روزنامه کرانه شمال شماره 759 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 759

روزنامه کرانه شمال شماره 759

روزنامه کرانه شمال شماره 759

‫حسین زادگان استاندار مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫اتخاذ تصمیمات الزم برای‬ ‫کاهش قیمت مرغ‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬شنبه ‪ 8/‬اذر‪99 /‬‬ ‫‪4‬‬ ‫َُ‬ ‫مافیای املت و خار کاشتن مالنصرالدین!‬ ‫شماره ‪ 8 / 759‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫ایـن روز هـا مافیـای املـت بـا گـران کـردن مـواد مـورد نیـاز املـت یعنـی روغـن و گوجه و تخـم مرغ و پیـاز‪ ،‬در صدد سـوق دادن مـردم به سـمت غذاهای سـرطان زای گوشـتی مثل کبـاب و خوراک‬ ‫بـره و شیشـلیک و انـواع فسـت فـود اسـت و املـت (‪ )Omelette‬خیلـی زیرپوسـتی و چـراغ خامـوش‪ ،‬در حـال تبدیل شـدن بـه یک غـذای الکچری و بـا کالس اسـت‪.‬دولت هم کماکان چشـم انداز‬ ‫بلندمـدت را نشـانه گرفتـه و منتظـر اسـت بـا تغییـر ریاسـت جمهـوری امریکا و به قدرت رسـیدن احتمالـی بایدن‪ ،‬امریکا بـه برجام و تعهـدات برجامی بازگـردد؛ تحریم ها از میان برداشـته شـوند؛ پول‬ ‫هـای بلوکـه شـده ایـران در خـارج بـه کشـور بازگردنـد‪ ،‬ارزش پـول ملـی و بـه تبـع ان قـدرت خرید مـردم زیاد شـود تا بتوانند بـا خرید گوجـه و تخم مـرغ و روغـن ارزان قیمت‪ ،‬املـت نوش جـان کنند!‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دکتر رسول ظفرمند مدیرکل بیمه سالمت مازندران ‪:‬‬ ‫بیمه سالمت مازندران‬ ‫‪ ۵۷‬میلیارد ریال برای بیماران‬ ‫کرونایی هزینه کرد‬ ‫‪8‬‬ ‫برگزاری مراسم گرامیداشت هفته بسیج درشرکت توزیع نیروی برق مازندران‪:‬‬ ‫ضرورت نهادینه کردن تفکر بسیجی‬ ‫در تمامی عرصه ها‬ ‫‪8‬‬ ‫تقدیر رئیس سازمان حمل و نقل‬ ‫بار و مسافر شهرداری ساری از‬ ‫بهره بردار تاکسی نمونه‬ ‫‪ 1۶۲‬نیاز‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش مازندران در مراسم‬ ‫رو نمایی از یادمان الله های روشن‪:‬‬ ‫غالمی راد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫اعالم ‪ 1۶۲‬نیاز پژوهشی در مازندران‬ ‫ترکیب نمادهای‬ ‫ایثار و شهادت و تعلیم و تربیت‬ ‫نشان دهنده همبستگی‬ ‫دو اصل است‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫( نوبت دوم )‬ ‫نام مناقصه گزار ‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق مازندران‬ ‫‪1 )1‬موضوع مناقصه ‪ :‬عبارت است از ‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شرح مناقصه‬ ‫نام امور برق‬ ‫مبلغ براوردی ریال‬ ‫مبلغ تضمین ریال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪991010579‬‬ ‫توسعه و احداث شهری مرحله سوم‬ ‫بهشهر‬ ‫‪8.278.750.100‬‬ ‫‪639.000.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪991010580‬‬ ‫توسعه و احداث شهری فاز ‪2‬‬ ‫قائمشهر‬ ‫‪4.038.476.758‬‬ ‫‪404.000.000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪991010581‬‬ ‫توسعه و احداث شهری فاز ‪5‬‬ ‫قائمشهر‬ ‫‪4.017.731.258‬‬ ‫‪402.000.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪991010582‬‬ ‫توسعه و احداث شهری فاز ‪1‬و ‪2‬‬ ‫شرق امل‬ ‫‪4.010.946.100‬‬ ‫‪402.000.000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪991010583‬‬ ‫کاهش تلفات سیم به کابل‬ ‫بابلسر‬ ‫‪3.613.185.350‬‬ ‫‪362.000.000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪991010584‬‬ ‫توسعه و احداث شهری فاز ‪1‬‬ ‫فریدونکنار‬ ‫‪3.607.000.000‬‬ ‫‪361.000.000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪991010585‬‬ ‫توسعه و احداث شهری فاز ‪3‬‬ ‫شرق امل‬ ‫‪3.251.737.306‬‬ ‫‪326.000.000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪991010586‬‬ ‫توسعه و احداث شهری پل سفید‬ ‫سوادکوه‬ ‫‪2.956.287.500‬‬ ‫‪296.000.000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪991010588‬‬ ‫کاهش تلفات غیر فنی فاز ‪1‬‬ ‫شرق امل‬ ‫‪2.901.879.500‬‬ ‫‪291.000.000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪991010589‬‬ ‫توسعه احداث شهری تامین برق مجتمع ‪ 126‬واحدی فاز ‪7‬‬ ‫قائمشهر‬ ‫‪2.630.207.000‬‬ ‫‪263.100.000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪991010590‬‬ ‫توسعه و احداث شهری فاز ‪5‬‬ ‫جنوب ساری‬ ‫‪2.430.742.057‬‬ ‫‪243.075.000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪991010591‬‬ ‫اصالح و بهینه سازی شهری‬ ‫بابلسر‬ ‫‪2.322.000.000‬‬ ‫‪233.000.000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪991010592‬‬ ‫توسعه و احداث روستایی‬ ‫سوادکوه‬ ‫‪2.413.000.000‬‬ ‫‪242.000.000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪991010593‬‬ ‫توسعه احداث شهری مرحله اول سال ‪99‬‬ ‫گلوگاه‬ ‫‪2.205.278.650‬‬ ‫‪221.000.000‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪991010594‬‬ ‫توسعه احداث شهری سطح امور فاز ‪2‬‬ ‫جنوب بابل‬ ‫‪1.803.285.000‬‬ ‫‪181.000.000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪991010595‬‬ ‫اصالح و بهینه شهری مرحله اول‬ ‫بهشهر‬ ‫‪1.905.015.508‬‬ ‫‪191.000.000‬‬ ‫‪ -1‬تضمیــن شــرکت در مناقصــه قابل قبول کارفرمــا برابرائین نامه تضمین شــرکتهای توزیع می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬اینشــرکت از پذیــرش چک شــخصی‪ ،‬ارائه وجه نقــد و‪...‬تحت عنوان تضمین شــرکت در مناقصه خــودداری خواهد نمود ‪.‬‬ ‫‪ -3‬مقادیــر و مبالــغ پایــه بصورت براوردی بوده و بصورت دقیق در اســناد مناقصــه اعالم میگردد‪.‬‬ ‫‪ -4‬بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء مجاز ‪ ،‬مشــروط ‪ ،‬مخدوش ‪ ،‬فاقد ســپرده ‪ ،‬ســپرده های مخدوش ‪ ،‬ســپرده های کمتر از میــزان مقرر و پیشــنهاداتی که بعد از انقضای مــدت مقرر در این فراخوان واصل شــود مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهد شــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬ســایر شــرایط و اطالعات در اســناد مناقصه درج شده است ‪.‬‬ ‫‪-6‬هزینــه اگهــی مناقصه بر عهده دســتگاه مناقصه گزار می باشــد ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬زمان فروش اسناد‪ :‬از روز یکشنبه مورخه ‪ 99/09/09‬لغایت روز پنجشنبه مورخه ‪ – 3 99/09/13‬محل دریافت اسناد ‪ :‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ . www.setadiran.ir‬سامانه مناقصه‬ ‫‪–4‬مبلغ فروش اسناد‪:‬مبلغ ‪545.000‬ریال بحساب جام شماره‪ ۵۲۴۰۳۳۲۴۱۲‬بانک ملت شعبه امیرمازندرانی ساری(پرداخت ازطریق درگاه اینترنتی) ‪ -5‬مهلت تحویل پیشنهاد پاکات(الف‪،‬ب و ج) ‪ :‬زمان تحویل اسناد حداکثر‬ ‫تا ساعت ‪10‬روز دوشنبه مورخه ‪ 99/09/24‬میباشد‪.‬‬ ‫همچنین زمان بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 11‬روز دوشنبه مورخه ‪ 99/09/24‬به ترتیب شماره مناقصه انجام می گیرد‪ -6 .‬محل تحویل اسناد مناقصه ‪ :‬اسناد می بایست در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت اسکن بارگذاری گردد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬فقط پاکت الف که محتوی اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه می باشد‪ ،‬به ادرس ساری ‪ ،‬بلوار خزر ‪ ،‬بعد از خیابان حزب ا ‪ ...‬امور تدارکات شرکت توزیع برق استان مازندران تحویل گردد‪.‬‬ ‫‪ )1-6‬شرایط مناقصه گران ‪ :‬الف ‪ -‬داشتن شخصیت حقوقی ب‪ -‬داشتن ظرفیت خالی در رشته مورد نظر پ‪ -‬ارائه تصویر گواهینامه تائید صالحیت (رتبه) نیرو ج – ارائه گواهینامه ایمنی از اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪ -7‬محل بازگشایی اسناد مناقصه ‪ :‬ساری ‪ ،‬بلوار خزر ‪ ،‬بعد از خیابان حزب ا ‪ ...‬امور تدارکات شرکت توزیع برق استان مازندران‬ ‫‪ – 8‬نشانی کسب اطالعات بیشتر ‪ :‬الف‪ -‬سایت پایگاه ملی مناقصات به ادرس ‪ www.lets.Mporg.ir‬ب‪ -‬سایت معامالت توانیر به ادرس ‪www.Tender.Tavanir.org.ir‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع‬ ‫ج‪ -‬سایت شرکت توزیع برق مازندران به ادرس‪ www.maztozi.ir‬د‪ -‬شماره تلفن ‪ 011-33405121‬امور تدارکات ‪ -‬اداره مناقصات‬ ‫نیروی برق مازندران‪ ‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫خرب‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار‬ ‫اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی‪:‬‬ ‫حل مشکالت اقتصاد‬ ‫نیازمند همت و شجاعت است‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال‪ ،‬به نقـل از پایگاه اطالع رسـانی‬ ‫دفتـر مقـام معظم رهبری‪،‬حضرت ایـت اهلل خامنه ای رهبر‬ ‫معظم انقالب اسلامی در دیدار روسـای سـه قـوه و دیگر‬ ‫اعضـای شـورای عالی هماهنگـی اقتصـادی بـا اشـاره بـه‬ ‫چهـار محـور الزم بـرای اقتصاد کشـور یعنی حل مشـکل‬ ‫کسـری بودجـه‪ ،‬افزایـش سـرمایه گذاری‪ ،‬جهـش تولیـد‬ ‫و حمایـت از قشـرهای ضعیـف خاطرنشـان کردنـد‪ :‬بایـد‬ ‫بـا همـت جدی و تلاش پیگیـر مسـئوالن‪ ،‬تاثیـر اجرای‬ ‫راهکارهـای عملـی در زندگـی مردم مشـخص شـود‪.‬‬ ‫حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای‪ ،‬اقتصـاد را موضـوع اصلـی‬ ‫کشـور خواندند و افزودند‪ :‬اینکه در سـال های اخیر شـعار‬ ‫هـر سـال‪ ،‬موضوعـی اقتصـادی انتخاب شـده‪ ،‬بـه همین‬ ‫دلیل اسـت‪ .‬ضمـن انکه معیشـت مردم حقـاً دچار تنگی‬ ‫شـده و در ماه هـای اخیـر نیـز کرونا‪ ،‬مشـکالت را بیشـتر‬ ‫کرده اسـت‪.‬‬ ‫ایشـان افزودنـد‪ :‬هـدف از برگـزاری ایـن جلسـه‪ ،‬بیـان‬ ‫راهکارهـای عملی اسـت کـه در کوتاه مـدت نتیجه دهد و‬ ‫تاثیر ان در زندگی مردم مشـخص شـود که البته الزمه ی‬ ‫اجـرای ایـن راهکارهای عملـی و تاثیرگـذاری انها‪ ،‬همت‬ ‫جـدی و تلاش پیگیر روسـای قـوا و مسـئوالن مرتبط با‬ ‫سـه قـوه در تشـکیالت و سـازمان های انها اسـت‪.‬‬ ‫رهبـر انقلاب اسلامی قبـل از بیـان راهکارهـا‪ ،‬دو نکتـه‬ ‫مهـم را بیـان کردنـد و افزودنـد‪ :‬کارشناسـان بـرای‬ ‫مشـکالت اقتصـادی کشـور راهکارهـای مشـترکی دارنـد‬ ‫بنابرایـن مشـکل‪ ،‬نداشـتن یـا ندانسـتن راهـکار نیسـت‬ ‫بلکـه نیازمنـد همت‪ ،‬شـجاعت و اهتمام جـدی و پیگیری‬ ‫هستیم ‪.‬‬ ‫رهبـر انقلاب اسلامی نکتـه دوم خـود را بـه موضـوع‬ ‫تحریم هـا بـه عنـوان یـک واقعیـت تلـخ و جنایـت امریکا‬ ‫و شـرکای اروپایـی بـر ضد ملت ایـران اختصـاص دادند و‬ ‫افزودنـد‪ :‬ایـن جنایت سـالها اسـت کـه بر ضد ملـت ایران‬ ‫انجـام می شـود امـا در سـه سـال اخیـر شـدت یافته اسـت‪.‬‬ ‫حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای با تاکیـد بر اینکه بـرای عالج‬ ‫تحریم هـا دو مسـیر «خنثی سـازی تحریم هـا و غلبـه بـر‬ ‫انهـا» و «رفـع تحریـم» وجـود دارد‪ ،‬افزودنـد‪ :‬البتـه مـا‬ ‫مسـیر رفـع تحریم را یک بـار امتحان و چند سـال مذاکره‬ ‫کردیـم اما بـه نتیجه ای نرسـید‪.‬‬ ‫رهبـر انقلاب اسلامی بـا اشـاره بـه مسـیر غلبـه بـر‬ ‫تحریم هـا و بی اثـر کـردن انهـا گفتنـد‪ :‬این مسـیر ممکن‬ ‫اسـت در ابتدای کار‪ ،‬سـختی ها و مشـکالتی داشـته باشد‬ ‫امـا خوش عاقبـت اسـت‪.‬‬ ‫حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای خاطرنشـان کردنـد‪ :‬اگـر بـا‬ ‫تالش و ابتکار و با سـینه سـپر کردن در مقابل مشـکالت‬ ‫بتوانیـم بـر تحریم هـا غلبـه کنیـم و طـرف مقابـل بی اثـر‬ ‫شـدن تحریم هـا را ببینـد‪ ،‬به تدریـج دسـت از تحریـم‬ ‫برخواهـد داشـت‪.‬‬ ‫ایشـان دو نکتـه مقدماتـی خـود را اینگونـه جمـع بنـدی‬ ‫کردنـد‪ :‬مـا ظرفیت هـا و توانایی هـای فراوانی بـرای بی اثر‬ ‫کـردن تحریم هـا داریـم‪ ،‬به شـرط انکه بخواهیـم و همت‬ ‫کنیـم و بـه دل مشـکالت برویم‪.‬‬ ‫حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای سـپس بـا بیـان بعضـی از‬ ‫راه حل هـای پیشـنهاد شـده کارشناسـان و متخصصـان‬ ‫در چهـار سـرفصل «کسـری بودجـه»‪« ،‬افزایـش‬ ‫سـرمایه گذاری دولتـی و نهادهـای عمومـی»‪« ،‬جهـش‬ ‫تولیـد» و «حمایـت از قشـرهای ضعیـف» ابـراز امیدواری‬ ‫کردنـد کـه با اجرای ایـن راهکارها‪ ،‬اثار مثبتـی در اقتصاد‬ ‫کشـور و زندگـی مـردم پدیـد ایـد‪.‬‬ ‫حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای بـا اشـاره بـه اینکـه بـا وجود‬ ‫برخـی کارهـا‪ ،‬شـعار سـال در حـد انتظـار تحقـق نیافته‪،‬‬ ‫کارشناسـان بخش هـای دولتـی و غیردولتـی‬ ‫افزودنـد‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫برخـی راهکارهـای عملیاتـی مشـخص را بـرای جهـش‬ ‫تولید پیشـنهاد کرده انـد از جمله‪« :‬افزایـش تولید خودرو‬ ‫بـا اتـکاء بـه ظرفیـت قطعه سـازان داخلـی»‪« ،‬افزایـش‬ ‫تولیـدات صنعـت نفـت بـا تکیـه بـر دانش بنیـان کـردن‬ ‫صنایـع نفتـی» و «افزایش تولیـد خـوراک دام و دانه های‬ ‫روغنی»‪.‬رهبـر انقلاب همچنیـن بـر «ضـرورت حمایـت‬ ‫از قشـرهای ضعیـف» تاکیـد کردنـد و افزودنـد‪ :‬اقتصـاد‬ ‫خانواده هـا بـه علـت رکـود تورمـی در چند سـال اخیر به‬ ‫شـدت تحت فشـار بـوده و اکنون نیـز کرونا بر مشـکالت‬ ‫افـزوده و دشـواری های جـدی معیشـتی بـرای گروه های‬ ‫زیـادی از مـردم به وجـود اورده اسـت کـه بایـد در ایـن‬ ‫زمینـه اقدامـی جـدی انجـام داد‪.‬‬ ‫ایشـان «ایجـاد نظـام متمرکـز تامیـن اجتماعـی بـرای‬ ‫اتصـال‬ ‫احـاد مـردم» و «ایجـاد پایـگاه ملـی ایرانیـان بـا‬ ‫ِ‬ ‫پایگاه هـای مختلـف اطالعاتـی بـه یکدیگـر» را از جملـه‬ ‫پیشـنهادهای کارشناسـان بـرای کاهـش مشـکالت مردم‬ ‫برشـمردند‪.‬حضرت ایـت اهلل خامنـه ای در ادامـه بـا تاکید‬ ‫بـر اینکـه بایـد بنـا را بـر ایـن بگذاریـم کـه گشایشـی از‬ ‫خـارج انجـام نخواهـد شـد‪ ،‬افزودنـد‪ :‬کسـانی کـه برخـی‬ ‫چشـم امیـد به انهـا دارند با مـا دشـمنی می کنند‪ ،‬ضمن‬ ‫انکـه شـرایط داخلـی انهـا بـه هیچ وجه روشـن نیسـت و‬ ‫گرفتاری هـای اخیـر‪ ،‬امـکان صحبـت و موضع گیـری در‬ ‫مسـائل بین المللـی را بـه انهـا نمی دهد و نمی تـوان روی‬ ‫حـرف انهـا حسـاب و برنامه ریـزی کـرد‪.‬‬ ‫ایشـان همچنیـن بـه یاوه گویی هـای اخیـر سـه کشـور‬ ‫اروپایـی نیـز اشـاره کردنـد و گفتنـد‪ :‬وضـع امریـکا کـه‬ ‫مشـخص نیسـت و اروپایی هـا هـم دائمـاً در حـال موضع‬ ‫گیـری بر ضـد ایران هسـتند‪ .‬انهـا در حالی که خودشـان‬ ‫بیشـترین دخالت هـای نادرسـت را در مسـائل منطقـه‬ ‫دارنـد‪ ،‬بـه مـا می گوینـد در منطقـه دخالـت نکنیـد و در‬ ‫حالی کـه انگلیـس و فرانسـه دارای موشـک های مخـرب‬ ‫اتمـی هسـتند و المـان نیز در این مسـیر قـرار دارد‪ ،‬به ما‬ ‫می گوینـد موشـک نداشـته باشـید‪.‬‬ ‫رهبـر انقلاب اسلامی گفتند‪ :‬به شـما چـه ربطـی دارد‪،‬‬ ‫شـما اول خودتـان را اصلاح کنیـد و بعـد اظهـار نظـر کنید‪.‬‬ ‫حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای تاکیـد کردنـد‪ :‬بـه بیگانـگان‬ ‫نمی تـوان اطمینـان کـرد و بـه امیـد گشـایش انهـا بـود‪.‬‬ ‫رهبـر انقلاب اسلامی در پایـان خاطرنشـان کردنـد‪ :‬اگر‬ ‫حرکـت و عمـل در دسـتور کار قـرار گیـرد و کارهایی که‬ ‫می توانـد بـه نفـع مـردم باشـد‪ ،‬انجام شـود‪ ،‬یقینـاً دولت‬ ‫دوازهـم پایـان خوبـی خواهد داشـت‪.‬‬ ‫پیـش از سـخنان رهبـر انقلاب اسلامی اقـای روحانـی‬ ‫رئیس جمهـور بـه برگـزاری ‪ ۵۰‬جلسـه شـورای عالی‬ ‫هماهنگـی اقتصـادی از زمـان تشـکیل ایـن شـورا اشـاره‬ ‫کـرد و افـزود‪ :‬در ایـن جلسـات ‪ ۲۲۶‬طـرح در بخش های‬ ‫مختلـف از جملـه مسـائل ناظـر به اشـتغال‪ ،‬اصلاح امور‬ ‫بانکـی و بودجه‪ ،‬شـفافیت‪ ،‬نظام پرداخت‪ ،‬سـرمایه گذاری‪،‬‬ ‫فـروش نفـت و کنتـرل قیمـت ارز و کاالهـای اساسـی‬ ‫مصوب شـد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 8 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪759‬‬ ‫سیاسی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫با دستور رییس دفتر رییس جمهور‪ ،‬تحقق‬ ‫برنامه های جهش تولید مازندران شتاب می یابد‬ ‫بـا پیگیری هـای اسـتاندار و ارایـه گزارش‬ ‫رونـد پیشـرفت پروژه هـای جهـش تولید‬ ‫مازنـدران بـه رییـس دفتر رییـس جمهور؛‬ ‫دکتـر واعظی بـه رییـس سـازمان برنامه و‬ ‫بودجـه کشـور‪ ،‬وزیـر صمـت و رییـس کل‬ ‫بانـک مرکزی؛ دسـتور تخصیـص اعتبارات؛‬ ‫تجهیـز امکانـات و رفع موانع تحقـق پروژه‬ ‫هـای جهش تولیـد مازندران را صـادر کرد‪‎.‬‬ ‫بـه گـزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری مازنـدران‪ ،‬دکتر واعظی‪ ،‬رییـس دفتر رییس‬ ‫جمهـور در مکاتبـات جداگانـه ای؛ به محمد باقـر نوبخت؛ رییس سـازمان برنامه و بودجه‬ ‫کشـور‪ ،‬علیرضـا رزم حسـینی‪ ،‬وزیـر صنعت؛ معدن و تجـارت و عبدالناصـر همتی‪ ،‬رییس‬ ‫کل بانـک مرکـزی؛ دسـتور تخصیص و پرداخت اعتبارات الزم‪ ،‬سـرعت بخشـیدن به روند‬ ‫اداری و تجهیـز امکانـات و رفـع موانـع تحقق برنامه هـای جهش تولید مازندران در سـال‬ ‫‪ 99‬را صـادر کرد‪.‬‬ ‫در نامـه رییـس دفتـر رییـس جمهـور به سـازمان برنامه و بودجه تصریح شـده کـه موارد‬ ‫ذیـل در راسـتای تحقـق برنامه هـای جهش تولیـد مازندران در سـال ‪ 99‬در دسـتور کار‬ ‫قـرار گیرد‪:‬‬ ‫‪-1‬تخصیـص اعتبـار توسـعه باغات در اراضی شـیبدار در شهرسـتان های مسـتعد اسـتان‬ ‫از ردیـف ملـی پیش بینی شـده‬ ‫‪ -2‬تخصیص اعتبار توسعه زراعت چوب از ردیف ملی پیش بینی شده‬ ‫‪-3‬تخصیـص اعتبـار پـروژه احیاء و توسـعه نوغانـداری ( پرورش کرم ابریشـم ) با تاکید بر‬ ‫تکمیـل زنجیـره ارزش تولیـد از ردیف ملی پیش بینی شـده‬ ‫‪-4‬تخصیـص اعتبـار توسـعه پروژه هـای مردمی پایگاه اقتصاد مقاومتی بسـیج سـازندگی‬ ‫اسـتان از ردیـف ملی پیش بینی شـده‬ ‫همچنیـن درمکاتبـه جداگانـه ای؛ دکتـر واعظـی‪ ،‬رییـس دفتـر رییـس جمهـور بـه وزیر‬ ‫صنعـت؛ معـدن و تجارت در راسـتای تحقق برنامـه های جهش تولید سـال ‪ 99‬مازندران؛‬ ‫دسـتوراتی بشـرح ذیل صـادر نمود‪:‬‬ ‫‪-1‬درخواسـت تسـریع در واردات تجهیـزات مـورد نیـاز جهـت تکمیـل تاسیسـات و راه‬ ‫انـدازی کارخانه های پسـماند اسـتان شـامل ( اسـتقرار کارخانه بازیافت و پـردازش ‪550‬‬ ‫تنـی امـل‪ ،‬اسـتقرار کارخانـه بازیافـت و پـردازش ‪ 500‬تنی قائمشـهر و جویبار‪ ،‬اسـتقرار‬ ‫نیـروگاه زبالـه سـوز ‪ 450‬تنـی سـاری‪ ،‬نیـروگاه زبالـه سـوز ‪ 200‬تنـی نوشـهر‪ ،‬کارخانـه‬ ‫کمپوسـت و سیسـتم تصفیه شـیرابه ‪ 250‬تنی بابل‪ ،‬کارخانه کمپوسـت و سیستم تصفیه‬ ‫شـیرابه ‪ 250‬تنـی تنکابـن و کارخانه کمپوسـت و سیسـتم شـیرابه ‪ 250‬تنـی نور )‬ ‫‪-2‬درخواسـت اسـتفاده از تجهیـزات و امکانـات معادن اسـتان جهت تسـریع در بهسـازی‬ ‫محور دواب‪--‬خطیرکوه‪-‬شـهمیرزاد‬ ‫‪-3‬درخواسـت همـکاری جهـت برندسـازی و تجـاری سـازی محصـوالت صنایـع دسـتی‬ ‫اسـتان برای صـادرات‬ ‫ایـن گـزارش همچنیـن حاکی اسـت کـه در مکاتبه جداگانـه رییس دفتـر رییس جمهور‬ ‫بـه رییـس کل بانـک مرکزی در این راسـتا امده اسـت‪:‬‬ ‫رفـع مشـکالت و موانـع ‪ 43‬پـروژه بدلیـل عـدم هماهنگی و وحـدت رویـه در بین بانک‬‫هـای عامل در سـطوح ملـی و اسـتانی از طریق‪:‬‬ ‫‪-1‬ابلاغ دسـتور پرداخـت مبلـغ ‪ 691.360‬میلیـارد تومـان از منابع داخلی بانک اسـتان‬ ‫( منـدرج در تفاهـم نامـه رییـس سـازمان برنامـه و بودجه کشـور و اسـتاندار مازندارن )‬ ‫‪-2‬دسـتور تسـریع در انعقـاد تفاهـم بین بانـک های عامل و دسـتگاه های اجرایی اسـتان‬ ‫بـا هـدف جـذب حدود ‪ 51‬میلیارد تومان یارانه سـود تسـهیالت پروژه هـای جهش تولید‬ ‫اسـتان در دسـتور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫حسین زادگان استاندار مازندران‪:‬‬ ‫همه باید مصوبات ستاد تنظیم بازار را رعایت کنند‬ ‫هیچ مشکلی برای تامین روغن خوراکی در استان نداریم‬ ‫اتخاذ تصمیمات الزم برای کاهش قیمت مرغ‬ ‫حسـین زادگان بـا اعلام ایـن کـه تاکنـون ‪ 87‬درصد‬ ‫سـواحل اسـتان ازاد شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬ازادسـازی‬ ‫باقیمانـده حریـم ‪ 60‬متری سـواحل اسـتان بـا جدیت‬ ‫تـداوم دارد و امروز یـک اولویت بـرای معاونت عمرانی‬ ‫اسـتانداری است‪‎ .‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال بـه نقـل از پایـگاه اطلاع رسـانی‬ ‫اسـتانداری مازنـدران‪ ،‬احمـد حسـین زادگان در جلسـه ی‬ ‫ازادسـازی سـواحل بـا اشـاره بـه اینکـه در شـهرهای سـاحلی‬ ‫مهم ترین و اساسـی ترین عنصر ظرفیت سـاحل و دریا اسـت‪،‬‬ ‫خاطرنشـان نمـود‪ :‬شـهرداران بایـد نـگاه ویـژه بـه سـواحل به‬ ‫عنـوان منبـع درامـد پایـدار داشـته باشـند‪ .‬شـهردارانی که به‬ ‫درامـد زایـی در مدیریـت شـهری توجـه نداشـته باشـند نمی‬ ‫تواننـد در راسـتای توسـعه شـهری گام بردارنـد‪.‬‬ ‫حسـین زادگان بـا اعلام ایـن کـه تاکنـون ‪ 87‬درصد سـواحل‬ ‫اسـتان ازاد شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬از درصـد باقیمانـده‪ 6 ،‬درصـد‬ ‫ان متعلـق بـه بخش خصوصی اسـت که تصمیمـات الزم برای‬ ‫ازاد سـازی ان بـا همراهـی حوزه قضایی در جلسـه امروز اتخاذ‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫اسـتاندار بـا اشـاره بـه ایـن کـه تصرفات دسـتگاه هـای دولتی‬ ‫خبر‬ ‫نیـز در حریـم ‪ 60‬متـری دریـا تقلیـل یافتـه و بـه ‪ 3‬درصـد‬ ‫رسـیده اسـت و مـی تـوان گفت در ایـن حوزه توفیقـات خوبی‬ ‫داشـتیم‪ ،‬خاطرنشـان سـاخت‪ :‬مناطـق نظامـی نیازمند سـاز و‬ ‫کارهایی اسـت که در حیطه سـتاد کل نیروهای مسـلح اسـت‬ ‫و نقشـه بـرداری هـای ان انجام شـده اسـت‪.‬‬ ‫او بـا اشـاره بـه ایـن که ازادسـازی باقیمانـده حریـم ‪ 60‬متری‬ ‫سـواحل اسـتان با جدیت تداوم دارد و دستگاه قضایی همکاری‬ ‫خوبـی در ایـن راسـتا دارد‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬امـروز ازادسـازی‬ ‫سـواحل یـک اولویـت بـرای معاونت عمرانی اسـتانداری اسـت‪.‬‬ ‫وی اظهـار نمـود‪ :‬شـهرداریها بایـد بـا پرهیـز از روزمرگـی و بـا‬ ‫ارائـه برنامـه راهبـردی در راسـتای درامدزایـی و افزایش منابع‬ ‫مالـی گام بردارند‪ .‬ازادسـازی‪ ،‬سـاماندهی و عمران سـواحل در‬ ‫ارزیابـی شـهرداران از نـکات قابـل توجه اسـت که بایـد مدنظر‬ ‫قـرار گیرد ‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در اسـتان بـا عنـوان اینکـه در سـواحل‬ ‫مـی بایسـت امـکان فعالیـت و حضـور سـرمایه گـذاران بخش‬ ‫خصوصـی فراهـم گردد‪ ،‬تصریح نمود‪ :‬اسـتفاده تمامـی مردم از‬ ‫سـواحل مطالبـه چندین سـاله اسـت که بـا ازادسـازی اراضی‬ ‫سـاحلی بایـد این مهـ م عملیاتی گـردد ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندار گیالن در جریان بازدید از چهار پروژه جهش تولید در رشت بیان داشت؛‬ ‫پرداخت تسهیالت بانکی برای تکمیل‬ ‫طرح های توسعه ای‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در گیلان اسـتفاده‬ ‫حداکثـری از ظرفیـت واحدهای فعـال تولیدی را‬ ‫سیاسـت و رویکـرد راهبردی در اسـتان عنوان و‬ ‫بیان کـرد‪ :‬برای حمایـت از کارافرینـان در جهت‬ ‫تکمیـل و توسـعه واحدهـای صنعتی‪ ،‬تسـهیالت‬ ‫بانکـی پرداخـت می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گیلان؛‬ ‫دکتـر ارسلان زارع پـس از بازدید از چهـار پروژه جهش‬ ‫تولید واقع در شـهر صنعتی رشـت؛ در جمع خبرنگاران‪،‬‬ ‫بـا یـاداوری تعریـف ‪ 92‬عنوان پـروژه جهـش تولید در‬ ‫گیلان و پیـش بینـی ایجـاد بالـغ بـر چهـار هـزار نفـر‬ ‫اشـتغال اظهـار داشـت‪ :‬رویکـرد راهبـردی ما‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫حداکثـری از ظرفیـت واحدهای فعال تولیـدی‪ ،‬صنعتی‬ ‫و اقتصادی اسـتان اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در راسـتای حمایـت از کارافرینـان و‬ ‫فعـاالن ایـن واحدهـا‪ ،‬یک هـزار و ‪ 200‬میلیـارد تومـان‬ ‫اعتبـار پیش بینـی و تامین شـده و مجوزهـای الزم برای‬ ‫پرداخـت ایـن تسـهیالت‪ ،‬صـادر و بـه بانک هـای عامل‬ ‫معرفـی خواهند شـد‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان اضافـه کـرد‪ :‬بـه سـبب مزیـت برخـی‬ ‫واحدهـای تولیـدی اسـتان متناسـب با شـرایط اقلیمی‪،‬‬ ‫بـازار مصـرف و مـواد اولیه‪ ،‬این سیاسـت را دنبال کردیم‬ ‫تـا طـرح هـای توسـعه ای اسـتمرار داشـته باشـند و‬ ‫بخشـی از پـروژه هـای جهـش تولیـد نیز‪ ،‬همیـن طرح‬ ‫های توسـعه ای هسـتند‪.‬‬ ‫دکتـر زارع افزود‪ :‬مزیت نسـبی واحدهـای تولیدی فعال‬ ‫اسـتان ازجملـه مولفه هـای تاثیرگـذار در شناسـایی این‬ ‫طرح هـا بـرای حمایـت از طریـق تسـهیالت تکمیلـی‬ ‫مرتبـط بـا پروژه هـای جهـش تولیـد اسـت و امیدواریم‬ ‫اجـرای انهـا بـر اسـاس تقویـم زمان بنـدی پیـش برود‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان امـروز بـا همراهـی رئیـس سـازمان‬ ‫مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان و دبیـر سـتاد اقتصـاد‬ ‫مقاومتـی گیلان‪ ،‬معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی‬ ‫اسـتاندار و شـمار دیگـری از مدیـران کل از روند تکمیل‬ ‫چهـار پـروژه جهـش تولیـد شـامل یـک واحـد تولیدی‬ ‫انـواع صفحـه و ورق پلـی اتیلـن و ‪ PVC‬بـا ‪ 60‬درصـد‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی‪ ،‬طرح توسـعه یـک واحد تولیـد انواع‬ ‫ارد‪ ،‬کیـک و کلوچه با پیشـرفت ‪ 60‬درصـد‪ ،‬واحد تولید‬ ‫کیسـه هـای پروپیلـن بافته شـده و منسـوجات بـا ‪75‬‬ ‫درصـد پیشـرفت و انـواع دسـتکش خانگـی‪ ،‬صنعتـی و‬ ‫روکشـدار بـا پیشـرفت ‪ 65‬درصـد بازدیـد کرد‪.‬‬ ‫استاندار در ایین رونمایی از پوستر چهارمین جشنواره ملی فیلم کوتاه طنین مسجد؛‬ ‫توجه به هنر و فرهنگ ‪ ،‬هزینه در بخش های دیگر‬ ‫اجتماع را کاهش می دهد‬ ‫اسـتاندار گلسـتان اظهار کرد‪ :‬توجـه به هنر و‬ ‫فرهنـگ ‪ ،‬هزینه در بخش هـای دیگر اجتماع‬ ‫را کاهـش مـی دهـد و همچنیـن اثر گـذاری‬ ‫فعالیـت هـای هنـری قابل مقایسـه بـا دیگر‬ ‫اقدامات نیسـت‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گلستان‪،‬‬ ‫دکتـر هادی حق شـناس در ایین رونمایی از پوسـتر‬ ‫چهارمیـن جشـنواره ملـی فیلم کوتاه طنین مسـجد‬ ‫ضمـن گرامیداشـت هفتـه بسـیج و تسـلیت وفـات‬ ‫حضـرت معصومـه (س)‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬گلسـتان‬ ‫اسـتانی غنـی در سـرمایه هـای فرهنگـی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و منابع انسـانی اسـت و بزرگان زیادی از این اسـتان‬ ‫در گذشـته هـای دور و نزدیـک بـه عرصـه ملـی‬ ‫معرفـی شـده اند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـی تردیـد اثرگـذاری یـک دقیقـه فیلـم‬ ‫بیـش از خوانـدن یـک کتـاب و ارزش مطالعـه یـک‬ ‫کتـاب بیـش از صدها سـاعت سـخنرانی اسـت و در‬ ‫واقـع هنـر مـی توانـد اثرگـذاری مفاهیـم را افزایش‬ ‫دهد‪.‬اسـتاندار گلسـتان گفـت‪ :‬اگرچه تکنولـوژی در‬ ‫بسـتر زندگـی اجتماعـی افزایـش یافته امـا به همان‬ ‫انـدازه از میـزان ارامـش کاسـته شـده اسـت و فیلم‬ ‫بـا بیـان مفاهیـم عمیـق انسـانی مـی توانـد جنبـه‬ ‫اموزشـی داشـته باشد‪.‬‬ ‫دکتـر حـق شـناس یاداور شـد‪ :‬برگـزاری جشـنواره‬ ‫ملـی فیلـم کوتاه طنین مسـجد در گلسـتان اقدامی‬ ‫ارزشـمند اسـت و موضوعـات انتخـاب شـده تامـل‬ ‫برانگیـز و موثـر در ارتقـا کیفیـت زندگـی هسـتند و‬ ‫امیدواریـم شـاهد رشـد ان در هـر دوره باشـیم‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت در ایـن مراسـم اسـتاندار از پوسـتر‬ ‫چهارمیـن جشـنواره ملـی فیلم کوتاه طنین مسـجد‬ ‫بـا حضـور دکتـر حـق شـناس اسـتاندار گلسـتان‬ ‫رونمایـی شـد‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت چهارمیـن جشـنواره ملـی فیلم‬ ‫کوتـاه طنیـن مسـجد بـه همـت کانـون فرهنگـی‬ ‫هنـری مسـاجد اسـتان گلسـتان برگـزار می شـود و‬ ‫عالقـه منـدان مـی تواننـد اثـار خـود را در فاصله ‪6‬‬ ‫اذر تـا ‪ 25‬بهمـن به دبیرخانه این جشـنواره ارسـال‬ ‫کننـد و اختتامیـه نیز ‪ 18‬اسـفند ماه برگـزار خواهد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری مازندران‪:‬‬ ‫اولین پارک ساحلی بانوان در بابلسر‬ ‫احداث می شود‬ ‫سـمیه قاسـمی طوسـی بـا اشـاره بـه ضـرورت حمایـت‬ ‫از زیرسـاخت های ورزشـی و تفریحـی ویـژه بانـوان گفت‪:‬‬ ‫پـس از چنـد ماه پیگیـری‪ ،‬حمایت اسـتاندار مازنـدران و‬ ‫همـکاری دسـتگاه های مرتبـط‪ ،‬موانـع احداث نخسـتین‬ ‫پارک سـاحلی بانوان اسـتان در شهرسـتان بابلسـر هموار‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـور زنـان و خانـواده بـه تاریخچه ایـن تصمیم‬ ‫اشـاره و خاطرنشـان کـرد‪ :‬مقـرر شـد در یکـی از اراضـی‬ ‫سـاحل شهرسـتان‪ ،‬پـارک سـاحلی مخصـوص بانـوان‬ ‫ایجـاد شـود و منابـع طبیعـی در خصوص تعییـن تکلیف‬ ‫و واگـذاری ایـن زمیـن اقـدام کند و شـهرداری بابلسـر و‬ ‫دفتـر فنی اسـتانداری مازنـدران نیز اقدامـات قانونی الزم‬ ‫را بـرای تسـریع در اجـرای طـرح بـه عمـل بیاورند‪.‬‬ ‫مدیـر کل امور زنان و خانواده اسـتانداری مازنـدران ادامه‬ ‫داد‪ :‬ایـن موضـوع در دو نوبت در جلسـه شـورای معاونان‬ ‫اسـتاندار مـورد پیگیـری قـرار گرفـت و اسـتاندار هـم بـا‬ ‫جدیت از دسـتگاه ها و مدیران خواسـت اجـرای این طرح‬ ‫را در اولویـت قـرار دهند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـه رغـم اینکـه کارهـا در سـطح‬ ‫هماهنگی هـای بیـن دسـتگاهی در حـال انجـام بـود امـا‬ ‫از انجایـی کـه ضرورت تزریق نشـاط اجتماعـی به جامعه‬ ‫زنـان اسـتان مازنـدران‪ ،‬وجـود چنیـن فضاهایـی را طلب‬ ‫می کـرد‪ ،‬مطالبـه گـری هـم از سـوی برخـی مدیـران‬ ‫اسـتانی و شهرسـتانی و همچنیـن برخـی فعـاالن حـوزه‬ ‫زنـان ادامـه داشـت‪.‬‬ ‫قاسـمی طوسـی همچنیـن گفـت‪ :‬در اخریـن جلسـه که‬ ‫صبـح امـروز با حضـور همه مدیـران مربوط و به ریاسـت‬ ‫اسـتاندار مازنـدران برگـزار شـد‪ ،‬تملـک زمیـن انجـام و‬ ‫موانـع مرتفـع شـد و عملیـات اجرایـی احداث ایـن پارک‬ ‫سـاحلی نیـز تعییـن تکلیف نهایی شـد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن از حمایـت تمـام قـد اسـتاندار از احـداث‬ ‫پـارک سـاحلی بانـوان قدردانی کرد و گفـت‪ :‬امروز جناب‬ ‫حسـین زادگان از همـه مدیـران ایـن جلسـه خواسـت‬ ‫دسـت بـه دسـت هـم دهیـد و تلاش کنیـد ایـن اقـدام‬ ‫بـزرگ در دوران مدیریـت شـما محقـق شـود و ایـن کار‬ ‫خیـر بـه نـام شـما ثبت شـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـور زنـان و خانـواده اسـتانداری مازنـدران در‬ ‫پایـان گفـت‪ :‬امیدواریـم ایـن اقـدام ارزشـمند بـا ادامـه‬ ‫تالش هـا‪ ،‬تکمیـل شـود و شـاهد افتتـاح ایـن پـارک‬ ‫سـاحلی ویـژه بانـوان در بابلسـر و همچنین شـاهد ایجاد‬ ‫فضاهای مشـابه در سـایر شهرهای اسـتان مازندران برای‬ ‫زنـان و دختـران باشـیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫شنبه ‪ 8 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪759‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪3‬‬ ‫مقاله‬ ‫سازمان بهزیستی پیشگام در‬ ‫حمایت از زنان‬ ‫در معرض خشونت‬ ‫و خشونت دیده خانگی‬ ‫به مناسبت هفته گرامیداشت بسیج انجام شد ‪:‬‬ ‫دیدار جمعی از اعضای هیات رئیسه ‪ ،‬مدیران و کارکنان دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی مازندران با نماینده ولی فقیه در استان‬ ‫تاکید بر اموزش‬ ‫همگانی‬ ‫بـه گـزارش کرانـه ؛ در ایـن دیـدار حجت‬ ‫االسلام دکتـر سـید حسـین حسـینی‬ ‫کارنامـی مسـئول نهـاد رهبـری دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی مازنـدران طـی سـخنانی‬ ‫ضمـن تبریـک هفته بسـیج با برشـمردن‬ ‫فلسـفه تشـکیل بسـیج مسـتضعفین بـه‬ ‫فرمان حضـرت امام خمینی (ره) گزارشـی‬ ‫از فعالیـت هـای جهـادی انجـام شـده در‬ ‫ایـام کرونـا را ارائـه کرد‪.‬‬ ‫️ در ادامـه این مراسـم ‪ ،‬دکتر تورج اسـدی معاون‬ ‫درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران نیـز‬ ‫ضمـن تشـکر از حمایت هـای نماینـده ولی فقیه‬ ‫در اسـتان در بحث پیشـگیری از بیماری کرونا با‬ ‫اشـاره به باال بودن شـاخص های کنتـرل بیماری‬ ‫در اسـتان و کاهش شـاخص مرگ و میر نسـبت‬ ‫به دانشـگاه های دیگر کشـور اظهار کـرد‪ :‬وزارت‬ ‫بهداشـت نتیجـه عملکرد دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران در مراقبـت و کنتـرل بیمـاری کرونا را‬ ‫در حـد عالـی ارزیابـی کرد‪.‬‬ ‫حضـرت ایـت ا‪ ..‬محمـدی الئینـی نماینـده ولی‬ ‫فقیـه در اسـتان مازنـدران و امـام جمعـه سـاری‬ ‫ضمـن خیـر مقـدم و گرامیداشـت هفتـه بسـیج‬ ‫و تبریـک بـه بسـیجیان ‪ ،‬از خدمـات و زحمـات‬ ‫کارکنـان درمـان و بهداشـت و اعضای سـتاد ملی‬ ‫‪ ،‬اسـتانی و شهرسـتانی مدیریـت مقابله بـا کرونا‬ ‫تقدیر کرد و خواسـتار اسـتفاده از تمامی ظرفیت‬ ‫هـای موجـود در جهـت مقابلـه بـا ایـن ویـروس‬ ‫منحوس شـد‪.‬‬ ‫نماینـده ولـی فقیه در اسـتان با اشـاره به اجرای‬ ‫طـرح محلـه محـور شـهید سـردار سـلیمانی و‬ ‫مشـارکت بسـیج در بحث کنترل بیمـاری و رصد‬ ‫خانـه بـه خانـه ‪ ،‬قرنطینـه بیمـاران و حمایـت از‬ ‫بیمـاران نیازمند قرنطینه شـده ‪ ،‬اظهار امیدواری‬ ‫کـرد تـا بـا وحـدت و همدلـی اعضـای جامعـه‬ ‫پزشـکی ‪ ،‬مقامـات اجرایـی ‪ ،‬ائمـه جمعـه و‬ ‫جماعات ‪ ،‬بسـیجیان و همه اقشـار جامعه بتوانیم‬ ‫شـاهد بهـار بهبـودی بعـد از خـزان کرونایـی که‬ ‫شـاهدش هسـتیم باشیم‪.‬‬ ‫ایـت اهلل محمـدی الئینـی در بخـش دیگـری از‬ ‫سـخنان خـود با بیـان اینکـه مدافعین سلامتی‬ ‫کـه در میـدان مبـارزه بـا کرونـا و در راه حفـظ‬ ‫سلامت مردم شـهید محسوب می شـوند ‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬ایـن موضوع نشـان می دهد کـه باید حوزه‬ ‫بهداشـت و درمـان را میـدان جنـگ بدانیـم و در‬ ‫ایـن میدان مدیریت کالن کشـور بایـد در تجهیز‬ ‫مدافعیـن سلامت توجه ویژه داشـته باشـند‬ ‫وی اضافـه کـرد ‪ :‬انشـاهلل مسـئوالن و مدیـران‬ ‫مـا در ایـن زمینـه با اخلاص ‪ ،‬وحدت و انسـجام‬ ‫و بـدون توجـه بـه حمایـت کشـورهای خارجی و‬ ‫اسـتفاده از همـه ظرفیـت های علمی‪ ،‬پژوهشـی‬ ‫خبر‬ ‫️‬ ‫در‬ ‫و تولیـدی و حمایـت همه جانبه مـادی و معنوی‬ ‫بـرای تامیـن ایـن تجهیـزات در داخـل کشـور‬ ‫تلاش کنند‪.‬‬ ‫نماینـده ولـی فقیه در اسـتان بر اهمیـت اموزش‬ ‫همگانی بعنوان یک مسـئله تاثیرگـذار در کنترل‬ ‫ویـروس کرونـا تاکیـد کـرد و بـا بیـان اینکـه‬ ‫وضعیـت فعلـی اسـتان در بحـث کرونا نسـبت به‬ ‫سـایر مناطـق کشـور بهتر اسـت اما این شـرایط‬ ‫شـکننده اسـت ‪ ،‬گفـت‪ :‬رعایت بهداشـت فـردی ‪،‬‬ ‫ماسـک زدن و فاصلـه فیزیکی بایـد در جامعه ‪۹۰‬‬ ‫درصد باشـد تـا این وضعیـت رو به بهبـودی قرار‬ ‫گیرد ‪.‬‬ ‫ایـت اهلل محمدی الئینی در سـخنان پایانی خود‬ ‫از همـه شـهروندان خواسـت تـا بـه اجـرای بهتر‬ ‫طـرح جدیـد محدودیـت کرونایـی کمـک کننـد‬ ‫و نـه تنهـا در شـهر خـود بماننـد بلکـه در خانـه‬ ‫خـود مانـده و از برگـزاری دور همـی خانوادگی و‬ ‫دوسـتانه خـودداری کنند‪.‬‬ ‫ادامـه ایـن دیـدار دکتـر لزگـی رئیـس سـازمان‬ ‫بسـیج جامعـه پزشـکی مازنـدران ‪ ،‬دکتـر حـق‬ ‫شـناس معاون دانشـجویی فرهنگی دانشگاه علوم‬ ‫پزشـکی مازنـدران ‪ ،‬دکتـر بابایـی مدیـر روابـط‬ ‫عمومی دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران و دکتر‬ ‫اسـدی مسـئول کانـون بسـیج جامعـه پزشـکی‬ ‫شهرسـتان بابـل گزارشـی کوتـاه از فعالیتهـای‬ ‫حـوزه خـود در رابطـه بـا برنامـه هـای مبـارزه با‬ ‫شـیوع بیمـاری کرونـا ارائـه کردنـد‪.‬‬ ‫️ در پایـان ایـن مراسـم کـه جمعـی از مدیـران‬ ‫کانـون هـای بسـیج جامعـه پزشـکی شهرسـتان‬ ‫سـاری و بابـل بـه صـورت حضـوری و مدیـران‬ ‫شهرسـتانی کانـون هـای بسـیج جامعه پزشـکی‬ ‫اسـتان نیـز از طریـق ارتبـاط تصویـری شـرکت‬ ‫داشـتند‪ ،‬کارت عضویـت بسـیج جامعه پزشـکی‬ ‫بـه ایـت ا‪ ..‬محمـدی الئینـی بعنوان عضـو هیات‬ ‫علمـیدانشـگاهعلـومپزشـکیمازنـدراناهـداشـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫با حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران صورت گرفت‪:‬‬ ‫انتصاب سرپرست جدید برای مرکز اموزشی درمانی رازی قائم شهر‬ ‫طـی حکمی از سـوی رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران‬ ‫‪ ،‬سرپرسـت جدیـد مرکـز اموزشـی درمانـی رازی قائمشـهر‬ ‫منصوب شـد‪.‬‬ ‫در حکمـی کـه از سـوی دکتـر سـید عبـاس موسـوی رئیس‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران صادر شـد‪ ،‬دکتر ضیاءالدین‬ ‫اوالدی بـه عنـوان سرپرسـت جدید مرکـز اموزشـی درمانی‬ ‫رازی قائشـمهر منصوب شـد‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی گلستان با مدیرعامل بانک رفاه‬ ‫استان دیدار و گفت وگو کرد‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل بهزیسـتی‬ ‫اسـتان گلسـتان؛ دکتـر سـید مهـدی حسـینی‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان گلسـتان ضمـن‬ ‫تبریـک هفته بسـیج در ایـن دیدار گفت‪ :‬سـازمان‬ ‫بهزیسـتی مظلومتریـن دسـتگاه خدمت رسـان در‬ ‫جامعـه بوده کـه عالوه بـر انجام خدمات گسـترده‬ ‫از وجـود خیریـن و حمایـت سـازمان هـای دیگتر‬ ‫کمتـر بهـره داشـته اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر حسـینی افـزود‪ :‬مهمتریـن الویـت پرسـنل‬ ‫بهزیسـتی خدمت رسـانی بـه جامعه تحت پوشـش‬ ‫بـوده و در ایـن امـر از هیـچ کمکـی دریـغ نمیکینم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اداره کل بهزیسـتی اسـتان گلسـتان‬ ‫همـواره جهـت خدمت رسـانی بـه مـردم امـاده‬ ‫همـکاری بـا تمـام دسـتگاه ها و سـازمان هـا بوده‬ ‫و هست ‪.‬‬ ‫سیدحسـین میرمعینـی مدیرعامـل بانـک رفـاه‬ ‫اسـتان گلسـتان‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬بانـک رفـاه اماده‬ ‫همـکاری جامـع بـا اداره کل بهزیسـتی بـوده و‬ ‫همچـون گذشـته در راسـتای کمک بـه کم کردن‬ ‫االم مـردم شـریف گلسـتان قـدم بـر مـی دارد‪.‬‬ ‫وی بیـان داشـت‪ :‬بیشـترین حجـم کاری شـعب‬ ‫بانـک رفـاه مربوط بـه مددجویـان بهزیسـتی بوده‬ ‫کـه نشـان از رضایـت و تعامـل خـوب سـازمان‬ ‫بهزیسـتی بـا ایـن بانـک اسـت‪.‬‬ ‫️ رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران همچنیـن از خدمات‬ ‫دکتـر مظفـر شـعبانی کـه تـا پیـش از ایـن عهـده دار ایـن‬ ‫مسـئولیت بـود قدردانـی کرد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت دکتـر ضیاءالدیـن اوالدی قادیکالیـی فـوق‬ ‫تخصـص گـوارش و کبـد و عضو هیـات علمی دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی مازنـدران بـا مرتبـه علمـی اسـتادیار می باشـد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۷‬هزار و ‪ ۵۷۵‬میلیارد ریالی در‬ ‫شهرک های صنعتی گلستان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های‬ ‫صنعتـی گلسـتان گفـت که طی هشـت‬ ‫ماه نخسـت امسـال هفـت هـزار و ‪۵۷۵‬‬ ‫میلیـارد ریـال سـرمایه گذاری بـرای‬ ‫اجـرای ‪ ۵۷‬طـرح در شـهرک ها‪ ،‬نواحـی‬ ‫صنعتـی و منطقـه ویـژه اقتصـادی اترک‬ ‫اسـتان جذب و هزینه شـد که افـزون بر‬ ‫هفـت برابر بیشـتر از مدت مشـابه سـال‬ ‫قبل اسـت‪.‬‬ ‫حجـت اهلل خلیل زاده در گفـت و گو با خبرنگار‬ ‫خبرگزاری جمهوری اسلامی اظهار داشـت‪ :‬در‬ ‫مـدت مشـابه سـال قبـل ‪ ۹۸۳‬میلیـارد ریـال‬ ‫بـرای اجـرای ‪ ۲۲‬طـرح در شـهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتـی اسـتان جذب سـرمایه گذار شـده بود‪.‬‬ ‫وی بـا یـاداوری توجـه زیرسـاختی دولـت بـه‬ ‫جهـش تولیـد از جمله در گلسـتان پیش بینی‬ ‫کـرد با تکمیـل و بهره بـرداری از این طرح های‬ ‫در دسـت سـاخت‪ ،‬هـزار و ‪ ۳۷۹‬فرصت شـغلی‬ ‫جدید در اسـتان گلسـتان ایجاد شـود‪.‬‬ ‫وی بـه تلاش بـرای بازگشـت کارخانه هـای‬ ‫راکـد گلسـتان بـه چرخـه تولیـد اشـاره کرد و‬ ‫گفـت‪ :‬از ابتـدای امسـال تاکنـون ‪ ۳۱‬واحـد بـا‬ ‫سـرمایه گذاری ‪ ۳۲‬میلیـارد ریالی احیـا و مورد‬ ‫بهره بـرداری مجـدد قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫به گفته وی در هشـت ماه نخسـت پارسـال ‪۱۹‬‬ ‫واحـد تولیـدی بـا سـرمایه گذاری ‪ ۱۶‬میلیـارد‬ ‫ریالـی از رکـود خارج شـده بود‪.‬‬ ‫خلیـل زاده؛ کمبود نقدینگی‪ ،‬تهیـه مواد اولیه‪،‬‬ ‫بازاریابـی‪ ،‬اختالف میان شـرکا و سـوء مدیریت‬ ‫را از مهـم تریـن مشـکالت واحدهـای راکـد در‬ ‫شـهرک ها و نواحـی صنعتـی اسـتان برشـمرد‬ ‫و افـزود‪ :‬از مجمـوع ‪ ۷۹۶‬واحـد بهره بـرداری‬ ‫در شـهرک ها‪ ،‬نواحـی صنعتـی و منطقـه ویـژه‬ ‫اقتصـادی اتـرک گلسـتان حـدود ‪ ۲۴‬درصـد‬ ‫راکد اسـت‪.‬‬ ‫اسـتان گلسـتان ‪ ۲۴‬شـهرک‪ ،‬ناحیـه صنعتـی‬ ‫و یـک منطقـه ویـژه اقتصـادی (شـهرک هـزار‬ ‫هکتـاری اتـرک) بـا مسـاحت ‪ ۲‬هـزار و ‪۴۱‬‬ ‫هکتـار دارد‪.‬‬ ‫هـم مرز بودن گلسـتان با ترکمنسـتان و فراهم‬ ‫بـودن زمینه ارتباط با کشـورهای اسـیای میانه‬ ‫از طریـق زمینی و ریلی‪ ،‬افزون بر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫سـاحل خـزر و خلیـج گـرگان و نزدیـک بودن‬ ‫بـه بنـادر امیراباد بهشـهر و نوشـهر مازنـدران‪،‬‬ ‫فعالیـت گمـرک مـرزی اینچه بـرون و فعالیـت‬ ‫فـرودگاه گـرگان و کالله از جملـه ظرفیت های‬ ‫زیرسـاختی اسـتان برای افزایش زمینه فعالیت‬ ‫اقتصـادی در شـهرک ها و نواحی منطقه اسـت‪.‬‬ ‫اقتصـاد اصلـی گلسـتان بـر پایـه کشـاورزی‬ ‫اسـتوار اسـت و بـه همیـن دلیـل در بخـش‬ ‫صنایـع تبدیلـی مزیـت باالیـی دارد‪.‬‬ ‫زنـان و دختـران بعنوان نیمـی از جمعیت جامعه ‪ ،‬از‬ ‫ارکان اصلـی اسـتواری و پایـداری زندگـی خانوادگی‬ ‫بـوده و بدلیـل جایـگاه انـان در تربیـت ‪ ،‬پـرورش ‪،‬‬ ‫جامعـه پذیـری کـودکان و نوجوانـان و انتقال میراث‬ ‫فرهنگی به نسـل اتی و نیز تامین اسـایش و امنیت‬ ‫و ارامـش خانـواده نفشـی بی بدیل در توسـعه پایدار‬ ‫جامعـه ایفـاء مـی کننـد از ایـن رو مـی تـوان گفت‬ ‫کـه سلامت خانـواده و بطریق اولی سلامت روانی و‬ ‫اجتماعـی جامعه وابسـته به سلامت زنان می باشـد‬ ‫و هـر گونـه نقصـان و اختلال در این فراینـد جامعه‬ ‫را مواجهـه بـا اسـیبها و مسـایل بـی شـمار خواهـد‬ ‫سـاخت‪ .‬یکـی از عوامل مخل سلامت زنـان ‪ ،‬پدیده‬ ‫خشـونت علیه زنان اسـت‪.‬‬ ‫خشـونت علیـه زنان بجز در مقاطعـی کوتاه از تاریخ‬ ‫‪ ،‬همـواره همـزاد زندگـی بشـری بـوده و در طـول‬ ‫تاریـخ نمونـه هـای بـی شـماری از خشـونت علیـه‬ ‫زنـان در تمدنهای بابل‪ ،‬چین ‪ ،‬روم و‪ ..‬وجود داشـته‬ ‫اسـت و حتی تـا قبل از دهـه ‪ 1970‬در کشـورهایی‬ ‫کـه امـروزه داعیه دار حمایت از حقوق زنان هسـتند‬ ‫خشـونت علیـه زنـان حتـی بصـورت قانونـی وجود‬ ‫داشـته اسـت ماننـد قانـون انگشـت شـصت ‪ ،‬قانون‬ ‫بلکسـتن و‪...‬ایـن در حالـی اسـت کـه با ظهـور دین‬ ‫مبیـن اسلام و لغـو رسـم زنـده بـه گـور کـردن‬ ‫دختـران بـه عنـوان رسـمی مالـوف در بیـن اعراب‬ ‫جاهلیـت ‪ ،‬زنان از جایگاه و منزلـت رفیعی برخوردار‬ ‫شـدند کـه به هیچ وجـه قابل قیاس بـا دوران ماقبل‬ ‫ان نبـوده اسـت ‪.‬در ایـران نیـز پـس ازظهـور انقالب‬ ‫اسلامی کـه با الهـام از ارزشـهای دینـی و معنوی و‬ ‫بـا هـدف تعالـی رسـانیدن جایـگاه انسـانی ایرانیان‬ ‫بطـور عـام و زنـان بطـور خـاص بـه ثمـر رسـید ‪،‬‬ ‫زنـان از ارزش و جایـگاه ویـزه ای برخـوردار شـدند‬ ‫‪،‬افزایـش میـزان مشـارکت زنـان در عرصـه هـای‬ ‫گوناگـون فعالیتهـای اقتصادی ‪ ،‬اجتماعی و سیاسـی‬ ‫ماننـد شـرکت در راهپیماییهـا و انتخابـات ‪ ،‬کمـک‬ ‫هـای پشـت جبهـه و‪ ...‬نمونـه هـای از حضـور پویا و‬ ‫بالنـده زنـان در جامعه بـود که اوج ظهـور ان ‪،‬اصول‬ ‫‪ 21‬و ‪ 29‬قانـون اساسـی اسـت که در عیـن حال که‬ ‫اشـعار مـی دارد کـه نظام مقدس جمهوری اسلامی‬ ‫‪ ،‬نظامـی خانواده محور هسـت حمایـت از زنان را در‬ ‫شـرایط سـخت و مخاطره پذیر مانند دوران بیکاری ‪،‬‬ ‫پیـری و از کارافتادگـی ‪،‬دوران زایمان ‪ ،‬حق حضانت‬ ‫فرزنـد جهت تقویت بنیان خانـواده تاکید ‪ ،‬را بعنوان‬ ‫حـق مشـروع زنـان بـه رسـمیت شـناخته و عرصه‬ ‫عملی ان نیز ‪ ،‬تاسـیس سـازمان بهزیستی در طلیعه‬ ‫انقالب اسلامی بعنوان سـازمان حامی اقشـار اسیب‬ ‫پذیـر اعـم از زنـان ‪ ،‬کـودکان و معلولیـن در سـال‬ ‫‪ 1359‬بـوده که نشـان دهنـده توجه و نگاه انسـانی‬ ‫و اسـتراتژیک رهبـران نظـام می باشـد‪.‬‬ ‫امـار سـازمان جهانـی بهداشـت حکایـت از ان دارد‬ ‫کـه یـک زن از هر سـه زن در معرض انواع خشـونت‬ ‫جسـمی ‪ ،‬روانـی‪ ،‬اجتماعـی ‪ ،‬اقتصـادی‪ ،‬جنسـی و‬ ‫غفلـت قـرار دارد کـه البتـه ایـن نسـبت به تناسـب‬ ‫سـطح توسـعه جوامع تفاوت مـی یابـد‪ 25 .‬نوامبر از‬ ‫سـوی سـازمان ملـل روز جهانی منع خشـونت علیه‬ ‫زنـان نـام گرفتـه اسـت و در چنین روزی ‪،‬سیاسـت‬ ‫هـا و برنامه ها و اقدامات کشـورها جهت پیشـگیری‬ ‫از خشـونت علیـه زنـان گزارش می شـود‪.‬‬ ‫در ایـن راسـتا یکـی از مهمترین اقدامات بهزیسـتی‬ ‫اسـتان گیالن ‪ ،‬توسـعه خدمـات اورژانـس اجتماعی‬ ‫اسـت کـه یکـی از مهمتریـن گروههـای هـدف این‬ ‫مراکـز زنـان و دختـران در معـرض خشـونت و‬ ‫خشـونت دیده اسـت که وظیفه شناسـایی ‪ ،‬مداخله‬ ‫زود هنـگام ‪ ،‬سـاماندهی ‪ ،‬حمایـت و توانمند سـازی‬ ‫زنـان و خانـواده انان را بـا همکاری نیـروی انتظامی‬ ‫‪ ،‬دادگسـتری‪ ،‬دانشـگاه علـوم پزشـکی و سـایر‬ ‫دسـتگاههای همـکار برعهده دارد و زنـان در معرض‬ ‫خشـونت مـی تواننـد از طریـق تماس با خـط ‪،123‬‬ ‫از خدمـات متنـوع ان برخوردار شـوند ‪.‬یکی دیگر از‬ ‫اقدامات بهزیسـتی اسـتان ‪ ،‬راه اندازی خانه امن می‬ ‫باشـد کـه بـا مشـارکت بخش غیـر دولتـی ‪ ،‬پذیرای‬ ‫زنـان خشـونت دیـده و فرزندانشـان بصـورت موقت‬ ‫و ارایـه خدمـات اجتماعـی ‪ ،‬حقوقـی ‪ ،‬بهداشـتی‬ ‫‪،‬درمانـی و مشـاوره های روانشـناختی بـه قربانیان و‬ ‫مرتکبیـن خشـونت با هـدف رفع زمینه هـا و عوامل‬ ‫بـروز خشـونت و تقویـت اسـتحکام خانـواده هسـت‪.‬‬ ‫در همیـن راسـتا اداره کل بهزیسـتی گیالن امادگی‬ ‫داردتـا به صـورت تلفنی و یا حضـوری از طریق خط‬ ‫تلفـن ‪ 123‬ومرکـز خانه ی امن زنان خشـونت دیده‬ ‫خانگی نسـبت به مداخلات فوریتی و مشـاوره های‬ ‫روان شـناختی زنـان و کـودکان اقـدام نماید‪.‬‬ ‫رضا جعفری سدهی‬ ‫معاون امور اجتماعی بهزیستی‬ ‫گیالن‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫شنبه ‪ 8 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪759‬‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر گزارش‬ ‫خبر‬ ‫تقدیر احمد حسین زادگان استاندار‬ ‫مازندران از سید مجتبی حکیم شهرداربابل‬ ‫در جلسه پیگیری طرح های تفصیلی شهرداری ساری مطرح شد‪:‬‬ ‫اجرای ضوابط و مقررات اجرایی طرح تفصیلی‬ ‫با جدیت پیگیری می شود‬ ‫سیستم طرح تفصیلی اتی‬ ‫شهر ساری بهینه سازی شده‬ ‫و بر اساس ضوابط و موقعیت‬ ‫اراضی شهری از ‪ 5/2‬طبقه‬ ‫تا ‪ 9‬طبقه و نوع کاربری تا‬ ‫‪ 14‬طبقه امکان صدور پروانه‬ ‫وجود دارد و در صدور پروانه‬ ‫به مالکان ‪ ،‬به عرض معبر‬ ‫و مساحت اراضی از سوی‬ ‫کارشناسان این معاونت بر‬ ‫اساس ضوابط توجه ویژه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گـزارش مدیریت ارتباطات و امـور بین الملل‬ ‫شـهرداری سـاری‪ ،‬جلسـه پیگیری طـرح های‬ ‫تفصیلـی شـهرداری مرکـز مازندران بـا حضور‬ ‫مرتضی بربسـته سرپرسـت معاونت شهرسازی‪،‬‬ ‫معمـاری و امـور مناطـق شـهرداری‪ ،‬رزاق‬ ‫اصفهانـی مسـئول طـرح تفصیلـی شـهرداری‬ ‫و مسـئوالن شـرکت مهندسـین مشـاور برگزار‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه ‪ ،‬مرتضـی بربسـته سرپرسـت معاونـت‬ ‫شهرسـازی‪ ،‬معمـاری و امور مناطق شـهرداری سـاری‬ ‫گفت‪:‬سـاری بـه عنوان مرکز اسـتان چشـم انـدازی بر‬ ‫مبنـای معیارهـای ملـی و بیـن المللـی را در تعاریـف‬ ‫شهرسـازی خود مـی بیند از این رو اهمیت مهندسـی‬ ‫طـرح هـای تفصیلی سـاری با جدیت از سـوی معاونت‬ ‫شهرسـازی‪ ،‬معمـاری و امـور مناطـق جهـت اجـرا ‪،‬‬ ‫خبر‬ ‫در جلسه شورای اسالمی کار شهرداری ساری‪:‬‬ ‫از خدمات کارگران‬ ‫شاغل در شهرداری‬ ‫ساری قدردانی شد‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطات و امـور بین‬ ‫الملـل شـهرداری ساری‪،‬جلسـه شـورای‬ ‫اسلامی کار شـهرداری مرکـز مازنـدران بـا‬ ‫حضـور اعضـای ایـن شـورا در دفتر شـورای‬ ‫اسلامی کار برگـزار شـد‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه‪ ،‬اعضـای شـورای اسلامی‬ ‫کار شـهرداری ضمـن قدردانـی از تلاش ها‬ ‫و خدمـات رسـانی های بـی وقفـه کارگران‬ ‫شـاغل در شـهرداری در ایام شیوع ویروس‬ ‫کرونـا ‪ ،‬بـر اسـتفاده بیشـتر مدیریتـی و‬ ‫خدمتـی از بانـوان و ایثارگـران شـاغل در‬ ‫شـهرداری در مجموعـه مدیریـت شـهری‬ ‫تاکید شـد‪.‬‬ ‫در ادامـه‪ ،‬شـورای اسلامی کار شـهرداری‬ ‫سـاری بر پیگیری مطالبـات معوقه کارگران‬ ‫شـاغل در مجموعـه شـهرداری تاکیـد کرد ‪.‬‬ ‫اعضـای این شـورا‪ ،‬از پیگیری هـای عباس‬ ‫راد سرپرسـت معاونـت توسـعه مدیریـت و‬ ‫منابـع جهـت پرداخـت مطالبـات کارگـران‬ ‫شـهرداری تقدیـر کردند‪.‬‬ ‫پیگیـری می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه ‪ 20‬ناحیه در طرح جامع این شـهر‬ ‫تعریـف شـده‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬مقـررات و ضوابط اجرایی‬ ‫مربـوط بـه احـداث بناهـای مسـکونی و تجـاری در‬ ‫طـرح هـای پیـش رو مورد امکان سـنجی قـرار خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بربسـته ادامـه داد‪ :‬در حـوزه معاونـت شهرسـازی‬ ‫شـرایط نحـوه تامیـن پارکینـگ هـای عمومـی شـهر‪،‬‬ ‫تغییـر و اصلاح ضوابـط و مقـررات سـاختمانی در‬ ‫راسـتای رویکردهـای واقـع بینانه و مبتنی بـر نیازهای‬ ‫عمومـی شـهروندان‪ ،‬کاهـش و یـا افزایـش محـدوده‬ ‫قانونـی شـهر مـورد بررسـی هـای اجمالـی قـرار دارد‬ ‫تـا بـا اتخـاذ راهکارهـای قانونـی و قابـل عمـل بتوانیم‬ ‫مسـیر هموارتری را در بخش شهرسـازی شـهر سـاری‬ ‫پیـاده سـازی نمائیـم‪.‬‬ ‫سرپرسـت معاونـت شهرسـازی و امـور مناطـق‬ ‫شـهرداری سـاری بـا اشـاره بـه اینکـه عـدم وجـود‬ ‫اراضـی کافـی در راسـتای تامین سـرانه هـای خدمات‬ ‫عمومـی‪ ،‬از جمله مشـکالت تدوین طـرح تفصیلی این‬ ‫شـهر اسـت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سیسـتم طـرح تفصیلی اتی‬ ‫شـهر سـاری بهینه سـازی شـده و بر اسـاس ضوابط و‬ ‫موقعیـت اراضـی شـهری از ‪ 5/2‬طبقـه تـا ‪ 9‬طبقـه و‬ ‫نـوع کاربـری تـا ‪ 14‬طبقه امـکان صدور پروانـه وجود‬ ‫دارد و در صـدور پروانـه بـه مالـکان ‪ ،‬به عـرض معبر و‬ ‫مسـاحت اراضی از سـوی کارشناسـان ایـن معاونت بر‬ ‫اسـاس ضوابـط توجـه ویـژه خواهد شـد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت در ایـن جلسـه موضـوع بلنـد مرتبـه‬ ‫سـازی در شـهر سـاری نیـز مطـرح و مقـرر گردیـد تا‬ ‫طـرح هـای مـورد نظـر بـا مشـارکت کارشناسـان امر‬ ‫تدویـن و مصـوب شـود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـهرداری بابـل احمـد حسـین زادگان‬ ‫اسـتاندارمازندران و ارزو ولـی پـور مدیـرکل و رئیـس دبیرخانـه انجمـن‬ ‫کتابخانـه هـای عمومـی از سـیدمجتبی حکیـم شـهردار بابـل در جهت‬ ‫انجـام فعالیـت هـای فرهنگـی کتابخانـه هـای عمومی شـهر بابـل تقدیر‬ ‫نمودند‪.‬‬ ‫این تقدیر در راسـتای تحقق ماده ‪ ۶‬قانون تاسـیس ونحـوه اداره کتابخانه‬ ‫هـای عمومـی کشـور در پرداخـت بـه موقـع نیـم درصـد کتابخانـه های‬ ‫عمومـی ودر جهـت رویکـرد متعالـی وترویـج فرهنگ کتـاب وکتابخوانی‬ ‫شـهروندان بوده اسـت‪.‬‬ ‫شـایان ذکـر می باشـد لوح تقدیر وسـپاس بـه نمایندگی توسـط علیرضا‬ ‫اوشـیب نتـاج مدیـر کتابخانـه عمومـی شهرسـتان بابل به سـید مجتبی‬ ‫حکیـم شـهردار بابل اهدا شـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در دیدار شهردار رشت با فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت به مناسبت هفته بسیج‬ ‫عنوان شد‪:‬‬ ‫لزوم ترویج تفکر بسیجی در جامعه‬ ‫بـه گـزارش واحـد خبـر مدیریـت ارتباطـات‬ ‫و امـور بیـن الملـل شـهرداری رشـت‪ ،‬بـه‬ ‫مناسـبت گرامیداشـت هفتـه بسـیج‪ ،‬سـید‬ ‫محمـد احمـدی شـهردار رشـت با سـرهنگ‬ ‫قاسـمی فرمانـده سـپاه ناحیه مرکزی رشـت‬ ‫دیـدار کرد‪.‬‬ ‫سـید محمـد احمـدی در ایـن دیـدار ضمـن تبریک‬ ‫گرامیداشـت هفتـه بسـیج گفـت‪ :‬متاسـفانه امسـال‬ ‫شـیوع ویـروس همـه گیـر کرونـا و الـزام بـه رعایت‬ ‫پروتـکل هـای بهداشـتی نظیـر حفـظ فاصلـه‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬منجـر بـه عـدم برگـزاری مناسـبت های‬ ‫مختلف ملی و مذهبی همانند سـالهای گذشـته شـد‬ ‫امـا هیچـگاه از توجـه و اهمیت به نقش موثر بسـیج‬ ‫در جامعه کاسـته نشـد‪ ،‬بلکه در این شـرایط بسـیج‬ ‫نقـش پررنگـی در تامیـن سلامت مـردم داشـته اسـت‪.‬‬ ‫شـهردار رشـت بـه فرمایـش حضـرت امـام خمینی‬ ‫(ره) کـه «بسـیج لشـکر مخلـص خداسـت» اشـاره‬ ‫کـرد و افـزود‪ :‬بـا توجـه بـه تاکیـدات رهبـر معظـم‬ ‫انقلاب حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای کـه فرمودنـد‬ ‫‪« :‬تـا بسـیج هسـت‪ ،‬نظـام اسلامی و جمهـوری‬ ‫اسلامی از سـوی دشـمنان تهدیـد نخواهـد شـد و‬ ‫ایـن یـک رکن اساسـی اسـت» بایـد تفکر بسـیجی‬ ‫بـر جامعـه حاکم شـود تـا بتوانیـم بخشـی از وظیفه‬ ‫خـود در دفـاع از انقلاب اسلامی را ایفـا کنیـم‪.‬‬ ‫احمـدی خاطـر نشـان کـرد‪ :‬بـا تعامـل هـای خوبی‬ ‫کـه بیـن دسـتگاه هـای اجرایـی‪ ،‬قضایـی و نظارتی‬ ‫وجـود دارد همـه تلاش خـود را می کنیـم تـا در‬ ‫حـوزه خدمت رسـانی عملکـردی صحیـح و مطلوب‬ ‫داشـته باشیم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه بسـیج نقـش پررنگـی در تامین‬ ‫امنیـت و خدمـت رسـانی بـه مـردم دارد بـر تعامـل‬ ‫بیشـتر بین شـهرداری و سـپاه ناحیه مرکزی رشـت‬ ‫تاکیـد کرد و اذعان داشـت‪ :‬بسـیج در تمامی بحران‬ ‫هـا حضـور فعـال داشـته و ثابـت کـرده اسـت کـه‬ ‫همـواره در کنـار مـردم خواهـد بود‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن جلسـه قاسـمی فرمانـده سـپاه ناحیه‬ ‫مرکـزی رشـت بـا تبریـک هفتـه بسـیج به تشـریح‬ ‫طـرح «حـاج قاسـم سـلیمانی» به منظـور مقابلـه بـا‬ ‫کرونـا با مشـارکت دانشـگاه علـوم پزشـکی گیالن و‬ ‫شـهرداری رشـت پرداخت‪.‬‬ ‫برپایی ایین غبارروبی و عطر افشانی مزار‬ ‫شهدا به مناسبت هفته بسیج‬ ‫بـه مناسـبت هفته بسـیج‪ ،‬مزار شـهدا توسـط سـپاه‬ ‫پاسـداران ناحیه سـاری و پرسنل سـازمان ارامستان‬ ‫شـهرداری سـاری غبارروبی و عطر افشـانی شـد‪.‬‬ ‫شـبه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان ارامسـتان‬ ‫های شـهرداری سـاری‪،‬به مناسـبت فرارسیدن هفته‬ ‫بسـیج اییـن غبارروبـی و عطـر افشـانی مزار شـهدا‬ ‫در گلـزار شـهدای ارامـگاه عمومـی شـهر سـاری‬ ‫برگزار شـد‪.‬در این مراسـم سـرهنگ پاسـدار روح ا‪...‬‬ ‫صادقـی جانشـین سـپاه ناحیـه سـاری ‪ ،‬حبیـب ا‪...‬‬ ‫زارعی سرپرسـت سـازمان ‪ ،‬جمعی از از کادر نظامی‬ ‫سـپاه و پرسـنل سـازمان حضور داشـتند‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت ایـن اییـن بـا حضور بـر مزار شـهید‬ ‫مدافـع حـرم‪ ،‬شـهدای مدافـع سلامت و شـهدای‬ ‫جنـگ تحمیلـی ضمـن قرائـت زیـارت عاشـورا و‬ ‫فاتحـه بـه روح شـهدا و امـام شـهدا بـا ارمـان های‬ ‫واالی شـهدا تجدیـد میثـاق کردنـد‪.‬‬ ‫رونمایی از کتاب اثار اشعار امام (ره) و مستند‬ ‫یک شنبه خونین باحضور شهردار گرگان‬ ‫بـه گـزارش مرکـز اطالع رسـانی روابـط عمومـی‬ ‫شـهرداری گـرگان‪ ،‬مراسـم رونمایـی از کتـاب اثـار‬ ‫برگزیده خوشنویسـی اشـعار امام خمینی(ره)‪ ،‬و مستند‬ ‫تلویزیونـی قیـام خونیـن مردم گـرگان در پنجـم اذرماه‬ ‫‪ 1357‬بـه نـام «یـک شـنبه خونیـن» با حضور شـهردار‬ ‫گـرگان‪ ،‬رئیـس و نایـب رئیـس شـورای اسلامی شـهر‬ ‫گـرگان و تعـداد محـدود از مدیـران شـهرداری گـرگان‬ ‫برگزار شـد‪.‬‬ ‫شـهردار گـرگان بـا تبریک و گرامیداشـت هفته بسـیج‪،‬‬ ‫والدت امـام حسـن عسـگری(ع) و قیـام خونیـن پنجـم‬ ‫اذرمـاه ‪ 1357‬مـردم گـرگان‪ ،‬در این مراسـم اظهار کرد‪:‬‬ ‫پنجـم اذرمـاه سـند پرافتخـار مـردم گـرگان در انقالب‬ ‫اسلامی است‪.‬‬ ‫دکتـر عبدالرضـا دادبـود بیان کـرد‪ :‬پنجم اذرماه نشـان‬ ‫دهنـده غیـرت و تعهد مردم گـرگان به انقالب اسلامی‬ ‫و ارمان هـای امـام خمینـی(ره) بنیانگـذار کبیـر انقالب‬ ‫اسلامی است‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬خوشـبختانه طی سـال های اخیر شـهرداری‬ ‫گـرگان در تلاش بوده بـا تولید اثـار فاخـر و تاثیرگذار‪،‬‬ ‫نقش برجسـته ای در برجسته سـازی و بیان رشـادت های‬ ‫مـردم گـرگان در واقعـه خونیـن پنجـم اذرمـاه داشـته‬ ‫باشـد کـه خوشـبختانه در ایـن راسـتا گام هـای خوبـی‬ ‫برداشـته شـده است‪.‬‬ ‫شـهردار گـرگان تصریـح کـرد‪ :‬طـی سـال های گذشـته‬ ‫تولیـد پوسـتر‪ ،‬بنرهـا‪ ،‬اثار صوتـی و تصویـری در فضای‬ ‫مجـازی بـه خوبـی انجـام شـد و امـروز نیـز از مسـتند‬ ‫تلویزیونـی «یـک شـنبه خونیـن» بـا همیـن موضـوع با‬ ‫مشـارکت شـهرداری گرگان و شـبکه تلویزیونی مستند‬ ‫تولیـد و امشـب از سـاعت ‪ 20‬پخـش خواهد شـد‪.‬‬ ‫دادبـود بیـان کـرد‪ :‬ایـن نخسـتین مسـتندی از واقعـه‬ ‫پنجـم اذرمـاه اسـت کـه از شـبکه سراسـری بـا ایـن‬ ‫کیفیـت و غنـای تحقیقاتـی و مسـتند پخـش خواهـد‬ ‫شـد‪.‬وی اضافه کـرد‪ :‬همچنین شـهرداری گـرگان اقدام‬ ‫بـه چـاپ نوبـت دوم کتـاب «یـک شـنبه خونیـن» بـه‬ ‫قلـم غالمرضـا خارکوهـی تاریخ نـگار گرگانـی انقلاب‬ ‫اسلامی چـاپ شـده و امـروز بیـن عالقمنـدان توزیـع‬ ‫شـده اسـت‪.‬دادبود همچنیـن با اشـاره بـه سـالروز ورود‬ ‫امـام حسـن عسـگری(ع) تـا میلاد ایـن حضـرت که با‬ ‫عنـوان هفتـه فرهنگی گـرگان نامگذاری شـد‪ ،‬ایـن ایام‬ ‫را گرامی داشـت‪.‬دادبود همچنیـن به تجمیـع اثار کتابت‬ ‫اشـعار امـام خمینـی(ره) که در سـالروز رحلت جانسـوز‬ ‫بنیانگـذار انقالب اسلامی در پارک شـهر گـرگان برگزار‬ ‫شـده بود اشـاره کـرد و گفت‪ :‬ایـن کتـاب در مرکز موزه‬ ‫اسـناد شـهرداری گـرگان بـرای بازدید عموم بـه نمایش‬ ‫گذاشـته خواهد شد‪.‬رئیس شورای اسلامی شهر گرگان‬ ‫در ایـن مراسـم بـا تقدیر از ایـن اقدام شـهرداری گرگان‬ ‫در چـاپ اثـار برتر مراسـم کتابت اشـعار حضـورت امام‬ ‫خمینـی(ره) و مشـارکت در سـاخت مسـتند تلویزیونی‬ ‫«یـک شـنبه خونین» گفـت‪ :‬پنجم اذرماه اتفـاق بزرگی‬ ‫بـود کـه هـر چـه در مـورد ایـن روز گفته شـود بـاز هم‬ ‫کم است‪.‬سـیدمحمد مرتضوی تصریح کـرد‪ :‬گرگان جزء‬ ‫شـهرهایی بود که نقش برجسـته ای را در مسیر پیروزی‬ ‫انقلاب اسلامی داشـته اسـت‪.‬وی بـا اشـاره به سـاخت‬ ‫مسـتند «یـک شـنبه خونیـن» اضافـه کـرد‪ :‬تولیـد این‬ ‫اثـار بسـیار ارزشـمند اسـت و بایـد تداوم داشـته باشـد‬ ‫و اینکـه شـهرداری گـرگان در سـال های اخیـر با قدرت‬ ‫در ایـن عرصـه وارد شـده جـای تقدیـر دارد‪.‬نایب رئیس‬ ‫شـورای اسلامی شـهر گرگان نیـز بیان کـرد‪ :‬تولید این‬ ‫مسـتند کار فاخـری اسـت کـه مـورد تقدیـر و حمایـت‬ ‫همـه به ویژه شـورای اسلامی شـهر گـرگان قـرار دارد‪.‬‬ ‫ناصـر گرزین بیان کـرد‪ :‬تولید محتـوا در خصوص تاریخ‬ ‫انقالب اسلامی بـه ویژه پنجـم اذرماه هیچـگاه تکراری‬ ‫نخواهـد شـد‪ ،‬در ایـن واقعه اتفاقـات بزرگـی رخ داد که‬ ‫از زوایـای مختلفـی می تـوان برای ان محتـوا تولید کرد‪.‬‬ ‫وی در پایـان بـا تبریـک هفتـه بسـیج‪ ،‬از تالش هـای‬ ‫شـهردار گـرگان بخاطـر اقدامـات ارزشـمند در تمـام‬ ‫عرصه هـا بـه ویـژه عرصه هـای فرهنگـی شـهر گـرگان‬ ‫تقدیـر کرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫شنبه ‪ 8 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪759‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫پیشیری از سرقت تجهیزات و انرژی برق‬ ‫یکی از مهم ترین اهداف شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق غرب مازندران است‬ ‫مدیر کل راه و شهرسازی در دیدار با رئیس و اعضای هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران تاکید کرد‪:‬‬ ‫نظارت دقیق‪ ،‬تقویت و ارتقاء کیفیت‬ ‫ساخت و سازها‬ ‫سازمان نظام‬ ‫مهندسی ساختمان‬ ‫‪ ،‬یک نهاد مرجع‬ ‫و دارای نقش و‬ ‫جایگاه موثر در حوزه‬ ‫ساخت و ساز است‬ ‫و به علت اهمیت‬ ‫موضوع زیرساختها‬ ‫و ساختمان و ارتباط‬ ‫ان با احاد جامعه از‬ ‫اهمیت ویژه برخوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهنـدس فـرح زاد مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق غـرب‬ ‫مازنـدران به مناسـبت هفته بسـیج با سـرهنگ جناسـمی فرمانده‬ ‫سـپاه نوشـهر دیـدار و گفتگـو کرد‪.‬‬ ‫در ایـن دیـدار مهنـدس فـرح زاد ضمن ضمن تبریک هفته بسـیج‬ ‫و قدردانـی از همـکاران سـپاه و نیـروی انتظامـی با شـرکت توزیع‬ ‫نیـروی بـرق غـرب مازنـدران در اجـرای مانورهـا ‪ ،‬کاهش سـرقت‬ ‫تجهیـزات شـبکه ها تاسیسـات برق وجود داشـته اسـت‪.‬‬ ‫سـرهنگ جناسـمی فرمانـده سـپاه شهرسـتان نوشـهر نیـز در‬ ‫سـخنانی از عملکـرد شـرکت توزیـع نیروی بـرق غرب مازنـدران و‬ ‫امـور برق نوشـهر در ارائه خدمـات بهینه به مـردم منطقه قدردانی‬ ‫کـرده و اظهـار داشـت ‪ :‬مـا امادگـی کامـل در همکاری با شـرکت‬ ‫در سـایر مـوارد و از جملـه جلوگیـری از سـرقت تجهیـزات برق را‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫مهنـدس نظری در دیـدار رئیس و هیئت‬ ‫رئیسـه نظـام مهندسـی اسـتان ضمـن‬ ‫تاکیـد بـر تعامـل و همدلـی بـر نظارت‬ ‫دقیـق ‪ ،‬تقویـت و ارتقاء کیفیت سـاخت‬ ‫و سـازها تاکیـد نمود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره ارتباطات و اطالع رسـانی راه‬ ‫و شهرسـازی اسـتان مازنـدران مهندس سـید‬ ‫محمـد نظری در این نشسـت ضمـن قدردانی‬ ‫از تالشـهای هیئـت رئیسـه نظـام مهندسـی‬ ‫اسـتان بـا تاکیـد بـر تعامـل و همـکاری هـای‬ ‫بیـش از پیـش دو مجموعـه از اجرایـی شـدن‬ ‫برنامـه هـای راهبـردی در سـازمان نظـام‬ ‫مهندسـی ابـراز خشـنودی نمـود ‪.‬‬ ‫مهنـدس نظری ضمـن تاکید بر نظـارت دقیق‬ ‫در فعالیـت های سـاختمانی و عمرانی تسـریع‬ ‫نمـود‪ :‬نظـارت دقیـق‪ ،‬تقویت و ارتقـاء کیفیت‬ ‫خبر‬ ‫سـاخت و سـازها در مازنـدران حاصل همدلی‬ ‫و تعامـل این دو مجموعه اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت ‪ :‬اسـتفاده از مهندسـان بـا تجربـه و‬ ‫مجـرب مـی تواند در تسـریع عملیـات اجرایی‬ ‫پـروژه هـای سـاختمانی و همچنیـن مصـرف‬ ‫بهینـه مصالـح و امکانـات موثر باشـد‪.‬‬ ‫مدیر کل راه و شهرسـازی اسـتان خاطرنشـان‬ ‫سـاخت ‪ :‬نقـش این سـازمان باید بـه گونه ای‬ ‫ایفـا شـود تـا مـردم بـه خدمـات ان احسـاس‬ ‫نیـاز کننـد و اهمیـت ارائـه خدمات مهندسـی‬ ‫را درک نماینـد‪.‬‬ ‫مدیر کل راه و شهرسـازی اسـتان اظهار داشت‬ ‫‪ :‬سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان ‪ ،‬یـک‬ ‫نهـاد مرجـع و دارای نقـش و جایـگاه موثـر در‬ ‫حوزه سـاخت و سـاز اسـت و به علـت اهمیت‬ ‫موضـوع زیرسـاختها و سـاختمان و ارتباط ان‬ ‫بـا احـاد جامعـه از اهمیـت ویـژه برخـوردار‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهنـدس نظـری مدیـر کل راه و شهرسـازی‬ ‫اسـتان ضمـن قدردانـی از تلاش هـای انجام‬ ‫گرفتـه از همراهـی ‪ ،‬همدلـی و تعامـل خـوب‬ ‫نظـام مهندسـی اسـتان بـا اداره کل راه و‬ ‫شهرسـازی یـاد کـرد و افـزود ‪ :‬ایـن وفـاق و‬ ‫همدلـی مـی توانـد منشـاء خدمات ارزنـده ای‬ ‫بـرای مـردم اسـتان و جامعـه مهندسـان شـود ‪.‬‬ ‫در ایـن دیدار مهنـدس قربانی رئیس سـازمان‬ ‫نظـام مهندسـی سـاختمان مازندران بـا تاکید‬ ‫بـر رویکـرد سـازمان در ارتقـاء کیفـی خدمات‬ ‫مهندسـی و ارتقـاء کنتـرل نظارت با تشـریح و‬ ‫تبییـن برنامه هـای سـازمان پرداخت ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دیدار شهردار و اعضاء شورای شهر فریدونکنار با‬ ‫مدیر کل شیالت مازندران‬ ‫حسـن اسحاقی مدیر کل شـیالت مازندران با‬ ‫شـهردار و اعضای شـورای شـهر فریدونکنار‬ ‫دیـدار و گفتگو کردند‪.‬‬ ‫به گـزارش روابـط عمومی شـیالت مازندران‬ ‫در ایـن دیـدار‪ ،‬مدیـر کل شـیالت مازندران‬ ‫ضمـن اشـاره بـه سیاسـت های سـازمانی‬ ‫شـیالت مازنـدران‪ ،‬بهـره گیـری از تمامـی‬ ‫ظرفیت هـای اسـتانی و شهرسـتانی را بـرای‬ ‫رونـق تولیـد در جهـت تحقق شـعار جهش‬ ‫تولیـد مهـم بر شـمرد و افـزود‪ :‬شهرسـتان‬ ‫فریدونکنـار می تواند یکـی از قطبهای تولید‬ ‫پـرورش ماهـی در قفسـهای دریایی باشـد ‪.‬‬ ‫در ادامـه شـهردار و اعضـای شـهر نقطـه‬ ‫نظـرات خـود را در بـاره تعامـل و همـکاری‬ ‫بـا اداره کل شـیالت مازنـدران و نمایندگـی‬ ‫شـیالتشهرسـتانفریدونکنـاربیـاننمودنـد‬ ‫گفتنـی اسـت در این دیـدار در خصوص بهره‬ ‫بـرداری بهینـه از زمین هـای بلا اسـتفاده‬ ‫نمایندگی شـیالت فریدونکنـار بحث و تبادل‬ ‫نظرصـورت پذیرفت‪.‬‬ ‫با حضور مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد؛‬ ‫چهارمین جلسه اتاق فکر تعاون استان گیالن‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل تعـاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفـاه اجتماعـی گیالن‪،‬جلسـه اتـاق فکـر تعاون‬ ‫بـا حضـور علیـزاده مدیـرکل تعـاون کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی و اعضـای اتـاق فکـر درسـالن تدبیـر‬ ‫برگزار شـد‪.‬‬ ‫ایـن جلسـه درخصـوص مسـائل و مشـکالت‬ ‫تعاونـی هـا بـا موضوع بررسـی وضعیـت عملکرد‬ ‫تعاونـی دهیـاری ها و راهکارهای توسـعه خدمات‬ ‫انهـا بـه عنـوان اولویـت پژوهشـی بخـش تعاون‬ ‫اسـتان مـورد تاییـد قرارگرفـت و مقـرر شـد از‬ ‫اعتبـارات پژوهشـی ابالغـی ازسـوی معاونت امور‬ ‫تعـاون انجام شـود‪.‬‬ ‫همچنیـن مقـرر شـد تعـدادی عناویـن مرتبط با‬ ‫بخـش تعاون به دانشـگاه های اسـتان بـه منظور‬ ‫حمایـت ازانهـا اعالم شـود و در جلسـه بعد نتایج‬ ‫طرح پژوهشـی تعاونـی های مصرف کـه به اتمام‬ ‫رسـیده توسـط مجریـان طـرح یـاد شـده ارائه و‬ ‫نماینـدگان تعاونـی هـای ذینفع(مصـرف) نیـز‬ ‫دعوت شـوند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رییس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادرودریانوردی امیراباد بیان کرد‪:‬‬ ‫دریافت ‪ ۹۴۸‬مترمکعب مواد زائد از کشتی ها با‬ ‫هدف حفاظت از محیط زیست دریایی‬ ‫بـه گـزارش کرانه‪ :‬محمـد خسـروی ‪ ،‬اداره ایمنی و‬ ‫حفاظـت دریایـی ‪ ،‬جسـتجو و نجات دریایـی ‪ ،‬اداه‬ ‫کل ‪ ،‬بندرامیرابـاد رییـس اداره ایمنـی و حفاظـت‬ ‫دریایـی اداره کل بنـادر و دریانـوردی امیرابـاد بـا‬ ‫اشـاره بـه الزامـات و عضویـت در کنوانسـیون هـای‬ ‫ایمنـی ‪ ،‬جسـتجو و نجـات و مقابله بـا الودگی بیان‬ ‫داشـت‪ :‬تیم جسـتجو و نجات دریایی بنـدر امیراباد‬ ‫بـا در اختیـار داشـتن شـناور مجهـز ناجـی ‪ ۱ -‬و‬ ‫امکانـات مدرن پزشـکی ‪ ،‬از توانایـی منحصر بفردی‬ ‫جهـت مقابلـه بـا هرگونه حـوادث احتمالـی در دریا‬ ‫برخـوردار می باشـد‪.‬‬ ‫محمـد خسـروی بـا توجـه بـه عضویـت ایـران در‬ ‫کنوانسـیون هـای بین المللی دریایی ‪ ،‬ارتقاء سـطح‬ ‫ایمنـی دریانـوردی و حفاظـت از محیـط زیسـت‬ ‫دریایـی را از بخـش هـای مهم وظایـف بندرامیراباد‬ ‫در بخـش دریایـی عنـوان کـرد و اظهـار داشـت از‬ ‫اغـاز سـال جـاری تاکنـون در حـوزه جسـتجو و‬ ‫نجـات و ارتباطـات ‪ ،‬تعـداد ‪ ۳‬مـورد عملیات نجات‬ ‫‪ ۷۰ ،‬مـورد گشـت دریایی توسـط شـناور ناجی در‬ ‫منطقـه تحـت پوشـش بنـدر امیرابـاد از فـرح ابـاد‬ ‫سـاری تـا انتهـای شـرق دریـای خـزر در اسـتان‬ ‫گلسـتان صـورت پذیرفت‪.‬‬ ‫وی همچنیـن از ارائـه ‪ ۵‬مـورد خدمـات توصیـه‬ ‫پزشـکی توسـط پزشـک متخصـص ‪ ،‬اجـرای ‪۲‬‬ ‫مرحلـه مانـور تمرینـی تیـم نجـات ‪ ،‬ارائـه گـزارش‬ ‫هواشناسـی روزانـه ‪ ،‬اعالم پیام هـای ایمنی دریایی‪،‬‬ ‫ممیـزی از مراکـز رادیویـی غیـر وابسـته‪ ،‬و انعقـاد‬ ‫تفاهـم نامـه بـا شـناورهای فعـال در منطقـه تحت‬ ‫عنـوان همیـار ناجـی را به عنـوان بخـش دیگری از‬ ‫اقدامـات صـورت گرفتـه در ایـن حـوزه نـام برد‪.‬‬ ‫رییـس اداره ایمنـی و حفاظـت دریایـی اداره کل‬ ‫بندرامیرابـاد از دریافـت ‪ ۹۴۸‬مترمکعـب انواع مواد‬ ‫زائـد از کشـتی هـا از اغـاز سـال ‪ ۹۹‬تـا کنـون در‬ ‫بخـش حفاظت از محیط زیسـت دریایـی با رعایت‬ ‫الزامـات کنوانسـیون مارپـل (‪ ) MARPOL‬خبر‬ ‫داد و خاطرنشـان کـرد در همیـن مـدت اقداماتـی‬ ‫از قبیـل صـدور گواهینامـه دریافت مـواد زائد برای‬ ‫‪ ۳۰۰‬فرونـد کشـتی ‪ ،‬بازرسـی زیسـت محیطـی از‬ ‫‪ ۵۰‬فرونـد کشـتی و برگزاری ‪ ۲‬مرحلـه مانور جهت‬ ‫ارتقـاء سـطح امادگـی تیم مقابلـه با الودگـی انجام‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫خسـروی در پایـان یـک فرونـد شـناور جسـتجو و‬ ‫نجـات ‪ ،‬یـک فرونـد بـارج جمـع اوری مـواد نفتـی‬ ‫بـه همراه تجهیزات پیشـرفته جمع اوری‪ ،‬ایسـتگاه‬ ‫شـبانه روزی جهـت هماهنگـی ارائـه خدمـات‬ ‫جسـتجو و نجـات دریایـی و توانایـی منحصـر بـه‬ ‫فـرد تیـم جسـتجو و نجـات دریایی در نجـات جان‬ ‫دریانـوردان مضطـر و دارا بـودن تیـم هـای مجـرب‬ ‫مقابلـه و جمـع اوری الودگی از دریـا را از ظرفیت‬ ‫هـای راهبـردی اداره کل بنـادر و دریانـوردی بنـدر‬ ‫امیرابـاد در بخـش ایمنـی و حفاظـت دریایـی‬ ‫برشـمرد ‪.‬‬ ‫صادرات روزانه ‪ ۵۰‬کانتینر‬ ‫مرکبات از مازندران‬ ‫بـه گزارش پایگاه اطالع رسـانی جهاد کشـاوزرزی‬ ‫مازنـدران (مازندپـاج)‪ ،‬مدیـر باغبانـی جهـاد‬ ‫کشـاورزی مازندران بـا بیان اینکـه تاکنون حدود‬ ‫‪ ۵۰‬درصد مرکبات اسـتان برداشـت شـده اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬پیـش بینی می شـود امسـال نیـز همچون‬ ‫سـال گذشـته ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تن مرکبات‬ ‫در اسـتان برداشـت شود‪.‬‬ ‫ایـزدی بـه ارقـام مختلف نارنگـی و پرتقال اشـاره‬ ‫کـرد و افـزود‪ :‬وضعیـت کمـی و کیفـی تولیـد‬ ‫مرکبـات امسـال خـوب اسـت و از زمـان شـروع‬ ‫برداشـت نارنگـی از اوایل مهرمـاه تاکنون صادرات‬ ‫در حـال انجـام اسـت‪.‬‬ ‫او گفـت‪ :‬میـزان صـادرات مرکبـات روزانـه ‪۴۰‬‬ ‫تـا ‪ ۵۰‬کانتینـر اسـت کـه موجـب رونـق صنعـت‬ ‫مرکبـات اسـتان مازنـدران شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر باغبانی جهاد کشـاورزی مازنـدران با توجه‬ ‫بـه اینکه میـزان تولید مرکبـات امسـال بالغ بر ‪۲‬‬ ‫میلیـون و ‪ ۷۰۰‬هـزار تـن اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬به فرض‬ ‫ارزش مرکبـات کیلویـی ‪ ۶‬هـزار تومـان‪ ،‬پیـش‬ ‫بینـی می شـود معـادل ‪ ۱۶۰‬هزار میلیـارد تومان‬ ‫امسـال ارزش تولیـد ایـن محصول در اسـتان باشـد‪.‬‬ ‫توصیـه فنـی برداشـت مرکبات در اسـتان‬ ‫مازندران‬ ‫مدیـر باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی مازندران‬ ‫بـا بیـان اینکـه برداشـت مرکبـات بویـژه پرتقـال‬ ‫تامسـون اذرمـاه در اسـتان اوج مـی گیـرد‪ ،‬بـه‬ ‫باغـداران توصیـه کـرد بـا رعایـت مسـائل فنـی‬ ‫نسـبت بـه برداشـت میـوه اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫ایـزدی گفـت‪ :‬بارندگـی در طـول برداشـت یا بعد‬ ‫از برداشـت سـبب ایجاد ضایعات شـده لذا سـعی‬ ‫شـود میوه ها در شـرایط خشـک برداشـت شوند‪.‬‬ ‫او افـزود ‪ :‬هنگام برداشـت میوه هـا برای جلوگیری‬ ‫از ایجـاد زخـم در سـطح پوسـت‪ ،‬کارگـران بایـد‬ ‫دارای ناخن هـای کوتـاه بـوده و از دسـتکش‬ ‫اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫مدیـر باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی مازندران‬ ‫گفـت‪ :‬باغـداران همچنیـن بـا عملیـات گرمـا‬ ‫درمانـی بـا اب ولـرم ‪ ۳۷‬تـا ‪ ۴۰‬درجـه در زمـان‬ ‫شسـت و شـوی میـوه بعـد از برداشـت و نایلـون‬ ‫پیـچ کردن و انتقـال ان به انبار از پوسـیدگی این‬ ‫محصـول جلوگیـری کنند‪.‬‬ ‫برگشت ‪ 16‬هزار خودرو از‬ ‫مبادی ورودی به شهرهای‬ ‫مازندران‬ ‫سـرهنگ نعمـت اهلل ازادی در گفـت و گـوی‬ ‫اختصاصـی بـا خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬در ایـن برهه حسـاس که جامعه بـا افزایش‬ ‫روزانـه مـوارد ابتال و مـرگ و میر ناشـی از بیماری‬ ‫کرونـا مواجـه اسـت‪ ،‬پلیـس بـا اجرای طـرح های‬ ‫عملیاتـی در کنـار کادر درمانـی و سـایر دسـتگاه‬ ‫هـای اجرایی گام هـای موثری را در پیشـگیری از‬ ‫شـیوع ایـن بیماری برداشـته اسـت‪.‬‬ ‫معـاون عملیـات فرماندهـی انتظامـی اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬تصریـح کرد‪ :‬به منظـور اجرای مصوبات‬ ‫سـتاد ملـی مقابلـه و پیشـگیری از بیمـاری کرونا‬ ‫ضمـن اجرای اقدامات فرهنگی و ارائه هشـدارهای‬ ‫مناسـب در ایـن رابطه‪ ،‬طرح های گسـترده ای در‬ ‫دسـتور کار پلیـس قـرار گرفته اسـت ‪.‬‬ ‫سـرهنگ ازادی با قدردانی از همراهی‪ ،‬مسـئولیت‬ ‫پذیـری و مشـارکت همگانـی مـردم در اجـرای‬ ‫تصمیـم مسـئوالن امـر بـرای تسـریع در قطـع‬ ‫زنجیـره انتقال و ریشـه کنی این ویـروس‪ ،‬تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬در ایـن طـرح شـاهد انسـجام و هـم افزایـی‬ ‫دسـتگاه هـا و نهادهای مسـئول با پلیـس نیز بوده‬ ‫ایم‪.‬‬ ‫ازادی بـا اشـاره بـه اجـرای مطلـوب این طـرح در‬ ‫اسـتان‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬در کنار برنامـه های اجرایی‬ ‫و نظـارت بـر واحدهـای صنفـی از سـوی ماموران‬ ‫اداره نظـارت بـر اماکن عمومی‪ ،‬روزانـه ‪ 57‬تیم در‬ ‫ورودی و خروجی شهرسـتان های اسـتان مسـتقر‬ ‫و بـر رونـد اجـرای محدودیـت ها نظـارت دارند‪.‬‬ ‫معـاون عملیـات فرماندهـی انتظامـی اسـتان از‬ ‫برخـورد قاطعانـه پلیـس بـا متخلفـان در اجـرای‬ ‫ایـن طـرح خبـر داد و گفـت‪ :‬از ابتدای شـروع این‬ ‫طـرح ‪ 500‬هـزار واحـد صنفی اسـتان بازدید شـد‬ ‫کـه بـه ‪948‬واحـد صنفـی تذکـر داده شـد و ‪40‬‬ ‫واحـد صنفـی متخلـف نیـز پلمب شـد‪.‬‬ ‫وی بـا شـاره بـه محدودیت هـای تردد در اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬گفـت‪ :‬از ابتـدای شـروع طـرح تاکنـون‬ ‫از ورود ‪ 16‬هـزار خـودرو بـه شـهرهای بـا وضعیت‬ ‫قرمـز و نارنجـی جلوگیـری شـد و بیـش از ‪ 2‬هزار‬ ‫خـودرو بـه دلیـل تخلـف از مقـررات ایجـاد شـده‬ ‫اعمـال قانون شـدند‪.‬‬ ‫سـرهنگ ازادی از اجـرای طـرح محدودیـت تردد‬ ‫شـبانه در اسـتان خبر داد و اظهار داشـت‪ :‬در این‬ ‫ارتبـاط ‪ 764‬خـودرو نیـز بـه دلیل تـردد های غیر‬ ‫مجـاز اعمال قانون شـدند‪.‬‬ ‫معـاون عملیـات فرماندهـی انتظامـی اسـتان در‬ ‫پایـان ضمـن تقدیـر و تشـکر از همـکاری احـاد‬ ‫مـردم و هـم اسـتانی هـای عزیز بـا پلیـس از انان‬ ‫خواسـت‪ :‬بـا احترام به تصمیم مسـئوالن در اعمال‬ ‫محدودیت هـای کرونایی برای حفظ سلامت خود‬ ‫و سـایر شـهروندان نسـبت بـه افـراد قانـون گریـز‬ ‫بـی تفاوت نباشـند و در صـورت مشـاهد ه هرگونه‬ ‫تخلـف مراتـب را از طریـق تلفـن ‪ 110‬بـه پلیـس‬ ‫گـزارش کنند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫شنبه ‪ 8 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪759‬‬ ‫خبر‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫دبیر هیات ورزش های دانشگاهی استان مازندران ‪:‬‬ ‫وعده هایی که عملی نشد‬ ‫دبیـر هیـات ورزش هـای دانشـگاهی اسـتان مازنـدران با اشـاره بـه نقش پررنـگ ارتقای‬ ‫ورزش در افزایش نشـاط و کاهش اسـیب های اجتماعی از عدم حمایت یکسـان از هیات‬ ‫های ورزشـی انتقاد کرد و افزود هیات ورزش های دانشـگاهی اسـتان مازندران در شـهر‬ ‫هـای مختلـف علیرغـم موقعیـت اسـتراتژیک‪ ،‬گسـتردگی و اهمیـت باالیـی که به سـبب‬ ‫ارتبـاط مسـتقیم بـا دانشـجویان و جوانـان دارد از حمایت کافی از سـوی مدیران شـهری‬ ‫برخـوردار نیسـت‪ .‬وی بـا اشـاره بـه نشسـت های هیات رئیسـه ایـن هیات با مسـئولین و‬ ‫مدیـران شـهری در شـهر هـای اسـتان و وعـده هایـی کـه در این نشسـت ها مطرح شـد‬ ‫افـزود علیرغـم رسـانه ای شـدن برخـی از ایـن وعده هـا ‪ ،‬صرفـا در حد حرف باقـی مانده‬ ‫و عملـی نشـده انـد ‪ .‬سـید جابـر حسـینی تصریـح کـرد یکـی از سـرفصل هـای بودجه‬ ‫فرهنگـی مدیریـت شـهری حمایـت از ورزش اسـت که متاسـفانه در این بیـن هیات های‬ ‫ورزش هـای دانشـگاهی در شهرسـتان هـای مختلف اسـتان علیرغـم برنامه هـای متعدد‬ ‫ورزشـی عمدتـا از ان بی بهـره بودند‪.‬‬ ‫مدیرکل اداره نوسازی مدارس مازندران ‪:‬‬ ‫احداث مدرسه سه کالسه در روستای پائین‬ ‫سرست بخش گتاب کلید خورد‬ ‫مهارت های زندگی در شرایط کرونا‬ ‫از تغییراتـی کـه ویـروس کرونـا در زندگـی ما‬ ‫ایجـاد کـرد‪ ،‬گذرانـدن زمـان بیشـتر در کنار‬ ‫اعضـای خانواده اسـت‪....‬‬ ‫امـروزه مـا بیـش از هر زمـان دیگری در کنـار اعضای‬ ‫خانـواده هسـتیم و با انهـا وقت می گذرانیـم ‪،‬احتماال‬ ‫ایـن میـزان از ارتبـاط در زمانـی که اکثر افـراد جامعه‬ ‫اضطـراب و نگرانـی هـای مختلفـی تجربه مـی کنند‪،‬‬ ‫چالـش هایـی را در روابـط مـا بـا اعضـای خانـواده‬ ‫بوجود مـی اورد‪.‬‬ ‫ضروری اسـت بـرای رهایی از این چالـش ها اقداماتی‬ ‫را انجـام دهیـم تـا روابط ما کـه با ارزش تریـن دارایی‬ ‫هـای مـا هسـتند‪ ،‬بـه سلامت از ایـن بحـران ایجـاد‬ ‫شـده عبور کنند‪.‬‬ ‫ نسبت به خودتان و دیگران بخشنده باشید‬‫واقعیـت این اسـت که شـرایطی که در ان قـرار داریم‬ ‫یـک موقعیـت بـی سـابقه اسـت‪ .‬انتظـار اینکـه در‬ ‫چنیـن موقعیتـی بتوانید عملکـرد حداکثـری در کار‪،‬‬ ‫تحصیـل‪ ،‬وظایـف والدینـی و‪ ...‬داشـته باشـید انتظـار‬ ‫زیادی اسـت‪.‬‬ ‫واقـع بیـن باشـید و نسـبت بـه خودتـان بخشـنده‬ ‫باشـید‪ ،‬از طـرف دیگـر امـروزه افـراد دیگر نیـز بیش‬ ‫از هـر زمـان دیگـری بـه بخشـش و گذشـت مـا نیـاز‬ ‫دارنـد تـا بـا کمتریـن هزینـه شـرایط فعلی را پشـت‬ ‫سـر بگذاریم‪.‬‬ ‫ نـکات حساسـیت زا از منظـر رفتاری بـرای یکدیگر‬‫را بشناسید‬ ‫شـما بایـد موضوعاتـی را کـه باعـث ناراحتـی بـرای‬ ‫افـرادی که کنارتان هسـتند رابشناسـید‪ ،‬این موضوع‬ ‫در افراد مختلف بسـیار متفاوت اسـت‪ ،‬برای شـخصی‬ ‫ممکن اسـت با صدای بلند موسـیقی گوش دادن ازار‬ ‫دهنـده باشـد و دیگـری از اینکـه بـه حریم شـخصی‬ ‫اش احترام گذاشـته نمی شـود بیش تر ناراحت شـود‬ ‫و یاشـاید در شـرایط فعلـی یکـی از موضوعـات بـرای‬ ‫بسـیاری از مـا جـدی نگرفتـن توصیه های بهداشـتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ از ترس ها و نگرانی های یکدیگر سوال کنید‬‫بـا هر کسـی کـه در خانـه حضـور دارید‪ ،‬بنشـینید و‬ ‫در رابطـه بـا تـرس هـا و نگرانـی هایـش از او سـوال‬ ‫کنیـد‪ ،‬صحبت هـای یکدیگر را جدی بگیریـد و برای‬ ‫داشـتن احسـاس بهتـر از هـم حمایـت کنید‪.‬‬ ‫ صبور بوده و انتقاد نکنید‬‫انسـان ها زمانی که تحت فشـار هسـتند‪ ،‬حسـاس تر‬ ‫شـده و راحـت تـر واکنش های تنـد و افراطی نشـان‬ ‫مـی دهنـد‪ .‬در شـرایط فعلـی بایـد از انتقـاد و تحقیر‬ ‫دوری کنیـد و نهایـت سـخاوت را در رابطـه خـرج‬ ‫نمایید‪.‬‬ ‫اگـر خودتـان احسـاس خسـتگی و کالفگـی کردیـد‬ ‫بـه جـای اینکـه جنجـال راه بیندازید‪ ،‬به سـایر اعضاء‬ ‫خانـواده اطلاع دهیدکـه بـه مقـداری زمـان و فضای‬ ‫شـخصی نیـاز دارید‪.‬‬ ‫ تا حد ممکن شرایط عادی زندگی را حفظ کنید‬‫سـعی کنیـد تا جایی که مـی توانیـد روال عادی خانه‬ ‫را حفـظ کنیـد‪ .‬هـر چنـد رعایـت فاصلـه اجتماعی و‬ ‫سـر کار نرفتـن مـا را وسوسـه مـی کند که هـر وقت‬ ‫دوسـت داشـتیم بخوابیـم‪ ،‬هـر زمانـی کـه شـد غـذا‬ ‫بخوریـم‪ ،‬لباس مناسـب نپوشـیم و‪ ...‬ولی می بایسـت‬ ‫زمـان خـوردن غذا‪ ،‬زمان خـواب و اسـتراحت و کار را‬ ‫مشـخص کنیـد و فقط در سـاعت کاری تعریف شـده‬ ‫بـه فعالیـت کاری خودتـان بپردازیـد و مثل همیشـه‬ ‫اخـر هفتـه ها بـه خودتـان اسـتراحت دهید‪.‬‬ ‫تهیه وتنظیم ‪ :‬زری نوایی کارشناس مشاوره‬ ‫ومددکاری کالنتری ‪11‬جویبار‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل کمیته امداد مازندران مطرح کرد‬ ‫کلنگ زنی ‪ ۱۰‬واحد مسکن ویژه مددجویان در سیمرغ‬ ‫مدیـرکل اداره نوسـازی مـدارس مازندران گفت‪ :‬در راسـتای طـرح اجر به‬ ‫اجـر و توسـعه زیرسـاخت های اموزشـی یک باب مدرسـه سه کالسـه در‬ ‫روسـتای پائین سرسـت بخـش گتاب شهرسـتان بابـل با همـکاری اهالی‬ ‫روسـتاو خیـر نیک اندیش اقـای محمد جانـی و اداره کل نوسـازی مدارس‬ ‫اسـتان احداث می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی ‪ ،‬مدیرکل نوسـازی مـدارس مازندران با اشـاره بـه تفاهم‬ ‫احداث مدرسـه در روسـتای « پائین سرسـت بخش گتاب » شهرسـتان بابل توسـط‬ ‫مـردم فرهنگ دوسـت ان اظهـار کـرد‪ :‬در راسـتای اجـرای طـرح «اجـر بـه اجـر» و‬ ‫توسـعه مشـارکت های مردمـی‪ ،‬اهالـی ایـن روسـتا بـا اهـدای کمک هـای خـرد و به‬ ‫منظـور رفـع مشـکل فضـای اموزشـی روسـتا اقدام بـه سـاخت مدرسـه کرده اند‪.‬‬ ‫قربانعلـی شـیرزاد همچنیـن ضمـن قدردانـی از خیـر محتـرم اقـای رجبعلی محمد‬ ‫جانـی نماینـده اهالـی وخیریـن روسـتای پائین سرسـت بخش گتاب در امر مدرسـه‬ ‫سـازی گفـت‪ :‬در شـرایط اقتصادی کنونی و سـرانه محـدود اموزش و پـرورش‪ ،‬پیوند‬ ‫اولیـا و مربیـان و مـردم و مسـئولین مـی توانـد راه گشـای برنامه های اتـی دولت در‬ ‫امـر اموزش نسـل اینده کشـور باشـد‪.‬‬ ‫شـیرزاد مدرسـه را کانون تحول در کشـور دانسـت و افزود‪ :‬باید مکان های مناسـبی‬ ‫بـرای ایـن منظـور در نظـر گرفتـه شـود تـا در رشـد و تربیـت دانش‪‎‬امـوزان تاثیـر‬ ‫سـازنده ای داشـته باشد‬ ‫مدیـرکل اداره نوسـازی مـدارس مازنـدران افـزود‪ :‬ایـن فضـای اموزشـی بـا زبربنـای‬ ‫‪350‬مترمربـع بـا سـه کالس درس و مشـارکت ‪50‬درصدی ‪780‬میلیـون تومانی خیر‬ ‫نیـک اندیـش واهالـی واداره کل نوسـازی مـدارس اسـتان احداث خواهد شـد‪.‬‬ ‫اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در بابلسر‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان «بابلسـر»‪ ،‬از اجـرای طرح ارتقـاء امنیت اجتماعی و دسـتگیری‬ ‫‪ 12‬متهـم در ایـن شهرسـتان خبر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس‪ ،‬سـرهنگ «حسـین زارع «‪ ،‬در تشـریح این خبر‬ ‫بیـان داشـت‪ :‬بـه منظور برقراری نظـم و امنیت عمومی طـرح ارتقاء امنیـت اجتماعی با هدف‬ ‫دسـتگیری سـارقان و عاملان توزیـع مواد مخـدر و برخـورد با ناهنجـاری هـای اجتماعی در‬ ‫محلـه میاندشـت این شهرسـتان به اجـرا در امد‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان بابلسـر‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬در اجـرای ایـن طـرح مامـوران بـا انجام‬ ‫اقدامـات اطالعاتـی موفـق بـه شناسـایی ‪ 12‬سـارق و مجـرم سـابقه دار در ایـن شهرسـتان شـدند‪.‬‬ ‫سـرهنگ زارع‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬با هماهنگی مرجع قضایی ‪ 8‬سـارق حرفه ای دسـتگیر و در‬ ‫مجمـوع به ‪ 15‬فقره سـرقت در این شهرسـتان اعتـراف کردند‪.‬‬ ‫وی از کشـف مقادیـر قابـل توجهـی امـوال سـرقتی در ایـن طـرح خبـر داد و اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫دسـتگیری ‪ 4‬عامـل افیونـی از دیگـر اقدامـات پلیـس در اجـرای ایـن طـرح بـوده اسـت‪.‬‬ ‫حجت االسلام بشـیر عالیشـاه در حاشـیه کلنگ زنی ‪ ۱۰‬واحد‬ ‫مسـکن مددجویـی در سـیمرغ در گفتگو با خبرنـگار مهر اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬طـی تفاهمنامـه با سـپاه کربال تایکسـال اینده مسـکن‬ ‫مددجویـان احداث می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به حمایـت خیـران در احداث مسـکن مددجویان‬ ‫ادامـه داد‪ :‬طبـق برنامـه کلنـگ سـاخت دو هـزار تـن مسـکن‬ ‫محرومـان در اسـتان اغاز شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه ‪ ۳۰‬میلیـون تومـان تسـهیالت بالعـوض‬ ‫توسـط بنیـاد مسـکن تامیـن می شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬همچنیـن ‪۵۰‬‬ ‫میلیـون تومـان وام‪ ۲۰ ،‬میلیون تومـان از طریق خیران و مابقی‬ ‫از طریـق کمیتـه امـداد تامیـن خواهد شـد‪.‬‬ ‫عالیشـاه با اظهار اینکه سـاخت مسـکن توسـط سـپاه پاسداران‬ ‫انجـام می شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬متاسـفانه رونـد صـدور و تهیـه پروانـه‬ ‫سـاختمانی بـرای سـاخت مسـکن مددجویـان ضعیـف اسـت و‬ ‫نیازمنـد تسـهیل و تسـریع در کار هسـتیم‪.‬‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد مازنـدران یـاداور شـد‪ :‬تاکنـون هـزار‬ ‫و ‪ ۵۸۰‬نفـر بـرای سـاخت مسـکن بـه بنیـاد مسـکن معرفـی‬ ‫شـدند ولـی رونـد صـدور پروانه سـاختمان ضعیف اسـت و باید‬ ‫دسـتگاه های مختلـف در ایـن بخـش حمایـت کننـد‪.‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت و سـاختمانهای فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مصوب ‪ 1390-09-20‬و برابر رای شـماره ‪ 99 -0877‬مورخ ‪ 1399-04 -21‬هیات‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی جویبـار بـه کالسـه پرونـده شـماره ‪ ، 98- 0166‬موضوع مـاده یک‬ ‫قانـون مذکـور ‪ ،‬خضـراهلل سـیفی تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن با بنـای احداثی به مسـاحت ‪ 4416- 10‬مربـع که خریداری شـده بدون‬ ‫واسـطه از سـراله سـیفی بـه شـماره پلاک ‪ ..........‬فرعـی از ‪ 11‬اصلی واقـع در بخش ‪ 7‬ثبت‬ ‫جویبـار محـرز گردیـده اسـت لـذا بـه موجب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬اییـن نامه مربوطه ایـن اگهی در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامـه محلی و کثیراالنتشـار در شـهر ها منتشـر و در‬ ‫روسـتاها رای هیـات الصـاق تا در صورتیکه اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض‬ ‫داشـته باشـند بایـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی و در روسـتا هـا از تاریخ الصـاق در محل تا‬ ‫دو مـاه اعتـراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم ورسـید اخـذ نمایند‪ .‬معترض‬ ‫بایـد ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبـادرت به تقدیم دادخواسـت به دادگاه‬ ‫عمومـی محـل را ارائـه نمایـد در غیـر اینصـورت اداره ثبت مبـادرت به صدور سـند مالکیت‬ ‫مـی نمایـد و صـدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه متضـرر به دادگاه نمی باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اول ‪1399- 09- 08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار دوم ‪1399- 09 - 23:‬‬ ‫م الف‪19907428:‬‬ ‫مرتضی قاسم پور رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان جویبار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫شهرسـتان بابـل اگهـی موضـوع مـاده‪ 3‬قانـون ومـاده ‪13‬اییـن نامـه قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره‬ ‫‪ 99 - 06 - 23 - 139960310004009257‬هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه‬ ‫بلا معـارض اقـای ناصرهدایتی گـودرزی فرزند نادعلی به شـماره شناسـنامه ‪ 28‬صـادره از‬ ‫بابـل بـا کـد ملی ‪ 2063747202‬متقاضی کالسـه ‪ 884‬در شـش دانگ یـک قطعه زمین با‬ ‫بنـای احداثـی در ان به مسـاحت ‪ 532.13‬متر مربع قسـمتی از پلاک ‪2818-1059‬اصلی‬ ‫واقـع در بخـش یکشـرق حـوزه ثبت ملـک بابل ثبـت و محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا بـه منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب دردونوبت بـه فاصلـه ‪15‬روز ازطریـق روزنامـه کثیراالنتشـار و محلی‬ ‫اگهـی میگـردد درصورتـی کـه اشـخاص ذی نفـع بـه رای صـادره فـوق اعتـراض دارند‬ ‫میتواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی ودر روسـتاها ازتاریـخ الصاق بمدت دو مـاه اعتراض‬ ‫خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد واملاک محل تسـلیم و رسـید دریافت نماینـد ومعترض باید‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه ازتاریخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه‬ ‫عمومـی محـل نمایـد وگواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل نمایـد‬ ‫در ایـن صـورت اقدامـات ثبـت‪ ،‬موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت بدیهی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکور وعـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر‬ ‫وخواهدشـد صـدور سـند مانـع ازمراجعه متضرر بـه دادگاه نمیباشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99 - 09 - 08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99 - 09 - 23 :‬‬ ‫شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل‬ ‫م الف‪19907432:‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫حـوزه شهرسـتان سـاری منطقـه یـک برابـر رای شـماره ‪139960310001006417‬‬ ‫مـورخ ‪ 99-08-19‬کـه در هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی‬ ‫و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقه یک سـاری متصرفی‬ ‫اقای ‪/‬خانم سـید سـلمان محمدی درزیکالئی فرزند سـید لطف اله نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 123،80‬متـر مربع قسـمتی از‬ ‫پلاک ‪ 3442‬اصلـی واقـع در یـک بخـش یـک ثبـت سـاری خریـداری از مالک رسـمی‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهـی بمدت دو مـاه اعتـراض خود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را مراجـع قضایـی تقدیم نمایند‪.‬بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99-09-08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99-09-22 :‬‬ ‫م الف‪19907422:‬‬ ‫مهدی داودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫دکتر رسول ظفرمند مدیرکل بیمه سالمت مازندران ‪:‬‬ ‫بیمه سالمت مازندران ‪ ۵۷‬میلیارد ریال برای‬ ‫بیماران کرونایی هزینه کرد‬ ‫از ابتدای سال جاری تاکنون ‪۲‬‬ ‫هزار میلیارد ریال مطالبات پزشکان‬ ‫خانواده شهری و روستایی و موسسات‬ ‫طرف قرار داد دولتی و خصوصی‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫دکتـر رسـول ظفرمنـد در نوشـهر‬ ‫گفـت ‪ :‬میانگیـن هزینـه پرداخـت‬ ‫شـده هـر بیمـار کوویـد‪ ۱۹ -‬در‬ ‫مازنـدران از سـوی بیمـه سلامت‬ ‫حـدود ‪ ۴۰‬میلیـون ریال اسـت که‬ ‫هزینه هـای بیمارسـتانی ‪ ،‬دارویی‬ ‫و خدمات تشـخیصی مانند تسـت‬ ‫«پی سـی ار» و «سـی تی اسـکن»‬ ‫‪ ۹۰‬درصـد ان را تشـکیل مـی دهد‪.‬‬ ‫وی بـه مصوبـه اخیـر سـتاد ملـی مقابله‬ ‫بـا کرونـا مبنـی بـر ارائـه دفترچـه بیمه‬ ‫پایـه سلامت رایگان بدون ارزیابی وسـع‬ ‫بـه این بیماران اشـاره کـرد و گفت ‪۹۰ :‬‬ ‫درصـد هزینـه های خدمـات درمانی این‬ ‫افـراد در صورتـی کـه در بیمارسـتان و‬ ‫مراکـز دولتی خدمـت بگیرنـد‪ ،‬پرداخت‬ ‫می شـود ولـی در بیمارسـتان خصوصی‬ ‫ارائـه خدمـات بیمـه ای برای بیمه شـده‬ ‫رایـگان مقدور نیسـت‪.‬‬ ‫او افـزود ‪ :‬متقاضیـان پوشـش بیمـه‬ ‫درمانـی مـی تواننـد بـا مراجعـه بـه‬ ‫ادرس ‪https://eservices.ihio.‬‬ ‫‪ gov.ir/isc‬ثبـت نـام بـه صـورت‬ ‫غیـر حضـوری و رایـگان دفترچـه بیمـه‬ ‫درمانـی خـود و خانـواده را دریافـت کننـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت مازنـدران گفت‬ ‫‪ :‬در حـال حاضـر ‪ ۱۵۰‬هـزار نفـر از یک‬ ‫میلیـون و ‪ ۴۳۰‬هـزار نفـر زیـر پوشـش‬ ‫بیمـه سلامت در مازنـدران دارای بیمـه‬ ‫رایگان هسـتند‪.‬‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت مازنـدران بـا‬ ‫اشـاره بـه پرداخـت هفـت هـزار میلیارد‬ ‫ریـال به موسسـات طـرف قـرارداد بیمه‬ ‫سلامت در سـال گذشـته ‪ ،‬افـزود ‪ :‬از‬ ‫ابتـدای سـال جـاری تاکنـون ‪ ۲‬هـزار‬ ‫میلیـارد ریال مطالبات پزشـکان خانواده‬ ‫شـهری و روسـتایی و موسسـات طـرف‬ ‫قـرار داد دولتـی و خصوصـی پرداخـت‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد ‪ :‬بیمـه سلامت مازنـدران‬ ‫بـا ‪ ۲‬هـزار و ‪ ۱۰۰‬موسسـه خصوصـی و‬ ‫دولتـی طـرف قـرارداد اسـت که شـامل‬ ‫یـک هـزار و ‪ ۱۰۰‬مطـب پزشـک‪۴۶۷ ،‬‬ ‫داروخانـه‪ ۱۵۰ ،‬موسسـه فیزیوتراپـی‪،‬‬ ‫‪ ۱۳۰‬موسسه ازمایشـگاهی‪ ۶۲ ،‬موسسه‬ ‫تصویـر بـرداری و ‪ ۸۴‬بیمارسـتان‬ ‫خصوصـی و دولتـی و سـایر موسسـات‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫دکتـر ظفرمنـد از الکترونیکـی کـردن‬ ‫بیـش از ‪ ۹۸‬درصـد نسـخه نویسـی هـا‬ ‫در مازنـدران خبـر داد و افـزود‪ :‬در حـال‬ ‫حاضـر ‪ ۵۰‬درصـد از مراحل این طرح در‬ ‫موسسـات طرف قـرار داد از جمله مطب‬ ‫هـا‪ ،‬ازمایشـگاه ها‪ ،‬داروخانـه ها و تصویر‬ ‫بـرداری هـا اجرا می شـود که با یکسـان‬ ‫سـازی نـرم افـزای در ایـن موسسـات تا‬ ‫پایـان امسـال فراینـد الکترونیکی شـدن‬ ‫نسـخه ها بـه صورت کامل انجـام خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی خاطـر نشـان کـرد‪ :‬بـا توجـه بـه‬ ‫الکترونیکـی شـدن نسـخه پیچـی هـر‬ ‫فـرد مـی توانـد از طریـق شـماره گیری‬ ‫‪ *۱۶۶۶#‬اسـتحقاق بیمـه ای خویش را‬ ‫پـی گیـری کنـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دوازدهمین جلسه شورای برنامه ریزی و‬ ‫توسعه مازندران با حضور رئیس سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان‬ ‫مدیریـت و برنامـه ریـزی مازنـدران‬ ‫دوازدهمیـن جلسـه شـورای برنامـه‬ ‫ریـزی با چند دسـتور کار با موضوعاتی‬ ‫همچـون بررسـی طـرح جامع شـهری‬ ‫نشـتارود ‪ ،‬کارگـروه زیر بنایی وتوسـعه‬ ‫شـهری و کارگـروه امـوزش‪ ،‬پژوهـش‬ ‫و فنـاوری و نـواوری اسـتان در سـالن‬ ‫شـماره یـک اسـتانداری برگـزار شـد‪.‬‬ ‫در اغـاز ایـن نشسـت دکتـر غالمی راد‬ ‫دبیـر شـورای برنامـه ریـزی و توسـعه‬ ‫اسـتان ضمـن قرائـت دسـتور جلسـه‬ ‫بـه ارائـه گزارشـی از کارگـروه پژوهش‬ ‫وفنـاوری اسـتان پرداخـت ‪.‬‬ ‫رئیس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی‬ ‫مازنـدران گفـت‪ :‬در راسـتای اسـتفاده‬ ‫بهینـه از اعتبارات پژوهشـی‪ ،‬به منظور‬ ‫رفـع چالـش های اسـتانی و به اسـتناد‬ ‫مـاده ‪ 6‬دسـتورالعمل اجـرای بنـد‬ ‫(ز) تبصـره ‪ 9‬قانـون بودجـه در سـال‬ ‫گذشـته بـا توجه بـه تجمیـع اعتبارات‬ ‫از میـان ‪ 162‬نیازهـای پژوهشـی‬ ‫دریافتـی از طریـق سـامانه پژوهـش و‬ ‫فنـاوری مازندران ‪ 17‬نیاز پژوهشـی در‬ ‫کارگـروه امـوزش ‪ ،‬پژوهـش ‪ ،‬فنـاوری‬ ‫و نـواوری مـورد بررسـی و در شـورای‬ ‫برنامـه ریـزی و توسـعه اسـتان مـورد‬ ‫تصویـب قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 8 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪759‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در سـال ‪ ، 1398‬یـک‬ ‫درصـد از اعتبـارات هزینـه ای اسـتان‬ ‫(به اسـتثنای فصل هـای ‪ 1‬و ‪) 6‬جمعاً‬ ‫بـه مبلـغ ‪ 18000‬میلیـون ریـال بـوده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫دبیـر شـورای برنامـه ریـزی و توسـعه‬ ‫اسـتان همچنیـن از تعـداد طـرح های‬ ‫ثبت شـده در سامانه پژوهش و فناوری‬ ‫مازندران اسـتان در سـال ‪ 1399‬گفت‪:‬‬ ‫از میـان ‪ 70‬نیـاز پژوهشـی ثبت شـده‬ ‫‪ 15‬نیـاز در کارگـروه مـورد تاییـد قرار‬ ‫گرفته اسـت و در جلسـه امروز شورای‬ ‫برنامـه نیز مطرح و بررسـی شـد‪.‬‬ ‫وی گفـت ‪:‬در سـال ‪ 1399‬یـک‬ ‫درصـد از اعتبـارات هزینـه ای اسـتان‬ ‫(بـه اسـتثنای فصـل هـای ‪ 1‬و ‪) 6‬‬ ‫‪ 16000‬میلیـون ریـال مـی باشـد‪ .‬که‬ ‫مبلـغ ‪ 7377‬میلیـون ریال بـا توجه به‬ ‫تعهـدات قراردادهـای پژوهشـی نیمـه‬ ‫تمامـی کـه دارای کـد رهیگیـری از‬ ‫شـورای عالـی عطـف در سـال ‪1398‬‬ ‫بودنـد بـه سـال ‪ 1399‬انتقـال یافتـه‬ ‫اسـت ‪.‬‬ ‫در پایان این نشسـت تعـدادی از طرح‬ ‫های مطرح شـده درکارگـروه زیربنایی‬ ‫و توسـعه شـهری بـه رای گذاشـته‬ ‫شـده که بـا اکثریـت اراء ایـن طرح ها‬ ‫تصویب شـدند‪.‬‬ ‫همکاری ناجا با منابع طبیعی گیالن در‬ ‫برخورد با متخلفین و قاچاقچیان چوب‬ ‫بـه گزارش روابـط عمومـی اداره کل‬ ‫منابـع طبیعـی وابخیزداری اسـتان‬ ‫گیلان بـه نقـل از مرکـز اطلاع‬ ‫رسـانی سـازمان جنگل هـا‪ ،‬معـاون‬ ‫مهندسـی نیـروی انتظامـی گفـت‪:‬‬ ‫عرصـه هایی کـه در اختیـار نیروی‬ ‫انتظامی اسـت برای حفظ و نگهداری‬ ‫و ایجـاد فضای سـبز نیازمند اموزش‬ ‫از سـوی منابع طبیعی اسـت‪ ،‬از این‬ ‫رو همـکاری های دوجانبـه در زمینه‬ ‫فرهنگ سـازی حفـظ منابـع طبیعی‬ ‫و فضـای سـبز بسـیار موثـر خواهد‬ ‫بو د ‪.‬‬ ‫سـردار محمـد رضـا اسـحاقی همچنیـن‬ ‫افـزود‪ :‬با توجـه به گسـتردگی عرصه های‬ ‫منابع طبیعـی حـوادث مختلفـی ان را‬ ‫تهدیـد می کنـد کـه نیازمنـد همـکاری‬ ‫هـای مشـترک اسـت‪.‬‬ ‫در ادامـه مسـعود منصـور رییس سـازمان‬ ‫جنگل هـا‪ ،‬مراتـع و ابخیـزداری کشـور‬ ‫نیـز از تالش هـای یـگان حفاظـت منابـع‬ ‫طبیعـی تشـکر کـرد و گفـت‪ :‬یـگان در‬ ‫سراسـر کشـور با گشـت و مراقبت شـبانه‬ ‫روزی از منابـع طبیعـی حفاظـت می کنـد‪.‬‬ ‫او گفـت‪ :‬سـاماندهی حافظـان منابـ ‬ ‫ع‬ ‫طبیعـی در دسـتور کار سـازمان جنگل ها‬ ‫قـرار دارد و نیروهای حفاظتی در سراسـر‬ ‫کشـور بـا لبـاس متحدالشـکل و مجهز به‬ ‫امکانـات حفاظتی بـا خـودروی ارم دار به‬ ‫گشـت و مراقبـت در جنـگل هـا و مراتـع‬ ‫مـی پردازند‪.‬‬ ‫رییـس سـازمان جنگل هـا بـا ابـراز‬ ‫خشـنودی از این نشسـت از همکاری ناجا‬ ‫بـا منابع طبیعـی اسـتقبال کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫عرصه هـای منابع طبیعـی بسـیار وسـیع‬ ‫و گسـترده اسـت و منابـع طبیعـی بدون‬ ‫مشـارکت مـردم و حمایت های قضایی و‬ ‫پشـتیبانی نیـروی انتظامـی در صیانت از‬ ‫جنـگل ها و مراتـع نمی تواند بـه موفقیت‬ ‫دسـت یابد‪.‬‬ ‫بر اسـاس این گزارش‪ ،‬توسـعه همکاری ها‬ ‫و همانگی برای تشـدید اقدامات حفاظتی‬ ‫عرضه هـای منابع طبیعـی‪ ،‬توسـعه زراعت‬ ‫چـوب و فضای سـبز در اراضـی در اختیار‬ ‫نیـروی انتظامـی از مهمتریـن محورهـای‬ ‫این نشسـت بود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی استان گیالن ‪:‬‬ ‫‪ 72‬درصد ابالغ های احکام مطالباتی در‬ ‫تامین اجتماع بصورت اینترنتی انجام شد‬ ‫علـی حسـین نـژاد مدیرکل تامیـن اجتماعی گیلان با اعالم ایـن خبر افزود ‪ :‬توسـعه‬ ‫خدمـات غیرحضـوری بمنظـور تسـهیل در امـور و افزایـش رضایتمنـدی از مهمترین‬ ‫رویکردهـای سـازمان تامیـن اجتماعـی در سـالهای اخیر اسـت کـه از ماه گذشـته در‬ ‫قالبـی منسـجم تـر در طـرح ‪ 3070‬شـاهد تجلـی این مهم بـا رونمایـی از ‪ 30‬خدمت‬ ‫غیرحضـوری بـا هـدف کاهـش ‪ 70‬میلیون مراجعه در سـال هسـتیم ‪.‬‬ ‫وی همچنیـن اذعـان داشـت ‪ :‬در همیـن راسـتا در نیمه نخسـت سـالجاری از مجموع‬ ‫‪ 79578‬احـکام مطالباتـی ‪ 72 ،‬درصـد انهـا یعنـی ‪ 57428‬فقره بصـورت الکترونیکی‬ ‫بـه کارفرمایـان ابلاغ گردیده که نسـبت به سـال گذشـته از دو درصد رشـد برخوردار‬ ‫بوده اسـت ‪.‬‬ ‫مدیـرکل تامیـن اجتماعـی گیلان خاطـر نشـان سـاخت در همیـن مـدت قریـب به‬ ‫‪ 320‬هـزار لیسـت حـق بیمه نیز بصـورت اینترنتی دریافت شـده که بیانگر سـهم ‪97‬‬ ‫درصـدی در ایـن حوزه میباشـد ‪.‬‬ ‫‪ ۴۷‬هزار متر مربع اراضی بستر‬ ‫رودخانه سفیدرود رفع تصرف شد‬ ‫وحیـد خرمـی و ضـرورت صیانـت از منابع ابی و بـه منظور جلوگیری از تعدی اشـخاص‬ ‫بـه اراضـی دولتـی اعـم از حریـم کانالهـا‪ ،‬بسـتر رودخانـه هـا و برکـه هـای طبیعـی به‬ ‫منظـور رفـع تصرف ‪ ۴۷‬هزار ‪۴۴۱‬متر مربع از اراضی بسـتر ‪ ۲۵‬سـاله رودخانه سـفیدرود‬ ‫واقـع در منطقه کاچا دهسـتان چهارده اسـتانه اشـرفیه پس از تنظیم دادخواسـت خلع‬ ‫یـد بـرای فـردی حقیقی با انجـام پیگیری های حقوقی این دادخواسـت منجـر به صدور‬ ‫حکم قطعـی رفع تصرف شـد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬ایـن فـرد در اراضـی تصـرف شـده از بسـتر رودخانـه سـفید رود بـه‬ ‫صـورت غیرقانونـی اقـدام بـه تسـطیح زمیـن بـرای اسـتفاده مزروعـی کـرده بود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه تسـریع و دقت در رسـیدگی های قضایی و همـکاری عوامل انتظامی‬ ‫ثمـره ایـن موفقیـت بـوده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬بـه طـور قطـع بـدون هماهنگـی و همـکاری‬ ‫دسـتگاههای یـاد شـده این مهـم امکانپذیر نیسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب منطقـه ای گیلان بـا تاکیـد بـر ضـرورت محافظـت از منابـع‬ ‫خـدادادی و اسـتفاده صحیـح از ان ضمـن جلوگیری از تغییر کاربری هـا‪ ،‬دخل و تصرف‬ ‫در امـوال عمومـی و حفـظ موهبـت الهـی توسـط متولیـان امـر بیـان کـرد‪ :‬بـا توجه به‬ ‫شـرایط اقلیمـی و محـدود بودن این سـرمایه خـدادادی‪ ،‬باید در زمینه حفـظ ان تالش‬ ‫بیشـتری داشـته باشیم‪.‬‬ ‫خرمـی تاکیـد کرد‪ :‬در راسـتای حفظ حقوق بیـت المال از هیچ گونه تالشـی دریغ نمی‬ ‫کنیـم و بـا سـودجویانی که قصـد تصرف انفـال و بیت المال را داشـته باشـند‪ ،‬برخورد‬ ‫قانونـی الزم انجام می شـود‪.‬‬ ‫سـد سـفیدرود بزرگ تریـن سـد مخزنـی گیلان اسـت و در حـال حاضر اب کشـاورزی‬ ‫مـورد نیـاز ‪ ۱۷۲‬هـزار هکتـار از مجمـوع ‪ ۲۳۸‬هـزار هکتـار شـالیزارهای اسـتان از سـد‬ ‫سـفیدرود تامیـن می شـود‪.‬‬ ‫سـد مخزنـی سـفیدرود بـر روی رودخانـه سـفیدرود و در پایین دسـت محـل تالقی دو‬ ‫رودخانه قزل اوزن و شـاهرود در ‪ ۷۵‬کیلومتری جنوب شـهر رشـت و در مجاورت شـهر‬ ‫منجیل احداث شـده اسـت‪.‬‬ ‫از مجمـوع اراضـی ملـی گیلان ‪ ۵۶۵‬هـزار هکتـار جنگلـی‪ ۲۴۵ ،‬هـزار هکتـار مرتعی و‬ ‫‪ ۲۸۸‬هـزار هکتـار اراضـی ملـی جلگـه ای و ‪ ۱۱‬هـزار هکتار اراضی سـاحلی مسـتحدث‬ ‫شـامل سـواحل ایجاد شـده از پسـروی دریاست‪.‬‬ ‫اسـتانه اشـرفیه با دو بخش مرکزی و بندرکیاشـهر در ‪ ۳۵‬کیلومتری شـرق مرکز گیالن‬ ‫واقع است‪.‬‬ ‫مدیرکل انتقال خون گلستان‪:‬‬ ‫گلستان روزانه به ‪ ۲۰۰‬واحد‬ ‫خونی نیاز دارد‬ ‫انتصاب در نیروگاه نکا‬ ‫مهندس محسن نعمتی رئیس هیئت مدیره و‬ ‫مدیرعامل شرکت مدیریت تولیدبرق نکا‪ ،‬طی‬ ‫حکمی ابراهیم اندرخورا معاون مالی و پشتیبانی‬ ‫شرکت را به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی‬ ‫شرکت منصوب کرد‪.‬‬ ‫سـید صادق بنی عقیل اظهارکرد‪ :‬خوشـبختانه با اطالع رسـانی رسـانه ها و همت مردم‬ ‫گلسـتان ذخایر خونی اسـتان به سـطح مطلوب رسیده است‪.‬‬ ‫وی توضیـح داد کـه اگـر ذخیـره خونـی بین سـه الی چهـار روز باشـد‪ ،‬محـدوده خطر‪،‬‬ ‫بیـن چهـار الـی پنـج روز محـدوده مطلـوب و هفـت روز محدوده عالی اسـت‪.‬‬ ‫بنـی عقیـل گفـت‪ :‬نیـاز به خون و فـراورده های خونی همیشـگی اسـت لذا بـا توجه به‬ ‫شـرایط کرونـا و سـرمای هـوا از مـردم مـی خواهیم طـی چهار مـاه اینده‪ ،‬اهـدای خون‬ ‫را در برنامـه خـود بگذارند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان این که اسـتان بـه همه گروه هـای خونی نیـاز دارد‪ ،‬اضافه کـرد‪ :‬پایگاه های‬ ‫انتقـال خـون گـرگان و گنبـدکاووس صبح تـا بعدازظهر و پایـگاه علی ابادکتـول هم در‬ ‫سـاعات اداری پذیرایـی مردم نوعدوسـت برای اهدای خون اسـت‪.‬‬ ‫بنـی عقیـل اضافه کـرد‪ :‬در شـهرهای کردکوی‪ ،‬بندرگز‪ ،‬ازادشـهر و اق قلا‪ ،‬مردم طبق‬ ‫برنامـه اعالم شـده مـی توانند به ایـن مراکـز مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مدیـرکل انتقـال خـون گلسـتان افـزود‪ :‬عمـر فراورده هـای خونـی پاییـن بـوده و چون‬ ‫جایگزینـی هـم ندارنـد از مـردم می خواهیـم پیوسـته اهـدای خـون داشـته باشـند تـا‬ ‫ذخایـر حفظ شـود‪.‬‬ ‫طبـق گفتـه وی طـی هفـت ماهـه نخسـت امسـال ‪ ۲۸‬هـزار واحـد خونی در گلسـتان‬ ‫تامین شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫شنبه ‪ 8 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪759‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫برگزاری مراسم گرامیداشت هفته بسیج درشرکت توزیع نیروی برق مازندران‪:‬‬ ‫ضرورت نهادینه کردن تفکر بسیجی در تمامی عرصه ها‬ ‫رهبر معظم انقالب بارها فرموده اند «بسیج راه عالج‬ ‫دردهاست» بنابراین برای قوی شدن کشور در همه زمینه ها‬ ‫و مقابله با دشمنی دشمنان باید فرهنگ گذشت‪ ،‬ایثار‪ ،‬جهاد‬ ‫و مقاومت را که همه شاخصه های بسیج است را در جامعه‬ ‫نهادینه کنیم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ مراسـم‬ ‫گرامیداشـت هفتـه بسـیج بـا حضور‬ ‫سـرهنگ رضایی جانشـین فرماندهی‬ ‫سـپاه کربلا ؛ سـپری مدیرعامـل ؛‬ ‫معاونیـن و اعضـای شـورای پایـگاه‬ ‫مقاومت شـهیدرجایی شـرکت توزیع‬ ‫نیـروی بـرق مازنـدران برگـزار شـد‪.‬‬ ‫سـپری مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی‬ ‫بـرق مازندران در این مراسـم که مسـوولین‬ ‫بسـیج ادارات و کارمندان سـپاه کربال استان‬ ‫مازنـدران و مدیـران امورهـای ‪ ۱۸‬گانـه از‬ ‫طریـق ویدئوکنفرانـس حضـور داشـتند بـر‬ ‫ضـرورت نهادینـه کـردن تفکـر بسـیجی در‬ ‫تمامـی عرصـه هـا تاکید کرد و گفـت‪ :‬رهبر‬ ‫معظـم انقلاب بارهـا فرموده اند «بسـیج راه‬ ‫عالج دردهاسـت» بنابراین برای قوی شـدن‬ ‫کشـور در همه زمینه ها و مقابله با دشـمنی‬ ‫دشـمنان بایـد فرهنگ گذشـت‪ ،‬ایثار‪ ،‬جهاد‬ ‫و مقاومـت را کـه همه شـاخصه های بسـیج‬ ‫اسـت را در جامعـه نهادینـه کنیم‪.‬‬ ‫سـرهنگ صادقی جانشـین فرماندهی سپاه‬ ‫کربلا در ایـن مراسـم نیـز بـا اشـاره بـه‬ ‫اقدامـات خـوب و روحیـه جهـادی مجموعه‬ ‫شـرکت توزیـع نیروی بـرق در ارایه خدمات‬ ‫بـه مـردم گفـت ‪ :‬در مقطـع کنونـی ترویج‬ ‫و تقویـت روحیـه بسـیجی و جهـادی در‬ ‫بیـن احـاد جامعـه میتواند به بـرون رفت از‬ ‫بسـیاری از مشـکالت بیانجامـد‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش مازندران در مراسم رو نمایی از یادمان الله های روشن‪:‬‬ ‫ترکیب نمادهای «ایثار وشهادت» و «تعلیم و تربیت» در یادمان‬ ‫نشان دهنده همبستگی این دو اصل است‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش مازنـدران در مراسـم رو نمایـی‬ ‫از یادمـان الله هـای روشـن گفـت‪ :‬ترکیـب نمادهـای «ایثـار‬ ‫وشـهادت» و «تعلیـم و تربیـت» در ایـن یادمـان نشـان دهنده‬ ‫همبسـتگی ایـن دو اصـل اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط عمومـی امـوزش و پـرورش‬ ‫مازنـدران؛ «علیرضـا سـعدی پور» در مراسـمی کـه به منظـور رونمایی از‬ ‫یادمـان الله هـای روشـن در اداره کل امـوزش و پـرورش مازنـدران برگزار‬ ‫شـد‪ ،‬ضمن بزرگ داشت یاد و خاطره شـهدای دفاع مقدس و گرامیداشت‬ ‫هفتـه بسـیج‪ ،‬گفـت‪ :‬شـهدا و بسـیجیان خالصالـه در جبهه هـای جنـگ‬ ‫حـق علیـه باطـل حضـور پیـدا کردنـد تـا از ارمان هـای انقالب اسلامی‬ ‫ودیـن و شـرف ایـن مرز بـوم دفاع کننـد و ما نیـز وظیفه خـود می دانیم‬ ‫که با زنده نگه داشـتن یاد و خاطره انان‪ ،‬راه و رسـم شـهادت و رشـادت‬ ‫در راه وطـن و دیـن را بـه نسـل های اینـده انتقـال دهیم‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه تاکیـد سـند تحـول بنیادیـن در تربیـت چندسـاحتی‬ ‫فرزنـدان ایـن مـرز و بـوم‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬معلمـان و مربیـان در امـوزش‬ ‫و پـرورش بـا اسـتناد بـه سـند تحـول بنیادیـن در تلاش بـرای تربیـت‬ ‫انسـان هایی مقـاوم‪ ،‬متعهـد و در تـراز انقلاب اسلامی تربیت کننـد و از‬ ‫همـه مهم تـر فرهنـگ ایثار‪ ،‬شـهادت‪ ،‬از خودگذشـتگی و نوع دوسـتی را‬ ‫در میـان دانش امـوزان ایـن مـرزو بـوم گسـترش دهنـد‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه طـرح ملـی اللـه هـای روشـن‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫طـرح ملـی الله های روشـن کـه دبیرخانـه دائمی کشـوری ان به اسـتان‬ ‫مازنـدران محـول شـده در راسـتای گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای‬ ‫عزیـز اسـت‪ ،‬به معاونت پرورشـی و فرهنگـی اموزش و پـرورش مازندران‬ ‫واگذار شـده و در این زمینه سـعی خواهیم کرد از ظرفیت عظیم بسـیج‬ ‫دانش امـوزی و فرهنگیـان بهـره مند شـویم‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به طرح الله های روشـن کـه در ارتباط با ‪ 2‬هزار شـهید‪2 ،‬‬ ‫هـزار مدرسـه و ‪ 2‬هزار یادواره در مدارس سـطح اسـتان مازندران اسـت‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬در ایـن طـرح می توانیم با ایجـاد زمینه های پژوهشـی‬ ‫دربـاره ایـن شـهیدان‪ ،‬بـاب مطالعـه و پژوهـش را در ارتبـاط بـا فرهنگ‬ ‫ایثـار و شـهادت را در میـان دانش امـوزان و معلمـان بـاز کنیـم‪ ،‬و ایـن‬ ‫پروژه هـا هـم می توانـد مـا رادر پیش بـرد به سـمت اهـداف تعیین شـده‬ ‫در ایـن برنامـه ملی یـاری کند‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش مازنـدران با اشـاره بـه شـهدای مدافع حرم‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬ایـن افـراد کـه نسـل بعـد از انقالب اسلامی و حتـی دوره‬ ‫دفـاع مقدس بوده اند نشـان دهنـده موفقیت اموزش و پـرورش در انتقال‬ ‫فرهنـگ ایثـار و شـهادت بـه نسـل حـال حاضر اسـت کـه این رونـد نیز‬ ‫بایـد بـا برنامه ریـزی های دقیق دنبال شـده بـه و صورت جـدی پیگیری‬ ‫شود‪.‬سـعدی پـور بـا اشـاره بـه تهاجمـات فرهنگـی کـه در حـال حاضـر‬ ‫ش امـوزان را تهدیـد می کنـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫جامعـه و از همـه مهم تـر دان ‪‎‬‬ ‫دشمن شناسـی و شـناخت کامل از برنامه های دشـمن‪ ،‬می توانـد ما را در‬ ‫برنامـه ریـزی بـرای مقابلـه با ایـن تهاجمات یـاری کند‪.‬‬ ‫وی در پایـان بـا اشـاره بـه بیانـات مقـام معظـم رهبـری در ارتبـاط بـا‬ ‫گسـترش فرهنـگ بسـیجی در میـان دانش‪‎‬امـوزان‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬اقامه‬ ‫نمـاز و ارتبـاط بـا خالـق و درس خواندن برای تولید علم و نگاه پژوهشـی‬ ‫می توانـد شـناخت و دیـدگاه مـا را بـه فرهنـگ شـهادت و دیـن داری‬ ‫پرمعناتـر کنـد و امیـدوار هسـتیم کـه در ایـن زیسـت بـوم جدیـد و بـا‬ ‫اسـتفاده از تکنولـوژی هـای حـال حاضـر بتوانیـم هـر چـه سـریعتر و‬ ‫راحت تـر بـه اهـداف خـود برسـیم‪.‬‬ ‫تقدیر رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ساری‬ ‫از بهره بردار تاکسی نمونه‬ ‫تقدیـر و تشـکر از بهـره بـردار تاکسـی‬ ‫نمونـه ای که با برخـورد و رفتار مناسـب‬ ‫و خـودرو بسـیار تمیـز خـود باعث جلب‬ ‫رضایـت حداکثـری مسـافرین محتـرم‬ ‫مرکـز اسـتان گردید ‪.‬‬ ‫سـید سـعید حسـینی رئیس سـازمان مدیریت‬ ‫حمـل و نقـل بـار و مسـافر شـهرداری سـاری‬ ‫بیـان کـرد ‪ :‬تقدیـر و تشـکر از بهـره بـرداران‬ ‫نمونـه حمـل و نقـل عمومی همواره در دسـتور‬ ‫کار سـازمان قـرار گرفتـه اسـت کـه بـا انجـام‬ ‫ایـن مهـم باعـث تشـویق و ترغیـب دیگـر بهره‬ ‫بـرداران زحمتکـش مـی گـردد کـه بـا برخورد‬ ‫مناسـب‪،‬رفتار پسـندیده و خودرو اراسـته خود‬ ‫شایسـتگی و لیاقـت ایـن قشـر زحمتکـش را‬ ‫در دیـدگان شـهروندان محتـرم بـه اثبـات می‬ ‫رسـانند کـه مویـد ایـن مطلـب تاییـد حسـن‬ ‫رفتـار و کـردار و حضـور فعـال اقـای عمـران‬ ‫صفانیـا راننـده تاکسـی خـط خ جمهـوری از‬ ‫سـوی مسـافرین محتـرم ایـن خـط مـی باشـد ‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان حمـل و نقـل بـار و مسـافر‬ ‫شـهرداری سـاری‪،‬در ادامـه در خصـوص‬ ‫چگونگـی انتخـاب راننـده نمونـه گفـت ‪ :‬معیار‬ ‫انتخـاب راننـده نمونـه تاکسـی ‪ ،‬نحـوه برخورد‬ ‫مناسـب و در خـور شـان ایشـان بـا مسـافرین‬ ‫محتـرم ‪ ،‬حسـن امانتـداری ‪ ،‬حضـور فعـال در‬ ‫خـط مربوطـه در طـول روز ‪ ،‬نداشـتن شـکایت‬ ‫از سـوی شـهروندان ‪ ،‬بـا ظاهـری اراسـته و‬ ‫خودرویـی تمیز در محل کار خود حاضر شـدن‬ ‫و رعایت اصول و قوانین سـازمان و راهنمایی و‬ ‫رانندگـی مـی باشـد ‪.‬‬ ‫حسـینی در خاتمـه تصریـح کـرد ‪ :‬بـه همیـن‬ ‫منظـور از اقـای عمران صفانیا تاکسـیران نمونه‬ ‫ای کـه کلیـه مـوارد مطروحـه فـوق را رعایـت‬ ‫نمـوده و از نظـر رعایـت قوانیـن ترافیکـی و‬ ‫اخلاق فـردی از نظـر سـازمان و مهـم تـر از‬ ‫همـه در ایـن شـرایط شـیوع ویـروس کرونـا‬ ‫بـا داشـتن خودروئـی بسـیار تمیـز و رعایـت‬ ‫پروتـکل های بهداشـتی در راسـتای رفـاه حال‬ ‫شـهروندان‪،‬نمونه شناخته شده اسـت ‪ ،‬تقدیر و‬ ‫تشـکر بعمـل امد‪.‬‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت و مهندسی‬ ‫شبکه حمل و نقل شهرداری‬ ‫ساری‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫مافیای املت و خار کاشتن‬ ‫مالنصرالدین!‬ ‫ایـن روز هـا مافیـای املـت بـا گـران‬ ‫کـردن مـواد مورد نیـاز املت یعنـی روغن‬ ‫و گوجـه و تخم مرغ و پیاز‪ ،‬در صدد سـوق‬ ‫دادن مـردم بـه سـمت غذاهـای سـرطان‬ ‫زای گوشـتی مثـل کبـاب و خـوراک بـره‬ ‫و شیشـلیک و انـواع فسـت فـود اسـت و‬ ‫املـت (‪ )Omelette‬خیلی زیرپوسـتی‬ ‫و چـراغ خامـوش‪ ،‬در حـال تبدیـل شـدن‬ ‫بـه یک غـذای الکچـری و بـا کالس اسـت‪.‬‬ ‫دولـت هـم کمـاکان چشـم انـداز‬ ‫بلندمـدت را نشـانه گرفتـه و منتظر اسـت‬ ‫بـا تغییـر ریاسـت جمهـوری امریـکا و بـه‬ ‫قـدرت رسـیدن احتمالـی بایـدن‪ ،‬امریـکا‬ ‫بـه برجـام و تعهـدات برجامـی بازگـردد؛‬ ‫تحریـم هـا از میـان برداشـته شـوند؛ پول‬ ‫هـای بلوکه شـده ایران در خارج به کشـور‬ ‫بازگردنـد‪ ،‬ارزش پـول ملـی و بـه تبـع ان‬ ‫قـدرت خریـد مـردم زیاد شـود تـا بتوانند‬ ‫بـا خرید گوجـه و تخم مـرغ و روغن ارزان‬ ‫قیمـت‪ ،‬املـت نـوش جـان کنند!‬ ‫ادم بـا دیـدن این رویکرد سوفسـطایی‬ ‫یـاد ماجـرای «خـار کشـتن و بدهـکاری‬ ‫مالنصرالدیـن» مـی افتـد‪ .‬اورده اند مال به‬ ‫شـخصی بدهـکار بـود امـا از پرداخت دین‬ ‫خـود‪ ،‬سـر بـاز مـی زد‪ .‬روزی ملا در حال‬ ‫اسـتراحت بود که از دور سـر و کله طلبکار‬ ‫پیـدا شـد‪ .‬مال از زنش خواسـت تـا طلبکار‬ ‫را دسـت بـه سـر کنـد‪ .‬زن مال هـم که در‬ ‫حقـه بـازی و دغـل کاری‪ ،‬دسـت کمی از‬ ‫ملا نداشـت بالفاصلـه چادر چاقچـور کرد‬ ‫و بـه کوچـه رفـت و بـا افتابـه شـروع کرد‬ ‫دو طـرف کوچـه را ابیـاری کردن!‬ ‫طلبکار از همسر مال‪ ،‬سراغ مالنصرالدین‬ ‫را گرفـت‪ .‬همسـر مال گفـت‪ :‬نصرالدین در‬ ‫حـال برنامـه ریـزی بـرای پرداخـت شـما‬ ‫اسـت و در گام اول از مـن خواسـته تـا‬ ‫دو طـرف کوچـه را ابیـاری کنـم! طلبـکار‬ ‫پرسـید ابیـاری کوچه چه دخلـی به طلب‬ ‫مـن دارد؟! همسـر ملا گفـت‪ :‬حقیقـت‬ ‫امـر گلـه هـای گوسـفند زیـادی از کوچه‬ ‫مـا رد مـی شـوند‪ .‬ملا دوطـرف کوچـه را‬ ‫خار کاشـته اسـت‪ .‬من هـر روز بـه خار ها‬ ‫اب مـی دهـم ‪ .‬وقتـی خارهـا رشـد کنند‬ ‫و بـزرگ شـوند‪ ،‬پشـم گوسـفندان بـه این‬ ‫خارهـا گیـر می کنـد‪ .‬بعد ما این پشـم ها‬ ‫را جمـع خواهیـم کرد و از انها نخ درسـت‬ ‫مـی کنیـم‪ .‬سـپس نخ هـا را رنـگ امیزی‬ ‫مـی کنیـم و با انهـا لباس مـی دوزیم‪ .‬بعد‬ ‫لبـاس هـا را به سـوق الثلثاء ( سـه شـنبه‬ ‫بـازار) مـی بریـم و می فروشـیم و با پولش‬ ‫طلـب شـما را پس‬ ‫می دهیم!‬ ‫مـرد شـروع بـه خندیـدن کرد‪ .‬همسـر‬ ‫ملا پرسـید‪ :‬چـرا مـی خنـدی؟! ملا از از‬ ‫داخـل خانـه نـدا سـر داد‪ :‬زن چقـدر تـو‬ ‫سـاده ای ‪ ...‬معلـوم اسـت چـرا مـی خندد‬ ‫‪ ...‬بعـد از چنـد سـال باالخـره بـه پولـش‬ ‫رسـیده باید خوشـحال باشـد!‬ ‫حـاال حکایـت ماسـت کـه بـرای خـوردن‬ ‫یـک وعـده املـت‪ ،‬بایـد منتظـر باشـیم تا‬ ‫خارهـای دو طـرف کوچـه رشـد کننـد و‬ ‫باقـی ماجـرا ‪...‬‬ ‫خدا به خیر بگذراند‪...‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!