روزنامه کرانه شمال شماره 746 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 746

روزنامه کرانه شمال شماره 746

روزنامه کرانه شمال شماره 746

‫زارع استاندار گیالن تاکید کرد؛‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬پنج شنبه ‪ 22/‬ابان‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 746‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫ضرورت توسعه بسترهای‬ ‫استفاده از کتاب الکترونیکی‬ ‫‪3‬‬ ‫کرونـا و پوکـی استخـوان‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عواملـی مثـل کـم تحرکـی‪ ،‬تغذیه نامناسـب و مصرف سـیگار‬ ‫و الـکل از عوامـل مهـم پوکـی اسـتخوان هسـتند کـه بایـد با‬ ‫اقـدام بـه موقـع و اگاه کـردن جامعـه‪ ،‬احتمـال ایـن بیمـاری‬ ‫را کـم کنیم‪.‬‬ ‫سـالمندان و افـرادی کـه مبتال بـه بیماری هایی نظیـر دیابت‪،‬‬ ‫بیمـاری هـای ریـوی‪ ،‬بیمـاری قلبـی و کلیـوی هسـتند در‬ ‫معـرض خطـر عـوارض جـدی تـر بیمـاری ‪19-COVID‬‬ ‫قراردارنـد و رعایـت نـکات بهداشـتی توصیـه شـده توسـط‬ ‫مسـئولین بهداشـتی‪ ،‬مـی توانـد در کاهـش ابتلا بـه بیماری‬ ‫کمـک کننده باشـد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سخنی برای امروز؛‬ ‫سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی‬ ‫در کنگره شهدای گیالن‪:‬‬ ‫«کوچه دادن به دشمن‪،‬‬ ‫بدترین نوع خیانت است!»‬ ‫‪2‬‬ ‫در راستای پویش حلقه وصل؛‬ ‫‪ ۵۱‬سری جهیزیه به زوج های تحت‬ ‫پوشش بهزیستی مازندران اهدا شد‬ ‫‪2‬‬ ‫افزایش ‪ 500‬مگاواتی‬ ‫ظرفیت تولید برق‬ ‫نیروگاه شهید سلیمی نکا‬ ‫در دیدار مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا با استاندار مازندران مطرح شد‪:‬‬ ‫حق شناس‪ ،‬استاندار گلستان ؛‬ ‫برنامه ریزی دقیق در حوادث مشابه‬ ‫موجب کاهش هزینه ها می شود‬ ‫اغاز عملیات اجرایی پروژه سیکل ترکیبی جدید در نیروگاه نکا‬ ‫با اعتبار ‪ 24000‬میلیارد ریال‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫«در تریبـون هـا دو صدایی پیرامون دشـمن بـه وجود اوردن‬ ‫و حساسـیت جامعـه را نسـبت بـه دشـمن از بیـن بـردن‪،‬‬ ‫خیانـت اسـت! خـوارج‪ ،‬زائیـده چنیـن توطئـه ای بود!»‬ ‫«وقتـی شـما بـا دشـمن در حـال نبرد هسـتی‪ ،‬اگـر در خط‬ ‫مقـد ِم شـما سـر و صـدا بلنـد شـد‪ ،‬یکـی فریـاد زد کـه این‬ ‫دشـمن نیسـت‪ ،‬دوسـت اسـت و دیگـری گفـت که نـه این‬ ‫دشـمن اسـت‪[ ،‬بدانیـد] در ایـن موقـع همـان بالیی بر سـر‬ ‫سـپاه اسلام مـی ایـد کـه در جنـگ صفیـن بـر سرلشـکر‬ ‫امیرالمومنیـن امـد‪ .‬خـوارج زاییـده چنیـن توطئـه ای بـود؛‬ ‫قـران را سـر نیـزه کردنـد و یک مرتبـه معاویه تطهیر شـد و‬ ‫خیلـی هـا شـک کردند‪.‬‬ ‫خـب حـاال اگر عـده ای امدنـد و گفتنـد نه‪ ،‬امریکا دشـمن‬ ‫نیسـت! [بدانید کـه] این‪ ،‬بـد فهمیدن ماجراسـت!‬ ‫اگـر امیرالمومنیـن بـا معاویـه صلـح مـی کـرد‪ ،‬بـه معاویـه‬ ‫مشـروعیت مـی داد‪ .‬ان وقـت از حکومـت امیرالمومنیـن و‬ ‫مشـروعیت حکومتـش چیـزی باقـی مـی ماند؟ ممکـن بود‬ ‫در ظاهـر امیرالمومنیـن به شـهادت نرسـد‪ ،‬اما از اسلام چه‬ ‫چیـزی باقـی مـی ماند؟‬ ‫بدانیـد ان کسـانی کـه در ایـن تریبون هـا و جایـگاه ها قرار‬ ‫دارنـد‪ ،‬بـه جامعه ادرس غلـط دادند و در جامعـه دو صدایی‬ ‫پیرامـون دشـمن بـه وجـود اوردنـد‪ ،‬مرتکـب خیانـت مـی‬ ‫شـوند! کوچـه دادن بـه دشـمن‪ ،‬بدتریـن نوع خیانت اسـت‪.‬‬ ‫ترویـج فهم غلـط از دشـمن در جامعه‪ ،‬حساسـیت جامعه را‬ ‫نسـبت به دشـمن از بیـن بردن‪ ،‬سـرد کردن و تفرقـه ایجاد‬ ‫کـردن در درون صفـوف ملـت‪ ،‬خیانت اسـت‪».‬‬ ‫تجلیل رئیس اتش نشانی ساری‬ ‫از راننده تاکسی فداکار‬ ‫شــهرداری بهنمیــر در نظــر دارد‬ ‫بــه موجــب مجوزهــای شــماره ‪ 1913‬مــورخ‬ ‫‪ 99.7.14‬و ‪ 849‬مــورخ ‪ 99.4.23‬شــورای‬ ‫محتــرم اســامی شــهر‪ ،‬مــوارد زیــر را از طریق‬ ‫مزایــده واگــذار نمایــد‪.‬‬ ‫متقاضیــان مــی تواننــد جهــت کســب اطالعات‬ ‫بیشــتر بــه نشــانی ســایت ‪www.bahnamir‬‬ ‫مراجعــه نمــوده و تــا پایــان وقــت اداری‬ ‫مــورخ‪ 99.8.28‬جهــت دریافــت اســناد مزایده‬ ‫بــه واحــد مالــی شــهرداری مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫‪-1‬تعــداد ســه قطعــه زمیــن واقــع در شــهر‬ ‫بهنمیــر‬ ‫‪-2‬فروش سطل های زباله اسقاطی‬ ‫قدرت کریمیان بهنمیری‬ ‫شهردار بهنمیر‬ ‫ایـن راننـده فـداکار در مسـیر عبور‪ ،‬خـودروی پیـکان وانت که‬ ‫طعمـه حریـق شـده بود را بـا اسـتفاده از خامـوش کننده اتش‬ ‫نشـانی اطفا کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال به نقل از روابط عمومی سـازمان اتش‬ ‫نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری سـاری‪ ،‬رئیس سازمان اتش‬ ‫نشـانی سـاری بـه منظـور اشـاعه فرهنـگ ایمنی از صفـر علی‬ ‫حسـن زاده راننده تاکسـی کوی اتحاد سـاری در دفتر کار خود‬ ‫تجلیل کرد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس ایـن گـزارش ایـن راننـده فـداکار در مسـیر عبـور‪،‬‬ ‫خـودروی پیـکان وانت که طعمه حریق شـده بود را با اسـتفاده‬ ‫از خامـوش کننـده اتش نشـانی اطفـا کرد‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکر اسـت در سـال هـای اخیـر اداره اموزش سـازمان‬ ‫اتـش نشـانی بـرای تمامـی راننـدگان تاکسـی شـهر سـاری‬ ‫امـوزش هـای ایمنـی و اتـش نشـانی برگـزار کـرده اسـت و بر‬ ‫اسـاس تفاهم نامه ای که بین سـازمان اتش نشـانی و سـازمان‬ ‫حمل ونقل بار و مسـافر شـهرداری سـاری منعقد شـده تمامی‬ ‫راننـدگان تاکسـی ملـزم بـه گذرانـدن دوره اموزشـی و نصـب‬ ‫خامـوش کننـده اتـش نشـانی در خـودرو می باشـند‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان اتـش نشـانی سـاری ضمـن تقدیـر از همـه‬ ‫راننـدگان تاکسـی شـهر سـاری کـه بـه امـر ایمنی توجـه و به‬ ‫شـهروندان در حـوادث اتـش سـوزی امدادرسـانی مـی کننـد‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬شـهروندان و راننـدگان تاکسـی کـه در عملیـات هـای‬ ‫اطفایـی در لحظـات اولیـه از خاموش کننده اسـتفاده می کنند‬ ‫بـر اسـاس گزارش مامـوران اتش نشـانی حاضـر در عملیات‪ ،‬از‬ ‫شـارژ رایـگان خامـوش کننـده اتش نشـانی بهره منـد خواهند‬ ‫شد ‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 22 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪746‬‬ ‫خرب‬ ‫محدودیت های کرونایی‬ ‫برخی مشاغل در رشت‬ ‫تشریح شد‬ ‫سیاسی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫در دیدار مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا با استاندار مازندران مطرح شد‪:‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی پروژه سیکل ترکیبی جدید در نیروگاه نکا با اعتبار ‪ 24000‬میلیارد ریال‬ ‫افزایش ‪ 500‬مگاواتی ظرفیت تولید برق نیروگاه شهید سلیمی نکا‬ ‫محمـود قاسـم نژاد در گفتگـو با خبرنگاران با اشـاره‬ ‫بـه رونـد صعـود ابتلاء و فوتی هـای ناشـی از کرونـا‬ ‫در کشـور و اسـتان گیلان‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬بـرای قطـع‬ ‫زنجیـره انتقـال و کاهـش امـار ابتالهـا سـتاد ملـی‬ ‫کرونـا اقـدام به تعییـن محدودیت هایی بـرای فعالیت‬ ‫برخـی از مشـاغل کرده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه ایـن محدودیت ها در حـال حاضر‬ ‫تنهـا بـه مدت یـک ماه فردا (سـه شـنبه) تـا ‪ ۲۰‬اذر‬ ‫مـاه تعییـن شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬ایـن محدودیت های‬ ‫ً‬ ‫فعلا در مراکـز اسـتان ها اجرایـی شـده و در صـورت‬ ‫نیـاز بعـد از ایـن مـدت در سـایر شـهرها بـا وضعیت‬ ‫قرمـز نیـز اجرایی می شـود‪.‬‬ ‫معـاون سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری‬ ‫گیلان در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه خوشـبختانه‬ ‫توصیه های انجام شـده از سـوی مسـئوالن حساسیت‬ ‫شـهروندان نسـبت بـه اجـرای دسـتور العمـل هـا‬ ‫افزایـش یافتـه اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬قطعـاً ایـن موضـوع بـه‬ ‫کاهـش رونـد ابتلاء و قطـع زنجیـره انتقـال کرونـا‬ ‫کمـک خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه گیلان از نظـر میـزان فوتی هـا و‬ ‫همچنیـن امـار ابتلاء بـه ویـروس کرونـا از میانگین‬ ‫کشـوری پایین تر اسـت‪ ،‬تاکیـد کرد‪ :‬اما ایـن موضوع‬ ‫دلیلـی بـرای بـی توجهـی نسـبت بـه رعایت دسـتور‬ ‫العمـل های بهداشـتی نخواهد بود ایـن محدودیت ها‬ ‫در راسـتای کنتـرل و کاهـش بیشـتر امارهـا اجرایی‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫قاسـم نژاد با اشـاره به اینکه این محدودیت ها شـامل‬ ‫مشـاغلی هماننـد پاسـاژها‪ ،‬مراکـز خریـد‪ ،‬تاالرهـای‬ ‫پذیرایـی‪ ،‬مراکـز فـروش و عرضـه مـواد دخانـی‪،‬‬ ‫قهـوه خانه هـا‪ ،‬باشـگاه های ورزشـی و اسـتخرهای‬ ‫شـنا‪ ،‬پارک هـا و مراکـز تفریحـی‪ ،‬بازارهـای موقـت‪،‬‬ ‫اقامتگاه هـا و مراکـز اجـاره سـاختمان و بنگاه هـای‬ ‫املاک و سـایر مشـاغل غیر ضرور اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫شـهروندان می توانند اسـامی مشـاغلی که شـامل این‬ ‫محدودیت هـا می شـوند را در سـایت دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی گیلان مشـاهده کنند‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر برخـورد بـا متخلفـان در زمینـه‬ ‫اجرایـی محدودیت هـا‪ ،‬افـزود‪ :‬انتخـاب سـاعت ‪۱۸‬‬ ‫بـرای تعطیلـی این مشـاغل به دلیـل افزایـش میزان‬ ‫تجمعـات و تـردد شـهروندان بعـد از ایـن سـاعت در‬ ‫سـطح شـهر بعـد از بررسـی های وزارت بهداشـت و‬ ‫دانشـگاه های علـوم پزشـکی سراسـر کشـور انتخـاب‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫سند مالکیت افزون بر ‪۱۰‬‬ ‫میلیون متر اراضی موقوفات‬ ‫گیالن اخذ شد‬ ‫معـاون اوقافـی‪ ،‬حقوقـی و ثبتـی اداره کل اوقـاف و امـور‬ ‫خیریـه گیلان از اخـذ سـند مالکیـت افـزون بـر ‪۱۰‬‬ ‫میلیـون متـر اراضـی موقوفـات این اسـتان در یک سـال‬ ‫اخیـر خبـر داد‪.‬حجـت االسلام و المسـلمین حمیدرضا‬ ‫کریمـی روز سـه شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنا‬ ‫ی های‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬طـی یـک سـال اخیر بـا پی گیـر ‬ ‫انجـام شـده توسـط کارشناسـان حقوقـی و ثبتـی ایـن‬ ‫اداره کل سـند مالکیـت ‪ ۱۰۰‬موقوفـه اسـتان گیلان به‬ ‫مسـاحت پنـج میلیـون و ‪ ۱۰۰‬هـزار مترمربع اخذ شـده‬ ‫اسـت‪.‬وی بـا اشـاره بـه ثبـت مالکیـت موقوفه ناصـر قلی‬ ‫خـان امجـد الدوله در قریه سـار شهرسـتان صومعه سـرا‬ ‫در روزهـای اخیـر افـزود ‪ :‬مسـاحت اراضـی ایـن موقوفه‬ ‫نیـز پنـج میلیون و ‪ ۱۳۱‬هـزار و ‪ ۳۷۵‬متر مربـع و ارزش‬ ‫ان بیـش از یـک هزار میلیارد تومان اسـت‪.‬معاون اوقافی‪،‬‬ ‫حقوقـی و ثبتـی اداره کل اوقـاف و امور خیریـه گیالن با‬ ‫ت های اساسـی‬ ‫بیـان اینکـه صیانـت از موقوفات از رسـال ‬ ‫سـازمان اوقـاف اسـت‪ ،‬خاطـر نشـان کـرد‪ :‬تلاش بـرای‬ ‫احقـاق حقـوق و تثبیـت سـند مالکیت موقوفـات کمک‬ ‫بـه سـنت حسـنه وقـف اسـت‪.‬وی شناسـنامه دار کردن‬ ‫و تثبیـت مالکیـت موقوفـات را از مهمتریـن برنامـه های‬ ‫سـازمان اوقـاف و امـور خیریه عنـوان و تصریح کـرد ‪ :‬در‬ ‫یک سـال گذشـته سـه موقوفه با ‪ ۳۸۵‬مترمربع مساحت‬ ‫بـه ارزش حـدود چهـار میلیـارد و ‪ ۳۰۰‬میلیـون ریـال‬ ‫شناسـایی وکشـف شـده اسـت‪ .‬حجـت االسلام کریمی‬ ‫‪ ،‬تثبیـت مالکیـت موقوفـات را در جلوگیـری از موقوفـه‬ ‫خـواری بسـیار موثـر خوانـد و افـزود ‪ :‬تلاش می کنیـم‬ ‫بـا اقدامـی جهادی تثبیـت مالکیـت موقوفات را تسـریع‬ ‫دهیم‪.‬معـاون اوقافـی‪ ،‬حقوقـی و ثبتـی اداره کل اوقاف و‬ ‫امـور خیریـه گیلان بیـان داشـت‪ :‬ادارات اوقـاف و امـور‬ ‫خیریـه پـس از اطلاع از تصـرف ملـک موقوفـه یـا عدم‬ ‫پرداخـت اجـاره موقوفه ابتـدا با اخطار به متصرف سـعی‬ ‫در راهنمایـی وی براسـاس قوانیـن دارنـد و اگـر متصرف‬ ‫تمکیـن نکـرد‪ ،‬علیه وی در محاکم قضایی شـکایت انجام‬ ‫مـی شود‪.‬اسـتان گیلان دارای ‪ ۹۴۱‬بقعـه متبرکه‪ ،‬چهار‬ ‫هـزار و ‪ ۷۲۳‬موقوفـه و بیـش از ‪ ۲۰‬هـزار رقبـه اسـت‪.‬‬ ‫برنامه اینده مجموعه‬ ‫نیروگاه نکا؛ افزایش‬ ‫ظرفیت ‪ 500‬مگاواتی‬ ‫این نیروگاه است‬ ‫محسـن نعمتـی در دیـدار با احمد حسـین‬ ‫زادگان‪ :‬در شـش مـاه اول سـال یکـی از‬ ‫برجسـته ترین کارهـا‪ ،‬اقـدام بـه نصـب‬ ‫واحدهـای سـیکل ترکیبی جدید اسـت که‬ ‫حـدود ‪ 24000‬میلیـارد ریال پـروژه را در بر‬ ‫می گیـرد ‪ /‬برنامه اینـده مجموعـه نیروگاه‬ ‫نـکا؛ افزایـش ظرفیـت ‪ 500‬مگاواتـی ایـن‬ ‫نیروگاه اسـت‪‎.‬محسـن نعمتـی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫نیـروگاه شـهید سـلیمی نـکا بـا احمـد‬ ‫حسـین زادگان‪ ،‬مقـام عالـی دولـت در‬ ‫مازنـدران دیـدار نمـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری‬ ‫مازنـدران‪ ،‬مدیرعامـل نیـروگاه شـهید سـلیمی‬ ‫نـکا در حاشـیه ایـن دیـدار گفـت‪ :‬عملکـرد ایـن‬ ‫مجموعـه در سـال گذشـته را نسـبت بـه وضعیت‬ ‫موجـود در دیـدار با نماینده عالی دولت در اسـتان‬ ‫تشـریح کردیـم‪.‬‬ ‫وی بـا عنوان اینکـه وضعیت امادگی بـرای تولید‬ ‫بـرق و شـرایط مطلـوب تولیـد انـرژی در اسـتان‬ ‫مازنـدران را به اطالع اسـتاندار مازندران رسـاندیم‪،‬‬ ‫خاطرنشـان نمـود‪ :‬برنامـه اینده مجموعـه نیروگاه‬ ‫نـکا؛ افزایـش ظرفیـت ‪ 500‬مگاواتی ایـن نیروگاه‬ ‫است‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران بصـورت ویـژه از ایـن طـرح‬ ‫توسـعه حمایـت و اعلام پشـتیبانی کردنـد و‬ ‫رهنمودهـای الزم را ارایـه نمودنـد کـه بنـده از‬ ‫حمایـت اسـتانداری بـرای ادامـه رونـد کار ایـن‬ ‫مجموعـه در حـوزه توسـعه قدردانـی مـی کنـم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامـل نیـروگاه شـهید سـلیمی نـکا هـم در این‬ ‫دیدار گفت‪ :‬در ‪ ۶‬ماه اول سـال یکی از برجسـته ترین‬ ‫کارهـا‪ ،‬اقـدام بـه نصـب واحدهـای سـیکل ترکیبـی‬ ‫جدید اسـت که حـدود ‪ ۲۴‬هزارمیلیارد ریـال پروژه را‬ ‫در بـر می گیـرد و برنامـه اینـده مجموعه نیـروگاه نکا‬ ‫افزایـش ظرفیـت ‪ ۵۰۰‬مگاواتـی این نیروگاه اسـت‪‎.‬‬ ‫محسـن نعمتی گفـت‪ :‬عملکرد این مجموعه در سـال‬ ‫گذشـته را نسـبت بـه وضعیـت موجـود در دیـدار بـا‬ ‫نماینـده عالـی دولت در اسـتان تشـریح کردیم‪.‬‬ ‫وی بـا عنـوان اینکـه وضعیـت امادگـی بـرای تولیـد‬ ‫بـرق و شـرایط مطلـوب تولیـد انـرژی در اسـتان‬ ‫مازنـدران را بـه اطلاع اسـتاندار مازنـدران رسـاندیم‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬برنامـه اینده مجموعه نیـروگاه نکا‪،‬‬ ‫افزایـش ظرفیـت ‪ ۵۰۰‬مگاواتـی ایـن نیـروگاه اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل نیـروگاه شـهید سـلیمی نکا تصریـح کرد‪:‬‬ ‫اسـتاندار مازندران به صورت ویژه از این طرح توسـعه‬ ‫حمایت و اعالم پشـتیبانی کردنـد و رهنمودهای الزم‬ ‫را ارایـه نمودند‪.‬‬ ‫نعمتـی افـزود‪ :‬امیدواریـم با توجه بـه اقبال اسـتاندار‬ ‫بـه طـرح هـای نیـروگاه و بازدیـد از ایـن نیـروگاه‪،‬‬ ‫پروژه هایـی کـه در اینده بـه مرحله بهره بـرداری می‬ ‫رسـد بـا حضور اسـتاندار مازنـدران مورد افتتـاح قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬در ‪ ۶‬مـاه اول سـال یکـی از‬ ‫برجسـته ترین کارهـا‪ ،‬اقـدام بـه نصـب واحدهـای‬ ‫سـیکل ترکیبـی جدیـد اسـت کـه ‪ ۲۴‬هـزار میلیارد‬ ‫ریـال پـروژه را در بـر می گیـرد و اقدامـات اولیـه‬ ‫در سـال گذشـته شـروع شـده و در حـال سـاخت‬ ‫تجهیـزات بـرای نصب هسـتیم که بتوانیـم از ظرفیت‬ ‫واحدهـای جدیـد اسـتفاده کنیـم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندار گیالن در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مطرح کرد؛‬ ‫ضرورت توسعه بسترهای استفاده از کتاب الکترونیکی‬ ‫اسـتاندار گیلان اهـدای کتـاب از سـوی‬ ‫دسـتگاه هـای اجرایـی بـه کتابخانه هـا را در‬ ‫هفتـه کتـاب و کتابخوانـی بـرای اعتلای این‬ ‫فرهنـگ اثرگـذار دانسـت و گفت‪ :‬بـا توجه به‬ ‫پیشـرفت های صـورت گرفته در حـوزه فضای‬ ‫مجـازی و نیـز شـرایط جامعـه متاثر از شـیوع‬ ‫کرونـا‪ ،‬توسـعه بسـترهای اسـتفاده از کتـاب‬ ‫الکترونیکـی یـک ضرورت اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری گیالن؛‬ ‫دکتـر ارسلان زارع در جلسـه انجمـن کتابخانـه‬ ‫هـای عمومـی گیلان بـا تبریـک پیشـاپیش هفتـه‬ ‫کتـاب و کتابخوانـی‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬هـر جـا کـه کتاب‬ ‫و کتاب خـوان باشـد‪ ،‬بـه یقیـن انواع اسـیب هـا و بزه‬ ‫هـای اجتماعـی جـای خودشـان را بـه زیبایـی هـا‪،‬‬ ‫مهربانـی هـا‪ ،‬اخلاق و در یـک کالم انسـانیت مـی دهـد‪.‬‬ ‫وی بـه جایـگاه کتـاب در اموزه های دینی مسـلمانان‬ ‫و سـیره پیامبـر اعظـم (ص) و ائمـه اطهار (ع) اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬این کالم امیرالمومنین که وقتی کسـی‬ ‫در کتـاب ارامـش یابـد‪ ،‬هرگز ارامش روحـی اش را از‬ ‫دسـت نمـی دهد‪ ،‬نشـانگر انسـت کـه انس بـا کتاب‬ ‫ارامشـروح را بـه دنبال دارد‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در گیلان بـا اشـاره بـه اینکه‬ ‫توسـعه و تبییـن فرهنـگ مطالعـه ریشـه در رشـد‬ ‫فکـری و فرهنگـی هـر جامعـه دارد‪ ،‬افـزود‪ :‬مطالعه و‬ ‫ارتبـاط مسـتمر با کتـاب‪ ،‬ضمن ایجاد رشـد فرهنگی‬ ‫موجـب پیشـرفت و ارتقـاء سـطح علم و فنـاوری می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه کتابخوانـی بایـد بـه یـک مطالبه‬ ‫عمومـی تبدیـل شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬بـه منظور بهـره مندی‬ ‫اقشـار مختلـف جامعـه توجـه بـه حاشـیه شـهرها از‬ ‫اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت تـا زمینـه اشـاعه‬ ‫فرهنـگ‪ ،‬ادب‪ ،‬علـم و دانـش را فراهـم کنـد‪.‬‬ ‫وی بـر ضـرورت توسـعه بسـترهای اسـتفاده از کتاب‬ ‫الکترونیکـی با توجه به پیشـرفت های صـورت گرفته‬ ‫در حوزه فضای مجازی و نیز شـرایط ناشـی از شـیوع‬ ‫کرونـا تاکیـد و تصریح کـرد‪ :‬بهره بـرداری از کتابخانه‬ ‫الکترونیکـی ‪ +60‬ویـژه سـالمندان‪ ،‬اقدامی پسـندیده‬ ‫اسـت کـه بـرای بهره منـدی اقشـار مختلـف جامعـه‬ ‫نیازمنـد بسـط و گسـترش بـه تمامی شهرسـتان ها و‬ ‫حمایـت و همـکاری دسـتگاه های متولی اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر زارع افتتاح دو بـاب کتابخانه مادر و کودک را از‬ ‫برنامـه های اثرگذار عنوان و خاطرنشـان کـرد‪ :‬انتظار‬ ‫مـی رود دسـتگاه هـای اجرایـی مرتبـط و فرمانداران‬ ‫طـی هفتـه کتـاب و کتابخوانـی و بزرگداشـت مقـام‬ ‫کتابخـوان و کتابـدار‪ ،‬در اجـرای برنامـه هـا بـا رعایت‬ ‫فاصلـه گـذاری اجتماعـی و اسـتفاده از ابزارهـای‬ ‫مختلـف‪ ،‬همـکاری الزم را داشـته باشـند‪.‬وی اهـدای‬ ‫کتاب از سـوی دسـتگاه هـای اجرایی بـه کتابخانه ها‬ ‫را در هفتـه کتـاب و کتابخوانی اقدامی موثر دانسـت و‬ ‫افـزود‪ :‬این اقدام نمادین مـی تواند در اعتالی فرهنگ‬ ‫اهدای کتاب بسـیار اثرگذار باشـد‪.‬نماینده عالی دولت‬ ‫در گیلان بـه وجود محدودیـت در منابـع و اعتبارات‬ ‫اشـاره و بـر ضـرورت اهتمـام بـرای اتمام پـروژه های‬ ‫بـا پیشـرفت باال تـا پایان امسـال یـا بهار سـال اینده‬ ‫تاکیـد کـرد و گفت‪ :‬انتظـارم از مدیران دسـتگاه های‬ ‫متولـی ‪ ،‬تکمیـل پروژه کتابخانه مرکزی رشـت اسـت‬ ‫و بایـد در مسـیر اتمـام ایـن مرکز فرهنگـی اهتمامی‬ ‫ویژه داشـته باشـند‪.‬‬ ‫در پایـان ایـن مراسـم دو نفـر از حامیـان کتابخوانـی‬ ‫اسـتان و نیـز یک کودک عضـو کتابخانه های اسـتان‬ ‫از سـوی اسـتاندار گیلان تقدیر شـدند‪.‬‬ ‫استاندار گلستان در جلسه ستاد پیشگیری ‪ ،‬هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران ؛‬ ‫برنامه ریزی دقیق در حوادث مشابه موجب کاهش‬ ‫هزینه ها می شود‬ ‫اسـتاندار گلسـتان بـا اشـاره بـه حادثـه خیز‬ ‫بـودن اسـتان اظهـار کـرد‪ :‬بایـد اتـاق بحران‬ ‫در تمام فرمانداری ها تشـکیل شـود و نقشـه‬ ‫هایی از شـهر ‪ ,‬جنگل های اطراف و مسـیرهای‬ ‫احتمالـی سـیالب در مـوزه شهرسـتان و در‬ ‫مقیـاس یـک ‪۵۰ ,‬هزارم بـا همـکاری اداره کل‬ ‫فنـاوری اطالعـات تهیـه و نصب شـود‪.‬‬ ‫بـه گزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گلسـتان‬ ‫دکتـر هـادی حـق شـناس ن در جلسـه سـتاد‬ ‫پیشـگیری ‪ ,‬هماهنگـی و فرماندهـی عملیات پاسـخ‬ ‫بـه بحران اسـتان بـا حضور سـردار ملک شـاهکوهی‬ ‫فرمانـده سـپاه نینـوا اسـتان و دیگـر مدیـران ارشـد‬ ‫تصریـح کـرد ‪ :‬زحمـات و تالش هـای تمامی کسـانی‬ ‫کـه در راسـتای اطفاء حریـق جنگلهای توسکسـتان‬ ‫همـکاری داشـتند شایسـته تقدیـر اسـت امـا بایـد‬ ‫توجـه کنیـم کـه در بزنـگاه هـا رفتـار متناسـب بـا‬ ‫مخاطـرات داشـته باشـیم تـا بتوانیم هرچه سـریع تر‬ ‫از بحـران عبـور کنیـم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بایـد بـه درس هـای اموختنـی در بحران‬ ‫هـا توجـه کنیـم و چراکـه گلسـتان از ظرفیتهـای‬ ‫ارزشـمندی نظیـر جنـگل هـای هیرکانی برخـوردار‬ ‫اسـت و منابـع طبیعـی همـواره بـرای مـردم مهـم‬ ‫هسـتند‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان یاداور شـد‪ :‬باور داریـم که مدیران‬ ‫مـا افـراد متخصصـی هسـتند امـا بایـد بـا اقتـدار‬ ‫فرماندهـی و مدیریـت میـدان را بـه دسـت گیرنـد تا‬ ‫بـا برنامـه ریـزی درسـت در حـوادث مشـابه موجـب‬ ‫کاهـش هزینـه ها شـویم‪.‬‬ ‫دکتـر حـق شـناس گفـت‪ :‬مـا بایـد پاسـخگوی‬ ‫انتظـارات مردم باشـیم و اثربخشـی اقدامـات ما برای‬ ‫انـان از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مسـئولیت رسـانه های اجتماعی در بحران‬ ‫هـا بـا اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی و همکاری‬ ‫صـدا و سیماسـت تـا برخی موجـب تشـویش اذهان‬ ‫عمومی نشـوند‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان یـاداور شـد‪:‬منابع طبیعـی بایـد‬ ‫درختـان خشـکیده که عامل گسـترش اتش سـوزی‬ ‫هـا در جنـگل هسـتند را از محیـط جنگلهـا خـارج‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در مواقـع بحرانـی روابـط عمومی های‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی موظفند محتوای تولیـدی را با‬ ‫همـکاری و نظـارت روابط عمومی اسـتانداری انتشـار‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫دکتـر حق شـناس گفـت‪ :‬اسـتفاده از ظرفیـت هایی‬ ‫نظیر بسـیج‪ ,‬ارتـش ‪ ,‬هیئـت کوهنوردی ‪,‬دهیـاران ‪,‬‬ ‫جوامـع محلـی در بحران ها زمینه تسـریع در عبور از‬ ‫مخاطـرات را فراهـم می اورد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اسـت در این جلسـه فرمانده سـپاه نینوا‬ ‫اسـتان ‪ ,‬مدیـرکل منابـع طبیعـی‪ ,‬مدیـرکل محیـط‬ ‫زیسـت‪ ,‬رئیس جمعیـت هالل احمـر‪ ,‬معاونت ارتش‪,‬‬ ‫فرمانـداران گـرگان‪ ,‬گالیکش‪ ,‬ترکمن و مینودشـت ‪,‬‬ ‫رئیـس هیئـت کوهنـوردی ‪ ,‬فرمانده انتظامی اسـتان‬ ‫و رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی اسـتان به‬ ‫اظهارنظرهـای پیرامـون مسـائل مرتبـط بـا بحـران‬ ‫پرداختنـد و مدیـر کل مدیریـت بحـران اسـتان نیـز‬ ‫گزارشـی از اقدامـات صـورت گرفتـه در توسکسـتان‬ ‫ارائـه کرد‪.‬‬ ‫تحقق جهش تولید با حضور دولت در کنار بخش خصوصی‬ ‫ارائه طرح های موفق تولیدی‪ ،‬حمایت از صنایعی که در کشور تولید‬ ‫دارند‪ ،‬استفاده از نخبگان‪ ،‬کاهش صادرات و رفع موانع تولید و‬ ‫حمایت مالی می تواند در ایجاد جهش تولید‪ ،‬مورد نظر باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫پنج شنبه ‪ 22 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪746‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش‬ ‫روابـط عمومـی دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران در راسـتای اطلاع رسـانی و‬ ‫ارتقـاء سـطح اگاهـی مـردم دیار همیشـه‬ ‫سـبز مازندران نسـبت بـه میزان سلامتی‬ ‫خـود و حفـظ ایـن گوهر ارزشـمند دسـت‬ ‫به امـری مهـم زده وبا ترویـج فرهنگ خود‬ ‫مراقبتی سـعی بر باالبردن سـطح سلامت‬ ‫مـردم مازنـدران دارد و در همین راسـتا در‬ ‫هفتـه پیشـگیری از پوکی اسـتخوان اقدام‬ ‫به برگـزاری کمپیـن رسـانه ای بـا عنوان«‬ ‫پیشـگیری از پوکی اسـتخوان با تشـخیص‬ ‫بـه موقـع » نمـوده اسـت‪ .‬در گزارشـی که‬ ‫مـی خوانیـد راه هـای پیشـگیری از پوکی‬ ‫اسـتخوان و عـوارض ان و نقـش کرونـا در‬ ‫پوکی اسـتخوان مورد بررسـی قـرار گرفته‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫مقدمه‬ ‫پوکـی اسـتخوان نوعـی بیماری اسـت کـه در ان‬ ‫اسـتخوان ها پوک و متخلخل‪ ،‬ضعیف و شـکننده‬ ‫مـی شـود و بـه عنـوان یـک بیمـاری خامـوش تا‬ ‫زمانـی که یک اسـتخوان نشـکند‪ ،‬عالیمی از خود‬ ‫بـروز نمـی دهـد و از ان جـا کـه پوکی اسـتخوان‬ ‫عالیـم اشـکاری نـدارد‪ ،‬برای تشـخیص بـه موقع‬ ‫الزم اسـت با پزشـک مشـورت کنیم‪.‬‬ ‫یائسـگی یا برداشـتن رحم برای ‪ 12‬ماه یا بیشـتر‪،‬‬ ‫فـرد را در معـرض خطـر پوکی اسـتخوان قرار می‬ ‫دهـد همچنیـن اگـر قبـل از ‪ 50‬سـالگی تخمدان‬ ‫هـا خـارج شـده و هورمـون درمانـی جایگزیـن‬ ‫اسـتفاده نشـده اسـت‪ ،‬فرد در معرض خطر پوکی‬ ‫اسـتخوان قرار دارد‪.‬‬ ‫سـطوح پاییـن ویتامیـن دی مـی توانـد ریسـک‬ ‫ابتال به پوکی اسـتخوان و شکسـتن اسـتخوان ها‬ ‫را در افزایـش دهـد‪ .‬بیمارانی کـه در معرض خطر‬ ‫باالی شکستگی ناشـی از پوکی استخوان هستند‪،‬‬ ‫مـی تواننـد با درمـان دارویـی مناسـب‪ ،‬این خطر‬ ‫را کاهـش دهنـد همچنیـن قبـل از شـروع مکمل‬ ‫یـا هنـگام مصـرف ان نیـازی بـه ازمایـش خـون‬ ‫بـرای کنترل میـزان ویتامین دی نیسـت ولی دوز‬ ‫باالتـری از مقـدار توصیـه شـده را مصـرف نکنیم‪،‬‬ ‫مگـر ایـن که پزشـک برای شـما تجویـز کند‪.‬‬ ‫متـداول تریـن روش بـرای سـنجش تراکـم‬ ‫اسـتخوان‪ ،‬اسـکن تراکـم اسـتخوان یـا سـنجش‬ ‫جـذب اشـعه ایکـس اسـت فـردی کـه در حـال‬ ‫حاضـر یـا گذشـته بـه مـدت بیـش از ‪ 3‬مـاه از‬ ‫داروهـای کورتونـی اسـتفاده کـرده ایـم‪ ،‬بـرای‬ ‫بررسـی تراکم اسـتخوان و ارزیابی نیـاز به درمان‪،‬‬ ‫بـا پزشـک مشـورت کنیم و اگـر قد در مقایسـه با‬ ‫گذشـته بیـش از ‪ 4‬سـانتیمتر کوتاه شـده اسـت‪،‬‬ ‫برای ارزیابی خطر شکسـتگی با پزشـک مشـورت‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫*مهم ترین عارضه پوکی استخوان‬ ‫شکسـتگی‪ ،‬مهم ترین عارضه پوکی اسـتخوان در‬ ‫سـنین باال اسـت و خطـر ابتال به پوکی اسـتخوان‬ ‫بـا بـاال رفتـن سـن افزایش مـی یابـد بنابراین اگر‬ ‫بـاالی ‪ 50‬سـال هسـتیم و بـا یک زمیـن خوردن‬ ‫سـاده دچـار شکسـتگی شـده ایـم‪ ،‬احتمـاال در‬ ‫معـرض پوکی اسـتخوان هسـتیم و الزم اسـت به‬ ‫پزشـک مراجعـه کنیم‪.‬‬ ‫در افـرادی کـه پوکی اسـتخوان دارنـد‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از زمیـن خـوردن بسـیار مهـم اسـت زیـرا‬ ‫شکسـتگی¬های مرتبـط بـا پوکـی اسـتخوان‬ ‫اغلـب منجـر بـه درد‪ ،‬ناتوانـی و کاهـش کیفیـت‬ ‫زندگـی مـی شـوند بنابرایـن بایـد محیـط خانه را‬ ‫بـرای پیشـگیری از سـقوط افـراد در معرض خطر‬ ‫ایمـن کنیـم در صورتـی کـه در معـرض خطـر‬ ‫افتـادن هسـتیم‪ ،‬برای دریافت مشـاوره یا وسـایل‬ ‫محافظتـی با پزشـک مشـورت کنیـم و به منظور‬ ‫جلوگیـری از پوکـی اسـتخوان‪ ،‬مصـرف قهـوه و‬ ‫نوشـابه را محـدود کنیـم‪.‬‬ ‫تشـخیص بـه موقـع پوکـی اسـتخوان مـی توانـد‬ ‫موجـب کاهش احتمال شکسـتگی‪ ،‬کاهش هزینه‬ ‫هـای اقتصادی خانواده‪ ،‬کاهش احتمال وابسـتگی‬ ‫و از بیـن رفتـن اسـتقالل فـرد و همچنین کاهش‬ ‫مـرگ و میـر در افـراد در معـرض خطـر شـود‬ ‫بنابرایـن انجـام معاینـه بالینـی و بررسـی عوامـل‬ ‫خطـر ابتلا بـه پوکـی اسـتخوان در تمامـی خانم‬ ‫هـای بـاالی ‪ 50‬سـال و مـردان بـاالی ‪ 70‬سـال‬ ‫توصیه می شـود همچنین اقداماتی نظیر داشـتن‬ ‫تغذیـه مناسـب و انجـام مـداوم ورزش بـه حفـظ‬ ‫قـدرت اسـتخوانی و جلوگیری از شکسـتگی های‬ ‫اینـده مـی انجامد‪.‬‬ ‫*کلسـیم مهـم تریـن مـاده معدنـی در‬ ‫پوکی استخوان شایع تر‬ ‫شده است‪ .‬عواملی مثل کم‬ ‫تحرکی‪ ،‬تغذیه نامناسب‬ ‫و مصرف سیگار و الکل از‬ ‫عوامل مهم پوکی استخوان‬ ‫هستند که باید با اقدام به‬ ‫موقع و اگاه کردن جامعه‪،‬‬ ‫احتمال این بیماری را کم‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫سالمندان و افرادی که‬ ‫مبتال به بیماری هایی نظیر‬ ‫دیابت‪ ،‬بیماری های ریوی‪،‬‬ ‫بیماری قلبی و کلیوی‬ ‫هستند در معرض خطر‬ ‫عوارض جدی تر بیماری‬ ‫‪ 19-COVID‬قراردارند‬ ‫و رعایت نکات بهداشتی‬ ‫توصیه شده توسط‬ ‫مسئولین بهداشتی‪ ،‬می‬ ‫تواند در کاهش ابتال به‬ ‫بیماری کمک کننده باشد‪.‬‬ ‫سلامت اسـتخوان‬ ‫سـبک زندگی "اسـتخوان سـالم" نه فقط در افراد‬ ‫مبتلا به کاهش توده اسـتخوانی و بیمـاران مبتال‬ ‫بـه پوکـی اسـتخوان بلکـه بـرای همه‪ ،‬مهم اسـت‬ ‫بنابرایـن بایـد بـه نکات زیـر توجه جدی شـود‪:‬‬ ‫کلسـیم مهـم تریـن مـاده معدنـی در سلامت‬‫اسـتخوان اسـت که در مواد لبنی یافت می شـود‬ ‫بنابرایـن بایـد ایـن مـواد غذایـی را روزانـه مصرف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫میـزان تحـرک روزانـه زیـر ‪ 30‬دقیقـه (کارهای‬‫خانـه‪ ،‬پیـاده روی‪ ،‬دویـدن و غیـره) موجـب از‬ ‫دسـت رفتن عضله و اسـتخوان می شـود بنابراین‬ ‫فعالیـت ورزشـی راافزایـش دهید‪.‬‬ ‫در هفتـه ‪ 30-40‬دقیقـه‪ 3 ،‬الـی ‪ 4‬بـار از‬‫ورزش¬هـای تحمـل کننـده وزن مثل پیـاده روی‬ ‫اسـتفاده کنیـم‪.‬‬ ‫انـواع ورزش و فعالیـت را‪ ،‬به تنهایـی یا با اعضای‬‫خانـواده خود‪ ،‬در طـی روز انجام دهیم‪.‬‬ ‫در مـاه هـای زمسـتان که پوسـت‪ ،‬نور خورشـید‬‫کمتـری دریافـت مـی کنـد‪ ،‬توصیه می شـود که‬ ‫پوسـت خـود را یـک یـا دو بـار در روز و در حدود‬ ‫‪ 10‬دقیقـه‪ ،‬در معـرض تابـش نـور خورشـید قرار‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وجـود شیشـه اشـعه خورشـید را مسـدود مـی‬‫کنـد‪ ،‬بنابرایـن بـرای دریافـت ویتامیـن دی از نور‬ ‫خورشـید بایـد پنجـره را بـاز کنیـم‪.‬‬ ‫مقـدار کمـی ویتامین دی در برخـی غذاها وجود‬‫دارد‪ ،‬بـه همیـن دلیل دریافت کافـی ویتامین دی‬ ‫فقـط از طریق مواد غذایی دشـوار اسـت‪.‬‬ ‫بـه علـت عـدم دریافـت ویتامیـن دی از نـور‬‫خورشـید در زمسـتان بایـد روزانـه ‪ 10‬میکروگرم‬ ‫ویتامیـن دی (یـا ‪ 400‬واحـد) مصـرف کنیـم‪.‬‬ ‫اگـر داروی پوکـی اسـتخوان (از جملـه مکمـل‬‫هـای کلسـیم و ویتامیـن ‪ )D‬تجویـز شـده اسـت‬ ‫ان را قطـع نکنیـم و در صـورت نگرانی با پزشـک‬ ‫خـود مشـورت کنیم‪.‬‬ ‫بـرای مراقبت از سلامتی اسـتخوان‪ ،‬ورزش موثر‬‫بـه صـورت روزانـه را انتخـاب کنیم به طـوری که‬ ‫بـرای وضعیـت اسـتخوان ها بی خطر باشـد‪.‬‬ ‫ بـرای مراقبـت از سلامتی اسـتخوان‪ ،‬از مصرف‬‫الـکل و اسـتعمال دخانیـات (سـیگار‪ ،‬قلیـان)‬ ‫خـودداری شـود‪.‬‬ ‫بـرای مراقبـت از سلامتی اسـتخوان‪ ،‬در صورت‬‫امـکان از نشسـتن طوالنی مدت اجتنـاب کنیم تا‬ ‫ماهیچـه ها تقویت شـوند‪.‬‬ ‫ بـرای محافظـت از اسـتخوان‪ ،‬به ایـن فکر کنیم‬‫کـه چگونـه مـی توانیـم از سـر خـوردن‪ ،‬لغزش و‬ ‫زمین افتـادن جلوگیـری کنیم‪.‬‬ ‫*شیوع پوکی استخوان در دوران کرونا‬ ‫در زمـان اپیدمـی کوویـد ‪ ۱۹‬برخـی عوامل خطر‬ ‫پوکـی اسـتخوان شـایع تر شـده اسـت‪ .‬عواملـی‬ ‫مثـل کـم تحرکـی‪ ،‬تغذیـه نامناسـب و مصـرف‬ ‫سـیگار و الـکل از عوامـل مهـم پوکـی اسـتخوان‬ ‫هسـتند کـه بایـد با اقـدام بـه موقـع و اگاه کردن‬ ‫جامعـه‪ ،‬احتمـال ایـن بیمـاری را کـم کنیـم‪.‬‬ ‫سـالمندان و افـرادی کـه مبتلا به بیمـاری هایی‬ ‫کرونـا و پوکـی استخـوان‬ ‫نظیـر دیابـت‪ ،‬بیماری هـای ریوی‪ ،‬بیمـاری قلبی‬ ‫و کلیـوی هسـتند در معرض خطر عـوارض جدی‬ ‫تـر بیمـاری ‪ 19-COVID‬قراردارنـد و رعایـت‬ ‫نـکات بهداشـتی توصیـه شـده توسـط مسـئولین‬ ‫بهداشـتی‪ ،‬مـی توانـد در کاهـش ابتال بـه بیماری‬ ‫کمـک کننده باشـد‪.‬‬ ‫ابتلا بـه پوکـی اسـتخوان و اسـتفاده از درمـان‬ ‫پوکـی اسـتخوان‪ ،‬خطـر ابتلا بـه ویـروس کرونـا‬ ‫یـا عـوارض جـدی ان را افزایـش نمـی دهـد ولی‬ ‫بـا توجـه بـه فشـار بـاالی کاری وارده به سیسـتم‬ ‫هـای بهداشـت و درمـان‪ ،‬اهمیـت پیشـگیری از‬ ‫شکسـتگی در افـراد مبتلا بـه پوکی اسـتخوان از‬ ‫هـر زمـان دیگری بیشـتر اسـت زیرا طبـق توصیه‬ ‫هـای کلـی از مـردم تقاضـا مـی شـود تـا بـه جز‬ ‫مـوارد ضـروری از مراجعـه به بیمارسـتان و مطب‬ ‫پزشـک خـودداری کننـد‪.‬‬ ‫در زمـان شـیوع کرونـا توجه بـه نکات‬ ‫ذیل بـرای افـرادی که پوکی اسـتخوان‬ ‫دارند بسـیار مهم اسـت‪:‬‬ ‫ جلوگیـری از زمیـن خوردن بسـیار مهم اسـت‬‫بنابرایـن اطمینـان حاصـل کنیـد کـه در محیـط‬ ‫خانـه ی شـما مانعـی کـه منجر به سـقوط شـود‬ ‫وجود نـدارد‬ ‫ اگر برای شـما داروی پوکی اسـتخوان (از جمله‬‫مکمـل هـای کلسـیم و ویتامین ‪ ) D‬تجویز شـده‬ ‫اسـت ان را قطـع نکنیـد و در صـورت نگرانـی بـا‬ ‫پزشـک خود مشـورت کنید‪.‬‬ ‫ مطابق شـرایط توصیه شـده ترجیح بران اسـت‬‫کـه در خانـه بمانیـد اگـر الزم اسـت بـه پزشـک‬ ‫خـود مراجعـه کنیـد یـا بـه تجدیـد نسـخه نیـاز‬ ‫داریـد‪ ،‬سـعی کنیـد بـه جـای ان بـا اسـتفاده از‬ ‫تلفـن کار خـود را انجام داده و حضـور در مطب یا‬ ‫بیمارسـتان را بـه حداقل برسـانید‪.‬‬ ‫ سـعی کنیـد تـا ارتبـاط خـود را بـا خانـواده و‬‫دوسـتان از طریـق تلفـن یـا ایمیـل حفـظ کنید‪،‬‬ ‫جداسـازی فیزیکی و پرهیـز از ارتباط حضوری به‬ ‫معنـای انـزوای اجتماعـی و دوری از افـراد نیسـت‪.‬‬ ‫ از درخواسـت کمـک برای انجـام خرید مایحتاج‬‫ضـروری‪ ،‬تهیه ی داروها یا سـایر مـوارد خودداری‬ ‫نکنید‪.‬‬ ‫ اگـر نوبـت ویزیـت پزشـک جهت تزریـق داروی‬‫پوکـی اسـتخوان شـما لغو شـده یا اینکه شـما در‬ ‫ایـن زمان تمایـل به حضور در مرکـز درمانی برای‬ ‫تزریـق دارو نداریـد‪ ،‬تاخیـر موقـت در درمان‪،‬تاثیر‬ ‫طوالنـی مدت برسلامت اسـتخوان شـما نخواهد‬ ‫داشـت امـا اگـر داروی دنوزومـاب را مصـرف‬ ‫مـی کنیـد‪ ،‬مهـم اسـت کـه تزریـق دارو بیـش از‬ ‫چهارهفتـه بـه تعویـق نیفتد‪ ،‬زیـرا اثـرات درمانی‬ ‫ان بـه سـرعت از بیـن مـی رود‪.‬در ایـن صـورت‬ ‫حتمـا در اسـرع وقـت بـا پزشـک خـود تمـاس‬ ‫بگیریـد و مجـددا بـرای مراجعه و دریافـت درمان‬ ‫برنامـه ریـزی کنید‪.‬‬ ‫ اگـر احسـاس ناخوشـی داریـد و داروهـای خود‬‫را مصـرف نکـرده ایـد‪ ،‬فرامـوش نکنیـد به محض‬ ‫احسـاس بهبـودی مصـرف معمول داروهـای خود‬ ‫را از سـر بگیرید‪.‬‬ ‫ ابتلا بـه پوکی اسـتخوان خطر ابتلا به ویروس‬‫کرونـا را افزایـش نمی دهـد اگر چـه در این زمان‬ ‫وجـود نگرانـی و اضطـراب زیـاد قابل درک اسـت‪،‬‬ ‫امـا اطمینـان داشـته باشـید کـه اکثـر افـرادی‬ ‫کـه ویـروس کرونـا مـی گیرند‪ ،‬فقـط بـه بیماری‬ ‫خفیـف مبتلا مـی شـوند و در خانـه بهبـود مـی‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫*محافظـت اجتماعـی‪ ،‬جداسـازی‬ ‫اجتماعـی و مانـدن در خانـه‬ ‫بـر اسـاس توصیه عمومی شـما باید یکـی از موارد‬ ‫زیـر را انجام دهید‪:‬‬ ‫محافظـت اجتماعـی‪ :‬در صورتـی کـه عـوارض‬ ‫ویـروس کرونـا بـرای شـما باالسـت‪.‬‬ ‫جداسـازی اجتماعـی‪ :‬در صورتـی کـه شـما یـا‬ ‫فـردی کـه بـا او زندگی مـی کنیـد دارای عالمت‬ ‫با شد ‪.‬‬ ‫مانـدن در خانـه‪ :‬مگـر در مـواردی کـه ضـروری‬ ‫باشـد‪ ،‬در منـزل خـود بمانیـد‪.‬‬ ‫* محافظت اجتماعی‪:‬‬ ‫بـه معنـای ماندن در خانه وجلوگیـری از هر گونه‬ ‫تمـاس چهـره بـه چهره به مـدت ‪ 12‬هفته اسـت‪.‬‬ ‫اگـر مطمئن نیسـتید کـه محافظـت اجتماعی در‬ ‫مـورد شـما مصـداق دارد بـا مراقبیـن بهداشـتی‬ ‫تمـاس بگیرید‪.‬‬ ‫افـرادی کـه بایـد بـه محافظـت اجتماعـی توجـه‬ ‫کننـد شـامل مـوارد زیـر مـی باشـند ‪:‬‬ ‫ در صورتی که مشـکل تنفسی جدی دارند ‪ :‬اگر‬‫بـه دلیل شکسـتگی هـای متعدد سـتون فقرات و‬ ‫تغییـر قابل توجه در شـکل بدن‪ ،‬مشـکالت جدی‬ ‫داریـد‪ ،‬توصیـه مـی کنیـم محافظـت اجتماعی را‬ ‫جـدی بگیریـد زیـرا در صـورت ابتلا بـه ویروس‬ ‫کرونـا ممکـن اسـت خطـر باالتـری بـرای ابتال به‬ ‫عوارض ان داشـته باشـید‪.‬‬ ‫ در صورتـی کـه کمـی مشـکل تنفسـی دارنـد‬‫‪ :‬همـه افـراد بـا مشـکالت تنفسـی بـه دلیـل‬ ‫شکسـتگی سـتون فقـرات‪ ،‬نیـازی بـه محافظـت‬ ‫اجتماعـی ندارنـد اگر مشـکالت جزئـی در تنفس‬ ‫داریـد‪ ،‬احتمـال بـروز عـوارض کمتـر اسـت‪.‬‬ ‫ در صورتـی کـه بـاالی ‪ 70‬سـال هسـتند یـا‬‫مشـکالت زمینـه ای دیگـری دارنـد ‪ :‬در صـورت‬ ‫ابتلا بـه ویـروس کرونـا ممکـن اسـت در معرض‬ ‫خطـر بـاالی عـوارض قـرار بگیـرد و بایـد از‬ ‫محافظـت اجتماعـی اسـتفاده کنیـد‪.‬‬ ‫*جداسازی اجتماعی‪:‬‬ ‫در صورتـی کـه در منـزل فـردی وجـود دارد کـه‬ ‫عالیـم کرونـا دارد شـما بایـد بـرای ‪ 7‬یـا ‪ 14‬روز‬ ‫یـا حتی بیشـتر بـا توجه به شـرایط خـود‪ ،‬خانه را‬ ‫تـرک نکنیـد در صـورت امـکان این شـامل خرید‬ ‫غـذا یـا دیگـر مایحتـاج نیزمی شـود بـرای ورزش‬ ‫کـردن مـی توانیـد از خانـه خـارج شـوید ولـی‬ ‫فاصلـه ایمنـی را رعایـت کنید‪.‬‬ ‫* مانـدن در خانه‪ :‬اگر شـرایط محافظت‬ ‫اجتماعـی یـا جداسـازی اجتماعـی را‬ ‫نداریـد دسـتورالعمل ایـن اسـت کـه‬ ‫همیشـه در خانـه بمانیـد بـه جز‪:‬‬ ‫ در مـوارد ضـروری‪ ،‬بـه عنوان مثـال برای خرید‬‫مـواد غذایـی ضـروری و دارویـی‪ ،‬کـه ان را نیز تا‬ ‫حـد ممکن بـه حداقل کاهـش دهید‪.‬‬ ‫ انـواع ورزش و فعالیـت را‪ ،‬بـه تنهایـی یـا بـا‬‫اعضـای خانـواده خـود در طـی روز انجـام دهیـد‪.‬‬ ‫ بـه افراد اسـیب پذیر در تامیـن نیازهای دارویی‬‫و ‪ ...‬یـا مراقبـت از خود کمک کنید‬ ‫ فقـط زمانـی به محـل کار بروید کـه نمی توانید‬‫در خانـه کار کنید‪.‬‬ ‫قـرار مالقات حضـوری ‪ :‬در شـرایط کنونی توصیه‬ ‫مـی شـود ویزیت هـای پزشـک معالج بـه صورت‬ ‫حضـوری بـه حداقل ممکـن کاهش یابـد‪ .‬این امر‬ ‫بـه منظـور کاهـش فشـار بـر سیسـتم بهداشـتی‬ ‫اسـت و شـما را از قـرار گرفتـن غیـر ضـروری در‬ ‫معـرض ویـروس کرونـا ایمـن مـی کند‪ .‬اگـر قرار‬ ‫مالقـات شـما بـه تعویـق افتاد یا لغو شـد بـه این‬ ‫دلیـل اسـت کـه در حـال حاضـر تصمیـم گیـری‬ ‫اورژانسـی در مـورد سلامت اسـتخوان شـما الزم‬ ‫نیسـت‪ .‬بعیـد اسـت کـه ایـن تاخیـر برسلامت‬ ‫اسـتخوان شـما و احتمال شکسـتن اسـتخوان در‬ ‫طوالنـی مـدت تاثیـر بگـذارد امـا مهـم اسـت که‬ ‫وقتـی شـرایط بهبـود پیـدا کـرد‪ ،‬در اولین فرصت‬ ‫نوبـت مالقـات جدیـد بگیرید‪.‬‬ ‫اگـر مالقـات با پزشـک یـا حضـور در بیمارسـتان‬ ‫الزم اسـت بایـد اطمینـان حاصـل کنیـد کـه در‬ ‫حیـن ویزیـت از قرارگیـری در معـرض ویـروس‬ ‫محافظـت مـی شـوید‪ .‬اگـر ازقبـل نوبـت ویزیـت‬ ‫پزشـک داریـد و پیامـی مبنـی بر لغـو ان دریافت‬ ‫نکردیدابتـدا وب سـایت بیمارسـتان یـا پزشـک‬ ‫خـود را بررسـی و یـا با ان تماس بگیریـد در حال‬ ‫حاضـر پذیـرش مطـب و بیمارسـتان هـا بسـیار‬ ‫شـلوغ هسـتند بنابراین برای گرفتـن وقت ویزیت‬ ‫در ماههـای اینـده بـا نزدیـک شـدن بـه زمـان‬ ‫ویزیـت بـا ان هـا تمـاس بگیرید‪.‬‬ ‫قـرار مالقـات تلفنـی ‪ :‬بسـته بـه وضعیـت شـما‪،‬‬ ‫ممکـن اسـت بـه جـای ویزیـت حضـوری‪ ،‬ویزیت‬ ‫تلفنـی بـه شـما پیشـنهاد شـود‪ .‬محتـوای تماس‬ ‫تلفنـی بسـتگی بـه وضعیـت شـما و خطـر‬ ‫شکسـتن اسـتخوان دارد‪ .‬اگـر خطـر شکسـتگی‬ ‫اسـتخوان زیـاد اسـت به عنـوان مثال‪ ،‬اگـر داروی‬ ‫اسـتروئیدی‪ ،‬مانند پردنیزولـون‪ ،‬مصرف می کنید‬ ‫دچـار شکسـتگی هیـپ یـا شکسـتگی سـتون‬ ‫فقـرات شـده ایـد ممکـن اسـت پزشـک شـما بـا‬ ‫طـرح سـواالتی تصمیـم درمانـی را اتخاذ کـرده و‬ ‫بـرای شـما دارو تجویـز کند‪ .‬اگر خطر شکسـتگی‬ ‫اسـتخوان کمتر باشـدممکن اسـت پزشـک شـما‬ ‫تصمیـم بگیـرد کـه صبـر کند تـا قبـل از تصمیم‬ ‫گیـری در مورد درمان‪ ،‬سـنجش تراکم اسـتخوان‬ ‫یـا ارزیابی بـه صورت حضـوری انجام شـود‪ .‬دلیل‬ ‫ایـن امـر ایـن اسـت کـه در حـال حاضـر تصمیم‬ ‫اورژانسـی بـرای درمـان الزم نیسـت‪ .‬اگـر در حال‬ ‫دریافـت داروی تزریقـی هسـتید ممکـن اسـت‬ ‫پزشـک معالـج جایگزیـن دیگـری را بـرای شـما‬ ‫قراردهد‪.‬‬ ‫* مراقبت از سالمتی استخوان‬ ‫چـه شـما در شـرایط محافظـت اجتماعی باشـید‬ ‫چـه ایزولـه شـوید و چـه فقـط در خانـه بمانیـد‬ ‫هنـوز هـم مـی توانیـد بـرای مراقبت از سلامتی‬ ‫اسـتخوان خـود اقدامات الزم را انجـام داده و خطر‬ ‫شکسـتگی را کاهـش دهید از جمله ایـن اقدامات‬ ‫مـی تـوان به نـکات زیـر اشـاره کرد‪:‬‬ ‫ بـا توجـه بـه نـوع داروی مصرفـی خـود توجه‬‫کنیـد اگـر در طـی چنـد هفتـه تعـدادی از دوزها‬ ‫را از دسـت بدهیـد‪ ،‬بعیـد اسـت سلامت کلـی‬ ‫اسـتخوان شـما تحـت تاثیـر قرارگیـرد‪ .‬اگر شـما‬ ‫نیـاز بـه گرفتن نسـخه خود داشـته ولـی ناخوش‬ ‫هسـتید‪ ،‬یـا در شـرایط جداسـازی فـردی و یـا‬ ‫محافظـت اجتماعی هسـتید‪ ،‬از خانواده‪ ،‬دوسـتان‬ ‫یـا همسـایه بخواهیـد تا به شـما در تهیـه ی دارو‬ ‫کمـک کنـد‪ .‬در صورتـی کـه گروههـای داوطلـب‬ ‫در محلـه شـما وجـود دارنـد مـی توانیـد از ان ها‬ ‫بـرای تهیـه دارو کمـک بگیریـد‪ .‬اگـر کلسـیم و‬ ‫ویتامیـن ‪ D‬بـرای شـما تجویز شـده اسـت‪ ،‬حتی‬ ‫اگـر مصـرف داروهای دیگر شـما به تاخیـر افتاده‬ ‫اسـت‪ ،‬مصـرف ان هـا را ادامـه دهیـد‪.‬‬ ‫ اطمینـان حاصـل کنیـد کـه یک رژیـم غذایی‬‫متعـادل بـا کلسـیم و پروتئین کافی داشـته باشـید‪.‬‬ ‫ راه هایی برای دریافت ویتامین دی پیدا کنید‪.‬‬‫ ورزش موثـر بـر اسـتخوان را روزانـه بـرای خود‬‫انتخـاب کنیـد و اطمینان یابید چگونـه می توانید‬ ‫ورزش را بـا توجـه به شـرایط اسـتخوان های خود‬ ‫و بـه شـکلی بـی خطـر انجـام دهید‪ ،‬بـه خصوص‬ ‫اگر دچار شکسـتگی سـتون فقرات هسـتید‪.‬‬ ‫ اگـر کلسـیم و ویتامیـن ‪ D‬بـرای شـما تجویـز‬‫شـده اسـت‪ ،‬مصـرف ان هـا را ادامـه دهیـد‪.‬‬ ‫ از مصرف الکل خودداری کنید‪.‬‬‫ از کشیدن سیگار خودداری کنید‬‫ بـرای محافظـت از اسـتخوان خـود بـه این فکر‬‫کنیـد چگونـه می توانید از سـر خـوردن‪ ،‬لغزش و‬ ‫بـه زمین افتـادن جلوگیـری کنید‪.‬‬ ‫ در صـورت امـکان از نشسـتن طوالنـی مـدت‬‫اجتنـابکنیـدتـاماهیچـههـایشـماتقویـتشـوند‬ ‫ دربـاره مراقبت از اسـتخوان هـای خود اطالعات‬‫بیشـتری کسب کنید‬ ‫ دریافـت مسـکن شـما همچنـان مـی توانیـد‬‫در صـورت نیـاز از مسـکن هـا بـرای کاهـش درد‬ ‫اسـتفاده کنیـد‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 22 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪746‬‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫اگهی ابالغ اوراق مالیاتی‬ ‫در اجــرای مــاده ‪ 208‬قانــون مالیاتهــای مســتقیم مصــوب اســفند مــاه ســال ‪ 1366‬بدینوســیله برگ‪.‬برگهــای تشــخیص مالیــات بــا مشــخصات برگهــای زیــر بــه مودی‪.‬مویــان ذیربــط ابــاغ مــی گــردد تــا ظــرف ســی‬ ‫روز از تاریــخ درج ایــن اگهــی بــه اداره امــور مالیاتــی مربوطــه مراجعــه و نســبت بــه حــل و فصــل پرونــده و تســویه حســاب مالیاتــی اقــدام نماینــد‪ .‬در غیــر ایــن طبــق موازیــن قانونــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره‬ ‫پرونده‬ ‫نام مودی‬ ‫شماره ملی شناسنامه ‪ .‬ثبت‬ ‫شماره و تاریخ برگ تشخیص مالیات‬ ‫عملکرد سال‬ ‫منبع مالیاتی‬ ‫درامد یا ماخذ مشمول مالیات (به‬ ‫ریال)‬ ‫اصل مالیات به‬ ‫ریال‬ ‫شماره واحد مالیاتی‬ ‫نشانی اداره امور مالیاتی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4778‬‬ ‫رضا شهریار‬ ‫مجازی‬ ‫‪9810-99.6.23‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪83.019.512‬‬ ‫‪15.170.320‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4691‬‬ ‫مهدی محمدیان‬ ‫‪5010704390‬‬ ‫‪5030-99.3.10‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪30.000.000‬‬ ‫‪4.525.500‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4676‬‬ ‫شهاب محمدیان‬ ‫مجازی‬ ‫‪2072-99.2.11‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪65.000.000‬‬ ‫‪11.552.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪685.001‬‬ ‫مجید اکبری‬ ‫‪2668465753‬‬ ‫‪8949-99.6.1‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪4.525.500‬‬ ‫‪39.000.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3933‬‬ ‫ارایشی پریا‬ ‫مجازی‬ ‫‪9583-99.6.20‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪50.000.000‬‬ ‫‪8.540.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪421‬‬ ‫حبیب اله گرشاسبی‬ ‫‪5010082365‬‬ ‫‪9175-99.6.6‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪17.290.000‬‬ ‫‪2.608.200‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4761‬‬ ‫مسعود میرزایی شاهاندشتی‬ ‫‪2141961580‬‬ ‫‪7985-99.5.11‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪26.000.000‬‬ ‫‪3.922.100‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4268‬‬ ‫بهرام عطاجانی‬ ‫‪5459057612‬‬ ‫‪5097-99.3.10‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪140.000.000‬‬ ‫‪28.605.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4831‬‬ ‫داریوش قربانی‬ ‫‪5000025784‬‬ ‫‪10622-99.6.31‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪45.610.320‬‬ ‫‪45.610.320‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4729‬‬ ‫امیر رحیمی‬ ‫مجازی‬ ‫‪8774-99.5.30‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪13.800.000‬‬ ‫‪2.081.730‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3937‬‬ ‫ارایشی نازنین‬ ‫مجازی‬ ‫‪9503-99.6.19‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪12.500.000‬‬ ‫‪1.885.620‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9413‬‬ ‫حسن نریمانی‬ ‫‪2142148931‬‬ ‫‪9413-99.6.15‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪25.000.000‬‬ ‫‪3.771.250‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5210‬‬ ‫مرتضی سلحشور‬ ‫‪5010216248‬‬ ‫‪9516-99.6.19‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪90.000.000‬‬ ‫‪16.572.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4293‬‬ ‫نیما صالحی‬ ‫‪5010581159‬‬ ‫‪8252-99.5.20‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪64.384.272‬‬ ‫‪11.428.364‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3932‬‬ ‫احمد دمساز‬ ‫مجازی‬ ‫‪9590-99.6.20‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪30.410.031‬‬ ‫‪4.606.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4755‬‬ ‫محمد محسن پور‬ ‫‪5010552094‬‬ ‫‪8702-99.5.29‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪42.000.000‬‬ ‫‪6.933.600‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪17‬‬ ‫‪4729‬‬ ‫امیر رحیمی‬ ‫مجازی‬ ‫‪8774-99.5.30‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪13.800.000‬‬ ‫‪2.081.730‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪18‬‬ ‫‪4806‬‬ ‫افراسیابی‬ ‫مجازی‬ ‫‪9384-99.6.13‬‬ ‫‪94‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪59.800.000‬‬ ‫‪9.020.830‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪19‬‬ ‫‪4806‬‬ ‫افراسیابی‬ ‫مجازی‬ ‫‪9345-99.6.13‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪52.000.000‬‬ ‫‪8.945.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4193‬‬ ‫محمود جوکار‬ ‫‪2142399563‬‬ ‫‪8696-99.5.29‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪168.000.000‬‬ ‫‪35.626.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪21‬‬ ‫‪7978‬‬ ‫اسحق یدالهی‬ ‫‪5010145898‬‬ ‫‪7978-99.5.11‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪9.418.337‬‬ ‫‪1.420.785‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪22‬‬ ‫‪4760‬‬ ‫عباس نصیری‬ ‫‪5010752077‬‬ ‫‪7988-99.5.11‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪17.000.000‬‬ ‫‪2.565.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪23‬‬ ‫‪7992‬‬ ‫حمد رضا دشتی‬ ‫‪4431528768‬‬ ‫‪7992-99.5.11‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪20.000.000‬‬ ‫‪3.017.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪24‬‬ ‫‪4765‬‬ ‫سطوت‬ ‫مجازی‬ ‫‪8293-99.5.21‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪24.000.000‬‬ ‫‪3.620.400‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪25‬‬ ‫‪4777‬‬ ‫حسن خسروی‬ ‫مجازی‬ ‫‪8346-99.5.2‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪42.000.000‬‬ ‫‪6.933.600‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪26‬‬ ‫‪4778‬‬ ‫رضا شهریار‬ ‫مجازی‬ ‫‪8349-99.5.22‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪42.000.000‬‬ ‫‪6.933.600‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪27‬‬ ‫‪4746‬‬ ‫میر جعفری‬ ‫مجازی‬ ‫‪8352-99.5.22‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪42.000.000‬‬ ‫‪6.933.600‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪28‬‬ ‫‪4775‬‬ ‫کیوان بابایی‬ ‫مجازی‬ ‫‪8560-99.5.26‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪35.000.000‬‬ ‫‪5.528.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪29‬‬ ‫‪4773‬‬ ‫قاسم فرزانه‬ ‫مجازی‬ ‫‪8566-99.5.26‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪8.750.000‬‬ ‫‪1.320.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪30‬‬ ‫‪4360‬‬ ‫ابراهیم علیخانی‬ ‫مجازی‬ ‫‪8621-99.5.28‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪39.000.000‬‬ ‫‪6.331.200‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪31‬‬ ‫‪4712‬‬ ‫محمد اسماعیل زاده‬ ‫‪5010885778‬‬ ‫‪5800-99.3.20‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪50.000.000‬‬ ‫‪8.540.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪32‬‬ ‫‪4379‬‬ ‫توانبخشی مریم‬ ‫مجازی‬ ‫‪38851-98.10.30‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪7.800.000‬‬ ‫‪1.176.630‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪33‬‬ ‫‪4668‬‬ ‫عزیزاله سعیدی راد‬ ‫مجازی‬ ‫‪3274-99.2.23‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪39.000.000‬‬ ‫‪6.331.200‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪34‬‬ ‫‪2939‬‬ ‫رویا باقری‬ ‫‪10291547‬‬ ‫‪29758-98.7.29‬‬ ‫‪95‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪28.000.000‬‬ ‫‪4.222.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪35‬‬ ‫‪4701‬‬ ‫ایت اثباتی‬ ‫مجازی‬ ‫‪4300-99.2.31‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪26.000.000‬‬ ‫‪3.923.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪36‬‬ ‫‪4685‬‬ ‫مهدی تقوایی‬ ‫‪2142115561‬‬ ‫‪2969-99.2.2‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪130.000.000‬‬ ‫‪26.097.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪37‬‬ ‫‪4678‬‬ ‫سید مهدی موسوی‬ ‫مجازی‬ ‫‪2691-99.2.17‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪4.925.232‬‬ ‫‪743.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪38‬‬ ‫‪3312‬‬ ‫بهنام عالیی‬ ‫‪6259709171‬‬ ‫‪31371-98.8.14‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪78.500.000‬‬ ‫‪13.200.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪39‬‬ ‫‪3105‬‬ ‫رحمت اله بابکی‬ ‫مجازی‬ ‫‪37066-98.10.16‬‬ ‫‪95‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪29.000.000‬‬ ‫‪4.400.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪40‬‬ ‫‪4728‬‬ ‫کاظمی‬ ‫مجازی‬ ‫‪6894-99.4.10‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪10.500.000‬‬ ‫‪1.580.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪41‬‬ ‫‪4727‬‬ ‫براتی‬ ‫مجازی‬ ‫‪6871-99.4.9‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪14.000.000‬‬ ‫‪2.111.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪42‬‬ ‫‪4731‬‬ ‫حسن پور‬ ‫مجازی‬ ‫‪6877-99.4.9‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪36.000.000‬‬ ‫‪5.730.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪43‬‬ ‫‪4710‬‬ ‫محمد نعمت زاده‬ ‫‪2162744351‬‬ ‫‪6936-99.4.11‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪16.000.000‬‬ ‫‪2.413.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪44‬‬ ‫‪4677‬‬ ‫حسن مفیدی‬ ‫مجازی‬ ‫‪2688-99.2.17‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪39.000.000‬‬ ‫‪6.331.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪45‬‬ ‫‪4695‬‬ ‫نازنین شیرپور‬ ‫مجازی‬ ‫‪4049-99.2.30‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪28.310.000‬‬ ‫‪4.270.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪46‬‬ ‫‪4696‬‬ ‫نصراله ادریسی‬ ‫مجازی‬ ‫‪4046-99.2.30‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪39.0000.000‬‬ ‫‪6.331.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪47‬‬ ‫‪4115‬‬ ‫کوروش بابایی‬ ‫مجازی‬ ‫‪3825-99.2.28‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪35.000.000‬‬ ‫‪5.528.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪48‬‬ ‫‪4694‬‬ ‫سعید نوروزی‬ ‫مجازی‬ ‫‪4304-99.2.31‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪26.000.000‬‬ ‫‪3.922.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪49‬‬ ‫‪4693‬‬ ‫مجید صادقی‬ ‫مجازی‬ ‫‪4308-99.2.31‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪39.000.000‬‬ ‫‪6.331.200‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪50‬‬ ‫‪4445‬‬ ‫علی تقی پور‬ ‫مجازی‬ ‫‪4445-99.3.1‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪18.000.000‬‬ ‫‪2.715.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪51‬‬ ‫‪4574‬‬ ‫علی دریایی‬ ‫‪5000031733‬‬ ‫‪38230-98.10.25‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪96.000.000‬‬ ‫‪17.776.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪52‬‬ ‫‪3085‬‬ ‫حشمت اله عزیزی‬ ‫‪2143361173‬‬ ‫‪33156-98.9.3‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪26.000.000‬‬ ‫‪3.922.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪53‬‬ ‫‪4358‬‬ ‫جعفر ساالری‬ ‫مجازی‬ ‫‪36418-98.10.8‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪78.000.000‬‬ ‫‪14.160.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪54‬‬ ‫‪4682‬‬ ‫امیر سرابندی‬ ‫مجازی‬ ‫‪2821-99.2.18‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪19.500.000‬‬ ‫‪2.940.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪55‬‬ ‫‪4690‬‬ ‫مهدی صابر‬ ‫مجازی‬ ‫‪4315-99.2.31‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪39.000.000‬‬ ‫‪6.331.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪56‬‬ ‫‪4670‬‬ ‫قاسم یعقوبی‬ ‫مجازی‬ ‫‪3269-99.2.23‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪272.182‬‬ ‫‪41.213‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪57‬‬ ‫‪4672‬‬ ‫مهدی کاویانی‬ ‫مجازی‬ ‫‪3266-99.2.23‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪65.000.000‬‬ ‫‪3.266‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪58‬‬ ‫‪4681‬‬ ‫اسداله خوشدل‬ ‫‪5010734370‬‬ ‫‪2825-99.2.18‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪45.500.000‬‬ ‫‪4.681‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪59‬‬ ‫‪1830‬‬ ‫رحمان لطفی مهر‬ ‫‪5010898195‬‬ ‫‪29773-98.7.20‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪9.000.000‬‬ ‫‪1.357.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪60‬‬ ‫‪2375‬‬ ‫عبداله مال‬ ‫‪2229904035‬‬ ‫‪39425-98.11.7‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪26.000.000‬‬ ‫‪3.922.100‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪61‬‬ ‫‪4818‬‬ ‫محمود مهدوی‬ ‫‪5010899388‬‬ ‫‪9513-99.6.19‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪39.000.000‬‬ ‫‪6.331.100‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫‪62‬‬ ‫‪4774‬‬ ‫مرتضی حسن زاده‬ ‫مجازی‬ ‫‪8563-99.5.26‬‬ ‫‪93‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪20.000.000‬‬ ‫‪3.017.000‬‬ ‫‪124421‬‬ ‫محموداباد‬ ‫کریم عباس تبار نیازی‪-‬رئیس امور حسابرسی مالیاتی محموداباد‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫پنج شنبه ‪ 22 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪746‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫کشف چوب االت جنگلی و ذغال ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیونی در ساری‬ ‫رئیـس پلیـس امنیت اقتصـادی اسـتان مازندران از کشـف ‪۲‬‬ ‫تـن چـوب االت جنگلـی از نـوع طق و ذغـال بـه ارزش ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیـون ریال در شهرسـتان سـاری خبـر داد ‪.‬‬ ‫محمـد محمدپـور گفـت‪ :‬در راسـتای مقابلـه بـا معضـل شـوم قاچـاق‬ ‫بـه ویـژه قاچـاق منابـع ملی و طبیعـی در پی کسـب خبـری مبنی بر‬ ‫فعالیـت فردی در شهرسـتان سـاری در امر خرید و فـروش انواع چوب‬ ‫االت ممنـوع القطـع و تبدیـل ان به ذغـال با همکاری افـرادی دیگر از‬ ‫اسـتان هـای کشـور موضـوع در دسـتور کار مامـوران مبارزه بـا قاچاق‬ ‫کاال قـرار گرفت ‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬بـا انجـام اقدامـات اطالعاتـی و تحقیقات پلیسـی با‬ ‫همـکاری نماینـدگان منابـع طبیعی اسـتان مازنـدران به محـل دپوی‬ ‫چـوب و ذغـال در یکـی از روسـتاهای حومـه شهرسـتان سـاری اعزام‬ ‫شـدند کـه در بازرسـی از ان موفـق بـه کشـف ‪ ۲‬تـن چـوب و ذغـال‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫رئیـس پلیـس امنیت اقتصـادی فرماندهی انتظامی مازنـدران افزود‪ :‬در‬ ‫ادامه تحقیقات مشـخص شـد‪ ،‬مالـک کارگاه تولید ذغـال فاقد هرگونه‬ ‫مجـوز‪ ،‬پروانـه و اسـناد بوده اسـت کـه برابر اعلام کارشناسـان ارزش‬ ‫ریالـی کشـفیات کاال ‪ ۳۰۰‬میلیـون ریال اعالم شـد ‪.‬‬ ‫بـه گزارش پایگاه خبـری پلیس‪،‬محمدپور تصریح کرد‪ :‬اموال مکشـوفه‬ ‫تحویـل عوامـل منابع طبیعی اسـتان مازندران شـد و موضـوع در حال‬ ‫رسیدگی است‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۸‬درصدی صادرات از مازندران‬ ‫عبدالـه مهاجـر دارابـی در شـورای گفتگـوی دولـت و بخـش‬ ‫خصوصـی مازنـدران بـا اشـاره بـه نقـش مازنـدران در صـادرات‬ ‫حـوزه دریـای خـزر‪ ،‬اعلام کـرد در حالـی کـه کشـور بـا ‪ ۴۰‬تـا‬ ‫‪ ۵۰‬درصـد کاهـش صادرات روبروسـت امـا این رقـم در صادرات‬ ‫مازنـدران تنهـا منفـی ‪ ۱۸‬درصـد اسـت کـه همیـن مقـدار نیـز‬ ‫مشـکالت و چالش های زیـادی را پیـش روی صادرکنندگان قرار‬ ‫داده اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس اتـاق بازرگانی مازنـدران با بیـان اینکه نمایندگان اسـتان‬ ‫بـه بخـش خصوصـی قول مسـاعد دادنـد تا هـم از لحـاظ قانونی‬ ‫و هـم از طریـق سـایر راه هـای قانونـی و موجود بـرای حمایت از‬ ‫فعـاالن اقتصـادی و رفع مشـکالت پیـش رو پای کار باشـند‪ ،‬ان‬ ‫را نقطـه عطفـی در ارتقای تولیـد و صادرات و عبور از شـرایط بد‬ ‫اقتصادی در اسـتان دانسـت‪.‬‬ ‫مهاجـر دارابـی دربـاره تعهـد ارزی و اصلاح نـگاه دولـت بخـش‬ ‫خصوصـی‪ ،‬اظهـار داشـت کـه دولـت باید یـک موضـوع را مطرح‬ ‫کنـد و پـای ان بایسـتد و تعهـد بدهد‪ ،‬زیـرا اگر مانند سـال های‬ ‫گذشـته هر روز یک بخشـنامه بدهد‪ ،‬نمی تـوان فعالیت اقتصادی‬ ‫خبر‬ ‫درسـتی داشت‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬صـادرات را نمی تـوان بـا تصمیم روزانـه یا یک‬ ‫ماهـه انجـام داد بلکه نیاز به زمان دارد‪ ،‬شـکل و ظرفیت صادرات‬ ‫مشـخص اسـت و باید دارای انسـجام قانونی باشـد‪ ،‬الزم است که‬ ‫دولـت یـک دسـتورالعمل حداقـل بـرای مـدت زمـان یکسـاله را‬ ‫مشـخص و صـادر کنـد و برای اجـرا نیز پای ان بایسـتد‪.‬‬ ‫رئیـس اتاق بازرگانی مازندران از دولت خواسـت که سـاز و کاری‬ ‫را بـرای حمایـت از بخـش خصوصـی تعریـف کنـد کـه فعـاالن‬ ‫اقتصـادی مـورد رصـد دشـمن قـرار نگیرنـد و دارای امنیت مالی‬ ‫و شـغلی باشند‪.‬‬ ‫مهاجـر دارابـی بیـان کـرد‪ :‬شـعارهای قشـنگی در حـوزه کسـب‬ ‫و کار وجـود دارد امـا اقدامـات اجرایـی و عملـی زیبایـی را‬ ‫نمی بینیـم‪ .‬لـذا دولـت‪ ،‬بانـک مرکـزی و سـازمان صمـت بایـد‬ ‫بیایند و از کارشناسـان بخش خصوصی مسـائل را پیگیری کنند‬ ‫و بـر مبنـای مسـیر درسـتی کـه بـه انهـا داده می شـود‪ ،‬راهـکار‬ ‫بدهنـد و تصمیـم بگیرند تـا تولیدکننده و صادرکننـده در چرخه‬ ‫فعالیـت خـود بـا بـن بسـت های مالـی و زیرسـاختی مواجـه نشـود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان گیالن‪:‬‬ ‫شتاب دهنده های اقتصادی در بهبود فضای‬ ‫کسب و کار استان موثر اند‬ ‫بـه گزارش روابط عمومـی اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعـی اسـتان گیلان‪ :‬عبـاس علیـزاده مدیـرکل‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان گیلان در‬ ‫سـومین جلسـه هیات فنی مراکز مشـاوره و خدمات‬ ‫کارافرینـی اسـتان کـه با حضـور رنجکـش مدیرکل‬ ‫دفتـر جذب و حمایت از سـرمایه گذاری اسـتانداری‬ ‫گیلان‪ ،‬باسـتی رئیس پارک علـم و فناوری اسـتان‪،‬‬ ‫رحیمـی‪ ،‬رئیـس کانـون کارافرینـی برگـزار شـد به‬ ‫ارائـه گـزارش کاملـی از اهم اقدامات مرتبـط با حوزه‬ ‫کارافرینـی پرداخـت و بـر لـزوم تکمیـل زیسـت بوم‬ ‫کارافرینـی اسـتان بـا تشـکیل و تقویـت نهادهـای‬ ‫توانمنـد توسـعه کارافرینـی تاکیـد کرد‪.‬‬ ‫مدیـرکل در ادامه به جایگاه برجسـته اسـتان گیالن‬ ‫در زمینـه تولیـدات علمـی اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫اساسـی تریـن مسـاله در حوزه اشـتغال اسـتان بهره‬ ‫منـدی از نیـروی کار بومی متخصص اسـت‪ ،‬که باید‬ ‫بـا اسـتفاده از ظرفیت شـتاب دهنده هـای اقتصادی‬ ‫و در قالـب تیـم گروهـی ضمـن تربیـت نیـروی کار‬ ‫متخصـص بـه توسـعه فضـای کسـب و کار بـه ویژه‬ ‫تولیـد کمـک کنیم‪.‬‬ ‫مدیـرکل نقـش شـتاب دهنده هـای اقتصـادی را در‬ ‫بهبـود فضـای کسـب و کار اسـتان موثـر دانسـت و‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬باید از ظرفیـت های اقتصـادی بومی‬ ‫اسـتان در قالب کسـب و کارهای ایده محور و خالق‬ ‫اسـتفاده کنیـم تـا زمینـه رشـد اقتصادی و اشـتغال‬ ‫جوانـان تحصیـل کرده در اسـتان فراهم شـود‪.‬‬ ‫وی تسـهیل در تاسـیس‪ ،‬تقویت و نظارت مسـتمر و‬ ‫همـه جانبـه از مراکـز و همچنین درگیـر کردن همه‬ ‫نهادهـا و دسـتگاه های اجرایی متولـی کار و تولید را‬ ‫از راهکارهـای اجرایـی موثـر در شـبک ­ه سـازی و هم‬ ‫افزایـی بـا نهادهـای متولی این بخش دانسـت‪.‬‬ ‫باسـتی رئیـس پـارک علـم و فنـاوری اسـتان نیز در‬ ‫ایـن جلسـه بـه اهمیت ایجـاد فضـای کار اشـتراکی‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬اسـتان گیلان دارای ظرفیـت‬ ‫ذاتـی در زمینـه صنایـع خلاق اسـت و بایـد بـا‬ ‫حمایـت و بـه ثبـت رسـاندن ایـده هـای خالقانه به‬ ‫بهبـود فضـای کسـب و کار کمـک کنیـم‪.‬‬ ‫رنجکـش نیـز در ایـن جلسـه ضمـن تشـکر از‬ ‫رویکـرد اتخـاذ شـده در جهـت تکمیـل زنجیره های‬ ‫کارافرینـی در اسـتان توسـط اداره کل تعـاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفـاه اجتماعـی اسـتان بـر اهمیـت اطالع رسـانی‬ ‫و اگاه سـازی مدیـران کسـب و کارهـای مختلـف بـا‬ ‫نهادهـای جدیـد کارافرینـی از جمله مراکز مشـاوره‬ ‫و خدمـات کارافرینـی‪ ،‬شـتاب دهنده هـا‪ ،‬فضاهـای‬ ‫کاری مشـترک و کافـه هـای کارافرینـی تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی نقـش تکنولـوژی را در فعالیت هـای اقتصادی به‬ ‫ویـژه شـتاب دهنده هـای اقتصـادی موثر دانسـت و‬ ‫ابـراز داشـت‪ :‬ایده هـای خالقانه باید منجـر به تولید‬ ‫ثـروت شـود کـه پیامـد ان رشـد اقتصـادی اسـتان‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه و براسـاس برنامـه اعالم شـده مجوز‬ ‫اولیـن شـتاب دهنده هـای تاسـیس شـده کـه در‬ ‫دومیـن کمیتـه فنی مـورد تایید قـرار گرفتند‪ ،‬تحت‬ ‫عناویـن مرکـز شـتاب دهـی سـیالک بـه مدیریـت‬ ‫هدیـه تنـدکار و مرکـز شـتاب دهـی دکتـر کاربیـن‬ ‫بـا مدیریـت متقـی طلـب‪ ،‬توسـط اعضـای کمیتـه‬ ‫تقدیم انها شـد‪ .‬همچنین در این جلسـه درخواسـت‬ ‫تاسـیس دو مرکـز شـتاب دهـی و تاسـیس فضـای‬ ‫کاری مشـترک‪ ،‬مـورد بررسـی قـرار گرفـت که پس‬ ‫از بررسـی مسـتندات موجود‪ ،‬درخواسـت متقاضیان‬ ‫جهـت تاسـیس فضای کاری مشـترک تحـت عنوان‬ ‫مرکـز شـتاب دهـی کاشـف بـا مدیریت یحیـی زاده‬ ‫و مرکـز شـتاب دهـی مکعـب بـا مدیریـت گیالنپور‬ ‫مـورد تاییـد قـرار گرفت‪.‬‬ ‫شـایان ذکـر اسـت در ایـن جلسـه پـس از بررسـی‬ ‫و اعلام نتیجـه درخواسـت متقاضیـان‪ ،‬موضوعـات‬ ‫مرتبـط بـا دسـتور جلسـه از جملـه تدویـن برنامه ها‬ ‫و رویدادهـای قابـل اجـرا در دو بخـش حضـوری و‬ ‫مجـازی در هفتـه جهانـی کارافرینـی‪ ،‬برنامه ریـزی‬ ‫جهـت برگـزاری سـیزدهمین جشـنواره کارافرینـان‬ ‫برتـر اسـتانی و نحوه تقدیـر از کارافرینـان‪ ،‬برگزاری‬ ‫جلسـه هیـات امنـای کانـون کارافرینـی اسـتان و‬ ‫هم چنیـن تدویـن شـعارهای مرتبـط بـا کارافرینـی‬ ‫جهـت درج در سـربرگ همـه دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫در هفتـه مذکـور‪ ،‬تدویـن نهایی شـیوه نامـه انتخاب‬ ‫کارافرینـان دسـتگاهی و شهرسـتانی و اقدامات الزم‬ ‫جهـت حضـور کارافرینـان منتخـب سـیزدهمین‬ ‫جشـنواره در کارگـروه رفـع موانـع تولیـد‪ ،‬بررسـی و‬ ‫برنامـه ریزی شـد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نماینده و فرمانداران شهرستان های رودسر و املش‬ ‫با مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن دیدار کردند‬ ‫حجت االسلام و المسـلمین صفـری نماینده محترم‬ ‫مـردم شهرسـتان هـای رودسـر و املـش در مجلس‬ ‫شـورای اسلامی بـه همراه اقایـان مظفـری و رنجبر‬ ‫فرمانـداران محتـرم رودسـر و املـش بـا حضـور در‬ ‫شـرکت گاز‪ ،‬بـا مهندس اکبر مدیرعامل شـرکت گاز‬ ‫اسـتان گیلان دیـدار کردند‪.‬‬ ‫در ایـن دیـدار مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان گیالن‬ ‫ضمـن عـرض خیـر مقـدم بـه میهمانـان گزارشـی‬ ‫از وضعیـت ارائـه خدمـات گاز در شهرسـتان هـای‬ ‫مذکـور ارائـه کرد‪.‬‬ ‫همچنیـن در ادامـه نماینـده و فرمانـداران رودسـر و‬ ‫املـش از مدیرعامـل و سـایر مسـئولین شـرکت گاز‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫نظـر به دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیـت و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مصـوب ‪ 1390-09-20‬و برابـر رای شـماره‬ ‫‪ 98 -1562‬مـورخ ‪ 99-02-26‬هیـات مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی جویبار به کالسـه پرونده شـماره‬ ‫‪98-297‬موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور اقای‬ ‫علـی اصغر نعمتی راد تصرفـات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضـی نسـبت بـه ششـدانگ یک قطعـه زمین‬ ‫بـا بنـای احداثـی به مسـاحت ‪ 255‬متـر مربع که‬ ‫خریـداری شـده بـدون واسـطه از اقـای حمیـد‬ ‫رضائـی دونچالی به شـماره پلاک ‪ ..........‬فرعی از‬ ‫‪ 10‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 7‬ثبـت جویبـار محرز‬ ‫گردیـده اسـت لذا به موجب مـاده ‪ 3‬قانون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ایین نامـه مربوطه‬ ‫ایـن اگهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی‬ ‫شهرستان ساری‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 13996031010155‬مـورخ‬ ‫‪ 1399-07-10‬کـه در هیـات موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی منطقه ‪ 2‬سـاری‬ ‫تصرفـات مالکانه موسـی ارمیانی فرزند مهرداد بشـماره‬ ‫ملـی ‪ 4999685426‬نسـبت بـه ششـدانگ یکقطعـه‬ ‫زمیـن بـا بنای احداثـی بمسـاحت ‪ 119.70‬متـر مربع‬ ‫از ‪ 3‬اصلـی واقـع در قریـه ازادگله بخش ‪ 4‬ثبت سـاری‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی میشـود در صورتیکه اشـخاص‬ ‫درخواسـت نمودنـد تـا رونـد گازرسـانی بـه مناطـق‬ ‫باقیمانـده هماننـد گذشـته بـا شـتاب ادامـه یابد‪.‬‬ ‫طریـق روزنامه محلی و کثیراالنتشـار در شـهر‬ ‫ها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصاق تا در‬ ‫صورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده‬ ‫اعتراض داشـته باشـند باید از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫اگهـی و در روسـتا هـا از تاریخ الصـاق در محل تا‬ ‫دو مـاه اعتراض خـود را به اداره ثبـت محل وقوع‬ ‫ملـک تسـلیم ورسـید اخـذ نمایند‪ .‬معتـرض باید‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض‬ ‫مبـادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی‬ ‫محـل را ارائـه نمایـد در غیر اینصـورت اداره ثبت‬ ‫مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت مـی نمایـد و‬ ‫صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضرر به‬ ‫دادگاه نمی باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اول ‪1399-08-07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار دوم ‪1399-08- 22:‬‬ ‫م الف‪19906554:‬‬ ‫مرتضی قاسم پور رئیس ثبت اسناد‬ ‫وامالک شهرستان جویبار‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهـی بمدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم پـس از‬ ‫اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض دادخواسـت خـود را مرجـع قضایـی تقدیـم‬ ‫نمایند‪.‬بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور‬ ‫و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399-08-07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399-08-22 :‬‬ ‫م الف‪19906553:‬‬ ‫حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫منطقه دو ساری‬ ‫قلع و قمع ‪ ۴۱‬کاربری‬ ‫غیرمجاز در بابل‬ ‫سرپرسـت جهـاد کشـاورزی بابـل از قلـع و‬ ‫قمـع ‪ ۴۱‬مـورد تغییـر کاربـری غیرمجـاز در‬ ‫زمیـن هـای کشـاورزی ایـن شهرسـتان خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫محسـن علـی گل زاده اظهـار کـرد‪ :‬بـرای‬ ‫اجـرای مـاده ‪ ۳‬و تبصـره ‪ ۲‬مـاده ‪ ۱۰‬قانـون‬ ‫حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و باغـی‪۴۱ ،‬‬ ‫مـورد سـاخت و سـاز غیرمجـاز در زمین های‬ ‫کشـاورزی منطقـه تحت پوشـش مرکز جهاد‬ ‫کشـاورزی بیشـه شـمالی شهرسـتان بابـل با‬ ‫همـکاری و هماهنگـی موثـر دسـتگاه قضایی‬ ‫و نیـروی انتظامـی قلـع و قمـع شـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـا اجـرای ایـن احـکام‪ ۴ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۱۰‬مترمربـع اراضـی کشـاورزی ایـن‬ ‫شهرسـتان بـه چرخـه تولیـد بازگشـت‪.‬‬ ‫سرپرسـت جهاد کشاورزی شهرسـتان بابل با‬ ‫بیـان اینکه تولیـد پایدار در بخش کشـاورزی‬ ‫در گـرو حفـظ منابـع اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫جهـاد کشـاورزی بـا هرگونـه سـاخت و سـاز‬ ‫غیرمجـاز در زمیـن های کشـاورزی که منابع‬ ‫تامیـن کننـده امنیت غذایی جامعـه را تهدید‬ ‫کنـد‪ ،‬طبـق قانـون حفـظ کاربـری برخـورد‬ ‫خواهـد کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه خبـری جهـاد کشـاورزی‬ ‫مازنـدران‪،‬گل زاده بـا اشـاره بـه اینکه گشـت‬ ‫حفاظـت از اراضی کشـاورزی به طور مسـتمر‬ ‫در حـال رصـد فعالیت های بخش کشـاورزی‬ ‫شهرسـتان اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬مالکین اراضی زراعی‬ ‫و باغـی قبل از سـاخت و سـاز در اراضی خود‬ ‫بـرای دریافت مشـاوره و مجوز به این مدیریت‬ ‫و مراکـز جهـاد کشـاورزی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گلستان‬ ‫خبرداد‪:‬‬ ‫پرداخت ‪ ۱۷۰‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت به مشاغل اسیب‬ ‫دیده از کرونا‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫گلسـتان گفـت‪ :‬تـا کنـون ‪ ۱۲‬هـزار واحـد‬ ‫کارگاهـی بـرای دریافـت بیـش از ‪۱۷۰‬‬ ‫میلیـارد تومان تسـهیالت به بانـک معرفی‬ ‫شـدند‪.‬‬ ‫سـعید مازندرانی اظهار کـرد‪ :‬بیش از ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیـارد تومان تسـهیالت بـرای حمایت از‬ ‫مشـاغل اسـیب دیـده از کرونـا اختصـاص‬ ‫یافته اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫گلسـتان افـزود‪ :‬تـا کنـون ‪ ۱۲‬هـزار واحـد‬ ‫کارگاهـی بـرای دریافـت بیـش از ‪۱۷۰‬‬ ‫میلیـارد تومان تسـهیالت به بانـک معرفی‬ ‫شـدند کـه از ایـن میـزان ‪ ۱۰۰‬میلیـارد‬ ‫تومـان ان جـذب شـد‪.‬‬ ‫سـعید مازندرانـی همچنیـن از پرداخـت‬ ‫بیمـه بیکاری و بسـته حمایتی گردشـگری‬ ‫خبـر داد‪.‬‬ ‫پیش بینی برداشت ‪۱۹۵‬‬ ‫هزار تن مرکبات از باغات‬ ‫استان گیالن‬ ‫مسـعود الماسـی در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر بـا‬ ‫اشـاره به اغـاز فصل برداشـت های نوبرانـه مرکبات‬ ‫از باغـات اسـتان گیلان‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬امسـال‬ ‫باغـداران گیلان مرکبـات را از ‪ ۱۱‬هـزار و ‪۱۶۳‬‬ ‫هکتـار باغـات اسـتان برداشـت می کننـد‪.‬‬ ‫وی بـه پیـش بینـی برداشـت ‪ ۱۹۵‬هزار تنـی انواع‬ ‫مرکبـات از باغـات گیلان اشـاره کرد و گفـت‪ :‬این‬ ‫میـزان در سـال گذشـته ‪ ۱۷۵‬هـزار تـن بـوده که‬ ‫ایـن میـزان نشـان از افزایش برداشـت مرکبـات دارد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی گیالن با اشـاره‬ ‫بـه اینکـه بیـش از ‪ ۹۰‬درصـد مرکبـات گیلان را‬ ‫پرتقـال تشـکیل می دهـد‪ ،‬افـزود‪ :‬پرتقال هـا از نوع‬ ‫محلـی‪ ،‬تامسـون و خونی هسـتند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬پنـج درصد مرکبات برداشـت شـده‬ ‫در گیلان نارنگـی و پنـج درصد دیگر نیـز از دیگر‬ ‫مرکبـات هماننـد نارنـج‪ ،‬لیمـو‪ ،‬دارابـی و بالنـگ‬ ‫است‪.‬‬ ‫الماسـی با بیان اینکه گیالن جز پنج اسـتان تولید‬ ‫کننـده مرکبـات کشـور محسـوب می شـود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بیشـتر باغ های مرکبـات گیالن در شهرسـتان های‬ ‫رودسـر‪ ،‬املش و لنگرود قـرار دارد‪.‬‬ ‫وی بـه فعالیـت سـه واحـد فـراوری مرکبـات بـا‬ ‫ظرفیـت ‪ ۲۰‬هزار تن در شهرسـتان رودسـر اشـاره‬ ‫و تصریـح کـرد‪ ۲۶ :‬هزار گیالنـی در زمینه پرورش‬ ‫و تولیـد مرکبـات فعال هسـتند کـه از اواخـر ابان‬ ‫بـا حضـور در باغـات اقـدام بـه برداشـت مرکبـات‬ ‫می کننـد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی گیلان ادامـه‬ ‫داد‪ :‬برداشـت مرکبـات از باغـات گیلان تـا اواخـر‬ ‫اردیبهشـت ادامـه خواهـد داشـت‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫پنج شنبه ‪ 22 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪746‬‬ ‫گزارش‬ ‫اختصاصی‬ ‫گزارش‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر گزارش‬ ‫ابوالقاسمی رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری‪:‬‬ ‫کار سفیران پاکیزگی در شهرداری ساری بی وقفه و تعطیل‬ ‫ناپذیر است‬ ‫سـید سـلمان ابوالقاسـمی رئیس‬ ‫سـازمان مدیریـت پسـماند‬ ‫شـهرداری سـاری بـا بیـان اینکه‬ ‫حفـظ پاکیزگـی و همـت بـرای‬ ‫جابجایـی زبالـه شـهری حاصـل‬ ‫تلاش شـبانه روزی پاکبانـان‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬روند خدماترسـانی‬ ‫مطلـوب و بهینه به شـهروندان با‬ ‫تالش بـی وقفـه و تعطیـل ناپذیر‬ ‫پاکبانان در ‪24‬سـاعت شـبانه روز‬ ‫یادداشت‬ ‫مدیریت شهری پایدار‬ ‫و نقش انها در ایجاد‬ ‫شهرهای خالق‬ ‫در شـهری کـه تبلیغـات انسـان را حریـص می‬ ‫کند و سـیمای شـهری انسـان را به رقابت کاذب‬ ‫می کشـاند‪ ،‬شهروند مجبور اسـت ‪ 8‬ساعت کار‪،‬‬ ‫‪ 8‬سـاعت اضافـه کاری و ‪ 8‬سـاعت هـم کابـوس‬ ‫کار و اضافـه کاری را بجـای معادلـه ‪ 8‬سـاعت‬ ‫کار‪ 8‬سـاعت تفریـح و ‪ 8‬سـاعت اسـتراحت قرار‬ ‫دهد‪.‬پـس مدیریـت شـهری خلاق مـی توانـد‬ ‫زمینـه هـای کار افرینی شـهری ‪ ،‬کاهش هزینه‬ ‫های شـهری ( شـبکه حمل و نقـل ارزان قیمت‪،‬‬ ‫شـبکه توزیـع میـوه و تـره بـار ارزان قیمـت ‪،‬‬ ‫شـبکه خدماتـی تفریحی ارزان قیمـت) را زمینه‬ ‫ای بـرای افزایـش فرصـت هـای بهـره بـرداری‬ ‫شـهروندان از پـارک هـا و فضـای سـبز شـهری‬ ‫فراهـم نماید‪.‬‬ ‫راهبرد دوم‬ ‫همانگونـه کـه گفتـه شـد راهبـرد دوم تحقـق‬ ‫خالقیـت در مدیریـت شـهری نیـاز سـنجی‬ ‫اموزشـی کارکنـان شـهرداری هـا و دهیـاری‬ ‫هـای کشـور بـر مبنـای مـدل تحقـق و توسـعه‬ ‫خالق شـهری اسـت‪ .‬در ایـن نیازسـنجی فاصله‬ ‫علمی نیروهای انسـانی موجود مدیریت شـهری‬ ‫بـا مـدل راهبـرد اول را سـنجش و ارزیابی کرده‬ ‫و بـر مبنـای منشـور ملـی مدیریـت شـهری بـا‬ ‫دکتریـن مدیریـت شـهری کـه در راهبـرد اول‬ ‫ایـن مقالـه بـر مبنـای نهضـت نـرم افـزاری در‬ ‫مدیریـت شـهری در چهارده شـاخه پیشـنهادی‬ ‫بدسـت مـی ایـد مشـخص کـرده و سـپس بـه‬ ‫تشـخیص میـزان فاصلـه نیازسـنجی اموزشـی‬ ‫ایـن نیروهـا پرداخته و مشـخص مـی کنیم‪ ،‬چه‬ ‫اموزشـهایی بـرای رسـیدن بـه الگـوی مطلـوب‬ ‫نیـاز داریم‪.‬بنابرایـن سـومین راهبـرد در تحقـق‬ ‫خالقیـت در امـوزش شـهروندی عبـارت خواهد‬ ‫بـود از طراحـی و برنامـه ریـزی امـوزش پایدار‬ ‫خالقیـت در مدیریـت شـهری‬ ‫راهبرد سوم‬ ‫طراحـی و برنامـه ریـزی امـوزش پایـدار‬ ‫خالقیـت در مدیریـت شـهری در ایـن راهبـرد‬ ‫تلاش مـی گـردد تـا مشـخص شـود کـه برای‬ ‫تحقـق مدیریت سلامت معنـوی شـهر مدیران‬ ‫و کارشناسـان مدیریـت شـهری به چـه اموزش‬ ‫هـای نیـاز دارنـد تـا بتواننـد مهارت هـای فنی ‪،‬‬ ‫مهـارت های ادراکی و مهارت های انسـانی خود‬ ‫را بـرای تحقـق چنیـن منظـوری ارتقـاء دهنـد‪.‬‬ ‫البتـه در مقـاالت اینده ایـن راهبردهـا بصورتی‬ ‫تفصیلـی تـر ‪ ،‬دقیـق تر و همـه جانبه تـر مورد‬ ‫تحلیـل و بررسـی قـرار مـی گیرد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫اسـتمرار دارد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امور‬ ‫بین الملـل شـهرداری سـاری‪ ،‬سـید‬ ‫سـلمان ابوالقاسـمی رئیـس سـازمان‬ ‫مدیریـت پسـماند شـهرداری مرکـز‬ ‫مازنـدران در بازدیـد میدانـی از رونـد‬ ‫کار پاکبانـان و نیروهـای رفـت وروب‬ ‫شـهری‪ ،‬ضمـن قدردانـی از تالش های‬ ‫ایـن زحمتکشـان‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬یکی‬ ‫از بخش هـای مهـم و تعطیـل ناپذیـر‬ ‫فعالیـت شـهرداری در خدمت رسـانی‬ ‫به مـردم‪ ،‬جمع اوری زباله های شـهری‬ ‫اسـت و عمـده بـار ایـن امـر بـه دوش‬ ‫کارگـران پرتلاش و زحمـت کـش‬ ‫شـهرداری اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در حـال حاضـر کارکنـان‬ ‫رفـت وروب و جمـع اوری زبالـه بـه‬ ‫صـورت جـدی در سـازمان پسـماند‬ ‫شـهرداری سـاری مشـغول فعالیـت‬ ‫هسـتند‪ ،‬فعالیـت ایـن مجموعـه هـر‬ ‫با تصویب ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا‪:‬‬ ‫بازارهای هفتگی ساری تا اطالع‬ ‫ثانوی تعطیل می باشد‬ ‫شـب از سـاعت ‪ 21‬تـا سـاعت ‪ 4‬صبح‬ ‫بـه منظـور جمـع اوری و انتقـال زباله‬ ‫شـهری ادامـه دارد؛ امـا فـی الواقـع‬ ‫مجموعه این پرسـنل ‪ 24‬سـاعته و بی‬ ‫وقفـه مشـغول بـه خدمـت رسـانی بـه‬ ‫شـهروندان مـی باشـند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه باوجودایـن‬ ‫حجـم عظیـم زبالـه‪ ،‬حضـور به موقـع‬ ‫همکارانـم در ایـن بخـش و جمع اوری‬ ‫زبالـه و رفـت و روب شـهری عامـل‬ ‫حفـظ پاکیزگی شـهر اسـت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫حجـم عظیمـی از جمـع اوری به موقـع‬ ‫زبالـه بسـتگی بـه همکاری شـهروندان‬ ‫دارد؛ از ایـن مجال همکاری و همراهی‬ ‫بیـش از پیـش شـهروندان سـاروی را‬ ‫خواهانـم تا باری که بـه دوش کارگران‬ ‫ایـن عرصـه مـی باشـد‪ ،‬سـبک تر شـود‪.‬‬ ‫ابوالقاسـمی بـا یاداوری شـیوع ویروس‬ ‫کرونـا در ماه هـای اخیـر و رعایـت‬ ‫بهداشـت فـردی از سـوی همـگان‬ ‫عنـوان کـرد‪ :‬بحـث ویـروس کرونـا‬ ‫سـبب شـد تا همه بـه موضـوع نظافت‬ ‫و بهداشـت فردی توجه ویژه ای داشـته‬ ‫باشـند و تلاش کارکنـان سـازمان‬ ‫مدیریـت پسـماند بـرای پاکیزگـی‬ ‫شـهر و جمـع اوری به موقـع زبالـه و‬ ‫نظافـت شـهر در ایـن روزهـا دوچندان‬ ‫شـده اسـت و بـا همـکاری و همراهـی‬ ‫همیشـگی شـهروندان فهیـم سـاروی‬ ‫قطعـاً شـاهد پاکیزگـی بیشـتر و‬ ‫پیشـرفت شـهر خواهیـم بـود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حمیدرضا فضل اهلل نژاد سرپرسـت سـازمان سـاماندهی مشـاغل شـهری‬ ‫و فـراورده هـای کشـاورزی شـهرداری سـاری با اشـاره به مصوبه سـتاد‬ ‫اسـتانی پیشـگیری از ویـروس کرونا و حفظ سلامت شـهروندان گفت‪:‬با‬ ‫تصویـب ایـن سـتاد بازارهای هفتگی سـاری تا اطلاع ثانـوی تعطیل می‬ ‫با شد‬ ‫بـه گـزارش مدیریت ارتباطـات و امور بین الملل شـهرداری سـاری‪،‬حمیدرضا فضل‬ ‫اهلل نـژاد سرپرسـت سـازمان سـاماندهی مشـاغل شـهری و فـراورده های کشـاورزی‬ ‫شـهرداری مرکـز مازنـدران بـا تاکیـد بـر رعایـت نـکات بهداشـتی و فاصلـه گذاری‬ ‫اجتماعـی گفـت‪ :‬با توجه به شـیوع گسـترده ویروس کرونا‪ ،‬بر اسـاس تصمیم سـتاد‬ ‫اسـتانی پیشـگیری و مقابلـه بـا کرونا و پیـرو مصوبات سـتاد ملی کرونـا‪ ،‬برای حفظ‬ ‫سلامتی کسـبه و مـردم در برابر ایـن بیماری‪ ،‬بازار هـای هفتگـی از روز ‪ 20‬ابان ماه‬ ‫تـا اطلاع ثانوی تعطیل اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بر ضـرورت اجـرای پروتکل های بهداشـتی برای پیشـگیری و مقابله با‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا‪ ،‬افـزود‪ :‬بازارهـای هفتگـی از جمله مـکان های پر تردد اسـت‬ ‫کـه باعـث انتشـار ویـروس کرونا در بین افراد می شـود‪ ،‬بـر این اسـاس تعطیلی انها‬ ‫می توانـد اقدام موثری در راسـتای پیشـگیری از شـیوع این بیماری باشـد‪.‬‬ ‫فضـل اهلل نـژاد با اشـاره به اینکه طبق اعالم دانشـگاه علوم پزشـکی سـاری وضعیت‬ ‫ایـن شهرسـتان از نظـر شـیوع ویـروس کرونا در حـال حاضر قرمز اسـت ‪،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫تعطیلـی بازارهـا و بازارچـه ها نقش موثـری در قطع زنجیـره انتقال این ویـروس دارد‪.‬‬ ‫سرپرسـت سـازمان سـاماندهی مشاغل شهری شـهرداری سـاری گفت‪ :‬در این راستا‬ ‫ضمـن تعطیلـی بازار هـای هفتگی در نقـاط مختلف شـهر‪ ،‬فعالیت دستفروشـان نیز‬ ‫تا اطلاع ثانوی ممنوع شـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری انجام داد‪:‬‬ ‫عملیات ضد عفونی معابر و خیابان های سطح شهر‬ ‫با هدف جلوگیری از شیوع و انتشار ویروس کرونا‬ ‫در راسـتای جلوگیـری از شـیوع ویروس‬ ‫کرونـا ‪ ،‬سـازمان اتش نشـانی و خدمات‬ ‫ایمنـی شـهرداری مرکـز مازنـدران‬ ‫عملیـات ضـد عفونـی معابـر و خیابـان‬ ‫هـای سـطح شـهر را اجـرا کـرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بیـن‬ ‫الملل شـهرداری سـاری‪ ،‬در راستای جلوگیری‬ ‫از شـیوع ویـروس کرونـا و حفـظ سلامت‬ ‫شـهروندان‪ ،‬عملیات ضدعفونـی معابر و خیابان‬ ‫هـای شـهر سـاری بـه همـت سـازمان اتـش‬ ‫نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری مرکـز‬ ‫مازنـدران اجـرا شـد‪.‬‬ ‫مانور هشدار و اطالع رسانی پیرامون وضعیت قرمز‬ ‫شهر سرخ رود درخصوص شیوع ویروس کرونا‬ ‫سـتاد مقابلـه بـا ویـروس کرونـا سـرخ رود بـا‬ ‫محوریـت شـهرداری بـا تجهیـز خـودرو و ماشـین‬ ‫االت واحـد خدمـات شـهری و همراهـی مرکـز‬ ‫اورژانس‪۱۱۵‬شهرسـتان ضمـن حضـور و اعلام‬ ‫هشـدار‪ ،‬اقـدام بـه اطلاع رسـانی ویـژه بـه‬ ‫همشـهریان ارزشـمند بمنظور رعایت‬ ‫حداکثـری پروتـکل هـای بهداشـتی‬ ‫نمود‪.‬ایـن مانـور که باحضور محسـن‬ ‫کبودفیروزجایـی شـهردار و هاشـمی‬ ‫بخشـدار سـرخ رود اغـاز شـد‪ ،‬بـا‬ ‫حرکـت در مسـیرهای اصلـی و فرعی‬ ‫شـهری‪ ،‬ایـن مهـم را بـه اسـتحضار‬ ‫مـردم شـریف رساندند‪.‬محسـن‬ ‫کبودفیروزجایـی ضمـن خواهـش از‬ ‫همشـهریان بمنظـور رعایـت فاصلـه‬ ‫اجتماعـی و اسـتفاده از ماسـک‪،‬‬ ‫در ایـن خصـوص گفت‪:‬عملیـات‬ ‫ضدعفونـی معابـر‪ ،‬اماکـن عمومـی و‬ ‫بـه ویـژه پارکهـا‪ ،‬اماکـن عرضه سـوخت خودرویی‪،‬‬ ‫سـطل های زبالـه و بانکهـا انجـام کـه ازیـن پـس‬ ‫ایـن اقدامـات در دسـتور کار واحد خدمات شـهری‬ ‫شـهرداری سـرخ رود قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫محسنی نماینده نوشهر درجلسه شورای اداری کالردشت تاکید کرد‪:‬‬ ‫لزوم رعایت محدودیت های جدید اعمال شده‬ ‫ستادملی مبارزه با کرونا‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ جلسـه ای‬ ‫بـا حضورپورعلـی شـهردار‪ ،‬رییـس‬ ‫محتـرم شـورای شـهر‪ ،‬دکتر محسـنی‬ ‫نماینـده محتـرم مـردم در مجلـس‪،‬‬ ‫فرماندار‪ ،‬اعضای شـورای تامین و اداری‬ ‫شهرسـتان در سـالن اجتماعات اموزش‬ ‫و پـرورش و بـا رعایـت پروتـکل هـای‬ ‫بهداشـتی برگزار گردید‪ ،‬در این جلسـه‬ ‫برلـزوم رعایـت محدودیت هـای جدید‬ ‫اعمـال شـده توسـط سـتادملی مبـارزه‬ ‫بـا کرونـا و ستاداسـتانی توسـط عمـوم‬ ‫مـردم و صنـوف مختلـف جهـت رهایی‬ ‫هـر چه زودتر از ویـروس منحوس کرونا‬ ‫و نقش اساسـی رسـانه هـا در کنترل و‬ ‫ریشـه کنـی این ویـروس‪ ،‬توسـط دکتر‬ ‫محسـنی و پوالدی فرماندار تاکید شـد‪.‬‬ ‫در پایـان نیـز از برتریـن هـای کنکـور‬ ‫سراسـری در رشـته ی پزشـکی بـا‬ ‫حضـور مسـئولین تجلیـل شـد‪.‬‬ ‫شهردار بابلسر پس از بازدید از چند پروژه عمرانی ‪:‬‬ ‫تمام پروژه ها باید بر اساس یک بازه زمانی‬ ‫مشخص به اتمام برسند‬ ‫مهندس رضا رحیمی شـهردار پایتخت گردشـگری‬ ‫مازنـدران پیـش از ظهـر امـروز ضمن بازدیـد از دو‬ ‫پـروژه عمرانـی بـر ضـرورت تسـریع در رونـد انهـا‬ ‫تاکیـد کرد‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـهرداری بابلسـر‬ ‫مهنـدس رضـا رحیمـی از دو پـروژه سـاختمان‬ ‫اداری ایـن شـهرداری و نیـز مجتمـع ورزشـی ‪،‬‬ ‫تفریحـی موسـوم بـه اسـتخر دو قلـو بازدیـد کـرد‬ ‫وی طـی بازدیـد از ایـن پـروژه هـا ضمـن تاکید بر‬ ‫ایـن مطلـب کـه تمام پـروژه هـای عمرانـی باید بر‬ ‫اسـاس یـک بـازه زمانی به اتمام برسـند دسـتورات‬ ‫الزم را جهـت تسـریع در رونـد این دو پـروژه صادر‬ ‫کـرد و گفـت ‪ :‬اگـر چه برخی شـرایط پیـش بینی‬ ‫نشـده و نیـز شـرایط جـوی موجـب خلـل در روند‬ ‫اجـرای پـروژه ها میشـوند اما باید اصـل را بر پیش‬ ‫بـرد انها بر اسـاس بازه های زمانی مشـخص شـده‬ ‫قـرار دادشـهردار پایتخت گردشـگری مازنـدران در‬ ‫پایـان بـا ابـراز خرسـندی از روند پیش رفـت پروژه‬ ‫هـای عمرانـی بـار دیگر ضرورت توسـعه متـوازن و‬ ‫خدمـات رسـانی عادالنـه را مـورد توجه قـرار داد و‬ ‫تصریـح کـرد ‪ :‬طـی دو سـال گذشـته همـه تالش‬ ‫مجموعـه شـهرداری توسـعه متـوازن بـه معنـای‬ ‫توسـعه همه مناطق شـهر و خدمت رسـانی عادالنه‬ ‫در جـای جـای بابلسـر بـود و پـس از این نیـز این‬ ‫رونـد ادامه خواهـد یافت‪.‬‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫اختصاصی‬ ‫گزارش‬ ‫پنج شنبه ‪ 22 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪746‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حسن رمضانزاده‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫بحران کرونا یی و رویکرد همدلی‪ ،‬امید و ایثار هر ایرانی‬ ‫در بحران هایی همچون کرونا‪ ،‬انچه که مهم بود ‪ ،‬امید بخشیدن به مردم که با تدبیر مسئوالن‪ ،‬و همراهی مردم ‪،‬تحقق یافت ‪ .‬یکی از عوامل ضروری‬ ‫برای همراهی مردم‪ ،‬امید داشتن ان هاست‪ .‬قب ً‬ ‫ال در مورد اقدامات جهادی مسئوالن و همیاری های خودجوش مردم مثال هایی گفته شد‪ .‬این موارد‬ ‫نشان از حرکت دارد‪ .‬تا امید نباشد‪ ،‬حرکتی انجام نمی شود‪ .‬امید به بهبودی شرایط‪ ،‬روحیه ها را باال می برد و سبب حرکت فردی‪ ،‬خانوادگی و‬ ‫اجتماعی می شود‪ .‬اما این سرمایه در ایرانی ها یعنی «امید» داشتن‪ ،‬ریشه در فرهنگ غنی ایرانی اسالمی دارد‪.‬‬ ‫امـروز دنیـا بـا بحرانـی روبرو اسـت کـه رویکرد‬ ‫بشـر را در مسـیر زندگی تغییر داد ‪ .‬بحرانی که‬ ‫نمایانگر نگاه های افسـرده مسـووالن و حکایتگر‬ ‫وضـع مـردم بـی پنـاه در کشـورهای غربـی و‬ ‫شـرقی اسـت‪ .‬کرونـا ایـن ویـروس نـا منحوس‬ ‫و کـرده بشـر همـه دنیـار را زمیـن گیـر نمـود‬ ‫خیلی از کشـورها از جمله روسـای کشـورهای‬ ‫اروپایـی و امریکایـی دل بـه کمک هـای‬ ‫مسـئوالن کشوری و لشـگری خود و کشورهای‬ ‫قدرتمندتـر بسـته اند کـه گاه ناامید هم شـدند‪.‬‬ ‫مـردم نیـز روی مسووالنشـان بـرای مدیریـت‬ ‫بحران هـای اینچنینـی طـور دیگـری حسـاب‬ ‫می کردنـد کـه دیگـر نمی کننـد‪ .‬بـه نحـوی‬ ‫کـه فاصلـه مسـئوالن بـا مـردم در کشـورها به‬ ‫اصطلاح قدرتمند بیشـتر و بیشـتر شـده اسـت‬ ‫امـا در ایـران وضعیـت بـه گونـه دیگری اسـت‪.‬‬ ‫در ایـران گرچـه شـرایطی اسـت کـه جمهوری‬ ‫اسلامی علاوه بـر درگیـری بـا بیمـاری کرونا‪،‬‬ ‫درگیـر تحریم هـای یـک جانبـه امریـکا و‬ ‫هم پیمانانـش نیـز هسـت و محـروم از دریافـت‬ ‫کمک هـای اولیـه و بدیهـی حـوزه سلامت‬ ‫و بهداشـت اسـت امـا همـه و همـه ‪ ،‬فـارغ از‬ ‫عملکـرد شـبانه روزی و جهـادی اکثـر مقامـات‬ ‫دولتـی و دسـتگاه های دیگـر از جملـه نیروهای‬ ‫مسـلح‪ ،‬مـردم شـدیدا ً وارد گـود شـده اند و بـه‬ ‫پشـتیبانی کادر پزشـکی و پرسـتاران می پردازنـد‪.‬‬ ‫همـت واالی مـردم و مسـئوالن ‪ ،‬بـه کرونـا‬ ‫فرصـت نـداد تـا فاصلـه بیـن مسـئوالن و مردم‬ ‫ایـران زمیـن بـی افتـد ‪ .‬لـذا در ایـن دوران‬ ‫کرونایـی ‪ ،‬عملکـرد هـر یـک از ایرانـی هـا ف‬ ‫مفاهیـم تازه ای در حـوزه های مختلف از جمله‬ ‫عرصـه هـای دینـداری ‪ ،‬اجتماعـی ‪ ،‬سیاسـی و‬ ‫اقتصـادی ف خلـق کرده اسـت کـه از مصادیق‬ ‫ان میتـوان ایثـار ‪ ،‬همدلـی و امیـد را ترسـیم‬ ‫کـرد کـه در ذیل به بخشـی از ایـن مفاهیم می‬ ‫پردازیـم ‪.‬‬ ‫‪ – 1‬تجلی ایثار‬ ‫در ایـران فضـای زندگـی‪ ،‬بـر خالف کشـورهای‬ ‫دیگـر خصوصـاً اروپـا و امریـکا‪ ،‬اغلـب فضـای‬ ‫بـرادری و ایثـار اسـت؛ از کادر درمانـی کـه ماه‬ ‫هـا از فرزنـد و خانـه خـود مـی گـذرد و در‬ ‫بیمارسـتان بـدون چشـم داشـتی خدمـت می‬ ‫کنـد ‪ ،‬از پرسـتاری کـه مراسـم غروسـی خـود‬ ‫را کنسـل مـی کنـد تـا خدمـت بـه همنوعانش‬ ‫در ایـام کرونایـی کمرنـگ نشـود ‪.‬از نوجوانـی‬ ‫دسـت در شناسـنامه اش بـرده کـه بتوانـد برود‬ ‫بیمارسـتان و بـه کادر درمانـی کمـک کنـد؛‬ ‫بانویـی طالیـش را بـرای کمـک بـه نیازمنـدان‬ ‫هدیـه نمـوده اسـت‪.‬این ایثـار و فـداکاری کادر‬ ‫درمـان را بایـد سـرلوحه کار سـایر کشـورهای‬ ‫جهـان قلمـداد نمـود ‪ .‬کادر پزشـکی کـه بـی‬ ‫امـان در صفـوف بـه هم فشـرده مقابـل ویروس‬ ‫مهاجـم؛ قـد علم کردند به گونه ای که بسـیاری‬ ‫از انـان بـا وجـودی که هفتـه ها؛ امـکان حضور‬ ‫در میـان خانواده خود را نداشـتند؛ اما همچنان‬ ‫بـا اسـتواری و ثبـات قـدم همیشـگی بـه کار‬ ‫خـود ادامـه دادنـد اگرچـه ایـن پایـان کار نبود‬ ‫و در ان سـو نیـز؛ نیروهـای جـوان جهـادی در‬ ‫ارامسـتان هـا‪ ،‬جان باختـگان کرونـا را با وجود‬ ‫ریسـک بسـیار باال‪ ،‬با همـان مهربانـی و از خود‬ ‫گذشـتگی همیشـگی غسـل و کفـن کـرده و‬ ‫مراسـم خاکسـپاری را انجـام دادنـد‪.‬‬ ‫جوانانـی در محله هـا داوطلـب خریـد بـرای‬ ‫کهنسـاالن شـده اند‪ .‬در ایـران صحنه هایـی از‬ ‫جنـگ و دعـوا بر سـر اغذیـه و دسـتمال توالت‪،‬‬ ‫خالـی کردن فروشـگاه ها در عرض چند سـاعت‬ ‫و یـا صـف کشـیدن چنـد کیلومتـری خودروها‬ ‫جلـوی نهادهـای خیریـه نمی بینیـم‪ .‬همـه این‬ ‫مـوارد مفهـوم زیبای ایثـار را در ایران در کوی و‬ ‫بـرزن و خانـه و کاشـانه این مرز و بـوم به رقص‬ ‫در اورده اسـت ‪.‬ایـن خصوصیـات باعـث شـد تا‬ ‫رهبـر انقالب‪ ،‬در سـخنرانی تلویزیونی روز نیمه‬ ‫شـعبان‪ ،‬با ازمون دانسـتن کرونا برای مسئوالن‬ ‫و مـردم کشـورها‪ ،‬بـه همـراه ذکـر مصادیقی از‬ ‫همیاری هـای ایرانیـان‪ ،‬بگویند‪« :‬ملّـت ایران در‬ ‫ایـن ازمـون خوش درخشـید»‪ .‬به نظر شـما راز‬ ‫درخشـش ملت ایران چیسـت؟‬ ‫از خیاطـی تـا تولید ماسـک و دسـتکش گرفته‬ ‫تـا ضدعفونـی مراکـز خصوصـی و همگانـی‪ ،‬تـا‬ ‫کمک مسـتقیم افراد داوطلب در بیمارسـتان ها‬ ‫و در اخر‬ ‫خـط نیز طلبه هـای جهادی ای کـه نمی گذارند‬ ‫حرمـت مسـلمان از بین بـرود و خدمات کفن و‬ ‫دفـن او را بـا همه خطـرات و زحماتش بر عهده‬ ‫خیـر‪ ،‬بسـته های‬ ‫گرفته انـد‪ .‬همچنیـن عـده ای ّ‬ ‫غذایـی را بـرای افـراد نیازمند تهیـه می کنند تا‬ ‫افـرادی را که بـر اثر کرونا سفره شـان کوچک تر‬ ‫شـده کمتـر بـا مشـکالت اقتصـادی گالویـز‬ ‫شـوند‪ .‬بقیـه مـردم نیـز همـکاری بی نظیـری با‬ ‫مسـئوالن‪ ،‬در مانـدن درون خانه ها داشـته اند به‬ ‫گونـه ای که سـیزده به در را که جایـگاه ویژه ای‬ ‫در فرهنگ شـان دارد‪ ،‬در خانـه ماندنـد‪.‬‬ ‫‪ – 2‬باران امید‬ ‫در بحران هایـی همچـون کرونـا‪ ،‬انچـه که مهم‬ ‫بـود ‪ ،‬امیـد بخشـیدن بـه مـردم کـه بـا تدبیـر‬ ‫مسـئوالن‪ ،‬و همراهـی مـردم ‪،‬تحقـق یافـت ‪.‬‬ ‫یکـی از عوامـل ضـروری بـرای همراهـی مردم‪،‬‬ ‫امیـد داشـتن ان هاسـت‪ .‬قب ً‬ ‫ال در مـورد اقدامات‬ ‫جهـادی مسـئوالن و همیاری هـای خودجـوش‬ ‫مـردم مثال هایـی گفته شـد‪ .‬ایـن موارد نشـان‬ ‫از حرکـت دارد‪ .‬تـا امید نباشـد‪ ،‬حرکتـی انجام‬ ‫نمی شـود‪ .‬امیـد به بهبودی شـرایط‪ ،‬روحیه ها را‬ ‫بـاال می برد و سـبب حرکت فـردی‪ ،‬خانوادگی و‬ ‫اجتماعـی می شـود‪ .‬اما این سـرمایه در ایرانی ها‬ ‫یعنـی «امیـد» داشـتن‪ ،‬ریشـه در فرهنگ غنی‬ ‫ایرانی اسلامی دارد‪.‬‬ ‫«از ایـن سـتون تـا ان سـتون فرج اسـت»‪« ،‬در‬ ‫ناامیـدی بسـی امیـد اسـت‪ ،‬پایـان شـب سـیه‬ ‫سـفید اسـت»‪« ،‬خـدا گـر ببنـدد ز حکمـت‬ ‫دری‪ ،‬گشـاید ز زحمـت در دیگـری»‪« ،‬تـا‬ ‫شـقایق هسـت زندگـی بایـد کـرد»‪ ،‬از اشـعار‬ ‫و مثـل هایـی اسـت کـه مـردم ایـران در ایـام‬ ‫کرونایـی بـه ان اعتقـاد پیـدا کردنـد و امیـد را‬ ‫در کالبـد زندگـی خـود زنـده کردنـد ‪ .‬یکـی از‬ ‫مفاهیـم زیبـای امیـد بخـش را میتـوان توسـل‬ ‫هـر ایرانـی بـه انتظـار فـرج خضـرت قائـم ال‬ ‫محمـد (ص) دانسـت کـه در ادبیـات دینـی‬ ‫نیـز انتظـار فـرج بـه معنـای صرفـاً امـر ظهـور‬ ‫حضـرت مهدی عجـل اهلل تعالی فرجه الشـریف‬ ‫نیسـت‪ ،‬بلکه ظهـور حضرت ولیعصـر (ع) نقطه‬ ‫اوج و کمـال ان اسـت؛ ایرانیـان انتظـار فـرج و‬ ‫گشـایش را بـه معنـای امید به گشـایش در هر‬ ‫مشـکلی می داننـد‪ .‬این مشـکل می تواند سـیل‬ ‫باشـد‪ ،‬یـا زلزلـه و یـا حتی جنگ هشـت سـاله‬ ‫بـا تقریبـاً تمـام دنیـا‪ .‬نسـل امـروز مجاهـدت‬ ‫رزمنـدگان در دفـاع مقـدس را ندیـده اسـت‪،‬‬ ‫امـا صحنه هـای مانـدگار جنگیـدن جوانـان و‬ ‫نوجوانـان خوزسـتانی‪ ،‬لرسـتانی و گلسـتانی بـا‬ ‫سـیل سـال ‪ ۹۸‬را دیده انـد‪ .‬دیده انـد که چگونه‬ ‫بـا احـداث سـیل بندها از خانـه و زندگی شـان‬ ‫محافظـت می کردنـد‪ .‬صحنه هـای کمـک‬ ‫ایرانی هـا بـه هموطنـان سـیل زده نیـز مانـدگار‬ ‫شـد‪ .‬ایـن حرکت ها یعنـی امید به کـم کردن و‬ ‫رفـع هزینـه بالیا‪.‬‬ ‫در ایـام کرونایـی مردم ایـران اسلامی ‪ ،‬با امید‬ ‫ان مع العسـر یسـرا ً (سـوره انشـراح ایه ‪)۶‬؛‬ ‫بـه ّ‬ ‫بی تردیـد با دشـواری اسـانی اسـت و سـیجعل‬ ‫اهلل بعـد عسـر یسـرا ً (سـوره طالق ایـه ‪)۷‬؛ خدا‬ ‫بـه زودی پس از سـختی‪ ،‬اسـانی قـرار می دهد‪،‬‬ ‫سـختی ها را پشـت سـر می اندازنـد و به نقطه‬ ‫رفیـع پیـروزی بر کرونـا می رسـند ‪ .‬نتیجه این‬ ‫پیـروزی زمانـی تحقـق مـی یابد که اگـر اعتقاد‬ ‫یـک ملـت و مسئوالنشـان ایـن شـود کـه در‬ ‫کنارهـم بـر هـر سـختی‪ ،‬فائـق ایند که اسـانی‬ ‫نیـز در راه هسـت‪ .‬ایـن همان مفاهیمی اسـت‬ ‫کـه در غرب وجود نـدارد و امید را در بین مردم‬ ‫کشـتند و جامعـه بشـری را با ناامیدی افسـرده‬ ‫کردنـد وعلت عمده خودکشـی عـده ای در غرب‬ ‫در پـی شـیوع کرونـا‪ ،‬همیـن ناامیـدی و صبـر‬ ‫نکردن اسـت‪.‬‬ ‫‪ – 3‬رونق همدلی‬ ‫روزهـای سـخت کرونایـی؛ باوجـود همـه‬ ‫تهدیداتش‪ ،‬فرصت مناسـبی برای شـکل گیری‬ ‫ت نمایـی رزمایـش ”همدلـی ملـی“ در‬ ‫و قـدر ‬ ‫کشـور بـود‪ .‬ایـن روزهـا جعبه هـای رنگارنـگ‬ ‫حـاوی سـخاوت و مهربانی مردم ایـران؛ نه تنها‬ ‫زیـور فضـای مجازی در برابر چشـم هـای بهت‬ ‫زده دنیـا نیسـت‪ ،‬بلکـه نمایش اقتدار؛ انسـجام؛‬ ‫احسـان و همدلی را در هـر کوی و برزن و جای‬ ‫جـای ایـران ما بـه نمایـش می گـذارد‪.‬‬ ‫تعریـف همدلـی در روزهـای کرونایـی ایـران؛ با‬ ‫بسـیاری از مفاهیم تعریف شـده از این واژه‪ ،‬در‬ ‫دائـره المعـارف های رایج جهـان تفاوتی فاحش‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫همدلی یعنی؛ توانایی‬ ‫درک احساسـات و دیدگاه هـای دیگـران‪.‬‬ ‫بخشـندگی بیشـتر‬ ‫ادم هـای همـدل گرایش به‬ ‫ِ‬ ‫دارنـد و نسـبت بـه رفاه دیگـران از خـود عالقه‬ ‫نشـان می دهنـد‪.‬‬ ‫ایـن روزهـا؛ از مجـرای همدلی مومنانـه‪ ،‬زمینه‬ ‫شـکل گیری ارتباطـات موثر انسـانی نیـز فراهم‬ ‫شـده اسـت؛ تا جایـی کـه از مجـرای همدلی و‬ ‫همزبانـی ایرانیـان؛ فضـا و فرصتـی فراهم شـده‬ ‫اسـت تـا هر کسـی بتوانـد شـناخت بهتـری از‬ ‫روحیات و نفسـانیات خود داشـته باشد و تالش‬ ‫کنـد تـا ارزش هـای واالی انسـانی خـود را هـر‬ ‫چـه بیشـتر به منصـه ظهور برسـاند‪.‬‬ ‫بـا تاکیـدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر کمک‬ ‫به نیازمندان جامعه در ایام شـیوع کرونا ”پویش‬ ‫همدلی و کمک های مومنانه“ در سراسـر کشـور‬ ‫شـکل گرفـت و در ایـن رزمایـش بـزرگ؛ همـه‬ ‫مـردم‪ ،‬خیـران‪ ،‬گروه هـای جهـادی‪ ،‬دسـتگاه ها‬ ‫و نهادهـا بـا تمام توان بسـیج شـدند تـا در این‬ ‫روزهـای سـخت؛ ب ه ویژه در مـاه مبارک رمضان‬ ‫بـرای لبیـک بـه فرمـان معظم لـه بـا شناسـایی‬ ‫نیازمنـدان؛ ضمـن حفـظ کرامـت انسـانی‪ ،‬بـا‬ ‫احتـرام بـه انـان کمک کننـد‪ .‬همدلـی مومنانه‬ ‫در مـاه ضیافـت الهـی‪ ،‬سـالمندان‪ ،‬معلـوالن‪،‬‬ ‫فرزنـدان بی سرپرسـت و مددجویـان تحـت‬ ‫پوشـش بهزیسـتی‪ ،‬خانواده های اسـیب دیده از‬ ‫بحـران کرونـا را جـزو اولیـن اهـداف در جامعه‬ ‫هـدف ایـن رزمایـش ملـی قـرار داد تـا بسـته‬ ‫هـای معیشـتی و بهداشـتی اهدایـی از سـوی‬ ‫خیـر را بـه دسـت انهـا برسـاند تـا‬ ‫هموطنـان ّ‬ ‫ایـن فرهنگ در همـه احاد مردم‪ ،‬بـرای نگارش‬ ‫"مشـق مهربانـی" ترویـج شـود و "سـرمایه‬ ‫اجتماعـی" موجـود را بیـش از پیـش افزایـش‬ ‫داده و همدلـی و همراهـی مردم و مسـئوالن در‬ ‫بخش هـای مختلـف را؛ بـه رخ جهانیـان بکشـاند‪.‬‬ ‫مسـاجد‪ ،‬حسـینیه هـا‪ ،‬پایـگاه هـای بسـیج‪،‬‬ ‫مراکـز فرهنگـی و بسـیاری از اماکـن عمومـی‬ ‫و خصوصـی دیگـر کـه محـل تمرکـز و تجمـع‬ ‫جلسـات مذهبـی و غیـره بـود و در اثـر شـیوع‬ ‫کرونـا بـه تعطیلـی کشـانده شـده بودنـد؛ ایـن‬ ‫روزهـا بـه عرصـه تجمـع فعالیـت هـای انسـان‬ ‫دوسـتانه نیروهـای داوطلـب مردمـی تحـت‬ ‫عنـوان قـرارگاه هایی با نـام مبارک ائمـه اطهار‬ ‫(ع) تبدیـل شـده انـد‪.‬‬ ‫دسـتگاه های خیاطی صنعتی و خانگی همه در‬ ‫ایـن مراکز به گردش افتـاده و نیروهای جهادی‬ ‫جـوان؛ فعاالنـه در امـر جمـع اوری کمک های‬ ‫نقـدی و غیرنقـدی دسـت بـه کار شـده انـد‪.‬‬ ‫نیروهـای ماهـر و نیمـه ماهـر و حتـی کارگران‬ ‫سـاده نیـز؛ همـه دسـت به دسـت هـم دادند و‬ ‫در میـان هیاهـوی ایـن دسـتگاه هـا کـه بعضا؛‬ ‫بـه صورت سـه شـیفت فعـال هسـتند؛ انچه به‬ ‫راحتـی چشـم و دل را نـوازش مـی دهد؛ خروج‬ ‫انبـوه محصـوالت بهداشـتی از ماسـک و لبـاس‬ ‫محافـظ کادر درمـان گرفتـه تـا محلـول هـای‬ ‫ضدعفونـی کننـده کـه همگـی؛ تحـت نظـارت‬ ‫دقیـق کارشناسـان بهداشـتی تهیه شـده اسـت‪.‬‬ ‫در ایـن میـان اسـتادان دانشـگاه‪ ،‬مهندسـان‪،‬‬ ‫پزشـکان‪ ،‬پیراپزشـکان؛ روانشناسـان‪ ،‬معلمان و‬ ‫به طور کلی همه نیروهای لشـکری و کشـوری‪،‬‬ ‫و دیگـر قشـرهای جامعـه تلاش کردنـد تـا‬ ‫بـا همـت خـود؛ هـر لحظـه اخبـاری مبنـی بر‬ ‫موفقیـت و تلاش بـی وقفـه در گوشـه و کنـار‬ ‫کشـور؛ از مقابلـه پزشـکی و بهداشـتی گرفتـه‬ ‫تـا مقابلـه اجتماعـی‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬معیشـتی و ‪...‬‬ ‫بـا کرونـا را بـه گـوش جهانیـان برسـانند؛ فقط‬ ‫کافـی اسـت کـه بـا یـک جسـتجوی سـاده در‬ ‫جسـتجوگرهای اینترنت کلیـد واژه ”کمک های‬ ‫مردمی“ را جسـتجو کنید تا سـیل به راه افتاده‬ ‫از همدلـی مومنانه در ایران را در برابر چشـمان‬ ‫هـر نوع دوسـتی ببینیـد‪.‬‬ ‫مسـاجد و پایگاه های بسـیج سراسـر کشور این‬ ‫روزهـا؛ همـت و همدلـی دوران دفـاع مقدس را‬ ‫بـه خوبـی تکرار کـرده انـد و حماسـه ای قرانی‬ ‫و معنـوی در مـاه مبـارک رمضـان افریدنـد که‬ ‫معنویـت ان در عمـل مشـهود اسـت و مراکـز‬ ‫عبـادی با حضـور همدالنه هموطنـان‪ ،‬با قوت و‬ ‫قدرت بیشـتری به کمک رسـانی بـه هموطنان‬ ‫خود مشـغول شـده اند‪.‬‬ ‫در هـر حال اگر چه در سـالی سرشـار از تحریم‬ ‫و فشـار‪ ،‬کرونـا فشـار مضاعفی را بر کشـور وارد‬ ‫سـاخت کـه هیـچ دولـت و ملتـی بـه تنهایـی‬ ‫یـارای مقابلـه بـا ان را نداشـت؛ بـا ایـن وجـود‬ ‫در روزهای نخسـت شـیوع کرونا در کشـور؛ که‬ ‫همگان شـاهد‬ ‫کمبـود محصـوالت اولیـه بهداشـتی نظیـر‬ ‫ماسـک‪ ،‬دسـتکش‪ ،‬محافـظ صـورت و لبـاس‬ ‫یکپارچـه ی محافظ کادر پزشـکی‪ ،‬محلول های‬ ‫ضدعفونـی کننـده و غیـره بودند؛ امـا تنها پس‬ ‫از گذشـت اندک زمانی شـاهد عرضـه کافی این‬ ‫محصـوالت در کشـور هسـتیم؛ بـه طـوری کـه‬ ‫جـدای از داروخانـه هـا؛ حتـی در سـوپرمارکت‬ ‫هـا نیـز ایـن محصـوالت بـه وفـور یافـت مـی‬ ‫شـود‪ .‬بـه گونه ای که مشـاهدات میدانی نشـان‬ ‫مـی دهـد عـزم ملـی در کشـور؛ کـه بـا جهش‬ ‫واقعـی در تولیـد ایـن محصـوالت همراه شـده؛‬ ‫میـزان تولیـد را بـه حـدی بـاال بـرده اسـت که‬ ‫مقادیـری از ایـن محصـوالت در حـال حاضر به‬ ‫سـایر کشـورهای نیازمند در اقصـی نقاط جهان‬ ‫ارسـال می شـود‪.‬‬ ‫بهـر حـال کرونـا گرچـه یـک تهدید برای بشـر‬ ‫بـود امـا ایرانیـان عزیـز ببـرای خـود فرصتـی‬ ‫دانسـتند کـه مفاهیم معنوی زیبایـی را در کنار‬ ‫هـم خلـق نماینـد بـه نحوی کـه امـروز کارکرد‬ ‫مـردم ایران در سـطح جهـان کارکـرد بی نظیر‬ ‫و کرامـد هسـت چـرا کـه مفاهیـم زیبـای ایثار‬ ‫‪ ،‬امیـد ‪ ،‬همدلـی و مهربانـی در عرصـه هـای‬ ‫مختلـف احتماعـی ‪ ،‬اقتصـادی ‪ ،‬سیاسـی و‬ ‫معنـوی ‪ ،‬کاربردی تر و عملیاتی شـود ‪ .‬ایران و‬ ‫مـردم ایرانی غلیرغـم همه فشـارهای اقتصادی‬ ‫‪ ،‬در دوران کرونـا و پـس از کرونـا ‪ ،‬انگونـه بـر‬ ‫سـختی هـای چیـره میشـوند کـه ایرانـی پر از‬ ‫عـزت ‪،‬عظمـت خواهیم داشـت ‪ .‬چرا کـه ایران‬ ‫اسلامی بـر ایـن باور هسـت که پس از سـختی‬ ‫‪ ،‬اسـانی در راه هسـت و انتظـار فـرج کمـک‬ ‫یـار انـان خواهـد بـود بـر ایـن اسـاس بـا امید‬ ‫همـراه بـا ایثـار جاودانـه و همدلـی مهربانی در‬ ‫کنـار اجتمـاع عظیم مـردم و مسـئوالن ‪ ،‬کرونا‬ ‫را شکسـت خواهیـم داد ‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫پنج شنبه ‪ 22 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪746‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫سعدی پور مدیرکل اموزش و پرورش مازندران در جلسه شورای تحقیقات‪:‬‬ ‫برای حل مسائل احتمالی در زیست بوم جدید‬ ‫پژوهش های کاربردی صورت گیرد‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت و مهندسی‬ ‫شبکه حمل و نقل شهرداری‬ ‫ساری‬ ‫یادداشت‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال بـه نقـل از اداره‬ ‫اطلاع رسـانی و روابـط عمومـی امـوزش و‬ ‫پـرورش مازنـدران؛ علیرضـا سـعدی پـور در‬ ‫جلسـه شـورای تحقیقات امـوزش و پرورش‬ ‫مازنـدران کـه در سـالن کنفرانـس اداره کل‬ ‫برگزار شـد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در شـرایط زیسـت‬ ‫بـوم جدیـد که بسـیاری از مسـائل در تعلیم‬ ‫و تربیـت تغییـر کـرده‪ ،‬ما نیازمنـد خالقیت‪،‬‬ ‫اسـتفاده از خـرد جمعـی و مشـورت بـرای‬ ‫حـل چالش هـای احتمالـی هسـتیم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر اموزش‬ ‫حضـوری در اسـتان مازنـدران بـه زیـر ‪10‬‬ ‫درصـد رسـیده‪ ،‬افـزود‪ :‬امـوزش و پـرورش‬ ‫محـور تحـوالت کشـور اسـت و بایـد بـرای‬ ‫حـل مشـکالت ایـن نهـاد مهـم هم اندیشـی‬ ‫و کار پژوهشـی جـدی صـورت دهیـم‪.‬‬ ‫سـال های سـال اسـت کـه در امـوزش و‬ ‫پـرورش بـا برخـی مشـکالت کلیشـه ای و‬ ‫تکـراری سـروکار داریم اما امسـال با شـیوع‬ ‫کرونـا بـا مسـائل مبتالبـه جدیـدی مواجـه‬ ‫شـده ایم کـه بایـد با نـگاه جدیدی به سـراغ‬ ‫ایـن حـوزه برویـم‪.‬‬ ‫مدیـرکل اموزش و پرورش مازنـدران راهکار‬ ‫حـل مسـائل پیـش از کرونـا و پسـاکرونا در‬ ‫تعلیـم و تربیـت را پژوهش هـای کاربـردی و‬ ‫اراده برای حل مسـائل دانسـته و خاطرنشان‬ ‫علم تاج‬ ‫کـرد‪ :‬طـرح مسـاله کـردن در امـوزش و‬ ‫پـرورش راحت اسـت اما حل مسـاله دشـوار‬ ‫اسـت و مـا بایـد بـه جـای طـرح مسـاله بـه‬ ‫دنبـال حـل ان باشـیم‪ .‬حتـی اگـر یـک‬ ‫مشـکل از مشـکالت امـوزش و پـرورش را‬ ‫حـل کنیـم می توانیـم قدمـی بـزرگ بـه‬ ‫سـمت پویایی تعلیـم و تربیـت برداریم‪ .‬باید‬ ‫سـعی کنیـم موضوعـات و مسـائل جدیدتـر‬ ‫امـوزش و پـرورش را بیابیـم‪ .‬هنـر مـا یافتن‬ ‫مسـائل نوظهـور در زیسـت بـوم جدیـد اسـت‪.‬‬ ‫معـاون پژوهش‪ ،‬برنامه ریزی و توسـعه منابع‬ ‫امـوزش و پـرورش مازنـدران نیـز در ایـن‬ ‫جلسـه بـا بیـان اینکه بـا توجه به پیشـرفت‬ ‫علـم و تکنولـوژی‪ ،‬نیازمنـد تعریـف جدیدی‬ ‫از علـم و پژوهـش هسـتیم‪ ،‬گفـت‪ :‬مدیریت‬ ‫دانـش حلقـه مفقـوده در عصـر حاضـر در‬ ‫امـوزش و پرورش اسـت و بایـد تحقق دانش‬ ‫ضمنـی بـه دانـش عملـی را نتیجه اسـتفاده‬ ‫از روش هـای نـو و مبتکرانـه دانسـت‪ .‬ایـن‬ ‫روش هـای نواورانـه بـا پژوهش هـای علمی و‬ ‫دقیـق میسـر خواهد شـد‪.‬‬ ‫«علـی سـهرابی» بـا اشـاره بـه بروز مسـائل‬ ‫نوظهـور در تعلیم و تربیت‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫بسـیاری از پارامترهـای مهـم و جدیـدی که‬ ‫بـه واسـطه تغییـرات بنیادیـن در روش های‬ ‫ارتباطـی و دانش انـدوزی ایجاد شـده اسـت‪،‬‬ ‫نیازمنـد تحقیـق و پژوهـش بـه منظـور‬ ‫فهـم درسـت و دقیـق از ایـن پدیده هاسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن شـیوه های نویـن حـل مسـئله بـا‬ ‫توجـه بـه بـروز مشـکالت نوظهـور نیـز باید‬ ‫در راس پژوهش هـا قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اهمیت پژوهـش‪ ،‬تحقیق و‬ ‫بررسـی قبـل از انجـام کار‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬هر‬ ‫تصمیـم باید بـا پشـتوانه تحقیـق و پژوهش‬ ‫باشـد‪ ،‬در بسـیاری از موارد که نمونه های ان‬ ‫در امـوزش و پروش یافت می شـود‪ ،‬به دلیل‬ ‫عـدم بررسـی دقیـق قبـل از انجام عمـل‪ ،‬با‬ ‫شکسـت مواجـه شـدند‪ .‬بـه همیـن خاطـر‬ ‫بـرای انجـام طرح هـای اجرایـی در اموزش و‬ ‫پرورش باید کار تحقیقاتی درسـت‪ ،‬منسـجم‬ ‫و علمـی صـورت گیـرد و هیـچ اقدامی بدون‬ ‫پشـتوانه پژوهشـی نباشد‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول در پایـان بـا اشـاره بـه‬ ‫تحقیقـات انجام شـده در امـوزش و پرورش‬ ‫مازنـدران‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬در مجمـوع ‪135‬‬ ‫اقـدام پژوهـی در اسـتان مازنـدران انجـام‬ ‫شـد کـه از ایـن تعـداد‪ 8 ،‬اثـر بـه دبیرخانـه‬ ‫کشـوری ارسـال شـده اسـت و ایـن نشـان‬ ‫دهنـده داشـتن ظرفیـت بـاالی اسـتان در‬ ‫امـر پژوهـش و یافتـن مشـکالت موجـود در‬ ‫امـوزش اسـت‪.‬‬ ‫در راستای پویش حلقه وصل؛‬ ‫‪ ۵۱‬سری جهیزیه به زوج های تحت‬ ‫پوشش بهزیستی مازندران اهدا شد‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی مازنـدران در ایـن اییـن با‬ ‫اشـاره بـه برگـزاری پویـش ملـی حلقـه وصـل‬ ‫بـرای تامیـن جهیزیـه زوجیـن تحـت پوشـش‬ ‫بهزیسـتی اظهارکـرد‪ :‬هـر سـری ایـن جهیزیه‬ ‫هـا شـامل ‪ ۹‬قلـم مختلـف و مـورد نیـاز کاالی‬ ‫ایرانـی مانند یخچـال‪ ،‬فرش‪ ،‬اجـاق گاز و لوازم‬ ‫اشـپزخانه اسـت که از سـوی خیرین به ارزش‬ ‫‪ ۸‬میلیـارد ریـال تهیه شـده اسـت‪.‬‬ ‫فـرزاد گوهردهـی بـا بیـان اینکـه هر سـری از‬ ‫ایـن جهیزیـه اهدایـی بـه مبلـغ ‪ ۱۵۰‬میلیـون‬ ‫ریـال با قیمت بـازار در اوایل سـال جاری تهیه‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬اهـدای جهیزیـه بـه زوج‬ ‫های جـوان تحت پوشـش بهزیسـتی مازندران‬ ‫تحـت عنـوان «حلقـه وصل» صـورت می گیرد‬ ‫و در ایـن طـرح بنـا داریم ‪ ۱۱۰‬سـری جهیزیه‬ ‫را تـا پایـان سـال در اختیـار جامعه هـدف قرار‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی ضمـن قدردانـی از حضـور پررنـگ خیرین‬ ‫اسـتان در کنار بهزیسـتی برای پیشـبرد اهداف‬ ‫و ماموریـت های این نهاد حمایتی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬ایـن اقلام در ابتـدا ‪ ۵‬کاال را شـامل مـی‬ ‫شـد کـه بـا همـت خیریـن بـه ‪ ۹‬قلـم افزایش‬ ‫کارکنان بانک تجارت مازندران‬ ‫د ند‬ ‫خون بخشی ‬ ‫جمعـی از کارکنـان بانـک تجـارت شهرسـتان سـاری بـا‬ ‫مراجعـه بهـاداره کل انتقـال خـون اسـتان مازنـدران و بـا‬ ‫اهـدای یـک واحـد خـون سـالم بـه نجـات جـان بیمـاران‬ ‫شـتافتند‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی انتقال خـون مازنـدران‪ ،‬به دنبال‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا و کاهـش ذخایـر خـون و فـراورده‬ ‫هـای خـون در اسـتان ‪ ،‬سـید محمـد مهـدی قناد مسـئول‬ ‫روابـط عمومـی بانـک تجـارت اسـتان و جمعـی از کارکنان‬ ‫ایـن مجموعـه ‪،‬در مرکـز انتقال خون سـاری حاضر شـدندو‬ ‫بـا هـدف کمک بـه همنوعـان وحفـظ و تامیـن ذخایرخون‬ ‫مـورد نیـاز مراکـز درمانـی اسـتان در اقـدام خداپسـندانه و‬ ‫انساندوسـتانه اهـدای خـون شـرکت کردند‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت در این اییـن خداپسـندانه ‪ 8‬تـن از کارکنان‬ ‫خـون اهـدا کردند‪.‬‬ ‫کارکنـان بانک تجارت اسـتان از اهداکنندگان مسـتمر خون‬ ‫هسـتند و دسـت کم سـالی دوبار خون اهـدا می کنند‪.‬‬ ‫یافـت و امـروز ‪ ۵۱‬سـری از ایـن مجموعـه کاال‬ ‫هـا در شـهرهای شـرقی تـا نواحـی میانـی‬ ‫اسـتان توزیـع مـی شـود‪.‬مدیرکل بهزیسـتی‬ ‫مازنـدران همچنین بـه دیگر اقدامـات این نهاد‬ ‫در جهـت همدلـی بـا مـردم از جملـه برگزاری‬ ‫رزمایـش و پویش های مختلف در زمان شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا اشـاره و تاکیـد کـرد‪ :‬در ابتدای‬ ‫شـیوع کرونا یکهزار بسـته معیشـتی در مناطق‬ ‫اسـیب پذیر اسـتان توزیع شـد و پس از ان در‬ ‫پویـش های مختلـف از جمله پویش مسـاوات‪،‬‬ ‫رزمایـش مومنانـه پویـش همدلی مومنانـه و‪...‬‬ ‫توانسـتیم خدمـات زیـادی بـه جامعـه هـدف‬ ‫ارائـه دهیـم‪.‬وی بـا اشـاره بـه برگـزاری پویش‬ ‫پـازل همدلی در سراسـر کشـور‪ ،‬سـهم اسـتان‬ ‫مازنـدران را ‪ 23‬هـزار قطعـه بـه ارزش ‪230‬‬ ‫میلیـون تومـان اعالم کرد و افزود‪ :‬خوشـبختانه‬ ‫اسـتان مازنـدران بـه همـت مـردم شـریف و‬ ‫خیریـن نیـک اندیش بـا عبور از مرز مشـارکت‬ ‫‪ 250‬میلیـون تومانـی موفـق به پر کـردن پازل‬ ‫اسـتان خـود شـد و برنامـه کمپیـن خـود را با‬ ‫تکمیـل میزان تعیین شـده و کسـب رتبه دوم‬ ‫کشـور بـه انجام رسـاند‪.‬‬ ‫شـاخه سـبز‪ :‬جهانگیـری‪ :‬بـرای توسـعه‬ ‫کشـور‪ ،‬نیازمنـد تعامـل سـازنده بـا دنیـا‬ ‫هسـتیم‬ ‫علم تاج‪ :‬اسـتاد همین مقدار توسعه یافتگی‬ ‫بـرای مـا کفایـت اسـت! مابقـی توسـعه را‬ ‫بگذاریـد بـرای رئیس جمهـور بعدی ‪...‬‬ ‫ایـران‪ :‬روحانـی‪ :‬دولـت امریکا اشـتباهات‬ ‫گذشـته را جبـران کنـد‬ ‫بایـدن‪ :‬حقیقـت امـر با وجـود ایـن دونال ِد‬ ‫از خـدا بی خبـر تـوی ‪ ۶‬ماه کاری نمیشـه‬ ‫کـرد! ایـن جـا نمیشـه تـو صـد روز همـه‬ ‫مشـکالت را راسـت و ریسـت کـرد!‬ ‫هفـت صبـح‪ :‬تولید قیر و چیپس به اشـباع‬ ‫رسید‬ ‫علم تاج‪ :‬عجب ‪...‬‬ ‫اهنگ زنان ایرانی دو برابر مردان چاقند‬ ‫علـم تـاج‪ :‬قب ً‬ ‫ال می گفتنـد‪ :‬خانه بابـا نون و‬ ‫انجیـر‪ ،‬خانه شـوهر چوب و زنجیـر ‪ ...‬االن‬ ‫ظاهرا ً فضا عوض شـده اسـت! تابنـاک‪ :‬راه‬ ‫انـدازی اولیـن بانک مغز در کشـور‬ ‫علـم تـاج‪ :‬راه خوبی بـرای جلوگیـری فرار‬ ‫مغز ها‬ ‫همـدان پیـام‪ :‬خودروهـاى نسـل اینـده از‬ ‫مغـز سرنشـینان فرمـان مـى گیرند‬ ‫علـم تـاج‪ :‬رانندگـی کار دله‪ ...‬مغـز چکاره‬ ‫س؟!‬ ‫ارمـان ملـی‪ :‬فالحت پیشـه‪ :‬کار مذاکره با‬ ‫امریکا را سـخت نکنیم‬ ‫علـم تـاج‪ :‬نظرتـان چیسـت پیـش پیـش‬ ‫ملات بتـن هـا را امـاده کنیـم؟!‬ ‫ارمـان ملـی‪ :‬وعده هـای حمایتی بورسـی‬ ‫چه شـد؟‬ ‫ً‬ ‫علـم تـاج‪ :‬بـورس را بی خیـال‪ ...‬فعلا دور‬ ‫دور مذاکره اسـت!‬ ‫ایـران‪ :‬خداحافظی فغانی با سـوت و پرچم‬ ‫ایرانـی در جام جهانی‬ ‫علم تاج‪ :‬چشـم اقـای اصفهانیان روشـن‪...‬‬ ‫بنـده خـدا گفتـه بـود یـک عـده از امدن‬ ‫مـن خوشـحال می شـوند منظورشـان‬ ‫رقبـای فغانـی بـود!‬ ‫تابنـاک‪ :‬وزیر راه ‪ :‬در قیمت ها چسـبندگی‬ ‫داریم‬ ‫علـم تـاج‪ :‬در قیمت هـا چسـبندگی داریم‬ ‫یـا در صندلـی پسـت های مختلف؟!‬ ‫تابنـاک‪ :‬معصومـه ابتـکار‪ :‬پسـرم کـه جزو‬ ‫تسـخیرکنندگان سـفارت نبـود‪ ،‬بـرای‬ ‫همیـن ویـزای تحصیلـی امریـکا گرفـت‬ ‫علـم تـاج‪ :‬یعنـی امریکا بـرای ما اَخ اسـت‬ ‫ولـی بـرای فرزندان شـما خوب اسـت!‬ ‫تابنـاک‪ :‬پیشـنهاد یک مسـئول بـرای بازار‬ ‫گوشـت؛ گوسـفندان را به بـورس ببرید!‬ ‫علـم تاج‪ :‬یـک زمانی مردم بـرای دورهمی‬ ‫شـان گوسـفند می خریدنـد؛ االن باید ذره‬ ‫ذره در بورس سـهامش را بخرند!‬ ‫تابنـاک‪ :‬دهمیـن جلسـه رسـیدگی بـه‬ ‫اتهامـات محمد امامـی برگزارشـد؛نماینده‬ ‫دادسـتان‪ :‬زمانـی کـه متعلقیـن شـما‬ ‫بـا کشـتی کـروز سـواری بـه دور فرنـگ‬ ‫داشـتند مـا در حـال تحقیقـات بودیـم‬ ‫علـم تـاج‪ :‬خـدا کنـد بـرای ایـن بابـا فقط‬ ‫‪ 31‬زنـدان خالـی نبرنـد!‬ ‫شـاخه سـبز‪ :‬ربیعی‪ :‬حق مردم کشـورمان‬ ‫از اقتصـاد جهانی بیش از اینهاسـت‬ ‫علـم تـاج‪ :‬شـما پیگیـر حـق مـا از اقتصاد‬ ‫داخلـی باشـید ‪ ،‬اقتصـاد جهانـی پیشـکش!‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!