روزنامه کرانه شمال شماره 753 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 753

روزنامه کرانه شمال شماره 753

روزنامه کرانه شمال شماره 753

‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫وزیر کشور در نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا‪:‬‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬شنبه ‪ 1/‬اذر‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 753‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫در راستای بازدیدهای مدیرکل ورزش و جوانان‬ ‫استان از هیات های ورزشی؛‬ ‫دکتر حسن رنگرز با حضور در دفتر‬ ‫سردار مسلمی فرمانده سپاه کربال خبر داد ‪:‬‬ ‫مردم باید خودمراقبتی داشته باشند‬ ‫‪4‬‬ ‫ضرورت دخالت دولت‬ ‫در امور‬ ‫اجرای ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۵۱۸‬برنامه‬ ‫در هفته بسیج مازندران‬ ‫بسیج‪ ،‬پیشرو خدمت‬ ‫و امید افرینی‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال‪ ،‬در جلسـه ای کـه بریمانـی‬ ‫سرپرسـت معاونت توسـعه امور ورزشـی نیز حضور داشت‪،‬‬ ‫مدیـرکل ورزش و جوانـان ضمن تقدیر و تشـکر از زحمات‬ ‫رئیـس و اعضـای هیـات بوکـس اسـتان مازنـدران دربـاره‬ ‫مطالبـات و ظرفیـت های این رشـته با مسـئوالن هیات به‬ ‫گفتگـو و تبـادل نظـر پرداخت‪.‬‬ ‫در ادامـه مدرسـی ریاسـت هیـات بوکـس اسـتان گزارش‬ ‫مختصـری از عملکـرد و فعالیت هیات در یکسـال گذشـته‬ ‫ارائـه نمـود و در ادامه دغدغه ها و نیازمندی های اساسـی‬ ‫هیـات ازجملـه تکمیـل پروژه هـای نیمـه تمام خانـه های‬ ‫بوکـس و بهسـازی و بازسـازی اماکـن ورزشـی در سـطح‬ ‫اسـتان را بـه عنـوان مطالبـه جـدی فعـاالن و عالقمندان‬ ‫این رشـته ورزشـی عنـوان کرد‪.‬‬ ‫در حاشـیه جلسـه نیـز مرتضـی بابایـی لولتـی معـاون‬ ‫فرمانـداری سـاری بـه عنـوان عضـو هیـات رییسـه هیات‬ ‫بوکـس مازنـدران توسـط دکتـر رنگـرز معارفـه شـد‪.‬‬ ‫جالـب تـر اینکـه در اعلام دلیـل گرانـی هـا و‬ ‫مشـکالت اقتصـادی بـه وجـود امـده هیچـگاه‬ ‫نهـاد یـا مسـئولی به عنـوان مقصـر معرفی نمی‬ ‫گـردد و زبانم الل سـخنی از سـوء مدیریت‪ ،‬کم‬ ‫کاری‪ ،‬سـهل انـگاری‪ ،‬عـدم نظارت‪ ،‬نبـود تدبیر‬ ‫و در مجمـوع خطـای راهبردی متولیـان اقتصاد‬ ‫کشـور سـخنی به میان اورده نمی شـود‪ .‬استعفا‬ ‫و برکنـاری هـم در ایـن شـرایط بـه طـور حتـم‬ ‫ذنـب الیغفـر اسـت و بـه هیـچ عنـوان زیبنـده‬ ‫مسـئوالن نظـام بـه ویـژه مسـئوالن دو تابعیتی‬ ‫نیست !‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سپری مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران‪:‬‬ ‫به دنبال تغییر الگوی مصرفیم‬ ‫این خانه روشن است‬ ‫‪2‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫فراخوان تاسیس مرکز شبانه روزی‬ ‫کودکان بی سرپرست‬ ‫(بخش شیرخوارگاه)‬ ‫اداره کل بهزیسـتی اسـتان مازنـدران در نظر دارد به اسـتناد بند ‪ ۲‬مـاده ‪ ۲۶‬قانون تنظیم‬ ‫بخشـی از مقـررات مالی دولـت و بخشـنامه شـماره‪ 70701.99.900‬مـورخ ‪99.6.26‬معاون‬ ‫وزیر و رئیس سـازمان بهزیسـتی کشـور‪ ،‬کیفیت خدمات رسـانی به کودکان بی سرپرسـت‬ ‫را در بخـش شـیرخوارگاه بـا اسـتفاده از ظرفیت های مردمـی و سـرمایه های اجتماعی با‬ ‫بهره گیـری از توانمندی هـای بخـش غیردولتـی ارتقاء بخشـد‪ .‬بدین منظور از موسسـات‬ ‫خیریه و اشـخاص حقوقی واجد شـرایط ذیل به منظور تاسـیس و اداره مرکز شـبانه روزی‬ ‫کودکان بی سرپرسـت(بخش شـیرخوارگاه) دعـوت به همکاری مـی نماید‪:‬‬ ‫* موسسـه خیریـه متقاضـی می بایسـت دارای پروانـه تاسـیس موسسـه غیرانتفاعی از‬ ‫سـازمان بهزیسـتی باشد‪.‬‬ ‫* دارای توانمندی اقتصادی بوده و به منابع دولتی وابستگی نداشته باشد‪.‬‬ ‫* هیچ گونه وابستگی سیاسی و حزبی و اهداف انتقاعی نداشته باشد‪.‬‬ ‫* سابقه فعالیت مثبت و موثر در حوزه شبه خانواده داشته باشد‪.‬‬ ‫* دستورالعمل مربوطه را به طور کامل مطالعه نموده و شرایط ان را پذیرفته باشد‪.‬‬ ‫کلیـه موسسـات غیردولتی واجد شـرایط فوق می تواننـد از تاریخ روز چهارشـنبه مورخ‬ ‫‪ 99.8.28‬غایـت تـا اخر وقت اداری روز چهارشـنبه‪99.9.5‬به صورت حضوری درخواسـت‬ ‫خود را به ادرس‪ :‬شهرسـتان سـاری خیابان رودکی(شـهبند ) اداره کل بهزیسـتی اسـتان‬ ‫مازنـدران معاونت امـور اجتماعی ارائـه و ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مزایده‬ ‫گروه ها‬ ‫متراژ کل(متر‬ ‫مربع)‬ ‫مبلغ پایه اجاره (ریال)‬ ‫‪-‬برای مدت سه سال‬ ‫مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار‬ ‫(ریال)‬ ‫‪5099003489000009‬‬ ‫سری ز‬ ‫‪1182‬‬ ‫‪20.450.272.235‬‬ ‫‪1.030.000.000‬‬ ‫‪5099003489000010‬‬ ‫سری ح‬ ‫‪1166‬‬ ‫‪19.363.786.778‬‬ ‫‪970.000.000‬‬ ‫اداره کل راهداری راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران در نظر‬ ‫دارد مزایده عمومی با موضوع نصب بنر‪ ،‬نگهداری و بهره برداری از تابلو های‬ ‫تبلیغاتی بر روی دستگاه پل عابر پیاده و بیلبوردها حریم راه در قالب ‪ 2‬گروه‬ ‫در حریم راههای استان مازندران را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫برگزار نماید کلیه مراحل مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی از‬ ‫طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ستاد ) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫مهلت ارسال اسناد و درج پیشنهاد در سامانه ستاد‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬مورخ‬ ‫‪99.09.18‬‬ ‫مهلت ارسال پاکات الف ‪ ،‬ب و ج به دبیرخانه اداره کل ‪ :‬تا پایان وقت اداری‬ ‫مورخ ‪99.09.18‬‬ ‫زمان و محل قرائت پیشنهادات‪:‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 99.09.19‬ساعت ‪8.30‬‬ ‫صبح‪ -‬در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر متقاضیان می توانندبه سایت مزایده واگذاری‬ ‫الکترونیکی ‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعه یا با شماره ‪01133326002-7‬‬ ‫(داخلی ‪ 338‬و ‪)339‬اداره بازرگانی و سرمایه گذاری تماس حاصل نمائید‪.‬‬ ‫م الف ‪1048490 :‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫خرب‬ ‫شنبه ‪ 1 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪753‬‬ ‫وزیر کشور در نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا‪:‬‬ ‫مردم باید خودمراقبتی داشته باشند‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری‬ ‫مازنـدران بـه نقـل از پایـگاه اطلاع رسـانی وزارت‬ ‫کشـور؛ دکتـر رحمانـی فضلـی فرمانـده قـرارگاه‬ ‫عملیاتـی سـتاد ملـی مدیریـت کرونـا در حاشـیه‬ ‫نشسـت در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬در گزارشـی که‬ ‫در جلسـه امـروز قرارگاه ارائه شـد‪ ،‬مـوارد تخلفات‬ ‫بسـیار زیـادی را در اجـرای مقـررات قرنطینـه از‬ ‫سـوی مبتالیان شـاهد بودیم‪ ،‬در مـواردی بیش از‬ ‫‪ ۷۰-۶۰‬درصـد مـوارد که بایـد در قرنطینه و یا در‬ ‫منـزل می بودند‪ ،‬اقامت نداشـتند و بـا افراد مختلف‬ ‫در مکانهـای مختلـف ارتبـاط داشـته و بـه بخـش‬ ‫هـای مختلف جامعـه رفت و امد داشـتند که همه‬ ‫ایـن ارتباطـات و رفـت و امدها و ترددهـا می تواند‬ ‫در شـیوع بیمـاری بسـیار موثر باشـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ایـن گـزارش‪ ،‬گزارش بسـیار خوبی بود‬ ‫و توصیـه هـا و پیشـنهادات دیگـری داده شـد تـا‬ ‫هـم ایـن گـزارش تقویـت شـود و هـم بـه صورت‬ ‫عمومـی تـری اسـتفاده شـود و بـه صـورت روزانه‬ ‫برمبنـای ایـن گـزارش تحلیل هایی داده شـود که‬ ‫در تصمیـم گیـری هـا مـورد توجه واقع شـود‪.‬‬ ‫وزیـر کشـور افـزود‪ :‬مقرر شـد کسـانی کـه مبتنی‬ ‫بـر گزارش هـای ایـن روش‪ ،‬مقـررات قرنطینـه را‬ ‫رعایـت نکنند‪ ،‬متناسـب با سیاسـتها و تصمیمات‬ ‫سـتاد جریمـه شـامل انها شـود که حتمـا این کار‬ ‫انجـام خواهد شـد‪.‬‬ ‫دکتـر رحمانی فضلی گفت‪ :‬دراین جلسـه گزارشـی‬ ‫از اجـرای مرحلـه اول طرح غربالگـری محله محور‬ ‫کـه به صورت پایلوت در کرمانشـاه اجرا شـد‪ ،‬ارایه‬ ‫شـد و از شـنبه ایـن طرح در سـایر مناطق کشـور‬ ‫نیـز به مـرور اجرا خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در گزارش اسـتاندار کرمانشـاه به ضعف‬ ‫هـا و قوتهـا‪ ،‬پیشـنهادها و نیازهایـی که مـی تواند‬ ‫ایـن طـرح را تقویـت کنـد‪ ،‬پرداخته شـد واعضای‬ ‫جلسـه نیز نظـرات خود را در همیـن زمینه مطرح‬ ‫کردنـد کـه مقـرر شـد کـه حمایتها و کمـک های‬ ‫الزم انجـام بگیـرد تا ایـن طرح موفق باشـد‪.‬‬ ‫رحمانـی فضلـی بـا بیـان اینکـه دسـتورکار بعدی‬ ‫جلسـه امـروز‪ ،‬موضـوع مشـارکتهای مردمـی‬ ‫بـود‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬کار مفصلـی بـر سـازماندهی‬ ‫مشـارکتهای مردمـی انجـام گرفتـه کـه حتمـا‬ ‫سـتادی در ایـن زمینـه در تهـران در سـطح ملـی‬ ‫خواهیم داشـت و سـتادهایی نیز در سـطح استانی‬ ‫و شهرسـتانی با مسئولیت اسـتانداران و فرمانداران‬ ‫خواهیـم داشـت و تلاش خواهیـم کـرد تـا کمک‬ ‫هـای مـردم را در حوزه پیشـگیری‪،‬درمان و نظارت‬ ‫داشـته باشیم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬مقرر شـد این طرح بعد از نهایی شـدن‬ ‫از شـنبه به اجرا گذاشـته شود‪.‬‬ ‫رحمانـی فضلـی گفـت‪ :‬در ایـن دوهفتـه ای کـه‬ ‫محدودیت هـا در تهـران اجـرا خواهد شـد‪ ،‬قرارگاه‬ ‫عملیاتـی سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا‪ ،‬حتمـا بـه‬ ‫صـورت حداکثـر بـا ‪ ۱۵‬نفـر برگـزار خواهد شـد و‬ ‫اگـر الزم شـد بـه صـورت مجازی جلسـه قـرارگاه‬ ‫را برگـزار خواهیـم کرد‪.‬وزیـر کشـور تصریـح کرد‪:‬‬ ‫در ایـن جلسـه همـه اعضـا بـر اثـر گـذاری اطالع‬ ‫رسـانی‪ ،‬تقویـت اگاهـی بخشـی و امـوزش تاکید‬ ‫داشـتند کـه بایـد همه دسـتگاه های اطالع رسـان‬ ‫و همـه دسـتگاههایی کـه ظرفیت رسـانه ای دارند‬ ‫بـه کمـک مـا بیاینـد‪ .‬در حضـور وزیـر ارتباطات و‬ ‫فنـاوری اطالعـات نیـز این موضـوع مـورد بحث و‬ ‫بررسـی قـرار گرفـت و مقـرر شـد از ظرفیـت پیام‬ ‫رسـان هـای تلفن هـای همراه بـرای ایـن موضوع‬ ‫اسـتفاده شـود‪.‬فرمانده قـرارگاه عملیاتـی سـتاد‬ ‫ملـی مقابلـه بـا کرونـا خاطرنشـان کـرد‪ :‬جلسـات‬ ‫ایـن قـرارگاه به صـورت هفتگـی برگزار می شـود‪،‬‬ ‫کمیتـه فرعـی ذیـل ایـن قـرارگاه روزانـه تشـکیل‬ ‫جلسـه خواهنـد داد‪ .‬همچنیـن امـروز جلسـه ای‬ ‫بـا حضور تمامـی اسـتانداران و فرماندهان سـپاه و‬ ‫روسـای علـوم پزشـکی سراسـر کشـور بـه صورت‬ ‫ویدئوکنفرانـس برگـزار شـد‪ ،‬کـه در ایـن جلسـه‬ ‫نحـوه اجـرای طـرح جامـع محدودیتهـا و طـرح‬ ‫غربالگـری محلـه محور مـورد بحث و بررسـی قرار‬ ‫گرفـت و پیشـنهاداتی هـم ارائه شـد‪.‬‬ ‫دکتـر رحمانـی فضلـی گفـت‪ :‬تاکید بر این اسـت‬ ‫کـه مـردم خـوب و عزیزمـان مـا را یـاری دهنـد‪،‬‬ ‫همـه بـه کمـک مـردم امـده انـد و مـردم هـم‬ ‫خبر‬ ‫بایـد خودشـان بـه مـا کمـک کننـد ‪.‬وی بـا تاکید‬ ‫بـر اینکه مـردم بایـد خودمراقبتی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫گفـت مـردم بایـد مراقـب خـود‪ ،‬خانـواده خـود و‬ ‫اطرافیانشـان باشـند‪ .‬همچنیـن مراقـب نظامات و‬ ‫نظـم اجتماعـی هم باشـند‪.‬‬ ‫فرمانـده قـرارگاه بـا تاکید بـر اینکه اگر مشـارکت‬ ‫مردم را نداشـته باشـیم‪ ،‬موفق نخواهیم بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هـر روزی کـه امـار فوتـی ها منتشـر می شـود‪ ،‬و‬ ‫مراجعـات بـه بیمارسـتانها افزایـش می یابـد‪ ،‬خبر‬ ‫تلـخ و غـم انگیزی بـرای همه مـردم ایران اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬طبـق قولـی کـه وزارت بهداشـت داده‬ ‫بـود ‪ ،‬کیـت هـای تسـت سـریع تحویل داده شـد‪.‬‬ ‫بـه ما قـول داده بودند کـه در روز ‪۱۰۰‬هزار تسـت‬ ‫تحویـل دهنـد کـه دیـروز رونمایـی و تحویل شـد‬ ‫و امـروز بـه وزارت بهداشـت داده شـد‪ .‬همچنیـن‬ ‫تعهـد کرده اند کـه به زودی تعداد تسـتها افزایش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫رحمانـی فضلـی گفـت‪ :‬بـا افزایـش تعـداد تسـتها‬ ‫از ‪۲۲‬هـزار بـه ‪ ۴۰‬هـزار و در ظـرف هفتـه اینـده‬ ‫بـه ‪۸۰‬هـزار و ‪۱۰۰‬هـزار ‪ ،‬شناسـایی بیمـاران و‬ ‫مبتالیـان افزایـش خواهـد یافت که بـه این معنی‬ ‫اسـت کـه با شناسـایی در مرحله مقدماتـی و اولیه‬ ‫بیمـاری و کمـک هایـی کـه انجـام خواهـد شـد‪،‬‬ ‫ورودی بـه بیمارسـتانها را بتوانیـم کاهـش دهیـم‬ ‫و هرچـه ورودی بـه بیمارسـتان هـا کاهـش یابـد‬ ‫امکانـات بیمارسـتانی و خدمـات انهـا و نیـروی‬ ‫زحمـت کـش کادر پزشـکی و درمانـی بـا شـرایط‬ ‫بهتـری مـی تواننـد مـداوا را انجام دهنـد و نتایج‬ ‫ان مثبـت خواهـد شـد‪.‬وزیر کشـور گفـت‪ :‬طبـق‬ ‫گـزارش هـای وزارت بهداشـت رونـدی کـه در‬ ‫شـیوع مـوج سـوم بیمـاری از یـک مـاه قبـل اغاز‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬احتماال تا ‪ ۲۰‬روز اینـده هم خواهیم‬ ‫داشـت چراکـه از مرحلـه اول بیمـاری تـا مرحلـه‬ ‫اخـر کـه بهبـودی بیماری اسـت‪ ،‬حدود دو تا سـه‬ ‫هفتـه طـول می کشـد امـا امیدواریـم پـس از دو‬ ‫تـا سـه هفتـه اثـار ایـن محدودیتهـا و اقدامـات را‬ ‫در شناسـایی بیمـاران بیشـتر و کاهـش فوتـی ها‬ ‫شـاهد باشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندار گیالن در دیدار رئیس حوزه هنری کشور تاکید کرد؛‬ ‫بهره گیری از ظرفیت صندوق پژوهش و‬ ‫فناوری در راستای بسط اقدامات مبتکرانه‬ ‫در جریان سفر به مازندران؛‬ ‫رئیس دیوان عالی کشور با‬ ‫خانواده شهید مدافع حرم‬ ‫محمود رادمهر دیدار کرد‬ ‫رئیـس دیوان عالی کشـور در سـفر خود‬ ‫به اسـتان مازنـدران بـا خانواده شـهید‬ ‫مدافـع حـرم اسـتان‪ ،‬شـهید محمـود‬ ‫رادمهـر دیـدار کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی دادگسـتری‬ ‫مازنـدران‪ ،‬حجـت االسلام والمسـلمین سـید‬ ‫احمـد مرتضـوی مقـدم ضمـن ارج نهـادن بـه‬ ‫مقـام واالی شـهادت اظهـار داشـت‪ :‬باید گفت‬ ‫اگـر رشـادت طلبی‪ ،‬ایثـار‪ ،‬از خودگذشـتگی ها‬ ‫و جـان نثاری هـای شـهدا نبـود‪ ،‬هـم اینـک‬ ‫ارامـش و اسـایش در جامعه وجود نداشـت‪ ،‬از‬ ‫ایـن رو خلـوص پاک ان شـهدا و قطـره خونی‬ ‫کـه در مسـیر انقلاب اهـداء کرده انـد با هیچ‬ ‫چیـزی قابل مقایسـه نیسـت‪.‬‬ ‫رئیـس دیـوان عالی کشورشـهادت راسـعادتی‬ ‫بـرای شـهدا وخانـواده هـای انـان دانسـت‬ ‫وگفـت‪ :‬امـروز زنـده نگهداشـتن یـاد و خاطره‬ ‫شـهدا و حفـظ حرمـت و جایگاه خانـواده های‬ ‫معظـم انها بـرای تداوم انقالب اسلامی و عزت‬ ‫و عظمـت نظـام اسلامی ایـران و ایرانیان الزم‬ ‫و ضـروری اسـت ‪.‬‬ ‫درایـن دیدارمـادر شـهید مدافـع حـرم بـا‬ ‫قدردانـی از دسـتگاه قضایـی اسـتان مازندران‬ ‫وحضـور رئیـس دیـوان عالـی کشـور بـه بیان‬ ‫ویزگـی هـا ی اخالقـی شـهید رادمهـر پرداخـت‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫نهادینه سازی فرهنگ نماز‬ ‫در جامعه بزرگترین هنر‬ ‫است‬ ‫نماینـده ولـی فقیـه در مازنـدران بر لـزوم ترویج‬ ‫و نهادینـه سـازی فرهنـگ نماز در جامعـه تاکید‬ ‫کـرد و ایـن اقـدام را بزرگتریـن هنر دانسـت‪.‬‬ ‫ایـت اهلل محمدباقر محمدی الئینی در اجالسـیه‬ ‫نمـاز بـا موضـوع پیونـد خانه‪ ،‬مدرسـه‪ ،‬مسـجد و‬ ‫نمـاز یکـی از دالیل قهر بـا نماز را القای شـبهات‬ ‫توسـط دشـمنان در فضـای مجـازی و دوسـتان‬ ‫نابـاب در فضـای حقیقی بیـان کرد و گفـت‪ :‬باید‬ ‫ایـن شـبهات را با برخـورد درسـت و گفتگوی دو‬ ‫طرفـه بـر طـرف کنیـم ودرصـدد تبیین و پاسـخ‬ ‫ان برائیم‪.‬‬ ‫وی عملکـرد و رفتارهـای نادرسـت برخـی از‬ ‫نمازگـزاران بـه خصـوص انهایـی که مسـئولیتی‬ ‫دارنـد را از دیگـر دالیـل قهر برخی افـراد با مقوله‬ ‫نمـاز یـاد کـرد و گفـت‪ :‬اگـر ان فرد نمازخـوان و‬ ‫خصوصـاً ان مسـئول نمازخوان بداند کـه رفتار و‬ ‫عملکـردش چقـدر می تواند اثر مثبـت و یا منفی‬ ‫در دینـداری دیگـران بگـذارد‪ ،‬با دقت و وسـواس‬ ‫بیشـتری رفتـار می کرد‪.‬ایـت اهلل محمدی الئینی‬ ‫بـر لـزوم ترویـج و نهادینـه سـازی فرهنـگ نماز‬ ‫در جامعـه تاکیـد کـرد و ان را بزرگتریـن هنـر‬ ‫دانسـت‪.‬علیرضا سـعدی پـور مدیـرکل امـوزش‬ ‫و پـرورش مازنـدران نیـز بـا اشـاره بـه گـزارش‬ ‫اهـم فعالیت هـا اجرایـی امـوزش و پـرورش در‬ ‫خصـوص اقامه نماز خاطرنشـان کـرد‪ :‬اغاز به کار‬ ‫جشـنواره تربیـت حکیمانـه ‪ ۳‬بـا محوریـت نماز‬ ‫و ایـه ‪ ۴۵‬سـوره عنکبـوت‪ ،‬تجلیـل از ‪ ۶۰‬نفـر از‬ ‫مجریـان طـرح امین و روشـنای اسـتان مازندران‬ ‫به عنـوان مبلغیـن نمـاز مـدارس‪ ،‬طراحـی و‬ ‫راه انـدازی سـامانه انالین ثبت اطالعـات مبلغین‬ ‫طـرح امیـن و روشـنا‪ ،‬سـاماندهی و امـوزش بدو‬ ‫خدمـت ‪ ۵۵‬نفـر از روحانیـون وظیفـه در مدارس‬ ‫اسـتان به عنـوان راهبـران فعالیت هـای نمـاز‬ ‫مـدارس‪ ،‬طراحـی و راه انـدازی سـامانه انالیـن‬ ‫ثبـت فعالیت هـای ائمـه جماعـات‪ ،‬هیئت هـای‬ ‫اندیشـه ورز نمـاز و نمازخانه هـای مـدارس و دیگر‬ ‫مـوارد از جملـه مهم تریـن اقدامـات اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش مازنـدران بـا بیـان‬ ‫اینکـه ‪ ۳۶‬دانش امـوز در مسـابقه انشـای نمـاز‪،‬‬ ‫‪ ۴۴‬نفـر در مسـابقه احـکام نمـاز و ‪ ۱۸‬نفـر در‬ ‫بخـش اذان بـه عنـوان نفـرات برگزیـده منتخـب‬ ‫شـدند‪ ،‬ابـراز کـرد‪ :‬پویـش تلاوت سـوره حمـد‬ ‫ویـژه دانش امـوزان دوره ابتدایـی بـا هدف تقویت‬ ‫و اصلاح قرائـت سـوره حمـد دانش امـوزان و‬ ‫همچنیـن بهره منـدی از برکات تالوت این سـوره‬ ‫در رفـع بالیـا و بیماری هـا در ایام مبـارزه با کرونا‬ ‫بـا مشـارکت ‪ ۴‬هـزار دانش امـوز برگـزار شـد‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫اسـتاندار گیالن بر لـزوم راه انـدازی صنایع خالق‬ ‫درجهت تبلـور اقدامات مبتکرانه بـرای تولیدات‬ ‫فرهنگـی تاکیـد کـرد و گفـت‪ :‬حـوزه هنـری از‬ ‫ظرفیـت صنـدوق پژوهـش و فنـاوری در مسـیر‬ ‫انجـام اقدامـات علمـی‪ ،‬فرهنگـی و اموزشـی‬ ‫بیشـتر بهـره بگیرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گیلان؛‬ ‫دکتـر ارسلان زارع در دیدار رئیس حوزه هنری کشـور‪،‬‬ ‫ایـن مجموعـه را برخاسـته از انقلاب اسلامی و بر پایه‬ ‫اندیشـه هـای انقالب اسـتوار دانسـت و اظهار کـرد‪ :‬این‬ ‫انتظـار وجـود دارد کـه بـا توجـه بـه گسـتره مخاطبان‬ ‫عـام تولیـدات ایـن مجموعه و نیـز تاکیدات منـدرج در‬ ‫بیانیـه گام دوم انقلاب‪ ،‬اولویـت هـای کشـور در برنامه‬ ‫هـای اصلـی تولید محتوا قـرار گیرند‪.‬وی ضـرورت توجه‬ ‫بـه فضاهای متنـوع فرهنگی و لزوم اشـنایی بـا فناوری‬ ‫هـای جدیـد و شـناخت و بهـره گیـری از ظرفیـت های‬ ‫انهـا را از مهمتریـن موضوعـات امـروز جامعـه عنـوان و‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬به سـبب ظرفیت ها و پتانسـیل های‬ ‫موجـود در کشـور و اسـتان هـا ایـن امـر مـورد تاکیـد‬ ‫رهبـر معظـم انقالب قـرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در گیلان بـه نـگاه و عالقمندی‬ ‫خـود بـه حوزه فرهنـگ و هنـر و رصد مسـتمر اقدامات‬ ‫صـورت گرفتـه اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬بـه واسـطه جنس‬ ‫کار حـوزه هنـری‪ ،‬ان را یـک دسـتگاه علمی‪ ،‬پژوهشـی‬ ‫و فرهنگـی می دانـم و بـه سـبب ارتبـاط موجـود میـان‬ ‫هنرمنـدان و پژوهشـگران بـا ایـن مجموعـه‪ ،‬اقدامـات‬ ‫اثرگـذاری را در بسـیاری از شـاخص هـا طی سـال های‬ ‫اخیـر شـاهد بـوده ایم‪.‬‬ ‫وی بـه قرارداشـتن در هفتـه کتـاب و کتابخوانـی نیـز‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬اعتمـاد محققـان‪ ،‬نویسـندگان و‬ ‫پژوهشـگران توسـط حـوزه هنـری گیالن جلب شـده و‬ ‫در ایـن میـان برجسـته سـازی و توجـه بـه نقـش قیام‬ ‫میرزاکوچـک جنگلی کـه به تعبیر رهبـر معظم انقالب‪،‬‬ ‫مینیاتـوری از جمهـوری اسلامی را تشـکیل داد بسـیار‬ ‫حائـز اهمیت اسـت‪.‬‬ ‫وی پرهیـز از اسـتفاده سیاسـی و ابـزاری از هنرمندان و‬ ‫پژوهشـگران و نیـز چابکـی و پویایـی بـا نیروی انسـانی‬ ‫محـدود را رمـز موفقیـت حـوزه هنری گیالن دانسـت و‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬توجه بـه موضوع ایثـار‪ ،‬شـهادت و فرهنگ‬ ‫انقلاب و تنظیـم سـند راهبـردی توسـعه فرهنگـی در‬ ‫گیلان بـرای اجـرای انتظـارات رهبـر معظم انقلاب از‬ ‫حـوزه هنری و تربیت نیروی انسـانی‪ ،‬مـی تواند الگویی‬ ‫بـرای سـایر اسـتان هـا باشد‪.‬اسـتاندار گیلان تکمیـل‬ ‫پـروژه هـای نیمـه تمـام عمرانـی با پیشـرفت بـاال و نیز‬ ‫توجـه بـه حوزه هـای فرهنگ‪ ،‬هنـر و اموزش اسـتان را‬ ‫از تاکیـدات خـود در جلسـات مختلـف به ویژه شـورای‬ ‫برنامـه ریـزی عنـوان کـرد و افزود‪ :‬بـا تخصیـص اعتبار‬ ‫الزم از اقدامـات در حـال انجـام به ویژه سـاخت پردیس‬ ‫سـینمایی در مرکـز اسـتان حمایت می شـود‪.‬‬ ‫وی بـر ضـرورت توجـه بـه راه انـدازی صنایـع خلاق‬ ‫در جهـت تبلـور اقدامـات مبتکرانـه در عرصـه هایـی‬ ‫همچـون بـازی های رایانـه ای‪ ،‬تبلیغات فضـای مجازی‪،‬‬ ‫پویانمایـی‪ ،‬معماری‪ ،‬طراحـی و گرافیک تاکید و تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬از ظرفیـت صنـدوق پژوهـش و فناوری در مسـیر‬ ‫انجـام اقدامـات خالقانـه علمـی‪ ،‬فرهنگـی و اموزشـی‬ ‫بـا محوریـت شـرکت هـای دانـش بنیـان‪ ،‬پـارک علم و‬ ‫فنـاوری و حـوزه هنـری بیـش از پیـش بهـره گیری شـود‪.‬‬ ‫حمایت هـای اسـتاندار گیالن از فرهنـگ و هنر‪،‬‬ ‫مشهود است‬ ‫در ایـن دیـدار رئیـس حـوزه هنری کشـور نیـز حمایت‬ ‫هـای اسـتاندار گیلان از موضـوع فرهنـگ و هنـر‬ ‫را مشـهود دانسـت و گفـت‪ :‬تربیـت نیـروی انسـانی‬ ‫متخصـص و متعهـد در حـوزه فرهنگ و هنـر و چندین‬ ‫برابـر شـدن تولیـدات هنـر و ادبیـات انقلاب و دفـاع‬ ‫مقـدس از تاکیـدات رهبـر معظـم انقلاب بـه حـوزه‬ ‫هنـری و تحقـق ایـن مطالبـات توسـط ظرفیـت هـای‬ ‫اسـتانی اسـت‪.‬‬ ‫محمدمهـدی دادمـان بـر ضـرورت تبدیـل سـوژه هـا و‬ ‫مضامیـن انقالبـی در اسـتان ها به تولیـدات فاخر هنری‬ ‫تاکیـد کـرد و افـزود‪ :‬در راسـتای اسـتعدادیابی‪ ،‬پرورش‬ ‫نیروهای عالقمند به اسلام‪ ،‬انقالب و کشـور باید برنامه‬ ‫ریـزی شـود و باتوجه به پیشـتازی گیلان در این حوزه‬ ‫مـی تـوان ایـن اسـتان را نمونـه ای بـرای ترغیـب دیگر‬ ‫اسـتان ها معرفـی کرد‪.‬‬ ‫وی به اسـتفاده از گروه های مردمـی در اجرای ماموریت‬ ‫هـا و نیـز توجه به شـکل گیـری مرکز نـواوری در حوزه‬ ‫صنایـع خالق با بهـره گیری از هنرهای دیجیتال اشـاره‬ ‫و خاطرنشـان کـرد‪ :‬بایـد بـا خلـق ظرفیت هـای جدید‪،‬‬ ‫فضـای کسـب و کار فعاالن غیردولتی گسـترش یابد‪.‬‬ ‫استاندار گلستان در جلسه مشترک شورای هماهنگی ترافیک و کمیسیون ایمنی حمل و نقل استان؛‬ ‫تا انتهای سال ‪ ۱۰‬دور برگردان ایمن در استان‬ ‫ساخته می شود‬ ‫اسـتاندار گلسـتان بـا اشـاره بـه اهمیـت ایمنـی راه‬ ‫هـای اسـتان اظهـار کـرد‪ :‬مقـرر شـده بـود ‪ ۲۰‬دور‬ ‫برگردان ایمن توسـط شـرکت زیرسـاخت و راهداری‬ ‫در اسـتان سـاخته شـود کـه عملیـات ایجـاد ‪۱۰‬‬ ‫دوربرگـردان ایمـن تـا انتهای سـال به پایـان خواهد‬ ‫ر سید ‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گلسـتان‬ ‫دکتر هادی حق شـناس در جلسـه مشـترک شورای‬ ‫هماهنگـی ترافیـک و کمیسـیون مدیریـت اجرایـی‬ ‫ایمنـی حمـل و نقـل اسـتان کـه فرمانداران سراسـر‬ ‫اسـتان نیـز بصـورت ویدیـو کنفرانـس با این جلسـه‬ ‫در ارتبـاط بودنـد‪ ,‬تصریـح کـرد‪ :‬راکبان موتور سـوار‬ ‫سـهم قابـل توجهـی در سـوانح و حـوادث درون‬ ‫شـهری و بـرون شـهری دارنـد و قریـب ‪ ۷۰‬درصـد‬ ‫موتورسـواران حادثـه دیـده از ناحیـه سـر ضربـه‬ ‫خوردنـد و ایـن نشـان از اهمیـت اسـتفاده از کاله‬ ‫ایمنـی دارد‬ ‫وی افزود‪ :‬نیاز اسـت جلسـه شـورای ترافیک به طور‬ ‫ماهیانـه در فرمانـداری هـا تشـکیل شـود تـا بتوانیم‬ ‫تعـداد صدمـه دیـدگان حادثـه هـا را حتی بـه اندازه‬ ‫یک نفـر کاهـش دهیم‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان یاداور شـد ‪:‬کمیته ارتقاء فرهنگ‬ ‫ترافیـک بسـیار پر اهمیت اسـت و باید تلاش کنیم‬ ‫فرهنگ درسـت رانندگـی خصوصـاً در زمینه راکبان‬ ‫موتورسـیکلت اموزش داده شود‪.‬‬ ‫دکتـر حـق شـناس خاطرنشـان کـرد ‪ ۴۸ :‬نقطـه‬ ‫پرحادثـه در محـدوده شـهر هـا شناسـایی شـده که‬ ‫تاکنـون ‪ ۲۰‬درصـد ان مرتفـع گردیـده و نیاز اسـت‬ ‫شـهرداران بهبـود نقـاط حادثـه خیـز را در اولویـت‬ ‫اقدامـات خـود قـرار دهند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد ‪:‬خوشـبختانه میـزان تلفـات جانـی‬ ‫اسـتان طـی ‪ ۷‬ماهه امسـال نسـبت به مشـابه سـال‬ ‫قبـل از ‪ ۱۸۵‬نفـر بـه ‪ ۱۵۵‬نفـر کاهـش یافتـه امـا‬ ‫حقیقتـاً نیـاز اسـت با فرهنگ سـازی و امـوزش این‬ ‫تعـداد تلفـات انسـانی را کاهـش دهیـم‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان گفـت‪ :‬اداره کل راه و شهرسـازی‬ ‫بایـد اهتمام ویـژه ای به بهبود روشـنایی مسـیرها و‬ ‫تامیـن شـانه هـای خاکـی داشـته باشـد تا جـاده ها‬ ‫عاملـی بـرای حوادث نباشـند‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن جلسـه مهنـدس همدم‬ ‫مدیـر کل دفتـر فنـی اسـتانداری مهنـدس میقانـی‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان‬ ‫گزارشـی از اخریـن وضعیـت ترافیکـی و جـاده های‬ ‫اسـتان ارائـه کردنـد و اعضـا پیرامـون مباحث مطرح‬ ‫شـده بحـث و تبـادل نظـر پرداختند‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت در پایـان ایـن جلسـه از تعـدادی از‬ ‫مدیـران فعـال در ارصه ترافیکی اسـتان تقدیر شـد و‬ ‫اسـتاندار گلسـتان و دیگـر مدیـران حاضـر عهد نامه‬ ‫متولیـان حـوزه ترافیـک مبنـی بـر بکار گیـری تمام‬ ‫تـوان در راسـتای کاهـش تلفـات جانـی و مالـی را‬ ‫امضـا کردند‪.‬‬ ‫تحقق جهش تولید با حضور دولت در کنار‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫ارائه طرح های موفق تولیدی‪ ،‬حمایت از صنایعی‬ ‫که در کشور تولید دارند‪ ،‬استفاده از نخبگان‪،‬‬ ‫کاهش صادرات و رفع موانع تولید و حمایت مالی‬ ‫می تواند در ایجاد جهش تولید‪ ،‬مورد نظر باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫امام جماعت شرکت گاز مازندران‪،‬‬ ‫رابط فرهنگی و مسئول امور‬ ‫روحانیون منطقه ‪ 9‬کشوری صنعت‬ ‫نفت شد‬ ‫حجـت االسلام و المسـلمین متولـی طاهـر بـه عنـوان رابـط فرهنگی و‬ ‫مسـئول امـور روحانیـون منطقـه ‪ 9‬کشـوری صنعـت نفـت معرفی شـد‪.‬‬ ‫بـه گزارش روابط عمومی شـرکت گاز اسـتان مازندران‪ ،‬حجت االسلام و‬ ‫المسـلمین رضا متولی طاهـر امام جماعت اداره گاز شهرسـتان بابل‪ ،‬طی‬ ‫حکمـی از سـوی رئیـس دفتـر ارتباطـات حـوزوی وزارت نفت بـه عنوان‬ ‫رابـط فرهنگی و مسـئول امـور روحانیون منطقه ‪ 9‬کشـوری صنعت نفت‬ ‫معرفه شـد‪.‬‬ ‫در بخشـی از حکـم حجت االسلام و المسـلمین رضا متولـی طاهر امده‬ ‫است‪:‬‬ ‫بـه مصوبـه شـورای دبیـران سـتاد اقامـه نمـاز و موافقـت دبیـر شـورای‬ ‫فرهنگـی و اقامـه نمـاز وزارت نفـت و با توجه بـه سـوابق و توانایی علمی‬ ‫و اجرایـی بـه موجـب این ابالغ رابط و مسـئول هماهنگی امـور روحانیون‬ ‫صنعت نفت در منطقه ‪ ۹‬کشـوری شـامل اسـتانهای مازندران و گلسـتان‬ ‫بـا شـرح وظایـف ذیـل الذکر بـه مدت یـک سـال از تاریخ ابلاغ منصوب‬ ‫می شـوید‪.‬‬ ‫پیگیـری امـور اجرایـی روحانیون صنعت نفـت در منطقه تحت پوشـش‪،‬‬ ‫مشـاوره بـا مدیـران شـرکت هـای مسـتقر در منطقـه در امـور دینـی و‬ ‫روحانیـون تحـت پوشـش‪ ،‬توجـه جـدی بـه سلامت خانـواده و اجـرای‬ ‫برنامه هـای ابالغـی جهـت نهادینه کـردن معنویت در خانـواده های نفتی‬ ‫منطقـه تحت پوشـش‪ ،‬بـه کارگیـری توانایی علمـی و تبلیغـی روحانیون‬ ‫صنعـت نفـت در منطقـه تحـت پوشـش بـا هماهنگی امـور اسـتان های‬ ‫سـتاد اقامـه نماز‬ ‫شنبه ‪ 1 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪753‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫اعالم جزئیات محدودیت های تردد کرونایی در‬ ‫مازندران توسط فرمانده انتظامی‬ ‫سـردار مرتضی میرزایـی فرمانـده انتظامـی مازندران‪:‬با‬ ‫توجـه به کارشناسـی های انجام شـده توسـط مسـئوالن‬ ‫بهداشـت و درمـان کشـور مبنی بـر ترددهـا و تجمعات‬ ‫غیـر ضـروری بـه عنـوان یکـی از دالیـل اصلی شـیوع‬ ‫بیمـاری کرونـا‪ ،‬محدودیت های تردد در سـطح اسـتان به‬ ‫اجـرا در امد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس دسـتورالعمل های بهداشـتی و پلیـس راهـور ناجا این‬ ‫محدودیت هـا در شهرسـتان های دارای وضعیـت قرمـز و نارنجـی‬ ‫بـه اجرا گذاشـته خواهد شـد‪.‬‬ ‫در مازندران شهرسـتان های امل‪ ،‬بهشـهر و سـاری دارای وضعیت‬ ‫قرمز و سـایر شهرسـتان ها دارای وضعیت نارنجی هسـتند‪.‬‬ ‫ایـن محدودیت هـا از روز شـنبه بـه اجـرا در خواهـد امـد‪ ،‬در‬ ‫صـورت ورود خودروهای شـخصی با پالک غیربومی به شـهرهای‬ ‫دارای وضعیـت نارنجـی ایـن خودروهـا در هـر ‪ ۲۴‬سـاعت مبلـغ‬ ‫‪ ۵۰۰‬هـزار تومـان و در صـورت ورود بـه شـهرهای دارای وضعیت‬ ‫قرمـز در هـر ‪ ۲۴‬سـاعت مبلغ یـک میلیـون تومان اعمـال قانون‬ ‫خواهند شـد‪.‬‬ ‫ورود و خـروج وسـایل نقلیـه غیربومـی به شـهرهایی بـا وضعیت‬ ‫زرد عـادی بـوده و در صـورت ورود وسـایل نقلیه بومی شـهرهای‬ ‫خبر‬ ‫بـا وضعیـت زرد بـه شـهرهای بـا وضعیـت نارنجـی و قرمـز ایـن‬ ‫خودروهـا نیـز اعمـال قانون می شـوند‪.‬‬ ‫ایـن محدودیـت شـامل خودروهای امـدادی و درمانـی‪ ،‬انتظامی‪،‬‬ ‫حمـل بـار و مسـافر نمی شـود‪.‬ممنوعیت های تعییـن شـده برای‬ ‫کارکنـان دسـتگاه های دولتـی کـه محـل سـکونت انهـا بـا محل‬ ‫کار ان هـا در یـک نقطـه قـرار نـدارد‪ ،‬هم وطنانـی کـه نوبـت‬ ‫عمـل جراحـی دارنـد و افـرادی کـه دارای احضاریه زمـان حضور‬ ‫در موعـد مقـرر تعییـن شـده می باشـند بـا ارائـه مـدارک مثبته‬ ‫شـامل نخواهد شد‪.‬سـایر خودروهایـی کـه دارای ممنوعیت تردد‬ ‫نمی باشـند‪ ،‬برای تردد در شـهرهای فاقد کنارگـذر و یا کمربندی‬ ‫از معابـر شـهری ویـژه کـه بـرای این منظـور در نظر گرفته شـده‬ ‫بـدون هرگونـه توقـف در طول مسـیر اقـدام کنند‪.‬‬ ‫برابـر ابالغیـه صادره از سـوی قـرارگاه عملیاتی مقابله بـا بیماری‬ ‫کرونـا‪ ،‬اعمـال ایـن قوانیـن فقط ویـژه مبـادی ورودی شـهر های‬ ‫قرمـز و نارنجـی بوده و هیچگونـه اعمال قانونی در خروجی شـهر‬ ‫هـا صـورت نمی پذیرد‪.‬‬ ‫افـرادی کـه بـه دالیـل مختلف نیـاز مبرم و ضـروری به تـردد در‬ ‫ایـن شهرسـتان ها دارند می تواننـد با مراجعه به پلیـس راهنمایی‬ ‫و رانندگـی نسـبت بـه دریافت مجـوز تردد اقـدام کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری سومین کار گروه امور مددکاری و امور رفاهی مددجویان در گیالن‬ ‫ظهـر روز بیسـت و هشـتم ابانماه نشسـت کارگـروه امور‬ ‫مـددکاری و امور رفاهی مددجویـان با موضوع مددکاری‬ ‫در زمـان بحـران بـا حضـور دکتـر حسـین نحـوی نـژاد‬ ‫مدیـر کل بهزیسـتی گیلان‪ ،‬دکتر امیر رحیمیان مشـاور‬ ‫اجرایـی و بـه دبیـری محمد برهـود رئیـس اداره پذیرش‬ ‫و هماهنگـی و همچنیـن اعضـای کارگـروه در محل دفتر‬ ‫مدیرکل بهزیسـتی اسـتان برگـزار گردید‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت ابتدا محمـد برهود‪ ،‬دبیـر کارگروه ضمن‬ ‫اشـاره بـه مصوبـات جلسـات قبـل بـه تبییـن فعالیتهای‬ ‫انجـام شـده از ابتـدای تشـکیل کار گـروه تـا کنـون‬ ‫پرداختنـد‪ .‬سـپس اعضـای کارگـروه نظـرات تخصصـی‪،‬‬ ‫پیشـنهادات و راهکارههـای مربـوط بـه حوزه مـددکاری‬ ‫و امـور رفاهـی مددجویـان را بیـان نمودند‪.‬دکترحسـین‬ ‫نحـوی نـژاد مدیـر کل بهزیسـتی گیالن ضمن تشـکر از‬ ‫دبیـر و اعضـای کار گـروه مـددکاری بـه دلیـل پویایـی و‬ ‫فعـال بـودن اعضـای ان‪ ،‬بـا عنـوان اینکـه مـددکاری‬ ‫اجتماعـی یـک هنـر اسـت‪ ،‬امـوزش را بسـیار مهـم و‬ ‫اساسـی عنـوان نمودنـد و گفتنـد کـه در شـرایط بحران‬ ‫هـم میتوان بـه صورت غیر حضـوری اموزشـهای مرتبط‬ ‫را برگـزار کـرد‪.‬‬ ‫در ادامه مدیریت صحیح مدیران را یکی از اصول اساسـی‬ ‫مـددکاری اجتماعـی عنـوان نمودند و جهـت موفقیت در‬ ‫اصـول مـددکاری ابتدا بایسـتی تمامی مدیران و روسـای‬ ‫ادارات خـود دوره امـوزش مددکاری را طی کرده باشـند‪.‬‬ ‫دکتـر نحوی نژاد حفظ حقوق و کرامت انسـانی مراجعین‬ ‫را از اولویـت های اساسـی بهزیسـتی عنـوان نمودند و در‬ ‫پایـان بـر احیای طرح محـب بعنوان مـددکاری اجتماعی‬ ‫در زمـان بحران تاکیـد نمودند‪.‬‬ ‫همکاری بسیج و بهداشت برای قطع زنجیره ویروس کرونا‬ ‫طرح ملی شهید سلیمانی در گیالن اغاز شد‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان (وبـدا)‪ ،‬طرح‬ ‫ملـی «شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی» به منظـور مدیریـت و کنتـرل اپیدمـی‬ ‫کوویـد ‪ ۱۹‬بـه شـیوه محلـه و خانـواده محور مبتنی بـر برنامه «هـر خانه؛ یک‬ ‫پایـگاه سلامت» در گیلان اغاز شـد‪.‬‬ ‫اهـداف کلـی اجـرای این طرح بـزرگ و ملی‪ ،‬مدیریت و کنتـرل اپیدمی کووید‬ ‫‪ ۱۹‬از طریـق مشـارکت مردمـی و هماهنگـی بیـن بخشـی اسـت و اهدافـی‬ ‫ازجملـه قطع زنجیـره انتقال ویـروس و افزایش رعایت پروتکل های بهداشـتی‪،‬‬ ‫کاهـش میـزان بسـتری و مرگ ومیر و همچنین پوشـش حمایتـی از گروه های‬ ‫در معـرض خطـر را دنبـال می کند‪.‬‬ ‫دکتـر ارسلان سـاالری‪ ،‬رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان در نشسـت‬ ‫اجرایـی طـرح ملـی مقابلـه بـا بیمـاری کوویـد ‪ 19‬کـه صبـح امروز در سـالن‬ ‫اجلاس حـوزه ریاسـت دانشـگاه برگـزار شـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬ارائـه مراقبت هـا و‬ ‫خدمـات ضـروری بهداشـتی به صـورت حضـوری و غیرحضـوری‪ ،‬شناسـایی‬ ‫زودهنـگام بیمـاران‪ ،‬افـراد در معـرض تماس نزدیک و پاسـخ سـریع‪ ،‬قرنطینه‬ ‫خانگـی و غیـر خانگی و مراقبت از گروه های در معرض اسـیب‪ ،‬توسـعه درمان‬ ‫سـرپایی و همچنیـن ارتقـای کیفیـت مراقبت هـای بسـتری از سیاسـت های‬ ‫تعریف شـده در طـرح ملـی سـردار شـهید حاج قاسـم سـلیمانی اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬همچنیـن تشـدید نظـارت بـر پروتکل هـای بهداشـتی و اعمـال‬ ‫قانـون‪ ،‬تسـت گسـترده و هدفمنـد و هوشـمند‪ ،‬قرنطینـه خانگـی و ره گیـری‬ ‫هوشـمند‪ ،‬امـوزش‪ ،‬اطالع رسـانی و فرهنگ سـازی‪ ،‬حفاظـت از گروه هـای‬ ‫اسـیب پذیر‪ ،‬ایجـاد محدودیـت هوشـمند و هدفمنـد و تقویـت فراینـد درمان‬ ‫سـرپایی و کاهـش مـوارد بسـتری ازجملـه راهبردهایی تعریف شـده بـرای این‬ ‫طـرح ملی اسـت‪.‬رییس دانشـگاه علوم پزشـکی گیالن بـا بیان اینکـه در طرح‬ ‫شـهید سـلیمانی وظایـف متعـددی تبیین و تقسیم شـده اسـت گفـت‪ :‬در این‬ ‫طـرح هرکـدام از متولیـان حـوزه سلامت ازجمله بهداشـت و بسـیج وظایفی‬ ‫را بـر دوش گرفتـه و در تلاش هسـتند تـا بـا اجرایـی کـردن ان هـا علاوه بر‬ ‫کنتـرل بیمـاری‪ ،‬قطـع زنجیـره شـیوع ویـروس و رفـاه نسـبی خانوارهـا را به‬ ‫دنبـال داشـته باشـد‪.‬دکتر سـاالری تصریـح کـرد‪ :‬جلـب کمک هـای مردمی‪،‬‬ ‫سـازمان ها و نهادهـا بـا مشـارکت بسـیج و توزیـع در جمعیـت اسـیب پذیر و‬ ‫در معـرض خطـر بـاال اعـم از معیشـتی و سلامتی از راهبردهای تعریف شـده‬ ‫بـرای «تیم هـای حمایتـی» در طـرح ملـی و بزرگ شـهید سـلیمانی بـوده که‬ ‫مسـوولیت اصلـی ان بـا بسـیج مسـتضعفین اسـت‪.‬وی با بیـان اینکه بسـیج‪،‬‬ ‫مردم‪ NGO ،‬ها و دانشـجویان جهت شناسـایی و مراقبت افراد در مرکز تماس‬ ‫‪3‬‬ ‫نزدیـک و مراقبـت در منـزل «تیم هـای مراقبتـی» این طرح بزرگ را تشـکیل‬ ‫می دهنـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬مراکـز ارائـه خدمات تهیـه و توزیع مـواد غذایی‬ ‫واحدهـای صنفی با مشـارکت بسـیج‪ ،‬هالل احمـر‪ ،‬اصناف تعزیـرات داوطلبین‬ ‫مردمـی تیم هـای نظارتـی ایـن طرح بـزرگ را تشـکیل می دهند و مسـئولیت‬ ‫«تیم هـای نظارتـی» بـا بهداشـت محیـط و حرفه ای اسـت که این مهـم نیز با‬ ‫همـکاری و مشـارکت بسـیج‪ ،‬هالل احمـر و سـایر دسـتگاه های مسـئول دنبال‬ ‫خواهـد شـد‪.‬وی افـزود‪ :‬پیـش از اجـرای طرح ملی شـهید قاسـم سـلیمانی‪ ،‬با‬ ‫همـکاری نهـاد هـا و سـازمان ها ازجملـه سـپاه و بسـیج بـا دانشـگاه های علوم‬ ‫پزشـکی سراسـر کشـور در ماه های نخسـت شـیوع بیماری کرونا‪ ،‬میزان ابتال‪،‬‬ ‫بسـتری و جان باختـگان ناشـی از ویـروس کرونـا کاهـش چشـمگیری داشـت‬ ‫و ایـن تجربـه نشـان می دهـد کـه در طـرح جدیـد نیـز توفیقـات مطلوب تری‬ ‫حاصل خواهد شـد‪.‬دکتر سـاالری همچنین در ادامه به برگزاری نشسـت های‬ ‫مسـتمر در کنتـرل ویـروس کرونـا تاکید کرد و گفـت‪ :‬دبیرخانه سـتاد اجرایی‬ ‫طرح شـهید سـلیمانی در دانشـگاه علوم پزشـکی اماده برگزاری نشسـت های‬ ‫کاربـردی د ر ایـن رابطـه اسـت و پیشـنهاد می شـود نشسـتی متناظـر بـا ان‬ ‫مسـتمرا ً در شهرسـتان ها نیـز تشـکیل شـود‪.‬وی بـا تاکید بـر اینکه هـر هفته‬ ‫بایـد اقدامـات انجام شـده قابل سـنجش و گزارش گیـری باشـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫همان گونـه کـه در اجـرای طـرح بسـیج ملـی مقابله بـا کرونا‪ ،‬گیالن پیشـرو ‪،‬‬ ‫بایـد در طـرح شـهید سـلیمانی نیـز گیالن پیشـگام باشـد و این مهـم یقیناً با‬ ‫مشـارکت فعاالنـه و همه جانبـه مردم و مسـئوالن دسـت یافتنی اسـت‪.‬‬ ‫سـردار محمـد عبـداهلل پـور‪ ،‬فرمانـده سـپاه قـدس گیلان نیـز کـه در اجرای‬ ‫طـرح ملـی و بـزرگ شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی به عنـوان یکـی از بـازوان‬ ‫اجرایـی این طرح مشـارکت فعاالنـه دارد‪ ،‬می گوید‪ :‬مقام معظـم رهبری تاکید‬ ‫ویـژه ای بـر روی اقنـاع مـردم در مواجهه با ویـروس منحوس کرونـا دارد و باید‬ ‫تلاش شـود در تحقـق ایـن مهـم با بیـان واقعیت هـا اثرگذار باشـیم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه بایـد عاشـقانه‪ ،‬جهـادی‪ ،‬بـا همدلـی و تدبیـر بـه موضـوع‬ ‫مقابلـه با ویروس کرونا نگریسـته شـود‪ ،‬افزود‪ :‬سـپاه تمام امکانـات و توان خود‬ ‫را در خدمـت بـه مـردم گرفتـه و تلاش اسـت تا با کمـک کردن بـه کادر‬ ‫سلامت در پیشـگیری از ویـروس منحـوس کرونـا نقش افریـن با شد ‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه قـدس گیالن بـا تاکید بر اینکه بایـد به کرونـا در گیالن خاتمه‬ ‫داد‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا گذشـت حـدود یـک سـال از شـیوع ویـروس کرونـا در اسـتان‬ ‫بـه نظـر می رسـد کرونـا در گیلان عادی شـده و بایـد به گونـه ای دیگـر با ان‬ ‫برخـورد شود‪.‬سـردار عبـداهلل پـور بـا بیـان اینکه باید تمـام جمیعـت گیالن از‬ ‫نزدیـک ویزیـت شـوند و نباید صرفاً به سـامانه ‪ 4030‬راضی بـود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫طـرح شـهید سـلیمانی یـک طرح پیشـگیری اسـت و سـپاه در این طـرح اگر‬ ‫نیـاز بـه تامیـن مایحتـاج و حتی غـذای گرم مـردم کم بضاعت نیز باشـد اماده‬ ‫اسـت تـا غـذای گرم طبـخ و بیـن نیازمندان توزیـع کند‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه قدس گیلان با بیان اینکـه ‪ 81‬درصد هزینه هـای دوران جنگ‬ ‫تحمیلـی به صـورت مردمـی اداره می شـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬بایـد مقابلـه بـا‬ ‫بیمـاری منحـوس کرونـا نیـز مردمی شـود و اینکه صرفـاً سیسـتم دولتی برای‬ ‫مقابلـه بـا ویروس کرونا بسـیج شـوند‪ ،‬مهـار این ویـروس منحـوس غیرممکن‬ ‫است‪.‬حجت االسالم والمسـلمین علی اسـماعیلی‪ ،‬مسـئول نهـاد نمایندگی مقام‬ ‫معظـم رهبـری در دانشـگاه علوم پزشـکی گیالن نیز در این نشسـت با اشـاره‬ ‫به اقدامات سـپاه و بسـیج در کنترل نسـبی ویروس کرونا در طرح بسـیج ملی‬ ‫مقابلـه بـا کرونا‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬در موج های قبلی شـیوع ویروس کرونا سـپاه وارد‬ ‫کار شـد و تالش هـای سـپاه به گونـه ای بـود که همه تصـور می کردنـد اقدامات‬ ‫انجام شـده از روی وظیفه اسـت درحالی که تماماً اقدامات سـپاه و بسـیج لطف‬ ‫بـه مجموعه کادر سلامت بوده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه سـپاه امـورات گسـترده ای دارد اما اکنون تمـام فعالیت های‬ ‫خـود را معلـق کـرده تـا بتوانـد پایـداری سلامت را بـرای مـردم بـه ارمغـان‬ ‫بیـاورد‪ ،‬افـزود‪ :‬وارد شـدن سـپاه و کمـک کـردن بـه کادر سلامت یـک اقدام‬ ‫حکومتـی نبـوده بلکـه مجاهـدات گروه هـای فعـال و جان برکف اسـت که تنها‬ ‫هدفشـان خدمـت بـه مـردم و کنترل بیمـاری کووید‪ 19‬اسـت‪.‬‬ ‫مسـئول نهـاد نمایندگی مقام معطم رهبری در دانشـگاه علوم پزشـکی گیالن‬ ‫همچنیـن خواسـتار فراهـم کـردن شـرایطی برای کنتـرل اسـترس و اضطراب‬ ‫کاذب در بیـن مردم شـد‪.‬‬ ‫کشف ‪ 31‬فقره سرقت منزل در‬ ‫رامسر‬ ‫سـردار مرتضـی میرزایـی در گفت و گـوی اختصاصی‬ ‫بـا خبرنـگار پایگاه خبـری پلیس‪ ،‬گفـت‪ :‬در پی وقوع‬ ‫سـرقت هـای متعدد از منـازل در بخش جنـت رودبار‬ ‫شهرسـتان رامسـر‪ ،‬موضـوع در دسـتور کار پلیـس‬ ‫اگاهـی قـرار گرفت‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان مازنـدران‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫کاراگاهـان اداره مبـارزه بـا سـرقت پلیـس اگاهـی با‬ ‫بررسـی هـای همه جانبـه و اقدامـات اطالعاتی موفق‬ ‫بـه شناسـایی ‪ 2‬سـارق حرفـه ای در ان شهرسـتان‬ ‫شد ند ‪.‬‬ ‫سـردارمیرزایی‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬بـا هماهنگی های‬ ‫قضائی متهمان در عملیاتی ضربتی دسـتگیر شـدند و‬ ‫در بازجویـی هـای به عمـل امده تاکنون بـه ‪ 31‬فقره‬ ‫سـرقت از منازل در این شهرسـتان اعتـراف کردند ‪.‬‬ ‫ایـن مقـام انتظامـی از دسـتگیری ‪ 3‬مالخـر امـوال‬ ‫سـرقتی در جریـان رسـیدگی بـه ایـن پرونـده خبـر‬ ‫داد و اظهـار داشـت‪ :‬در بازرسـی از مخفیـگاه متهمان‬ ‫مقادیـر قابـل توجهـی امـوال سـرقتی به ارزشـی بالغ‬ ‫بـر ‪ 10‬میلیـارد ریال کشـف شـد‪.‬‬ ‫سـردار میرزایـی در خاتمـه‪ ،‬گفـت‪ :‬متهمـان پـس از‬ ‫تشـکیل پرونـده بـا قـرار قانونی مناسـب روانـه زندان‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫انهدام باند سرقت احشام در‬ ‫مازندران‬ ‫بـه گزارش خبرنـگار پایگاه خبری پلیس‪ ،‬سـرهنگ‬ ‫مسـعود تقدیسـی در تشـریح جزئیـات ایـن خبـر‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬در پـی وقـوع چندیـن فقـره سـرقت از‬ ‫دامـداری هـا در شهرسـتان هـای امـل‪ ،‬بابـل و‬ ‫محمودابـاد توسـط افـرادی ناشـناس‪ ،‬موضـوع بـه‬ ‫صـورت ویـژه در دسـتور کار تیم عملیـات ویژه این‬ ‫پلیـس قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫رئیـس پلیـس اگاهـی اسـتان مازنـدران‪ ،‬تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬پـس از بررسـی هـای همـه جانبـه‪ ،‬اقدامـات‬ ‫اطالعاتـی بـرای شناسـایی سـارقان کـه بـا تهدیـد‬ ‫مالباختـگان اقـدام بـه سـرقت احشـام از دامـداری‬ ‫هـای انـان کـرده بودنـد‪ ،‬اغـاز شـد ‪.‬‬ ‫سـرهنگ تقدیسـی در ادامـه‪ ،‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫کاراگاهـان بـا بررسـی هـای اطالعاتـی و سـرنخ‬ ‫هـای به دسـت امـده موفق به شناسـایی یـک باند‬ ‫سـرقت ‪ 3‬نفـره احشـام در جریان رسـیدگی به این‬ ‫پرونـده شـدند ‪.‬‬ ‫تقدیسـی از دسـتگیری متهمـان در عملیاتـی‬ ‫غافلگیرانـه خبـر داد و اظهـار داشـت‪ :‬ایـن سـارقان‬ ‫حرفـه ای کـه بـا تهدیـد مالباختـگان اقـدام بـه‬ ‫سـرقت احشـام از دامـداری هـای انان مـی کردند‪،‬‬ ‫در بازجویـی هـای بـه عمل امده تاکنون به سـرقت‬ ‫‪150‬راس احشـام از ‪ 10‬دامـداری در شهرسـتان‬ ‫هـای امـل‪ ،‬بابـل و محمودابـاد اعتـراف کردنـد‪.‬‬ ‫رئیـس پلیـس اگاهـی اسـتان مازنـدران‪ ،‬در خاتمه‬ ‫گفـت‪ :‬متهمـان پـس از تشـکیل پرونـده بـا قـرار‬ ‫قانونـی مناسـب روانـه زنـدان شـدند‪.‬‬ ‫کشف ‪ 10‬هزار لیتر سوخت‬ ‫قاچاق در ساری‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری‬ ‫پلیـس‪ ،‬سـرهنگ محمـد محمـد پـور با‬ ‫اعلام ایـن خبر‪ ،‬افـزود‪ :‬در اجـرای طرح‬ ‫تشـدید مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز بـه‬ ‫خصـوص قاچـاق منابـع ملی‪،‬ماموریـن‬ ‫اداره مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز پلیـس‬ ‫امنبـت اقتصادی و در پی کسـب خبری‬ ‫مبنـی بـر اینکـه افـرادی در یکـی از‬ ‫روسـتاهای حومـه شهرسـتان سـاری‬ ‫در امـر خریـد و فـر وش سـوخت هـای‬ ‫قاچـاق فعالیـت مـی کندف موضـوع در‬ ‫دسـتور کار پلیس امنیـت اقتصادی قرار‬ ‫گرفـت ‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬بـا انجـام اقدامـات‬ ‫اطالعاتـی و تحقیقات پلیسـیف ماموران‬ ‫دریافتنـد‪ ،‬متهمـان بـه سـرقت در یکی‬ ‫از روسـتاهای حومه شهرسـتان ساری با‬ ‫یک خودرو وانت نیسـان شـبانه سوخت‬ ‫هـا را بـا همکاری یکـی از جایـگاه داران‬ ‫سـوخت به صـورت غیر مجـار از جایگاه‬ ‫تحویـل و در داخـل مخـزن ‪ 20‬هـزار‬ ‫لیتـری واقـع در منزلـش دپـو مـی کنند ‪.‬‬ ‫رئیـس پلیـس امنیـت اقتصادی اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬ایـن افـراد پـس‬ ‫از دپـو‪ ،‬سـوخت هـا را در فرصـت هـای‬ ‫مختلـف قاچـاق و بـه افـراد غیربومـی‬ ‫در اسـتان هـای دیگـر بـه فـروش مـی‬ ‫رسـاندند‪.‬‬ ‫سـرهنگ محمدپـور‪ ،‬افـزود‪ :‬بـا دریافت‬ ‫ایـن اطالعـات و بـا هماهنگـی قضائـی‬ ‫بـا همـکاری نماینـدگان شـرکت پخش‬ ‫فـراورده هـای نفتی در بازرسـی از محل‬ ‫دپـوی سـوخت قاچـاق ‪ 10‬هـزار لیتـر‬ ‫گازوییـل قاچـاق کشـف شـد ‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪6‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫شنبه ‪ 1 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪753‬‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر گزارش‬ ‫درنشست تشکل های زیست محیطی مازندران با موضوع پسماند مطرح شد‪:‬‬ ‫شکل گیری سازمان مدیریت پسماند مازندران‪ ،‬نقطه عطف مدیریت شهری‬ ‫ابراهیمـی کارنامـی مدیـرکل حفاظـت محیـط‬ ‫زیسـت مازنـدران ‪ ،‬محمـدی تاکامـی مدیـرکل‬ ‫دفتر امورشـهری و شوراهای اسـتانداری و زرودی‬ ‫مدیرعامـل سـازمان پسـماند اسـتان‪ ،‬با تشـکل‬ ‫هـای محیط زیسـت اسـتان مازنـدران درسـالن‬ ‫جلسـات اداره کل حفاظـت محیط زیسـت دیدار‬ ‫و گفتگـو کردند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل حفاظـت محیـط‬ ‫زیسـت مازنـدران‪ ،‬در ابتـدای ایـن نشسـت ابراهیمـی‬ ‫کارنامـی مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت مازنـدران در‬ ‫سـخنانی بـا با بیـان اینکه تشـکل های زیسـت محیطی‬ ‫بـا جدیـت و مطالبـه گـری در جهـت فرهنـگ سـازی و‬ ‫صیانـت از محیط زیسـت تلاش می کننـد و حفاظت از‬ ‫ان را بـه عنـوان دغدغـه و هـدف اصلـی خود مـی دانند‪،‬‬ ‫افزود‪:‬جلـب مشـارکت مردمـی اثر گـذار تریـن راهکار در‬ ‫حـوزه مدیریـت صحیح پسـماند اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به شـکل گیری سـازمان مدیریت پسـماند‬ ‫دراسـتان مازنـدران‪ ،‬انـرا دسـتاوردی بـا ارزش و نقطـه‬ ‫عطفـی در مدیریت شـهری اسـتان توصیف کـرد و گفت‪:‬‬ ‫حـل معضـل پسـماند اولویـت اول مازندران اسـت و این‬ ‫مقولـه همـواره از نخسـتین پیگیری هـای ایـن اداره کل‬ ‫یادداشت‬ ‫معاون حمل ونقل و امور زیربنایی شهرداری‬ ‫ساری‪:‬‬ ‫روند ساخت پروژه نیروگاه‬ ‫زباله سوز بی وقفه ادامه دارد‬ ‫لطـف اهلل کریمـی معـاون حمل ونقـل و امور‬ ‫زیربنایی شـهرداری سـاری گفت‪ :‬شـهرداری‬ ‫سـاری با جدیـت برای سـاخت این نیـروگاه‬ ‫پـای کار اسـت و عملیات اجرایـی ان در حال‬ ‫انجام اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل‬ ‫شـهرداری سـاری‪ ،‬لطـف اهلل کریمـی معـاون‬ ‫حمل ونقـل و امـور زیربنایـی شـهرداری بـه پـروژه‬ ‫نیـروگاه زباله سـوز سـاری اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫شـهرداری سـاری بـا جدیـت بـرای سـاخت ایـن‬ ‫نیـروگاه پـای کار اسـت و عملیـات اجرایـی ان در‬ ‫حـال انجـام اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اعلام اینکـه احـداث اسـتخر تامیـن اب‬ ‫نیـروگاه زباله سـوز سـاری بـا گنجایـش ‪ 80‬هـزار‬ ‫مترمکعـب از ‪ 40‬درصد پیشـرفت فیزیکی برخوردار‬ ‫اسـت افـزود‪ :‬تجهیـزات زباله سـوز در حـال نصب و‬ ‫منابـع ذخیـره اب نیـز در حـال اجـرا اسـت‪.‬‬ ‫کریمـی ادامه داد‪ :‬نصب اسـکرابر سـوم ایـن نیروگاه‬ ‫جهـت خنثـی سـازی االینـده هـای اسـیدی انجام‬ ‫شـد‪.‬معاون حمل ونقـل و امـور زیربنایـی شـهرداری‬ ‫سـاری بـه پـروژه پـل تـا پـل اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫عملیـات اجرایـی و بسترسـازی در مسـیر تملـک‬ ‫شـده در حـال انجام اسـت و بـزودی جـدول بندی‬ ‫ایـن پـروژه اجـرا می شـود‪.‬‬ ‫کریمـی افـزود‪ :‬پـروژه «پل تا پـل» در انتهـای بلوار‬ ‫داراب و حلقـه وصـل شـرق به غرب مرکـز مازندران‬ ‫از پروژه هـای مهم عمرانی با چشـم انداز گردشـگری‬ ‫اسـت کـه ایـن روزهـا سـازمان عمـران شـهرداری‬ ‫سـاری با اسـتفاده از امکانـات و ظرفیت های موجود‬ ‫در دسـت اجـرا دارد پـروژه مهمـی کـه علاوه بـر‬ ‫ایجـاد کمربند گردشـگری و رفع گره هـای ترافیکی‬ ‫در سـهولت دسترسـی بـه نقـاط ورودی و خروجـی‬ ‫شـهر تاثیر مسـتقیم دارد‪.‬‬ ‫وی بـه اجـرای عملیـات عمرانی در مناطق سـه گانه‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬اسـفالت مناطـق سـه گانه‬ ‫شـهرداری باهـدف تسـهیل در عبور و مـرور عابران‬ ‫پیـاده و خودروها و رضایتمندی شـهروندان در حال‬ ‫اجـرا اسـت‪.‬کریمی از اجـرای نـوه بتنـی در کوچـه‬ ‫جهان پیمـا بـرای هدایـت اب هـای سـطحی خبـر‬ ‫داد و افـزود‪ :‬اصلاح هندسـی معابـر ایـن کوچه در‬ ‫حـال تهیـه طـرح اسـت‪.‬معاون حمل ونقـل و امـور‬ ‫زیربنایـی شـهرداری سـاری گفـت‪ :‬پروژه فاز سـوم‬ ‫ابـن شهراشـوب نیز بـا همکاری سـازمان عمـران و‬ ‫بازافرینـی شـهری در حـال تکمیل اسـت‪.‬‬ ‫بوده اسـت و امیدواریم با تاسـیس این سـازمان مشکالت‬ ‫پسـماند اسـتان در بـازه زمانی مناسـب برطرف شـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت مازنـدران با اشـاره به‬ ‫تصویـب طرح یـک فوریتی نماینـدگان مجلس به منظور‬ ‫حذف سـهم صنـدوق محیط زیسـت از درامـد حاصل از‬ ‫عـوارض االیندگـی صنایع افزود‪ :‬در تبصـره یک ماده ‪۳۸‬‬ ‫قانـون مالیـات بر ارزش افزوده مقرر شـده بـود واحد های‬ ‫صنعتـی کـه در فهرسـت واحد هـای االینـده محیـط‬ ‫زیسـت قـرار می گیرنـد یک درصـد از فـروش محصوالت‬ ‫خـود را بـه حسـاب امـور مالیاتـی کشـور واریـز کننـد و‬ ‫مبالـغ دریافتـی نیز در مناطق تحت تاثیـر الودگی توزیع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ابراهیمـی ادامـه داد‪ :‬بـا رایزنی هـای سـازمان حفاظـت‬ ‫محیط زیسـت در سـال گذشـته مقرر شـد ‪ ۳۵‬درصد از‬ ‫یـک درصد عـوارض واحد هـای االینـده در برنامه بودجه‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬بـرای اجـرای طرح هـای زیسـت محیطـی در‬ ‫صنـدوق ملـی محیط زیسـت کشـور واریز شـود‪.‬‬ ‫ابراهیمـی بـا بیـان اینکـه دلیـل تصویـب این قانـون این‬ ‫بـود کـه عـوارض صنایـع االینـده بـرای رفـع مشـکالت‬ ‫محیـط زیسـتی بایـد هزینـه شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬در برنامـه‬ ‫بودجـه سـال ‪ ۹۹‬مقـرر شـده بـود بخشـی از ایـن درامد‬ ‫بـا اولویـت حل مشـکل پسـماند و پسـاب به اسـتان های‬ ‫شـمالی اختصاص یابد‪.‬وی گفت‪ :‬اداره کل محیط زیسـت‬ ‫مازنـدران پـس از تصویـب ایـن قانـون‪ ،‬نشسـت هایی بـا‬ ‫شـرکت های فـن اور و دانـش بنیان برای ارائـه طرح های‬ ‫زیسـت محیطـی جهـت حـل مشـکل پسـماند و پسـاب‬ ‫اسـتان برگـزار کـرد و اولویـت اجـرای ایـن طرح هـا نیـز‬ ‫مشـخص شـد‪.‬مدیرکل حفاظت محیط زیسـت مازندران‬ ‫افـزود‪ :‬در حالیکـه منتظـر تخصیـص بودجـه سـال ‪۹۹‬‬ ‫بـرای اجـرای ایـن طرح هـا بودیـم‪ ،‬نماینـدگان مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی‪ ،‬طرحـی بـرای حـذف سـهم صنـدوق‬ ‫محیـط زیسـت از عـوارض االیندگـی صنایـع بـه رای‬ ‫گذاشتند‪.‬‬ ‫مدیـرکل محیـط زیسـت مازنـدران بـا بیـان اینکـه‬ ‫نماینـدگان بـه یـک فوریـت این طـرح رای دادنـد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در صـورت نهایـی شـدن ایـن طـرح و تصویـب در‬ ‫صحـن علنـی مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬سـهم صندوق‬ ‫محیط زیسـت از عوارض االیندگی حذف شـده و تمامی‬ ‫طرح هایـی کـه از محـل صنـدوق ملـی محیـط زیسـت‬ ‫بـرای حل مشـکل پسـماند و پسـاب مازنـدران قـرار بود‬ ‫اجرایـی شـود‪ ،‬سرنوشـت نامعلومـی پیـدا خواهنـد کـرد‪.‬‬ ‫وی عـوارض االیندگـی در کشـور را سـاالنه حـدود ‪۴‬‬ ‫هـزار میلیـارد تومـان اعلام کـرد کـه بـر اسـاس قانـون‬ ‫برنامـه بودجـه سـال ‪ ۹۹‬بخشـی از این درامد به اسـتان‬ ‫مازنـدران اختصـاص می یافـت‪ ،‬امـا بـا حـذف سـهم‬ ‫صنـدوق محیط زیسـت از عـوارض االیندگـی‪ ،‬این منبع‬ ‫مالـی هـم از اسـتان حـذف خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ابراهیمـی همچنیـن از رونـد اجـرای طرح تفکیـک زباله‬ ‫از مبـداء در اسـتان انتقـاد کـرد و گفـت‪ :‬نبـود نظـارت‬ ‫کافـی در اجـرای ایـن طـرح‪ ،‬باعـث بـی اعتمـادی مردم‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫وی در پایـان از پیگیـری هـای اسـتاندار و مدیـرکل امور‬ ‫شـهری اسـتانداری در خصـوص بهبود وضعیت پسـماند‬ ‫اسـتان تشـکر کرد‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن جلسـه محمـدی تاکامـی مدیـرکل دفتـر‬ ‫شـهری و شـوراهای اسلامی اسـتانداری مازنـدران گفت‬ ‫‪ :‬در حـال حاضـر بـا نـگاه ویـژه دولت بـه حوزه پسـماند‬ ‫در اسـتان هـای شـمالی از جملـه مازندران بـرای اجرای‬ ‫طـرح هـای سـاماندهی پسـماند مشـکل اعتباری نـدارد‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬شـهرداری هـا بـه هـر میزانی طرح پسـماند‬ ‫معرفـی کننـد اعتبـار مـورد نیاز تخصیـص داده می شـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل دفتر شـهری اسـتانداری مازندران گفـت ‪ :‬برای‬ ‫طـرح هـای در دسـت اجـرا از جمله نیـروگاه زباله سـوز‬ ‫سـاری نیـز اعتبـار تکمیلـی تامیـن شـد و ایـن پـروژه با‬ ‫سـرعت در حال اجراسـت‪.‬‬ ‫وی یکـی از مشـکالت مدیریـت پسـماند در مازنـدران را‬ ‫عـدم فرهنگ سـازی مناسـب در این خصوص دانسـت و‬ ‫افـزود ‪ :‬بدون همـکاری مردم در کاهش تولید پسـماند و‬ ‫تفکیـک زبالـه امـکان مدیریـت صحیح وجـود ندارد‪.‬‬ ‫محمـدی تاکامـی همـکاری و همدلـی میـان مجموعـه‬ ‫محیـط زیسـت اسـتان و اسـتانداری مازنـدران را نقطـه‬ ‫عطفـی جهـت حـل معضـل پسـماند اسـتان دانسـت‪.‬‬ ‫وی خواسـتار جلسـات منظـم و ماهانـه میان شـهرداران‬ ‫و سـازمانهای مـردم نهـاد همـان شـهرها در خصـوص‬ ‫مدیریت پسـماند شـد تا بـا همفکری و همدلی بیشـتر و‬ ‫اسـتفاده از توان فکری تشـکلهای زیسـت محیطی‪ ،‬بتوان‬ ‫بـر مشـکالت حوزه پسـماند اسـتان فائـق امد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫محمـد زرودی مدیرعامـل سـازمان پسـماند اسـتان‬ ‫مازنـدران نیـز گفـت‪ :‬هـم اکنـون ‪۴۳‬درصـد زبالـه های‬ ‫تولیـدی مازنـدران مربـوط بـه روسـتاییان اسـت که این‬ ‫مسـئله بـا توجـه بـه حساسـیت محیـط روسـتا نگـران‬ ‫کننـده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـه دلیـل عـدم تفکیـک مناسـب زبالـه در‬ ‫روسـتاها و برخـی از شـهرها حجـم تولیـد زبالـه در‬ ‫مازنـدران رو بـه افزایـش اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل پسـماند اسـتان مازنـدران اظهار داشـت‪ :‬اگر‬ ‫طـرح تفکیـک زبالـه در اسـتان بـه نتیجـه نرسـد‪ ،‬زبالـه‬ ‫همچنـان بـه عنـوان چالش در این اسـتان وجـود خواهد‬ ‫داشـت و طرح هـای فـراوری در دسـت اجـرا نیـز پاسـخ‬ ‫حجم نیـاز را نخواهـد داد‪.‬‬ ‫وی مسـئله تفکیـک زبالـه را به عنوان یـک اولویت برای‬ ‫مدیریت پسـماند اسـتان اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬طرح های‬ ‫تفکیـک زباله در شـهرهای مازنـدران نیز تاکنـون نتیجه‬ ‫مثبتـی بـر کاهش میزان زباله نداشـته اسـت‪.‬‬ ‫زرودی راهـکار اصلـی غلبـه بـر چالـش زبالـه مازنـدران‬ ‫را نهادینـه شـدن فرهنـگ تفکیـک از مبـدا اعلام کرد و‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬با اجـرای این طرح‪ ،‬حـدود نیمی از حجم‬ ‫زبالـه ها کاسـته می شـود‪.‬‬ ‫مدیرعامـل پسـماند مازنـدران از تشـکل های مـردم نهاد‬ ‫زیسـت محیطـی اسـتان نیـز خواسـت تـا بـرای طـرح‬ ‫فرهنـگ سـازی تفکیک زباله به کمک سـازمان پسـماند‬ ‫و شـهرداری هـا بروند‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن جلسـه کـه سـه سـاعت بطـول انجامیـد‪،‬‬ ‫خانـم هـا‪ :‬صدیقـه بوداغـی‪ ،‬زهـرا حبیبی(ویدوئـو‬ ‫کنفرانـس) و اللـه سـید رییسـی(ویدئو کنفرانـس)و‬ ‫اقایـان‪ :‬داریـوش عبـادی‪ ،‬روزبـه خادملـو وعـارف اهنگر‬ ‫از فعالیـن و تشـکلهای زیسـت محیطـی و منابع طبیعی‬ ‫اسـتان بـا بیان نظـرات خـود به مـواردی چـون‪ :‬اموزش‬ ‫و فرهنـگ سـازی در کاهـش زبالـه‪ ،‬مدیریـت سـگهای‬ ‫ولگـرد و بالصاحـب در شـهرها و روسـتاها‪ ،‬مدیریـت‬ ‫پسـاب فاضالبهـای خانگی‪ ،‬نقش سـازمانهای مـردم نهاد‬ ‫در سـازمان مدیریت پسـماند اسـتان‪ ،‬پیگیـری مصوبات‬ ‫کارگـروه راهبـردی مدیریت پسـماند اسـتان و رفع موانع‬ ‫پیـش روی پیمانـکاران و سـازمانهای مـردم نهـاد در‬ ‫خصـوص تفکیـک زبالـه از مبـداء نیـز پرداختنـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پیام مشترک شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر هچیرود بمناسبت هفته بسیج‬ ‫پیام تبریک مهندس خوش قلب شهردار رامسر و دکتر حالجیان‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر رامسر بمناسبت فرا رسیدن هفته بسیج‬ ‫شـهردار و رئیس شـورای شـهر رامسـر در‬ ‫پیامـی به شـرح زیر هفته بسـیج را تبریک‬ ‫گفتند ‪.‬‬ ‫یـاداور تشـکیل مردمـی ترین نهـاد ارزشـمند در‬ ‫نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی ایران اسـت که‬ ‫بـا افکار و اندیشـه های واالی معمـار کبیر انقالب‬ ‫اسلامی حضـرت امام خمینـی(ره) شـکل گرفت‬ ‫و ایـن شـجره طیبـه امـروز درخت تناوری اسـت‬ ‫کـه تا کنـون توانسـته با بهـره گیـری از نیروهای‬ ‫متعهـد در صحنـه هـای مختلـف از ‪ ۸‬سـال دفاع‬ ‫مقـدس تـا عرصـه عمـران و سـازندگی ایـران‬ ‫اسلامی و مقابلـه بـا هجمـه هـای شـوم فرهنگی‬ ‫دشـمنان ‪ ،‬نقـش بسـیار مهـم و اساسـی ایفـا نماید‪.‬‬ ‫ضمن گرامیداشـت یاد و خاطره شـهدای بسیجی‪،‬‬ ‫هفتـه بسـیج ایـن شـجره طیبـه و یـادگار امـام‬ ‫راحـل عظیـم الشـان(ره) رابـه محضـر فرماندهی‬ ‫معظـم کل قـوا‪ ،‬فرماندهـی و پرسـنل ناحیـه‬ ‫مقاومـت بسـیج شهرسـتان رامسـر‪ ،‬دولتمـردان‬ ‫بسـیجی‪ ،‬اقشـار و گـروه هـای مختلـف سیاسـی‬ ‫و اجتماعـی بویـژه ایثارگـران‪ ،‬جانبـازان‪ ،‬ازادگان‬ ‫و خانـواده معظـم شـهدا و عمـوم مـردم دالور و‬ ‫رزمنـده شهرسـتان رامسـر تبریـک عـرض مـی‬ ‫نمائیـم و پایـداری و سـربلندی ایـن دالورمـردان‬ ‫و پـاک باختـگان عرصـه ایثـار را در دفـاع از کیان‬ ‫نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی از خداوند منان‬ ‫خواسـتاریم‪.‬‬ ‫بسیج لشگرمخلص خداست‬ ‫به گزارش کرانه شـمال شـهردار‬ ‫و شـورای اسلامی هچیـرود در‬ ‫پیامـی هفته بسـیج را به شـرح‬ ‫زیـر تبریـک گفتند‪.‬‬ ‫سـیج مسـتضعفین دریایـی از معانـی‬ ‫و مفاهیـم عمیـق معنـوی اسـت کـه‬ ‫ایمـان و از خودگذشـتگی ‪ ،‬شـور‬ ‫و شـعور و بصیـرت را می تـوان در‬ ‫رهـروان ایـن راه الهـی ارزشـی بـه‬ ‫وضـوح دیـد‪ ،‬راهـی کـه باعـث شـد‬ ‫جوانـان ایـن دیـار بـا قـدم نهـادن در‬ ‫ان در طـول دفـاع مقدس سـرافرازانه‬ ‫از وطـن و میهن اسالمیشـان در برابر‬ ‫متجـاوزان دفـاع کـرده و اکنـون نیـز‬ ‫بـا تـداوم ایـن مسـیر الهـی ‪ ،‬انقلاب‬ ‫و نظـام اسلامی را از گزنـد و اسـیب‬ ‫بدخواهـان در امـان نگـه داشـته و در‬ ‫تمامـی افتخاراتـی کـه نظـام مقدس‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران از ابتـدای‬ ‫پیـروزی تاکنـون بـه دسـت اورده ‪،‬‬ ‫سـهیم باشـند ‪.‬‬ ‫فرا رسـیدن هفتـه تاریخ سـاز و غرور‬ ‫افریـن بسـیج را بـه محضـر بـزرگ‬ ‫بسـیجی دوران فرماندهـی معظم کل‬ ‫قـوا حضـرت امـام خامنه ای مـد ظله العالـی ‪ ،‬ملت‬ ‫قهرمـان ایـران اسلامی ‪ ،‬مـردم همیشـه در صحنه‬ ‫‪ ،‬همـه بسـیجیان سلحشـور ‪ ،‬بویـژه مـردم فهیـم و‬ ‫تقدیر از نیک اندیش کالردشتی‬ ‫روابـط عمومی شـهرداری و شـورای اسلامی شهرکالردشـت در‬ ‫پیامـی از خیـر کالردشـتی بـرای اهدا ماسـک تقدیـر کرد‪.‬‬ ‫در این پیام امده است‪:‬‬ ‫«کار نیکـوی انفاق و کمـک به عزیزان موهبتی اسـت که خداوند‬ ‫منان هر کسـی را‪ ،‬نصیـب نخواهد کرد‪».‬‬ ‫انانکـه بـا روح بلنـد و مناعت طبع و دسـتانی گشـاده همنوعان‬ ‫خـود را چون خویش دوسـت دارنـد و طعم خوش زندگـی را برای‬ ‫دیگـران نیـز ارزو مـی کننـد‪ ،‬بـه یقین در پیشـگاه حـق تعالی‬ ‫عزیـز هسـتند و از بهترین پـاداش هـا برخوردار‪.‬‬ ‫از شـما سـرور گرامـی بابـت عنایـت در اهـدای پنج هـزار عدد‬ ‫ماسـک بهداشـتی بـه پرسـنل خدماتی‪،‬عمـران و فضـای سـبز‬ ‫مجموعـه ی شـهرداری کالردشـت صمیمانه و خالصانـه قدردانی‬ ‫نمـوده و از ان کریـم دانـا و بینـا‪ ،‬خیـر دنیـا و اخـرت را برایتان‬ ‫مسـئلت داریم‪.‬‬ ‫بسـیجیان دریـادل شـهر هچیرود صمیمانـه تبریک‬ ‫و تهنیـت عـرض نمـوده ‪ ،‬سـربلندی روز افـزون این‬ ‫جـان برکفـان مخلـص را از محضـر اهلل تـا ظهـور‬ ‫دولـت یـار مسـئلت مـی نمائیم ‪.‬‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫شنبه ‪ 1 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪753‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫ک کشاورزی‪:‬‬ ‫وزیر اقتصاد در مجمع عمومی عادی ساالنه بان ‬ ‫رجب پور مدیرشرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ساری؛‬ ‫بانک کشاورزی بهبود ساختارها و افزایش‬ ‫کارایی را در اولویت اول خود قرار دهد‬ ‫وزیـر امـور اقتصـادی و دارایی در مجمع عمومی عادی سـاالنه بانک کشـاورزی ضمن اشـاره‬ ‫بـه نقـش و ماهیت متفاوت بانک کشـاورزی از نظر ذینفعان و مشـتریان و اهـداف و ماموریت‬ ‫هـای ایـن بانـک و قدردانـى از فعالیت هاى ایـن بانک در حمایـت مالى از بخش کشـاورزى‪،‬‬ ‫خواسـتار بهبود فرایندها به ویژه تسـریع در جهت دیجیتالی کردن امور و هوشـمند سـازی‬ ‫بانک کشـاورزی شد‪.‬‬ ‫ه گـزارش شـبکه اخبـار اقتصـادی و دارایـی ( شـادا) دکتـر دژپسـند در ابتدای این نشسـت‬ ‫و پـس از اسـتماع گـزارش عملکـرد سـاالنه بانک توسـط هیـات مدیره‪ ،‬با اشـاره بـه اهمیت‬ ‫بخـش اب و کشـاورزی در توسـعه و ابادانـی ایـران گفـت ‪ :‬از سـال ‪ ۱۳۲۷‬کـه اولیـن برنامه‬ ‫توسـعه و عمـران کشـور تدویـن و اجرا شـد و تا امـروز که بیـش از ‪ ۷۰‬سـال از ان می گذرد‬ ‫مسـئله اب و کشـاورزی همـواره جـزو بخـش هـای محـوری برنامه های توسـعه بوده اسـت‬ ‫و اهمیـت ان پـس از انقلاب بـه مراتـب بیشـتر نیز شـده اسـت‪ .‬وی در ادامه اظهار داشـت‪:‬‬ ‫بـا توجـه بـه افزایش رشـد جمعیت کشـور چـاره ای جـز افزایـش بهـره وری در اسـتفاده از‬ ‫اراضـی کشـاورزی نیسـت کـه ایـن امر هم بـه تامین مالـی نیـاز دارد و در ایـن زمینه بانک‬ ‫کشـاورزی بایـد نقـش افریـن باشـد‪.‬وزیر اقتصـاد در ادامـه گفـت‪ :‬امکانـات و ظرفیـت هـای‬ ‫کشـور در بخـش کشـاورزی هـم در حـوزه مکانیزاسـیون و هـم نوسـازی بایـد ارتقـاء یابد و‬ ‫بانـک کشـاورزی بـا جهـت گیـری مناسـب‪ ،‬در ایـن زمینـه نقـش قابـل توجهـی مـی تواند‬ ‫ایفـاء کنـد‪ .‬وی بـا اشـاره به محدودیـت ها و ظرفیـت هایی که بانـک کشـاورزی دارد‪ ،‬تاکید‬ ‫نمـود‪ :‬بانـک کشـاورزی بهبـود سـاختارها و افزایش کارایـی را در اولویت اول خـود قرار دهد‪.‬‬ ‫وزیـر اقتصـاد بـا تحسـین اینکـه بانـک کشـاورزی زودتـر از بقیـه بانک هـا در زمینـه برنامه‬ ‫حاکمیـت شـرکتی اقـدام کرده اسـت گفـت‪ :‬برنامه حاکمیت شـرکتی بطور کامـل در اجزای‬ ‫بانـک کشـاورزی عملیاتـی شـود تا شـاهد افزایـش کارایی هـر چه بیشـتر این بانک باشـیم‪.‬‬ ‫دژپسـند در ادامـه بـا اشـاره بـه سـابقه این بانـک در زمینـه پژوهـش‪ ،‬و ضرورت توسـعه ان‪،‬‬ ‫اظهار داشـت‪ :‬بانک کشـاورزی باید بانکـی قدرتمند‪ ،‬توانمنـد و کارا در تامین مالی بخش اب‬ ‫و کشـاورزی کشـور باشد‪.‬دژپسـند ضمـن تاکیـد بر اسـتفاده از فنـاوری های نویـن بانکی به‬ ‫منظـور افزایـش بهره وری در بانک کشـاورزی گفت‪ :‬دیجیتالی شـدن امور بانکی و هوشـمند‬ ‫شـدن فرایندها و عملیات‪ ،‬یکی از حوزه هایی اسـت که بانک کشـاورزی باید در ان پیشـتاز‬ ‫باشـد‪.‬وزیر اقتصـاد‪ ،‬در ادامـه ضمـن قدردانـى از فعالیـت هاى ایـن بانک در حمایـت مالى از‬ ‫بخـش کشـاورزى و اقدامات انجام شـده در زمینه توسـعه مکانیزاسـیون کشـاورزى‪ ،‬توسـعه‬ ‫گلخانـه هـا و اجراى طرح توسـعه اشـتغال روسـتایی‪ ،‬با اشـاره به نقـش تاثیرگـذار این بانک‬ ‫در اقتصـاد کشـور اظهـار امیدوارى کرد‪ ،‬در سـال جارى نیز در مسـیر توجه بـه ارتقاى تولید‬ ‫ملـى‪ ،‬قدمهاى موثرى از سـوى بانک کشـاورزى برداشـته شـود‪.‬‬ ‫عبـاس معمـار نـژاد معـاون امور بانکـی‪ ،‬بیمه و شـرکتهای دولتـی وزارت اقتصاد نیـز در این‬ ‫مجمـع بـا اشـاره بـه اقدامـات مناسـب بانـک کشـاورزی در پیاده سـازی حاکمیت شـرکتی‬ ‫گفـت‪ :‬بانک کشـاورزی نخسـتین بانکی بود کـه برنامه حاکمیت شـرکتی را در میان بانکهای‬ ‫دولتـی اجرایـی کـرد و در ایـن زمینـه پیش قدم بـود‪ .‬معمار نـژاد گفت‪ :‬بانک کشـاورزی می‬ ‫توانـد بـا تغییـر مـدل کسـب و کار خـود از زیـر سـاخت هـای موجـود در کشـور بـرای ارائه‬ ‫خدمـات بانکـی خـود بـه اقصـی نقاط کشـور اسـتفاده کند‪ .‬بـه طور مثال پسـت بانـک با در‬ ‫اختیار داشـتن ‪ ۶‬هزار واحد شـعبه بانکی در کشـور می تواند‪ ،‬در ارایه خدمات بانکی توسـط‬ ‫بانـک کشـاورزی مـورد توجـه قـرار گیـرد‪.‬در ادامـه ایـن جلسـه روح الـه خـدا رحمـی مدیر‬ ‫عامـل بانـک کشـاورزی نیـز بـه ارائه گزارشـى از عملکرد این بانـک در زمینه تجهیـز منابع و‬ ‫پرداخـت تسـهیالت به بخش کشـاورزى‪ ،‬توسـعه خدمـات نوین از جملـه راه اندازى سـامانه‬ ‫بـازارگاه و صـدور کشـاورز کارت و جایگاه خـوب بانک در زمینه پذیرندگـى و صادر کنندگان‬ ‫ابزارهـاى پرداخـت نویـن و همچنیـن طرحهاى اتـى از جمله واگـذاری واحدهـای اقتصادی‬ ‫تحـت مدیریـت بانـک کشـاورزی از طریق بازار سـرمایه در اینـده خبر داد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس ایـن گـزارش در پایـان این جلسـه‪ ،‬صـورت هـای مالی سـال ‪ 1398‬ایـن بانک به‬ ‫تصویـب اعضای مجمع رسـید‪.‬‬ ‫ثبت نام ‪۱۸‬هزارخانوار فاقد گازطبیعی‬ ‫تقدیرازمدیران موزع منتخب دراجرای طرح‬ ‫الکترونیکی گازمایع‬ ‫مسـئول روابـط عمومـی شـرکت‬ ‫ملـی پخـش فـراورده هـای نفتـی‬ ‫منطقـه سـاری گفـت ‪ :‬مشـکالت‬ ‫موزعیـن گاز مایـع با حضـور مدیر‬ ‫و معـاون بازرگانـی طـرح و مـورد‬ ‫بررسـی قـرار گرفـت ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی ‪ ،‬عبـاس‬ ‫خلیـل پـور مسـئول روابـط عمومـی‬ ‫شـرکت ملی پخش فـراورده هـای نفتی‬ ‫منطقـه سـاری از نشسـت موزعیـن گاز‬ ‫مایـع بـا مسـئولین شـرکت ملـی پخش‬ ‫فـراورده هـای نفتـی منطقه سـاری خبر‬ ‫داد و بیـان کـرد ‪ :‬در ایـن نشسـت کـه‬ ‫در تاریـخ ‪ ۲۵/۸/۹۹‬در سـالن جلسـات‬ ‫شـرکت برگـزار شـد سـبحان رجـب‬ ‫پـور مدیرشـرکت ملـی پخـش فـراورده‬ ‫هـای نفتـی منطقـه سـاری بـر لـزوم‬ ‫اجـرای دقیـق طـرح الکترونیکـی کردن‬ ‫گاز مایـع و رفـع هـر چـه بهتـر موانـع و‬ ‫مشـکالت تاکیـد کـرد ‪.‬سـبحان رجـب‬ ‫خبر‬ ‫پورمدیـر شـرکت ملـی پخـش فـراورده‬ ‫هـای نفتـی منطقه سـاری ضمـن تقدیر‬ ‫از همـکاری صمیمانـه موزعیـن گاز مایع‬ ‫در سـطح منطقـه سـاری اظهـار کـرد ‪:‬‬ ‫موزعیـن توانسـتند از اغـاز اجـرای طرح‬ ‫تـا کنون حدود ‪ ۱۸‬هـزار خانوار متقاضی‬ ‫و مصـرف کننـده گاز مایـع را در سـامانه‬ ‫ثبـت نـام کننـد ‪.‬سـبحان رجـب پـور‬ ‫برگـزاری ایـن جلسـه را پر بار دانسـت و‬ ‫اظهـار کرد ‪ :‬به منظور سـرعت بخشـیدن‬ ‫بـه اجـرای طـرح الکترونیکی کـردن گاز‬ ‫مایـع تعـدادی از همکاران این شـرکت با‬ ‫حضور در روسـتاهای فاقد گاز طبیعی به‬ ‫کمـک تعاونـی ها و بخشـداری هـا ثبت‬ ‫نـام مـردم را در سـامانه مربوطـه انجـام‬ ‫دادنـد ‪.‬سـبحان رجـب پور ضمن تشـکر‬ ‫از زحمـات مدیـران تاسیسـات مـادر گاز‬ ‫مایـع در امـر الکترونیکی کردن گاز مایع‬ ‫‪ ،‬گفـت ‪ :‬همـکاری مدیـران تاسیسـات‬ ‫مـادر گاز مایـع و تاسیسـات مردمـی در‬ ‫کاهـش کمبـود گاز و تنـش اجتماعـی‬ ‫بسـیار موثر بـوده و این امر بـدون حضور‬ ‫میدانـی انهـا میسـر نمـی شـد لـذا ایـن‬ ‫جلسـه علاوه بر رسـیدگی به مشـکالت‬ ‫بـا هـدف تجلیـل و تکریـم ایـن عزیـزان‬ ‫انجام شـد ‪.‬عبـاس خلیل پوراظهـار کرد ‪:‬‬ ‫در این جلسـه دسـتورالعمل هـای صادره‬ ‫پیرامـون طـرح و تشـریح نقـاط قـوت و‬ ‫ضعـف ان و برخـی موانع موجود بررسـی‬ ‫و دسـتورالعمل هـای صـادره بازخوانـی‬ ‫شـده و بر ضـرورت ایجاد سـاز و کارهای‬ ‫الزم در راسـتای تسـریع در رونـد اجرای‬ ‫دقیـق توزیـع الکترونیکـی گاز مایـع‬ ‫تاکیـد گردید ‪.‬سـپس هر یـک از مدیران‬ ‫شـرکت هـای مـوزع ضمـن ارائـه نقطـه‬ ‫نظـرات بـه برخی مشـکالت و محدودیت‬ ‫هـای اجـرای طرح اشـاره و پـس از بحث‬ ‫و بررسـی تصمیمات مقتضـی اتخاذ و در‬ ‫پایـان جلسـه به رسـم یادبود لـوح تقدیر‬ ‫تقدیم شـد ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫غالمی راد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫تخصیص مرحله دوم مانده مرخصی ‪265‬نفر از بازنشستگان‬ ‫سال ‪ 98‬دستگاه اجرایی‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان مدیریـت و برنامه‬ ‫ریـزی مازنـدران دکتـر غالمـی راد گفـت‪ :‬تاکنـون‬ ‫‪ 41‬در صـد از مانـده مرخصـی بازنشسـتگان سـال‬ ‫‪1398‬دسـتگاه هـای اجرایـی اسـتان کـه شـامل ‪19‬‬ ‫دسـتگاه اجرایـی بـه تعـداد ‪ ۲۶۵‬نفر اسـت بـه مبلغ‬ ‫‪ 6‬میلیـارد تومان از سـوی سـازمان مدیریـت و برنامه‬ ‫ریـزی اسـتان ابلاغ گردید‪.‬‬ ‫بدیـن منظـور بازنشسـتگان محتـرم مـی تواننـد بـه‬ ‫صـورت تدریجـی با هماهنگـی دسـتگاه مربوطه پس‬ ‫از واریـز نقدینگـی توسـط خزانـه اسـتان ‪ ،‬اقـدام نمایند‪.‬‬ ‫توقیف چوب االت جنگلی و رفع تصرف اراضی‬ ‫ملی در استارا‬ ‫نسـرین عزنوی گفـت‪ :‬چـوب االت جنگلی قاچاق‬ ‫و فاقـد مجـوز حمـل کـه امـروز بـا یـک دسـتگاه‬ ‫نیسـان در محـور اسـتارا ‪ -‬اردبیـل از رشـت بـه‬ ‫اسـتان هـای شـمال غرب حمل می شـد‪ ،‬توسـط‬ ‫مامـوران پاسـگاه منابـع طبیعی کشـف و یک نفر‬ ‫در ایـن رابطه دسـتگیر و بـه مراجع قضایی معرفی‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬چهـار نفـر در روسـتاهای هـودول و‬ ‫ویرمونـی‪ ،‬چهار هـزار و ‪ ۴۳۹‬متر مربع اراضی ملی‬ ‫را تصـرف کـرده بودنـد و روز گذشـته بـا پیگیری‬ ‫حقوقـی‪ ،‬بـه ازادی زمیـن و دسـتگیری و معرفـی‬ ‫متخلفـان بـه دادگاه اقدام شـد‪.‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪ :‬وسـعت اراضـی ملـی اسـتارا‬ ‫‪ ۴۰‬هـزار هکتـار و جـزو جنـگل هـای ارزشـمند‬ ‫هیرکانـی گیلان اسـت و یـگان حفاظـت اداره‬ ‫منابـع طبیعـی و ابخیـزداری با برنامه منسـجم از‬ ‫اراضـی ملـی حفاظـت مـی کنـد‪.‬‬ ‫شهرسـتان مـرزی بنـدر اسـتارا بـا ‪ ۹۱‬هـزار نفـر‬ ‫جمعیـت در منتهـی الیـه غـرب اسـتان گیلان و‬ ‫همسـایگی جمهـوری اذربایجـان واقـع شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پرداخت ‪ 1568‬طرح با حدود ‪ 317‬میلیارد تومان از‬ ‫محل تسهیالت روستایی در مازندران‬ ‫معـاون هماهنگی امور اقتصادی اسـتانداری‬ ‫افـزود‪ :‬نظـارت بـر تسـهیالت پرداختـی از‬ ‫محـل روسـتایی در سـه سـطح اسـتانی ‪,‬‬ ‫دسـتگاهی و بانکـی و شهرسـتانی انجـام‬ ‫مـی شـود و باید تسـهیالت دریافتـی حتما‬ ‫در جهـت تولیـد اشـتغال و مطابـق طـرح‬ ‫ارائـه شـده مصرف گـردد و در صـورت بروز‬ ‫انحـراف برخـورد قاطـع انجـام مـی شـود ‪‎.‬‬ ‫حسـن خیریانپـور معـاون هماهنگـی امور‬ ‫اقتصـادی اسـتانداری مازنـدران و رئیـس‬ ‫کمیتـه نظـارت اسـتان بـا تصریح بـر اینکه‬ ‫از محل تسـهیالت روسـتایی بـه مبلغ ‪317‬‬ ‫میلیـارد تومـان تسـهیالت به تعـداد ‪1568‬‬ ‫طـرح بـا پیش بینی اشـتغال حـدود ‪4886‬‬ ‫نفـر در مازنـدران پرداخت شـد ‪ ,‬بـر نظارت‬ ‫دقیـق جهـت جلوگیری از انحـراف در طرح‬ ‫هـای روسـتایی تاکیـد کرد ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬نظـارت بـر تسـهیالت پرداختـی از محـل‬ ‫روسـتایی در سـه سطح استانی ‪ ,‬دسـتگاهی و بانکی و‬ ‫شهرسـتانی انجام می شـود و باید تسـهیالت دریافتی‬ ‫حتمـا در جهـت تولیـد اشـتغال و مطابـق طـرح ارائه‬ ‫شـده مصـرف گـردد و در صورت بروز انحـراف برخورد‬ ‫قاطـع انجام می شـود ‪.‬‬ ‫حسـن خیریانپـور رئیـس کمیتـه نظـارت اسـتان‬ ‫مازنـدران گفت‪ :‬در جلسـه امروز کمیتـه نظارت تعداد‬ ‫‪ 9‬پرونـده رسـیدگی شـد کـه ‪ 6‬پرونده دچـار انجراف‬ ‫شـده بودند و مقـرر گردید با اعمال ماده ‪ 2‬تسـهیالت‬ ‫دریافتـی بـه حال شـده و با سـود ازاد محاسـبه و یک‬ ‫جا پرداخت و بازگردانده شـود ‪ 3 .‬پرونده هم مشـکلی‬ ‫نداشـتند و مقـرر گردیـد هدایـت الزم بعمل اید‪.‬‬ ‫برای دومین سال پیاپی روابط عمومی ابفای گیالن‬ ‫در جشنواره ارزیابی عملکرد وزارت نیرو حائز رتبه شد‬ ‫بـرای دومیـن سـال پیاپـی روابـط عمومـی ابفـای گیالن‬ ‫در جشـنواره ارزیابـی عملکـرد وزارت نیـرو حائـز رتبـه‬ ‫شـد‪.‬روابط عمومـی شـرکت اب و فاضلاب اسـتان گیالن‬ ‫بـرای دومین سـال متوالـی در جشـنواره ارزیابـی عملکرد‬ ‫وزارت نیـرو بـه رتبـه سـوم در رشـته فرهنـگ سـازی و‬ ‫امـوزش همگانـی دسـت یافـت‪.‬‬ ‫بـه گزارش دفتـر روابط عمومی و اموزش همگانی شـرکت‬ ‫اب و فاضالب اسـتان گیالن‪ ،‬طی جلسـه ویدئوکنفرانسـی‬ ‫بـا حضـور دکتـر اردکانیـان وزیـر نیـرو و مدیـران عامـل‬ ‫صنعـت اب و بـرق کشـور‪ ،‬از برگزیدگان دومین جشـنواره‬ ‫ارزیابـی عملکـرد روابـط عمومـی هـای صنعـت اب و برق‬ ‫تقدیر شـد‪.‬‬ ‫بنـا به ایـن گـزارش در دومین جشـنواره ارزیابـی عملکرد‬ ‫روابـط عمومـی هـای صنعـت اب و بـرق‪ ،‬اثـار ارسـالی از‬ ‫‪ 132‬شـرکت در سـطح وزارت نیـرو در ‪ 14‬بخـش مـورد‬ ‫ارزیابـی قـرار گرفـت کـه دفتـر روابـط عمومـی و اموزش‬ ‫همگانـی شـرکت اب و فاضلاب اسـتان گیلان در رشـته‬ ‫فرهنـگ سـازی و امـوزش همگانـی مقـام سـوم را کسـب‬ ‫نمود‪.‬گفتنـی اسـت‪ ،‬لـوح تقدیـر و تندیـس دومیـن‬ ‫جشـنواره ارزیابی عملکـرد روابط عمومی هـای صنعت اب‬ ‫و بـرق کشـور از سـوی مدیـران عامل هر شـرکت بصورت‬ ‫همزمان پس از معرفی برگزیدگان این جشـنواره از سـوی‬ ‫وزارت نیـرو در جلسـه ویدئوکنفرانسـی اهـداء شـد‪.‬‬ ‫صدور گواهی صادرات ‪ 22‬تن‬ ‫کیوی از ساری به ازبکستان‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـاری‬ ‫از صـدور گواهـی بهداشـتی قرنطینـه بـرای‬ ‫صـادرات ‪ 22‬تـن کیوی به کشـور ازبکسـتان‬ ‫خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی سـازمان‬ ‫جهـاد کشـاورزی مازنـدران (مازندپـاج)‪ ،‬رضا‬ ‫پورفلاح درباره صدور گواهـی قرنطینه نباتی‬ ‫برای صـادرات محصـوالت کشـاورزی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مراحـل بررسـی و بازدید برای صـدور گواهی‬ ‫قرنطینـه از طریـق مدیریت جهاد کشـاورزی‬ ‫ن اجـرا مـی شـود تـا در کمتریـن‬ ‫شهرسـتا ‬ ‫زمـان ممکـن خدمـات الزم بـه متقاضیـان‬ ‫صادرکننده ارائه شـود‪.‬مدیر جهاد کشـاورزی‬ ‫شهرسـتان سـاری ادامـه داد‪ :‬در ایـن‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬هماننـد دیگـر شهرسـتان هـای‬ ‫اسـتان برای صدور کاالهای کشـاورزی مانند‬ ‫پرتقـال‪ ،‬نارنگی‪ ،‬کیوی و سـایر محصوالت به‬ ‫کشـورهای هدف‪ ،‬کارشناسـان قرنطینه اماده‬ ‫ارائـه خدمـات بـه متقاضیـان هسـتند‪.‬وی بـا‬ ‫اشـاره بـه اینکه کارشناسـان قرنطینـه ای به‬ ‫صـورت تمـام وقـت امادگـی برای بررسـی و‬ ‫صـدور گواهی قرنطینه محصوالت کشـاورزی‬ ‫را دارنـد‪ ،‬گفت‪ :‬در صـادرات مرکبات و کیوی‬ ‫در ایـن شهرسـتان نظارت هـای الزم‪ ،‬دقیـق‬ ‫و کافـی در واحدهـای قرنطینـه ای انجـام‬ ‫مـی شـود‪.‬پورفالح در خاتمـه گفت‪ :‬از سـوی‬ ‫ایـن مدیریـت یـک برگـه گواهـی بهداشـتی‬ ‫قرنطینـه نباتی بـرای صـادرات ‪ 22‬تن کیوی‬ ‫بـه کشـور ازبکسـتان صادر شـد‪.‬‬ ‫‪ 170‬میلیارد گوشت سفید در قائم‬ ‫شهر تولید شد‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی سـازمان‬ ‫جهـاد کشـاورزی مازنـدران (مازندپـاج)‪،‬‬ ‫مجیـد جعفـری اظهـار کـرد‪ :‬بـرای تنظیـم‬ ‫بـازار و عرضـه کاالی مـورد نیـاز مـردم در‬ ‫بـازار‪ ،‬هفـت ماهه نخسـت امسـال بـا جوجه‬ ‫ریـزی ‪ 7‬میلیـون و ‪ 281‬هـزار و ‪800‬‬ ‫قطعـه ای در واحدهـای مرغـداری گوشـتی‬ ‫شهرسـتان قائـم شـهر‪ 10 ،‬هـزار و ‪ 376‬تن‬ ‫گوشـت سـفیددر ایـن شهرسـتان تولیـد شـد‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان قائم شـهر‬ ‫ارزش اقتصـادی این مقدار گوشـت سـفید را‬ ‫‪ 176‬میلیـارد ریـال اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اهمیـت تنظیـم بـازار‬ ‫کاالهـای مـورد نیـاز و ایجـاد تثبیـت قیمت‬ ‫مـرغ و تعـادل در عرضـه و تقاضـا‪ ،‬تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬مهرمـاه امسـال یکهـزار و ‪ 330‬تـن‬ ‫گوشـت مـرغ بـه ارزش ‪ 22‬میلیـارد ریال در‬ ‫ایـن شهرسـتان توزیـع شـد‪.‬‬ ‫جعفـری بـا بیـان اینکـه کارگروهـی بـرای‬ ‫تنظیـم بـازار تشـکیل و وظیفـه اصلـی ان‬ ‫مدیریـت تنظیـم قیمـت و تامیـن کاالهـای‬ ‫اساسـی در بـازار اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬در ادامه این‬ ‫رونـد‪ ،‬معاونـت بازرسـی و نظـارت وظیفـه‬ ‫کنتـرل و نظـارت بـر بـازار بویـژه کاالهـای‬ ‫اساسـی و قاچـاق را برعهـده دارنـد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت شهرسـتان قائـم شـهر دارای‬ ‫‪ 171‬واحـد مرغـداری هـای گوشـتی اسـت‪.‬‬ ‫‪ 28‬مجوز مشاغل خانگی‬ ‫کشاورزی در جویبار صادر شد‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی سـازمان‬ ‫جهـاد کشـاورزی مازنـدران (مازندپـاج)‪،‬‬ ‫غالمرضـا سـعیدی از صدور ‪ 28‬فقـره مجوز‬ ‫تاسیس مشـاغل خانگی در بخش کشاورزی‬ ‫شهرسـتان جویبـار از ابتدای امسـال تاکنون‬ ‫خبـر داد‪.‬‬ ‫مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان جویبار با‬ ‫اشـاره بـه تشـکیل پرونـده در زمینـه ایجـاد‬ ‫اشـتغال در بخش هـای مختلف کشـاورزی‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬پرونده های متعددی بـرای متقاضیان‬ ‫ایجاد اشـتغال در بخش مشـاغل خانگی این‬ ‫شهرستان تشـکیل شد‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬بـرای صـدور مجوز مشـاغل‬ ‫خانگـی در ایـن شهرسـتان هیچگونـه‬ ‫محدودیتـی وجـود ندارد و افـرادی که موفق‬ ‫بـه اخـذ مجـوز شـدند از طریق ثبت نـام در‬ ‫سـامانه کارا با تسـهیالت اشـتغال روسـتایی‬ ‫و عشـایری ارزان قیمـت و بازپرداخـت مدت‬ ‫دار بـه بانـک هـای عامـل معرفـی می شـوند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 1 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪753‬‬ ‫خبر‬ ‫مسـئول روابـط عمومـی اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه مازندران با اشـاره به برگـزاری دومین‬ ‫جشـنواره رسـانه ای ابـوذر توسـط بسـیج رسـانه سـپاه کربلا گفـت‪ :‬یکـی از موضوعـات ایـن‬ ‫جشـنواره وقـف و احسـان مانـدگار اسـت کـه عالقه منـدان می تواننـد اثـار مرتبـط بـا ان را به‬ ‫دبیرخانـه جشـنواره ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان مازنـدران‪ ،‬صاحـب نجفـی‬ ‫بـا اشـاره بـه برگـزاری دومیـن جشـنواره رسـانه ای ابـوذر توسـط بسـیج رسـانه سـپاه کربال از‬ ‫مشـارکت روابـط عمومـی اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه مازنـدران در برگزاری این جشـنواره‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬این جشـنواره در موضوعات جهـش تولید و اقتصاد مقاومتی‪ ،‬بصیرت و دشـمن‬ ‫شناسـی ‪ ،‬مبـارزه بـا تروریسـم‪ ،‬مسـائل صنفی خبرنـگاران‪ ،‬مبـارزه با اسـیب هـای اجتماعی‪،‬‬ ‫کرونـا و مدافعـان سلامت ‪ ،‬کمـک مومنانـه ‪ ،‬وقـف و احسـان مانـدگار‪ ،‬مسـئولیت اجتماعـی‪،‬‬ ‫دسـتاوردهای انقالب اسلامی ‪ ،‬ایثار و شـهادت‪ ،‬بسـیج و حوزه اقدام‪ ،‬بصیرت و امید افرینی ؛‬ ‫مقاومـت و مکتـب سـلیمانی‪ ،‬حقـوق شـهروندی و چهل سـالگی دفاع مقـدس برگزار می شـود‪.‬‬ ‫مسـئول روابـط عمومـی اداره کل اوقـاف و امور خیریه مازندران مهلت ارسـال اثار به جشـنواره‬ ‫رسـانه ای ابـوذر را تـا ‪ ۲۵‬اذرمـاه سـال جـاری اعالم کـرد و گفـت‪ :‬تاریخ نشـر اثار بایـد از اول‬ ‫بهمـن مـاه ‪ ۹۸‬تـا ‪ ۲۰‬اذرمـاه ‪ ۹۹‬باشـد و ایـن اثـار باید در یکی از رسـانه های اسـتان منتشـر‬ ‫شـده باشد‪.‬‬ ‫نجفـی تصریـح کـرد‪ :‬قالب اثار این جشـنواره بایـد خبر ‪ ،‬تیتر ‪ ،‬یادداشـت‪ ،‬گـزارش ‪ ،‬مصاحبه‪،‬‬ ‫مقالـه ‪ ،‬موشـن گرافـی‪ ،‬اینفوگرافی‪ ،‬مسـتند گزارشـی (رادیویـی یا تصویـری) ‪ ،‬عکس خبری و‬ ‫کاریکاتور باشـد‪.‬‬ ‫وی عنـوان کـرد‪ :‬خبرنـگاران محتـرم برای شـرکت در جشـنواره رسـانه ای ابـوذر می توانند اثار‬ ‫خـود بـا موضوع وقف و احسـان ماندگار را ارسـال به ایـدی @‪aboozarfestmazand‬‬ ‫و یـا شـماره تلفن ‪ ۰۹۱۱۲۵۳۲۹۱۹‬ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی وسـاختمانهای فاقدسندرسـمی اگهـی موضـوع مـاده ‪3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ایین نامـه قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقدسندرسـمی برابر رای شـماره ‪12004056‬‬ ‫هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سندرسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نـکا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی رضـا یارایی‬ ‫شـهمیرزادی فرزنـد قربانعلـی هریـک به مقـدار ششـدانگ عرصه و اعیـان یک قطعه زمیـن با بنای‬ ‫احداثـی بـه مسـاحت‪ 21-50‬مترمربـع قسـمتی از پلاک ‪ 57‬اصلی به کالسـه هـای ‪ 141-99‬واقع‬ ‫در بخـش ‪ 18‬ثبـت نـکا خریـداری شـده از محمود شـهمیری رسـمی محـرز گردیده لذا بـه منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روزاگهی میشـود تا در صورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند میتوانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به‬ ‫مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک مـاه از تاریخ‬ ‫اعتـراض دادخواسـت اعتـراض بـر ثبـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد بدیهی اسـت در‬ ‫صـورت انقضـاء مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399-08-17‬‬ ‫محمد مهدی قلیان رئیس اداره ثبت‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399 -09-01‬‬ ‫اسناد و امالک نکا‬ ‫م الف‪19906760:‬‬ ‫حوزه ثبتی نوشـهر نظربه دسـتورمواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی‬ ‫مصـوب ‪ 20/9/1390‬املاک متقاضیانـی کـه درهیـات‬ ‫موضـوع مـاده یک قانـون مذکور مسـتقر در واحـد ثبتی‬ ‫نوشـهرمورد رسـیدگی وتصرفـات مالکانـه و بلا معـارض‬ ‫انـان محـرز ورای الزم صـادر گردیده جهـت اطالع عموم‬ ‫بـه شـرح ذیـل اگهی می گـردد املاک متقاضیـان واقع‬ ‫درقریـه عزیـز ابـاد پلاک ‪ 30‬اصلـی بخـش ‪ 5‬قشلاقی‬ ‫‪ 454‬فرعـی اقـا ‪ /‬خانـم کامـران توفیقـی فرزنـد عظیـم‬ ‫نسـبت بـه ششـدانگ یک قطعـه زمین بـا بنـای احداثی‬ ‫به مسـاحت ‪ 315.90‬متـر مربع خریداری بدون واسـطه‪/‬‬ ‫بـا واسـطه از فرمیـن امیـن لـذا به موجـب مـاده ‪ 3‬قانون‬ ‫تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد‬ ‫سـند رسـمی وماده ‪ 13‬ائیـن نامه مربوطه ایـن اگهی در‬ ‫دونوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامه محلی‬ ‫‪ /‬کثیراالنتشـار درشـهرها منتشـرو در روسـتاها علاوه بر‬ ‫انتشـار اگهـی ‪ ،‬رای هیات الصاق تا درصورتیکه اشـخاص‬ ‫ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی و در روسـتاها از تاریخ الصاق‬ ‫در محـل تـا دو مـاه اعتراض خـود را به ثبـت محل وقوع‬ ‫ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد ‪ .‬معتـرض بایـد‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر به دسـتور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫و سـاختمانهای فاقد سند رسـمی مصوب ‪1390-09-20‬‬ ‫و برابـر رای شـماره ‪ 99 - 0018‬مـورخ ‪99-05 - 21‬‬ ‫هیـات مسـتقر در واحـد ثبتی جویبـار به کالسـه پرونده‬ ‫شـماره ‪ 98 – 0018‬موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور‪،‬‬ ‫عبـاس سـورچی جویبـاری تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی نسـبت به ششـدانگ ‪ ،‬یک قطعه زمیـن با بنای‬ ‫احداثـی به مسـاحت ‪ 387‬مربع که خریداری شـده بدون‬ ‫واسـطه ازحسـن قربانیان جویباری به شـماره پالک ‪..........‬‬ ‫فرعـی از ‪ 10‬اصلـی واقـع در بخش ‪ 7‬ثبـت جویبار محرز‬ ‫گردیـده اسـت لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد‬ ‫سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬اییـن نامـه مربوطه ایـن اگهی‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامه محلی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫برگزاری جشنواره رسانه ای ابوذر با موضوع‬ ‫وقف و احسان ماندگار در مازندران‬ ‫اکهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض مبـا درت‬ ‫بـه تقدیـم داد خواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نماید‬ ‫و گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محل تحویل‬ ‫دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامـات ثبـت موکول بـه ارائه‬ ‫حکـم قطعـی دادگاه اسـت ودر صورتـی کـه اعتـراض در‬ ‫مهلـت قانونـی واصل نگردد یا معتـرض گواهی تقدیم داد‬ ‫خواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل ارائـه نکنـد اداره ثبت‬ ‫مبـا درت بـه صـدور سـند مالکیـت مـی نمایـد و صـدور‬ ‫سـند مالکیـت مانع از مراجعـه متضرر به دادگاه نیسـت ‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت برابـر مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مذکـور در مورد‬ ‫قسـمتی از امالکـی کـه قبلا اظهار نامـه ثبتـی پذیرفته‬ ‫نشـده ‪،‬واحـد ثبتـی بـا رای هیـات پـس از تنظیـم اظهار‬ ‫نامـه حـاوی تحدیـد حـدود ‪،‬مراتـب را در اولیـن اگهـی‬ ‫نوبتـی و تحدیـد حدود بـه صورت همزمـان باطالع عموم‬ ‫مـی رسـاند و نسـبت بـه املاک در جریـان ثبـت و فاقد‬ ‫سـا بقـه تحدیدحـدود ‪،‬واحد ثبتـی اگهی تحدیـد حدود‬ ‫را بـه صـورت اختصاصی منتشـر مـی نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪17/08/1399:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪01/09/1399‬‬ ‫م الف‪19906787:‬‬ ‫فرامرز کلبادی نژاد رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک نوشهر‬ ‫و کثیراالنتشـار در شهر ها منتشـر و در روستاها رای‬ ‫هیـات الصـاق تـا در صورتیکـه اشـخاص ذینفع بـه ارای‬ ‫اعلام شـده اعتراض داشـته باشـند بایـد از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن اگهـی و در روسـتا هـا از تاریـخ الصـاق در محل تا‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقوع ملک‬ ‫تسـلیم ورسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معتـرض باید ظـرف مدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل را ارائه نماید در غیر‬ ‫اینصـورت اداره ثبـت مبادرت به صدور سـند مالکیت می‬ ‫نمایـد و صـدور سـند مالکیت مانـع از مراجعـه متضرر به‬ ‫دادگاه نمی باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اول ‪1399- 09- 01:‬‬ ‫تاریخ انتشار دوم ‪1399-09- 15:‬‬ ‫م الف‪19907242:‬‬ ‫مرتضی قاسم پور رئیس ثبت اسناد وامالک‬ ‫شهرستان جویبار‬ ‫مدیر کل اموزش و پرورش مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫درخشش دانش اموزان و فرهنگیان استان‬ ‫در دو جشنواره ملی‬ ‫مدیرکل امـوزش و پـرورش مازندران‬ ‫از انتخـاب اثـار دانش امـوزان و‬ ‫فرهنگیـان اسـتان در دو جشـنواره‬ ‫کشـوری «ایینـه زمـان» و جشـنواره‬ ‫«نجـوم» خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گزارش اداره اطالع رسـانی و روابط‬ ‫عمومـی امـوزش و پـرورش مازندران‬ ‫اثـار چهـار نفـر از فرهنگیـان و‬ ‫دانش امـوزان در جشـنواره اینه زمان‬ ‫که به سـیره و سـبک زندگی حضرت‬ ‫امـام خمینـی (ره) اختصـاص داشـت‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای علـی رایـگان بوکالـت از طرف حسـین‬ ‫احمـدی بـا ارائـه استشـهادیه محلـی مصدق‬ ‫طـی درخواسـت ‪2036039‬مـورخ ‪-24‬‬ ‫‪ 1399-8‬تقاضـای صدورمالکیـت المثنـی‬ ‫ششـدانگ زمیـن پلاک ‪ 162‬فرعـی از ‪17‬‬ ‫اصلـی بخـش‪ 6‬ثبـت قائمشـهر بـه مسـاحت‬ ‫‪ 19676‬متـر مربـع بـه شـماره مسلسـل‬ ‫‪607037‬ثبـت گردیـد و دراثـر جابجایـی‬ ‫مفقـود شـده را نموده اسـت ‪ .‬در اجـرای ماده‬ ‫‪ 120‬اصالحـی اییـن نامـه قانون ثبـت مراتب‬ ‫در یـک نوبـت اگهـی تـا چنانچـه اشـخاصی‬ ‫مدعـی انجـام معامله یـا وجود سـند مالکیت‬ ‫نـزد خـود میباشـند ظـرف ‪ 10‬روز از تاریـخ‬ ‫انتشـار اگهـی اعتراض خـود را همـراه با اصل‬ ‫سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه اداره‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای محسـن صدیقی برنجسـتانکی بـا ارائه‬ ‫استشـهادیه محلـی مصـدق طـی درخواسـت‬ ‫‪15407‬مـورخ ‪ 1399-4-12‬تقاضـای‬ ‫صدورمالکیت المثنی ششـدانگ یک دسـتگاه‬ ‫اپارتمـان پلاک ‪ 3230‬فرعـی از ‪ 23‬اصلـی‬ ‫بخـش‪ 6‬ثبـت قائمشـهر بـه مسـاحت ‪-86‬‬ ‫‪ 101‬متـر مربـع ذیـل ثبـت ‪ 5553‬صفحـه‬ ‫‪ 199‬دفتـر جلـد ‪ 37‬ثبـت گردیـد و دراثـر‬ ‫جابجایـی مفقـود شـده را نمـوده اسـت ‪ .‬در‬ ‫اجـرای مـاده ‪ 120‬اصالحـی ایین نامـه قانون‬ ‫ثبـت مراتـب در یـک نوبـت اگهی تـا چنانچه‬ ‫اشـخاصی مدعـی انجام معامله یا وجود سـند‬ ‫مالکیـت نـزد خود میباشـند ظـرف ‪ 10‬روز از‬ ‫تاریخ انتشـار اگهـی اعتراض خـود را همراه با‬ ‫اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله بـه اداره‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫وساختمانهای فاقدسندرسمی‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده ‪3‬قانـون و مـاده‬ ‫‪ 13‬اییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای‬ ‫فاقدسندرسـمی برابـر رای شـماره‬ ‫‪ 12004018‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمانهای فاقد سندرسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک نـکا تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی علیرضـا‬ ‫نیکـزاد فرزنـد ابوالقاسـم بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 5309540946‬در‪ 5‬دانـگ و ‪ 24‬سـیر و‬ ‫‪ 8‬مثقـال مشـاع عرصه بانضمام ششـدانگ‬ ‫اعیانـی یـک قطعـه زمین بـا بنـای احداثی‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 222-69‬مترمربـع از پلاک‬ ‫‪ 28‬اصلـی بـه کالسـه ‪ 205-99‬واقـع در‬ ‫اراضـی نـکا بخـش ‪ 9‬ثبـت نـکا خریـداری‬ ‫شـده از ابوالقاسـم مالـک رسـمی محـرز‬ ‫به عنـوان اثـار برتـر انتخـاب شـد‬ ‫همچنیـن پنـج تـن از دانش امـوزان‬ ‫اسـتان توانسـتند در اولین جشـنواره‬ ‫مجـازی نجـوم بـا عنـوان «اسـمان‪،‬‬ ‫ضیافـت بدون مـرز» در جایگاه نفرات‬ ‫برگزیـده قـرار گیرنـد‪.‬‬ ‫علیرضـا سـعدی پـور در ادامـه افزود‪:‬‬ ‫«تینـا شـفایی» از بابلسـر‪« ،‬مهدیـه‬ ‫الهیان» از امل‪« ،‬ارمیتا میرهاشـمی»‬ ‫از بهشـهر و «رضا نجفی کلکناری» از‬ ‫اداره کل امـوزش و پـرورش اسـتان‬ ‫برگزیـدگان جشـنواره اینـه زمـان‬ ‫بودنـد و «رضـا پرفـروغ»‪« ،‬سـکینه‬ ‫فضلـی» و « نگار شـریفی » از سـاری‬ ‫و «کسـری بحـری» از تنکابـن در‬ ‫جشـنواره مجـازی نجـوم صاحـب‬ ‫رتبـه بودند ضمـن اینکه «سـید علی‬ ‫اشـرفی» از سـاری نیز در دو رشته در‬ ‫همیـن جشـنواره حائـز رتبـه شـد‪.‬‬ ‫مدیرکل امـوزش و پـرورش مازندران‬ ‫ضمـن قدردانـی از تلاش فرهنگیـان‬ ‫و دانش امـوزان بـه خاطـر تلاش‬ ‫ثبـت محل ارائه و رسـید دریافـت نمایند‬ ‫‪.‬چنانچـه پـس از اتمـام مـدت مقرراعتـراض‬ ‫ارائـه نگـردد ویا در هـر صورت اعتـراض اصل‬ ‫سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود‬ ‫ایـن اداره مطابـق مقـررات اقـدام بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت المثنـی بنـام مالـک خواهـد‬ ‫نمـود برابـر سـند رهنـی ‪ 15267‬مـورخ ‪-10‬‬ ‫‪ 1396-8‬دفترخانـه ‪ 181‬قائمشـهر نزد بانک‬ ‫کشـاورزی در رهـن میباشـد‪ .‬تاریـخ انتشـار‬ ‫اگهـی ‪1399 - 9- 1‬‬ ‫م الف‪19907135:‬‬ ‫رونوشت به ستاد اجرایی فرمان امام (ره)‬ ‫رحمت سلیمانی قادیکالئی رئیس ثبت‬ ‫اسناد امالک قائمشهر‬ ‫ثبـت محـل ارائه و رسـید دریافـت نمایند‬ ‫‪.‬چنانچـه پـس از اتمـام مـدت مقرراعتـراض‬ ‫ارائـه نگـردد ویا در هـر صورت اعتـراض اصل‬ ‫سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نشـود این‬ ‫اداره مطابـق مقـررات اقـدام بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی بنـام مالـک خواهـد نمود و‬ ‫برابـر اسـناد رهنـی ‪ 70825‬مـورخ ‪-11-29‬‬ ‫‪ 1393‬و ‪ 23633‬مـورخ ‪ 1393-12-20‬نـزد‬ ‫شـرکت نفت ایران صندوق بازنشسـتگی پس‬ ‫انـداز و رفـاه کارکنـان صنعـت نفـت در رهن‬ ‫میبا شد‬ ‫تاریخ انتشار اگهی ‪1399 - 9- 1‬‬ ‫م الف‪19907069:‬‬ ‫رونوشت به ستاد اجرایی فرمان امام (ره)‬ ‫رحمت سلیمانی قادیکالئی رئیس ثبت‬ ‫اسناد امالک قائمشهر‬ ‫گردیـده لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‬ ‫مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روزاگهی‬ ‫میشـود تـا در صورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫اولیـن اگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ‬ ‫اعتـراض دادخواسـت اعتراض بـر ثبت خود‬ ‫را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند بدیهی‬ ‫اسـت در صـورت انقضـاء مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول ‪1399-08-17‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت دوم ‪1399 -09-01‬‬ ‫م الف‪19906756:‬‬ ‫محمد مهدی قلیان رئیس اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک نکا‬ ‫فـراوان در عرصـه تعلیـم و تربیـت‬ ‫گفـت‪ :‬بـا توجه بـه وضعیت حسـاس‬ ‫و بحرانـی شـیوع ویـروس کرونـا و‬ ‫رعایت دسـتورالعمل های بهداشـتی و‬ ‫محافظـت از سلامت دانش اموزان که‬ ‫اینده سـازان میهن عزیزمان هسـتند‪،‬‬ ‫برگـزاری جشـنواره های مجـازی بـه‬ ‫خصـوص در بسـتر شـاد‪ ،‬موقعیتی را‬ ‫فراهـم کـرده تـا فرزندان مـان اوقـات‬ ‫فراغـت خـود را در این ایـام‪ ،‬به صورت‬ ‫هدفمنـد بگذرانند‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای مـراد علـی نـوروزی بـا ارائـه‬ ‫استشـهادیه محلی مصدق طی درخواسـت‬ ‫‪36092‬مـورخ ‪ 1399-8-24‬تقاضـای‬ ‫صدورمالکیـت المثنـی ششـدانگ زمیـن‬ ‫پلاک ‪ 38‬فرعـی از ‪ 14‬اصلـی بخـش‪3‬‬ ‫ثبـت قائمشـهر بـه مسـاحت ‪ 125-05‬متر‬ ‫مربـع ذیل ثبـت ‪ 3120‬صفحـه ‪ 193‬دفتر‬ ‫جلد ‪22‬به شـماره مسلسـل ‪503479‬ثبت‬ ‫گردیـد و دراثر اسـباب کشـی مفقود شـده‬ ‫را نمـوده اسـت ‪ .‬در اجـرای مـاده ‪120‬‬ ‫اصالحـی اییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب‬ ‫در یـک نوبـت اگهی تـا چنانچه اشـخاصی‬ ‫مدعـی انجـام معاملـه یـا وجـود سـند‬ ‫مالکیـت نزد خود میباشـند ظـرف ‪ 10‬روز‬ ‫از تاریـخ انتشـار اگهی اعتـراض خود را‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم محبوبه جوادیـان به وکالت‬ ‫از طـرف اقـای احمـد ربیـع پـور با‬ ‫ارائـه استشـهاد یـه محلـی مصدق‬ ‫طـی درخواسـت ‪35504‬مـورخ‬ ‫‪ 1399-8-19‬تقاضـای صـدور‬ ‫مالکیـت المثنـی ششـدانگ یـک‬ ‫بابخانـه پلاک ‪ 140‬فرعـی از ‪53‬‬ ‫اصلـی بخـش‪ 16‬ثبـت قائمشـهربه‬ ‫مسـاحت ‪ 178-40‬متـر مربـع‬ ‫ذیـل ثبـت ‪ 24789‬صفحـه ‪64‬‬ ‫دفتـر جلـد ‪ 164‬ثبـت گردیـد و‬ ‫دراثـر جابجایـی مفقـود شـده را‬ ‫نمـوده اسـت ‪ .‬در اجـرای مـاده‬ ‫‪ 120‬اصالحـی اییـن نامـه قانـون‬ ‫ثبـت مراتـب در یـک نوبـت اگهی‬ ‫تـا چنانچه اشـخاصی مدعـی انجام‬ ‫معاملـه یـا وجـود سـند مالکیـت‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫وساختمانهای فاقدسندرسمی‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده ‪3‬قانـون و مـاده‬ ‫‪ 13‬اییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای‬ ‫فاقدسندرسـمی برابـر رای شـماره‬ ‫‪ 12003334‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نـکا‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫خیـراهلل قنبـری فرزنـد نادعلـی هریـک‬ ‫به مقـدار ششـدانگ عرصـه و اعیان یک‬ ‫قطعـه زمین با بنای احداثی به مسـاحت‬ ‫‪ 139-32‬مترمربـع قسـمتی از پالک ‪57‬‬ ‫اصلی به کالسـه هـای ‪ 235-99‬واقع در‬ ‫بخـش ‪ 18‬ثبـت نـکا خریـداری شـده از‬ ‫علـی قنبری رسـمی محرز گردیـده لذا‬ ‫همـراه بـا اصـل سـند مالکیت یا سـند‬ ‫معاملـه بـه اداره ثبـت محـل ارائه و رسـید‬ ‫دریافـت نماینـد ‪.‬چنانچـه پـس از اتمـام‬ ‫مـدت مقرراعتـراض ارائـه نگـردد ویـا در‬ ‫هـر صـورت اعتـراض اصل سـند مالکیت یا‬ ‫سـند معاملـه ارائه نشـود ایـن اداره مطابق‬ ‫مقـررات اقـدام بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫المثنـی بنـام مالـک خواهـد نمـود ‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشـار اگهـی ‪1399 - 9- 1‬‬ ‫م الف‪19907162:‬‬ ‫رونوشت به ستاد اجرایی فرمان امام‬ ‫(ره) رحمت سلیمانی قادیکالئی رئیس‬ ‫ثبت اسناد امالک قائمشهر‬ ‫نـزد خـود میباشـند ظـرف ‪10‬‬ ‫روز از تاریـخ انتشـار اگهی اعتراض‬ ‫خـود را همـراه بـا اصـل سـند‬ ‫مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه اداره‬ ‫ثبـت محـل ارائـه و رسـید دریافت‬ ‫نماینـد ‪.‬چنانچـه پـس از اتمـام‬ ‫مـدت مقرراعتراض ارائـه نگردد ویا‬ ‫در هـر صـورت اعتراض اصل سـند‬ ‫مالکیت یا سـند معامله ارائه نشـود‬ ‫ایـن اداره مطابـق مقـررات اقدام به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت المثنـی بنام‬ ‫مالـک خواهـد نمـود تاریخ انتشـار‬ ‫اگهـی ‪1399 - 9– 1‬‬ ‫م الف‪19907110:‬‬ ‫رونوشـت بـه سـتاد اجرایـی‬ ‫فرمـان امـام (ره) رحمـت‬ ‫سـلیمانی قادیکالئـی رئیـس‬ ‫ثبـت اسـناد املاک قائمشـهر‬ ‫بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در دو‬ ‫نوبـت به فاصلـه ‪ 15‬روزاگهی میشـود تا‬ ‫در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫اگهـی بـه مـدت دومـاه اعتراض خـود را‬ ‫بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ اعتراض‬ ‫دادخواسـت اعتـراض بـر ثبت خـود را به‬ ‫مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد بدیهـی‬ ‫اسـت در صـورت انقضـاء مـدت مذکـور‬ ‫و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399-08-17‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399 -09-01‬‬ ‫م الف‪19906759:‬‬ ‫محمد مهدی قلیان رئیس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک نکا‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی نوشهر در پیامی از نیروهای حفاظتی‬ ‫یگان حفاظت و دیگر دستگاه ها قدردانی کرد‬ ‫بی تردید نقش بی بدیل‬ ‫دستگاههای اجرایی ‪ ،‬نهادهای‬ ‫مردم نهاد ‪ ،‬دهیاران ‪ ،‬شورای‬ ‫های اسالمی شهر و روستا ‪،‬‬ ‫نیروی انتظامی و نظامی ‪ ،‬اصحاب‬ ‫رسانه ‪ ،‬خبرنگاران ‪ ،‬فعاالن‬ ‫شبکه های اجتماعی و مجازی و‬ ‫‪ ...‬در همراهی با منابع طبیعی بر‬ ‫کسی پوشیده نیست و همیاری‬ ‫دستگاههای مختلف موجب‬ ‫امتنان است ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایگاه اطلاع رسـانی اداره‬ ‫کل منابـع طبیعی و ابخیزداری اسـتان‬ ‫مازنـدران نوشـهر مدیـر کل منابـع‬ ‫طبیعـی از نیروهـای حفاظتـی؟‪ ،‬یـگان‬ ‫و ‪ ...‬تقدیـر کـرد‪ .‬متـن پیـام بـه شـرح‬ ‫ذیل اسـت‪.‬‬ ‫طبیعت و حفاظت از ان ‪ ،‬نعمتی اسـت‬ ‫بـزرگ که خداونـد به امانـت در اختیار‬ ‫انسـان قـرارداده و ادمیـان در برابـر‬ ‫چگونگـی بهـره بـرداری از ان مسـئول‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫الزم مـی دانـم مراتـب قدردانـی و‬ ‫سپاسـگذاری خـود را از حافظـان منابع‬ ‫طبیعـی کـه بـا اقتـدار ‪ ،‬صالبـت از‬ ‫عرصـه هـای منابـع طبیعـی حفاظـت‬ ‫مـی کننـد‪ ،‬صمیمانـه تشـکر نمایـم ‪.‬‬ ‫بـی شـک تلاش هـای شـبانه روزی‬ ‫شـما عزیـزان و حافظـان منابع طبیعی‬ ‫وتمامی تالشـگران عرصـه خدمتگزاری‬ ‫بـه منابـع طبیعـی بـی اجر نمـی ماند ‪.‬‬ ‫(اجرکـم عنداهلل)‬ ‫اینجانـب بـه همـه همـکاران عزیـزم‬ ‫بخصـوص مدافعـان طبیعـت در غـرب‬ ‫اسـتان مازنـدران خداقـوت عـرض‬ ‫میکنـم‪ ،‬و قـدردان همـه زحمـات و‬ ‫تلاش هـای خالصانـه و بـی ریـای انها‬ ‫هسـتم واز همـه خانـواده هـای فهیم و‬ ‫صبـور و موقعیت شـناس منابع طبیعی‬ ‫کـه در ایـن شـرایط سـخت بیـش از‬ ‫پیـش حمایـت و پشـتیبانی کردند‪ ،‬نیز‬ ‫خالصانـه تشـکر و قـدر دانـی مـی نمایـم‪.‬‬ ‫جـا دارد ضمـن عـرض خداقـوت‬ ‫بـه مـردم شـهید پـرور غـرب اسـتان‬ ‫مازندران که همیشـه در کنـار حافظان‬ ‫عرصـه هـا و مواهب الیـزال الهـی بوده‬ ‫انـد و اجازه ندادند ‪ ،‬اسـیبی به طبیعت‬ ‫وارد شـود‪ ،‬تشـکر نمایـم‪.‬‬ ‫بی تردیـد نقش بی بدیل دسـتگاههای‬ ‫اجرایـی ‪ ،‬نهادهـای مـردم نهـاد ‪،‬‬ ‫دهیـاران ‪ ،‬شـورای های اسلامی شـهر‬ ‫و روسـتا ‪ ،‬نیـروی انتظامـی و نظامـی ‪،‬‬ ‫اصحـاب رسـانه ‪ ،‬خبرنـگاران ‪ ،‬فعـاالن‬ ‫شـبکه هـای اجتماعـی و مجـازی و ‪...‬‬ ‫در همراهـی بـا منابع طبیعی بر کسـی‬ ‫پوشیده نیسـت و همیاری دستگاههای‬ ‫مختلـف موجـب امتنـان اسـت ‪.‬‬ ‫در پایـان از درگاه ایـزد منـان توفیـق‬ ‫روزافـزون بـرای سـربازان خـط مقـدم‬ ‫منابـع طبیعـی را دارم ‪.‬‬ ‫عبدالرضا سنگاری‬ ‫مدیـر کل منابـع طبیعـی و‬ ‫ابخیـزداری اسـتان مازنـدران‬ ‫خبر‬ ‫عباس زارع مدیرکل فرهنگ و ارشاداسالمی مازندران ‪:‬‬ ‫اعضای صندوق هنر استان به مرز‬ ‫‪ 3000‬نفر رسید‬ ‫عبـاس زارع مدیـرکل فرهنـگ و‬ ‫ارشاداسلامی مازنـدران از پیوسـتن‬ ‫‪ 171‬هنرمنـد اسـتان بـه جمـع ‪1460‬‬ ‫بیمـه شـده فرهنـگ و هنـر و رسـانه‬ ‫مازنـدران خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی مازنـدران‪ ،‬عبـاس زارع در‬ ‫اغـاز مسـئولیتش در دسـتگاه فرهنگ و هنر‬ ‫دسـتور ویژه ای بـه نماینده صنـدوق هنر در‬ ‫اداره کل ابلاغ کـرد که طی ان روند عضویت‬ ‫و پوشـش بیمـه ای اصحـاب فرهنـگ و هنـر‬ ‫و رسـانه اسـتان تسـریع گـردد و نماینـده‬ ‫صنـدوق هنـر اداره کل بـرای اجرایـی شـدن‬ ‫ایـن دسـتور فرایند عضویت و برخـورداری از‬ ‫بیمه تامین اجتماعی هنرمندان را تسـهیل و‬ ‫بـا اطالع رسـانی و سـازماندهی فرایند‪ ،‬موانع‬ ‫پیـش روی انـان را همـوار کرده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن موضـوع موجـب شـد تـا در پایان سـال‬ ‫‪ 98‬صنـدوق هنر مازنـدران درحوزه پوشـش‬ ‫بیمـه ای ایـن قشـر فرهیختـه بـه رشـد‬ ‫چشـمگیر ‪ 256‬درصدی برسـد و جز اسـتان‬ ‫هـای برتـر کشـور در ایـن زمینه باشـد و این‬ ‫نمـودار رشـد نرخ بیمـه هنرمندان در شـش‬ ‫مـاه نخسـت سـال ‪ 99‬نیـز همچنـان شـکل‬ ‫صعـودی دارد‪.‬‬ ‫زارع ضمـن بـا اهمیت دانسـتن موضوع بیمه‬ ‫اصحـاب فرهنـگ و هنـر اسـتان گفـت‪ :‬بـی‬ ‫شـک یکـی ازدغدغه های اساسـی ایـن اداره‬ ‫کل حمایـت از فعـاالن عرصـه فرهنگ و هنر‬ ‫و رسـانه اسـت و خوشـبختانه ایـن مهـم بـه‬ ‫موضوعی بسـیار اساسـی در دسـتگاه فرهنگ‬ ‫و هنـر اسـتان تبدیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به افزایش نرخ بیمـه هنرمندان‬ ‫در سـال ‪ 98‬افـزود‪ :‬رونـد پوشـش حداکثری‬ ‫هنرمنـدان‪ ،‬نویسـندگان‪ ،‬فعـاالن قرانـی و‬ ‫فعاالن رسـانه همچنـان در دسـتور کار واحد‬ ‫کارشناسـی قـرار دارد و بهـره گیـری از تمام‬ ‫ظرفیـت هـا بـرای حمایـت ایـن عزیـزان در‬ ‫راس امور اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی مازندران‬ ‫خاطرنشـان کرد‪ :‬در شـش ماه نخسـت سـال‬ ‫‪ 99‬تعـداد ‪ 171‬نفـر بـه جمعـه ‪ 1460‬بیمـه‬ ‫شـده تحـت پوشـش صنـدوق هنـر افـزوده‬ ‫شـده انـد و این موجب مسـرت و خرسـندی‬ ‫بسـیار است‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬تعـداد ‪ 80‬نفـر دیگـر بـه صندوق‬ ‫معرفـی و ‪ 60‬نفـر دیگـر مشـغول تکمیـل‬ ‫پرونـده هنـری خـود هسـتند کـه امیدواریم‬ ‫مجیدی به عنوان رئیس اداره ثبت احوال‬ ‫محموداباد معارفه شد‬ ‫مراسـم تودیع مسـعود خادم رئیس‬ ‫پیشـین ثبـت احـوال محمودابـاد‬ ‫و معارفـه مهـدی مجیـدی کـه بـا‬ ‫حکـم مجتبـی فاطمـی مدیـرکل‬ ‫ثبت احوال مازندران به سرپرسـتی‬ ‫جدیـد ایـن اداره منصـوب شـد در‬ ‫دفتـر فرمانـدار برگزار شـد‪.‬‬ ‫️بـه گـزارش روابـط عمومـی فرمانـداری؛‬ ‫مراسـم تودیع و معارفـه رئیس اداره ثبت‬ ‫احـوال محمودابـاد بـا حضـور مجتبـی‬ ‫فاطمـی مدیـرکل ثبـت احـوال مازندران‬ ‫و خسـرو طالبـی سرپرسـت فرمانـداری‬ ‫محمودابـاد در محـل فرمانـداری برگـزار‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫خسـرو طالبی در این مراسـم ضمن خیر‬ ‫مقدم بـه مدیر کل ثبت احـوال مازندران‬ ‫شنبه ‪ 1 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪753‬‬ ‫‪7‬‬ ‫و هیئـت همـراه از زحمـات و خدمـات‬ ‫خـادم در طـول خدمـت صادقانـه خـود‬ ‫تقدیـر و تشـکر نمـود و ابـراز امیـدواری‬ ‫کـرد بـا توجـه بـه نزدیـک شـدن بـه دو‬ ‫انتخابـات مهـم و سرنوشـت سـاز اینـده‬ ‫و درجهـت تکریـم اربـاب رجوع و کسـب‬ ‫رضایتمنـدی مـردم از دانـش و تخصـص‬ ‫اقـای مجیـدی در مسـئولیت جدیـد‬ ‫نهایـت اسـتفاده را داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫️در پایـان ایـن مراسـم حکـم انتصـاب‬ ‫ریاسـت ثبـت احـوال محمودابـاد از‬ ‫دسـتان سرپرسـت فرمانداری به مجیدی‬ ‫اعطـاء و بـا اهـدای لـوح تقدیـر از تالش‬ ‫هـای مسـعود خـادم کـه بـه تازگـی بـه‬ ‫افتخـار بازنشسـتگی نایـل شـده بـود‬ ‫قدردانـی شـد‪.‬‬ ‫تـا پایـان سـال مراحـل تکمیلی انجـام و این‬ ‫عزیـزان نیـز تحـت پوشـش قـرار گیرند‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول فرهنگـی ضمن ابرازخرسـندی‬ ‫از همـکاری بـا انجمـن صنفـی مترجمـان‬ ‫اسـتان مازنـدران افـزود‪ :‬یکی از نـکات مثبت‬ ‫ایـن فراینـد‪ ،‬اگاهـی بخشـی بـه مترجمین‬ ‫پرتالش اسـتان بـرای برخورداری از پوشـش‬ ‫بیمـه صنـدوق هنـر بـوده کـه سـبب شـده‬ ‫تعـداد ‪ 11‬نفـر از مترجمیـن فعـال اسـتان‬ ‫بـه تامیـن اجتماعـی معرفـی شـوند و تعداد‬ ‫زیـادی نیـز مشـغول تشـکیل پرونـده هسـتند‪.‬‬ ‫زارع در پایـان خاطرنشـان کـرد‪ :‬بـه سـبب‬ ‫اطلاع رسـانی جامـع در خصـوص صنـدوق‬ ‫هنـر و خدمات مربـوط بـه ان‪ ،‬روند عضویت‬ ‫هنرمنـدان در ایـن صنـدوق رونـق گرفتـه‬ ‫و از سـال ‪ 98‬تاکنـون حـدود ‪ 700‬نفـر بـه‬ ‫جمـع اعضای صنـدوق هنر مازنـدران افزوده‬ ‫شـده و تعـداد اعضـای مازنـدران در سـامانه‬ ‫الکترونیکـی این صنـدوق به مـرز ‪ 3000‬نفر‬ ‫رسـیده است‪.‬‬ ‫گفتنی اسـت تعـداد کلی اصحـاب فرهنگ و‬ ‫هنـر و رسـانه اسـتان که تحت پوشـش بیمه‬ ‫تامیـن اجتماعی قرار گرفتنه انـد ‪ 1631‬نفر‪،‬‬ ‫تعـداد اعضـای صنـدوق هنـر حـدود ‪3000‬‬ ‫نفـر و تعـداد افـرادی کـه تحـت پوشـش‬ ‫بیمـه تکمیلـی ایـن صندوق قـرار گرفتـه اند‬ ‫حـدود ‪ 900‬نفـر در سـال ‪ 99‬بـوده اسـت‪.‬‬ ‫متقاضیـان بـرای اگاهـی از اخریـن اخبـار‬ ‫و اگاهـی از خدمـات صنـدوق مـی تواننـد‬ ‫صفحـه اینسـتاگرام صنـدوق هنـر مازنـدران‬ ‫را دنبـال کننـد‪ .‬ادرس صفحـه اینسـتاگرام‪:‬‬ ‫‪honarcredit_mazandaran‬‬ ‫سردار مسلمی فرمانده سپاه کربال ‪:‬‬ ‫بسیج هرگونه تهدیدات دشمنان را به فرصت تبدیل کرد‬ ‫اجرای ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۵۱۸‬برنامه در هفته بسیج مازندران‬ ‫فرمانـده سـپاه کربلا بـا اشـاره به اینکـه بسـیج عظیم تریـن و ماندگارترین‬ ‫یـادگار امـام راحـل اسـت‪ ،‬افزود‪:‬بسـیج هرگونـه تهدیـدات دشـمنان را بـه‬ ‫فرصـت تبدیـل کرد‪.‬‬ ‫بـه گزارش کرانه شـمال؛ سـردار سـیاوش مسـلمی فرمانده سـپاه کربال در‬ ‫نشسـت بـا خبرنـگاران در اسـتانه هفته بسـیج بـا تبریک فرارسـیدن هفته‬ ‫بسـیج‪ ،‬شـعار امسـال هفته بسیج را «بسـیج‪ ،‬پیشـرو خدمت و امید افرینی‬ ‫بـا رویکـرد نهضـت خدمـت خالصانـه و مومنانـه» دانسـت و گفت‪ :‬بسـیج‬ ‫عظیم تریـن و ماندگارتریـن یـادگار امام راحل اسـت‪ ،‬که توانسـته از ابتدای‬ ‫انقلاب تـا بـه امـروز در عرصه هـا ی مختلف حضور پیـدا کنـد و تهدیدات‬ ‫را بـا توجـه بـه ظرفیـت عظیمی کـه در ان نهفته اسـت‪ ،‬به فرصـت تبدیل‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫سـردار مسـلمی بسـیج را پیشـقراول در همه عرصه ها دانست و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬هرجا بحران و مشـکلی در کشـور ایجاد شـد‪ ،‬بسـیج وارد میدان شـده‬ ‫و بـه عنـوان قـدرت نـرم جمهـوری اسلامی حاضر شـد‪ ،‬چرا کـه از جنس‬ ‫مردم اسـت‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه کربلا بـا تاکیـد بـر اینکـه بسـیج از بزرگتریـن مولفه های‬ ‫قـدرت نرم در جمهور ی اسلامی اسـت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بسـیج توانسـته نظام‬ ‫را در مقابـل حوادث هـای مختلـف‪ ،‬نجـات بدهد‪.‬‬ ‫سـردار مسـلمی با بیان این مطلب که بسـیج و بسـیجی بودن به داشـتن‬ ‫کارت بسـیجی نیسـت‪ ،‬تاکیدکرد‪ :‬هرکسـی که روحیه ایثارگـری‪ ،‬جهادی‪،‬‬ ‫والیـت مـداری و نیـز ارمان هـای انقلاب را قبـول داشـته باشـد‪ ،‬ان یـک‬ ‫بسـیجی است‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه کربلا بزرگتریـن ویژگی بسـیجی را دغدغه مندی نسـبت‬ ‫بـه رفع مشـکالت مـردم و اعتالی انقالب دانسـت و تصریـح کرد‪:‬مدیری در‬ ‫هـر سـطحی نسـبت به حـل مشـکالت دغدغه منـد باشـد‪ ،‬و نیـز در مقابل‬ ‫دشـمنان و اسـتکبار بایسـتد‪ ،‬ان یک مدیر جهادی بسـیجی اسـت‪.‬‬ ‫فرمانده سـپاه کربال در ادامه با بیان این مطلب که شـجره طبیه بسـیج در‬ ‫گام دوم انقلاب بـه یـک درخت تنومندی تبدیل شـده اسـت‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬امـروز بسـیج به عنـوان پاک تریـن‪ ،‬و ناب تریـن نهاد مردمـی‪ ،‬برای‬ ‫کشـور دل می سـوزاند و بـرای ابادنی و پیشـرفت ان تلاش می کند‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه کربلا از اجرای ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۵۱۸‬برنامه در ‪ ۲۲‬شهرسـتان در‬ ‫هفتـه بسـیج خبر داد و گفـت‪ :‬این تعـداد برنامه ها در ‪ ۶۶‬عنـوان طراحی و‬ ‫برنامه ریزی شـده اسـت‪.‬‬ ‫سـردار مسـلمی بـه عمـده برنامه های اجرایـی در این هفته اشـاره و اضافه‬ ‫کـرد‪ :‬دیـدار بـا یـک هـزار ‪ ۹۷۹‬خانـواده معـزز شـهدا‪ ،‬دیـدار با یـک هزار‬ ‫‪ ۴۰۸‬خانـواده ایثارگـر‪ ،‬یادواره هـای شـهدا‪ ،‬برگـزاری ‪ ۸۵۶‬برنامـه ورزشـی‪،‬‬ ‫یـک هـزار و ‪ ۱۴۸‬نشسـت بصیرتـی‪ ۲ ،‬هـزار و ‪ ۲۷۷‬گشـت رضویـون‪،‬‬ ‫برگـزاری ‪ ۴۹۲‬اردوی جهادی در راسـتای کمک بـه نیازمندان‪ ۳۵۶ ،‬عنوان‬ ‫تولیـد کلیپ هـای فرهنگـی‪ ،‬راه انـدازی ‪ ۱۴۹‬عنـوان پویش با هفته بسـیج‬ ‫در فضـای مجـازی از جملـه برنامه های هفته بسـیج در سراسـر اسـتان اسـت‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه کربلا در ادامه از توزیع ‪ ۴۰‬هزار ‪ ۷۹۵‬بسـته معیشـتی به‬ ‫نیازمنـدان در هفتـه بسـیج خبـر داد و گفـت‪ :‬در هفتـه بسـیج کمک هـای‬ ‫مومنانـه ادامـه خواهد داشـت که مجموعه هزینه های بسـته های معیشـتی‬ ‫‪ ۱۲‬میلیـارد و ‪ ۲۳۰‬هـزار تومـان اسـت؛ و علاوه بـر ان ‪ ۷‬میلیـارد ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیـون تومـان بسـته های بهداشـتی هم بـه دسـت نیازمندان می رسـد‪.‬‬ ‫هشدار فرماندار بابل ‪:‬‬ ‫تا وضعیت قرمز کرونایی فاصله ای نداریم‬ ‫فرمانـدار بابل نسـبت بـه هرگونه سـهل انگاری در رعایـت پروتکل هـا و محدودیت های مصوب‬ ‫کرونایـی هشـدار داد و گفـت ‪ :‬در صـورت جدی نگرفتن رعایـت محدودیت هـا و پروتکل ها ‪ ،‬تا‬ ‫وضعیـت قرمز کرونایی فاصلـه ای نداریم‪.‬‬ ‫قربانعلـی ولیـزاده بـورا روز پنجشـنبه در گفت و گـو با خبرنگار ایرنـا افزود ‪ :‬اگر مـردم پروتکل‬ ‫هـای بهداشـتی مقابلـه با ویـروس کرونـا را رعایت نکنند و وضعیـت بابل به حالـت قرمز دراید‬ ‫‪ ،‬محدودیـت هـای کرونایـی شـدید تر می شـود و کل بـازار را به تعطیلی می کشـاند‪.‬‬ ‫وی گفـت ‪ :‬انتظـار مـی رود کـه بازاریان به صورت کامـل محدودیت ها را اعمـال کنند تا ناچار‬ ‫نباشـیم کل بـازار را تعطیـل کنیم که این می تواند شـرایط را سـخت تر کند‬ ‫ولیـزاده بـورا اظهـار داشـت ‪ :‬در حـال حاضـر بابـل در وضعیـت نارنجی قـرار دارد و بـا افزایش‬ ‫گـروه بازرسـان در نظـارت بـر محدودیـت های کرونایـی تالش مـی کنیم تا وضعیـت کرونایی‬ ‫ایـن شـهر بار دیگـر به حالـت قرمـز در نیاید‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬رونـد نظـارت بـر اجـرای محدودیـت هـای کرونایی به هفـت گروه بـازرس افزایش‬ ‫یافتـه اسـت و تاکنـون ‪ ۵۶‬واحـد صنفی متخلف به محدودیـت های کرونایی کـه از ‪ ۲۰‬اذر ماه‬ ‫بـه اجـرا درامد ‪ ،‬پلمب شـدند‪.‬‬ ‫فرمانـدار بابـل گفـت ‪ :‬اگر چه ‪ ۹۰‬درصـد بازار بابل قانـون جدید محدودیت کرونایـی را رعایت‬ ‫مـی کنـد ‪ ،‬ولـی ‪ ۱۰‬درصـد همچنـان بـه صـورت کـج دار و مریـز بـا قانـون جدیـد کرونایـی‬ ‫برخـورد مـی کننـد و بـه همین خاطر هـم ‪ ۱۷۵‬واحد صنفی کـه در این زمینه تخلف داشـتند‬ ‫اخطـار پلمـب دریافـت کردند کـه در صورت تکرار واحـد صنفی انها پلمب می شـود و تا پایان‬ ‫طـرح یک ماهـه باز نخواهد شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬در ‪ ۲۴‬سـاعت گذشـته ‪ ۲۶‬بیمـار کرونایی جدید در بیمارسـتان های بابل بسـتری‬ ‫و همچنیـن ‪ ۱۹‬بیمـار بـا حـال عمومـی مسـاعد ترخیص شـدند‪ .‬با ایـن وصف در حـال حاضر‬ ‫‪ ۱۴۷‬بیمـار کرونایی در بیمارسـتان های شهرسـتان بسـتری هسـتند که از این تعـداد ‪ ۳۹‬نفر‬ ‫بـا حـال نامسـاعد در بخـش مراقبت هـای ویژه تحـت درمان قـرار دارند‪.‬‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی بابل شهرسـتان بیـش از ‪ ۵۲۰‬هزار نفـری بابل را با هفت بیمارسـتان‬ ‫تحت پوشـش دارد‪ .‬پنج بیمارسـتان ایت اهلل روحانی ‪ ،‬میناگر ‪ ،‬شـهید بهشـتی ‪ ،‬یحیی نژاد و‬ ‫کـودکان امیـرکال بیمـاران کرونایی را پذیـرش می کنند‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫شنبه ‪ 1 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪753‬‬ ‫در بیست و هشتمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی؛‬ ‫بخش مازندران شناسی در کتابخانه ابن شهر اشوب ساری افتتاح شد‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت و مهندسی‬ ‫شبکه حمل و نقل شهرداری‬ ‫ساری‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫علم تاج‬ ‫️در هفتـه کتـاب و کتابخوانـی بخـش‬ ‫در‬ ‫مازندران شناسـی‬ ‫تخصصـی‬ ‫کتابخانـه ابـن شـهر اشـوب سـاری بـا‬ ‫حضـور مدیـرکل کتابخانه هـای عمومی‬ ‫مازنـدران افتتـاح شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل کتابخانه‬ ‫درخشش روابط عمومی نیروگاه نکا‬ ‫در ارزیابی وزارت نیرو‬ ‫های عمومی مازندران‪ ،‬به مناسـبت بیسـت و‬ ‫هشـتمین دوره هفته کتـاب و کتابخوانی ایین‬ ‫افتتـاح بخـش تخصصـی مازندران شناسـی‬ ‫همـراه بـا اییـن اهـدای کتـاب بـه کتابخانه با‬ ‫شـعار اهـدای کتـاب اهـدای دانایی بـا حضور‬ ‫ارزو ولیپـور مدیـرکل کتابخانـه هـای عمومی‬ ‫مازنـدران‪ ،‬رضایـی فرمانـدار سـاری ‪ ،‬حسـین‬ ‫اسلامی رئیـس پژوهشـکده سـاری شناسـی‪،‬‬ ‫زارع مدیـرکل ارشـاد اسـتان و جمعـی از‬ ‫کتابـداران در کتابخانـه ابـن شـهر اشـوب‬ ‫سـاری برگـزار شـد‪.‬مدیرکل کتابخانـه هـای‬ ‫عمومـی مازنـدران در ایـن مراسـم بـا تبریـک‬ ‫هفتـه کتـاب و کتابخوانـی و کتابـدار اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬بـا توجـه بـه هفتـه مازنـدران و هفتـه‬ ‫کتـاب و کتابخوانـی‪ ،‬نیـاز بـوده تـا بـه صورت‬ ‫ویـژه و تخصصی بخـش مازندران شناسـی در‬ ‫کتابخانـه ابـن شـهر اشـوب راه انـدازی شـود‪.‬‬ ‫ارزو ولیپـور با اشـاره به اینکه بخـش مازندران‬ ‫شناسـی در بیشـتر کتابخانـه هـای عمومـی‬ ‫اسـتان فعـال اسـت بیان کـرد‪ :‬پژوهشـگران و‬ ‫نویسـندگانی که در حوزه مازنـدران به صورت‬ ‫تخصصـی فعالیـت مـی کننـد ایـن بخـش از‬ ‫کتابخانـه مرجع مناسـبی برای پژوهش اسـت‪.‬‬ ‫حسـین اسلامی رئیـس پژوهشـکده سـاری‬ ‫شناسـی نیـز با قدردانـی از اقدامـات و فعالیت‬ ‫هـای مبتکرانـه کتابخانه های عمومی اسـتان‪،‬‬ ‫خواسـتار توجه ویژه مسـئوالن ملی و اسـتانی‬ ‫بـرای تکمیـل کتابخانه مرکزی سـاری شـد‪.‬‬ ‫تابناک‪ :‬سـاخت و تحویل ‪ 400‬هزار واحد مسـکن‬ ‫ملـی به عمر دولـت دوازدهم قـد می دهد؟‬ ‫علـم تـاج‪ :‬مـرد حسـابی اینا تـو ‪ 7‬سـال ‪ 4‬میلیون‬ ‫خونـه سـاختن‪ ،‬بعـد نمـی تونن تـو یه سـال ‪400‬‬ ‫هزار مسـکن بسـازن!‬ ‫انصـاف‪ :‬وزیر راه و شهرسـازی اعالم کرد‪ :‬بسـیاری‬ ‫از فرودگاه هـا در شـهر های مختلـف هسـتند کـه‬ ‫اسـتعداد راه اندازی تاکسـی هوایـی را دارند و مردم‬ ‫می تواننـد بـا اسـتفاده از هواپیما هـای شـخصی‬ ‫خـود و بـا ثبت نـام در ایـن طـرح از ایـن پـروژه‬ ‫اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫علـم تـاج‪ :‬تـا دیـروز فقـط نگـران تولیـدات غیـر‬ ‫پروتئینـی کفتـر و کالغ بودیـم کـه روی سـرمان‬ ‫نریـزد االن بایـد نگـران اب دهـان و دسـتمال‬ ‫کاغـذی و پوسـت تخمـه بعضـی راننـدگان بـی‬ ‫مبـاالت ایـن تاکسـی هـا هوایـی باشـیم!‬ ‫تابنـاک‪ :‬فراخـوان بنـز بـه دلیل عملکرد نامناسـب‬ ‫صند لی‬ ‫علـم تـاج‪ :‬وای بـه روزی کـه بگنـدد پرایـد! تصور‬ ‫کنیـد سـایپا بـه خاطـر معیـوب پرایـد فراخـوان‬ ‫بدهد‪...‬‬ ‫تابنـاک‪ :‬فالحـت پیشـه‪ :‬نماینـده ای که بیشـتر از‬ ‫همـه شـعار «مـرگ بـر امریـکا» سـر مـی داد‪ ،‬بـه‬ ‫دلیـل فسـاد اقتصـادی بازداشـت شـد‬ ‫علـم تـاج‪ :‬ظاهـرا ً ماجـرای «مـرگ بـر امریـکا‬ ‫ویتامیـن داره» واسـه همیـن دوسـت مـون بـود!‬ ‫ایـران‪ :‬تهیـه طرحـی در مجلس برای پاسـخگویی‬ ‫کاندیداهـا بـرای وعده هـای انتخاباتی‬ ‫روابـط عمومی شـرکت مدیریـت تولیدبرق نکا‬ ‫در دومیـن جشـنواره ارزیابـی عملکـرد روابـط‬ ‫عمومیهـای صنعـت اب و برق کشـور در بخش‬ ‫مدیریـت و برنامـه ریـزی حائز مقام دوم شـد‪.‬‬ ‫ارزیابـان اداره کل روابـط عمومـی و اطلاع‬ ‫رسـانی وزارت نیـرو‪ ،‬عملکـرد سـال گذشـته‬ ‫روابـط عمومـی شـرکت مدیریـت تولیدبـرق‬ ‫نـکا را در محـور مدیریـت و برنامـه ریـزی بین‬ ‫شـرکتهای صنعـت اب و بـرق کشـور حائـز‬ ‫کسـب مقـام دوم شـناختند‪.‬‬ ‫بـه همیـن مناسـبت صدیقـه ببـران مدیـرکل‬ ‫دفتـر روابـط عمومـی و اطلاع رسـانی وزارت‬ ‫نیـرو با اهـداء لـوح تقدیر به سـیدمیثم عمادی‬ ‫سرپرسـت روابط عمومـی نیروگاه نـکا از تالش‬ ‫مجدانـه و موثـر ایشـان و همـکاران روابـط‬ ‫عمومـی ان مجموعه قدردانی و ابـراز امیدواری‬ ‫نمـود کـه تـداوم ایـن مسـیر منتـج بـه ارتقـاء‬ ‫عملکـرد روابـط عمومـی هـای وزارت نیـرو و‬ ‫خدمـت رسـانی به مـردم گـردد‪.‬‬ ‫️ در ایـن دوره از جشـنواره اثـار ‪ 132‬شـرکت‬ ‫صنعـت اب و بـرق کشـور در ‪ 14‬محـور مـورد‬ ‫بررسـی قرارگرفت و نهایتا ‪ 49‬شـرکت از جمله‬ ‫‪ 5‬شـرکت مدیریـت تولیـد بـرق حائـز کسـب‬ ‫رتبـه های برتر این جشـنواره شـده و از سـوی‬ ‫وزیـر نیـرو مـورد تقدیـر قـرار گرفتند ‪.‬‬ ‫مراسـم اختتامیـه جشـنواره و اهـداء جوایـز‬ ‫روابـط عمومیهـای برتـر بـا حضـور ویدیـو‬ ‫کنفرانسـی دکتـر اردکانیـان وزیـر نیـرو و‬ ‫تعـدادی از مقامـات ارشـد ان وزارتخانـه و‬ ‫مدیـران عامـل و مدیـران روابـط عمومـی های‬ ‫شـرکتهای صنعت اب و برق سراسـر کشـور در‬ ‫روز ‪ 28‬ابـان مـاه برگـزار شـد‪.‬‬ ‫علـم تـاج‪ :‬وعده هـای انتخاباتی مثل مهریه اسـت!‬ ‫زیاد جـدی نگیرید‪...‬‬ ‫شـاخه سـبز‪ :‬رئیـس اتاق تعـاون‪ :‬تصمیمـات خلق‬ ‫السـاعه اثارتحریـم را دوچنـدان کرد‬ ‫علم تاج‪ :‬مطمئن هستید خلق الساعه هستند؟!‬ ‫ایـران‪ :‬توصیه هـای اذری جهرمـی بـرای چگونگی‬ ‫نظـارت والدیـن بـر اینترنـت دانش اموزان‬ ‫علم تاج‪ :‬هیععععععععی بارکال‪...‬‬ ‫بهار‪ :‬ایرانی ها فقط ده روز اول گوشت می خرند‬ ‫علم تاج‪ :‬چشم مسئوالن روشن‪...‬‬ ‫افتـاب یـزد‪ :‬یـک نماینـده مجلـس اعتصـاب غـذا‬ ‫کر د‬ ‫ً‬ ‫علم تاج‪ :‬بریم جمله بعدی لطفا ‪...‬‬ ‫شـهروند‪ :‬شـغل جدیـد‪ :‬نگهـداری از بیمـاران‬ ‫کرونایـی‬ ‫علـم تـاج‪ :‬قابـل توجه کسـانی که معتقدنـد دولت‬ ‫در قبـال بیـکاری منفعـل عمل کرده اسـت!‬ ‫کیمیـای وطـن‪ :‬ارسـال پیـش نویـس الیحـه رتبه‬ ‫بنـدی معلمـان بـه دولت‬ ‫علـم تـاج‪ :‬خـوب بـا این طـرح نخ نمـا و پوسـیده‬ ‫مانـع از بازنشسـته شـدن معلـم هـا مـی شـوید!‬ ‫گمـان نکنیـد مـا متوجـه نمـی شـویم!‬ ‫سیاسـت روز‪ :‬رئیـس جمهـور‪ :‬هـدف همـه ایـن‬ ‫محدودیـت هـا ایـن اسـت کـه مـردم درک کننـد‬ ‫شـرایط فـوق العـاده اسـت‬ ‫علـم تـاج‪ :‬مـا فکـر کردیـم هـدف کنتـرل کرونـا‬ ‫اسـت!‬ ‫سیاسـت روز‪ :‬وزیـر اطالعـات‪ :‬فیلترینـگ عامـل‬ ‫اصلـی پائیـن بـودن کیفیـت‬ ‫علم تاج‪ :‬عجب‪...‬‬ ‫رویـداد امـروز‪ :‬بـرق سـی میلیـون نفر رایـگان می‬ ‫شو د‬ ‫علـم تـاج‪ :‬مـرد حسـابی بـه نظـر شـما مردمی که‬ ‫هواپیمـای شـخصی دارنـد‪ ،‬گوشـت ویـل کیویـی‬ ‫یـک میلیـون تومان و هویـچ ‪ 90‬هـزار تومانی می‬ ‫خورنـد‪ ،‬به بـرق رایـگان نیـاز دارند؟!‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!