روزنامه کرانه شمال شماره 754 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 754

روزنامه کرانه شمال شماره 754

روزنامه کرانه شمال شماره 754

‫حسین زادگان‪ ،‬استاندار مازندران‪:‬‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫هیچ کس نمی تواند تصویر بلند اراده‬ ‫اخالص و فداکاری بسیج را از خاطر ببرد‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬یک شنبه ‪ 2/‬اذر‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 754‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نقش موثر مراکز مشاوره پلیس در شرایطکرونایی‬ ‫همـه مـا مـی دانیـم کـه پیـش گیـری‪ ،‬بهتـر از درمان اسـت و علاج واقعه را قبـل از وقـوع باید کرد؛ ولـی تعداد کمـی از ما به سـوی برنامه های پیشـگیرانه مـی رویم‪ ،‬همچنیـن بیمارهای‬ ‫شـایع روان شـناختی‪ ،‬ماننـد افسـردگی‪ ،‬اضطـراب و ماننـد ان کـه وقتـی شـدت مـی یابنـد و زمانی طوالنی هـم فرد به انهـا دچار باشـد‪ ،‬مراجعه بـه درمان گر‪ ،‬ضـرورت جدی تـری می یابد‪.‬‬ ‫سیاستمدار‬ ‫ساروی‬ ‫راهی‬ ‫صمت شد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫زارع استاندار گیالن‪:‬‬ ‫درامدهای مالیاتی‬ ‫پشتوانه توسعه گیالن است‬ ‫‪2‬‬ ‫این راه تو را نمی خواند!‬ ‫مرمت و بهسازی راه های مازندران‬ ‫نیازمند یک عزم استانی‬ ‫حق شناس استاندار گلستان‪:‬‬ ‫شجره طیبه بسیج‬ ‫همواره منشا‬ ‫خیر و برکت بود‬ ‫طی حکمی از سوی وزیر صمت‬ ‫محمد دامادی معاون وزیر صنعت‬ ‫معدن و تجارت شد‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫صالح زاده شهردار قائم شهر به مناسبت اغاز هفته بسیج تاکید کرد‪:‬‬ ‫بسیج مولود انقالب و پاسدار نظام‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی و اموربیـن الملل شـهرداری قائم‬ ‫شـهر متـن پیـام مهنـدس صالـح زاده به شـرح زیر می باشـد‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫بسـیج مولـود انقلاب و از‬ ‫جملـه نهادهایسـت کـه توسـط‬ ‫امـام خمینـی(ره) و بـه منظـور‬ ‫پاسـداری از انقلاب ایجـاد‬ ‫گردیـده و امـروز پـس از گذشـت‬ ‫بیـش از ‪ 40‬سـال از تشـکیل این‬ ‫نهـاد مقدس شـاهد پیشـرفت ها‬ ‫و دسـتاوردهای عظیمـی از جانب‬ ‫بسـیج و بسـیجیان هسـتیم ‪.‬‬ ‫در گام دوم انقلاب و بـا عنایت به‬ ‫فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری‬ ‫در ایـن منشـور با تکیه بـر نیروی‬ ‫داخـل و انسـجام و بسـیج عناصر‬ ‫مومـن بـه ارزش هـای انقلاب‬ ‫تلاش مـی کنیـم تـا پرچـم این‬ ‫نظـام مقدس را به دسـت صاحب‬ ‫اصلی ان برسـانیم‪.‬‬ ‫هفته بسـیج را خدمت بسـیجیان‬ ‫انقالبـی شهرسـتان قائـم شـهر‬ ‫تبریـک و تهنیـت عـرض نموده و‬ ‫دوام توفیقـات این لشـگر عظیم را‬ ‫از خداونـد سـبحان مسـئلت مـی نمایم‪.‬‬ ‫عباس صالح زاده‬ ‫شهردار قائم شهر‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره مزایده‬ ‫گروه ها‬ ‫متراژ کل(متر‬ ‫مربع)‬ ‫مبلغ پایه اجاره (ریال)‬ ‫‪-‬برای مدت سه سال‬ ‫مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار‬ ‫(ریال)‬ ‫‪5099003489000009‬‬ ‫سری ز‬ ‫‪1182‬‬ ‫‪20.450.272.235‬‬ ‫‪1.030.000.000‬‬ ‫‪5099003489000010‬‬ ‫سری ح‬ ‫‪1166‬‬ ‫‪19.363.786.778‬‬ ‫‪970.000.000‬‬ ‫اداره کل راهداری راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در نظر‬ ‫دارد مزایده عمومی با موضوع نصب بنر‪ ،‬نگهداری و بهره برداری از تابلو های‬ ‫تبلیغاتی بر روی دستگاه پل عابر پیاده و بیلبوردها حریم راه در قالب ‪ 2‬گروه‬ ‫در حریم راههای استان مازندران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫برگزار نماید کلیه مراحل مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی از‬ ‫طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫مهلت ارسال اسناد و درج پیشنهاد در سامانه ستاد‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬مورخ‬ ‫‪99.09.18‬‬ ‫مهلت ارسال پاکات الف ‪ ،‬ب و ج به دبیرخانه اداره کل ‪ :‬تا پایان وقت اداری‬ ‫مورخ ‪99.09.18‬‬ ‫زمان و محل قرائت پیشنهادات‪:‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 99.09.19‬ساعت ‪8.30‬‬ ‫صبح‪ -‬در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانندبه سایت مزایده واگذاری‬ ‫الکترونیکی ‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعه یا با شماره ‪01133326002-7‬‬ ‫(داخلی ‪ 338‬و ‪)339‬اداره بازرگانی و سرمایه گذاری تماس حاصل نمائید‪.‬‬ ‫م الف ‪1048490 :‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫خرب‬ ‫فرماندار بهشهر‪:‬‬ ‫عادی انگاری عامل تداوم‬ ‫وضعیت قرمز کرونایی در‬ ‫بهشهر است‬ ‫فرمانـدار بهشـهر گفـت ‪ :‬بارهـا و بارهـا در مـورد‬ ‫رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی و جـدی گرفتـن‬ ‫خطـر ویـروس کرونـا هشـدارهای الزم بـه مـردم‬ ‫داده شـد ‪ ،‬امـا برخی سـاده انگاری و عادی انگاری‬ ‫موجـب تـداوم وضعیـت قرمـز کرونایـی در ایـن‬ ‫شهرسـتان شـده است‪.‬‬ ‫هـادی خنجـری افـزود ‪ :‬مهـم تریـن و اصلـی‬ ‫تریـن عامـل رسـیدن به وضعیـت قرمـز کرونایی‬ ‫در بهشـهر‪ ،‬عـادی انـگاری وجـود ویـروس کرونا‬ ‫‪ ،‬رعایـت نکـردن واقعـی دسـتور العمـل هـای‬ ‫بهداشـتی و عادی شـدن دورهمی هـا و برگزاری‬ ‫مراسـم مختلـف در منـازل و بـاغ ها بوده اسـت ه‬ ‫بارهـا در ایـن مـورد تذکـر داده شـد‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت ‪ :‬جـدی نگرفتـن محدودیـت‬ ‫هـای کرونایـی تـاوان سـختی دارد کـه اعمـال‬ ‫محدودیـت هـای جدیـد بخشـی از ان اسـت که‬ ‫پرداخـت مـی شـود و در صـورت عـدم رعایـت‬ ‫جـدی پروتـکل هـای اعلام شـده‪ ،‬محدودیـت‬ ‫هـای شـدیرتری اعمـال می شـود‪.‬‬ ‫خنجـری بـا اعلام ایـن کـه از بامـداد امـروز‬ ‫شهرسـتان بهشـهر از سـه ورودی شـرق ‪ ،‬غـرب‬ ‫و شـمال بـرای مقابلـه بـا کرونـا بـر روی ورود‬ ‫خودروهـای پلاک غیربومی و خـروج خودروهای‬ ‫پلاک بومـی بسـته شـده اسـت ‪ ،‬افـزود ‪ :‬اعمال‬ ‫محدودیـت هـای مختلـف جدیـد بـر تـردد و‬ ‫فعالیـت صنـوف و کارکنـان دولـت شـروع شـده‬ ‫اسـت و سـتاد مقابله با کرونـا دارای اختیارات تام‬ ‫در برخـورد بـا افرادی اسـت که محدودیـت ها را‬ ‫رعایـت نمـی کننـد ‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد ‪ :‬در صـورت عـدم رعایـت قوانیـن‬ ‫و مقـرررات و محدودیـت هـای کرونایـی بـا افراد‬ ‫بـه عنوان یـک مجرم برخـورد می شـود‪.‬فرماندار‬ ‫بهشـهر گفـت ‪ :‬ویـروس کرونـا ‪ ،‬ویـروس مهلکی‬ ‫اسـت که اسـفند ماه سـال گذشـته تاکنون جان‬ ‫هزاران انسـان را در کشـورمان و در جهان گرفته‬ ‫اسـت و نمـی تـوان براحتـی از کنـار ان عبـور کرد‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬اسـتفاده از فضـای رسـانه و اطلاع‬ ‫رسـانی در ایـن مـوارد خـاص مقابلـه بـا ویـروس‬ ‫کرونـا اقدامـی موثـر اسـت کـه بایـد از ایـن فضا‬ ‫اسـتفاده شـود‪.‬نماینده عالی دولت در شهرسـتان‬ ‫بهشـهر بـا اعلام اینکـه شـرایط فعلـی کرونایی‪،‬‬ ‫جـدی و خطرنـاک اسـت ‪ ،‬اظهـار داشـت ‪ :‬در‬ ‫شـرایط فعلـی برخـورد مـا نیـز جـدی و بـدون‬ ‫تعـارف خواهـد بـود و از هـر نوع تردد در سـاعات‬ ‫ممنوعه در سـطح شـهر ممانعت می شـود و برای‬ ‫ورود و خروج در شـهر هم افـراد باید دارای مجوز‬ ‫باشـند‪.‬وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه حفظ سلامت‬ ‫مـردم مهمتریـن اولویـت اسـت و همه بایـد برای‬ ‫فرهنـگ سـازی در ایـن مـورد همـکاری کننـد‬ ‫‪ ،‬گفـت ‪ :‬برخـی اسـتثناء هـا همچـون خـروج‬ ‫بیمـاران در ایـن دوران از شـهر وجـود دارد کـه‬ ‫افـراد بیمـار هم بـا توجه بـه ممنوعیت خـروج از‬ ‫بهشـهر مـی تواننـد مدارک بهداشـتی خـود را به‬ ‫تاییـد بهداشـت و درمـان رسـانده و بـا دارا بودن‬ ‫کارت و مجـوز الزم تـردد کننـد‪.‬‬ ‫خنجـری افـزود ‪ :‬همـان طـور کـه همـه مـردم و‬ ‫مسـئوالن در مرحلـه اول شـیوع کرونا در اسـفند‬ ‫مـاه و ابتـدای سـال جانانـه وارد میـدان شـدند ‪،‬‬ ‫اکنـون هـم بایـد وارد کار شـوند و بـرای کنتـرل‬ ‫کرونـا تلاش کنند‪.‬فرمانـدار بهشـهر بـا اشـاره‬ ‫بـه محدودیـت هـای تـردد در شـهر و ورودی و‬ ‫خروجـی ‪ ،‬گفـت ‪ :‬بـا هماهنگی های انجام شـده‬ ‫سـه نقطـه ایسـت و بازرسـی در میـدان محمـد‬ ‫رسـول اهلل‪ ،‬راهـداری و حمـل و نقـل و قسـمت‬ ‫شـمالی شـهر در انتهای خیابان امـام خمینی(ره)‬ ‫از کمربنـدی از بامـداد امروز در نظر گرفته شـده‬ ‫اسـت و اکنون مسـئولیت ما در شهرسـتان بیشتر‬ ‫از اسـفند مـاه و عیـد اسـت و بایـد بـدون تعارف‬ ‫وارد عمل شـویم و در اعمال قانون تعارف نشـود‪.‬‬ ‫خنجـری افزود ‪ :‬جریمه های در نظر گرفته شـده‬ ‫بـرای انـواع تخلـف هـا از ورود خودروهـای پالک‬ ‫غیربومـی گرفتـه تـا تـردد پـس از سـاعت ‪ 21‬تا‬ ‫چهـار بامـداد بـدون هرگونـه تعارفـی اعمال می‬ ‫شـود ‪ ،‬ضمـن ایـن کـه بـا توجـه بـه ممنوعیـت‬ ‫فعالیـت صنـوف سـطح ‪2‬و ‪3‬و ‪ 4‬بـه مـدت دو‬ ‫هفتـه ‪ ،‬هرگونـه فعالیـت ایـن اصنـاف هـم بـا‬ ‫جریمـه همـراه خواهدبود‪.‬‬ ‫فرمانـدار بهشـهر بـه مسـئوالن دسـتگاه هـای‬ ‫اجرایـی و ادارت و شـرکت هـا هـم هشـدار داد و‬ ‫گفـت ‪ :‬طبـق مصوبه این مراکزبایـد با حضور یک‬ ‫سـوم کارکنـان فعالیـت کننـد و ایـن محدودیت‬ ‫هـا بـدون اغماض اعمـال و بـا متخلفـان برخورد‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اعلام اینکه صـدور کارت تردد هم بسـیار‬ ‫محـدود و بـه صـورت سـختگیرانه بـرای کار راه‬ ‫انـدازی انجـام مـی شـود ‪ ،‬تاکیـد کـرد ‪ :‬البتـه‬ ‫اسـتثناء ها همیشـه وجـود دارد و در مورد اعمال‬ ‫محدودیـت هـا تنها حفاظـت از جان شـهروندان‬ ‫مهم اسـت‪.‬‬ ‫فرمانـدار بهشـهر بـا تاکید بـر این کـه تخلفات به‬ ‫هیـچ وجه از چشـم قانـون دور نمی مانـد ‪ ،‬گفت‬ ‫‪ :‬تمامـی مقـررات مربـوط بـه اعمـال محدودیـت‬ ‫هـای جدیـد بـه صـورت جـدی اعمال می شـود‬ ‫و بـا دوربیـن هـم ورود و خـروج خودروها کنترل‬ ‫مـی شـود و الزم اسـت خودروهایـی کـه بایـد‬ ‫برچسـب داشته باشـند ‪ ،‬حتما ان را بچسبانند تا‬ ‫در دوربیـن هـا هـم دیده شـود و جریمه نشـوند‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫یک شنبه ‪ 2 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪754‬‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫پیام تبریک استاندار مازندران به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج‪:‬‬ ‫از اقدامات جهادی بسیجیان عزیز در مقابله با کرونا قدردانی می کنم‬ ‫پیام تبریک مدیرکل استاندارد مازندران به‬ ‫مناسبت گرامیداشت هفته بسیج‬ ‫هیچ کس نمی تواند تصویر بلند اراده‪ ،‬اخالص و‬ ‫فداکاری بسیج را در دوران دفاع مقدس از خاطر ببرد‬ ‫احمـد حسـین زادگان‪ ،‬مقـام عالـی دولـت در مازنـدران با صـدور پیامی؛‬ ‫ضمـن قدردانـی از تلاش های نیـروی مردمـی بسـیج در رونـد مقابله با‬ ‫کرونـا‪ ،‬هفته بسـیج را تبریـک گفت‪‎.‬‬ ‫متن کامل این پیام به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫هفتـه بسـیج‪ ،‬گرامـی داشـت و بزرگداشـت جان فشـانی هـا و حماسـه افرینی هایی‬ ‫اسـت کـه بـرای سـربلندی‪ ،‬عزت و حفـظ اسـتقالل این سـرزمین صورت گرفته اسـت‪.‬‬ ‫بسـیج همـان مدرسـه ای اسـت که عشـق را با واژه هـای خونبار عمـل و تقدیم جان‬ ‫معنـا مـی کنـد و امتحـان خـود را در ازمـون عظیم غیـرت‪ ،‬پایمـردی و جانبـازی با‬ ‫عالـی ترین نمـرات پس داده اسـت‪.‬‬ ‫هیـچ کـس نمی تواند تصویر بلنـد اراده‪ ،‬اخالص و فـداکاری بسـیج را در دوران دفاع‬ ‫مقـدس از خاطـر ببـرد‪ .‬حماسـه ان روزهـای بـزرگ و جـاودان ایثار بـرای صیانت از‬ ‫کیـان دیـن و کشـور بـرای همیشـه در صفحـات زریـن تاریـخ مقاومـت ملـت ایران‬ ‫اسلامی مانـدگار خواهد ماند‪.‬نیروی مردمی بسـیج پس از دفاع مقـدس؛ راه و مکتب‬ ‫گذشـت و ایثـار را تـداوم بخشـید و در کنـار مـردم‪ ،‬همراه مـردم و نظام باقـی ماند و‬ ‫در عرصـه هـا و سـنگرهای دیگـر چون میـدان های فرهنگـی‪ ،‬اقتصادی و سـازندگی‬ ‫بـرای ابادانـی و اعتلای اب و خـاک ایـران اسلامی به جهاد خود اسـتمرار بخشـید‪.‬‬ ‫از جملـه اقدامـات جهـادی بسـیج؛ بایـد به نقـش افرینی هـای این نهـاد مردمی در‬ ‫بحـران هـا و بالیـای طبیعی اشـاره کرد کـه اوج این فـداکاری و ایثارگـری در مبارزه‬ ‫بـا شـیوع بیماری کرونـا در بخش های مختلـف تجلی یافت که در ایـن مجال از تک‬ ‫تـک بسـیجیان ایران اسلامی و مازنـدران والیتمدار قدردانـی می کنم‪.‬‬ ‫اینجانـب هفتـه بسـیج را بـه همـه بسـیجیان عزیـز به ویـژه مـردم شـریف مازندران‬ ‫کـه بسـیجی وار در حماسـه دوران دفـاع مقـدس بـه بهترین نحـو نقش خـود را ایفا‬ ‫کردنـد و خانـواده معظـم شـهدا و ایثارگـران تبریـک مـی گویـم و از اسـتان خداوند‬ ‫قـادر متعـال؛ سـرافرازی و سـربلندی ایران اسلامی را در سـایه سـار عنایات حضرت‬ ‫امـام زمـان (عج اهلل تعالی فرجه الشـریف) و در راسـتای منویات مقـام معظم رهبری‬ ‫( مـد ظلـه العالی ) مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫احمد حسین زادگان‬ ‫استاندار مازندران‬ ‫شمال‬ ‫مهنـدس علـی امینـی ‪ ،‬مدیـرکل اسـتاندارد‬ ‫مازنـدران ‪ ،‬ضمـن تبریـک هفته بسـیج بـه تمامی‬ ‫بسـیجیانکشـور‪،‬پیامـیبـهشـرحزیـرصـادرکـرد‪:‬‬ ‫تـا بسـیج هسـت‪ ،‬نظـام اسلامی و جمهـوری اسلامی از‬ ‫سـوی دشـمنان تهدیـد نخواهـد شـد؛ ایـن یـک رکـن‬ ‫اساسـی اسـت‪.‬‬ ‫(از بیانـات گهربـار مقـام معظـم رهبـری در جمـع‬ ‫بسـیجیا ن ‪)0 4 /0 9 /1 3 8 8‬‬ ‫سـالروز فرمـان تاریخـی رهبـر کبیـر و بنیانگـذار انقلاب‬ ‫اسلامی ایـران حضـرت امـام خمینـی (ره) مبنـی بـر‬ ‫تشـکیل بسـیج (ارتـش ‪ 20‬میلیونـی) در ‪ 5‬اذرمـاه سـال‬ ‫‪ ۱۳۵۸‬که زمینه سـاز تشـکیل سـازمان مردمی و پرافتخار‬ ‫و حماسه سـاز در نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی ایـران‬ ‫گردیـد‪ ،‬بـر همـگان مبـارک باد‪.‬‬ ‫فرمـان حضـرت امام (ره) در تاسـیس بسـیج و فرمایشـات‬ ‫ان رهبـر فرزانـه باعـث گردیـد کـه جوانـان بـا ایمـان و‬ ‫پرشـور ایـن اب و خـاک بـا تمـام وجـود و با رشـادت های‬ ‫وصـف ناشـدنی در دفاع از میهن اسلامی همه سـختی ها‬ ‫و نامالیمـات را بـه جـان خریـده و با شـجاعتی بی نظیر در‬ ‫مقابـل تهاجـم نظامی اسـتکبار جهانـی و در ‪ 8‬سـال دفاع‬ ‫مقـدس بـا فدا نمودن باارزش ترین موهبـت الهی که همان‬ ‫جـان خـود می باشـد صفحـه بی بدیـل را در تاریـخ اسلام‬ ‫و ایـن کشـور رقـم زنند کـه این شـجره طیبه تا بـه امروز‬ ‫بـا جوانـان برومنـدش پله هـای پرافتخـار علم و فـن اوری‬ ‫را در تمامـی عرصه هـا‪ ،‬از جملـه قله هـای پرافتخـار دانش‬ ‫هسـته ای را فتـح کرده اند که مایه سـربلندی و سـرافرازی‬ ‫ملـت بـزرگ ایران شـده اسـت‪ ،‬همچنان ادامـه دارد‪.‬‬ ‫حماسـه افرینی هـا و فداکاری هـای بسـیج تنهـا محـدود‬ ‫بـه دوران دفـاع مقـدس نبـود و در تمـام دوران حیـات پر‬ ‫برکـت انقالب اسلامی حضور ایـن نهاد ارزشـمند مردمی‬ ‫مشـهود است و بسـیج در تمامی افتخارات نظام جمهوری‬ ‫اسلامی سـهیم بـوده و بسـیجیان در تمامـی عرصه هـای‬ ‫علمـی و فکری و دفـاع از ارزش هـای واالی انقالب همواره‬ ‫الگـو و پیشـگام بوده اند‪.‬‬ ‫اینجانب هفته بسـیج و سـالروز تاسـیس ایـن نهاد مقدس‬ ‫را بـه تمامی بسـیجیان دریا دل به ویژه بسـیجیان اسـتان‬ ‫مازنـدران تبریک میگویم وازخداوند متعـال برای همه این‬ ‫عزیـزان ارزوی موفقیت و سـربلندی مسـئلت می نمایم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندار گیالن‪:‬‬ ‫درامدهای مالیاتی‪ ،‬پشتوانه توسعه گیالن است‬ ‫نماینـده عالی دولت در گیلان ارتقاء فرهنگ‬ ‫مالیاتـی در جامعـه را موضوعـی بـا اهمیـت‬ ‫خوانـد و بـا تاکیـد بـر لـزوم همـکاری همه‬ ‫اقشـار در ایـن زمینـه‪ ،‬گفـت کـه درامدهای‬ ‫مالیاتی پشـتوانه توسـعه اسـتان اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گیالن؛‬ ‫دکتـر ارسلان زارع در جلسـه شـورای برنامه ریـزی‬ ‫و توسـعه اسـتان کـه سـیدعلی اقازاده یکـی از‬ ‫نماینـدگان مـردم شهرسـتان رشـت در مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی نیـز حضـور داشـت؛ بـه تحقـق‬ ‫یک هـزار و ‪ 72‬میلیـون تومـان درامـد مالیاتـی در‬ ‫اسـتان طـی هفت مـاه امسـال اشـاره و خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬حـدود ‪ 30‬درصـد از ایـن میـزان را دریافـت‬ ‫معوقـات مالیاتـی تشـکیل مـی دهـد‪.‬‬ ‫وی گیلان را در زمـره اسـتان های پیشـتاز کشـور‬ ‫در تحقـق درامدهـای مالیاتـی عنـوان و اضافه کرد‪:‬‬ ‫تحقـق این درامد در توسـعه اسـتان نیـز نقش قابل‬ ‫توجهی دارد‪.‬‬ ‫دکتـر زارع بـا یـاداوری پرداخت کمک نقـدی ‪186‬‬ ‫میلیـارد تومانـی بـه شـهرداری هـا و دهیـاری های‬ ‫اسـتان طی سـالجاری گفت‪ :‬سهم شـهرداری رشت‬ ‫از ایـن میـزان ‪ 56‬میلیـارد تومـان بـوده کـه به طور‬ ‫عمـده در جهت اجـرای طرح های مرتبـط با عمران‬ ‫و ابادانی شـهری بوده اسـت‪.‬‬ ‫وی ارتقـاء فرهنـگ مالیاتـی در جامعـه را با اهمیت‬ ‫خوانـد و بـر لـزوم همـکاری همـه اقشـار بـه ویـژه‬ ‫کارافرینـان‪ ،‬صاحبـان مشـاغل و بخش خصوصی در‬ ‫پرداخـت معوقـات مالیاتی تاکیـد کرد و افـزود‪ :‬باید‬ ‫کوشـید تـا اسـتان از منافع اجـرای این سیاسـت به‬ ‫خوبـی بهره مند شـود‪.‬‬ ‫دکتـر زارع در بخـش دیگـری از سـخنانش بـر‬ ‫لـزوم مستندسـازی امـوال غیرمنقـول دسـتگاه ها و‬ ‫تبدیـل اسـناد دفترچـه ای به اسـناد تـک برگی در‬ ‫راسـتای اجـرای طـرح جامع حدنـگاری (کاداسـتر)‬ ‫و تکالیـف قانونـی ان تاکیـد کـرد و گفـت‪ :‬همـه‬ ‫مدیران دسـتگاه های اجرایی دولتـی و حتی مدیران‬ ‫نهادهـای خصوصـی‪ ،‬باید در جهت اجـرای این مهم‬ ‫هرچـه زودتـر نسـبت بـه دریافـت سـند تک برگـی‬ ‫امـوال و یـا رفع مشـکالت احتمالی در بخش اسـناد‬ ‫مالکیتـی امـوال غیرمنقـول اقـدام کنند‪.‬‬ ‫وی حفـظ و صیانـت از امـوال و املاک دولتـی را‬ ‫وظیفـه اصلـی مدیران دسـتگاه های اجرایـی خواند‬ ‫و از انان خواسـت تا در حراسـت از بیت المال کوشـا‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫نماینده عالی دولت در اسـتان همچنین به ضرورت‬ ‫ثبت نام سـهامداران در سـامانه سجام (سامانه جامع‬ ‫اطالعـات مشـتریان) بـرای تشـکیل هیـات مدیـره‬ ‫شـرکت سـرمایه گذاری اسـتانی تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫در حـال حاضـر ‪10‬درصـد از سـهامداران نسـبت به‬ ‫ثبـت نـام اقـدام کـرده اند که بـرای تشـکیل مجمع‬ ‫عمومـی بایـد این میـزان به ‪ 50‬درصد برسـد و الزم‬ ‫اسـت اجـرای این مهم اطالع رسـانی شـود‪.‬‬ ‫وی بـه اداره کل فنـاوری ارتباطـات و اطالعـات‬ ‫اسـتان نیـز تاکید کردکه به سـبب ضـرورت رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشـتی و جلوگیری از شـکل گیری‬ ‫اجتماعـات‪ ،‬عالوه بـر دفاتر پیشـخوان دولت‪ ،‬زمینه‬ ‫ثبـت نـام غیرحضـوری سـهامداران را فراهم سـازد‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان در خاتمـه سـخنانش بـا اشـاره به‬ ‫اهمیـت اجـرای بسـیاری از طرح های توسـعه ای با‬ ‫مشـارکت بخـش خصوصی ‪ ،‬ایـن مهـم را موضوعی‬ ‫مورد تاکید در سـند توسـعه کشـور و برنامه ششـم‬ ‫ذکـر و اضافـه کـرد‪ :‬بـرای تعالی کشـور بایـد بخش‬ ‫خصوصـی در کنـار بخـش دولتـی قـرار گرفتـه و از‬ ‫ظرفیت سـرمایه گذاران به بهترین شـکل‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫شـود‪ .‬سـید علـی اقـازاده از نمایندگان مردم رشـت‬ ‫در مجلـس شـورای اسلامی نیـز در سـخنانی اتمام‬ ‫هرچه سـریعتر طـرح های نیمـه کاره و عام المنفعه‬ ‫را مسـتلزم تعامـل منطقـی و همـکاری جـدی‬ ‫مجموعـه دسـت اندرکاران اسـتان دانسـت‪.‬‬ ‫در این جلسـه گـزارش عملکـرد درامدهای مالیاتی‬ ‫اسـتان و پیـش بینـی ان برای سـال ‪ ۱۴۰۰‬توسـط‬ ‫مدیـرکل امور مالیاتی اسـتان ارائه شـد‪.‬‬ ‫حق شناس استاندار گلستان‪:‬‬ ‫شجره طیبه بسیج در طول تاریخ انقالب اسالمی‬ ‫همواره منشا خیر و برکت بود‬ ‫اسـتاندار گلسـتان در پیامـی فـرا رسـیدن‬ ‫هفتـه بسـیج را بـه تمـام سلحشـوران ایـن‬ ‫عرصـه تبریک گفـت و اظهار کـرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫بـا همـکاری پایگاه های بسـیج و پایـگاه های‬ ‫سلامت‪ ,‬طـرح محلـه محـوری بـا موفقیـت‬ ‫اجرا شـود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گلسـتان‬ ‫‪ ,‬متـن کامـل پیام دکتر هادی حق شـناس به شـرح‬ ‫زیر است؛‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫شـجره طیبه بسـیج در طـول تاریخ انقالب اسلامی‬ ‫همـواره منشـا خیر و برکت بـرای عموم مـردم ایران‬ ‫بـوده و بفرمـوده بنیـان گـزار جمهـوری اسلامی‬ ‫حضـرت امـام خمینـی (ره) بسـیج لشـکر مخلـص‬ ‫خداسـت کـه در فـراز و نشـیب هـا تاریخـی همواره‬ ‫یـار و مـدد کار محرومیـن و مسـتضعفان بـوده اسـت‪.‬‬ ‫هفتـه بسـیج امسـال کـه بـا شعاربسـیج‪ ,‬پیشـرو‬ ‫خدمـت و امیـد افریـن اغـاز گردیـده ‪ ,‬در هنگامـه‬ ‫اسـت کـه ایـران اسلامی همچـون سراسـر جهـان‬ ‫بـا ویـروس کرونـا دسـت و پنجـه نـرم مـی کنـد و‬ ‫جمهـوری اسلامی علاوه بر ایـن ویروس بـا تحریم‬ ‫هـای ظالمانـه بیـن المللـی نیـز روبروسـت‪.‬‬ ‫بـی تردیـد اغـاز طرح محلـه محـوری کـه از ابتدای‬ ‫اذر مـاه بـا همراهـی پایگاه های بسـیج و پایگاه های‬ ‫سلامت در سراسـر کشـور و اسـتان اجرا می شـود‪,‬‬ ‫نشـانه ی دیگـری از مردمی بـودن این نهـاد انقالبی‬ ‫و همراهـی ان بـا بطـن جامعـه دارد و بیانگـر ایـن‬ ‫واقعیـت اسـت که هـرگاه جامعـه ایرانی بـه همراهی‬ ‫بسـیج نیـاز داشـته این درخـت تنومنـد و توانمند را‬ ‫در کنـار خـود دیده اسـت‪.‬‬ ‫بسـجیان همـواره در جنگ نظامـی ‪ ,‬جنگ فرهنگی‪,‬‬ ‫جنـگ اقتصادی و در نبرد بهداشـتی همراه و همگام‬ ‫بـا سیاسـت هـای کالن کشـور بـوده انـد و بـه ندای‬ ‫ولـی امـر مسـلمین مقـام معظـم رهبـری حضـرت‬ ‫ایـت اهلل خامنـه ای(مدظلـه العالـی) لبیـک گفتـه‬ ‫انـد و امیدواریـم امـروز نیـز در این نبرد بهداشـتی و‬ ‫مقابلـه با ویـروس کرونا کـه هر روز جان بسـیاری از‬ ‫هموطنـان مـان را مـی گیـرد و مشـکالت فراوانی را‬ ‫بوجـود اورده موفق و سـربلند باشـند‪.‬‬ ‫اینجانـب فـرا رسـیدن هفتـه بسـیج را بـه تمامـی‬ ‫فعـاالن ایـن عرصه خصوصا بسـیجیان جوانـی که با‬ ‫تاسـی از پیشکسـوتان بسـیجی بـا خلـوص نیـت به‬ ‫ارایـه خدمـت می پردازنـد تبریک عرض مـی کنم و‬ ‫امیـدوارم در سـایه همدلی و همراهـی تمام نهادهای‬ ‫انقالبـی و دسـتگاه هـای اجرایـی شـاهد رشـد و‬ ‫بالندگـی اسـتان و عبـور ویـروس کرونا باشـیم‪.‬‬ ‫هادی حق شناس استاندار گلستان‬ ‫تحقق جهش تولید با حضور دولت در کنار‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫ارائه طرح های موفق تولیدی‪ ،‬حمایت از صنایعی‬ ‫که در کشور تولید دارند‪ ،‬استفاده از نخبگان‪،‬‬ ‫کاهش صادرات و رفع موانع تولید و حمایت مالی‬ ‫می تواند در ایجاد جهش تولید‪ ،‬مورد نظر باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫یک شنبه ‪ 2 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪754‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی مازندران‪:‬‬ ‫بسیج مامنی است که عاشقان خداوند‬ ‫دور ان جمع می شوند‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل تامین اجتماعی مازنـدران ‪،‬محمودی‬ ‫بـا تبریـک فرارسـیدن هفتـه بسـیج ‪،‬بسـیج را یکـی از معجـزات انقلاب‬ ‫اسلامی دانسـت کـه توسـط امام راحـل تشـکیل گردید ‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬بسـیج شـجره طیبـه ای اسـت کـه همـواره وهرلحظـه ثمـرات‬ ‫پربرکتـی دارد‪.‬‬ ‫مدیـرکل تامیـن اجتماعـی اسـتان مازنـدران خاطرنشـان کـرد‪ :‬بسـیج‬ ‫درحقیقـت مامنـی اسـت کـه عاشـقان خداونـد دور ان جمـع می شـوند‬ ‫وباهـم پیمـان می بندنـد تادرمقابل شـرک ‪،‬کفرونفـاق بایسـتندوتازمانی‬ ‫کـه پرچـم توحیـد درجهان بـه اهتـزاز درنیایدننشـینند‪.‬‬ ‫سـیدعلی اکبرعمادی ‪،‬فرمانده بسـیج اداره کل تامیـن اجتماعی مازندران‬ ‫درایـن نشسـت بـر همـت مضاعف همـه بسـیجیان دراجـرای برنامه ها‬ ‫تاکیـد کرد‪.‬‬ ‫عمـادی افزود‪:‬بایدتلاش کنیـم تاکارکـرد بسـیج درعرصـه هـای مختلف‬ ‫درایـن چهارماهـه بـرای جامعـه وبویژه نسـل جـوان بازگووتبییـن نماییم‪.‬‬ ‫ایـن جانبـازدوران دفاع مقـدس اثرگذاری وهدفمندبـودن برنامه هارامهم‬ ‫برشمردوازاعضاخواسـت باتلاش وهمفکریبرنامـه های شـاخص راباتوجه‬ ‫بـه اعتالی بسـیج برنامـه ریزی وارائـه نمایند‪.‬‬ ‫اپلیکیشن اندرویدی جی ای اس ( ‪)mobail gis‬‬ ‫در توزیع برق مازندران رونمایی شد‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق مازندران‬ ‫گفـت ؛ همزمـان بـا روز جهانـی جـی ای اس بـرای‬ ‫اولین بار در شـمال کشـور از اپلیکیشـن اندرویدی‬ ‫جـی ای اس رونمایی شـد‪.‬‬ ‫فرامرز سـپری بیان داشـت؛ با توجه بـه اهمیت کارکردهای‬ ‫مکانیـزه در حـوزه برداشـت‪ ،‬به روزرسـانی و اسـتفاده از‬ ‫اطالعـات پـروژه موبایل ‪ gis‬در شـرکت توزیـع نیروی برق‬ ‫مازنـدران بـه عنوان یـک موضوع اولویت یـک در دفتر ‪gis‬‬ ‫و مطالعـات فنی سیسـتم تعریف شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود؛ بـا ارتقـاء تکنولـوژی و نیازمندیهـای جدیـد‬ ‫سیسـتم نرم افـزاری همـراه بـا امکانـات بـه روز و قابـل‬ ‫مقایسـه بـا محصـوالت خارجـی مشـابه در شـرکت توزیـع‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫بـرق مازنـدران تهیـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق مازنـدران گفت؛ با‬ ‫اسـتفاده از روش هـای دقیـق و مطمئـن امنیتـی تلاش‬ ‫شـده اسـت نـرم افـزار بـدون هیـچ دغدغـه ای در اختیـار‬ ‫کارشناسـان شـرکت توزیـع قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫سـپری بـا اشـاره بـه قابلیـت هـای کلیـدی ایـن نـرم افزار‬ ‫گفـت؛ عـدم وابسـتگی بـه دیتا مـدل‪ ،‬متناسـب بـا اخرین‬ ‫تکنولـوژی های حوزه ‪ ،gis‬قابلیت اسـتقرار در هر شـرکت‬ ‫توزیـع در کمتـر از یـک روز‪ ،‬قابلیـت کاربـرد در حوزه های‬ ‫طراحـی شـبکه توزیـع بـه شـکل میدانـی در و در محـل‪،‬‬ ‫قابلیـت برداشـت اطالعات شـبکه‪ ،‬قابلیت بازبینـی و پایش‬ ‫شـبکه بـا حجـم بـزرگ اطالعاتی می باشـد‪.‬‬ ‫طی حکمی از سوی وزیر صمت‬ ‫محمد دامادی معاون وزیر صنعت‬ ‫معدن و تجارت شد‬ ‫طـی حکمـی از سـوی وزیر صنعـت معـدن و تجارت‬ ‫محمـد دامـادی بـه عنـوان معـاون پارلمانـی وزارت‬ ‫صمـت منصوب شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال‪ ،‬طـی حکمی از سـوی وزیر‬ ‫صنعـت معـدن و تجـارت محمـد دامـادی بـه عنوان‬ ‫معـاون پارلمانـی وزارت صمـت منصوب شـد‪.‬‬ ‫محمـد دامـادی زاده ‪ ۲۵‬شـهریور ‪ ۱۳۵۸‬در سـاری‪،‬‬ ‫دانشـجوی دکتـری راه و دارای مـدرک کارشناسـی‬ ‫ارشـد مهندسـی عمـران ‪ -‬سـازه از دانشـگاه صنعتی‬ ‫نوشـیروانی بابل اسـت‪.‬‬ ‫نماینده مرد م سـاری و میاندورود در ادوار نهم و دهم‪،‬‬ ‫عضو کمیسـیون عمران‪ ،‬رئیس کمیته اب و فاضالب‪،‬‬ ‫رئیـس کارگـروه اب و فاضلاب مرکـز پژوهش هـا و‬ ‫نماینـده رئیـس مجلس شـورای اسلامی در شـورای‬ ‫عالـی فضـای مجـازی و همچنین عضو سـومین دوره‬ ‫شـورای اسالمی شـهر ساری‪ ،‬از جمله سـوابق اجرایی‬ ‫و تقنینـی دامادی اسـت‪.‬‬ ‫پـدر او عـزت اهلل دامـادی هـم در ادوار سـوم و چهارم‬ ‫نماینده مردم سـاری در مجلس شـورای اسلامی بود‬ ‫کـه در اثـر سـانحه رانندگی درگذشـت‪ .‬عبدالحسـین‬ ‫اکبـری‪ ،‬پدر همسـر وی نیز از شـهدای هفتـم تیر در‬ ‫انفجـار حزب جمهوری اسلامی می باشـد‪.‬‬ ‫مدیر کل بیمه سالمت گیالن‪:‬‬ ‫‪ ۲۲۴‬میلیارد تومان از مطالبات‬ ‫طرف قرارد بیمه سالمت گیالن‬ ‫پرداخت شد‬ ‫خبر‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن‪:‬‬ ‫مشارکت فعاالنه بسیج در دوران کرونا ستودنی است‬ ‫بـه گزارش پایگاه اطالع رسـانی دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫گیلان(وب دا)؛ متـن پیام به شـرح زیر اسـت‪:‬‬ ‫طبـق فرمایشـات مقام معظـم رهبری(مدظلـه العالی)‪،‬‬ ‫سـپاه و بسـیج مظهـر مقاومت و مجاهـدت در برابر همه‬ ‫تهدیدهـا اسـت و مشـارکت فعاالنـه سـپاه و بسـیج در‬ ‫دوران کرونـا از نمونـه هـای بارز ان اسـت‪.‬‬ ‫بـی تردیـد نقـش بسـیج در جـذب و سـازماندهی‬ ‫نیروهـای جهـادی فعـال در بحـران کرونـا و‬ ‫همچنیـن حضـور فعاالنـه در کارگـروه هـای‬ ‫بهداشـت و درمان بسـیار اثرگذار بـوده و این‬ ‫روحیـه نیز بسـیار قابـل تقدیر اسـت‪.‬حمایت‬ ‫نیروهای مخلص بسـیجی از وزارت بهداشـت‬ ‫و درمـان در پـی مجاهدت های شـبانه روزی‬ ‫کادر سلامت در دوران کرونا‪ ،‬سـتودنی است‪.‬‬ ‫نیروهـای ایثارگر بسـیج اسـتان در طول یک‬ ‫سـال اخیر در تمامی موارد‪ ،‬همـراه و همگان‬ ‫بـا دانشـگاه علـوم پزشـکی و کادر بهداشـت‬ ‫و درمـان بـوده و مـا نیـز همـواره از رهنمـود‬ ‫هـای انها اسـتفاده کـرده ایـم و امیدواریم در‬ ‫اینـده پیـش رو نیز با همدلـی و همراهی این‬ ‫عزیـزان بتوانیـم اسـتان گیلان را در حـوزه‬ ‫سلامت به جایـگاه واقعـی خود برسـانیم‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن گرامیداشـت هفتـه بسـیج‪،‬‬ ‫فـرا رسـیدن روز بسـیج(‪5‬اذر) را بـه‬ ‫بسـیجیان ایثارگـر و فداکار بویـژه کارکنان و‬ ‫دانشـجویان بسـیجی دانشـگاه علوم پزشکی‬ ‫گیلان تبریـک عـرض نمـوده‪ ،‬توفیـق‪ ،‬سـرافرازی و‬ ‫سلامتی همـگان را از درگاه ایـزد منـان مسـالت دارم‪.‬‬ ‫دکتر ارسالن ساالری‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن‬ ‫تصرف اراضی ملی و قاچاق چوب‬ ‫خط قرمزمنابع طبیعی نوشهر است‬ ‫مدیـر کل منابـع طبیعـی و ابخیزداری اسـتان مازندران‬ ‫نوشـهر تصریـح کـرد‪ :‬تجـاوز و تصـرف اراضـی ملـی و‬ ‫قاچـاق چـوب خـط قرمـز منابـع طبیعـی بـوده و در‬ ‫صـورت مشـاهده بـا قاطعیـت برخـورد مـی شـود ‪.‬‬ ‫عبدالرضا سـنگاری در نشسـت حفاظتی این اداره کل از‬ ‫تشـدید اقدامـات حفاظتی از جنگل هـای هیرکانی خبر‬ ‫داد و افزود‪:‬جنـگل هـای هیرکانـی یکی از با ارزشـترین‬ ‫جنـگل هـای جهـان و متعلـق بـه مـا ایرانیان اسـت که‬ ‫حفـظ و حراسـت ان اولویت اول قـرار داد ‪.‬‬ ‫وی در خصـوص طـرح ارتقاء پوشـش حفاظتی در غرب‬ ‫اسـتان مازنـدران گفـت ‪ ،‬یکـی از برنامـه هـای مهـم در‬ ‫قالـب طـرح« ‪ 9‬در ‪ »99‬سـازمان جنگلهـا‪ ،‬سـاماندهی‬ ‫نیروهـا در جهـت ارتقـاء پوشـش حفاظتـی اسـت کـه‬ ‫عرصـه های منابـع طبیعی غرب مازنـدران در ‪ 14‬بلوک‬ ‫و ‪ 17‬ناظـر حفاظتـی صـورت گرفـت ‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـوول بـا بیـان اینکـه امادگـی نیروهـای‬ ‫حفاظتـی در امـر حفاظـت جنـگل و مبـارزه بـا قاچـاق‬ ‫چوب ضروری اسـت خاطر نشـان کرد ‪ :‬با شـیوغ بیماری‬ ‫کرونـا همچنـان بـه صـورت شـبانه روزی از عرصه های‬ ‫منابـع طبیعـی پاسـداری و حفاظـت می شـود ‪.‬‬ ‫مدیـرکل منابع طبیعـی و ابخیـزداری اسـتان مازندران‬ ‫نوشـهر برنامـه های محوری سـازمان جنگل هـا ‪ ،‬مراتع‬ ‫و ابخیـزداری را در خصـوص اقدامـات و تقویـت اقتـدار‬ ‫حفاظـت نیروهـا از جنـگل هـای هیرکانـی را مهـم‬ ‫ارزیابـی کرد ‪.‬‬ ‫مدیر کل بهزیستی مازندران خواستار شد‪:‬‬ ‫لزوم ایجاد حساسیت های الزم نسبت به گزارش موارد کودک ازاری‬ ‫دکترگوهردهـی بـا اعلام اینکـه در شـش ماهه نخسـت‬ ‫سـالجاری تعـداد ‪ 468‬مـورد کـودک ازاری بـا ابعـاد‪،‬‬ ‫ازارجسـمی‪ ،‬ازارجنسـی‪ ،‬ازارروانـی و ازارغفلـت و‬ ‫مسـامحه‪ ،‬در مراکـز اورژانس اجتماعی پذیرش شـده اند‬ ‫افـزود‪ :‬از بیـن تعـداد کـودکان ازار دیـده‪ ،‬امـار دختـران‬ ‫بیشـتر از پسـران بـوده اسـت‪ ،‬کـه در این میـان‪ ،‬کودک‬ ‫ازاری از نـوع مسـامحت و غفلـت‪ ،‬شـایع ترین نوع کودک‬ ‫ازاری محسـوب می شـود‪ .‬وی همچنیـن بـا اشـاره بـه‬ ‫شـعار نـه بـه کـودک ازاری‪ ،‬احتـرام بـه کـودکان اری‪،‬‬ ‫بیـان داشـت ‪ :‬در طی سـالهای اخیر اقدامـات قابل توجه‬ ‫و ارزنـده ای از سـوی سـازمان بهزیسـتی بمنظـور اطالع‬ ‫رسـانی و اگاهسـازی در زمینـه کـودک ازاری در بیـن‬ ‫خانـواده ها و شـهروندان صورت گرفته اسـت و همچنین‬ ‫الیحـه حمایـت از کـودکان موجـب گردید تا خانـواده ها‬ ‫نیـز بـه حقـوق کـودکان اشـراف یابنـد کـه ایـن امـر به‬ ‫عنـوان عامـل بازدارنده کودک ازاری محسـوب می گردد‬ ‫تـا جاییکـه امارهای مقایسـه ای شـش ماهه سـال ‪ 98‬و‬ ‫شـش ماهـه ‪ 99‬نیـز مویـد ایـن امر می باشـد‪.‬‬ ‫گوهردهـی افـزود‪ :‬بـر اسـاس پژوهش هـای موجـود در‬ ‫دنیـا‪ ،‬کودکانـی کـه پدرانشـان مصـرف مـواد مخـدر و‬ ‫الـکل دارند چهار برابر بیشـتر از سـایر کـودکان‪ ،‬احتمال‬ ‫غفلـت و بـی توجهی در بیـن ان ها وجود دارد مشـکالت‬ ‫سلامت روانـی ماننـد افسـردگی والدیـن باعـث کـودک‬ ‫ازاری و غفلـت می شـود‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬عوامـل متعـدد‬ ‫فـردی‪ ،‬خانوادگـی و اجتماعـی پیرامون کـودک‪ ،‬احتمال‬ ‫ازار و غفلـت از کـودکان را افزایـش می دهـد‪ .‬از جملـه‬ ‫ایـن عوامـل می تـوان بـه سـن کـودک‪ ،‬ویژگی هـای‬ ‫شـخصیتی ماننـد ابتلا بـه اختلاالت روانـی ماننـد‬ ‫اضطـراب و افسـردگی‪ ،‬حضـور والدیـن ازار گـر از جملـه‬ ‫سـوء مصـرف مواد مخـدر و الکل توسـط والدیـن‪ ،‬ابتالی‬ ‫والدیـن بـه اختلاالت روانـی‪ ،‬خشـونت های خانگـی‪،‬‬ ‫اسـتفاده افراطـی از فضای مجـازی از سـوی والدین‪ ،‬تک‬ ‫سرپرسـتی و مشـکالت مالی‪ ،‬همچنیـن عوامل اجتماعی‬ ‫ماننـد زندگـی در محلات پراسـیب‪ ،‬فقـدان شـبکه های‬ ‫حمایت هـای خانوادگـی و اجتماعـی را نام بـرد‪ .‬به گفته‬ ‫او اسـتفاده بیـش از حـد والدیـن از فضـای مجـازی نیـز‬ ‫باعـث کاهـش تعامـل بین انان و کودکانشـان مـی گردد‬ ‫کـه ایـن امـر کاهـش سـطح ارتباطـات عاطفـی ‪ ،‬میـزان‬ ‫گفتگـو در خانـواده‪ ،‬غفلت از دوسـتان کـودکان‪ ،‬وضعیت‬ ‫تحصیلـی و مـوارد دیگر را شـامل می شـود‪ .‬وی در پایان‬ ‫بـا اعلام اینکـه همـه مـا در قبـال کـودکان مسـوولیم‬ ‫افـزود‪ :‬از شـهروندان محتـرم خواسـتاریم بـا مشـاهده‬ ‫هرگونـه کـودک ازاری بـا خط تلفن ‪ 123‬و کارشناسـان‬ ‫اورژانـس اجتماعـی تماس گیرند تا از طریـق اگاه نمودن‬ ‫خانـواده ‪ ،‬گامـی مهـم بـرای کنتـرل و کاهـش کـودک‬ ‫ازاری برداشـته شـود‪.‬‬ ‫در همیـن راسـتا ‪،‬کالس اموزشـی انالیـن بـا عنـوان‬ ‫مداخلـه در کـودک ازاری بمنظـور کنتـرل و کاهـش‬ ‫کـودک ازاری بـرای کلیـه کارشناسـان شـاغل در حـوزه‬ ‫کودک(اعـم از اورژانـس اجتماعی؛ روانشناسـان‪ ،‬کارکنان‬ ‫مربیـان مراکـز نگهـداری کـودکان بدسرپرسـت و بـی‬ ‫سرپرسـت؛ کارشناسـان مهدهای کودک و مراکز اسـیب‬ ‫دیـدگان اجتماعی) توسـط معاونـت امور اجتماعـی اداره‬ ‫کل بهزیسـتی مازنـدران برگـزار شـد‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت گیلان گفـت‪:‬‬ ‫‪ ۲۲۴‬میلیـارد تومـان از مطالبـات مراکز‬ ‫طـرف قـرارداد بـا بیمه سلامت اسـتان‬ ‫از ابتـدای سـال جاری تا کنـون پرداخت‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫دکتـر جمشـید محمـدی افـزود‪ :‬از ایـن‬ ‫میـزان پرداختـی ‪ ۸۸‬میلیـارد تومـان به‬ ‫مراکـز دولتـی‪ ،‬دانشـگاه ها‪ ،‬بیمارسـتان‬ ‫های دولتی‪ ،‬شـبکه بهداشـت و پزشـک‬ ‫خانـواده پرداخـت شـده اسـت‪.‬وی‬ ‫اظهـار داشـت‪ ۱۳۶ :‬میلیـارد تومـان نیز‬ ‫پرداختی به بیمارسـتان هـای خصوصی‬ ‫و دولتـی غیردانشـگاهی از جملـه‬ ‫بیمارسـتان ‪ ۲۰۰‬تختخوابـی حضـرت‬ ‫رسـول اکـرم (ص)‪ ،‬بیمارسـتان ولیعصر‪،‬‬ ‫پزشـکان‪ ،‬داروخانـه هـا‪ ،‬پاراکلینیـک‪،‬‬ ‫زمایشـگاه‪ ،‬تصویربـرداری و فیزیوتراپـی‬ ‫هـای طـرف قـرارداد بـوده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت گیالن بـا بیان‬ ‫اینکـه در پرداخـت مطالبـات طـرف‬ ‫قـرارداد سـال جـاری بـه روز هسـتیم‪،‬‬ ‫خاطـر نشـان کـرد‪ :‬هـم اکنـون افـزون‬ ‫بـر یـک هـزار و ‪ ۶۰۰‬مطـب‪ ،‬داروخانه و‬ ‫مراکـز درمانـی اسـتان طـرف قـرارداد با‬ ‫بیمه سلامت هسـتند‪.‬وی در ادامه بیان‬ ‫داشـت‪ :‬بـه منظـور کاهـش مراجعـات‬ ‫مردم برای پیشـگیری از انتشـار ویروس‬ ‫کرونـا دفترچـه بیمه تمام بیمه شـدگان‬ ‫روسـتایی و سلامت همگانـی کـه از‬ ‫ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان شـهریور‬ ‫مـاه امسـال فاقـد اعتبـار اسـت‪ ،‬بـه‬ ‫صـورت سیسـتمی تا تاریـخ ‪ ۳۱‬فرودین‬ ‫سـال اینـده اعتبـار دارد‪.‬هـم اکنـون‬ ‫یـک میلیـون و ‪ ۱۸۰‬هـزار و ‪ ۸۴۰‬نفـر‬ ‫در اسـتان گیلان تحـت پوشـش بیمـه‬ ‫سلامت هسـتند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫یک شنبه ‪ 2 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪754‬‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر گزارش‬ ‫خبر‬ ‫معاون عمرانی استاندار‪:‬‬ ‫همگام با سازمان عمران در یکپارچه سازی تحوالت عمرانی‪:‬‬ ‫‪ 44‬پروژه متنوع عمرانی در مناطق کمتر‬ ‫برخوردار ساری‬ ‫با گسـترش وسـعت شـهر سـاری از نظـر محدوده‬ ‫قانونـی و حوزه اسـتحفاظی شـهرداری کـه با الحاق‬ ‫مناطقـی چـون کوی شـهید قربانی بلوار پاسـداران‪،‬‬ ‫مهدشـت و بـاالدزا بلـوار کشـاورز و برخـی از معابر‬ ‫پـل گـردن همـراه بـود‪ ،‬اهمیت توجـه بـه نیازهای‬ ‫مـردم سـاکن دران بـه اصلـی انـکار ناپذیـر در‬ ‫تفکـرات مدیـران شـهر سـاری تبدیل شـد‪...‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی روابـط عمومـی‬ ‫سـازمان عمـران و بازافرینـی فضاهـای شـهری‬ ‫شـهرداری مرکز مازندران‪ ،‬با گسـترش وسعت شهر‬ ‫خبر‬ ‫پیام تبریک شهردار نکا به مناسبت‬ ‫هفته بسیج‪:‬‬ ‫بسیج مظهر اقتدار‪ ،‬ایستادگی و‬ ‫وحدت ملت ایران اسالمی است‬ ‫به گـزارش پایـگاه خبری شـهرداری نکا‬ ‫متـن پیـام مهنـدس خلیلـی به شـرح‬ ‫ذیل اسـت ‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫بسـیج مظهر اقتدار‪ ،‬ایسـتادگی و وحدت‬ ‫ملت ایران اسلامی اسـت و ایـن مفهوم‬ ‫در کالم مقـام معظـم رهبـری (مدظلـه‬ ‫العالـی) نیـز بـه زیبایـی تجلـی یافتـه ‪،‬‬ ‫بسـیج در حقیقـت مظهـر یـک وحدت‬ ‫مقـدس میـان افـراد ملت اسـت ‪.‬‬ ‫بی شـک ملـت شـریف ایـران اسلامی‬ ‫همـواره قـدردان خدمـات بسـیج‬ ‫مسـتضعفان بـوده و هیـچ گاه نقـش این‬ ‫نیـروی پُرصالبـت را در حفـظ تمامیـت‬ ‫ارضـی و دفـاع از مرزهای میهن اسلامی‬ ‫در دوران هشـت سـال دفـاع مقـدس و‬ ‫در ادامـه ان خنثی سـازی توطئه هـای‬ ‫دشـمنان از یـاد نخواهنـد بـرد ‪.‬‬ ‫اینجانـب فرا رسـیدن هفته بسـیج را به‬ ‫ملـت شـریف ایـران ‪ ،‬یـادگاران هشـت‬ ‫سـال دفاع مقـدس و به ویژه بسـیجیان‬ ‫سـرافراز شهرسـتان نـکا تبریـک عرض‬ ‫ی نمایـم و امیـدوارم اقشـار مختلـف‬ ‫مـ ‬ ‫بسـیج در دسـتیابی بـه قله هـای افتخار‬ ‫روز بـه روز موفـق و پیـروز باشـند ‪.‬‬ ‫سـاری از نظـر محـدوده قانونی و حوزه اسـتحفاظی‬ ‫شـهرداری کـه با الحـاق مناطقی چون کوی شـهید‬ ‫قربانـی بلـوار پاسـداران‪ ،‬مهدشـت و بـاالدزا بلـوار‬ ‫کشـاورز و برخـی از معابـر پـل گـردن همـراه بـود‪،‬‬ ‫اهمیـت توجـه بـه نیازهـای مـردم سـاکن دران به‬ ‫اصلـی انـکار ناپذیر در تفکرات مدیران شـهر سـاری‬ ‫تبدیل شـد‪.‬‬ ‫سـازمان عمران شـهرداری بـه عنـوان مت ّولی اصلی‬ ‫پـروژه های عمرانی شـهر سـاری‪ ،‬طی حـدود ‪ 9‬ماه‬ ‫گذشـته با انجام ‪ 44‬پروژه متنوع عمرانی در مناطق‬ ‫کارخانه زباله سوز نوشهر اماده‬ ‫بهره برداری است‬ ‫الحاقـی‪ ،‬بافـت های فرسـوده و سـکونتگاههای غیر‬ ‫رسـمی توانست سیاسـت یکپارچه سـازی تح ّوالت‬ ‫عمرانـی مدیریت شـهری را برجسـته سـازی نماید‪،‬‬ ‫بطوریکـه طی مدت یاد شـده ‪ 10‬پـروژه عمرانی در‬ ‫مناطـق الحاقی تعریف و اجرا شـده اسـت‪.‬‬ ‫توجـه مدیران شـهر سـاری بـه سـکونتگاههای غیر‬ ‫رسـمی از ابتـدای سـال تاکنـون‪ ،‬حـدود ‪ 23‬پروژه‬ ‫متنـوع را بـه ثبـت رسـاند و ‪ 11‬پـروژه نیـز در‬ ‫محالتـی که دارای بافت فرسـوده و یـا تاریخی بوده‬ ‫اجـرا و مـورد بهـره برداری شـهروندان سـاروی قرار‬ ‫گرفته اسـت‪.‬‬ ‫شـهرداری سـاری در تدویـن برنامـه مـد ّون خـود‬ ‫بـه منظـور ایجـاد تحـوالت عمرانـی مناطـق کمتر‬ ‫برخـوردار نگاهی عادالنه به توسـعه خدمات داشـته‬ ‫اسـت کـه روابـط عمومـی سـازمان عمـران بـرای‬ ‫تصدیـق ایـن ادعـا از ‪ 2000‬متـر مربـع اسـفالت‬ ‫کوچـه ازادگان ‪ 3‬در منطقـه ‪ 1‬شـهری‪ ،‬زیرسـازی‬ ‫و اسـفالت معابر شـرف ابـاد در منطقه ‪ 2‬شـهری و‬ ‫احـداث کانـال خیابان شـهید فهمیـده در منطقه ‪3‬‬ ‫شـهری یـاد مـی کند‪.‬‬ ‫سـازمان عمران از ابتدای سـال جاری در مناطق یاد‬ ‫شـده ‪ 18‬عملیات اسـفالت‪ 14 ،‬عملیات زیر سازی‪،‬‬ ‫‪ 8‬عملیـات نصب نوه بتنـی‪ 3 ،‬عملیات نصب جدول‬ ‫و در یـک منطقـه کانـال هدایـت اب های سـطحی‬ ‫را اجـرا کـرده و مـی کوشـد بـا شناسـایی نیازهای‬ ‫محلات هدف‪ ،‬بـر افزایش ضریب خدمـات خود در‬ ‫حوزه مربوطـه بیفزاید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رازجـوان گفـت‪ :‬کارخانـه زباله سـوز نوشـهر بطـور کامـل در مرحلـه‬ ‫بهره بـرداری قـرار دارد‪‎.‬‬ ‫مهـدی رازجویـان بـا اشـاره بـه اقدامـات دولـت در بحـث مدیریـت‬ ‫یکپارچـه زبالـه و پسـماند در مازنـدران گفـت‪ :‬بـا توجه بـه تاکیدات‬ ‫اسـتاندار‪ ،‬رونـد سـاخت کارخانـه زباله سـوز در سـاری نیـز شـدت‬ ‫بسـیار خوبـی بـه خـود گرفته اسـت‪.‬‬ ‫رازجویـان تاسـیس سـازمان مدیریت پسـماند اسـتان را هدفی برای‬ ‫یکپارچه سـازی مدیریـت زبالـه در مازنـدران دانسـت و افـزود‪ :‬انتظار‬ ‫مـی رود ایـن سـازمان با کمـک تشـکل های مردم نهـاد و اسـتفاده از‬ ‫ظرفیت هـای خصوصـی و دولتی موجود بـر روند پروژه هـای زباله در‬ ‫اسـتان نقـش پررنگ تری ایفـا کند‪.‬‬ ‫معـاون اسـتاندار احـداث کارخانـه کمپوسـت تنکایـن را یـک اقـدام‬ ‫موثـر دانسـت و افـزود‪ :‬کارخانـه زباله سـوز نوشـهر نیز امـاده افتتاح‬ ‫اسـت و انشـااهلل بـه زودی بـا حضـور یـک چهره ملـی رسـما افتتاح‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی تفکیـک زبالـه از مبـدا را یک اقدام اساسـی جهـت کاهش تولید‬ ‫زباله دانسـت و گفت‪ :‬از شـهرداری ها انتظار می رود اقدامات فرهنگی‬ ‫در کاهـش زبالـه را جدی تـر دنبال کنند‪.‬‬ ‫رازجویـان تصریـح کـرد‪ :‬بـا افتتـاح کارخانجات زباله سـوز نوشـهر و‬ ‫سـاری در اینـده ای نزدیـک‪ ،‬بسـیاری از مشـکالت زبالـه در اسـتان‬ ‫حـل خواهد شـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پیام تبریک سرپرست شهرداری سلمانشهر به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج‪:‬‬ ‫بسیج‪ ،‬فهم درست اتحاد‪ ،‬اراده و اخالص‬ ‫مسلمانان است‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫بسیج نمایش قدرت عمومی مردم است ‪.‬‬ ‫( امام خامنه ای مدظله العالی)‬ ‫بسـیج دریایـی از معانـی و مفاهیـم عمیق معنوی‬ ‫اسـت که ایمان واز خود گذشـتگی ‪ ،‬شـور وشـعور‬ ‫و بصیـرت را مـی تـوان در رهـروان ایـن راه الهـی‬ ‫ارزشـی به وضـوح دید ‪.‬‬ ‫هفتـه بسـیج‪ ،‬بـزرگ داشـت جـان فشـانی هایی‬ ‫اسـت که بـرای سـربلندی ایـن سـرزمین صورت‬ ‫گرفتـه اسـت‪ .‬گمـان غلطـی اسـت اگـر بسـیج‬ ‫را حاصـل جنـگ تحمیلـی یـا انقلاب اسلامی‬ ‫بدانیم‪ .‬بسـیج‪ ،‬فهم درسـت اتحاد‪ ،‬اراده و اخالص‬ ‫مسـلمانان اسـت کـه بـا ظهور اسلام تولـد یافته‬ ‫و در ملـت هـای مسـلمان رشـد کـرده اسـت‪.‬‬ ‫هوشـمندی حضـرت امـام خمینـی رحمـه اهلل و‬ ‫عدالـت خواهـی میلیـون ها انسـان باایمـان‪ ،‬تنها‪،‬‬ ‫تبلـور دوبـاره بسـیج در عصـر حاضـر بـود‪.‬‬ ‫اینجانـب ‪ ،‬ضمـن تبریـک و گرامیداشـت وهفتـه‬ ‫بسـیج بـه تمامـی بسـیجیان بویـژه بسـیجیان‬ ‫سـرافراز شـهر سلمانشـهر پایـداری در راه حفـظ‬ ‫ارزش هـا کـه حاصـل رشـادت های خون شـهداء‬ ‫بـرای سـربلندی ایـران اسلامی اسـت را ارزومنـدم ‪.‬‬ ‫اسماعیل نصیری‬ ‫سرپرست شهرداری سلمانشهر‬ ‫محمد نیکنام شهردار و محمود کاظم تمیمی رئیس شورای اسالمی شهر شیرود با صدور‬ ‫پیامی فرا رسیدن هفته بسیج را تبریک گفتند ‪:‬‬ ‫بسیج تندیس پایداری و رمز جاوید مبارزه‬ ‫ومخاصمه با بیدادگران است‬ ‫️محمـد نیکنـام شـهردار و محمـود کاظـم‬ ‫تمیمی رئیس شـورای اسالمی شـهر شیرود‬ ‫بـا صدور پیامی فرا رسـیدن هفته بسـیج را‬ ‫تبریـک گفتند‪.‬‬ ‫متن پیام بدین شرح می اید‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫بسـیج مدرسه عشـق و مکتب شـاهدان و شهیدان‬ ‫گمنامـی اسـت کـه پیروانـش بـر گلدسـته هـای‬ ‫رفیـع ان‪ ،‬اذان شـهادت و رشـادت سـر داده انـد‪.‬‬ ‫«امـام خمینـی (ره)»‬ ‫بسـیج تندیـس پایـداری و رمـز جاویـد مبـارزه‬ ‫ومخاصمـه بـا بیدادگـران اسـت و بسـیجیان بلنـد‬ ‫همتانـی کـه بـه دور از وسوسـه هـای دنیـا و بـی‬ ‫رغبـت بـه جاذبـه هـای زندگـی در سـایه ایمـان‬ ‫خالـص و عمـل صالـح جامـه جهاد بر تـن کردند و‬ ‫در صـف مجاهـدان فـی سـبیل اهلل قـرار گرفتند و‬ ‫بدیـن سـان بـه حیاتـی طیبـه دسـت یافتند‪.‬‬ ‫حماسـه افرینی هـا و فداکاری هـای ایـن مجموعـه‬ ‫انقالبـی‪ ،‬تنهـا محـدود بـه دوران دفاع مقـدس نبود‬ ‫بلکه در تمام دوران حیات پر برکت انقالب اسلامی‬ ‫حضـور ایـن نهاد ارزشـمند مردمی مشـهود اسـت و‬ ‫بسـیج در تمامـی افتخارات نظام جمهوری اسلامی‬ ‫و عرصه هـای علمـی و فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی سـهیم‬ ‫بـوده‪ ،‬و در مواجهـه بـا بحرانهـا در جهـت امنیـت و‬ ‫اسـایش اقشـار مختلف جامعه کوشـیده اسـت‪.‬‬ ‫اینجانبـان فرارسـیدنهفته بسـیج را بـه خواهـران و‬ ‫بـرادران بسـیجی تبریـک و تهنیـت عـرض نمـوده‬ ‫‪ ،‬توفیـق روزافـزون همـه عزیـزان را در راه تحقـق‬ ‫اهـداف و ارمـان هـای انقلاب اسلامی بـا پیـروی‬ ‫از منویـات مقـام معظـم رهبـری‪ ،‬از خداونـد متعال‬ ‫مسـئلت مـی نماییم‪.‬‬ ‫فرهنگی اجتماعی و روابط عمومی شهرداری و‬ ‫شورای اسالمی شهر شیرود‬ ‫شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر کالردشت‪:‬‬ ‫بسیج؛ جلوه ای راستین از نمایش فرهنگ شیعه است‬ ‫شـهردار و اعضای شـورای اسلامی شهر کالردشت‬ ‫طـی پیامـی واحـد‪ ،‬فـرا رسـیدن هفته بسـیج را به‬ ‫تمامـی بسـیجیان غیور و سلحشـور ایران اسلامی‬ ‫خصوصـاً بسـیجیان مخلص و سـربلند کالردشـت‬ ‫تبریـگ گفتند‪.‬‬ ‫متن پیام بدین شرح است‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫️مقام معظم رهبری ‪:‬‬ ‫((بسـیج در واقـع مظهـر عشـق و ایمـان و اگاهـی‬ ‫و مجاهـدت وامادگـی کامـل‪ ،‬برای سـربلند کردن‬ ‫کشـور و ملت اسـت‪)).‬‬ ‫سـالروز تشـکیل شـجره طیبه ی بسـیج بـه فرمان‬ ‫تاریخـی و مانـدگار رهبر کبیر انقالب اسلامی امام‬ ‫خمینـی (ره) نقطـه عطفـی در تاریـخ شـکوهمند‬ ‫ایران اسلامی و زمینه ساز شـکل گیری و تاسیس‬ ‫موثرترین نهاد و سـازمان پرافتخـار مردمی در نظام‬ ‫مقـدس جمهوری اسلامی گردید چـرا که فرهنگ‬ ‫بسـیج برگرفتـه از فرهنگ عاشـورایی و اموزه های‬ ‫اسلام علوی جلـوه ای راسـتین از نمایش فرهنگ‬ ‫شـیعه اسـت‪.‬واژه ارزشـمند “بسـیجی” از جملـه‬ ‫واژه هایـی اسـت کـه بـه لطـف انفاس قدسـی امام‬ ‫(ره) تنهـا در لغـت نامـه و دایـره المعـارف انقلاب‬ ‫اسلامی یافـت مـی شـود‪.‬هفته مبـارک بسـیج‪،‬‬ ‫فرصـت مغتنمی اسـت بـرای بازخوانـی مجاهدتها‪،‬‬ ‫ایثارهـا و مقاومتهـای بسـیجیان عزیـز؛ اینجانبـان‬ ‫ضمـن بزرگداشـت یـاد و خاطـره تمامـی شـهدای‬ ‫عزیزمـان بویـژه شـهدای بسـیجی کالردشـت این‬ ‫هفتـه را بـه مخلصیـن رهـرو راه و مکتـب سـردار‬ ‫شهیدقاسـم سـلیمانی تبریـک عرض مـی نماییم‪.‬‬ ‫در پایـان از خداونـد قـادر و متعـال‪ ،‬عـزت و‬ ‫سـرافرازی همـه بسـیجیان مخلـص را در ظـل‬ ‫توجهـات حضـرت ولـی عصـر (عـج) و فرماندهـی‬ ‫معظـم کل قـوا حضـرت ایـت ا العظمـی امـام‬ ‫خامنـه ای(مدظلـه العالـی) از خداونـد سـبحان‬ ‫مسـئلت داریـم‪.‬‬ ‫️«شهردار‪ ،‬رییس و اعضای شورای اسالمی‬ ‫شهرکالردشت»‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫یک شنبه ‪ 2 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪754‬‬ ‫گروه اجتماعی‬ ‫گزارش اختصاصی‬ ‫این راه تو را نمی خواند!‬ ‫مرمت و بهسازی راه های مازندران نیازمند یک عزم استانی‬ ‫اسـتان مازنـدران یکـی از اسـتان هـای‬ ‫مهـم کشـور بـه لحـاظ سـاختار اقتصـادی‪،‬‬ ‫گردشـگری‪ ،‬تاریخی‪ ،‬ورزشـی‪ ،‬کشاورزی و ‪...‬‬ ‫اسـت و قطب بسـیاری از مقـوالت اجتماعی‬ ‫و صنعتی محسـوب می شـود‪ .‬وجـود دریای‬ ‫خـزر بـا سـاحل منحصـر بـه فـرد بـه همراه‬ ‫‪ ۱۲‬پـارک جنگلـی ‪ ۹ ،‬پـارک ملـی و منطقه‬ ‫حیات وحش ‪ ۱۲ ،‬ابشـار مهم ‪ ۱۰ ،‬دریاچه و‬ ‫صد ها رودخانه و چشـمه ‪ ،‬چشـمه های اب‬ ‫معدنـی ‪ ۴ ،‬تـاالب ‪ ،‬صد ها روسـتا و ییالق با‬ ‫اب و هـوای عالـی و بیش از ‪ ۱۷۰‬اثر تاریخی‬ ‫و ملـی ثبـت شـده ‪ ،‬این اسـتان را بـه عنوان‬ ‫یکـی از مهمتریـن نقـاط گردشـگری کشـور‬ ‫تبدیـل کـرده اسـت که صـرف نظـر از کرونا‬ ‫سـاالنه میزبـان ‪ 12‬میلیون گردشـگر داخلی‬ ‫و صدهـا هزار توریسـت خارجی اسـت‪ .‬کمتر‬ ‫اسـتانی در کشـور دارای چنیـن سـاختار‬ ‫منحصـر به فـرد طبیعی و گردشـگری اسـت‪.‬‬ ‫حضـور گردشـگران و مسـافران در اسـتان با‬ ‫وسـایل نقلیـه متعـدد صـورت مـی پذیـرد‪.‬‬ ‫اسـتان مازنـدران دارای سـه فـرودگاه فعـال‬ ‫شـامل فـرودگاه بین المللی سـاری ‪ ،‬فرودگاه‬ ‫نوشـهر و فرودگاه رامسـر می باشـد ‪ .‬حمل و‬ ‫نقـل هوایی در مقایسـه با حمـل و نقل ریلی‬ ‫و جـاده ای نقش و سـهم کمـی در جابجایی‬ ‫بار و مسـافر دارد ‪.‬‬ ‫در حقیقت بیشـترین سـفرها بـه مازندران از‬ ‫طریـق راه هـای زمینی صورت مـی گیرد که‬ ‫همیـن عامل ضـرورت توجه اساسـی و اینده‬ ‫نگرانـه را بـه راه هـای اسـتان می طلبـد‪ .‬اما‬ ‫متاسـفانه بایـد اذعان داشـت بـا وجود حجم‬ ‫بـاالی سـفرهای بیـن شـهری در راه هـای‬ ‫مواصالتـی اسـتان‪ ،‬اوضـاع جاده های اسـتان‬ ‫و سـاختار پیرامونـی ایـن جـاده هـا بـه هیچ‬ ‫عنـوان مطلـوب نیسـت و همه سـاله شـاهد‬ ‫تصادفـات و خسـارات متعـدد بـه دالیل فنی‬ ‫و غیر فنی هسـتیم‪ .‬وجـود ‪ 107‬نقطه حادثه‬ ‫خیـز در جـاده هـای اسـتان‪ ،‬نبود یـا کمبود‬ ‫تابلوهـای هشـدار دهنده‪ ،‬فـروش محصوالت‬ ‫کشـاورزی در حاشـیه جـاده هـا‪ ،‬نبـود دور‬ ‫برگـردان های اسـتاندارد‪ ،‬وجود دسـت انداز‬ ‫هـا یـا سـرعت گیرهـای غیـر اسـتاندارد و‬ ‫دارای اشـکال گوناگـون و ‪ ...‬از جملـه دالیـل‬ ‫بـروز حـوادث در راه هـای مواصالتی اسـتان‬ ‫است‪.‬‬ ‫تابلوهایی که خیلی تابلو هستند!‬ ‫بـا وجـود اینکـه تابلوهـای راهنمایـی و‬ ‫رانندگی در جوامع امروزی نقشـی اساسـی و‬ ‫حیاتـی ایفا می‪‎‬کننـد‪ ،‬اما گاهـی اوقات دیده‬ ‫می‪‎‬شـود در نصـب‪ ،‬نگهداری و حتی سـاخت‬ ‫انهـا دقـت چندانی صـورت نمی‪‎‬گیرد‪.‬یکی از‬ ‫معضلات اساسـی در ایـن خصوص اسـتفاده‬ ‫از تابلوهـای دسـت دوم یـا به عبارتـی تغییر‬ ‫نوشـته‪‎‬های یـک تابلـو اسـت کـه بـه علـت‬ ‫سـاختار ایـن تابلوهـا (خاصیت انعـکاس نور‬ ‫در شـب یا شـبرنگ بودن) بعد از تاریکی هوا‬ ‫بـه سـختی خوانـده می‪‎‬شـوند و یـا مخدوش‬ ‫دیـده می‪‎‬شـوند کـه ایـن امـر باعـث بـروز‬ ‫مخاطراتـی در ایـن زمینه می‪‎‬شـود‪.‬‬ ‫برخـی تابلوهـای هشـدار دهنـده در مسـیر‬ ‫های بین شـهری از کیفیت خوبـی برخوردار‬ ‫نیسـتند و در مواقعـی نیـز مفهـوم واقعـی را‬ ‫در ذهـن راننده متبـادر نمی سـازد‪ .‬احمدی‬ ‫راننـده سـواری در خصوص تابلوهای هشـدار‬ ‫دهنـده گفـت‪« :‬افـرادی که سـاکن مازندران‬ ‫هسـتند قطعـاً از وجـود موانـع‪ ،‬دسـت انـداز‬ ‫هـا‪ ،‬کیفیت جـاده هـای منطقه خـود مطلع‬ ‫عمـر مانـدگاری اسـفالت خـوب در دنیا ‪20‬‬ ‫سـال اسـت ولی حداقـل ماندگاری اسـفالت‬ ‫باکیفیـت خـوب در کشـور ما ‪ 7‬تا ‪ 10‬سـال‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن درحالـی اسـت کـه در برخـی از‬ ‫جـاده هـای اسـتان مازنـدران به چند سـال‬ ‫هـم نمـی رسـد که قطعـاً نبـود نظـارت‪ ،‬زیر‬ ‫سـازی نامناسـب‪ ،‬بـه کارگیـری پیمانکار کم‬ ‫دانـش و ‪ ...‬باعـث هـدر رفـت بیـت المـال‪،‬‬ ‫ایجـاد خسـارت هـای مالـی و حتـی در‬ ‫مواقعـی فـوت و جراحـت شـهروندان در اثـر‬ ‫بـروز حادثـه می شـود‪.‬‬ ‫روستا هایی با جاده های غیر ایمن‬ ‫اسـتان مازنـدران بیـش از سـه هـزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫روسـتا دارد کـه ‪ ۴۷‬درصـد از جمعیـت سـه‬ ‫در حقیقـت بیشـترین سـفرها به مازنـدران از طریـق راه های زمینـی صورت می گیـرد که همین‬ ‫عامـل ضـرورت توجه اساسـی و اینـده نگرانـه را به راه های اسـتان می طلبـد‪ .‬اما متاسـفانه باید‬ ‫اذعـان داشـت بـا وجود حجم باالی سـفرهای بیـن شـهری در راه هـای مواصالتی اسـتان‪ ،‬اوضاع‬ ‫جـاده هـای اسـتان و سـاختار پیرامونی ایـن جاده ها بـه هیچ عنوان مطلوب نیسـت و همه سـاله‬ ‫شـاهد تصادفـات و خسـارات متعـدد به دالیـل فنی و غیـر فنی هسـتیم‪ .‬وجود ‪ 107‬نقطـه حادثه‬ ‫خیـز در جـاده های اسـتان‪ ،‬نبود یا کمبـود تابلوهای هشـدار دهنده‪ ،‬فروش محصوالت کشـاورزی‬ ‫در حاشـیه جـاده ها‪ ،‬نبـود دور برگردان های اسـتاندارد‪ ،‬وجود دسـت انداز ها یا سـرعت گیرهای‬ ‫غیـر اسـتاندارد و دارای اشـکال گوناگـون و ‪ ...‬از جمله دالیل بـروز حوادث در راه هـای مواصالتی‬ ‫اسـتان است‪.‬‬ ‫هسـتند و بـرای مسـیر یابی نیز نیـاز به تابلو‬ ‫ندارنـد‪ .‬ولـی مسـافرانی کـه بـه ایـن اسـتان‬ ‫سـفر مـی کننـد‪ ،‬بـه ویـژه در شـب و ایـام‬ ‫بارانـی در ایـن خصـوص بـا مشـکالت جدی‬ ‫مواجـه هسـتند‪ .‬نبـود‪ ،‬کمبـود و یـا حتی نا‬ ‫مفهـوم بـودن تابلوهـای بین شـهری و درون‬ ‫شـهری باعـث مـی شـود مسـافران بـار ها و‬ ‫بارهـا در حاشـیه جـاده ها یا میادین شـهرها‬ ‫توقـف کننـد و از سـکنه شـهر یـا راننـدگان‬ ‫شـهری ادرس بپرسـند‪» .‬‬ ‫بـه نظـر مـی رسـد کمیتـه ای بایـد در ایـن‬ ‫خصـوص بـا همراهـی یـک نفر که از مسـیر‬ ‫های اسـتان شـناخت ندارد ‪ ،‬تشـکیل شـود‬ ‫تـا از نـگاه کسـی کـه بـرای اولیـن بـار بـه‬ ‫ایـن اسـتان سـفر مـی کنـد‪ ،‬تابلوهـا دوباره‬ ‫جانمایـی شـوند یـا تابلوهـای جدیـد نصـب‬ ‫شو ند ‪.‬‬ ‫سـرعت گیرهایـی در قامـت قبـر های‬ ‫ارامگاه!‬ ‫عـدم رعایـت قوانیـن از سـوی برخـی‬ ‫راننـدگان باعـث شـده تـا در نقاطی از شـهر‬ ‫هـا و مسـیر هـای بیـن شـهری سـرعت گیر‬ ‫نصـب شـود‪ .‬امـا برخـی از ایـن سـرعت هـا‬ ‫بـه انـدازه ای کوتـاه هسـتند که بـرای عبور‬ ‫از انهـا حتـی نیـازی بـه کـم کردن سـرعت‬ ‫نیسـت و در مواقعـی چنـدان بلنـد و غیـر‬ ‫اسـتاندارد هسـتند که حتما بایـد از کمترین‬ ‫دنـده بـرای عبـور از روی انها اسـتفاده کرد‪.‬‬ ‫ایـن اسـتاندارد نبـودن و همسـان نبـودن‬ ‫سـرعت گیـر هـا بعضاً مشـکالت عدیـده ای‬ ‫را بـرای راننـدگان بـه ویژه رانندگان نا اشـنا‬ ‫بـه مسـیر هـای اسـتان به وجـود مـی اورد‪.‬‬ ‫احتمـال تصادف و خسـارت به خـودرو اولین‬ ‫معضـل در ایـن حـوزه بـه حسـاب مـی اینـد‪.‬‬ ‫نقاط حادثه خیز‬ ‫درسـت اسـت که عالج واقعه را قبـل از وقوع‬ ‫بایـد کـرد ولـی ظاهـرا ً در راه های اسـتان با‬ ‫وجـود مشـخص بـودن علاج‪،‬‬ ‫هنـوز در ‪ 107‬نقطـه از راه هـای اسـتان ( به‬ ‫زعـم دوسـتان)‪ ،‬چاره ای اندیشـیده نشـده و‬ ‫کمـاکان شـاهد حـوادث تلخ و ناگـوار در این‬ ‫نقـاط هسـتیم‪ .‬شـاید کمبـود بودجـه اولین‬ ‫و دم دسـت تریـن بهانـه بـرای عـدم بهبـود‬ ‫کیفیـت جـاده هـای اسـتان و رفـع نقـاط‬ ‫حادثـه خیـز اعلام شـود‪ ،‬ولی بایـد پذیرفت‬ ‫کـه جـان انسـان هـا بـا ارزش تریـن متاعی‬ ‫هسـتند کـه با ایـن بهانه دم دسـت و سـهل‬ ‫الوصـول معاملـه می شـود‪.‬‬ ‫چالـه های کـه نیاز بـه سـرعت گیر را‬ ‫مرتفـع می سـازند!‬ ‫افزایـش قیمـت السـتیک و هزینـه تعمیـر‬ ‫جلوبنـدی خـودرو هـا در مـاه هـای اخیـر‬ ‫فشـار مضاعفی را به راننـدگان خودروها وارد‬ ‫سـاخته اسـت‪ .‬یکـی از مـواردی کـه باعـث‬ ‫افزایـش هزینـه نگهـداری خودرو می شـود‪،‬‬ ‫وجـود دسـت انـداز هـا و چالـه هـای متعدد‬ ‫در مسـیر های اسـتان اسـت‪ .‬گاه تعـداد این‬ ‫چالـه هـا و دسـت انـداز هـا جتی در مسـیر‬ ‫هـای اصلـی و چهـار بانده اسـتان‪ ،‬بـه اندازه‬ ‫ای هسـتند کـه در عمـل نیـاز بـه نصـب‬ ‫سـرعت گیـر را مرتفـع مـی سـازند!‬ ‫اقاجانـی راننده بین شـهری در این خصوص‬ ‫معتقـد اسـت‪« :‬لبـه تیـز اسـفالت در چالـه‬ ‫هایـی کـه در اثـر کیفیـت نامناسـب زیـر‬ ‫سـازی بـه وجـود می اینـد باعث پاره شـدن‬ ‫السـتیک مـی شـود و حتی اگر السـتیک نو‬ ‫باشـد دیگـر قابـل اسـتفاده و تعمیر نیسـت!‬ ‫تعـداد ایـن چالـه هـا در برخی مسـیر ها که‬ ‫کامیـون هـای معدن و بنادر رفـت و امد می‬ ‫کننـد‪ ،‬غیر قابل شـمارش هسـتند و همواره‬ ‫راننـدگان از رفتـن بـه چنین جـاده هایی ابا‬ ‫دارند‪».‬‬ ‫عمـر کـم اسـفالت در جـاده هـای‬ ‫مازنـدران‬ ‫میلیـون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفری اسـتان نیز در این‬ ‫مناطـق سـکونت دارنـد‪ .‬اکثـر این روسـتاها‬ ‫دارای راه هـای نامناسـب و غیـر اسـتاندارد‬ ‫هسـتند و در حالـی روسـتاهای مازندران ‪۱۰‬‬ ‫درصـد ارزش اقتصـادی تولیـد محصـوالت‬ ‫کشـاورزی کشـور را بـر دوش می کشـند که‬ ‫بـا گذشـت چهـار دهـه از پیـروزی انقلاب‬ ‫اسلامی همچنان از راه دسترسـی مناسب به‬ ‫عنـوان محور توسـعه یافتگی بـا عقب ماندگی‬ ‫تاریخـی مواجه انـد‪.‬‬ ‫پایان سخن‬ ‫قطعـاً کسـانی کـه در ادارات تصـدی امورات‬ ‫محولـه را بـر عهـده دارنـد از شـرح وظایـف‬ ‫اداری خـود اطلاع کامـل دارنـد( البتـه‬ ‫امیدواریـم اینگونه باشـد!) ولی گاهـی اوقات‬ ‫اکتفـا بـه بخشـنامه هـا و شـرح وظایـف‬ ‫روزمـره کافی نیسـت و مدیر بایـد در مواقعی‬ ‫اسـتفاده از ظرفیت سـایر دسـتگاه ها‪ ،‬به کار‬ ‫گیـری نظـرات و تجربیـات مـو سـفید کرده‬ ‫هـا و اسـتخوان ترکانده هـای این حـوزه و ‪..‬‬ ‫را سـرلوحه کار قـرار دهـد‪.‬‬ ‫ایجـاد منابـع مالـی جدیـد‪ ،‬بهـره منـدی از‬ ‫تجربیـات سـایر اسـتان هـا و حتـی سـایر‬ ‫کشـورها‪ ،‬جلوگیـری از رانـت خـواری و‬ ‫اسـتفاده از پیمانـکاران متعهـد و باسـواد بـه‬ ‫منظـور جلوگیـری از هدر رفت بیـت المال و‬ ‫بـروز حـوادث‪ ،‬ایجاد اطـاق های فکـر و بهره‬ ‫گیـری از نیـروی فکری نسـل جدید و تجربه‬ ‫نسـل قدیم و ‪ ...‬از جمله راهکارهایی هسـتند‬ ‫کـه مدیـران ایـن حوزه مـی تواننـد با کمی‬ ‫از خودگذشـتگی و دور اندیشـی ‪ ،‬از انها بهره‬ ‫جوینـد و دورنمـای توسـعه محـور و اینـده‬ ‫نگـر بـرای اسـتان همیشـه سـبز مازنـدران‬ ‫طراحـی کننـد تا مـردوم والیتمدار اسـتان و‬ ‫مسـافران و گردشـگران مهمـان از حضور در‬ ‫اسـتان و رانندگـی در جـاده هـای ایمـن ان‬ ‫لـذت ببرنـد‪ .‬به امیـد ان روز‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫مصرف روزانه روغن در مازندران‬ ‫‪ ۱۷۰‬تن است‬ ‫رئیـس سـازمان صمـت مازنـدران میـزان‬ ‫مصـرف روزانـه روغـن در اسـتان را ‪ ۱۷۰،‬تن‬ ‫اعلام کـرد و گغـت‪ ۷۰ :‬تـا ‪ ۸۰‬تـن از ایـن‬ ‫میـزان مصـرف خانـوار اسـت‪.‬‬ ‫حسـینقلی قوانلـو در گفتگـو بـا خبرنـگاران‬ ‫میـزان مصـرف روزانـه روغـن را ‪ ۱۷۰‬تـن در‬ ‫روز بیـان کـرد و گفـت‪ :‬از ایـن میـزان حدود‬ ‫‪ ۹۰‬تـن مربـوط بـه صنایع اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه ‪ ۹۵‬درصـد روغـن‬ ‫وارداتـی اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬مازنـدران سـومین‬ ‫اسـتان تصفیـه کننـده روغـن در کشـور بـه‬ ‫شـمار مـی رود ودلیل کمبود روغن در اسـتان‬ ‫مشـکل انتقـال روغن خـام و بروز مشـکل در‬ ‫سـامانه بوده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه در شـرایط کنونـی‬ ‫در خـط مقـدم جنـگ اقتصـادی قـرار داریم‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬هدف دشـمن این اسـت که بـه تولید‬ ‫و اشـتغال لطمـه بزنـد و گرانـی ایجـاد کند‪.‬‬ ‫قوانلـو میـزان تخصیـص سـهمیه روغـن در‬ ‫اسـتان را بیـش از دو هـزار و ‪ ۵۰۰‬تـن بیـان‬ ‫کـرد و گفت‪ :‬از ایـن میزان هزار و‪ ۲۰۰‬مربوط‬ ‫بـه مصرف خانوار اسـت کـه بین فروشـگاه ها‬ ‫توزیع شـده اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان صمـت مازنـدران بـا عنـوان‬ ‫اینکـه تاکنـون بیـش از هـزار تـن روغـن‬ ‫در اسـتان توزیـع شـده اسـت‪ ،‬یـاداور شـد‪:‬‬ ‫مشـکالتی نظیـر حمـل و نقـل و افزایـش‬ ‫کرایـه حمـل و مسـائل دیگـر سـبب شـده تا‬ ‫در انتقـال روغـن بـا مشـکل مواجـه شـویم‪.‬‬ ‫توقیف محموله ‪ 50‬کیلوگرمی‬ ‫تریاک در شهرستان نوشهر‬ ‫جانشـین فرمانـده انتظامـی اسـتان مازندران‬ ‫از کشـف محمولـه ‪ 50‬کیلوگرمـی تریـاک‬ ‫از داخـل یـک دسـتگاه خـودرو در عملیـات‬ ‫مشـترک پلیـس مبـارزه با موادمخدر نوشـهر‬ ‫بـا سـربازان گمنـام امـام زمـان (عـج) خبـر داد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس‪،‬‬ ‫سـرهنگ سـید موسـی حسـینی با اعالم این‬ ‫خبـر‪ ،‬گفـت‪ :‬در پـی کسـب خبـری مبنی بر‬ ‫قاچـاق گسـترده مـواد افیونـی توسـط فردی‬ ‫سـابقه دار بـه شهرسـتان نوشـهر‪ ،‬موضوع در‬ ‫دسـتور کار فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان‬ ‫قـرار گرفت‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬مامـوران با انجـام اقدامات‬ ‫اطالعاتـی و تحقیقـات گسـترده پلیسـی‬ ‫دریافتنـد‪ ،‬متهم بـه قاچاق موادمخـدر با یک‬ ‫خـودرو سـواری سـاینا قصـد ورود موادمخدر‬ ‫بـه داخـل شهرسـتان نوشـهر را دارد ‪.‬‬ ‫سـرهنگ حسـینی‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬بـا تقویـت‬ ‫گشـت هـای انتظامـی و اجرای طـرح کنترل‬ ‫مبـادی ورودی شـهر‪ ،‬مامـوران در عملیاتـی‬ ‫مشـترک بـا همـکاری سـربازان گمنـام امـام‬ ‫زمـان (عـج) خـودرو حامـل موادمخـدر بـا ‪5‬‬ ‫سرنشـین از یک خانواده‪ ،‬اهل یکی از اسـتان‬ ‫هـای شـرقی کشـور در ورودی شهرسـتان‬ ‫شناسـایی و متوقـف شـدند‪.‬‬ ‫جانشـین فرمانـده انتظامـی اسـتان مازندران‬ ‫از کشـف ‪ 50‬کیلوگـرم مـواد مخـدر از نـوع‬ ‫تریـاک در بازرسـی از داخـل خـودرو خبـر‬ ‫داد و افـزود‪ :‬خـودرو مـورد نظـر توقیف شـد‬ ‫و متهمـان پـس از تشـکیل پرونـده به مرجع‬ ‫قضائـی معرفی و بـا صدور قرار مناسـب روانه‬ ‫زندان شـدند‪.‬‬ ‫تعطیلی مراکز تعویض پالک بدلیل‬ ‫وضعیت قرمز کرونایی‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس‪،‬‬ ‫سـرهنگ رحیـم باقـری بـا اعلام ایـن خبر‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه شـیوع مجـدد بیمـاری‬ ‫منحـوس کرونـا در سـطح اسـتان مازنـدران‬ ‫و اعمـال محدودیـت هـای تـردد ‪ 2‬هفتـه‬ ‫ای برابـر مصوبـه سـتاد ملـی مقابله بـا کرونا‬ ‫و ابالغیـه پلیـس راهـور ناجـا مراکـز تعویض‬ ‫پلاک در شـهرهای دارای وضعیـت قرمـز‬ ‫تعطیـل اسـت‪.‬وی تصریح کـرد‪ :‬همچنین در‬ ‫شهرسـتان هـای بـا وضعیـت قرمـز و نارنجی‬ ‫اسـتان مازنـدران تا اطالع ثانـوی ازمون ایین‬ ‫نامـه و امـوزش تئـوری ( ایین نامـه و فنی )‬ ‫برگـزار نخواهـد شـد ‪.‬‬ ‫سرپرسـت پلیس راهور مازنـدران‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫محدودیـت هـای ترافیکی نیز از بامـداد امروز‬ ‫در ورودی شهرسـتان هـای اسـتان به مرحله‬ ‫اجـرا درامـد و تـا پایـان اعلام محدودیت ها‬ ‫ادامـه خواهـد داشـت و بـا متخلفـان برابـر‬ ‫قانـون رفتار خواهد شـد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر‬ ‫یک شنبه ‪ 2 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪754‬‬ ‫تالوت مجلسی در قائم شهر‬ ‫طنین انداز شد‬ ‫برتریـن قاریـان اسـتانی‪ ،‬برای کسـب امتیـاز به مرحله نهایی مسـابقات کشـوری در قائمشـهر‬ ‫بـه رقابت بـا هـم پرداختند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی مازندران‪ ،‬عبـاس زارع از برگزاری‬ ‫پانزدهیمن دوره از مسـابقات اسـتانی تالوت مجلسـی در راسـتای تشـویق و ترغیب همگان به‬ ‫تلاوت قـران مجید در قائم شـهر خبر داد‪.‬‬ ‫وی ضمـن تاکیـد بـر اجرای برنامه هـای قرانی به عنـوان اولویت فعالیت هـای اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی شهرسـتان گفت‪ :‬مرحلـه نهایـی و اسـتانی پانزدهمین جشـنواره تالوت های‬ ‫مجلسـی‪ ،‬باتوجـه بـه ظرفیـت خـوب قرانـی در شهرسـتان ‪ ،‬بـه قائم شـهر واگذار که بـا حضور‬ ‫قاریـان برتـر از سراسـر اسـتان مازندران بـه صورت پخـش زنده از سـیمای مازندران برگزار شـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران‪ ،‬در ادامـه در خصوص مراحـل داوری منتخبین‬ ‫در هـر شهرسـتان و حضـور در این جشـنواره افزود‪ :‬طبق مقـررات و شـیوه نامه اجرایی‪ ،‬قاریان‬ ‫برگزیـده شهرسـتان های مختلـف مازنـدران از شـرق تـا غـرب اسـتان ‪ ،‬بـا ارزیابی هـای فنـی‬ ‫به عمـل امـده ازسـوی اسـتادان و مربیـان قرانـی انتخاب شـدند و بـرای معرفی قـاری برتر در‬ ‫ایـن جشـنواره‪ ،‬صبـح امـروز در قائمشـهر به رقابـت پرداختنـد‪ ،‬به دلیل شـرایط کرونـا ‪ ،‬ایین‬ ‫تلاوت بـه صـورت پخـش مسـتقیم انجـام و شـهروندان از طریـق ارسـال پیامـک نسـبت بـه‬ ‫انتخـاب قاریـان برتر اقـدام نمودند‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬برگـزاری ایـن جشـنواره بـه همـت اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران و‬ ‫موسسـه فرهنگـی قـران و عتـرت گنجینـه نور شهرسـتان قائم شـهر بود‪.‬‬ ‫قاریـان برتـر اسـتانی پـس از کسـب مقـام هـای برتـر‪ ،‬جهت شـرکت در جشـنواره کشـوری‬ ‫و انتخـاب برتریـن قـاری مجلسـی و مردمـی کشـور ‪ ،‬معرفـی و در سـطح کشـوری بـه رقابت‬ ‫خواهنـد پرداخت‪.‬‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫نقش موثر مراکز مشاوره پلیس در شرایط کرونایی‬ ‫معمـوال خدمـات مشـاوره بـرای مدیریـت و کنترل‬ ‫روبرو شـدن با چالش ها و مشـکالت و مسـلط شدن‬ ‫بـر امور در شـرایط حـاد‪ ،‬مهـارت هـا و راهکارهای‬ ‫مناسـب را بـه افـراد اموزش مـی دهد‪.‬‬ ‫امـروزه بـا توجـه به شـرایط پیـش امـده و شـیوع بیماری‬ ‫کرونـا‪ ،‬بسـیاری از افـراد بـا مشـکالت درون فـردی ماننـد‬ ‫اسـترس‪ ،‬اضطـراب‪ ،‬افسـردگی‪ ،‬نگرانی از اینده‪ ،‬مشـکالت‬ ‫بیـن فردی و همچنین اختالف با همسـر و مشـکالت دیگر‬ ‫رو بـه رو هسـتند کـه در ایـن شـرایط یکـی از موثرتریـن‬ ‫راهکارهـای حل مشـکالت و معضالت ایجاد شـده‪ ،‬مراجعه‬ ‫بـه روانشناسـان و مشـاوران خانواده اسـت‪.‬‬ ‫در فراینـد مشـاوره و روان درمانـی‪ ،‬درمانگـر یا روانشـناس‬ ‫به بررسـی و ارزیابی وضعیت و شـرایط روانـی فرد پرداخته‬ ‫تـا بـا ریشـه یابـی مشـکالت او در جهـت درمـان و حفـظ‬ ‫عملکـرد و ارامـش فـرد اقدامـات الزم و کاربـردی را اتخـاذ‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫همـه مـا مـی دانیم که پیـش گیری‪ ،‬بهتـر از درمان اسـت‬ ‫و علاج واقعـه را قبـل از وقـوع بایـد کرد؛ ولی تعـداد کمی‬ ‫از مـا به سـوی برنامه های پیشـگیرانه مـی رویم‪ ،‬همچنین‬ ‫بیمارهای شـایع روان شـناختی‪ ،‬مانند افسـردگی‪ ،‬اضطراب‬ ‫و ماننـد ان کـه وقتی شـدت می یابنـد و زمانی طوالنی هم‬ ‫فـرد بـه انهـا دچـار باشـد‪ ،‬مراجعه بـه درمان گـر‪ ،‬ضرورت‬ ‫جـدی تری مـی یابد‪.‬‬ ‫در حال حاضر مرکز مشـاوره و خدمات روانشناسـی ارامش‬ ‫پلیـس‪ ،‬یکـی از مراکز مشـاوره فعال و تخصصی بـرای ارائه‬ ‫در نشست مدیرکل ورزش مازندران با حجت االسالم حیدری مطرح شد‪:‬‬ ‫بهره گیری از ظرفیت موقوفات در جهت توسعه ورزش استان‬ ‫حسـن رنگـرز مدیـرکل ورزش و‬ ‫جوانـان مازنـدران بـا حجت االسلام‬ ‫حیـدری مدیـرکل اوقـاف و امـور‬ ‫خیریـه اسـتان مازنـدران دیـدار و‬ ‫گفـت و گـو کـرد‪.‬‬ ‫بـه گزارش روابـط عمومـی اداره کل اوقاف‬ ‫و امـور خیریـه اسـتان مازنـدران‪ ،‬حسـن‬ ‫رنگـرز مدیـرکل ورزش و جوانـان مازندران‬ ‫با حجت االسلام حیـدری مدیـرکل اوقاف‬ ‫و امـور خیریـه اسـتان دیـدار و گفـت و گو‬ ‫کـرد‪.‬در این جلسـه کـه معاونیـن اداره کل‬ ‫ورزش و جوانـان و اداره کل اوقـاف و امـور‬ ‫خیریـه مازندران حضور داشـتند‪ ،‬بر تعامل‬ ‫و همکاری دو دسـتگاه در احیای موقوفات‪،‬‬ ‫پرداخـت حـق و حقـوق موقوفـات و بـر‬ ‫اسـتفاده از ظرفیت هـای اماکـن موقوفـه‬ ‫جهت توسـعه ورزش در اسـتان تاکید شد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده‪ 3‬قانون ومـاده ‪13‬ایین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر رای شـماره ‪ 99 - 06 - 27 - 139960310004009421‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی بابل تصرفـات مالکانـه بال معارض اقـای کمال‬ ‫حسـینی شـیروانی فرزند میرتقی به شـماره شناسـنامه ‪567‬صادره از بابل با کد ملی ‪ 2061974201‬متقاضی کالسـه‬ ‫‪ 912‬درشـش دانـگ یـک قطعـه زمیـن با بنای احداثـی در ان به مسـاحت ‪348.20‬متر مربع قسـمتی از پلاک ‪-132‬‬ ‫‪8‬اصلـی واقـع در بخـش هفـت حـوزه ثبـت ملـک بابل ثبـت و محرز گردیده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب‬ ‫دردونوبـت بـه فاصلـه ‪15‬روز ازطریـق روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی اگهـی میگـردد درصورتی که اشـخاص ذی نفع‬ ‫بـه رای صـادره فـوق اعتـراض دارند میتوانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی ودر روسـتاها ازتاریخ الصاق بمـدت دو ماه‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اگهی‬ ‫موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬اییـن نامـه قانـون تعییـن و تکلیف وضعیـت ثبتی و اراضی و سـاختمان هـای فاقد‬ ‫سـند رسـمی برابـر رای شـماره ‪ 8027159‬سـال ‪ 99.359‬موضـوع قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک تنکابـن تصرفات مالکانـه بالمعارض مالکیت‬ ‫متقاضـی زهـرا علیخانـی به شـماره کـد ملـی ‪ 2219259196‬صـادره از تنکابن فرزند محمد اسـماعیل ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن مشـتمل بـر بنای احداثـی به مسـاحت ‪ 534‬مترمربـع دارای پالک ‪ 409‬مفـروزی از پلاک ‪ 1080‬و ‪103‬‬ ‫فرعـی از پلاک ‪ 18‬اصلـی بخـش ‪ 3‬واقع در قریه کبودکالیه خریداری شـده از مالک رسـمی لذا به منظـور اطالع عموم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهی میشـود تا در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـاراولین اگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریـخ اعتراض دادخواسـت اعتراض برثبت خـود را به مرجـع قضایی تقدیم‬ ‫نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـاء مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد‬ ‫شـد‪ .‬تاریخ انتشـارنوبت اول ‪1399.09.02 :‬‬ ‫هـادی مالحسـینی سرپرسـت ثبـت‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1399.09.16 :‬‬ ‫اسـناد و املاک تنکابـن‬ ‫م الف‪19907275:‬‬ ‫خدمـات مشـاوره ای بـه خانـواده هـا در اسـتان مازنـدران‬ ‫اسـت کـه از ابتـدای شـیوع ویروس کرونـا این مراکـز اقدام‬ ‫بـه مشـاوره تلفنـی از طریـق سـامانه پلیـس پاسـخگو بـا‬ ‫شـماره ‪ 096580‬و همچنیـن به صورت حضـوری با رعایت‬ ‫پروتـکل های بهداشـتی بـه متقاضیان مشـاوره ارائه شـد‪.‬‬ ‫طـی ‪ 8‬ماهـه گذشـته ‪17‬هـزار و ‪ 943‬فقـره خدمـات‬ ‫مشـاوره تلفنـی و حضـوری در این مرکز و دفاتـر مددکاری‬ ‫اجتماعـی کالنتـری هـای اسـتان بـه شـهروندان ارائـه شـد‪.‬‬ ‫از ایـن تعـداد ‪ 3‬هـزار و ‪ 185‬فقره در مرکز مشـاوره ارامش‬ ‫پلیـس اسـتان و ‪14‬هـزار و ‪ 758‬فقـره در دفاتـر مشـاوره‬ ‫و مـددکاری اجتماعـی کالنتـری هـای اسـتان توسـط‬ ‫کارشناسـان مجرب روانشناسـی و مشـاوره خانواده بررسـی‬ ‫شـد کـه از ایـن تعـداد ‪ %76‬پرونـده هـا منجر بـه صلح و‬ ‫سـازش و موجـب مختومـه شـدن پرونـده هـا در کالنتری‬ ‫ها شـد‪.‬‬ ‫مرکـز مشـاوره ارامش پلیس بـرای مقابله با بیمـاری کرونا‬ ‫برنامـه هـای راهبـردی را تدویـن و ابلاغ کـه از جمله این‬ ‫برنامه ها تشـکیل کارگـروه علمی مداخله روانشـناختی در‬ ‫مقابلـه بـا کرونـا‪ ،‬فعالیت سـامانه مشـاوره تلفنـی ‪09658‬‬ ‫بـرای پاسـخگویی به سـواالت مـردم‪ ،‬حضـور کارشناسـان‬ ‫مشـاوره خانـواده در شـبکه هـای تلویزیونـی و رادیویـی‬ ‫اسـتان بـرای تبییـن و تشـریح ابعـاد روانی بیمـاری کووید‬ ‫‪ 19‬است‪.‬‬ ‫همچنین تولیـد محتوا در خصوص مداخالت روانشـناختی‬ ‫در سـوگ‪ ،‬تاب اوری خانواده در قرنطینه‪ ،‬حضور در رسـانه‬ ‫هـای تصویـری‪ ،‬نوشـتاری و مجـازی و ارائـه امـوزش های‬ ‫الزم بـرای کنتـرل اسـترس و سـبک زندگـی در شـرایط‬ ‫کرونایـی‪ ،‬ارائـه خدمـات مشـاوره ای در دوایـر مشـاوره و‬ ‫مـددکاری کلیـه کالنتـری هـای اسـتان و ارائـه خدمـات‬ ‫مـددکاری و کمـک مومنانه به اقشـار اسـیب پذیـر از دیگر‬ ‫برنامـه هـای راهبـردی مرکـز مشـاوره پلیس اسـت‪.‬‬ ‫مرکـز مشـاوره وخدمـات روانشناسـی ارامـش فرماندهـی‬ ‫انتظامـی اسـتان مازنـدران بـه ادرس سـاری‪ ،‬خیابـان‬ ‫معلـم‪ ،‬کوچـه معلـم ‪ 10‬امـاده ارائـه خدمات روانشناسـی‪،‬‬ ‫مشـاوره و ‪ .......‬بـه صـورت حضوری در شـرایط ضـروری در‬ ‫مرکـز بـا رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی و یـا بـه صورت‬ ‫تلفنـی از طریـق سـامانه ‪ 096580‬و یـا شـماره تمـاس‬ ‫‪ 01133247473‬و ‪ 21826194‬در دو نوبـت صبـح و عصر‬ ‫بـه هـم اسـتانی هـای عزیـز مازندرانی اسـت ‪.‬‬ ‫نگارنده ‪ :‬سـردار مرتضی میرزایـی فرمانده انتظامی‬ ‫استان مازندران‬ ‫جوابیه روابط عمومی اموزش و پرورش مازندران به انتشار حکم ‪ ۱۲‬میلیون تومانی یک‬ ‫«طلبه وظیفه»!‬ ‫یک شیطنت در فضای مجازی‬ ‫طـی چنـد روز اخیـر تصویـری از حکـم یـک‬ ‫«طلبـه وظیفـه» با نام و مشـخصات فـردی در‬ ‫فضای مجازی دسـت به دسـت می شـود که در‬ ‫امـوزش و پـرورش چالـوس تدریـس می‪‎‬کند و‬ ‫بیـش از ‪ ۱۲‬میلیـون تومـان دریافتـی به عنوان‬ ‫حقـوق دارد‪ ،‬ادعایی که از اسـاس دروغ و سـند‬ ‫ارائـه شـده نیز جعل اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطالع رسـانی و روابط عمومی‬ ‫امـوزش و پرورش مازندران؛ اداره اطالع رسـانی‬ ‫و روابـط عمومـی امـوزش و پـرورش مازندران‬ ‫در پیونـد بـا ایـن موضـوع چنـد نکتـه را قابـل‬ ‫طـرح می داند‪:‬‬ ‫یـک‪ -‬اداره کل امـوزش و پـرورش اسـتان‬ ‫مازنـدران برابـر دسـتورالعمل ها و مجـوز‬ ‫مسـتقیم وزارت متبـوع و بـا هـدف جبـران‬ ‫کمبـود نیروهای اموزشـی‪ ،‬نیروهایـی در قالب‬ ‫«سـرباز وظیفـه» و «طلبه وظیفـه» جـذب‬ ‫می کنـد نیروهایی که غالباً در شـهرها و مناطق‬ ‫دورافتـاده و محـروم و با حداقل حقـوق و مزایا‬ ‫بـه خدمـت در کالس های درس اشـتغال دارند‬ ‫و حکـم طلبـه وظیفـه مـورد نظـر در حقیقـت‬ ‫‪ ۶۶۰‬هـزار تومـان اسـت نه ‪ ۱۲‬میلیـون و ‪۷۰۰‬‬ ‫هـزار تومـان و سـند مورد نظر‪ ،‬سـندی جعلی‬ ‫اسـت و تکذیـب می‪‎‬شـود‪.‬‬ ‫دو‪ -‬از شـهروندان و فعـاالن در فضـای مجازی‬ ‫توقـع داریـم فـورا ً هـر سـندی را که مشـاهده‬ ‫کردنـد در کانال هـا و گروه هـای دیگـر بـه‬ ‫اشـتراک نگذارند و اصطالحاً «فـوروارد» نکنند‬ ‫مگـر اینکـه از صحـت ان یقیـن حاصـل کنند‬ ‫تـا هـم اخلاق را رعایـت کـرده باشـند و هم با‬ ‫عِـرض و ابـروی یـک انسـان دارای شـخصیت‬ ‫حقیقـی و یـک سـازمان دارای شـخصیت‬ ‫حقوقـی بـازی نکـرده باشـند‪.‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه اداره ثبت اسـناد وامالک محل تسـلیم و رسـید دریافت نماینـد ومعترض باید ظـرف مدت یک‬ ‫مـاه ازتاریـخ تسـلیم اعتـراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل نماید وگواهی تقدیم دادخواسـت‬ ‫را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل نمایـد در این صـورت اقدامـات ثبت‪ ،‬موکول بـه ارائه حکـم قطعی دادگاه اسـت بدیهی‬ ‫اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر وخواهدشـد صدور سـند‬ ‫مانـع ازمراجعه متضرر به دادگاه نمیباشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99 - 08 - 17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99 - 09 - 02 :‬‬ ‫شـهرام خسـروی رئیـس ثبت اسـناد‬ ‫املاک بابل‬ ‫م الف‪19906794:‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اگهی‬ ‫موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬اییـن نامـه قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 8028492‬سـال ‪ 99.362‬موضـوع قانـون تعییـن و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تنکابـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض مالکیـت متقاضی بیـژن جعفرنـژاد به شـماره کد ملی‬ ‫‪ 2279588080‬صـادره از تنکابـن فرزنـد رجبعلـی ششـدانگ یـک قطعه زمین مشـجر بـه مسـاحت ‪ 6804‬مترمربـع دارای پالک ‪121‬‬ ‫فرعـی از پلاک ‪ 36‬اصلـی بخـش ‪ 4‬واقـع در قریـه کبودکالیـه خریـداری شـده از مالـک رسـمی لذا بـه منظور اطلاع عمـوم مراتب در‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی میشـود تـا در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫میتواننـد از تاریـخ انتشـاراولین اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از‬ ‫تاریـخ اعتـراض دادخواسـت اعتـراض برثبـت خود را به مرجـع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اسـت در صـورت انقضاء مـدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫هـادی مالحسـینی سرپرسـت ثبـت‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول ‪1399.09.02 :‬‬ ‫اسـناد و املاک تنکابـن‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1399.09.16 :‬‬ ‫م الف‪19907277:‬‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫یک شنبه ‪ 2 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪754‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫همزمان با مانور سراسری تعمیرات شبکه های فرسوده در سطح کشور ‪ ،‬برگزار شد‪:‬‬ ‫برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت اب و برق‬ ‫مازندران در نیروگاه نکا‬ ‫یکصـد و ششـمین جلسـه‬ ‫شـورای هماهنگـی مدیـران‬ ‫صنعـت اب و بـرق اسـتان‬ ‫نیـروگاه‬ ‫در‬ ‫مازنـدران‬ ‫شهیدسـلیمی نـکا برگـزار شـد‪.‬‬ ‫در ابتـدای ایـن جلسـه کـه با هدف‬ ‫هم اندیشـی‪ ،‬هـم افزایی و هماهنگی‬ ‫بیشـتر بیـن سـازمانی جهت بسـیج‬ ‫امکانـات و توانمندیهـا بـرای ارائـه‬ ‫خدمـات مطلوبتـر بـه مـردم شـریف‬ ‫اسـتان برگـزار شـد‪ ،‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت مدیریـت تولیدبـرق نـکا کار‬ ‫تعمیـرات‪ ،‬نگهـداری و بهـره برداری‬ ‫از واحدهـای نیـروگاه را پـس از ‪4‬‬ ‫دهـه کارکـرد‪ ،‬حسـاس و دشـوار‬ ‫توصیـف کـرد و گفـت‪ :‬امسـال بـا‬ ‫مصـادف شـدن فصـل تعمیـرات‬ ‫واحدهـای نیـروگاه بـا اوجگیـری و‬ ‫اعمـال محدودیتهـای کرونایـی و‬ ‫لـزوم مراقبـت از سلامت کارکنان از‬ ‫یکسـو و ضرورت بازگشـت بـه موقع‬ ‫واحدهـا بـه مـدار تولیـد در عیـن‬ ‫گسـتردگی حجـم کار بدلیـل عمـر‬ ‫بـاالی تجهیزات‪ ،‬شـرایط کار را برای‬ ‫مـا دشـوارتر نمـوده اسـت‪.‬‬ ‫محسـن نعمتـی بـه تحقـق امادگی‬ ‫‪ 102‬درصـدی واحدهـای نیـروگاه‬ ‫نـکا در فصـل تابسـتان اشـاره کـرد‬ ‫و گفـت‪ :‬بـا اقدامـات موثـر و اجـرای‬ ‫چندیـن پـروژه بازسـازی و بهینـه‬ ‫سـازی‪ ،‬نـرخ خـروج اضطـراری‬ ‫واحدهـا بـه میـزان قابـل توجهـی‬ ‫کاهش یافـت و در حالیکه واحدهای‬ ‫بخاری کشـور تابسـتان را بـا امادگی‬ ‫‪ 98‬درصـدی پشـت سـر گذاشـتند‪،‬‬ ‫امادگـی واحدهای این نیـروگاه پس‬ ‫از ‪ 4‬دهـه کارکرد باالتر از پیشـبینی‬ ‫بـه ثبت رسـید‪.‬‬ ‫وی همچنین گزارشی از اهم اقدامات‬ ‫و فعالیتهـای نیـروگاه در زمینه های‬ ‫اجـرای طرحهـا و پروژه هـای بهینه‬ ‫سـازی و رفـع موانـع و محدودیتهای‬ ‫تولیـد‪ ،‬بازسـازی و بومـی سـازی‬ ‫قطعـات حسـاس نیروگاهـی‪ ،‬احداث‬ ‫اب شـیرین کـن(‪ )RO‬و تعمیـرات‬ ‫و نگهـداری واحدهـای نیـروگاه ارائه‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن جلسـه راهکارهـای‬ ‫عملیاتـی کـردن تفاهمنامـه منعقده‬ ‫فیمابیـن وزارت نیـرو و وزارت راه و‬ ‫مسـکن و شهرسـازی در خصـوص‬ ‫سـاخت واحدهـای مسـکونی بـرای‬ ‫کارکنـان‪ ،‬مطالعـه و احصـاء اثـرات‬ ‫اجتماعـی طرحهـا و خدمـات وزارت‬ ‫نیـرو‪ ،‬اتخـاذ تدابیـر الزم در جهـت‬ ‫اجـرای دسـتورالعمل نحـوه ارتقـای‬ ‫تعامـل سـازنده و پاسـخگویی بـه‬ ‫مطالبـات نمایندگان مجلس شـورای‬ ‫اسلامی و برنامـه ریـزی بـرای اماده‬ ‫سـازی طرحهـای عمرانـی جهـت‬ ‫افتتاح در پویـش هفتگی وزارت نیرو‬ ‫بررسـی و تصمیماتـی اتخـاذ شـد‪.‬‬ ‫مدیـران صنعـت اب و بـرق اسـتان‬ ‫مازنـدران در پایـان از روند پیشـرفت‬ ‫کار پـروژه احـداث اب شـیرین کـن‬ ‫‪ SWRO‬نیـروگاه بازدیـد نمودنـد‪.‬‬ ‫️ پـروژه اب شـیرین کـن نیـروگاه بـا‬ ‫ظرفیـت نمـک زدایـی از ‪ ۶‬میلیـون‬ ‫لیتـر اب دریا در طول شـبانه روز تا‬ ‫کنـون بیـش از ‪ 90‬درصد پیشـرفت‬ ‫کار داشـته و پیشـبینی میشـود‬ ‫پیـش از تابسـتان سـال اینـده بـه‬ ‫بهره بـرداری کامـل برسـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مهندس نظری مدیرکل راه و شهرسازی مازندران‪:‬‬ ‫بسیج بازوی توانمند جمهوری اسالمی‬ ‫در پیشرفت و اقتدار کشور است‬ ‫بسـیج در اذهان جامعـه‪ ،‬الگوی اخالص‪،‬‬ ‫پاکـی و فـداکاری اسـت و بایـد حافـظ‬ ‫دسـتاوردهای اخالقـی انقلاب باشـد‪.‬‬ ‫امـام خمینـی(ره)‪ ،‬معمار بـزرگ انقالب‬ ‫بسـیج را بنیـان نهاد تـا در دفاع مقدس‬ ‫مقابـل دشـمن ‪ ،‬پیـروزی را بـه ارمغـان‬ ‫اورد و ایـن همه مرهـون نیروی اخالص‬ ‫و ایمـان بسـیجیان بود‪.‬‬ ‫امروز بسـیج تجمع باشکوهی از وحدت‪،‬‬ ‫همدلـی و یکپارچگـی اسـت کـه جامعه‬ ‫را بـه سـمت ارزش هـای متعالی اسلام‬ ‫رهنمـود مـی کنـد و بـر ماسـت تـا بـا‬ ‫ترویـج فرهنـگ بسـیجی در راسـتای‬ ‫گسـترش و تقویـت روحیـه فـداکاری و‬ ‫ایثار مسـیر تحقـق اهـداف و ارمان های‬ ‫انقلاب اسلامی را همـوار نماییم هفته‬ ‫بسـیج در حقیقـت فرصـت و بهانـه ای‬ ‫بـرای زنـده نگـه داشـتن ارزشـها و روح‬ ‫بسـیجی در احـاد ملـت‪ ،‬مخصوصـاً‬ ‫جوانـان پرشـور و مدافعان عاشـق صادق‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫اینجانـب هفتـه بسـیج و همچنیـن فـرا‬ ‫رسـیدن ‪ 5‬اذر روز بسـیج مستضعفان را‬ ‫بـه بـزرگ رهبر بسـیج ‪ ،‬مهـدی صاحب‬ ‫زمـان (عـج) و نائـب برحقـش فرمانـده‬ ‫کل قـوا مقـام معظـم رهبـری مدظلـه‬ ‫العالـی ‪ ،‬ملـت بـزرگ ایـران خصوصـا ‪،‬‬ ‫خانـواده بـزرگ شـاهد و ایثارگر اسـاتید‬ ‫‪ ،‬بسـیجیان دریـا دل ایـران اسلامی‬ ‫بویـژه خواهـران و بـرادران بسـیجی‬ ‫ایـن اسـتان و اداره کل تبریـک عـرض‬ ‫نمـوده و در ظـل توجهـات حضـرت‬ ‫ولیعصر(عـج) و منویـات رهبـر معظـم‬ ‫انقلاب (مدظله العالی توفیـق روز افزون‬ ‫ایـران اسلامی را از درگاه خداوند متعال‬ ‫خواسـتارم‪.‬‬ ‫سید محمد نظری‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان‬ ‫مازندران‬ ‫به مناسـبت هفته بسیج حسـن اسحاقی‬ ‫مدیـر کل شـیالت مازنـدران پیامـی بـه‬ ‫شـرح ذیل منتشـر کرد‪:‬‬ ‫بسـیج بـازوی توانمنـد جمهـوری اسلامی در‬ ‫پیشـرفت و اقتدار کشور اسـت‪ .‬بسیج در اذهان‬ ‫جامعـه‪ ،‬الگوی اخالص‪ ،‬پاکی و فداکاری اسـت‬ ‫و بایـد حافـظ دسـتاورد های اخالقـی انقلاب‬ ‫باشـد‪ .‬امام خمینـی (ره)‪ ،‬معمار بـزرگ انقالب‬ ‫بسـیج را بنیـان نهـاد تا در دفاع مقـدس مقابل‬ ‫دشـمن‪ ،‬پیـروزی را به ارمغـان اورد و این همه‬ ‫مرهـون نیـروی اخلاص و ایمان بسـیجیان بود‪.‬‬ ‫در دوره هـای مختلـف انقلاب اسلامی ایـران‪،‬‬ ‫بـا سـازماندهی ‪ ٤٠‬اکیـپ عملیاتـی و پشـتیبانی و مشـارکت ‪ ١٢٧‬نفـر‬ ‫نیـروی فنّـی و هشـت اکیـپ نظارتـی ‪ ،‬مقـاوم سـازی ‪ ٢٧‬کیلومتـر از‬ ‫خطـوط و تعمیـرات تاسیسـات توزیع بـرق مناطـق کندوان مـرزن اباد‬ ‫و جنـت رودبـار کتالـم از شهرسـتان های چالوس و رامسـر در شـرکت‬ ‫توزیـع نیـروی برق غـرب مازنـدران انجام شـد‪.‬‬ ‫مهنـدس کیـوان فـرح زاد مدیرعامـل این شـرکت ‪ ،‬بااشـاره به ابعـاد مثبت متعدد‬ ‫این مانورهای کشـوری‪ ،‬از جمله ‪ ،‬بهسـازی بخش وسـیعی از شـبکه های فرسـوده‬ ‫در سـطح ملـی افـزود ‪:‬برابر برنامـه ریزی معاونـت هماهنگی توزیع شـرکت توانیر‪،‬‬ ‫در تاریـخ ‪ ٢٩‬ابـان سـال جـاری ‪ ،‬عملیـات هماهنـگ تعمیـرات ملی شـبکه های‬ ‫توزیـع ‪ ،‬انجـام و در ایـن شـرکت نیـز علاوه بـر تحقـق اهـداف فنـی‪ ،‬نسـبت بـه‬ ‫ارزیابـی سـطح امادگـی نیروهـای واکنش سـریع در مدیریت بحـران و پدافند غیر‬ ‫عامـل و ارتقـاء هماهنگـی بیـن گروهها در مناطق سـخت عبور اقـدام و نتایج قابل‬ ‫قبولی حاصل شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬از ویژگـی هـای دیگـر ایـن عملیـات مـی تـوان بـه ‪ ،‬ایجـاد همزمانـی‬ ‫زمـان تعمیـرات نیـروگاه جنـت رودبـار و خطـوط توزیـع خروجـی ایـن واحـد که‬ ‫باعـث پیشـگیری از خاموشـی مـازاد به مشـترکین و افزایش رضایت انهـا از طریق‬ ‫اقدامـات همزمـان تعمیراتـی توزیـع و انتقـال ‪ ،‬اشـاره نمود‪.‬‬ ‫شـایان ذکـر اسـت کـه در راسـتای اقدامـات منسـجم شـرکت توزیع نیـروی برق‬ ‫غـرب مازنـدران در برگـزاری عملیـات تعمیراتی جهـادی ‪ ،‬دسـتورالعمل برگزاری‬ ‫مانـور جهـادی تدویـن و ضمـن تاییـد شـرکت توانیر ‪ ،‬بعنـوان دبیرخانه در سـطح‬ ‫ان شـرکت تعیین شـد‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت مازندران‪:‬‬ ‫در شرایط حاضر‪ ،‬بیش ازپیش نیازمند‬ ‫تفکر بسیجی هستیم‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت مازنـدران طی‬ ‫سـخنانی در سـتاد گرامیداشـت هفتـه‬ ‫بسـیج ایـن اداره کل گفـت‪ :‬بسـیج بـه‬ ‫عنـوان یـادگار امـام راحل(ره)‪ ،‬لشـکر‬ ‫مخلص خـدا و خدمت گزار مـردم بوده و‬ ‫در تمامـی صحنه هـای انقلاب با اخالص‬ ‫و فـداکاری نقش افرینـی مـی نماید و به‬ ‫عنـوان یـک نهـادی برخاسـته از درون‬ ‫مـردم همـواره در تمامـی عرصه هـای‬ ‫کشـور پیشـتاز بوده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل بیمـه‬ ‫سلامت مازنـدران‪ ،‬دکتـر رسـول ظفرمنـد‪،‬‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت مازنـدران‪ ،‬ضمـن‬ ‫گرامیداشـت هفتـه بسـیج و نکوداشـت یـاد‬ ‫و خاطـره بسـیجیان سـرافراز در عرصـه های‬ ‫مختلف علی الخصوص دوران حماسـه و ایثار‬ ‫گفت‪ :‬بسـیج در راسـتای منویات مقام معظم‬ ‫رهبـری (مدظلـه العالی) و مردم همیشـه در‬ ‫صحنـه و والیـت مدار ایران اسلامی بـا ایثار‬ ‫‪ ،‬فـداکاری و شـهادت طلبی‪ ،‬کشـور و انقالب‬ ‫اسلامی را بیمـه کـرد و در شـرایط حاضـر‪،‬‬ ‫بیش ازپیـش نیازمند تفکر بسـیجی هسـتیم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬خدمـت هرچـه بهتـر و بیشـتر به‬ ‫مـردم و اختصاص وقت بیشـتر جهت خدمت‬ ‫رسـانی به مردم‪ ،‬یکـی از مهمترین اهداف در‬ ‫راه رسـیدن و پیاده سـازی تفکر بسـیجی در‬ ‫نظام اداری اسـت ‪ .‬بزرگداشـت هفته بسـیج‪،‬‬ ‫بزرگداشـت ایثار و از خودگذشتگی است‪ .‬وی‬ ‫بـا اشـاره بـه حضـور فعـال بسـیج در تمامی‬ ‫عرصـه هـای انقلاب بیـان داشـت‪ :‬انقلاب‬ ‫در هرکجـا نیـاز داشـته‪ ،‬بسـیج بـه میـدان‬ ‫امـده و ان را محافظـت کـرده اسـت‪ .‬امـروز‬ ‫الگـوی بسـیج جهانـی شـده و از دل ملـت‬ ‫هـای اسلامی شـکل گرفته اسـت کـه امـام‬ ‫راحـل(ره) بـه ان اشـاره نمـوده بودنـد‪.‬الزم‬ ‫بـه ذکـر اسـت در ایـن جلسـه برنامـه هـای‬ ‫مختلفـی جهت نکوداشـت هرچـه بهتر هفته‬ ‫بسـیج بـا محوریـت سـردار دلها شـهید حاج‬ ‫قاسـم سـلیمانی توسـط اعضاء مطرح و مورد‬ ‫تصویـب قـرار گرفت‪.‬‬ ‫پیام مدیرکل شیالت مازندران به مناسبت هفته بسیج‬ ‫از اغـاز تاکنـون هـرگاه کـه نیـروی وحـدت‪،‬‬ ‫همدلـی و همراهـی مـردم در مسـیر مقابلـه‬ ‫بـا مشـکالت و یـا رشـد و توسـعه کشـور قـرار‬ ‫گرفـت‪ ،‬قـدرت الیـزال الهـی نیـز پشـتیبان‬ ‫ان بـود و اوج ایـن حرکـت عظیـم‪ ،‬خالـص و‬ ‫مردمـی کـه بـا عشـق بـه ذات باریتعالـی و‬ ‫پیـروی از رهبـر کبیـر انقلاب اسلامی شـکل‬ ‫گرفـت در بسـیج مردمـی مسـتضعفین ایـران‬ ‫اسلامی تجلـی پیـدا کـرد تا بـا جـان خویش‬ ‫از میهن اسلامی خویش حراسـت و پاسـداری‬ ‫کنند‪.‬بسـیج دریایـی از معانـی و مفاهیم عمیق‬ ‫معنـوی اسـت کـه ایمـان و از خودگذشـتگی‪،‬‬ ‫بهینه سازی خطوط و تعمیرات تاسیسات توزیع برق‬ ‫در مناطق کندوان مرزن اباد و جنت رودبار کتالم‬ ‫شـور و شـعور و بصیـرت را می تـوان در رهروان‬ ‫ایـن راه الهی ارزشـی بـه وضوح دیـد‪ ،‬راهی که‬ ‫باعـث شـد جوانـان ایـن دیـار بـا قـدم نهـادن‬ ‫در ان در طـول هشـت سـال جنـگ تحمیلـی‬ ‫سـرافرازانه از وطـن و میهـن اسالمیشـان در‬ ‫برابـر متجـاوزان دفـاع کـرده و اکنـون نیـز بـا‬ ‫تـداوم این مسـیر الهی‪ ،‬انقالب و نظام اسلامی‬ ‫را از گزنـد و اسـیب بدخواهـان در امـان نگـه‬ ‫داشـته و در تمامی افتخاراتـی که نظام مقدس‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران از ابتـدای پیـروزی‬ ‫تاکنـون بـه دسـت اورده‪ ،‬سـهیم باشـند‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن تبریـک ایـن هفتـه بـه همـه‬ ‫بسـیجیان بـه ویـژه مردم شـریف والیـت مدار‬ ‫اسـتان مازنـدران کـه حقیقتـا در دوران دفـاع‬ ‫مقـدس بسـیجی وار دفـاع از ایـن خـاک و مرز‬ ‫کردنـد از درگاه خداونـد قـادر و متعـال بـرای‬ ‫همـگان ارزوی توفیـق و سـربلندی مسـئلت‬ ‫می نمایـم‪.‬‬ ‫حسن اسحاقی مدیرکل شیالت مازندران‬ ‫سرپرست شرکت گاز مازندران به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج‪:‬‬ ‫بسیج‪ ،‬پیشرو خدمت و امیدافرین است‬ ‫سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان مازنـدران بـا انتشـار پیامی؛هفتـه بسـیج را تبریـک‬ ‫گفت ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان مازنـدران‪ ،‬متـن پیـام حمـزه‬ ‫امیرتیمـوری بـه ایـن شـرح اسـت‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫بسیج لشکر مخلص خداست‬ ‫ایـن جملـه مانـدگار بنیانگـزار کبیـر انقلاب اسلامی چـه زیبـا جایـگاه و اهمیت‬ ‫بسـیج را بـه تصویـر کشـیده اسـت و هفتـه بسـیج یـاداور از خودگذشـتی هـای‬ ‫فرزنـدان رشـید ایـران اسلامی اسـت کـه در طول عمـر باعـزت این نهـاد مردمی‪،‬‬ ‫همـواره در قامـت تعهـد‪ ،‬اخلاص‪ ،‬ایمـان و تخصـص ایفـای نقـش نمـوده انـد‪.‬‬ ‫بسـیج همیشـه در صحنـه بـوده اسـت و در ادوار مختلـف تاریـخ پرفـروغ انقلاب‬ ‫اسلامی مایه سـربلندی‪ ،‬سـرافرازی و اقتدار کشـور عزیز ایران اسلامی بوده اسـت‬ ‫و در مواقـع حسـاس‪ ،‬توانسـته مظهـر اتحـاد و انسـجام ملی باشـد‪.‬‬ ‫بسـیج در کنـار مـردم‪ ،‬همـراه مـردم و مایـه مباهـات و افتخـار نظـام اسـت که در‬ ‫هنگامه های سـخت چون ‪ ۸‬سـال دفاع مقدس سلحشـورانه از ایران اسلامی دفاع‬ ‫کـرد و لحظـه هـای نابـی را در تاریخ این سـرزمین ثبت نمود و امـروز نیز در عرصه‬ ‫ای دیگـر و ایـن بـار در میـدان های فرهنگـی‪ ،‬اقتصادی و سـازندگی بـرای ابادانی‬ ‫ایـن اب و خـاک در جهاد اسـت‪.‬‬ ‫پـر واضح اسـت که نقش بسـیج در کنار دیگـر نیروهای نظامـی ‪ ،‬انتظامی ‪ ،‬امنیتی‬ ‫و مجموعـه دسـتگاه هـای خدمتگـذار در رخدادهـای مختلـف چـون محرومیـت‬ ‫زدایـی‪ ،‬عمـران و ابادانـی و کمک و مسـاعدت در کمک به مـردم در بالیای طبیعی‬ ‫چـون سـیل ‪ ،‬زلزلـه و امـروز اهتمام جدی در مبـارز ه با کرونا حقیقتـا کم نظیر‪ ،‬بی‬ ‫بدیل و شایسـته تقدیر اسـت‪.‬‬ ‫اینجانـب هفتـه مبارک بسـیج را که به شـعار بسـیج‪ ،‬پیشـرو خدمـت و امیدافرین‪،‬‬ ‫مزین گشـته اسـت به همه بسـیجیان سـرافراز تبریک عـرض می نمایـم و امیدوارم‬ ‫کـه بتوانیـم با گسـترش تفکر بسـیجی بر همه مشـکالت کشـور فائـق اییم‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫یک شنبه ‪ 2 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪754‬‬ ‫پیام مدیرکل اموزش و پرورش مازندران به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج؛‬ ‫بسیج لشگر مخلص خداست‬ ‫تفکر بسیجی‪ ،‬تفکری است که در موقعیت های مختلف‪ ،‬خود را‬ ‫به دل حادثه می زند تا از مرزهای جغرافیایی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬سیاسی‬ ‫و سالمت پاسداری کند و از نظر باورمندان به این تفکر‪ ،‬تفاوتی‬ ‫بین جبهه نظامی و جبهه فرهنگی و پاسداری از مرزهای سالمت‬ ‫وجود ندارد و رمز ماندگاری این تفکر در همین ست‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش وپرورش مازنـدران به‬ ‫مناسـبت فرارسـیدن هفته بسـیج پیام‬ ‫صـادر کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط‬ ‫عمومـی امـوزش و پـرورش مازنـدران؛ متـن‬ ‫پیـام علیرضـا سـعدی پـور بـه شـرح زیـر اسـت‪:‬‬ ‫فرارسـیدن هفته بسـیج را به همه بسـیجیان‪،‬‬ ‫فرهنگیـان‪ ،‬دانش امـوزان و خانـواده معظـم‬ ‫شـهدا تبریـک می گویـم و از خـدای مهربـان‬ ‫مقـدس را‬ ‫می خواهـم ایـن تفکـر سـازنده و‬ ‫ّ‬ ‫کـه ریشـه ای الهـی و قرانـی دارد مشـعل دار‬ ‫فعالیت هـای روزمـره مـا کنـد‪.‬‬ ‫تفکـر بسـیجی‪ ،‬تفکـری اسـت کـه در‬ ‫موقعیت هـای مختلـف‪ ،‬خـود را بـه دل حادثه‬ ‫می زنـد تـا از مرزهـای جغرافیایـی‪ ،‬فرهنگـی‪،‬‬ ‫سیاسـی و سلامت پاسـداری کنـد و از نظـر‬ ‫باورمنـدان بـه ایـن تفکـر‪ ،‬تفاوتی بیـن جبهه‬ ‫نظامـی و جبهـه فرهنگـی و پاسـداری از‬ ‫مرزهای سلامت وجود نـدارد و رمز ماندگاری‬ ‫ایـن تفکـر در همیـن سـت‪.‬‬ ‫تاریـخ ایـن جریـان مقـدس و این تفکـر الهی‪،‬‬ ‫سرشـار اسـت از دالوری هـا‪ ،‬ایثارگری هـا و‬ ‫فداکاری هایـی کـه تاکنـون اوراق زیـادی را‬ ‫مشـق کرد و ملتی را روسـفید و سـربلند نگاه‬ ‫داشـت کـه از جملـه ان هشـت سـال دفـاع‬ ‫سلحشـورانه بسـیجیان دالور بـه رهبـری امام‬ ‫خمینـی (ره) اسـت‪.‬‬ ‫امـروز اولویـت اموزش و پـرورش‪ ،‬معرفی بهتر‬ ‫تفکـر بسـیجی بـه دانش امـوزان‪ ،‬فرهنگیان و‬ ‫جامعه اسـتان براسـاس سـند تحـول بنیادین‬ ‫پوستر‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫مسئله این است!‬ ‫سگ خانم بازیگر یا گردنبند‬ ‫ورزشکار معروف؟!‬ ‫اسـت امـا در شـرایط کرونـا‪ ،‬برنامه هـای‬ ‫شـاخص ایـن هفته نیـز مطابـق با زیسـت بوم‬ ‫جدیـد و هماهنـگ بـا پروتکل هـا و الزامـات‬ ‫سلامت انجـام می شـود‪.‬‬ ‫بـا یـاد بـزرگ بسـیجی میهـن اسلامی مان‬ ‫سـردار دلهـا سـپهبد شـهید قاسـم سـلیمانی‬ ‫و سـر لوحـه قـرار دادن منویـات مقـام معظم‬ ‫رهبـری‪ ،‬نسـل اینده سـاز را بـا تفکر بسـیجی‬ ‫اشـنا می کنیم تـا پیروزی هـا و فتوحـات فردا‬ ‫را از امـروز تضمیـن کنیـم‪.‬‬ ‫علیرضا سعدی پور‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش مازندران‬ ‫ردایی شهردار چالوس خبر داد‪:‬‬ ‫ساماندهی مرکز دفن زباله شهر چالوس با نظارت محیط زیست‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال؛ شـهردار چالوس‬ ‫گفـت‪ :‬با نظارت محیط زیسـت شهرسـتان‬ ‫چالـوس مرکـز دفـن زبالـه در حـال‬ ‫سـاماندهی اساسی اسـت و ‪ ۵‬هکتار زمین‬ ‫اضافـه سـاماندهی و نهـال کاری و تحویـل‬ ‫منابـع طبیعـی گردید‪.‬‬ ‫جعفـر ردایـی اظهـار داشـت‪ :‬برنامـه کنتـرل‬ ‫شـیرابه تهیـه و در حـال پیگیـری اخـذ اعتبـار‬ ‫هسـتیم و رئیـس محیـط زیسـت شهرسـتان‬ ‫چالـوس کـه زمینـه تعامـل سـازنده در زمینـه‬ ‫سـاماندهی زیسـت محیطی مرکز دفن و مختومه‬ ‫شـدن پرونـده قضایـی چندیـن سـاله داشـته اند‬ ‫تشـکر مـی کنـم‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬متمـم ‪ ۱۲۰‬میلیـارد تومانـی بـا‬ ‫‪ ۱۰۰‬عنـوان پـروژه عمرانـی بلنـد‪ ،‬میـان و کوتاه‬ ‫مدت در راسـتای اسـتراتژی ‪ ۴‬سـاله شورای شهر‬ ‫پـس از تصویـب اجرایـی خواهد شـد‪.‬‬ ‫ردایـی بیـان داشـت‪ ۷۴ :‬میلیـارد تومـان اعتبـار‬ ‫عمرانـی قابل تحقق پس از سـالها بودجه عمرانی‬ ‫شـهر چالـوس از ‪ ۶۰‬درصـد بودجـه باالتـر رفتـه‬ ‫ا ست‬ ‫شـهردار چالـوس اذعـان داشـت‪ :‬سـرانه یـک‬ ‫میلیـون تومـان هزینـه عمرانی برای هر شـهروند‬ ‫در طـول یکسـال مـا را در ابتدای مسـیر توسـعه‬ ‫همـه جانبـه شـهر قـرار داده اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬با تشـکیل سـازمان پسـماند اسـتان‪،‬‬ ‫پـروژه بیـوگاز به صورت اسـتانی در حال پیگیری‬ ‫می باشـد و نماینده شـرکت سـوئدی همـکاری و‬ ‫سازمان مدیریت و مهندسی‬ ‫شبکه حمل و نقل شهرداری‬ ‫ساری‬ ‫همراهـی زیـادی بـرای جلوگیری از طـرح دعوی‬ ‫حقوقـی در دیـوان الهه داشـته اسـت‪.‬‬ ‫شـهردار چالـوس اذعـان داشـت‪ :‬مشـکالت هتل‬ ‫ت و ایـن پرونـده‬ ‫کوشـال قابـل حـل و فصـل اسـ ‬ ‫یکـی از مهمتریـن چالش های شـهرداری در یک‬ ‫دهـه اخیر بوده و خسـارات ناشـی از اجـرای رای‬ ‫قضایـی جبـران ناپذیـر خواهـد بـود کـه تلاش‬ ‫فرمانـدار چالـوس در راسـتای جلوگیـری از‬ ‫خسـارت سـتودنی اسـت و در بازدیـدی کـه بـا‬ ‫نماینـده مجلس و اعضای شـورای شـهر داشـته‬ ‫ایـم‪ ،‬روزنه هایـی بـرای رفـع نهایـی مشـکل از‬ ‫طریـق سـازمان هواپیمایـی و مقـام وزارت راه و‬ ‫شهرسـازی بوجـود امـده اسـت‪.‬‬ ‫ردایـی بیـان داشـت‪ :‬پـروژه بـام چالـوس کلیـه‬ ‫بدهی هـای خـود را پرداخت نمـوده و گواهی عدم‬ ‫خلاف اخـذ کرده اسـت و اختلاف شـهرداری و‬ ‫شـرکت سـرمایه گذاری مسـکن شـمال نیز پس‬ ‫از سـالها حـل و فصـل گردیـد و شـرکت اعلام‬ ‫امادگـی نمـوده پروژه هـای جدیـدی در شـهر‬ ‫چالـوس اجـرا نماید‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬ایسـتگاه سـی ان جی‪ ،‬پارکینگ‬ ‫ارامسـتان‪ ،‬سـاختمان ایسـتگاه دوم اتش نشـانی‪،‬‬ ‫سـاختمان پایش تصویری و قسـمتی از ارامستان‬ ‫کـه بـا رای قطعی قضایـی از ید شـهرداری خارج‬ ‫گردیـده بـود بـا پیگیـری و توافـق در تملـک‬ ‫شـهرداری قـرار گرفـت و الیحـه ان بـه شـورا‬ ‫ارسـال گردید‪.‬‬ ‫ردایـی بیـان داشـت‪ :‬ارامسـتان یوسـف رضا که‬ ‫بـه شـکل هیـات امنایـی اداره می شـود‪ ،‬ظرفیت‬ ‫ان در حـال تکمیـل شـدن اسـت و چنـد نقطـه‬ ‫بـرای ایجـاد ارامسـتان در نظـر گرفته شـده و در‬ ‫حـال پیگیری هسـتیم‪.‬‬ ‫شـهردار چالـوس بیـان داشـت‪ :‬از ابتـدای شـیوع‬ ‫بیمـاری کرونـا تعـداد ‪ ۱۹۴‬نفـر فوتـی غسـل و‬ ‫کفـن شـده و تعـداد ‪ ۵۰‬نفـر دفن مابقی به سـایر‬ ‫ارامسـتان ها انتقـال یافتـه انـد‪.‬‬ ‫وی در پایـان گفت‪ :‬موفقیـت های حاصله نتیجه‬ ‫اعتمـاد شـهروندان‪ ،‬تلاش و همدلـی کارکنـان‬ ‫شـهرداری و اعضـای شـورای شـهر و تعامـل‬ ‫مسـئولین شهرسـتان چالـوس بـوده اسـت‪.‬‬ ‫ستاد بحران شهرداری چالوس در اماده باش‬ ‫شـهردار چالـوس همچنیـن گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه‬ ‫پیـش بینی بارش شـدید بـارات و تغییرات جوی‬ ‫سـتاد بحـران شـهرداری چالـوس در امـاده باش‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫جعفـر ردایـی اظهـار داشـت‪ :‬مناطـق مختلـف‬ ‫شـهری که در اسـیب اب گرفتگی بیشـتری قرار‬ ‫دارنـد شناسـایی و سـتاد بحـران در موقـع وقـوع‬ ‫هـر گونـه اتفـاق حاضـر خواهند شـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬تمـام نیروهـای سـتاد بحـران‬ ‫شـهرداری و خدمـات شـهری در مناطـق مختلف‬ ‫شـهری در وقـوع حادثـه حاضـر خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫ردایـی بیـان داشـت‪ :‬ازماههـا پیـش الیروبـی‬ ‫نهرهاانجـام موانـع مسـیر خروجـی اب برداشـته‬ ‫وپیشـگیری هـای الزم انجـام شـد‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬شـهروندان در صـورت هـر گونـه بروز‬ ‫مشـکل ناشـی از اب گرفتگـی و مشـکالت پیش‬ ‫رو بـا شـهرداری تمـاس بگیرند‪.‬‬ ‫شـهردار چالـوس عنـوان داشـت‪ :‬در بعضـی از‬ ‫مناطـق کـه مشـکل اب گرفتگـی شـدید در‬ ‫گذشـته وجـود داشـت و پیـش بینـی مـی شـود‬ ‫م ایجـاد شـود مشـکل زیرسـاختی اسـت‬ ‫بـاز هـ ‬ ‫کـه از قبـل وجـود داشـت کـه نیازمنـد اعتبارات‬ ‫اسـتانی توسـط سـتاد بحـران اسـتان اسـت تا به‬ ‫صـورت دایمی مشـکل اب گرفتگی رفع شـود اما‬ ‫شـهرداری بـرای رفـع مشـکل بـه صـورت موقت‬ ‫انچـه در تـوان داشـت بـکار بسـت و انجـا م مـی‬ ‫د هد ‪.‬‬ ‫ردایی اظهار داشـت‪ :‬اقدامات عمرانی در سـالهای‬ ‫اخیـر و سـاماندهی رودخانـه چالـوس‪ ،‬ایجـاد‬ ‫رینـگ بـا تمـام ایمنـی و فنـی انجام شـده و در‬ ‫زمـان بـروز اب گرفتگـی و سـیل ضمـن اینکـه‬ ‫مشـکالتی پیـش نمی ایـد بلکـه در خروجی اب‬ ‫تاثیـر خواند داشـت‪.‬‬ ‫در پـی پیـدا شـدن «پینگیـل» سـگ خانـم بازیگر که توسـط‬ ‫عـده ای بـی رحـم بـه سـرقت رفتـه بـود‪ ،‬موجـی از شـور و‬ ‫نشـاط جامعـه را فـرا گرفـت و مردم گرانـی‪ ،‬تحریـم‪ ،‬اختالس‬ ‫هـا‪ ،‬دسـتگیری مسـئوالن فاسـد‪ ،‬انتخابـات امریـکا و ‪ ...‬را بـه‬ ‫فراموشـی سـپردند و فقـط کـم مانـده جامـه بدرنـد و بـه قول‬ ‫نقـی معمولـی از فـرط خوشـحالی زوزه بکشـند! اصـل خبر به‬ ‫روایـت جرایـد ‪...‬‬ ‫حدیثـه تهرانی و همسـرش کیـان مقدم در صفحه اینسـتاگرام‬ ‫خـود خبـر از پیـدا شـدن سـگ خـود دادنـد‪ .‬حدیثـه تهرانـی‬ ‫بازیگـر جـوان کشـورمان بـه همـراه همسـرش کیـان مقـدم با‬ ‫انتشـار ویدئویـی از خـود در صفحـه اینسـتاگرامش‪ ،‬بـا بغض و‬ ‫خوشـحالی وصـف ناپذیـری خبر از پیدا شـدن سگشـان دادند‬ ‫و از کسـانی کـه در ایـن مـدت از داخـل و خارج کشـور تماس‬ ‫گرفتنـد و ابـراز محبـت نمودنـد تشـکر کردند! حدیثـه تهرانی‬ ‫گفـت‪« :‬سـگ ‪ ،‬ایـن حیوان هـای زبان بسـته را ندزدید‪ ،‬شـاید‬ ‫بیمـاری داشـته باشـند و بـه خانـواده ای کـه با ان هـا زندگی‬ ‫می کنند وابسـته باشـند»!‬ ‫در همیـن رابطـه گفتگـوی کوتاهـی بـا «پینگیل» سـگ خانم‬ ‫بازیگـر انجـام دادیـم کـه خوانـدن ان خالـی از لطف نیسـت و‬ ‫حـاوی نـکات اجتماعـی فراوانی اسـت!‬ ‫از روز حادثه بگوئید‬‫اجـازه بدهیـد مـن قبـل از هـر چیـز از همـه دوسـتان‬ ‫‬‫و اشـنایانی کـه در ایـن مـدت از داخـل و خـارج کشـور بـا‬ ‫سـرکار خانـم حدیثـه تهرانـی از بـزرگان عرصـه هنر کشـور و‬ ‫همسـر محتـرم شـان کیان مقـدم از خوبای موسـیقی مملکت‪،‬‬ ‫بـه صـورت حضـوری‪ ،‬تلفنـی‪ ،‬پیامکـی‪ ،‬واتـس اپـی‪ ،‬تلگرامی‪،‬‬ ‫اینسـتاگرامی و ‪ ...‬همـدردی کردنـد و اظهـار محبـت داشـتند‪،‬‬ ‫یـک قدردانـی سـگی داشـته باشـم و از همیـن جـا دسـت و‬ ‫صـورت تـک تـک شـان را لیس مـی زنـم و برایشـان دم تکان‬ ‫مـی دهم!‬ ‫بـرای صـدا و سـیمای مملکـت هم متاسـفم کـه خبـر دزدیده‬ ‫شـدن گردنبنـد علی دایـی و خفت گیری از دختر قاسـم خانی‬ ‫را بـا اب و تـاب پوشـش مـی داد‪ ،‬ولی ظاهرا ً ما هویچ هسـتیم‬ ‫کـه حتی بـه صورت زیر نویس هم به سـرقت ما اشـاره نشـد‪...‬‬ ‫ً‬ ‫اصلا دوسـت نـدارم راجع بـه اون لحظات‬ ‫بگذریـم‪ ...‬در ضمـن‬ ‫تلـخ و خاکسـتری صحبت کنم!‬ ‫نظرتـان راجـع بـه شـنا بـر خلاف اب و اظهـار نظـرت‬ ‫‬‫سوفسـطایی برخی سـلبریتی ها چیسـت؟‬ ‫دوسـت مـن یـا شـما نمـی دانیـد شـنا چیسـت یـا در جهـت‬ ‫یابـی مشـکالت اساسـی داریـد‪ .‬شـما هزینـه زندگـی خـودت‬ ‫را بـا زندگـی الکچـری سـلبریتی هـا مقایسـه نکـن‪ .‬زندگـی‬ ‫سـلبریتی هـا مخـارج خـاص خـودش را دارد و ایـن هـا بایـد‬ ‫بـرای جـذب فالوئـر و تبلیغـات در اینسـتاگرام تمـام هنرشـان‬ ‫ً‬ ‫اصلا شـما مـی دانیـد خانـم بـرس گـره باز‬ ‫را بـه کار ببندنـد‪.‬‬ ‫کـن مـن را چنـد خریـده اسـت؟! ایـا شـما از قیمت لوسـیون‬ ‫تخصصـی پـاک کننـده گوش سـگ خبـر داریـد؟ (بیـا جلو تر‬ ‫همیـن دنـدون عقبـی را نـگاه کـن! خانـم فقـط ‪ 10‬میلیـون‬ ‫پـول عصب کشـی همیـن دنـدون رو داده !) در ثانی شـما فکر‬ ‫میکنیـد مـا هنـوز مثـل چهار صد سـال پیش اسـتخوان سـق‬ ‫مـی زنیـم؟! در جریـان هسـتید هـر وعده غذای سـگ بـا دالر‬ ‫نیمایـی چقـدر اب می خـورد؟! در ضمـن وقتی مردم دوسـت‬ ‫دارنـد‪ ،‬در مـورد ریـز جزییات زندگی سـلبریتی ها خبر داشـته‬ ‫باشـند بایـد هزینـه ایـن اگاهـی را هـم بپردازند!‬ ‫نظرتـان راجـع بـه دخالـت سـلبریتی ها در سیاسـت و‬ ‫‬‫اظهـار نظـر در اموراتـی کـه در ان تخصص ندارند‪ ،‬چیسـت؟‬ ‫شـما مالحظـه بفرمائیـد وقتـی نماینـده مجلـس راجـع بـه‬ ‫ارنـج تیـم ملـی نظر مـی دهـد؛ وقتی فوتبالیسـت هنرپیشـه و‬ ‫خواننده می شـود؛ هنرپیشـه مجری گری می کند؛ لیسـانس‬ ‫کشـاورزی در صـدا و سـیما تهیـه کننده می شـود و قس علی‬ ‫هـذا ‪ ...‬ان وقت شـما انتظار دارید سـلبریتی بـا چندین میلیون‬ ‫فالوئـر کـه حاضرنـد بـرای رنـگ الک ناخـن پـای سـلبریتی‬ ‫محبوب شـان‪ ،‬در رفراندم شـرکت کنند‪ ،‬سـکوت کنـد و راجع‬ ‫بـه مسـائل روز کشـور و دنیـا نظـر ندهـد؟! پـس فـردا هـوادار‬ ‫ً‬ ‫مثلا در خصوص‬ ‫بـه ایـن سـلبریتی ایـراد نمی گیـرد که چـرا‬ ‫مقولـه انتخابـات مـا را تنهـا گذاشـتید؟! مـا بدون نظرات شـما‬ ‫چگونـه کاندیـدای اصلـح را شناسـایی کنیم؟! بنابرایـن نباید از‬ ‫نقـش سـلبریتی هـا در الیـه های مختلـف جامعه غافل شـد و‬ ‫ان را بـه بـاد اسـتهزا گرفت!‬ ‫جناب پینگیل سخن پایانی تان را بفرمائید‪.‬‬‫حقیقـت امـر ان دوران کـه مـی گفتنـد «پیش سـگ انـداز از‬ ‫دور اسـتخوان» گذشـته اسـت و االن سـگ ها برای خودشـان‬ ‫حامیانـی دارنـد‪ .‬انتظـار داریـم در مـورد تغذیـه و وسـایل‬ ‫نگهـداری از سـگ مثـل ناخنگیـر‪ ،‬قالده‪ ،‬شـامپو ‪ ،‬پـد اموزش‬ ‫ادرار‪ ،‬ظـرف غـذای سـیلیکونی‪ ،‬کیـف حمل و نقل سـگ‪ ،‬عطر‬ ‫مخصـوص سـگ‪ ،‬قطره ضد کنه‪ ،‬سـت مسـواک و خمیر دندان‬ ‫توله سـگ‪ ،‬پرزگیر رولی‪ ،‬لوسـیون تخصصی چشـم سـگ‪ ،‬ضد‬ ‫عفونـی کننـده و از بیـن برنـده بـوی ادرار و ‪ ...‬حمایـت ارزی‬ ‫بیشـتری صـورت گیـرد و قوانیـن سـگ گردانی حذف شـود تا‬ ‫سـلبریتی هایی کـه ما را به عنـوان عضوی از خانـواده پذیرفته‬ ‫انـد بیشـتر از ایـن بـرای رفـاه و نگهـداری ما عذاب نکشـند!‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!