ‫دانمــارک از حــدود ‪ ۱۲.۵۰۰‬ســال پیــش مســکونی بــوده و پیشــینه کشــاورزی در‬ ‫ایــن ســرزمین بــه ‪ ۳۹۰۰‬پیــش از میــاد بازمی گــردد‪.‬‬ ‫بــه بــاور تاریخدانــان‪ ،‬پیــش از مهاجــرت مــردم دانمارکــی کــه گروهــی از ژرمن هــا‬ ‫هســتند‪ ،‬قــوم دیگــری از ژرمن هــا بــه نــام ژوت هــا بــه ایــن منطقــه امده بودنــد و‬ ‫ژوتلنــد و جزایــر پیرامــون ان را مســکونی کرده بودنــد‪ .‬ژوت هــا بــه همــراه انگل هــا‬ ‫و ساکســون ها ســه قــوم نیرومنــد ژرمــن در زمــان خــود به شــمار می امدنــد‪.‬‬ ‫از ســده ســوم بــه بعــد در ایــن منطقــه بــه مــرور ســازه های دفاعــی دانه ویرکــه‬ ‫ســاخته شــد و بــا ظهــور شــاهان دانمارکــی‪ ،‬تالش هــای ساخت وســاز در ســال‬ ‫‪ ۷۳۷‬گســترده تر شــد‪ .‬دانمارکی هــا از ســده هشــتم تــا دهــم میــادی بــه عنــوان‬ ‫وایکینــگ شــناخته می شــدند‪ .‬دانمارکی هــا همــراه بــا نروژی هــا و ســوئدی ها بــه‬ ‫اقصــی نقــاط اروپــا حملــه بــرده و بــه غــارت و تجــارت پرداختنــد‪ .‬وایکینگ هــای‬ ‫دانمارکــی بیشــتر در جزایــر بریتانیــا و غــرب اروپــا فعالیــت داشــتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪4‬‬ ‫پــس از کرســتیان اول پســرش ژان و ســپس پســر ژان‪ ،‬کریســتیان دوم بــه‬ ‫پادشــاهی رســیدند‪ .‬کریســتیان دوم در ســال ‪ ۱۵۱۳‬بــه ســلطنت دانمارک رســید‪.‬‬ ‫وی در ســال ‪ ۱۵۲۰‬بــا اقداماتــی کــه انجــام داد ســوئد را تســخیر و ضمیمــه‬ ‫دانمــارک کــرد‪ .‬امــا ســوئدی ها در ســال ‪ ۱۵۲۳‬متحــد شــده و بــا لغــو قــرارداد‬ ‫کالمــار کشــور خــود را مســتقل اعــام نمودنــد‪ .‬در همــان ســال اشــراف دانمــارک‬ ‫علیــه کریســتیان قیــام نمــوده و پــس از ســرنگون کــردن او عمویــش فردریــک‬ ‫اول را بــه ســلطنت منصــوب کردنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۵۳۴‬میــادی پــس از مــرگ فردریــک اول (‪ ،)۱۵۳۳‬فرزند او کریســتیان‬ ‫ســوم بــه پادشــاهی دانمــارک (و همچنیــن نروژ) رســید‪ .‬وی بــا کمک گوســتاو اول‬ ‫پادشــاه ســوئد نیروهــای لویــک را کــه بــه دانمــارک تجــاوز کــرده بودند شکســت‬ ‫داد (‪ .)۱۵۳۶‬او مذهــب لوتــری را در دانمــارک تثبیــت کــرده و بــه نروژی هــا نیــز‬ ‫تحمیــل نمــود‪ .‬در دوران ســلطنت او دانمــارک بــه عظمــت زیــادی رســید‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ۱۵۵۹‬فردریــک دوم فرزنــد کریســتیان ســوم بــه پادشــاهی رســید‪ .‬در زمــان وی‬ ‫اصالحــات اقتصــادی و سیاســی زیــادی انجــام گرفــت و دانمــارک دارای نیــروی‬ ‫دریایــی گردیــد‪ .‬پــس از وی‪ ،‬پســر اول کریســتیان چهــارم بــه پادشــاهی کشــور‬ ‫رسید (‪.)۱۵۵۸‬‬ ‫لیکــن بــه علــت خردســالی وی‪ ،‬تــا ســال ‪ ۱۵۹۶‬حکومــت در دســت نایــب‬ ‫الســلطنه اش بــود کــه در ان ســال خــود حکومــت را بــه دســت گرفــت‪ .‬در زمــان‬ ‫ســلطنت ‪ ۶۰‬ســاله وی‪ ،‬بارهــا بــا ســوئد جنگیــد؛ و همچنیــن در جنگ هــای ســی‬ ‫ســاله درگیــر شــد ولــی سیاســت اقتصــادی وی باعــث رونــق بازارهــای کشــور‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪5‬‬ صفحه 3 ‫تاریخ نوین‬ ‫اب و هوا‬ ‫پــس از کریســتیان نهــم فرزنــدش فردریــک هشــتم در ســال ‪ ۱۹۰۶‬بــه ســلطنت‬ ‫رســید‪ .‬وی بیشــتر بــه مســائل نظامــی توجــه داشــت‪ .‬بعــد از وی کریســتیان دهــم‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۱۲‬بــه ســلطنت نشســت‪ .‬دانمــارک در جنــگ جهانــی اول بی طــرف‬ ‫باقی مانــد ولــی در طــی جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬در ســال های ‪ ۱۹۴۰ – ۴۵‬بــه اشــغال‬ ‫المــان نــازی درامــده و کریســتیان تحــت نظــر قــرار گرفــت‪ .‬در پایــان جنــگ‬ ‫جهانــی دوم دانمــارک از اشــغال المــان نــازی خــارج شــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۴۷‬بــا‬ ‫درگذشــت کریســتیان دهــم‪ ،‬فردریــک نهــم پادشــاه شــد‪ .‬در زمــان او دانمــارک‬ ‫بــه حــد اعــای پیشــرفت های اقتصــادی و سیاســی خویــش رســید‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ۱۹۷۲‬بــا مــرگ فردریــک نهــم‪ ،‬دختــر وی مارگــرت دوم بــه پادشــاهی رســید‪.‬‬ ‫اب و هــوای دانمــارک معتــدل ‪ ،‬مرطــوب و پربــاران مــی باشــد ‪ .‬در‬ ‫واقــع کشــور دانمــارک از نظــر اب و هوایــی در منطقــه ای واقــع شــده‬ ‫اســت کــه ســه اقلیــم اروپایــی ان را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد کــه‬ ‫عبارتنــد از ‪:‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۲۰‬طــی یــک رای گیــری‪ ،‬قســمت شــمالی شلســویگ بــه دانمــارک‬ ‫پــس داده شــد‪ .‬در قــرن بیســتم‪ ،‬اخریــن مســتعمرات دانمــارک یــا فروختــه شــد‬ ‫(جزایــر ویرجیــن) یــا بــه اســتقالل رســید (ایســلند) یــا خــود مختــار گشــت‬ ‫(گرینلنــد و جزایــر فــارو)‪.‬‬ ‫ایــن کشــور در جنــگ جهانــی دوم بــه اشــغال المــان نــازی درامــد (‪۱۹۴۰‬تــا‬ ‫‪ )۱۹۴۵‬و از ان پــس یکــی از اعضــای اتحــاد غربــی بوده اســت‪.‬‬ ‫از دهــه‪ ۱۹۶۰‬روابــط دانمــارک به طــور فزاینــده ای بــا المــان و بریتانیــا‬ ‫بوده اســت تــا بــا کشــورهای شــمالی (نــروژ و ســوئد) کــه بــا ان هــا روابــط منفــی‬ ‫دارد‪ .‬دانمــارک در ‪ ۱۹۷۳‬بــه جامعــه اروپــا ملحــق شــد‪ ،‬ولــی پیامــد پیوســتن‬ ‫بــه ایــن بــازار مشــترک دســته بندی هــر چــه بیشــتر بیــن احــزاب سیاســی‬ ‫کشــور بــوده و تشــکیل دولت هــای ائتالفــی و اقلیــت را فراینــدی وقت گیــر و‬ ‫مشــکل ساخته اســت‪ .‬عــدم پذیــرش پیمــان ماســتریخت (‪ )۱۹۹۲‬از ســوی رای‬ ‫دهنــدگان دانمارکــی اقــدام بــرای اتحــاد اروپــا را زیــر ســوال بــرد‪.‬‬ ‫جغرافیا‬ ‫تقسیمات کشوری‬ ‫دانمــارک بخشــی از اســکاندیناوی اســت‪ .‬دانمــارک‪ ۴۳.۰۶۹ ،‬کیلومتــر مربــع‬ ‫مســاحت دارد و از خــاور بــه دریــای بالتیــک‪ ،‬از باختــر بــه دریــای شــمال‪ ،‬از‬ ‫جنــوب بــه کشــور المــان و از شــمال بــه تنگــه اســکاژراک محــدود می شــود‪.‬‬ ‫بــه دلیــل شــمار زیــاد جزایــر‪ ،‬دانمــارک دارای خــط طوالنــی ســاحلی بــه درازای‬ ‫‪ ۷.۴۱۳‬کیلومتــر اســت‪.‬‬ ‫بیشــتر نقــاط دانمــارک در نزدیکــی ســاحل دریــا قــرار دارنــد و بخــش اعظــم‬ ‫خــاک کشــور دانمــارک را زمین هــای کشــاورزی تشــکیل می دهنــد‪ .‬خــاک‬ ‫اصلــی دانمــارک ســرزمینی فاقــد کوهســتان اســت و بلندتریــن نقطــه طبیعــی ان‬ ‫موله هــوی (‪ )Møllehøj‬نــام دارد کــه ارتفــاع ان از ســطح دریــا ‪ ۱۷۰.۸۶‬متــر‬ ‫اســت‬ ‫دانمــارک ســرزمینی کــم ارتفــاع بــوده و بــر روی هــم از جلگه ای سرســبز و بســیار‬ ‫حاصلخیــز‪ ،‬و مراتــع فــراوان تشــکیل یافته اســت‪ .‬رودهــای ان کوتــاه ولــی پــراب‬ ‫اســت‪ ،‬از جملــه اســتورو‪ ،‬اســکیرن‪ ،‬وارده و گودنــا‪ .‬بلندتریــن نقطــه کشــور ‪۱۷۳‬‬ ‫متــر ارتفــاع دارد‪ .‬اب و هــوای ان معتــدل و مرطــوب و پربــاران اســت‪.‬‬ ‫مهم تریــن شــهرهای دانمــارک عبارت انــد از کپنهــاگ (پایتخــت) در جزیــره‬ ‫شــیلند‪ ،‬ارهــوس‪ ،‬البــورگ و اســبیا در شــبه جزیــره یولنــد و اودنســه در جزیــره‬ ‫فــون‪.‬‬ ‫خــاک اصلــی دانمــارک از یــک شــبه جزیــره بــه نــام شــبه جزیــره یولنــد (بــه‬ ‫دانمارکــی‪ :‬یولنــد ‪ )jylland‬و ‪ ۴۰۶‬جزیــره شــکل گرفته اســت‪ .‬تنهــا ‪ ۷۶‬جزیــره‬ ‫مســکونی هســتند و بســیاری از جزیره هــا کوچــک هســتند و افــراد کمــی در ان هــا‬ ‫ســکونت دارنــد‪ .‬مهم تریــن ان هــا جزیــره شــیلند (بــه دانمارکــی‪،)Sjælland :‬‬ ‫جزیــره فــون و برنهلــم (‪( )bornholm‬شــرقی ترین مــکان دانمــارک) هســتند‪.‬‬ ‫جزایــر فــارو و گرینلنــد بخشــی از اتحــاد مشــترک پادشــاهی دانمــارک* بــوده‪،‬‬ ‫ولــی خودمختــار می باشــند‪ .‬یعنــی مــردم ان هــا شــهروند دانمــارک محســوب‬ ‫شــده و نماینــدگان خــود را بــرای «پارلمــان دانمــارک» انتخــاب می کننــد و‬ ‫عــاوه بــر ان مجامــع دموکراتیــک خــود را دارنــد‪.‬‬ ‫در تقســیمات کشــوری جدیــد دانمــارک کــه در ســال ‪ ۲۰۰۷‬انجــام شــد‪،‬‬ ‫خــاک اصلــی کشــور دانمــارک بــه پنــج اســتان (کــه در دانمارکــی ‪Region‬‬ ‫نامیــده می شــود) تقســیم گردیــد‪.‬‬ ‫خــاک اصلــی دانمــارک بــه پنج اســتان و ‪ ۹۸‬شهرســتان تقســیم شده اســت‪.‬‬ ‫اســتان های دانمــارک عبارتنــد از هــووه اســتد یعنــی پایتخــت‪ ،‬نوردیولنــد‬ ‫یعنــی یولنــد شــمالی‪ ،‬میدیولنــد‪ ،‬شــیلند‪ ،‬و ســوددانمارک یعنــی دانمــارک‬ ‫جنوبــی‪.‬‬ ‫گرینلنــد و جزایــر فــارو نیــز دو قلمــرو برون مــرزی و خودگــردان دانمــارک‬ ‫به شــمار می اینــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪6‬‬ ‫بــاد شــمالی ( بــادی کــه در عــرض هــای جغرافیایــی باالیــی شــکل‬ ‫گرفتــه اســت) ‪ ،‬شــمال دانمــارک را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد ‪.‬‬ ‫تــوده هوایــی کــه بــر روی اقیانــوس اطلــس شــکل گرفتــه اســت ‪،‬‬ ‫قســمت غربــی دانمــارک را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد ‪.‬‬ ‫اقلیــم بــری ‪ ،‬شــرق کشــور دانمــارک را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد و‬ ‫ایــن امــر باعــث شــده اســت کــه بــه دلیــل برخــورد تــوده هــای هوایی‬ ‫مختلــف بارشــهای وســیعی در کشــور دانمــارک رخ دهــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود موقعیــت شــمالی کشــور دانمــارک‪ ،‬تغییــرات اب و هوایــی‬ ‫دانمــارک شــدید نیســت‪ .‬لــذا ایــن کشــور اب و هوایــی معتــدل دارد و‬ ‫ایــن اب و هــوا بــه دلیــل وزش بادهــای غربــی و دریاهایــی اســت کــه‬ ‫تقریبــا ایــن کشــور را بــه طــور کامــل احاطــه کــرده انــد‪ .‬منظــور از اب‬ ‫و هــوای معتــدل در دانمــارک ایــن اســت کــه بــارش هــای بیشــتر بــه‬ ‫صــورت بــاران مــی باشــد تــا بــه صــورت بــرف‪.‬‬ ‫کشــور دانمــارک دارای اب و هــوای معتــدل و همچنیــن دارای چهــار‬ ‫فصــل مشــخص بهــار‪ ،‬تابســتان‪ ،‬پاییــز و زمســتان مــی باشــد ‪ .‬مــاه‬ ‫هــای فصــل بهــار‪ ،‬مــاه هــای اوریــل و مــه خفیــف هســتند و مــاه هــای‬ ‫فصــل تابســتان مــاه ژوئــن‪ ،‬جــوالی و اوت‪ ،‬داغتریــن هســتند‪.‬‬ ‫فصــل پاییــز از ســپتامبر تــا نوامبــر مــی شــود و بیشــتر بارانــی و ابــری‬ ‫مــی باشــد‪ .‬مــاه هــای فصــل زمســتان مــاه دســامبر تــا مــارس کــه‬ ‫معمــوال ســرد و برفــی اســت‪.‬‬ ‫مذهب‬ ‫‪ 80‬درصــد مــردم پیــرو کلیســای پروتســتان لوتــری (لوتــران)‬ ‫هســتند بــه غیــر از کلیســای مردمــی پروتســتان‪ ،‬جوامــع مذهبــی‬ ‫بســیاری در دانمــارک هســت‪ .‬بــراورد شده اســت کــه حــدود‪۱۵۰‬‬ ‫جامعــه مذهبــی بــزرگ و کوچــک در دانمــارک وجــود دارد‪.‬‬ ‫کاتولیک هــا‪ ،‬مســلمانان و یهودیــان اکثریــت جمعیــت دانمــارک‬ ‫را تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫در دانمــارک‪ ،‬تمــام افــراد تــا زمانــی کــه قانــون را رعایــت کننــد‪،‬‬ ‫می تواننــد ازادانــه بــه امــور دینــی خــود پرداختــه و عقایــد خــود‬ ‫در مــورد زندگــی را دنبــال نماینــد‪ .‬تمــام افــراد ازادنــد کــه عقایــد‬ ‫یــا وابســتگی های مذهبــی خــود را تغییــر دهنــد ‪ -‬و ایــن کار را‬ ‫می تواننــد بــه عنــوان مثــال بــا تــرک یــک جامعــه مذهبــی و‬ ‫عضویــت در یــک جامعــه مذهبــی دیگــر انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫بــه دنبــال چــاپ کاریکاتورهــای پیامبــر اســام در دانمــارک و‬ ‫اعتراض هــای مســلمانان بــه ایــن حرکــت‪ ،‬مجامــع فرهنگــی ان‬ ‫کشــور برنامه هــای مختلفــی را بــرای اشــنایی بیشــتر مــردم بــا‬ ‫اســام و دیدگاه هــای ان بــه اجــرا می گذارنــد کــه طــرح انتخــاب‬ ‫ملکــه روســری دانمــارک نیــز‪ ،‬یکــی از برنامه هــای تشــویقی‬ ‫جوانــان بــرای پیوســتن بــه ایــن مباحــث اســت‪.‬‬ ‫یــک شــبکه تلویزیونــی در دانمــارک اعــام کــرد‪ ،‬خانــم هــدی‬ ‫فــاح‪ ،‬دختــر عراقــی مقیــم ان کشــور را بــه عنــوان نفــر برگزیــده‬ ‫ملکــه روســری دانمــارک در ســال ‪ ۲۰۰۸‬معرفــی کــرد‪.‬‬ ‫جایــزه نفــر اول مســابقه یــک دســتگاه ای پــاد‪ ،‬یــک روســری‬ ‫طراحــی شــده به وســیله ‪ Danish fashion boutique‬و یــک‬ ‫ســال ابونمــان رایــگان مجلــه انگلیســی «دختــر مســلمان» اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪7‬‬ ‫زمستان‬ ‫اب و هــوای کشــور دانمــارک در مــاه ژانویــه کــه معمــوال ســردترین‬ ‫اب و هــوا را دارد در روز از ‪ 2‬درجــه ســانتیگراد تــا (‪ ) – 9‬درجــه ســانتی‬ ‫گــراد در شــب تغییــر مــی کنــد‪ .‬در کشــور دانمــارک اختــاف دمــای‬ ‫شــبانه و روزانــه زیــاد نیســت ولــی بادهــای ناگهانــی و تغییــر مســیر‬ ‫بــاد مــی توانــد ســبب تغییــر ســریع دمــا شــود کــه معمــوال ایــن بادهــا‬ ‫در زمســتان شــدت بیشــتری دارد‪.‬‬ ‫تابستان‬ ‫مــاه هــای جــوالی و اگوســت ‪ ،‬گرمتریــن مــاه هــای ســال در دانمــارک‬ ‫مــی باشــند دارد و معمــوال گرمتریــن شــبهای تابســتان در دانمــارک‬ ‫مربــوط بــه ایــن مــاه هــا اســت ‪.‬‬ ‫مســابقه روســری در حالــی انجــام می شــود کــه دولــت دانمــارک‬ ‫در تــاش اســت‪ ،‬اســتفاده از نمادهــای مختلــف مذهبــی‪ ،‬از جملــه‬ ‫حجــاب‪ ،‬صلیــب‪ ،‬عرقچیــن یهــودی و عمامــه هنــدی را در کشــور‬ ‫ممنــوع کنــد‪.‬‬ ‫بــر طبــق نظــر ســنجی ‪ ۲۰۱۰‬یوروبارومتــر‪ ۲۸ ،‬درصــد از شــهروندان‬ ‫دانمــارک پاســخ دادنــد کــه ان هــا «بــاور بــه وجــود خــدا دارنــد»‪۴۷ ،‬‬ ‫درصــد پاســخ دادنــد کــه «انهــا معتقدنــد کــه نوعــی روح یــا قــدرت‬ ‫حیــات وجــود دارد» و ‪ ۲۴‬درصــد پاســخ دادنــد کــه «بــاور نــدارم کــه‬ ‫هیــچ نــوع روح‪ ،‬خــدا یــا قــدرت حیــات وجــود دارد»‪.‬‬ ‫نظرســنجی دیگــر کــه در ســال ‪ ۲۰۰۹‬انجــام شــد‪ ،‬دریافــت کــه ‪۲۵‬‬ ‫درصــد دانمارکی هــا بــاور دارنــد کــه عیســی پســرخدا اســت و ‪۱۸‬‬ ‫درصــد معتقدنــد کــه او منجــی جهــان اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫مردم دانمارک‬ ‫اجــداد مــردم دانمــارک اســکاندیناویایی مــی باشــند و بــا مــردم ســوئد و‬ ‫نــروژ خویشــاوندند‪ .‬اســکاندیناویایی ها از تبــار وایکینگ هــا و شــاخه ای‬ ‫از نــژاد ژرمــن هســتند‪.‬‬ ‫‪ ۸.۵‬درصــد مــردم مهاجرانــی هســتند کــه بیشــتر از کشــورهای جنــوب‬ ‫اســیا و خاورمیانــه بــه دانمــارک امده انــد‪ .‬جمعیــت دانمــارک بیــش از‬ ‫‪ ۵.۴‬میلیــون نفــر اســت‪ ۸۵ .‬درصــد از ایــن جمعیــت در شــهرها زندگــی‬ ‫می کننــد‪ .‬تقریبــاً ‪ ۱.۶‬میلیــون نفــر در پایتخــت ان کپنهــاگ و حــوزه‬ ‫کپنهــاگ بــزرگ زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫دومیــن شــهر بــزرگ دانمــارک ارهــوس (‪ )Århus‬بــا جمعیتــی‬ ‫در حــدود‪ ۳۰۰۰۰۰‬نفــر می باشــد‪ .‬زبــان رایــج در سراســر کشــور‬ ‫دانمارکــی اســت‪ .‬تقریبـاً ‪ ۵‬درصــد از کل جمعیــت دانمــارک یعنــی حــدود‬ ‫‪ ۲۷۰۰۰۰‬نفــر خارجــی هســتند ‪ -‬کــه شــامل مــردم کشــورهای شــمال‬ ‫اروپــا‪ ،‬اروپــای مرکــزی‪ ،‬امریــکای شــمالی‪ ،‬خاورمیانــه و افریقــا و اســیای‬ ‫جنوبــی می شــوند‪.‬‬ ‫طبــق تحقیقــات ســازمان یونســکو مــردم دانمــارک بعــد از مــردم کشــور‬ ‫نــروژ بــه خوشــبخت ترین مــردم روی زمیــن شــهرت دارنــد ولــی طــی‬ ‫چندیــن ســال متوالــی اخیــر مقــام اول در رضایتمنــدی از زندگــی را‬ ‫کســب کرده انــد‪.‬‬ ‫فرهنگ مردم دانمارک‬ ‫زبــان رســمی کشــور‪ ،‬زبــان دانمارکــی اســت کــه از خانــواده زبان هــای‬ ‫هندواروپایــی‪ ،‬شــاخه زبانهــای ژرمنــی بــوده و بــا زبان هــای ســوئدی و‬ ‫نــروژی زیرشــاخه شــمالی زبان هــای ژرمــن را می ســازد‪.‬‬ ‫تحصیــل در دانمــارک رایــگان و بــرای کــودکان ‪ ۷‬تــا ‪ ۱۶‬ســاله (دوره‬ ‫ابتدایــی و ســیکل اول متوســطه) اجبــاری اســت‪ .‬حــدود ‪ ۹۰‬درصــد دانــش‬ ‫امــوزان ‪ ۷‬الــی‪ ۱۶‬ســاله در مــدارس دولتــی و ‪ ۱۰‬درصــد بقیــه در مــدارس‬ ‫خصوصــی کــه تحــت حمایــت مالــی دولــت هســتند‪ ،‬تحصیــل می کننــد‪ .‬تــا‬ ‫کالس هفتــم محتــوای امــوزش بــرای همــه دانــش امــوزان یکســان اســت‪.‬‬ ‫امــا دانــش امــوزان ممکــن اســت در پایه هــای هشــتم تــا دهــم در دروس‬ ‫ریاضــی‪ ،‬انگلیســی‪ ،‬المانــی فیزیــک و شــیمی‪ ،‬بــه کالس هــای بــا ســطوح‬ ‫پایــه و پیشــرفته هدایــت شــوند‪ .‬تحصیــل در پایــه دهــم اختیــاری اســت‪.‬‬ ‫دانــش امــوزان می تواننــد پــس از گذرانــدن پایــه نهــم مدرســه را تــرک‬ ‫کننــد‪ .‬پایــه دهــم بــا دو هــدف اماده ســازی دانــش امــوزان بــرای زندگــی‬ ‫خــارج از مدرســه و دادن دانــش الزم بــرای تحصیــل در دوره هــای باالتــر‬ ‫در نظــر گرفتــه شده اســت‪.‬‬ ‫در تمــام مــدارس دانمــارک‪ ،‬دانــش امــوزان بــه صــورت طبیعــی و بــر‬ ‫اســاس ســن بــه کالس باالتــر ارتقــاء می یابنــد‪ .‬در هفــت ســال اول‬ ‫تحصیــل هیچگونــه امتحانــی وجــود نــدارد و هیچگونــه نمــره ای بــه‬ ‫دانش امــوزان داده نمی شــود‪.‬‬ ‫در پایه هــای هشــتم تــا دهــم نمــره در مقیــاس ‪ ،۱۰‬ممکــن اســت بــه دانش‬ ‫امــوزان داده شــود‪ .‬در پایــان کالس نهــم و در پایــان کالس دهــم امتحــان‬ ‫وجــود دارد کــه در دروس مختلــف بــه عمــل می ایــد‪ .‬دانــش امــوزان در‬ ‫شــرکت یــا عــدم شــرکت در ایــن امتحانــات ازادنــد و بــه هــر حــال نمــره‬ ‫قبولــی وجــود نــدارد ‪.‬‬ ‫دانمارکی هــا طرفــدار تســاوی حقــوق انســان ها هســتند و خیلــی جالــب‬ ‫اســت کــه بدانیــد ایــن طــرز فکــر در زبــان ان هــا نیــز مشــهود اســت زیــرا‬ ‫از واژه هــای جنســیتی اســتفاده نمی کننــد‪ .‬روی همیــن اصــل بــه خارجی هــا‬ ‫احتــرام می گذارنــد و ان هــا را بــر اســاس نــژاد و اصالت شــان قضــاوت‬ ‫نمی کننــد‪.‬‬ ‫اکثــر مــردم در قبــال موفقیت هــای خــود فروتــن و متواضــع هســتند و منفعــت‬ ‫گــروه برایشــان خیلــی مهم تــر از منفعــت شــخصی بــه حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫مرخصــی زایمــان بــرای پــدر و مــادر نــوزاد بســیار ســخاوتمندانه در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت و مــردان در مقایســه بــا ســایر کشــورها‪ ،‬نقــش پررنگــی‬ ‫در تربیــت فرزندانشــان دارنــد؛ هــر چنــد در انجــام امــور منــزل مشــابه مــردان‬ ‫کشــورهای دیگــر هســتند‪.‬‬ ‫مــردم ایــن کشــور افــرادی محافظ ـه کار و محتــاط هســتند و شــاید در نــگاه‬ ‫اول ســرد و نچســب بــه نظــر برســند؛ امــا در واقــع ترجیــح می دهنــد بــرای‬ ‫ایجــاد رابطــه وقــت بگذارنــد و ندیــده و نشــناخته بــا کســی رفاقــت نکننــد‪.‬‬ ‫پرچــم ایــن کشــور قدیمی تریــن پرچــم جهــان اســت کــه از ســال ‪۱۸۲۱‬‬ ‫تــا بــه حــال اســتفاده می شــود‪ .‬مــردم در روزهــاى مخصــوص نظیــر‬ ‫روزهــاى تعطیــل‪ ،‬تولــد افــراد خانــواده ســلطنتى‪ ،‬روزهــاى ملــى و یادبــود و‬ ‫همینطــور مناســبت هاى غیررســمى از پرچــم دانمــارک اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫حتــی می تــوان پرچــم ایــن کشــور را در تزییــن درخت هــاى کریســمس و‬ ‫خیابان هــا و مغازه هــا بــه مناســبت کریســمس مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫در بخــش کســب و کار دانمــارک‪ ،‬احتــرام زیــادی بــرای زنــان قائــل هســتند و‬ ‫بــه ان هــا حقوقــی مســاوی بــا مــردان داده می شــود و اشــتغال در مقام هــای‬ ‫بــاالی کاری امکانپذیــر اســت‪ .‬ســاعت کاری مــادران شــاغل بــه حــدی‬ ‫منعطــف اســت کــه می تواننــد همزمــان بــا کار‪ ،‬بــه خانــه و خانــواده خــود نیــز‬ ‫بپردازنــد‪ .‬خانــواده‪ ،‬هســته اصلــی اجتمــاع محســوب می شــود و بــا اینکــه‬ ‫اکثــر خانواده هــا کوچــک هســتند‪ ،‬کــودکان را از ســن پاییــن‪ ،‬مســتقل بــار‬ ‫می اورنــد‪.‬‬ ‫مشاهیردانمارک‬ ‫بــدون شــک پراوازه تریــن نویســنده دانمارکــی در ســطح جهــان هانــس‬ ‫کریســتین اندرســن‪ ،‬نویســنده افســانه های مشــهوری چــون پــری کوچــک‬ ‫دریایــی و جوجــه اردک زشــت‪ ،‬می باشــد‪.‬‬ ‫بقیه نویسندگان مشهور دانمارکی عبارت اند از‪:‬‬ ‫ســورن کیرکــه گارد(نویســنده و فیلســوف)‪ ،‬کا ِرن بلیکســن و یوهانــس‬ ‫ویلهلــم ینســن‪.‬‬ ‫پراوازه تریــن موســیقی دانــان دانمارکــی کارل نیلســن‪ ،‬بنــت فابریســوس‬ ‫بــی یِــره)‪ ،‬یــو ِرن اینگ َمــن‪ ،‬ســافری دوو‪ ،‬اکــو و تــوی باکــس می باشــند‪.‬‬ ‫مــردم دانمــارک بــه اعضــای خانــواده و دوســتان خــود در روز تولدشــان یــا‬ ‫ایــام کریســمس‪ ،‬هدیــه می دهنــد‪ .‬اگــر بــه خانــه یــک دانمارکــی دعــوت‬ ‫شــدید‪ ،‬عــاوه بــر گل‪ ،‬شــکالت مرغــوب یــا نوشــیدنی درجــه یــک ببریــد‪.‬‬ ‫یــک دســته گل از گل هــای وحشــی می توانــد هدیــه ای فوق العــاده در‬ ‫ایــن کشــور بــه حســاب ایــد‪ .‬در صورتــی کــه بــه مهمانــی یــا شــام‬ ‫دعــوت شــدید‪ ،‬ادب حکــم می کنــد کــه دســته گل را از قبــل بــرای میزبــان‬ ‫بفرســتید‪.‬‬ ‫دیگر شخصیت های سرشناس دانمارکی‪:‬‬ ‫بازیگر مدس میکلسن‬ ‫فیزیکدانان نیلز بور و هانس کریستین اورستد‪.‬‬ ‫فیلمسازان بیله اوگوست و الرس ون تریر‪.‬‬ ‫ستاره شناس تیکو براهه‪.‬‬ ‫فوتبالیست و مربی فوتبال میکایل الودروپ‪.‬‬ ‫پیتر اشمایکل دروازه بان دانمارکی (زاده ‪ ۱۸‬نوامبر ‪ ۱۹۶۳‬در گالدساکس)‬ ‫طراح جورج ینسن‪.‬‬ ‫معمار یورن اوتزون‪.‬‬ ‫ژوزفین اسکرایور ( مدل و فرشته ی ویکتوریا سکرت)‬ ‫طراح مبلمان ارنه یاکوبسن‪.‬‬ ‫مدل و عکاس هلنا کریستنسن‪.‬‬ ‫هنرپیشه و پیانست ویکتور بورگه‪.‬‬ ‫طبل نواز گروه متالیکا الرس‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪8‬‬ ‫گردشــگران در ســفر بــه دانمــارک می بیننــد کــه مــردم منتظــر ســبز‬ ‫شــدن چــراغ عابــر پیــاده ایســتاده اند‪ ،‬وقتــی ایــن موضــوع باعــث‬ ‫تعجــب شــما می شــود کــه ببینیــد عــده ای ســاعت چهــار صبــح زیــر‬ ‫بــارش بــرف و در جایــی کــه هیــچ اتومبیلــی دیــده نمی شــود‪ ،‬منتظــر ســبز‬ ‫شــدن چــراغ هســتند‪ .‬دانمارکی هــا در یکــی از بهتریــن کشــور های دنیــا‬ ‫زندگــی می کننــد و یکــی از دالیــل ان همیــن پیــروی از قوانیــن اســت‪.‬‬ ‫پــس بــه یــاد داشــته باشــید گــذر از خیابــان بــدون رعایــت قانــون بــرای‬ ‫شــما جریمــه ای ‪ ۴۰۰‬هــزار تومانــی در برخواهــد داشــت‪ .‬گشــت وگذار‬ ‫بــا دوچرخــه در دانمــارک بهتریــن راه بــرای دیــدن جاذبه هــای مخفــی‬ ‫ان اســت؛ امــا پیــش از اســتفاده از دو چرخــه بهتــر اســت قوانیــن ان را‬ ‫بشناســید‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪9‬‬ صفحه 5 ‫اقتصاد دانمارک‬ ‫امید عزیزی‬ ‫دانمــارک کشــوری کوچــک بــا صنایــع متوســط ولــی تکنولــوژی‬ ‫بــاال مــی باشــد‪ .‬مهمتریــن صنایــع ایــن کشــور کشــتی ســازی و‬ ‫حمــل و نقــل دریایــی‪ ،‬دارو ســازی‪ ،‬نســاجی و پوشــاک‪ ،‬الکترونیــک‬ ‫و صنایــع غذائــی اســت‪ .‬صنایــع ‪ IT‬ایــن کشــور اخیــرا رشــد‬ ‫چشــمگیری داشــته و در حــال حاضــر دولــت الکترونیــک بــه معنای‬ ‫کامــل در ایــن کشــور بــه مــردم خدمــات ارائــه مــی دهــد و کمتــر‬ ‫کســی بــرای پیگیــری کارهــای خــود حضــور فیزیکــی در اداره‬ ‫جــات و مراکــز دولتــی دارد‪.‬‬ ‫تولیــد ناخالــص داخلــی دانمــارک (نــرخ تبــادل رســمی ) برابــر‬ ‫‪ 324‬میلیــارد دالر اســت و کســری بودجــه ان ‪ 2.5‬درصــد جــی‬ ‫دی پــی و درامــد ســرانه حــدود ‪ 46‬هــزار دالر‪ ،‬تــورم در ‪2017‬‬ ‫برابــر ‪0/2‬درصــد و رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی ‪ 0/4‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫در مجمــوع حــدود‪ 80‬درصــد درامدهــای دانمــارک از صــادرات‬ ‫محصــوالت کارخانــه ای و خدمــات فنــی مربوطــه کســب مــی‬ ‫شــود‪ .‬کشــورهای اروپــای غربــی اصلــی تریــن بــازار کاالهــا و‬ ‫محصــوالت دانمــارک بشــمار مــی رونــد و حجــم صــادرات بــه این‬ ‫منطقــه بیــش از ‪ 70‬درصــد از مجمــوع تجــارت خارجــی دانمــارک‬ ‫بــوده کــه در ایــن میــان المــان بــا ‪ 15/6‬درصــد بزرگترین شــریک‬ ‫تجــاری دانمــارک محســوب مــی گــردد‪.‬‬ ‫وضعیــت اقتصــادی دانمــارک در مقایســه با بســیاری از کشــورهای‬ ‫اروپایــی در شــرایط مطلوبــی قــرار دارد امــا ایــن اقتصــاد نیز تحت‬ ‫تاثیــر حــوادث داخلــی و بیــن المللــی مــی باشــد‪ .‬برخــی عوامــل از‬ ‫جملــه بحــران اوکرایــن‪ ،‬تحریــم روســیه و توقــف صــادرات مــواد‬ ‫غذایــی و گوشــت خــوک دانمــارک بــه روســیه‪ ،‬کاهــش ارزش‬ ‫یــورو‪ ،‬برگزیــت‪ ،‬سیاســت هــای ســخت گیرانــه تجــارت خارجــی‬ ‫امریــکا و وابســتگی اقتصــاد دانمــارک بــه تجــارت خارجــی موجــب‬ ‫گردیــد تــا دانمــارک در سیاســت هــای اقتصــادی خــود تجدیــد‬ ‫نظــر کنــد‪ .‬دانمــارک بــه مــوازات همفکــری درون اروپایــی‪ ،‬درصدد‬ ‫تقویــت بازارهــای صادراتــی خــود در اســیا و افریقــا بعنــوان‬ ‫راهــکاری جهــت کاهــش عــوارض مشــکالت مذکــور بــر اقتصــاد‬ ‫خــود میباشــد‪ .‬نــگاه دانمــارک بطــور خــاص بــه کشــورهایی مثــل‬ ‫چیــن‪ ،‬هنــد و ایــران و چنــد کشــور دیگــر مــی باشــد کــه ظرفیــت‬ ‫خوبــی بــرای اســتفاده از کاال و دانــش فنــی دانمــارک دارنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪10‬‬ ‫‪Economy‬‬ ‫وزارت امــور خارجــه دانمــارک در ایــن راســتا اقــدام بــه تعییــن‬ ‫رایــزن توســعه ایــی در ســفارت خانــه هــای خــود در کشــورهای‬ ‫چیــن‪ ،‬ژاپــن‪ ،‬هنــد‪ ،‬تایلنــد‪ ،‬ویتنــام‪ ،‬ایــران و افریقــای جنوبــی‬ ‫کــرد‪ .‬بــرای هــر کشــور پــروژه ای را تعریــف و بــا اختصــاص‬ ‫بودجــه ای ســعی کــرد زمینــه توســعه صــادرات بــه ایــن کشــورها‬ ‫را فراهــم کنــد‪ .‬بــا توجــه بــه نگرانــی ســرمایه گــذاران و تجــار‬ ‫دانمارکــی از حفــظ حقــوق برنــد تجــاری خــود در ایــران‪ ،‬موضــوع‬ ‫همــکاری مالکیــت فکــری و حفــظ کپی رایــت محصــوالت دانمارکی‬ ‫در دســتور کار رایــزن توســعه ای دانمــارک در ایــران قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن صنــدوق تضمین صــادرات دانمــارک‪ ،‬اعتبــار ‪500‬‬ ‫میلیــون یورویــی بــرای صــادرات دانمــارک بــه ایــران اختصــاص‬ ‫داده اســت‪ .‬برخــی مشــکالت و موانــع اصلــی اقتصــاد دانمــارک‬ ‫بشــرح زیــر اســت ‪:‬‬ ‫کمبود نیروی کار ماهر و فنی‬ ‫بــا توجــه بــه نــرخ رشــد اقتصــادی دانمــارک پیــش بینــی مــی شــود‬ ‫اقتصــاد ایــن کشــور در چنــد ســال اینــده بــه شــدت دچــار کمبــود نیروی‬ ‫کار شــود‪ .‬کنفدراســیون صنایــع دانمــارک پیــش بینــی کــرده کــه اشــتغال‬ ‫در ســالهای ‪ 2018‬و ‪ 2019‬بــه ترتیــب ‪ 36000‬و ‪ 31000‬نفــر افزایــش‬ ‫پیــدا خواهــد کــرد کــه اکثــر انهــا از خــارج تامیــن خواهــد شــد‪ .‬تعــداد‬ ‫شــاغلین در مــاه فوریــه ‪ 2018‬حــدود ‪ 2732423‬نفــر گــزارش شــده‬ ‫اســت‪ .‬در تحقیقــات صــورت گرفتــه بــر روی ‪ 1600‬شــرکت‪ ،‬پیــش بینــی‬ ‫شــده بخــش تجــاری تــا ســال ‪ 2025‬بــه ‪ 156000‬کارگــر و ‪26000‬‬ ‫کارگــر ماهــر جدیــد جهــت تحقــق رشــد اقتصــادی مــورد نظــر‪ ،‬نیــاز‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫برخــی از شــرکتهای دانمارکــی بدلیــل کمبــود نیــروی کار بویــژه در بخش‬ ‫ســاخت و ســاز مجبــور بــه توقــف برنامــه توســعه فعالیــت هــای خــود‬ ‫شــده انــد‪ .‬دولــت در تــاش اســت تعــداد بیشــتری از پناهجویــان را وارد‬ ‫بــازار کار نمایــد امــا دو حــزب مــردم دانمــارک و سوســیال دموکــرات‬ ‫بــا ایجــاد محدودیــت هــای بیشــتر در ایــن زمینــه‪ ،‬حاضــر بــه همــکاری‬ ‫نیســتند‪ .‬دولــت امیــدوار اســت بتوانــد مقــررات کار بــرای افــراد ماهــر‬ ‫کــه ویــزا ی انهــا اجــازه کار کــردن بــه انهــا نمــی دهــد را تســهیل‬ ‫بخشــد‪ .‬طبــق قانــون دانمــارک خارجیــان غیراتحادیــه اروپائــی اجــازه‬ ‫ندارنــد مشــاغلی خــارج از انچــه کــه در مجــوز کار انهــا قیــد شــده‬ ‫اختیــار نماینــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 2013‬تــا کنــون در حــدود ‪ 80‬هــزار نیــروی کار خارجــی وارد‬ ‫دانمــارک شــده انــد‪ .‬تقریبــا یــک دهــم کارگــران مشــغول بــه کار در‬ ‫دانمــارک خارجــی و اکثــرا از کشــورهای اروپــای شــرقی هســتند‪ .‬امــا بــا‬ ‫بهبــود اســتاندارد زندگــی در کشــورهای اروپــای شــرقی خیلــی از ایــن‬ ‫کارگــران در حــال بررســی بازگشــت بــه کشــورهای خــود هســتند و ایــن‬ ‫بحــران کمبــود نیــروی کار را بیشــتر دامــن مــی زنــد‪.‬‬ ‫میزان درامدهای مالیاتی‬ ‫دانمــارک یکــی از باالتریــن نــرخ هــای مالیاتــی در جهــان را دارد‪ .‬مالیــات‬ ‫بــر درامــد در دانمــارک از ســال ‪1903‬راه اندازی شــده اســت‪ .‬در سیســتم‬ ‫مالیاتــی دانمــارک اصــل بــر ایــن اســت کــه مالیــات دهنــده قــادر باشــد‬ ‫هزینــه هایــش را از درامدهــای مالیــات پذیــر کــم کنــد‪ .‬البتــه ســرجمع‬ ‫کلیــه مالیــات هــای تعییــن شــده نبایــد از ‪ 51/5‬درصــد درامــد افزایــش‬ ‫یابــد‪10 .‬درصــد جمعیــت کشــور حــدود یــک ســوم مالیــات کشــور را‬ ‫پرداخــت میکننــد‪ 500 .‬هــزار نفــر اول از نظــر درامــدی‪ ،‬ســالیانه حــدود‬ ‫‪ 219‬میلیــارد کــرون بــه دولــت مالیــات و عــوارض پرداخــت میکننــد کــه‬ ‫معــادل حــدود ‪ 31‬درصــد کل درامــد ســازمان مالیاتــی اســت‪44.‬درصد‬ ‫کل درامــد مالیــات صــرف قشــر اســیب پذیــر جامعــه مــی شــود‪ .‬اولیــن‬ ‫بخــش پرهزینــه ان پرداختــی بــه ســالمندان و بیــکاران اســت کــه ‪17/5‬‬ ‫درصــد را بخــود اختصــاص مــی دهــد‪ .‬دومیــن بخــش‪ ،‬هزینــه هــای‬ ‫بهداشــتی اســت کــه ‪ 16/1‬درصــد مالیــات دریافتــی‪ ،‬صــرف ان مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫ســال گذشــته دولــت طرح کاهــش ‪ 23‬میلیــارد کرونــی درامدهــای مالیاتی‬ ‫را مطــرح کــرد و در صــدر اخبــار رســانه هــای داخلــی و بحــث هــای‬ ‫حزبــی قــرار گرفــت‪ .‬مخالفــان طــرح معتقدنــد ایــن منجــر بــه افزایــش‬ ‫نابرابــری و کاهــش رفــاه عمومــی میشــود‪ .‬حــزب مــردم موافقــت بــا‬ ‫کاهــش نــرخ مالیاتــی را در مقابــل تشــدید مقــررات مهاجرتــی مــی‬ ‫خواســت‪ .‬بواســطه فشــار احــزاب‪ ،‬دولــت نتوانســت طــرح خــود را در‬ ‫الیحــه بودجــه ‪ 2018‬پیــاده کنــد و بنوعــی ان را از دســتور کار خــارج‬ ‫کــرد ولــی موضــوع اصــاح سیســتم مالیاتــی و کاهــش درامــد مالیاتــی‬ ‫کمــاکان در دســتور کار دولــت بویــژه در قالــب برنامــه هــای رفاهــی در‬ ‫ســند چشــم انــداز برنامــه ‪ 2025‬قــرار دارد‪.‬‬ ‫هزینه های رفاه اجتماعی‬ ‫سیســتم رفــاه اجتماعــی دانمــارک موســوم بــه مــدل اســکاندیناوی بــر‬ ‫اســاس مســاوات و برابــری حقــوق اجتماعــی میــان کلیــه شــهروندان‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن سیســتم برخــی خدمــات رفاهــی مثــل بهداشــت و اموزش‬ ‫بصــورت مجانــی بــرای شــهروندان عرضــه میشــود‪ .‬دولــت بــرای ایــن‬ ‫دو بخــش یارانــه پرداخــت میکنــد و منبــع مالــی تامیــن ایــن یارانــه هــا‪،‬‬ ‫درامدهــای مالیاتــی اســت‪ .‬حــزب مــردم دانمــارک خواســتار کاهــش‬ ‫مزایــای پرداختــی بــه پناهجویــان شــده اســت‪ .‬در حــال حاضــر ســقف‬ ‫پرداختــی بــه پناهجویــان ‪ 12200‬کــرون مــی باشــد کــه بســتگی بــه‬ ‫ســن و وابســتگی خانوادگــی هــم دارد‪ .‬بــا توجــه بــه فشــار مالــی ایــن‬ ‫پرداختهــا بــه بودجــه دولــت‪ ،‬حــزب مــردم دانمــارک پیشــنهاد کاهــش ‪3‬‬ ‫درصــدی ایــن مزایــا را مطــرح نمــوده اســت‪ .‬از ســوی دیگــر وزیــر کار‬ ‫دانمــارک معتقــد اســت بــا کاهــش ایــن پرداختهــا‪ ،‬انگیــزه پناهجویــان‬ ‫بــرای ورود بــه بــازار کار افزایــش مــی یابــد‪ .‬طبــق امــار جدیــد وزارت‬ ‫اشــتغال نیمــی از کل مزایــا بگیــران بلنــد مــدت کــه ســاالنه بطــور‬ ‫میانگیــن هــر کــدام ‪ 300000‬کــرون دریافــت مــی دارنــد از کشــورهای‬ ‫غیرغربــی هســتند‪ .‬تخمیــن زده مــی شــود مهاجــران غیرغربــی ســاالنه‬ ‫‪ 36‬میلیــارد کــرون هزینــه بــرای دولــت دارنــد‪.‬‬ ‫خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت)‬ ‫خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا نگرانــی هــای جــدی در میــان مقامــات دانمارکــی ایجــاد‬ ‫نمــود‪ .‬ایــن کشــور یکــی از ‪ 5‬کشــور اول در واردات و صــادرات دانمــارک مــی باشــد و‬ ‫اگــر بریتانیــا کامــا از بــازار مشــترک و اتحــاد گمرکــی خــارج شــود بــرای شــرکت هــای‬ ‫دانمارکــی مــی توانــد عواقــب ســختی در پــی داشــته باشــد‬ ‫از جملــه دسترســی شــرکت هــای دانمارکــی بــه بــازار بریتانیــا مشــکل تــر و حفاظــت‬ ‫از ســرمایه گــذاری انهــا ضعیــف تــر خواهــد شــد‪ .‬حــدود ‪ 2400‬شــرکت دانمارکــی بــا‬ ‫حــدود ‪ 53‬هــزار کارمنــد وابســته صــادرات بــه بریتانیــا هســتند‪ .‬خــروج کامــل بریتانیــا‬ ‫از اتحادیــه اروپــا موســوم بــه «برگزیــت ســخت» تاثیــرات منفــی شــگرفی بــر اقتصــاد‬ ‫دانمــارک میگذاردکــه میتوانــد شــامل مــوارد زیــر باشــد ‪:‬‬ ‫تشــدید مراحــل بروکراســی بــرای صــادر کننــدگان دانمارکــی بــه بریتانیــا و افزایــش‬ ‫هزینــه تجــارت بــا بریتانیــا‪ .‬بــرای مثــال شــرکت عظیــم لبنــی ارال فــودز‪ ،‬ســازنده کــره‬ ‫لورپــاک کــه در بریتانیــا عالقمنــدان زیــادی دارد اعــام کــرده کــه بخاطــر کاهــش ارزش‬ ‫پونــد بریتانیــا بعــد از برگزیــت نیــاز بــه صرفــه جوئــی ‪ 3‬میلیــارد کرونــی (‪ 400‬میلیــون‬ ‫پونــد) دارد‪.‬‬ ‫کاهــش حقــوق اتبــاع دانمارکــی در بریتانیــا مثــل محرومیــت از حقــوق اجتماعــی‪ ،‬رفــاه و‬ ‫بهداشــت عمومــی‪ ،‬همچنــی دشــوار و گرانتــر شــدن پروســه اعــزام پرســنل شــرکتها بــه‬ ‫بریتانیــا‬ ‫مشــکالت ماهیگیــری‪ ،‬جوامــع ســاحلی دانمــارک از نظــر اقتصــادی کامــا بــه دسترســی‬ ‫بــه ابهــای بریتانیــا وابســته هســتند‪ .‬یــک ســوم ماهــی هــای صیــد شــده دانمــارک در‬ ‫ابهــای ســرزمینی بریتانیــا انجــام میشــود‪ .‬طبــق امــار ‪ 40‬درصــد ماهیگیــری ســاالنه‬ ‫دانمــارک در محــدوده ‪ 200‬مایــل دریائــی منطقــه اقتصــادی انحصــاری بریتانیــا صــورت‬ ‫مــی گیــرد‪.‬‬ ‫انــرژی‪ ،‬دانمــارک طرحهــای بلنــد مدتــی بــرای انتقــال بــرق بــه بریتانیــا دارد‪ .‬اجــرای‬ ‫کامــل برگزیــت باعــث متوقــف شــدن طرحهــای ‪ 2‬میلیــارد یورویــی ســاخت کابــل هــای‬ ‫انتقــال بــرق از دانمــارک بــه انگلســتان موســوم بــه پــروژه وایکینــگ لینــک مــی شــود‪.‬‬ ‫در ایــن پــروژه یــک کابــل برقــی زیــر دریائــی بــه طــول‪ 750‬کیلومتــر شــبکه بــرق‬ ‫دانمــارک و انگلســتان را بــه هــم وصــل مــی کنــد‪ .‬گفتــه شــده بــود ایــن پــروژه ‪11‬‬ ‫میلیــارد کرونــی تــا ســال ‪ 2022‬عملیاتــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪11‬‬ صفحه 6 ‫بنگ و اوالفسن‬ ‫برندهای شاخص دانمارک‬ ‫لگو‬ ‫بنــگ و اوالفســن کــه بــه اختصــار «‪ »B&O‬نوشــته می شــود‪ ،‬یــک‬ ‫شــرکت مشــهور تولیــد لــوازم الکترونیکــی مصرفــی دانمارکــی اســت‬ ‫کــه تخصصــش‪ ،‬تولیــد محصــوالت صوتی‪-‬تصویــری و به ویــژه وســایل‬ ‫ضبــط و نشــر اواهــا‪ ،‬تلویزیــون و تلفــن اســت‪.‬‬ ‫ل ِگــو نــام تجــاری نوعــی اســباب بازی اســت کــه توســط گــروه لگــو در‬ ‫شــهر بیلونــد دانمــارک تولیــد می شــود‪ .‬واژه ‪ lego‬برگرفتــه از کلمــه ‪leg‬‬ ‫‪ godt‬بــه معنــی خــوب بــازی کــردن اســت‪ .‬ایــن کلمــه بــه معنــی گــرداوری‬ ‫و خــوب جفــت کــردن هــم هســت‪.‬‬ ‫محصــوالت لگــو شــامل قطعــات کوچــک رنگارنــگ (اصطالحــاً اجرهــای‬ ‫لگــو) عمومــاً کائوچویــی یــا پالســتیکی اســت کــه می تــوان انهــا را بــه‬ ‫یکدیگــر متصــل کــرد و اجســام گوناگونــی ســاخت‪ .‬ایــن اجســام شــامل‬ ‫مدل هــای ســاده ماننــد خانــه و قطــار و کشــتی یــا مدل هــای پیچیده تــر‬ ‫ماننــد ماشــین های شــامل جعبه دنــده و موتــور و سیســتم های پنوماتیــک‬ ‫هســتند‪ .‬اجرهــای لگــو را می تــوان بعــد از اتصــال بــه یکدیگــر بــه اســانی‬ ‫از یکدیگــر جــدا نمــود‪ .‬در ایــن میــان ادمــک هــای کوچــک گوناگونــی هــم از‬ ‫پالســتیک وجــود دارنــد کــه بــازی بــا ایــن اســباب بــازی را جــذاب تــر مــی‬ ‫کننــد‪ .‬همچنیــن بعضــی از محصــوالت شــرکت لگــو بــا تم هایــی از قبیــل‬ ‫بتمــن و جنــگ ســتارگان و نینجاگــو و مــارول بــه بــازار ارائــه شــده اند‪.‬‬ ‫هرچــه اجرهــا ریزتــر باشــند‪ ،‬حجــم نهایــی ســاخته شــده ظریف تــر و‬ ‫زیباتــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت‪ ،‬توســط «پیتــر بــواس بنگ» و «ســوئِند اوالفســن» در ســال‬ ‫‪ ۱۹۲۵‬میــادی بنیــان نهــاده شــد کــه کارشــان‪ ،‬ســاخت رادیوهایــی بــود‬ ‫کــه بــا جریــان متنــاوب کار می کــرد و در ان عصــر کــه همــه رادیوهــا بــا‬ ‫باتــری کار می کردنــد‪ ،‬محصولــی متمایــز محســوب می شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۴‬میــادی‪« ،‬بنــگ و اوالفســن» یــک کارخانــه تولیــد‬ ‫محصــوالت صوتــی بــا ‪ ۲۵۰‬کارمنــد در کشــور جمهــوری چــک دایــر‬ ‫کرد ه اســت‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۲۰۰۳‬میــادی‪ ،‬شــرکت ائــودی قــراردادی بــا «بنــگ و‬ ‫اوالفســن» امضــا کــرده تــا ایــن شــرکت‪ ،‬محصــوالت صوتــی پیشــرفته‬ ‫بــرای اتومبیل هایــش طراحــی و تولیــد کنــد تــا بــه صــورت انتخابــی‬ ‫(‪ )optional‬در اختیــار مشــتریان قــرار دهــد کــه در مدل هــای ‪Q7/A8‬‬ ‫قیمتــی در حــدود ‪ ۶۳۰۰‬دالر دارد‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت همچنیــن سیســتم های صوتــی برخــی اتومبیل هــای‬ ‫ممتــاز همچــون «اســتون مارتیــن دی بـی اس»‪« ،‬اســتون مارتیــن رپیــد»‪،‬‬ ‫ب ام وهــای ســری ‪ ۷ ،۶ ،۵‬و ‪ X5‬و همچنیــن مدل هــای «مرســدس اام گ»‬ ‫را تهیــه می کنــد‪.‬‬ ‫شــرکت لگــو‪ ،‬در هــر ثانیــه‪ 10000 ،‬قطعــه می ســازد؛ و به طــور ســاالنه‪،‬‬ ‫‪ 360‬میلیــارد قطعــه درســت می کنــد‪ .‬ایــن شــرکت در ایــام تعطیــات‬ ‫ســال نــو ( کریســمس ) ‪ ،‬در هــر ‪ 28‬ثانیــه یــک ادمــک لگویــی بابانوئــل را‬ ‫بــه فــروش مــی رســاند‪.‬‬ ‫همچنیــن در ســال ‪ ۲۰۱۵‬میــادی‪ ،‬شــرکت هیولــت پــاکارد (اچ‪ .‬پــی)‬ ‫اعــام کــرد کــه بــرای محصــوالت ممتــاز خــود از سیســتم صوتــی «بنگ‬ ‫و اوالفســن» اســتفاده خواهــد کــرد‪ .‬در واقــع‪ ،‬هیولــت پــاکارد (اچ‪ .‬پــی)‪،‬‬ ‫ـن بیتــس الکترونیکــس کــرد کــه توســط‬ ‫«بنــگ و اوالفســن» را جایگزیـ ِ‬ ‫اپــل خریــداری شــد‪.‬‬ ‫کارخانــه لگــو در ســال هــای گذشــته بــا همــکاری دانشــگاه ‪ IMT‬ســری‬ ‫روبــات هایــی را بــا نــام ‪ mindstorms‬ســاختند ایــن ســری روبــات هــا‬ ‫شــامل قطعات‪،‬سنســور هــا و قســمتی ماننــد مغــز روبــات هســتند کــه‬ ‫بــه دانــش امــوزان و عالقــه منــدان بــه عرصــه رباتیــک مــی تواننــد هــر‬ ‫روبــات بــه هــر شــکلی بســازند و ان را برنامــه نویســی کنند‪.‬امــروزه در دنیــا‬ ‫بنیــاد(‪ )wro‬هرســاله مســابقاتی بیــن دانــش امــوزان و دانشــجویان برگــزار‬ ‫مــی کنــد‪ .‬ایــن مســابقات جــزو بزرگتریــن مســابقات رباتیــک بــه شــمار‬ ‫مــی رونــد‪.‬‬ ‫زنوو‬ ‫زنــوو ‪ Zenvo‬کارخانــه اتومبیل ســازی دانمارکــی اســت‪ ،‬کــه در ســال ‪۲۰۰۴‬‬ ‫تاســیس شــد و در ســال ‪ ۲۰۰۸‬نخســتین محصــول خــود را بــا نــام ‪st1‬‬ ‫معرفــی کــرد‪.‬‬ ‫ایــن خــودرو در کالس خــودرو اســپورت قــرار گرفتــه و طراحــی ان خودروهــای‬ ‫موتــور وســط عقب‪-‬محــور عقــب بوده اســت‪ .‬سیســتم جعبه دنــده ان ‪ ۶‬دنــده‬ ‫بــه صــورت دســتی اســت‪ .‬ایــن خــودرو بــا دو موتــور ‪ ۱۲۵۰‬و ‪ ۱۱۰۴‬اســبی‬ ‫تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫مــدل قــوی تــر مخصــوص بــازار امریــکا اســت‪ ،‬کــه شــتاب ‪ ۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬ان‬ ‫تنهــا ‪ ۳‬ثانیــه و حداکثــر ســرعت ان ‪ ۳۷۵‬کیلومتــر در ســاعت اســت‪ .‬بــه گفتــه‬ ‫مســئوالن زنــوو از ایــن خــودرو تنهــا ‪ ۱۵‬دســتگاه بــا قیمــت پایــه ‪۱،۸۰۰،۰۰۰‬‬ ‫دالر تولیــد می شــود کــه تیــراژ ســاالنه ان ‪ ۳‬دســتگاه اســت‪.‬‬ ‫«بنــگ و اوالفســن» در محصوالتــش طراحی هــای منحصربه فــردی‬ ‫بــه کار می بــرد‪ .‬تجربیــات ان هــا در تولیــد رادیــو و بلندگــو ســبب‬ ‫شده اســت کــه اصــوات خروجــی از انهــا‪ ،‬شــباهت بــه اصــل (هــای‪-‬‬ ‫فــای) بســیار خوبــی داشــته باشــد‪ .‬گل سرســبدِ بلندگوهــای ایــن شــرکت‬ ‫«‪ ،»5 BeoLab‬از پــردازش ســیگنال دیجیتــال اســتفاده می کنــد تــا‬ ‫پاســخ فرکانســی خــود را برحســب مــکان و شــکل اتــاق تنظیــم کنــد‪.‬‬ ‫صــدای زیــر و میانــه تولیــدی از بلندگوهــا‪ ،‬بــا اســتفاده از فنــاوری «لنــز‬ ‫صوتــی»‪ ،‬اصــوات را در یــک محــدوده ‪ ۱۸۰‬درج ـه ای و در تمــام جهــات‬ ‫و بطــور یکنواخــت پخــش می کنــد تــا عــاوه بــر مقابلــه بــا محدودیــت‬ ‫ذاتــی ایــن بــازه صوتــی‪ ،‬پیــش از انکــه صــدا از ســقف و کــف اتــاق‬ ‫شکســته و منعکــس شــوند‪ ،‬بــه گــوش شــنونده برســد‪.‬‬ ‫شــرکت «بنــگ و اوالفســن» عــاوه بــر تولیــد محصــوالت صوتــی‪-‬‬ ‫تصویــری‪ ،‬خدمــات «مــدل بنــگاه بــه بنــگاه» هــم دارد‪.‬‬ ‫مرسک‬ ‫گــروه ای پــی مولر‪-‬مِرســک‪ ،‬یــا مرســک الیــن کــه بــه نــام مرســک هــم‬ ‫شــناخته می شــود‪ ،‬شــرکت خوشــه ای دانمارکــی اســت‪ ،‬کــه در ســال‬ ‫‪ ۱۹۰۴‬توســط ارنولــد پیتــر مولــر تاســیس شــد و در زمینــه ترابــری‬ ‫دریایــی و صنعــت نفــت فعالیــت می کنــد‪.‬‬ ‫همپل‬ ‫از ســال ‪ ۱۹۹۶‬ایــن شــرکت بــه عنــوان بزرگتریــن مجموعــه کشــتی رانی‬ ‫جهــان نــام بــرده می شــود‪ .‬ایــن شــرکت در عرصه هــای مختلــف‬ ‫اقتصــادی فعــال اســت‪ ،‬امــا مشــارکت عمــده ان‪ ،‬در در بخش هــای‬ ‫ترابــری‪ ،‬تــدارکات و انــرژی اســت‪.‬‬ ‫مرکــز ایــن شــرکت در کپنهــاگ دانمــارک قــرار دارد‪ ،‬امــا دارای شــعباتی‬ ‫در ‪ ۱۳۰‬کشــور جهــان اســت و شــمار کارکنانــش بیــش از ‪ ۸۸۰۰۰‬نفــر‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫گــروه همپــل‪ Hempel Group‬شــرکتی دانمارکــی و فعــال در زمینــه‬ ‫رنــگ و پوشـش های محافظتــی اســت‪ .‬عمــده تخصــص ایــن شــرکت‬ ‫بــر نــوع خاصــی از پوشــش های محافظتــی بــه نــام پوشــش های‬ ‫ضدخــزه اســت کــه بــرای جلوگیــری از ایجــاد خــزه بــر روی کشــتی ها‬ ‫و شــناورها اســتفاده می شــود‪ .‬همپــل در ســال ‪ ۲۰۱۳‬بــا فروشــی بالــغ‬ ‫بــر ‪ ۱.۶۰۰‬میلیــارد دالر توانســت رتبــه هجدهــم را در بیــن بزرگتریــن‬ ‫شــرکت های رنــگ ســازی جهــان کســب کنــد‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت از ســال ‪ ۱۳۷۶‬خورشــیدی بــا شــرکت ایرانــی بــاژاک در‬ ‫تولیــد رنگ هــای دریــای همــکاری دارنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪12‬‬ ‫گــروه مرســک در ســپتامبر ‪ ۲۰۱۶‬اعــام کــرد کــه بــه دو بخــش جداگانه‬ ‫تقســیم می شــود‪ :‬بخــش ترابــری و تــدارکات و بخــش انــرژی در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬درامــد ســاالنه ایــن شــرکت ‪ ۳۵‬میلیــارد دالر بوده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪13‬‬ صفحه 7 ‫ساختار سیاسی دانمارک‬ ‫نعمت ا‪ ...‬فیروزی‬ ‫احزاب سیاسی‬ ‫‪Politics‬‬ ‫نظــام سیاســی دانمــارک‪ ،‬حکومــت پادشــاهی مشــروطه بــا نظــام پارلمانــی‬ ‫و دموکراســی نیابتــی اســت و پادشــاه یــا ملکــه‪ ،‬رئیــس حکومــت محســوب‬ ‫می شــود کــه در حــال حاضــر مارگریــت دوم‪ ،‬ملکــه ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫قــدرت اجرایــی توســط هیئــت دولــت اعمــال می شــود کــه نخس ـت وزیر در‬ ‫راس ان قــرار دارد و مســئول دولــت اســت‪ .‬قانون گــذاری توســط پارلمــان‬ ‫ملــی دانمــارک کــه ُفلکِ تیــن نــام دارد انجــام می شــود‪ .‬اعضــای قــوه قضائیــه‬ ‫نیــز توســط هیئــت اجرایــی (معمــوالً بــه پیشــنهاد خــود قــوه قضائیــه) نامــزد‬ ‫می شــوند و به طــور رســمی توســط پادشــاه منصــوب شــده و تــا زمــان‬ ‫بازنشســتگی در منصــب خــود باقــی می ماننــد‪.‬‬ ‫قوه مجریه‬ ‫بطــور مشــخص چهــار ضــرب عمــده سیاســی فعالیــت دارنــد کــه هــر‬ ‫‪ ۴‬ســال یکبــار در انتخابــات مجلــس دوم کاندیداهایــی رامعرفــی مــی‬ ‫کننــد‪ ،‬ایــن احــزاب وزرای هیئــت دولــت بــه ریاســت نخســت وزیر‪،‬‬ ‫قــوه مجریــه را تشــکیل می دهنــد‪ .‬هیئــت دولــت و نخس ـت وزیر بــرای‬ ‫عملکردشــان بــه فلکتیــن پاســخگو هســتند‪.‬‬ ‫نخس ـت وزیر دانمــارک‪ ،‬رئیــس دولــت و مســئول هیئــت دولــت اســت‬ ‫کــه براســاس ترکیــب احــزاب در فلکتیــن توســط پادشــاه منصــوب‬ ‫می شــود‪ .‬پــس از انتخابــات نیــازی بــه رای اعتمــاد بــرای اغــاز بــه کار‬ ‫دولــت نیســت‪ .‬اگــر فلکتیــن عــدم شایســتگی نخســت وزیر را اعــام‬ ‫کنــد‪ ،‬دولــت ســقوط می کنــد و همــه هیئــت دولــت تعطیــل می شــود‪.‬‬ ‫دانمــارک یــک نظــام چندحزبــی دارد کــه دارای ‪ ۲‬حــزب قــوی و ‪ ۴‬یــا ‪ ۵‬حزب‬ ‫دیگــر اســت‪ .‬از اغــاز تاســیس فلکتیــن در ســده ‪ ۲۰‬میــادی تاکنــون‪ ،‬هیــچ‬ ‫ان خــود کنــد‪ .‬از انجایــی کــه‬ ‫حزبــی نتوانســته اکثریــت مطلــق پارلمــان را از ِ‬ ‫تنهــا چهــار دولــت ائتالفــی پــس از جنــگ جهانــی دوم از اکثریــت برخــوردار‬ ‫بوده انــد‪ ،‬لوایــح دولــت به نــدرت بــدون مذاکــره و ســازش بــا احــزاب‬ ‫موافــق و مخالــف بــه قانــون تبدیــل شــده اند‪.‬‬ ‫قانــون اساســی دانمــارک پایه هــای سیاســی حکومــت‪ ،‬ســاختار کلــی‪ ،‬شــیوه‬ ‫اجــرا‪ ،‬قــدرت و وظایــف نهادهــای دولتــی را تعریــف می کنــد‪ .‬در بخش هــای‬ ‫دیگــر قانــون اساســی‪ ،‬حقــوق بنیــادی و وظایــف شــهروندان‪ ،‬از جملــه ازادی‬ ‫بیــان‪ ،‬ازادی ادیــان و خدمــت وظیفــه اجبــاری امده اســت‪.‬‬ ‫در بســیاری از مســائل‪ ،‬احــزاب سیاســی تمایــل بــه همــکاری دارنــد و مــدل‬ ‫رفــاه دولتــی دانمــارک (مــدل نوردیــک) پشــتیبانی یکپارچــه پارلمــان را‬ ‫به همــراه دارد‪ .‬رضایــت عمومــی از نهادهــای سیاســی نیــز بازتابــی از میــزان‬ ‫شــفافیت و پاســخگویی در ســطح بــاال اســت‪ ،‬بــه همیــن دلیــل دانمــارک‬ ‫دائمــاً از ســوی ســازمان های بین المللــی بــه عنــوان کشــوری بــا کمتریــن‬ ‫فســاد اداری در جهــان معرفــی می شــود‪.‬‬ ‫رئیس دولت‬ ‫سلطنت‬ ‫مارگریــت دوم به عنــوان ملکــه ســلطنتی و رئیــس حکومــت از ‪ ۱۴‬ژانویــه ‪ ۱۹۷۲‬در‬ ‫راس قــدرت اســت‪ .‬طبــق قانــون اساســی‪ ،‬شــاه یــا ملکــه به عنــوان رئیــس حکومــت‬ ‫بــه لحــاظ نظــری‪ ،‬منشــا همــه قدرت هــای اجرایــی و قانون گــذاری کشــور اســت‪،‬‬ ‫بــا ایــن حــال پــس از اســتقرار نظــام مشــروطه در ســال ‪ ۱۹۰۱‬عم ـ ً‬ ‫ا تفکیــک قــوا‬ ‫صــورت گرفــت و پادشــاه‪ ،‬در عمــل‪ ،‬دارای قــدرت اجرایــی و قانون گــذاری نیســت‪.‬‬ ‫متــن قانــون اساســی دانمــارک بــه ســال ‪ ۱۸۴۹‬بازمی گــردد؛ بنابرایــن‪ ،‬بــا توجــه بــه‬ ‫شــرایط مــدرن‪ ،‬توســط حقوق دانــان تفســیر می شــود‪ .‬از لحــاظ رســمی‪ ،‬پادشــاه‬ ‫توانایــی رد کــردن یــک الیحــه را بــا توشــیح ملوکانــه دارد‪ .‬بــرای اینکــه الیحـه ای بــه‬ ‫قانــون تبدیــل شــود‪ ،‬حتمـاً بایــد بــه امضــای پادشــاه و امضــای یکــی از وزرای دولــت‬ ‫برســد‪ .‬پادشــاه همچنیــن نخســت وزیر را نصــب و عــزل می کنــد‪ ،‬اگرچــه در دوره‬ ‫معاصــر‪ ،‬خلــع نخســت وزیر می توانــد یــک بحــران قانــون اساســی ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫در ‪ ۲۸‬مــارس ‪ ۱۹۲۰‬کریســتیان دهــم اخریــن پادشــاهی بــود کــه از اختیــار خلــع‬ ‫نخســت وزیر اســتفاده کــرد کــه در نهایــت منجــر بــه بحــران عیــد پــاک در ســال‬ ‫‪ ۱۹۲۰‬شــد‪.‬‬ ‫تعییــن وزرا‪ ،‬اعــان جنــگ‪ ،‬و برقــراری صلــح‪ ،‬توســط نخســت وزیر و هیئــت دولــت‬ ‫بــا رضایــت رســمی پادشــاه انجــام می شــود‪ .‬هنگامــی کــه یــک دولــت جدیــد در‬ ‫حــال شــکل گیری اســت‪ ،‬پادشــاه رهبــران احــزاب را فرامی خوانــد و بــه رهبــر حــزب‬ ‫اکثریــت دســتور تشــکیل هیئــت دولــت را می دهــد‪.‬‬ ‫طبــق اصــول قانــون اساســی دربــاره مقــام ســلطنت‪ ،‬امــروزه پادشــاه نقشــی‬ ‫تشــریفاتی دارد و به واســطه دموکراســی پارلمانــی و تفکیــک قــوا‪ ،‬در اســتفاده از‬ ‫قــدرت محــدود شده اســت‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬پادشاه دارای سه اختیار و حق قانونی است‪:‬‬ ‫حق مورد مشورت قرار گرفتن‪ ،‬حق توصیه و مشورت دادن‪ ،‬و حق تذکر دادن‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪14‬‬ ‫دانمــارک دارای سیســتمی چندحزبــی اســت‪ ۹ .‬حــزب‬ ‫در پارلمــان ایــن کشــور نماینــده دارنــد‪ .‬چهــار حــزب‬ ‫قدیمــی و تاثیرگــذار در تاریــخ ایــن کشــور عبارتنــد از‬ ‫حــزب محافظــه کار مــردم‪ ،‬حــزب سوســیال دموکــرات‪،‬‬ ‫حــزب ِونســتره (به معنــای چــپ) و حــزب سوســیال‬ ‫لیبــرال دانمــارک‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬امارهــا به نفــع احــزاب‬ ‫جوان تــر در حــال رشــد اســت‪ ،‬احزابــی ماننــد حــزب‬ ‫دست راســتی مــردم دانمارکــی و حــزب دســت چپی‬ ‫اتحــاد قرمز‪-‬ســبز‪.‬‬ ‫الرس لوکــه راسموســن از اوریــل ‪ ۲۰۰۹‬تــا ســپتامبر ‪ ۲۰۱۱‬نخسـت وزیر بــود‪.‬‬ ‫او در ائتــاف پارلمانــی بــا احــزاب محافظ ـه کار و حــزب ِونســتره و بــا حمایــت‬ ‫پارلمانــی حــزب محافظــه کار مــردم توانســت رهبــری یــک دولــت ائتالفــی‬ ‫دست راســتی را برعهــده بگیــرد‪ .‬در انتخابــات ســپتامبر ‪ ۲۰۱۱‬احــزاب راســت‬ ‫انتخابــات را بــه ائتــاف چپ‪-‬مرکــز باختنــد کــه توســط هلــه تورنینگ‪-‬اشــمیت‬ ‫رهبــری می شــد و در ‪ ۳‬اکتبــر ‪ ۲۰۱۱‬دولــت جدیــدی متشــکل از احــزاب‬ ‫سوســیال دموکــرات‪ ،‬سوســیال لیبــرال و سوســیالیت مــردم را تشــکیل داد‪ .‬ایــن‬ ‫دولــت حمایــت پارلمانــی اتحــاد قرمز‪-‬ســبز را نیــز داشــت‪.‬‬ ‫اخریــن انتخابــات سراســری در دانمــارک در ژوئــن ‪ ۲۰۱۵‬برگــزار شــد و حــزب‬ ‫لیبــرال بــه رهبــری الرس لوکــه راسموســن مســئولیت دولــت را بــر عهــده‬ ‫گرفــت‪ .‬در نوامبــر ‪ ۲۰۱۶‬راسموســن بــا دعــوت از احــزاب اتحــاد لیبــرال و‬ ‫محافظـه کار بــرای پیوســتن بــه دولــت‪ ،‬چندیــن ســمت وزارتــی را بــه ایــن دو‬ ‫حــزب واگــذار کــرد‪.‬‬ ‫بعــد از او از ســال ‪ ۲۰۱۹‬متــه فردریکســن مســئولیت دولــت را بــر عهــده دارد‬ ‫وی از ســال ‪ ۲۰۱۵‬رهبــر رهبــر سوســیال دموکراتهــای دانمــارک اســت‪.‬‬ ‫هیئت دولت‬ ‫بــر اســاس بخــش ‪ ۱۴‬قانــون اساســی‪ ،‬تعــداد وزیــران هیئــت دولــت و حیطــه‬ ‫وظایــف ان هــا توســط پادشــاه مشــخص می شــود‪ .‬پادشــاه به صــورت قانونــی‬ ‫و رســمی‪ ،‬وزیــران را نصــب و عــزل می کنــد کــه شــامل نخســت وزیر نیــز‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن بــدان معناســت کــه تعــداد وزیــران هیئــت دولــت و ســازمان های‬ ‫اجرایــی مرتبــط بــا دولــت‪ ،‬توســط قانــون مشــخص شــده اند ولــی ممکــن‬ ‫اســت بــدون اطــاع قبلــی تغییــر یابنــد‪.‬‬ ‫معمــوالً ائتــاف تعــداد زیــادی از احــزاب به معنــای یــک هیئــت دولــت بــزرگ و‬ ‫تعــداد زیــادی وزیــر اســت‪ ،‬در حالــی کــه یــک ائتــاف کوچــک یــا یــک دولــت‬ ‫تک حــزب به معنــای وزیــران کمتــر اســت‪.‬‬ ‫در ژوئــن ‪ ۲۰۱۵‬پــس از انتخابــات پارلمانــی‪ ،‬هیئــت دولــت به همــراه‬ ‫نخســت وزیر دارای ‪ ۱۷‬عضــو بــود‪ .‬نخســت وزیر وظایــف هیئــت دولــت را‬ ‫مشــخص و رهبــری می کنــد و خــودش به عنــوان وزیــ ِر امــور قانــون اساســی‪،‬‬ ‫قلمروهــای خارجــی‪ ،‬و امــور رســانه ها فعالیــت می کنــد‪.‬‬ ‫پارلمان‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪15‬‬ ‫پارلمــان دانمــارک ُفلکتیــن نــام دارد کــه دارای ‪ ۱۷۹‬نماینــده اســت کــه از‬ ‫طریــق انتخابــات بــرای یــک دوره حداقــل چهــار ســاله انتخــاب می شــوند‬ ‫و افــراد بــاالی ‪ ۱۸‬ســال حــق برگزیــدن و برگزیده شــدن دارنــد‪۱۷۵ .‬‬ ‫نماینــده از دانمــارک‪ ۲ ،‬نفــر از گرینلنــد و ‪ ۲‬نفــر نیــز از جزایــر فــارو‬ ‫انتخــاب می شــوند‪.‬‬ ‫فلکتیــن به عنــوان قــوه قانون گــذاری‪ ،‬تمــام قانون هــا را تصویــب کــرده‪،‬‬ ‫هیئــت دولــت را تاییــد و بــر کار حکومــت نظــارت می کنــد‪ .‬براســاس قانــون‬ ‫اساســی دانمــارک‪ ،‬قــدرت میــان فلکتیــن و پادشــاه تقســیم می شــود‪ ،‬بــا‬ ‫ایــن حــال‪ ،‬قــدرت پادشــاه بــه امضــای قوانیــن تصویب شــده توســط‬ ‫پارلمــان محــدود شده اســت کــه بایــد ظــرف ‪ ۳۰‬روز انجــام گیــرد‪.‬‬ ‫پارلمــان دائمــی دارد کــه وظیفــه ان هــا طــرح لوایــح و پیشــنهادها بــرای‬ ‫تصویــب در پارلمــان اســت‪ .‬همچنیــن کمیته هــا می تواننــد وزرا را بــرای‬ ‫مشــورت احضــار و پرســش هایی را طــرح نماینــد‪ .‬بــه تعــداد احــزاب‬ ‫حاضــر در پارلمــان‪ ،‬گروه هــای پارلمانــی وجــود دارد‪ .‬فلکتیــن می توانــد‬ ‫نخسـت وزیر یــا کل هیئــت دولــت را عــزل کنــد‪ .‬عــاوه بــر ان نخسـت وزیر‬ ‫می توانــد از پادشــاه بخواهــد کــه ترتیــب برگــزاری انتخابــات زودهنــگام‬ ‫مجلــس را پیــش از ســر امــدن مهلــت چهــار ســاله بدهــد‪.‬‬ صفحه 8 ‫چهره های سیاسی دانمارک‬ ‫مته فردریکسن‬ ‫مارگرته دوم‬ ‫مارگرتــه دوم (کــه گاه مــارگارت دوم هــم نامیــده می شــود) بــا نــام کامــل‬ ‫مارگ ِرتــه الکســاندرینه تورهیلــدور اینگریــد (زاده ‪ ۱۶‬اوریــل ‪ )۱۹۴۰‬ملکــه‬ ‫دانمــارک اســت کــه پــس از مــرگ پــدرش شــاه فردریــک نهــم در ‪ ۱۴‬ژانویــه‬ ‫‪ ۲۴( ۱۹۷۲‬دی ‪ )۱۳۵۰‬بــه ســلطنت رســید‪ .‬او همچنیــن حاکــم عالــی کلیســای‬ ‫دانمــارک و فرمانــده کل نیروهــای مســلح دانمــارک اســت‪.‬‬ ‫مارگرتــه در ‪ ۱۶‬اوریــل ‪ ۱۹۴۰‬و یــک هفتــه پــس از اشــغال دانمــارک به دســت‬ ‫نیروهــای المــان نــازی در کپنهــاگ زاده شــد‪ .‬او دوران جنــگ را در کشــورش‬ ‫گذرانــد و بــه مدرســه ای در کپنهــاگ رفــت‪ .‬او ســپس تحصیالتــش را در‬ ‫دانشــگاه های کپنهــاگ‪ ،‬ارهــوس در یــوت النــد‪ ،‬کمبریــج‪ ،‬مدرســه اقتصــاد‬ ‫لنــدن و ســوربن ادامــه داد‪ .‬در ‪ ۱۹۵۳‬و بــه دنبــال تغییــر در قانــون اساســی‬ ‫دانمــارک کــه حــقّ جانشــینی پادشــاه را بــه زنــان خانــواده ســلطنتی نیــز اعطــا‬ ‫می نمــود‪ ،‬مارگریــت کــه بزرگتریــن دختــر شــاه فردریــک نهــم بــود بــه عنــوان‬ ‫وارث تــاج و تخــت دانمــارک مع ّرفــی شــد‪ .‬بدیــن ترتیــب او پــس از رســیدن‬ ‫بــه ‪ ۱۸‬ســالگی مرتبــاً در میتینگ هــای مربــوط بــه شــورای حکومتــی شــرکت‬ ‫می جســت تــا بــرای انجــام وظایــف اتــی خــود امــاده گــردد‪.‬‬ ‫شــاهدخت مارگرتــه در ‪ ۱۰‬ژوئــن ‪ ۱۹۶۷‬بــا ُکنــت هانــری دو البــورد دو مونپِــزا‬ ‫از دیپلمات هــای فرانســوی ازدواج نمــود و کنــت هانــری بــه دنبــال ایــن ازدواج‬ ‫بــه شــاهزاده هانریــک تغییــر عنــوان یافــت‪ .‬نخســتین فرزنــد انهــا‪ ،‬شــاهزاده‬ ‫فردریــک (ولیعهــد دانمــارک) در ‪ ۲۶‬مــه ‪ ۱۹۶۸‬به دنیــا امــد و دومیــن پسرشــان‬ ‫شــاهزاده یواخیــم در ‪ ۷‬ژوئــن ‪ ۱۹۶۹‬زاده شــد‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۴‬ژانویــه ‪ ۱۹۷۲‬فردریــک نهــم درگذشــت و مارگریــت بــا عنــوان مارگرتــه‬ ‫دوم ملکــه دانمــارک شــد‪.‬‬ ‫متــه فردریکســن؛ (متولــد ‪ 19‬نوامبــر ‪ )1977‬سیاســتمدار دانمارکی‬ ‫اســت کــه از ژوئــن ‪ 2019‬نخســت وزیــر دانمــارک اســت و از‬ ‫ژوئــن ‪ 2015‬رهبــر سوســیال دموکــرات هــا اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫جوانتریــن نخســت وزیــر تاریــخ دانمــارک اســت‪.‬‬ ‫فردریکســن عــاوه بــر فعالیــت کوتــاه مــدت خــود در یــک‬ ‫اتحادیــه کارگــری (‪ )2001-2000‬هرگــز در خــارج از سیاســتهای‬ ‫خــود گام برنداشــته اســت‪.‬‬ ‫وی بــرای اولیــن بــار در انتخابــات عمومــی ‪ 2001‬بــه نمایندگی از‬ ‫ایالــت کپنهــاگ بــه عضویــت فولکتینــگ در امــد‪ .‬پــس از پیــروزی‬ ‫حــزب سوســیال دموکــرات در انتخابــات عمومی ســال ‪ ، 2011‬وی‬ ‫توســط نخســت وزیــر هلــه تورنینگ‪-‬اشــمیت به عنــوان وزیــر کار‬ ‫منصــوب شــد‪ .‬وی در ســال ‪ 2014‬بــه ســمت وزیــر دادگســتری‬ ‫منصــوب شــد‪ .‬پــس از شکســت جزئــی سوســیال دموکراتهــا در‬ ‫انتخابــات عمومی ‪ ، 2015‬تورنینگ‪-‬اشــمیت ایســتاد و فردریکســن‬ ‫در انتخابــات رهبــری بعــدی پیــروز شــد تــا جایگزین وی شــود ‪ ،‬و‬ ‫بــه عنــوان رهبــر مخالفــان معرفــی شــد‪.‬‬ ‫فردریکســن حــزب خــود را بــه انتخابــات عمومــی ســال ‪2019‬‬ ‫هدایــت کــرد ‪ ،‬کــه منجــر بــه بلــوک احــزاب چــپ و میانــه چــپ‬ ‫شــد (سوســیال دموکــرات هــا ‪ ،‬سوســیال لیبــرال هــا ‪ ،‬حــزب مردم‬ ‫سوسیالیســت ‪ ،‬اتحــاد ســرخ ســبز ‪ ،‬حــزب سوســیال دموکــرات‬ ‫فــارو از گرینلنــد) اکثریــت را در ‪ Folketing‬کســب کردنــد‪.‬‬ ‫متعاقبــاً فردریکســن از طــرف ملکــه مارگرتــه دوم ماموریــت‬ ‫یافــت کــه مذاکــرات بــرای تشــکیل دولــت جدیــد را رهبــری کنــد‬ ‫و در ‪ 27‬ژوئــن بــه عنــوان نخســت وزیــر ســوگند یــاد کــرد‪.‬‬ ‫اریک جولیوس کریستین اسکاونیوس‬ ‫اریــک جولیــوس کریســتین اســکاونیوس ‪ 13‬ژوئیــه ‪ 29 - 1877‬نوامبــر ‪ )1962‬وزیــر امــور‬ ‫خارجــه دانمــارک از ســال ‪ 1920-1913 ، 1910-1909‬و ‪ 1943-1940‬و نخســت وزیــر از ‪1942‬‬ ‫تــا ‪ ، 1943‬در زمــان اشــغال دانمــارک ( تــا زمانــی کــه دولــت منتخــب دانمــارک فعالیــت خــود را‬ ‫متوقــف نکــرد) بــود‪.‬‬ ‫وی در برخــی از مهمتریــن دوره هــای تاریــخ مــدرن دانمــارک ‪ ،‬از جملــه جنــگ جهانــی اول ‪ ،‬جمــع‬ ‫اوری اطالعــات در مــورد بازگشــت شــمال شلســویگ بــه دانمــارک و اشــغال المــان وزیــر خارجــه‬ ‫بــود‪ .‬اســکاونیوس از ســال ‪ 1918‬تــا ‪ 1920‬و از ‪ 1925‬تــا ‪ 1927‬بــه نمایندگــی از حــزب سوســیال‬ ‫لیبــرال عضــو لندســتینگ (مجلــس عالــی پارلمــان دانمــارک قبــل از ‪ )1953‬بــود‪ .‬وی از ســال‬ ‫‪ 1922‬تــا ‪ 1924‬رئیــس ســازمان حــزب ان بــود‪.‬‬ ‫پــدر فردریکســن در البــورگ متولــد شــد‪ .‬وی یــک نویســنده و‬ ‫مــادرش معلــم بــود‪ .‬فردریکســن وی دارای لیســانس مدیریــت و‬ ‫علــوم اجتماعــی از دانشــگاه البــورگ و فــوق لیســانس مطالعــات‬ ‫افریقــا از دانشــگاه کپنهــاگ اســت‪.‬‬ ‫الرس لوکه راسموسن‬ ‫الرس لوکــه راسموســن (زاده ‪ ۱۵‬مــه ‪ )۱۹۶۴‬یــک سیاســت مدار اهــل‬ ‫دانمــارک اســت‪ .‬وی بیــن ســال های ‪ ۲۰۰۹‬تــا ‪ ۲۰۱۱‬نخســت وزیــر‬ ‫دانمــارک بــود‪ .‬همچنیــن در انتخابــات پارلمــان دانمــارک در ســال ‪ ۲۰۱۵‬بــار‬ ‫دیگــر نخســت وزیر دانمــارک شــد‪.‬‬ ‫الرس لوکــه راسموســن در وایلــه در خانــه یپــه راسموســن و لیزلوکــه‬ ‫راسموســن (نیل لوکــه) متولــد شــد‪ .‬نــام خانوادگــی او راسموســن اســت‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه لوکــه‪ ،‬نــام پیشــخدمت مــادرش‪ ،‬بــود‪ .‬بــه اســتثنای نــام کاملــش‬ ‫در ابتــدا دیگــر اســتفاده نشده اســت‪ ،‬بــه درســتی نــام او را راسموســن‬ ‫گذاشــتند‪ ،‬امــا نــام او را مداومــا رســانه ها به طــور غیررســمی بــرای تفکیــک‬ ‫او بــا انــدرس فــوگ راسموســن و پــول نیــراپ راسموســن‪ ،‬روی اســم الرس‬ ‫لوکــه راسموســن تاکیــد می کنــد‪.‬‬ ‫اســکاونیوس بــه ســنتی از حکومــت نخبــگان تعلــق داشــت کــه در زمانــی کــه قــدرت و نفــوذ‬ ‫خــود را بــه دســت مــی اوردنــد‪ ،‬بــه سیاســتمداران منتخــب دموکراتیــک اعتمــاد نمــی کــرد‪ .‬وی‬ ‫معتقــد بــود کــه بســیاری از انهــا تحــت تاثیــر ســویه هــای جاهلــی پوپولیســم و​​مجهــز نبــودن‬ ‫بــرای مواجهــه بــا ســازش هــا و واقعیــت هــای ســخت قــرار دارنــد‪ .‬بــه عنــوان مثــال ‪ ،‬در جریــان‬ ‫مذاکــرات در مــورد بازگشــت ســرزمینهای اشــغالی بــه دانمــارک پــس از جنــگ جهانــی اول ‪ ،‬او از‬ ‫یــک رویکــرد محتاطانــه تــر از بســیاری از چهــره هــای ملــی گــرا حمایــت کــرد‪ .‬وی معتقــد بــود‬ ‫مناطقــی کــه بیشــتر المانــی هســتند بایــد در المــان بماننــد‪.‬‬ ‫سیاســت وی در زمینــه ســازگاری و ســازش در برابــر مقامــات اشــغالگر نــازی در دانمــارک در طــول‬ ‫جنــگ جهانــی دوم ‪ ،‬یکــی از بحــث هــای مانــدگار تاریــخ دانمــارک اســت‪ .‬برخــی ان را مصالحــه‬ ‫ای ضــروری بــرای محافظــت از کشــور و مــردم دانمــارک مــی داننــد ‪ ،‬امــا برخــی دیگــر ان را‬ ‫ســازگار غیــر ضــروری بــا المــان نــازی توتالیتــر مــی داننــد‪.‬‬ ‫هله تورنینگ اشمیت‬ ‫الرس لوکــه راسموســن از ســال ‪ ۱۹۸۶‬تــا ‪ ۱۹۸۹‬بــه عنــوان رئیــس‬ ‫شــاخه جوانــان ونســتر خدمــت کــرد‪ .‬یکــی از ابتکارهــای او ایــن بــود کــه‬ ‫یــک جایگزیــن بــرای عملیــات داگســورک ایجــاد کــرد‪ -‬بــاب کــردن یــک‬ ‫فراخــوان یــک روزه بــرای جمــع اوری اعانــه توســط دانش امــوزان بــه‬ ‫منظــور کمــک بــه نیازمنــدان جهــان ســوم ‪ -‬از زمــان عملیــات داگســورک‪،‬‬ ‫کــه در ان زمــان ایــن عملیــات توســط اعضــای جوانــان کمونیســت دانمــارک‬ ‫هدایــت می شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪16‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪17‬‬ ‫تورنینگ‪-‬اشــمیت قبــل از انتخــاب در پارلمــان دانمارک در ســال ‪ 2005‬بــه عنوان‬ ‫نماینــده پارلمــان اروپــا بــرای دانمــارک خدمــت مــی کــرد‪ .‬وی پــس از انتخابــات‬ ‫پارلمانــی ‪ 2005‬بــه جــای موگنــس لیککتفــت بــه عنــوان رهبــر سوســیال‬ ‫دموکــرات هــا انتخــاب شــد و حــزب خــود را از طریــق انتخابــات پارلمانــی ‪2007‬‬ ‫کــه توســط اتحــاد راســت میانــه پیــروز شــد و انتخابــات پارلمانــی ‪ ، 2011‬پــس‬ ‫از ان توســط ملکــه مارگرتــه دوم بــه نخســت وزیــری منصــوب شــد‪.‬‬ ‫تورنینــگ اشــمیت دارای مــدرک علــوم سیاســی از دانشــگاه کپنهــاگ و مــدرک‬ ‫تحصیــات تکمیلــی از کالــج اروپــا اســت‪ .‬یــک سیاســتمدار زن اهــل دانمــارک‬ ‫اســت کــه رهبــری حــزب سوســیال دموکــرات ایــن کشــور را برعهــده داشــت‪.‬‬ ‫او اولیــن زنــی اســت کــه در تاریــخ ایــن کشــور بــه مقــام نخســت وزیری‬ ‫می رســد‪.‬وی در انتخابــات پیشــین پارلمــان دانمــارک‪ ،‬از رقیبــش الرس لــوک‬ ‫راسموســن شکســت خــورد و از رهبــری حــزب سوســیال دموکــرات دانمــارک‬ ‫اســتعفا داد‪.‬‬ صفحه 9 ‫مدارس خصوصی در دانمارک‬ ‫نظام اموزشی دانمارک‬ ‫جعفر محمدهاشم‬ ‫‪Educational‬‬ ‫امــوزش و پــرورش در دانمــارک یکــی از اولویت هــای اصلــی در ایــن‬ ‫کشــور محســوب می شــود‪ .‬سیســتم امــوزش و پــرورش دانمــارک بــه دو‬ ‫صــورت دولتــی و خصوصــی اســت‪ .‬هزینه هــای مــدارس دولتــی دانمــارک‬ ‫توســط مالیــات تامیــن می شــود‪ ،‬بنابرایــن تحصیــل در مــدارس دولتــی‬ ‫دانمــارک رایــگان اســت‪ .‬مــدارس خصوصــی دانمــارک از جملــه مــدارس‬ ‫بین المللــی ایــن کشــور نیــز برخــی هزینه هــای خــود را از والدیــن‬ ‫دانش امــوزان دریافــت می کننــد‪ .‬در ایــن مطلــب از ســایت لــوکال اینتــگ‬ ‫قصــد داریــم شــما را بــا مــدارس دانمــارک و نحــوه ثبــت نــام و تحصیــل‬ ‫در ایــن مــدارس بــا کیفیــت اروپایــی اشــنا کنیــم‪.‬‬ ‫مســئول مدیریــت مــدارس ابتدایــی و متوســطه اول در دانمــارک‪،‬‬ ‫شــهرداری ها هســتند‪ .‬پــس اگــر در دانمــارک باشــید و محــل زندگــی شــما‬ ‫مشــخص باشــد‪ ،‬می توانیــد بــا شــهرداری منطقــه زندگــی خــود تمــاس‬ ‫بگیریــد و در مــورد برنامــه درســی‪ ،‬امتحانــات و نحــوه ورود بــه مــدارس‬ ‫ابتدایــی و متوســطه اول اطالعــات کســب کنیــد و در نهایــت مدرســه‬ ‫مناســب بــرای فرزنــد خــود را پیــدا کنیــد‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه مــدارس‬ ‫ابتدایــی و متوســطه اول دانمــارک تحــت نظــارت شــهرداری هســتند‪ ،‬بــه‬ ‫مــدارس شــهری نیــز معــروف هســتند‪.‬‬ ‫اموزش ابتدایی و متوسطه در دانمارک (سن ‪ ۶‬تا ‪ ۱۶‬سالگی)‬ ‫تحصیــات ابتدایــی‪ ،‬متوســطه اول و متوســطه دوم در دانمــارک در اکثــر‬ ‫مــوارد رایــگان اســت‪ .‬بچه هــای شــش ســاله می تواننــد در مــدارس‬ ‫عمومــی دولتــی ثبت نــام کننــد‪ ،‬ایــن نــوع مــدارس را فالک اســکول‬ ‫(‪ )Folkeskole‬می نامنــد و دارای قوانیــن مختــص بــه خــود هســتند‬ ‫کــه بــا همیــن نــام شــناخته می شــوند‪ .‬برخــی از والدیــن نیــز ترجیــح‬ ‫می دهنــد فرزنــدان خــود را در مــدارس ابتدایــی خصوصــی ثبت نــام‬ ‫کننــد کــه شــهریه مصــوب و مشــخصی دارنــد کــه در زمــان ثبــت نــام بــه‬ ‫اطــاع والدیــن خواهــد رســید‪ .‬مــدارس ابتدایــی و متوســطه بــه دو صــورت‬ ‫عمومــی و خصوصــی در دانمــارک فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫اولیــن بــار در ســال ‪ ۱۸۴۴‬مدرســه خصوصــی بــر اســاس کلمــه معیشــت بــرای‬ ‫بزرگ ســاالن و پــس از ان در ســال ‪ ۱۸۵۲‬مدرســه خصوصــی مســتقل بــرای کــودکان‬ ‫در دانمــارک نیــز تاســیس شــد‪.‬‬ ‫در دانمــارک همــه اموزش هــا دولتــی‪ ،‬خصوصــی و فــردی در منــزل‪ -‬از قوانیــن‬ ‫اســتاندارد تبعیــت می کننــد و از حداقــل اســتانداردها برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۱۳‬درصــد از کل کــودکان دانمارکــی در مقطــع ابتدایــی و حــدود ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫از دانش امــوزان متوســطه اول در مــدارس خصوصــی تحصیــل می کننــد‪ .‬مــدارس‬ ‫خصوصــی در دانمــارک بــه چنــد دســته تقســیم می شــوند‪:‬‬ ‫اول‪ :‬مدارس کوچک مستقل در مناطق روستایی‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬مدارس بزرگ مستقل در مناطق شهری‪.‬‬ ‫سوم‪ :‬مدارس مذهبی‪.‬‬ ‫چهارم‪ :‬مدارس ازاد مترقی‪.‬‬ ‫پنجــم‪ :‬مــدارس بــا اهــداف اموزشــی خــاص ماننــد مــدارس رودولــف اشــتاینر‬ ‫(‪.)Rudolf Steiner‬‬ ‫ششم‪ :‬مدارس مهاجران‪.‬‬ ‫نکتــه نهایــی ایــن اســت کــه در مــدارس خصوصــی بــدون توجــه بــه انگیزه هــای‬ ‫عقیدتــی‪ ،‬مذهبــی‪ ،‬سیاســی یــا قومــی کــه پشــت تاســیس خــود دارنــد‪ ،‬اعتبــارات و‬ ‫قوانیــن دولتــی را بــه رســمیت می شناســند‪.‬‬ ‫مــدارس خصوصــی توســط همــه احــزاب در دانمــارک حمایــت می شــوند به طــوری کــه‬ ‫همــه احــزاب در پارلمــان دانمــارک‪ ،‬خواهــان تصویــب قانونــی بــرای حمایــت مالــی از‬ ‫مــدارس خصوصــی هســتند‪ .‬بــا هــر کمــک مالــی کــه انجــام شــود و هــر قانونــی کــه‬ ‫در موردحمایــت مالــی مــدارس خصوصــی تصویــب شــود‪ ،‬کلی تریــن قوانیــن در مــورد‬ ‫محتــوای اموزشــی برابــر بــا مــدارس شــهری‪ ،‬باقــی می مانــد‪.‬‬ ‫مــدارس خصوصــی بــرای هزینه هــای عملیاتــی خــود از والدیــن دانش امــوزان شــهریه‬ ‫دریافــت می کننــد کــه ایــن هزینه هــای عملیاتــی بــا هزینه هــای عمومــی مــدارس‬ ‫شــهری مطابقــت دارد‪ .‬ایــن امــر نشــان می دهــد کــه مخــارج عمومــی مــدارس‬ ‫خصوصــی و دولتــی از یــک رونــد پیــروی می کننــد‪.‬‬ ‫در رونــد موجــود هزینه هــای عملیاتــی بــا توجــه بــه ســه عامــلِ انــدازه مدرســه (تعــداد‬ ‫دانش امــوزان)‪ ،‬توزیــع ســن دانش امــوزان و محــل مدرســه متفــاوت اســت‪ .‬گاهــی‬ ‫والدیــن مجبــور هســتند شــهریه های ویــژه ای را بــرای موردهــای خــاص پرداخــت کننــد‬ ‫ماننــد هزینه هایــی کــه مربــوط بــه ناتوانــی در یادگیــری دانش امــوزان اســت کــه ایــن‬ ‫نــوع شــهریه ها‪ ،‬کمک هزینــه افــزوده نــام دارنــد‪ .‬مــدارس خصوصــی دانمــارک بــرای‬ ‫اجــاره‪ ،‬تعمیــر و نگهــداری‪ ،‬ساخت وســاز و غیــره‪ ،‬کمک هزینــه بلوکــی نیــز از والدیــن‬ ‫دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫نگاهی تحصیالت دانشگاهی در دانمارک‬ ‫در دانمــارک موسســات امــوزش دانشــگاهی بــه دانشــگاه هــا‪ ،‬مراکــز دانشــگاهی‬ ‫وموسســات دیگــر امــوزش دانشــگاهی تقســیم مــی شــوند‪.‬‬ ‫هیچگونــه شــهریه بــرای ثبــت نــام در امــوزش دانشــگاهی دانمــارک دریافــت نمــی شــود و‬ ‫حتــی از وام هــا وکمــک هــای مالــی کــه بــرای پرداخــت هزینــه هــای زندگــی‪ ،‬خریــد کتــب‬ ‫از دانشــجویان حمایــت بــه عمــل مــی ایــد ‪.‬‬ ‫ســال تحصیلــی در دانمــارک بــه دو نیــم ســال تحصیلــی تقســیم شــده اســت‪ :‬از مــاه‬ ‫ســپتامبر تــا مــاه دســامبر و از ژانویــه تــا ژوئیــه و هــر دانشــکده دارای یــک هیئــت علمــی‬ ‫‪ 5‬تــا ‪ 15‬عضــو اســت و رئیــس دانشــکده مســئول اداره روزانــه دانشــکده اســت و امــور‬ ‫اموزشــی و اداری و بودجــه ای را زیــر نظــر می گیــرد‪.‬‬ ‫مدارس دولتی در دانمارک‬ ‫مــدارس ابتدایــی و متوســطه اول دانمــارک شــامل یــک ســال امــوزش پیش دبســتانی و ‪ ۹‬ســال‬ ‫امــوزش ابتدایــی و متوســطه اول اســت و در کل شــامل ‪ ۱۰‬ســال تحصیــل اســت‪ .‬سیســتم موســوم‬ ‫بــه “‪ ”Folkeskole‬دانمــارک در ســال ‪ ۱۸۱۴‬میــادی تاســیس شــد و در ان زمــان بــه همــه کــودکان‬ ‫حــق هفــت ســال امــوزش رایــگان داده شــد‪ .‬در طــی ایــن ســال ها پنــج تغییــر اساســی در قانــون‬ ‫امــوزش و پــرورش دانمــارک اعمــال شــده اســت کــه یکــی از ان قانون هــا ‪ ،‬اجباری شــدن تحصیــل‬ ‫بــرای افــراد ‪ ۶‬تــا ‪ ۱۶‬ســال اســت‪.‬‬ ‫قانــون فالک اســکول دارای یــک هــدف مشــترک بــرای کلیــه مــدارس ابتدایــی و متوســطه اولیــه‬ ‫اســت و ان رعایــت اســتانداردها در مــورد موضوعاتــی اســت کــه بایــد در ســطوح مختلــف تدریــس‬ ‫شــود و هم چنیــن مقــررات اســتاندارد مربــوط بــه رهبــری و ســازمان دهی مــدارس وجــود دارد‪.‬‬ ‫در سیسســتم اموزشــی دانمــارک ســه مقطــع تحصیلــی تعریــف شــده اســت‪ :‬کارشناســی‪،‬‬ ‫مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری‪.‬‬ ‫در دوره کارشناســی دانمــارک‪ ،‬تحصیــل بــر پایــه تحقیــق اســت و عالوه بــر مبانــی اکادمیک‬ ‫دانشــجو را بــا دانــش تخصصــی نیــز اشــنا مــی ســازند و در پایــان دوره دانشــجویان یــک‬ ‫پــروژه نهائــی ارائــه مــی دهنــد کــه ایــن مــدرک زمینــه ورود فــارغ التحصیــان بــه بــازار‬ ‫کار یــا تحصیــات عالــی (فــوق لیســانس) را فراهــم مــی ســازد‪ .‬دانشــجویان در مقطــع‬ ‫کارشناســی دانمــارک اجــازه کار ‪ 10‬ســاعت در هفتــه را دارد و هزینــه تحصیــل در دانمــارک‬ ‫نیــز ســالیانه حــدود ‪ 45‬تــا ‪ 120‬هــزار کــرون در ســال اســت‪.‬‬ ‫وظیفه شهرداری ها در اداره مدارس دولتی دانمارک‬ ‫هیئت هــای شــهرداری می تواننــد در چارچــوب اســتانداردهای موجــود و نیازهــای دولــت دانمــارک‪،‬‬ ‫اهدافــی را بــه برنامــه اموزشــی مــدارس اضافــه نماینــد‪ .‬در قانــون دانمــارک ایــن ازادی وجــود دارد‬ ‫کــه بــه هــر مدرســه اجــازه می دهــد خصوصیــات محلــی خــود را در قوانیــن مدرســه جــای دهــد‪،‬‬ ‫امــا همــه مــدارس دارای قانــون کلــی مشــترک و اســتاندارد هســتند کــه در صــورت جابجایــی افــراد‬ ‫از مدرســه ای بــه مدرســه دیگــر‪ ،‬تغییــر در روال درســی ایجــاد نمی شــود‪ .‬شــهرداری بــرای هــر‬ ‫مدرسـه ای یــک هیئــت مدیریتــی تعییــن می کنــد کــه بایــد گــزارش ســاالنه کیفیــت را تهیــه کننــد‪.‬‬ ‫گــزارش کیفیــت بایــد مــواردی چــون سیســتم اداره مدرســه‪ ،‬ســطح علمــی‪ ،‬اقدامــات هیئت مدیــره‬ ‫در جهــت ارزیابــی هــر مدرســه را توصیــف کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪18‬‬ ‫دروه کارشناســی ارشــد در دانمــارک‪ ،‬یــک دوره دو ســاله مبتنــی بــر تحقیــق اســت‪ .‬ایــن‬ ‫دوره بــه دانشــجویان دانــش نظــری ارائــه داده و زمینــه کاربــرد عملــی ایــن دانــش را نیــز‬ ‫فراهــم میکننــد‪ .‬ایــن دوره شــامل یــک پایــان نامــه یــا پــروژه عملــی اســت‪ .‬دانشــجویان‬ ‫در مقطــع کارشناســی ارشــد دانمــارک اجــازه کار ‪ 10‬ســاعت در هفتــه را دارنــد و هزینــه‬ ‫تحصیــل در دانمــارک نیــز ســالیانه حــدود ‪ 45‬تــا ‪ 120‬هــزار کــرون در ســال اســت‪.‬‬ ‫دانشــجویان مقطــع دکتــری دانمــارک اجــازه کار ‪ 30‬ســاعت در هفتــه را دارنــد‪ .‬هزینــه‬ ‫تحصیــل در دانمــارک نیــز ســالیانه حــدود ‪ 45‬تــا ‪ 120‬هــزار کــرون در ســال اســت کــه‬ ‫البتــه بــه دوره هــای دکتــری در دانمــارک بورســیه کامــل تعلــق مــی گیــرد و بعضــی از دوره‬ ‫هــای دکتــری بــا همــکاری بیــن دانشــگاه هــا و برخــی شــرکت هــای خصوصــی برگــزار‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪19‬‬ صفحه 10 ‫دانشگاه کپنهاک‬ ‫دانشگاه ارهوس‬ ‫در بیــن دانشــگاه هــای دانمــارک‪ ،‬دانشــگاه کپنهــاگ باالتریــن رتبــه را‬ ‫در سراســر ناحیــه اســکاندیناوی بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫دانشــگاه دارای رتبــه ‪ ۷۹‬جهانــی در ســال ‪ ۲۰۱۹‬اســت‪ .‬دانشــگاه کپنهــاگ‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۷۹‬تاســیس شــد‪ .‬قدیمی تریــن دانشــگاه در بیــن دانشــگاه‬ ‫هــای دانمــارک و در حــوزه اســکاندیناوی بعد از دانشــگاه اپســاال در ســوئد‪،‬‬ ‫دومیــن دانشــگاه بــا قدمــت بــاال دانشــگاه کپنهــاگ اســت‪ .‬حــدود ‪۳۸۵۰۰‬‬ ‫دانشــجو در ایــن دانشــگاه مشــغول تحصیــل هســتند کــه تقریبــا ‪۳۵۰۰‬‬ ‫نفــر از ان هــا دانشــجویان بین المللــی هســتند‪ .‬دانشــگاه کپنهــاگ چهــار‬ ‫دانشــکده دارد کــه در اطــراف یــا در مرکــز دانمــارک یعنــی کپنهــاگ واقــع‬ ‫شــده اند‪ .‬اغلــب رشــته ها بــه زبــان دانمارکــی و تعــداد کمــی از ان هــا بــه‬ ‫زبــان انگلیســی یــا المانــی تدریــس می شــوند‪.‬‬ ‫دانشــگاه بعــدی از دانشــگاه هــای دانمــارک کــه دارای رتبــه ‪۱۴۱‬‬ ‫دنیاســت‪ ،‬دانشــگاه ارهــوس اســت‪ .‬بــا اینکــه مــدت زمــان تاســیس‬ ‫ایــن دانشــگاه نســبت بــه دانشــگاه کپنهــاگ کمتــر اســت‪ ،‬امــا رتبــه‬ ‫دوم دانشــگاه هــای دانمــارک از لحــاظ غیرفنــی بــودن را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪ .‬دانشــگاه ارهــوس در ســال ‪ ۱۹۲۸‬تاســیس‬ ‫شــد‪ .‬از همــان ابتــدای تاســیس از لحــاظ محوطــه دانشــگاهی توســعه‬ ‫پیــدا کــرد بــه طــوری کــه در حــال حاضــر بزرگتریــن دانشــگاه در بیــن‬ ‫دانشــگاه هــای دانمــارک اســت‪ .‬دانشــجویان عضــو دانشــگاه ارهــوس‬ ‫حــدود ‪ ۳۹۰۰۰‬نفــر هســتند کــه در رشــته های مختلــف بــه تحصیــل‬ ‫مشــغولند‪ .‬رتبــه جهانــی تخصیــص داده شــده بــه ایــن دانشــگاه در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۹‬رتبــه ‪ ۱۲۳‬اســت‪.‬‬ ‫دانشگاه البوا‬ ‫دانشگاه بازرگانی کپنهاک‬ ‫بــر طبــق رنکینــگ جهانــی انجــام شــده توســط موسســه رتبه بنــدی‬ ‫‪ ،QS‬دانشــگاه البــوا چهارمیــن دانشــگاه از دانشــگاه هــای دانمــارک‬ ‫اســت و رتبــه ‪ ۳۴۳‬جهانــی را بــه خــود اختصاص داده اســت‪ .‬دانشــگاه‬ ‫ال بــورگ در ســال ‪ ۱۹۷۴‬تاســیس شــد و هــم اکنــون دارای ‪۲۰۷۰۰‬‬ ‫دانشــجو اســت‪ .‬ایــن دانشــگاه دارای ســه محوطــه دانشــگاهی اســت‬ ‫کــه محوطــه اصلــی ان در شــهر البــوا واقــع شــده اســت‪ .‬دو بخــش‬ ‫دیگــر دانشــگاه در شــهرهای ایســبیاو و کپنهــاگ واقــع شــده اند‪ .‬از‬ ‫ســال ‪ ،۲۰۰۷‬ایــن دانشــگاه بــه چهــار دانشــکده مــردم شناســی‪ ،‬علوم‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬فنــی و مهندســی و پزشــکی تقســیم شــد‪ .‬در میان دانشــگاه‬ ‫هــای دانمــارک‪ ،‬دانشــگاه البــوا یــک انتخــاب بســیار معمــول در میــان‬ ‫دانشــجویان بین المللــی اســت‪ .‬بیشــتر از ‪ ۱۵‬درصــد دانشــجویان از‬ ‫خــارج از کشــور دانمــارک وارد ایــن دانشــگاه شــده اند‪.‬‬ ‫از بیــن دانشــگاه هــای دانمــارک دانشــگاه بازرگانــی کپنهــاگ یکــی‬ ‫از مــدارس تجــاری و بازرگانــی بــا پرســتیژ بــاال در اروپــای غربــی و‬ ‫سراســر دنیاســت‪ .‬دانشــگاه بازرگانــی کپنهــاگ در ســال ‪ ۱۹۱۷‬بــه منظور‬ ‫پیشــرفت فعالیت هــا و تحقیقــات تجــاری و بازرگانــی توســط گروهــی از‬ ‫افــراد دانمارکــی تاســیس شــد‪ .‬ایــن دانشــگاه کــه بــه اختصــار ‪CBS‬‬ ‫نامیــده می شــود‪ ،‬تــا ســال ‪۱۹۲۰‬کــه اولیــن رشــته یعنــی حســابداری در‬ ‫ان فعــال شــد‪ ،‬شــروع بــه کار نکــرد‪.‬‬ ‫امــروزه دانشــگاه بازرگانــی کپنهــاگ دارای ‪ ۲۰۰۰۰‬دانشــجو و ‪۲۰۰۰‬‬ ‫کارمنــد اســت کــه ســالیانه طیــف وســیعی از پروژه هــای تجــاری را‬ ‫توســط فارغ التحصیــان یــا دانشــجویان ســال اخــر بــه جهانیــان ارائــه‬ ‫می نمایــد‪ .‬مــدارک ارائــه شــده از دانشــگاه ‪ CBS‬تحــت لیســانس‬ ‫‪( EQUIS‬سیســتم بهبــودد کیفیــت اروپایــی)‪( AMBA ،‬انجمــن‬ ‫مدیریــت بازرگانــی) و ‪( AACBS‬انجمــن مــدارس تجــاری پیشــرفته)‬ ‫ارائــه می شــود بنابرایــن می تــوان گفــت دانشــگاه بازرگانــی کپنهــاگ‬ ‫یکــی از معــدود موسســات تجــاری و بازرگانــی سراســر دنیاســت کــه‬ ‫دارای اعتبــار موســوم بــه “‪ ”triple – crown‬اســت‪ .‬رتبــه جهانــی‬ ‫تخصیــص داده شــده بــه ایــن دانشــگاه در ســال ‪ ۲۰۱۹‬رتبه ‪ ۲۰۱‬اســت‪.‬‬ ‫دانشگاه جنوبی دانمارک‬ ‫دانشگاه پلی تکنیک کپنهاک‬ ‫پنجمیــن دانشــگاه در لیســت دانشــگاه هــای دانمــارک کــه رتبــه ‪۳۷۶‬‬ ‫جهانــی ‪ QS‬را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ ،‬دانشــگاه جنوبــی دانمارک‬ ‫اســت‪ .‬ایــن دانشــگاه در ســال ‪ ۱۹۹۸‬بعــد از ادغــام دانشــگاه اودنــزه‬ ‫بــا مدرســه بازرگانــی و مهندســی جنوبــی دانمــارک و مرکــز دانشــگاهی‬ ‫جاســت لنــد جنوبــی تاســیس شــد‪ .‬در ســال ‪ ،۲۰۰۶‬مدرســه اســاگلز‬ ‫(‪ )Slagelse‬و موسســه بین المللــی ســامت و بهداشــت عمومــی اودنــزه‬ ‫در قالــب یــک موسســه واحــد ادغــام شــدند‪ .‬در حــال حاضــر بیشــتر از‬ ‫‪ ۳۲۰۰۰‬دانشــجو در حــال تحصیــل هســتند کــه حــدود ‪ ۲۰‬درصــد ان هــا‬ ‫دانشــجویان بیت المللــی هســتند‪ .‬رتبــه جهانــی تخصیــص داده شــده‬ ‫بــه ایــن دانشــگاه در ســال ‪ ۲۰۱۹‬رتبــه ‪ ۲۵۱‬اســت‪.‬‬ ‫دانشگاه ای تی دانمارک‬ ‫در بیــن دانشــگاه هــای دانمــارک اولیــن موسســه پلــی تکنیــک‪،‬‬ ‫دانشــگاه فنــی دانمــارک اســت‪ .‬ایــن دانشــگاه در ســال ‪۱۸۲۹‬‬ ‫توســط فیزیکــدان و شــیمیدان معــروف دانمارکــی هنــس‬ ‫کریســتین اورســتد‪ ،‬تاســیس شــد‪ .‬دانشــگاه پلــی تکنیــک‬ ‫امــروزه یکــی از موسســات مهندســی اروپایــی اســت کــه رتبــه‬ ‫‪ ۱۰۲‬جهانــی بهتریــن دانشــگاه های دنیــا در ســال ‪ ۲۰۱۹‬را بــه‬ ‫خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬در حــال حاضــر ایــن دانشــگاه بیــش‬ ‫ن مختلــف مشــغول‬ ‫از ‪ ۱۱۲۰۰‬دانشــجو دارد کــه در ‪ ۲۵‬دپارتمــا ‬ ‫بــه تحصیــل هســتند‪ .‬محوطــه اصلــی دانشــگاه در کانژنــز لینگبــی‪،‬‬ ‫شــهری در شــمال کپنهــاگ واقــع شــده اســت‪ .‬رنــگ رســمی‬ ‫دانشــگاه قرمــز و خاکســتری اســت و ایــن رنگ هــا بــه خاطــر‬ ‫معــروف بــودن تیــم راگبــی و والیبــال دانشــگاه فنــی دانمــارک‪،‬‬ ‫انتخــاب شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪20‬‬ ‫ایــن دانشــگاه کــه بــه اختصــار ‪ ITU‬خوانــده می‪ ‎‬شــود‪ ،‬دانشــگاهی عمومــی‬ ‫و یــک موسســه تحقیقاتــی در کپنهــاگ دانمــارک اســت‪ .‬دانشــگاه ا ی تــی‬ ‫کپنهــاگ در ســال ‪ ۱۹۹۹‬تاســیس شــد و در ابتــدا بــه زبــان دانمارکــی “‪IT-‬‬ ‫‪ ”højskolen‬نامیــده می شــد‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۰۳‬هنگامــی کــه قانــون جدیــد‬ ‫بــرای دانشــگاه وضــع شــد‪ ،‬ایــن موسســه رســما بــه عنــوان یــک دانشــگاه‬ ‫شــناخته شــد‪.‬‬ ‫دانشــگاه ای تــی دوازدهمیــن و کوچکتریــن دانشــگاه در میــان دانشــگاه هــای‬ ‫دانمــارک اســت و معمــوال دانشــجویان بــا مــدرک لیســانس را پذیــرش‬ ‫می کنــد کــه متقاضــی شــرکت در دوره هــای کارشناســی ارشــد هســتند‪ .‬تعــداد‬ ‫دانشــجویان بــه طــور متوســط ‪ ۲۰۰۰‬نفــر و در مقطــع دکتــرا حــدود ‪ ۵۰‬نفــر‬ ‫هســتند‪ .‬مهندســی نــرم افــزار کامپیوتــر‪ ،‬مطالعــه دانــش و تکنولــوژی‪ ،‬طراحــی‬ ‫و اســتفاده از تکنولو ِژی هــای اطالعاتــی‪ ،‬مهندســی تکنولــوژی و رشــته هایی از‬ ‫ایــن قبیــل‪ ،‬از رشــته های موجــود در ایــن دانشــگاه هســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪21‬‬ صفحه 11 ‫‪html.https://www.nyulawglobal.org/globalex/Hungary1‬‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫نظام حقوقی دانمارک‬ ‫دادگاه های شهرستان‬ ‫‪law‬‬ ‫دادگاه هــای دانمــارک بــه عنــوان یــک نهــاد ســازمانی بــا اجــرای‬ ‫قانــون اصالحــات پلیــس و دادگســتری از ‪ 1‬ژانویــه ‪ 2007‬ایجــاد شــد‬ ‫کــه سیســتم دادرســی را نیــز بــه طــور قابــل توجهــی اصــاح کــرد‪ ،‬بــه‬ ‫عنــوان مثــال بــا حــذف صالحیــت اصلــی از دیــوان عالــی کشــور و بــا‬ ‫معرفــی سیســتم جدیــد هیئــت منصفــه‪.‬‬ ‫دادگاه هــای دانمــارک متشــکل از دادگاه هــای عــادی و دادگاه عالــی‬ ‫اســت‪ .‬دادگاه عالــی متشــکل ازدادگاه عالــی غــرب‪ ،‬دادگاه عالــی شــرق‪،‬‬ ‫دادگاه عالــی گرینلنــد اســت‪.‬‬ ‫دادگاههــای عــادی عبازتنــد از‪ :‬دادگاه دریایــی و بازرگانــی‪ ،‬دادگاه ثبــت‬ ‫احــوال قضایــی‪ ،‬دادگاه ویــژه کیفرخواســت و تجدیدنظــر‪ 24 ،‬دادگاه‬ ‫منطقــه ‪ ،‬دادگاه جزایــر فــارو ‪ ،‬دادگاه در گرینلنــد و چهــار دادگاه مــدار‬ ‫گرینلنــد‪.‬‬ ‫بخشــی از دادگاه هــای دانمــارک نیــز دارای ســه هیئــت مدیــره اســت‪:‬‬ ‫هیئــت اجــازه تجدیدنظــر‪ ،‬هیئــت اســتخدام و شــورای انتصــاب قضایــی‪.‬‬ ‫دادگاه هــای گرینلنــد و جزایــر فــارو قســمت هــای نیمــه مســتقل دادگاه‬ ‫هــای دانمــارک را تشــکیل مــی دهنــد و توســط اییــن دادرســی جداگانــه‬ ‫امــا عمدتــا مشــابه اداره میشــوند‪.‬‬ ‫خــارج از سیســتم دادگاه هــای عــادی و چارچــوب مدیریــت مشــترک‬ ‫دادگاه هــای دانمــارک‪ ،‬یــک سیســتم دادگاه مربــوط بــه اختالفــات کار‬ ‫جمعــی جداگانــه وجــود دارد و تعــدادی از ارگان هــای شــبه قضایــی‬ ‫وجــود دارد کــه برخــی از انهــا از نظــارت قضایــی معــاف هســتند‪.‬‬ ‫ترکیــب دادگاه هــای شهرســتان متفــاوت اســت امــا توســط قانــون تنظیــم‬ ‫مــی شــود‪ .‬دادگاه شهرســتان کپنهــاگ ‪ 49‬قاضــی و یــک رئیــس دارد ‪ ،‬در‬ ‫حالــی کــه دادگاه هــای شهرســتان ارهــوس ‪ ،‬اودنســه ‪ ،‬البــورگ و روســکیلد‬ ‫بــه ترتیــب دارای یــک رئیــس و پانــزده‪ ،‬ده و هفــت قاضــی هســتند‪29 .‬‬ ‫حــوزه قضایــی دارای دو تــا چهــار قاضــی هســتند‪ ،‬در حالــی کــه ‪ 50‬حــوزه‬ ‫اخیــر فقــط یــک قاضــی دارنــد‪.‬‬ ‫در مراحــل مقدماتــی و دادرســی پرونــده هــای مدنــی فقــط یــک قاضــی‬ ‫ریاســت مــی کنــد‪ .‬در پرونــده هــای کیفــری کــه متهــم بــه اتهامــات مطــرح‬ ‫شــده علیــه خــود اقــرار مــی کنــد‪ ،‬یــا وقتــی کــه دادســتان بــرای مجــازات‬ ‫بیــش از جریمــه نقــدی درخواســت نمــی کنــد‪ ،‬دادگاه نیــز توســط یــک‬ ‫قاضــی واحــد اداره مــی شــود‪.‬‬ ‫قضــات دادگاه شهرســتان عــاوه بــر وظایــف عــادی خــود ‪ ،‬بــه عنــوان دفاتر‬ ‫اســناد رســمی و ضمانــت اجــرا (بــه ویــژه دادگســتری اجــرای احــکام و‬ ‫ادعاهــای حقوقــی را) و همچنیــن مجریــان رســیدگی بــه امــور ورشکســتگی‬ ‫و امــور وصیــت نامــه بــه عهــده دارنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬انهــا ثبــت محلــی‬ ‫زمیــن را اداره مــی کننــد‪ .‬بــا توجــه بــه وظایــف اداری ‪ ،‬ایــن توابــع ممکــن‬ ‫اســت بــه یــک ارزیــاب ‪ ،‬کــه معــاون قاضــی اســت‪ ،‬اختصــاص یابــد‪ .‬اصالح‬ ‫الکترونیکــی سیســتم ثبــت زمیــن در حــال اجــرا اســت و سیســتم را کامـ ً‬ ‫ا‬ ‫الکترونیکــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫کلیــه موافقــت نامــه هــای ازدواج و ثبــت مالکیــت خــودرو توســط دادگاه‬ ‫شهرســتان ارهــوس کنتــرل و اداره مــی شــود‪.‬‬ ‫منابع قانون‬ ‫منابــع عمــده حقــوق در دانمــارک شــامل قانــون اساســی‪،‬‬ ‫اساســنامه نظارتــی‪ ،‬ســابقه و قانــون عــرف اســت‪ .‬بــه رســمیت‬ ‫شــناختن ســنت فرهنگــی مــورد مناقشــه اســت‪ ،‬گرچــه در زمینــه‬ ‫هــای مختلــف بــه طــور قابــل توجهــی در قوانیــن دانمــارک‬ ‫تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬اظهــارات نماینــده مــردم در مجلــس در حــوزه حقــوق‬ ‫اداری از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫قانــون دانمــارک بــا مجموعــه گســترده ای از قانون سیســتماتیک‬ ‫و مکتــوب مشــخص مــی شــود‪ .‬قوانیــن خصوصــی تحــت ســلطه‬ ‫طیــف وســیعی از اعمــال قانونــی و در برخــی زمینــه هــا قانــون‬ ‫نانوشــته ای اســت کــه عمدتـاً بــه موجــب ســابقه و عــرف هدایت‬ ‫مــی شــود‪ .‬بــه طــور کلــی ‪ ،‬قانــون کیفــری توســط قانــون کیفری‬ ‫و قانــون اداری بــا دو قانــون کلــی قانونــی اداره عمومــی و یــک‬ ‫مجموعــه پیچیــده از اعمــال قانونــی خــاص اداره مــی شــود‪.‬‬ ‫دیوان عدالت‬ ‫مطابــق بــا مــاده ‪ 3‬قانــون اساســی دانمــارک‪ ،‬کلیــه اختیــارات قضایــی بــه دادگاه‬ ‫هــای دادگســتری واگــذار شــده اســت‪ .‬قانــون اساســی همچنیــن پیــش بینــی‬ ‫کــرده اســت کــه فقــط قضــات دادگاه مــی تواننــد رای دهنــد ‪ ،‬در حالــی کــه‬ ‫کمیســیون هــای پارلمــان فقــط مــی تواننــد تحقیــق کننــد‪.‬‬ ‫سیســتم دادگاه هــای دانمــارک مبتنــی بــر ســاختار واحــدی اســت کــه در ان‬ ‫هیــچ دادگاه ویــژه یــا قانــون خاصــی اشــراف نــدارد‪ .‬بــه عنــوان یــک قاعــده‪،‬‬ ‫کلیــه دادگاه هــا مــی تواننــد در زمینــه هــای حقوقــی ماننــد مدنــی ‪ ،‬کارگــری‪،‬‬ ‫اداری و قانــون اساســی و همچنیــن عدالــت کیفــری در مــورد اختالفــات قضــاوت‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫اقدامــات قضایــی علیــه وزیــران و یــا وزرای پیشــین ‪ ،‬در مــواردی کــه معامــات‬ ‫انهــا بــه عنــوان وزیــر انجــام مــی شــود ‪ ،‬توســط دادگاه اســتیضاح‪ ،‬متشــکل از‬ ‫قضــات دیــوان عالــی کشــور و اعضــای پارلمــان‪ ،‬انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫دادگاه کیفرخواســت و تجدیدنظــر شــکایات مربــوط بــه رویــه ‪ ،‬رد صالحیــت‬ ‫قضــات و غیــره را کــه توســط کاربــران دادگاه هــا مطــرح شــده را رســیدگی ===‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫رونــد دادرســی بــه طــور کلــی شــفاهی اســت و در دادگاه هــای بــدوی بــرای‬ ‫عمــوم ازاد اســت و همیشــه در دیــوان عالــی کشــور بــه صــورت شــفاهی برگــزار‬ ‫مــی شــود‪ .‬انتقــال رســانه از داخــل دادگاه ممنــوع اســت ‪ ،‬مگــر اینکــه توســط‬ ‫قاضــی دادگاه اجــازه داده شــود‪.‬‬ ‫ســاختار کلــی سیســتم قضایــی از ســنت هــای قــاره اروپــا الهــام گرفتــه شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫قانــون اجــرای عدالــت از ســال ‪ ، 1916‬تنهــا کــد حقوقــی دانمــارک ‪ ،‬تقریبــاً‬ ‫شــامل ‪ 1000‬مقالــه اســت کــه اداره و تشــکیل دادگاههــا را تعریــف مــی کنــد‪،‬‬ ‫کــه شــامل زمینــه هــای دادرســی مدنــی و کیفــری اســت‪ .‬ایــن قانــون از زمــان‬ ‫تصویــب در ســال ‪ 1916‬دســتخوش تغییــرات اساســی شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪22‬‬ ‫قانون اساسی‬ ‫قانــون اساســی باالتریــن مقــام قانونــی ملــی اســت‪ .‬ایــن قانــون اولیــن بــار در ســال ‪ 1849‬بــه اجــرا درامــد و در ســال ‪ 1953‬مــورد بازنگــری قــرار‬ ‫گر فت ‪.‬‬ ‫قوانین جاری‬ ‫بــه جــز قانــون اساســی قوانیــن مصــوب بــر ســایر منابــع قانونــی مکتــوب ارجحیــت دارد‪ .‬تعــداد زیــادی از اساســنامه هــای فــردی بــرای تنظیــم‬ ‫مــوارد قانونــی جداگانــه تصویــب شــده اســت‪ .‬بعنــوان مثــال مــی تــوان بــه قانــون مجــازات دانمــارک (اشــترافلوون) ‪ ،‬قانــون اجــرای عدالــت‪ ،‬قانــون‬ ‫تجــارت‪ ،‬قانــون قراردادهــا‪ ،‬قانــون ورشکســتگی و قانــون میــراث اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫نســخه هــای رســمی قوانیــن جدیــد در مجلــه رســمی ‪ )-1871( Lovtidende A‬منتشــر مــی شــود و البتــه مدتــی اســت ایــن نشــریه بــه صــورت‬ ‫الکترونیکــی منتشــر مــی شــود‪.‬‬ ‫‪ Lovtidende‬در سه بخش منتشر شده است‪:‬‬ ‫‪ A . B . C. Lovtidende A‬شامل تمام اساسنامه ها ‪ ،‬احکام و دستوراتی است که در ‪ Lovtidende B‬منتشر نمی شود‪.‬‬ ‫‪ Lovtidende B‬شامل اعمال مالی ‪ ،‬قوانین مربوط به تخصیص اعتبارات تکمیلی و اعمال کارمندان دولت (اصالحیه) است‪.‬‬ ‫‪ Lovtidende C‬شامل معاهدات است‪.‬‬ ‫‪ Lovtidende‬در هر روز هفته مشخص که مقررات باید به صورت عمومی منتشر شود‪.‬‬ ‫اعمال این قوانین معموالً یک روز پس از اعطای رضایت نامه سلطنتی اعالم می شود‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫شقایق|‪23‬‬ ‫|رازشقایق|‬ ‫‪|61‬راز‬ ‫شماره‪41‬‬ ‫شماره‬ صفحه 12 ‫‪Healthcare‬‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫چنانچــه خــارج از ســاعات کاری پزشــک عمومیتــان‪ ،‬بیمــار شــوید‪،‬‬ ‫مــی توانیــد بــا خدمــات پزشــکی خــارج از ســاعات اداری تمــاس‬ ‫بگیریــد‪ .‬اگــر نمــی توانیــد تــا زمــان حضــور پزشــک عمومــی خــود‬ ‫صبــر کنیــد‪ ،‬تنهــا بایــد بــا خدمــات پزشــکی خــارج از ســاعات اداری‬ ‫تمــاس بگیریــد‪ .‬بــر اســاس اطالعاتــی کــه شــما از طریــق تلفــن ارائــه‬ ‫مــی دهیــد‪ ،‬مســئول خدمــات پزشــکی خــارج از ســاعات اداری‪ ،‬نیــاز‬ ‫شــما بــه دریافــت خدمــات درمانــی اورژانســی را ارزیابــی خواهــد کرد‪.‬‬ ‫اگــر پــس از انجــام ارزیابــی هــای الزم‪ ،‬خدمــات پزشــکی خــارج‬ ‫از ســاعات اداری بــه ایــن نتیجــه برســد کــه بــه دریافــت خدمــات‬ ‫درمانــی فــوری نیــازی نداریــد‪ ،‬از شــما خواهنــد خواســت تــا هنــگام‬ ‫بــاز شــدن کلینیــک‪ ،‬بــا پزشــک عمومــی خــود تمــاس بگیریــد‪.‬‬ ‫اگــر پــس از انجــام ارزیابــی هــای الــزم‪ ،‬خدمــات پزشــکی خــارج از‬ ‫ســاعات اداری بــه ایــن نتیجــه برســد کــه بــه دریافــت خدمــات درمانی‬ ‫فــوری نیــازی داریــد یــا بایــد توســط یــک پزشــک معاینــه شــوید‪،‬‬ ‫بایــد بــه پزشــک خــارج از ســاعات اداری مراجعــه کنید‪ .‬شــما همیشــه‬ ‫بایــد قبــل از مراجعــه بــه خدمــات پزشــکی خــارج از ســاعات اداری‪،‬‬ ‫جهــت تعییــن وقــت مالقــات تمــاس بگیریــد‪.‬‬ ‫خدمــات پزشــکی خــارج از ســاعات اداری از ســاعت‪ 16 :‬بعدازظهــر‬ ‫تــا‪ 20:‬شــب بــاز اســت‪ .‬دوشــنبه تــا جمعــه‪ ،‬و تمــام روز شــنبه‪،‬‬ ‫یکشــنبه و روزهــای تعطیــل رســمی‪.‬‬ ‫بهداشت و درمان در دانمارک‬ ‫ســاکنین دانمــارک بایــد پزشــکی را بــه عنــوان پزشــک عمومــی خــود انتخــاب کننــد‪.‬‬ ‫درصــورت بــروز بیمــاری‪ ،‬میتوانیــد بــا پزشــک عمومــی خــود تمــاس بگیریــد‪ .‬پزشــک‬ ‫عمومــی شــما وظایفــی فراتــر از رســیدگی بــه بیمــاری را بــه عهــده خواهــد گرفــت؛ بــه‬ ‫عنــوان مثــال‪ ،‬واکسیناســیون و پیشــگیری از بــارداری‪.‬‬ ‫پزشــک عمومــی شــما همچنیــن میتوانــد در راســتای جلوگیــری از بــروز بیماریهای ناشــی‬ ‫از چاقــی‪ ،‬اســتعمال دخانیــات یــا عــدم فعالیــت ورزشــی و غیــره کمــک کنــد‪ .‬گاهــی‬ ‫اوقــات ممکــن اســت پزشــک عمومیتــان بــا مطــرح کــردن ســواالتی‪ ،‬شــما را متعجــب‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن بدیــن خاطــر اســت کــه پزشــک عمومــی از شــما میخواهــد دربــاره اقداماتــی‬ ‫فکــر کنیــد کــه خودتــان میتوانیــد بــرای جلوگیــری از بیمــار شــدن انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫پزشــک عمومــی شــما یــک متخصــص در تشــخیص و درمــان شــایعترین بیماریهاســت‪.‬‬ ‫بنابرایــن در اکثــر مــوارد‪ ،‬پزشــک عمومیتــان قــادر اســت بیمــاری را بــه درســتی‬ ‫تشــخیص دهــد و شــما را معالجــه کنــد‪ .‬بــا ایــن وجــود در برخــی مــوارد ممکــن اســت‬ ‫پزشــک عمومیتــان شــما را جهــت انجــام اقدامــات درمانــی بیشــتر‪ ،‬بــه یــک متخصــص‬ ‫یــا بیمارســتان ارجــاع دهــد‪ .‬در ایــن مــورد‪ ،‬پزشــک عمومیتــان یــک نامــه ارجاعــی‬ ‫مینویســد‪.‬‬ ‫بیشــتر کلینیکهــای پزشــکان عمومــی از ســاعت ‪ 00:9‬صبــح تــا ‪ 00:4‬بعدازظهــر بــاز‬ ‫هســتند و یکبــار در هفتــه میتوانیــد بیــن ســاعت ‪ 00:8‬تــا ‪ 00:9‬صبــح تمــاس در‬ ‫بعدازظهــر جلســه مشــاوره ارائــه میدهنــد‪ .‬معمــوال بگیریــد و بــا پزشــک عمومــی خــود‬ ‫صحبــت کنیــد‪ .‬بیشــتر پزشــکان عمومــی دارای ایمیلــی مخصــوص مشــاوره هســتند کــه‬ ‫شــما میتوانیــد از طریــق ان ســواالت خــود را مطــرح کنیــد‪ ،‬وقتــی را جهــت مالقــات‬ ‫رزرو نماییــد یــا نســخه خــود را تجدیــد کنیــد‪ .‬در ایــن مــورد از پزشــک عمومــی خــود‬ ‫ســوال بپرســید‪.‬‬ ‫پزشکان متخصص‬ ‫یــک پزشــک متخصــص در زمینــه ای خــاص مثــل بیمــاری های پوســتی‪،‬‬ ‫بیماریهــای زنــان یــا روانپزشــکی تخصــص دارد‪ .‬در دانمــارک قبــل از‬ ‫انکــه تحــت معاینــه و معالجــه یــک متخصــص قــرار گیریــد‪ ،‬بایــد‬ ‫توســط پزشــک عمومیتــان معاینــه شــوید‪ .‬اگــر بــر اســاس ارزیابــی‬ ‫هــای پزشــک عمومیتــان الزم باشــد کــه تحــت معاینــه یــک متخصــص‬ ‫قــرار گیریــد‪ ،‬وی نامــه ای جهــت ارجــاع خواهــد نوشــت‪ .‬اغلــب پزشــک‬ ‫عمومیتــان متخصــص خاصــی را توصیــه خواهنــد کــرد‪ ،‬امــا شــما مختــار‬ ‫هســتید متخصــص دیگــری را انتخــاب کنیــد‪.‬‬ ‫تنهــا متخصصانــی کــه بــرای مراجعــه بــه انهــا بــه معرفینامــه نیــازی‬ ‫نداریــد‪ ،‬متخصــص چشــم و متخصــص گــوش و حلــق و بینــی هســتند‪.‬‬ ‫وقتــی بــه شــما معرفینامــه داده میشــود‪ ،‬بایــد تمــاس بگیریــد و وقتــی را‬ ‫جهــت مالقــات بــا متخصــص رزرو کنیــد‪.‬‬ ‫در دانمــارک بــرای بیماریهــای خــاص‪ ،‬بــه معاینــات پیشــگیرانه رایــگان‬ ‫دسترســی وجــود دارد‪ .‬هــدف از ایــن معاینــات‪ ،‬شناســایی زودهنــگام مراحــل‬ ‫اولیــه ســرطان بــه منظــور ارائــه خدمــات درمانــی بهتــر اســت‪.‬‬ ‫از تمــام زنــان در گــروه ســنی بیــن ‪ 23‬تــا ‪ 65‬ســال بــرای حضــور در برنامــه‬ ‫معاینــه رایــگان دهانــه رحــم دعــوت خواهــد شــد‪ .‬از زنــان در گــروه ســنی بیــن‬ ‫‪ 23‬تــا ‪ 49‬ســال هــر ســه ســال یکبــار دعــوت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫از زنــان در گــروه ســنی بیــن ‪ 50‬تــا ‪ 65‬ســال هــر پنــج ســال یکبــار دعــوت‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫هــر فــرد دعوتنامــه ای بــرای حضــور در برنامــه معاینــه رایــگان دریافــت خواهد‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن معاینــه در کلینیــک پزشــک عمومــی افــراد صــورت خواهــد گرفــت و‬ ‫بایــد توســط خــود فــرد یــک وقــت مالقــات تعییــن شــود‪.‬‬ ‫یــک ســال در میــان‪ ،‬از تمــام زنــان در گــروه ســنی بیــن ‪ 50‬تــا ‪ 69‬ســال‬ ‫بــرای حضــور در جلســه معاینــه ســرطان ســینه بــا اشــعه ایکــس یــا همــان‬ ‫ماموگرافــی دعــوت میشــود‪.‬‬ ‫در ایــن دعوتنامــه‪ ،‬تاریــخ‪ ،‬زمــان و مــکان معاینــه ســرطان ســینه ذکــر میشــود‪.‬‬ ‫انجــام معاینــه ســرطان روده بــزرگ بــه تمــام مــردان و زنــان در گــروه ســنی‬ ‫بیــن ‪ 50‬تــا ‪ 74‬پیشــنهاد میشــود‪ .‬از طریــق پســت‪ ،‬یــک بســته نمونــه گیــری‬ ‫دریافــت خواهیــد کــرد کــه بــرای ارائــه یــک نمونــه مدفــوع از ان اســتفاده‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در دانمــارک برخــی خدمــات بهداشــتی رایــگان بــرای کــودکان در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪ .‬پــس از زایمــان و درطــول اولیــن ســال زندگــی‬ ‫فرزنــد‪ ،‬بازدیــد کننــدگان ســامت مــادر و فرزنــد را در خانــه مالقــات مــی‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن واکسیناســیون و معاینــات پزشــکی توســط پزشــک بــه تمامــی‬ ‫کــودکان پیشــنهاد میشــود‪ .‬هــدف از انجــام معاینــات و واکسیناســیون‬ ‫کمــک بــه حفــظ تندرســتی و ســامت کــودک اســت‪ .‬خانــواده هــا میتواننــد‬ ‫مطالــب بیشــتری را در خصــوص پیشــنهادهای موجــود بــرای کــودکان را در‬ ‫بروشــورهای درمانــی مطالعــه کننــد‪ .‬دســتورالعمل هــای بهداشــتی بــرای‬ ‫والدیــن دارای فرزنــدان خردســال توســط ســازمان بهداشــت دانمــارک‬ ‫منتشــر شــده اســت کــه مــی تــوان بــا مراجعــه بــه وبســایت ســازمان‬ ‫بهداشــت دانمــارک بــه ان دسترســی داشــت‪.‬‬ ‫مشاوره روانشناسی‬ ‫بســیاری از افــراد در مرحلــه ای از زندگیشــان بــه مشــاوره یــا دریافــت‬ ‫حمایــت روانــی نیــاز پیــدا مــی کننــد‪ .‬اگــر جنــگ را تجربــه کــرده ایــد‪،‬‬ ‫اگــر بحــران هــای بزرگــی را در زندگــی تجربــه کردهایــد‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫بــه مشــورت بــا یــک روانشــناس نیــاز داشــته باشــید‪ .‬شــما بایــد بــا‬ ‫پزشــک عمومــی خــود تمــاس بگیریــد‪ ،‬او مــی توانــد شــما را بــه یــک‬ ‫روانشــناس ارجــاع دهــد‪ .‬همچنیــن مــی توانیــد بــا شــهرداری محلــی‬ ‫خــود‪ ،‬یــا صلیــب ســرخ دانمــارک تمــاس بگیریــد‪.‬‬ ‫اورژانس‬ ‫‪112‬شــماره اورژانــس اســت کــه درصــورت نیــاز بــه امبوالنــس بایــد‬ ‫بــا ان تمــاس گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫وقتــی فــردی هوشــیاری خــود را از دســت مــی دهــد یــا بــه طــور‬ ‫ناگهانــی دچــار یــک بیمــاری جــدی میشــود‪ ،‬از مــوارد اورژانســی تلقــی‬ ‫میشــوند‪ .‬همچنیــن ‪ 112‬شــماره تلفنــی اســت کــه درصــورت بــروز‬ ‫حــوادث جــدی بایــد بــا ان تمــاس گرفتــه شــود‪ .‬فــرد بایــد خــود را‬ ‫معرفــی و توضیحــات الزم را در خصــوص اتفــاق رخ داده‪ ،‬محــل و زمــان‬ ‫حادثــه و نشــانی محلــی را کــه از انجــا تمــاس گرفتــه را ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪24‬‬ ‫معاینات پزشکی برای کودکان در مدرسه‬ ‫وقتــی فرزنــدان شــروع بــه رفتــن بــه مدرســه میکننــد‪ ،‬توســط یــک‬ ‫بازدیدکننــده ســامت درطــول اولیــن ســال تحصیلــی مــورد معاینــه قــرار‬ ‫خواهــد گرفــت‪ .‬بســیار حائــز اهمیــت اســت کــه مــادر همــراه بــا فرزنــد در‬ ‫جلســه معاینــه حضــور یابــد‪.‬‬ ‫بازدیدکننــده ســامت‪ ،‬فرزنــد را معاینــه خواهــد کــرد و بــا مــادر دربــاره‬ ‫وضعیتســامت کلــی وی گفتگــو خواهــد کــرد‪ .‬قــد و وزن فرزنــد انــدازه‬ ‫گیــری خواهــد شــد و تحــت بینایــی ســنجی و شــنوایی ســنجی قــرار‬ ‫خواهــد گرفــت‪ .‬ایــن ازمــون هــا در طــول زمــان حضــور فرزنــدان در‬ ‫مدرســه تکــرار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪25‬‬ صفحه 13 ‫کپنهاک پایتخت‬ ‫میالد محمد هاشم‬ ‫‪Copenhagen‬‬ ‫کپنهــاک پایتخــت دانمــارک لقــب خوشــحال تریــن شــهر جهــان‬ ‫را دارد‪ .‬ســطح اســتاندارد زندگــی در ایــن شــهر زیبــا بســیار بــاال‬ ‫اســت‪ .‬ایــن شــهر همچنیــن یکــی از سرســبزترین شــهرهای دنیا‬ ‫محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫خانــه هــای رنگارنــگ در کنــار کانــال هــای اب زیبــا‪ ،‬جذابیــت‬ ‫بســیار زیــادی را بــه ایــن شــهر بخشــیده انــد‪ .‬ایــن شــهر دارای‬ ‫تاریــخ و فرهنگــی غنــی مــی باشــد کــه مــی تــوان ان را در اماکــن‬ ‫تاریخــی و بناهــای ان مشــاهده نمــود‪.‬‬ ‫امــا ایــن شــهر یکــی از مــدرن تریــن شــهرهای دنیــا اســت کــه‬ ‫بــه خوبــی تعــادل بیــن ســنت و مدرنیتــه را حفــظ نمــوده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر یکــی از بزرگتریــن شــهرهای پیــاده در دنیــا اســت‪.‬‬ ‫اب و هوا‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط جغرافیایــی کــه شــهر کپنهــاگ دارا اســت‪ ،‬اب و هوای نســبتا‬ ‫معتدلــی در ایــن شــهر حکــم فرماســت‪ .‬تابســتان هــای ایــن شــهر گــرم امــا نــه‬ ‫ان تعریفــی کــه از گرمــا در ایــران داریــد‪ ،‬گرمــا در ایــن شــهر بــه انــدازه ای اســت‬ ‫کــه اصــا احســاس پریــدن در یــک اســتخر بــه شــما دســت نمــی دهــد و تقریبــا‬ ‫شــرایط معتدلــی پابرجاســت‪ .‬امــا زمســتان هــا در ایــن شــهر هــوا بســیار ســرد‬ ‫مــی شــود و بــرف ســنگینی مــی بــارد‪ .‬ایــن شــهر دارای روزهــای بلنــد اســت و در‬ ‫مــاه هــای مــرداد و تیــر طوالنــی تریــن روزهــا در ایــن شــهر بــه وجــود مــی اینــد‬ ‫و معمــوال تــا بعــد از نیمــه شــب هــم هــوا تاریــک نیســت‪ .‬در حالــی کــه در مــاه‬ ‫دســامبر(مهر) شــما حتــی در طــول ظهــر هــم بیشــتر در ســایه ها حرکــت خواهیــد‬ ‫کــرد و خورشــید بســیار مایــل مــی تابــد و هــوا قبــل از اینکــه ســاعت کاری تمــام‬ ‫شــود‪ ،‬کامــا تاریــک خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــرای ســفر بــه ایــن شــهر دانمارکــی‪ ،‬بهتریــن زمــان در فصــل هــای بهــار و‬ ‫تابســتان اســت کــه شــما مــی توانیــد از اب و هــوای بــی نظیــر ایــن شــهر نهایــت‬ ‫لــذت را ببریــد‪ .‬البتــه در ایــن فصــل بــه دلیــل شــرایط مســاعد ســفر گردشــگران‬ ‫زیــادی را بــه ســمت کپنهــاگ مــی کشــاند و هزینــه هــا بــه مراتــب بــاال مــی رونــد‪.‬‬ ‫حمل و نقل‬ ‫مــردم ایــن شــهر بســیار بــه پیــاده روی عالقــه دارنــد‪ .‬اســتروگت‬ ‫یکــی از مراکــز خریــد ایــن شــهر بــا خیابــان هــای بســیار طویــل‬ ‫مخصــوص پیــاده روی اســت‪.‬‬ ‫رکــورد طوالنــی تریــن ‪ Catwalk‬دنیــا در زمینــه مــد و فشــن در‬ ‫دســت ایــن خیابــان اســت‪.‬‬ ‫در ‪ ۴۰‬ســالی کــه خیابــان اصلــی کپنهــاگ ‪-‬اســتروگت بــه یــک‬ ‫محــدوده کامــ ً‬ ‫ا پیــاده تبدیــل شده اســت‪ ،‬برنامه ریــزان شــهری‬ ‫گام هــای کوچــک بی شــماری در جهــت تغییــر شــکل شــهر از یــک‬ ‫مــکان اتومبیل مــدار بــه یــک محیــط شــهروندگرا برداشــته اند‪.‬‬ ‫فضاهــای پیاده مــدار مرکــزی ایــن شــهر در طــی یــک برنامــه‬ ‫‪۴۰‬ســاله از ابتــدای دهــه ‪ ۱۹۶۰‬تــا اواخــر قــرن گذشــته بــه بیــش‬ ‫از ‪ ۶‬برابــر افزایــش یافته انــد‪ .‬همیــن اقدامــات ســبب شــد کــه‬ ‫کپنهــاگ به عنــوان یکــی از موفق تریــن شــهرهای پیــاده جهــان‬ ‫در ژوئــن ســال ‪ ۲۰۰۴‬پذیــرای پنجمیــن کنفرانــس بین المللــی‬ ‫‪ 21 Walk‬بــا شــعائر شــهرهایی بــرای مــردم باشــد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر بســیار زیبــا و ســلطنتی همچنیــن از مراکــز درمانــی‬ ‫بســیار عالــی و مراکــز علمــی تــراز اول در دنیــا برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫کالن شــهر کپنهــاگ قطــب حمــل و نقــل و ارتبــاط بیــن شــهری در شــمال اروپــا‬ ‫اســت‪ .‬سیســتم جاده هــا و بزرگراه هــا‪ ،‬شــبکه ریلــی‪ ،‬شــبکه اتوبوس رانــی و‬ ‫فــرودگاه بین المللــی ایــن شــهر بــا کیفیتــی مطلــوب بــرای مســافران امــکان‬ ‫ســفری راحــت و ایمــن را فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫فــرودگاه بین المللــی کپنهــاگ(‪ )Copenhagen Airport, Kastrup‬در منطقــه‬ ‫کســتروپ در حومــه کپنهــاگ‪ ،‬بــر روی جزیــره اماگــر در ‪8‬کیلومتــری جنــوب شــهر‬ ‫قــرار دارد‪ .‬ایــن فــرودگاه در ســال ‪ 1925‬افتتــاح شــد و اکنــون بزرگتریــن فــرودگاه‬ ‫در اروپــای شــمالی و کشــورهای اســکاندیناوی اســت‪ .‬ایــن فــرودگاه تقریبــا تمــام‬ ‫قســمت جنوبــی کشــور ســویس را نیــز پوشــش می دهــد و در ‪24‬کیلومتــری جنــوب‬ ‫شــهر مالمــو واقــع شــده اســت‪ .‬در ســال ‪ 2015‬بیــش از ‪26‬میلیــون مســافر از‬ ‫طریــق ایــن فــرودگاه جابجــا شــدند‪.‬‬ ‫متــروی کپنهــاگ بــه طــول ‪20/4‬کیلومتــر در ســال های ‪ 2002‬تــا ‪ 2007‬بــه‬ ‫بهره بــرداری رســید‪ .‬ایــن متــرو دارای دو خــط ‪ M1‬و ‪ M2‬و ‪ 22‬ایســتگاه اســت‬ ‫کــه ‪ 9‬عــدد از انهــا زیرزمینــی هســتند‪ .‬خــط ‪ M2‬ارتبــاط فــرودگاه بین المللــی‬ ‫را بــا مرکــز شــهر فراهــم کــرده اســت‪ .‬خطــوط ‪ M3‬و‪ M4‬متــروی شــهر نیــز در‬ ‫حــال ســاخت هســتند و گفتــه شــده اســت کــه تــا ســال ‪ 2018‬بــه بهره بــرداری‬ ‫خواهنــد رســید‪ .‬ایســتگاه مرکــزی کپنهــاگ(‪)Copenhagen Central Station‬‬ ‫قطــب قطارهــای داخلــی و بین المللــی و بزرگتریــن ایســتگاه راه اهــن در دانمــارک‬ ‫اســت‪ .‬ایــن ایســتگاه در ســال ‪ 1911‬بوســیله هاینریــش ونــک(‪)1936-1851‬‬ ‫(‪ )Heinrich Wenck‬معمــار شــهیر دانمارکــی‪ ،‬طراحــی و ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫کپنهــاگ پرجمعیت تریــن شــهر دانمــارک اســت‪ .‬ایــن شــهر‬ ‫همچنیــن مرکــز ناحیــه پایتخــت دانمــارک می باشــد کــه‬ ‫شــرقی ترین ناحیــه از نواحــی پنج گانــه در ایــن کشــور اســت‪ .‬در‬ ‫تقســیمات شــهری دانمــارک‪ ،‬مرکــز شــهر کپنهــاگ ‪86/4‬کیلومتــر‬ ‫مربــع وســعت دارد ولــی وســعت کپنهــاگ بــه همــراه مناطــق‬ ‫اطــراف ان‪ ،‬کالن شــهری(‪)Copenhagen metropolitan area‬‬ ‫بــه مســاحت ‪ 615/7‬کیلومتــر مربــع اســت‪ .‬کپنهــاگ در تقســیمات‬ ‫اتحادیــه اروپــا در ناحیــه اورســون قــرار گرفتــه کــه شــامل ناحیــه‬ ‫پایتخــت و ناحیــه ســیالند از دانمــارک و اســتان اســکونه (‪)Skåne‬‬ ‫شــامل شــهر مالمــو و مناطــق اطــراف ان از ســوئد اســت‪ .‬کپنهــاگ‬ ‫بــه ‪ 14‬منطقــه شــهری تقســیم شــده اســت‪ .‬قســمت اعظم شــهر‬ ‫کپنهــاگ بــر روی جزیــره ســیالند(‪)Zealand‬و بخــش کوچکــی از‬ ‫ان بــر روی جزیــره اماگــر(‪ )Amager‬قــرار دارد‪ .‬کپنهــاگ از شــهر‬ ‫مالمــو در ســوئد بــه وســیله تنگــه اورســون(‪)Øresund‬جدا شــده‬ ‫اســت‪ .‬در ســال ‪ 2000‬مجموعــه پــل و تونــل اورســون(‪Øresund‬‬ ‫‪ )Bridge‬ایــن دو شــهر را بــه یکدیگر مرتبــط کرد‪ .‬بناهــای دیدنی‪،‬‬ ‫موزه هــای فــراوان‪ ،‬جشــنواره های مختلــف و طبیعــت زیبــا ایــن‬ ‫شــهر را بــه دیدنی تریــن شــهر دانمــارک تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫کپنهــاگ شــهری سرســبز اســت‪ .‬پیــاده روی و دوچرخه ســواری‬ ‫در میــان پارک هــا از تفریحــات مــردم شــهر و همینطــور از‬ ‫جاذبه هــای گردشــگری ان اســت‪ .‬کپنهــاگ رودخانــه و کــوه‬ ‫نــدارد ولــی در میــان شــهر ابراهه هــای کشــیده شــده کــه جزایــر‬ ‫مختلــف ان را بــه یکدیگــر ارتبــاط داده اســت‪ .‬ســه دریاچــه‬ ‫کوچــک در مرکــز شــهر کپنهــاگ قــرار دارنــد کــه در قرن هــای‬ ‫‪ 15‬و ‪ 16‬در نتیجــه ایجــاد خاکریــز و ســاخت اســتحکامات دفاعــی‬ ‫بــر روی یــک نهــر ایجــاد شــده اند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪26‬‬ ‫از طریــق ایــن ایســتگاه ارتبــاط ریلــی داخلــی میــان کپنهــاگ و تقریبــا تمــام‬ ‫شــهرهای کشــور و ارتبــاط بین المللــی بــا شــهرهای اســتکهلم‪ ،‬برلیــن و هامبــورگ‬ ‫برقــرار اســت‪ .‬ایســتگاه نورپــورت(‪ )Nørreport Station‬بــا جابجایــی بیــش از‬ ‫‪160,000‬مســافر در روز‪ ،‬شــلوغ ترین ایســتگاه در دانمــارک اســت‪ .‬ایــن ایســتگاه‬ ‫در ســال ‪ 1918‬ســاخته شــده و خطــوط ‪ M1‬و ‪ M2‬متــرو‪ ،‬قطارهــای داخلــی و‬ ‫قطارهــای خارجــی بــه شــهرهای مالمــو و گوتنبــرگ در ســوئد از طریــق ان قابــل‬ ‫دسترســی هســتند‪.‬‬ ‫بــا وجــود امکانــات پیشــرفته حمــل و نقــل در شــهر‪ ،‬کپنهــاگ یکــی از شــهرهای‬ ‫معــروف بــه دوســتدار دوچرخــه در دنیــا اســت‪ .‬حــدود ‪40‬درصــد از مردم این شــهر‬ ‫بــرای رفت وامــد بــه محــل کار و تحصیــل خــود از دوچرخــه اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫مشــاهده انــواع دوچرخــه در طرح هــای مختلــف‪ ،‬دوچرخه هایــی خانوادگــی و‬ ‫مناســب بــرای حمــل کــودکان در هــوای افتابــی یــا بارانــی و حتــی دوچرخه هایــی‬ ‫بــرای حمــل مســافر و بــار در ایــن شــهر عــادی اســت‪ .‬پارکینگ هایــی مخصــوص‬ ‫دوچرخــه در ســطح شــهر فراهــم اســت کــه برخــی از انهــا بــا طراحی هایــی زیبــا‬ ‫از دیدنی هــای شــهر بــه شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫میــزان عالقــه و اســتفاده مــردم کپنهــاگ بــه اســتفاده از دوچرخــه باعــث رواج‬ ‫اصطــاح کپنهاگیزاســیون(‪ )Copenhagenization‬شــده کــه بــه معنــی توســعه‬ ‫زیرســاخت های شــهری در جهــت رونــق اســتفاده از دوچرخــه در شــهرها اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪27‬‬ صفحه 14 ‫تاریخچه‬ ‫‪History‬‬ ‫ایــن شــهر زیبــا القــاب و عناویــن مشــهور دیگــری ازجملــه‪:‬‬ ‫پایتخــت رنگارنــگ دانمارک‪،‬ســرزمین واکینــگ هــای ماهیگیــر‬ ‫و زیبــا تریــن فرزنــد اســکاندیناوی‪ ،‬مــی باشــد‪ .‬کپنهــاگ کــه‬ ‫پیشــرفته تــر از پایتخــت ســوئد یعنــی اســتکهلم و شــادتر از‬ ‫پایتخــت نــروژ ‪،‬اســلو مــی باشــد دارای جاذبــه هــای تاریخــی‬ ‫و طبیعــت فــوق العــاده زیبایــی مــی باشــدوبازدید از ایــن شــهر‬ ‫بــه معنــی ســفر تاریخــی بــه بــه اروپــای شــمالی اســت‪ .‬در‬ ‫ایــن کشــور مــی توانیــد اصلــی تریــن جاذبــه هــای دیدنــی ایــن‬ ‫کشــور را بیابیــد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر مــکان مناســبی بــرای گــردش و دوچرخــه ســواری‬ ‫اســت‪ .‬کپنهــاگ شــهری ارام و دلنشــین اســت ‪ ،‬خانــه هــای‬ ‫رنگارنــگ کنــار ســاحل از جملــه زیبایــی هــای ایــن شــهر‬ ‫بحســاب مــی اینــد‪.‬‬ ‫اولیــن ســکونتگاه در کپنهــاگ فعلــی در قــرن ‪ 11‬ایجــاد شــد‪ .‬در قــرن ‪ 12‬اســقف‬ ‫اعظــم ابســالون(‪ ،)Absalon‬مشــاور سیاســی پادشــاه والدیمیــر اول(‪Valdemar I‬‬ ‫‪ ،)of Denmark‬پــس از دراختیــار گرفتــن منطقــه‪ ،‬دســتور ســاخت قلعـه ای نظامــی‬ ‫بــه منظــور دفــاع در برابــر دزدان دریایــی را صــادر کــرد و مــردم بیشــتری در ایــن‬ ‫محــل ســاکن شــدند‪ .‬ماهی گیــری ثــروت و رفــاه زیــادی بــرای ســاکنین کپنهــاگ‬ ‫فراهــم اورد و ایــن ســکونتگاه ســاده بــه ســرعت وســعت گرفــت و در ســال ‪1254‬‬ ‫بــه مقــام شــهر ارتقــا یافــت‪.‬‬ ‫کپنهــاگ در ســال ‪ 1443‬بــه عنــوان پایتخــت‪ ،‬جانشــین شــهر روســکیله(‪)Roskilde‬‬ ‫شــد کــه تــا ان زمــان محــل اقامــت شــاهان دانمــارک بــود‪ .‬در ســال ‪1479‬‬ ‫نخســتین دانشــگاه کشــور در کپنهــاگ تاســیس شــد‪ .‬در دوران پادشــاهی‬ ‫کریســتیان چهــارم(‪ )1588-1648‬کپنهــاگ بــه اوج شــکوه و عظمــت خــود رســید‪.‬‬ ‫مناطــق زیــادی بــه اطــراف شــهر اضافــه شــد و بناهــای باشــکوهی توســط معمــاران‬ ‫هلنــدی و المانــی در مرکــز شــهر ســاخته شــدند‪ .‬در ســال ‪ 1728‬اتش ســوزی‬ ‫مهیبــی در مــدت چهــار روز تقریبــا یک ســوم از شــهر را نابــود کــرد و بــار دیگــر‬ ‫یــک اتش ســوزی در ســال ‪ 1795‬خســارات زیــادی بــر جــای گذاشــت و تعــداد‬ ‫زیــادی از مــردم شــهر را بی خانمــان کــرد‪ .‬بــا ایــن وجــود‪ ،‬ثــروت و درامــد مناســب‬ ‫مــردم باعــث شــد تــا شــهر بــه ســرعت بازســازی شــود به طوری کــه در ابتــدای‬ ‫قــرن نــوزده اثــری از اتش ســوزی در شــهر دیــده نمی شــد‪.‬‬ ‫از نقــاط قــوت بــزرگ شــهر کپنهــاگ‪ ،‬ایجــاد حــس واقعــی‬ ‫جامعــه و روابــط عمومــی در حــد و اندازه هــای بســیار بــاال‬ ‫می باشــد‪ .‬در کنــار ایــن کــه یــک شــهر جهانــی و کامــ ً‬ ‫ا‬ ‫پیشــرفته اســت‪ .‬مجموعــه ی جالبــی از گالری هــا‪ ،‬کافــی‬ ‫شــاپ ها‪ ،‬کافه هــا و رســتوران های مختلــف را هــم دارد‪ .‬شــما‬ ‫می توانیــد در خیابان هــای ایــن شــهر نشــانه هایی از قــرون‬ ‫وســطی را ببینیــد‪ .‬بــرای گذشــتن از ایــن خیابان هــا یــک‬ ‫دوچرخــه و یــا فقــط پاهای تــان کافــی اســت‪.‬‬ ‫ترویــج فرهنــگ دوچرخه ســواری در کشــور دانمــارک باعــث‬ ‫شــده کــه ایــن کشــور یــک مــکان مناســب بــرای دانشــجویان‬ ‫باشــد و افــراد زیــادی عالقه منــد بــه تحصیــل در کپنهاگ و ســایر‬ ‫شــهرهای دانمــارک داشــته باشــند‪ .‬فرهنــگ دوچرخه ســواری در‬ ‫دانمــارک ســبب می شــود تــا دانشــجویان بتواننــد بــه راحتــی‬ ‫و بــا هزینــه کــم در ان کشــور و شــهرهایش بــه رفت وامــد‬ ‫پردازنــد‪ .‬بــه طــور معمــول تمــام دانشــجویان و اغلــب مردمــان‬ ‫ایــن کشــور و مخصوصـاً شــهر کپنهــاگ دوچرخــه را بــه عنــوان‬ ‫وســیله نقلیــه ی محبــوب خــود انتخــاب کرده انــد‪.‬‬ ‫شــهر کپنهــاگ و بــه طــور کلــی کشــور دانمــارک از اب و هــوای‬ ‫بســیار تمیــزی برخــوردار اســت و فضــای شــهر امــاده قبــول‬ ‫هرگونــه فعالیت هــای خــارج از خانــه می باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن دوران کاخ هــای ســلطنتی کریســتینبرگ و امالین بــورگ در شــهر ســاخته‬ ‫شــدند کــه اکنــون نیــز محــل اقامــت و کار خانــدان ســلطنتی و اعضــای دولــت‬ ‫دانمــارک هســتند‪ .‬ابتــدای قــرن نــوزده هم زمــان بــا نبردهــای دریایــی بریتانیــا‬ ‫و دانمــارک بــود‪ .‬در ســال ‪ 1801‬نیــروی دریایــی بریتانیــا بــه فرماندهــی دریــادار‬ ‫هوراشــیو نلســون(‪ )Horatio Nelson‬بــه شــهر حملــه کــرد و بــا وجــود سرســختی‬ ‫نیــروی دریایــی دانمــارک‪ ،‬صدمــات زیــادی بــه نــاوگان ایــن کشــور وارد اورد‪ .‬در‬ ‫ســال ‪ 1807‬در جریــان دومیــن نبــرد کپنهــاگ‪ 30,000 ،‬نفــر از ارتــش بریتانیا شــهر‬ ‫را بــه مــدت ســه روز بــه محاصــره دراوردنــد‪ .‬در ایــن نبــرد مناطــق گســترده ای از‬ ‫شــهر صدمــه دیــد و حــدود ‪ 2000‬نفــر از مــردم شــهر کشــته شــدند‪ .‬مورخــان‬ ‫اســیب های ناشــی از ایــن جنگ هــا را همــراه بــا تحــوالت سیاســی اروپــا سرمنشــا‬ ‫تغییــر حکومــت دانمــارک بــه پادشــاهی مشــروطه در ســال ‪ 1849‬می داننــد‪.‬‬ ‫در دوران جنــگ جهانــی دوم در ســال های ‪ 1940‬تــا ‪ 1945‬کپنهــاگ همچــون‬ ‫ســایر شــهرهای کشــور بــه اشــغال نیروهــای المــان درامــد‪ .‬در دهــه ‪ 1970‬پــس‬ ‫از بازســازی اســیب های ناشــی از جنــگ‪ ،‬زیرســاخت های شهرســازی مــدرن‬ ‫در کپنهــاگ بــه اجــرا درامــد‪ .‬در ســال ‪ 1992‬اولیــن متــروی دانمــارک در ایــن‬ ‫شــهر راه انــدازی شــد و در ســال ‪ 1993‬منطقــه جدیــد اورســتاد(‪ )Ørestad‬بــر‬ ‫روی جزیــره اماگــر گشــایش یافــت‪ .‬در ســال ‪ 2000‬افتتــاح پــل اورســون میــان‬ ‫دو کشــور دانمــارک و ســوئد‪ ،‬کپنهــاگ را بــه مرکــز ناحیــه پرجمعیــت اورســون در‬ ‫اتحادیــه اروپــا تبدیــل نمــود‪.‬‬ ‫رسانه ها در کپنهاک‬ ‫بســیاری از شــرکت هــای رســانه ای دانمــارک در کپنهــاگ مســتقر‬ ‫هســتند‪ ، DR .‬شــرکت پخــش عمــده خدمــات عمومــی دانمــارک‬ ‫فعالیتهــای خــود را در یــک دفتــر جدیــد ‪ ، DR Byen ،‬در ســال ‪2006‬‬ ‫و ‪ 2007‬ادغــام کــرد‪.‬‬ ‫بــه همیــن ترتیــب ‪ ، TV2‬کــه در اودنــس مســتقر اســت ‪ ،‬فعالیتهــای‬ ‫کپنهــاگ خــود را در یــک خانــه رســانه مــدرن در ‪Teglholmen‬‬ ‫متمرکــز کــرده اســت‪.‬‬ ‫دو روزنامــه ملــی روزانــه پولیتیکــن و برلینگســکه تیدهنــده و دو‬ ‫روزنامــه تابســتانی اکســترا بــادت و بــی تــی در کپنهــاگ مســتقر‬ ‫هســتند‪ .‬کریســتلیگت داگبــاد در کپنهــاگ مســتقر اســت و شــش‬ ‫روز در هفتــه منتشــر مــی شــود‪.‬‬ ‫از دیگــر شــرکت هــای مهــم رســانه ای مــی تــوان بــه ‪Aller‬‬ ‫‪ Media‬اشــاره کــرد کــه بزرگتریــن ناشــر مجلــه هــای هفتگــی و‬ ‫ماهانــه در اســکاندیناوی‪ ،‬گــروه رســانه ای ‪ Egmont‬و ‪،Gyldendal‬‬ ‫بزرگتریــن ناشــر کتــاب دانمارکــی اســت‪.‬‬ ‫کپنهــاگ صنعــت فیلــم و تلویزیــون بزرگــی دارد‪ .‬نوردیســک فیلــم ‪،‬‬ ‫در والبــی ‪ ،‬کپنهــاگ در ســال ‪ 1906‬تاســیس شــد ‪ ،‬قدیمــی تریــن‬ ‫شــرکت تولیــد فیلــم مــداوم در جهــان اســت‪ .‬در ســال ‪ 1992‬بــا‬ ‫گــروه رســانه ای ‪ Egmont‬ادغــام شــد و در حــال حاضــر ســینمای‬ ‫‪ Palads Cinema‬را در کپنهــاگ اداره مــی کنــد‪.‬‬ ‫(شــهر فیلــم) ‪ ،‬واقــع در یــک اردوگاه نظامــی ســابق در حومــه‬ ‫هویــدور ‪ ،‬چندیــن شــرکت فیلــم ســازی و اســتودیو را در خــود‬ ‫جــای داده اســت‪ Zentropa .‬یــک شــرکت فیلــم ســازی اســت کــه‬ ‫توســط الرس فــون تریــر ‪ ،‬کارگــردان دانمارکــی مشــترک اســت‪ .‬او‬ ‫همچنیــن پشــت چندیــن تولیــد فیلــم بیــن المللــی اســت و جنبــش‬ ‫داگمــه را تاســیس کــرد‪ .‬در قســمت ســینمای دانمــارک بیشــتر بــه‬ ‫ســینمای ایــن کشــور خواهیــم پرداخــت‪.‬‬ ‫ریشه نام‬ ‫نــام کپنهــاگ منشــا ان بــه عنــوان بنــدرگاه و محــل تجــارت‬ ‫اســت‪ .‬نــام اصلــی در نــورس قدیــم ‪ ،‬کــه دانمارکــی از تبــار‬ ‫ان اســت ‪ ،‬بــه معنــی «بنــدر بازرگانــان» بــود‪.‬‬ ‫در زمــان صحبــت دانمارکــی قدیمــی ‪ ،‬پایتخــت‬ ‫‪ Køpmannæhafn‬خوانــده مــی شــد ‪ ،‬نــام فعلــی از قــرن‬ ‫هــا تغییــر صــدا منظــم متعاقــب ان ناشــی مــی شــد‪ .‬معــادل‬ ‫دقیــق انگلیســی «‪ »chapman›s penn‬اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال ‪ ،‬اصطــاح انگلیســی ایــن شــهر از نــام المــان‬ ‫کــم ان‪ Kopenhagen ،‬اقتبــاس شــده اســت‪ ( .‬المانــی‬ ‫‪ ، Kaufmann‬هلنــدی ‪ ، koopman‬ســوئدی ‪، köpman‬‬ ‫دانمارکــی ‪ ، købmand‬ایســلندی ‪kaupmaour‬‬ ‫در تمــام ایــن کلمــات ‪ ،‬هجــای اول در نهایــت از ‪caupo‬‬ ‫التیــن ‪« ،‬بــازرگان» مــی ایــد‪ .‬نــام ســوئدی کپنهــاگ‬ ‫‪ Köpenhamn‬اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪28‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪29‬‬ صفحه 15 ‫مناطق دیدنی کپنهاک‬ ‫یکــی دیگــر از پربازدیدتریــن جاذبــه هــای کپنهــاگ گالــری ملــی دانمارک اســت‪.‬‬ ‫ایــن گالــری یکــی از بــزرگ تریــن مجموعــه هــای هنــری دانمــارک اســت کــه‬ ‫بــه طــور همزمــان ‪ ۱۷۰۰‬اثــر هنــری را بــه نمایــش عمــوم مــی گــذارد‪ .‬ســاالنه‬ ‫بازدیدکننــدگان بســیاری از سراســر جهــان بــرای بازدیــد از ایــن گالــری بــه‬ ‫کپنهــاگ ســفر مــی کننــد‪ .‬ایــن نمایشــگاه در خــود اثــار نقاشــی را بــه نمایــش‬ ‫مــی گــذارد کــه عمــر بســیاری از ان هــا بســیار بــاال اســت و از اســاتید هنــری‬ ‫در سراســر جهــان از جملــه پیکاســو و یــا ادوراد منــچ یــه جــای مانــده اســت‪.‬‬ ‫باغ تیوولی ‪Tivoli Gardens‬‬ ‫بــا پیــاده روی از میــدان تــاالر شــهر و عبــور از بلــوار اندرســز شــما را بــه محلــی مــی رســاند‬ ‫کــه از پــارک هــای تفریحــی دیزنــی الهــام گرفتــه شــده و پــارک تفریحــی مشــهور تیوولــی‬ ‫نــام داشــته و یکــی از پربازدیدتریــن جاذبــه هــای کپنهــاگ بــه شــمار مــی رود‪ .‬ایــن پــارک‬ ‫بــه همــراه بــاغ هــای ســرگرم کننــده ان از ســال ‪ ۱۸۴۳‬راه انــدازی شــده اســت‪ .‬در اینجــا‬ ‫شــما مــی توانیــد بیــش از ‪ ۲۰‬جاذبــه مختلــف را مشــاهده نماییــد‪ .‬تــرن هوایــی‪ ،‬جــاده هــای‬ ‫مارپیــچ‪ ،‬ســالن ایینــه هــا‪ ،‬پانتومیــم‪ ،‬عروســک هــا‪ ،‬همچنیــن تئاتــر روبــاز‪ ،‬رســتوران هــا و‬ ‫کافــه هــای ارزشــمند‪ ،‬بــاغ گل‪ ،‬ســالن کنســرت بــه ســبک موریــش کــه در شــب بازگشــایی‬ ‫مــی شــود از جملــه مــوارد ســرگرم کننــده ایــن پــارک مــی باشــند‪ .‬ایــن پــارک مشــهور در‬ ‫بســیاری از فیلــم هــا بــه نمایــش درامــده اســت و در کریســمس نیــز تیوولــی را تبدیــل بــه‬ ‫یــک ســرزمین عجیــب و غریــب بــا تزییناتــی خــاص مــی کننــد‪.‬‬ ‫بندر نیهوان ‪Nyhavn Harbor‬‬ ‫موزه ملی دانمارک ‪National Museum of Denmark‬‬ ‫یــک پیــاده روی ســاده ‪ ۱۰‬دقیقــه ای بــاغ تیوولــی در طــول خیابــان‬ ‫‪ Vestergade‬شــما را بــه مــوزه ملــی دانمــارک کــه یکــی از پربازدیدتریــن‬ ‫جاذبــه هــای کپنهــاگ مــی باشــد خواهــد بــرد‪ .‬هــر کســی کــه عالقــه منــد‬ ‫بــه تاریــخ و فرهنــگ دانمــارک باشــد مــی بایســت حتمــا از ایــن مــوزه‬ ‫بازدیــد نمایــد‪.‬‬ ‫در ایــن مــوزه شــما مــی توانیــد برخــی از ســنگ نوشــته هــای رمــز نــگاری‬ ‫شــده و همچنیــن یــک مجموعــه از تاریــخ دانمــارک کــه شــامل ارابــه‬ ‫خورشــیدی متعلــق بــه بیــش از ‪ ۲‬هــزار ســال پیــش اســت را مشــاهده‬ ‫نماییــد‪.‬‬ ‫از جملــه دیگــر مــواردی کــه در ایــن مــکان بــه نمایــش گذاشــته شــده‬ ‫انــد اتصــاالت رومــی و گوتیــک‪ ،‬ظــروف و نقــره هــای دانمارکــی و همچنیــن‬ ‫مجموعــه هــای باســتانی دیگــر و انواعــی از ســکه هــا مــی باشــد‪ .‬مجموعــه‬ ‫قــوم شناســی ایــن مــوزه کــه شــامل مــواردی از گرینلنــد اســت نیــز یــک‬ ‫تصویــر فــوق العــاده در میــان اســکیموها را بــه نمایــش گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫البتــه کــه فرهنــگ مناطــق دیگــر شــامل اســیا‪ ،‬افریقــا‪ ،‬اقیانوســیه و حتــی‬ ‫سرخپوســتان نیــز ارائــه مــی گــردد‪ .‬عــاوه بــر ایــن شــما در اینجــا مــی‬ ‫توانیــد کاخ شــاهزاده روکوکــو متعلــق بــه ســال ‪ ۱۷۴۴‬کــه یــک ســاختمان‬ ‫بــا ســبک فرانســوی اســت را نیــز مشــاهده نماییــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪30‬‬ ‫بنــدر نیهــوان کــه در خیابانــی بــه همیــن نــام قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬یکــی دیگر‬ ‫از پربازدیدتریــن جاذبــه هــای کپنهــاگ اســت‪ .‬ایــن بنــدر بــه عنــوان یادبودی‬ ‫بــرای یــک ملــوان دانمارکــی بــه همیــن نــام کــه در جنــگ جهانــی دوم جــان‬ ‫خــود را از دســت داد‪ ،‬بــه ایــن عنــوان نــام گــذاری شــد‪ .‬ایــن بنــدر زمانــی‬ ‫اصــا حتــی شــبیه بــه یــک جاذبــه هــم نبــود امــا در حــال حاضــر‪ ،‬خانــه هــای‬ ‫رنگارنــگ‪ ،‬کافــه هــا و رســتوران هــای مختلــف اطــراف ان را احاطــه کــرده‬ ‫انــد و ایــن بنــدر را تبدیــل بــه یــک جاذبــه ی زیبــا کــرده انــد‪ .‬امــا بابــد ایــن‬ ‫نکتــه را بدانیــد کــه جاذبــه هــای ایــن بنــدر تنهــا بــه خاطــر زیبایــی محیــط‬ ‫اطرافــش نیســت بلکــه جاذبــه هــای مختلــف دیگــری مثــل کشــتی مــوزه ی‬ ‫ایدلیــک (‪ )Idyllic museum ships‬در ان لنگــر انداختــه انــد‪.‬‬ ‫برج گرد‬ ‫تقریبــا در فاصلــه ‪ ۵‬دقیقــه ای از مــوزه ملــی دانمــارک‪ ،‬مــوزه دیگری‬ ‫بــه نــام توروالدســن نیــز وجــود داشــته کــه اثــار بســیار جذابــی را‬ ‫از مجســمه ســازی بــا همیــن نــام ارائــه مــی کنــد‪.‬‬ ‫قصر کریستیانسبورگ ‪Christiansborg Palace‬‬ ‫در جزیــره کوچکــی بــه نــام اسالتشــولمن کــه محــل حاکمیــت دانمارکــی مــی باشــد‬ ‫جاذبــه ای وجــود دارد کــه مــی بایســت در اولویــت هــر بازدیدکننــده ای قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫قصــر کریستیانســبورگ دارای ســابقه ای بیــش از ‪ ۸۰۰‬ســال بــوده و امــروزه از ان به‬ ‫عنــوان کاخ پارلمــان‪ ،‬دفتــر نخســت وزیــر و همچنیــن دیــوان عالــی کشــور اســتفاده‬ ‫مــی شــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن چندیــن بخــش از ایــن کاخ هنــوز هــم بــه عنــوان خانــه‬ ‫ســلطنتی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد کــه البتــه خوشــبختانه قســمت هــای‬ ‫مختلــف ان بــرای مــردم قابــل دســترس مــی باشــد‪ .‬ســایت و قلعــه ای کــه در ســال‬ ‫‪ ۱۱۶۷‬توســط اســقف ابســالون بــه عنــوان اولیــن ســاختمان هــای ایــن شهرســتان‬ ‫ســاخته شــد در هنگامــی کــه کاخ کنونــی در حــال ســاخت بــود کشــف گردیــد و‬ ‫اکنــون مــی توانــد توســط مــردم بازدیــد شــود‪.‬‬ ‫گالری ملی دانمارک ‪The National Gallery of Denmark‬‬ ‫‪The Round Tower‬‬ ‫در منطقــه ‪ Købmagergade‬یــک بــرج گــرد قــرار داشــته کــه ســاختاری بــا بلنــدی‬ ‫‪ ۳۶‬متــری اســت و در ســال ‪ ۱۶۴۲‬بــه عنــوان یــک رصدخانــه ســاخته شــده‪ .‬در حــال‬ ‫حاضــر نیــز خانــه ای بــا کلکســونی کوچــک از ســتاره شــناس مشــهور دانمارکــی بــه‬ ‫نــام ‪ Tycho Brahe‬بــه ان متصــل شــده اســت‪ .‬یکــی از دالیــل خــاص بــوده ایــن‬ ‫ســاختمان کــه موجــب شــده تــا در لیســت پربازدیدتریــن جاذبــه هــای کپنهــاگ قــرار‬ ‫بگیــرد وجــود پلــه هــای عریــض مارپیــچ اســت‪ .‬جذابیــن جدیــد ان ایــن اســت کــه‬ ‫کــف شیشــه ای در ارتفــاع ‪ ۲۵‬متــری ایــن بــرج نصــب شــده تــا شــما بتوانیــد از روی‬ ‫ان بــه مرکــز ایــن قلعــه نــگاه کنیــد‪ .‬طرفــداران هانــس کریســتین اندرســن زمانــی کــه‬ ‫متوجــه مــی شــوند کــه ایــن بــرج در داســتان مشــهور ‪ The Tinderbox‬امــده اســت‬ ‫حتمــا از ایــن مــکان بازدیــد خواهنــد کــرد‪ .‬در امتــداد ایــن بــرج و در خیابــان هــای‬ ‫‪ Skindergade‬و ‪ Kejsergade‬و ‪ Gråbrødretorv‬شــما مــی توانیــد یکــی از جــذاب‬ ‫تریــن میــدان هــای کپنهــاگ را بــا خانــه هــای رنگارنــگ ان مشــاهده نماییــد‪.‬‬ ‫منطقه خرید میل ‪Strøget Shopping Mile‬‬ ‫قــدم زدن حــدود ‪ ۵‬دقیقــه ای از کریستینســبورگ شــما را بــه‬ ‫منطقــه شــلوغی بــه نــام ‪ Strøget‬هدایــت مــی کنــد کــه در‬ ‫ان شــما مــی توانیــد تعــداد زیــادی از بوتیــک هــا‪ ،‬کافــه هــا‬ ‫و رســتوران هــا را مشــاهده نماییــد‪ Strøget .‬نــام مســتعاری‬ ‫اســت کــه از دهــه ‪ ۱۸۰۰‬بــر روی ایــن منطقــه باقــی مانــده و از‬ ‫چندیــن خیابــان تشــکیل شــده اســت کــه تقاطــع هــای زیــادی‬ ‫بــا یکدیگردارنــد‪ .‬ایــن منطقــه از میــدان تــاالر شــهر شــروع‬ ‫شــده و تــا ‪ Kongens Nytorv‬ادامــه مــی یابــد‪ .‬فروشــگاه‬ ‫هــای بــا نــام هــای تجــاری معتبــر تمایــل دارنــد تــا در انتهــای‬ ‫خیابــان یعنــی بخــش کونگنــز واقــع شــوند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪31‬‬ صفحه 16 ‫قلعه امالینبرگ ( ‪) Amalienborg Castle‬‬ ‫بــا فاصلــه تقریبــی یــک و نیــم کیلومتــر از رزنبــرگ در میــدان ‪، Frederiksstaden‬‬ ‫مــی توانیــد قلعــه امالینبــرگ را بیابیــد‪.‬‬ ‫چهــار کاخــی کــه بــه ســوی میــدان قــرار گرفتــه انــد و در گذشــته خانــه اشــراف‬ ‫زادگان بــود امــا پــس از اتــش ســوزی کاخ کریســتینبرگ در ســال ‪ ، 1794‬ایــن‬ ‫خانــه هــا توســط خانــواده هــای ســلطنتی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫کاخ رزنبرگ ( ‪) Rosenborg Palace‬‬ ‫کاخ رزنبــرگ کمتــر از ده دقیقــه از بــرج دایــره فاصلــه دارد ‪ ،‬ایــن کاخ امــروزه بــه محلــی‬ ‫بــرای نمایــش جواهــرات فرهنگــی دانمــارک تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫تــا ســال ‪ 1720‬خانــواده هــای ســلطنتی دانمــارک در ایــن کاخ زندگــی مــی کردنــد و‬ ‫بیشــتر از ان بعنــوان اقامتــگاه تابســتانی اســتفاده مــی کردنــد‪.‬‬ ‫از سال ‪ 1838‬این کاخ و هر انچه داخل ان بود به موزه تبدیل شد‪.‬‬ ‫در طبقه اول ان می توان مجموعه ای از جواهرات و تاج های دانمارکی را دید‪.‬‬ ‫تاالر شهر (‪)Radhus‬‬ ‫رادهــوس (‪ )Radhus‬یــا تــاالر شــهر‪ ،‬محــل کار شــورای شــهر کپنهــاگ و شــهردار‬ ‫اســت‪ .‬ســاختمان اجــری چشـم نوازی کــه در ســال ‪ ١٩٠٥‬تکمیــل شــد و در میــدان‬ ‫ـروپ‬ ‫رادهوسپالدســن (‪ )Radhuspladsen‬قــرار دارد‪ .‬معامــر رادهــوس‪ ،‬مارتیــن نیـ ِ‬ ‫دانمارکــی اســت و عناصــر رمانتیسیســم ملی گــرای قــرن نوزدهــم‪ ،‬معمــاری‬ ‫ـاری ایتالیــا را در ان می بینیــد‪ .‬بــاالی‬ ‫ـی ســده های میانــه و رد پــای معمـ ِ‬ ‫دانمارکـ ِ‬ ‫ـی اســقف ابســالون‪ ،‬بنیان گــذا ِر کپنهــاگ‪،‬‬ ‫ـی ســاختمان‪ ،‬تن دیـ ِ‬ ‫ـس طالیـ ِ‬ ‫ســرد ِر اصلـ ِ‬ ‫را گذاشــته اند‪ .‬ایــن ورودی بــه تــاال ِر اصلــی می رســد کــه انتخابـ ِ‬ ‫ـات شــهردار را‬ ‫هــم در ان برگــزار می کننــد‪ .‬می توانیــد از ‪ ٣٠٠‬پلــه ی بــرج ‪ ١٠٥‬متــری سـ ِ‬ ‫ـاعت‬ ‫درســت کنــار تــاالر بــاال برویــد و کپنهــاگ را تماشــا کنیــد‪.‬‬ ‫کلیسای ناجی ما‬ ‫کلیســای ناجــی مــا (‪ )Church of Our Saviour‬متعلــق بــه قــرن هفدهــم‪،‬‬ ‫یکــی از دیدنی تریــن کلیســاهای اروپــا اســت کــه بــه خاطــر دو ویژگــی‬ ‫مهمــش معــروف شــده اســت‪.‬‬ ‫اول‪ ،‬منــاره ی مارپیــچ کــه ان را شــبیه قلعه هــای فانتــزی قصه هــا کــرده و‬ ‫اگــر پله هــای پیــچ در پیچــش را بــاال برویــد‪ ،‬چشــم انداز فوق العــاده ای‬ ‫از کپنهــاگ خواهیــد دیــد‪.‬‬ ‫دلیــل دیگــر شــهرتش‪ ،‬داشــتن بزرگتریــن کاریــون در اروپــای شــمالی‬ ‫اســت کــه در ‪ ۱۹۲۸‬ســاخته شــده و ‪ ۴۸‬زنــگ برنــزی دارد‪.‬‬ ‫کاریــون نوعــی ســاز ضربــی بــزرگ اســت کــه بــرای تولیــد صــدای‬ ‫ناقــوس از ان اســتفاده می شــود‪ .‬کاریــون کلیســای ناجــی مــا از ‪ ۸‬صبــح‬ ‫تــا نیمه شــب‪ ،‬هــر ســاعت ملودی هــای گوش نــواز پخــش می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن کلیســای ‪ ۹۰‬متــری‪ ،‬اجــری اســت و بــه ســبک بــاروک هلنــدی‬ ‫ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪32‬‬ ‫اسالت شالمن‬ ‫اسالت شــالمن روی جزیــره ای کوچــک قــرار گرفتــه کــه از مرکــز شــهر‬ ‫جــدا اســت و بــا چنــد پــل کوتــاه بــه بقیـه ی کپنهــاگ وصــل شــده‪ .‬اینجــا‬ ‫مقــر دولــت دانمــارک و گنجینــه ی بی نظیــری از دیدنی هــای تاریخــی‬ ‫اســت‪ .‬مهم تریــن بنــای اسالت شــالمن‪ ،‬کریســتینزبورگ پاالیــس‬ ‫(‪ )Christiansburg Paleis‬اســت‪ .‬پارلمــان دانمــارک و ادارات دولتــی‬ ‫مختلــف در ایــن قصــر بــزرگ قــرار دارنــد‪ .‬در حیــاط اصلــی قصــر کــه زمانی‬ ‫محــل اسب ســواری خانــدان ســلطنتی بــوده‪ ،‬مجســمه ی کریســتین نهــم را‬ ‫روی اســب می بینیــد و دور تــا دورش هــم اصطبل هــا و ســاختمان های‬ ‫تاریخــی دهــه ی ‪ ۱۷۳۰‬را خواهیــد دیــد؛ البتــه خــود قصــر چنــد بــار‬ ‫بازســازی شــده کــه اخریــن بــار در ســال ‪ ۱۹۰۷‬بــوده‪ .‬در اسالت شــالمن‪،‬‬ ‫ـی ســلطنتی هــم قــرار گرفته انــد؛‬ ‫کلیســای کریســتینزبورگ و تــاالر پذیرایـ ِ‬ ‫تــاالری عظیــم بــه ســبک دوره ی رنســانس کــه ملکــه ضیافت هــای رســمی‬ ‫خــود را در ان برگــزار می کنــد‪ .‬تصاویــر رنگارنــگ دیواره هــای کاخ تاریــخ‬ ‫دانمــارک را از وایکینگ هــا تــا امــروز روایــت می کننــد‪.‬‬ ‫منطقه کریستیانا‬ ‫ـی متروک ـه ای در‬ ‫در ســال ‪ ،١٩٧١‬گروهــی از معترضــان ‪ ٤١‬هکتــار زمیــن پــادگان نظامـ ِ‬ ‫شــرق محلــه ی کریســتینزهاون (‪ )Christianshavn‬را اشــغال کردنــد و ان را دولــت‬ ‫ازاد کریســتیانیا بــا قوانیــن خودســاخته نامیدنــد‪ .‬پلیــس ســعی کــرد ایــن افــراد را از‬ ‫ـورش هیپی هــا بــود و شــیفتگان ایــده ی‬ ‫پــادگان بیــرون کنــد‪ ،‬امــا ان موقــع زمانـه ی شـ ِ‬ ‫ـی جمعــی و مقاصــد صلح امیــز خودشــان را بــرای زندگــی بــه کریســتیانیا رســاندند‪.‬‬ ‫زندگـ ِ‬ ‫نهایتــاً دولــت پذیرفــت ایــن ماجــرا را بــه عنــوان تجربــه ای اجتماعــی پذیرفــت‪ .‬از‬ ‫حواشــی اش کــه بگذریــم‪ ،‬ایــن محلــه حــال و هــوای نیمه روســتایی دلنشــینی دارد و‬ ‫پــر از خانه هــای کوچــک دست ســاز‪ ،‬باغچه هــای دنــج‪ ،‬مغازه هــای صنایــع دســتی‪،‬‬ ‫اســتیج های موســیقی خیابانــی اســت‪ .‬قــدم زدن در کریســتیانا و غــذا خــوردن در یکــی‬ ‫از اغذیه فروشــی هایش یکــی از تجربه هــای بی نظیــر ســفر بــه کپنهــاگ اســت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫پرینسســگاده اســت و فقــط هــم پیــاده یــا بــا دوچرخــه‬ ‫ورودی اصلــی بــه ایــن محلــه از‬ ‫می شــود در ان رفــت و امــد کــرد‪.‬‬ ‫کستلت (‪) Kastellet‬‬ ‫بازدیــد از پایتخــت دانمــارک بــدون دیــدن پــری دریایــی و ‪ Kastellet‬تکمیــل‬ ‫نمــی شــود‪ Kastellet .‬یکــی از قدیمــی تریــن قســمت هــای شــهر اســت کــه‬ ‫قدمــت ان بــه ســال ‪ 1625‬بــاز مــی گــردد‪ .‬پــری دریایــی نیــز مجســمه ایســت‬ ‫کــه مــی توانیــد از کنــار اســکله ان را ببینیــد‪ .‬ایــن مجســمه برنــزی در ســال‬ ‫‪ 1913‬بــر اســاس افســانه هــای قدیمــی شــهر کــه گفتــه مــی شــود پــری‬ ‫دریایــی از ایــن ابهــا خــارج شــده اســت طراحــی شــده اســت‪.‬‬ ‫موز ه ِان وای کارلزبرگ گلیپتو ِتک (‪)Ny Carlsberg Glyptotek‬‬ ‫ســفر بــه یــک شــهر اروپایــی بــدون دیــدن یــک مــوزه ی هنرکامــل نمی شــود‪.‬‬ ‫کپنهــاگ بــرای دوســتداران هنرهــای تجســمی دیدنی هــای کم نظیــری کنــار‬ ‫گذاشــته‪ .‬مــوزه ی اِن وای کارلزبــرگ گلیپتوتِــک (‪)Ny Carlsberg Glyptotek‬‬ ‫بیشــتر روی مجســمه های باســتانی مدیترانــه ای از مصــر‪ُ ،‬رم و یونــان و همینطــور‬ ‫مجموع ـه اثــار رودن‪ ،‬مجسمه ســاز اســطوره ای قــرن نوزدهــم متمرکــز اســت‪ .‬البتــه‬ ‫نقاش ـی های ایــن مــوزه هــم چشــم هــر هنر دوســتی را خیــره می کننــد‪ .‬اثــار زیــادی‬ ‫از نقاشــان امپرسیونیســت فرانســوی و هلنــدی مثــل مونــه‪ ،‬پیســارو‪ ،‬تولــوس التــرس‬ ‫و ون گــوگ و خیلی هــای دیگــر را در ایــن مــوزه نمایــش می دهنــد‪ .‬البتــه بنــای مــوزه‬ ‫کــه در ‪ ۱۸۸۲‬افتتــاح شــده‪ ،‬خــودش یــک اثــر معمــاری دیدنــی اســت؛ ترکیبــی از دو‬ ‫ســاختمان باشــکوه در ســبک های رنســانس و نئوکالســیک کــه بــا یــک بــاغ بــه هــم‬ ‫وصــل شــده اند‪ ،‬بــه عــاوه ی یــک ســاختمان کوچــک اداری در ان واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪33‬‬ صفحه 17 ‫ارهوس ؛ دومین شهر دانمارک‬ ‫موزه هنری ارهوس‬ ‫‪ARoS Aarhus Kunstmuseum‬‬ ‫مــوزه هنــری اروس ارهــوس یکــی از بزرگتریــن مــوزه هــای هنــر در‬ ‫اروپاســت کــه در یــک ســاختمان ده طبقــه قــرار گرفتــه کــه خــود‬ ‫یــک اثــر هنــری اســت‪ .‬ایــن مــوزه در ســال ‪ 2004‬افتتــاح شــده‬ ‫اســت و نــام ان برگرفتــه از نــام التیــن شــهر ( ‪ ) ARos‬انتخــاب‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫شکرا‪ ...‬ابراهیمی‬ ‫شــهر ارهــوس (‪ )Arhus‬دومیــن شــهر بــزرگ دانمــارک بعــد از‬ ‫کپنهــاگ و قبــل از اودنســه اســت‪ .‬همچنیــن ایــن شــهر‪ ،‬هفتمیــن‬ ‫شــهر بــزرگ در میــان کشــورهای اســکاندیناوی اســت‪ .‬ایــن شــهر‬ ‫بــ ه عنــوان بنــدرگاه اصلــی کشــور دانمــارک‪ ،‬در قســمت شــرقی‬ ‫جزیــره ی یــوت النــد واقــع شــده اســت و به طــور غیررســمی‬ ‫بزرگتریــن شــهر مرکــز ایــن شــبه جزیره ب ـ ه شــمار م ـی رود‪ .‬بــرای‬ ‫اطالعــات بیشــتر تــا انتهــا بــا ایلیــا گشــت همــراه شــوید‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2011‬یــک راهــروی دایــره ای شــکل بــا نــام پانورامــای‬ ‫رنگیــن کمــان در بــاالی ایــن ســاختمان ســاخته شــد تــا ایــن مــوزه‬ ‫هنــری جذابیــت بیشــتری بگیــرد‪.‬‬ ‫ایــن راهــروی شیشــه ای کــه دارای رنگهــای مختلفــی اســت یــک‬ ‫جاذبــه رنگارنــگ و خالقانــه بــرای کسانیســت کــه مــی خواهنــد‬ ‫چشــم انــدازی متفــاوت از شــهر داشــته باشــند‪ .‬در ایــن مــوزه اثــار‬ ‫هنــری دوره هــای مختلــف دانمــارک بــه نمایــش گذاشــته شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ارهــوس‪ ،‬از شــهرهای دانشــگاهی کشــور دانمــارک بــه شــمار مــی‬ ‫رود و در اســتان یوتالنــد در غــرب ایــن کشــور نیــز واقــع اســت‪.‬‬ ‫شــهر ارهــوس در دانمــارک مشــهور بــه شــهری سرشــار از ارامــش‬ ‫و بــدور از هــر گونــه دغدغــه ای مــی باشــد کــه بــا ایــن تفاســیر‬ ‫مــی توانیــد در طــول ســفرتان از تمامــی اســترس هــا و دغدغــه‬ ‫هایــی کــه داریــد بــدور باشــید‪ .‬امــا مثــل هــر مقصــد دیگــری قبــل‬ ‫از ســفر نیــاز اســت تــا اطالعاتــی دربــاره هتــل هــا و رســتوران هــای‬ ‫ایــن شــهر داشــته باشــیم و همچنیــن بدانیــم کــه بــرای گشــت و‬ ‫گــذار بــه کــدام مناطــق شــهر ارهــوس بایــد برویــم‪.‬‬ ‫موزه فضای باز شهر قدیمی‬ ‫‪Old Town Open Air Museum‬‬ ‫در شــهر قدیمــی ارهــوس بــه گذشــته ســفر مــی کنیــد‪ .‬ایــن مــوزه‬ ‫فضــای بــاز شــامل بیــش از ‪ 75‬ســاختمان تاریخــی دانمارکــی اســت‬ ‫کــه از نقــاط مختلــف جمــع اوری شــده و در ایــن نقطــه از شــهر‬ ‫ارهــوس قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫شــهر ارهــوس‪ ،‬شــهری اســت کــه در بخــش شــرقی شــبه جزیــره‬ ‫ی یوتالنــد قــرار گرفتــه اســت و بــه عنــوان دومیــن شــهر بــزرگ‬ ‫دانمــارک و همچنیــن هفتمیــن شــهر بزرگــی کــه در میان کشــورهای‬ ‫اســکاندیناوی بــه شــمار مــی رود‪ .‬مســاحت ایــن شــهر حــدود ‪۹۱‬‬ ‫کیلومتــر از خــاک کشــور دانمــارک را بــرای خــود اختصــاص داده‬ ‫اســت و جمعیــت ایــن شــهر مطابــق بــا امــار سرشــماری کــه در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۷‬انجــام شــده اســت حــدود ‪ ۲۷۰‬هــزار نفــر بوده اســت‪.‬‬ ‫قدمــت ایــن ســاختمانها بــه قــرن ‪ 16‬تــا اوایــل قــرن ‪ 20‬بــاز مــی‬ ‫گــردد و قــرار گرفتــن انهــا در کنــار هــم بــه خوبــی یــک شــهر‬ ‫قدیمــی دانمارکــی را بــه تصویــر مــی کشــد‪.‬‬ ‫موزه موسگارد‬ ‫اب و هوا‬ ‫‪Moesgard Museum‬‬ ‫مــوزه موســگارد یــک مــوزه جدیــد اســت کــه در ســال ‪ 2014‬افتتاح‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن مــوزه در جنــوب شــهر ارهــوس واقع شــده اســت‬ ‫و بازگوکننــده تاریــخ دانمــارک از عصــر حجــر تــا دوره وایکینــگ هــا‬ ‫اســت‪ .‬یکــی از محبــوب تریــن جاذبــه هــای ایــن مــوزه یــک جســد‬ ‫‪ 2000‬ســاله اســت کــه بــه ‪ Grauballemann‬شــهرت دارد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــرایط جغرافیایــی کــه شــهر کپنهــاگ دارا اســت‪،‬‬ ‫اب و هــوای نســبتا معتدلــی در ایــن شــهر حکــم فرماســت‪.‬‬ ‫تابســتان هــای ایــن شــهر گــرم امــا نــه ان تعریفــی کــه از گرمــا‬ ‫در ایــران داریــد‪ ،‬گرمــا در ایــن شــهر بــه انــدازه ای اســت کــه‬ ‫اصــا احســاس پریــدن در یــک اســتخر بــه شــما دســت نمــی‬ ‫دهــد و تقریبــا شــرایط معتدلــی پابرجاســت‪ .‬امــا زمســتان هــا در‬ ‫ایــن شــهر هــوا بســیار ســرد مــی شــود و بــرف ســنگینی مــی‬ ‫بــارد‪ .‬بهتریــن فصــل بــرای ســفر بــه ارهــوس‪ ،‬از میانــه مــاه‬ ‫اپریــل تــا مــاه نوامبــر مــی باشــد‪ ،‬بــه خصــوص مــاه مــی‪ ،‬ژوئــن‪،‬‬ ‫اواخــر اگوســت یــا اوایــل ســپتامبر کــه هــوای بســیار خــوب و‬ ‫دلپذیــری دارد‪.‬‬ ‫در محوطــه بــاز ایــن مــوزه نیــز یــک محوطــه ماقبــل تاریــخ وجــود‬ ‫دارد کــه شــامل خانــه هــای قدیمــی و چوبــی مــی شــود‪.‬‬ ‫کاخ و پارک مارسیلزبورگ‬ ‫اقتصاد‬ ‫اقتصــاد شــهر بیشــتر مبتنــی بــر ارائــه ی دانــش و خدمــات‬ ‫اســت کــه بــه شــدت تحــت تاثیــر دانشــگاه ارهــوس و صنعــت‬ ‫بــزرگ مراقبــت هــای بهداشــتی اســت‪ .‬بخــش خدمــات بــر‬ ‫اقتصــاد حاکــم و در حــال رشــد اســت‪ .‬همچنیــن تجــارت و حمــل‬ ‫و نقــل همچنــان بخــش هــای مهمــی هســتند کــه از موقعیــت‬ ‫بنــدری و مرکــزی در شــبکه ریلــی بهــره منــد مــی شــوند‪ .‬جالــب‬ ‫اســت بدانیــد کــه دفتــر مرکــزی شــرکت وســتاس (بزرگتریــن‬ ‫تولیدکننــده توربیــن بــادی جهــان) در ایــن شــهر قــرار دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪34‬‬ ‫مناطق دیدنی شهر ارهوس‬ ‫در شــهر قدیمــی ارهــوس بــه گذشــته ســفر مــی کنیــد‪ .‬ایــن مــوزه‬ ‫فضــای کاخ مارســیلزبورگ در ســال ‪ 1902‬ســاخته شــده اســت و از ان‬ ‫زمــان اقامتــگاه تابســتانی ملکــه دانمــارک بــوده اســت‪.‬‬ ‫زمانــی کــه ملکــه و خانــواده اش در ایــن کاخ اقامــت مــی کننــد صبــح‬ ‫هــا مراســم تغییــر گارد اســت کــه تماشــایی خواهــد بــود و ارزش‬ ‫دیــدن دارد‪.‬‬ ‫در حالیکــه بازدیــد از کاخ بــرای عمــوم امــکان پذیــر نیســت امــا در‬ ‫زمــان هایــی کــه ملکــه در کاخ اقامــت نــدارد گردشــگران مــی تواننــد‬ ‫بــه محوطــه کاخ رفتــه و از فضــای سرســبز و پــارک زیبــای ان دیــدن‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪35‬‬ ‫‪Marselisborg Palace and Park‬‬ صفحه 18 ‫باغ های گیاهشناسی ارهوس | ‪Botanical Gardens‬‬ ‫دیرویاهیون | ‪Dyrehaven‬‬ ‫ایــن مــکان به عنــوان پــارک اهــوی کوهــی هــم مشــهور اســت‪،‬‬ ‫مکانــی بســیار زیبــا بــرای دیــدن حیوانــات مختلــف ماننــد اهـو ‪،‬‬ ‫گــوزن ژاپنــی و خــوک وحشــی اســت‪.‬‬ ‫اگــر از هتــل تــا ایــن پــارک را پیــاده روی کنیــد‪ ،‬حتمـاً از دیــدن‬ ‫طبیعــت و شــگفتی ها مدهــوش خواهیــد شــد و انــواع گیاهــان و‬ ‫حیوانــات را خواهیــد دیــد‪.‬‬ ‫در شــهر قدیمــی ارهــوس بــه گذشــته ســفر مــی کنیــد‪ .‬ایــن مــوزه‬ ‫فضــای کاخ مارســیلزبورگ در ســال ‪ 1902‬ســاخته شــده اســت و از‬ ‫ان زمــان اقامتــگاه تابســتانی ملکــه دانمــارک بــوده اســت‪.‬‬ ‫زمانــی کــه ملکــه و خانــواده اش در ایــن کاخ اقامــت مــی کننــد صبح‬ ‫هــا مراســم تغییــر گارد اســت کــه تماشــایی خواهــد بــود و ارزش‬ ‫دیــدن دارد‪ .‬در حالیکــه بازدیــد از کاخ بــرای عمــوم امــکان پذیــر‬ ‫نیســت امــا در زمانهایــی کــه ملکــه در کاخ اقامــت ندارد گردشــگران‬ ‫مــی تواننــد بــه محوطــه کاخ رفتــه و از فضــای سرســبز و پــارک‬ ‫زیبــای ان دیــدن کننــد‪.‬‬ ‫خانه موسیقی ارهوس‬ ‫کلیسایجامع ارهوس‬ ‫یکــی از جاذبــه هــای گردشــگری در شــهر ارهــوس دانمــارک‪،‬‬ ‫خانــه موســیقی اســت کــه از بزرگتریــن ســالن هــای کنســرت در‬ ‫حــوزه اســکاندیناوی بــا داشــتن ‪ ۶‬ســالن کنســرت در ایــن منطقــه‬ ‫منســوب مــی شــود‪ .‬در هــر کــدام از ســالن هــای ایــن مجموعــه‬ ‫انــواع موســیقی هــای راک‪ ،‬پــاپ‪ ،‬بــاروک و اپــرا نواختــه مــی شــوند‪.‬‬ ‫ایــن مــکان درواقــع ســالن کنســرت ارکســتر ســمفونی اصلــی ایــن‬ ‫شــهر نیــز هســت‪.‬‬ ‫قدیمــی تریــن کلیســای دانمــارک بــا قدمتــی تاریخــی کــه‬ ‫بــه قــرن ‪ ۱۲‬میــادی برمی گــردد‪ ،‬هم چنیــن بزرگ تریــن‬ ‫و بلندتریــن کلیســا در دانمــارک اســت کــه بــه قدیــس‬ ‫دریانــوردان‪ ،‬ســنت کلمنــس وقف شــده اســت‪.‬‬ ‫معمــاری کلیســا گوتیــک و اجرهایــی قرمزرنــگ اســت کــه‬ ‫دیوارهــای داخلــی ان ســفید هســتند‪ .‬عــاوه بــر برنامه هــای‬ ‫رایجــی کــه در کلیســا برگــزار می شــود‪ ،‬هرازگاهــی میزبــان‬ ‫برخــی از کنســرت ها اســت‬ ‫موزه تاریخی دن گامل ارهوس | ‪Den Gamle By‬‬ ‫لگولند‬ ‫مــوزه تاریخــی دن گامــل در بخــش قدیمــی شــهر ارهــوس‬ ‫واقــع اســت‪ ،‬و بــه صــورت مــوزه ای روبــاز درامــده اســت‪ .‬از‬ ‫همیــن گردشــگران مــی تواننــد بــا قــدم زدن در یــک مکانــی کــه‬ ‫هماننــد دهکــده اســت ان را دیــدن بازدیــد کننــد‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه تاریخــی دارای میــوه فروشــی‪ ،‬رســتوران و مهمانخانه‬ ‫بــوده و مغــازه هــا و خانــه هــا در ســاعت ‪ ۵‬بعــد از ظهــر بســته‬ ‫مــی شــوند‪ .‬امــا ایــن بــه معنــا تعطیلــی ایــن مــوزه نیســت و‬ ‫شــما مــی توانیــد در خیابــان هــای ان قــدم بزنیــد‪.‬‬ ‫شــهری بــزرگ کــه ساخته شــده از لگــ و اســت‪ ،‬بی شــک مــکان‬ ‫جــذاب ایــن شــهر همین جاســت‪ .‬ارهــوس به عنــوان نقط ـه مبــدا‬ ‫لگــو اســت‪ ،‬طــوری کــه لگــو را اولیــن بــار یــک نجــار طراحــی‬ ‫کــرده و در ایــن پــارک نیــز صحنه هــای مختلفــی از سراســر جهــان‬ ‫نشــان داده شــده کــه بیــش از ‪ ۴۰‬میلیــون لگــو استفاده شــد ه‬ ‫اســت‪ .‬بهتــر اســت بدانیــد بــرای رفتــن بــه ایــن پــارک محدودیت‬ ‫ســنی وجــود نــدارد‪ ،‬زیــرا در ایــن پــارک چیز هــای زیــادی بــرای‬ ‫دیــدن و شــنیدن وجــود دارد و بایــد در جریــان باشــید کــه مــکان‬ ‫مناســبی بــرای تفریــح و گــردش فرزندانتــان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫سالن شهر | ‪Aarhus City Hall‬‬ ‫کوه یخ در بندر ارهوس | ‪Iceberg‬‬ ‫ســالن زیبــا و تماشــایی شــهر ارهــوس در ســال ‪ 1941‬توســط‬ ‫یــک معمــار دانمارکــی طراحــی شــده اســت‪ .‬گردشــگران مــی‬ ‫تواننــد همــراه بــا تــور بــه داخــل ســالن رفتــه و طراحــی خــارق‬ ‫العــاده و اتــاق هــای پنهــان داخــل ایــن ســاختمان را ببیننــد‪.‬‬ ‫کــوه یــخ ســاختمانی اســت کــه رو بــه روی بنــدر ارهــوس‬ ‫ساخته شــده‪ ،‬بااینکــه زمــان زیــادی از ســاخت ان نمی گــذرد‪،‬‬ ‫امــا به عنــوان یکــی از نمادهــای زیبــا و مشــهور شــده در ایــن‬ ‫شــهر تبدیل شــده اســت‪.‬‬ ‫شهربازی تیوولی فریهدن | ‪Tivoli Friheden‬‬ ‫موزه بویمنس فن بنینگ‬ ‫مولســتین خیابانــی ارام ســنگفرش شــده در مرکــز شــهر ارهــوس‬ ‫اســت کــه به عنــوان یکــی از محبوب تریــن جاهــا در ایــن شــهر‬ ‫بــرای عکاســی‪ ،‬پیــاده روی و دوچرخه ســواری اســت‪ .‬خانه هــای‬ ‫رنگارنــگ در ایــن خیابــان مربــوط بــه قــرن ‪ 18‬می باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪36‬‬ ‫ایــن شــهربازی بــا کمــی فاصلــه از شــهر اراهــوس واقــع شــده‬ ‫اســت‪ .‬جایــی کــه پــر از هیجــان و تفریحــات متنــوع بــرای‬ ‫تمامــی ســنین اســت‪.‬‬ ‫تیوولــی یکــی از مهیــج تریــن و ترســناک تریــن بــازی هــای‬ ‫جهــان را دارد کــه بــرج اســمان یــا ‪ Sky Tower‬نــام دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪37‬‬ صفحه 19 ‫محمدصعلی بخشی‬ ‫کارشناس گردشگری‬ ‫شهرهای مهم دانمارک‬ ‫البورگ | ‪Aalborg‬‏‬ ‫البــورگ از جملــه مهــم تریــن شــهرهای دانمــارک محســوب‬ ‫مــی شــود کــه در شــمال یوتلنــد قــرار دارد‪ .‬در حــال حاضــر‬ ‫ایــن شــهر بــه یکــی از مراکــز اصلــی فرهنگــی و صنعتــی در‬ ‫دانمــارک تبدیــل گردیــده اســت‪.‬‬ ‫امــروزه البــورگ بــه واســطه تئاتــر‪،‬‏ســمفونی‪ ،‬اوپــرا و‬ ‫کارنــاوال هــای مختلفــی کــه در ان برگــزار مــی شــود مشــهور‬ ‫اســت‪ .‬قلعــه البــورگ کــه مربــوط بــه قــرن ‪ ۱۶‬مــی شــود‏یکی‬ ‫از ســاختمان هــای ســلطنتی و مشــهور ایــن شــهر مــی باشــد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر دانشــگاه البــورگ کــه در ســال ‪ ۱۹۷۴‬تاســیس‬ ‫شــده اســت بــه عنــوان یکــی از مراکــز تحقیقاتــی دانمــارک‬ ‫بــه شــمار مــی ایــد‪ .‬عــاوه بــر مــوارد ذکــر شــده امکانــات‬ ‫اجتماعــی و رفاهــی ایــده ال بــه همــراه هزینــه هــای مناســب‬ ‫زندگــی البــورگ را بــه یکــی از بهتریــن شــهرهای دانمــارک‬ ‫بــرای زندگــی تبدیــل نمــوده اســت البــورگ ‪ ،‬شــهری تاریخــی‬ ‫و بنــدری صنعتــی در شــمال دانمــارک اســت‪ .‬ایــن شــهر بــا‬ ‫وجــود اینکــه از تاریخــی تریــن شــهرهای دانمــارک‏بــه شــمار‬ ‫مــی رود امــا توانســته بــه خوبــی خــود را بــه یــک مرکــز‬ ‫فرهنگــی و صنعتــی تبدیــل کنــد‪ .‬امــروزه ایــن شــهر بخاطــر‬ ‫تئاتــر ‪،‬‏ســمفونی و اوپــرا و کارنــاوال هــای مختلفــی کــه در ان‬ ‫برگــزار مــی شــود مشــهور اســت‪.‬‏‏‬ ‫بُرنهلم|‪Bornholm‬‏‬ ‫برنهلــم یکــی از جزایــر دانمــارک اســت کــه در دریــای بالتیــک قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن جزیــره در شــرق دانمــارن ‪ ،‬جنــوب ســوئد و شــمال لهســتان‏قــرار دارد‬ ‫و بخاطــر اثــار هنــری و صنایــع دســتی بخصــوص شیشــه گــری و کــوزه‬ ‫گــری ‪ ،‬مشــهور اســت‪.‬‬ ‫ایــن جزیــره چنــد شــهر کوچــک‏دارد کــه در انهــا مــی تــوان ســازه هــای‬ ‫قدیمــی از جملــه کلیســاهای باســتانی را مشــاهده کــرد‪ .‬ایــن جزیــره در‬ ‫جنــگ جهانــی دوم توســط المــان‏هــا اشــغال شــده بــود‪.‬‏‏‏‬ ‫بُرنهلــم بــه نــروژی باســتان‪« ،Burgundaholmr :‬جزیــره بورگوندی هــا»)‬ ‫نــام جزیــره ای متعلّــق بــه کشــور دانمــارک و واقــع در دریــای بالتیک اســت‪.‬‬ ‫ایــن جزیــره در شــرق دانمــارک‪ ،‬جنــوب ســوئد‪ ،‬و شــمال لهســتان قــرار‬ ‫دارد‪ .‬ماهی گیــری‪ ،‬هنــر‪ ،‬و مشــاغلی از قبیــل شیشه ســازی و کوزه گــری‬ ‫بــا اســتفاده از خــاک رس همیــن جزیــره‪ ،‬و نیــز کشــاورزی لبنــی از جملــه‬ ‫مهم تریــن صنایــع ایــن جزیــره هســتند‪.‬‬ ‫توجهــی در‬ ‫مکان نــگاری بُرنهلــم شــامل ســازندهای صخــره ای جالــب ّ‬ ‫شــمال (برخــاف بقیّــه دانمــارک کــه به طــور کلّــی بســیار مسـ ّ‬ ‫ـطح اســت و‬ ‫هیــچ کوهــی در ان وجــود نــدارد و تنهــا شــامل چنــد تپّــه کوچــک اســت)‪ ،‬که‬ ‫در پایین دســت بــه جنگل هــای کاج و برگ ریــز (کــه به طــور گســترده ای در‬ ‫دهــه‪ ۱۹۵۰‬بــر اثــر توفان هــای متع ـ ّدد تخریــب شــدند) منتهــی می شــود‪.‬‬ ‫زمین هــای کشــاورزی در مناطــق مرکــزی‪ ،‬و ســواحل شــنی در جنــوب‬ ‫اســت‪ .‬بســیاری از ســاکنان بــا گویــش بورنولمزســک صحبــت می کننــد‬ ‫کــه رســماً گویــش دانمارکــی اســت ‪.‬‬ ‫هلسینگور | ‪Helsingor‬‏‬ ‫قلعــه البــورگ کــه مربــوط بــه قــرن ‪ 16‬مــی شــود‏یکــی از ســاختمان‬ ‫هــای ســلطنتی و مشــهور شــهر اســت‪ .‬کلیســای بودولفــی نیــز از‬ ‫قدیمــی تریــن کلیســاهای شــهر اســت کــه در قــرن ‪14‬‏جایگزیــن‬ ‫ـت‪.‬‏‏‬ ‫یــک کلیســای قدیمــی وایکینگــی شــده اسـ ‏‏‬ ‫هلســینگور کــه بــا نــام الســینور (‏‪Elsinor‬‏) نیــز شــناخته شــده‬ ‫اســت محــل قــرار گرفتــن یکــی از مشــهورترین قلعــه هــای‬ ‫جهــان اســت‪.‬‬ ‫قلعــه‏کرونبــورگ‏‪ Kronborg)‎‬‏(‪ ، ‎‬جاییســت کــه بــه مدت هشــتاد‬ ‫ســال اســت کــه ســاالنه در ان نمایــش هملــت برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫ایــن شــهرک‏کوچــک روســتایی در قــرن ‪ 15‬شــکل گرفتــه اســت‬ ‫‪ ،‬هــر چنــد در ان یــک قلعــه و کلیســا وجــود دارد کــه یــک قــرن‬ ‫پیــش از شــکل گیــری شــهر‏ســاخته شــده انــد‪.‬‬ ‫هلســینگور ‪ ،‬امــروزه یــک شــهر بنــدری مهــم در دانمــارک بــه‬ ‫شــمار مــی رود‪ .‬از جاذبــه هــای مشــهور ایــن منطقــه عــاوه‬ ‫بــر‏قلعــه هملــت مــی تــوان بــه مــوزه دریانــوردی و مجســمه‬ ‫‪ H‬کــه یــک شــخصیت افســانه ای در دانمــارک‬ ‫‏‪ older Danske‬‏‬ ‫اســت ‪ ،‬اشــاره کــرد‪.‬‏‏‬ ‫شهر ادنسه | ‪Odense‬‬ ‫ادنســه ‪ Odense‬ســومین شــهر پرجمعیــت و شــناخته شــده تــر کشــور دانمارک‬ ‫اســت‪ -.‬ایــن شــهر محــل تولــد و خانــه یــک قصــه گــوی معــروف در دانمــارک‬ ‫بــه نــام هانــس کریســتین‏اندرســون اســت ‪ ،‬بنابرایــن عجیــب نیســت کــه در‬ ‫گوشــه و کنــار ایــن شــهر مجســمه هــا و یادبودهــای از ایــن شــخصیت مشــهور‬ ‫شــهر دیــده‏شــود‪.‬‬ ‫ایــن شــهر جاذبــه هــای گردشــگری زیبایــی دارد کــه از انهــا مــی تــوان بــه‬ ‫قلعــه وایکینــگ ‪ ،‬مــوزه روســتای فونــن ‪ ،‬یکــی از قدیمــی‏تریــن مــوزه هــای‬ ‫هنــر دانمــارک و کلیســای ســنت کانــوت کــه مربــوط بــه قــرن ‪ 11‬مــی شــود ‪،‬‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‏‏‏‏‬ ‫‏‬ ‫بــا وجــود ایــن کــه ادنســه ســومین شــهر پرجمعیــت دانمــارک اســت امــا‬ ‫حــدود ‪ 190‬هــزار تــن جمعیــت دارد‪ .‬از نظــر جغرافیایــی نیــز مــی تــوان گفــت‬ ‫کــه ادنســه در میانــه کشــور المــان قــرار دارد و موقعیــت ان نیــز تــا حــدودی‬ ‫اســتراتژیک اســت‪.‬‬ ‫اثــاری کــه باســتان شناســان در شــهر ادنســه دانمــارک کشــف کــرده انــد حاکی‬ ‫از ان هســتند کــه قدمــت زندگــی انســان هــا در ایــن شــهر بــه حــدود ‪4000‬‬ ‫ســال پیــش مــی رســد کــه دیگــر نیــازی نیســت بگویــم چــه اثــار جذابــی از‬ ‫انهــا بــه یــادگار مانــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪38‬‬ ‫ایــن شــهر در مرکــز اســتان فونــن بیــن جزیــره زالنــد و شــبه جزیــره یوتلنــد‬ ‫واقــع گردیــده اســت‪ .‬اودنســه شــهری بنــدری و صنعتــی بــه شــمار مــی ایــد و‬ ‫امــروزه بــه یکــی از قطــب هــای اقتصــادی دانمــارک تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۶۰۰‬میــادی بــر اثــر وقــوع جنــگ بیــن ســوئد و دانمــارک اقتصــاد‬ ‫ایــن شــهر بــه مــرز فروپاشــی رســید‪ ،‬ولــی پــس از اتمــام جنــگ بیــن ‪ ۲‬کشــور‬ ‫رفتــه رفتــه اودنســه بــا رشــد چشــمگیر اقتصــادی رو بــه رو شــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر اودنســه بــه یکــی از مراکــز تجــاری مهــم در دانمــارک تبدیــل‬ ‫گردیــده اســت‪ ،‬بخــش اعظمــی از اقتصــاد ایــن شــهر مبتنــی بــر صــادرات و‬ ‫واردات مــی باشــد‪.‬‬ ‫شــهر هلســینگور ‪ ،‬امــروزه یــک شــهر بنــدری مهــم در دانمــارک‬ ‫محســوب مــی شــود ‪.‬‏‏‏‬ ‫اسبیرگ| ‪ Esbjerg‬‏‏‬ ‫اســبریگ بــه عنــوان بزرگتریــن شــهر جنوبــی دانمــارک‪ ،‬یکــی از بهتریــن شــهرهای‬ ‫ســاحلی بــرای تفریــح و زندگــی اســت‪ .‬دومیــن بنــدر بــزرگ دانمــارک اســت‪ .‬بزرگ تریــن‬ ‫و بهتریــن مــوزه دریایــی و ماهــی گیــری دانمــارک در اســبریگ اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر خانــه قدیمی تریــن کشــتی فانــوس دار جهــان اســت‪ .‬کشــتی های فانــوس‬ ‫دار‪ ،‬در اصــل کشــتی هایی بودنــد کــه بــه جــای فانــوس دریایــی از انهــا اســتفاده‬ ‫می کردنــد‪.‬‬ ‫مناطقــی کــه بــه خاطــر عمیــق زیــاد اب یــا نامناســب بــودن زمیــن‪ ،‬امــکان ســاخت‬ ‫فانــوس دریایــی در انهــا نبــود‪ ،‬از ایــن کشــتی ها اســتفاده می کردنــد‪.‬‬ ‫شــرایط محیطــی در کشــورهای اســکاندیناوی باعــث شــده تــا مــردم کشــورهای ایــن‬ ‫حــوزه‪ ،‬بــه ســمت پیــدا کــردن ســبکی از زندگــی باشــند کــه باعــث خوشــحالی انهــا‬ ‫شــود‪.‬به خصــوص‪ ،‬فرهنــگ هوگــه باعــث شــده تــا فرقــی نداشــته باشــد کــه در کــدام‬ ‫شــهر دانمــارک زندگــی می کنیــد‪ .‬دانمارکی هــای خوشــحال هــر جــا کــه باشــند‪ ،‬حــال‬ ‫خــوب را انجــا بــه وجــود می اورنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪39‬‬ صفحه 20 ‫علی اسدابادی‬ ‫(کرمانشاهی)‬ ‫کارشناس ارشد گردشگری‬ ‫عمارت سلطنتی (کاخ زرد)‬ ‫مناطق دیدنی راسکیله‬ ‫‪Roskilde‬‬ ‫راسکیله شهر پادشاهان وایکینگ‬ ‫بــا کمتــر از یــک ســاعت رانندگــی از پایتخــت رنگارنــگ کشــور‬ ‫دانمــارک یعنــی کپنهــاگ‪ ،‬مــی توانیــد بــه یکــی از کهــن تریــن‬ ‫شــهرهای ایــن کشــور بــه نــام راســکیله برویــد‪ .‬شــهری کــه بــه‬ ‫شــهر پادشــاهان و وایکینــگ هــا شــهرت دارد‪ .‬پیرامــون اهمیــت ایــن‬ ‫شــهر تاریخــی‪ ،‬همیــن را بگوییــم کــه فقــط حــدود ‪ ۳۸‬پادشــاه در‬ ‫کلیســای جامــع راســکیله بــه خــاک ســپرده شــده انــد‪ .‬دسترســی‬ ‫بســیار مناســب ایــن شــهر بــه بنــدر طبیعــی و دریــا‪ ،‬باعــث شــد تــا‬ ‫هــزاران ســال قبــل وایکینــگ هــا بــه فکــر ایجــاد ایــن شــهر بیفتنــد‪.‬‬ ‫امــروزه مــی تــوان بقایــای کشــتی هــای ایــن وایکینــگ هــا را در موزه‬ ‫شــهر مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫گشت و گذار در شهر راسکیله‬ ‫شــهر راســکیله یکــی از قدیمــی تریــن شــهرهای کشــور دانمــارک اســت‪.‬‬ ‫شهریســت کــه توســط وایکینــگ هــا ایجــاد شــده و در طــی ســالیان دراز‬ ‫محــل زندگــی پادشــاهان ایــن کشــور بــوده اســت‪ .‬اگــر بــه ایــن شــهر‬ ‫تاریخــی ســفر کنیــد‪ ،‬مــوارد تــازه و جدیــدی را تجربــه خواهیــد کــرد‪ .‬در‬ ‫مــوزه بنــدری ایــن شــهر‪ ،‬کارگاه هــای ســاخت و مرمــت کشــتی هــای‬ ‫وایکینــگ هــا بــه وفــور دیــده مــی شــوند‪.‬‬ ‫کاخ راســکیله یــک ســاختمان زرد رنــگ باشــکوه اســت کــه بیــن ســال هــای‬ ‫‪ ۱۷۳۳‬و ‪ ۱۷۳۶‬ســاخته شــده و زمانــی محــل ســکونت قائــم مقــام شــهر‬ ‫بــود‪ .‬قــوس ابســالون (‪ )The Absalon Arch‬زمانــی ایــن کاخ را بــه‬ ‫کلیســای جامــع شــهر متصــل مــی کــرد‪ .‬خانــواده ســلطنتی در زمــان مراســم‬ ‫هــا از طریــق ایــن قــوس بــه کلیســا وارد مــی شــدند‪ .‬از ســال ‪ ۱۸۳۵‬تــا‬ ‫‪ ۱۸۴۸‬مجلــس مجمــع الجزایــر دانمــارک کــه قانــون اساســی ایــن کشــور‬ ‫را تصویــب کــرده اســت‪ ،‬در ایــن مــکان دایــر بــود‪ .‬امــروزه دو نمایشــگاه در‬ ‫ایــن مــکان برپاســت‪ :‬یکــی مــوزه هنرهــای معاصــر و دیگــری بــال کاخ‪.‬‬ ‫در بــاغ ایــن عمــارت بــا شــکوه‪ ،‬نمایشــگاه هــا‪ ،‬کنســرت هــا و ســایر‬ ‫رویدادهــای فرهنگــی – هنــری شــهر برگــزار مــی شــوند‪.‬‬ ‫فستیوال موسیقی راک راسکیله‬ ‫شــهر راســکیله دانمــارک لقــب جالــب توجــه دیگــری هــم دارد‪ .‬راســکیله‬ ‫در دنیــا بــه شــهر موســیقی شــهرت یافتــه اســت‪ .‬خیابــان اصلــی ایــن‬ ‫شــهر کــه از مرکــز ان شــروع مــی شــود‪ ،‬مملــو از مغــازه هــای رنــگ‬ ‫و وارنــگ‪ ،‬رســتوران هــا و کافــه هــای کوچــک و بــزرگ اســت‪ .‬جاذبــه‬ ‫گردشــگری معــروف ایــن شــهر‪ ،‬بازدیدکننــدگان زیــادی را از نقــاط‬ ‫مختلــف دانمــارک و جهــان بــه ایــن شــهر کوچــک مــی کشــانند‪ .‬بــه غیــر‬ ‫از کلیســای جامــع راســکیله کــه هــر ســال بــه تنهایــی حــدود ‪ ۱۲۵‬هــزار‬ ‫گردشــگر را بــه شــهر مــی کشــاند‪ ،‬فســتیوال هــای تابســتانه موســیقی‬ ‫ایــن شــهر هــم ســاالنه ‪ ۱۰۰‬هــزار عالقــه منــد بــه موســیقی را روانــه‬ ‫ایــن شــهر زیبــا و هنــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫موزه کشتی وایکینگ ها‬ ‫مــوزه کشــتی وایکینــگ هــا در ســواحل ایــن شــهر‪ ،‬یکــی از مهــم ترین‬ ‫جاذبــه هــای گردشــگری دانمــارک اســت‪ .‬ایــن مــوزه کــه بــه تاریــخ‬ ‫دریانــوردی و ســاخت کشــتی در دوران قــرون وســطا مربــوط اســت‪،‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۶۹‬افتتــاح شــد و تــا کنــون میلیــون هــا گردشــگر را بــه‬ ‫شــهر راســکیله دانمــارک جــذب کــرده اســت‪ .‬ایــن مــوزه شــامل ‪۸‬‬ ‫ســاختمان بــا عملکردهــای کامــا متفــاوت اســت‪ .‬بــه عنــوان مثــال‪ ،‬در‬ ‫ایــن مجموعــه یــک کارگاه کشــتی ســازی وجــود دارد کــه گردشــگران‬ ‫در ان بــا نحــوه ســاخت کشــتی و قایــق هــای چوبــی اشــنا مــی شــوند‪.‬‬ ‫همچنیــن کــودکان و بزرگســاالن در ایــن مرکــز مــی تواننــد بــا نحــوه‬ ‫زندگــی وایکینــگ هــا و کســب و کار ان هــا اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫در ایــن کارگاه هــا کشــتی هــای وایکینــگ هــا درســت همانطــور کــه‬ ‫هــزاران ســال قبــل ســاخته مــی شــدند‪ ،‬تولیــد مــی شــوند و شــما مــی‬ ‫توانیــد بــه در یکــی از ایــن کشــتی هــای اصیــل وایکینگــی نحــوه ســفر‬ ‫و زندگــی وایکینــگ هــا را تجربــه کنیــد‪ .‬شــهر راســکیله دانمــارک لقــب‬ ‫جالــب توجــه دیگــری هــم دارد‪ .‬راســکیله در دنیــا بــه شــهر موســیقی‬ ‫شــهرت یافتــه اســت‪ .‬خیابــان اصلــی ایــن شــهر کــه از مرکــز ان شــروع‬ ‫مــی شــود‪ ،‬مملــو از مغــازه هــای رنــگ و وارنــگ‪ ،‬رســتوران هــا و کافــه‬ ‫هــای کوچــک و بــزرگ اســت‪.‬‬ ‫کلیسای جامع راسکیله‬ ‫جاذبــه هــای گردشــگری معــروف ایــن شــهر‪ ،‬بازدیدکننــدگان زیــادی را‬ ‫از نقــاط مختلــف دانمــارک و جهــان بــه ایــن شــهر کوچــک مــی کشــانند‪.‬‬ ‫بــه غیــر از کلیســای جامــع راســکیله کــه هــر ســال بــه تنهایــی حــدود‬ ‫‪ ۱۲۵‬هــزار گردشــگر را بــه شــهر مــی کشــاند‪ ،‬فســتیوال هــای تابســتانه‬ ‫موســیقی ایــن شــهر هــم ســاالنه ‪ ۱۰۰‬هــزار عالقــه منــد بــه موســیقی را‬ ‫روانــه ایــن شــهر زیبــا و هنــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن شــهرمهمترین جاذبــه ای کــه بایــد دیــد‪ ،‬کلیســای جامــع راســکیله یــا همــان‬ ‫کلیســای ســنت لــوک (‪ )Cathedral of St. Luke‬اســت‪ .‬ایــن مــکان محــل دفــن‬ ‫شــدن حــدود ‪ ۴۰‬پادشــاه و ملکــه دانمارکــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن بنــای باشــکوه و منحصــر بــه فــرد قــرون وســطایی کــه تاریــخ بســیار طویلــی‬ ‫دارد‪ ،‬در ســال ‪ ۱۹۹۵‬میــادی در فهرســت اثــار جهانــی یونســکو بــه ثبــت رســیده‬ ‫اســت‪ .‬پادشــاهان وایکینــگ هــا از جملــه هارولــد بلوتــوث (‪)Harold Bluetooth‬‬ ‫و پســرش ســوین فورکبریــد (‪ )Sweyn Forkbeard‬کــه بــه فاتــح انگلســتان‬ ‫شــهرت دارد هــم در ایــن مــکان دفــن شــده انــد‪.‬‬ ‫تاالر شهر راسکیله‬ ‫در بــازار اصلــی شــهر و در جنــوب عمــارت راســکیله در مرکــز‬ ‫شــهر‪ ،‬مــی توانیــد بــه تــاالر شــهر کــه در ســال ‪ ۱۸۸۰‬توســط‬ ‫معمــار معــروف ‪ O. Momme‬طراحــی شــده‪ ،‬برویــد‪.‬‬ ‫بــرج باشــکوه ایــن ســاختمان کــه از ســایر نقــاط بنــا قدیمــی‬ ‫تــر اســت در اصــل بخشــی از کلیســای ســنت لورنــس بــوده کــه‬ ‫امــروزه ویــران شــده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪40‬‬ ‫عملیــات ســاخت ســاختمان امــروزی کلیســا در دهــه ‪ ۱۱۷۰‬میــادی اغــاز شــد و بــه‬ ‫مــدت یــک قــرن طــول کشــید! ایــن کلیســا یکــی از اولیــن نمونــه هــای معمــاری‬ ‫گوتیــک در اروپــای شــمالی اســت‪ .‬کلیســای جامــع راســکیله بنــای اصلــی این شــهر‬ ‫و یکــی از مهــم تریــن جاذبــه هــای کشــور دانمــارک اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪41‬‬ صفحه 21 ‫کیانوش زاده یوسف‬ ‫کارشناس ارشد گردشگری‬ ‫ساحل گرنن‬ ‫مناطق دیدنی اسکاگن‬ ‫‏‪Skagen‬‏‬ ‫اسکاگن شهری زیبا و دوست داشتنی‬ ‫مــردم شــهرهای مختلف دانمــارک‪ ،‬هــرگاه کــه از روزمرگی زندگیشــان‬ ‫خســته مــی شــوند‪ ،‬شــهر اســکاگن در نواحــی شــمالی دانمــارک را بــه‬ ‫عنــوان مقصــد تعطیــات و گــذران اوقــات فراغــت خــود انتخــاب مــی‬ ‫کننــد‪ .‬اینجا شــهری ســاحلی و جاییســت کــه دو دریــای ‪Skagerrak‬‬ ‫و ‪ Kattegat‬بــا هــم برخــورد مــی کننــد‪.‬‬ ‫اســکاگن شــمالی تریــن و البتــه یکــی از توریســتی تریــن شــهرهای‬ ‫کشــور دانمــارک اســت‪ .‬ویژگــی بــارز ایــن شــهر‪ ،‬افتــاب همیشــگی‬ ‫ان اســت‪ .‬افتــاب در اســکاگن بیــش از هــر شــهر دیگــری در دانمارک‬ ‫مــی تابــد‪.‬‬ ‫گشت و گذار در شهر اسکاگن‬ ‫در شــهر اســکاگن تقریبــا همیشــه کاری بــرای انجــام دادن وجــود دارد!‬ ‫ایــن شــهر سرشــار از زندگــی و طــراوت اســت و در ان انــواع و اقســام‬ ‫فعالیــت هــای تفریحــی را مــی تــوان تجربــه کــرد‪ .‬ایــن شــهر همچنین‬ ‫بــه خاطــر پیــاده رو هــای عریضــش کــه بــا مغــازه هــای بســیار احاطــه‬ ‫شــده انــد‪ ،‬بــه شــهر خریــد شــهرت دارد‪.‬‬ ‫تپــه رابجــرگ‪ ،‬بزرگتریــن تپــه ماســه هــای روان در کشــور دانمــارک اســت کــه‬ ‫در منطقــه ‪ Bunken Klitplantage‬بیــن شــهرهای اســکاگن و فردریکشــاون‬ ‫(‪ )Frederikshavn‬قــرار گرفتــه اســت‪ .‬هماننــد اکثــر ســواحل غربــی جوتلنــد‬ ‫(‪ ،)Jutland‬اســکاگن در طــی قــرن هــای ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬میــادی تقریبــا بــا شــن و‬ ‫ماســه احاطــه شــده بــود‪ .‬ماســه هایــی کــه از غــرب وارد ایــن کشــور مــی شــوند‪،‬‬ ‫در تپــه هــای مرتفــع داخلــی ان گیــر مــی کننــد و کشــاورزی و شهرنشــینی را‬ ‫تحــت تاثیــر خــود قــرار مــی دهنــد‪ .‬در قــرن ‪ ۱۹‬ام تــاش هــای زیــادی همچــون‬ ‫کاشــت درختچــه هــای عظیــم و ضخیــم در ایــن منطقــه صــورت گرفــت تــا از‬ ‫نفــوذ ماســه بــه شــهر جلوگیــری کننــد‪ .‬در ســال ‪ ،۱۹۹۰‬دولــت دانمــارک تپــه‬ ‫ماســه ای ‪ Råbjerg Mile‬را خریــداری کــرد تــا بــه عنــوان یــادگاری از دوران‬ ‫بحــران شــن و ماســه در ایــن کشــور پذیــرای بازدیدکننــدگان باشــد‪.‬‬ ‫فانوس دریایی اسکاگن‬ ‫فانــوس دریایــی اســکاگن کــه ان را بــا نــام ” ‪”Det Grå Fyr‬‬ ‫هــم مــی شناســند‪ ،‬یــک بــرج ‪ ۴۶‬متــری اســت کــه ان را در مرکــز‬ ‫‪ Skagens Odde‬ســاخته انــد تــا بتواننــد دو دریــای مشــهور‬ ‫ایــن منطقــه را زیــر نظــر داشــته باشــند‪ .‬عملیــات ســاخت ایــن‬ ‫فانــوس دریایــی در ســال ‪ ۱۸۵۸‬اغــاز شــد و ‪ ۴‬ســال بــه طــول‬ ‫انجامیــد‪ .‬ایــن بــرج دومیــن فانــوس دریایــی بلنــد دانمــارک اســت‬ ‫کــه حــدود ‪ ۲۱۰‬پلــه دارد‪ .‬از بلنــدای ایــن بــرح مــی تــوان چشــم‬ ‫اندازهــای زیبــای بیــن گرنــن و اســکاگن را نظــاره کــرد‪.‬‬ ‫ایــن بــرج در زمــان افتتاحــش‪ ،‬جایگزیــن فانــوس دریایــی دیگــری‬ ‫در شــمال شــهر اســکاگن شــد‪.‬‬ ‫رویدادهای شهر اسکاگن‬ ‫اســکاگن شــهری بــا طــراوت اســت‪ .‬تقریبــا در تمــام طــول ســال‬ ‫رویدادهایــی بــرای تمامــی گــروه هــای ســنی در ایــن شــهر برگــزار‬ ‫مــی شــوند‪ .‬ایــن رویدادهــا بــه خصــوص در فصــل تابســتان برگــزار‬ ‫مــی شــوند‪ .‬در مــاه ژانویــه‪ ،‬جشــنواره حمــام زمســتانه در ایــن شــهر‬ ‫برگــزار مــی شــود و طــی ان مــردم شــجاع در اب هــای ســرد شــهر‬ ‫خودشــان را شستشــو مــی دهنــد‪.‬‬ ‫در مــاه مــی‪ ،‬فســتیوال پرنــدگان در شــهر برگــزار مــی شــود و بالفاصله‬ ‫بعــد از ان جشــنواره ماهــی گیــری در اب هــای شــور شــروع مــی شــود‪.‬‬ ‫در طــول تابســتان‪ ،‬جشــنواره هــای اتــش بــازی در ســاحل‪ ،‬موتــور‬ ‫ســواری‪ ،‬موســیقی در شــهر برگــزار مــی شــوند‪.‬‬ ‫اگــر از عالقــه منــدان بــه فرهنــگ هســتید‪ ،‬مــی توانیــد بــه مــوزه هــای‬ ‫بســیار شــهر همچــون مــوزه مــوزه اســکاگن (‪)Skagen’s Museum‬‬ ‫ســر بزنیــد‪ .‬البتــه مطمئنــا فرزنــدان کوچــک شــما مــوزه تــدی خرســه‬ ‫(‪ )the teddy-bear museum‬را ترجیــح مــی دهنــد‬ ‫شــما همچنیــن مــی توانیــد بــه دنیــای عقــاب هــا (‪)Eagle World‬‬ ‫برویــد و ایــن پرنــدگان بــا شــکوه را در هنــگام پــرواز تحســین کنیــد‪.‬‬ ‫شــهر اســکاگن دانمــارک و اطرافــش جاذبــه هــای گردشــگری زیــادی‬ ‫بــرای گشــت و گــذار دارنــد‪ .‬جاذبــه هایــی همچــون گرنــن (‪،)Grenen‬‬ ‫کلیســای ماســه ای مشــهور شــهر یــا همــان ” ‪den Tilsandede‬‬ ‫‪ ”Kirke‬کــه در ‪ ۴‬کیلومتــری جنــوب غربــی شــهر قــرار دارد‪Råbjerg ،‬‬ ‫‪ Mile‬کــه بزرگتریــن تپــه ماســه ای دانمــارک اســت و همچنیــن فانوس‬ ‫دریایــی اســکاگن نیــز بســیار دیدنــی اســت‪.‬‬ ‫رستوران های شهر اسکاگن‬ ‫شــهر اســکاگن دانمــارک رســتوران هــای محلــی بســیار معروفــی دارد کــه‬ ‫همگــی غذاهــای دریایــی ســرو مــی کننــد‪.‬‬ ‫هــر ســلیقه ای کــه داشــته باشــید‪ ،‬در ایــن شــهر غــذای مــورد عالقــه‬ ‫خــود را پیــدا خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫رســتوران هــای ‪ Have ،Hjorth’s Badehotel ،Hotel 2 De‬و‬ ‫‪ Brøndum’s Hotel‬از معــروف تریــن هــای شــهر هســتند‪.‬‬ ‫گرنن | ‪Grenen‬‬ ‫گرنــن در شــمالی تریــن نقطــه شــهر‪ ،‬نقطــه ای اســت کــه دو‬ ‫دریــای ‪ Skagerrak‬و ‪ Kattegat‬بــا هــم رو بــه رو مــی شــوند و‬ ‫برخوردشــان مــوج هــای حیــرت انگیــزی را ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫اینکــه یــک پایتــان در یــک دریــا و پــای دیگرتــان در دریایــی‬ ‫دیگــر باشــد و مــوج هــای ســهمگین دریــا را تماشــا کنیــد‪ ،‬قطعــا‬ ‫موردیســت کــه در هیــچ کجــای دیگــری نمــی توانیــد تجربــه کنید‪.‬‬ ‫گرنــن مشــهورترین جاذبــه گردشــگری در شــهر اســکاگن‬ ‫دانمــارک اســت و هرســاله گردشــگران بســیاری بــرای تماشــای‬ ‫ان بــه ایــن شــهر ســفر مــی کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪42‬‬ ‫اقامت در اسکاگن‬ ‫بــه هیــچ عنــوان نگــران اقامــت خــود در شــهر اســکاگن‬ ‫دانمــارک نباشــید‪ .‬در اینجــا هــم مــی توانیــد در کلبــه هــای‬ ‫زیبــای ســاحلی شــهر و هــم در هتــل هــای بــا کیفیــت ان‬ ‫اقامــت کنیــد‪.‬‬ ‫اگــر هــم مایــل باشــید مــی توانیــد در ســواحل زیبــای اســکاگن‬ ‫چــادر بزنیــد و از کمــپ کــردن در کنــار دریــا لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪43‬‬ صفحه 22 ‫جاذبه های دیدنی ریبه‬ ‫کبری تبریزیان‬ ‫مرکز وایکینگ ها در شهر ریبه‬ ‫‪Ribe‬‏‬ ‫ریبه ؛ قدیمی ترین شهر دانمارک‬ ‫شــهر ریبــه ‪ ،‬قدیمــی تریــن شــهر دانمــارک مــی باشــد کــه در یوتلنــد واقــع‬ ‫شــده اســت و ایــن شــهر در ســال ‪ ۱۴۹۶‬ســاخته شــده اســت‪ .‬در شــهر ریبــه‬ ‫مــی تــوان‏ســاختمان هــای قدیمــی مربــوط بــه قــرون وســطی را دیــد کــه از‬ ‫مهــم تریــن انهــا مــی تــوان بــه کلیســای جامــع ریبــه اشــاره کــرد کــه اولیــن‬ ‫‏کلیســای مســیحیان در دانمــارک اســت ‪.‬‬ ‫در ایــن شــهر اثــار باســتانی وجــود دارد کــه مربــوط بــه دوره وایکینــگ هــا می‬ ‫شــود‪ .‬شــهر ریبــه‪ ،‬فقــط قدیمی تریــن شــهر دانمــارک نیســت‪ ،‬قدیمی تریــن‬ ‫شــهر شــمال اروپــا هم هســت‪.‬‬ ‫خیابان هــای باریــک ســنگ فــرش شــده بــا خانه هــای قدیمــی و تاریخــی‪ ،‬در‬ ‫ایــن شــهر خودتــان را کامـ ً‬ ‫ا در فضــای قــرون وســطایی حــس خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫گشت و گذار در شهر ریبه‬ ‫کافیســت فقــط یــک بــار بــه شــهر ریبــه در دانمــارک ســفر کنیــد تــا‬ ‫غــرق در محیــط شــگفت انگیــز‪ ،‬جــذاب و البته تاریــخ ‪ ۱۳۰۰‬ان شــوید‪.‬‬ ‫بــه واســطه همیــن تاریــخ دور و دراز‪ ،‬جاذبــه هــای گردشــگری فراوانــی‬ ‫در شــهر ریبــه بــه وجــود امــده انــد کــه هــر ســال خیــل عظیمــی از‬ ‫گردشــگران را روانــه ایــن شــهر مــی کننــد‪ .‬اینجــا قدیمــی ترین شــهر‬ ‫دانمــارک اســت‪ .‬شــهری کــه تاریــخ‪ ،‬هنــر‪ ،‬فروشــگاه هــای بــزرگ و‬ ‫کوچــک و رســتوران هــای ســنتی ان‪ ،‬زبــان زد عــام و خــاص هســتند‪.‬‬ ‫بــا الــی گشــت همــراه باشــید تــا جاذبــه هــای گردشــگری شــهر ریبــه‬ ‫دانمــارک را برایتــان معرفــی کنیــم‪.‬‬ ‫در ایــن مرکــز بــه حــدود ‪ ۱۳۰۰‬ســال قبــل‪ ،‬یعنــی زمانــی کــه وایکینــگ هــا در‬ ‫ریپــا (همــان شــهر ریبــه) حکومــت مــی کردنــد‪ ،‬ســفر کنیــد‪ .‬تاریــخ بــه طــور‬ ‫زنــده در مرکــز وایکینــگ هــای ریبــه اجــرا مــی شــود و شــما هــم جزئــی از ان‬ ‫خواهیــد بــود‪ .‬ایــن مرکــز فرهنگــی‪ ،‬میراثیســت کــه ســبک زندگــی و معمــاری‬ ‫دوران وایکینــگ هــا در دانمــارک را بــه بهتریــن شــکل بازســازی کــرده اســت‪.‬‬ ‫در اینجــا بــا اهنگــران باســتانی‪ ،‬معدنچیــان‪ ،‬جواهــر ســازان مخصــوص پادشــاه‪،‬‬ ‫کشــاورزان‪ ،‬بــرده هــا و حتــی حیوانــات خانگــی مردمــان زمــان وایکینــگ هــا رو‬ ‫بــه رو خواهیــد شــد‪ .‬در راســته بــازار ایــن مرکــز کــه قدمتــش بــه ســال ‪۷۱۰‬‬ ‫بعــد از میــاد بــاز مــی گــردد‪ ،‬قــدم بزنیــد‪ ،‬تــا کارگاه هــای صنایــع دســتی ریبــه‬ ‫را از نزدیــک مشــاهده کنیــد‪ .‬مرکــز وایکینــگ هــای ریبــه‪ ،‬بهتریــن مــکان بــرای‬ ‫اشــنایی بــا تاریــخ و فرهنــگ وایکینــگ هــا در کشــور دانمــارک اســت‪.‬‬ ‫کلیسای جامع ریبه‬ ‫ســالیان درازیســت کــه کلیســای جامــع شــهر ریبــه‪ ،‬از گردشــگران‬ ‫و زائــران مســیحی پذیرایــی مــی کنــد‪ .‬ایــن کلیســا در اواســط‬ ‫قــرن ‪ ۱۳‬میــادی ســاخته و از همــان ابتــدا بــه عنــوان یکــی از مهم‬ ‫تریــن کلیســاهای جامــع در کشــور دانمــارک شــناخته شــد‪ .‬ایــن‬ ‫مــکان‪ ،‬قدیمــی تریــن کلیســای موجــود در کشــور دانمــارک اســت‪.‬‬ ‫کلیســای ریبــه در طــول تاریــخ بارهــا مرمــت و بازســازی شــده و‬ ‫پــس از اضافــه شــدن بخــش هایــی بــه ان‪ ،‬بــه شــکل امــروزی اش‬ ‫در امــده اســت‪ .‬در ســفر بــه شــهر ریبــه دانمــارک‪ ،‬حتمــا بازدیــد از‬ ‫مهــم تریــن و قدیمــی تریــن کلیســای دانمــارک را در برنامــه هــای‬ ‫خــود بگنجانیــد‪.‬‬ ‫موزه هنر ریبه‬ ‫مــوزه هنــر ریبــه در یــک ســاختمان تاریخــی مربــوط بــه ســال ‪۱۸۶۴‬‬ ‫برپــا شــده اســت‪ .‬مجموعــه هــای هنــری ایــن مــوزه‪ ،‬نقاشــی هــای‬ ‫شــاهکاری از عصــر طالیــی هنــر در کشــور دانمــارک هســتند‪ .‬در ایــن‬ ‫مــوزه‪ ،‬پــس از تماشــای اثــار نقاشــی بــی نظیــر ان‪ ،‬مــی توانیــد بــه‬ ‫بــاغ رمانتیــک و کافــی شــاپ ان برویــد و خــود را یــک فنجــان قهــوه‬ ‫دانمارکــی میهمــان کنیــد‪.‬‬ ‫شــهر ریبــه دانمــارک‪ ،‬در مجاورت پــارک ملــی دریــای وادن (‪the Wadden‬‬ ‫‪ )Sea National Park‬واقــع شــده‪ ،‬ســرزمینی کــه در ان دریــا و زمیــن‬ ‫هــای حاصــل خیــز‪ ،‬چشــم اندازهــای بــی نظیــری را خلــق کــرده انــد‪ .‬پــارک‬ ‫ملــی دریــای وادن را مــی توانیــد از طریــق دوچرخــه ســواری‪ ،‬پیــاده روی و‬ ‫یــا بــا خــودروی شــخصیتان گشــت و گــذار کنیــد‪ .‬در ســفر بــه شــهر ریبــه‪،‬‬ ‫بازدیــد از جزیــره مانــدو (‪ )Mandø Island‬را هــم فرامــوش نکنیــد‪ .‬عــاوه‬ ‫بــر تاریــخ‪ ،‬طبیعــت ایــن شــهر نیــز شــهرت زیــادی دارد‪.‬‬ ‫خــوب اســت بدانیــد کــه برخــی از بهتریــن ســواحل دانمــارک هــم فقــط‬ ‫یــک ســاعت بــا ایــن شــهر فاصلــه دارنــد‪ .‬حتــی شــهر اســبرگ (‪)Esbjerg‬‬ ‫هــم در نزدیکــی ریبــه اســت و مــی توانیــد از ان هــم دیــدن کنیــد‪ .‬در ادامــه‬ ‫ایــن مطلــب چنــد مــورد از جاذبــه هــای گردشــگری شــهر ریبــه دانمــارک‬ ‫برایتــان معرفــی خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫در مــوزه هنــر ریبــه‪ ،‬همچنیــن یــک اتــاق مخصــوص کــودکان و یــک‬ ‫مرکــز خریــد ســوغات کوچــک وجــود دارنــد‪ .‬مــوزه هنــر‪ ،‬یکــی از جاذبه‬ ‫هــای گردشــگری شــهر ریبــه دانمــارک اســت کــه حتمــا بایــد ببینیــد‪.‬‬ ‫میراث جهانی و پارک ملی دریای وادن‬ ‫موزه وایکینگ های ریبه‬ ‫مــوزه وایکینــگ هــای ریبــه‪ ،‬درســت در مرکز شــهر و در جایــی قرار‬ ‫دارد کــه بهتریــن چشــم انــداز بــه وردخانــه ‪ Ribe A‬را مــی تــوان‬ ‫مشــاهده کــرد‪ .‬در ایــن مــوزه بــا قــرون وســطا و دوران وایکینــگ‬ ‫هــا بیشــتر اشــنا خواهیــد شــد‪ .‬هــزاران اثــر تاریخــی کــه طــی‬ ‫کاوش هــای باســتان شناســی از مناطــق مختلــف دانمــارک بدســت‬ ‫امــده انــد‪ ،‬در مــوزه وایکینــگ هــا در معــرض نمایــش قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫یکــی از شــاهکارهای ایــن مــوزه‪ ،‬کشــتی بازســازی شــده وایکینگ‬ ‫هاســت کــه مــی توانیــد درون ان قــدم بزنیــد‪ .‬مــوزه وایکینــگ هــا‬ ‫هــم یکــی از جاذبــه هــای گردشــگری شــهر ریبــه دانمــارک اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪44‬‬ ‫نگهبان شب ریبه‬ ‫جالــب اســت بدانیــد کــه در ایــن شــهر‪ ،‬از مــاه مــی تــا اواســط ماه‬ ‫ســپتامبر‪ ،‬شــب هــا یــک نگهبــان در شــهر قــدم مــی زنــد و با ســاز‬ ‫و اواز‪ ،‬تاریخچــه شــهر را بــرای بازدیدکننــدگان عنــوان مــی کنــد‪.‬‬ ‫اگــر مــی خواهیــد تــا ایــن شــخص را از نزدیــک تماشــا کنیــد‪،‬‬ ‫بایــد حوالــی ســاعت ده شــب در میــدان اصلــی شــهر حضــور‬ ‫داشــته باشــید‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪45‬‬ ‫پــارک ملــی دریــای وادن‪ ،‬بــزرگ تریــن‪ ،‬مرطــوب تریــن و مســطح تریــن پــارک‬ ‫ملــی در کشــور دانمــارک اســت‪ .‬بــه طــور کلــی‪ ،‬طبیعــت بخشــی جدایــی ناپذیــر از‬ ‫کشــور دانمــارک اســت‪ .‬دریــای وادن نــه تنهــا یــک منطقــه گردشــگری اســتثنایی‬ ‫اســت‪ ،‬بلکــه یــک میــراث جهانــی در دانمــارک هــم هســت‪ .‬چشــم اندازهــای‬ ‫طبیعــی و ســواحل ایــن پــارک‪ ،‬از بهتریــن جاذبــه هــای طبیعــی دانمــارک محســوب‬ ‫مــی شــوند‪ .‬یکــی دیگــر از ویژگــی هــای ایــن منطقــه‪ ،‬تنــوع گونــه هــای جانــوری‬ ‫و گیاهــی ان اســت‪ .‬هجــوم پرنــدگان مهاجــر در مواقعــی از ســال بــه پــارک ملــی‬ ‫دریــای وادن‪ ،‬ان را بــه عنــوان یــک ســایت پرنــده نگــری مطــرح در دانمــارک مطرح‬ ‫کــرده اســت‪ .‬از ایــن منطقــه بــا اجــاره یــک قایــق‪ ،‬مــی توانیــد بــه جزیــره زیبــای‬ ‫مانــدو (‪ )island of Mandø‬در دریــای وادن هــم ســفر کنیــد‪.‬‬ صفحه 23 ‫تاریخ موسیقی دانمارک‬ ‫اپرا در دانمارک‬ ‫‪Music‬‬ ‫خلیل مدادی‬ ‫مشــهورترین اهنگســاز کالســیک دانمــارک کارل نیلســن اســت ‪ ،‬بــه‬ ‫خصــوص بــا شــش ســمفونی اش بــه یــادگار مانــده اســت ‪ ،‬در حالــی‬ ‫کــه بالــه ســلطنتی دانمــارک در کار طــراح رقــص دانمارکــی اگوســت‬ ‫بــورن ویــل تخصــص دارد‪ .‬دانمارکــی هــا خــود را بــه عنــوان نوازنــده‬ ‫جــاز متمایــز کــرده انــد و جشــنواره جــاز کپنهــاگ شــهرت بیــن‬ ‫المللــی پیــدا کــرده اســت‪ .‬صحنــه مــدرن پــاپ و راک چنــد نــام از‬ ‫جملــه ‪MØ ، Lukas Graham ، DAD ، Tina Dico ، Aqua ،‬‬ ‫‪The Raveonettes ، Michael Learns to Rock ، Volbeat ،‬‬ ‫‪Alphabeat ، Safri Duo ، Medina ، Oh Land ، Kashmir ،‬‬ ‫‪ King‬را تولیــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫المــاس ‪ Outlandish ،‬و ‪ .Mew‬الرس اولریــش اولیــن نوازنــده‬ ‫دانمارکــی اســت کــه بــه تــاالر مشــاهیر راک انــد رول وارد مــی شــود‪.‬‬ ‫پیتــرو مینگوتــی ‪ ،‬از ونیــز ‪ ،‬کــه یــک شــرکت اپــرا تشــکیل داده بــود ‪،‬‬ ‫توســط ملکــه لوئیــز در ســال ‪ 1747‬بــه کپنهــاگ دعــوت شــد‪ .‬اعضــای‬ ‫وی شــامل کریســتف ویلیبالــد گلــوک و جوزپــه ســارتی بودنــد‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ، 1756‬ســارتی موســیقی اولیــن سینگســپیل را تهیــه کــرد کــه در‬ ‫اوایــل دهــه ‪ 1790‬بــا ‪( Høstgildet‬جشــن برداشــت) و پیتــرز بریلــوپ‬ ‫(عروســی پیتــر) بــه عنــوان ژانــر ملــی محبــوب تاســیس شــد‪ .‬اهنگســاز‬ ‫هــر دو توســط یوهــان ابراهــام پیتــر شــولز ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫کریســتوف ارنســت فریدریــش ویســه ‪ ،‬از التونــا ‪ ،‬کــه شــاگرد شــولتس‬ ‫بــود ‪ ،‬بیــش از هــر چیــز بــا اوازهــا ‪ ،‬ســرودها و اوازهــای دانمارکــی او‬ ‫کــه تــا بــه امــروز محبــوب اســت ‪ ،‬بــه یــادگار مانــده اســت‪ .‬امــا او‬ ‫همچنیــن موســیقی مذهبــی ‪ ،‬قطعــات پیانــو و ســمفونی را ســاخت‪.‬‬ ‫اپــرا همچنــان بــه شــکل برجســته ای در صحنــه موســیقی دانمــارک‬ ‫ادامــه دارد ‪ ،‬بخشــی از ان بــه دلیــل خانــه اپــرای کپنهــاگ اســت کــه‬ ‫در ســال ‪ 2000‬افتتــاح شــد‪ .‬اگرچــه اکثــر اجراهــا اثــار اهنگســازان‬ ‫مشــهور اروپایــی را پوشــش مــی دهنــد ‪ ،‬اپراهــای دانمارکــی نیــز شــامل‬ ‫مــی شــوند در ســال ‪ ، 2010‬بــا مشــارکت مدیــر هنــری بلندپــرواز‬ ‫جــوان ‪ ، Kasper Bech Holten‬نمایــش هایــی از اثــر جدیــد ‪Poul‬‬ ‫‪ Ruders‬بــا عنــوان «دادگاه کافــکا» برگــزار شــد ‪ ،‬در حالــی کــه در‬ ‫ســال هــای اخیــر اثــار ‪ John Frandsen‬و ‪ Bent Sørensen‬نیــز‬ ‫بخشــی از کارنامــه اپــرا در دانمــارک بــوده انــد‪.‬‬ ‫عصر طالیی موسیقی دانمارک‬ ‫ریشه موسیقی دانمارک‬ ‫اولیــن اثــار موســیقی دانمارکــی بــه بســیاری از شــاخهای پیــچ خــورده‬ ‫عصــر برنــز کــه برخــی کارشناســان انهــا را بــه عنــوان االت موســیقی‬ ‫شناســایی کــرده انــد برمــی گــردد‪ .‬انهــا از اواخــر قــرن هجدهــم‬ ‫در مناطــق مختلــف اســکاندیناوی ‪ ،‬عمدتــا دانمــارک کشــف شــده‬ ‫انــد‪ .‬ساکســو گراماتیکــوس ‪ ،‬مــورخ در کتــاب ‪( Gesta Danorum‬حــدود‬ ‫قــرن نوزدهــم شــاهد ظهــور تعــدادی از اهنگســازان دانمارکــی بــا الهــام از ملــی‬ ‫گرایــی رمانتیــک بــود‪ .‬یوهــان پیتــر امیلیــوس هارتمــن (‪ )1900–1805‬کــه بــه غیــر‬ ‫از موســیقی اپــرا و بالــه ‪ ،‬بــه اهنــگ و رپرتــور پیانــو کمــک کــرد‪ .‬وی از ســال ‪1843‬‬ ‫تــا زمــان مــرگ ‪ ،‬ارگ نــواز کلیســای بانــوی مــا بــود‪ .‬اثــار او نــه تنهــا عاشــقانه‬ ‫هســتند بلکــه بــه طــور کلــی از افســانه هــای قدیمــی نوردیــک الهــام گرفتــه شــده‬ ‫انــد‪ .‬نیلــز دبلیــو گیــد (‪ )1817-1890‬در توســعه ‪( Musikforeningen‬انجمــن‬ ‫موســیقی) شــرکت کــرد کــه بــا هــدف گســترش و بهبــود درک موســیقی کالســیک‬ ‫در ســال ‪ 1836‬تاســیس شــد‪ .‬وی رهبــر ان در ســال ‪ 1850‬شــد و تحــت مدیریــت‬ ‫او تعــدادی از شــاهکارهای موســیقی گــروه کــر بــرای اولیــن بــار در دانمــارک اجــرا‬ ‫شــد ‪ ،‬از جملــه شــور متیــو بــاخ در ســال ‪ .1875‬وی در هنرســتان کپنهــاگ بــه‬ ‫تدریــس نســل هــای اینــده از جملــه ادوارد گریــگ و کارل نیلســن کمــک کــرد‪.‬‬ ‫وی بــا روحیــه ملــی گرایــی رمانتیــک ‪ ،‬هشــت ســمفونی ‪ ،‬یــک کنســرتوی ویولــن‬ ‫‪ ،‬موســیقی مجلســی ‪ ،‬قطعــات ارگ و پیانــو و تعــدادی کانتاتــای در مقیــاس بــزرگ ‪،‬‬ ‫از جملــه الورســکود (دختــر شــاه جــن) ‪ ،‬معــروف تریــن اثــر دانمارکــی در نــوع خــود‬ ‫ســاخت‪ .‬اگوســت بورنونویــل (‪ ، )1879–1805‬اســتاد مشــهور بالــه و طــراح رقــص‬ ‫‪ ،‬یکــی دیگــر از عوامــل اصلــی عصــر طالیــی بــود‪ .‬وی از ســال ‪ 1830‬تــا ‪1877‬‬ ‫طــراح رقــص در بالــه ســلطنتی دانمــارک بــود ‪ ،‬کــه بــرای ان بیــش از ‪ 50‬بالــه‬ ‫ایجــاد کــرد کــه بــه دلیــل سرشــار بــودن ‪ ،‬ســبک بــودن و زیبایــی انهــا تحســین‬ ‫شــدند‪ .‬او ســبکی را خلــق کــرد کــه اگرچــه تحــت تاثیــر بالــه پاریــس قــرار گرفــت‬ ‫‪ ،‬امــا کام ـ ً‬ ‫ا متعلــق بــه خــودش اســت‪ .‬مشــهورترین اثــار بورنونویــل عبارتنــد از‪:‬‬ ‫ال ســیلفید (‪ ، )1836‬ناپولــی (‪ ، )1842‬لــو کنســرواتوار (‪ ، )1849‬کرمــس در بــروژ‬ ‫(‪ )1851‬و یــک داســتان عامیانــه (‪ .)1854‬او تعــدادی از اهنگســازان مختلــف از جملــه‬ ‫هولگــر ســیمون پائولــی و نیلــز گیــد را جــذب کــرد‪ .‬ایــن بالــه هــا امــروزه نــه تنهــا‬ ‫در دانمــارک بلکــه در سراســر جهــان بــه ویــژه در ایــاالت متحــده بــه طــور گســترده‬ ‫اجــرا مــی شــوند‪.‬‬ ‫ســال‪ 1200‬میــادی) بــه قدرتــی کــه موســیقی بــر پادشــاه اریــک مهربــان‬ ‫داشــت ‪ ،‬اشــاره مــی کنــد‪.‬‬ ‫در قــرن ســیزدهم و اوایل قــرن ‪ ، 14‬اهنگ ســازان المانی ماننــد ‪Tanhhäuser‬‬ ‫و ‪ Frauenlob‬در دربــار دانمــارک اواز مــی خواندند‪.‬ایــن موســیقی بــه ســبک‬ ‫رونــز بــا نمــاد موســیقی غیــر ریتمیــک نوشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫خــط اول ‪( Drømdæ mik øn drøm i nat‬مــن شــب گذشــته رویایــی‬ ‫دیــدم)‪ .‬همچنیــن شــواهدی وجــود دارد کــه نشــان مــی دهــد راهبــان انگلیســی‬ ‫بــرای اواز خوانــدن در یــک جشــن بــه یادبــود ســنت کانوتــه ‪ ،‬کــه در ســال‬ ‫‪ 1086‬درگذشــت ‪ ،‬بــه دانمــارک امــده انــد‪.‬‬ ‫مهمتریــن عامــل تاثیرگــذار در تکامــل موســیقی در دانمــارک قطعــاً ســلطنت‬ ‫بــوده اســت‪ .‬در زمــان تاجگــذاری اولیــن پادشــاه مســیحی در ســال ‪ ، 1448‬از‬ ‫یــک شــیپوربلند اســتفاده گردیــد و تــا ســال ‪1519‬گــروه هــای موســیقی دارای‬ ‫ایــن ســاز بودنــد‪.‬‬ ‫مجموعــه اثــاری کــه توســط کلیســای نمازخانه تحت ســلطنت پادشــاه مســیحی‬ ‫ســوم در اواســط قــرن شــانزدهم مــورد اســتفاده قــرار گرفت براســاس اســتادان‬ ‫هلنــدی ‪ ،‬ایتالیایــی ‪ ،‬فرانســوی و المانــی ســاخته شــد‪ .‬پادشــاه مســیحی چهــارم‬ ‫مبالــغ قابــل توجهــی را صــرف امــوزش موســیقی دانــان محلــی و اوردن اســتادان‬ ‫خارجــی بــه دانمــارک کرد‪.‬‬ ‫موگنــس پدرســون ‪ ،‬یکــی از نوازنــدگان دانمارکــی وی کــه در ونیــز نــزد جیووانی‬ ‫گابریلــی تحصیــل کــرده بــود ‪ ،‬بــه یکــی از مهمتریــن اهنگســازان موســیقی‬ ‫کلیســایی در دانمــارک تبدیــل شــد‪ .‬کار اصلــی او ‪Pratum spirituale‬‬ ‫مجموعــه ای از ‪ 21‬ســرود دانمارکــی در پنــج قســمت بــود ‪ ،‬دســته ای در پنــج‬ ‫قســمت ‪ ،‬ســه شــعار التیــن و تعــدادی پاســخ کــرال دانمارکــی و التیــن‪ .‬در‬ ‫ســال ‪ 1620‬در کپنهــاگ منتشــر شــد و تاکنــون نیــز اجــرا مــی شــود‪.‬‬ ‫تحــت تاثیــر لوئــی چهاردهــم فرانســوی ‪ ،‬موســیقی تئاتــر در زمــان فردریــک‬ ‫ســوم و کریســتین پنجــم هنــگام اجــرای بالــه هــای مجلــل دربــار در دانمــارک‬ ‫تاســیس شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1569‬اندکــی پــس از اصالحــات ‪ ،‬اولیــن کتــاب ســرود دانمــارک ‪،‬‬ ‫‪ ، Thomesens Salmebog‬بــا موســیقی بــرای ســرودهای خــاص منتشــر‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫‪( Dieterich Buxtehude‬حــدود ‪ )1707–1637‬ارگانیســت المانــی ‪-‬‬ ‫دانمارکــی و اهنگســاز بســیار معتبــر دوره بــاروک بــود‪ .‬کارهــای ارگ وی بخشــی‬ ‫مرکــزی از رپرتــوار اســتاندارد اعضــای بــدن را شــامل مــی شــود و غالبــاً در‬ ‫مجالــس بزرگداشــت و مراســم کلیســا انجــام مــی شــود‪ .‬امــا بیشــتر او را بــه‬ ‫خاطــر ســاخته های صوتــی اش بــه خاطر مــی اورنــد‪ .‬در زمــان او ‪Buxtehude‬‬ ‫بــه عنــوان اســتاد بــی نظیــر زمــان خــود شــناخته مــی شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪46‬‬ ‫سبک کالسیک موسیقی دانمارک‬ ‫یکــی از شــناخته شــده تریــن قطعــات موســیقی دانمارکــی ‪ ،‬ژالــوی ‹‪Tango‬‬ ‫‪ )1925( ›Tzigane‬اســت کــه توســط ‪ Jacob Gade‬ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن در فیلــم هــای بــی شــماری ماننــد کمــدی کالســیک دانمارکــی‬ ‫‪ )1975( Tvillingernes tegn‬مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت ‪ ،‬جایــی‬ ‫کــه ایــن قطعــه اصلــی رقــص اســت کــه در دهــه ‪ 1930‬ســاخته شــده اســت ‪،‬‬ ‫و «مــردی کــه گریــه کــرد» از ســالی پاتــر ( ‪ ، )2000‬بــا جانــی دپ در کولــی در‬ ‫دهــه ‪ 1920‬بــازی مــی کــرد‪.‬‬ ‫‪( Bent Fabricius-Bjerre‬متولــد ‪ )1924‬موســیقی هــای متعــددی بــرای‬ ‫فیلــم هــا و مجموعــه هــای تلویزیونــی دانمارکــی ماننــد ماتــادور بــه ســبک‬ ‫بســیار فــردی خــود نوشــت‪ .‬اهنــگ کــوک کوچــه بــه ســرعت موفــق بــه کســب‬ ‫موفقیــت بیــن المللــی در همــان کالس تانگــو گیــد شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪47‬‬ صفحه 24 ‫سمیه عبدالمحمدی‬ ‫کارشناس فرهنگی‬ ‫فرهنگ ممنوع در دانمارک‬ ‫دانمــارک کشــوری بســیار زیبــا‪ ،‬مرفــه و امــن اســت کــه بــرای گردشــگران جذابیت های‬ ‫خــاص خــودش را دارد‪ .‬در ایــن مقالـ ه بــه قوانیــن خاصــی اشــاره می کنیــم کــه بایــد در‬ ‫دانمــارک بــه ان هــا دقــت کــرده و ان هــا را رعایــت کنید‪.‬‬ ‫دانمارکی هــا خیلــی دنیــا را ســخت نمی گیرنــد و چیزهــای زیــادی نیســت کــه ارامــش‬ ‫ان هــا را بــه هــم بزنــد‪.‬‬ ‫امــا مثــل هــر کشــور دیگــری‪ ،‬برخــی قوانیــن نا نوشــت ه هســتند کــه گردشــگران بایــد‬ ‫بــه ان هــا احترمــا بگذارنــد‪ .‬در ایــن مقالــه بــا فرهنــگ دانمــارک اشــنا شــده و برخــی‬ ‫از قوانینــی کــه بایــد در ســردترین کشــور اســکاندیناوی رعایــت کنیــد شــرح داده‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫قوانین خیابان پوشر ‪Pusher‬‬ ‫در ورودی شــهرک خــود مختــار کریســتیانا (‪ ،)Christiania‬بازدیــد ‬ ‫کننــدگان تابلویــی را می بیننــد کــه قوانیــن ســفت وســخت ان جــا را شــرح‬ ‫می دهــد‪.‬‬ ‫گاهــی گردشــگران ایــن تابلــو را نمی بیننــد یــا بــه ان توجهــی نمی کننــد‪.‬‬ ‫تابلــو خیلــی واضــح شــرح می دهــد کــه دویــدن یــا عکــس گرفتــن در‬ ‫خیابان هــای شــهر ممنــوع اســت چــرا کــه دویــدن ممکــن اســت مــردم‬ ‫محلــی را بترســاند و البتــه ایــن مــردم دوســت ندارنــد از ان هــا عکســی‬ ‫گرفتــه شــود‪.‬‬ ‫پــس از رد شــدن از ایــن شــهرک هرچــه می خواهیــد عکــس بگیریــد امــا‬ ‫بهتــر اســت در ایــن منطقـه ی خــاص از کپنهــاگ دوربیــن خــود را در کیفش‬ ‫نگــه داریــد‪.‬‬ ‫ارتباط با سگ های دانمارکی‬ ‫برخــی از مــا معتقدیــم کــه بایــد حتمــا س ـگ های بامــزه ی دیگــران‬ ‫را نــوازش کنیــم‪ .‬در حالــت عــادی صاحــب ســگ صبورانــه صبــر‬ ‫می کنــد و پیــش از رفتــن بــه شــما لبخنــد می زنــد‪ .‬امــا در دانمــارک‬ ‫داســتان متفــاوت اســت‪ .‬دانمارکی هــا دوســت دارنــد ان هــا را تنهــا‬ ‫بگذاریــد مگــر اینکــه خودشــان بــه ســمت شــما بیاینــدو بــه طــرز‬ ‫عجیبــی ایــن اخــاق در مــورد ســگ ها ان هــا نیــز صــدق می کنــد!‬ ‫اگــر یــک خارجــی بــه ســمت ان هــا بیایــد و بهشــان توجــه کنــد‪،‬‬ ‫نــگاه و رفتــاری ناراضــی را از خــود بــروز می دهنــد‪ .‬حتــی اگــر ســگ‬ ‫پشــمالوی بامــزه ای برایتــان دم تــکان داد‪ ،‬بهتــر اســت از فاصل ـه ی‬ ‫دور قربــان صدق ـه اش برویــد‪.‬‬ ‫گذشتن از خیابان بدون رعایت قوانین‬ ‫گردشــگران در زمــان دیــدن دانمــارک متوجــه مردمــی محلــی‬ ‫می شــوند کــه بــا صبــر بــه انتظــار ســبز شــدن چــراغ عابــر‬ ‫پیــاده ایســتاده اند‪ .‬ممکــن اســت ایــن موضــوع عجیــب نباشــد‬ ‫مگــر دیدنــش در ســاعت ‪ ۴‬صبــح زیــر بــارش بــرف و در جایــی‬ ‫کــه هیــچ اتومبیلــی دیــده نمی شــود‪ .‬ایــن درســی اســت کــه بــه‬ ‫کــودکان از ســنین کــم یــاد داده شــده و تــا اخــر عمــر فرامــوش‬ ‫نمی شــود‪ .‬درهرحــال قوانیــن بــرای ایــن وضــع شــده اند کــه‬ ‫از ان هــا پیــروی شــود‪ .‬دانمارکــی می داننــد کــه در یکــی از‬ ‫بهتریــن کشــور های دنیــا زندگــی می کننــد و یکــی از دالیــل‬ ‫ان همیــن پیــروی از قوانیــن اســت‪ .‬البتــه بــه یاد داشــته باشــید‬ ‫گــذر از خیابــان بــدون رعایــت قانــون بــرای شــما جریمــه ای‬ ‫‪ ۴۰۰‬هــزار تومانــی در برخواهــد داشــت‪ .‬می خواهیــد از پرداخــت‬ ‫پــول الکــی یــا نــگاه متاســف دیگــران در امــان باشــید؟ پــس‬ ‫تــا زمــان ســبز نشــدن چــراغ راهنمــا در پیــاده رو بمانیــد‪.‬‬ ‫گذشتن از خیابان بدون رعایت قوانین‬ ‫دزدکی نگاه کردن‬ ‫بــر طبــق قانونــی نانوشــته‪ ،‬احتــرام بــه حریــم شــخصی بــرای دانمارکی هــا‬ ‫خیلــی مهــم اســت‪ .‬بــه همیــن دلیــل بســتن پنجــره یــا نصــب پــرده در ایــن‬ ‫کشــور بســیار نــادر اســت‪.‬‬ ‫گشــت وگذار بــا دوچرخــه در دانمــارک بهتریــن راه بــرای‬ ‫دیــدن جاذبه هــای مخفــی ان اســت‪ .‬امــا پیــش از پریــدن بــر‬ ‫روی دو چرخــه بهتــر اســت قوانیــن و هنجار هــا را بشناســید‪.‬‬ ‫زمانــی کــه در یــک خیابــان در دانمــارک قــدم می زنیــد‪ ،‬خیلــی طبیعــی‬ ‫اســت کــه خانه هــای طبق ـه ی همکــف را ببینیــد درحالــی کــه دیــد واضــح و‬ ‫کاملــی بــه حمــام‪ ،‬دستشــویی یــا اتــاق نشــیمن وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــه دلیــل فرهنــگ غنــی دوچرخه ســواری مــردم‪ ،‬دانمارکی هــا‬ ‫از ســنین پاییــن رانــدن ایــن وســیله را یــاد گرفتــه و بــه قوانین‬ ‫دقیــق ان احتــرام می گذارنــد تــا حادث ـه ی بــدی رخ ندهــد‪.‬‬ ‫خیلــی از خارجی هــا کنجکاونــد کــه نگاهــی بــه ســبک زندگــی و خانه هــای‬ ‫دانمارکــی بیاندازنــد امــا شــما ایــن کار را نکنیــد تــا ســوء تفاهمــی ایجــاد‬ ‫نشــود‪.‬‬ ‫کپنهــاگ حتــی بــا مشــکل ترافیــک دوچرخــه رو بــه رو‬ ‫اســت چراکــه هــر روزه هــزاران دوچرخه ســوار خیابان هــا‬ ‫را پــر می کننــد‪ .‬خارجی هــا معمــوال وقتــی در کنــار ده هــا‬ ‫دوچرخه ســوار در الیــن مخصــوص دوچرخــه قــرار می گیرنــد‬ ‫دچــار وحشــت می شــوند‪.‬‬ ‫وایکینگ نامیدن دانمارکی ها‬ ‫گاهــی می بینیــد کــه گــروه بزرگــی از دانمارکی هــا نوشــیدنی های خــود‬ ‫را بــاال بــرده و بــا تمــام وجــود فریــاد می زننــد ‪ !skål‬یعنــی زنــده بــاد‪.‬‬ ‫در این لحظه همه ی ما به یاد واکینگ ها می افتیم‪.‬‬ ‫بــا وجــود اینکــه دانمارکی هــا بــه اجــداد وایکینــگ خــود بیــن قــرن ‪۸‬‬ ‫تــا ‪ ۱۱‬میــادی افتخــار می کننــد‪ ،‬امــا از اینکــه ان هــا را وایکینــگ بنامیــد‬ ‫خوشــحال نمی شــوند‪ .‬بهتــر اســت راه بهتــری را بــرای شــروع یــک‬ ‫مکالمــه پیــدا کنیــد ‪.‬‬ ‫بهتــر اســت پیــش از ورورد بــه ترافیــک شــهر‪ ،‬در یــک کوچــه‬ ‫عالمت هــای دســتی را تمریــن کنیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪48‬‬ ‫‪http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8‬‬ ‫‪%d8%84%d9%a8%aa+%d8%d8%a7%8c%d8%db%a8%af%d8%d8%a7%‬‬ ‫‪0=SSOReturnPage=Check&Rand&b1%d8%a7%ba%d8‬‬ ‫‪| 50‬راز شقایق| ‪49‬‬ ‫شماره ‪61‬‬ صفحه 25 ‫حسین طوسی‬ ‫حیات وحش دانمارک‬ ‫‪wild life‬‬ ‫دانمــارک یــک خانــه طبیعــی بــرای انــواع گیاهــان و جانــوران اســت‪.‬‬ ‫پســتانداران شــامل چندیــن گونــه اهــو از جملــه قلیــه ‪ ،‬قرمــز و ایــش ‪ ،‬روبــاه‬ ‫خرگــوش ‪ ،‬ســنجاب و غیــره هســتند‪.‬‬ ‫همچنین بیش از ‪ 300‬گونه پرنده در این کشور ثبت شده است‪.‬‬ ‫بــه منظــور محافظــت از حیــات وحــش ‪ ،‬ســه پــارک ملــی در دانمــارک‬ ‫ایجــاد شــده اســت‪.‬نکته جالــب در مــورد ایــن پــارک هــا ایــن اســت کــه‬ ‫دسترســی بــه انهــا ازاد اســت‪.‬‬ ‫روباه قرمز‬ ‫خارپشت اروپایی‬ ‫( ‪) European hedgehog‬‬ ‫خارپشــت اروپایــی (‪ ، )Erinaceus europaeus‬همچنیــن بــه عنــوان‬ ‫جوجــه تیغــی اروپــای غربــی یــا خارپشــت معمولــی شــناخته مــی شــود‬ ‫یــک نــوع خارپشــت اســت کــه در اروپــا یافــت مــی شــود ‪ ،‬از ایبریــا‬ ‫و ایتالیــا بــه ســمت شــمال تــا اســکاندیناوی گســترش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن گونــه معمــوالً رایــج و پراکنــده اســت و مــی توانــد در طیــف‬ ‫گســترده ای از انــواع زیســتگاه زنــده بمانــد‪.‬‬ ‫ایــن حیــوان بــه شــدت مــورد عالقــه باغــداران دانمارکــی اســت ‪،‬‬ ‫هــم بــه دلیــل ظاهــر دوســت داشــتنی ان و هــم بــرای خــوردن طیــف‬ ‫وســیعی از افــات بــاغ توســط ایــن جانــور کــه بــه کشــاورزان کمــک‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه در حــال حاضــر جمعیــت در بیشــتر دامنــه ان پایــدار‬ ‫اســت ‪ ،‬تصــور مــی شــود کــه در دانمــارک بــه شــدت در حــال کاهــش‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ایــن گونــه دارای یــک دم بســیار کوتــاه بــه انــدازه د‪ 20‬الــی ‪ 30‬میلــی‬ ‫متــر دارد‪ .‬وزن ایــن حیــوان از حــدود ‪ 120‬گــرم در هنــگام تولــد بــه‬ ‫‪ 1100‬گــرم افزایــش مــی یابــد‪ .‬حداکثــر وزن ثبــت شــده ‪ 2000‬گــرم‬ ‫اســت ‪ ،‬اگرچــه تعــداد کمــی از نمونــه هــای وحشــی حتــی در پاییــز از‬ ‫‪ 1600‬گــرم فراتــر مــی رونــد‪.‬‬ ‫( ‪) Red fox‬‬ ‫روبــاه قرمــز (‪ )Vulpes vulpes‬بزرگتریــن روبــاه در دانــکارک روبــه قرمــز اســت و حیوانی‬ ‫گوشــتخوار اســت کــه در کل نیمکــره شــمالی از جملــه بیشــتر امریــکای شــمالی ‪ ،‬اروپــا و‬ ‫اســیا ‪ ،‬بعــاوه مناطقــی از افریقــای شــمالی وجــود دارد‪.‬‬ ‫روبــاه قرمــز جــدا از انــدازه بــزرگ ‪ ،‬از نظــر توانایــی ســازگاری ســریع بــا محیــط هــای‬ ‫جدیــد از دیگــر گونــه هــای روبــاه متمایــز اســت‪.‬‬ ‫خفاش‬ ‫روبــاه هــای قرمــز معمــوالً دوتایــی یــا در گــروه هــای کوچکــی متشــکل از چنــد تولــه‬ ‫خردســال و یــک نــر بــا چندیــن مــاده بــا هــم زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫گونــه ای از خفــاش حشــره خــوار در دانمــارک‬ ‫زندگــی مــی کنــد کــه در سراســر اروپــا ‪ ،‬اســیا‬ ‫و افریقــای شــمالی رایــج اســت‪ .‬ایــن گونــه در‬ ‫بیشــتر مناطــق اروپــا ‪ ،‬روســیه مرکــزی ‪ ،‬ان ســوی‬ ‫کــوه اورال ‪ ،‬قفقــاز ‪ ،‬ترکیــه ‪ ،‬خــاور نزدیــک ‪ ،‬تــا‬ ‫قســمت هــای جنــوب غربــی ســیبری ‪ ،‬هیمالیــا ‪،‬‬ ‫چیــن ‪ ،‬مالــزی ‪ ،‬تایــوان و ژاپــن شــیوع دارد‪.‬‬ ‫ایــن گونــه در وهلــه اول از جونــدگان کوچــک تغذیــه مــی کنــد ‪ ،‬گرچــه ممکــن اســت‬ ‫خرگــوش ‪ ،‬پرنــدگان ‪ ،‬خزنــدگان ‪ ،‬بــی مهــرگان و جوجــه هــای جــوان را نیــز هــدف قــرار‬ ‫دهــد‪ .‬البتــه در زنجیــره غذایــی انهامیــوه و ســبزیجات نیــز خــورده مــی شــوند‪.‬‬ ‫اگرچــه روبــاه قرمــز تمایــل بــه از بیــن بــردن شــکارچیان کوچکتــر ‪ ،‬از جملــه ســایر گونــه‬ ‫هــای روبــاه دارد ‪ ،‬در برابــر حملــه شــکارچیان بزرگتــر ‪ ،‬ماننــد گــرگ ‪ ،‬کایــوت ‪ ،‬شــغال‬ ‫طالیــی و گربــه ســانان بــزرگ و بــزرگ اســیب پذیــر اســت‪.‬‬ ‫گرگ خاکستری‬ ‫مــاده هــا مهاجــرت مــی کننــد امــا نرهــا مهاجــرت‬ ‫نمــی کننــد‪ .‬طــول بــال انهــا ‪ 40-37‬ســانتی متــر‬ ‫اســت و بــا ســرعت ‪ 60‬کیلومتــر در ســاعت پــرواز‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫( ‪) Grey Wolf‬‬ ‫گــرگ خاکســتری از بیــن تمــام اعضــای خانــواده گــرگ هــا بیشــترین‬ ‫تخصــص را در زمینــه شــکار دارد کــه بــرای مقابلــه بــا طعمــه هــای‬ ‫بــزرگ ســازگاری هــای فیزیکــی مناســبی پیــدا کــرده اســت ‪ ،‬در ایــن‬ ‫حیوانــات ماهیــت اجتماعــی بیشــترمی باشــد‪.‬‬ ‫گــرگ هــا همچنیــن دارای قلمــرو ســرزمینی هســتند کــه بــا جنــگ بــر‬ ‫ســر قلمــرو ان را حفــظ مــی کننــد البتــه از عوامــل اصلــی مــرگ و میــر‬ ‫گــرگ هــا همیــن جنــگ هــای قلمرویــی اســت‪.‬‬ ‫جغد انبار‬ ‫(‪) Barn Owl‬‬ ‫جغــد انبــار (نــام علمــی‪ )Tyto alba :‬بیشــترین گســتردگی را‬ ‫میــان جغدهــا دارا می باشــد و میــزان گســتردگی ان در میــان ســایر‬ ‫پرنــدگان نیــز مثــال زدنــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن خانــواده یکــی از دو خانــواده اصلــی جغدهــا را تشــکیل‬ ‫می دهــد؛ خانــواده دیگــر‪ ،‬جغــدان راســتین (‪ )Strigidae‬نامیــده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫جغــد انبــار بــه غیــر از قطــب و بیابــان هــا تقریبــاً در همــه جــا‬ ‫یافــت می شــود کــه از ان جملــه می تــوان بــه کمربنــد الپایــد‪،‬‬ ‫بخش هــای اعظــم اندونــزی و جزایــر اقیانــوس ارام اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫نام هــای دیگــری نیــز بــر حســب ظاهــر‪ ،‬محــل ســکونت و‬ ‫پــرواز ســاکت و ترســناک ایــن پرنــده بــر ان نهــاده شده اســت‪.‬‬ ‫نــام علمــی کــه توســط جووانــی انتونیــو اســکپولیدر ســال ‪۱۷۶۹‬‬ ‫انتخــاب شــد کــه بــه معنــی جغــد ســفید اســت‪.‬‬ ‫گــرگ عمدتــا گوشــت خــوار اســت و از پســتانداران بــزرگ ســمور‬ ‫وحشــی و همچنیــن حیوانــات کوچکتــر ‪ ،‬دام ‪ ،‬الشــه و زبالــه تغذیــه‬ ‫مــی کنــد‪ .‬گرگهــای مجــرد یــا جفــت هــای جفــت معمــوالً در شــکار از‬ ‫موفقیــت باالتــری نســبت بــه بســته هــای بــزرگ برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫عوامــل بیمــاری زا و انگلــی ‪ ،‬بــه ویــژه ویــروس هــاری ‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫گــرگ هــا را الــوده کنــد‪ .‬گــرگ هــای خاکســتری جــد اکثــر نژادهــای‬ ‫ســگ خانگــی قلمــداد مــی شــود‪.‬‬ ‫اگرچــه تــرس از گــرگ در بســیاری از جوامــع بشــری وجــود دارد امــا‬ ‫بیشــتر حمــات ثبــت شــده بــه مــردم بــه حیواناتــی کــه از هــاری رنــج‬ ‫مــی برنــد نســبت داده شــده اســت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حملــه گــرگ هــا بــه انســان نــادر اســت زیــرا گــرگ هــا نســبتا کــم‬ ‫هســتند ‪ ،‬از مــردم دور هســتند و بــه دلیــل تجربیاتشــان بــا شــکارچیان‬ ‫دامــداران و چوپانــان تــرس از انســان ایجــاد کــرده انــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪50‬‬ ‫( ‪) Common noctule‬‬ ‫جغــد انبــار جغــدی اســت درازپــا‪ ،‬بــا بال هــای گســترده‪ ،‬رنــگ‬ ‫روشــن و دم تقریب ـاً مربعــی‪ .‬بســته بــه زیرگونــه‪ ،‬طــول ان ‪ ۲۵‬تــا‬ ‫‪ ۴۵‬ســانتی متر و پهنــای بــال ان ‪ ۷۵‬تــا ‪ ۱۰۰‬ســانتی متر اســت‪.‬‬ ‫بــه هنــگام پــرواز می تــوان ان هــا را از روی حــرکات موجــی و‬ ‫پاهــای پوشــیده از پــر اویــزان‪ ،‬از جغدهــای عــادی متمایــز دانســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪51‬‬ صفحه 26 ‫‪Architecture‬‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫نویسنده و کارشناس‬ ‫ارشد فلسفه‬ ‫معماری دانمارک‬ ‫معمــاری دانمــارک و پیشــینه ان بــه دوره وایکینــگ هــا بازمــی گــردد کــه از‬ ‫یافتــه هــای باســتان شناســی بســیار غنــی بهــره مــی بــرد‪.‬‬ ‫امروزه معماری دانمارک را به دو چهره می شناسند‪:‬‬ ‫ســبک وایکینــگ هــا و تکویــن ان در دوره هــای پادشــاهی و معمــاری‬ ‫هایتــک و پایــدار امــروزی‪.‬‬ ‫زمانــی کــه صحبــت از دو کلمــه دانمــارک و معمــاری مــی شــود‪ ،‬نــام‬ ‫بیارکــه انگلــس در ناخــداگاه ذهنمــان نقــش مــی بنــدد‪ .‬تکویــن معمــاری‬ ‫باســتان ایــن کشــور از زمایــن اغــاز شــد کــه کلیســاهایی بــه ســبک فــرون‬ ‫وســطی‪ ،‬رومانســک و گوتیــک در ایــن کشــور ســاخته شــدند‪ .‬بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه در گذشــته دسترســی محــدودی بــه ســنگ داشــته انــد‪ ،‬از اجــر‬ ‫بــه عنــوان متریــال ســاختمانی بهــره بردنــد‪ .‬ازاجــر نــه فقــط در ســاخت‬ ‫کلیســاها‪ ،‬بلکــه در ســاخت قلعــه هــا و اســتحکامات دفاعــی مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار مــی گرفــت‪ .‬ورخــان عمومــا معمــاری دانمــارک را در قالــب معمــاری‬ ‫کشــورهای اســکاندیناوی (ســوئد‪ ،‬نــروژ‪ ،‬دانمــارک و فنالنــد) بررســی مــی‬ ‫کننــد‪ .‬در میــان ایــن کشــورها دانمــارک پــس از ســوئد خــرد گرایــی را‬ ‫پذیرفــت‪ ،‬معمــاران مــدرن ســوئدی‪ ،‬نظیــر ‪ Asplund‬و ‪ Lewerantz‬در‬ ‫انتقــال و اشــاعه افــکار جدیــد معمــاری در دانمــارک نقــش مهمــی داشــتند‪.‬‬ ‫معماری در دوران وایکینگ ها‬ ‫کاوشــهای باســتان شناســی نشــان مــی دهــد کــه اکثریــت قــوم‬ ‫وایکینــگ هــا در دانمــارک امــروزی زندگــی مــی کردنــد‪ .‬در جنوبــی‬ ‫تریــن نقطــه کشــور نزدیــک بــه مــرز المــان اولیــن خانــه هــای‬ ‫اســکاندیناوی بــه ســبک وایکینــگ هــا تــا پایــان قــرن هشــتم‬ ‫میــادی شــکل گرفــت کــه از چــوب بلــوط و ســقفی از جنــس کاه‬ ‫ســاخته مــی شــدند‪ .‬خانــه هــای حلقــه ای وایکینــگ هــا در جزیــره‬ ‫زالنــد ایــن کشــور نشــان از تغییــر ســبک معمــاری باســتانی ایــن‬ ‫کشــور بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫دوره مدرنیسم معماری دانمارک‬ ‫مورخــان عمومــا معمــاری دانمــارک را در قالــب معمــاری کشــورهای‬ ‫اسکاندیناویســوئد‪ ،‬نــروژ‪ ،‬دانمــارک و فنالنــد) بررســی مــی کننــد‪ .‬در‬ ‫میــان ایــن کشــورها دانمــارک پــس از ســوئد خــرد گرایــی را پذیرفــت‪،‬‬ ‫معمــاران مــدرن ســوئدی‪ ،‬نظیــر ‪ Asplund‬و ‪ Lewerantz‬در انتقــال و‬ ‫اشــاعه افــکار جدیــد معمــاری در دانمــارک نقــش مهمــی داشــتند‪.‬‬ ‫در اوج معمــاری مــدرن در اروپــا‪ ،‬یعنــی در دهــه ‪ ۲۰‬دانمــارک درگیــر‬ ‫ســبک هــای تاریخــی و ســنتی بــود‪ .‬معــرف ایــن ســبک در معمــاری‬ ‫رســمی ‪ PV Jensen Klint‬بــود‪ .‬خانــه ســازی بــه صــورت بلــوک هــای‬ ‫بــزرگ شــهری بــا پــان مســتطیل شــکل و حیــاط مرکــزی یــا بــه صورت‬ ‫ردیفــی بــا ســاختمان هــای کوتــاه شــیروانی دار صــورت مــی گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن وضعیــت در دهــه ‪ ۳۰‬بــا اثــاری نظیــر مجموعــه مســکوئی اثــر ‪Kay‬‬ ‫‪ Fisker‬و ‪ CF Moler‬مرکــز تجاری ‪Halmtorvet Kodbyen meat‬‬ ‫اثــر ‪ Poul Holsoe‬و خانــه ‪ Solystvej‬اثــر ‪ Mogens Lassen‬در‬ ‫کپنهــاگ کامــا دگرگــون شــد رفتــه رفتــه معمــاری هــای قدیمــی و پــر‬ ‫تزئینــات ســبک ارنــوو و نئــو بــاروک جــای خــود را بــه ســبکی جدیــد و‬ ‫معطــوف بــه عملکــرد مــی دادنــد‪.‬‬ ‫ایــده ال هــای معمــاری جدیــد توجــه بــه عملکــرد‪ ،‬بــه کارگیــری منطــق‬ ‫در طراحــی و طرفــداری از اهــداف اجتماعــی بــود‪ .‬مصالــح جدیــد ” بتــن‪،‬‬ ‫اهــن و شیشــه کــه از نظــر ســاختمانی معــرف = صداقــت و بــی پردگــی‬ ‫بودنــد‪ ،‬بــه صــورت ســمبول هــای ایــن مکتــب در امدنــد‪.‬‬ ‫در اواخــر دهــه هفتــاد و اوایــل دهــه ‪ ،۸۰‬همــگام بــا دیگــر کشــورها و‬ ‫همزمــان بــا تشــبیت پســت مــدرن بــه عنــوان ســبک‪ ،‬گرایــش هــای‬ ‫بومــی و عامیانــه در معمــاری دانمــارک قــوت گرفــت‪ .‬عــده ای از معمــاران‬ ‫دنبــال ســبک هــای نومــدرن‪ ،‬دیکانستراکشــن‪ ،‬هــای تــک و غیــره رفتنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪52‬‬ ‫شاهکار معماری معاصر دانمارک‬ ‫ســاختمان هــای شــهر کپنهــاگ دانمــارک و معمــاری بــا شکوهشــان‪،‬‬ ‫شــهرت زیــادی در کل قــاره اروپــا دارنــد‪ .‬در واقــع اکثــر گردشــگرانی‬ ‫کــه بــه دانمــارک ســفر مــی کننــد‪ ،‬هدفشــان تماشــای همیــن معمــاری‬ ‫بــا شــکوه اســت‪ .‬عــاوه بــر ابنیــه تاریخــی کــه قدمتشــان بــه چنــد‬ ‫ســال قبــل بــاز مــی گــردد‪ ،‬ســاختمان هــای معاصــر ایــن شــهر هــم‬ ‫کــه مطــرح تریــن معمــاران اروپــا ان هــا را طراحــی کــرده انــد‪ ،‬شــکوه‬ ‫خاصــی دارنــد و گردشــگران بســیاری را جــذب مــی کننــد‪ .‬امــروز بــه‬ ‫یکــی از ایــن ســاختمان هــای معاصــر ســر مــی زنیــم‪ .‬بــا الــی گشــت‬ ‫همــراه باشــید‪ ،‬تــا خانــه اپــرای کپنهــاگ را برایتــان معرفــی کنیــم‪.‬‬ ‫خانــه اپــرای کپنهــاگ یــا همــان خانــه اپــرای ســلطنتی دانمــارک‬ ‫(‪ ،)The Royal Danish Opera‬یکــی از بــا شــکوه تریــن ســاختمان‬ ‫هــا معاصــر در دانمــارک اســت کــه در واقــع از طــرف بنیــاد ‪A.P.‬‬ ‫‪ Moller‬و ‪ Chastine McKinney Møller‬در ســال ‪ ۲۰۰۴‬بــرای‬ ‫مــردم دانمــارک ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن ســاختمان ‪ ۴۱‬هــزار متــر مربــع مســاحت دارد‪ .‬پنــج طبقــه از‬ ‫چهــارده طبقــه ایــن بنــا در زیــر زمیــن احــداث شــده انــد و طبقــه‬ ‫همکــف ســالن اپــرا هــم حــدود ‪ ۱۴۰۰‬نفــر ظرفیــت دارد‪ .‬خانــه اپــرا‬ ‫بــا ســنگ هــای اهــک معــروف المانــی تزئیــن شــده و راهــروی اصلــی و‬ ‫بــزرگ ان هــم بــا ســنگ هــای مرمــر مشــهور سیســیلی پوشــیده شــده‬ ‫اســت‪ .‬دیوارهــای ســالن اصلــی کــه حضــار در ان مــی نشــینند‪ ،‬سراســر‬ ‫بــا مرغــوب تریــن چــوب هــای درخــت افــرا پوشــیده شــده انــد و‬ ‫ســقف کل محوطــه تــاالر هــم بــه وســیله ورقــه هــای طــای ‪ ۲۴‬عیــار‬ ‫تزئیــن شــده اســت‪ .‬بســیاری از مــردم خانــه اپــرای کپنهــاگ را بــا نــام‬ ‫خانــه اپــرای ســلطنتی دانمــارک مــی شناســند‪ .‬ایــن بنــای منحصــر بــه‬ ‫فــرد را یکــی از معــروف تریــن معمــاران دانمارکــی قــاره اروپــا بــه نــام‬ ‫هنینــگ الرســن (‪ )Henning Larsen‬کــه در ســال ‪ ۲۰۱۳‬در ســن ‪۸۷‬‬ ‫ســالگی از دنیــا رفــت‪ ،‬طراحــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫تعــداد بســیاری از هنرمنــدان دانمارکــی هــم وظیفــه تعیین دکوراســیون‬ ‫و تزئینــات بنــا را بــر عهــده گرفتنــد‪ .‬در میــان ایــن هنرمنــدان افــراد بــه‬ ‫نامــی همچــون ‪ Per Kirkeby‬کــه چهــار مجســمه برنــزی را حجــاری‬ ‫کــرده و هنرمنــد ایســلندی – دانمارکــی بــه ‪Olafur Eliasson‬‬ ‫کــه چندیــن مجســمه معــروف را ســاخته هــم دیــده مــی شــوند‪ .‬ایــن‬ ‫بنــا نورپــردازی هــای بســیار زیبایــی هــم دارد‪ .‬در اتــاق تمریــن ایــن‬ ‫ســاختمان کــه پنــج طبقــه زیــر زمیــن قــرار دارد‪ ،‬بــه وســیله پنجــره‬ ‫هایــی کــه بــر روی ســقف هســتند‪ ،‬نــور طبیعــی خورشــید را در کمــال‬ ‫شــگفتی بــه اتــاق مــی رســانند‪.‬‬ ‫خانــه اپــرای کپنهــاگ نقطــه عطفیســت در معمــاری کشــور دانمــارک و‬ ‫در واقــع نمــاد حیــات غنــی فرهنگــی ایــن کشــور اســت‪ .‬ســالن ایــن‬ ‫اپــرا مکانــی بــرای تعامــل انســان و هنــر اســت‪ .‬قبــل و بعــد هــر اجــرای‬ ‫شــبانه در ایــن ســالن‪ ،‬خــود بنــا و تزئینــات بــا شــکوهش نمایشــی‬ ‫شــگفت انگیــز را بــرای بازدیدکننــدگان اجــرا مــی کننــد‪ .‬مردمــی کــه‬ ‫در بالکــن هــای معــروف ســالن اپــرا مــی نشــینند‪،‬نمایش را بــه خوبــی‬ ‫مــی بیننــد‪ .‬فضــای ســالن اپــرا طــوری طراحــی شــده کــه هــر جــای ان‬ ‫کــه بنشــینید‪ ،‬خــود را بــر روی ســن احســاس خواهیــد کــرد‪ .‬حتــی اگــر‬ ‫دربالکــن هــای طبقــات باالیــی ان بنشــینید‪ ،‬احســاس نزدیکــی زیــادی‬ ‫بــه صحنــه مــی کنیــد‪ .‬طراحــی همچنیــن بــه گونــه ایســت کــه صــدای‬ ‫بازیگرانــی کــه نقــش افرینــی مــی کننــد‪ ،‬بــه راحتــی بــه تمــام نقــاط‬ ‫ســالن منتقــل مــی شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪53‬‬ صفحه 27 ‫فواد محمدهاشم‬ ‫کارشناس تربیت بدنی‬ ‫ورزش دانمارک‬ ‫پیتر اشمایکل‬ ‫‪Sport‬‬ ‫پرطرفدارتریــن ورزش هــا در کشــور دانمــارک مــی تــوان به فوتبــال‪ ،‬قایقرانــی و دیگــر ورزش های‬ ‫ابــی ‪،‬هندبــال‪ ،‬بدمینتــون و ژیمناســتیک اشــاره کــرد و همچنیــن گروهــی از مــردم نیــز بــه ورزش‬ ‫اتومبیـل رانــی عالقـ ه مندنــد ‪.‬‬ ‫ایــن کشــور یکــی از کشــورهایی اســت کــه در جهــان دارای بیشــترین تعــداد دوچرخ ـ ه ســوار‬ ‫ی باشــد و در ســاعات شــلوغی ترافیــک شــهر‪ ،‬تعــداد زیــادی دوچرخــه ســوار‪-‬والدینی کــه‬ ‫مــ ‬ ‫فرزنــدان خــود را حمــل مــی کننــد – را در راه منــزل یــا محــل کار‪ ،‬مهدکــودک و کودکســتان‬ ‫مشــاهده خواهــد کــرد ‪.‬‬ ‫از جملــه چهــره هــای مشــهور ورزش دانمــارک مــی توانیــم بــه فوتبالیســت و مربــی فوتبــال‬ ‫میکایــل الودروپ و دروازه بــان دانمارکــی افســانه ای انهــا یعنــی پیتــر اشــمایکل اشــاره کنیــم‪.‬‬ ‫پیتــر ا ِشــمایکِ ل (زاده‪ ۱۸‬نوامبــر ‪ )۱۹۶۳‬دروازه بــان اســطوره ای بازنشســته‬ ‫اهــل دانمــارک اســت کــه در دهــه نــود میــادی بــا درخشــش در باشــگاه‬ ‫منچســتر یونایتــد و تیــم ملــی فوتبــال دانمــارک‪ ،‬از بهتریــن دروازه بانــان‬ ‫جهــان به شــمار می امــد‪ .‬پیتــر اشــمایکل بــا ‪ ۲۴‬جــام ســومین دروازه بــان‬ ‫پرافتخــار تاریــخ بــه شــمار مــی ای ـد ‪.‬‬ ‫پیتــر اشــمایکل در مهم تریــن رقابت هــای فوتبــال جهــان‪ ،‬همچــون جــام‬ ‫جهانــی فوتبــال‪ ،‬جــام ملت هــای اروپــا‪ ،‬و لیــگ قهرمانــان اروپــا بــازی‬ ‫کرده اســت‪.‬‬ ‫او در اواخــر دوران فعالیــت خــود به عنــوان بازیکــن فوتبــال‪ ،‬تیــم منچســتر‬ ‫یونایتــد را تــرک کــرد و در تیم هایــی همچــون اســپورتینگ لیســبون پرتغــال‬ ‫و اســتون ویــا و منچسترســیتی انگلســتان بــازی کــرد‪ .‬پیتــر اشــمایکل پــدر‬ ‫کاســپر اشــمایکل است‪.‬‬ ‫او یکــی از بهتریــن دروازه بان هــای جهــان در دهــه نــود اســت‪ .‬او فوتبــال را بــا تیــم کوچــک‬ ‫محــل تولــدش شــروع کــرد و در ســن ‪ ۲۰‬ســالگی بــا هویــدوور اولیــن بــازی خــود را در لیــگ‬ ‫دســته اول دانمــارک انجــام داد و بــا درخشــش در اولیــن ســال حضــورش بــه تیــم ملــی زیــر‬ ‫‪ ۲۱‬ســال دانمــارک دعــوت شــد‪.‬‬ ‫قبــل از شــروع فصــل ‪( ۱۹۸۷‬میــادی) بــه بروندبــی مشــهورترین باشــگاه دانمــارک رفــت و در‬ ‫همیــن ســال توســط ســپ پیونتــک بــه تیــم ملــی دعــوت شــد و نخســتین بــازی ملــی خــود‬ ‫را در ‪ ۲۰‬مــی ‪ ۱۹۸۷‬برابــر یونــان انجــام داد‪ .‬او بــه همــراه بروندبــی چهــار بــار در ســال های‬ ‫‪ ۱۹۹۰ ،۱۹۸۸ ،۱۹۸۷‬و ‪ ۱۹۹۱‬قهرمــان لیــگ دانمــارک شــد و در پایــان فصــل ‪ ۱۹۹۰–۹۱‬بــا‬ ‫رقــم ‪ ۵۳۰‬هــزار پونــد بــه منچســتر یونایتــد رفــت‪ .‬در تابســتان ‪( ۱۹۹۲‬میــادی) زمانــی کــه‬ ‫یوفــا تیــم یوگســاوی را بــه علــت جنــگ داخلــی از حضــور در جــام ملت هــای اروپــا محــروم‬ ‫کــرد تیــم ملــی دانمــارک بــا خــوش شانســی در ســوئد حضــور یافــت و در حالیکــه تیم هــای‬ ‫دیگــر ایــن تیــم را چنــدان جــدی نمی گرفتنــد‪ ،‬بــا درخشــش بازیکنــان قدرتمنــد و جویــای‬ ‫نــام خــود بــه مقــام قهرمانــی اروپــا رســید‪ .‬در منچســتر یونایتــد او هشــت فصــل رویایــی‬ ‫را ســپری کــرد و همــواره یکــی از عوامــل موفقیت هــای ایــن تیــم بــود‪ .‬پــس از قهرمانــی‬ ‫ســه گانه یونایتدهــا در ســال ‪( ۱۹۹۹‬جــام باشــگاه های اروپــا‪ ،‬لیــگ برتــر و جــام حذفــی‬ ‫انگلیــس)‪ ،‬او پــس از انجــام بیــش از ســی صــد بــازی بــرای ایــن تیــم‪ ،‬اولدترافــورد را تــرک‬ ‫کــرد و بــه پرتغــال رفــت و بــه اســپورتینگ لیســبون کمــک کــرد تــا در ســال ‪( ۲۰۰۰‬میــادی)‬ ‫قهرمــان لیــگ پرتغــال شــود‪ .‬پــس از دو فصــل حضــور در پرتغــال بــار دیگــر بــه انگلیــس‬ ‫بازگشــت و در اســتون ویــا و منچســتر ســیتی بــازی کــرد‪ .‬اشــمایکل بــه مــدت ‪ ۱۴‬ســال‬ ‫دروازه بــان اصلــی تیــم ملــی دانمــارک بــود و بــه همــراه ایــن تیــم در ‪ ۱۲۹‬بــازی حضــور‬ ‫یافــت تــا رکــورددار بــازی بــرای تیــم ملــی کشــورش هــم باشــد‪.‬‬ ‫فوتبال‬ ‫اتحادیــه فوتبــال دانمــارک به اختصــار دی بی یــو(‪( )DBU‬بــه دانمارکــی‪Dansk Boldspil- :‬‬ ‫‪ )Union; DBU‬بلندپایه تریــن نهــاد فوتبــال در کشــور دانمــارک اســت؛ کــه بــه برگــزاری و‬ ‫نظــارت بازی هــای لیــگ و تیم هــای ملــی در هــر دو رده مــردان و زنــان می پــردازد‪.‬‬ ‫ایــن فدراســیون در شــهر بروندبــی قــرار دارد‪ .‬ویکــی از اعضــای فیفــا و یوفــا اســت‪ .‬از ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬ایــن اتحادیــه بــر فوتســال دانمــارک نیــز نظــارت دارد‪.‬‬ ‫دی بــی یــو در ســال ‪ ۱۸۸۹‬تاســیس شــد امــا تاقبــل از المپیــک تابســتانی ‪ ۱۹۰۸‬لنــدن به طــور‬ ‫رســمی ثبــت نشــد و بــه همیــن علــت بــرد در تورنومنــت بازی هــای فوتبــال در ‪ ۱۹۰۶‬به طــور‬ ‫رســمی بــا نــام ایــن فدراســیون ثبت نشــد‪.‬‬ ‫ســوپر لیــگ فوتبــال دانمــارک (بــه انگلیســی‪ )Danish Superliga :‬معتبرتریــن لیــگ‬ ‫فوتبــال در کشــور دانمــارک اســت کــه از ســال ‪ ۱۹۹۱‬میــادی تاکنــون در ایــن کشــور برگــزار‬ ‫می شــود‪ ۱۴ .‬باشــگاه در ایــن مســابقات حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫باشــگاه فوتبــال کپنهاگــن بــا ‪ ۱۲‬قهرمانــی پرافتخارتریــن تیــم ایــن مســابقات بــه حســاب‬ ‫می ایــد‬ ‫جــام حذفــی فوتبــال دانمــارک (بــه دانمارکــی‪ )Landspokalturneringen :‬مســابقاتی‬ ‫اســت کــه بــه صــورت حذفــی در کشــور دانمــارک از ســال ‪ ۱۹۵۵‬تاکنــون برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫ایــن جــام از ‪ ۱۰۴‬تیــم کــه از سراســر کشــور دانمــارک در ان حضــور دارنــد برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫باشــگاه فوتبــال ای جـی اف ارهــوس بــا ‪ ۹‬قهرمانــی پرافتخارتریــن تیــم ایــن ســری مســابقات‬ ‫بــه حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫دانمــارک قهرمــان فوتبــال در مســابقات بیــن المللــی ‪ 1906‬و دارنــده مــدال نقــره در بــازی‬ ‫هــای المپیــک ‪ 1908‬و ‪ 1912‬اســت‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬دانمــارک بــه عنــوان اماتورهایــی کــه‬ ‫حرفــه ای شــدن بیــن المللــی خــود در باشــگاه هــای خارجــی را ممنــوع مــی کــرد ‪ ،‬تــا ســال‬ ‫‪ 1986‬واجــد شــرایط جــام جهانــی فیفــا نبــود ‪ ،‬اگرچــه انهــا در ســال ‪ 1960‬نقــره المپیــک‬ ‫دیگــر را بــه دســت اوردنــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫از ســال ‪ ، 1983‬ایــن تیــم بــه طــور مــداوم بــه عنــوان یــک طــرف کامـا قابــل رقابــت شــناخته‬ ‫شــده اســت ‪ ،‬بــا پیــروزی در مســابقات قهرمانــی اروپــا ‪ 1992‬ســوئد بــه عنــوان برجســته‬ ‫تریــن پیــروزی خــود ‪ ،‬بــا شکســت دادن مدافــع عنــوان قهرمانــی هلنــد در نیمــه نهایــی و‬ ‫المــان در فینــال‪ .‬انهــا همچنیــن بــا شکســت ارژانتیــن در فینــال ‪ ،‬جــام پادشــاه فهــد ‪ 1995‬را‬ ‫فتــح کردنــد‪ .‬بهتریــن نتیجــه انهــا در جــام جهانــی در ســال ‪ 1998‬بــه دســت امــد ‪ ،‬جایــی کــه‬ ‫انهــا در یــک چهــارم نهایــی برابــر برزیــل ‪ 2-3‬شکســت خوردنــد‪ .‬دانمــارک نیــز در ســال هــای‬ ‫‪ 2002 ، 1986‬و ‪ 2018‬دور دوم مســابقات جــام جهانــی را انجــام داد‪.‬‬ ‫دوچرخه سواری‬ ‫از نظــر تاریخــی ‪ ،‬موفــق تریــن نــام دانمــارک در دوچرخــه ســواری تورولــد الــگارد‬ ‫بــوده اســت کــه شــش بــار ‪ ،‬ســه عنــوان اروپایــی و ‪ 24‬عنــوان دانمارکــی عنــوان‬ ‫دوومیدانــی حرفــه ای جهــان را کســب کــرده اســت‪.‬‬ ‫در ســالهای اخیــر ‪ ،‬دانمــارک بــه عنــوان یــک کشــور دوچرخــه ســواری قدرتمنــد‬ ‫شــناخته شــده اســت ‪ ،‬بجــارن رییــس در ســال ‪ 1996‬در تــور فرانســه پیــروز شــد و‬ ‫مایــکل راسموســن در تــور ‪ 2005‬و ‪ 2006‬بــه مقــام پادشــاه کوهســتان رســید‪.‬‬ ‫دیگــر دوچرخــه ســواران معــروف دانمارکــی عبارتنــد از ‪ :‬برشــل ‪ ،‬نیکــی سورنســن ‪ ،‬بــو‬ ‫هامبــورگ ‪ ،‬یســپر اســکیبی ‪ ،‬یاکــوب فاگلســانگ و الرس مایکلســن‪.‬‬ ‫تیــم ساکســو بانــک موفــق تریــن تیــم دوچرخــه ســواری در دانمــارک بــوده اســت‪:‬‬ ‫ایــن تیــم در ســال ‪ 1998‬بــه عنــوان تیــم هوم‪-‬جــک و جونــز تاســیس شــد و از ســال‬ ‫بعــد توســط بجــارن رییــس هدایــت مــی شــد‪ .‬ایــن تیــم تــا ســال ‪ 2014‬بــه عنــوان‬ ‫یــک تیــم ثبــت شــده در دانمــارک شــرکت مــی کــرد ‪ ،‬پــس از انکــه پــس از فــروش‬ ‫بــه اولــگ تینکــوف تاجــر روس ‪ ،‬ثبــت نــام خــود را بــه روســیه تغییــر داد ‪ ،‬اگرچــه‬ ‫رییــس تــا ســال ‪ 2015‬بــه عنــوان مدیــر تیــم باقــی مانــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2008‬کارلــوس ساســتر در حالیکــه ســوار بــر بانــک ساکســو بــود ‪ ،‬برنــده‬ ‫تــور دوفرانــس شــد ‪ ،‬یکــی از پنــج تورنمنــت بــزرگ کــه تیــم در یــک دوره ‪ 8‬ســاله‬ ‫کســب کــرد‪ .‬انهــا همچنیــن در ایــن بناهــا از موفقیــت برخــوردار بودنــد ‪ ،‬بــا فابیــان‬ ‫کانســارا (کــه در ســال ‪ 2008‬میــان و ســن ریمــو و در ســال ‪ 2010‬در تــور فالنــدر‬ ‫برنــده شــد) ‪ ،‬انــدی شــلک (کــه در ســال ‪ 2009‬برنــده لیــژ ‪ -‬باســتوگن ‪ -‬لیــژ شــد)‬ ‫و نیــک نوینــس (برنــده تــور) فالنــدر در ســال ‪ .)2011‬عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬کانســارا در‬ ‫حالــی کــه بــرای تیــم ســواری مــی کــرد ‪ ،‬دو عنــوان قهرمانــی مســابقات قهرمانــی‬ ‫جهــان بــه وقــت قهرمانــی را بدســت اورد‪.‬‬ ‫در ســالهای گذشــته ‪ ،‬دوچرخــه ســواری دانمــارک از مــوارد پیــش بینــی رنــج مــی بــرد‪.‬‬ ‫بارنــه رییــس ‪ ،‬بــو هامبورگــر ‪ ،‬رولــف سورنســن ‪ ،‬جســپر اســکیبی ‪ ،‬مایــکل راسموســن‬ ‫همــه بــه اســتفاده از دوپینــگ اعتــراف کردنــد و یــا بــا دوپینــگ ارتبــاط داشــتند‪ .‬امــا‬ ‫بــا وجــود همــه تبلیغــات بــد ‪ ،‬دوچرخــه ســواری هنــوز هــم یــک ورزش محبــوب در‬ ‫دانمــارک اســت‪.‬‬ ‫در سال ‪ ، 2011‬کپنهاگ میزبان مسابقات جهانی ‪ UCI‬در جاده بود‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه دانمــارک رســماً جــای یوگســاوی را بــه دلیــل محرومیــت جهانــی بــه‬ ‫دلیــل جنگهــای بالــکان بدســت اورد بــا تکیــه زیــاد بــه دروازه بــان پیتــر اشــمایکل و‬ ‫دفــاع او ‪ ،‬و همچنیــن جرقــه خــاق برایــان الدروپ یکــی از بزرگتریــن شــگفتی هــای‬ ‫تاریــخ ایــن رویــداد را ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫انهــا بــرای کســب جــام قهرمانــی اروپــا تحــت ســبک بــازی دفاعــی ســرمربی نیلــزن‬ ‫دانمــارک بــا پیشــروی از مرحلــه گروهــی و پیــش از انگلیــس و فرانســه ‪ ،‬در نیمــه‬ ‫نهایــی هلنــد مدافــع عنــوان قهرمانــی یــورو ‪ 1988‬را در ضربــات پنالتــی شکســت داد‪.‬‬ ‫ســپس ‪ ،‬در فینــال ‪ ،‬دانمــارک برابــر المــان ‪ ،‬قهرمــان جــام جهانــی جــام جهانــی ‪0-2 ،‬‬ ‫پیــروز شــد و اطمینــان حاصــل کــرد کــه دانمــارک اولیــن جــام بیــن المللــی خــود را بــه‬ ‫دست اورد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪54‬‬ ‫(‪) Peter Schmeichel‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪55‬‬ صفحه 28 ‫غذاهای محلی دانمارک‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫محقق‬ ‫‪Food‬‬ ‫قطعــا یکــی از بهتریــن بخش هــای هــر ســفر خارجــی عــاوه بــر اشــنایی بــا فرهنــگ و اداب و رســوم ان کشــور‪ ،‬امتحــان کــردن‬ ‫ش جدایی ناپذیــری از تفریحــات هــر گردشــگری اســت‪.‬‬ ‫غذاهــای محلــی ان یــا بــه اصطــاح دقیق تــر شــکم گردی اســت کــه بخ ـ ‬ ‫دانمــارک از کشــورهایی اســت کــه دارای فرهنــگ غذایــی بی نظیــری بــا غذاهــای لذیــذ و بــاب طبــع بســیاری از گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫بســیار خــوب‪ ،‬اگــر اهــل شــکم گردی هســتید‪ ،‬در ســفر بــه دانمــارک ایــن خوراکی هــای خوشــمزه را اصــا از دســت ندهیــد‪.‬‬ ‫اسموربرود | ‪Smørrebrød‬‬ ‫اســموربرود یکــی از معــروف تریــن غذاهــای دانمارکــی اســت کــه در واقــع نوعــی‬ ‫ســاندویچ روبــاز اســت‪.‬‬ ‫ایــن غــذا از یــک تکــه نــان چــاودار کــره ای تشــکیل مــی شــود کــه روی ان بــا مــواد‬ ‫و ترکیبــان مختلــف و متنوعــی پوشــیده مــی شــود‪ .‬ترکیباتــی روی ایــن ســاندویچ از‬ ‫ترکیبــات کامــا گیاهــی گرفتــه تــا تکــه هــای گوشــت و ماهــی‪ ،‬پنیــر‪ ،‬ســبزیجات را‬ ‫شــامل مــی شــود و در شــهرهای مختلــف دانمــارک از جملــه کپنهــاگ بســیار محبــوب و‬ ‫متــداول اســت‪ .‬بــرای تهیــه اســموربرود یــک الیــه نــازک ســس را روی نــان مــی مالنــد‬ ‫و بعــد ترکیبــات دلخــواه مثــل ماهــی و گوشــت را روی ان قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫فریکادلر | ‪Frikadeller‬‬ ‫فریکادلــر بــه معنــای کوفتــه گوشــتی اســت و ایــن کوفتــه هــای کوچــک و‬ ‫خوشــمزه جــزء محبــوب تریــن و خوشــمزه تریــن غذاهــای دانمارکی هســتند‪.‬‬ ‫بــرای تهیــه ایــن کوفتــه هــا‪ ،‬گوشــت چــرخ کــرده را بــا تخــم مــرغ‪ ،‬پیــاز‪ ،‬ارد‬ ‫و شــیر ترکیــب مــی کننــد و ان هــا را بــه صــورت کوفتــه هــای کوچکــی در‬ ‫مــی اورنــد و بعــد داخــل روغــن یــا کــره ســرخ مــی کننــد تــا کامــا برشــته‬ ‫و طالیــی بشــوند‪ .‬در تمــام رســتوران هــای کپنهــاگ و شــهرهای دیگــر‬ ‫دانمــارک مــی توانیــد فریکادلــر را ســفارش بدهیــد و از طعــم لذیــذ یکــی از‬ ‫معــروف تریــن غذاهــای دانمارکــی لــذت ببریــد‪ .‬در دانمــارک ایــن کوفتــه هــا‬ ‫را معمــوال در کنــار ســیب زمینــی و ســاالد ســرو مــی کننــد‪.‬‬ ‫استکت فلسک | ‪Stegt Flæsk‬‬ ‫ایــن غــذای ملــی را می توانیــد در هــر اغذیه فروشــی و رســتورانی در‬ ‫دانمــارک پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫اســتکت فلســک در واقــع بــرش هــای چربــی ســرخ شــده اســت کــه‬ ‫همــراه بــا ســیب زمینــی و ســس جعفــری ســرو مــی شــود‪ .‬ایــن بــرش‬ ‫هــا پــس از ســرخ شــدن شــبیه بــه بیکــن مــی شــوند و بــه دلیــل بافــت‬ ‫چیپســی و تــردی کــه دارنــد بســیار در بیــن دانمارکــی هــا محبــوب هســتند‪.‬‬ ‫ایــن غــذای بســیار محبــوب دانمارکــی معمــوال بــا ســیب زمینی و ســس‬ ‫جعفــری ســرو می شــود‪.‬‬ ‫پولسر | ‪Pølser‬‬ ‫پولســر نــه تنهــا از ســنتی ترین غذاهــای دانمارکــی اســت‪ ،‬بلکــه از محبوب تریــن غذاهــای‬ ‫ایــن کشــور نیــز بــه حســاب می ایــد‪ .‬پولســر کــه همــان هــات داگ اســت را می توانیــد‬ ‫در اکثــر اغذیه فروشــی های کپنهــاگ و شــهرهای دیگــر دانمــارک پیــدا کنیــد‪ .‬ایــن غــذای‬ ‫ســنتی همــراه بــا ســس گوجه فرنگــی‪ ،‬خــردل‪ ،‬پیــاز سرخ شــده و خیارشــور تهیــه و امــاده‬ ‫ســرو می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪56‬‬ ‫کربینتر | ‪Krebinetter‬‬ ‫یکــی دیگــر از معــروف تریــن غذاهــای دانمارکــی کربینتــر اســت کــه کوفتــه هــای‬ ‫بیضــی شــکل و چــرب و چیلــی (معمــوال گوشــت خــوک) هســتند کــه داخــل پــودر‬ ‫ســوخاری غلتانــده و بعــد کامــا در روغــن ســرخ مــی شــوند تــا کامــا تــرد و برشــته‬ ‫شــوند‪ .‬ســپس ایــن کوفتــه هــا را همــراه بــا ســیب زمینــی ابپــز و ســبزیجات دیگــر‬ ‫ســرو مــی کننــد‪ .‬همــان طــور کــه در تصویــر مــی بینیــد کربینتــر تــا حــدودی شــبیه‬ ‫بــه فریکادلــر اســت‪ ،‬هرچنــد ترکیباتشــان کمــی بــا هــم فــرق دارنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه ایــن کوفتــه هــا بســیار خوشــمزه و لذیــذ هســتند امــا بــه انــدازه فریکادلــر‬ ‫رایــج و متــداول نیســتند و در کپنهــاگ در برخــی رســتوران هــا ایــن نــوع کوفتــه را‬ ‫ســرو مــی کننــد‪.‬‬ ‫پاته جگر | ‪Leverpostej‬‬ ‫ایــن غــذا همــان طــور کــه از اســمش مشــخص اســت از ترکیــب جگــر‪ ،‬پیــاز‪ ،‬ارد‪،‬‬ ‫تخــم مــرغ‪ ،‬نمــک‪ ،‬فلفــل و ادویــه هــای مختلــف تهیــه مــی شــود کــه بــا یکدیگــر‬ ‫ترکیــب مــی شــوند و بــه صــورت ترکیبــی یکدســت و کرمــی روی نــان مالیــده‬ ‫مــی شــود و بعــد در فــر قــرار داده مــی شــود‪ .‬پاتــه جگــر یکــی از معــروف تریــن‬ ‫غذاهــای دانمارکــی اســت و بــه دو صــورت گــرم و ســرد ســرو مــی شــود‪.‬‬ ‫پاتــه جگــر یکــی از غذاهــای اصلــی جشــن کریســمس هــم هســت و همیشــه ســر‬ ‫میــز شــام کریســمس یــک کاســه پــر از پاتــه جگــر هــم وجــود دارد‪.‬‬ ‫امــروزه یکــی از متــداول تریــن غذاهــای دانمارکــی اســت و تقریبــا تمــام رســتوران‬ ‫هــا و فروشــگاه هــا ان را بــا قیمتــی مقــرون بــه صرفــه و ارزان مــی فروشــند‪.‬‬ ‫شاه ماهی | ‪Herring‬‬ ‫شــاه ماهــی یکــی از محبــوب تریــن ماهــی هــا در منطقــه اســکاندیناوی اســت و مــردم‬ ‫دانمــارک هــم از هــزاران ســال قبــل ایــن نــوع ماهــی را مصــرف مــی کــرده انــد‪ .‬شــاه‬ ‫ماهــی بــه صــورت هــای مختلــف خــورده مــی شــود‪ :‬بــه صــورت ترشــی و شــور‪ ،‬دودی‪،‬‬ ‫ســرخ شــده‪ ،‬ســوخاری‪ ،‬همــراه بــا ســس خــردل در واقــع در منــوی رســتوران هــای‬ ‫دانمــارک مــی توانیــد شــمار بســیار زیــادی از غذاهایــی کــه بــا شــاه ماهــی تهــی مــی‬ ‫شــوند را مشــاهده کنیــد‪.‬‬ ‫یکــی از متــداول تریــن روش هــا بــرای مصــرف شــاه ماهــی‪ ،‬ســاندویچ اســموربرود اســت‬ ‫کــه در ابتــدای مطلــب بهتریــن غذاهــای دانمارکــی در مــورد ان مفصــل صحبــت کردیــم‪.‬‬ ‫ایــن غــذا بــه صــورت پرســی و همــراه بــا پیــاز‪ ،‬کیپــر (‪ ،)Caper‬ســبزیجات و صــد البتــه‬ ‫نــان چــاودار کــره ای ســرو مــی شــود‪.‬‬ ‫فالسکستگ | ‪Flæskesteg‬‬ ‫یکــی از معــروف تریــن غذاهــای دانمارکــی اســت و مــردم دانمــارک ان را بــه ویــژه در میهمانــی‬ ‫هــا و مناســبت هــای خــاص ســرو مــی کننــد‪ .‬در واقــع‪ ،‬اگــر بــه فــردی دانمارکــی اســم ایــن‬ ‫غــذا را بگوییــد فــورا بــه یــاد کریســمس مــی افتــد‪ .‬ایــن غــذا گوشــت کبــاب شــده اســت کــه‬ ‫در مراســم ویــژه و خــاص تهیــه مــی شــود و بعــد بــه بــرش هــای نــازک تقســیم مــی شــود و‬ ‫همــراه بــا ســبزیجات و ســس هــای مختلــف ســرو مــی شــود‪.‬‬ ‫گوشــت را بــا ادویــه هــای مختلــف و ســبزیجات معطــر مثــل بــرگ بــو و میخــک مــزه دار مــی‬ ‫کننــد و ســاعت هــا بــا حــرارت کــم در فــر قــرار مــی دهنــد تــا ارام ارام گوشــت کبــاب شــود‬ ‫و بپــزد‪ .‬ایــن گوشــت کبابــی همــراه بــا ســیب زمینــی اب پــز‪ ،‬کلــم قرمــز و سســی کــه از اب‬ ‫گوشــت تهیــه شــده ســرو مــی شــود‪ .‬همــان طــور کــه گفتیــم فالسکســتگ غــذای اصلــی و‬ ‫رســمی جشــن کریســمس اســت و تمــام خانــواده هــای دانمارکــی از چنــد روز مقدمــات تهیــه‬ ‫ایــن غــذا را فراهــم مــی کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪57‬‬ صفحه 29 ‫سینمای دانمارک‬ ‫‪cinema‬‬ ‫حسین شیردل‬ ‫کارشناس ارشد هنر‬ ‫تاریخچه‬ ‫ســینمای دانمــارک بیــش از یــک قــرن ســابقه دارد و پــا بــه پــای تاریــخ ســینما حرکــت‬ ‫کــرده و دیگــر اینکــه هنرمندانــی در ایــن عرصــه بــه جهانیــان معرفــی کــرده کــه دارای‬ ‫جایــگاه ویــژه ای بــه لحــاظ تاثیرگــذاری بــوده انــد‪.‬‬ ‫ســینمای دانمــارک از ابتــدا فــراز و فرودهــای بســیاری را پشــت ســر گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫دانمــارک نیــز ماننــد ســوئد از همــان اغــاز ســده پیــش شــاکله هــای ســینمای خــود را‬ ‫بــر پایــه هــای اســتواری بنــا نهــاد‪ .‬در حــوزه ادبیــات و فلســفه و همچنیــن هنرهــای‬ ‫نمایشــی دانمــارک ســابقه ای غنــی دارد‪.‬‬ ‫نــام هانــس کریســتین اندرســن نخســتین گزینــه ای اســت کــه بــه ذهــن خطــور‬ ‫مــی کنــد‪ .‬نظــام فلســفی کــی گارد بــا ان ذهنیــت فردگرایانــه مســیحی و خــرد گریزانــه‬ ‫اش بســتری بــرای متفکــران پــس از او مهیــا کــرد‪ .‬در المــان هایدگــر و یاســپرس و در‬ ‫فرانســه ســارتر و کامــو بــه ارای وی پرداختنــد‪ .‬در حــوزه ادبیــات داستایوفســکی‪ ،‬ریلکــه‬ ‫و کافــکا تحــت تاثیــر کتــاب هایــش بودنــد‪.‬‬ ‫بســیاری از مورخــان و منتقــدان از ایــن دوره (بیــن ســال هــای ‪ ۱۹۰۶‬تــا ‪ )۱۹۱۳‬بــه‬ ‫عنــوان عصــر طالیــی ســینمای دانمــارک یــاد مــی کننــد‪ .‬ســینمای دانمــارک ناگهــان‬ ‫دچــار رکــود شــد؛ از یــک طــرف هجــوم کمپانــی هــای تولیــد فیلــم خارجــی اعــم از‬ ‫المانــی و امریکایــی و از طرفــی کمبــود ایــده هــای بکــر و عــدم ریســک پذیــری تهیه‬ ‫کننــدگان صنعــت ســینمای دانمــارک را بــا مشــکل مواجــه کــرد‪« .‬مصایــب ژانــدارک»‬ ‫(‪ )۱۹۲۷‬یکــی از شــاهکارهای تاریــخ ســینمای صامــت درایــر را بــه عنــوان هنرمندی‬ ‫اصیــل و مولــف مطــرح کــرد‪ .‬بــه طــوری کــه بســیاری از شــگردهای ســینما را او وارد‬ ‫زبــان ســینما کــرد و ان را تکامــل بخشــید‪ .‬از ســبک او در کنــار یاســوجیرو اوزو و‬ ‫روبــر برســون بــه عنــوان اســتعالیی تریــن فــرم هــای ســینمایی نــام مــی برنــد‪ .‬از‬ ‫دیگــر شــاهکارهای ناطــق او مــی تــوان بــه «روز خشــم» (‪« ،)۱۹۴۳‬اردت» (‪ )۱۹۵۵‬و‬ ‫«گرتــرود» (‪ )۱۹۶۴‬کــه اقتباســی از ســودربرگ بــود اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ســال بعــد کمپانــی ‪ Nordisk‬همــگام بــا ورود صــدا بــه ســینما شــروع بــه‬ ‫ســاخت فیلــم هــای ناطــق کــرد‪ .‬در اوایــل دهــه ‪ ۳۰‬کمــدی هــای ســبک عمــده‬ ‫اثــار ایــن بــزرگ تریــن کمپانــی تولیــد فیلــم دانمــارک را تشــکیل مــی دادنــد‪.‬‬ ‫افســردگی و شــرایط ســخت اقتصــادی ان دوره مانــع از تولیــدات تجــاری کمپانــی‬ ‫هــای معــروف شــدند بویــژه کــه صــدا محدودیــت هــای زیــادی را در عرصــه بیــن‬ ‫المللــی بــه ســینمای دانمــارک وارد کــرد‪.‬‬ ‫تــا دهــه‪ ۵۰‬و اوج جنــگ دوم ژانرهــای جدیــدی پــا بــه عرصــه گذاشــتند؛ کمــدی‬ ‫رمانتیــک‪ ،‬تریلرهــای روانشــناختی کــه ‪ ۲‬فیلــم «ریســمان ســیاه» (‪ )۱۹۴۲‬و «ملــودی‬ ‫مــرگ» (‪ )۱۹۴۴‬از بودیــل ایپســنو و کاری درخــور توجــه از یوهــان یاکوبســن کــه بــه‬ ‫ارنســت لوبیــچ دانمــارک شــهرت داشــت و هنینــگ یانســن و اول پالســبو از دیگــر‬ ‫فیلمســازان فعــال ســینمای دانمــارک بودنــد‪ »Kispus« .‬نخســتین فیلــم رنگــی‬ ‫دانمــارک بــه ســال ‪ ۱۹۵۶‬تولیــد شــد‪ .‬پــس از ایــن ســال هــا و در دهــه ‪ ۶۰‬ســینمای‬ ‫دانمــارک بــه تدریــج گرایــش بــه ســینمای عشــقی را در پیــش گرفــت ‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۷۲‬انســتیتو فیلــم ملــی دانمــارک بــا نــام اختصــاری (‪ )DFI‬بــا هــدف‬ ‫کنتــرل کامــل بــر رونــد فیلمســازی در دانمــارک تاســیس شــد‪ .‬ارنســت یوهانســون‬ ‫و الســی نیلســونو‪ ،‬تهیــه کننــده مســتقل اشــتین هــردل موجــی از درام هــای جــوان‬ ‫پســند را روانــه گیشــه هــای ســینماها کردنــد‪.‬‬ ‫کارل تئــودور درایــر (‪ )۱۸۹۹-۱۹۶۸‬اســتاد فقیــد ســینمای دانمــارک در حــوزه تصویــر‬ ‫توانســت بــا الهــام از اندیشــه هــای وی اثــاری مانــدگاری در تاریــخ ســینما خلــق کنــد‪.‬‬ ‫غالــب اثــار او بــر پایــه موضوعــات مذهــب و ایمــان کــه از دغدغــه هــای اندیشــمندان‪،‬‬ ‫متفکــران و هنرمنــدان دیگــر اســکاندیناویایی بویــژه دانمارکــی کــه در اثــار نوشــتاری و‬ ‫دیــداری انهــا کمــا بیــش مشــهود و مســتور اســت‪ ،‬بــود‪.‬‬ ‫(بیش از ‪ ۹۰‬درصد دانمارکی ها از عقاید پروتستان لوتری برخوردارند)‪.‬‬ ‫از اوایــل دهــه ‪ ۸۰‬صنعــت فیلمســازی دانمــارک بــه طــور کامــل در اختیــار ‪ DFI‬قــرار‬ ‫داشــت بــه گونــه ای کــه هیــچ اثــری تولیــد نمــی شــد مگــر اینکــه انســتیتو‪ ،‬فیلمنامــه‪،‬‬ ‫کارگــردان و بازیگــران را تاییــد مــی کــرد‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۸۳‬الرنــس فــون تریــه از‬ ‫مدرســه ملــی فیلــم دانمــارک فــارغ التحصیــل شــد‪ .‬او کــه نویدبخــش یــک اســتعداد‬ ‫تــازه در ســینمای کشــورش بــود بــا فیلــم عنصــر جنایــت در ســال ‪ ۱۹۸۴‬نخســتین‬ ‫فیلــم خــود را پــس از تجربــه فیلــم هــای کوتــاه و ویدئــو کلیــپ هــای بــی شــماری کــه‬ ‫بــرای خواننــدگان پــاپ دانمــارک مــی ســاخت اکــران کــرد‪.‬‬ ‫دیگــر فیلمســاز مهــم دانمــارک اشــتفان هنزلمــان بــا درام جــوان پســند «دوســتان‬ ‫همیشــگی» در ســال ‪ ۱۹۸۷‬جایــزه ویــژه تماشــاگران جشــنواره بیــن المللــی فیلــم‬ ‫سانفرانسیســکو را بــه خانــه بــرد‪ .‬صنعــت ســینمای دانمــارک بــا رشــد کیفــی فزاینــده‬ ‫در دهــه ‪ ۸۰‬و بــا کارگــردان هایــی نظیــر گابریــل اکســل بــا فیلــم «ضیافــت بابــت» و‬ ‫بیــل اگوســت بــا «پلــه فاتــح» گامــی بــه جلــو برداشــت‪.‬‬ ‫در اواخــر ایــن دهــه فیلمســازانی نظیــر تومــاس وینتربــرگ‪ ،‬پرفــای و اول کریســتین‬ ‫مدســن از مدرســه ســینمایی دانمــارک فــارغ التحصیــل شــدند امــا تــا ســال ‪۱۹۹۵‬‬ ‫ســینمای دانمــارک دچــار افــت شــدیدی شــد تــا اینکــه تعــدادی از همــان کارگــردان‬ ‫هــای تحصیلکــرده مدرســه ملــی ســینمایی دانمــارک و در راس انهــا الرنــس فــون تریو‬ ‫و تومــاس وینتربــرگ طــی مانیفیســتی جنبــش دگمــا ‪ ۹۵‬را پایــه گــذاری کردنــد کــه‬ ‫بــا تســهیل در امــر فیلمســازی و رهــا از هرگونــه قیــد و بندهــای تجهیزاتــی و تکنیکــی‬ ‫توانســت ســینمای دانمــارک را بــار دیگــر در عرصــه هــای بیــن المللــی مطــرح کنــد‪.‬‬ ‫درایــر بــا اردت کالم مقــدس زندگــی را بــه اینگــر و در گرتــرود موســیقی مقــدس را بــاز‬ ‫مــی گردانــد‪ .‬کالم همــواره بــه چشــم درایــر بــه مثابــه چیــزی محســوس‪ ،‬فیزیکــی و‬ ‫قابــل شــناخت‪ ،‬راهگشــای ادراک ناشــناخته ماســت‪ .‬اثــار او بــا توالــی ســاخت اردت و‬ ‫گرتــرود در یــک فاصلــه زمانــی مصــداق جملــه مشــهور هاینریــش هاینــه اســت‪« :‬انجــا‬ ‫کــه کالم بــاز مــی ایســتد‪ ،‬موســیقی اغــاز مــی شــود»‪.‬‬ ‫گرتــرود نقطــه پایــان باشــکوهی بــرای هنرمنــدی مــدرن و در عیــن حــال وفــادار‬ ‫بــه همــه اندیشــه هــای کهــن شــمالی بــود‪ .‬یکــی دیگــر از اتفاقــات مهــم در‬ ‫ســالیان اخیــر ظهــور جنبــش دگمــا ‪ )95 Dogme( ۹۵‬اســت کــه نقطــه عطفــی‬ ‫در ســینمای دانمــارک و اروپــا محســوب مــی شــود‪ .‬مانیفســت انهــا بــه نــام‬ ‫پیمــان پاکــی‪ ،‬خاطــره دادائیســت هــا و سوررئالیســت هــا را در اوایــل قــرن‬ ‫پیــش در ذهــن تداعــی مــی کنــد و همــان کاری را بــا ســینما کــرده کــه مــوج نــو‬ ‫ســینمای فرانســه در اغازیــن ســال هــای دهــه ‪ ۶۰‬انجــام داده بــود‪.‬‬ ‫نخســتین اثــار ســینمایی دانمــارک را مــی تــوان بــه ســال هــای ‪ ۱۸۹۷‬تــا ‪۱۹۰۵‬‬ ‫نســبت داد‪ .‬جنبــه هــای تماتیــک ایــن اثــار اصوالبــر پایــه نوعــی رئالیســم‪ ،‬مبانی‬ ‫مذهبــی و قواعــد اخالقــی خــاص ان دوره بــود؛ اثــاری کــه بــا نوعــی بــی پــرده‬ ‫گویــی و همچنیــن نــواور ی هــای تکنیکــی همــراه بــود‪ .‬از پیتــر الفلــت بــه عنــوان‬ ‫پــدر ســینمای دانمــارک یــاد مــی کننــد‪ .‬او بیــن ســال هــای ‪ ۱۸۹۷‬تــا ‪۱۹۱۲‬‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰۰‬فیلــم مســتند از زندگــی مــردم ســاخت‪.‬‬ ‫نخســتین فیلــم دگمــا «جشــن» (‪ )۱۹۹۸‬اثــر تومــاس وینتربــرگ بــود کــه جوایــز‬ ‫بســیاری اعــم از جایــزه انجمــن منتقــدان لــس انجلــس و بهتریــن فیلــم خارجــی ســال‬ ‫از دیــد منتقــدان فیلــم نیویــورک را بــه خــود اختصــاص داد‪ .‬دهــه ‪ ۹۰‬را مــی تــوان‬ ‫اوج ســینمای دانمــارک پــس از دوران طالیــی نامیــد‪ .‬الرنــس فــون تریــه بــا فیلــم‬ ‫هــای «اروپــا»‪« ،‬شکســتن امــواج» ‪« ،۱۹۹۷‬احمــق هــا» ‪۱۹۹۸‬و شــاهکار بــی نظیــرش‬ ‫«رقصنــده در تاریکــی» در ســال ‪ ۲۰۰۰‬کــه یــک تــراژدی موزیــکال بــود ایــن دهــه را‬ ‫بــه خــود اختصــاص داد‪.‬‬ ‫نخســتین اثــر ســینمایی او «ســفر بــا ســگ هــای گرینلنــد» نــام داشــت‪.‬‬ ‫دانمــارک نیــز هماننــد ســوئد صنعــت ســینمای خــود را در اوایــل ســده پیــش‬ ‫بنیــان نهــاد‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۰۶‬یــک مالــک ســینما بــه نــام ال اولســون نخســتین‬ ‫شــرکت فیلمســازی رابــه نــام ‪ Nordisk Films Company‬تاســیس کــرد‬ ‫کــه ســود سرشــاری را از فــروش فیلــم هــای عمومــا کوتــاه بــه خــارج از کشــور‬ ‫بــه دســت اورد تــا جایــی کــه تــا ســال ‪ ۱۹۱۰‬تعــداد شــرکت هــای فیلمســازی‬ ‫بــه ‪۱۰‬شــرکت افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫بــه مــوازات رشــد تکنیکــی ســینما‪ ،‬ســویه هــای زیبایــی شناســی ایــن اثــار نیــز‬ ‫رشــد کــرد‪ .‬از نمونــه هــای بــارز ان مــی تــوان بــه ملــودرام عشــقی «اعمــاق»‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۱۰‬اشــاره کــرد‪ .‬اســتا نیلســون‪ ،‬بازیگــر زن ایــن فیلــم بــه عنــوان‬ ‫نخســتین ســتاره زن ســینمای اروپــا شــناخته مــی شــود‪ .‬ایــن ژانــر (ملــودرام‬ ‫عشــقی) بــه عنــوان ژانــر غالــب ســینمای دانمــارک در ان ســال هــا تثبیــت شــد‪.‬‬ ‫امــا نخســتین فیلــم بلنــد را اگوســت بلــوم‪ ،‬کارگــردان اجتماعــی ســاز در ســال‬ ‫‪ ۱۹۱۳‬بــه نــام «اتالنتیــس» ســاخت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪58‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪59‬‬ ‫«نیمکــت» در ســال ‪« ،۲۰۰۰‬ارثیــه» در ســال ‪« ،۲۰۰۳‬قتــل» در ســال ‪ ۲۰۰۵‬بــار‬ ‫دیگــر تحســین منتقــدان را متوجــه ســینمای دانمــارک کــرد‪ .‬اثــار ســوزان بیــر بویــژه‬ ‫«بــرادران» محصــول ‪ ۲۰۰۴‬و «پــس از ازدواج» (‪ ۲۰۰۶ )After the Wedding‬بــا‬ ‫معرفــی بازیگرانــی همچــون مــدس میکلســون‪ ،‬اولریــش تامســنو‪ ،‬نیــکالی لیــکاس بــه‬ ‫ســینمای جهــان همــراه بــود‪ .‬فیلــم پــس از ازدواج‪ ،‬نامــزد بهتریــن فیلــم خارجــی زبــان‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۷‬شــد‪ .‬انــدرس تومــاس ینســن نیــز در حــوزه فیلــم هــای کوتــاه بــا‬ ‫«ارنســت و لیســت» ‪« ،۱۹۹۶‬ولفگانــگ» ‪ ۱۹۹۷‬و «والگافتــن» ‪ ۱۹۹۸‬جایــزه اســکار‬ ‫بهتریــن نویســنده و کارگــردان را از ان خــود کــرد‪ .‬از دیگــر فیلمســازان قابــل بحــث‬ ‫ســینمای دانمــارک در قــرن جدیــد مــی تــوان بــه نیــکالی ارســل‪ ،‬کریســتوفر بــو‪ ،‬لــون‬ ‫شــرفیج نیلــس‪ ،‬اردن اوپلــوف‪ ،‬نیــکالس وندینــگ رفــن اشــاره کــرد‪.‬‬ صفحه 30 ‫رقصنده در تاریکی‬ ‫سرزمین مین (‪)2016‬‬ ‫(محصول سال‪) 2000‬‬ ‫( ‪) Dancer in the Dark‬‬ ‫‪Land of Mine‬‬ ‫ی جایــزه ی کــن را بــا‬ ‫الرس فون تریــر دانمارکــی‪ ،‬بــا درام موزیــکال رقصنــده در تاریکــ ‬ ‫خــود بــه خانــه بــرد‪ .‬فیلــم در داســتان‪ ،‬کارگردانــی و لحــن تلــخ همــراه بــا موســیقی اش‬ ‫حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد‪ .‬منتقــدان بســیار فیلــم را ســتودند و از قــدرت‬ ‫کارگردانــی فون تریــر تمجیــد کردنــد‪.‬‬ ‫بســیاری از منتقــدان ایــن فیلــم را بهتریــن فیلــم الرس فون تریــر می داننــد و اعتقــاد‬ ‫دارنــد او بــا ادغــام دو ژانــر مجــزای تاریــخ ســینما یعنــی ســینمای موزیــکال و تــراژدی‬ ‫دســت بــه کاری عجیــب و غریبــی زده اســت‪.‬‬ ‫مارتیــن زاندولیــت دانمارکــی‪ ،‬یــک ســال پــس از فیلــم هموطنــش‪ ،‬لیندهولــم‪ ،‬جنــگ‬ ‫و عواقــب ان را ســوژه ی فیلمــش قــرار داد‪ .‬در فیلــم ســرزمین میــن شــاهد گذشــته ای‬ ‫فراموش شــده از تاریــخ دانمــارک هســتیم‪.‬‬ ‫زاندولیــت دربــاره ایــده شــکل گیری فیلــم چنیــن می گویــد‪« :‬بیــن گورهــا قــدم م ـی زدم و‬ ‫تاریــخ حــک شــده بــر ســنگ گورهــا را نــگاه می کــردم‪ .‬گــور المانی هــای بســیار جوانــی‬ ‫کــه بــر اثــر انفجــار میــن کشــته شــده بودنــد‪ .‬همــه ‪ ۱۶ ،۱۵‬یــا ‪ ۱۷‬ســاله و بــه عبارتــی‬ ‫بچــه بودنــد‪ ».‬پــس از ان بــود کــه زاندولیــت تصمیــم گرفــت تــا فیلمــش را بــا تمرکــز بــر‬ ‫ایــن اســرای نوجــوان تحــت امــر یــک دانمارکــی روانپریــش بســازد‪.‬‬ ‫فون تریــر همچــون اندرســون ســعی کــرده از روایت هــای کالســیک ســینما فاصلــه بگیــرد‬ ‫و فیلمــش را در فضایــی مــدرن و نــو روایــت می کنــد‪ .‬رقصنــده در تاریکــی در فــرم و‬ ‫روایــت یکــی از بهتریـن فیلم هــای تاریــخ ســینما بــه شــمار مـی رود و فضایــی خــاص دارد‪.‬‬ ‫ســرزمین میــن به عنــوان نماینــده دانمــارک در هشــتاد و نهمیــن دوره جوایــز اســکار در‬ ‫ایــن مراســم شــرکت کــرد و در بخــش بهتریــن فیلــم خارجــی زبــان نامــزد شــد امــا ایــن‬ ‫جایــزه در نهایــت بــه «فروشــنده» اصغــر فرهــادی رســید‪.‬‬ ‫خالصه داستان‬ ‫فیلــم داســتان زنــی مهاجــر بــه امریــکا را در دهــه ‪ ۶۰‬میــادی روایــت می کنــد‪ .‬زن در‬ ‫کارخان ـه ای در واشــنگتن کار می کنــد و عالق ـه ای دیوان ـه وار بــه موســیقی دارد‪ .‬او بــه علــت‬ ‫بیمــاری ژنتیکــی در حــال از دســت دادن بینایــی اش اســت‪ .‬پول هایــش را جمــع می کنــد‬ ‫تــا تنهــا فرزنــدش را زودتــر عمــل کنــد‪ .‬زن نمی خواهــد فرزنــدش سرنوشــتی مشــابه‬ ‫ِ‬ ‫نهایــت معصومیــت‪ ،‬بــا بی مهــری‬ ‫او داشــته باشــد و در اخــر نابینــا شــود‪ .‬امــا زن در‬ ‫همســایگان و اهالــی شــهر روبــرو و در نهایــت بــا توطئه چینــی همســایگان بــه اعــدام‬ ‫محکــوم می شــود‪.‬‬ ‫خالصه داستان‬ ‫فیلــم وقایــع کمتــر گفتـه ای شــده از جنــگ جهانــی دوم را روایــت می کنــد‪ .‬در پایــان جنــگ‬ ‫جهانــی دوم‪ ،‬دانمــارک‪ ،‬هــزاران اســیر جنگــی المانــی را بــرای پاکســازی میدان هــای میــن‬ ‫بــه جــا مانــده از جنــگ بــه ســواحل ایــن کشــور فرســتاد‪ .‬حداقــل نیمــی از ایــن اســرا در‬ ‫حیــن پاکســازی ســاحل دانمــارک از مین هایــی کــه المــان نــازی هنــگام اشــغال دانمــارک‬ ‫کار گذاشــته بــود‪ ،‬جــان خــود را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫یک جنگ (‪)2015‬‬ ‫در یک دنیای بهتر (‪)2010‬‬ ‫معمــوال ســینماگران حــوزه اســکاندیناوی عالقــه چندانــی بــه مســائل سیاســی‬ ‫یــا بین المللــی ندارنــد‪ .‬دنیــای شــلوغ و متالطــم کشــورهای دیگــر چنــدان‬ ‫بــرای ان هــا جــذاب نیســت کــه بخواهنــد دربــاره اش فیلــم ســینمایی بســازند‪.‬‬ ‫امــا توبیــاس لیندهولــم ایــن قاعــده را شکســت و بــا ســاخت فیلــم یــک جنــگ‪،‬‬ ‫پــای جنــگ افغانســتان را بــه ســینمای ایــن کشــور بــاز کــرد‪.‬‬ ‫نــام ســوزان بیــر‪ ،‬به عنــوان یــک کارگــردان زن بــا دغدغه هــای انســانی و‬ ‫اجتماعــی پــس از فیلــم در یــک دنیــای بهتــر بــر ســر زبان هــا افتــاد‪ .‬ایــن فیلــم‬ ‫موفــق شــد در ســال ‪ ۲۰۱۰‬جایــزه ی اســکار بهتریــن فیلــم غیــر انگلیسـی زبان‬ ‫ان خــود کنــد‪.‬‬ ‫را از ِ‬ ‫(‪)In a Better World‬‬ ‫‪A War‬‬ ‫در یــک دنیــای بهتر فیلمــی عمیــق از دغدغه هــای اجتماعی و انســانی ‪ ،‬ادم هاســت‪.‬‬ ‫فیلم نامــه قــوی و درســت فیلــم در کنــار سـ ِ‬ ‫ـاخت حرفـه ای و چشـم نوازش‪ ،‬اثــری‬ ‫مانــدگار را خلــق کــرده اســت‪ .‬در یــک دنیــای بهتــر را می تــوان بــا تمــام وجــود‬ ‫درک کــرد و از هــر لحظـه اش لــذت بــرد‪.‬‬ ‫خالصه داستان‬ ‫فیلــم‪ ،‬بیننــده اش را بــه عمــق جنــگ و دیــدن زوایــه ی دیگــری از ان می بــرد‪.‬‬ ‫افســری پــس از کشــته شــدن ســربازش در یــک حملــه غافلگیرانــه‪ ،‬بــدون هیــچ‬ ‫مالحظــه و یــا بازخواســتی دســتور بمبــاران یــک روســتا را صــادر می کنــد‪ .‬روســتا‬ ‫بــر ســر زنــان و کــودکان قربانــی خــراب مــی شــود‪ .‬کاپیتــان بــرای تصمیــم‬ ‫گیــری شــتابزده و غیرمســووالنه دادگاهــی و محکــوم می شــود‪.‬‬ ‫یــک جنــگ نقد هایــی جــدی بــه جنگ هــای خانمان ســوز در کشــورهای دیگــر‬ ‫دارد و اینکــه افــراد شــرکت کننده در جنگ هــا جانشــان را بــه راحتــی از دســت‬ ‫می دهنــد‪ .‬کاپیتــان فیلــم پــس از اینکــه نمی توانــد حرف هایــش را در دادگاه‬ ‫اثبــات کنــد‪ ،‬دچــار مشــکالت روانــی می شــود‪ .‬ایــن جنــگ بــرای هــر دو طــرف‬ ‫دو ســر باخــت بــوده اســت‪ .‬چــه انهــا کــه شــلیک کرده انــد و چــه ان هــا کــه‬ ‫گلولــه خورده انــد‪.‬‬ ‫خالصه داستان‬ ‫پزشــکی ارام و دوســتدار صلــح هــزاران کیلومتــر‪ ،‬دورتــر از منطقــه اســکاندیناوی‬ ‫بــه کشــورهای افریقایــی ســفر کــرده تــا بــه صــورت داوطلبانــه بــه معالج ـه ی‬ ‫بیمــاران بپــردازد‪ .‬ایــن پزشــک هــر روز بــا صحنه هــای ناراحت کننــده ای در‬ ‫افریقــا مواجــه می شــود و تمــام تالشــش را جهــت بهبــود وضــع مــردم انجــا‬ ‫می کنــد‪ .‬در حالیکــه پزشــک بــا تمــام وجــود بــه دنبــال صلــح و ارامــش اســت‪،‬‬ ‫ولــی فرزنــد و دوســتانش چنیــن عقیــده ای ندارنــد و در عالــم کودکی شــان بــا‬ ‫تمــام وجــود بــه دنبــال انتقــام و خشــونت می گردنــد‪.‬‬ ‫شکار (‪)2013‬‬ ‫‪The Hunt‬‬ ‫ســینمای تومــاس وینتربــرگ‪ ،‬پــس از فیلــم شــکار بــه عالقه منــدان جــدی ســینما‬ ‫در سراســر جهــان شناســانده شــد و همــگان را متوجــه قــدرت فیلم ســازی ایــن‬ ‫کارگــردان جــوان کــرد‪« .‬شــکار» در ســال ‪ ،۲۰۱۳‬نامــزد دریافــت نخــل طالیــی‪ ،‬نامــزد‬ ‫بهتریــن فیلــم غیرانگلیســی زبــان جایــزه اســکار و مراســم گلــدن گلــوب شــد‪.‬‬ ‫شــکار یکــی از بهتریــن فیلم هایــی اســت کــه روی زمینه هــای تربیتــی و روانــی‬ ‫کــودکان تمرکــز می کنــد‪ .‬دختربچـه ای خردســال‪ ،‬در خانــه بــا ذهنیت هــای بزرگســاالن‬ ‫در مســائل جنســی مواجــه می شــود و ایــن تصــورات را از خانــه بــه مهدکــودک می بــرد‪.‬‬ ‫حرف هــای دختربچــه در مهدکــودک‪ ،‬جنجالــی را علیــه مربــی برپــا می کنــد و بــه نــاگاه‬ ‫مربــی بــه یــک چهــره منفــور در شــهر محــل زندگ ـی اش تبدیــل می شــود‪.‬‬ ‫مربــی در یــک انــزوا و طــرد شــدن ناخواســته فــرو مــی رود و از اینجــا بایــد بــرای‬ ‫حقانیــت و اثبــات بی گناهیــش تــاش کنــد‪ .‬تــاش مربــی بــرای پیــدا کــردن جایــگاه‬ ‫دوبــاره اش بســیار تماشــایی اســت‪.‬‬ ‫فیلــم یــک درام شــگفت انگیز بــا داســتان جانــدار و قدرتمنــد اســت‪ .‬شــکار در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬یکــی از بهتریــن فیلم هــای ســینمای اروپــا بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪60‬‬ ‫گناهکار (‪)2018‬‬ ‫(‪)The Guilty‬‬ ‫گوســتاو مولــر از کارگردان هــای جــوان دانمارکــی‪ ،‬جهــان فیلمــش را بــا یک شــخصیت‬ ‫و تنهــا بــر پایــه صــدا ســاخته و بــا وجــود ایــن محدودیت هــای خودخواســته‪ ،‬فیلمــش‬ ‫بســیار تماشــایی و هیجان انگیــز از کار در امــده اســت‪.‬‬ ‫مولــر در گناهــکار نشــان داده کــه چگونــه بــا امکانــات و بازیگــران کــم بــه شــرط‬ ‫داشــتن یــک داســتان جــذاب و منطقــی‪ ،‬می تــوان فیلمــی تماشــایی ســاخت‪ .‬مامــور‬ ‫پلیســی در بخــش تلفن هــای اورژانســی‪ ،‬هربــار تماســی تلفنــی از شــخصی کــه نیــاز‬ ‫بــه کمــک دارد‪ ،‬دریافــت می کنــد و از وضعیــت خــود می گویــد‪ .‬هــر بــار بــا هــر تمــاس‬ ‫شــخص بــه پلیــس‪ ،‬بــا شــنیدن صــدای او و بــا بهره گیــری از قــوه تخیل مــان بایــد‬ ‫وضعیــت زن ربــوده شــده را تصــور کنیــم‪.‬‬ ‫دیالوگ هــای فیلــم بســیار قــوی و تاثیرگــذار نوشــته شــده و به خوبــی مخاطــب را در‬ ‫جریــان یــک حادثــه قــرار می دهــد‪ .‬بیننــده تنهــا از طریــق صــدا‪ ،‬در جریــان داســتان‬ ‫قــرار می گیــرد و موقعیــت شــخص کمــک کننــده را در ذهنــش تصویــر می کنــد‪ .‬فیلــم‬ ‫بــا وجــود محدودیت هایــش بســیار جــذاب و تماشــایی اســت‪.‬‬ ‫فیلــم جوایــز زیــادی را بــرای کارگردانــش بــه دنبــال داشــت و نقدهــای مثبتــی را از‬ ‫ســوی منتقــدان دریافــت‪ .‬گناهــکار یــک مهــر تاییــد دیگــر بــر توانایــی‪ ،‬ســاخت و‬ ‫خالقیــت فیلم ســازان حــوزه اســکاندیناوی بــود‪ .‬کارگردان هایــی کــه هــر بــار بــا‬ ‫خالقیتشــان چشــم های مخاطبــان را بــا جلوه هایــی تــازه در ســینما اشــنا می کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪61‬‬ صفحه 31 ‫رویدادهای فرهنگی دانمارک‬ ‫افشین اسد زاده‬ ‫‪l‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪F‬‬ ‫دانمــارک کشــوری بــا مردمانــی شــاد و پرانــرژی و تقویمــی پــر از رویدادهــای‬ ‫مختلــف اســت‪ .‬رویدادهــا و تعطیــات دانمــارک از جشــن ها و مراســم های‬ ‫مذهبــی گرفتــه تــا ســلطنتی و ورزشــی متفــاوت هســتند‪.‬‬ ‫در ایــن میــان‪ ،‬رویدادهــا و جشــنواره های مهیــج موســیقی جایــگاه ویــژه ای در‬ ‫بیــن مردمــان محلــی و البتــه گردشــگران خارجــی دارد جشــنواره راک روزکیلــد‬ ‫و در رده بعــدی جشــنواره بیــن المللــی جــاز کپنهــاگ از محبــوب تریــن و‬ ‫پربازدیدتریــن جشــنواره هــای موســیقی کشــور دانمــارک بــه حســاب مــی اینــد‪.‬‬ ‫جشنواره راک راسکیله‬ ‫‪Rasquileh Rock‬‬ ‫جشــنواره راک راســکیله از بزرگ تریــن رویدادهــای عمومــی در دانمــارک اســت‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۸۰‬هــزار نفــر بــرای تماشــای کنســرت ها و اجراهــای زنــده ی بیــش از‬ ‫‪ ۱۷۰‬گــروه موســیقی محلــی و بین المللــی بــه ایــن شــهر ســفر می کننــد‪.‬‬ ‫جشنواره ارهوس‬ ‫حتــی اگــر جشــنواره راک راســکیله ‪ ،‬میزبــان بزرگ تریــن کنســرت دانمــارک‬ ‫باشــد‪ ،‬ارهــوس بزرگ تریــن جشــنواره ســاالنه در دنیــا را میزبانــی می کنــد‪.‬‬ ‫در ایــن جشــنواره ‪ ۱۰‬روزه کــه اواخــر اوت تــا اوایــل ســپتامبر (شــهریور مــاه)‬ ‫برگــزار می شــود‪ ،‬بازدیدکننــدگان می تواننــد از جاذبه هــا و دیدنی هــای زیــادی از‬ ‫نمایش هــا و اجراهــای موســیقی و رقــص محلــی گرفتــه تــا نمایشــگاه های محلــی‬ ‫و غذاهــای دلپذیــر نهایــت لــذت را ببرنــد‪ .‬ایــن جشــنواره در اماکــن مختلــف شــهر‬ ‫ارهــوس از جملــه پارک هــا و ســالن های اجتماعــات‪ ،‬کلیســاها و ســایر مکان هــای‬ ‫عمومــی برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫شب فرهنگ در کپنهاگ‬ ‫‪Copenhagen‬‬ ‫‪New Year celebration‬‬ ‫جشن سال نو در کپنهاگ‬ ‫بــا وجــودی کــه جش ـن های ســال نــو در سرتاســر کپنهــاگ برگــزار می شــوند‪ ،‬ولــی‬ ‫دیدنی تریــن ایــن جشــن ها در میــدان املی بــورگ برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 1979‬جشــنواره راک راســکیله را بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن‬ ‫رویدادهــای موســیقی بیــن المللــی اروپــا برپایــه کیفیــت هنــری برجســته و‬ ‫تمرکــز شــدید بــر عزیمــت هنرمنــدان در دســت گرفتــه اســت‪ .‬ایــن جشــنواره‬ ‫‪ 10‬روز طــول مــی کشــد‪.‬‬ ‫هــزاران نفــر از مــردم محلــی و گردشــگران خارجــی بــرای تماشــای اتش بــازی و‬ ‫شــرکت در ایــن مهمانــی عظیــم در فضــای بــاز دور هــم جمــع می شــوند‪.‬‬ ‫رژه ی گارد ســلطنتی کــه جزئــی از مراســم جشــن ســال نــو اســت‪ ،‬می توانــد ضمــن‬ ‫تجربـه ی بی نظیــر‪ ،‬فرصتــی مغتنــم بــرای اشــنایی بــا خانــدان پادشــاهی دانمــارک و‬ ‫ائین هــا و مراس ـم های ســلطنتی ایــن کشــور زیبــا باشــد‪.‬‬ ‫‪Copenhagen Jazz‬‬ ‫‪Festival‬‬ ‫یکــی از زیباتریــن زمان هــا بــرای ســفر بــه اروپــا زمانــی اســت کــه جشــنواره‬ ‫جــاز کپنهــاگ برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره تماشــایی و بی نظیــر هــر ســال در ژوئیــه (تیــر مــاه) برگــزار‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫پایتخــت دانمــارک بــه خــودی خــود زیباســت و تماشــایی اســت ‪ ،‬حــال‬ ‫برگــزاری کنســرت و اجراهــای زنــده موســیقی در خیابان هــا‪ ،‬حــس و حــال‬ ‫کامــا جادویــی را بــرای هــر مســافری بــه وجــود مــی اورد‪.‬‬ ‫جشــنواره جــاز کپنهــاگ ‪ Fonden‬برگــزار کننــده دو جشــنواره ســاالنه جــاز‬ ‫جشــنواره جــاز کپنهــاگ ‪ Vinterjazz ،‬و جــاز زنــده در کل ســال در کپنهــاگ‬ ‫اســت‪ .‬جشــنواره جــاز کپنهــاگ ‪ Fonden‬بنیــادی اســت کــه بــا هــدف تولیــد‬ ‫یــک جشــنواره بیــن المللــی جــاز ســاالنه در کپنهــاگ فعالیــت مــی کنــد و از‬ ‫ایــن طریــق بــه توســعه و تقویــت صحنــه جــاز دانمــارک کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫بنیــاد مســئول بازاریابــی دو جشــنواره اســت‪.‬‬ ‫جشنواره زمستانی جاز‬ ‫‪Vinterjazz‬‬ ‫بــا شــرکت در جشــنواره جــاز زمســتانی کــه در تعطیــات زمســتانی برگــزار می شــود‪،‬‬ ‫می توانیــد در دل ســرما در جــوی گــرم و مهیــج از شــنیدن موســیقی نهایــت لــذت را ببریــد‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره ‪ ۱۰‬روزه بیــن ماه هــای ژانویــه و فوریــه (دی و بهمــن مــاه) برگــزار می شــود و‬ ‫ده هــا شــهر میزبانــی کنســرت ها و اجراهــای زنــده ایــن جشــنواره را برعهــده دارنــد‪.‬‬ ‫ت رســیده کــه هــم اکنــون برخــی رویدادهــای ان در چندین‬ ‫ایــن جشــنواره بــه قــدری محبوبیـ ‬ ‫کشــور دیگــر منطقــه اســکاندیناوی برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫دانمــارک یکــی از زیباتریــن کشــورهای جهــان بــا ســاختمان های چوبــی‪ ،‬کلبه هــای ســنتی‪،‬‬ ‫کلیســاهای ســنگی و کهــن‪ ،‬موزه هــا و گالری هــا‪ ،‬کاخ هــا‪ ،‬قلعه هــا و عمارت هــای باســتانی‬ ‫و مناظــر طبیعــی بســیار غنــی و خیره کننــده اســت کــه تبدیــل بــه یکــی از پربازدیدتریــن‬ ‫مکان هــای دنیــا شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره بــه عنــوان یــک تــاش مشــترک گســترده در ‪ 120‬مــکان مختلــف و بــا‬ ‫حداقــل ‪ 25‬برگــزار کننــده در شــهرهای بــزرگ و شــهرهای کوچــک در سراســر دانمــارک‬ ‫مــورد ســتایش قــرار گرفتــه مــی گیــرد‪ .‬هــر ســاله جشــنواره فســتیوال ‪ Vinterjazz‬برگــزار‬ ‫مــی شــود‪ .‬ایــن جشــنواره شــامل صدهــا کنســرت توســط هنرمنــدان جــاز دانمارکــی و بیــن‬ ‫المللــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن جشــنواره یــک رویــداد موســیقی در سراســر کشــور اســت کــه در فوریــه ســال برگــزار‬ ‫مــی شــود‪ .‬ایــن جشــنواره بــه مــدت ســه هفتــه برگــزار مــی شــود کــه بیــش از ‪ 500‬کنســرت‬ ‫‪ 100 ،‬مــکان و ‪ 25‬برگــزار کننــده مســتقل از سراســر دانمــارک ‪ -‬از البــورگ ‪ ،‬ارهــوس ‪،‬‬ ‫اودنــس و ا ِســبرگ گرفتــه تــا پایتخــت جــاز تاریخــی کپنهــاگ برگــزار مــی کنــد‪.‬‬ ‫برنامــه ‪ ،‬محــل برگــزاری ‪ ،‬اطالعــات برگــزاری زمــان رویدادهــا ‪ ،‬نحــوه دریافــت ‪ ،‬پارکینــگ و‬ ‫غیــره در جشــنواره در وب ســایت پیونــد جشــنواره زیــر ‪ ،‬در بخــش «اطالعــات مربــوط بــه‬ ‫رویــداد» وجــود دارد‪.‬‬ ‫‪Skanderbeg Festival‬‬ ‫جشنواره اسکاندربورگ‬ ‫جشــنواره اســکاندربورگ کــه دقیقــا پــس از جشــنواره راک راســکیله و در مــاه‬ ‫اوت (مــرداد مــاه) برگــزار می شــود‪ ،‬یکــی دیگــر از رویدادهــای مهیــج راک در‬ ‫دانمــارک اســت‪ .‬جذاب تریــن جنبــه ی ان (جــدا از گروه هــای بــزرگ موســیقی‬ ‫کــه در ان شــرکت می کننــد)‪ ،‬خــود محــل برگــزاری ایــن جشــنواره اســت‪ .‬در‬ ‫ایــن جشــنواره دیدنــی کنســرت ها و اجراهــای زندگــی در کنــار یــک دریاچــه و‬ ‫نزدیکــی جنگل هــای انبــوه شــهر اســکاندربورگ برگــزار می شــود تــا هنرمنــدان‬ ‫شــاخصی از سرتاســر دنیــا بــا حــال و هــوای ویــژه ای بــه روی صحنــه رفتــه و‬ ‫هنرنمایــی کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪62‬‬ ‫‪Culture Night in‬‬ ‫شــب فرهنــگ در پایتخــت دانمــارک می توانــد بــرای هــر کســی کــه بــه تاریــخ‬ ‫عالقه منــد اســت‪ ،‬تجربــه ای خاطره انگیــز و جادویــی باشــد‪ .‬شــب فرهنــگ‬ ‫کپنهــاگ‪ ،‬جشــنی باشــکوه اســت کــه در اواســط مــاه اکتبــر (مهــر مــاه) برگــزار‬ ‫می شــود‪ .‬بیــش از ‪ ۳۰۰‬مــکان فرهنگــی مختلــف از کاخ هــا‪ ،‬کلیســاها‪ ،‬ســالن ها و‬ ‫تئاترهــا‪ ،‬گالری هــا و موزه هــا و غیــره درهــای خــود را بــه روی عمــوم مــردم بــاز‬ ‫می کننــد‪ .‬برخــی از ایــن امــکان تنهــا در ایــن شــب بازگشــایی می شــوند‪.‬‬ ‫جشــنواره راک راســکیله معمــوال در ژوئیــه (تیــر مــاه) برگــزار می شــود و‬ ‫تمامــی عوایــد حاصــل از ان وقــف امــور خیریــه می شــود‪ .‬شــهر راســکیله تنهــا‬ ‫‪ ۳۵‬کیلومتــر بــا کپنهــاگ فاصلــه دارد‪ ،‬بنابرایــن هــر کســی در پایتخــت دانمــارک‬ ‫می توانــد در کمتــر از ‪ ۳۰‬دقیقــه خــود را بــه ایــن جشــنواره تماشــایی برســاند‪.‬‬ ‫جشنواره جاز کپنهاگ‬ ‫‪Aarhus Festival‬‬ ‫شماره ‪| 61‬راز شقایق| ‪63‬‬ صفحه 32 ‫منطقه گردشگری دیوارهای کرنیش‬ صفحه 33

آخرین شماره های ماهنامه راز شقایق

ماهنامه راز شقایق 65

ماهنامه راز شقایق 65

شماره : 65
تاریخ : 1400/06/01
ماهنامه راز شقایق 64

ماهنامه راز شقایق 64

شماره : 64
تاریخ : 1400/05/01
ماهنامه راز شقایق 63

ماهنامه راز شقایق 63

شماره : 63
تاریخ : 1400/04/01
ماهنامه راز شقایق 62

ماهنامه راز شقایق 62

شماره : 62
تاریخ : 1400/03/01
ماهنامه راز شقایق 60

ماهنامه راز شقایق 60

شماره : 60
تاریخ : 1399/12/20
ماهنامه راز شقایق 59

ماهنامه راز شقایق 59

شماره : 59
تاریخ : 1399/11/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!