روزنامه کرانه شمال شماره 756 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 756

روزنامه کرانه شمال شماره 756

روزنامه کرانه شمال شماره 756

‫موسوی با اشاره به اجرای طرح شهیدسلیمانی خبر داد‪:‬‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫افزایش شناسایی بیماران‬ ‫و ناقالن کرونایی در مازندران‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬سه شنبه ‪ 4/‬اذر‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 756‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪4‬‬ ‫در شـرایط کنونـی روسـیه و چیـن عنـوان کـرده اند واکسـن کرونا را تولیـد کرده اند‪ .‬این در حالی اسـت که مشـکلی‬ ‫کـه روسـیه در ایـن زمینـه دارد ایـن اسـت کـه دیدگاه های سـازمان هـای بهداشـتی بین المللـی را نمی پذیـرد و به‬ ‫تنهایـی واکسـن را تولیـد کـرده اسـت‪ .‬بـه همیـن دلیـل هنوز مشـخص نیسـت ماهیـت این واکسـن چیسـت و چه‬ ‫کاربـردی خواهـد داشـت‪.‬این کشـور بـه تنهایـی ماهیت واکسـن را تایید کـرده و روانـه بازار کرده اسـت‪.‬‬ ‫روزهای سیاه کرونا یی؛‬ ‫سایه تاریکی کرونا روز به روز گسترده تر می شود‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران تاکید کرد‪:‬‬ ‫ضرورت انعطاف پذیری‬ ‫در برنامه ها متناسب‬ ‫با شرایط زیست بوم جدید‬ ‫‪5‬‬ ‫یک روز‬ ‫با شهدا‬ ‫مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫تعطیلی خبازیهای‬ ‫متخلف‬ ‫در دیدارمدیرکل ومعاونین بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اسالمی مازندران با نماینده ولی فقیه مطرح شد‪:‬‬ ‫حق شناس مسئول بسیج رسانه سپاه کربالی مازندران در دیدار با روزنامه کرانه شمال خبر داد‪:‬‬ ‫اجرای طرح یک روز با شهدا در رسانه های استان‬ ‫بنیاد مسکن‬ ‫ازیادگارهای گرانبها‬ ‫وارزشمند امام راحل است‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شــهرداری قائــم شــهر در نظــر دارد پــروژه اجــرای بوســتان تفریحــی هیرکانــی را از طریــق مناقصــه عمومــی‬ ‫بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگذارنمایــد‪ .‬متقاضیــان مــی تواننــد بــه منظــور کســب اطــاع بیشــتر همــه‬ ‫روزه از تاریــخ درج اگهــی بــا شــماره تلفــن ‪01142084056‬تمــاس حاصــل نمــوده و بــه منظــور دریافت اســناد‬ ‫مناقصــه بــه واحــد امورقراردادهــا و یــا بــه ســایت ‪ www.Ghaemshahr.ir‬شــهرداری مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫‪-1‬موضــوع مناقصــه‪ :‬پــروژه اجــرای بوســتان تفریحــی هیرکانــی واقــع در قائــم شــهر‪،‬رینگ داخلــی جنــب‬ ‫پمــپ بنزیــن امیــری‬ ‫‪-2‬نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬قائم شهر‪-‬خ کارگر‪-‬عمارت شهرداری‬ ‫‪ -3‬محل اعتبار‪ :‬از ردیف اعتباری به شماره ‪ 201010022112‬می باشد‪.‬‬ ‫‪-4‬مدت انجام کار‪ :‬به مدت ‪( 6‬شش ماه) می باشد ‪.‬‬ ‫‪-5‬محل اخذ و تحویل اسناد ‪ :‬واحد امور قراردادهای شهرداری قائم شهر می باشد‪.‬‬ ‫‪-6‬مهلت دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 99.09.04‬لغایت ‪ 99.9.19‬قابل تحویل به متقاضیان می باشد‪.‬‬ ‫‪-7‬مبلــغ کل بــراورد ‪13.969.847.821 :‬ریــال ( ســیزده میلیــارد ونهصــدو شــصت و نــه میلیــون و هشــتصد‬ ‫و چهــل و هفــت هــزار و هشــتصد و بیســت و یــک ریــال) مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪-8‬میــزان ســپرده شــرکت در مناقصــه‪%5 :‬بهــای کل بــراورد بــه مبلــغ ‪ 698.492.391‬ریال(ششــصد و نــود‬ ‫و هشــت میلیــون و چهارصــد و نــود و دو هــزار ســیصد و نــود یــک ریــال) مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪-9‬بــه پیشــنهادات فاقــد ســپرده یــا امضــاء‪ ،‬مشــروط و مخــدوش و ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــرر در‬ ‫اســناد ‪ ،‬چــک شــخصی و نظایــر ان و یــا پیشــنهاداتی کــه پــس از انقضــاء مــدت مقــرر در اگهــی وصــول‬ ‫شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -10‬مدت اعتبار پیشنهاد قیمت‪ :‬تا ‪ 3‬ماه پس از ارائه پیشنهاد قیمت می باشد‪.‬‬ ‫‪-11‬نوع سپرده ‪ :‬ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه‪.‬‬ ‫‪ -12‬مطابــق مــاده ‪ 8‬اییــن نامــه مالــی شــهرداری هــا هــرگاه برنــده مناقصــه از انجــام معاملــه خــودداری‬ ‫کنــد یــا پــس از ابــاغ قانونــی حداکثــر تــا هفــت روز حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــود ســپرده او بــه نفــع‬ ‫شــهرداری ضبــط و قــرارداد بــا نفــر بعــدی منعقــد خواهــد گردیــد و در صورتــی کــه برنــدگان دوم و ســوم‬ ‫نیــز ظــرف مهلــت هفــت روز پــس از ابــاغ قانونــی حاضــر بــه عقــد قــرارداد نشــوند ســپرده ان هــا بــه نفــع‬ ‫شــهرداری ضبــط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -13‬کلیه شرکت کنندگان می بایست دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری و ایمنی کار باشند‪.‬‬ ‫‪-14‬انتخاب پیمانکار با رتبه ‪ 5‬ابنیه یا راه و باند می باشد‪.‬‬ ‫‪ -15‬زمــان تحویــل پیشــنهادات‪ :‬حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز یــک شــنبه مــورخ ‪ 99.09.23‬بعــد از‬ ‫ثبــت دبیرخانــه تحویــل دفتــر قراردادهــا گــردد‪.‬‬ ‫‪ -16‬حضــور کلیــه پیشــنهاد دهنــدگان و یــا نماینــدگان ان بــا در دســت داشــتن معرفــی نامــه بالمانــع مــی‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫‪-17‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -18‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪-19‬پیمان در مدت اولیه و مدت های تمدید شده (مجاز یا غیرمجاز)فاقد تعدیل می باشد‪.‬‬ ‫‪ -20‬زمــان و محــل بازگشــایی پیشــنهادات ‪ :‬ســاعت ‪ 14:30‬روز یــک شــنبه مــورخ ‪ 99.09.23‬دفتــر شــهردار‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪-21‬چاپ اگهی نوبت اول مورخ ‪99.09.04‬‬ ‫‪-22‬چاپ اگهی نوبت دوم مورخ ‪99.09.11‬‬ ‫عباس صالح زاده‬ ‫شهردار قائم شهـر‬ ‫خرید ماهی زرده یا بچه زرده و هوور دم دراز‬ ‫بنیـاد تعـاون زندانیان اسـتان مازنـدران در‬ ‫نظـر دارد نسـبت بـه خریـد ‪ 15‬تـن ماهـی‬ ‫بچـه زرده ‪ 1‬الـی ‪ 2.5‬کیلوگرمـی یـا ماهی‬ ‫زرده بـاالی ‪ 2.5‬کیلوگـرم و ‪ 15‬تـن ماهـی‬ ‫هـوور دم دراز بـاالی ‪ 2.5‬کیلوگـرم اقـدام‬ ‫نمایـد‪ .‬فروشـندگان محتـرم از مورخـه‬ ‫‪ 99/09/04‬لغایـت ‪ 99/09/10‬جهـت اخـذ‬ ‫اسـناد مناقصه به دفتر نمایندگـی به ادرس‪:‬‬ ‫سـاری‪-‬بلوار پاسـداران‪-‬روبروی بیمارستان‬ ‫دکتـر شـهیدی‪-‬جنب موسسـه مالـی و‬ ‫اعتبـاری کوثـر مراجعـه و یا با شـماره تلفن‬ ‫‪011-33347826-7‬تمـاسحاصـلفرماینـد‪.‬‬ ‫بنیاد تعاون زندانیان استان مازندران‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 4 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪756‬‬ ‫خرب‬ ‫فرمانده سپاه مرکزی رشت‪:‬‬ ‫بسیج بزرگترین شبکه‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و نظامی‬ ‫دنیاست‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ سـرهنگ سـید‬ ‫اکبـر قاسـمی در نشسـت خبری بمناسـبت‬ ‫هفتـه بسـیج‪ ،‬شـعار هفتـه بسـیج « بسـیج‬ ‫پیشـرو خدمـت و امیـد افریـن» معرفی کرد‬ ‫و عنـوان داشـت‪ :‬امـروز بسـیج با تمـام خود‬ ‫بـه خدمتگـزاری خواهـد پرداخت‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه ناحیـه مرکزی رشـت بسـیج‬ ‫را بزرگتریـن شـبکه فرهنگـی اجتماعـی و‬ ‫نطامـی دنیا دانسـت و گفت‪ :‬نظیر بسـبج در‬ ‫هیـج جـای دنیا نیسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بسـیج یـک حرکـت انقالبـی از‬ ‫سـوی معمـار کبیـر انقالب بـود‪ .‬ایـن پدیده‬ ‫بـزرگ هنـری بـود کـه بوسـیله امـام (ره) از‬ ‫کوچـه و پـس کوچـه هـای شـهر بوجـود امـد‪.‬‬ ‫سـیداکبر قاسـمی منطـق اصلـی تشـکیل‬ ‫بسـیج راررفـع تهدیدهـا و تبدیـل تهدیـد به‬ ‫فرصـت عنـوان کـرد و افـزود‪ :‬ایـن پدیـده‬ ‫عظیـم بـه دسـتور امـام (ره) در پاسـخ بـه‬ ‫تهدیـدات دشـمن در ‪ ۱۳‬ابـان ‪ ۵۸‬بـا تحقیر‬ ‫امریـکا تحقیـر تشـکیل شـد ‪.‬و پـس از ان‬ ‫دیگـر امریکا جرات حمله بـه نظام جمهوری‬ ‫اسلامی را نداشـت تهدیـد بـه برکت بسـیج‬ ‫تبدیـل بـه فرصت شـد‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه مرکـزی رشـت بـا تاکیـد بـر‬ ‫اینکـه حرکـت عظیـم ملـت ایـران به سـوی‬ ‫تمـدن نویـن اسلامی اسـت یـاد اور شـد‪:‬‬ ‫بـرای تحقـق ایـن امر نیـاز به تربیـت جوانی‬ ‫بـا انگیـزه ‪ ،‬قـوی و پـای کار اسـت تـا بـا‬ ‫بنیـه معنـوی خـود بتواننـد در مقابـل همـه‬ ‫تهدیـدات مقاومـت کننـد‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول افـزود‪ :‬مـردم با داشـتن چنین‬ ‫جوانانـی مـی تواند به تمدن اسلامی نزدیک‬ ‫شـوند و ایـن در حالـی اسـت که دشـمن به‬ ‫دنبـال تزریـق افـکاری سسـت و بـی پایـه‬ ‫در جوانـان اسـت کـه خوشـبختانه تـا امروز‬ ‫نتوانسـته بـه اهـداف خود برسـد‪.‬‬ ‫سـرهنگ قاسمی با اشـاره به اینکه در بسیج‬ ‫همـه چهـره هـا دیـده مـی شـود‪ ،‬تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬امـروز افتخـار بسـبج در این اسـت که‬ ‫همـه اقشـار چـون کارمنـدان‪ ،‬حقوقدانـان و‬ ‫کارگـران عضو ان هسـتند‪ .‬و ما باید دشـمن‬ ‫شناسـی را الویـت اصلـی کار خـود قـرار دهیم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بسـیج ‪ ۴۱‬سـال اسـت کـه بدون‬ ‫مـزد و منـت کار و تلاش درهمـه عرصـه ها‬ ‫ایفـای نقـش دارد و اگر جایی نیـاز به کمک‬ ‫رسـانی و خدمـات رسـانی باشـد‪ ،‬بسـبج بـا‬ ‫تمـام تـوان ورود مـی کند‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه ناحیـه مرکـزی رشـت اذعان‬ ‫داشـت‪ :‬حفـظ حراسـت از اصـل انقلاب و‬ ‫نظـام ‪ ،‬حفـظ و حراسـت از هویـت ایـران‬ ‫اسلامی ‪ ،‬حفـظ و حراسـت از دسـتاوردهای‬ ‫انقلاب اسلامی سـه وظیفـه اصلـی بسـیج‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی چاالکـی ‪ ،‬مکتبـی و جهـادی بـودن را از‬ ‫شـاخص های بسـیج برشـمرد و افزود‪ :‬امروز‬ ‫افتخارمی کنیم که توانسـتیم تفکر بسـیجی‬ ‫را بـه خارج از مرزها ارسـال کنیـم و امروز در‬ ‫عراق‪ ،‬لبنان و فلسـطین دفاع مردمی نشـات‬ ‫گرفته از تفکر بسـیجی اسـت‪.‬‬ ‫سـرهنگ قاسـمی بـا تاکیـد بـر اینکـه هفته‬ ‫بسـیج بـا شـعار بسـیج پیشـرو خدمـت و‬ ‫امیدافرینـی اعـاز خواهـد شـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫بسـیج بایـد امید افرین باشـد تا مـردم عزیز‬ ‫بتواننـد بـا همـت بـاال در مقابـل اسـتکبار‬ ‫جهانـی ایسـتادگی کننـد و نگذارند دشـمن‬ ‫بـه اهـداف خود برسـد‪.‬‬ ‫وی در تشـریح برنانـه هـای بسـیج ناحیـه‬ ‫بسـیج شهرسـتان رشـت گفـت ‪ :‬در بسـیج‬ ‫ناحیـه رشـت طـی این هفتـه بیـش از ‪۵۰۰‬‬ ‫برنامـه طراحی شـده که به همت بسـیجیان‬ ‫و مـردم بـه اجـرا درخودهـد امد‪.‬‬ ‫فرمانـده مرکـزی سـپاه رشـت بـا اشـاره بـه‬ ‫اجرای ‪ ۴‬مرحله رزمایش مواسـات در رشـت‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬در هفتـه بسـیج سـال جـاری‬ ‫بیـش از ‪ ۴۵۰۰‬بسـته معیشـتی بـا کمـک‬ ‫حـوزه هـای مقاومـت بسـیج محلات بیـن‬ ‫افـراد اسـیب دیـده توزیـع خواهد شـد‪.‬‬ ‫سـرهنگ قاسـمی در اشـاره به اجـرای طرح‬ ‫شـهید قاسـم سـلیمانی گفـت‪ :‬از امـروز‬ ‫همـه بسـیجیان پـای کار خواهنـد امـد و با‬ ‫همراهـی دانشـگاه علوم پزشـکی در محله به‬ ‫محلـه و خانـه بـه خانـه بـه غربالگـری مردم‬ ‫محلات شهرسـتان رشـت خواهنـد پرداخـت‪.‬‬ ‫وی طـرح ویزیـت رایگان‪ ،‬در ‪ ۷‬محله اسـیب‬ ‫پذیـر‪ ،‬پیـش بینـی کارگاه هـای اموزشـی با‬ ‫اجـرای پویـش بسـیج خـادم مـردم‪ ،‬افتتـاح‬ ‫ده واحـد مسـکن محرومین را از پـروژه های‬ ‫مهـم ایـن هفتـه برشـمرد و گفـت‪ :‬در بحث‬ ‫تجهیـزات ورزشـی از ابتـدای سـال تاکنـون‬ ‫‪ ۴۰‬بسـته ورزشـی بـه پایـگاه هـای مقاومت‬ ‫بسـیجی تقدیـم شـد‪ .‬و تاکنون یـک میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬میلبـون ریـال بـرای پایـگاه هـای‬ ‫مقاومـت بسـیج در بحـث ورزشـی تجهیز شـد‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫ضعف های نظارتی شوراهای اسالمی برطرف شود‬ ‫مشکالت انجمن خیرین مسکن ساز با حضور استاندار مازندران بررسی شد‬ ‫ورود مجلس برای اصالح قانون شوراها‬ ‫علـی کریمی فیروزجایـی در دیـدار بـا رئیـس شـورای عالی اسـتان ها‬ ‫گفـت‪ :‬برنامه ریـزی شـوراهای اسلامی بـرای فعالیت هـای فرهنگـی‪،‬‬ ‫عمرانـی و اجتماعـی ضـرورت دارد و شـوراها و شـهرداری ها بایـد‬ ‫پررنگ تـر در ایـن حوزه هـا نقش افرینـی کننـد‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم بابـل بـا اشـاره بـه وظیفه منـدی ‪ ۲۹‬گانـه شـوراهای‬ ‫اسلامی در قانـون افـزود‪ :‬شـوراهای اسلامی نباید با رویکرد سیاسـی‬ ‫کـه هیـچ جایگاهـی در قانـون انهـا نـدارد‪ ،‬فعالیـت خـود را زیر سـوال‬ ‫ببرند ‪.‬‬ ‫کریمی فیروزجایـی بـا تاکیـد بر نگاه حمایتی مجلس شـورای اسلامی‬ ‫در قبـال شـوراهای اسلامی گفـت‪ :‬مجلـس شـورای اسلامی امادگی‬ ‫دارد تـا بـه طرح های پیشـنهادی شـورایعالی اسـتان ها که طبـق قانون‬ ‫می توانـد مسـتقیم بـه مجلس ارسـال شـود‪ ،‬رسـیدگی کند‪.‬‬ ‫ایـن نماینـده مجلس شـورای اسلامی با اشـاره به ضعف شـدید قانون‬ ‫شـوراها در به کارگیـری خدمات دسـتگاه های اجرایی در حـوزه عمرانی‬ ‫و سـازندگی شـهرها گفـت‪ :‬مجلس یازدهم بـا ورود هوشـمندانه به این‬ ‫مهـم در صدد رفع نقایص قانون شـوراهای اسلامی اسـت‪.‬‬ ‫دبیـر هیات رئیسـه مجلـس یازدهم افزود‪ :‬دسـتگاه های دولتـی نباید از‬ ‫تعامـل با شـوراهای اسلامی طفره روند بلکـه بایداز هم افزایـی و تعامل‬ ‫حداکثـری بـا این نهاد در مسـیر خدمات رسـانی بهره مند شـوند‪.‬‬ ‫کریمی فیروزجایـی تصریـح کـرد‪ :‬اداره امـور شـهرها براسـاس قانـون‬ ‫شـوراهای اسلامی بایـد بـه ایـن نهـاد واگـذار شـود‪.‬‬ ‫دبیـر کل جامعـه اسلامی فرهنگیـان کشـور با اظهـار تاسـف از ضعف‬ ‫نظارتـی شـوراهای اسلامی که به افزایـش پرونده تخلفـات در برخی از‬ ‫شـوراهای اسلامی شـهرهای کشـور انجامید‪ ،‬افزود‪ :‬شـوراهای اسالمی‬ ‫بایـد بـا تقویـت نقـش نظارتـی در بدنـه خـود و شـهرداری ها از بـروز‬ ‫تخلفـات جلوگیـری کنند‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم بابـل در مجلـس یازدهـم گفـت‪ :‬تقویت نقـش و حضور‬ ‫موثـر و فراگیـر شـوراهای اسلامی در جامعـه بـه تحقـق مشـارکت‬ ‫حداکثـری مـردم در مدیریـت کشـور کمـک می کنـد‪.‬‬ ‫ضرورت تحرک در حوزه احداث‬ ‫مسکن خیر ساز در مازندران‬ ‫مشـکالت انجمن خیرین مسـکن سـاز اسـتان در‬ ‫جلسـه ای بـا حضـور اسـتاندار مازنـدران‪ ،‬معاون‬ ‫هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری‪ ،‬مدیـرکل‬ ‫بنیـاد مسـکن و رئیـس انجمـن خیریـن مسـکن‬ ‫سـاز اسـتان بررسـی شد‪‎.‬‬ ‫بـه گـزارش پایگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری مازنـدران‪،‬‬ ‫احمـد حسـین زادگان‪ ،‬اسـتاندار مازنـدران در جلسـه‬ ‫بررسـی مشـکالت انجمـن خیریـن مسـکن سـاز کـه‬ ‫بـا حضـور رازجویـان‪ ،‬معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی‬ ‫اسـتاندار برگـزار شـد‪ ،‬بـا عنـوان اینکـه تاکنـون ‪۱۱۰۰‬‬ ‫متـر مربـع زمین در سـاری جهـت احداث مسـکن برای‬ ‫افـراد معلـول و کـم بضاعـت اختصاص داده شـده اسـت‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کرد ‪:‬دسـتگاه هـای اجرایی نظیر بهزیسـتی‪،‬‬ ‫راه و شهرسـازی و بنیـاد مسـکن بـا هماهنگـی سـازمان‬ ‫ملـی زمیـن و مسـکن نسـبت بـه احـداث مسـکن بـرای‬ ‫خبر‬ ‫افـراد معلـول و کـم بضاعـت بـا محوریت انجمـن خیرین‬ ‫مسـکن سـاز اقـدام نمایند‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در اسـتان‪ ،‬بـا تاکیـد بـر ایـن کـه‬ ‫فرمانـداران بـرای تشـکیل انجمـن خیرین مسـکن سـاز‬ ‫در شهرسـتان هـا اقـدام کننـد‪ ،‬اظهـار نمـود‪ :‬از ایـده‬ ‫هـای خالقانـه و شـیوه هـای موثر بـرای جلب مشـارکت‬ ‫اجتماعـی و ظرفیـت های مختلـف برای ایجـاد تحرک و‬ ‫ارایـه مـدل هایـی بـرای پویایـی در احداث مسـکن خیر‬ ‫سـاز بـرای محرومین اسـتفاده شـود‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت؛ در ایـن جلسـه کـه اصغـر نـژاد‪ ،‬رئیـس‬ ‫انجمـن خیریـن مسـکن سـاز و خانـی‪ ،‬مدیـرکل بنیـاد‬ ‫مسـکن اسـتان حضور داشـت‪ ،‬مشـکالت و موانع انجمن‬ ‫خیریـن مسـکن سـاز بررسـی و تاکیـدات الزم در جهـت‬ ‫رفع موانع این بخش از سـوی اسـتاندار مازنـدران صورت‬ ‫گر فت ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندار در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیالن بیان کرد؛‬ ‫نقشه راه مبارزه با مواد مخدر در گیالن‪،‬‬ ‫به روز رسانی شود‬ ‫اسـتاندار و رئیـس شـورای هماهنگـی مبارزه‬ ‫با مـواد مخـدر گیالن با اشـاره به انهـدام ‪88‬‬ ‫بانـد قاچاق مواد مخدر در اسـتان طی هشـت‬ ‫مـاه امسـال‪ ،‬گیلان را جزو سـه اسـتان برتر‬ ‫در کشـفیات مواد مخـدر عنـوان و تاکید کرد‬ ‫که نقشـه راه مبـارزه با مواد مخدر در اسـتان‪،‬‬ ‫به روز رسـانی شود‪.‬‬ ‫بـه گزارش پایـگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گیالن؛‬ ‫دکتـر ارسلان زارع در جلسـه شـورای هماهنگـی‬ ‫مبـارزه بـا مـواد مخـدر گیلان بـا اشـاره بـه اینکـه‬ ‫پدیـده شـوم مـواد مخـدر اسـیب زیـادی بـه پیکره‬ ‫اجتمـاع وارد مـی کنـد‪ ،‬نقـش اقدامـات پیشـگیرانه‬ ‫را در کاهـش اسـیب هـا اثربخـش دانسـت و اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬باتوجـه بـه شـیوع ویـروس کرونـا‪ ،‬بایـد‬ ‫از ظرفیـت رسـانه هـا‪ ،‬فضـای مجـازی‪ ،‬بسـترهای‬ ‫دیجیتـال و صـدا و سـیما بـه عنـوان مهمتریـن ابزار‬ ‫ارتباطـی بـرای اطلاع رسـانی و اگاهـی بخشـی‬ ‫جامعـه‪ ،‬بهـره گیـری حداکثـری شـود‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بـر لـزوم اسـتفاده از سـامانه هـای‬ ‫طراحـی شـده توسـط امـوزش و پـرورش همچـون‬ ‫شـاد و نیـز مراکـز امـوزش عالی دولتـی و غیردولتی‬ ‫در راسـتای حفاظـت و صیانـت از سلامت دانـش‬ ‫امـوزان‪ ،‬دانشـجویان‪ ،‬نوجوانـان و جوانـان بـه عنوان‬ ‫سـرمایه هـای ملـی و اجتماعـی در مقابـل اعتیاد به‬ ‫مـواد مخـدر تاکیـد کرد‪.‬‬ ‫وی بـه رشـد قابـل توجـه امـار کشـفیات در گیالن‬ ‫طـی هشـت مـاه گذشـته اشـاره و خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫همدلـی و وفـاق موجـود بیـن دسـتگاه هـای ذیربط‬ ‫و تلاش هـای موثـر پلیـس مبارزه بـا مـواد مخدر و‬ ‫دسـتگاه اجرایـی و امنیتـی‪ ،‬منجر به کسـب جایگاه‬ ‫سـوم گیلان در این شـاخص شـده اسـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان اجـرای طـرح یاریگـران زندگی در‬ ‫راسـتای جنبش فراگیر پیشـگیری از اعتیـاد به مواد‬ ‫مخـدر ارزیابـی کـرد و گفـت‪ :‬در جهـت اجتماعـی‬ ‫کـردن مبـارزه بـا مـواد مخـدر‪ ،‬اسـتفاده از ظرفیـت‬ ‫سـازمان هـای مـردم نهـاد و تشـکل های غیردولتـی‬ ‫نقـش موثـری دارد‪.‬‬ ‫وی سـاماندهی معتـادان متجاهـر و اقدامـات‬ ‫صورت گرفتـه در ایـن خصـوص را موثـر دانسـت‬ ‫و بـر ضـرورت اهتمـام جـدی و اسـتمرار ان تاکیـد‬ ‫کـرد و افـزود‪ :‬در راسـتای افزایش نقـش بازدارندگی‬ ‫قوانیـن و پیشـگیری موثـر از وقـوع جرائـم مرتبط با‬ ‫مـواد مخـدر‪ ،‬کمیتـه ذیربط این شـورا با اسـتفاده از‬ ‫ظرفیـت اسـتادان دانشـگاه هـا و صاحب نظـران این‬ ‫حوزه پیشـنهاداتی بـرای اصالح و بازنگـری و ارائه به‬ ‫مرکـز تهیـه کنند‪.‬‬ ‫دکتـر زارع تاکیـد خود مبنی بر به روزرسـانی نقشـه‬ ‫راه مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان را یـاداور شـد و‬ ‫افـزود‪ :‬بایـد بـا اشـراف بـر سـهم اسـتان در عرصـه‬ ‫مبـارزه با مواد مخدر متناسـب با امایش سـرزمینی‪،‬‬ ‫اقدامـات مـورد نیـاز را شناسـایی و براسـاس ان گام‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫وی انهـدام ‪ 88‬بانـد قاچـاق مـواد مخدر طی هشـت‬ ‫مـاه گذشـته را یـک موفقیـت ارزشـمند دانسـت و‬ ‫ادامـه داد‪ :‬واردکـردن ضربـه بـه باندهـای قاچـاق و‬ ‫سرشـبکه های توزیـع مواد مخـدر‪ ،‬نقـش اثرگذاری‬ ‫در بازدارندگـی دارد‪.‬‬ ‫رئیـس شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر‬ ‫گیلان بـر لـزوم تقویت دسـتگاه های رصـد و پایش‬ ‫الکترونیکـی در مناطـق مـرزی نیـز تاکیـد کـرد و‬ ‫گفـت‪ :‬بـا اسـتفاده از امکانـات‪ ،‬تجهیزات و شـاخص‬ ‫هـای تخصصـی در حـوزه هـای مختلف در مبـارزه‪،‬‬ ‫مقابلـه‪ ،‬پیشـگیری‪ ،‬عرضـه و کاهـش تقاضـا بایـد‬ ‫اقدامـات علمـی صورت گیـرد تا شـاهد نتایج بهتری‬ ‫با شیم ‪.‬‬ ‫وی بـر ضـرورت تشـکیل منظـم و مسـتمر جلسـات‬ ‫شهرسـتانی بـه ریاسـت فرمانـداران نیـز تاکیـد کرد‬ ‫و گفـت‪ :‬هـم اندیشـی‪ ،‬تبـادل نظـر و پیشـنهادات‬ ‫جلسـات در شهرسـتان ها در تصمیم سـازی جلسـات‬ ‫شـورای اسـتان‪ ،‬مفیـد و موثر اسـت‪.‬‬ ‫وی در بخـش دیگـری از سـخنانش بـا تبریک هفته‬ ‫بسـیج به بسـیجیان و گرامیداشـت یاد و خاطره امام‬ ‫راحـل در صـدور فرمان هوشـمندانه تشـکیل بسـیج‬ ‫افـزود‪ :‬بسـیج همـواره محور انسـجام‪ ،‬همبسـتگی و‬ ‫تلاش موثـر بـرای اعتلای ارمـان هـای انقلاب و‬ ‫نظام جمهوری اسلامی اسـت که در راسـتای منافع‬ ‫ملـت بزرگ ایـران گام برمـی دارد‪.‬‬ ‫دکتـر زارع به فعالیت بسـیج در عرصه تحقق اقتصاد‬ ‫مقاومتـی اشـاره و اضافـه کـرد‪ :‬بسـیجیان در جریان‬ ‫مبـارزه و مقابلـه بـا بیمـاری کرونا و بـه منظور حفظ‬ ‫سلامت و جـان مـردم‪ ،‬از هیـچ کوششـی دریـغ‬ ‫نکردنـد و همـواره در کنار کادر فـداکار درمان حضور‬ ‫استاندار گلستان در جلسه شورای اموزش و پرورش استان؛‬ ‫تالش ما افزایش پوشش تحصیلی دانش اموزان‬ ‫در استان است‬ ‫اسـتاندار گلسـتان با اشـاره به تالش مجموعه‬ ‫اموزش و پرورش اسـتان جهت رشـد پوشش‬ ‫تحصیلـی اظهـار کـرد‪ ۹۸.۵ :‬درصـد دانـش‬ ‫امـوزان ‪ ۵‬تـا ‪ ۱۱‬سـال اسـتان تحت پوشـش‬ ‫تحصیلـی قـرار دارند و این رقم نسـبت سـال‬ ‫گذشـته رشد داشـته است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گلسـتان‬ ‫دکتـر هادی حق شـناس در جلسـه شـورای اموزش‬ ‫و پـرورش ضمـن تبریـک هفته بسـیج تصریـح کرد‪:‬‬ ‫اگرچـه در سـال قبـل ‪ ۶‬درصـد دانـش امـوزان بـه‬ ‫خدمـات سـخت افـزاری امـوزش مجازی دسترسـی‬ ‫نداشـتند امـا ایـن رقـم بـا پیگیـری های امـوزش و‬ ‫پـرورش کاهـش یافتـه و بـه یک درصد رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـر اسـاس طرح ارتقای پوشـش تحصیلی‬ ‫‪ ۳۱۴۸‬دانـش امـوز بازمانده از تحصیـل بوده اند که‬ ‫بـا پیگیری های انجام شـده ‪ ۵۷۲‬دانـش اموز دوباره‬ ‫بـه کالس هـای درس بازگشـته اند و تلاش داریم با‬ ‫همراهـی خانـواده ها ‪ ,‬امـوزش و پـرورش‪ ,‬نهادهای‬ ‫حمایتـی و خیریـن ایـن رقم را به حداقل برسـانیم‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان یاداور شـد‪ :‬برای امـوزش مجازی‬ ‫دانـش اموزان به وسـایل کمک اموزشـی نظیر تبلت‬ ‫نیـاز مند هسـتند امـا در حـال حاضـر ‪ ۲۳۸۱‬دانش‬ ‫امـوز از ایـن امـکان برخـوردار نیسـتند کـه تلاش‬ ‫داریـم بـا همکاری خیریـن این نیـاز را مرتفـع کنیم‪.‬‬ ‫دکتـر حـق شـناس ادامـه داد‪ :‬کـم تحرکـی و چاقی‬ ‫دانـش امـوزان موضوعـی اسـت کـه باید با اسـتفاده‬ ‫از امکانـات ورزشـی اداره کل ورزش و جوانـان و‬ ‫شـهرداری ها رفع شـود و اگرچه ‪ ۵۳‬درصد کل مردم‬ ‫کشـور دچـار کـم تحرکـی هسـتند امـا در خصوص‬ ‫دانـش امـوزان ایـن موضـوع اهمیـت بیشـتری پیدا‬ ‫مـی کنـد‪ .‬وی خاطـر نشـان کـرد ‪ :‬صداوسـیما باید‬ ‫در خصـوص عـوارض چاقـی و کـم تحرکـی کودکان‬ ‫و نوجوانـان اطلاع رسـانی کنـد و همچنیـن اجرای‬ ‫طـرح غربالگـری کنتـرل وزن و چاقی دانـش اموزان‬ ‫اقدامی ارزشـمند اسـت کـه می توانـد زمینه تصمیم‬ ‫گیـری الزم جهـت بهبـود وضعیـت انـان را فراهـم اورد‬ ‫الزم به ذکر اسـت در این جلسـه مدیر کل و معاونین‬ ‫اموزش و پرورش اسـتان گزارشـی از وضعیت تربیت‬ ‫بدنـی‪ ,‬امـوزش ابتدایـی و سـواد اموزی اسـتان ارایه‬ ‫کردنـد و پیرامـون ان تبادل نظـر صورت گرفت‪.‬‬ ‫تحقق جهش تولید با حضور دولت در کنار بخش‬ ‫خصوصی‬ ‫ارائه طرح های موفق تولیدی‪ ،‬حمایت از صنایعی که در‬ ‫کشور تولید دارند‪ ،‬استفاده از نخبگان‪ ،‬کاهش صادرات و‬ ‫رفع موانع تولید و حمایت مالی می تواند در ایجاد جهش‬ ‫تولید‪ ،‬مورد نظر باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫سه شنبه ‪ 4 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪756‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫مدیر کل بیمه سالمت استان گیالن ‪:‬‬ ‫بسیج نیروی کارامدکشور برای همه‬ ‫میدان هاست‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال مدیـر کل بیمـه سلامت گیلان در پیامـی به‬ ‫شـرح زیـر هفتـه بسـیج را تبریـک گفت‪.‬‬ ‫بسـیجیان‪ ،‬پـس از حماسـه هـا و دالوری هـای تاریـخ سـاز در طـول‬ ‫هشـت سـال دفـاع مقـدس در شـرایط فعلـی نیـز بـا تـوکل بـه خداونـد‬ ‫متعـال و پایمردی و جانفشـانی‪ ،‬درعرصه های مختلف‪،‬علمـی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫محرومیـت زدایـی و مبـارزه بـا ویـروس کرونـا و همچنین دفـاع از ارزش‬ ‫هـای واالی انقلاب پشـتاز و پیشـگام هسـتند که ان شـاءاهلل بـرکات ان‬ ‫روز بـه روز بیشـتر نمایـان و بـه رشـد و توسـعه کشـور عزیزمـان کمـک‬ ‫خواهـد کرد‪.‬‬ ‫بی تردید‪ ،‬اندیشـه و تفکر بسـیجی بـه عنوان فراگیرتریـن و ماندگارترین‬ ‫اندیشـه‪ ،‬همـواره تفکـری پویـا‪ ،‬زنـده و مصـون بخـش کشـور‪ ،‬در مقابل‬ ‫تمامـی حـوادث ‪ ،‬تهدیـدات و نامالیماتـی اسـت کـه بـه جامعـه شـور ‪،‬‬ ‫نشـاط و حیـات مـی بخشـد‪.‬این جانـب ضمـن تبریـک هفتـه بسـیج به‬ ‫تمامـی بسـیجیان بصیر بویژه بسـیجیان اداره کل بیمه سلامت گیالن و‬ ‫پاسداشـت یاد شـهیدان راه انقالب و میهن اسلامی‪ ،‬برای کلیه ایثارگران‬ ‫و تالشـگران بسـیجی ارزوی توفیق و سـربلندی دارم‪.‬‬ ‫موسوی با اشاره به اجرای طرح شهیدسلیمانی خبر داد‪:‬‬ ‫افزایش شناسایی بیماران و ناقالن‬ ‫کرونایی در مازندران‬ ‫طرح شـهید سـلیمانی با هدف شناسـایی ناقلان کرونایی‬ ‫و قطـع زنجیـره کرونـا در مازنـدران به مرحله اجـرا درامد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال‪،‬رییس دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران امـروز در نشسـت خبری مجازی گفـت‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۵۵‬هـزار بیمـار مشـکوک بـه کوویـد ‪ ۱۹‬در مازنـدران‬ ‫ردیابـی شـده اند‪.‬‬ ‫دکتـر موسـوی بـا بیـان اینکـه تمـاس نزدیک؛ بیشـترین‬ ‫امـار مبتالیـان را به خـود اختصاص می دهد افـزود‪ :‬پرهیز‬ ‫از تجمعات توصیه پزشـکان اسـت‪.‬‬ ‫او گفـت‪ :‬رعایـت نـکات بهداشـتی‪ ،‬اسـتفاده از ماسـک و‬ ‫تعطیلـی مـدارس بـا امـوزش ‪ ۹۵‬درصـدی‪ ،‬از مهمتریـن‬ ‫دالئـل کنـدی شـیب واگیری کرونـا در مازندران به شـمار‬ ‫می ایـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران همچنیـن بـه‬ ‫اجـرای طـرح محلـه محـور بـا ورود سـپاه و هلال احمـر‬ ‫اشـاره و تصریـح کـرد‪ :‬بـا اجـرای ایـن طـرح‪ ،‬شناسـایی‬ ‫بیمـاران و یـا افـراد مشـکوک به کرونـا افزایـش می یابد و‬ ‫سـنجش روزانـه بیـش از ‪ ۲‬هـزار نفـر در مازنـدران برنامه‬ ‫ریزی شـده اسـت‪.‬‬ ‫دکتر موسـوی با بیان اینکه دایره میزان تسـت و سـنجش‬ ‫افـراد بـا افزایـش قرنطینه های خانگـی همـراه خواهد بود‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬بسـیج با پشـتیبانی از افـراد در قرنطینه بـه تامین‬ ‫مایحتـاج مـورد نیـاز انان کمـک خواهد کرد‪.‬‬ ‫او ادامـه داد‪ :‬حـدود ‪ ۱۱‬درصـد مـردم اسـتان در موج اول‬ ‫کرونـا‪ ،‬بـه ایـن ویروس الوده شـدند و با تشـکیل قـرارگاه‬ ‫مقابلـه بـا کرونـا بناسـت طرح های بهداشـتی اجرا شـود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫طرح بزرگ شهید سلیمانی در گیالن اغاز شد؛‬ ‫اعزام ‪ 200‬تیم غربالگری کرونا در سطح محالت گیالن‬ ‫در قالب طرح «شهید سلیمانی»‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی گیلان (وبـدا)‪ ،‬دومین نشسـت مشـترک‬ ‫مدافعـان سلامت و مدافعـان مـردم در گیلان در‬ ‫دفتـر فرمانـده سـپاه قـدس اسـتان برگـزار و در‬ ‫خصـوص نحـوه اجـرای طـرح بـزرگ و عملیاتـی‬ ‫سـردار شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی رایزنـی شـد‪.‬‬ ‫تحقق اهـداف طرح شـهید سـلیمانی درگرو‬ ‫عشـق و خدمـت به خلق اهلل اسـت‬ ‫دکتـر ارسلان سـاالری‪ ،‬رئیـس دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی گیلان در ایـن نشسـت مشـترک ضمـن‬ ‫تشـکر از زحمـات سـپاه در نواحـی گیلان از اغـاز‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا تاکنـون‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬سـپاه و‬ ‫بسـیج به صـورت میدانـی در کنتـرل شـیوع کرونـا‬ ‫نظیـر گندزدایـی‪ ،‬توزیـع اقلام بهداشـتی و طـرح‬ ‫غربالگـری بیمـاران بـا مدافعـان سلامت مشـارکت‬ ‫فعاالنـه داشـتند و گاها مشـاهده می شـد کـه برخی‬ ‫از بسـیجیان در عمـل‪ ،‬دغدغه شـان بیـش از مـا بـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه نقـش پررنـگ سـپاه در تمامـی‬ ‫بحران هـای انقلاب و کشـور‪ ،‬افـزود‪ :‬حضـور سـپاه‬ ‫و بسـیج در کنـار کادر سلامت بـه مـا در بخـش‬ ‫سلامت دلگرمـی می دهـد و موجـب می شـود احاد‬ ‫جامعـه نیـز کمـک کار دانشـگاه باشـند‪.‬‬ ‫رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشتی و‬ ‫درمانـی اسـتان گیالن با بیـان اینکه نیازمنـد تداوم‬ ‫همراهی های ایجادشـده لشـکر عظیم بسـیج و سپاه‬ ‫به صورت مسـتمر هسـتیم‪ ،‬گفت‪ :‬حمیـت و هم دلی‬ ‫ایجادشـده در طرح شـهید سـلیمانی نباید تهاجمی‬ ‫و موقتی باشـد‪ ،‬بلکه باید عالوه بر سـتاد‪ ،‬در سـطح‬ ‫خانه هـای بهداشـت و پایگاه هـای مقاومـت بسـیج‬ ‫مسـتمرا ً دنبال شود‪.‬‬ ‫دکتـر سـاالری تحقـق تمامـی مفـاد طـرح بـزرگ‬ ‫شـهید سـلیمانی را درگـرو همـکاری همـه جانبـه‬ ‫و تلاش مجدانـه دانسـت و افـزود‪ :‬راهبـرد اساسـی‬ ‫واصلـی مـا برای موفقیت در طرح شـهید سـلیمانی‪،‬‬ ‫عاشـقانه کار کـردن و تنها برای جلـب رضایت خدا‬ ‫و خدمـت خالصانـه بـه مـردم ممکـن می شـود‪.‬‬ ‫خیـران در جهت‬ ‫وی بـا اشـاره بـه ظرفیـت بی نظیر ّ‬ ‫تامیـن بخـش عمـده ای از طـرح مـردم پایه شـهید‬ ‫خیرین علاوه بر خریـد تجهیزات‬ ‫سـلیمانی‪ ،‬گفـت‪ّ :‬‬ ‫حـدود ‪ ۳۰‬میلیـارد تومـان به حوزه سلامت گیالن‬ ‫از ابتـدای شـیوع کرونـا تاکنـون کمـک کرده انـد‬ ‫و همچنـان نیـز امادگـی دارنـد تـا کمک هـای‬ ‫نوع دوسـتانه خـود را اسـتمرار ببخشـند‪.‬‬ ‫سـپاه و بسـیج تمام قـد در خدمـت مـردم و‬ ‫کادر سلامت اسـت‬ ‫سـردار محمـد عبـداهلل پـور فرمانـده سـپاه قـدس‬ ‫گیلان در ایـن نشسـت مشـترک با اشـاره بـه طرح‬ ‫بـزرگ شـهید سـلیمانی‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬برخـی از‬ ‫بخشـنامه های تدوین شـده در مرکز ‪ ،‬قابلیت اجرایی‬ ‫در گیلان ندارنـد‪ ،‬زیـرا زندگـی مـردم شـهرهای‬ ‫اقمـاری مرکـز اسـتان بـا مردم رشـت گره خـورده و‬ ‫نمی تـوان ارتبـاط مـردم شهرسـتان ها بـا رشـت را‬ ‫ً‬ ‫کاملا متوقـف کرد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه ظرفیـت بی نظیر بسـیج در اجرایی‬ ‫کـردن طرح هـای بـزرگ و عملیاتـی‪ ،‬افـزود‪ :‬گیالن‬ ‫در تجهیـزات بهداشـت و درمـان گرچـه از سـایر‬ ‫اسـتان های کشـور عقـب اسـت‪ ،‬امـا مـا در داشـتن‬ ‫پایگاه هـای مقاومـت بسـیج در کشـور رتبـه اول را‬ ‫داریـم و می توانیـم اپیدمـی کرونـا را به صـورت‬ ‫قابل توجهـی کنتـرل کنیـم‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه قـدس گیلان بـا بیـان اینکه سـپاه‬ ‫همیشـه در خدمـت مـردم و انقلاب بـوده‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫همـه تجهیـزات سـپاه اعـم از مقاومت‪ ،‬لشـکر‪ ،‬نیرو‬ ‫دریایـی و حتـی دانشـجویان دوره های افسـری این‬ ‫یـگان مـردم پایـه در خدمـت طـرح شـهید قاسـم‬ ‫سـلیمانی هسـتند و بـرای مـا در حـال حاضـر هیچ‬ ‫ماموریتـی باالتـر از ایـن طـرح مهـم ‪ ،‬نیسـت‪.‬‬ ‫سـردار عبداهلل پـور‪ ،‬از تشـکیل کمیته هـای اجرایی‬ ‫و امادگـی کامـل سـپاه های نواحی اسـتان تا سـطح‬ ‫پایگاه هـای مقاومـت به منظـور اجـرای کامـل طـرح‬ ‫شـهید سـلیمانی خبـر داد و افـزود‪ :‬کمیته هـای‬ ‫پنج گانه در طرح شـهید سـلیمانی بـرای فرماندهان‬ ‫سـپاه های نواحـی‪ ،‬حوزه هـای مقاومـت و پایگاه های‬ ‫بسـیج با مشـارکت بسـیج جامعه پزشـکی تبیین و‬ ‫پایه گـذاری شـده و امیـد داریـم بـا همـکاری همـه‬ ‫جانبـه به ویـژه بخش بهداشـت و درمان اسـتان این‬ ‫طـرح بـزرگ به صـورت کامـل اجرایی شـود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه تمرکـز طـرح شـهید سـلیمانی‬ ‫بیشـتر در سـطح محلات و پایگاه هـای مقاومـت‪،‬‬ ‫متمرکز اسـت‪ ،‬تصریـح کرد‪ :‬در کمیتـه محله محور‬ ‫طرح شـهید سـلیمانی‪ ،‬نواحی ‪ ،‬حوزه هـای مقاومت‬ ‫ً‬ ‫کاملا بـر‬ ‫و پایگاه هـای بسـیج پـای کار هسـتند و‬ ‫‪3‬‬ ‫جغرافیـای طبیعـی و نیروی انسـانی منطقه اشـراف‬ ‫دارند‪.‬فرمانـده سـپاه قـدس گیالن با اشـاره به اینکه‬ ‫حداقـل دو هـزار پایـگاه مقاومـت در سـطح اسـتان‬ ‫وجـود دارد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬بایـد تمـام تمرکز ما‬ ‫در جهـت اقنـاع مـردم و جلـب اعتماد ان هـا منجر‬ ‫شـود تـا بـا رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی در‬ ‫جهـت تحقـق اهـداف سلامت پیروز شـویم‪.‬‬ ‫سـردار عبداهلل پـور بر لزوم غنیمت شـمردن فرصت‬ ‫تـا پیـش از وقـوع بحرانـی بزرگ تـر تاکیـد کـرد و‬ ‫گفـت‪ :‬بایـد از فرصـت باقی مانـده نهایت اسـتفاده را‬ ‫بـرد زیـرا به اذعـان وزیر بهداشـت فرصـت کنونی از‬ ‫اخریـن فرصت هـا برای مهـار ویروس مهاجـم کرونا‬ ‫در کشـور اسـت و معلوم نیسـت پس از پشـت سـر‬ ‫گذاشـتن این مـوج‪ ،‬چـه پیش خواهـد امد‪.‬‬ ‫اعـزام ‪ 200‬تیـم عملیاتی در فاز نخسـت طرح‬ ‫شهید سـلیمانی در گیالن‬ ‫دکتـر ابتین حیـدر زاده‪ ،‬معاون بهداشـتی دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی گیلان نیـز در این نشسـت با اشـاره‬ ‫بـه ابعـاد فنـی و اجرایـی طـرح سـردار شـهید حاج‬ ‫قاسـم سـلیمانی‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬وزارت بهداشـت به دو‬ ‫صـورت کاالیـی‪ ،‬تجهیزاتـی و تامیـن اعتبـار بـرای‬ ‫خریـد ملزومات مصرفی از یک سـو و از سـوی دیگر‬ ‫بـرای تامیـن بخشـی از حق الزحمه نیروهـای درگیر‬ ‫در ایـن طرح مسـاعدت خواهـد کرد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه زیرسـاخت های بهداشـتی گیلان‬ ‫بـرای اجـرای طرح شـهید سـلیمانی‪ ،‬افـزود‪۱۰۰۰ :‬‬ ‫خانـه بهداشـت و ‪ ۲۰۰‬مرکـز جامـع سلامت در‬ ‫سراسـر اسـتان داریـم کـه هم اکنـون بخشـی از این‬ ‫مراکـز بـرای کوویـد ‪ ۱۹‬اماده شـده اند‪.‬‬ ‫معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان‪ ،‬با‬ ‫اشـاره بـه نیروهـای مشـارکت کننده و تامین شـده‬ ‫بهداشـتی پیش از اجرای طرح شـهید سـلیمانی نیز‬ ‫ً‬ ‫فعلا در اسـتان‬ ‫‪ ،‬گفـت‪ ۵۸۰ :‬هـزار سـفیر سلامت‬ ‫حضـور دارنـد کـه هـر ‪ ۲۰‬نفـر از ان ها با یـک رابط‬ ‫بهداشـت در ارتباط هسـتند‪.‬‬ ‫دکتـر حیـدر زاده بـا اشـاره بـه ظرفیـت بسـیج و‬ ‫اسـتفاده از نیروهـای ایـن رده مردمـی بـه جهـت‬ ‫تامیـن سـفیران سلامت در راسـتای طـرح شـهید‬ ‫سـلیمانی‪ ،‬گفـت‪ :‬بسـیج می توانـد در تامیـن نیـرو‬ ‫به عنـوان سـفیر سلامت‪ ،‬یـاور کادر سلامت‬ ‫باشـند کـه با ارتبـاط مسـتمر‪ ،‬دوجانبـه و به صورت‬ ‫شـبکه ای اهـداف تدوین شـده را در ایـن طـرح ملی‬ ‫تحقـق ببخشـد‪.‬وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضر‬ ‫روزانـه حـدود ‪ 300‬تسـت کرونـا در اسـتان گرفتـه‬ ‫می شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا اجرایـی شـدن طـرح بـزرگ‬ ‫شـهید سـلیمانی در گیلان روزانـه ‪ 5000‬تسـت‬ ‫از بیمـاران و اطرافیـان ان هـا گرفتـه می شـود کـه‬ ‫بسـیار می توانـد کمک کننـده و در مهـار ویـروس‬ ‫کرونـا موثـر باشـد‪.‬‬ ‫معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی گیالن با‬ ‫اشـاره به اجرای محدودیت هـا و تعطیلی دوهفته ای‬ ‫در کشـور بـه جهـت کنتـرل ویـروس کرونـا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ایـن مـدت‪ ،‬بـه نظـر می رسـد ایـن طـرح بزرگ‬ ‫بـا اجـرای کامـل ان نتایـج قابـل قبولـی در اسـتان‬ ‫داشـته باشـد‪.‬دکتر حیـدر زاده از اعـزام ‪ 200‬تیم در‬ ‫قالـب طـرح شـهید سـلیمانی در سراسـر گیلان از‬ ‫امـروز خبـر داد و گفـت‪ :‬ایـن تیـم هـا به منظور تب‬ ‫سـنجی‪ ،‬پالس اکسـی متر(اکسـیژن سـنج خون)‪ ،‬و‬ ‫در صـورت لـزوم ارجاع بیماران به مراکز ‪ 16‬سـاعته‬ ‫و بیمارسـتان ها در سـطح محلات و در خانه هـا‬ ‫به صـورت سـازمان یافته و همـراه با حکم مسـئولیت‬ ‫حضـور خواهنـد یافت‪.‬‬ ‫پـی نوشـت‪ :‬طـرح ملـی «شـهید حـاج قاسـم‬ ‫سـلیمانی» به منظـور مدیریـت و کنتـرل اپیدمـی‬ ‫کوویـد ‪ ۱۹‬به شـیوه محلـه و خانواده محـور مبتنی‬ ‫بـر برنامـه «هـر خانـه؛ یـک پایـگاه سلامت» در‬ ‫سراسـر کشـور اجـرا خواهـد شـد‪.‬‬ ‫اهـداف کلـی اجـرای ایـن طـرح بـزرگ و ملـی‪،‬‬ ‫مدیریـت و کنتـرل اپیدمـی کوویـد ‪ ۱۹‬از طریـق‬ ‫مشـارکت مردمـی و هماهنگـی بیـن بخشـی اسـت‬ ‫و اهدافـی ازجملـه قطـع زنجیـره انتقـال ویـروس و‬ ‫افزایـش رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی‪ ،‬کاهـش‬ ‫میـزان بسـتری و مرگ ومیـر و همچنیـن پوشـش‬ ‫حمایتـی از گروه هـای در معـرض خطـر را دنبـال‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫ارائـه مراقبت هـا و خدمـات ضـروری بهداشـتی‬ ‫به صـورت حضـوری و غیرحضـوری‪ ،‬شناسـایی‬ ‫زودهنـگام بیماران‪ ،‬افـراد در معرض تمـاس نزدیک‬ ‫و پاسـخ سـریع‪ ،‬قرنطینـه خانگـی و غیـر خانگـی و‬ ‫مراقبـت از گروه هـای در معـرض اسـیب‪ ،‬توسـعه‬ ‫درمـان سـرپایی و همچنیـن ارتقـای کیفیـت‬ ‫مراقبت هـای بسـتری از سیاسـت های تعریف شـده‬ ‫در طـرح ملـی سـردار شـهید حاج قاسـم سـلیمانی‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫همچنین تشـدید نظـارت بر پروتکل های بهداشـتی‬ ‫و اعمـال قانـون‪ ،‬تسـت گسـترده و هدفمنـد و‬ ‫هوشـمند‪ ،‬قرنطینـه خانگـی و ره گیـری هوشـمند‪،‬‬ ‫امـوزش‪ ،‬اطالع رسـانی و فرهنگ سـازی‪ ،‬حفاظـت از‬ ‫گروه های اسـیب پذیر‪ ،‬ایجاد محدودیت هوشـمند و‬ ‫هدفمنـد و تقویـت فرایند درمان سـرپایی و کاهش‬ ‫مـوارد بسـتری ازجملـه راهبردهایـی تعریف شـده‬ ‫بـرای ایـن طـرح ملی اسـت‪.‬‬ ‫پاسخگویی به بیش از ‪۳۰۰۰‬‬ ‫درخواست مراجعین حضوری و‬ ‫غیر حضوری بهزیستی گیالن‬ ‫محمـد برهـود رئیـس اداره پذیـرش و هماهنگـی‬ ‫بهزیسـتی اسـتان گیالن عنـوان کـرد ‪ :‬در ‪ ۸‬ماهه‬ ‫نخسـت سـالجاری مدیـرکل بهزیسـتی گیلان‬ ‫پاسـخگوی بیـش از ‪ ۳۰۰۰‬درخواسـت مراجعیـن‬ ‫حضـوری و غیـر حضـوری بهزیسـتی گیلان بوده‬ ‫است ‪.‬‬ ‫رئیس اداره پذیرش و هماهنگی بهزیسـتی اسـتان‬ ‫گیلان گفـت‪ :‬در ‪ ۸‬ماهـه نخسـت سـالجاری بـه‬ ‫درخواسـت تعـداد ‪ ۲۱۹۰‬نفـر از مراجعیـن طـی‬ ‫جلسـات مالقـات مردمـی حضـوری بـه صـورت‬ ‫هفتگـی روزهـای سـه شـنبه و حتـی بسـیاری‬ ‫مـوارد در دیگـر روزهای هفته‪ ،‬در محل بهزیسـتی‬ ‫اسـتان و همچنیـن یـک مالقـات مردمـی (بـه‬ ‫صورت برخط ‪ -‬سـامانه ‪ )۱۱۱‬در محل اسـتانداری‬ ‫برگـزار گردیـد کـه عمـده درخواسـتها مبتنـی بر‬ ‫کمـک هزینـه معیشـتی‪ ،‬درمانـی‪ ،‬کمـک هزینه‬ ‫لـوازم ضروری منـزل‪ ،‬مسـکن‪ ،‬درمانـی و دارویی‪،‬‬ ‫دانشـجویی‪ ،‬فرزنـد خواندگی‪ ،‬تحصیلی‪ ،‬سـبد کاال‬ ‫و ایـاب و ذهـاب بـوده اسـت‪ ،‬پاسـخ داده شـد‪.‬‬ ‫محمـد برهـود اظهـار داشـت‪ :‬بـا توجـه به شـیوع‬ ‫بیمـاری کوویـد‪ ،۱۹‬جهـت حفظ کرامت انسـانی‬ ‫اقدام بـه راه اندازی سـامانه پیامکـی ‪۳۰۰۰۵۹۶۰‬‬ ‫نمودیـم تـا کلیـه توانخواهـان بتواننـد بـه صورت‬ ‫غیـر حضوری نیز نسـبت بـه مطالبات خـود اقدام‬ ‫نماینـد‪ .‬کـه در ایـن راسـتا از ابتـدای سـال ‪۹۹‬‬ ‫تاکنـون تعـداد ‪ ۸۶۵‬درخواسـت از طریـق سـامانه‬ ‫پیامکـی نیـز بـه ثبت رسـیده کـه پس از بررسـی‬ ‫توسـط کارشناسـان‪ ،‬نسـبت به پاسـخگویی و رفع‬ ‫مشـکالت و نیازهـای انهـا اقدامـات الزم انجـام‬ ‫گر د ید‬ ‫صادرات هشت هزار و ‪ ۲۸۱‬اصله‬ ‫گل و گیاه از بندر نوشهر‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نوشـهر‬ ‫گفـت‪ :‬دو هـزار و ‪ ۱۰۴‬تـن کیـوی و هشـت‬ ‫هـزار و ‪ ۲۸۱‬اصلـه گل و گیـاه از بنـدر ایـن‬ ‫شهرسـتان صـادر شـد‪.‬‬ ‫جوادخلـد نـوش بـا اشـاره بـه اهمیـت واحـد‬ ‫قرنطینـه مسـتقر در بنـدر نوشـهر گفـت‪:‬‬ ‫قرنطینـه تضمیـن سلامت جامعـه گیاهـی و‬ ‫جانـوری‪ ،‬اقلیم منطقه و امنیت غذایی کشـور‬ ‫را بـه دنبـال دارد‪.‬‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نوشـهر‬ ‫گفـت‪ :‬در بخـش صـادرات محصـوالت‬ ‫کشـاورزی پـس از بازدیـد و صـدور گواهـی‬ ‫بهداشـتی محصـوالت شـامل دو هـزار و ‪۱۰۴‬‬ ‫تـن کیوی و هشـت هـزار و ‪ ۲۸۱‬اصلـه گل و‬ ‫گیـاه از بنـدر ایـن شهرسـتان صـادر شـد‪.‬‬ ‫خلدنـوش افـزود‪ :‬در بخـش واردات پـس از‬ ‫تسـت ازمایشـگاهی صـدور مجـوز تخلیـه‬ ‫محمولـه هـای وارداتـی‪ ۵ ،‬هـزار تن کلـزا‪ ،‬دو‬ ‫هـزار و ‪ ۷۵۸‬تـن سـویا ‪ ۱۵‬هـزار و ‪ ۷۷۳‬تـن‬ ‫گنـدم و جو دامـی‪ ۳۲ ،‬هـزار و ‪ ۲۷۴‬تن ذرت‬ ‫دامـی و ‪ ۱۰‬هـزار و ‪ ۴۸۱‬مترمکعب چوب نراد‬ ‫در بنـدر نوشـهر ترخیص شـد‪.‬‬ ‫تولید ساالنه ‪ ۷‬هزار تن کدو در‬ ‫استانه اشرفیه‬ ‫محـب قاسـمی ‪ ،‬با اشـاره بـه اینکه بطور متوسـط‬ ‫در هـر هکتـار از زمیـن هـای زیرکشـت ایـن‬ ‫محصـول بیـن ‪ ۲۵‬تـا ‪ ۳۰‬تـن کـدو بـه دسـت‬ ‫مـی ایـد افـزود‪ :‬دهسـتان های دهسـر‪ ،‬کـورکاء و‬ ‫دهـکاء از مهمتریـن مناطـق کشـت کـدو در ایـن‬ ‫شهرسـتان به شـمار مـی روند ‪ ،‬ضمـن انکه تولید‬ ‫ایـن محصول سـاالنه بیـش از ‪ ۱۴۰‬میلیـارد ریال‬ ‫بـرای کشـاورزان منطقـه درامـد بـه همـراه دارد‪.‬‬ ‫وی بـا اعلام اینکـه تعـداد یکهـزار و ‪ ۵۰۰‬بهـره‬ ‫بـردار ایـن شهرسـتان در زمینـه کشـت و تولیـد‬ ‫کـدو فعالیـت دارنـد اظهـار داشـت‪ :‬کشـت ایـن‬ ‫محصـول از اوایل اردیبهشـت ماه انجام و برداشـت‬ ‫ان نیـز از اوایـل مـرداد اغـاز و تا پایـان پاییز ادامه‬ ‫مـی یابد‪.‬‬ ‫وی از حلوایـی (تنبـل) ‪ ،‬انجیـری و خورشـتی بـه‬ ‫عنـوان انـواع محصـول کدوهـای ایـن منطقـه نام‬ ‫بـرد و گفـت‪ :‬حلوایـی و انجیـری نـوع غالـب کدو‬ ‫در ایـن منطقـه بـوده کـه بـه مسـافران و مصـرف‬ ‫کننـدگان عرضـه می شـود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 4 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪756‬‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شهر و روستا‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر گزارش‬ ‫خبر‬ ‫بازدید فرماندار مرکز استان از روند اجرای‬ ‫مصوبات ستاد کرونا در شهرداری ساری‬ ‫ردایی سرپرست شهرداری تنکابن در بازدید از طرح هوشمند پایش خودروهای غیر بومی‪:‬‬ ‫الزمه شکست کرونا وحدت و همدلی در اجرای طرح های‬ ‫کنترلی و رعایت پروتکل های بهداشتی است‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛رییس شـورای شـهر‬ ‫بهمـراه سرپرسـت شـهرداری از رونـد امـاده‬ ‫سـازی مبـادی ورودی و خروجی شـهر تنکابن در‬ ‫جهت اجـرای طـرح هوشـمند پایـش خودروهای‬ ‫غیـر بومـی بازدیدی داشـتند کـه خبـر ان را در‬ ‫زی�ر م�ی خوانید‪ .‬در راسـتای دسـتورالعمل سـتاد‬ ‫خبر‬ ‫تقدیر سازمان انتقال‬ ‫خون از شهردار گرگان‬ ‫بابت حضور فعال در‬ ‫طرح اهدای خون‬ ‫بـه گـزارش مرکـز اطالع رسـانی روابـط‬ ‫عمومـی و امـور بین الملـل شـهرداری‬ ‫گـرگان‪ ،‬مدیـران روابـط عمومـی انتقـال‬ ‫خـون بـه نمایندگـی از ایـن سـازمان بـا‬ ‫حضور در دفتر شـهردار گـرگان از همکاری‬ ‫کارکنان مجموعه شـهرداری بابت مشـارک‬ ‫فعـال در اجـرای طـرح نـذر خـون تقدیـر و‬ ‫تشـکر کردنـد‪.‬‬ ‫شـهردار گـرگان در ایـن دیـدار بـا بیـان‬ ‫اینکـه اهـدای خـون یـک وظیفـه اخالقـی‬ ‫و همگانـی اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬شـهرداری‬ ‫گـرگان همـواره در اجـرای برنامـه هـای‬ ‫خداپسـندانه و عـام المنفعه پیشـگام بوده و‬ ‫ایـن بار بـا توجـه به ضـرورت اهـدای خون‬ ‫نسـبت بـه انجـام ایـن امـر مومنانـه اقـدام‬ ‫کـرده اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر دادبـود از شـهروندان و کارکنـان‬ ‫مجموعه شـهرداری گرگان درخواسـت کرد‬ ‫تـا در ایـن امـر مهـم و خداپسـندانه اهتمام‬ ‫جدی داشـته باشـند‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت جمعـی از کارکنـان‬ ‫زحمتکـش شـهرداری همزمـان بـا هفتـه‬ ‫وحـدت در تاریـخ ‪ 12‬ابـان‪ ،‬در اقدامـی‬ ‫انسان دوسـتانه بـه اهدای خـون پرداختنـد‬ ‫و در تهیـه و ذخیره سـازی فـراورده هـای‬ ‫خونـی مـوردنیـازبیمـاران مشـارکتکردنـد‪.‬‬ ‫مرکـزی کرونـا مقـرر گردیـد ‪ :‬در مبـادی ورودی و‬ ‫خروجـی تنکابـن از حضـور خودروهای غیـر بومی‬ ‫ممانعـت بعمـل اید‪.‬‬ ‫️مهندس ردایی سرپرسـت شـهرداری تنکابن در این بازدید‬ ‫ضمـن عـرض خداقـوت بـه کادر نیـروی انتظامـی و راهور‬ ‫شهرسـتان خواسـتار رعایت شـهروندان و همـکاری با این‬ ‫خبر‬ ‫طـرح شـد و تصریح کـرد ؛الزمه شکسـت کرونـا وحدت و‬ ‫همدلـی در اجـرای طـرح های کنترلـی و همچنین رعایت‬ ‫مفـاد و پروتـکل های بهداشـتی می باشـد ‪.‬‬ ‫وی همچنیـن تاکیـد داشـت ؛ در شـرایط فعلی بـا نگاهی‬ ‫بـه امـار کشـته شـدگان روزانـه کرونـا در مـی یابیـم کـه‬ ‫رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی و ماسـک زدن حکم حق‬ ‫النـاس بـر گردن همه ی ما شـهروندان بوده و می بایسـت‬ ‫از سلامت خـود و دیگـران و جامعـه پاسـداری نماییم‪.‬‬ ‫وی بـه امـاده سـازی سـطح شـهر جهـت کنتـرل عبـور‬ ‫و مـرور اشـاره کـرد و عنـوان داشـت؛ از زمـان ابلاغ‬ ‫دسـتورالعمل هـای جدیـد نظافـت و ضدعفونـی هـا در‬ ‫اقصـی نقاط سـطح شـهر و مراکز مهم تشـدید پیـدا کرده‬ ‫کـه البتـه در روزهـای بارانی ضدعفونی ها بجهـت عدم اثر‬ ‫بخشـی انجـام نمی گـردد ‪ ،‬همچنیـن بازارهـای هفتگی و‬ ‫پـارک های سـطح شـهر تـا اطلاع ثانوی تعطیل گشـته و‬ ‫ورود و خروج شـهروندان در هسـته مرکزی شـهر با کمک‬ ‫کادر نیـروی انتظامـی و راهـور از سـاعت ‪ ۱۸‬نیـز کنتـرل‬ ‫می شـود ‪.‬‬ ‫وی همچنیـن افـزود ؛تبلیغـات محیطـی بدیـن منظـور‬ ‫نیـز در اقصـی نقـاط سـطح شـهر و پـارک هـا نیـز انجـام‬ ‫گردیـده و کلیـه ی مبـادی ورودی به شـهر تنکابـن نیز با‬ ‫اعلام وضعیـت نارنجـی و نصب بنرهـای اطالع رسـانی به‬ ‫شـهروندان ‪،‬اگاهی هـای الزم در این زمینـه انجام گردیده‬ ‫اسـت و در اقـدام بعـدی نیـز ورودی هـای شـهر تنکابن از‬ ‫سـمت شـرقی و غربـی نیـز مسـدود شـده و طـرح پایـش‬ ‫پلاک هـای غیـر بومـی توسـط نیـروی انتظامـی و راهور‬ ‫در حـال انجـام اسـت و امکانـات ایـن طـرح نیـز توسـط‬ ‫شـهرداری تامیـن شـده اسـت و انتظـار داریـم بـا تمـام‬ ‫سـختی هـای اقتصادی و معیشـتی ‪ ،‬مردم عزیز شـهرمان‬ ‫رعایـت پروتـکل هـا را جـدی بگیرنـد و همـکاری الزم را‬ ‫درجهـت پیشـبرد طرح هـای سـتاد مرکزی کرونا داشـته‬ ‫باشـند تـا هـر چه سـریعتر ازین بیمـاری منحـوس رهایی‬ ‫یابیم ‪.‬‬ ‫عباسـعلی رضایی فرماندار شهرسـتان سـاری طی بازدیـد میدانی از‬ ‫شـهرداری مرکز اسـتان بر روند اجـرای مصوبات سـتاد کرونا نظارت‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطات و امور بین الملل شـهرداری سـاری‪،‬‬ ‫عباسـعلی رضایـی فرماندار شهرسـتان سـاری طی بازدیـد میدانی از‬ ‫شـهرداری مرکز اسـتان بر روند اجـرای مصوبات سـتاد کرونا نظارت‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫فرمانـدار سـاری در ایـن بازدید بر رعایت شـیوه نامه های بهداشـتی‬ ‫اعالم شـده از سـوی سـتاد ملی مبـارزه با کرونـا تاکید کرد‪.‬‬ ‫عباسـعلی رضایـی ضمن ابـراز رضایت از فرایند پاسـخگویی به ارباب‬ ‫رجوع در شـهرداری سـاری‪ ،‬از رعایت پروتکل های بهداشـتی توسط‬ ‫کارکنان شـهرداری سـاری قدردانی کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خدمات رسانی به بازماندگان قربانیان کرونا‬ ‫در قائم شهر‬ ‫نیرو هـای گروه هـای جهـادی و بسـیجی قائم‬ ‫شـهر تاکنون بیـش از ‪ ۵۰۰‬جانباخته کرونایی‬ ‫را تغسـیل و تدفین کردند‪.‬‬ ‫مدیـر عامـل سـازمان ارامسـتان های قائـم شـهر‬ ‫گفت‪:‬بـا شـیوع بیمـاری کرونـا و بـا مصوبـه سـتاد‬ ‫مبـارزه بـا کرونـا شهرسـتان قائم شـهر‪ ،‬شـهرداری‬ ‫ایـن شـهر از همـان ابتـدای فراگیـر شـدن شـیوع‬ ‫کرونـا با صرف اعتبـاری حـدود ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان‬ ‫اقـدام بـه سـاخت و تجهیـز غسـالخانه های مجـزای‬ ‫مـرد وزن ویـژه قربانیـان کرونـا کـرد‪.‬‬ ‫علـی نـژاد افـزود‪ :‬تاکنـون بیـش از ‪ ۵۰۰‬جانباختـه‬ ‫کرونایـی بـا همـکاری نیرو هـای جهـادی از اقایان و‬ ‫بانـوان و با رعایت مسـایل شـرعی تغسـیل وتکفین‬ ‫و تدفیـن شـده اند‪.‬‬ ‫او گفـت‪ :‬بـا وجود تالم و تاثر و خطر اسـیب پذیری‬ ‫بازمانـدگان بـه ویـروس کرونا بعد فوت عزیزانشـان‪،‬‬ ‫اقـدام جهادگونـه کفن و دفن جانباختـگان کرونایی‬ ‫توسـط بسـیجیان فـداکار در کنـار تالش هـای‬ ‫مدافعـان سلامت از اعمـال خداپسـندانه و در خـور‬ ‫تحسـین اسـت که رضایتمندی خانواده های متوفی‬ ‫کرونایـی را به همـراه دارد‪.‬‬ ‫مدیر عامل سـازمان ارامسـتان های قائم شـهر تاکید‬ ‫کـرد‪ ،‬سـامانه ‪ ۱۵۳۰‬این سـازمان همواره پاسـخگو‬ ‫بازمانـدگان قربانیـان کرونـا اسـت و بـا هماهنگـی‬ ‫مرکـز بهداشـت و بیمارسـتان های شهرسـتان قائـم‬ ‫شـهر ضمن اعـزام امبوالنس و تحویـل پیکر قربانی‬ ‫کرونـا‪ ،‬کلیـه امـورات مربوط به غسـل‪ ،‬کفـن و دفن‬ ‫فوتی هـا بـدون دخالت خانـواده ها و بـا رعایت همه‬ ‫پروتـکل هـاو موازیـن شـرع به نحـو شایسـته انجام‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫پیام تبریک سرپرست شهرداری بمناسبت هفته بسیج‬ ‫یـاداور تشـکیل مردمـی ترین نهـاد ارزشـمند در نظام‬ ‫مقـدس جمهـوری اسلامی ایـران اسـت کـه بـا افـکار‬ ‫و اندیشـه هـای واالی معمـار کبیـر انقلاب اسلامی‬ ‫حضـرت امـام خمینـی(ره) شـکل گرفت و این شـجره‬ ‫طیبـه امـروز درخـت تنـاوری اسـت کـه تـا کنـون‬ ‫توانسـته بـا بهـره گیـری از نیروهای متعهـد در صحنه‬ ‫هـای مختلـف از ‪ ۸‬سـال دفاع مقدس تـا عرصه عمران‬ ‫و سـازندگی ایـران اسلامی و مقابلـه بـا هجمـه هـای‬ ‫شـوم فرهنگی دشـمنان ‪ ،‬نقش بسـیار مهم و اساسـی‬ ‫ایفـا نماید‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای‬ ‫بسـیجی‪ ،‬هفتـه بسـیج ایـن شـجره طیبـه و یـادگار‬ ‫امـام راحـل عظیـم الشـان(ره) رابـه محضـر فرماندهی‬ ‫معظـم کل قـوا‪ ،‬فرماندهـی وپرسـنل ناحیـه مقاومـت‬ ‫بسـیج شهرسـتان محمودابـاد‪ ،‬دولتمـردان بسـیجی‪،‬‬ ‫اقشـار و گـروه هـای مختلف سیاسـی و اجتماعی بویژه‬ ‫ایثارگـران‪ ،‬جانبـازان‪ ،‬ازادگان و خانواده معظم شـهدا و‬ ‫عمـوم مـردم دالور و رزمنـده شهرسـتان محمودابـاد‬ ‫تبریـک عـرض نمـوده و پایـداری و سـربلندی ایـن‬ ‫دالورمـردان و پـاک باختـگان عرصـه ایثـار را در دفـاع‬ ‫از کیـان نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی از خداونـد‬ ‫منـان خواسـتاریم‪.‬‬ ‫حمیدرضا بطیاری‬ ‫سرپرست شهرداری محموداباد‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫سه شنبه ‪ 4 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪756‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خیرانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران‪:‬‬ ‫بر راه اندازی پروازهای کارگو در‬ ‫فرودگاه ساری تاکید کرد‬ ‫پیام تسلیت مهندس سعید نوری در پی‬ ‫درگذشت پدر سردارمیرعمادی‬ ‫معـاون هماهنگی امور اقتصادی اسـتانداری مازنـدران با تصریح‬ ‫درخصـوص ظرفیت ها و تولیـدات و موقعیت جغرافیایی اسـتان‬ ‫مازنـدران با تاکید بر توجه به فعال سـازی دیپلماسـی اقتصادی‬ ‫و همجـواری با کشـورهای حـوزه دریای خزر و کشـورهای عضو‬ ‫اتحادیـه اوراسـیا افـزود‪ :‬بـا توجه به تولیـدات اسـتان در حوزه‬ ‫های کشـاورزی ـ صنایع دسـتی ـ شـیالتی ـ لبنـی ـ صنعتی و‬ ‫غیره شـرایط مناسـبی برای برقراری پروازهای کارگـو ( تلفیقی‬ ‫ـ بـاری ـ مسـافری ) در فرودگاه سـاری مهیا می باشـد‪.‎‬‬ ‫حسـن خیریانپـور معاون هماهنگـی امور اقتصـادی اسـتانداری مازندران‬ ‫در دیـدار و جلسـه بـا حمیدی مدیـرکل هواپیمایـی هما در مازنـدران بر‬ ‫ضـرورت راه انـدازی پروازهـای کارگـو تلفیقـی ( بـاری ـ مسـافری ) در‬ ‫فـرودگاه سـاری تاکیـد کرد‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری مازنـدران بـا تصریـح‬ ‫درخصـوص ظرفیت هـا و تولیدات و موقعیت جغرافیایی اسـتان مازندران‬ ‫بـا تاکیـد بر توجـه به فعال سـازی دیپلماسـی اقتصـادی و همجـواری با‬ ‫کشـورهای حـوزه دریـای خزر و کشـورهای عضـو اتحادیه اوراسـیا افزود‪:‬‬ ‫بـا توجـه بـه تولیـدات اسـتان در حـوزه های کشـاورزی ـ صنایع دسـتی‬ ‫ـ شـیالتی ـ لبنـی ـ صنعتـی و غیـره شـرایط مناسـبی بـرای برقـراری‬ ‫پروازهـای کارگـو ( تلفیقـی ـ بـاری ـ مسـافری ) در فرودگاه سـاری مهیا‬ ‫می باشـد و در این خصوص جناب اقای حسـین زادگان اسـتاندار محترم‬ ‫مازنـدران نیـز تاکیـدات ویـژه ای داشـته انـد کـه به جهـت ظرفیت های‬ ‫فرودگاهـی و همـکاری هـای دسـتگاه هـای مربوطـه و همـکاری بخـش‬ ‫خصوصـی بویـژه اتاق بازرگانی‪،‬صنایع‪،‬معادن و کشـاورزی اسـتان و سـایر‬ ‫تشـکل هـای بخـش خصوصـی ـ این اقـدام مـی تواند بسـیار اثرگذار باشـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ مدیر عامـل شـرکت نکاچـوب‬ ‫در پـی درگذشـت تاسـف بـار پـدر بزرگـوار سـردار شـهید‬ ‫میرعـادل میرعمـادی مرحوم حاج سـید احمـد میرعمادی‬ ‫را تسـلیت گفـت‪.‬‬ ‫متن پیام به شرح زیر است‪:‬‬ ‫انا اهلل و انا الیه راجعون‬ ‫درود خـدا بـر دالور مردانـی کـه در طـول زندگـی خویـش‬ ‫مجاهـدت‪ ،‬اسـتقامت‪ ،‬اسـتواری و پایـداری را در پرونـده‬ ‫زرینشـان نگاشـته و سـرافراز و پـر افتخار در راه سـربلندی‬ ‫میهـن اسلامی و عظمـت ملـت ایـران لحظـه ای نیاسـودند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پـدر بزرگـوار شـهید سـرافراز میرعـادل میرعمادیمرحـوم‬ ‫حـاج سـید احمـد میرعمـادی از زمـره مجاهدانـی بـود که‬ ‫عمـر باعـزت خویـش را بـا ایثار و اسـتقامت والیـت مدارانه‬ ‫در مسـیر حفـظ ارزشـها سـپری کرد‪.‬‬ ‫اینجانـب عـروج ملکوتـی ان پـدر ایثارگـر‪ .‬سـرباز وفـادار‬ ‫والیـت را حضـور ملـت شـریف ‪ ،‬خانـواده معظـم شـهدا و‬ ‫ایثارگران سـرافراز تسـلیت عرض نموده ‪ ،‬از پیشگاه خداوند‬ ‫متعـال علـو درجـات را بـرای ایشـان خواسـتارم و امیدوارم‬ ‫ایـن روح اسـمانی بـا ارواح طیبه شـهدا همنشـین باشـد‪.‬‬ ‫سعید نوری مدیر عامل شرکت نکاچوب‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل شرکت بازافرینی شهری ایران خبر داد‪:‬‬ ‫پشتیبانی مالی وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازافرینی شهری ایران از‬ ‫پروژه های غرب مازندران‬ ‫مدیرعامـل شـرکت بازافرینـی شـهری ایـران کـه بـرای‬ ‫بازدیـد از پروژه هـای بازافرینـی غـرب اسـتان مازنـدران‬ ‫بـه ایـن اسـتان سـفر کـرده بـود از پشـتیبانی مالـی این‬ ‫شـرکت و نیز وزارت راه و شهرسـازی از برخی پروژه های‬ ‫شهرسـتان های تنکابـن‪ ،‬رامسـر و عباس ابـاد خبـر داد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسـانی راه و شهرسازی‬ ‫اسـتان‪ ،‬عبوری در حاشـیه بازدید از پروژه های بازافرینی‬ ‫غـرب اسـتان مازنـدران در جمـع خبرنگاران حاضر شـد‬ ‫و گفـت‪ :‬امـروز بـه همـراه سـید شـمس الدین حسـینی‬ ‫نماینـده مجلـس‪ ،‬مدیـر کل راه و شهرسـازی اسـتان‪،‬‬ ‫فرمانـداران و شـهرداران غـرب مازنـدران از پروژه هـای‬ ‫بازافرینـی شهرسـتان های عباس ابـاد‪ ،‬رامسـر و تنکابـن‬ ‫شـامل مناطق هدف‪ ،‬بافت های فرسـوده‪ ،‬سـکونتگاه های‬ ‫غیر رسـمی و برخـی پروژه هـای مدیریت شـهری بازدید‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫دبیـر سـتاد ملـی بازافرینی شـهری پایـدار کشـور افزود‪:‬‬ ‫در جریـان ایـن بازدیدهـا مقـرر شـد در شهرسـتان‬ ‫عباس ابـاد دو پـروژه رودخانـه کاظـم رود و منطقـه ای‬ ‫کـه رینـگ شـهری در ان واقـع شـده بـه عنـوان پایلوت‬ ‫اغـاز بـه کار کنـد و این دو پـروژه پشـتیبانی مالی وزارت‬ ‫راه و شهرسـازی راه و شـرکت بازافرینـی شـهری ایـران‬ ‫را خواهنـد داشـت‪.‬وی ادامـه داد‪ :‬در شهرسـتان تنکابـن‬ ‫سـال ها بود مـردم انتظـار داشـتند رودخانه چشـمه کیله‬ ‫سـاماندهی و جداره سـازی شود و خوشـبختانه شهرداری‬ ‫و شـورای شـهر فعالیـت خوبـی را در ایـن زمینـه‬ ‫شـروع کـرده انـد و مقـرر شـد بـا همـکاری اداره کل‬ ‫راه و شهرسـازی اسـتان مازنـدران از سـوی وزارت راه و‬ ‫شهرسـازی و شـرکت بازافرینی شـهری‪ ،‬این پروژه نیز از‬ ‫پشـتیبانی مالـی برخـوردار شـود‪.‬‬ ‫او بـا اشـاره به رودخانه صفارود در شهرسـتان رامسـر نیز‬ ‫گفـت‪ :‬در ایـن خصـوص نیـز فعالیت های خوبـی صورت‬ ‫گرفتـه و مـا از ایـن پـروژه نیـز پشـتیبانی مالـی خواهیم‬ ‫کرد‪.‬مدیرعامـل شـرکت بازافرینـی شـهری ادامـه داد‪:‬‬ ‫همچنیـن قرار شـد بـه محض ابلاغ مصوبه قیـر رایگان‪،‬‬ ‫بـه میـزان الزم در اختیـار شـهرداران مناطـق هـدف‬ ‫قـرار گیرد‪.‬بـه گفتـه عبـوری پـروژه هایی مانند سـاخت‬ ‫فرهنگسـراها‪ ،‬پارک هـای محلـه ای و بهسـازی اماکـن‬ ‫تاریخـی نیـز در دسـتور کار قـرار گرفتـه و قـرار اسـت‬ ‫اعتبـارات ان هـا از سـوی وزارت راه و شهرسـازی ابلاغ‬ ‫شـود‪.‬او تصریـح کـرد‪ :‬در مـورد بخشـودگی هزینه هـای‬ ‫صـدور پروانـه بافت هـای فرسـوده نیـز مطابـق بـا مـاده‬ ‫‪ ۱۶‬قانـون حمایـت از تولیـد و عرضـه مسـکن‪ ،‬این مبالغ‬ ‫در سـامانه بدهی هـای دولـت ثبـت می شـود و از سـوی‬ ‫سـازمان برنامـه و بودجـه و بـا پیگیری هـای وزارت راه و‬ ‫شهرسـازی تخصیـص داده خواهـد شـد‪.‬‬ ‫در دیدارمدیرکل ومعاونین بنیاد مسکن انقالب اسالمی مازندران با نماینده ولی فقیه مطرح شد‪:‬‬ ‫بنیاد مسکن ازیادگارهای گرانبها وارزشمند امام راحل است‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد مسـکن انقالب‬ ‫اسلامی اسـتان مازنـدران ‪ ،‬محمـد خانـی نوذری‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی اسـتان‬ ‫مازنـدران باتفـاق حجـت االسلام والمسـلمین‬ ‫سـلیمانی کوتنائـی مسـئول حـوزه نمایندگی ولی‬ ‫فقیـه دربنیـاد مسـکن اسـتان ومعاونین ایـن نهاد‬ ‫با حضـرت حجـت االسلام والمسـلمین محمدی‬ ‫الئینـی نماینـدهولـیفقیـهدراسـتاندیدارنمودنـد‪.‬‬ ‫محمـد خانـی نـوذری‬ ‫در ایـن دیـدار مهنـدس‬ ‫ّ‬ ‫مدیـرکل بنیاد مسـکن اسـتان مازندران گزارشـی‬ ‫از رونـد فعالیتهـا وعملکرد بنیاد مسـکن مازندران‬ ‫را ارائـه نمـودو اظهارداشـت‪ :‬سـنگ بنـای افتتـاح‬ ‫حسـاب ‪ 100‬و تاسـیس بنیاد مسـکن بـه فرمان‬ ‫تاریخـی حضـرت امـام (ره) رفـع محرومیـت و‬ ‫رسـیدگی بـه امـور مسـتضعفین بـوده کـه بـا این‬ ‫هـدف فعالیتهـای خـودرا اغـاز نمـود‪.‬‬ ‫وی بـه نقـش بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی در‬ ‫عمـران و سـازندگی کشـور درشـرایط وزمانهـای‬ ‫مختلـف اشـاره کـرد وگفـت‪ :‬حضـور دربازسـازی‬ ‫مناظـق جنـگ زده ‪ ،‬زلزلـه و سـیل زده و‪ ....‬و‬ ‫همچنیـن مناطـق محروم وسـاخت مسـکن برای‬ ‫افـراد بـی خانمـان را مـی تـوان از فعالیتهـای‬ ‫ابتدایـی بنیـاد یـاد نمـود‪.‬‬ ‫خانـی نـوذری درخصوص فعالیتهای بنیاد مسـکن‬ ‫در دهـه هـای اخیـر بیـان داشـت ‪ :‬بهسـازی‬ ‫وبازسـازی مسـکن روسـتایی ‪ ،‬تهیـه طـرح هـای‬ ‫هـادی و اجـرای ان در روسـتاها ‪ ،‬صـدور سـند‬ ‫مالکیت روسـتایی و همچنین سـاخت مسـکن در‬ ‫شـهرهای زیـر ‪ 25‬هـزار نفر جمعیـت و‪ ....‬از جمله‬ ‫فعالیتهـای ایـن نهاد می باشـد که با سـازماندهی‬ ‫ودر گسـتره مکانی بیشـتر درسراسـر کشورصورت‬ ‫می گیـرد وادامـه دارد‪.‬‬ ‫مدیـرکل بنیاد مسـکن انقلاب اسلامی مازندران‬ ‫بـه سـاخت مسـکن محرومیـن ولـزوم توجـه ویژه‬ ‫بـه ایـن قشراشـاره نمـود وگفـت ‪ :‬احداث مسـکن‬ ‫محرومیـن و خانوارهـای بی بضاعـت و کم بضاعت‬ ‫‪ ،‬خانوار دارای دو معلول تحت پوشـش بهزیسـتی ‪،‬‬ ‫کمیتـه امداد و‪ ...‬با پرداخت تسـهیالت از حسـاب‬ ‫‪ 100‬امـام (ره) وهمچنیـن تسـهیالت وکمکهـای‬ ‫بالعـوض بـا عنایـت بـه تفاهـم نامـه هـای منعقد‬ ‫شـده بـا دسـتگاه هـا و سـازمانهای حمایتـی هـم‬ ‫اکنـون اجرا وصـورت مـی پذیرد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد هـم اکنـون نیزعملیـات اجرایـی‬ ‫احـداث ‪ 2000‬واحـد مسـکن محرومین که کلنگ‬ ‫ان بـا حضـور دکترنوبخـت معـاون رئیـس جمهور‬ ‫و رئیـس سـازمان برنامـه وبودجه کشـور‪ ،‬مهندس‬ ‫تابـش رئیـس بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی ‪،‬‬ ‫اسـتاندارو سـایر مسـئولین کشـوری واسـتانی‬ ‫‪5‬‬ ‫درروسـتای دازمیرکنـده شهرسـتان سـاری بـه‬ ‫زمیـن زده شـد درسـطح اسـتان مازندران توسـط‬ ‫ایـن بنیـاد اغازکـه پیشـرفت مراحـل سـاخت بـا‬ ‫نظـارت مدیـران وکارشناسـان فنـی بنیاد مسـکن‬ ‫درشهرسـتانها رونـد خوبـی دارد‪.‬‬ ‫درادامـه ایـن نشسـت حضـرت حجـت االسلام‬ ‫والمسـلمین محمـدی الئینـی نماینـده ولـی‬ ‫فقیـه دراسـتان اظهارداشـت ‪ :‬بنیـاد مسـکن یکی‬ ‫ازیادگارهـای گرانبهـا وارزشـمند امـام راحـل می‬ ‫باشـدکه ازبدوتاسـیس تاکنـون اثـار درخشـانی‬ ‫درعرصه سـازندگی دربخشـهای مختلف درکشوراز‬ ‫خـود بجـای گذاشـته اسـت‪.‬‬ ‫حجـت االسلام والمسـلمین محمـدی الئینـی‬ ‫افـزود ‪ :‬یکـی از دغدغـه هـای امـام (ره ) بـی‬ ‫مسـکنی محرومیـن بـود کـه به ایـن خاطـر بنیاد‬ ‫مسـکن را تاسـیس نمـود و حضـور نیروهـای بـا‬ ‫انگیـزه و متعهـد در بنیـاد مسـکن یکـی از برکات‬ ‫و حسـنات ایـن نهـاد مـی باشـد کـه وظیفـه این‬ ‫قشـر زحمتکـش کارهـای خداپسـندانه و جهادی‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫محور رویان به بخش بلده‬ ‫نور بازگشایی شد‬ ‫رییـس اداره راهـداری و حمل و نقل جاده ای‬ ‫نـور گفـت که بـا تلاش نیروهـای راهـداری‬ ‫محـور رویـان بـه بخـش بلـده از توابـع ایـن‬ ‫شهرسـتان کـه بـه علت ریـزش کوه بـه طور‬ ‫کامل بسـته شـده بود‪ ،‬بازگشـایی شـد‪.‬‬ ‫سـلیمان ایـزدی افـزود‪ :‬نیروهـای راهـداری‬ ‫شهرسـتان نـور پـس از چنـد سـاعت خـاک‬ ‫بـرداری و پاکسـازی طول حـدود ‪ ۳۰۰‬متری‬ ‫محـل ریزش کـوه ‪ ،‬این محـور را بـرای تردد‬ ‫خودروهـا امـاده کـرده اند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـا توجـه بـه وضعیـت ناپایدار‬ ‫صخـره ای ایـن منطقـه ‪ ،‬احتمـال ریـزش‬ ‫دوبـاره کوه این محدوده دور از انتظار نیسـت‬ ‫بـه همیـن خاطـر بـرای اسـتحکام ‪ ،‬نیازمنـد‬ ‫انفجـار و تخریـب اسـت کـه جهت انجـام ان‬ ‫در حـال رایزنـی بـا اداره کل راهداری اسـتان‬ ‫مازنـدران هسـتیم تـا در صـورت تائیـد ‪ ،‬کار‬ ‫انجام شـود‪.‬‬ ‫بـارش هـای چنـد روز اخیـر در شهرسـتان‬ ‫موجـب ریـزش کـوه در کیلومتـر ‪ ۱۰‬جـاده‬ ‫رویان بـه بلده در محدوده روسـتای گلندرود‬ ‫و قطـع ارتباط بخش بلده با مرکز شهرسـتان‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫سـال گذشـته نیـز بـر اثـر رانـش زمیـن در‬ ‫محـور رویـان بـه بلـده شهرسـتان نـور عالوه‬ ‫بـر مسـدود شـدن ایـن جـاده باعـث بـروز‬ ‫خسـاراتی هـم شـد‪.‬‬ ‫بخـش بَلَـده شهرسـتان نور دارای ‪ ۴۵‬روسـتا‬ ‫اسـت و از طریـق سـه جـاده بـه شـهرهای‬ ‫شـمالی و تهـران دسترسـی دارد‪ .‬فاصله بلده‬ ‫بـا جـاده هـراز ‪ ۵۳‬کیلومتـر و جـاده چالوس‬ ‫هـم ‪ ۵۵‬کیلومتـر اسـت‪ .‬ایـن بخـش حـدود‬ ‫هفـت هـزار و ‪ ۵۰۰‬نفـر جمعیـت دارد‪.‬‬ ‫اداره راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای نـور‬ ‫حـدود ‪ ۷۵۰‬کیلومتـر راه اصلـی و فرعـی را‬ ‫زیرپوشـش دارد‪.‬‬ ‫شهرسـتان نـور با جمعیتی دسـت کـم ‪۱۳۰‬‬ ‫هـزار نفـر در غـرب مازندران قـراردارد‪.‬‬ ‫اولویت جهاد دانشگاهی‬ ‫انجام پژوهش های کاربردی در‬ ‫راستای توسعه مازندران است‬ ‫محمدرضـا شـافعیان‪ ،‬در حاشـیه دیدار با موسـی فرهادی‬ ‫معـاون پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه صنعتـی نوشـیروانی‬ ‫بابـل در گفت وگـو بـا ایسـنا بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن نهاد‬ ‫انقالبـی بـا در اختیـار داشـتن ظرفیت های مناسـب علمی‬ ‫و پژوهشـی بـه دنبـال نقش افرینـی در توسـعه مازنـدران‬ ‫اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬ایـن نهـاد امادگـی دارد تـا بـا ورود به‬ ‫چالش هـای اسـتان مازندران بـرای حل مسـائل کمک کار‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی باشـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه هنوز دانشـگاه و بازار موفق بـه برقراری‬ ‫ارتبـاط با یکدیگـر به معنای واقعی کلمه نشـده اند‪ ،‬تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬جهاد دانشـگاهی بـا در اختیار داشـتن منابع مختلف‬ ‫اموزشـی و پژوهشـی در هـر کجـا کـه درخواسـت شـود‬ ‫حضـور پیـدا می کنـد و در راسـتای حـل مسـائل می تواند‬ ‫از ظرفیـت علمـی و پژوهشـی تمامـی سـازمان های جهـاد‬ ‫دانشـگاهی کشـور بهـره گیرد‪.‬رییـس جهـاد دانشـگاهی‬ ‫مازنـدران با اشـاره به اینکه جهاد دانشـگاهی با سـابقه باال‬ ‫تلاش کـرده اسـت بـا مسـائل مختلف بـه صـورت علمی‪،‬‬ ‫پژوهشـی‪ ،‬فنـاوری و فرهنگـی مواجه شـود‪ ،‬تصریـح کرد‪:‬‬ ‫ایـن نهـاد دارای ‪ ۶‬مرکـز اموزشـی در شـهرهای بهشـهر‪،‬‬ ‫سـاری‪ ،‬بابـل‪ ،‬بابلسـر‪ ،‬پردیـس دانشـگاه مازنـدران و امـل‬ ‫اسـت کـه جهت ارائـه اموزش هـای کوتاه مـدت تخصصی‬ ‫بـرای ورود بـه بـازار کار‪ ،‬بـرای متقاضیان‪ ،‬دوره هـای مورد‬ ‫نیـاز را برگـزار می کند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬جهـاد دانشـگاهی در حـوزه اموزش هـای‬ ‫بلنـد مدت نیز دانشـگاه علمـی کاربردی جهاد دانشـگاهی‬ ‫مازنـدران در بابـل بـه عنوان قطـب حوزه ای تی دانشـگاه‬ ‫هـای علمـی کاربـردی اسـتان مشـغول بـه فعالیت اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس جهـاد دانشـگاهی مازندران بـا بیان اینکـه پژوهش‬ ‫یکـی از ماموریت هـای مهم سـازمانی در جهاد دانشـگاهی‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬در همیـن راسـتا جهـاد دانشـگاهی امادگی‬ ‫دارد تـا بـا تمـام امکانـات علمـی و پژوهشـی خـود بـرای‬ ‫موضـوع پسـماند به همـکاری با دانشـگاه نوشـیروانی بابل‬ ‫بپردازد‪.‬‬ ‫شـافعیان با اشـاره به اینکه جهاد دانشـگاهی امادگی دارد‬ ‫تـا در تمامـی مسـائل پژوهـش محور دانشـگاه نوشـیروانی‬ ‫بابـل کـه مشـکلی از مازنـدران در راسـتای توسـعه ایـن‬ ‫اسـتان حـل می کنـد ورود کنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬جهاد دانشـگاهی‬ ‫یـک نهـاد انقالبـی و جهادی محسـوب می شـود کـه خود‬ ‫را درگیـر بروکراسـی های اداری نمی کنـد و فقـط به دنبال‬ ‫پیشـبرد اصولـی و جهـادی امـور اسـت‪.‬وی بـه ایـن نکتـه‬ ‫نیـز اشـاره کـرد کـه جهـاد دانشـگاهی مازنـدران بـا دارا‬ ‫بـودن اراضـی مسـتعد در چپکـرود جویبـار‪ ،‬در حوزه هـای‬ ‫کشـاورزی و شـیالت در حـال پژوهش هـای کاربـردی در‬ ‫راسـتای توسـعه اسـتان است‪.‬شـافعیان در بخـش دیگری‬ ‫از سـخنان خـود بـه ظرفیـت بـاالی اسـتان مازنـدران در‬ ‫تمامـی زمینه هـا اشـاره کـرد و بـا بیـان اینکـه اگـر علـم‬ ‫را بـا برنامه ریـزی صحیـح و اصولـی در ایـن ظرفیت هـا به‬ ‫کار ببریـم قطعـا بـه نتیجه مطلوب دسـت خواهیـم یافت‪،‬‬ ‫اظهارکـرد‪ :‬به عنوان مثال بسـیاری از میوه هـا و ریزمیوه ها‬ ‫ماننـد انـار و تمشـک و غیـره کـه در ایـن اسـتان بـه وفور‬ ‫تولیـد می شـود بـه دلیـل نبـود صنایـع مرتبـط بـه هـدر‬ ‫مـی رود و از انهـا اسـتفاده ای نمی شـود‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر‬ ‫سه شنبه ‪ 4 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪756‬‬ ‫کسب رتبه دوم مازندران در پویش ملی‬ ‫کتابخوانی نامه به نویسنده‬ ‫استان مازندران در پویش نامه ای به نویسنده‪ ،‬در سطح کشور حائز رتبه دوم شد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال به نقـل از روابـط عمومـی اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی مازندران‪،‬‬ ‫معصومـه فرجـی معـاون فرهنگـی رسـانه ای ایـن اداره کل بـا اعلام خبـر فـوق‪ ،‬گفت‪ :‬کـودکان و‬ ‫نوجوانـان در ایـن طـرح بـا مطالعه کتب مـورد عالقه خود‪ ،‬نامه ای به نویسـندگان مورد عالقه شـان‬ ‫ارسـال نمودند‪.‬‬ ‫معـاون فرهنگـی رسـانه ای اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی مازندران با اشـاره به تعداد شـرکت‬ ‫کننـدگان ایـن اسـتان در پویـش کتابخوانـی نامه به نویسـنده‪ ،‬اذعان داشـت‪ :‬مازندران توانسـت با‬ ‫تعـداد ‪ ۲۰۷‬نامـه‪ ،‬در سـطح کشـور حائـز رتبـه دوم شـد و اسـتان تهـران کـه تعـداد ‪ ۵۱۶‬نامه به‬ ‫نویسـندگان مـورد عالقـه کـودکان و نوجوانان داشـت نیز حائز رتبه نخسـت شـد‪.‬‬ ‫معصومـه فرجـی همچنیـن خاطرنشـان سـاخت‪ :‬شـرکت کننـدگان در ایـن پویـش‪ ،‬نخسـت‬ ‫کتاب هـای مـورد نیازشـان را تهیـه و سـپس از طریـق سـامانه اینترنتـی از پیـش اعلام شـده‪ ،‬به‬ ‫نویسـندگان مـورد عالقـه خـود نامـه نـگاری کردنـد‪.‬‬ ‫شـایان ذکـر اسـت داوری نامه هـای ارسـالی هـم اکنـون در حـال اجـرا بـوده و بـه زودی از طریق‬ ‫همیـن رسـانه‪ ،‬نتایـج نهایـی اعالم خواهد شـد‪.‬‬ ‫تفکر بسیجی راه حل مشکالت مردم است‬ ‫کرانه شـمال‪ -‬محموداباد؛ سـرهنگ پاسـدار اسـماعیل ابراهیم نـژاد درنشسـت خبری با‬ ‫خبرنـگاران بمناسـبت هفتـه بسـیج با اعلام بیـش از‪۲۰۰‬برنامـه فرهنگی‪ ،‬خدمت رسـانی‪،‬‬ ‫سیاسـی و اجتماعـی اظهـار داشـت‪ :‬برنامـه هـای هفته بسـیج امسـال در محمودابـاد از ‪۳۰‬‬ ‫ابـان مـاه شـروع و تـا ‪ ۶‬اذردر سـطح محلات ادارات ونهادهـا بـا شـعار بسـیج یشـرو در‬ ‫خدمـت و امیـد افریـن برگزار میشـود‪.‬فرمانده ناحیه مقاومت بسـیج محمودابـاد برنامه های‬ ‫شـاخص هفته بسـیج امسـال را شـامل دیدار با ائمه جمعه محموداباد و سـرخ رود‪-‬دیدار و‬ ‫سرکشـی ازخانواده های شـهدا‪ -‬مراسـم ابروی محله‪-‬برگزاری مسـابقه کتابخوانی در فضای‬ ‫مجازی‪-‬اجـرای گشـت رضویون‪-‬برپایـی نمایشـگاه خیابانی‪-‬پویـش هفتـه کتاب‪-‬برگـزاری‬ ‫مسـابقه عکاسـی‪-‬رونمایی از تابلـوی ‪۲۰‬مترمربعـی ‪۸۳‬شـهید‪-‬اعزام گروههـای جهـادی‬ ‫‪،‬حقوقی‪ ،‬پزشـکی‪-‬نواختن زنگ بسـیج در سـامانه شـاد‪-‬تقدیر از کادر درمان‪-‬افتتاح صندوق‬ ‫قرض الحسـنه بسـیج‪-‬پویش خون رسـانی‪-‬افتتاح پروژه محرومیت زدایی‪-‬توزیع بسـته های‬ ‫معیشـتی و یـادواره شـهدا در فضـای مجازی ذکـر کرد‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به وجود ‪ ۱۸۶‬پایگاه مقاومت بسـیج محالت شـهری و روسـتایی در محموداباد‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬در هفتـه بسـیج نقـش این نهـاد مردمـی و انقالبی در پیشـبرد اهـداف انقالب‬ ‫اسلامی و همچنیـن کارنامه درخشـان بسـیج در عرصه هـای مختلف تبیین خواهد شـد‪.‬‬ ‫سـرهنگ ابراهیـم نـژاد با اشـاره بـه نقش امـام(ره)در تاسـیس بسـیج اظهـار داشـت‪:‬امام با‬ ‫نـگاه دور اندیـش خـود نهال مقدسـی را تشـکیل دادند که خدمات شـایان توجهـی به نظام‬ ‫و انقلاب ارائـه کردند‪.‬امـروز وظیفه ماسـت کـه از این امانت امام پاسـداری کنیـم و ان را به‬ ‫صاحـب اصلـی ان یعنی امام زمان(ع)تحویل دهیم‪.‬فرمانده ناحیه مقاومت بسـیج شهرسـتان‬ ‫محمودابـاد بسـیج را یـک جریـان و یـک تفکـر دانسـت و تصریـح کـرد دلیـل اینکـه امـام‬ ‫فرمودنـد افتخـار من این اسـت که یک بسـیجی هسـتم بخاطر تفکر بسـیجی اسـت ما باید‬ ‫در هفتـه بسـیج عملکـرد صادقانه و خالصانه بسـیجیان را به مردم نشـان دهیم‪.‬هفته بسـیج‬ ‫بهانـه ای اسـت بـرای تکمیـل کارنامه درخشـان این نهـاد مقدس‪.‬‬ ‫سـرهنگ ابراهیـم نـژاد بـا توجـه بـه شـرایط امروز کشـور گفت‪:‬نـوع دشـمنی با نظـام فرق‬ ‫کـرده و از حالـت جنـگ سـخت خـارج شـده اماتنـوع تاکتیکهـای بسـیج در جنـگ نـرم از‬ ‫امتیـازات ایـن نهـاد اسـت زمانـی بسـیج در سـختترین عرصـه هـا کـه همـان دوران دفاع‬ ‫مقـدس بـود حضور داشـت اما امروزه بایـد در عرصه فرهنگـی کار کند وایـن تغییر تاکتیک‬ ‫از موهبتهـای بسـیج اسـت که مـی تواند در همه عرصه هـا ورود پیدا کند‪.‬هرجـا که نیاز بود‬ ‫بسـیج ورود پیـدا کـرد از حـوادث طبیعی مثل سـیل و زلزله تا حوادث سـاخته دسـت بشـر‬ ‫‪.‬فرمانـده ناحیـه مقاومـت بسـیج شهرسـتان محموداباد ورود بسـیج در عرصه هـای مختلف‬ ‫را وظیفـه قانونـی ان میدانـد و با اشـاره بـه اصول ‪۱۵۰‬و ‪۱۵۱‬قانون اساسـی تاکیـد نموداین‬ ‫دواصل قانون اساسـی وظایف سـپاه و بسـیج را مشـخص کرده برای دفاع از انقالب اسلامی‬ ‫وحفظ دسـتاوردهای ان بسـیج تشـکیل شـده وهرجا نیاز باشـد بسـیج حضور فعال خواهد‬ ‫داشـت‪.‬عرصه هـای بسـیج مختلف و متنوع اسـت وما بایـد این عرصه و عملکرد بسـیج را به‬ ‫مـردم انتقـال دهیـم‪.‬وی خطـاب به مسـئولین گفت‪:‬اگر مسـئولی میخواهد فاصله خـود را با‬ ‫مـردم کـم کند باید نگاه وتفکر بسـیجی داشـته باشـد یعنی بـرای خدمت به مردم با شـوق‬ ‫و بـدون منـت واز سـر دلسـوزی کار کنـد ‪.‬امـروز اگـر خواهان حل مشـکالت مردم هسـتیم‬ ‫مسـئولین باید تفکر بسـیجی داشـته باشـندو انقالبی کار کنند‪.‬‬ ‫ابراهیم نـژاد بـا بیـان اینکه کارکـرد و محوریت برنامه های امسـال در فضای مجـازی خواهد‬ ‫بـود‪ ،‬گفـت‪ :‬امسـال در هفته بسـیج بیـش از ‪ ۲۰۰‬عنـوان برنامـه فرهنگی‪ ،‬خدمت رسـانی و‬ ‫سیاسـی و اجتماعی در سـطح شهرسـتان اجرا خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬خدمـت رسـانی بـه مـردم و تهیـه و توزیـع بسـته هـای معیشـتی‪ ،‬افتتـاح خانه‬ ‫محرومیـن‪ ،‬برپایـی گشـت هـای محله محـور رضویون جهت تامیـن امنیت پایدار در سـطح‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬مشـاوره خانوادگـی و ویزیـت رایـگان بیماران شـاخص ترین برنامه هایی اسـت‬ ‫کـه در هفته بسـیج امسـال صـورت خواهـد گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬برگـزاری نهضـت روشـنگری در فضـای مجـازی در دسـتور کار قـرار گرفت و‬ ‫همچنیـن برنامـه های مختلف فرهنگی و اجتماعی و چندین مسـابقه در ایـن ایام در فضای‬ ‫مجـازی انجام خواهد شـد‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه محمودابـاد بـا اشـاره به همزمانـی با هفتـه کتـاب و کتابخوانـی‪ ،‬از برگزاری‬ ‫مسـابقات کتابخوانـی بـا همـکاری کتابخانـه عمومـی و کانـون پـرورش فکـری کـودکان و‬ ‫نوجوانـان محمودابـاد خبـر داد‪.‬‬ ‫اسـماعیل ابراهیم نـژاد بـا بیـان اینکه قریب به یک سـال اسـت کـه درگیر ویـروس منحوس‬ ‫کرونـا هسـتیم تلاش کادر درمـان و تمـام کسـانی کـه در ایـن مـدت بـرای مقابلـه بـا این‬ ‫ویـروس تلاش کردنـد را بسـیار حائـز اهمیـت برشـمرد و افـزود‪ :‬در نظـر داریـم تـا طـی‬ ‫برنامـه ای از کسـانی کـه در این ایـام در کنار هم دوش به دوش یکدیگر جنگیدند و سلامت‬ ‫جامعـه را حفـظ کردنـد تقدیر و تشـکر کنیم‪.‬‬ ‫ابراهیم نـژاد در خاتمـه خاطرنشـان کـرد‪ :‬از ادارات شهرسـتان انتظار می رود کـه در این ایام‬ ‫فقـط بـه نصب یـک بنر اکتفـا نکنند و برنام ه شـاخصی را بـرای نهاد خود پیـش بگیرند‪.‬‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫به قلم ؛ علی مجیدی تروجنی‬ ‫گزارش‬ ‫روزهای سیاه کرونا در ایران؛‬ ‫سایه تاریکی کرونا روز به روز گسترده تر می شود‬ ‫بحـران کرونـا در حالـی در کشـور در حال تشـدید شـدن‬ ‫اسـت کـه امـار مبتالیـان و مـرگ و میـر ناشـی از کرونـا‬ ‫بـه نقطـه اوج خود رسـیده اسـت‪ .‬ایـن در حالی اسـت که‬ ‫براسـاس پیـش بینـی کارشناسـان دوازده هفتـه اینـده به‬ ‫روزهای سـیاه کرونا در جهان تبدیل خواهد شـد‪ .‬در اغلب‬ ‫کشـورهای جهـان اعضـای جامعـه با احسـاس مسـئولیت‬ ‫اجتماعـی و رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی موفق شـده‬ ‫انـد بحـران کرونـا را کنتـرل کننـد‪ .‬بـا این وجود بـه دلیل‬ ‫طوالنـی شـدن مـدت زمـان شـیوع ایـن ویـروس‪ ،‬ادامـه‬ ‫ایـن وضعیـت برای همـه جهانیان خسـته و کسـل کننده‬ ‫شـده اسـت‪.‬این وضعیت در همه کشـورهای درگیـر با این‬ ‫بیمـاری وجـود دارد‪ .‬جامعـه ما نیز از این وضعیت مسـتثنا‬ ‫نیسـت‪ .‬در شـرایط کنونی بسـیاری از مردم بدون توجه به‬ ‫پروتـکل هـای بهداشـتی در مراکـز تجمع حضـور پیدا می‬ ‫کننـد و یـا در رسـتوران هـا غـذا مـی خورند‪ .‬بدون شـک‬ ‫ایـن وضعیـت علاوه براینکـه بـرای خـود افـراد خطرناک‬ ‫اسـت بـرای دیگـر اعضـای جامعه نیـز خطر افرین اسـت‪.‬‬ ‫نکتـه دیگـر اینکه با مقایسـه رفتار دولت ها در سـه مقطع‬ ‫«اغـاز انتشـار»‪« ،‬همه گیـری» و «مهار بیماری» مشـخص‬ ‫شـده کـه تفـاوت کشـورها در میـزان ابتلا و مـرگ و میر‬ ‫بـه دو عامـل «سیاسـت های به کارگرفتـه شـده» و «زمـان‬ ‫اجـرای سیاسـت ها» بسـتگی دارد‪ .‬یعنـی انچه اثربخشـی‬ ‫سیاسـتگذاری کرونایی را در بین کشورها متفاوت می کند‪،‬‬ ‫نـه فقـط «نـوع سیاسـت» بلکـه «زمـان به کارگیـری» و‬ ‫«جدیـت و قاطعیـت در پیاده سـازی» سیاست هاسـت‪.‬این‬ ‫در حالـی اسـت کـه در ایران هر سـه مورد بـا چالش هایی‬ ‫همـراه بوده اسـت‪.‬از سـوی دیگـر یکی از مشـکالتی که در‬ ‫بیمـاری کرونـا وجـود دارد‪ ،‬ایـن اسـت که عالئـم تدریجی‬ ‫شـروع می شـود و افـراد‪ ،‬بسـیاری از عالئـم مانند سـردرد‪،‬‬ ‫خسـتگی‪ ،‬کوفتگـی و تهـوع را ناشـی از خسـتگی و فشـار‬ ‫کاری روزانـه تلقـی می کننـد و از بیمـاری غافل می شـوند‪.‬‬ ‫بـه همیـن دلیل میـزان امار مبتالیـان روز بـه روز افزایش‬ ‫پیـدا مـی کنـد‪ .‬بنابرایـن انچه اهمیـت دارد این اسـت که‬ ‫افـراد بداننـد در صـورت مشـاهده هرگونـه عالئـم ماننـد‬ ‫سـردرد‪ ،‬تهـوع‪ ،‬بـی اشـتهایی‪ ،‬کوفتگـی و نه لزومـاً تنگی‬ ‫نفـس‪ ،‬شـک به ابتلا به کوویـد ‪ ۱۹‬بسـیار باالسـت‪.‬با این‬ ‫وجـود بـه نظـر مـی رسـد بحـران کرونا یـک امـکان برای‬ ‫جامعـه ایـران فراهم کرد تا بـرای بازبینی‪،‬بازنگـری و طرح‬ ‫سـیمایی از اینـده از خـود ارائـه کند‪.‬کرونـا در همه عرصه‬ ‫هـای جامعـه ایـران تاثیرگـذار بوده اسـت‪ .‬به عنـوان مثال‬ ‫در حـوزه هـای امنیتی‪،‬نظامی‪،‬جغرافیایی‪،‬دولـت و نظـام‬ ‫سیاسـی‪،‬گفتمان هـای دینی‪،‬خانواده و مـراودات اجتماعی‬ ‫زمینـه هـای به وجـود اورده که مـا ضعف هـا و قوت های‬ ‫خـود را مورد شناسـایی قـرار بدهیم‪.‬در شـرایط کنونی اگر‬ ‫بـه وضعیت سـازمان هـا و نهادهـای اجتماعـی دقت کنیم‬ ‫متوجـه می شـویم کـه کرونا یـک ضربه اساسـی به کلیت‬ ‫سـاختار اجتماعـی وارد کـرد ومشـخص کـرد کـه کـدام‬ ‫نهادهـا کارامدتر‪،‬بـه روز تـر و موثرتـر هسـتند‪.‬به عنـوان‬ ‫مثـال حـوزه هـای نظامـی خیلـی زود واردعرصه شـدند و‬ ‫تاثیرگـذار بودنـد‪ .‬ایـن وضعیـت دربـاره حـوزه هـای فنی‬ ‫نیـز وجـود داشـت‪ .‬در این زمینـه حوزه بهداشـت و درمان‬ ‫واکنش سـریع تری از خود نشـان داد و کارامدی بیشـتری‬ ‫داشـت‪.‬در حوزه رسـانه رسـانه ملی دیر وارد صحنه شـد‬ ‫اما شـبکه هـای اجتماعـی عملکرد بهتـری در ایـن زمینه‬ ‫داشـتند‪ .‬واقعیـت ایـن اسـت کـه در شـرایط عـادی مردم‬ ‫ایـران نیاموختـه بودنـد گه چگونه بـا هم رفتـار کنند و در‬ ‫موقعیـت هـای مختلف چـه رفتاری نسـبت بـه یکدیگر از‬ ‫خـود نشـان بدهند‪.‬مـردم ایـران تا قبـل از کرونا بـه اندازه‬ ‫ای مشـغول زندگـی روزمـره خـود بودنـد که از مناسـبات‬ ‫ابتدایـی بنیـان هـای روابـط انسـانی و خانوادگـی نیـز دور‬ ‫شـده بودند‪.‬همیـن کـه مـردم ایـران همدیگـر را تحمـل‬ ‫کننـد و روابـط بیـن فـردی را تنظیم کننـد اتفاقی مهمی‬ ‫اسـت کـه متاسـفانه تاکنـون از دسـت رفته اسـت‪ .‬بـا این‬ ‫وجـود بـا بحـران کرونـا وضعیـت شـکل دیگـری بـه خود‬ ‫گرفتـه و مـردم ایـران به دالیلی مجبور شـده انـد همدگیر‬ ‫را ببینـد و یکدیگـر را تحمل کنند‪.‬این مسـاله تحمل درک‬ ‫دیگـران را در بیـن مـردم ایـران باال برده اسـت‪.‬در شـرایط‬ ‫عـادی چنیـن اتفاقـی ممکن نبـود و اغلـب افراد بـه جای‬ ‫اینکـه مشـکالت خـود را بـا دیگری حـل کننـد ازکنار هم‬ ‫عبـور مـی کردند‪ .‬ایـن در حالی اسـت کـه در دوران کرونا‬ ‫دیگـر شـرایط بـرای عبـور از کنـار یکدیگـر فراهـم نبود و‬ ‫مـردم بایـد بـا واقعیـت هـای روابـط انسـانی مواجـه مـی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫در شـرایط کنونـی روسـیه و چیـن عنـوان کـرده انـد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و ماده ‪ 13‬اییـن نامه قانون تعییـن و تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره ‪ 8030486‬سال ‪97.1577‬‬ ‫موضـوع قانـون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تنکابـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض مالکیت‬ ‫متقاضـی ناهیـد چاکـی فرکـوش بـه شـماره کـد ملـی ‪ 0036336890‬صـادره از تهـران‬ ‫فرزنـد فتحعلـی ششـدانگ یک قطعـه زمین مشـتمل بر سـاختمان به مسـاحت ‪419.66‬‬ ‫مترمربـع دارای پلاک ‪ 348‬فرعـی مفـروزی از پالک ‪ 225‬فرعـی از ‪ 8‬اصلی بخش ‪ 3‬واقع‬ ‫در قریـه امیـن ابـاد خریـداری شـده از مالـک رسـمی لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی میشـود تا در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـاراولین اگهی به‬ ‫مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک‬ ‫مـاه از تاریـخ اعتـراض دادخواسـت اعتراض برثبت خـود را به مرجع قضایـی تقدیم نمایند‬ ‫بدیهـی اسـت در صـورت انقضاء مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول ‪1399.09.04 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1399.09.18 :‬‬ ‫م الف‪19907368:‬‬ ‫هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬اییـن نامـه قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره ‪ 8025833‬سـال‬ ‫‪ 98.2293‬موضـوع قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک تنکابـن تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعـارض مالکیـت متقاضـی حجـت الـه خصالی به شـماره کـد ملـی ‪2219298663‬‬ ‫صـادره از تنکابـن فرزنـد امـان الـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشجرمشـتمل بـر‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 4303.45‬مترمربع دارای پالک فرعـی از پالک ‪ 72‬اصلی بخش‬ ‫‪ 3‬واقـع در قریـه امـام زمیـن خریداری شـده از مالک رسـمی لذا به منظـور اطالع عموم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهی میشـود تا در صورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند میتوانند از تاریخ انتشـاراولین‬ ‫اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ اعتراض دادخواسـت اعتـراض برثبت خـود را بـه مرجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد بدیهی اسـت در صورت انقضاء مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول ‪1399.09.04 :‬‬ ‫هادی مالحسینی سرپرست ثبت‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1399.09.18 :‬‬ ‫اسناد و امالک تنکابن‬ ‫م الف‪19907372:‬‬ ‫واکسـن کرونـا را تولیـد کـرده انـد‪ .‬ایـن در حالـی اسـت‬ ‫کـه مشـکلی کـه روسـیه در ایـن زمینـه دارد ایـن اسـت‬ ‫کـه دیـدگاه های سـازمان هـای بهداشـتی بیـن المللی را‬ ‫نمـی پذیـرد و بـه تنهایـی واکسـن را تولیـد کـرده اسـت‪.‬‬ ‫بـه همیـن دلیـل هنـوز مشـخص نیسـت ماهیـت ایـن‬ ‫واکسـن چیسـت و چه کاربردی خواهد داشـت‪.‬این کشور‬ ‫بـه تنهایـی ماهیـت واکسـن را تاییـد کـرده و روانـه بـازار‬ ‫کـرده است‪.‬روسـیه هنوز مـواد بیولوژیک واکسـن تولیدی‬ ‫خـود را بـه مراحـع بیـن المللـی نـداده اسـت‪.‬در نتیجـه‬ ‫ماهیـت واکسـن تولیدی روسـیه برای مراکـز معتبر جهان‬ ‫مشـخص نیست‪.‬کارشناسـان معتقدند بهترین راه در مقابل‬ ‫ویـروس هـا مصونیـت طبیعی اسـت کـه انتی بـادی موثر‬ ‫در بـدن وجـود داشـته باشـد‪.‬برخی از ویـروس هـا ماننـد‬ ‫سـرخک بـرای یک بـار که وارد بـدن می شـود دیگر انتی‬ ‫بـادی طبیعـی در بـدن ایجـاد مـی شـود و فـرد بـرای بار‬ ‫دوم بـه ایـن بیمـاری مبتلا نمـی شـود‪ .‬در مقابـل برخی‬ ‫ویروسـها ماننـد ویروس تبخـال یا زگیل هنگامـی که وارد‬ ‫بـدن می شـوند در بدن انتـی بادی الزم تولیـد نمی کنند‬ ‫و احتمـال اینکـه فـرد دوبـاره مبتال شـود وجـود دارد‪.‬این‬ ‫وضعیـت هنـوز دربـاره بیماری کرونا مشـخص نیسـت که‬ ‫در صورتـی کـه واکسـن ایـن ویـروس واردبدن شـود انتی‬ ‫بـادی دائمـی و طبیعی در بـدن ایجاد می کنـد و یا حالت‬ ‫موقتـی و مقطعـی دارد‪.‬هفتـه هـا و مـاه هـای اینـده مهم‬ ‫تریـن مقطـع زمانـی برای کرونا اسـت‪ .‬جایی کـه همچنان‬ ‫پیدا شـدن واکسـن این بیمـاری مرموز در هالـه ای ازابهام‬ ‫قـرار دارد امـا امیـد مـردم جهان به ازمایشـگاه هـا دوخته‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫حوزه ثبتی شهرسـتان سـاری برابـر رای شـماره ‪13996031045601023‬‬ ‫‪ 4،139960310456010232‬مـورخ ‪ 1399-07-12‬کـه در هیـات موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی منطقه ‪ 2‬سـاری تصرفات مالکانـه ربابه جعفر‬ ‫زاده مشـهدی کال و جاویـد صفـری ثانـی فرزنـد حسـین و شـعبان بشـماره‬ ‫ملـی ‪2091945651‬و‪ 2090220562‬هـر یـک نسـبت به سـه دانگ مشـاع‬ ‫ششـدانگ یـک قطعه زمین بـا بنای احداثی بمسـاحت ‪125‬متر مربـع از ‪31‬‬ ‫اصلـی واقـع در قریـه قـرق بخـش ‪ 2‬ثبت سـاری لذا بـه منظور اطلاع عموم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی میشـود در صورتیکه اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت اعتراضـی داشـته باشـند میتواننـد از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن اگهـی بمدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم پس‬ ‫از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود‬ ‫را مرجـع قضایـی تقدیم نمایند‪.‬بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور‬ ‫و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399-08-19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399-09-04 :‬‬ ‫م الف‪19906845:‬‬ ‫حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫حـوزه ثبتی شهرسـتان سـاری برابـر اراء‬ ‫شـماره های ‪139960310456008589‬‬ ‫و ‪ 139960310456008750‬مورخـه‬ ‫‪ 1399-06-01‬و ‪ 1399-06-03‬کـه‬ ‫در هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی منطقـه ‪ 2‬سـاری تصرفـات مالکانه‬ ‫سـید مهـران موسـوی و احمـد کـردان‬ ‫فرزنـد سـید ربیـع و حسـینعلی بشـماره‬ ‫ملـی ‪ 2161739328‬و ‪2092099396‬‬ ‫نسـبت به سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 211،90‬متـر مربـع قسـمتی‬ ‫از پلاک ‪ 1622‬فرعـی از ‪ 144‬اصلـی‬ ‫واقـع در قریـه پـل گـردن بخـش ‪ 3‬ثبـت‬ ‫سـاری خریـداری مـع الواسـطه از‬ ‫مسـلم امینـی مالـک رسـمی‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی میشـود در‬ ‫صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیت اعتراضی داشـته باشـند میتوانند‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بمـدت دو‬ ‫مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم‬ ‫پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک ماه‬ ‫از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود‬ ‫را مرجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪.‬بدیهـی‬ ‫اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و‬ ‫عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪1399-09-04 :‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت دوم‪1399-09-19 :‬‬ ‫م الف‪19907373:‬‬ ‫حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک منطقه دو ساری‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫یک روز با شهدا‬ ‫سه شنبه ‪ 4 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪756‬‬ ‫خبر‬ ‫حق شناس مسئول بسیج رسانه سپاه کربالی مازندران در دیدار با روزنامه کرانه شمال خبر داد‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد مازندران‪:‬‬ ‫مشکل اب و فاضالب مددجویان در مسکن‬ ‫مهر میارکال رفع می شود‬ ‫اجرای طرح یک روز با شهدا در رسانه های استان‬ ‫امسال این جشنواره در ابعاد گسترده و بهتری‬ ‫برگزار خواهد شد و عالوه بر منتخبین بخش های‬ ‫جشنواره از رسانه های فعال تر در جشنواره هم‬ ‫تقدیر خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امداد مازندران گفت‪ :‬مشـکل کنتور اب و فاضالب مددجویان در مسـکن‬ ‫مهـر میـارکالی سـاری برطرف و تا عیـد این واحدها تحویل می شـود‪.‬‬ ‫حجـت االسلام بشـیر عالیشـاه در گفتگـو یی بـا اظهـار اینکـه در زمینه لوله کشـی اب و‬ ‫فاضلاب مسـکن روسـتایی و کنتـور اب و فاضلاب و مسـکن میـارکال برنامه ریزی شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬اب و فاضلاب اسـتان وعـده مسـاعد بـرای حل این مسـائل داده اسـت‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به مشـکل مسـکن میارکال گفت‪ :‬در این مسـکن ‪ ۱۶۰‬پروانه برای مددجویان‬ ‫کمیتـه امـداد صـادر شـده اسـت و مقرر شـد کنتـور اب به صـورت رایگان بلـوک به بلوک‬ ‫به خانوارها داده شـود‪.‬‬ ‫وی دربـاره طـرح هـر کارمنـد یـک حامـی معنـوی در اسـتان گفـت‪ :‬در قالـب ایـن طـرح‬ ‫پیگیری هـای الزم بـه عمـل امـد و برخـی از ادارات نماینـده ای بـه کمیتـه امـداد معرفـی‬ ‫کـرده اند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۸۳‬هزار خانوار نیازمند در مازندران تحت پوشش کمیته امداد هستند‪.‬‬ ‫در روزهای کرونایی کارت بانکی خود را‬ ‫جایگزین وجـه نقد کنید‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ عبدالمهـدی حـق شـناس‬ ‫مسـئول سـازمان بسـیج رسـانه سـپاه کربالی مازندران‬ ‫بـه مناسـبت هفتـه بسـیج و قدردانـی از تلاش رسـانه‬ ‫هـای انقالبـی با حضـور در دفتر کرانه شـمال بـه اتفاق‬ ‫محسـن هدایتـی مسـئول بسـیج رسـانه سـاری حضور‬ ‫پیـدا کـرد و ضمن بازدیـد از این دفتر رسـانه ای با مهم‬ ‫دانسـتن کارکرد رسـانه هـا در این برهه از تاریخ رسـانه‬ ‫هـا را سـربازان جنـگ نرم دانسـت و گفت‪ :‬رسـانه های‬ ‫مازنـدران همواره در حفظ و نشـر دسـتاوردهای انقالب‬ ‫اسلامی‪ ،‬سـپاه و بسیج کوشـا بوده و تزریق کننده امید‬ ‫و عامـل افزایـش کارامدی نظـام بودند‪.‬‬ ‫وی بـا اظهـار اینکـه رسـانه هـا در اجرای منویـات مقام‬ ‫معظـم رهبـری مبنـی بـر مقابلـه بـا تهدیـدات نـرم‬ ‫اسـتکبار جهانـی گام بردارند از اجـرای طرح"یک روز با‬ ‫شـهدا" با همکاری رسـانه های اسـتان خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫در ایـن طـرح ابتـدا شـهدای شـاخص رسـانه و سـپس‬ ‫شـهدای حرم و سـرداران و دیگر شـهدا در روزنامه های‬ ‫اسـتان در ابعـاد مختلـف معرفی خواهند شـد‪.‬‬ ‫حق شـناس همچنین رسـانه های اسـتان را به شـرکت‬ ‫گسـترده تر در جشـنواره ابوذر فراخواند و گفت‪ :‬امسـال‬ ‫این جشـنواره در ابعاد گسـترده و بهتـری برگزار خواهد‬ ‫شـد و علاوه بـر منتخبیـن بخـش هـای جشـنواره از‬ ‫رسـانه هـای فعـال تـر در جشـنواره هم تقدیـر خواهد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ولی پور خبر داد؛‬ ‫جذب بیشترین دانشجو در رشته های‬ ‫غیرپزشکی در دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫قائم شهر‬ ‫سرپرسـت دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫واحـد قائم شـهر گفـت‪ :‬ایـن واحد‬ ‫دانشـگاهی بیشـترین دانشجو را در‬ ‫رشـته های غیرپزشـکی در نیمسال‬ ‫نخسـت ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬جـذب کرد‪.‬‬ ‫پیمـان ولی پـور در گفتگـو بـا خبرنـگار‬ ‫خبرگـزاری انـا در قائم شـهر درباره جذب‬ ‫دانشـجو در دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد‬ ‫قائم شـهر در ترم نخسـت سـال تحصیلی‬ ‫جدیـد اظهار کـرد‪ :‬این واحد دانشـگاهی‬ ‫بـا بیـش از ‪ ۲۲۰‬رشـته غیرپزشـکی در‬ ‫مقاطـع کاردانـی تـا دکتـری تخصصـی‬ ‫در زیرگروه هـای علـوم انسـانی‪ ،‬علـوم‬ ‫پایـه‪ ،‬فنی و مهندسـی‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬منابع‬ ‫طبیعـی‪ ،‬هنـر و معمـاری مانند گذشـته‬ ‫بیشـترین دانشـجو را بیـن دانشـگاه های‬ ‫اسـتان مازنـدران در نیمسـال نخسـت‬ ‫‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬جـذب کـرد‪.‬‬ ‫وی در پاسـخ بـه اینکـه دانشـگاه ازاد‬ ‫اسلامی واحـد قائم شـهر از لحـاظ‬ ‫رتبه هـای بین المللـی در چـه جایگاهـی‬ ‫قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬عنـوان کـرد‪ :‬از جمع‬ ‫‪ ۱۵۷‬دانشـگاه و موسسه ایرانی‪ ۲۹ ،‬واحد‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی طبـق رتبه بندی از‬ ‫سـوی پایـگاه رسـمی و معتبـر سـایمگو‬ ‫رده بنـدی جهانـی‪ ،‬ایـن واحد دانشـگاهی‬ ‫بـا رتبـه ‪ ۷۵۸‬در جایـگاه سـوم دانشـگاه‬ ‫ازاد اسلامی کشـور و رتبـه ‪ ۵۲‬از کل‬ ‫دانشـگاه های کشـور جـای گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫سرپرسـت دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد‬ ‫قائم شـهر بـه انـا گفـت‪ :‬بیـن اسـتادان‬ ‫هیئـت علمـی اسـتان مازنـدران اعـم از‬ ‫دانشـگاه های دولتـی‪ ،‬ازاد‪ ،‬پیـام نـور و‬ ‫غیرانتفاعی اسـتادان این واحد دانشگاهی‬ ‫رتبـه هشـت را بعـد از دانشـگاه مازندران‬ ‫و دانشـگاه نوشـیروانی بابل کسـب کردند‬ ‫و بیـن ‪ ۱۰۰‬اسـتاد برتـر دانشـگاه ازاد‬ ‫اسلامی کشـور پنـج اسـتاد قائم شـهری‬ ‫در نظـام رتبه بنـدی ارجادهـی اسـکوالر‬ ‫گـوگل جـای گرفتنـد‪.‬‬ ‫ولی پـور خاطرنشـان کـرد‪ :‬دانشـگاه ازاد‬ ‫اسلامی واحـد قائم شـهر بـا بیـش از یک‬ ‫هـزار و ‪ ۶۰۰‬مقاله ‪ ISI‬و علمی پژوهشـی‬ ‫وزارتیـن دارای نمایـه ‪ ISC‬دارد‪.‬‬ ‫سرپرسـت دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد‬ ‫قائم شـهر عنـوان کرد کـه به تازگـی علی‬ ‫شـکوهی راد عضـو هیئـت علمـی گـروه‬ ‫مهندسـی شـیمی و علـی ابراهیم نـژاد‬ ‫عضـو هیئـت علمـی گـروه ریاضیـات و‬ ‫امـار در فهرسـت دو درصد دانشـمندان و‬ ‫نخبـگان برتر جهـان قرار گرفتنـد و برای‬ ‫ایـن دانشـگاه افتخارافریـن شـدند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش انـا; دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫واحـد قائم شـهر با بیش از ‪ ۹۰‬ازمایشـگاه‬ ‫پیشـرفته و اموزشـی ‪ ۱۳‬هکتـار‬ ‫مزرعـه و مجتمـع کشـت و صنعـت بـا‬ ‫زیرسـاخت های پـرورش مـرغ گوشـتی‪،‬‬ ‫اسـتخر گرمابی‪ ،‬اسـتخر سـردابی‪ ،‬تولید‬ ‫مـاده ضدعفونـی دسـت و ماسـک ویـژه‬ ‫جلوگیـری از شـیوع کرونـا و نخسـتین‬ ‫پـارک علمـی و فنـاوری دانشـگاه ازاد‬ ‫اسلامی زیـر نظـر ریاسـت جمهـوری‬ ‫بالغ بـر ‪ ۳۰‬واحـد فناور همچنـان پیش رو‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫رییس دادگستری ودادستان جدید‬ ‫شهرستان گلوگاه معارفه شدند‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی دادگسـتری‬ ‫مازنـدران‪ ،‬در ایـن اییـن‪ ،‬رییـس کل‬ ‫دادگسـتری اسـتان‪ ،‬ضمـن گرامیداشـت‬ ‫هفتـه بسـیج اظهـار داشـت‪ :‬درشـرایط‬ ‫کنونـی‪ ،‬بیـش از هـر زمـان دیگـری بـه‬ ‫تفکـر‪ ،‬منـش و رفتـار و عمـل بسـیجی نیاز‬ ‫داریـم و بایـد درهمه حـوزه هـای کاری در‬ ‫خدمتگـزاری‪ ،‬مجاهـدت و تفکـر و عمـل‬ ‫بسـیجی داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫حجـت االسلام والمسـلمین اکبـری‬ ‫همچنیـن در ادامـه بابیـان اینکـه فسـاد به‬ ‫هرشـکل و میـزان در اسـتان قابـل پذیرش‬ ‫نیسـت خاطرنشـان کـرد‪:‬در اسـتانی کـه‬ ‫بیـش از ‪ ۱۰‬هـزار شـهید تقدیـم انقلاب‬ ‫کـرده اسـت‪ ،‬نبایـد مـردم شـاهد هیچگونه‬ ‫فسـادی باشـند و واکنـش دسـتگاه قضایی‬ ‫اسـتان نسـبت بـه فسـاد اداری‪ ،‬مالـی و‬ ‫تضییـع امـوال عمومـی‪ ،‬سـریع ‪،‬قاطـع‬ ‫وبازدارنـده خواهـد بـود‪.‬‬ ‫عالـی ترین مقـام قضایـی اسـتان دربخش‬ ‫دیگری ازسـخنان خود بر صـدور ارا محکم‪،‬‬ ‫مسـتدل وموجـه تاکیـد کـرد وگفـت‪ :‬اطاله‬ ‫دادرسـی موجب بسـیاری ازمفسـده ها می‬ ‫شـود بنابرایـن یکـی ازبهتریـن راهکارهـا‬ ‫بـرای از بیـن بـردن این مسـایل‪ ،‬رسـیدگی‬ ‫بهنـگام و در زمان درسـت اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـرای صـدور ارا‪ ،‬وقـت بگذارید‬ ‫و توجـه داشـته باشـید ارا مسـتند‪ ،‬موجـه‬ ‫ومسـتدل باشـد تـا وقتـی رای بـه دسـت‬ ‫مـردم رسـید‪ ،‬بداننـد بـه چـه دلیـل‬ ‫مشـخصی محکـوم شـده انـد‪ ،‬ارا بایـد هـم‬ ‫اسـتناد داشـته باشـد هـم اسـتدالل و هـم‬ ‫موجـه باشـد‪.‬‬ ‫شـایان ذکر اسـت‪ ،‬دراین مراسـم از زحمات‬ ‫وخدمـات سـید محمـد سـلیم بهرامـی‪-‬‬ ‫رئیس پیشـین دادگسـتری گلـوگاه تقدیر‬ ‫و‪-‬علی نیـازی اوریمی بعنـوان رئیس جدید‬ ‫دادگسـتری گلـوگاه معرفی شـد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت‪ ،‬علـی نیـازی اوریمـی پیش‬ ‫ازایـن معـاون دادسـتان شهرسـتان نـکا‬ ‫بود‪.‬همچنیـن درایـن مراسـم ازخدمـات‬ ‫عشـقی دادستان پیشین شهرسـتان گلوگاه‬ ‫نیـز قدردانـی و ابوالقاسـم کیانـی بعنـوان‬ ‫دادسـتان جدیـد معرفـی شـد‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫کاهش خطر سیالب در مازندران‬ ‫مدیـرکل مدیریـت بحـران مازنـدران گفت‪:‬با توجه‬ ‫بـه الیروبـی های مکرر امـکان سـیل رودخانه ها و‬ ‫مناطـق سـیل خیـز کاهش پیـدا کرده اسـت‪..‬علی‬ ‫اصغـر احمـدی در گفـت و گو با ایسـنا با اشـاره به‬ ‫اسـیب سـیل مهـر ‪ ۹۷‬در غـرب مازنـدران و پـس‬ ‫از ان در سـوادکوه اظهارکـرد‪ :‬در ایـن راسـتا تمـام‬ ‫مباحـث الیروبـی رودخانه ها در نقـاط پر خطر در‬ ‫دسـتور کار قـرار گرفت‬ ‫وی افـزود‪ :‬الیروبی هـا همچنـان در حـال انجـام‬ ‫اسـت و از ایـن جهـت بـا توجـه بـه الیروبـی های‬ ‫مکـرر امـکان سـیل رودخانـه هـا و مناطـق سـیل‬ ‫خیـز کاهـش پیـدا کـرده اسـت‪.‬مدیرکل مدیریت‬ ‫بحـران مازندران تصریـح کرد‪ :‬البتـه الیروبی انجام‬ ‫شـده بـه ایـن مفهـوم نیسـت کـه مـا اصال سـیل‬ ‫نخواهیـم داشـت امـا تمام تلاش برای پیشـگیری‬ ‫از وقـوع طغیـان رودخانـه ها و سـیل انجام شـد تا‬ ‫کنترل شـده تـر باشـد‪.‬احمدی ادامـه داد‪ :‬در حال‬ ‫حاضـر نیـز با توجـه به بارش هـای مکـرر در چند‬ ‫روز گذشـته و اکنـون‪ ،‬بـه دلیل تمهیـدات در نظر‬ ‫گرفتـه شـده میـزان اب گرفتگـی در شـهرهای‬ ‫مازنـدران بـه صفـر رسـید و رامسـر و تنکابـن کـه‬ ‫بیشـترین بـارش هـا را بـه خـود اختصـاص داده‬ ‫بودنـد هیچگونـه ابگرفتگـی معابـری گزارش نشـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا تاکیـد فرمانـداران شهرسـتان ها بر‬ ‫الیروبـی مـداوم در رودخانه ها‪ ،‬ایـن مهم همچنان‬ ‫در دسـتور کار قـرار گرفتـه و در حـال انجام اسـت‬ ‫و در نقـاط بحرانـی نیـز مسـئله الیروبـی جدی تر‬ ‫گرفته شـده است‪.‬‬ ‫اسـتفاده صحیـح از کارت بانکی همراه با رعایت دسـتورالعمل های بهداشـتی می تواند‬ ‫تـا حـد قابل توجهی احتمال شـیوع ویـروس را کاهش دهد‪.‬‬ ‫در روزهای کرونایی کارت بانکی خود را جایگزین وجـه نقد کنید‬ ‫دسـتگاه کارتخـوان یـا ‪ pos‬چـه بـه عنـوان خریـدار یـک کاال یـا خدمـات و چـه به‬ ‫عنـوان ارائـه دهنـده خدمـات و فروشـنده ایـن امـکان را فراهـم مـی اورد کـه بـدون‬ ‫نیـاز بـه وجـه نقـد و صرفا بـا کمـک کارت بانکی مبلغ مـورد نیـاز خـود را دریافت یا‬ ‫پرداخـت کنید‪.‬‬ ‫بنابرایـن اسـتفاده از دسـتگاه کارتخـوان مزایایـی را بـرای هـر دو گـروه خریـداران و‬ ‫فروشـندگان بـه همـراه دارد کـه قابـل توجه اسـت‪ .‬لذا شـهروندان محترم مـی توانند‬ ‫در انجـام امـور روزانه خـود از جمله مراجعه بـه بازارها‪ ،‬کارت بانکـی را جایگزین وجه‬ ‫نقـد کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل فرودگاه های مازندران‪:‬‬ ‫طرح جامع فرودگاهی در مازندران تدوین‬ ‫شده است‬ ‫سـعداله وطنخـواه در ائین تودیع‬ ‫و معارفـه مدیـر فـرودگاه نوشـهر‬ ‫گفـت‪ :‬طـی سـال های اخیـر‬ ‫درسـت از زمـان شـکل گیـری‬ ‫دولـت تدبیـر و امیـد تاکنـون‬ ‫اعتبـارات قابـل توجهـی بـرای‬ ‫توسـعه زیرسـاخت ها و تقویـت‬ ‫تجهیـزات بـه منظـور ارتقـای‬ ‫سـطوح پروازی و امنیت پرواز در‬ ‫جهـت رضایتمنـدی و اسـتقبال مسـافران در فـرودگاه نوشـهر هزینـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫وطـن خـواه بـا اشـاره به خدمات ‪ ۷۰‬سـاله فـرودگاه نوشـهر اظهار داشـت‪ :‬این شـهر‬ ‫بـه عنـوان قطب گردشـگری هرسـاله پذیـرای میلیون ها مسـافر و گردشـگر داخلی و‬ ‫خارجی اسـت و درسـال به طور میانگین حدود ‪ ۹۰۰‬سـورتی پرواز و جابجایی دسـت‬ ‫کـم ‪ ۹۰‬هـزار مسـافر از طریق این فـرودگاه انجـام می گیرد‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول اسـتانی بـا اشـاره به شـیوع یکباره ویـروس کرونـا و نیز تاثیـر منفی ان‬ ‫روی صنعـت هوانـوردی و فرودگاه هـای کشـور ابـراز امیـدواری کـرد کـه بـا رعایـت‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی و همراهـی مـردم بـرای مقابلـه با ایـن ویروس شـاهد اجرای‬ ‫طرح هـای تدویـن شـده از جملـه طـرح جامـع فرودگاهـی در فرودگاه هـای مازندران‬ ‫و نوشـهر باشیم‪.‬‬ ‫سـیدمرتضی حسـینی که پیش از این عهده دار مسـئولیت رئیس فناوری و مخابرات‬ ‫اداره کل فرودگاه هـای خراسـان رضـوی بود به عنـوان مدیر فرودگاه نوشـهر معرفی و‬ ‫از تالش هـای اکبر فریفته مدیر سـابق فرودگاه نوشـهر تقدیر شـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫سه شنبه ‪ 4 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪756‬‬ ‫مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران‪:‬‬ ‫تعطیلی خبازیهای متخلف در صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا‬ ‫کلیـه واحـد هـای خبـازی اسـتان موظـف‬ ‫بـه رعایـت و اجـرای کامـل پروتـکل هـای‬ ‫بهداشـتی ابالغـی از سـوی دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی مـی باشـند‪.‬‬ ‫مدیـر کل غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان مازندران‬ ‫بـا بیـان اینکـه رعایت نـکات بهداشـتی در نانوائی ها‬ ‫مـی توانـد اطمینـان از سلامت نـان را افزایـش دهد‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬بـا توجـه بـه پیـک شـیوع کرونـا در‬ ‫اسـتان اجـرای پروتـکل هـای بهداشـتی و همچنین‬ ‫رعایـت فاصلـه اجتماعی در زمان دریافت نان توسـط‬ ‫شـهروندان و نحوه رعایت مسـائل بهداشـتی فردی و‬ ‫عمومـی توسـط متصدیـان و کارکنـان واحـد خبازی‬ ‫مـی توانـد بـه عنـوان اقدامـات پیشـگیرانه از ابتالی‬ ‫هموطنـان بـه ایـن بیماری باشـد ‪.‬‬ ‫عباسـعلی وفائـی نـژاد بـا بیان اینکـه افراد شـاغل در‬ ‫نانوائـی در صورت داشـتن عالیم ابتلا هرگز به محل‬ ‫کار خـود مراجعه نکنند عنوان کرد ‪ :‬کارکنان شـاغل‬ ‫در خبازی ها باید از ماسـک و کاله مناسـب اسـتفاده‬ ‫کننـد و تمامی تجهیـزات نانوائی و سـطوحی که نان‬ ‫روی ان قـرار مـی گیـرد بـه صـورت روزانـه و قبل از‬ ‫شـروع کار ضـد عفونـی و گند زدایی شـود ‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد ‪ :‬واحدهـای خبازی ضـرورت دارد تا‬ ‫حـد امـکان از دسـتگاه کارتخـوان جهـت جلوگیـری‬ ‫از تبـادل پـول نقـد اقـدام کـرده و در صـورت ارائـه‬ ‫پـول نقد توسـط مشـتری از پنس جهـت جابه جایی‬ ‫اسـتفاده گردد‪.‬‬ ‫دبیـر کارگـروه ارد و نان اسـتان تصریح کـرد ‪ :‬در هر‬ ‫واحـد صنفـی خبـازی یک نفـر به عنـوان فروشـنده‬ ‫‪ ،‬صرفـاً بـرای اخـذ وجـه بایـد حضـور داشـته باشـد‬ ‫و ایـن فـرد در فراینـد تولیـد و توزیـع نـان نبایـد‬ ‫دخالـت نمایـد ‪.‬وی جلوگیـری از ورود افـراد متفرقـه‬ ‫بـه داخـل واحد صنفـی‪ ،‬شستشـوی مکرر دسـت ها‬ ‫هـر نیم سـاعت یکبـار و اسـتحمام روزانـه کارکنان و‬ ‫شستشـوی لبـاس ان هـا را از دیگـر نکات بهداشـتی‬ ‫دانسـت کـه کلیـه خبازیها موظـف به اجـرای ان می‬ ‫باشـند ‪.‬مدیـر کل غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان‬ ‫مازنـدران بـا اشـاره بـه اینکـه عـدم رعایـت پروتکل‬ ‫هـای بهداشـتی در خبـازی هـا مـی توانـد سلامت‬ ‫شـهروندان را بـه مخاطـره انـدازد اظهـار داشـت ‪ :‬در‬ ‫طـرح تشـدید نظـارت و بازرسـی بـر خبـازی هـا در‬ ‫صـورت عـدم رعایـت پروتکلهـای بهداشـتی مرتبـط‬ ‫بـا ویـروس کرونـا توسـط نانوایـان در مرحلـه اول به‬ ‫واحـد صنفـی متخلـف تذکـر داده خواهـد شـد و در‬ ‫صـورت تکرار با اعالم دسـتگاههای نظارتـی و ذیربط‬ ‫از جملـه اداره صمـت و دانشـگاه علـوم پزشـکی ‪،‬‬ ‫اداره غلـه نسـبت بـه تعطیلـی و قطـع سـهمیه واحد‬ ‫متخلـف و اختصـاص ان بـه نزدیـک تریـن خبـازی‬ ‫در طرح تشدید نظارت‬ ‫و بازرسی بر خبازی ها‬ ‫در صورت عدم رعایت‬ ‫پروتکلهای بهداشتی‬ ‫مرتبط با ویروس کرونا‬ ‫توسط نانوایان در مرحله‬ ‫اول به واحد صنفی متخلف‬ ‫تذکر داده خواهد شد و‬ ‫در صورت تکرار با اعالم‬ ‫دستگاههای نظارتی و‬ ‫ذیربط از جمله اداره صمت‬ ‫و دانشگاه علوم پزشکی ‪،‬‬ ‫اداره غله نسبت به تعطیلی‬ ‫و قطع سهمیه واحد متخلف‬ ‫و اختصاص ان به نزدیک‬ ‫ترین خبازی منطقه اقدام‬ ‫خواهد کرد ‪.‬‬ ‫منطقـه اقـدام خواهـد کرد ‪.‬‬ ‫وفایـی نـژاد همچنیـن خاطـر نشـان کـرد ‪ :‬طـرح‬ ‫تشـدید نظـارت و بازرسـی بـر واحدهـای خبـازی به‬ ‫منظـور چگونگـی اجـرای پروتـکل هـای بهداشـتی‬ ‫پیشـگیری و کنتـرل بیمـاری کرونـا در کنـار سـایر‬ ‫اقدامـات و بازرسـیهای ذاتـی دسـتگاههای مرتبط از‬ ‫جمله دانشـگاه علوم پزشـکی و اداره صمت در سـطح‬ ‫شهرسـتانها در حـال اجـرا مـی باشـد ‪.‬‬ ‫از نیمه دوم اذر به هر واحد خبازی از‬ ‫یک کارخانه ارد اختصاص می یابد‬ ‫بـر اسـاس گـزارش کرانـه شـمال‪ ،‬مدیـر کل غلـه‬ ‫و خدمـات بازرگانـی اسـتان همچنیـن در جلسـه‬ ‫کمیتـه تخصصـی کارگـروه گنـدم ‪ ،‬ارد و نـان‬ ‫اسـتان با اشـاره بـه مهمتریـن تصمیم گیـری های‬ ‫حـوزه گنـدم ‪ ،‬ارد و نـان اسـتان اظهـار داشـت‪ :‬بـه‬ ‫منظـور سـاماندهی و یکنواخـت کـردن کیفیـت ارد‬ ‫کارخانجات ارد سـازی اسـتان و ارائـه ارد با کیفیت‬ ‫بـه خبـازی ها از نیمـه دوم اذر ماه سـالجاری به هر‬ ‫واحـد صنفـی صرفـاً از یـک کارخانـه ‪ ،‬ارد تحویـل‬ ‫خواهد شـد ‪.‬‬ ‫عباسـعلی وفائـی نـژاد بـا بیـان اینکـه گنـدم بـا‬ ‫کیفیـت و یکنواختـی بـه کارخانـه هـای ارد سـازی‬ ‫ارائـه مـی گـردد تصریـح کـرد‪ :‬اختلاف در کیفیت‬ ‫ارد کارخانجـات بـه هیـچ عنـوان قابـل پذیـرش‬ ‫نیسـت و مـی بایسـت ارد بـا کیفیت بـه واحد های‬ ‫خبـازی اسـتان تحویـل گـردد‪.‬‬ ‫دبیـر کارگـروه ارد و نـان اسـتان از کسـر یـا قطـع‬ ‫سـهمیه کارخانجاتـی کـه ارد بـا کیفیـت پاییـن‬ ‫تولیـد مـی کننـد خبـر داد و گفـت ‪ :‬در صورتی که‬ ‫کارخانجـات نسـبت بـه نوسـازی تجهیـزات و ارتقاء‬ ‫کیفیـت ارد تولیـدی خـود اقـدام نکننـد و کیفیـت‬ ‫ارد ان هـا مـورد رضایـت خبـازان و همچنین تایید‬ ‫دسـتگاه هـای ذیربـط از جملـه دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی ‪ ،‬اداره کل اسـتاندارد و غلـه نباشـد ارد‬ ‫ایـن کارخانجـات کسـر و بـه کارخانجاتـی کـه ارد‬ ‫مناسـب و بـا کیفیتـی تولیـد مـی کننـد اختصـاص‬ ‫داده ‪ ،‬خواهـد شـد ‪.‬وفائـی نـژاد اختصـاص ارد‬ ‫تولیـدی چند کارخانـه به یک واحد خبـازی را ظلم‬ ‫بـه کارخانجاتـی کـه ارد بـا کیفیت تولیدمـی کنند‬ ‫عنـوان کـرد و گفـت ‪:‬در طـرح تامین ارد هـر واحد‬ ‫خبـازی تنهـا از یـک کارخانـه ارد سـازی ‪ ،‬واحـد‬ ‫هـای تولیـدی کـه ارد بـا کیفیـت پاییـن ارائـه می‬ ‫کننـد ملـزم به ارتقـاء کیفیـت ارد خود می باشـند‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد ‪ :‬در راسـتای ارتقـاء کیفیـت ارد‬ ‫و نـان اسـتان بـا کارخانجاتـی کـه بـا عـدم رعایـت‬ ‫اصـول اسـیابانی بـه تولیـد ارد بـدون کیفیـت و یـا‬ ‫همچنیـن نـول کشـی ازگنـدم یارانـه ای اقـدام می‬ ‫کننـد برخـورد هـای جـدی و قانونی همچون کسـر‬ ‫یـا قطـع سـهمیه بـا متخصصین صـورت مـی گیرد‪.‬‬ ‫مدیـر کل غلـه و خدمـات بازرگانی اسـتان مازندران‬ ‫در ادامـه بـه طرح ویـژه نظارت و بازرسـی بـر واحد‬ ‫هـای خبـازی اشـاره کـرد و گفـت ‪ :‬بـا هماهنگـی‬ ‫هـای بعمـل امـده در صـورت گـزارش اکیـپ هـای‬ ‫بازرسـی هرگونـه تعطیلـی خودسـرانه و یـا کسـری‬ ‫ارد خبـازی هـا ‪ ،‬بـا معرفـی واحـد هـای مختلـف‬ ‫بـه تعزیـرات حکومتـی برخـورد جـدی و قانونی در‬ ‫کوتـاه تریـن زمـان ممکـن انجـام خواهد شـد‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران در نشست ویدئو کنفرانسی با مدیران شهرستان ها تاکید کرد‪:‬‬ ‫ضرورت انعطاف پذیری در برنامه ها متناسب با شرایط زیست بوم جدید‬ ‫مدیـرکل امـوزش وپـرورش مازنـدران‬ ‫گفـت‪ :‬در حالی کـه در شـرایط کرونایی‬ ‫با زیسـت بوم جدیـدی روبرو شـده ایم‪،‬‬ ‫بایـد متناسـب با ایـن شـرایط در اتخاذ‬ ‫تصمیمـات و اجرای برنامه هـا از انعطاف‬ ‫پذیـری الزم بـر اسـاس ایـن شـرایط‬ ‫برخوردار باشـیم‪.‬‬ ‫به گزارش اداره اطالع رسـانی و روابط عمومی‬ ‫امـوزش و پـرورش مازندران؛ علیرضا سـعدی‬ ‫پور در نشسـت شـورای معاونیـن اداره کل که‬ ‫بـا حضور ویدئو کنفرانسـی مدیران و روسـای‬ ‫امـوزش و پـرورش شهرسـتان ها و مناطـق‬ ‫اسـتان برگزار شـد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در کم سابقه‬ ‫تریـن شـرایط طول تاریـخ به سـر می بریم که‬ ‫شـاید بتـوان گفـت هیـچ گاه در طـول تاریـخ‬ ‫رخ نـداده و امـروز انسـان بـا موقعیـت بسـیار‬ ‫پیچیـده ای روبرو شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت انعطاف پذیـری در‬ ‫برنامه هـا متناسـب بـا شـرایط زیسـت بـوم‬ ‫جدیـد‪ ،‬افـزود‪ :‬حـال کـه در چنین شـرایطی‬ ‫امـوزش مـا دسـتخوش تغییـر شـده‪ ،‬بایـد‬ ‫متناسـب بـا ایـن زیسـت بـوم تصمیمـات و‬ ‫برنامه هـا را اجرایـی کـرده و اقتضائـات ایـن‬ ‫شـرایط را در نظـر بگیریـم‪ .‬دیگـر نمی توانیـم‬ ‫همچون گذشـته همـه تصمیمات را براسـاس‬ ‫شـرایط نرمال اتخـاذ کنیم‪ .‬اکنـون در فضایی‬ ‫به سـر می بریـم کـه بسـیاری از شـاخص های‬ ‫متـداول امـوزش و پـرورش دچـار دگرگونـی‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش وپـرورش مازنـدران نیـاز‬ ‫مبـرم ایـن شـرایط را تالش مـداوم‪ ،‬کار تیمی‬ ‫و اسـتفاده از خالقیـت هـا ذکر کـرده و گفت‪:‬‬ ‫در این شـرایط هیـچ معجـزه ای رخ نمی دهد؛‬ ‫معجـزه خودمان هسـتیم و بایـد در هر لحظه‬ ‫و هـر نقطـه ای بـا تصمیمـات عملـی بـه دل‬ ‫مشـکالت رفته و گرهی بگشـاییم‪ .‬اینکه دائما‬ ‫از ضعف هـا و کمبودهـا گفتـه و کاری نکنیـم‬ ‫فایـده ای نـدارد‪ .‬بایـد بـا نـواوری و خالقیـت‪،‬‬ ‫اسـتفاده از خـرد جمعـی‪ ،‬هماهنگـی درون‬ ‫و بـرون سـازمانی‪ ،‬و هوشـیاری مضاعـف بـه‬ ‫دنبـال خلـق نتایـج جدید باشـیم‪.‬‬ ‫سـعدی پـور هوشـیاری و نظـارت حداکثـری‬ ‫را از مهم تریـن گزاره هـای تاثیرگـذار در‬ ‫ایـن شـرایط عنـوان کـرده و افـزود‪ :‬بایـد‬ ‫در تمـام حوزه هـا اعـم از امـوزش‪ ،‬مباحـث‬ ‫تربیتـی‪ ،‬رسـانه ها‪ ،‬فضـای مجـازی و دیگـر‬ ‫مـوارد نظـارت داشـته باشـیم و قبـل از روی‬ ‫دادن برخـی اتفاقـات نامناسـب‪ ،‬از وقـوع ان‬ ‫جلوگیـری کنیـم‪ .‬یکـی از همیـن مـوارد در‬ ‫چنـد روز اخیـر رخ داده کـه فیـش حقوقـی‬ ‫جعلـی در فضـای مجازی منتشـر شـده که به‬ ‫هیـچ عنـوان صحت نداشـته و ما بایـد در این‬ ‫مـوارد بسـیار هوشـیارانه عمـل کنیـم‪.‬‬ ‫وی از اقتصائـات مهـم ایـن شـرایط را ارتبـاط‬ ‫موثـر بـا اولیـای دانش امـوزان دانسـته و‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬در چنیـن شـرایطی کـه‬ ‫دانش امـوزان مـا دائمـا در خانه هـا بـه سـر‬ ‫می برنـد نیاز به مشـاوره صد چندان احسـاس‬ ‫می شـود‪ .‬مدیـران و روسـای محتـرم بحـث‬ ‫«صـدای مشـاور» را بـه صـورت جـدی دنبال‬ ‫کننـد تـا خانواده هـا و دانش امـوزان بتواننـد‬ ‫از خدمـات مشـاوره ای بـه صـورت تلفنـی و‬ ‫مجـازی بهره منـد شـوند‪ .‬صـدای مشـاور باید‬ ‫بتواند به پایین ترین سـطوح پاسـخگو باشـد و‬ ‫حتـی از دورتریـن مناطـق بتواننـد از خدمات‬ ‫ان اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت و مهندسی‬ ‫شبکه حمل و نقل شهرداری‬ ‫ساری‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫کجا شد ان گشایش ها‬ ‫کجا شدان گشاینده؟!‬ ‫ایـن روز هـا کـه قیمت تخـم مرغ بـه قیمت‬ ‫مرغ رسـیده اسـت و قیمت گوشـی به قیمت‬ ‫خـودرو و قیمـت خـودرو بـه قیمـت خانـه و‬ ‫قـس علـی هـذا ‪ ...‬خلـق اهلل همـه در کوچـه‬ ‫و خیابـان شـاکی هسـتند و زیـر لـب غرغـر‬ ‫مـی کننـد کـه « کجـا شـد ان گشـایش ها‬ ‫کجـا شـد ان گشـاینده؟!» و باقی داسـتان ‪...‬‬ ‫یعنی اگر ملت حال و حوصله داشـته باشـند‬ ‫حاضرنـد بـا رعایـت پروتـکل های بهداشـتی‬ ‫جـا پـای جناب جاناتان لی ریچـارد بگذارند‬ ‫و شـبانه روز شـکایت کنند! ایشان که معرف‬ ‫حضورتـان هسـتند؟! ایـن بابـا رکـورددار‬ ‫شـکایت اسـت و از چـاک دیـوار گرفتـه تـا‬ ‫رئیـس جمهـور مملکـت از همـه شـکایت‬ ‫کـرده اسـت! اصل سـند را ارائه مـی کنیم تا‬ ‫یـک وقـت از ما شـاکی نشـود!‬ ‫جاناتـان لـی ریچـارد که براسـاس گزارشـات‬ ‫در زنـدان فـدرال در لکسـینگتون‪ ،‬کنتاکـی‬ ‫بـه سـر مـی بـرد بـا ‪ 4.000‬شـکایت رکورد‬ ‫بیشـترین شـکایت کننـده را در دنیـا بـه نام‬ ‫خـود ثبت کرده اسـت ‪ ،‬او از مردم ‪ ،‬کارکنان‬ ‫دولتـی و حتـی اعضای خانـواده اش همچون‬ ‫همسـر خود شـکایت کرده بود ‪ .‬بعـد از تمام‬ ‫ایـن شـکایات نوبـت گینـس بود که توسـط‬ ‫ایـن مرد مورد شـکایت قرار گیرد ؛ براسـاس‬ ‫گزارشـات جاناتـان بعـد از ثبـت نامـش بـه‬ ‫عنـوان دارنـده ایـن رکـورد در کتـاب گینس‬ ‫از گینـس هـم شـکایت کرد‪.‬‬ ‫مالحظـه فرمودیـد‪ ...‬البتـه بشـر از دیـر بـاز‬ ‫اهـل شـکوه و شـکایت بـوده و ایـن گیـس‬ ‫و گیـس کشـی هـا و شـکایت کـردن هـا‬ ‫موضـوع جدیـدی نیسـت و در ادوار گذشـته‬ ‫نیز مسـبوق به سـابقه بوده و اسـناد منظوم‬ ‫نشـان می دهند در ان زمان هم ملت شـاکی‬ ‫بودنـد ولـی بـا وجود داشـتن وقت کافـی ‪ ،‬از‬ ‫شـکایت به جایی نمی رسـیدند و سـعی می‬ ‫کردنـد زودتـر مصالحه کنند و بـه قولی «من‬ ‫نیـم شـاکی رضایـت مـی دهـم» و الـی اخر‪...‬‬ ‫بـر خلاف عمـو سـیفی ( سـرایدار مفخـم‬ ‫مدرسـه) مـا که حتـی از خودش هم شـاکی‬ ‫اسـت و دلـش بـا خـودش صاف نمی شـود و‬ ‫بعضـاً بـه خـودش بـد و بیـراه مـی گوید!‬ ‫بنـده خدا از دیروز که متوجه شـده سـازمان‬ ‫حمایـت از مصـرف کننـدگان بـه دلیـل‬ ‫دشـواری محاسـبه هزینـه السـتیک‪ ،‬قیمت‬ ‫گـذاری را بـه عهـده خـود السـتیک سـازان‬ ‫گذاشـته است و الستیک سـازان هم نامردی‬ ‫نکردنـد و بر اسـاس نامه ارسـالی به شـرکت‬ ‫هـای عضـو انجمـن صنفـی تایـر ایـران‪ ،‬بـه‬ ‫منظـور رفـاه حـال مصـرف کننـدگان(!) ‪50‬‬ ‫درصـد بـه قیمـت السـتیک اضافـه کردنـد‪،‬‬ ‫دچـار دمانـس عروقـی شـده اسـت و مـی‬ ‫گویـد اگـر مـا نخواهیـم سـازمان حمایـت از‬ ‫مصـرف کننـدگان از مـا حمایـت کنـد بایـد‬ ‫چـکار کنیـم و بـه کجـا شـکایت ببریـم؟!‬ ‫ایـن همـه دفتـر و دسـتک و بگیـر و ببنـد و‬ ‫کارمنـد و‪ ...‬بـرای حمایـت از مشـتریان بعـد‬ ‫گوشـت را دسـت گربـه مـی دهند تـا قیمت‬ ‫را خـودش تعییـن کنـد! شـرکت هـا هم که‬ ‫قیمت ها را دوال پهنا یا بیشـتر محاسـبه می‬ ‫کننـد و بعـد بـا تخفیـف بـه مشـتریان ارائه‬ ‫مـی کننـد‪ .‬در نهایـت هـم وقتـی کار خیلی‬ ‫بیـخ پیـدا مـی کنـد چنـد میلیـارد تومـان‬ ‫ناقابـل جریمـه مـی شـوند کـه پـول جریمه‬ ‫بـه جـای اینکه به مـردم بازگردانده شـود‪ ،‬به‬ ‫جیـب دولـت مـی رود و قیمت هـا هم تغییر‬ ‫نمـی کننـد؛ تـا بهانـه بعـدی بـرای افزایـش‬ ‫قیمـت فراهم شـود! خنـده دار نیسـت؟!‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!