ماهنامه راز شقایق شماره 60 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه راز شقایق شماره 60

صفحه بعد

ماهنامه راز شقایق شماره 60

ماهنامه راز شقایق شماره 60

صفحه 1 ‫ماهنامه فرهنگی و هنری‬ ‫(خبری‪ ،‬تحلیلی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬اموزشی)‬ ‫سال پنجم‪ ،‬شماره ‪ - 60‬اسفند ماه ‪1399‬‬ ‫شماره مجوز ‪75583:‬‬ ‫مدیر روابط عمومی‬ ‫علی اسدابادی (کرمانشاهی)‬ ‫دبیر سرویس فرهنگی‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫سرویس عکس‬ ‫دبیر سرویس هنری‬ ‫میالد محمدهاشم‬ ‫فوادمحمدهاشم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫سردبیر‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫مدیر اجرایی‬ ‫ستاره کوشا‬ ‫طراح و گرافیست‬ ‫حسین شیردل‬ ‫همکاران این شماره‪:‬‬ ‫ســمیه عبدالمحمدی‪ -‬کبری تبریزیان‪ -‬کریــم فیروزی‪ -‬شــایلین مظاهری‪ -‬شــاینا مظاهری‪-‬سحر پورحســینی‪ -‬ابـــولفضل فیاض مرند ‪ -‬سمیه قاســمعلی‪ -‬امید عزیزی ‪ -‬محمدرضارستگار‪ -‬حسین قاسمی‪ -‬سید امیر رســتگار‪ -‬امیدمحمدی‪-‬‬ ‫افشــین اســدزاده‪ -‬مریــم پورباقر القلندیس‪ -‬تحریریه پایگاه خبری شــاینا‪ -‬تحریریه هفته نامه نســل انقالب‪-‬تحریریــه اخبار اصناف‪-‬تحریریه هفته نامــه مدرن‪-‬تحریریه دنیای بچه ها‪ -‬تحریریــه پایگاه خبری قانون مداری‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫ســرزمین گلهــای اللــه‪ ،‬کشــور فوتبــال‪ ،‬رودگولیــت‬ ‫و فــان باســتن و هنرمنــدان بزرگــی چــون ونگــوگ‬ ‫و رامبرانــد‪ .‬ایــن هــا بیشــترین شــناختی اســت کــه‬ ‫معمــوال مــردم مــا از ســرزمین هلنــد دارنــد‪.‬‬ ‫ســرزمینی زیبــا در دل اروپــا کــه بــا تاریــخ خواندنــی‬ ‫خــود یکــی از مهمتریــن و تاثیرگذارتریــن کشــورهای‬ ‫قــاره ســبز بویــژه در زمینــه فرهنگــی و هنــری لقــب‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫کشــوری کــه پــا بــه پــای دیگــر کشــورهای صنعتــی‬ ‫اروپــا ماننــد المــان و یــا فرانســه دارای اقتصــادی‬ ‫پویــا و موفــق اســت و بــه همیــن دلیــل از ســرزمینهای‬ ‫مهاجــر پذیــری اســت کــه از سراســر دنیــا‪ ،‬امــروز در‬ ‫خــود مهاجــر جــای داده اســت‪.‬‬ ‫هلنــد در زمینــه کشــاورزی نیــز بســیار موفــق عمــل‬ ‫کــرده اســت‪ .‬ایــن کشــور در صــادرات محصــوالت‬ ‫کشــاورزی رتبــه دوم در جهــان را داراســت‪.‬‬ ‫یکــی از دالیــل قــدرت کشــاورزی هلندوجــود حدود‬ ‫‪ ۹۴‬کیلومتــر گلخانــه در ایــن کشــور اســت کــه بــا‬ ‫تکنولــوژی پیشــرفته و مــدرن نگهــداری می شــوند‪.‬‬ ‫از ورزش هلنــد و بویــژه فوتبال این کشــور نیــز نباید‬ ‫گذشــت‪ .‬رشــته ورزشــی کــه بواســطه ان تقریبــا از‬ ‫دهــه‪ ۷۰‬میــادی کشــور هلنــد از کشــورهای مــورد‬ ‫عالقــه فوتبالدوســتان شــد و بزرگانــی چــون یوهان‬ ‫کرایــف را بــه عالقمنــدان بــه فوتبــال در سراســر‬ ‫دنیــا معرفــی کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن شــماره نــکات بیشــتری از ایــن کشــور‬ ‫زیبــا خواهیــم اموخــت‪ .‬کشــوری کــه از بهتریــن‬ ‫مقاصــد گردشــگری نیــز لقــب گرفتــه و همــه‬ ‫ســاله تعــداد زیــادی از مــردم دنیــا بــرای بازدیــد‬ ‫از زیبایــی هــای اروپــا‪ ،‬هلنــد را بــه عنــوان مقصــد‬ ‫خــود انتخــاب مــی کننــد‪.‬‬ ‫راز شقایق را در هرجای دنیا بخوانید‬ ‫شــما می توانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه راز شــقایق را کــه‬ ‫دارای اطالعــات جامع تــری دربــاره موضــوع هــر شــماره‬ ‫(ســفرنامه کشــورهای دنیــا) اســت و شــامل مباحثــی ماننــد‬ ‫اشــنایی بــا ســاختار سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی‬ ‫و جاذبه هــای گردشــگری هــر کشــور می باشــد را بــا مراجعــه‬ ‫بــه ســایت جــار و نصــب اپلیکیشــن مربوطــه‪ ،‬بــا پرداخــت‬ ‫مبلــغ نیــم بهــا دریافــت کنیــد‪ .‬در ضمــن شــماره های قبلــی‬ ‫نشــریه نیــز از همیــن طریــق قابــل دریافــت می باشــد‪.‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫رمزینه لینک ارشیو‬ ‫رازشقایق در سایت جار‬ ‫روابط ایران و هلند‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی به کشور ندرلند‬ ‫‪4‬‬ ‫اداب و رسوم‬ ‫‪8‬‬ ‫اقتصاد هلندی‬ ‫‪10‬‬ ‫ساختار سیاسی هلند‬ ‫‪14‬‬ ‫نظام اموزشی در هلند‬ ‫‪18‬‬ ‫نظام حقوقی‬ ‫‪22‬‬ ‫بهداشت و درمان کشور هلند‬ ‫‪24‬‬ ‫امستردام‪ ،‬پایتخت‬ ‫‪26‬‬ ‫مناطق دیدنی امستردام‬ ‫‪30‬‬ ‫روتردام ‪ ،‬دومین بندرجهان‬ ‫‪34‬‬ ‫مناطق دیدنی هلند‬ ‫‪38‬‬ ‫معرفی شهرهای هلند‬ ‫‪42‬‬ ‫تاریخ موسیقی هلند‬ ‫‪44‬‬ ‫تاریخ ادبیات هلند‬ ‫‪46‬‬ ‫هنرنقاشی در هلند‬ ‫‪48‬‬ ‫معماری کشور هلند‬ ‫‪52‬‬ ‫لباس های سنتی‬ ‫‪54‬‬ ‫ورزش هلند‬ ‫‪56‬‬ ‫غذاهای محبوب‬ ‫‪58‬‬ ‫سینمای هلند‬ ‫‪60‬‬ ‫رویدادهای فرهنگی‬ ‫‪62‬‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان شریعتی‪ -‬خیابان خواجه نصیر‪ -‬خیابان مقدم‪-‬‬ ‫کوچه کهندانی‪ -‬بن بست اول‪ -‬پالک ‪5‬‬ ‫تلفکس‪77573576 :‬‬ ‫استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع بالمانع است‪.‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬گنجینه مینیاتور‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ صفحه 2 ‫روابط ایران و هلند‬ ‫شــروع مــراودات سیاســی میــان ایــران و هلنــد بــه اوایــل قــرن هفدهــم میالدی‬ ‫بــر مــی گــردد‪ .‬پــس از انکــه دولــت ایــران جزیــره هرمــز را از تصــرف پرتغالــی‬ ‫هــا خــارج ســاخت و بندرعبــاس مرکــز تجــارت خلیــج فــارس گردیــد‪ ،‬هلنــدی‬ ‫هــا در قالــب کمپانــی هنــد شــرقی هلنــد بدانجــا راه یافتنــد و بــا اجــازه شــاه‬ ‫عبــاس اول صفــوی (‪1587-1628‬م)‪ ،‬در ســال ‪ 1623‬میــادی‪ ،‬تجارتخانــه ای‬ ‫دایــر کــرده بــه تجــارت ابریشــم پرداختنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1626‬میــادی‪ ،‬موســی بیــک بعنــوان نخســتین ســفیر شــاه عبــاس‬ ‫اول بــه دربــار الهــه راه یافــت‪ .‬شــاه عبــاس در نامــه ای بــه فرمانــروای وقــت‬ ‫هلنــد ارائــه تســهیالت و تامیــن اســایش بازرگانــان هلنــدی را در ایــران تضمین‬ ‫کــرد‪ .‬نخســتین ســفیر هلنــد در ایــران نیــز «یــان اســمیت» بــود کــه بــه مــدت‬ ‫دو ســال (‪1628-1630‬م) در ایــران بــه ســر بــرد‪.‬‬ ‫فعالیــت هــای بازرگانــان هلنــدی در ایــران تــا پایــان زمــان صفویــه همچنــان‬ ‫رو بــه رونقبــود‪ .‬بعــد از سلســه صفویــه و حملــه افغــان هــا در ســال ‪1722‬‬ ‫میــادی‪ ،‬دفترنمایندگــی و کارگــزاری کمپانــی هنــد شــرقی هلنــد در اصفهــان‬ ‫ویــران شــد و متعاقــب ان بدلیــل شــرایط خــاص‪ ،‬ادامــه کارتشــکیالت کمپانــی‬ ‫هنــد شــرقی هلنــد در بندرعبــاس نیــز غیرممکــن گردیــد‪ .‬از ان پــس فعالیــت‬ ‫هــای ایــن کمپانــی در سراســر حــوزه خلیــج فــارس تــا پایــان قــرن هجدهــم‬ ‫میــادی متوقــف گردیــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1857‬میــادی یــک پیمــان دوســتی و بازرگانــی میــان دو کشــور در‬ ‫پاریــس منعقــد گردیــد‪ .‬نخســتین کنســولگری هلنــد در ســال ‪ 1868‬در بوشــهر‬ ‫گشــایش یافــت‪ .‬هلنــدی هــا ســپس در تهــران‪ ،‬سرکنســولی را منصــوب کردنــد‬ ‫و باالخــره در ســال ‪ 1902‬میــادی روابــط دیپلماتیــک کامــل میــان دو کشــور‬ ‫برقــرار گردیــد‪ .‬ابتــدا نمایندگــی دولــت ایــران در الهــه گشــایش یافت‪ .‬ســپس‬ ‫در ســال ‪ 1910‬میــادی‪ ،‬ســفارت دولــت هلنــد در تهــران افتتــاح گردیــد‪.‬‬ ‫عهدنامــه مــودت بیــن ایــران و هلنــد در اســفند ‪( 1308‬مــارس ‪ )1930‬در‬ ‫تهــران بــه امضــاء نماینــدگان دو کشــور رســید‪.‬‬ ‫در دوره قبــل از انقــاب بویــژه در بیــن ســال هــای ‪ 1950‬و ‪1979‬روابــط‬ ‫دیپلماتیــک درســطح ســفیر برقــرار بــود و مناســبات دو کشــور بــه دلیــل وجــوه‬ ‫مشــترک نظــام هــای سیاســی ان دو در ســطح باالیــی بــود‪ .‬ملکــه وقــت هلنــد‬ ‫در ‪ 1963‬بــه ایــران ســفر کــرد وشــاه ایــران متقابــا از هلنــد دیــدار نمــود‪.‬‬ ‫پس از انقالب اسالمی‬ ‫پــس از پیــروزی انقــاب اســامی در ایــران‪ ،‬دولــت هلنــد در ســال ‪ 1359‬بــا‬ ‫اعــزام ســفیر‪ ،‬عالقــه منــدی خــود را بــه بهبــود و گســترش روابــط بیــن دو‬ ‫کشــور نشــان داد‪ .‬جمهــوری اســامی ایــران در مهــر ‪ 1983( 1362‬م) نظــر‬ ‫مســاعد خــود را بــرای توســعه روابــط فیمابیــن ابــراز داشــت و پــس از ان‪،‬‬ ‫روابــط دیپلماتیــک دو کشــور تاکنــون در ســطح ســفیر ادامــه داشــته اســت‪.‬‬ ‫نخســتین تبــادل هیات هــای رســمی هلنــد بــه ایــران در ســال ‪1984( 1363‬‬ ‫م) بــا ســفر معــاون وزارت کشــاورزی و ماهی گیــری هلنــد بــه ایــران انجــام‬ ‫گرفــت و ســفر متقابــل قائــم مقــام وزیــر کشــاورزی ایــران بــه هلنــد را در‬ ‫پــی داشــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪3‬‬ ‫ابوالفضل فیاض مرند‬ ‫کارشناس روبط یبی المللی‬ ‫دو ســفر اقــای فــان ارتســن وزیــر خارجــه وقــت هلنــد در ســال هــای ‪ 1379‬و‬ ‫‪ 1380‬و ســفر دکتــر کمــال خــرازی‪ ،‬وزیــر وقــت امــور خارجــه ایــران در ســال‬ ‫‪ 1384‬اولیــن تبــادل هیئتهــای وزارتــی بیــن دو کشــور بودنــد‪.‬‬ ‫اولیــن مــراودات پارلمانــی بیــن دو کشــور بــا ســفر رئیــس کمیتــه سیاســت‬ ‫خارجــی مجلــس هلنــد در راس هیاتــی پارلمانــی مرکــب از تعــدادی از نماینــدگان‬ ‫احــزاب مختلــف ایــن کشــور در اردیبهشــت ســال ‪ 1382‬بــه تهــران و متقاب ـ ً‬ ‫ا‬ ‫ســفر رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی در راس هیاتــی از نماینــدگان مجلــس در تیــر ‪ 1384‬بــه هلنــد شــکل‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫روابط جمهوری اسالمی ایران و هلند در دهه نود‬ ‫در مهــر ‪ 1394‬بــرت کونــدرس وزیــر امــور خارجــه هلنــد در راس هیاتــی بــه‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران ســفر و بــا دکتــر روحانــی رئیــس جمهــور‪ ،‬دکتــر‬ ‫الریجانــی رئیــس مجلــس شــورای اســامی و دکتــر ظریــف وزیــر محتــرم امــور‬ ‫خارجــه دیــدار نمــود‪.‬‬ ‫در ســالهای ‪ 1394‬و ‪ 1395‬اقــای هنــک کامــپ وزیــر وقــت امــور اقتصــادی‬ ‫هلنــد دو بــار بــه ایــران ســفر کــرد و ســند نقشــه راه همکاریهــای اقتصــادی بــه‬ ‫امضــای مقامــات دو کشــور رســید‪.‬‬ ‫در تیــر ســال ‪ 1395‬دکتــر ظریــف وزیــر امــور خارجــه بــه هلنــد ســفر کــرد و بــا‬ ‫مقامــات ارشــد هلنــد شــامل نخســت وزیــر‪ ،‬رئیــس مجلــس نماینــدگان‪ ،‬وزیــر‬ ‫امــور خارجــه‪ ،‬وزیــر امــور اقتصــادی و رئیــس و اعضــای کمیتــه روابــط خارجــی‬ ‫پارلمــان دیــدار و گفتگــو نمــود‪ .‬در ایــن ســفر یادداشــت تفاهــم رایزنیهــای‬ ‫سیاســی بیــن دو کشــور بــه امضــا رســید‪.‬‬ ‫در ابــان ‪ 1395‬وزیــر زیــر ســاخت و محیــط زیســت هلنــد بــه تهــران ســفر‬ ‫نمــود و چنــد یادداشــت تفاهــم بیــن دو کشــور امضاءگردیــد‪.‬‬ ‫اقــای حجتــی وزیــر جهــاد کشــاورزی در اذر ‪ 1395‬بــه الهــه ســفر کــرد و‬ ‫یادداشــت تفاهــم همکاریهــای کشــاورزی بیــن دو کشــور بــه امضــاء رســید‪.‬‬ ‫اولیــن دور رایزنیهــای سیاســی بیــن ایــران و هلنــد نیــز در بهمــن ‪1395‬بــا ســفر‬ ‫اقــای تخــت روانچــی معــاون وقــت اروپــا و امریــکا وزارت امــور خارجــه بــه‬ ‫الهــه برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫اعضــای کمیتــه روابــط خارجــی پارلمــان هلنــد پــس از چهــارده ســال در ابــان‬ ‫‪1396‬بــه جمهــوری اســامی ایــران ســفر کردنــد‪.‬‬ ‫در اذر ســال ‪ 1396‬کارگــروه عالــی همکاریهــای اقتصــادی دو کشــور بــا ســفر‬ ‫اقــای خزاعــی معــاون وزیــر امــور اقتصــاد و دارائــی و رئیــس ســازمان ســرمایه‬ ‫گــذاری ایــران برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫خانــم ســیگرید کاخ وزیــر امــور خارجــه و تجــارت خارجــی هلنــد در اســفند ســال‬ ‫‪ 1396‬بــه ایــران ســفر کرد‪.‬‬ ‫چهارمیــن نشســت مشــترک کنســولی جمهــوری اســامی ایــران و هلنــد در‬ ‫مــرداد ‪ 1397‬در شــهر الهــه برگــزار گردیــد‪.‬‬ ‫دومیــن دور رایزنــی هــای سیاســی ایــران و هلنــد در ابــان ‪ 1397‬در تهــران‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ابــان ســال ‪ 1398‬بــا ســفر دکتــر عراقچــی معــاون سیاســی وزارت امــور‬ ‫خارجــه بــه هلنــد‪ ،‬ســومین دور مذاکــرات سیاســی دو کشــور در الهــه برگــزار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫در اســفند ‪ 1398‬اقــای اســتف بلــوک وزیــر خارجــه هلنــد دیــداری رســمی از‬ ‫ایــران داشــت‪.‬‬ ‫اطالعات سفارت هلند در تهران‬ ‫ادرس سفارت هلند در تهران ‪:‬‬ ‫فرمانیه‪ -‬خیابان سنبل‪-‬‏ارغوان غربی‪ -‬شماره ‪60‬‬ ‫تلفن سفارت هلند در تهران ‪:‬‬ ‫‪23660000‬‬ صفحه 3 ‫نگاهی به کشور‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫ند رلند‬ ‫‪Netherlands‬‬ ‫هُلنــد یــا ن ِدِ رلَنــد کشــوری اســت کوچــک از قلمروهــای پادشــاهی هلنــد در شــمال‬ ‫غربــی اروپــا بــا ‪۱۷.۱‬میلیــون نفــر جمعیــت کــه بیشترشــان مســیحی پروتســتان‬ ‫هســتند‪ .‬جمعیــت مســلمانان هلنــد نزدیــک بــه یــک میلیــون نفــر اســت‪.‬‬ ‫پایتخــت هلنــد شــهر امســتردام اســت‪ ،‬امــا بــه منظــور تمرکززدایــی بســیاری از‬ ‫وزارتخانه هــا و ســفارتخانه ها در شــهر الهــه یــا پیرامــون ان مســتقر شــده اند‪.‬‬ ‫هلنــد بخــش اصلــی و اروپایــی پادشــاهی هلنــد به شــمار مـی رود کــه جزایــری را در‬ ‫امریــکای مرکــزی نیــز شــامل می شــود‪ .‬هلنــد از شــرق بــا المــان همسایه اســت‬ ‫و از جنــوب بــا بلژیــک و از غــرب نیــز از طریــق دریــا بــا بریتانیــا هم جــوار اســت‪.‬‬ ‫بنــدر روتــردام دومیــن شــهر بــزرگ هلنــد اســت و از نظــر مســاحت و تعــداد‬ ‫اســکله هایی کــه دارد‪ ،‬بزرگ تریــن بنــدر اروپــا نیــز به شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫کشور گل الله و سرزمین اسیاب بادی از معروف ترین لقب های هلند است‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬درصــد از زمین هــای کشــور هلنــد پایین تــر از ســطح دریــای ازاد قــرار دارد و‬ ‫‪ ۲۱‬درصــد از جمعیــت ان در ایــن مناطــق زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫نام‬ ‫حــدود ‪ ۵۰‬درصــد از زمین هــای هلنــد نیــز ارتفاعــی کمتــر از یــک متــر از ســطح دریــا‬ ‫دارد‪ .‬بــه ایــن خاطــر اســت کــه نــام ایــن کشــور در زبــان هلنــدی ‪ Nederland‬بــه‬ ‫معنــی «ســرزمین پســت» (فروبــوم) اســت و نامــی کــه بســیاری زبان هــای دیگــر‬ ‫بــرای ایــن کشــور ب ـه کار می برنــد هــم همیــن معنــی را می دهــد‪.‬‬ ‫هلنــد را در المانــی ‪ ،Niederlande‬در انگلیســی ‪ the Netherlands‬در کرواتــی‬ ‫‪ ،Nizozemska‬در فرانســوی ‪ ،Les Pays-Bas‬در ایتالیایــی ‪ Paesi Bassi‬در فنالنــدی‬ ‫‪ Alankomaat‬و در اســپانیایی ‪ Países Bajos‬می نامنــد کــه همگــی در ایــن‬ ‫زبان هــا بــه معنــی «ســرزمین پســت» اســت‪.‬‬ ‫واژه هلنــد کــه در زبــان فارســی بــرای ایــن کشــور بــه کار مــی رود در اصــل نــام‬ ‫منطقــه ای از ایــن کشــور بــوده کــه بــرای اشــاره همــه کشــور بــه کار رفته اســت‪.‬‬ ‫واژه هلنــد ‪ Holland‬در زبــان هلنــدی میانــه بــه شــکل ‪ holtland‬بــود و معنــی ان‬ ‫«ســرزمین چــوب» اســت‪.‬‬ ‫زبان‬ ‫زبــان رســمی هلنــد‪ ،‬هلنــدی اســت‪ .‬ایــن زبــان شــاخه ای از زبان هــای ژرمنــی‬ ‫اســت و بــه المانــی شــباهت هایی دارد‪ .‬برخــی واژگان فرانســوی نیــز از دوره هــای‬ ‫تســلط فرانســویان بــر ایــن منطقــه‪ ،‬در زبــان هلنــدی جــذب شــده اند‪ .‬گســتره‬ ‫جغرافیایــی زبــان هلنــدی بــه جــز کشــور هلنــد‪ ،‬اســتان های شــمالی بلژیــک را‬ ‫نیــز دربــر می گیــرد‪ .‬در مســتعمرات هلنــد از جملــه در ســورینام لهجه هــای‬ ‫بومی شــده هلنــدی کاربــرد داشته اســت‪ .‬همچنیــن هلندیــان عالقه منــد بــه‬ ‫یادگیــری زبان هــای خارجــی هســتند بــه گونــه ای کــه بیــن ‪ ۹۱‬تــا ‪ ۹۳‬درصــد‬ ‫ان هــا بــه انگلیســی‪ ۷۱ ،‬درصــد بــه المانــی‪ ۲۹ ،‬درصــد بــه فرانســوی و ‪ ۵‬درصــد‬ ‫بــه اســپانیایی می تواننــد محــاوره کننــد‪.‬‬ ‫در کشــور هلنــد در حــدود ‪ ۳۰‬هــزار فارسـی زبان ایرانــی ســکونت دارنــد‪ ۳۵ ،‬هــزار‬ ‫نفــر از کشــور افغانســتان هســتند کــه ان هــا بــه زبان هــای فارســی دری‪ ،‬پشــتو‪،‬‬ ‫اردو‪ ،‬ترکــی ازبکــی صحبــت می کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪4‬‬ صفحه 4 ‫تاریخچه‬ ‫تاریــخ هلنــد هماننــد بســیاری دیگــر از کشــورها متاثــر از شــرایط جغرافیایــی‬ ‫ان اســت و حکایــت زندگــی مردمــان دریانــوردی اســت در ســرزمین هایی‬ ‫پس ـت تر از ســطح دریــای شــمال غربــی اروپــا اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه انســان نویــن از نزدیــک بــه ‪37‬هــزار ســال پیــش بــه ســرزمینی راه‬ ‫یافتــه اســت‪ ،‬کــه فارســی زبانان امــروز ان را هلنــد می نامنــد‪ ،‬امــا هنگامــی‬ ‫کــه بــه کل سرگذشــت ادمــی در ایــن ســرزمین می نگریــم‪ ،‬ماننــد بســیاری‬ ‫دیگــر از کشــورهای اروپایــی‪ ،‬ان چــه فربه تریــن فصــل تاریــخ هلنــد را‬ ‫شــکل داده اســت‪ ،‬روی دادهایــی اســت کــه پــس از نوزایــش رخ داده اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن همــه نمی تــوان از تاریــخ پیــش از روزگار نوزایــش هلنــد چشــم‬ ‫پوشــید‪ ،‬زیــرا ایــن دوره و همــه دگرگونی هــای ش از زمینــه ای برخاســته‬ ‫اســت‪ ،‬کــه در ســده های میانــه و حتــا پیــش از ان شــکل گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫در پایــان روزگار اهــن تیره هایــی از ژرمنــان کــه پیــش از ان تنهــا در دانمارک‪،‬‬ ‫شلسویگ‪-‬هولشــتاین و جنــوب اســکاندیناوی امــروزی باشــنده بودنــد‪ ،‬راه‬ ‫جنــوب در پیــش گرفتنــد و برخــی نیــز بــه شــمال هلنــد امــروزی رســیدند‪.‬‬ ‫همزمــان یــا پیــش از کــوچ ژرمن هــا‪ ،‬فرهنــگ ســلت ها از هالشــتات در‬ ‫سراســر اروپــا‪ ،‬از جملــه جنــوب هلنــد گســترده شــده بــود و هنایــش فرهنــگ‬ ‫ســلتی هویــدا بــود‪.‬‬ ‫پــس از ان در روزگار نوســنگی فرهنــگ لینربندکرامیــک در کرانه هــای رایــن‬ ‫گســترده شــد‪ ،‬کــه رونــق کشــاورزی ویژگــی اصلــی ان بــود‪.‬‬ ‫امــا دوره تاریخــی هلنــد در ســده چهــارم میــادی بــا نخســتین یادکــرد در‬ ‫اســناد رومــی اغــاز می شــود‪ ،‬کــه دران هــا مــرز امپراتــوری و دارای اهمیــت‬ ‫نظامــی بــوده اســت‪ .‬بــا ضعــف رومیــان‪ ،‬ژرمن هــا رفته رفتــه قــدرت را در‬ ‫دســت می گیرنــد و در میــان ژرمنــان فرانک هــا‪.‬‬ ‫در ســده شــانزدهم (میــادی) کــه اصالحــات پروتســتانی بــه هلنــد رســید‪،‬‬ ‫هلندیــان هــم بــه لوتــر گرویدنــد و روی از کلیســای کاتولیــک برتافتنــد‪ .‬ایــن‬ ‫خــود هــم زمینــه جدایــی هلنــد از امپراتــوری کاتولیــک مقــدس شــد و هــم‬ ‫زمینــه پایه گــذاری کلیســای اصالحــی هلندبودنــد‪.‬‬ ‫از پایــان ســده شــانزدهم میــادی گرانیــگاه رونــق و رواج بازرگانــی و توســعه‬ ‫از ایتالیــا و شــهرهایی چــون ونیــز و فلورانــس رفته رفتــه بــه شــمال غربــی‬ ‫اروپــا منتقــل شــد‪ .‬هلنــد و انگلســتان ثروتمندتریــن کشــورهای اروپــا شــدند‪.‬‬ ‫امســتردام کانــون تجارت خانه هــا و پایانــه کشــتی های بازرگانــی بــود‪ .‬امــا‬ ‫ایــن رونــق تنهــا در بازرگانــی نبود‪ .‬نــام اوران فلســفه و هنــر هلند چــون باروخ‬ ‫اســپینوزا‪ ،‬رامبرانــت و هوگــو گروتیــوس نیــز در ایــن روزگار می زیســتند‪ .‬از‬ ‫ایــن رو از ایــن دوره بــه روزگار زریــن هلنــد یــاد می کننــد‪.‬‬ ‫هلندیــان امپراتــوری هلنــد را پایــه گذاشــتند و بــر ان بودنــد‪ ،‬کــه در‬ ‫کشــتی رانی و بازرگانــی دریایــی جایــی بیابنــد‪ .‬در راســتای ایــن هــدف‬ ‫کمپانــی هنــد غربــی هلنــد را در امریــکا و کمپانــی هنــد شــرقی هلنــد را در‬ ‫شــرق اســیا بنیــاد گذاشــتند‪ .‬برتری جویــی هلندیــان در بازرگانــی دریایــی‬ ‫ســرانجام بــه جنــگ هلنــد و پرتغــال انجامیــد‪ .‬در نتیجــه ایــن جنــگ هلندیــان‬ ‫قلمروهــای امپراتــوری پرتغــال را در شــرق اســیا از ان خــود کردنــد و بازرگانی‬ ‫پرســود ادویــه را در دســت گرفتنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪5‬‬ ‫نخســتین جنــگ انگلســتان‪-‬هلند در حالــی درگرفــت کــه دو کشــور پیش تــر در‬ ‫برابــر اســپانیا در جنــگ هشتادســاله در یــک جبهــه بودنــد‪ .‬امــا هنگامــی کــه هلنــد از‬ ‫اســپانیا مســتقل شــد‪ ،‬کشــتی های هلنــدی نیــز توانســتند جــای نــاوگان اســپانیا را‬ ‫در بازرگانــی دریایــی هــم بگیرنــد‪ .‬ایــن جنــگ به ویــژه از ان جهــت بســیار اهمیــت‬ ‫دارد‪ ،‬کــه هلنــد و انگلســتان در ســده هفدهــم میــادی خاســتگاه اندیشـه ای بودنــد‪،‬‬ ‫کــه لیبرالیســم نــام گرفــت‪ .‬هــر دو کشــور در ان زمــان دارای حکومــت جمهــوری‬ ‫بودنــد و هــر دو پروتســتان‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1805‬زمانــی کــه ناپلئــون جــای بــرادرش بــر تخــت نشســت هلنــد تبدیل‬ ‫بــه یــک کشــور پادشــاهی شــد‪ .‬در ســال ‪ 1815‬پادشــاهی هلنــد بــه همــراه بلژیــک‬ ‫و لوکزامبــورگ تحــت ســیطره پادشــاه ویلیــام اول در امــد‪ .‬در ســال ‪ 1830‬بلژیــک‬ ‫جــدا شــد و یــک پادشــاهی مســتقل را تشــکیل داد‪ .‬در جریــان انقــاب هــای لیبــرال‬ ‫‪ 1848‬قانــون اساســی جدیــد تصویــب شــد و هلنــد بــه یــک ســلطنت مشــروطه‬ ‫تبدیــل شــد‪ .‬اتحادیــه شــخصی بــا کشــور لوکزامبــورگ در ســال ‪ 1890‬بــه پایــان‬ ‫رســید و هلنــد تنهــا مانــد‪.‬‬ ‫هلنــد در جنــگ جهانــی اول بــی طــرف مانــد ولــی در جنــگ جهانــی دوم المــان‬ ‫همســایه خــود را تحــت تاثیــر جنــگ هــای خــود در اورد‪ .‬هلنــد کشــوری مــدرن و‬ ‫صنعتــی بــه عنــوان بزرگتریــن صــادر کننــده محصــوالت کشــاورزی شــناخته شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1944‬کشــور هــای کــم بضاعــت و کــم درامــد اتحادیــه بنلوکس را تشــکیل‬ ‫دادنــد کــه در امــور اقتصــادی بــا هــم همــکاری و بــه یکدیگــر کمــک کننــد‪ .‬هلنــد‬ ‫در ســال ‪ 1949‬بــرای تشــکیل ناتــو همــکاری کــرد و بــه عنــوان یکــی از اعضــا ایــن‬ ‫ســازمان در امــد و در ســال ‪ 1957‬بــه عنــوان یکــی از اعضــا جامعــه و یــا اتحادیــه‬ ‫اروپــا بــه ایــن اتحادیــه پیوســت و در معرفــی اتحادیــه اقتصــادی و پولــی در ســال‬ ‫‪ 1999‬حضــوری پــر رنــگ داشــت‪.‬‬ صفحه 5 ‫اب و هوا‬ ‫هلنــد کشــوری اســت کــه دارای اب و هــوای معتــدل دریایــی بــا‬ ‫تابســتان هــای معتــدل و زمســتان هــای ســرد اســت‪ .‬بــاد و بــاران در‬ ‫تمــام طــول ســال وجــود دارد و مــاه هــای جــوالی و اگوســت مرطــوب‬ ‫تریــن ماههــا هســتند و مــارس خشــک تریــن مــاه ســال اســت‪ .‬بــرای‬ ‫اشــنایی بــا اب و هــوای هلنــد پــس از خریــد تــور هلنــد بــرای شــما‬ ‫عزیــزان در ایــن مقالــه توضیحــی کوتــاه اورده شــده اســت‪.‬‬ ‫از انجــا کــه هلنــد کشــور نســبتا کوچکــی اســت‪ ،‬و تفــاوت کمــی در اب‬ ‫و هــوا از یــک منطقــه بــه منطقــه دیگــر وجــود دارد‪ ،‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫مــی تــوان گفــت کــه شــهرهای مختلــف هلنــد اساســا اب و هــوای‬ ‫یکســانی دارنــد‪.‬‬ ‫از انجــا کــه هلنــد ســرزمینی مســطح اســت‪ ،‬بــاد ممکــن اســت بــرای‬ ‫گردشــگران موجــب نگرانــی باشــد‪ ،‬خصوصــا در طــول زمســتان و‬ ‫تابســتان‪ .‬بــاد در امتــداد ســاحل عمدتــا بســیار قــوی تــر از ســایر‬ ‫مناطــق اســت‪.‬‬ ‫درجــه حــرارت در روز از ‪ 2‬درجــه ســانتیگراد الــی ‪ 6‬درجــه ســانتیگراد‬ ‫در فصــل زمســتان و ‪ 17‬درجــه ســانتی گــراد الــی ‪ 20‬درجــه ســانتیگراد‬ ‫در تابســتان متغیــر اســت‪.‬‬ ‫زبان و مذهب‬ ‫در رابطــه بــا دیــن هلنــد‪ ،‬ایــن کشــور یکــی از ســکوالرترین کشــور های‬ ‫اروپــای غربــی اســت‪ .‬فقــط حــدود درصــد از شــهروندان هلنــد ادعــا‬ ‫مــی کننــد کــه دارای مذهــب هســتند در حالــی کــه از ایــن ‪39‬درصــد‪،‬‬ ‫فقــط ‪6‬درصــد بــه طــور منظــم بــه کلیســا مــی رونــد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر دو دیــن اصلــی در جامعــه هلنــد وجــود دارد‪ :‬کاتولیــک‬ ‫رومــی و پروتســتان‪ .‬کاتولیــک هــای رومــی تقریبــا ‪25‬درصد و پروتســتان‬ ‫هــا تقریبــا ‪15‬درصــد را تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫مســلمانان حــدود ‪5‬درصــد از ایــن جمعیــت را تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫بودایــی هــا ‪1‬درصــد و هنــدو هــا ‪0.9‬درصــد را تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫پناهندگان در هلند‬ ‫هلنــد از ســال ‪ ۱۹۸۴‬میــادی اقــدام بــه پذیــرش پناه جــو طبــق ســهمیه بندی‬ ‫کــرد‪ .‬مدت زمــان ســهمیه بــرای یــک دوره ‪ ۴‬ســاله اســت کــه پــس از ان میزان‬ ‫ســهمیه جدیــد مشــخص می شــود‪ .‬در حــال حاضــر میانگیــن ‪ ۵۰۰‬ســهمیه طــی‬ ‫یــک ســال اســت‪ .‬در صــورت عــدم اســتفاده از تمامــی ســهمیه ســاالنه‪ ،‬میــزان‬ ‫باقیمانــده بــه ســهمیه ســال بعــد افــزوده می شــود و ســهمیه ها قابل انعطــاف‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫امار پناهندگان در هلند‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۶‬حــدود ‪ ۴۷۰۰۰‬پناهنــده در کشــور هلنــد وجــود داشــت کــه‬ ‫ایــن امــار تقریب ـاً دو برابــر ســال ‪ ۲۰۱۴‬و ســه برابــر ســال ‪ ۲۰۱۵‬می باشــد‪.‬‬ ‫قوانین سخت گیرانه‬ ‫در تحقیقاتــی کــه در وزارت دادگســتری در بخــش تحقیقــات انجام شــده‬ ‫امده اســت کــه قوانیــن پناهندگــی هلنــد نســبت بــه بعضــی از کشــورهای‬ ‫اروپایــی ازجملــه المــان و ســوئد ســخت گیری بیشــتری منظــور شده اســت‪.‬‬ ‫علــت ان افزایــش فوق العــاده پناه جــو و درخواســت پناهندگــی طــی ســال های‬ ‫گذشــته به خصــوص بــه دلیــل جنگ هــای گوناگــون تــوام بــا دالیــل دیگــر‬ ‫پناهندگــی می باشــد‪ .‬بــه عبــارت روشــن تر متقاضیــان پناهندگــی در‬ ‫کشــورهای مذکــور شــانس موفقیــت بیشــتری دارنــد‪ .‬علــت ایــن ســختگیری‬ ‫ورود فزاینــده پناه جویــان بــه هلنــد می باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪6‬‬ صفحه 6 ‫جغرافیا‬ ‫مســاحت بخــش اروپایــی پادشــاهی هلنــد ‪ ۴۱٬۵۴۳‬کیلومتــر مربــع اســت‪.‬‬ ‫هلنــد بیــن عرض هــای ‪ ۵۰‬درجــه و ‪ ۵۴‬درجــه شــمالی و طول هــای ‪ ۳‬و ‪۸‬‬ ‫درجــه شــرقی قــرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫هلنــد کشــوری اســت بســیار کم ارتفــاع و همــوار‪ ،‬به طوری کــه حــدود‬ ‫‪ ۲۶‬درصــد از مســاحت ان و ‪ ۲۱‬درصــد از جمعیــت ان در زمین هایــی زیــر‬ ‫ســطح دریاهــای ازاد زندگــی می کننــد‪ ]۶[.‬حــدود ‪ ۵۰‬درصــد از ســرزمین‬ ‫هلنــد نیــز تنهــا یــک متــر باالتــر از ســطح دریــا جــای گرفته اســت‪.‬‬ ‫بخــش اعظــم قســمت اروپایــی کشــور مســطح اســت‪ ،‬بــه اســتثنای مقداری‬ ‫تپــه در انتهــای جنــوب شــرقی کشــور‪ ،‬و یــک منطقــه تپه ماهــوری در مرکــز‬ ‫کشــور‪ .‬بلندتریــن تپه هــا کــه در جنــوب شــرق واقــع شــده اند بیــش از‬ ‫‪ ۳۲۱‬متــر ارتفــاع ندارنــد‪.‬‬ ‫اکثــر نواحــی زیــر ســطح دریــا‪ ،‬توســط مــردم هلنــد ایجــاد شــده اند‪ ،‬ایــن‬ ‫کار در پــی حفــر زمین هــا بــرای اســتخراج زغال ســنگ یــا خشــک کــردن‬ ‫اب دریــا و ســدبندی جلــوی دریــا انجــام شده اســت‪ .‬از اواخــر ســده‬ ‫شــانزدهم‪ ،‬زمین هــای پهنــاور خشک شــده از دریــا کــه پُلــدر نامیــده‬ ‫می شــوند توســط ســامانه های زهکشــی دقیــق و حساســی کــه شــامل‬ ‫خاکریزهــا‪ ،‬کانال هــا و ایســتگاه های پمپــاژ هســتند‪ ،‬حفــظ می شــوند‪.‬‬ ‫تقریبــاً ‪ ۱۷‬درصــد از اراضــی کشــور پیــش از ایــن دریــا و دریاچــه بــوده‬ ‫کــه در چارچــوب پروژه هــای مختلــف خشــک و قابــل اســتفاده شده اســت‪.‬‬ ‫جمعیت‬ ‫بخــش اعظــم خــاک هلنــد ابتدائــاً بــر اثــر رســوبات ســه رودخانــه‬ ‫بــزرگ اروپایــی در ریزشــگاه ان هــا بــه دریــا تشــکیل شده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫ســه رودخانــه عبارتنــد از رایــن‪ ،‬رود مــوز (مــاس) و اســخلده‪ .‬بخــش‬ ‫جنــوب غربــی هلنــد تــا بــه امــروز همچنــان دلتــای ایــن ســه رودخانــه‬ ‫اســت و دلتــای راین‪-‬موز‪-‬اســخلده نامیــده می شــود‪.‬‬ ‫مهــار اب دریــا و رودخانه هــا همــواره یکــی از چالش هــای هلنــد‬ ‫بوده اســت (بــه دلیــل کــم ارتفــاع بــودن هلنــد)‪ ،‬ان هــا در ایــن کار و‬ ‫نیــز در ایجــاد خشــکی در دریــا بســیار پرتجربــه هســتند و توانســته اند‬ ‫ســیالب را بــه خوبــی کنتــرل کننــد‪.‬‬ ‫پیشــروی دریــا در ســاحل و زیــر اب رفتــن زمین هــا در پــی اب شــدن‬ ‫مناطــق قطبــی زمیــن از چالش هــای اینــده هلنــد اســت‪.‬‬ ‫شــهرهای جدیــدی چــون المیــره و لیلی اســتاد کــه در جنــوب دریاچــه‬ ‫ایســل میر واقــع انــد و در چنیــن زمین هایــی بنــا شــده اند‪.‬‬ ‫کشــور هلنــد در بیــن پرجمعیــت تریــن کشــورها در جهــان رتبــه ‪ 64‬را‬ ‫بــه خــود اختصــاص داده اســت و جمعیــت ان در ســال ‪ 2020‬میــادی‬ ‫‪ 17.126.074‬نفــر تخمیــن زده شــده اســت‪ .‬بیــن ســال هــای ‪ 1900‬و‬ ‫‪ 1950‬جمعیــت ایــن کشــور از ‪ 5.1‬میلیــون نفــر بــه ‪ 10.0‬میلیــون نفــر‬ ‫و از ســال ‪ 1951‬تــا ‪ 2000‬جمعیــت ایــن کشــور از ‪ 10.0‬میلیــون نفــر‬ ‫بــه ‪ 15.9‬میلیــون نفــر افزایــش یافــت‪ .‬ایــن کشــور شــانزدهمین کشــور‬ ‫پرجمعیــت جهــان از لحــاظ تراکــم و پنجمیــن کشــور پرجمعیــت در اروپــا‬ ‫اســت‪ 17.126.074 .‬میلیــون نفــر ســاکن هلنــد در مســاحت ‪41.545‬‬ ‫کیلومترمربــع (از جملــه ســطح اب) متمرکــز شــده انــد و الزم بــه ذکــر‬ ‫اســت کــه ســطح زمیــن ایــن کشــور‪ 33481‬کیلومتــر مربــع اســت‪ .‬ایــن‬ ‫بــدان معنــی اســت کــه ایــن کشــور دارای تراکــم جمعیــت ‪ 521‬نفــر در‬ ‫کیلومترمربــع اســت‪ .‬بنــگالدش تنهــا کشــوری اســت کــه (اگــر ایالــت‬ ‫هــای کوچــک شــهر را در نظــر نگیریــم) در کل مســاحت بزرگتــر و بــا‬ ‫تراکــم جمعیــت باالتــری از هلنــد دارد‪.‬‬ ‫جمعیــت هلنــد در حــال پیــر شــدن اســت‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬امیــد بــه‬ ‫زندگــی بــه دلیــل تحــوالت پزشــکی در ایــن کشــور افزایــش یافتــه‬ ‫اســت و همچنیــن هلنــد شــاهد افزایــش جمعیــت مهاجــران در ایــن‬ ‫کشــور بــوده اســت بــوده اســت‪ .‬بــا وجــود ایــن تحــوالت همــراه بــا‬ ‫رونــق جمعیــت پــس از جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬نــرخ پاییــن تولــد باعــث‬ ‫رشــد بســیار کــم جمعیــت شــده اســت و ایــن کشــور در ســال ‪2005‬‬ ‫شــاهد کمتریــن رشــد مطلــق جمعیــت از ســال ‪ 1900‬بــود‪.‬‬ ‫نــرخ رشــد جمعیــت هلنــد همچنــان ‪0.39‬درصــد گــزارش شــده اســت‬ ‫کــه رتبــه ‪ 164‬در جهــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬پیــش بینــی‬ ‫مــی شــود نــرخ رشــد ســاالنه جمعیــت کشــور هلنــد ســال ‪ 2020‬بــا‬ ‫رونــد کاهــش ‪0.28‬درصــد ادامــه دهــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪7‬‬ ‫تــا اینکــه حــدودا تــا ســال ‪ 2040‬بــا نــرخ درصــد قبــل از شــروع کاهــش‬ ‫بســیار اهســته‪ ،‬توقــف کنــد‪ .‬از انجــا کــه نــرخ رشــد جمعیــت در کشــور هلنــد‬ ‫بســیار کنــد اســت و هــر ســاله کندتــر مــی شــود‪ ،‬انتظــار نمــی رود کــه جمعیــت‬ ‫ایــن کشــور در اینــده افزایــش یــا تغییــر مثبــت خاصــی را تجربــه کنــد‪.‬‬ ‫بــر اســاس پیــش بینــی هــای فعلــی‪ ،‬جمعیــت کشــور هلنــد در ســال ‪2020‬‬ ‫میــادی ‪ 17.181.249‬نفــر‪ ،‬در ســال ‪ 2030‬میــادی ‪ 17.594.086‬نفــر‪ ،‬در‬ ‫‪ 2040‬میــادی ‪ 17.700.286‬نفــر و تــا ســال ‪ 2050‬میــادی ‪ 17.517.575‬نفــر‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ صفحه 7 ‫کبری تبریزیان‬ ‫اداب و رسوم‬ ‫در حالــی کــه اداب و رســوم و فرهنــگ مــردم هلنــد اینــه ای از دیگــر کشــور هــای‬ ‫غربــی اســت‪ ،‬برخــی خصوصیــات خــاص نیــز بــرای شــهروندان هلنــدی وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــه خاطــر داشــته باشــید انچــه کــه در زیــر مــی خوانیــد ممکــن اســت در همــه‬ ‫مناطــق و توســط همــه افــراد عملــی نشــود‪ ،‬امــا یــک راهنمایــی کلــی بــرای نشــان‬ ‫دادن اداب و معاشــرت مناســب در بیشــتر شــرایط و موقعیــت هــا در هلنــد اســت‪.‬‬ ‫خوشامدگویی‪:‬‬ ‫هلنــدی هــا بــه هنــگام خوشــامدگویی و عزیمــت (تــا حــدودی رســمی) دســت‬ ‫تــکان مــی دهنــد یــا اگــر (ارتبــاط نزدیکــی) بــا فــرد دارنــد‪ ،‬بــا شــروع از گونــه‬ ‫چــپ‪ ،‬ســه بــار روی گونــه را مــی بوســند‪.‬‬ ‫برنامه ریزی‪:‬‬ ‫در فرهنــگ مــردم هلنــد‪ ،‬برنامــه ریــزی دارای اهمیــت بســیاری اســت‪ .‬تعجــب‬ ‫نکنیــد اگــر شــام بــا یــک دوســت هلنــدی از شــش هفتــه قبــل برنامــه ریــزی شــده‬ ‫اســت‪ .‬هلنــدی هــا طبــق برنامــه زندگــی مــی کننــد و بــه پیــروی از ان هــا ســخت‬ ‫پایبنــد هســتند‪ .‬بــرای هــر مالقــات و قــراری الزم اســت ابتــدا بــا طــرف مقابــل‬ ‫توافــق شــود و ســپس در برنامــه شــما قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫رفتارها‪:‬‬ ‫شــهروندان هلنــد بســیار رک و مســتقیم هســتند‪ .‬انچــه بعضــی از مردم ان را زشــت‬ ‫تلقــی مــی کننــد‪ ،‬ان را “گشــودگی” مــی نامنــد کــه از نظــر ان هــا‪ ،‬ایــن در واقــع‬ ‫توجــه و اقــرار صادقانــه و مســتقیم بــه موضــوع اســت و فقــط ســبک خــاص انهــا‬ ‫اســت و بــه معنــای بــی ادب بــودن نیســت‪.‬‬ ‫مکالمه‪:‬‬ ‫هلنــدی هــا هنــگام مکالمــه بــا دیگــران‪ ،‬ارتبــاط چشــمی را حفــظ مــی کننــد‪ .‬بیشــتر‬ ‫ان هــا بــه راحتــی دلخــور و ناراحــت نمــی شــوند و از انتقــاد اســتقبال مــی کننــد‪.‬‬ ‫انواع زبان ها‪:‬‬ ‫هلنــدی هــا بــه زبــان هــای متفــاوت صحبــت مــی کننــد‪ .‬اگــر بــا شــخصی بــه زبــان‬ ‫هلنــدی خــوش امــد گویــی کردیــد و او بــه زبــان انگلیســی پاســخ شــما را داد‪،‬‬ ‫تعجــب نکنیــد‪ .‬هلنــدی هــا در صحبــت کــردن بــه زبــان هــای خارجــی بســیار ماهــر‬ ‫هســتند و بــه راحتــی مــی تواننــد لهجــه خــود را تغییــر دهنــد‪.‬‬ ‫ولخرجی‪:‬‬ ‫در حالــی کــه هلنــدی هــا فاصلــه زیــادی تــا ثروتمنــد شــدن ندارنــد‪ ،‬اگــر‬ ‫در خــرج کــردن پــول زیــاده روی کننــد‪ ،‬ممکــن اســت در جامعــه بــه عنــوان‬ ‫یــک شــخصیت منفــی قلمــداد شــوند‪.‬‬ ‫در فرهنــگ مــردم هلنــد خــرج کــردن بیــش از انــدازه پــول‪ ،‬در واقــع‬ ‫‪( show off‬نمایــش) تلقــی مــی شــود‪ .‬همچنیــن‪ ،‬هرگــز از کســی نپرســید‬ ‫کــه چقــدر پــول در مــی اورد‪.‬‬ ‫رانندگی‪:‬‬ ‫بــه بیــان ســاده‪ ،‬هلنــدی هــا مــی تواننــد بــی صبــر و بــی ادب در جــاده‬ ‫باشــند‪ .‬بســیاری حــرکات نادرســت و تغییــر ناگهانــی الیــن حرکت و ناســزا‬ ‫گفتــن در بســیاری از مناطــق امــری عــادی اســت‪ .‬بــه عبــارت دیگــر‪ ،‬اگر در‬ ‫هلنــد رانندگــی کنیــد‪ ،‬بــرای یــک ماجراجویــی امــاده شــوید(البته ایــن امــر‬ ‫بــرای مــا ایرانــی هــا بــه هیــچ وجــه ماجراجویــی محســوب نمــی شــود!)‪.‬‬ ‫هدیه دادن‪:‬‬ ‫اگــر بــه منــزل یکــی از دوســتانتان دعــوت شــده ایــد‪ ،‬در فرهنــگ مــردم‬ ‫هلنــد مرســوم اســت کــه بــرای میزبانتــان هدیــه ای را همراهتــان داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬قابــل قبــول تریــن هدایــا شــامل‪ :‬گل هــا (همیشــه یــک گل عجیــب‬ ‫و غریــب اســت و هرگــز ســیزده گل نبریــد!)‪ ،‬کتــاب‪ ،‬یــک بســته شــکالت‬ ‫یــا یــک گلــدان اســت‪ .‬هلنــدی هــا بــه طــور معمــول یــک بطــری شــراب‬ ‫را از پیــش بــرای وعــده غذایــی انتخــاب مــی کننــد‪ ،‬بنابرایــن اوردن بطــری‬ ‫بــه عنــوان هدیــه نامتــداول اســت‪.‬‬ ‫کل جامعــه هلنــد مســتقل و مــدرن اســت بــه طوری کــه بســیاری بــه‬ ‫موضــوع برابــری بــرای همــه اعتقــاد دارنــد‪ .‬احترامــی کــه شــهروندان‬ ‫هلنــدی بــه هــم می گذارنــد بــه ســن یــا ارتبــاط انهــا مربــوط نیســت و‬ ‫کار ســخت و مهــارت باعــث ایجــاد احتــرام می شــود‪.‬‬ ‫یکــی از مــوارد جالــب توجــه در هلنــد ایــن اســت کــه همــه اقشــار مــردم از‬ ‫پیــر و جــوان‪ ،‬دوچرخه ســواری می کننــد‪ .‬راهــروی خانه هــا عمومــاً مملــو‬ ‫از دوچرخــه اســت و اهالــی خانــه بــه محــض صــرف صبحانــه بــا دوچرخــه‬ ‫راهــی کار یــا محــل تحصیــل می شــوند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪8‬‬ صفحه 8 ‫رسانه ها در هلند‬ ‫رادیــو و تلویزیــون هلنــد زیــر نظر ســازمانی بــه نــام (‪Nederlandse Publieke‬‬ ‫‪ Omroep)NPO‬اداره مــی شــود‪ .‬ایــن ســازمان مســئولیت هماهنگــی بیــن‬ ‫کلیــه شــرکت هایــی را برعهــده دارد کــه بــه تولیــد و پخــش برنامــه هــای‬ ‫تلویزیونــی و رادیویــی مشــغول مــی باشــند‪ .‬شــهر رســانه ای هلنــد کــه رادیــو‬ ‫و تلویزیــون هلنــد نیــز در ان قــرار دارد‪ ،‬هیلفرســوم (‪ )Hilversum‬اســت کــه‬ ‫در ‪ 60‬کیلومتــری الهــه قــرار گرفتــه اســت‪ .‬برنامه هــای شــبکه هــای مختلــف‬ ‫صــدا و ســیما بــر اســاس مکانیســمی مشــخص از ســوی شــرکتهای مختلــف‬ ‫تهیــه مــی شــود‪ .‬تعــداد ایــن شــرکتها طــی ســالهای گذشــته بــر اســاس‬ ‫تصمیمــات ســازمان ان‪.‬پــی‪.‬او متغیــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــر اســاس یــک تقســیم بنــدی قدیمــی تــر‪ ،‬رادیــو و تلویزیــون در هلنــد را‬ ‫مــی تــوان بــه دو بخــش دولتــی و تجــاری تقســیم نمــود‪ .‬در بخــش دولتــی‪،‬‬ ‫ســه شــبکه تلویزیونــی (‪ )3 Nederland ,2 Nederland ,1 Nederland‬وجــود‬ ‫دارد کــه کار پخــش برنامــه هــای مختلــف را برعهــده دارنــد‪ .‬شــبکه یــک‬ ‫بیشــتر بــه اخبــار‪ ،‬ورزش و برنامــه هــای خانوادگــی؛ شــبکه دو بــه امــور‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬هنــری‪ ،‬سیاســی و مذهبــی؛ و شــبکه ســه بــه امــور جوانــان و‬ ‫مســایل جدیــد می پردازنــد‪ 24 Nederland .‬نیــز بــه عنــوان درگاه دیجیتــال‬ ‫‪ ،NPO‬شــامل ‪ 12‬کانــال تلویزیونــی کابلــی در هلنــد مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ BVN‬نیــز یــک کانــال تلویزیونــی ماهــواره ای و کابلــی اســت کــه توســط ‪NPO‬‬ ‫و برخــی شــرکت هــای دیگــر راه انــدازی شــده اســت و بــه زبــان هلنــدی و‬ ‫فالنــدرز برنامــه پخــش مــی کنــد‪ .‬شــش کانــال رادیویــی (‪,2 Radio ,1 Radio‬‬ ‫‪ )6 Radio ,5 Radio ,4 Radio ,FM3‬نیــز وجــود دارنــد‪ .‬در بخــش دولتــی میــزان‬ ‫وقــت پخــش برنامــه یــک بنــگاه خبرپراکنــی بــه تعــداد اعضــای ان بســتگی‬ ‫دارد‪ .‬بنگاههــای خبرپراکنــی کــه از شــبکه هــای تلویزیونــی و کانالهــای‬ ‫رادیویــی عمومــی اســتفاده مــی کننــد از طریــق کمــک هــای بالعــوض دولتــی‪،‬‬ ‫پخــش اگهــی و حــق عضویــت تامیــن مالی مــی شــوند‪ .‬در حــال حاضر شــبکه‬ ‫هــای تلویزیونــی و کانــال هــای رادیویــی تجــاری مختلفــی نیــز وجــود دارنــد‬ ‫کــه از جملــه انهــا مــی تــوان بــه ‪NET ,6 SBS ,8 and RTL 7 RTL ,5 RTL ,4 RTL‬‬ ‫‪ Veronica 5‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫خبرگــزاری ‪ ANP‬کــه در ســال ‪ ۱۹۳۴‬تاســیس شــد ‪ ،‬بزرگتریــن خبرگــزاری‬ ‫هلنــد اســت کــه در حــال حاضــر مالــک عمــده ان شــرکت خصوصــی ‪NPM‬‬ ‫مــی باشــد‪ .‬ایــن خبرگــزاری ســاالنه بیــش از ‪ ۱۶۰‬هــزار خبــر و ‪ ۶۰۰‬هــزار‬ ‫ی مســوول ارائــه خبــر‬ ‫تصویــری خبــری منتشــر می کنــد‪ .‬خبرگــزاری ای ان پـ ‬ ‫بــه تقریبــاً تمامــی شــبکه های رادیو یــی هلنــد بــه غیــر از رادیــو ‪ ۱‬اســت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۳‬شــرکت خصوصــی ان پــی ام بیــش از ‪ ۷۰‬درصــد از ســهام این‬ ‫ی ســی ام خریــداری‬ ‫خبرگــزاری را از روزنامــه تلگــراف و انتشــارات وگنــر و پـ ‬ ‫کــرد‪ .‬خبرگــزاری ای‪.‬ان‪.‬پــی ‪ .‬دارای ارشــیو بســیار بــزرگ خبــری اســت‪ .‬افــراد‬ ‫می تواننــد تمامــی بخش هــای رادیــو ای از ســال ‪ ۱۹۳۷‬را درخواســت کننــد‪.‬‬ ‫خبرگــزاری ای‪.‬ان‪.‬پــی ‪ .‬بــا خبرگزاری هــای بــزرگ چــون رویتــرز همــکاری‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫کلیــه روزنامــه هــا در هلنــد توســط بخــش خصوصــی اداره مــی شــوند‪ .‬دو‬ ‫شــرکت بــزرگ پــی ســی ام و تلگــراف در زمینــه چــاپ ونشــر روزنامه هــا‬ ‫در هلنــد فعالیــت مــی کننــد‪ .‬در ســال ‪ 2009‬یــک شــرکت چــاپ و نشــر‬ ‫بلژیکــی بــه نــام د پرســگروپ کــه صاحــب برخــی رســانه هــا درکشــورهای‬ ‫بلژیــک‪ ،‬هلنــد و دانمــارک اســت‪.‬اقدام بــه خریــد اکثریــت ســهام شــرکت‬ ‫پــی ســی ام کــرده و یــک شــرکت فرعــی بــه نــام د پرســگروپ هلنــد در‬ ‫امســتردام تشــکیل داد کــه صاحــب اکثــر رســانه هــای هلنــد مــی باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪9‬‬ ‫گرچــه وابســتگی روزنامــه هــا بــه گــروه هــای مذهبــی و اجتماعــی نســبت بــه‬ ‫گذشــته خیلــی کــم رنــگ شــده اســت‪ ،‬امــا هنــوز هــم روزنامــه هــای تــراو را بــه‬ ‫گرایــش پروتســتان‪ ،‬روزنامــه فولکــس کرانــت را در کاتولیــک و چــپ گــرا‪ ،‬ان‪.‬ار‪.‬‬ ‫ســی را لیبــرال و روزنامــه تلگــراف را راســت گــرا نســبت می دهنــد‪.‬‬ ‫روزنامه تلگراف‬ ‫روزنامــه تلگــراف بــه عنــوان قدیمیتریــن و بزرگتریــن روزنامــه منتشــره در هلنــد بــه‬ ‫حســاب مــی ایــد‪ .‬در زمــان جنــگ جهانــی دوم‪ ،‬ایــن روزنامــه بــا طرفــداری کــردن‬ ‫از المانهــا باعــث وجــود جنجــال شــد و بعــد از جنــگ بــه مــدت ‪ 30‬ســال از انتشــار‬ ‫محــروم بــود‪ .‬ایــن روزنامــه زمانــی هشــتمین روزنامــه از نظــر تیــراژ در اروپــا وده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫روزنامه الخمین داخبالد‬ ‫ایــن روزنامــه در ســال ‪ 1946‬تاســیس شــده اســت و مرکــز ان در شــهر روتــردام مــی‬ ‫باشــد‪ .‬روزنامــه یادشــده در راســتای تمرکــز منطقــه ای بــر روی اخبــار شــهر روتــردام‬ ‫تاســیس شــده لیکــن اخبــار شــهرهای الهــه و اوترخــت را هــم پوشــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫نشــریه مزبــور بعــد از روزنامــه تلگــراف‪ ،‬دومیــن روزنامــه پــر تیــراژ در هلنــد اســت‪.‬‬ ‫روزنامه فولکس کرانت‬ ‫منشــاء ایــن روزنامــه از انتشــارات کلیســای کاتولیــک روم مــی باشــد‪ .‬در حــال حاضــر‬ ‫ایــن روزنامــه چپگــرا بــه عنــوان یــک روزنامــه پرکیفیــت بــه حســاب مــی ایــد کــه بــا‬ ‫انتشــار مقــاالت عمیــق و ســنگین‪ ،‬مــورد عالقــه تحصیــل کــردگان قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫رویکــرد ایــن روزنامــه بیشــتر متمرکــز بــر جــذب خواننــدگان جــوان مــی باشــد‪.‬‬ صفحه 9 ‫اقتصاد هلند‬ ‫امید عزیزی‬ ‫‪Economy‬‬ ‫هلنــد یکــی از کشــورهای کوچــک در اروپــا و بــا جمعیــت کــم امــا در‬ ‫عــوض بــا اقتصــاد قــوی اســت‪ .‬هلنــد در همــه زمینه هــای تجــاری‬ ‫اقتصــاد پویــا دارد‪ .‬ان هــا بــا اقتصــاد جهــان اشــنا هســتند و فعالیــت‬ ‫خوبــی بــا کشــورهای زیــادی دارنــد‪.‬‬ ‫طبــق امــار بــه دســت امــده‪ ،‬کشــور هلنــد حــدود ‪ ۱۶‬برابــر بیشــتر از‬ ‫ایــران قــدرت صــادرات دارد‪ .‬جالــب اســت بدانیــد هلنــد در صــادرات‬ ‫محصــوالت کشــاورزی رتبــه دوم در جهــان را داراســت‪ .‬یکــی از دالیــل‬ ‫قــدرت کشــاورزی هلنــد ایــن اســت کــه حــدود ‪ ۹۴‬کیلومتــر گلخانــه در‬ ‫ایــن کشــور وجــود دارد کــه بــا تکنولــوژی پیشــرفته و مــدرن نگهــداری‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫از ایــن کشــور محصــوالت لبنــی زیــادی بــه کشــورهای دیگــر صــادر‬ ‫می شــود‪ .‬عــاوه بــر ایــن بــه دلیــل مــزارع زیــاد در هلنــد عجیــب نیســت‬ ‫کــه شــاهد صــادرات زیــادی از محصــوالت گنــدم‪ ،‬جــو و ســیب زمینــی‬ ‫باشــیم‪ .‬بــرای زندگــی در هلنــد اشــنایی بــا اقتصــاد ایــن کشــور یکــی از‬ ‫ملزومــات اســت‪ .‬اگــر می خواهیــد بــا اقتصــاد ایــن کشــور بیشــتر اشــنا‬ ‫شــوید بــا مــا همــراه شــوید‪.‬‬ ‫کشــور هلنــد در زمینــه حجــم صــادرات فعالیــت بی نظیــری دارد‪ .‬اگــر‬ ‫بخواهیــم ‪ ۱۰‬کشــور برتــر در صــادرات را نــام ببریــم قطعــا یکــی از ان‬ ‫کشــورها هلنــد اســت‪ .‬هلنــد پیشــرفته ای کــه در ایــن روزهــا می بینیــد‬ ‫نتیجــه فعالیت هــای صادراتــی ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫واحــد پــول هلنــد‪ ،‬یــورو اســت و ان هــا هــر ســاله شــاهد نــرخ کمــی از‬ ‫میــزان تــورم هســتند‪ .‬عــددی حــدود ‪ ۳‬درصــد افزایــش تــورم در هلنــد‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫البتــه هلنــد از لحــاظ واردات هــم دارای رتبــه خوبــی در اقتصــاد اســت‪.‬‬ ‫ایــن کشــور یکــی از ‪ ۶‬کشــور برتــر در حــوزه ســرمایه گــذاری اســت‪.‬‬ ‫همانطــور کــه می دانیــد هلنــد کشــور گل و گیاهــان اســت‪ .‬بخــش‬ ‫بزرگــی از صــادرات ایــن کشــور گل و گیــاه اســت کــه بــه دیگــر کشــورها‬ ‫فرســتاده می شــود‪ .‬ان هــا بــا اســتفاده از علــم روز دنیــا‪ ،‬گونه هــای‬ ‫متفاوتــی از گیاهــان را بــه سراســر جهــان صــادر می کننــد‪.‬‬ ‫مــواد غذایــی‪ ،‬بنزیــن‪ ،‬محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬مــواد شــیمیایی‪ ،‬ماشــین‬ ‫االت و محصــوالت دامــی از دیگــر مــوارد صادراتــی کشــور هلنــد اســت و‬ ‫تنهــا بــه گل و گیاهــان ختــم نمی شــوند‪ .‬امــا شــاید بپرســید کــه واردات‬ ‫ایــن کشــور چــه مــواردی اســت؟ پوشــاک‪ ،‬لــوازم و تجهیــزات حمــل و‬ ‫نقــل‪ ،‬مــواد شــیمیایی از واردات ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫اقتصــاد در ایــن کشــور بــه قــدری قــوی اســت کــه کشــورهای زیــادی‬ ‫بــرای تبــادالت کاال حاضــر بــه همــکاری هســتند‪ .‬در حــال حاضــر‬ ‫بیشــترین میــزان واردات و صــادرات کشــور هلنــد بــا کشــورهای المــان‪،‬‬ ‫فرانســه بلژیــک‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬انگلیــس و امریــکا هســتند‪ .‬منابــع طبیعــی‬ ‫فراوانــی هــم در ایــن کشــور وجــود دارد کــه بخــش صــادرات را حمایــت‬ ‫می کننــد‪ .‬منابــع گاز طبیعــی‪ ،‬زغــال ســنگ‪ ،‬نفــت و ســنگ اهــک از منابــع‬ ‫طبیعــی ایــن کشــور اســت کــه بخشــی از اقتصــاد را بــر عهــده دارد‪.‬‬ ‫فرهنگ کسب و کار در هلند‬ ‫نکتــه ای کــه بــرای هلندی هــا بســیار مهــم اســت‪ ،‬وقــت شناســی‬ ‫در کســب و کار اســت‪ .‬ان هــای اهمیــت زیــادی بــه زمــان و کارهــای‬ ‫شــخصی خــود می دهنــد‪ .‬در واقــع ان هــا کار را از زندگــی شــخصی خــود‬ ‫جــدا می داننــد‪ .‬کارفرمایــان انجــام کارهــا بعــد از ســاعت کاری را بــه‬ ‫یــک فــرد هلنــدی نمی ســپارند‪ .‬عــاوه بــر ایــن بهتــر اســت جلســات‬ ‫کاری را در فضــل تابســتان برگــزار نکنیــد‪ .‬چــرا کــه ایــن فصــل‪ ،‬زمــان‬ ‫تعطیــات مرســوم در ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫وقــت شــناس یکــی از مهم تریــن رفتارهــای هلنــدی اســت‪ .‬ان هــا بــا‬ ‫دقــت بــر ایــن موضــوع می تواننــد شــما را تحلیــل کننــد‪ .‬اگــر بــرای‬ ‫جلســه ای دیرتــر از وقــت مشــخص در محــل حاضــر شــوید‪ ،‬ان هــا‬ ‫بخشــی از اعتمــادی کــه بــه شــما کرده انــد را پــس می زننــد‪.‬‬ ‫بــرای همــکاری بــا هلندی هــا‪ ،‬از اهــداف کاری تــان در اینــده صحبــت‬ ‫کنیــد‪ .‬ان هــا عالقــه زیــادی بــه همــکاری بلنــد مــدت دارنــد‪ .‬داشــتن‬ ‫روحیــه خــوب و ارزش هــای کاری باعــث می شــود اقتصــاد یــک کشــور‬ ‫بــه ســمت صعــود حرکــت کنــد‪ .‬موضوعــی کــه می توانــد یکــی از دالیــل‬ ‫قــوی بــودن اقتصــاد در هلنــد دانســت‪ ،‬نیــروی کار اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪10‬‬ صفحه 10 ‫برندهای برتر هلند‬ ‫فیلیپس‬ ‫فیلیپــس‪ ،‬شــرکت هلنــدی و چندملیتــی تجهیــزات الکترونیکــی اســت‪ ،‬کــه دفتــر مرکــزی ان‬ ‫در شــهر امســتردام‪ ،‬هلنــد قــرار دارد‪ .‬ایــن شــرکت‪ ،‬در ســال ‪ ۱۸۹۱‬توســط جــرارد فیلیپــس‬ ‫در شــهر ایندهــوون تاســیس شــد‪.‬‬ ‫شــرکت فیلیپــس‪ ،‬یکــی از بزرگتریــن شــرکت های تولیدکننــده لــوازم و تجهیــزات الکترونیکــی‬ ‫جهــان اســت‪ ،‬کــه شــمار کارکنــان ان بیــش از ‪ ۱۲۲۰۰۰‬نفــر می باشــد و در ‪ ۱۰۰‬کشــور‬ ‫جهــان‪ ،‬خدمــات خــود را ارائــه می نمایــد‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۱۲‬شــرکت فیلیپــس به عنــوان‬ ‫بزرگتریــن تولیدکننــده تجهیــزات روشــنایی و نورپــردازی در جهــان‪ ،‬شــناخته شــد‪--.‬‬ ‫ســهام ایــن شــرکت در بــازار بــورس یورونکســت امســتردام معاملــه می شــود‪ .‬شــرکت‬ ‫فیلیپــس‪ ،‬همچنیــن در فهرســت ثانویــه بــازار بــورس نیویــورک ذکــر شده اســت‪.‬‬ ‫جــرارد فیلیپــس در ســال ‪ ۱۸۹۱‬شــرکت فیلیپــس را‪ ،‬بــا هــدف تولیــد انبــوه المپ هــای‬ ‫الکتریکــی‪ ،‬در کشــور هلنــد تاســیس کــرد و بــه مــرور‪ ،‬خــط تولیــد ســایر تجهیــزات و‬ ‫وســایل برقــی را‪ ،‬بــه کارخانجــات تولیــدی خــود افــزود‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۱۴‬نخســتین ازمایشــگاه‬ ‫پژوهشــی مجهــز‪ ،‬در زمینه هــای فیزیکــی و شــیمیایی راه انــدازی و توســط ایــن شــرکت بــه‬ ‫دنیــای الکترونیــک و پزشــکی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۲۵‬ایــن شــرکت‪ ،‬محصــول المــپ خــا خــود را تولیــد کــرد‪ .‬دو ســال بعــد‪ ،‬بــرای‬ ‫نخســتین بــار‪ ،‬تولیــد رادیــو را تجربــه نمــود و چهــار ســال پــس از ان‪ ،‬در ‪ ۱۹۳۱‬فیلیپــس وارد‬ ‫عرصــه تولیــد تلویزیــون شــد‪ .‬در فاصلــه دهــه ‪ ۱۹۳۰‬ایــن شــرکت توانســت‪ ،‬یــک میلیــون‬ ‫محصــول خــود را بــه فــروش برســاند‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۳۹‬زمانــی کــه شــمار کارکنــان فیلیپــس‪،‬‬ ‫بــه ‪ ۴۵‬هــزار نفــر رســیده بــود‪ ،‬نخســتین دســتگاه ریش تــراش بــا برنــد فیلیپــس بــه بــازار‬ ‫عرضــه شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۴۹‬شــرکت‪ ،‬فــروش ســت های تلویزیــون را اغــاز نمــود و در ‪ ۱۹۵۰‬شــرکت‬ ‫فیلیپــس رکــوردز‪ ،‬را راه انــدازی کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۶۳‬نــوار کاســت صوتــی توســط شــرکت فیلیپــس ارائــه شــد‪ ،‬کــه در زمــان خــود‪،‬‬ ‫موفقیــت بزرگــی بــرای ایــن شــرکت محســوب می شــد‪ .‬کمــی پــس از ان‪ ،‬بــرای نخســتین‬ ‫بــار‪ ،‬دســتگاه رادیــو ضبــط بــا برنــد فیلیپــس را تولیــد کــرد‪ .‬ســپس دســتگاه ضبــط نــوار‬ ‫کاســت را‪ ،‬جهــت اســتفاده بــه عنــوان پیغام گیــر‪ ،‬بــا دســتگاه تلفــن ترکیــب نمــود‪.‬‬ ‫در طــول دهــه ‪ ۱۹۷۰‬فــروش ایــن محصــوالت ادامــه داشــت‬ ‫و حتــی در چندیــن ســری از رایانه هــای شــخصی از ایــن‬ ‫کاســت ها اســتفاده می شــد‪ .‬در گام بعــدی نــوار کاســت هایی‬ ‫بــا نــام تجــاری «مینــی کاســت» در مقیاســی کوچکتــر تولید شــد‬ ‫کــه گمــان می رفــت بــه عنــوان پیغام گیــر تلفن هــای اداری‪،‬‬ ‫فــروش خوبــی داشــته باشــد ولــی در عمــل ایــن محصــول بــه‬ ‫جهــت تولیــد میکروکاســت های شــرکت المپــوس‪ ،‬عمــا بــه‬ ‫موفقیــت تجــاری نرســید‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۷۲‬نخســتین سیســتم ویدئــو خانگــی‪ ،‬یــا دســتگاه‬ ‫وی اچ اس در بــازار تجهیــزات الکترونیکــی انگلیــس ارائــه شــد‪.‬‬ ‫ایــن محصــول‪ ،‬عمـ ً‬ ‫ا در مواجهــه بــا اســتانداردهای بتاماکــس که‬ ‫توســط شــرکت ســونی تولیــد شــده بــود‪ ،‬در ســطح بین المللــی‬ ‫فــروش زیــادی نداشــت‪ .‬در ‪ ۱۹۷۸‬وســایل صوتــی فیلیپــس‪ ،‬بــا‬ ‫لــوح نــوری بــه بــازار عرضــه شــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۸۲‬لــوح فشــرده‪،‬‬ ‫بــا همــکاری شــرکت ســونی تولیــد و بــه بــازار وارد شــد‪ .‬ســپس‬ ‫ایــن محصــول به ترتیــب در ســال های ‪ ۱۹۹۷‬و ‪ ۲۰۰۶‬بــه‬ ‫دی وی دی و دیســک بلــو‪-‬ری تجهیــز گردیــد‪.‬‬ ‫دهــه ‪ ۱۹۹۰‬بــرای ایــن شــرکت‪ ،‬دوران تجدیــد ســاختار و‬ ‫بازســازی فشــرده محــدوده فعالیــت تجــاری بــود‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۱‬مرکزیــت شــرکت کــه تــا ان زمــان‪ ،‬در شــهر ایندهــوون‪،‬‬ ‫هلنــد بــود‪ ،‬بــه شــهر امســتردام منتقــل شــد‪.‬‬ ‫شــرکت فیلیپــس کــه فعالیــت خــود را در حــوزه روشــنایی اغــاز کرده‬ ‫بــود‪ ،‬امــروز در حوزه هــای دیگــر نظیــر لــوازم خانگــی و وســایل‬ ‫شــخصی‪ ،‬سیســتم های پزشــکی‪ ،‬لــوازم و تجهیــزات الکترونیکــی‬ ‫حضــور گســترده ای در ســطح بین المللــی دارد‪.‬‬ ‫فیلیپــس از ســال ‪ ۱۹۵۳‬وارد صنعــت تولیــد و ارائــه نیم رســانا‬ ‫شــد‪ .‬پیشــرفت و توســعه بخــش تولیــد نیمه رســاناهای فیلیپــس‪،‬‬ ‫بگونـه ای بــود کــه در ســال ‪ ۲۰۰۶‬مقــام دهــم برتریــن شــرکت های‬ ‫فروشــنده نیمه هادی هــا را در جهــان بــه خــود اختصــاص داده بــود‪.‬‬ ‫بخــش روشــنایی فیلیپــس بــا ‪ ۴۷۸۰۰‬پرســنل در زمینــه تولیــد‬ ‫انــواع مختلــف المــپ و نورافکــن‪ ،‬بخــش سیســتم های پزشــکی‬ ‫بــا ‪ ۳۳۰۰۰‬پرســنل‪ ،‬در زمینــه سیســتم های عکس بــرداری‬ ‫عارضه یابــی پزشــکی و خدمــات بالینــی و بخــش وســایل و‬ ‫محصــوالت الکترونیکــی فیلیپــس‪ ،‬بــا ‪ ۱۴۵۰۰‬پرســنل در زمینــه‬ ‫تولیــد نمایشــگرها‪ ،‬وســایل صوتــی و تجهیــزات چندرســانه ای‪،‬‬ ‫ویدئــو و شــبکه های خانگــی فعــال اســت‪.‬‬ ‫درحال حاضــر‪ ،‬باتوجــه بــه سیاســت ایــن شــرکت‪ ،‬مبنــی بــر‬ ‫روان ســازی کارهــا و ساده ســازی ســاختار ســازمانی‪ ،‬تمامــی‬ ‫فعالیت هــا در ســه حــوزه اصلــی فنــاوری‪ ،‬بهداشــت و شــیوه های‬ ‫زندگــی‪ ،‬متمرکــز شده اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪11‬‬ صفحه 11 ‫رویال داچ شل‬ ‫رویــال داچ شــل (کــه معمــوال بنــام شــل شــناخته می شــود) شــرکت‬ ‫نفــت و گاز هلندی‪-‬بریتانیایــی اســت‪ ،‬کــه دفاتــر مرکــزی ان‪ ،‬در شــهرهای‬ ‫الهــه‪ ،‬هلنــد و لنــدن‪ ،‬بریتانیــا مســتقر می باشــند‪.‬‬ ‫ریشــه های تاســیس رویــال داچ شــل بــه ســال ‪ ۱۸۹۰‬بازمی گــردد‪ ،‬کــه‬ ‫جیــن باپتیســت اگوســت کســلر و هنــری دیتردینــگ اقــدام بــه تاســیس‬ ‫شــرکت نفــت رویــال داچ در کشــور هلنــد نمودنــد‪.‬‬ ‫بــازوی بریتانیایــی ایــن شــرکت نیــز در ســال ‪ ۱۸۹۷‬توســط مارکــوس‬ ‫ســاموئل‪ ،‬در پادشــاهی متحــد بریتانیــای کبیــر و ایرلنــد راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۰۷‬در پــی ادغــام شــرکت نفــت رویــال داچ و کمپانــی شــل‪،‬‬ ‫شــرکت رویــال داچ شــل شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت امــروزه بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن شــرکت های جهــان‬ ‫بشــمار می ایــد‪ .‬شــرکت شــل در ســال ‪ ۲۰۱۱‬درامــدی بالــغ بــر ‪۴۷۰‬‬ ‫میلیــارد دالر کســب نمــود و به عنــوان دومیــن شــرکت بــزرگ جهــان بــر‬ ‫پایــه میــزان درامــد شــناخته شــد‪ .‬ایــن شــرکت همچنیــن‪ ،‬یکــی از شــش‬ ‫کمپانــی بــزرگ نفتــی جهــان اســت‪ ،‬کــه بــا عنــوان «ســوپرمیجر» شــناخته‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫حــوزه فعالیت هــای شــرکت رویــال داچ شــل‪ ،‬کل زنجیــره صنایــع نفــت و‬ ‫گاز را در بــر می گیــرد‪ ،‬از عملیــات اکتشــاف‪ ،‬توســعه و تولیــد نفــت خــام و‬ ‫گاز طبیعــی‪ ،‬تــا پاالیــش‪ ،‬انتقــال و توزیــع فراورده هــای نفتــی‪ ،‬همچنیــن‬ ‫تولیــد محصــوالت پتروشــیمی و مــواد شــیمیایی اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت در دهه هــای اخیــر‪ ،‬بــه زمینــه تولیــد و توزیــع بــرق نیــز وارد‬ ‫شــده و هم اکنــون بزرگ تریــن عرضه کننــده انرژی هــای تجدیدپذیــر‬ ‫در جهــان بشــمار مــی ایــد‪ ،‬کــه تولیــد و توزیــع ســوخت های زیســتی‪،‬‬ ‫انــرژی بــادی‪ ،‬انــرژی خورشــیدی و هیدروژنــی را در بــر می گیــرد‪.‬‬ ‫رویــال داچ شــل دارای عملیــات‪ ،‬در بیــش از ‪ ۹۰‬کشــور جهــان اســت و ‪۴۷‬‬ ‫پاالیشــگاه را در مالکیــت دارد‪ .‬ظرفیــت تولیــد نفــت خــام شــرکت شــل‬ ‫به طــور متوســط معــادل ‪ ۳.۱‬میلیــون بشــکه در روز اســت‪ .‬ایــن شــرکت‬ ‫مالــک شــبکه گســترده ای از ‪ ۴۴۰۰۰‬جایــگاه پمــپ بنزیــن در کشــورهای‬ ‫مختلــف جهــان می باشــد‪.‬‬ ‫بزرگتریــن شــرکت تابعــه رویــال داچ شــل‪ ،‬شــرکت نفــت شــل اســت‪،‬‬ ‫کــه مدیریــت دارایی هــای ایــن شــرکت در ایــاالت متحــده امریــکا را بــر‬ ‫عهــده دارد‪ .‬از ســایر زیرمجموعه هــای شــل‪ ،‬می تــوان بــه‪ :‬شــل کانــادا‪،‬‬ ‫شــل اســترالیا‪ ،‬شــل نیجریــه‪ ،‬شــل کمیــکال‪ ،‬گســترا و شــل پاکســتان‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫بخشــی از ســهام رویــال داچ شــل‪ ،‬در بازارهــای بــورس لنــدن‪ ،‬بــورس‬ ‫نیویــورک و بــورس یورونکســت امســتردام معاملــه می شــود‪ .‬شــرکت‬ ‫شــل در تاریــخ ‪ ۶‬ژوئیــه ‪ ۲۰۱۲‬بــا ارزش بــازار ‪ ۱۴۰۹‬میلیــارد پونــد‪ ،‬بــه‬ ‫عنــوان بزرگتریــن شــرکت فعــال در بــورس لنــدن معرفــی شــد‪.‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫ریشــه های تاســیس شــرکت رویــال داچ شــل‪ ،‬بــه ســال ‪ ۱۸۹۰‬میــادی و‬ ‫تاســیس شــرکت نفــت رویــال داچ‪ ،‬بــاز مــی گــردد‪ .‬شــاخه انگلیســی ایــن‬ ‫شــرکت نیــز تحــت عنــوان شــرکت شــل‪ ،‬در اواخــر همیــن دهــه‪ ،‬شــکل‬ ‫گرفــت‪ .‬شــاید بتــوان شــرکت های بســیاری را در جهــان نشــان داد‪ ،‬کــه بــه‬ ‫مــرور زمــان‪ ،‬حــوزه فعالیــت خــود را تغییــر داده و پــس از مدتــی در شــاخه ای‬ ‫جدیــد بــه فعالیــت پرداخته انــد‪ ،‬امــا تعــداد شــرکت هایی کــه ایــن تحــول‬ ‫در کســب وکار‪ ،‬در ان هــا رخ داده و بــرای ان هــا جهشــی رو بــه جلــو بــوده‬ ‫و باعــث پیشــرفت فوق العــاده ان هــا شــده‪ ،‬انگشت شــمار می باشــند‪ .‬ابــر‬ ‫شــرکت رویــال داچ شــل‪ ،‬یکــی از ایــن شــرکت ها محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ســال ها پیــش کــه مارکــوس ســاموئل پــدر‪ ،‬تجــارت اشــیای عتیقــه را در‬ ‫بریتانیــا اغــاز کــرد‪ ،‬ســپس صــادرات و واردات صــدف دریایــی را بــه ان افزود‪،‬‬ ‫تصــور نمی رفــت کــه صدف هــای زیــر دریــا‪ ،‬ارام ارام بــه نفت کشــهای‬ ‫غول پیکــری تبدیــل شــوند‪ ،‬کــه نفــت و فراورده هــای نفتــی را جابجــا‬ ‫نماینــد‪ .‬بــرادران ســاموئل‪ ،‬اگرچــه راه پــدر را در پیــش گرفتنــد‪ ،‬امــا مارکــوس‬ ‫ســاموئل پســر‪ ،‬در اواخــر عمــر خــود‪ ،‬شــرکت حمل ونقــل و تجــارت شــل را‬ ‫تاســیس کــرد‪ ،‬کــه پــس از ادغــام بــا شــرکت نفــت رویــال داچ در ســال های‬ ‫اغازیــن قــرن بیســتم‪ ،‬ابرشــرکت رویــال داچ شــل‪ ،‬متولــد شــد‪.‬‬ ‫شرکت نفت رویال داچ‬ ‫شــرکت نفــت رویــال داچ یــا شــرکت نفــت ســلطنتی هلنــد‪ ،‬شــرکت نفتــی هلنــدی بــود‪،‬‬ ‫کــه در ســال ‪ ۱۸۹۰‬میــادی توســط جیــن باپتیســت اگوســت کســلر و هنــری دیتردینگ‬ ‫بنیانگــذاری شــد‪ .‬ایــن شــرکت زمانــی شــکل گرفــت‪ ،‬کــه موضــوع توســعه نفــت در‬ ‫ســوماترا مطــرح شــده بــود‪ .‬تحــت مدیریــت کســلر و دترونیگ‪ ،‬ســازمانی تشــکیل شــد‪،‬‬ ‫کــه از اســتراتژی ذخیره ســازی و انتقــال نفــت اســتفاده می نمــود‪.‬‬ ‫اولیــن فعالیــت شــرکت رویــال داچ‪ ،‬بــه دســتور ویلیــام ســوم؛ پادشــاه هلنــد و بمنظــور‬ ‫اکتشــاف و حفــاری در حوضه هــای نفتــی واقــع در هنــد شــرقی هلنــد‪ ،‬کــه امــروزه‬ ‫اندونــزی خوانــده می شــود‪ ،‬اغــاز شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪12‬‬ صفحه 12 ‫انگیزه تا سیس رویال داچ شل‬ ‫رویــال داچ شــل در ســال ‪ ۱۹۰۷‬بمنظــور رقابــت بــا کمپانــی امریکایــی‬ ‫اســتاندارد اویــل‪ ،‬متعلــق بــه جــان دیویــس راکفلــر و نیــز بــرای رفــع‬ ‫چالش هــای ایجــاد شــده‪ ،‬بعلــت بحــران ســال ‪ ۱۹۰۷‬دو شــرکت رویــال‬ ‫داچ و شــرکت شــل‪ ،‬بــا یکدیگــر ادغــام شــدند‪.‬‬ ‫شــرایط ادغــام نیــز بــه اینصــورت بــود‪ ،‬کــه در شــرکت جدیــد‪ ،‬طــرف‬ ‫بریتانیایــی مالــک ‪۴۰‬درصــد از ســهام و طــرف هلنــدی ‪۶۰‬درصــد از ســهام‬ ‫را‪ ،‬بــه خــود اختصــاص م ـی داد‪ .‬شــرکت تــازه تاســیس‪ ،‬رویــال داچ شــل‬ ‫نــام گرفــت و بــرای نخســتین بــار‪ ،‬در شــهر لنــدن ثبــت گردیــد‪.‬‬ ‫شرکت جدید‪ ،‬خیلی سریع به شهرت رسید‪.‬‬ ‫دو ســال پــس از تاســیس‪ ،‬ســوخت هواپیمــای اولیــن فــردی کــه‪ ،‬بــر فراز‬ ‫کانــال انگلیــس پــرواز کــرد‪ ،‬از شــرکت رویــال داچ شــل‪ ،‬تامین شــد‪.‬‬ ‫ارزش های سازمانی‬ ‫رویــال داچ شــل‪ ،‬کس ـب وکار خــود را براســاس یــک تعهــد شــفاف بــرای‬ ‫درســت عمل کــردن بنیــان نهــاده اســت‪ .‬ارزش هــای اصلــی شــل‪ ،‬عبــارت‬ ‫اســت از‪ :‬صداقــت‪ ،‬درســتی و احتــرام بــه مــردم‪ .‬رویــال داچ شــل‪ ،‬مدعــی‬ ‫اســت؛ کــه گروه هــای متنــوع مــردم را اســتخدام می کنــد و بــرای ان هــا‬ ‫ارزش می افرینــد‪.‬‬ ‫بــه حقــوق انســان های همــکار‪ ،‬احتــرام می گــذارد و شــرایط کار ایمــن و‬ ‫زمینــه رشــد و توســعه اســتعدادهای ان هــا را فراهــم م ـی اورد‪.‬‬ ‫استراتژی‬ ‫اســتراتژی شــرکت رویــال داچ شــل‪ ،‬در قالــب یــک شــعار مطــرح می شــود‪ ،‬کــه‬ ‫چنیــن اســت‪:‬‬ ‫« صنایع باالدستی مدرن و صنایع پایین دستی سوداور»‬ ‫اهداف گروه شل‪ ،‬عبارت است از‪:‬‬ ‫مشــارکت موثــر‪ ،‬مســئولیت پذیری و ســوداوری در نفــت‪ ،‬فراورده هــای نفتــی‪ ،‬گاز‬ ‫طبیعــی‪ ،‬محصــوالت شــیمیایی و ســایر کسـب وکارهای منتخــب‪ ،‬همچنیــن مشــارکت‬ ‫در تحقیــق و توســعه ســایر منابــع انــرژی‪ ،‬بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای متغیــر‬ ‫مشــتری و نیازهــای روبه رشــد جهانــی‪ ،‬بــرای انــرژی اســت‪.‬‬ ‫تحقیق و توسعه‬ ‫تحقیــق و توســعه‪ ،‬محــور فعالیت هــای رویــال داچ شــل‪ ،‬بــه ویــژه در حــوزه‬ ‫انرژی هــای نویــن اســت‪ .‬سیاســت تحقیــق و توســعه در شــل عبــارت اســت از‪:‬‬ ‫ابــداع‪ ،‬توســعه و بکارگیــری فنــاوری در کس ـب وکارهای باالدســتی و پایین دســتی‬ ‫صنعــت نفــت و نیــز ســوخت های تجدیدپذیــر‪ ،‬هیــدروژن و دی اکســیدکربن‪.‬‬ ‫تمرکــز فعالیت هــای تحقیــق و توســعه رویــال داچ شــل‪ ،‬در حوزه هــای زیــر‬ ‫اســت‪:‬‬ ‫رهبــری فنــی‪ ،‬محیطــی و هزینـه ای در کسـب وکارهای موجــود و خلــق فرصت هــای‬ ‫کســب وکار جدید‪.‬‬ ‫حفــظ مزیــت رقابتــی در فنــاوری ال ان جــی بــه ویــژه فــراوری‪ ،‬ایمنــی‪ ،‬مســائل‬ ‫زیســت محیطی حمــل و نقــل و ذخیــره ان‪.‬‬ ‫تــداوم فعالیت هــای تبدیــل زغــال ســنگ بــه گاز و مایــع بــا تاکیــد بــر کاهــش‬ ‫هزینه هــای ســرمایه ای و افزایــش فــروش و بازدهــی کارخانه هــا و عملکــرد‬ ‫زیســت محیطی‪.‬‬ ‫خلــق راه حل هــای فنــاوری‪ ،‬بــه منظــور افزایــش دسترســی بــه منابــع هیدروکربنــی‬ ‫و توســعه فراورده هــای مختلــف‪.‬‬ ‫رویال داچ شل تاکنون؛ تعداد ‪ ۲۶۶۲۱‬اختراع‪ ،‬به نام خود‪ ،‬ثبت کرده است‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪13‬‬ صفحه 13 ‫ساختار سیاسی هلند‬ ‫‪Politics‬‬ ‫نعمت ا‪ ...‬فیروزی‬ ‫سیســتم حکومتــی کشورپادشــاهی هلنــد‪ ،‬بنــا بــه قانــون اساســی ان کشــور‪،‬‬ ‫بــر پایــه اصــل قــوای ســه گانــه مقننــه‪ ،‬مجریــه و قضائیــه اســتوار اســت ‪:‬‬ ‫قوه مقننه‬ ‫ایــن قــوه دارای ‪ ۳‬مجلــس اســت کــه هرکــدام ازانهــا را بــه ترتیــب توضیــح‬ ‫مــی دهیم‪.‬‬ ‫مجلس اول (سنا)‪:‬‬ ‫وظیفــه ایــن مجلــس رد یــا تصویــب لوایــح اســت‪ .‬امــا اصــاح و یــا‬ ‫واردکــردن مــوارد جدیــد بــه لوایــح پیشــنهادی برعهــده ایــن مجلــس‬ ‫نیســت ‪ .‬ایــن مجلــس ‪۷۵‬عضــو دارد (‪۵۵‬مــرد و ‪۲۰‬زن ) کــه بطــور غیــر‬ ‫مســتقیم و از ســوی اعضــاء شــورای ایالــت یــا اســتانها‪ ،‬کــه اغلــب اســتادان‬ ‫دانشــگاهها‪ ،‬مقامــات تجــاری‪ ،‬ســلطنتی و بلنــد پایــگان اســتانداریها و‬ ‫شــهرداریها هســتند‪ ،‬انتخــاب مــی شــوند‪ .‬دوره نماینــدگان اعضــا در ایــن‬ ‫مجلــس ‪ ۴‬ســال اســت و بــر خــاف گذشــته کــه نیمــی هــر ســه ســال یکبــار‬ ‫انتخــاب مــی شــدند‪ ،‬اکنــون بطــور همزمــان برگزیــده مــی شــوند‪.‬‬ ‫مجلس دوم(شورای ملی)‪:‬‬ ‫مجلــس دوم وظیفــه ای جامــع تــر و فراگیــر تــر نســبت بــه مجلــس اول بــر‬ ‫عهــده دارد و در واقــع سیاســی تــر اســت‪ .‬زیــرا ایــن مجلــس حــق اصــاح‬ ‫لوایــح را دارد‪ .‬امــا مجلــس اول تنهــا مــی توانــد نظــرات کلــی را پیرامــون‬ ‫لوایــح مصوبــه مجلــس دوم ابــراز دارد‪ .‬ایــن مجلــس ‪ ۱۵۰‬نفــر عضــو‬ ‫دارد کــه از سیاســتمداران برجســته و بــا رای مســتقیم مــردم بــه مــدت ‪۴‬‬ ‫ســال برگزیــده مــی شــوند‪ .‬اگربیــن دولــت و نماینــدگان مجلــس عــدم‬ ‫توافقــی پیــش ایــد‪ ،‬دولــت اســتعفا مــی کنــد و ملکــه یــا پادشــاه‪ ،‬نخســت‬ ‫وزیرجدیــد را تعییــن مــی کننــد‪ .‬در صورتیکــه مقــام ســلطنت بــا اســتعفای‬ ‫دولــت موافقــت نداشــته باشــد‪ ،‬پارلمــان منحــل و انتخابــات جدیــد شــروع‬ ‫مــی گــردد و ادامــه کار هنگامــی میســر اســت کــه بــا مجلســین بــه خصــوص‬ ‫مجلــس شــورای ملــی‪ ،‬همــکاری کامــل داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مجالس محلی(شورای ایالت یا استان)‪:‬‬ ‫یــک عضــو اداری در اســتان هاســت و باالتریــن مقــام در اداره اموراجرایــی‬ ‫اســتان اســت‪ .‬بــا رای عمومــی مــردم انتخــاب مــی شــوند‪ .‬رئیــس شــورای‬ ‫اســتان توســط مقــام ســلطنت برگزیــده مــی شــود‪ .‬مــدت عضویــت در‬ ‫شــورای شــهر اســتان ‪ ۴‬ســال اســت و تنهــا بــا مصوبــات پارلمــان در‬ ‫صالحیــت و اختیــار انهــا باشــد‪ .‬نماینــده شــاه یــا ملکــه در هــر ایالــت حــق‬ ‫دارد از اجــرای تصمیــات شــورای اســتان کــه مخالــف قانــون باشــد جلوگیری‬ ‫کــرده ان را گــزارش دهــد‪.‬‬ ‫قوه مجریه‬ ‫اصــل برتــری پارلمــان‪ ،‬اســاس قــوه مجریــه کشــور هلنــد را تشــکیل مــی دهــد و چــون‬ ‫نماینــدگان پارلمــان منحصــرا ً از ســوی احــزاب معرفــی مــی شــوند‪ ،‬بدیــن رو رژیــم پارلمانی‬ ‫حزبــی اســت‪.‬‬ ‫امــا بــه علــت وجــود احــزاب گوناگــون بــا خــط مشــی هــای و اهــداف گوناگــون‪ ،‬هیــچ گاه‬ ‫اکثریــت قاطــع در پارلمــان بــه دســت نمایــد و بدیــن ســبب‪ ،‬دولتهــای هلنــد‪ ،‬همــه گاه بــه‬ ‫صــورت ائتالفــی از چنــد حــزب بــه وجــود امــده اســت‪ .‬رئیــس دولــت یــا نخســت وزیــر‬ ‫دارای اختیــارات ویــژه ای اســت‪ .‬قــدرت اجرایــی بــا رهبــری نخســت وزیــر توســط شــورای‬ ‫وزیــران اعمــال مــی گــردد‪.‬‬ ‫«شــورای دولتــی» وظیفــه هدایــت دولــت را بــه عهــده دارد و در مــورد پیــش نویــس کلیــه‬ ‫لوایــح دولتــی‪ ،‬اعمــال نظــر مــی کنــد‪ .‬درضمــن مســئولیت قضــاوت و بررســی مســایل و‬ ‫مشــکالت بیــن ارگان هــای دولتــی و مابیــن یــک دســتگاه دولتــی و اشــخاص حقیقــی و‬ ‫حقوقــی را بــه عهــده دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪14‬‬ صفحه 14 ‫قوه قضاییه‬ ‫قضــاوت هلنــد مــی بایــد از فــارغ التحصیــان رشــته حقــوق قضائــی یکــی از دانشــگاه‬ ‫هــای هلنــد باشــند‪.‬‬ ‫انــان از طــرف ملکــه کشــور بــرای ایــن ســمت برگزیــده مــی شــوند‪ .‬قضــات دیــوان‬ ‫عالــی‪ ،‬از طریــق اراء نماینــدگان مجلــس دوم انتخــاب و تعییــن مــی گردنــد‪.‬‬ ‫دیــوان عالــی هلنــد کــه ایــن دیــوان در شــهر الهــد اســتقرار یافتــه اســت‪ .‬کیفــر‬ ‫خواســتها ابتــدا در ایــن دیــوان بررســی شــده و ســپس بــه دادگاه هــای پائیــن تــر‬ ‫ارجــاع داده مــی شــوند‪ .‬هــر اســتیناف در دیــوان عالــی کشــور‪ ،‬توســط ســه الــی چهــار‬ ‫قاضــی مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫دادگاه ایالــت یــا دیــوان دادرســی‪ ،‬تحــت فرمــان و نظــارت دیــوان عالــی کشــور در‬ ‫‪ ۵‬ایالــت هلنــد مســتقر شــده اســت (امســتردام‪ ،‬ارنهــم‪ ،‬هرتوگــن بــوش‪ ،‬لیــو واردن‬ ‫و الهــد) دادگاه‪ ،‬ایــاالت هلنــد مرکــب از ســه قاضــی اســت کــه برامــور دادگاه هــای‬ ‫ناحیــه یــا بخشــهای کوچکتــر نظــارت و کنتــرل دارنــد‪.‬‬ ‫دیــوان دادرســی ناحیــه کــه بعــد از دیــوان دادرســی ایالــت اســت در شــهرهای درجــه‬ ‫دوم هلنــد اســتقرار یافتــه اســت و تعــداد انهــا بــه ‪ ۱۹‬دادگاه مــی رســد ‪ .‬پــس از‬ ‫دیــوان دادرســی نامیــد‪ ،‬دادگاه هــای بخــش قــرار دارنــد کــه هرکــدام فقــط یکــی‬ ‫قاضــی دارنــد و ‪ ۲‬معــاون در اختیــار دارد‪.‬‬ ‫تعداد این دادگاه ها ‪ ۶۲‬واحد است‪.‬‬ ‫احزاب هلند‬ ‫بطــور مشــخص چهــار ضــرب عمــده سیاســی فعالیــت دارنــد کــه هــر ‪ ۴‬ســال‬ ‫یکبــار در انتخابــات مجلــس دوم کاندیداهایــی رامعرفــی مــی کننــد‪ ،‬ایــن احــزاب‬ ‫عبارتنــد از‪:‬‬ ‫حزب دموکرات مسیحی (‪)CDA‬‬ ‫تاریــخ پیدایــش ایــن حــزب بــه دورانــی بــاز مــی گــردد کــه کالونیســتی بــه نــام‬ ‫«ون پرینســتر» بــا ایــن اعتقــاد کــه کشــور هلنــد بایــد بــر مبنتــای اصــول مذهــب‬ ‫کالونیســیم اداره شــود حــزب ضــد انقالبــی (‪ )ARP‬را بــر پــا کــرد‪.‬‬ ‫(ســال ‪ )۱۸۷۶‬بــا تــرک یکــی از اعضــای برجســته حــزب و پیرامــون وی نیــز‬ ‫جدایــی گروهــای کوچــک پروتســتان‪ ،‬ضربــه شــدیدی بــه ایــن حــزب وارد امــد‬ ‫تــا اینکــه در ســال ‪ ۱۹۰۸‬ایــن دو بــه هــم ملحــق و اتحادیــه تاریخــی مســیحی را‬ ‫تشــکیل دادنــد‪ .‬از ان پــس ‪ ۲‬حــزب «ضدانقالبــی» و «اتحــاد تاریخــی مســیحی»‬ ‫مهــم تریــن احــزاب پروتســتان بــه شــمار مــی امدنــد‪.‬‬ ‫اگــر چــه اختــاف نظرهایــی میــان انهــا وجــود داشــت‪ .‬در ســال ‪۱۹۷۱‬و ‪۱۹۷۲‬‬ ‫احــزاب مذهبــی شکســت ســختی خوردنــد و پــس از مشــورت هــای بســیار‬ ‫تصمیــم گرفتنــد بــرای کــس قــدرت بیشــتر فدراســیونی ایجــاد کننــد‪.‬‬ ‫ایــن تصمیــم منجــر بــه پیدایــش حــزب بــزرگ جدیــدی یــا نــام دمکــرات‬ ‫مســیحی شــد و تاکنــون وقایــع مختلــف توانســته بــا ائتــاف بــا حــزب لیبــرال‬ ‫دولــت ائتالفــی تشــکیل دهــد‪.‬‬ ‫حزب کارگر (‪)PVdA‬‬ ‫حــزب سوســیال دمکــرات کارگــران در ســال ‪ ۱۸۹۴‬میــادی تاســیس شــد چنــد ســالی‬ ‫را بــا برنامــه هــای مارکسیســتی پشــت ســر گذاشــت و از جمهــوری طرفــداری مــی‬ ‫کــرد امــا از همــان اغــاز بیشــتر در پــی اصالحــات بــا توجــه بــه مقتضیــات روز بــود‬ ‫بدیــن ترتیــب بــه تدریــج خصوصیــات یــک حــزب دمکــرات مســیحی را یافــت و هرنــوع‬ ‫همــکار ی بــا کمونیســت هــا را رد کــرد‪.‬‬ ‫در فاصلــه ‪ ۲‬دو جنــگ موفــق شــد سیاســتهای اقتصــادی واجتماعــی خــود را تنظیــم‬ ‫وجایگزیــن برنامــه مارکیســتی کنــد‪ .‬بــه هنــگام اشــغال هلنــد توســط نیروهــای‬ ‫المانی‪،‬فکرایجــاد یــک حــزب سوســیالیت بــزرگ پدیــد امــد ‪.‬‬ ‫در ســال ‪۱۹۴۶‬یعنــی ‪ ۱‬ســال پــس از رهایــی هلنــد از زیــر ســلطه المانهــا ‪،‬حــزب کارگر‬ ‫بــا گــرداوردن اعضــای حــزب «سوســیال دمکــرات کارگــران افراطی»وپروســتاتهای‬ ‫چــپ گــرا وگــروه هــای لیبــرال وکاتولیــک ‪،‬تاســیس شــد‪ .‬وبــا انکــه بیشــتر ســعی بــر‬ ‫سوسیالیســت معرفــی کــردن خــود داشــت ‪،‬امــا برنامــه هــای ان نمــودی از یــک ضــرب‬ ‫ملــی بــود تــا ضربــی طبقاتی‪.‬طــی ســال ‪ ۱۹۹۱‬میــادی‪،‬از محبوبیــت حــزب کارگــر بــه‬ ‫لحــاظ مواضعــی کــه در مقابــل مســایل داخلــی وبیــن المللــی اتخــاذ کــرده بــود بشــدت‬ ‫کاســته شــد کــه بــرای ســامان دادن بــه اوضــاع جــذب اقــای «فیلیکــس روتــن برخ»بــه‬ ‫ریاســت واقــای «رود فریمان»بــه نایــب رئیســی حــزب برگزیــده شــدند وتاکیــد خــود را‬ ‫بــر ادامــه ائتــاف حــزب بــا حزب«دمکــرات مسیحی»گذاشــتند‪.‬‬ ‫ضرب لیبرال حزب مردم برای ازادی و دمکراسی (‪)vvd‬‬ ‫پیشــینه ایــن حزب‪،‬بــه لیبــرال هــای تحــت رهبــری «توربک»کــه در ســال ‪ ۱۸۴۸‬قانــون‬ ‫اساســی هلنــد را تهیــه وتدویــن کرد‪،‬بــاز مــی گردد‪.‬پــس از مــرگ توربــک اختــاف‬ ‫بســیاری میــان گــروه هــای لیبــرال رخ دادوامــا در ســال ‪ ۱۸۸۷‬تــا ‪ ۱۹۱۷‬بــا کنــار‬ ‫گذاشــتن اختالفــات داخلــی خــود «حــزب ازادی»کــه بعد هــا «حــزب ملــی لیبرال»خوانده‬ ‫شد‪،‬تاســیس نمودنــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۷۶‬حــزب لیبــرال ‪،‬در چهارچــوب همــکاری وتشــریک‬ ‫مســاعی بادیگــر احــزاب لیبــرال کشــورهای اروپایــی ‪،‬بــه عضویــت فدراســیون احــزاب‬ ‫لیبــرال دمکــرات جامعــه اروپــا امد‪.‬ایــن حــزب از اوایــل دهــه شــصت تــا کنــون ‪،‬بیــش‬ ‫از ‪ ۱۱‬درصــد کل ارا انتخاباتــی پارلمــان هلنــد را دارا بــوده اســت‪.‬‬ ‫حــزب لیبــرال طرفــدار ازادی عمــل وعقیــده وبیــان نیــز خواســتار امنیــت مــردم وافزایش‬ ‫ســهم کارگــران در ســود کارخانجات اســت‪.‬‬ ‫حزب دمکرات ‪۶۶‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪15‬‬ ‫در اواســط دهــه شــصت میــادی ‪،‬بــه دنبــال کاهــش محبوبیــت احــزاب مذهبــی‬ ‫وظهــور احــزاب جدیــد در هلنــد ‪،‬اختــاف بیــن احــزاب مذهبــی وغیــر مذهبــی اشــکار‬ ‫تــر گردیدوعــده ای را بــه ایــن فکــر فــرو بــرد کــه سیســتم دمکراتیــک هلنــد چگونــه‬ ‫بایــد عمــل کند‪،‬عــده ای معتقــد بودنــد ایــن مهــم جــز بــا پــاره ای اصالحــات در‬ ‫قانــون اساســی کشــور وقوانیــن انتخاباتــی میســر نخواهــد شــد‪ .‬ایــن مــورد بعــد هــا‬ ‫نیــز توســط منتقــدان معتقــد بــه «سیســتم دمکراتیــک هلنــد»در رســانه هــای گروهــی‬ ‫جدید«دمکــرات ‪»۶۶‬انجامیــد ‪.‬طرفداران«دمکــرات‪»۶۶‬را بیشــتر وانــان وافــراد تحصیــل‬ ‫کــرده باالتــر از طبقــه متوســط جامعــه تشــکیل مــی دهنــد کــه تمایــل بســیاری بــه‬ ‫ایجــاد تغییــر در جامعــه دارنــد‪.‬‬ صفحه 15 ‫اگــر بیــن دولــت و نماینــدگان مجلــس عدم توافقــی پیــش ایــد‪ ،‬دولــت‬ ‫اســتعفا و ملکــه یــا پادشــاه‪ ،‬نخســت وزیــر جدیــد را معرفــی می کنــد‪.‬‬ ‫در صورتــی کــه مقــام ســلطنت بــا اســتعفای دولــت موافقــت‬ ‫نداشته باشــد‪ ،‬پارلمــان منحــل و انتخابــات جدیــد صــورت می گیــرد‪ .‬در‬ ‫عمــل امــا ادامــه کار دولــت هنگامــی میســر اســت کــه بــا مجلســین بــه‬ ‫خصــوص مجلــس شــورای ملــی‪ ،‬توافــق داشته باشــد‪.‬‬ ‫برتــری پارلمــان بــر دولــت در هلنــد اشــکارا دیــده می شــود و اصــل‬ ‫برتــری پارلمــان‪ ،‬اســاس قــوه مجریــه کشــور هلنــد را تشــکیل‬ ‫می دهــد‪ .‬چــون نماینــدگان پارلمــان منحصــرا ً از ســوی احــزاب معرفــی‬ ‫می شــوند‪ ،‬رژیــم پارلمانــی حزبــی اســت‪.‬‬ ‫البتــه بــه علــت وجــود احــزاب متعــدد بــا خــط مشــی ها و اهــداف‬ ‫گوناگــون‪ ،‬اغلــب اکثریــت قاطــع در پارلمــان ایجــاد نمی شــود و از ایــن‬ ‫رو‪ ،‬دولت هــای هلنــد معمــوال بــه صــورت ائتالفــی از چنــد حــزب بــه‬ ‫وجــود امده انــد‪.‬‬ ‫رئیــس دولــت یــا نخســت وزیــر دارای اختیــارات ویــژه ای اســت‪ .‬قــدرت‬ ‫اجرایــی بــا رهبــری نخســت وزیــر از ســوی شــورای وزیــران اعمــال‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫«شــورای دولتــی» وظیفــه هدایــت دولــت را بــه عهــده دارد و در مــورد‬ ‫پیش نویــس کلیــه لوایــح دولتــی‪ ،‬اعمــال نظــر می کنــد‪ .‬در ضمــن‬ ‫مســئولیت قضــاوت و بررســی مســایل و مشــکالت بیــن ارگان هــای‬ ‫دولتــی و مابیــن یــک دســتگاه دولتــی و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی را‬ ‫بــه عهــده دارد‪.‬‬ ‫در ارتبــاط بــا شــرایط کلــی انتخابــات پارلمانــی هلنــد بایــد گفــت کــه در‬ ‫انتخابــات ایــن کشــور رای افــراد مخفــی اســت‪ .‬پارلمــان ایــن کشــور‬ ‫‪ ۳۹۱‬نماینــده منطقــه­ ای و ‪ ۶۹‬نماینــده ملــی دارد‪ .‬تنهــا فهرســت هایی‬ ‫در ســهمیه گرفتن از کرســی­ های مجلــس محقنــد کــه حایــز حداقــل ‪۵‬‬ ‫درصــد اراء باشــند‪ .‬رونــد اجرایــی انتخابــات بــا فرمــان دولــت و انتشــار‬ ‫در روزنامــه رســمی کشــور اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫مهم تریــن رکــن در نظــارت بــر انتخابــات پارلمــان هلنــد بــر عهــده‬ ‫کمیســیون انتخابــات ایــن کشــور اســت‪ .‬کمیســیون انتخابــات در ســه‬ ‫ســطح بخــش‪ ،‬حــوزه منطقـه ای و ملــی فعــال بــوده و بــر امــر انتخابــات‬ ‫نظــارت می­ کنــد‪ .‬همچنیــن بــرای اعضــای کمیســیون های انتخاباتــی‬ ‫مزایایــی در نظــر گرفتــه شده اســت‪.‬‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬اعضــای کمیســیون­ های انتخاباتــی بــه جــز اعضــای‬ ‫کمیســیون ملــی از مزایایــی چــون فوق­ العــاده فــوت‪ ،‬خســارت‪،‬‬ ‫مســافرت‪ ،‬مرخصــی ســه روزه از محــل کار و فوق ­العــاده برگــزاری‬ ‫انتخابــات و حمایت­ هــای حقوقــی الزمــه برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫کمیســیون ملــی نهــادی دایمــی اســت و وظایفــی چــون تامیــن مقدمــات‬ ‫انتخابــات‪ ،‬اجــرا و نظــارت‪ ،‬هماهنگــی بــا دســتگا ­ه هــای ذی ربــط‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه شــکایات‪ ،‬اعــام و انتشــار نتایــج را برعهــده دارد‪ .‬ایــن‬ ‫کمیســیون باالتریــن نهــاد تصمیم­ گیــری اســت و از اختیــار لغــو و ابطــال‬ ‫کمیســیون­ های بخــش و منطقــه ­ای برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫ی شــود‪ :‬ســه قاضــی‬ ‫اعضــای کمیســیون ملــی انتخابــات از افــراد زیــر تشــکیل مـ ­‬ ‫دادگاه قانــون اساســی بــه انتخــاب رئیــس ایــن دادگاه‪ ،‬ســه قاضــی دیــوان عالــی‬ ‫بــه انتخــاب رئیــس دیــوان عالــی و ســه قاضــی دیــوان اداری بــه انتخــاب رئیــس‬ ‫دیــوان اداری‪ .‬تغییــر انــان از طریــق اســتعفا‪ ،‬فــوت‪ ،‬تشــخیص و پیشــنهاد معــرف‬ ‫و پایــان دوره و انقضــای مــدت خدمــت امکان­ پذیــر اســت‪.‬‬ ‫کمیســیون حــوزه منطقــه­ ای نیــز بــه اســتثنای وظایــف اختصاصــی کمیســیون‬ ‫ملــی‪ ،‬عمــده وظایــف همــان کمیســیون را در حــوزه جغرافیایــی محدودتــر بــر‬ ‫عهــده دارد‪ .‬کمیســیون منطقـه ای از ‪ ۱۱‬تــا ‪ ۱۵‬قاضــی شایســته منطقــه ­ای بــرای‬ ‫نظــارت بــر اجــرای صحیــح انتخابــات بهره­ منــد اســت کــه از ســوی کمیســیون‬ ‫ملــی منصــوب می­ شــوند‪ .‬اغــاز بــه کار فعالیــت کمیســیون­ های انتخاباتــی بــا‬ ‫مجــوز کمیســیون ملــی صــورت می­ گیــرد‪ .‬ترکیــب کمیســیون های منطقــه ای و‬ ‫بخشــی بــه صــورت انــی بــه مــردم معرفــی می ­شــوند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪16‬‬ صفحه 16 ‫در ارتبــاط بــا شــرایط انتخاب کننــدگان و انتخاب شــوندگان الزم بــه‬ ‫ذکــر اســت کــه فهرســت نامزدهــای حوزه­ هــای انتخابیــه بایــد بــه‬ ‫تاییــد و امضــای حداقــل ســه هــزار نفــر از رای دهنــدگان ثبــت­نامــی‬ ‫و ســاکن دایمــی هــر حــوزه انتخابیــه برســد‪ .‬تعــداد نامزدهــای هــر‬ ‫فهرســت نبایــد کمتــر از ســه نفــر و بیشــتر از دو برابــر تعــداد نماینــده­‬ ‫ هــای انتخابــی باشــد‪.‬‬ ‫صورت جلســه اخــذ رای و شــمارش ارا بایــد شــامل اطالعاتــی چــون‬ ‫واجدیــن شــرایط رای‪ ،‬تعــداد کل اراء معتبــر‪ ،‬تعــداد کل ارا غیرمعتبــر‪،‬‬ ‫ارای معتبــر تفکیکــی فهرســت­ ها و نامزدهــای مســتقل و نظــرات‬ ‫ناظریــن مبنــی بــر شــکایت ­های رســیده باشــد‪.‬‬ ‫ـرس هــای نمایندگــی بــر اســاس ســهمیه­ های مقــرر در قوانین‬ ‫کســب کـ ­‬ ‫پیش­ بینــی شده اســت و صــرف حضــور در انتخابــات بــه معنــای اخــذ‬ ‫کرســی نیســت‪ .‬اعتــراض و شــکایت از رونــد اجــرای انتخابــات صرفــا‬ ‫از ســوی ثبت ­نــا کننــدگان رای­ گیــری امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫اعتــراض و شــکایت کمتــر از هفــت روز از اعــام نتایــج و ثبــت در‬ ‫روزنامــه رســمی کشــور از ســوی کمیســیون ملــی انتخابــات و از طریــق‬ ‫ثبــت در اداره پســت بــه مثابــه ثبــت شــکایت در دیــوان عالــی میســر‬ ‫اســت‪ .‬شــکایت از افــراد فاقــد صالحیــت قانونــی پذیرفتــه نیســت‪.‬‬ ‫ســه قاضــی دادگاه عالــی بــه شــکایت رســیدگی می کننــد و رای انهــا به‬ ‫منزلــه مختومــه شــدن پرونــده شــکایت اســت کــه می توانــد بــر نتیجــه‬ ‫انتخابــات موثــر باشــد‪ .‬تاییــد اعتبــار انتخابــات و اعتبــار منتخبیــن بــر‬ ‫عهــده دادگاه عالــی اســت‪.‬‬ ‫فراینــد تاییــد نهایــی نتیجــه انتخابــات و تکلیــف کرســی­ های نمایندگــی‬ ‫مجلــس تــا ‪ ۹۰‬روز بعــد از برگــزاری رای گیــری می توانــد طوالنــی شــود و‬ ‫تــا ایــن مــدت حتــی بــه ابطــال یــا تجدیــد رای در همــه یــا بعضــی حــوز ­ه هــا‬ ‫منجــر شــود‪.‬‬ ‫ســن قانونــی رای در هلنــد ‪ ۱۸‬ســال تمــام اســت‪ .‬محکومیــن بــه محرومیــت‬ ‫از حقــوق عمومــی و محکومیــن انتخاباتــی و مهجوریــن بــه حکــم دادگاه از رای‬ ‫دادن محرومنــد‪ .‬نامزدهــا نیــز­ بایــد فاقــد محرومیــت از رای دادن و حداقــل پنــج‬ ‫ســال ســاکن هلنــد باشــند‪ .‬رای ­گیــری در ایــن کشــور نیازمنــد فراینــد ثبــت نام‬ ‫علنــی و قابــل راســتی­ ازمایی از مشــخصاتی چــون نــام و نــام خانوادگــی‪ ،‬نــام‬ ‫پــدر‪ ،‬محــل تولــد و مــکان اقامــت ســاکنین دایمــی حــوز ­ه هــای رای دادن اســت‪.‬‬ ‫فراینــد ثبــت نــام بایــد بــه تاییــد رئیــس بخــش یــا شــهردار برســد و بــه‬ ‫متقاضــی در همــان لحظــه اعــام شــود‪.‬‬ ‫در صــورت عــدم تاییدصالحیــت رای دادن‪ ،‬دادگاه به شــکایت شــهروند رســیدگی‬ ‫می­ کنــد‪ .‬فراینــد رای دادن مســتلزم تعییــن فهرســت انتخابــی از جانــب‬ ‫شــهروندان و تعییــن فهرســت رای­ دهنــدگان هــر حــوزه رای گیــری بــه تاییــد‬ ‫کمیســیون ملــی انتخابــات اســت‪ .‬بیــن ‪ ۸‬تــا ‪ ۱۰‬ســاعت افــراد ثبت نام شــده‬ ‫حــق دارنــد شــخصا رای خــود را بــه صنــدوق اندازنــد‪ .‬بــر اســاس ثبت نــام‬ ‫رای­دهنــدگان‪ ،‬تعــداد برگه­ هــای رای هــر حــوزه از قبــل مشــخص اســت‪ .‬در‬ ‫صــورت فقــدان مــدارک شناســایی معتبــر بــا تاییــد دو رای ­دهنــده رای­ گیــری‬ ‫صــورت می­ گیــرد‪ .‬بــرای شــرایط غیرمترقبــه و احتمــال قطــع فراینــد رای گیــری‬ ‫تمهیــدات قانونــی صورت گرفته اســت‪ .‬همچنیــن طبــق قانــون انتخابــات هلنــد‬ ‫اخریــن انتخابــات سراســری هلنــد بــرای انتخــاب ‪ ۱۵۰‬عضــو پارلمــان‬ ‫ایــن کشــور در ‪ ۱۵‬مــارس ‪ ۲۵( ۲۰۱۷‬اســفند ‪ )۱۳۹۶‬برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در جریــان ایــن انتخابــات‪« ،‬حــزب مــردم بــرای ازادی دموکراســی»‬ ‫(‪ )VVD‬هلنــد بــه رهبــری «مــارک روتــه» نخســت وزیــر کنونــی بــا‬ ‫کســب ‪ ۳۳‬کرســی در مجلــس ایــن کشــور بیشــترین رای را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داد و حــزب افراط گــرا و مخالــف اســام و اتبــاع خارجــی‬ ‫«ازادی» نیــز دوم شــد‪.‬‬ ‫اگــر چــه روتــه در ایــن انتخابــات پیــروز میــدان بــود امــا نتوانســت‬ ‫رکــورد ســابق خــود در انتخابــات ‪ ۲۰۱۲‬را کــه موفــق بــه کســب ‪۴۱‬‬ ‫کرســی شــده بود‪ ،‬بشــکند‪ .‬در مجمــوع در ایــن انتخابــات هــزار و ‪۱۱۴‬‬ ‫نامــزد از ‪ ۲۸‬حــزب بــرای کســب ‪ ۱۵۰‬کرســی در ان شــرکت کردنــد‪.‬‬ ‫میــزان مشــارکت در ایــن دوره از انتخابــات ‪ ۸۲‬درصــد بــود‪ ،‬ایــن رقــم‬ ‫در انتخابــات پیشــین ‪ ۷۴.۶‬درصــد اعــام شــده بود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪17‬‬ صفحه 17 ‫نظام اموزشی هلند‬ ‫‪Education‬‬ ‫جعفر محمدهاشم‬ ‫در‪ 1‬اگوســت ‪ 1988‬قانــون امــوزش ابتدایــی ســال ‪ )WPO(1998‬بــه‬ ‫اجــرا در امــد وجایگزیــن قانــون امــوزش ابتدایــی ســال ‪ 1981‬گردیــد‪.‬‬ ‫قانــون امــوش ابتدایــی ســال ‪ 1998‬قانــون امــوزش ابتدایــی ســال‬ ‫‪ 1981‬و بخــش هــای از قانــون موقتــی امــوزش اســتثنایی را در بــر‬ ‫مــی گرفــت ‪ .‬هــدف ایــن قانــون جدیــد افزایــش توانایــی مــدارس‬ ‫ابتدایــی عــادی بــرای فراهــم اوردن تســهیالتی بــرای دانــش امــوزان‬ ‫کــه مشــکالت رفتــاری ویادگیــری دارنــد بــه ایــن منظــور کــه کــودکان‬ ‫کمتــری بــه مــدارس اســتثنایی ارجــاع داده شــوند‪.‬‬ ‫ایــن قانــون شــامل تامیــن قانونــی مــدارس ابتدایــی عــادی ومــدارس‬ ‫اســتثنایی ســابق بــرای کــودکان بــا مشــکالت یادگیــری ورفتــاری ‪،‬‬ ‫کــودکان بــا مشــکالت یادگیــری وکــودکان پیــش دبســتانی با مشــکالت‬ ‫رشــد مــی باشــد‪.‬‬ ‫از‪ 1‬اگوســت ‪1998‬توســط قانــون مراکــز تخصصــی کنترل شــده اســت‪.‬‬ ‫مــدارس متوســطه پیــش ازان تاریــخ توســط قانــون امــوزش متوســطه‬ ‫اداره شــده اســت‪.‬قانون موقتــی امــوزش اســتثنایی در‪1‬اگوســت‬ ‫سال‪1998‬لغوشــد‪.‬‬ ‫امــوزش ابتدایــی ‪ 8‬ســال بطــوری مــی انجامــد وشــامل کــودکان ‪ 4‬تــا ‪ 12‬ســال مــی باشــد‬ ‫هنــگام تــرک مدرســه ابتدایــی کــودکان قــادر بــه رفتــن بــه امــوزش پیــش حرفــه ای‬ ‫(‪ ،)VBO‬امــوزش مقدماتــی متوســطه عمومــی (‪ ،)MAVO‬امــوزش تکمیلــی متوســطه عمومــی‬ ‫(‪)HAVO‬وامــوزش پیــش دانشــگاهی(‪ )VWO‬هســتند‪.‬مدارس ابتدایــی امــوزش رســمی را‬ ‫بــرای کــودکان ‪ 5‬تــا ‪ 12‬ســاله فراهــم مــی اورنــد امــوزش احبــاری در ســن ‪ 5‬ســالگی‬ ‫شــروع مــی شــود ولــی عمـ ً‬ ‫ا اکثــر کــودکان در ســن ‪ 4‬ســالگی وارد دبســتان مــی شــوند ‪.‬‬ ‫اخیــرا ً بــه مــدارس ایــن فرصــت داده شــده اســت کــه فعالیــت هــای خــود را برای کــودکان‬ ‫‪ 3‬ســاله تنظیــم نمایند‪.‬درســال ‪،1997‬تعــداد ‪ 7099‬مدرســه ابتدایــی عــادی و‪ 741‬مدرســه‬ ‫ابتدایــی ویــژه وجــود داشــت‪ .‬در ایــن مــدارس بــش از ‪ 1.5‬میلیــون کــودک شــامل ‪211000‬‬ ‫کــودک اقلیــت نــژادی حضــور یافتنــد‪.‬‬ ‫امــوزش ابتدایــی تحــت مســئولیت وزارت امــوزش قــرار دارد در ســطح محلــی ‪ ،‬مقامــات‬ ‫شــهری ‪،‬مســئولین مــدارس ‪ ،‬سیاســتها ی اموزشــی را نظــام مــی بخشــد‪.‬ناظرین اموزشــی‬ ‫کیفیــت اموزشــی را تحــت نظــر دارند‪.‬بــرای ارتقــاء و اثــر بخشــی امــوزش انــدازه کالس‬ ‫هــا در حــال کاهــش اســت‪.‬‬ ‫مدارس دربازه کیفیت اموزش به ناظران ووالدین گزارش می دهند‪.‬‬ ‫درســال ‪ 1985‬قانــون امــوزش ابتدایــی بــه اجــر اگذاشــته شــد‪ .‬ســن شــروع مدارس‬ ‫ابتدایــی ‪ 4‬ســالگی مــی باشــد در شــروع ‪ 5‬ســالگی کــودکان قانونـاً بایــد در مــدارس‬ ‫حضــور یابند‪.‬مدرســه ابتدایــی شــامل یــک دوره ‪ 8‬ســاله مــی باشــد از ‪ 4‬ســالگی تــا‬ ‫‪ 12‬ســالگی دانــش امــوزان در مدرســه حضــور مــی یابنــد گــروه هــای یــک ‪ ،‬دو وســه‬ ‫اداره نــوزادان واطفــال را تشــکیل مــی دهنــد ‪.‬‬ ‫همــان اهــداف وبرنامــه هــای اساســی کــه در‪ WBO‬بــر امــوزش ابتدایــی عمومــی‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده اســت بــرای امــوزش ویــژه نیــز اعمــال مــی گــردد کــه در‬ ‫قانــون موقتــی امــوزش ویــژه وامــوزش ویــژه ثانویــه تنظیــم شــده است‪.‬در‪1‬اگوســت‬ ‫‪1998‬قانــون جدیــد امــوزش ابتدایــی(‪ )WPO‬بــه اجــرا گذاشــته شــد‪ .‬تــا ان زمــان‬ ‫مــدارس معمولــی وویــژه بــا قوانیــن جداگانــه بــا اســامی قانــون امــوزش ابتدایــی‬ ‫مصــوب ســال ‪)WBO( 1981‬وقانــون موقــت امــوزش ویــژه (‪)ISOVSO‬اداره مــی‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪18‬‬ ‫ایــن قانــون جدیــد تــدارکات قانونــی مــدارس ابتدایــی معمولــی ومــدارس ویــژه‬ ‫بــرای کــودکان مواجــه بامشــکالت یادگیــری ورفتــاری (‪ ، )LOM‬کــودکان مواجــه‬ ‫بامشــکالت یادگیــری (‪ )MLK‬وکــودکان مواجــه بــا اشــکاالت تکاملــی (‪ )IOSK‬را‬ ‫در هــم ادغــام نمــود ‪.‬مــدارس ‪ LOM;MLK;IOBK‬رســماً بعنــوان مــدارس ویــژه‬ ‫امــوزش ابتدایــی خوانــده مــی شــوند‪ .‬قانــون جدیــد جایگزیــن قانــون قبلــی امــوزش‬ ‫ابتدایــی وقانــون موقــت امــوزش ویــژه شــده اســت کــه مــورد اخیــر بــا قانــون مراکــز‬ ‫کارشناســی جایگزیــن شــده اســت کــه نظــام جدیــد بودجــه هــای شــخصی را بــرای‬ ‫کــودکان دارای نیازهــای ویــژه ســامان مــی بخشــد‪.‬‬ صفحه 18 ‫درســال ‪ ،1993‬اهــداف اساســی بــرای امــوزش ابتدایــی وتمــام ســطوح‬ ‫امــوزش ویــژه تعییــن گردیــد‪ .‬مــدارس بایــد اهــداف اساســی را حداقــل در‬ ‫فعالیــت هــای اموزشــی خــود ونیــز در تعییــن اهدافــی کــه بایــد در پایــان‬ ‫دوره اموزشــی ابتــدای کســب شــود بــکار گیرنــد‪.‬‬ ‫اهــداف اساســی تعریفــی کیفــی در حــوزه هــای علــم‪ ،‬درک ومهــارت دانــش‬ ‫امــوزان فراهــم مــی اورد‪ .‬در پایــان امــوزش ابتدایی‪،‬دانــش امــوزان بــرای‬ ‫تعییــن کســب یــا عــدم کســب اهــداف اساســی مــورد ازمــون قــرار نمــی‬ ‫گیرنــد‪ .‬اهــداف اساســی انچــه را کــه بایــد توســط مــدارس ارائــه شــود‬ ‫تعییــن نمــی کننــد ‪ .‬بازرســین اموزشــی وظیفــه دارنــد مــدارس را از نظــر‬ ‫تطبیــق اموزشــی ارائــه شــده یــا اهــداف اساســی مــورد ارزیابــی قــرار دهند‪.‬‬ ‫ایــن فعالتــی موضوعــات امــوزش ‪ ،‬قوانیــن حاکــم بــر امــوزش ســازمان‬ ‫یافتــه وموقیعیــت کار منــدان ‪ ،‬دانــش امــوزان ووالدیــن انهــا بــر قــرار‬ ‫مــی کند‪.‬ایــن فعالینــت امــوز مقدماتــی در ســال ‪1985‬بــه جــای فعالیــت‬ ‫امــوزش کودکســتانی ســال ‪ 1956‬وفعالیــت امــوزش ابتدایــی ســال ‪1920‬‬ ‫بــه مرحلــه ارا در امد‪.‬تــا ســال ‪ 1985‬بــه ایــن طــرف مــداری کودکســتانی‬ ‫مجزایــی بــرای ســنین ‪ 4‬تــا ‪ 6‬ســاله بــا مــدارس مقدماتــی ســبک قدیــم کــه‬ ‫نیــاز گــروه هــای ســنی ‪ 6‬تــا ‪ 12‬ســاله را فراهــم مــی کــرد وجــود داشــت‪.‬‬ ‫همانطــور کــه اشــاره شــد گرچــه کــودکان ‪ 5‬ســاله توســط قانــون ملــزم بــه‬ ‫شــرکت در کالس هــا هســتند تقریب ـاً همــه کــودکام مدرســه مقدماتــی را در‬ ‫ســن ‪ 4‬ســالگی شــروع مــی کننــد‬ ‫بــرای ســالهای اتــی درصــد حضــور کــودکان ‪ %100‬مــی باشــد‪.‬هدف‬ ‫امــوزش ابتدایــی ارائــه امــوزش بــی وقفــه ‪ 8‬ســاله بعنــوان زیــر بنــای بــرای‬ ‫امــوزش متوســطه مــی باشــد ‪.‬‬ ‫امــوزش ابتدایــی مطابــق وهمســاز بــا اهدافــی چــون ‪ :‬توســعه کــودک از نظر‬ ‫عقلــی واحساســی ‪ ،‬توســعه خالقیــت یادگیــری دانــش واکتســاب مهــارت‬ ‫هــای اجتماعــی ‪ ،‬فرهنکــی ‪ ،‬فیزیکــی مــی باشــد ‪.‬‬ ‫امــوزش ابتدایــی در مــدارس عمومــی وخصوصــی ارائــه مــی گــردد ‪%65‬‬ ‫مــدارس مقدماتــی متعلــق بــه ‪ %65‬مــدارس مقدماتــی متعلقبــه سیســتم‬ ‫امــوزش خصوصــی هســتند والدیــن مــی تواننــد مــدارس عمومــی یــا‬ ‫خصوصــی را انتخــاب کنند‪.‬بــه منظــور اهــداف امــوزش مراجــع عمــوم‪،‬‬ ‫بیشــتر شــهر هــای دارای شــهرداری بــه نتواحــی تحــت پوشــش جهــت‬ ‫کســب اطمینــان از تقســیم منطقــه دانــش امــوزان ‪ ،‬تقســیم مــی شــوند‪.‬‬ ‫مــدارس ابتدایــی بــرای کــودکان ‪ 4‬تــا ‪ 12‬ســاله امکانــات فراهــم مــی‬ ‫کننــد ممکــن اســت کــه مقــام مســئول مدرســه بــه کودکانــی کــه هنــوز‬ ‫‪ 4‬ســاله نشــده انــد اجــازه بدهنــد کــه ‪ 5‬روز در هفتهــدر یــک دوره دو‬ ‫ماهــه قبــل از روز تولــد چهــار ســالگی شــان بــه مدرســه برونــد‪ .‬تــا‬ ‫بــه محیــط مدرســه عــادت کنند‪.‬کــودکان بــه طــور رســمی قبــل از روز‬ ‫تولــد چهــار ســالگی در مدرســه پذیرفتــه نمــی شــوند ‪ .‬تحصیــل تمــام‬ ‫وقــت از ‪ 5‬ســال تولــد کــودک اجبــاری اســت از ‪ 1‬اگوســت ‪ 2002‬مقــرر‬ ‫شــد ه ســن شــروع مدرســه بــه ‪ 4‬ســالگی کاهــش پیــدا کــرده اســت‬ ‫‪.‬ایــن کار بــه ایــن دلیــل انجــام شــده اســت تــا بــه حــذف وضعیــت‬ ‫نــا مطلــوب امــوزش کودکانــی کــه حــزء گــروه هــای در معــرض ایــن‬ ‫خطــر هســتند کمــک نماید‪.‬کمیتــه نیارهــای فــردی تــا حــدی بــر اســاس‬ ‫گــزارش امــوزش کــه توســط مدرســه کودکــم ارائــه مــی شــود تصمیــم‬ ‫مــی گیــرد کــه ایــا کــودک بایــد بــه مردســه اســتثنایی ارجــاع داده شــود‬ ‫یــا خیــر ‪.‬‬ ‫درهــر صــورت ایــن وظیفــه بــر عهــد مقــام مســئول مدرســه اســتثنایی‬ ‫اســت ووظیفــه ‪ pcl‬نمــی باشــد‪ Pcl .‬توســط مقــام مســئول مــدارس در‬ ‫یــک کنسرســیوم ایجــاد مــی شــود وبایــد حداقــل ‪ 3‬عضــو داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اگــر کنسرســیوم شــامل یــک مدرســه اســتثنایی امــوزش ابتدایــی باشــد‬ ‫طبــق درخواســت والدیــن کمکیتــه نیازهــای فــردی تصمیــم گرفــت کــه‬ ‫ایــا جابــه جایــی در چنیــن مدرســه ای ضــروری اســت یــا خیــر‬ ‫اگــر در کنسرســیوم ‪ ،‬مدرســه اســتثنایی نباشــد کمیتــه مدرســه ابتدایــی‬ ‫کــودک را راهنمایــی مــی کنــد تــا چطــور ان مدرســه امکانــات الزم را برای‬ ‫نیازهــای کــودک فراهــم کنــد یــا اینکــه تصمیــم بگیرنــد کــه ایــا ارجــاع‬ ‫کــودک بــه جــای دیگــر ضــروری اســت یاخیــر ؟‬ ‫ممکــن اســت کنسرســیوم بــه کمیتــه تذکــر دهــد کــه مــدارس رایــج را‬ ‫بــه صــورت گروهــی در مــورد تهیــه امکانــات خــص راهنمایــی کنــد وبــر‬ ‫کیفیــت چنیــن فعالیــت هــا نطــارت نمایــد ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪19‬‬ ‫ایــن قوانیــن مــدارس اســتثنایی را در برنمــی گیــرد امــوزش ابتدایــی رایــگان بوده‬ ‫وکتــاب هــای درســی توســط مدرســه فراهــم مــی شــود مــدارس مقدماتــی بــه‬ ‫صــورت واحدهــای مختلــط مجــزا مــی شــوند‪.‬همچنان کــه مدارســی بــرای تعییــن‬ ‫موضوعــات ســازمان ازاد هســتند امــکان اینکــه در یــک کالس بیــش از یــک‬ ‫مقطــع نیــر باشــند نیــز فراهــم اســت‪.‬چهار ســال اول ‪ ،‬کالســهای پاییــن وچهــار‬ ‫ســال بعــدی بــه کالس هــای بــاال مربــوط هســتند ‪.‬‬ ‫همچنیــن احتمــال دارد دانــش امــوزان توســط ســطوح مختلــف موفقیــت در امــر‬ ‫تحصیــل گــروه بنــدی شــوند‪.‬‬ ‫امــکان تغییــر وجابجایــی بیــن گــروه هــای نیــز ممکــن اســت‪.‬در یــک ســال‬ ‫تحصیلــی فقــط یــک معلــم کلیــه کتــاب هــای درســی را تدریــس مــی کنــد‬ ‫سشــاید یــک دبیــر متخصــص در زمینــه ای مثــل تربیــت بدنــی موضعــات معیــن‬ ‫را تدریــس کنــد گمــاردن یــک معلــم مختلــف بــرای کالس در پایــان هــر ســال‬ ‫بعهــده مــدارس مــی باشــد ‪.‬‬ ‫مــدارس مقدماتــی ممکــن اســت از تســهیالت ســرویس وخدمــات راهنمایــی‬ ‫ومشــاوره کــه بیشــتر در ســطح منطقــه وناحیــه هســتند اســتقاده کنند‪.‬ســال‬ ‫تحصیلــی از اول اگوســت تــا ‪ 31‬ژوالی مــی باشــد تاریــخ تعطیــات تابســتان ‪6‬‬ ‫هفتــه ای وتــداوم ان توســط مراجــع عالــی دولتــی مقــرر مــی شــود ‪.‬‬ صفحه 19 ‫وزارت امــوزش و فرهنــگ و علــوم از جملــه مهــم تریــن نهادهــای مدیریتــی‬ ‫اموزشــی هلنــد هســتند و سیســتم اموزشــی هلنــد‪ ،‬ازیــک سیســتم واحــد تلفیقــی‬ ‫تشــکیل شــده اســت کــه بوســیله قوانیــن مرکــزی تنظیــم و بــا سرپرســتی‬ ‫مدیریــت غیــر متمرکــز مــدارس همــراه اســت‪.‬‬ ‫ن در دبیرســتان ها بــ ه دوره هــای عمومــی یــا حرفــه ای هدایــت ‬ ‫دانش امــوزا ‬ ‫می شــوند کــه بــر اســاس جــدول زیــر اســت‪:‬‬ ‫ل تحصیـل کـه باالترین ‬ ‫م مقدماتــی دانشــگاهی (‪ )VWO‬شـش ســا ‬ ‫*دوره دیپلـ ‬ ‫ت متوســط ه اســت‪.‬‬ ‫ســطح تحصیال ‬ ‫ج سال تحصیل‪.‬‬ ‫*دوره اموزشی متوسطه عمومی پیشرفته (‪ )HAVO‬پن ‬ ‫ش متوسطه عمومی و مقدماتی (‪ )MAVO‬چهار سال تحصیل‪.‬‬ ‫* اموز ‬ ‫ش پای ـ ه در یــک رشــته ب ـ ه خصــوص ب ـ ه‬ ‫*دوره اموزش حرف ـه ای (‪ )VBO‬امــوز ‬ ‫ن را بــرای ورود ب ـ ه بــازار کار بالفاصل ـه یــا‬ ‫ت چهــار ســال ک ـه دانش امــوزا ‬ ‫مــد ‬ ‫بــرای ورود ب ـه امــوزش حرف ـه ای پیشــرفته ‪ MBO‬امــاده می کنــد‪.‬‬ ‫نگاهی به تحصیالت دانشگاهی در هلند‬ ‫نظــام اموزشــی هلنــد بــر اســاس ارزیابــی ســازمان برنامــه ریــزی تحصیلــی‬ ‫بــرای دانشــجویان بیــن المللــی ‪ PISA‬و ســازمان همــکاری اقتصــادی وتوســعه‬ ‫‪OECD‬در رتبــه بنــدی برتریــن نظــام هــای اموزشــی در رتبــه نهــم قــرار دارد‪.‬‬ ‫دانشــگاه هــای هلنــد از ســطح علمــی بســیار باالیــی برخــوردار هســتند و بــه‬ ‫همیــن علــت اعتبــاری بیــن المللــی دارنــد کــه بــا توجــه بــه همیــن مســئله‪،‬‬ ‫مهاجــرت تحصیلــی بــه هلنــد مــورد تقاضــای بســیاری اســت‪.‬‬ ‫زبــان تحصیــل در هلنــد بــه دو زبــان انگلیســی و المانــی و شــروع ســال تحصیــل‬ ‫در هلنــد معمــوالً از اوایــل ســپتامبر اســت‪.‬‬ ‫متقاضیــان ادامــه تحصیــل در دانشــگاه هــای هلنــد بایــد حتمــا مــدرک دیپلــم داشــته باشــند و در‬ ‫غیــر ایــن صــورت بــا حداقــل ‪ 21‬ســال ســن مــی تواننــد در امتحــان ورودی دانشــگاه هــا شــرکت‬ ‫کــرده و بــا کســب نمــره قبولــی بــه تحصیــل در هلنــد ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫دوره های تحصیلی دانشگاهی هلند‬ ‫دوره های مقدماتی‪ :‬تحصیل در در دوره های مقدماتی در هلند ‪ 1‬تا ‪ 12‬ماه است‪.‬‬ ‫کارشناســی‪ :‬تحصیــل در مقطــع کارشناســی در هلنــد ‪ 4‬ســال اســت و زبــان تدریــس ایــن دوره‬ ‫المانــی اســت بــه همیــن دلیــل متقاضیــان بایــد بــرای اخــذ پذیــرش از دانشــگاه هــا در هلنــد‬ ‫مــدرک ‪ B1‬یــا ‪ B2‬زبــان المانــی را داشــته باشــند‬ ‫کارشناســی ارشــد‪ :‬تحصیــل در مقطــع کارشناســی ارشــد در هلنــد ‪ 2‬ســال اســت و غالبــا و زبــان‬ ‫تدریــس ایــن دوره انگلیســی اســت‪.‬‬ ‫دکتــری‪ :‬تحصیــل در مقطــع دکتــری در هلنــد ‪ 4‬ســال اســت و زبــان تدریــس ایــن دوره انگلیســی‬ ‫اســت و دانشــجویان موضــف بــه ارائــه مــدرک زبــان هســتند‪.‬‬ ‫نگاهی به دوره های تحصیلی در هلند‬ ‫دوره اموزش حرفه ای پیشرفته (‪)MBO‬‬ ‫ن دوره هــا از یــک تــا چهــار‬ ‫ل ای ـ ‬ ‫ت و کشــاورزی اســت‪ .‬طــو ‬ ‫شــامل ف ـن اوری‪ ،‬اقتصــاد‪ ،‬بهداش ـ ‬ ‫ط ورود بـه ایـن دوره مــدارک چهــار ســال ه حرفـه ای (‪ )VBO‬و متوســطه ‬ ‫ســال تحصیلــی اســت‪ .‬شــر ‬ ‫م (‪ )MBO - Diploma‬داده ‬ ‫ن دوره هــا دیپلــ ‬ ‫ن ایــ ‬ ‫عمومــی مقدماتــی (‪ )Mava‬اســت‪ .‬در پایــا ‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫(‪)Ingenieur (ing.) / Baccalaureus (be.) / Bachelor (B‬‬ ‫ل چهــار ‬ ‫م‬ ‫ت و در ســا ‬ ‫ت ان چهــار ســال اسـ ‬ ‫س عالــی حرفـه ای (‪ )HBO‬اعطــا می شــوند‪ .‬مــد ‬ ‫در مــار ‬ ‫ن انجــام داد ه و پایان نام ـ ه پژوهشــی‬ ‫ن پژوهشــی عملــی را در زمین ـ ه مــورد عالقه شــا ‬ ‫دانشــجویا ‬ ‫خــود را ارائــه می دهنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪20‬‬ ‫دوره ‪Doctoraal‬‬ ‫ع دانشــجو‬ ‫ش اســت و در مجمــو ‬ ‫ل اسـت کــه تــا دو ســال قابـل افزایـ ‬ ‫ل چهــار ســا ‬ ‫ت تحصیـ ‬ ‫مــد ‬ ‫ت شــامل ‪ ۴۲‬واحــد‬ ‫ل تحصیــا ‬ ‫ل او ‬ ‫بایــد از ‪ ۱۶۸‬واحــد (‪ )Credits‬تــا ‪ ۲۵۲‬واحــد بگذرانــد‪ .‬ســا ‬ ‫ل اخــر تحصیــل‪ ،‬دانشــجو بایــد پایان نام ـه پژوهشــی ارائ ـ ه دهــد‪.‬‬ ‫اســت و در ســا ‬ صفحه 20 ‫دانشگاه صنعتی ایدوفن‬ ‫‪Eindhoven University of Technology‬‬ ‫کشــور هلنــد قدیمی تریــن و بــا اســتنادترین سیســتم امــوزش عالــی در جهــان‬ ‫را دارا اســت‪ .‬قدمــت سیســتم اموزشــی عالــی در هلنــد بــه قــرن ‪ ۱۶‬میــادی‬ ‫برمی گــردد‪ .‬رتبه بنــدی دانشــگاهی جهانــی ‪ QS‬در ســال ‪ ۲۰۱۸‬شــامل ‪۱۳‬‬ ‫دانشــگاه از هلنــد می شــود کــه تمامــی ایــن دانشــگاه های برتــر‪ ،‬رتبه هــای زیــر‬ ‫‪ ۴۰۰‬را از ان خــود کرده انــد‪.‬‬ ‫در بیــن ایــن ‪ ۱۳‬دانشــگاه‪ ۸ ،‬دانشــگاه در رتبـه ی زیــر ‪ ۱۵۰‬قــرار دارنــد‪ .‬برتریــن‬ ‫موسسـه ی اموزشــی هلنــد‪ ،‬دانشــگاه صنعتــی دلفــت بــا رتبـه ی ‪ ۴۵‬در جهان اســت‪.‬‬ ‫هم چنیــن دانشــگاه های امســتردام و دانشــگاه صنعتــی ایدوفــن در رتبه هــای ‪۵۸‬‬ ‫و ‪ ۱۰۴‬جهانــی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫دانشگاه فناوری دلفت‬ ‫‪Delft University of Technology‬‬ ‫دانشــگاه فنّــاوری ِدل ْ ْفــت دانشــگاهی در شــهر ِدل ْ ْفــت در اســتان هلنــد جنوبــی‬ ‫در کشــور هلنــد‪ ،‬کــه بزرگتریــن دانشــگاه فنــی هلنــد اســت‪ .‬بــر اســاس‬ ‫رتبه بنــدی تایمــز‪ ،‬یکــی از معتبرتریــن دانشــگاه های دنیــا در زمینــه فنّــاوری‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫دانشــگاه فنّــاوری ِدل ْ ْفــت در تاریــخ ‪ ۱۸‬ژانویــه ‪ ۱۸۴۲‬بــه فرمــان پادشــاه ویل ِم‬ ‫دوم تاســیس شــد‪ .‬در ابتــدا ایــن مرکــز را به عنــوان «اکادمــی ســلطنتی» بــه‬ ‫منظــور امــوزش علــوم شهرســازی در مســتعمرات خــود بنــا کردنــد‪.‬‬ ‫دانشگاه امستردام‬ ‫‪University of Amsterdam‬‬ ‫دانشــگاه امســتردام (‪ )UVA‬یــک دانشــگاه دولتــی واقــع در امســتردام هلنــد‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪ UVA‬یکــی از دو دانشــگاه بــزرگ تحقیقاتــی در کشــور هلنــد اســت‪ .‬این دانشــگاه‬ ‫در ســال ‪ 1632‬توســط مقامات‬ ‫شــهرداری تاســیس شــد و بعدهــا بــه نــام شــهر امســتردام تغییــر نــام داده‬ ‫شــد‪ .‬دانشــگاه امســتردام ســومین‬ ‫دانشــگاه قدیمــی در هلنــد اســت کــه تاکیــد ان نــه تنهــا در توســعه مهــارت‬ ‫هــای علمــی‪ ،‬بلکــه در ارتقــاء اصالــت‪،‬‬ ‫توانایــی فکــری و اعتمــاد بــه نفــس دانشــجویان اســت‪ .‬ایــن دانشــگاه بیــش از‬ ‫‪ 23000‬دانشــجو بــه تحصیــل مشــغول هســتند کــه ‪ 12‬درصــد ایــن دانشــجویان‬ ‫را دانشــجویان بیــن المللــی تشــکیل مــی دهنــد‪.‬‬ ‫دانشــجویان دانشــگاه امســتردام در مقاطــع کارشناســی‪ ،‬کارشناســی ارشــد و‬ ‫دکتــرا تحصیــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫این دانشگاه دارای ‪ 7‬دانشکده است که عبارتند از‪:‬‬ ‫علوم انسانی‬ ‫علوم اجتماعی و رفتاری‬ ‫اقتصاد و کسب و کار‬ ‫علوم‬ ‫حقوق‬ ‫پزشکی‬ ‫دندانپزشکی‬ ‫دانشــجویان ایــن امــکان را دارنــد کــه در ‪ 200‬رشــته ای کــه در ایــن دانشــگاه‬ ‫بــه زبــان انگلیســی ارائــه مــی شــود بــه تحصیــل بپردازنــد‪ .‬روابــط نزدیــک‬ ‫و همــکاری بــا موسســات بیــن المللــی از طریــق عضویــت در لیــگ دانشــگاه‬ ‫هــای اروپایــی (‪ ،)LERU‬شــبکه ی نهادهــای دانشــگاهی شــهرهای پایتخــت‬ ‫اروپــا (‪ )UNICA‬و انجمــن دانشــگاه هــای اروپایــی (‪ )EUA‬فرصــت هــای متنــوع‬ ‫پژوهشــی‪ ،‬شــغلی و اموزشــی در اختیــار دانشــجویان قــرار مــی دهــد کــه از جملــه‬ ‫مزایــای تحصیــل در ایــن دانشــگاه بــه شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫بــر اســاس رتبــه بنــدی موسســه تایمــز دانشــگاه امســتردام در بیــن دانشــگاه‬ ‫هــای جهــان رتبــه ی ‪ 62‬را بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬رشــته ی علــوم‬ ‫اجتماعــی بــا رتبــه ی ‪ 21‬بهتریــن رتبــه در بیــن رشــته هــای ایــن دانشــگاه در‬ ‫جهــان را کســب کــرده اســت‪ .‬در ســال هــای ‪ 2018‬و ‪ ،2019‬دو بخــش رســانه و‬ ‫ارتباطــات دانشــگاه امســتردام بــه انتخــاب ســایت ‪ QS‬در رتبــه اول قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن ایــن دانشــگاه بودجــه ی ســالیانه ای بــه ارزش ‪ 600‬میلیــون‬ ‫یــورو دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪21‬‬ صفحه 21 ‫‪Legal system‬‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫نظام حقوقی هلند‬ ‫عالی تریــن قانــون ودر کنــار قانــون بنیــادی ســرزمین های اروپایــی پادشــاهی هلنــد‪،‬‬ ‫یکــی از دو ســند رســمی پادشــاهی هلنــد اســت‪ .‬قانــون اساســی کنونــی هلنــد نشــات‬ ‫گرفتــه از قانــون ‪ ۱۸۱۵‬اســت کــه در ان نظــام کشــور پادشــاهی مشــروطه در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪ .‬در اصــاح قانــون در ســال ‪ ۱۸۴۸‬سیســتم دموکراســی نیابتــی‬ ‫وارد قانــون اساســی شــد‪ .‬در ‪ ۱۹۸۳‬بــه طــور تقریبــی تمــام قانــون بازنویســی شــد و‬ ‫حقــوق اجتماعــی بیشــتری بــرای مــردم در نظــر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫در قوانیــن هلنــد باالتریــن نهــاد قضایــی در کشــور هلنــد دیــوان عالــی هلنــد اســت‪.‬‬ ‫ایــن دیــوان در شــهر هلنــد قــرار دارد‪.‬کــه هــر اســتیناف در دیــوان عالی کشــور توســط‬ ‫ســه الــی چهــار قاضــی مــورد بررســی قــرار میگیــرد‪.‬‬ ‫در موضــوع قوانیــن کشــور هلنــد بایــد گفــت ایــن کشــور از جملــه کشــورهای اروپایــی‬ ‫اســت کــه قوانیــن ان مبتنــی بــر سیســتم حقوقــی ‪ civil law‬تصویــب گردیــده اســت‪.‬‬ ‫الزم اســت بدانیــد نظــام حقوقــی در ایــن کشــور از قانــون رم و حقــوق عرفــی الهــام‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪ .‬همچنیــن مبنــای ایــن نظــام حقوقــی بــر قانــون مدنــی فرانســه‬ ‫پایــه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫قانــون مدنــی المــان ‪ Bürgerliches Gesetzbuch‬بــه صــورت شــدیدی بــر روی‬ ‫کتــب قانــون ایــن کشــور کــه در ســال ‪ 1992‬میــادی بــه تصویــب رســید و ابــاغ‬ ‫گردیــد‪ ،‬تاثیرگــذار بــود‪ .‬اصلــی تریــن بخــش قوانیــن هلنــد از ســوی دولــت هلنــد و‬ ‫پارلمــان پایــه ریــزی شــده اســت کــه توســط قــوه مقننــه ‪ wetgever‬وضــع گردیــد‪.‬‬ ‫ارگان یــا ســازمان هایــی در هلنــد ممکــن اســت نســبت بــه وضــع قوانیــن جدیــد‬ ‫اقــدام کننــد‪ .‬امــا ایــن ســازمان هــا صرفــا در حــوزه تخصصــی خــود مجــاز بــه وضــع‬ ‫قانــون هســتند‪ .‬تنهاتریــن نهــادی کــه بــر ایــن پروســه نظــارت کامــل دارد‪ ،‬وزارت‬ ‫امنیــت و دادگســتری کشــور هلنــد اســت‪.‬‬ ‫وزارت امنیــت و دادگســتری هلنــد نظــارت کاملــی بــر اجــرای قوانیــن در‬ ‫تمــام بخــش هــا دارد‪.‬قوانیــن هلنــد در بخــش هــای مختلــف وجــود دارد و‬ ‫بــه طــور کامــل اجــرا مــی شــود‪ .‬بخــش هایــی کــه قوانیــن هلنــد در ان بــه‬ ‫طــور کامــل اجــرا مــی شــود شــامل مــوارد زیــر مــی باشــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬قوانینــی کــه بــرای حقــوق اداری تنظیــم شــده اســت و تصمیــم گیرنــده‬ ‫اصلــی خــود دولــت مــی باشــد‬ ‫‪ -2‬قوانینــی کــه بــرای حقــوق مدنــی ماننــد ارثیــه‪ ،‬تجــارت‪ ،‬قــرار دادهــا و‬ ‫خانــواده‬ ‫‪ -3‬قوانینــی کــه حقــوق کیفــری و مجــازات هــا و دادرســی را در بــر مــی‬ ‫گیــرد و بــه اداره امنیــت و دادگســتری هلنــد وابســته اســت‬ ‫‪ -4‬قوانینــی کــه حقــوق اساســی و ســاختاردولت را مــورد بررســی و بازبینــی‬ ‫قــرار مــی دهــد و شــامل مــواردی از جملــه قــدرت بیــن ایالــت هــا و دولــت‬ ‫اصلــی مــی شــود‬ ‫‪ -5‬قوانیــن مربــوط بــه تاثیــرات قوانیــن اروپــا بــر قانــون هــای داخلــی‬ ‫کشــور هلنــد‬ ‫‪ -6‬قانــون هــای مربــوط بــه حقــوق بیــن المللــی کــه کشــور هلنــد ان را‬ ‫امضــاء کــرده و در قبــال ان مســئولیت دارد‬ ‫‪ -7‬قانون حق مالکیت و انتشار اثار‬ ‫‪ -8‬قانون های حاکم بر حقوق شهروندی‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪22‬‬ ‫اینهــا مجموعــه ای از قوانیــن مــی باشــد کــه بخــش هــای دولتــی یــا‬ ‫سیســتم قضایــی کشــور هلنــد انهــا را مــورد بررســی و بازبینــی قــرار مــی‬ ‫دهــد و بــه طــور کلــی مجموعــه ای از قوانیــن هلنــد مــی باشــد کــه بــه طــور‬ ‫کامــل در کشــور هلنــد اجــرا مــی شــود‪،‬اما قانــوه هــای جزئــی تــری نیــز‬ ‫وجــود دارد کــه مربــوط بــه مهاجرانــی مــی شــود کــه هلنــد را بــه عنــوان‬ ‫محــل زندگــی خــود انتخــاب کــرده انــد‪.‬‬ صفحه 22 ‫‪html.https://www.nyulawglobal.org/globalex/Hungary1‬‬ ‫قوانین مربوط به تولد و مسائل حقوقی بین المللی‬ ‫قوانیــن مربــوط بــه مهاجــرت از بخــش هــای مربــوط بــه قوانیــن بیــن المللــی‬ ‫مــی باشــد‪.‬برای مثــال اگــر کودکــی بخواهــد تابعیــت هلندی داشــته باشــد طبق‬ ‫قوانیــن بایــد تولــد او چنــد شــرط را دارا باشــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬والدیــن کــودک اهــل هلنــد باشــند و یــک ســال قبــل از تولــد او در ایــن‬ ‫کشــور ســکونت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ -2‬اقامــت والدیــن قبــل از تولــد کــودک مــی توانــد اقامــت کاری‪ ،‬تحصیلــی‪،‬‬ ‫درمانــی و یــا پزشــکی باشــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬کودک در کشور هلند متولد شود‪.‬‬ ‫‪ -4‬کودک همراه با خانواده خود در هلند زندگی کند‪.‬‬ ‫قوانین مربوط به مهاجرت از طریق ازدواج‬ ‫‪ -1‬سن هر دو نفر کمتر از ‪ 21‬سال نباشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬یکی از زوجین حتما شهروند هلند باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬تمکن مالی خود را ثابت کنند‪.‬‬ ‫‪ -4‬توانایی پرداخت هزینه های همسر خود را داشته باشد‪.‬‬ ‫قوانین مربوط به کار‬ ‫قوانیــن مربــوط بــه اشــتغال در هلنــد بســیار متفــاوت و متنــوع اســت ‪ .‬قانــون کار‬ ‫هلنــد و قــرارداد هــای کاری شــامل اطالعــات شــخصی کارگــر ‪ ،‬شــرایط پرداخــت و‬ ‫شــرایط کار و قوانیــن کار مــی باشــد ‪.‬‬ ‫قانــون کار هلنــد شــامل زمینــه هــای کلیــدی ماننــد دوره هــای کار ‪ ،‬مــدت زمــان کار‬ ‫‪ ،‬روز هــای تعطیــل در هلنــد ‪ ،‬اخطــار و اخــراج ‪ ،‬حداقــل دســتمزد هلنــدی ‪ ،‬بهداشــت‬ ‫و ایمنــی مــی باشــد ‪ .‬سیســتم قانــون کار هلنــدی بــرای اخــراج بــه ویــژه غیــر‬ ‫معمــول اســت ‪ ،‬زیــرا از کارکنــان بســیار محافظــت مــی کننــد ‪.‬‬ ‫در اغلــب مــوارد ‪ ،‬کارفرمــا نیازمنــد مجــوز کار از اداره کار مــی باشــد ‪ .‬بــر اســاس‬ ‫مقــررات قانــون کار هلنــد قــرارداد کتبــی بــرای کارفرمایــان الزامــی نیســت ‪.‬‬ ‫بایــد توجــه داشــته کــه عــدم وجــود یــک قــرارداد کتبــی معمــوال بــه نفــع کارمنــد‬ ‫اســت ‪ .‬اگــر کارفرمــا قبــل از شــروع قــرارداد بــا قــرارداد کتبــی موافقــت نکــرده‬ ‫باشــد ‪ ،‬فرصتــی بــرای تعییــن مقــررات مهــم را از دســت خواهــد داد ‪.‬‬ ‫قانون کار هلند و قرارداد های کاری را بررسی می کنیم ‪.‬‬ ‫تعــداد قراردادهــای کاری بــرای یــک مــدت مشــخص تــا ســه قــرارداد اســت ‪،‬‬ ‫امــا مــدت زمــان اعتبــار قــرارداد کاری مــی توانــد از دو ســال تجــاوز کنــد ‪ .‬اگــر‬ ‫دوره قــرارداد هــا و یــا تعــداد قــرارداد هــا از محــدوده قانونــی خــود تجــاوز کنــد ‪،‬‬ ‫قــرارداد کار بــه صــورت خــودکار بــه یــک قــرارداد دائــم بــرای یــک مــدت نامحــدود‬ ‫ختــم مــی شــود ‪ .‬فاصلــه شــش مــاه بیــن قــرارداد هــا زنجیــره قراردادهــای موقــت‬ ‫متوالــی را قطــع مــی کنــد ‪.‬‬ ‫اگــر مــدت قــرارداد کمتــر از دو ســال باشــد ‪ ،‬دوره ازمایشــی نمــی توانــد بیــش از‬ ‫یــک مــاه باشــد ‪ .‬حداکثــر مــدت یــک دوره ازمایشــی دو مــاه اســت ‪ .‬دوره هــای‬ ‫اموزشــی در یــک قــرارداد کاری کمتــر از شــش مــاه نامعتبــر اســت ‪ .‬در طــول دوره‬ ‫ازمایشــی ‪ ،‬هــم کارفرمــا و هــم کارمنــد مجــاز هســتند قــرارداد کار را پایــان دهنــد ‪.‬‬ ‫دوره اخطــار بــرای کارمنــد معمــوال یــک مــاه اســت ‪ .‬اگــر مــدت دوره اخطــار بــرای‬ ‫کارمنــد تــا پایــان مــدت قــرارداد اســتخدامی تمدیــد شــود ‪ ،‬دوره اخطــار بــرای‬ ‫کارفرمــا بایــد دو برابــر مــدت اخطــار کارمنــد باشــد ‪.‬‬ ‫قــرارداد دائمــی بــا مــدت نامحــدود مــی توانــد توســط کارفرمــا بــا رضایــت کارمند‬ ‫و یــا دادگاه لغــو شــود ‪ .‬ادارات کار و دادگاه ارزیابــی مــی کننــد کــه ایــا دالیلــی برای‬ ‫لغــو قــرارداد وجــود دارد یــا نــه ‪ .‬اگــر یــک کارفرمــای بــدون تاییــد قبلــی پایــان‬ ‫و لغــو قــرارداد را اعــام کنــد ‪ ،‬کارمنــد مــی توانــد لغــو قــرارداد را لغــو کنــد ‪ .‬ایــن‬ ‫قانــون در مــورد اخــراج ( ماننــد تقلــب یــا ســرقت توســط کارمنــد ) قابــل اجــرا‬ ‫نیســت ‪ .‬بــا ایــن وجــود ‪ ،‬دادگاه هــا نســبت بــه پذیــرش اخــراج در قانــون کار‬ ‫هلنــدی بســیار ناراضــی هســتند ‪.‬‬ ‫بــر اســاس قانــون کار هلنــد و قــرارداد هــای کاری نوشــتن یــک قــرارداد کتبــی بیــن‬ ‫کارفرمــا و کارگــر الزامــی نیســت ‪ .‬هنــگام مهاجــرت کاری بــه هلنــد ‪ ،‬در صورتــی کــه‬ ‫قــراردادی بیــن کار فرمــا و کارگــر نوشــته و امضــا شــود ایــن قــرارداد مــی توانــد بــه‬ ‫زبــان هلنــدی و یــا هــر زبــان دیگــری باشــد ‪.‬‬ ‫قوانیــن کار هلنــد ویژگــی هــا و مشــخصه هــای خــاص خــود را داراســت ‪ .‬نوشــتن‬ ‫یــک قــرارداد کاری دشــوار و پرهزینــه نیســت و ممکــن اســت بســیار کمــک کننــده‬ ‫باشــد ‪.‬‬ ‫قــرار داد هــای کاری موجــود در هلنــد مــی تواننــد بــرای یــک مــدت زمــان محــدود و‬ ‫یــا نامحــدود تنظیــم شــوند ‪ .‬قــرارداد هایــی کــه بــرای مــدت زمــان محــدود تنظیــم‬ ‫مــی شــوند مــی تواننــد تحــت شــرایط خــاص بازنویســی و تجدیــد نظــر شــوند ‪.‬‬ ‫البتــه فــرد مــی توانــد یــک قــرارداد کاری را چنــد مرتبــه تغییــر دهــد ‪ .‬اگــر قــرارداد‬ ‫کاری بــا مــدت محــدود بازنویســی و تجدیــد نظــر شــد بــه یــک توافقنامــه نامحــدود‬ ‫تبدیــل مــی شــود ‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫شقایق|‪23‬‬ ‫|رازشقایق|‬ ‫‪|60‬راز‬ ‫شماره‪41‬‬ ‫شماره‬ صفحه 23 ‫‪Healthcare‬‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫حقوقدان و مدرس دانشگاه‬ ‫بهداشت و درمان کشور هلند‬ ‫یکــی از بهتریــن نــکات در خصــوص زندگــی در هلنــد ‪ ،‬اســتاندارد بســیار خــوب‬ ‫مراقبــت هــای بهداشــتی ان اســت کــه بــه عنــوان بهتریــن کشــور در اروپــا رده‬ ‫بنــدی شــده اســت ‪ .‬ایــن کشــور در ســال ‪ 2012‬میــادی در صــدر فهرســت ‪34‬‬ ‫کشــور شــاخص ســامت اروپــا (اســتاندارد صنعــت خدمــات درمانــی مــدرن) کــه‬ ‫‪ 11.9‬درصــد از تولیــد ناخالصــی داخلــی را صــرف بهداشــت و ســامت مــی کنــد و در‬ ‫رده بنــدی ایــاالت متحــده مقــام دوم را بــه خــود اختصــاص داد ‪.‬‬ ‫در کشــور هلنــد تقریبــا تمــام پزشــکان بــه زبــان انگلیســی صحبــت مــی کننــد کــه‬ ‫باعــث مــی شــود بهداشــت و درمــان در هلنــد بســیار قابــل دســترس باشــد ‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه بیمــه بهداشــت و درمــان در هلنــد الزامــی مــی باشــد و‬ ‫خدمــات درمانــی در هلنــد بــه دو صــورت قانونــی تحــت پوشــش بیمــه اســت ‪:‬‬ ‫بیمه ‪: )Zorgverzekeringswet)Zvw‬‬ ‫ایــن نــوع بیمــه اغلــب “بیمــه عمومــی” نامیــده مــی شــود و مراقبــت هــای پزشــکی‬ ‫رایــج را پوشــش مــی دهــد‪.‬‬ ‫بیمه ‪: )Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)AWBZ‬‬ ‫این نوع بیمه پرستاری و مراقبت های بلند مدت را پوشش می دهد ‪.‬‬ ‫همــان طــور کــه ســاکنان کشــور هلنــد بــه صــورت خــودکار توســط دولــت بــرای‬ ‫‪ AWBZ‬بیمــه مــی شــوند‪ ،‬بــه جــز افــراد زیــر ‪ ۱۸‬کــه بــه صــورت خــودکار زیــر‬ ‫پوشــش بیمــه پــدر و مــادر خــود هســتند‪ ،‬هــر فــرد مــی بایســت بیمــه خدمــات‬ ‫بهداشــتی عمومــی (‪ )basisverzekering‬خــود را داشــته باشــد‪ .‬اگــر فــردی‬ ‫بیمــه نداشــته باشــد‪ ،‬خطــر جریمــه در انتظــار وی خواهــد بــود ‪ .‬شــرکت هــای‬ ‫بیمــه مــی بایســت بــرای تمامــی افــراد بــاالی ‪ ۱۸‬ســال خدمــات همگانــی را‬ ‫بــدون توجــه بــه ســن و یــا وضعیــت ســامت فــرد ارائــه دهنــد ‪ ،‬رد تقاضانامــه‬ ‫یــا تحمیــل شــرایط ویــژه در هــر صورتــی غیــر قانونی مــی باشــد ‪ .‬دانشــجویان‬ ‫خــارج از اتحادیــه اروپــا نیــز ماننــد هــر فــرد دیگــری نیازمنــد بیمــه هســتند‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات کالــج هــا و دانشــگاه هــای هلنــد بــا یکــی از شــرکت هــای بیمــه‬ ‫ســامت قــرارداد دارنــد بــه طــوری کــه دانشــجویان و کارکنــان مــی تواننــد بــا‬ ‫تخفیــف از حــق بیمــه اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫خدمــات بیمــه عمومــی در کشــور هلنــد تمــام هزینــه هــای رایــج تریــن مراقبــت‬ ‫هــای پزشــکی را پوشــش مــی دهــد و از جملــه مــواردی کــه بیمــه بهداشــت و‬ ‫درمــان در کشــور هلنــد بــا توجــه بــه بیمــه درمانــی فــرد تحــت پوشــش قــرار‬ ‫مــی گیــرد عبارتنــد از ‪:‬‬ ‫*مشاوره های عمومی‬ ‫*خدمات بهداشت روانی خاص‬ ‫*درمان و مراقبت توسط متخصصان بیمارستان‬ ‫*مراقبت توسط درمانگران خاص‪ ،‬مانند گفتار درمان گرها‬ ‫*دارو‬ ‫*متخصصین تغذیه و بهداشت زنان و مادران‬ ‫بــا توجــه بــه وجــود قانــون پرداخــت هزینــه درمانــی تــا ســقف ‪ ۳۸۵‬یــورو‬ ‫ممکــن اســت فــرد ناچــار شــود بعضــی هزینــه هــا را خــود بپــردازد ‪.‬‬ ‫بــرای درمــان هــای دندانپزشــکی گســترده‪ ،‬فیزیوتراپــی و یــا هــر چیــزی کــه از‬ ‫نظــر دولــت‪ ،‬بــه مســئولیت خــود فــرد اســت و ایــن پوشــش هــای اضافــی مــی‬ ‫باشــد کــه شــرکت هــا را بــه رقابــت کشــانده اســت ‪.‬‬ ‫گســتره ای از خدمــات مفیــد بــرای بهداشــت زنــان و مــادران اینــده وجــود‬ ‫دارد بــه هنــگام اســتفاده از هــر یــک از خدمــات بهداشــتی‪ ،‬فــرد نیازمنــد ارائــه‬ ‫‪ ID‬و کارت بیمــه ســامت مــی باشــد و بســته بــه اینکــه شــرکت بیمــه دارای‬ ‫قــراردادی بــا ارائــه دهنــده خاصــی اســت‪ ،‬مــی توانــد هزینــه هــا را پرداخــت‬ ‫کــرده‪ ،‬صــورت حســاب را بــه شــرکت بیمــه خــود داده و هزینــه را دریافــت کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪24‬‬ صفحه 24 ‫کشــور هلنــد بخشــی از طــرح مراقبــت هــای بهداشــتی اتحادیــه اروپــا‬ ‫و ســوئیس اســت‪ .‬شــرکت بیمــه بــه فــرد متقاضــی کارت بیمــه خدمــات‬ ‫درمانــی اروپــا مــی دهــد (‪ )EHIC‬بدیــن معنــا کــه اگــر جــای دیگــری از‬ ‫اتحادیــه اروپــا نیازمنــد درمــان پزشــکی باشــد‪ ،‬الزم نیســت کــه هزینــه‬ ‫ای پرداخــت کنــد و شــرکت بیمــه هزینــه را پرداخــت خواهــد کــرد‪ .‬بــه‬ ‫هنــگام ســفر بــه اتحادیــه اروپــا یــا ســوئیس بایــد کارت بیمــه درمانــی‬ ‫را بــه همــراه داشــت ‪.‬‬ ‫پزشــکان عمومــی (‪ )GPS‬مســئول جمــع اوری تمــام ســوابق پزشــکی‬ ‫فــرد هســتند‪ ،‬بــه طــوری کــه در هنــگام بــروز مشــکلی در ســامت فــرد‬ ‫انهــا اولیــن افــراد بــرای تمــاس هســتند (مگــر در مــوارد اضطــراری)‪.‬‬ ‫انهــا مــی تواننــد مســائل بهداشــتی معمــول ماننــد معاینــات اســتاندارد‬ ‫متخصــص بیمــاری هــای زنــان و کــودکان را انجــام دهنــد‪ ،‬و فــرد را‬ ‫بــرای ســایر خدمــات‪ ،‬از جملــه بیمارســتان هــا‪ ،‬متخصصــان‪ ،‬مامایــی و‬ ‫فیزیوتراپــی ارجــاع دهنــد‪.‬‬ ‫ابتــدا‪ ،‬مــی بایســت بــا پزشــک عمومــی‪ ،‬ترجیحــا در نزدیکــی محــل‬ ‫زندگــی خــود ثبــت نــام کــرد و خــود فــرد موظــف اســت یــک پزشــک‬ ‫عمومــی نزدیــک بــه منــزل پیــدا کنــد ‪ .‬کــه تقریبــا همــه انهــا بــه زبــان‬ ‫انگلیســی صحبــت مــی کننــد‪ .‬ممکــن اســت یــک پزشــک بــه دلیــل پــر‬ ‫بــودن ظرفیــت بیمــار ‪ ،‬ثبــت نــام نکنــد و پزشــکان دیگــری را معرفــی‬ ‫کنــد‪ .‬پیــش از ثبــت نــام مــی توانــد‪ ،‬بــه منظــور بررســی شایســتگی‬ ‫دکتــر نســبت بــه نیازهــا ‪ ،‬قــرار مالقاتــی بــا او داشــت ‪.‬‬ ‫بیمارســتان هــای بســیار خوبــی بــا معیارهــای عالــی مراقبــت در سراســر کشــور‬ ‫هلنــد وجــود دارد و هــر بیمارســتان بــرای ارائــه انــواع تخصــص هــا کــه امــروزه‬ ‫تخصصــی تــر هــم مــی شــوند‪ ،‬مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد‪ .‬جــای تعجــب‬ ‫نیســت انهایــی کــه وابســته بــه دانشــگاه هــا بــوده و تحقیقــات پزشــکی انجــام‬ ‫مــی دهنــد و از پیشــرفته تریــن تجهیــزات پزشــکی و درمانــی برخــور دارنــد‬ ‫مــی تواننــد تخصصــی تریــن مراقبــت هــا را ارائــه دهنــد ‪ .‬بیمارســتان هــای‬ ‫اموزشــی‪ ،‬پزشــکان و پرســتاران تحــت تعلیــم‪ ،‬برخــی از درمــان هــای تخصصــی‬ ‫را ارائــه مــی دهنــد‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت کــه بیمارســتان هــای عمومــی بــه‬ ‫بیمــاری هــای معمــول تــر رســیدگی مــی کننــد‪.‬‬ ‫داروخانــه هــای کشــور هلنــد ‪،‬داروهــای بــدون نســخه‪ ،‬داروهــای‬ ‫مخــدر بــا نســخه و بــدون نســخه ‪ ،‬ویتامیــن هــا ‪ ،‬وســایل بچــه ‪ ،‬لوازم‬ ‫ارایشــی بهداشــتی ‪ ،‬محصــوالت و تجهیــزات پزشــکی بــرای اســتفاده‬ ‫در منــزل و ملزومــات نــوزاد را بــه فــروش مــی رســانند و همچنیــن مــی‬ ‫توانــد در مــورد داروهــا و بیمــاری هــای جزئــی راهنمایــی هایــی ارائــه‬ ‫شــود ‪ .‬همیشــه ‪ apotheek‬هایــی در نزدیکــی محــل واقــع شــده انــد‬ ‫کــه ‪ ۲۴‬ســاعت شــبانه روز بــه ارائــه خدمــات مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫بــرای مــوارد اورژانســی پزشــکی و یــا کمــک هــای اولیــه مــی تــوان بــه‬ ‫بخــش ‪ hulp spoedeisende‬یــا ‪eerste hulp BIJ ongelukken EHBO‬‬ ‫بیمارســتان محــل خــود مراجعــه کنیــد اگــر فــردی فکــر مــی کنــد کــه‬ ‫زندگــی شــخصی در معــرض خطــر اســت بــرای کمــک فــوری پزشــکی‬ ‫بایــد بــا شــماره ‪ ۱۱۲‬تمــاس بگیــرد‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت کــه اپراتورهــا‬ ‫بــه زبــان هلنــدی جــواب گــو خواهنــد بــود‪ ،‬امــا بــه چنــد زبــان‪ ،‬از جملــه‬ ‫زبــان انگلیســی تســلط کامــل دارند‪.‬انچــه اتفــاق افتــاده را بایــد بــرای‬ ‫اپراتــور شــرح داد و او تمــاس فــرد بــه ســرویس مــورد نظــر وصــل‬ ‫مــی کنــد‪ :‬امبوالنــس‪ ،‬اتــش نشــانی و پلیــس همــه بــا یــک شــماره در‬ ‫دســترس خواهنــد بــود‪ .‬تلفــن را نبایــد قطــع نکــرد ! تمــاس بــا شــماره‬ ‫‪ ۱۱۲‬بــه صــورت رایــگان مــی باشــد ‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪25‬‬ صفحه 25 ‫امستردام پایتخت‬ ‫میالد محمد هاشم‬ ‫‪m‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪m‬‬ ‫امســتردام پایتخــت و از نظــر جمعیــت بزرگتریــن شــهر کشــور هلنــد می باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫شــهر در اســتان هلنــد شــمالی در غــرب هلنــد واقــع شده اســت‪.‬‬ ‫امســتردام پایتخــت هلنــد اســت‪ ،‬امــا نــه دولــت هلنــد و نــه رئیــس دولــت در‬ ‫امســتردام ســاکن نیســتند و محــل اســتقرار دولــت هلنــد‪ ،‬دفتــر نخس ـت وزیر و محــل‬ ‫ســکونت خانــدان ســلطنتی در ایــن شــهر نیســت بلکــه شــهر الهــه اســت‪ .‬امســتردام‪،‬‬ ‫بزرگتریــن شــهر هلنــد‪ ،‬و بزرگتریــن مرکــز جــذب توریســت در ایــن کشــور می باشــد‪.‬‬ ‫امســتردام کــه بــه ونیــز شــمال اروپــا معــروف اســت‪ ،‬همچنــان بــا کافه هــای‬ ‫دنــج‪ ،‬شــبکه گســترده کانال هــای اب‪ ،‬نــوای موســیقی در گوشه گوشــه شــهر و‬ ‫شــب زنده داریش شــما را بــا خــود همــراه می کند‪.‬امســتردام هنــوز شــبیه ســال‬ ‫‪ ،1600‬دوران طالیــی هلنــد کــه سیاســت‪ ،‬اقتصــاد‪ ،‬فرهنــگ و هنــر بــه اوج شــکوفایی‬ ‫خــود رســید و در ایــن دوره ثروتمنــد تریــن شــهر و بنــدر تجــاری بیــن المللــی و مهــد‬ ‫نظــام ســرمایه داری بــوده اســت‪.‬مردم ثروتمنــد ان شــهر اعجــاب انگیــز بــا کانــال‬ ‫هایــی کــه اطــراف ان انــواع درخــت و خانــه هایــی بــا شــیروانی زیبــا فراگرفتــه‪،‬‬ ‫ســاخته انــد‪.‬‬ ‫امــروزه امســتردام شــهری اســت کــه دارای زندگــی خــوب و راحــت بــه‬ ‫همــراه کافــه هــای گــرم و صمیمــی‪ ،‬اثــار هنــری فــوق العــاده و موســیقی‬ ‫نــوازان خیابانــی مــی باشد‪.‬امســتردام هنــوز هــم شــبیه عصــر طالیــی‬ ‫هلندی هــا یعنــی ســال های ‪ 1600‬اســت‪ .‬زمانــی کــه ثرومندتریــن شــهر‬ ‫جهــان‪ ،‬بنــدر تجــارت دریایــی بیــن المللــی و زادگاه کاپیتالیســم بــود‪.‬‬ ‫شهرنشــینان دموکــرات و ثروتمنــد‪ ،‬شــهری را بــر روی میلیون هــا ســتون بنا‬ ‫نهادنــد و کانال هــای جالبــی افریدنــد کــه بــا درختــان و خانه هــای دارای‬ ‫ســقف شــیروانی لوکــس همخوانــی دارند‪.‬امــروزه امســتردام بــا داشــتن‬ ‫کافه هــای دنــج‪ ،‬هنــر جــذاب‪ ،‬موســیقی جــاز خیابانــی‪ ،‬تاریــخ باشــکوه و‬ ‫روح زندگــی‪ ،‬شــهر خوبــی بــرای زندگــی بــه شــمار مـی رود‪.‬در اینجــا هنــوز‬ ‫هــم صــدای ناقــوس از بــاالی بــرج کلیســاها بــه گــوش می رســد‪ .‬همــه‬ ‫را دریابیــد‪ ،‬ســپس بایســتید و شــاهد ابرهایــی باشــید کــه از بــاالی ســنگ‬ ‫فرش هــای زیبــا عبــور کــرده و منعکــس کننــده عصــر طالیــی در کانــال‬ ‫هــای دنــج هســتند‪.‬‬ ‫جغرافیا‬ ‫بنــدر امســتردام از شــرق بــه دریاچــه اَیســل مِیــر وصــل می شــود و از‬ ‫غــرب از طریــق یــک کانــال کشــتیرانی بــه دریــای شــمال و اب هــای‬ ‫ازاد راه دارد‪.‬‬ ‫ورود اب بــه ایــن مجراهــا کنتــرل می شــود چــون «امســتردام نیــز‬ ‫ماننــد مناطــق وســیعی از هلنــد زیــر ســطح دریــا قــرار گرفته اســت‪».‬‬ ‫رودخانــه امس ـتِل از وســط امســتردام می گــذرد و شــبکهٔ گســترده ای‬ ‫از کانال هــا و نهرهــا بخش هــای مختلــف شــهر قدیمــی را بــه هــم‬ ‫وصــل می کننــد‪.‬‬ ‫ـرن گذشــته بــه شــکل‬ ‫ایــن کانال هــا بــه تدریــج طــی چهــار پنــج قـ ِ‬ ‫نیــم دایره هایــی دو ِر هســته اولیــه شــهر حفــر شــده و گســترش‬ ‫ِ‬ ‫ـوالت وارداتــی از‬ ‫یافته انــد‪ .‬کاربــرد اصلــی ان هــا جابجایــی بــار و محصـ‬ ‫کشــتی ها بــه انبارهــا و تجارتخانه هــا و بالعکــس از انجــا بــه بنــدرگاه‬ ‫بوده اســت‪.‬‬ ‫اکثــر مــردم بــا دوچرخــه در شــهر رفت وامــد می کننــد به طــوری کــه‬ ‫بیــش از ‪( ۶۵۰٬۰۰۰‬ششــصد و پنجــاه هــزار) دوچرخــه در امســتردام‬ ‫وجــود دارد و فقــط ‪ ۲۰۰۰۰‬تــای ان هــا در اب افتاده انــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪26‬‬ ‫‪A‬‬ صفحه 26 ‫اب و هوا‬ ‫شــهر امســتردام‪ ،‬بــه طــور کلــی دارای یــک اب و هــوای نبســتا معتــدل و دریایــی‬ ‫مــی باشــد‪ .‬اب و هــوای ایــن شــهر در فصــل هــای مختلــف‪ ،‬تفــاوت اندکــی دارد‪ .‬در‬ ‫زمانــی کــه ایــن شــهر بــه درون فصــل ســرد ســال مــی رود‪ ،‬بــارش بــرف کمتــر‬ ‫مــی باشــد و همچنیــن میــزان گــرم بــودن هــوا بــه قــدری نیســت کــه موجــب ازار‬ ‫و اذیــت شــدن افــراد شــود‪ .‬از نــکات مهمــی کــه در اب و هــوای شــهر امســتردام‬ ‫کشــور هلنــد وجــود دارد‪ ،‬بــارش فــراوان در ان اســت‪.‬‬ ‫در ایــن شــهر‪ ،‬هــوا معمــوال ابــری مــی باشــد و بــارش بــاران در ان بــه میــزان‬ ‫زیــادی انجــام مــی شــود‪ .‬بــه طــور معمــول هــوای ایــن شــهر ابــری اســت و در‬ ‫تمــام طــول ســال‪ ،‬شــاهد بــارش هــای بســیاری اســت‪ .‬ســفر بــه امســتردام‬ ‫بــرای افــرادی کــه عاشــق بــاران و هــوای معتــدل هســتند‪ ،‬بســیار خــوب و دلپذیــر‬ ‫اســت‪ ،‬زیــرا هــر کــس کــه ســفر بــه امســتردام را تجربــه مــی کنــد‪ ،‬بــه احتمــال‬ ‫بســیار زیــادی حداقــل یــک یــا دو بــار بــارش را تجربــه خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت کــه میــزان بــارش بــاران در تمــام طــول ســال بســیار زیــاد‬ ‫نیســت و در خیلــی از وقــت هــا‪ ،‬بــارش هــای ایــن شــهر بــه شــکل نــم نــم و بــه‬ ‫صــورت کــم و مالیــم رخ مــی دهــد‪ .‬همچنیــن در شــهر امســتردام‪ ،‬در بعضــی از‬ ‫مواقــع ســال‪ ،‬بــاد هایــی هــم وزش پیــدا مــی کنــد کــه در اثــر ان هــا‪ ،‬هــوای انجــا‬ ‫کمــی ســرد مــی شــود‪ .‬خــوب اســت کــه شــما در هنــگام ســفر بــه امســتردام‬ ‫حتمــا از اب و هوایــی کــه در ان زمــان شــهر امســتردام دارا مــی باشــد‪ ،‬بــه طــور‬ ‫کامــل مطلــع باشــید‪.‬‬ ‫اب و هوای امستردام در زمستان‬ ‫شــهر امســتردام‪ ،‬در هــر فصــل از اب و هــوای نســبتا متفاوتــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫اب و هــوای شــهر امســتردام کشــور هلنــد در فصــل زمســتان کــه از مــاه دســامبر‬ ‫تــا مــاه فوریــه را در بــر مــی گیــرد‪ ،‬در مقایســه بــا فصــل هــای دیگــر ســرد تــر‬ ‫مــی باشــد‪ .‬البتــه ســرمای ایــن شــهر بــه میزانــی نیســت کــه باعــث انجمــاد و ازار‬ ‫بســیار زیــاد مــردم ان شــهر شــود‪ .‬در فصــل زمســتان در درون ایــن شــهر‪ ،‬دمــای‬ ‫هــوای انجــا در حــدود ســه درجــه ســانتیگراد اســت؛ البتــه ایــن دمــا مربــوط بــه‬ ‫روز هــای امســتردام مــی باشــد و در شــب‪ ،‬میانگیــن دمــای هــوا بــه صفــر درجــه‬ ‫ســانتیگراد مــی رســد‪ .‬در طــی فصــل زمســتان‪ ،‬یعنــی از مــاه دســامبر تــا فوریــه‪،‬‬ ‫احتمــال بــارش بــرف‪ ،‬ایجــاد مــه در هــوا و منجمــد شــدن دمــا در شــهر امســتردام‬ ‫وجــود دارد‪.‬‬ ‫بــه دلیــل اب و هوایــی کــه شــهر امســتردام در فصــل زمســتان دارد‪ ،‬تعــداد‬ ‫گردشــگرانی کــه بــه ایــن شــهر ســفر مــی کننــد بــه میــزان زیــادی کــم مــی‬ ‫شــود‪ .‬بــه دلیــل ان کــه در فصــل زمســتان افــراد زیــادی طالــب ســفر به امســتردام‬ ‫نیســتند‪ ،‬هزینــه ســفر بــه انجــا بــه شــدت کــم مــی شــود و ایــن موضــوع‪ ،‬بــرای‬ ‫افــرادی کــه مــی خواهنــد یــک ســفر کــم هزینــه و مقــرون بــه صرفــه را تجربــه‬ ‫کننــد‪ ،‬بســیار خــوب و مناســب اســت‪ .‬همچنیــن ســفر بــه امســتردام بــرای‬ ‫افــرادی کــه عاشــق هــوای ســرد و بــرف و تفریحــات مخصــوص بــه فصــول‬ ‫زمســتان هســتند‪ ،‬یــک ســفر بســیار خــوب و هیجــان انگیــز‪ ،‬بــه همــراه هزینــه‬ ‫پاییــن خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اب و هوای امستردام در تابستان‬ ‫یکــی از بهتریــن فصــل هــای شــهر امســتردام‪ ،‬فصــل تابســتان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫فصــل‪ ،‬از اب و هــوای بســیار دلپذیــر و خوبــی برخــوردار مــی باشــد‪ .‬اب و‬ ‫هــوا در فصــل تابســتان شــهر امســتردام کشــور هلنــد‪ ،‬کــه از مــاه ژوئــن تــا‬ ‫مــاه اگوســت را شــامل مــی شــود‪ ،‬نســبتا گــرم اســت‪ ،‬امــا گرمــای ان بــه‬ ‫حــدی نیســت کــه باعــث ازار و ســختی مــردم انجــا شــود‪ .‬میانگیــن دمــا‬ ‫در شــهر امســتردام در فصــل تابســتان‪ ،‬معمــوال یــک مقــدار کمــی بیشــتر‬ ‫از بیســت و ســه درجــه ســانتیگراد مــی باشــد‪ .‬بیشــترین دمــای ممکــن در‬ ‫شــهر امســتردام کشــور هلنــد‪ ،‬ســی و دو درجــه ســانتیگراد اســت‪.‬‬ ‫ایــن میــزان از گرمــا معمــوال در طــی دو تــا ســه روز در مــاه اتفــاق مــی افتد‪.‬‬ ‫فصــل تابســتان بهتریــن فصــل ممکــن بــرای ســفر بــه امســتردام کشــور‬ ‫هلنــد مــی باشــد‪ .‬در فصــل تابســتان ایــن شــهر میــزان بســیار زیــادی از‬ ‫گردشــگران و توریســتان را بــه خــود جــذب مــی کنــد‪ .‬ســفر بــه ایــن شــهر‬ ‫در فصــل تابســتان‪ ،‬معمــوال از هزینــه نســبتا باالیــی برخــوردار اســت و دلیــل‬ ‫ان‪ ،‬اب و هــوای مطبــوع ان مــی باشــد‪.‬‬ ‫بهتریــن فصــل بــرای قــدم زدن در جــوار کانــال هــای مشــهور شــهر‬ ‫امســتردام‪ ،‬همیــن فصــل تابســتان مــی باشــد‪ .‬اگــر شــما قصــد ســفر بــه‬ ‫امســتردام را داریــد‪ ،‬خــوب اســت کــه فصــل تابســتان را بــرای ســفر خــود‬ ‫انتخــاب نماییــد‪.‬‬ ‫اب و هوای امستردام در بهار و پاییز‬ ‫چگونگــی اب و هــوا در دو فصــل پاییــز و بهــار‪ ،‬تقریبــا شــبیه بــه هــم مــی باشــد‪.‬‬ ‫از شــروع مــاه مــارس تــا اواخــر مــاه مــی‪ ،‬اب و هــوای خنکــی در شــهر امســتردام‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬امــا بــه تدریــج و کــم کــم دمــای هــوا افزایــش مــی یابــد‪ .‬در زمــان‬ ‫مــاه اوریــل‪ ،‬درشــهر امســتردام گل هــای نرگــس زرد شــکوفا مــی شــوند و در‬ ‫زمــان مــاه مــه‪ ،‬اللــه هــای بســیار زیبــا و چشــم گیــری‪ ،‬بــه شــکوفایی مــی رســند‪.‬‬ ‫از شــروع مــا اوریــل تــا مــاه مــه‪ ،‬اب و هــوای امســتردام افزایــش پیــدا مــی کنــد‬ ‫و تقریبــا گــرم مــی باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن بــازه زمانــی‪ ،‬ســفر بــه امســتردام یــک ســفر بســیار خــوب و خاطــره‬ ‫انگیــز بــرای شــما خواهــد شــد‪ .‬فصــل پاییــز هــم از مــاه ســپتامبر شــروع و تــا‬ ‫مــاه نوامبــر ادامــه مــی یابــد‪ .‬در ابتــدای مــاه ســپتامبر‪ ،‬هــوای بســیار مطبــوع و‬ ‫خوبــی در شــهر امســتردام وجــود دارد‪ .‬بعــد از مــاه ســپتامبر‪ ،‬هــر چــه از ایــن مــاه‬ ‫مــی گــذرد‪ ،‬هــوای ایــن شــهر بــه ســمت ســرما مــی رود و پــس از ان‪ ،‬روز هــای‬ ‫بارانــی‪ ،‬بــا اب و هــوای ابــری ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن زمــان‪ ،‬وزش بــاد هــم در شــهر امســتردام اتفــاق مــی افتــد‪ .‬اب‬ ‫و هــوای شــهر ســپتامبر در دو فصــل پاییــز و بهــار‪ ،‬بســیار خــوب و دل انگیــز مــی‬ ‫باشــد‪ .‬پــس از تابســتان‪ ،‬هــوای ایــن شــهر در بهــار و پاییــز هــم بســیار دلپذیــر‬ ‫مــی شــود و زمــان نســبتا خوبــی بــرای ســفر بــه امســتردام اســت‪ .‬در ایــن دو‬ ‫فصــل گردشــگران و توریســتان زیــادی مــی تواننــد ســفر بــه امســتردام را تجربــه‬ ‫نماینــد و بــه طــور حتــم‪ ،‬بــرای ان هــا یــک ســفر بســیار خــوب و خاطــره انگیــزی‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــهر امســتردام نــه تنهــا به علــت داشــتن مــکان هــای گردشــگری فــراوان‪ ،‬بلکه‬ ‫بــه دلیــل اب و هــوای بســیار خــوب و مطبوعــی کــه دارد‪ ،‬هــر ســاله گردشــگران‬ ‫زیــادی را بــه خــود جــذب مــی کنــد و تعــداد نســبتا زیــادی از ایــن گردشــگران‪ ،‬در‬ ‫فصــل هــای پاییــز و بهــار‪ ،‬ســفر بــه امســتردام را تجربــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪27‬‬ صفحه 27 ‫تاریخچه‬ ‫دوران تاسیس و قرون وسطی‬ ‫امســتردام نســبت بــه شــهرهای هلنــد ماننــد نایمگــن ‪ ،‬روتــردام و اوترخــت بســیار‬ ‫جوانتــر اســت‪ .‬در اکتبــر ‪ ، 2008‬کریــس دی بونــت ‪ ،‬جغرافــی دان تاریخــی اظهــار‬ ‫داشــت کــه زمیــن اطــراف امســتردام از اواخــر قــرن ‪ 10‬دوبــاره احیــا شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن لزوم ـاً بــه ایــن معنــی نیســت کــه در ان زمــان قب ـ ً‬ ‫ا شــهرکی وجــود داشــته‬ ‫اســت ‪ ،‬زیــرا احیــای زمیــن ممکــن اســت بــرای کشــاورزی نبــوده اســت ‪ -‬ممکــن‬ ‫اســت بــرای ذغــال ســنگ نــارس بــرای اســتفاده بــه عنــوان ســوخت بــوده باشــد‪.‬‬ ‫اعطــای نــام رســمی شــهر در ســال ‪ 1300‬یــا ‪ 1306‬بــه امســتردام اعطــا شــد‪.‬‬ ‫از قــرن ‪ 14‬بــه بعــد ‪ ،‬امســتردام شــکوفا شــد ‪ ،‬کــه بیشــتر ناشــی از تجــارت بــا‬ ‫دیگــر شــهرها بــود‪ .‬در ســال ‪ ، 1345‬ادعــای معجــزه ای مبنــی بــر مباهــات مقــدس‬ ‫در کالورســتراات ‪ ،‬ایــن شــهر را بــه مکانــی مهــم بــرای زیــارت تــا زمــان پذیــرش‬ ‫مذهــب پروتســتان تبدیــل کــرد‪ .‬ارادت معجــزه کــم کــم کمرنــگ شــد امــا همچنــان‬ ‫زنــده نگــه داشــته شــد‪ .‬در قــرن نوزدهــم ‪ ،‬بــه ویــژه پــس از گرامیداشــت ســالگرد‬ ‫‪ ، 1845‬ارادت دوبــاره احیــا شــد و بــه عنــوان یــک مرجــع ملــی مهــم بــرای کاتولیک‬ ‫هــای هلنــد مطــرح شــد‪.‬‬ ‫درگیری با اسپانیا‬ ‫در قــرن شــانزدهم هلنــدی هــا علیــه فیلیــپ دوم اســپانیا و جانشــینان وی قیــام‬ ‫کردنــد‪ .‬وضــع مالیــات جدیــد و ازار و اذیــت مذهبــی پروتســتان هــا توســط تفتیــش‬ ‫عقایــد از دالیــل اصلــی ایــن قیــام بــود‪ .‬ایــن شــورش بــه جنــگ هشــتاد ســاله‬ ‫منجــر شــد کــه در نهایــت بــه اســتقالل هلنــد منجــر شــد‪ .‬تحــت فشــار شــدید‬ ‫ویلیــام ســکوت رهبــر شــورش هلنــد‪ ،‬جمهــوری هلنــد بــه دلیــل رفتــار مثبــت بــه‬ ‫تنــوع مذهبــی مشــهور شــد‪ .‬یهودیــان از شــبه جزیــره ایبریــا ‪ ،‬هوگانــوت هــا از‬ ‫فرانســه ‪ ،‬بازرگانــان و چاپخانــه داران از فالنــدر و پناهنــدگان اقتصــادی و مذهبــی‬ ‫از مناطــق تحــت کنتــرل اســپانیا در کشــورهای پاییــن در امســتردام ایمنــی یافتنــد‪.‬‬ ‫هجــوم چاپخانــه هــای فالنــدی و روحیــه ازاد و انتقــاد پذیــر سیاســمتداران حاکــم‪،‬‬ ‫شــهر امســتردام را بــه مرکــزی بــرای مطبوعــات ازاد اروپــا تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫قــرن هفدهــم میــادی عصــر طالیــی امســتردام محســوب مــی شــود کــه طــی ان‬ ‫بــه ثروتمندتریــن شــهر در دنیــای غــرب تبدیــل شــد‪ .‬کشــتی هــا از امســتردام بــه‬ ‫دریــای بالتیــک امریــکای شــمالی و افریقــا و همچنیــن اندونــزی‪ ،‬هنــد‪ ،‬ســریالنکا‬ ‫و برزیــل امــروزی حرکــت مــی کردنــد و اســاس یــک شــبکه تجــارت جهانــی را‬ ‫تشــکیل مــی دادنــد‪.‬‬ ‫بازرگانــان امســتردام بیشــترین ســهم را در شــرکت هلنــدی هنــد شــرقی داشــتند‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت دارایــی هــای خــارج از کشــور را بــه دســت اوردنــد کــه بعــدا ً بــه‬ ‫مســتعمرات هلنــد تبدیــل شــدند‪.‬‬ ‫مرکز عصر طالیی هلند‬ ‫امســتردام مهمتریــن نقطــه اروپــا بــرای حمــل کاال بــود و مرکــز مالــی پیشــرو در‬ ‫دنیــای غــرب بــود‪ .‬در ســال ‪ ، 1602‬دفتــر تجــارت بیــن المللــی امســتردام هلنــدی‬ ‫شــرکت هنــد شــرقی بــا تجــارت در ســهام خــود بــه اولیــن بــورس ســهام جهــان‬ ‫تبدیــل شــد‪ .‬بانــک امســتردام در ســال ‪ 1609‬فعالیــت خــود را اغــاز کــرد و بــه‬ ‫عنــوان یــک بانــک کامــل بــرای بانکــداران بــازرگان هلنــدی و بــه عنــوان یــک‬ ‫بانــک ذخیــره فعالیــت مــی کــرد‪.‬‬ ‫افول و نوسازی‬ ‫رونــق امســتردام طــی قــرن ‪ 18‬و اوایــل قــرن ‪ 19‬کاهــش یافتــه اســت‪ .‬جنــگ‬ ‫هــای جمهــوری هلنــد بــا انگلیــس و فرانســه لطمــه ای بــه امســتردام زد‪ .‬در طــول‬ ‫جنگهــای ناپلئــون ‪ ،‬اهمیــت امســتردام بــا جــذب هلنــد بــه امپراتــوری فرانســه بــه‬ ‫کمتریــن حــد خــود رســید‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬تاســیس بعــدی پادشــاهی متحــده هلنــد‬ ‫در ســال ‪ 1815‬نقطــه عطفــی بــرای بــود‪.‬‬ ‫اواخــر قــرن نوزدهــم را گاهــی دومیــن دوره طالیــی امســتردام مــی نامنــد‪ .‬مــوزه‬ ‫هــای جدیــد ‪ ،‬ایســتگاه راه اهــن ســاخته شــدند‪ .‬در همیــن زمــان‪ ،‬انقــاب صنعتــی‬ ‫بــه شــهر رســید‪ .‬کانــال امســتردام‪-‬راین حفــر شــد تــا امســتردام بــه رود رایــن‬ ‫ارتبــاط مســتقیم برقــرار کنــد و کانــال دریــای شــمال حفــر شــد تــا بنــدر اتصــال‬ ‫کوتــاه تــری بــه دریــای شــمال داشــته باشــد‪ .‬هــر دو پــروژه تجــارت را بــا ســایر‬ ‫اروپــا و جهــان بــه طــرز چشــمگیری بهبــود بخشــید‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪28‬‬ ‫قرن بیستم ‪ -‬حال‬ ‫اندکــی قبــل از جنــگ جهانــی اول ‪ ،‬ایــن شــهر دوبــاره شــروع بــه گســترش‬ ‫کــرد و حومــه جدیــدی احــداث شــد‪ .‬حتــی اگــر هلنــد در ایــن جنــگ بــی طــرف‬ ‫مانــد ‪ ،‬امســتردام بــا کمبــود غــذا مواجــه شــد و ســوخت گرمایــش کمیاب شــد‪.‬‬ ‫ایــن کمبودهــا باعــث شــورش هایــی شــد کــه در ان چندیــن نفر کشــته شــدند‪.‬‬ ‫ایــن شــورش هــا بــه نــام شــورش ســیب زمینــی شــناخته مــی شــوند‪ .‬مــردم‬ ‫بــه منظــور تهیــه مایحتــاج مــواد غذایــی ‪ ،‬بــه طــور عمــده مــواد غذایــی ‪ ،‬اقــدام‬ ‫بــه غــارت فروشــگاه هــا و انبارهــا کردنــد‪.‬‬ ‫در تاریــخ ‪ 1‬ژانویــه ‪ ، 1921‬پــس از ســیل در ســال ‪ ، 1916‬شــهرداری هــای‬ ‫تخلیــه شــده دورگــردم ‪ ،‬هلــی ســلوت ‪ ،‬زونــدردورپ و شــلینگ وود ‪ ،‬کــه همگــی‬ ‫در شــمال امســتردام قــرار داشــتند ‪ ،‬بنــا بــه درخواســت خــود ‪ ،‬ضمیمــه شــهر‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫المــان نــازی در ‪ 10‬مــه ‪ 1940‬بــه هلنــد حملــه کــرد و کنتــرل کشــور را در‬ ‫دســت گرفــت‪ .‬برخــی از شــهروندان امســتردام بــه یهودیــان پنــاه دادنــد و‬ ‫بدیــن ترتیــب خــود و خانــواده هایشــان را در معــرض خطــر بــاالی زندانــی‬ ‫شــدن یــا اعــزام بــه اردوگاه هــای کار اجبــاری قــرار دادنــد‪ .‬بیــش از ‪100000‬‬ ‫یهــودی هلنــدی بــه اردوگاه هــای کار اجبــاری نــازی هــا تبعیــد شــدند‪ ،‬از ایــن‬ ‫تعــداد حــدود ‪ 60،000‬نفــر در امســتردام زندگــی مــی کردنــد‪.‬‬ صفحه 28 ‫بســیاری از حومــه هــای جدیــد شــهر ماننــد اوســدورپ ‪ ،‬اســلوترواارت ‪،‬‬ ‫اســلوترمر و گوزنولــد در ســال هــای پــس از جنــگ جهانــی دوم ســاخته شــده‬ ‫انــد‪ .‬ایــن حومــه حــاوی بســیاری از پــارک هــای عمومــی و فضــای کام ـ ً‬ ‫ا بــاز‬ ‫بــود و ســاختمانهای جدیــد بــا داشــتن اتاقهــای بزرگتــر و روشــن تــر ‪ ،‬بــاغ هــا و‬ ‫بالکــن هــا شــرایط مســکن را بهبــود بخشــیده بودنــد‪ .‬بــه دلیــل جنــگ و ســایر‬ ‫حــوادث قــرن بیســتم ‪ ،‬تقریبــاً کل مرکــز شــهر خــراب شــده بــود‪.‬‬ ‫سیاســتمداران و ســایر شــخصیت هــای تاثیرگــذار برنامــه هایــی را بــرای‬ ‫طراحــی مجــدد بخــش هــای زیــادی از ان طراحــی کردنــد‪ .‬برنامــه هــای بعــدی‬ ‫ســاخت بزرگــراه جدیــدی باالتــر از متــرو بــرای اتصــال امســتردام ســانترال و‬ ‫مرکــز شــهر بــا ســایر قســمت هــای شــهر بــود‪.‬‬ ‫بنــای شــهر جدیــد روی شــهری کــه تقریب ـاً تخریــب شــده بــود ســاخته شــده‬ ‫اســت‪ .‬در همیــن حــال ‪ ،‬ســازمان هــای بــزرگ خصوصــی ماننــد ‪Stadsherstel‬‬ ‫‪ Amsterdam‬بــرای بازســازی کل مرکــز شــهر تاســیس شــدند‪ .‬اگرچــه موفقیــت‬ ‫ایــن مبــارزه امــروز مشــهود اســت ‪ ،‬امــا تــاش هــا بــرای ترمیــم بیشــتر همچنان‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‬ ‫در ســال هــای اولیــه قــرن ‪ ، 21‬مرکــز شــهر امســتردام تعــداد زیــادی گردشــگر‬ ‫را بــه خــود جلــب کــرده اســت‪.‬‬ ‫بیــن ســالهای ‪ 2012‬و ‪ ، 2015‬تعــداد بازدیدکننــدگان ســاالنه از ‪ 10‬بــه ‪17‬‬ ‫میلیــون نفــر رســیده اســت‪ .‬قیمــت امــاک و مســتغالت افزایــش یافتــه اســت‬ ‫و فروشــگاه هــای محلــی جــای خــود را بــه فروشــگاه هــای گردشــگر محــور‬ ‫مــی دهنــد و ایــن مرکــز را از نظــر ســاکنان شــهر غیرقابــل پرداخــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫ســاخت یــک خــط متــرو کــه بخشــی از شــهر شــمال رودخانــه ( یــا دریاچــه) را‬ ‫بــه مرکــز متصــل مــی کنــد در ســال ‪ 2003‬اغــاز شــد‪ .‬ایــن طــرح بحــث برانگیــز‬ ‫بــود زیــرا هزینــه ان تــا ســال ‪ 2008‬بــه میــزان ‪ 3‬برابــر از بودجــه ان بیشــتر‬ ‫شــده بــود زیــرا از تــرس خســارت وارده بــه ســاختمان هــا در مرکــز و بــه دلیــل‬ ‫اینکــه ســاخت و ســاز بایــد چندیــن بــار متوقــف شــده و مجــددا ً شــروع شــود‪،‬‬ ‫خــط متــرو در ســال ‪ 2018‬تکمیــل شــد‪.‬‬ ‫ازســال ‪ ، 2014‬تمرکــز دوبــاره به بازســازی و نوســازی شــهری داده شــده اســت‬ ‫بــه ویــژه در مناطقــی کــه بــه طــور مســتقیم بــا مرکــز شــهر هــم مــرز هســتند ‪،‬‬ ‫ماننــد فردریــک هندریــک بــورت‪.‬‬ ‫مردم‬ ‫شــهر امســتردام نزدیــک بــه یــک میلیــون نفــر جمعیــت دارد و نیمــی از ایــن تعــداد‬ ‫را مهاجــران خارجــی یــا خارجــی تبارهــا تشــکیل می دهنــد کــه تنــوع انهــا بــه بیش‬ ‫از صــد و پنجــاه ملیــت می رســد‪ ،‬و جمعیــت فارســی زبانــان نیــز در ان کــم نیســت‪.‬‬ ‫طبــق امــار ســال ‪ ۲۰۱۶‬میــادی مــردم ایــن شــهر را خــود هلندی هــا و بعــد‬ ‫مهاجریــن مراکشــی‪ ،‬ســورینامی و ســپس ترک هــا تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫امســتردام شــهر خیلــی بزرگــی نیســت؛ امــا بیــش از ‪ ۱۵۰۰‬کافــه را در خــود جــای‬ ‫داده اســت‪ .‬ایــن درحالــی اســت کــه ایــن رقــم بــرای جمعیــت ‪ ۸۰۰‬هــزار نفــری‬ ‫ان بســیار زیــاد محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ی چندملیتــی محســوب می شــود‪ ۱۷۸ .‬ملیــت گوناگــون‬ ‫امســتردام یکــی از شــهرها ‬ ‫در ایــن شــهر بــه طــور ثابــت زندگــی می کننــد‪ .‬بــه همیــن دلیــل یکــی از شــهرهایی‬ ‫اســت کــه بــا نژادپرســتی بــه شــدت برخــورد می کنــد‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه امســتردام یــک شــهر چندملیتــی اســت‪ ۸۵ ،‬درصــد مــردم ان قــادر‬ ‫بــه مکالمــه بــا دو زبــان هســتند‪ .‬هلنــدی‪ ،‬انگلیســی و المانــی بــه ترتیــب در صــدر‬ ‫زبان هــای ایــن شــهر قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫مــردم امســتردام و بــه طــور کلــی مــردم کشــور هلنــد بلندقدتریــن مــردم در جهــان‬ ‫محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪29‬‬ ‫مــردم ایــن شــهر در جایــگاه دوم مصــرف قهــوه در جهــان هســتند‪ .‬بــه طــور میانگین‬ ‫مصــرف قهــوه بــرای هر نفــر حداقــل ‪ ۲/۳‬فنجــان در روز اســت‪.‬‬ ‫مذهــب و زبــان مــردم امســترام نقــش بســیار پــر رنگــی را در اداب و رســوم مــردم‬ ‫امســتردام دارد بــه طــوری کــه هــر گردشــگری بایســتی در مــورد ایــن جنبــه از‬ ‫فرهنــگ مــردم ایــن شــهر اطالعــات الزم را در اختیــار داشــته باشــند‪ .‬مــردم ایــن‬ ‫شــهر بــه زبــان هلنــدی صحبــت مــی کننــد کــه ایــن زبــان شــباهت بســیار زیــادی‬ ‫را بــه زبــان المانــی دارد و حــدود ‪ ۹۰‬درصــد از مــردم ایــن شــهر ایــن زبــان را‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪ .‬مذهــب و دیــن نیــز از دیگــر ایتــم هــای قابــل بحــث در اداب و‬ ‫رســوم مــردم شــهر امســتردام بــه شــمار مــی ایــد کــه در ایــن خصــوص مــی تــوان‬ ‫گفــت‪ ،‬مــردم امســتردام حــدود ‪ ۳۰‬درصــد کاتولیــک‪ ۴۰ ،‬درصــد بــی دیــن و ‪۴.۴‬‬ ‫درصــد نیــز مســلمان هســتند‪.‬‬ ‫توجــه داشــته باشــید کــه تبــار تــرک نیــز در ایــن شــهر بســیار قابل مشــاهده اســت‬ ‫و همیــن امــر ســبب شــده تــا امــروزه برخــی از مــردم امســتردام عالقــه منــدی‬ ‫زیــادی را بــرای یادگیــری ایــن زبــان از خــود نشــان دهنــد‪ .‬شــما نیــز مــی توانیــد بــا‬ ‫یادگیــری زبــان هلنــدی‪ ،‬از پــس محــاوره هــا و ارتباطــات خــود بــر بیاییــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫در نظــر داشــته باشــید کــه تمــام قوانیــن ایــن شــهر بــرای مذاهــب مختلف یکســان‬ ‫مــی باشــد و شــما مــی توانیــد بهتریــن شــکل ازادی دیــن و مذهــب را در ایــن شــهر‬ ‫مــورد مشــاهده قــرار دهیــد‪.‬‬ صفحه 29 ‫مناطق دیدنی امستردام‬ ‫کانال بلت ‪The Canal Belt‬‬ ‫مرکــز امســتردام دارای چهــار کانــال ابــی اســت کــه از قــرن ‪ ۱۷‬بــه جــای مانــده اند‪ .‬سیســتم‬ ‫ایــن کانــال هــا در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو ثبــت شــده اســت‪ .‬ایــن مســیرهای ابــی‬ ‫توســط شــهردار امســتردام ســاخته شــده انــد بــه منظــور اینکــه سیســتم انتقــال اب شــهر را‬ ‫بهبــود بخشــند‪ .‬خانــه هــای بیشــماری در اینجــا توســط ایــن کانــال هــا ابرســانی مــی شــوند‬ ‫کــه برخــی از ان هــا قدمتشــان بــه دوره رنســانس برمــی گــردد‪.‬‬ ‫کاخ سلطنتی امستردام‬ ‫کاخ ســلطنتی امســتردام یکــی از ســه کاخ ســلطنتی موجــود در هلنــد محســوب می شــود‬ ‫کــه در اختیــار خانــدان پادشــاهی کشــور قــرار دارد‪ .‬بــا قدمتــی کــه بــه قــرن هفدهــم‬ ‫میــادی بازمی گــردد‪ ،‬ایــن کاخ در ســمت غربــی میــدان دام‪ ،‬در مرکــز امســتردام و‬ ‫در مقابــل یادبــود جنــگ واقــع شــده اســت‪ .‬بــا بازدیــد از کاخ ســلطنتی امســتردام‬ ‫می توانیــد بــا تاریــخ غنــی ســاختمان و میــراث باشــکوه به جامانــده از ســاکنان اش در‬ ‫طــول زمــان اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫موزه ملی ریجکس ‪The Rijksmuseum‬‬ ‫ایــن مــوزه یکــی از مهم تریــن جاذبه هــای توریســتی امســتردام و همینطــور یکــی از‬ ‫مهم تریــن موزه هــای هنــر ایــن شــهر اســت‪ .‬مــوزه ی ریکــس در ســال ‪ ۱۸۰۹‬افتتــاح‬ ‫شــد‪ .‬ایــن مــوزه محــل نگهــداری مجموعــه ی عظیــم اثــار هنــری و عتیقه جــات اســت‪.‬‬ ‫تقریبــا هفــت میلیــون اثــر هنــری در ایــن مــوزه وجــود دارد و ‪ ۵۰۰۰‬عــدد از مهم تریــن‬ ‫اثــار در ‪ ۲۵۰‬اتــاق ایــن ســاختمان عظیــم نگهــداری می شــوند‪ .‬مــوزه ی ریکــس عالوه بــر‬ ‫نقاشــی‪ ،‬مــوارد دیگــری را هــم در خــود دارد‪ .‬بــرای مثــال بیــش از ‪ ۳۵۰۰۰‬نســخه کتــاب و‬ ‫دست نوشــته در کتابخانــه ی ایــن مــوزه نگهــداری می شــود‪.‬‬ ‫نمایشــگاه های زیــادی در ایــن مــوزه وجــود دارنــد کــه فرهنــگ و هنــر کشــور هلنــد را در‬ ‫معــرض دیــد عمــوم قــرار می دهنــد‪ .‬نمایشــگاه صنایــع دســتی‪ ،‬مجســمه های باســتانی و‬ ‫اثــار هنــری مــدرن از مهم تریــن ایــن مــوارد هســتند‪.‬‬ ‫تور هــای موزه گــردی بســیاری بــه زبــان انگلیســی بــرای بازدیــد از ایــن مــوزه برگــزار‬ ‫می شــوند‪ .‬بــرای مثــال می توانیــد تــور قایق ســواری تاریخــی را امتحــان کنیــد‪ .‬ایــن تــور‬ ‫بیشــتر مجموعه هــای موجــود در مــوزه ی ریکــس را بــه شــما معرفــی می کنــد‪.‬‬ ‫موزه انه فرانک ‪The Anne Frank‬‬ ‫ایــن مــوزه روی کانــال پرینســنگراخت (‪ )Prinsengracht‬واقــع شــد ه اســت‪ .‬موضــوع‬ ‫مــوزه ی «ان فرانــک» زندگــی کوتــاه یکــی از معروف تریــن قربانیــان هولوکاســت اســت‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه درواقــع همــان خان ـه ای اســت کــه خانــواده ی ان فرانــک بیشــتر مــدت جن ـگ ‬ ‫جهانــی دوم را در ان مخفــی شــد ه بودنــد‪ .‬خانــواده ی فرانــک خانــواده ای یهــودی بــود کــه‬ ‫از فرانکفـ ِ‬ ‫ـورت المــان فــرار کردنــد و بــه امســتردام پناهنــد ه شــدند‪ .‬بعــد از جنــگ‪ ،‬دفتــر‬ ‫خاطــرات ان فرانــک بــه یکــی از پرفروش تریــن کتاب هــای جهــان تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫ان فرانــک دو مــاه بعــد از پایــان جنــگ و در ســن ‪ ۱۵‬ســالگی از دنیــا رفــت‪ .‬بیشــتر‬ ‫بخش هــای ایــن خانـ ه بــه همــان صــورت باقــی مانــد ه اســت‪ .‬درواقــع ایــن خانـه یکــی از‬ ‫بناهــای یادبــود مربــوط بــه ان دوره ی ســیاه از تاریــخ اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪30‬‬ صفحه 30 ‫موزه ونگوگ‬ ‫ون گــوگ یکــی از معروف تریــن نقاشــان قــرن نوزدهــم اســت‪ .‬نقاشــی های او جلــوه ی‬ ‫بی همتایــی از تخیــل را ارائــه می دهنــد کــه کمتــر کســی می توانــد نظیــر ان را خلــق‬ ‫کنــد‪ .‬هــر ســاله تقریبــا یک ونیــم میلیــون نفــر از مــوزه ی ون گــوگ دیــدن می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن محبوبیــت تــا حــدی به خاطــر اســتعداد شــگرف و همچنیــن داســتان غم انگیــز‬ ‫زندگــی ون گــوگ اســت‪.‬‬ ‫ایــن مــوزه از لحــاظ تعــداد بازدیدکننــدگان رتبــه ی دوم را در میــان موزه هــای هلنــد‬ ‫بــه خــود اختصــاص داده اســت‪ .‬همچنیــن مــوزه ی ون گــوگ یکــی از مهم تریــن‬ ‫گالری هــای هنــری دنیــا محســوب می شــود‪ .‬مــوزه ی ون گــوگ در ســال ‪ ۱۹۷۳‬افتتــاح‬ ‫شــد و بزرگ تریــن مجموعه اثــار ون گــوگ در ایــن مــوزه نگهــداری می شــوند‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰۰‬نقاشــی‪ ۵۰۰ ،‬طراحــی و ‪ ۷۰۰‬نامــه از ون گــوگ در ایــن مــوزه نگهــداری‬ ‫می شــوند‪ .‬همچنیــن کارهــا و مــوارد مرتبــط بــا ون گــوگ و معاصریــن او در ایــن مــوزه‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬بــرای بازدیــد از ایــن مــوزه می توانیــد از تورهــای انگلیســی زبان یــا‬ ‫برنامه هــای تلفــن همــراه اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫موزه خان ه رامبرانت‬ ‫رامبرانــت و همســرش ساســکیا‪ ،‬خوش تریــن و موفق تریــن ســال های زندگــی خــود‬ ‫را در خانــه ای در جودنبراســترات گذراندنــد‪ .‬امــروزه ایــن خانــه بــه مــوزه ی خانــه ی‬ ‫رامبرانــت تبدیــل شــده اســت‪ .‬ایــن خانــه در محلـه ی یهودیــان شــهر واقع شــد ه اســت‪.‬‬ ‫او در همیــن محلــه مدل هایــی را بــرای نقاشــی های انجیلــی خــود پیــدا می کــرد‪ .‬او‬ ‫نقاشــی های زیــادی از مناظــر زیبــای کنــار کانال هــای ایــن محلــه کشــیده اســت‪.‬‬ ‫رامبرانــت ‪ ۲۰‬ســال در ایــن خانــه زندگــی کــرد‪ .‬مبلمــان خانــه ی او بــه ســبک قــرن‬ ‫هفدهــم انتخــاب شــد ه بودنــد‪ .‬لــوازم شــخصی و کنده کاری هــای رامبرانــت در‬ ‫جای جــای خانــه دیــده می شــوند‪ .‬بــرای بازدیــد از ایــن مــوزه می توانیــد از تور هــای‬ ‫انگلیســی زبان اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫کلیســای جنــوب (‪ )Zuiderkerk‬در فاصلــه ی کمــی از خانــه ی رامبرانــت واقــع شــده‬ ‫اســت‪ .‬ســ ه فرزنــد و یکــی از شــاگردان رامبرانــت در ایــن کلیســا دفــن شــده اند‪.‬‬ ‫کلیســای جنــوب بیــن ســال های ‪ ۱۶۰۳‬تــا ‪ ۱۶۱۱‬ســاخته شــد ه اســت‪ .‬ایــن یکــی از‬ ‫اولیــن کلیس ـا های پروتســتان شــهر امســتردام اســت‪ .‬معمــار ایــن کلیســا هنریــک دو‬ ‫کیســر در همیــن مــکان دفــن شــد ه اســت‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر‪ ،‬کلیســای جنــوب به طــور کامــل مرمــت شــده اســت و اکنــون ایــن‬ ‫کلیســا مرکــزی بــرای فعالیت هــای فرهنگــی شــهر اســت‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از مکان هــای شــهر امســتردام کــه بــه رامبرانــت مربــوط می شــود‪ ،‬میــدان‬ ‫رامبرانــت اســت‪ .‬ایــن میــدان کافه هــا و رســتوران های زیــادی دارد و مجســمه ی ایــن‬ ‫نقــاش معــروف در ایــن میــدان واقــع شــد ه اســت‪.‬‬ ‫موزهاشتدلیکامستردام‬ ‫مــوزه اشــتدلیک امســتردام یکــی از مهمتریــن مــوزه هــای هنــر‬ ‫مــدرن و معاصــر در جهــان مــی باشــد کــه جایــگاه هنرهایــی از صــد‬ ‫ســال و یــا بیشــتر مــی باشــد‪ .‬ایــن مــوزه بــه طــور مــداوم اثــار‬ ‫مهــم جدیــد و قدیمــی را بــه مجموعــه اش اضافــه مــی کنــد و در‬ ‫حــال حاضــر بالــغ بــر ‪ ۹۰‬هــزار اثــر در ان وجــود دارنــد‪ .‬نقاشــی‬ ‫هــای نقــاش معــروف ون گــوگ نیــز در ایــن مــوزه قابــل مشــاهده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وندال پارک‬ ‫وندالپــارک را بــدون شــک مــی تــوان یکــی از معــروف تریــن پــارک هــا‬ ‫و جاذبــه هــای امســتردام دانســت کــه در زمینــی گســترده شــده اســت‬ ‫کــه محلــه هــای اودوســت (‪ )Oud-West‬و اود زویــد (‪ )Oud-Zuid‬را از‬ ‫هــم جــدا مــی کنــد‪ .‬کافــه هــا‪ ،‬زمیــن هــای بــازی‪ ،‬تئاتــر روبــاز و مراتــع‬ ‫ســبز ان بــه دوســت داشــتنی بــودن ایــن پــارک کمــک مــی کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪31‬‬ صفحه 31 ‫موزه ی تاریخ یهودیت‬ ‫مــوزه ی تاریــخ یهودیــت (‪Joods Historisch‬‬ ‫ک بـه هــم‬ ‫‪ )Museum‬در چهــار کنیسـه ی نزدیـ ‬ ‫واقــع شــد ه اســت‪ .‬یکــی از ایــن کنیســه ها‬ ‫کنیسـه ی گــروت نــام دارد‪ .‬قدمــت ایــن کنیســه‬ ‫بــه ســال ‪ ۱۶۷۰‬بازمی گــردد‪ .‬مجموعـه ی بزرگی‬ ‫از اثــار مذهبــی کــه شــامل محفظه هــای نقــره‬ ‫بــرای تــورات‪ ،‬عباهــای تــورات‪ ،‬کاله گیس هــای‬ ‫تزئینــی تــورات و اویزهــا و ســایه بان های‬ ‫مخصــوص مراســم می شــوند‪ ،‬از جاذبه هــای‬ ‫دیدنــی ایــن مــوزه بــه حســاب می اینــد‪.‬‬ ‫یکــی از جالب تریــن اثــار ایــن مــوزه‪ ،‬حــرم‬ ‫مقدســی اســت کــه از مرمــر ســفید ســاخته‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن مــوزه دارای کتابخانــه ای‬ ‫بــزرگ اســت‪.‬‬ ‫کنیســه ای کــه در تصویــر مشــاهده می کنیــد‪،‬‬ ‫اوبــن ســول نــام دارد‪ .‬ایــن کنیســه دارای‬ ‫رســتوران غذاهــای حــال بــرای یهودیــان‬ ‫(کوشِ ــر) اســت‪ .‬خــارج از ایــن مــوزه بنــای‬ ‫یادبــود داکــر واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن بنــا‬ ‫به یــاد اعتصــاب ســال ‪ ۱۹۴۱‬ســاخته شــده ‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در ایــن اعتصــاب‪ ،‬کارگــران حاضــر نشــدند تــا بــرای تبعیــد همــکاران یهــودی خــود بــا دولــت همکاری‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫کنیسـه ی پرتغالــی یکــی از کنیسـه های جالب توجــه شــهر اســت‪ .‬ایــن معبــد در قــرن هفدهــم ســاخته‬ ‫شــد ه اســت‪ .‬کتابخانـه ی اتــس هایــم در ایــن کنیســه قــرار دارد‪ .‬اتــس هایــم قدیمی تریــن کتابخانـه ‬ ‫از نــوع خــود اســت‪.‬‬ ‫سیناگوگ پرتغالی‬ ‫در طــول قــرن ‪ ۱۷‬هــزار مــردم یهــودی از پرتغــال بــه دلیــل‬ ‫شــرایط نامســاعد کشورشــان بــه امســتردام مهاجــرت مــی‬ ‫کننــد‪ .‬ان هــا بــه طــور ازادانــه مــی توانســتند در هلنــد و‬ ‫در امســتردام زندگــی کننــد و بــه مــرور تاثیراتــی بــر روی‬ ‫فرهنــگ و معمــاری ایــن بخــش از شــهر گذاشــتند‪.‬‬ ‫بندر امستردام‬ ‫بنــدر امســتردام تقریبــا ‪۱۹‬کیلومتــر طــول دارد‪ .‬ایــن بنــدر در دریــای ازاد و روی خلیــج قدیمــی‬ ‫بــه نــام ‪ IJ‬قــرار دارد‪ .‬ایــن بنــدر تحت تأثیــر جــزر و مــد نیســت و هنــوز هــم یکــی از‬ ‫شــلوغ ترین بنــادر هلنــد اســت‪ .‬کشــتی های مســافربری و باربــری از ایــن بنــدر راهــی‬ ‫رودخانــه ی رایــن می شــوند و بــه ســمت دوســلدورف‪ ،‬کوبلنــز و بــازل حرکــت می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن بنــدر در ســال ‪ ۱۸۷۲‬و هم زمــان بــا کانــال دریــای شــمال ســاخت ه شــد‪ .‬هــدف ایــن‬ ‫بنــدر بازگردانــدن اهمیــت ســابق بــه امســتردام بــود‪ .‬امســتردام همیشــه بــرای بــه دســت‬ ‫اوردن فعالیــت دریایــی بــا شــهر روتــردام در رقابــت بــود ه اســت‪.‬‬ ‫اگــر توانســتید یــک یــا دو ســاعت را روی کشــتی های تفریحــی اطــراف بنــدر و کانال هــای‬ ‫شــهر بگذرانیــد‪ .‬ایــن گــردش به خصــوص در شــب ها کــه چراغ هــای خانه هــا و پل هــا‬ ‫ن هســتند بســیار لذت بخــش خواهــد بــود‪.‬‬ ‫روشــ ‬ ‫حتمــا از مــوزه ی ملــی دریانــوردی هــم دیــدن کنیــد‪ .‬ایــن مــوزه در یکــی از انبار هــای ســابق‬ ‫دریایــی در اوســتردوک (‪ )Oosterdok‬قــرار دارد‪ .‬در ایــن مــوزه‪ ،‬مجموعــه ای باشــکوه از‬ ‫ض دیــد‬ ‫ت کشــتی ها‪ ،‬کــره ی زمیــن‪ ،‬ابزارهــای مســیریابی و تابلو هــای نقاشــی در معــر ‬ ‫ماکــ ‬ ‫بازدیدکننــدگان قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از دیدنی هــای امســتردام‪ ،‬مرکــز علمــی نمــو (‪ )Science Center Nemo‬اســت‪.‬‬ ‫ایــن مرکــز یــک مــوزه ی علمــی درجـه ی اول اســت‪ .‬ســاختمان ایــن مــوزه معمــاری بی نظیــری‬ ‫دارد و شــبیه بــه کشــتی بزرگــی اســت کــه در کنــار بنــدر پهلــو گرفتــه اســت‪ .‬بــرای عبــور از‬ ‫ســاحل ‪ IJ‬و رفتــن بــه شــمال امســتردام‪ ،‬می توانیــد از مرکــز شــهر وارد تونــل ‪ IJ‬شــوید‪.‬‬ ‫‪| 54‬راز شقایق| ‪32‬‬ ‫‪56‬‬ ‫شماره ‪60‬‬ صفحه 32 ‫کلیسایغربی‬ ‫کلیســای قدیمــی (‪ )Oude Kerk‬در ســال ‪ ۱۳۰۶‬ســاخت ه شــد‪ .‬ایــن بنــا اولیــن کلیســای‬ ‫ســالن دار در شــمال هلنــد اســت‪ .‬بعدهــا کلیســاهای مشــابه دیگــری در مناطــق دیگــر‬ ‫ســاخت ه شــدند‪.‬‬ ‫طــی ســال ها‪ ،‬بخش هــای زیــادی بــه ایــن کلیســا اضافــ ه شــده اند؛ مثــا کلیســا های‬ ‫جانبــی بــزرگ ایــن مجموعــه در اوائــل ده ـه ی ‪ ۱۵۰۰‬ســاخت ه شــده اند‪.‬‬ ‫در همیــن دوران‪ ،‬دروازه ی اهنیــن کلیســا هــم ســاخته شــد کــه اســناد امتیــازات شــهری‬ ‫ماننــد معافیــت از عــوارض در ســال ‪ ۱۲۷۵‬نیــز در پشــت همیــن در اهنیــن نگهــداری‬ ‫می شــد‪.‬‬ ‫بــرج ایــن کلیســا در قــرن شــانزدهم اضاف ـ ه شــد‪ .‬ناقــوس ایــن بــرج در ســال ‪۱۶۵۸‬‬ ‫ســاخت ه شــد کــه می تــوان ان را یکــی از بهتریــن ناقوس هــای کلیســا در کل کشــور‬ ‫دانســت‪ .‬به عــاوه‪ ،‬منظــره ی بــاالی بــرج نیــز بســیار دیدنــی اســت‪.‬‬ ‫بخش هایــی از نمــای داخلــی کلیســا بــه قبــل از انقــاب پروتســتان مربــوط می شــود؛‬ ‫مثــا ســه پنجــره در ایــن کلیســا وجــود دارند کــه بــه ســال ‪ ۱۵۵۵‬و اوج دوران رنســانس‬ ‫در هلنــد بازمی گردنــد‪ .‬جایــگاه چوبــی پرداخت شــده ی گــروه ُک ـ ِر ایــن کلیســا هــم بــه‬ ‫همیــن دوره بازمی گــردد‪.‬‬ ‫بعــد از بازدیــد از ایــن بنــای تاریخــی زیبــا‪ ،‬دو دقیقــه بیشــتر وقــت بگذاریــد و از پــل‬ ‫بگذریــد‪ .‬زیدیــک (‪ )Zeedijk‬یکــی از قدیمی تریــن خیابان هــای امســتردام اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از خانه هــای ایــن خیابــان کمــی کــج شــده اند‪ .‬قدمــت خانــه ی پــاک ‪ ۱‬بــه‬ ‫قــرن پانزدهــم بازمی گــردد‪ .‬ایــن خانــه قدیمی تریــن ســاختمان غیرمخروبــه در شــهر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫کلیسای جدید‬ ‫کلیســای جدیــد (‪ )Nieuwe Kerk‬از ســال ‪ ۱۸۱۴‬کلیســای رســمی تاج گــذاری‬ ‫پادشــاهان هلنــد اســت‪ .‬ایــن کلیســا در قلــب امســتردام و در کنــار قصرســلطنتی در‬ ‫میــدان دام (‪ )Dam‬قــرار دارد‪ .‬ایــن میــدان تاریخــی در ســال ‪۱۷۲۰‬بــرای جــدا کــردن‬ ‫امســتل از ‪ IJ‬ســاخت ه شــد‪ .‬اســم امســتردام هــم برگرفتــه از همیــن میــدان اســت‪.‬‬ ‫امــروزه‪ ،‬میــدان و کلیســا بــرای مناســبت های عمومــی ماننــد برگــزاری نمایشــگاه های‬ ‫عتیقــه و هنــری بــه کار مــی رود‪ .‬همچنیــن ایــن کلیســای قــرن پانزدهــم محــل‬ ‫ت اُرگ هــم هســت‪ .‬یکــی از ویژگی هــای چشــمگیر ایــن کلیســا‬ ‫برگــزاری کنســر ‬ ‫ســکوی خطابـه ی ان اســت‪ .‬ایــن میــز در ســال ‪ ۱۶۴۹‬ســاخته شــده اســت و بــه دوران‬ ‫بــاروک مربــوط می شــود‪ .‬روی ایــن میــز تصویــر چهــار موعــظ انجیــل و چهــار نمــاد‬ ‫حکاکــی شــده اند‪ .‬ایــن نماد هــا نشــان دهنده ی ایمــان‪ ،‬امیــد‪ ،‬نیکــوکاری‪ ،‬عدالــت و‬ ‫مصلحت اندیشــی هســتند‪.‬‬ ‫ایــن کلیســا یــک دســتگاه ارگ دارد کــه متعلــق بــه ســال ‪ ۱۶۷۰‬اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫صفحـه ی زیبایــی از جنــس برنــز در ایــن کلیســا وجــود دارد کــه گــروه ُکــر را بــه تصویر‬ ‫می کشــد؛ جایــگاه مخصــوص گــروه ُکــر نیــز در ایــن کلیســا بــه چشــم می خــورد‪.‬‬ ‫یکــی از ویژگی هــای دیدنــی دیگــر ایــن کلیســا مقبــره ی مشــاهیر هلنــد ماننــد پی ســی‬ ‫هوفــت (‪ ،)PC Hooft‬نیکــوالس تولــپ (‪ )Nicolaes Tulp‬و ژنــرال میشــل دو رویتــر‬ ‫(‪ )Admiral Michiel de Ruyter‬اســت کــه در ســال ‪ ۱۶۷۹‬از دنیــا رفــت‪.‬‬ ‫ایــن کلیســا پنجره هــای زیبایــی دارد کــه بــا شیشــه های رنگــی تزئیــن شــده اند‪.‬‬ ‫یکــی از انهــا متعلــق بــه ســال ‪ ۱۶۵۰‬اســت‪ .‬ایــن پنجــره داســتان اهــدای نشــان‬ ‫ســلطنتی بــه شــهر توســط پادشــاه ویلیــام چهــارم را نشــان می دهــد‪ .‬پنجــره ی دیگــر‬ ‫پنجــره ی ملکــه نــام دارد‪ .‬ایــن پنجــره در ســال ‪ ۱۸۹۸‬ســاخت ه شــد‪ .‬شیشـه های رنگــی‬ ‫ایــن پنجــره‪ ،‬روز تاج گــذاری ملکــه ویلهمینــا را بــه تصویــر می کشــند‪.‬‬ ‫میدان سد‬ ‫زیرســاخت هــای میــدان ســد بــه طــور کلــی از قــرن ‪ ۱۳‬شــروع‬ ‫شــد‪ .‬زمانــی کــه روستانشــینانی کــه در کنــار رودخانــه هــای امســتدل‬ ‫زندگــی مــی کردنــد تصمیــم گرفتنــد کــه در بخــش هــای شــمالی‬ ‫رودخانــه محلــی را احــداث کننــد‪ .‬ســاختمان هــای بســیار مهمــی در‬ ‫اینجــا در طــول ســال هــا ســاخته شــد‪ .‬تــا جایــی کــه امــروزه ایــن‬ ‫منطقــه جایــگاه کاخ ســلطنتی امســتردام‪ ،‬بنــای یادبــود ملــی و بناهــای‬ ‫مهــم دیگــری مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪| 54‬راز شقایق| ‪33‬‬ ‫شماره ‪60‬‬ صفحه 33 ‫روتردام دومین بندر بزرگ جهان‬ ‫شکرا‪ ...‬ابراهیمی‬ ‫روتــردام یــا رتردامبزرگ تریــن بنــدر اروپــا و دومیــن بنــدر بــزرگ جهــان پــس‬ ‫از بنــدر شــانگهای اســت‪ .‬شــهر و بنــدر رتــردام در اســتان هلنــد جنوبــی در‬ ‫کشــور هلنــد واقــع شده اســت‪ .‬جمعیــت رتــردام در مــاه مــارس ‪ ۲۰۱۳‬برابــر‬ ‫بــا ‪ ۶۱۸.۲۷۹‬نفــر بــود و مســاحت بخــش رتــردام ‪ ۳۰۴.۲۲‬کیلومتــر مربــع‬ ‫اســت‪ .‬بیــش از نیمــی از ســاکنان ایــن شــهر خارجی تبــار هســتند‪ .‬رتــردام‬ ‫پــس از امســتردام دومیــن شــهر بــزرگ کشــور هلنــد اســت و بــا توکیــو بــه‬ ‫عنــوان بزرگ تریــن بنــدر جهــان رقابــت می کنــد‪.‬‬ ‫جایــگاه راهبــردی ان در دلتــای «راین‪-‬ماس‪-‬اســخلد» بــر کرانــه دریــای‬ ‫شــمال و در قلــب ســامانه ای انبــوه از راه اهن هــا‪ ،‬جاده هــا و راه هــای هوایــی و‬ ‫ابــی باعــث شــده تــا بــه ایــن شــهر لقــب «دروازه اروپــا» داده شــود‪ .‬روتــردام‬ ‫هم چنیــن بــه خاطــر چندفرهنگــی بــودن شــهر‪ ،‬دانشــگاه اراســموس‪ ،‬معمــاری‬ ‫مــدرن‪ ،‬بمبــاران رتــردام در جنــگ جهانــی‪ ،‬و چشـم اندازهای کنــاره رودخانـه ای‬ ‫خــود شــهرت دارد‪ُ .‬رتِــردام را پایتخــت معمــاری و شهرســازی هلنــد می داننــد‬ ‫کــه شهرســازی ان امیــزه ای از هنــر اوان گارد و شهرســازی مــدرن و ســنتی‬ ‫هلنــدی اســت‪ .‬نزدیــک بــه ‪ ۳۰۰‬فرهنــگ ملــی و قومــی گوناگــون در رتــردام‬ ‫زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫تاریخچه‬ ‫پیشــینه ســکونتگاه اولیــه در ایــن مــکان کــه در پســت ترین نقطــه‬ ‫کنــار رود «روتــه» (‪ )Rotte‬قــرار داشــت دســت کــم بــه ســال ‪۹۰۰‬‬ ‫میــادی می رســد‪ .‬نهــر روتــه از زمین هــای باتالقــی می گذشــت و‬ ‫نــام ان یعنــی روتــه کــه در قدیــم روتــا (‪ )Rotta‬تلفــظ می شــد نیــز‬ ‫بــه معنــی «اب گل الــود» اســت‪ .‬واژه روتــا از دو بخــش روت (گل الــود)‬ ‫و «ا» (اب) تشــکیل شده اســت‪.‬‬ ‫در حــدود ســال ‪ ۱۱۵۰‬ســیل های بــزرگ باعــث پایــان توســعه ایــن‬ ‫ســکونتگاه شــد ولــی مــردم محــل در ایــن مــکان ســدها و خاکریزهــای‬ ‫حفاظتــی مختلفــی ســاختند کــه از ان جملــه می تــوان «خاکریــز‬ ‫اســخیالند بــر دریــای مرتفــع») را نــام بــرد کــه در امتــداد ســاحل‬ ‫شــمالی «نیــووه مــاس» امــروزی ســاخته شــد‪.‬‬ ‫در تاریــخ ‪ ۷‬ژوئــن ‪ ،۱۳۴۰‬کنــت ویلــم چهــارم هلنــد بــه رتــردام حــق‬ ‫شــهر بــودن بخشــید و جمعیــت ایــن شــهر در ان تاریــخ حــدود دو‬ ‫هــزار نفــر اعــام شــد‪ .‬در حــدود ســال ‪ ۱۳۵۰‬یــک کانــال کشــتیرانی‬ ‫بــه نام «رتردامســه اســخی» گشــایش یافــت کــه از این راه دسترســی‬ ‫رتــردام بــه شــهرهای بزرگتــر واقــع در شــمال حاصــل شــد و ایــن‬ ‫شــهر را تبدیــل بــه مرکــز بارگیــری و باراندازهــای هلنــد‪ ،‬انگلســتان و‬ ‫المــان کــرد‪.‬‬ ‫در خــال ســال ها رفته رفتــه بــه اهمیــت بنــدر رتــردام افــزوده شــد‬ ‫بــه گون ـه ای کــه بــه عنــوان کرســی یکــی از شــش «اتــاق» کمپانــی‬ ‫هنــد شــرقی هلنــد برگزیــده شــد‪.‬‬ ‫شــهر روتــردام در دوران جنــگ جهانــی اول نیــز نقــش بســیار‬ ‫مهمــی را ایفــا کــرد‪ ،‬امــا نــه بــه عنــوان یــک مرکــز اقتصــادی بلکــه‬ ‫بــه عنــوان مرکــز جاسوســی! بــا توجــه بــه قرارگیــری روتــردام در‬ ‫نزدیکــی انگلیــس‪ ،‬المــان و بلژیــک (تحــت اشــغال المــان) و همچنیــن‬ ‫بیطرفــی هلنــد‪ ،‬ایــن شــهر مرکــز مناســبی بــرای فعالیــت جاسوســان‬ ‫طرف هــای درگیــر جنــگ بــه شــمار می رفــت‪.‬‬ ‫همچنیــن در جنــگ جهانــی دوم نیــز زمانــی کــه نیروهــای المــان نــازی‬ ‫قصــد اشــغال هلنــد را داشــتند‪ ،‬بنــدر روتــردام مــورد حمــات ســنگین‬ ‫هوایــی قــرار گرفــت و در اثــر بمبــاران گســترده‪ ،‬مرکــز شــهر روتــردام‬ ‫تقریبــا بــه طــور کامــل تخریــب شــد‪ .‬ایــن رویــداد بعدهــا در ســاخت‬ ‫مجســمه میــدان روتــردام کــه امــروزه از نمادهــای ایــن شــهر اســت‬ ‫منعکــس شــد‪.‬‬ ‫عملیــات بازســازی شــهر روتــردام هلنــد در دهــه ‪ ۱۹۵۰‬تــا ‪۱۹۷۰‬‬ ‫میــادی انجــام ادامــه داشــت امــا در ایــن ســال ها روتــردام هنــوز‬ ‫شــهری ســنتی و بــا ســاختمان هایی قدیمــی بــود‪ .‬امــا در دهــه ‪۱۹۸۰‬‬ ‫مســئولین شــهری روتــردام تصمیــم بــه تغییــر ظاهــر شــهر گرفتنــد و‬ ‫کــم کــم شــهر روتــردام بــه یــک شــهر مــدرن بــا اســمانخراش های‬ ‫متعــدد و محله هــای تجــاری و اداری شــلوغ تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪34‬‬ ‫‪Rotterdam‬‬ صفحه 34 ‫اهمیت اقتصادی روتردام‬ ‫روتــردام همیشــه یکــی از مراکــز اصلــی صنعــت حمــل و نقــل در هلنــد بــوده‬ ‫اســت‪ .‬از ‪ Rotterdam of the VOC‬اولیــن شــرکت چنــد ملیتــی جهــان‬ ‫کــه در ســال ‪ 1602‬تاســیس شــد‪ ،‬تــا رهبــر حمــل و نقــل تجــاری ‪Royal‬‬ ‫‪ Nedlloyd‬کــه در ســال ‪ 1970‬تاســیس شــد‪ ،‬و دیگــر شــرکتهای معتبــر بیــن‬ ‫المللــی واقــع در ایــن شــهر بنــدری همــه نشــان از اهمیــت تجــاری ایــن بنــدر‬ ‫بــزرگ اروپــا دارنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 1997‬ندلویــد بــا غــول صنعــت حمــل و نقــل انگلیــس ‪ P&O‬ادغــام‬ ‫شــد و ســومین شــرکت حمــل و نقــل تجــاری در جهــان را تشــکیل داد‪P&O .‬‬ ‫‪ Nedlloyd‬انگلیــس و هلنــد توســط شــرکت بــزرگ دانمارکــی «‪AP Moller‬‬ ‫‪ »Maersk‬در ســال ‪ 2005‬خریــداری شــد و دفتــر مرکــزی ان در هلنــد هنــوز‬ ‫در «ویلمســورف» اســت‪.‬‬ ‫امــروزه ‪ ،‬شــرکتهای مشــهوری کــه مقــر اصلــی انهــا در روتــردام اســت‬ ‫شــرکتهای کاالهــای مصرفــی یونیلــور‪ ،‬شــرکت مدیریــت دارایــی روبکــو‬ ‫‪ ، Robeco‬شــرکت انــرژی انکــو‪ ،‬شــرکت الیروبــی یــان اورد‪ ،‬شــرکت نفــت‬ ‫شــل داونســتریم‪ ،‬اپراتــور ترمینــال ووپــارک‪ ،‬شــرکت تجــارت کاال ویتــول و‬ ‫دفتــر معمــاری دفتــر معمــاری متروپولیتــن هســتند‪ .‬همچنیــن روتــردام مقــر‬ ‫اصلــی منطقــه ای شــرکت شــیمیایی لیونــدل بــازل‪ ،‬شــرکت بازرگانــی کاال‬ ‫گلنکــور‪ ،‬شــرکت دارویــی پفیــزر‪ ،‬شــرکت هــای تدارکاتــی اســتولت نیلســن‪،‬‬ ‫شــرکت تجهیــزات الکتریکــی ‪ ABB Group‬و شــرکت کاالهــای مصرفــی‬ ‫پروکتــر انــد گمبــل ‪ Procter & Gamble‬اســت‪ .‬بعــاوه ‪ ،‬روتــردام مقــر‬ ‫هلنــدی الیانــز ‪ ،‬مرســک‪ ،‬پتروبــراس ‪ ،‬سامســکیپ ‪ ،‬گــروه لوئیــس دریفــوس‬ ‫و ائــون را دارد‪.‬‬ ‫روتــردام بزرگتریــن بنــدر و یکــی از بزرگتریــن شــهرهای کشــور بســیاری‬ ‫از افــراد متقاضــی شــغل ‪ ،‬بــه ویــژه در بخــش کار ارزان را بــه خــود جلــب‬ ‫مــی کنــد‪ .‬نــرخ بیــکاری ایــن شــهر ‪ 12‬درصــد اســت کــه تقریب ـاً دو برابــر‬ ‫متوســط​​کشــور اســت‪.‬‬ ‫اب و هوا و جغرافیای شهر‬ ‫روتــردام در جنــوب غربــی هلنــد و اســتان هلنــد جنوبــی (‪)South Holland‬‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ .‬ایــن شــهر در دهانــه رود ‪ Nieuwe Maas‬قــرار دارد کــه‬ ‫یکــی از شــاخابه های رودخانــه مشــهور رایــن اســت و از میــان روتــردام عبــور‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫اگــر بــه طــور دقیق تــر بخواهیــم موقعیــت روتــردام را بســنجیم‪ ،‬بایــد بگوییــم‬ ‫کــه این شــهر در دلتای رایــن – مــوز – اســخلده (‪)Rhine–MeuseScheldt‬‬ ‫واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن دلتــا محلــی اســت کــه ایــن ســه رود بــه یکدیگــر‬ ‫متصــل شــده و نهایتــا بــه دریــای شــمال می ریزنــد‪ .‬همیــن موقعیــت اســتثنایی‬ ‫شــهر روتــردام اســت کــه ان را بــه یکــی از مهمتریــن بنــادر تجــاری و اقتصادی‬ ‫جهــان و بزرگتریــن بنــدر اروپــا تبدیــل کــرده اســت‪ .‬حتــی برخــی لقــب دروازه‬ ‫اروپــا و حتــی دروازه جهــان را بــه روتــردام نســبت می دهنــد‪.‬‬ ‫فاصلــه روتــردام تــا امســتردام حــدودا ‪ ۷۸‬کیلومتــر اســت و بــا ماشــین‪ ،‬یــک‬ ‫ســاعته می توانیــد از امســتردام بــه روتــردام ســفر کنیــد‪.‬‬ ‫حــاال کــه فهمیدیــم روتــردام هلنــد کجاســت‪ ،‬بــد نیســت دربــاره اب و هــوای‬ ‫ایــن شــهر زیبــا و دوســت داشــتنی نیــز اشــنا شــویم‪ .‬روتــردام در اقلیــم‬ ‫معتــدل اقیانوســی (‪ )temperate oceanic climate‬قــرار دارد و اب و هــوای‬ ‫ان بــا تمــام شــهرهای هلنــد کــه نزدیــک دریــا هســتند شــباهت دارد‪ .‬ان‬ ‫مناطــق شــهر روتــردام کــه بــه ســاحل نزدیکترنــد‪ ،‬نســبت بــه مناطــق داخلــی‬ ‫مالیم تــر هســتند‪.‬‬ ‫زمســتان های شــهر روتــردام هلنــد ســرد اســت در حالیکــه در تابســتان‪،‬‬ ‫روتــردام اب و هــوا گــرم و معتدلــی را تجربــه می کنــد‪ .‬در تابســتان روتــردام‬ ‫روزهــای گــرم بــا دمــای بیــش از ‪ ۳۰‬درجــه ســانتیگراد چیــز چنــدان عجیبــی‬ ‫نیســت امــا شــب ها دمــای هــوا بــه شــدت کاهــش می یابــد و حتــی ممکــن‬ ‫اســت تــا ‪ ۵‬درجــه زیــر صفــر هــم برســد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی ماه هــای اپریــل تــا اکتبــر بهتریــن زمــان بــرای شــرکت در تــور‬ ‫روتــردام و بازدیــد از زیبایی هــای ایــن شــهر دوســت داشــتنی اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪35‬‬ صفحه 35 ‫مناطق دیدنی شهر ( روتردام )‬ ‫پارک شناور‬ ‫پــارک شــناور روتــردام کــه بــا نــام پــارک بازیافتــی نیــز شــناخته می شــود‪،‬‬ ‫شــامل بلوک هــای شــش ضلعــی می شــود کــه از زباله هــای بازیافتــی‬ ‫ســاخته شــده اند‪ .‬طراحــی‪ ،‬بازیافــت پالســتیک‪ ،‬جمـع اوری ســرمایه و تکمیــل‬ ‫پــروژه ایــن پــارک شــناور در فضایــی بــه مســاحت ‪ ۱۴۰‬متــر مربــع‪ ،‬طــی‬ ‫پنــج ســال انجــام شــده اســت‪ .‬هــر یــک از ‪ ۲۸‬بلــوک شــش ضلعــی پــارک‬ ‫را از زباله هــای بازیافتــی بنــادر و رودخانه هــا ســاخته اند‪ .‬ایــده اصلــی ایــن‬ ‫پــروژه متوقــف کــردن الودگــی پالســتیکی قبــل از رســیدن ان بــه دریــا یــا‬ ‫اقیانــوس اســت‪ .‬در ایــن بلوک هــا گیــاه کاشــته می شــود و در برخــی دیگــر‬ ‫نیمکت هایــی بــرای بازدیدکننــدگان نصــب کرده انــد‪ .‬ایــن پــارک بازیافتــی‬ ‫نــه تنهــا بــه سرســبزی شــهر می افزایــد‪ ،‬بلکــه مکانــی بــرای جانــوران ریــز‬ ‫و درشــت از ماهــی و پرنــدگان گرفتــه تــا حلزون هــا اســت‪.‬‬ ‫بازارمارکتال‬ ‫بــازار مارکتــال در ســال ‪ ۲۰۱۴‬توســط ملکــه ماکســیما هلنــد افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫عالوه بــر بــازار‪ ،‬ایــن مجموعــه عظیــم ‪ ۲۲۸‬اپارتمــان و پارکینگــی جهــار‬ ‫طبقــه را نیــز در خــود جــای می دهــد‪ .‬فضــای داخلــی ایــن مجموعــه بــا ‪۱۱‬‬ ‫هــزار متــر مربــع از اثــار هنــری ارتــو کوئنــن تزییــن شــده اســت و در ان هــا‬ ‫می تــوان تصاویــری از میوه هــا‪ ،‬دانه هــا‪ ،‬ســبزیجات‪ ،‬ماهــی و حشــرات را در‬ ‫ابعــادی بــزرگ مشــاهده کــرد‪ .‬فروشــگاه های اغذیه فروشــی ایــن بــازار بــه‬ ‫عرضــه انــواع خوراکی هــا‪ ،‬از دونــات و شــرینی گرفتــه تــا فینگرفــود و غــذای‬ ‫چینــی می پردازنــد‪.‬‬ ‫کلیسای سنت النرز کرک‬ ‫کلیســای بــزرگ ســنت الرنــز کــرک تمــام چیزیســت کــه از ســاختمانهای‬ ‫قــرون وســطی ای روتــردام باقــی مانــده اســت؛ بســیاری از انهــا در طــول‬ ‫جنــگ جهانــی دوم خــراب شــدند‪ .‬ایــن کلیســا در میــدان کرکپلیــن قــرار دارد‬ ‫و تاریــخ ســاخت ان بــه قــرن ‪ 15‬میــادی برمــی گــردد و از دیدنــی هــای‬ ‫روتــردام اســت‪ .‬در ان زمــان ایــن کلیســا‪ ،‬روی زمیــن باتالقــی ای ســاخته‬ ‫شــد کــه در گــذر زمــان باعــث خــم شــدن ان شــد ولــی بعــد از بازســازی‬ ‫پایــه هــای ان در ســال ‪ ،1650‬خوشــبختانه ایــن خــم شــدن متوقــف شــد‪.‬‬ ‫بــه محــض ورود بــه کلیســا‪ ،‬زیبایــی فضــای داخلــی ان چشــمتان را نــوازش‬ ‫مــی دهــد‪ ،‬زیبایــی ای کــه بــا شیشــه هــای رنگــی ان چنــد برابــر شــده‬ ‫اســت‪ .‬کلیســا بــه خاطــر ســه ســاز دانمارکــی ان مشــهور اســت؛ بزرگتریــن‬ ‫انهــا بــا پایــه ای مرمــری روی دیــوار درونــی بــرج قــرار دارد‪ .‬درهــای برنــزی‬ ‫ورودی اصلــی‪ ،‬بــا تــم جنــگ و صلــح‪ ،‬توســط هنرمنــد ایتالیایــی جیاکومــو‬ ‫مانــزو ســاخته شــده انــد و در جلــوی کلیســا تصویــری از مشــهورترین پســر‬ ‫روتــردام‪ ،‬اراســموس قــرار دارد‪ .‬راهنماهــای تــور و امکانــات بــاال رفتــن از‬ ‫بــرج نیــز مهیاســت‪.‬‬ ‫موزه بویمنس فن بنینگ‬ ‫ایــن مــوزه‪ ،‬یکــی از جاذبــه هــای روتــردام و از مهمتریــن تشــکیالت هنــری‬ ‫روتــردام اســت و در سراســر دنیــا بــه خاطــر مجموعــه فــوق العــاده از‬ ‫نقاشــی هــا‪ ،‬مجســمه هــا و هنرهــای کاربــردی و تزئینــی از سراســر اروپــا‬ ‫مشــهور اســت‪ .‬قرنهــای ‪ 14‬تــا ‪ 16‬بــا کارهایــی از هوبــرت و یــان وان ایــک‪،‬‬ ‫هیرونیمــوس بــوش و پیربــروگل کبیــر‪ ،‬قــرن ‪ 17‬بــا رامبرانــد و روبنــز (‪26‬‬ ‫اثــر از اخریــن اثــار انهــا) و قرنهــای اخیــر بــا کارهایــی از مونــه‪ ،‬گوگــن و‬ ‫ون گــوگ بــه تصویــر کشــیده شــده اســت‪ .‬اثــار نقاشــان معاصــر نیــز شــامل‬ ‫کارهایــی از پیکاســو‪ ،‬ماتیــس و شــاگال اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪36‬‬ صفحه 36 ‫اسیاب های بادی کیندرداک‬ ‫‪ 23‬کیلومتــری غــرب روتــردام و روی رود نــورد‪ ،‬روســتای کوچــک و زیبایــی‬ ‫بــه نــام کینــدرداک قــرار دارد («ســد کــودکان»)‪ .‬ایــن روســتا‪ ،‬نــام خــود را از‬ ‫یــک افســانه مشــهور مــی گیــرد کــه دربــاره گهــواره ی کودکــی صحبــت مــی‬ ‫کنــد کــه در طــول روز ســیل اســای ســنت الیزابــت در ‪ 1421‬در ایــن مــکان‪،‬‬ ‫تنهــا گذاشــته شــد و از جاذبــه هــای گردشــگری روتــردام هلنــد بــه شــمار‬ ‫مــی ایــد‪ .‬ایــن مــکان‪ ،‬یکــی از پربازدیدتریــن مکانهــای هلنــد و دیدنــی هــای‬ ‫روتــردام اســت؛ بــا ســپاس از ‪ 19‬اســیاب بــادی قــرن ‪ 18‬کــه در ایــن مــکان‬ ‫قــرار دارنــد و تمامــا در ســازمان میــراث جهانــی یونســکو ثبــت شــده انــد‪.‬‬ ‫ایــن اســیابهای بــادی در بیــن ســالهای ‪ 1722‬و ‪ 1761‬ســاخته شــده انــد‬ ‫و همگــی بــا هــم بزرگتریــن مجموعــه اســیابهای بــادی کشــور را تشــکیل‬ ‫مــی دهنــد‪ .‬دومیــن شــنبه و یکشــنبه مــاه مــی بــه روزهــای ‪ Mill‬معروفنــد‬ ‫کــه ســالها پیــش و در ایــن روزهــا‪ ،‬اســیابهای بــادی دوبــاره بــه راه افتنــد و‬ ‫درهایشــان بــه ســمت عالقمنــدان بــاز شــد‪.‬‬ ‫کلیسای بانوی ما‬ ‫حــدود ‪ 24‬کیلومتــری جنــوب غربــی روتــردام در شــهر دردرچــت‪ ،‬کلیســای‬ ‫بانــوی مــا‪ ،‬یکــی از زیباتریــن جاذبــه هــای روتــردام‪ ،‬محوطــه های کلیســاهای‬ ‫هلنــدی را دارد‪ .‬ایــن کلیســا کــه در محــل یــک کلیســای قدیمــی و متعلــق بــه‬ ‫قــرن ‪ ،15‬ســاخته شــده‪ ،‬بــه کانالــی مشــرف اســت کــه مرکــز قدیمــی شــهر‬ ‫را تقســیم مــی کنــد‪ .‬در نتیجــه خطایــی در ســاخت و ســاز‪ ،‬بــرج شــروع بــه‬ ‫نشســت کــردن کــرد و منجــر بــه ظاهــر نیمــه تمــام امــروزی ای شــد (بعدهــا‬ ‫چهــار ســاعت بــاروک و یــک مجموعــه ‪ 49‬تایــی از ناقــوس بــاالی ان نصــب‬ ‫شــد) دیدنــی هــای روتــردام و جذابیتهــای داخلــی ایــن مــکان شــامل مــوارد‬ ‫زیــر اســت‪ :‬جایــگاه کــر‪ ،‬کنــده کاری شــده بــه ســبک رنســانس در ‪1541‬‬ ‫و بهتریــن نــوع خــودش در هلنــد همــراه بــا شیشــه هــای رنــگ شــده کــه‬ ‫وقایــع مهــم تاریخــی شــهر را بــه تصویــر مــی کشــند‪ .‬دیگــر نکتــه قابــل‬ ‫توجــه‪ ،‬ســاز موســیقی بزرگــی اســت کــه در ســال ‪ 1671‬ســاخته شــده و بــا‬ ‫نمادهایــی از دردچــت تزئیــن شــده اســت‪ .‬بعــد از ایــن‪ ،‬حتمــا خــود دردچــت‬ ‫را بگردیــد کــه بخاطــر ســاختمانهای تاریخــی قدیمــی اش از جملــه تــاالر‬ ‫قدیمــی شــهر (‪ )Old Town Hall‬از ســال ‪ 1544‬مشــهور اســت‪.‬‬ ‫برجیوروماست‬ ‫بــرج یوروماســت بــا ارتفــاع ‪ ۱۸۵‬متــر‪ ،‬ســاخته شــده در ســال ‪ ،۱۹۶۰‬ســمبل‬ ‫شــهر روتــردام شــناخته می شــود‪ .‬ایــن بــرج کــه در ورودی شــمال تونــل‬ ‫مــاس واقــع اســت بــا داشــتن دو رســتوران مجلــل‪ ،‬نمایــی خیره کننــده از‬ ‫شــهر روتــردام را در اختیــار مشــتریانش قــرار می دهــد و بدیــن ترتیــب‬ ‫خاطــره ای بــه یادماندنــی و فراموش نشــدنی در ذهن هــای مشــتریانش خلــق‬ ‫میکنــد‪.‬‬ ‫یوروپورت و تورهای قایقرانی‬ ‫نــدر عظیــم روتــردام‪ ،‬یوروپــورت‪ ،‬نیمــی از کل مســاحت ایــن شــهر را اشــغال‬ ‫کــرده اســت‪ .‬ایــن مــکان‪ ،‬منطقــه ای زیبــا بــرای تورهــای قایقــی بــه شــمار‬ ‫مــی رود و البتــه گزینــه هــای متعــدد توریســتی کــه در ایــن بنــدر بــرای‬ ‫گردشــگران فراهــم اســت‪ ،‬جاذبه هــای ایــن مــکان را دو صــد چنــدان کــرده‬ ‫اســت‪ .‬عــاوه بــر کشــتی های غول پیکــر بیشــمار ایــن منطقــه‪ ،‬اســکله و‬ ‫اســتراحتگاه هایــی مایــل بــه مایــل در ایــن بنــدر شــلوغ‪ ،‬بــرای مســافران‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده اســت‪ .‬یکــی از معروف تریــن ایــن گشــت وگذارها در‬ ‫دل اب هــای ایــن بنــدر از مســانتکیرینگ (‪ )Maeslantkering‬نزدیــک هــوک‬ ‫فــان هلنــد (‪ )Hoek van Holland‬شــروع می شــود و نمایــی نزدیــک و‬ ‫بی نظیــری از موج هــای عظیــم در پیــش چشــمان بیننــدگان قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫تورهــای عصرگاهــی روتــردام را تورهــای بســیار جالبــی خواهیــد یافــت‪،‬‬ ‫بویــژه کــه در ایــن تورهــا‪ ،‬چش ـم اندازهای مشــهور شــهر روتــردام از جملــه‬ ‫پــل زیبــا و چشـم نواز ایراســموس (‪ )Erasmus Bridge‬را بــه بازدیدکننــدگان‬ ‫نشــان می دهنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪37‬‬ صفحه 37 ‫مناطق دیدنی هلند‬ ‫باغ کوکنهاف‬ ‫بــاغ کوکنهــاف گوشـه ای از بهشــت گل هــای اللـه ی رنگیــن اســت کــه حتمــا بایــد‬ ‫یــک روز تمــام از ســفرتان را بــه ان اختصــاص دهیــد‪ .‬ایــن بــاغ خیلــی از امســتردام‬ ‫دور نیســت و سال هاســت لقــب بزرگ تریــن بــاغ گل جهــان را بــه دوش می کشــد‪.‬‬ ‫ایــن را از قبــل هــم می دانســتید کــه هلنــد کشــور الله هاســت و باغ هــای ان‬ ‫معــروف هســتند‪ .‬امــا ایــن علــم بــه ایــن حقیقــت شــما را بــرای روبــرو شــدن بــا ‪۷‬‬ ‫میلیــون شــاخه گل اللــه امــاده نمی کنــد‪ .‬البتــه زیبایی هــای بــاغ کوکنهــاف تمــام‬ ‫طــول ســال در اختیــار گردشــگران نیســت و بایــد تــا ماه هــای اوریــل و مــه صبــر‬ ‫کنیــد تــا درب هــای ایــن بــاغ بهشــتی روی شــما بــاز شــوند‪.‬‬ ‫بایــد بدانیــد کــه اللــه تنهــا گلــی نیســت کــه در ایــن بــاغ خودنمایــی می کنــد‪،‬‬ ‫گل هــای دیگــری از جملــه ســنبل‪ ،‬ارکیــده‪ ،‬رزهــای رنگــی‪ ،‬میخــک‪ ،‬نیلوفــر و زنبــق‬ ‫هــم هــر ســال در ایــن بــاغ کاشــته می شــوند‪ .‬هــر کــس در مــاه اوریــل بــه کوکنهاف‬ ‫رفتــه می گویــد دیــدن ان همــه گل حــس ایــن را دارد کــه در دریایــی خوش عطــر‬ ‫و زیبــا غوط ـه ور شــده اید‪ .‬پــس هــر طــور کــه شــده در زمــان درســت خودتــان را‬ ‫بــه هلنــد برســانید و ایــن تجربـه ی ارزشــمند را از دســت ندهیــد‪.‬‬ ‫یــک جشــنواره ســالیانه گل هــم در کوکنهــاف برگــزار می شــود کــه در ان ماشــین ها‬ ‫و کامیون هــای بیشــماری بــا گل هــای رنگــی تزئیــن شــده و در خیابان هــا بــه راه‬ ‫می افتنــد‪ .‬هــر ســال تقریبــا یــک میلیــون نفــر از هلنــد و سرتاســر جهــان در ایــن‬ ‫جشــنواره شــرکت می کننــد‪.‬‬ ‫روز شــنبه ‪ ۲۵‬اوریــل کاروان عظیــم جشــنواره گل از ســاعت ‪ ۹.۳۰‬دقیقــه در بلــوار‬ ‫نوردویــک (‪ )Noordwijk‬اغــاز شــده و از میــان چندیــن روســتا می گــذرد تــا در‬ ‫ســاعت ‪ ۹‬شــب بــه هارلــم (‪ )Haarlem‬برســد‪ .‬فاصلــه ایــن ایــن دو نقطــه ‪۴۲‬‬ ‫کیلومتــر اســت و در تمــام ایــن مســیر در اطــراف جــاده می توانیــد دشــت های گل و‬ ‫مــردم ایســتاده در کنــار جــاده را ببینیــد‪.‬‬ ‫گروت کرک‬ ‫گــروت کِــرک (‪ )Grote Kerk‬واقــع در شــهر الهــه کلیســای نمااجــری بزرگــی‬ ‫به ســبک گوتیــک اســت کــه قدمــت ان بــه قــرن ســیزدهم می رســد‪ .‬بنــای‬ ‫اولیــه ی ایــن کلیســا در ســال ‪ ۱۵۳۹‬فروریخــت و ســپس به شــکل فعلــی‬ ‫بازســازی شــد‪ .‬گــروت ِکــرک محــل رویدادهــای تاریخــی مهمــی بــوده اســت و‬ ‫بســیاری از اعضــای خانــدان ســلطنتی هلنــد ازجملــه پادشــاه ویلهلم ‪ -‬الکســاندر‬ ‫در اینجــا غســل تعمیــد داده شــدند‪ .‬ضمنــا بــرج ناقــوس ایــن کلیســا بلندتریــن‬ ‫بــرج ناقــوس هلنــد اســت و قطعــا بــه دیدنــش مــی ارزد‪.‬‬ ‫دهکده مارکن‬ ‫دهکــده ی مار ِکــن (‪ )Marken village‬جــای خیلــی بزرگــی نیســت‪ ،‬امــا به خاطــر‬ ‫قرارگیــری در کنــار دریاچــه ی زیبــای ِ‬ ‫ایســل طبیعــت چشــم نوازی دارد و یکــی‬ ‫از جاهــای دیدنــی هلنــد به شــمار مــی رود‪ .‬هرســاله گردشــگران زیــادی بــه‬ ‫مارکِــن می اینــد تــا در پس زمینــه ی کلبه هــای چوبــی رنگ شــده و قایق هــای‬ ‫ماهی گیــری بومی هــا عکــس بیندازنــد‪ .‬تابســتان ها اینجــا میزبــان فســتیوال های‬ ‫رنگارنگــی اســت کــه می توانیــد در خــال برگزاری شــان بــا صنایع دســتی‬ ‫هلندی هــا ازجملــه نحــوه ی ســاخت کفش هــای چوبــی اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪38‬‬ صفحه 38 ‫افتلینگ‬ ‫ا ِفتِلینــگ (‪ )Efteling‬بزرگ تریــن پــارک تفریحــی هلنــد اســت کــه در دهکــده ی‬ ‫کاتس هئوفــل (‪ )Kaatsheuvel‬قــرار دارد‪ .‬ایــن پــارک از قســمت های مختلفــی‬ ‫تشــکیل شــده اســت کــه هرکدام شــان بــه بازنمایــی یکــی از افســانه های‬ ‫قدیمــی اختصــاص دارنــد‪ .‬همچنیــن ا ِفتِلینــگ یکــی از قدیمی تریــن تِم پارک هــای‬ ‫جهــان اســت کــه در ســال ‪ ۱۹۵۲‬افتتــاح شــد و از ان زمــان همــواره محبــوب‬ ‫گردشــگران بــوده اســت‪ .‬وســایل بــازی متنوعــی در ایــن پــارک مهیــا هســتند‬ ‫کــه قطعــا می تواننــد ســرگرم کننده باشــند‪ .‬ازجملــه قســمت های جــذاب‬ ‫ا ِفتِلینــگ می تــوان بــه را ِول ِیــن اشــاره کــرد‪ .‬در را ِول ِیــن می توانیــد شــاهد دنیایــی‬ ‫ســحرانگیز باشــید کــه ماجــرای ‪ ۵‬خواهروبــرادری را کــه بــا هیوالیــی شــیطانی‬ ‫مبــارزه کردنــد و شکســتش دادنــد روایــت می کنــد‪.‬‬ ‫ماریتشوئیس‬ ‫ماریتشــوئیس (‪ )Mauritshuis‬واقــع در الهــه یکــی از جاهــای دیدنــی هلند و یکی‬ ‫از برتریــن گالری هــای هنــری هلنــد اســت و مجموعــه ای غنــی از نقاشــی های‬ ‫هلنــدی را شــامل می شــود‪ .‬خــود ســاختمان ایــن گالــری نیــز یــک اثــر هنــری‬ ‫اســت کــه قدمــت ان بــه قــرن هفدهــم می رســد و بیــن دریاچ ـه ی هوف ِوی ـ ِور و‬ ‫ســاختمان های پارلمــان قــرار دارد‪ .‬ایــن گالــری دربردارنــده ی حــدود ‪ ۸۰۰‬اثــر‬ ‫هنــری اســت و ازلحــاظ تعــداد اثــار هنــری مــوزه ی نســبتا کوچکــی محســوب‬ ‫می شــود‪ ،‬امــا می توانیــد در همیــن تعــداد کــم شــاهد برخــی از معروف تریــن‬ ‫اثــار هنــری جهــان باشــید‪ .‬ازجمل ـه ی اثــار شــاخص ایــن گالــری می تــوان بــه‬ ‫تابلــوی مشــهور «دختــری بــا گوشــواره ی مرواویــد» اثــر یوهانــس فِرمیــر اشــاره‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫والکنبرگ‬ ‫اگــر بــه تاریــخ عالقه مندیــد‪ ،‬پــس حتمــا در ســفر بــه هلنــد ســری بــه‬ ‫والکِ نبِــرگ (‪ )Valkenburg‬واقــع در دره ی زیبــای خِ ئــول بزنیــد‪ .‬در ایــن‬ ‫شــهر تاریخــی می توانیــد قلع ـه ای قــرن دوازدهمــی را ببینیــد کــه تنهــا‬ ‫قلعـه ای در هلنــد اســت کــه بــاالی تپــه قــرار دارد‪ .‬ایــن قلعه ی باســتانی‬ ‫بــر فــراز منطقـه ای صخــره ای موســوم بــه دوئینگِ لراتــس ســاخته شــده‬ ‫اســت‪ .‬می توانیــد در همــان حوالــی از کلیســای سِ ــنت نیکوالس کِــرک‬ ‫نیــز دیــدن کنیــد و نمونـه ای از باســیلیکاهای قــرن چهاردهــم را ببینیــد‪.‬‬ ‫در والکِ نبِــرگ عالوه بــر بــر ویرانه هــای باســتانی همچنیــن می توانیــد‬ ‫از ا ِســپاها و غارهــای معــروف دیــدن کنیــد‪ .‬بــازار کریسمســی والکِ نبِــرگ‬ ‫هــم کــه در فاصلــه ی نوامبــر تــا دســامبر در محــل غارهــای مخملــی‬ ‫برپــا می شــود بســیار دیدنــی اســت‪.‬‬ ‫ادام‬ ‫بــا شــنیدن اســم ا ِدام حتمــا یــاد پنیــر ا ِدام می افتیــد کــه در دنیــا بــه‬ ‫شــکل گِــرد و پوســت قرمــزش معــروف اســت‪ .‬امــا ا ِدام فقــط اســم‬ ‫پنیــر نیســت‪ ،‬بلکــه ایــن پنیــر لذیــذ در شــهری به همیــن اســم درســت‬ ‫می شــود کــه خــو ْد شــهری دیدنــی اســت‪ .‬شــهر ا ِدام روی اب قــرار‬ ‫دارد و قدمــت ان بــه قــرن دوازدهــم می رســد‪ .‬در ا ِدام جاذبه هــای‬ ‫گردشــگری مختلفــی مرتبــط بــا پنیــر وجــود دارنــد کــه ازجملـه ی انهــا‬ ‫می تــوان بــه بــازار بــزرگ پنیــر و ســالن وزن کشــی پنیرهــا اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬البتــه اگــر در اینجــا دیدیــد کــه پنیــر ا ِدام شــکل متفاوتــی دارد‬ ‫و به جــای پوســت قرمــز بــا پوســت زرد به فــروش می رســد تعجــب‬ ‫نکنیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪39‬‬ صفحه 39 ‫سدهای زی َلند‬ ‫زیلَنــد (‪ )Zeeland‬غربی تریــن و کم جمعیت تریــن منطقــه ی هلنــد اســت کــه روی‬ ‫اب قــرار دارد و شــامل چندیــن جزیــره و خلیــج کوچــک اســت‪ .‬بیشــتر ایــن منطقــه‬ ‫پایین تــر از ســطح دریاســت و به همین خاطــر در اینجــا بــرای مقابلــه بــا خطــر‬ ‫ســیل سدســازی کرده انــد‪ .‬مهم تریــن پــروژه ی سدســازی ایــن منطقــه دِلتــا‬ ‫ُورکــس نــام دارد کــه تمامــی اب هــای ورودی از ناحی ـه ی دریــای شــمال را کنتــرل‬ ‫می کنــد‪ .‬اگــر هنــوز به اهمیــت دِلتــا ُورکــس پــی نبرده ایــد‪ ،‬شــاید برای تــان‬ ‫جالــب باشــد کــه بدانیــد ایــن مجموع ـه ی مهندســی یکــی از عجایــب هفتگان ـه ی‬ ‫دنیــای مــدرن اســت‪.‬‬ ‫ریدرزال‬ ‫در زبــان هلنــدی بــه تــاالر شــوالیه ها ریــدِ رزال (‪ )Ridderzaal‬می گوینــد‪ .‬ایــن‬ ‫بنــای دیدنــی کــه یکــی از جاهــای دیدنــی هلنــد اســت در الهــه قــرار دارد و‬ ‫بخشــی از یــک مجموع ـه ی قرون وســطایی اســت‪ .‬قدمــت ایــن تــاالر بــه قــرن‬ ‫ســیزدهم می رســد و بــه حیــاط بــزرگ سنگ فرشــی راه دارد کــه ازجملــه مراکــز‬ ‫سیاســی امــروز هلنــد اســت و رویدادهایــی همچــون مراســم گشــایش پارلمــان‬ ‫هرســاله در اینجــا برگــزار می شــوند‪ .‬می توانیــد همــراه بــا تورهــای گردشــگری‬ ‫از تــاالر شــوالیه ها دیــدن کنیــد و یکــی از مهم تریــن بناهــای تاریــخ هلنــد را از‬ ‫نزدیــک ببینیــد‪.‬‬ ‫موزه خانه قایقی‬ ‫مــوزه ی خانــه ی قایقــی (‪ )Houseboat Museum‬عجیب وغریب تریــن مــوزه ی‬ ‫امســتردام اســت کــه روی اب و در یکــی از زیباتریــن کانال هــای شــهر قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن قایــق را به اســم هِندریــکا ماریــا می شناســند و می توانیــد بــا اقامــت در ان‬ ‫بــا نحــوه ی زندگــی در خانه هــای شــناور اشــنا شــوید‪ .‬همچنیــن می توانیــد ببینیــد‬ ‫کــه زندگــی روی چنیــن قایق هایــی از گذشــته تابه امــروز چــه تغییراتــی کــرده‬ ‫اســت و کانال هــا در گذشــته چــه شــکلی بودنــد‪.‬‬ ‫بندر قدیمی‬ ‫بنــدر قدیمــی (‪ )Oude Haven‬واقــع در روتِــردام قدیمی تریــن بنــدر هلنــد و‬ ‫یکــی از جاهــای دیدنــی هلنــد اســت کــه در ســال ‪ ۱۳۵۰‬اغــاز ب ـه کار کــرد‪ .‬در‬ ‫اینجــا عالوه بــر دسترســی بــه غذاخوری هــا و کافه هــای بی نظیــر می توانیــد‬ ‫مجموع ـه ای از کشــتی های قدیمــی را ببینیــد کــه تاریــخ دریانــوردی روتِــردام را‬ ‫روایــت می کننــد‪ .‬همچنیــن در ایــن بنــدر ســازه ی نمادیــن خانــه ی ســفید نیــز‬ ‫پیداســت کــه می گوینــد نخســتین اســمان خراش اروپــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫قلع ه ِد هار‬ ‫قلع ـه ی ِد هــار (‪ )Kasteel De Haar‬بزرگ تریــن ســازه ی دفاعــی هلنــد اســت کــه‬ ‫نزدیــک شــهر اوت ِرخــت قــرار دارد‪ .‬بنــای ایــن قلعــه ی دیدنــی در میــان پارکــی‬ ‫به مســاحت ‪ ۲۵۰‬هکتــار ســاخته شــده اســت و قدمــت بنــای اولی ـه ی ان بــه قــرن‬ ‫چهاردهــم می رســد‪ .‬امــا بنــای بازسازی شــده ای کــه اکنــون در اینجــا به چشــم‬ ‫می خــورد مربــوط بــه ســال ‪ ۱۸۹۲‬اســت‪ .‬در ایــن قلعــه ی تاریخــی می توانیــد از‬ ‫مجموع ـه ای غنــی از اثــار نقاشــی‪ ،‬منســوجات‪ ،‬مبلمــان و عتیقه جــات دیــدن کنیــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪40‬‬ صفحه 40 ‫کانال های امستردام‬ ‫از جاهایــی کــه ارامــش مــردم هلنــد را بــه خوبــی حــس خواهیــد کــرد کانال هــا‬ ‫و ابراهه هایــش اســت‪ .‬شــما هــم مثــل خیلی هــای دیگــر ســوار قایق هــا شــوید‬ ‫و از دیــدن ایــن ابراهه هــا لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫اینجــا محلی ســت بــرای جمــع شــدن هلندی هــا و برگــزاری جشــن ها و‬ ‫فســتیوال های مختلــف؛ امــا از میــان ان همــه جشــن‪ ،‬جشــنواره موســیقی و‬ ‫جشــنواره هنــر و نــور جــزو معروف ترین هــا هســتند‪.‬‬ ‫بــه جــرات می تــوان گفــت در هلنــد منحصــر بــه فردتریــن کنســرت را تجربــه‬ ‫خواهیــد کــرد چــون خواننــده مــورد عالقه تــان بــر روی اب اهنگ هــای‬ ‫محبوب تــان را می خوانــد‪ .‬هــر ســال ‪ 10‬تــا ‪ 19‬اگوســت فســتیوال موســیقی در‬ ‫هلنــد برپاســت پــس شــمایی کــه عاشــق کنســرت های متفــاوت هســتید مثــل‬ ‫میلیون هــا گردشــگر دیگــر‪ ،‬ایــن تاریــخ بــه هلنــد ســفر کنیــد‪.‬‬ ‫‪ 28‬نوامبــر تــا ‪ 17‬ژانویــه کــه هــوای امســتردام ســرد و برفی ســت نورهــای‬ ‫رنگــی شــما را صــدا می زننــد تــا یــک شــب فوق العــاده را برای تــان رقــم‬ ‫بزنــد‪ .‬مــردم هلنــد ایــن شــب ها از خانه شــان بــرون می زننــد و اجــازه‬ ‫نمی دهنــد شــهر بــه خــواب زمســتانی فــرو بــرود‪.‬‬ ‫هتل شنی‬ ‫از لذت بخش تریــن کارهایــی کــه شــاید هم ـه ی مــا لــب ســاحل حداقــل یکبــار‬ ‫ان را تجربــه کرده ایــم شن بازی ســت‪ .‬پــس تعجــب نکنیــد اگــر بگوییــم در‬ ‫هلنــد هتلــی وجــود دارد کــه از شــن ســاخته شــده و شــما می توانیــد یــک اقامــت‬ ‫متفــاوت داشــته باشــید‪.‬‬ ‫در هلنــد هــر ســال فســتیوال مجســمه های شــنی برگــزار می شــود و انقــدر ایــن‬ ‫فســتیوال بیــن مــردم هلنــد محبــوب اســت کــه یــک شــرکت هلنــدی تصمیــم‬ ‫گرفــت هتلــی بســازد از شــن‪.‬‬ ‫شــاید ایــن ســوال ذهن تــان را درگیــر کنــد کــه امــکان اقامــت در ایــن هتــل‬ ‫وجــود دارد؟! بلــه شــما می توانیــد در اینجــا اقامــت کنیــد ایــن هتــل شــنی مثــل‬ ‫دیگــر هتل هــا بــه تخت خــواب نــرم و وای فــای هــم مجهــز اســت‪ .‬پــس ایــن‬ ‫فکــر را دور بریزیــد کــه هتــل شــنی امکانــات یــک هتــل پنــج ســتاره را نداشــته‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫محوطــه ی بیرونــی ایــن هتــل هــم حرف هایــی بــرای گفتــن دارد‪ .‬قلعه هایــی‬ ‫در ابتــدای در ورودی هتــل مشــاهده مــی شــود کــه بــه عنــوان دژی مســتحکم از‬ ‫هتــل محافظــت می کنــد‪ .‬حتــی مجســمه های شــنی اطــراف هتــل قــرار دارنــد‬ ‫کــه محــل مناســبی بــرای عکــس گرفتــن هســتند‪.‬‬ ‫بخــش بیرونــی هتــل ســاخته شــده از شــن‪ ،‬ماســه و مــواد دیگــر اســت تــا در‬ ‫برابــر بــاد مقــاوم باشــند‪.‬‬ ‫روستای گیتورن‬ ‫گیتــورن را هلندی هــا ونیزشــان می داننــد چــون هیــچ چیــز از ونیــز ایتالیــا کــم‬ ‫نــدارد‪ .‬بــا ورودتــان بــه اینجــا انــگار بــه دنیــای قصه هــا وارد شــده اید‪.‬‬ ‫قایق ســواری در گیتــورن حــدود یــک ســاعت طــول می کشــد و بعــد از ان‬ ‫شــما می توانیــد پیــاده روی دو ســاعته داشــته باشــید و از هــوای خوبــش لــذت‬ ‫ببریــد‪ .‬حتــی اینجــا هــم دوچرخه ســواری دســت از ســر شــما بــر نم ـی دارد و‬ ‫می توانیــد دوچرخــه کرایــه کنیــد و در گیتــورن بچرخیــد‪.‬‬ ‫جمعیــت گیتــورن بــه ‪ 3‬هــزار نفــر هــم نمی رســد‪ .‬بهتریــن زمــان بــرای ســفر‬ ‫بــه ایــن بهشــت گمشــده بهــار اســت کــه سرســبزی چشــم نوازی دارد و‬ ‫صدایــی جــز صــدای پرنــدگان ارامش تــان را بــر هــم نمی زنــد‪.‬‬ ‫بــرای رســیدن بــه گیتــورن از امســتردام بهتریــن راه حــل اســتفاده از ماشــین‬ ‫اســت امــا قطــار هــم گزینــه بــدی نیســت؛ بــا قطــار بــه میپــل (‪)Meppel‬‬ ‫برویــد و بــا اتوبــوس شــماره ‪ 79‬خودتــان را بــه گیتــورن برســانید‪ .‬حــدود دو‬ ‫ســاعت در قطــار خواهیــد بــود کــه هزینــه ای حــدود ‪ 50‬یــورو دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪41‬‬ صفحه 41 ‫معرفی شهرهای هلند‬ ‫الهه‬ ‫بایــد گفــت شــهری بــه نــام الهــه در هیــچ کجــای جهــان وجــود نــدارد و نــام‬ ‫اصلــی شــهر الهــه در واقــع دن هــاخ اســت‪ .‬البتــه در گویــش انگلیســی زبــان هــا‬ ‫ایــن شــهر هــاخ نوشــته مــی شــود‪ .‬دن هــاخ و یــا بــه اصطــاح الهــه‪ ،‬شــهری در‬ ‫قســمت غربــی کشــور هلنــد اســت کــه اتفاقــا شــهری مهــم در ایــن کشــور بــه‬ ‫حســاب مــی ایــد و بــه عنــوان پایتخــت و مرکــز ادارای ایــن کشــور معرفــی مــی‬ ‫گــردد‪.‬‬ ‫الهــه (‪ )La Haye‬در واقــع یــک واژه ی فرانســوی اســت کــه در زبــان فارســی‬ ‫جایگزیــن اســم دن هــاخ‪ ،‬نــام اصلــی شــهر الهــه در هلنــد شــده اســت و فارســی‬ ‫گویــان بــه تقلیــد از فرانســوی هــا بــه ایــن شــهر الهــه مــی گوینــد‪ .‬حــال چــرا‬ ‫الهــه؟ دلیــل ان ایــن اســت کــه زمانــی کــه در ســال ‪ ۱۸۰۶‬میــادی فرانســویان کــه‬ ‫بــه قصــد اشــغال وارد ایــن شــهر شــده بودنــد ان را الهــه نامیدنــد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر بــه عنــوان مرکــز و پایتخــت اداری کشــور هلنــد معرفــی مــی شــود ایــن‬ ‫اســت کــه از زمانــی کــه فرانســوی هــا پایشــان را بــه ایــن شــهر گذاشــتند‪ ،‬تمامــی‬ ‫امــور اداری را در ان متمرکــز کردنــد‪ .‬البتــه اقامــت ملکــه ی وقــت بئاتریــس نیــز در‬ ‫ایــن مســئله بــی تاثیــر نبــوده زیــرا‪ ،‬از ان زمــان بــه بعــد بــود کــه بیــش از ‪ ۹۰‬در‬ ‫صــد ادارات و دفاتــر بســیار مهــم در کشــور هلنــد و حتــی دفاتــر کنســول گــری و‬ ‫ســفارت هــا بــه ایــن شــهر منتقــل شــدند و از ان زمــان بــه بعــد کلیــه ی امــور اداری‬ ‫و سیاســی در ایــن شــهر پــی گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫دن هــاخ کــه نــام اصلــی شــهر الهــه اســت زمانــی بــه ایــن اســم بیشــتر بــه‬ ‫همــه ی دنیــا شــناخته شــد کــه در مقــام و مســند یــک دادگاه مرجــع و یــک مرکــز‬ ‫قضایــی بیــن المللــی کــه در بیشــتر اوقــات سیاســی اســت‪ ،‬در بیــن ســال هــای‬ ‫‪ ۱۸۹۹‬میــادی تــا ‪ ۱۹۰۷‬میــادی بــا برگــزاری کنفرانــس هــای الهــه در زمینــه ی‬ ‫صلــح دیگــر نقــش تثبیــت شــده ی خــود را پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫دن هــاخ کــه نــام اصلــی شــهر الهــه اســت‪ ،‬قدمــت و تاریــخ غنــی دارد‪ .‬رومانــورم‬ ‫کــه امپراطــور روم باســتان بــود ایــن کشــف را بنیــان نهــاد و در ان قلعــه هــای‬ ‫مختلــف ســاخت‪ .‬یکــی از قلعــه هــای مهمــی کــه رومانــورم در ایــن شــهر ســاخت‬ ‫و هیــچ وقــت هــم کامــل نشــد‪ ،‬جایــی بــود کــه خــود او تصمیــم بــه زندگــی در‬ ‫ان را داشــت ولــی او از دنیــا رفــت و هیــچ وقــت در ان قلعــه زندگــی نکــرد‪ .‬ایــن‬ ‫قلعــه ی معــروف حتــی امــروزه هــم موجــود اســت‪ .‬شــهر دن هــاخ کــه نــام اصلــی‬ ‫شــهر الهــه در هلنــد اســت بــر طبــق اخریــن سرشــماریهایی کــه از ان صــورت‬ ‫گرفتــه‪ ،‬بیــش از نیــم میلیــون نفــر در خــود جمعیــت دارد‪.‬‬ ‫ایــن شــهر زیبــا و اســتراتژیک بــه عنــوان ســومین شــهر پــر جمعیــت کشــور‬ ‫هلنــد بعــد از روتــردام و شــهر امســتردام معرفــی مــی گــردد‪ .‬دن هــاخ یکــی از‬ ‫نواحــی هلنــد اســت کــه در تمامــی ســال دارای اب و هوایــی بســیار معتــدل اســت‬ ‫و مالیــم‪ .‬البتــه نبایــد از بادهایــی کــه در ایــن شــهر وزیــده مــی شــود چشــم‬ ‫پوشــی کــرد‪.‬‬ ‫بهتریــن فصــل بــرای ســفر بــه ان‪ ،‬فصــل هــای پاییــز و بهــار هســتند و تنهــا دلیــل‬ ‫مطبــوع بــودن ایــن دو فصــل بــرای ســفر بــه دن هــاخ بــا نــام اصلــی شــهر الهــه‬ ‫ایــن اســت کــه حداقــل بــاد از جــا بلندتــان نمــی کنــد‪ .‬در دن هــاخ یکــی از جالــب‬ ‫تریــن فعالیــت هایــی کــه بــرای گردشــگران وجــود دارد‪ ،‬شــکم گــردی و ســر زدن‬ ‫بــه رســتوران هــا و کافــه هــای مختلــف اســت‪ .‬در دن هــاخ حتمــا بــه رســتوران‬ ‫هــای ســاحلی ســر بزنیــد تــا بــا اصــل غــذای هلنــدی اشــنا شــوید‪ .‬غذاهــای هلندی‬ ‫همچــون‪ :‬پوفرچــس‪ ،‬هائودســه کاس‪ ،‬شــاه ماهــی هلنــدی‪ ،‬سوســیس دودی‪ ،‬بیتــر‬ ‫بالــن را حتمــا میــل کنیــد‪.‬‬ ‫کافــه رســتوران هــای ایــن شــهر مخصوصــا شــب هــا بســیار زیبــا و شــلوغ هســتند‪.‬‬ ‫کوفــی ورکیــرد‪ ،‬اشــتروپ وافــل و پــای ســیب را حتمــا مــزه کنیــد و از فضــای‬ ‫اطرافتــان لــذت ببریــد‪ .‬شــهر دن هــاخ از لحــاظ کامــل بــودن سیســتم حمــل و نقــل‬ ‫نیــز بســیار کامــل و توســعه یافته اســت‪ .‬دوچرخــه‪ ،‬ترامــوا‪ ،‬متــرو‪ ،‬تاکســی‪ ،‬اتوبوس‪،‬‬ ‫قطــار‪ ،‬قایــق‪ ،‬کشــتی و هواپیمــا در ایــن شــهر بــرای همــه در دســترس اســت‪.‬‬ ‫کاخ صلــح یکــی از زیباتریــن جاذبــه هــای دســت ســاز بشــری اســت کــه در دن‬ ‫هــاخ قــرار دارد زیــرا ایــن کاخ از اجرهایــی ســرخ رنــگ و بــا نظــم و ترتیبــی فــوق‬ ‫العــاده ســاخته شــده انــد‪ .‬امــا تنهــا عامــل جذابیــت کاخ صلــح‪ ،‬ســازه ی ان نیســت‬ ‫بلکــه امــروزه در ایــن کاخ‪ ،‬اکادمــی حقــوق بیــن الملــل‪ ،‬دیــوان بیــن المللــی عدالت و‬ ‫کتابخانــه ی حقــوق بیــن الممــل در ایــن کاخ قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪42‬‬ صفحه 42 ‫اوترخت‬ ‫اوترخــت یکــی از شــهرهای توریســتی و مهــم در هلنــد اســت ایــن شــهر بــه‬ ‫عنــوان چهارمیــن شــهر بــزرگ در هلنــد شــناخته مــی شــود و یکــی از مهــم‬ ‫تریــن مراکــز اقتصــادی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬فرهنگــی و تاریخــی در هلنــد محســوب مــی‬ ‫شــود‪ .‬ایــن شــهر قــرن هــا تهمیــت تاریخــی در ایــن منطقــه داشــته اســت‬ ‫و ایــن روزهــا نیــز بــه دلیــل برخــورداری از مهــم تریــن دیدنــی هــای خــود‬ ‫شــناخته شــده اســت و دارای اهمیــت توریســتی بســیار زیــادی اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر در شــمار بــزرگ ترین شــهرهای کشــور شــناخته مــی شــود اهمیت‬ ‫ایــن شــهر بــه دلیــل وجــود فعالیــت هــای سیاســی‪ ،‬فرهنگــی و اقتصــادی مــی‬ ‫باشــد و هــر ســاله نیــز رو بــه پیشــرفت اســت ایــن شــهر دارای بــه روزتریــن‬ ‫ســاختمان هــا اســت و از جذابیــت هــای زیــادی برخــوردار اســت‪ .‬اگــر قصــد‬ ‫داریــد تــا بــه یکــی از دیگــر از مناطــق زیبــای هلنــد ســفر کنیــد بایــد ســری‬ ‫بــه شــهر اوترخــت و ســاختمان هــای مــدرن‪ ،‬تاریخــی و جاذبــه هــای طبیعــی‬ ‫ان بزنیــد ایــن شــهر دارای مهــم تریــن کانــال هــای ارتباطــی ابــی اســت‬ ‫و بــه همیــن جهــت ایــن شــهر بــه یکــی از مناطــق توریســتی جــذاب هلنــد‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪ .‬یکــی از مناطــق تماشــایی کــه در ایــن شــهر واقــع شــده‬ ‫اســت الــد تــاوان اســت ایــن قســمت از شــهر دارای ســاختمان هــای مختلــف‬ ‫تاریخــی و قــرون وســطی اســت ایــن شــهر فاصلــه اندکــی تــا امســتردام دارد‬ ‫و همیــن موجــب شــده تــا هــر ســاله گردشــگران زیــادی را بــه خــود جــذب‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫اوترخــت بــه دلیــل تنــوع فرهنگــی کــه دارد در هلنــد بســیار شــناخته شــده‬ ‫اســت وجــود ایــن فرهنگــی در ایــن شــهر موجــب شــده اســت تــا گردشــگران‬ ‫از جاذبــه هــای فرهنگــی ان نیــز دیــدن نماینــد فرهنــگ مجموعــه ای از اداب‬ ‫و رســوم و عــادت هــای غذایــی در یــک منطقــه اســت کــه در ایــن شــهر نیــز‬ ‫دارای ارزش باالیــی اســت و مــی توانیــد یکــی از مهــم تریــن جاذبــه هــای ان‬ ‫محســوب شــود‪ .‬همچنیــن ایــن شــهر از اهمیــت جغرافیایــی نیــز برخــوردار‬ ‫اســت ایــن شــهر از شــهرهای مرکــزی در هلنــد بــه شــمار مــی ایــد کــه در‬ ‫فاصلــه ‪ ۴۵‬کیلومتــری از شــهر امســتردام واقــع شــده اســت ایــن شــهر بــه‬ ‫عنــوان چهارمیــن شــهر بــزرگ در کشــور هلنــد شــناخته مــی شــود ایــن شــهر‬ ‫در ســال هــای اخیــر پیشــرفت هــای زیــادی داشــته اســت و بــه همیــن دلیــل‬ ‫مهــد مهاجــران تحصیلــی اســت‪.‬‬ ‫ویژگــی هــای اب و هوایــی در ایــن منطقــه موجــب شــده اســت تــا گردشــگران‬ ‫زیــادی از نقــاط مختلــف دنیــا بــه ایــن شــهر ســفر کننــد ایــن شــهر از اب و‬ ‫هــوای مطبــوع و مرغوبــی برخــوردار اســت در برخــی از مــاه هــای خشــک در‬ ‫ایــن منطقــه نیــز بارندگــی وجــود دارد و از ایــن رو دارای اب و هــوای مطبــوع و‬ ‫معتدلــی اســت‪ .‬ایــن شــهر در فصــل هــای مختلفــی از ســال دارای جاذبــه های‬ ‫خــاص خــود اســت و بــه دلیــل بــارش هــای مکــرری کــه بــر ایــن منطقــه حاکم‬ ‫اســت اب و هــوای مطبوعــی دارد و در هــر فصــل نیــز از جذابیــت هــای خــاص‬ ‫خــود بــرای گردشــگران و عالقــه منــدان برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر یکــی از قدیمــی تریــن شــهرهایی اســت کــه در هلنــد قــرار دارد و‬ ‫بــه دلیــل برخــورداری از جاذبــه هــای تاریخــی خــود یکی از مــکان هــای دیدنی‬ ‫هلنــد محســوب مــی شــود محلــه هــای تاریخــی‪ ،‬ســاختمان هــای شــهری و‬ ‫اثــار تاریخــی از مهــم تریــن اثــار ارزشــمند در ایــن مناطــق محســوب مــی‬ ‫شــوند ایــن شــهر یکــی از مــکان هــای مــورد عالقــه گردشــگران هلندی اســت‬ ‫و بــه واســطه قدمــت تاریخــی فرهنگــی خــود دارای ارزش باالیــی اســت‪.‬‬ ‫ایندهون‬ ‫ایندهــوون بزرگتریــن شــهر در جنــوب هلنــد و پنجمیــن شــهر بــزرگ ایــن‬ ‫کشــور اســت کــه محلــی هــا ان را “‪ ”Lichtstad‬بــه معنــای شــهر نــور مــی‬ ‫خواننــد چــرا کــه ایــن شــهر محــل تولــد کمپانــی بــزرگ فیلیپــس اســت ‪ ،‬یــک‬ ‫بنــای یادبــود نیــز در نزدیکــی ایــن شــرکت ســاخته شــده اســت کــه بــه پســر‬ ‫موســس شــرکت فیلیپــس اختصــاص دارد‪ .‬ایندهــون یــک شــهر مــدرن اســت‬ ‫کــه یکــی از نیروگاههــای صنعتــی ایــن کشــور نیــز بــه شــمار مــی رود کــه در‬ ‫کنــار رودخانــه دامــل ( ‪ ) Dommel‬قــرار گرفتــه اســت‪ .‬همچنیــن ایــن شــهر‬ ‫یــک شــهر دانشــگاهی نیــز محســوب مــی شــود عــاوه بــر اینهــا وجــود مــوزه‬ ‫هــای هنــری و کلیســاهای تاریخــی در کنــار پــارک هــای زیبــا و دوســت داشــتنی‬ ‫‪ ،‬ایندهــوون را بــه شــهری محبــوب بــرای گردشــگران تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهر همچنیــن بــا نــام وینســنت ونگــوگ نیــز شــهرت دارد چــرا کــه ایــن‬ ‫نقــاش مطــرح و خوشــنام در روســتایی در نزدیکــی ایــن شــهر زندگــی مــی‬ ‫کــرده اســت‪ .‬بــا لســت ســکند همــراه باشــید تــا بــا جاذبــه هــای گردشــگری‬ ‫ایندهــوون بیشــتر اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪43‬‬ صفحه 43 ‫تاریخ موسیقی هلند‬ ‫‪Music‬‬ ‫خلیل مدادی‬ ‫هلنــد از جملــه کشــورایی اســت در اروپــا کــه دارای تاریــخ موســیقی خــاص خــود‬ ‫اســت‪ .‬تاریخــی کــه تــا دوره معاصــر امتــداد داشــته و بــر هنــر موســیقی ایــن‬ ‫کشــور نقــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫موســیقی معاصــر هلنــدی (‪ )Nederpop‬بــه شــدت تحــت تاثیــر ســبک هــای‬ ‫موســیقی اســت کــه در دهــه ‪ ، 1950‬در انگلســتان و ایــاالت متحــده ظهــور‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن ســبک بــه دو زبــان هلنــدی و انگلیســی خوانــده مــی شــود‪ .‬برخــی از‬ ‫نماینــدگان اخیــر موســیقی هلنــد ماننــد دو گــروه گلــدن ارینــگ و شــاکینگ بلــو بــه‬ ‫شــهرت جهانــی رســیده انــد‪.‬‬ ‫گاهــی اوقــات تــا حــدی بــر اســاس ســنت اینــدی راک ‪ ،‬و در اواســط دهــه ‪1980‬‬ ‫موســیقی جدیــدی بــا ترکیبــی از موســیقی پــاپ جریــان اصلــی ‪ ،‬رقــص‪ ،‬جــاز‬ ‫‪ ،‬فانــک و ســول شــکل گرفــت‪ .‬بســیاری از انهــا در هلنــد و یــا خــارج از هلنــد‬ ‫اجــرا مــی شــد و هنــوز هــم در حــال اجــرا هســتند و برخــی از انهــا در ســطح‬ ‫بیــن المللــی شــناخته شــدند‪ ،‬طــوری کــه گاهــی اوقــات منجــر بــه همــکاری بــا‬ ‫هنرمنــدان دیگــر کشــورها نظیــر ایــاالت متحــده یــا انگلســتان نیــز شــده اســت‪.‬‬ ‫از ایــن نمونــه هــا مــی تــوان گــروه موســیقی مســادا ‪ Massada‬را نــام بــرد‪.‬‬ ‫برخــی از موفــق تریــن هنرمنــدان در میــان انهــا مــی تــای ‪ ،‬لوییــس لیــن ‪ ،‬کار بــا‬ ‫پرنــس ‪ ،‬جــوال لوکــو و نوازنــده ساکســیفون کنــدی دالفــر بودنــد کــه بــا پرنــس ‪،‬‬ ‫دیــو اســتوارت و پینــک فلویــد نیــز کار مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ژانــر محبــوب دیگــر موســیقی هلنــدی بــا نــام «‪ »Levenslied‬بــه معنــی «اواز‬ ‫زندگــی ‪ /‬دربــاره زندگــی» شــناخته مــی شــود‪ .‬ســبک ایــن اهنــگ هــا دارای ریتــم‬ ‫هــا و ملــودی هــای جــذاب و ســاده ای هســتند و همیشــه بــر اســاس اوازهــا و‬ ‫اواهــا ســاخته مــی شــوند‪ .‬مضامیــن اغلــب احساســی هســتند و شــامل عشــق ‪،‬‬ ‫مــرگ و تنهایــی هســتند‪.‬‬ ‫االت موســیقی ســنتی هلنــد ماننــد اکاردئــون و ارگ اســت‪ ،‬اگرچــه در ســالهای‬ ‫اخیــر بســیاری از هنرمنــدان از ســینت ســایزر و گیتــار اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫از هنرمنــدان ایــن ســبک مــی تــوان بــه کــووس البــرت‪ ،‬انــدره هــازس فقیــد و‬ ‫ویلــی البرتــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫ســبک هــای هلنــدی تکنــو ‪ ،‬ســبک راک و ســایر ســبک هــای موســیقی الکترونیکی‬ ‫جهــان را تســخیر کــرد‪ .‬امــروز هنرمنــدان هلنــدی بخــش مهمــی از صحنــه هــای‬ ‫موســیقی الکترونیــک جهــان از جملــه ‪ DJ‬را بــه خــود اختصــاص داده انــد‪ .‬از جملــه‬ ‫فــری کرســتن‪ ،‬ارمیــن فــان بــورن‪ ،‬دن دیابلــو‪ ،‬تیســتو‪ ،‬ســاندر فــان دورن‪ ،‬فــدل‬ ‫لگرانــد‪ ،‬هــاردول و الیــور هادنــس‪ ،‬مارتیــن گاریکــس نیــز از جملــه هنرمدانــی‬ ‫اســت کــه بــه طــور مــداوم در ‪ DJ 100 Top‬حضــور داشــته اســت‪.‬‬ ‫جشــنواره امســتردام (‪ )ADE‬برجســته تریــن فســتیوال موســیقی الکترونیکــی جهان‬ ‫و بزرگتریــن جشــنواره موســیقی بــرای بســیاری از زیرشــاخه هــای الکترونیکــی‬ ‫دنیــا اســت‪ .‬ایــن هنرمنــدان همچنیــن بــه موســیقی پــاپ امــروز رایــج در دنیــا‬ ‫نیــز کمــک قابــل توجهــی مــی کننــد ‪ ،‬زیــرا اغلــب انهــا بــا بســیاری از هنرمنــدان‬ ‫برجســته موســیقی پــاپ دنیــا در زمینــه اهنگســازی و بویــژه تنظیــم همــکاری و‬ ‫مشــارکت دارنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن هیــپ هــاپ بــه زبــان هلنــدی (‪ )nederhop‬در هلنــد و بلژیــک بســیار‬ ‫محبــوب اســت و طرفــداران خــاص خــود را دارد‪.‬‬ ‫موســیقی محلــی هلنــدی ‪ ،‬بــا ریتــم ســاده خــود مشــخص مــی شــود کــه گاه بــا‬ ‫ملــودی ســریع و اغلــب شــاد همــراه اســت‪.‬‬ ‫در میــان ســایر قــوم هــای اروپایــی غیرمعمــول‪ ،‬در موســیقی هلنــدی‪ ،‬خــط بیس‬ ‫خــط موســیقی اســت و نــه ملــودی و معمــوال رقــص اجــرا مــی شــود‪ .‬ایــن بــدان‬ ‫معناســت کــه اگرچــه خــود موســیقی ســریع بــه نظــر مــی رســد‪ ،‬رقــص همــراه‬ ‫ان معمــوالً از ســرعت متوســط​​تــا اهســته برخــوردار اســت‪ .‬رقــص هــا عمدتــا‬ ‫رقــص هــای گروهــی هســتند تــا رقــص هــای فــردی یــا دوتایــی‪.‬‬ ‫در اوایــل قــرن نوزدهــم هنگامیکــه روســتاییان هلنــد کــه بــا خــود موســیقی‬ ‫و رقــص ســنتی هلنــدی را نیــز همــراه داشــتند‪ ،‬بــه شــهرهای بزرگتــر نظیــر‬ ‫امســتردام نقــل نــکان کردنــد‪ ،‬ســنت هــای قومــی خــود را نیــز ماننــد فرهنــگ‬ ‫رقــص و موســیقی را بــه همــراه اوردنــد‪ .‬هرچنــد در طــول زمــان برخــی از‬ ‫اهنگهــا و رقصهــای محلــی از بیــن رفــت امــا انچــه امــروز از موســیقی ســنتی‬ ‫هلنــد باقــی مانــده اســت مدیــون روســتاییان مهاجــر قــرن نــوزده اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن وجــود ‪ ،‬در اوایــل قــرن ‪ ، 20‬تعــدادی از محققــان و فعــاالن فرهنگــی‬ ‫هلنــد بــرای احیــای ایــن موســیقی‪ ،‬همــراه بــا نوازنــدگان محلــی بــه مناطــق‬ ‫روســتایی ســفر کردنــد تــا انچــه کــه میــراث موســیقی ایــن کشــور اســت مــورد‬ ‫بازبینــی و مطالعــه دقیــق قــرار گیــرد‪ ،‬رونــدی کــه در ســایر کشــورهای اروپایــی‬ ‫ماننــد اســپانیا بــه مــوازات ان انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫‪| 56‬راز شقایق| ‪44‬‬ ‫شماره ‪60‬‬ صفحه 44 ‫در دهــه ‪ 1970‬هلنــد تحــت هدایــت هنرمندانــی چــون جــرارد ون‬ ‫ماســاککرز ‪ ،‬جــوس کنینــگ‪ ،‬دومملولــک و ولورلــی احیــا شــد‪ .‬بســیاری‬ ‫از ترانــه هــای محلــی کــه توســط ایــن نوازنــدگان اجــرا مــی شــد‬ ‫توســط کوبــی شــرایر و اتــه دورنبــوش جمــع اوری شــد کــه دورنبوش‬ ‫انهــا را در برنامــه رادیویــی خــود ‪ Onder de groene linde‬پخــش‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫در حــدود ســال ‪ 1974‬بــود کــه احیــای موســیقی قومــی هلنــد بــه‬ ‫اوج خــود رســید ‪ ،‬ســالی کــه اولیــن ضبــط موســیقی تولــد وارگــرن از‬ ‫گــروه ‪ Pitchwheel‬رقــم خــورد‪.‬‬ ‫محبوبیــت اصلــی احیــای ریشــه هــای هلنــدی کوتــاه مــدت بــود ‪ ،‬امــا‬ ‫در منطقــه فریســاند در شــمال غربــی هلنــد ادامــه یافــت ‪ ،‬جایــی کــه‬ ‫گــروه هــای معــدودی‪ ،‬در اواســط دهــه ‪ ، 1970‬بــه زبــان فریســی‬ ‫غربــی اواز خواندنــد‪ .‬موســیقی محلــی فریســی بــه همیــن دلیــل زنــده‬ ‫مانــده اســت و بخشــی از ان به جشــنواره ‪ Aaipop‬و جشــنواره ســاالنه‬ ‫در شــهر گوچــک ژور حضــور دارد‪.‬‬ ‫در جشــنواره ژور کــه در ســال ‪ 1955‬تاســیس شــد ‪ ،‬شــرکت کنندگان‬ ‫بــا پوششــی بــه ســبک قــرن نوزدهــم لبــاس مــی پوشــند و ماننــد‬ ‫گــروه هــای اسکاتســپلوچ موســیقی و رقــص ســنتی را اجــرا مــی کنند‪.‬‬ ‫احیاگــران مــدرن شــامل گــروه فولکــورن‪ ،‬پــکل بــاس‪ ،‬لیریــو‪ ،‬دابیوس‪،‬‬ ‫موس‪ ،‬ماتســکو و ‪ ...‬هســتند‪.‬‬ ‫نوازنــدگان هلنــدی ماننــد ‪ Tala Mena Siwa‬و ارکســتر ‪Moluccan‬‬ ‫‪ Moods‬بــا موســیقی ‪ Moluccan‬بــه ســبک پــاپ موفقیــت هایــی را‬ ‫کســب کــرده انــد‪ ،‬در حالــی کــه ‪ ، kaseko‬ســبکی از مســتعمره ســابق‬ ‫هلنــد ســورینام عمدتــا بــه دلیــل نوازندگانــی ماننــد ویلیــام ســوونیر و‬ ‫کارلــو جونــز ‪ ،‬محبوبیــت داشــته اســت‪.‬‬ ‫بزرگان موسیقی هلند‬ ‫جان پیترسون سویلینک‬ ‫جــان پیترســون (مــه ‪ 16 - 1562‬اکتبــر ‪ )1621‬اهنگســاز و مــدرس موســیقی‬ ‫هلنــدی بــود کــه کارهایــش پایــان دوره رنســانس و اغــاز دوره بــاروک را در‬ ‫پــی داشــت‪ .‬ســویلینک یــک بداهــه نــواز مهــم و یکــی از بزرگترین ارگنــوازان‬ ‫هلنــد بــود و عنــوان غیــر رســمی «اورفئــوس امســتردام» را بــه دســت اورد‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ 70‬اثــر از او برجــای مانــده اســت و بســیاری از انهــا ممکــن اســت‬ ‫شــبیه بداهــه هایــی باشــد کــه احتمــاالً ســاکنان امســتردام در حــدود ســال‬ ‫‪ 1600‬شــنیده بودنــد‪.‬‬ ‫حتــی موســیقی اوازی او ‪ ،‬کــه محافظــه کارانــه تــر از نوشــتن اثــار کالســیک‬ ‫او اســت ‪ ،‬پیچیدگــی مــوزون چشــمگیر و غنــای غیرمعمــول ســبک موســیقی‬ ‫او را نشــان مــی دهــد‪.‬‬ ‫نفــوذ وی بیــن المللــی بود‪ .‬بعضــی از اثــار او در کتــاب ویرجینــال ‪Fitzwilliam‬‬ ‫وجــود دارد کــه عمدتــا شــامل اثار اهنگســازان انگلیســی اســت‪.‬‬ ‫ویلیام پیجپر‬ ‫ویلیــام پیجپــر (‪ )1947-1847‬بــه طــور کلــی یکــی از مهــم تریــن چهــره‬ ‫هــای موســیقی مــدرن هلنــد شــناخته مــی شــود‪ .‬بیــن ســالهای ‪ 1918‬و‬ ‫‪ 1922‬او بــه یکــی از اهنگســازان پیشــرفته در اروپــا تبدیــل شــد‪.‬‬ ‫در هــر کار پــی در پــی خــود در موســیقی او یــک گام فراتــر رفــت و از ســال‬ ‫‪ 1919‬موســیقی پیجپــر را مــی تــوان بــه صــورت اتونــال توصیــف کــرد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن حــال ‪ ،‬پیجپــر اهنگســاز بــا شــخصیت احساســی قــوی باقــی مانــد ‪ ،‬کــه‬ ‫ســومین ســمفونی (‪ )1926‬وی شــاهد ایــن ادعاســت اســت‪.‬‬ ‫در اثــار بعــدی پیجپــر بــه نظــر مــی رســد کــه بعضــی مواقــع بیــان هارمونیک‬ ‫موســیقی وی بــرای نزدیــک شــدن بــه یکنواختــی اســت‪ .‬پیجپــر بــه عنــوان‬ ‫یــک معلــم تاثیــر زیــادی بــر موســیقی مــدرن هلند داشــت و بــه اهنگســازان‬ ‫برجســته هلنــدی دهــه هــای ‪ 60 ، 1950‬و ‪ 70‬تعلیــم داد‪ .‬وی اســتاد ارشــد‬ ‫االت موســیقی در کنســرواتوار امســتردام بــود و از ســال ‪ 1930‬تــا زمــان‬ ‫مــرگ در ســال ‪ 1947‬رئیــس کنســرواتوار روتــردام بــود‪.‬‬ ‫‪| 56‬راز شقایق| ‪45‬‬ ‫شماره ‪60‬‬ ‫ستاره کوشا‬ صفحه 45 ‫سمیه عبدالمحمدی‬ ‫کارشناس فرهنگی‬ ‫تاریخ ادبیات هلند‬ ‫‪literature‬‬ ‫تعــداد ادیبــان هلنــد بســیار بــود‪ ،‬ولــی بدبختــی انــان در ایــن بــود کــه یــا‬ ‫بــه التینــی کــه منســوخ مــی شــد‪ ،‬یــا بــه هلنــدی کــه باعــث محــدود شــدن‬ ‫خواننــدگان اثارشــان مــی گشــت مطلــب مــی نوشــتند‪.‬‬ ‫هلنــدی هــا نمــی توانســتند زبانشــان را ماننــد نیــروی دریایــی خــود بــه‬ ‫صــورت عاملــی مشــترک دراورنــد‪ .‬درک کــور نهــرت و هندریــک شــپیگل‬ ‫زبــان بومــی بــا روح خــود را بــه صــورت محملــی ادبــی در اوردند‪ ،‬و کوشــیدند‬ ‫کــه ان را از مضافــات ناســازگار برهاننــد‪.‬‬ ‫کورنهــرت‪ ،‬کــه خــود هنرمند‪،‬نویســنده‪ ،‬سیاســتمدار‪ ،‬و فیلســوف بــود‪،‬‬ ‫نخســتین و مهمتریــن شــخصیت در شــکفتگی ان فرهنگــی بــه شــمار مــی‬ ‫رفــت کــه باعــث احتــرام شــورش سیاســی هلنــد شــد‪.‬‬ ‫وی در ســال ‪ 1566‬بــه عنــوان منشــی شــهر هارلــم بیانیهــای بــرای ویلیــام‬ ‫دوک اورانــژ نوشــت‪ ،‬در الهــه بــه زنــدان افتــاد‪ ،‬بــه کلــو گریخــت‪ ،‬معــاش‬ ‫خــود را بــا گراوورســازی بــه دســت اورد‪ ،‬اودیســه و عهــد جدیــد و اثــار‬ ‫بوکاتچــو و سیســرون را ترجمــه کــرد‪.‬‬ ‫در بازگشــت بــه هلنــد در راه ازادی مذهــب رنــج بســیار بــرد‪ ،‬و چــون دریافت‬ ‫کــه مذهــب در نتیجــه مباحثــات خونیــن بــه صــورت ناقصــی درامــده اســت‪،‬‬ ‫چشــم از ان پوشــید‪ ،‬و بدیــن ترتیــب مظهــر تاریــخ فرهنگــی قــرن بعــد‬ ‫(هفدهــم) شــد‪.‬‬ ‫کورنهــرت بــه ایــن نتیجــه رســید کــه نمــی توانــد خــدا را بشناســد‪ ،‬و‬ ‫اعتــراف کــرد کــه بشــر هرگــز قــادر بــه درک حقیقــت نخواهــد بــود‪ .‬وی در‬ ‫کتــاب عمــده خــود تحــت عنــوان هنــر خــوب زیســتن پیشــنهاد کــرد کــه‬ ‫ایینــی بــدون الهیــات‪ ،‬و نظامــی اخالقــی فــارغ از عقایــد مذهبــی برقــرار‬ ‫شــود‪ .‬کورنهــرت اتفاقــا بــر اثــر غفلــت دشــمنان بــه مــرگ طبیعــی در‬ ‫گذشــت(‪.)1590‬‬ ‫از مشــخصات هلنــد انکــه پیشــه وران غالبــا ادبیــات را بــا امــور مــادی خــود مــی‬ ‫امیختنــد‪ .‬رومــر فیشــر از بازرگانــان توانگــر امســتردام بــه هنرمنــدان جــوان کمک‬ ‫کــرد‪ ،‬انهــا را گرامــی داشــت‪ ،‬خانــه خــود را بــه صــورت ســالنی نظیــر ســالن هــای‬ ‫فرانســه دراورد‪ ،‬و شــخصا اشــعاری ســرود کــه او را بــه عنــوان مارتیالیــس هلنــدی‬ ‫مشــهور ســاخت‪.‬‬ ‫پیتــر هوفــت قصــر خــود را در مویــدن در کنــار دریاچــه زوئیــدرزه بــه صــورت‬ ‫پناهگاهــی بــرای دوســتداران رنســانس هلنــد دراورد‪ ،‬و در محفــل مویدن شــاعران‪،‬‬ ‫دانشــمندان‪ ،‬پزشــکان‪ ،‬دیپلماتهــا‪ ،‬و ژنرالهــا را پذیرفــت‪ .‬خــود او در بیســت ســال‬ ‫اخــر عمــر تاریــخ هلنــد را بــه رشــته تحریــر دراورد‪ ،‬و سرگذشــت شــورش هلنــد‬ ‫را بــا نثــری چنــان محکــم و زیبــا نوشــت کــه هلندیهــا او را بــه عنــوان تاســیت‬ ‫خــود دانســتند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪46‬‬ ‫در میــان صــد شــاعر هلنــدی ســه تــن بودنــد کــه زبــان بومــی خــود را بــه دروه ادبــی‬ ‫ان رســانیدند‪ .‬یکــی از انــان بــه نــام یاکــوب کاتــس‪ ،‬کــه مــدت بیســت ســال از هوالند‬ ‫مســتمری دریافــت مــی داشــت‪ ،‬امثــال و حکــم مشــهور را بــه صــورت اشــعاری مــردم‬ ‫پســند دراورد کــه بــا قصــه هــای بامــزه تــوام بودنــد‪.‬‬ ‫اثــار “باباکاتــس” مــدت چندیــن قــرن در هــر خانــواده باســوادی یافــت مــی شــدند‪.‬‬ ‫یوســت فــان دن فونــدل بــر مصایــب و دشــمنان خــود فایــق شــد‪ ،‬و در ادب هلنــد بــه‬ ‫مقامــی ارجمنــد رســید‪.‬‬ ‫پــدرش‪ ،‬کــه بــه کالهــدوزی اشــتغال داشــت‪ ،‬بــه ســبب عقایــد مخالــف غســل تعمیــد‪،‬‬ ‫از انــورس تبعیــد شــد‪ ،‬و یوســت در کولونــی دیــده بــه جهــان گشــود‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1597‬خانــواده او در امســتردام اقامــت گزیــد‪ ،‬و در انجــا پــدر‪ ،‬کــه در بســیاری‬ ‫از کارهــا راه افــراط مــی پیمــود‪ ،‬ســرانجام دکان جــوراب فروشــی بــاز کرد‪.‬یوســت ان‬ ‫پیشــه را از او بــه ارث بــرد‪ ،‬امــا اداره دکان را بــه زن و فرزنــد خــود ســپرد‪ ،‬و بــا اموختــن‬ ‫التینــی‪ ،‬یونانــی‪ ،‬ایتالیایــی‪ ،‬فرانســوی‪ ،‬و المانــی بــه جبــران تحصیــات رســمی‬ ‫پرداخــت‪.‬‬ ‫هجــو نامــه هــای او علیــه مســئله تقدیــر و مباحثــات فرقــه هــای پروتســتان بودنــد‪ .‬وی‬ ‫تحــت تاثیــر مراســم جالــب مذهــب کاتولیــک قــرار گرفــت‪ ،‬و شــیفته ماریــا تسلشــاده‬ ‫شــد کــه هــم کاتولیــک و هــم زیبــا بــود‪ .‬پــس از انکــه شــوهر ایــن زن درگذشــت‬ ‫(‪ )1634‬و زن فونــدل نیــز مــرد (‪ ،)1635‬هــر دو شــاعر بــا یکدیگــر صمیمانــه دوســت‬ ‫شــدند‪.‬در ســال ‪ 1640‬او را در زمــره کاتولیــک هــا پذیرفتنــد‪ .‬وی همچنــان از دشــمنی‬ ‫مذهبــی‪ ،‬نیرنــگ بــازی اقتصــادی‪ ،‬و فســاد سیاســی انتقــاد کــرد‪ ،‬و بــا تمجیــد شــجاعت‬ ‫و عــزت هلنــد مــورد توجــه شــدید هلنــدی هــا قــرار گرفــت‪.‬‬ صفحه 46 ‫در ســال ‪ 1657‬دکان جــوراب فروشــی او‪ ،‬بــر اثــر ســو اداره فرزنــدش‪،‬‬ ‫ورشکســت شــد‪ .‬پســرش بــه هنــد شــرقی گریخــت‪ ،‬و شــاعر بــرای ارضای‬ ‫طلبــکاران دارایــی محقــر خــود را فروخــت‪ ،‬و مــدت ده ســال بــا منشــیگری‬ ‫در یــک بنــگاه رهنــی امــرار معــاش کــرد‪ .‬ســرانجام دولــت او را بازنشســته‬ ‫کــرد‪ ،‬و او از نــود و دو ســال عمــر خویــش ســیزده ســال اخــر را در ارامــش‬ ‫گذرانیــد‪.‬‬ ‫در ایــن زمــان جالبتریــن فــرد در ادبیــات هلنــد کنســتانتین هویگنــس بــود‬ ‫کــه ماننــد مــردان دوره رنســانس ایتالیــا در بســیاری از هنرهــا تبحر داشــت‪.‬‬ ‫پــدرش کریســتیان هویگنــس منشــی شــورای دولتــی در الهــه بــود و‬ ‫فرزنــدش نیــز‪ ،‬بــه نــام کریســتیان هویگنــس‪ ،‬بعدهــا بزرگتریــن دانشــمند‬ ‫اروپــا در عهــد نیوتــن شــد‪ .‬در میــان ایــن دو‪ ،‬کنســتانتین اســتعداد قابــل‬ ‫مالحظــه ای را کــه در ان خانــواده وجــود داشــت بــه خوبــی حفــظ کــرد‪.‬‬ ‫وی در الهــه در ســال ‪ 1596‬تولــد یافــت و تحصیــات عمیــق خــود را در‬ ‫ایــن شــهر و در لیــدن‪ ،‬اکســفرد‪ ،‬و کیمبریــج بــه پایــان رســانید‪.‬‬ ‫کنســتانتین بــه التینــی و هلنــدی شــعر گفــت‪ ،‬در ورزشــهای قهرمانــی بــر‬ ‫رقیبــان فایــق امــد‪ ،‬و موســیقیدان و هنرمنــد برجســتهای شــد‪.‬‬ ‫در بیســت و دو ســالگی همــراه هیئتــی دیپلماتیــک بــه انگلســتان رفــت‪ ،‬در‬ ‫برابــر جیمــز اول عــود نواخــت‪ ،‬و شــیفته جــان دان شــد و اشــعار او را بعدهــا‬ ‫بــه زبــان هلنــدی ترجمــه کــرد‪.‬‬ ‫در بیســت و ســه ســالگی بــه ماموریتــی سیاســی بــه ونیــز رفــت‪ ،‬و در‬ ‫مراجعــت بــا صعــود از بلندتریــن میلــه روی کلیســای ستراســبورگ نزدیــک‬ ‫بــود جــان خــود را از دســت بدهــد‪ .‬در ســال ‪ 1625‬بــه ترتیــب منشــی چنــد‬ ‫ســتاد هــاودر شــد و در ســال ‪ 1630‬بــه عضویــت هیئــت مشــاوران دولتــی‬ ‫درامــد‪.‬‬ ‫در ایــن ضمــن چندیــن جلــد شــعر انتشــار داد کــه در زیبایــی ســبک و‬ ‫لطافــت احساســات ممتــاز بودنــد مــرگ او در نــود ســالگی (‪ )1687‬بــه منزله‬ ‫پایــان درخشــان تریــن دوره تاریخــی هلنــد محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫هوگو کالوس‬ ‫‪| 60‬راز شقایق| ‪47‬‬ ‫شماره ‪50‬‬ ‫‪Hugo Claus‬‬ ‫‪http://danesh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8‬‬ ‫‪%d8%84%d9%a8%aa+%d8%d8%a7%8c%d8%db%a8%af%d8%d8%a7%‬‬ ‫‪0=SSOReturnPage=Check&Rand&b1%d8%a7%ba%d8‬‬ ‫در نیمــه دوم قــرن شــانزدهم و نیمــه اول قــرن هفدهــم کشــور هلنــد ‪،‬ســرزمین روشــنفکران بــود‪،‬‬ ‫ازادی مطبوعــات در حــد کمــال وجــود داشــت‪ .‬در چنیــن شــرایطی شــاعران و نویســندگان بســیاری‬ ‫ظهــور کردنــد و گــروه بســیاری از بــزرگان ادب از ســرزمین هــای خــود مهاجــرت کردنــد و در‬ ‫ایــن ســرزمین بســیار زیبــا مامــن گزیدنــد‪ ،‬در ایــن شــرایط عالــی هــم بودنــد عــده ای کــه بــه‬ ‫زبــان التیــن مــی نوشــتند و گروهــی هــم بــه زبــان کــم گویــش هلنــدی کــه هــر دو خواننــده کــم‬ ‫داشــتند‪ .‬از میــان گــروه اخیــر مــی تــوان بــه کورنهــرت و هندریــک اشــپیگل اشــاره کــرد ایــن دو می‬ ‫دانســتند کــه تعــداد خواننــده اثارشــان بســیار انــدک اســت لــذا شــهرت جهانــی پیــدا نمــی کننــد‬ ‫امــا انچنــان دلبســته فرهنــگ هلنــد بودنــد کــه همیــن زبــان را انتخــاب کردنــد‪.‬‬ ‫برخی از بزرگان ادبیات هلند را از قرن ‪ ۱۷‬به شرح زیر می توان نام برد‪:‬‬ ‫تــراژدی نویــس بــزرگ هلنــد کســی کــه هــم تــراز ویلیــام شکســپیر در ادبیــات هلنــد اســت‪،‬‬ ‫یوســت وانــدن ونــدل‪ ،‬وی در کشــور المــان بــه دنیــا امــد‪ ،‬پــدرش بــازرگان بزرگــی بــود ‪،‬در قــرن‬ ‫شــانزدهم میــادی هلنــد بــه دلیــل خوشــنامی و برتــری تکنیکــی در صنعــت کشــتی ســازی‪ ،‬جــای‬ ‫پرتغــال و اســپانیا را پــر کــرد و هفتــاد درصــد بازرگانــی اروپــا در دســت هلنــدی هــا قــرار گرفــت‪،‬‬ ‫پــدر ایــن درام نویــس بــزرگ هــم شــامل ایــن قاعــده مــی شــد‪،‬در نهایــت وی همــراه پــدر خــود‬ ‫بــه امســتردام رفــت برخــاف همتــای بریتانیایــی خود‪،‬زندگــی ارامــی داشــت و اقیانــوس حیاتــش‬ ‫کــم مــوج بــود ‪،‬او بیــش از ســی تــراژدی خلــق کــرد کــه هنــوز هــم ایــن رکــورد از حجــم بــی نظیــر‬ ‫اثــار ادبــی‪ ،‬در تاریــخ ادبیــات هلنــد‪ ،‬دســت نخــورده باقــی مانــده اســت وی در ســال ‪ ۱۶۷۹‬میــادی‬ ‫دار فانــی را وداع گفــت‪.‬‬ ‫ویلــم بیلردردیــک متولــد امســتردام از نویســندگان بــزرگ قــرن ‪ ۱۸‬و نــوزده هلنــد بــود‪ .‬او پســر‬ ‫یــک پزشــک امســتردامی بــود‪ .‬هنگامــی کــه شــش ســاله بــود ‪ ،‬تصــادف بــا پــای او او را بــه مــدت‬ ‫ده ســال ناتــوان کــرد و او بــر عــادت هــای مطالعــه مــداوم و متمرکــز را پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫پــس از تحصیــل در دانشــگاه لیــدن ‪ ،‬بیلردردیــک در ســال ‪ 1782‬دکتــرای خــود را در رشــته حقــوق‬ ‫گرفــت و بــه عنــوان وکالــت در الهــه مشــغول بــه کار شــد‪ .‬وی در ســال ‪ 1795‬از ادای ســوگند بــه‬ ‫دولــت جمهــوری جدیــد باتویــا خــودداری کــرد و در نتیجــه مجبــور بــه تــرک هلنــد شــد‪ .‬او بــه‬ ‫هامبــورگ و ســپس بــه لنــدن رفــت و در انجــا تحصیــات عالیــه او را مــورد توجــه قــرار داد‪.‬وی در‬ ‫ژوئــن ‪ 1797‬از لنــدن بــه مقصــد براونشــویگ رفــت و بعــد از ازدواج در ســال ‪ 1806‬وی توســط‬ ‫دوســتانش متقاعــد شــد بــا روی کار امــدن جمهــوری ســلطنتی در هلنــد بــه هلنــد بازگــردد ‪ ،‬لوئیــس‬ ‫ناپلئــون پادشــاه جمهــوری ســلطنتی هلنــد بــا مهربانــی از بیلردردایــک پذیرایــی کــرد و او را کتابــدار‬ ‫و عضــو و ســرانجام رئیــس (‪ )1811-1809‬موسســه ســلطنتی کــرد‪.‬‬ ‫پــس از اســتعفا لوئیــس ناپلئــون بیلردردیــک دچــار فقــر شــد و بــه عنــوان یــک معلــم تاریــخ در‬ ‫لیــدن مشــغول بــه کار شــد‪ .‬او بــه مبــارزات جــدی خــود علیــه عقایــد لیبــرال تــا زمــان مــرگ ادامــه‬ ‫داد و در نهایــت در ‪ 18‬دســامبر ‪ 1831‬در هارلــم درگذشــت‪.‬‬ ‫بیلردردیــک بنیانگــذار جنبــش معنــوی «‪ »Het Réveil‬بــود ‪ ،‬کــه ســعی داشــت پاســخی مســیحی‬ ‫بــه ارمانهــای انقــاب فرانســه بدهــد‪ .‬از جملــه شــاگردان وی مــی تــوان بــه ابراهــام کاپــادوز ‪ ،‬ویلــم‬ ‫دی کلــرک ‪ ،‬گیــوم گروئــن ون پرینستراشــاره کــرد‪.‬‬ ‫هوگــو کالوس‪ ،‬نویســنده مشــهور هلنــدی‪،‬در ســال ‪۱۹۲۹‬میــادی بــه دنیــا امــد‪،‬وی نــه تنها داســتان‬ ‫نویــس بــی نظیــری اســت بلکــه اپــرا نویس‪،‬شــاعر و نقــاش بزرگــی اســت‪ ،‬منظومــه «اوســتاکر»‬ ‫بزرگتریــن اثــر شــعری ایــن شــاعر دانشــمند اســت‪،‬خانه ای در میــان شــب و ســحر ‪،‬دو منظومــه‬ ‫دیگــر او هســتند‪.‬او فرهنــگ هلنــدی را دوســت دارد ســعی مــی کنــد خــودش باشــد نــه فرانســوی‬ ‫مــاب اســت و نــه روســوفیل بلکــه یــک هلنــدی اســت ‪،‬مهــم تریــن داســتان هــای او عبــارت اســت‬ ‫از «شــکار مرغابــی» ‪« ،‬روزهــای گــرم» و «عاشــق» ‪ ،‬معروفتریــن نمایشــنامه وی‪،‬نامــزد ســحر نــام‬ ‫دارد‪،‬نــام هــای طبیعــی ماننــد عشــق و ســحر ‪،‬بــه دفعــات در نامگــذاری اثــارش بــه چشــم مــی ایــد‬ ‫و ایــن امــر برخاســته از طبیعــت بســیار زیبــا و غنــی ســرزمین هلنــد اســت‪.‬‬ صفحه 47 ‫هنر نقاشی در هلند‬ ‫قــرن ‪ ۱۷‬میــادی عصــر طالیــی نقاشــی هلنــد و یکــی از برجســته تریــن دوره هــا‬ ‫در تاریــخ نقاشــی هــای جهــان اســت‪ .‬در ایــن زمــان بــود کــه بــا اســتعدادترین‬ ‫هنرمنــدان و نقاشــان اثــار جاودانــه خــود را خلــق کردنــد‪ .‬نقاشــی هــای انهــا هنــوز‬ ‫شــاهکارهای بــی نظیــری محســوب مــی شــوند کــه در مــوزه هــای مشــهور جهان‬ ‫نگهــداری مــی شــوند و میــراث ارزشــمند بشــر بــه حســاب مــی اینــد‪.‬‬ ‫در اغــاز قــرن ‪ 17‬در هلنــد ‪ ،‬یــک هنــر بــدوی شــکوفا شــد کــه بــا ســلیقه و‬ ‫ترجیحــات نــازل افــراد ثروتمنــد و قدرتمنــد توجیــه مــی شــد‪ .‬در نتیجــه تغییــرات‬ ‫سیاســی ‪ ،‬ژئوپلیتیکــی و مذهبــی ‪ ،‬هنــر هلنــد بــه طــرز چشــمگیری تغییــر کــرد‪.‬‬ ‫اگــر پیــش از ان هنرمنــدان ســعی در ارائــه تصویــر ســاده و معمــول از زندگــی‬ ‫برخــی چهرهــای خــاص و یــا موضوعــات مذهبــی سفارشــی داشــتند‪ ،‬پــس اغــاز‬ ‫قــرن هفدهــم بــا ســلطه پروتســتان هــا یــک موفقیــت واقعــی در هنــر نقاشــی‬ ‫هلنــد بوجــود امــد‪.‬‬ ‫هلنــد از اســپانیا مســتقل شــد و خــود را بــر تریبــون عمومــی تاریخــی قــرار داد‪.‬‬ ‫هنرمنــدان از مضامیــن قبلــی کــه قبـ ً‬ ‫ا اشــنا بودنــد بــه ســمت بــه تصویر کشــیدن‬ ‫صحنــه هــای روزمــره ‪ ،‬پرتــره هــا ‪ ،‬مناظــر طبیعــی ‪ ،‬طبیعــت بــی جــان و غیــره‬ ‫حرکــت کردنــد‪.‬‬ ‫در اینجــا‪ ،‬در یــک زمینــه جدیــد ‪ ،‬بــه نظــر مــی رســید کــه هنرمنــدان عصــر‬ ‫طالیــی نفــس تــازه ای مــی گیرنــد و نوابــغ واقعــی هنــر شــروع بــه ظهــور مــی‬ ‫کننــد‪ .‬هنرمنــدان بزرگــی کــه نــام خــود را بــرای همیشــه بــر هنــر نقاشــی دنیــا‬ ‫مانــدگار کردنــد و تاثیــری غیرقابــل انــکار بــر هنرنــدان نســل هــای بعــد خــود‬ ‫داشــتند‪.‬‬ ‫رامبراند‬ ‫شــاید بتــوان «رامبرانــد» (‪ )Rembrandt‬را یکــی از بزرگ تریــن و‬ ‫معروف تریــن نقاشــان طــول تاریــخ بــه حســاب اورد کــه در اوایــل‬ ‫قــرن ‪ 17‬میــادی و در دوران طالیــی هنــر در هلنــد زندگــی می کــرد‪.‬‬ ‫او اســتاد ســایه روشــن اســت و صداقــت عجیــب و غریبــی در‬ ‫کارهایــش دیــده می شــود‪.‬‬ ‫حکاکی هــا و صحنه هایــی کــه از کتــاب مقــدس کشــیده نیــز جــزو‬ ‫اثــار درجــه یــک او بــه شــمار می رونــد؛ امــا شناخته شــده ترین‬ ‫اثــار و بــه نوعــی میــراث او‪ ،‬تصاویــری اســت کــه از خــودش کشــیده و‬ ‫اگــر ایــن نقاشـی ها را بــه ترتیــب و پشــت ســر هــم نــگاه کنیــد‪ ،‬اثــر‬ ‫ن بــر چهــره ی او را بــه راحتــی می تــوان‬ ‫ناراحت کننــده ی گــذر زمــا ‬ ‫تشــخیص داد‪.‬‬ ‫یوهانس ورمیر‬ ‫مهــارت «یوهانــس فرمیــر» (‪ )Johannes Vermeer‬نیــز ماننــد‬ ‫بســیاری از نقاشــان دوران طالیــی هنــر‪ ،‬در اســتفاده از نــور و وفــاداری‬ ‫در بــه تصویــر کشــیدن ان بــر روی بــوم نقاشــی بــود‪ .‬ایــن موضــوع‬ ‫را بــه بهتریــن شــکل می تــوان در برجســته ترین اثــر او‪ ،‬یعنــی‬ ‫«دختــری بــا گوشــواره ی مرواریــد» (‪)Girl with a Pearl Earring‬‬ ‫مشــاهده کــرد کــه بــازی نــور بــر روی لبــاس و انعــکاس درخشــان‬ ‫گوشــواره‪ ،‬ایــن اثــر را در شــمار شــاهکارهای هنــر غــرب قــرار داده‬ ‫اســت‪ .‬البتــه فرمیــر در زمــان خــودش انطــور کــه بایــد و شــاید‬ ‫شــناخته نشــد‪.‬‬ ‫امــا امــروزه بــدون شــک در شــمار اســتادان قدیــم نقاشــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫در بیشــتر اثــار برجســته ی فرمیــر از پنجــره اســتفاده شــده و او بــه‬ ‫کمــک دوربیــن تاریکخانــه ای کــه در اواســط قــرن ‪ 17‬میــادی در‬ ‫هلنــد راه پیــدا کــرده بــود‪ ،‬نــور را بــا مهــارت از پنجره هــا عبــور‬ ‫مــی داد کــه ایــن شــیوه تــا قبــل از ایــن دوره رواج نداشــت‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪48‬‬ ‫‪rt‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪g‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪ti‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪Pa‬‬ صفحه 48 ‫پیتر بروگل‬ ‫«پیتــر بــروگل» (‪ ،)Pieter Bruegel the Elder‬بیــن ســال ‪1525‬‬ ‫تــا ‪ 1569‬میــادی زندگــی می کــرد و در دوران او‪ ،‬ســبک و ســیاق‬ ‫ایتالیایــی در نقاشــی رواج داشــت‪ .‬بــروگل‪ ،‬ایــن عــرف را بــه چالــش‬ ‫کشــید و بیشــتر در تــاش بــود تــا بــه دوران گوتیــگ «هیرونیمــوس‬ ‫بــوش» برگــردد‪ .‬در واقــع‪ ،‬تاثیــر هیرونیمــوس بــوش را بــه وضــوح‬ ‫می تــوان در اثــار اولی ـه ی پیتــر بــروگل مشــاهده کــرد کــه بــه مــرور‬ ‫زمــان و بــا تغییراتــی کــه بــه واســطه ی افــرادی مثــل مارتیــن لوتــر در‬ ‫برهان هــای اخالقــی مســیحیت بــه وجــود امــد‪ ،‬ایــن تاثیــر نیــز کمتــر‬ ‫شــد‪ .‬بــروگل بعــد از ان‪ ،‬تکنیکــی بــه خصــوص را در پیــش گرفــت کــه‬ ‫در ان‪ ،‬طبیعــت و انســان در هماهنگــی کامــل قــرار دارنــد و دامنــه ی‬ ‫طبیعــت و شــخصیت منحصــر بــه فــرد هــر شــخص در ایــن شــیوه‬ ‫حفــظ می شــود‪.‬‬ ‫یان استین‬ ‫«یــان اســتین» (‪ ،)Jan Steen‬بیشــتر در نقاشــی واقع نمــا تبحــر‬ ‫داشــت و صحنه هایــی از زندگــی روزمــره را بــه تصویــر می کشــید‪.‬‬ ‫ایــن شــیوه بعــد از نقاشــی حماســی و پرتــره‪ ،‬مقــام ســوم را در ان‬ ‫دوره بــه خــود اختصــاص داده بــود و یــان اســتین‪ ،‬مــزاح و شــوخ طبعی‬ ‫را نیــز بــه ایــن ســبک اضافــه کــرد کــه قبـ ً‬ ‫ا حالتــی معقــول و بســیار‬ ‫جدی تــری داشــت‪ .‬او همچنیــن تــاش کــرد تــا صحنه هــای مختلــف‬ ‫زندگــی را بــا همــان نامنظمــی و هــرج و مــرج عــادی اش بــه تصویــر‬ ‫بکشــد؛ تــا جایــی کــه ایــن موضــوع در زبــان هلنــدی بــه یــک‬ ‫ضرب المثــل تبدیــل شــده و در موقعیت هایــی اســتفاده می کننــد‬ ‫کــه صحنــه در عیــن پویایــی و ســرزنده بــودن‪ ،‬بــه همــان انــدازه نیــز‬ ‫اشــفته اســت‪.‬‬ ‫هیرونیموس بوش‬ ‫«هیرونیمــوس بــوش» (‪ ،)Hieronymus Bosch‬نقــاش ماهــر و‬ ‫بی همتایــی بــود کــه بیــن ســال ‪ 1450‬تــا ‪ 1516‬میــادی زندگــی‬ ‫می کــرد‪ .‬او در عیــن واحــد‪ ،‬هــم اســتاد تــوازن و هارمونــی و هــم‬ ‫نقاشــی ترســناک بــه حســاب می امــد و ایــن موضــوع را بیــش از‬ ‫هــر اثــر دیگــر او می تــوان در نقاشــی «بــاغ لــذت دنیــوی» دیــد‪.‬‬ ‫ایــن صحنــه از ســمت چــپ بــا بهشــت و از ســمت راســت بــا‬ ‫جهنــم احاطــه شــده و حتــی در قالــب هــزاران کلمــه هــم نمی تــوان‬ ‫ایــن اثــر بی نظیــر و خوفنــاک را وصــف کــرد‪ .‬ایــن نقاشــی‪ ،‬اثــری‬ ‫غیرمتعــارف در تکامــل هنــر کشــور هلنــد بــه شــمار مـی رود و در طــول‬ ‫تاریــخ‪ ،‬نقاشــان بزرگــی همچــون ســالوادور دالــی و فرانسیســکو گویــا‬ ‫و کارگــردان معاصــر امریکایــی‪ ،‬یعنــی دیویــد لینــچ را تحــت تاثیــر‬ ‫قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫فرانس هالس‬ ‫بســیاری از اثــار معروفــی کــه بعــد از «فرانــس هالــس» (‪)Frans Hals‬‬ ‫بــه وجــود امدنــد‪ ،‬تولــد خــود را مدیــون ایــن نقــاش هســتند‪ .‬طــرز‬ ‫قلمزنــی ازاد ایــن نقــاش در هیچ کــدام از دوره هــای قبــل از او دیــده‬ ‫نشــده و در ایــن روش‪ ،‬حــرکات فــرد نقاشــی شــده واقعی تــر و بــه‬ ‫نوعــی زنده تــر بــه نظــر می رســد‪.‬‬ ‫در واقــع می تــوان گفــت کــه خودنــگاره ی رامبرانــد بــدون‬ ‫وجــود معروف تریــن نقاشــی فرانــس هالــس‪ ،‬یعنــی «شــوالیه ی‬ ‫خندان»نمی توانســت بــه پرســتیژ و شــهرت امــروزی اش دســت پیــدا‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪49‬‬ صفحه 49 ‫ونسان ونگوگ‬ ‫در میــان هنرمنــدان هلنــدی از نظــر بســیاری از منتقــدان و صاحبنظــران‬ ‫تاریــخ هنــر دنیــا ونســان ونگــوگ را بایــد بزرگتریــن هنرمنــد و نقــاش‬ ‫ایــن کشــور دانســت‪.‬‬ ‫هنرمنــدی کــه بــا زندگــی پرفــراز و نشــیب و دراماتیــک خــاص خــود و‬ ‫ذهینــت خالقانــه و بکــری کــه داشــت موفــق بــه خلــق اثــاری شــد کــه‬ ‫بــر هنــر نقاشــی بعــد از خــود و بویــژه نقاشــی مــردن تاثیــر بســزایی‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫وینســنت ویلــم ونگــوگ (زاده ‪۳۰‬مــارس ‪ - ۱۸۵۳‬درگذشــته ‪ ۲۹‬ژوئیــه‬ ‫‪ )۱۸۹۰‬نقــاش هلنــدی بــود کــه کار او تاثیــر گســترده ای بــر هنــر ســده‬ ‫‪( ۲۰‬میــادی) داشــت‪ .‬کار او شــامل تک چهــره‪ ،‬خودنــگاره‪ ،‬چشــم انداز‪،‬‬ ‫طبیعــت بی جــان‪ ،‬ســرو‪ ،‬کشــتزار گنــدم و گل افتابگــردان اســت‪.‬‬ ‫او از کودکــی بــه نقاشــی عالقــه داشــت ولــی تــا اواخــر دهــه دوم‬ ‫زندگ ـی اش نقاشــی نکــرد‪ .‬او بســیاری از کارهــای شناخته شــده اش را در‬ ‫دو ســال اخــر زندگـی اش تکمیــل کــرد‪ .‬وی در یــک دهــه بیــش از‪۲۱۰۰‬‬ ‫کار هنــری تولیــد کــرد کــه شــامل ‪ ۸۶۰‬نقاشــی رنــگ روغــن و بیــش از‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬نقاشــی بــا ابرنــگ‪ ،‬طراحــی و چــاپ می شــود‪.‬‬ ‫ون گــوگ در خانوادهــای ســطح متوســط بــه بــاال بــه دنیــا امــد و جوانــی‬ ‫خــود را بــه عنــوان فروشــنده اثــار هنــری گذرانــد‪ .‬او پــس از تدریــس در‬ ‫ای ـل ورث و رامس گیــت انگلســتان بــه الهــه‪ ،‬لنــدن و پاریــس مســافرت‬ ‫کــرد‪ .‬او در جوانــی عمیقـاً مذهبــی بــود و ارزو داشــت کشــیش شــود‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۱۸۷۹‬بــه عنــوان ُمبلــغ مســیحی در میــان کارگــران زغال ســنگ‬ ‫در بلژیــک فعالیــت کــرد و در انجــا اغــاز بــه کشــیدن طرح هایــی از مردم‬ ‫محلــی نمــود‪ .‬در ســال ‪ ۱۸۸۵‬ســیب زمینی خورها را کــه نخســتین کار‬ ‫مهــم او شــناخته می شــود کشــید‪ .‬در مــارس ‪ ۱۸۸۶‬بــه پاریــس رفتــه و‬ ‫بــا دریافتگــری فرانســوی اشــنا شــد‪.‬‬ ‫بعدهــا بــه جنــوب فرانســه رفــت و تحــت تاثیــر نــور افتــاب شــدید انجا‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬هرچنــد او در زمــان حیاتــش در گمنامــی به ســر می بــرد‬ ‫و در تمــام طــول عمــر خــود تنهــا یــک تابلــو‪ ،‬یعنــی تاکســتان ســرخ را‬ ‫فروخــت امــا اکنــون به عنــوان یکــی از تاثیرگذارتریــن نقاشــان ســده‬ ‫‪( ۱۹‬میــادی) در جهــان شــناخته می شــود‪ .‬ون گــوگ شــیفته نقاشــی‬ ‫از مــردم طبقــه کارگــر ماننــد تابلــوی ســیب زمینی خورها‪ ،‬کافه هــای‬ ‫شــبانه ماننــد تــراس کافــه در شــب‪ ،‬مناظــر طبیعــی فرانســه‪ ،‬گل هــای‬ ‫افتابگــردان‪ ،‬شــب پــر ســتاره و خودنــگاره بــود‪ .‬وی در اواخــر عمــر‬ ‫بــه شــدت از بیمــاری روانــی اختــال دوقطبــی و فشــار روحــی رنــج‬ ‫می بــرد‪.‬‬ ‫ونســان ون گــوگ فعالیــت هنــری خــود را بــه عنــوان طــراح و نقــاش‬ ‫از ســال ‪( ۱۸۸۰‬میــادی) و در ســن ‪ ۲۷‬ســالگی اغــاز کــرد‪ .‬وی پــس از‬ ‫مواجهــه بــا اثــار ژان فرانســوا میلــه عمیق ـاً تحــت تاثیــر نقاش ـی های او‬ ‫و پیــام اجتماعــی انهــا قــرار گرفــت و در همیــن زمــان بــود کــه طراحــی‬ ‫را به صــورت جــدی و حرفــه ای اغــاز کــرد‪ .‬او از انجــا کــه در ســن ‪۳۷‬‬ ‫ســالگی درگذشــت‪.‬‬ ‫در واقــع تمــام اثــارش را در ‪ ۱۰‬ســال اخــر عمــر خویــش افریــد کــه‬ ‫شــامل بیــش از ‪ ۹۰۰‬نقاشــی‪ ،‬بیــش از ‪ ۱۱۰۰‬طراحــی و ‪ ۱۰‬چــاپ‬ ‫می شــود‪ .‬برخــی از پراوازه تریــن انهــا در ‪ ۲‬ســال پایانــی عمــرش‬ ‫کشــیده شــده اند‪.‬‬ ‫ون گــوگ در ابتــدا تحــت تاثیــر نقاشــی های هلنــدی از رنگ هــای تیــره‬ ‫و اندوه نــاک اســتفاده می کــرد تــا این کــه بــرادر جوان تــرش تئــو کــه‬ ‫بــه خریــد و فــروش تابلوهــای نقاشــی اشــتغال داشــت بعدهــا باعــث‬ ‫اشــنایی او بــا نقاشــان دریافتگــر شــد‪.‬‬ ‫اشــنایی وی بــا جنبش هــای دریافتگــری و نودریافتگــری در پاریــس‬ ‫پیشــرفت هنــری او را ســرعت بخشــید‪.‬‬ ‫ون گــوگ شــیفته نقاشــی از کافه هــای شــبانه‪ ،‬مــردم طبقــه کارگــر‪،‬‬ ‫مناظــر طبیعــی فرانســه و گل هــای افتاب گــردان بــود‪ .‬مجموعــه گل هــای‬ ‫افتابگــردان او کــه تعــدادی از انهــا از سرشــناس ترین نقاشــی هایش‬ ‫نیــز به شــمار می اینــد شــامل ‪ ۱۱‬اثــر اســت‪.‬‬ ‫خودنگاره هــا و شــب های پرســتارهوی از دیگــر نقاشــی های برجســته‬ ‫او به شــمار می اینــد‪.‬‬ ‫او دوســت داشــت تابلوهایــش تاثیــر مســتقیم و قــوی اوکی یوئههــای‬ ‫ژاپنــی را داشــته باشــند کــه انهــا را بســیار ســتایش می کــرد‪ .‬ارزو‬ ‫داشــت هنــر صــاف و ســاده ای بیافرینــد کــه نــه تنهــا هنرشناســان‬ ‫متمــول را خــوش بیایــد‪ ،‬بلکــه مایــه شــگفتی و ارامــش همــه انســان ها‬ ‫باشــد‪ .‬گفتــه می شــود کــه «گنــدم زار بــا کالغ هــا» اخریــن اثــر ون گــوگ‬ ‫اســت‪ .‬امــا در مــورد ان اختــاف نظــر وجــود دارد‪.‬‬ ‫َونســان َون گــوگ کــه از بیمــاری روانــی رنــج می بــرد‪ ،‬در دســامبر‬ ‫‪ ۱۸۸۸‬گــوش چــپ خــود را بــا تیــغ ســلمانی برید‪.‬دربــاره اصــل ماجــرا‬ ‫تردیــدی وجــود نــدارد و خــود نقــاش هــم در دو خودنــگاره تصویــر‬ ‫خــود را بــا گــوش بانــد پیچــی شــده کشیده اســت‪.‬‬ ‫ون گــوگ تــا روز ‪ ۲۳‬دســامبر دو گــوش درســت داشــت‪ ،‬امــا روز بعــد‬ ‫کــه او را در بســتر غــرق خــون یافتنــد‪ ،‬جــای گــوش چــپ او خالــی‬ ‫بــود و بــه یــاد نم ـی اورد چــه بالیــی بــه ســرش امده اســت‪.‬‬ ‫دربــاره چگونگــی ماجــرا حــرف و حدیــث زیــاد اســت و دو گفتمــان بــر‬ ‫ســر زبان هــا اســت‪:‬‬ ‫نخســت‪ :‬ون گــوگ‪ ،‬کــه در اوایــل ســال ‪ ۱۸۸۸‬بــه توصیــه بــرادر‬ ‫کوچــک و مهربانــش تئــو بــه شــهر ارل در جنــوب فرانســه کــوچ کــرده‬ ‫بــود چنــد مــاه بعــد بــه ناراحتــی روحــی و افســردگی شــدید دچــار‬ ‫شــد؛ او در کابوســهای ترســناک و هذیــان الــود دســت و پــا م ـی زد و‬ ‫بــه حالــت روان پریشــی نزدیــک می شــد‪ .‬هنرمنــد رنجــور و حســاس‬ ‫کــه از مدتــی پیــش در گــوش چــپ خــود صداهایــی تحمل ناپذیــر‬ ‫می شــنید تصمیــم گرفــت بــا اقدامــی قطعــی خــود را از شــر گوشــش‬ ‫راحــت کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪50‬‬ صفحه 50 ‫ون گــوگ در اخریــن ســال زندگــی خــود (‪ )۱۸۹۰‬بــه دکتــر گاشــه‬ ‫روانشناســی کــه کامــی پیســارو بــه او معرفــی کــرده بــود‪ ،‬مراجعــه کــرد‪.‬‬ ‫نخســتین برداشــت ون گــوگ از گاشــه کــه چهــره اش را نیــز کشیده اســت‪،‬‬ ‫ایــن بــود کــه دکتــر از خــود او بیمارتــر اســت‪.‬‬ ‫روز بــه روز فرورفتگــی و افســردگی ون گــوگ عمیق تــر می شــد بــا ایــن‬ ‫حــال او تنهــا در ‪ ۲‬مــاه پایانــی عمــرش ‪ ۹۰‬نقاشــی برجــای گذاشــت‪.‬‬ ‫ونســان ون گــوگ در ‪ ۲۹‬ژوئیــه ‪ ۱۸۹۰‬در ســن ‪ ۳۷‬ســالگی در اثــر شــلیک‬ ‫گلولــه بــه شــکمش زخمــی شــد و روز بعــد در مهمان ســرای َروو درگذشــت‪.‬‬ ‫ونســان اخریــن احساســش را بــه بــرادر خــود کــه پیــش از مرگــش بــر‬ ‫بالیــن وی امــده بــود این گونــه بیــان کــرد‪« :‬غــم بــرای همیشــه باقــی‬ ‫خواهــد مانــد»‪.‬‬ ‫شش ماه بعد تئو نیز درگذشت‪.‬‬ ‫جامع تریــن منبــع اصلــی بــرای درک ون گــوگ بــه عنــوان یــک‬ ‫هنرمنــد و بــه عنــوان یــک انســان مجموع ـه ای از نامه هــای بیــن او و‬ ‫بــرادر کوچکتــرش تئــودوروس ون گــوگ اســت‪.‬‬ ‫ان نامه هــا پایــه همــه دانــش مــا دربــاره افــکار و عقایــد ون گــوگ‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫تئــو از نظــر مالــی و احساســی حامــی ون گــوگ بــود‪ .‬بیشــتر انچــه بــه‬ ‫عنــوان افــکار و عقایــد هنــری ونســان شــناخته شده اســت‪ ،‬در صدهــا‬ ‫نامــه فرستاده شــده بیــن انهــا بیــن ســال های ‪ ۱۸۷۲‬تــا ‪۱۸۹۰‬‬ ‫ثبــت شده اســت‪ .‬بیــش از ‪ ۶۵۰‬نامــه از ونســان بــه تئــو و حــدود ‪۴۰‬‬ ‫نامــه از تئــو بــه ونســان باقــی مانده انــد‪.‬‬ ‫گرچــه بســیاری از نامه هــا تاریــخ ندارنــد‪ ،‬تاریخدانــان هنــری‬ ‫می تواننــد ترتیــب زمانــی انهــا را تعییــن کننــد‪ .‬البتــه مشــکالتی هــم‪،‬‬ ‫بــه ویــژه بــرای مشــخص کردن تاریــخ نامه هــای فرســتاده شــده از‬ ‫ارل‪ ،‬وجــود دارد‪ .‬گرچــه مشــخص اســت کــه در ایــن دوره ونســان‬ ‫حــدود ‪ ۲۰۰‬نامــه بــه زبان هــای هلنــدی‪ ،‬فرانســه و انگلیســی بــه‬ ‫دوســتانش نوشــت‪.‬‬ ‫تجزیــه و تحلیــل دوران زندگــی ونســان در پاریــس ســخت ترین‬ ‫دوره اســت‪ .‬چــون دو بــرادر بــا هــم زندگــی می کردنــد و نیــازی بــه‬ ‫مکاتبــه نداشــتند‪.‬‬ ‫ونســان در انــزوای خودخواســته اش در ارل‪ ،‬همــه اندیشــه ها‬ ‫و امیدهایــش را در نامه هایــی بــه تئــو‪ ،‬کــه بــه صــورت‬ ‫خاطره نگاری هــای روزانــه درامــده بــود می نوشــت‪.‬‬ ‫در ایــن نامه هــا رســالتی کــه نقــاش در خــود احســاس‬ ‫می کــرده‪ ،‬تالش هــا و کام یابی هــا‪ ،‬تنهایــی غم بــار و ارزوی‬ ‫داشــتن هم صحبتــی همــدل بــه خوبــی اشــکار اســت‪.‬‬ ‫در یکی از نامه هایش به تئو می نویسد‪:‬‬ ‫«ایــده تــازه ای در ســرم بــود و ایــن پیش طرحــی از ان اســت‪.‬‬ ‫ایــن بــار موضــوع تابلــو همــان اتــاق خــواب خــودم اســت‪ ،‬اتاقی‬ ‫کــه در ان فقــط رنــگ اســت کــه اهمیــت دارد؛ و ضمــن ان کــه‬ ‫بــا ســادگی و یک دســتی خــود شــکوهی بــه اشــیاء داده اســت‪،‬‬ ‫نشــان می دهــد کــه ایــن اتــاق چیــزی جــز محــل خــواب و‬ ‫اســتراحت نیســت‪.‬‬ ‫خالصــه بگویــم‪ ،‬نگاه کــردن بــه ایــن تابلــو بایــد موجــب‬ ‫اســتراحت فکــر و بیــش از ان اســودگی خیــال شــود‪».‬‬ ‫عــاوه بــر نامه هــای ونســان بــه تئــو‪ ،‬نامه هایــی بــه انتــون‬ ‫فــان راپــارد ‪،‬امیــل برنــار‪ ،‬خواهــرش ویــل و دیگــران نیــز به جــا‬ ‫مانده انــد‪.‬‬ ‫ایــن مجموعــه‪ ،‬نخســتین بار در ســال ‪( ۱۹۱۴‬میــادی) توســط‬ ‫همســر بــرادرش یوهانــا ون گوگ‪-‬بونگــر در ســه جلــد بــه چــاپ‬ ‫رســید و بعدهــا گفــت ان را بــا تــرس منتشــر کرده اســت چــون‬ ‫نمی خواســت کارهــای هنرمنــد در ســایه زندگــی اش قــرار‬ ‫بگیرنــد‪.‬‬ ‫ون گــوگ خــود از خواننــدگان عالقه منــد زندگی نامــه هنرمنــدان‬ ‫دیگــر بــود و انتظــار داشــت زندگــی انهــا مطابــق شــخصیت‬ ‫هنــری ان هــا باشــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪51‬‬ ‫بــرادر نزدیــک و پشــتیبان همیشــگی ونســان‪ ،‬تئــودوروس ون گــوگ ملقــب بــه تئــو چهــار ســال‬ ‫پــس از ونســان در ‪ ۱‬مــه ‪ ۱۸۵۷‬زاده شــد‪ .‬کار او فــروش تابلوهــای نقاشــی بــود و باعــث اشــنایی‬ ‫ونســان بــا نقاشــان پســادریافتگر شــد‪.‬‬ ‫تئــو حتــی زمانــی کــه خــود تنگ دســت بــود مخــارج ونســان را می پرداخــت و در ازای ان‬ ‫ونســان تابلوهایــش را بــرای او می فرســتاد‪ .‬او مخــارج ســفر ونســان بــه ارل در جنــوب فرانســه‬ ‫و اقامتــش در ان شــهر را از درامــد خــود پرداخــت‪.‬‬ ‫ونســان امیــدوار بــود بتوانــد چنــد ســال در ان جــا بــا خیــال اســوده کار کنــد تــا ســرانجام روزی بــا‬ ‫فــروش تابلوهایــش زحمــات بــرادرش را جبــران کنــد‪ .‬البتــه ایــن ارزوی ونســان هیـچ گاه بــراورده‬ ‫نشد ‪.‬‬ ‫تئــودوروس همیشــه بــا ونســان رابطــه بســیار صمیمـی ای داشــت و نامه هــای بســیاری بــه یکدیگر‬ ‫می نوشــتند‪ .‬تئــو در واقــع تنهــا فــردی بــود کــه در زمــان حیــات ونســان او و نقاشــی هایش را‬ ‫عمیقــاً درک می کــرد‪.‬‬ ‫او همچنیــن تنهــا کســی بــود کــه هنــگام مــرگ ونســان در کنــارش بــود و هــر کاری کــه از‬ ‫دســتش برمی امــد بــرای نجــات زندگــی او انجــام داد‪ .‬تئــو شــش مــاه پــس از مــرگ ونســان‪ ،‬در‬ ‫ســن ‪ ۳۳‬ســالگی درگذشــت‪.‬‬ صفحه 51 ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫نویسنده و کارشناس‬ ‫ارشد فلسفه‬ ‫معماری کشور هلند‬ ‫‪e‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪u‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪h‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪r‬‬ ‫معمــاری هلنــد در دو دوره نقــش مهمــی در گفتمــان بیــن المللــی معمــاری داشــته‬ ‫اســت‪ .‬اولیــن انهــا در قــرن هفدهــم بــود کــه امپراتــوری هلنــد در اوج قــدرت بــود‪.‬‬ ‫دوم در نیمــه اول قــرن ‪ ، 20‬در زمــان توســعه مدرنیســم بــود‪ .‬عصــری کــه بســیاری‬ ‫از معمــاران معاصــر هلنــدی در ان بــه اعتبــار جهانــی رســیدند‪.‬‬ ‫عصــر طالیــی هلنــد تقریبــاً قــرن هفدهــم را در بــر میگرفــت‪ .‬بــه دلیــل رونــق‬ ‫اقتصــادی ‪ ،‬شــهرها بســیار گســترش یافتنــد‪ .‬ســالن هــای شــهر و انبارهــای جدیــد‬ ‫ســاخته شــد و کانــال هــای جدیــد زیــادی در شــهرهای مختلــف ماننــد دلفــت ‪ ،‬لیــدن‬ ‫و امســتردام بــرای اهــداف دفاعــی و حمــل و نقــل حفــر شــد‪ .‬بســیاری از بازرگانــان‬ ‫ثروتمنــد خانــه هــای جدیــدی در امتــداد ایــن کانــال هــا ســاخته انــد‪ .‬ایــن خانــه هــا‬ ‫عموم ـاً بلنــد و بــا اتفــاع و دارای نماهــای تزئینــی بودنــد کــه متناســب بــا وضعیــت‬ ‫جدیــد انهــا بــود‪ .‬در روســتاها‪ ،‬خانــه هــای روســتایی جدیــدی ســاخته شــد ‪ ،‬البتــه‬ ‫بــه همــان تعــداد نبــود‪.‬‬ ‫از معمــاری رنســانس ایتالیــا ‪ ،‬در درجــه اول ویژگــی هــای بصــری ماننــد ســتونها‪،‬‬ ‫پایــه هــا و زنــگ زدگــی بــه بــه معمــاری هلنــد رســید و خطــوط افقــی بــر خــاف‬ ‫تاکیــد عمــودی معمــاری گوتیــک مــورد تاکیــد قــرار گرفــت‪ .‬نوارهــای رنــگ روشــن‬ ‫بــرای تاکیــد بــر ایــن ویژگــی افقــی‪ ،‬در نمــا تعبیــه شــده انــد‪ .‬یکــی دیگــر از‬ ‫کاربردهــای معمــول در معمــاری رنســانس هلنــد ‪ ،‬بــه ویــژه در امســتردام ‪ ،‬شــیروانی‬ ‫پلــه ای بــود کــه بــرای مخفــی کــردن خطــوط مــورب شــیروانی در پشــت خطــوط‬ ‫مســتقیم نمــا بــود‪.‬‬ ‫معمــاری اولیــن جمهــوری در شــمال اروپــا بــا متانــت و خویشــتنداری همــراه بــود و هــدف ان انعــکاس ارزشــهای دموکراتیــک بــا نقــل قولهــای فــراوان از دوران‬ ‫باســتان کالســیک بــود‪ .‬ایــن انگیــزه خــود را در طراحــی هــای هندریــک دی کیــزر ‪ ،‬کــه در ایجــاد ســبک تحــت تاثیــر ونیــزی در معمــاری اوایــل قــرن ‪ 17‬از‬ ‫طریــق ســاختمان هــای جدیــد ماننــد ‪«( Noorderkerk‬کلیســای شــمالی»‪ )1623-1620 ،‬و ‪«( Westerkerk‬کلیســای غربــی») نقــش مهمــی داشــت ‪ ،‬پیــدا‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی ‪ ،‬معمــاری در کشــورهای کــم جمعیــت تــر و کوچکتــر ‪ ،‬چــه در جنــوب تحــت تاثیــر ضــد اصالحــات و چــه در شــمال تحــت ســلطه پروتســتانها‪،‬‬ ‫همچنــان بــه شــدت در شــمال‪ ،‬رنســانس ایتالیایــی و فرمهــای شــیوه گرایانــه یــا منریســتی کــه قبــل از ســبک رومــی باروکبارومینــی و برنینــی ســاخته شــده‬ ‫بودنــد‪ ،‬باقــی مانــده اســت‪ .‬در عــوض ‪ ،‬شــکل ســختگیرانه تــری کــه در جمهــوری هلنــد بکــه ار مــی رفــت کــه بــه خوبــی بــا الگوهــای اصلــی ســاختمان ســازی‬ ‫ســازگار بــود‪.‬‬ ‫ژاکــوب ون کمپــن و پیترپســت ‪ ،‬نماینــدگان اصلــی معمــاری هلنــد در اواســط قــرن هفدهــم ‪ ،‬فــرم هــای خاصــی را بــرای عناصــری ماننــد ســتون هــای عظیــم و بلنــد‬ ‫مرتبــه ‪ ،‬ســقفهای شــیروانی ‪ ،‬سنگفرشــهای مرکــزی و برجهــای بلنــد بــه کار مــی بردنــد‪ .‬ایــن تحــوالت ســبک کــه در یــک ترکیــب منســجم جمــع شــده بودنــد ‪،‬‬ ‫کالســیک گرایــی رن (دانشــمند و معمــار انگلیســی در قــرن هفدهــم میــادی بــود‪.‬‬ ‫مشهورترین کار او کلیسای جامع پل مقدس در لندن است‪ ).‬را یاداوری میکرد‪.‬‬ ‫جــاه طلبانــه تریــن ســاخت و ســازهای ان دوره بــه ترتیــب شــامل تــاالر محــل اقامــت دولــت در امســتردام (‪ )1646‬و ماســتریخت (‪ )1658‬بــود کــه بــه ترتیــب توســط‬ ‫کمپــن و پســت طراحــی شــده بودنــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از طــرح هــای مــورد اســتفاده هلنــدی هــا اســتفاده از رنــگ هــای گــرم ماننــد قرمــز یــا نارنجــی تیــره بــود‪ .‬انهــا همچنیــن تقریبـاً بافتــی مخصــوص داشــتند‬ ‫و بــه دلیــل خشــن بــودن بافــت ‪ ،‬تیــره مــی شــدند‪ .‬اســتفاده از تعــادل متقــارن معمــاری نیــز بخشــی از عــادت هــای معمــاران هلنــدی بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪52‬‬ ‫‪A‬‬ صفحه 52 ‫کشــور هلنــد بــه دلیــل موقعیــت خــاص اقلیمــی خــود و قــرار گرفتــن‬ ‫در ســطحی پاییــن تــر از ســطح دریــا بــا مشــکالت و نگرانــی هــای‬ ‫طبیعــی در زمینــه هــای گوناگــون از جملــه معمــاری روبــه رو اســت‬ ‫‪ .‬ایــن مشــکالت موجــب بــروز خالقیــت هایــی بــرای حــل ایــن‬ ‫مشــکالت شــده اســت ‪ .‬از انجــا کــه یکــی از زمینــه هــای بــروز‬ ‫خالقیــت احســاس نیــاز و در نتیجــه تــاش در جهــت رفــع ان اســت‬ ‫‪ ،‬تــا مدتــی معمــاران و ‪ ...‬مهندســان هلنــدی مــی کوشــیدند راه حــل‬ ‫هایــی ارائــه دهنــد کــه در جهــت مقابلــه بــا طبیعــت باشــد‪.‬‬ ‫منجملــه احــداث مــوج شــکن هــا و دیوارهایــی در اطــراف شــهرهای‬ ‫مشــرف بــه دریــا بــرای جلوگیــری از نفــوذ اب بــه داخــل شــهرو ‪. ....‬‬ ‫امــا از انجــا کــه توانایــی بشــر در مقابلــه بــا بالیــای طبیعــی و قــدرت‬ ‫طبیعــت همــواره بســیار ناچیــز اســت ‪ .‬در ســالهای اخیــر ایــن خالقیت‬ ‫هــا جهــت گیــری دیگــری بــه خــود گرفتــه ‪ .‬ایــن خالقیــت هــا همســو‬ ‫بــا طبیعــت (طراحــی بــر اســاس طبیعــت ارام) و نیــز بهــره گیــری از‬ ‫قــدرت طبیعــت بــرای مقابلــه بــا خــودش گشــته اســت‪.‬‬ ‫تجربــه خانــه هــای شــناور(‪)floating houses‬کــه خانــه هایــی بــر‬ ‫روی اب اســت و اساسـاً دیگــر هیــچ گونــه نگرانــی از نزدیــک شــدن‬ ‫اب بــه انهــا وجــود نــدارد‪.‬و هــم چنیــن ســاختن یــک بنــای جکــی‬ ‫کــه در ان بــا بــاال امــدن اب دریــا بــا اســتفاده از وزن اب ‪ ،‬ارتفــاع‬ ‫ســاختمان نیــاز افزایــش مــی یابــد‪ .‬از ایــن جملــه انــد‪ .‬ایــن نــوع‬ ‫نگــرش و طــرز تفکــر در ســایه طراحــی هــا و معمــاری هــای معمــاران‬ ‫هلنــدی بــه چشــم مــی خــورد‪.‬‬ ‫عمده عوامل موثر در شکل گیری شیوه خاص معماری هلند‪:‬‬ ‫‪.1‬موقعیت جغرافیایی‬ ‫‪.2‬نیازهای بشری عامل بروز خالقیت‬ ‫‪.3‬تالش در جهت مقابله با جمعیت‬ ‫‪.4‬طراحی هم سو با طبیعت (طراحی بر اساس طبیعت ارام)‬ ‫‪.5‬استفاده از نیروی طبیعت برای مقابله با خودش‬ ‫‪.6‬نیاز به استفاده از هر دوشیوه‬ ‫‪.7‬پذیــرش طــرح هــای جدیــد توســط جامــع بــه علــل فرهنگــی و‬ ‫نبــودن قوانیــن دســت و پاگیــر‬ ‫وینی مس معمار هلند مدرن‬ ‫وینــی مــس در ســال ‪ ۱۹۵۸‬در شــیجندل هلنــد متولــد شــد‪ .‬معمــاری او‬ ‫مختــص چشــم انــداز و مناظــر و شهرســازی اســت‪.‬در ســال ‪ 1993‬بــه‬ ‫همــراه جاکــوب ون ریــس و ناتالــی د وریــز‪ ،‬اســتودیوی (کارگاه) ‪MVRDV‬‬ ‫را (مخفــف ســه حــرف اول بنیــان گــذاران ان) کــه بــه تولیــد طــرح هــا و‬ ‫مطالعــات انجــام شــده در زمینــه معمــاری‪ ،‬مطالعــات شــهری و طراحــی‬ ‫مناظــر بــود؛ تاســیس کــرد‪.‬‬ ‫کارهــای اولیــه وینــی مــس ماننــد مرکــز تلویزیــون ویالیــی ‪ VPRO‬و امــاک‬ ‫مســکن بــرای ســالخوردگان (‪ )WoZoCo‬کــه هــر دو در هلنــد قــرار داشــتند؛‬ ‫بــود‪ .‬وینــی مــس در ســطح بیــن المللــی تحســین همــگان را برانگیختــه و‬ ‫نقــش رهبــری ‪ MVRDV‬در معمــاری بیــن المللــی را از ان خــود کــرده اســت‪.‬‬ ‫وینــی مــس هــم اکنــون در روتــردام هلنــد زندگــی مــی کنــد و صاحــب ســه‬ ‫پســر اســت‪.‬‬ ‫وینــی مــس تحصیــات خــود را در ‪ RHSTL Boskoop‬تکمیــل کــرد و بــه‬ ‫عنــوان «معمــار مناظــر» فــارغ التحصیــل شــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۹۰‬مــدرک خــود‬ ‫را از دانشــگاه صنعتــی دلفــت دریافــت کــرد‪ .‬وی در حــال حاضــر اســتاد‬ ‫مدعــو طراحــی معمــاری در موسســه ماساچوســت و هم چنیــن اســتاد‬ ‫معمــاری و طراحــی شــهری در دانشــکده معمــاری دانشــگاه صنعتــی دلفــت‬ ‫اســت‪ .‬قبــل از ایــن‪ ،‬وینــی مــس در موسســه هــای بــرالگ ایالــت اوهایــو و‬ ‫دانشــگاه ییــل تدریــس مــی کــرد‪.‬‬ ‫در مطالعــات شهرســازی اش‪ ،‬بــرای نورپــردازی شــهر روتــردام‪ ،‬مرکــز کار‬ ‫از کمپانــی عمومــی هلنــد ‪ VPRO‬و ‪ Wozoco‬محــل اقامــت ســاکنین قدیمــی‬ ‫امســتردام کــه موفــق بــه کســب جایــزه ‪( J.A. van Eck‬جایــزه انجمــن‬ ‫معمــاران هلنــدی) شــد؛ شــهرت زیــادی بــرای اســتودیوی بیــن المللــی وی‬ ‫کســب کــرده اســت‪ .‬امــروزه ایــن اســتودیو پــروژه هــای متعــددی از اقصــی‬ ‫نقــاط جهــان دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪53‬‬ صفحه 53 ‫سحر پور حسینی‬ ‫جامعه شناس‬ ‫پوشش سنتی مردم هلند‬ ‫‪s‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪h‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪c‬‬ ‫هلنــدی هــا هــم مثــل تمــام مــردم دنیــا لبــاس هــای ســنتی مخصــوص بــه خــود را‬ ‫دارنــد‪ .‬کاله مجلســی و نــوک تیــز ‪ ،‬لبــاس بلنــد و پیــش بنــد کــه توســط دختــران‬ ‫هلنــدی در برخــی مراســم ســنتی هلنــد پوشــیده شــده اســت برخــی اشــنا هســتند‪.‬‬ ‫امــا بایــد گفــت ایــن تصویــر خــاص از لبــاس ســنتی هلنــد‪ ،‬تنهــا تصویــر مربــوط‬ ‫بــه پوشــش ســنتی مــردم ایــن کشــور نیســت و فراتــر از کاله هــای ســفید نــوک‬ ‫تیــز‪ ،‬دامــن هــای مشــکی‪ ,‬پیــش بنــد رنگــی و کفــش هــای چوبــی کــه کلومپــن‬ ‫(‪ )klompen‬نامیــده مــی شــوند‪ ،‬در هلنــد بعضــی از اســتان هــا لبــاس ســنتی خــود‬ ‫را دارا مــی باشــند‪.‬‬ ‫در واقــع تغییــرات و تنــوع بیشــماری در سراســر هلنــد در پوشــش ســنتی مــردم‬ ‫وجــود دارد‪ .‬مناطــق در سراســر هلنــد ســبک و امضــای خــاص خــود را در پوشــش‬ ‫دارنــد‪.‬‬ ‫گرچــه ممکــن اســت انهــا را در شــهرهای بــزرگ نبینیــد ‪ ،‬امــا جوامــع بســیاری وجــود‬ ‫دارنــد کــه هنــوز روز لبــاس هــای ســنتی از ان هــا اســتفاده مــی شــود‪.‬‬ ‫در روز معینــی در ســال کــه معمــوال در تابســتان و مــاه جــوالی مــی باشــد در ایــن‬ ‫اســتان هــا فســتیوال «‪ »Dag van de klerendracht‬لبــاس ســنتی و رقــص محلــی‬ ‫برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫هلنــدی هــا بــا گرفتــن ایــن فســتیوال لبــاس هــای ســنتی و پوشــیدن لبــاس ســنتی‬ ‫در ان روز مــی خواهنــد کــه یادگارهــای گذشــته را زنــده نــگاه دارنــد و در طــی ســپری‬ ‫کــردن یــک روز شــاد بتواننــد یــاداور ان ســنت هــا بــه بچــه هایشــان گردننــد‪.‬‬ ‫مناطقــی کــه هنــوز ایــن فســتیوال لبــاس هــای ســنتی را برگــزار مــی کننــد شــامل‬ ‫‪ Ijsselmeer‬و روســتاهای اطــراف دریاچــه در شــمال هلنــد ‪ Scheveningen ،‬و‬ ‫چندیــن مــکان در ‪ Zeeland‬در جنــوب غربــی هلنــد مــی باشــند‪.‬‬ ‫‪ Klompen‬یــا همــان کفــش چوبــی معــروف هلنــدی هــا‪ ,‬کفشــهای چوبــی محکمــی‬ ‫هســتند کــه فقــط مختــص کشــور هلنداســت‪ .‬کشــاورزان هلنــدی هنــوز هــم در بعضــی‬ ‫مناطــق ایــن کفــش هــا را بــه پــا مــی کننــد‪ .‬ایــن کفــش هــای چوبــی و قــوی مــی‬ ‫توانســتند در دوران هــای قدیــم پــای کشــاورزان را کــه مشــغول کار در زمیــن هــای‬ ‫کشــاورزی بودنــد بــه خوبــی محافظــت نماینــد‪.‬‬ ‫بیشــتر لبــاس هــای زنــان حداقــل از دو الیــه ســاخته شــده بــود ‪ ،‬یــا یــک‬ ‫پیراهــن تیــره بــا یــک جلیقــه تزئیــن شــده روی ان و یــا یــک پیراهــن‬ ‫ســفید بــا یــک جلیقــه تیــره اســت‪.‬‬ ‫الیــه اول اغلــب یــک پیراهــن گشــاد اســت کــه دارای اســتین هــای تــا‬ ‫ارنــج یــا اســتین هــای بلنــد اســت‪ .‬الیــه بیرونــی یــا جلیقــه ای نزدیــک‬ ‫بــه لبــاس کامــل اســت کــه اغلــب گلــدوزی شــده یــا بــا نقــش هــای‬ ‫رنگــی چــاپ مــی شــود یــا پوششــی اســت کــه بــرای پوشــاندن دامــن‬ ‫کــه بــه پاییــن مــی رســد‪.‬‬ ‫مــردان پیراهــن هــای گشــاد و معمــوالً ابــی ســفید یــا ســرمه ای برتــن‬ ‫مــی کننــد کــه در جلــو بــا دو ردیــف دکمــه برنجــی بســته مــی شــوند و در‬ ‫روی ان جلیقــه مــی پوشــند‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪54‬‬ ‫‪lo‬‬ صفحه 54 ‫زنــان هلنــدی بــه عنــوان بخشــی از لبــاس ســنتی ‪ ،‬حداقــل از دو الیــه دامــن‬ ‫اســتفاده مــی کننــد کــه مــی تواننــد حجیــم باشــد زیــرا در حیــن انجــام‬ ‫کارهــای خانــه نیــاز بــه پارچــه کافــی بــرای جابجایــی راحــت و بــدون‬ ‫مزاحمــت لبــاس اســت‪.‬‬ ‫دامــن هــا معمــوالً از رنــگ هــای مشــکی ‪ ،‬ابــی تیــره یــا دیگــر رنگهــای‬ ‫شــاد ســاخته مــی شــوند‪.‬‬ ‫انهــا از کمــر بــا چیــن جمــع شــده انــد و همیشــه حداقــل تــا زانــو یــا بلندتر‬ ‫از ان هســتند‪ .‬مــردان شــلوارهای تیــره و گشــاد مــی پوشــند کــه یــا تــا زانــو‬ ‫یــا تــا مــچ پــا اســت‪.‬‬ ‫مــردان و زنــان از چــوب متراکــم کفــش ســنتی (کلومپــن) اســتفاده مــی کنند‪.‬‬ ‫کــه پیشــتر در مــورد ان گفتــه شــد‪ .‬ایــن کفــش چوبــی در هــر منطقــه بــه‬ ‫طــور ســنتی بــا دســت تراشــیده شــده و رنــگ امیــزی مــی شــود ‪ ،‬ســبک‬ ‫طراحــی خــاص خــود را بــرای ســاخت دارد‪ .‬بــرای راحتــی بیشــتر بدلیــل‬ ‫ســختی ان‪ ،‬انهــا را بــا جــوراب هــای پشــمی ضخیــم مــی پوشــند‪.‬‬ ‫زنان هلندی معموالً پیش بند را روی دامن خود می بندند‪.‬‬ ‫انــواع مــدل ایــن پیشــبندها عبارتنــد از‪ :‬کوتــاه و گلــدار یــا ســاده و ســاخته شــده از پارچــه رنگــی ســفید یــا مالیــم اســت‪ .‬البتــه بســتگی بــه منطقــه نیــز دارد‬ ‫کــه ممکــن اســت شــامل کارهــای ظریــف تــوری نیــز باشــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه بــه نــوع پوشــش ســر‪ ،‬ممکــن اســت گیــره هــای طالیــی داشــته باشــند کــه پوشــش ســر را در جــای خــود نگــه مــی دارنــد‪ .‬در مــاه هــای‬ ‫زمســتان انهــا غالب ـاً یــک شــال بــه دور شــانه هــای خــود مــی بندنــد تــا پاییــن کمــر بچســبند‪.‬‬ ‫مردان غالباً یک دستمال گردن برای گرما و نیز اراستگی بر گردن دارند‪.‬‬ ‫در امســتردام مــی توانیــد از مــوزه لبــاس هلنــدی دیــدن کنیــد و در حــدود‬ ‫یــک ســاعت از تاریــخ لبــاس هــای ســنتی هلنــد اطالعــات کســب کنیــد‪.‬‬ ‫بســیاری از گردشــگران عالقمنــد بــه گرفتــن عکــس یــادگاری بــا لبــاس‬ ‫ســنتی هلنــدی بــا مراجعــه بــه اســتودیوی عکــس ‪Costume Photo‬‬ ‫‪ Studio‬انــواع لبــاس ســنتی را امتحــان کــرده و از ان عکــس یــادگاری‬ ‫مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫در اتلیــه ‪ 66‬در ‪ Geithoorn‬مــی توانیــد بــرای عکاســی خانوادگــی لبــاس‬ ‫ســنتی هلنــدی را بپوشــید‪.‬‬ ‫نزدیــک زولــه مــوزه استافورســت شــامل بســیاری از لبــاس هــای ســنتی‬ ‫ایــن منطقــه اســت و همچنیــن نشــان مــی دهــد کــه چگونــه انهــا بــا‬ ‫اســتفاده از بلــوک هــای چــوب و میــخ هایــی کــه بــه چــوب بــر روی چــوب‬ ‫چــاپ مــی شــوند‪ ،‬بــه پارچــه هــای لبــاس خــود نقــوش مختلــف را چــاب‬ ‫مــی کردنــد‪.‬‬ ‫مــوزه ســاعت هــای قدیمــی و یــراق االت لبــاس در لیــواردن بــر روش‬ ‫هــای ســنتی مــورد اســتفاده بــرای ایجــاد پارچــه هــای ظریــف اســتفاده‬ ‫کــه اغلــب در لبــاس هــای ســنتی اســتفاده مــی شــود ‪ ،‬بــه ویــژه ان هایــی‬ ‫کــه در مــوارد خــاص اســتفاده مــی شــو ْد تحقیــق و مطالعــات جالبــی و‬ ‫دیدنــی دارد‪.‬‬ ‫خانــم هــای هلنــدی بــه عنــوان بخشــی از لبــاس هــای ســنتی از‬ ‫نوعــی پوشــش ســر اســتفاده مــی کردنــد‪ .‬ایــن پارچــه از پارچــه‬ ‫تــوری یــا ســفت ســاخته شــده بــود ‪ ،‬یــا بــه عنــوان یــک کاله کوچــک‬ ‫‪ ،‬کاله بــا پیــک بزرگتــر یــا قطعــه طوالنــی تــری کــه بــه شــانه هــای‬ ‫ان هــا مــی رســید‪.‬‬ ‫مــردان نیــز اغلــب کاله بــر ســر دارنــد‪ ،‬معمــوالً از انــواع لبــه هــای‬ ‫پهــن‪ ،‬یــا کاله صــاف اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪55‬‬ صفحه 55 ‫فواد محمدهاشم‬ ‫کارشناس تربیت بدنی‬ ‫ورزش هلند‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪S‬‬ ‫تقریبـاً ‪ 4.5‬میلیــون از ‪ 16‬میلیــون نفــر در هلنــد در یکــی از ‪ 35.000‬باشــگاه ورزشــی‬ ‫ایــن کشــور ثبــت نــام کــرده انــد‪ .‬حــدود دو ســوم جمعیــت بــاالی ‪ 15‬ســال بــه‬ ‫صــورت هفتگــی در ورزش شــرکت مــی کننــد‪.‬‬ ‫فوتبــال محبــوب تریــن ورزش در هلنــد اســت کــه هاکــی روی زمیــن و کــرف بــال‬ ‫(یــک ورزش توپــی اســت و شــباهت هایــی بــه بســکتبال دارد‪ .‬ایــن بــازی توســط‬ ‫دو تیــم هشــت بازیکــن انجــام مــی شــود‪ ،‬بــه عنــوان دومیــن و ســومین ورزش‬ ‫محبــوب تیمــی شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫اســکیت ســرعت ‪ ،‬دوچرخــه ســواری ‪ ،‬تنیــس و گلــف چهــار ورزش انفــرادی اســت‬ ‫کــه بــه طــور گســترده ای در هلنــد طرفــدار دارد‪.‬‬ ‫ســازماندهی ورزش از قــرن نوزدهــم و اغــاز قــرن ‪ 20‬اغــاز شــد‪ .‬فدراســیون هــای‬ ‫ورزشــی تاســیس شــدند (ماننــد فدراســیون اســکیت ســرعت در ســال ‪، )1882‬‬ ‫قوانیــن یکپارچــه شــدند و باشــگاه هــای ورزشــی بــه وجــود امدنــد‪ .‬کمیتــه ملــی‬ ‫المپیــک هلنــد در ســال ‪ 1912‬تاســیس شــد‪ .‬تاکنــون ‪ ،‬ایــن کشــور ‪ 230‬بــازی در‬ ‫بــازی هــای المپیــک تابســتانی و ‪ 78‬مــدال دیگــر در بــازی هــای المپیــک زمســتانی‬ ‫کســب کــرده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از چهــره هــای تاثیرگــذار در ورزش هلنــد پیــم مولیــر بــود‪ .‬در ســال ‪1879‬‬ ‫او اولیــن باشــگاه راگبــی و فوتبــال را در هلنــد تاســیس کــرد ‪ ،‬در تشــکیل اولیــن‬ ‫باشــگاه تنیــس در ســال ‪ 1884‬نقــش داشــت ‪ ،‬پنــج ســال بعــد اتحادیــه فوتبــال‬ ‫ســلطنتی هلنــد را تاســیس کــرد و در ســال ‪ 1896‬هاکــی روی زمیــن را معرفــی کــرد‪.‬‬ ‫در میــان ورزش هایــی کــه بــه شــکل حرفــه ای در هلنــد دنبــال شــده و هــواداران‬ ‫زیــادی دارد نمــی تــوان از فوتبال گذشــت‪.‬‬ ‫اتحادیــه فوتبــال ســلطنتی هلنــد (‪ )KNVB‬بــا ‪ 1،076،759‬بازیکــن (در ســال‬ ‫‪ )2005‬بزرگتریــن فدراســیون ورزشــی در جهــان بــود ‪.‬‬ ‫طبــق وب ســایت ‪ ، KNVB‬تــا ســال ‪ 2016‬بیــش از ‪ 1،2‬میلیــون عضــو داشــته‬ ‫اســت‪ .‬ایــن ســازمان در ‪ 19‬دســامبر ‪ 1899‬بــه وجــود امــد و یکــی از اعضــای‬ ‫بنیانگــذار فیفــا (اتحادیــه فوتبــال جهــان) در ســال ‪ 1904‬بــود‪.‬‬ ‫تیــم ملــی هلنــد اولیــن بــازی رســمی خــود را اوریــل ‪ ۱۹۰۵‬در برابــر تیــم ملــی‬ ‫بلژیــک انجــام داد کــه بــا نتیجــه ‪ ۱-۴‬بــه پیــروزی رســید‪ .‬بازیکنــان تیــم ملــی‬ ‫هلنــد را در ایــن بــازی ‪ ۵‬عضــو کمیســیون فدراســیون فوتبــال هلنــد انتخــاب‬ ‫کردنــد تــا در مقابــل تیــم بلژیــک بــه میــدان برونــد‪ .‬ایــن بــازی پــس از ‪۹۰‬‬ ‫دقیقــه تــاش بــا نتیجــه ‪ ۱-۱‬بــه پایــان رســید و بــازی بــه وقت هــای اضافــه‬ ‫کشــیده شــد و ادینوبازیکــن تیــم ملــی هلنــد بــا زدن ‪ ۳‬گل در وقت هــای اضافــه‬ ‫توانســت نتیجــه بــازی را ‪ ۱-۴‬بــه ســود هلنــد بــه پایــان برســاند‪.‬‬ ‫در بیــن ســال هــای ‪ ۱۹۷۰‬و ‪ ۱۹۸۰‬تیــم ملــی فوتبــال هلنــد انقالبــی عظیــم‬ ‫در ســاختار فوتبــال را انداخــت و گام هــای بزرگــی بــرای گســترش فوتبــال در‬ ‫ســطح جهــان توســط بــازی ســاز مطــرح خــود یوهــان کرایــف و مربــی تیــم‬ ‫بــه نــام رینــوس میشــل برداشــت‪ ،‬همچنیــن تیم هــای باشــگاهی اژاکــس و‬ ‫فاینــورد کــه بــا احــداث مدرســه فوتبــال خــود کمــک شــایانی بــه پیشــرفت‬ ‫فوتبــال در ســطح اروپــا و جهــان نمودنــد‪.‬‬ ‫تیــم ملــی مــردان هلنــد علیرغــم اســتعداد فــردی خــود ‪ ،‬در کل تاریــخ خــود فقــط‬ ‫توانســته انــد یــک جــام را بدســت اورنــد کــه در یــورو ‪ 1988‬رخ داد کــه در ان‬ ‫رقابتهــا در فینــال‪ ،‬اتحــاد جماهیــر شــوروی را شکســت داده و بــه قهرمانــی رســیدند‪.‬‬ ‫ایــن تیــم در ســالهای ‪ ۱۹۷۴‬بــا شکســت برابــر المــان و ‪ ۱۹۷۸‬بــا شکســت برابــر‬ ‫ارژانتیــن در جــام جهانــی دو بــار بــه مقــام نایــب قهرمانــی رســید و در جــام جهانــی‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬بــرای ســومین بــار فرصــت قهرمانــی جهــان را بــا شکســت مقابــل اســپانیا‬ ‫از دســت داد‪.‬‬ ‫بســیاری از بازیکنــان فوتبــال هلنــد بــه شــهرت بیــن المللــی دســت یافتــه انــد ‪،‬‬ ‫از جملــه یوهــان کرایــف ‪ ،‬مارکــو فــان باســتن ‪ ،‬رود گولیــت ‪ ،‬دنیــس برگکمــپ ‪،‬‬ ‫پاتریــک کلویــورت ‪ ،‬رود فــان نیســتلروی ‪ ،‬کالرنــس ســیدورف ‪ ،‬وســلی اســنایدر ‪،‬‬ ‫اریــن روبــن و رابیــن ون پرســی‪.‬‬ ‫رینــوس میشــلز نیــز در ســال ‪ 1999‬توســط فیفــا بــه عنــوان مربــی قــرن انتخــاب‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪56‬‬ صفحه 56 ‫دولــت هلنــد در مــورد ورزش همگانــی در هلنــد برنامــه هــای زیــادی‬ ‫طراحــی و اجــرا کــرده اســت‪ .‬تــا داشــتن ســبک زندگــی ســالم را روز‬ ‫بــه روز بــرای مردمــش ســاده تــر کنــد‪ .‬بــرای مثــال برنامــه هایــی در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده اســت تــا مــکان هــای نزدیــک بــه خانــه هــا و محــل‬ ‫کار افــراد بــرای فعالیــت هــای ورزشــی تعبیــه شــود تــا بــه همیــن منظور‬ ‫فعالیــت هــای فیزیکــی بــا ســبک زندگــی هلنــدی هــا ترکیــب شــود‪ .‬بــه‬ ‫همیــن منظــور‪ ،‬ایــن دولــت از پنــج محــرک اســتفاده مــی کنــد‪:‬‬ ‫مشوقان ورزشی در محالت‬ ‫ایــن افــراد کــه توســط دولــت بــه کار گرفتــه مــی شــوند‪ ،‬وظیفــه دارنــد‬ ‫تــا افــراد همــه ســنین را بــه انجــام فعالیــت هــای فیزیکــی و ورزش کــردن‬ ‫تشــویق کننــد‪ .‬ایــن مشــوقان نــه تنهــا در باشــگاه هــای ورزشــی‪ ،‬بلکــه حتــی‬ ‫در مــکان هــای عمومــی دیگــری مثــل مــدارس و دانشــگاه هــا و حتــی بخــش‬ ‫هــای درمانــی نیــز ســعی مــی کننــد فرهنــگ زندگــی ســالم را ترویــج دهنــد‪.‬‬ ‫بــه منظــور کارکــرد بهتــر ایــن مشــوقان‪ ،‬حتــی ردیــف هــای اختصاصــی در‬ ‫بودجــه شــهری نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫انگیزه بخشی ورزشی‬ ‫کمــک هــای مالــی کــه مخصــوص باشــگاه هــا و مراکــز ورزشــی اســت بــرای‬ ‫افــراد کــم تحــرک فرصــت خوبــی در جهــت برنامــه ریــزی ورزشــی را فراهــم‬ ‫مــی کنــد‪ .‬مســئله اصلــی در ایــن رابطــه توجــه بــه ایــن نکتــه اســت کــه ایــن‬ ‫افــراد کــم تحــرک بایــد در کنــار دوســتان و اشــنایان خــود اقــدام بــه شــرکت‬ ‫در فعالیــت هــای فیزیکــی کننــد‪.‬‬ ‫البتــه ایــن پــروژه کمــک مالــی تنهــا بــه گــروه افــراد کــم تحــرک محــدود‬ ‫نمــی شــود و کــودکان دارای اضافــه وزن و جوانانــی کــه در محلــه هــای کــم‬ ‫درامــد زندگــی مــی کننــد نیــز مــی تواننــد از خدمــات مربــوط بــه ایــن پــروژه‬ ‫بهــره ببرنــد‪ .‬کمــک هــای مالــی مربوطــه در دوره هــای دو ســاله پرداخــت مــی‬ ‫شــود و پــس از ان فعالیــت هــای فیزیکــی کــه انجــام شــده بودنــد بایــد بــدون‬ ‫همــکاری مالــی دولــت ادامــه پیــدا کنــد‪ .‬در واقــع دولــت هلنــد کمــک هــای‬ ‫مالــی بالعــوض بــرای شــهروندان کــم بضاعــت خــود فراهــم مــی کنــد تــا بــه‬ ‫مــدت دو ســال در رشــته ورزشــی مــورد عالقــه خــود پیشــرفت کــرده و پــس‬ ‫از رســیدن بــه ســطح مناســبی از توانایــی و تجربــه و مشــخص شــدن برنامــه‬ ‫هــا و چشــم انــداز شــخصی‪ ،‬افــراد فعالیــت هــای ورزشــی خــود را ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫متخصصان اشتراکی‬ ‫در راســتای ارائــه خدمــات بهتــر و بیشــتر بــه مــردم بــرای تقویــت‬ ‫روحیــه ســبک زندگــی ســالم و تــاش بــرای ترویــج فرهنــگ ورزش‪،‬‬ ‫تعــدادی از متخصصــان نیــز بــا حمایــت و پوشــش مســئولین محــات‬ ‫بــرای امــوزش و ارائــه برنامــه بــه مــردم فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫ایــن متخصصــان در جلســات خاصــی کــه در محــات برگــزار مــی شــود‪،‬‬ ‫مــی تواننــد دانــش خــود را بــه افــراد نیازمنــد و کــم بضاعــت انتقــال‬ ‫دهنــد و حتــی بــرای ایــن افــراد برنامــه هــای تمرینــی بچیننــد‪.‬‬ ‫تجهیز پارک ها به دستگاه های ورزشی چندمنظوره‬ ‫قــراردادن دســتگاه هــای مخصــوص در پــارک هــا بــرای ایجــاد شــرایط‬ ‫مناســب ورزشــی از جملــه فعالیــت هایــی اســت کــه بســیاری از کشــور‬ ‫هــا اقــدام بــه انجــام ان کــرده انــد‪.‬‬ ‫ایــن اتفــاق نــه تنهــا باعــث تشــویق بیشــتر مــردم بــه انجــام ورزش‬ ‫هــا و تمرینــات شــهری مــی شــود‪ ،‬بلکــه باعــث صمیمــی تــر شــدن‬ ‫فضــای دوســتانه شــده و پاتــوق هــای خوبــی چــه بــرای ســالمندان و‬ ‫چــه بــرای جوانــان در پــارک هــا ایجــاد مــی شــود‪.‬‬ ‫کشــورهای توســعه یافتــه بــه همیــن منظــور از دســتگاه هــای ورزشــی‬ ‫خاصــی اســتفاده مــی کننــد کــه چندمنظــوره بــوده و چندیــن تمریــن‬ ‫مختلــف بــا یــک دســتگاه قابــل انجــام باشــد‪.‬‬ ‫محوطه های چند ورزشی==‬ ‫از دیگــر فعالیــت هــای صــورت گرفتــه توســط بســیاری از کشــورهای‬ ‫دنیــا ایجــاد فضاهــای معیــن در محــات بــرای انجــام ورزش هــای‬ ‫مختلــف مثــل والیبــال‪ ،‬بســکتبال‪ ،‬هندبــال‪ ،‬فوتبــال اســت‪.‬‬ ‫ایــن فضاهــا کــه بــا حصــار از مناطــق دیگــر فضاهــای عمومــی جــدا‬ ‫شــده انــد‪ ،‬مــی تواننــد بــرای انجــام ورزش هــای مختلفــی ماننــد فوتبــال‬ ‫مناســب باشــند‪.‬‬ ‫ایــن فضاهــا بیشــتر مــورد عالقــه کــودکان و نوجوانــان بــوده و افــراد بــه‬ ‫صــورت رایــگان از ایــن محوطــه هــا اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بــه هــر ترتیــب‪ ،‬فراهــم کــردن فرصــت داشــتن زندگــی ســالم و بهبــود‬ ‫بخشــیدن شــرایط بــرای انجــام تمرینــات و فعالیــت هــای فیزیکــی در‬ ‫ســطح شــهر از جملــه وظایــف دولــت و مســئولین محــات اســت‪.‬‬ ‫مســئولیتی کــه بایــد توجــه زیــادی بــه ان شــود‪ ،‬چــرا کــه بــا انجــام‬ ‫درســت و صحیــح ایــن فعالیــت هــا توســط مــردم اســیب هــای اجتماعی‪،‬‬ ‫روحــی‪ ،‬فیزیکــی و مــادی بــه طــور چشمشــگر کاهــش مــی یابــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪57‬‬ صفحه 57 ‫پروانه فیروزی‬ ‫محقق‬ ‫غذاهای محلی هلند‬ ‫‪d‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪f‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪ca‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪L‬‬ ‫غــذا هــای ســنتی هلنــد تنــوع زیــادی ندارنــد همچنیــن بیشــتر ایــن غــذا هــا بســیار ســاده هســتند‪ .‬بیشــتر غــذا هــای ســنتی هلنــدی شــامل‬ ‫مقــدار زیــادی از ســبزیجات بــه همــراه مقــدار کمــی گوشــت هســتند‪.‬‬ ‫حــدود نیمــی از خانــواده هــای هلنــدی غــذای ســایر فرهنــگ هــا را تهیــه مــی کنــد کــه تاثیــرات عمــده ان از فرهنــگ هــای ایتالیایــی‪ ،‬چینــی‪،‬‬ ‫مدیترانــه ای و اندونزیایــی اســت‪.‬‬ ‫صبحانــه بــه طــور معمــول شــامل یــک تکــه نــان اســت بــه همــراه چاشــنی هــای مختلــف ماننــد‪ :‬انــواع پنیــر هــا‪ ،‬کــره بــادام زمینــی‪ ،‬شــیره‬ ‫قنــد‪ ،‬شــکالت و…‬ ‫در حالــی کــه ناهــار مــی توانــد غــذا هــای مشــابه صبحانــه را شــامل شــود‪ ،‬امــا غالب ـاً ســاندویچ هایــی بــا بــرش هــا و پنیــر هــای مختلــف‬ ‫(گــودا‪ ،‬ادم و لیــدن) را میــل مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــه طــور معمــول وعــده شــام در هلنــد هــا شــامل یــک وعــده غذایــی دو یــا ســه تایــی اســت کــه شــامل انــواع ســوپ بــه عنــوان پیــش غــذا‪،‬‬ ‫ســیب زمینــی بــا مقــدار زیــادی ســبزیجات و بخــش کوچکــی از گوشــت بــه عنــوان غــذای اصلــی و شــیرینی یــا کوکــی بــرای دســر اســت‪.‬‬ ‫‪ Stamppot‬یا همان خورش‪ ،‬یک وعده غذایی سنتی برای فصل زمستان و ‪( snert‬سوپ نخود) اغلب سوپ انتخابی شام است‪.‬‬ ‫هلند با پنیرش معروف است!‬ ‫پنیرهای گودا‪ ،‬ادام و لیدن در سراسر جهان شناخته شده اند و الکمار شهری است که به دلیل بازار پنیرش معروف است‪.‬‬ ‫در ادامه برخی از غذاهای معروف هلند را معرفی می کنیم‪.‬‬ ‫سوپ نخودفرنگی‬ ‫ســوپ نخــود فرنگــی‪ ،‬یکــی از ســوپ هایــی اســت کــه بســیار غلیــظ تهیــه مــی گــردد‪.‬‬ ‫بــه نحــوی کــه بــه ســوپ خامــه ای معــروف اســت و ایــن تفــاوت اشــکار ســوپ نخــود‬ ‫فرنگــی کشــور هلنــد بــا دیگــر کشــوهای دنیــا اســت‪.‬‬ ‫هلنــدی هــا معمــوال ایــن ســوپ را در فصــل زمســتان و همــراه بــا نــان تهیــه شــده از‬ ‫گنــدم ســیاه میــل مــی نماینــد‪.‬‬ ‫البتــه پرواضــح اســت کــه اضافــه کــردن مقــداری گوشــت خــوک دودی‪ ،‬طعــم ویــژه ای‬ ‫بــه ایــن غــذای گــرم و پرانــرژی خواهــد بخشــید‪.‬‬ ‫انوع پنیر‬ ‫پنیرهایــی همچــون گــودا (‪ ،)Gouda‬ایــدام (‪ )Edam‬و الکمــار (‪ ،)Alkmaar‬بــه دلیــل‬ ‫طعــم‪ ،‬عطــر و کیفیــت فــوق العــاده از شــهرت دنیــای برخــوردار اســت‪ .‬نکتــه جالــب‬ ‫توجــه ایــن اســت کــه بــه نظــر مــی رســد‪ ،‬مــردم هلنــد نــام فامیــل فراورینمایندگان‬ ‫ایــن محصــوالت را بــر روی پنیرهــا قــرار داده انــد‪ .‬ان هــا در رژیــم غذایــی خــود‪،‬‬ ‫صندلــی ویــژه ای را بــرای مصــرف پنیــر درنظــر گرفتــه انــد و هــر زمانــی کــه مایــل‬ ‫بــه مصــرف ان باشــند‪ ،‬بــا بــرش هایــی از نــان هــای محلــی و بســیار خوشــمزه‪ ،‬از‬ ‫طعــم حیــرت انگیــز پنیرهــا لــذت مــی برنــد‪.‬‬ ‫اولی بولن‬ ‫ترجمــه ی نــام ایــن خوراکــی «تــوپ هــای روغنــی» اســت‪ ،‬امــا بــه خاطــر نــام‬ ‫انهــا پــا پــس نکشــید‪ .‬در حقیقــت اولــی بولــن خمیرهــای ســرخ شــده ای هســتند‬ ‫کــه گاهــی اوقــات داخــل انهــا قطعــات میــوه قــرار گرفتــه و در نهایــت روی انهــا‬ ‫پــودر قنــد پاشــیده مــی شــود‪ .‬اولــی بولــن هــا بســیار خوشــمره هســتند و تنهــا‬ ‫در زمــان جشــن ســال نــو و قبــل از برنامــه ی رژیــم ژانویــه بــه بــازار مــی اینــد!‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪58‬‬ صفحه 58 ‫شاه ماهی نمکی‬ ‫شــاه ماهــی نمکــی‪ ،‬یکــی از خوراکــی هــای اســت کــه مــردم هلنــد بــه مصــرف ان‬ ‫بســیار عالقــه دارنــد و یکــی از عــادات و رســومی اســت کــه از گذشــته تــا بــه امــروز‬ ‫در بیــن مــردم‪ ،‬مرســوم و متــداول اســت‪.‬‬ ‫مــردم هلنــد بــه روش ســنتی ایــن خــوراک را تهیــه نمــوده و در فصــل معینــی از ســال‬ ‫ان را مصــرف مــی نماینــد‪ .‬امــاده ســازی و تهیــه ایــن ماهــی بــرای مصــرف‪ ،‬امــری‬ ‫اســت کــه فقــط خــود مــردم هلنــد قــادر بــه انجــام ان هســتند‪ .‬تمیــز کــردن‪ ،‬بــرش‬ ‫زدن ماهــی بــه صــورت نوارهــای باریــک و نمــک انــدود کــردن ان‪ ،‬روش مخصوصــی‬ ‫دارد کــه بــه نظــر مــی رســد‪ ،‬دیگــران قــادر بــه انجــام ان نخواهنــد بــود‪.‬‬ ‫هرســاله یــک مراســم ســتنی‪ ،‬بــرای تهیــه شــاه ماهــی‪ ،‬در یکــی از شــهرهای هلنــد‪،‬‬ ‫اجــرا مــی گــردد و جمعیــت زیــادی از مــردم را بــرای بازدیــد و شــرکت در ایــن‬ ‫مراســم و همچنیــن هدیــه دادن و انجــام کارهــای نیکوکارانــه‪ ،‬بــه ان جــا رهســپار‬ ‫مــی شــوند‪.‬‬ ‫معمــوال ایــن مراســم در ســرانجام مــاه مــی یــا در اوایــل مــاه ژوئــن انجــام مــی‬ ‫گــردد‪ .‬انچــه کــه بیــش از هرچیــز باعــث حیــرت مــردم دیگــر کشــورها در خصــوص‬ ‫شــاه ماهــی هلنــدی مــی گــردد‪ ،‬نحــوه خــوردن ماهــی توســط مــردم هلنــد اســت‪.‬‬ ‫ان هــا شــاه ماهــی را هماننــد یــک اســنک تــرد و خوشــمزه مــی خورنــد‪ .‬بــا ایــن‬ ‫روش کــه ابتــدا سرشــان را بــاال گرفتــه‪ ،‬بــا دریافــت دم ماهــی و بازکــردن دهــان‬ ‫خــود‪ ،‬ان را بــه صــورت خــام و در صــورت تمایــل اغشــته بــه نمــک‪ ،‬در یــک چشــم‬ ‫بــه هــم زدن‪ ،‬در دهــان فروبــرده و مــی خورنــد‪.‬‬ ‫استروپ وافل‬ ‫اگــر قــرار اســت یکــی از شــیرینی هــای هلنــدی را امتحــان کنیــد بهتــر اســت ان‬ ‫اســتروپ وافــل باشــد‪ .‬ایــن شــیرینی در واقــع دو الیــه نــازک وافــل اســت کــه بــا‬ ‫الیــه ای شــیره بــه هــم چســبیده انــد‪ .‬بهتریــن مــکان بــرای خریــد اســتروپ وافــل‬ ‫نانوایــی یــا بازارهــای خیابانــی اســت‪ .‬اســتروپ وافــل را بایــد تــا داغ و چســبناک‬ ‫اســت میــل کنیــد‪.‬‬ ‫کیبلینک‬ ‫کیبلینــگ در واقــع قطعــات خــرد شــده و ســرخ شــده ی ماهــی کاد اســت کــه هــر قطعــه‬ ‫ی ان همانگونــه کــه بــه نظــر مــی رســد بســیار لذیــذ بــوده و معمــوال بــا ســس مایونــز‬ ‫معطــر و لیمــو ســرو مــی شــود‪ .‬بهتــر اســت ایــن غــذا را بــه صــورت داغ و از بازارهــای‬ ‫خیابانــی تهیــه کــرده و از ان لــذت ببریــد‪.‬‬ ‫تمپوس‬ ‫تمپــوس یکــی از شــیرینی هــای خامــه ای پرطرفــدار در هلنــد اســت کــه‬ ‫مســتطیلی بــوده و در قســمت رویــه ی خــود الیــه ای خامــه ی صورتــی رنــگ دارد‪.‬‬ ‫ایــن شــیرینی ابعــاد‪ ،‬شــکل و رنــگ مشــخصی دارد‪ ،‬هرچنــد در ســال هــای اخیــر‬ ‫نزدیــک بــه «روز پادشــاه»‪ ،‬خامــه ی رویــی ان بــه پرتقالــی روشــن تغییــر مــی‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪59‬‬ صفحه 59 ‫سینمای هلند‬ ‫حسین شیردل‬ ‫از ان جــا کــه صنعــت فیلــم هلنــد کوچــک اســت و تقریب ـاً هیــچ بــازار بین المللــی بــرای‬ ‫ایــن فیلم هــا وجــود نــدارد‪ ،‬فیلم هــا بــه بودجــه دولتــی متکــی هســتند‪ .‬ایــن بودجــه‬ ‫می توانــد از طریــق صنــدوق فیلــم هلنــد یــا شــبکه های پخــش عمومــی تامیــن شــود‪.‬‬ ‫در ســال های اخیــر‪ ،‬دولــت هلنــد چترهایــی مالیاتــی بــرای حمایــت از فیلم ســازی‬ ‫خصوصــی در هلنــد ایجــاد کرده اســت‪ .‬اولیــن فیلــم هلنــدی‪ ،‬فیلــم ماهی گیــر اشــفته‬ ‫اثــر ماخیــل هندریکــوس الده (‪ )۱۸۹۶‬اســت‪ .‬از فیلم ســازان مطــرح هلنــد می تــوان بــه‬ ‫مایــک فــان دیــم‪ ،‬مرلیــن گوریــس‪ ،‬فونــس رادماکــرس و پــل ورهوفــن اشــاره کــرد‪ .‬از‬ ‫میــان برخــی از مشــهورترین فیلم هــای هلنــدی می تــوان بــه انیمیشــن پــدر و دختــر‪،‬‬ ‫یــا مســتند حقیقــت بــر مبنــای ویکی پدیــا را نــام بــرد‪.‬‬ ‫انیمیشن کوتاه پدر و دختر‬ ‫پــدر و دختــر انیمیشــن کوتاهــی از مایــکل دودک د ویــت‪ ،‬انیماتــور‪ ،‬کارگردان‬ ‫و تصویرگــر هلنــدی اســت کــه در ســال ‪ ۲۰۰۰‬ساخته شــد‪ .‬ایــن پویانمایــی‬ ‫موفــق بــه دریافــت جایــزه اســکار بهتریــن پویانمایــی کوتــاه ســال ‪۲۰۰۰‬‬ ‫شــد‪ .‬ایــن پویانمایــی‪ ۲۰ ،‬جایــزه دیگــر نیــز دریافــت کــرد و موفق تریــن‬ ‫کار دویــت بوده اســت‪.‬‬ ‫والــس امــواج دانــوب اثــر ایــوان‬ ‫تــم اهنــگ متــن ایــن پویانمایــی از‬ ‫ِ‬ ‫ایوانوویــچ اقتبــاس شده اســت‪.‬‬ ‫داســتان ایــن انیمیشــن در مــورد پــدری اســت پــس از خداحافظــی از دختــر‬ ‫خردســالش ســوار قایقــی شــده و مـی رود‪ .‬دختــر در طــول روزهــای پــس از‬ ‫ان بــه کنــار ان دریاچــه می ایــد تــا مگــر پــدرش بازگــردد‪ .‬زمــان می گــذرد‬ ‫و او را می بینیــم کــه تشــکیل خانــواده می دهــد و پــس از ان پیــر می شــود‬ ‫امــا هیچــگاه از امیــد بــرای برگشــتن پــدرش دســت برنمـی دارد‪.‬‬ ‫داســتان را بــه صــورت اســتعاره ای می تــوان دیــد کــه رفتــن پــدر بــا قایــق‬ ‫نشــان دهنده مــرگ او و انتظــار دختــر در کنــار دریاچــه بیانگــر ایــن اســت‬ ‫کــه او در تمــام مــدت عمــرش بــه او فکــر می کــرده و او را هیچــگاه فرامــوش‬ ‫نکرده اســت‪ .‬در هنــگام کهنســالی‪ ،‬رفتــن او بــه درون دریاچــه کــه دیگــر‬ ‫خشــک شــده و پــر از گیــاه اســت می توانــد نشــان دهنده ایــن باشــد کــه‬ ‫او نیــز مرده اســت و در جهــان پــس از مــرگ ابتــدا بــه همــان ســنی کــه‬ ‫اخریــن بــار از پــدرش جــدا شــد (دوران خردســالی) بــر می گــردد و ســپس‬ ‫بــه دیــدن پــدرش مـی رود‪.‬‬ ‫جاوجا‬ ‫جاوجــا یــک فیلــم درام تاریخــی بــه کارگردانــی لیســاندرو الونســو اســت‬ ‫کــه در ســال ‪ ۲۰۱۴‬بــه نمایــش درامــد‪ .‬حاوحــا یکــی از فیلم هــای بخــش‬ ‫نوعــی نــگاه جشــنواره فیلــم کــن ‪ ۲۰۱۴‬بــود و و برنــده جایــزه فیپرشــی در‬ ‫ایــن جشــنواره شــد‪ .‬از بازیگــران فیلــم می تــوان بــه ویگــو مورتنســن و‬ ‫گیتــا نوربــی اشــاره کــرد‪ .‬ایــن فیلــم محصــول کشــورهای مختلفــی از جملــه‬ ‫هلنــد اســت‪.‬‬ ‫دریایی که می اندیشد‬ ‫دریایــی کــه می اندیشــد یــک فیلــم تجربــی هلنــدی بــه کارگردانــی خــرت دو‬ ‫خــرف محصــول ســال ‪ ۲۰۰۰‬اســت‪ .‬ایــن فیلــم اســتفاده بســیاری از خطــای‬ ‫دیــد می کنــد تــا یــک «داســتان در داســتان» را حــول یــک فیلمنامه نویــس‬ ‫کــه فیلمنامــه ای بــا عنــوان دریایــی کــه می اندیشــد را می نویســد‪ ،‬روایــت‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪60‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪c‬‬ صفحه 60 ‫حقیقت بر مبنای ویکی پدیا‬ ‫حقیقــت بــر مبنــای ویکی پدیــا نــام فیلــم مســتندی اســت کــه در ســال ‪۲۰۰۸‬‬ ‫بــه کارگردانــی ایســبراند فــن فیلــن ســاخته شــد‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم مســتند بــه موضــوع اعتبــار و قابــل اطمینــان بــودن مطالــب ویکی پدیــا‬ ‫و دوگانگــی ای کــه میــان ویرایشــگران اماتــور و اســتفاده کنندگان متخصــص‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬می پــردازد‪ .‬در ایــن فیلــم از موسســان ویکی پدیــا جیمــی ولــز و‬ ‫لــری ســنگر‪ ،‬انــدرو کیــن نویســنده کتــاب مکتــب اماتورهــا‪ ،‬تیــم اُریلــی مدیــر‬ ‫اجرایــی اُریلی مدیــا‪ ،‬و رابــرت مک هنــری ســردبیر ســابق دانشــنامه بریتانیــکا‬ ‫گزارش هایــی تهیــه شده اســت‪ .‬کیــن معتقــد اســت در مواجهــه بــا پدیــده‬ ‫وب ‪ 2/0‬متخصصــان وظیفــه دارنــد بــه عنــوان پاســدار اطالعــات خدمــت کننــد‪.‬‬ ‫ســنگر نیــز در تحلیل هــای خــود از ایــن دیــدگاه حمایــت می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم در همایــش وب بعــدی کــه در اوریــل ‪ ۲۰۰۸‬در امســتردام برگزار شــد‪،‬‬ ‫بــه نمایــش درامــد و شــبکه تلویزیونــی وی پـی اراو ان را پخــش کــرد‪ .‬پــس از ان‬ ‫از تلویزیــون دولتــی امریــکا هــم پخــش شــد‪ .‬حقیقــت بــر مبنــای ویکی پدیــا بــا‬ ‫واکنــش خــوب منتقــدان مواجــه شــد‪ ،‬در نشــریه فیلــم کوارترلــی نقــد مثبتــی بــر‬ ‫فیلــم چــاپ شــد و مرکــز اســتراتژیک و مطالعــات بین المللــی تحلیــل مثبتــی از‬ ‫فیلــم منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫نوا زمبال‬ ‫نــوا زمبــا فیلمــی در ژانــر درام‪-‬تاریخــی ســاخته کشــور هلنــد در ســال ‪ ۲۰۱۱‬و‬ ‫بــه کارگردانــی راینــوث اولمانــس اســت‪ .‬نــوا زمبــا اولیــن فیلــم بلنــد ســینمایی‬ ‫هلنــدی اســت کــه بــه صــورت ســه بعــدی اکــران شده اســت‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم اخریــن ســفر ویلم بارنــزز و جیکــوب ون هیمســکرک را در طی ســالهای‬ ‫‪ ۱۵۹۶-۱۵۹۷‬توصیــف می کنــد‪ ،‬هنگامــی کــه انهــا و خدمــه کشتی شــان ســعی‬ ‫کردنــد گــذرگاه ابــی شــمال شــرقی بــه هنــد را کشــف کننــد‪ .‬امــا‪ ،‬بــا توجــه بــه‬ ‫یــخ زدگــی دریــا‪ ،‬کشــتی انهــا در رشــته جزایــر نوایــا زملیــا بــه یــخ نشســت‬ ‫و انهــا مجبــور بــه گــذران زمســتان در یــک کلبــه چوبــی (امــن خانــه) شــدند‪.‬‬ ‫داســتان فیلــم از نــگاه گــرت د وئــر روایــت می شــود و رونــد داســتان براســاس‬ ‫دفترچــه خاطراتــی کــه او بــه شــکل کتــاب در ســال ‪ ،۱۵۹۸‬پــس از بازگشــتش‬ ‫بــه هلنــد منتشــر کــرد‪ ،‬بــا نگاهــی ازادانــه ســاخته شده اســت‪.‬‬ ‫گریــت بــه عنــوان شــخصی ترســیم شــده کــه رابط ـه ای عاشــقانه بــا کاتارینــا‬ ‫پالنســیوس‪ ،‬دختــر پتــروس پالنســیوس دارد‪ .‬پتــروس پالنســیوس اخترشــناس‪،‬‬ ‫نقشــه نگار و روحانــی فالنــدری بــود کــه در ایجــاد ایــده دســتیابی بــه گــذرگاه‬ ‫شــمال شــرقی بــرای رســیدن بــه هندوســتان پیشــگام بــود‪.‬‬ ‫اثــر نوایــا زملیــا‪ ،‬بــرای اولیــن بــار توســط دی‪-‬فییــر البتــه بــه روشــی غیرتاریخی‬ ‫شــرح داده شده اســت‪ ،‬در ایــن فیلــم نشــان داده می شــود‪.‬‬ ‫خرچنگ‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪61‬‬ ‫خرچنــگ فیلمــی در ژانــر علمی‪-‬تخیلــی بــه کارگردانــی یورگــوس النتی مــوس‬ ‫اســت کــه در ســال ‪ ۲۰۱۵‬منتشــر شــد‪ .‬ایــن فیلــم جــزء فیلم هــای انتخاب شــده‬ ‫جهــت شــرکت در بخــش اصلــی جشــنواره فیلــم کــن ‪ ۲۰۱۵‬بــود و جایــزه هیئــت‬ ‫داوران جشــنواره فیلــم کــن را از ان خــود کــرد‪ .‬ایــن فیلــم محصــول مشــترک‬ ‫ایرلنــد‪ ،‬بریتانیــا‪ ،‬یونــان‪ ،‬فرانســه و هلنــد اســت‪.‬‬ ‫در اینــده ای کابــوس وار‪ ،‬افــراد مجــرد مجبورنــد ظــرف مــدت ‪ ۴۵‬روز یــک شــریک‬ ‫زندگــی بــرای خــود بیابنــد؛ و اگــر در طــول ایــن زمــان در ایــن امــر موفــق نشــوند‬ ‫بــه حیــوان بــدل می شــوند و ان هــا را در جنــگل رهــا می کنند‪.‬نداشــته و مهمانــان‬ ‫در مجالــس رقــص و ارتقــاء روابــط شــرکت می کننــد‪ .‬ان هــا می تواننــد بــا‬ ‫اســتفاده از اســلحه های بیهوش کننــده و شــکار «گوشــه گیرهــا (فراری هــا)»‬ ‫کــه در جنــگل اطــراف هتــل زندگــی می کننــد‪ ،‬مــدت اقامــت خــود را طوالنی تــر‬ ‫کننــد و فرصــت بیشــتری بــرای پیــدا کــردن همســر داشــته باشــند‪.‬‬ ‫پــس از این کــه همســر دیویــد‪ ،‬او را تــرک می کنــد‪ ،‬دیویــد بــه همــراه بــرادرش‬ ‫کــه در قالــب یــک ســگ اســت بــه هتــل می رونــد‪ .‬او بــا دو مــرد کــه یکــی‬ ‫بــه صــورت نــوک زبانــی صحبــت می کنــد و دیگــری پایــش می لنگــد‪ ،‬اشــنا‬ ‫می شــود مــردی هــم کــه پایــش لنــگ اســت‪ ،‬بــا تظاهــر بــه اینکــه خون ریــزی‬ ‫بینــی دارد‪.‬‬ ‫دیویــد هــم تصمیــم می گیــرد تــا بــا تظاهــر بــه ســنگدل بــودن‪ ،‬نظــر زنــی بــا‬ ‫همیــن ویژگــی را جلــب کنــد و وارد بخــش زوج هــا شــوند‪ .‬بعــد از مدتــی کــه‬ ‫زن بــه او شــک می کنــد‪ ،‬بــرادر دیویــد را می کشــد و هنگامــی کــه می بینیــد‬ ‫دیویــد بــه خاطــر مــرگ بــرادر گریــه می کنــد‪ ،‬درمی یابــد دیویــد بــه او دروغ‬ ‫گفته اســت‪...‬‬ صفحه 61 ‫رویدادهایفرهنگی هلند‬ ‫افشین اسد زاده‬ ‫‪l‬‬ ‫‪a‬‬ ‫‪v‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪F‬‬ ‫هلنــد را بایــد ســرزمین انــواع فســتیوالهای دیدنــی در اروپــا نامیــد‪ .‬فســتوالهایی کــه بــا توجــه فرهنــگ و ســنت ایــن کشــور و نیــز طبیعــت ان‬ ‫م بــه هــر عالقمنــدی فرصــت اشــنایی بــا فرهنــگ مــردم هلنــد را‬ ‫شــکا گرفتــه و همچنــان از گذشــته تــا بــه امــروز ادامــه دارد‪ .‬ایــن مراس ـ ‬ ‫می دهــد‪.‬‬ ‫در اینجــا بــه معرفــی تعــدادی از معروف تریــن و مهم تریــن جش ـن های هلنــد خواهیــم پرداخــت تــا بیشــتر بــا فرهنــگ بومــی مــردم هلنــد‬ ‫اشــنا شــویم‪.‬‬ ‫جشنواره گل کوکنهوف‬ ‫جشــنواره گل کوکنهــوف هلنــد از ‪ ۳۰‬اســفند ‪ ۱۳۹۹‬الــی ‪ ۱۹‬اردیبهشــت ‪ ۱۴۰۰‬در شــهر امســتردام کشــور هلنــد برگــزار مــی گــردد‪ .‬جشــنواره گل کوکنهــوف‬ ‫هلنــد مشــهورترین جشــنواره گل اللــه در جهــان بــه شــمار مــی ایــد و بــاغ گل کوکنهــوف‪ ،‬مرکــز برگــزاری جشــنواره ســاالنه گل اللــه کشــور هلنــد محســوب‬ ‫مــی شــود‪ .‬ایــن جشــنواره دقیق ـاً در جنــوب شــهر امســتردام در شــهر کوچــک لیســه برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫بــاغ گل کوکنهــوف هلنــد‪ ،‬بزرگتریــن بــاغ گل جهــان بــه شــمار مــی ایــد‪ .‬ایــن بــاغ گل‪ ،‬هــر ســال فقــط دو مــاه در فصــل بهــار بــه روی عمــوم بــاز اســت‬ ‫تــا بهتریــن گل هــای اللــه‪ ،‬زعفــران‪ ،‬نرگــس (اللــه یــا نرگــس زرد) و ســایر گلهــای پیــازدار هلنــدی را در معــرض نمایــش عمومــی بگــذارد‪ .‬شــرکت در ایــن‬ ‫جشــنواره بــرای عالقمنــدان بــه گل و گیــاه و باغبانــی‪ ،‬ســفر ســرگرم کننــده یــک روزه ای از پایتخــت بــه ایــن بــاغ گل بــه شــمار مــی ایــد‪ ،‬مــی توانیــد ســفر‬ ‫خــود را بــا ســفر جــاده ای در گوشــه و کنــار کشــور هلنــد تکمیــل کنیــد‪.‬‬ ‫تنــوع گل هــا و رنــگ هــا در بــاغ گل کوکنهــوف‪ ،‬اعجــاب انگیــز اســت‪ -‬هــر ســال حــدود ‪ ٧‬میلیــون پیــاز گل در ایــن بــاغ ‪ ٨٠‬هکتــاری مشــهور کاشــته مــی‬ ‫شــود‪ .‬برخــی از بهتریــن و جالــب تریــن گل هــای اللــه در غرفــه هــای سرپوشــیده ایــن بــاغ نگهــداری مــی شــوند‪ .‬ایــن غرفــه هــا‪ ،‬جایگاهــی هســتند کــه در ان‬ ‫مــی توانیــد شــاهد گل هــای اللــه از هــر رنــگ و نوعــی کــه تصــورش را بکنیــد‪ ،‬باشــید و ایــن غرفــه هــا در کل مــدت برگــزاری جشــنواره‪ ،‬غــرق در گل هســتند‪.‬‬ ‫ایــن غرفــه هــا همــواره رنــگ هــا و انــواع جدیــدی از گل هــای اللــه را تجربــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫مــی توانیــد شــاهد یــک یــا دو شــاخه گل اللــه بــا رنــگ هــای حیــرت انگیــز و باورنکردنــی باشــید‪ .‬در صورتــی کــه بــه گل هــای اللــه یــا در کل بــه گل یــا باغبانی‬ ‫عالقمنــد هســتید‪ ،‬حتمـاً از بــاغ گل کوکنهــوف خوشــتان خواهــد امد‪.‬‬ ‫روز پادشاه‬ ‫روز پادشــاه در ‪ ۲۷‬اوریــل بــه مناســبت ســالگرد تولــد پادشــاه الکســاندر جشــن گرفتــه‬ ‫می شــود و به عنــوان روز اتحــاد ملــی شــناخته می شــود‪ .‬در واقــع بــا کناره گیــری ملکــه‬ ‫هلنــد در ســال ‪ ،۲۰۱۳‬روز ملکــه در کشــور هلنــد تبدیــل بــه روز پادشــاه شــد‪ .‬از ویژگی هــای‬ ‫ایــن روز می تــوان بــه لبــاس نارنجــی اشــاره کــرد کــه اکثــر مــردم برتــن می کننــد و‬ ‫بــه خیابان هــا می اینــد‪ .‬ایــن جشــن در شــهرهای مختلفــی جریــان دارد کــه یکــی از پــر‬ ‫جنب و جوش تریــن شــهرها‪ ،‬امســتردام اســت‪ ،‬بیــش از یــک میلیــون نفــر بــه امســتردام‬ ‫می اینــد تــا در ایــن جشــن خیابانــی منحصــر بــه فــرد شــرکت کننــد و بهتریــن گروه هــای‬ ‫موســیقی بــه هنرنمایــی می پردازنــد‪.‬‬ ‫افــراد می تواننــد یــک قایــق اجــاره کننــد و ســوار بــر ان در کانال هــای امســتردام در جشــن شــرکت‬ ‫کننــد‪ .‬البتــه قایق هــا بایــد از قبــل رزرو شــوند‪ ،‬چــون روز جشــن دیگــر قایقــی موجــود نیســت‪ .‬از‬ ‫دیگــر رویدادهــای ایــن روز می تــوان بــه فــروش اشــیای ارزان یــا دســت دوم در سراســر امســتردام‬ ‫و بــه خصــوص در پارک هــا‪ ،‬پیاده روهــا و جاده هــا اشــاره کــرد‪ .‬عــاوه بــر ایــن غــذا‪ ،‬شــربت و‬ ‫پنیرهــای هلنــدی بــه وفــور ســرو می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪|60‬راز شقایق| ‪62‬‬ صفحه 62 ‫جشنواره ملی روز اسیاب‬ ‫جشــنواره روز ملــی اســیاب هــر ســال در دومیــن شــنبه مــاه مــی برگــزار‬ ‫می شــود‪ .‬در ایــن روز تقریبــا همــه اســیاب های بــادی و ســایر اســیاب هاب‬ ‫کشــور کار می کننــد و بازدیــد از بیــش از ‪ ۹۵۰‬مــورد بــرای مــردم امکانپذیــر‬ ‫اســت‪ .‬عرضــه پنکیک هــا‪ ،‬بــازی کــودکان‪ ،‬نمایشــگاه هایی بــا موضــوع اســیاب‬ ‫و جشــن نیــز از ویژگی هــای ایــن روز بــه حســاب می ایــد‪ .‬کشــور هلنــد را‬ ‫بــه اســیاب هایش می شناســند و ایــن موضــوع فقــط به خاطــر تعــداد زیــاد‬ ‫اســیاب ها در ایــن کشــور نیســت‪ ،‬بلکــه ان هــا نمــاد غلبــه بــر مشــکل کمبــود‬ ‫اب هســتند‪ .‬در دوران شــکوه و اهمیــت اســیاب های بــادی‪ ،‬هلنــد ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫اســیاب بــادی داشــت‪ ،‬امــا امــروز تعــداد اســیاب های بــادی بــه ‪ ۱۰۴۸‬و‬ ‫اســیاب های ابــی بــه ‪ ۱۰۸‬مــورد می رســد‪ .‬جالــب اســت بدانیــد قدیمی تریــن‬ ‫اســیاب هلنــد‪ ۱۴۵۰ ،‬ســال قدمــت دارد‪ .‬در فســتیوال هایی کــه در مناســبت های‬ ‫مختلــف ســال برگــزار می شــود یــا در روز هــای ملــی‪ ،‬اســیاب های بــادی را‬ ‫غــرق در تاج هــای گل‪ ،‬تندیــس فرشــتگان و تزئینــات دیگــری مثــل پرچــم‬ ‫کشــور هلنــد می کننــد‪.‬‬ ‫جشنواره کارناول‬ ‫جشــنواره کارنــاوال یــا کارنیــوال بــا تلفــظ هلنــدی‪ ،‬هــر ســال در مــاه فوریــه‬ ‫برگــزار می شــود و به عنــوان یکــی از بزرگ تریــن جشــن های ملــی ایــن‬ ‫کشــور‪ ،‬ســه روز طــول می کشــد‪ .‬مــردم هلنــد در ایــن ســه روز بــه خیابان هــا‬ ‫می اینــد و بــا پوشــیدن لباس هــای فانتــزی و رنگارنــگ بــه جشــن و پایکوپــی‬ ‫می پردازنــد‪ .‬ایــن جشــن بیشــتر در شــهرهای جنوبــی هلنــد نظیــر ایندهــوون‪،‬‬ ‫بــردا و دنبــوش برپــا می شــود‪ ،‬به طــوری کــه در شــمال هلنــد اثــری از وجــود‬ ‫ایــن جشــن مشــاهده نمی کنیــد‪.‬‬ ‫فستیوال اتش بازی اسخیفنینگن‬ ‫هرســاله در مــاه اوت‪ ،‬اســمان شــهر اســخیفِنینگن نورانــی شــده و صحنه هــای‬ ‫بدیعــی را در مقابــل چشــم بیننــدگان خلــق می کنــد‪ .‬ایــن فســتیوال درواقــع یــک‬ ‫مســابقه اســت کــه در ان گروه هــای شــرکت کننده بــر اســاس اجــرای زیباتریــن‬ ‫نمایش هــای اتش بــازی قضــاوت می شــوند‪ .‬اســخیفنینگن فی نفســه یــک شــهر‬ ‫ســاحلی ارام و تماشــایی اســت کــه در نزدیکــی الهــه واقــع شــده و اتش بازی هــا‬ ‫در اســمان ان‪ ،‬زیبایــی ایــن شــهر را دوچنــدان می کنــد‪ .‬ایــن فســتیوال در مــدت‬ ‫چهــار روز برگــزار می شــود و تولیدکننــدگان مــواد محترقــه از سراســر کشــور در‬ ‫ان شــرکت می کننــد‪ .‬هــر شــب دو اجــرا برگــزار شــده و در شــب ســوم‪ ،‬برنــده ی‬ ‫رقابــت اتش بــازی اعــام می شــود‪ .‬کافه هــای نزدیــک ســاحل بهتریــن مــکان‬ ‫بــرای لــذت بــردن از ایــن نمایش هــای رنگارنــگ در حیــن صــرف یــک شــام‬ ‫لذیــذ هســتند‪.‬‬ ‫جشنواره گرافیتی‬ ‫شماره ‪| 60‬راز شقایق| ‪63‬‬ ‫ایــن فســتیوال یکــی از بزرگ تریــن رویدادهــای گرافیتــی در جهــان اســت کــه‬ ‫هرســاله در هلنــد برگــزار شــده و بیــش از ‪ ۲۰۰‬هنرمنــد از هــر گوشــه ی دنیــا‬ ‫را بــرای نمایــش اســتعدادهای خــود در عرصــه ی هنــر دیوارنــگاری بــه اینجــا‬ ‫می کشــاند‪ .‬هنرمندانــی از هــر نقطــه ی دنیــا نظیــر اســترالیا‪ ،‬اســپانیا‪ ،‬بریتانیــا‪،‬‬ ‫ایتالیــا‪ ،‬دانمــارک‪ ،‬فرانســه‪ ،‬اتریــش و المــان بــه هلنــد می اینــد‪ .‬ایــن فســتیوال‬ ‫بــرای مــدت ‪ ۱۰‬روز ادامــه دارد و فرصت هــای بی نظیــری را بــرای تمامــی‬ ‫عالقه منــدان بــه هنــر خلــق می کنــد‪ .‬در طــول فســتیوال گرافیتــی‪ ،‬می تــوان‬ ‫شــاهد اجــرای رقــص برک دنــس‪ ،‬موســیقی هیپ هــاپ‪ ،‬نمایــش دوچرخه ســواران‬ ‫بــی ام اکــس (‪ ،)BMX‬اســکیت بورد ســواران و دیگــر برنامه هــای برگــزار شــده از‬ ‫ســوی مــردم محلــی بــود‪.‬‬ صفحه 63 ‫نمایی از شهر زوریخ‬ صفحه 64

آخرین شماره های ماهنامه راز شقایق

ماهنامه راز شقایق 65

ماهنامه راز شقایق 65

شماره : 65
تاریخ : 1400/06/01
ماهنامه راز شقایق 64

ماهنامه راز شقایق 64

شماره : 64
تاریخ : 1400/05/01
ماهنامه راز شقایق 63

ماهنامه راز شقایق 63

شماره : 63
تاریخ : 1400/04/01
ماهنامه راز شقایق 62

ماهنامه راز شقایق 62

شماره : 62
تاریخ : 1400/03/01
ماهنامه راز شقایق 61

ماهنامه راز شقایق 61

شماره : 61
تاریخ : 1400/02/01
ماهنامه راز شقایق 59

ماهنامه راز شقایق 59

شماره : 59
تاریخ : 1399/11/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!