روزنامه کرانه شمال شماره 760 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 760

روزنامه کرانه شمال شماره 760

روزنامه کرانه شمال شماره 760

‫پیام تسلیت رهبر انقالب در پی شهادت‬ ‫دانشمند شهید محسن فخری زاده‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬یک شنبه ‪ 9/‬اذر‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 760‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫عامالن ترور شهید را مجازات‬ ‫و تالش علمی او را ادامه دهید‬ ‫‪1‬‬ ‫ادارات فقط در شـهرهای ساری‪ ،‬امل و بهشهر تعطیل است‬ ‫استانداری مازندران عالوه بر ابالغ تعطیلی ادارات استانی و شهرستانی در شهرستان های با وضعیت قرمز اعالم کرد که حضور مدیران کل و معاونین و روسای سازمان ها و مدیران مستقل واحدهای شهرستانی در محل ادارات الزامی است‪.‬بر اساس این‬ ‫اطالعیه محدودیت های جدید شامل شهرستان های با رنگ نارنجی و زرد نمی شود و لذا ضوابط اعالمی قبلی محدودیت ها در مورد شهرهای کشور زرد و نارنجی بر اساس ابالغ طرح جامع بوده و تعطیلی سراسری وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حمزه ای‪ ،‬مدیر کل امور مالیاتی مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫بسته جدید مالیاتی‬ ‫در حمایت از‬ ‫مشاغل اسیب دیده کرونا‬ ‫‪8‬‬ ‫پیام تسلیت استاندار مازندران در پی شهادت محسن فخری زاده‪:‬‬ ‫دشمنان کوردل‬ ‫و اذناب تروریست انان‬ ‫در خیال باطل اند‬ ‫با برگزاری اولین جلسه به همت شهرداری قائم شهر؛‬ ‫خلوت شدن ‪ 65‬درصدی جاده های مازندران‬ ‫در پی محدودیت های کرونایی‬ ‫حمزه ای‪ ،‬مدیر کل امور مالیاتی مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫بسته جدید مالیاتی در حمایت از‬ ‫مشاغل اسیب دیده کرونا‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور مالیاتـی اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬مدیـر کل امور مالیاتی با اشـاره بـه مصوبات چهل‬ ‫و پنجمین جلسـه سـتاد ملی مدیریت کرونـا از تمدید احکام‬ ‫اجرایـی‪ ،‬اعتـراض بـه اوراق مالیاتی‪ ،‬تمدید زمان بخشـودگی‬ ‫جرائـم‪ ،‬تسـلیم اظهارنامـه‪ ،‬صـدور پروانـه کسـب و ارائـه‬ ‫صورت هـای مالی حسابرسـی شـده خبـر داد‪.‬‬ ‫حمـزه ای بـه اسـتناد مصوبـات چهـل و پنجمین جلسـه سـتاد‬ ‫ملـی مدیریـت کرونـا‪ ،‬تشـریح کـرد‪ :‬مـوارد مقـرر در قانـون‬ ‫مالیات هـای مسـتقیم و قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده بـرای‬ ‫مهلـت زمانـی اعتراض بـه اوراق مالیاتی که اخریـن مهلت ان از‬ ‫تاریخ‪1399.09.01‬تـا ‪1399.11.01‬باشـد‪ ،‬و نیـز احـکام اجرای‬ ‫مـاده (‪ )۲۳۸‬قانـون مالیـات هـای مسـتقیم و مـاده ‪ ۲۹‬قانـون‬ ‫ارزش افـزوده بـرای مـدت مذکـور ‪ ،‬بـه مـدت یـک و نیـم مـاه‬ ‫تمدیـد می شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بخشـودگی جرایـم پرداخـت نشـده بدهـی‬ ‫مالیـات و عـوارض قانـون موسـوم بـه تجمیـع عـوارض مصـوب‬ ‫‪1381.10.22‬بـه شـرط پرداخت اصـل مالیات و عـوارض از اول‬ ‫اذر مـاه تـا پایـان سـال‪ ۱۳۹۹‬تمدیـد مـی شـود‪.‬‬ ‫مدیـر کل امـور مالیاتـی از تمدیـد یـک ماهـه مهلـت تسـلیم‬ ‫اظهارنامـه مالیـات بـر ارزش افـزوده دوره سـوم و چهـارم سـال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬و سـر رسـید پرداخـت مالیـات ان بـرای کلیـه مودیـان‬ ‫مالیاتـی گفـت و اشـاره کـرد؛ صـدور یا تجدیـد پروانه کسـب یا‬ ‫کار اشـخاص حقیقـی موضـوع مـاده (‪ )۱۸۶‬قانـون مالیات های‬ ‫مسـتقیم تـا پایـان سـال ‪ ۱۳۹۹‬نیاز بـه اخذ گواهـی پرداخت یا‬ ‫ترتیـب پرداخـت بدهـی مالیاتـی نخواهد داشـت‪.‬‬ ‫ملکشـاهی تصریـح کـرد‪ :‬کلیـه عملیـات اجرایی موضـوع فصل‬ ‫نهـم از باب چهـارم قانون مالیات های مسـتقیم (وصول مالیات)‬ ‫تا‪1399.11.10.‬بـرای اشـخاص حقیقی موقوف االجرا می شـود‬ ‫و اخریـن مهلـت تسـلیم اظهارنامـه مالیـات عملکـرد اشـخاص‬ ‫حقوقـی موضـوع مـاده (‪ )۱۱۰‬قانـون مالیـات های مسـتقیم که‬ ‫در بـازه زمانـی ‪ 1399.09.01.‬تا‪1399.11.01‬باشـد ‪ ،‬تـا تاریـخ‬ ‫‪ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰‬تمدیـد می شـود‪.‬‬ ‫وی در خاتمـه گفـت‪ :‬مهلـت ارائـه صورت های مالی حسابرسـی‬ ‫شـده توسـط سـازمان حسابرسـی یا موسسـات حسابرسی عضو‬ ‫جامعـه حسـابداران رسـمی ایـران موضـوع مـاده (‪ )۲۷۲‬قانـون‬ ‫مالیـات هـای مسـتقیم بـرای اشـخاص حقیقـی و حقوقـی کـه‬ ‫در اجـرای مقـررات مـاده مذکـور ملـزم بـه ارائـه ی صـورت‬ ‫هـای مالـی حسابرسـی شـده مـی باشـند حداکثـر تـا تاریـخ‬ ‫‪1399.11.30‬تمدیـد مـی شـود‪.‬‬ ‫فعالیت ستاد پشتیبانی‬ ‫و بازسازی یادمان‬ ‫شهدای هفت تپه کلید خورد‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫نوبت اول‬ ‫موضوع‪ :‬اجاره فضای تبلیغاتی ‪ 5‬ایستگاه تاکسی‬ ‫شــهرداری رامســر درنظــر دارد در اجــرای بند‪6‬مصوبــه ‪ 200‬مــورخ‬ ‫‪ 99.5.15‬و مــاده ‪ 13‬اییــن نامــه مالــی شــهرداری هــا نســبت بــه‬ ‫اجــاره فضــای تبلیغاتــی ‪ 5‬ایســتگاه تاکســی بــه شــرح ذیــل از‬ ‫طریــق مزایــده اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫*سایبان ایستگاه تاکسی واقع در میدان شهید رجایی‬ ‫*ســایبان ایســتگاه تاکســی واقــع در جنــب بیمارســتان امــام‬ ‫ســجاد(ع)‬ ‫*سایبان ایستگاه تاکسی واقع در روبروی اداره تامین اجتماعی‬ ‫*ســایبان ایســتگاه تاکســی واقــع در ابتــدای خیابــان ایــت اهلل‬ ‫کاشــانی‬ ‫*ســایبان ایســتگاه تاکســی واقــع در ابتــدای خیابــان ایــت اهلل‬ ‫طالقانــی‬ ‫‪-1‬واجدیــن شــرایط مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد و یــا اطــاع‬ ‫از ســایر شــرایط و جزئیــات تــا مــورخ ‪99.9.25‬بــه شــهرداری‬ ‫رامســر مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن ‪ 01155256173‬واحــد امــور‬ ‫قراردادهــای شــهرداری تمــاس حاصــل فرمائیــد‪.‬‬ ‫‪-2‬متقاضیــان واجــد شــرایط مــی بایســت بــرای شــرکت در مزایــده‬ ‫پنــج درصــد قیمــت کارشناســی را بــه حســاب ســپرده شــهرداری‬ ‫رامســر واریــز یــا ضمانــت نامــه بانکــی بــه همــان میــزان ارائــه‬ ‫نماینــد‪.‬‬ ‫‪-3‬در صورتــی کــه برنــدگان اول‪-‬دوم‪-‬ســوم حاضــر بــه انعقــاد‬ ‫قــرارداد نشــوند ســپرده انــان بــه ترتیــب ضبــط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪-4‬تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ ‪ 99.9.26‬خواهد بود‪.‬‬ ‫‪-5‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫نوبت دوم ‪99.9.15 :‬‬ ‫احمد خوش قلب‬ ‫م الف‪1053101:‬‬ ‫شهردار رامسر‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫خرب‬ ‫پیام رهبر انقالب درپی ترور دانشمند‬ ‫هسته ای شهید محسن فخری زاده‪:‬‬ ‫عامالن ترور شهید را مجازات و‬ ‫تالش علمی او را ادامه دهید‬ ‫حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای رهبـر انقلاب‬ ‫اسلامی در پی ترور دانشـمند هسته ای شهید‪،‬‬ ‫دکتـر محسـن فخـری زاده پیامـی صـادر کردنـد‪.‬‬ ‫متن پیام به این شرح است‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫دانشـمند برجسـته و ممتاز هسـته ای و دفاعی‬ ‫کشـور جنـاب اقـای محسـن فخـری زاده بـه‬ ‫دسـت مـزدوران جنایتـکار و شقاوت پیشـه بـه‬ ‫شـهادت رسـید‪ .‬ایـن عنصـر علمـی کم نظیـر‬ ‫جـان عزیـز و گرانبهـا را بـه خاطـر تالش هـای‬ ‫علمـی بـزرگ و مانـدگار خـود‪ ،‬در راه خـدا‬ ‫مبـذول داشـت و مقـام واالی شـهادت‪ ،‬پاداش‬ ‫الهی اوسـت‪.‬‬ ‫دو موضـوع مهـم را همـه ی دسـت اندرکاران‬ ‫بایـد به جِ ّد در دسـتور کار قرار دهند‪ ،‬نخسـت‬ ‫پیگیـری ایـن جنایت و مجـازات قطعی عامالن‬ ‫و امـران ان‪ ،‬و دیگـر پیگیـری تلاش علمـی‬ ‫و فنـی شـهید در همـه ی بخشـهائی کـه وی‬ ‫بدان هـا اشـتغال داشـت‬ ‫دو موضـوع مهـم را همـه ی دسـت اندرکاران‬ ‫بایـد به جِ ّد در دسـتور کار قرار دهند‪ ،‬نخسـت‬ ‫پیگیـری ایـن جنایت و مجـازات قطعی عامالن‬ ‫و امـران ان‪ ،‬و دیگـر پیگیـری تلاش علمـی‬ ‫و فنـی شـهید در همـه ی بخشـهائی کـه وی‬ ‫بدان هـا اشـتغال داشـت‪.‬‬ ‫اینجانـب بـه خانـدان مکـرم او و بـه جامعـه ی‬ ‫علمـی کشـور و به همـکاران و شـاگردان او در‬ ‫بخش هـای گوناگـون‪ ،‬شـهادت او را تبریـک و‬ ‫فقدان او را تسـلیت میگویـم و علو درجات او را‬ ‫از خداونـد مسـالت میکنم‪.‬‬ ‫سیدعلی خامنه ای‬ ‫ّ‬ ‫‪ ۸‬اذرماه ‪۹۹‬‬ ‫توزیع ‪ ۹۰۰‬بسته کمک‬ ‫معیشتی در رشت‬ ‫رزمایـش «مواسـات‪ ،‬همدلـی و کمـک مومنانه»‬ ‫کـه این روزها در کشـورمان و جای جای اسـتان‬ ‫گیلان در حـال برگزاری بوده‪ ،‬گامـی در راه رفع‬ ‫مشـکالت و تعمیـق پیوندهای ایمانی اسـت‪.‬‬ ‫جامعه بشـری همواره نیازمندی هایی داشـته و از‬ ‫همگرایی هـا و همبسـتگی های متنوعی برخوردار‬ ‫بـوده و تالش کرده اسـت تا در راسـتای رفع این‬ ‫نیازها قـدم بردارد‪.‬‬ ‫در ایـن میـان‪ ،‬پیوند اخـوت و بـرادری در جامعه‬ ‫ایمانی سـبب شـده است تا بسـیاری از مشکالت‬ ‫در اسـتوارترین پیوندهـای انسـانی رخـت بربندد‬ ‫و ایـن پیونـد کـه از ایمـان سرچشـمه می گیرد‪،‬‬ ‫حلال مشـکالتی شـود کـه در ابتـدا سـخت‬ ‫پنداشـته می شـدند‪.‬‬ ‫رزمایـش «مواسـات‪ ،‬همدلـی و کمـک مومنانه»‬ ‫کـه این روزها در کشـورمان و جای جای اسـتان‬ ‫گیلان در حـال برگزاری بوده‪ ،‬گامـی در راه رفع‬ ‫مشـکالت و تعمیـق پیوندهای ایمانی اسـت‪.‬‬ ‫سـتوانیکم پاسـدار مجتبی مردنیک گفـت‪ :‬امروز‬ ‫‪ ۴۰۰‬بسـته کمـک معیشـتی از مسـجد المهدی‬ ‫کمـاکل پیربـازار میـان نیازمنـدان توزیـع مـی‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬رزمایـش کمک مومنانـه فرصتی برای‬ ‫دسـتگیری از نیازمندان است‪.‬‬ ‫فرمانده حوزه امام رضا(ع)پیربازار گفت‪:‬‬ ‫سـپاه همـان گونه کـه در پرتاب ماهـواره به فضا‬ ‫توانسـته اسـت موفـق عمـل کنـد و خـود را بـه‬ ‫جهـان و جهانیـان معرفـی کنـد در همـه برهـه‬ ‫هـای حسـاس حقیقتـا در کنـار مـردم حضـور‬ ‫داشـته و بـا کمـک رسـاندن بـه مـردم همیشـه‬ ‫پـای کار بـوده و انجـام وظیفه کرده اسـت که در‬ ‫ایـن راسـتا و در ایـن اقـدام خیـر خواهانـه نیز با‬ ‫حضـور خود می تواند با شناسـایی افـراد نیازمند‬ ‫و بـا دسـتگیری از انـان در این امر خدا پسـندانه‬ ‫اقـدام کند‪.‬‬ ‫همچنیـن سـرهنگ دوم پاسـدار شیاسـی از‬ ‫توزیع ‪ ۵۰۰‬بسـته کمک معیشـتی توسـط حوزه‬ ‫مقاومت بسـیج امام حسـین(ع) شهرستان رشت‬ ‫در حسـینیه ایـن حـوزه میـان نیازمندان خبـر داد‪.‬‬ ‫فرمانـده حـوزه مقاومـت بسـیج امام حسـین(ع)‬ ‫شهرسـتان رشـت گفت‪ :‬ایـن اقدام خداپسـندانه‬ ‫در حـال حاضـر بـا همـت سـبز پوشـان سـپاه و‬ ‫بسـیجیان غیـور جمـع اوری و توزیع مـی گردد‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬ایـن روزهـا در ایـن شـرایط سـخت‬ ‫عـده ای از مـردم بـا سـختی زیـاد‪ ،‬معیشـت‬ ‫خـود را سـپری می کننـد و بـه لحـاظ اقتصـادی‬ ‫در تنگنـا هسـتند بـه همیـن سـبب رزمایـش‬ ‫همدلـی‪ ،‬مواسـات و کمـک مومنانـه در کشـور‬ ‫فرصتـی بـرای کمـک بـه نیازمنـدان و اقشـار‬ ‫ضعیـف جامعـه فراهـم کرده تـا در ایـن روزهای‬ ‫سـخت هـم در کنار هـم باشـیم‪.‬رزمایش همدلی‬ ‫و کمـک مومنانه‪ ،‬گامی در جهت کاسـتن از االم‬ ‫نیازمنـدان اسـت‪ .‬شیاسـی در پایـان از هیئـت‬ ‫امنای مسـاجد ‪ ،‬مسـئولین پایگاه های مقاومت ‪،‬‬ ‫خیریـن و احاد مـردم جهت مشـارکت در کمک‬ ‫بـه نیازمنـدان تشـکر کرد‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫یک شنبه ‪ 9 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪760‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫شهادت نشانه حقیقت جهادگری‬ ‫و مجاهدپروری انقالب است‬ ‫در پیـام تسـلیت ایـت اهلل محمدباقـر محمـدی الئینـی نماینـده ولی‬ ‫وفقیـه در اسـتان مازنـدران در پـی تـرور ناجوانمردانه دانشـمند عرصه‬ ‫علـم و دانـش هسـته ای‪ ،‬شـهید محسـن فخـری زاده‪ ،‬امده اسـت‪ :‬در‬ ‫اسـتانه سـالروز شـهادت سردار رشـید اسلام حاج قاسم سـلیمانی به‬ ‫ِ‬ ‫مخمـل حقوق بشـری و مبارزه با تروریسـم‬ ‫چدنـی پوشـیده در‬ ‫دسـت‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫شـیطان بزرگ و صهیونیسـم جنایتکار‪ ،‬شـاهد شهادت سـردار دیگری‬ ‫در حـوزه دانـش و فنـاوری یعنـی محسـن فخـری زاده بـا همـان‬ ‫دسـت های ناپـاک و جنایت بـار بیـرون امـده از اسـتین مشـتی فریب‬ ‫خـورده می باشـیم‪ ،‬کـه ملـت مـا را داغـدار کرده اسـت‪.‬‬ ‫در ایـن پیـام تصریـح کـرد‪ :‬البتـه از ان جهـت کـه شـهادت پایـان‬ ‫یـک جهـاد فـی سـبیل اهلل اسـت و نشـانه تـداوم حقیقـت جهادگری‬ ‫و مجاهدپـروری انقلاب اسلامی اسـت بـرای مـا امیدوارکننده اسـت‪،‬‬ ‫درود خـدا بـه ایـن ملـت و چنیـن خانواده هـا کـه فرزندانـی مجاهد و‬ ‫خـدوم تقدیـم خدای خودکـرده و برای اسـتقالل و عـزت این مملکت‬ ‫قربانـی کردند‪.‬‬ ‫اینجانـب شـهادت این دانشـمند فرهیخته را به محضـر حضرت حجت‬ ‫ارواحنـا فـداه‪ ،‬مقـام معظـم رهبـری دام ظلـه‪ ،‬مـردم شـریف ایـران‬ ‫اسلامی‪ ،‬جامعـه علمـی و دانشـگاهی و خانـواده محتـرم ایـن شـهید‬ ‫تسـلیت و تبریـک عـرض نمـوده‪ ،‬ارزوی صبـر و اجـر بـرای همـگان و‬ ‫تعالـی و سـربلندی بـرای ملت و میهـن عزیزمـان را از خداونـد متعال‬ ‫دارم‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫پیام تسلیت استاندار مازندران در پی شهادت محسن فخری زاده‬ ‫دشمنان کوردل و اذناب تروریست انان‬ ‫در خیال باطل اند‬ ‫احمد حسـین زادگان‪ ،‬مقـام عالی دولـت در مازندران‪،‬‬ ‫بـا صـدور پیامی‪ ،‬شـهادت دکتر محسـن فخـری زاده؛‬ ‫دانشـمند نامی صنعـت دفاعی کشـور را تسـلیت گفت‪‎.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری مازنـدران‪ ،‬متن‬ ‫کامـل ایـن پیـام بـه شـرح ذیل اسـت‪:‬‬ ‫دشـمنان کـوردل و اذنـاب تروریسـت انـان در خیـال باطل اند‬ ‫کـه بـا شـهادت دکتـر محسـن فخـری زاده؛ رییـس سـازمان‬ ‫پژوهـش و نـواوری وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح‪،‬‬ ‫دانشـمند بـزرگ و نامـی و مغزهای حوزه دفاعی ایران اسلامی‬ ‫مـی تواننـد خللـی در عزم ملـت ایـران و راهی که بـرای تداوم‬ ‫عـزت و اقتـدار خویش برگزیـده انـد‪ ،‬وارد کنند‪.‬‬ ‫اینگونـه اقدامـات ناجوانمردانه؛ نشـانگر عجز و ناتوانی اسـتکبار‬ ‫جهانـی و رژیم صهیونیسـتی در برابر ملتی اسـت کـه با تقدیم‬ ‫جـان خویـش از ارمـان هـا و اهـداف بـزرگ خـود صیانت می‬ ‫کنـد و از مرزهـای خـود با تـوان و دانش دانشـمندان این اب و‬ ‫خـاک صیانـت می نماید و در مسـیر دسـت یابی بـه تکنولوژی‬ ‫مـورد نیـاز خـود در عرصه هـای مختلـف هسـته ای‪ ،‬نظامی و‬ ‫دفاعـی بـا عزمـی جزم و راسـخ تـر از گذشـته گام بر مـی دارد‬ ‫خبر‬ ‫احمد حسین زادگان‬ ‫استاندار مازندران‬ ‫خبر‬ ‫خلوت شدن ‪ 65‬درصدی جاده های مازندران‬ ‫در پی محدودیت های کرونایی‬ ‫قائـم مقـام سـتاد مقابلـه بـا کرونـا مازنـدران گفت که‬ ‫اعمـال محدودیت هـای جامـع کرونایـی کـه از اول اذر‬ ‫مـاه بـه اجـرا گذاشـته شـده ‪ ،‬تـردد جـاده را در ایـن‬ ‫اسـتان تـا ‪ ۶۵‬درصـد کاهـش داده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال؛ حسـین حسـن نـژاد گفت‬ ‫و گـو بـا ایرنـا افزود کـه بر اسـاس پایش هـای صورت‬ ‫گرفتـه ‪ ،‬تردد داخل شـهری در اسـتان هـم ‪ ۵۴‬درصد‬ ‫کـم کرد‪.‬‬ ‫وی بـا موثـر توصیـف کـردن نتایـج اعمـال محدودیت‬ ‫هـای جدیـد کرونایـی در کاهـش تـردد خودرویـی در‬ ‫هـر دو سـطح جـاده ای و داخـل شـهری ‪ ،‬گفـت ‪:‬‬ ‫اعمـال ایـن محدودیت ها در سـایر زمینه هـا از جمله‬ ‫تعطیلـی واحدهـای صنفی و منـع عبور و مرور شـبانه‬ ‫در شـهرهای قرمـز نیـز تاکنـون رضایـت بخـش بـوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محدودیـت هـای جامـع و هوشـمند مقابله بـا کرونا از‬ ‫شـنبه اول اذر مـاه با تقسـیم بندی وضعیـت کرونایی‬ ‫شـهرهای کشـور بـه قرمـز ‪ ،‬نارنجـی و زرد بـه مـدت‬ ‫دو هفتـه بـه اجـرا گذاشـته شـد‪ .‬طبـق مصوبه سـتاد‬ ‫ملـی مقابلـه بـا کرونـا در ایـن مـدت ورود خودروهای‬ ‫دارای پلاک غیربومـی بـه اسـتان هـا ممنـوع اسـت‪.‬‬ ‫خودروهـای بومـی هـم حـق ورود بـه شـهرهای دارای‬ ‫وضعیـت قرمـز را ندارنـد‪ .‬تـردد خودرویـی شـبانه از‬ ‫سـاعت ‪ ۲۱‬تـا چهـار بامداد در شـهرهای قرمـز ممنوع‬ ‫اسـت‪ .‬سـتاد برای هرگونه تخلف از ایـن محدودیت ها‬ ‫جریمـه ‪ ۲۰۰‬هـزار تومانـی ‪ ۵۰۰ ،‬هـزار تومانـی و یک‬ ‫میلیـون تومانـی تعییـن کرده اسـت‪.‬‬ ‫صفر شدن ورود خودروهای غیربومی‬ ‫معـاون سیاسـی ‪ ،‬امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار‬ ‫مازنـدران یکـی از اثرات مثبت محدودیـت های جدید‬ ‫را کاهـش قابـل توجـه ورود خودروهـای بـا پلاک‬ ‫غیربومـی بـه اسـتان اعالم کـرد و گفت ‪ :‬خوشـبتخانه‬ ‫ورود خودروهـای غیربومـی تقریبـا بـه به صفر رسـیده‬ ‫و بـا تقدیـم خـون فرزنـدان خـود روز بـه روز در ارمانـی کـه‬ ‫برگزیـده ثابـت قـدم تر می شـود‪.‬‬ ‫میـراث گرانبهایـی کـه از شـهید فخـری زاده در دانـش دفاعی‬ ‫برجـای مانـده‪ ،‬چـراغ راه دانشـمندان ایرانی در پیمودن مسـیر‬ ‫عـزت و اسـتقالل خواهـد بود‪.‬‬ ‫اینجانـب شـهادت دکتر محسـن فخری زاده؛ دانشـمند صنعت‬ ‫دفاعـی کشـور را بـه محضـر مقـام معظـم رهبـری ( مـد ظلـه‬ ‫العالـی )‪ ،‬همکاران ان شـهید واالمقـام در مجموعه وزارت دفاع‬ ‫و پشـتیبانی نیـروی مسـلح؛ مردم شـهید پـرور ایران اسلامی‬ ‫و خانـواده معـزز ان شـهید؛ تبریک و تسـلیت عـرض می کنم‬ ‫و یقیـن دارم قطـره قطـره خـون شـهید فخـری زاده و چراغی‬ ‫کـه ایـن دانشـمند بـزرگ صنعـت دفاعـی کشـور بـا خدمـات‬ ‫ارزشـمندش روشـن نمود‪ ،‬تـداوم و تقویت عـزت و اقتدار نظام‬ ‫اسلامی را در پـی دارد‪ .‬ان شـاء اهلل تعالـی‬ ‫اسـت و چـون هیچگونـه اجـازه ای بـرای ورود غیـر‬ ‫بومیـان بـا خودرهـای شـخصی بـه اسـتان وجـود نـدارد‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬ورود خودروهای سـایر مناطق به شـهرهای‬ ‫دارای وضعیـت قرمـز کرونایی اسـتان هم بـه کمترین‬ ‫میـزان رسـیده اسـت و تنهـا خودروهایـی کـه دارای‬ ‫برچسـب و مجـوز بودنـد در این مـدت توانسـتند وارد‬ ‫شـهرهای قرمز شـوند‪.‬‬ ‫حسـن نژاد گفت ‪ :‬در شـهرهای دارای وضعیت نارنجی‬ ‫اسـتان نیـز بـا کاهش چشـمگیر تـردد خـودرو مواجه‬ ‫بودیم ‪.‬‬ ‫طبـق بـراورد وزارت بهداشـت ‪ ،‬از ‪ ۲۲‬شهرسـتان‬ ‫مازنـدران سـه شهرسـتان سـاری ‪ ،‬امـل و بهشـهر‬ ‫دارای وضعیـت قرمز هسـتند و بقیه ‪ ۱۹‬شهرسـتان در‬ ‫وضعیـت نارنجـی قـرار دارنـد‪.‬‬ ‫معـاون اسـتاندار مازنـدران گفـت ‪ :‬همراهـی مـردم و‬ ‫همچنیـن نظـارت مسـتمر عوامـل اجرایـی در اجـرای‬ ‫درسـت محدودیـت هـای سـتاد ملـی ویـروس کرونـا‬ ‫نقـش اصلـی را در کاهـش ترددهـا ایفـا کـرد و بـدون‬ ‫همراهـی مـردم اجـرای طـرح غیـر ممکـن بود‪.‬‬ ‫حسـن نـژاد ابـراز امیـدواری کرد کـه مردم اسـتان در‬ ‫هفتـه پیـش رو نیـز محدودیـت هـا و پروتـکل هـای‬ ‫بهداشـتی کرونایـی را رعایـت کننـد تا نه تنهـا از ورود‬ ‫اسـتان بـه مـوج سـوم جلوگیـری شـود ‪ ،‬بلکـه زمینه‬ ‫بازگشـت شـرایط نسـبتا عادی به زندگی مـردم فراهم‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫تمدید تا لغو طرح با ستاد ملی‬ ‫قائـم مقام سـتاد مقابله بـا کرونای مازنـدران همچنین‬ ‫برخـی گمانـه زنـی هـا در بـاره احتمـال تمدیـد‬ ‫محدودیـت هـای جامـع را پـس از دو هفتـه رد کـرد‬ ‫و گفـت ‪ :‬ایـن تصمیـم بـر عهـده سـتاد ملـی اسـت و‬ ‫بسـتگی به نتیجه و بازخورد محدودیـت های دو هفته‬ ‫ای دارد کـه در روز دوشـنبه ‪ ۱۷‬اذر مـاه جمع بندی و‬ ‫نتیجـه گیـری می شـود‪.‬‬ ‫حق شناس استاندار گلستان؛‬ ‫تعطیلی مطلق در دستگاه های اجرایی استان‬ ‫وجود ندارد‬ ‫اسـتاندار گلسـتان اظهـار کـرد‪ :‬موضـوع‬ ‫تعطیلی عنوان شـده از سـوی رییس سـازمان‬ ‫اداری و اسـتخدامی کشـور تنهـا مربـوط بـه‬ ‫شـهرهای قرمز اسـت و البتـه تعطیلی مطلق‬ ‫دردسـتگاههـایاجرایـیاسـتانوجودنـدارد‪.‬‬ ‫بـه گزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گسـتان‬ ‫دکتـر هـادی حـق شـناس در مصاحبـه ای بـا ایـن‬ ‫پایـگاه اطلاع رسـانی تصریح کـرد‪ :‬تعطیلـی عنوان‬ ‫شـده تنها در شـهرهای قرمـز بدین معناسـت که به‬ ‫جـای حداکثـر تا یک سـوم نیرو‪ ,‬دسـتگاه می توانند‬ ‫بـا حداقل نیـرو و در حد ضرورت یعنـی کمتر از یک‬ ‫سـوم کارکنان به تشـخیص مسـول دسـتگاه اجرایی‬ ‫بـه فعایـت خـود ادامـه دهنـد و بـه هیـچ عنـوان به‬ ‫معنـی تعطیلـی کامـل همـه دسـتگاه هـای اجرایی‬ ‫نیست ‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت از اول اذر بنـا بـه تصمیم سـتاد‬ ‫ملـی مقابلـه بـا کرونـا مقـرر گردیـده بـود کارکنـان‬ ‫دسـتگاه هـای اجرایی در شـهرهای قرمـز حداکثر با‬ ‫یـک سـوم نیـرو‪ ,‬در شـهرهای نارنجـی بـا یـک دوم‬ ‫نیـرو و در شـهرهای زرد بـا دو سـوم نیـرو به فعالیت‬ ‫خـود ادامـه دهند‪.‬‬ ‫طی جلسه ای به ریاست حسن خیریانپور ؛‬ ‫اولویت های اقتصادی استان مازندران تبیین‬ ‫و ابالغ شد‬ ‫حسـن خیریانپـور معـاون هماهنگـی امـور‬ ‫اقتصـادی اسـتانداری تصریـج کـرد‪ :‬طـی‬ ‫جلسـه مشـترک مدیـران سـتادی اقتصادی‬ ‫اسـتانداری بـا اسـتاندار مازنـدران بـا مـرور‬ ‫اولویت هـای اقتصادی ابالغی وزارت کشـور و‬ ‫پـروژه های اقتصـاد مقاومتی و جهـش تولید‪،‬‬ ‫برخـی از مـوارد مهـم فهرسـت و بـه عنـوان‬ ‫اولویـت هـای اقتصـادی اسـتان تعیین شـده‬ ‫است ‪.‎‬‬ ‫اولویـت هـای اقتصـادی اسـتان مازنـدران طـی‬ ‫جلسـه ای بـا ریاسـت حسـن خیریانپـور معـاون‬ ‫هماهنگـی اموراقتصـادی اسـتانداری و بـا حضـور‬ ‫مدیـران اقتصادی سـتادی اسـتانداری و مدیران کل‬ ‫دسـتگاههای اجرایـی اقصادی اسـتان تبییـن و ابالغ‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫حسـن خیریانپور معـاون هماهنگی امـور اقتصادی‬ ‫اسـتانداری تصریـج کـرد‪ :‬طـی جلسـه مشـترک‬ ‫مدیران سـتادی اقتصادی اسـتانداری بـا جناب اقای‬ ‫حسـین زادگان ‪ -‬اسـتاندار مازندران با مـرور اولویت‬ ‫هـای اقتصـادی ابالغـی وزارت کشـور و پـروژه های‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی و جهـش تولیـد‪ ،‬برخـی از مـوارد‬ ‫مهـم فهرسـت و بـه عنـوان اولویـت هـای اقتصادی‬ ‫اسـتان تعییـن شـده کـه مدیـران اسـتانی بایـد بـه‬ ‫صـورت مسـتمر بـه روزرسـانی و رصـد نمـوده و‬ ‫گـزارش ان را بـه صـورت دوهفتـه یکبار بـه معاونت‬ ‫اقتصـادی اسـتانداری ارسـال تـا جهـت اسـتحضار‬ ‫اسـتاندار محتـرم و طرح در جلسـه شـورای معاونین‬ ‫اسـتانداری جمعبنـدی گـردد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫یک شنبه ‪ 9 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪760‬‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫پیام تسلیت مدیرکل بهزیستی گلستان‬ ‫در پی شهادت دکتر فخری زاده‬ ‫چـه زیبـا فرمودند امـام راحل انقالب مارا بکشـید‪ ،‬ملت مـا بیدارتر‬ ‫می شو د ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل بهزیسـتی گلسـتان؛ در پـی شـهادت‬ ‫سـردار دکتر حاج محسـن فخری زاده رئیس سـازمان پژوهش و نواوری های‬ ‫دفاعی وزارت دفاع و از دانشـمندان هسـته ای کشـورمان‪ ،‬مدیرکل بهزیستی‬ ‫گلسـتان پیام تسـلیت صـادر کرد‪.‬‬ ‫متن پیام بدین شرح است‪:‬‬ ‫بسم رب الشهدا وصدیقین‬ ‫ما برای انکه ایران خانه خوبان شود خون دلها خورده ایم‪.‬‬ ‫بی شـک ترور ناجوانمردانه دانشـمند بزرگ هسـته ای ایران عزیزمان سـردار‬ ‫حـاج محسـن فخـری زاده کـه خار چشـم دشـمنان بـود ضایعـه ای دردناک‬ ‫بـرای همه مردم سـرزمینم اسـت‪.‬‬ ‫امـا در ایامـی کـه بـه نـام هفته بسـیج مزین اسـت‪ ،‬گلی از بوسـتان رشـادت‬ ‫بـه دسـت صهیونیسـم کـوردل ترور شـد و به شـهادت رسـید تا ایـن انقالب‬ ‫قدرتمنـد تر از پیش شـود‪.‬‬ ‫وچه زیبا فرمود امام شهیدان که ‪ :‬مارا بکشید ملت ما بیدار تر میشود‪.‬‬ ‫ایـن شـهادت بـر مقام معظم رهبـری و ملت بـزرگ ایران و خانـواده محترم و‬ ‫همرزمـان سـردار فخری زاده تبریک و تسـلیت باد‪.‬‬ ‫سید مهدی حسینی‬ ‫مدیر کل بهزیستی گلستان‬ ‫خانـواده بزرگ بیمه سلامت اسـتان مازنـدران در کنار‬ ‫ملـت بزرگ ایـران اسلامی‪ ،‬در این مصیبـت‪ ،‬داغدار و‬ ‫عـزادار هسـتند و البتـه با گامهایـی بلندتـر و موثرتر‪،‬‬ ‫ی شـهدای مظلوم‬ ‫مسـیر مقاومت‪ ،‬رشـادت و فـداکار ‬ ‫و دانشـمندان شـهید خـود را بـا انگیـزه و سـرعت‬ ‫دوچنـدان ادامـه خواهنـد داد‪ .‬متـن پیام‪:‬‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫میـان مومنـان‪ ،‬مردانـی هسـتند کـه برسـر پیمانی که بـا خدا‬ ‫بسـتند‪ ،‬صادقانـه ایسـتادند؛ برخی پیمان خود را بـه اخر بردند‬ ‫و بعضـی در انتظارنـد و هرگز تغییر و تبدیلـی در عهد و پیمان‬ ‫خـود ندادند‪.‬‬ ‫ایـران اسلامی بـار دیگـر یکـی از فرزنـدان بـزرگ و اهـل علم‬ ‫و ایمـان خـود را تقدیـم مکتـب سـرخ حسـینی کـرد و خونی‬ ‫سرپرست جدید مرکز اموزشی درمانی رازی قائم شهر‬ ‫معارفه شد‬ ‫بـا حضـور معاونیـن درمـان و اموزشـی‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران ضمن‬ ‫معرفـی سرپرسـت جدید مرکز اموزشـی‬ ‫درمانـی رازی قائمشـهر‪ ،‬از رییـس سـابق‬ ‫ایـن مرکـز تجلیل شـد‪.‬‬ ‫در مراسـمی کـه بـا حضـور دکتـر تـورج‬ ‫اسـدی معـاون درمـان‪ ،‬دکتـر غالمعلـی‬ ‫گدازنـده معـاون اموزشـی دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی مازنـدران و تعـدادی از کادر‬ ‫درمانی و کارکنان مرکز اموزشـی درمانی‬ ‫رازی قائمشـهر برگـزار شـد‪ ،‬ضمـن ابالغ‬ ‫حکـم سرپرسـت ایـن مرکـز اموزشـی‬ ‫درمانـی بـه دکتـر ضیاءالدیـن اوالدی‬ ‫قادیکالیـی و ارزوی توفیـق برای ایشـان‪،‬‬ ‫از خدمـات و تلاش هـای صادقانـه دکتر‬ ‫مظفـر شـعبانی در طـی تصـدی ایـن‬ ‫مسـئولیت با اهـدا لوح سـپاس و هدایایی‬ ‫قدردانـی شـد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت دکتـر ضیاءالدیـن اوالدی‬ ‫قادیکالیـی فوق تخصص گـوارش و کبد و‬ ‫عضو هیات علمی دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران بـا مرتبـه علمـی اسـتادیار می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بازدید مدیرکل بهزیستی گیالن از نمایشگاه دائمی‬ ‫پیشگیری از مواد مخدر در گیالن‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی گیلان دکتـر حسـین‬ ‫نحـوی نـژاد باتفـاق معـاون امـور اجتماعـی‬ ‫دکتر رضا جعفری ‪ ،‬ریاسـت بهزیسـتی رشت‬ ‫محمـد نوروزی و کارشـناس حـوزه اجتماعی‬ ‫انساندوسـت از نمایشـگاه دائمی پیشگیری از‬ ‫مـواد مخـدر در رشـت بازدیـد کردند‬ ‫گفتنـی اسـت این نمایشـگاه در جهت ارتقای‬ ‫سـطح دانش و اگاهی شهروندان در گروه های‬ ‫مختلـف سـنی به ویـژه دانش امـوزان‪،‬‬ ‫دانشـجویان‪ ،‬سـربازان و گروه هـای در معرض‬ ‫مقاله‬ ‫پیام تسلیت مدیرکل بیمه سالمت مازندران‬ ‫در پی شهادت دکتر فخری زاده‬ ‫خبر‬ ‫خطـر می باشـد‪.‬‬ ‫نمایشـگاه پیشـگیری از اعتیـاد جنبـه‬ ‫اگاهی سـازی بـه صـورت فیلـم و امـوزش‬ ‫چهـره بـه چهـره را دارد و پاسـخگویی بـه‬ ‫پرسـش های مراجعـه کننـدگان ‪ ،‬امـوزش‬ ‫مهارت هـای زندگـی‪ ،‬سـبک زندگـی سـالم‪،‬‬ ‫شـیوه های فرزنـد پـروری‪ ،‬عوارض انـواع مواد‬ ‫مخـدر و محـرک‪ ،‬اموزش هـای پیشـگیری‬ ‫اولیـه از اعتیـاد و ‪ ...‬از دیگـر اهـداف ان مـی‬ ‫باشـد‬ ‫‪3‬‬ ‫تـازه‪ ،‬بـر پـای درخت نظـام اسلامی جاری‬ ‫شـد‪ .‬تـرور ناجوانمردانـه شـهید سـرافراز‬ ‫دکتـر محسـن فخری زاده‪ ،‬دانشـمند ارشـد‬ ‫و برجسـته کشـورمان و رئیـس سـازمان‬ ‫پژوهـش و نـواوری وزارت دفاع و پشـتیبانی‬ ‫نیروهـای مسـلح کـه عمـر پربرکت خـود را‬ ‫در راه توسـعه دانـش و فنـاوری و خدمت به‬ ‫امنیـت کشـور عزیـز اسلامی مـان سـپری‬ ‫نمـود‪ ،‬موجـی از انـدوه همـراه بـا خشـم از‬ ‫ایـن اقـدام تروریسـتی و غیرانسـانی را بـه‬ ‫همـراه داشـت‪ .‬در طـول بیـش از ‪۴‬دهـه از‬ ‫پیـروزی انقلاب اسلامی بـر جهـان ثابـت‬ ‫شـد کـه انـان راه بـه جایـی نخواهنـد برد و‬ ‫بـه فرمـوده ی معمـار کبیـر انقالب اسلامی‬ ‫حضـرت امام خمینـی رضـوان ا‪ ...‬علیـه‪ ،‬این‬ ‫خون هـا باعـث بیـداری بیـش از پیـش ملت‬ ‫مـا می شـود‪.‬‬ ‫خانواده بزرگ بیمه سلامت استان مازندران‬ ‫در کنـار ملـت بـزرگ ایران اسلامی‪ ،‬در این‬ ‫مصیبـت‪ ،‬داغدار و عـزادار هسـتند و البته با‬ ‫گامهایـی بلندتـر و موثرتر‪ ،‬مسـیر مقاومت‪،‬‬ ‫ی شـهدای مظلـوم و‬ ‫رشـادت و فـداکار ‬ ‫دانشـمندان شـهید خـود را بـا انگیـزه و‬ ‫سـرعت دوچنـدان ادامـه خواهنـد داد‪ .‬ضمـن محکـوم نمودن‬ ‫این اقدام تروریسـتی‪ ،‬شـهادت این دانشـمند برجسـته انقالبی‬ ‫را بـه پیشـگاه حضـرت بقیـه ا‪ ...‬االعظـم ارواحنا الفـداء‪ ،‬محضر‬ ‫فرماندهـی معظـم کل قوا حضـرت ایت ا‪ ...‬خامنـه ای (مد ظله‬ ‫العالـی)‪ ،‬جامعـه علمـی‪ ،‬مردم شـهیدپرور کشـورمان‪ ،‬همکاران‬ ‫گرامـی ایشـان در وزارت دفـاع‪ ،‬خصوصاً همسـر و فرزندان این‬ ‫شـهید گرانقـدر و مـردم شـریف و بزرگـوار تبریـک و تسـلیت‬ ‫عـرض نمـوده و بـرای ان شـهید عزیـز از درگاه خداوند متعال‬ ‫علـو درجـات و رحمت واسـعه الهـی و برای بازمانـدگان محترم‬ ‫صبـری جمیـل مسـالت می نمایم‪.‬‬ ‫دکتر رسول ظفرمند‪-‬مدیرکل بیمه سالمت استان‬ ‫مزایده‬ ‫بـه اگهـی عموم مـی رسـاند اداره‬ ‫امـوزش و پـرورش شهرسـتان‬ ‫جویبـار در نظـر دارد دو قطعـه‬ ‫زمین کشـاورزی ‪ -1‬زمین مدرسـه‬ ‫قدیمـی بهـزاد واقـع در جویبـار‬ ‫روسـتای پطرود ‪-2‬زمیـن اهدایی‬ ‫مرحـوم شـریفی واقـع در جویبار‬ ‫ایـش لیلـم انتهـای کوچه شـاهد‬ ‫را از طریـق مزایـده جهـت اجـاره‬ ‫واگـذار نمایـد‪ ،‬عالقـه منـدان در‬ ‫سـاعت اداری از تاریـخ ‪1399.9.10‬‬ ‫تا تاریـخ ‪ 1399.9.22‬فرصت دارند‬ ‫جهـت بازدید و شـرکت در مزایده‬ ‫و دریافـت فـرم هـای مربوطـه به‬ ‫اداره امـوزش و پـرورش جویبـار‬ ‫مراجعـه نمایند‪.‬‬ ‫مهربانی با کرونا در‬ ‫کلینیک های پزشکی مازندران‬ ‫اگرچـه پروتـکل هـای بهداشـتی شـامل اسـتفاده از‬ ‫ماسـک‪ ،‬مـواد ضـد عفونـی و گاهـی نیز فاصلـه گذاری‬ ‫اجتماعـی در داخـل مطـب ها تـا حد زیادی از توسـط‬ ‫پزشـکان یـا کادر همراهشـان بـا وسـواس رعایـت می‬ ‫شـود ‪ ،‬ولـی بـه دلیـل محدودیـت فضـا فاصلـه گذاری‬ ‫اجتماعـی بـه عنوان یکـی از مهم ترین بخـش پروتکل‬ ‫هـای بهداشـتی در بیشـتر ایـن مطـب هـا و کلینیـک‬ ‫هـای پزشـکی و حتـی سـاحتمان هـای پزشـکان کـه‬ ‫شـلوغ تریـن اماکـن مراجعـه دسـته جمعی مـردم نیـز‬ ‫محسـوب مـی شـود‪ ،‬کمتـر مـورد توجه قـرار مـی گیرد‪.‬‬ ‫بازدیـد میدانـی خبرنـگار ایرنـا از تعـدادی از کلینیـک‬ ‫هـا و سـاختمان هـای پزشـکان در شـهر سـاری مرکز‬ ‫مازنـدران که بیـش از ‪ ۸۰‬درصد از پزشـکان متخصص‬ ‫و فوق تخصص در این شـهر مشـغول طبابت هسـتند‬ ‫‪ ،‬حاکـی اسـت که به دلیل واقع شـدن مطـب اکثر این‬ ‫پزشـکان بـه صـورت تجمیعـی داخل یک سـاختمان ‪،‬‬ ‫نـه تنهـا امکان فاصله گـذاری اجتماعـی در راهروها ف‬ ‫پلـه هـا و اسانسـور وجـود نـدارد ‪ ،‬بلکه به خاطـر نبود‬ ‫سیسـتم نوبـت دهی یا بـی اعتقادی برخی از منشـیان‬ ‫پزشـکان بـه چنیـن کاری ‪ ،‬بیمـاران مجبورنـد داخـل‬ ‫مطلـب بـدون فاصلـه در کنار هـم بنشـینند و یا داخل‬ ‫راهروهـای سـاختمان در انتظـار بماننـد در حالـی کـه‬ ‫نبـود دسـتگاه تهویه هـوا هم داخل مطـب و هم داخل‬ ‫راهروی سـاختمان ها خطر شـیوع هرگونه ویروسـی را‬ ‫دوچندان مـی کند‪.‬‬ ‫عـدم رعایت پروتکل های بهداشـتی و یـا فراهم نکردن‬ ‫زمینـه رعایـت برای شـهروندانی کـه مجبورنـد در این‬ ‫شـرایط بـه مطـب و سـاختمان پزشـکان مراجعه کنند‬ ‫در حالـی اسـت کـه بـر اسـاس گـزارش دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی مازنـدران ایـن اسـتان در چنـدان بـا ورود بـه‬ ‫موج سـوم شـیوع کرونا فاصله نـدارد و هرگونه کوتاهی‬ ‫از سـوی هـر قشـری کـه باشـد می توانـد اسـتان را در‬ ‫صـورت ورود بـه ایـن مـوج دچار بحـران کند‪.‬‬ ‫ضرورت نظارت نظام پزشکی‬ ‫سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران در این باره‬ ‫بـه خبرنـگار ایرنا گفـت ‪ :‬کلینیک ها و مطب پزشـکان‬ ‫در سـطح اسـتان بـه خصوص شـهر سـاری کـه عمده‬ ‫پزشـکان متخصـص و فـوق تخصـص در ان بـه طبابت‬ ‫مـی پردازنـد و ایـن مراکـز نیـز مراجعـه از سـوی تمام‬ ‫مـردم سـاکن شهرسـتان های اسـتان انجام می شـود‪،‬‬ ‫قطعـا از اماکـن شـلوغ محسـوب می شـوند و بـا توجه‬ ‫بـه این که حضـور شـهروندان در این اماکن بر حسـب‬ ‫ضـرورت صـورت مـی گیـرد حتمـا بایـد زیرسـاخت‬ ‫هـا بـرای رعایـت فاصلـه گـذاری اجتماعـی بـا دقت و‬ ‫وسـواس بیشـتری مـورد توجه قـرار گیرد‪.‬‬ ‫دکتـر سـیمین بابایـی افـزود ‪ :‬سـتاد مقابلـه بـا کرونـا‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران تـا حـدودی نگرانی‬ ‫خـودش را نسـبت بـه سـاده انـگاری پروتـکل هـای‬ ‫بهداشـتی و نبـود شـرایط الزم برای بخشـی از پروتکل‬ ‫هـا از جملـه فاصلـه گـذاری فیزیکی در سـتاد اسـتانی‬ ‫مقابلـه اعلام کـرد تـا بتواننـد بـه طـور جمعـی بـه‬ ‫تصمیـم درسـتی بـرای سـاماندهی ایـن بخـش برسـند‪.‬‬ ‫وی یکـی از پیشـنهاد هـای دانشـگاه علـوم پزشـکی را‬ ‫اجـرای طرح نوبـت دهی و فعالیـت ‪ ۵۰‬درصدی مطب‬ ‫پزشـکان به خصـوص در کلینیک های پزشـکی بزرگ‬ ‫عنـوان کـرد و گفـت کـه ایـن پیشـنهاد پـس از تایید‬ ‫قـرارگاه به نظام پزشـکی ابالغ می شـود تـا در مطب و‬ ‫سـاختمان پزشـکان به اجرا گذاشـته شـود‪.‬‬ ‫مدیـر روابط عمومـی دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران‬ ‫گفـت ‪ :‬نظـارت بـر اجـرای درسـت پروتـکل هـای‬ ‫بهداشـتی در مطـب پزشـکان و کلنیـک های پزشـکی‬ ‫از وظایف سـازمان نظام پزشـکی اسـتان محسـوب می‬ ‫شـود و بایـد ایـن تشـکل مرتبـط بـا پزشـکان در ایـن‬ ‫زمینـه فعالتـر عمل کنـد و به گونهای سـاماندهی کند‬ ‫کـه هم مشـکل درمانـی مردم رفـع و هم ایـن پروتکل‬ ‫هـا بدرسـتی رعایت شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬بـه هر حال هر گونه سـاده انـگاری پروتکل‬ ‫هـای بهداشـتی در کلینیـک هـا و مطـب پزشـکان تـا‬ ‫حـد زیـادی اثـرات منفـی نیـز بـر روی مـردم جامعـه‬ ‫خواهـد گذاشـت و امیدواریـم ایـن مشـکل نیـز بـا‬ ‫همـکاری پزشـکان کـه در خـط مقـدم مقابله بـا کرونا‬ ‫قـرار دارنـد‪ ،‬بر طرف شـود‪ .‬ضرورت حساسـیت بیشـتر‬ ‫پز شکا ن‬ ‫عضـو کارگـروه مشـاوره علمـی مقابله با کرونا دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی مازنـدران هـم در این بـاره بـه خبرنگار‬ ‫ایرنـا گفـت ‪ :‬بـرای مقابله بـا ویـروس کرونا تمـام افراد‬ ‫جامعـه بایـد بـه میـزان تاثیرگـذاری خـود احسـاس‬ ‫مسـئولیت داشـته باشـند و طبعـا پزشـکان و مجموعه‬ ‫کادر پزشـکی الگـوی جامعـه محسـوب مـی شـوند و‬ ‫عملکردشـان زیـر نـگاه تیزبیـن مـردم قـرار دارد و هر‬ ‫حرکتـی خـارج از پروتـکل هـا ولو بـه طور سـهوی در‬ ‫مـردم تاثیـر منفـی زیـادی برجـای می گـذارد‪.‬‬ ‫دکتـر فرهنـگ بابا محمـودی افـزود ‪ :‬اگرچه اسـتفاده‬ ‫از ماسـک تـا حـد زیادی مـی تواند خود مراقبتـی برابر‬ ‫ویـروس کرونـا در افـراد ایجـاد کنـد‪ ،‬ولـی در مجمـوع‬ ‫ویـروس کرونـا در مـکان هـای شـلوغ و سربسـته فاقد‬ ‫تهویـه حتـی در صـورت اسـتفاده از ماسـک ضریـب‬ ‫سـرایت بیشـتری خواهـد داشـت‪ .‬بـا توجـه بـه ایـن‬ ‫کـه مطـب و کلنیـک هـای پزشـکان نیـز محل شـلوغ‬ ‫و اجتمـاع شـهروندان محسـوب می شـوند حتمـا باید‬ ‫فاصلـه گـذاری اجتماعـی و تهویه هوا بدرسـتی صورت‬ ‫گیـرد‪ .‬وی ادامـه داد ‪ :‬همـان گونـه کـه انتظـار مـا از‬ ‫مـردم پیگیـری درمـان بیماریشـان در دوران کرونایـی‬ ‫اسـت و در ایـن مسـیر بایـد مطـب هـا و کلینـک هـا‬ ‫و سـایر مراکـز بهداشـتی و درمانـی برای رسـیدگی به‬ ‫ایـن مشـکالت درمانـی مردم باز باشـد‪ ،‬باید منشـی ها‬ ‫در مطـب پزشـکان بـا نوبـت بنـدی حضـور بیمـاران و‬ ‫رعایـت فاصلـه گـذاری فیزیکـی حداقل یک متـر برای‬ ‫هـر بیمـار و ایجـاد تهویه ‪ ،‬برای سلامت مـردم برنامه‬ ‫ریزی داشـته باشـند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫یک شنبه ‪ 9 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪760‬‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر گزارش‬ ‫خبر‬ ‫پیام تسلیت مشترک شهردار و اعضای‬ ‫شورای اسالمی شهر هچیرود در پی ترور‬ ‫و شهادت مظلومانه دانشمند هسته ای‬ ‫محسن فخری زاده‬ ‫سفیران پاکیزگی؛‬ ‫همکارانی که پایانی برای کارشان نیست‬ ‫مجموعـه همـکاران زحمتکش‪،‬‬ ‫بـا تلاش و خـدوم شـهرداری‬ ‫سـاری در بخـش ُرفـت و‬ ‫خبر‬ ‫شهادت ردایی ارزشمند‬ ‫و فاخر است که بر قامت‬ ‫مردان خدا زیبنده است‬ ‫شـهید دکتـر محسـن فخـری زاده؛ رییـس‬ ‫سـازمان پژوهـش و نـواوری وزارت دفـاع و‬ ‫پشـتیبانی نیروهای مسـلح یکی از مدیران‬ ‫ارشـد و خـدوم صنعـت دفاعـی کشـور بود‬ ‫کـه در طـول دوران خدمـت ارزشـمند خود‬ ‫منشـا خدمات فراوانی بـرای نظام جمهوری‬ ‫اسلامی ایـران شـده بود و توانسـته بـود با‬ ‫دانـش بومـی‪ ،‬تـوان دفاعـی کشـور را بـه‬ ‫سـطح قابـل قبولـی از نظـر جامعـه بیـن‬ ‫المللی برسـاند‪.‬‬ ‫بدینوسـیله شـهادت مظلومانـه و عـروج‬ ‫ایـن دانشـمند برجسـته و مدیر موفـق را به‬ ‫رهبـر معظـم انقلاب حضـرت ایـت خامنه‬ ‫ای ‪،‬ریاسـت محتـرم جمهور‪ ،‬ملـت قهرمان‬ ‫ایـران و خصوصـا مـردم غیـور مازنـدران و‬ ‫گلوگاه تبریک و تسـلیت عـرض می نماییم‬ ‫و از خداونـد متعـال بـرای این شـهید عزیز‬ ‫علـو درجـات را خواسـتاریم ‪.‬‬ ‫اعضای شورای اسالمی شهر گلوگاه‬ ‫روب از ان دسـت همکارانـی‬ ‫هسـتند کـه کارشـان پایانـی‬ ‫نـدارد؛ تعطیـل پذیر نیسـت و‬ ‫بـی وقفـه ادامـه دارد در چهار‬ ‫فصـل سـال‪...‬‬ ‫فعالیت هایـی کـه هیـچ وقـت‬ ‫پایـان نـدارد‪ ،‬هرچـه کـه پای‬ ‫کار باشـی باز هـم روز جدیدی‬ ‫هسـت که شـرح وظایـف برای‬ ‫ان تعریف شـده باشـد‪...‬‬ ‫مجموعـه همـکاران زحمتکش‪،‬‬ ‫بـا تلاش و خـدوم شـهرداری‬ ‫سـاری در بخـش ُرفـت و‬ ‫روب از ان دسـت همکارانـی‬ ‫هسـتند کـه کارشـان پایانـی‬ ‫نـدارد؛ تعطیـل پذیر نیسـت و‬ ‫بـی وقفـه ادامـه دارد در چهار‬ ‫فصـل سـال‪.‬‬ ‫کرونـا هـم کـه امـد پـای کار‬ ‫بودنـد؛ تعطیـل دو هفتـه ای‬ ‫خبر‬ ‫پیـام تسـلیت محمـد نیکنـام شهردارشـیرود در پی‬ ‫شـهادت سـردار دکتـر حـاج محسـن فخـری زاده‬ ‫معاون علمی و پژوهشـی وزیر دفاع و از دانشـمندان‬ ‫هسـته ای کشـورمان‬ ‫بدین شرح است‪:‬‬ ‫بسم رب الشهدا وصدیقین‬ ‫مـا بـرای انکـه ایـران خانـه خوبان شـود خـون دلها‬ ‫خـورده ایم‪.‬‬ ‫بی شـک تـرور ناجوانمردانه دانشـمند بزرگ هسـته‬ ‫ای ایـران عزیزمـان سـردار حاج محسـن فخری زاده‬ ‫کـه خـار چشـم دشـمنان بـود ضایعـه ای دردنـاک‬ ‫بـرای همه مردم سـرزمینم اسـت‪.‬‬ ‫امـا در ایامـی کـه بـه نـام هفته بسـیج مزین اسـت‪،‬‬ ‫گلـی از بوسـتان رشـادت بـه دسـت صهیونیسـم‬ ‫کـوردل تـرور شـد و بـه شـهادت رسـید تـا ایـن‬ ‫انقلاب قدرتمنـد تـر از پیـش شـود‪.‬‬ ‫وچـه زیبـا فرمـود امـام شـهیدان کـه ‪ :‬مارا بکشـید‬ ‫ملـت مـا بیـدار تر میشـود‪.‬‬ ‫شـهادت پر افتخـار دانشـمند ارزشـمند را به محضر‬ ‫مقـام معظـم رهبـری‪ ،‬ملـت بـزرگ ایـران و خانواده‬ ‫محتـرم و همرزمـان این سـردار پـر افتخارتبریک و‬ ‫تسـلیت عرض مـی نمایم‪.‬‬ ‫شهردار شیرود‬ ‫محمد نیکنام‬ ‫پیام تسلیت محسن کبوفیروزجایی شهردار‪ ،‬جعفرزاده رییس‬ ‫و اعضای شورای اسالمی شهر سرخ رود در پی شهادت شهید‬ ‫محسن فخری زاده‬ ‫محسـن کبوفیروزجایی شـهردار‪ ،‬جعفـرزاده رییس و‬ ‫اعضای شـورای اسلامی شـهر سـرخ رود طی پیامی‬ ‫بـا محکومیـت اقـدام تروریسـتی بـر علیه دانشـمند‬ ‫ارزشـمند ایـران اسلامی‪ ،‬شـهید محسـن فخـری‬ ‫زاده‪ ،‬ایـن واقعـه را تسـلیت گفتند‪.‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫جنایـت صـورت گرفتـه توسـط عوامـل اسـتکبار در‬ ‫بـه شـهادت رسـاندن یکی دیگـر از دانشـمندان این‬ ‫دیـار‪ ،‬بـار دیگر چهره زشـت تروریسـم را بـه نمایش‬ ‫پیام تسـلیت مشـترک شـهردار و اعضای شـورای اسلامی شـهر هچیرود در پی‬ ‫ترور و شـهادت مظلومانه دانشـمند هسـته ای محسـن فخری زاده‬ ‫بسم رب الشهدا و الصدیقین‬ ‫️ شـهادت مظلومانـه ابـر دانشـمند هسـته ای کشـورمان قلـب میلیون هـا ایرانـی‬ ‫و ازادمـرد را بـه درد اورد و دشـمن زبونـی کـه نتوانسـته پیشـرفت های علمـی‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران را تاب بیاورد‪ ،‬بـا جنایتی دیگر به گمـان خام خودش‬ ‫قصـد مقابلـه با جهـش علمـی‪ ،‬هسـته ای و ‪ ...‬را دارد‪.‬‬ ‫اثبـات کـرده ایـم که خباثت دشـمن ‪ ،‬نهایت عـزت و بالندگی ماسـت ‪ ،‬حال که‬ ‫رژیـم غاصـب صهیونیسـتی روی قـوس زوال خـود دسـت و پا می زنـد و از همه‬ ‫سـو در محاصـره دالورمـردان جبهـه مقاومت اسـت ‪ ،‬برخالف خیال خـام و پوچ‬ ‫خـود قطعا طعم پاسـخ دندان شـکن از فرزنـدان برومند ایـن اب و خاک مقدس‬ ‫را خواهد چشـید‪.‬‬ ‫ضمـن محکومیـت شـدید ایـن اقـدام ددمنشـانه و همـه ظلمهایـی کـه در حق‬ ‫ملـت مقاوم ایران اسلامی توسـط اسـتکبار جهانـی و صهیونیسـت خبیث بعمل‬ ‫مـی ایـد ‪ ،‬یقیـن داریـم به برکـت خون پاک این شـهید پـراوازه و همـه خونین‬ ‫پیکـران طریـق ملکـوت‪ ،‬روز بـه روز بـر رشـد و بالندگی این نظـام مقدس تحت‬ ‫زعامـت امـام خامنـه ای تـا ظهـور دولت یار افـزوده خواهـد گردید ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پیام تسلیت محمد نیکنام شهردارشیرود در پی‬ ‫شهادت سردار دکتر حاج محسن فخری زاده‬ ‫اقدامات ستاد بحران در مناطق‬ ‫سه گانه شهرداری ساری‬ ‫در پـی کاهـش دمـا و بـارش بـاران‪ ،‬شـهرداری هـای‬ ‫مناطـق سـه گانـه ‪ ،‬در راسـتای رفـاه حـال شـهروندان‬ ‫‪ ،‬بـا تشـکیل سـتاد سـیل‪ ،‬اقدامـات موثـری را بـرای‬ ‫جلوگیـری از سـوانح احتمالـی اجرایـی نمـوده اسـت‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بیـن الملـل‬ ‫شـهرداری سـاری‪ ،‬شـهرداری هـای مناطـق سـه گانـه‬ ‫مرکز اسـتان‪ ،‬در راسـتای ارائه خدمات به شـهروندان و‬ ‫جلوگیریـی از سـوانح احتمالی و سـهولت عبـور ومرور‪،‬‬ ‫بـا تشـکیل سـتاد مدیریـت بحـران‪ ،‬نسـبت بـه رفـع‬ ‫گرفتگـی کانـال های هدایـت اب های سـطحی‪ ،‬جمع‬ ‫اوری نخالـه و تعمیـر و نصـب موتور پمـپ در کوچه ها‬ ‫و خیابان ها و پاکسـازی مسـیر و معابر سـطح شهر در‬ ‫جهـت رفاه حـال شـهروندان اقـدام کرده اسـت‪.‬‬ ‫هـم که بـرای کشـور بـه لحاظ‬ ‫مواجهه بـا ویـروس کرونا مقرر‬ ‫شـد‪ ،‬انهـا بـه انجـام وظیفـه‬ ‫مشـغول هسـتند‪...‬‬ ‫در مجموعـه تصاویـری کـه‬ ‫مشـاهده مـی کنیـد تلاش‬ ‫ایـن عزیـزان در یک روز سـرد‬ ‫و بارانـی پاییـز اسـت کـه بـه‬ ‫انجـام وظیفـه مشـغولند تا هم‬ ‫پاکیزگـی و اراسـتگی شـهری‬ ‫فراهـم شـود و هـم هدایـت‬ ‫جریـان اب هـای سـطحی بـه‬ ‫مشـکل برنخـورد‪.‬‬ ‫از همراهی شـهروندان سـاروی‬ ‫سپاسگزاریم‬ ‫مدیریـت ارتباطـات و امور بین‬ ‫الملل شـهرداری ساری‬ ‫گذاشـت و سـند دیگـری از مظلومیـت ملـت رشـید‬ ‫ایـران و فرزنـدان عزیـز این مرز و بـوم را به جهانیان‬ ‫نشان داد‪.‬‬ ‫شـهادت شـهید واالمقام‪ ،‬محسـن فخری زاده رییس‬ ‫سـازمان پژوهـش و نـواوری وزارت دفـاع ‪ ،‬ایـن‬ ‫حقیقـت را بیشـتر نمایان سـاخت که ایران اسلامی‬ ‫در راه دسـتیابی بـه قلـه های پر عظمت پیشـرفت و‬ ‫تعالـی‪ ،‬عظمـی جـدی دارد و در ایـن راه‪ ،‬خون پاک‬ ‫عزیزتریـن فرزنـدان خـود را‪ ،‬به پای نهال سـربلندی‬ ‫نظـام اسلامی‪ ،‬هدیـه خواهد داد‪.‬‬ ‫اینجانبـان ضمـن محکومیت ایـن اقدام تروریسـتی‪،‬‬ ‫شـهادت ایـن دانشـمند پیشـرو عرصه علـم و تعالی‬ ‫میهـن را بـه پیشـگاه امـام عصـر (عج)‪ ،‬مقـام معظم‬ ‫رهبری(مـد) و ملـت بزرگـوار ایـران تسـلیت گفته و‬ ‫اطمینـان داریـم‪ ،‬راه پـر افتخـار این شـهید گرانقدر‬ ‫و دیگـر شـهیدان عرصـه علم و دانـش ‪ ،‬پرصالبت تر‬ ‫از قبـل طـی خواهد شـد‪.‬‬ ‫️مهندس پورعلی شهردار وسیداصغرنوراشرف الدین ریاست شورای‬ ‫اسالمی شهرکالردشت در پی شهادت دانشمندشهید محسن فخری زاده‬ ‫بزرگ دانشمندهسته ای کشورعزیزمان ایران پیام تسلیت صادر کردن️د‬ ‫شـهردار‬ ‫پورعلـی‬ ‫مهنـدس‬ ‫وسیداصغرنوراشـرف الدین ریاست شورای‬ ‫اسلامی شهرکالردشـت در پـی شـهادت‬ ‫دانشمندشـهید محسـن فخری زاده بزرگ‬ ‫دانشمندهسـته ای کشـورعزیزمان ایـران‬ ‫پیـام تسـلیت بدیـن شـرح صـادر کردنـد‪.‬‬ ‫متن پیام بدین شرح است‪:‬‬ ‫️بسم رب الشهدا وصدیقین‬ ‫مـا بـرای انکـه ایـران خانـه خوبـان شـود‬ ‫خـون دلهـا خـورده ایـم‪.‬‬ ‫بـی شـک تـرور ناجوانمردانـه دانشـمند‬ ‫بـزرگ هسـته ای ایـران عزیزمـان سـردار‬ ‫حـاج محسـن فخـری زاده که خار چشـم‬ ‫دشـمنان بـود ضایعـه ای دردنـاک بـرای‬ ‫همـه مـردم سـرزمین مـان اسـت‪.‬‬ ‫امـا در ایامـی کـه بـه نـام هفتـه بسـیج‬ ‫مزیـن اسـت‪ ،‬گلـی از بوسـتان رشـادت به‬ ‫دسـت صهیونیسـم کـوردل ترور شـد و به‬ ‫شـهادت رسـید تا این انقلاب قدرتمند تر‬ ‫از پیش شـود‪.‬‬ ‫وچـه زیبـا فرمـود امام شـهیدان کـه ‪ :‬مارا‬ ‫بکشـید ملـت ما بیـدار تر میشـود‪.‬‬ ‫ایـن شـهادت بـر مقـام معظـم رهبـری و ملـت بـزرگ‬ ‫ایـران و خانـواده محتـرم و همرزمان سـردار فخری زاده‬ ‫تسـلیت وتعزیـت عـرض مـی نمائیم‪.‬‬ ‫شهردار نکا در پیامی شهادت مظلومانه سردار‬ ‫سرتیپ پاسدار دکتر محسن فخری زاده را تسلیت گفت‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـهرداری نـکا مهندس‬ ‫خلیلی شـهردار نکا در پیامی ضمن تسـلیت شـهادت‬ ‫مظلومانه سـردار سرتیپ پاسـدار دکتر محسن فخری‬ ‫زاده‪ ،‬دانشـمند ارشـد و برجسـته کشـورمان و رئیس‬ ‫سـازمان پژوهـش و نـواوری وزارت دفاع و پشـتیبانی‬ ‫نیروهـای مسـلح بـه دسـتان ناپـاک دشـمنان قسـم‬ ‫خـورده ملـت شـریف ایـران اسلامی بویـژه رژیـم‬ ‫صهیونیسـتی ایـن اقـدام تروریسـتی را محکـوم نمود‬ ‫متن پیام به شرح زیر است‬ ‫بسم رب شهدا و الصدیقین‬ ‫تـرور دکتـر محسـن فخـری زاده‪ ،‬دانشـمند ارشـد و‬ ‫برجسـته کشـورمان و رئیـس سـازمان پژوهـش و‬ ‫نـواوری وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح‪،‬‬ ‫در عصـر جمعـه (‪ ۷‬اذر) کـه بـه شـهادت مظلومانـه‬ ‫ایشـان منجر شـد‪ ،‬نشـانه دیگری از وحشـت استکبار‬ ‫جهانـی از پیشـرفت علمـی ایـران اسلامی و حقارت‬ ‫جنایتـکاران و دشـمنان قسـم خـورده ملـت شـریف‬ ‫ایـران اسلامی بویـژه رژیـم صهیونیسـتی اسـت‬ ‫اینجانـب همـراه بـا مـوج خروشـان ملـت ایـران و‬ ‫شـهروندان عزیـز ضمـن محکـوم نمـودن ایـن اقـدام‬ ‫بزدالنـه ‪ ،‬شـهادت ایـن دانشـمند برجسـته انقالبی را‬ ‫بـه پیشـگاه حضـرت بقیـه اهلل العظـم ارواحنـا الفداء‬ ‫و محضـر فرماندهـی معظـم کل قـوا‪ ،‬جامعـه علمـی‪،‬‬ ‫مردم شـهیدپرور کشـورمان‪ ،‬خانواده عزیز این شـهید‬ ‫گرانقـدر تبریـک و تسـلیت عـرض نموده و بـرای ان‬ ‫شـهید عزیـز از درگاه خداونـد متعـال علـو درجات و‬ ‫رحمـت واسـعه الهی و بـرای بازمانـدگان محترم صبر‬ ‫و اجـر مسـالت دارم‪.‬‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫یک شنبه ‪ 9 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪760‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫یادداشت اختصاصی‬ ‫تبعات انارشیسم اقتصادی در جامعه‬ ‫فـارغ از اینکـه بـزرگان علـم اقتصـاد یـا همـان اقتصـاد دانـان چـه تعاریـف‬ ‫و‏پارامترهایـی بـرای اقتصـاد در‏نظـر گرفته انـد‪،‬‏واژه اقتصـاد میـان عامـه‬ ‫مـردم ‏دارای تعاریـف‏و تعابیـر جداگانـه ای اسـت‪ .‬این تعاریـف و ویژگی های‬ ‫‏خودسـاخته در‏سـاختار ذهنـی افـراد نیـز‏رسـوخ پیـدا کرده انـد و بـه بیـان‬ ‫ح تـر و سـاد ه تر‏مـردم اوضـاع‏اقتصادی‏جامعـه را بر‏اسـاس‏دارایی ها‪،‬‬ ‫فصیـ ‬ ‫درامـد‪ ،‬قـدرت خریـد و به زبان سـاده تر بر اسـاس امارها و مشـاهدات خود‬ ‫سـنجیده و تجزیـه و‏تحلیـل می کننـد‪‎ .‬‬ ‫ن مثـال اگـر در دنیـا کاهـش ارزش پـول در قبـال تولیـد واقعی را‬ ‫بـ ه عنـوا ‬ ‫تـورم بنامنـد‪ ،‬عامـه مـردم‏تـورم را همـان‏گرانـی‏قلمـداد می کننـد! اگر در‬ ‫کشـورهای‏پیشـرفته بـا اعمـال‏سیاسـت های مختلـف‪،‬‏زمینـه بـرای ایجـاد‬ ‫اشـتغال در‏بخش هـای‏مختلـف تولیـدی‪ ،‬صنعتـی‪ ،‬خانگـی و فراهم شـود‪،‬‬ ‫‏اشـتغال از دیـدگاه‏مردم ما اسـتخدام در یک‏شـرکت دولتی‏یـا‏خصوصی یا‬ ‫ت میزنشـینی‏تعریف می شـود و تـا برای فرد حقـوق ثابت ماهیانه‬ ‫همان پشـ ‬ ‫واریـز‏نشـود‪ ،‬اساسـاً او‏را‏فاقـد شـغل رسـمی‏می دانند! ‪‎‬‬ ‫البتـه ایـن رویکـرد تنهـا مختـص عامـه مـردم نیسـت و در بدنـه دولـت نیز‬ ‫چنیـن تضادهـا و ناسـاز نماهایـی‏بـ ه وفـور‏بـه‏چشـم می خـورد و معمـوالً‬ ‫جنـس امارهـای‏اقتصـادی دولتی ها در‏خصـوص عبور از رکـود‪،‬‏کاهش نرخ‬ ‫تـورم‪،‬‏کاهـش‏میـزان نقدینگـی و در مجمـوع بهبود اوضاع معیشـتی جامعه‬ ‫بـا‏واقعیت هـای موجـود‏در جامعه و امارهای‏ارائ ه شـده‏توسـط‏کارشناسـان‬ ‫مسـتقل‪ ،‬تفاوت هـای اشـکار و‏معنـاداری دارند!‬ ‫ایـن اختلاف سـاختاری در سـایر‏الیه هـای مختلـف‏اقتصادی‏نیز به چشـم‬ ‫می خـورد‪.‬‏بـ ه عنـوان نمونـه اگـر یـک کارگر سـاده خیاطـی‏بـا بی احتیاطی‬ ‫ت و شـلوار مشـتری شـود‪ ،‬علاوه بر‬ ‫در‏اطـو کشـیدن‪،‬‏باعـث بـراق شـدن‏ک ‬ ‫‏پرداخـت غرامـت و تـاوان ایـن سـهل انگاری‪ ،‬از‏کار اخـراج‏شـده‏و یـا در‬ ‫معـرض اخـراج از کار‏نیـز قـرار می گیـرد؛ امـا مدیـری کـه بـه دلیـل سـهل ‬ ‫انـگاری و سـوء‏تدبیـر‏در‏اجـرای‏یک پروژه میلیـاردی باعث ایجاد خسـارات‬ ‫ن ناپذیـر‏بـه امـوال و‏جـان مـردم‏می شـود‪،‬‏نه ‬ ‫هنگفـت و در مواقعـی جبـرا ‬ ‫تنهـا بازخواسـت و برکنـار نمی شـود‪ ،‬بلکـه در شـرایطی بـا ارتقـاء‏درجه نیز‬ ‫ شـود‏!‬ ‫روبـرو می ‏‬ ‫دزدی از نـگاه مـردم‏برداشـتن مـال غیـر بـدون اجـازه اسـت کـه بـا لحـاظ‬ ‫ی که‏برداشـت های‬ ‫شـرایط‪ ،‬منجـر بـه قطـع دسـت‏دزد‏خواهد شـد‪،‬‏در حال ‬ ‫ت المـال در‏قالـب اختلاس یـا‏وام هـای بـی ‬ ‫چنـد هـزار میلیـاردی از بیـ ‬ ‫بازگشـت عمدتـاً از‏مصادیـق دزدی‏محسـوب نمی شـود و تـا به حال دسـت‬ ‫هیـچ اختلاس‏کننـد ه ای قطع نشـده اسـت ‪!‎‬‬ ‫ماحصـل چنیـن نـگاه و رویکـردی و پذیرش اقتصاد سـ ه گانه یا سـه وجهی‬ ‫(اقتصـاد مردمـی‪ ،‬اقتصـاد دولتی و اقتصاد واقعی)‪ ،‬در‏کنار‏تصمیمات‏شـتاب ‬ ‫ن حال احساسـی‪ ،‬سیاسـی و‏انتخاباتی‪ ،‬نبود‏انجمن های صنفی‪،‬‬ ‫زده و در عی ‬ ‫‏بنـگاه داری دولـت‏بـه ویژه هـا‏بانـک و نهادهـای بـزرگ دولتی‪ ،‬دسـت کاری‬ ‫امارهـا یـا عدم شـفافیت‏در ارائـه امارهای‏اقتصـادی‪ ،‬جزیـره ای‏عمل‏کردن‬ ‫مجموعـ ه های‏اقتصادی بزرگ کشـور‪ ،‬قاچاق‏گسـترده و سیسـتماتیک کاال‬ ‫و ارز‪ ،‬فـرار مالیاتـی در‏حجـم‏گسـترده‪ ،‬انحـراف از‏قانـون بودجـه‪ ،‬حضـور‬ ‫‏یقـه سـفید ها و برخـی افراد خـاص در اقتصـاد‪ ،‬اختالس هـای‏کالن‪ ،‬فقدان‬ ‫‏نظـارت‏مسـتمر بر عملکـرد مجموعه های‏اقتصـادی و باعث شـده تا اقتصاد‬ ‫کشـور بـه شـدت شـکننده و زیـان ده شـود بـه نحـوی کـه تبعـات‏این بی‬ ‫ثباتـی در‏همـه الیه هـای اجتماعـی‪،‬‏فرهنگـی و سیاسـی جامعـه به چشـم‬ ‫می خـورد‪ .‬بـ ه بیـان دیگـر ایـن‏رویکـرد‏باعث‏شـده تا‏اقتصـاد کشـور دچار‬ ‫یـک انارشیسـم و هرج ومـرج لحظه ای شـود تـا جایی که یک عـده «برای‏به‬ ‫‏دسـت اوردن حداقـل‏درامد» و عـده ای‏برای «خرج کردن ثـروت میلیاردی‬ ‫اند‏!‬ ‫بـاداورده » بـا‏چالش هـای اساسـی مواجه‏شـده ‏‬ ‫ن بیـن نبـود دانـش اقتصـادی میـان احـاد جامعـه هـم بـه‏یکـی از‬ ‫در ایـ ‬ ‫دالیـل نابسـامانی اقتصـادی فعلی تبدیل‏شـده‏اسـت‪ .‬چـرا که قاطبـه مردم‬ ‫در‏تصمیـ م گیری هـای اقتصـادی بـا مشـکالت عدیـده روبـرو هسـتند و‏بی ‬ ‫اطالعـی‏از‏مفاهیـم و‏رویکردهـای اقتصـادی باعـث می شـود ناخواسـته در‬ ‫بـروز یـا تشـدید برخـی تبعـات‏اقتصـادی‏سـهیم‏شـوند‪.‬‏بـا داشـتن چنین‬ ‫رویکـردی بـا گـران شـدن یـک‏کاال حمله ب ه سـوی مغازه هـا و فروشـگاه ها‬ ‫اغـاز‏می شـود و‏خریـدی‏معـادل مصرف یک‏سـال ولو بیشـتر نشـان از نبود‬ ‫سـواد اقتصـادی یـا عـدم تـوان‏در تصمیـ م گیری صحیـح‏در ‏اقتصـاد خانوار‬ ‫است‪ .‬‏‬ ‫‏ ناگفتـه نمانـد توسـعه‏چنیـن فرهنگـی در جامعـه نیازمند‏امـوزش و‏صرف‬ ‫‏هزینه و زمان اسـت و شـاید وقت ان‏فرا رسـیده باشـد که در‏کتب درسـی‬ ‫بخشـی از فرهنـگ‏اقتصـادی و مقوالت مربـوط به ان گنجانده شـود‪‎ .‬‬ ‫در واقـع تفـاوت در نـوع نـگاه مـردم و دولـت بـه مقولـه اقتصـاد و کاهـش‬ ‫چشـمگیر میـزان‏تحمل پذیـری مـردم در‏برابـر‏فشـارهای اقتصـادی‪ ،‬باعث‬ ‫شـده تـا انجـام‏تغییرات اساسـی‏اقتصادی‏پایدار در کشـور به کنـدی صورت‬ ‫پذیـرد‏یـا‏حتـی انجام ایـن تغییـرات به اینـده ای نامعلـوم موکول‏شـود‪‎ ‎.‬از‬ ‫ت با‬ ‫سـوی دیگـر با وجـود چنین تنگناهـا و شـرایط ناعادالنه اقتصـادی‪ ،‬دول ‬ ‫اجـرای طرح هـای خلـق السـاعه نظیـر‏توزیـع سـهام عدالـت‏و یارانه‪ ،‬بسـته‬ ‫هـای‏حمایتی‪ ،‬تعیین دسـتوری نـرخ ارز‪ ،‬باال و پائین بردن نرخ سـود بانکی‪،‬‬ ‫صـدور بخشـنامه های متعـدد‏اقتصـادی‪،‬‏مسـدود کـردن‏برخـی حسـاب ها‪،‬‬ ‫اعطـای وام بـه‏بیـکاران‪ ،‬راه انـدازی بنگاه هـای زودبازده و یا حتی اسـتفاده از‬ ‫‏نیـروی‏انتظامـی بـرای‏برقـراری نظـم و انضبـاط‏اقتصـادی در‏جامعه تالش‬ ‫می کنـد کـه تاثیـر چنیـن‏رویکـردی قطعـاً موضعـی و‏موقتی خواهـد بود و‬ ‫ممکـن اسـت‏در اینـده منجـر بـه‏تشـدید وخامـت‏اوضـاع و به هـدر رفتن‬ ‫سـرمایه های ملـی‏نیز‏شـود‪ .‬ادامـه این سـیکل معیوب و‏تجویز مسـکن های‬ ‫‏موقتـی و احساسـی و بـه زبـان سـاده تر اداره‏دسـتوری‏اقتصـاد‪ ،‬روز بـ ه روز‬ ‫کالف سـردرگم‏اقتصـاد را‏پیچیـد ه تـر و بـاز نشـدنی تر‏می کنـد‪ .‬افزایـش‬ ‫شـکاف طبقاتـی ایجـاد شـده‪،‬‏بـاال رفتن خـط فقـر‪،‬‏روند‏صعودی‏شـاخص‬ ‫فالکـت ناشـی از بیـکاری‪ ،‬کاهـش ارزش پول ملـی در سـال های اخیر و ‏…‪،‬‬ ‫‏حجـت گفتـار‏فوق اسـت‪‎ .‬‬ ‫در ایـن شـرایط‏بایـد‏بپذیریم انـدک وعده های دولـت‏فعلی نیـز در‏مقوالت‬ ‫خبر‬ ‫اقتصـادی بـه دالیـل مختلـف سیاسـی و‏غیرسیاسـی تاکنون محقق نشـده‬ ‫اسـت‪.‬‏وعده هایـی‏نظیـر‏تک نرخی کـردن ارز‪،‬‏واگـذاری‏شـرکت های دولتی‬ ‫و ازاد شـدن دولـت از نقـش بنـگا ه دار‪ ،‬جلوگیـری از قاچـاق‏کاال‪،‬‏مقابلـه‬ ‫بـا فـرار‏مالیاتـی کالن‏افـراد‪ ،‬بنگاه هـا و نهادهـا‪ ،‬هدفمندسـازی یارانه هـای‬ ‫‏غیرهدفمنـد و‏حـذف‏یارانه‏ثروتمنـدان‪ ،‬واقعی کردن بهای سـوخت و نهایتاً‬ ‫ایجـاد رونـق اقتصـادی از وعده هـای ایـن‏دولت بـوده که‏به نظر‏رسـیدن به‬ ‫‏اسـت‏‪.‬‬ ‫ ‏‬ ‫ان ها دشـوارتر نیز شـده‬ ‫هرچنـد بخشـی از ایـن دشـواری ها ممکـن اسـت ریشـه در تصمیمـات‬ ‫‏دولت هـای‏گذشـته‪ ،‬توطئه چینـی‏مخالفـان دولـت‏در الیه هـای مختلـف‪،‬‬ ‫یـا حتـی شـرایط المحاله اقتصـادی و ‏سیاسـی داخلـی و‏بین المللی داشـته‬ ‫باشـد‪ ،‬ولـی ضعـف‏عملکـرد‏و برنامه ریـزی دولـت نیـز در تشـدید بحـران‬ ‫‏شـرایط‏پیـش رو بی تاثیـر نبـوده و نیسـت‪ .‬تـا جایی چنـدی قبـل‏از‏جانب‬ ‫رئیـس اتـاق بازرگانـی ایران‏اعالم شـد ‏«‪ ۷۰‬درصد‏اقتصاد در اختیار کسـانی‬ ‫اسـت کـه جز ضـرر چیـزی بـرای‏اقتصـاد نداشـته اند!»‬ ‫بـا ایـن وجود توقع بهبود اوضـاع اقتصادی در‏دولت‏فعلـی و حتی دولت های‬ ‫اتـی در‏یـک بـازه زمانـی کوتاه توقعـی‏غیرمنطقی‏اسـت؛ چراکه سـاختاری‬ ‫ک شـبه‬ ‫کـه در‏طـول چنـد دهـه دچـار‏اختالل و نابسـامانی شـده‏اسـت‪ ،‬ی ‬ ‫اصلاح‏نخواهد شـد و نیاز به زمانـی طوالنی تر‏از انچه‏تصـور می کنیم‪ ،‬دارد‪.‬‬ ‫شـاید‏روزی اراده ای عملـی و علمـی برای حل‏مشـکالت‏اقتصـادی مردم‏در‬ ‫‏دولت مـردان دیـده شـود و بـا برنامه ریزی هـای کوتاه مـدت‪ ،‬میان مـدت و‬ ‫بلندمـدت‪،‬‏حـذف‏مدیـران ناکارامـد و‏خائن به نظـام‏از بدنه اقتصـاد‪،‬‏مبارزه‬ ‫جـدی با فسـاد اقتصـادی و قاچاق کاال‪ ،‬امـوزش‏مبانی‏اقتصـاد در مدارس و‬ ‫در اصلی تریـن‏گام قطـع یـد غارتگـران بیت المال و دشـمنان اصلـی مردم‏و‬ ‫ ‏نظـام کـه مقـام‏معظم رهبـری نیز همـواره در مبارزه بـا‏ان ها تاکید داشـته‬ ‫اسـت‪ ،‬زمینـه برای بهبـود‏اقتصادی و معیشـتی مردم فراهم‏شـود‪.‬‏‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫رمال اینترنتی شمال‬ ‫کشور در بهشهر دستگیر‬ ‫شد‬ ‫رئیـس پلیـس فتـا مازنـدران از دسـتگیری‬ ‫رمـال اینترنتـی کـه در فضـای مجـازی از‬ ‫هموطنـان شـمال کشـور کالهبـرداری مـی‬ ‫کـرد‪ ،‬در بهشـهر خبـر داد‪.‬‬ ‫سـرهنگ سـامع خورشـاد اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫فـردی کـه بـا ترفنـد دعانویسـی و رمالی در‬ ‫فضـای مجـازی از هموطنـان شـمال کشـور‬ ‫کالهبـرداری می کـرد توسـط کاراگاهـان‬ ‫پلیـس فتـا شهرسـتان بهشـهر شناسـایی و‬ ‫دسـتگیر شـد‪.‬‬ ‫رئیـس پلیـس فتـا اسـتان مازنـدران اعلام‬ ‫کـرد‪ :‬متهـم بـا درج و انتشـار اگهـی رمـال و‬ ‫فالگیـری در فضـای مجـازی‪ ،‬پـس از جلـب‬ ‫اعتمـاد و سوءاسـتفاده از سـادگی قربانیـان‬ ‫بـا دادن وعده هـای دروغیـن و امیـد واهـی‬ ‫بـا دریافـت مبالغـی هنگفـت‪ ،‬اقـدام بـه‬ ‫کالهبـرداری از افـراد می کـرد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬طـی رصدهای مسـتمر کاراگاهان‬ ‫پلیـس فتـا مازنـدران درفضـای مجـازی‪،‬‬ ‫کانالـی در شـبکه اجتماعـی مورد شناسـایی‬ ‫قرار گرفت و مشـخص شـد شـخصی بـا درج‬ ‫اگهـی دعانویسـی‪ ،‬طلسـم و رمـال اقـدام به‬ ‫تجویـز و ارسـال بسـته های مصرفـی در قبال‬ ‫دریافـت مبالـغ می کـرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پیام تسلیت فاطمی مدیر کل ثبت احوال مازندران‬ ‫در پی ترور شهید فخری زاده‬ ‫در پـی شـهادت مظلومانـه سـردار سرتیپ پاسـدار دکتـر‬ ‫محسـن فخـری زاده‪ ،‬مجتبـی فاطمـی مدیرکل ثبـت احوال‬ ‫اسـتان مازنـدران تـرور ایـن دانشـمند ارشـد و برجسـته‬ ‫کشـورمان و رئیس سـازمان پژوهش و نواوری وزارت دفاع و‬ ‫پشـتیبانی نیروهای مسـلح به دسـتان ناپاک دشمنان قسم‬ ‫ خورده ملت شـریف ایران اسلامی بویژه رژیم صهیونیسـتی‬ ‫را محکـوم و پیـام تسـلیتی به شـرح زیر صـادر کرد‪.‬‬ ‫بسم رب شهداء و الصدیقین‬ ‫ین اِ َذا اَ َصاب َ ْت ُه ْم ُم ِصی َب ٌه َقالُوا اِن َّا ِ َّ ِ‬ ‫ون‬ ‫الَّذِ َ‬ ‫ل َواِن َّا اِل َ ْیهِ َراجِ ُع َ‬ ‫از گوشت شکار پرندگان‬ ‫نخورید‬ ‫اینجانـب ضمـن محکـوم نمـودن ایـن اقـدام تروریسـم‬ ‫دولتـی‪ ،‬شـهادت مظلومانـه سـردار سرتیپ پاسـدار دکتـر‬ ‫محسـن فخری زاده دانشـمند ارشد و برجسـته کشورمان و‬ ‫رئیس سـازمان پژوهش و نـواوری وزارت دفاع و پشـتیبانی‬ ‫نیروهـای مسـلح بـه دسـتان ناپاک دشـمنان قسـم خورده‬ ‫ملـت شـریف ایران اسلامی بویـژه رژیم صهیونیسـتی را به‬ ‫محضر فرماندهی معظم کل قوا‪ ،‬مردم شـهیدپرور کشـورمان‪،‬‬ ‫خصوصـ ًا همسـر و فرزنـدان ایـن شـهید گرانقدرتبریـک‬ ‫و تسـلیت عـرض نمـوده و بـرای ان شـهید عزیـز از درگاه‬ ‫خداونـد متعـال علـو درجات و رحمت واسـعه الهی مسـالت‬ ‫می نمایـم‪.‬‬ ‫مجتبی فاطمی‬ ‫مدیرکل ثبت احوال استان مازندران‬ ‫اگهی ابالغ مالیاتی‬ ‫در اجرای ماده ‪ 208‬قانون مالیاتی های مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتی مودی که اخرین نشانی ان در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد به شرح زیر ابالغ می گردد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫نوع شغل‬ ‫اصل مالیات‬ ‫عملکرد‬ ‫نوع اوراق‬ ‫شماره و تاریخ اوراق‬ ‫نشانی اداره امور‬ ‫مالیاتی‬ ‫‪1‬‬ ‫سید احمد اذرنیور‬ ‫لوازم خانگی‬ ‫‪15.104.879‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪10691-99.4.10‬‬ ‫رشت‪-‬میدان جهاد‬ ‫‪2‬‬ ‫علی اصغر کشتکار دافچاهی‬ ‫ماشین‬ ‫‪3714930‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪47311-98.11.12‬‬ ‫رشت‪-‬میدان جهاد‬ ‫‪3‬‬ ‫طاهر کالنتری‬ ‫مشاغل متفرقه‬ ‫‪6.881.110‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪47286-98.11.12‬‬ ‫رشت‪-‬میدان جهاد‬ ‫‪4‬‬ ‫محمد تقی احمد دوست صداپیشه‬ ‫پارکینگ‬ ‫‪66.421.010‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪45793-98.11.6‬‬ ‫رشت‪-‬میدان جهاد‬ ‫‪5‬‬ ‫فاطمه اشجاری کیابانی‬ ‫ماشین‬ ‫‪2.162.610‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪47226-98.11.12‬‬ ‫رشت‪-‬میدان جهاد‬ ‫‪6‬‬ ‫سید عیسی حسینی کرباسدهی‬ ‫سنگ بری‬ ‫‪14.484.000‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫برگ قطعی‬ ‫‪17059-99.7.2‬‬ ‫رشت‪-‬میدان جهاد‬ ‫‪7‬‬ ‫سید عیسی حسینی کرباسدهی‬ ‫سنگ بری‬ ‫‪9.289.200‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫برگ قطعی‬ ‫‪17057-99.7.2‬‬ ‫رشت‪-‬میدان جهاد‬ ‫‪8‬‬ ‫علیرضا قسیمی‬ ‫محصوالت فرهنگی‬ ‫‪33.041.920‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪10987-99.4.14‬‬ ‫رشت‪-‬میدان جهاد‬ ‫‪9‬‬ ‫اسفندیار کاظمی‬ ‫میوه‬ ‫‪14.985.000‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪10984-99.4.14‬‬ ‫رشت‪-‬میدان جهاد‬ ‫‪10‬‬ ‫الهیار حقدوست شیرایه‬ ‫نمایشگاه اتومبیل‬ ‫‪2.997.000‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪10837-99.4.11‬‬ ‫رشت‪-‬میدان جهاد‬ ‫‪11‬‬ ‫معصومه نوروزی نژاد‬ ‫لباس‬ ‫‪3.776.220‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪10835-99.4.11‬‬ ‫رشت‪-‬میدان جهاد‬ ‫‪12‬‬ ‫سید علی جعفرپور بهمبری‬ ‫الستیک‬ ‫‪2.958.040‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪10833-99.4.11‬‬ ‫رشت‪-‬میدان جهاد‬ ‫‪13‬‬ ‫اسمعیل صدیق کسبخی‬ ‫محصوالت فرهنگی‬ ‫‪89.910‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪10829-99.4.11‬‬ ‫رشت‪-‬میدان جهاد‬ ‫‪14‬‬ ‫علی اسفندیاری اصل‬ ‫حبوبات‬ ‫‪30.569.400‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪10769-99.4.11‬‬ ‫رشت‪-‬میدان جهاد‬ ‫‪15‬‬ ‫ولی رضاپور‬ ‫سیمان‬ ‫‪11.238.750‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪10773-99.4.11‬‬ ‫رشت‪-‬میدان جهاد‬ ‫روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن‬ ‫دکتـر سـید حسـین رضوانـی بـا اعلام‬ ‫اینکـه اسـتان مازنـدران از سـوی سـازمان‬ ‫دامپزشـکی کشـور به عنوان یکـی از کانون‬ ‫هـای انفلوانـزای فـوق حـاد پرنـدگان در‬ ‫کشـور معرفـی شـد‪ ،‬از مـردم خواسـت تـا‬ ‫پرندگان مهاجـر ابـزی را شـکار نکننـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی دامپزشـکی‬ ‫مازنـدران بـر اسـاس اطالعیـه شـماره‬ ‫یـک سـازمان دامپزشـکی کشـور‪ ،‬اسـتان‬ ‫مازنـدران یکـی از ‪ ۳‬کانـون انفلوانزای فوق‬ ‫حـاد پرنـدگان معرفـی شـد‪.‬‬ ‫دکتـر سـید حسـین رضوانـی مدیـر کل‬ ‫دامپزشـکی مازنـدران بـا تاکیـد بـر اینکـه‬ ‫پرنـدگان وحشـی مهاجر که هـم اکنون در‬ ‫تـاالب هـای اسـتان زمسـتان گذارنـی می‬ ‫کننـد‪ ،‬مـی تواننـد بعنـوان مخـزن و ناقـل‬ ‫بیمـاری انفلوانـزای فـوق حـاد پرنـدگان‬ ‫باشـند ‪ ،‬از مـردم خواسـت تـا بـرای حفـظ‬ ‫سلامتی خود و خانواده از شـکار و یا خرید‬ ‫و فـروش انـان جـدا پرهیـز کننـد‪.‬‬ ‫مدیـر کل دامپزشـکی اسـتان مازنـدران‬ ‫از روسـتائیانی کـه در اطـراف تـاالب هـای‬ ‫زیسـتگاه پرنـدگان مهاجـر زندگـی مـی‬ ‫کننـد خواسـت تـا در صـورت نگهـداری‬ ‫طیـور بومـی ضمـن حصارکشـی و محصور‬ ‫کـردن ایـن پرنـدگان در منـزل ‪ ،‬مـکان‬ ‫نگهـداری را مسـقف نماینـد و از نگهـداری‬ ‫توامـان پرندگان ابزی نظیـر اردک و غاز در‬ ‫کنـار سـایر ماکیـان خـودداری نماینـد‪.‬‬ ‫وی در ادمه از روسـتائیان خواسـت تا ضمن‬ ‫همـکاری بـا ماموران دامپزشـکی و توجه به‬ ‫هشـدارهای بهداشـتی دامپزشـکی از خرید‬ ‫و فـروش انـواع ماکیـان از افـراد دوره گرد و‬ ‫دسـتفروش جـدا ً پرهیز کنند‪.‬‬ ‫ایشـان در پایـان اعلام کرد خوشـبختانه تا‬ ‫کنـون هیـچ گزارشـی مبنی بر الـوده بودن‬ ‫صنعـت طیـور مازنـدران بـه ایـن بیمـاری‬ ‫گـزارش نشـده بنابرایـن از متصدیـان‬ ‫واحدهـای طیور صنعتی درخواسـت میکنم‬ ‫تـا مـوارد بهداشـتی قرنطینـه ای را در‬ ‫واحدهـای خـود جـدی گرفتـه و در صورت‬ ‫مشـاهده تلفـات غیر عادی فـورا مراتب را با‬ ‫ادارات دامپزشـکی در میـان بگذارنـد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫یک شنبه ‪ 9 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪760‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫تمامی خاموشی های ناشی از‬ ‫تند باد در مازندران مهار شد‬ ‫سعدی پور مدیرکل اموزش و پرورش مازندران‪:‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق مازنـدران از‬ ‫مهـار تمامی خاموشـی هـای ناشـی از تندبـاد ‪ 7‬اذر‬ ‫مـاه در اسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫فرامـرز سـپری در گفـت و گویـی اظهـار داشـت ؛‬ ‫تندبـادی بـا سـرعت ‪ ۸۰‬کیلومتـر بـر سـاعت از‬ ‫محـدوده بابلسـر شـبکه هـای توزیـع نیـروی بـرق‬ ‫مازنـدران را تحـت تاثیـر قـرار داد‪.‬‬ ‫وی گفـت ؛ ایـن تندبـاد شـبکه هـای توزیـع بـرق‬ ‫شـهرهای بابلسـر ؛فریدونکنـار‪ ،‬جویبـار‪ ،‬امـل‪ ،‬امیـرکال‪ ،‬بابل‪ ،‬قائمشـهر و سـاری را تحت‬ ‫تاثیـر قـرار داد‪.‬‬ ‫سـپری بـا اشـاره به قطع ‪ 60‬فیـدر گفت ‪ :‬در همان سـاعات اولیه با فروکـش کردن طوفان‬ ‫بحـث بـرق دار کـردن فیدرهـا با حضـور ‪ 96‬اکیـپ عملیاتـی و ‪ ۲۲۰‬نیروی انسـانی فعال‬ ‫در دسـتور کار قـرار گرفت ‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیع نیـروی برق مازندران افـزود؛ این تندباد بیـش از ‪ ۶۸۰‬میلیون‬ ‫تومـان خسـارت به شـبکه های برق وارد کرده اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت ؛ از مشـترکین عزیـز تقاضـا داریـم از طریـق کافه بازار و سـایت شـرکت توزیع‪،‬‬ ‫نـرم افـزار بـرق مـن را نصـب کننـد تـا در بخـش خاموشـی هـا مـی تواننـد درخواسـت‬ ‫خاموشـی خـود را ثبـت کننـد تا همـکاران بـرق در کوتاه ترین زمـان برای رفع خاموشـی‬ ‫اقـدام کنند‪.‬‬ ‫زارع مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران‪:‬‬ ‫ترویج ایثار و شهادت‪ ،‬سرلوحه‬ ‫فعالیت های فرهنگی است‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده‪ 3‬قانـون ومـاده ‪13‬اییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابـر رای های شـماره‬ ‫‪ 99 – 07 - 10 – 139960310004010019‬و غیـره هیـات موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی بابـل تصرفـات مالکانـه بلا معـارض اقای سـید فریبرزسـجادی‬ ‫فرزنـد سـیدحبیب الـه و خانـم مولود نـوری امیری فرزنـد هادی به شـماره های‬ ‫شناسـنامه ‪99-101‬صـادره از بابل‪-‬بابـل بـا کـد هـای ملـی ‪-2063504571‬‬ ‫‪ 2063508569‬متقاضـی کالسـه ‪ 1609-1611‬بـه ترتیـب در چهـار دانـگ ودو‬ ‫دانـگ مشـاع از شـش دانـگ اعیانی یک بـاب خانه بانضمـام ‪13‬سـیر و‪11‬مثقال‬ ‫و ‪ 9‬نخـود عرصـه کـه باقیمانـده عرصـه معـادل ‪ 5‬دانـگ و یک سـیر و ‪8‬مثقال و‬ ‫‪ 6‬نخـود وقـف هلال احمـر و‪23‬سـیر و‪8‬مثقـال و ‪11‬نخـود وقف عام و یک سـیر‬ ‫و ‪3‬مثقـال و ‪ 22‬نخـود ثلـث باقـی اسـت به مسـاحت ‪196.00‬متر مربع قسـمتی‬ ‫از پلاک ‪4865-3907‬اصلـی واقـع در بخـش دو غرب بابل ثبـت و محرز گردیده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عمـوم مراتـب دردونوبت بـه فاصلـه ‪15‬روز ازطریق‬ ‫روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی اگهـی میگـردد درصورتـی که اشـخاص ذی نفع‬ ‫بـه رای صـادره فـوق اعتـراض دارنـد میتواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی ودر‬ ‫روسـتاها ازتاریـخ الصـاق بمـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد‬ ‫واملاک محـل تسـلیم و رسـید دریافـت نمایند ومعتـرض باید ظـرف مدت یک‬ ‫مـاه ازتاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت به تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی‬ ‫محـل نمایـد وگواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل نماید‬ ‫در ایـن صـورت اقدامـات ثبت‪ ،‬موکـول به ارائه حکـم قطعی دادگاه اسـت بدیهی‬ ‫اسـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور وعدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر وخواهدشـد صـدور سـند مانـع ازمراجعه متضرر بـه دادگاه نمیباشـد‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99 - 08 - 24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99 - 09 - 09 :‬‬ ‫م الف‪19906881:‬‬ ‫شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل‬ ‫مدیریت ویترینی و نمایشی در اموزش و پرورش نمی خواهیم‬ ‫به هیچ عنوان در اموزش و‬ ‫پرورش به دنبال امارسازی‬ ‫و کارهای ویترینی و‬ ‫نمایشی نیستیم و به طور‬ ‫جدی از معاونت ها می خواهم‬ ‫در این حوزه مراقب باشند‬ ‫تا مدیریت شان به مدیریت‬ ‫نمایشی تبدیل نشود‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش مازندران بـا بیان‬ ‫اینکـه مدیریت ویترینی و نمایشـی در اموزش‬ ‫و پـرورش نمی خواهیـم‪ ،‬گفت‪ :‬به هیـچ عنوان‬ ‫در امـوزش و پـرورش بـه دنبـال امارسـازی و‬ ‫کارهـای ویترینی و نمایشـی نیسـتیم و به طور‬ ‫جـدی از معاونت هـا می خواهـم در ایـن حوزه‬ ‫مراقـب باشـند تـا مدیریت شـان بـه مدیریت‬ ‫نمایشـی تبدیل نشود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط عمومـی‬ ‫امـوزش و پـرورش مازنـدران؛ علیرضا سـعدی پور در‬ ‫دیـدار با معاون متوسـطه اموزش و پـرورش مازندران‬ ‫تاکیـد کـرد‪ :‬در دسـتگاه تعلیـم و تربیت بایـد طرح و‬ ‫برنامـه داشـته باشـیم و اموزش واقعـی را دنبال کنیم‬ ‫نـه امـوزش نمایشـی‪ .‬مدیریـت اموزشـی ویترینی به‬ ‫دنبـال امارسـازی و کارهـای نمایشـی اسـت‪ .‬به هیچ‬ ‫عباس زارع مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی مازندران در دیدار با سـید ابراهیم شـریفی‬ ‫فرمانـده سـپاه ناحیه سـاری و معـاون فرهنگی سـپاه‪ ،‬بر لـزوم انجام برنامه هـای فرهنگی‬ ‫هنـری با محوریـت ایثار و شـهادت تاکید کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران‪ ،‬عبـاس زارع با‬ ‫همراهی حق شـناس مسـئول بسـیج رسـانه اسـتان در این دیـدار گفت‪ :‬ترویـج فرهنگ‬ ‫ایثـار و شـهادت بایـد بـا فعالیت هـای فرهنگی و هنـری عجین باشـد و فعـاالن این حوزه‬ ‫بـا اسـتمداد از شـهدای عزیزمان پیـش بروند‪.‬‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران همچنیـن اذعـان داشـت‪ :‬نـگاه ویـژه بـه‬ ‫مسـائل اجتماعـی و مناطـق حاشـیه نشـین بایـد در اولویت هـای مـا باشـد و اردوهـای‬ ‫جهـادی بـرای رفـع ایـن مشـکالت و معضلات تقویـت شـوند‪.‬‬ ‫سـید ابراهیـم شـریفی فرمانده سـپاه ناحیه سـاری نیـز در این دیدار با اشـاره به رسـالت‬ ‫سـپاه در پاسـداری از ارزش هـای انقلاب اسلامی گفت‪ :‬مـا در تمامی برنامه هـای اجرایی‬ ‫خـود‪ ،‬محوریـت اصلـی را بـر رفـع مشـکالت اجتماعـی‪ ،‬ترویـج مسـائل فرهنگـی‪ ،‬رفـع‬ ‫محرومیت هـا و صیانـت از ایـن نظـام الهـی قـرار داده ایـم و منویـات مقام معظـم رهبری‪،‬‬ ‫چراغ راه ماسـت‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر همـکاری و مشـارکت های فرهنگی هنری بـا اداره کل فرهنگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی مازنـدران‪ ،‬ارتقـاء کمـی و کیفـی فعالیت های فرهنگی هنری در اسـتان را ناشـی‬ ‫از ایـن همکاری هـا عنـوان کـرد و افـزود‪ :‬تلاش داریـم تـا این رونـد همچنان مسـتحکم‬ ‫بمانـد و منشـاء خدمتگزاری هـای ارزشـمندی برای مردم غیور اسـتان و کشـور باشـیم‪.‬‬ ‫حق شـناس مسـئول بسـیج رسـانه اسـتان نیز با تاکید بر تقویت برگزاری جشـنواره های‬ ‫فرهنگـی هنـری‪ ،‬تعامل هـای بیشـتر بیـن نهادهـای فرهنگـی هنـری و دفـع هجمه های‬ ‫فرهنگـی هنـری دشـمنان نظـام در فضـای مجـازی گفت‪ :‬خوشـبختانه وحـدت کلمه در‬ ‫ایـران اسلامی همچون خاری در چشـم جهانخپاران و اسـتکبار جهانی شـده و مـا از این‬ ‫که پیرو راه شـهداییم خوشـحالیم‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫شمال‬ ‫عنـوان گزارش هـای انشـایی مـورد قبـول نیسـت و‬ ‫از همـه واحدهـا گزارش هـای تحلیلـی و واقعـی‬ ‫می خواهیـم‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش مازنـدران با بیـان اینکه‬ ‫در ارائـه گزارش هـا و جمـع اوری امارهـا بسـیار دقت‬ ‫شـود‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬یکـی از ویژگی هـای مدیریـت‬ ‫نمایشـی برجسـتگی کار انفـرادی اسـت؛ در این مدل‬ ‫مدیریتـی افـراد می خواهنـد خود را معروف و مشـهور‬ ‫کـرده و بـا امارسـازی هـای غیرواقعی در صـدر اخبار‬ ‫قـرار گیرنـد‪ .‬امـا ایـن از نظـر مـا مـورد قبول نیسـت‪.‬‬ ‫«من»هـا بایـد به «مـا» تبدیل شـود و کار انفـرادی و‬ ‫فردمحـور جایـش را بـه کار تیمـی و خـرد جمعـی دهد‪.‬‬ ‫وی در بخـش دیگری از سـخنان خـود تربیت را امری‬ ‫پیوسـته دانسـته و گفـت‪ :‬امـوزش ابتدایـی و اموزش‬ ‫متوسـطه بایـد یک بدنه واحـد را تشـکیل دهند و در‬ ‫برنامه ریزی هـا بـا هـم هماهنـگ باشـند‪ .‬تربیـت یک‬ ‫جریـان فرهنگـی از باالتریـن سـطح تـا پایین تریـن‬ ‫سـطح اسـت که بایـد به تغییـر رفتـار بیانجامـد‪ .‬این‬ ‫در صورتـی رخ می دهـد که یادگیری سـطحی نباشـد‬ ‫و رشـد متعـادل و متـوازن در دسـتور کار قـرار گیرد‪.‬‬ ‫بایـد رشـد و هدایـت دانش امـوزان را مـورد مراقبـت‬ ‫قـرار دهیم‪.‬‬ ‫سـعدی پـور ادامـه داد‪ :‬دانش اموزان در متوسـطه اول‬ ‫کـه هدایـت تحصیلـی نقـش برجسـته ای در ان دارد‬ ‫بـرای نقش افرینـی و برعهـده گرفتـن مسـئولیت ها‬ ‫و مشـاغل اینـده امـاده می شـوند‪ .‬ایـن فراینـد تـا‬ ‫متوسـطه دوم و ورود بـه دانشـگاه و بـازار کار ادامـه‬ ‫می یابـد کـه بایـد انرا بـه طور جـدی مراقبـت کنیم‪.‬‬ ‫با رشـد و پرورش اسـتعدادهای نوجوانان در متوسـطه‬ ‫اول مسـیر اینـده انهـا مشـخص می شـود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مشاور بانوان مدیرکل اموزش و پرورش مازندران تشریح کرد‪:‬‬ ‫اجرای ‪ 4‬طرح وزارتی در زمینه دانش اموزان دختر استان‬ ‫مشـاور امـور بانـوان مدیـرکل امـوزش و پـرورش‬ ‫مازنـدران ‪ 4‬طـرح وزارتی در زمینـه دانش اموزان دختر‬ ‫و بانـوان فرهنگـی را تشـریح کـرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط عمومـی امـوزش و‬ ‫پـرورش مازندران؛ نجمه دوسـتکام در جلسـه شـورای معاونین‬ ‫اداره کل امـوزش و پـرورش مازنـدران ضمـن تسـلیت سـالروز‬ ‫وفـات حضرت معصومـه(س)‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم با تاسـی از رفتار‬ ‫و کـردار و حمایـت معنـوی این بانوی بزرگـوار و همچنین خرد‬ ‫جمعـی همه مسـئوالن در اموزش و پـرورش مازنـدران بتوانیم‬ ‫بـرای تقویـت و بهبـود وضعیت دختـران تصمیمات درسـتی را‬ ‫اتخـاذ کـرده و نقـش موثـر خـود در قبـال دانش امـوزان را ایفا‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اهمیـت رسـیدگی بـه امـور دختـران از منظر‬ ‫امـام خمینـی (ره)‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬بـا توجه بـه فرمایشـات امام‬ ‫خمینـی(ره) ملتـی کـه بانوانـش در صـف مقـدم برای پیشـبرد‬ ‫مقاصد اسلامی اسـت‪ ،‬اسـیب نخواهـد دید‪ .‬این رویکـرد توجه‬ ‫بـه دختـران را در جامعـه اسلامی نشـان می دهـد چـرا کـه‬ ‫دختـران امـروز مـادران فـردا هسـتند که اینـده جامعـه را رقم‬ ‫خواهنـد زد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده‪ 3‬قانـون ومـاده ‪13‬اییـن نامـه قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر‬ ‫رای شـماره ‪ 99 - 07 - 10 – 139960310004010018‬هیـات‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی بابـل تصرفـات مالکانـه بال‬ ‫معـارض اقای محمـد پورعلی پیچا فرزند محمود به شـماره شناسـنامه‬ ‫‪2050252366‬صـادره از بابـل بـا کـد ملـی ‪ 2050252366‬متقاضـی‬ ‫کالسـه ‪ 289‬در شـش دانـگ یک قطعـه زمین بـا بنای احداثـی در ان‬ ‫بـه مسـاحت ‪120.15‬متر مربع قسـمتی از پلاک ‪-4862-1482‬اصلی‬ ‫واقـع در بخـش دوغـرب حـوزه ثبـت ملـک بابل ثبـت و محـرز گردیده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عمـوم مراتب دردونوبـت به فاصلـه ‪15‬روز‬ ‫ازطریـق روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی اگهـی میگـردد درصورتی که‬ ‫اشـخاص ذی نفـع بـه رای صادره فوق اعتـراض دارند میتواننـد از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن اگهی ودر روسـتاها ازتاریخ الصاق بمـدت دو ماه اعتراض‬ ‫خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد واملاک محـل تسـلیم و رسـید دریافـت‬ ‫نماینـد ومعتـرض بایـد ظـرف مـدت یک مـاه ازتاریـخ تسـلیم اعتراض‬ ‫مبـادرت بـه تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل نمایـد وگواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبت محـل تحویل نمایـد در این صورت‬ ‫اقدامـات ثبـت‪ ،‬موکـول بـه ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت بدیهی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکور وعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صادر وخواهدشـد صدور سـند مانع ازمراجعـه متضرر به‬ ‫دادگاه نمیباشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99 - 08 - 24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99 - 09 - 09 :‬‬ ‫م الف‪19906971:‬‬ ‫شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک‬ ‫بابل‬ ‫ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه طـرح هـای وزارتی سـال ‪،99‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬طرح بشـری در مـدارس متوسـطه اول و پایه‬ ‫هفتـم در تمامـی مـدارس شـبانه روزی اسـتان و پایه ششـم در‬ ‫کل بـه تعـداد ‪ 500‬دانش امـوز بایـد انجـام گیـرد و در ایـن‬ ‫طـرح بـه دانش اموزان بسـته های بهداشـتی و دوسـاعت کارگاه‬ ‫اموزشـی بلوغ بـرای دختران و ‪ 2‬سـاعت کارگاه اموزشـی برای‬ ‫والدیـن برگزار خواهد شـد شـایان ذکر اسـت که اعتبـار وزارتی‬ ‫در ایـن طـرح ‪ 3‬میلیـون تومـان در نظر گرفته شـده اسـت‪.‬‬ ‫دوسـتکام بـا اشـاره بـه طـرح گفتگـو کـه در ارتباط بـا مهارت‬ ‫هـای ارتبـاط موثـر با دیگران اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬در این طـرح که به‬ ‫منظـور افزایـش مهـارت در برقراری ارتباط با سـایر همسـاالن‪،‬‬ ‫والدین‪ ،‬مسـئولین مدرسـه و افراد جامعه اسـت‪ ،‬بسـتر و زمینه‬ ‫الزم را بـرای نقـش پذیـری اجتماعـی دانش اموزان و مشـارکت‬ ‫فعـال و موثـر انـان در امـور تصمیـم سـازی و تصمیم گیـری‬ ‫مـدارس را فراهـم می کند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه طـرح افزایـش مشـارکت های اجتماعـی‬ ‫دختـران دانش امـوز کـه در راسـتای طـرح وزارتـی گفتگـو‬ ‫اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬در ایـن طرح ‪ 8‬سـاعت امـوزش برای‬ ‫دانش امـوزان و ‪ 4‬سـاعت بـرای والدیـن و همچنیـن ‪ 4‬سـاعت‬ ‫امـوزش بـرای مربیـان همـان دانش امـوز در نظـر گرفته شـده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول با اشـاره طـرح مهم امـوزش سـواد زندگی‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬ایـن طـرح بـرای دانش امـوزان پایه یازدهـم اجرا‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬هدف اصلی این طـرح توانمندسـازی دانش اموزان‬ ‫در کسـب مهارت هـای الزم بـرای طـرح ریـزی مسـیر زندگـی‬ ‫مشـترک و همچنیـن امـوزش والدیـن و مربیـان بـه عنـوان‬ ‫تسـهیلگران در ایـن زمینه اسـت‪ .‬این طرح با توجـه به تغییرات‬ ‫زمانـی و مکانـی مـورد توجـه قـرار خواهـد گرفـت و همچنیـن‬ ‫ماننـد طـرح مشـارکت های اجتماعـی ‪ 8‬سـاعت امـوزش برای‬ ‫دانش امـوزان و ‪ 4‬سـاعت بـرای والدیـن و همچنیـن ‪ 4‬سـاعت‬ ‫امـوزش بـرای مربیـان همـان دانش امـوز در نظـر گرفته شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل زندانهای استان مازندران‪:‬‬ ‫اجرای هدفمند برنامه های فرهنگی و اموزشی با هدف‬ ‫جلوگیری از تکرار جرم انجام می شود‬ ‫علـی اسـتادی در بازدیـد از مجموعه ندامتگاه‬ ‫محکومیـن مـواد مخـدر اسـتان مازنـدران بر‬ ‫ضـرورت اجرای هدفمنـد فعالیتهای فرهنگی‬ ‫و تربیتـی در زندانهـا تاکیـد و هـدف از ایـن‬ ‫اقـدام را پیشـگیری از تکـرار جرم دانسـت‪.‬‬ ‫ایـن بازدیـد بـا هـدف دیـدار چهره بـه چهره‬ ‫مدیـرکل زندانهـای اسـتان مازنـدران بـا‬ ‫زندانیـان و رسـیدگی بـه درخواسـت انـان و‬ ‫توسـعه فعالیت هـای حرفه اموزی و اشـتغال‬ ‫در ندامتـگاه محکومیـن مـواد مخـدر انجـام‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫مدیـرکل زندانهـای اسـتان مازنـدران" در‬ ‫نشسـت صمیمی بـا زندانیـان بـه درد دلهای‬ ‫انـان گوش فرا داده و رهنمودهـای الزم را در‬ ‫رسـیدگی بـه پرونـده قضایـی انـان ارائـه نمود‪.‬‬ ‫علـی اسـتادی حضـور مسـتمر زندانیـان در‬ ‫کالسـهای اموزشـی و برنامـه هـای فرهنگـی‬ ‫را یکـی از راههـای بـرون رفـت از بحرانهـای‬ ‫اجتماعـی خوانـد و گفـت‪ :‬برنامـه هـای‬ ‫فرهنگـی و تربیتـی در زندانها هدفمند تدوین‬ ‫شـده و اهـداف مهم ان ارتقاء میزان شـناخت‬ ‫و اگاهـی افـراد بـه اسـیبهای اجتماعـی و‬ ‫جلوگیـری از تکـرار جـرم اسـت ‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ ،‬اجـرای برنامـه هـای‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬تربیتـی و اموزشـی در زندانهـا‬ ‫همچنیـن موجبـات کاهش جمعیـت کیفری‬ ‫کـه مهمتریـن اهداف قـوه قضاییه و سـازمان‬ ‫زندانهـا اسـت‪ ،‬را محقـق خواهـد سـاخت ‪.‬‬ ‫مدیـرکل زندانهای اسـتان مازنـدران در ادامه‬ ‫از کارگاه بـزرگ خیاطـی در ندامتگاه بازدید و‬ ‫بـر رونق بخشـی رونـد تولید‪ ،‬دعوت سـرمایه‬ ‫گذاران اسـتانی جهت راه انـدازی کارگاه های‬ ‫اشـتغال در زنـدان و حمایـت از خانـواده های‬ ‫زندانیان تاکیـد کرد‪/ .‬‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫ادارات فقط در شهرهای ساری‪ ،‬امل و بهشهر‬ ‫تعطیل است‬ ‫استانداری مازندران عالوه بر ابالغ تعطیلی‬ ‫ادارات استانی و شهرستانی در شهرستان‬ ‫های با وضعیت قرمز اعالم کرد که حضور‬ ‫مدیران کل و معاونین و روسای سازمان ها و‬ ‫مدیران مستقل واحدهای شهرستانی در محل‬ ‫ادارات الزامی است‪.‬‬ ‫اسـتانداری مازنـدران بـا انتشـار اطالعیـه ای‬ ‫اعلام کـرد کـه تمامـی ادارات اسـتانی و‬ ‫شهرسـتانی از فـردا شـنبه به مـدت یک هفته‬ ‫فقـط در شهرسـتان سـاری ‪ ،‬امـل و بهشـهر‬ ‫بـه عنـوان مناطق بـا وضعیـت قرمـز کرونایی‬ ‫تعطیـل اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه ‪ ،‬بـر اسـاس ایـن اطالعیـه‬ ‫کـه عصـر جمعـه هفتـم اذرمـاه از سـوی‬ ‫اسـتانداری مازندران منتشـر شـد‪ ،‬محدودیت‬ ‫هـا در شهرسـتان های بـا وضعیـت نارنجـی‬ ‫شـامل تعطیلـی سراسـری نمـی شـود و بایـد‬ ‫طبـق محدودیـت هـای قبلـی به صـورت دور‬ ‫کاری و یـک دوم فعالیـت کننـد‪.‬‬ ‫طبـق اخریـن اعلام سـتاد ملـی و اسـتانی‬ ‫مقابلـه با ویروش کرونا تنهای سـه شهرسـتان‬ ‫از ‪ ۲۲‬شهرسـتان اسـتان مازنـدران دارای‬ ‫یک شنبه ‪ 9 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪760‬‬ ‫وضعیـت قرمـز بـوده و ‪ ۱۹‬منطقـه دیگـر‬ ‫وضعیـت نارنجـی دارنـد‪.‬‬ ‫در اطالعیـه اسـتانداری مازنـدران امده اسـت‬ ‫کـه بـا توجـه به اعلام معـاون محتـرم رئیس‬ ‫جمهـور و رئیس سـازمان اداری و اسـتخدامی‬ ‫کشـور تعطیلـی ادارات در شـهرهای قرمـز‬ ‫اسـتان مازنـدران از تاریـخ هشـتم تـا ‪۱۴‬‬ ‫اذرمـاه جاری قطعی اسـت و عالـی ترین مقام‬ ‫دسـتگاه مـی توانـد عـدم الـزام رعایت سـقف‬ ‫حداکثـر یک سـوم حضور کارکنـان را اجرایی‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫اسـتانداری مازنـدران علاوه بر ابلاغ تعطیلی‬ ‫ادارات اسـتانی و شهرسـتانی در شهرسـتان‬ ‫هـای بـا وضعیـت قرمز اعلام کرد کـه حضور‬ ‫مدیـران کل و معاونیـن و روسـای سـازمان ها‬ ‫و مدیـران مسـتقل واحدهـای شهرسـتانی در‬ ‫در بازدید مسئولین استانی از مرکز خانه امن بانوان مازندران تاکید شد؛‬ ‫اورژانس اجتماعی؛ نیاز به فرهنگسازی و‬ ‫اطالع رسانی‬ ‫محـل ادارات الزامـی اسـت‪.‬‬ ‫بـر اسـاس ایـن اطالعیـه محدودیـت هـای‬ ‫جدید شـامل شهرسـتان های با رنـگ نارنجی‬ ‫و زرد نمـی شـود و لـذا ضوابـط اعالمـی قبلی‬ ‫محدودیت ها در مورد شـهرهای کشـور زرد و‬ ‫نارنجـی بـر اسـاس ابالغ طـرح جامع بـوده و‬ ‫تعطیلـی سراسـری وجود نـدارد‪.‬‬ ‫همچنیـن طبـق ایـن اطالعیه حضـور مدیران‬ ‫و کارکنـان در مـوارد ضروری بنا به تشـخیص‬ ‫مدیـرکل یا مدیـران سـازمان های اسـتانی در‬ ‫حداقـل میـزان و بنابـه ضـرورت خواهـد بود‪.‬‬ ‫مدیـران کل اسـتان نیـز هماهنگـی الزم را در‬ ‫ی داشـته باشـند‪.‬‬ ‫وظایـف محوله با اسـتاندار ‬ ‫علاوه بـر ایـن در شـهرهای با وضعیـت قرمز‬ ‫عالـی تریـن مقـام دسـتگاه دولتـی مـی تواند‬ ‫عـدم الـزام رعایـت سـقف حداکثـر یک سـوم‬ ‫حضـور کارکنـان را اجرایـی نماید‪.‬‬ ‫بر اسـاس اعالم اسـتانداری مازندران دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی و خدمـات درمانی مازنـدران و‬ ‫بابـل مسـتثنی بـوده و حضور کارکنـان ان به‬ ‫تشـخیص رییس دانشـگاه خواهـد بود‪.‬‬ ‫البتـه تمامـی کارکنـان موظـف هسـتند برای‬ ‫فراخـوان و نیـاز مدیـران کل جهـت مـوارد‬ ‫ضـروری یـا دور کاری در حالـت امـاده بـاش‬ ‫و در دسـترس باشـند‪.‬‬ ‫معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع اسـتانداری‬ ‫مازنـدران اضافـه کـرد‪ :‬جزییـات بیشـتر ایـن‬ ‫محدودیـت ها بویـژه برخی نهادهای حسـاس‬ ‫همچـون بانک هـا صبـح فـردا در سـتاد ملـی‬ ‫مقابلـه بـا کرونـا تصمیم گیـری و تصمیمـات‬ ‫اسـتانی از طریق سـتاد اسـتانی اعلام خواهد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫سخنگوی علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫دلیل تغییر در مدیریت شبکه بهداشت‬ ‫و درمان امل اعالم شد‬ ‫‪7‬‬ ‫رئیس سازمان جنگلها‪:‬‬ ‫حقوق و مزایای نیروهای حفاظتی‬ ‫باید به موقع پرداخت شود‬ ‫معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی و رئیس سـازمان جنگلها‪،‬مراتـع و ابخیزداری کشـور در‬ ‫کالردشـت گفـت‪ :‬ادارات کل منابع طبیعی اسـتان ها مکلفند حقـوق و مزایای نیروهای‬ ‫حفاظتـی را کـه بـرای مـا کار مـی کنند از هر محـل موجود بـه موقع پرداخـت نمایند ‪.‬‬ ‫مسـعود منصـور در گفـت و گـوی اختصاصی بـا روابـط عمومـی اداره کل منابع طبیعی‬ ‫وابخیـزداری نوشـهر پـس از بازدیـد از جـاده جنگلی عباس اباد و نهالسـتان کالردشـت‬ ‫اظهـار داشت‪:‬شـرکتهای حفاظتـی طـرف قـرار داد ملـزم به تامیـن تجهیـزات حفاظتی‬ ‫مورد نیاز هسـتند‪.‬‬ ‫وی در ایـن زمینـه تاکید کرد‪ :‬ادارات کل منابع طبیعی باید شـرکت هـای طرف قرارداد‬ ‫را ملـزم به تامین تجهیـزات مورد نیاز دراجـرای تعهدات نمایند ‪.‬‬ ‫منصـور بـا اشـاره بـه اینکـه درمـورد خـود نیروهـای مـا امسـال یـک سـری تجهیـزات‬ ‫حفاظتـی توزیـع شـد‪ ،‬خاطر نشـان کرد‪ :‬برنامـه داریم در باقیمانده امسـال و اوایل سـال‬ ‫اینـده بـا تامیـن اعتبار بخشـی از ایـن تجهیـزات را ارسـال کنیم ‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان جنگلهـا در خصوص تامین خودروی مورد نیازنیز اظهار داشـت‪ :‬مشـکل‬ ‫عمـده مـا در بحـث خودرو اسـت کـه خودروهـای صحرایی کـه معمـوال در قالب بخش‬ ‫خصوصـی قابـل تامین نیسـت مطالباتی از شـرکت قروشـنده داریم که درحـال پیگیری‬ ‫حقوقـی هسـتیم که امیـدوارم بتوانیم حاکم شـویم ‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان جنگلهـا ارزیابـی خـود را از سـفریک روزه به غـرب مازنـدران این گونه‬ ‫بیان کرد ‪ :‬اوال وظیفه داشـتیم که عرض خسـته نباشـید به همکارانمان داشـته باشـیم‬ ‫و ارزیابـی ایـن کـه درمسـیر رو بـه بهبـود قرار داریـم که نیازبه کار و تالش بیشـتر اسـت‪.‬‬ ‫منصـور ادامـه داد‪ :‬یکسـری اقدامات را با دوسـتان مـا توافق کردیم کـه پیگیری کنند تا‬ ‫درسـفربعدی شـاهد اثرات مثبت ان باشیم ‪.‬‬ ‫وی ایـن اقدامـات را در حـوزه زراعـت چـوب ‪،‬گیاهان دارویـی ‪،‬ابخیزداری و سـاماندهی‬ ‫دکـه های حاشـیه جـاده هـای جنگلی بیـان کرد‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول افـزود‪ :‬در تقویـت برنامه هـای ابخیـزداری و بندهای سرشـاخه گیر‬ ‫کـه یکـی ان امـروز افتتاح شـد‪ ،‬اثـرات مثبتی داشـته و در خصوص تبلیغـات محیطی و‬ ‫ترویجی نقص مشـاهده شـده اسـت ‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان جنگلها‪،‬مراتـع و ابخیزداری کشـور گفـت‪ :‬در این بلوک بندی و تشـدید‬ ‫و تقویـت اقدامـات حفاظتـی وضعیـت جتگل را مشـاهده کردیـم که در ایـن دوره توقف‬ ‫بهـره برداری شـده اسـت پیش بینی هـای الزم صـورت گیرد ‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت معـاون وزیـر جهـاد کشـاورزی و رئیـس سـازمان جنگلها و هیـات همراه‬ ‫کـه بـرای افتتـاح و بهره برداری از بند مشـبک سرشـاخه گیـر چالکرود رامسـر به غرب‬ ‫مازنـدران سـفر کـرده بودنـد شـامگاه چهارشـنبه از پاسـگاه محمـوالت جنگلـی و تـازه‬ ‫تاسـیس پـل اوشـن شهرسـتان چالوس درمحـور کنـدوان بازدیـد کردند ‪.‬‬ ‫در ایـن یازدیـد شـبانه مدیرکل منابع طبیعی نوشـهر‪ ،‬فرمانـده یگان حفاظـت اداره کل‬ ‫و رئیـس اداره منابـع طبیعـی شهرسـتان چالـوس نیـز حضور داشـتند و قولهایـی برای‬ ‫تامیـن اعتبـار مـورد نیاز از سـوی رئیس سـازمان داده شـد ‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری مازندران‪:‬‬ ‫محدودیت های کرونایی نباید خللی‬ ‫درخدمت رسانی به مردم ایجاد کند‬ ‫دکتـر فرزاد گوهردهی مدیر کل بهزیسـتی‬ ‫مازنـدران ‪ ،‬دکتر سـمیه طوسـی مدیر کل‬ ‫امور بانوان اسـتانداری و وحید حسین زاده‬ ‫معـاون امـور اجتماعـی بهزیسـتی اسـتان‬ ‫همزمـان با هفتـه منع خشـونت علیه زنان‬ ‫از مرکـز خانـه امـن ویـژه بانـوان اسـیب‬ ‫دیـده بازدیـد بعمـل اوردند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل‬ ‫بهزیسـتی مازنـدران دکتـر گوهردهـی در‬ ‫حاشـیه ایـن بازدیـد ‪ ،‬اورژانـس اجتماعـی‬ ‫را پیشـانی فعالیت های بهزیسـتی دانسـت‬ ‫و گفـت ‪ :‬یکـی از دغدغـه هـای سـازمان‬ ‫بهزیسـتی ورود خیریـن و دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی بـه بخش سـاماندهی اسـیب های‬ ‫اجتماعی می باشـد و مشـارکت خیرین در‬ ‫سـاماندهی اسـیب هـای اجتماعـی حوزه‬ ‫زنـان وفرزنـدان اسـیب دیـده می توانـددر‬ ‫توانمند سـازی انهـا وکاهـش اسـیب های‬ ‫اجتماعـی موثـر ومفیـد واقـع شـود‪.‬‬ ‫وی با اشـاره بـه برون سـپاری فعالیت های‬ ‫بهزیسـتی بـه بخـش غیردولتـی گفـت ‪:‬‬ ‫خانـه امـن تنهـا مرکـز فعـال در حـوزه‬ ‫سـاماندهی زنـان در معرض اسـیب اسـت‬ ‫کـه افزایـش حمایـت ها می توانـد منجر به‬ ‫تاسـیس چنیـن مراکـزی در غرب اسـتان‬ ‫شـود و دلگرمـی فعالین حـوزه حقوق زنان‬ ‫از اقدامـات حمایتی دولـت در این حوزه را‬ ‫افزایـش دهد ‪.‬‬ ‫مدیـر کل بهزیسـتی مازنـدران خواسـتار‬ ‫تقویـت فرهنگسـازی و تعامـل و همراهـی‬ ‫تمامـی احـاد جامعـه بـرای کاهـش انـواع‬ ‫اسـیب هـای اجتماعـی شـد‪.‬‬ ‫مدیـر کل امور بانـوان و خانواده بهزیسـتی‬ ‫اسـتان نیز با تاکید بر امـوزش مهارت های‬ ‫شـغلی در توانمندسـازی بانوان سرپرسـت‬ ‫خانـوار گفـت ‪ :‬در تالشـیم تـا شـرایطی‬ ‫فراهـم شـود تـا از پتانسـیل بازارچـه های‬ ‫دائمـی بـا حفـظ هویـت هـای بومـی در‬ ‫جهـت فـروش تولیـدات زنـان سرپرسـت‬ ‫خانـوار در دیگـر اسـتان ها گام برداریـم‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اهمیت اطالع رسـانی در‬ ‫شـناخت احـاد جامعه نسـبت بـه اقدامات‬ ‫بهزیسـتی افـزود ‪ :‬اورژانـس اجتماعی برای‬ ‫تقویـت هرچه بیشـتر نیاز به فرهنگسـازی‬ ‫و اطالع رسـانی دارد‪.‬‬ ‫طوسـی بـا اشـاره به ابلاغ قانـون حمایت‬ ‫از کـودکان تصریـح کـرد ‪ :‬قانـون حمایـت‬ ‫از زنـان نیـز در شـرف نهایی شـدن اسـت‬ ‫و انچـه ضـرورت دارد شـناخت درسـت‬ ‫مصادیـق خشـونت و ابعـاد مختلـف نقـض‬ ‫حقـوق زنـان اسـت تـا قوانیـن به درسـتی‬ ‫اجرا شـود‪.‬‬ ‫سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران‬ ‫دلیـل تغییـر در مدیریـت شـبکه بهداشـت‬ ‫امـل را اجـرای دقیـق برنامـه هـای مقابلـه‬ ‫بـا کرونـا بـرای خـروج از شـرایط قرمـز این‬ ‫شهرسـتان ذکـر کرد‪.‬‬ ‫سـیمین بابایـی در خصـوص تغییـر در‬ ‫مدیریـت شـبکه بهداشـت و درمـان‬ ‫شهرسـتان امـل‪ ،‬اعلان کـرد ایـن تصمیـم‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران‬ ‫بـرای اجـرای دقیق تـر برنامه هـای مقابلـه‬ ‫بـا کرونـا‪ ،‬خـروج از شـرایط قرمـز و پیگیری‬ ‫جـدی تـر برنامه هـای مـورد نظـر بـوده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران بـه دکتـر اکبـری ریاسـت قبلـی‬ ‫شـبکه بهداشـت مسـئولیت یکـی از‬ ‫بیمارسـتان های شهرسـتان امل را پیشـنهاد‬ ‫دادنـد کـه وی از پذیـرش ان خـودداری کـرد‪.‬‬ ‫سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران‬ ‫همچنیـن در واکنـش بـه نامـه اسـتعفای‬ ‫روسـای بیمارسـتان های امـل گفـت‪:‬‬ ‫مازنـدران ماننـد سـایر نقـاط کشـور اکنـون‬ ‫در شـرایط جنگ سلامت قـرار دارد هرگونه‬ ‫سـرپیچی از دسـتورهای فرمانـده سـتاد و‬ ‫ترک پسـت ها موجـب تضعیف روحیـه کادر‬ ‫بهداشـتی درمانـی‪ -‬کـه به سـختی در حال‬ ‫مبـارزه بـا ویـروس کرونـا هسـتند و ایجـاد‬ ‫فشـارهای روانـی و اسـیب هایی جبـران‬ ‫ناپذیـر بـر احـاد جامعـه خواهـد شـد که نه‬ ‫مـردم شـریف امـل ایـن کوتاهـی و اهمـال‬ ‫کاری را برمـی تابنـد و نـه نظـام اداری‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه البتـه تا کنـون هیچیک‬ ‫از روسـای بیمارسـتان های شهرسـتان امـل‬ ‫اسـتعفای خود را ارائه ندادنـد و امیدوارم این‬ ‫موضـوع تنها شـایعه ای باشـد‪ ،‬افـزود‪ :‬زیرا به‬ ‫طـور قطـع روسـای بیمارسـتان ها بـا حدود‬ ‫وظایـف خـود اشـنا هسـتند و می داننـد که‬ ‫در تصمیم هـای مدیریتـی ان هم در شـرایط‬ ‫موجـود کـه به نوعـی سرکشـی از فرماندهی‬ ‫سـتاد جنگ سلامت و تخطی از مسـئولیت‬ ‫محسـوب می شـود‪ ،‬نباید مداخلـه کرد‪.‬‬ ‫مشـاور رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران افـزود‪ :‬شهرسـتان امـل بیـش از‬ ‫هـر نقطـه دیگـری در مازنـدران بـه ارامـش‬ ‫در فضـای بهداشـتی و درمانی نیازمند اسـت‬ ‫و همـه بایـد بـه دور از هرگونـه خودخواهـی‬ ‫بـرای شکسـت بیمـاری کووید ‪ ۱۹‬دسـت به‬ ‫دسـت هـم بدهیـم‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت روز پنجشـنبه درپـی صـدور‬ ‫حکـم سرپرسـت شـبکه بهداشـت و درمـان‬ ‫شهرسـتان امـل‪ ،‬روسـای بیمارسـتان های‬ ‫امـل بـه صـورت دسـته جمعـی اسـتعفا‬ ‫کردنـد‪.‬‬ ‫حجت االسلام محمدصادق اکبری در حاشـیه جلسـه شـورای قضائی با تاکید براینکه‬ ‫محدودیت هـای دوران کرونـا نبایـد در خدمـت رسـانی به مـردم خللی وارد کنـد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بـا توجه به صدور بخشـنامه سـتاد کرونـا و ابالغ ان بـه همه مراجع‪ ،‬الزم به تذکراسـت؛‬ ‫بنـا به دسـتورات ریاسـت قـوه قضائیـه وتفاوت حـوزه فعالیـت در مراجع قضائی باسـایر‬ ‫نهادهـا‪ ،‬بایـد با مدیریـت امور‪ ،‬به نحوی تقسـیم کارها صورت گیرد کـه خللی درخدمت‬ ‫رسـانی به مردم صـورت نگیرد‪.‬‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری مازنـدران خاطرنشـان کـرد‪ :‬کوتاهـی وبـی توجهـی در خدمـت‬ ‫رسـانی بـه مـردم اثار نـا مطلوبـی خواهد داشـت‪ ،‬بنابرایـن الزم اسـت‪ ،‬با رعایـت کامل‬ ‫نـکات و پروتکل هـای بهداشـتی وضمـن توجـه بـه مصوبـات سـتاد ملـی کرونـا با حفظ‬ ‫سلامت کارکنـان‪ ،‬خدمـت رسـانی بـه مراجعین در دسـتگاه قضـا به نحو احسـن‪ ،‬فعال‬ ‫و موثر باشـد‪.‬‬ ‫عالی تریـن مقـام قضائـی اسـتان با اشـاره به نقـش دفاتر خدمـات الکترونیکـی دردوران‬ ‫شـیوع کرونـا اظهـار داشـت‪ :‬الزم اسـت دفاتـر خدمـات الکترونیـک قضائـی‪ ،‬از تمـام‬ ‫ظرفیت هـای موجـود جهـت خدمـت رسـانی بـه مراجعیـن اسـتفاده نماینـد تـا امورات‬ ‫مـردم بـه صـورت الکترونیک صـورت پذیرد و این امـر در کاهش مراجعیـن به واحدهای‬ ‫قضائـی و نتیجتـاً جلوگیـری از شـیوع ویـروس کرونـا موثر خواهـد بود‪.‬‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری اسـتان‪ ،‬همچنیـن در بخش دیگری ازسـخنان خود عنـوان کرد‪:‬‬ ‫الزم اسـت اعضای شـورای قضائی اسـتان‪ ،‬نسـبت به شناسـایی معضالت قضائی سـطح‬ ‫اسـتان‪ ،‬اهتمـام داشـته باشـند‪ ،‬تـا این گونه مسـائل درجلسـات مطرح ودر دسـتورکار و‬ ‫پیگیری قـرار گیرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫یک شنبه ‪ 9 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪760‬‬ ‫پیام تسلیت مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران‬ ‫در پی شهادت دانشمند هسته ای کشورمحسن فخری زاده‬ ‫مدیـر کتابخانه هـای عمومـی مازندران بـا صدور‬ ‫پیامی ضمن تبریک و تسـلیت شـهادت دانشمند‬ ‫هسـته ای کشورمان شـهید محسـن فخری زاده‬ ‫اعلام کـرد‪ :‬ملت امـام حسـین(ع) را گریـزی از‬ ‫شـهادت نیست‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل کتابخانـه هـای‬ ‫عمومـی مازنـدران‪ ،‬در متـن پیـام ارزو ولیپـور امـده اسـت‪:‬‬ ‫بسم رب الشهدا وصدیقین‬ ‫وقـوع حادثـه تروریسـتی دانشـمند برجسـته‪ ،‬پرسـابقه‪،‬‬ ‫مجاهـد و نخبـه دفاعـی کشـور شـهید دکتـر محسـن‬ ‫فخـری زاده رییـس سـازمان پژوهـش و نـواوری وزارت‬ ‫دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح بـار دیگـر چهـره‬ ‫پلیـد و سرشـار از کینـه و خباثـت رژیم صهیونیسـتی و‬ ‫اسـتکبار جهانی نسـبت به ملت شـریف و سـرافراز ایران‬ ‫را اشـکارتر سـاخت‪.‬‬ ‫اسـتاد و مجاهد شـهید «محسـن فخری زاده» در دوران‬ ‫دفـاع مقـدس‪ ،‬در کسـوت پاسـداری از کشـور و انقلاب‬ ‫اسلامی‪ ،‬جـان خویـش را در طبـق اخلاص گذاشـته‬ ‫بـود و پـس از ان بـا بهره گیـری از نبـوغ و اسـتعداد های‬ ‫خـدادادی وارد عرصه های علمی و پژوهشـی کشـور شـد‬ ‫و باعـث رشـد و بالندگـی ایـران اسلامی در عرصه هـای‬ ‫علـم و فنـاوری و دانـش هسـته ای گردیـد؛ و اکنـون‬ ‫شـهادت او قطعـا رونق بیشـتری به دسـتاورد های علمی‬ ‫کشـور خواهد بخشـید‪.‬‬ ‫اینجانـب‪ ،‬شـهادت ایـن مدیـر متعهـد‪ ،‬مومـن و انقالبی‬ ‫را محضـر حضـرت ولـی عصـر ارواحنالـه الفـدا و نائب بر‬ ‫حقـش مقـام معظـم رهبـری و ملت شـهید پـرور ایران‬ ‫اسلامی‪ ،‬همرزمان و همسـنگران ایشـان در دفاع مقدس‬ ‫و جهـاد علمـی و خانـواده مکـرم ایـن شـهید بزرگـوار‬ ‫تبریـک و تسـلیت عـرض نمـوده و رجـاء واثـق دارم‬ ‫جوانـان پرشـور انقالبـی ایـن مـرز و بـوم با عزمی راسـخ‬ ‫و ایمانـی قـوی تـداوم بخـش راه پـر افتخـار ان شـهید‬ ‫سـرافراز خواهنـد بود‪.‬‬ ‫وچـه زیبـا فرمـود امام شـهیدان کـه ‪ :‬ما را بکشـید ملت‬ ‫مـا بیدار تر میشـود‬ ‫ارزو ولیپور‬ ‫مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران‬ ‫پوستر‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫متولدین اصلی یا فله ای نه اذر!‬ ‫با برگزاری اولین جلسه به همت شهرداری قائم شهر؛‬ ‫فعالیت ستاد پشتیبانی و بازسازی‬ ‫یادمان شهدای هفت تپه در قائم شهر کلید خورد‬ ‫اولین جلسـه سـتاد پشـتیبانی و بازسـازی یادمان شهدای‬ ‫هفـت تپـه بـا حضـور مهنـدس صالـح زاده شـهردار قائـم‬ ‫شـهر ‪،‬مهنـدس علیپـور نماینده مجلس شـورای اسلامی‬ ‫و سـردار رسـتمیان و سردار برسلانی فرمانده لشـگر ویژه‬ ‫‪ ۲۵‬کربلا و سـرهنگ علیـزاده فرمانـده سـپاه ناحیـه قائم‬ ‫شـهر و سـرهنگ جانـی پور مسـئول یادمان شـهدای هفت‬ ‫تپـه و مهنـدس عباسـی و مهنـدس متانی اعضای شـورای‬ ‫اسلامی شـهر و نـادر پیشـگر رئیـس اتـاق اصنـاف قائـم‬ ‫شـهر و معاونیـن و مدیـران سـتادی شـهرداری در دفتـر‬ ‫شـهردار قائـم شـهر برگزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی و امور بیـن الملل شـهرداری قائم شـهر‬ ‫‪ ،‬اولیـن جلسـه سـتاد پشـتیبانی و بازسـازی یادمـان شـهدای هفت‬ ‫تپـه بـا حضـور مهنـدس صالـح زاده شـهردار قائـم شـهر ‪،‬مهنـدس‬ ‫علیپور نماینده محترم مجلس شـورای اسلامی و سـردار رسـتمیان‬ ‫و سـردار برسلانی فرمانده لشـگر ویژه ‪ ۲۵‬کربال و سـرهنگ علیزاده‬ ‫فرمانـده سـپاه ناحیـه قائـم شـهر و سـرهنگ جانـی پـور مسـئول‬ ‫سازمان مدیریت و مهندسی‬ ‫شبکه حمل و نقل شهرداری‬ ‫ساری‬ ‫یادمـان شـهدای هفـت تپـه و مهنـدس عباسـی و مهنـدس متانـی‬ ‫اعضـای شـورای اسلامی شـهر و نـادر پیشـگر رئیـس اتـاق اصناف‬ ‫قائم شـهر و معاونین و مدیران سـتادی شـهرداری در دفتر شـهردار‬ ‫قائـم شـهر برگـزار گردید‪.‬‬ ‫درادامـه جلسـه سـردار رسـتمیان بـه اهمیـت موضـوع وجایـگاه‬ ‫فرهنـگ ایثاروشـهادت وپاسداشـت ان پرداخـت وازمهنـدس صالـح‬ ‫زاده شـهردارقائم شـهرواعضای محتـرم شـورای اسلامی شـهر‬ ‫بجهـت پیشـگامی دراحیـا وبازسـازی یادمان شـهدای هفـت تپه که‬ ‫نمادایثـار ‪ ،‬مقاومـت وازخودگذشـتگی دالورمـردان اسـتان مازندران‬ ‫اسـت تقدیروتشـکر کـرد‪.‬‬ ‫درادامـه مهنـدس کمـال علیپورنماینـده محتـرم مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی ضمـن تقدیروتشـکرازاقدام انقالبـی وجهـادی مهنـدس‬ ‫صالح زاده شـهردارقائم شـهرواعضای محترم شـورای اسلامی شـهر‬ ‫بـه اهمیـت مصوبات جلسـه پرداخـت‪.‬در پایـان هرکـدام ازحاضرین‬ ‫بـه بیـان نقطـه نظـرات درخصـوص احیاواهمیـت بازسـازی یادمـان‬ ‫شـهدای هفـت تپـه پرداختند‪.‬‬ ‫جلسـه سـتاد پشـتیبانی از یادمـان شـهدا هفـت تپـه کـه بـه نـام‬ ‫سـردار رشـید اسلام شیرسـوار نامگذاری گردیـده پـس از بازدیدی‬ ‫کـه از طـرف حضـرت ایـت اهلل معلمـی امام جمعـه معزز قائم شـهر‬ ‫و نماینـده مـردم مازنـدران در مجلـس خبـرگان رهبـری بـه همراه‬ ‫مهنـدس کمـال علیپـور خنکـداری نماینـده مـردم قائـم شـهر در‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی ‪ ،‬اعضـای محترم شـورای اسلامی اقایان‬ ‫محمـد نصیـر متانـی ‪ ،‬مجیـد عباسـی ‪ ،‬فرماندهـی محتـرم سـپاه‬ ‫شهرسـتان سـرهنگ علیـزاده و شـهردار قائم شـهر مهنـدس عباس‬ ‫صالـح زاده صـورت گرفتـه ‪ ،‬رسـما بـه نـام سـتاد پشـتیبانی یادمان‬ ‫شـهدا هفـت تپـه و بـه یاد شـهدا ‪ ۸‬سـال دفـاع مقدس لشـگر ویژه‬ ‫‪ ۲۵‬کربلا نامگـذاری و اغـاز بـه کار نمـوده کـه ایـن اولیـن جلسـه‬ ‫ان بـود ‪.‬‬ ‫حقیقـت امـر ایـن روزهـا که رنـد بـازی و الکچری‬ ‫بـازی مـد شـده اسـت‪ ،‬یـک عـده شـورش را در‬ ‫اورده انـد‪ ...‬شـوخی شـوخی بـا سلامت نـوزاد هم‬ ‫شـوخی؟!‪ ...‬کار تـا جایـی بیـخ پیدا کرده کـه برای‬ ‫الکچـری بـازی و پـز دادن ‪ ،‬حاضرنـد بـا سلامت‬ ‫و جـان نوزادشـان هـم بـازی کننـد! پدر جـان این‬ ‫میـوه نیسـت کـه اگـه یـک هفتـه زودتـر بچینـی‬ ‫بـذاری جلـوی افتاب خـوب بپـزه یا اگه چنـد روز‬ ‫دیرتر بچینی زرد تر و خوشـمزه تر بشـه! نـوزاده ‪...‬‬ ‫متوجـه مـی شـی؟! می فهمـی ؟! یعنی دیـر و زود‬ ‫شـدن زایمانـش خطرناکـه‪ ...‬افتـاد؟! در ثانـی بچه‬ ‫باید ادب و شـعور و درک و فهم داشـته باشه‪ ...‬بچه‬ ‫بایـد درسـت تربیـت بشـه‪ ...‬تاریـخ رنـد که واسـه‬ ‫ادم درک و فهـم نمـی اره!‬ ‫بـاز خـدا را شـکر ایـن روزها کـه یک عـده در حال‬ ‫بـاد زدن اتـش زودزایـی بودنـد تا فرزندشـان چند‬ ‫روز زودتـر دنیـا بیایـد و یـک هـم شـعله را پائیـن‬ ‫کشـیده بودنـد و در تلاش بودنـد تـا فرزندشـان‬ ‫چنـد روز دیرتـر دنیـا بیایـد‪ ،‬سـخنگوی سـازمان‬ ‫ثبـت احـوال کشـور اب پاکـی را روی همـه منقل‬ ‫هـا ریخـت و گفـت‪ :‬اقایـون داداشـا ‪ ...‬زور بـی‬ ‫خـودی نزنیـد‪ ( .‬روش نشـد بـه خانـم هـا بگـه‪ ،‬به‬ ‫همسـران شـان گفـت کـه بـه انهـا منتقـل کنند)‬ ‫همـه متولدین ‪ ۱۵‬روز اول اذر امسـال‪ ،‬شناسـنامه‬ ‫‪ 1399/9/9‬می گیرنـد! خـاالص‪...‬‬ ‫ایشـان در ادامـه تاکیـد کـرد‪ :‬شـاید فـردی تمایل‬ ‫داشـته باشـد تاریـخ صـدور شناسـنامه فرزنـدش‬ ‫‪ ۹۹.۹.۹‬باشـد؛ بنابرایـن ثبـت احـوال محدودیتـی‬ ‫بـرای ثبـت والدت با تاریـخ ‪ ۹۹.۹.۹‬بـا گواهی اخذ‬ ‫شـده از بیمارسـتان ندارد‪ .‬اما والدین توجه داشـته‬ ‫باشـند اگـر فرزندشـان دوم یـا سـوم اذر مـاه و یـا‬ ‫تـا ‪ ۱۵‬روز اول مـاه متولـد شـود طبـق قانـون در‬ ‫ایـن ‪ ۱۵‬روز کـه بـه وی اجـازه داده شـده تـا برای‬ ‫صـدور شناسـنامه اقـدام کننـد می تواننـد بـرای‬ ‫صـدور شناسـنامه فرزنـد خـود در تاریـخ ‪۹۹.۹.۹‬‬ ‫اقـدام کند‪.‬‬ ‫یعنـی بـا ایـن خبر دوسـتان ثبت احـوال گند زدند‬ ‫ببخشـید تمـام حسـاب کتـاب هـای بیمارسـتان‬ ‫هـای خصوصـی و اطـاق هـای خصوصـی ‪VIP‬‬ ‫‪ , VVIP‬را ریختنـد بـه هـم! حـاال چـه کسـی‬ ‫پاسـخگوی برگشـت خـوردن چـک های دهـم اذر‬ ‫بیمارسـتان های خصوصی اسـت واهلل و اعلم؟! باور‬ ‫بفرمائیـد تعـدادی از بیمارسـتان هـا از چنـد مـاه‬ ‫قبـل کیسـه دوختـه بودند ببخشـید برنامـه ریزی‬ ‫کـرده بودند واسـه نـه اذر ‪ 99‬تا عالوه بر شکسـتن‬ ‫رکـورد گینـس در بـه دنیـا اوردن نوزاد‪ ،‬یـک ماله‬ ‫اساسـی روی چاله چوله های بیمارسـتان بکشـند‪،‬‬ ‫در و دیـوار را رنـگ بزننـد و بیمارسـتان را نونـوار‬ ‫کننـد‪ ،‬المـپ های اطـاق عمل را هم عـوض کنند‪،‬‬ ‫یـک امبوالنـس جدیـد هم به نـاوگان حمل و نقل‬ ‫ً‬ ‫فعلا ایـن فرصت بـه چالش‬ ‫اضافـه کننـد و ‪...‬کـه‬ ‫تبدیـل شـده و همـه حسـاب و کتاب هـا روی هوا‬ ‫است!‬ ‫بـاز خوبـه کرونـا هسـت و دولـت هـم بـه انـدازه‬ ‫کافـی دلمشـغولی بـرای مردم تـدارک دیده اسـت‬ ‫تـا جایـی کـه همـه زیـر بـار مخـارج در مانـده اند‬ ‫وگرنـه ممکـن بود یـک عده خانـواده رنـدزا(!) بلند‬ ‫شـوند برونـد جلوی ثبـت احوال شـعار بدهند و بنر‬ ‫نصـب کننـد ‪ :‬تاریـخ رند زوری ‪ ...‬خیانت اسـت بد‬ ‫جـوری! نـه به تاریـخ رند فلـه ای!‬ ‫البتـه یک طـرف ماجراسـت‪ ...‬اگر چند سـال دیگر‬ ‫دو تـا نـه اذری بـا هـم ازدواج کننـد ممکن اسـت‬ ‫سـر اینکـه تاریـخ تولد شـان اصل اسـت یـا فله ای‬ ‫بـه تیـپ و تـاپ هـم بزنند و بیـن دو طایفـه به هم‬ ‫بخـورد! خالصـه داسـتان داریم‪.‬‬ ‫فقـط یادمـان باشـد کـودک بـه نـوری فراتـر از‬ ‫خورشـید و مـاه مـی مانـد؛ به نـوری چنـان عظیم‬ ‫و چنـان ژرف کـه تـا پیـش از ان هیـچ چیز جهان‬ ‫را بدینسـان منـور نکـرده اسـت! بـه فکـر تربیت و‬ ‫اینـده فرزندمان باشـیم‪...‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!