ماهنامه دانش یوگا شماره 151 - مگ لند

ماهنامه دانش یوگا شماره 151

ماهنامه دانش یوگا شماره 151

ماهنامه دانش یوگا شماره 151

صفحه 1 ‫فهرست‬ ‫‪Contents‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪4‬‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫‪6‬‬ ‫یادداشتهای یک یوگی‬ ‫‪7‬‬ ‫تنفس کاپاالباهاتی یا جمجه ی درخشان‬ ‫‪8‬‬ ‫پرانا و پانچا کوشا‬ ‫‪10‬‬ ‫ذن چیست؟‬ ‫‪12‬‬ ‫نحوه ی مراقبه‬ ‫‪14‬‬ ‫یانترا‪ ،‬درگاهی به عالم درون‬ ‫‪16‬‬ ‫تمرینات عملی ایورودا رژیم غذایی ساتویک‬ ‫‪18‬‬ ‫تغییر در صبح رخ می دهد‬ ‫‪19‬‬ ‫پرسش و پاسخ هایی از پاپاجی درباره ذهن‬ ‫‪20‬‬ ‫ی‬ ‫استفاده از چاکراها برای یافتن هدف زندگ ‬ ‫‪22‬‬ ‫یوگا پزشکی درمانی برای کودکان‬ ‫محمد علی میرزاجانی از مسابقات یوگای قهرمانی می گوید ‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫‪26‬‬ ‫سمبل ها و نقش مایهها دریوگا‬ ‫‪28‬‬ ‫سینمای عرفانی نقد فیلم سه گانهی اپو‬ ‫‪31‬‬ ‫سوترای بیستم پنج کلید معرفت‬ ‫‪34‬‬ ‫یوگا راهی به سوی سالمتی کامل‬ ‫‪36‬‬ ‫هنر درمانی‬ ‫‪۳۸‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪39‬‬ ‫پایداری بیشتر در تمرینات یوگا با استفاده از تاپاس‬ ‫‪40‬‬ ‫دیابت و راهکارهای یوگا تراپی‬ ‫‪42‬‬ ‫مهندسی درون شناخت زندگی ورای حواس بدن‬ ‫‪44‬‬ ‫فنگ شویی سرویس بهداشتی‬ ‫‪45‬‬ ‫چاکراها؛ گردونه های انرژی‬ ‫‪46‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪47‬‬ ‫درس هایی از یوگا؛ با پراشانت ایینگر درباره یاما و نیاما‬ ‫‪48‬‬ ‫پنج اصل مهم یوگا برای زندگی بهتر‬ ‫‪50‬‬ ‫چطور انجام مد اهسته هم نوعی یوگا است‬ ‫‪52‬‬ ‫تابستان فصل اسموتیها‬ ‫‪54‬‬ ‫جادویی یوگا اشنایی با بب ِر یوگی‬ ‫جنگل‬ ‫ِ‬ ‫‪56‬‬ ‫یوگای کودکان چیست؟‬ ‫‪57‬‬ ‫نقل قول های زیبا و مفرح برای رهایی از استرس‬ ‫‪58‬‬ ‫جرعه ایی از یک کتاب در صلح بمانیم‬ ‫‪60‬‬ ‫جدول شماره ‪2‬‬ ‫‪61‬‬ ‫یوگا برای همگان‬ ‫‪62‬‬ ‫شناخت اسانا‪ ،‬تمرین های چشم‬ ‫‪63‬‬ ‫یوگا به من کمک کرد تا خود را دوست بدارم‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬سیدعبدالحمید موحدی نائینی‬ ‫عضو انجمن مدیران مطبوعات‬ ‫زیر نظر شورای سیاست گذاری‬ ‫سردبیر و سرپرست گروه مترجمان‪ :‬شهال قاسمیان دستجردی‬ ‫مدیر اجرایی‪ :‬رویا دادجو‬ ‫مدیر امور مالی‪ :‬عبدالمجید موحدی نائینی‬ ‫مشاور امور بین الملل‪ :‬سید محمد مسعود موحدی نائینی‬ ‫مدیر امور هنری‪ ،‬گرافیست و طراح روی جلد‪ :‬سید محمدرضا موحدی نائینی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬سهیال موحدی‬ ‫تایپیست‪ :‬مژگان مزروعی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬رابعه ربیعی‬ ‫امور مشترکین و مسئول توزیع‪ :‬رویا قاسمی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شرکت چاپ انتخاب رسانه (سالم)‬ ‫سال هجدهم ‪ -‬تیر ‪1400‬‬ ‫شماره ‪151‬‬ ‫عید سعید قربان مبارک‬ ‫از عزیزانی که مایل به همکاری با مجلۀ دانش یوگا هستند‪ ،‬خواهشمندیم‬ ‫مقاالت خود را به ادرس پست الکترونیکی مجله ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫تحریریۀ مجله در دخل‪ ،‬تصرف و ویرایش مطالب ارسالی کام ً‬ ‫ال ازاد است‪.‬‬ ‫همــکاران این شــماره‪ :‬پروانه قاســمیان دســتجردی‪ ،‬مهتاب‬ ‫کالنتری‪ ،‬پریســا ســاالری‪ ،‬ژیال حاتمی‪ ،‬لعیا نبی فر‪ ،‬سارا توحیدی‪،‬‬ ‫ســام ســرابی‪ ،‬پری باباجــی‪ ،‬حامد رنگیــن کمان‪ ،‬پیــام صمدی‬ ‫خادم‪ ،‬شــیرین احمدی‪ ،‬شکوفه شــنوا فالح‪ ،‬بهاره جعفری صمیم‪،‬‬ ‫ناهیــد موســوی‪ ،‬عطیه عظیمــی‪ ،‬نســترن صافی‪ ،‬شــیمال خان‪،‬‬ ‫غزالهاد مپور‪،‬ایداجوادی‪،‬سوسنعبدالرضایی‪،‬سماایجادی‪،‬نگارسنجری فر‪،‬‬ ‫فاطمه توازنی زاده‪ ،‬ندا وفایی نژاد‪ ،‬لیال صفری‬ ‫نشانی‪ :‬شمال میدان هفت تیر‪ ،‬ابتدای مفتح شمالی‪،‬خیابان مالیری پور‪ ،‬خیابان‬ ‫زیرک زاده‪ ،‬نبش خیابان ارام‪ ،‬پالک ‪ 16+1‬نبش پالک ‪۱۷‬‬ ‫تماس با تحریریه‪:‬‬ ‫تلفن‪88318189-88319054 :‬‬ ‫تلگرام و واتساپ‪09902260640 :‬‬ ‫تماس با سازمان اگهی ها‪88842667 :‬‬ ‫کدپستی‪1575783113 :‬‬ ‫‪info@danesheyoga.com‬‬ ‫‪www.danesheyoga.com‬‬ ‫‪@danesheyoga‬‬ ‫‪/yoga.knowledge‬‬ صفحه 2 ‫شماره ‪151‬‬ ‫یانترا درگاهی به عالم درون‬ ‫از نقوش به جا مانده بر دیواره غارهای باستانی اینگونه برمی اید‬ ‫که بشر اولیه در هزاران سال پیش‪ ،‬از تاثیر کشیدن نقش و نگارها‬ ‫برتخلیه انرژی عاطفی و روانی خود اگاه بوده است‪ .‬یک یوگی یا‬ ‫یک یوگینی می تواند با ترسم یا ساختن یانترای ویژه‪ ،‬درساداناها و‬ ‫تمرینات معنوی خود پیشــرفت چشمگیری در افزایش تمرکز و‬ ‫اگاهی داشته باشد‪.‬‬ ‫استفاده از چاکراها برای‬ ‫یافتن هدف زندگی تان‬ ‫ما همیشه اصطالح چاکراها را در ارتباط با مباحث سالمتی شنیده‬ ‫ایم که اظهار می دارد چاکراها مراکز انرژی در درون بدن ما هستند و‬ ‫ما را از نظر فیزیکی و ذهنی متعادل نگه می دارند‪ .‬اما چاکراها چیزی‬ ‫بیــش از یک ســری چرخه ی انرژی هســتند‪ ،‬انها قطب نماهایی‬ ‫هســتند که ما را به جایی که انرژی مان را باید دران نقطه متمرکز‬ ‫کنیم می برند‪.‬‬ ‫یوگا پزشکی درمانی برای کودکان‬ ‫بســیاری از بیماری های مربوط به تــن و روان‪ ،‬در دوران کودکی و‬ ‫نوجوانی شــکل می گیرند‪ .‬ایا مــی توان با انجــام تمرینات یوگا‬ ‫ومدیتیشــن ازسنین طفولیت بر این بیماری ها و مشکالت دردوران‬ ‫بزرگسالی غلبه کرد و یا حتی از بروز انها جلوگیری نمود؟ امکانات‬ ‫اموزشــی یوگا درمدارس می تواند کمک بســیار زیادی به پرورش‬ ‫نسلی نو با میزان استرسی کمتربکند‪ .‬اضطراب و استرس درکودکان‬ ‫نیزمانند بزرگساالن تاثیرات خود را برروی جسم‪ ،‬روح و روان نشان‬ ‫می دهد‪ .‬انجام تمرینات یوگا به افراد‪ ،‬درهمه ی سنین کمک می کند‬ ‫تا به ارامش‪ ،‬هماهنگی و سالمتی جسم و روح دست پیدا بکنند‪.‬‬ ‫تابستان فصل اسموتی ها‬ ‫در یک ظهر گرم تابســتانی که دوشای پیتا به حداکثر میزان خود‬ ‫رسیده هیچ چیز به اندازه یک نوشیدنی خنک و دلچسب نمی تواند‬ ‫این دوشا را به تعادل رسانده و انرژی تحلیل رفته ناشی از خستگی‬ ‫و کار روزانه را باز گرداند‪ .‬اســموتی ها نوشیدنی هایی هستند که از‬ ‫مخلوط کردن میوه های یخ زده تهیه می شوند و سرشار از ویتامین ها‬ ‫و مواد سالم و مغذی هستند و می توانند حتی جای یک وعده غذایی‬ ‫را بگیرند‪.‬‬ ‫‪۱۴‬‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪۵۲‬‬ صفحه 3 ‫تصورکنیــد هرروزکه ازخواب برمی خواســتیم دنیا‬ ‫شروع می شد وهرشــب که می خوابیدیم دنیا تمام‬ ‫می شــد وما تنها یک روزبرای زندگی کردن فرصت‬ ‫داشتیم‪ .‬اگرچنین بود بهترین کاری که می توانستیم‬ ‫انجام دهیم چه بود؟ شــاید بهترین کاراین بود که‬ ‫صبح‪ ،‬بعد ازبیدارشدن برنامه ایی دقیق وعالی برای‬ ‫روزمان درنظرمی گرفتیم‪ .‬ســپس بــا توجه کامل‬ ‫درطول روزانرا به کارمی بستیم‪ .‬به طورحتم خیلی‬ ‫مراقــب بودیم که حتی یک لحظه را هم ازدســت‬ ‫ندهیم واوقات بــا ارزش خود را به بطالت نگذرانیم‪.‬‬ ‫قدرهرلحظــه را می دانســتیم ومراقــب بودیم که‬ ‫ثانیه ایی هدرنرود‪ .‬درپایان روزهم احیانا کارهایی که‬ ‫درطول روزانجام دادیم را مرورمی کردیم تا ببینیم‬ ‫ایا انچه می خواســتیم به خوبی انجام داده ایم؟ بعد‬ ‫به رختخواب رفته وبا خیالی اسوده به خوابی عمیق‬ ‫فرومی رفتیم‪ .‬نکته اینجاســت که این تصورنیست‪،‬‬ ‫بلکه خود واقعیت اســت! تنها یــک روز وجود دارد‬ ‫وان همین امروزاست‪ .‬گذشته واینده درعالم واقعیت‬ ‫وجود ندارند‪ ،‬انها فقط کالم و تصاویری در ذهن ما‬ ‫هستند‪ .‬گذشته وقتی بوده‪ ،‬زمان حال بوده و اینده‬ ‫وقتی برســد تبدیل به زمان حال می شود‪ ...‬ما فقط‬ ‫یک روز برای زندگی کردن داریم‪ ،‬امروز‪.‬‬ ‫اجرا کننده‪:‬ندا وافیی ژناد‬ ‫‪3‬‬ صفحه 4 ‫انتخابی رد خور‬ ‫سید عبدالحمید موحدی نائینی‬ ‫مرلین مونرو‪ ۱( 1‬ژوئن ‪ ۴-۱۹۲۶‬اوت ‪(۱۹۶۲‬م) )ســتاره مشهور سینمای‬ ‫امریکا در سن ‪ 36‬سالگی و در حالی که در اوج شهرت بود و فیلم هایش مبلغ‬ ‫دویســت میلیون دالر (معادل دو میلیارد دالر در سال ‪ )2019‬فروش کرده و‬ ‫او را به ثروت فراوانی رســانده بود‪ ،‬پس از ده سال بازی در ‪ ۳۰‬فیلم دست به‬ ‫خودکشــی زد‪ .‬پلیس جسد او را در منزل مسکونیش درحالیکه از قرص های‬ ‫مختلف برای خودکشــی استفاده کرده بود پیدا کرد‪ .‬خبر در وهله اول تاسف‬ ‫برانگیز به نظر می رسد و سوالی را در ذهن تداعی می کند چگونه زنی زیبا رو با‬ ‫شهرت جهانی با ثروت انچنانی در سن ‪ 36‬سالگی در اوج محبوبیت با خوردن‬ ‫مقداری دارو به زندگی خود خاتمه می دهد؟‬ ‫اگر به زندگی برخی از هنرمندان و ورزشــکاران و اهل سیاست که به قول‬ ‫ی هستند عمیق شویم می بینیم رسیدن به همه ی خواسته‬ ‫امروز ی ها سلبریت ‬ ‫های اغوا کننده که بیشــتر ادم ها ارزوی داشتن ان ها را در سر می پرورانند‪،‬‬ ‫نمی توانندخوشبختی‪ ،‬ارامش و راحتی خیال را برایشان به ارمغان اورد و گاها‬ ‫انتخاب راه و روش های نادرست‪ ،‬انان را دچار حرمان و ناامیدی و یاس می کند‬ ‫و مانع رسیدنشان به یک زندگی عادی و نرمال می شود‪.‬‬ ‫‪28‬خردادماه ســال ‪ ۱۴۰۰‬مصادف بود با انتخابات ریاســت جمهوری در‬ ‫ایران‪ ،‬هدف از انتخابات مشــخص کردن فردی اســت که قرار اســت سکان‬ ‫مملکت را در دست گرفته و برای بهبود وضعیت هشتاد و سه میلیون ایرانی‬ ‫تالش نماید‪ .‬در قوانین کشور هایی که جمهوری هستند انتخابات هر چهار سال‬ ‫و یا بعضا مانند ســوریه هر ‪ 7‬ســال و یا کره شمالی بظاهر چهار سال ولی در‬ ‫باطن برای همیشه و مادام العمر برگزار می شود‪ .‬اینکه انتخابات برای همه مردم‬ ‫ایده ال است یا نه و یا فردی که در مقام ریاست جمهوری قرار می گیرد برای‬ ‫اعتال و پیشــرفت مملکت تالش می کند و اینکه ایا به همه قول ها‪ ،‬وعده ها و‬ ‫گفته هایش عمل می کند یا خیر مورد بحث سخن مدیر مسئول ماهنامه شماره‬ ‫‪4‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫‪ 151‬دانش یوگا نیست چرا که اصوال یوگا با سیاست و سیاسیون و حکومت و‬ ‫حکومت داری کاری ندارد‪ .‬چرا که اگر تاریخ را مطالعه کنیم متوجه می شویم‬ ‫ما همه انســان بودیم تا اینکه " نژاد " ارتباطمان را برید‪ " ،‬مذهب" جدایمان‬ ‫ساخت و "سیاست" بینمان دیوار کشید و "ثروت" از ما طبقه ساخت‪.‬‬ ‫برگردیم به یوگا که با ســامتی و ارامش ســروکار دارد و با نشاط درون و‬ ‫استفاده بهینه ازعمر‪ .‬کسانی که تمرینات یوگا را انجام می دهند طالب داشتن‬ ‫جسمی سالم هستند و ذهنی ارام‪ ،‬برخالف سیاسیون که همواره بایستی خود‬ ‫را اماده کنند در مدت زمانی که در راس قدرت هستند با استرس ها و ترس ها‬ ‫و نگرانی ها و دردســرهای گوناگون فکری‪ ،‬تهمت ها و ناسزاها و دشمنی های‬ ‫رقبا و‪ ...‬کنار بیایند و در صدد رفع و خنثی کردن انها باشند که این خود باعث‬ ‫به وجود امدن مشغله های عدم استفاده بهینه از عمر می گردد ولی از طرف‬ ‫دیگر چون قدرت توام با لذت است همواره فرد سیاسی عالقه مند است تا پایان‬ ‫عمر دارای قدرت باشــد‪ ،‬ولی یوگی خیالش راحت است که فکرش مشغول‬ ‫نیست و ارامشش پایدار است و دائمی‪ .‬نه دشمنی دارد و نه نگران اینده است‪.‬‬ ‫سیاست مدار به همان اندازه که از جاه و مقام و منصب و احترام در طول زمام‬ ‫داریش برخوردار است ولی بعضا ممکن است سرانجامی ناخوشایند به همراه‬ ‫داشته باشد‪ .‬چرا که سروینستون چرچیل‪ 2‬نخست وزی ر زمان جنگ جهانی‬ ‫دوم انگلستان سیاســت را به جنگ تشبیه میکند که کاری است خطرناک‪:‬‬ ‫"سیاست به همان میزان جنگ‪ ،‬مهیج و خطرناک است‪ .‬در جنگ فقط یکبار‬ ‫کشته می شوی‪ ،‬در سیاست بارها‪".‬‬ ‫امروزه در جهان مادی که در ان زندگی میکنیم همه هشت میلیارد جمعیت‬ ‫جهان کم و بیش طالب ســه چیزند‪ :‬ثروت‪ ،‬شــهرت‪ ،‬قدرت‪ ،‬اگر خوب نگاه‬ ‫کنیم می بینیم تنها سیاســیون هســتند که به این سه چیز دست می یابند‬ ‫و شاید همین انگیزه ای اســت که کم و بیش عد ه زیادی در دنیا طالب ورود‬ صفحه 5 ‫به این دنیای پر زرق و برق هســتند ولی اگر به تاریخ نگاه کنیم متوجه می‬ ‫شــویم تنها حکومت دارانی سرانجام خوبی داشته و دارند که عملکرد خوبی‬ ‫داشته و درصدد تغییرات مثبت در زندگی مردمان خود باشند و خوشحالی‬ ‫را برای قوم خود به ارمغان اورده در غیر این صورت سرانجام خوبی نخواهند‬ ‫داشت‪ ،‬چرا که زمانی که این افراد در اوج باشند ولی به فکر ارامش و اسایش‬ ‫و راحتی و خوشــحالی مردمان خود نباشند"همانند انست که روی شاخه‬ ‫‪3‬‬ ‫درختی نشسته اند‪ ،‬دارند ان را از بیخ و بن می برند مطلبی که فردریش هگل‬ ‫فیلســوف و ایده الیســت المانی به ان اعتقاد دارد و می گوید‪ " :‬بزرگترین‬ ‫درسی که تاریخ می دهد این است که سیاسیون از تاریخ درس نمی گیرند‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل است که انان بر شاخه نشسته اند و از بن می برند‪".‬‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال ‪ 1400‬در ایران این پیام را به ما‬ ‫می دهد که در مسئله انتخاب‪ ،‬انتخاب شدن و انتخاب کردن بایستی دقیق تر‬ ‫عمیق شویم‪ .‬هر کدام از ما بایستی هر روز و هر ماه و هر سال به خود اییم و‬ ‫در انتخابی سرنوشت ساز شرکت نمائیم‪ .‬انتخابی که اگر درست انجام دهیم‪،‬‬ ‫خوشحالی و ارامش‪ ،‬و اگر اشــتباه انتخاب کنیم تشویش های ذهنی‪ ،‬عدم‬ ‫تمرکز‪ ،‬اضطراب و استرس را به دنبال دارد‪ .‬انتخاب چگونگی حکومت کردن‬ ‫به خودمان شاهکار زندگی مان است" اگر بتوانیم بقول بودا بر دنیای درونمان‬ ‫حکومت کنیم‪ .‬خوشــبخت هستیم ولی اگر نتوانیم درونمان را دریابیم و به‬ ‫طور صحیح به ان حکومت نکنیم چنانچه باالترین پســت ها و موقعیت ها و‬ ‫یا همان مثلث ثروت‪ ،‬قدرت‪ ،‬شهرت را هم داشته باشیم خوشحال نخواهیم‬ ‫بود و عمرمان را تلف کرده ایم‪ .‬مســئله ای کــه در مورد مرلین مونرو اتفاق‬ ‫افتاد و در دهه ســی ام زندگیش دست به خودکشی زد‪ .‬حکومت به دنیای‬ ‫درون ارامش‪ ،‬شادی‪ ،‬نشاط‪ ،‬خالقیت و اسودگی را به دنبال دارد‪ .‬حکومت به‬ ‫دنیــای درون هر چیزی را دگرگون میکند‪،‬حکومت به دنیای درون تعالی را‬ ‫به دنبال دارد و سرمســتی عظیم کیهانی را‪ ،‬ما انسان ها کم و بیش درونمان‬ ‫را نشناخته ایم‪ .‬درون سرزمین عجیبی است که باید کشف شود‪ .‬اگر بتوانیم‬ ‫با الهام از حال و هوای انتخاباتی خردادماه گذشته انتخابی برای کشف درون‬ ‫ی از معروف ترین‬ ‫انجــام دهیم‪ ،‬کار بزرگ و خارق العاده ای انجام داده ایم‪ .‬یک ‬ ‫اســاتید هند اعتقاد دارد‪ :‬هر کسی می تواند تحول عظیمی در زندگی خود‬ ‫ایجاد کند او اشاره میکند " تو می توانی با بدست اوردن‪ ،‬افزوده کردن صاحب‬ ‫بسیاری از چیزها شوی و تو را ثروتمند بنامند‪ ،‬اما این نوع ثروتمندی دروغین‬ ‫اســت ‪ ،‬خود فریبی است‪ ،‬تو دســت خالی به این دنیا امده ای و از این دنیا‬ ‫دســت خالی خواهی رفت‪ .‬تمام دارایی هایت را در این دنیا خواهی گذاشت‪.‬‬ ‫بنابرایــن می توانی زندگی ات را با مال انــدوزی به هدر دهی اما عمال چیزی‬ ‫بدســت نخواهی اورد‪ ،‬بلکه به عکس فرصت بزرگ ثروتمند شدن واقعی را‬ ‫از دســت خواهی داد‪ .‬ثروتمند واقعی انتخاب راه درستی است که درونت را‬ ‫کشف کنی‪" .‬‬ ‫نلســون ماندال‪ 4‬پس از ‪ 27‬سال زندانی کشیدن و تحمل زجر و شکنجه‬ ‫فراوان زمانی که حکومت نژادپرست افریقای جنوبی را به زانو دراورد با انتخاب‬ ‫‪ 25‬میلیون هموطنش که چون بت او را می پرستیدند به ریاست جمهوری‬ ‫کشــور افریقای جنوبی انتخاب شد‪ ،‬علیرغم اینکه اکثریت هموطنانش او را‬ ‫می خواســتند و به او عشق می ورزیدند زمانی که دومین انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری قرار بود برگزار گردد نلســون ماندال از کاندیداتوری در ان انصراف‬ ‫داد و تصمیم گرفت به انجام امورخیریه بپردازد‪ .‬او که میتوانست مادام العمر‬ ‫رییــس جمهور محبوب و پرافتخار افریقای جنوبی شــود پس از یک دوره‬ ‫ریاســت جمهوری متوجه شد قدرت‪ ،‬شهرت و ثروت که "از دور می برد دل‬ ‫و از نزدیک زهره را"‪ ،‬ارامشی به همراه ندارد بنابراین تصمیم گرفت عطایش‬ ‫را به لقایش ببخشد و از ادامه حرکت در مسیر دنیای پر زرق سرباززند و به‬ ‫جایگاهی که دنیای درونش را ارامش می دهد قدم بگذارد‪.‬‬ ‫نلسون ماندال هوشیارانه انتخاب زندگی توام با ارامش را به دنیای پوشالی‬ ‫سیاســت‪ ،‬که به ظاهر لوکس ولی در بیشتر موارد سرانجامی ندارد ترجیح‬ ‫داد‪ ،‬گویی ماندال به این پیام استاد سخن سعدی شیراز که به سیاسیون ندا‬ ‫می دهد ادم هوشیار هیچ گاه دل به دنیا نمی بندد‪ .‬عمل نموده است‪:‬‬ ‫بس بگردید و بگردد روزگار‬ ‫دل به دنیا درنبندد هوشیار‬ ‫نلسون ماندال اگر میخواست میتوانست تا پایان عمر بر مسند قدرت‪ ،‬شهرت‬ ‫و ثروت باقی بماند ولی او بر خالف مرلین مونرو که طالب دنیای پر زرق و برق‬ ‫بیرون بود و در نهایت خود را فدای ان کرد به درون می اندیشید‪ ،‬درونی که‬ ‫پر از ارامش و نشاط سرور و سرمستی است‪.‬‬ ‫زمانی که ماندال در اوج بود و از جمله محبوب ترین ســران کشورهای دنیا‬ ‫به شــمار می رفت با میلیونها نفر از طرفدارانش وداع کرد و زندگی جدید و‬ ‫ســاده ای برای خودش انتخاب کرد‪ .‬وقتی از او به همین خاطر سوال کردند‬ ‫چطور میتوان بهتر زندگی کرد؟ این گونه پاسخ داد‪":‬گذشته ات را بدون هیچ‬ ‫تاســفی بپذیر‪ .‬با اعتماد و خردورزی زمان حالت را بگــذران و بدون ترس‬ ‫برای اینده اماده شــو‪ .‬ایمان به گذشــت و انســانیت را نگه دار و ترس را به‬ ‫گوشه ای بیانداز‪ ،‬شک هایت را باور نکن و هیچ گاه به باور های انسانیت شک‬ ‫نکن و اخرین کاری که می کنی بدی هایی که به تو شــده را فراموش نکن‬ ‫ولی ببخش‪.‬‬ ‫" چنانچه مطلب را بخواهیم جمع بندی کنیم به این نتیجه می رســیم‬ ‫همیشه انتخاب خوب در زندگی ما را به سمت و سوی خوبیها و خوب بودن و‬ ‫خوب شدن و خوب دیدن رهنمون می سازد ‪ .‬انتخاب خوب در زندگی رضایت‬ ‫و ارامش و شــادی را به دنبال دارد‪ ،‬انتخاب خوب ما را به کشف درون نائل‬ ‫می گرداند‪ ،‬انتخاب خوب درونمان را ارام می کند و اگر درونمان ارام بگیرد به‬ ‫موفقیت های عظیم در زندگی نائل می اییم‪.‬‬ ‫وین دایر‪ 5‬سخنور و نویسنده انگیزشی امریکایی مسئله ارامش را به گونه‬ ‫ی دیگری بیان می کند‪ " :‬با ارامش خیال میتوان هر کار برجســته‪ ،‬اعتماد‬ ‫بنفس‪ ،‬انعطاف پذیری‪ ،‬در زندگی‪ ،‬چابکی و زیرکی را بدست اورد‪".‬‬ ‫اگر به موضوع بیرون و درون کمی عمیق شــویم در می یابیم درون با خدا‬ ‫در ارتباط است و بیرون با جهان مطلبی که عزرا تفت بنسون‪ ۶‬رهبر مذهبی‬ ‫امریکایی این گونه زیبا به ان اشــاره می کنــد‪ " :‬خداوند از درون به بیرون‬ ‫کار میکنــد‪ ،‬جهان از بیرون به درون‪ ".‬انتخاب مســیری که ما را به درون‬ ‫هدایت کند از هر انتخاباتی ارجح تر است‪ ".‬سر الرن وان درپُست‪ ۷‬کاشف‪،‬‬ ‫نویسنده و فیلم ساز معروف افریقای جنوبی هم به اهمیت دنیای درون اشاره‬ ‫و می گوید‪ " :‬باید به دنیای درون متمرکز شویم و وقت خویش را معطوف به‬ ‫ان سازیم‪ ،‬به اتاقکی که روح مان در ان اشیان دارد بنگریم و دیگر بار در عمل‬ ‫عظیم افرینش ظاهر شویم‪ ".‬انتخاب خوب در مسیر زندگی‪ ،‬راه سربلندی‪،‬‬ ‫سرافرازی و بلند مرتبه گی را جلو پایمان قرار می دهد‪ .‬الزمه انتخاب درست‬ ‫گوش سپردن به ندای درون است‪ ،‬مطلبی که "وین دایر" هم این گونه ان را‬ ‫بیان می کند ‪" :‬به ندای درون خود گوش بسپارید تا ان چه را که باید بدانید‬ ‫بر شما اشکار کند‪".‬فراموش نکنیم سیاسیون همانگونه که در انتخابات بعضا‬ ‫قول و قرارهایی می گذارند‪ ،‬و وعده هایی می دهند ولی شــاید به ان ها عمل‬ ‫نکنند‪ .‬ما باید سفت و سخت در عرصه زندگی فردی به قول و قرار هایی که‬ ‫با خودمان می گذاریم پایبند باشــیم‪ ،‬تا با دل خوش عمر را به سر کنیم در‬ ‫عین حال به این گفته خداوند توجه کنیم که در ایه ی ‪4‬ســوره بلد فرموده‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 6 ‫ان فِی َک َب ٍد ( و ما انسان را در رنج افریدیم)‪ ،‬این بدان‬ ‫است ‪ :‬ولَق َْد َخلَ ْق َنا الْاِن َْس َ‬ ‫‪8‬‬ ‫معناست زندگی همیشه بر وفق مراد نیست‪ .‬مطلبی که سعدی شیراز به‬ ‫زیبایی ان را این گونه اشاره کرده و می گوید‪ " :‬گنج و مارو گل و خار و غم و‬ ‫شادی بهمند‪ " .‬ولی انتخاب و نهادینه کردن ابزارهای درونی همچون عشق و‬ ‫محبت و دوست داشتن و مهربانی و یاری رساندن و ایثار و امید و بخشش و‬ ‫تقوا و دل رحمی و خلوص و خرسندی از یک سو و از سوی دیگر تالش برای‬ ‫حذف خصوصیات منفی درون مثل کینه و حسادت و نفرت و خشم و حرص‬ ‫و از و عصبانیت و شــهوت و خودپرستی و وابستگی و ترس و دلواپسی و ‪...‬‬ ‫میتواند ما را از پیچ های زندگی عبور داده رنج هایمان را کاهش داده‪ ،‬در مسیر‬ ‫صحیح قرارمان دهد و ما را به سر منزل مقصود برساند‪.‬‬ ‫دو روز عمــری که به زحمت ‪ 90 – 80‬ســال به طــول می انجامد باید‬ ‫حواسمان خیلی جمع باشــد در انتخاباتی شرکت کنیم که در انتها متضرر‬ ‫نشویم‪ .‬انتخابات در کشور ها صرفا توسط سیاسیون و کسانی که طالب حب‬ ‫جاه و مقام و پول شهرت و ثروت و قدرت هستند صورت میپذیرد و انتخابات‬ ‫در درون توسط کسانی که عالقمند به عشق و محبت و مهربانی و ارامش و‬ ‫اسایش و راحتی خیال هستند انجام می گردد ‪ ،‬شک نکنیم ارزش انتخابات‬ ‫دنیوی نسبت به جهانی که در ان زندگی می کنیم بسیار کوچک و بی ارزش‬ ‫اســت‪ .‬در مقابل ارزش انتخاب ابزارهای درونی بس عظیم و بزرگ و متعالی‬ ‫است و ما را به سمت و سوی سرمستی عظیم کیهانی رهنمون می سازد که‬ ‫الزمه اش توجه به زندگی افرادی هم چون مرلین مونرو و نلسون ماندال است‬ ‫‪9‬‬ ‫تا تنها با باز کردن چشم نادیدنی ها را ببینیم‪ .‬موضوعی که هاتف اصفهانی‬ ‫شاعر پارسی گوی قرن ‪ 12‬به زیبایی ان را این گونه عنوان می کند‪:‬‬ ‫چشم دل باز کن تا که جان بینی‬ ‫ان چه نادیدنی است ان بینی‬ ‫‪ 1926 – 1962 ( - Marilyn Monroe‎-1‬میالدی)‬ ‫‪1874-1965( -Winston Churchill -2‬میالدی)‬ ‫‪ 1770- 1831( - Georg Wilhelm Friedrich Hegel -3‬میالدی)‬ ‫‪ 1918-2013( -Nelson Mandela -4‬میالدی)‬ ‫‪ 1940 – Wayne Dyer2015 -( -5‬میالدی)‬ ‫‪ 1899 - 1994( - Ezra Taft Benson -6‬میالدی)‬ ‫‪ 1906-1996 ( - Laurens van der Post -7‬میالدی)‬ ‫‪ 606-690 -8‬هجری قمری‬ ‫‪ -9‬فوت در سال ‪ 1198‬قمری‬ ‫یادداشت های یک یوگی‬ ‫لیال صفری از کردستان‪ ،‬شهرستان بانه‬ ‫یادداشــت کردن اهــداف‪ ،‬برنامه ها و‬ ‫کارهای روزانه‪ ،‬راه بســیار مفید و موثری‬ ‫برای یادگیری و همچنین دانستن میزان‬ ‫پیشــرفت مان در همــه ی امورزندگی‬ ‫است‪ .‬شما خواننده ی عزیزهم می توانید‬ ‫یادداشــت های مرتبط بــا تجربه ها و‬ ‫تمرین های روزانه ی یوگا و مدیتیشن خود‬ ‫را برای ما بفرســتید تا در این صفحه به‬ ‫چاپ برسانیم‪.‬‬ ‫زمانی با یوگا اشنا شــدم که دوران سختی‬ ‫را تجربه می کردم‪ .‬بنا به تشــخیص پزشکان‪،‬‬ ‫همسرم مبتال به بیماری ام‪.‬اس شده بود‪ .‬پزشک‬ ‫معالج همسرم به او پیشنهاد داده بود که همراه‬ ‫با مصرف داروها‪ ،‬خوب است به ورزش یوگا هم‬ ‫بپردازد زیرا علت اصلی بیماری ام‪.‬اس داشــتن‬ ‫اضطراب و استرس است و ورزش یوگا بهترین‬ ‫‪6‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫راه برای غلبه و از میان برداشــتن هرگونه نگرانی‬ ‫و تنشی است‪ .‬ناگفته نماند که حال من به خاطر‬ ‫بیماری همسرم از حال او نه بهتر‪ ،‬شاید بسیار هم‬ ‫بدتر بود‪ .‬به خاطر بیماری همسرم انقدر نگران و‬ ‫اشفته شــده بودم که نمی دانستم چه کارکنم و‬ ‫خودم را کامال درمانده حس می کردم‪.‬‬ ‫همسرم به کالس یوگا رفت و پس از چند ماه به‬ ‫لطف خداوند بهبودی چشمگیری پیدا کرد‪ .‬نه تنها‬ ‫عالئم بیماریش کاهش یافته بودند بلکه به گفته‬ ‫خــودش حالش از قبل هم بهتر شــده بود‪ ،‬برای‬ ‫همین به من پیشنهاد کرد که در کالس یوگا ثبت‬ ‫نام کنم‪.‬‬ ‫در اینجــا می خواهم از مربی خوب و دوســت‬ ‫داشــتنی ام خانم بهرامی تشکر کنم که با ارامش‬ ‫و مهربانی فراوان‪ ،‬من را با یوگا اشــنا و تشویق به‬ ‫ادامــه ی یوگا کرد‪ .‬باید اعتــراف کنم که حضورم‬ ‫در کالس یــوگا و انجام تمرین هــا به طور مرتب‪،‬‬ ‫باعث شد بکلی همه نگرانی ها‪ ،‬ترس ها‪ ،‬وغم هایم‬ ‫ناپدید شوند و جای انها را شادی و خوشی‪ ،‬نشاط‬ ‫و ســرزندگی بگیرد‪ .‬حال به نظرم زندگی بســیار‬ ‫زیباترازقبل است‪.‬‬ ‫انگارمن تمام سالهای گذشته را درانباری متروکه‬ ‫و خاک خورده ای بودم‪ ،‬فراموش شده بودم‪ ،‬قبل از‬ ‫اشنایی بایوگا‪ ،‬انگار وجود نداشتم! منی که سال ها‬ ‫بخاطرمشکالت دیگران خودم رافراموش کرده بودم‬ ‫با یوگا پیداشدم‪ .‬چه هدیه ی بزرگی است یوگا‪ ...‬این‬ ‫هدیه که انجام اساناهای یوگا وهمچنین مدیتیشن‬ ‫به انســان ها میدهد‪ ،‬چقدرعظیم و باارزش است‪.‬‬ ‫دیدارباخود واقعیت‪ ،‬درلحظه ی مبارک زمان حال‪.‬‬ ‫یوگا زندگی تازه می بخشد‪ ،‬همه چیز را نو می کند‪،‬‬ ‫به تو می اموزد از نو شروع کنی و دوباره متولد شوی‪.‬‬ ‫زندگی که بعضی ها درالبه الی رنج ها‪ ،‬گرفتاری ها‪،‬‬ ‫نگرانی ها و ترس ها فراموشش می کنند‪ ،‬یوگا کمک‬ ‫می کند تا انرا بازیابند‪ .‬واین یافتن دوباره ی خودت‬ ‫چقدرزیبا و لذت بخش اســت‪ .‬از اغاز اشنایی ام با‬ ‫یوگا‪ ،‬تمام ترس هایم رفتند‪ ،‬و وحشت‪ ،‬جای خود را‬ ‫به ارامش عمیق درون سپرد‪...‬‬ صفحه 7 ‫تنفس کاپاالباهاتی یا‬ ‫جمجه یدرخشان‬ ‫برگردان‪ :‬مهتاب کالنتری‬ ‫‪@mahtab_kalantari‬‬ ‫توجه داشــته باشــید که تمرین های پرانایاما‬ ‫درابتدا حتما باید زیر نظراســتاد یا مربی باتجربه‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫تمرینات تنفسی یا پرانایاما شامل تنفس های‬ ‫اهســته‪ ،‬عمیق و ریتمیک برای ارام کردن ذهن‬ ‫می باشــد‪ .‬ذهن شبیه به یک درخت است که از‬ ‫ریشــه نفس می کشــد‪ .‬بگذارید که این متن را‬ ‫از یوگای باســتانی هاتایوگا پرادیپیکا مرور کنیم‪:‬‬ ‫"زمانی که نفس می کشــیم‪ ،‬ذهــن ما حرکت‬ ‫می کنــد و زمانی که نفس ما متوقف می شــود‪،‬‬ ‫ذهن ما هم متوقف می شــود‪ .‬این نشان می دهد‬ ‫که بین ذهن و تنفس ارتباطی مســتقیم وجود‬ ‫دارد‪ .‬با کنترل تنفس می توانیم به راحتی ذهنمان‬ ‫را کنترل کنیم‪ .‬با انجام نفس های ارام و اگاهانه‬ ‫می توانیم ذهن بی نظم و پراکنده را زمان بندی‬ ‫ومتمرکزنماییم"‪.‬‬ ‫نحوه ی انجــام تنفس کاپاالباهاتی‪ 1‬برای‬ ‫پاکسازی سلول های خون و مغز‬ ‫دروضعیت دانداســانا یا یکــی ازوضعیت های‬ ‫نشسته ی یوگا مثل پادماسانا یا واجراسانا بنشینید‪.‬‬ ‫ســتون فقرات و گردنتان کامال در یک راستا‬ ‫وعمود بر زمین باشد‪.‬‬ ‫چشمانتان را ببندید و شانه هایتان را به عقب و‬ ‫پایین رها کنید‪.‬‬ ‫تمام بدنتان کامال ریلکس و رها باشد‪.‬‬ ‫تمرینات تنفس سریع با بازدم های فعال و قوی‪،‬‬ ‫و دم های غیر فعال و پاسیو انجام دهید‪.‬‬ ‫درطی هر بازدم‪ ،‬با حرکت سریع و محکم شکم‪،‬‬ ‫هوا را پشت سرهم با فشارخارج کنید‪.‬‬ ‫با شل کردن عضالت شکم در پایان هر بازدم‪،‬‬ ‫منفعالنه دم بگیرید‪.‬‬ ‫بازدم ها را با ســرعتی که امکان پذیر باشد در‬ ‫سریعترین زمان ممکن تقریبا شصت بار در دقیقه‬ ‫تکرارکنید‪.‬‬ ‫بعد از گذشــت زمــان یک دقیقــه تمرین را‬ ‫متوقف کنید‪.‬‬ ‫حال به تنفس های عــادی و جاری خود اگاه‬ ‫باشید و تنفس خود را مشاهده کنید‪ .‬در حقیقت‬ ‫برای چند لحظــه هیچ گونه تمایلی برای تنفس‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫همزمان ذهن ممکن است یک سکوت عمیقی‬ ‫را تجربه کند‪ .‬از این حالت اســتراحت و شادابی‬ ‫عمیق مغز لذت ببرید‪ .‬تا زمانی که تنفس شــما‬ ‫به حالت نرمال و طبیعی خود برگردد صبرکنید‪.‬‬ ‫نکته‪:‬‬ ‫در زمان انجام تمرینات پرانایاما‪ ،‬ستون فقرات‬ ‫باید صاف و بدون هیچ گونه حرکتی باشد و گردن‬ ‫در راستای ستون فقرات و صورت روبرو باشد‪.‬‬ ‫مهم هســت یاد بگیرید که در پایان هر بازدم‬ ‫سریع و پشت سرهم‪ ،‬با رها کردن عضالت شکم‬ ‫اجازه دهید دم های خودبخودی انجام شوند‪.‬‬ ‫درابتدای تمرین ممکن اســت که انجام ان به‬ ‫تعداد شــصت ضربه در دقیقه امکان پذیر نباشد‪.‬‬ ‫بنابراین می توانید با تعداد بیست ضربه دردقیقه‬ ‫شــروع کنید و این تمرین را دو تا ســه ســری‬ ‫بــا فواصل چند ثانیــه ای از تنفس های طبیعی‬ ‫انجام دهید‪.‬‬ ‫با تمرین منظم روزانه شــما می توانید سرعت‬ ‫خود را تا شصت و ســپس به صدو بیست ضربه‬ ‫دردقیقه افزایش دهید‪.‬‬ ‫هشدار‪:‬‬ ‫کسانی که مشــکالت قلبی دارند یا دچارزخم‬ ‫معده‪ ،‬التهاب معده‪ ،‬ســرگیجه و یا مبتال به غش‬ ‫یا صرع و فتق‪ ،‬لغزش دیسک کمر و ستون فقرات‬ ‫هستند باید از انجام تمرین کاپاالباهاتی اجتناب‬ ‫کنند‪ .‬خانم هــا دردوران قاعدگی و یا درماههای‬ ‫اخر بارداری نیز باید از انجام این تمرین بپرهیزند‪.‬‬ ‫فواید‪:‬‬ ‫این تمرین باعث پاکســازی‪ ،‬تقویت و شادابی‬ ‫ســلول های مغزی می شــود‪ .‬باتمرینات منظم‬ ‫موجب روشنایی چهره وطراوت پوست صورت و‬ ‫بدن شــده و همچنین سیستم عصبی را متعادل‬ ‫و تقویــت کرده و کســالت و خــواب الودگی را‬ ‫برطرف می کند‪.‬‬ ‫تنفس کاپاالباهاتی یک ماساژ خیلی خوب برای‬ ‫ارگان های داخلی شــکم فراهم می کند‪ .‬کسانی‬ ‫که دچار سوء هاضمه هستند و مشکالت گوارشی‬ ‫دارند برایشــان بســیار مفید اســت‪ .‬این تنفس‬ ‫ریه ها و همچنین کل دســتگاه تنفسی و خون را‬ ‫پاکسازی می کند‪ .‬برای کسانی که مبتال به اسم‬ ‫و سایراختالالت تنفسی هستند نیز مفید می باشد‪.‬‬ ‫تنفس کاپاالباهاتی شــلوغی ذهن و حواس پرتی‬ ‫را از بیــن می بــرد و ذهن را بــرای تمرین های‬ ‫مدیتیشن اماده می کند‪.‬‬ ‫‪1-Kapalabhati‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪Yoga Teacher Training AAYUSH Yogadarshanam‬‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 8 ‫پرانا و‬ ‫پانچا کوشا‬ ‫نویسنده‪ :‬سوامی نیرانجاناندا‬ ‫برگردان‪ :‬لعیانبی فر‬ ‫‪Pancha Kosha: Vital Sheaths‬‬ ‫برطبق متون یوگایی‪ ،‬انسان مستعد تجربه پنج‬ ‫بُعد وجود است که پانچا کوشا‪ 1‬یا پنج غالف نام‬ ‫ی هســتند که از زمخت تا‬ ‫دارند‪ .‬اینها پنج قلمرو ‬ ‫ظریف ردیف شده اند و انسان در هر لحظه معین‬ ‫در انها زندگی می کند‪ .‬این پانچا کوشا عبارت اند از‬ ‫‪ -1‬انامایا کوشا ‪ -2‬پرانامایا کوشا ‪ -3‬مانومایا کوشا‬ ‫‪ -4‬ویگیانامایا کوشا و ‪ -5‬اناندامایا کوشا‪.‬‬ ‫اولین غالف یا ســطح تجربه‪ ،‬کالبد جسمی یا‬ ‫انامایا کوشــا‪ 2‬است‪ .‬واژه انا به معنی «غذا» و مایا‬ ‫ِ‬ ‫زمخت وجود‬ ‫به معنی «شــامل» است‪ .‬این سطح‬ ‫اســت و به خاطر وابستگی اش به غذا‪ ،‬اب و هوا از‬ ‫ان به غالف غذایی یاد می شود‪ .‬این غالف به پرانا‬ ‫نیز وابسته است‪ .‬هرچند که زندگی کردن بدون‬ ‫غذا تا شش هفته‪ ،‬بدون اب شش روز و بدون هوا‬ ‫شش دقیقه امکان پذیر است اما لحظه ای که پرانا‬ ‫از ان خارج شود بالفاصله زندگی پایان می یابد‪.‬‬ ‫غالف دوم‪ ،‬پرانامایا کوشا‪ ۳‬یا حوزه انرژی فرد‬ ‫اســت‪ .‬ســطح تجربه در اینجا ظریف تر از کالبد‬ ‫جسمی ای اســت که ان را فرامی گیرد و حمایت‬ ‫می کنــد‪ .‬این غــاف ب ه نوبه خود با کوشــاهای‬ ‫ظریف تر حمایت می شــود‪ .‬کالبدهای جسمی و‬ ‫پرانایی با یکدیگر ساختار بنیادی انسان را تشکیل‬ ‫می دهند که به عنوان اتماپیوری‪ ۴‬یا شهر روح از‬ ‫ان یاد می شود‪ .‬انها ظرف تجربه کالبدهای واالتر‬ ‫را شکل می دهند‪.‬‬ ‫پرانامایا کوشا اســاس تمرین های پرانایاما‪ ۵‬و‬ ‫پرانا ویدیا‪ ۶‬است‪ .‬همچنین ان را همتای پرانایی‪،‬‬ ‫اختری و اثیری کالبد جسمی توصیف می کنند‪.‬‬ ‫پرانامایا کوشــا تقریباً همان شــکل گوشــت و‬ ‫اســتخوانی اش را دارد گرچه مســتعد انبساط و‬ ‫‪۷‬‬ ‫همناندا‬ ‫(بر َ‬ ‫انقباض اســت‪ .‬در تایتیریا اوپانیشاد َ‬ ‫والی‪ )2:‬گفته شده است‪:‬‬ ‫همانا گذشته از این کالبد جسمی که از جوهر‬ ‫غذا ســاخته می شود خویشــتن درونی دیگری‬ ‫متشــکل از انــرژی حیاتی وجــود دارد که این‬ ‫خویشــتن جسمی با ان پر شــده است‪ .‬درست‬ ‫همان طور که کالبد گوشــتی به شــکل انسان‬ ‫است‪ ،‬این خویشتن حیاتی‪ ،‬مطابق با ان به شکل‬ ‫انسان است‪.‬‬ ‫روشــن بینان کالبد پرانایی را به صورت هاله یا‬ ‫ابری رنگی و درخشــان اطراف بدن می بینند که‬ ‫‪8‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫مثل زبانه های خورشــی ِد‬ ‫هنگام کسوف از پشت ما ِه‬ ‫ســایه انداز از درون کالبد‬ ‫جسمی ســاطع می شود‪.‬‬ ‫پژوهشگرانی که با تجهیزات‬ ‫ولتــاژ باالی کرلیــان کار‬ ‫کرده اند نیز اثرات مشابهی‬ ‫روی فیلم به دست اورده اند‪.‬‬ ‫کالبد پرانایــی ظریف تر از‬ ‫کالبد جسمی است و زمان‬ ‫بیشتری طول می کشد تا از‬ ‫هم بپاشد‪ .‬به همین دلیل‬ ‫است که حوزه انرژی عضو‬ ‫قطع شــده می تواند مدت‬ ‫زمان طوالنی ای همچنان‬ ‫حس شود‪ .‬همان طور که در‬ ‫ازمایش با عکس برداری کرلیان نشان داده شده‬ ‫است‪ ،‬این پیکر انرژی همچنین اجازه می دهد‬ ‫وقتی قسمت صدم ه دیده ای التیام می یابد شکل‬ ‫اولیه اش را به خود بگیرد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫غالف ســوم‪ ،‬مانومایا کوشــا یا بُعد ذهنی‬ ‫است‪ .‬این سطح تجربه‪ ،‬ذهن خوداگاه است که‬ ‫دو کوشــای زمخت تر یعنی انامایا و پرانامایا را‬ ‫بــا هم به صورت واحدی یکپارچه در خود جای‬ ‫می دهد‪ .‬ایــن غالف پلی میان دنیاهای بیرونی‬ ‫و درونی اســت که تجربه ها و حس های متعلق‬ ‫به دنیای خارجی را به کالبد شهودی و تاثیرات‬ ‫کالبدهای شــهودی و ِعلّی را به کالبد زمخت‬ ‫منتقل می کند‪.‬‬ ‫غالف چهارم‪ ،‬ویگیانامایا کوشــا‪ 9‬یا ســطح‬ ‫روحــی تجربه اســت که با ذهن نیمــه اگاه و‬ ‫ناخوداگاه ارتباط دارد‪ .‬این قلمرو‪ ،‬مانومایا کوشا‬ ‫را فرامی گیرد اما ظریف تر ا ز ان است‪ .‬ویگیانامایا‬ ‫کوشــا رابط میان ذهن فردی و جمعی است‪.‬‬ ‫دانش درونی از این ســطح بــه ذهن خوداگاه‬ ‫می اید‪ .‬وقتی این غالف بیدار شود تجربه کردن‬ ‫زندگی در سطح شهودی‪ ،‬دیدن واقعیت نهفته‬ ‫پس ظواهر بیرونی برای فرد اغاز می شود‪ .‬این‬ ‫وضعیت به خرد می انجامد‪.‬‬ ‫غالف پنجم‪ ،‬اناندامایا کوشا‪ 10‬یا سطح بهجت‬ ‫و سعادت است‪ .‬این کالبد علّی یا ماورای طبیعی‪،‬‬ ‫منزلگاه ظریف ترین پراناست‪.‬‬ ‫پرانا و کوشاها‬ ‫تمام این پنج غالف را پرانا فرا می گیرد‪ .‬پرانا‬ ‫انها را تغذیه می کند‪ ،‬تداوم می بخشد و ارتباط‬ ‫مناسبشان را حفظ می کند‪ .‬رفتن از یک کوشا‬ ‫به کوشای دیگر نیز با کمک پرانا انجام می شود‪.‬‬ ‫چگونگــی عمل کردن پرانا در بین کوشــاها را‬ ‫می توان با مثال دنــده اتومبیل فهمید‪ .‬از دنده‬ ‫خالص می توان در بین دنده های دیگر حرکت‬ ‫کرد‪ .‬همچنین اتومبیل اول با قرار گرفتن در دنده‬ ‫خالص متوقف می شود و دنده عقب می رود‪ .‬دنده‬ ‫خالص دنده نیست؛ دنده ها یک‪ ،‬دو‪ ،‬سه‪ ،‬چهار‬ ‫و دنده عقب اند‪ .‬بااین همه‪ ،‬بدون ان فضای خنثی‬ ‫بین انها نمی توان از یک دنده به دنده دیگر رفت‪.‬‬ ‫همین قاعده شامل کوشاها نیز می شود‪.‬‬ ‫پرانامایــا کوشــا مثل فضــای خنثی عمل‬ ‫می کند و رفتــن از انامایا به مانومایا‪ ،‬از مانومایا‬ ‫به ویگیانامایا‪ ،‬از ویگیانا به اناندامایا و مانند ان را‬ ‫امکان پذیر می سازد‪ .‬باید برای رفتن از هرکدام از‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫درجه ها به درجه دیگر از قابلیت پرانا شاکتی‬ ‫اســتفاده کرد‪ .‬بنابراین بُعد انرژی مانند فضای‬ ‫خنثی جعبه دنده اســت‪ .‬با فعال شــدن پرانا‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫انسان به ابعاد جسمی‪ ،‬ذهنی‪ ،‬روحی و معنوی‬ ‫دسترسی پیدا می کند‪.‬‬ ‫صعود در کوشاها‬ ‫هدف ره جوی یوگا رســیدن به سطوح باالتر‬ ‫اگاهی با راه یافتن به کوشاها یکی پس از دیگری‬ ‫اســت‪ .‬تمام تمرین های یوگا این هدف را پیش‬ ‫می برند‪ .‬مث ً‬ ‫ال شاتکارماها‪ ۱۲‬مستقیم روی انامایا‬ ‫کوشا اثر می گذارند و نفوذ اگاهی به سطح بعدی‬ ‫یعنی پرانامایا کوشا را با ازاد کردن جریان پرانا‬ ‫امکان پذیر می کنند‪ .‬اســاناها نیز تاثیر مشابهی‬ ‫دارند؛ انها انسدادهای انامایا کوشا را باز می کنند‬ ‫و درنتیجه بر پرانامایا کوشا اثر می گذارند‪ .‬با پیش‬ ‫رفتن در انجام اســاناها‪ ،‬حوزه تاثیرگذاری شان‬ ‫ظریف تر می شــود و پرانامایا کوشا بی واسطه تر‬ ‫اثر می گیرد‪ .‬تمرین های پرانایاما بر پرانامایا کوشا‬ صفحه 9 ‫اثر می کنند و غیر مســتقیم روی مانومایا کوشا‬ ‫تاثیر می گذارند‪.‬‬ ‫پاالیش ســه غالف اول‪ ،‬راه را بر غالف چهارم‬ ‫یعنی ویگیانامایا کوشــا یا غالف شــهود هموار‬ ‫می کند‪ .‬بااین همــه‪ ،‬چگونگی و زمــان نفوذ به‬ ‫اناندامایا کوشــا در پرده ابهام می ماند‪ .‬در قلمرو‬ ‫منطــق ترتیبــی تمرین ها و‬ ‫مــاورای طبیعی‬ ‫ِ‬ ‫اثراتشــان کاربرد ندارد‪ .‬بااین حال‪ ،‬این پنج غالف‬ ‫بــه هم امیخته اند و هرچــه در یکی رخ دهد در‬ ‫غالف های دیگر تاثیر می گذارد‪ .‬فعالسازی نیروی‬ ‫پرانایی به ایجاد توانایی های شفابخش می انجامد‬ ‫به طــوری که این انرژی را می تــوان برای اصالح‬ ‫زخم های زندگی اســتفاده کرد‪ .‬پاالیش مانومایا‬ ‫کوشــا به شــفافیت افکار و تعادل در ابراز خود و‬ ‫احساسات منجر می شود‪ .‬همچنین درک بهتری از‬ ‫موقعیت ها و شرایط مختلف و نیز خالقیت فراوانی‬ ‫در قلمروهای بودهی‪ ۱۳‬یا عقل و کریا‪ ۱۴‬یا عمل‬ ‫وجود داد‪.‬‬ ‫وقتی انامایا کوشــا و پرانامایا کوشا پاک شوند‬ ‫دیگر مانعی میان انها و مانومایا وجود ندارد‪ .‬ذهن‪،‬‬ ‫جســم و انرژی می تواننــد هماهنگ کار کنند و‬ ‫همین امر حجاب ویگیانامایا کوشــا را می گسلد‪.‬‬ ‫وقتی به غالف روحی دسترسی ایجاد شود تمرکز‬ ‫ذهن عمیق تر به سطح می اید‪.‬‬ ‫خالص می شود و ِ‬ ‫تجربه های روحی و ادراک فراحسی بروز می کنند‬ ‫و سامسکاراهای‪ ۱۵‬ریشه دار پاکسازی می شوند‪ .‬با‬ ‫پاک شدن ویگیانامایا کوشا خالقیت الهام می شود‬ ‫و شفافیت به طور شهودی و بدون زحمت به دست‬ ‫می اید‪ .‬در این مرحله‪ ،‬ذهن واقعاً و به راستی خالی‬ ‫می شود و برای تجربه اناندامایا کوشا اماده است‪.‬‬ ‫روند صعود تدریجی در کوشــاها ممکن است‬ ‫برای یوگی نادری کــه از موهبت الهی بهره مند‬ ‫است برعکس شود‪ .‬در این صورت تجربه اناندامایا‬ ‫کوشا باعث پاالیش در همه سطوح دیگر می شود‪.‬‬ ‫اگاهی از کوشا‬ ‫تمرین های یوگایی که هرکس برمی گزیند باید‬ ‫بر مبنای کوشای اصلی ای باشد که اگاهی در ان‬ ‫قرار دارد‪ .‬سطوح مختلف اگاهی که کوشاها نشان‬ ‫می دهند به ‪ -1‬جسم ‪ -2‬حیات ‪ -3‬ذهن ‪ -4‬روح‬ ‫‪ -5‬خویشــتن مربوط می شوند‪ .‬هر تمرین کننده‬ ‫براساس وضعیت تکاملش غالباً در میان این پنج‬ ‫سطح اگاهی به یک حوزه تعلق دارد‪ .‬اگر اگاهی‬ ‫عمدتاً در انامایا کوشا باشد‪ ،‬مثل بسیاری از افراد‬ ‫خوش گــذران و لذت گرایان‪ ،‬فــرد قویاً خود را با‬ ‫جسم یکسان تلقی می کند‪ .‬اگر اگاهی در پرانامایا‬ ‫کوشا باشد شخص‪ ،‬مثل ورزشــکاران‪ ،‬خود را با‬ ‫قدرت و ســرزندگی یکی می داند‪ .‬اگر اگاهی در‬ ‫مانومایا کوشــا باشد فرد خود را با ذهن تحلیلگر‬ ‫یکی تلقی می کند‪.‬‬ ‫وقتی اگاهی تا ســطح ویگیانامایا کوشا رشد‬ ‫یافته باشد جایی که تمایالت تاماسی‪ ۱۶‬و راجاسی‬ ‫کاهش پیدا می کنند شفافیت شناخت براساس‬ ‫فهم شــهودی وجود دارد‪ .‬اینجا تمام تجربه ها در‬ ‫پرتو روح دیده می شوند و معنایی عمیق تر نسبت‬ ‫به انچه معلوم است به خود می گیرند‪ .‬در این بُعد‪،‬‬ ‫تجربه کردن ماهیت ظریــف و پرمعنای اگاهی‬ ‫برتر برای فرد اغاز می شــود‪ .‬کسی که اناندامایا‬ ‫کوشا را درک کند یوگی است‪ .‬او تا حوزه معنوی‪،‬‬ ‫جایی که همه تجربه ها تجربه های معنوی اند رشد‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫تجربه های هرکس در زندگی نشان می دهد که‬ ‫او تاچه حوزه اگاهی رشد یافته است‪ .‬بااین همه‪،‬‬ ‫به رغم بودن کانون اگهی در کوشایی خاص‪ ،‬هنوز‬ ‫انســدادهایی در کوشــاهای دیگر وجود دارد‪ .‬به‬ ‫همین علت مسیر کاملی از یوگا توصیه می شود‪.‬‬ ‫زمانی که باید برای هر شــاخه یوگا صرف شود از‬ ‫شخصی به شخص دیگر بسته به نوع انسدادها و‬ ‫اینکه به چه سطحی از رشد رسیده است تفاوت‬ ‫دارد‪ .‬راهنمایــی متخصص بــرای معین کردن‬ ‫تمرین های مناسب برای هر کوشا که ب ه نوبه خود‬ ‫روی کوشاهای دیگر اثر می گذارند الزم است‪.‬‬ ‫درک پرانا در کوشاهای مختلف‬ ‫هدف تمرین کننده ای که به پرانایاما و پرانا ویدیا‬ ‫می پردازد این اســت که با پرانامایا کوشا کار کند‬ ‫تا جایی که فعالســازی و درک پرانا برای نفوذ به‬ ‫کوشــاهای دیگر به قدر کافی ظریف شود‪ .‬فنون‬ ‫پرانــا ویدیا به او می اموزد که پرانا را در ســطوح‬ ‫مختلــف ظرافت کام ً‬ ‫ال درک و تجربه کند‪ .‬بعد از‬ ‫بیدار سازی پرانا‪ ،‬چگونگی‪ ،‬شکل‪ ،‬رنگ و کیفیت‬ ‫ان در تمام سطوح تجربه می شود‪.‬‬ ‫در ســطح انامایا کوشــا‪ ،‬پرانا به صورت انرژی‬ ‫مربوط به اعصاب حس می شــود‪ .‬اگاهی از پرانا‬ ‫‪17‬‬ ‫شــاکتی در غالف های دیگر از طریق پراتیاهارا‬ ‫یا خلوت گزینی حســی با فراتر رفتن از جســم‬ ‫زمخت و محیط بیرونی پــرورش می یابد‪ .‬درک‬ ‫پرانا در مانومایا کوشــا را می تــوان به خانه ای در‬ ‫شب با چراغ های روشــن تشبیه کرد‪ .‬کیفیت و‬ ‫درخشندگی ان نور به خلوص ذهن بستگی دارد‪.‬‬ ‫بعضی مانومایا کوشا را مانند غالفی از نور با قالب‬ ‫و شکل و برخی مثل نوری دورانی‪ ،‬ساطع شده از‬ ‫منبع مرکزی حس می کنند‪.‬‬ ‫مدتی تمرین نظام مند و مســتمر در ســطح‬ ‫مانومایا راه را برای ویگیانامایا کوشــا باز می کند‪.‬‬ ‫مکاشفه های معنوی‪ ،‬بوها‪ ،‬صداها و مناظری که‬ ‫در وضعیت های عمیق تر مراقبه درک می شــوند‬ ‫جلوه هــای پرانا در ویگیانامایا کوشــا هســتد‪.‬‬ ‫بااین همــه‪ ،‬اولین تجلی تجربه روحی نشــانگر‬ ‫این نیســت که تمرین ها ثمر داده اند یا می توان‬ ‫کنارشــان گذاشــت‪ .‬هنگامی که کوشاها به طور‬ ‫منسجم تری شــروع کنند به عمل کردن‪ ،‬اشاره‬ ‫مختصر در یک جا ممکن اســت باعث تجربه ای‬ ‫اندک جایی دیگر شــود‪ .‬بنابراین باید پشــتکار‬ ‫داشــت تا یکپارچگی کامل به دست اید‪ .‬درواقع‬ ‫‪18‬‬ ‫همین که ویگیانامایا کوشا شکوفا شود‪ ،‬سادانا‬ ‫نیاز به بیشترین تالش و توجه از سوی ره جو دارد‬ ‫زیرا احتمال مدام بی هدف گشتن در حوزه های ان‬ ‫که گستره اش بی اندازه وسیع و جنسش بی اندازه‬ ‫فریبنده و جذاب است وجود دارد‪.‬‬ ‫هنگامــی که ویگیانامایا کوشــا با تمرین های‬ ‫مستمر رفته رفته پالوده شــود ممکن است فرد‬ ‫متوجهتجلی هاییازاناندامایاکوشاشودلحظه هایی‬ ‫که همه چیز درخشنده نمایان می شوند‪ .‬ممکن‬ ‫است غرق در مکاشفه شیوالینگامی‪ 19‬درخشان یا‬ ‫مانند ان شود‪ .‬بااین همه‪ ،‬این نیز تجربه ای نسبی‬ ‫اســت زیرا فقط وقتی کسی به راستی در اناندا به‬ ‫ســر می برد که تمام متعلقات ذهن را پاکسازی‬ ‫کرده باشــد‪ .‬هدف تمرین ها در این ســطح پاک‬ ‫کردن کامل لوح است‪ .‬سوامی ساتیاناندا روزگاری‬ ‫گفتند «تمرین کننده یوگا ممکن است ویگیانامایا‬ ‫کوشای پرورش یافته ای داشته باشد اما ان کسی‬ ‫که به ثمره یوگا نایل شده باشد در اناندامایا کوشا‬ ‫قرار می گیرد‪».‬‬ ‫یوگی روشــن بین درواقع می توانــد اتمامایا‬ ‫کوشــا‪ 20‬کوشای ششمی را نیز تجربه کند‪ .‬این‬ ‫وضعیتی اســت که در ان زندگی با وحدت کامل‬ ‫با خویشتن برتر سپری می شود و فرد کم کم کل‬ ‫جهــان را به صورت فیضان زیبایی‪ ،‬خرســندی‪،‬‬ ‫شــادمانی و حقیقت درک می کند‪ .‬کسی که در‬ ‫اتمامایا کوشــا به سر می برد به سیدا‪ 21‬یا انسان‬ ‫کمال یافته شناخته می شود‪.‬‬ ‫‪1-Pancha kosha‬‬ ‫‪2-Annamaya kosha‬‬ ‫‪3-Pranamaya kosha‬‬ ‫‪4-Atmapuri‬‬ ‫فنون تنفسی که با انها می توان جریان نیروی حیاتی را کنترل‪ ،‬هدایت ‪5-Pranayama:‬‬ ‫‪.‬و تسخیر کرد‬ ‫‪ .‬فنی شفابخش مستلزم اگاهی و حرکت پرنا ‪6-Prana vidya:‬‬ ‫ً‬ ‫احتماال حدود قرن ‪7-Taittiriya Upanishad:‬‬ ‫متن سانسکریت شامل سه فصل که‬ ‫‪.‬ششم پیش از میالد نوشته شده است و فصل دوم ان برهمناندا والی است که نه شعر دارد‬ ‫‪8-manomaya kosha‬‬ ‫‪9-vijnanamaya kosha‬‬ ‫‪10-anandamaya kosha‬‬ ‫نیروی پرنا ‪11-prana shakti:‬‬ ‫فنون پاکسازی در هاتا یوگا ‪12-shatkarma:‬‬ ‫‪13-buddhi‬‬ ‫‪14-kriya‬‬ ‫‪.‬تاثیرات ذهنی که به صورت کهن الگو در کالبد ظریف ذخیره می شوند ‪15-samskara:‬‬ ‫‪16‬ویژگی های متعلق به سکون‪ ،‬تنبلی‪ ،‬کندی ذهن وبی رغبتی به تغییر‬ ‫‪ .‬متعلق به فعالیت‪ ،‬بی قراری‪ ،‬نوسان و تمایل به سلطه‬ ‫‪17-Pratyahara‬‬ ‫‪.‬انضباط یا تمرین معنوی که به طور منظم انجام شود ‪18-Sadhana:‬‬ ‫نماد اگاهی به صورت سنگ سیاه بیضی شکل ‪19-Shivalingam:‬‬ ‫‪20-Atmamaya kosha‬‬ ‫‪21-Siddha‬‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 10 ‫ذن چیست؟‬ ‫پروانه قاسمیان دستجردی‬ ‫«اموختــن ذن‪ ،‬یعنی یافتن خود‪ ،‬خود را یافتن‬ ‫یعنی خود را فراموش کــردن‪ ،‬خود را فراموش‬ ‫کــردن یعنی یافتن طبیعــت بودایی ‪ ،‬طبیعت‬ ‫‪1‬‬ ‫اصلی و ذاتی ما» استاد دوگن‬ ‫اشــنایی با اییــن ذن در فرهنگ و‬ ‫هنر ژاپن‬ ‫سحرگاه‪ ،‬سحرگاه جســم و اگاهی‪ .‬سایه هایی‬ ‫تاریک‪ ،‬بی حرکت‪ ،‬راســت نشسته بر بالشتک‬ ‫های مــدور‪ ،‬چهارزانو‪ ،‬زانوهــا متصل به زمین‪،‬‬ ‫پشت گردن صاف‪ ،‬چشم ها نیمه بسته‪ ،‬نفس ها‬ ‫ارام و عمیق‪ .‬گاه صدای گرفته ی استاد که متون‬ ‫مقدس را تفسیر می کند‪ ،‬سکوت را در هم می‬ ‫شکند‪ ،‬متون مقدس سرشار از خردی به پیری‬ ‫جهان است‪.‬‬ ‫در این نحوه ی نشستن؛ زندگی روزمره‪ ،‬جایگاه‬ ‫حقیقی و معنای خویش را باز می یابد‪ ،‬زیرا که در‬ ‫بطن فعالیت و عمل‪ ،‬ذن ان را تعالی می بخشد و‬ ‫به ان ریشه می دهد‪.‬‬ ‫• تاریخچه ذن‬ ‫چگونگی ورود ذن به ژاپن‬‫بیست و پنج قرن پیش‪ ،‬در هندوستان در اطراف‬ ‫رود گنــگ؛ مردی زیر درخــت انجیر به مراقبه‬ ‫نشسته اســت‪ .‬شش هفته است که او به همین‬ ‫شکل نشسته‪ ،‬بدنش حرکت نمی کند و اگر نفس‬ ‫عمیق و توانای او نبود گمان می کردند که مرده‬ ‫است‪ .‬او تصمیم گرفته است که تا وقتی مساله ی‬ ‫تولد و مرگ را حل نکــرده از زیر درخت تکان‬ ‫نخورد‪ .‬ســپس در اخرین ساعات شب به دانش‬ ‫‪10‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫نهایی دســت می یابــد‪ ،‬ظلمات‬ ‫ناپدید شده و نور پدیدار می گردد‬ ‫و او بودا می شود یعنی بیدار شده‬ ‫ان راز و دانش نهایی در نشستن‬ ‫بی هیچ کاری‪ ،‬بی هیچ اندیشه و‬ ‫فکری نهفته است‪.‬‬ ‫در قرن ششم میالدی‪ ،‬راهبی به‬ ‫نام بودی دارما‪ ،‬این تفکر ارزشمند‬ ‫یعنی عمل اینجــا و اکنون را به‬ ‫چین بــرد‪ .‬بودهیدارما به مدت ‪9‬‬ ‫سال در کوهســتان خلوت گزید‬ ‫و در ان مدت فقط به نشســتن‬ ‫بودایــی در حالی که رو به صخره‬ ‫ی ســنگی بود؛ پرداخت‪.‬پس از‬ ‫ان در مدت چند سال پیام او در‬ ‫تمام چین شنیده شد‪ .‬از شاگردانش هویی ننگ‪،‬‬ ‫هوانگ پو و لین تســی برخاستند و اموزشی با‬ ‫طراوت و اقتداری جهانی عرضه کردند‪ .‬این موج‬ ‫که به سوی شرق پیش می رفت‪ ،‬ژاپن را هفت‬ ‫قــرن بعد دریافت‪ .‬اول به لطــف «ای زای»‪ 2‬و‬ ‫چندی بعد از طریق «دوگن»‪ 3‬دوگن سی سال‬ ‫باقی مانده از عمرش را به نشــر اصول ذاذن در‬ ‫ژاپن پرداخت‪.‬‬ ‫اشنایی با فرهنگ ذن‬‫راز ذن در اینست که بنشینی‪ ،‬خیلی ساده‪ ،‬بدون‬ ‫هدف‪ ،‬بدون میل به ســودجویی‪ ،‬در حالتی که‬ ‫تمرکز کامل داشــته باشــی‪ .‬ذن را نه می توان‬ ‫در یک کالم و مفهوم بیــان کرد و نه می توان‬ ‫ان را با اندیشــه منتقل کرد‪ ،‬تنها با اجرای ان‬ ‫و با تجربه است که ادراک می شود‪ .‬در فرهنگ‬ ‫و زبــان ژاپنی؛ «ذا » یعنی نشســتن و «ذن» به‬ ‫معنای مراقبه است‪ .‬ذاذن برای سالمتی جسم و‬ ‫روح بسیار موثر است چون این دو را به وضعیت‬ ‫طبیعی خود ســوق می دهد‪ .‬ذن ماورای همه‬ ‫دوگانگی ها است‪ .‬به عبارتی این مکتب تعالیم‬ ‫خــود را بر پایه ی تناقضات می اموزد‪ ،‬شــبیه‬ ‫به اموزشــی که در ایین ییــن و یانگ صورت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫ذن را مــی توان مراقبه ای ناظــر بر چهار الیه‬ ‫شرح داد‪:‬‬ ‫‪ -1‬الیه ی اول شــاهد و ناظــر بودن بر محیط‬ ‫اطراف که شــامل نظارت بر تمام اشیاء‪ ،‬بوها و‬ ‫نورها و احساسات نیز می شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬الیــه ی دوم ناظر بودن بر ذهن اســت‪ ،‬با‬ ‫نظارت بر ذهن می توان افکار و اندیشه هایی‬ ‫کــه دائم در حــال ورود به ذهن هســتند را‬ ‫مشاهده کرد و از این طریق ذهن ارام می شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬الیه ی ســوم نظارت بر بدن خود اســت‪،‬‬ ‫مشــاهده و احســاس تمام اجزای بدن اعم از‬ ‫بافتها‪ ،‬عضالت و ‪.....‬‬ ‫‪ -4‬الیه ی چهارم تنفس است که با مشاهده ی‬ ‫ریتم تنفس در هر لحظــه می توان به حالت‬ ‫ذن رفت‪.‬‬ ‫در متون سنتی ذن گفته شده است‪:‬‬ ‫نگاه کردن بدون نگاه کردن‬‫گوش کردن بدون گوش کردن‬‫حس کردن بدون حس کردن‬‫اندیشیدن بدون اندیشیدن‬‫در ایــن حال‪ ،‬نظاره کــردن از وجوه مختلفی‬ ‫صورت می گیرد‪ .‬مانند تمرین شمشــیر زنی‬ ‫است‪ ،‬حواس فرد باید به تمام بخشها و جوانب‬ ‫مختلف باشد‪.‬‬ ‫بیوگرافی بودی دارما‬ ‫بودی دارما ( حدود اغاز سده پنجم میالدی)‬ ‫یک راهب بودایــی بود که اوردن ایین ذن به‬ ‫چین را به او نسبت می دهند‪ .‬بیشتر منابع او را‬ ‫یک ایرانی یا فردی از جنوب هند می دانند که‬ ‫به جنوب چین سفر کرد و پس از ان به سوی‬ ‫شــمال رفت‪ .‬یکی از منابع اولیه تاریخ ورود او‬ ‫به چین را در روزگار دودمان لیو سونگ(‪-479‬‬ ‫‪ )420‬دانسته و منابع بعدی ورود او را در دوره‬ ‫دودمان لیانگ(‪ )502-557‬نوشته اند‪.‬‬ ‫متون مقدس بودیســم قب ً‬ ‫ال به چین راه یافته‬ ‫بود و امپراطور خود را یک بودایی دو اتشه می‬ ‫دانست‪ .‬خرقه می پوشید‪ ،‬گیاهخوار بود و متون‬ ‫مقدس بودایی می خواند‪ .‬به دعوت امپراطور‪،‬‬ ‫بودی دارما در روز نخست از ماه بعد به پایتخت‬ ‫رفت‪ .‬او از بــودی دارما پرســید‪ :‬ذات نهایی‬ ‫حقیقت مقدس کجاســت؟ بودی دارما پاسخ‬ ‫داد‪ « :‬یک خالی که به عمق ان نمی توان رسید‬ ‫و هیچ چیز مقدســی ندارد‪ ».‬امپراطور دوباره‬ ‫پرسید‪ «:‬من با چه کسی دارم حرف می زنم؟»‬ ‫و او پاســخ داد‪ «:‬نمی دانم» امپراطور نفهمید‪.‬‬ ‫بودی دارما تمام دستاوردهای امپراطور نظیر‬ ‫ساختن معبدها‪ ،‬دیرها‪ ،‬نسخه برداری از متون‬ ‫مقدس را دســتمایه های زمینی شمرد و بی‬ ‫پاداش خواند‪ .‬او گفت‪ :‬پاداش راستین فرزانگی‬ ‫ناب است‪ .‬در خالیا و سکوت خانه کند‪ .‬به شیوه‬ ‫های دنیایی به چنگ نیاید‪.‬‬ صفحه 11 ‫بودی دارما را اغازگر یــک کردار دینی ذن «‬ ‫خیره شــدن به دیوار» می دانند‪ .‬ذن باوران بر‬ ‫این عقیده اند کــه «دیوار خیرگی» باعث ارام‬ ‫شدن ذهن می شود‪ .‬بودی دارما برای اموزش‬ ‫چینیــان در اصول بودایی؛ «کتــاب لنکاوتاره‬ ‫ســوترا» را انتخاب کــرد‪ .‬اصل کتاب تاکید بر‬ ‫روشنی درونی دارد‪ .‬که تمامی دوگانگی ها را‬ ‫می زداید و از تمامــی تمایزها فراتر می رود‪.‬‬ ‫تاریخ نــگاران پیدایش هنرهــای رزمی را در‬ ‫چین به بودی دارما نسبت می دهند‪ .‬ریشه ی‬ ‫ورزش کاراتــه را نیز در اموزه های بودی دارما‬ ‫می دانند‪ .‬زمانی که بودی دارما برای ریاضت و‬ ‫گوشه نشینی به معبد شائولین رفت‪ ،‬مشغول‬ ‫تعلیم ذن گردید و همچنین نبرد بدون سالح‬ ‫را به مریدان خود اموخت‪.‬‬ ‫مختصری از عقاید ذن گرایان‬ ‫در شــودوکا‪ 3‬نوشته شده اســت‪ «:‬نه باید در‬ ‫جســتجوی حقیقت باشــیم و نه از توهمات‬ ‫بگریزیم‪ ».‬باید گذاشت تا اندیشه ها بگذرند و‬ ‫نباید انها را حفظ کرد‪ .‬ذهن ما پیچیده است‬ ‫و رهبری ان دشــوار است‪ .‬اگر بخواهیم بر ان‬ ‫مسلط شویم؛ خیلی زود خسته می شویم‪ .‬این‬ ‫کار امکان پذیر نیست‪ .‬تنها با تمرکز بر نحوه ی‬ ‫نشستن و تنفس می توانیم خوداگاه خویش را‬ ‫فراموش کنیم و در نتیجه اندیشه ها خودبخود‬ ‫و بطور طبیعی عبور می کنند و دیگر اندیشه‬ ‫ای باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫ذن گرایان معتقدند که ذن رنج است‪ ،‬ذن در‬ ‫رنج غوطه ور است‪ .‬انسان امروزی می خواهد‬ ‫از درد و رنــج بگریزد و این موجب ضعف و بی‬ ‫دفاعی او می شــود‪ .‬او دیگر در مقابل استرس‬ ‫های زندگی امروزی قــدرت دفاعی ندارد‪ .‬در‬ ‫عقیــده ی ذن گرایان؛ هــدف از به کار بردن‬ ‫تکنیک هــای ذن‪ ،‬باال بردن انرژی‪ ،‬بدســت‬ ‫اوردن هشیاری و رفتار صحیح است تا هرچیز‬ ‫در جای مناسب خود قرار گیرد‪ .‬در جایی که‬ ‫حقیقت مطلق است‪.‬‬ ‫ذن همواره پر از تناقض اســت‪ .‬هرگز از وجه‬ ‫متعارف امور و اشــیاء راضی نیست‪ .‬نگاه را به‬ ‫وجه پنهان می خواند‪ ،‬به سوی واقعیتی دیگر‬ ‫که نمی توان با اندیشــه ی تنها انرا دریافت‪.‬‬ ‫برای این کار از طریقی کام ً‬ ‫ال ویژه اســتفاده می‬ ‫کند و ان « کوان» است‪ .‬معنای اصلی این کلمه «‬ ‫قانون» است‪ .‬مقررات و اصل‪ ،‬قانون مطلق که نمی‬ ‫توان ان را تغییر داد و یا دگرگون کرد‪ .‬یک کوان‬ ‫ممکن اســت در معنای ظاهری پوچ و بی معنی‬ ‫جلوه کند اما با تجربه ای عمیق‪ ،‬انسان می تواند‬ ‫ان را درک کنــد و جوهر کیهانــی ان را دریابد‪.‬‬ ‫در زمان درس‪ ،‬استاد ممکن است سوالی بپرسد‬ ‫که کوان باشــد و یا شاگرد سوالی بپرسد و استاد‬ ‫جوابی دهد که شاگرد را بیشتر به فکر فرو برد تا‬ ‫معنی پنهان ان را دریابد‪ .‬زندگی نیز در هر لحظه‬ ‫در حال خلق کوان هایی است که ناچار به حل ان‬ ‫ها هســتیم و با دریافتن جواب ان ‪ ،‬مرحله ای را‬ ‫برای رسیدن به حقیقت به پیش می بریم‪.‬‬ ‫ذن و چای یک طعم دارند‪ :‬ارامش و تمرکز‬ ‫یک دست صدا ندارد‪ ،‬باید اضداد را متحد کرد‪.‬‬ ‫تمرینات روزانه در ایین ذن‬ ‫«حتــی اگر محل مراقبه کوچک باشــد‪ ،‬همه ی‬ ‫جهــان را در بر دارد‪ ،‬حتــی اگر ذهن ما کوچک‬ ‫باشد‪ ،‬الیتناهی را در بر می گیرد‪».‬‬ ‫‪4‬‬ ‫استاد سکیتو‬ ‫اســتاد دوگن کتاب بزرگی به نام «شــوبوگن زو»‬ ‫نوشته که فصلهایی درباره ی روش زندگی روزمره‬ ‫به شــیوه ی ذن دارد‪ .‬یک فصل کامل به نحوه ی‬ ‫شستشو اختصاص دارد‪ .‬دوگن تاکید می کند که‬ ‫باید مقتصدانه از اب اســتفاده کرد‪ .‬او به دقت در‬ ‫مورد شستن دندانها نوشته است‪ .‬در معابد ذن هر‬ ‫چیزی که برای پختن غذا اعم از سبزیجات و غالت‬ ‫و غیره مورد اســتفاده قرار می گیرد ؛ نباید هیچ‬ ‫دور ریزی داشــته باشد‪ .‬اگر استاد حتی یک دانه‬ ‫برنج در کف اشپزخانه بیابد‪ ،‬اشپز شدیدا ً مواخذه‬ ‫می شــود‪ .‬تمام اضافات غذا ها مثل پوست سیب‬ ‫زمینی یا هویج‪ ،‬ته تربچه ها‪ ،‬ســبزیجات اضافه و‬ ‫غیره بعد از شسته شدن‪ ،‬در روغن یا اب ریخته و‬ ‫غذای دیگری از ان ها درست می کنند‪ .‬این متن‬ ‫که هشتصد سال پیش نوشته شده ؛ هنوز کهنه‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫همواره بر کاری که می کنید متمرکز باشید‪ ،‬این‬ ‫نحوه ی تمرینات روزانه به روش ذن است که تا‬ ‫به امروز هیچ تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫ذن یعنــی تمرکز لحظه به لحظــه ی زندگی‪،‬‬ ‫ممکن است که در دنیای امروزی این امر به نظر‬ ‫مشکل باشد ولی امکان پذیر است‪.‬‬ ‫در زندگی روزمره اگر عــادت کنیم‪ ،‬می توانیم‬ ‫درد را با بازدم های طوالنی مهار کنیم این روش‬ ‫بســیار موثر است‪ .‬ریشــه و سرچشمه ی درد‬ ‫کجاست؟ بی شــک ممکن است عضوی بیمار‬ ‫باشد و با انقباض و یا التهاب؛ درد در بدن بوجود‬ ‫اید‪ .‬اما انچه موجب دریافت درد می شود ریشه‬ ‫ای روانی دارد‪ .‬وقتی انســان ارام کردن روان را‬ ‫می اموزد و این کار را از طریق رها کردن اندیشه‬ ‫ها‪ ،‬تمرکز بر نحوه ی نشستن و تنفس انجام می‬ ‫دهد؛ روان ارام می گیرد و درد ساکت می شود‪.‬‬ ‫نحوه ی نشستن‪:‬‬ ‫کمر به طرف جلو متمایل می شــود‪ ،‬از حدود‬ ‫مهره ی پنجم کمر؛ ستون فقرات کام ً‬ ‫ال راست‪،‬‬ ‫پشت راست‪ ،‬با زانوهای به زمین فشار اورده‪ ،‬سر‬ ‫صاف‪ ،‬چانه داخل‪ ،‬پشت گردن راست‪ ،‬عضالت‬ ‫شکم ازاد و راحت‪ ،‬بینی در ردیف ناف ‪،‬شبیه به‬ ‫یک کمان کشیده‬ ‫دســت چپ درون دست راست در حالیکه کف‬ ‫دست ها بسوی باالســت و در سطح شکم قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬چشمها نیمه بسته و بدون خیره شدن‬ ‫به چیزی‬ ‫نحوه ی تنفس‪:‬‬ ‫تنفس در مدت ذاذن نقش بسیار مهمی را ایفا می‬ ‫کند‪ .‬تنفس در ذن به هیچ تنفس دیگری شبیه‬ ‫نیســت‪ .‬هدف اول ایجاد یک ریتم کند‪ ،‬مقتدر‬ ‫و طبیعی اســت‪ .‬تکیه بر بازدم مالیم‪ ،‬طوالنی و‬ ‫عمیق باعث ایجاد دمی طبیعی و منظم می شود‪.‬‬ ‫هوا ارام و خاموش بیرون رانده می شود در حالی‬ ‫که فشــار بازدم به درون شکم می رود و به روده‬ ‫ها ماساژ مفیدی می دهد‪.‬‬ ‫تنفس هنگامی صحیح است که نشستن درست‬ ‫باشد‪ .‬و ذهن به طور طبیعی از تمرکز عمیق بر‬ ‫نشست و تنفس صحیح‪ ،‬ایجاد می شود‪.‬‬ ‫اکنون پریشان نباش‪ ،‬هرگز پریشان نباش‬ ‫اگر اکنون خوشبخت باشی‪ ،‬همیشه خوشبخت‬ ‫خواهی بود‬ ‫زندگی توالی « اکنون» هاست‪.‬‬ ‫هرجا که اکنون نشســته ای‪ ،‬همــان جا مرکز‬ ‫کائنات است‪.‬‬ ‫‪1-Dogen‬‬ ‫‪2-Eisai‬‬ ‫که در چین در قرن هفتم میالدی می زیسته است‪ .‬شودوکا ‪3-Shodoka‬‬ ‫یا سرود ساتوری انی اثر استاد یوکا‬ ‫‪4-Sekito‬‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 12 ‫نحوه ی مراقبه‬ ‫نویسنده‪ :‬سوامی شیوااناندا‬ ‫برگردان‪ :‬سارا توحیدی‬ ‫قبــل از پر کردن ذهن با اندیشــه های روحانی‪ ،‬ابتدا باید عقاید الهی را‬ ‫جذب کرد‪ .‬در ابتدا جذبه و به تبع ان اشــباع شدن؛ در ان زمان است که‬ ‫درک ناگهانی بدون لحظه ای درنگ حاصل می شود‪ .‬همواره این سه مورد را‬ ‫در خاطر داشته باشید‪ :‬جذبه‪ ،‬سرشاری و ادراک‪.‬‬ ‫به کمــک خودنگری‪ 1‬افزون تر و برکندن از امالی که نیروی محرکه ی‬ ‫تمامی افکار و اعمال زندگی هستند‪ 2‬و نیز با کنترل بیش تر احساسات و‬ ‫زندگی درونی‪ ،‬اراده ی خود را قوی‪ ،‬خالص و تسلیم ناپذیر کنید‪.‬‬ ‫اگر به مدت یک ماه طعم غذای راســگوال‪ 3‬غذای گوشــتی و شیرین‬ ‫بنگالی در مذاق شما باشد‪ ،‬در ذهن شما نوعی وابستگی و تعلق به این غذا‬ ‫به وجود می اید‪ .‬این موضوع در خصوص ودانتا‪( ۴‬فلسفه ی عرفانی بر پایه ی‬ ‫ودا)‪ ،‬سانیاســین‪( ۵‬ترک دنیا در مذهب درویشــی هندویی) و مطالعه ی‬ ‫مطالب مربوط به مراقبه و یوگا نیز صادق اســت؛ به نحوی که نوعی تعلق‬ ‫ذهنی مشــابهی در ذهن انسان برای درک خدا و دستیابی به اگاهی الهی‬ ‫شــکل می گیرد‪ .‬تعلق ذهنی صرف‪ ،‬کمک چندانی به شما نخواهد کرد‪،‬‬ ‫بلکه کندن از تعلقات مادی زندگی‪ ،۶‬کشــتن اشــتیاق به منظور رهایی‬ ‫ذات حقیقی خود از وابســتگی ها‪ ،۷‬ظرفیت ســازی برای نیل به توفیقات‬ ‫الهی‪ ۸‬و مراقبه ی مستدام و مستمر‪ ۹‬الزم است‪ .‬از این طریق خودشناسی‬ ‫ممکن می شود‪.‬‬ ‫داشتن زندگی فاضالنه برای درک خداوند کفایت نمی کند‪ ،‬بلکه مراقبه ی‬ ‫مداوم ضروری است‪ .‬زندگی با فضیلت صرفاً ذهن را برای تمرکز و مراقبه‬ ‫اماده می ســازد‪ .‬در واقع مراقبه و تمرکز هســتند که در نهایت منجر به‬ ‫خوداگاهی می شوند‪.‬‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫این واژگان را اغلب در گیتا (سروده های مقدس خداوند که دویست‬ ‫ســال قبل از مسیح نگاشته شده اند‪ ).‬دیده اید‪ « :‬نجوا‪ ۱۱‬و رجعت به سوی‬ ‫خدا‪ .»۱۲‬این واژگان به این معنی هستند که شما باید تمامی ذهن خود را‬ ‫‪12‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫به خداوند بســپارید و فقط در این صورت است که به درکی از خویشتن نائل‬ ‫می شوید‪ .‬حتی اگر کوچک ترین اشتغال ذهنی نیز داشته باشید‪ ،‬دستیابی به‬ ‫شناخت خدا غیرممکن خواهد بود‪ .‬همچنان که اب گل الود را با افزودن پاک‬ ‫کننده ها خالص و تطهیر می کنید‪ ،‬ذهن کدر و اشــباع از مفاهیم و ایده های‬ ‫نادرست‪ ۱۳‬را نیز باید با تامل و تفکر به هستی مطلق‪ ۱۴‬پاک سازی کنید‪ .‬در‬ ‫این صورت است که تهذیب نفس حاصل می شود‪.‬‬ ‫در اشتیاق به کسب ثمره و نیل به مقصود در زمان مراقبه شتاب نکنید‪ .‬خانم‬ ‫جوانی گرداگرد درخت انجیر مقدس‪ 108 ۱۵‬مرتبه برای داشتن فرزند طواف‬ ‫کرد‪ ،‬سپس شکم خود را لمس کرد تا ببیند ایا این ارزو محقق شده یا خیر‪.‬‬ ‫این عمل یک حماقت محض است‪ .‬البته که باید برای رسیدن به این مقصود‬ ‫ماه ها صبر کرد‪ .‬همینطور اگر به طور منظم چندین وقت به مراقبه بپردازید‪،‬‬ ‫‪۱۶‬‬ ‫انگاه ذهن به مرحله ی پختگی و امادگی رســیده و در نهایت خودشناسی‬ ‫حاصل می شود‪ .‬تعجیل موجب زیانکاری است‪.‬‬ ‫بایسته است که سالکان پیشرو در یوگا به منظور پیشرفت بیش تر در مراقبه‬ ‫از تمامی فعالیت های دنیوی دست بشویند‪ .‬صداقت در انجام مراقبه ناخوداگاه‬ ‫منجر به ترک همه ی امور دنیوی خواهد شد‪ .‬کارهای روزانه مانعی برای مراقبه‬ ‫به شمار می روند‪ .‬به همین دلیل است که در سروده های گیتا می خوانیم‪« :‬برای‬ ‫یک حکیم فرزانه که به دنبال مراقبه می باشد کارما مقصود است‪ .‬برای همان‬ ‫‪۱۸‬‬ ‫حکیم فرزانه که با مراقبه و ریاضت به مقامی واال‪ ۱۷‬دست یافته است ارامش‬ ‫مقصد نهایی می باشــد»‪ .‬بنابراین کار روزانه و مراقبه با هم تناســبی ندارند و‬ ‫همچون اسید و باز‪ ،‬اب و اتش و یا تاریکی و روشنایی می باشند‪.‬‬ ‫هر روز باید اعمال و رفتار نیک‪ ۱۹‬خود را افزون کرده و مراقبه داشته باشیم‪.‬‬ ‫برای مثال پشــتکار‪ ،‬صبر‪ ،‬مهربانی‪ ،‬بخشایش‪ ،‬بخشش‪ ،‬پاکی و صفات خوب‬ ‫به مراقبه ی شــما کمک می کنند و در عوض مراقبــه نیز به افزایش پاکی و‬ ‫خلوصتان کمک می کند‪.‬‬ صفحه 13 ‫تمام احساسات فراگیر روحانی‪ ۲۰‬را با خود همراه کنید‪ .‬محدودیت های‬ ‫مادی جســم را به عنوان یک ظاهر محض انکار کرده و ســعی کنید این‬ ‫احساسات را همیشه در خود زنده نگاه دارید‪.‬‬ ‫چرا در مراقبه چشم های خود را می بندید؟ با چشمانی باز مراقبه کنید‪.‬‬ ‫شما باید بتوانید تمرکز و تعادل ذهنی خود را حتی در مرکز شهری شلوغ‬ ‫نیز حفظ کنید‪ .‬فقط در این صورت است که مسیر تکامل را طی کرده اید‪.‬‬ ‫در اغاز هنگامی که هنوز مبتدی هستید‪ ،‬می توانید برای جلوگیری از انحراف‬ ‫ذهن چشمانتان را بسته نگه دارید چراکه ضعیف هستید‪ ،‬اما در ادامه باید‬ ‫قادر باشــید با چشمانی باز حتی حین راه رفتن نیز مراقبه کنید‪ .‬با کمال‬ ‫قدرت جهان را غیرواقعی پنداشته‪ ،‬گویی که اص ً‬ ‫ال جهانی وجود ندارد و فقط‬ ‫هســتی مطلق وجود دارد‪ .‬اگر قادر باشید با چشمانی باز به هستی مطلق‬ ‫تمرکز یافته و مراقبه نمایید‪ ،‬انگاه انسانی قوی هستید و به راحتی تمرکز‬ ‫شما به هم نمی خورد‪ .‬فقط در صورتی میتوانید مراقبه کنید که ذهنتان از‬ ‫همه ی تشویش ها و تنش ها فراتر رود‪.‬‬ ‫در مراقبه و تمرکز می بایست ذهن را به انحای مختلف تمرین داد‪ .‬از این‬ ‫طریق می توانید ذهنی اشفته را به ذهنی موشکاف و ظریف‪ 21‬تبدیل کنید ‪.‬‬ ‫‪۲۲‬‬ ‫زمانی کــه مراقبه می کنید‪ ،‬تمایالت دربرگیرنده ی احســاس و رفتار‬ ‫همانند خشــم‪ ،‬حســادت‪ ،‬تنفر و غیره شــکلی غیرفعال به خود گرفته و‬ ‫کمرنگ تر می شــوند‪ .‬احساســات مذکور را باید از طریق تمرکز ناشی از‬ ‫مراقبه ی مستمر و مداوم‪ ۲۳‬از بین برد‪ .‬در این صورت است که ایمن خواهید‬ ‫بود‪ .‬تمایالت نهفته در درون انسان در پی فرصت بوده تا تجلی یافته و شکلی‬ ‫مهیب به خود گیرند‪ .‬اینجاست که باید همواره مراقب و هوشیار باشید‪.‬‬ ‫باید در برابر تمایالت مهلک و تنزل دهنده که به واســطه ی اهریمن و‬ ‫تاریکی در حین مراقبه ایجاد می شــوند استقامت به خرج دهید‪ .‬از طریق‬ ‫تفکر ترتیب یافته و روشن‪ ،‬پرسه های بی هدف و زمزمه های کاذب ذهن را‬ ‫ناشنیده بگیرید‪ .‬نگاه درونی خود را به حقیقت الهی معطوف کنید‪ .‬از موانع‬ ‫سخت و ناکامی های پیش رو نهراسید‪ .‬شجاع باشید و با شجاعت تا زمانی که‬ ‫در حریم امن و جاودانه ی الهی ماوا یافته ادامه دهید‪.‬‬ ‫در یک شهر بزرگ‪ ،‬تردد و شلوغی در ساعت ‪ 8‬شب زیاد است اما ساعت‬ ‫‪ 9‬با شــلوغی زیادی مواجه نیستیم و به همین ترتیب در ساعات ‪ 10‬و ‪11‬‬ ‫شب صداهای کم تری شنیده می شود و در ساعت ‪ 1‬بامداد سکوت و ارامش‬ ‫حاکم می شود‪ .‬همینطور در ابتدای تمرینات مراقبه‪ ،‬تمایالت بی شماری‬ ‫در ذهن پدیدار شــده و موجب اشفتگی و درهم ریختگی ذهن می شوند‪.‬‬ ‫با این حال امواج ذهنی به تدریج ارام گرفته و در نهایت کنترل می شوند و‬ ‫مراقبه کننده از ارامش مطلق لذت خواهد برد‪.‬‬ ‫وقتی از میان یک بازار شلوغ در مرکز شهری بزرگ گذر می کنید‪ ،‬قادر‬ ‫به شنیدن صداهای اهسته نیســتید اما زمانی که با دوستانتان به منظور‬ ‫مراقبه در اتاقی ســاکت نشسته اید‪ ،‬کوچک ترین صداها نیز قابل شنیدن‬ ‫هســتند‪ .‬همینطور زمانی که مشــغول کار روزمره ی خود هستید‪ ،‬قادر به‬ ‫تشخیص افکار اهریمنی نخواهید بود اما در زمان مراقبه می توانید ان ها را‬ ‫شناسایی کنید‪.‬‬ ‫با این وجود نباید از افکار شــیطانی که در زمان مراقبه به ذهنتان می‬ ‫رســند هراسی داشته باشید‪ .‬با تمام قدرت به مراقبه و تکرار مانترا و اسماء‬ ‫الهی‪ 24‬ادامه دهید تا از این مرحله عبور کنید‪.‬‬ ‫سالکین مراقبه نباید به دنبال ثروت باشند چراکه ثروت ان ها را به سوی‬ ‫وسوســه های دنیوی سوق می دهد‪ .‬تنها کافی است برای نیازهای اساسی‬ ‫زندگی اندکی مال داشته باشند‪ .‬تمکن مالی‪ ،‬ذهن را از تنش و نگرانی دور‬ ‫کرده و به مراقبه ی بدون وقفه ی شما کمک می کند‪.‬‬ ‫اهمیت مراقبه در حالت نشسته‬ ‫مراقبه باید در حالت نشســته انجام شود چراکه در حالت دراز کشیده و‬ ‫ایستاده انجام مراقبه امکان پذیر نمی باشد‪ .‬نشستن در مراقبه امری ضروری‬ ‫اســت به این دلیل که مراقبه نوعی اتصال ذهنی بوده و این اتصال در حال‬ ‫راه رفتن یا دویدن میسر نمی باشد زیرا توجه ذهن معطوف بدن خواهد بود‪.‬‬ ‫همینطور وقتی در حالت دراز کشــیده هستید‪ ،‬کشش خواب بر شما غلبه‬ ‫می کند‪ .‬اپاســانا (عبادت) که در حقیقت طبیعت تمرکز است نیز باید در‬ ‫حالت نشسته اجرا شود و در این صورت است که منتج به تمرکز می شود‪.‬‬ ‫تمرکز که مسیر بدون وقفه و مداوم ذهن حول موضوعی خاص می باشد در‬ ‫حالت نشسته محقق می شود‪.‬‬ ‫در عبــادت ذهن باید بر یک چیز خاص تمرکز کند و این امر در حالت‬ ‫ایســتاده یا دراز کشیده غیرممکن است‪ .‬علت ان است که ذهن انسان در‬ ‫حالت ایستاده بر حفظ تعادل و ایستایی بدن تمرکز داشته و لذا نمی تواند‬ ‫به هیچ موضوع ظریفی بیاندیشد‪.‬‬ ‫یک فرد در حالت نشسته قادر خواهد بود به راحتی از رویدادهای متعدد‬ ‫اطــراف خود دوری و به مراقبه ی خــود ادامه دهد‪ .‬مراقبه ی صحیح فقط‬ ‫زمانی متصور اســت که در حالت نشسته‪ ،‬ذهن ارام و تمامی اعضای بدن‬ ‫غیرفعال باشند‪.‬‬ ‫عبادت مشــابه مراقبه است‪ .‬توضیح اینکه در هر دو مورد‪ ،‬تمرکز بر یک‬ ‫موضوع واحد و با نگاه ثابت بدون کوچک ترین حرکت اعضای بدن صرفاً در‬ ‫حالت نشسته امکان پذیر است‪.‬‬ ‫ذکر دائم خداوند همواره در هر حالتی ممکن اســت اما مراقبه ی عمیق‬ ‫مستلزم نشستن است‪ .‬این مسئله فقط برای کسی ممکن است که در حالت‬ ‫هوشیاری کامل اقدام به مراقبه کند و تمرکز خود را از دست ندهد‪ .‬مراقبه‬ ‫فراتر از ذکر خداوند است و این قیاس بی تردید صحیح می باشد و از این رو‬ ‫اهمیت نشستن در مراقبه به اثبات می رسد‪.‬‬ ‫عبــادت و مراقبه یعنی تفکر پیرامون موضوعی واحد بدون وقفه و افکار‬ ‫مزاحم که باید انحراف ذهن در ان ها حداقل باشد‪ .‬بی تحرکی زمین شاید‬ ‫به این معناســت که زمین در نقطه ای در فضا بی حرکت قرار گرفته و در‬ ‫حال مراقبه است‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ازین روست که شیوه های مختلف نشستن برای مراقبه مثل پادماسانا ‪،‬‬ ‫سیدهاسانا‪ 26‬و سوک هاسانا‪ 27‬در یوگای ساسترا‪ 28‬اموزش داده می شوند‪.‬‬ ‫سوامی شیوانانداجی ماهاراج (‪ )1963-1887‬بنیان گذار انجمن زندگی الهی‬ ‫(‪،)1936‬‬ ‫اکادمی جنگل یوگای ودانتا(‪ )1948‬و نویسنده ی دویست کتاب در زمینه ی‬ ‫یوگا و ودانتا می باشد‪ .‬اوسال ها قبل از اغاز رهبانیت به عنوان پزشک در بخش‬ ‫انگلیسی مالزی مشغول به کار بود‪ .‬در حال حاضر یوگای شیواناندا در بسیاری‬ ‫از بخش های جهان گسترش یافته است‪.‬‬ ‫‪21-Sukshma‬‬ ‫‪22-Vrittis‬‬ ‫‪23-Toto Through Samadhi‬‬ ‫‪24-Japa‬‬ ‫‪25-Padmasana‬‬ ‫‪26-Siddhasana‬‬ ‫‪27-Sukhasana‬‬ ‫‪28-Yoga Sastra‬‬ ‫‪11-Manmanah‬‬ ‫‪12-Matparah‬‬ ‫‪13-Sankalpa‬‬ ‫‪14-Brahmachintana‬‬ ‫‪15-Asvittha Tree‬‬ ‫)‪16-Sakshatkara(Self-realisation‬‬ ‫‪17-State of Yogarudha‬‬ ‫‪18-Shama‬‬ ‫‪19-Sattvic Virtues‬‬ ‫‪20-Brahma Bhavana‬‬ ‫‪1-Atman Chintan‬‬ ‫‪2-Vasanas‬‬ ‫‪3-Rasagulla‬‬ ‫‪4-Vedanta‬‬ ‫‪5-Sannyyasin‬‬ ‫‪6-Vairagya‬‬ ‫‪7-Mumukshutva‬‬ ‫‪8-Sadhana‬‬ ‫)‪9-Nididhyasana(meditation‬‬ ‫‪10-Gita‬‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 14 ‫یانترا‪ ،‬درگاهی به عالم درون‬ ‫نویسنده‪ :‬سام سرابی‬ ‫از نقوش به جا مانده بر دیواره غارهای باستانی‬ ‫اینگونه بر می اید که بشر اولیه در هزاران سال‬ ‫پیش از تاثیر و تاثر کشیدن نقش و نگار بر تخلیه‬ ‫انرژی عاطفی و روانی خود اگاه بوده اســت‪ .‬با‬ ‫کمال تعجب گاهی تصاویری در این نگاره های‬ ‫باســتانی به چشــم می خورند که مایه ای از‬ ‫مفاهیم انتزاعی را دربر دارند و ممکن است وجود‬ ‫ســبک و سیاقی خاص را در ترسیم این نقوش‬ ‫باستانی شناسایی کرد‪ .‬استفاده هوشمندانه از‬ ‫اشکال هندسی همچون دایره‪ ،‬سه گوش‪ ،‬چهار‬ ‫گوش و چند گوش های منظمی که شاید قصد‬ ‫دارند مفاهیم و باورهایی ویژه از بشر نخستین‬ ‫را به ما بنمایانند‪ .‬بسیاری از این نگاره ها بیانگر‬ ‫مراسم اعتقادی ابتدایی و ایینی خاصی هستند‬ ‫که بشر بدوی ان روزگار برای فراخوان نیروهای‬ ‫ماورائی نیک و راندن نیروهای ماورائی شر از انها‬ ‫بهره میبرده‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫وقتی امروز در قالب یک گردشگر کنجکاو‬ ‫به دیدار معابد به جای مانده از دوران ابتدایی‬ ‫جوامع بشری میرویم شاهد طرح های تزئینی‬ ‫شگفت اوری بر سقفها‪ ،‬دیوارها و پاگردهای‬ ‫این بناهای کهن هســتیم که هر نقش می‬ ‫تواند در دل خــود هزاران راز را پنهان کرده‬ ‫باشــد‪ .‬معابد‪ ،‬مساجد‪،‬کنیســه ها‪ ،‬اتشکده‬ ‫ها‪،‬کلیساها و دیگر مکانهای مقدس در سر تا‬ ‫سر جهان از هنر نقشزنی انواع نمادواره های‬ ‫مقدس بهره می برند‪ .‬بر اســاس یافته های‬ ‫تاریخی و باستان شناسی‪ ،‬اقوام هند و اروپایی‬ ‫در ابتدا در یک جامعه مشــترک میزیستند‬ ‫کــه از انها به نام اریایی ها یاد می شــود‪ .‬با‬ ‫وجود اینکــه اقوام متعددی همچون ایران و‬ ‫هند از انها حاصل شــدند اما هنوز میشود‬ ‫شاهد تشابهات بسیاری در ایین ها‪ ،‬مناسک‪،‬‬ ‫فرهنگ و هنر انها بودکه در ظاهر انها تفاوت‬ ‫های اندک و در باطن انها شباهت های بسیاری‬ ‫نهفته است‪.‬‬ ‫ینتــره و مندله که امــروزه با تلفظ مصطلح‬ ‫یانترا و مانترا انها را می شناسیم همان اشکال‬ ‫و نقوش ابتدایی فرهنگ اریایی هستند که در‬ ‫طول تاریخ شکل و ساختار هدفمندتری به خود‬ ‫گرفته اند‪ .‬به نقل از نماد شــناس بزرگ جزپه‬ ‫توچی(‪) Giusppe Tucci‬ینتره و منتره در ســاحت‬ ‫اندیشه و شــهود هند و ایرانی که نماد را عین‬ ‫حقیقت و ایماژ را جلوه ذاتی معنا می پندارند‪،‬‬ ‫در دل خود هم پرتویی از حقیقت و هم راهی به‬ ‫سوی حقیقت دارند‪.‬‬ ‫گرچه در برخی از تقســیم بندیهای هنری‪،‬‬ ‫مندله را نیز نوعی ینتره یا وسیله نیل به مفاهیم‬ ‫عرفانی می دانند؛ اما اینگونه برمی اید که مندله‬ ‫ها بیشتر نقوشی به صورت دوار میباشند که در‬ ‫انها بیشتر از رنگ و نگاره هایی نمادین استفاده‬ ‫میشود و اما ینتره ها نقوشی هستند که مضاف‬ ‫بر اینکــه می توانند دوار‪ ،‬چهار گوش و یا چند‬ ‫ضلعی باشند در انها عناصری همچون حروف‬ ‫زبان های دینی مانند سانســکریت‪ ،‬برهمانی‪،‬‬ ‫پالی‪ ،‬تبتی‪ ،‬اوســتایی و همچنیــن اعداد نیز‬ ‫نقش دارند‪.‬‬ ‫یک یوگی یا یک یوگینی می تواند با رســم‬ ‫کردن یا ســاختن یک یانترای ویژه در ساداناها‬ ‫و تمرینات معنوی خود پیشــرفت چشمگیری‬ ‫داشته باشــد‪ .‬ینتره یا به قول امروزی ها یانترا‬ ‫طرحی جادویی اســت که مــی تواند از طریق‬ ‫تمرکز بر روی ان شارژ شــود و متقابال انرژی‬ ‫روانی و پرانیک درون رهرو را تقویت کند‪.‬‬ ‫امروزه دیگر ما می دانیم که ماهیت وجودی‬ ‫بســیاری از پدیده های مطرح شــده در یوگا‬ ‫همچون انواع کالبدها و چاکراها در جهان ســه‬ ‫بعدی ما قابل تفسیر و توضیح نیستند‪ .‬ما قادر‬ ‫به درک و اثر گذاری بر پدیده هایی هستیم که‬ ‫بتوانیم در دنیای عینی و تجربی به انها دسترسی‬ ‫داشته باشیم؛ ولی به باور ریشی های باستانی و‬ ‫متون سانسکریت ودیک‪ ،‬یک یوگی قادر است‬ ‫از طریق ترسیم‪ ،‬ساخت و مراقبه بر روی یانتراها‬ ‫به ابعــاد دنیای ماورای ماده دســت پیدا کند‪.‬‬ ‫انها معتقد بودند که نیروی خیال یک یوگی و‬ ‫تقویت این خصیصه مختص انسان یعنی تخیل‪،‬‬ ‫تنها وســیله دسترسی به عالم مجردات است و‬ ‫یانتراها در قالب نمادواره های هدفمند‪ ،‬دومین‬ ‫وسیله برای دســت انداختن به عوالم موازی و‬ ‫کوشاها یا کالبدهای دیگر هستند‪.‬‬ صفحه 15 ‫در متون سانسکریت ریگ ودا قصیده هایی‬ ‫سروده شده اند که شکل نمادگونه و چند بعدی‬ ‫یا به قول امــروزی ها هولوگرافیکــی را برای‬ ‫چاکراها‪ ،‬کالبدها و رب النوعهای ودایی متصور‬ ‫می شــوند و یوگی ها را به ترســیم و ساخت‬ ‫یانتراها و تمرکز بر انها و سرودن مانترا هایشان‬ ‫ترغیب می کنند‪ .‬یانتراها می توانند بر سطوح‬ ‫مختلفی همچون ســنگ‪ ،‬چوب و فلزاتی مثل‬ ‫نقره‪ ،‬مس‪ ،‬برنز‪ ،‬برنج‪ ،‬طال و حتی پارچه و کاغذ‬ ‫و پوست حیوانات کشیده شوند‪ .‬نوع دیگری از‬ ‫یانتراها همچون تندیس و ســازه هایی از گل‪،‬‬ ‫چوب‪ ،‬سنگ و فلزات اســت که ان را یانترای‬ ‫مرو(‪ )meru‬می نامند‪.‬‬ ‫به صورت خالصه اصول ساخت یک یانترای‬ ‫موثر چنین است‪:‬‬ ‫‪ .1‬هر ینتره از یک نقطه کانونی و مرکزی به‬ ‫نام بیندو تشکیل شــده است‪ .‬بیندو به معنای‬ ‫خالی است که هندوها بر پیشانیشان به نیابت‬ ‫اجنا چاکرا یا همان چشــم سوم می نشانند و‬ ‫نماد شروع عالم هســتی از یک نقطه واحد در‬ ‫پیشانی افریدگارشان است‪.‬‬ ‫‪ .2‬داخل هر یانترا یک دایره قرار دارد که نماد‬ ‫اکاشا یا اتر و یا عنصر فضاست‪.‬‬ ‫‪ .3‬اشکال گوشــه دار و چندضلعی که دایره‬ ‫را احاطه می کننــد و بیانگرمحدودیت زمینی‬ ‫هستند و نماد عنصر خاک‪.‬‬ ‫‪ .4‬مثلث هایی کــه از برخورد خطوط چند‬ ‫ضلعی های داخل یانترا حاصل و به دو دســته‬ ‫تقسیم میشــوند‪.‬ان مثلث هایی که به سمت‬ ‫باال هستند نماد عنصر اتش‪ ،‬باالرونده همچون‬ ‫شــعله و نماد قطب مثبت کیهان می باشند؛ و‬ ‫در برابر‪ ،‬مثلث هایی که به سمت پایین و نماد‬ ‫عنصر اب هستند و همچون جریان اب به سمت‬ ‫پایینمتمایلند‪.‬‬ ‫یکی از تمرینات ســنتی ودیــک برای فعال‬ ‫کردن انرژی چاکرایی خــاص در روند بیداری‬ ‫کندالینی ترســیم یانترای مخصوص چاکرای‬ ‫مورد نظر به همراه اشکال و منتره های مخصوص‬ ‫ان و مراقبــه بر بیندو و قرائت منتره های ویژه‬ ‫ان یانترا است‪ .‬در برخی از مکاتب سنتی یوگا‬ ‫همچون یوگیان واجرایانای تبت و جوقچن ها‬ ‫فقط تمرکز و سرایش منتره های یانترا‪ ،‬فارغ از‬ ‫تمرینات دیگر همچون ساداناها و اساناها برای‬ ‫بیداری چاکراها کافی است و این شیوه دلگرمی‬ ‫بسیار خوبی است برای کسانی که به دلیل نقص‬ ‫عضو و یا مشکالتی دیگر قادر به انجام تمرینات‬ ‫دیگر نیســتند‪ .‬در نهایت باید اعتراف کرد که‬ ‫هنر ینتره نگاری ظرایف و قوانین بسیار پیچیده‬ ‫ای دارد که باید طرز تهیه ان را نزد اســتادانی‬ ‫مجرب اموخت و اما پایان سخن اینکه در متون‬ ‫باستانی فارسی میانه و همچنین ایران باستان‬ ‫نیز از واژگان ینتره و منتره یاد شده است و این‬ ‫علمی بوده که به دست موبدان ان دوران انجام‬ ‫میگرفته است‪.‬‬ ‫و اما طرح گل های نیلوفری دوران خسروانی‬ ‫ایران باســتان‪ ،‬طرح شمسه ها و کاشی کاری‬ ‫های زیبای مساجد ایرانی که با اعتقاد و ایمان‬ ‫به دستان هنرمندان این مرز و بوم نقش بسته‬ ‫اند‪ ،‬نقوش جادویــی و دلربای قالی های ایران‬ ‫زمین و تمــام این زیبایی هایی که در فرهنگ‬ ‫و هنر کشــور عزیزمان ایران وجــود دارند هر‬ ‫کدام همچون یک ینتره و نمادواره ای اهورایی‬ ‫هســتند که با مراقبه بر انها می توان رهسپار‬ ‫سفری به عالم درون شد‪.‬‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 16 ‫دوا‬ ‫زد‬ ‫هم‬ ‫تمرینات عملی ایورودا‬ ‫رژیم غذایی ساتویک‬ ‫« بگذارید رژیم غذایی تان هر چیزی باشد‪ ،‬اما در نظر بگیرید‬ ‫که باید ایجاد سالمتی کرده و از بیماری جلوگیری کند»‬ ‫نویسندگان‪ :‬سوامی دورگاناندا‪ ،۱‬سوامی شیواداساناندا‪، 2‬‬ ‫سوامی کایالساناندا‬ ‫‪3‬‬ ‫برگردان‪ :‬پری باباجی‬ ‫‪@parybaba_ji‬‬ ‫کتاب تمرینات عملی ایورودا چشــم انداز سوامی شــیواناندا را بیان می‬ ‫کند(‪ 1887-1963‬م)‪ ،‬استاد مشهور یوگای هند و پزشکی که بیش از ‪200‬‬ ‫کتاب در مورد تمام جنبه های یوگا و همچنین ایورودا نوشته است‪ .‬در قسمت‬ ‫های پیشین؛ با دوشای خود؛ عالئم عدم تعادل در دوشاها و راهکارهایی برای‬ ‫ایجاد سبک زندگی سالم و با نشاط اشنا شدید‪ .‬در قسمت پیش نیز اگاهی‬ ‫از شش مزه غذایی و مزه های غذایی مناسب برای هر دوشا معرفی شد و در‬ ‫این قسمت به نوع تغذیه ساتویک و فواید ان برای ذهن و بدن می پردازیم‪.‬‬ ‫میوه های تازه و رسیده مانند‪ ،‬هلو‪ ،‬سیب‪ ،‬الو‪ ،‬گالبی‪ ،‬زردالو‪ ،‬انبه‪ ،‬انجیر‬‫و اووکادو‬ ‫اجیل و دانه ها‪ ،‬بذرها و حبوبات مانند‪ ،‬دال عدس‪ ،‬چانا دال‪ ،‬نخود‪ ،‬بادام‬‫هندی‪ ،‬بادام‪ ،‬تخمه افتابگردان و تخمه کدو‬ ‫محصوالت لبنی ارگانیک ‪ ،‬شیر تازه‪ ،‬گی‪ ،‬پنیر تازه‪ ،‬کشک و ماستی که از‬‫گاو یا بزهای خوشحال تهیه شده باشد‪.‬‬ ‫ادویه هایی که خیلی محرک نباشند مانند‪ ،‬گشنیز‪ ،‬فلفل‪ ،‬زردچوبه‪ ،‬زیره‪،‬‬‫جعفری و سنگ نمک‬ ‫شــیرین کننده های طبیعی مانند‪ ،‬شکر قهوه ای‪ ،‬عسل‪ ،‬مالس‪ ،‬شربت‬‫افرا و گون‬ ‫رژیم ساتویک‬ ‫«غذاهایی که خلوص‪ ،‬قدرت و ســامتی و شادمانی را به ارمغان می اورد‬ ‫ساتویک است‪ ».‬بهاگواد گیتا‬ ‫ساتوا انرژی هماهنگی و وضوح است به این معنی که تغذیه و رژیم ساتویک‬ ‫غذاهای راجاسیک‬ ‫که از غذاهای خالص و خوشمزه تشکیل شده است؛ کمک به ایجاد شادی و‬ ‫راجاس انرژی تحریک کننده است‪ ،‬غذاهای راجاسیک‪ ،‬احساسات منفی‬ ‫قدرت در ذهن و اندیشه و راحتی و سبکی در جسم می کند‪.‬‬ ‫را افزایش می دهند‪ ،‬مانند شــهوت‪ ،‬عصبانیــت‪ ،‬حرص و از ‪ ،‬خودخواهی و‬ ‫خشــونت ‪ .‬غذاهای راجاســیک بیش از حد تند‪ ،‬تلخ‪ ،‬ترش‪ ،‬شور ‪ ،‬خشک و‬ ‫انرژی و شادمانی‬ ‫سوزان هستند‪ .‬موادی مانند توتون و تنباکو راجاسیک هستند که ساتویک‬ ‫ساتوا یکی از سه انرژی در ذهن یا گونا است‪ .‬یک رژیم و تغذیه ساتویک‪ ،‬را از بین می برند‪.‬‬ ‫شامل غذاهای خالص و طبیعی است که سالمتی‪ ،‬انرژی و صلح و شادمانی را‬ ‫سعی کنید از غذاهای راجاسیک که در فهرست زیر هستند‪ ،‬بپرهیزید‪:‬‬ ‫به ارمغان می اورد‪ .‬ذهن و بدن ما به طور جدی تحت تاثیر غذاهایی هستند‬ ‫میوه های نارس‬‫که ما می خوریم و یا می نوشیم‪.‬‬ ‫ادویه های خیلی تند مانند چیلی و خردل‬‫زمانی که اغاز به رژیم ســاتویک می کنید‪ ،‬انرژی های مثبت شــما را به‬ ‫کافئین موجود در چای سیاه و سبز‪ ،‬قهوه و نوشیدنی های دیگر‬‫سمت تجربیات جدید در بهتر خوردن هدایت می کنند‪.‬‬ ‫شیرینی بیش از حد و شکر تصفیه شده‬‫یک غذای ســاتویک از مواد تازه و طبیعی تهیه شده است‪ .‬پختن و تهیه‬ ‫پیاز و سیر و تربچه‬‫اینگونــه غذاها هم مدت زمان کمتری را صرف می کند و هم بعد از خوردن‬ ‫پنیر سخت و تخم مرغ‬‫هضمی راحت و اســان را در پی دارد که پس از خوردن به شــما احســاس‬ ‫غذاهای تند و سنگین‬‫سبکی و راحتی دست می دهد‪ .‬ممکن است پیشنهادات مخالف و متعددی‬ ‫داده شود‪ ،‬ولی سعی کنید در مورد رژیم غذایی خوداگاهانه تصمیم بگیرید و‬ ‫غذاهای تاماسیک‬ ‫به یاد داشته باشید که تغییرات باید به تدریج اما به طور مداوم ایجاد شوند‪.‬‬ ‫تاما انرژی مقاومت است‪ ،‬غذاهایی تاماسیک یا ناپاک هستند و یا مانده و‬ ‫بیات شــده‪ ،‬غذاهایی که باعث کسالت‪ ،‬تنبلی و بی تحرکی می شوند مانند‪،‬‬ ‫غذاهای ساتویک‬ ‫گوشت‪ ،‬مرغ‪ ،‬ماهی‪ ،‬تمام نوشیدنی های الکلی و پرخوری ‪ ،‬حتی اگر غذاهای‬ ‫سعی کنید تا جایی که می توانید‪ ،‬از این مواد در وعده هایی غذایی خود ساتویک هم به مقدار زیاد مصرف شود تبدیل به تاماسیک می گردد‪.‬‬ ‫مصرف نمایید‪:‬‬ ‫سعی کنید از غذاهای تاماسیک که در فهرست زیر هستند‪ ،‬بپرهیزید‪:‬‬ ‫غالت کامل مانند؛ جو‪ ،‬ارزن‪ ،‬گندم‪ ،‬جو دوسر‪ ،‬برنج قهوه ای و کینوا‬‫غذاهای زیادی پخته شده‬‫سبزیجات تازه‪ ،‬سبزیجاتی با برگهای سبز و سبزیجاتی مانند خیار و کدو‬‫‪-‬قارچها‪ ،‬سرکه و بادام زمینی‬ ‫‪16‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ صفحه 17 ‫محصوالتی نظیر شیر و کره که از حیوانات بدست می ایند‪ ،‬بستگی به نوع‬ ‫گوشت‪ ،‬مرغ و ماهی‬‫تغدیه و محل زندگی انها دارد‪.‬‬ ‫غذاهای تخمیر شده‬‫محصوالت لبنی با کیفیت باال از حیواناتی تهیه می شود که زندگی شاد و‬ ‫غذاهایی که سوخته اند و یا کبابی و زیادی سرخ شده اند‬‫سالمی داشته باشند‪ ،‬شرایط زندگی سالم برای انها شامل‪:‬‬ ‫غذاهای مانده و یا دوباره گرم شده‬‫عادت های سالم و طبیعی‬‫غذاهای کنسروی و فراوری شده و پخته شده‬‫فضای کافی برای حرکت‬‫تغذیه سالم و با کیفیت‬‫ترجیح بر گیاهخواری‬ ‫ازادی کامل در انتخاب غذا در فضای ازاد‬‫اســاس رژیم غذایی یوگایی بر غذاهای ســاتویک اســت‪ ،‬بــه معنی اینکه ‪-‬عدم استفاده از هرگونه هورمون و انتی بیوتیک‬ ‫گیاهخواری الکتو است‪ .‬مطمئناً فواید زیادی در رژیم گیاهخواری وجود دارد‪.‬‬ ‫بدور ماندن از هرگونه ترس و استرس‬‫چرا باید گیاهخوار باشیم؟‬ ‫شادی و ســامتی ذهن و بدن‬ ‫به تازه و سالم خوردن مواد غذایی‬ ‫بســتگی دارد‪ .‬یک رژیــم غذایی‬ ‫سالم گیاهخواری شــامل غالت‪،‬‬ ‫ســبزیجات‪ ،‬میوه‪ ،‬گیاهان ســبز‪،‬‬ ‫شــیر و گی‪ ،‬و همچنین گیاهان‬ ‫روغنی است‪ .‬فلسفه گیاهخواری بر‬ ‫سالمتی فردی و جهانی هر دو و به‬ ‫طور همزمان‪ ،‬تاثیرات مثبتی دارد‪.‬‬ ‫انتخاب اگاهانه‬ ‫غذاهای تازه و خــام در اولویت‬ ‫اول رژیم ساتویک قرار دارند‪ .‬سعی‬ ‫کنید از غذاهای کنســروی و فریز‬ ‫شده‪ ،‬بپرهیزید‪ .‬وعده های غذایی‬ ‫باید تازه باشند و نه فراوری شده‪.‬‬ ‫برخــی از اهدافی که در این راه‬ ‫امکان پذیر هستند‪:‬‬ ‫غذاهای ارگانیک بخرید که در‬‫خاک حاصلخیز و عاری از ســموم‬ ‫دفع افات رشد کرده باشند‪.‬‬ ‫از بازارهای محلی خرید کنید‬‫که مواد انها بــه صورت خانگی و‬ ‫طبیعی تولید شده باشند‪.‬‬ ‫از محصوالت ســوپر مارکتی و‬‫غیر بومی بپرهیزید‪.‬‬ ‫محصوالت غذایی مدرن‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 18 ‫تغییر در صبح رخ می دهد‬ ‫توصیه های متخصص تغذیه در مورد چگونگی‬ ‫کاهش وزن با یک نوشیدنی صبحگاهی‬ ‫توسط امبر ریوس‬ ‫مترجم‪ :‬حامد رنگین کمان‬ ‫مســئول بهداشــت و تغذیه بــودن به این‬ ‫معناست که شــرکت ها محصوالت خود را به‬ ‫تکــرار برای من ارســال می کنند و از من مهر‬ ‫تایید می خواهند‪ .‬بیشتر اوقات من به تحقیق‬ ‫می پردازم‪ ،‬محصول را امتحان می کنم و قبل از‬ ‫اینکه من ان را توصیه کنم‪ ،‬بازخورد صادقانه ای‬ ‫درمــورد انچه که در محصولشــان باید تغییر‬ ‫دهند را به شرکت ارسال می کنم‪ .‬به عالوه‪ ،‬شغل‬ ‫پرمشغله و تصمیمم به حفظ تناسب اندامم به‬ ‫این معناست که همیشه‬ ‫به دنبــال یک روش ســریع و مغذی برای‬ ‫پرکردن مواد مغذی موردنیاز بدنم می باشــم؛‬ ‫بنابراین با اطمینان می توانم بگویم‪" ،‬من تا حاال‬ ‫همه چیو امتحان کردم"‪.‬‬ ‫سه شنبه گذشــته کار من بسیار پرمشغله‬ ‫بود‪ ،‬با مربی شــخصی ام که ساعتی ‪ 200‬دالر‬ ‫بــه او پرداخت می کنم کالس داشــتم‪ .‬تونی‬ ‫که یک قهرمان ســه گانه و فردی اســت که از‬ ‫سرتاپا تناسب اندامش به صورت ارگانیک است‬ ‫و رکــورددار ‪ 10‬مایلی طناب زنی تحت عنوان‬ ‫"کــی به کیه" می باشــد‪ ،‬بنابراین من باید در‬ ‫کالسش حاضر می شدم‪ .‬او متوجه شد که ست‬ ‫هایی که می زنم کاهش یافته اند و با شوخ طبعی‬ ‫پرسید‪" :‬امروز مثل اینکه کمی خسته ای؟"‪ ،‬در‬ ‫حالی که یک بطری از کیف باشگاهش به من‬ ‫داد‪ .‬بعد از یک جرعه نوشیدن متوجه شدم که‬ ‫این به هیچ وجه نمی تواند سالم باشد زیرا طعم‬ ‫شکالت خامه ای ان بسیار خوشمزه بود‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬او هرگز اعتبار خود را به خطر نمی انداخت‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫تصمیم گرفتم که این شــیک کــه او ان را‬ ‫‪ INVIGOR8‬نامیــده بود با کمــی بدبینی درمورد‬ ‫سالمت ان‪ ،‬بررسی کنم‪.‬‬ ‫معلوم شد که این یک شیک کامل جایگزین‬ ‫وعده غذایی اســت که مــن را متحیر کرد زیرا‬ ‫تقریباً هر شــیک دیگری کــه روی ان تحقیق‬ ‫کرده بودم مــزه ای گچ مانند و دانه دانه شــده‬ ‫داشت و بســته بندی ان حاکی از "نه نخورش"‬ ‫بود که گویا پروتئینش کم است‪ ،‬انبوهی از مواد‬ ‫مصنوعی دارد‪ ،‬حال اینکه بخواهیم از اسم بردن‬ ‫از رنگ های مصنوعی مضــر ان‪ ،‬مواد افزودنی‪،‬‬ ‫قندهــا‪ ،‬مــواد نگهدارنــده و هورمون های ان‬ ‫نام نبریم‪.‬‬ ‫حتی قیمت این شیک‪ ،‬جایگزین وعده غذایی‬ ‫کامل‪ ،‬بیشتر از بســیاری از شیک هایی بود که‬ ‫تابه حــال انها را امتحان کرده ام‪ ،‬قیمتش تقریباً‬ ‫نصف قیمت ســاالد مورد عالقه ام بود و پروفایل‬ ‫تغذیه ای ان به نظر بی نظیر می رسید‪.‬‬ ‫می خواستم بیشتر بدانم‪ ،‬برای همین با چند نفر‬ ‫از کسانی که در انجمن های معتبر تناسب اندام در‬ ‫مورد ان صحبت می کردند تماس گرفتم‪ .‬صبح‬ ‫روز بعد ســه نفر برگشتند و به من گفتند‪" :‬من‬ ‫به عنوان یک مربی عاشق این شیک هستم‪ .‬این‬ ‫قطعاً به من کمک کرده تا انرژی روزانه بیشتری‬ ‫داشته باشم‪ ،‬به عالوه بدنی عضله ای ولی باریک‬ ‫و محکم بسازم که چربی بیشتری میسوزونه‪".‬‬ ‫"بله‪ ،‬من اونو توصیه می کنم‪ ،‬طعم فوق العاده ای‬ ‫داره و من واقعاً دوست دارم که میتونه ساعت ها‬ ‫احساس سیری در من ایجاد کنه‪".‬‬ ‫"من یک دونده ماراتن هستم و یکی از دوستام‬ ‫اونو به من پیشــنهاد داده‪ .‬نوشــیدنش بخشی‬ ‫از برنامــه تمرینی منظمم شــده‪ ،‬چون تو وقتم‬ ‫صرفه جویی میشه‪ ،‬انرژیم باالست و من واضح تر‬ ‫از گذشته فکر می کنم‪" .‬‬ ‫من تصمیم گرفتم با تحقیق درمورد توســعه‬ ‫شیک های مقوی طبیعی‪ ،‬تحقیقات خود را یک‬ ‫گام جلوتر ببرم‪ .‬من کام ً‬ ‫ال متعجب شدم و متوجه‬ ‫شــدم که این شرکت تمام تالش خود را کرده تا‬ ‫محصوالت خود را از مواد مضر دور نگه دارد‪.‬‬ ‫ســازندگان ‪ INVIGOR8‬مصمم به ساخت اولین‬ ‫شــیک تغذیــه ای ‪ ٪100‬طبیعی‪ ،‬غیــر ‪ GMO‬و‬ ‫اَبَرغذای ســبز (سالم) بودند‪ .‬نتیجه این است که‬ ‫یک شیک جایگزین وعده غذایی حاوی ‪ ٪100‬اب‬ ‫پنیر تغذیه شده با چمن است که دارای پروفایل‬ ‫ماده مغذی برتری نسبت به اب پنیر تغذیه شده‬ ‫با غالت موجود در بیشــتر شیک ها می باشد که‬ ‫سوخت وســاز بدن را با روغن نارگیل خام تقویت‬ ‫می کند‪ ،‬برای تقویت سیســتم ایمنی بدن اغوز‬ ‫فاقد هورمــون دارد‪ ،‬دانه های چیا و کتان غنی از‬ ‫امگا ‪ 6 ،3‬و ‪ 9‬دارد‪ ،‬ســبزیجات فوق العاده مغذی‬ ‫مانند کلم پیچ‪ ،‬اسفناج‪ ،‬کلم بروکلی‪ ،‬یونجه و کلرال‬ ‫و تقویت کننده های شــناختی ازمایشگاهی برای‬ ‫بهبود خلق وخو و عملکرد مغز دارد‪ .‬این شــرکت‬ ‫حتی بــا قراردادن تعادل پیــش و پروبیوتیک ها‬ ‫برای ســامت هضم بهینه‪ ،‬جــذب و انزیم های‬ ‫تنظیم کننده گوارشی گامی فراتر برداشته تا بدن‬ ‫شــما مواد مغذی با میزان باال که از شیک های‬ ‫طبیعی دریافت می کنید را جذب کند‪.‬‬ صفحه 19 ‫من به عنوان یک متخصص تغذیه تمامی غذاها‬ ‫با تمرینات مداوم‪ ،‬اهمیت پرکردن بدنم با بهترین‬ ‫چیزی که طبیعت بکر به ما می دهد را درک کرده ام‪.‬‬ ‫بهترین چیزهایی که مــادر طبیعت به ما ارائه‬ ‫می دهد‪ .‬من همیشه تمایلی به امتحان محصوالت‬ ‫جدید نداشته ام زیرا هیچ وقت از تاثیری که بر انرژی‬ ‫و وزن من دارند مطمئن نبوده ام‪.‬‬ ‫شما خواننده محترم مجله دانش یوگا می توانید‬ ‫اما این شــیک متفاوت اســت‪ ،‬نه تنها به دلیل‬ ‫خوشــمزه بودنش‪ ،‬بلکــه به خاطر اینکــه به من مشابه این شیک را خودتان در منزل درست کنید‪.‬‬ ‫کمک می کند تا انــرژی الزم برای اجرای تمرین‬ ‫پرمشــغله خود را حفظ کنم؛ در عین حالی که به‬ ‫تناسب اندامم کمک می کند‪ .‬با درنظرگرفتن تمام‬ ‫شــیک هایی که امتحان کرده ام‪ ،‬می توانم صادقانه‬ ‫بگویم که نتایجی که از ‪ INVIGOR8‬تجربه کرده ام چیز‬ ‫حیرت انگیزی است‪.‬‬ ‫در این شــماره از مجله دانش یوگا طرز تهیه چند‬ ‫نوع اســموتی به شما معرفی شده است‪ .‬در شماره‬ ‫قبل نیز با طرز تهیه چند نوع دتاکس اشنا شدید‬ ‫و در شماره اینده طرز تهیه چند نوع شیک کامال‬ ‫گیاهی را به شــما یاد خواهیم داد‪ .‬در فصل گرما‬ ‫نوشیدنی های طبیعی و انرژی زا می توانند جای‬ ‫یکــی از وعده های غذایی مثــل صبحانه یا ناهار‬ ‫را بگیرند‪.‬‬ ‫پرسش و پاسخ هایی‬ ‫از پاپاجی‬ ‫دارند شــدیدا روی یک موضوع فکری به نام ســکوت تمرکزمی کنند‪.‬‬ ‫این ســکوت بی فکری نیست‪ .‬این تجربه یک حالت بی ذهنی از طریق‬ ‫چ‬ ‫تالش شدید است‪ .‬هنگامی که هم تالش وهم افکارمتوقف شوند روشن‬ ‫هارم‬ ‫ضمیری رخ می دهد‪.‬‬ ‫سوال‪ :‬گاهی درسات سانگ ازگوتاما به عنوان مثال استفاده می کنید‪ .‬او‬ ‫ازطریق مدیتیشن به روشن ضمیری رسید با این حال به نظرمی رسد‬ ‫شــما ظاهرا اشاره می کنید که مدیتیشن محدودیت هایی دارد‪ .‬ایا می‬ ‫درباره ذهن‬ ‫توانید در این مورد صحبت کنید؟‬ ‫‪Sri Poonja Papaji‬‬ ‫جواب‪ :‬گوتاما قبل ازاینکه به خوداگاهی برســدهمه انواع مدیتیشن را‬ ‫گرداوری‪ :‬واحد تحریریه‬ ‫امتحان کرد اما هیچ نتیجــه ایی نگرفت‪ .‬هنگامی که زیردرخت بودی‬ ‫ذهن چیست و بی ذهنی چیست؟‬ ‫نشست چیزی که داشت یک تصمیم قاطع بود که تا روشن ضمیر نشود‬ ‫سوال‪ :‬ایا بی ذهنی یک غیبت موقت ذهن است یا دائمی است؟‬ ‫حرکت نکند‪ .‬این تصمیم و اراده برای رهایی بود که او را پیروز کرد‪ ،‬نه‬ ‫جواب‪ :‬ذهن فقط یک بقچه ی افکاراســت که همراه من اســت وانرا با هیچ کدام از تمرینات قبلی‪.‬‬ ‫خود به همه جــا می برد‪ .‬وقتی من انداخته‬ ‫شود‪ ،‬ذهنی وجود ندارد‪ .‬وقتی بی ذهنی به‬ ‫سرچشمه اش فرو رود و درانجا بماند واقعیت‬ ‫به طور دائمی و بی برگشت می درخشد‪.‬‬ ‫سوال‪ :‬اکثرمردم می ترسند ذهنشان را ترک‬ ‫کنند زیرا فکرمی کننــد برای عمل کردن‬ ‫درجهان بــه ان نیازدارند‪ .‬اگرهیچ کســی‬ ‫نباشــد که تصمیم بگیرد که چه باید انجام‬ ‫داد و چگونه باید انرا انجام داد‪ ،‬فعالیت های‬ ‫روزانه چگونه باید انجام شوند؟‬ ‫جــواب‪ :‬ان را امتحان کن و ببین‪ .‬تو مانند‬ ‫کسی هســتی که درمرکز تلفن ایستاده و‬ ‫فکرمیکنــد که باید بدود و ارتباطات تلفنی‬ ‫خودش را متصل کند‪ .‬ارام باش و ازمداخله‬ ‫دســت بکش و خواهی دید که کل نمایش‬ ‫به خودی خود و بدون هیچ گونه دخالتی از‬ ‫طرف تو ادامه میابد‪.‬‬ ‫سوال‪ :‬بســیاری ازمردم به صورت موفقیت‬ ‫امیزسال ها تالش می کنند تا ذهن خود را‬ ‫ساکت کنند‪ .‬ایا این کارانها را به هیچ روشن‬ ‫ضمیری نزدیک می کند؟ یا انها صرفا دارند‬ ‫قدرت تمرکز خود را تقویت می کنند؟‬ ‫جواب‪ :‬کســانی که به صورت موفقیت امیز‬ ‫تالش می کنند تا ذهن خود را ساکت کنند‪،‬‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 20 ‫استفاده از چاکراها برای‬ ‫یافتنهدفزندگی ‬ ‫نویسنده‪ :‬سارا ُرز‬ ‫برگردان‪ :‬پیام صمدی خادم‬ ‫«چگونه ایده ای را در سیستم چاکرای خود به حرکت بیاندازیم تا متوجه شویم که ایا‬ ‫ان ایده‪ ،‬دارما و هدف زندگی ما هست یا خیر؟»‬ ‫این مقاله اقتباسی است از کتاب «‪( »Discover Your Dharma‬هدف و مقصود زندگی تان را کشف‬ ‫کنید) نوشــته ی خانم ‪ SAHARA ROSE‬دانش اموخته دانش ایورودا و از شاگردان دکتر دیپاک‬ ‫چوپرا‪ .‬ایشان نویســنده دو کتاب پرفروش با عناوین «‪( »Idiot's Guide to Ayurveda‬ایورودا برای‬ ‫مبتدی ها) و «‪( »Eat Feel Fresh‬بخورید و احساس سرزندگی کنید اشپزی ایورودایی) هستند‪.‬‬ ‫همچنین کتاب سوم ایشان با عنوان «‪( »Discover Your Dharma‬هدف و مقصود زندگی تان را کشف‬ ‫کنید) می باشد که هر سه کتاب با مقدمه ای از دکتر دیپاک چوپرا به چاپ رسیده اند‪ .‬خانم‬ ‫ُرز همچنین نویسنده مقاالتی در مجالت گوناگون بوده و میزبانی ِ ‪ ،Highest Self Podcast‬یکی از‬ ‫پر مخاطب ترین پادکست ها در زمینه ایورودا و زندگی اموزش مفاهیم معنوی را بر عهده‬ ‫دارند‪( .‬برای اشنایی بیشتر به وب سایت ‪ https://iamsahararose.com‬مراجعه فرمایید‪).‬‬ ‫ما همیشــه اصطالح چاکراهــا را در ارتباط با‬ ‫مباحث سالمتی شــنیده ایم که اظهار می دارد‬ ‫چاکراها مراکز انرژی در درون بدن ما هستند که‬ ‫ما را از نظر فیزیکی و ذهنی متعادل نگاه می دارند‪.‬‬ ‫اما چاکراها چیزی بیش از یک سری چرخه های‬ ‫انرژی هستند‪ .‬انها در حقیقت نقشه ی راه هستند‬ ‫تا شما را به دارمای زندگی تان (یعنی هدف ِ اصلی‬ ‫و بزرگترین دلیلی که به خاطرش پا به این دنیا‬ ‫گذاشته اید) رهنمون شوند‪.‬‬ ‫تصور کنید که ایده ای در عالی ترین جایگاه و بر‬ ‫فراز ابرها شناور است و ما انجا را اکاشا‪( 1‬اسمان‬ ‫ِ واال یا عالم برتر) می نامیم‪ .‬این ما نیستیم که این‬ ‫ایده ها را به وجود می اوریم‪ ،‬بلکه انها وجود دارند‬ ‫و منتظر هســتند تا از طریق ما به ثمر نشسته و‬ ‫میــوه دهند‪ .‬یک ایده از چاکرای تاجی در وجود‬ ‫یک شخص چکانده می شود؛ همان شخصی که‬ ‫از نظر دارمایی مناســب ترین فرد برای به تحقق‬ ‫رساندن ان ایده است‪ .‬هیچگاه ایده ای که نتوانید‬ ‫ان را بارور کنید به شــما داده نخواهد شد‪ .‬چون‬ ‫که این ایده ها هستند که شما را بر می گزینند تا‬ ‫به عنوان مجرایی برای به تحقق در اوردن شــان‬ ‫عمل کنیــد و در این راه از سیســتم چاکرایی‬ ‫خود بهره ببرید‪ .‬این ایده می خواهد متولد شود‪،‬‬ ‫بنابراین در ذهن کســانی که توانایی ِ به تحقق‬ ‫‪20‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫در اوردن شان را داشته باشند‪ ،‬ظاهر می شود‪.‬‬ ‫اما ایده ها یکتا و منحصر بفرد نیستند و همین‬ ‫موضوع باعث می شــود که گاها یک ایده را دو‬ ‫نفر همزمان داشــته باشند‪ .‬چون که یک هدیه‬ ‫همزمان به دو نفر تقدیم شــده است‪ .‬یک ایده‬ ‫اماده اســت تا ما ان را دریافــت کرده و به ان‬ ‫حیات ببخشیم‪.‬‬ ‫در بیشــتر موارد‪ ،‬ما بدون ِ اینکه ایده ای ارائه‬ ‫دهیم‪ ،‬بالفاصله اقدام به اجرای ان می کنیم‪ .‬اگر‬ ‫ما چنین کنیم‪ ،‬دیوانه خواهیم شــد‪ ،‬و قبل از‬ ‫اتمام یک پروژه ســراغ پروژه ی بعدی خواهیم‬ ‫رفت‪ .‬در ابتدا ما یک ایده را درک می کنیم‪ ،‬ان را‬ ‫تجسم می کنیم‪ ،‬در مورد ان تحقیق می کنیم‪ ،‬و‬ ‫می اندیشیم که ایا ان ایده برای ما هست یا خیر‪.‬‬ ‫اگر جواب مثبت بود‪ ،‬ممکن است شروع کنیم به‬ ‫صحبت کردن یا نوشتن در مورد ان ایده‪.‬‬ ‫در همان حال که رویاهای ما به سوی محقق‬ ‫شدن پیش می روند‪ ،‬هیجان و شور و شعف در‬ ‫وجودمان به حرکت می افتــد‪ .‬در ان هنگام ما‬ ‫باید شهامتی بیابیم تا رویای مان را در این جهان‬ ‫متولد کنیم‪ .‬و برای ادامه حیات ِ ان‪ ،‬بدون ِ اینکه‬ ‫وقت و انرژی زیــادی از ما بگیرد‪ ،‬باید ان را به‬ ‫خودمان ارجح دانسته و اجازه دهیم روی پاهای‬ ‫خودش بایستد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شما ممکن اســت یک ایده را بارها و بارها در‬ ‫سیســتم چاکراهای خود به حرکــت وادارید تا‬ ‫به حد کمال برســد‪ ،‬و یا اینکه چندین دارمای‬ ‫خود را فقط یکبار از سیستم چاکراهای تان عبور‬ ‫دهید‪ .‬در هر صورت برای عینیت بخشــیدن به‬ ‫دارما و هدف زندگی تان‪ ،‬الزم است تا مدت زمانی‬ ‫ان را در سیســتم چاکراهای خود به گردش در‬ ‫اورید و ان را به جایی برسانید تا به بار بنشیند‪.‬‬ ‫از طریق تمرینات متنوع از جمله نوشتن‪ ،‬یوگا‪،‬‬ ‫تصویرسازی ذهنی‪ ،‬و انجام مراقبه و مدیتیشن هر‬ ‫کدام از چاکراهای تان را توانمند کنید تا مسیری‬ ‫برای دارما و هدف زندگی تان باشد‪.‬‬ ‫انرژی تان را از طریــق چاکراهای تان به‬ ‫جریان بیاندازید‬ ‫همه ما در جســتجوی دارما و غایت زندگی‬ ‫خودمانیم‪ .‬چاکراهای ما قطب نماهایی هستند که‬ ‫ما را به جایی کــه انرژی مان را باید در ان نقطه‬ ‫متمرکز کنیم‪ ،‬رهنمون می شــوند‪ .‬اگر دارمای‬ ‫شما ستاره شمالی باشد‪ ،‬چاکراهای تان نقشه ای‬ ‫هستند که شــما را برای رسیدن به ان هدایت‬ ‫می کننــد‪ .‬تصاویر چاکراها به ترتیــب از باال به‬ ‫پائین‪ ،‬مسیری را که هر اید ه برای به بار نشستن‬ ‫و میوه دادن باید طی کند را نشان می دهند‪.‬‬ صفحه 21 ‫• اگر شــما در حال و هــوای چاکرای تاجی‬ ‫باشید‪ ،‬شما هنوز در حال ِ جستجوی ان ایده ی‬ ‫بزرگ هســتید‪ .‬تمرکز کنید برای گشــودن ِ‬ ‫خودتان به روی ایده ای که باید دریافت کنید‪.‬‬ ‫• اگر در مرحله ی چاکرای چشم سوم باشید‪،‬‬ ‫شما در حال اندیشیدن به این موضوع هستید‬ ‫که ان ایده چه شکل و شمایلی خواهد داشت‪.‬‬ ‫از الهامات و شــهود درونی خودتان برای یافتن‬ ‫تصویری واضح بهره بجوئید‪.‬‬ ‫• اگر در مرحله چاکرای گلو هســتید‪ ،‬پس‬ ‫تــاش میکنید تا ایده تــان را در قالب ِ کلمات‬ ‫بریزید و ان را بر روی کاغذ بیاورید‪ .‬به احتمال‬ ‫ِ قوی شــما برای نوشــتن ِ برنامه پیشنهادی‬ ‫برای شــغل تان‪ ،‬یا نمایشــنامه تان‪ ،‬و یا اولین‬ ‫پست وبالگ تان دســت نگه داشته اید‪ .‬با انجام‬ ‫حرکات ِ کششــی گردن‪ ،‬و یا تمرین ِ تنفسی‬ ‫نعره ی شیر (سیمهاســانا) چاکرای گلوی تان را‬ ‫فعال کنید‪ .‬حتی می توانید از رایحه درمانی بهره‬ ‫ببرید و از عطرهایی همچون گل یاس‪ ،‬رزماری‪،‬‬ ‫صمغ درخت ُکندر‪ ،‬نعناع فلفلی‪ ،‬و اوکالیپتوس‬ ‫استفاده کنید‪.‬‬ ‫• اگر در مرحله ی چاکرای قلب گیر افتاده اید‪،‬‬ ‫شما عاشق ایده ای هستید ولی نمی توانید ان را‬ ‫انجام دهید‪ .‬با انجام برخی اساناهای بازکننده ی‬ ‫قلب مانند اوشتراسانا (وضعیت شتر) تالش کنید‬ ‫تا چاکرای قلب تان را بــاز کنید‪ .‬این کار باعث‬ ‫برافروخته شدن ِ اتش ِ درونی تان شده و باعث‬ ‫می شود تا رویای تان را شعله ور کنید‪.‬‬ ‫• اگر در مرحله ی شبکه خورشیدی هستید‪،‬‬ ‫شما در میانه ی امورتان گیر افتاده اید‪ .‬شاید نیاز‬ ‫است که انرژی شبکه ی خورشیدی تان را تقویت‬ ‫کرده و برای یافتن ِ شــجاعت برای برداشــتن ِ‬ ‫گام بعدی اقدام کنید؛ و یا شاید با مکثی الهی‪،‬‬ ‫اجازه دهیــد تا مرحله ی بعــدی ِتکامل‪ ،‬خود‬ ‫به وقوع بپیوندد‪.‬‬ ‫• اگــر در مرحله چاکرای خاجی هســتید‪،‬‬ ‫در جستجوی لذت ِ بیشــتر‪ ،‬خالقیت ِ بیشتر‬ ‫و فراوانی بیشــتر از کارتان هســتید‪ .‬چاکرای‬ ‫خاجی تان را با چرخش لگن و یا چرخش شکم‬ ‫فعال کنید‪ .‬این موضــوع کمک خواهد کرد تا‬ ‫شادمانی و توانمندی بیشــتری در زندگی تان‬ ‫بیابیــد‪ ،‬که به نوبه خود دارمای تان را به جریان‬ ‫خواهد انداخت‪.‬‬ ‫• اگر در چاکرای ریشه هستید‪ ،‬ایده تان را از‬ ‫خودتان مهمتر می دانید‪ .‬تمرینات ِ استوارکننده‬ ‫و ثبات بخش به شما کمک خواهند کرد تا تمامی‬ ‫تنش ها را از بدن خود رهــا کرده‪ ،‬و ایده تان را‬ ‫برای ادم های بیشتری ارائه دهید‪ ،‬تا برای انجام‬ ‫مجدد دارمای تان گشوده شوید‪.‬‬ ‫ممکن است متوجه شده باشید که در چاکرای‬ ‫خاصی گیــر افتاده اید‪ .‬امــکان دارد ایده تان به‬ ‫تعویــق میافتد (چاکرای تاجــی)‪ ،‬می خواهید‬ ‫خودتان را از ان منصرف کنید (چشــم سوم)‪،‬‬ ‫برای اِبراز ِ ان مشــکل دارید (گلو)‪ ،‬احســاس‬ ‫بی عالقگــی می کنید (قلــب)‪ ،‬در کارتان غرق‬ ‫شده اید (شبکه خورشیدی)‪ ،‬برای ادامه ی مسیر‬ ‫خسته شــده اید (خاجی) و یا ارتباطات تان را از‬ ‫دست داد ها ید (ریشه)‪.‬‬ ‫تطبیق دادن چالش تان با چاکرایی که مرتبط‬ ‫با ان است‪ ،‬به شما کمک می کند تا موشکافانه‬ ‫دریابید که موضوع چیست و چه کاری می توانید‬ ‫برای بازگرداندن ِ دارمای تان به عرصه ی حیات‬ ‫انجــام دهید‪ .‬و زمانی که متوجه عدم تعادل در‬ ‫چاکرای تان شوید‪ ،‬می توانید برای شفای ان اقدام‬ ‫کنید‪ .‬نتیجه ی این کار‪ ،‬تمام وجوه زندگی تان را‬ ‫متاثر خواهد ساخت‪ .‬ناگهان متوجه خواهید شد‬ ‫که ایده های بیشتری به سراغ تان امده است که‬ ‫می خواهید ان ها را تجسم بخشید‪.‬‬ ‫‪1-Akasha‬‬ ‫‪ -2‬دکتر الهی قمشه ای در یکی از سخنرانی هایشان فرمودند‬ ‫ارزوهایی که در قلب تان احساس می کنید‪ ،‬رویاهایی هستند‬ ‫)که خداوند به شما هدیه داده است‪( .‬نقل به مضمون‪ .‬مترجم‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 22 ‫چ‬ ‫هارم‬ ‫یوگا پزشکی‬ ‫درمانی برای کودکان‬ ‫برگردان‪ :‬شیرین احمدی‬ ‫‪@yoga.shirin‬‬ ‫بســیاری از بیماری های مربوط به روان در‬ ‫دوران کودکــی پدید می اینــد‪ ،‬ایا می توان‬ ‫با انجــام تمرینات یوگا بر این مشــکالت در‬ ‫بزرگسالی غلبه کرد؟ تحقیقات بسیاری نشان‬ ‫می دهد که امکانات اموزشی یوگا در مدارس‬ ‫کمک شایانی به پرورش نسلی با استرس کمتر‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫شــواهد فزاینده ای نشان می دهد که یوگا‬ ‫و ســایر اقدامات مبتنی بــر ذهن اگاهی برای‬ ‫کودکان امروزی مهم است‪ .‬به دلیل تقاضاها و‬ ‫استانداردهای مختلف جدید در جامعه امروز‪،‬‬ ‫کــودکان و نوجوانان اســترس و چالش های‬ ‫ســامت روان را تجربه می کنند که در نسل‬ ‫های گذشته مشاهده نشــده است‪ .‬در جامعه‬ ‫‪22‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫ای که حضور تکنولوژی پررنگ است کودکان با‬ ‫وسوســه ها و حواس پرتی های بیشتری مواجه‬ ‫هستند و نتیجه ان فشــار بیش از حد از جانب‬ ‫همساالنشان اســت و همچنین فشارهای ناشی‬ ‫از رقابت در موفقیت‪ .‬تحقیقات اخیر نشــان می‬ ‫دهد که نســل فعلی بزرگســاالن در مقایسه با‬ ‫نسل قبلی خود تحت فشارهای بیشتری هستند‪.‬‬ ‫در معــرض بودن مداوم اینترنت و رســانه های‬ ‫اجتماعی و همچنین استفاده گسترده از رسانه ها‬ ‫توسط کودکان و نوجوانان در دنیای امروز وجود‬ ‫دارد‪ .‬کودکان و بزرگســاالن نه تنها بیشتر تحت‬ ‫فشــار روانی قراردارند‪ ،‬بلکه مهارت های مقابله‬ ‫ای کمتری برای مدیریت این عوامل اســترس زا‬ ‫نیز دارند‪]1[ .‬‬ ‫همانند بزرگساالن‪ ،‬استرس در کودکان نیز اغلب‬ ‫از نظر جسمانی بروز می کند و در نتیجه مشکالتی‬ ‫مانند بی خوابی‪ ،‬درد مزمن شکم‪ ،‬سردرد‪ ،‬افسردگی‪،‬‬ ‫اضطراب و تغییرات خلقی ایجاد می شود‪ .‬طی چند‬ ‫سال گذشته‪ ،‬مدارس برنامه هایی مانند دوره های‬ ‫مهارت های زندگــی و کالس های تربیت بدنی را‬ ‫قطــع کرده اند و وقتی ایــن مهارت های مدیریت‬ ‫استرس در سنین پایین اموخته نشوند یادگیری‬ ‫انها با بزرگتر شدن کودکان دشوارتر می شود‪ .‬یوگا‬ ‫با اموزش مهارت های خود برای کنترل احساسات‬ ‫و استرس‪ ،‬به کودکان ‪ ،‬بزرگساالن و جوانان کمک‬ ‫می کند تا با اســترس کنار بیایند‪ .‬این شیوه ها به‬ ‫نوبه خود به سالمت و سالمت روان انها کمک می‬ ‫کند‪ ،‬انعطاف پذیری کلی را بهبود می بخشــد و به‬ ‫تعادل مثبت زندگی انها کمک می کند‪ .‬انجام یوگا‬ ‫به فرد برای تمرکز بر لحظه حال و پاکسازی ذهن‬ ‫از افکار طاقت فرسا و همچنین هماهنگی بین ذهن‬ ‫و بدن کمک می کند‪ .‬حتی کودکان بسیار کوچک‬ ‫می توانند تکنیک های تنفسی یوگا را یاد بگیرند و‬ ‫از انها بهره مند شوند و این کار باعث ارامش ذهن‬ ‫کودکان شده و جلوی حواس پرتی انها را می گیرد‬ ‫همچنین به خواب انها نیز کمک زیادی می کند‪.‬‬ ‫طبق تحقیقات موسسه ملی بهداشت‪ ،1‬کودکانی که‬ ‫یوگا کارمی کنند احساس خوداگاهی و اعتماد به‬ ‫نفس بیشتری دارند و مهارت های تمرکزی در انها‬ صفحه 23 ‫افزایش می یابد‪ .‬این مهارت های یادگیری ذهن‬ ‫و بدن همچنین می تواند به کودکان کمک کند‬ ‫تجربه ای دشوار‪ ،‬یا حتی دردناک را تجربه کنند‬ ‫که باعث تقویت احساس تاب اوری می شود و‬ ‫به نوبه خود ممکن است به بهبود توجه‪ ،‬عزت‬ ‫نفس ‪ ،‬توانمند سازی و سالمت روان کمک کند‪.‬‬ ‫[‪]2[]3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫طبق نظرسنجی مصاحبه ملی سالمت در‬ ‫ســال ‪ ، )NHIS( 2007‬روش های درمانی ذهن‬ ‫و بدن‪ ،‬از جمله یوگا‪ ،‬مورد پســندترین روش‬ ‫های درمانی مکمل و جایگزین‪ )CAM( 3‬در میان‬ ‫کودکان با مشــکالت رفتاری‪ ،‬عاطفی یا روانی‬ ‫بوده است‪ .‬از نظر ‪ NHIS‬در سال ‪ ،2012‬استفاده‬ ‫از یوگا و یوگا درمانی در کودکان از سال ‪2007‬‬ ‫از ‪ ٪2.5‬بــه ‪( ٪3.2‬بیش از ‪ 400،000‬کودک)‬ ‫افزایش یافته والزم به ذکر اســت که نوجوانان‬ ‫در ســنین ‪ 13‬تا ‪ 17‬سالگی بیشتر به استفاده‬ ‫از این روش های درمانی روی می اوردند‪ .‬یک‬ ‫نظر ســنجی در سال ‪ 2007‬نشــان داد که در‬ ‫کــودکان و نوجوانان مبتال به درد مزمن‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ٪60‬افــراد حداقل یــک روش ‪ CAM‬را برای‬ ‫درد امتحان کردند‪ .‬از بین این روش ها درمانی‬ ‫یوگا توســط ‪ ٪32‬به عنوان اولین انتخاب ‪CAM‬‬ ‫درمانی مورد استفاده قرارگرفت [‪ .]4‬متاسفانه‬ ‫درمقایســه با بزرگساالن تحقیقات‪ RTC 4‬انجام‬ ‫شــده روی کودکان در مورد ایمنی و اثربخشی‬ ‫یوگا محدود است‪.‬‬ ‫در سال ‪ Kaley-Isley ، 2010‬یک بررسی جامع‬ ‫انجام داد‪ .‬در میــان این مطالعات از یوگا برای‬ ‫درمان برخی موارد شــامل امادگی جسمانی‪،‬‬ ‫عالئم قلبی و تنفسی‪ ،‬ســامت روان‪ ،‬سندرم‬ ‫های رشد‪ ،‬سندرم روده تحریک پذیر‪ ،‬اختالالت‬ ‫خوردن از جمله چاقی‪ ،‬بی اشتهایی و پرخوری‪،‬‬ ‫ســرطان و اثــرات قبل از تولد بــر نتایج تولد‬ ‫استفاده شد‪ .‬در سال ‪ 14 ، 2016‬مطالعه کنترل‬ ‫شده فردی ارزیابی شد که نشان می دهد یوگا ‪،‬‬ ‫به عنــوان یک روش درمانــی ‪ CAM‬تاثیراتی بر‬ ‫مدیریت استرس برای کودکان و نوجوانان دارد‪.‬‬ ‫یــوگا درمانی می تواند تاثیــرات قابل توجهی‬ ‫برعملکرد روانشناختی به ویژه در بیماران مبتال‬ ‫بــه اختالالت عاطفی‪ ،‬روانی و رفتاری داشــته‬ ‫باشد‪ .‬در سال ‪ ، 2012‬یک بررسی سیستماتیک‬ ‫از ‪ 124‬ازمایش که شــواهد مربــوط به اثرات‬ ‫یوگا در درمان تعدادی از اختالالت روانپزشکی‬ ‫کودکان مختلف را بررســی می کند ‪ 16 ،‬مورد‬ ‫از انها معیارهای مناسب برای بررسی نهایی را‬ ‫دارند‪ ،‬شواهد برجسته (درجه ‪ )B‬را برای حمایت‬ ‫از نقــش یوگا در درمان کودکان مبتال به نقص‬ ‫توجه و بیــش فعالــی (‪ )ADHD‬در دو ‪ .RCT‬یک‬ ‫ازمایش تصادفی جذاب در سال ‪ 2004‬در مجله‬ ‫اختالل توجه منتشر شد که نشان داد پسرانی‬ ‫که مبتال به ‪(ADHD‬بیش فعالی) بودند با استفاده‬ ‫از تجویز داروی مناســب و همچنین تمرینات‬ ‫یوگای منظم باعث کاهش عالئم شدند‪ .‬در این‬ ‫ازمایش‪ 16 ،‬پسر مبتال به بیش فعالی به طور‬ ‫تصادفی برای انجام یوگا درمانی (‪YG) yoga therapy‬‬ ‫یا فعالیت های همــکاری (‪CG) cooperative activities‬‬ ‫انتخاب شدند که عالوه بر داروهای تجویز شده‬ ‫قبلی خود در کل ‪ 20‬هفته هاتا یوگا نیز انجام‬ ‫دادند‪ .‬یوگا درمانی را هفته ای یک ساعت همراه‬ ‫با تکنیک های تنفس و ارامش دریافت می کرند‪.‬‬ ‫ارزیابی ها با استفاده از مقیاس های رتبه بندی‬ ‫والدیــن و معلمان هم قبل و هــم بعد از یوگا‬ ‫انجام شد‪ .‬اگرچه در هر دو گروه پیشرفت وجود‬ ‫داشت‪ ،‬اما گروه یوگا درمانی بهبود قابل توجهی‬ ‫را نشــان داد‪ .‬در کسانی که بیشتر در جلسات‬ ‫یوگا شرکت می کردند و بیشتر در خانه تمرین‬ ‫می کردند تغییرات مثبتی مشاهده شد‪ .‬اگرچه‬ ‫این یک مطالعه کوچک بود‪ ،‬اما ازمایش نشان‬ ‫داد که یوگا می توانــد یک ‪ CAM‬درمانی مفید‪،‬‬ ‫همراه با تجویزات پزشــکی ‪ ،‬در کودکان مبتال‬ ‫به ‪ ADHD‬باشد‪ .‬مطالعات گسترده تر و بیشتر در‬ ‫مورد مزایای بالقوه یوگا برای این کودکان مورد‬ ‫نیاز است [‪ .]5‬ازمایش دیگری در سال ‪2006‬‬ ‫توسط هافنر و همکارانش روی ‪ 19‬کودک مبتال‬ ‫به ‪ ADHD‬مــورد ارزیابی قرارگرفت‪ .‬این ازمایش‬ ‫بطور تصادفی برای دریافت یوگا درمانی و همراه‬ ‫با تجویزهای دارویی انجام شد‪ .‬یوگا درمانی به‬ ‫مدت ‪ 34‬هفته و هفته ای ‪ 2‬ســاعت هاتا یوگا‬ ‫انجام شــد‪ .‬این مطالعه ازمایشی نشان داد که‬ ‫یوگا می تواند یک درمان کمکی چشمگیر برای‬ ‫‪ ADHD‬باشــد‪ .‬می توان یــوگا را به عنوان برنامه‬ ‫درســی در مدرســه ها اموزش داد‪ .‬استفاده از‬ ‫یوگا و مدیتیشــن برای کارمندان باعث کمک‬ ‫به بهبود تمرکز‪ ،‬بهبــود انگیزه و خنثی کردن‬ ‫نشســتن طوالنی مدت پشت میز کار در تمام‬ ‫طول روز کاری شــده اســت وانجام یوگا برای‬ ‫خیلی از شرکت ها و دفاتر بزرگ به طور فزاینده‬ ‫ای عادی شده است‪ .‬دانش اموزان مدارس نیز‬ ‫که ســاعت ها در طول روز را به نشســتن می‬ ‫گذرانند‪ ،‬می توانند بــه همان درجه بهره مند‬ ‫شــوند‪ .‬چندین ازمایش تاثیرات یوگا در برنامه‬ ‫درســی مدرســه به ویژه در پیشگیری از مشکالت‬ ‫بهداشت روانی و افزایش سالمتی روانی اجتماعی را‬ ‫ارزیابی کرده اســت‪ .‬یک ‪ RCT‬در سال ‪ 2012‬توسط‬ ‫‪ Khalsa‬و همکارانش روی ‪ 109‬دانش اموز به منظور‬ ‫مقایســه یوگا با ورزش های دیگر مورد مطالعه قرار‬ ‫گرفت‪ .‬این برنامه به مدت ‪ 11‬هفته انجام شــد که‬ ‫از دانش اموزان خواسته شد که پارامترهای سالمت‬ ‫روان شامل خلق و خو‪ ،‬اضطراب‪ ،‬استرس و انعطاف‬ ‫پذیری را در ابتدا و بعد از انجام تمرین گزارش دهند‪.‬‬ ‫نتایج از نظر اماری تفاوت معناداری در اندازه گیری‬ ‫احســاس کنترل خشم ‪ ،‬خســتگی و سکون دانش‬ ‫اموزان داشت (در این ازمایش از دانش اموزانی که‬ ‫تمرین بدنی دیگری غیر از یوگا انجام دادند به عنوان‬ ‫گروه کنترل استفاده شد‪).‬‬ ‫مطالعه مهم دیگری در سال ‪ 2016‬در دو مدرسه‬ ‫دولتی انجام شد‪ .‬این ازمایش روی ‪ 300‬دانش اموز‬ ‫به طور تصادفی انجام شد‪ .‬دانش اموزان به دو دسته‬ ‫برای دریافت برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن‬ ‫اگاهی‪ 5‬و یا اموزش سالم‪ 6‬به طور تصادفی تقسیم‬ ‫شــدند‪ .‬این ازمایش برای ‪ 12‬هفته روی بچه هایی‬ ‫با میانگین سنی ‪ 12‬سال که ‪ ٪50.7‬مونث‪٪99.7‬‬ ‫افریقایی امریکایی بودند انجام شد‪ .‬بعد از ‪ 12‬هفته‬ ‫نتایج ازمایش بسیار چشــمگیر بود‪ ،‬دانش اموزان‬ ‫‪7‬‬ ‫گروه ‪ MBSR‬نسبت به ‪ ،HT‬افســردگی‪ ،‬خود بیزاری‬ ‫و شکایات عاطفی کمتری گزارش کردند[‪ .]6‬نتایج‬ ‫این ازمایش نشان می دهد که جوانان اسیب پذیر‬ ‫و محروم مــی توانند بطور قابل توجهــی از برنامه‬ ‫های مبتنی بــر ذهن اگاهی در مــدارس بهرمند‬ ‫شــده و اســترس و عالئم روان شناختی کمتری را‬ ‫متحمل شوند‪.‬‬ ‫‪1-National Institutes of Health‬‬ ‫‪2-National Health Interview Survey‬‬ ‫‪3-Complementary and alternative medicine‬‬ ‫‪4-Randomized controlled trial‬‬ ‫)‪5-Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR‬‬ ‫)‪6-Healthy Topics (HT‬‬ ‫‪7-Self-hostility‬‬ ‫‪[1] Sifferlin, A. The Most Stressed-Out Generation? Young‬‬ ‫‪Adults (2013). Available online: http://healthland. time.‬‬ ‫‪com/2013/02/07/the-most-stressed-out-generation-young‬‬‫‪adults/ (accessed on 25 January 2017).‬‬ ‫;‪[2] Thiyagarajan, R.; Pal, P.; Pal, G.K.; Subramanian, S.K.‬‬ ‫‪Trakroo, M.; Bobby, Z.; Das, A.K. Additional benefit of‬‬ ‫‪yoga to standard lifestyle modification on blood pressure in‬‬ ‫‪prehypertensive subjects: A randomized controlled study.‬‬ ‫]‪Hypertens. Res. 2015, 38, 48–55. [CrossRef] [PubMed‬‬ ‫‪[3] Khalsa, S.B.; Butzer, B. Yoga in school settings: A‬‬ ‫‪research review. Ann. N. Y. Acad. Sci. 2016, 1373, 45–55.‬‬ ‫]‪[CrossRef] [PubMed‬‬ ‫‪[4] Tsao, J.C.; Meldrum, M.; Kim, S.C.; Jacob, M.C.; Zelt‬‬‫‪zer, L.K. Treatment preferences for CAM in children with‬‬ ‫‪chronic pain. Evid. Based Complement. Altern. Med. 2007,‬‬ ‫]‪4, 367–374. [CrossRef] [PubMed‬‬ ‫‪[5] Jensen, P.S.; Kenny, D.T. The effects of yoga on the‬‬ ‫‪attention and behavior of boys with Attention-Deficit/‬‬ ‫‪hyperactivity Disorder (ADHD). J. Atten. Disord. 2004, 7,‬‬ ‫]‪205–216. [CrossRef] [PubMed‬‬ ‫‪[6] Sibinga, E.; Webb, L.; Ghazarian, S.; Ellen, J. School‬‬‫‪Based Mindfulness Instruction: An RCT. Pediatrics 2016,‬‬ ‫]‪137. [CrossRef] [PubMed‬‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 24 ‫چ‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ه ‬ ‫ها‬ ‫محمد علی میرزاجانی از مسابقات‬ ‫یوگای قهرمانی می گوید‬ ‫محمد علی میــرزا جانی ســروندانی‪ ،‬یکی‬ ‫ازمدال اوران و قهرمانان یوگای اسیا که در سال‬ ‫‪ 2017‬مــدرک مربی گری و داوری بین المللی‬ ‫ازفدراسیون یوگای اسیا را دریافت نموده است‪،‬‬ ‫ضمن گفتگویی با مجله دانش یوگا درباره خود‪،‬‬ ‫تجربیات و سوابقش می گوید‪.‬‬ ‫اقای میرزاجانی متولد شهرســتان ســنگر‬ ‫نزدیک شهررشــت می باشــد‪ .‬کارمند شرکت‬ ‫دخانیــات بــوده و درحــال حاضر بــه همراه‬ ‫همسرودخترهنرمند و یوگینی خود در جزیزه‬ ‫قشم زندگی می کند‪ .‬او ازسن ‪ 14‬سالگی ورزش‬ ‫را به صورت حرفه ایی با ورزش بوکس شــروع‬ ‫کرد‪ .‬دوسال بعد رشته کونگ فو را انتخاب و در‬ ‫سن ‪ 31‬ســالگی شالبند مشکی را ازفدراسیون‬ ‫هنرهــای رزمی ایران دریافت نمود‪ .‬ولی پس از‬ ‫‪ 17‬سال فعالیت درزمینه هنرهای رزمی با این‬ ‫ورزش خداحافظی کرده و یوگا را در حالی که‬ ‫بدنی سخت و محکم داشــت به عنوان ورزش‬ ‫اصلی برگزید‪ .‬یوگا را ابتدا درشــهریزد نزد اقای‬ ‫صحتمند اموخت و تا کنون که ‪ 50‬ســال سن‬ ‫دارد‪ ،‬حدود ‪ 19‬سال است که به شکل حرفه ایی‬ ‫یوگا کارمی کند‪.‬‬ ‫مهارت محمد علی میرزاجانی دراســاناها و‬ ‫همچنین در یوگا ریتمیک‪ ،‬ارتیســتیک و یوگا‬ ‫اکروباتیک اســت‪ .‬وی که عضو اتحادیه جهانی‬ ‫علوم یوگایی‪ 1‬است توانسته مدرک دیپلم یوگای‬ ‫خود را از کره جنوبی اخذ نماید‪ .‬اقای میرزاجانی‬ ‫ازحذف خود در اولین مســابقه اش که مسابقه‬ ‫کشــوری دراراک بوده گله مند اســت ولی در‬ ‫ضمن اضافه می کند که این شکســت مقدمه‬ ‫پیروزی هــای بعدیش بوده اســت‪ .‬در دومین‬ ‫مســابقه ی خود‪ ،‬درارمنستان‪ ،‬موفق به گرفتن‬ ‫مدال طال شد و دو ماه بعد از ان یعنی در سال‬ ‫‪ 2017‬توســط اقای محمدرضا حسینی به تیم‬ ‫ملی یوگای ایران دعوت و مورد ارزیابی و اموزش‬ ‫های ویژه ایشان قرار گرفت‪.‬‬ ‫پــس از ان در مســابقات یــوگای قهرمانی‬ ‫اسیا درسنگاپورشرکت کرد و موفق به دریافت‬ ‫رینگینگ جهانی شد و مقام ششم اسیا را بدست‬ ‫اورد‪ .‬کســب این موفقیت‪ ،‬اجازه داوری و مربی‬ ‫گــری را به وی داد و پس از گذراندن دوره های‬ ‫‪24‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫مخصوص ‪ ،‬کارت داوری اســیایی توســط دکتر‬ ‫اشوک کوماربه ایشان اهداء شد‪.‬‬ ‫مسابقه بعدی درکشوراذربایجان درقسمت اکرو‬ ‫بین ‪ 18‬کشور صورت گرفت و با مربیگری اقای‬ ‫هاللی‪ ،‬قهرمان جهان شــده و مدال طال را از ان‬ ‫خود کرد‪ .‬سه ماه بعد از ان تاریخ هم درمسابقات‬ ‫کشــوری شــرکت و موفق به دریافت دو مدال‬ ‫طال در بخش اســانا و ارتیستیک شد‪ .‬در سال‬ ‫‪ 2018‬یک تورنمت درکشور گرجستان بین ‪28‬‬ ‫کشورجهان برگزار شد که محمد علی میرزاجانی‬ ‫با دریافــت مدال طال در بخــش اکروباتیک به‬ ‫مسابقات اسپانیا راه پیدا کرد‪ .‬در ان زمان ازطرف‬ صفحه 25 ‫دکترتیمورتاش به سمت مشاوراصلی سرمربی‬ ‫تیم ملی یوگای ایران انتخاب شــد و قرار بود‬ ‫به مسابقات اسیایی درکشورهند اعزام شوند‬ ‫اما بنا به دالیلی نامعلوم‪ ،‬ظاهرا به علت وجود‬ ‫مشکالتی درویزا این برنامه منتفی گشت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2019‬اقــای میرزاجانــی به‬ ‫اتفاق خانم زیبا شاهســوند بــه کره جنوبی‬ ‫دعوت شــدند وبه همراه تیــم ملی یوگای‬ ‫ایران به مســابقات اســیایی کــه درجزیزه‬ ‫یوسوبرگزارمیشــد اعــزام گشــتند‪ .‬دراین‬ ‫مسابقات مقام سوم و دوم رینگینگ جهانی (‬ ‫پنجم دراسانا و ششم درارتیستیک) را کسب‬ ‫نمودند‪ .‬بعد از این مســابقات‪ ،‬مجوز ورود به‬ ‫مســابقات جهانی که درارژانتین برگزار می‬ ‫شــد به تیم ملی یوگای ایران داده شد ولی‬ ‫به علت همه گیری کووید‪ 19-‬این مسابقات‬ ‫لغو شدند‪ .‬بعد از شیوع ویروس کرونا فعالیت‬ ‫های تیم متوقف نشــد و اقای میرزاجانی و‬ ‫خانم نیلوفربخشــیان یک تیم حرفه ایی ‪25‬‬ ‫نفره تشکیل دادند‪ ،‬دردو بخش یوگای بانوان و‬ ‫یوگای اقایان‪.‬‬ ‫اقای بخشیان توانست ارتباط بسیار خوبی‬ ‫با مســئولین یوگای برون مــرزی برقرارکند‬ ‫که برای پیشــرفت تیم بسیار مهم و کارساز‬ ‫بود‪ .‬مســابقات انالین درســال ‪ 2020‬بین‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 60‬قهرمان دنیا توســط ریاست فدراسیون‬ ‫برگزارگردید‪ .‬نماینده ایران دراین مســابقات‬ ‫محمد علی میرزاجانی بود که برنده مدال طال‬ ‫شد‪ .‬بعد ازان نیزمجددا توسط خانم بخشیان‬ ‫به مسابقات بین المللی انالین‪ 3‬هندوستان‬ ‫راه یافته و مــدال نقره را دریافت کرد‪ .‬دراین‬ ‫مسابقات اقای بخشــیان برنده مدال طالی‬ ‫یوگای بانوان شد‪.‬‬ ‫مسابقه بعدی کاپ قهرمانی یوگا درامریکای‬ ‫جنوبی بود که به همراه ‪ 30‬یوگاکار دیگر به‬ ‫ارژانتین دعوت شدند ودست اورد تیم ایران‬ ‫در این مســابقات جمعا ‪ 8‬مدال بود‪ .‬سپس‬ ‫نوبت به مســابقات المپیک شــد که همراه‬ ‫‪ 26‬ورزشــکار از ایــران بــه ان راه یافتند و‬ ‫نتایج ان اذرماه اینده اعالم خواهد شــد‪ .‬این‬ ‫مسابقات بین ‪ 217‬کشورجهان برگزار گشته‬ ‫که برای بدســت اوردن ‪ 75‬مــدال با هم به‬ ‫رقابت پرداختند‪ .‬در ســال ‪ 2021‬نیزمجددا‬ ‫درمســابقات کاپ امریکای جنوبــی با ‪35‬‬ ‫ورزشکارشرکت کردند و با بدست اوردن ‪10‬‬ ‫مدال به ان خاتمه دادند‪ .‬همچنین مسابقات‬ ‫ســنگین جهانی که توســط فرناندو رئیس‬ ‫فدراسیون شیلی و به داوری فدراسیون جهانی‬ ‫سوئیس انجام شــد و نتیجه ان ‪ 7‬مدال بود‬ ‫که توسط ‪ 18‬ورزشکار تیم ملی یوگای ایران‬ ‫بدست امد‪.‬‬ ‫اقای میرزاجانی هــم اکنون درحال اماده‬ ‫سازی و تالش برای شرکت در لیگ مسابقات‬ ‫کشوری است‪ .‬با ارزوی موفقیت های روزافزون‬ ‫برای ایشان و تمام یوگاکاران عزیز کشورمان‪.‬‬ ‫معرفیکتاب‬ ‫ذهن متعالی‬ ‫نویسنده‪ :‬وحید نظری‬ ‫انتشارات‪ :‬ایران جام‬ ‫قیمت‪ 90000 :‬تومان‬ ‫‪1-Member of the world association of yoga science‬‬ ‫‪2-wyf‬‬ ‫‪3-International online Acrobatic Yoga asana Competition‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 26 ‫سمبلها و نقشمایهها دریوگا‬ ‫(مفاهیم برخی نقوش وعالمتها دریوگا ومدیتیشن)‬ ‫نویسنده‪ :‬شکوفه شنوا فالح‬ ‫‪@shokufeh_falah‬‬ ‫در ایــن مقاله قصد داریم تا ابتدا ســمبل را‬ ‫تعریف کرده و سپس طریقه ی کارکرد سمبل ها‬ ‫را شــرح دهیم‪ .‬درادامه به توضیح درباره معنای‬ ‫چند ســمبل مهم در یوگا می پردازیم‪ .‬در واقع‬ ‫لفظی‬ ‫معنای سمبل بسیار پیچیده تر از الگوی‬ ‫ِ‬ ‫ان است‪ ،‬هر سمبل می تواند معانی نامحدودی‬ ‫دردامنه ی عملکر ِد خود داشته باشد‪.‬‬ ‫سطح اتصال‪ ،‬سمبل ها رمزهایی استعاری‬ ‫در‬ ‫ِ‬ ‫هستند که درالیه های عمیق‪ ،‬بسیار وسیع تر از‬ ‫یک استعاره عمل می کنند ‪ .‬یعنی وقتی فردی از‬ ‫سمبل استفاده می کند بسته به هر فرد عملکرد‬ ‫ِ‬ ‫وسعت بشریت متفاوت می شود‪،‬‬ ‫هر ســمبل به‬ ‫درســت مثل اثر انگشت‪ .‬در علوم عرفانی گفته‬ ‫می شود که هر فرد به محض اتصال‪ ،‬یک کانال از‬ ‫اگاهی میشود و علی رغم تاکید این علوم بر عدم‬ ‫سالیان‬ ‫کانال دیگراست‪ .‬درطی‬ ‫تفاوت کانالی با‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪26‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫متمادی تجربه و تحقیق شخصی به این نتیجه‬ ‫رسیده ام که کانال های اگاهی انقدر با یکدیگر‬ ‫متفاوت هســتند که ازدایره ی فهم انسان شرح‬ ‫جهان بی‬ ‫توضیح ان خارج می باشــد‪ .‬در این‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫نهایت غنی‪ ،‬هیچ چیــز از روی چیز دیگر کپی‬ ‫اگاهی انسانها‬ ‫نمیشــود چه برســد به دایره ی‬ ‫ِ‬ ‫باهم‪ .‬عصب شناســی به نام ریچارد دیویدسون‬ ‫طی تحقیقاتش متوجه شــد که فعالیت امواج‬ ‫گاما در برخــی از راهبــان‪ ،‬پر‪‎‬قدرت‪‎‬تر و دارای‬ ‫ت‬ ‫دامنه ‏ی بیشتری نســبت به همه‪‎‬ی موارد ثب ‪‎‬‬ ‫شــده در تاریخ است‪ .‬حرکت امواج نیز منظم‪‎‬تر‬ ‫از امواجــی بود که از داوطلبان غیر‪‎‬تمرین‪‎‬کننده‬ ‫ساطع می‪‎‬شد‪.‬‬ ‫رمزگشــایی‬ ‫امــا برمی گردیم بــه ادامه ی‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اصالت این سمبل ها از کجا می اید؟‬ ‫سمبل ها‪.‬‬ ‫چقدرقابل اعتماد هستند؟ و چگونه و به دستور‬ ‫چه کســی یک سمبل شــروع به کار میکند؟‬ ‫پاسخ دادن به این سواالت انقدرازاهمیت باالیی‬ ‫برخورداراســت که چنانچه به خوبی مورد شرح‬ ‫و تفســیر قرارنگیرند ممکن اســت فــرد را به‬ ‫سمت اســتفاده ی نازل و ُخرافی از یک مفهوم‬ ‫سوق دهند‪.‬‬ ‫شــاید با اطمینان بتوان گفت کــه توانایی‬ ‫اندیشیدن انتزاعی و نمادپردازی‪ ،‬ویژگی منحصر‬ ‫به فرد انســان تلقی می شود‪ .‬اندیشه ی انتزاعی‬ ‫هنگامی شکل می گیرد که به مفاهیم تجریدی‬ ‫(انچــه حس های پنجگانه از درکــش ناتوانند)‬ ‫فکرمی کنیم‪ .‬انسان با رمزگذاری (نشانه گذاری)‬ ‫اندیشــه هایش در قالــب نمادهــای کالمی یا‬ ‫شمایلی‪ ،‬راهی برای ثبت‪ ،‬رجوع مجدد به ان ها‬ ‫و قابل درک شدن مفاهیم و منظورها برای خود‬ ‫و دیگران یافته است‪ .‬سمبل می تواند یک شیء‬ ‫مادی باشد که شکلش به طور طبیعی و یا بر پایه‬ ‫قرارداد با چیزی که به ان اشــاره می کند پیوند‬ ‫داشته باشد‪ .‬مثل شمایل صلیب که یک سمبل‬ ‫ِ‬ ‫عالمت‬ ‫است‪ .‬سمبل میتواند یک تصویری مثل‬ ‫چوکو ِری درریکی باشد و یا یک صوت و اوا باشد‬ ‫مثل اُم‪ .‬انچه که در اینجا اهمیت دارد چند مورد‬ ‫است؛ ابتدا طریقه ی شکل گیری یک سمبل و در‬ ‫ارزش شکل‬ ‫ادامه انرژی و کارکرد سمبل و نهایتا ِ‬ ‫ظاهری سمبل چیست؟‬ ‫شــکل گیری ســمبل ها یک روند اگاهانه و‬ ‫ِ‬ ‫ازخالقیت خوداگاهانه نیســت‪ .‬نمادی‬ ‫برامده‬ ‫که ما از ان صحبت میکنیم با یک ارم شــرکت‬ ‫تجاری و لوگوی گرافیکی از زمین تا اسمان فرق‬ ‫دارد‪ ،‬هر چند اینها هم دارای انرژی هســتند اما‬ ‫از حوزه ی بحث ما خارج اند‪ .‬ســمبل های یوگا‬ ‫و دیگرروش های انرژی بخشــی از راه مکاشفه‬ ‫یا شــهود از دل ناخوداگاه تولیــد و بیرون داده‬ ‫می شوند‪ .‬اغلب اوقات سمبل ها به طور مستقیم‬ ‫ازرویاها الهام گرفته و متجلی می شوند یا از ان ها‬ ‫تاثیر می پذیرند که این گونه سمبل ها پر از انرژی‬ ‫روانی و دارای نفوذی بســیار قوی هستند و هر‬ ‫اگاهی لحظه ی‬ ‫فردی که ان ها را به کارببرد به‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫سالک اولیه وصل می‬ ‫تجلی ودریافت ان توسط‬ ‫شود‪ .‬به همین دلیل همیشه دریوگا و دیگر طرق‬ صفحه 27 ‫مشــابه‪ ،‬یک لیدرکه نقش کانال اگاهی را ایفا‬ ‫کند وعامل انتقال اگاهی بصورت بالواسطه می‬ ‫باشد‪ ،‬پرتوجو را دچار شعف می کند وهنگامیکه‬ ‫فردی درخانه و تنها ایــن مفاهیم را پی بگیرد‬ ‫نمیتواند این سینرژی را احساس کند‪ ،‬مگرانکه‬ ‫پس ازافت و خیزهایی دو چندان بارقه ای ببیند‪.‬‬ ‫شاید مخالفینی باشند که نخواهند این بخش از‬ ‫یادداشت را بپذیرند ولی میتوانند خود امتحان‬ ‫کنند که حل کردن یک معادله ی ریاضی برای‬ ‫فردی که درس را نمیداند همانقدر وقت گیر و نا‬ ‫امید کننده است که قدم گذاشتن به هر مسیر‬ ‫ناشناخته ای که برای خود قواعد و اصولی دارد‪.‬‬ ‫انرژی و کارکرد یک سمبل در مغز انسان‬ ‫به چه صورت است؟‬ ‫ســمبل ها کدهایی هســتند که به صورت‬ ‫دســتوری به مغزارسال می شــوند و دکمه ی‬ ‫عملکرد مغز را در قســمت نیمه اگا ِه مغز برای‬ ‫انجام شدن محتوای از قبل اموخته شده روشن‬ ‫مــی کنند‪ .‬یعنی بــرای کاری کــه میخواهیم‬ ‫بصورت فراین ِد خودبخودی و بدون صرف وقت‬ ‫طوالنی در مغزمان فعال باشد یک صوت‪ ،‬تصویر‬ ‫و یــا کلمه ای را به عنوان کد انتخاب می کنیم‪.‬‬ ‫مدت ها ان را به ذهن القاء می کنیم تا به قسمت‬ ‫نیمه اگا ِه مغــزراه یابد و درانجا جا خوش کند‪.‬‬ ‫اگر این فرایند صورت گیــرد هر بار که ان ک ِد‬ ‫دســتوری را به مغزاعالم کنیم کارکر ِد مربوطه‬ ‫انجام خواهد شــد‪ .‬اگر یک پلــه فراتر برویم و‬ ‫بخواهیم سمبل هایی که کارکرد معنوی دارند را‬ ‫توضیــح بدهیم می توانیم میدان عملکرد ان ها‬ ‫را درحــوزه ی انرژیکی هم توضیح دهیم‪ .‬ابداع‬ ‫کنندگان اولیه ی این سمبل ها ان ها را از طریق‬ ‫مکاشــفه و الهامات دریافت کرده اند‪ .‬درتصاویر‬ ‫اَشکال هندسی خطوط ان ها نیزمی تواند دارای‬ ‫انرژی و معنا باشد‪ .‬حتی نگاه کردن به تصاویر یا‬ ‫شنیدن اصواتی مانند اُم برای افرا ِد ازهمه جا بی‬ ‫خبر کارمی کند‪ .‬به همین دلیل فردی که تازه‬ ‫وارد و غیرمطلع اســت‪ ،‬نباید از ان ها خودسرانه‬ ‫استفاده کند و اگر این کار را بکند مثل این است‬ ‫که اب جوش را بر روی دســت خودش ریخته‬ ‫باشد‪ .‬چون دستکاری ُکندالینی برای کنجکاوی‬ ‫شوخی نابخردانه ای‬ ‫و از روی بازیگوشی و تفنن‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫با خودتان است ‪.‬‬ ‫ارزش ظاهری یک سمبل چیست؟‬ ‫ایا نصب یک ســمبل به عنــوان دیواراویز یا‬ ‫مجسمه یا پخش یک صوتی مثل اُم در محیطی‬ ‫که افرا ِد بی اعتقاد به این اصوات و تصاویر در انجا‬ ‫رفت امد دارند برشنونده و بیننده موثراست؟ به‬ ‫عنوان یک محقق که سال هاســت درحوزه ی‬ ‫ِ‬ ‫حال تجربه و مطالعه هســتم با‬ ‫در‬ ‫معنوی‬ ‫علوم‬ ‫ِ‬ ‫قاطعیت می گویم "بله"‪.‬‬ ‫همانگونــه کــه ضمیــر ناخــوداگا ِه فردی‬ ‫متاثرازناخــوداگا ِه جمعی اســت و تما ِم وقایع‬ ‫تحت تاثیر این براین ِد کلی هستند‪ ،‬هرموجودی‬ ‫درمیدان‬ ‫از جمله انســان‪ ،‬حیوان و حتی اشیاء‬ ‫ِ‬ ‫الکترومغناطیسی جدید ازان تاثیر می پذیرند و‬ ‫این ابدا به معنای تبعیت و جبر نیســت‪ .‬شاید‬ ‫اصال یــک دافعه و حس بدی بــرای فردی که‬ ‫اگاهی اش از جنس متفاوتی است رخ بدهد‪ ،‬اما‬ ‫حتما تاثیری در میدان انرژی و شعوری ان فرد‬ ‫بر جای خواهد گذاشت‪ .‬اما چه تاثیری خوب و‬ ‫چه بد از جنس اگاهی نیست‪ .‬اگاهی و دستوری‬ ‫که فرد با استفاده از سمبل به نیمه اگاهی ارسال‬ ‫می کند بسیار اهمیت دارد و ان زمانی ست که‬ ‫رمز یک سمبل برای سالک گشوده شده باشد‪.‬‬ ‫برای نمونه سمبل ناماســته مودرا‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم ترین سمبل ها در یوگاست‪ .‬ناماسته یعنی‪:‬‬ ‫"من به جایی که هر دو دران هستیم سالم می‬ ‫گویم"‪ .‬هر چند‪ ،‬بطور خالصه ناماسته اعتراف‬ ‫به برابری ست اما در واقع معنایی بسیار عمیق‬ ‫دارد‪.‬چســباندن ِ‬ ‫کف دســتها و انگشتان به‬ ‫تر‬ ‫ِ‬ ‫هم و گرفتن ان مقابل سینه و گفتن ناماسته‬ ‫که معموالً در ابتــدا و یا انتهای کالس یوگا یا‬ ‫مدیتیشن شنیده می شود‪ ،‬به این معناست که‬ ‫“نــور درون من‪ ،‬ان نوری که در شماســت را‬ ‫تکریم و تایید می کند‪ ”.‬کلمه ی “نور” به معنای‬ ‫الوهیت است‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫حالت گاشو‬ ‫همین ناماسته در ِریکی معادل‬ ‫گفتن "هون شا ِز شو نن" ‪ ،‬به معنای‬ ‫اســت و‬ ‫ِ‬ ‫باشــد که روح الهی من با روح الهی تو ریکی‬ ‫شود‪ ،‬یگانگی و صلح به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫از دیگر ســمبل ها دریوگا‪ ،‬لوتوس است که‬ ‫همه ی افرادی که اندکی با یوگا اشنا هستند‬ ‫ِ‬ ‫وضعیت نشست را که برگرفته از شکل‬ ‫این نوع‬ ‫گل لوتوس یا نیلوف ِر ابی ست می شناسند‪.‬‬ ‫و نا ِم ِ‬ ‫این گل به عنوان یک نماد‪ ،‬نشان دهنده ی سفر‬ ‫انســان وعــروج او از هر شــرایط نامطلوب و‬ ‫ناسازگار‪ ،‬و رسیدن به خوداگاهی و روشن بینی‬ ‫انســان از لحاظ معنوی می باشــد‪ .‬فرد با قرار‬ ‫ذهن خود را به‬ ‫گرفتن در این وضعیت نشست‪ِ ،‬‬ ‫انرژیِ این مفهوم وصل می کند‪.‬‬ ‫در مورد اُم؛ معنای ان بقدری وســیع است‬ ‫که خود به تنهایی می تواند موضوع یک مقاله‬ ‫باشد‪ .‬اما بطور کلی تکرار مانترای اُم به معنایِ‬ ‫فراخوانــدن قدرت الیزال الهــی حاکم بر این‬ ‫جهان اســت‪ .‬گوش های خود را با کف دست‬ ‫بگیرید یا حتی نگیرید و با دم و بازدم کِشدار‪،‬‬ ‫هفت مرتبه اُم را تکرار کنید تا فضای چیداکاش‬ ‫تهی شــود‪ ،‬مثل یک گنب ِد خالی می شــود و‬ ‫حس اسودگی را تجربه خواهید کرد ‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫بیــان ارزش و‬ ‫صرفا‬ ‫مقالــه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هــدف‬ ‫ِ‬ ‫چگونگی کارکر ِد سمبل ها بود و در نهایت به‬ ‫شــرح ســه نمونه از ان پرداختیم ‪ .‬امید است‬ ‫که مقبول طبع خوانندگان گرامی قرار بگیرد‬ ‫‪ .‬هرگونه نقد و نظر را در کانال تلگرامی بنده با‬ ‫ادرس‬ ‫نا ِم ‪@chidakash7‬وصفحه اینستاگرامم به‬ ‫ِ‬ ‫‪ @shokufeh_falah‬ارســال بفرمایید با شوق فراوان‬ ‫خوانده و بهره خواهم برد‪.‬‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪27‬‬ صفحه 28 ‫سینمای عرفانی‬ ‫نقد فیلم سه گانه ی اپو‬ ‫نویسنده‪ :‬شهال قاسمیان دستجردی‬ ‫گانه ی اپومعروفند‪ ،‬بارها‬ ‫در جشــنواره های مهم‬ ‫ومطرح بیــن المللی به‬ ‫نمایش درامده و توانسته‬ ‫انــد جوایز متعــددی را‬ ‫ازان خود کنند ازجمله‬ ‫شــیرطالیی جشــنواره‬ ‫ونیز‪ ،‬جایزه ویژه هیئت‬ ‫داوران جشنواره کن و‪...‬‬ ‫فیلم های ساتیاجیت رای‬ ‫بیشترمضامینی فلسفی‬ ‫دارنــد تا عرفانــی‪ ،‬ولی‬ ‫ازانجایی که هردوسته‪،‬‬ ‫جزوســینمای معناگرا‬ ‫محســوب می شوند بی‬ ‫مناســبت ندانستیم که‬ ‫دراین شــماره بــه نقد‬ ‫اثاروی بپردازیم‪.‬‬ ‫درباره فیلم‬ ‫فیلم سه گانه ی اپو‪ ،‬ساخته ساتیاجیت رای‬ ‫کارگردان بزرگ سینمای هند‪ ،‬درواقع سه فیلم‬ ‫ســینمایی مجزاست که هرســه درباره پسری‬ ‫به نام اپواســت‪ .‬فیلم اول پاترپانجالی‪ 2‬نام دارد‬ ‫به معنی"ســرود کوره راه" که مربوط به دوران‬ ‫کودکی اپواســت‪ ،‬فیلم دوم اپاراجیتو‪ 3‬یعنی"‬ ‫اپارا را بخوان" نــام دارد که دوران نوجوانی او را‬ ‫به تصویرمی کشد‪ ،‬وفیلم سوم دنیای اپو‪ 4‬درباره‬ ‫دوران جوانی اوســت‪ .‬هرسه فیلم سیاه وسفید‬ ‫ومدت زمان هرکدام حدود دوســاعت است که‬ ‫بین ســال های ‪ 1955‬تا ‪ 1959‬ساخته شده اند‪.‬‬ ‫زبــان فیلم بنگالی و موســیقی فیلــم از راوی‬ ‫شانکار‪ ۵‬موســیقیدان معروف هندوستان است‪.‬‬ ‫فیلمنامه توسط ساتیاجیت رای وبا الهام از رمان‬ ‫"بیبوتیبوسان بانداپادیا " نوشته شده است‪ .‬این‬ ‫سه فیلم که به سه گانه ی ساتیاجیت رای یا سه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪28‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫خالصهی داستان‬ ‫فیلماول؛پاترپانجالی‬ ‫داســتان فیلم درباره‬ ‫خانــواده فقیری اســت‬ ‫شــامل پدرومــادر‪،‬‬ ‫مادربــزرگ و دختربچه‬ ‫ایی به نام دورگا که دردهکده ایی نزدیک کلکته‬ ‫زندگی می کنند‪ .‬پدربرهمن زاده ایی با ســواد‬ ‫است ولی به خاطرامرارمعاش ناچاراست دائم به‬ ‫شهرهای دیگرســفرکند‪ .‬دورگا که مادربزرگش‬ ‫را خیلی دوســت دارد مدام از باغ همسایه میوه‬ ‫می دزد تا برای مادربزرگش ببرد و اورا خوشحال‬ ‫کند‪ ،‬ولی مادر کــه خیلی نگران ابروی خانواده‬ ‫است دورگا را به خاطردزدی هایش تنبیه می کند‪.‬‬ ‫او همچنین با مادربزرگ که مادرشوهرش است‬ ‫رفتارخوبی ندارد و او را از خانه بیرون می اندازد‪.‬‬ ‫بــا بدنیا امدن اپو مادربزرگ اشــتی کرده و به‬ ‫خانــه برمی گردد‪ .‬به نظر می رســد اپو ازمیان‬ ‫افراد خانواده بیشــترازهمه بــه خواهر بزرگش‬ ‫دورگا عالقــه دارد‪ .‬اپــو درکودکــی خواندن و‬ ‫نوشــتن را ازپــدرش یاد می گیــرد‪ .‬دورگا که‬ ‫بارها توسط همسایه ها به دزدی متهم می شود‬ ‫دراخرفیلــم براثرســرماخوردگی ازدنیا می رود‬ ‫و این اتفاق درســت موقعی می افتد که پدربا‬ ‫خوشــحالی به خانه برمی گردد و می گوید که‬ ‫دربنارس کارپیدا کرده اســت‪ .‬در پایان فیلم‬ ‫همگی غمگین و ناراحت درحالی که دورگا و‬ ‫مادربزرگ را ازدســت داده اند به طرف بنارس‬ ‫حرکت می کنند‪.‬‬ ‫فیلم دوم؛ اپاراجیتو‬ ‫فیلم دوم ازشــهربنارس وحاشیه رود گنگ‬ ‫اغازمی شود‪ .‬پدرازفروش داروهای گیاهی خرج‬ ‫خانواده را درمی اورد ولی شبی ناگهان براثرتب‬ ‫و لرزازدنیا مــی رود‪ .‬مادرواپو نزد خانواده ایی‬ ‫ثروتمنــد ومهربان کارپیدا می کننــد‪ .‬انها از‬ ‫اشــپزی مادر و کمک های اپو راضیند و می‬ ‫خواهند به شهری دیگرنقل مکان کرده و انها را‬ ‫با خود ببرند‪ .‬ولی مادراپو تصمیم می گیرد که به‬ ‫دهکده ی خودشان برگردند‪ .‬دردهکده مجددا‬ ‫با فقر دست به گریبان می شوند‪ .‬اپو که پسری‬ ‫باهوش و با استعداد است عالقه زیادی به درس‬ ‫خواندن دارد و ســخت کار می کند تا هم به‬ ‫مادرش کمک کند وهم خرج تحصیل خود را‬ ‫دراورد‪ .‬اپو درمدرسه شاگرد ممتازمی شود و از‬ ‫طرف مدرسه برای ادامه تحصیل دردبیرستانی‬ ‫واقع درکلکته بورسیه می گیرد‪ .‬مادربا رفتن او‬ ‫به کلکته مخالفت می کنــد ولی اپو مادررا به‬ ‫ناچارترک کرده و به کلکته می رود و همزمان‬ ‫با تحصیل‪ ،‬درچاپخانه ایی کارمی کند‪ .‬زمانی‬ ‫که به نظر می رسد همه چیز روبراه است‪ ،‬اپو‬ ‫با شنیدن خبرفوت مادرش براثربیماری برای‬ ‫مراســم تدفین به دهکده می رود و در پایان‬ ‫فیلم برای ادامــه ی تحصیل مجددا به کلکته‬ ‫بازمی گردد‪.‬‬ ‫فیلم سوم؛ دنیای اپو‬ ‫درشــروع فیلم ســوم‪ ،‬اپوکــه اکنون مرد‬ ‫جوانی شده ازطرف اولیاء مدرسه مورد تشویق‬ ‫قرارمی گیرد‪ .‬مدیر مدرسه ازاو می خواهد حتما‬ ‫به تحصیالتش ادامه داده و به دانشــگاه برود‪.‬‬ ‫امــا اپو می گوید که بــه خاطرفقرقادر به این‬ ‫کارنیست‪ .‬او با وجود داشتن مدرک تحصیلی‬ ‫وســواد باال نمی تواند شغل مناسبی پیدا کند‪.‬‬ ‫اپو درحالی کــه نمی تواند کرایــه اتاقش را‬ صفحه 29 ‫براحتی پرداخت کنــد برای تعطیالت به همراه‬ ‫دوســت پولدارش به دهکده ایی دعوت می شود‬ ‫تا درمراسم عروسی دخترعموی دوستش شرکت‬ ‫کند‪ .‬درروزعروســی خانــواده دخترمی فهمند‬ ‫کــه داماد بیمــاری جنون دارد وعروســی بهم‬ ‫می خورد‪ .‬دراین روســتا بهم خوردن عروســی‬ ‫را برای دختردر روزعروســیش بسیاربدشــگون‬ ‫می دانند به همین خاطر دوست اپو ازاوخواهش‬ ‫می کنــد تا با دخترعمویش ازدواج کند و او را از‬ ‫طالــع بد نجات دهد‪ .‬اپو بــا نارضایتی و از روی‬ ‫اجبارموافقت می کند وهمراه عروسش به کلکته‬ ‫بازمی گــردد‪ .‬انها خیلی زود بــه هم عالقه مند‬ ‫می شــوند و اوقات خوش وعاشقانه ایی را با هم‬ ‫سپری می کنند‪ .‬همسراپو برای وضع حمل پیش‬ ‫خانــواده اش میرود ولی هنگام وضع حمل جان‬ ‫می سپارد‪ .‬اپوازشنیدن خبر مرگ همسرش بهم‬ ‫ریخته و افسرده می گردد و حتی حاضرنمی شود‬ ‫بــرای دیدن فرزندش به دهکــده برود چون به‬ ‫نوعی اورا درمرگ همســرش مقصرمی داند‪ .‬بعد‬ ‫ازگذشت پنج سال بالخره به توصیه دوستش به‬ ‫دهکده سری می زند تا جواهرات همسرش را به‬ ‫خانواده ی او که از پسرش مراقبت میکنند بدهد‪.‬‬ ‫اپو با دیدن پســرک به او دل می بندد اما پسراو‬ ‫را به عنوان پدرقبول ندارد و با او بنای ناسازگاری‬ ‫میگــذارد‪ .‬درپایــان وقتی اپو تنهــا و ناامید به‬ ‫طرف کلکته براه می افتد پســرک در جاده او را‬ ‫تعقیب می کند و راضی می شــود با او به کلکته‬ ‫برود‪ .‬ســپس هردو باتفاق هم و با خوشــحالی‬ ‫رهسپار می شوند‪.‬‬ ‫نقد فیلم‬ ‫فیلم سه گانه ی اپومانند همه فیلم های سبک‬ ‫نئورئالیســم‪ ،‬داســتانی معمولی درباره زندگی‬ ‫روزمــره ی مردم عــادی دارد‪ .‬هیــچ خبری از‬ ‫ماجراهای عجیب و یا حوادث خارق العاده نیست‪.‬‬ ‫ماجراهای فیلم رخدادهایی هســتند که ممکن‬ ‫اســت درزندگی روزمره همه انســان ها اتفاق‬ ‫بیافتند‪ .‬اما چیزی که باعث شــده این فیلم یک‬ ‫شاهکارازاب دربیاید و تماشاگران را مجذوب خود‬ ‫و گاهی میخکوب کند‪ ،‬کارگردانی فوق العاده و‬ ‫منحصر به فرد ساتیا جیت رای است‪ .‬زوایای دید‬ ‫و مکث هــای طوالنی برروی چهره های بازیگران‬ ‫و یا اشیاء‪ ،‬تماشــاچی را وامی دارد تا بخواهد به‬ ‫عمق روح قهرمانان داستان وافکارواحساساتشان‬ ‫پی ببرد وشــاید درمواقعی نیزبا شخصیت های‬ ‫داســتان همزادپنداری کند‪ .‬سکوت های به جا‬ ‫وموسیقی زیبای‬ ‫راوی شانکار که‬ ‫د ر ا کثر صحنــه‬ ‫های فیلم شنیده‬ ‫میشــود ازدیگر‬ ‫نقــاط قوت فیلم‬ ‫به شــمارمی اید‬ ‫وتاثیــرات عمیق‬ ‫صحنه هــا را دو‬ ‫چنــدان می کند‬ ‫وضمن دادن حال‬ ‫وهوایی دلنشین‬ ‫بــه مناظــر‪،‬‬ ‫اصالتی نــاب به‬ ‫انها می بخشد‪.‬‬ ‫غم و شادی‬ ‫فیلم شــامل‬ ‫حوادثــی شــاد‬ ‫وغمگین است که‬ ‫بــه طورمتناوب‪،‬‬ ‫تــا‬ ‫ازابتــدا‬ ‫انتهای داســتان‬ ‫تکرارمی شــوند‪.‬‬ ‫انگار می خواهند‬ ‫بــه مــا بگویند‬ ‫هرشــادی غمی‪،‬‬ ‫وهرغمی شادی‬ ‫به دنبــال دارد‪.‬‬ ‫مثــا وقتــی‬ ‫مادربزرگ درپی‬ ‫جروبحثــی بــا‬ ‫مادر خانه را ترک مــی کند‪ ،‬دورگا غمگین به‬ ‫دنبال مادربزرگ می دود تــا او را برگرداند‪ .‬در‬ ‫صحنــه بعدی بالفاصله می بینیــم که با بدنیا‬ ‫امدن اپو‪ ،‬دورگا و مادربزرگ خوشحال به خانه‬ ‫برمی گردند‪ .‬بعد از فوت مادربزرگ درحالی که‬ ‫دورگا و اپو غمگینند‪ ،‬یک فروشــنده دوره گرد‬ ‫با یک شــهرفرنگ وارد دهکده می شود وهمه‬ ‫بچه های ده شــادمان می دوند تا شهرفرنگ را‬ ‫تماشا کنند‪ .‬درانتهای فیلم اول‪ ،‬پدربا خوشحالی‬ ‫و با ســوغاتی های فراوان بــه خانه برمی گردد‬ ‫تــا مژده دهد در بنــارس کاری پیدا کرده ولی‬ ‫خبرمرگ دخترش را می شنود و دراندوه و بهت‬ ‫فــرو می رود ‪ .‬وقتی همگــی خانه را ترک می‬ ‫کنند تا به بنارس برونــد‪ ،‬خانه خالی می ماند‬ ‫و ماری به درون خانه می خزد و شــاید می‬ ‫خواهد بگویــد زندگی همچنان جریان دارد‪.‬‬ ‫درفیلم دوم‪ ،‬پدربا فــروش داروهای گیاهی‬ ‫پول کافی برای خرید خوراکی بدســت می‬ ‫اورد ولی وقتی به خانه می رســد دچار تب و‬ ‫لرز می شــود‪ ،‬در بستر بیماری به جعبه ایی‬ ‫اشاره می کند و می گوید شیرینی هم خریده‬ ‫ام‪ ...‬شیرینی که درپس خود تلخی به همراه‬ ‫دارد‪ .‬درفیلم ســوم موقعی که صاحب خانه‬ ‫به اپو هشــدارمی دهد که اگــر کرایه اش را‬ ‫پرداخت نکند باید خانه را تخلیه کند‪ ،‬دوست‬ ‫اپوسرمی رسد و او را به صرف شام دررستوران‬ ‫و بعد هم به جشــن عروسی دعوت می کند‪.‬‬ ‫وقتی اپوعروســش را که درخانواده ای مرفه‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪29‬‬ صفحه 30 ‫بزرگ شــده به اتاق حقیرخود می اورد دختر به‬ ‫گریه می افتد و برای اینکه اپو اشــک هایش را‬ ‫نبینــد از پنجره به بیرون نگاه می کند‪ ،‬درحیاط‬ ‫خانــه مادر و کودکی را مشــغول بازی می بیند‬ ‫وگویی نورامیدی دردلش روشن شده به زندگی‬ ‫امیدوارمی شود‪ .‬دراخرهنگامی که اپوغمگین و‬ ‫ناامید از بدست اوردن دل فرزندش‪ ،‬تنها درجاده‬ ‫گام برمی دارد‪ ،‬پسرک او را تعقیب کرده وقبول‬ ‫می کند که با هم به شــهر بروند‪ .‬غم و شــادی‪،‬‬ ‫ناامیدی وامید‪ ،‬شکست و پیروزی‪ ،‬بدست اوردن‬ ‫و از دست دادن‪ ،‬مدام از پس هم می ایند که در‬ ‫مجموع داستان زندگی را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫گذر زمان‬ ‫نکتــه دیگری کــه در فیلــم روی ان تاکید‬ ‫می شود گذرزمان است‪ .‬درفیلم دوم‪ ،‬مرد همسایه‬ ‫به خانواده ی اپو یک تقویم هدیه می دهد و می‬ ‫گوید‪ :‬داشــتن تقویم برای همه الزم است چون‬ ‫باعث میشود حواســمان به گذرزمان باشد‪ ،‬تازه‬ ‫روزهای تعطیل را هم با رنگ قرمزنشان میدهد!‬ ‫شــاید منظورازرنگ قرمزروزهــای تعطیل‪،‬‬ ‫شادی های زندگی است‪ .‬دربسیاری از صحنه ها ی‬ ‫فیلم‪ ،‬درپسزمینه و روی دیوارتقویم های دیواری‬ ‫به چشم می خورند که می تواند اشاره ایی باشد‬ ‫برگذرزمان‪ .‬درفیلــم اول هم وجود بچه گربه ها‬ ‫می تواند نشــانی از گذرزمان باشد چون تا پایان‬ ‫فیلم شاهد بزرگ شدن تدریجی انها هستیم‪ .‬در‬ ‫فیلم اول‪ ،‬اپــو دردوران کودکی فقط نقش یک‬ ‫نظاره گرزندگی را بازی می کند‪ .‬همه چیز برای‬ ‫او تازه وعجیب است‪ .‬درفیلم دوم‪ ،‬اپوی نوجوان‬ ‫بــه فکراینده ی خویش اســت و تحصیل را به‬ ‫کنارمادرماندن ترجیح می دهد و می گوید من‬ ‫باید به فکر اینده ی خودم باشم‪.‬‬ ‫در فیلم ســوم‪ ،‬اپوی جوان حســرت گذشته‬ ‫وازدست دادن همســرش را می خورد و بعد از‬ ‫مرگ همسرش زندگی درویشانه ایی را درپیش‬ ‫می گیرد‪ .‬بلند شدن موهای سرو ریشش بیانگراین‬ ‫نکته است که مدت ها در این غم باقی مانده‪.‬‬ ‫داســتان پیش می‬ ‫رود زنــی نجیــب‬ ‫و زحمــت کــش‬ ‫معرفــی می شــود‬ ‫که تربیت فرزندان‬ ‫و شــرافت خانواده‬ ‫برایش از همه چیز‬ ‫مهمتراســت‪ .‬او‬ ‫نگران حــرف مردم‬ ‫و قضاوتشان درباره‬ ‫کودکانش اســت و‬ ‫نمی خواهــد انها را‬ ‫دزد خطــاب کنند‪.‬‬ ‫مــادر بــزرگ که‬ ‫پیرزنــی فرتــوت و‬ ‫بــی ازار به نظرمی‬ ‫رسد‪ ،‬بعد از مشاجره‬ ‫اش بــا مادراپــو‪،‬‬ ‫معلوم می گردد که‬ ‫سابقا با دختر خود‬ ‫رفتارخوبی نداشته‬ ‫و باعث مرگش شده‬ ‫اســت‪ .‬زن همسایه‬ ‫که بارهــا دورگا را‬ ‫متهــم بــه دزدی‬ ‫کرده دراخررفتاری‬ ‫محبــت امیزبــا‬ ‫خانــواده ی اپو پیش می گیرد و برایشــان یک‬ ‫ظرف میوه می اورد‪ .‬همسراپو که درخانواده ایی‬ ‫متمول بزرگ شده وعادت کرده تمام کارهایش را‬ ‫مستخدمینش انجام دهند‪ ،‬با پذیرفتن تقدیرش‬ ‫مانند یک مستخدم درخانه جدیدش کارمی کند‪.‬‬ ‫اپوکه جوانی شاعرمسلک و رویایی است همیشه‬ ‫انتظاریک ازدواج همراه با عشق را داشته ولی به‬ ‫صورتی ناخواسته ازدواج می کند و درست وقتی‬ ‫انتظارعشــق را ندارد می فهمد که شدیدا عاشق‬ ‫همسرش شده اســت و برای او شعر می سراید‬ ‫ولی با مرگ همسرش تمام اشعارش را به دست‬ ‫باد می ســپارد‪ .‬با وجود عشق شدید به همسر‪،‬‬ ‫اپواز فرزندش متنفراست و نمی خواهد حتی او‬ ‫را ببیند ولی به محض دیدن او دلبسته اش می‬ ‫شود‪...‬‬ ‫شخصیتها‬ ‫دراین فیلم هیچ شخصیت کامال مثبت یا کامال‬ ‫منفی وجود ندارد‪ .‬هریک ازشــخصیت ها بنا به‬ ‫حوادثی که رخ می دهد و موقعیتهایی که درانها‬ ‫قرارمی گیرند می توانند رفتارهــای متفاوتی از‬ ‫درباره کارگردان‬ ‫خود نشان دهند‪ .‬مادراپو که درابتدا زنی بدخلق‬ ‫ســاتیا جیــت رای (دوم مــه ‪ -1921‬اوریل‬ ‫و گاهی ســنگدل به نظر می رسد‪ ،‬همچنان که ‪ )1992‬کارگردان‪ ،‬تهیه کننده‪ ،‬فیلم نامه نویس‪،‬‬ ‫‪30‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫اهنگساز‪ ،‬گرافیست‪ ،‬ترانه سرای هندی‪ ،‬و یکی از‬ ‫بزرگترین کارگردانان جهان است‪ .‬اودرشهرکلکته‬ ‫و درخانواده ایی ادیب بنگالی به دنیا امد‪ .‬بسیار‬ ‫تحت تاثیراشعار تاگوربود و این عالقه دراثار وی‬ ‫کامال مشهود است‪ .‬او درسبک فیلم سازی خود‬ ‫ازکارگردانان رئالیسم و نئورئالیسم ایتالیا و فرانسه‬ ‫مانند ژان رنوار و ویتوریا دســیکا الهام گرفته و‬ ‫این سبک را تا پایان درکارهای خود حفظ کرده‬ ‫است‪ .‬ساتیاجیت رای حدود ‪ 27‬فیلم سینمایی‬ ‫بســیارموفق و چند فیلم کوتاه درکارنامه هنری‬ ‫خود دارد‪ .‬ازدیگراثاراو می توان اتاق موســیقی‪،‬‬ ‫شــارلوتا‪ ،‬روز و شــب درجنگل‪ ،‬مــرد مقدس‪،‬‬ ‫رابیندرانات تاگور‪ ،‬رســتگاری‪ ،‬وشــطرنج باز را‬ ‫نام برد‪.‬‬ ‫‪1-Satyajit Ray‬‬ ‫‪2-Pather Panchali‬‬ ‫‪3-Aparajito‬‬ ‫‪4-Apur Sansar or The World of Apu‬‬ ‫‪5-Ravi Shankar‬‬ صفحه 31 ‫سوترای بیستم‬ ‫پنج کلید معرفت‬ ‫بهاره جعفری صمیم‬ ‫(قسمت دوم)‬ ‫که با پرانایاما همراه باشد‪ .‬حتی برای تاثیر بیشتر‬ ‫بهتر است اصول درمانی و جوانسازی ایورودا را با‬ ‫تمریــن یوگا ترکیب نماییم‪ .‬علی الخصوص مهم‬ ‫اســت تکنیکی به نام اگنی سارا (انقباض شکم)‬ ‫را کــه به مرکز ناف انرژی می دهد تمرین کنیم‪.‬‬ ‫انــرژی مرکز ناف را می تــوان به کمک پرانایاما‪،‬‬ ‫تجسم و استفاده از گیاهان قوی مانند اشواگاندا‬ ‫(بوزیــدان) و براهمی (‪ )Bacopa‬نیز باال برد‪ .‬بازیابی‬ ‫انرژی حیاتی در سطح جسمی راه را برای کشف‬ ‫قدرت روح که به شــکل نیروی اراده و عزم راسخ‬ ‫اشکار می شود‪ ،‬باز می کند‪.‬‬ ‫"افــرادی که با قابلیت های خارق العاده متولد‬ ‫نشــده و یا هنوز خود را از تعلق جسم و ذهن رها‬ ‫نساخته اند‪ ،‬در صورتی که تمرینات خود را با پنج‬ ‫فضیلت ‪ -‬ایمان‪ ،‬قدرت درونــی‪ ،‬نیروی بازیابی‪،‬‬ ‫تمرکز همه جانبه و دریافت روشن‪ -‬درامیزند در‬ ‫رسیدن به سامادهی برتر موفق خواهند شد‪".‬‬ ‫در بخــش اول مقاله فضایل ایمــان و قدرت‬ ‫درونی توضیح داده شــد و در این شــماره به راه‬ ‫های حفظ قدرت درونی و همچنین سه فضیلت‬ ‫دیگر الزم برای دست یابی به تجربه سامادهی برتر‬ ‫پرداخته می شود‪.‬‬ ‫براهمی‬ ‫اشواگاندا‬ ‫براهماچاریا (پرهیز از شهوت) که یکی از اصول‬ ‫یاما نیز هست فقط به شهوت جنسی محدود نمی‬ ‫شــود و شــامل حفظ انرژی بدن‪ ،‬حواس و ذهن‬ ‫از هر طریق ممکن یعنی تغذیه مناســب‪ ،‬خواب‬ ‫خوب‪ ،‬ورزش درســت‪ ،‬استراحت کافی و اسیب‬ ‫نرساندن به بدن و حواس با پرخوری‪ ،‬خواب زیاد‬ ‫اسمریتی‪ :‬ســومین پیش نیــاز موفقیت در‬ ‫و لذات حســی ناسالم اســت‪ .‬این موارد با وجود‬ ‫اهمیتی که دارند‪ ،‬تنها تدابیر پیشگیرانه هستند‪ .‬تمرین معنــوی‪ ،‬پرورش قدرت حافظه و بازیافت‬ ‫برای بازیابی فعاالنه ی انرژی حیاتی باید خود را است‪ .‬همه ما تجربه بلند اه کشیدن را در لحظاتی‬ ‫به تمرین روشمند یوگا متعهد کنیم‪ .‬بویژه تمرینی داریم‪ .‬برخی از ما برای بهره گرفتن از این لحظات‬ ‫به حد کافی هوشیار هستیم در حالی که دیگران‬ ‫بسادگی انها را از دست می دهند‪.‬‬ ‫این لحظات الهام بخش بسیار با ارزشند‪ .‬روی‬ ‫انها با دید باز ســرمایه گذاری کنید‪ .‬هنگامی که‬ ‫سردرگمی ها و فشــارهای زندگی روزمره نفس‬ ‫کشــیدن را برای شما ســخت می کند‪ ،‬لحظات‬ ‫نفسگیر گذشته را بخاطر اورید‪ .‬به یاد بیاورید که‬ ‫چه موقع و چگونه سفر خود را اغاز کردید؛ اینکه‬ ‫وقتی شــروع کردید چقدر هدف شما روشن بود‬ ‫و فکر کنید که اگر جســتجوی خود را در میانه‬ ‫راه رها کنید چه احساس بدی شما را فرا خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬با یاداوری این لحظات الهام بخش قدرت‬ ‫بازیافت خود را توســعه داده و به تمرینات خود‬ ‫نیرویی تازه ببخشید‪.‬‬ ‫سامادهی‪ :‬متمرکز ماندن روی هدفتان‪ ،‬بعنوان‬ ‫چهارمین پیش نیاز‪ ،‬موجب تقویت فضایل ایمان‪،‬‬ ‫قدرت درون و قدرت بازیابی می شود‪ .‬اجازه بدهید‬ ‫هدفتان و فرایند رســیدن به ان‪ ،‬انچنان شما را‬ ‫مجذوب کند کــه ذهنتان هیچ جایی برای افکار‬ ‫دیگر نداشته باشــد‪ .‬به این تمرکز یک نقطه ای‬ ‫مراقبه گفته می شود‪ .‬به محض اینکه این مراقبه‬ ‫تمام فکرهای دیگــر را از بین ببرد و هیچ جایی‬ ‫برای هیچ حواس پرتی نگذارد‪ ،‬به ان ســامادهی‬ ‫گویند‪ ،‬جــذب کامل ذهن در داخــل روح‪ .‬این‬ ‫انجذاب ذهــن را ارام و بی حرکت می کند‪ .‬این‬ ‫بی حرکتی به ذهن اجازه می دهد جریان سروری‬ ‫را که همواره از مرکز اگاهی (پوروشا) جاری است‬ ‫تجربه کند‪.‬‬ ‫پراجنا‪ :‬بــرای پرورش و تقویت چهار فضیلت‬ ‫پیشین‪ -‬ایمان‪ ،‬قدرت درون‪ ،‬قدرت بازیابی و تمرکز‬ ‫فراگیر‪ -‬باید به درک روشنی از زندگی برسیم‪ .‬باید‬ ‫بدانیم جایگاه ما در این دنیا کجاســت‪ ،‬از تجارب‬ ‫خوشایند و ناخوشایند زندگی چه درسهایی باید‬ ‫بیاموزیم‪ ،‬و در نهایت از دستاوردهای دنیوی خود‬ ‫جهت رشد معنوی چه بهره ای باید بگیریم‪.‬‬ ‫پراجنا یا دریافت روشن در عمل یعنی دانستن‬ ‫اینکه هر چیزی در دنیا‪ ،‬از جمله جســم و ذهن‬ ‫خودمان‪ ،‬ابزاری برای رســیدن بــه خوداگاهی‬ ‫هســتند‪ .‬این امر مســتلزم این است که دریابیم‬ ‫چگونه اشیای دنیا را جمع کنیم‪ -‬ماهرانه از انها‬ ‫استفاده کنیم تا سالم‪ ،‬پرانرژی و هشیار بمانیم‪ -‬و‬ ‫از همه مهمتر اینکه بدانیم چگونه منابع فیزیکی‬ ‫(جسمی) و ذهنی مان را برای کشف خود درونمان‬ ‫بکار گیریم تا زندگــی مان به بیهودگی نگذرد و‬ ‫سرمایه عمرمان بی هیچ نتیجه ای از دست نرود‪.‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪https://yogainternational.com/article/view/yoga-sutra‬‬‫‪1-20-translation-and-commentary‬‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪31‬‬ صفحه 32 ‫‪32‬‬ ‫جمعی از شرکت کنندگان در مراسم‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫یکم تیرم‬ صفحه 33 ‫م روز جهانی یوگا در برج میالد تهران‬ ‫رماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪33‬‬ صفحه 34 ‫یوگا راهی به سوی‬ ‫سالمتی کامل‬ ‫اساناها‬ ‫کتاب یوگا‪ ،‬راهی به سوی سالمتی کامل اصلی ترین‬ ‫کتاب ســبک یوگای ایینگر است که اولین بار در‬ ‫سال ‪ 2001‬در ‪ 432‬صفحۀ گالسه به صورت مصور‬ ‫و تمام رنگی منتشــر شده و تا به امروز چندین بار‬ ‫به روزرسانی و تجدید چاپ شده است‪.‬‬ ‫ایــن کتاب درواقع دربردارنــدۀ تمامی اموزه های‬ ‫بی‪.‬کــی‪.‬اس ایینگــر در خصــوص بــدن‪ ،‬ذهن‬ ‫وسالمتی اســت و برای تمامی پرتوجویان با هر‬ ‫سطح مهارت و تجربه ای می تواند مفید واقع شود‪.‬‬ ‫برگرفته از کتاب یوگا‪ ،‬راهی به سوی سالمتی کامل اثر بی‪ .‬کی‪.‬اس ایینگر‬ ‫برگردان‪ :‬واحد ترجمه‬ ‫ویرابهادراسانا‪2 ۱‬‬ ‫جنگجوی ‪2‬‬ ‫ویرابهادرا نــام یکی ازجنگجویان‬ ‫افسانه ایی است که درکتاب افسانه ی‬ ‫"کوماراسامبهاوا "به زبان سانسکریت‬ ‫توسط "کلیداسا " نوشته شده است‪.‬‬ ‫نــام این اســانا برگرفتــه ازنام این‬ ‫جنگجوســت‪ .‬تمرین منظم اسانای‬ ‫جنگجوی ‪ 2‬به افزایش قدرت بدنی و‬ ‫پایداری شما کمک می کند‪ .‬وضعیت‬ ‫جنگجوی ‪ 2‬باعث تقویت دست ها و‬ ‫پاها و باالتنه می شــود‪ .‬عالوه بران‬ ‫گردن‪ ،‬شانه ها و مفصل زانوها را نرم‬ ‫و منعطف می سازد‪.‬‬ ‫مراقب باشید‬ ‫افرادی که مشــکالت قلبی دارند‬ ‫و همچنین کســانی کــه مبتال به‬ ‫ســوزش معده و یا اسهال هستند از‬ ‫انجام این تمرین اجتناب کنند‪ .‬خانم‬ ‫ها نیزدردوران قاعدگی این اسانا را‬ ‫انجام ندهند‪.‬‬ ‫‪ -1‬دروضعیت تاداسانا بایستید‪ .‬دم‬ ‫عمیق بگیرید‪ ،‬همراه بازدمی عمیق‬ ‫پاها را به اندازه یک و نیم مترازهم جدا‬ ‫کنید‪ .‬انگشتان پاها رو به جلو باشند‪.‬‬ ‫دســت ها را از دو طرف درراســتای‬ ‫شانه ها باال بیاورید تا به موازات زمین‬ ‫قراربگیرند‪ .‬کف دست ها رو به زمین‬ ‫باشند‪ .‬انگشــتان دست ها را صاف و‬ ‫کشیده نگه دارید‪ .‬لبه خارجی کف‬ ‫پاها و انگشــتان کوچک هردو پا را‬ ‫روی زمین فشاردهید‪.‬‬ ‫‪ -2‬دم بگیرید وهمراه بازدم اهسته‬ ‫پای راســت را در زاویه ‪ 90‬درجه به‬ ‫سمت راست بچرخانید‪ .‬وزن بدنتان‬ ‫را روی پاشنه ی پای راست بیاندازید‪.‬‬ ‫پــای چپ را کشــیده و محکم نگه‬ ‫دارید‪ .‬افراد مبتــدی روی چرخش‬ ‫درســت مچ پای راست تمرکزکنند‪.‬‬ ‫ران پای راست نیزباید همزمان با مچ‬ ‫پای راست بچرخد‪.‬‬ ‫‪ -3‬همراه بازدم‪ ،‬زانوی راســت را‬ ‫خم کنید تا جایی که ران راست به‬ ‫موازات زمین قراربگیرد‪ .‬ســاق پای‬ ‫راســت کامال برزمین عمود باشــد‪.‬‬ ‫ماهیچه ساق پای راست را به طرف‬ ‫باال بکشید‪ .‬مراقب باشید باالتنه به‬ ‫عقب یا جلو متمایل نشود‪ .‬سر را به‬ ‫سمت راست بچرخانید و به نقطه ایی‬ ‫در روبرو خیره شــوید‪ .‬دست ها را از‬ ‫دو طرف بکشید‪ 30 .‬ثانیه با تنفس‬ ‫طبیعی دراین وضعیت توقف کنید‪.‬‬ ‫فواید‬ ‫انبســاط قفسه ســینه و افزایش‬ ‫گنجایش حجم ریه ها و بهبود عمل‬ ‫تنفس‪ .‬کمــک به بهبود دیســک‬ ‫کمرودنبالچــه‪ .‬کاهــش چربی در‬ ‫نواحی باالتنــه و کمک به رهایی از‬ ‫درد پشــت‪ .‬افزایش ثبات و پایداری‬ ‫و مقاومت جسمی و روحی‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ صفحه 35 ‫اصالح حرکت‬ ‫اگاه باشید که زانو هنگام خم‬ ‫شدن راحت باشد و فشاری روی‬ ‫ان وارد نیاوریــد‪ .‬ذهنتان را ازاد‬ ‫بگذارید‪ .‬کفل راست کمی پایین‬ ‫تــر از زانوی راســت قراربگیرد‪.‬‬ ‫احســاس کنید انرژی اززمین به‬ ‫طرف قوزک پا و سپس به سمت‬ ‫زانوها باال می اید‪ .‬قفسه سینه را‬ ‫به سمت باال بکشید و تا جایی که‬ ‫می توانید انرا منبسط نگه دارید‪.‬‬ ‫خروج ازحرکت‬ ‫دم بگیرید‪ ،‬سرو مچ پای راست‬ ‫را به طرف روبرو بچرخانید‪ .‬زانوی‬ ‫راســت را صاف کنید‪ .‬دست ها را‬ ‫اهســته پایین بیاورید و پاها را‬ ‫کنارهــم قراردهیــد‪ .‬دروضعیت‬ ‫تاداسانا بایستید‪ .‬تمام مراحل باال‬ ‫را در طرف دیگرتکرار کنید‪.‬‬ ‫‪1-Virabhadrasana‬‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪35‬‬ صفحه 36 ‫تحقیقات بیشتر معلوم گشت که هنر نه تنها وسیله‬ ‫مناسبی برای پی بردن به دنیای درونی افراد می‬ ‫باشد‪ ،‬بلکه وسیله مناســبی برای درمان بیماری‬ ‫های مختلف نیز هست‪.‬‬ ‫هنر درمانی‬ ‫تحقیق و نگارش‪ :‬واحد تحریریه‬ ‫"هنــر‪ ،‬روح را از گــرد و غبــار زندگی روزمره‬ ‫پاک می کند‪".‬‬ ‫پابلو پیکاسو‬ ‫هنر درمانی چیست؟‬ ‫هنــر درمانی‪ ،‬روش درمانی اســت که در ان با‬ ‫اســتفاده از انواع فعالیت های هنــری‪ ،‬به درمان‬ ‫بیماران مــی پردازند‪ .‬در ایــن روش از هنرهای‬ ‫مختلف مثل نقاشی‪ ،‬مجسمه سازی‪ ،‬کالژ یا تکه‬ ‫چسبانی‪ ،‬نمایش‪ ،‬موسیقی‪ ،‬عکاسی‪ ،‬فیلمسازی و‬ ‫نویسندگی و‪ ...‬کمک می گیرند‪ .‬تحقیقات نشان‬ ‫داده است که هنر درمانی روشی بسیارموثر برای‬ ‫درمان بیماری های روحی نظیر اضطراب و استرس‪،‬‬ ‫اختالل دو قطبی‪ ،‬اوتیسم‪ ،‬رفتارهای ناهنجارمتاثر‬ ‫از عقب ماندگی ذهنی‪ ،‬ترس‪ ،‬خشم‪ ،‬الزایمر و زوال‬ ‫عقل‪ ،‬بدبینی‪ ،‬غم و ناامیدی‪ ،‬اختالالت روحی پس‬ ‫از ســوانح‪ ،‬ترک اعتیاد و همچنین بیماری های‬ ‫جسمی مانند زخم معده وبیماری های گوارشی و‬ ‫قلبی که منشاء انها ناراحتی های روحی است دارد‪.‬‬ ‫هنــر درمانی تاثیرات فوق العــاده ایی بر روی‬ ‫افراد مختلف اعم از کودکان و بزرگســاالن دارد‪.‬‬ ‫مهمترین ایــن تاثیرات عبارتند از‪ :‬افزایش تمرکز‬ ‫و حافظــه‪ ،‬افزایش اعتماد به نفس و شــجاعت‪،‬‬ ‫افزایش ارامــش‪ ،‬ایجاد خالقیت‪ ،‬بهبود رفتارهای‬ ‫اجتماعی و گروهی‪ ،‬مســئولیت پذیری بیشــتر‪،‬‬ ‫ایجاد شــادمانی و افزایش امید و انگیزه بیشــتر‬ ‫برای زندگی‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫هدف از هنر درمانی‪ ،‬بوجود اوردن مهارت های‬ ‫هنری نیســت بلکه درمان بیماری های روحی و‬ ‫روانی و کشــف توانایی های افراد است‪ .‬یک دوره‬ ‫هنر درمانی‪ ،‬تفــاوت زیادی با کالس های هنری‬ ‫دارد‪ .‬در کالس هــای هنری روی افزایش مهارت‬ ‫های هنری کار می شود ولی در هنردرمانی‪ ،‬نتیجه‬ ‫کارهنری اهمیت چندانی ندارد و نباید توقع بوجود‬ ‫اوردن اثارهنری عالی بی عیب و نقص داشت‪ ،‬بلکه‬ ‫فقط روند فعالیت‪ ،‬و نتیجه ان در بهبود شخصیتی‪،‬‬ ‫روحی و روانی‪ ،‬و جســمی افراد است که مهم می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تاریخچه هنر درمانی‬ ‫تاریخچه هنردرمانی شــاید به قدمت تاریخچه‬ ‫روان درمانی باشد‪ .‬ارسطو به نقش هنر در ارامش‬ ‫ذهن و روح انسان معتقد بوده است‪ .‬زیگموند فروید‬ ‫به بررسی حاالت درونی هنرمندان از طریق تجزیه‬ ‫و تحلیــل اثار هنری انها می پرداخت‪ .‬وی اعتقاد‬ ‫داشــت که می توان به شخصیت درونی هنرمند‬ ‫از طریق اثارش پی برد‪ .‬ولی شــروع هنر درمانی‬ ‫به شــکل امروزی و شناخته شــده ان‪ ،‬به اواسط‬ ‫قرن بیســتم بر می گردد‪ .‬ابتدا با کشف برخی از‬ ‫روانشناسان مثل فلورانس گودیناف در مورد اینکه‬ ‫می توان بهره هوشــی کودکان را از طریق نقاشی‬ ‫اندازه گرفت‪ ،‬و بعد بررسی اختالالت روحی و روانی‬ ‫کودکان و بزرگساالن توسط روانکاوانی چون کرامر‪،‬‬ ‫با کمک تجزیه و تحلیل نقاشــی ها و خطوطی‬ ‫که بر روی کاغذ رســم می کردند‪ .‬با ازمایشات و‬ ‫هنر درمانی چگونه به بهبود بیماران کمک‬ ‫می کند؟‬ ‫در بیمارستان ها و کلینیک های روان کاوی و‬ ‫روان درمانــی‪ ،‬تیم های متخصص روان درمانی و‬ ‫هنردرمانی فعالیت دارند‪ .‬این تیم ها متشکل است‬ ‫از روانشناسانی است که با هنر اشنایی کامل دارند‬ ‫و هنرمندانی که روانشناسی می دانند‪ .‬روند درمان‬ ‫می تواند به شکل فردی یا گروهی باشد‪ .‬در جلسه‬ ‫اول‪ ،‬ازمایشی برای تشخیص نوع بیماری از طریق‬ ‫انجام یک کار هنری توسط فرد بیمار صورت می‬ ‫گیرد‪ .‬اغلب کسانی که مراجعه می کنند از بیماری‬ ‫یا بیماری های خود اگاهند‪ ،‬لذا روان درمانگر می‬ ‫تواند از انها بخواهد که بیماری خود و علت مراجعه‬ ‫یشان را بیان کنند‪ .‬انتخاب هنر می تواند از طرف‬ ‫بیمار باشد‪ .‬روان درمانگر می تواند برحسب عالیق‬ ‫بیمار‪ ،‬نوع هنر را انتخاب کند‪ .‬اگر بیمار مردد بود‬ ‫و یا نمی دانست به چه نوع هنری عالقه دارد‪ ،‬می‬ ‫توان هنرهای مختلف را به او پیشنهاد کرد و بیمار‬ ‫از طریق امتحان روش های مختلف‪ ،‬مناسبترین‬ ‫انها را طبق روحیات و عالیق خود انتخاب کند‪.‬‬ ‫هنر درمانی روشــی مناســب برای فرا فکنی و‬ ‫برون ریزی نامالیمــات و ناهنجاری های روحی‬ ‫است‪ .‬اغلب افرادی که نمی توانند و یا نمی دانند‬ ‫احساساتشــان را چگونه بیان کنند‪ ،‬هنر را وسیله‬ ‫مناسبی برای ابراز احوال درونی خود میابند‪ .‬فرد‬ ‫بیمار ضمن انجام فعالیت هنری همچنان که افکار‬ ‫و احساســات خود را ازادانه بیان می کند‪ ،‬انها را‬ ‫بیرون ریخته و از اندوه و خشم و سایر احساسات‬ ‫منفی ناشــی از ان خالصی پیــدا می کند‪ .‬هنر‬ ‫درمانی نه تنها به عنوان یک درمان تکمیلی‪ ،‬حتی‬ ‫گاهی به عنوان درمانی کامل و قطعی جواب می‬ ‫دهد‪ .‬طوری که به کارگیری هنردرمانی به تنهایی‪،‬‬ ‫نیاز به اســتفاده از داروها و سایر روش های روان‬ ‫درمانی را از بین می برد‪.‬‬ ‫بعد از اتمام یک کار هنری توســط بیمار‪ ،‬از او‬ ‫خواسته می شود درباره اثرخود توضیح دهد‪ .‬این‬ ‫کار باعث می شــود بیمار نیز از افکار و احساسات‬ ‫خود اگاه شده و شاید جواب خود را در حین شرح‬ ‫احساساتش بیابد‪ .‬بســیاری از افراد هنگام بوجود‬ ‫اوردن یــک اثر هنری‪ ،‬انرا نااگانه انجام می دهند‬ ‫ولی در واقع مشغول برون ریزی و فرافکنی درون‬ ‫خود هستند‪.‬‬ صفحه 37 ‫برای استفاده از این روش به چه استعدادی‬ ‫نیاز است؟‬ ‫استفاده از هنر درمانی نیازی به هیچ تخصص و‬ ‫اســتعداد ویژه ایی ندارد‪ .‬ازمایشات نشان داده اند‬ ‫کــه افرادی که تا به حال هیچگونه کارهنری انجام‬ ‫نــداده اند وقتــی قلم و کاغذی به انها داده شــده‬ ‫توانســته اند احساســات خود را به خوبی روی ان‬ ‫منتقل کنند‪ .‬هنر درمانی عالوه بر درمان اختالالت‬ ‫روحی و جسمی‪ ،‬وسیله فوق العاده ایی برای کشف‬ ‫استعدادها و توانایی های فردی و همچنین افزایش‬ ‫تمرکز و حافظه شناخته شــده است‪ .‬هنر درمانی‬ ‫موجب افزایش اعتماد به نفس می شود‪ .‬بارها دیده‬ ‫شده افرادی که اظهار داشته اند هیچگونه استعدادی‬ ‫ندارند و حتی نمی توانند خطی بر روی کاغذ بکشند‬ ‫پس ازهنر درمانی‪ ،‬اســتعدادهای فراوانی در خود‬ ‫کشف کرده اند‪.‬‬ ‫ایــا هنــر درمانــی تنهــا مختــص‬ ‫بیماران است؟‬ ‫هنر درمانی فقط مختص بیماران نیست‪ .‬همانطور‬ ‫که در باال اشاره شد هنر درمانی در بسیاری از افراد‬ ‫باعث بروز اســتعدادها و توانایی های بسیار شده و‬ ‫همچنین باعث افزایش خالقیــت‪ ،‬قدرت تمرکزو‬ ‫افزایش اعتمــاد به نفس می گــردد‪ .‬هنر درمانی‬ ‫گروهی به خصوص در کودکان انها را اجتماعی تر‬ ‫می کند و کار هنری تیمی باعث افزایش نشــاط و‬ ‫ایجاد حس مسئولیت در افراد خردسال و بزرگسال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بهترین هنردرمانگر خودت را پیدا کن‬ ‫هنر درمانگر شخصی اســت که باید هم بر هنر‬ ‫و هم بر روانشناســی احاطه کامل داشته باشد‪ .‬باید‬ ‫بتواند از طریق مشــاهده اثار هنری پی به حاالت‬ ‫درونی افراد برده و شــخصیت انها را نقد کند‪ .‬پیدا‬ ‫کردن هنرمناسب و مورد عالقه باید از جانب بیمار و‬ ‫یا فردی که هنر درمانی را انتخاب می کند صورت‬ ‫پذیرد‪ .‬این انتخــاب می تواند پس از امتحان روش‬ ‫های مختلف هنر درمانی انجام شود‪ .‬راه ها و روش‬ ‫های درمانی متعددی برای هنر درمانی وجود دارد‪.‬‬ ‫از جمله‪:‬‬ ‫موسیقی درمانی‪ -‬موسیقی درمانی به دو روش‬ ‫انجام می گیرد‪ .‬با نواختن ساز توسط بیمار یا گوش‬ ‫دادن به موسیقی های ارامش بخش‪ .‬بیمار می تواند‬ ‫یک یا چند ســاز را به دلخواه خود انتخاب کرده و‬ ‫نواختن انها را بیاموزد‪ .‬برای بیمارانی که یادگیری‬ ‫موسیقی ونواختن سازهای تخصصی دشوار است‪،‬‬ ‫انتخاب سازهای ساده تر مانند بلز یا درام پیشنهاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫انتخاب موسیقی که شنیدنش برای درمان به‬ ‫کار می رود باید حساب شده باشد‪ .‬موسیقی درمانی‬ ‫نباید غم انگیز و یا خیلی شاد باشد‪ ،‬موسیقی های‬ ‫خیلی شاد احساســات هیجانی را در بیمار برمی‬ ‫انگیزانند و موســیقی های غم انگیز اندوه انها را‬ ‫افزایش می دهد‪ .‬موسیقی های کالسیک مالیم و‬ ‫موسیقی های مخصوص مدیتیشن برای موسیقی‬ ‫درمانی مناسبند‪ .‬خواندن ترانه و سرود توسط افراد‬ ‫نیز کمک زیادی به تخلیه احساســات ناخوشیند‬ ‫درونی و رسیدن به ارامش و حس خوشایند می‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نمایش درمانی‪ -‬اجرا تاتر یکی از روش های‬ ‫موثر هنر درمانی است‪ .‬نمایش‪ ،‬کاری گروهی است‬ ‫و حفظ کردن نقشی که قرار است ایفا شود‪ ،‬قدرت‬ ‫تمرکز و اعتماد به نفس را بسیار افزایش می دهد‪.‬‬ ‫در کلنیــک های گفتاری درمانی‪ ،‬به افراد توصیه‬ ‫می شود از طریق تعریف داستان در اینه و یا بازی‬ ‫کردن نقشی در یک گروه نمایشی‪ ،‬تسلط و اعتماد‬ ‫به نفس شان را بر افکار و گفتار خود افزایش دهند‪.‬‬ ‫کالژ یا تکه چســبانی‪ -‬برخی افراد زیاد به‬ ‫نقاشی کشیدن عالقه نشــان نمی دهند ولی به‬ ‫جای ان تمایل به درست کردن کاردستی دارند‪.‬‬ ‫می توان از انها خواســت که با بریدن عکس های‬ ‫مجالت و یا با بریده کاغذهای رنگی وچسباندنشان‬ ‫بر روی یک صفحه مقوایی تابلویی هنری درست‬ ‫کنند‪ .‬خلق این اثار هنری شادی زیادی در بیماران‬ ‫بوجود می اورد و به انها می قبوالند که می توانند‬ ‫کاری انجام داده و با موفقیت انرا به پایان برسانند‪.‬‬ ‫مجسمه ســازی‪ -‬در این روش خمیر یا گل‬ ‫مجسمه سازی را در اختیار بیماران قرار داده و از‬ ‫انها خواسته می شود که صورتک هایی بسازند‪.‬این‬ ‫صورتک ها می تواند موضوعات مختلفی داشــته‬ ‫باشد از قبیل غم‪ ،‬خشــم‪ ،‬ترس‪ ،‬نفرت‪ ،‬کینه و‪...‬‬ ‫از بیمار خواسته می شود احساس درونی خود را‬ ‫به شــکل صورتکی خلق کند و سپس درباره ان‬ ‫صحبت کند و بگوید چه حســی را می خواسته‬ ‫نشــان بدهد‪ .‬بدین طریق ان حس درونی خود را‬ ‫بیرون ریخته و احساس راحتی و ارامش می کند‪.‬‬ ‫نقاشــی درمانی‪ -‬یکی از انواع پرکاربرد هنر‬ ‫درمانی است‪ .‬در این روش ابزار مختلفی مثل مداد‪،‬‬ ‫خودکار‪ ،‬ماژیک‪ ،‬ابرنگ‪ ،‬گواش و مقوا و کاغذ در‬ ‫اختیار بیمار قرار می دهند و می گویند به دلخواه‬ ‫خود ابزار و رنگ ها را انتخاب کند‪ .‬موضوع و روش‬ ‫کار می تواند اختیاری باشد ولی گاهی موضوعاتی‬ ‫یه بیمار پیشنهاد داده می شود‪ .‬انتخاب رنگ ها‬ ‫از جانب بیمار وسیله خوبی برای تشخیص حاالت‬ ‫درونی اوست‪ .‬نوع خطوطی که رسم می کند نیز می‬ ‫تواند مبین شخصیت و یا نوع بیماری او باشد‪.‬‬ ‫یکی از تمرین ها این است که از بیمار خواسته می‬ ‫شود در تاریکی نقاشی کند‪ ،‬بدین ترتیب او با شجاعت‬ ‫و جسارت بیشتری نقاشی کرده و خطوط را ازادانه تر‬ ‫رسم می کند زیرا نگران نتیجه کار نیست‪ .‬یک روش‬ ‫دیگر‪ ،‬نقاشی کردن همگام با موسیقی است‪ .‬موسیقی‬ ‫مالیمی برای بیمار پخش می شود و از او خواسته می‬ ‫شود همراه با موسیقی خطوط را بکشد‪ .‬این کار باعث‬ ‫می شود در حین کشیدن خطوط ارام و مالیم‪ ،‬خود‬ ‫نیز ارام شود‪ .‬رنگ امیزی کتابچه های مخصوص و‬ ‫همینطور مانداال تمرکز بسیاری به افراد داده و ضمن‬ ‫افزایش حس ارامش‪ ،‬حافظه انها را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫این روش بخصوص در بیماران سالمند دارای الزایمر‬ ‫بسیار مفید می باشد‪.‬‬ ‫کاردســتی‪ -‬در این روش از بیماران خواسته می‬ ‫شود بوســیله جوراب یا دستکش حیواناتی درست‬ ‫کنند‪ .‬این کار خالقیت انها را باال برده و کمک زیادی‬ ‫به درمان افســردگی و اســترس می کند‪ .‬ساختن‬ ‫حیوانات پشــمالو با کمک کاموا حس شــادمانی و‬ ‫محبت و عشق را در افراد مختلف افزایش می دهد‪.‬‬ ‫درست کردن یک البوم از کارهای دستی گوناگون‬ ‫و یا درست کردن کارت پستال‪ ،‬از جمله روش های‬ ‫هنر درمانی است که شــادی و نشاط و خالقیت را‬ ‫افزایش می دهد‪ .‬بیمار می تواند در کارت پســتال‬ ‫ســاخته خود‪ ،‬عباراتی هم بنویسد که گویای حرف‬ ‫های ناگفته او باشد‪.‬‬ ‫عکاسی و فیلمســازی‪ -‬در دهه های اخیر با‬ ‫اختراع گوشی های همراه‪ ،‬مجهز به دوربین عکاسی‬ ‫و فیلمبرداری‪ ،‬کار ساخت فیلم و انیمیشن برای همه‬ ‫میسر شده است‪ .‬این امر باعث شده شاخه فیلمسازی‬ ‫و عکاسی و انیمیشن درمانی هم به سایر روش های‬ ‫هنردرمانی اضافه گردد‪.‬‬ ‫انیمیشن ترکیبی است از تمام هنرها‪ .‬ساخت یک‬ ‫فیلم کوتاه انیمیشن‪ ،‬ذهن را بسیار خالق و سرگرم‬ ‫می کند‪ .‬بیمار می تواند از تمام هنرها مثل نقاشی‬ ‫و موسیقی و عکاسی و‪ ...‬برای ساخت یک فیلم کوتاه‬ ‫انیمیشن استفاده کند‪ .‬او می تواند یک فیلمنامه در‬ ‫باره مشکل یا مشکالت خود بنویسد‪ .‬فیلمسازی به‬ ‫شکل تیمی و گروهی نقش موثری در بهبود روابط‬ ‫اجتماعی و گسترش حس مسئولیت پذیری و مفید‬ ‫بودن در افراد دارد‪.‬‬ ‫وخالصه اینکه تمام انواع هنرها وســیله بســیار‬ ‫مناسبی برای ابراز افکار و احساسات درونی و فرافکنی‬ ‫حاالت ناخوشایند ذهنی و روحی و حرف های ناگفته‬ ‫افراد هستند‪ .‬نتیجه ان‪ ،‬خلق اثار هنری و به اشتراک‬ ‫گذاردن دنیای درونی با سایرین است‪.‬‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪37‬‬ صفحه 38 ‫برگزاری روز جهانی یوگا در باشگاه‬ ‫دانش یوگا‬ ‫‪ ۳۱‬خــرداد ماه ‪ ۱۴۰۰‬به مناســبت روز‬ ‫جهانی یوگا مراسمی در محل باشگاه دانش‬ ‫یوگا برگزار گردید‪ .‬در این مراسم که بیشتر‬ ‫از پنجــاه نفر از مربیان و عالقمندان به یوگا‬ ‫حضور داشــتند و پروتکل های بهداشــتی‬ ‫به خوبی رعایت شــده بود‪ ،‬ابتدا اقای سید‬ ‫عبدالحمید موحدی از پیشکســوتان یوگا و‬ ‫مدیر مسئول مجله دانش یوگا در خصوص‬ ‫ایــن روز مطالبی را مطرح و به جایگاه امروز‬ ‫یوگا در جهان اشــاره نمود‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫‪38‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫این مطلب که امروزه به واسطه ی پیشرفت‬ ‫علم و تکنولوژی‪ ،‬رفاه ادم ها بیشتر شده و‬ ‫مشــغله های ذهنی افزایش یافته و همین‬ ‫مسئله باعث شده ارامش از بین برود و در‬ ‫چنین زمانی است که یوگا به عنوان تکنیکی‬ ‫با قدمت پنج هزار سال می تواند تنش های‬ ‫ذهنی را از بین برده ‪ ،‬سالمت جسم و ذهن‬ ‫را برای فرد بــه ارمغان اورد‪ .‬در ادامه مدیر‬ ‫مســئول مجله دانش یوگا بــا انجام چند‬ ‫تمرین ساده‪ ،‬اسودگی و شادابی و ارامش و‬ ‫نشاط را به شرکت کنندگان گردامده در روز‬ ‫جهانی یوگا در باشگاه دانش یوگا ارائه نمود‪.‬‬ صفحه 39 ‫پایداری بیشتر در تمرینات یوگا با استفاده از تاپاس‬ ‫نویسنده‪ :‬سارا جیرارد‬ ‫مترجم‪ :‬پریسا ساالری‬ ‫انچه که اهالی کالیفرنیا سال هاست بعنوان فصل اتش می شناسند‪ ،‬پدیده ای‬ ‫است که امروزه بدلیل تغییرات اب و هوایی به بخش مهمی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫تصاویر اخرالزمانی شعله ها که در غرب طغیان میکند‪ ،‬حاال به مردمی بیرون‬ ‫از مرزهای کالیفرنیا هشدار می دهد‪.‬‬ ‫درحالیکه که شــیطانی کردن اتش کار ساده ای است‪ ،‬بخاطرداشتن اینکه‬ ‫انسان ها وابستگی طوالنی به قدرت تحول افرینی ان دارند نیز حائز اهمیت‬ ‫اســت‪ .‬اموختن تحت کنترل داشتن گرما و روشنایی به ما کمک کرده است‬ ‫تا گرم بمانیم‪ ،‬برای خانواده ی خود غذا تهیه کنیم‪ ،‬و در تاریکی خطر را دور‬ ‫کنیم‪ .‬بدون اتش‪ ،‬ما نجات پیدا نمی کردیم و تکامل نمی یافتیم‪.‬‬ ‫تعادل دلپذیری در کار کردن با شــعله ها وجود دارد‪ .‬اتش می تواند شدید و‬ ‫وحشی باشد و یا ضعیف باشد و بجای گرما دود بیشتری تولید کند‪ .‬مدیریت‬ ‫ان نیازمند تعادلی ماهرانه اســت‪ :‬تنها یک جرقه برای شروع‪ ،‬سوخت کافی‬ ‫برای پایداری ان‪ ،‬و مرزهایی برای جلوگیری از اشتعال خارج از کنترل ان‪.‬‬ ‫انجام تمرینات پایدار یوگا نیز اینچنین اســت‪ .‬مربیان و شاگردان‪ ،‬اغلب می‬ ‫اندیشند که تاپاس (سوزاندن ناخالصی ها) با لحاظ کردن این موضوع که این‬ ‫کلمه ریشه در زبان سانســکریت دارد و بمعنای "گرم کردن" است‪ ،‬چیزی‬ ‫است که انتظار می رود به روشن کردن اتش کمک کند‪.‬‬ ‫اما تاپاس چیزی فراتر از ســاخت قدرت و اســتقامت است‪ .‬بعالوه‪ ،‬تاپاس به‬ ‫نوعی به انضباط ذهنی و روانی نیز مربوط می شــود که فرد را به یافتن حد‬ ‫متوسط بین فشاراوردن به خود و ارامش داشتن وادار می کند‪ ،‬درواقع به این‬ ‫موضوع می پردازد که اساناها بیش از حد و تا رسیدن به مرز خستگی مفرط و‬ ‫یا اسیب انجام نشوند‪ ،‬و بر یادگیری شنیدن صدای بدن تمرکز دارد تا ارتباط‬ ‫عمیق تری با خود برقرار شود‪.‬‬ ‫این توالی در یوگا به منظور بکارگیری تعادل روی مت و بیرون از ان‪ ،‬طراحی‬ ‫شده است‪ .‬این مهار و تمرکز حرکات‪ ،‬به نوع مرسوم ایستادن در تاپاس محدود‬ ‫نمی شوند‪ .‬درحالیکه ممکن است برخی از انها ساده بنظر برسند‪ ،‬اما ماندن در‬ ‫ان حرکات می تواند چالش برانگیز باشد‪ .‬می توانید در هر یک از این حرکات‪،‬‬ ‫تعادل بین میزان تالش و عدم تالش را بیابید‪.‬‬ ‫یادگیری کشــف حد متوسط شادمانی در تمرینات اســانا‪ ،‬نه تنها به شما‬ ‫کمــک خواهد کرد قصد و تصمیم خود را بــه باور تبدیل کنید‪ ،‬بلکه انرژی‬ ‫تان را پایدار میســازد‪ .‬همچنین به بهبود تمرکزتان‪ ،‬کمک می کند که باید‬ ‫سرگرم کننده باشد!‬ ‫با تعدادی سالم برخورشید اغاز کنید تا بدنتان گرم شود و پیش از شروع توالی‬ ‫تمرینات یوگا‪ ،‬ذهن خود را متمرکز کنید‪ .‬درواقع هدف ایجاد گرمای زیادی‬ ‫که منجر به گرگرفتن اتشی وحشی می شود‪ ،‬نیست‪ ،‬بلکه روشن نگه داشتن‬ ‫شعله های درونی به اندازه ای است که ان نقطه ی شیرین را بیابید و در ان‬ ‫احساس تعادل‪ ،‬پایداری و راحتی داشته باشید‪.‬‬ ‫منبع‪YOGAJOURNAL.COM :‬‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪39‬‬ صفحه 40 ‫دیابت و راهکارهای یوگا تراپی‬ ‫از کتاب یوگا تراپی نوشته کریشان کومار سومان و دکتر وی‪.‬کی‪ .‬الوالیا‬ ‫گرداوری و ترجمه‪ :‬ناهید موسوی‬ ‫‪@mahayoga_environment‬‬ ‫ازکتاب یوگاتراپی نوشته کریشان کومارسومان و‬ ‫دکتر وی‪.‬کی‪.‬الووالیا‬ ‫دیابت را شاید همه ما کم و بیش به نام بشناسیم‬ ‫و در اطراف خود مبتالیانی سراغ داشته باشیم که‬ ‫با این بیماری دست به گریبانند‪ .‬اما دیابت چیست‬ ‫و چه عالئمی دارد؟ ایا راهکاری برای پیشگیری یا‬ ‫درمان وجود دارد؟‬ ‫بیماری های فراوانی داریم که درمان قطعی ان‬ ‫هنوز یافت نشده با این حال‪ ،‬اطالعاتی از مجموعه‬ ‫تحقیقات به عمل امده در زمینه شناخت بیماری‬ ‫و عوامل اثرگذار بران از دیر باز در دسترس است‬ ‫که میتواند ماهیت بیماری را برای ما تشریح کند و‬ ‫عالئم و نشانه های رایج ان را به ما بشناساند‪ .‬این‬ ‫مساله در روند شناخت و درمان و مهم تر از همه‬ ‫در پیشگیری حائزاهمیت است‪.‬‬ ‫به زبان ســاده دیابت حاصــل ناتوانی بدن در‬ ‫مصرف قند است‪ .‬اگر میزان قند موجود در خون‬ ‫در حالت ناشــتا باالی ‪ 120‬میلی گرم در دسی‬ ‫لیتر باشــد فرد مبتال به دیابت است‪ .‬انسولین که‬ ‫هورمون ترشح شده از سلول های بتای لوزالمعده‬ ‫اســت از طریق جریان خون وارد کبد شده و در‬ ‫انجا بر سلول های کبد اثر میگذارد و کمک میکند‬ ‫این ســلول ها قند را از خون بگیرند و ان را برای‬ ‫مصــرف بدن اماده کنند‪ .‬زمانی که نقصی در این‬ ‫پدیده ایجاد شود و بدن انسولین کافی تولید نکند‬ ‫یا به دالیل دیگری نتواند ان را مصرف کند‪ ،‬قند در‬ ‫خون باالتر از حد مجاز سرگردان شده و در کارکرد‬ ‫سایر دستگاه ها مزاحمت ایجاد می کند و بیماری‬ ‫دیابت تشخیص داده میشود‪.‬‬ ‫با این توضیحات ساده حتما متوجه شده اید که‬ ‫دیابت می تواند به دالیل وراثتی یعنی نقصی در‬ ‫ســاختار از ابتدا یا عارضی یعنی دالیلی که منجر‬ ‫به اخــال در عملکرد طبیعی جذب قند اســت‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫بر اساس یک تقسیم بندی شناخته شده دیابت‬ ‫را به دو گونه اصلی تقسیم میکنیم‪:‬‬ ‫• دیابت نوع یک وابســته به تزریق یا مصرف‬ ‫انســولین که در این نوع تخریب یا تحلیل رفتن‬ ‫ســلول های بتا عموما عامل ایجاد بیماری است‬ ‫بیشتر از ســنین کودکی بروز می کند به همین‬ ‫دلیل عوال ژنتیکی در ان دخیل است‪.‬‬ ‫• دیابت نوع دو معموال انسولین در بدن تولید‬ ‫می شــود و گاهی از حد مجاز هم بیشــتر است‬ ‫‪40‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫اما گیرنده های انســولین قادر به مصرف ان‬ ‫نیستند و قند خون به این دلیل مصرف نمی‬ ‫شــود‪ .‬این بیماری به تدریج ایجاد می شود و‬ ‫بیشــتر افراد جوان تا بزرگ سال در این گروه‬ ‫قرار می گیرند‪.‬‬ ‫در این دســته بندی کلی‪ ،‬موارد دیگر قرار‬ ‫داده نشــده‪ .‬به عنوان مثال دیابت بارداری یا‬ ‫دیابت ایدیوپاتیک که عوامل ایجاد کننده ی‬ ‫ان هنوز مورد بررسی است مد نظر نیستند‪.‬‬ ‫شاید جالب باشد بدانید عده ای از محققان‬ ‫بر این باورند الزایمــر نیز میتواند گونه ای از‬ ‫دیابت یا وابسته به این بیماری باشد‪.‬‬ ‫اما در ادامه مقاله میپردازیم به نشانه های دیابت‬ ‫شیرین نوع دو که بیشتر مبتالیان را شامل میشود‬ ‫و فراگیر تر است‪.‬‬ ‫نشانه ها‪:‬‬ ‫احساس مزه شــیرین روی زبان‪ ،‬خشکی گلو‪،‬‬ ‫تشنگی مفرط‪ ،‬احســاس سنگینی و لختی بدن‪،‬‬ ‫سستی و خواب الودگی‪ ،‬خارش اندام های تناسلی‪،‬‬ ‫تنگی مجاری ادرار‪ ،‬احساس گرسنگی شدید‪،‬دفع‬ ‫مکرر ادرار به همراه قند‪.‬‬ ‫دالیل‪:‬‬ ‫چاقی‪ ،‬استرس‪،‬کم تحرکی‪ ،‬کم کاری پانکراس‬ ‫که می تواند به دلیل نشســتن طوالنی مدت نیز‬ صفحه 41 ‫ایجاد شود‪ .‬مصرف بیش ازحد مواد قندی و کمبود‬ ‫ســبزیجات در رژیم غذایی‪ ،‬استفاده زیاد از مواد‬ ‫لبنی مانند خامه و سرشیر‪.‬‬ ‫راهکارهای پیشنهادی یوگا تراپی‪:‬‬ ‫‪ .1‬کنجال کریا‪ :‬تمرین ناولی به مدت یک ماه‬ ‫و پس از ان تمرین شــانکا پراکشــاالنا که همان‬ ‫شستشوی معده با ‪ 2-1‬لیتر اب گرم و دو قاشق‬ ‫نمک است تا جایی که ادرار به رنگ شفاف دراید‪.‬‬ ‫‪ .2‬یوگا ســاناها‪ :‬اردها ماتســی اندرا ســانا‪،‬‬ ‫پاسچیموتاناسانا‪ ،‬دانوراسانا‪ ،‬یوگا مودرا‪ ،‬مایوراسانا‪،‬‬ ‫هاالسانا‪ ،‬واجراسانا‪ ،‬ناواسانا وشاواسانا‪.‬‬ ‫‪ .3‬پرانایاما‪ :‬بهاستریکا‪،‬کاپاال باهاتی‪ ،‬اودیان باندا‪.‬‬ ‫‪ .4‬انجام فعالیت های فیزیکی سنگین در صبح‬ ‫و پیاده روی روزانه در عصر‪.‬‬ ‫‪ .5‬اپان مورا به مدت ‪ 48‬دقیقه‪.‬‬ ‫‪ .6‬رعایت رژیم غذایی مناسب مانند مصرف اب‬ ‫لیمو مخلوط با اب ولرم برای صبحانه و خیساندن‬ ‫‪ 10‬تا‪ 20‬گرم تخم شــنبلیه در نصف لیوان اب‪.‬‬ ‫مصرف یک چهارم لیوان اب هندوانه تلخ در اب‬ ‫سبزیجات مانند کلدو قلیانی‪ ،‬مصرف ساالد گوجه‬ ‫و کــدو‪ .‬این مواد را میــان ‪ 6‬تا ‪ 11‬صبح مصرف‬ ‫کنید‪ .‬از ســاعت ‪ 11‬به بعد می توانید از نخود و‬ ‫ماش پخته‪ ،‬ساالد سبزیجات‪ ،‬نان ارد نخود وگندم‬ ‫به میزان برابر با تخم گشنیز میل کنید‪ .‬حدود ‪2‬‬ ‫بعد از ظهر یک لیوان مخلوط شــیر و کره بعالوه‬ ‫یک قاشــق چایخوری پودردانه تمشــک یا شاه‬ ‫توت میل کنید‪ .‬برای وعــده عصرانه میوه فصل‬ ‫و اب مرکبات مصرف نمایید و در وعده شــام از‬ ‫حبوبات پخته‪ ،‬نان گندم و عدس وتخم شنبلیله و‬ ‫سبزیجات اب پز استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ .7‬دوری از اســترس‪ .‬جویــدن ‪ 5-4‬برگ گل‬ ‫پریوش یا یاسمن ناشــتا موثر است‪ .‬سعی کنید‬ ‫مصرف مواد قندی را به حداقل برسانید‪.‬‬ ‫‪ .8‬مصرف سه گیاه هلیله‪ ،‬بلیله و امله مخلوط‬ ‫در عسل پیش از خواب‪.‬‬ ‫‪ .9‬دو بار در روز اب جعفری میل کنید‪.‬‬ ‫‪ .10‬نوشــیدن اب گوجه فرنگی و کدو قلیانی‪،‬‬ ‫اب میــوه گواوا که در ایــران و مناطق جنوب و‬ ‫شرق کشور به نام زیتون بومی شناخته میشود در‬ ‫کنترل دیابت بسیار موثر است‪.‬‬ ‫‪ .11‬برای مدت دو تا سه ماه برگ درخت کاری‬ ‫را صبح ها بجوید و قورت دهید‪.‬‬ ‫‪ .12‬مصــرف روزانــه نیم قاشــق غذاخوری‬ ‫پودر انبه‪.‬‬ ‫‪ .13‬دو قاشق اب میوه امله با شکم خالی ناشتا‬ ‫میل کنید‪.‬‬ ‫‪ .14‬برگ ســیب بائل با دو تا ســه برابر اب‬ ‫خیسانده و بجوشانید تا حجم ان به نصف کاهش‬ ‫یابد و سپس هر صبح از ان میل کنید‪.‬‬ ‫‪ .15‬از اب هندوانــه تلــخ روزی ‪ 2‬قاشــق‬ ‫مصرف کنید‪.‬‬ ‫‪ .16‬نوشیدنی دیگر مخلوطی از اب برگ میوه‬ ‫بائل ‪ +‬ده دانه فلفل سیاه سابیده شده است‪.‬‬ ‫‪ .17‬اب برگهای گیاه گامار یا ســاج سفید را‬ ‫روزانه ‪ 3-1‬بار در روز میل کنید‪.‬‬ ‫‪ .18‬مخلوط یک قاشــق پودر دانه شنبلیله در‬ ‫اب را صبح ناشتا و شب پیش از خواب بخورید‪.‬‬ ‫‪ 10 .19‬گرم پودر دانه تمشک بعالوه ‪ 10‬گرم‬ ‫پودر خشخاش به ان نصف قاشق کره اضاف کرده‬ ‫یا با اب مخلوط کنید و بخورید‪.‬‬ ‫‪ .20‬روزانــه یک عدد قــرص ایورودیک‬ ‫تارکشور میل کنید‪.‬‬ ‫‪ .21‬داروی ایورودیــک دیگــر باســانت‬ ‫کوسماکار یک عدد با شیر یا اب میل شود‪.‬‬ ‫‪1 .22‬گــرم پودر املــه ‪ 500+‬میلی لیتر‬ ‫زردچوبه ‪ 20+‬میلی لیتر اب ساقه گیاه علفی‬ ‫را به همراه کمی اب صبح ها بنوشید‬ ‫‪ .23‬ســاالد گوجه فرنگی یــا اب گوجه‬ ‫مخلوط با ســبزیجات در مــدت کوتاهی بر‬ ‫کاهش عوارض دیابت اثر گذار است‪.‬‬ ‫‪ .24‬مخلوط برابر از اب انبه و شــاه توت یا‬ ‫تمشک بنوشید‪.‬‬ ‫‪ .25‬هر روز شلغم میل کنید‪.‬‬ ‫‪ .26‬خوردن اب لیمو تشــنگی مفرط را بر‬ ‫طرف میکند‪.‬‬ ‫‪ 310 .27‬گرم اب هویج ‪ 185+‬گرم اسفناج‬ ‫نوشیدنی مناسب دیابت است‪.‬‬ ‫‪ .28‬تعداد وعده های غذایی را زیاد کرده اما‬ ‫حجم ان را بکاهید‪.‬‬ ‫دیابت اگر چه بیماری شــناخته شده ای‬ ‫اســت و درمان دارد ولی می دانیم که درمان‬ ‫ان نســبی اســت‪ .‬راهکار های پیشنهادی و‬ ‫داشــتن یک برنامه منظم و متعادل‪ ،‬کیفیت‬ ‫زندگی فرد مبتــا را بخوبی تحت تاثیر قرار‬ ‫میدهد‪ .‬فرد مبتال به دیابت نباید بدلیل ترس‬ ‫از بیمــاری یا افت قند خون از تحرک پرهیز‬ ‫کند‪ .‬داشــتن اگاهی شخصی در مرحله اول‬ ‫و شــرکت درکالس های یوگا تراپی میتواند‬ ‫راهکار مناســبی برای ادامه زندگی پر نشاط‬ ‫شما باشد‪.‬‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪41‬‬ صفحه 42 ‫مهندسیدرون‬ ‫یا‬ ‫زد‬ ‫هم‬ ‫شناخت زندگی ورای حواس بدن‬ ‫بخش دوم‬ ‫نویسنده‪ :‬سادگورو (‪)Sadhguru‬‬ ‫از مجموعه مطالب برگرفته از کتاب مهندسی درون‬ ‫برگردان و تلخیص‪ :‬پیام صمدی خادم‬ ‫در این سلســله مطالب که از شماره ‪ 139‬تقدیم گردیده است‪ ،‬خوانش و تلخیص ِ کتاب‬ ‫مهندسی درون نوشته ی استاد معاصر‪ ،‬سادگورو‪ ،‬قدم به قدم ارائه شد‪ .‬همان گونه که او‬ ‫خودش تقسیم بندی نموده است‪ ،‬بخش اول کتاب‪ ،‬نقشه راه است و بخش دوم که در این‬ ‫شماره قسمت دوم از ان مرور خواهد شد‪ ،‬اقداماتی عملی برای پیمودن راه‪.‬‬ ‫مقدمه‬ ‫در شــماره های پیشین مروری شــد بر کتاب‬ ‫مهندســی درون «راهنمــای تمرین کننــدگان ِ‬ ‫یوگا جهت دســتیابی به شــادمانی»‪ ،‬و خاطره ی‬ ‫روشن شدگی سادگورو‪ ،‬مفهوم ِ «مسئولیت پذیری»‪،‬‬ ‫کنترل خشم و ســوء تعبیرهای متداول و مرسوم‬ ‫جهانی در ارتباط با مســئولیت پذیری و تنهایی و‬ ‫عشق تقدیم گردید‪.‬‬ ‫همچنین ســه قانــون طالیی بــرای ورود به‬ ‫قلمروهای روحانی ارائه شد‪:‬‬ ‫‪ -1‬توانایی من در پاسخ دهی نامحدود است‪ ،‬اما‬ ‫توانایی من برای واکنش نشان دادن محدود است‪،‬‬ ‫‪ -2‬من صددرصد بابت هر چیزی که هســتم و‬ ‫نیستم مسئولم‪ ،‬بابت ِ توانایی ها و ناتوانی هایم‪ ،‬بابت‬ ‫عـسرتم‪،‬‬ ‫شادی و ُ‬ ‫‪ -3‬من تنها کســی هســتم که ماهیت ِ دقیق‬ ‫ِ تجربــه ام را در این زندگــی و فراتر از ان‪ ،‬تعیین‬ ‫می کنم‪ .‬من همان کسی هستم که زندگی خودم‬ ‫را می سازم‪.‬‬ ‫سادگورو یوگا را یک تکنولوژی برای ارتقاء دادن‪،‬‬ ‫فعال کردن‪ ،‬و پاالیش کردن ِ انرژی های درونی مان‬ ‫معرفی کرد و خاطرنشان ساخت که در عین حال‬ ‫یوگا کارکــردی عمیق تر هم دارد‪ .‬یوگا در لغت به‬ ‫معنی اتحاد و وحدت (‪ )Union‬است‪ .‬تمام تمرکز یوگا‬ ‫بر این اســت تا شما را به تجربه ای نائل کند که در‬ ‫ان «من» و «تو» از میان برخیزد‪ .‬و به جایی برسید‬ ‫که به تمامی من باشــم و یا تو باشی! هر فرایندی‬ ‫که شــما را به این مهم رهنمون سازد‪« ،‬یوگا»ست‪.‬‬ ‫و در نهایت‪ ،‬در انتهای بخش اول‪ ،‬سادگورو به این‬ ‫موضوع اشاره نمود که ادمی از چهار بُـــعد شکل‬ ‫یافته است‪ :‬بدن‪ ،‬ذهن‪ ،‬احساسات و انرژی که اگر‬ ‫در تعامل و هماهنگی با هم کار نکنند‪ ،‬دســتیابی‬ ‫به ســرور و سعادت ناممکن خواهد بود‪ .‬در ابتدای‬ ‫راه‪ ،‬انســان فقط می تواند به بــدن ِ فیزیکی‪ ،‬بدن ِ‬ ‫ذهنی و بدن ِ انرژیکی خود دسترسی داشته باشد‬ ‫و بعد از تنظیم این سه بدن (یا اصطالحاً سه الیه)‪،‬‬ ‫‪42‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫قادر خواهد بود به شــادمانی و سرور دست یابد‪ .‬او‬ ‫همچنین خاطرنشان ساخت که حق ِ دستیابی به‬ ‫سرور و ســعادت برای همگان به یکسان به ودیعه‬ ‫گذاشته شــده و هیچ کس واجد ِ شــرایط برتر از‬ ‫دیگری نیست‪.‬‬ ‫در بخش دوم کتاب که در این شــماره قسمت‬ ‫دوم ان را تقدیم خواهیم نمود‪ ،‬به بررسی عمیق تر‬ ‫و دقیق تر ِ سه الیه یا سه پوشش ِ یادشده پرداخته‬ ‫می شــود و بر همیــن مبنا‪ ،‬قســمت دوم ِ کتاب‬ ‫«مهندسی درون» به سه فصل تقسیم گردیده است‬ ‫که به ترتیب بدن‪ ،‬ذهن و انرژی نامیده شــده اند‪.‬‬ ‫در هر فصل در کنار ِ توضیحات مربوطه‪ ،‬تمرینات‬ ‫عملی نیز داده می شود‪ ،‬چه اینکه به باور ِ سادگورو‪،‬‬ ‫«یوگا» یک سیستم اعتقادی یا مذهبی نیست که‬ ‫شما بشنوید و باورش کنید‪ .‬بلکه سیستمی هست‬ ‫که باید به ان عمل کرده و خودتان ان را به عرصه ی‬ ‫تجربه ی خودتان بکشانید‪.‬‬ ‫در قسمت قبل‪ ،‬سادگورو اعجاب انگیزبودن بدن‬ ‫ِ فیزیکی مان را خاطرنشــان ســاخت و سپس به‬ ‫محدودیت اصلی ان اشاره نمود‪ .‬و ان اینکه زندگی‬ ‫و منشا ان‪ ،‬به این بدن فیزیکی خالصه نمی شود و‬ ‫بُعدی ورای بدن فیزیکی در کار است ‪ .‬به ما اموخت‬ صفحه 43 ‫«چیزی هســت که عاشق دیوار نیست!» همچنین‬ ‫معنویت را برای ما اینگونه تعریف کرد‪« :‬سفر نمودن‬ ‫از بدن ِفردی ِ مبتنی بر حصارها‪ ،‬به منشا بی کران و‬ ‫بی حد و حصر ِ افرینش‪ ».‬او همچنین از ما خواست‬ ‫با درخت‪ ،‬یا گیاه و گلی که در اطراف مان هست با‬ ‫کمک دم و بازدم ِ ارتباطی دو طرفه برقرار کنیم‪.‬‬ ‫در این شماره حواس پنجگانه مورد بررسی قرار‬ ‫گرفته و تمرین معنوی جدیدی ارائه می شود‪.‬‬ ‫حس زندگی‪ :‬شناخت زندگی ورای حواس‬ ‫بدن ِ انســان چگونه دنیــا را حس می کند و در‬ ‫می یابد؟ منشا اصلی این شناخت چیست؟‬ ‫جواب کامال مشخص اســت‪ :‬از طریق ِ حواس ِ‬ ‫پنجگانه‪ .‬هر انچه که شما از دنیا و کائنات می دانید‪،‬‬ ‫اطالعاتی هســت که از طریق اندام های حسی تان‬ ‫جمــع اوری نموده اید‪ .‬از طریق دیدن‪ ،‬شــنیدن‪،‬‬ ‫بوئیدن‪ ،‬مزه کردن و لمس نمودن‪ .‬اگر این حواس‬ ‫برچیده شوند‪ ،‬شما نه دنیا را خواهید شناخت و نه‬ ‫حتی خودتان را‪.‬‬ ‫وقتی شب به خواب می روید‪ ،‬ناگهان اطرافیان تان‪،‬‬ ‫دنیای پیرامون تان و حتی خودتان ناپدید می شوید‪.‬‬ ‫شما همچنان زنده اید‪ ،‬اطرافیان تان نیز زنده اند‪ ،‬اما‬ ‫در ان چیزی که شــما تجربه اش می کنید‪ ،‬همه‬ ‫چیز دود شده و به هوا رفته است؛ چون که حواس‬ ‫پنجگانه تان خاموش شده اند‪.‬‬ ‫اندام های حســی دچار محدودیت هستند‪ .‬انها‬ ‫فقط چیزهای فیزیکی را درک می کنند‪ .‬اگر ادراک‬ ‫و شــهود ِ شما‪ ،‬محدود به پنج حس باشد‪ ،‬طبیعتاً‬ ‫حوزه ی زندگی تان بــه جهان ماده محدود خواهد‬ ‫شد‪ .‬همچنین حواس‪ ،‬هر چیزی را تنها در ارتباط با‬ ‫چیزهای دیگر در می یابند‪ .‬اگر من یک شیء فلزی‬ ‫را لمس کنم و در انگشتانم احساس سردی کنم‪،‬‬ ‫این به این دلیل اســت که بدن ِ من گرم تر از ان‬ ‫شیء فلزی بوده است‪ .‬تصور کنید من بتوانم دمای‬ ‫بدنم را پائین اورده و ان را دوباره لمس کنم‪ ،‬در این‬ ‫حالت ان شیء فلزی به نظرم گرم تر خواهد بود‪.‬‬ ‫دریافت های حسی ابزارهایی شگفت انگیز برای‬ ‫بقای نوع بشر است‪ .‬زمانی که شما به دنیا می ایید‪،‬‬ ‫این حواس روشــن می شوند تا برای بقای شما در‬ ‫این جهان یاری تان کنند‪ .‬اما اگر شما در جستجوی‬ ‫چیزی بیش از بقا و زنده ماندن باشید‪ ،‬این حواس‬ ‫کافی نیستند‪ .‬انها تصوری کج و ُمع َوج از واقعیت‬ ‫ارائه خواهند داد برای اینکه ان ها محدود به سطح‬ ‫دریافت خودشان هستند‪.‬‬ ‫اگر شما حقیقتاً مشــتاق ِ شناخت ِ زندگی در‬ ‫تمام اعماق و ابعاد ان هستید‪ ،‬می بایست به درون‬ ‫نظر افکنید نه به بیــرون‪ .‬به این دلیل که ماهیت‬ ‫ِ اساســی زندگی در بیان ِ فیزیکی و روانی بدن و‬ ‫ذهن خالصه نمی شود‪ ،‬بلکه به منشا این دو مربوط‬ ‫است‪ .‬هر چند که نظر افکندن به درون کار ساده ای‬ ‫نیســت و مستلزم کار و تالش است‪ ،‬چون که شما‬ ‫برای چنین نگاهی‪ ،‬ســازوکار ادراکی مشخص و‬ ‫تعریف شــده ای در اختیار ندارید‪ .‬تنها مخمصه ی‬ ‫بشــر این اســت‪« :‬مقر اصلی تجربه در درون تان‬ ‫اســت‪ ،‬اما ادراکات شــما تماماً به جهان بیرونی‬ ‫تعلق می یابد‪».‬‬ ‫بنابراین علت اصلی عــدم ارتباط میان درون و‬ ‫بیرون در این موضوع خالصه می شــود‪ .‬شما انچه‬ ‫را که بیرون از شماست می بینید‪ ،‬اما قادر به دیدن‬ ‫ِ انچه در درون تان اســت‪ ،‬نمی باشــید‪ .‬حتی اگر‬ ‫کسی پچ پچ کند شما ان را خواهید شنید‪ ،‬اما فراتر‬ ‫رفتن از حس شنیداری‪ ،‬مســتلزم تالش فراوانی‬ ‫اســت‪ .‬حتی اگر مورچه ای روی بدن تان راه برود‪،‬‬ ‫شما براحتی می توانید ان را از بدن تان جدا کنید؛‬ ‫اما مقــدار زیادی خون در بدن تان جریان دارد که‬ ‫شما به هیچ وجه ان را حس نمی کنید‪ .‬اندام های‬ ‫حسی تان تنها می توانند احساسات ِ خارجی دیدن‪،‬‬ ‫شنیدن‪ ،‬بوئیدن‪ ،‬مزه کردن و لمس نمودن را ثبت‬ ‫و ضبط کنند‪ .‬اما منبع تمام تجربیات در درون تان‬ ‫اســت‪ .‬یک تجربه ممکن اســت به واسطه ی یک‬ ‫محرک خارجی به جریان بیفتد‪ ،‬اما منشا دریافت‬ ‫و درک ان در درون تان است‪ .‬زمان هایی هم وجود‬ ‫دارد که یک تجربه ی مشابه بدون هیچگونه عامل‬ ‫محرک خارجی به وجود می اید‪.‬‬ ‫یوگا کمک می کند تا تجربیات ِ شما به ورای پنج‬ ‫حس تان ارتقاء یابد‪ .‬بُعدی ورای ابعاد پنج حس تان‬ ‫وجود دارد‪ .‬اســم این بُعد را هر چیزی که دوست‬ ‫دارید بگذارید‪ .‬می توانید ان را «خویشتن» بنامید‪.‬‬ ‫یا به ان «الوهیت و ملکوت» بگوئید‪ .‬یا اگر دوست‬ ‫داشتید می توانید ان را «خدا» بنامید‪ .‬نامگذاری به‬ ‫عهده خودتان است‪.‬‬ ‫و حتی اگر شــما به دنبال ِ جستجوی الوهیت‬ ‫و خویشــتن نیســتید‪ ،‬ارتقــای درک و دریافت ِ‬ ‫شما نقشی تعیین کننده در ســطح نیک بودی و‬ ‫خوشبختی شــما بازی خواهد کرد‪ .‬هر کسی که‬ ‫هستید‪ ،‬خواه دکتر و پلیس و مهندس‪ ،‬و یا هنرمند‬ ‫و خانه دار و دانشجو‪ ،‬اساساً کیفیت ِ درک و دریافت‬ ‫شــما تعیین کننده ی موثر بودن و موفقیت امیز‬ ‫بودن تان خواهد بود و مشخص خواهد کرد که بر‬ ‫روی این سیاره چه کاری می توانید انجام دهید‪.‬‬ ‫گسترش ادراکات ِ حسی ِ شما به ورای مرزهای‬ ‫فعلی‪ ،‬نتایــج خارق العاده ای به بــار خواهد اورد‪.‬‬ ‫چنین گسترشی بُعدی کامال جدید و اعجاز انگیز‬ ‫به زندگی تان خواهد اورد‪.‬‬ ‫سواالت متداولی که پرسیده میشود این هاست‪:‬‬ ‫دادن ســطح ادراکات‪ ،‬کار خیلی مشکلی‬ ‫«ایا ارتقا ِ‬ ‫هست؟ من باید به غاری در هیمالیا بروم تا بتوانم‬ ‫به درون خودم دست یابم؟»‬ ‫نه به هیچ وجه‪ .‬چنین دســتاوردی بواســطه‬ ‫نشستن در جایی باالی یک کوه حاصل نمی شود‪.‬‬ ‫بلکه در درون تان است‪ .‬تنها دلیلی که شما به ان‬ ‫دسترســی ندارید‪ ،‬اشتغال بیش از حد به اتفاقات‬ ‫بیرونی ست‪ .‬همچنین تعلق بیش از حد به قصه های‬ ‫هیجان انگیز روان تان مانع دیگری در این راه است‪.‬‬ ‫تنها چیزی که باعث ِ امکان ِ کشف درون را از مردم‬ ‫سلب کرده است‪ ،‬عدم توجه است‪.‬‬ ‫چرخــش ِ توجه از بیرون بــه درون ارتباطی به‬ ‫افکار‪ ،‬ایده ها‪ ،‬عقاید و فلســفه ها ندارد‪ .‬الزم نیست‬ ‫در قلمروی فعالیت های روانی ِ ذهن تان کاری انجام‬ ‫دهیــد‪ .‬ارتقــا دادن ِ ادراکات و دریافت های تان به‬ ‫معنــی ارتقاء دادن ِ توانایی دریافت کردن ِ زندگی‬ ‫همان گونه که هست‪ ،‬می باشد‪ .‬اگر شما روزانه فقط‬ ‫چند دقیقه برای این امر اختصاص دهید‪ ،‬تغییرات‬ ‫را شاهد خواهید بود‪.‬‬ ‫تنها توجه کمی بــه ماهیت ِ دنیای ِ درونی تان‪،‬‬ ‫کیفیــت ِ زندگی تان را به شــیوه ی قابل اعتنایی‬ ‫متحول خواهد ساخت‪.‬‬ ‫تمرین معنوی‬ ‫بــا توجه کردن به هر انچه کــه قبل از خواب‪،‬‬ ‫خودتان را با ان شناســایی می کنید شروع کنید‪:‬‬ ‫افکارتان‪ ،‬احساسات تان‪ ،‬موهای تان‪ ،‬پوست بدن تان‪،‬‬ ‫لباس های تان‪ ،‬یا ارایش تان‪ .‬بدانید که هیچکدام از‬ ‫اینها «شما» نیســتند‪ .‬الزم نیست در این مورد که‬ ‫«شما» چه هستید و چه نیستید و یا اینکه «حقیقت»‬ ‫چیست نتیجه گیری کنید‪ .‬حقیقت یک نتیجه گیری‬ ‫نیست‪ .‬اگر شما دســت از نتیجه گیری های غلط‬ ‫بردارید‪ ،‬حقیقت نمایان خواهد شــد‪ .‬این موضوع‬ ‫شبیه به تجربه ی شب هست‪ :‬خورشید جایی نرفته‬ ‫اســت؛ بلکه فقط سیاره ای است که از جایی دیگر‬ ‫دیده می شود‪ .‬شــما می اندیشید‪ ،‬می خوانید و در‬ ‫مورد خویشــتن حرف می زنید‪ ،‬چون شما انقدر‬ ‫مشغول هستید که نمی توانید چیز دیگری ببینید!‬ ‫شما واقعا برای فهمیدن اینکه خویشتن چیست‪ ،‬به‬ ‫اندازه کافی توجه نمی کنید‪ .‬چیزی که نیاز است‪،‬‬ ‫نتیجه گیری نیست بلکه یک دوربرگردان است! اگر‬ ‫شــما با این اگاهی وارد قلمرو خواب شوید‪ ،‬بسیار‬ ‫موثر خواهد بــود‪ .‬از انجایی که هیــچ نوع برهم‬ ‫کنش بیرونی در خواب وجود ندارد‪ ،‬این تمرین به‬ ‫تجربه ای قدرتمند تبدیل خواهد شد‪ .‬به مرور زمان‪،‬‬ ‫شما به بُعدی ورای تمام انباشتگی ها خواهید رفت‪.‬‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪43‬‬ صفحه 44 ‫فنگ شویی سرویس بهداشتی‬ ‫منبع‪ :‬اینترنت‬ ‫هرقسمت ازفضای داخلی خانه باید ارامش‬ ‫مورد نیازافــراد خانواده را فراهم کند‪ .‬درواقع‬ ‫وجود ارامش وایمنی‪ ،‬یکی از نیازهای اولیه ی‬ ‫هرفضایی محسوب می شود‪ .‬راه های مختلفی‬ ‫برای برقراری ارامش دریک محیط وجود دارد‬ ‫که یکی ازان ها استفاده از اصول فنگ شویی‬ ‫است‪ .‬ســرویس بهداشــتی وحمام ازجمله‬ ‫فضاهایی درخانه هستند که اغلب برای ایجاد‬ ‫ارامش دران ها تدابیر خاصی نمی اندیشیم‪.‬‬ ‫امــا دراین مقاله قصد داریم نکات مهم فنگ‬ ‫شــویی سرویس بهداشتی را برای شما بازگو‬ ‫کنیم‪ ،‬چرا که تاثیر بسیارزیادی درسالمتی و‬ ‫بهداشت جسمی و روحی افراد دارد‪.‬‬ ‫اولیــن اصل درفنگ شــویی ســرویس‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬نظافت ان اســت‪ .‬ســعی کنید‬ ‫سرویس بهداشــتی منزلتان را حداقل روزی‬ ‫یک یا دوباربشویید و برق بیاندازید‪ .‬تهویه ایی‬ ‫مناسب برای ان درنظربگیرید‪ .‬بوی بد وزننده‬ ‫ذهن شما را اشفته می کند و باعث می شود‬ ‫سایرنقاط منزل نیزالوده به نظربرسد‪ .‬محیط‬ ‫های با رطوبت باال می توانند محلی مناسب‬ ‫برای رشد و نمو انواع میکروب ها و باکتری ها‬ ‫باشــند‪ .‬برای همین شستشــو و ضدعفونی‬ ‫‪44‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫کردن مرتب سرویس بهداشتی ازاهمیت ویژه‬ ‫ایی برخورداراست‪.‬‬ ‫رنگ هایی که برای دکوراســیون ســرویس‬ ‫بهداشــتی به کارمی برید باید حس تمیزی و‬ ‫پاکیزگی را القاء کنند‪ .‬بهتراســت از رنگ های‬ ‫روشــن و مالیم و شاد مثل لیمویی‪ ،‬مغزپسته‬ ‫ایی‪ ،‬ابی کمرنگ و یا صورتی اســتفاده کنید‪.‬‬ ‫اگررنگ کاشــی ها و وان حمام و دستشویی از‬ ‫پیش تعیین شده و نمی توانید انها را تغییردهید‪،‬‬ ‫به جای ان با انتخاب رنگ های زیبا و شاد برای‬ ‫سایروسایل مثل حوله و جاحوله ایی‪ ،‬صابون ها‬ ‫وجاصابونی‪ ،‬لیوان مســواک ها وسطل زباله و‪...‬‬ ‫تعادل و نشاط الزم را برقرارکنید‪.‬‬ ‫اگرامکان انتخاب دستشویی و وان حمام و‪...‬‬ ‫را دارید انهایی را انتخاب کنید که لبه هایی گرد‬ ‫دارنــد‪ ،‬این کارحس ارامش وامنیت را باال می‬ ‫برد‪ .‬اینه ها درفنگ شویی حمام و توالت نقش‬ ‫مهمی را ایفا می کننــد‪ .‬اینه ها درهرمحیطی‬ ‫که باشــند موجب بزرگترو روشنترجلوه دادن‬ ‫ان محیــط می گردند‪ .‬اســتفاده از اینه های‬ ‫بزرگ فکرخوبی اســت و به یاد داشته باشید‬ ‫کــه طبق اصــول فنگ شــویی‪ ،‬اینــه نباید‬ ‫روبروی درب ورودی نصب شــود چون انرژی‬ ‫چی را به بیــرون بازمی گرداند‪ .‬اگردرباال‬ ‫و یــا کناراینــه چراغ هایــی کاربگذارید‬ ‫طوری که اینه نوران ها را منعکس کند‪،‬‬ ‫درروشــنترکردن محیــط و ایجاد حس‬ ‫مثبت بسیارموثرخواهد بود‪.‬‬ ‫عنصرحاکــم برســرویس بهداشــتی‬ ‫عنصراب اســت‪ .‬پس طبــق اصول فنگ‬ ‫شویی بهتراست محل قرارگیری سرویس‬ ‫بهداشتی با درنظرگرفتن جای عنصراب‬ ‫(کــه در شــماره ‪ 145‬مجله درنقشــه‬ ‫باگوا درباره ان مفصــل صحبت کردیم)‬ ‫هماهنگ شود‪ .‬اگراین امکان وجود ندارد‬ ‫که جای ســرویس بهداشتی طبق نقشه‬ ‫باگــوا تعیین گردد‪ ،‬باید تــا حد امکان با‬ ‫برقرارکردن تعادل میان اجزاء و وســایل‬ ‫داخلی ان تعادل را ایجاد نماییم‪ .‬درفنگ‬ ‫شویی سرویس بهداشتی‪ ،‬ازگیاهان طبیعی‬ ‫وگلدان های بزرگ کمک بگیرید‪ .‬گیاهان‬ ‫ضمن ایجاد فضایی مطبوع و دلنشــین‪،‬‬ ‫ایجــاد حس طــراوت و تازگی می کنند‪.‬‬ ‫ازانجایی که درتوالت و حمام مقدارزیادی‬ ‫اب از منزل خارج می شود واین ازنظرفنگ‬ ‫شویی‪ ،‬به معنی هدررفتن برکت و فراوانی‬ ‫اســت‪ ،‬قراردادن گلدان وگیاهان طبیعی‬ ‫این خسران را جبران می کند زیرا گیاهان‬ ‫اب را درخود جذب کرده و نگه می دارند‪.‬‬ ‫بنابرایــن نگه داری گیاهان درســرویس‬ ‫بهداشــتی نمادی از ذخیره کردن ثروت‬ ‫و فراوانی است‪ .‬گیاهان همچنین قادرند‬ ‫انرژی هــای منفــی محیــط را دفــع و‬ ‫خنثی نمایند‪.‬‬ ‫درفنگ شــویی کاربرد وسایل‪ ،‬تنها به‬ ‫زیبایی شان ختم نمی شود بلکه بیشتر به‬ ‫خاطر جریان یافتن انرژی مثبت و برقراری‬ ‫حس تعادل است که دارای ارزش واهمیت‬ ‫می شوند‪ .‬استفاده ازشمع های تزئینی‪ ،‬عود‪،‬‬ ‫بخورهای طبی وخوشبوکننده‪ ،‬صابون های‬ ‫معطروخوشرنگ می تواند فضایی خوشایند‬ ‫ومفرح و درعین حال پاکیزه ایی را فراهم‬ ‫کند‪ .‬مراقب باشید مواد خوشبوکننده ایی‬ ‫که به کارمی برید دارای خواص طبیعی و‬ ‫درمانی و مفید باشند و تا حد امکان ازمواد‬ ‫مصنوعی و شیمیایی مضر پرهیزکنید‪.‬‬ صفحه 45 ‫چاکراها؛ گردونه های انرژی‬ ‫ششم‬ ‫چاکرای چهارم‪ ،‬قلب مرکز عشق و محبت‬ ‫عطیه عظیمی‬ ‫در قسمت گذشته درباره چاکرای سوم‬ ‫صحبت کردیم‪ .‬در این شــماره به بحث‬ ‫درباره چاکرای اناهاتا یا چاکرای قلب می‬ ‫پردازیم‪ .‬چاکرای قلب در ناحیه قفسه سینه‬ ‫واقع شــده و وظیفه کنترل قلب‪ ،‬دستگاه‬ ‫گردش خون‪ ،‬ریه ها و دستگاه تنفس را به‬ ‫عهده دارد‪ .‬ترس‪ ،‬دلبســتگی و وابستگی‬ ‫شــدید عاطفی این چاکرا را سد می کند‬ ‫و رهایی از دلبســتگی‪ ،‬شجاعت‪ ،‬و عشق‬ ‫وسیع و گسترده انرا می گشاید‪.‬‬ ‫تمرینی برای پاکسازی چاکرای قلب‪:‬‬ ‫پس از تنفســی عمیق‪ ،‬توجه خــود را روی‬ ‫قلبتان بگذارید‪ ،‬در این قسمت حلقه درخشانی‬ ‫با نور ســبز روشن ببینید یا حس کنید‪ .‬ببینید‬ ‫که پرتو هایی از رنگ یشم درخشان‪ ،‬نور افشانی‬ ‫می کننــد و می گردند و میدرخشــند‪ .‬این جا‬ ‫دروازه انرژی های مربوط به عشق و روابط عاطفی‬ ‫ما با دیگران است‪ .‬این جا چاکرای قلب ماست‪.‬‬ ‫این چاکرا به عشــق ورزیدن و محبوب شدن و‬ ‫ارتباط برقرار کردن مربوط می شود‪ .‬اندام های‬ ‫اساسی و وابسته ی بدن به مرکز انرژی عشق در‬ ‫این چاکرا عبارتند از‪ :‬قلب‪ ،‬باالی پشت‪ ،‬قفسه ی‬ ‫سینه‪ ،‬پایین ترین قسمت ریه ها‪ ،‬خون و دستگاه‬ ‫گردش خون و پوست‪.‬‬ ‫غده ی هورمونی درون ریز وابســته به مرکز‬ ‫قلب‪ ،‬تیموس می باشــد‪ .‬غده ی تیموس تنظیم‬ ‫رشد وکنترل سیســتم لنفاوی را به عهده دارد‬ ‫و همچنین محرک و تقویت کننده ی سیســتم‬ ‫ایمنــی بدن اســت‪ .‬وظیفه این مرکز انتشــار‬ ‫احساس عشق و ارتباط درست با مردم‪ ،‬اطرافیان‬ ‫و خانواده اســت‪ ،‬این چاکرا به ما قدرت عشــق‬ ‫ورزیدن‪ ،‬و دریافت عشق و محبت را می دهد‪ .‬این‬ ‫انرژى در تنفس ما نیز تاثیر مهمى دارد‪ .‬مسائل و‬ ‫مشکالت تنفسی و هر مشکلی در ریه ها‪ ،‬تنش را‬ ‫در چاکرای قلب نشان می دهند‪.‬‬ ‫اگر چاکرای قلب ســالم باشــد شما فردی با‬ ‫محبت‪ ،‬دلسوز و با شــفقت هستید و دوستان‬ ‫بســیاری به ســوی شما جذب می شــوند‪ .‬اگر‬ ‫چاکرای قلب پرکار باشــد‪ ،‬در عشــق احساس‬ ‫مالکیــت و طلبــکاری می کنیــد و بداخالق‬ ‫می شوید‪ .‬اگر چاکرای قلب کم کار باشد‪ ،‬به حال‬ ‫خود افســوس می خورید؛ وحشت زده هستید‪.‬‬ ‫عذاب وجدان دارید و یا بی تفاوت می شوید‪.‬‬ ‫قلب خود را با دید درونی یا با احساســاتتان‬ ‫مشاهده و توجه کنید که ایا در ان تیرگی ناشی‬ ‫از ترس و نگرانی می بینید‪ ،‬اگر با تیرگی مواجه‬ ‫شــدید بدون هیچ داوری و قضاوت به ان نگاه‬ ‫کنیــد و فقط ان را به نور مقــدس و روح الهی‬ ‫درون خــود واگذار نمایید و بــه صورت ذهنی‬ ‫تکرار کنید‪ :‬من می‪-‬خواهم همین حاال از تمام‬ ‫ترس هایی که در مورد دریافت یا بخشیدن عشق‬ ‫دارم رها شوم‪ .‬من از نور مقدس و روح ابدی خود‬ ‫می خواهم تا تمام این تیرگی ها و گرفتگی ها را‬ ‫که مانعی در برابر لذت بردن من از عشق حقیقی‬ ‫است پاک کند‪ .‬حاال نفس عمیقی بکشید و تکرار‬ ‫کنید‪ :‬من حاال کامال به خــودم اجازه می دهم‬ ‫که عشق را ببخشم و دریافت کنم‪ .‬من در امان‬ ‫هســتم‪ .‬من دوست داشتنی هستم‪ .‬من همه را‬ ‫دوست دارم‪ .‬همه من را دوست دارند‪ .‬من خودم‬ ‫را دوست دارم‪.‬‬ ‫مشــکالت و مســائل عاطفی‪ ،‬کم کاری و یا‬ ‫انسداد چاکرای قلب‪ ،‬موجب داشتن قلبی ناسالم‪،‬‬ ‫پایین امدن احســاس شــادى و به مرور زمان‬ ‫موجب اشکال در چاکراى دوم نیز می شود‪ .‬اگر‬ ‫چاکرای قلب کام ً‬ ‫ال باز باشد و هماهنگ با دیگر‬ ‫چاکراها کارکند شما را به مغناطیس عشق الهی‬ ‫تبدیل می کند‪ .‬انرژی های قلب شــما می تواند‬ ‫دنیای شما را متعادل و زیبا کند‪ .‬عشق و انرژی‬ ‫الهی را در زندگی شما و اطرافیانتان جاری سازد‬ ‫و جهان شما را به کلی تغییر دهد‪.‬‬ ‫پاک و باز شــدن این چاکرا به شــما کمک‬ ‫می کند تا تمام انســان ها و موجودات عالم را با‬ ‫یک باور یکسان دوست بدارید‪.‬‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪45‬‬ صفحه 46 ‫برگزاری نخستین لیگ سراسری ورزش یوگا با‬ ‫مشارکت بیش از ‪ 3000‬نفر‬ ‫به گــزارش روابط عمومی فدراســیون ورزش های‬ ‫همگانی‪ ،‬لیگ ورزش یوگا به عنوان یکی ازرویدادهای‬ ‫نوین سازمان امادگی جسمانی و روش های تمرینی که‬ ‫برای نخستین باربرگزارگردیده است به مشارکت بیش‬ ‫از ‪ 3000‬نفررسید‪.‬‬ ‫این رویداد ورزشی با رعایت استانداردهای فدراسیون‬ ‫بین المللی ورزش یوگا و به عنوان یکی از ایده های اصلی‬ ‫فدراسیون ورزش های همگانی درطرح بهار تندرستی‬ ‫برگزارشد‪ .‬لیگ ورزش یوگا طی روزهای اتی با معرفی‬ ‫استان ها و نفرات برگزیده به پایان خواهد رسید‪.‬‬ ‫برگزاری روز جهانی یوگا در برج میالد تهران‬ ‫بنا به گزارش روابط عمومی انجمن یوگا مراسم‬ ‫روز جهانــی یوگا عصر روز یکــم تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫صحن برج میالد تهران برگزار گردید‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم که بــا حضور دکتر افشــین‬ ‫مالیی‪،‬رئیس فدراسیون ورزش های همگانی‪،‬دکتر‬ ‫فروحی دبیر فدراســیون‪ ،‬دکتر نادر شکری رئیس‬ ‫و دکتر برزگــر دبیر انجمن یوگا‪ ،‬همچنین جمعی‬ ‫از مدیران و مســئولین انجمن های ورزشی حضور‬ ‫داشــتند‪ .‬ابتدا اقای دکتر مالیــی به ورزش یوگا و‬ ‫جایگاهی که امروزه این رشــته در بین سایر رشته‬ ‫های ورزشی فدراسیون کسب کرده اشاره و از یوگا‬ ‫به عنوان رشــته ای که می تواند مورد استفاده ی‬ ‫همگان قرار گیرد مطالبی را مطرح نمود‪ .‬دکتر نادر‬ ‫شکری رئیس انجمن به برگزاری دوره های مربیگری‪،‬‬ ‫داوری‪ ،‬مدرسی‪ ،‬همسان سازی که با حضور حدود‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬نفر طی نیمه ی دوم ســال گذشته برگزار‬ ‫شده اشــاره و به برنامه های سالی جاری انجمن از‬ ‫جمله برگزاری مسابقات لیگ باشگاهی‪ ،‬مربیگری‬ ‫درجه دو و همچنین دسته بندی سبک های یوگا و‬ ‫نیز زمینه ی فراگیر شدن یوگا در مدارس از طریق‬ ‫وزارت امــوزش و پرورش مطالبی را مطرح نمود و‬ ‫به دنبال ان ریاســت فدراسیون و مسئولین حاضر‬ ‫لوح های یادبود را به پیشکسوتان یوگا اهدا نمودند‪.‬‬ ‫در ادامه ی مراسم اقای سید عبدالحمید موحدی‪،‬‬ ‫پیشکســوت یوگا و مدیر مسئول مجله دانش یوگا‬ ‫هدایت و رهبری جمع کثیــری از عالقمندان که‬ ‫برای حضور در مراسم روز جهانی یوگا از نقاط دور‬ ‫و نزدیــک در برج میالد تهران گرد هم امده بودند‬ ‫را بر عهده گرفت و به طرز باشکوهی حرکات یوگا‬ ‫را با حاضرین انجام داد‪ .‬نمایش حرکات یوگا توسط‬ ‫اقایان سندانی از زنجان و محسن افشاریان از تهران‬ ‫مورد تحســین حاضرین در برج میالد تهران قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫برگزاری نخستین لیگ چشم انداز جدیدی را پیش روی یوگا قرار می دهد‬ ‫رئیس انجمن ورزش یوگا‪ ،‬برگزاری نخستین لیگ این رشته ورزشی را موفقیت امیز ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫نادر شکری رئیس انجمن یوگا در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی‪ ،‬ضمن بیان‬ ‫این مطلب افزود ‪ :‬با توجه به ظرفیت های باالی یوگا و مخاطبین باالی این رشته‪ ،‬انجمن یوگا مدل‬ ‫متفاوتی از برنامه ریزی را از سال گذشته در این رشته در دستور کار قرار داد که برگزاری نخستین‬ ‫لیگ سراسری یوگا‪ ،‬به عنوان اصلی ترین اقدام مدنظر انجمن قرار گرفت و خوشبختانه با همراهی‬ ‫سایر اعضای فنی انجمن شاهد برگزاری موفق این رویداد بودیم‪.‬‬ ‫نادر شــکری در ادامه اظهار داشت‪ :‬برگزاری این رویداد‪ ،‬چشم انداز جدیدی را پیش روی ورزش‬ ‫یوگا قرار داده که نتیجه و ماحصل ان طی ماهها و سالهای اتی مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن یوگا در پایان اضافه نمود ‪ :‬با هماهنگی انجام شــده با ســازمان امادگی جسمانی‬ ‫و فدراســیون‪ ،‬برنامه های متعددی در تقویم انجمن پیش بینی شده که مرحله به مرحله عملیاتی‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ صفحه 47 ‫چ‬ ‫هارم‬ ‫درس هایی از یوگا؛ با پراشانت ایینگر‬ ‫در بحــث امروز در رابطه با دانش یوگا به این‬ ‫مســئله می پردازیم که ایا پاتانجالی با شرح یاما‬ ‫و نیامــا میخواهد ما را به پیــروی از هنجارهای‬ ‫اخالقی مذهبی توصیه کند؟ ما معیارهای اخالقی‬ ‫را خودمان می دانیم‪ ،‬چه نیازی است که پاتانجالی‬ ‫انها را توصیه کند؟ حقیقت این اســت که برای‬ ‫اینکه انســان خوبی باشــیم باید اصول اخالقی‬ ‫را رعایت کنیم‪ .‬انچه انســان را تبدیل به انسان‬ ‫می کند رعایت این اصول است‪ .‬یاما و نیاما اصولی‬ ‫هستند که هرکس می تواند توصیه کند ولی من‬ ‫اصرار دارم که انها اصول اخالقی نیســتد‪ ،‬باین‬ ‫دلیل که در ســنت دارشــانی در فلسفه هندی‬ ‫اصولی هســتند تحت عنوان اچــارا دارما نیتی‬ ‫پرانالی که در انگلیسی تمرینات اخالقی مذهبی‬ ‫نامیده می شوند؛ گرچه ترجمه درستی نیست‪ .‬نه‬ ‫تنها یاما ونیاما بلکه همه اجزاء هشتگانه اشتانگا‬ ‫شــامل این اچارادارما می شوند‪ .‬پس انها اصول‬ ‫اخالقی نیستند‪ .‬در عمل ایا ما هنجارهای اخالقی‬ ‫را رعایت می کنیم؟ و ایا انها دغدغه های اصلی ما‬ ‫هســتند؟ همه مذاهب دنیا درباره اصول اخالقی‬ ‫ســخن می گویند‪ .‬حتی اگر شما یوگا نکنید باز‬ ‫هم اصول اخالقی امضای انسان بودن شماست‪.‬‬ ‫نکته این است که اصول اخالقی بر تمامی اصول‬ ‫هشتگانه اشتانگای پاتانجالی محاط است نه فقط‬ ‫بر یاما و نیاما‪ .‬در ســنت ما این سیستم مذهبی‬ ‫اخالقی دارماســت در بســیاری از فلسفه های‬ ‫هندی به این مسئله قائل هستند و یک سیستم‬ ‫اصول اخالقی ارائه می دهند‪.‬‬ ‫ایا یاما و نیاما باید فقط در جامعه رعایت شوند؟‬ ‫خیر این فقط جنبــه اجتماعی ندارد‪ .‬زمانی هم‬ ‫که تنها هستیم این اصول در کار هستند‪ .‬چطور‬ ‫ارکان یاما و نیاما در اســانا‪ ،‬پرانایاما‪ ،‬دیانا و دیگر‬ ‫اصول اشــتانگا تجلی می یابنــد؟ ما چیزی به‬ ‫نام اطالق شــغلی داریم ولی وقتی شما به خانه‬ ‫هــم برمی گردید باز هم همــان اصول را رعایت‬ ‫می کنید‪ .‬انواعی از اخالق وجود دارند که به نسبت‬ ‫مکان و زمان و موقعیتی که در ان هستیم؛ انها‬ ‫را رعایت می کنیم‪ .‬به همین صورت یاما و نیاما‬ ‫هم در اسانا‪ ،‬پرانایاما وهر یک از اصول اشتانگا به‬ ‫شکل های مختلفی خود را نشان می دهند‪ .‬انسان‬ ‫در جستجوی حقیقت است؛ ولی فلسفه واقعیت‬ ‫را تغییر می دهد و حقیقت را منشــعب می کند‪.‬‬ ‫برعکس دارما به ما کمک می کند که حقیقت را‬ ‫تشخیص دهیم‪ .‬همه تمرینات یوگا در هر سطح‬ ‫درباره یاما و نیاما‬ ‫گرداوری و ترجمه‪ :‬نسترن صافی‬ ‫بدنی‪ ،‬ذهنی‪ ،‬هشــیاری‪ ،‬دریافتی‪ ،‬حسی همگی‬ ‫حقیقت گرا و حقیقت جو هستند و دارما در این‬ ‫راستا به ما کمک می کند و به این علت در فلسفه‬ ‫هندی اهمیت دارد‪ .‬تمام حقیقت در درون یافت‬ ‫می شود و دارما به فرد کمک می کند تا حقیقت‬ ‫را در درون خودکشف کند‪ .‬از اهیمسا تا پراتی‬ ‫اهــارا‪ ،‬دهارانا‪ ،‬همه اچارا دارما نیتی هســتند‪.‬‬ ‫اچارا رفتار و سلوک اســت‪ ،‬نیتی همان اخالق‬ ‫است و اما دارما چیست؟ گوروجی بی‪ .‬کی‪ .‬اس‪.‬‬ ‫ایینگر اغلب می گفت دارما مذهب نیست چون‬ ‫مذهب ساختار اعتقادی دارد و مردم به ان ایمان‬ ‫می اورند پس مذهب وابسته به ایمان اورندگانش‬ ‫است ولی دارما‪ ،‬ریشــه لغت شناسی ان ‪ DRV‬به‬ ‫معنی نگه داشــتن و اســتمرار بخشیدن است ‪.‬‬ ‫یعنی دارما چیزی است که ما را نگه می دارد ولی‬ ‫مذهب را ما نگه می داریم و اســتمرار می دهیم‪.‬‬ ‫گوروجی دربــاره دارما می گوید‪ :‬دارما ان چیزی‬ ‫است که کسی را که دارد می افتد‪ ،‬کسی راکه در‬ ‫حال افتادن است‪ ،‬کسی را که ممکن است بیفتد‪،‬‬ ‫انکســی راکه دارد تحمل می کنــد که نیفتد را‬ ‫حمایت و نگهداری می کند ‪ .‬پس دارما این تعلیق‬ ‫است‪ .‬دارما مذهب نیست بلکه یک نوع عبادت و‬ ‫سلوک است‪ .‬دارما برای غیر انسان ها و موجودات‬ ‫غیر زنده هم مصداق دارد ولی مذهب فقط برای‬ ‫بشر است‪ .‬حیوانات مذهب ندارند ولی دارما دارند‪.‬‬ ‫دارما مفهوم بسیار وســیع تری از مذهب دارد و‬ ‫گفته می شود که دارما وظیفه مندی ذهن است‪.‬‬ ‫دارما انواع گوناگون دارد؛ گونا دارما ‪ ،‬سوابهاوا‬ ‫دارما ‪ ،‬نیاتا دارما ‪ ،‬وهیتا دارما ‪ .‬گونادارما به عناصر‬ ‫خاک‪ ،‬اب‪ ،‬هوا‪ ،‬اتش و اتر و مشخصه های درونی‬ ‫انها اخالق می شــود‪ .‬اب بــودن اب هرگز از ان‬ ‫جدا نمی شود و اتش بودن اتش و این گونادارما‬ ‫است‪ .‬همه موجودات حتی باکتری ها‪ ،‬حیوانات و‬ ‫‪ ....‬همگی سوابهادارما دارند‪ .‬اگر دارما نباشد همه‬ ‫چیز در هستی از بین می رود‪ .‬پرستو پرنده ترسو‬ ‫و کوچکی اســت‪ .‬اگر خاصیت ترسو بودن را رها‬ ‫کند‪ ،‬دیگر پرستویی در کار نیست؛ ترسو بودن‪،‬‬ ‫پرســتو را هویت میدهد و حفظ میکند‪ .‬پس در‬ ‫تمام ارکان و موضوعات هستی دارما وجود دارد‪.‬‬ ‫در مورد انسان دارما اگاهی ذهن از وظیفه خود‬ ‫است‪ .‬پس برای انسان بهتر بودن‪ ،‬شما باید اگاهی‬ ‫را تکلیف خود بدانید؛ بدون ان ما حتی انسان هم‬ ‫نیستیم‪ .‬سوابها دارما مشخصه انسان بودن است‪.‬‬ ‫این در تکالیف فردی نیاتادارما خوانده می شــود‬ ‫و در هیچ موقعیتی نمی تواند کنار گذاشته شود‪.‬‬ ‫اما نیاتادارما ان چیزی اســت که درست و خوب‬ ‫است در هر موقعیتی‪ .‬هیتا یعنی خوب‪ ،‬هر چه که‬ ‫برای من خوب و درســت است و این خوب بودن‬ ‫کام ً‬ ‫ال نسبی است‪ .‬هوشمندی به ما کمک می کند‬ ‫بدانیم در این مکان و زمان چه تکلیفی داریم که به‬ ‫این وهیتادارما می گوییم‪ .‬یعنی انچه که برای شما‬ ‫در این مکان و زمان خوب است‪ .‬پس در اشتانگا‬ ‫یوگا شما باید بدانید تکلیف و وظیفه شما نسبت‬ ‫به شــرایطی که دارید و زمان و مکانی که در ان‬ ‫قرار دارید چیست‪ .‬ما باید نسبت به دارما انعطاف‬ ‫پذیری داشته باشیم و ترکیب درستی از خوب و‬ ‫درســت را به کار ببریم‪ .‬مانند پارچه که تار و پود‬ ‫دارد شما باید نیاتاکارما و وهیتاکارما را با هم داشته‬ ‫باشــید‪ .‬نیاتا تکلیف ها را مشخص می کند وهیتا‬ ‫براساس واقعیات نسبی بنا شــده است‪ .‬بنابراین‬ ‫اصول اخالقی مذهبی فقط دریاما و نیاما توصیه‬ ‫نمی شوند بلکه در همه ارکان اشتانگایوگا ما این‬ ‫اصول را داریم‪ .‬ما به دلیل جهل مان فرض میکنیم‬ ‫کــه ابتدا یاما و نیاما را یاد بگیریم وبعد اســاناها‬ ‫و بعد پرانایاما و ســپس دهیانا ‪ ...‬در حالیکه این‬ ‫اصول اخالقی مذهبی در همه ارکان اشتانگا یوگا‬ ‫همزمان وجود دارند‪.‬‬ ‫تفاوت دارما و کارما چیست؟‬ ‫گفتیم که دارما به معنای سلوک و راهبر ماست‪،‬‬ ‫انچه باید انجام دهیم‪ ،‬اما کارما ان چیزی اســت‬ ‫که ما انجام میدهیم‪ .‬خــوب مطلق (دارما ) باید‬ ‫در هنگام انجام اعمالمــان (کارما) در نظر گرفته‬ ‫شــود‪ .‬کارما و دارما مانند تار و پود پارچه به هم‬ ‫بافته می شوند‪ .‬هر لحظه ما در حال ایجاد کارما‬ ‫هســتیم حتــی در خواب عمیق چــون در بدن‬ ‫سیستم خودکار در حال انجام کار است ‪ .‬همانگونه‬ ‫که والدین مســئول کودکان خود هستند ما هم‬ ‫مســئول کارمای خود و بدن خود و ذهن خود و‬ ‫حتی سیســتم خودکار بدن خود هستیم‪ .‬کارما‬ ‫حتــی ما را در لحظه مرگ هم رها نمیکند‪ .‬گفته‬ ‫میشود که دم اخر پر مشغله ترین لحظه کارماست‬ ‫چون کالبد استرولوژی یا اختری شما در انزمان‬ ‫در حال انجام کارهای الزم و در حال ترک مرکب‬ ‫است پس کارما در هر لحظه با ماست‪ .‬دارما هم در‬ ‫هر لحظه ما را نگه میدارد پس این دو بهم مرتبط‬ ‫و در هم تنیده اند‪ .‬اگر من هشــیار به دارما باشم‬ ‫میفهمم چه کاری در این لحظه برای من درست‬ ‫و خوب است و کارمای درست را انجام میدهم‪.‬‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪47‬‬ صفحه 48 ‫پنج اصل مهم یوگا برای زندگی بهتر‬ ‫ازکتاب تمرینها و فلسفه یوگا‬ ‫اشرام شیوااناندا‬ ‫برگردان‪ :‬شهال قاسمیان دستجردی‬ ‫یوگا شــیوه ی زندگی اســت کــه برپایه‬ ‫نظــم‪ ،‬ســاده زیســتی واندیشــه واال بنــا‬ ‫شــده‪ ،‬دراین دنیای پراســترس اگرشــما‬ ‫ایــن پنج نکته ی اصلــی را درزندگی خود‬ ‫بکارببندید‪ ،‬درایجاد تعادل وحفظ قدرت‬ ‫بــدن‪ ،‬ذهــن و روح خــود موفق خواهید‬ ‫سوامی ویشنودواناندا‬ ‫بود‪.‬‬ ‫سوامی ویشــنودواناندا با بررسی زندگی امروزی‬ ‫وبا ترکیب ان براساس خرد باستانی یوگا‪ ،‬پنج اصل‬ ‫مهم را انتخاب کرده و به عنوان الگو به رهروان یوگا‬ ‫ارائه داده اســت‪ .‬با به کاربستن این اصول پنج گانه‬ ‫می توان به زندگی شاد و سالم دست یافت‪ .‬این پنج‬ ‫اصل عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ .1‬اسانا تمرین های بدنی‬ ‫‪ .2‬پرانایاما تمرین های تنفسی‬ ‫‪ .3‬شاواسانا و ریلکسیشن‬ ‫‪ .4‬تغذیه سالم و طبیعی‬ ‫‪ .5‬مثبت اندیشی و مدیتیشن‬ ‫همانطورکــه درشــماره قبل گفتیــم بدن یک‬ ‫وســیله  ی نقلیه برای روح ماست‪ .‬بدن احتیاجاتی‬ ‫دارد کــه باید انها را بــراورده کرد تا بتواند وظایف‬ ‫خــود را به خوبی به انجام برســاند‪ .‬برای مثال می‬ ‫توانیم بدن را با یک اتومبیل مقایسه کنیم‪ .‬اتومبیل‬ ‫‪48‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫برای کارکردن به پنج چیزنیازدارد‪ :‬روغن کاری‪،‬‬ ‫باطری‪ ،‬سیستم خنک کننده‪ ،‬سوخت والبته یک‬ ‫ذهن روشن که بتواند انرا براند یعنی راننده‪.‬‬ ‫اسانا تمرین های بدنی‬ ‫اساناها یا وضعیت های بدن درمقایسه با ماشین‪،‬‬ ‫وظیفه روغن کاری را انجام می دهند‪ .‬اســاناها‬ ‫باعث نرم ومنعطف شدن ماهیچه ها‪ ،‬مفصل ها‪،‬‬ ‫ســتون مهره ها‪ ،‬رباط ها ودیگرقسمت های بدن‬ ‫می شــوند‪ .‬تمرین های فیزیکی یوگا ســرعت‬ ‫جریان خون را افزایش داده و بدینوســیله خون‬ ‫واکسیژن را با سهولت بیشتری دراختیاراندام های‬ ‫بدن قرارمی دهند‪ .‬تفاوت عمده میان اســاناها با‬ ‫ســایرتمرین های ورزشــی دراین است که یوگا‬ ‫هیچگاه ازخشونت استفاده نمی کند‪ .‬تمرین های‬ ‫یوگا اهســته و ارام صورت می گیرند و درحین‬ ‫انجــام انها فرد با تمرکز و اگاهی حرکات را اجرا‬ ‫می کند‪ .‬اساناها حرکاتی ثابت و پایدارند و نکته‬ ‫مهم درانها داشــتن تمرکزبردرســتی و صحت‬ ‫حرکات است‪ .‬همین امراساناها را تمریناتی انرژی‬ ‫دهنده می گرداند در حالی که اکثرتمرین‪-‬های‬ ‫ورزشی دیگر اغلب انرژی گیرنده هستند و باعث‬ ‫خستگی می شــوند‪ .‬تمرین های فیزیکی یوگا‬ ‫تمام قســمت های بدن اعم ازسیستم ماهیچه‬ ‫ایی‪ ،‬سیســتم اســکلتی‪ ،‬غدد داخلی‪ ،‬دستگاه‬ ‫تنفس‪ ،‬دســتگاه گوارش‪ ،‬دستگاه گردش خون‬ ‫و مهمترازهمــه سیســتم عصبــی را به کارمی‬ ‫گیرند‪ .‬درسیستم ماهیچه ایی‪ ،‬کاریوگا فقط قوی‬ ‫کردن عضالت نیســت بلکه با ایجاد کشش انها‬ ‫را نرم وانعطاف پذیرمی کند‪ .‬کارمهم دیگراساناها‬ ‫تقویت وجوانسازی ستون مهره هاست که نقش‬ ‫نگــه دارنده ی بــدن را ایفا می کند‪ .‬ســوامی‬ ‫ویشنودواناندا معتقد اســت که انعطاف ستون‬ ‫فقرات‪ ،‬انعطاف ذهن است‪ .‬تمرکزبرروی درست‬ ‫انجام دادن اساناها‪ ،‬هوشــیاری و اگاهی ذهن‬ ‫را باالبرده و باعــث تنظیم عمل تنفس نیز می‬ ‫گردد که این خود رهاسازی واسودگی جسم را‬ ‫به دنبال دارد‪ .‬بنابراین اساناها تنها برروی جسم‬ ‫اثرنمی گذارند بلکه برروی بدن انرژیکی یا کالبد‬ ‫اختری و برروی ذهن تاثیرات مطلوب می گذارند‪.‬‬ ‫تمرین های فیزیکی و بدنــی یوگا همچنان که‬ ‫ریتم تنفس را با حرکات جسمانی هماهنگ می‬ ‫کنند‪ ،‬اجــازه می دهند تا پرانا درنادی ها جریان‬ ‫یابد و از این طریق به تک تک ســلول های بدن‬ ‫برســد‪ .‬هنگامی که بدن و ذهن با هم هماهنگ‬ ‫می شــوند تمام تنش ها درقسمت های مختلف‬ ‫بدن ازبین می روند و درنتیجه ی این هماهنگی‪،‬‬ ‫حالی خوش به انسان دست می دهد‪ .‬ورزش هایی‬ ‫مثل پیاده روی و شنا می توانند درکناریوگا انجام‬ ‫شوند و مکملی برای اساناها باشند‪ .‬تمرین های‬ ‫بدنی یوگا به هیچ وجه رقابتی نیســتند و هدف‬ ‫انها تنها باالبردن ســطح اگاهی و تمرکزاســت‬ ‫که به انسان ارامشی توام با زیبایی دائمی هدیه‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫پرانایاما تمرین های تنفسی‬ ‫یوگا تاکید بســیارزیادی بر روی عمل تنفس‬ ‫دارد‪ .‬تنفــس در بدن حکم باطــری دراتومبیل‬ ‫را دارد‪ .‬درتنفس کامل یوگــی ازدیافراگم خود‬ ‫استفاده می کند‪ .‬درهنگام دم‪ ،‬اکسیژن وارد بدن‬ ‫شده و درهنگام بازدم‪ ،‬دی اکسیدکربن و سموم‬ ‫از بــدن خارج می گردند‪ .‬تاکید یوگا براگاهی از‬ ‫تنفس است و به ما می گوید به طوردائم مراقب‬ ‫دم و بازدم های خود باشیم‪ .‬تمرین های پرانایاما‬ ‫الگوهای تنفــس اگاهانه هســتند زیرا تنفس‬ ‫صحیح با روش یوگایی‪ ،‬نادی ها ( کانال های انرژی‬ ‫در کالبد اختــری) را پاک کرده و موجب جریان‬ ‫یافتن و تعادل انرژی حیاتی یا همان پرانا دربدن‬ ‫می شــود‪ .‬کلمه ی هاتا‪ 1‬از دو کلمه ی "ها "و "‬ ‫تا " تشکیل شده ومعنی ان خورشید و ماه است‬ ‫که اشــاره به دو نادی اصلــی بدن یعنی ایدا‪ ۲‬و‬ ‫پینگاال‪ ۳‬دارد‪ .‬تمرین های پرانایاما قادرند تعادل‬ صفحه 49 ‫را بین این دو کانال انرژی برقرارکنند وهمچنین‬ ‫تعادل را میان پراناوایو‪ 4‬و اپاناوایو‪ 5‬ایجاد نمایند‪.‬‬ ‫پرانا انرژی حیاتی است که در بدن انسان و درتمام‬ ‫کائنات موجود می باشد‪ ،‬تنظیم پرانا دربدن‪ ،‬کمک‬ ‫زیادی به برقراری هماهنگی انســان با کل جهان‬ ‫هســتی می کند‪ .‬برای گرفتــن نتیجه مطلوب‪،‬‬ ‫تمرین های پرانایاما باید بطورمرتب و جدی انجام‬ ‫شوند و دراغاز حتما باید زیرنظریک مربی اگاه و‬ ‫باتجربه صورت گیرند‪.‬‬ ‫شاواسانا و ریلکسیشن‬ ‫تمرین های ریلکسیشــن یا رهاســازی‪ ،‬مانند‬ ‫رادیاتور و سیستم خنک کننده ی اتومبیل عمل‬ ‫می کنند‪ .‬وقتی بدن و ذهن درگیرکارزیاد و مشغله‬ ‫بیش ازحد هســتند بهره وری انها کاهش میابد‪.‬‬ ‫ریلکسیشــن یک راه طبیعی برای شــارژ دوباره‬ ‫بدن و ذهن اســت‪ .‬ازانجایی کــه ذهن و بدن و‬ ‫عملکرد انها درارتباط دائمی با هم هســتند‪ ،‬ارام‬ ‫کردن انها نیز بطورهمزمــان رخ می دهد‪ .‬اگربه‬ ‫بدنمان اســتراحت بدهیم ذهن بــه طورخود به‬ ‫خود دروضعیت اســتراحت و ارامش قرارگرفته‬ ‫و ریلکس می شــود‪ .‬اگرذهن درگیر‪ ،‬مضطرب و‬ ‫متشنج باشد تاثیران برروی جسم نمایان می شود‪.‬‬ ‫ریلکسیشن دارای سه سطح می باشد‪ :‬ریلکسیشن‬ ‫فیزیکی‪ ،‬ریلکسیشن ذهنی و ریلکسیشن روحی‪.‬‬ ‫همینطوربرای تنش سه سطح وجود دارد‪ :‬تنش‬ ‫فیزیکی‪ ،‬تنش ذهنی و تنش روحی‪ .‬تنش فیزیکی‬ ‫از تغذیه ناســالم وعــادات نادرســت در زندگی‬ ‫بوجود می اید‪ .‬زندگی مدرن امروزی به خصوص‬ ‫درشهرهای بزرگ پرازتنش و استرس است و ان‬ ‫به علت عادات نادرســت زندگی اســت‪ .‬مشاغل‬ ‫ســخت و پرزحمتی که ذهن را درگیرمی کنند‪،‬‬ ‫تنش های زیــادی در ذهن پدید مــی اورند که‬ ‫احساسات منفی از قبیل خشم‪ ،‬تنفر‪ ،‬حسد‪ ،‬ترس‪،‬‬ ‫بدبینی‪ ،‬نگرانی و استرس را بوجود می اورند‪ .‬راه‬ ‫حل رهایی از این ســه سطح استرس را می توان‬ ‫درتمرینات ریلکسیشن یافت‪ .‬رهاسازی فیزیکی‬ ‫بدن در تمرین شاواسانا به رهاسازی ذهنی منجر‬ ‫می شود زیرا همانطور که قبال اشاره کردیم بدن‬ ‫و ذهن روی هم اثرکامال متقابل دارند‪ .‬تمرین های‬ ‫ریلکسیشن ضمن دادن اســتراحت همزمان به‬ ‫بدن‪ ،‬ذهن و روح‪ ،‬ارامشی عمیق ایجاد می کنند و‬ ‫بدن را شارژ کرده اماده ادامه زندگی و فعالیت های‬ ‫روزانه می کنند‪ .‬ریلکسیشن روحی‪ ،‬نوع عمیقتری‬ ‫از ریلکسیشــن اســت و ان وقتی بــه وقوع می‬ ‫پیوندد که ما به شــکل شــاهد و ناظری بربدن و‬ ‫ذهن خود دراییم‪ .‬سوامی ویشنودواناندا می گوید‪:‬‬ ‫رهایی کامــل زمانی رخ‬ ‫می دهــد که ایگو(نفس)‬ ‫ناپدید شده و بدن و ذهن‬ ‫دراگاهی کامل به سر می‬ ‫برند‪.‬‬ ‫تغذیه سالم و طبیعی‬ ‫تغذیــه ســالم و رژیم‬ ‫غذایی مناسب مانند بنزین‬ ‫و سوخت دراتومبیل است‪.‬‬ ‫تغذیه ایی سالم است که‬ ‫ســوخت مورد نیاز بدن‬ ‫را تامین کند بدون انکه‬ ‫مشکالت گوارشی بوجود‬ ‫اورد و سموم را وارد بدن‬ ‫نسازد‪ .‬تغذیه ی بدن ازراه‬ ‫غذا‪ ،‬هوا‪ ،‬اب و نورخورشید‬ ‫انجام می گیرد‪ .‬تحقیقات‬ ‫پزشکی زیادی نشان داده‬ ‫اند که رژیم غذایی گیاهی‬ ‫بسیارسالمتراز رژیم غذایی‬ ‫غیرگیاهی اســت‪ .‬رژیم‬ ‫غذایــی یوگایی کــه انرا‬ ‫تغذیه ساتویک‪ ( 6‬طبیعی)‬ ‫می نامند به سالمت بدن‬ ‫و ذهن کمک می کند و ضمن تامین ســوخت‬ ‫کافی برای انجام کارها‪ ،‬ارامش وخرســندی را‬ ‫برجســم و روح مستولی می گرداند‪ .‬بدن برای‬ ‫بدست اوردن انرژی و ترمیم بافت های خود نیاز‬ ‫به غذا دارد‪ .‬مواد اصلی که مورد نیاز بدن هستند‬ ‫عبارتنــد از‪ :‬پروتئین‪ ،‬کربوهیدرات‪ ،‬چربی‪ ،‬مواد‬ ‫معدنی و ویتامین ها‪ .‬تمام این مواد را می توان در‬ ‫بافت های گیاهی پیدا کرد‪ .‬پروتئین درحبوبات‪،‬‬ ‫لوبیای سویا‪ ،‬توفو و لبنیات به وفوریافت می شود‪.‬‬ ‫کربوهیدرات درغالتــی مانند گندم‪ ،‬جو و برنج‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬چربی دردانه های روغنی و لبنیات‬ ‫موجود است و مواد معدنی و ویتامین ها به مقدار‬ ‫فراوان درمیوه ها و سبزیجات وجود دارند‪ .‬رژیم‬ ‫غذایی گیاهی تغذیه ایی ســالم ازمواد طبیعی‬ ‫است که خاصیت قلیایی داشته و هضم و جذب‬ ‫ان اسان است‪ .‬تغذیه ی ساتویک‪ ،‬فارغ ازغذاهای‬ ‫تاماســیک (مانده‪ ،‬فریزشده‪ ،‬فاســد وگندیده‪،‬‬ ‫کنســروی) وغذاهای راجاسیک(ســرخ شده‪،‬‬ ‫ادویه دار‪ ،‬کبابی‪ ،‬چرب و شــور) است‪ .‬یوگی ها‬ ‫با عمل به اصل اهیمســا( اصل بی ازاری وعدم‬ ‫خشونت) ازکشــتن و خوردن گوشت حیوانات‬ ‫پرهیزمی کنند‪ .‬امروزه بــا تزریق هورمون ها به‬ ‫دام وطیورو نگه داری نادرســت ازانها‪ ،‬پرهیزاز‬ ‫خوردن گوشــت حیوانات عاقالنه تر به نظرمی‬ ‫رســد‪ .‬رژیم غذایی ســاتویک به ما کمک می‬ ‫کند تا تمرین های یوگا‪ ،‬یعنی اساناها و پرانایاما‬ ‫و مدیتیشــن را بهترانجام دهیم زیرا انجام این‬ ‫تمرین ها جسمی سبک و شاداب را می طلبند‪.‬‬ ‫بسیاری از بیماری ها ازجمله بیماری های قلبی‪،‬‬ ‫گوارشی‪ ،‬چاقی‪ ،‬دیابت‪ ،‬فشــارخون‪ ،‬ارتروز و‪...‬‬ ‫حاصل تغذیه ناسالم و عادات بد غذایی هستند‪.‬‬ ‫مثبت اندیشی و مدیتیشن‬ ‫و بالخره اتومبیل بــرای حرکت نیاز به یک‬ ‫راننده ی ماهردارد‪ ،‬کسی که تصادف نکند و به‬ ‫خودش و دیگران صدمه نزند‪ .‬یوگی یاد می گیرد‬ ‫که با کنترل واداره ذهن و احساسات خود‪ ،‬نظم‬ ‫وانظباط را رعایت نماید‪ ،‬نظم و انظباط دراثرمثبت‬ ‫اندیشی بوجود می ایند‪ .‬هیچ ذهن درگیرو مملو‬ ‫ازافکارمنفی نمی تواند واقع بین باشد و نمی تواند‬ ‫رشــد کرده و به خرد و اگاهی دست پیدا بکند‪.‬‬ ‫مدیتیشن و تمرین توجه این قدرت را به ما می‬ ‫دهد تا همــواره و درهمه حال بتوانیم ذهنمان‬ ‫را کنتــرل کنیــم و راننده ای شایســته برای‬ ‫جسممان باشیم‪.‬‬ ‫‪1-Hatha‬‬ ‫‪2-Ida‬‬ ‫‪3-Pingala‬‬ ‫‪4-Prana Vayu‬‬ ‫‪5-Apana Vayu‬‬ ‫‪6-Sattvic‬‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪49‬‬ صفحه 50 ‫چطور انجام مد اهسته‬ ‫هم نوعی یوگا است‬ ‫نویسنده‪ :‬سیندی لی‬ ‫‪۱‬‬ ‫ترجمه‪ :‬پروانه قاسمیان دستجردی‬ ‫‪@Parybaba_ji‬‬ ‫قبل از اینکه این مطلب را بنویســم‪ ،‬دراولین روز سرد پس از فصل تابستان‪،‬‬ ‫به دنبال لباسهایی می گشتم که گرمتر باشند‪ .‬همانطور که داشتم شلوارهای‬ ‫جیــن خودم را از کمد در میــاوردم‪ ،‬در این فکر بودم که ایا هنوز اندازه من‬ ‫هســتند‪ .‬خوشبختانه زیپ شلوارم بسته شد و ک ً‬ ‫ال اندازه تنم بود ولی سوراخ‬ ‫بزرگی در پشت شلوارم ایجاد شده بود‪ .‬برای من که یک فرد عاشق خیاطی‬ ‫هســتم‪ ،‬مشکلی نبود‪ .‬می توانستم سریع پشت چرخ خیاطی بنشینم و از‬ ‫شــلوار جین قدیمی ام یک لباس جدید درســت بکنم و برای مهمانی چند‬ ‫ساعت بعد بپوشم‪.‬‬ ‫ولی برای انروز وقت زیادی نیاز داشــتم‪ .‬به طور کلی دوست دارم همه چیز‬ ‫خیلی بی نقص باشد‪ ،‬مثل وقتی که دوست دارم مدیتیشنم هم کامل باشدکه‬ ‫قطعاً به شــرایطی مثل ارامش ذهن و تمرکز نیاز دارد‪ .‬در زمان مدیتیشــن‬ ‫شــما بر روی تنفس خودتان تمرکز می کنیــد و در زمان رفوکاری هم باید‬ ‫کام ً‬ ‫ال متمرکز و اگاه از احساس تان نسبت به پارچه و ارتباط ان با انگشتان‬ ‫دستانتان و همینطور سوزن و نخ باشید‪.‬‬ ‫برای همین شــلوار جین ام را برداشــتم و بردم جایی که میز بزرگی دارم و‬ ‫روی ان چرخ خیاطی‪ ،‬جعبه هایی از انواع تکه پارچه ها و ربان ها و نخهایی‬ ‫با رنگهای مختلف قرار گرفته است‪ .‬شلوارم را روی میز گذاشتم و به دنبال‬ ‫پارچه هایی گشــتم که در حدود اندازه سوراخ ایجاد شده در شلوارم بود‪.‬‬ ‫من پارچه ها و تکه پارچــه های زیادی دارم و به طور کلی پارچه ای از‬ ‫خانه ما دور ریخته نمی شــود‪ .‬بعد از ان سعی کردم با انواع تکه پارچه‬ ‫هایی که قب ً‬ ‫ال به روشهای چاپ های سنتی ژاپنی بر روی انها چاپ زده‬ ‫بودم‪ ،‬فرمهای تزئینی بر روی شلوارم ایجاد کنم و به ان شکل و شمایل‬ ‫جدیدی بدهم‪.‬‬ ‫بعضی وقت ها‪ ،‬در حالی که متمرکز این کار هستم‪ ،‬به نظرم خیاطی‬ ‫و وصله دوزی شبیه به تمرینات « وینیاسا»‪ 2‬است‪ .‬حرکات وینیاسا‬ ‫هم شامل سه بخش است‪ :‬بوجود امدن‪ ،‬ماندن و در نهایت انحالل‬ ‫و بعد از مرحله انحالل؛ دوباره چیزی باعث بوجود امدن می شود‪.‬‬ ‫این نکته من را متوجه حرکت سوزن می کند‪ ،‬داخل پارچه فرو‬ ‫رفتن‪ ،‬ماندن و سپس خارج شدن از جهت دیگری از پارچه به‬ ‫عبارتی؛ بخشــهایی از جین از بین رفته و عمل وصله کردن‬ ‫باعث میشود که مرحله بوجود امدن دوباره صورت بگیرد‪.‬‬ ‫در مــورد حرکات تنفس نیز همین اتفاق می افتد و دم و‬ ‫بازدم نیز همین حس را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫گاهی که مشغول به دوخت و دوز هستم‪ ،‬ذهنم به سوی‬ ‫گذشــته میرود‪ ،‬به مادرم فکر می کنم که به من دوزندگی را یاد داد‪ .‬ابتدا او‬ ‫به من دوختهای دســتی را یاد داد‪ ،‬بعد از ان دوخت های تزئینی بر روی‬ ‫بالشــتک ها را اموختم‪ .‬وقتی بزرگ تر شــدم یاد گرفتم که با پارچه های‬ ‫مختلف و با چرخ خیاطی لباس بدوزم‪ .‬سپس عمیقاً به این نکته فکر کردم که‬ ‫چطور می توانم با این کارم به توسعه پایدار و مد اهسته در راستای کمک به‬ ‫محیط زیست اقداماتی انجام بدهم‪.‬‬ ‫شــاید قبل از ‪ 20‬سال اخیر‪ ،‬هنرهای سنتی و دوختهای دستی‪ ،‬رفوکاری و‬ ‫تکــه دوزی‪ ،‬به نظر کاری پیش پــا افتاده بود که فقط افراد فقیر ان را انجام‬ ‫‪50‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫می دادند‪ .‬ولی اکنون این کارها به عنوان کارهای هنری و بسیار ارزشمندی‬ ‫شناخته شده است که مدیون توجه به تخریبی است که مد سریع به محیط‬ ‫زیســت می زند و همچنین دریافت نقش و اهمیت مد اهسته است‪ .‬یکی از‬ ‫موارد مهم که باعث تخریب زمین می گردد‪ ،‬کودهای شــیمیایی اســت که‬ ‫برای رشد پنبه از ان استفاده می کنند‪ .‬همینطور رنگرزی های شیمیایی بر‬ ‫روی پارچه ها و تهیه و تولید الیاف مصنوعی‪ ،‬همگی دست به دست هم می‬ ‫دهند تا ســطح کربن در جهان افزوده شده و در نتیجه تولیدگازهای گلخانه‬ ‫ای بکند و در نهایت اب بســیار زیادی نیز اتالف گردد‪ .‬کسانی مثل من که‬ صفحه 51 ‫از مد اهســته حمایت می کنند‪ ،‬ترجیح می دهند که برای لباسهای خود از‬ ‫الیاف بازیافتی طبیعی و یا دســت دوم استفاده بکنند‪ .‬با اهداف توسعه و مد‬ ‫پایدار؛ مد ســریع که در طول ده های اخیر‪ ،‬به تولید زیاد و ارزان و غیر قابل‬ ‫اســتفاده مجدد‪ ،‬توجه ویژه داشته است‪ ،‬خوشبختانه کم کم جای خود را به‬ ‫مد اهسته می دهد‪.‬‬ ‫خریدن لباســها‪ ،‬تیشرت‪ ،‬وســایل یوگا‪ ،‬هودی و حتی کفشهایی که توسط‬ ‫مد سریع تولید شــده اند‪ ،‬ثمره دستمزدهای کم برای کارگران‪ ،‬پارچه های‬ ‫نامرغوب و همچنین شرایط کاری نامناسب در کارخانه های تولیدی هستند‪.‬‬ ‫به عنوان یک یوگی به نظر کار اص ً‬ ‫ال صحیحی نیســت که برای لباسها‪ ،‬ابزار‬ ‫و وســایل یوگایی از مد سریع اســتفاده بکنیم‪ ،‬این امر با روح و اهداف یوگا‬ ‫مغایرت دارد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1999‬میالدی‪ ،‬کالسی را با استادی داشتم که در طول دهه های‬ ‫زیــادی یوگا درس میــداد‪ ،‬در انجا یاد گرفتم که به طور مثال وقتی بر روی‬ ‫انگشت پایم فشار وارد می کنم‪ ،‬چطور در جناغم بازتاب دارد‪ .‬به عبارتی دیگر؛‬ ‫یاد گرفتم که در یوگا باید به همه چیز در اطرافم توجه کامل داشــته باشم‪.‬‬ ‫هر کار و امری در زندگی میتواند راه و طریق یوگا باشد حتی خیاطی کردن‪.‬‬ ‫در حالی که شلوارم را روی میز پهن می کردم به کارگرانی که پنبه را کاشته‬ ‫بودند‪ ،‬انان که در کارخانه ها پنبه ها را تبدیل به پارچه کردند‪ ،‬رنگ زدند و‬ ‫انان که دوختند تا تبدیل به شلوار جین شود‪ ،‬حتی به انان که گیاهان نیل‬ ‫را برای تولید رنگهای نیلی می کاشــتند و انان که رنگ می ساختند‪ ،‬توجه‬ ‫کردم‪ .‬تمام این مراحل به مقدار اب بسیار زیاد‪ ،‬الودگی ابها و اقیانوس ها و از‬ ‫بین رفتن محیط زیست می انجامد‪ .‬از اینروست که جهان برای نجات محیط‬ ‫زیست و زمینی سبز‪ ،‬به مد اهسته روی اورده است‪.‬‬ ‫مد اهسته نیز کام ً‬ ‫ال شبیه به یوگا‪ ،‬به ما کمک می کند که به درک صحیح‬ ‫در مورد محیط اطراف خود برسیم و سعی کنیم که در حفظ ان بکوشیم‪.‬‬ ‫وقتی اخرین دوخت را زدم‪ ،‬احساس کردم که با تمام وجودم کار کردم‪ ،‬انچه‬ ‫که در یوگا به ان « سانتوشا»‪ 3‬می گویند‪ ،‬تمام و کمال‪ ،‬و به نظرم جین خیلی‬ ‫مناسبی برای فصل سرما درست کردم‪.‬‬ ‫‪1-Cyndl Lee‬‬ ‫‪2-Vinyasa‬‬ ‫‪3-Santosha‬‬ ‫ســیندی لی‪ :‬نویســنده پنج کتاب یوگایی‪ ،‬اولین زن غربی است که مربی یوگا است که‬ ‫اموزش های اساناها و بودیسم تبتی را اموزش می دهد‪ .‬وی در سال ‪ 1998‬میالدی‪ ،‬مرکز‬ ‫‪ OM‬یوگا را در نیویورک تاســیس کرد‪ .‬سیندی لی به عنوان یکی از مربیان تاثیر گذار در‬ ‫ایاالت متحده امریکا‪ ،‬تمرکز خود را بر روی تدریس یوگا‪ ،‬مدیتیشن و مد پایدار گذاشته است‪.‬‬ ‫‪cyndilee.com‬‬ ‫‪YOGAJOURNAL.COM‬‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪51‬‬ صفحه 52 ‫فص‬ ‫سم‬ ‫ت‬ ‫اتبستان ل ا و ی اه‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬شیمال خان‬ ‫دریک ظهرگرم تابستانی که دوشای پیتا به حداکثرمیزان خود رسیده‪ ،‬هیچ چیزبه اندازه‬ ‫یک نوشیدنی خنک ودلچسب نمی تواند انرژی تحلیل رفته ناشی ازخستگی و کارروزانه‬ ‫را بازگرداند‪ .‬اسموتی ها نوشیدنی هایی هستند که ازمخلوط کردن میوه های یخ زده تهیه‬ ‫می شوند ومی توانند جای بستنی و یا شربت هایی که با قند مصنوعی درست می شوند‬ ‫را بگیرند‪ ،‬ضمن اینکه سرشــاراز ویتامین و مواد سالم و مغذی هستند‪ ،‬حتی می توان‬ ‫درفصل تابستان به عنوان یک وعده غذایی ازانها استفاده کرد‪.‬‬ ‫اسموتی هندوانه و بستنی وانیلی‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫برش های هندوانه بی هسته دولیوان‬ ‫بستنی وانیلی نصف لیوان‬ ‫اب نصف پیمانه‬ ‫بستنی وانیلی برای داخل اسموتی به مقداردلخواه‬ ‫طرز تهیه‪ :‬تمام مواد باال را درمخلوط کن ریخته و با هم خوب ترکیب کنید‪ .‬اسموتی را‬ ‫در لیوان ها ریخته و داخل هرکدام یک یا دو اسکوپ بستنی بریزید‪.‬‬ ‫اسموتی هلو و موز‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫هلوی بی هسته پنج عدد‬ ‫موز یک عدد‬ ‫اب سیب یک پیمانه‬ ‫یخ شش قطعه‬ ‫طرز تهیه‪ :‬ســه عدد هلو و یک عدد موز را به همراه اب ســیب و تکه های یخ داخل‬ ‫مخلوط کن ریخته و با هم میکس کنید‪ .‬پوست دو هلو را کنده و انها را به صورت مکعبی‬ ‫خرد کنید‪ .‬اسموتی را داخل لیوان ها ریخته وتکه های هلو را داخل انها بریزید‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ صفحه 53 ‫اسموتی سیب و هویج‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫اب سیب یک لیوان‬ ‫اب هویج یک لیوان‬ ‫موز یک عدد‬ ‫گالب یک قاشق غذا خوری‬ ‫بستنی زعفرانی برای داخل اسموتی‬ ‫پودرپسته برای تزئین‬ ‫طرز تهیه‪ :‬اب سیب و اب هویج و موزوگالب را درون مخلوط کن ریخته و با هم‬ ‫ترکیب کنید‪ .‬اســموتی را درون لیوان ها ریخته و داخل هرلیوان یک یا دو اسکوپ‬ ‫بستنی زعفرانی بگذارید و روی ان پودر پسته بریزید‪.‬‬ ‫اسموتی توت فرنگی و کیوی‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫توت فرنگی های یخ زده یک پیمانه‬ ‫کیوی پوست کنده دوعدد‬ ‫شیرسویا یک لیوان‬ ‫برش های کیوی وتوت فرنگی تازه برای تزئین‬ ‫طرز تهیه‪ :‬تمام مواد باال را درون مخلوط کن ریخته و با هم ترکیب کنید‪ .‬اسموتی‬ ‫را درون لیوان ها ریخته و ازبرش های کیوی و توت فرنگی برای تزئین استفاده کنید‪.‬‬ ‫اسموتی توت فرنگی و ماست‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫توت فرنگی های یخ زده یک پیمانه‬ ‫ماست گیاهی یا ماست معمولی کم چرب یک لیوان‬ ‫اب نصف پیمانه‬ ‫شــیربادام یک قاشق ســوپخوری(بادام ها را خیسانده و پوســت انها را بگیرید و‬ ‫درمخلوط کن با کمی اب میکس کنید)‬ ‫توت فرنگی های تازه وبرگ نعنای تازه برای تزئین‬ ‫طرز تهیه‪ :‬تمام مواد باال را درون مخلوط کن با هم میکس کنید‪ .‬اسموتی را درون‬ ‫لیوان ها ریخته با برگ نعنای تازه و برش های توت فرنگی تزئین نمایید‪.‬‬ ‫اسموتی پرتقال و موز‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫اب پرتقال یا شربت پرتقال یک لیوان‬ ‫موزدوعدد‬ ‫پرتقال یخ زده یک پیمانه (یا یک پیمانه یخ خرد شده)‬ ‫بستنی وانیلی یک پیمانه‬ ‫پره های پرتقال تازه یا برش های پرتقال با پوست برای تزئین‬ ‫طرز تهیه‪ :‬تمام مواد باال را درون مخلوط کن ریخته و با هم ترکیب کنید‪ .‬اسموتی‬ ‫را درون لیوان ها ریخته و با برش ها یا پره های پرتقال تزئین کنید‪.‬‬ ‫اسموتی اناناس و موز‬ ‫مواد الزم‪:‬‬ ‫اناناس خرد شده یک پیمانه‬ ‫موزیک عدد‬ ‫شیرسویا یک لیوان‬ ‫یخ شش قطعه‬ ‫پودراجیل برای تزئین‬ ‫طرز تهیه‪ :‬تمام مواد باال را درون مخلوط کن ریخته و با هم ترکیب کنید‪ .‬اسموتی‬ ‫را درون لیوان ها ریخته و روی انها پودراجیل بریزید‪.‬‬ ‫می توانید اسموتی ها را درون قالب بستنی یخی بریزید و پس ازیخ زدن میل نمایید‪.‬‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪53‬‬ صفحه 54 ‫ک‬ ‫ود‬ ‫ک‬ ‫جادویی یوگا‬ ‫جنگل‬ ‫ِ‬ ‫یوگ‬ ‫ای‬ ‫ببر یوگی‬ ‫اشنایی با ِ‬ ‫غزاله ادم پور‬ ‫‪@ghazaleadampour‬‬ ‫سالم‪ .‬حاضری به جستجو در جنگل جادویی یوگا ادامه دهیم؟‬ ‫شماره ی قبل در این جنگل با سگ و گربه ی یوگی اشنا شدیم‪.‬‬ ‫حاال می خواهیم باز هم در این جنگل جستجو کنیم تا با موجودات‬ ‫دیگر هم َاشنا شویم‪ .‬اگر اماده هستی با ما همراه باش‪:‬‬ ‫ارام ارام در جنگل قدم می زنیم‪ .‬پشت بوته ها صدای‬ ‫ی‪‎‬تواند باشد؟‬ ‫خش خش می اید‪ .‬یعنی چه حیوانی م ‬ ‫بله ! یک ببر ! اما این یک ببر معمولی نیست‪ .‬در جنگل جادویی یوگا همه ی موجودات به ما درس جدیدی‬ ‫می دهند‪ .‬به ببر یوگی نزدیک می شویم تا ببینیم چه درسی برای ما دارد؟‬ ‫بیا با هم تالش کنیم مانند او حرکت کنیم‪ .‬به نظر تو حرکت او شــبیه چه حیوان دیگری است که در این‬ ‫جنگل با او َاشنا شدی؟‬ ‫‪54‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ صفحه 55 ‫بله ! شبیه گربه و سگ یوگی است ‪ .‬ببریوگیِ ما از خانواده و اشنایان گربه و ِ‬ ‫سگ یوگی‬ ‫است‪ .‬به حرکات او نگاه کن‪ .‬می توانی مانند او این حرکت را تکرار کنی؟‬ ‫مانند گربه و سگ به حالت چهاردست و پا قرار بگیر‪.‬‬ ‫وقتی َس َرت را باال می بری یکی از پاهای خودت را هم از پُشت باال ببر‪.‬‬ ‫وقتی سرت را پایین می اوری‪ ،‬همان پا را پایین بیاور و بینی و زانویت را به هم نزدیک کن‪.‬‬ ‫این حرکت را سه بار با هر پا تکرار کن‪.‬‬ ‫حاال تو هم مانند ببر یوگی حرکت می کنی !‬ ‫می توانی خودت را در کنار ببر یوگی در حال انجام این حرکات نقاشی کنی؟‬ ‫بعد از انجام این حرکات چه احساسی در بدن خود داری؟‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪55‬‬ صفحه 56 ‫یوگای کودکان چیست؟‬ ‫نویسنده‪ :‬ماریجه رود‬ ‫مترجم‪ :‬ایدا جوادی‬ ‫‪@Ayda_javady‬‬ ‫"هنگامــی کــه پیر می شــویم‪ ،‬بــازی را متوقف نمی کنیم‪،‬‬ ‫بلکــه زمانــی که بــازی کــردن را متوقــف می کنیــم پیر می‬ ‫شویم‪".‬‬ ‫جورج برنارد شاو‬ ‫کالس یوگای کودک‪ ،‬بسیار با کالس یوگای بزرگسال متفاوت است‪ .‬درکالس‬ ‫یوگای کودک‪ ،‬انها روشی غیر رقابتی و سرگرم کننده برای انجام حرکات یوگا‬ ‫و بدست اوردن ذهن اگاهی از طریق استفاده از اهنگ‪ ،‬بازی و داستان دارند‪.‬‬ ‫من حدود ‪ 8‬ســال پیش‪ ،‬اموزش یوگا به کودکان را در یک مدرسه محلی‬ ‫اغاز کردم‪ .‬زیرا در ان زمان احساس کردم زمان انتقال تجربیاتم به کودکان‬ ‫فرا رســیده است‪ .‬و مطمئن بودم یوگا‪ ،‬در جوانی به کودکان کمک بسیاری‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫اثرات یوگا بر کودکان‪ ،‬بســیار مشهود اســت‪ .‬همیشه هنگامی که کودکان‬ ‫احســاس تغییری در بدنشان می کنند‪ ،‬ان احســاس را با صداقت ابراز می‬ ‫کنند‪ ،‬که این کارشان بسیار ارزشمند است‪.‬‬ ‫در کالس های یوگای کودکان‪ ،‬از مضامین مختلفی استفاده می کنیم که این‬ ‫مضامین‪ ،‬مطابق با درک کودکان از جهانند‪ .‬از انجایی که بسیاری از اساناها‬ ‫در یوگا‪ ،‬از طبیعت و حیوانات الهام گرفته شــده اند‪ ،‬هنگامی که کودکان از‬ ‫حــرکات و صداهای حیوانات و طبیعت تقلید می کنند‪ ،‬این فرصت را دارند‬ ‫که خــود را به عنوان موجود زنده دیگری تصــور کنند و ذهنا خصوصیات‬ ‫مثبتشان را بدست اورند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬هنگام اجرای حرکت شیر‪ ،‬نه تنها‬ ‫می توانند قدرت و رفتار شیر را تجربه کنند‪ ،‬بلکه با تقلید از ژست شیر‪ ،‬درونا‬ ‫نیز احساس قدرت را در خود تقویت می کنند‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫حرکات بدنی در یوگای کودک‪ ،‬انها را به معنای واقعی با یوگا اشنا می کند‪.‬‬ ‫و در انها ارزش هایی همچون شناخت احساسات‪ ،‬همدلی‪ ،‬عزت نفس و‪...‬‬ ‫را بوجود می اورد‪.‬‬ ‫هنگامی که کودکان بدنشان را مانند گربه کشش می دهند‪ ،‬مانند فالمینگو‬ ‫تعادالشــن را حفظ می کنند و یا مانند یک درخت محکم و اســتوار می‬ ‫ایستند‪ ،‬و مانند زنبور عسل نفس می کشند‪ ،‬احترام به همه زندگی و اصل‬ ‫وابستگی متقابل در درونشان شکل می گیرد‪.‬‬ ‫در یوگای کودک‪ ،‬عالوه بر استفاده از مضامین مبتنی بر طبیعت‪ ،‬مباحثی‬ ‫در مورد مهارتها و ارزشهای زندگی نیز با کودکان داریم‪.‬‬ ‫ارزشها و مهارتهایی مانند‪:‬‬ ‫حق شناسی‬ ‫رحم و شفقت و دلسوزی‬ ‫استحکام و قدرت‬ ‫خود کنترلی‬ ‫مراقبت از خود‪ ،‬دیگران و محیط زیست‬ ‫شجاعت‬ ‫توجه‬ ‫قناعت‬ ‫کودکان همگی این اخالقیات را در درون خود دارند‪ ،‬برای درک و استفاده‬ ‫صحیح از انها فقط به کمی تشویق نیاز دارند‪.‬‬ ‫این موارد‪ ،‬جزئی از یاما و نیاما هستند که در یوگا سوتراهای پتنجلی توضیح‬ ‫داده شده اند‪ .‬از طریق کار با این دستورالعمل های اخالقی‪ ،‬کودکان فلسفه‬ ‫ی یوگا را به روشی سرگرم کننده می اموزند‪.‬‬ ‫یوگا برای کودکان‪ ،‬نه تنها برای تمام سنین قابل استفاده است‪ ،‬بلکه در عین‬ ‫حال بسیار سرگرم گننده نیز می باشد‪.‬‬ ‫درباره نویسنده‪ :‬ماریجه رود‬ ‫تحرک‪ ،‬همیشــه جزئــی جدایی ناپذیر از زندگی ماریجه بوده اســت‪ .‬او‬ ‫هنگامی که تصمیم گرفت به جــای ادامه تحصیل در اکادمی رقص برای‬ ‫تحصیل در رشته ی روانشناسی به دانشگاه برود‪ ،‬یوگا واراد زندگی اش شد‬ ‫و تمام خالء باقی مانده دران را پر کرد‪.‬‬ صفحه 57 ‫نقل قول های زیبا و مفرح برای رهایی از‬ ‫استرس‪ ،‬فشار و داشتن لحظاتی ارام و شاد‬ ‫مترجم‪ :‬ژیال حاتمی (مترجم زبان های انگلیسی و فرانسه و مربی یوگا)‬ ‫برگرفته از تقویم ذن‪ ،‬انتشارات پلی بک (‪) 2021 play bac‬‬ ‫با اوج گرفتن و افق دید را گسترده تر کردن‪ ،‬بینش‬ ‫ش انسان قوی تر و بهتر می شود‪ .‬پیشنهاد‬ ‫و پذیر ‬ ‫می کنیم کــه از امروز طی یک ماه اینده‪،‬هرروز‪،‬‬ ‫روز خود را با یکی از این پیام ها شــروع کنید و‬ ‫در طول روز ان پیام را به کار بندید‪ .‬در پایان ماه‬ ‫نتیجه را مشاهده کنید‪.‬‬ ‫پیام روز اول‪:‬‬ ‫از همه رنج ها‪ ،‬رنجی دردناک تر است که ما نسبت‬ ‫به خودمان روا داشته ایم‪ ،‬خودت را دریاب!‬ ‫پیام روز دوم‪:‬‬ ‫شتاب زدگی را امروز رها کن و بر هر کاری که در‬ ‫حال انجام ان هستی‪ ،‬تمرکز کامل داشته باش!‬ ‫پیام روز سوم‪:‬‬ ‫پیر شدن به معنی رسیدن به انتهای خط زندگی‬ ‫نیست‪ ،‬پیر شدن یعنی تمام مدت در گذشته خود‬ ‫سیر کنی‪ ،‬پس گذشته را رها کن!‬ ‫پیام روز چهارم‪:‬‬ ‫امروز یک دم نوش گیاهی با طعم دلخواهت بنوش‬ ‫و با اضافه کردن کمــی وانیل‪ ،‬به ریلکس کردن‬ ‫خودت کمک کن!‬ ‫پیام روز پنجم‪:‬‬ ‫هــر کالمی که بر زبان جاری می کنی‪ ،‬باید مانند‬ ‫یک گوهر باشد‪ ،‬سنجیده و کوتاه اما گران بها!‬ ‫پیام روز ششم‪:‬‬ ‫امروز اسانای یوگای گربه (‪ )cow and cat‬را انجام بده‬ ‫تا احســاس راحت تری در بهبود دردهای کمر و‬ ‫تنفس هایت داشته باشی!‬ ‫پیام روز هفتم‪:‬‬ ‫اشتباه جزو الینفک زندگی بشری است‪ ،‬اشتباهات‬ ‫خود را قضاوت نکن‪ ،‬اگر در زندگی اشتباه کردن‬ ‫وجود نداشته باشد‪ ،‬واقعیت ها پنهان خواهند ماند!‬ ‫پیام روز هشتم‪:‬‬ ‫امروز یک ونیم لیتر اب را حتما بنوش‪ ،‬زیرا باعث‬ ‫می شــود که سموم ایجاد شــده بر اثر فشارهای‬ ‫عصبی و استرس از بدن خارج شود‪.‬‬ ‫پیام روز نهم‪:‬‬ ‫بــا صبر کردن و صبور بودن‪ ،‬درهای رحمت را به‬ ‫روی خود باز کن!‬ ‫پیام روز دهم‪:‬‬ ‫امــروز از جر و بحث پرهیز کن! و خودت را جای‬ ‫طــرف مقابل بگذار و از دید او و با شــرایط او به‬ ‫مسئله نگاه کن!‬ ‫پیام روز یازدهم‪:‬‬ ‫پی بردن به اشتباهات و ندانستن های خودت‪،‬‬ ‫بهترین بخش خودشناسی است!‬ ‫پیام روز دوازدهم‪:‬‬ ‫برای هر کاری زمان مناسبی وجود دارد‪ ،‬باید‬ ‫فرق بین "لجاجت" و "پشتکار" را بدانی‪ ،‬گاهی‬ ‫وقت ها زمان انجام بعضی کارها نیست!‬ ‫پیام روز سیزدهم‪:‬‬ ‫تحمل درشت گویی بعضی افراد بهتر از پشیمان‬ ‫شدن از انتقامی عجوالنه است!‬ ‫پیام روز چهاردهم‪:‬‬ ‫هیچ وقت برای رسیدن به ارزوهایت دیر نیست!‬ ‫پیام روز پانزدهم‪:‬‬ ‫به هــر ان چه توجه کنی‪ ،‬همان را به دســت‬ ‫خواهــی اورد! "از کــوزه همــان تــراود که‬ ‫در اوست"‬ ‫پیام روز شانزدهم‪:‬‬ ‫انســان بالغ‪ ،‬حرف را اول در دهــان مزه مزه‬ ‫می کند و با ارامش و تفکر بیان می کند‪ ،‬و در‬ ‫عمل‪ ،‬سریعتر پیش می رود‪.‬‬ ‫پیام روز هفدهم‪:‬‬ ‫امروز وقتی در ترافیک گیر کردی‪ ،‬کف دستت‬ ‫را دو تا ســه دقیقه ماســاژ بده تا استرس را‬ ‫برطرف شود!‬ ‫پیام روز هجدهم‪:‬‬ ‫خوشبختی یک عادت است که باید در خودت‬ ‫پرورش دهی!‬ ‫پیام روز نوزدهم‪:‬‬ ‫بهتر است که یک راه درست را لنگ لنگان بروی تا‬ ‫اینکه با قدمهایی محکم و استوار پا در راهی اشتباه‬ ‫بگذاری!‬ ‫پیام روز بیستم‪:‬‬ ‫شکست پایه و اساس موفقیت است!‬ ‫پیام روز بیست و یکم‪:‬‬ ‫امروز سر هیچ و پوچ خودت را ناراحت نکن!‬ ‫پیام روز بیست و دوم‪:‬‬ ‫یادت باشد که سختی ها همیشگی نیستند‪ ،‬روزهای‬ ‫سرد زمستان با نوید بهار تمام می شوند!‬ ‫پیام روز بیست و سوم‪:‬‬ ‫با انجام یوگا‪ ،‬هر روز واز هر نظر‪ ،‬بهتر و بهتر می شوی!‬ ‫پیام روز بیست و چهارم‪:‬‬ ‫بــزرگ منشــی واقعی این اســت که بــه خودت‬ ‫مسلط باشی!‬ ‫پیام روز بیست و پنجم‪:‬‬ ‫شادی نصف ســامتی است! پس به خودت بگو که‬ ‫بلند شو‪ ،‬شادی کن و برقص!‬ ‫پیام روز بیست و ششم‪:‬‬ ‫رویاهای بزرگ داشته باش‪ ،‬تا دستاوردهای بزرگی‬ ‫نصیبت شود!‬ ‫پیام روز بیست و هفتم‪:‬‬ ‫اگر به دنبال یک دوست بدون عیب و نقص هستی‪،‬‬ ‫همیشه بدون دوست خواهی ماند!‬ ‫پیام روز بیست و هشتم‪:‬‬ ‫امروز همه و از جمله خودت را ببخش‪.‬‬ ‫پیام روز بیست و نهم‪:‬‬ ‫امروز به خاطر هرچه داری شکرگزار باش‪.‬‬ ‫پیام روز سی ام‪:‬‬ ‫امروز به خودت یک هدیه بده‪.‬‬ ‫پیام روز سی و یکم‪:‬‬ ‫امروز برای همه موجودات عالم ارزوی ســامتی و‬ ‫خوشبختی بکن‪.‬‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪57‬‬ صفحه 58 ‫جرعه ایی از یک کتاب‬ ‫در صلح بمانیم‬ ‫خالصه نویسی‪ :‬سوسن عبدالرضایی‬ ‫صلح مقصد نیســت بلکه مســیری است در‬ ‫ازاد راه انســانیت که وظیفه ی ما گرفتن دست‬ ‫دیگران و دعوت ان ها به وارد شدن در این مسیر‬ ‫زیباســت‪.‬دنیا تو هستی و دنیا از تو جدا نیست‪.‬‬ ‫دنیا با تمام مشــکالتش از پاسخ های تو شکل‬ ‫یافته است‪ ،‬بنابراین راه حل در ایجاد مشکالت‬ ‫تازه نیست‪.‬‬ ‫صلح مفهومی از دوستی اجتماعی و همدلی‬ ‫در غیاب خصومت و وحشــیگری است‪ .‬در این‬ ‫مفهوم صلح شــرایطی ارام‪ ،‬بی دغدغه و خالی‬ ‫از تشویش‪ ،‬کشــمکش و ستیز است‪ .‬صلح یک‬ ‫ارمان جهانی تلقی می شــود‪ .‬صلح یک مفهوم‬ ‫مطلق نیست و میتواند بســته دیدگاه دینی و‬ ‫فرهنگی تعریف متفاوتی داشته باشد‪ ،‬به همین‬ ‫ترتیب با اجزای مختلفی می توان صلح را مطالعه‬ ‫کرد‪ .‬شامل مسائل مربوط به جنگ‪ ،‬خلع سالح و‬ ‫کنترل تسلیحات نظامی و سایر موضوعات‪.‬‬ ‫هر بار که حالت وجــودی خود را تغییر می‬ ‫دهیم و روزمان را با بــاز کردن قلبمان بر روی‬ ‫حالت های متعالی شروع می کنیم‪ ،‬حالت هایی‬ ‫که ما را به عشق به زندگی‪ ،‬شادی وجود‪ ،‬رغبت‬ ‫زندگی‪ ،‬حالت شکرگزاری به خاطر اینکه اینده‬ ‫از قبل اتفاق افتاده و سطحی از مهربانی نسبت‬ ‫به دیگران می رســاند‪ ،‬باید این انرژی و حالت‬ ‫وجودی را در تمام روز با خود داشته باشیم و ان‬ ‫را تجلی بخشیم‪ ،‬چه در حالت نشسته باشیم و‬ ‫چه در حالت ایستاده یا در حین قدم زدن یا دراز‬ ‫کشیدن‪ .‬در این صورت وقتی رویدادهای ناراحت‬ ‫کننــده ای در زندگی ما یا در دنیا رخ می دهد‪،‬‬ ‫اگــر به جای بروز واکنــش های طبیعی و قابل‬ ‫پیش بینی مثل ابراز خشم‪ ،‬ناراحتی‪ ،‬خشونت‪،‬‬ ‫ترس‪ ،‬رنج و پرخاش از خود صلح و ارامش نشان‬ ‫دهیم‪ ،‬دیگر ســبب تقویت اگاهی کهنه ی دنیا‬ ‫نخواهیم شــد‪ .‬اگر الگوی شکستن این چرخه و‬ ‫تجلی صلح باشیم‪ ،‬سبب خواهیم شد دیگران هم‬ ‫همین کار را انجــام دهند‪ .‬از انجایی که دانش‪،‬‬ ‫متعلق به ذهن اســت و تجربه متعلق به بدن‪ ،‬از‬ ‫فکر به عمل می رسیم‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫اگر این رفتارهای واکنشــی را تعدیل کرده‬ ‫و از بروز این تجربیات و احساســات تکراری‬ ‫جلوگیری کنیم‪ .‬دیگر در مغزمان ان مدارهای‬ ‫گذشــته‪ ،‬فعال و متصل نمی شوند‪ .‬این گونه‬ ‫است که دیگر بدن ما نسبت به ان احساسات‬ ‫محدودکننده ی ذهن‪ ،‬شــرطی نمی شود و‬ ‫خود و رابطه ی ما با دنیای اطراف را تغییر می‬ ‫دهیم‪ .‬هر بار که چنین می کنیم‪ ،‬در عمل به‬ ‫بدن مان یاد می دهیم که انچه را ذهن از نظر‬ ‫عقلی فهمیده است‪ ،‬از نظر شیمیایی بفهمد‪.‬‬ ‫این گونه اســت که ژن های نهفتــه ای را انتخاب‬ ‫و فعال می کنیم که منجر به پیشرفت می شوند‪،‬‬ ‫نه منجر به بقا‪ .‬اکنون صلح در درون ماســت و می‬ ‫خواهیم از مسیر ژنتیک کاری انجام دهیم که از نظر‬ ‫زیستی هم همان شویم‪ .‬ایا این همان چیزی نیست‬ ‫که تمام رهبران‪ ،‬اولیا‪ ،‬عرفا و اساتید در طول تاریخ‬ ‫تبلیغ کرده اند؟‬ ‫راه ماورای طبیعی شــدن دقیقــا از همین جا‬ ‫اغاز می شــود‪ .‬اگر کاری را که احساس می کنید‬ ‫غیر طبیعی اســت انجام دهید‪ ،‬یعنی خالف تمام‬ صفحه 59 ‫چیزهایی عمل می کنید کــه از نظر ژنتیکی‬ ‫و اجتماعی برنامه ریزی شــده اید تا در هنگام‬ ‫خطــر انجام دهید‪ .‬یقین دارم هر موجودی که‬ ‫از اگاهی قبیله‪ ،‬دســته‪ ،‬مدرسه یا گروه خارج‬ ‫شــده تا با محیط در حال تغییر سازگار شود‪،‬‬ ‫نوعی احســاس ناراحتی و تردید را تجربه می‬ ‫کند‪ .‬اما یادمان نرود که زیســتن در ناشناخته‬ ‫ها به معنای حضور در قلمروی امکان هاست‪.‬‬ ‫تغییــری در انرژی نیــاز دارد‪ .‬یعنی به یک‬ ‫حالت وجــودی جدید که به مدت کافی حفظ‬ ‫شــود و با اراده ای قوی پیــاده گردد تا کاری‬ ‫کند که دیگران ســطح انرژی خود را باال برند‬ ‫و ترغیب شــوند که همان کار را انجام دهند‪.‬‬ ‫وقتی دیگران سطح خود را از ان حالت وجودی‬ ‫محدود به انرژی جدیدی رساندند‪ ،‬همان اینده‬ ‫ای را خواهنــد دید که رهبرانشــان می بینند‪.‬‬ ‫اعداد نهفته‪.‬‬ ‫بعد از سال ها اموزش افراد در راستای تحول‬ ‫شخصی به این نتیجه اعداد نهفته رسیده ام که‬ ‫هیچ کس تغییر نمی کند‪ ،‬مگر اینکه انرژی خود‬ ‫را تغییر دهد‪ .‬در واقع وقتی کسی درگیر تغییر‬ ‫باشد‪ ،‬کمتر در موردش حرف می زند و بیشتر‬ ‫به ان عمل می کند‪ .‬این شخص سعی می کند‬ ‫ان را زندگی کند‪ .‬این کار مســتلزم هشیاری‪،‬‬ ‫اراده‪ ،‬حاضر ماندن و توجه مداوم به حالت های‬ ‫درونی است‪ .‬شاید بزرگترین مانع بر سر راه این‬ ‫است که نه تنها ناراحت و معذب نباشیم‪ ،‬بلکه با‬ ‫این ناراحتی کنار بیاییم‪ ،‬چون ناراحتی چالشی‬ ‫است که سبب رشدمان می شود‪ .‬ناراحتی باعث‬ ‫می شود احساس سرزندگی کنیم‪.‬‬ ‫اگر اضطراب و واکنش بقا‪ ،‬نتیجه ی ناتوانی‬ ‫در پیش بینی اینده باشــند‪ ،‬یعنی این فکر یا‬ ‫باور که نمــی توانیم نتیجه ای را کنترل کنیم‬ ‫با اوضاع قرار اســت بدتر شود بر ما غالب شود‪،‬‬ ‫انگاه در صورتی که بخواهیم ذهن و قلب خود‬ ‫را بگشاییم و به امکان ها ایمان بیاوریم‪ ،‬باید با‬ ‫صفات بقامحوری که هزاران سال است در درون‬ ‫مان نهادینه شده اند‪ ،‬مقابله کنیم‪ .‬برای این کار‬ ‫باید همان چیزی را که همواره برای دستیابی‬ ‫به خواسته مان به کار برده ایم کنار بگذاریم تا‬ ‫برایمان اتفاق بهتری بیفتد به نظر من عظمت‬ ‫حقیقی در همین است‪.‬‬ ‫اگــر بتوانیم یک بار این کار را انجام دهیم و‬ ‫شبکه های عصبی مرتبط با خشونت‪ ،‬نفرت و‬ ‫تالفی را برهم زنیم و به جای ان شــبکه های‬ ‫عصبــی مرتبط با تجربه مهربانی‪ ،‬ســخاوت و‬ ‫حمایت را فعال کنیم و احساســات متناظر ان‬ ‫را ایجاد کند‪ ،‬انگاه دوباره هم خواهیم توانست‬ ‫این کار را انجــام دهیم و تکرار این انتخاب ها‬ ‫سبب می شود ذهن و بدن مان از نظر عصبی‪-‬‬ ‫شیمیایی شرطی شده و یکی شوند‪ .‬وقتی بدن‬ ‫و ذهن هر دو بدانند چطور باید این کار را انجام‬ ‫دهند‪ ،‬این امر بر ایمان درونی‪ ،‬اشــنا و اسان‬ ‫شــده و به طبیعت دوم ما تبدیل می شود‪ .‬در‬ ‫این زمان است که اندیشیدن و عمل کردن به‬ ‫صلح که زمانی مستلزم هشیاری وتمرکز بود به‬ ‫برنامه ای ناخوداگاه تبدیل می شود‪ .‬اکنون ما‬ ‫حالت وجودی جدید و خودکاری بر مبنای صلح‬ ‫داریم‪ ،‬یعنی صلح در درون ماست‪.‬‬ ‫این گونه است که ما می توانیم نظم سیستم‬ ‫عصبی‪-‬شیمیایی درونی جدیدی را حفظ کنیم‬ ‫که از تمام شــرایط محیط بیرونی ما بزرگ تر‬ ‫اســت‪ .‬در این حالت دیگر فقط صلح نیستیم‪،‬‬ ‫بلکه ارباب صلحیم و در کنــار ان‪ ،‬ارباب خود‬ ‫و محیط نیز هســتیم‪ .‬وقتی تعداد کافی از ما‬ ‫انســانها بتوانند به این حالت وجودی برسند و‬ ‫همه بر روی یک سطح انرژی‪ ،‬فرکانس و اگاهی‬ ‫متعالی قفل شوند‪ ،‬درســت مانند دسته ای از‬ ‫ماهی ها و پرندگان که با نظم و همسو حرکت‬ ‫می کنند‪ ،‬ما نیز همچون یک ذهن عمل می‬ ‫کنیم و در مقام یک گونه ظاهر می شــویم‪ .‬اما‬ ‫اگر مانند اندامی ســرطانی عمــل کنیم که با‬ ‫خودش سر جنگ دارد‪ ،‬انگاه گونه مان بقا پیدا‬ ‫نخواهدکرد و تکامل‪ ،‬راه خود را بدون ما ادامه‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫فیزیک کوانتوم‪ ،‬عصب شناســی اپی ژنتیک‬ ‫می دانیــم که ذهن درونی مــا بردنیای واقعی‬ ‫اطرافمان اثر می گذارد‪.‬‬ ‫از انجایی که ذهن بر ماده تاثیر می گذارد‪ ،‬ما‬ ‫باید ماهیت ذهن را بررسی کنیم‪ ،‬انگاه درک ما‬ ‫اجازه می دهد به کارمان معنا بخشیم‪.‬‬ ‫اگر شــناخت‪ ،‬پیش زمینه ی تجربه باشد‪،‬‬ ‫انگاه هر چه شــناخت بیشتری راجع به قدرت‬ ‫خود داشــته باشیم و بیشتر در مورد ساز و کار‬ ‫امور بدانیم‪ ،‬بیشــتر خواهیم توانست نامحدود‬ ‫بودن قابلیت های خود را هم در مقام فرد و هم‬ ‫در مقام جمع درک کنیم‪.‬‬ ‫برای شروع باید عادت کنیم که با قلب خود‬ ‫رهبــری کنیم‪ ،‬انرژی خــود را باال بریم و خود‬ ‫را بــر روی اطالعات و فرکانس های باالتری از‬ ‫جنس عشق تنظیم کنیم‪ .‬باید با تالش و اراده‪،‬‬ ‫همگی امضای الکترومغناطیســی منسجمی‬ ‫ایجاد کنیم‪ .‬وقتی انرژی خود را باال بریم و قلب‬ ‫خود را بگشاییم‪ ،‬میدان های الکترومغناطیسی‬ ‫بزرگتری ایجاد خواهیم کرد‪ .‬این انرژی اطالعات‬ ‫است و همه   ی ما قدرت ان را داریم که انرژی‬ ‫خــود را طوری جهت دهیم که بر روی ماهیت‬ ‫واقعیت‪ ،‬اثری بر جای بگذاریم‪.‬‬ ‫اگر این مفاهیم را به طور مرتب تمرین کنیم‪،‬‬ ‫ســطح انرژی خود را از حالت بقا به ســطوح‬ ‫بزرگتری از اگاهی‪ ،‬مهربانی‪ ،‬عشق‪ ،‬شکرگزاری‬ ‫و سایر احساسات متعالی تغییر می دهیم‪.‬‬ ‫هر بار که به عنوان اجتماعی جهانی مراقبه‬ ‫مــی کنیم‪ ،‬موج بزرگ تر‪ ،‬قوی تر و منســجم‬ ‫تری از عشــق و خیرخواهی را در سراسر دنیا‬ ‫به راه می اندازیــم ‪.‬اگر این کار را به قدر کافی‬ ‫انجام دهیم‪ ،‬نه تنها می توانیم تغییرات انرژی و‬ ‫فرکانس را در سراسر دنیا بسنجیم‪ ،‬همچنین‬ ‫مــی توانیــم تالش هــای خود را بر حســب‬ ‫تغییرات مثبتی که در رویدادهای اینده ایجاد‬ ‫می کنیم‪ ،‬بسنجیم‪.‬‬ ‫اگر می خواهید به نــام عدالت و صلح به پا‬ ‫خیزید‪ ،‬باید ابتدا صلح را در درون خود کشــف‬ ‫کنید‪ ،‬سپس ان را به دیگران نشان دهید‪ .‬یعنی‬ ‫اگر با همسایه تان سر جنگ دارید‪ ،‬از همکارتان‬ ‫بدتــان می اید و در مــورد رئیس تان داوری و‬ ‫قضاوت های بد می کنید‪ ،‬نمی توانید برای صلح‬ ‫کاری کنید‪.‬‬ ‫اینده ی بشریت مستلزم تکامل یک اگاهی‬ ‫جمعی نوین اســت‪ .‬چون تنها با قبول به هم‬ ‫پیوستگی اگاهی بشری و با استفاده از ان است‬ ‫که می توانیم مسیر تاریخ را تغییر دهیم‪.‬‬ ‫شاید زمانی که هستی واقعی خود را ببینیم‪،‬‬ ‫به یاد اوریم و به بیداری برســیم‪ ،‬انســان ها‬ ‫بتوانند به منزله ی یک اگاهی جمعی از حالت‬ ‫بقا به حالت پیشرفت برسند‪ .‬ان زمان است که‬ ‫می توانیم در ماهیت واقعی خود ادغام شــویم‬ ‫و به طور کامل به ظرفیت ذاتی خود به عنوان‬ ‫بنی بشر دسترسی داشــته باشیم‪ .‬ظرفیت ما‬ ‫ســخاوت‪ ،‬عشــق‪ ،‬خدمت گزاری و مراقبت از‬ ‫همدیگر و سیاره ی زمین است‪.‬‬ ‫پس چرا هر روز از خود نپرسیم‪ :‬اگر عشق بود‬ ‫چه کار می کرد؟‬ ‫عشق‪ ،‬هستی واقعی ماست و این همان اینده‬ ‫ای است که من در حال ساخت ان هستم‪ .‬اینده‬ ‫ای که در ان همه ی ما ماورای طبیعی هستیم‪.‬‬ ‫جرعه ای از کتاب ماوراءالطبیعه شدن اثر‪ :‬جو دیسپنزا‬ ‫ترجمه‪ :‬روزبه ملک زاده‪-‬هیمن برین‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪59‬‬ صفحه 60 ‫جدول شماره ‪2‬‬ ‫طرح ازسما ایجادی‬ ‫‪@samaijadi‬‬ ‫این جــدول را حل کنیــد ومعلومات‬ ‫یوگایی خود را بسنجید‪ .‬جواب را برای‬ ‫ما بفرستید وجایزه بگیرید‪.‬‬ ‫‪ .1‬افقی‪ -‬خواب یوگایی‬ ‫‪ .2‬عمــودی‪ -‬تنفــس متناوب از ســوراخ‬ ‫های بینی که برای کاهش اســترس بسیار‬ ‫مفید است‪.‬‬ ‫‪ .3‬افقی‪ -‬اصل عدم خشونت‬ ‫‪ .4‬عمــودی‪ -‬پاراماهانســا معــروف بــه‬ ‫یوگی خوشبخت‬ ‫‪60‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫‪ .5‬عمودی‪ -‬کانال های انرژی درکالبد اختری‬ ‫‪ .6‬افقی‪ -‬واژه ایی سانسکریت به معنی سازه‬ ‫که معموال به شــکل چهارگوشــی است که‬ ‫دران اشکالی ترسیم می کنند‪.‬‬ ‫‪ .7‬افقی‪ -‬فلسفه و حکمت الهی هند باستان‬ ‫‪ .8‬عمودی‪ -‬اسانای عقاب‬ ‫‪.9‬عمودی‪ -‬ذکربه زبان سانسکریت‬ ‫‪ .10‬افقی‪ -‬محلی برای اقامت معنوی وعزلت‬ ‫نشینی درهند‬ ‫‪ .11‬افقی‪ -‬انرژی حیاتی چینی‬ ‫‪ .12‬عمودی‪ -‬گردنبندی که ازهسته های یک‬ ‫نوع گیاه مخصوص درست می شود‬ ‫‪ .13‬افقی‪ -‬اصل درستکاری و دزدی نکردن‬ ‫‪ .14‬افقی‪ -‬انرژی منفی درفنگ شویی‬ ‫‪ .15‬افقی‪ -‬دوعنصرمتضاد و مکمل‬ ‫‪ .16‬عمــودی‪ -‬ششــمین مرحلــه از‬ ‫یوگای پاتانجالی‬ ‫‪ .17‬افقی‪ -‬عدد پنج درزبان سانسکریت‬ ‫‪ .18‬عمــودی‪ -‬وضعیت نشســته به معنی‬ ‫الماس یا رعد‬ صفحه 61 ‫یوگا برای همگان‬ ‫مقاله ای از‪ :‬پراشانت اس‪ .‬اینگر‬ ‫‪۱‬‬ ‫مترجم‪ :‬نگارسنجری فر‬ ‫یوگا‪ ،‬که زمانی قلمرو افراد انگشــت شــماری بود‪ ،‬امروزه به شــکل‬ ‫جهانی رواج پیدا کرده اســت‪ .‬علت محبوبیت یوگا برای عموم اشخاص‪،‬‬ ‫اثــرات درمانی یوگا بر جســم و ذهــن‪ ،‬و برخــورداری از حس عمیق‬ ‫سالمتی میباشد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫طریقت یوگا در طول قرون متمادی دســتخوش تغییر و تحول شده‬ ‫است‪ .‬در زمانهای باستان‪ ،‬افراد به منظور دست یابی به مراحل برتر اگاهی‬ ‫در مسیر یوگا گام برمیداشتند‪ ،‬هر چند دست یافتن به این مقام برای هر‬ ‫کسی امکان پذیر نبود‪ .‬اما در عصر حاضر‪ ،‬صرف نظر از اینکه اشخاص در‬ ‫یوگا تازه کار باشند و یا به مراحل تجربی واالیی دست پیدا کرده باشند‪،‬‬ ‫یوگا روشی جامع و جهانی به حساب می اید که در دسترس همگان قرار‬ ‫دارد‪ .‬یوگا میتواند مطابق با نیازهای اشخاص طراحی شود‪ ،‬و این فرصت‬ ‫را برای پرتوجویان فراهم میکند که بسته به سرعت پیشرفت خود در این‬ ‫مسیر طی طریق کرده‪ ،‬و به سوی هدف غایی ‪ -‬دستیابی به هماهنگی‬ ‫تمام و کمال ذهن و جسم از طریق تسلط بر هنر مراقبه گام بردارند‪.‬‬ ‫مزایای یوگا در دوران حاضر‬ ‫یوگا تنها انجام دادن تمرینهای کششــی نیست؛ بلکه یک فلسفه ی‬ ‫زیستی ست که به فرد می اموزد چگونه به ارامش ذهن دست پیدا کند‬ ‫و از ایــن طریق‪ ،‬گردش انرژی را در بــدن اصالح نماید‪ .‬مزایای درمانی‬ ‫یوگا‪ ،‬صرف نظر از ســن‪ ،‬باورها‪ ،‬شرایط‪ ،‬و ظرفیتهای جسمانی میتواند‬ ‫شــامل حال هر کسی بشود‪ .‬نتیجه ی حاصل از مزایای درمانی یوگا بازه‬ ‫گسترده ی "مثبت" تا "بی نهایت" را در برمیگیرد‪.‬‬ ‫بــه طور اخص‪ ،‬اثــرات درمانی یوگا تاثیر قابل توجهی بر مشــکالت‬ ‫جهان پرهیاهوی‬ ‫ناشــی از ســرعت فزاینده ی زندگی مــدرن دارد‪ .‬در‬ ‫ِ‬ ‫امروز‪ ،‬با انتظارات رو به رشــد و فشــارهای موجود‪ ،‬یوگا مرهم ارامش‬ ‫بخشــی ســت که با ارام کردن ذهن‪ ،‬کاهش ســرعت عمــل افراد‪ ،‬و‬ ‫حضور در لحظه ی حاضر‪ ،‬ســبک زندگی اشفته حاکم بر زندگی فرد را‬ ‫متعادل میسازد‪.‬‬ ‫با انجام دادن مکرر تمرینهای یوگا‪ ،‬ما قادر خواهیم بود اگاهی خود را‬ ‫نسبت به وضعیت جسمانی و روانی مان گسترش بدهیم‪ .‬افزایش اگاهی‪،‬‬ ‫توانایی ما را در مواجهه با استرسهای روزمره و موقعیتهای چالش برانگیز‬ ‫بهبود میبخشــد و ما را قادر میسازد گامی به عقب برداریم و واکنشها و‬ ‫مکانیزم مقابله‪ ۲‬را در درون خودمان بازیابی کنیم‪.‬‬ ‫مدرسان یوگا‬ ‫به لطف مدرسان مدرن یوگا‪ ،‬این طریقت شکلی همه جانبه پیدا کرده‬ ‫اســت‪ .‬تمرینات یوگا به شکلی همه گیر رواج پیدا کرده و برای همگان‪،‬‬ ‫فارغ از گرایشــات مذهبی‪ ،‬معنوی‪ ،‬ذهنی‪ ،‬احساسی و برای افراد از همه‬ ‫گروههای سنی کاربرد پیدا کرده است‪ .‬از مشاهده ی انواع مختلف یوگا‪،‬‬ ‫میتوان به این مساله پی برد؛ از این میان میتوان به رشته هایی همچون‬ ‫یوگا برای کودکان‪ ،‬یوگای بارداری‪ ،‬یوگا برای ورزشکاران حرفه ای‪ ،‬یوگا‬ ‫برای افراد شــاغل‪ ،‬یوگا برای افراد معلول‪ ،‬و حتی یوگا برای سالمندان‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫به طور کلی‪ ،‬یوگا دانشی جامع است که بر تمامی جوانب انسانی اشراف‬ ‫دارد‪ ،‬و با تمام خصایص انسان شامل جسمی‪ ،‬روانی‪ ،‬فکری‪ ،‬و احساسی‬ ‫مرتبط است‪ .‬چنانچه تمرینهای یوگا به درستی و با خلوص نیت دنبال‬ ‫شود‪ ،‬میتواند به برانگیخته شدن خصایص مثبت فرد و به کاهش نقصها‬ ‫و کاستیها کمک شایانی کند‪ .‬نظر به اینکه یوگا با شاخه های مختلفی‬ ‫همچون اناتومی‪ ،‬فیزیولوژی‪ ،‬اگاهی‪ ،‬و احواالت باطنی سر و کار دارد‪ ،‬و‬ ‫نیازهای افراد را به خوبی میشناســد و تمامی جوانب مرتبط با سالمت‬ ‫فرد در ان لحاظ شــده است‪ ،‬قادر است بین بدن‪ ،‬ذهن‪ ،‬تنفس و اگاهی‬ ‫یکپارچگی ایجاد کند‪.‬‬ ‫"کلمات برای توصیف ارزش راستین یوگا قاصرند؛ تنها با تجربه کردن‬ ‫میتوانید به ارزش واقعی یوگا پی ببرید‪".‬‬ ‫‪1-Prashant S. Iyengar‬‬ ‫‪2-Coping Mechanism‬‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪61‬‬ صفحه 62 ‫شناخت اسانا‪:‬‬ ‫تمرین های چشم‬ ‫دکتر سوامی نیرماالناندا ساراسواتی‬ ‫لعیا نبی فر‬ ‫نگاه کردن چرخشــی‪ ،‬نگاه کردن به دور و نزدیک‪ ۱‬و مالش کف دست ها چشمی باال است و باعث سردرد و درنهایت اختالل بینایی می شود‪ .‬همچنین‬ ‫به هــم به گــروه تمرین های یوگا برای چشــم تعلق دارند‪ .‬هــر تمرین اثر نگاه کردن به دور و نزدیک با تغییر فاصله ی کانونی‪ ،‬اســودگی و ارامش را‬ ‫متفاوتی دارد اما اگر با تمرین های دیگر همراه شود‪ ،‬سالمتی کامل چشم را برای چشم های خسته فراهم می کند‪.‬‬ ‫تامین می کند‪.‬‬ ‫نگاه کردن چرخشی‬ ‫نگاه کردن چرخشی ترکیب بســیاری از حرکت های کره ی چشم یعنی‬ ‫حرکت های باال و پایین‪ ،‬راست و چپ و زاویه ای است‪ .‬عضالت ارادی اطراف‬ ‫کره ی چشم و عضالت خارجی چشمی مسئول این حرکت ها هستند‪ .‬تمرین‬ ‫نگاه کردن چرخشی این عضالت را تقویت می کند و برای چشم ها موثر است‬ ‫به ویژه وقتی به خاطر ضعف عضالت حمایت کننده دچار خستگی می شوند‪.‬‬ ‫این تمرین هماهنگی انها را بهبود می بخشــد و بنابراین برای حالت لوچی‬ ‫و دوبینی مفید اســت‪ .‬نگاه کردن چرخشی دامنه ی حرکت کره ی چشم را‬ ‫وسیع تر می کند و بنابراین میدان دید جنبی را افزایش می دهد‪ .‬این تمرین‬ ‫نقش کوچکی در اصالح نقص بینایی نزدیک یا دوربینی دارد‪.‬‬ ‫نگاه کردن به دور و نزدیک‬ ‫نگاه کردن به دور و نزدیک تمرینی عالی برای عضالت ریز داخل چشــم‪،‬‬ ‫عضالت داخلی چشمی اســت‪ .‬این عضالت در عنبیه یعنی ناحیه ای که به‬ ‫چشم رنگ می دهد قرار دارند و عدسی چشم ها را اداره می کنند‪ .‬اینها با تغییر‬ ‫انحنای عدسی بر توانایی چشــم ها برای تغییر فاصله ی کانونی در دامنه ی‬ ‫وســیعی از فاصله نظارت دارند‪ .‬این تمرین برای کســانی که مدت طوالنی‬ ‫چشم هایشان را به نقطه ی ثابتی می دوزند‪ ،‬مثل کار با کامپیوتر یا پشت میز‪،‬‬ ‫مطالعه های فشرده و طوالنی مدت و انواعی از فعالیت های هنری مفید است‪.‬‬ ‫نگاه کردن به دور و نزدیک همچنین برای اصالح نقص های بینایی دوربینی‬ ‫و نزدیک بینی و دوبینی ناشــی از تمرکز نادرست سودمند است‪ .‬این تمرین‬ ‫به گردش و تخلیه ی درست مایع داخل کره ی چشم کمک می کند بنابراین‬ ‫داخل چشمی به سطح عادی‬ ‫برای بازگرداندن فشار کره ی چشم به نام فشار‬ ‫ِ‬ ‫داخل‬ ‫در اب سیاه فایده دارد‪ .‬این وضعیت نوعی بیماری است که در ان فشار‬ ‫ِ‬ ‫‪62‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫مالش کف دست ها به هم‬ ‫مالش کف دست ها به هم تمرینی ارامش بخش برای کل کره ی چشم است‪.‬‬ ‫به عضالت خارجی و داخلی چشــم کمک می شود تا زیر حمایت دلنشین‬ ‫کف دســت ها و حرکت چرخشی شان ارام بگیرند‪ .‬گرمای کف دست ‪ ،‬شل و‬ ‫گشاد شدن رگ های خونی چشم را امکان پذیر می کند درنتیجه تامین خون‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬با شل شدن عضالت خارجی چشم‪ ،‬دیوار های چشم امکان‬ ‫منبسط شدن پیدا می کنند و فشار داخل چشمی پایین می اید‪ .‬درکل اثری‬ ‫ارامش بخش حاصل می شود‪ .‬از فشار روی کره ی چشم باید در هر شرایطی‬ ‫پرهیز کرد چرا کــه می تواند به طور موقت گردش خون را به خطر بیندازد‪،‬‬ ‫فشار مایع داخل چشم را باال ببرد و ناخواسته اعصاب بینایی را تحریک کند‪.‬‬ ‫مالش کف دســت ها بعد از هر تمرینی که به درون می برد مانند پرانایامای‬ ‫طوالنــی‪ ،‬یوگا نیدرا یا مراقبه ضروری اســت زیرا دوباره چشــم ها را برای‬ ‫تحریک های حسی خارجی اماده می کند‪ .‬همچنین اگر چشم ها خودبه خود‬ ‫شامباوی مودرا‪ 2‬گرفته باشند به حالت راحت و عادی برمی گردند‪ .‬مالش کف‬ ‫دست ها برای تسکین فشار چشم ‪ ،‬اصالح نقص های بینایی نزدیک و دوربینی‬ ‫و توان عمومی چشمی ها سودمند است‪.‬‬ ‫این تمرین های چشــم برای هر گروه ســنی از کودکان تا افراد مسن‪ ،‬با‬ ‫یا بدون بیماری چشــم مفیدند و هیچ ممنوعیتی ندارند‪ .‬از میان بســیاری‬ ‫از تمرین های توصیه شده برای چشم‪ ،‬این مجموعه ی سه تایی کمترین حد‬ ‫الزم برای هرکســی است تا از هرگونه مشــکل چشمی بکاهد و چشم ها را‬ ‫سالم نگه دارد‪.‬‬ ‫منبع‪YOGA, May 2011 :‬‬ ‫عنوان اصلی مقاله‪Know the Asana: Eye Exercises :‬‬ ‫‪ .1‬چند ثانیه نگاه کردن به نوک بینی و بعد چند ثانیه به نقطه ای دورم‪.‬‬ ‫‪ :Shambhavi mudra .2‬خیره شدن به بین دو ابروم‪.‬‬ صفحه 63 ‫یوگا به من کمک کرد تا خود را دوست بدارم‬ ‫فاطمه توازنی زاده‬ ‫‪@tavazoni_fatemeh‬‬ ‫در میانه ی هرج و مرج و بی تعادلی زندگی‪ ،‬زمانی‬ ‫که هیچ شــناختی از خود نداشــتم و حضور در‬ ‫دنیای درون معنایی در زندگی ام نداشت و روزگار‬ ‫به نظر تاریک و ناعادالنه سپری می شد‪ ،‬اشنایی‬ ‫من با من اغاز شد‪.‬‬ ‫روزهای ســرد و کســالت باری که از فرط عدم‬ ‫حضور و اگاهی‪ ،‬به امید یافتن استراحتگاهی برای‬ ‫خستگی های پایان ناپذیرم‪ ،‬روانه ی دیاری بسیار‬ ‫دورتر از ماًمن خود شده بودم‪.‬‬ ‫رمیده خاطر بودم و جدا مانده از خانه و کاشانه ی‬ ‫خویش‪ ،‬و در هوای دلتنگی نفس می کشیدم‪ .‬من‬ ‫حتی نمی دانستم که دلیل این دلتنگی چیست!‬ ‫" من " واژه ایســت که به وسعت جهان هستی ‪،‬‬ ‫اسیر و تنهاست‪.‬‬ ‫که اگر رخصــت یابد و پنجره ی جهان به رویش‬ ‫باز شــود‪ ،‬عاشــق ترین اســت‪ .‬او مناره ی بلند‬ ‫عاشقیســت و هرگز بی عشــق بــودن را تجربه‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫وقتی که خود را یافتم‪ ،‬دیدم که " من " همچون‬ ‫کودکی بی پناه ‪ ،‬شب ها و روزهای بسیاری را در‬ ‫گوشــه ای تنها ودرانزوا و درانتظار اغوشی گرم‬ ‫سپری کرده است‪.‬‬ ‫و او خود اغوشی گرم دارد به وسعت بی کرانه ی‬ ‫اسمان ها و زمین که بی نهایت غنی و بزرگ است‬ ‫و با تمام موجودات جهان یگانه‪.‬‬ ‫اه ای خدای بزرگ‪ ،‬انســان چطورمی تواند این‬ ‫ظلم را به خود روا دارد‪.‬‬ ‫خداوندا تو او را اشــرف مخلوقات نامیدی‪ ،‬اما او‬ ‫خود را در سیاهچال تنهایی رها می کند ان چنان‬ ‫که قادر به پیدا کردن خود در تاریکی ها نیست‪.‬‬ ‫اه ای خــدای بزرگ‪ ،‬چه دردنــاک بود روزهای‬ ‫اسارت من در مرداب و روزهای بی فروغ تنهایی‪.‬‬ ‫یادم مــی اید زمانــی را که در درونــی ترین‪،‬‬ ‫اندرونی های خانه‪ ،‬خود را پیدا کرده بودم‪ ،‬انگار‬ ‫که در ایینه به صورت خود مینگریستم‪ ،‬او دست‬ ‫به ســویم کشــید و در لحظه ی گرفتن دست‬ ‫یکدیگــر‪ ،‬با هم یکی و یگانه شــدیم‪ ،‬چرا که او‬ ‫اغوشی به وسعت تمام جهان داشت و من مانند‬ ‫رســیدن قطره ای به دریا در او حل شده و با او‬ ‫یگانه شدم‪.‬‬ ‫و ایــن ابتــدای راه بودن و دوســت داشــتن‬ ‫" خود " بود‪.‬‬ ‫تجربه ی وحدت و یگانگی با خود‪ ،‬تجربه ایست‬ ‫کــه روح مرا فروزان کرد و درخشــش ان نوری‬ ‫شد برای دیدن و یافتن جهانی اشنا که نه تنها‬ ‫حس شفقت و مهربانی با انسان های دیگر‪ ،‬بلکه‬ ‫با حیوان و نبات و جماد را نیز در من روشن کرد‪.‬‬ ‫و در این مسیر زیبا‪ ،‬یوگا معلمی برای من بود که‬ ‫خود از یگانگی و وحدت می اید‪ .‬از هماهنگی‪ ،‬از‬ ‫نظم‪ ،‬از اتحاد و از یکی شدن‪.‬‬ ‫یوگا همچون مادری دلســوز و مهربان که چراغ‬ ‫راه من شــد ومن مانند کودکی بی تجربه دست‬ ‫در دست او گذاشتم و قدم به قدم به پیش رفتم‬ ‫و جان به قوانین جهان شمول او اراستم‪ ،‬سر به‬ ‫صالح سپردم و دل به دریای ازادگی‪.‬‬ ‫و علم عظیم او زمانی در من متجلی شــد که "‬ ‫یوگا " شدم‪.‬‬ ‫باید در این کلمه ذوب شد و خود ان شد‪.‬‬ ‫او دریــای علــم و هنر وازادگیســت‪ .‬و تنها راه‬ ‫رسیدن به او‪ ،‬مانند او شدن است‪.‬‬ ‫به منظور به جریان انداختن چرخه های انرژی در بدن‪ ،‬کاهش دردهای عضالنی‪ ،‬کارکرد بهتر دستگاه‬ ‫گوارش‪ ،‬بهبود بخشیدن خواب‪ ،‬افزایش سیستم ایمنی و نهایتا بهبود کارکرد همه ارگان های بدن دانش یوگا‬ ‫اقدام به تولید چاکرامت این وسیله ضروری برای استفاده همه اعضا خانواده نموده است‪.‬‬ ‫برای اطالع از جزییات بیشتر با شماره واتساپ ‪ ۰۹۱۰۶۷۱۴۰۷۱‬موسسه دانش یوگا تماس حاصل نمایید‪.‬‬ ‫سفارش از طریق سایت‬ ‫‪chakrakala.com‬‬ ‫دانش یوگا تیر ‪ |1400‬شماره ‪151‬‬ ‫‪63‬‬ صفحه 64 ‫مراسم بزرگداشت روز جهانی یوگا در ساعت ‪ ۵‬بعد از ظهر روز دوشنبه ‪ ۳۱‬خرداد ماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫با حضور مربی ارزنده خانم پاشایی با بیست سال سابقه یوگا در شهر تبریز‬ ‫‪09141192738‬‬ ‫‪64‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ صفحه 65

آخرین شماره های ماهنامه دانش یوگا

ماهنامه دانش یوگا 163

ماهنامه دانش یوگا 163

شماره : 163
تاریخ : 1401/04/08
ماهنامه دانش یوگا 162

ماهنامه دانش یوگا 162

شماره : 162
تاریخ : 1401/03/02
ماهنامه دانش یوگا 161

ماهنامه دانش یوگا 161

شماره : 161
تاریخ : 1401/02/01
ماهنامه دانش یوگا 159-160

ماهنامه دانش یوگا 159-160

شماره : 159-160
تاریخ : 1400/12/28
ماهنامه دانش یوگا 158

ماهنامه دانش یوگا 158

شماره : 158
تاریخ : 1400/11/10
ماهنامه دانش یوگا 157

ماهنامه دانش یوگا 157

شماره : 157
تاریخ : 1400/10/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!