روزنامه کرانه شمال شماره 755 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 755

روزنامه کرانه شمال شماره 755

روزنامه کرانه شمال شماره 755

‫مدیرکل اموزش و پرورش مازندران‪:‬‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬دو شنبه ‪ 3/‬اذر‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 755‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪5‬‬ ‫بندر امیراباد مبدا اصلی تامین‬ ‫کاالهای اساسی در منطقه‬ ‫تمامی مدارس در سه شهر قرمز کرونایی‬ ‫مازندران تعطیل است‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بـا همـکاری سـایر ارگان هـای ذیربـط و تاکیـدات دولـت محتـرم ‪ ،‬رونـد خـروج کاال از بنـدر تسـریع و‬ ‫ظرفیـت مناسـب بـرای تخلیـه کاالهای جدید فراهم شـده اسـت ‪.‬معاون امور بنـدری و اقتصـادی اداره کل‬ ‫بنادرودریانـوردی امیرابـاد بـه نقـش بـی بدیل این بنـدر در اقتصـاد منطقه اشـاره و اظهار داشـت در اینده‬ ‫نزدیـک بـا بهـره برداری از اسـکله رو ‪ -‬رو ریلی ‪ ،‬توسـعه حمـل و نقل کاال از طریق راه اهـن و افزایش تنوع‬ ‫کاال و ترانزیـت ان بـه کشـورهای حـوزه ‪ ، CIS‬افغانسـتان و عـراق بـه میـزان قابـل توجهی افزایش مـی یابد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫گوران‪ ،‬رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ساری‪:‬‬ ‫طرح های ترافیکی محدودیت های‬ ‫کرونایی در ساری با جدیت اجرا می شود‬ ‫بهره مندی از مزایای طرح ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل امـور مالیاتـی اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬پـروژه ابلاغ الکترونیـک اوراق مالیاتـی از‬ ‫تازه تریـن اقدامـات سـازمان اسـت کـه بـه منظـور توسـعه‬ ‫دولـت الکترونیـک و پیشـبرد اهـداف و برنامه های سـازمان‬ ‫در حـوزه مکانیزاسـیون فرایندهـا اجرایـی شـده و هـم‬ ‫اکنـون مودیـان سراسـر اسـتان بـا تاییـد و ارسـال فـرم‬ ‫الکترونیکـی «درخواسـت اسـتفاده از خدمـات الکترونیکـی‬ ‫ابلاغ و مدیریـت درخواسـت ها» کـه از طریـق ‪tax.gov.‬‬ ‫‪ ir‬در دسـترس قـرار گرفتـه‪ ،‬از ایـن خدمت نویـن بهره مند‬ ‫می شـوند‪.‬‬ ‫ابلاغ الکترونیـک بـه ایـن شـیوه اسـت کـه بـرای تمـام‬ ‫مودیـان‪ ،‬حسـاب کاربری ایجـاد و برای متقاضیان اسـتفاده‬ ‫از خدمات ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی"‪ ،‬اوراق تشـخیص‬ ‫و قطعـی مالیـات بر عملکـرد و ارزش افـزوده انان به محض‬ ‫صـدور در ایـن حسـاب کاربـری‪ ،‬بارگذاری می شـود‪.‬‬ ‫در ایـن شـیوه از مراحل مختلف اخذ مالیـات از ثبت نام کد‬ ‫اقتصـادی ‪ ،‬ارائـه اظهارنامـه مالیاتـی ‪،‬ارائه صـورت معامالت‬ ‫فصلـی‪ ،‬فهرسـت مالیات حقوق ‪،‬ثبـت اعتراضات وشـکایات‬ ‫‪،‬اسـتعالم بدهـی مالیاتـی بـه شـکل الکترونیکـی انجام می‬ ‫شـود کـه الکترونیکی شـدن فرایند ابالغ بخشـی از تکمیل‬ ‫ایـن فراینـد خواهـد بـود ‪.‬از مزایـای ابلاغ الکترونیکی می‬ ‫تـوان بـه کاهـش هزینه ها‪ ،‬عـدم مراجعه حضـوری ‪،‬کاهش‬ ‫هزینـه هـای جـاری ‪،‬صرفـه جوئـی در زمـان واگاهـی از‬ ‫میـزان مالیـات مـی توانـد به بهبـود فعالیت سـایر بخشـها‬ ‫منجـر شـود کـه در نهایت به تسـریع امـور و منجربه تکریم‬ ‫اربـاب رجـوع و رفاه حال شـهروندان با دسترسـی سـریع به‬ ‫اطالعـات برگـه ابالغی اشـاره کرد‪.‬‬ ‫در واقـع مـی تـوان بـه اهمیـت فراینـد ابلاغ در بخشـهای‬ ‫مختلـف نیـز اشـاره کـرد; به ایـن صورت کـه از ابلاغ برگه‬ ‫تشـخیص بـه مـودی تـا زمـان قطعیـت ان و حتـی ارجـاع‬ ‫پرونـده بـه اجرائیـات و مراحـل دیگـر نظیـر رای بـدوی و‬ ‫تجدیـد نظـر ابلاغ نقـش کلیـدی خواهـد داشـت کـه اگر‬ ‫فراینـد ابلاغ در هـر مرحلـه دچـار نقـص باشـد مـی تواند‬ ‫رویـه وصـول مالیـات را دچـار مشـکل نمایـد‪.‬‬ ‫پیـش از ایـن ابلاغ اوراق مالیاتـی بـه صـورت فیزیکـی و با‬ ‫مراجعـه بـه محل کسـب یـا اقامتـگاه قانونی شـخص انجام‬ ‫می گرفـت‪ .‬در ایـن شـیوه گاهـی بـه دلیـل نبود مـودی در‬ ‫محل‪ ،‬مشـکالتی برای مودیان و سـازمان بـ ه وجود می امد;‬ ‫بـه علاوه مـودی نیـز در مواردی مجبور می شـد بـه منظور‬ ‫پیگیـری وضعیـت ابلاغ اوراق مالیاتـی بـه ادارات مالیاتـی‬ ‫مراجعـه کنـد کـه این امـر زمینـه ترددهای غیرضـروری به‬ ‫ادارات را به وجـود مـی اورد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫خرب‬ ‫از لزوم به روزرسانی قوانین‬ ‫کارگری تا کمبود کارگر در‬ ‫مازندران‬ ‫ایـت اهلل محمدباقـر محمدی الئینـی نماینده ولی‬ ‫فقیـه در مازنـدران بعدازظهـر امـروز بـا اشـاره به‬ ‫گرامیداشـت هفته بسـیج‪ ،‬در جمع مدیران بسیج‬ ‫کارگـری از ان هـا با عنـوان کارگران بسـیجی یاد‬ ‫کـرده و اظهـار کـرد‪ :‬جهادگـران عرصـه جنـگ‬ ‫اقتصـادی و کارزار اقتصـادی امـروز همـواره در‬ ‫تلاش و مقابلـه بـا فشـارهای اقتصادی هسـتند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در حـوزه کار و گارگـری صحبت هـای‬ ‫زیـادی وجـود دارد‪ ،‬نیمه خالی و پـر لیوان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬نـگاه کـردن بـه نیمـه خالـی یـاس اور و‬ ‫غیرمنصفانـه اسـت نـگاه کـردن فقط بـه نیمه پر‬ ‫بـه شـکلی مانع از رشـد می شـود پس بایـد با دو‬ ‫چشـم به هـر دو قسـمت نـگاه کنیم‪.‬‬ ‫محمدی الئینـی تصریـح کـرد‪ :‬پاک تریـن‬ ‫سـرمایه ها و درامدهـا‪ ،‬درامـدی اسـت کـه از راه‬ ‫کار به دسـت می ایـد تولیـد سـرمایه بـدون کار‬ ‫بی فایـده اسـت و تولیـد مـال و روزی از راه کار‬ ‫حلال بـاارزش اسـت‪.‬‬ ‫*کارگـر‪ ،‬مدیریـت و قوانیـن سـه ضلـع مثلـث‬ ‫تولیـد هسـتند‬ ‫نماینـده ولـی فقیـه در مازنـدران گفت‪ :‬باید سـه‬ ‫ضلـع از اضلاع مثلث کامل باشـد تا جهـاد تولید‬ ‫در حـوزه کار اتفـاق بی افتـد‪ ،‬ضلـع اول کار و‬ ‫کارگـر‪ ،‬ضلـع دوم مدیریـت و ضلـع سـوم قانـون‬ ‫و بخشـنامه ها اسـت اگـر ایـن سـه ضلـع کامـل‬ ‫باشـد خروجـی جهش تولیـد رشـد کار و کاهش‬ ‫مشـکالت اشـتغال خواهـد بود‪.‬‬ ‫ایـن مسـوول تاکیـد کـرد‪ :‬ما نیـاز به کار سـاده و‬ ‫فنـی داریـم نیـروی کار ماهر و سـاده می خواهیم‬ ‫گاهـی ممکـن اسـت در یکـی از ایـن دو بخـش‬ ‫کمبـود یـا فراوانـی وجـود داشـته باشـد‪ ،‬کشـور‬ ‫مـا ‪ ۹‬درصـد سـرمایه و منابـع دنیا و یـک درصد‬ ‫جمعیـت دنیـا را دارد بـا ایـن حـال نبایـد یـک‬ ‫فقیر داشـته باشـیم‪ ،‬اگر مشـکلی اسـت بـه عدم‬ ‫مدیریـت منابـع و تولیـدات بـر می گـردد‪.‬‬ ‫فرهنگ سازی و اموزش های‬ ‫عمومی‪ ،‬نقش مهمی در پیاده‬ ‫سازی طرح های الکترونیک‬ ‫بیمه سالمت دارند‬ ‫امـام جمعـه شهرسـتان بابـل در دیـدار بـا رئیس‬ ‫و جمعـی از کارکنـان اداره بیمـه سلامت ایـن‬ ‫شهرسـتان گفـت‪ :‬امـروزه بـا توجـه بـه شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا ‪ ،‬ایـن مسـئله اقتضـا می کنـد که‬ ‫شـرایط بهتـری را بـرای مردم بـه وجـود بیاوریم‬ ‫تـا بتواننـد راحـت تـر خدمت گیرنـد ماننـد ارائه‬ ‫خدمـات الکترونیـک بیمـه سلامت بـه مـردم‬ ‫علـی الخصـوص نسـخه نویسـی و نسـخه پیچـی‬ ‫الکترونیـک‪ ،‬فلـذا فرهنگ سـازی و امـوزش های‬ ‫عمومـی‪ ،‬نقـش مهمـی در پیـاده سـازی طـرح‬ ‫هـای الکترونیـک بیمـه سلامت دارنـد کـه همه‬ ‫بایـد مشـارکت نماییـم‪.‬‬ ‫حجت االسلام مجتبـی روحانـی‪ ،‬امـام جمعـه‬ ‫شهرسـتان بابـل‪ ،‬در ادامـه افـزود‪ :‬اکنـون کـه‬ ‫قـرار اسـت خدمـات بیمـه سلامت بـه صـورت‬ ‫الکترونیکـی بـه مـردم ارائـه شـود مـژده خوبـی‬ ‫اسـت کـه مسـتقیماً و بـه صـورت شـفاف ارائـه‬ ‫خدمـت صـورت پذیرفتـه و دسترسـی مـردم‬ ‫تسـهیل گـردد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬مـردم معمـوالً اشـنایی زیـادی بـا‬ ‫چگونگـی ارائـه خدمـات بـه صـورت الکترونیـک‬ ‫ندارنـد کـه ایـن امـر مسـتلزم فعالیت همـکاران‬ ‫بیمـه سلامت در امـوزش ایـن امـر بـه صـورت‬ ‫جـدی تـر و گسـترده تـر می باشـد کـه انشـاءا‪...‬‬ ‫امیدواریـم بـا اجـرای این طـرح هـای الکترونیک‬ ‫نظیر نسـخه نویسـی و نسـخه پیچی الکترونیک‪،‬‬ ‫مـردم راحـت تـر و با شـرایط بهتری امـور مربوط‬ ‫بـه درمـان خـود را بـه سـرانجام برسـانند‪.‬‬ ‫امام جمعه شهرسـتان بابل در ادامه اظهار داشـت‪:‬‬ ‫معمـوالً افراد خـاص در انجام امـور الکترونیکی و‬ ‫طـرح هـای نوین بهتر عمـل مـی نمایند ولی‬ ‫مـردم بـا این سیسـتم ها اشـنایی کمتـری دارند‬ ‫‪ .‬خیلـی از زحمات دسـتگاه ها علـی الخصوص در‬ ‫بخـش سلامت بـه صـورت الکترونیکـی ارائه می‬ ‫شـود ولـی مـردم اطالعی کمـی دارد کـه این امر‬ ‫اقتضـا می کنـد با امـوزش های الزم تـا جایی که‬ ‫مردم مسـلط بـه این امر شـوند پیگیری شـود ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬امیدواریـم بـا همـت مجموعـه بیمـه‬ ‫سلامت اسـتان ایـن امـر بـه بهتریـن نحـو بـه‬ ‫اجـرا در بیایـد و شهرسـتان بابـل بـه عنـوان یک‬ ‫شهرسـتان بـزرگ دانشـگاهی طبیعتـاً بایـد قوی‬ ‫تـر از سـایر شهرسـتان هـا عمـل نمـوده و جامع‬ ‫تـر و موفـق تـر در ایـن زمینـه عمـل نمایـد و‬ ‫امیدواریـم که بیمه سلامت شهرسـتان باالترین‬ ‫رتبـه را در ارائـه خدمـات الکترونیک بـه مردم به‬ ‫دسـت اورد کـه دور از انتظـار نیسـت‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت در ابتدای این دیـدار فرهاد با‬ ‫بـا گل زاده‪ ،‬رئیس اداره بیمه سلامت شهرسـتان‬ ‫بابـل‪ ،‬گـزارش مختصـری از رونـد اجـرای طـرح‬ ‫هـای نویـن الکترونیکـی و همچنین طرح نسـخه‬ ‫نویسـی و نسـخه پیچی الکترونیک در شهرستان‬ ‫ارائـه نمـود‪ .‬وی همچنیـن خواسـتار همراهـی و‬ ‫کمـک تمامـی مسـئولین در پیاده سـازی هر چه‬ ‫بهتـر این امر در شهرسـتان شـد‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫دو شنبه ‪ 3 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪755‬‬ ‫خبر‬ ‫تردد بین شهری خودروهای شخصی در‬ ‫مازندران فقط با برچسب مجاز است‬ ‫قائـم مقام سـتاد مقابلـه با کرونـا مازندران بـا اعلام اینکه برچسـب های تردد‬ ‫بـه میـزان درخواسـت در اختیار تمامی دسـتگاه ها و نهادها توزیع شـده اسـت‬ ‫‪ ،‬گفـت ‪ :‬رفت وامـد بیـن شـهری تمامـی خودروهای شـخصی با برچسـب تردد‬ ‫مجـاز خواهدبود‪.‬‬ ‫حسـین حسـن نژاد افزود ‪ :‬به اندازه درخواسـت و سـفارش نهادها و دسـتگاه های دولتی و‬ ‫خصوصی برچسـب تردد صادر و تحویل شـده اسـت ‪.‬‬ ‫معـاون سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعی اسـتاندار مازندران تاکیـد کرد‪ :‬همچنین ان دسـته از‬ ‫خودروهـای شـخصی کـه فاقـد برچسـب تردد هسـتند ولی تردد بین شـهری انهـا ضروری‬ ‫اسـت بایـد دارای نامـه از فرمانـداری های مبدای حرکت باشـند‪.‬‬ ‫وی گفـت ‪ :‬در صورتـی کـه خـودروی دارای برچسـب یـا نامـه کتبی بـرای تردد به وسـیله‬ ‫دوربیـن هـای پایـش تصویری شـهری یـا جاده ای غیرمجاز شـناخته شـده و جریمه شـود‬ ‫‪ ،‬مالـکان ان پـس از اتمـام طـرح محدودیـت هـای کرونایی می توانند با در دسـت داشـتن‬ ‫برچسـب تـردد بـه مراکـز خدماتـی پلیس راهـور مراجعه و نسـبت بـه حذف جریمـه اقدام‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫حسـن نـژاد دربـاره کارگـران غیربومـی کـه از اسـتان هـای همجـوار یـا شـهرهای مختلف‬ ‫مازنـدران مجبـور بـه تـردد بیـن شـهری هسـتند هم گفـت ‪ :‬الزم اسـت ایـن افـراد در این‬ ‫ایـام از حمـل و نقـل عمومـی برای تردد بین شـهری اسـتفاده کنند و با خودروی شـخصی‬ ‫وارد شـهرهای دیگر نشـوند‪.‬‬ ‫همکاری مردم در حد انتظار بود‬ ‫قائـم مقـام سـتاد مقابلـه بـا ویـروس کرونـا مازنـدران میـزان همـکاری مـردم و رعایـت‬ ‫محدودیـت هـای کرونایـی در ‪ ۲۴‬روز نخسـت اجـرای طـرح را رضایتبخـش توصیـف کـرد‬ ‫و گفـت ‪ :‬بـا ایـن که برخی از شـهروندان با شـرایط جدید اشـنایی نداشـتند ولـی همکاری‬ ‫در حدانتظـار بود‪.‬‬ ‫معـاون سیاسـی اسـتاندار مازنـدران افـزود ‪ :‬تقریبا تـردد در تمامی شـهرهای مازنـدردان و‬ ‫حتـی روسـتاها از سـاعت ‪ ۲۱‬شـب گذشـته بـه کمتریـن میـزان خـود رسـید که تـا کنون‬ ‫سـابقه نداشـت و ایـن مسـاله نشـان دهنـده همکاری بـاالی مردم اسـت‪.‬‬ ‫حسـن نـژاد تاکیـد کـرد ‪ :‬از عوامـل اجرایـی و مردم مـی خواهیم کـه تا اخریـن روز اجرای‬ ‫محدودیت هـا بـا جدیـت بـه تمامـی پروتکل هـا پایبنـد باشـند تـا بتوانیـم به بهتریـن نحو‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا را مدیریـت کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنیـن عـدم تمدیـد طـرح را بـه میـزان همـکاری و خروجـی اجـرای دو هفتـه ای‬ ‫ان وابسـته دانسـت و گفـت ‪ :‬در صـورت عـدم رعایـت و تمدیـد طـرح بار اسـیب اقتصادی‬ ‫ان سـنگین تر خواهـد شـد و بـه همیـن منظـور الزم اسـت کـه همـه در رعایـت حداکثری‬ ‫محدودیـت هـا همکاری داشـته باشـند‪.‬‬ ‫طـرح جامـع مدیریـت هوشـمند محدودیـت ها که از روز شـنبه اغاز شـد شـامل منع تردد‬ ‫خودروهـای غیربومـی در شـهرهای قرمـز و ممنوعیت تردد از سـاعت ‪ ۲۱‬تا ‪ ۴‬بامداد اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن بـرای دو هفتـه فعالیـت تمامـی صنـوف و مشـاغل بـه اسـتثنای سـطح یـک در‬ ‫مناطـق دارای وضعیـت قرمـز کرونایی تعطیل اسـت‪.‬‬ ‫ایـن طـرح کـه بـه منظـور جلوگیـری از هـه گیری ویـروس کرونـا در فصـل سـرما در نظر‬ ‫گرفتـه شـد تـا ‪ ۱۴‬اذرمـاه ادامـه خواهد داشـت‪.‬‬ ‫مازنـدران از اسـتان های نخسـت کشـور اسـت که درگیـر ویروس کرونا شـد‪ .‬این اسـتان از‬ ‫‪ ۳۰‬بهمـن سـال گذشـته نخسـتین مـورد ابتال بـه ویروس کرونـا را ثبت کـرد و از ان زمان‬ ‫تاکنون موج را پشـت سـر گذاشـت‪.‬‬ ‫در حـال حاضـر سـه شهرسـتان سـاری ‪ ،‬امل و بهشـهر در شـرق مازنـدران وضعیـت قرمز‬ ‫کرونایـی دارنـد و باقـی ‪ ۱۹‬شهرسـتان نیـز در شـرایط نارنجـی به سـر مـی برند‪.‬‬ ‫در حـال حاضـر بیـش از ‪ ۸۰۰‬بیمـار کرونایـی در بیمارسـتان های سراسـر اسـتان بسـتری‬ ‫هسـتند کـه حـدود ‪ ۲۰‬درصد انان با شـرایط وخیم در بخـش مراقبت های ویـژه نگهداری‬ ‫می شـوند‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫دستوراستاندار مازندران به فرمانداران‬ ‫محدودیت های کرونایی دقیق‬ ‫و یکپارچه اجرا شوند‬ ‫احمـد حسـین زادگان‪ ،‬مقـام عالـی دولـت در‬ ‫مازنـدران خطـاب بـه فرمانـداران‪ ،‬گفـت‪ :‬طـرح‬ ‫محدودیـت هـای کرونایـی و مقابلـه با کرونـا باید‬ ‫بصـورت یکپارچـه‪ ،‬جـدی و دقیـق اجـرا شـود و‬ ‫نبایـد هیچ سـهل انـگاری در ایـن راسـتا صورت‬ ‫گیـرد‪‎.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری مازنـدران؛‬ ‫احمـد حسـین زادگان‪ ،‬مقـام عالـی دولـت در مازنـدران؛‬ ‫فرمانـداران را مسـئول اصلـی اجـرای ایـن طـرح در‬ ‫شهرسـتان هـا خواند و گفت‪ :‬فرمانـداران با حضور میدانی‬ ‫در صحنـه ی اجـرای طـرح‪ ،‬ضمن نظارت دقیـق؛ موجب‬ ‫اتحـاد و پکپارچگـی عوامل و دسـت انـدرکاران و مجریان‬ ‫طـرح مقابلـه بـا کرونا که از روز شـنبه در سراسـر اسـتان‬ ‫هـم راسـتا بـا تمـام کشـور در حال اجراسـت‪ ،‬باشـند‪.‬‬ ‫مقـام عالـی دولـت در اسـتان که روز شـنبه در نخسـتین‬ ‫سـاعات از اجرای طـرح محدودیت هـای کرونایی بصورت‬ ‫میدانـی از رونـد اجـرای ایـن طـرح در ورودی هـای‬ ‫شهرسـتان هـای نـکا‪ ،‬بهشـهر و گلوگاه در شـرق اسـتان‬ ‫بازدیـد نمـود‪ ،‬افـزود‪ :‬حضـور مسـئولین و فرمانـداران در‬ ‫خبر‬ ‫کنار دسـت انـدرکاران اجرای طرح موجـب تقویت روحیه‬ ‫و دلگرمـی و عـزم جـزم انـان می شـود‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران ضمـن قدردانـی از همراهی مـردم در‬ ‫ایـن مبـارزه همگانی تاکنون‪ ،‬خواسـتار همـکاری بیش از‬ ‫پیـش مـردم بافرهنـگ مازنـدران در زمـان اجـرای طـرح‬ ‫شـد و اظهـار داشـت‪ :‬اگـر مـردم عزیـز؛ خـود راسـا اقدام‬ ‫بـه اجـرای طـرح نماینـد قطعـا بـه توفیقات کامل دسـت‬ ‫مـی یابیم‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بـر رعایت دقیـق مصوبات از سـوی اصناف‬ ‫و بازاریـان‪ ،‬دسـتگاه هـای اجرایـی و مجموعـه ادارات‬ ‫شهرسـتانی و بانـک هـا تاکیـد کـرد و بـه بخشـداران و‬ ‫شـهرداران نیـز دسـتور داد تـا بـر فراینـد اجـرای طـرح‪،‬‬ ‫نظـارت دقیـق داشـته باشـند‪.‬‬ ‫مقـام عالـی دولت در مازنـدران بار دیگـر از مجموعه کادر‬ ‫پرتلاش بهداشـت و درمـان‪ ،‬سـپاه‪ ،‬نیروهـای بسـیجی و‬ ‫جهـادی و مجموعـه دسـتگاه هـای فعـال در طـول رونـد‬ ‫مقابلـه بـا شـیوع کرونـا قدردانـی نمـود و تاکیـد کـرد‪:‬‬ ‫فرمانـداران شـهرهای قرمـز نظـارت جـدی تری بـر روند‬ ‫اجـرای طرح داشـته باشـند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫زارع استاندار گیالن ؛‬ ‫بر رفع مقررات مخل رونق صادرات‪ ،‬تاکیدی جدی دارم‬ ‫اسـتاندار گیلان شناسـایی واحدهـای‬ ‫تولیـدی و طرح هـای نیمـه تمـام‬ ‫سـرمایه گذاری صادرات محـور و نیز اولویت‬ ‫بنـدی انهـا بـرای تکمیـل و بهره بـرداری‬ ‫را موضوعـی مهـم خوانـد و گفـت‪ :‬بـر رفع‬ ‫مقـررات مخـل در زمینـه رونـق صـادرات‪،‬‬ ‫تاکیـدی جـدی دارم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری‬ ‫گیلان ؛ دکتـر ارسلان زارع در کارگـروه توسـعه‬ ‫صـادرات غیرنفتـی و شـورای گفتگـوی دولـت و‬ ‫بخـش خصوصـی اسـتان کـه برخـی مدیـران کل‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی نیـز بـه صـورت ارتبـاط‬ ‫تصویـری در جلسـه حاضـر بودنـد ‪ ،‬بـه نقـش‬ ‫کارگـروه توسـعه صـادرات غیـر نفتـی و دبیرخانه‬ ‫ان اشـاره و بیـان کـرد‪ :‬ایـن کارگـروه ماهیـت‬ ‫فرابخشـی دارد و مباحث ان در توسعه اقتصادی و‬ ‫جـذب سـرمایه گـذاری داخلی و خارجـی‪ ،‬کنترل‬ ‫بـازار و رفـع مشـکالت بنـگاه های اقتصـادی موثر‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی شناسـایی واحدهـای تولیـدی و طرح هـای‬ ‫نیمـه تمام سـرمایه گذاری صادرات محـور را امری‬ ‫مهـم خوانـد و بـا تاکید بر لـزوم اولویت بنـدی انها‬ ‫بـرای تکمیـل و بهره بـرداری افـزود‪ :‬از مدیـران‬ ‫دسـتگاه هـای اجرایـی مرتبـط انتظـار مـی رود‬ ‫جهـت رفـع موانـع احتمالـی‪ ،‬همـت کنند‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان بـه همـکاری مطلـوب بانـک‬ ‫هـای عامـل اسـتان در جهت رفـع موانـع تولید و‬ ‫حمایـت از سـرمایه گـذاری اشـاره و اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫گیلان از مزیـت های رقابتـی متعـددی در حوزه‬ ‫اقتصـادی برخـوردار اسـت از این رو بایـد درجهت‬ ‫بهـره بـرداری اصولـی از ایـن دارایـی ارزشـمند‪،‬‬ ‫تالشـی مضاعـف صـورت گیـرد‪.‬‬ ‫دکتـر زارع هدف گـذاری ‪ ۶۰۰‬میلیـون دالری‬ ‫صـادرات غیـر نفتـی از گیلان در سـالجاری را‬ ‫یـاداور شـد و گفـت‪ :‬علی رغـم تشـدید فشـارهای‬ ‫دشـمنان‪ ،‬تحریم هـای غیرقانونـی و نیز مشـکالت‬ ‫اقتصـادی ناشـی از شـیوع کرونـا ؛ شـاهد تحقـق‬ ‫‪ ۶۵‬درصـدی ایـن رقـم در هشـت ماه اخیـر و نیز‬ ‫افزایـش ‪ ۵۸‬درصـدی صادرات غیرنفتی نسـبت به‬ ‫مـدت مشـابه قبل هسـتیم‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه صـادرات میوه بـا افزایش‬ ‫وزنی و ارزی قابل توجهی نسـبت به نیم سـال اول‬ ‫همـراه اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬جهاد کشـاورزی‬ ‫اسـتان بایـد بسـترهای افزایـش تولیـد صـادرات‬ ‫محـور را فراهم سـازد‪.‬‬ ‫نماینـده عالی دولت در اسـتان اظهار داشـت‪ :‬باال‬ ‫رفتـن نـرخ دالر‪ ،‬موجـب افزایـش ارزش صادراتی‬ ‫می شـود امـا در گیلان از نظـر وزنـی هـم شـاهد‬ ‫افزایـش صـادرات هسـتیم که این مهم نشـان می‬ ‫دهـد رشـد صـادرات اسـتان واقعـی بـوده و تنهـا‬ ‫ناشـی از بـاال رفتـن نرخ ارز نیسـت‪.‬‬ ‫دکتر زارع با یاداوری ظرفیت شـرکت کشـتیرانی‬ ‫خـزر در توسـعه صادرات از مبدا گیلان و اقدامات‬ ‫مناسـب صـورت گرفتـه طـی ماه هـای اخیـر ‪ ،‬بـر‬ ‫لـزوم نوسـازی نـاوگان و ارتقـاء کارکـرد و جایگاه‬ ‫ایـن شـرکت بـا جـذب سـرمایه گـذار بخـش‬ ‫خصوصـی تاکیـد کـرد و گفـت‪ :‬کشـتیرانی خـزر‬ ‫مـی توانـد برنـد حمـل و نقـل دریایـی جمهوری‬ ‫اسلامی ایران باشـد‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیالن تشـکیل کمیته ای ذیل شـورای‬ ‫گفت وگـوی دولـت و بخـش خصوصـی بـا هـدف‬ ‫شناسـایی مقـررات مخـل بـرای رونق صـادرات را‬ ‫مـورد تاکید قـرار داد و گفت‪ :‬بـه یقین این کمیته‬ ‫در اصلاح امـور تاثیرگـذار اسـت از ایـن رو انتظار‬ ‫دارم فعالیـت هـای مسـتمر و قابل قبولـی در این‬ ‫کمیتـه به انجام رسـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بایـد بـا اتخـاذ تدابیـری درسـت و‬ ‫اصولـی‪ ،‬از خـروج بخـش خصوصـی کشـورمان از‬ ‫بازارهـای جهانـی بطـور جـدی ممانعت شـود‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت ارائـه بسـته هـای‬ ‫تشـویقی و حمایتـی بـه فعـاالن حـوزه صـادرات‬ ‫در جهـت حمایـت از انـان‪ ،‬تشـکیل میـز کاالیـی‬ ‫محصـوالت کشـاورزی در اسـتان را از مزیت هـای‬ ‫قابـل قبـول دو بخش صنعـت و کشـاورزی ذکر و‬ ‫اضافـه کرد‪ :‬در خصـوص میز کاالیـی زیتون‪ ،‬الزم‬ ‫اسـت دسـتگاه های اجرایـی پیگیـری و همـکاری‬ ‫بـرای ثبـت برنـد جغرافیایی زیتـون به نـام رودبار‬ ‫را انجـام دهند‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت گزارش هایـی از وضعیت تجارت‬ ‫خارجـی اسـتان‪ ،‬طـرح هـای زیرسـاختی توسـعه‬ ‫صـادرات غیر نفتـی ارسـالی به سـازمان صمت(از‬ ‫محـل بسـته حمایت از توسـعه صـادرات غیرنفتی‬ ‫سـال ‪ )۹۹‬و همچنیـن میـز کاالیـی زیتـون ارائـه‬ ‫شـد و واگـذاری زمین مربوط بـه پایانه محصوالت‬ ‫کشـاورز نیـز مـورد بحث قـرار گرفت‪.‬‬ ‫استاندار گلستان در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیمای مرکز استان؛‬ ‫تردد تمام پالک های غیر بومی در گلستان‬ ‫طی دو هفته اتی ممنوع است‬ ‫اسـتاندار گلسـتان اظهـار کرد‪:‬تـردد تمـام‬ ‫پلاک هـای غیـر بومـی در گلسـتان طی دو‬ ‫هفتـه اتی ممنـوع اسـت و ایـن خودروها در‬ ‫صـورت عبـور و مـرور مشـمول جریمـه مـی‬ ‫شو ند ‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گلسـتان‬ ‫دکتـر هـادی حـق شـناس در برنامه گفتگـوی ویژه‬ ‫خبری سـیمای مرکز اسـتان بـا موضوع اغـاز اعمال‬ ‫محدودیت هـای جدیـد کرونایـی ضمـن تبریـک‬ ‫هفتـه بسـیج و تقدیـر از زحمـات کادر درمانـی‪,‬‬ ‫مـردم و بسـیجیان اسـتان در رعایـت شـیوه نامـه‬ ‫هـای بهداشـتی تصریح کـرد‪ :‬در حال حاضـر اگرچه‬ ‫وضعیـت ابتال و فوتی های اسـتان نسـبت به کشـور‬ ‫بهتـر اسـت امـا متاسـفانه ‪ ۵۰۰‬بیمـار در اسـتان‬ ‫بسـتری هسـتند و تعـداد فوتـی هـای کرونایـی دو‬ ‫رقمی شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬از ‪ ۱۴‬شهرسـتان اسـتان چهار شهرستان‬ ‫گـرگان ‪ ,‬اق قلا ‪ ,‬ترکمـن و کالله در وضعیت قرمز ‪,‬‬ ‫شهرسـتان رامیان در وضعیت زرد و باقی شهرستانها‬ ‫در وضعیت نارنجـی قرار دارند‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان گفت‪:‬در شـهر های قرمز تجمعات‬ ‫و جلسـات باالی ‪ ۱۵‬نفر ممنوع و همچنین مسـاجد‬ ‫و مهـد کودک ها تعطیل هسـتند‪.‬‬ ‫دکتـر حـق شـناس ادامـه داد‪ :‬در شـهر هـای قرمـز‬ ‫فعالیـت گـروه هـای شـغلی ‪ ۲‬و ‪ ۳‬و ‪ ۴‬ممنـوع ‪ ,‬در‬ ‫شـهر هـای نارنجـی فعالیـت گروه های شـغلی ‪ ۳‬و ‪۴‬‬ ‫ممنـوع و در شـهر هـای زرد فعالیـت گروه شـغلی ‪۴‬‬ ‫ممنوع اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬هـدف از اجـرای محدودیـت هـای‬ ‫ترافیکـی کاهـش تـردد اسـت و نـه اقدامی تسـهیل‬ ‫گرانـه بـرای تردد در شـهر هـای قرمـز در عین حال‬ ‫ادارات در شـهرهای قرمـز حداکثـر مجاز به اسـتفاده‬ ‫از ‪ ۳۰‬درصـد کارمنـدان هسـتند‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان گفت‪ :‬مدیر هر دسـتگاه می تواند‬ ‫شـماره پلاک هـای مجبور به تـردد در شـهر هایمز‬ ‫را بـه پلیـس نیـروی انتظامـی اعلام کنـد تـا ایـن‬ ‫خودروهـا از لیسـت جریمـه حذف شـوند‪.‬‬ ‫دکتـر حـق شـناس یـاداور شـد‪:‬پالک بومـی حـق‬ ‫خـروج از شـهرهای قرمـز را ندارنـد و تنهـا بنـا بـه‬ ‫اظهـار مدیـر دسـتگاه هـا امکان خـروج از شـهرهای‬ ‫قرمـز بـرای انـان وجـود دارد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬تـردد خودروهـای بومـی در داخـل شـهر‬ ‫بالمانع اسـت و البته در فاصله زمانی سـاعت ‪ ۹‬شـب‬ ‫تـا ‪ ۴‬صبـح روز بعـد عبـور و مـرور تمـام خـودرو ها‬ ‫ممنـوع و مشـمول جریمه خواهد شـد‬ ‫اسـتاندار گلسـتان خاطـر نشـان کـرد‪ :‬همـکاری‬ ‫اصنـاف بـا سـتاد کرونـا و تعطیلی واحدهـای صنفی‬ ‫شایسـته تقدیر اسـت و امیدواریـم همراهی همگانی‬ ‫در ایـن دو هفتـه طالیـی موجـب انقطـاع شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا شـود‪.‬‬ ‫دکتـر حـق شـناس گفـت ‪:‬بیشـترین عامـل شـیوع‬ ‫کرونـا در مـاه هـای اخیـر دورهمی هـای خانوادگی‪,‬‬ ‫ازدحـام در صـف هـای نانوایـی و مراجعـات غیـر‬ ‫ضـروری بـه شـعب بانکهـا بـوده اسـت کـه از مـردم‬ ‫تقاضـا داریـم پرهیـز الزم را صـورت دهند تـا هر چه‬ ‫زودتـر از گسـترش کرونـا جلوگیـری کنیـم‪.‬‬ ‫تحقق جهش تولید با حضور دولت در کنار بخش‬ ‫خصوصی‬ ‫ارائه طرح های موفق تولیدی‪ ،‬حمایت از صنایعی که در‬ ‫کشور تولید دارند‪ ،‬استفاده از نخبگان‪ ،‬کاهش صادرات و‬ ‫رفع موانع تولید و حمایت مالی می تواند در ایجاد جهش‬ ‫تولید‪ ،‬مورد نظر باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫اغاز طرح شهید سلیمانی در گلستان‬ ‫برای مهار کرونا و چند خبر کوتاه‬ ‫رییس دانشـگاه علوم پزشـکی گلسـتان گفت‪ :‬طرح محله محور شـهید سلیمانی‬ ‫بـا هـدف مدیریـت و کنتـرل کوویـد بـه عنوان طـرح مشـترک وزارت بهداشـت‬ ‫درمان و اموزش پزشـکی و سـازمان بسـیج مسـتضعفین در اسـتان اغاز شـد‪.‬‬ ‫عبدالرضـا فاضـل اظهـار داشـت‪ :‬این طـرح با هـدف افزایش رعایـت پروتکل های‬ ‫بهداشـتی‪ ،‬رهگیـری و رصـد فعـال ‪ ۸۰‬درصد جمعیـت در یک مـاه و ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫در سـه مـاه‪ ،‬کاهـش بسـتری به میـزان ‪ ۳۰‬درصـد در یـک مـاه و ‪ ۵۰‬درصد در‬ ‫سـه مـاه‪ ،‬کاهـش مرگ حداقل بـه میزان ‪ ۱۰‬درصـد در یک مـاه و ‪ ۴۰‬درصد در‬ ‫سـه مـاه اجرا می شـود‪.‬‬ ‫رییـس کل دادگسـتری گلسـتان گفت‪ :‬کیفرخواسـت قاضی قالبی کـه با معرفی‬ ‫خـود بـه عنـوان قاضـی دادگاه ویـژه رسـیدگی بـه جرایـم اقتصـادی از مـردم‬ ‫کالهبـرداری مـی کـرد در دادسـرای گـرگان صادر شـد‪.‬‬ ‫هـادی هاشـمیان بیـان کـرد‪ :‬متهـم چند سـال قبـل هم بـه اتهـام کارچاق کنی‬ ‫دسـتگیر شـده بود امـا پس از سـپری کـردن دوران محکومیت‪ ،‬بـار دیگر اعمال‬ ‫مجرمانـه اش را اغـاز کرد‪.‬‬ ‫مدیـر صنـدوق بیمـه اجتماعی کشـاورزان‪ ،‬روسـتائیان و عشـایر گلسـتان گفت‬ ‫کـه طـرح همسـان سـازی حقـوق ‪ ۲‬هـزار و ‪ ۴۸۱‬مسـتمری بگیر ایـن صندوق‬ ‫در اسـتان‪ ،‬ابـان مـاه محاسـبه و به همـراه معوقه از ابتدای سـال ‪ ،۹۹‬به حسـاب‬ ‫بانکـی ان هـا واریز شـد‪.‬‬ ‫دانیـال پوالدونـد اظهار داشـت‪ ۵۷ :‬هزار نفر زیر پوشـش صنـدوق بیمه اجتماعی‬ ‫کشاورزان‪ ،‬روسـتائیان و عشایر گلستان هستند‪.‬‬ ‫ی حق شـناس اسـتاندار گلسـتان گفـت‪ :‬بیشـترین عامـل شـیوع کرونـا در‬ ‫هـاد ‬ ‫ایـن اسـتان دورهمی هـای خانوادگـی‪ ،‬ازدحـام در صف هـای نانوایـی و مراجعات‬ ‫غیرضـروری بـه بانک هـا بود‪.‬‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امداد امـام خمینی (ره) گلسـتان گفت‪ :‬از ابتدای سـال تاکنون‬ ‫یـک میلیـارد و ‪ ۲۰۰‬میلیـون ریـال کمـک بالعـوض بـه هفـت خانـواده صاحب‬ ‫نوزادان سـه قلو و بیشـتر در گلسـتان پرداخت شـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایـع دسـتی گلسـتان گفـت‪:‬‬ ‫چهاردهمیـن جشـنواره بین المللـی فرهنـگ اقـوام ایـران زمیـن امسـال به علت‬ ‫شـیوع کرونـا امسـال بـه صـورت مجـازی برگـزار مـی شـود‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 3 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪755‬‬ ‫‪ 30‬هزار مترمربع از اراضی منابع ملی‬ ‫در روستای دلیر بازپس گرفته شد‬ ‫رئیـس اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرسـتان‬ ‫چالـوس گفت‪:‬بـا حضورنیروهـای منابـع طبیعی ‪30‬‬ ‫هـزار مترمربـع از اراضـی منابـع ملی در روسـتای‬ ‫دلیـر بخـش مرزن ابـاد از دسـت متصرفـان بازپس‬ ‫گرفته شـد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی‬ ‫وابخیـزداری اسـتان مازندران‪-‬نوشـهر‪،‬هادی بزرگـی‬ ‫مازندرانـی اظهار داشـت‪ :‬تعـداد ‪ ۲۸‬قطعه زمین که توسـط‬ ‫دامـداران سـنگ چیـن و مـورد تصرف قـرار گرفته بـود در‬ ‫راسـتای اجـرای تبصـره ذیـل مـاده ‪ ۵۵‬قانـون حفاظـت از‬ ‫جنگل هـا و مراتـع ازاد شـد ‪.‬‬ ‫بـه گفتـه بزرگـی ایـن اقـدام بـا دسـتور مقـام قضایـی و با‬ ‫حضـور ماموریـن کالنتری مـرزن اباد و نیروهـای یگان این‬ ‫اداره صـورت گرفت‪.‬‬ ‫رئیـس اداره منابـع طبیعـی و ابخیـزداری چالوس با اشـاره‬ ‫بـه اینکـه در بحـث حفاظـت از عرصه هـای ملـی رویکـرد‬ ‫پیشـگیرانه در دسـتور کار قـرار دارد ‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬در این‬ ‫خصـوص یـگان حفاظـت منابـع طبیعی به صورت مسـتمر‬ ‫خبر‬ ‫عرصه هـا را مـورد رصـد قرار می دهـد و به محض مشـاهده‬ ‫هرگونـه تخلـف بـر روی اراضـی ملی بـا متخلفـان برخورد‬ ‫قانونـی صـورت می گیرد‪.‬‬ ‫بزرگـی نقـش مـردم را در حفاظـت از عرصه هـای منابـع‬ ‫طبیعی بسـیار مهـم برشـمرد و بیان داشـت‪ :‬منابع طبیعی‬ ‫متعلـق به همه مردم اسـت و انها بایـد در حفظ و نگهداری‬ ‫از ایـن منابـع ارزشـمند مشـارکت داشـته باشـند‪ ،‬بهتریـن‬ ‫حفاظـت کننـده عرصه هـای منابـع طبیعـی خـود مـردم‬ ‫هسـتند کـه نقـش اساسـی را در حفـظ ایـن مواهـب الهی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی عنـوان کـرد‪ :‬فرهنـگ سـازی در خصـوص حفاظـت‬ ‫از عرصه هـای منابـع طبیعـی یکـی از مولفه هـای مهـم و‬ ‫ضـروری اسـت کـه در ایـن ارتبـاط نقـش رسـانه ها بسـیار‬ ‫حائـز اهمیـت اسـت‪.‬‬ ‫بزرگـی در پایـان تاکید کـرد‪ :‬از عموم مـردم می خواهیم در‬ ‫صـورت مشـاهده هرگونـه تخریـب و تصـرف در عرصه های‬ ‫ملـی فـورا ً مراتـب را از طریـق سـامانه ‪ ۱۵۰۴‬بـه یـگان‬ ‫حفاظـت منابـع طبیعـی اطلاع دهند‬ ‫خبر‬ ‫پیام تبریک مدیرکل بهزیستی گیالن‬ ‫به مناسبت هفته بسیج‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی گیلان در پیامی هفته بسـیج را به‬ ‫شـرح زیر تبریـک گفت‪.‬‬ ‫متن پیام به شرح ذیل می باشد‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫بسـیج شـجره طیبـه و درخت تنـاور و پرثمر اسـت‪.‬امام‬ ‫خمینی(ره)‬ ‫بسـیج مظهـر عشـق و ایمـان ‪،‬اگاهـی و مجاهـدت و‬ ‫امادگـی کامل برای سـربلند کردن کشـور و ملت اسـت‬ ‫‪ .‬مقـام معظـم رهبری(مدظلـه العالـی)‬ ‫بسـیج حاصـل بصیـرت ‪،‬دور اندیشـی وهوشـمندی‬ ‫رهبربـزرگ ومعمـار کبیـر انقالب اسلامی حضرت امام‬ ‫خمینـی(ره) مـی باشـد و ریشـه درخت پاکی اسـت که‬ ‫بـا خون هزاران بسـیجی جـان بر کف و شـجاع در طول‬ ‫ایـن سـالها ابیـاری شـد و اکنون بـه درختی‬ ‫تنومنـد وپرقدرت تبدیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫بسـیج‪ ،‬نمـاد اخلاص و خدمـت خالصانـه به‬ ‫مـردم ‪ ،‬شـکوه جهـاد و ظلم سـتیزی اسـت ‪.‬‬ ‫بسـیج پرچـم دار والیت مـداری و اوج ایمان‬ ‫و حرکـت در مسـیر حق و حـق طلبی ‪ ،‬رمز‬ ‫موفقیت و سـربلندی و امنیت کشـور در برابر‬ ‫دشـمن‪ ،‬وسـمبل مقاومـت در برابرظلـم می‬ ‫باشـد ‪ .‬تفکر بسـیجی از قداست ‪ ،‬نیت اوست‬ ‫کـه جوشـان ‪ ،‬بالنـده و سـاری در دلهـای‬ ‫مشـتاق و مومـن مردم جریـان دارد ‪ .‬خلوص‬ ‫و صفـای بسـیجیان در دوران دفـاع مقـدس‬ ‫همچون خورشـید می درخشـد وتابش نورانیت سـیمای‬ ‫درخشـان بسـیجیان مخلـص و مبـارز در جریـان جنگ‬ ‫تحمیلـی همـه را مجـذوب خود مـی کرد‪.‬‬ ‫اینجانـب بعنـوان خـادم مـردم و یـک بسـیجی ضمـن‬ ‫تبریـک فرارسـیدن هفتـه بسـیج بـه بسـیجیان دریادل‬ ‫و بـا بصیـرت ‪ ،‬ایثارگـران و خانـواده هـای گرانسـنگ‬ ‫و معـزز شـهدا و جانبـازان گرامـی بخصـوص همـکاران‬ ‫بهزیسـتی گیالن ‪ ،‬سـرافرازی و سـربلندی ایران اسالمی‬ ‫در پرتـو توجهـات امـام زمان(عـج اهلل) و در راسـتای‬ ‫منویـات مقـام معظـم رهبـری وخدمت به مردم شـریف‬ ‫ایـران زمیـن را از ایـزد منـان مسـئلت دارم ‪.‬‬ ‫دکتر حسین نحوی نژاد‬ ‫مدیرکل بهزیستی گیالن‬ ‫تعطیلی و رکود ‪ ۲۵‬درصد واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی مازندران‬ ‫ی‪-‬رئیـس سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت‬ ‫مازنـدران بـا بیـان اینکـه دو هـزار و ‪ ۶۴۳‬واحـد‬ ‫تولیـدی و صنعتی در اسـتان دارای مجوز هسـتند‪،‬‬ ‫گفـت‪ ۲۵ :‬درصـد ایـن واحدهـا تعطیـل و غیرفعال‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫حسـینقلی قوانلـو در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر کل‬ ‫واحدهـای صنعتـی دارای مجـوز را در اسـتان دو‬ ‫هـزار و ‪ ۶۴۳‬واحـد اعلام کرد و گفـت‪ :‬از این تعداد‬ ‫هـزار و ‪ ۲۶‬واحـد در شـهرک های صنعتـی و مابقی‬ ‫در خـارج از شـهرک های اسـتقرار دارنـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬از مجمـوع واحدهـای تولیدی دارای‬ ‫مجـوز هـزار و ‪ ۹۸۱‬واحـد تولیـدی و صنعتی فعال‬ ‫ونیمـه فعـال و چـراغ ان روشـن اسـت و برخـی‬ ‫واحدهـا چنـد شـیفته وتعـدادی یـک شـیفه کار‬ ‫می کننـد‪.‬وی با اشـاره به غیرفعال بـودن ‪ ۶۶۳‬واحد‬ ‫تولیـدی در اسـتان گفـت‪ ۷۵ :‬درصـد واحدهـای‬ ‫تولیـدی فعـال و مابقـی غیرفعـال هسـتند‪.‬قوانلو با‬ ‫عنـوان اینکـه ‪ ۶۰‬هزار و ‪ ۳۷‬نفـر در واحدهای فعال‬ ‫مشـغول بـه کار هسـتند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شـمار نیروهای‬ ‫واحدهـای غیرفعال و تعطیل شـده ‪ ۱۴‬هزار و ‪۷۲۵‬‬ ‫نفر اشـتغال این واحدها بوده اسـت‪.‬رئیس سـازمان‬ ‫صمـت مازندران به احیای برخـی واحدهای تعطیل‬ ‫و راکـد اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬راه اندازی بسـیاری از‬ ‫واحدهـای راکـد و تعطیـل شـده بـه دلیـل کهنـه‬ ‫شـدن محصـوالت تولیدی و نداشـتن بـازار منطقی‬ ‫نیست ‪.‬‬ ‫وی یـاداور شـد‪ :‬از مجمـوع واحدهای فعـال هزار و‬ ‫‪ ۱۹۴‬واحـد خـارج از شـهرک های صنعتـی ومابقی‬ ‫در شـهرک های صنعتی فعالیت دارنـد و ‪ ۲۵۲‬واحد‬ ‫غیرفعـال مربـوط به شـهرک های صنعتی اسـت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫برگزاری جلسه کارگروه تخصصی تولید محتوا در‬ ‫حوزه اموزش مقابله با کرونا شورای اطالع رسانی‬ ‫استان مازندران‬ ‫اولیـن جلسـه کارگـروه تخصصـی تولیـد محتـوا‬ ‫در حـوزه امـوزش مقابلـه بـا کرونـا شـورای اطالع‬ ‫رسـانی اسـتان مازنـدران بـا حضور دکتر حسـینی‬ ‫معـاون فضـای مجـازی صدا و سـیمای مازنـدران ‪،‬‬ ‫دکتـر سـیمین بابایی مشـاور رییس و مدیـر روابط‬ ‫عمومی دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران و نماینده‬ ‫اداره کل ارشـاد مازندران و دبیرخانه شـورای اطالع‬ ‫رسـانی دولت در اسـتان بـه میزبانی دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی مازندران برگزار شـد‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه هـر یـک از شـرکت کننـدگان بـه‬ ‫ارائـه نقطـه نظـرات خـود در زمینـه هم افزایـی و‬ ‫هماهنگـی بیشـتر بـرای تولیـد بسـته اموزشـی و‬ ‫اطلاع رسـانی در راسـتای امـوزش و اگاهی جامعه‬ ‫بـا هـدف پیشـگیری و مقابلـه بـا بیمـاری کرونـا‬ ‫پرداختنـد و پیشـنهادات خـود را ارایـه دادنـد‪.‬‬ ‫کمیل قلی نژاد سرپرست اداره منابع طبیعی‬ ‫و ابخیزداری شهرستان گلوگاه شد‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیـزداری مازنـدران‪ -‬سـاری‪ ،‬طـی حکمـی از‬ ‫طـرف دکتر اسـحاق عطایـی سرپرسـت اداره کل‬ ‫منابـع طبیعـی و ابخیـزداری مازنـدران‪ -‬سـاری‪،‬‬ ‫جنـاب اقای کمیل قلـی نژاد به عنوان سرپرسـت‬ ‫اداره منابـع طبیعـی و ابخیـزداری شهرسـتان‬ ‫گلـوگاه منصوب شـد‪.‬‬ ‫در بخشی از این حکم امده است‪:‬‬ ‫جناب اقای کمیل قلی نژاد‬ ‫بـا سلام و احتـرام‪ ،‬نظـر بـه تعهـد‪ ،‬تخصـص و‬ ‫سـوابق ارزشـمند جنابعالـی‪ ،‬بـه موجـب ایـن‬ ‫ابلاغ بـه عنـوان سرپرسـت اداره منابـع طبیعی و‬ ‫ابخیـزداری شهرسـتان نـور منصـوب مـی گردید‪.‬‬ ‫امید اسـت با اسـتعانت از خداوند متعال و استفاده‬ ‫از کلیـه ظرفیـت هـا‪ ،‬اسـتعدادها و نیروهـای‬ ‫متخصـص در راسـتای تحقـق اهـداف و برنامـه‬ ‫هـای اداره کل بـه ویـژه حفاظـت از عرصـه هـای‬ ‫منابـع طبیعی گام های موثـری بردارید‪.‬توفیق روز‬ ‫افـزون شـما را در راه تحقق برنامـه ها و انجام امور‬ ‫محولـه ارزومنـدم‪.‬‬ ‫اسحاق عطایی‬ ‫سرپرست اداره کل‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت کـه از خدمـات و زحمـات‬ ‫جنـاب اقـای مهنـدس تقـی عباسـیان کـه پیش‬ ‫از ایـن رئیـس اداره منابـع طبیعـی و ابخیـزداری‬ ‫شهرسـتان گلـوگاه بـوده اسـت و بـه مقـام پـر‬ ‫افتخـار بازنشسـتگی نائـل امدنـد‪ ،‬بـا اهـداء لـوح‬ ‫تقدیـر تجلیـل شـد‪.‬‬ ‫نحوه حضور کارکنان دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی گیالن تشریح شد‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی گیلان ( وب دا)؛ دکتـر عباس‬ ‫صدیقـی نـژاد‪ -‬معـاون توسـعه مدیریـت ‪،‬‬ ‫منابـع و برنامه ریزی دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫گیلان‪ ،‬با اشـاره به بخشـنامه معـاون رییس‬ ‫جمهـور و رییـس سـازمان اداری اسـتخدامی‬ ‫کشـور‪ ،‬در خصـوص نحـوه حضـور کارکنـان‬ ‫دولـت در محـل کار‪ ،‬گفـت‪ :‬محدودیـت های‬ ‫اعمـال شـده جهـت کاهـش سـاعات حضـور‬ ‫کارکنـان دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان‪ ،‬بر‬ ‫اسـاس وضعیت مخاطره شـیوع کرونـا ( قرمز‬ ‫نارنجـی زرد ) در شهرسـتان هـای اسـتان‬ ‫گیلان بصـورت هفتگی و اسـتعالم از معاونت‬ ‫بهداشـتی دانشـگاه و ابالغیـه هـای معاونـت‬ ‫توسـعه مدیریـت‪ ،‬منابـع و برنامـه ریـزی‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان اجـرا می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه بـر اسـاس بار بیمـاری در‬ ‫بیمارسـتان هـای هر شهرسـتان‪ ،‬سـه سـطح‬ ‫«هشـدار» قرمـز‪ ،‬نارنجـی و زرد تعریف شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬از وضعیت قرمـز( خیلی پر خطر) در‬ ‫رشـت و رودبـار خبـر داد و افزود‪ :‬شهرسـتان‬ ‫هـای اسـتارا‪ ،‬تالـش‪ ،‬سـیاهکل‪ ،‬لنگـرود‪،‬‬ ‫ماسـال در وضعیـت نارنجـی ( پـر خطـر) و‬ ‫شهرسـتان های اسـتانه اشـرفیه‪ ،‬املش‪ ،‬بندر‬ ‫انزلی‪ ،‬رضوانشـهر‪ ،‬رودسر‪،‬شـفت‪ ،‬صومعه سرا‪،‬‬ ‫فومـن و الهیجـان در وضعیـت زرد ( خطـر‬ ‫متوسـط) قـرار دارند‪.‬‬ ‫دکتـر صدیقـی نـژاد خاطـر نشـان کـرد ‪ :‬این‬ ‫دسـتورالعمل‪ ،‬طـی بخشـنامه ای بـه تمامـی‬ ‫واحدهـای تابعـه دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫گیلان ابلاغ شـده اسـت‪.‬‬ ‫پـی نوشـت‪ :‬نشسـت روز یکشـنبه ‪ ۲۵‬ابـان‬ ‫هیـات دولـت؛ کاملا بـه موضـوع کرونـا‬ ‫اختصـاص داشـت و همـه پیشـنهادات‬ ‫کارشناسـی شـده وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و‬ ‫اموزش پزشـکی در این نشسـت مصوب شـد‬ ‫کـه از جملـه انهـا می تـوان بـه تقسـیم بندی‬ ‫کشـور بـه سـه دسـته قرمـز‪ ،‬نارنجـی و زرد‬ ‫و همچنیـن تعطیلـی تهـران و ‪ ۱۰۰‬شـهر بـا‬ ‫وضعیـت قرمـز از روز شـنبه اول اذر بـه مدت‬ ‫‪ ۲‬هفتـه اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫همچنیـن طبـق ایـن مصوبـه‪ ،‬تـردد شـهر‬ ‫بـه شـهر در مناطـق قرمـز در بـازه زمانـی ‪۲‬‬ ‫هفتـه ای ممنـوع خواهـد بـود ‪ .‬همچنیـن‬ ‫همزمـان بـا ایـن طـرح‪ ،‬غربالگـری عمومـی‬ ‫اجـرا خواهـد شـد‪.‬‬ ‫براسـاس محدودیت هـای جدیـد و شـدید از‬ ‫اول اذر‪ ،‬همـه مشـاغل در مناطق قرمز به جز‬ ‫گـروه یـک‪ ،‬تعطیـل خواهد بـود‪ .‬همچنین در‬ ‫ایـن مناطق‪ ،‬یـک سـوم کارمنـدان ادارات در‬ ‫محـل کار حاضر می شـوند‪.‬‬ ‫بـرای مشـاهده جدول نحـوه حضـور کارکنان‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان روی تصویـر‬ ‫زیـر کلیـک کنید‪.‬‬ ‫تولد ‪ ۴۷۷۰‬نوزاد در سخت ترین‬ ‫شرایط کرونایی در بابل‬ ‫دکتر سـید مصطفی قاسـم زاده معاون درمان‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی بابـل امـروز طـی‬ ‫گفت وگویـی اظهـار کـرد‪ :‬از ابتـدای اسـفند‬ ‫‪ ۹۸‬تـا انتهـای مهر ‪ ۹۹‬در شهرسـتان بابل در‬ ‫مجمـوع ‪ ۴‬هـزار و ‪ ۷۷۰‬نـوزاد متولـد شـدند‬ ‫کـه از ایـن تعـداد ‪ ۹/۵۰‬درصـد پسـر و ‪۱/۴۹‬‬ ‫درصـد دختـر بودند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در ایـن مـدت ‪ ۹۳‬مـورد دو‬ ‫قلـوی و دو مـورد سـه قلـو بودنـد‪ ۸۹ ،‬مـادر‬ ‫مشـکوک به کرونا بسـتری شـدند که ‪ ۳۳‬نفر‬ ‫زایمـان کردنـد‪ ،‬از این تعـداد ‪ ۵۲‬مورد مثبت‬ ‫بـا ‪ PCR‬و ‪ ۲۵‬مـورد مثبت بـا ‪ HRTC‬بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قاسـم زاده در پایـان عنـوان کـرد‪ :‬از ابتـدای‬ ‫شـیوع کرونا در بابـل‪ ۱۸۹ ،‬کـودکان زیر پنج‬ ‫سـال بـا عالئـم مشـکوک بـه کرونـا بسـتری‬ ‫شـدند کـه ‪ ۹۶‬مـورد پسـر و ‪ ۹۳‬مـورد دختر‬ ‫بودند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫دو شنبه ‪ 3 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪755‬‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر گزارش‬ ‫خبر‬ ‫دیوار بلوار قدیمی گرگان با نقاشی و‬ ‫نوشته های کودکانه بازنگاری شد‬ ‫سرپرست معاونت شهرسازی و امور مناطق شهرداری ساری‪:‬‬ ‫رعایت دقیق ضوابط شهرسازی سرلوحه کاری‬ ‫قرار دارد‬ ‫بربسـته اظهار داشـت‪ :‬پیگیری در خصـوص اجرای‬ ‫طرح های جامع و تفصیلی شـهر سـاری با اسـتفاده‬ ‫از یـک نظام جامع مبتنـی بر ایده های کارشناسـی‬ ‫شـده انجـام می پذیـرد و می کوشـیم انشـاهلل این‬ ‫سیاسـت در حـوزه شهرسـازی بـا رویکـردی قابل‬ ‫عمل اجرایی شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ارسـالی مدیریـت ارتباطـات و امور بیـن الملل‬ ‫شـهرداری مرکـز مازنـدران بـه راه شـلمچه‪ ،‬معاونـت های‬ ‫شهرسـازی و معمـاری شـهرداری هـا بـه عنـوان یکـی از‬ ‫تاثیرگذارتریـن بخش هـای مدیریتی این دسـتگاه اجرایی‪،‬‬ ‫بـا هـدف طراحـی‪ ،‬هدایت و سـاخت شـهر ایجاد شـده اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پیام شورای اسالمی‬ ‫شهر ساری به مناسبت‬ ‫هفته بسیج‬ ‫هفته بسیج گرامیباد‬ ‫رسـاترین و در عیـن حال موجزترین تعریف از بسـیج‬ ‫در کالم معمـار بـزرگ انقلاب اسلامی حضـرت امام‬ ‫خمینـی (ره) امده که فرمودند (بسـیج لشـکر مخلص‬ ‫خداسـت) ‪ .‬کار و تلاش و خدمـت خالصانـه و در راه‬ ‫خـدا ویژگـی بـارز بسـیج و فرهنـگ بسـیجی اسـت‬ ‫همچنانکـه مقـام معظـم رهبـری در تعریـف بسـیج‬ ‫بـه ویژگـی هایـی همچـون پیشـرو بـودن ‪ ،‬نیازهـا را‬ ‫احسـاس کـردن و بموقع به صحنه امـدن و در میدان‬ ‫عمـل حاضـر شـدن ‪ ،‬امادگـی ‪ ،‬خدمـت بـی منـت ‪،‬‬ ‫توانایـی و دانایـی و داشـتن فکـر اشـاره فرمـوده اند ‪.‬‬ ‫بـا همین مختصات اسـت که حضور بسـیج در صحنه‬ ‫رویارویی با مشـکالت و بحرانها ‪ ،‬همواره راهگشـا بوده‬ ‫و هسـت ‪ .‬لـذا تعظیـم و ترویـج فرهنگ بسـیجی یک‬ ‫ضـرورت اسـت خصوصـا در شـرایط کنونی که کشـور‬ ‫بخاطـر تهدیدهـا و تحریمهـای خارجی و مشـکالت و‬ ‫تنگناهـای اقتصادی و نیز بحث شـیوع بیمـاری کرونا‬ ‫و لـزوم مقابلـه بـا ان ‪ ،‬بـه روحیـه جهـادی ‪ ،‬تلاش‬ ‫همدالنـه و اندیشـه خدایی به شـدت نیـاز دارد ‪.‬‬ ‫بـا فرهنـگ و تفکـر بسـیجی اسـت کـه میتـوان بـه‬ ‫مقابلـه موثـر بـا چالش هـای حیاتی و اساسـی جامعه‬ ‫پرداخـت ‪ .‬ایـن چالش میتواند دفـاع از تمامیت ارضی‬ ‫کشـور در مقابل تهاجم دشـمن یا دفـاع از هویت ملی‬ ‫و سیاسـی و فرهنـگ و اعتقـادات و باورهای یک ملت‬ ‫و یـا در عرصـه هـای علمـی و اقتصادی باشـد ‪ .‬در هر‬ ‫صـورت تفکـر بسـیجی ایـن امادگـی و خودبـاوری را‬ ‫در مـا ایجـاد میکنـد تـا بـرای اعتلای کشـور و مردم‬ ‫خود بکوشـیم ‪.‬‬ ‫با گرامیداشـت یاد و خاطره همه بسـیجیان شـهیدی‬ ‫کـه برای سـربلندی ایـران عزیز اسلامی جان خویش‬ ‫را در طبـق اخالص نهادند و عرض خسـته نباشـید به‬ ‫همـه بسـیجیان پرتلاش و امیدافرین ‪ ،‬هفته بسـیج‬ ‫را گرامـی میداریم‪.‬‬ ‫روابط عمومی شورای اسالمی شهر ساری‬ ‫مشـارکت و تلاش در زمینه هـای مربوط بـه برنامه ریزی‪،‬‬ ‫مطالعـات و تحقیقـات علمـی‪ ،‬فنی‪ ،‬مهندسـی و تخصصی‪،‬‬ ‫شهرسـازی و معمـاری بـه ایـن معاونت واگذار شـده و تهیه‬ ‫و اجـرای طرحهـای تحقیقاتـی و اجرائـی در کنـار نظـارت‬ ‫بـر سـاخت و سـازهای درون شـهری و همچنیـن تدویـن‬ ‫ضوابـط و مقـررات اجرائـی مربـوط در حد قوانیـن موضوعه‬ ‫از ماموریـت هـای این معاونت به شـمار می رود‪.‬سرپرسـت‬ ‫معاونـت شهرسـازی و امور مناطق شـهرداری سـاری گفت‪:‬‬ ‫تلاش همکارانـم در مجموعه شهرسـازی مناطق سـه گانه‬ ‫بران اسـت که شـهروندان سـاروی بیشـترین منفعـت را از‬ ‫فعالیت هـای شـهرداری دریافـت نمایند‪.‬‬ ‫بربسـته اظهـار داشـت‪ :‬پیگیـری در خصـوص اجـرای طرح‬ ‫هـای جامـع و تفصیلـی شـهر سـاری بـا اسـتفاده از یـک‬ ‫نظـام جامـع مبتنی بـر ایده هـای کارشناسـی شـده انجام‬ ‫مـی پذیـرد و مـی کوشـیم انشـاهلل ایـن سیاسـت در حوزه‬ ‫شهرسـازی بـا رویکـردی قابـل عمـل اجرایی شـود‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به اینکه شـهروندان سـاروی خواسـتار دریافت‬ ‫خدمـات مطلـوب از شـهرداری هسـتند‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫در کنـار تعاملات سـازنده بـا شـهروندان علـی الخصـوص‬ ‫سـازندگان‪ ،‬رعایت دقیق ضوابط شهرسـازی سرلوحه کاری‬ ‫ایـن معاونت قـرار دارد‪.‬‬ ‫سرپرسـت معاونـت شهرسـازی و امـور مناطـق شـهرداری‬ ‫سـاری تکریـم اربـاب رجـوع و بروزرسـانی مهندسـی‬ ‫خدمـات در ایـن معاونـت را از اهـداف اولیـه برشـمرد و‬ ‫گفـت‪ :‬شهرسـازی مهمتریـن قسـمت درامـدی شـهرداری‬ ‫هـا محسـوب مـی شـود و پویایـی این حـوزه مـی تواند به‬ ‫توسـعه عمـران و ابادانـی شـهر سـاری بیانجامـد‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول بـه رویکـرد مشـارکت بـا مجامـع علمـی و‬ ‫تخصصـی در زمینـه ارتقاء توان تخصصی حوزه شهرسـازی‬ ‫و معمـاری دسـتگاه مذکـور اشـاره و یـاداور شـد‪ :‬بـا توجه‬ ‫بـه اجـرای دو پـروژه بـزرگ پـل تا پل در شـرق و فـاز دوم‬ ‫بوسـتان ملل در مسـیر جنوب شـهر‪ ،‬رعایـت دقیق ضوابط‬ ‫شهرسـازی را در سـاخت و سـازهای اتـی مـورد توجه قرار‬ ‫خواهیـم داد و در ایـن راسـتا منافـع شـهر و شـهروندان بر‬ ‫هـر خاسـتگاه دیگـری ارجحیـت دارد‪.‬وی افـزود‪ :‬توجـه به‬ ‫بافـت هـای فرسـوده شـهر و احیـای ان در کنـار پکپارچه‬ ‫سـازی ارائـه خدمـات عمرانـی بـه تمـام محلات از برنامـه‬ ‫هـای ایـن معاونـت اسـت و قطعاً نـگاه ما به توسـعه عمران‬ ‫و ابادانـی هـر سـه منطقه شـهری یکسـان و برپایه توسـعه‬ ‫متـوازن خواهـد بود‪.‬‬ ‫بربسـته در پایـان گفـت‪ :‬از شـهروندان سـاروی به خصوص‬ ‫سـازندگان اماکـن مسـکونی و تجـاری انتظـار داریم ضمن‬ ‫مشـارکت در برنامـه هـای شـهرداری سـاری‪ ،‬پیـش از‬ ‫احـداث بنا نسـبت بـه انجـام فراینـد قانونی اخـذ مجوزات‬ ‫از شـهرداری اقدام کنند تا انشـاهلل مسـیر توسـعه ساخت و‬ ‫سـازها در شـهر سـاری بر اسـاس ضوابط فنی و مهندسـی‬ ‫پیـاده سـازی شـده و حقـی از شـهر و شـهروندان تضییـع‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫ابالغ حکم رئیس سازمان فناوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات شهرداری ساری‬ ‫علی اصغـر ابـاذری پـس از اتمـام دوره‬ ‫سرپرسـتی طـی ابالغـی جدیـد به عنوان‬ ‫رئیـس سـازمان فنـاوری اطالعـات و‬ ‫ارتباطـاتشـهرداریسـاریمنصـوبشـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان فنـاوری‬ ‫اطالعـات و ارتباطـات شـهرداری سـاری‪،‬‬ ‫علی اصغـر ابـاذری پـس از اتمام دوره سرپرسـتی‬ ‫طـی ابالغـی جدیـد به عنـوان رئیـس سـازمان‬ ‫بـه گـزارش مرکـز اطلاع رسـانی روابـط عمومـی و امور بیـن الملل‬ ‫شـهرداری گرگان‪ ،‬در راسـتای زیباسـازی دیوارهای قدیمی در سطح‬ ‫شـهر عملیات بهسـازی دیوارهـای فرسـوده واجرای نقاشـی دیواری‬ ‫توسـط سـازمان زیباسـازی شـهرداری گرگان انجام شد‪.‬‬ ‫یحیـی سـتوده نیـا رئیـس سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز‬ ‫شـهرداری گـرگان بـا اعلام ایـن خبـر اظهـار داشـت‪ :‬در راسـتای‬ ‫سیاسـت هـای دکتـر دادبـود شـهردار محتـرم مبنـی بـر لـزوم‬ ‫زیباسـازی نماهای سـطح شهر‪ ،‬نقاشـی و دیوارنگاری یکی از خیابان‬ ‫هـای قدیمـی گـرگان که مدت ها دچار فرسـودگی شـده بـود و نیاز‬ ‫بـه بهسـازی و طراحـی مجـدد داشـت در دسـتور کار قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫سـتوده نیـا افـزود‪ :‬عملیات نقاشـی و دیوارنـگاری ‪ 400‬متـر از دیوار‬ ‫بلـوار اسـتاندارد همزمـان بـا روز جهانـی کـودک توسـط برخـی‬ ‫هنرمنـدان خـوش ذوق گرگانـی انجـام شـد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی هـدف از اجـرای نقاشـی بـر روی دیوارهـای شـهر‬ ‫زیباسـازی شـهر‪ ،‬جلوگیـری از فعالیت هـای دیوارنویسـی غیرمجاز و‬ ‫پاکسـازی دیوارنویسـی های قبلـی اسـت‪.‬‬ ‫سـتوده نیا ادامه داد‪ :‬نقاشـی و نوشـته های کودکانـه روی دیوارهای‬ ‫شـهر علاوه بر جلوه بخشـیدن به سـیمای بصـری شـهری‪ ،‬از تکرار‬ ‫و یکنواختـی شـهر بـرای مردم جلوگیـری می کند و خاطـرات دوران‬ ‫کودکـی را برای شـهروندان تداعی می سـازد‪.‬‬ ‫فنـاوری اطالعـات و ارتباطات شـهرداری سـاری‬ ‫منصـوب شـد‪.‬‬ ‫در ایـن حکـم امـده اسـت‪ :‬امیـد اسـت بـا اتکال‬ ‫بـه خداونـد متعـال‪ ،‬در اجـرای منویـات امـام‬ ‫راحـل(ره) و مقـام معظـم رهبـری بـر اسـاس‬ ‫شـرح وظایف سـازمانی در جهت پیشـبرد اهداف‬ ‫شـهرداری و ارائـه خدمـات ارزنده به شـهروندان‬ ‫عزیـز سـاروی موفـق و مویـد باشـید‪.‬‬ ‫بازدید مهندس پورعلی شهردار و وکیلی معاونت‬ ‫فرمانداری شهرستان کالردشت از اجرای طرح‬ ‫محدودیت های کرونایی‬ ‫بـه گـزارش کرانـه‬ ‫شـمال‪ ,‬مهنـدس پورعلـی‬ ‫معاونـت‬ ‫شـهرداربهمراه‬ ‫شهرسـتان‬ ‫فرمانـداری‬ ‫کالردشـت و جانشـین‬ ‫فرماندهـی انتظامـی ‪،‬‬ ‫نماینـده بسـیج ازاجـرای‬ ‫طـرح محدودیـت هـای‬ ‫کرونایی وبررسـی مشـکالت‬ ‫موجـود در ورودی ایـن‬ ‫شهرسـتان بازدیـد نمودنـد‬ ‫و از نزدیـک در جریـان‬ ‫بازدیدهـا قـرار گرفتنـد‪.‬‬ ‫‍ پیام مشترک محسن کبودفیروزجایی شهردار‪ ،‬حمزه‬ ‫جعفرزاده رییس و اعضای شورای اسالمی شهر سرخ رود‬ ‫بمناسبت فرارسیدن هفته بسیج‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ محسـن کبودفیروزجایـی‬ ‫شـهردار‪ ،‬حمـزه جعفـرزاده رییـس و اعضـای شـورای‬ ‫اسلامی شـهر سـرخ رود بمناسـبت فرارسـیدن هفتـه‬ ‫بسـیج پیامـی بـه شـرح زیـر صـادر کردنـد‪.‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫تـا بسـیج هسـت‪ ،‬نظـام اسلامی و جمهـوری اسلامی‬ ‫از سـوی دشـمنان تهدیـد نخواهـد شـد؛ این یـک رکن‬ ‫اساسـی است‬ ‫مقام معظم رهبری (مدظله العالی)‬ ‫بسـیج‪ ،‬هویـت سـاز اقتـدار ایـران اسلامی اسـت و این‬ ‫هویـت کرامـت افرین‪ ،‬منشـاء الهام بخـش حرکت های‬ ‫ضد اسـتکباری سـتمدیدگان جهان و گرامیداشت هفته‬ ‫بسـیج‪ ،‬پاسداشـت رشـادت ها و از خودگذشـتگی های‬ ‫مـردان و زنانـی اسـت کـه فرهنـگ ایثـار و شـهادت را‬ ‫بـرای نجـات بشـر از بی اخالقی هـا و کج رفتـاری های‬ ‫امروز جهـان برگزیـده اند‪.‬‬ ‫تشـکیل نهاد مقدس بسـیج بـه فرمـان تاریخی حضرت‬ ‫امـام(ره) در پنجـم اذر ‪ ،1358‬از بـرکات تدابیر حضرت‬ ‫امـام خمینی (ره) اسـت کـه ارج نهادن به رشـادت های‬ ‫بـی بدیـل بسـیجیان را تقدیـر نمـوده و در تعابیـر بلند‬ ‫و عرفانـی بنیانگـذار عظیم الشـان انقلاب ‪ ،‬ایـن شـجره‬ ‫طیبه به مدرسـه عشـق‪ ،‬مکتب شـاهدان‪ ،‬لشگر مخلص‬ ‫خـدا‪ ،‬میقات پابرهنگان نامیده شـده اسـت‪.‬‬ ‫اینجانبـان ضمـن اهـداء خالصانه تریـن درود و سلام‬ ‫بـر سـاحت مقـدس و ملکوتـی همـه شـهیدان واالمقام‬ ‫و تقدیـم درود خالصانـه ی خـود بـه محضـر فرماندهـی‬ ‫معـزز کل قـوا حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای (مـد ظلـه)‬ ‫و فرماندهـان دالور و تمامـی بسـیجیان جـان بـر کـف‬ ‫در سراسـر میهـن اسلامی‪ ،‬فـرا رسـیدن سـالروز تاریخ‬ ‫سـاز بسـیج را گرامـی داشـته و تلاش مجاهدانـه همه‬ ‫مـردان وزنـان بسـیجی ایـن دیـار علـوی و فاطمـی در‬ ‫راه پاسـداری از ارزش هـای انقلاب‪ ،‬نگهبانـی از میـراث‬ ‫مانـدگار امام راحل و شـهدای واالمقـام و تحقق منویات‬ ‫مقـام معظـم رهبـری را ارج مـی نهیـم‪.‬‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫حضور ‪ 43‬اکیپ عملیاتی و ‪ 210‬نیرو‬ ‫فنی و اجرایی در مانور سراسری‬ ‫تعمیرات شبکه های فرسوده در شرکت‬ ‫توزیع برق مازندران‬ ‫فرامـرز سـپری با اشـاره بـه اینکـه این مانـور با رعایـت کامل‬ ‫پروتـکل هـای بهداشـتی برگـزار شـد ‪ ،‬افـزود؛ ایـن مانـور‬ ‫سراسـری طی ‪ 2‬روز و به طور همزمان در سراسـر کشـور برگزار‬ ‫شـد و مقاوم سـازی و افزایش تاب اوری شـبکه توزیـع از برنامه‬ ‫های ایـن مانـور بود‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق مازنـدران بابیـان اینکـه در ایـن‬ ‫مانـور ‪ 43‬اکیـپ عملیاتـی و ‪ 210‬نیـروی عملیاتی حضور فعال داشـتند‪،‬‬ ‫گفـت؛در ایـن مانـور ‪ 31‬عـدد براکـت‪ 200 ،‬عـدد چمپـر‪ 85 ،‬عـدد مقره‬ ‫ثابـت‪ 64 ،‬عـدد کـت اوت‪ 106 ،‬مـورد برقگیـر و ‪ 590‬متر سـیم به کابل‬ ‫تعویـض گردید‪.‬‬ ‫سـپری افـزود؛ مانور سراسـری تعمیرات شـبکه های فرسـوده توزیع برق‬ ‫بـا هـدف تحقق سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی‪ ،‬بهبود و ارتقاء شـاخص‬ ‫هـای عملکردی طرح سـیما‪ ،‬افزایـش پایداری و اطمینان شـبکه و بهبود‬ ‫رضایـت مشـترکین در شـرکت توزیع نیـروی برق مازندران انجام شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیروی برق مازنـدران با بیان اینکـه طول فیدر‬ ‫ایـن مانـور حـدود ‪ 6‬کیلومتـر می باشـد بیان داشـت؛ اجـرای ایـن مانور‬ ‫توسـط خـود شـرکت ‪ 6800‬میلیون ریـال صرفه جویی اقتصادی داشـته‬ ‫اسـت‪.‬وی گفـت؛ این مانـور بطور همزمان در روزهای ‪ 29‬و ‪ 30‬ابان سـال‬ ‫جاری در امور برق شـمال سـاری اجرایی شـده اسـت‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 3 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪755‬‬ ‫در بازدید فرمانده یگان حفاظت سازمان بنادر از‬ ‫سامانه نیرو رسانی شرکت توزیع نیروی برق غرب‬ ‫مازندران راه اندازی شد‬ ‫بـا توجه بـه ضرورت توسـعه خدمـات غیرحضوری و شـفافیت‬ ‫در واگـذاری پروژه های نیرورسـانی و جلـب رضایت متقاضیان‪،‬‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی برق غرب مازنـدران به واگـذاری تمامی‬ ‫پـروژه هـای نیـرو رسـانی به صـورت غیـر حضـوری و از طریق‬ ‫سـامانه ای بـه نـام به لیـن اقدام کرده اسـت‪.‬‬ ‫مهنـدس کیـوان فـرح زاد مدیرعامل این شـرکت بـا اعالم این‬ ‫خبـر گفـت‪ :‬از مزایـای اسـتفاده از ایـن سـامانه مـی تـوان بـه‬ ‫مـواردی همچـون‪ :‬کاهـش مراجعـه حضـوری متقاضیـان در‬ ‫ادارات‪ ،‬افزایـش شـفافیت در قیمـت گذاری‪ ،‬تسـریع در پاسـخ‬ ‫گویـی و کاهـش زمـان رسـیدگی به درخواسـت هـای مردمی‪،‬‬ ‫امـکان سـنجش رضایتمنـدی از نحـوه عملکـرد پیمانـکاران‬ ‫واعلام ان بـه سـایر متقاضیان‪ ،‬امـکان پیگیری جهت تسـریع‬ ‫در اختتـام پـروژه هـا و بـرق رسـانی بـه متقاضیـان بـا ایجـاد‬ ‫بانـک اطالعاتـی از پـروژه هـای نیرو رسـانی‪ ،‬تسـهیل در ارایه‬ ‫خبر‬ ‫خدمـات غیرحضـوری مطابق با مصوبات دولـت و ایجاد فرصت‬ ‫برابـر بین شـرکت هـای پیمانکاری کـه باعث افزایـش رقابت و‬ ‫اشـتغال مـی شـود‪ ،‬اشـاره کرد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در حـال حاضـر سـامانه یـاد شـده بـدون ایجاد‬ ‫محدودیـت جدیـد بـرای پیمانـکاران راه انـدازی و لیسـت‬ ‫پیمانـکاران مجـاز وارد سـامانه شـد‪ .‬همچنین سـامانه ارسـال‬ ‫پیامـک بـرای ارسـال پیام به پیمانـکاران و متقاضیـان از لحظه‬ ‫ثبـت درخواسـت تا انتخاب پروژه توسـط متقاضیـان راه اندازی‬ ‫شـده و تاکنون ‪ 170‬درخواسـت نیرو رسـانی توسـط امورهای‬ ‫هشـتگانه در سـامانه بـه ثبت رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫فـرح زاد در تکمیـل صحبـت هـای خـود گفـت‪ :‬ارتبـاط بیـن‬ ‫سـامانه جامع مهندسـی و سـامانه نیرو رسـانی در دسـت اقدام‬ ‫اسـت تـا تمـام درخواسـت ها بـه صـورت مکانیـزه در سـامانه‬ ‫نیـرو رسـانی جهـت مناقصـه قـرار گیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پیام مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و‬ ‫گلستان بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج‬ ‫بـه گـزارش کرانـه مهنـدس حسـین افضلـی مدیرعامـل‬ ‫شـرکت بـرق منطقـه ای مازندران و گلسـتان بمناسـبت‬ ‫گرامیداشـتهفتـهبسـیجپیامـیبـهشـرحزیـرصـادرکرد‪.‬‬ ‫«بسم اهلل الرحمن الرحیم»‬ ‫بسـیج‪ ،‬نمـاد اخلاص وخدمت خالصانـه به مردم اسـت‪.‬‬ ‫بسـیج شـکوه جهـاد و ظلم سـتیزی و پرچـم دار والیت‬ ‫پایش فروشگاه های عرضه سموم نباتی‬ ‫درمحموداباد‬ ‫کرانه شمال محموداباد ‪-‬غفار داودی‬ ‫سرپرسـت مدیریت جهاد کشاورزی محموداباد‬ ‫از رصدو پایش ‪ ۲۲‬فروشـگاه عرضه سـموم نباتی‬ ‫در ایـن شهرسـتان خبـر داد گـزارش خبرنـگار‬ ‫مـا از محمودابادمدیریـت جهـاد کشـاورزی‬ ‫شهرسـتان محمودابـاد‪ ،‬سـید محمـد زمانـی با‬ ‫اشـاره بـه نقـش مدیریـت صحیـح مصـرف کود‬ ‫شـیمیایی و سـم در تولید غذای سـالم و کاهش‬ ‫الودگـی هـای زیسـت محیطـی افـزود‪ :‬صبـح‬ ‫امـروز در یـک اقـدام مشـترک به‪‎‬منظـور پایش‬ ‫واحدهـای فـروش سـموم نباتـی اداره صنعـت‪،‬‬ ‫معـدن و تجارت ‪ ،‬واحد حفظ نباتات و حراسـت‬ ‫مدیریـت جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان در‬ ‫گشـت مشـترک بـه بازدیـد از فروشـگاه هـای‬ ‫عرضـه سـموم نباتـی ایـن شهرسـتان پرداختند ‪.‬‬ ‫سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان‬ ‫محمودابـاد هدف از پایـش را جلوگیری از تولید‬ ‫و توزیع سـموم ثبت نشـده و تاریخ گذشـته ذکر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول بـا بیـان اینکـه در این شهرسـتان‬ ‫‪ 30‬فروشـگاه عرضه سـموم نباتـی بخش تعاونی‬ ‫وخصوصـی وجـود دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬در ایـن بازدیـد‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناسـان ‪ 22‬واحـد فـروش و عرضـه سـموم‬ ‫و افـت کـش ها را در سـطح شـهر مـورد پایش‬ ‫قـرار دادند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬هرگونه تغییر در بسـته بندی ‪ ،‬دخل‬ ‫و تصـرف در محتـوا و برچسـب سـموم ممنـوع‬ ‫بـوده و درج تاریـخ تولیـد و انقضا بر روی بسـته‬ ‫بندی الزامی اسـت‪.‬‬ ‫زمانـی ادامـه داد‪ :‬در این پایـش وضعیت حضور‬ ‫مسـئول فنـی در فروشـگاه‪ ،‬ثبـت اطالعـات‬ ‫کامـل فـروش سـموم‪ ،‬فـروش سـموم بـدون‬ ‫نسـخه گیاهپزشـکی‪ ،‬خریـد سـموم از شـرکت‬ ‫هـای پخـش مجـاز‪ ،‬عـدم وجـود سـموم تاریـخ‬ ‫منقضی در فروشـگاه‪ ،‬ثبت اطالعات در سیسـتم‬ ‫مانیتورینـگ سـموم‪ ،‬عرضـه و میـزان و انـواع‬ ‫فروش سـموم و افـت کش ها ‪ ،‬بررسـی وضعیت‬ ‫محیطی و نحوه مدیریت سـموم فاسـد سـنواتی‬ ‫مـورد بررسـی قـرار گرفت‪.‬‬ ‫سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان‬ ‫محمودابـاد تصریـح کـرد‪ :‬فـروش سـموم تاریخ‬ ‫گذشـته ممنوع بوده و توزیـع کنندگان موظفند‬ ‫از توزیـع ان خـودداری نماینـد و در صـورت‬ ‫مشـاهده برخـورد قانونـی خواهد شـد‪.‬‬ ‫مداری اسـت‪.‬‬ ‫رمز موفقیت‪ ،‬سـربلندی و امنیت کشـور در برابر دشـمن‪،‬‬ ‫تفکر بسـیجی اسـت که از قداسـت نیت اوست‪.‬‬ ‫خلـوص و صفـای بسـیجیان در دوران دفـاع مقـدس‬ ‫همچـون خورشـید مـی درخشـید و تابـش نورانیـت‬ ‫سـیمای درخشـان بسـیجیان مخلص و مبـارز در جریان‬ ‫جنـگ تحمیلـی انسـانها را مجـذوب خـود مـی کـرد‪.‬‬ ‫بسـیج یک فرهنگ سـاخته شـده در دوران حماسه و رزم‬ ‫اسـت و امیـد مردمـان بـرای فرداهایـی بهتـر‪ ،‬بـه یقین‬ ‫بسـیج متعلـق بـه همـه اقشـار و فادار بـه نظـام و انقالب‬ ‫شـکوهمند اسلامی اسـت‪.‬‬ ‫هفتـه مبـارک و فرخنـده بسـیج‪ ،‬فرصت مغتنمی اسـت‬ ‫بـرای تجدیـد میثـاق بـا ارمانهای بلنـد بنیان گـذار این‬ ‫مکتـب حضرت امـام خمینی(ره) و بیعتی اسـت با بزرگ‬ ‫بسـیجی دالور مقـام عظمـای والیـت حضـرت ایـت اهلل‬ ‫خامنـه ای (مدظلـه العالی)‪.‬‬ ‫بنـده بعنـوان یک بسـیجی و خـادم مـردم‪ ،‬ضمن عرض‬ ‫تبریک به مناسـبت فرارسـیدن هفته بسیج به بسیجیان‬ ‫گرانقـدر و بـا بصیـرت‪ ،‬ایثارگـران و خانـواده های معظم‬ ‫و معـزز شـهدای دفاع مقـدس و مدافع حـرم و جانبازان‬ ‫گرامـی و مـردم شـهید پـرور اسـتانهای مازنـدران و‬ ‫گلسـتان‪ ،‬سـرافرازی و سـربلندی ایران اسلامی در پرتو‬ ‫توجهـات امـام زمان(عـج اهلل) و در راسـتای منویات مقام‬ ‫معظـم رهبـری (حفـظ ا‪ )..‬و توفیـق خدمـت بـه مـردم‬ ‫شـریف جمهـوری اسلامی ایـران را از درگاه ایـزد منان‬ ‫مسئلت دارم‪.‬‬ ‫معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادرودریانوردی امیراباد تاکید کرد؛‬ ‫بندرامیراباد مبدا اصلی تامین کاالهای اساسی در منطقه‬ ‫حمل ریلی ‪ ۵‬هزار تن محموله روغن خوراکی از بندرامیراباد برای عرضه‬ ‫در بازار هدف‬ ‫معـاون امـور بنـدری و اقتصـادی اداره کل‬ ‫بنادرودریانـوردی امیرابـاد بـا بیان اینکه بسـترهای‬ ‫الزم بـرای شـقوق مختلـف حمـل و نقـل کاال در‬ ‫بندرامیرابـاد فراهـم اسـت اظهار داشـت بـه منظور‬ ‫تسـهیل در ارسـال محمولـه روغـن خوراکـی یـک‬ ‫محمولـه ‪ ۵‬هزار تنی روغن خوراکـی از بندرامیراباد‬ ‫از طریـق حمـل ریلـی به یـک کارخانـه تولیدی در‬ ‫تهـران ارسـال مـی شـود‪.‬‬ ‫محمدصـادق رنـگ اور در گفتگو با واحـد ارتباطات‬ ‫و اطالع رسـانی اداره کل بنادر و دریانوردی امیراباد‬ ‫بـا اعلام این خبر گفـت در راسـتای دسـتور دولت‬ ‫تدبیـر و امیـد جهـت تسـریع در خـروج کاالهـای‬ ‫اساسـی از بنـادر و بـا توجه به ظرفیت هـای بالفعل‬ ‫و زیرسـاخت هـای اسـتراتژیک بندرامیراباد ‪ ،‬بخش‬ ‫اول محمولـه روغـن خوراکـی به میزان یـک هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬تـن از محمولـه ‪ ۵‬هزار تنـی روغن اماده حمل‬ ‫‪ ،‬از طریـق حمـل ریلـی بـه صـورت مسـتقیم وارد‬ ‫کارخانـه ای در تهـران کـه بـه شـبکه سراسـری راه‬ ‫اهـن متصل می باشـد ارسـال شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه تمـام ظرفیـت های لجسـتیکی‬ ‫و تجهیزاتـی مـدرن ‪ ،‬انبارهـا و سـیلوهای نگهداری‬ ‫غلات و روغن خوراکـی ‪ ،‬توان ریلی ‪ ،‬حمل ترکیبی‬ ‫و شـقوق مختلف حمـل و نقـل کاال در بندرامیراباد‬ ‫در جهـت تامیـن کاالهـای اساسـی کشـور بـه کار‬ ‫گرفتـه شـده اسـت یـاداور شـد بـا همـکاری سـایر‬ ‫ارگان هـای ذیربـط و تاکیدات دولـت محترم ‪ ،‬روند‬ ‫خـروج کاال از بنـدر تسـریع و ظرفیت مناسـب برای‬ ‫تخلیـه کاالهـای جدیـد فراهـم شـده اسـت ‪.‬معاون‬ ‫امـور بنـدری و اقتصـادی اداره کل بنادرودریانوردی‬ ‫امیرابـاد بـه نقـش بـی بدیـل ایـن بنـدر در اقتصاد‬ ‫منطقـه اشـاره و اظهـار داشـت در اینـده نزدیـک با‬ ‫بهـره برداری از اسـکله رو ‪ -‬رو ریلی ‪ ،‬توسـعه حمل‬ ‫و نقـل کاال از طریـق راه اهن و افزایـش تنوع کاال و‬ ‫ترانزیـت ان بـه کشـورهای حوزه ‪ ، CIS‬افغانسـتان‬ ‫و عـراق بـه میـزان قابـل توجهـی افزایش مـی یابد‪.‬‬ ‫رنـگ اور در پایـان خاطرنشـان کـرد بندرامیرابـاد‬ ‫در بخـش هـای مختلـف اقتصـاد دریا محـور اهداف‬ ‫مهمـی را دنبـال مـی کنـد که تبدیـل این بنـدر به‬ ‫بنـدر کانونـی تخلیـه و بارگیری کاالهـای کانتینری‬ ‫در شـمال کشـور از مهمتریـن ایـن برنامه هاسـت‪.‬‬ ‫یگان حفاظت بندرامیراباد ‪:‬‬ ‫فرمانده یگان حفاظت اداره کل‬ ‫بنادرودریانوردی امیراباد به ارتقاء‬ ‫درجه نائل شد‬ ‫فرمانـده یـگان حفاظـت اداره کل‬ ‫بنادرودریانـوردی امیرابـاد بـه ارتقـاء درجـه‬ ‫نائـل شـد‬ ‫در پـی بازدیـد دوره ای و ارزیابـی عملکـرد‬ ‫فرماندهـی یـگان حفاظـت سـازمان بنـادر‬ ‫و دریانـوردی از یـگان هـای بنـادر کشـور ‪،‬‬ ‫محافـظ دوم مسـعود قنبری گرجـی فرمانده‬ ‫یـگان حفاظـت اداره کل بنـادر و دریانـوردی‬ ‫امیرابـاد بـه درجـه محافـظ ارتقـاء یافـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش واحـد ارتباطـات و اطلاع‬ ‫رسـانی اداره کل بنادرودریانـوردی امیرابـاد‬ ‫؛ پـس از بازدیـد دوره ای جنـاب سـرهنگ‬ ‫اطمانـی فرماندهـی یـگان حفاظـت سـازمان‬ ‫بنادرودریانـوردی از یـگان های حفاظت بنادر‬ ‫کشـور و بررسـی و تحلیل عملکرد این نیروها‬ ‫بـر اسـاس شـاخص هـای موجـود ‪ ،‬دو تن از‬ ‫فرماندهـان یـگان حفاظـت بنـادر را بـا توجه‬ ‫بـه عملکردشـان ‪ ،‬مسـتحق ارتقـاء بـه درجه‬ ‫محافـظ تمام دانسـت‪.‬‬ ‫بنابرایـن گـزارش در بازدیـد چنـدی‬ ‫پیـش فرمانـده یـگان حفاظـت سـازمان‬ ‫بنادرودریانـوردی از یـگان حفاظـت‬ ‫بندرامیرابـاد ضمـن ابـراز رضایـت از کیفیت‬ ‫مطلـوب اقدامـات صـورت گرفته توسـط این‬ ‫نیـرو در حوزه های انتظامـی ‪ ،‬قضایی ‪ ،‬اداری‬ ‫و پشـتیبانی بـر تـداوم ایـن روند بـا محوریت‬ ‫نظـم و تکریـم مراجعـه کننـدگان و در عیـن‬ ‫حـال اجـرای نـص صریـح قانـون تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫بـر ایـن اسـاس ‪ ،‬مداومت در پیگیـری پرونده‬ ‫هـای قضایی ‪ ،‬تسـریع در صـدور کارت مجوز‬ ‫تـردد افـراد و وسـایل نقلیـه ‪ ،‬تجهیـز و بهره‬ ‫برداری از سـالن تیرانـدازی ‪ ،‬برگزاری کالس‬ ‫هـای امـوزش رزمـی ‪ ،‬انتظامـی و عملیاتـی‬ ‫بـرای کارکنـان ‪ ،‬برگزاری مانورهـای متعدد ‪،‬‬ ‫همـکاری تنگاتنـگ و موثر بـا عوامل نظامی ‪،‬‬ ‫انتظامـی ‪ ،‬مقامات و ضابطین قضایی اسـتان‬ ‫و شهرسـتان بهشـهر و بررسـی چک لیسـت‬ ‫هـا و گـزارش هـای ارسـالی را مـی تـوان‬ ‫بخشـی از شـاخص هایی برشـمرد کـه یگان‬ ‫حفاظـت اداره کل بنادرودریانـوردی امیرابـاد‬ ‫در ارزیابـی دوره ای جنـاب سـرهنگ اطمانی‬ ‫موفـق عمـل کرده اسـت‪.‬‬ ‫برداشت اطالعات مکانی شبکه اب شرب‬ ‫شهرها و روستاها به تصویب رسید‬ ‫در جلسـه ‪ GIS‬شـرکت ابفامازندران‪:‬برداشت‬ ‫اطالعـات مکانـی شـبکه اب شـرب شـهرها و‬ ‫روسـتاها بـه تصویب رسـید‬ ‫در نشسـت بررسـی برنامـه هـا و فعالیتهـای‬ ‫گـروه ‪ GIS‬اب و فاضلاب مازنـدران کـه‬ ‫بـا حضـور مهنـدس محرابـی مسـئول ‪GIS‬‬ ‫شـرکت مهندسـی ابفـا کشـور‪ ،‬قائـم مقـام‪،‬‬ ‫معاونـان و مدیران سـتادی شـرکت بـه صورت‬ ‫ویدئو کنفرانس برگزار شـد‪ ،‬برداشـت اطالعات‬ ‫مکانی شـبکه اب شـرب شـهرها و روسـتاها بر‬ ‫اسـاس نقشـه راه ‪ GIS‬تصویـب شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی و امـوزش همگانی‬ ‫اب وفاضالب اسـتان مازندران‪ ،‬در این نشسـت‬ ‫علیپـور قائم مقام شـرکت بر همـکاری و تعامل‬ ‫تمامی بخشـها در اجـرای کامل طرح ‪ GIS‬در‬ ‫ایـن شـرکت تاکید کرد‪.‬‬ ‫معـاون منابع انسـانی و تحقیقـات ابفامازندران‬ ‫نیـز به بیـان اهمیت ‪ GIS‬پرداخـت و گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به گسـتردگی شبکه های اب و فاضالب‪،‬‬ ‫اگـر از تکنولـوژی روز دنیا برای بهـره برداری از‬ ‫ان هـا اسـتفاده نشـود عالوه بـر تحمیل هزینه‬ ‫بهـره بـرداری و نگهـداری بـاال‪ ،‬مانع توسـعه و‬ ‫پیشـرفت در اینـده مـی شـود ‪.‬‬ ‫سـید احمداحمـدی ازاد‪ ،‬بـه ضـرورت اجـرای‬ ‫دسـتورالعملهای ابالغی شـرکت مهندسـی اب‬ ‫و فاضلاب کشـور در اجـرای ‪ GIS‬تاکیـد‬ ‫کـر د ‪.‬‬ ‫نصـب و راه انـدازی سـامانه ردیـاب خودرویـی‬ ‫شـرکت ‪ ،‬بررسـی راهکارهـای عملـی تهیـه‬ ‫نقشـه جانمایـی مشـترکین و تعییـن تکلیـف‬ ‫پـروژه هـای امانی اصالح و توسـعه شـبکه و‪...‬‬ ‫بخشـی از مصوبـات ایـن جلسـه بوده اسـت‪.‬‬ ‫سـامانه اطالعـات جغرافیایـی یـا ‪GIS‬یـک‬ ‫سـامانه اطالعاتـی اسـت کـه بـه تولیـد‪،‬‬ ‫پـردازش‪ ،‬تحلیـل و مدیریـت اطالعـات‬ ‫جغرافیایـی می پـردازد‪.‬‬ ‫هرسـاله ‪ 18‬نوامبـر(‪ 28‬ابـان) روز جهانـی‬ ‫‪ GIS‬نامیده شـد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫دو شنبه ‪ 3 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪755‬‬ ‫خبر‬ ‫رتبه سوم عملکرد فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫مازندران در کشور‬ ‫بـا رشـد فعالیت هـای فرهنگـی ‪ ،‬هنـری رسـانه ای در سـال ‪ ، ۹۸‬اداره کل فرهنگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی مازنـدران رتبه سـوم در بین اسـتان هـای کشـور را به دسـت اورد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی مازندران ‪ ،‬براسـاس ارزیابی عملکرد‬ ‫سـال ‪ 1398‬ادارات کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی سراسـر کشور که از سـوی دفتر مدیریت عملکرد‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی صورت گرفت ‪ ،‬ارشـاد مازندران با رشـد‪ 38‬درصدی فعالیت های‬ ‫گوناگون فرهنگی هنری و رسـانه ای ‪ ،‬توانسـت رتبه سـوم کشـوری را در زمینه " جهش و رشـد‬ ‫قابل مالحظه نسـبت به سـال گذشـته " را به دسـت اورد ‪.‬‬ ‫در همیـن راسـتا ‪ ،‬علـی اصغـر کاراندیـش مروسـتی ‪ ،‬معـاون حقوقـی امـور و اسـتان هـای وزارت‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی در نامـه ای ‪ ،‬ایـن موفقیـت را بـه اسـتاندار محتـرم مازنـدران و عباس‬ ‫زارع مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران و همکارانـش تبریـک گفته و برای انهـا ارزوی‬ ‫موفقیـت هـای بیشـتر نمود ‪.‬‬ ‫‪ ۱۴۱‬هزار هکتار مطالعات ابخیزداری در‬ ‫گلستان انجام شد‬ ‫ معـاون فنـی اداره کل منابـع طبیعی و ابخیزداری گلسـتان گفـت‪ :‬مطالعه و ارزیابـی ابخیزداری‬‫در ‪ ۱۴۱‬هـزار هکتـار از پنـج زیـر حوضـه بزرگ درگیر سـیالب اسـتان به پایان رسـید‪.‬‬ ‫عبدالرحیـم لطفـی روز یکشـنبه در گفـت و گـو با خبرنـگار ایرنا اظهار داشـت‪ :‬این مناطق شـامل‬ ‫جوغـان و قلی تپـه گالیکـش‪ ،‬چهل چـای و نرمـاب مینودشـت‪ ،‬کاالجـی بـزرگ کاللـه‪ ،‬چوپان جـر‬ ‫مـراوه تپـه و شـاهکوه پایین گرگان اسـت‪.‬‬ ‫وی همچنیـن از ارزیابـی طـرح ابخیـزداری ‪ ۳۰۱‬هزار هکتار از اراضی اسـتان در قالب تفاهم نامه با‬ ‫دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعی گرگان خبر داد و افـزود‪ :‬در این طرح ‪ ۹۶‬هـزار هکتار از‬ ‫حـوزه قرنـاوه بـزرگ مراوه تپـه و کالله‪ ۴۰ ،‬هـزار هکتار از حـوزه خلیج گـرگان و ‪ ۱۶۵‬هزار هکتار‬ ‫از اراضـی حوضـه قره سـو مورد بررسـی و مطالعه علمی قـرار می گیرد‪.‬‬ ‫کنتـرل فرسـایش خـاک‪ ،‬کاهـش خطرات ناشـی از سـیالب ‪ ،‬توسـعه و تقویـت پوشـش گیاهی در‬ ‫شـیب های ناپایـدار بـرای کنتـرل هـرز اب هـا و تغذیـه سـفره های اب زیرزمینـی از جملـه اهداف‬ ‫اجـرای طرح هـای ابخیزداری اسـت‪.‬‬ ‫مطابـق گـزارش اداره کل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری گلسـتان‪ ،‬وسـعت حـوزه هـای ابخیـز این‬ ‫اسـتان ‪ ۲‬میلیـون و ‪ ۲۰۰‬هـزار هکتار اسـت که یـک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار هکتـار ان نیاز به عملیات‬ ‫ابخیزداری دارد‪.‬‬ ‫گلسـتان بـا وسـعت افـزون بـر ‪ ۲۰‬هزار کیلومتـر مربع بـه دلیل موقعیـت جغرافیایـی از مناطق در‬ ‫معـرض حـوادث طبیعی مختلف از جمله سـیل اسـت‬ ‫یکـی از بـزرگ تریـن سـیل های گلسـتان ابتدای پارسـال رخ داد کـه در ان عالوه بر جـان باختن‬ ‫‪ ۱۱‬تـن‪ ۴۸ ،‬هـزار میلیـارد ریال خسـارت در حـوزه های مختلف به این اسـتان وارد شـد‪.‬‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫پیام ارزو ولی پور مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران به مناسبت هفته بسیج؛‬ ‫رسالت نهاد کتابخانه های عمومی با وظایف بسیج پیوند ناگسستنی دارند‬ ‫جهاد کتابداران‪ ،‬در خط مقدم جبهه فرهنگی‬ ‫مدیـرکل کتابخانه هـای عمومی مازنـدران در‬ ‫پیامـی بـه مناسـبت هفتـه بسـیج‪ ،‬بـر لزوم‬ ‫گسـترش فرهنـگ بسـیجی در جامعـه تاکید‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬رسـالت نهـاد کتابخانه هـای‬ ‫عمومـی بـا وظایف بسـیج پیوند ناگسسـتنی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل کتابخانـه های‬ ‫عمومـی مازنـدران‪ ،‬متـن پیـام ارزو ولیپـور مدیرکل‬ ‫کتابخانـه هـای عمومـی اسـتان بـه مناسـبت هفتـه‬ ‫بسـیج بدین شـرح اسـت‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫بسـیج‪ ،‬ائینه تمام نمایی از تعالی و پیشـرفت معنوی‬ ‫و مـادی اسـت و هـر کسـی که بـه دنبـال تعالی می‬ ‫گـردد و هـر مجموعـه ای کـه مـی خواهد پیشـرفت‬ ‫کنـد‪ ،‬کافی اسـت نگاهی به کارنامه بسـیج و فرهنگ‬ ‫بسـیجی و زندگـی بسـیجیان بیانـدازد تـا الگـوی‬ ‫صحیحی از سـبک زندگـی و کار و مجاهدت فرهنگی‬ ‫را بیابـد و الگـوی او بـرای حیـات طیبـه باشـد و این‬ ‫الگوسـازی و الگوپذیـری‪ ،‬نیـاز مبرم بـه فعالیت های‬ ‫فـراوان در حـوزه کتـاب و کتابخوانـی را اشـکار مـی‬ ‫سازد‪.‬‬ ‫حفـظ راه و ارمان های شـهدا همان حرکت بسـیجی‬ ‫وار در نظـام جمهـوری اسلامی ایـران اسـت و بـرای‬ ‫یـک مجموعـه فرهنگی‪ ،‬تفکر بسـیجی یـک ضرورت‬ ‫مهـم محسـوب می شـود و شـهدا نماد یک بسـیجی‬ ‫اگاه و اماده هسـتند‪.‬‬ ‫برنامه های مجازی ویژه کودکان و‬ ‫نوجوانان رشد یافته است‬ ‫شـهدا تـا اخریـن قطـره خونشـان از دیـن و وطن و‬ ‫اعتقـادات خود دفـاع کردند و امروز حفظ و حراسـت‬ ‫از مرزهـای اندیشـه و تفکـر و همچنیـن مسـئولیت‬ ‫ترویـج اگاهـی بر عهده ما اسـت و باید با اسـتمداد از‬ ‫شـهدا‪ ،‬این رسـالت را بـه خوبی به سـرانجام برسـانیم‪.‬‬ ‫خـدا را شـاکریم که اندیشـه متعالی تشـکیل بسـیج‬ ‫کـه توسـط معمـار کبیـر انقلاب اسلامی شـکل‬ ‫گرفـت‪ ،‬اینـک‪ ،‬اندیشـه فـرا گیـر و گسـترده در دنیا‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫فعالیـت هـای کتابـداران مازنـدران در دوران کرونـا‬ ‫ثابـت کرده اسـت کـه کتابـداران با فرهنگ بسـیجی‬ ‫انـس و الفتی دیرینه دارند و در راسـتای تحقق ارزش‬ ‫هـا در جامعـه تـا چه انـدازه پـای کار انقالب هسـتند‪.‬‬ ‫در پایـان ضمـن گرامیداشـت هفتـه بسـیج و عـرض‬ ‫تبریـک بـه همه بسـیجیان بویـژه همکاران بسـیجی‬ ‫پایـگاه مقاومـت امـام محمـد باقـر(ع) اداره کل‬ ‫کتابخانه هـای عمومـی مازنـدران‪ ،‬توفیـق خدمـات‬ ‫مانـدگار و اثربخـش کتابـداران در راسـتای تقویـت‬ ‫فرهنـگ بسـیجی را از خداونـد متعـال خواسـتارم‪.‬‬ ‫راهیابی ورزشکار نیروگاه نکا به تیم ملی فوتبال‬ ‫وکالی قوه قضائیه کشور‬ ‫‪ ۲.۵‬درصد مردم گلستان عضو کتابخانه های‬ ‫عمومی هستند‬ ‫ مدیـرکل کتابخانـه هـای عمومـی گلسـتان گفـت بـا تاکیـد بـر ضـرورت اجـرای فعالیت هـای‬‫تشـویقی بـرای رونـق کتابخوانـی گفـت کـه از مجمـوع جمعیت یـک میلیـون و ‪ ۸۶۹‬هـزار نفری‬ ‫اسـتان فقـط ‪ ۲.۵‬درصـد شـامل ‪ ۴۷‬هـزار نفـر عضـو کتابخانه هـای عمومـی هسـتند‪.‬‬ ‫اخونـد عبدالحـی میرزاعلـی در گفـت و گو بـا خبرنگار ایرنـا اظهار داشـت‪ :‬امار پاییـن کتابخوانی‬ ‫و اسـتقبال کـم مـردم گلسـتان از حضـور در کتابخانه هـا دالیـل مختلفـی از جملـه تنوع نداشـتن‬ ‫کتاب هـا و بـه روز نبـودن منابـع کتابخانه های اسـتان دارد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به روند کاهشـی سـرانه مطالعه در گلسـتان افزود‪ :‬نـرخ مطالعه مردم اسـتان کمتر از‬ ‫یک سـاعت در شـبانه روز اسـت که ایجاد زیرسـاخت های مناسـب فرهنگی و دسترسـی اسـان به‬ ‫کتـاب موجـب افزایش امار مطالعه در اسـتان خواهد شـد‪.‬‬ ‫میرزاعلـی بـا اشـاره بـه نگهـداری از ‪ ۷۰۰‬هـزار نسـخه کتـاب در کتابخانـه های گلسـتان افـزود ‪:‬‬ ‫امسـال بیـش از ‪ ۶‬هـزار جلـد کتاب جدید بـه منابع محتوایـی کتابخانه های عمومی اسـتان افزوده‬ ‫شـد‪.‬وی بـا اشـاره بـه نبـود کتابخانـه عمومـی سـیار در گلسـتان افـزود‪ :‬راه انـدازی کتابخانه های‬ ‫سـیار می تواند فرهنگ مطالعه را در روسـتاها و مناطق حاشـیه شـهرها که دسترسـی به کتابخانه‬ ‫دشـوار اسـت تسـهیل کنـد‪.‬وی با اشـاره به کمبـود فضـای کتابخانه ای در گلسـتان ادامـه داد‪ :‬هم‬ ‫اکنـون ‪ ۳۴‬کتابخانـه عمومی شـهری‪ ۳۱ ،‬کتابخانه عمومی روسـتایی و ‪ ۱۲‬کتابخانه مشـارکتی در‬ ‫اسـتان فعال اسـت‪.‬مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی گلسـتان افزود ‪ ۳ :‬شـهر سـنگدوین‪ ،‬دوزین‬ ‫و قـرق کتابخانـه عمومـی ندارنـد که پیگیری برای راه انـدازی کتابخانه در ایـن مناطق جزو اولویت‬ ‫هـای نهـاد کتابخانه هـای اسـتان اسـت‪.‬وی همچنین گفت کـه از مجمـوع ‪ ۳۱‬کتابخانه روسـتایی‬ ‫گلسـتان ‪ ۳۰‬مورد وقفی است‪.‬گلسـتان مطابق سرشـماری نفوس و مسـکن سـال ‪ ،۹۵‬یک میلیون‬ ‫و ‪ ۸۶۹‬هـزار نفـر جمعیـت متشـکل از اقـوام و مذاهـب مختلـف در ‪ ۳۴‬نقطه شـهری و هـزار و ‪۷۵‬‬ ‫روستا دارد‪.‬‬ ‫محمدعلـی یـزدان شـناس در‬ ‫نشسـت مجـازی کانون بـا تبریک‬ ‫هفتـه کتـاب و کتاب خوانـی از‬ ‫موفقیـت ایـن کانـون در دو حـوزه‬ ‫ارزیابـی ملـی و اسـتانی خبـر داد‬ ‫و گفـت‪ :‬ایـن کانـون بـه واسـطه‬ ‫تلاش و عـزم تمامـی همـکاران‬ ‫توانسـت‪ :‬در ارزیابـی شـش ماهـه‬ ‫عملکـرد اسـتان ها در بخـش مرکز‬ ‫مجـازی کانون‪ ،‬رتبـه دوم را همراه‬ ‫بـا سـه اسـتان دیگـر کسـب کنـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در جشـنواره شـهید‬ ‫رجایـی اسـتان مازنـدران نیـز‬ ‫توانسـت در بخـش شـاخص‬ ‫اختصاصـی‪ ،‬با کسـب امتیـاز هزار‪،‬‬ ‫رتبـه برتر در اسـتان مازندران را به‬ ‫دسـت اورد‪ ،‬هـم چنیـن در بخش‬ ‫علمـی‪ ،‬فرهنگـی و اموزشـی در‬ ‫میـان ‪ ۱۱‬دسـتگاه فرهنگـی‪ ،‬ایـن‬ ‫کانـون توانسـت رتبـه پنجـم را‬ ‫کسـب کنـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل کانـون مازنـدران بـر این‬ ‫اسـاس از تالش هـای صـورت‬ ‫گرفتـه کارشـناس ارزیابی عملکرد‬ ‫اسـتان‪ ،‬معاونیـن و همـکاران اداره‬ ‫کل تقدیـر کـرد‪.‬‬ ‫یـزدان شـناس در ایـن نشسـت‬ ‫ضمـن تقدیـر از اهتمـام مراکـز‬ ‫اسـتان در انجـام فعالیت هـا‬ ‫و برنامه هـای مجـازی افـزود‪:‬‬ ‫ارزیابی هـای صـورت گرفتـه‬ ‫نشـان دهنـده رشـد کمـی و‬ ‫کیفـی تولیـدات مجـازی درکانون‬ ‫مازنـدران اسـت و در شـرایطی‬ ‫کـه کـودکان و نوجوانـان با شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا در وضعیت سـخت‬ ‫و محصـوری بـه سـر می برنـد؛‬ ‫برنامه هـای مجـازی کانـون فرصت‬ ‫موثـری بـرای ارائـه خدمـات بـه‬ ‫کـودکان ونوجوانـان و غنی سـازی‬ ‫اوقـات فراغـت ایجـاد کـرده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل کانون در بخـش دیگری‬ ‫از صحبت هایـش خطـاب بـه‬ ‫مسـووالن مراکـز‪ ،‬بـر رعایـت هـر‬ ‫چه بیشـتر نکات فنـی و محتوایی‪،‬‬ ‫بـر تولیـدات مخاطب پسـند تاکید‬ ‫کـرد و خواسـتار انتشـار موثـر این‬ ‫تولیـدات در فضـای مجـازی شـد‪.‬‬ ‫یزدان شـناس‪ ،‬مشـارکت مربیان و‬ ‫اعضـا در مهرواره هـا و فراخوان هـا‬ ‫و تبلیغـات ان را یکـی دیگـر از‬ ‫انتظـارات اسـتان از مسـووالن و‬ ‫مربیـان عنـوان کـرد و در عیـن‬ ‫حـال بر هماهنگـی انان بـا معاون‬ ‫فرهنگـی و کارشناسـان اسـتان‬ ‫تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫حمیدرضـا باقرپور از کارکنـان نیروگاه‬ ‫شهیدسـلیمی نـکا به تیم ملـی فوتبال‬ ‫وکالی قـوه قضائیـه جمهوری اسلامی‬ ‫ایـران جهـت حضـور در مسـابقات‬ ‫جهانـی ایتالیـا راه یافت‪.‬‬ ‫اولیـن دوره مسـابقات قهرمانی فوتبال‬ ‫وکالی قـوه قضائیـه کشـور‪ ،‬انتخابـی‬ ‫تیـم ملی‪ ،‬با حضـور ‪ 12‬تیم بـه میزبانی‬ ‫شهرسـتان رامسـر مازنـدران برگـزار‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫در ایـن رقابتها تیم فوتبـال "ب "وکالی‬ ‫مازنـدران با درخشـش باقرپـور به مقام‬ ‫سـوم ایـن دوره از مسـابقات دسـت‬ ‫یا فت ‪.‬‬ ‫️ باقرپـور بـا ارائـه بازیهای درخشـان و‬ ‫به ثمر رسـاندن ‪ 7‬گل‪ ،‬سـهم بسـزایی‬ ‫در کسـب موفقیـت تیم خود داشـت و‬ ‫عنـوان دومیـن گلزن برتـر رقابتها را به‬ ‫خود اختصـاص داد‪.‬‬ ‫چهارمیـن دوره مسـابقات جهانـی‬ ‫فوتبـال وکال بهمـن مـاه امسـال در‬ ‫سیسـیل ایتالیـا برگـزار مـی شـود‪.‬‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫سرپرست شرکت گاز مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫امادگی کامل جهت خدمت رسانی در فصل زمستان‬ ‫به مشترکین‬ ‫سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان‬ ‫مازنـدران از امادگـی کامل این‬ ‫شـرکت جهـت خدمت رسـانی‬ ‫در فصل زمسـتان به مشـترکین‬ ‫گاز طبیعی اسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 3 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪755‬‬ ‫‪7‬‬ ‫امیرتیمـوری در جلسـه مدیریـت‬ ‫بحـران شـرکت گاز اسـتان کـه بـا‬ ‫موضـوع امادگـی زمسـتانی ادارات‬ ‫گازرسـانی و واحدهـای سـتادی‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬شناسـایی‬ ‫نقـاط اسـیب پذیـر‪ ،‬تسـریع در اجرا‬ ‫و اتمـام پـروژه هـای مقـاوم سـازی‪،‬‬ ‫بررسـی و کنتـرل تجهیـزات امدادی‬ ‫و تامیـن کسـری اقلام مـورد نیـاز‬ ‫بحـران‪ ،‬از اولویـت های این شـرکت‬ ‫در فصـل زمسـتان اسـت‪.‬‬ ‫وی در ادامـه سـخنان خـود بـر‬ ‫سـرویس و انجـام تعمیـرات اساسـی‬ ‫ایسـتگاه هـا و میترینگ های سـطح‬ ‫اسـتان در اسـرع وقت‪ ،‬اموزش کامل‬ ‫نیروهـا بـرای تصمیم گیـری و اقدام‬ ‫بـه موقـع در بحـران‪ ،‬بعنـوان نفرات‬ ‫خـط مقـدم شـرکت گاز در فصـل‬ ‫سـرما و بحـران تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان‬ ‫مازنـدران‬ ‫پیام تبریک رییس سازمان نظام مهندسی‬ ‫ساختمان مازندران به مهندس محمد دامادی‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان مهندس محسـن قربانـی طی پیامـی انتصاب‬ ‫مهنـدس محمـد دامـادی را بـه سـمت معاونت امـور حقوقـی‪ ،‬مجلس و اسـتان ها‬ ‫وزارت صنعـت و معـدن و تجـارت تبریـک گفت‪.‬‬ ‫متن پیام به شرح ذیل می باشد‪:‬‬ ‫جناب اقای مهندس دامادی‬ ‫عضو محترم سازمان نظام مهندسی مازندران‬ ‫اینجانـب بـه نمایندگـی از اعضای محتـرم هیات مدیره سـازمان انتصاب شایسـته‬ ‫جنابعالـی بعنـوان معـاون امـور حقوقـی‪ ،‬مجلـس و اسـتان های وزارت صنعـت و‬ ‫معـدن و تجـارت را تبریـک عـرض نموده و امید اسـت در سـایه تاییـدات الهی‪ ،‬در‬ ‫ایـن عرصـه خطیر موفق و سـربلند باشـید‪.‬‬ ‫محسن قربانی‬ ‫رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران‬ ‫ائین ورود نیروهای جدیداالستخدام شرکت‬ ‫اب منطقه ای مازندران برگزار شد‬ ‫خبر‬ ‫بازدید عبوری معاون وزیر راه و‬ ‫شهرسازی از پروژه های بازافرینی‬ ‫شهری غرب مازندران‬ ‫به گـزارش اداره ارتباطات و اطالع‬ ‫رسـانی اداره کل راه و شهرسـازی‬ ‫اسـتان مازنـدران‪ ،‬دکتـر مهـدی‬ ‫عبـوری مدیرعامـل سـتاد ملـی‬ ‫بازافرینـی شـهری کشـور بـه‬ ‫دعـوت نماینـده مـردم تنکابـن‪،‬‬ ‫رامسـر و عبـاس ابـاد در مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی از پـروژه هـای‬ ‫بازافرینـی تنکابـن‪ ،‬رامسـر و‬ ‫عبـاس ابـاد بازدیـد بعمـل اورد‪.‬‬ ‫در ایـن بازدیـد مهنـدس نظـری‬ ‫مدیـرکل راه و شهرسـازی مازنـدران و‬ ‫دکتـر حسـینی نماینده مـردم تنکابن ‪،‬‬ ‫رامسـر و عباس اباد در مجلس شـورای‬ ‫اسلامی‪ ،‬فرمانـدار‪ ،‬شـهردار واعضـای‬ ‫شـورای اسلامی شـهرهای تنکابـن ‪،‬‬ ‫رامسـر و عبـاس اباد و دیگر مسـئولین‬ ‫اسـتانی و شـهری او را همراهـی کردنـد‪.‬‬ ‫در حاشـیه ایـن بازدیـد دکتـر عبـوری‬ ‫بیـان داشـت ‪ :‬خدمـات شـهری کـه از‬ ‫گذشـته هـم در غـرب اسـتان جـاری‬ ‫بـود اکنـون بـا سـرعت بیشـتری و بـه‬ ‫صـورت زیربنایـی تـر در حـال انجـام‬ ‫اسـت‪ .‬برخی از مشـکالت غرب اسـتان‬ ‫نـگاه ملـی را مـی طلبد و نیاز هسـت تا‬ ‫شـرایط مناسـب تری بـرای مـردم این‬ ‫شـهرها فراهـم شـود‪.‬‬ ‫دکترعبـوری نیـز در سـخنانی بیـان‬ ‫داشـت ‪ :‬امـروز بـه دعـوت نماینـده‬ ‫پرتالش و سـخت کوش مـردم تنکابن‪،‬‬ ‫رامسـر و عبـاس ابـاد در مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی به غرب اسـتان سـفر‬ ‫کردیـم تـا از پـروژه های مشـترکی که‬ ‫قالـب مدیریـت شـهری کـه از سـالها‬ ‫قبـل تعریـف شـده بـود ماننـد طـرح‬ ‫بازافرینـی رودکنـاری صفـارود رامسـر‪،‬‬ ‫طـرح بازافرینـی رودکنـاری چشـمه‬ ‫کیلـه شهرسـتان تنکابـن و محلات‬ ‫هـدف بازدیـد کنیـم ‪.‬‬ ‫معـاون وزیـر راه و شهرسـازی افـزود‪ :‬با‬ ‫پیگیـری هـای نماینـده محتـرم مـردم‬ ‫در مجلـس و بـا حمایـت و کمـک‬ ‫های همه مسـئولین شـهری و اسـتانی‬ ‫امیدواریم این مشـکالت برطرف شـود‪.‬‬ ‫در بخـش نوسـازی بافت های فرسـوده‬ ‫مـا می توانیـم کمک هـای خوبی انجام‬ ‫دهیـم ‪ .‬امادگـی دیگر ما بـرای خدمات‬ ‫روبنایـی مانند اسـفالت و هدایت ابهای‬ ‫سـطحی می باشـد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت در سـفر یـک روزه‬ ‫دکتـر عبـوری مدیـر عامـل سـتاد ملی‬ ‫بازافرینـی شـهری از محـدوده هـای‬ ‫بازافرینـی شـهری (بافـت فرسـوده)‬ ‫شهرسـتانهای عبـاس ابـاد ‪ -‬رامسـر و‬ ‫تنکابن و همچنیـن از مجتمع فرهنگی‬ ‫هنـری شهرسـتان تنکابـن ‪ ،‬طـرح‬ ‫بازافرینـی رودکنـاری چشـمه کیلـه‬ ‫شهرسـتان تنکابـن و طـرح بازافرینـی‬ ‫رودکنـاری صفـارود شهرسـتان رامسـر‬ ‫بازدیـد بعمـل امـد‪.‬‬ ‫فعال سازی کریدور شمال جنوب از‬ ‫بنادر شمالی با استفاده از کارنه تیر‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از‬ ‫گمرک ایـران‪ ،‬مصطفی ایتی اظهار داشـت‪:‬‬ ‫بـا ایجاد خـط رو‪-‬رو در مسـیر دریـای خزر‬ ‫توسـط سـازمان بنادر و دریانوردی و ارسـال‬ ‫کاال از ایـن مسـیر دریایـی با پوشـش کارنه‬ ‫تیـر‪ ،‬ضمـن کاهـش زمـان ارسـال کاال‪،‬‬ ‫تجارت هند و کشـورهای جنوب با روسـیه‪،‬‬ ‫اسـیای میانـه و شـمال اروپـا از این مسـیر‬ ‫تسـهیل می شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬گمـرک جمهـوری اسلامی‬ ‫ایـران بـا بـه کارگیـری «کارنـه تیـر» در‬ ‫گمـرکات بنـادر جنوبـی از جملـه چابهـار و‬ ‫بنـادر شـمالی امیرابـاد و انزلـی‪ ،‬تسـهیالت‬ ‫الزم بـرای توسـعه و تسـهیل ترانزیـت را در‬ ‫کریـدور شـمال‪-‬جنوب مهیـا کـرده اسـت‪.‬‬ ‫ایتـی تاکیـد کـرد‪ :‬در بررسـی های قبلـی‬ ‫یکـی از مشـکالت ترانزیتـی در کریـدور‬ ‫شـمال جنـوب‪ ،‬عـدم وجـود اسـناد واحـد‬ ‫گمرکی و توقفات ناشـی از انجام تشـریفات‬ ‫قانونی در مرزهای کشـورهای مسـیر عنوان‬ ‫شـده بـود کـه بـا اسـتفاده از کارنـه تیـر به‬ ‫عنـوان سـند گمرکـی بیـن المللـی واحـد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫عملا تسـهیالت الزم برای کاهـش توقفات‬ ‫ایجاد شـد‪.‬‬ ‫مدیرکل ترانزیت گمـرک‪ :‬گمرک جمهوری‬ ‫اسلامی تبـادل الکترونیکـی اطالعـات‬ ‫کارنـه تیـر در کریـدور شـمال‪-‬جنوب و‬ ‫سـایر کریدورهـا را در دسـتور کار داشـته و‬ ‫امیداوریـم بـا تبـادل الکترونیکـی اطالعات‬ ‫در اینـده گام هـای موثرتری در توسـعه این‬ ‫مسـیرها ایجـاد کنیـم‪.‬‬ ‫ایتـی تصریـح کـرد‪ :‬به دنبـال شـیوع کرونا‬ ‫و بـروز محدودیت هـا در برخـی مرزهـای‬ ‫زمینـی‪ ،‬در مـرداد مـاه سـال جـاری نیـز‬ ‫دو کریـدور کتـای (ایران‪-‬افغانسـتان‪-‬‬ ‫تاجیکستان‪-‬قرقیزستان) و ایران‪-‬افغانستان‪-‬‬ ‫ازبکسـتان بـا اسـتفاده از پوشـش تضمیـن‬ ‫کارنـه تیر و از طریق قلمروی افغانسـتان به‬ ‫عنوان مسـیرهای جدیـد و جایگزین افتتاح‬ ‫شـد و تـا کنون از ایـن طریـق محموله های‬ ‫زیـاد صادراتـی کشـور و ترانزیتـی از بنـادر‬ ‫جنوبـی بـه مقاصـد اسـیای میانـه ارسـال‬ ‫شـده اسـت‪.‬گفتتی اسـت‪ ،‬کنوانسـیون تیر‬ ‫(‪ )TIR‬مهمتریـن کنوانسـیون ترانزیـت‬ ‫بیـن المللـی بـا ‪ ۷۶‬کشـور عضو و بـا حضور‬ ‫بزرگتریـن اقتصادهـای دنیـا اسـت کـه‬ ‫جمهوری اسلامی ایـران یکـی از موثرترین‬ ‫و فعال تریـن اعضـای ایـن کنوانسـیون طی‬ ‫سـال های اخیـر بـوده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اب منطقـه ای مازنـدران ‪ 17‬نفـر از‬ ‫کارکنان پذیرفته شـده در ازمون اسـتخدامی سـال ‪ 98‬از روز شنبه‬ ‫اول اذرمـاه همـکاری خـود را اغـاز نمودند‪.‬‬ ‫در این مراسـم که با حضور مدیرعامل و برخی از معاونین شـرکت اب منطقه‬ ‫ای مازنـدران برگـزار شـد دکتـر محمدابراهیـم یخکشـی مدیر عامل شـرکت‬ ‫ضمـن خیرمقـدم بـه نیروهای جدید‪ ,‬طی سـخنانی به تشـریح حـوزه فعالیت‬ ‫هـای شـرکت اب منطقـه ای مازنـدران در زمینـه هـای مختلفـی همچـون‬ ‫توسـعه‪ ،‬بهـره بـرداری ومباحـث مربـوط بـه حاکمیـت اب و وصـول حقـوق‬ ‫دولتـی و‪ ...‬پرداخت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه وسـعت خدمت در بخش اب و مقایسـه ان با سـایر دسـتگاه‬ ‫اجرایـی و خدمـات رسـان بیـان داشـت‪ :‬بخـش اب اطلسـی از فعالیت های‬ ‫فنـی ‪،‬مدیریتـی و اجتماعی اسـت و این اطلس در اسـتان مازنـدران به لحاظ‬ ‫تنـوع منابـع ابی و مجاری وسـیع تر از سـایر اسـتان هاسـت ‪.‬‬ ‫مدیـر عامـل اب منطقـه ای مازنـدران در سـخنان خـود با اشـاره بـه اهمیت‬ ‫نیـروی انسـانی گفت ‪ :‬سـازمان توسـعه یافتـه نیازمند کارمندان توسـعه یافته‬ ‫اسـت کـه امیدواریـم بـا حضـور شـما جوانـان کـه جـز بهتریـن هـا بودید و‬ ‫مسـیر سـختی را طـی کردیـد تـا فرصت خدمـت گـذاری در ایـن مجموعه را‬ ‫پیـدا کنید ‪.‬‬ ‫یشـان چنـد توصیـه بـه همـکاران جدیـد در زمینـه توسـعه فعالیـت هـا و‬ ‫ماموریـت محولـه ‪ ،‬اگاهـی از قوانیـن و مقـررات و دسـتوالعمل ها ‪،‬مسـئولیت‬ ‫پذیـری بیشـتر ‪ ،‬خالقیـت ‪،‬نـواوری و ایجـاد تحـول ‪ ،‬مشـارکت در نظـام‬ ‫پیشـنهادات و تسـهیل در خدمـت گذاری به مردم داشـت و اظهـار امیدواری‬ ‫کـرد انشـاهلل بـا تلاش حداکثـری بتوانیـم سـازمان پویا داشـته باشـیم ‪.‬‬ ‫یخکشـی در پایـان نیروهـای جدیـد را بـه تالش درجهـت چند بعـدی بودن‪،‬‬ ‫ارتقای قدرت راهبری برای پیشـبرد اهداف شـرکت‪ ،‬اسـتفاده از ظرفیت های‬ ‫موجـود جهـت ارائـه کارهـا و پژوهش ها در مجامـع علمی و ناامید نشـدن در‬ ‫فـراز و نشـیب هـای پیـش رو توصیه و بـرای انهـا ارزوی موفقیت نمود‪.‬‬ ‫خاطرنشـان مـی گردد پذیرفته شـدگان نیـز در این ائین پـس از بیان دیدگاه‬ ‫و انتظـارات خـود از مجموعـه شـرکت اب منطقـه ای مازنـدران‪ ,‬بـا قرائـت‬ ‫سـوگندنامه و منشـور اخالقی ‪ -‬اداری شـرکت در برابر کالم ا‪ ...‬مجید سـوگند‬ ‫یـاد کردند ‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫دو شنبه ‪ 3 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪755‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ساری‪:‬‬ ‫طرح های ترافیکی محدودیت های کرونایی در ساری با جدیت اجرا می شود‬ ‫احمـد گوران رییس سـازمان مدیریت و مهندسـی‬ ‫شـبکه حمل و نقل شـهرداری سـاری با اشـاره به‬ ‫محدودیـت هـای تـردد در سـطح شـهر بـه دلیل‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا گفـت‪ :‬اجـرای طـرح های‬ ‫ترافیکـی در شـهر سـاری را بـا همـکاری پلیـس‬ ‫راهـور بـا جدیـت عملیاتی مـی کنیم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بیـن الملـل‬ ‫شـهرداری سـاری‪ ،‬احمد گـوران رییس سـازمان مدیریت‬ ‫و مهندسـی شـبکه حمل و نقل شـهرداری مرکز مازندران‬ ‫ضمـن تاکیـد بـر لـزوم رعایـت دسـتورالعمل های سـتاد‬ ‫کرونای شهرسـتان سـاری گفت‪ :‬با نصـب عالئم و بنرهای‬ ‫اطلاع رسـانی‪ ،‬سـاعات تـردد و محدودهای مجـاز عبور و‬ ‫مـرور خـودرورا بـرای شـهروندان سـاروی مشـخص کردیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬بـا توجـه بـه اینکـه مرکـز اسـتان در وضعیـت‬ ‫قرمـز کرونا قـراردارد ‪ ،‬تردد خودروها از سـاعت ‪ 21‬الی ‪4‬‬ ‫بامداد در سـطح شـهر ممنوع بوده و پلیس راهور نسـبت‬ ‫بـه خودروهـای خاطی اعمـال قانون خواهـد کرد‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول تصریـح کـرد‪ :‬از اول اذرمـاه‪ ،‬بـا همـکاری‬ ‫پلیـس راهـور از ورود خودروهـا بـا پلاک غیـر بومـی در‬ ‫ورودی هـای شـهر جلوگیـری مـی شـود‪.‬‬ ‫گوران ادامه داد‪ :‬در این راسـتا جهت شناسـایی متخلفین‬ ‫‪ ،‬دوربیـن هـای ثبـت تخلف فعال بـوده و با پلیـس راهور‬ ‫همکاری مسـتمر خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی اظهار داشـت‪ :‬خودروهای امـدادی و درمانی‪ ،‬انتظامی‬ ‫و پسـماند در سـاعات مذکور از این قانون مجزا هسـتند‪.‬‬ ‫رییـس سـازمان مدیریـت و مهندسـی شـبکه حمـل و‬ ‫نقـل شـهرداری سـاری خاطر نشـان کـرد‪ :‬از توانمندی و‬ ‫ظرفیـت هـای درون سـازمانی جهـت اجـرای طـرح های‬ ‫مصـوب سـتاد کرونـای شهرسـتان سـاری اسـتفاده مـی‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫پوستر‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫عمل جراحی چانه و قبض‬ ‫برق رایگان!‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش مازندران‪:‬‬ ‫تمامی مدارس در سه شهر قرمز کرونایی مازندران تعطیل است‬ ‫مدیـرکل اموزش و پـرورش مازنـدران گفت‪ :‬تمامی‬ ‫مـدارس فقـط در سـه شهرسـتان قرمـز کرونایـی‬ ‫اسـتان تعطیـل اسـت و امـوزش و عوامـل اجرایـی‬ ‫مـدارس نیـز حـق بازگشـایی مـدارس را ندارنـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط عمومـی‬ ‫امـوزش و پـرورش مازندران؛ «علیرضا سـعدی پور»‬ ‫افـزود‪ :‬تمامـی مـدارس در شهرسـتان های سـاری ‪،‬‬ ‫امـل و بهشـهر تعطیل بوده و همه مراحل اموزشـی‬ ‫در ایـن سـه شهرسـتان بایـد تـا پایـان محدودیـت‬ ‫هـای کرونایـی بـه صـورت مجـازی و غیرحضـوری‬ ‫دنبال شـود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه این تصمیم براسـاس بخشـنامه‬ ‫وزارت اموزش و پرورش اسـت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بازگشـایی‬ ‫مـدارس در شـهرهای قرمـز کرونایی باید بر حسـب‬ ‫ضـرورت و موردی باشـد امـا هیچ فعالیت اموزشـی‬ ‫در ان انجام نشـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل اموزش و پرورش مازنـدران تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫شهرسـتان ها و شـهرهایی کـه وضعیـت همه گیـری‬ ‫ویـروس کرونـا بـه رنـگ نارنجـی و زرد اسـت‬ ‫مـدارس بـاز هسـتند ولی فقـط عوامل اجرایـی باید‬ ‫در مدرسـه حاضـر باشـند‪.‬‬ ‫سـعدی پور حضـور معلمـان را در مـدارس ایـن‬ ‫مناطـق غیـر ضـروری دانسـت و افـزود‪ :‬معلمـان‬ ‫در صـورت تشـخیص شـخصی و بـرای اسـتفاده از‬ ‫امکانـات می تواننـد در مدرسـه حاضـر شـوند امـا‬ ‫اجبـاری بـرای ان وجـود نـدارد‪.‬‬ ‫وی در مـورد مدارسـی کـم جمعیـت هـم گفـت‪:‬‬ ‫مـدارس زیـر ‪ ۵۰‬نفـر در شهرسـتان هـای قرمز باید‬ ‫تعطیـل باشـد و در شـهرهای دیگـر نیـز بر اسـاس‬ ‫روال قبلـی بـوده و مـدارس می تواننـد در صـورت‬ ‫برخـورداری معلـم و دانـش امـوز از تجهیـرات‬ ‫اموزشـی کالس هـا را بـه صـورت غیـر حضـوری‬ ‫برگـزار کننـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش اظهـار داشـت ‪:‬‬ ‫دانش امـوزان فاقـد تجهیـزات هوشـمند در مناطـق‬ ‫قرمـز کرونایـی نیـز از طـرق بسـته های اموزشـی‪،‬‬ ‫امـوزش تلویزیونـی و یا دریافت درسـنامه می توانند‬ ‫بـرای ‪ ۲‬هفتـه اینـده امـوزش را دنبـال کننـد‪.‬‬ ‫سـعدی پـور کیفیـت کالس هـای درس شـبکه‬ ‫تلویزیونـی را مطلـوب توصیـف کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫خوشـبختانه وزارت اموزش و پرورش از مجرب ترین‬ ‫معلمـان کشـور در ایـن کالس هـا اسـتفاده می کنـد‪.‬‬ ‫پازل محو کرونا در مازندران چگونه چیده می شود؟‬ ‫بـا وجـود انکـه سـیدعباس موسـوی رئیـس‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران و تقریبا تمامی‬ ‫متخصصـان عفونـی و درگیر با ایـن بیماری تاکید‬ ‫دارنـد مـردم بـرای حفظ سلامتی و جـان خود و‬ ‫عزیزان شـان‪ ۴ ،‬گام کلیـدی اسـتفاده از ماسـک‪،‬‬ ‫رعایـت فاصلـه گـذاری فیزیکی‪ ،‬رعایت بهداشـت‬ ‫فـردی و عـدم برپایـی و شـرکت در تجمعـات و‬ ‫مهمانـی هـا را به شـدت مـورد توجه قـرار دهند‪،‬‬ ‫همچنـان بـه نظـر می رسـد انـدر خم یـک کوچه‬ ‫ ایم‪.‬‬ ‫سـوال اینجـا اسـت کـه چقـدر کرونـا را جـدی‬ ‫گرفته ایـم؟ اینکـه بـه دلیـل دلتنگـی و یـا بـر‬ ‫حسـب عـادت‪ ،‬فرزنـدان هـر دو یـا سـه روز‪ ،‬بـه‬ ‫پـدر و یـا مادرشـان سـر می زننـد و ناهـار و شـام‬ ‫را هماننـد گذشـته‪ ،‬با یکدیگر هسـتند‪ ،‬ایا نشـان‬ ‫دهنـده توجـه بـه اهمیـت خطـر ایـن روزهـای‬ ‫کشـور و جامعـه اسـت‪.‬‬ ‫پزشـکان و متخصصـان معتقدنـد کـه در یـک‬ ‫دورهمـی خانوادگـی ‪ ۶‬نفـره‪ ،‬اگـر یـک فـرد بـه‬ ‫کرونـا مبتال بوده باشـد‪ ،‬در کمتـر از ‪ ۱۵‬دقیقه‪۵ ،‬‬ ‫نفـر دیگـر هـم کرونایـی می شـوند‪.‬‬ ‫یـا از زاویـه دیگر به موضوع کرونـا و اهمیت ان در‬ ‫جامعـه بپردازیم‪ .‬تصـور کنید در ماه هـای ابتدایی‬ ‫شـیوع ایـن ویـروس‪ ،‬تمامـی مـردم‪ ،‬هیئت هـای‬ ‫مذهبـی‪ ،‬جوانـان و گروه هـای مختلفـی به صورت‬ ‫خودجوش وارد میدان عمل شـدند و فرای دسـت‬ ‫روی دسـت گذاشـتن مسـئوالن‪ ،‬کار ضدعفونـی‬ ‫معابـر و خیابـان را بـه پیـش بردنـد‪ ،‬بـه همیـن‬ ‫دلیـل و بـا ایـن سـابقه تاریخـی‪ ،‬امروز این سـوال‬ ‫بـه وجـود می ایـد که ایـا پـس از گذشـت حدود‬ ‫‪ 7‬مـاه از ان روزهـا‪ ،‬بـاز هم به همان اندازه وسـط‬ ‫میـدان هسـتیم یا برای مـان دیگر به یـک موضوع‬ ‫عادی تبدیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫اوایـل ابـان مـاه بـود کـه رییـس دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی مازنـدران در جلسـه سـتاد دانشـگاهی‬ ‫پیشـگیری و کنتـرل کرونـا مازندران بـه این نکته‬ ‫تاکیـد کـرده بـود کـه‪ ،‬زندگـی کـردن بـا ویروس‬ ‫کرونـا و رعایـت اصـول بهداشـتی بـرای چنـد ماه‬ ‫متوالـی قطعـا خسـته کننـده بـوده و وضعیـت‬ ‫زندگـی بسـیاری از مـردم با مشـکل مواجه شـده‬ ‫اسـت امـا بـا توجـه بـه اینکـه بیمـاری کوویـد‬ ‫‪ ،19‬دارو یـا واکسـن نـدارد‪ ،‬در صـورت ابتلا بـه‬ ‫ان دچـار خسـارت هـای بسـیاری از نظـر مالـی‪،‬‬ ‫روحـی‪ ،‬اقتصـادی و شـغلی مـی شـویم کـه بعضا‬ ‫غیرقابـل جبـران اسـت‪.‬‬ ‫شـاید این غیرقابل جبران بودن مسـائل اقتصادی‬ ‫و بـه تبـع ان مشـکالت روحـی و روانـی پـس از‬ ‫ان‪ ،‬موجـب می شـود هنـوز هم انچنان کـه باید و‬ ‫شـاید‪ ،‬با وجـود سـخت گیری های به عمـل امده‪،‬‬ ‫کرونـا را جـدی نگرفته ایـم و باز هـم مهمانی های‬ ‫یواشـکی مان برقـرار اسـت‪ ،‬بـه دیـدار پـدر و مادر‬ ‫پیرمـان می رویـم‪ ،‬کـودکان را بـرای سـاعت های‬ ‫متوالـی بـرای خرید یک وسـیله بـی ارزش در بازار‬ ‫می گردانیـم و عبـرت نمی گیریـم‪.‬‬ ‫بـا وجـود انکـه سـیدعباس موسـوی رئیـس‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران و تقریبا تمامی‬ ‫متخصصـان عفونـی و درگیر با ایـن بیماری تاکید‬ ‫دارنـد مـردم بـرای حفظ سلامتی و جـان خود و‬ ‫عزیزان شـان‪ ۴ ،‬گام کلیـدی اسـتفاده از ماسـک‪،‬‬ ‫رعایـت فاصلـه گـذاری فیزیکی‪ ،‬رعایت بهداشـت‬ ‫فـردی و عـدم برپایـی و شـرکت در تجمعـات و‬ ‫مهمانـی هـا را به شـدت مـورد توجه قـرار دهند‪،‬‬ ‫همچنـان بـه نظـر می رسـد انـدر خم یـک کوچه‬ ‫ ایم‪.‬‬ ‫البتـه هـر چنـد دیـر‪ ،‬امـا مسـئوالن بـه ایـن فکر‬ ‫افتادنـد کـه گام هـای عملیاتی تری بـرای مقابله با‬ ‫این بیمـاری بسـیار سرسـخت بردارند‪.‬‬ ‫مهـدی رازجویـان معـاون هماهنگی امـور عمرانی‬ ‫اسـتاندار مازنـدران بـا اشـاره بـه محدودیت هـای‬ ‫اعمال شـده سـتاد ملـی کرونا‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬پس از‬ ‫شـیوع کرونـا‪ ،‬به صـورت منظم ضدعفونـی کردن‬ ‫معابر شـهری و روسـتایی در مازندران در دسـتور‬ ‫کار قـرار گرفـت کـه انتظـار مـی رود تـداوم انـرا‬ ‫شـاهد باشیم‪.‬‬ ‫وی ضمـن تقدیـر از شـهرداران و دهیارانـی کـه‬ ‫بـه صـورت خودجـوش رونـد ضدعفونـی کـردن‬ ‫معابـر را انجـام می دهنـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬بـا توجه‬ ‫بـه شـرایط موجـود نظافـت تاکسـی ها و رعایـت‬ ‫اصـول بهداشـتی در وسـایل حمل و نقـل عمومی‬ ‫ضـروری اسـت‪.‬‬ ‫معـاون اسـتاندار مازنـدران از مـردم خواسـت‬ ‫تـا از تـردد غیرضـرور در محل هـای عمومـی‬ ‫خـودداری کننـد‪ ،‬همچنین به نقش سـازمان های‬ ‫اتش نشـانی شـهرداری های اسـتان در بحـث‬ ‫پاک سـازی و ضدعفونـی کـردن معابـر اشـاره و‬ ‫تصریـح کـرد کـه بـرای کاهش میـزان خسـارات‬ ‫جانـی ویـروس کرونـا بایـد همـه تلاش کنیـم‬ ‫محیطـی تمیـز و غیرالـوده داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫از سـویی دیگـر‪ ،‬احمـد حسـین زادگان اسـتاندار‬ ‫مازنـدران‪ ،‬ضمـن انکـه شـرایط شـیوع کرونـا در‬ ‫مازنـدران را خطرنـاک می دانـد امـا نسـبت بـه‬ ‫نحـوه برخـورد بـا ایـن ویـروس‪ ،‬راضی اسـت‪ ،‬وی‬ ‫در یـک برنامـه تلویزیونـی به این نکته اشـاره کرد‬ ‫سازمان مدیریت و مهندسی‬ ‫شبکه حمل و نقل شهرداری‬ ‫ساری‬ ‫کـه در موضوع کرونـا باید از مردم عزیـز مازندران‬ ‫بطـور ویـژه تشـکر کنـم‪ .‬وی ادامه داد که اسـتان‬ ‫مازنـدران مقصـد گردشـگری اسـت بـا اینهمـه‬ ‫شـرایط خوبـی داریـم و بـا اینکـه در میـان ‪ ۳‬و ‪۴‬‬ ‫اسـتان درگیـر بودیـم امـا وارد پیک سـوم شـیوع‬ ‫کرونا نشـدیم‪.‬‬ ‫وی بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه در ‪ ۲۵‬روز‬ ‫اخیـر گـزارش هـای خوبـی در رعایـت پروتـکل‬ ‫هـا داشـتیم‪ ،‬امـا باید توجه داشـت کـه در اجرای‬ ‫طـرح محدودیـت هـای کرونایـی و تحقـق اهداف‬ ‫ان سـتون اصلـی مـردم هسـتند و اعتمـاد و‬ ‫همراهـی مـردم بـا دسـتگاه هـای اجرایـی کمک‬ ‫کننـده اسـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران نیـز بـه محدودیت هـای تردد‬ ‫بیشـتر برای کاهـش دورهمـی هـای خانوادگی و‬ ‫میهمانـی های شـبانه تاکیـد کرده و بـه این نکته‬ ‫اشـاره کـرد که‪ ،‬تنهـا راه کنترل کرونـا محدودیت‬ ‫هـای هوشـمند برنامـه محـور و هدفمند اسـت و‬ ‫طـرح محدودیـت های کرونایی شـهید سـلیمانی‬ ‫بـا همراهـی مـردم کارامد خواهـد بود‪.‬‬ ‫وی البتـه در بازدیـد میدانـی از اجـرای طـرح‬ ‫شـهید سـلیمانی در مازنـدران‪ ،‬تاکیـد کـرده‬ ‫کـه‪ ،‬فرمانـداران بـا حضـور میدانـی در صحنـه‬ ‫ی اجـرای طـرح‪ ،‬ضمـن نظـارت دقیـق؛ موجـب‬ ‫اتحـاد و پکپارچگـی عوامـل و دسـت انـدرکاران و‬ ‫مجریـان طـرح مقابله بـا کرونا که از روز شـنبه در‬ ‫سراسـر اسـتان هم راسـتا بـا تمام کشـور در حال‬ ‫اجراسـت‪ ،‬باشـند‪.‬‬ ‫عکس تزیینی است‬ ‫حسـین زادگان همچنین بـر رعایت دقیق مصوبات‬ ‫از سـوی اصناف و بازاریان‪ ،‬دسـتگاه هـای اجرایی‬ ‫و مجموعـه ادارات شهرسـتانی و بانـک هـا تاکیـد‬ ‫کـرد و به بخشـداران و شـهرداران نیز دسـتور داد‬ ‫تـا بـر فرایند اجـرای طرح‪ ،‬نظـارت دقیق داشـته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫در هـر صـورت انچـه مشـخص اسـت تـا مـردم و‬ ‫مسـئوالن در کنـار یکدیگـر قـرار نگیرنـد‪ ،‬مهـار‬ ‫این ویروس لعنتی بسـیار سـخت و دشـوار اسـت‪،‬‬ ‫از سـویی‪ ،‬بنـا بـر گفتـه کارشناسـان‪ ،‬لـزوم تغییر‬ ‫سـبک زندگـی در ایـن روزهـای کرونایـی بسـیار‬ ‫مهـم و حیاتی اسـت‪.‬‬ ‫به حق چیزهای ندیده و نشـنیده ‪ ...‬یک عده دیگر شـورش را‬ ‫در اورده انـد‪ ...‬ما متوجه نشـدیم این چـه ماگلومانیای فرهنگی‬ ‫اسـت که برخی دوسـت دارند همیشـه برخالف جهت اب شـنا‬ ‫کننـد تـا جایـی که مـی خواهنـد قوانیـن فیزیک را هـم جابجا‬ ‫کننـد؟! تـا جایی کـه یادمان می ایـد همه دانشـمندان فیزیک‬ ‫از قدیـم و ندیـم متفـق القـول بـر ایـن باور بـوده و هسـتند که‬ ‫انـرژی از بیـن نمـی رود‪ ،‬بلکـه از حالتـی به حالـت دیگر تبدیل‬ ‫مـی شـود! حـاال چـرا یـک عـده نگـران انـرژی بـه ویـژه بـرای‬ ‫اینـدگان هسـتند و بـال بـال مـی زننـد واهلل و اعلام ‪ ...‬البتـه‬ ‫ظاهـرا ً دانـش فیزیـک فقط برای مـا فقیر بیچاره هـا روی اصول‬ ‫و قوانیـن خـودش پافشـاری مـی کند وگرنـه ممکن اسـت این‬ ‫انـرژی در مقاطعـی‪ ،‬به صـورت خودنویـس ‪ 150‬میلیون تومانی‬ ‫یـا سـاعت دو میلیـاردی در جیـب بابـک زنجانـی پیدا شـود یا‬ ‫در پاتـوق خـاوری بعـد از قمار در قالب بسـته هـای صد دالری‬ ‫تحویـل صاحـب کازینو شـود! خالصـه از بین نمـی رود‪ ...‬خیال‬ ‫تـان تخت‪...‬‬ ‫در همیـن راسـتا دیـروز داشـتیم بـا خودمـان در خصـوص‬ ‫میـزان انـرژی مصرفـی عزیـزان پرچانـه فکـر مـی کردیـم کـه‬ ‫اساسـاً عضـو «چانـه» در ایـن عزیـزان کـه از صبـح کله سـحر‬ ‫تـا بـوق سـگ‪ ،‬بـه حرافـی و پرچانگی مشـغول هسـتند و کلی‬ ‫کالـری مـی سـوزاند‪ ،‬بـه درد الی جرز هم نمی خـورد و به قول‬ ‫مولـوی «نطـق زبـان را تَـرک کن‪ ،‬بی چانه شـو بی چانه شـو …»‬ ‫امـا بـا خواندن خبـری در جرایـد متوجه شـدیم ای دل غافل ‪...‬‬ ‫نـه تنهـا «چانه» مبـارک این عزیزان بال اسـتفاده نیسـت‪ ،‬بلکه‬ ‫در تولیـد ناخالـص ملـی و خـروج از رکود هم‪ ،‬تاثیـر مثبت دارد‬ ‫و حتـی مـی توان بـا ان‪ ،‬انقالبـی در صنعت برق ایجـاد کرد! نه‬ ‫پـدر جـان من چه شـوخی بـا شـما دارم؟!‬ ‫اصل خبر به روایت از جراید‬ ‫«یـک دانشـمند ایرانـی با همـکاری محققـان کانادایی «بند‬ ‫چانـه» هوشـمندی طراحـی کـرد ه اسـت کـه انـرژی حاصل از‬ ‫حـرکات فـک و چانـه را به برق تبدیل می کنـد! در واقع حرکات‬ ‫فـک در بیـن حـرکات بـدن یکـی از بهتریـن گزینه هـا بـرای‬ ‫تولیـد برق محسـوب می شـود و به گفته محققـان‪ ،‬تنها حرکات‬ ‫چانـه در هنگام غـذا خوردن معادل هفت میکـرووات برق تولید‬ ‫می کنـد‪ .‬دکتـر «دلنـواز» تاکید کـرد‪ :‬این میزان تـوان خروجی‬ ‫می توانـد انـرژی مـورد نیـاز دسـتگاه های الکتریکـی کوچـک را‬ ‫تامیـن کنـد‪ .‬محققـان امیدوارند در اینـده از این دسـتگاه برای‬ ‫تولیـد بـرق از انـرژی حاصل از غـذا خوردن‪ ،‬جویـدن و صحبت‬ ‫کـردن اسـتفاده کـرد‪ ».‬به نقل از سـایت هـای خبری‬ ‫مالحظـه فرمودیـد علـم تـا کجا پیـش رفته اسـت؟! به قول‬ ‫عبـاس فـرات رسـیده کار بـه جایـی که چـه عرض کنـم؟! علی‬ ‫ای حـال بـا توجـه بـه اهمیت حامـل های انـرژی و لـزوم توجه‬ ‫ویـژه بـه منابـع جدیـد‪ ،‬طبـق شـیوه مالوف و رسـم معهـود‪ ،‬به‬ ‫ارائـه چنـد رهنمـود مدبرانـه و سوفسـطایی با همیـن پلت فرم‬ ‫مـی پردازیم علـی برکت اهلل‪:‬‬ ‫الـف) اسـتخدام افـراد پرچانـه‪ :‬بـا عنایـت به بحـران کم ابی‬ ‫در مملکـت و زمزمـه خریـد اب و برق از کشـور های همسـایه‪،‬‬ ‫پیشـنهاد می شـود وزارت نیرو با فراهم کردن زمینه اسـتخدام‬ ‫عزیـزان پرچانـه از طریق برگـزاری ازمون‪ ،‬بخشـی از برق مورد‬ ‫نیـاز کشـور را از چانـه این دوسـتان تامیـن کند! بـاور بفرمائید‬ ‫بـا توجـه به وجود زیرسـاخت هـای متعدد در ایـن مقوله نه تنها‬ ‫بـرق مـورد نیـاز کشـور تامیـن می شـود‪ ،‬بلکـه می تـوان بـرق‬ ‫کشـورهای همسـایه را نیز تامیـن نمود و برای صـادرات برق به‬ ‫سـایر کشـورها هـم برنامـه ریزی کـرد! فقط خدا ایـن البال یک‬ ‫عـده بـرای تولیـد چند وات بـرق بیشـتر‪ ،‬چانه شـان را زیر تیغ‬ ‫ژنیوپالسـتی یـا همان عمـل جراحی چانه نسـپارند!‬ ‫ب) پنـل چانـه بـه جـای پنـل خورشـیدی‪ :‬در دولت مردی‬ ‫کـه خـودش هالـه نور داشـت و تلاش می کـرد همـه کارها را‬ ‫یـک تنـه انجام دهد‪ ،‬بخشـنامه شـده بود پنل های خورشـیدی‬ ‫را بـا قیمـت چنـد میلیـون تومـان بـه خلـق اهلل قالـب کنند تا‬ ‫بـا تولیـد ‪ 100‬کیلـو وات بـرق‪ ،‬مـردم بتوانند هر مـاه ‪ 13‬هزار‬ ‫تومـان صرفـه جویـی کننـد! پیشـنهاد می شـود از ایـن پس به‬ ‫جـای «پنل خورشـیدی» از «پنل چانه» اسـتفاده شـود که هم‬ ‫در دسـترس تـر و ارزانتـر اسـت و نیـاز بـه منبـع ثانویه نـدارد‪.‬‬ ‫در ضمـن بـا توجـه بـه مهـارت برخـی نسـوان محتـرم در امـر‬ ‫سـخنوری‪ ،‬هیچـگاه دچـار قطعی بـرق در منزل نخواهیم شـد!‬ ‫هـر چنـد ایـن روزهـا دسـت زیـاد شـده اسـت و پُرگویـی تنها‬ ‫مختـص بانوان نیسـت!‬ ‫پ) اسـتفاده از چانـه و بـرق رایـگان‪ :‬در جریـان هسـتید‬ ‫کـه ایـن روزهـا گشـایش هـای دولـت حـد و مـرزی ندارنـد و‬ ‫حتـی یخچـال هـای خالی هـم از قلـم نیفتـاده اند و بـرای ‪30‬‬ ‫میلیـون خانـواده کـم مصـرف ( زیـر صـد وات) تخفیـف ‪۱۰۰‬‬ ‫درصـدی بهـای بـرق در نظر گرفته شـده اسـت! هـر چند بعید‬ ‫مـی دانـم هنـوز سـی میلیـون نفـر در ایـن مملکت از مشـعل‪،‬‬ ‫فانـوس‪ ،‬شـمع‪ ،‬چـراغ پریمـوس‪ ،‬چـراغ گـرد سـوز و پیه سـوز‬ ‫اسـتفاده کنند چرا کـه میانگین مصرف خانوارهـای ایرانی ‪157‬‬ ‫وات اسـت‪ .‬احتمـاالً این سـی میلیون همان افرادی هسـتند که‬ ‫بـا چانـه بـرق تولیـد می کننـد و میانگیـن مصرف شـان در ماه‬ ‫کمتـر از ‪ 100‬وات اسـت! مشعشـع باشـید‪...‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!