روزنامه کرانه شمال شماره 757 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 757

روزنامه کرانه شمال شماره 757

روزنامه کرانه شمال شماره 757

‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫اصغری مدیرکل کار و رفاه اجتماعی مازندران تشریح کرد‪:‬‬ ‫ساز وکار حمایت جبرانی معیشت خانوارها‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬چهار شنبه ‪ 5/‬اذر‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 757‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یادداشت مهمان‬ ‫‪ ۴‬دهیار مازندرانی به انفصال از خدمت محکوم شدند‬ ‫رئیـس هیئـت تخلفـات اسـتانداری مازنـدران عمـده تخلفـات ارتکابـی دهیـاران را عدم نظارت بر سـاخت و سـازها‪ ،‬عـدم رعایت کاربری هـا‪ ،‬صدور پروانـه در خارج از بافت روسـتا‪ ،‬عـدم رعایت تراکـم و طبقات و‬ ‫رعایـت پارکینـگ و اصـول فنـی و اخـذ وجـوه غیر قانونـی اعالم و تصریـح کرد‪ :‬هیـات تخلفات بـا اینگونه تخلفـات قاطعانه و بـدون اغماض برخـورد خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫در پیام بزرگداشت هفته بسیج‬ ‫شهرام ایرجی‪ ،‬مدیر تولیدی بسیج اصناف مرکز مازندران امده است‪:‬‬ ‫استاندار در دیدار با رییس و اعضای هیئت رئیسه‬ ‫سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران‪:‬‬ ‫نیاز به خدمات نظام مهندسی‬ ‫ساختمان باید در جامعه احساس شود‬ ‫‪6‬‬ ‫قدردانی مدیرکل کتابخانه های‬ ‫عمومی مازندران از مسئوالن و‬ ‫فعاالن حوزه کتاب و کتابخوانی‬ ‫بسیــج؛‬ ‫واژه ای بی انتها‬ ‫نوبت اول‬ ‫بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان مازنــدران در نظــر دارد از طریــق مناقصــه عمومــی‬ ‫و ســامانه تــدراکات الکترونیــک دولــت اجــرای پــروژه ‪ 32‬واحــد نــواب از توابع شهرســتان‬ ‫بابــل را بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نماید‪.‬‬ ‫کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه‬ ‫گــران (عــاوه بــر ارائــه پاکــت پاســخ بــه صــورت فیزیکــی) و بازگشــایی پاکتهــا از‬ ‫طریــق درگاه ســامانه تــدراکات الکترونیکــی دولت(ســتاد) بــه ادرس‪www. setadiran.ir‬‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪.‬الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلی‪،‬مراحــل‬ ‫ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در‬ ‫مناقصــه محقــق ســازند‪ .‬اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت‬ ‫در ســامانه مرکــز تمــاس ‪ 02141934‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪-1‬ادرس دســتگاه مناقصــه گــزار‪ :‬ســاری‪-‬میدان امام‪-‬خیابــان جــام جم‪-‬روبــروی صــدا و‬ ‫سیما‪-‬ساــختمان اداره کل بنیــاد مســکن مازنــدران طبقــه ســوم امــور قراردادهــا تلفــن‬ ‫‪33356145-33350032-33350031‬‬ ‫‪-2‬دســتگاه نظــارت‪ :‬بنیــاد مســکن انقــاب اســامی شهرســتان بابــل و معاونــت امــور‬ ‫مســکن شــهری اداره کل‬ ‫‪-3‬نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه‪ :‬الــف) ضمانتنامــه بانکــی یــا فیــش واریــزی بــه‬ ‫شــماره حســاب ‪ 903046015‬نــزد بانــک تجــارت شــعبه پهلــوان توکلــی میــدان امــام‬ ‫ســاری بنــام بنیــاد مســکن انقــاب اســامی مازنــدران‬ ‫‪-4‬مبلغ براورد اولیه پروژه‪ 97.678.726.551 :‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪-5‬مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ 299.536.179 :‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪-6‬تاریخ اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1399.9.8‬لغایت ‪1399.9.13‬‬ ‫‪-7‬اخریــن مهلــت تســلیم پیشــنهادات تــا پایــان وقــت اداری روز ســه شــنبه مــورخ‬ ‫‪1399.9.25‬‬ ‫‪-8‬مهلــت تحویــل پاکــت پیشــنهادات‪ :‬بنیــاد مســکن اســتان طبقــه پنجــم واحــد‬ ‫حراســت بنیــاد اســتان‬ ‫‪-9‬تاریــخ بازگشــایی پاکتهــا‪ :‬در ســاعت ‪ 10‬صبــح روز چهارشــنبه مــورخ ‪1399.9.26‬‬ ‫درســالن جلســات بنیــاد مســکن اســتان‬ ‫‪-10‬کد فراخوان در سامانه ستاد‪2099005251000009 :‬‬ ‫‪-11‬رعایت قانون حداکثر استفاده از ظرفیت کاری الزامی است‪.‬‬ ‫‪-12‬سایر جزییات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫‪-13‬پروژه غیر عمرانی می باشد‪.‬‬ ‫صالحیت و پایه پیمانکار‪ :‬حداقل پایه پنج رشته ابنیه می باشد‪.‬‬ ‫نوبت دوم‪1399.9.6:‬‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی مازندران‬ ‫‪7‬‬ ‫بـه بهانه ‪5‬اذر‪ ،‬سـالروز تشـکیل بسـیج مسـتضعفین‬ ‫بـه فرمـان امام خمینـی (ره)‬ ‫بسـیج مسـتضعفین بـا فرمـان امـام خمینـی رحمه‬ ‫اهلل در ‪ ۵‬اذر ‪ ۱۳۵۸‬تشـکیل شـد و پـس از تصویـب‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی در دی ‪ ۱۳۵۹‬بـه صـورت‬ ‫قانونـی رسـمیت پیـدا کرد‪.‬‬ ‫هفته بسـیج‪ ،‬بزرگ داشـت جان فشـانی هایی اسـت‬ ‫کـه بـرای سـربلندی ایـن سـرزمین صـورت گرفتـه‬ ‫اسـت‪ .‬گمـان غلطـی اسـت اگـر بسـیج را حاصـل‬ ‫جنـگ تحمیلـی یـا انقلاب اسلامی بدانیم‪ .‬بسـیج‪،‬‬ ‫فهـم درسـت اتحاد‪ ،‬اراده و اخالص مسـلمانان اسـت‬ ‫کـه بـا ظهـور اسلام تولـد یافتـه و در ملـت هـای‬ ‫مسـلمان رشـد کـرده اسـت‪ .‬هوشـمندی حضـرت‬ ‫امـام خمینـی رحمـه اهلل و عدالـت خواهـی میلیـون‬ ‫هـا انسـان باایمان‪ ،‬تنهـا‪ ،‬تبلور دوباره بسـیج در عصر‬ ‫حاضـر بود‪.‬‬ ‫مخالفـت دشـمنان بـا تحقق اندیشـه های اسلامی‪،‬‬ ‫برپایـی حکومـت عـدل را با مشـکالت فراوانـی روبه‬ ‫رو مـی کنـد؛ شـیطنت هـا و مزاحمـت هایـی کـه‬ ‫سلامت جامعه را بـه خطر می اندازد‪ .‬نخسـتین گام‬ ‫بـرای گسـترش مبانی دینی در کشـور‪ ،‬ایجاد بسـتر‬ ‫مناسـب و امنیـت اسـت‪ .‬ارامـش روانـی و اسـایش‬ ‫خاطـر‪ ،‬عرصـه را بـرای حاکمیـت خـدا و قانـون او‬ ‫فراهم مـی اورد‪.‬‬ ‫یکـی از حیاتـی تریـن وظایف بسـیج‪ ،‬حفـظ امنیت‬ ‫کشـور اسـت‪ .‬شـرکت پرشـور در جنـگ تحمیلـی‪،‬‬ ‫نمونـه برجسـته ای از حضور موفق بسـیج در صحنه‬ ‫امنیـت ملی بوده اسـت‪ .‬اکنون نیز نیروهای بسـیجی‬ ‫بـا گذرانـدن دوره هـای گوناگون نظامی‪ ،‬خـود را در‬ ‫برابـر تهاجم دشـمنان خارجی و توطئـه های داخلی‬ ‫امـاده می سـازند‪.‬‬ ‫بسـیج بـه عنـوان نیرویـی مردمـی‪ ،‬وظیفـه دارد بـا‬ ‫هرگونـه فسـاد و انحـراف اجتماعـی برخـورد کنـد‪.‬‬ ‫انجـام چنیـن وظیفـه حساسـی‪ ،‬نیازمنـد تربیـت‬ ‫نیروهـای باتجربـه و کارازموده اسـت که شـیوه های‬ ‫برخورد درسـت با متخلفان را بشناسـند و با شـرایط‬ ‫و موقعیـت هـای امـر به معـروف و نهـی از منکر نیز‬ ‫اشـنا باشند‪.‬‬ ‫بی شک گام دوم‬ ‫انقالب نیازمند‬ ‫حضور همه جانبه‬ ‫اقشار مختلف‬ ‫بسیج است تا با‬ ‫طراحی یک نقشه‬ ‫راه منسجم گام‬ ‫در مسیر تعالی و‬ ‫پیشرفتی همه جانبه‬ ‫بردارند‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫امنیت؛ ارمغان بسیج‬ ‫پرداخت حقوق معوقه کارگران شهرداری ساری از طریق‬ ‫انعقاد قرارداد با سازمان همیاری شهرداری های مازندران‬ ‫به گـزارش مدیریت ارتباطـات و امور بین الملل شـهرداری‬ ‫سـاری بـه نقـل از روابط عمومی شـورای اسلامی شـهر ‪،‬‬ ‫هشـتاد و دومیـن جلسـه رسـمی شـورا بـا حضـور کلیه‬ ‫اعضـا‪ ، ،‬سرپرسـت معاونـت توسـعه مدیریـت و منابـع و‬ ‫سرپرسـت امـور قراردادهـای شـهرداری برگـزار گردید و‬ ‫طـی ان ضمـن بررسـی اخرین مصوبـات کمیسـیون های‬ ‫داخلـی شـورا‪ ،‬د ر خصوص تعییـن تکلیف حقـوق و مزایای‬ ‫معوقـه تعـدادی از نیروهـای شـرکتی شـهرداری سـاری‬ ‫تصمیـم گیری شـد‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه اعضـای شـورا بـا پیشـنهاد دو فوریتـی شـهرداری‬ ‫سـاری مبنـی بـر انعقـاد قـرارداد همـکاری دو ماهـه بـا سـازمان‬ ‫همیـاری شـهرداری هـای اسـتان مازنـدران بـه اسـتناد مـاده ‪۳۱‬‬ ‫اییـن نامـه مالـی شـهرداری تهـران و تسـری ان بـه کالنشـهرها و‬ ‫مراکـز اسـتان هـا جهت پرداخـت حقوق معوقـه تعـداد ‪ ۹۹۸‬نفر از‬ ‫نیروهـای شـرکتی ایـن نهـاد موافقـت کردنـد‪.‬‬ ‫بر این اسـاس مقرر شـد شـهرداری سـاری پس از تایید این مصوبه‬ ‫از سـوی هیـات تطبیـق مصوبات شـوراهای شهرسـتان مسـتقر در‬ ‫فرمانـداری‪ ،‬نسـبت به عقد قـرارداد با سـازمان همیاری شـهرداری‬ ‫هـای مازنـدران اقـدام نمـوده تـا حقـوق معوقـه کارگـران از طریق‬ ‫سـازمان در اسـرع وقت پرداخت شـود‪.‬‬ ‫اسـفندیار عشـوری رئیس شـورای اسلامی شـهر سـاری در همین‬ ‫زمینـه اظهـار داشـت‪ :‬علـت اصلـی تشـکیل ایـن جلسـه تعییـن‬ ‫تکلیـف حقـوق معوقـه حـدود ‪ 1000‬نفـر از پرسـنل شـهرداری اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا توجـه بـه حساسـیت و اهمیـت موضـوع‪ ،‬جلسـات‬ ‫متعـددی بـرای حـل و فصـل ان بـا سـازمان بازرسـی و همچنیـن‬ ‫شـورای تامیـن داشـتیم و در نهایـت به ایـن راهکار رسـیدیم که از‬ ‫طریـق انعقـاد قـرارداد ‪ 2‬ماهـه با سـازمان همیاری شـهرداری های‬ ‫اسـتان نسـبت پرداخـت حقـوق معوقـه این نیروهـا اقـدام کنیم‪.‬‬ ‫در ادامـه جلسـه بحـث سـاماندهی متکدیـان‪ ،‬پـروژه سـنگ فرش‬ ‫حـد فاصـل میدان عالمه ابن شهراشـوب سـاروی تا میدان سـاعت‪،‬‬ ‫طـرح بهـره بـرداری از تصفیـه خانـه شـیرابه نیـروگاه زباله سـوز و‬ ‫اجـرای عملیات دفن بهداشـتی زبالـه مطرح و پیرامـون ان تصمیم‬ ‫گیری شـد‪.‬‬ ‫اعضـای شـورا همچنیـن تاکیـد کردند شـرکت های طرف قـرارداد‬ ‫شـهرداری کـه بصورت حجمی نسـبت به پرداخت حقـوق نیروهای‬ ‫شـرکتی ایـن نهـاد اقـدام مـی کنند‪ ،‬حسـب مفـاد قرارداد نسـبت‬ ‫بـه انجـام تعهـدات خـود پایبند بـوده تا کارگـران تحت پوشـش با‬ ‫تاخیـر در دریافـت حقـوق و خدمـات بیمه ای مواجه نشـوند‪.‬‬ ‫مشترکین گرامی ‪:‬‬ ‫مراقبت و تعمیر وسایل برقی ‪ ،‬خاموش کردن وسایل برقی‬ ‫اضافی از روشهایی است که می تواند موجب کاهش هزینه‬ ‫بهای برق گردد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‬ ‫چهار شنبه ‪ 5 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪757‬‬ ‫خرب‬ ‫ائین تودیع و معارفه رئیس‬ ‫اداره ثبت احوال فریدونکنار‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی اداره کل ثبت احوال‬ ‫مازندران ‪ ،‬در این مراسـم محمد مهدی نصیری‬ ‫کنـاری فرمانـــدار شهـرستــان فریدونکنـار‬ ‫سـخنانش را بـا خیرمقـدم به حضار در جلسـه‬ ‫بـه ویـژه جنـاب اقـای فاطمـی مدیـرکل ثبت‬ ‫احـوال مازنـدران و هیئـت همـراه اغـاز نمود و‬ ‫بـا ابـراز رضایـت از عملکرد جنـاب اقای مهدی‬ ‫مجیـدی در طـول مدت خدمتشـان در سـمت‬ ‫ریاسـت ثبـت احـوال فریدونکناراظهار داشـت ‪،‬‬ ‫انشـاء ا‪ ..‬ریاسـت بعـدی اداره جنـاب اقای قلی‬ ‫پـور و همـکاران پرتلاش و خـدوم اداره ثبـت‬ ‫احـوال فریدونکنـار بـا جدیـت و وجـدان کاری‬ ‫خدمت رسـانی به مردم شهرسـتان را سـرلوحه‬ ‫کار خـود قـرار دهنـد‪ .‬در ادامـه مجتبی فاطمی‬ ‫مدیـرکل ثبـت احـوال مازنـدران بـا اشـاره بـه‬ ‫اینکـه امروزه حرکت سـازمان ثبـت احوال روبه‬ ‫جلـو و به سـمت یـک ثبت احوال پویـا و نتیجه‬ ‫گراسـت اظهار داشـت ؛ یکـی از کارهای مهمی‬ ‫کـه از زمـان قبـول مسـئولیت بنـده بعنـوان‬ ‫مدیـرکل ثبـت احوال مازنـدران در دسـتور کار‬ ‫قـرار دادیـم خدمت رسـانی بـه مردم در اسـرع‬ ‫وقـت و همـکاری تنگاتنـگ روسـای ادارات بـا‬ ‫فرمانـداران ‪ ،‬ائمـه جمعـه و نماینـدگان مجلس‬ ‫بـرای پیشـبرد اهـداف سـازمان ثبـت احـوال و‬ ‫در نتیجـه خدمت رسـانی بـه مردم بوده اسـت‬ ‫‪ .‬فاطمـی ضمـن تقدیـر و تشـکر از زحمـات و‬ ‫خدمـات جنـاب اقـای مهـدی مجیـدی گفت ؛‬ ‫مـا انتظـار داریـم جناب اقـای قلی پور ریاسـت‬ ‫جدیـد اداره ثبـت احـوال فریدونکنـار ضمـن‬ ‫تسـریع در خدمـت گـذاری بـه مـردم ‪ ،‬دقـت‬ ‫و امنیـت را در کارشـان بـاال ببرنـد‪ .‬فاطمـی‬ ‫در پایـان اظهـار امیـدواری کـه انشـاء ا‪ ...‬بـا‬ ‫همـکاری و تعامـل هر چـه بیشـتر فرمانداری و‬ ‫اداره ثبـت احـوال فریدونکنار ثبت احـوال را به‬ ‫اهـداف خود کـه درنهایـت تسـهیل در خدمت‬ ‫رسـانی بـه مردم عزیز اسـت برسـانند‪ .‬در پایان‬ ‫مهـدی قلـی پـور رئیـس جدیـد اداره ثبـت‬ ‫احـوال فریدونکنـار با تقدیر و تشـکر از زحمات‬ ‫و خدمـات شـبانه روزی اقـای مهـدی مجیدی‬ ‫اظهـار داشـت ؛ اداره ثبـت احـوال فریدونکنـار‬ ‫و ادارات تابعـه در حقیقـت ابـرو ‪ ،‬پیشـانی و‬ ‫چشـم و چـراغ اداره کل و سـازمان هسـتند و‬ ‫امیـدوارم در مسـئولیتی کـه به عهـده اینجانب‬ ‫نهـاده شـده بـرای ارتقـاء و حفـظ ایـن ابـرو‬ ‫امانـت دار خوبـی باشـم‪.‬رئیس اداره ثبت احوال‬ ‫فریدونکنـار کار بـا خـرد جمعـی و مشـارکت‬ ‫عمومـی ‪ ،‬کاهـش هزینـه ها ‪ ،‬عملکـرد مطلوب‬ ‫و رعایـت دقیـق قوانیـن را از اهـم اولویتهـای‬ ‫جدیـد برنامـه کاری و راهبـردی خـود در ایـن‬ ‫اداره عنـوان کـرد ‪.‬ایـن مراسـم بـا ابلاغ حکم‬ ‫انتصـاب ریاسـت ثبـت احـوال فریدونکنـار بـه‬ ‫مهـدی قلـی پـور و همچنین اهداء لـوح جهت‬ ‫تقدیـر از تلاش هـای مهدی مجیدی بـه پایان‬ ‫رسید‪.‬شـایان ذکـر اسـت در ادامـه این مراسـم‬ ‫مجتبـی فاطمی مدیرکل ثبت احـوال مازندران‬ ‫و هیئـت همـراه با حضـور در اداره ثبـت احوال‬ ‫شهرسـتان فریدونکنـار ضمن دیـدار و خداقوت‬ ‫بـه همـکاران و همچنیـن معارفـه مهـدی قلی‬ ‫پـور بـه سـمت ریاسـت ایـن اداره از تالشـها و‬ ‫زحمـات شـبانه روزی اقـای مهـدی مجیـدی‬ ‫ریاسـت اسـبق ایـن اداره تقدیـر و تشـکرنمودند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد‪:‬‬ ‫حمایت ازتولید‪ ،‬مبارزه با انواع مفاسد‬ ‫وتکریم ارباب رجوع‬ ‫حجـت االسلام والمسـلمین اکبـری درائیـن تکریـم ومعارفـه رئیـس دادگسـتری ودادسـتان‬ ‫محمودابـاد‪ ،‬تکریـم اربـاب رجـوع را یکـی ازاولویـت هـای دسـتگاه قضایـی اسـتان برشـمرد‬ ‫واظهارداشـت‪:‬تکریم اربـاب رجـوع‪ ،‬تنها برخورد مناسـب با مراجعان نیسـت بلکـه انجام بموقع‬ ‫ودرسـت امورمـردم واحتـرام گذاشـتن بـه وقت وعمـر ذی قیمـت مراجعان به دسـتگاه قضایی‬ ‫نیـز اسـت‪.‬به گـزارش روابـط عمومـی دادگسـتری مازنـدران‪ ،‬رئیس کل دادگسـتری اسـتان با‬ ‫اشـاره بـه ایـات واحادیـث مختلـف درخصـوص ارزش زمـان وعمـر بیـان کـرد‪ :‬تاکیـد رئیس‬ ‫محتـرم قـوه قضائیـه وسیاسـت دسـتگاه قضایـی اسـتان‪ ،‬اجـرای مـاده بـه مـاده وبند بـه بند‬ ‫دسـتورالعمل تکریـم اربـاب رجـوع اسـت ویکـی ازمصادیق مهـم تکریم‪ ،‬تسـریع دررسـیدگی‬ ‫بـه پرونـده ها سـت؛ اگربرای زمـان مـردم ارزش قائل شـویم وکار انان دربهترین زمـان وبدون‬ ‫ارجـاع بـه ایـن وان وامـروز وفـردا کردن‪،‬انجـام شـود کرامـت مردم حفـظ خواهد شـد‪.‬حجت‬ ‫االسلام والمسـلمین اکبری تاکیـد کرد‪:‬هدف دادگسـتری اسـتان‪ ،‬اجرای کامل دسـتورالعمل‬ ‫تکریـم اسـت و دسـتگاه قضـای اسـتان؛ هیچگونـه سـوء رفتـار و یـا برخـوردی نامناسـب بـا‬ ‫مراجعـان را برنمـی تابد‪.‬‬ ‫عالـی تریـن مقـام قضایـی اسـتان بابیـان اینکـه اسـتان مازنـدران بـا مشـکل اطالـه دادرسـی‬ ‫روبرواسـت تصریح کرد‪:‬تالش دلسـوزانه همـکاران موجب کاهش ‪34‬درصـدی موجودی پرونده‬ ‫هـا شـده اسـت وهـم اکنـون تعـداد شـعبه هـا بـا موجـودی پرونـده نامتعـارف کاهـش یافته‬ ‫اسـت وبرنامـه ریـزی این اسـت کـه شـعب پرپرونده را کاهـش دهیـم‪ .‬وی افزود‪ :‬حل مشـکل‬ ‫اطالـه دادرسـی وتراکـم پرونده درکنار سـایر عوامل موثـر‪ ،‬نیازمند فرهنگی بسـیجی ومدیریت‬ ‫جهـادی اسـت تـا بـا تلاش همـکاران ومـدد الهی‪،‬مـردم درکوتـاه تریـن زمـان بـه حـق خود‬ ‫برسـند ‪ .‬ریـس کل دادگسـتری اسـتان همچنیـن دربخش دیگـری از سـخنان خود‪،‬برخورد با‬ ‫انـواع مفاسـد ریز ودرشـت را ازسیاسـت های مهم تحولـی رئیس محترم قوه قضائیه برشـمرد‬ ‫وگفت‪:‬هرگونـه نقـض قانـون یـا جلب منفعـت برای خـود یا بسـتگان وتضییع اموال وبدسـت‬ ‫اوردن امتیـازات دردایـره فسـاد تعریـف می شـود ودادگسـتری اسـتان مازندران نیز همسـو با‬ ‫مسـیر تحول دسـتگاه قضایی درمبارزه با انواع مفاسـد‪ ،‬قاطعانه پای کار ایسـتاده اسـت‪.‬حجت‬ ‫االسلام والمسـلمین اکبـری ازمهـم تریـن انـواع مصادیـق فسـاد را زمیـن خـواری ذکـر کرد‬ ‫وگفـت‪ :‬زمیـن خواری دراسـتان با ازبین بـردن زمین های کشـاورزی‪،‬تغییرکاربری وتبدیل ان‬ ‫بـه بـرج وویال توسـط سـودجوبان‪ ،‬عرصـه رابرمردم بومی دشـوار وبـرای منفعت طلبان اسـان‬ ‫کـرده اسـت واعلام می کنیـم ضمن پیشـگیری ازهرگونـه منفعت طلبـی وتغییـر کاربری‪ ،‬با‬ ‫مجـازات بازدارنـده وتسـریع دراجـرای احکام‪ ،‬مجال فسـاد به سـودجویان نخواهیـم داد؛ البته‬ ‫اگرپیشـگیری درسـت وبهنگام انجام شـود‪ ،‬دسـتگاه قضایی با انبـوه پرونده‪ ،‬روبـرو نخواهد بود‪.‬‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری اسـتان درادامـه بـه بحـث حمایـت ازتولید نیزاشـاره کرد وگفـت‪ :‬باید‬ ‫تمـام دسـتگاه هـا و سـازمان های متولی تالش کنند با جذب سـرمایه گـذار و حمایت از تولید‬ ‫در توسـعه و پیشـرفت شهرسـتان و اسـتان سـهیم باشند‪ ،‬دادگسـتری اسـتان مازندران نیز در‬ ‫جهـت حمایـت از سـرمایه گـذاری وجهـش تولید و تحقـق اقتصـاد مقاومتی‪ ،‬مطابـق فرامین‬ ‫مقـام معظـم رهبـری وطـرح تحولـی قـوه قضائیه همـه همت خـود رامصروف کرده اسـت‪.‬‬ ‫شـایان ذکـر اسـت‪ ،‬درایـن مراسـم از زحمـات وخدمـات کرمانـی خلیلـی رئیـس پیشـین‬ ‫دادگسـتری محموداباد تقدیر ونبی زاده کبریا بعنوان رئیس جدید دادگسـتری این شهرسـتان‬ ‫معرفی شـد‪.‬گفتنی اسـت‪ ،‬نبی زاده کبریا پیش ازاین رئیس دادگسـتری شهرسـتان میاندرود‬ ‫بـود‪ .‬همچنین دراین مراسـم یوسـف تبـار بعنوان دادسـتان جدید معرفی شـد‪.‬‬ ‫استاندار در دیدار با رییس و اعضای هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران‪:‬‬ ‫نیاز به خدمات نظام مهندسی ساختمان باید در جامعه احساس شود‬ ‫ضرورت فرهنگ سازی برای افزایش کیفیت‬ ‫ساخت و سازها‬ ‫نقش این سازمان باید‬ ‫بگونه ای ایفا شود تا‬ ‫مردم به خدمات ان‬ ‫احساس نیاز کنند و‬ ‫اهمیت ارائه خدمات‬ ‫مهندسی را درک‬ ‫نمایند‪.‬استاندار بر‬ ‫تعامل بیش از پیش‬ ‫سازمان نظام مهندسی‬ ‫با مدیران و مسئولین‬ ‫بخش های مختلف‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬باید‬ ‫برای افزایش کیفیت‬ ‫ساخت و ساز در استان‬ ‫فرهنگ سازی الزم‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫رییـس و اعضـای هیئـت رئیسـه سـازمان نظـام‬ ‫مهندسـی ساختمان اسـتان با اسـتاندار مازندران‬ ‫دیـدار کردند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری مازنـدران‪،‬‬ ‫احمـد حسـین زادگان در ایـن دیـدار بـا عنـوان اینکه در‬ ‫حـوزه سـاخت سـاز و پـروژه هـای عمرانـی اسـتان مـی‬ ‫بایسـت هـر چـه بهتـر از خدمات این سـازمان بـه عنوان‬ ‫نهـاد موثـر فنـی تخصصی بهره گیری شـود‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫نمـود‪ :‬از ظرفیـت هـای نظام مهندسـی باید بیـش از این‬ ‫در پـروژه هـای عمرانـی و فنی اسـتان اسـتفاده شـود‪.‬‬ ‫او سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان را یـک نهاد مرجع‬ ‫و دارای نقـش و جایـگاه موثـر در حـوزه سـاخت و سـاز‬ ‫خبر‬ ‫دانسـت و افـزود‪ :‬نقـش این سـازمان بایـد بگونـه ای ایفا‬ ‫شـود تـا مـردم بـه خدمـات ان احسـاس نیـاز کننـد و‬ ‫اهمیـت ارائـه خدمـات مهندسـی را درک نماینـد‪.‬‬ ‫اسـتاندار بر تعامل بیش از پیش سـازمان نظام مهندسـی‬ ‫بـا مدیـران و مسـئولین بخش های مختلـف تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬باید برای افزایش کیفیت سـاخت و سـاز در اسـتان‬ ‫فرهنـگ سـازی الزم صـورت گیرد‪.‬نماینـده عالـی دولت‬ ‫در اسـتان بـا اشـاره بـه اینکـه در حـوزه نظـارت بـر اجرا‬ ‫و کارشناسـی بایـد از نقطـه نظرات مختلف اسـتفاده کرد‬ ‫تـا بتـوان موانـع پیـش رو را برطـرف نمـود‪ ،‬تاکیـد کرد‪:‬‬ ‫شـرایط و وضعیت عمرانی اسـتان می بایسـت بررسـی و‬ ‫انالیـز تـا نقـاط ضعـف و قوت را شناسـایی و برطـرف کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان مازندران خبر داد‬ ‫گشایش خط اعتباری ‪ 3‬هزار میلیاردی‬ ‫بانک صادرات به واحدهای صنعتی مازندران‬ ‫فرمانده سپاه کربال در گفت و گو با بسیج خبر داد‪:‬‬ ‫احصاء و راه کار های برون رفت از مشکالت در‬ ‫حوزه صنوف توسط سپاه کربال‬ ‫معاون استاندار‪:‬‬ ‫گیالن به رعایت قیمت‬ ‫مصوب مرغ پایبند است‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتاندار گیلان‬ ‫گفـت کـه گیالن بـه رعایـت قیمت مصوب گوشـت‬ ‫مـرغ پایبند اسـت‪.‬‬ ‫بـه گزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گیالن؛‬ ‫ارش فـرزام صفت در سـتاد اسـتانی تنظیـم بازار که‬ ‫به ریاسـت اسـتاندار گیالن برگزار شـد و فرمانداران‬ ‫شهرسـتان هـا نیـز به صـورت ارتبـاط تصویـری در‬ ‫جلسـه حضـور داشـتند؛ در گزارشـی علـت کمبـود‬ ‫مـرغ دولتـی در برخـی شهرسـتان ها را تشـریح و‬ ‫بیـان کـرد‪ :‬در گیلان قیمت هـای مصـوب رعایـت‬ ‫می شـود امـا در برخـی از اسـتان هـای همجـوار‬ ‫قیمـت مـرغ بـه حـدود ‪ ۳۰‬هـزار تومان رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫وی علـت برخـی کمبود ها را خروج مـرغ از مرزهای‬ ‫اسـتان دانسـت و افـزود‪ :‬دولت بـرای تامین کاالهای‬ ‫اساسـی بویژه ارد‪ ،‬یارانه هـای هنگفتی پرداخت می‬ ‫کند و شایسـته نیسـت در شـرایط سـخت تحریمی‪،‬‬ ‫بخشـی از سـهمیه ی ارد دولتـی بـه صـورت خارج‬ ‫از شـبکه در بـازار ازاد یا برخـی کارخانجات خوراک‬ ‫دام عرضه شـود‪.‬‬ ‫فـرزام صفـت همچنیـن بـا اسـتناد بـه گزارش های‬ ‫دریافتـی از شهرسـتان ها‪ ،‬علـت اصلـی کمبـود مرغ‬ ‫را برخـی ناهماهنگی هـا در سـطح دو سـازمان جهاد‬ ‫کشـاورزی و صمـت عنـوان و اضافـه کـرد‪ :‬تشـدید‬ ‫نظارت هـا اصلـی تریـن راهـکار بـرای پیشـگیری از‬ ‫بـروز محدودیـت در رونـد توزیـع کاالهـای اساسـی‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫فرهـاد دلـق پـوش دبیر سـتاد تنظیـم بـازار گیالن‬ ‫نیـز در گزارشـی اعلام کـرد‪ :‬از ابتـدای شـهریور‬ ‫تـا پایـان ابان مـاه امسـال بیـش از ‪ 20‬هـزار مـورد‬ ‫بازرسـی در سراسـر اسـتان عملیاتـی و دو هـزار و‬ ‫‪ 77‬پرونـده در تعزیـرات تشـکیل شـده و در پـی ان‬ ‫متخلفـان ‪ 315‬میلیـارد ریـال جریمـه شـده انـد‪.‬‬ ‫نشست مشـترکی بین مجمع نمایندگان‬ ‫مازنـدران بـا مدیرعامـل بانـک صـادرات‬ ‫ایـران درخصـوص مسـایل و مشـکالت‬ ‫اقتصـادی و سـرمایه گذاری بانکـی که در‬ ‫مازنـدران وجـود دارد بحث و تبـادل نظر‬ ‫صـورت گرفت‪.‬‬ ‫بهـرام سـعادتی رئیس مجمـع نمایندگان‬ ‫مازنـدران در ایـن رابطه از گشـایش خط‬ ‫اعتبـاری ‪ ۳‬هـزار میلیـارد تومانـی بانـک‬ ‫صـادرات بـرای فعـال کـردن واحدهـای‬ ‫اقتصـادی مازندران خبـر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫خـط اعتبـاری بـرای واحدهـای تولیـدی‬ ‫و صنعتـی در مازنـدران و خـروج املاک‬ ‫رهنـی مزایـده ای بنگاه هـای تولیـدی در‬ ‫حمایـت از عاملان اقتصـادی اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه مشـکالت ناشـی از عدم‬ ‫مشـارکت سیسـتم بانکـی در اجـرای‬ ‫طرح هـای اقتصـادی در مازنـدران‬ ‫خواسـتار رفـع ایـن نقـض شـد‪.‬‬ ‫سـعادتی یکـی از مشـکالت جـدی‬ ‫صاحبـان سـرمایه در مازنـدران را رهـن‬ ‫ملکـی وثایـق بانکـی دانسـت و افـزود‪:‬‬ ‫بانک هـا بایـد در ایـن خصـوص همکاری‬ ‫الزم را داشـته باشـند‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم بابـل در مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی بـا اشـاره بـه اهمیـت‬ ‫سـرمایه گذاری بانک هـا بـرای خـروج‬ ‫واحدهـای صنعتـی از رکـود و تعطیلـی‬ ‫گفـت‪ :‬باید گشـایش خـط اعتبـاری ویژه‬ ‫بانکـی برای ایـن موضوع حیاتی در سـال‬ ‫جهـش تولیـد صـورت گیـرد‪.‬‬ ‫سـیدی مدیرعامـل بانک صادرات کشـور‬ ‫نیـز در ایـن نشسـت بیـان کـرد‪ :‬حمایت‬ ‫از واحدهـای اقتصـادی و سـرمایه گذاری‬ ‫از سـوی بانـک صـادرات صـورت خواهـد‬ ‫گرفت تا شـاهد انجام سـرمایه گذاری های‬ ‫اقتصـادی در مازندران بیشـتر از گذشـته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫سـایر نماینـدگان مازنـدران در مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی در ایـن نشسـت با طرح‬ ‫مشـکالت واحدهـای اقتصـادی و صنعتی‬ ‫حوزه هـای انتخابیـه خـود‪ ،‬اولویت هـای‬ ‫مربوط بـه دریافت تسـهیالت بانکی برای‬ ‫فعـال کـردن واحدهـا را بیـان کردند‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه کربلا بـا اشـاره به احصـاء و‬ ‫راه کار هـای بـرون رفـت مشـکالت در حـوزه‬ ‫صنـوف گفـت‪ :‬جلسـات مثمـر ثمـری بـرای‬ ‫رفـع مشـکالت اصنـاف و بازاریـان برگـزار و‬ ‫دغدغه هـای اصنـاف بررسـی شـد‪.‬‬ ‫سـردار سـیاوش مسـلمی در حاشیه جلسـه بررسی‬ ‫مشـکالت اصنـاف و بازاریـان در گفـت و گـو بـا‬ ‫خبرنـگار بسـیج‪ ،‬ضمـن تبریـک والیـت با سـعادت‬ ‫امـام حسـن عسـکری(علیه السلام) و تبریـک هفته‬ ‫بسـیج‪ ،‬با اشـاره به احصـاء و راه کار هـای برون رفت‬ ‫مشـکالت در حـوزه صنـوف گفـت‪ :‬جلسـات مثمـر‬ ‫ثمـری برای رفع مشـکالت اصناف و بازاریـان برگزار‬ ‫و دغدغه هـای اصنـاف بررسـی شـد‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه کربال بـا تصریح بـر اینکه سـپاه خود‬ ‫را موظـف میدانـد کـه بـه ایـن مشـکالت رسـیدگی‬ ‫کنـد‪ ،‬افـزود‪ :‬بخشـی از مشـکالت ناظـر بـه ضعـف‬ ‫مدیریتـی و نیـز برخـی مشـکالت قانونـی اسـت‪.‬‬ ‫سـردار مسـلمی بـا بیـان ایـن مطلـب که مقرر شـد‬ ‫بخشـی از مشـکالت بـا حضـور کارشناسـان و بـه‬ ‫صـورت تخصصـی بررسـی شـود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬سـپاه‬ ‫بـه واسـطه رسـالتی کـه دارد و ان هـم صیانـت از‬ ‫انقلاب اسـت‪ ،‬بـه صـورت اگاهانـه‪ ،‬هوشـمندانه و‬ ‫بـه صـورت دقیـق تمامـی مشـکالت را در حوزه های‬ ‫مختلـف رصد کـرده و با ارائه کار کارشناسـی به رفع‬ ‫مشـکالت می پـردازد‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه کربلا در ادامـه بـا اشـاره بـه برخـی‬ ‫ضعف هـای مدیریتـی افـزود‪ :‬اگـر مدیری بـرای رفع‬ ‫مشـکالت اقدامـی نکـرد سـپاه بـا پشـتوانه قانونـی‬ ‫دسـت افرادی که بخواهد به سـمت بیـت المال دراز‬ ‫شـود را قطـع خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سـردار مسـلمی بـا اشـاره بـه اینکه سـپاه بـه عنوان‬ ‫یـک نهـاد انقالبـی بـرای اجـرای حـق و عدالـت و با‬ ‫ابـزار قانونـی بـرای رفـع موانـع اقـدام می کنـد‪ ،‬بـه‬ ‫تشـکیل قـرارگاه ‪ ۱۷‬ربیـع هـم اشـاره کرد و یـاداور‬ ‫شـد‪ :‬قـرارگاه ‪ ۱۷‬ربیـع بـرای برخـورد بـا احتـکار‪،‬‬ ‫گرانفروشـی و اخاللگـران بـازار تشـکیل شـد‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه کربلا در پایـان سـخنان خـود تاکید‬ ‫کـرد‪ :‬ان شـاء اهلل بتوانیـم بـا همـکاری مدیـران‬ ‫جهـادی و دلسـوز و نیـز بـا بکارگیـری تمـام تـوان‬ ‫خـود مشـکالت را برطـرف کنیـم‪.‬‬ ‫تحقق جهش تولید با حضور دولت در کنار بخش خصوصی‬ ‫ارائه طرح های موفق تولیدی‪ ،‬حمایت از صنایعی که در کشور تولید‬ ‫دارند‪ ،‬استفاده از نخبگان‪ ،‬کاهش صادرات و رفع موانع تولید و‬ ‫حمایت مالی می تواند در ایجاد جهش تولید‪ ،‬مورد نظر باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫چهار شنبه ‪ 5 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪757‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫قدردانی مدیرکل تامین اجتماعی‬ ‫گیالن از نمایندگان استان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال به نقـل از روابط عمومـی و امور فرهنگـی اداره‬ ‫کل تامیـن اجتماعـی گیلان ‪ ،‬در اسـتانه دهم اذرمـاه (( روز مجلس )) ‪،‬‬ ‫بـا هدف تبریک این مناسـبت و پاسداشـت تالشـها و زحمـات نمایندگان‬ ‫مجلـس ‪ ،‬طـی لـوح هـای جداگانـه ای از دوازده نماینـده مـردم شـریف‬ ‫اسـتان در مجلـس شـورای اسلامی توسـط مدیـرکل تامیـن اجتماعـی‬ ‫قدردانـی بعمـل امـد ‪ .‬بـر ایـن اسـاس در دیـدار نماینـده مـردم شـریف‬ ‫شهرسـتان صومعه سـرا در مجلس شـورای اسلامی با علی حسـین نژاد‬ ‫مدیـرکل تامیـن اجتماعـی گیلان ‪ ،‬طـی مراسـمی بـا حضـور جمعی از‬ ‫همکاران ‪ ،‬این لوح شـخصاً توسـط ایشـان به سـید کاظم دلخوش تقدیم‬ ‫گردیـد ‪ .‬در بخشـی از لـوح ارسـالی بـه نماینـدگان مجلس امده اسـت ‪:‬‬ ‫ضمـن پاسداشـت یـاد و خاطـره روحانـی مبارز و مجاهد نسـتوه ‪ ،‬شـهید‬ ‫سـید حسـن مـدرس ‪ ،‬بـا گرامیداشـت دهـم اذرمـاه ( روز مجلـس ) و‬ ‫تبریـک ایـن مناسـبت خدمـت جنابعالـی بعنـوان یکـی از وکالی امین و‬ ‫صدیـق مردم شـریف اسـتان در خانـه ملت ‪ ،‬از تالشـها و خدمـات ارزنده‬ ‫شـما قدردانـی نمـوده و از پـروردگار متعـال برایتـان سلامتی و توفیـق‬ ‫ارزومنـدم ‪.‬‬ ‫با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در بهزیستی مازندران محقق شد؛‬ ‫افتتاح رسمی سامانه ملی دیده بان بصورت ویدئو‬ ‫کنفرانس همزمان در سراسر کشور‬ ‫همزمان با سراسـر کشـور سـامانه ملـی نظارت‬ ‫مردمـی(‪ )۱۴۸۲‬بهزیسـتی بـا عنـوان دیـده‬ ‫بـان بصـورت ویدیوکنفرانـس بـا حضـور دکتر‬ ‫شـریعتمداری وزیر تعـاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫و دکتـر وحید قبـادی دانا معاون وزیـر و رییس‬ ‫سـازمان بهزیسـتی کشـور بصـورت رسـمی‬ ‫افتتـاح و فعالیـت خـود را اغـاز کرد‪.‬‬ ‫مدیـر کل بهزیسـتی اسـتان بـا اشـاره بـه راه انـدازی‬ ‫سـامانه کشـوری نظـارت مردمـی بهزیسـتی کشـور‬ ‫بـا نـام دیـده بـان گفـت‪ :‬شـهروندان و جامعـه هـدف‬ ‫بهزیسـتی می تواننـد شـکایات خـود از مراکـز تحـت‬ ‫نظـارت بهزیسـتی اعـم از مهدهـای کـودک‪ ،‬مراکـز‬ ‫مشـاوره و روانشناسـی‪ ،‬مراکـز روزانـه و شـبانه روزی‬ ‫توانبخشـی معلولیـن و سـالمندان‪ ،‬بیمـاران روانـی‬ ‫خبر‬ ‫مزمـن‪ ،‬کمپ هـای تـرک اعتیـاد ومراکـز نگهـداری‬ ‫ایتـام و کـودکان کار و بـی سرپرسـت و کلینیک هـای‬ ‫مـددکاری و ‪ ...‬را در سـامانه دیـده بـان ثبـت کننـد تا‬ ‫بررسـی و رفـع شـود‪.‬‬ ‫وی دقـت‪ ،‬سـرعت و صحـت در رسـیدگی بـه‬ ‫درخواسـت ها و شـکایات را شـعار و هدف این سـامانه‬ ‫برشـمرد و افـزود‪ :‬در کنـار دریافـت شـکایات‪ ،‬ایـن‬ ‫سـامانه همچنین اماده دریافت پیشـنهادها و ایده های‬ ‫همشـهریان و جامعه هدف بهزیسـتی در جهت ارتقای‬ ‫سـطح خدمـات و رفـع نواقـص و مشـکالت اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر کل بهزیسـتی مازنـدران افـزود ‪:‬شـماره تلفـن‬ ‫‪۱۴۸۲‬سـامانه دیـده بـان بصـورت شـبانه روزی اماده‬ ‫دریافـت و پاسـخگویی بـه تمـاس هـای شـهروندان و‬ ‫ثبـت نظـرات مردمـی اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بارندگی پاییزی در گلستان ‪ ۳۱‬درصد کاهش یافت‬ ‫سیدمحسـن حسـینی در گفتگو بـا خبرنگار مهـر اظهارکرد‪:‬‬ ‫از ابتـدای مهرمـاه ‪ ۱۳۹۹‬الـی‪ ۳۰‬ابان مقـدار بارندگی تجمعی‬ ‫متوسـط در اسـتان ‪ ۵۶‬میلـی متـر بوده که نسـبت بـه امار‬ ‫بلنـد مـدت (‪ ۸۱‬میلـی متـر) ‪ ۳۱‬درصـد کاهش را نشـان می‬ ‫د هد ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در ایـن بـازه زمانـی ‪ ۳۶‬درصـد بـارش در حوضه‬ ‫ابریـز گرگانـرود‪ ۱۲ ،‬درصـد کاهـش در اتـرک سـفلی‪۳۶ ،‬‬ ‫درصـد کاهـش در قـره سـو‪ ۲۳ ،‬درصـد افزایش در نـکارود‬ ‫علیـا و ‪ ۴۴‬درصـد کاهـش را در خلیـج گـرگان نسـبت بـه‬ ‫میانگیـن بلندمدت شـاهد هسـتیم‪.‬‬ ‫حسـینی همچنین در خصـوص متوسـط دمای انـدازه گیری‬ ‫شـده هـم گفـت کـه متوسـط ایسـتگاه هـای دشـت‪۱۷.۹ ،‬‬ ‫درجـه سـانتیگراد بـوده که نسـبت به امـار بلندمـدت (که‬ ‫‪ ۱۸.۳‬درجه سـانتیگراد اسـت) ‪ ۰.۴‬درجه کاهش را نشـان می‬ ‫توزیع ‪ ۴۰۰‬بسته معیشتی توسط حوزه مقاومت ‪۳‬‬ ‫شهری رشت‬ ‫پـاک شـریفی از توزیع ‪ ۴۰۰‬بسـته معیشـتی‬ ‫توسـط حـوزه مقاومـت ‪ ۳‬شـهری در رشـت‬ ‫خبـر داد‪ .‬‬ ‫سـرگرد مهدی پاک شـریفی در حاشـیه توزیع بسته‬ ‫هـای معیشـتی در مسـجد ابـوذر کردمحلـه رشـت‬ ‫اظهـار کـرد ‪ :‬کمک بـه محرومین یکـی از مهمترین‬ ‫اقدامات سـپاه و بسـیج اسـت‪.‬‬ ‫فرمانـده حـوزه مقاومت بسـیج حضـرت محمد(ص)‬ ‫سـپاه ناحیـه مرکـزی رشـت بـا بیـان اینکـه سـپاه‬ ‫همـواره در بحـران هـا در کنار مـردم بود گفـت ‪ :‬در‬ ‫بحـران کرونـا ویروس نیز حـوزه مقاومت ‪ ۳‬شـهری‬ ‫سـپاه ناحیـه مرکـزی رشـت فعـال بـود و اقدامـات‬ ‫موثـری در مهـار ایـن بیمـاری منحـوس انجـام داده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی اذعـان کـرد ‪ :‬دوخـت ماسـک ‪ ،‬توزیـع غـذای‬ ‫گـرم ‪ ،‬کمـک بـه بیمـاران کرونایـی ‪ ،‬تب سـنجی و‬ ‫غربالگـری خانـه بـه خانـه ‪ ،‬تدفیـن در ارامسـتان ها‬ ‫‪ ،‬توزیـع بسـته های معیشـتی از جملـه اقداماتی بود‬ ‫کـه توسـط این حوزه به طور مسـتمر صـورت گرفت‬ ‫و تـا پایـان این بیمـاری ادامـه دارد‪.‬‬ ‫پـاک شـریفی بـه هفته بسـیج و برنامه هـای اجرایی‬ ‫ایـن هفتـه اشـاره و تصریـح کـرد ‪ :‬در ایـن هفتـه‬ ‫نیـز برنامـه هـای فرهنگـی ‪ ،‬اجتماعـی و حمایتـی‬ ‫متنوعـی اجرا شـده اسـت‪.‬‬ ‫فرمانـده حـوزه مقاومت بسـیج حضـرت محمد(ص)‬ ‫سـپاه ناحیـه مرکـزی رشـت بـه توزیـع بسـته هـای‬ ‫معیشـتی در هفتـه بسـیج پرداخـت و خاطـر نشـان‬ ‫کـرد ‪ ۴۰۰ :‬بسـته معیشـتی همزمـان بـا چهارمیـن‬ ‫رو از هفتـه بسـیج توسـط ایـن حـوزه بیـن خانـواده‬ ‫هـای اسـیب پذیـر در بحـران کرونـا ویـروس توزیع‬ ‫شـده اسـت‪ .‬وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بـا اتحـاد و هم‬ ‫دلـی ازایـن بحـران نیـز گـذر خواهیـم کـرد اظهـار‬ ‫داشـت ‪ :‬بسـیج و پایـگاه های مقاومت بـا اغاز پویش‬ ‫سـلیمانی هـا گام بزرگـی در کاهـش ایـن بیمـاری‬ ‫منحـوس خواهنـد گذاشـت‪ .‬‬ ‫‪3‬‬ ‫د هد ‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬متوسـط ایسـتگاه هـای ارتفاعات هـم ‪۱۴.۲‬‬ ‫درجه سـانتیگراد که نسـبت به امـار بلند مـدت (‪ ۱۴.۴‬درجه‬ ‫سـانتیگراد) ‪ ۰.۲‬درجـه کاهـش را نشـان می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل اب منطقـه ای گلسـتان گفـت‪ :‬روانـاب انـدازه‬ ‫گیـری شـده در ایسـتگاه های شـاخص رودخانه هـای اصلی‬ ‫اسـتان‪ ،‬بیـن ‪ ۸۲‬درصـد کاهـش تـا پنـج درصـد کاهـش را‬ ‫نسـبت بـه امـار دوره بلنـد مدت نشـان مـی دهد‪.‬‬ ‫حسـینی افـزود‪ :‬ذخیـره ابخـوان هـای اسـتان حـدود ‪۴۹‬‬ ‫میلیـون متـر مکعب (حـدود چهـار درصد) کاهش را نسـبت‬ ‫بـه امـار دوره بلنـد مدت نشـان مـی دهد‪.‬‬ ‫طبـق گفتـه وی در ابخـوان هـای کـم عمـق حدود هشـت‬ ‫میلیـون مترمکعـب کاهـش و در ابخـوان های عمیـق حدود‬ ‫‪ ۴۱‬میلیـون متـر مکعـب کاهش اتفـاق افتاده اسـت‪.‬‬ ‫امدادرسانی به ‪ ۴۲۱‬حادثه دیده طی ابان‬ ‫در گلستان‬ ‫مدیرعامـل جمعیـت هلال احمر گلسـتان از‬ ‫امدادرسـانی بـه ‪ ۴۲۱‬حادثه دیـده در ابان ماه‬ ‫خبرداد‪.‬‬ ‫فرهـادی میقانـی در خصوص پوشـش امدادی‬ ‫ابـان ‪ ۹۹‬اظهارکـرد‪ :‬نیروهـای جمعیـت‬ ‫هلال احمـر گلسـتان در ابـان مـاه بـه ‪۱۴۲‬‬ ‫حادثـه شـامل ‪ ۱۰۶‬حادثـه جـاده ای‪ ۱۶ ،‬مورد‬ ‫شـهری‪ ،‬سـه حادثـه بـرف و کـوالک‪ ،‬هفـت‬ ‫مـورد کوهسـتان‪ ،‬یـک اتش سـوزی جنگل و‬ ‫مرتـع‪ ،‬یک مـورد هوایـی‪ ،‬یک مـورد صنعتی‬ ‫و کارگاهـی و هفـت مـورد خدمـات حضـوری‬ ‫امدادرسـانی کردنـد‪.‬‬ ‫وی از حادثـه دیـدن ‪ ۴۲۱‬در مجمـوع ایـن‬ ‫اتفاقـات خبـرداد و گفـت‪ :‬از این تعـداد ‪۲۳۴‬‬ ‫نفـر مصدوم شـده و ‪ ۱۲‬نفر به صورت سـرپایی‬ ‫درمـان و ‪ ۱۱۱‬نفر هـم به مراکـز درمانی منتقل‬ ‫شد ند ‪.‬‬ ‫مدیرعامـل جمعیـت هلال احمـر گلسـتان‬ ‫ادامـه داد‪ :‬در ایـن عملیـات ‪ ۱۶۲‬تیـم امدادی‬ ‫متشـکل از ‪ ۴۲۳‬امدادگـر حضور داشـتند و از‬ ‫‪ ۱۶۲‬مـورد نـاوگان و خودروی نجات اسـتفاده‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫باند کالهبرداری شرکت های‬ ‫هرمی در رامسر متالشی شد‬ ‫سـید موسـی حسـینی گفت‪ :‬در پی کسب خبری‬ ‫مبنـی بـر فعالیـت افـرادی کالهبـرداری در قالـب‬ ‫شـرکت های هرمـی در سـطح شهرسـتان رامسـر‪،‬‬ ‫موضـوع در دسـتور کار فرماندهـی انتظامـی ان‬ ‫شهرسـتان قـرار گرفت‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬مامـوران کالنتـری ‪ ۱۲‬رامسـر‬ ‫بـا انجـام اقدامـات اطالعاتـی و تحقیقات پلیسـی‬ ‫دریافتنـد‪ ،‬افـراد با تبلیغات گسـترده یک شـرکت‬ ‫هرمـی در زمینـه بازاریابـی شـبکه ای غیرمجـاز‬ ‫فعالیـت می کننـد‪.‬‬ ‫جانشـین فرمانـده انتظامـی مازندران‪ ،‬اظهـار کرد‪:‬‬ ‫با شناسـایی محل فعالیت شـرکت هرمی‪ ،‬ماموران‬ ‫انتظامـی بـا تشـکیل تیـم عملیاتـی و هماهنگـی‬ ‫قضائـی وارد مخفیـگاه متهمـان بـه کالهبـرداری‬ ‫شـده و ‪ ۱۲‬نفـر از اعضـای بانـد گلدکوئیسـت را‬ ‫دسـتگیر کردند‪.‬‬ ‫وی خاطـر نشـان کـرد‪ :‬مامـوران در بازرسـی‬ ‫از محـل فعالیـت ایـن افـراد موفـق بـه کشـف‬ ‫پـک هـای اموزشـی‪ ،‬کیـس‪ ،‬مانیتـور‪ ،‬کتابچـه و‬ ‫جزوه هـای اموزشـی در خصـوص فعالیـت اعضای‬ ‫باندهـای شـرکت های هرمـی شـدند‪.‬‬ ‫سـرهنگ حسـینی‪ ،‬افزود‪ :‬متهمان پس از تشکیل‬ ‫پرونـده‪ ،‬برای سـیر مراحـل قانونی تحویـل مرجع‬ ‫قضائی شـدند‪.‬‬ ‫توزیع بسته های کمک معیشتی‬ ‫ناجا به اسیب دیدگان کرونا‬ ‫تداوم دارد‬ ‫سـردار عزیـز اهلل ملکـی در حاشـیه اجـرای‬ ‫سـومین مرحلـه رزمایـش همدلـی مومنانـه‬ ‫اسـتان در جمـع خبرنـگاران اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫ناجـا بـه منظـور کمک بـه محرومـان و لبیک‬ ‫بـه ندای رهبر معظـم انقالب به طور مسـتمر‬ ‫تـا پایـان سـال مشـارکت فعاالنـه خواهـد‬ ‫داشـت ‪.‬‬ ‫وی خاطـر نشـان کـرد ‪ :‬نیـروی انتظامی خود‬ ‫را بـرای حضـور فعاالنـه در این طرح مسـئول‬ ‫مـی دانـد و کمـک بـه محرومـان را در‬ ‫اولویـت کاری خـود قرار داده اسـت تا شـاهد‬ ‫ریشـه کنی ایـن ویـروس در جامعـه باشـیم‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در ایـن مرحلـه از رزمایـش‬ ‫نیـروی انتظامـی بیش از ‪ ۲۰۰‬بسـته به ارزش‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیـون ریـال با همـکاری کمیته امداد‬ ‫در بیـن نیازمندان توزیع می شـود‪.‬این بسـته‬ ‫شـامل اقلام ضـروری همچون برنـج محلی‪،‬‬ ‫روغـن‪ ،‬چـای‪ ،‬سـویا رب و ماکارونـی می باشـد‪.‬‬ ‫سـردار ملکـی یا داور شـد‪ :‬در مراحـل اول و‬ ‫دوم در هـر مرحلـه نیز ‪ ۳۰۰‬بسـته بـه ارزش‬ ‫هر بسـته ‪ ۳۰۰‬هزار تومـان در بین نیازمندان‬ ‫اسـتان توزیع شـده است ‪.‬‬ ‫طـرح کمـک مومنانـه کـه پـس از شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا و بـرای حمایـت از اقشـار‬ ‫اسـیب پذیـر از سـوی مقـام معظـم رهبـری‬ ‫مطرح شـد نخسـتین بـار در ایام مـاه مبارک‬ ‫رمضـان انجـام شـد‪ .‬ادامـه مـی یابـد‬ ‫‪ ۸۱‬هزار مترمربع از اراضی‬ ‫ساحلی گلستان رفع تصرف شد‬ ‫ن‪ -‬رئیـس اداره منابـع طبیعـی و ابخیزداری‬ ‫شهرسـتان گمیشـان گفـت‪ ۸۱ :‬هـزار و ‪۹۲‬‬ ‫مترمربـع از اراضـی مسـتحدث سـاحلی‬ ‫شهرسـتان گمیشـان و ترکمـن خلـع یـد شـد‪.‬‬ ‫طاهـر دلیجـه صبـح سـه شـنبه در گفتگو با‬ ‫خبرنـگاران اظهارکـرد‪ ۸۱ :‬هـزار ‪ ۹۲‬مترمربع‬ ‫از اراضـی مسـتحدث سـاحلی گلسـتان کـه‬ ‫چندیـن سـال در اختیار متصرفـان غیرقانونی‬ ‫بود و طی سـنواتی در ان کشـت و زرع صورت‬ ‫میگرفـت از یـد ایشـان خارج و بـه منابع ملی‬ ‫افزوده شـد‪.‬وی گفـت‪ :‬طی اخطـار های مکرر‬ ‫بـه متخلفان مذکـور‪ ،‬از تخلیه اراضـی مذکور‬ ‫امتنـاع ورزیـد لذا طی تشـکیل پرونـده و طی‬ ‫مراحـل قانونـی بـا رای دادگاه اراضـی مذکور‬ ‫خلع ید شـد‪.‬‬ ‫دلیجـه افـزود‪ :‬ایـن خلـع یـد بـا حضـور و‬ ‫همـکاری فرمانـده یـگان حفاظـت منابـع‬ ‫طبیعـی شهرسـتان‪ ،‬پلیـس اگاهـی و‬ ‫کارشـناس رسـمی دادگسـتری انجـام شـد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫چهار شنبه ‪ 5 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪757‬‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر گزارش‬ ‫خبر‬ ‫سرپرست معاونت شهرسازی‪ ،‬معماری و امور مناطق شهرداری ساری تاکید کرد‪:‬‬ ‫شهردار بابل در دیدار با فرماندهپاه شهرستان بابل‪:‬‬ ‫نظارت شهرداری و نظام مهندسی ساختمان ساری بر اجرای‬ ‫ضوابط ساخت و ساز در شهر‬ ‫بسیج در کنار مردم‪ ،‬همراه مردم و مایه‬ ‫مباهات و افتخار نظام است‬ ‫تعامل متقابل شهرداری و سازمان‬ ‫نظام مهندسی را ضروری می دانیم؛‬ ‫چراکه پویایی حوزه شهرسازی‬ ‫مستلزم ایجاد یک مکانیزم کیفی در‬ ‫بحث ساخت و ساز اماکن مسکونی‬ ‫و تجاری است تا شهروندان بتوانند‬ ‫سال ها از وجود ساختمان هایی بادوام‬ ‫در زندگی شهرنشینی بهره ببرند‪.‬‬ ‫مرتضـی بربسـته سرپرسـت معاونت شهرسـازی‪،‬‬ ‫معمـاری و امـور مناطـق شـهرداری سـاری در‬ ‫نشسـت بـا ایزدپنـاه رئیس دفتـر نمایندگـی نظام‬ ‫مهندسـی سـاختمان سـاری بر گسـترش تعامالت‬ ‫سـاختاری و نظـارت مسـتمر شـهرداری و نظـام‬ ‫مهندسـی سـاختمان بـر اجـرای ضوابط سـاخت و‬ ‫سـاز در سـطح شـهرتاکید کرد‬ ‫بـه گـزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شـهرداری‬ ‫سـاری‪ ،‬در جلسـه هم اندیشـی مرتضی بربسـته سرپرست‬ ‫معاونـت شهرسـازی‪ ،‬معمـاری و امـور مناطـق شـهرداری‬ ‫مرکـز مازنـدران بـا ایزدپنـاه رئیـس دفتـر نمایندگـی‬ ‫نظام مهندسـی سـاختمان سـاری‪ ،‬بـر گسـترش تعامالت‬ ‫سـاختاری و نظـارت مسـتمر شـهرداری و نظام مهندسـی‬ ‫سـاختمان بر اجرای ضوابط سـاخت و سـاز در سـطح شهر‬ ‫خبر‬ ‫جلسه مشترک‬ ‫شهرداری وسپاه گرگان‬ ‫باموضوع محالت کم‬ ‫برخوردار سطح شهر‬ ‫برگزار شد‬ ‫بـه گزارش مرکـز اطالع رسـانی روابط عمومی و‬ ‫امـور بین الملـل شـهرداری گرگان‪ ،‬جلسـه میز‬ ‫خدمـت جهـادی در هفتـه بسـیج روز گذشـته‬ ‫بـا حضـور شـهردار و فرماندهـان پایـگاه هـای‬ ‫مقاومـت محلات هدف در دفتر شـهردار گرگان‬ ‫برگزار شـد‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه‪ ،‬تصمیمات بسـیاری در خصوص‬ ‫اقدامـات و پیگیـری هـای الزم در ‪ 4‬محلـه کـم‬ ‫برخوردار سـطح شـهر اتخاذ شـد کـه مهمترین‬ ‫انهـا به شـرح زیر اسـت‪:‬‬ ‫محلـه اسلام ابـاد‪ :‬اسـتفاده از رنـگ پوششـی‬ ‫دیوارهـا‪ ،‬فعـال تر نمـودن خانه فرهنـگ‪ ،‬اصالح‬ ‫روشـنایی پـارک ملـت و نصـب تیـر چـراغ برق‬ ‫جدیـد‪ ،‬تخلیه نخالـه در ضلع دیگر پـارک ملت‪،‬‬ ‫مکاتبـه با سـازمان میراث فرهنگـی در خصوص‬ ‫دیوارکشـی تپه قلعه خنـدان‪ ،‬الیروبـی رودخانه‬ ‫و نصـب سـرعتگیر در خیابـان ملـت بـه همـراه‬ ‫تابلـو و چـراغ احتیاط‬ ‫محلـه عرفـان‪ :‬پیگیـری جهـت تملـک فضـای‬ ‫مناسـب جهـت ایجـاد پـارک محلـه ای‪ ،‬ایجـاد‬ ‫فضـای ورزشـی مناسـب‪ ،‬رنگ پوششـی دیوارها‬ ‫و ایجـاد سـرعت گیر‬ ‫محلـه انجیـراب‪ :‬اسـفالت معابـر فرعـی‪ ،‬خـط‬ ‫کشـی خیابـان اصلـی انجیراب ‪ ،20‬ایجاد سـالن‬ ‫ورزشـی توسـط سـپاه گـرگان‪ ،‬ایجـاد خانـه‬ ‫فرهنـگ‪ ،‬تعریض خیابـان اصلی‪ ،‬افزایـش تعداد‬ ‫اتوبـوس هـا و اجـرای پـروژه زیرگـذر‬ ‫محلـه محتشـم‪ :‬بازگشـایی محتشـم ‪ 2‬و ‪ 4‬و‬ ‫واگـذاری زمیـن ‪ 100‬متـری کنـار مسـجد بـه‬ ‫مسـجد‬ ‫تاکید شـد‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه‪ ،‬بربسـته بـا بیـان اینکـه صیانـت از حقوق‬ ‫عمومی شـهر و شـهروندان سرلوحه کاری دسـتگاه مذکور‬ ‫اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬ایـن مسـئله خـط قرمز ما محسـوب‬ ‫شـده و قطعاً در قبال تخلفات سـاخت و سـازها مماشـات‬ ‫نمـی کنیم‪.‬‬ ‫وی یـاداور شـد‪ :‬تعامـل متقابـل شـهرداری و سـازمان‬ ‫نظـام مهندسـی را ضـروری مـی دانیـم؛ چراکـه پویایـی‬ ‫حـوزه شهرسـازی مسـتلزم ایجاد یـک مکانیـزم کیفی در‬ ‫بحـث سـاخت و سـاز اماکـن مسـکونی و تجـاری اسـت‬ ‫تـا شـهروندان بتواننـد سـال ها از وجـود سـاختمان هایـی‬ ‫بـادوام در زندگـی شهرنشـینی بهـره ببرنـد‪.‬‬ ‫سرپرسـت معاونـت شهرسـازی‪ ،‬معمـاری و امـور مناطـق‬ ‫شـهرداری سـاری خاطرنشـان کـرد‪ :‬هرچند اعتقـاد داریم‬ ‫افـراد بسـیاری در صنعت سـاخت و سـاز فعالیـت نموده و‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ بـه مناسـبت گرامیداشـت هفتـه بسـیج‬ ‫سـیدمجتبی حکیـم بابـل بـه اتفاق فرامـرز ابوالحسـنی رئیـس واعضای‬ ‫شـورای اسلامی شـهر بـا سـرهنگ مرتضـی رمضانـی فرماندهـی سـپاه‬ ‫شهرسـتان دیـدار و ایـن هفتـه را به ایشـان و بسـیجیان سلحشـور نظام‬ ‫مقـدس جمهـوری اسلامی ایـران تبریـک گفتنـد‪.‬‬ ‫سـرهنگ رمضانـی فرماندهـی سـپاه شهرسـتان نیـز در این دیـدار ضمن‬ ‫تشـکر وقدردانـی از حضور شـهردار واعضای شـورای اسلامی شـهر بیان‬ ‫نمودند‪.‬‬ ‫بسـیج همـواره در صحنـه های مختلـف و در تاریخ انقالب اسلامی مایه‬ ‫سـربلندی و اقتدار کشـور بوده و در مواقع حسـاس‪ ،‬توانسته مظهر اتحاد‬ ‫و انسـجام ملی نیز باشـد‪.‬‬ ‫بسیج در کنار مردم‪ ،‬همراه مردم و مایه مباهات و افتخار نظام است‪.‬‬ ‫سـرهنگ رمضانی از شـهرداربابل جهت عنایات ویژه به مسـائل فرهنگی‪،‬‬ ‫برگـزاری مراسـمهای مختلـف فرهنگـی و مذهبـی در ایام شـهادت ائمه‬ ‫اطهـار ‪ ،‬نصـب تمثـال مبـارک شـهدا‪ ،‬فضاسـازی شـهری در ایـام محرم‬ ‫علی الخصـوص اسـتقبال از شـهید مدافـع حرم حسـنرجایی فـر که حتی‬ ‫زودتر از سـپاه شهرسـتان در اطالع رسـانی و فضاسـازی شهری انجام شد‬ ‫تقدیـر کرد‪.‬‬ ‫ایشـان همچنین از کلیه فعالیتها و اقدامات گسـترده شـهرداری در انجام‬ ‫پروژه هـای عمرانـی و ارتقای سـرانه فضای سـبز و زیبایی بصـری و پروژه‬ ‫اصالح روشـنایی معابـر نیز تشـکر و قدردانی نمودند‪.‬‬ ‫نوعـی شـغل صنفـی انها محسـوب می شـود و از ایـن راه‬ ‫امـرار معـاش مـی کننـد‪ ،‬امـا بایـد توجـه داشـت معاونت‬ ‫شهرسـازی شـهرداری بایـد نگاهـی اینـده نگرانه بـه روند‬ ‫سـاخت و سازها داشـته باشـد؛ بنابراین کیفیت را هیچگاه‬ ‫کمیت نمـی کنیم‪.‬‬ ‫قربانـی ّ‬ ‫همچنیـن در این جلسـه که به تشـریح مباحثـی پیرامون‬ ‫رعایت اصولی فنی و مهندسـی سـاخت و سـازهای اماکن‬ ‫مسـکونی و تجـاری سـاری پرداخته شـد‪ ،‬ایزدپنـاه‪ ،‬رئیس‬ ‫دفتـر نمایندگـی نظـام مهندسـی سـاختمان سـاری بـا‬ ‫بیـان اینکـه سـازمان متبوعـش در راسـتای ارائـه خدمات‬ ‫مـورد نیـاز به شـهروندان سـاروی‪ ،‬تعامل با حـوزه معاونت‬ ‫شهرسـازی شـهرداری را اصلی انکارناپذیر مـی داند‪ ،‬اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬وضـع قوانیـن موضوعـه در فراینـد احـداث بنـا و‬ ‫نظـارت دقیـق بـر اجـرای ان حـق النـاس اسـت و بـدون‬ ‫تردیـد هـر دو نهـاد نسـبت به این مسـئله اتفـاق نظـر دارند‪.‬‬ ‫ایزدپنـاه گفـت‪ :‬کاهش بروکراسـی های بی مـورد در روند‬ ‫ارائـه پروانـه هـای سـاختمانی بـه مالـکان‪ ،‬ارائـه خدمـات‬ ‫بهینـه از طریـق سـامانه مرتبـط و تدویـن ائیـن نامه های‬ ‫مشـترک بیـن دو دسـتگاه را بـه منظور تسـریع در فرایند‬ ‫صـدور پروانـه مد نظر قـرار خواهیـم داد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫شهردار نوشهر خبر داد‪:‬‬ ‫افتتاح رسمی نیروگاه زباله سوز نوشهر با حضور‬ ‫ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال‪،‬علی امانـی بـا اشـاره بـه‬ ‫اینکـه شـهر بنـدری نوشـهر‪ ،‬شـهری پویـا و فعـال‬ ‫در امـور چندگانـه و هم زمـان عمرانـی معرفـی کرده‬ ‫اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬تـا نـوروز ‪ ۱۴۰۰‬شـهروندان‬ ‫فهیـم نوشـهری بـه کـرار شـاهد افتتـاح و یـا اغـاز‬ ‫بـ ه کار پروژه هـای بـزرگ و زیرسـاختی خواهند بود‬ ‫کـه مهم ترین انهـا افتتاح رسـمی نیروگاه زباله سـوز‬ ‫شـهرداری نوشـهر توسـط رئیـس جمهـور از طریـق‬ ‫ویدئـو کنفرانـس در همیـن مـاه اذر مـاه خواهـد بـود‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬همچنیـن بـه همـت شـهرداری و‬ ‫شـورای اسلامی شهر بندری نوشـهر و در پاسداشت‬ ‫هفتـه بسـیج نیـز ‪ 2‬پـروژه یادمـان شـهدای گمنـام‬ ‫پـارک نویـد افتتـاح و از تابلـوی میـدان امـام‬ ‫خمینـی(ره) و تابلـوی بزرگـراه سـردار شـهید حـاج‬ ‫قاسـم سـلیمانی رونمایـی خواهـد شـد‪.‬‬ ‫شـهردار نوشهر با تبریک هفته بسـیج و گرامیداشت‬ ‫رشـادت ها و دالورمردی هـای بسـیجیان عزیـز در ‪8‬‬ ‫سـال دفـاع مقـدس و عرصه هـای دیگر گفـت‪ :‬برای‬ ‫انجـام دو پـروژه مذکـور اعتبـاری بـه ارزش ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیـون تومان هزینه شـده اسـت‪.‬‬ ‫انتظاری شهردار گلوگاه ‪:‬‬ ‫بسیج مردمی ترین نهاد ارزشمند در نظام مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی ایران است‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال خلیل اهلل انتظاری شـهردار‬ ‫گلـوگاه در پیامی به شـرح زیر هفته بسـیج را تبریک‬ ‫گفت ‪.‬‬ ‫پنجـم اذر‪ ،‬یـاداور تشـکیل مردمـی تریـن نهـاد‬ ‫ارزشـمند در نظـام مقدس جمهـوری اسلامی ایران‬ ‫اسـت کـه با افـکار و اندیشـه هـای واالی معمار کبیر‬ ‫انقلاب اسلامی حضـرت امـام خمینـی(ره) شـکل‬ ‫گرفـت و ایـن شـجره طیبـه امـروز درخـت تنـاوری‬ ‫اسـت کـه تـا کنـون توانسـته بـا بهـره گیـری از‬ ‫نیروهـای متعهـد در صحنه هـای مختلف از ‪ 8‬سـال‬ ‫دفـاع مقـدس تـا عرصـه عمـران و سـازندگی ایـران‬ ‫اسلامی و مقابله با هجمه های شـوم دشـمنان نقش‬ ‫بسـیار مهـم و اساسـی ایفـا نمایـد‪.‬‬ ‫هفته بسـیج فرصتی اسـت تـا یادگاران ‪ 8‬سـال دفاع‬ ‫مقـدس‪ ،‬فرهنـگ بسـیجی را بـه نسـل جوان کشـور‬ ‫منتقـل نمایند‪.‬‬ ‫بـر خـود الزم دانسـتم سـالروز تشـکیل ایـن نهـاد‬ ‫ارزشـمند را بـه تمامـی خانـواده های معظم شـهدا و‬ ‫ایثارگـران و بسـیجیان سـر افراز ایران اسلامی بویژه‬ ‫مردم شـریف شـهر گلـوگاه تبریک عـرض می نمایم‬ ‫‪.‬‬ ‫موفقیـت و سـربلندی بسـیجیان گرانقـدر را در پرتـو‬ ‫رهبـری حکیمانـه مقـام معظـم رهبـری از خدوانـد‬ ‫متعـال مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫پیام تبریک هفته بسیج پورعلی شهردار و رئیس‬ ‫شورای کالردشت‬ ‫مهنـدس پورعلـی شـهردار وسیداصغرنوراشـرف‬ ‫الدیـن رئیس شـورای اسلامی شهرکالردشـت در‬ ‫پیامی مشـترک فرا رسـیدن میالد با سـعادت امام‬ ‫حسـن عسـکری (ع) را به مردم شـریف شهرستان‬ ‫کالردشـت و مسـلمانان ایـران وجهـان تبریـک‬ ‫گفتنـد‪ .‬متـن پیـام به شـرح زیر اسـت‪:‬‬ ‫بسم اهلل النور‬ ‫فـرا رسـیدن هشـتم ربیع الثانـی سـالروز والدت با‬ ‫سـعادت یازدهمین واسـطه فیض خداوند‪ ،‬حضرت‬ ‫امـام حسـن عسـکری (ع) را به همه مسـلمانان به‬ ‫ویـژه شـهروندان شـریف شهرسـتان کالردشـت‬ ‫تبریـک می گوئیم‪.‬‬ ‫والدت بـا سـعادت امـام حسـن عسـکری (ع )‬ ‫نقطـه عطفی در تاریخ تشـیع اسـت‪ .‬اماده سـازی‬ ‫شـیعیان بـرای ورود به دوران غیبـت منجی بزرگ‬ ‫عالـم بشـریت حضـرت صاحـب الزمـان (عـج)‬ ‫مسـئولیت خطیـری بـود که بـا صبر و بردبـاری و‬ ‫درایـت بـی نظیـر ایشـان بـه نیکوتریـن شـکل به‬ ‫انجام رسـید‪.‬‬ ‫بـار دیگـر بـا تبریـک والدت خجسـته یازدهمیـن‬ ‫اختـر تابنـاک اسـمان امامـت و والیـت‪ ،‬از خداوند‬ ‫متعـال برای تمامـی هموطنان توفیـق بهره مندی‬ ‫از تعالیـم ارزشـمند ایـن امـام همـام و حرکـت در‬ ‫مسـیر حـق و حقیقـت را مسـئلت داریم‪.‬‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در دیدار با همکاران‬ ‫روابط عمومی شرکت‪:‬‬ ‫بر راه اندازی پروازهای کارگو در‬ ‫فرودگاه ساری تاکید کرد‬ ‫کسـب رتبه برتـر در حوزه رسـانه مسـئولیت روابـط عمومی را‬ ‫دو چنـدان مـی کند‬ ‫یکـی از مهـم تریـن و اساسـی ترین دغدغـه هایی که شـرکت‬ ‫هـای خدمـات رسـان بـا ان مواجه انـد ارتبـاط موثر بـا مردم و‬ ‫مشـترکین اسـت که ایـن مهم بـر عهـده روابط عمومی اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ مهنـدس کیـوان فـرح زاد مدیرعامل شـرکت‬ ‫توزیـع نیـروی بـرق غـرب مازنـدران بـا حضـور سـرزده در دفتـر روابـط‬ ‫عمومـی این شـرکت گفت‪ :‬تاثیرگـذاری وجود افراد متخصـص و با انگیزه‬ ‫در روابـط عمومـی در زمـان بحران هـا خود را نشـان می دهـد و در بحران‬ ‫اخیـر شـیوع ویـروس کرونـا ایـن مهم بـه خوبـی در شـرکت توزیع غرب‬ ‫مازنـدران نمایـان شـد و روابط عمومی شـرکت بـا ارتباط موثـر در فضای‬ ‫مجـازی و اصحاب رسـانه تلاش های ارزنده ای در مدیریـت بحران ایجاد‬ ‫شـده انجـام داد‪.‬وی افـزود‪ :‬با توجه به شـیوع ویروس کرونـا‪ ،‬ارایه خدمات‬ ‫بـه صـورت غیرحضوری‪ ،‬با سـرعت بیشـتری در دسـتورکار شـرکت های‬ ‫توزیـع قـرار گرفـت کـه روابـط عمومـی با اطلاع رسـانی های گسـترده‬ ‫و موثـر فعالیـت هـای انجـام شـده توسـط همـکاران فنـی و اجرایـی‪ ،‬در‬ ‫اگاهسـازی مـردم در بهـره گیـری از ایـن خدمـات نقـش موثری داشـته‬ ‫اسـت‪.‬فرح زاد ادامـه داد‪ :‬فضـای مجـازی بسـتری اسـت کـه در اذهـان‬ ‫عمومـی نفـوذ زیـادی دارد و ظرفیـت بسـیار گسـترده و مناسـبی اسـت‬ ‫بـرای ایجـاد ارتبـاط بـا مخاطبان و مشـترکین که جـزو اهداف سـازمانی‬ ‫اسـت کـه تالش شـده اسـت از این ظرفیـت نیز به خوبی اسـتفاده شـود‬ ‫کـه کسـب رتبه برتر در حوزه رسـانه در دومیـن جشـنواره ارزیابی روابط‬ ‫عمومـی هـای صنعـت اب و بـرق مویـد این مطلب اسـت‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 5 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪757‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران‪:‬‬ ‫تامین مسکن کارگران و بازنشستگان نیازمند‬ ‫اتحاد و حمایت بنگاه های اقتصادی است‬ ‫مدیـرکل راه و شهرسـازی مازنـدران گفـت‪ :‬اداره کل راه و‬ ‫شهرسـازی مازنـدران امادگـی کامـل را در رفع معضالت مسـکن‬ ‫جامعـه کارگـری و بازنشسـتگی را داشـته و بـرای تامین مسـکن‬ ‫کارگـران و بازنشسـتگان تامیـن اجتماعـی نیازمنـد بـه اتحـاد و‬ ‫بسـیج همگانـی و حمایـت همـه بنگاه هـای اقتصـادی اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره ارتباطات و اطالع رسـانی راه و شهرسـازی‪ ،‬دبیر‬ ‫اجرایـی و تعـدادی از اعضای هیئت اجرایی خانـه کارگر مازندران‬ ‫بـا مدیرکل راه و شهرسـازی دیـدار و گفتگو کردند‪.‬‬ ‫در ایـن دیـدار ابتـدا نصـراهلل دریابیگـی از زحمـات وزرای محترم‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی و راه و شهرسـازی از بابـت مسـکن‬ ‫کارگران و بازنشسـتگان تشـکر کرد و گفت‪ :‬تشـکالت کارگری و‬ ‫بازنشسـتگی بویـژه اتحادیه اسـکان اماده همـکاری صادقانه برای‬ ‫تامین و سـاخت مسـکن این قشـر شـریف و عزیـز را دارد‪.‬‬ ‫مسـئول کانـون بازنشسـتگان اسـتان در ادامـه گفت‪:‬جامعـه‬ ‫کارگری و بازنشسـتگی دارای مشـکالت شـدید معیشتی‪ ،‬درمانی‬ ‫بویـژه مسـکن بوده و نیـاز به مسـاعدت و همیاری مسـئولین امر‬ ‫خبر‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫در ادامـه دیـدار نظـری مدیرکل راه و شهرسـازی مازنـدران با ارج‬ ‫گذاشـتن بـه ایثـار‪ ،‬فـداکاری و جـان فشـانی کارگـران ایـران در‬ ‫قبـل از انقلاب اسلامی‪ ،‬دوران دفـاع مقدس و دوران سـازندگی‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬فـداکاری جامعه کارگـری جاودانـی خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی در ادامـه گفـت‪ :‬اداره کل راه و شهرسـازی مازنـدران امادگی‬ ‫کامـل را در رفع معضالت مسـکن جامعه کارگری و بازنشسـتگی‬ ‫را داشـته و بـرای تامیـن مسـکن کارگـران و بازنشسـتگان تامین‬ ‫اجتماعـی نیازمنـد بـه اتحـاد و بسـیج همگانـی و حمایـت همـه‬ ‫بنگاه هـای اقتصـادی می باشـد‪.‬‬ ‫وی در خاتمـه خاطرنشـان سـاخت کـه با حمایت های مسـئولین‬ ‫امـر و همـکاری نهادهـای کارگـری و کارفرمائی به اهـداف تفاهم‬ ‫نامـه وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی و راه و شهرسـازی و‬ ‫اجـرای صحیـح قانـون بـرای تحقـق عدالـت اجتماعـی در بخش‬ ‫مسـکن کارگـران و بازنشسـتگان دسـت خواهیـم یافت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کسب رتبه توسط ستون نویس نشریه در نخستین‬ ‫دوساالنه طنز مطبوعات غرب کشور‬ ‫گـزارش روابـط عمومـی اداره کل فرهنـگ و‬ ‫ارشـاد اسالمی اسـتان لرسـتان‪ ،‬ایین اختتامیه‬ ‫نخسـتین دوسـاالنه طنـز مطبوعـات غـرب‬ ‫کشـور‪،‬ه بـا حضـور مدیـر کل فرهنگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی‪ ،‬معـاون فرهنگـی و مطبوعاتـی و‬ ‫مدیـران و کارشناسـان سـتادی اداره کل‪ ،‬مدیر‬ ‫سپری مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫مالقات مردمی شرکت توزیع برق به خط‬ ‫‪ ۱۲۱‬منتقل شد‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ فرامـرز سـپری افزود‬ ‫‪ :‬بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا و لـزوم فاصلـه‬ ‫گـذاری اجتماعـی خدمـات غیرحضـوری یـک‬ ‫ضـرورت اسـت کـه شـرکت توزیـع بـرق نیـز‬ ‫بـه دلیـل گسـتردگی خدمـات و شـمار زیـاد‬ ‫مشـترکین متعهـد بـه تـداوم خدمـات در فضای‬ ‫غیرحضـوری اسـت ‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بـه محدودیـت هـای تـردد اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت ‪ :‬ایـن مسـاله نیـز‬ ‫حضـور مشـترکان برق بـرای حل‬ ‫مشکالتشـان در شـرکت توزیع را‬ ‫سـخت کرده اسـت کـه خط ‪۱۲۱‬‬ ‫می توانـد بهتریـن مسـیر بـرای‬ ‫پیگیـری مطالبات باشـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق‬ ‫افـزود ‪ :‬خـط تلفـن ‪ ۱۲۱‬از ایـن‬ ‫پـس سـه شـنبه هـر هفتـه از‬ ‫سـاعت ‪ ۹‬تـا ‪ ۱۱‬ظهـر بـه طـور‬ ‫مسـتقیم برای ارتباط بـا مدیریت‬ ‫شـرکت در اختیـار مشـترکان‬ ‫است‪.‬سـپری از مشترکان خواست‬ ‫تـا در صـورت امـکان از تـردد‬ ‫غیرضـروری بـه ادارت و شـرکت‬ ‫بـرق خـودداری کننـد و در ایـن‬ ‫روزهـا بیشـتر در خانـه بماننـد‪.‬‬ ‫مازنـدران دارای دو شـرکت توزیع بـرق مازندران‬ ‫و غرب اسـت کـه در مجموع ‪ ۲‬میلیون مشـترک‬ ‫مصـرف کننده بـرق دارند ‪.‬‬ ‫شـرکت توزیـع بـرق مازنـدران بیـش از یـک‬ ‫میلیـون و ‪ ۴۰۰‬هـزار مشـترک بـرق دارد کـه از‬ ‫سـاکنین شهرسـتان گلـوگاه تـا انتهـای حـوزه‬ ‫اسـتحفاظی شهرسـتان امـل را شـامل مـی شـود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عامـل خانـه مطبوعـات و خبرگـزاری هـای‬ ‫اسـتان و تعـدادی از برگزیـدگان ایـن رویـداد‬ ‫بـه صـورت محـدود و بـا رعایت کامـل پروتکل‬ ‫هـای بهداشـتی در سـالن کنفرانـس ایـن اداره‬ ‫کل برگـزار گردیـد‪.‬‬ ‫هیـات داوران دوسـاالنه طنـز مطبوعـات غـرب‬ ‫کشـور متشـکل از اسـاتیدی چـون محمـود‬ ‫مختاریـان‪ ،‬رضـا خـدری‪ ،‬حسـن حیـدری و‬ ‫مصطفـی اشـتری از دفتـر مطالعـات و برنامـه‬ ‫ریـزی معاونـت مطبوعاتـی وزارت فرهنـگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی بودنـد کـه برگزیـدگان ایـن‬ ‫رویـداد فرهنگـی را در بخـش هـای طنـز‬ ‫مکتـوب‪ ،‬کاریکاتـور‪ ،‬کاریکلماتور‪ ،‬شـعر‪ ،‬بخش‬ ‫ویـژه سـیل‪ ،‬کرونـا و محیـط زیسـت انتخاب و‬ ‫معرفـی نمودند‪«.‬وحید حاج سـعیدی» سـتون‬ ‫نویـس ایـن نشـریه نیـز در بخش طنـز مکتوب‬ ‫حائـز رتبـه سـوم گردیـد‪.‬‬ ‫شـایان ذکـر اسـت نخسـتین دوره دوسـاالنه‬ ‫طنـز مطبوعـات و رسـانه های غـرب کشـور بـا‬ ‫حضـور نشـریات و رسـانه هـای اسـتان های‬ ‫ایالم‪ ،‬کرمانشـاه‪ ،‬کردسـتان‪ ،‬همدان و لرسـتان‪،‬‬ ‫بـا محوریـت خانـه مطبوعـات‪ ،‬خبرگزاری های‬ ‫اسـتان لرسـتان و حمایـت اداره کل فرهنـگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی اسـتان لرسـتان برگـزار شـد‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه شورای مسکن شهرستان املش با‬ ‫حضور مدیر کل تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گیالن‬ ‫جلسـه شورای مسـکن شهرستان املش‬ ‫بـا حضـور رنجبـر فرمانـدار شهرسـتان‬ ‫املـش‪ ،‬علیـزاده مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی اسـتان گیلان‪ ،‬تحویداری‬ ‫مدیـر تعـاون اداره کل و مدیران کل راه و‬ ‫شهرسـازی و بنیاد مسـکن استان گیالن‬ ‫در فرمانـداری املش برگزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال بـه نقـل از روابـط‬ ‫عمومـی اداره کل تعـاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫گیلان ‪ :‬یکشـنبه ‪ 2‬اذر ‪ 99‬جلسـه شـورای‬ ‫مسـکن شهرسـتان املـش بـا حضـور رنجبـر‬ ‫فرمانـدار شهرسـتان املـش‪ ،‬علیـزاده مدیرکل‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان گیلان‪،‬‬ ‫تحویداری مدیر تعـاون اداره کل و مدیران کل‬ ‫راه و شهرسـازی و بنیاد مسـکن اسـتان گیالن‬ ‫در فرمانـداری املـش برگزار شـد‪.‬‬ ‫علیـزاده در ایـن جلسـه کـه به منظور تسـریع‬ ‫در تکمیـل و تحویـل ‪ 64‬واحـد باقیمانـده از‬ ‫مجمـوع ‪ 240‬واحـد مسـکن مهـر برگزار شـد‬ ‫ابـراز داشـت‪ :‬بهـای تمـام شـده واحدهـای‬ ‫باقیمانده توسـط مشـاور پروژه تعیین شـود تا‬ ‫پـس از بررسـی و تصویب در شـورای مسـکن‬ ‫شهرسـتان و توسـط مدیـران تصفیـه تعاونـی‬ ‫هـای مسـکن مهر به اعضـا ابالغ تـا در فرصت‬ ‫زمانـی مشـخص و محـدود نسـبت بـه واریـز‬ ‫اورده اقـدام نماینـد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن با اشـاره به افزایـش هزینه های‬ ‫سـاخت بـرای جبران بخشـی از ضـرر وزیان و‬ ‫کاهـش اورده اعضا‬ ‫خواسـتار تعامـل و همـکاری بـه منظـور‬ ‫تامیـن بخشـی از این منابـع بـا اداره کل راه و‬ ‫شهرسـازی اسـتان شـد‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت ‪80‬‬ ‫میلیاردی به واحدهای‬ ‫تولیدی کشاورزی‬ ‫سوادکوه‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان‬ ‫سـوادکوه از پرداخـت ‪ 80‬میلیـارد و‬ ‫‪ 440‬میلیـون ریـال تسـهیالت سـرمایه‬ ‫در گـردش در ایـن شهرسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسـانی سـازمان‬ ‫جهـاد کشـاورزی مازندران(مازندپـاج)‪،‬‬ ‫حمیدرضـا شـهابیان اظهـار کـرد‪ :‬بـر‬ ‫اسـاس مصوبـه کشـوری از محـل بنـد‬ ‫الـف تبصره ‪ ،۱۸‬سـه بانک در سـوادکوه‬ ‫بعنـوان بانک هـای عامـل پرداخـت‬ ‫تسـهیالت به واحدهـای تولیدی تعیین‬ ‫شد ند ‪.‬‬ ‫مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتان‬ ‫سـوادکوه بـا بیـان اینکـه از مـاه هـای‬ ‫گذشـته جلسـات متعـددی بـا حضـور‬ ‫بانک های عامل و مسـووالن شهرسـتانی‬ ‫و اسـتانی برگـزار شـد‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫سـوادکوه در زمینـه میـزان تحقـق این‬ ‫برنامـه در جایـگاه مناسـبی قـرار دارد‪.‬‬ ‫شـهابیان از پرداخـت ‪ 80‬میلیـارد و‬ ‫‪ 440‬میلیـون ریـال تسـهیالت سـرمایه‬ ‫در گـردش تبصـره ‪ ۱۸‬در سـال جـاری‬ ‫در ایـن شهرسـتان خبـر داد و یـاداور‬ ‫شـد‪ :‬در صـورت تحقـق وعـد ه مدیـران‬ ‫بانک هـای عامـل‪ ،‬ایـن میـزان طـی ماه‬ ‫هـای اینـده به مبلـغ بیشـتری افزایش‬ ‫خواهـد یافت‪.‬‬ ‫مدیـر جهادکشـاورزی شهرسـتان‬ ‫سـوادکوه بـا بیان اینکه همه شهرسـتان‬ ‫هـا در صـورت تعهـد خـود مـی تواننـد‬ ‫سـهم بری مطلوبـی از تسـهیالت‬ ‫سـرمایه در گـردش تبصـره ‪ 18‬بخـش‬ ‫کشـاورزی داشـته باشـند‪ ،‬گفت‪ :‬جذب‬ ‫ایـن تسـهیالت می توانـد در شـرایط‬ ‫اقتصـادی کنونـی کمـک خوبـی بـه‬ ‫واحدهـای تولیـد شهرسـتان کنـد کـه‬ ‫امیدواریـم بانک هـا و صاحبان واحدهای‬ ‫تولیـدی بـرای جـذب ایـن تسـهیالت‬ ‫همـت مضاعف تـری داشـته باشـند‪.‬‬ ‫کشف عرضه ‪ ۴۱۴۲‬حلقه الستیک‬ ‫خارج از شبکه در مازندران‬ ‫حسـینقلی قوانلـو بـا بیـان اینکـه یـک‬ ‫السـتیک فروشـی که مبادرت بـه عرضه‬ ‫خـارج از شـبکه چهار هـزار و ‪ ۱۴۲‬حلقه‬ ‫السـتیک کـرده بـود‪ ،‬شناسـایی شـد‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬بـرای ایـن واحـد صنفـی پرونـده‬ ‫تخلـف بـه ارزش ‪ ۱۴‬میلیـارد و ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیـون ریـال تشـکیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬پرونـده تخلـف ایـن واحـد‬ ‫بـرای رسـیدگی و صـدور رای بـه شـعبه‬ ‫تعزیـرات حکومتـی ارسـال شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی در ادامـه باتذکـر بـه برخـی از‬ ‫واحدهـای صنفـی که در ایـن برهه قصد‬ ‫احتـکار و عرضه خارج از شـبکه کاالهای‬ ‫خـود را دارنـد تصریح کرد‪ :‬بازرسـان این‬ ‫سـازمان بـا تمـام جدیت و مطابـق قانون‬ ‫بـا انهـا برخـورد خواهنـد کرد‪.‬‬ ‫قوانلو گفت‪ :‬متاسـفانه بعضی هـا به دلیل‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا و هـم تحریم های‬ ‫ظالمانـه امریـکا بـه جـای اینکـه کمـک‬ ‫کار مـردم باشـند قصـد سـو اسـتفاده از‬ ‫فضـای موجـود را دارنـد و به مردم فشـار‬ ‫می اورنـد‪.‬‬ ‫رئیس سـازمان صمت مازنـدران با تقدیر‬ ‫از جامعـه اصنـاف بـه خاطـر همراهـی‬ ‫و همدلـی نسـبت بـه تصمیمـات سـتاد‬ ‫ملـی کرونـا از عموم شـهروندان سراسـر‬ ‫مازنـدران تقاضا کرد در صورت مشـاهده‬ ‫هرگونـه تخلـف اقتصادی اعـم از احتکار‪،‬‬ ‫عرضه خارج از شـبکه‪ ،‬گرانفروشـی‪ ،‬عدم‬ ‫صـدور فاکتـور‪ ،‬تقلـب‪ ،‬امتنـاع از فروش‬ ‫کاال‪ ،‬عـدم درج قیمـت‪ ،‬فـروش اجبـاری‬ ‫کاال و خدمـات و مراتـب را به تلفن ‪۱۲۴‬‬ ‫اعلام کنند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫چهار شنبه ‪ 5 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪757‬‬ ‫خبر‬ ‫پیام قدرشناسی مدیرکل کتابخانه های عمومی‬ ‫مازندران از مسئوالن و فعاالن حوزه‬ ‫کتاب و کتابخوانی‬ ‫مدیـرکل کتابخانه هـای عمومـی مازنـدران از تمـام مسـئوالن و دوسـتداران کتـاب کـه در بیسـت‬ ‫و هشـتمین دوره هفتـه کتـاب و کتابخوانـی بـا ارسـال پیـام و به صـورت حضوری هفتـه کتاب را‬ ‫تبریـک گفتند‪ ،‬بـه رسـم ادب قدردانـی کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل کتابخانه های عمومـی مازندران‪ ،‬در پیـام ارزو ولیپور مدیرکل‬ ‫کتابخانه هـای عمومی مازندران امده اسـت‪:‬‬ ‫رهبـر معظـم انقلاب همـواره در طـول انقلاب و حتـی قبل از انقلاب نیز بـر کتـاب و کتابخوانی‬ ‫تاکیـد ویـژه داشـتند و ضـرورت مطالعـه و افزایـش بصیـرت را مـد نظر قـرار دادند‪.‬‬ ‫امـروز کتابخانـه هـای عمومـی تنهـا یـک مرکـز تبادل کتـاب نیسـت بلکه نهـادی پویـا و فعال در‬ ‫همـه سـطوح اجتماعـی و بـرای همـه اقشـار مختلف مردم اسـت‪.‬‬ ‫جـای بسـی افتخـار دارد کـه کتابخوانـی جـزء جدانشـدنی از حرفـه و پیشـه مجموعـه مدیـران و‬ ‫کارکنـان نهـاد کتابخانـه های عمومـی اسـت و امیدواریم رهاورد فعالیـت های این نهاد ارزشـمند‪،‬‬ ‫ترویـج و گسـترش مطالعـه و کتابخوانـی و ارزش گذاری بـرای کتاب در لحظه لحظـه های زندگی‬ ‫افراد جامعه باشـد‪.‬‬ ‫در اینجـا الزم دانسـتم از بزرگـواری تمام مسـئوالن و دوسـتداران کتاب و کتابخوانـی بابت لطف و‬ ‫محبتـی کـه بـا ارسـال پیـام تبریک به مناسـبت هفتـه کتاب داشـته اند‪ ،‬به رسـم ادب بـی نهایت‬ ‫سپاسـگزاری نمایم؛ پیام شـما نشـان از میزان درک و اگاهیتان نسـبت به مسـائل اساسـی فرهنگ‬ ‫دارد کـه ضـرورت ایـن قدردانی را دوچنـدان می کند‪.‬‬ ‫امید که توفیق همواره قرین کار و دعای خیر مزید راه شما باشد‪.‬‬ ‫کتابخانه تخصصی تئاتر در ساری افتتاح شد‬ ‫شمال‬ ‫به قلم ؛ علی مجیدی تروجنی‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیالن تاکید کرد‪:‬‬ ‫ضرورت نگاه ملی به اجرای طرح جامع بازسازی حرم‬ ‫خواهر امام رضا (ع)‬ ‫این پروژه ‪ ۶۰۰‬متر مربع‬ ‫مساحت داشته و طی مدت‬ ‫سه ماه انجام می شود و هزینه‬ ‫یک میلیارد تومانی اجرای‬ ‫این طرح توسط خیران تامین‬ ‫شده است‪.‬طرح جامع بازسازی‬ ‫حرم خواهر امام رضا باید در‬ ‫طرح بازافرینی شهری مطرح‬ ‫شودفرماندار رشت نیز در ادامه‬ ‫این نشست با اشاره به اینکه‬ ‫مشارکت در اجرای طرح جامع‬ ‫بازسازی حرم مطهر خواهر امام‬ ‫رضا یک وظیفه دینی است‪،‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال از رشـت؛ حجـت‬ ‫االسالم سـتار علیزاده در نشسـت رئیس سازمان‬ ‫مدیریـت و برنامـه ریـزی گیالن و هیئـت امنای‬ ‫حـرم مطهـر خواهر امام رضا (ع) رشـت با اشـاره‬ ‫بـه اجـرای طـرح گسـترش حـرم سـید جلال‬ ‫الدیـن اشـرف در اسـتانه اشـرفیه‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫خوشـبختانه بـا تلاش هیئـت امنا و خیـران این‬ ‫طـرح در حـال اجرا اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در طـرح گسـترش حـرم سـید جالل‬ ‫الدیـن اشـرف‪ ،‬صحـن ایـن اسـتان مقـدس از‬ ‫چهـار هـزار متـر بـه ‪ ۱۲‬هـزار متر مربـع افزایش‬ ‫می یابـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل اوقـاف گیلان در ادامـه بـا اشـاره بـه‬ ‫اجـرای طرح جامع بازسـازی حـرم مطهر خواهر‬ ‫امام رضا (ع) در رشـت‪ ،‬گفت‪ :‬متاسـفانه وضعیت‬ ‫موجـود در شـان این اسـتان مقدس نیسـت‪.‬‬ ‫وی بازسـازی ایـن اسـتان را یکـی از دغدغه های‬ ‫مردم مومن شـهر رشـت عنوان و بیـان کرد‪ :‬باید‬ ‫بازسـازی اسـتان مقـدس حـرم خواهر امـام رضا‬ ‫(ع) بـه یـک دغدغـه عمومی تبدیل شـود‪.‬‬ ‫علیزاده با اشـاره به برگزاری جلسـات کارشناسی‬ ‫برای تشـکیل سـتاد بازسـازی‪ ،‬تاکید کـرد‪ :‬برای‬ ‫خـروج از این وضعیت در اسـتان مقـدس خواهر‬ ‫امـام نیازمنـد تخصیـص اعتبـارات بـرای تملـک‬ ‫اراضـی اطـراف این اسـتان مقـدس داریم‪.‬‬ ‫مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان گیلان‬ ‫ادامـه داد‪ :‬ایـن طـرح باید بـه صورت ملـی دیده‬ ‫شـده و جـز پروژه هـای کـد دار اسـتان باشـد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اجرای نمـای مذهبی‬ ‫و کـف سـازی ایـوان اسـتان خواهر امـام‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایـن پـروژه ‪ ۶۰۰‬متـر مربـع مسـاحت داشـته و‬ ‫طـی مـدت سـه مـاه انجـام می شـود و هزینـه‬ ‫یـک میلیـارد تومانـی اجـرای ایـن طرح توسـط‬ ‫خیـران تامین شـده اسـت‪.‬طرح جامع بازسـازی‬ ‫حـرم خواهـر امام رضـا بایـد در طـرح بازافرینی‬ ‫شـهری مطرح شـودفرماندار رشـت نیـز در ادامه‬ ‫ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه اینکـه مشـارکت در‬ ‫اجـرای طرح جامع بازسـازی حـرم مطهر خواهر‬ ‫امـام رضـا یک وظیفـه دینی اسـت‪ ،‬اظهـار کرد‪:‬‬ ‫اجـرای ایـن طرح باید در قالب یک طرح اسـتانی‬ ‫دیـده شـود‪.‬علی فتح اللهی خواسـتار تسـریع در‬ ‫رونـد اجرای طرح توسـعه این حرم شـد و گفت‪:‬‬ ‫بایـد جلسـات کارشناسـی برگزار و موانـع فنی و‬ ‫حقوقـی شناسـایی و رفع شـود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه طـرح جامـع ایـن حـرم باید‬ ‫در پـروژه بازافرینـی شـهری مطرح شـود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫از همـه ظرفیت هـا بایـد بـرای اجرای ایـن طرح‬ ‫اسـتفاده شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف خبر داد؛‬ ‫انتشار اسناد تاریخی تایید وقفیت موقوفه «اق مشهد» و تعیین حدود ان‬ ‫بـه گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫هنرهـای نمایشـی مازندران از اماده سـازی کتابخانـه تخصصی تئاتـر در دفتر انجمن‬ ‫هنرهـای نمایشـی مازنـدران و بهره بـرداری از ان همزمان با اغاز اجـرای نمایش های‬ ‫مرحله نهایی سـی ودومین جشـنواره تئاتر اسـتان خبر داد‪.‬‬ ‫یاسـر محمـودی برنتـی گفـت‪ :‬همـواره نیـاز به یـک منبع کامـل و جامـع از کتـاب‪ ،‬فصلنام ه و‬ ‫مجله هـای تئاتـری و همچنیـن فیلـم تئاترهای شـاخص برای این کـه هنرمندان تئاتـر مازندران‬ ‫بتواننـد از ان هـا بهـره بگیرنـد در ایـن اسـتان احسـاس می شـد‪ .‬طـی سـال های اخیـر برخـی‬ ‫مجموعه هـا ماننـد اموزشـگاه ها تلاش کردنـد تـا حدودی ایـن خالء را برطـرف کنند‪ .‬امـا با این‬ ‫حـال مرکـزی کـه بتواند منابـع نوشـتاری و تصویری تئاتـر را در اختیـار هنرمندان تئاتر اسـتان‬ ‫قرار دهـد وجود نداشـت‪.‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪ :‬کتابخانـه تخصصـی تئاتـر مازنـدران کـه امـروز به طور رسـمی بـه بهره برداری‬ ‫رسـیده‪ ،‬مجموعـه ای شـامل ‪ ۵۸۵‬کتـاب و فصلنامـه‪ ،‬بیـش از هـزار فیلم تئاتـر و حـدود ‪۱۲۵۰‬‬ ‫بروشـور و پوسـتر تئاتـر اسـت کـه از امروز در محـل کتابخانه بـرای مطالعه و پژوهـش در اختیار‬ ‫هنرمنـدان هنرهـای نمایشـی قـرار می گیرد‪.‬‬ ‫رئیـس انجمـن هنرهـای نمایشـی مازنـدران بـا بیـان این کـه عمـده ایـن کتاب هـا و فیلم ها از‬ ‫مرکـز هنرهـای نمایشـی تحویل گرفته شـده اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬اثار مکتـوب این کتابخانه شـامل ‪۷۵‬‬ ‫کتـاب مربوط به جشـنواره های ملـی‪ ۱۴۰ ،‬کتاب فرهنگی‪ ۱۶۰ ،‬نمایشـنامه‪ ۷۰ ،‬کتاب تخصصی‬ ‫تئاتـر‪ ۴۰ ،‬کتـاب پژوهشـی و ‪ ۱۰۰‬فصلنامه هنری اسـت‪ .‬ضمن این که ‪ ۱۲۵۰‬اسـناد تئاتر مانند‬ ‫پوسـتر و بروشـور از نمایش هـای مختلـف ملـی و اسـتانی مربوط به دو تا سـه دهه اخیـر در این‬ ‫کتابخانه گرداوری شـده اسـت‪.‬‬ ‫محمـودی برنتـی دربـاره فیلم هـای موجـود در ایـن مجموعـه نیز خاطرنشـان کـرد‪ ۶۵۰ :‬فیلم‬ ‫از تئاترهـای سراسـری و کارگاه هـای اموزشـی تئاتـر و ‪ ۴۲۰‬فیلم تئاتـر از اثار هنرمندان اسـتان‬ ‫نیـز در ایـن مجموعـه گـرداوری شـده کـه منبعـی کم نظیـر بـرای عالقه منـدان بـه تئاتـر و بـه‬ ‫ویـژه تئاتـر دو سـه دهـه اخیـر اسـتان و کشـور به حسـاب می ایـد‪ .‬در حـال حاضـر نقطه ضعف‬ ‫کتابخانـه کتاب هـای مربـوط بـه تاریـخ هنـر اسـت کـه امیدواریـم بتوانیم ایـن جای خالـی را با‬ ‫کمـک هنردوسـتان و مسـئوالن پـر کنیم‪.‬‬ ‫وی دربـاره برنامه ریـزی بـرای شـیوه اسـتفاده از اثـار موجود در ایـن کتابخانه نیز گفـت‪ :‬تمایل‬ ‫مـا بـر این اسـت کـه کتابخانه تخصصـی تئاتر کارکردی پژوهشـکده ای بـرای فعاالن حـوزه تئاتر‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬یعنـی برای اسـتفاده بهتر و بیشـتر همـه هنرمنـدان و عالقه مندان بـه پژوهش در‬ ‫زمینـه تئاتـر‪ ،‬در همیـن مکان کتاب هـا در اختیار متقاضیان قـرار بگیرد و مطالعه شـود‪ .‬اما برای‬ ‫فیلم هـا ایـن امـکان وجـود دارد کـه اثـار به هـارد متقاضیان انتقـال داده شـود و در اختیارشـان‬ ‫قـرار بگیرد‪.‬‬ ‫رئیـس انجمـن هنرهای نمایشـی مازندران از برنامه ریـزی برای راه اندازی یک شـعبه از کتابخانه‬ ‫تخصصـی تئاتـر در غـرب اسـتان نیـز خبـر داد و اظهـار کـرد‪ :‬در تقاضایـی که از مرکـز هنرهای‬ ‫نمایشـی بـرای دریافـت کتـاب و فصلنامه هـای تئاتـری داشـتیم‪ ،‬درخواسـت کردیـم کـه از هـر‬ ‫عنـوان دو جلـد بـه مازندران اختصاص داده شـود که خوشـبختانه با همکاری مدیـران مرکز‪ ،‬این‬ ‫اتفـاق افتـاد‪ .‬در نظـر داریـم در غرب مازندران نیز به مرکزیت شهرسـتان نوشـهر‪ ،‬یـک کتابخانه‬ ‫تئاتـر راه انـدازی کنیـم تـا عالقه منـدان بـه پژوهـش و مطالعـه تئاتـر در غرب اسـتان نیـز از این‬ ‫فرصـت بهره مند شـوند‪.‬‬ ‫محمـودی برنتـی افـزود‪ :‬پـس از پایـان جشـنواره تئاتـر اسـتان‪ ،‬هماهنگی هـای الزم بـا رئیـس‬ ‫اداره فرهنـگ و ارشـاد شهرسـتان نوشـهر بـرای انتقـال کتاب ها و راه انـدازی ایـن کتابخانه انجام‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬همچنیـن شـعب انجمـن هنرهـای نمایشـی یـا ادارات فرهنـگ و ارشـاد در همـه‬ ‫شهرسـتان های اسـتان می تواننـد فیلم تئاترهـای موجـود در ارشـیو کتابخانـه تخصصـی تئاتـر‬ ‫مازنـدران را بـه صـورت کپـی و بـا ارائه هـارد دیسـک در اختیـار بگیرند‪.‬‬ ‫از تائیـد و توصیـه شـیخ مرتضـی‬ ‫انصـاری تا فرمـان «ناصرالدین شـاه‬ ‫قاجـار» و صدراعظـم وقـت مدیرکل‬ ‫اسـناد و ثبتی سـازمان اوقاف و امور‬ ‫خیریـه بـه تشـریح برخـی اسـناد‬ ‫تاریخـی در خصـوص تاییـد وقفیت‬ ‫و تعییـن حـدود و تولیـت موقوفـه‬ ‫«اق مشـهد» سـاری پرداخـت و‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن موقوفـه در قرن هـای‬ ‫گذشـته بـه دفعـات مکـرر مـورد‬ ‫تایید علمـا و حاکمین وقت رسـیده‬ ‫اسـت و جای تردیـدی در وقفیت ان‬ ‫باقی نمیگـذارد‪.‬‬ ‫بـه گزارش روابـط عمومی سـازمان اوقاف‬ ‫و امـور خیریه‪ ،‬مجتبی باقـرزاده؛ مدیرکل‬ ‫اسـناد و ثبتـی این سـازمان درباره اسـناد‬ ‫تاریخـی موقوفـه اق مشـهد سـاری اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬ایـن موقوفـه یکـی از موقوفـات‬ ‫تاریخی و قدیمی کشـور اسـت که اسـناد‬ ‫کاملـی در جهـت اثبات وقفیـت ان وجود‬ ‫دارد کـه در رای قضایـی ‪ ۰۰۸۲‬مـورخ‬ ‫هشـتم خـرداد ‪ ۹۲‬شـعبه سـوم دیـوان‬ ‫عالـی کشـور نیز بـه برخـی از این اسـناد‬ ‫اشـاره شـده که بیانگـر این موضـوع مهم‬ ‫بـوده کـه در قرن هـای گذشـته نیـز ایـن‬ ‫موقوفـه بـه دفعات مکرر مـورد تایید علما‬ ‫و حاکمیـن وقـت رسـیده اسـت‪.‬درواقع‬ ‫معـدود موقوفاتـی وجـود دارد کـه ایـن‬ ‫چنیـن مـورد اجمـاع حاکمیـن دولتـی و‬ ‫امنـای شـرع زمـان های مختلـف تاریخی‬ ‫قـرار گرفته باشـد‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکه با توجـه به قدمت‬ ‫بسـیار طوالنی و سـابقه عمل بـه وقف در‬ ‫موقوفـه اق مشـهد سـاری‪ ،‬هیـچ شـک و‬ ‫شـبهه ای در وقفیـت ایـن موقوفـه وجـود‬ ‫نـدارد‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬موقوفـه اق مشـهد‬ ‫علی رغـم مسـتندات مالکیـت اعـم از‬ ‫سـوابق متقـن ثبتـی و مالکیتـی‪ ،‬قبـل‬ ‫از قانـون ملـی شـدن جنگل هـا و مراتـع‬ ‫و همچنیـن احـکام متعـدد قضایـی در‬ ‫مراجـع مختلـف‪ ،‬مـورد تایید بسـیاری از‬ ‫علمـا و فقهای جامع الشـرایط عالم اسلام‬ ‫از جملـه صاحـب کتـاب مکاسـب مرحوم‬ ‫شـیخ مرتضـی انصـاری (ره)‪ ،‬مالعبـداهلل‬ ‫کیاسـری تیلکـی‪ ،‬حاجـی محمد اشـرفی‬ ‫‪ ،‬حـاج محمدتقـی مجتهـد کبیـر و دیگر‬ ‫فقهـای به نـام شـیعه قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل اسـناد و ثبتـی سـازمان اوقـاف‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬تاییـد وقفیـت و مشـخص‬ ‫شـدن حـدود موقوفـه منطبـق بـا حدود‬ ‫حکاکـی شـده در کتیبـه موجـود در‬ ‫امامـزاده واقـع در قریـه و توصیـه بـه‬ ‫متدینیـن در جهت رعایـت حقوق موقوفه‬ ‫مذکـور اسـت‪.‬‬ ‫باقـرزاده افـزود‪ :‬علاوه بـر تاییـد علما در‬ ‫خصـوص رعایت حقوق موقوفه اق مشـهد‬ ‫سـاری‪ ،‬حاکمیـن و صاحـب منسـبان‬ ‫مملکتـی در فرمانهـای متعـددی خطـاب‬ ‫بـه والـی مازنـدران و متولـی موقوفـه که‬ ‫در زمانـی امـام جمعه شـهر سـاری بوده‪،‬‬ ‫بـر تاییـد وقفیـت و عمـل بـه ان تاکیـد‬ ‫داشـته اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬فرمان «ناصرالدین شـاه قاجار»‬ ‫بـه تاریـخ شـوال ‪ ۱۲۶۸‬قمـری مصـادف‬ ‫بـا مـرداد مـاه ‪ ۱۲۳۱‬شمسـی مبنـی بـر‬ ‫وقفیـت قریه اق مشـهد و تصدیـق تولیت‬ ‫«حاجـی میـرزا محمـد شـمس العلما» و‬ ‫عمـل به وقـف و تعمیـرات بقعـه متبرکه‬ ‫یکـی از اسـناد مربـوط بـه ایـن پرونـده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫مدیـرکل اسـناد و ثبتـی سـازمان اوقـاف‬ ‫ادامـه داد‪ :‬حکم «بهرام میـرزا معزالدوله»‬ ‫وزیـر عدلیـه در سـال ‪ ۱۲۹۷‬قمـری‬ ‫مصـادف بـا ‪ ۱۲۵۷‬شمسـی خطـاب بـه‬ ‫حاکـم مازنـدران دربـاره تصدیـق احـکام‬ ‫شـرعی علمـا و حکم صدراعظـم مبنی بر‬ ‫تثبیـت حـدود موقوفه اق مشـهد و تاکید‬ ‫بـر تولیـت «حاجـی میرزامهـدی» امـام‬ ‫جمعـه سـاری‪ ،‬یکـی دیگـر از نمونه هـای‬ ‫اثبـات وقفیـت اق مشـهد اسـت‪.‬‬ ‫باقـرزاده افـزود‪« :‬میـرزا اقاخـان نـوری»‬ ‫نیـز در سـال ‪ ۱۲۷۰‬قمـری مصـادف بـا‬ ‫‪ ۱۲۳۲‬شمسـی خطاب بـه «مصطفی قلی‬ ‫میـرزا» حاکم وقت مازنـدران در خصوص‬ ‫تولیـت ایـن موقوفـه که امـام جمعه وقت‬ ‫ان زمـان سـاری بـوده احکامـی را صـادر‬ ‫کرده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه علاوه بـر اسـناد‬ ‫تاریخـی ذکر شـده که سـواد مصـدق ان‬ ‫اعـم از احـکام شـرعی و تاییـدات علمـا‬ ‫و حاکمیـن وقـت منتشـر شـده اسـت‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کرد‪ :‬در تاریخ معاصر از سـال‬ ‫‪ ۱۳۰۹‬شمسـی بـه بعـد نیـز در دهه های‬ ‫مختلـف اسـناد و مـدارک متقـن از قبیل‬ ‫اسـناد اجـاره رسـمی و مکاتبـات متعـدد‬ ‫دوایـر دولتـی از عصـر پهلـوی و بعـداز‬ ‫انقلاب شـکوهمند اسلامی در خصـوص‬ ‫اقـرار بـه وقفیت و عمـل به وقـف موقوفه‬ ‫اق مشـهد سـاری وجـود دارد کـه تمامی‬ ‫مـدارک و مسـتندات ضمیمـه پرونـده‬ ‫قضایـی در زمـان رسـیدگی بـوده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا اسـناد و مـدارک مالکیتـی و اثباتـی‬ ‫موقوفـه مذکـور اعـم از سـوابق ثبتـی‪،‬‬ ‫استشـهادیه علملا و فقا ‪ ،‬تسـجیل امنای‬ ‫شـرع مازنـدران ‪ ،‬اراء قضایـی صـادره در‬ ‫احـراز وقفیت چه از سـوی وزارت عدلیه و‬ ‫چه از سـوی قوه محترم قضائیه و سـوابق‬ ‫عمـل به وقـف و اجـاره نامه های رسـمی‬ ‫کـه حتـی وجـود ایـن حجـم از مـدارک‬ ‫مالکیتـی در احراز مالکیت هـای برخی از‬ ‫مالکیـن املاک فعلی کشـور نیـز مصداق‬ ‫نـدارد جـای هرگونـه تردیـد در خصوص‬ ‫مالکیـت ایـن موقوفـه باقـی نمی گـذارد ‪.‬‬ ‫باقـرزاده تصریـح کرد‪:‬قـوه محتـرم‬ ‫قضائیه(شـعبه ‪ ۱۱‬تجدیـد نظـر اسـتان‬ ‫و شـعبه سـوم دیوانعالـی کشـور کـه در‬ ‫صـورت لـزوم احـکام قضایـی صـادره در‬ ‫اینـده منتشـر خواهد شـد) در سـال ‪۹۲‬‬ ‫بصورت کام ً‬ ‫ال قانونی و مسـتدل و بصورت‬ ‫مفصل بـه ابعاد مختلف موضـوع پرداخته‬ ‫و در مسـیر قانونـی و منطبـق بـر موازین‬ ‫شـرعی مبـادرت به صـدور حکـم نهایی و‬ ‫قطعـی نمـوده اسـت ‪ .‬بهتراسـت اطـراف‬ ‫دعـوی اراء قضایـی را فصـل الخطـاب‬ ‫بداننـد و بـه ان تمکیـن کننـد و چنانچه‬ ‫نتیجـه رسـیدگی مطلوب نظـر یک طرف‬ ‫نباشـد بـا فرا فکنـی بـه دسـتگاه محترم‬ ‫قضائـی تهمـت نـاروا وارد نکنند و سـنت‬ ‫حسـنه وقف را درمقابل انفـال قرار ندهند‬ ‫چراکـه وقـف و انفال منافاتـی باهم ندارند‬ ‫و در بهـره بـرداری هـم مطابـق قانـون و‬ ‫ائیـن نامه هـای مربوطـه با نظر سـازمان‬ ‫جنگلهـا صـورت می گیـرد‪ .‬همانطـور‬ ‫کـه در ابنیـه تاریخـی و میـراث ملـی که‬ ‫موقوفـه هسـتند منافاتـی باهـم ندارنـد‬ ‫و نمونـه ان در کشـور بسـیار زیـاد اسـت‬ ‫که مسـاجد و بقـاع متبرکـه ای که ارزش‬ ‫میراثـی داشـته و ثبـت ملـی یـا جهانـی‬ ‫هسـتند و در عیـن حـال موقوفـه انـد و‬ ‫بـا نظـارت وزارت میـراث فرهنگـی از ان‬ ‫مسـجد تاریخی اسـتفاده و عمـل به وقف‬ ‫می شـود‪.‬‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫در گزارشی از سوی دانشگاه استنفورد؛‬ ‫‪ ۲‬عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسالمی قائم شهر در فهرست‬ ‫دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند‬ ‫این استاد دانشگاه با توجه به فعالیت های پژوهشی‬ ‫گسترده ای که در حوزه نانو فناوری داشته به عنوان‬ ‫یکی از ‪ ۱۰‬محقق نانویی برتر کشور در رشته‬ ‫مهندسی شیمی در سال ‪ ۹۵‬توسط ستاد ویژه‬ ‫توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری معرفی شده است‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال بـه نقـل از انـا‪،‬‬ ‫علـی شـکوهی راد عضـو هیئـت علمـی‬ ‫گروه مهندسـی شـیمی و علـی ابراهیم نژاد‬ ‫عضـو هیئـت علمی گـروه ریاضیـات و امار‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد قائم شـهر بـر‬ ‫اسـاس گزارشـی کـه توسـط متخصصـان‬ ‫دانشـگاه اسـتنفورد امریـکا در شـانزدهم‬ ‫اکتبـر ‪ ۲۰۲۰‬در مجلـه ‪ PLOS‬منتشـر‬ ‫شـده در لیسـت دو درصـد دانشـمندان و‬ ‫نخبـگان علمـی جهـان قـرار گرفتنـد‪.‬‬ ‫لیسـت اعالم شـده از سـوی دانشـگاه‬ ‫اسـتنفورد بـر اسـاس بررسـی سـوابق‬ ‫تحقیقاتـی و بـر پایـه ارزیابـی ‪ ۶‬فاکتـور‬ ‫بـوده کـه یکـی از انـان‪ ،‬اسـتنادات بـاالی‬ ‫مقـاالت تحقیقی و سـهم تاثیرگـذاری انها‬ ‫در پیشـرفت حوزه هـای تخصصـی جهـان‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫علـی شـکوهی راد دانشـیار گروه مهندسـی‬ ‫شـیمی دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد‬ ‫قائم شـهر دارای ‪ ۱۸۸‬مقالـه بین المللـی‬ ‫بـوده که ‪ ۱۷۰‬مقاله ان ‪ ISI‬و در انتشـارات‬ ‫معتبر بین المللی به چاپ رسـانده و بیشـتر‬ ‫انهـا توسـط ناشـر ‪ Elsevier‬و در پایگاه‬ ‫‪ Science Direct‬نمایـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی در کارنامـه علمـی خـود به عنـوان‬ ‫نویسـنده پر اسـتناد چهار مجله از مجموعه‬ ‫مجلات انتشـارات ‪ Elsevier‬بـا نام های‬ ‫‪ Surface Science‬و ‪Current‬‬ ‫‪ Applied Physics‬و ‪Synthetic‬‬ ‫‪ Metals‬و ‪ Vacuum‬شـناخته شـد‪.‬‬ ‫ایـن اسـتاد دانشـگاه بـا توجـه بـه‬ ‫فعالیت هـای پژوهشـی گسـترده ای کـه در‬ ‫حـوزه نانـو فنـاوری داشـته به عنـوان یکـی‬ ‫از ‪ ۱۰‬محقـق نانویـی برتر کشـور در رشـته‬ ‫مهندسـی شیمی در سـال ‪ ۹۵‬توسط ستاد‬ ‫ویـژه توسـعه فنـاوری نانـو معاونـت علمی‬ ‫و فنـاوری ریاسـت جمهـوری معرفی شـده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫علـی ابراهیم نـژاد دارای ‪ ۱۲۳‬مقالـه علمـی‬ ‫بـوده که ‪ ۹۹‬مـورد ان ‪ ISI‬و سـایر مقاالت‬ ‫مربـوط بـه مقـاالت علمـی ‪-‬پژوهشـی و‬ ‫کنفرانس هـای معتبـر علمـی اسـت؛ ایـن‬ ‫مقـاالت در موضوع هـای بهینه سـازی‬ ‫فـازی و تحلیـل پوششـی داده هاسـت و‬ ‫تالیـف و چـاپ دو کتاب علمـی و تخصصی‬ ‫و همـکاری به عنـوان داور بـا بیـش از ‪۴۰‬‬ ‫مجلـه ‪ ISI‬را در کارنامـه علمـی خـود ثبت‬ ‫کـرده اسـت‪.‬‬ ‫وی دارای مـدرک دکتـری تخصصـی در‬ ‫رشـته ریاضـی کاربـردی از دانشـگاه علـوم‬ ‫و تحقیقـات اسـت کـه در سـال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫به عنـوان پژوهشـگر برتـر اسـتان مازنـدران‬ ‫در گـروه علـوم پایـه از سـوی اسـتاندار‬ ‫مازنـدران‪ ،‬سـال ‪ ۱۳۹۵‬به عنـوان برگزیـده‬ ‫علمـی دانشـگاه ازاد اسلامی از سـوی‬ ‫حمیـد میـرزاده و سـال ‪ ۱۳۹۷‬به عنـوان‬ ‫پژوهشـگر برتـر دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫اسـتان مازندران و در سـال ‪ ۱۳۹۸‬به عنوان‬ ‫اسـتاد نمونه دانشـگاه ازاد اسلامی اسـتان‬ ‫مازنـدران انتخـاب و از وی تجلیـل شـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خیران پور رئیس هیئت تخلفات اداری استانداری مازندران‪:‬‬ ‫‪ ۴‬دهیار مازندرانی به انفصال از خدمت‬ ‫محکوم شدند‬ ‫حسـن خیریانپور اظهار داشـت‪ :‬در جلسه‬ ‫امـروز هیئـت تخلفـات اداری اسـتانداری‬ ‫مازنـدران پرونـده تخلفاتـی ‪ ۲۶‬نفـر از‬ ‫دهیـاران بررسـی و رسـیدگی شـد کـه ‪۴‬‬ ‫نفـر از انـان بـه انفصـال و مابقـی به کسـر‬ ‫حقـوق و توبیـخ محکـوم شـدند‪.‬‬ ‫رئیـس هیئـت تخلفـات اسـتانداری‬ ‫مازنـدران عمـده تخلفات ارتکابـی دهیاران‬ ‫را عـدم نظـارت بـر سـاخت و سـازها‪ ،‬عدم‬ ‫رعایـت کاربری ها‪ ،‬صـدور پروانـه در خارج‬ ‫از بافـت روسـتا‪ ،‬عـدم رعایـت تراکـم و‬ ‫طبقـات و رعایـت پارکینـگ و اصـول فنی‬ ‫و اخـذ وجـوه غیـر قانونـی اعلام و تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬هیـات تخلفـات بـا اینگونـه تخلفات‬ ‫قاطعانـه و بـدون اغمـاض برخـورد خواهد‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬عـدم نظـارت بخشـداران بـر‬ ‫ایفـای وظایف دهیاران‪ ،‬مسـولیت ناشـی از‬ ‫سـهل انگاری را متوجه بخشـداران خواهد‬ ‫کـرد و بـه تخلفـات انـان نیـز رسـیدگی‬ ‫قاطـع خواهـد شـد لـذا ضـرورت ایجـاب‬ ‫می کنـد بخشـداران بـر عملکـرد دهیـاران‬ ‫نظـارت دقیـق اعمـال و هر گونـه تخلفات‬ ‫را سـریعاً گـزارش کننـد و پرونده هـا را‬ ‫بـرای اخذ تصمیـم به کمیسـیون ماده ‪۹۹‬‬ ‫ارسـال نماینـد چـرا کـه عدم اعلام تخلف‬ ‫و عدم اقدام‪ ،‬تخلف محسـوب و مسـئولیت‬ ‫ان را متوجـه بخشـدار خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫توزیع ‪ ۴۰۰‬تن مرغ منجمد در مازندران اغاز شد‬ ‫رضـا غالمـی افـزود ‪ :‬سـهمیه هـر شهرسـتان را‬ ‫سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت مشـخص کرده‬ ‫اسـت و از فـردا پنجـم اذر مـاه مـرغ منجمـد بـه‬ ‫تمامـی مناطـق اسـتان مـی رسـد و تـا بـه انـدازه‬ ‫کافـی بیـژه از طریـق فروشـگاه هـای زنجیـره ای‬ ‫در اختیـار مصـرف کنندگان قـرار بگیـرد‪.‬وی گفت‬ ‫‪ :‬مـرغ منجمـد به انـدازه کافـی در انبارهای اسـتان‬ ‫وجـود دارد و در صـورت نیـاز و کشـش بـازار مـی‬ ‫توانیـم سـهمیه را افزایش بدهیم‪.‬سـتاد تنظیم بازار‬ ‫اسـتان مازندران در پی افزایـش ‪ ۲۰‬درصدی مجدد‬ ‫قیمـت مـرغ اقدام به سـهمیه و توزیع مـرغ منجمد‬ ‫در اسـتان کـرده اسـت‪ .‬طبـق بررسـی میدانـی‬ ‫خبرنـگار ایرنـا قیمـت مـرغ در مازنـدران طـی دو‬ ‫روز گذشـته بـه کیلویـی ‪ ۳۵‬هـزار تومـان افزایـش‬ ‫چهار شنبه ‪ 5 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪757‬‬ ‫یافـت‪ .‬بعضـی از برندهـای مـرغ هم تـا کیلویی ‪۴۰‬‬ ‫هـزار تومان بـه مصرف کنندگان فروخته می شـود‪.‬‬ ‫اگرچه طبق اظهارات مسـئوالن کشاورزی مازندران‬ ‫مـرغ بـه انـدازه کافی در اسـتان تولیـد و عرضه می‬ ‫شـود ‪ ،‬امـا علـت اصلـی وضعیـت موجـود امتنـاع‬ ‫برخـی از مرغـداری هـا در اسـتان های دیگـر برای‬ ‫جوجـه ریـزی اسـت‪.‬افزایش روزانـه قیمت گوشـت‬ ‫مـرغ در مازنـدران در حالی اسـت که این اسـتان از‬ ‫مهـم تریـن قطب هـای تولید و تامین گوشـت مرغ‬ ‫کشـور اسـت و هزینـه حمل و نقل اندکـی هم برای‬ ‫توزیـع ان متوجـه کشـتارگاه هـا و شـرکت هـای‬ ‫توزیـع اسـت و بـه همیـن دلیل هـم برای بسـیاری‬ ‫از مـردم افزایـش ناگهانـی ‪ ۲۰‬درصـدی قیمت مرغ‬ ‫غیرقابـل بـاور جلـوه کرده اسـت‪.‬‬ ‫مسکن ‪ ۱۳۰۰‬مددجوی مازندرانی‬ ‫نیازمند لوله کشی گاز است‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد مازنـدران‬ ‫گفـت‪ :‬هـزار و ‪ ۳۰۰‬مددجـوی تحـت‬ ‫پوشـش برای لوله کشـی گاز مسـکن‬ ‫احـداث شـده دارای مشـکل هسـتند‪.‬‬ ‫حجـت االسلام بشـیر عالیشـاه در گفتگـو‬ ‫بـا خبرنـگار مهـر بـا اشـاره بـه نشسـت بـا‬ ‫سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان دربـاره رفـع‬ ‫مشـکل گازکشـی مسـکن مددجویان تحت‬ ‫پوشـش گفت‪ :‬هـزار و ‪ ۳۰۰‬مددجوی تحت‬ ‫پوشـش برای لوله کشـی گاز دارای مشـکل‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬علمـک گاز روی سـردرب منزل‬ ‫ایـن مددجویـان نصـب شـده ولـی بـرای‬ ‫گازکشـی هر مسـکن نیازمند سـه تـا چهار‬ ‫میلیـون تومـان هزینه اسـت و رایزنی شـده‬ ‫تـا همـکاری شـرکت گاز و پیمانـکاران و‬ ‫خیـران بـه صـورت رایـگان نسـبت بـه لوله‬ ‫کشـی گاز اقـدام کنیـم‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در زمینـه تحویـل‬ ‫لـوازم گرمایشـی نظیـر ابگرمکـن نیـز‬ ‫هماهنگی هایـی شـده و در منطقـه‬ ‫هزارجریـب ‪ ۵۰‬دسـتگاه ابگرمکـن رایـگان‬ ‫بیـن مددجویـان توزیـع می شـود‪.‬‬ ‫عالیشـاه شـمار مددجویـان تحـت پوشـش‬ ‫ایـن نهـاد را ‪ ۸۳‬هـزار خانـوار بـا بیـش از‬ ‫‪ ۱۴۰‬هـزار نفـر بیـان کـرد‪.‬‬ ‫طرح سردار سلیمانی در ‪ ۱۹۴‬محله‬ ‫گرگان اجرا می شود‬ ‫محمد حمیدی ظهر سـه شـنبه در جلسـه‬ ‫هماهنگـی در اجـرای طـرح «محلـه محور‬ ‫شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی» اظهارکرد‪:‬‬ ‫ایـن طـرح با هـدف کنتـرل ویـروس کرونا‬ ‫در ‪ ١٩۴‬محلـه شـهری و روسـتایی در‬ ‫سـطح شهرسـتان اجـرا خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ایـن طـرح بـا تشـکیل کمیتـه‬ ‫هـای حمایتـی‪ ،‬مراقبتـی و نظارتـی در‬ ‫شـهر گـرگان اغـاز خواهـد شـد کـه تیـم‬ ‫های ‪ ۶‬نفره متشـکل از بسـیج‪ ،‬بهداشـت و‬ ‫هلال احمـر در هـر محله به صـورت مجزا‬ ‫تشـکیل می شـود‪.‬‬ ‫حمیـدی ادامـه داد‪ :‬ایـن کمیتـه هـا امـور‬ ‫مربـوط بـه مراقبـت و درمـان‪ ،‬امـوزش و‬ ‫پیشـگیری از کرونـا‪ ،‬تسـریع در بیماریابی‪،‬‬ ‫قرنطینـه خانگـی افـراد کرونـا مثبـت و‬ ‫اسـیب دیـده از کرونـا را تحـت حمایـت‪،‬‬ ‫نظـارت و کنتـرل دقیـق قـرار دهنـد‪.‬‬ ‫فرمانـدار گـرگان اظهارکـرد‪ :‬همچنیـن در‬ ‫ایـن طـرح در راسـتای شناسـایی سـریع‬ ‫بیمـاران کرونایـی غربالگـری بـه صـورت‬ ‫خانـه بـه خانـه انجـام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬ماشـین هـای شـهرداری‬ ‫هـم در صـورت نیـاز بـه مناطقی کـه افراد‬ ‫مبتلا بـه ویـروس کرونـا در انجـا زندگـی‬ ‫می کننـد اعـزام خواهند شـد و هـر مکانی‬ ‫کـه الزم باشـد را به طـور کامل ضد عفونی‬ ‫خواهنـد کرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تیموری سرپرست شرکت گاز مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫واگذاری ‪ 344‬انشعاب رایگان گاز به‬ ‫مددجویان مازندران‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ دکتـر امیرتیمـوری در نشسـت بـا مدیـرکل کمیتـه امداد‬ ‫مازنـدران بـا بیـان اینکه واگذاری انشـعاب رایـگان در چارچوب اجرای مـاده ‪ ۸۰‬قانون‬ ‫برنامه پنج سـاله ششـم توسـعه انجام شـده‪ ،‬افزود‪ :‬شـرکت گاز مازندران تا کنون ‪۵۳‬‬ ‫میلیـارد ریـال هزین ه صـرف واگذاری رایگان انشـعاب گاز بـه خانواده هـای مددجویان‬ ‫اسـتان نموده است‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬خدمـات حمایتـی شـرکت گاز در راسـتای مسـئولیت اجتماعـی‪،‬‬ ‫محرومیت زدایی‪ ،‬توسـعه متوازن انرژی و تکریم ارباب رجوع در شـهرها و روسـتاهای‬ ‫اسـتان انجام می شـود‪.‬‬ ‫امیرتیمـوری خاطرنشـان کـرد‪ :‬مددجویـان نهادهای حمایتـی در صورتی کـه تاکنون‬ ‫از امتیـاز انشـعاب گاز بهره منـد نشـده انـد‪ ،‬می تواننـد پـس از دریافـت معرفی نامـه از‬ ‫نهـاد مربوطـه و ارائـه ان به اداره گاز اسـتان از امتیاز اشـتراک گذاری بهره مند شـده و‬ ‫کنتـور و اشـتراک رایـگان دریافت کنند‪.‬‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استانداری گیالن ‪:‬‬ ‫مردم و اصناف گیالن در اجرای طرح محدودیت‬ ‫های کرونایی نمره قبولی گرفتند‬ ‫بـه گزارش کرانه شـمال از رشـت؛ محمود قاسـم نـژاد در جمع خبرنگاران با اشـاره به‬ ‫اخریـن وضعیت اجرای محدودیت های کرونایی در سـطح اسـتان گیلان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ارزیابی از اجرای این طرح در سـطح اسـتان بسـیار مطلوب بوده اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬تاکنـون همکاری خوبی از سـوی مـردم‪ ،‬اصناف و بازاریان بـا مجریان طرح‬ ‫در سراسـر استان گیالن را شـاهد بوده ایم‪.‬‬ ‫معـاون سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری گیالن با اشـاره به فعالیـت تیم های‬ ‫نظارتـی در ‪ ۱۶‬شهرسـتان‪ ،‬افـزود‪ :‬ایـن تیم هـا در اجـرای دقیـق محدودیت ها نظارت‬ ‫می کنـد کـه تعـداد انها به نسـبت روزهـای ابتدایـی افزایش یافته اسـت‪.‬‬ ‫قاسـم نـژاد بـا اشـاره بـه پذیـرش عمومـی محدودیت هـای جدیـد کرونایی از سـوی‬ ‫شـهروندان‪ ،‬اضافـه کرد‪ :‬شـاهد هسـتیم که شـهروندان حفظ سلامتی جامعه و قطع‬ ‫زنجیـره انتقـال ویـروس کرونـا اهمیـت بیشـتری داده و محدودیت هـای کرونایـی را‬ ‫اجرایـی می کنـد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـه کاهـش محسـوس ترددهای داخل شـهری و بین شـهری در اسـتان‬ ‫گیلان نیـز اشـاره کرد و گفت‪ :‬تعـداد نیروهـای انتظامی برای اجرای بهتـر و موفقیت‬ ‫امیـز ایـن طـرح افزایـش یافتـن و امـروز تعـداد نیروهـا از ‪ ۱۵۰‬نفـر به بیـش از ‪۲۰۰‬‬ ‫نیرو رسـیده است‪.‬‬ ‫قاسـم نـژاد بـا اشـاره بـه اسـیب های ناشـی از اجـرای محدودیت هـای کرونایـی در‬ ‫اصنـاف‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬تابع دسـتورالعمل سـتاد ملی کرونا هسـتیم کـه در ان چهار گروه‬ ‫شـغلی و سـطح بنـدی و نـوع فعالیـت انهـا بـا توجه به شـرایط قرمـز‪ ،‬نارنجـی و زرد‬ ‫کرونایـی تعریف شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه پایبندی به این محدودیت ها سـبب می شـود تا در اجرای شـرایط‬ ‫فعالیـت در شـهرهای قرمـز‪ ،‬نارنجـی و زرد تجدیدنظـر شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬سـتاد مدیریـت‬ ‫کرونـا اسـتان از فرمانـدار مرکـز اسـتان خواسـته تـا بـا اصناف نشسـتی برگـزار کرده‬ ‫و برخـی از مشـاغلی کـه در انهـا تـردد و اجتمـاع کمتـر انجـام می شـود را جـز گروه‬ ‫مشـاغل اول محسـوب کنـد تـا فعالیت خـود را اغـاز کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن‪:‬‬ ‫رتبه ششم فروش تعداد کتاب در طرح پائیزه‬ ‫به گیالن رسید‬ ‫بـه گزارش کرانه شـمال؛ فیروز فاضلـی افزود‪:‬‬ ‫‪ ۲۸‬کتـاب فروشـی در اسـتان مجـری طـرح‬ ‫پائیـزه کتاب بودنـد که گیالن بـا فروش هفت‬ ‫میلیـارد و ‪۹۱۰‬میلیـون و ‪۲۳۷‬هـزار ریال رتبه‬ ‫یادشـده را در کشـور کسـب کرد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه بیـش از ‪ ۲۲‬هـزار کتـاب‬ ‫در کتـاب فروشـی هـای مجـری طـرح پائیـزه‬ ‫بفـروش رفتـه اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬فصالنـه کتـاب‬ ‫طرحـی اسـت در راسـتای حمایـت از کتاب فروشـان بـه عنـوان پاتـوق فرهنگـی و اعطـای‬ ‫یارانـه نشـر کتـاب از طریق کتابفروشـی ها که بـا حمایت معاونـت فرهنگـی وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی همزمـان بـا بیسـت و هشـتمین دوره هفته کتاب بـه اجـرا درامد‪.‬فاضلی‪،‬‬ ‫طـرح هـای حمایتی از جملـه طرح پائیزه کتاب را نوعی سـرمایه گـذاری فرهنگی توصیف‬ ‫و بیـان کـرد‪ :‬جامعـه ای پیشـرفت می کنـد که کتـاب و مطالعه در زندگی مـردم ان حضور‬ ‫مسـتمر داشـته باشد‪.‬‬ ‫فاضلـی بـا بیـان اینکـه در تاریـخ تفکـر همـواره راهگشـا بوده افـزود‪ :‬برگـزاری طـرح های‬ ‫حمایتـی از کتـاب بـه ایـن دلیل کـه موجب تثبیـت و ارتقاء تفکـر در زندگی انسـان ها می‬ ‫شـود را حائـز اهمیـت دانسـت‪.‬مدیرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان گیالن بـا تاکید‬ ‫بـر ادامـه طـرح هـای حمایتی کتـاب گفت‪ :‬جامعه و نسـل جـوان بـه اجـرای اینگونه طرح‬ ‫هـا نیـاز دارد؛ بنابرایـن هزینـه کـردن در این زمینه‪ ،‬سـرمایه گـذاری و اجرای ان ها بسـیار‬ ‫ارزشـمند اسـت‪.‬طرح حمایتـی پائیـزه کتاب از بیسـت و چهـارم ابانماه همزمان بـا روز ملی‬ ‫کتـاب و کتابخوانـی و همزمـان با سراسـر کشـور در گیالن اغاز شـد و در یکـم اذرماه پایان‬ ‫یافت‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫چهار شنبه ‪ 5 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪757‬‬ ‫در پیام بزرگداشت هفته بسیج شهرام ایرجی مدیر تولیدی بسیج اصناف مرکز مازندران امده است‪:‬‬ ‫بسیـج؛ واژه ای بی انتها‬ ‫بی شک گام دوم انقالب‬ ‫نیازمند حضور همه جانبه‬ ‫اقشار مختلف بسیج است‬ ‫تا با طراحی یک نقشه‬ ‫راه منسجم گام در مسیر‬ ‫تعالی و پیشرفتی همه‬ ‫جانبه بردارند‪.‬‬ ‫شـهرام ایرجـی مدیـر تولیـدی بسـیج‬ ‫اصنـاف مرکـز مازنـدران در پیامی هفته‬ ‫بسـیج را گرامی داشـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال در متـن پیام‬ ‫ایرجـی امده اسـت‪:‬‬ ‫انقالب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی که‬ ‫برکـت خـون شـهدای این دیـار به ثمر اسـت‬ ‫وامـدار نهادهـا‪ ،‬شـخصیت هـا و گـروه هـای‬ ‫متعـددی نیـز هسـت کـه یکـی از ایـن گروه‬ ‫هـای مانـدگار و تاریخ سـاز بسـیج اسـت‪.‬‬ ‫بسـیج را مـی توان نماد و الگوی یک سـازمان‬ ‫مـردم نهـاد بـا اعتقـادات عمیق دینـی و ملی‬ ‫دانسـت کـه در راه خدمـت بـه هموطنـان از‬ ‫هیـچ کوششـی فروگذار نکـرده اسـت‪ .‬نهادی‬ ‫کـه برخاسـته از دل مـردم کـه در تمامـی‬ ‫عرصـه هـای مختلـف زودتـر از نهـاد هـای‬ ‫متولـی در میـدان حاضـر شـده و تـا حصول‬ ‫نتیجـه میـدان را تـرک نکـرده اسـت‪.‬‬ ‫بسـیج و نیروهـای مخلـص ان سالهاسـت‬ ‫رهنمـود هـای معمـار کبیـر انقلاب و رهبـر‬ ‫فرزانـه را چونـان چـراغ راهنمـای در کـف‬ ‫گرفتـه انـد و بـی هیـچ ادعـا و چشمداشـتی‬ ‫در عرصـه هـای دفاعـی‪ ،‬علمـی‪ ،‬فرهنگـی‪،‬‬ ‫امـدادی‪ ،‬پشـتیبانی ‪ ،‬اموزشـی‪ ،‬پزشـکی و ‪...‬‬ ‫حـرفهـایفراوانـیبـرایگفتـنداشـتهاسـت‪.‬‬ ‫پوستر‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫بـی شـک گام دوم انقلاب نیازمنـد حضـور‬ ‫همـه جانبـه اقشـار مختلـف بسـیج اسـت تـا‬ ‫بـا طراحـی یـک نقشـه راه منسـجم گام در‬ ‫مسـیر تعالی و پیشـرفتی همه جانبـه بردارند‪.‬‬ ‫هفته بسـیج یاداور همه رشـادت هـا و افتخار‬ ‫افرینـی رزمندگانـی اسـت کـه سالهاسـت بـا‬ ‫تکیـه بـر ایمـان و غیـرت دینـی و ملـی مانع‬ ‫از بـه ثمـر رسـیدن تلاش هـای مذبوحانـه‬ ‫دشـمنان نظـام شـده انـد‪ .‬بـی هیـچ تردیـد‬ ‫سـربلندی و سـعادت بسـیجیان‪ ،‬افتخار ایران‬ ‫و ایرانـی اسـت‪ .‬ایـن روز بر بسـیجیان پاکدل‬ ‫فرخنـده و فـرخ بـاد‪....‬‬ ‫اصغری مدیرکل کار و رفاه اجتماعی مازندران تشریح کرد‪:‬‬ ‫ساز وکار حمایت جبرانی معیشت خانوارها‬ ‫کرانه شمال‪ -‬فرشته عالی‬ ‫اصغـری مدیرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫مازنـدران در گفـت وگویی اختصاصـی با کرانه‬ ‫شـمال ‪ ،‬با اشـاره به اغـاز نامنویسـی از دیروز‬ ‫در اسـتان گفـت‪ :‬متقاضیـان کـد ملـی خود را‬ ‫از تلفـن همـراه ثبـت شـده بـه نام سرپرسـت‬ ‫خانـوار به سرشـماره ‪ ۶۳۶۹‬ارسـال کنند‪.‬‬ ‫اصغـری افـزود‪ :‬پیامـک سرپرسـت خانوار ها از‬ ‫‪ ۴‬اذر تـا سـه شـنبه ‪ ۱۱‬اذر بـه مـدت یـک‬ ‫هفتـه دریافـت می شـود‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکـه افـراد دارای درامـد ثابـت‬ ‫ماننـد کارمنـدان و بازنشسـتگان شـامل ایـن‬ ‫کمک هـا نمی شـوند گفـت‪ :‬بـه مـدت ‪ ۴‬مـاه‬ ‫بـه ازای هرنفـر‪ ،‬کمـک ‪ ۱۰۰‬هـزار تومانـی به‬ ‫حسـاب سرپرسـتان خانوار هـا واریـز می شـود‪.‬‬ ‫وی در تشـریح سـازوکار حمایـت جبرانـی‬ ‫معیشـت خانوارهـا اظهار داشـت‪ :‬این طرح در‬ ‫چنـد بنـد اجرایـی مـی شـود که شـامل‪:‬‬ ‫الـف) پرداخـت کمـک بالعـوض یـک‬ ‫میلیـونریـالماهانـهبـهاعضـایخانـوار‬ ‫وی بیـان داشـت در ایـن قسـمت؛ کمـک‬ ‫بالعـوض ( ماهانـه مبلـغ یـک میلیـون ریـال‬ ‫بـه ازاء هـر یـک از اعضـای خانـوار) از اذرمـاه‬ ‫تـا پایـان سـال جـاری بـه مـدت چهـار مـاه‪،‬‬ ‫بـه سرپرسـت خانـوار پرداخـت مـی شـود‪.‬‬ ‫تعـداد اعضـای خانـواده نیز بـا توجه بـه زمان‬ ‫پرداخـت وام اول یعنـی فروردین سـال ‪1399‬‬ ‫درنظـر گرفتـه مـی شـود‪.‬‬ ‫همچنیـن؛ خانوارهای مشـمول دریافـت یارانه‬ ‫کمـک معیشـتی کـه منبـع درامـدی ثابـت‬ ‫ماهیانـه ندارنـد و در مرحلـه قبـل متقاضـی‬ ‫تسـهیالت کرونایـی خانوارهـا بوده انـد‪ ،‬حدود‬ ‫‪ 29.7‬میلیـون نفر (‪ 11‬میلیـون خانوار)‪ ،‬تحت‬ ‫پوشـش ایـن طـرح حمایتـی قـرار مـی گیرند‪.‬‬ ‫ب) پرداخـت وام یک میلیـون تومانی به‬ ‫سرپرست خانوار‬ ‫وی در خصـوص افـراد مشـمول در ایـن طرح‬ ‫گفت‪:‬تمامـی افـرادی کـه درنوبـت قبـل‪ ،‬وام‬ ‫کرونـای معیشـتی دریافـت کرده انـد و درامد‬ ‫ثابـت ندارنـد‪ ،‬مـی تواننـد متقاضـی دریافـت‬ ‫وام یـک میلیـون تومانـی باشـند‪ ،‬افـراد دارای‬ ‫درامـد ثابـت از جملـه کارمنـدان دولـت‪،‬‬ ‫شـرکت هـای دولتـی یـا نهادهـا عمومـی غیر‬ ‫دولتـی‪ ،‬بازنشسـتگان‪ ،‬بیمـه پـرداز سـازمان‬ ‫تامیـن اجتماعـی یـا سـایر صنـدوق هـای‬ ‫بازنشسـتگی شـامل ایـن طـرح نمـی شـوند‪.‬‬ ‫اصغری روش درخواسـت را نیز چنین تشـریح‬ ‫کـرد کـه‪ :‬متقاضیان صرفـا" کد ملـی" خود را‬ ‫از تلفـن همـراه ثبـت شـده بـه نام سرپرسـت‬ ‫خانـوار بـه سرشـماره ‪ 6369‬ارسـال نماینـد‪،‬‬ ‫شـهروندان عزیـز تنهـا یـک بار پیامک ارسـال‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫مدیـر کل تعاون کار و رفـاه اجتماعی مازندران‬ ‫بیان داشـت‪ :‬در مرحله اول ‪ :‬پیامک سرپرسـت‬ ‫خانوارها از روز سـه شـنبه ‪ 4‬اذر تا سـه شـنبه‬ ‫‪ 11‬اذر بـه مـدت یـک هفتـه دریافـت مـی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫و در مرحلـه دوم ‪ :‬پـس از پایان مهلت ارسـال‬ ‫پیامک توسـط سرپرسـت خانوارها ‪ ،‬یک هفته‬ ‫از ‪ 12‬اذر تـا ‪ 19‬اذر‪ ،‬داده هـای اطالعاتـی‬ ‫پایـش خواهد شـد‪.‬‬ ‫سازمان مدیریت و مهندسی‬ ‫شبکه حمل و نقل شهرداری‬ ‫ساری‬ ‫وی افـزود در مرحلـه سـوم نیز در هفته سـوم‬ ‫از ‪ 20‬اذر الـی ‪ 27‬اذر به پیامک های دریافتی‬ ‫مشـمول با سرشـماره‪ v.refah‬پاسـخ داده‬ ‫می شـود ‪.‬‬ ‫شـرایط بازپرداخـت وام یـک میلیـون‬ ‫تومانـی‬ ‫اصغـری در خصـوص شـرایط بازپرداخـت وام‬ ‫یـک میلیونـی بیان داشـت‪:‬‬ ‫بازپرداخـت تسـهیالت قـرض الحسـنه یـک‬ ‫میلیـون تومانـی بـا نـرخ کارمـزد ‪ 4‬درصـد از‬ ‫محـل باقی مانـده منابع بسـته جبرانی مصوب‬ ‫جلسـه دوازدهـم مـورخ ‪ 09/01/1399‬سـتاد‬ ‫ملـی مدیریـت کرونا‪ ،‬با اقسـاط ‪ 30‬ماهـه و از‬ ‫منابـع یارانـه معیشـتی ماهانـه خانـوار خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه‪ :‬تضمیـن و تعهـد‬ ‫یارانـه مابه التفـاوت نرخ سـود تسـهیالت مورد‬ ‫پرداخـت تـا نـرخ تسـهیالت قرض الحسـنه‬ ‫توسـط سـازمان برنامه و بودجه کشور‪ ،‬مطابق‬ ‫دسـتورالعمل پرداخـت وام قـرض الحسـنه به‬ ‫خانوارهـا مصـوب کارگـروه اقتصـادی مقابلـه‬ ‫بـا کرونـا‪ ،‬موضـوع ابالغیه شـماره ‪2758‬م‪99/‬‬ ‫مـورخ ‪ 03/02/1399‬و اصالحیـه هـای‬ ‫مربوطـه خواهد بـود‪ ،‬وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعـی مسـئول اجـرای این بند و سـازمان‬ ‫برنامـه و بودجـه کشـور‪ ،‬وزارت ارتباطـات و‬ ‫فنـاوری اطالعـات‪ ،‬بانـک مرکـزی‪ ،‬بانک هـای‬ ‫عامـل و سـازمان هدفمندسـازی یارانه هـا‬ ‫دسـتگاه هـای همکار اجـرای مصوبـه خواهند‬ ‫بود افـزود‪:‬‬ ‫هموطنان مطلع باشـند هرگونه اطالع رسـانی‬ ‫در ایـن خصوص از طریـق مرکز روابط عمومی‬ ‫و اطالع رسـانی وزارت متبوع انجام می شـود‪.‬‬ ‫علم تاج‬ ‫جـام جم‪ :‬کمک هـای اقتصادی قـوه قضاییه‬ ‫بـه دولت‬ ‫علـم تـاج‪ :‬واال جریمه های متخلفـان هم که‬ ‫بـه جیـب دولـت مـی رود؛ ایـن وسـط فقط‬ ‫سـر مـردم بـدون کاله مانده اسـت!‬ ‫صـدای اصالحـات‪ :‬ایا کلید گمشـده روحانی‬ ‫در دسـت بایدن است؟‬ ‫علـم تـاج‪ :‬واال بایـدن کلیـد خـودش را هـم‬ ‫یـادش نیسـت کجـا گذاشـته اسـت؟!‬ ‫نمناک‪ :‬افزایش ‪ ۵۰‬درصدی قیمت السـتیک‬ ‫جهت رعایت حـال مصرف کنندگان؟!‬ ‫علـم تـاج‪ :‬ایـن مـدل حمایـت از مـردم واقعاً‬ ‫سـتودنی اسـت! حقیقتـاً دسـت َم َملی‬ ‫جرایـد‪ :‬یـک فعـال سیاسـی سـعودی‪:‬‬ ‫بن سـلمان قصـد دارد تمـام هزینه هـای‬ ‫دعـاوی قضایـی ترامپ بـرای اثبـات تقلب را‬ ‫پرداخـت کنـد‪.‬‬ ‫علـم تـاج‪ :‬ماجـرا در عربسـتان رسـماً از گاو‬ ‫بـازی بـه خـر بـازی تبدیل شـده!‬ ‫جهان نیوز‪ :‬سگ خانم بازیگر پیدا شد‬ ‫علـم تـاج‪ :‬تنهـا چیـزی کـه می تونسـت غم‬ ‫فـوت گربـه هانیـه توسـلی را بشـورد و پائین‬ ‫ببرد همین پیدا شـدن سـگ حدیثـه تهرانی‬ ‫بود!‬ ‫ایـران‪ :‬روحانـی‪ :‬کرونـا فقـط سـه درصـد به‬ ‫اقتصـاد مـا ضربـه زد‬ ‫علم تاج‪ :‬یعنی بقیه اش کار دولت بوده؟!‬ ‫باشـگاه خبرنـگاران جـوان‪ :‬بانـک مرکـزی‪:‬‬ ‫دریافـت ارز توسـط فرهـاد مجیـدی را نـه‬ ‫تاییـد میکنیـم نـه تکذیـب!‬ ‫علـم تـاج‪ :‬ایـن عجیـب نیسـت کـه فرهـاد‬ ‫مجیـدی ارز دریافـت کـرده‪ ،‬ایـن عجیبـه‬ ‫کـه بانـک مرکـزی از سرنوشـت ارز کشـور‬ ‫بی خبـره!‬ ‫ایسـنا‪ :‬براساس اعالم شـرکت کنترل کیفیت‬ ‫هـوای تهـران‪ ،‬کیفیـت هـوا هـم اکنـون در‬ ‫محـدوده قابـل قبول اسـت‪.‬‬ ‫علـم تـاج‪ :‬احتمـاالً بـا شـروع وارونگـی هوا‪،‬‬ ‫وارد مرحلـه « نیـاز بـه تلاش بیشـتر» مـی‬ ‫شو د !‬ ‫نمناک‪ :‬معاون وزیر بهداشت استعفا داد‬ ‫علم تاج‪ :‬احمدی نژاد چی میگه؟!‬ ‫کیهـان‪ :‬بایـدن مـی گویـد تحریـم‪ ،‬اصلاح‬ ‫طلبـانترجمـهمـیکننـدگشـایشاقتصـادی‬ ‫علـم تـاج‪ :‬داداش ایـن تحریـم هـا بـرا یمـا‬ ‫گرفتـاری و بدبختـی اسـت وگرنه بـرای یک‬ ‫عـده گشـایش و رحمـت اسـت!‬ ‫صـدای اصالحـات‪ :‬اقـای روحانـی؛ بـا صـد‬ ‫هـزار اوضـاع اقتصادی مـردم بهتر می شـود‪.‬‬ ‫صـد هـزار بـده اش؛ بـه همیـن خیـال باش!‬ ‫علـم تـاج‪ :‬این یکـی را خود روزنامـه به جای‬ ‫ما نوشت!‬ ‫قدس‪ :‬کور کردن درگاه مالیاتی و پولشویی‬ ‫علـم تاج‪ :‬این قـدر هم جدیدت الزم نیسـت‪.‬‬ ‫یـک کورسـویی بـرای فرارکننـدگان مالیاتی‬ ‫باقـی بگذارید!‬ ‫افـکار‪ :‬صاحبخانـه هـا در مـدت کرونـا اجاره‬ ‫نگیر ند‬ ‫علـم تـاج‪ :‬یـک بـار دولـت در ایـام تعطیلـی‬ ‫پـول اب و بـرق و گاز را نگیـرد!‬ ‫امتیـاز‪ :‬وزیـر راه‪ :‬بانـک هـا عامـل گرانـی‬ ‫مسـکن هسـتند‬ ‫علـم تـاج‪ :‬بـاز خوبـه گرانـی مسـکن گـردن‬ ‫شکسـته بنـگاه دار هـا و دالل هـا خلـق اهلل‬ ‫نیفتا د !‬ ‫ایسـنا‪ :‬معـاون وزیر کشـاورزی‪ :‬تخـم مرغ در‬ ‫ایـران ارزانتر از اروپاسـت‬ ‫علـم تـاج‪ :‬ببخشـید شـما هـم از سـر کوچه‬ ‫تـان خریـد مـی کنید؟!‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!