روزنامه کرانه شمال شماره 758 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 758

روزنامه کرانه شمال شماره 758

روزنامه کرانه شمال شماره 758

‫دکتر گوهردهی مدیر کل بهزیستی مازندران تشریح کرد‪:‬‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬پنج شنبه ‪ 6/‬اذر‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 758‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫اقدامات اداره کل در راستای ‬ ‫کاهش خشونت علیه زنان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اهدای خـون با کدوم جـون؟!‬ ‫در ایـن شـرایط انتظـار دارنـد مـردم بـه سـازمان انتقـال خـون برونـد و خـون هم اهـدا کنند! اخه مرد حسـابی مـا با این وعـده های غذایـی بـدون پروتئین‪ ،‬جونـی برامون‬ ‫مونـده کـه بریـم خـون اهـدا کنیـم؟! بـا ایـن غذاهایی که ما مـی خوریم نهایتاً بـه درد تنظیم بـاد می خوریم! فـی المثل اگـر جایی چرخ خـودروی دولت برای گلـکاری روی‬ ‫سـایر تپـه هـای اقتصـادی مملکـت کم باد شـده بود بریـم چهار تا فـوت کنیـم و برگردیم! در همیـن حد ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ازاد سازی سواحل‬ ‫ارزوی؛‬ ‫چندینسالهمردم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫پیام تبریک مدیرکل‬ ‫بنادرودریانوردی‬ ‫امیراباد به مناسبت‬ ‫روز بسیج‬ ‫‪8‬‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی مازندران‬ ‫خبرداد‪:‬‬ ‫موسوی‪ ،‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران تشریح کرد‪:‬‬ ‫تاثیر اعمال محدودیت ها‬ ‫در کنترل بیماری کرونا‬ ‫‪ 87‬درصد سواحل مازندران ازاد شد‬ ‫عکس‪ :‬شجایی لنگری‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت دوم‬ ‫بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان مازنــدران در نظــر دارد از طریــق مناقصــه عمومــی‬ ‫و ســامانه تــدراکات الکترونیــک دولــت اجــرای پــروژه ‪ 32‬واحــد نــواب از توابع شهرســتان‬ ‫بابــل را بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نماید‪.‬‬ ‫کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه‬ ‫گــران (عــاوه بــر ارائــه پاکــت پاســخ بــه صــورت فیزیکــی) و بازگشــایی پاکتهــا از‬ ‫طریــق درگاه ســامانه تــدراکات الکترونیکــی دولت(ســتاد) بــه ادرس‪www. setadiran.ir‬‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪.‬الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلی‪،‬مراحــل‬ ‫ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در‬ ‫مناقصــه محقــق ســازند‪ .‬اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت‬ ‫در ســامانه مرکــز تمــاس ‪ 02141934‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪-1‬ادرس دســتگاه مناقصــه گــزار‪ :‬ســاری‪-‬میدان امام‪-‬خیابــان جــام جم‪-‬روبــروی صــدا و‬ ‫سیما‪-‬ساــختمان اداره کل بنیــاد مســکن مازنــدران طبقــه ســوم امــور قراردادهــا تلفــن‬ ‫‪33356145-33350032-33350031‬‬ ‫‪-2‬دســتگاه نظــارت‪ :‬بنیــاد مســکن انقــاب اســامی شهرســتان بابــل و معاونــت امــور‬ ‫مســکن شــهری اداره کل‬ ‫‪-3‬نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه‪ :‬الــف) ضمانتنامــه بانکــی یــا فیــش واریــزی بــه‬ ‫شــماره حســاب ‪ 903046015‬نــزد بانــک تجــارت شــعبه پهلــوان توکلــی میــدان امــام‬ ‫ســاری بنــام بنیــاد مســکن انقــاب اســامی مازنــدران‬ ‫‪-4‬مبلغ براورد اولیه پروژه‪ 97.678.726.551 :‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪-5‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ 299.536.179 :‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪-6‬تاریخ اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1399.9.8‬لغایت ‪1399.9.13‬‬ ‫‪-7‬اخریــن مهلــت تســلیم پیشــنهادات تــا پایــان وقــت اداری روز ســه شــنبه مــورخ‬ ‫‪1399.9.25‬‬ ‫‪-8‬مهلــت تحویــل پاکــت پیشــنهادات‪ :‬بنیــاد مســکن اســتان طبقــه پنجــم واحــد‬ ‫حراســت بنیــاد اســتان‬ ‫‪-9‬تاریــخ بازگشــایی پاکتهــا‪ :‬در ســاعت ‪ 10‬صبــح روز چهارشــنبه مــورخ ‪1399.9.26‬‬ ‫درســالن جلســات بنیــاد مســکن اســتان‬ ‫‪-10‬کد فراخوان در سامانه ستاد‪2099005251000009 :‬‬ ‫‪-11‬رعایت قانون حداکثر استفاده از ظرفیت کاری الزامی است‪.‬‬ ‫‪-12‬سایر جزییات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫‪-13‬پروژه غیر عمرانی می باشد‪.‬‬ ‫صالحیت و پایه پیمانکار‪ :‬حداقل پایه پنج رشته ابنیه می باشد‪.‬‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی مازندران‬ ‫پنج خدمت دیگر‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫غیرحضوری شد‬ ‫اگهی مزایده خودرو‬ ‫اگهی مزایده فروش خودرو اداره کل استاندارد مازندران‬ ‫اداره کل استاندارد مازندران در نظر دارد‪ :‬یک(‪)1‬‬ ‫دستگاه خودروی دولتی سواری پژو روا‪ -‬دوگانه‬ ‫سوز مدل‪( 1388‬قابل فروش و قابل شماره گذاری)‬ ‫خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند‪.‬‬ ‫عالقمندان به شرکت در مزایده می توانند ظرف‬ ‫یک هفته از روز پنجشنبه تاریخ ‪1399.09.06‬‬ ‫لغایت روز پنجشنبه ‪1399.09.13‬جهت بازدید در‬ ‫ساعات اداری به امور مالی اداره کل مراجعه و تنها‬ ‫از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به ادرس‬ ‫اینترنتی‪ ،www.setadiran.ir ‬ثبت نام نمایند‪.‬‬ ‫* شرکت در مزایده فروش خودرو برای عموم ازاد‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫*ادرس‪ :‬ساری‪-‬خیابان معلم‪-‬نبش معلم ‪-12‬اداره‬ ‫کل استاندارد استان مازندران‬ ‫م الف‪1051890 :‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل استاندارد استان مازندران‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫خرب‬ ‫کشف موتور سیکلت قاچاق‬ ‫در کالردشت‬ ‫فرمانـده انتظامی شهرسـتان کالردشـت از‬ ‫کشـف یـک دسـتگاه موتورسـیکلت قاچاق‬ ‫بـه ارزش یک میلیـارد و ‪ 500‬میلیون ریال‬ ‫در این شهرسـتان خبـر داد ‪.‬‬ ‫به گـزارش خبرنـگار پایگاه خبـری پلیس‪،‬‬ ‫سـرهنگ بهـادر دیلمـی در تشـریح ایـن‬ ‫خبـر‪ ،‬گفـت‪ :‬بـه منظـور برقـراری نظـم و‬ ‫امنیـت اجتماعـی‪ ،‬طـرح عملیاتـی برخورد‬ ‫بـا موتورسـیکلت سـواران متخلـف در ایـن‬ ‫شهرسـتان بـه اجـرا در امـد ‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان کالردشـت‬ ‫‪ ،‬افـزود‪ :‬در اجـرای ایـن طـرح کارگاهـان‬ ‫اداره مبـارزه بـا قاچـاق کاالی پلیـس‬ ‫اگاهـی موفـق بـه توقیـف یـک دسـتگاه‬ ‫موتورسـیکلت قاچـاق در ایـن شهرسـتان‬ ‫شـدند ‪.‬‬ ‫سـرهنگ دیلمـی ارزش موتورسـیکلت‬ ‫قاچاق کشـف شـده را بالغ بر یـک میلیارد‬ ‫و ‪ 500‬میلیـون ریـال عنـوان کـرد و اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬در ایـن خصوص پرونده تشـکیل و‬ ‫بـه مرجـع قضائی ارسـال شـد ‪.‬‬ ‫وی از تحویـل موتورسـیکلت کشـف شـده‬ ‫بـه سـازمان امـوال تملیکـی خبـر داد‬ ‫و از شـهروندان خواسـت‪ :‬بـرای مقابلـه‬ ‫بـا ناهنجـاری هـای اجتماعـی هرگونـه‬ ‫اطالعـات و اخبـاری را در زمینـه مسـائل‬ ‫امنیتـی و انتظامـی بـه مرکـز فوریـت های‬ ‫پلیسـی ‪ 110‬خبـر دهنـد‪.‬‬ ‫اجرای طرح مقابله با سرقت‬ ‫در جویبار‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار پایگاه خبـری پلیس‬ ‫سـرهنگ غالمرضا جعفری در تشـریح این‬ ‫خبـر‪ ،‬گفـت‪ :‬در پـی وقـوع چندیـن فقـره‬ ‫سـرقت سـیم بـرق و اماکـن خصوصـی در‬ ‫شهرسـتان جویبـار‪ ،‬موضوع در دسـتور کار‬ ‫مامـوران پلیـس اگاهی ان شهرسـتان قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان جویبـار ‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬در اجـرای ایـن ماموریـت‪،‬‬ ‫کاراگاهـان اداره مبـارزه بـا سـرقت پلیـس‬ ‫اگاهـی جویبـار بـا اجـرای طـرح ارتقـاء‬ ‫امنیـت اجتماعـی‪ ،‬موفـق بـه شناسـایی ‪8‬‬ ‫سـارق حرفـه ای در ایـن ارتبـاط شـدند ‪.‬‬ ‫سـرهنگ جعفری‪ ،‬افـزود‪ :‬پس از هماهنگی‬ ‫هـای قضائـی متهمـان در عملیاتی ضربتی‬ ‫دسـتگیر شـدند و در بازجویـی هـای بـه‬ ‫عمـل امده تاکنون به ‪6‬فقره سـرقت سـیم‬ ‫بـرق و ‪ 2‬فقـره اماکـن خصوصـی در ایـن‬ ‫شهرسـتان اعتـراف کردند ‪.‬‬ ‫سـرهنگ جعفـری‪ ،‬اموال مسـروقه کشـف‬ ‫گردیـد‪ ،‬در ادامـه رسـیدگی به ایـن پرونده‬ ‫نیـز خبـر داد و بیـان داشـت‪ :‬متهمان پس‬ ‫از تشـکیل پرونده به مرجـع قضائی معرفی‬ ‫شـدند و موضوع در دسـت بررسـی اسـت ‪.‬‬ ‫کشف موتور سیکلت قاچاق‬ ‫در کالردشت‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار پایگاه خبـری پلیس‬ ‫سـرهنگ غالمرضا جعفری در تشـریح این‬ ‫خبـر‪ ،‬گفـت‪ :‬در پـی وقـوع چندیـن فقـره‬ ‫سـرقت سـیم بـرق و اماکـن خصوصـی در‬ ‫شهرسـتان جویبـار‪ ،‬موضوع در دسـتور کار‬ ‫مامـوران پلیـس اگاهی ان شهرسـتان قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان جویبـار ‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬در اجـرای ایـن ماموریـت‪،‬‬ ‫کاراگاهـان اداره مبـارزه بـا سـرقت پلیـس‬ ‫اگاهـی جویبـار بـا اجـرای طـرح ارتقـاء‬ ‫امنیـت اجتماعـی‪ ،‬موفـق بـه شناسـایی ‪8‬‬ ‫سـارق حرفـه ای در ایـن ارتبـاط شـدند ‪.‬‬ ‫سـرهنگ جعفری‪ ،‬افـزود‪ :‬پس از هماهنگی‬ ‫هـای قضائـی متهمـان در عملیاتی ضربتی‬ ‫دسـتگیر شـدند و در بازجویـی هـای بـه‬ ‫عمـل امده تاکنون به ‪6‬فقره سـرقت سـیم‬ ‫بـرق و ‪ 2‬فقـره اماکـن خصوصـی در ایـن‬ ‫شهرسـتان اعتـراف کردند ‪.‬‬ ‫سـرهنگ جعفـری‪ ،‬اموال مسـروقه کشـف‬ ‫گردیـد‪ ،‬در ادامـه رسـیدگی به ایـن پرونده‬ ‫نیـز خبـر داد و بیـان داشـت‪ :‬متهمان پس‬ ‫از تشـکیل پرونده به مرجـع قضائی معرفی‬ ‫شـدند و موضوع در دسـت بررسـی اسـت ‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫پنج شنبه ‪ 6 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪758‬‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫حسین زادگان استاندار مازندران‪:‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان مازندران خبر داد ‪:‬‬ ‫کشف سموم کشاورزی در»سیمرغ»‬ ‫سـردار مرتضـی میرزایـی در گفـت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبـری‬ ‫پلیـس بـا اعالم این خبـر‪ ،‬گفت‪ :‬در پی کسـب خبری مبنـی بر دپوی‬ ‫انواع سـموم کشـاورزی و احتکاری در شهرسـتان سـیمرغ‪ ،‬موضوع در‬ ‫دسـتور کار پلیـس اگاهی قـرار گرفت‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬بـا انجـام اقدامـات اطالعاتـی و تحقیقـات گسـترده‬ ‫پلیسـی‪ ،‬انبـار دپو و احتکار سـموم کشـاورزی در شهرسـتان سـیمرغ‬ ‫شناسـایی شد‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامی اسـتان مازندران‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬مامـوران با همکاری‬ ‫کارشناسـان اداره جهـاد کشـاورزی و صمـت در بازرسـی از ایـن انبار‪،‬‬ ‫بیـش از ‪ 70‬هـزار لیتر انواع سـموم کشـاورزی کشـف کردند‪.‬‬ ‫ایـن مقـام انتظامی ارزش کاالی احتکار شـده را برابر نظر کارشناسـان‬ ‫بیـش از‪ 130‬میلیـارد ریـال عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬متهـم پـس از‬ ‫دسـتگیری بـا تشـکیل پرونـده بـه مرجـع قضائـی معرفی شـد‪.‬‬ ‫سـردار میرزایـی بـا اشـاره بـه اینکـه هـدف از احتـکار و قاچـاق کاال‬ ‫ضربـه بـه اقتصاد کشـور‪ ،‬منفعت طلبی و سـوء اسـتفاده از نیاز مصرف‬ ‫کننـدگان و سـایر نیازمنـدی های عمومی اسـت از مردم خواسـت در‬ ‫صـورت شناسـایی محتکران و عامالن ایجاد ناامنـی در نظام اقتصادی‪،‬‬ ‫مراتـب را بـه مرجـع قضائـی و انتظامی اطلاع دهند‪.‬‬ ‫‪ 87‬درصد سواحل مازندران ازاد شد‬ ‫ازاد سازی سواحل؛‬ ‫ارزوی چندین ساله مردم‬ ‫حسـین زادگان بـا اعلام ایـن کـه تاکنـون ‪ 87‬درصد‬ ‫سـواحل اسـتان ازاد شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬ازادسـازی‬ ‫باقیمانـده حریـم ‪ 60‬متری سـواحل اسـتان بـا جدیت‬ ‫تـداوم دارد و امروز یـک اولویت بـرای معاونت عمرانی‬ ‫اسـتانداری است‪‎ .‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال بـه نقـل از پایـگاه اطلاع رسـانی‬ ‫اسـتانداری مازنـدران‪ ،‬احمـد حسـین زادگان در جلسـه ی‬ ‫ازادسـازی سـواحل بـا اشـاره بـه اینکـه در شـهرهای سـاحلی‬ ‫مهم ترین و اساسـی ترین عنصر ظرفیت سـاحل و دریا اسـت‪،‬‬ ‫خاطرنشـان نمـود‪ :‬شـهرداران بایـد نـگاه ویـژه بـه سـواحل به‬ ‫عنـوان منبـع درامـد پایـدار داشـته باشـند‪ .‬شـهردارانی که به‬ ‫درامـد زایـی در مدیریـت شـهری توجـه نداشـته باشـند نمی‬ ‫تواننـد در راسـتای توسـعه شـهری گام بردارنـد‪.‬‬ ‫حسـین زادگان بـا اعلام ایـن کـه تاکنـون ‪ 87‬درصد سـواحل‬ ‫اسـتان ازاد شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬از درصـد باقیمانـده‪ 6 ،‬درصـد‬ ‫ان متعلـق بـه بخش خصوصی اسـت که تصمیمـات الزم برای‬ ‫ازاد سـازی ان بـا همراهـی حوزه قضایی در جلسـه امروز اتخاذ‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫اسـتاندار بـا اشـاره بـه ایـن کـه تصرفات دسـتگاه هـای دولتی‬ ‫خبر‬ ‫نیـز در حریـم ‪ 60‬متـری دریـا تقلیـل یافتـه و بـه ‪ 3‬درصـد‬ ‫رسـیده اسـت و مـی تـوان گفت در ایـن حوزه توفیقـات خوبی‬ ‫داشـتیم‪ ،‬خاطرنشـان سـاخت‪ :‬مناطـق نظامـی نیازمند سـاز و‬ ‫کارهایی اسـت که در حیطه سـتاد کل نیروهای مسـلح اسـت‬ ‫و نقشـه بـرداری هـای ان انجام شـده اسـت‪.‬‬ ‫او بـا اشـاره بـه ایـن که ازادسـازی باقیمانـده حریـم ‪ 60‬متری‬ ‫سـواحل اسـتان با جدیت تداوم دارد و دستگاه قضایی همکاری‬ ‫خوبـی در ایـن راسـتا دارد‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬امـروز ازادسـازی‬ ‫سـواحل یـک اولویـت بـرای معاونت عمرانی اسـتانداری اسـت‪.‬‬ ‫وی اظهـار نمـود‪ :‬شـهرداریها بایـد بـا پرهیـز از روزمرگـی و بـا‬ ‫ارائـه برنامـه راهبـردی در راسـتای درامدزایـی و افزایش منابع‬ ‫مالـی گام بردارند‪ .‬ازادسـازی‪ ،‬سـاماندهی و عمران سـواحل در‬ ‫ارزیابـی شـهرداران از نـکات قابـل توجه اسـت که بایـد مدنظر‬ ‫قـرار گیرد ‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در اسـتان بـا عنـوان اینکـه در سـواحل‬ ‫مـی بایسـت امـکان فعالیـت و حضـور سـرمایه گـذاران بخش‬ ‫خصوصـی فراهـم گردد‪ ،‬تصریح نمود‪ :‬اسـتفاده تمامـی مردم از‬ ‫سـواحل مطالبـه چندین سـاله اسـت که بـا ازادسـازی اراضی‬ ‫سـاحلی بایـد این مهـ م عملیاتی گـردد ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بازدید استاندار گیالن از اجرای طرح محله محور‬ ‫شهید سلیمانی در رشت‬ ‫با موافقت وزارت کشور‬ ‫تبدیل َط َبقدِ ه بخش گهرباران به شهر‬ ‫طبقـده مرکـز بخـش گهر بـاران شهرسـتان‬ ‫میاندورود شـهر شـد‪.‬‬ ‫تبدیـل َط َبقـدِه بخـش گهربـاران به شـهربه گزارش‬ ‫خبرگـزاری صداوسـیمای مرکـز مازنـدران‪ ،‬روابـط‬ ‫عمومـی اسـتانداری مازنـدران اعلام کـرد‪ :‬طـی‬ ‫نامـه ای از سـوی عبدالرضـا رحمانـی فضلـی‪ ،‬وزیـر‬ ‫کشـور به احمـد حسـین زادگان‪ ،‬اسـتاندار مازندران‬ ‫بـا تبدیل روسـتای طبقـده مرکز بخش گهربـاران از‬ ‫توابـع شهرسـتان میانـدورود بـه عنوان شـهر طبقده‬ ‫موافقت شـد‪.‬‬ ‫بـر ایـن اسـاس طبـق دسـتورالعمل نحـوه تبدیـل‬ ‫شـورای اسلامی روستا به شهر و تاسـیس شهرداری‬ ‫تاسـیس شـهرداری در شـهر طبقـده بالمانـع اعلام‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫انتصاب در توزیع برق مازندران‬ ‫اسـتاندار گیلان و همزمـان بـا هفتـه‬ ‫بسـیج‪ ،‬از روند اجـرای طـرح محله محور‬ ‫شهید قاسم سـلیمانی در راسـتای مقابله‬ ‫بـا شـیوع کرونا در یکـی از مناطق شـهر‬ ‫رشـت بازدیـد کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری‬ ‫گیلان؛ دکتـر ارسلان زارع عصر امـروز از روند‬ ‫اجرای طرح محله محور شـهید قاسـم سـلیمانی‬ ‫در منطقـه جمـاران شـهر رشـت بازدیـد کرد‪.‬‬ ‫ایـن طـرح در راسـتای مقابلـه بـا شـیوع کرونـا‬ ‫و همـه گیـری بیمـاری کوویـد ‪ 19‬بـا همکاری‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان و توسـط گروه‬ ‫هـای مردمـی بسـیج بـه اجـرا درامده اسـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان همچنیـن بـه مناسـبت هفته‬ ‫بسـیج‪ ،‬از پایگاه مقاومت بسـیج حر امام حسـن‬ ‫مجتبـی (ع) رشـت و نیـز اجـرای طـرح ویزیت‬ ‫رایگان پزشـکی در ایـن پایگاه مقاومـت‪ ،‬بازدید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی در حاشـیه ایـن بازدیدهـا در گفـت وگـو‬ ‫بـا خبرنـگاران‪ ،‬بـا تبریـک هفتـه بسـیج‪ ،‬ضمن‬ ‫گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای بسـیجی و‬ ‫قدردانـی از کوشـش هـای بسـیج در راسـتای‬ ‫اعتلای ارمـان هـای انقلاب اسلامی‪ ،‬گام‬ ‫برداشـتن برای تحقق منافع ملی بـه دور از نگاه‬ ‫هـای سیاسـی و نیز تالش هـای جهادگرانه انان‬ ‫در جریـان مقابلـه بـا کرونا‪ ،‬یکـی از عوامل موثر‬ ‫در انتقـال ایـن ویـروس را ارتبـاط بـا بیمـاران‪،‬‬ ‫مبتالیـان و کسـانی کـه ناقـل هسـتند ‪ ،‬عنوان‬ ‫و اظهـار کـرد‪ :‬شناسـایی این افراد و جداسـازی‬ ‫انان از سـایرین در جامعـه‪ ،‬از مهمترین راه های‬ ‫پیشـگیری شـیوع کروناست‪.‬‬ ‫دکتـر زارع بـا بیـان اینکـه بـرای ارزیابـی و‬ ‫اطمینـان از سلامت افـراد مختلـف‪ ،‬نیازمنـد‬ ‫رصـد و پایـش هسـتیم‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬در‬ ‫اجـرای طـرح بسـیج ملـی مبـارزه بـا کرونـا و‬ ‫نیـز غربالگـری‪ ،‬اسـتان گیلان پیشـتاز بـود‬ ‫و توانسـتیم بـا تحقـق ان در کمتـر از سـه‬ ‫هفتـه‪ ،‬تاثیرات بسـیاری در شناسـایی‪ ،‬مـداوا و‬ ‫جداسـازی بیمـاران شـاهد باشـیم‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بدلیـل عـادی انـگاری برخـی‬ ‫مبتالیـان و افـراد ناقـل‪ ،‬طـی مـاه هـای اخیـر‬ ‫شـاهد افزایش تعداد بیماران در کشـور و استان‬ ‫بـوده ایـم و بـر ایـن مبنـا ‪ ،‬مقـرر شـد رصـد و‬ ‫پایـش سراسـری در قالـب طـرح شـهید قاسـم‬ ‫سـلیمانی اجرایـی شـود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه بـا اجـرای ایـن طـرح همـه‬ ‫خانوارهـا تحت پوشـش قـرار می گیرنـد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در صـورت بروز عالئم و شناسـایی‪ ،‬مبتالیان در‬ ‫کمتریـن زمان‪ ،‬بـه مراکز درمانی و بیمارسـتانی‬ ‫ارجـاع می شـوند‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان اعمـال مراحـل بعـدی بـرای‬ ‫مبتالیـان همچـون رعایـت فاصلـه گـذاری و‬ ‫قرنطینـه را در قطـع زنجیـره انتقـال ویـروس و‬ ‫پیشـگیری از شـیوع بیمـاری تاثیرگذار دانسـت‬ ‫و اظهـار داشـت‪ :‬ایـن طـرح همزمان با سراسـر‬ ‫کشـور از نخسـتین روز اذرماه اجرایی شده و در‬ ‫حـال حاضر نیز رونـد خوبی دارد کـه امیدواریم‬ ‫حداکثـر ظـرف مـدت یـک مـاه‪ ،‬ایـن رصـد و‬ ‫پایـش انجام گیـرد‪.‬در اجرای طـرح محله محور‬ ‫بـا عنـوان شـهید سـلیمانی‪ ،‬حـدود دو هـزار و‬ ‫‪ ۹۶۰‬خانـوار تحـت پوشـش پایـگاه مقاومـت‬ ‫بسـیج حـر امام حسـن مجتبـی (ع) رشـت قرار‬ ‫دارنـد‪.‬در جریـان ایـن بازدیـد؛ رئیـس دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی گیلان و فرمانـده سـپاه اسـتان‬ ‫نیـز گزارشـی از رونـد اجـرای طـرح محله محور‬ ‫شـهید قاسـم سـلیمانی بیان داشـتند‪.‬‬ ‫به گزارش کرانه شمال؛ دراحکام جداگانه ای‬ ‫از سوی سپری مدیر عامل شرکت توزیع نیروی‬ ‫برق مازندران هادی یوسفی به سمت معاونت‬ ‫برنامه ریزی و محمدرضا خواجه سماکوش به‬ ‫سمت معاون مهندسی منصوب شدند ‪.‬‬ ‫تحقق جهش تولید با حضور دولت در کنار بخش خصوصی‬ ‫ارائه طرح های موفق تولیدی‪ ،‬حمایت از صنایعی که در کشور تولید‬ ‫دارند‪ ،‬استفاده از نخبگان‪ ،‬کاهش صادرات و رفع موانع تولید و‬ ‫حمایت مالی می تواند در ایجاد جهش تولید‪ ،‬مورد نظر باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫پنج شنبه ‪ 6 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪758‬‬ ‫به قلم وحید حاج سعیدی‬ ‫گزارش اختصاصی‬ ‫خبر‬ ‫خروج خودروهای پالک بومی‬ ‫از شهرهای قرمز مازندران به‬ ‫حداقل رسید‬ ‫ایا معجزه ابخیزداری‪ ،‬می تواند حیات را به تن‬ ‫خشکیده زمین بازگرداند؟‬ ‫احیای قنات‪ ،‬بازگشایی رگ های حیات!‬ ‫هـزاران سـال اسـت کـه کاریـز هـا یـا قنـات‬ ‫هـا اب مـورد نیـاز کشـاورزی و شـرب نواحی‬ ‫بسـیاری از مناطـق خشـک و نیمـه خشـک‬ ‫کشـور را تامیـن مـی کنند‪ .‬قنـات را می توان‬ ‫معجـزه ابخیـزداری ایـران باسـتان و یکـی از‬ ‫راه هـای موثـر انتقـال اب در دنیـا نامیـد که‬ ‫در حـال حاضـر در سـی کشـور دنیـا از ایـن‬ ‫فـن اوری برای انتقال اب اسـتفاده می شـود‪.‬‬ ‫قنـات هـا رگ هـای حیـات در زیـر زمیـن‬ ‫هسـتند کـه احیـای مجـدد انهـا در عصـر‬ ‫حاضـر که بحـران اب بـه یک مسـئله حیاتی‬ ‫بـدل شـده اسـت‪ ،‬گام موثـری در اسـتفاده‬ ‫بهینـه از اب و بـه نوعـی بازگشـایی رگ های‬ ‫حیـات محسـوب مـی شـود‪.‬‬ ‫ایـران جـزو معـدود کشـورهایی اسـت کـه‬ ‫پیشـینه سیسـتم ذخیـره سـازی و ابرسـانی‬ ‫شـهری اش بـه بیـش از ‪ ۱۰۰۰‬سـال مـی‬ ‫رسـد‪ .‬ایرانیـان باسـتان بـه تخمیـن تاریـخ‬ ‫نویسـان حـدود ‪ ۳۰۰۰‬سـال پیـش قنـات ها‬ ‫را بـه عنوان اولین سیسـتم ابرسـانی شـهری‬ ‫اختـراع کردنـد و سـپس ایـن سیسـتم در‬ ‫کشـور هـای دیگـر نیـز رواج یافت؛ بـه طوری‬ ‫کـه امـروزه ردپـای اسـتفاده از قنـات هـا در‬ ‫مناطـق وسـیعی از خاورمیانـه‪ ،‬شـمال افریقا‪،‬‬ ‫جنـوب اسـیا و همچنیـن اسـپانیا دیـده مـی‬ ‫شـود‪ .‬قنات ها شـاهکارهای مهندسی هستند‬ ‫کـه بـرای بیـش از دو هزار سـال اصلـی ترین‬ ‫سیسـتم مدیریـت اب در ایـران بـوده انـد‪،‬‬ ‫اگرچـه حتـی امروزه نیـز در برخـی از مناطق‬ ‫بیابانـی ایـران و دیگـر کشـورها که با مشـکل‬ ‫کـم ابـی روبـرو هسـتند‪ ،‬مـورد اسـتفاده قرار‬ ‫مـی گیرند‪.‬‬ ‫بر اسـاس مشـاهدات تاریخی مهندسـی قنات‬ ‫در ایـران پیشـینه باسـتانی دارد و ریشـه این‬ ‫امـر در نیـاز ایرانیـان بـه اب و نگـرش انان به‬ ‫عنـوان یکی از سـمبل هـای پاکـی و صداقت‬ ‫باعـث شـده تـا پـدران مـا از قرنهـا پیـش بـا‬ ‫ابـداع یـک روش ابیـاری خـاص ‪ ،‬تعجب ملل‬ ‫مختلـف جهـان را برانگیزند‪ .‬خشـکی عمومی‬ ‫سـرزمین ایران (بجز منطقه سـر سبز شمالی)‬ ‫و درک مسـئله کم ابی در اغلب مناطق باعث‬ ‫شـده تـا ایرانیـان همیشـه بـه اب و تاثیـر ان‬ ‫در رونـد حیـات اجتماعـی خود توجهـی ویژه‬ ‫معطـوف دارنـد‪ .‬تاثیـر بسـزای بـه کارگیـری‬ ‫اب قنـات در زندگـی روزمـره و کشـاورزی‬ ‫مـردم ایـران باعث گردیـده تا بدلیل سـادگی‬ ‫و نیـز هنـر خاصـی کـه در ایـن رشـته مهـم‬ ‫ابیـاری مالحظه می شـود ‪ ،‬گسـتره اسـتفاده‬ ‫از ایـن فـن بـه تمامی سـرزمین پهنـاور ایران‬ ‫باسـتان کـه شـامل پاکسـتان ‪ ،‬ترکسـتان ‪،‬‬ ‫جنـوب روسـیه ‪،‬عـراق ‪ ،‬سـوریه ‪ ،‬عربسـتان و‬ ‫یمـن امـروزی بوده توسـعه یابد و با اسـتیالی‬ ‫اسلام بـر پـارت هـای ساسـانی در قـرن دوم‬ ‫هجـری این سیسـتم اب رسـانی تحت همین‬ ‫عنـوان در سراسـر عالـم مورد اسـتفاده و بهره‬ ‫بـرداری قـرار گیـرد و بـه تدریـج در اسـپانیا ‪،‬‬ ‫اروپـا و امریـکا و حتـی افریقا از قنـات ‪ ،‬بهره‬ ‫هـای فراوانـی برده شـود‪ .‬اما با صنعتی شـدن‬ ‫جهـان و احـداث چـاه هـای عمیـق و نیمـه‬ ‫عمیـق( که مضـرات انها در حال اشکارشـدن‬ ‫اسـت) کـم کم قنـات ها بـه فراموشـی رفتند‬ ‫و جـای خـود را بـه شـیوه هـای نویـن انتقال‬ ‫اب دادنـد‪ .‬امـا بحـران اب در سـال های اخیر‬ ‫جـدی تـر و هراسـناک تـر از ان اسـت بتوان‬ ‫ان را نادیـده انگاشـت‪.‬‬ ‫بـدون تردیـد بایـد اذعـان داشـت بـا وجـود‬ ‫توسـعه صنایـع مختلـف در دنیا و اسـتفاده از‬ ‫خبر‬ ‫شـیوه هـای نویـن در انتقـال اب و انـرژی‪،‬‬ ‫انتقـال هوشـمندانه اب از طریق قنات همواره‬ ‫بـه عنـوان بـه عنـوان یـک راهـکار ارزان و‬ ‫موفـق مـورد توجه مسـئوالن بگیرد‪ .‬اسـتفاده‬ ‫از نیـروی ثقـل جهـت انتقـال اب‪ ،‬عـدم نیـاز‬ ‫بـه انـرژی و مراقبـت شـبانه روزی‪ ،‬دائمـی‬ ‫بـودن جریـان اب‪ ،‬احتمال کمتـر الودگی اب‬ ‫قنـات به نسـبت اب های سـطحی‪ ،‬ارزانی اب‬ ‫قنـات و بومـی بـودن دانش فنـی ان از جمله‬ ‫مزایـای اسـتفاده از قنـات هـا مـی باشـند که‬ ‫در مقایسـه بـا طـرح هـای سوفسـطایی و پـر‬ ‫هزینـه ای نظیـر انتقـال اب دریـا یـا شـیرین‬ ‫کردن اب های شـور بسـیار منطقـی و مقرون‬ ‫بـه صرفه اسـت‪.‬‬ ‫هـر چنـد احـداث چـاه هـای غیـر مجـاز در‬ ‫طـول سـال هـا اخیـر‪ ،‬حیـات قنـات هـا را با‬ ‫مشـکالت جـدی مواجـه سـاخته انـد‪ ،‬ولـی‬ ‫بایـد اشـاره کـرد هنـوز هـم قنـات هـا در‬ ‫صنعـت ابـی کشـور حرف هـای زیـادی برای‬ ‫گفتـن و بـا جلوگیـری از احـداث چـاه هـای‬ ‫جدیـد و مسـدود کردن چـاه های غیـر مجاز‬ ‫مـی تـوان‪ ،‬گام هـای موثری در احیـای قنات‬ ‫ها برداشـت‪.‬‬ ‫از براینـد گفتـار فـوق چنیـن برمـی ایـد‪،‬‬ ‫برنامـه ریـزی گسـترده و علمـی در خصـوص‬ ‫احیـای قنـات ها امـری الزم و ضروری اسـت‬ ‫و پیشـنهاد مـی شـود بـا توجـه بـه شـرایط‬ ‫اقلیمـی و هیدروژئولوژیـک و توپوگرافیـک‬ ‫هـر منطقـه‪ ،‬مشـخصات سـفره هـای ابـدار‬ ‫و ظرفیـت ابدهـی انهـا و بـا در نظـر گرفتـن‬ ‫مالحظـات کشـاورزی و باغـداری‪ ،‬و رویکـرد‬ ‫هـای اقتصـادی هر منطقـه از ظرفیـت نهفته‬ ‫هـا قنـات هـا در انتقـال اب اسـتفاده کـرد تا‬ ‫علاوه بـر افزایـش میـزان کارایـی منابـع اب‬ ‫زیـر زمینی بـا رعایت مصالح زیسـت محیطی‬ ‫‪ ،‬زمینـه بـرای جلوگیـری از هـدر رفـت اب‬ ‫فراهم شـده و چشـم انداز روشـنی برای اینده‬ ‫ابـی کشـور رقـم زد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مراقبت و کنترل بیماری کرونا‬ ‫دربین دانشگاه های علوم پزشکی کشور عالی ارزیابی شد‬ ‫دکتر قاسـم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشـت در جلسـه‬ ‫ویدئـو کنفرانسـی که بـا حضـور رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران و معاونیـن درمان ‪ ،‬اموزش و روسـای بیمارسـتان های‬ ‫ریفرال اسـتان برگزار شـد در بررسـی وضعیت مراقبـت و درمان‬ ‫بیمـار ی کرونـا دراسـتان مازنـدران از عملکـرد دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی مازندران تقدیـر کرد ‪.‬‬ ‫دکتـر جـان بابایی بـا بیان اینکـه میانگین فوت بیمـاران کرونایی دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی مازنـدران از میانگیـن کشـوری پایین تر اسـت‪ ،‬بـا تقدیر از‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران و کادر بهداشـت و درمـان ایـن‬ ‫مجموعـه‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬مازنـدران در بیـن دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی‬ ‫کشـور کارنامـه بسـیار خوبـی در کنتـرل بیمـاری کرونا داشـته اسـت ‪.‬‬ ‫وی همچنین به بیشـتر بودن میانگین بیماران بسـتری در اسـتان مازندران‬ ‫نسـبت بـه میانگین کشـوری اشـاره کرد و افـزود‪ :‬این موضوع هم شـاخص‬ ‫خوبـی بـه شـمار مـی ایـد و نشـان مـی دهـد کـه بیمـاران قبـل از وخیم‬ ‫‪3‬‬ ‫شـدن وضعیـت بیماری بسـتری و تحـت مراقبـت و درمان قرار مـی گیرند‪.‬‬ ‫دکتـر جـان بابایـی بـه توفیـق دیگر دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران در‬ ‫کمتربـودن میـزان مـرگ بیمـاران کرونایـی در بخـش بسـتری و اورژانس‬ ‫نسـبت بـه سـایر دانشـگاه هـای علوم پزشـکی کشـور اشـاره کـرد و تاکید‬ ‫کـرد ‪ :‬ایـن شـاخص نیـز نشـان می دهـد درمـان بیمـاران و مراقبـت های‬ ‫انجـام شـده در سـطح بیمارسـتان هـای این اسـتان بـه خوبی صـورت می‬ ‫گیرد‪.‬معـاون درمان وزارت بهداشـت میانگین تعداد مـرگ به کل مراجعین‬ ‫سـرپایی و بسـتری بـا بیمـاری کووید ‪ ۱۹‬در حوزه تحت پوشـش دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی مازنـدران را ‪ ۸/۱‬درصـد عنـوان کرد و گفت ‪ :‬این شـاخص‬ ‫نیـز بیانگـر پائین بـودن میزان مرگ و میر ناشـی از این بیماری در اسـتان‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیـس پلیـس راهنمایـی و رانندگـی مازنـدران از‬ ‫همـکاری احـاد مـردم در اجـرای محدودیـت تـردد‬ ‫خودرویی در شـهرهای اسـتان قدردانـی کرد و گفت‬ ‫‪ :‬بررسـی نشـان می دهـد کـه خـروج خودروهـا بـا‬ ‫پلاک بومـی از شـهرهای سـاری ‪ ،‬بهشـهر و امل به‬ ‫عنـوان شـهرهای قرمز کرونایی اسـتان بـه حداقل و‬ ‫حتـی بـه صفر رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫سـرهنگ رحیم باقـری با بیان اینکـه از ابتدای طرح‬ ‫تاکنـون سرنشـینان حـدود هشـت هـزار دسـتگاه‬ ‫خـودرو قصـد ورود بـه شـهرهای مختلـف مازندران‬ ‫را داشـتند کـه بـا دریافت تذکر بـه مبـدا بازگردانده‬ ‫شـدند ‪ ،‬افـزود ‪ ۶۵۰ :‬دسـتگاه خـودرو نیـز به خاطر‬ ‫نقض محدودیت ها در شـهرهای اسـتان جریمه شده‬ ‫انـد‪.‬وی بـا اظهار ایـن که سـتاد پیشـگیری و مقابله‬ ‫بـا کرونا اسـتان همه تدابیـر را برای تـردد خودرویی‬ ‫ضـروری بیـن شـهری در نظـر گرفتـه اسـت ‪ ،‬تاکید‬ ‫کـرد ‪ :‬در سـتاد حتـی بـرای تـردد شـهروندانی کـه‬ ‫احضاریـه دادگسـتری دارنـد و یـا لزوم حضـور وکال‬ ‫در محـل کار ‪ ،‬مراجعـه بیمـاران به مراکـز درمانی و‬ ‫یـا تـردد برخـی از کارگران سـاختمانی و کشـاورزی‬ ‫بـا بـا خودروهـای شـخصی تدابیـر الزم اندیشـیده‬ ‫شـده و پلیـس نیـز همـکاری الزم را طبـق ضوابـط‬ ‫یعنی داشـتن مجـوز تردد کـه همان برچسـب های‬ ‫تعریف شـده اسـت ‪ ،‬دارد و در صورت لزوم به همراه‬ ‫داشـتن معرفـی نامـه هم مـورد قبـول قرار مـی گیرد‪.‬‬ ‫رئیـس پلیـس راهـور مازنـدران همچنیـن وضعیـت‬ ‫رعایـت ممنوعیـت تـردد از سـاعت ‪ ۲۱‬بـه بعـد در‬ ‫شـهرهای قرمـز مازنـدران را مطلـوب ارزیابـی کرد و‬ ‫گفـت ‪ :‬اگـر چه بـه دلیل کم شـدن سـاعت فعالیت‬ ‫صنـوف از جملـه مطـب پزشـکان و کلینیـک هـا ‪،‬‬ ‫ترافیـک سـنگین شـامگاهی بـه قبـل از اذان مغرب‬ ‫کشـیده شـده اسـت ‪ ،‬اما این مشـکل با رعایت مردم‬ ‫و بویـژه پزشـکان قابل حـل اسـت‪ .‬وی توضیح داد‬ ‫‪ :‬توقـع داریـم پزشـکان مسـتقر در مجتمـع هـای‬ ‫پزشـکی و البتـه بـا همـکاری شـهروندان علاوه بـر‬ ‫رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی ‪ ،‬تـردد خودرویـی‬ ‫همزمـان نداشـته باشـند و نیـاز اسـت تـا حضـور‬ ‫بیمـاران در ایـن مجتمع هـا طبق برنامـه زمانبندی‬ ‫باشـد که از سـوی پزشـکان برای انها در نظر گرفته‬ ‫مـی شـود و مهـم تـر این کـه توقـع داریم پزشـکان‬ ‫محتـرم حتما برنامـه زمانبندی به بیمـاران بدهند و‬ ‫بـر ضـرورت رعایـت برنامه هـم تاکیـد کنند‪.‬‬ ‫سـرهنگ باقـری رونـد رعایـت تـردد خودرویـی در‬ ‫شـهرهای مازنـدران را طی سـه روز گذشـته هر روز‬ ‫بهتـر از روز قبـل توصیـف کـرد و ادامـه داد ‪ :‬به نظر‬ ‫مـی رسـد همـه مـردم نسـبت بـه سلامت یکدیگر‬ ‫احسـاس مسـئولیت مـی کننـد و در واقـع اظهارات‬ ‫مـردم نشـان مـی دهد کـه اگـر اکنون همه نسـبت‬ ‫بـه اعمـال ایـن گونه محدودیـت های در بـازه زمانی‬ ‫محـدود پایبنـد باشـیم ‪ ،‬در اینـده بـه نفع همه اسـت‪.‬‬ ‫طـرح جامـع مدیریـت هوشـمند محدودیـت هـا که‬ ‫از روز شـنبه اغاز شـد شـامل منع تـردد خودروهای‬ ‫غیربومـی در شـهرهای قرمـز و ممنوعیـت تـردد از‬ ‫سـاعت ‪ ۲۱‬تا ‪ ۴‬بامداد است‪ .‬همچنین برای دو هفته‬ ‫فعالیت تمامی صنوف و مشـاغل به اسـتثنای سـطح‬ ‫یـک در مناطـق دارای وضعیت قرمز کرونایی تعطیل‬ ‫اسـت‪.‬در صـورت ورود خودروهای شـخصی با پالک‬ ‫غیـر بومی بـه شـهرهای دارای وضعیـت نارنجی این‬ ‫خودروهـا در هـر ‪ ۲۴‬سـاعت مانـدگاری مبلـغ ‪۵۰۰‬‬ ‫هـزار تومـان و در صـورت ورود بـه شـهرهای دارای‬ ‫وضعیـت قرمـز در هـر ‪ ۲۴‬سـاعت مانـدگاری مبلـغ‬ ‫یـک میلیـون تومـان جریمه می شـوند‪.‬‬ ‫ایـن طـرح کـه بـه منظـور جلوگیـری از هـه گیری‬ ‫ویـروس کرونـا در فصل سـرما در نظر گرفته شـد تا‬ ‫‪ ۱۴‬اذر مـاه ادامـه خواهد داشـت‪.‬‬ ‫در نشست ستاد اجرایی طرح ملی شهید سلیمانی گیالن مطرح شد‪:‬‬ ‫تکلیف سپاه بر مشارکت فعاالنه در اجرای طرح غربالگری گام چهارم‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال بـه نقـل از پایگاه اطالع رسـانی دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی گیالن نشسـت سـتاد اجرایی طرح بزرگ و عملیاتی‬ ‫سـپهبد شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی و در جهـت گام چهـارم‬ ‫مبـارزه بـا بیمـاری کوویـد ‪ ، 19‬نشسـتی بـا حضـور سـردار محمد‬ ‫عبـداهلل پـور‪ ،‬فرمانده سـپاه قـدس گیالن‪ ،‬دکتر ارسلان سـاالری‪،‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گیالن‪ ،‬مهنـدس سـیاوش غالمی‪،‬‬ ‫مدیرعامـل جمعیـت هالل احمـر گیلان‪ ،‬معاونیـن دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی گیلان بصـورت ویدیوکنفرانـس بـا مشـارکت مسـئوالن‬ ‫متناظـر ان ها در شهرسـتان ها اعـم از فرماندهان سـپاه های نواحی‪،‬‬ ‫مدیـران شـبکه های بهداشـت و همچنیـن روسـای هالل احمـر‬ ‫شهرسـتان ها برگـزار شـد‪.‬‬ ‫همـه بایـد در تحقـق اهـداف طـرح شـهید سـلیمانی‬ ‫مشـارکت فعاالنـه داشـته باشـند‬ ‫سـردار محمـد عبـداهلل پـور‪ ،‬فرمانـده سـپاه قـدس گیلان در این‬ ‫نشسـت قـدرت بسـیج را بسـیار حائـز اهمیـت برشـمرد و اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬بهداشـت و درمـان بایـد از ظرفیـت بی نظیر بسـیج در جهت‬ ‫مدیریـت بیمـاری کرونـا اسـتفاده کند‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه همـه باید کمـک کنند تـا هرچه سـریع تر‬ ‫کرونا در اسـتان ریشـه کن شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬تـاب اوری اجتماعی مردم‬ ‫در پـی مشـکالت اقتصـادی حاکـم در جامعـه کـه ناشـی از کرونـا‬ ‫سـت‪ ،‬کاهش یافتـه و بایـد هر چه سـریع تر ایـن بیماری در اسـتان‬ ‫و کشـور مهـار شـود‪.‬فرمانده سـپاه قـدس گیلان از افـزوده شـدن‬ ‫بندهایـی بـه دسـتورالعمل های اجرایی طرح ملی شـهید سـلیمانی‬ ‫در گیلان خبـر داد و گفـت‪ :‬عالوه بـر دسـتورالعمل هایی که طرح‬ ‫شـهید سـلیمانی به صـورت متمرکـز بـرای اسـتان ها تدوین شـده‪،‬‬ ‫چنـد ایتـم دیگـر نیز که به مسـائل بومـی و منطقه ای مـردم توجه‬ ‫ن اضافه شـده و توسـط بسـیجیان دنبـال می شـود‪.‬‬ ‫می کنـد‪ ،‬بـه ا ‬ ‫سـردار عبداهلل پور با اشـاره به ابعاد بومی سـازی شـده دستورالعمل‬ ‫بسـیج در اجـرای طـرح ملی شـهید سـلیمانی‪ ،‬افـزود‪ :‬در راسـتای‬ ‫الحـاق بندهایی به دسـتورالعمل های طرح شـهید سـلیمانی در هر‬ ‫خانـوار‪ ،‬یـک نفر به عنوان مسـئول کرونا که من بعد سـفیر سلامت‬ ‫ان خانواده خوانده می شـود مشخص شـده و تمامی مسـوولیت های‬ ‫خانـواده در امـور کرونـا را بر عهـده خواهند گرفت‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه همـه ادارات و سـازمان ها بایـد در طـرح‬ ‫شـهید سـلیمانی مشـارکت فعاالنه داشـته باشـند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫طـرح شـهید سـلیمانی هر جا کـه حوزه سلامت نیاز بـه همکاری‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬علاوه بـر دسـتگاه های مسـئول و متولی‪ ،‬بسـیج و‬ ‫نیروهـای ایـن قشـر پرتلاش‪ ،‬امادگـی هرگونـه خدمـت را دارند و‬ ‫خسـته نخواهند شـد‪.‬‬ ‫اقناع سـازی مردم ‪ ،‬شناسـایی بیماران و حمایت از اسـیب‬ ‫دیدگان از اهداف طرح شـهید سـلیمانی‬ ‫دکتـر ارسلان سـاالری‪ ،‬رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان نیز‬ ‫در ایـن نشسـت با اشـاره بـه فرمایش رهبـر معظم انقالب اسلامی‬ ‫در جهـت اجـرای هـر چه بهتر غربالگری در طرح شـهید سـلیمانی‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬ایـن طـرح بـه فرمـوده رهبـر معظـم انقالب اسلامی‬ ‫بایـد با اقناع سـازی مردم‪ ،‬غربالگـری بیماران کرونایـی و حمایت از‬ ‫اقشـار مسـتضعف دنبال شود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه زیرسـاخت های فراهم شـده در راسـتای اجـرای‬ ‫طرح ملی شـهید سـلیمانی در گیالن‪ ،‬افزود‪ :‬بیـش از ‪ 2000‬پایگاه‬ ‫مقاومـت و ‪ 200‬پایـگاه سلامت در اسـتان اماده اجـرای این طرح‬ ‫عملیاتـی و محلـه محور در گیالن هسـتند‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان همچنیـن پروتکل هـای‬ ‫پیاده سـازی گام چهـارم اماده سـازی تیم هـای عملیاتـی را بـرای‬ ‫عوامـل اجرایـی ان تشـریح کـرد و برنامه ریـزی‪ ،‬سـازمان دهی‪،‬‬ ‫مدیریـت و هدایـت تیم هـای عملیاتـی‪ ،‬اموزش تیم هـای عملیاتی‪،‬‬ ‫اسـتفاده از وسـایل حفاظت فردی‪ ،‬ثبت و گـزارش دهی فعالیت ها‪،‬‬ ‫نظـارت و پایـش‪ ،‬بودجـه و اعتبـارات‪ ،‬امـوزش و تبلیغـات عمومی‪،‬‬ ‫بهره گیـری از ظرفیـت برنامـه هـر خانـه یـک پایـگاه سلامت را از‬ ‫ارکان ایـن تیم هـای عملیاتـی دانسـت‪.‬‬ ‫اجـرا طـرح ناظـران سلامت هالل احمر با مشـارکت دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی در سطح اسـتان گیالن‬ ‫مهنـدس سـیاوش غالمـی‪ ،‬مدیرعامل جمعیـت هالل احمر اسـتان‬ ‫گیلان نیـز در ایـن نشسـت‪ ،‬بـا اشـاره بـه مشـارکت هالل احمر و‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی در اجرای طرح ناظران سلامت اظهار کرد‪:‬‬ ‫پـس از اجـرای طرح امران سلامت‪ ،‬ایـن بار طرح ناظران سلامت‬ ‫بـا مشـارکت دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان در راسـتای حمایت از‬ ‫زندگـی و سلامت انسـان ها و به منظـور مقابلـه بـا ویـروس کرونـا‬ ‫اجرا می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه توافقـات به عمل امـده بیـن جمعیـت هالل احمـر‬ ‫و دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان‪ ،‬افـزود‪ :‬معرفی ‪ ۴۰۰‬عضـو فعال‬ ‫در سـطح اسـتان بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی‪ ،‬حضـور اعضـاء در‬ ‫کارگاه اموزشـی از طریـق وبینـار‪ ،‬حضـور در ادارات‪ ،‬مراکـز ارائـه‬ ‫خدمـات عمومـی مردمی بـه جهت نظـارت بر رعایـت پروتکل های‬ ‫بهداشـتی ابالغـی از سـوی مراکـز بهداشـت‪ ،‬ارائـه اموزش هـای‬ ‫عمومـی کسـبه و ارائـه گـزارش روزانـه به سـتاد و مراکز بهداشـت‬ ‫(سـطح شهرسـتان ها) از تعهـدات جمعیـت هالل احمر در راسـتای‬ ‫اجـرای توافقـات ایـن نهـاد عام المنفعـه بـا دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫اسـتان گیالن اسـت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫پنج شنبه ‪ 6 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪758‬‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر گزارش‬ ‫خبر‬ ‫احمدی مدیرعامل سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساری‬ ‫دربازدید از پرسنل دفتر فنی و واحد پدافند غیرعامل‪:‬‬ ‫شمشیربند رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر تاکید کرد؛‬ ‫لزوم نامگذاری یکی از معابر اصلی شهر ساری‬ ‫به نام مرحوم ایت اهلل طبرسی‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـورای اسلامی شـهر سـاری‪،‬‬ ‫در ایـن جلسـه کـه بـا حضـور اقایـان شمشـیربند رئیـس و‬ ‫اقامیری‪ ،‬شـعبانی و بخشـی اعضای کمیسـیون برگزار شـد‪،‬‬ ‫بررسـی پیشـنهاد شـهرداری سـاری مبنی بر نامگذاری یکی‬ ‫از معابـر اصلـی شـهر بـه نام مرحـوم ایت اهلل نورا‪ ...‬طبرسـی‬ ‫نماینـده فقیـد ولـی فقیـه در اسـتان مازندران و درخواسـت‬ ‫انجمن صنفی کارگران سـاختمانی شهرسـتان در دستور کار‬ ‫قـرار گرفت‪.‬علیجان شمشـیربند رئیس کمیسـیون فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعـی و ورزشـی شـورای اسلامی شـهر سـاری در ایـن‬ ‫جلسـه بـا تبریـک فـرا رسـیدن هفتـه بسـیج بـه بسـیجیان‬ ‫جـان بـر کـف اظهـار داشـت‪ :‬شـجره طیبه بسـیج یـادگار با‬ ‫ارزش بنیانگـذار کبیـر انقالب اسلامی حضـرت امام خمینی‬ ‫(ره) مـی باشـد کـه در چهـار دهـه اخیـر خدمات شـایانی را‬ ‫بـه انقلاب و امـت والیتمـدار ایران عزیـز ارائه داده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه پیشـنهاد شـهرداری سـاری مبنـی بـر‬ ‫نامگـذاری یکـی از معابـر اصلـی شـهر سـاری به نـام مرحوم‬ ‫ایـت اهلل نـورا‪ ...‬طبرسـی نماینـده فقید مقام معظـم رهبری‬ ‫معظـم لـه در طـول حیـات بـا‬ ‫در اسـتان مازنـدران گفـت‪:‬‬ ‫ٌ‬ ‫خبر‬ ‫شهردار رشت در نشست با نائب رئیس اتاق‬ ‫اصناف کشور‪:‬‬ ‫نگاه شهرداری به‬ ‫اصناف کسب درامد‬ ‫نیست‬ ‫بـه گزارش واحـد خبر مدیریـت ارتباطات و‬ ‫امـور بین الملل شـهرداری رشـت‪ ،‬نشسـت‬ ‫سـید محمـد احمـدی شـهردار رشـت بـا‬ ‫جلال الدیـن محمـد شـکریه رئیـس اتـاق‬ ‫اصنـاف گیلان و نائـب رئیس اتـاق اصناف‬ ‫کشـور برگزار شـد‪.‬‬ ‫شـهردار رشـت در ایـن جلسـه بـا تاکیـد‬ ‫بـر نقـش مهـم اصنـاف در توسـعه و رونـق‬ ‫اقتصـادی شـهر گفت‪ :‬شـیوع کرونـا و تورم‬ ‫موجب خسـارت و اسـیب زیادی به کسـب‬ ‫و کار بازاریـان شـده اسـت و بایـد توجـه‬ ‫بیشـتری بـه این قشـر شـود‪.‬‬ ‫احمـدی بـا بیـان اینکه نـگاه شـهرداری به‬ ‫اصنـاف کسـب درامـد نیسـت‪ ،‬بیـان کـرد‪:‬‬ ‫خدمـت بـه اصنـاف خدمت بـه شـهروندان‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫احمـدی در ادامـه بـه برنامـه شـهرداری در‬ ‫ممیـزی امالک اشـاره کرد و عنوان داشـت‪:‬‬ ‫مقـرر شـد موافقـت نامـه ای در خصـوص‬ ‫ممیـزی املاک و اصنـاف بـا شـهرداری‬ ‫تنظیـم تـا اطالعـات موجـود در ایـن زمینه‬ ‫جهـت ارائـه خدمـات شـهری مناسـبتر و‬ ‫یکپارچـه سـازی سیسـتم شهرسـازی‪ ،‬بروز‬ ‫رسـانی شود‪.‬‬ ‫وی در پایان توسـعه شـهر را نیازمند تعامل‬ ‫و مشـارکت همـگان دانسـت و بـر ضـرورت‬ ‫مدیریـت یکپارچـه شـهری تاکیـد کـرد و‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬زمانـی شـهر توسـعه مـی یابد‬ ‫که همه دسـتگاه ها در پیشـرفت و توسـعه‬ ‫شـهر سـهیم باشند‪.‬‬ ‫برکـت شـان منشـا خیـر و برکـت بـرای اسـتان و خصوصـاً‬ ‫سـاری بـوده است‪.‬شمشـیربند افـزود‪ :‬در زمان شـورای دوره‬ ‫چهارم شـهر سـاری ایت ا‪ ...‬طبرسـی با نگاهی پدرانه همواره‬ ‫گره گشـای بسـیاری از مشـکالت اسـتان و شهرسـتان بوده‬ ‫و نیـز بعنـوان حامـی تمـام عیـار در کنـار مدیریـت شـهری‬ ‫مرکـز اسـتان قرار داشـت که افتتاح بسـیاری از پـروژه های‬ ‫مانـدگار همچـون فـاز اول بوسـتان عظیـم ملـل و بوسـتان‬ ‫والیـت حقـاً و انصافـاً مرهون حمایـت های بی دریغ ایشـان‬ ‫اسـت‪.‬وی تصریـح کرد‪ :‬پیشـنهاد شـهرداری در خصوص این‬ ‫نامگـذاری را بررسـی نمودیـم کـه نظـر اعضـای کمیسـیون‬ ‫بـر این اسـت بـا توجه بـه جایـگاه رفیع ایـت ا‪ ...‬طبرسـی و‬ ‫حـق بزرگـی که بـر گـردن مازندرانی ها و سـاروی هـا دارد‪،‬‬ ‫معبـر بهتـری بـرای نامگـذاری انتخـاب شـود کـه پیشـنهاد‬ ‫یکـی از معابـر اصلی شـهر سـاری در جلسـه مطـرح گردیده‬ ‫و مقـرر شـد در مکاتبـه ای بـا شـهرداری این موضـوع اعالم‬ ‫و پـس از انجـام امـور اداری بـه شـورا ارسـال تـا تصمیـم‬ ‫نهایـی در ایـن خصـوص در اسـتانه اولیـن سـالگرد ارتحـال‬ ‫ایشـان اتخـاذ شـود‪.‬رئیس کمیسـیون فرهنگـی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫تاکید بر خدمات رسانی مطلوب‬ ‫به شهروندان‬ ‫ورزشـی شـورای اسالمی شـهر سـاری همچنین با اشـاره به‬ ‫درخواسـت انجمـن صنفـی کارگران سـاختمانی شهرسـتان‬ ‫مبنـی بـر مسـاعدت شـهرداری جهـت واگـذاری قطعـه ای‬ ‫زمیـن بـه منظـور احـداث سـاختمان جدیـد ان گفـت‪ :‬در‬ ‫سـال ‪ 93‬بـا پیشـنهاد شـهرداری و موافقـت شـورای چهارم‬ ‫شـهر‪ ،‬سـاختمانی در خیابـان جـام جـم کـه مالکیـت ان‬ ‫متعلق به شـهرداری اسـت‪ ،‬موقتـاً به این انجمن واگذار شـد‬ ‫و در حـال حاضـر شـهرداری بدالیلـی دسـتور تخلیـه مکان‬ ‫مذکـور را داده کـه پس از بررسـی درخواسـت این انجمن در‬ ‫کمیسـیون مقرر شـد پس از طرح موضوع در جلسـه رسـمی‬ ‫شـورا ایـن سـاختمان همچنـان در اختیـار انجمـن صنفـی‬ ‫کارگران سـاختمانی قرار داشـته باشـد و شـورا و شـهرداری‬ ‫در راسـتای مسـاعدت بـه انهـا اقدامـات الزم را انجـام دهند‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت‪ ،‬صمـد ربانـی رئیس انجمـن صنفـی کارگران‬ ‫سـاختمانی سـاری نیـز بـا حضـور در ایـن جلسـه پیرامـون‬ ‫شـرایط و مشـکالت انجمـن توضیحاتـی بـه اعضـای‬ ‫کمیسـیون فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی شـورای اسلامی‬ ‫شـهر ارائـه داد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان سـیما‪ ،‬منظر و فضای سـبز شـهری‬ ‫شـهرداری سـاری‪ ،‬احمدی‪ ،‬رئیس سـازمان‪ ،‬قاسـمیان‪ ،‬رئیس اداره فنی‬ ‫و اجرایـی سـازمان بـه همـراه حجت االسلام والمسـلمین محمـدی امام‬ ‫جماعـت پـارک ملـل‪ ،‬در بیـن کارکنان و کارگـران زحمتکـش واحدهای‬ ‫فنـی و پدافندغیرعامـل در پـارک مادرحضـور بهـم رسـاندند و بـا انان به‬ ‫گفتگـو پرداختند‪.‬‬ ‫احمـدی ضمـن بازدیـد از ایـن واحدهـا بـه لـزوم همـکاری بیشـتر‪ ،‬ارائه‬ ‫راهکارهـا و پیشـنهادات الزم و تخصصـی در جهت پیشـرفت اهـداف‪ ،‬در‬ ‫راسـتای پویایـی سـازمانی تاکیـد نمودنـد و از تالش بـی وقفه انـان ابراز‬ ‫خرسـندی کردند‪.‬‬ ‫احمـدی در ایـن دیـدار از کارکنـان خواسـت تا با همدلی و تالش بیشـتر‬ ‫نسـبت بـه خدمـات رسـانی مطلـوب بـه شـهروندان کوشـا باشـند چـرا‬ ‫عملکـرد و خدمـات انهـا موجب بـه ارمغان امـدن رضایتمندی و شـور و‬ ‫نشـاط در بیـن شـهروندان مـی گردد‪.‬‬ ‫طـی ایـن گفتگـو حجت االسلام والمسـلمین محمـدی به بیان تشـویق‬ ‫روحیـه اخلاق مـداری و اتحـاد بـا اموزهای بـزرگان دیـن پرداخت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر چالوس خبر داد‪:‬‬ ‫ارسال متمم بودجه ‪ 99‬از سوی شهرداری‬ ‫چالوس‬ ‫رئیس شـورای اسلامی شـهر چالـوس گفت‪:‬‬ ‫متمـم بودجـه یـک صـد و بیسـت میلیـارد‬ ‫تومانی سـال ‪۱۳۹۹‬شـهرداری چالوس تحویل‬ ‫شـورای اسلامی شـهر گردید‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال ‪ ،‬مسـعود یعقوبـی اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬در جهـت تسـریع بررسـی و تصویـب الیحه‬ ‫فـوق بـا فوریـت و محوریـت کمیسـیون برنامـه و‬ ‫بودجـه در حـال بررسـی و طـی مراحـل اداری ان‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬شـورای اسلامی شـهر جلسـات‬ ‫کارشناسـی بـا حضـور شـهردار و کارشناسـان‬ ‫مربوطـه شـهرداری چالـوس تشـکیل و در صحـن‬ ‫شـورای اسلامی شـهر تصویـب خواهـد شـد تـا بـه‬ ‫سـرعت بـا طـی روال قانونـی مناقصـات ‪،‬قراردادهـا‬ ‫بـا پیمانـکاران معتبـر منعقـد و بـا نظـارت مسـتمر‬ ‫بـر رونـد اجـرای پـروژه هـا تـا پایان سـال بـه نتایج‬ ‫خـوب دسـت پیـدا کنیـم‪.‬‬ ‫یعقوبـی اذعـان داشـت‪ :‬بودجـه سـال ‪1399‬‬ ‫شـهرداری چالـوس ‪ 61‬درصـد عمرانـی و ‪ 31‬درصد‬ ‫جـاری مـی باشـد‪.‬‬ ‫دیدار فرمانده یگان ویژه مازندران‬ ‫با رئیس اتش نشانی ساری‬ ‫در دیـداری بـر همـکاری بیـن دو ارگان‬ ‫بویـژه در زمینه برنامه مشـترک اموزشـی و‬ ‫برگـزاری مانـور تاکید شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان اتش نشـانی‬ ‫وخدمات ایمنی شـهرداری سـاری‪ ،‬سـرهنگ امیر‬ ‫حسـنقلی پور فرمانـده یگان ویژه اسـتان با حضور‬ ‫در دفتر کار رئیس سـازمان اتش نشـانی سـاری با‬ ‫دومیرکالیـی رئیـس این سـازمان دیـدار و گفتگو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس ایـن گـزارش‪ ،‬سـرهنگ حسـنقلی پور‬ ‫فرمانـده یگان ویژه اسـتان در این دیـدار نیروهای‬ ‫اتـش نشـان را ایثارگران بی ادعا دانسـت و گفت ‪:‬‬ ‫بـرای تمام اتش نشـانان و کلیه کسـانی که در هر‬ ‫شـغلی نجاتگـر جـان و مال مـردم هسـتند احترام‬ ‫خاصـی قائلم ‪.‬‬ ‫سـرهنگ حسـنقلی پور ادامه داد ‪ :‬نیروی انتظامی‬ ‫و اتـش نشـانی دو ارگان الزم و ملـزوم یکدیگرنـد‬ ‫و در اکثـر ماموریـت هـا بطور مشـترک همکاری و‬ ‫حضـور دارنـد ‪ ،‬پـس نیـاز هسـت اتش نشـانی و‬ ‫یـگان ویـژه برنامـه هـای اموزشـی و مانـور هـای‬ ‫مشـترکی را در راسـتای هماهنگـی و خدمـت‬ ‫رسـانی بهتـر به مـردم که هـدف اصلی ماسـت به‬ ‫اجـرا در اورند‪.‬‬ ‫وی از زحمـات اتش نشـانان در خدمت رسـانی به‬ ‫شـهروندان تقدیـر و خواهـان تعاملات و همکاری‬ ‫هـای دوجانبـه بین ایـن دو ارگان مردمی شـد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان اتـش نشـانی سـاری نیـز در این‬ ‫دیـدار ضمن تقدیـر از خدمات نیرو هـای انتظامی‬ ‫و یـگان ویـژه‪ ،‬بـه موضوعـات مشـترک بیـن دو‬ ‫ارگان اشـاره و اظهـار کـرد ‪ :‬ایمنـی و امنیـت دو‬ ‫اصـل مرتبـط بـا یکدیگرنـد و بایـد تعاملات بین‬ ‫ایـن دو ارگان اتـش نشـانی و یـگان ویـژه بیش از‬ ‫پیش باشـد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان اتـش نشـانی بـا اشـاره بـه اینکه‬ ‫در بیشـتر عملیاتهـای اعزامـی اتـش نشـانی نیـاز‬ ‫بـه حضـور عزیـزان پلیـس هسـت و عملیاتهـای‬ ‫مشـترک زیـادی بـا حضور اتـش نشـانی و پلیس‬ ‫انجـام مـی شـود ‪ ،‬افـزود ‪ :‬ایـن سـازمان امادگـی‬ ‫کامـل بـرای همـکاری و تعامل مشـترک بـا یگان‬ ‫ویـژه دارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫پنج شنبه ‪ 6 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪758‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ‪:‬‬ ‫نیروگاه نکا در همه حوزه ها پیشرو و پیشتاز است‬ ‫معـاون راهبـری شـرکت مـادر تخصصـی تولید‬ ‫نیـروی بـرق حرارتـی در بازدیـد از نیـروگاه‬ ‫شهیدسـلیمی نـکا با نکوداشـت یـاد و نـام ‪33‬‬ ‫شـهید سـرافراز ایـن نیـروگاه اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫شـهدایی کـه بـرای خدمـت به مـردم جانشـان‬ ‫را فـدا کردنـد‪ ،‬رسـالت مـا را در ایـن مسـیر به‬ ‫مراتب سـنگین تـر میکنند و شـما نیـز از عهده‬ ‫ایـن مسـئولیت برامدید و اثبات کردیـد که برای‬ ‫خدمـت بـه مـردم حاضر بـه جانفشـانی هسـتید‪.‬‬ ‫ناصـر اسـکندری بـا اشـاره بـه سـرامدی و جایگاه‬ ‫نیـروگاه نـکا در صنعت بـرق افزود‪ :‬این نیـروگاه به‬ ‫عنـوان بزرگتریـن و به تعبیـری مـادر نیروگاههای‬ ‫کشـور‪ ،‬بـا همـت و تلاش شـما همچنـان در‬ ‫بخشـهای سـاخت داخـل‪ ،‬امادگـی تولیـد و سـایر‬ ‫حـوزه هـا پیشـرو و پیشـتاز اسـت‪ ،‬ایـن انسـجام‪،‬‬ ‫احسـاس مسـئولیت و کسـب افتخـار در شـرایط‬ ‫دشـوار دارای بـار ارزشـی و علمـی و قابـل ارائه در‬ ‫دانشـگاه هااسـت و مـی تـوان انـرا بـه سـایر حوزه‬ ‫هـا تعمیـم داد‪.‬‬ ‫️ وی بـا تاکیـد بـر بـرکات انسـجام و هماهنگـی در‬ ‫فائـق امـدن بر مشـکالت گفـت‪ :‬ما در ایـن فضای‬ ‫سـخت کنار هم جمع شـدیم تا در اساسـی ترین و‬ ‫زیربنایـی ترین بخـش خدماتی بـرای ارائه بهترین‬ ‫خدمـات بـه مـردم تلاش کنیـم و شـما بدرسـتی‬ ‫اثبات کردید که این کار شـدنی اسـت‪ .‬در شـرایط‬ ‫سـخت بـا تقویـت انسـجام‪ ،‬همدلـی و هماهنگـی‬ ‫غلبه بر مشـکالت تسـهیل میشـود‪.‬‬ ‫اسـکندری بـا بیـان اینکـه بدلیـل پاییـن بـودن‬ ‫قیمـت فـروش بـرق نسـبت بـه هزینـه تولیـد‪،‬‬ ‫تناسـب منطقـی بیـن درامدهـا و هزینـه هـای‬ ‫صنعـت بـرق وجـود نـدارد‪ ،‬بـر خودکفایـی اقتصاد‬ ‫صنعـت بـرق تاکید کرد و خاطرنشـان سـاخت‪ :‬در‬ ‫ایـن شـرایط صنعـت بـرق بایـد اقتصاد خـود را در‬ ‫فضـای دیگری سـر و سـامان بدهد‪ ،‬همـه میدانیم‬ ‫کـه نیروگاههـا تولیدکننـده بـا ارزشـترین کاالی‬ ‫قابـل خریـد و فروش هسـتند‪ ،‬ایـن کاالی با ارزش‬ ‫بایـد بـا نـگاه اقتصـادی تولیـد و عرضـه شـود‪ ،‬مـا‬ ‫میتوانیـم بـا همفکـری و اخـذ مجوزهـای الزم از‬ ‫طریـق عقـد قـرارداد دوجانبـه‪ ،‬تولیـد بیـت کوین‬ ‫و عرضـه بـرق در بـورس کاال و شـیوه هایـی کـه‬ ‫تاکنـون تجربـه نشـده‪ ،‬منابـع درامـدی جدیـدی‬ ‫بـرای صنعـت بـرق ایجاد کنیـم و اصوالً بـرای بقاء‬ ‫ایـن صنعـت چارهـای جز تحقـق خودکفایـی این‬ ‫صنعـت نداریم‪.‬‬ ‫معـاون راهبـری شـرکت مـادر تخصصـی تولیـد‬ ‫نیـروی بـرق حرارتـی بـه حساسـیت بـاالی بخش‬ ‫تولیـد در بیـن اضلاع سـه گانـه تولیـد‪ ،‬انتقـال و‬ ‫توزیـع‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن صنعـت از گذشـته توانسـته‬ ‫بـا مشـکالت ادامـه حیـات بدهـد و االن هـم بـا‬ ‫توانمنـدی بالقـوه موجود میتوان بر مشـکالت فائق‬ ‫امـد‪ ،‬چـون کارکنـان این صنعـت بویـژه در بخش‬ ‫تولیـدبـرایخدمـتبـهمـردمعاشـقانهکارمیکننـد‪.‬‬ ‫️ وی در فـراز دیگـری از سـخنان خـود بـه فراینـد‬ ‫تبدیـل حالـت اشـتغال بـکار نیروهـای شـرکتی‬ ‫اشـاره کـرد و خاطرنشـان سـاخت‪ :‬بـه اعتقـاد مـا‬ ‫نیـروی انسـانی و همـکاران مـا سـرمایه اصلـی و‬ ‫مقـدم بـر تمامـی داشـته هـای سـازمان هسـتند‪،‬‬ ‫اگـر نیـروی انسـانی بدرسـتی حمایـت و هدایـت‬ ‫شـود و توانمندی او از طریق ارائه اموزشـهای الزم‬ ‫ارتقـاء یابـد‪ ،‬قطعاً بر انگیـزه و دلبسـتگی او افزوده‬ ‫میشـود و با دلسوزی و عشـق و عالقه بیشتری کار‬ ‫میکنـد و امـور سـازمان در مسـیر اهـداف ترسـیم‬ ‫شـده بدرسـتی شـکل میگیـرد‪ .‬همـه بایـد تلاش‬ ‫کنیـم کـه شـرایط را بـه وضعیـت ایـده ال برسـانیم‪.‬‬ ‫اسـکندری همچنین بر شایسـته گزینـی همکاران‬ ‫در مجموعـه شـرکتهای تولیدبـرق تاکیـد کـرد و‬ ‫افـزود‪ :‬در بکارگیـری نیرو با حساسـیت عمل کنید‬ ‫تـا نیروهـای بـا کیفیـت و توانمنـد جـذب شـوند‪،‬‬ ‫اصـوالً معیـار اصلی گزینـش نیروها باید بر اسـاس‬ ‫توانمندی خودشـان شـکل باشـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در فـاز اول مجـوز تبدیـل وضعیـت‬ ‫‪ 920‬نفـر از همـکاران شـاغل در مجموعـه هـای‬ ‫خبر‬ ‫تولیدبـرق را دریافـت نمودیـم و تلاش خواهیـم تا‬ ‫پایـان سـالجاری تمـام سـهمیه فـاز اول بـا اولویت‬ ‫نیروهـای توانمنـد جـذب شـوند و انشـاءا‪ ...‬ایـن‬ ‫مسـیر را در سـال اینـده نیـز ادامـه خواهیـم داد‪.‬‬ ‫در ابتـدای این جلسـه محسـن نعمتـی مدیرعامل‬ ‫شـرکت مدیریـت تولید برق نکا گزارش مبسـوطی‬ ‫از اقدامـات و فعالیتهـای انجـام شـده و در دسـت‬ ‫اقـدام نیـروگاه در ارتبـاط بـا طرحها و پـروژه های‬ ‫بهینـه سـازی و رفع موانـع و محدودیتهـای تولید‪،‬‬ ‫امادگـی بـاالی واحدهـا در تابسـتان‪ ،‬تعمیـرات و‬ ‫بهـره برداری از واحدها‪ ،‬بازسـازی و سـاخت داخل‬ ‫قطعـات‪ ،‬احـداث اب شـیرین کـن ‪ ،RO‬تعمیرات‬ ‫نیمـه اساسـی در حال انجـام واحد ‪ 3‬بخـار و واحد‬ ‫بخـار سـیکل ترکیبـی و نیـز چالشـها‪ ،‬برنامـه ها و‬ ‫اهـداف کوتـاه مـدت و بلنـد مـدت نیـروگاه ارائـه‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫️ دکتـر اسـکندری در ابتـدا از حوضچـه ورودی اب‬ ‫دریـا‪ ،‬تاسیسـات و تجهیـزات واحدهـای نیـروگاه‪،‬‬ ‫اتاقهـای فرمـان و نیـز رونـد پیشـرفت کار پـروژه‬ ‫احـداث اب شـیرین کـن‪ ، SWRO‬تعمیـرات‬ ‫نیمـه اساسـی واحـد ‪ 3‬بخاری و واحد بخار سـیکل‬ ‫ترکیبـی بازدیـد کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پیام تبریک مدیرکل بنادرودریانوردی امیراباد‬ ‫به مناسبت روز بسیج‬ ‫مدیـرکل بنادرودریانـوردی و منطقـه ویـژه‬ ‫اقتصـادی امیرابـاد به مناسـبت فرارسـیدن‬ ‫روز بسـیج مسـتضعفان پیام تبریکی را صادر‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫متن پیام به این شرح است‪:‬‬ ‫بی شـک هسـته اصلی تشـکیل بسیج مسـتضعفان ‪،‬‬ ‫مردم ازادی خواه امت پیامبر (ص) در ایران اسلامی‬ ‫می باشـند که پـس از پیروزی انقالب اسلامی ایران‬ ‫احیـاء دیـن مبیـن اسلام را در قالـب یـک حکومت‬ ‫اسلامی به رهبـری امام خمینـی (ره) رقـم زده اند‪.‬‬ ‫یکـی از تصمیـم های بی نظیر حضـرت امام خمینی‬ ‫(ره) در ازل انقلاب اسلامی ایـران ‪ ،‬سـاماندهی‬ ‫حرکـت خودجـوش و انقالبـی مردم بود کـه با صادر‬ ‫کـردن فرمان تشـکیل سـازمان بسـیج مسـتضعفین‬ ‫در سـال ‪ ، ۵۸‬یـزال هیمنـه پوشـالی دشـمنان ایـن‬ ‫مرزوبـوم را بـه منصـه ظهـور قـرار داد به طـوری که‬ ‫نقـش بسـیج مردمـی در هشـت سـال دفـاع مقدس‬ ‫مهندس ستار اقایی پور مدیر توزیع برق شهرستان رودسر اعالم کرد‪:‬‬ ‫جایگزینی ‪ 47‬کیلومتر شبکه فرسوده با کابل‬ ‫خودنگهدار برای اصالح و بازسازی شبکه‬ ‫مدیـر توزیـع بـرق شهرسـتان رودسـر اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬باوجود تنگناهای مالی و شـیوع گسترده‬ ‫کرونـا‪ ،‬از ابتـدای سـال تـا پایـان مهـر ‪ 99‬و بـا‬ ‫تلاش همـکاران امور توزیع برق رودسـر بیش از‬ ‫‪ 8.2‬کیلومتر شـبکه فشـار ضعیف و ‪ 3.3‬کیلومتر‬ ‫شـبکه فشـار متوسـط در سـطح این شهرسـتان‬ ‫احداث شـده اسـت‪.‬‬ ‫اقایـی پور خاطرنشـان کرد‪ :‬در راسـتای واگذاری‬ ‫انشـعاب بـرق بـه متقاضیـان جدیـد از ابتـدای‬ ‫سـال تا پایـان مهرمـاه ‪ 3651‬مشـترک جدید به‬ ‫مشـرکین امـور توزیـع بـرق رودسـر افزوده شـد‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬درراسـتای تامیـن بـرق پایـدار بـرای‬ ‫مـردم شـریف شهرسـتان بیـش از ‪ 47‬کیلومتـر‬ ‫شـبکه فرسـوده بـا کابـل خودنگهـدار جایگزیـن‬ ‫شـد و تلاش می شـود بـا برنامـه ریزی مناسـب‬ ‫و پـس از جـذب اعتبـارات الزم بازسـازی شـبکه‬ ‫‪5‬‬ ‫هـای فرسـوده با سـرعت و جدیـت انجـام پذیرد‬ ‫تـا در طول سـال بـه ویـژه در زمان وقـوع بحران‬ ‫هـای جـوی کمتریـن مشـکل بـرای مشـترکین‬ ‫محتـرم اتفـاق بیفتد‪.‬‬ ‫اقایـی پـور افـزود‪ :‬از ابتـدای سـال ‪ 28‬دسـتگاه‬ ‫ترانسـفورماتور نصـب شـد و تعـداد ‪ 18‬دسـتگاه‬ ‫ترانسـفورماتور بـرق تعمیر و افزایش قـدرت داده‬ ‫شـد‪.‬وی گفـت‪ :‬تـا پایـان مهـر مـاه ‪ 101‬پـروژه‬ ‫بـرای رفع ضعف برق مشـترکین به اجـراء درامد‬ ‫و تلاش خواهـد شـد این موضـوع تا پایان سـال‬ ‫بـا جدیـت پیگیری شـود‪.‬‬ ‫مدیـر توزیع برق شهرسـتان رودسـر تاکیـد کرد‪:‬‬ ‫بـا پیگیـری همـکاران و اجـرای طـرح جهـادی‬ ‫وصـول مطالبـات‪ ،‬درصد وصول مطالبـات در کل‬ ‫شهرسـتان ‪ 95.49‬درصـد می باشـد‪.‬‬ ‫اقایـی پـور در خاتمـه ضمـن تشـکر از مـردم‬ ‫و مسـئولین ایـن شهرسـتان در همراهـی امـور‬ ‫توزیـع بـرق رودسـر بـرای انجـام پـروژه هـا و‬ ‫خدمـت رسـانی بـه مـردم گفـت‪ :‬بـرای مجمـوع‬ ‫اقدامـات مذکـور تـا پایـان مهـر سـالجاری بیش‬ ‫از ‪ 136‬میلیـارد ریـال اعتبـار صـرف شـده اسـت‬ ‫و امیدواریـم بـا تلاش همکاران بتوانیـم خدماتی‬ ‫شایسـته بـه مـردم شـریف شهرسـتان ارائـه کنیـم‪.‬‬ ‫در برابر دشـمن تـا بن دندان مسـلح ‪ ،‬حقیقتی انکار‬ ‫ناپذیر اسـت‪.‬بی تردید ‪ ،‬بسـیج مسـتضعفان در قلب‬ ‫هـای یکایـک مـردم ایران جـای دارد و حضـور فعال‬ ‫بسـیج در تمامـی عرصـه های فرهنگـی ‪ ،‬اجتماعی ‪،‬‬ ‫اقتصادی ‪ ،‬سـازندگی و ‪ ...‬بیانگر این مدعاسـت ‪ ،‬در‬ ‫کالمـی دیگر بسـیج مسـتضعفان را می تـوان حامی‬ ‫مـردم مسـتضعف برشـمرد کـه حتـی در حـوادث‬ ‫غیرمترقبـه و بالیـای طبیعـی ‪ ،‬بالگـردان ملت ایران‬ ‫مـی باشـند‪.‬اکنون بسـیج و بسـیجی نمـاد اخالص و‬ ‫معرفـی توانمنـدی هـا و ظرفیت هـای معتنابه مردم‬ ‫عزیزمـان مـی باشـد که گاهی بـا لبـاس رزم ‪ ،‬گاهی‬ ‫درلبـاس فرهنـگ ‪ ،‬گاهی در لباس مدافعان سلامت‬ ‫در برابـر ویـروس عالـم گیـر کرونا و گاهـی در لباس‬ ‫دفـاع از حریـم والیـت ‪ ،‬سـمبل ‪ ،‬رمـز و ضامن عبور‬ ‫موفـق از مشـکالت و مصائـب ایـن روزهـای کشـور‬ ‫اسـت‪.‬اینجانب در پایـان ‪ ،‬با اغتنام از فرصت بدسـت‬ ‫امـده در ایـن روز گرانقـدر ‪ ،‬ضمـن گرامیداشـت یاد‬ ‫و خاطـره شـهدای عزیـز ‪ ،‬روز بسـیج مسـتعفان را‬ ‫خدمـت مقام معظـم رهبری (مدظله العالـی) ‪ ،‬مردم‬ ‫عزیـز ایران اسلامی و همـکاران خـودم در اداره کل‬ ‫بنادرودریانـوردی امیرابـاد تبریـک عرض نمـوده ‪ ،‬و‬ ‫امیـدوارم با تقویـت روحیه بسـیجی ‪ ،‬مصداق عملی‬ ‫فرمایـش امـام خمینـی (ره) کـه « بسـیج ‪ ،‬میقـات‬ ‫پابرهنـگان و معراج اندیشـه پاک اسلامی اسـت که‬ ‫تربیـت یافتـگان ان نـام و نشـان در گمنامـی و بـی‬ ‫نشـانی گرفته اند‪ ».‬باشـیم‪.‬‬ ‫کمیته رصد و احیای واحدهای تحت تملک بانک ها‬ ‫در گیالن تشکیل می شود‬ ‫فرهـاد دلـق پـوش در نشسـتی بـا دبیـر شـورای‬ ‫بانک هـای اسـتان گیالن بـا تاکید بر ضـرورت حمایت‬ ‫از بخـش تولیـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬بـرای افزایـش تـوان و‬ ‫شـتاب دهی به فعـاالن بخش تولیـد نیازمند همکاری‬ ‫بانک هـا هسـتیم‪.‬رئیس سـازمان صمت گیلان با بیان‬ ‫اینکـه کیفیـت و سـرعت خدمـات بانکـی‪ ،‬اثربخشـی‬ ‫بیشـتری در حـوزه تولیـد دارد‪ ،‬افـزود‪ :‬بـرای احیـای‬ ‫واحدهـای راکـد و ایجـاد طرح هـای جدیـد و بهـره‬ ‫بـرداری از ظرفیت هـای خالی و افزایـش روحیه تعاون‬ ‫بایـد ایـن همکاری هـا بیشـتر شـود‪.‬دلق پـوش میزان‬ ‫پرداخت هـای سـال مالـی گذشـته کارگروه تسـهیل و‬ ‫رفـع موانـع را مثبت عنـوان کرد و گفت‪ :‬بیـش از هزار‬ ‫و ‪ ۶۶۴‬میلیـارد تومـان تسـهیالت در مجمـوع به سـه‬ ‫بخـش صنعـت‪ ،‬گردشـگری و کشـاورزی در قالب این‬ ‫کارگـروه پرداخت شـده اسـت‪.‬‬ ‫معرفـی ‪ ۲۰‬واحـد صنعتـی بـرای دریافـت‬ ‫تسـهیالت رفـع موانـع تولیـد‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه میـزان تسـهیالت اختصـاص‬ ‫یافتـه بـرای سـال مالی امسـال همانند سـال گذشـته‬ ‫اسـت‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬از ‪ ۲۲‬ابـان امسـال تسـهیالت‬ ‫رونـق تولیـد بـه میـزان هـزار و ‪ ۱۰۰‬میلیـارد تومـان‬ ‫بـرای گیلان در نظـر گرفتـه شـده کـه تاکنـون ‪۲۰‬‬ ‫واحـد صنعتـی بـرای اخـذ ایـن تسـهیالت جدیـد بـه‬ ‫بانک هـای عامـل معرفـی شـدند‪.‬دلق پـوش بـا بیـان‬ ‫اینکـه طرح هـای صنعتـی متقاضـی تسـهیالت از‬ ‫قبـل در کارگروه هـای فرعـی و کارشناسـی بـه صورت‬ ‫تخصصـی انالیـز و بررسـی می شـوند‪ ،‬عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫صـدور هدفمنـد و کارشناسـی مجوزهـا ملاک عمـل‬ ‫اسـت‪.‬وی ادامـه داد‪ :‬برخـی طرح ها در اسـتان اشـباع‬ ‫شـده اسـت و در هنـگام صـدور مجوزهـا راهنمایـی‬ ‫الزم بـه سـرمایه گـذاران توسـط اداره طـرح و برنامـه‬ ‫سـازمان صمت گیلان انجام می شـود‪.‬رئیس سـازمان‬ ‫صمـت گیلان در ادامه بـر ضرورت تشـکیل کمیته ای‬ ‫بـرای رصـد و احیـای واحدهـای تحت تملـک بانک ها‬ ‫تاکیـد کـرد و گفـت‪ :‬اطالعـات ایـن دسـته از واحدها‬ ‫بـه صـورت کامـل توسـط بانک هـا احصـاء شـود و در‬ ‫اختیـار این سـازمان قرار گیرد تا شـرایط انها بررسـی‬ ‫و بـه افـراد حقیقـی و حقوقی دارای اهلیـت برای ادامه‬ ‫فعالیـت واگـذار شـود تـا برخـی کـه راکـد هسـتند‪،‬‬ ‫مجـدد بـه چرخـه تولیـد بازگردانده شـوند‪.‬‬ ‫کشف کالهبرداری‬ ‫اینترنتی در شهرستان نور‬ ‫سـرهنگ محمد زمان شـالیکار در گفت و‬ ‫گـوی اختصاصی با خبرنـگار پایگاه خبری‬ ‫پلیـس‪ ،‬گفـت‪ :‬در پـی مراجعه تعـدادی از‬ ‫شـهروندان بـه مراجـع قضائـی و انتظامی‬ ‫ایـن شهرسـتان مبنـی بـر برداشـت غیـر‬ ‫مجـاز وجـه از حسـاب انـان‪ ،‬موضـوع در‬ ‫دسـتورکار پلیـس فتـا قـرار گرفت‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرسـتان نـور‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫اجـرای ایـن ماموریـت‪ ،‬کاراگاهـان پلیس‬ ‫فتـا با بررسـی های همه جانبـه و اقدامات‬ ‫فنـی و مهندسـی متهمـان اصلـی ایـن‬ ‫پرونـده را شناسـایی کردند‪.‬‬ ‫سـرهنگ شـالیکار‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬متهمان‬ ‫را کـه بـه عنـوان دوره گـرد و فروشـنده‬ ‫میـوه و تـره بـار در بازارهـای هفتگـی‬ ‫سراسـر اسـتان فعالیـت مـی کردنـد‪ ،‬در‬ ‫عملیاتـی غافلگیرانـه توسـط مامـوران‬ ‫دسـتگیر شـدند‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتن نـور‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬متهمـان در بازجویـی‬ ‫هـای بـه عمـل امـده تاکنـون بـه‬ ‫کالهبـرداری یک میلیـارد ریالی از ‪ 18‬نفر‬ ‫از شـهروندان بـا روش دریافـت اطالعـات‬ ‫انـان از طریـق کارت هـای عابـر بانـک‬ ‫(فیشـینگ) اعتـراف کردنـد‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامی شهرسـتان نور در خاتمه‬ ‫بـا بیـان این کـه ایـن ‪ 2‬کالهبـردار حرفه‬ ‫ای پـس از تشـکیل پرونـده بـه مرجـع‬ ‫قضائـی معرفـی شـدند بـه مـردم توصیـه‬ ‫کـرد‪ :‬ضمـن خـودداری از قـرار دادن‬ ‫اطالعـات هویتـی‪ ،‬بانکی و رمـز عابر بانک‬ ‫خـود بـه سـایر افـراد‪ ،‬در موقـع پرداخـت‬ ‫هرگونـه وجهـی از طریـق کارت های عابر‬ ‫بانک مواقب سـوء اسـتفاده کالهبرداران و‬ ‫افراد شـیاد باشـند‪.‬‬ ‫محیط بانان ضابطان خاص‬ ‫دادگستری هستند‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ ساسـان کفایـی‬ ‫افـزود‪ :‬به منظور اشـنایی بیشـتر محیـط بانان‬ ‫حفاظـت محیـط زیسـت گیلان بـا قوانیـن‪،‬‬ ‫مقـررات و ضوابـط قضایـی دوره اموزشـی‬ ‫ضابطیـن دادگسـتری بـا رعایـت کامل شـیوه‬ ‫نامـه هـای بهداشـتی برگـزار شـد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬هـدف از برگـزاری ایـن دوره اموزشـی‬ ‫را اشـنایی هرچـه بیشـتر محیـط بانـان بـا‬ ‫ائیـن دادرسـی کیفـری و وظایـف ضابطیـن‬ ‫دادگسـتری در راسـتای انجـام تکالیـف و‬ ‫ماموریـت هـای قانونـی سـازمان برشـمرد و‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬محیـط بانـان ضابطیـن خـاص‬ ‫دادگسـتری محسـوب مـی شـوند و بایـد در‬ ‫بخـش هـای مختلـف در زمینـه حفاظـت و‬ ‫بهسـازی محیط زیسـت‪ ،‬قوانین شـکار و صید‪،‬‬ ‫الودگـی هـای زیسـت محیطـی و تخریـب‬ ‫زیسـتگاه هـا امـوزش هـای الزم را بـا قوانیـن‬ ‫جدیـد فـرا گیرنـد‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬اسـتان درحـال حاضـر بـا ‪۱۷۰‬‬ ‫نفـر محیـط بـان محافظـت مـی شـود کـه بـا‬ ‫توجـه به حساسـیت تنـوع بی نظیـر و مناطق‬ ‫گسـترده تحـت مدیریـت اگـر حمایـت همـه‬ ‫مـردم و همـکاری دسـتگاه محتـرم قضایـی و‬ ‫نیـروی خـدوم و زحمتکـش انتظامـی همـراه‬ ‫نباشـد بی شـک محیط بانان اسـتان دراین راه‬ ‫مقـدس بـا مشـکالت فراوانـی مواجـه خواهند‬ ‫شـد کـه ‪ ۱۴۱‬شـهید ‪ ۳۰۰‬جانبـاز در کشـور‬ ‫گـواه ان اسـت‪.‬‬ ‫کفایـی‪ ،‬در بخـش دیگـری از سـخنانش‬ ‫همچنیـن بـه برپایـی کارگاه هـای مشـارکتی‬ ‫تدویـن برنامه تـاالب بیـن المللی انزلی اشـاره‬ ‫کـرد و بیـان کـرد‪ :‬ایـن کارگاه مشـارکتی بـا‬ ‫هـدف اجـرای بهتـر برنامه هـای ارتباطـات‪،‬‬ ‫امـوزش‪ ،‬مشـارکت و اگاهی افزایـی هـر چـه‬ ‫ب انزلی برگـزار می‬ ‫بهتـر طـرح مدیریـت تـاال ‬ ‫شـود‪.‬وی ادامـه داد‪ :‬دومیـن کارگاه مشـارکتی‬ ‫تدویـن برنامـه ارتبـاط‪ ،‬امـوزش‪ ،‬مشـارکت و‬ ‫اگاهـی افزایی (سـیپا) تـاالب بین المللی انزلی‬ ‫نیـز با هدف حفاظت و بهره بـرداری خردمندانه‬ ‫از ایـن تاالب در شهرسـتان صومعه سـرا برگزار‬ ‫شـد‪ .‬شهرسـتان صومعـه سـرا بـا داشـتن‬ ‫بیشـترین مناطـق چهارگانـه در تـاالب شـامل‬ ‫منطقـه حفاظـت شـده سـیاه کشـیم‪ ،‬پناهگاه‬ ‫حیـات وحش سـلکه‪ ،‬و بخش جنوبـی پناهگاه‬ ‫حیـات وحش سـرخانکل وحـدود ‪ ۱۳‬رودخانه‬ ‫کـه به تاالب میریـزد از این حیـث دارای تنوع‬ ‫زیسـتی بـاال و از اهمیـت خاصـی برخـوردار‬ ‫اسـت‪.‬وی‪ ،‬ابعـاد مدیریـت احیـای تـاالب از‬ ‫جملـه مدیریـت فاضلاب‪ ،‬پسـماند‪ ،‬حفاظـت‬ ‫از اکوسیسـتم‪ ،‬مدیریت رسـوبات حـوزه ابخیز‪،‬‬ ‫پایـش تـاالب‪ ،‬فعالیـت هـای اکوتوریسـتی‪،‬‬ ‫برنامـه های اموزشـی و ارتقای فرهنگ زیسـت‬ ‫محیطـی در قالـب ‪ ۱۰‬کـد پروژه تعریف شـده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫پنج شنبه ‪ 6 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪758‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫معاون سواداموزی اموزش و پرورش مازندران‪:‬‬ ‫‪ 10‬اصل مدیریتی وزیر محترم در حوزه‬ ‫سواداموزی اجرا می شود‬ ‫معـاون سـواد اموزی و امـوزش و پـرورش مازندران بـر ‪ 10‬اصل اساسـی مدیریتی‬ ‫بر اسـاس دیـدگاه عالی وزارت در اسـتان مازندران همـواره مورد تاکیـد بوده و در‬ ‫اجـرای ان گام های موثر برداشـتیم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابط عمومـی اموزش و پـرورش مازنـدران؛ «داود تقی نیا»‬ ‫در جلسـه ویدئو کنفرانسـی سـازمان سـواداموزی وزارت اموزش و پرورش بر اقدامات صورت‬ ‫گرفتـه از ناحیـه سـواداموزی اسـتان مازنـدران تاکید کـرد و گفت‪ :‬اسـتان مازنـدران از جمله‬ ‫اسـتان های بـا سـواد بـا امار ‪ 98.8‬درصـد با سـوادی در ایران اسـت‪ .‬که این امر نشـان دهنده‬ ‫کوشـش فراوان سـواداموزان و اشـتیاق بی سـوادان به یادگیری در اسـتان اسـت‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه ‪ 10‬اصل اساسـی و نظـارت حداکثـری‪ ،‬در امور سـواداموزی‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬در حـوزه سـواداموزی‪ ،‬اسـتان مازنـدران اقدام به تکثیـر لوح اموزشـی به تعداد‬ ‫سـواداموزان کـرده و انهـا را در اختیـار امـوزش دهنـدگان و سـواداموزان قـرار داده اسـت‬ ‫همچنیـن در راسـتای تسـهیل و تسـریع در امـور سـواد امـوزی اقدام به تشـکیل گـرو ه های‬ ‫مجـازی در شـبکه هـای مجـازی کرد‪ .‬شـایان ذکر اسـت که تمامـی این محیط های اموزشـی‬ ‫در فضـای مجـازی از طریـق بازرسـین اداره کل امـوزش و پـرورش مازنـدران بـه صـورت غیر‬ ‫حضـوری رصد می شـوند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه برگزاری جلسـات اقماری بـا حضور حداقلـی و فاصله گـذاری اجتماعی در ‪7‬‬ ‫گروه‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬در راسـتای ارتباط حداکثری با کارکنان و کاربران حوزه سـواداموزی‪،‬‬ ‫اقـدام بـه تشـکیل چنین جلسـاتی کـرد و در این جلسـات بـر موضوعاتی همچون اشـنایی با‬ ‫فضـای اموزشـی جدیـد و توانایی بهره گیـری از امکانات جدیدی که تکنولـوژی در اختیار مار‬ ‫قرارداده اسـت‪ ،‬تاکید و اشـاره می شـود‪.‬‬ ‫تقـی نیـا بـا اشـاره بـه ظرفیت هـای موجـود در حـوزه سـوداموزی و فراهم نمودن مشـارکت‬ ‫ذینفعـان‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬در ایـام شـیوع ویـروس کرونا سـواداموزان اقـدام به تولید بیـش از ‪60‬‬ ‫هـزار ماسـک‪ ،‬گان‪ ،‬دسـتکش‪ ،‬کاله و مـواد ضدعفونی بسـته بندی شـده در مراکـز یادگیری‬ ‫محلـی کردنـد کـه ایـن امـر نشـان دهنـده ظرفیت بـاال و عالقـه بـه مشـارکت در پویش های‬ ‫مردمـی در میان سـواداموزان اسـت‪.‬‬ ‫معـاون سـواداموزی امـوزش و پـرورش مازندران با اشـاره بـه هماهنگی در بیـن کارکنان این‬ ‫حـوزه‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬بـا توجه به کسـب مقام نخسـت مازنـدران و ادامه این روند تا ریشـه‬ ‫کنـی کامـل بی سـوادی‪،‬لزوم مشـارکت مدیـران مـدارس در شناسـایی و جذب بی سـواد و کم‬ ‫سـواد بیش از پیـش مورد انتظار اسـت‪.‬‬ ‫مدیرکل و مسئوالن ورزش و جوانان‬ ‫در منزل ورزشکاران بسیجی قائم شهر‬ ‫حضور یافتند‬ ‫بـه مناسـبت هفتـه بسـیج مسـئوالن ورزش و جوانـان در منزل اریـن غالمی که‬ ‫مقابـل ورزشـکاران رژیم صهیونیسـتی حاضـر به رقابت نشـده بود و نعیم حسـن‬ ‫زاده از کشـتی گیـران با اخالق ورزش کشـور حضـور یافتند ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل ورزش و جوانـان مازنـدران‪ ،‬حسـن رنگـرز مدیـرکل بـا‬ ‫همراهی مسـئوالن ورزش و جوانان‪ ،‬جناب سـرهنگ افشـار مسـئول بسیج ورزشـکاران استان‬ ‫و قدیمی رئیس ورزش و جوانان قائمشـهر به مناسـبت هفته بسـیج دیدارهایی با ورزشـکاران‬ ‫بسـیجی و خانواده انان داشـت‪.‬‬ ‫دکتـر رنگـرز ابتـدا بـا حضـور در منـزل ارین غالمـی قهرمـان ارزنده و اسـتاد بزرگ شـطرنج‬ ‫گفـت ‪ :‬اریـن در دو مقطـع حسـاس پای ارمـان های نظام و انقالب ایسـتاد ؛ و اعتقـاد و باورم‬ ‫اینسـت کـه بایـد حمایـت های همـه جانبه از ایـن ورزشـکار عزیز صـورت پذیرد ‪.‬‬ ‫مدیـرکل ورزش و جوانـان مازنـدران در ادامـه افزود ؛ مهمترین دغدغه ی ما تشـکیل شـورای‬ ‫عالـی ورزش اسـتان بـا حضور اسـتاندار محتـرم جهت حضور جـدی تمام دسـتگاه ها بمنظور‬ ‫بهـره منـدی قهرمـاان از حمایت ها و مسـاعدت هـا خواهد بود ‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن دیدارهـا دکتـر حسـن رنگرز بـا حضور در منـزل نعیـم وحدیثه حسـن زاده در‬ ‫قائمشـهر ضمـن تبریـک هفتـه بسـیج‪ ،‬از خانـواده ایـن دو ورزشـکار قهرمـان بدلیـل تعلیم و‬ ‫تربیـت صحیـح قدردانـی کرد ‪.‬‬ ‫وی افـزود؛ نعیـم حسـن زاده یـک اسـتعداد برتر در کشـتی اسـت که قطعا با تالش و پشـتکار‬ ‫اینـده ای درخشـان در پیش خواهد داشـت ‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫در راستای ستاد همکاری های حوزه و اموزش و پرورش؛‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش مازندران با نماینده مردم‬ ‫استان در مجلس خبرگان رهبری دیدار کرد‬ ‫از همکاری های اموزش و پرورش‬ ‫مازندران قدردانی می کنیم که در این‬ ‫حوزه تعامل دارند و دغدغه الزم برای‬ ‫تربیت نسلی مومن و متعهد وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش مازنـدران‬ ‫بـا نماینـده مـردم مازنـدران در مجلـس‬ ‫خبـرگان رهبـری دیـدار کـرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطالع رسـانی و روابـط عمومی‬ ‫امـوزش و پـرورش مازنـدران؛ مدیـرکل امـوزش‬ ‫و پـرورش مازنـدران در راسـتای همـکاری بـا‬ ‫حوزه هـای علمیـه با ایـت اهلل معلمی دیـدار کرد‪.‬‬ ‫علیرضـا سـعدی پـور در ایـن دیـدار بـر ضرورت‬ ‫تعامـل و هم افزایـی بـا ایـن نهـاد ارزشـی تاکیـد‬ ‫کرده و گسـترش مدارس معـارف را از برنامه های‬ ‫مهـم امـوزش و پـرورش مازندران دانسـت‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم مازنـدران در مجلـس خبـرگان‬ ‫رهبـری در ایـن دیـدار گسـترش فرهنـگ دینی‬ ‫در دانش امـوزان را از واجبـات مهـم جامعـه‬ ‫دانسـته و گفـت‪ :‬از همکاری هـای امـوزش و‬ ‫پـرورش مازنـدران قدردانـی می کنیم کـه در این‬ ‫حـوزه تعامـل دارنـد و دغدغـه الزم بـرای تربیت‬ ‫نسـلی مومـن و متعهـد وجـود دارد‪.‬‬ ‫شـایان ذکـر اسـت ایـت اهلل علـی معلمـی امـام‬ ‫جمعـه مـردم قائم شـهر و نماینـده مردم اسـتان‬ ‫مازنـدران در مجلـس خبـرگان رهبـری بـا‬ ‫همراهـی مدیـرکل امـوزش و پـرورش مازندران‬ ‫از حـوزه علمیـه خواهـران شهرسـتان قائم شـهر‬ ‫بازدیـد کردنـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گلستانی ها در طرح پاییزه ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫تومان کتاب خریدند‬ ‫مدیـرکل فرهنگـی و ارشـاد اسلامی‬ ‫گلسـتان گفـت‪ :‬در طـرح پاییـزه کتـاب‬ ‫در گلسـتان بیـش از دو میلیـارد و ‪۹۸‬‬ ‫میلیـون ریـال کتـاب بـه فـروش رفـت‪.‬‬ ‫ادله کشـمیری اظهـار کـرد‪ :‬پانزدهمین‬ ‫دوره طـرح توزیـع یارانـه کتـاب از‬ ‫طریـق کتاب فروشـی ها بـا عنـوان‬ ‫«پاییـزه کتـاب» در ‪ ۱۴‬کتاب فروشـی‬ ‫در شـهرهای گـرگان‪ ،‬گنبـدکاووس و‬ ‫کردکـوی اسـتان گلسـتان برپـا شـد که‬ ‫در پایـان‪ ،‬بیـش از دو میلیـارد و ‪۹۸‬‬ ‫میلیـون ریال توسـط کتاب فروشـی ها به‬ ‫فـروش رفـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـن دوره از‬ ‫طـرح ‪ ۶‬هـزار و ‪ ۷۶۴‬جلـد کتـاب بـه‬ ‫فـروش رسـیده اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬برخـی از‬ ‫کتاب فروشـی ها علی رغـم اینکـه بعضـاً‬ ‫در دومیـن روز طـرح میـزان اعتبـار‬ ‫تخصیصی شـان بـه پایـان رسـیده بـود‪،‬‬ ‫امـا خودشـان تصمیـم بـه ارائـه تخفیف‬ ‫بـه مشـتریان خـود بیـن ‪ ۲۰‬تـا ‪ ۳۰‬در‬ ‫صـد تـا پایـان روزهـای طـرح را داشـتند‪.‬‬ ‫کشـمیری گفـت‪ :‬در امـار اعالم شـده‬ ‫تعـداد فـروش خـارج از طـرح کـه‬ ‫توسـط کتاب فروش هـا اتفـاق افتـاده‪،‬‬ ‫لحـاظ نشـده اسـت و ایـن امـر نشـان‬ ‫از کتاب دوسـتی گلسـتانی ها حتـی در‬ ‫دوران سـخت اقتصـادی و کرونـا اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا ابراز امیـدواری اینکه در دوره های‬ ‫بعـدی طرح بـا رایزنی با خانه کتاب و …‬ ‫بتوانیـم میـزان تخصیصی هـا را افزایـش‬ ‫و دغدغه هـای کتاب فروشـان حاضـر‬ ‫را کـم کنیـم‪ ،‬گفـت‪ :‬کتاب فروشـی ها‬ ‫دغدغه هـای خـود را بـه اداره کل اعلام‬ ‫کننـد تـا بتوانیـم در اسـرع وقـت ان هـا‬ ‫را پیگیـری کنیم‪.‬‬ ‫عادلـه کشـمیری همچنیـن از همـه‬ ‫کتاب فروشـی های حاضـر در طـرح‬ ‫گلسـتان کـه بـه توصیه هـا و دسـتور‬ ‫عمل هـای سـتاد پیشـگیری و مقابلـه‬ ‫بـا کرونـا اسـتان توجـه نشـان دادنـد و‬ ‫در حـد تـوان کلیـه الزامـات را رعایـت‬ ‫کردنـد‪ ،‬قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫کسب دیپلم افتخار جشنواره بین المللی فیلم‬ ‫سیسیل ایتالیا توسط مستندساز مازندرانی‬ ‫"زخمـه" معـادل فارسـی واژه‬ ‫اسـت‬ ‫"‪"heartstring‬‬ ‫مستند ‪ ۳۰‬دقیقه ای" زخمه" روایتگر‬ ‫زندگـی شـیرین ‪ ،‬دختـر کردیسـت که‬ ‫بـا وجـود مشـکالت فـراوان در زندگـی‬ ‫بنـا دارد بـر خلاف زنـان قبیلـه اش به‬ ‫دنبـال هویت مادری خود باشـد ‪.‬و همه‬ ‫تـوان خـود را در روسـتای خـود به کار‬ ‫مـی بنـدد ‪ .‬در این میان او مشـکالت و‬ ‫معضلات اجتمـاع کوچـک زندگی اش‬ ‫را مـی شناسـد و سـعی دارد برای محو‬ ‫کـردن ان هـا تلاش کنـد ‪ ...‬این فیلم‬ ‫به جشـنواره سیسـیل ایتالیا راه یافته و‬ ‫در رقابـت بـا بیـش از هفتصد مسـتند‬ ‫از سراسـر جهـان ؛ موفـق بـه دریافـت‬ ‫دیپلـم افتخـار بهتریـن فیلـم مسـتند‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫"زخمـه " بـه فسـتیوال جهانـی فیلم‬ ‫راه ابریشـم ترکیـه نیـز راه یافتـه و هم‬ ‫اکنـون در حـال رقابت اسـت‪.‬‬ ‫شـایان ذکر اسـت مدیـرکل فرهنگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی مازنـدران‪ ،‬طـی پیامی‪،‬‬ ‫بـه ایـن هنرمند‪ ،‬کسـب دیپلـم افتخار‬ ‫را تبریـک گفـت‪ ،‬متـن پیـام مدیـرکل‬ ‫بدین شـرح اسـت‪:‬‬ ‫شاعر و مستندساز گرامی‬ ‫سرکار خانم مریم رزاقی‬ ‫افتخارافرینـی شـما در جشـنواره بیـن‬ ‫المللـی فیلـم سیسـیل ایتالیا و کسـب‬ ‫دیپلـم افتخـار فیلـم مسـتند " زخمـه‬ ‫" از ان جشـنواره ‪ ،‬موجـب مباهـات و‬ ‫خرسـندی گردیـد ‪.‬‬ ‫ایـن موفیقت را به سـرکارعالی ‪ ،‬عوامل‬ ‫فیلـم و هنرمنـدان مازندرانـی تبریـک‬ ‫گفتـه ‪،‬بـرای شـما ارزوی توفیقـات‬ ‫روزافـزون دارم‪.‬‬ ‫عباس زارع‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫مازندران‬ ‫اقناع افکار عمومی جامعه بر عهده اهالی رسانه است‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارشـاد اسلامی گیلان‪ ،‬فیروز‬ ‫فاضلـی در دیـدار بـا جمعـی از مدیـران‬ ‫مسـئول نشـریات اسـتان گیالن با اشاره‬ ‫بـه نقـش مهـم و تاثیرگذار رسـانه ها اعم‬ ‫از مکتـوب و مجـازی در جهـان‪ ،‬اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬نمونـه بـارز نقـش مهـم رسـانه را‬ ‫می تـوان در انتخابـات امریـکا مشـاهده‬ ‫کـرد کـه ترامـپ انتخابـات ریاسـت‬ ‫جمهـوری را بـه دو چیـز باخـت یکـی از‬ ‫ایـن مـوارد عـدم توجه به نقـش و قدرت‬ ‫رسـانه ها اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه رسـانه زبـان جامعـه‬ ‫اسـت و نمی تـوان نقش‪ ،‬جایـگاه و قدرت‬ ‫ان را نادیـده گرفـت‪ ،‬افـزود‪ :‬همه امور در‬ ‫عرصه هـای مختلـف بـا نقد پویا می شـود‬ ‫و ایـن اصـل بایـد از سـوی همـگان‬ ‫پذیرفته شـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫گیلان در ادامـه بـا تاکیـد بـر اینکـه در‬ ‫فضـای ازاد اطالعات شـفافیت به خودی‬ ‫خـود وجـود دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬مسـئوالن باید‬ ‫اسـتانه تحمـل خـود را باال بـرده و انتقاد‬ ‫پذیر باشـند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه ثبـت اخبـار و‬ ‫مانـدگاری ان بـر عهـده روزنامـه و‬ ‫رسـانه های مکتـوب اسـت‪ ،‬تصریـح کرد‪:‬‬ ‫پژوهشـگران و محققان بـرای بیان برخی‬ ‫از مطالب خود به اخبار منتشـر شـده در‬ ‫رسـانه های مکتـوب اسـتناد می کنند که‬ ‫این نشـان دهنـده اهمیت و جایـگاه این‬ ‫رسـانه ها اسـت‪.‬‬ ‫فاضلـی بـا اشـاره بـه مشـکالت حـوزه‬ ‫رسـانه های مکتوب‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مشـکالت‬ ‫بایـد ارجـاع شـود تـا پیگیری هـای الزم‬ ‫بـرای حـل و فصـل ان انجـام شـود‪.‬‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫درنشست مدیربنیاد مسکن بابلسروفریدونکناربا دکترباقرزاده نماینده مجلس بررسی شد‪:‬‬ ‫مشکالت روستای پائین احمد کال شهرستان بابلسر‬ ‫اجرای طرح هادی درروستای پائین احمد کال از مواردمطرح شده ومورد بررسی دراین جلسه بود‬ ‫که اجرای طرح دراین روستا هم اکنون درحال اجرا می باشد و تالش می شود تا هرچه سریعتر به‬ ‫اتمام برسد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابـط عمومی بنیاد مسـکن‬ ‫انقلاب اسلامی اسـتان مازنـدران ‪،‬‬ ‫محمـودی مدیـر بنیادمسـکن انقلاب‬ ‫اسلامی شهرسـتان بابلسـروفریدونکنار‬ ‫از جلسـه بـا دکترباقـرزاده نماینـده‬ ‫مـردم شهرسـتانهای بابلسـروفریدونکنار‬ ‫اسلامی‬ ‫شـورای‬ ‫درمجلـس‬ ‫دردفتردهیـاری روسـتای پائییـن‬ ‫احمـدکال بابلسـر ایـن شهرسـتان‬ ‫خبردادوگفت‪ :‬جلسـه بررسـی مشـکالت‬ ‫روسـتای پائیـن احمـد کالدرشهرسـتان‬ ‫دکترباقـرزاده‬ ‫باحضـور‬ ‫بابلسـر‬ ‫نماینـده مـردم شهرسـتانهای بابلسـر‬ ‫وفریدونکنـار درمجلس شـورای اسلامی‬ ‫‪ ،‬برخـی ازروسـای ادارات ‪ ،‬اعضـای‬ ‫شـورای اسلامی ودهیـاری روسـتا در‬ ‫دفترجلسـات دهیـاری روسـتای پاییـن‬ ‫احمـدکال برگزارشـد‪.‬‬ ‫محمودی مدیر بنیاد مسـکن شهرسـتان‬ ‫بابلسـر در خصـوص مـوارد مطرح شـده‬ ‫درایـن جلسـه اظهارداشـت‪ :‬جلسـه‬ ‫بررسـی مسـائل ومشـکالت روسـتای‬ ‫پائیـن احمـد کال در شهرسـتان بابلسـر‬ ‫باحضـور دکترباقـرزاده نماینـده مـردم‬ ‫شهرسـتانهای بابلسـر وفریدونکنـار‬ ‫درمجلـس شـورای اسلامی و سـایر‬ ‫مسـئولین شهرسـتانی برگزار که هریک‬ ‫از مسـئولین دستگاهها موانع و مشکالت‬ ‫مطـرح شـده مرتبط با سـازمان خـود را‬ ‫مـورد بررسـی ودرادامـه جهـت رفـع ان‬ ‫پاسـخ وراهکارهـای مناسـب را ارائـه‬ ‫نمودنـد و درایـن حیـن گزارشـی از‬ ‫فعالیتهـا و عملکـرد بنیاد مسـکن نیز در‬ ‫حـوزه های مختلـف اجرای طـرح هادی‬ ‫‪ ،‬بازنگـری طـرح ‪ ،‬بهسـازی مسـکن و‪...‬‬ ‫ارائـه و مـورد بررسـی قـرار گرفـت و‬ ‫بـه سـواالت مطرح شـده نیز پاسـخ داده‬ ‫شـد‪.‬وی ضمـن ارائه گزارشـی از فعالیتها‬ ‫و عملکـرد ایـن بنیـاد افـزود‪ :‬اجـرای‬ ‫طـرح هـادی درروسـتای پائیـن احمـد‬ ‫کال از مواردمطـرح شـده ومـورد بررسـی‬ ‫درایـن جلسـه بـود کـه اجـرای طـرح‬ ‫درایـن روسـتا هـم اکنـون درحـال اجرا‬ ‫مـی باشـد و تلاش مـی شـود تـا هرچه‬ ‫سـریعتر بـه اتمـام برسـد‪.‬‬ ‫محمودی همکاری ومسـاعدت دسـتگاه‬ ‫هـای اجرایـی ذیربـط در روسـتاها‬ ‫وهمچنیـن مشـارکت مـردم ‪ ،‬دهیـاری‬ ‫وشـوراها جهـت تسـریع در اجـرای‬ ‫پروژهـا را ضـروری وایـن مشـارکتها را‬ ‫موجـب پیشـرفت فعالیتهـای عمرانی در‬ ‫روسـتاها دانسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری مازندران‪ -‬ساری خبر داد‪:‬‬ ‫اجرای عملیات کپه کاری در سطح ‪۷۵۰‬‬ ‫هکتار از مراتع ییالقی استان‬ ‫بـه گزارش روابـط عمومـی اداره کل منابع‬ ‫طبیعـی و ابخیـزداری مازنـدران‪ -‬سـاری‪،‬‬ ‫نعمـت کوهسـتانی رئیس اداره امـور مراتع‬ ‫اداره کل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری‬ ‫مازنـدران‪ -‬سـاری‪ ،‬گفـت‪ :‬عملیـات کپـه‬ ‫کاری در سـطح ‪ ۷۵۰‬هکتـار از مراتـع‬ ‫ییالقـی اسـتان در حـال اجـرا اسـت‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪ :‬ایـن طرح بـا هدف تقویت پوشـش‬ ‫گیاهـی‪ ،‬اصلاح و احیـای مراتـع تخریـب‬ ‫شـده‪ ،‬جلوگیـری از فرسـایش خـاک‪،‬‬ ‫افزایـش ذخیـره ابـی خـاک‪ ،‬افزایـش‬ ‫ظرفیـت و تولیـد علوفـه در مراتـع ضعیف‬ ‫شهرسـتان های نـور‪ ،‬امل‪ ،‬بابل‪ ،‬سـوادکوه‬ ‫و سـاری بـا اعتبار ‪ ۶۰۰۰‬میلیـون ریال‪ ،‬در‬ ‫قالـب اعتبارات صندوق توسـعه ملـی اجرا‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫کوهسـتانی اظهار کـرد‪ :‬این پـروژه یکی از‬ ‫روش هـای اصلاح مراتـع کوهسـتانی می‬ ‫باشـد کـه بـا اسـتفاده از نیروهای انسـانی‪،‬‬ ‫چالـه های کوچکی در سـطح زمین حفر و‬ ‫داخـل ان بذور گیاهان مرتعـی قرار گرفته‬ ‫و سـپس بـا خاک پوشـانده می شـود‪.‬‬ ‫رئیـس اداره امـور مراتـع اداره کل منابـع‬ ‫طبیعـی و ابخیـزداری مازنـدران‪ -‬سـاری‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬تعـداد و فاصلـه چالـه ها در‬ ‫مراتـع مختلـف‪ ،‬متفـاوت بـوده و معمـوال‬ ‫بیـن‪ ۱/۵‬تـا ‪ ۲/۵‬متـر اسـت و در این طرح‬ ‫بـه طـور میانگیـن در هـر هکتار حـدود ‪۲‬‬ ‫هـزار و ‪ ۵۰۰‬چالـه بـرای عملیـات حفـر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫نعمـت کوهسـتانی اضافـه کـرد‪ :‬بذرهـای‬ ‫مرتعـی مـورد اسـتفاده بـرای اجـرای‬ ‫عملیـات‪ ،‬شـامل گونـه هـای سـازگار بـا‬ ‫منطقـه از جملـه علـف گندمـی‪ ،‬سـکاله‪،‬‬ ‫علـف پشـمکی‪ ،‬باریجـه‪ ،‬فسـتوکا و ‪...‬‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬ایشـان ادامـه داد‪ :‬محـدوده‬ ‫هـای کپه کاری شـده با گیاهـان مرتعی با‬ ‫مشـارکت و همـکاری مجریـان طـرح های‬ ‫مرتـع داری‪ ،‬دهیـاران‪ ،‬شـوراها بـه مـدت‬ ‫یـک تـا ‪ ۲‬سـال قـرق شـده و از ورود هـر‬ ‫گونـه دام جلوگیـری مـی شـود‪.‬‬ ‫پرداخت بیش از ‪ 1600‬فقره کمک هزینه‬ ‫کفن و دفن به مشمولین قانون تامین‬ ‫اجتماعی در استان گیالن‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل‬ ‫تامیـن اجتماعـی گیلان و بـه نقـل‬ ‫از پایـگاه خبـری اتیـه انالیـن ‪ ،‬رونـد‬ ‫افزایشـی پرداخت کمـک هزینه کفن و‬ ‫دفـن طی سـالها ‪ ۹۳‬تـا ‪ ۹۸‬و همچنین‬ ‫امـار مقایسـه ای ‪ ۷‬مـاه ابتـدای سـال‬ ‫جـاری در مقایسـه با مدت زمان مشـابه‬ ‫در سـال قبـل از سـوی مدیریـت امـار‪،‬‬ ‫اطالعـات و محاسـبات منتشـر شـد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس ایـن امـار‪ ،‬سـازمان تامیـن‬ ‫اجتماعـی در سـال ‪ ۹۳‬تعـداد ‪ ۴۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۵۸‬فقـره کمـک هزینـه کفن و دفن‬ ‫پرداخـت کرده اسـت‪ ،‬در حالی که روند‬ ‫افزایشـی پرداخـت این کمـک هزینه از‬ ‫سـوی سـازمان تامیـن اجتماعـی در‬ ‫سـال گذشـته به ‪ ۵۴‬هـزار و ‪ ۶۶۹‬مورد‬ ‫رسـیده است‪.‬‬ ‫همچنیـن ایـن امـار نشـاندهنده ایـن‬ ‫اسـت کـه در فروردیـن ماه سـال جاری‬ ‫هـزار و ‪ ۹۵۹‬مـورد کمـک هزینـه کفن‬ ‫و دفـن پرداخـت شـده که ایـن رقم در‬ ‫مهر ماه سـال جـاری به ‪ ۵‬هـزار و ‪۶۲۱‬‬ ‫فقره رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت بـر اسـاس بنـد ‪ ۱۸‬ماده‬ ‫‪ ۲‬قانـون تامیـن اجتماعـی یکـی از‬ ‫خدمـات سـازمان تامیـن اجتماعـی بـه‬ ‫افـراد تحت پوشـش کمـک هزینه کفن‬ ‫و دفـن اسـت‪.‬‬ ‫کمـک هزینـه کفـن و دفـن مبلـغ‬ ‫تخصیص ‪ 20‬میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های ابخیزداری گیالن‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابع‬ ‫طبیعـی وابخیـزداری اسـتان گیلان بـه‬ ‫نقـل از خیرگـزاری سـیمای مرکـز گیلان‬ ‫‪ ،‬سرپرسـت اداره کل منابـع طبیعـی و‬ ‫ابخیـزداری گیلان در دیـدار بـا فرمانـدار‬ ‫املـش گفـت‪ :‬بـرای اجـرای ‪ ۱۰‬طـرح‬ ‫ابخیـزداری در شهرسـتان های این اسـتان‬ ‫‪۱۵‬میلیـارد و ‪ ۵۰۰‬میلیـون تومـان اعتبار و‬ ‫بـرای اجـرای ‪ ۵‬طـرح در بخـش حفاظـت‬ ‫‪ ،‬حمایـت ‪ ،‬امـوزش و ترویـج و اجـرای‬ ‫پنج شنبه ‪ 6 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪758‬‬ ‫طـرح کاداسـتر ‪ ۴‬میلیـارد و ‪ ۷۰۰‬میلیـون‬ ‫تومـان اعتبـار از محل صندوق توسـعه ملی‬ ‫اختصـاص یافتـه که اسـت کـه ‪ 20‬میلیارد‬ ‫و ‪ 200‬میلیـون تومـان ان تخصیـص یافتـه‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫میرحامـد اختـری افزود‪ :‬عالوه بـر این ‪۷۵۰‬‬ ‫میلیـون تومـان اعتبـار هـم از محـل منابع‬ ‫اسـتانی بـرای اجـرای ‪ ۸‬طـرح در زمینـه‬ ‫ابخیـزداری و حفاظـت و احیـاء و امـوزش‬ ‫و ترویـج بـه ایـن اداره در اسـتان اختصاص‬ ‫یافته اسـت‪.‬‬ ‫وی در خصـوص اجـرای طـرح کاداسـتر‬ ‫گفـت‪ :‬بـا اجـرای ایـن طـرح تـا شـهریور‬ ‫اینـده تمـام سـندهای عرصـه هـای ملـی‬ ‫تـک برگـی مـی شـوند‪.‬‬ ‫در ابتـدای ایـن دیدار محمدرنجبـر فرماندار‬ ‫املـش گفت‪ :‬طـرح ابخیـزداری در رودخانه‬ ‫کیـارود بـا یـک میلیـارد و ‪ ۶۰۰‬میلیـون‬ ‫تومـان اعتبار یکـی از مهمتریـن طرح های‬ ‫در دسـت اجـرای این شهرسـتان اسـت‪.‬‬ ‫مقطوعـی اسـت کـه بـه منظـور جبران‬ ‫بخشـی از هزینه هـای مربـوط بـه‬ ‫کفـن و دفـن بیمـه شـده در مـواردی‬ ‫کـه خانـواده او ایـن امـر را بـه عهـده‬ ‫می گیرنـد پرداخـت می شـود‪.‬‬ ‫بـر اسـاس قوانیـن تامیـن اجتماعـی‪،‬‬ ‫کمـک هزینـه کفـن و دفـن علاوه بـر‬ ‫بازمانـدگان بیمـه شـدگان اجبـاری و‬ ‫اختیـاری‪ ،‬بـه بازماندگان بازنشسـتگان‪،‬‬ ‫ازکارافتـادگان کلـی و مقـرری بگیـران‬ ‫بیمـه بیـکاری متوفـی نیـز پرداخـت‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫شـرط اصلـی پرداخـت کمـک هزینـه‬ ‫کفـن و دفـن بـه بازمانـدگان‪ ،‬برقـرار‬ ‫بـودن ارتبـاط بیمـه ای متوفـی بـا‬ ‫سـازمان در زمـان فـوت اسـت امـا اگـر‬ ‫بیمـه شـده ای قبـل از فـوت بـه عللـی‬ ‫ماننـد بیمـاری و بـارداری بـه صـورت‬ ‫موقـت ارتبـاط کاری با کارفرما نداشـته‬ ‫باشـد‪ ،‬مشـمول دریافـت کمـک هزینه‬ ‫کفـن و دفـن اسـت‪.‬‬ ‫شـایان ذکـر اسـت در نیمـه نخسـت‬ ‫سـالجاری تعـداد ‪ 1600‬فقـره کمـک‬ ‫هزینـه کفـن و دفـن بـه مشـمولین‬ ‫مذکـور در تامیـن اجتماعـی گیلان‬ ‫پرداخـت گردیـده که این تعداد نسـبت‬ ‫بـه امـار ‪ 2438‬فقـره ای در کل سـال‬ ‫‪ 98‬بیانگـر رشـدی معـادل ‪ 30‬درصـد‬ ‫مـی باشـد ‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دکتر گوهردهی مدیر کل بهزیستی مازندران تشریح کرد‪:‬‬ ‫اقدامات اداره کل در راستای کاهش‬ ‫خشونت علیه زنان‬ ‫سـازمان بهزیسـتی بـرای کنتـرل و کاهـش خشـونت هـای علیه زنـان از‬ ‫جملـه خشـونت خانگی و حل مسـائل و مشـکالت زنـان خشـونت دیده و‬ ‫توانمندسـازی انـان‪ ،‬اقـدام به راه انـدازی برنامـه اورژانـس اجتماعی‪ ،‬خانه‬ ‫امـن‪ ،‬خانه سلامت و مرکـز بازپـروری زنان اسـیب دیده اجتماعـی نموده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل بهزیسـتی مازندران دکتـر گوهردهی با اشـاره به‬ ‫فعالیـت ‪ ۱۸‬مرکـز اورژانس اجتماعی در اسـتان گفـت ‪ :‬عالوه بر این مراکـز خانه امن‪،‬‬ ‫خانـه سلامت و مرکـز بازپـروری زنان اسـیب دیده اجتماعی در شهرسـتان سـاری و‬ ‫امـل مشـغول بـه فعالیت می باشـند کـه هـدف از راه اندازی ایـن مراکز ارائـه خدمات‬ ‫تخصصـی (روان شناسـی‪ ،‬مـددکاری‪ ،‬روان پزشـکی‪ ،‬حقوقی) به زنان خشـونت دیده و‬ ‫ایجـاد پنـاه گاهـی برای مصـون ماندن زنان و دختـران از خطرات و پیامدهای مشـکل‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه خدمـات دهـی اورژانـس اجتماعـی بـه ‪ ۶۲۰‬نفـر از زنـان و دخترانی‬ ‫طی شـش ماه نخسـت سـال جاری تحت خشـونت خانگی و یا اسـیب های اجتماعی‬ ‫قـرار گرفتنـد افـزود ‪ :‬از مجموع ایـن افراد تعداد ‪ ۲۰‬نفـر از زنانـی و دخترانی که مورد‬ ‫خشـونت ( اعـم از جسـمی‪ ،‬روانـی‪ ،‬جنسـی) قرار گرفتنـد‪ ،‬به دلیل عـدم امنیت جانی‬ ‫و نداشـتن سـرپناه‪ ،‬در مراکـز ذکـر شـده بصـورت شـبانه روزی نگهداری می شـوند تا‬ ‫اقدامـات اساسـی برای توانمندسـازی انان صـورت گیرد‪.‬‬ ‫مدیـر کل بهزیسـتی مازنـدران از شـهروندان شـریف اسـتان خواسـت تـا در صـورت‬ ‫مشـاهده هرگونـه خشـونت علیه زنان و دختـران با خط تلفـن ‪ ۱۲۳‬اورژانس اجتماعی‬ ‫تمـاس بگیرنـد و اضافـه کـرد ‪ :‬از راهکارهـای مناسـب بـرای پیشـگیری از خشـونت‬ ‫علیـه زنـان مـی توان بـه افزایش حمایـت قانونـی از زنان؛ افزایـش اگاهی خانـواده در‬ ‫راسـتای ارتبـاط مناسـب بـا دختـران و زنـان؛ توجه ویـژه در مـدارس به ارائه مشـاوره‬ ‫بـرای دانـش امـوزان و خانـواده ها؛ برگـزاری کارگاههـای اموزشـی در خصوص حقوق‬ ‫دختـران و زنـان در دانشـگاهها اشـاره کرد‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت مهمترین اقداماتـی که در زمینه خشـونت علیه زنان از سـوی این‬ ‫اداره کل انجام شـده اسـت به شـرح ذیل می باشـد‪:‬‬ ‫ ارائـه خدمـات مـددکاری اجتماعـی از قبیـل امـوزش اقدامـات محافظـت کننـده‪،‬‬‫حمایـت یابـی‪ ،‬اشـتغال ‪ ،‬تدریـس و ‪ ...‬در مراکـز اورژانـس اجتماعـی و خانـه امـن و‬ ‫مرکـز بازپـروری‪.‬‬ ‫ ارائـه خدمـات روان شـناختی از قبیل اموزش مهارت های زندگـی‪ ،‬خانواده درمانی‪،‬‬‫درمـان های شـناختی رفتـاری و ‪ . ...‬در مراکز اورژانـس اجتماعی و خانه امن‬ ‫ انجـام طـرح پژوهشـی با عنـوان تجارب زیسـتی زنان اسـیب دیده بمنظور بررسـی‬‫علـل خشـونت علیـه زنان و ارائـه راهکار بـه مدیران ارشـد جامعه‪.‬‬ ‫شـایان ذکـر اسـت در این راسـتا جلسـه اموزشـی تخصصی بـا رویکرد خانـواده محور‬ ‫در کار بـا زنـان تحـت خشـونت خانگـی بـا حضـور دکتـر فرید معـاون امـور اجتماعی‬ ‫بهزیسـتی کشـور‪ ،‬دکتر سیاوشـی مشـاور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده‪،‬‬ ‫دکتـر هـادی رئیـس انجمـن ازدواج و خانواده کشـور ‪ ،‬وحید حسـین زاده معـاون امور‬ ‫اجتماعـی بهزیسـتی اسـتان و کلیـه کارشناسـان اورژانـس اجتماعـی و مراکز اسـیب‬ ‫دیـدگان به صـورت ویدئـو کنفرانس برگزار شـد‪.‬‬ ‫امضاء تفاهم نامه همکاری اداره کل‬ ‫بهزیستی و سپاه قدس گیالن‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال؛ تفاهـم نامه همـکاری فی مابیـن اداره کل بهزیسـتی گیالن و‬ ‫سـپاه قـدس اسـتان بـا حضـور فرمانده سـپاه قدس گیلان سـردار محمد عبـداهلل پور ‪،‬‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی گیلان دکتـر حسـین نحوی نـژاد ‪ ،‬معـاون فرهنگی و هنری سـپاه‬ ‫قـدس اسـتان گیالن سـرهنگ کامیار مهـدی پور ‪ ،‬معاون اجتماعی سـپاه قدس اسـتان‬ ‫گیلان سـرهنگ جاویـد فلاح ‪ ،‬رئیـس سـازمان بسـیج کارمنـدان سـپاه قـدس گیالن‬ ‫سـرهنگ عباس حسـینی ‪ ،‬سـرگرد روح اهلل قمری مسـئول سـازمان بسـیج هنرمندان‬ ‫سـپاه قـدس گیلان ‪ ،‬مسـئول امور فرهنگی بهزیسـتی رحیـم تکاملی ‪ ،‬حجت االسلام‬ ‫حمیـد نـادم مسـئول روابـط عمومـی ‪ ،‬دکتـر امیر رحیمیـان مشـاور اجرایـی مدیر کل‬ ‫بهزیسـتی ‪ ،‬محمـد حبیـب دوسـت فرمانـده پایگاه مقاومت بسـیج شـهید ارشـاد ‪ ،‬دبیر‬ ‫سـتاد اقامـه نمازبهزیسـتی اسـتان لیلا مهدی پـور در سـالن اجتماعات طریـق القدس‬ ‫سـپاه قدس گیلان امضاء شـد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت بـا توجه به اهمیـت و ضـرورت فعالیتهـای فرهنگی‪ ،‬هنـری و اجتماعی‬ ‫در میـان افـراد جامعـه هـدف بهزیسـتی بـا محوریـت ترویـج و اشـاعه فرهنـگ اسلام‬ ‫نـاب محمـدی (ص) و روحیـه کار و تفکـر بسـیجی وفراهـم نمـودن شـرایط بـرای بروز‬ ‫اسـتعدادها و دسـتیابی بـه فرصـت هـای برابـرو پیشـگیری از معضلات و اسـیب های‬ ‫اجتماعـی و در نهایـت بـه منظورمقابلـه منطقـی و اصولـی بـا تهاجـم فرهنگـی و نیـل‬ ‫بـه اهـداف متعالـی سـازمان و توانمندسـازی اقشـار تحت حمایـت با رعایـت چارچوبی‬ ‫تخصصـی و تدویـن اصولـی برنامه هـای راهبردی و عملیاتـی این تفاهمنامـه فی مابین‬ ‫اداره کل بهزیسـتی گیلان و سـپاه قـدس اسـتان امضاء شـد ‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫پنج شنبه ‪ 6 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪758‬‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی مازندران خبرداد‪:‬‬ ‫پنج خدمت دیگر تامین اجتماعی غیرحضوری شد‬ ‫اصغرمحمودی‪،‬مدیـرکل‬ ‫سـیدعلی‬ ‫تامیـن اجتماعـی مازنـدران گفـت‪:‬در‬ ‫سـومین هفتـه از اجـرای طـرح ‪3070‬‬ ‫پنـج خدمـت دیگـر تامیـن اجتماعی‬ ‫غیرحضـوری شـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل تامیـن اجتماعـی مازنـدران بیـان‬ ‫داشـت‪ :‬پنـج خدمـت جدیـد شـامل ابلاغ‬ ‫مفاصاحسـاب بـه واگذارنـده کار و پیمانـکار‪،‬‬ ‫اسـتعالم وضعیت مسـتمری بگیران‪ ،‬استعالم‬ ‫وضعیـت بیمه شـدگان‪ ،‬تکمیل سـوابق بیمه‬ ‫شـدگان پـاره وقت و نام نویسـی افـراد تبعی‬ ‫بـه خدمات غیرحضـوری این سـازمان اضافه‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫محمودی‪،‬بـا اشـاره به ورود به سـومین هفته‬ ‫اجـرای طـرح ‪ ۳۰۷۰‬کـه قـرار بود بر اسـاس‬ ‫ان تـا بهمـن مـاه ‪ ۳۰‬خدمـت و هر دوشـنبه‬ ‫چنـد خدمـت‪ ،‬الکترونیکـی و غیرحضـوری‬ ‫شـوند‪ ،‬گفـت‪ :‬در هفتـه سـوم طـرح ‪۳۰۷۰‬‬ ‫قـرار داریـم که بـا تحقـق ان ‪ ۷۰‬میلیـون از‬ ‫‪ 96‬میلیـون مراجعه سـالیانه به شـعب تامین‬ ‫اجتماعـی کاهـش می یابد یعنی بیـش از ‪۷۰‬‬ ‫درصـد خدمـات غیرحضـوری می شـوند‪.‬‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت و مهندسی‬ ‫شبکه حمل و نقل شهرداری‬ ‫ساری‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫اهدای خون با کدوم جون؟!‬ ‫در پی برگزاری نشست خبری مجازی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و سخنگوی ستاد استانی مقابله با ویروس کرونا مازندران تشریح شد؛‬ ‫تاثیر اعمال محدودیت ها و اجرای طرح محله محور‬ ‫سردار شهید سلیمانی در کنترل بیماری کرونا‬ ‫سخنگوی ستاد مدیریت بیماری کرونا استان با بیان‬ ‫اینکه مازندران در اجرای بسیاری از طرح ها پیشگام‬ ‫بوده و پیشنهادات خود را برای اجرا در کشور مطرح‬ ‫کردیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در استان مازندران با کم کردن از‬ ‫تجمعاتی که می توانست ریسک ایجاد کند سبب‬ ‫شده وارد پیک سوم بیماری نشویم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی مازنـدران دکتـر سـید‬ ‫عبـاس موسـوی‪ ،‬رئیـس دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی مازنـدران در نشسـت خبری با‬ ‫محوریـت تاثیـر اعمـال محدودیـت ها و‬ ‫اجـرای طرح محله محور سـردار شـهید‬ ‫سـلیمانی در کنترل بیمـاری کرونا‪ ،‬گفت‬ ‫‪ :‬طرح سـلیمانی دو بخـش دارد که هالل‬ ‫احمـر متولی یکـی از بخش ها می باشـد‬ ‫کـه دران میـزان شناسـایی افـراد بیمار‬ ‫گسـترش و مبتالیـان غیـر از بیمـاران‬ ‫سـرپایی و بسـتری شناسـایی می شـوند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در ایـن طـرح شناسـایی و تسـت‬ ‫از افـرادی کـه بـا فـرد مبتلا در ارتبـاط بودند‬ ‫افزایـش پیـدا مـی کنـد کـه از انتقـال ایـن‬ ‫بیمـاری جلوگیـری مـی شـود‪.‬‬ ‫دکتـر موسـوی بـا بیـان اینکـه بخش دیگـر از‬ ‫طـرح سـردار سـلیمانی به سـازمان بسـیج نیز‬ ‫محول شـده اسـت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بیمـاران ایزوله و‬ ‫قرنطینـه شـده نیازمند خرید مایحتـاج زندگی‬ ‫هسـتند کـه در ایـن طـرح بسـیج ورود پیـدا‬ ‫کـرده و کمـک هـای الزم را انجـام مـی دهد‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران‪ ،‬بیان‬ ‫کـرد‪ :‬برخـی از مبتالیـان کارگـران روزمـزد‬ ‫هسـتند که اگر یـک روز سـر کار نروند زندگی‬ ‫ان هـا مختـل مـی شـود کـه در ایـن طـرح‬ ‫بسـیج‪ ،‬محلـه محـور شـروع بـه حمایـت مـی‬ ‫کنـد ‪.‬سـخنگوی سـتاد مدیریت بیمـاری کرونا‬ ‫اسـتان به مراکز نگهـداری بیمارانی کـه نیاز به‬ ‫بسـتری در بیمارسـتان هـا ندارنـد اشـاره کرد‬ ‫و افـزود‪ :‬در مرحلـه بعـدی افـرادی کـه نیاز به‬ ‫بسـتری در بیمارسـتان ها ندارند و در خانه نیز‬ ‫بـه دالیـل مختلف نمـی توانند قرنطینه شـوند‬ ‫یکسـری مکان هایـی تهیه و این افـراد ‪ ۱۴‬روز‬ ‫را در ان سـپری کننـد‪.‬‬ ‫دکتـر موسـوی ادامـه داد‪ :‬در دور اول نقاهتگاه‬ ‫هـا بـه دالیل شـرایط ان‪ ،‬مـورد اسـتقبال قرار‬ ‫نگرفتنـد کـه یکـی از برنامـه هـای مـا ایـن‬ ‫اسـت کـه در طـرح جدیـد مراکـزی کـه مانند‬ ‫محیـط زندگـی فرد باشـد بـرای قرنطینـه این‬ ‫افـراد در نظر گرفته شـود‪.‬رئیس دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی مازنـدران به اجـرای طـرح ممنوعیت‬ ‫ورود بـه شـهرهای قرمـز اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫بیشـترین اسـیب را مسـافران مـی بیننـد زیرا‬ ‫امکانـات حفاظتی در سـفرها بسـیار کم اسـت‬ ‫ولـی بـا اعلام ممنوعیـت شـاهد افزایش سـفر‬ ‫قبـل از اجـرای طـرح مـی باشـیم کـه ایـن‬ ‫مسـئله بایـد فرهنگسـازی شـود‪.‬وی افـزود‪:‬‬ ‫هـر کشـوری کـه همراهـی مـردم را در اجرای‬ ‫پروتـکل های بهداشـتی داشـته باشـد نیـاز به‬ ‫اجـرای قوانیـن سـخت نیسـت‪.‬رئیس دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی مازنـدران معیارهـای رنـگ‬ ‫بنـدی تغییر کرده و بیشـتر به سـمت اقدامات‬ ‫پیشـگیرانه بـرای کنتـرل شـیوع بیمـاری رفته‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬بازبینـی هایـی در مشـاغل اتفاق‬ ‫افتـاده و تعمیـرات بـه گـروه یک اضافه شـدند‬ ‫کـه بتواننـد در شـهرهای قرمز خدمت رسـانی‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫دکتـر موسـوی بـه منـع ورود و خـروج در‬ ‫شـهرهای قرمزاشـاره کرد و افزود‪ :‬یکی از طرح‬ ‫هـا منـع تردد شـبانه بود کـه از اهـداف ان کم‬ ‫کـردن مهمانـی هـای شـبانه اسـت کـه بتوان‬ ‫دورهمـی هـا را کم کرد که باید پـس از اجرای‬ ‫طـرح نتایـج ان بایـد مـورد تحلیل قـرار گیرد‪.‬‬ ‫سـخنگوی سـتاد مدیریت بیماری کرونا استان‬ ‫بـا بیـان اینکـه مازنـدران در اجرای بسـیاری از‬ ‫طـرح ها پیشـگام بـوده و پیشـنهادات خـود را‬ ‫بـرای اجرا در کشـور مطـرح کردیـم‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در اسـتان مازنـدران بـا کم کـردن از تجمعاتی‬ ‫کـه مـی توانسـت ریسـک ایجـاد کنـد سـبب‬ ‫شـده وارد پیـک سـوم بیماری نشـویم‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران بـه‬ ‫همـکاری سـازمان هـا و نهادهـای مختلـف‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪ ۹۵ :‬درصـد از امـوزش ها‬ ‫غیـر حضـوری برگـزار می شـود که امـوزش و‬ ‫پـرورش در این مسـئله همکاری خوبی داشـته‬ ‫اسـت کـه جـای تقدیـر دارد‪.‬‬ ‫دکتر موسـوی بر اسـتفاده از ماسـک‪ ،‬بهداشت‬ ‫دسـت و فاصلـه گـذاری اجتماعـی تاکیـد کرد‬ ‫و افـزود‪ :‬اگـر اسـتفاده عمومـی از ماسـک را‬ ‫بـه بـاالی ‪ ۹۵‬درصـد برسـانیم بسـیاری از‬ ‫ایـن محدودیـت هـا الزم نیسـت‪.‬در ادامـه این‬ ‫نشسـت کـه معاونین توسـعه مدیریـت منابع و‬ ‫برنامـه ریـزی ‪ ،‬غـذا و دارو و بهداشـتی و مدیر‬ ‫درمـان دانشـگاه نیـز حضـور داشـتند دکتـر‬ ‫قاسـم اویـس‪ ،‬سرپرسـت معاونـت بهداشـتی‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران بـا بیـان‬ ‫اینکـه بیشـترین بـار بسـتری و تعـداد مرگ و‬ ‫میـر بیماری کوویـد‪ ۱۹‬را افراد باالی ‪ ۶۰‬سـال‬ ‫تشـکیل مـی دهنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬تمرکـز اول مـا در‬ ‫مراکز بهداشـتی و پزشـکان خانـواده حفاظت و‬ ‫کنتـرل افـراد مسـن و بیمـاران زمینـه ای اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر جلوگیـری از خـروج غیـر‬ ‫ضـروری سـالمندان‪ ،‬افـزود‪ :‬باید افـراد بیمار از‬ ‫سـالمندان جـدا شـوند و بـرای کنترل انتشـار‬ ‫ویـروس و شـیوع بیمـاری بایـد از برگـزاری‬ ‫دورهمی هـای خانوادگی و دوسـتانه خودداری‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫بانـک هـم بایـد مبلغی پرداخت کـرد! در‬ ‫واقـع حکایـت این روزهـای دولت حکایت‬ ‫ادم هایـی اسـت کـه از بردهایـی کـه بـه‬ ‫دسـت مـی اوردند راضی نمی شـوند بلکه‬ ‫دوسـت دارند باختـن بقیه را هـم ببینند!‬ ‫یعنـی گـران کـردن طلا و سـکه و دالر و‬ ‫خـودرو و ماشـین کم بود‪ ،‬حـاال هم افتاده‬ ‫انـد بـه جـان گوشـت و مـرغ و تخـم مرغ‬ ‫و گوجـه و ‪ ...‬اخـه مـرغ کیلویـی ‪ 37‬هزار‬ ‫تومـن ؟! واال بـا ایـن قیمـت مـرغ‪ ،‬ملـت‬ ‫بایـد نالـه سـر بدهند نـه مرغ سـحر ‪...‬‬ ‫بعـد در این شـرایط انتظار دارنـد مردم به‬ ‫سـازمان انتقـال خـون برونـد و خـون هم‬ ‫اهـدا کننـد! اخـه مرد حسـابی ما بـا این‬ ‫وعـده هـای غذایی بـدون پروتئین‪ ،‬جونی‬ ‫برامـون مونده که بریم خـون اهدا کنیم؟!‬ ‫بـا ایـن غذاهایی کـه ما می خوریـم نهایتاً‬ ‫بـه درد تنظیـم باد می خوریـم! فی المثل‬ ‫اگـر جایـی چـرخ خـودروی دولـت بـرای‬ ‫گلـکاری روی سـایر تپـه هـای اقتصـادی‬ ‫مملکـت کـم باد شـده بـود بریم چهـار تا‬ ‫فـوت کنیـم و برگردیم! در همیـن حد ‪...‬‬ ‫البتـه ایـن همـه داسـتان نیسـت و جالب‬ ‫تـر ماجـرا اینجاسـت کـه در این شـرایط‬ ‫قاراشـمیش که مردم برای تهیه یک املت‬ ‫معمولـی بایـد هزینه یک غـذای الکچری‬ ‫را بپردازنـد‪ ،‬تمام سـرمایه شـان در بورس‬ ‫نابـود شـده اسـت‪ ،‬خریـد خانـه و خودرو‬ ‫برای مردم به رویا تبدیل شـده اسـت و ‪...‬‬ ‫عزیـزان در کمال تواضـع معتقدند «مردم‬ ‫عملکـرد مـا را فرامـوش نخواهنـد کرد» و‬ ‫هـر کـدام شـان یـک کاغـذ دسـت شـان‬ ‫گرفتـه انـد و مثل ابراهیـم ‪ -‬مبصر کالس‬ ‫دوم راهنمایـی مـا ‪ -‬کـه هـر هفتـه برای‬ ‫اردوی مشـهد اسـم می نوشـت و اخر هم‬ ‫اردویـی برگـزار نشـد‪ ،‬دوسـتان هـم برای‬ ‫ریاسـت جمهـوری که بـه زعم خودشـان‬ ‫تشـریفاتی اسـت‪ ،‬لیسـت پـر مـی کننـد!‬ ‫خـدا بـه خیـر بگذارنـد‪ ...‬بـا ایـن تفاصیل‬ ‫بـاز خوبـه خدا رحم کـرد رئیسـی‪ ،‬رئیس‬ ‫جمهـور مملکـت نشـد وگرنـه مـرغ االن‬ ‫کیلویـی ‪ 59‬تومـان بود!‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!