روزنامه کرانه شمال شماره 747 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 747

روزنامه کرانه شمال شماره 747

روزنامه کرانه شمال شماره 747

‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬شنبه ‪ 24/‬ابان‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 747‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫پیام تبریک شهردار و اعضای‬ ‫شورای اسالمی شهر کالردشت‬ ‫به معاون فرماندار‬ ‫دیار علویان میزبان همایش ملی‬ ‫‪2‬‬ ‫«مازندران شناسی‪،‬‬ ‫الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت»‬ ‫شهرداری ها شفاف با مردم؛‬ ‫سامانهشفافیتدرساری‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیـرکل دفتـر شـهری و شـوراهای‬ ‫اسـتانداری بـا اشـاره بـه ایجـاد سـامانه‬ ‫شفافیت در شـهرداری ها در راسـتای اجرای‬ ‫قانون انتشـار و دسترسـی ازاد بـه اطالعات‬ ‫که شـهرداری سـاری نیز با سـه شـهر دیگر‬ ‫مازنـدران بـه ایـن سـامانه متصـل شـده‬ ‫اسـت ‪ ،‬گفـت‪ :‬مطابـق ایـن قانـون تمامـی‬ ‫شـهروندان می تواننـد اطالعـات موردنظـر‬ ‫خـود را در سـامانه ثبـت و از مجـرای ان‬ ‫پیگیـری و مطالبـه کننـد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران در نشست با اصحاب رسانه خبر داد‪:‬‬ ‫کتابخانه سبز درمازندران‬ ‫برادر گرامی‪ ،‬جناب اقای مسعود وکیلی‬ ‫انتصـاب بـه جا و شایسـته جنابعالـی به عنـوان معاونـت فرمانداری‬ ‫ی های‬ ‫کالردشـت کـه بیانگـر تعهـد ‪،‬کارامـدی ‪،‬لیاقـت و شایسـتگ ‬ ‫بـر جسـته ی ان بـرادر گرانقـدر در صحنـ ه ی خدمـت صادقانـه به‬ ‫ایـران عزیـز اسلامی و مـردم شـریف منطقه مـی باشـد را تبریک‬ ‫عـرض نمـوده ؛ موفقیـت و سـربلندی شـما را از درگاه خداونـد منان‬ ‫خواستاریم‪.‬‬ ‫همچنیـن بر خـود الزم می دانیـم از چندین سـال زحمـات بی دریغ‬ ‫و خدمـات پـر بـار و ارزنده ی بـرادر عزیزمـان اقای نقـی رحیمی در‬ ‫ان نهـاد نیز صمیمانـه قدردانی نمـوده‪ ،‬توفیقات روزافزون ایشـان را‬ ‫در تمامـی مراحـل زندگی از ایـزد منان مسـئلت داریم‪.‬‬ ‫شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر کالردشت‬ ‫کتابخانه سبز مازندران‬ ‫هفته کتاب‬ ‫گزنی می شود‬ ‫کلن ‬ ‫((اگهی تجدید مزایده عمومی))‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شــهرداری قائــم شــهر در نظــر دارد براســاس مصوبــه شــورای محتــرم اســامی شــهر قائــم شــهر نســبت بــه واگــذاری بیســت عــدد از تابلوهــای یکطرفــه تبلیغاتــی در محــل ایســتگاه هــای اتوبــوس‬ ‫ســطح شــهر( در قالــب پکیــج) بــه شــرح جــدول ذیــل را از طریــق مزایــده عمومــی بــه کانــون هــای تبلیغاتــی واجــد شــرایط بــه صــورت اجــاره اقــدام نمایــد‪ .‬متقاضیــان مــی تواننــد بــه منظــور کســب‬ ‫اطالعـ�ات بیشـ�تر همـ�ه روزه از تاریـ�خ درج اگهـ�ی بـ�ا شـ�ماره تلفـ�ن ‪ 01142084056‬تمــاس حاصــل نمــوده و بــه منظــور دریافــت اســناد مزایــده بــه واحــد امورقراردادهــا و یــا بــه ســایت �‪www.Ghaem‬‬ ‫‪ shahr.ir‬شــهرداری مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫‪-1‬نــوع کار‪ :‬واگــذاری بیســت عــدد از تابلوهــای یکطرفــه تبلیغاتــی در محــل ایســتگاه‬ ‫هــای اتوبــوس ســطح شــهر( در قالــب پکیــج) بــه شــرح جــدول فــوق‬ ‫‪-2‬محــل دریافــت اســناد مزایــده‪ :‬واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری قائــم شــهر مــی‬ ‫نوع تابلو‬ ‫مساحت (متر مربع)‬ ‫ابعاد‬ ‫موقعیت مکانی‬ ‫ردیف‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مدت انجام کار‪ :‬به مدت ‪ 2‬سال می باشد‪.‬‬ ‫بیلبورد یک طرفه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3*5‬‬ ‫خیابان کارگر روبروی سپاه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ -4‬میــزان ســپرده شــرکت در مزایــده‪ 5 :‬درصــد مبلــغ بــراورد بــه مبلــغ ‪296.340.000‬‬ ‫بیلبورد یک طرفه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3*5‬‬ ‫خیابان کارگر جنب کوچه ولیعصر‬ ‫‪2‬‬ ‫ریال(دویســت و نــود و شــش میلیــون و ســیصدو چهــل هــزار ریــال) صــورت ضمانــت‬ ‫نامــه بانکــی یــا ســپرده نقــدی یــا اســناد خزانــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫بیلبورد یک طرفه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3*5‬‬ ‫خیابان کارگر روبروی کوچه مهمانسرا‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ -5‬براســاس مــاده ‪5‬اییــن نامــه مالــی شــهرداری هــا‪ ،‬شــهرداری در رد یــا قبــول‬ ‫بیلبورد یک طرفه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3*5‬‬ ‫خیابان کارگر جنب پارک شهر‬ ‫‪4‬‬ ‫پیشــنهادات مختــار مــی باشــد‪.‬‬ ‫بیلبورد یک طرفه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3*5‬‬ ‫خیابان کارگر جنب کارخانه نساجی شماره ‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ -6‬مطابــق مــاده ‪ 8‬اییــن نامــه مالــی شــهرداری هــا ‪ ،‬هــرگاه برنــده مزایــده از انجــام‬ ‫معاملــه خــودداری کنــد یــا پــس از ابــاغ قانونــی حداکثــر تــا هفــت روز حاضــر بــه‬ ‫بیلبورد یک طرفه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3*5‬‬ ‫خیابان کارگر نرسیده به میدان جانبازان‬ ‫‪6‬‬ ‫انعقــاد قــرارداد نشــود ســپرده او بــه نفــع شــهرداری ضبــط و قــرارداد بــا نفــر بعــدی‬ ‫بیلبورد یک طرفه‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪2.5*5‬‬ ‫خیابان امام جنب پاساژ نسیم‬ ‫‪7‬‬ ‫منعقــد خواهــد گردیــد و در صورتــی کــه برنــدگان دوم و ســوم نیــز ظــرف مهلــت هفــت‬ ‫روز پــس از ابــاغ قانونــی حاضــر بــه عقــد قــرارداد نشــوند ســپرده ان هــا بــه نفــع‬ ‫بیلبورد یک طرفه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3*5‬‬ ‫خیابان امام روبروی کوچه اخوان‬ ‫‪8‬‬ ‫شــهرداری ضبــط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بیلبورد یک طرفه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3*5‬‬ ‫خیابان امام جنب کارخانه ارد‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ -7‬کلیــه شــرکت کننــدگان مــی بایســت دارای کانــون تبلیغاتــی مجــاز بــوده و نســبت‬ ‫بیلبورد یک طرفه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3*5‬‬ ‫میدان امام جنب بانک صادرات‬ ‫‪10‬‬ ‫بــه ارائــه پروانــه تاســیس کانــون دارای اعتبــار از اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی اقــدام‬ ‫نماینــد‪.‬‬ ‫بیلبورد یک طرفه‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪2.5*5‬‬ ‫میدان امام ابتدای جاده کیاکال‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ -8‬مهلــت دریافــت اســناد‪ :‬از تاریــخ ‪ 1399.08.017‬لغایــت ‪ 1399.09.2‬قابــل تحویــل‬ ‫بیلبورد یک طرفه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3*5‬‬ ‫میدان امام ابتدای جاده خیابان امام‬ ‫‪12‬‬ ‫بــه متقاضیــان مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ -9‬زمــان تحویــل پیشــنهادات‪ :‬حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه‬ ‫بیلبورد یک طرفه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3*5‬‬ ‫خیابان تهران روبروی کوچه روان‬ ‫‪13‬‬ ‫مــورخ ‪ 1399.09.5‬بعــد از ثبــت دبیرخانــه تحویــل دفتــر قراردادهــا گــردد‪.‬‬ ‫بیلبورد یک طرفه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3*5‬‬ ‫خیابان تهران بعد مصلی‬ ‫‪14‬‬ ‫‪-10‬بــه پیشــنهادات فاقــد ســپرده یــا امضــاء‪ ،‬مشــروط و مخــدوش و ســپرده هــای کمتــر‬ ‫بیلبورد یک طرفه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3*5‬‬ ‫خیابان تهران روبروی فروشگاه شهروند‬ ‫‪15‬‬ ‫از میــزان مقــرر در اســناد ‪ ،‬چــک شــخصی و نظایــر ان و یــا پیشــنهاداتی کــه پــس از‬ ‫انقضــاء مــدت مقــرر در اگهــی وصــول شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫بیلبورد یک طرفه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3*5‬‬ ‫خیابان تهران جنب شیرینی سرای ماه عسل‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ -11‬زمــان و محــل بازگشــایی پیشــنهادات ‪ :‬ســاعت‪12‬روز یک شــنبه مــورخ ‪1399.09.09‬‬ ‫بیلبورد یک طرفه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3*5‬‬ ‫خیابان تهران روبروی کوچه ارش‬ ‫‪17‬‬ ‫در دفتــر شــهردار قائــم شــهر گشــایش و خوانــده خواهد شــد‪.‬‬ ‫بیلبورد یک طرفه‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2.5*8‬‬ ‫خیابان کارگر روبروی عمارت شهرداری‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ -12‬حضــور کلیــه پیشــنهاد دهنــدگان و یــا نماینــدگان ان بــا در دســت داشــتن معرفــی‬ ‫نامــه بالمانــع مــی باشــد‪.‬‬ ‫بیلبورد یک طرفه‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪2.5*5‬‬ ‫خیابان تهران جنب پاساژ ملکشاه‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ - 13‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬ ‫بیلبورد یک طرفه‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪2.5*5‬‬ ‫خیابان مدرس روبروی بانک ملی مرکزی‬ ‫‪20‬‬ ‫‪- 14‬چاپ اگهی نوبت اول مورخ ‪1399.08.17‬‬ ‫‪-15‬چاپ اگهی نوبت دوم مورخ ‪1399.08.24‬‬ ‫مجموع براورد پایه دوسال مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری‪ 5.926.800.000 :‬ریال‬ ‫عباس صالح زاده‬ ‫شهردار قائم شهر‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫خرب‬ ‫استاندار در جلسه ستاد استانی حمایت از سرمایه‬ ‫گذاری داخلی و خارجی گیالن تاکید کرد‪:‬‬ ‫لزوم تهیه بانک اطالعاتی‬ ‫دقیقی از فرصت های‬ ‫سرمایه گذاری در گیالن‬ ‫بـه گزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گیالن؛‬ ‫دکتر ارسلان زارع در جلسه سـتاد استانی حمایت‬ ‫از سـرمایه گـذاری داخلـی و خارجـی اسـتان بـا‬ ‫اشـاره بـه سیاسـت های کلـی اصـل ‪ 44‬قانـون‬ ‫اساسـی اظهـار داشـت‪ :‬شـتاب بخشـیدن به رشـد‬ ‫اقتصـاد ملـی‪ ،‬افزایـش رقابت پذیـری در اقتصـاد‬ ‫ملـی‪ ،‬اماده سـازی بنگاه هـای داخلـی جهـت‬ ‫مواجهـه هوشـمندانه بـا قواعـد تجـارت جهانـی‪،‬‬ ‫توسـعه سـرمایه انسـانی و متخصـص و توسـعه و‬ ‫ارتقـاء اسـتانداردهای ملی بخشـی از اهـداف قانون‬ ‫اجـرای سیاسـت های کلـی ایـن اصـل اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر لزوم اجـرای اقدامـات اثربخش در‬ ‫حـوزه سـرمایه گـذاری داخلـی و خارجـی تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬بـا وجـود چالش هـای موجـود در این بخش‪،‬‬ ‫الزم اسـت بـه پتانسـیل های هرنقطـه از کشـور و‬ ‫اسـتان و راهکارهـای بهـره وری از ان در مسـیر‬ ‫توسـعه توجهـی جدی شـود‪.‬‬ ‫دکتـر زارع بـا اشـاره بـه توانمندی هـای گیالن در‬ ‫حـوزه های کشـاورزی‪ ،‬صنعت و گردشـگری یاداور‬ ‫شـد‪ :‬عالوه بـر اینها‪ ،‬اسـتان از نیروی انسـانی ماهر‬ ‫و متخصـص برخوردار اسـت و بایـد توجه به تمامی‬ ‫ایـن ارکان برای تحقق توسـعه صـورت گیرد‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان ایـران را در مقایسـه با بسـیاری از‬ ‫کشـورها دارای ظرفیـت باالیـی خوانـد و گفـت‪ :‬در‬ ‫مسـیر تحقـق پویایی اقتصـادی باید بـه محدودیت‬ ‫و اسـتعدادها در کنـار هـم توجه شـود و برای اتخاذ‬ ‫سیاسـت هـا و راهبردهـای اجرایـی در ایـن راه ‪،‬‬ ‫شـناخت دقیقـی از هـر دو مولفه داشـت‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بر اینکه بـرای بهبود فضای کسـب و‬ ‫کار ‪ ،‬توسـعه اشـتغال و افزایش سرمایه گذاری باید‬ ‫بانـک اطالعاتـی دقیقـی از فرصـت هـای سـرمایه‬ ‫گـذاری و نیـز ظرفیـت هـای اسـتان ایجاد شـود ‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬در این خصـوص الزم اسـت فاز اول‬ ‫اطلـس سـرمایه گـذاری گیلان حداکثـر تـا پایان‬ ‫سـال جاری تکمیل شـود‪.‬‬ ‫وی فعال تـر شـدن کارگـروه سـرمایه گـذاری و‬ ‫توسـعه فضـای کسـب و کار را مورد تاکیـد قرار داد‬ ‫و گفـت‪ :‬دسـتگاه ها مکلفند حداکثـر ظرف ‪ 30‬روز‬ ‫پاسـخ قطعی‪ ،‬شـفاف و مسـتدل خود را به کارگروه‬ ‫ارائـه کننـد و عـدم ارائـه پاسـخ مـی توانـد جـواب‬ ‫مثبـت تلقی شـود‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه رسـیدگی بـه مشـکالت مربـوط به‬ ‫‪ 11‬طرح سـرمایه گذاری اسـتان از سـوی مدیرکل‬ ‫جذب و حمایت از سـرمایه گذاری اسـتانداری ارائه‬ ‫و نیـز گزارشـی در خصـوص مرکز خدمات سـرمایه‬ ‫گـذاری‪ ،‬برنامـه هـای پیشـنهادی و نیـز اقدامـات‬ ‫انجـام شـده در حـوزه سـرمایه گـذاری خارجـی‬ ‫توسـط مدیـرکل امـور اقتصـادی و دارایـی گیلان‬ ‫بیان شـد‪.‬‬ ‫معاون استاندار گیالن‪:‬‬ ‫بانک اطالعاتی جامع از‬ ‫بیماران خاص تشکیل شود‬ ‫معـاون سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار گیلان‬ ‫یکپارچـه سـازی اطالعات برای تشـکیل بانـک اطالعاتی‬ ‫جامـع از بیمـاران خـاص را امری ضـروری خواند و گفت‪:‬‬ ‫توجـه بـه موضـوع یادشـده‪ ،‬مـی توانـد در ارائـه خدمات‬ ‫بهتـر به ایـن بیمـاران ‪ ،‬موثر باشـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری گیلان؛‬ ‫محمـود قاسـم نژاد در جلسـه کمیته حمایـت از بیماران‬ ‫خـاص اسـتان بـا اشـاره بـه اقدامـات صـورت گرفتـه از‬ ‫سـوی جامعه پزشـکی و پرسـتاری گیالن طـی ماه های‬ ‫اخیـر و شـیوع ویروس کرونـا اظهار داشـت‪ :‬همانگونه که‬ ‫بـا تلاش و کوشـش جمعـی مـی توان بـر بیمـاری های‬ ‫ویروسـی غلبـه کـرد ؛ بـه یقیـن در جهـت جلوگیـری از‬ ‫بیمـاری هـای غیرواگیـر همچـون بیمـاری هـای صعب‬ ‫العلاج نیـز مـی تـوان اقدامـات کارامـدی را بـه انجـام‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بر لـزوم توجه به مبحث پیشـگیری بعنوان‬ ‫عامـل اساسـی در گسـترش روزافـزون بیمـاری هـای‬ ‫مختلـف تصریـح کرد‪ :‬الزم اسـت دسـتگاه هـای اجرایی‬ ‫اسـتان بـه مقولـه تغییر سـبک زندگـی در پیشـگیری از‬ ‫بـروز بیمـاری های صعـب العالج توجه کننـد و با تدوین‬ ‫برنامـه هـای منسـجم در حوزه هـای مختلـف فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعـی ‪ ،‬سلامت و‪ ...‬در جهـت تحقـق ایـن مهـم گام‬ ‫بردارند‪.‬‬ ‫معـاون سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار گیلان‬ ‫یکپارچـه سـازی اطالعات برای تشـکیل بانـک اطالعاتی‬ ‫جامـع از بیمـاران خـاص را امری ضـروری خواند و گفت‪:‬‬ ‫توجـه بـه ایـن امـر مـی توانـد در ارائـه خدمـات بهتر به‬ ‫بیمـاران خاص اسـتان موثر باشـد‪.‬‬ ‫قاسـم نـژاد بـه نقـش تشـکل های مـردم نهـاد بـه ویژه‬ ‫مجمـع خیریـن سلامت اسـتان در حمایـت از بیمـاران‬ ‫صعـب العلاج اشـاره و بیـان کـرد‪ :‬الزم اسـت مجمـع‬ ‫خیریـن اسـتان زمینـه جـذب خیـران و بهـره منـدی‬ ‫از ظرفیـت انـان در ایـن حـوزه را فراهـم کننـد و در‬ ‫پیشـگیری‪ ،‬درمـان و اقدامـات حمایتـی ‪ -‬اجتماعـی از‬ ‫بیمـار و خانـواده او نقـش افریـن باشـند‪.‬‬ ‫وی از رسـانه هـای خبـری ‪ ،‬فعـاالن اجتماعـی و گـروه‬ ‫هـای مرجـع خواسـت در جهـت افزایـش اگاهی هـای‬ ‫عمومـی بـرای حمایـت از بیمـاران خاص بیـش از پیش‬ ‫تلاش کنند‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 24 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪747‬‬ ‫سیاسی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫دیار علویان میزبان همایش ملی «مازندران شناسی‪ ،‬الگوی‬ ‫اسالمی ایرانی پیشرفت»‬ ‫نخسـتین نشسـت اعضـای شـورای‬ ‫سیاسـت گذاری‪ ،‬ارکان‪ ،‬مسـئوالن کمیتـه‬ ‫هـای علمـی و اجرایـی همایـش ملـی‬ ‫مازندران شناسـی‪ ،‬الگـوی اسلامی ایرانـی‬ ‫پیشـرفت با حضور اسـتاندار مازنـدران برگزار‬ ‫شـد‪.‬‬ ‫استاندار مازندران تاکید کرد؛‬ ‫توسـعه هدفمنـد اسـتان بایـد خروجـی‬ ‫همایـش مازنـدران شناسـی باشـد‬ ‫مشـخصاً تاریـخ‪ ،‬فرهنـگ و هنـر مازندران بـا رویکرد‬ ‫مـدل سـازی برای الگوی اسلامی و ایرانی پیشـرفت‪،‬‬ ‫مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس موسسـه فرهنگـی‪ ،‬قـران و عتـرت پیامبـر‬ ‫اعظـم(ص) سـاری در ادامـه سـخنان خـود گفـت‪:‬‬ ‫محورهـای ایـن همایـش همسـو بـا اهـداف و برنامـه‬ ‫هـای بلندمـدت نظـام مقـدس جمهوری اسلامی که‬ ‫مبتنـی بـر ارزش هـای انقلاب اسلامی اسـت قـرار‬ ‫گرفتـه کـه مقـام معظم رهبـری نیـز همـواره در این‬ ‫بـاره تاکیـد دارند‪.‬‬ ‫وی همچنیـن به دو بخش ویـژه در همایش مازندران‬ ‫شناسـی‪ ،‬الگـوی اسلامی ایران پیشـرفت اشـاره کرد‬ ‫و افـزود‪ :‬زندگـی علمـی و رویکردهـای اشـخاص‬ ‫تاثیرگـذار مازندرانـی در عرصـه هـای بیـن الملـل‪،‬‬ ‫ملـی‪ ،‬اسـتانی و محلـی و منطقـه ای ثبـت خواهـد شـد‪.‬‬ ‫احمد حسـین زادگان‪ ،‬اسـتاندار مازندران در نشسـت‬ ‫اعضـای شـورای سیاسـت گـذاری‪ ،‬ارکان و مسـووالن‬ ‫کمیتـه هـای علمـی و اجرایی همایش ملـی مازندران‬ ‫شناسـی‪ ،‬الگـوی اسلامی ایرانـی پیشـرفت گفـت‪:‬‬ ‫مازنـدران دارای نقـاط قـوت‪ ،‬پتانسـیل هـا و ظرفیت‬ ‫هـای فراوانی اسـت کـه اجـرای همایش هـای علمی‬ ‫می تواند در توسـعه هدفمند و متناسـب با مزیت ها؛‬ ‫اقدامـی موثر بشـمار اید‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه ایـن که در سـال هـای اخیـر کمتر‬ ‫بـه مقـاالت و تالیفات در حوزه توسـعه و پیشـرفت با‬ ‫محوریـت مازندران بـا توجه به الگوی اسلامی ایرانی‬ ‫پیشـرفت توجه شـده اسـت‪ ،‬افزود‪ :‬همایـش مازندران‬ ‫شناسـی و الگـوی اسلامی ایـران پیشـرفت بایـد بـا‬ ‫نـگاه و رویکرد جدیـدی گام بردارد تـا بتواند خروجی‬ ‫مناسـبی برای توسـعه اسـتان داشـته باشد‪.‬‬ ‫حسـین زادگان بـر شناسـایی و احصـا اسـیب هـای‬ ‫اسـتان و موانـع توسـعه در طول زمان تاکیـد کرد و با‬ ‫بیـان ایـن که با وجـود برخی بوروکراسـی هـا‪ ،‬قدرت‬ ‫مانـور و انعطـاف اسـتان در حـوزه هـای مختلف مهار‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬اسـیب شناسـی تاریخـی‪ ،‬موجب‬ ‫شـناخت صحیـح ازمشـکالت برای رفـع انها می شـود‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران بـا بیـان ایـن کـه بـه یـک اراده‬ ‫مشـترک برای عبور از موانع و حرکت در مسـیر رشـد‬ ‫و تعالـی اسـتان نیازمنـد هسـتیم‪ ،‬افـزود‪ :‬متاسـفانه‬ ‫تفکـر تجزیـه اسـتان از گذشـته تـا بـه امروز اسـیب‬ ‫هـای بسـیاری را بـه مازنـدران وارد کـرده اسـت‪.‬‬ ‫وی در ادامـه سـخنان خـود بـه نقش مهـم و محوری‬ ‫علمـا‪ ،‬روحانیـان و حـوزه هـای علمیـه در توسـعه و‬ ‫پیشـرفت اسـتان اشـاره کرد و گفـت‪ :‬نمی تـوان این‬ ‫نقـش برجسـته را نادیـده گرفت‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در مازندران با تاکیـد بر این که‬ ‫حـوزه هـای علمیـه و روحانیـت نقـش بسـیار مهمی‬ ‫در توسـعه اسـتان در ابعـاد مختلـف بـر عهـده دارند‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬بایـد به این مسـاله مهـم بیش از پیـش توجه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران گفـت‪ :‬روحانیـت و علمـا درطول‬ ‫تاریـخ و پیـروزی و تکامـل انقلاب نقـش مهمـی‬ ‫داشـتند کـه بایـد از ظرفیـت ایـن قشـر فرهیختـه‬ ‫جامعـه در بیـان و رفـع دغدغـه هـای روز جامعـه‬ ‫اسـتفاده کنیـم‪.‬‬ ‫حسـین زادگان بـا اشـاره بـه ایـن کـه ظرفیت شـرق‬ ‫و غـرب اسـتان متفـاوت و قابـل اعتنـا اسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫ائیـن ها و امکانات مختلف اسـتان احصا شـود چراکه‬ ‫بـه هـدف گـذاری‪ ،‬برنامـه ریـزی و سیاسـت گـذاری‬ ‫مشـترک نیـاز داریم‪.‬‬ ‫اسـتاندار بـا اشـاره بـه ایـن کـه مازنـدران ظرفیـت‬ ‫زیـادی دربخـش کشـاورزی‪ ،‬گردشـگری‪ ،‬صنعـت‬ ‫وخدمـات دارد‪ ،‬بیـان داشـت‪ :‬از ایـده هـای نخبـگان‬ ‫بهـره گیـری کنیم و بـا وحدت نظـر و نـگاه یکپارچه‬ ‫بـه اسـتان به سـمت اعتال و شـکوفایی مازنـدران گام‬ ‫برداریم‪.‬‬ ‫حسـین زادگان بـا بیـان ایـن کـه شـناخت کامـل‬ ‫ازظرفیـت هـا داریـم امـا دراجـرا برخـی موانـع وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن همایـش بـا نـگاه و رویکـرد جدیـد‬ ‫و علمـی بایـد بـه دسـتاوردها و نتایجـی برسـد تا در‬ ‫تقویـت نقـاط قـوت و رفـع نقـاط ضعـف موثـر واقـع‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫وی بـه ظرفیـت هـای کـم بدیـل دریـا و جنـگل در‬ ‫مازنـدران و ضـرورت ورود بـا برنامـه بـه ایـن ظرفیت‬ ‫هـا اشـاره کـرد و یاداور شـد‪ :‬بایـد به دنبـال خروجی‬ ‫همایـش باشـیم و بـه سـمت کاربـردی تر شـدن این‬ ‫رویـداد حرکـت کنیم‪.‬‬ ‫دکتـر موسـوی حاجـی‪ ،‬دبیـر علمـی ایـن همایـش‬ ‫نیـز در ادامـه بـا بیـان ایـن کـه در ایـن همایـش بـه‬ ‫خالهـای مطالعاتی اسـتان در ابعـاد مختلف فرهنگی‬ ‫و اجتماعـی توجـه شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬فراخـوان این‬ ‫همایـش ملـی در سـه محور اصلـی تاریـخ‪ ،‬فرهنگ و‬ ‫هنـر مازنـدران‪ ،‬اسـیب شناسـی مطالعات انجام شـده‬ ‫در تاریـخ‪ ،‬فرهنگ و هنر مازندان و مازندران شناسـی‬ ‫و ترسـیم الگـوی اسلامی ایرانـی پیشـرفت تدویـن‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬پژوهشـگران و صاحـب نظـران ایـن حوزه‬ ‫هـا مـی تواننـد در خصـوص تبییـن موانـع و چالـش‬ ‫هـا و همچنیـن تمدن سـازی و محقق نمـودن الگوی‬ ‫اسلامی ایرانی پیشـرفت در مازندران بـا ارائه مقاالت‬ ‫مشـارکت جدی داشـته باشند‪.‬‬ ‫دکتـر موسـوی حاجـی از مشـارکت ‪ 70‬چهـره علمی‬ ‫از غـرب تـا شـرق مازنـدران در کمیتـه علمـی ایـن‬ ‫همایـش ملـی خبـر داد و گفـت‪ :‬به طـور حتم حضور‬ ‫چهـره هـای شـاخص علمـی کـه بر حـوزه مازنـدران‬ ‫شناسـی تسـلط کافـی دارنـد مـی توانـد بـه غنـای‬ ‫علمـی ایـن همایـش مهـم بیافزاید‪.‬‬ ‫حجـت االسلام محمـود دیانـی‪ ،‬رئیـس موسسـه‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬قـران و عتـرت پیامبر اعظم(ص) سـاری و‬ ‫دبیـر ایـن همایـش در ابتدای این نشسـت بـا محکوم‬ ‫کـردن اهانـت رئیـس جمهور فرانسـه به سـاحت نبی‬ ‫مکـرم اسلام‪ ،‬گفت‪ :‬ایـن گونـه حرکت هـای توهین‬ ‫امیـز کـم ترین خدشـه ای بـه چهره افتاب سـان نبی‬ ‫مکـرم اسلام وارد نخواهـد کرد‪.‬‬ ‫دبیـر ایـن همایش در بخـش دیگری از سـخنان خود‬ ‫موسسـه قرانـی پیامبـر اعظـم(ص) را یـک موسسـه‬ ‫پژوهشـی‪ ،‬اموزشـی و فرهنگـی معرفی کـرد و افزود‪:‬‬ ‫ایـن همایـش را از لحاظ عنوان غایت محـور می دانیم‬ ‫و کسـانی کـه امـروز در حوزه مدیریـت و برنامه ریزی‬ ‫نیازمنـد الگو هسـتند باید واقعیت هایـی را در اختیار‬ ‫داشـته باشـند کـه خروجـی ایـن گونه نشسـت های‬ ‫علمـی مـی توانـد الگوی مناسـبی مدیران ما باشـد‪.‬‬ ‫حجـت االسلام دیانـی بـا بیـان ایـن کـه در ایـن‬ ‫همایـش تلاش مـا ایـن اسـت مازنـدران بـا ابعـاد‬ ‫مختلـف ان دیـده شـود‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬بـه همیـن دلیل‬ ‫«عبـاس زارع‪ ،‬مدیـرکل فرهنـگ وارشـاد اسلامی‬ ‫مازنـدران نیـز در این نشسـت کار مشـترک موسسـه‬ ‫فرهنگـی قـران و عتـرت پیامبـر اعظم(ص) سـاری و‬ ‫دانشـگاه مازنـدران کـه بـه همـراه اییـن رونمایـی از‬ ‫پوسـتر و سـایت ایـن همایـش در سـالن شـماره یک‬ ‫اسـتانداری مازندران برگزار شـد‪ ،‬با تقدیر از موسسـه‬ ‫پیامبـر اعظم(ص) بـه دلیل تالش در جهـت برگزاری‬ ‫نشسـت هـا و برنامـه هـای فاخـر علمـی و فرهنگـی‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬در اسـتان مازنـدران موسسـه ای بـا صبغـه‬ ‫قرانـی کـه این گونـه اقدامات علمی و پژوهشـی فاخر‬ ‫انجـام دهـد‪ ،‬نداریـم‪ .‬دبیـر اجرایـی همایـش بـا بیان‬ ‫ایـن کـه متاسـفانه ایـن گونه طـرح هـا و برنامه های‬ ‫فاخـر علمـی و فرهنگـی در جامعـه کمرنـگ شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬بـه طور حتـم برگزاری چنیـن همایش‬ ‫هایـی مـی توانـد خلا طـرح هـا و برنامه هـای فاخر‬ ‫علمـی و فرهنگـی در اسـتان را پـر کند‪.‬‬ ‫زارع از امادگـی کامـل اداره کل فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی مازنـدران بـه منظـور حمایت و همـکاری از‬ ‫رئیس موسسـه فرهنگـی‪ ،‬قـران و عترت‬ ‫پیامبـر اعظم(ص) سـاری تاکیـد کرد؛‬ ‫توجـه به تاریـخ‪ ،‬فرهنگ و هنـر مازندران‬ ‫بـا رویکـرد مـدل سـازی بـرای الگـوی‬ ‫اسلامی ایرانـی پیشـرفت‬ ‫روحانیت و علما درطول تاریخ‬ ‫و پیروزی و تکامل انقالب نقش‬ ‫مهمی داشتند که باید از ظرفیت‬ ‫این قشر فرهیخته جامعه در‬ ‫بیان و رفع دغدغه های روز‬ ‫جامعه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫حجـت االسلام دیانـی همچنیـن خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫همچنیـن از مقاالتـی کـه معطـوف بـه حـوزه برنامـه‬ ‫ریـزی و مـدل سـازی بـرای پیشـرفت اسـتان باشـند‬ ‫بـر مبنـای پیشـینه ای کـه وجـود دارد به طـور ویژه‬ ‫تجلیـل خواهیـم کرد تـا مسـئوالن اسـتان بتوانند از‬ ‫ان مـدل هـا و الگوهـا در عرصـه مدیریتـی اسـتفاده‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫دبیر علمی همایش خبر داد؛‬ ‫مشـارکت ‪ 70‬چهره شـاخص دانشـگاهی و‬ ‫حـوزوی در کمیته علمـی همایش‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ وارشـاد اسلامی‬ ‫مازنـدران تاکیـد کـرد؛‬ ‫ضـرورت توجـه بـه توسـعه فرهنگـی در‬ ‫همایش ملـی« مازندران شناسـی و الگوی‬ ‫اسلامی پیشرفت»‬ ‫‪،‬‬ ‫همچینن شناسایی موانع‪ ،‬چالش ها و محدودیت های موجود در‬ ‫مسیر پیشرفت استان مازندران‪ ،‬سعی در ارائه راهکارهای مفید‬ ‫و علمی در جهت رفع موانع و محدودیت های موجود در مسیر‬ ‫پیشرفت استان مازندران و درس گرفتن از گذشته و ارزیابی وضع‬ ‫توفیق بیش تر در ترسیم الگوی اسالمی‪-‬‬ ‫موجود مازندران برای‬ ‫ِ‬ ‫ایرانی پیشرفت در استان مازندران از جمله دیگر اهداف برگزاری‬ ‫این همایش ملی اعالم شده است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬همچنین تاریخ‪ ،‬فرهنگ و هنر مازندان‪،‬‬ ‫اسیب ‪-‬شناسی مطالعات انجام شده در تاریخ‪ ،‬فرهنگ و هنر‬ ‫مازندان و مازندران شناسی و ترسیم الگوی اسالمی ایرانی‬ ‫پیشرفت سه محور اصلی فراخوان مقاله این همایش ملی عنوان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫برگـزاری ایـن همایـش خبـر داد و گفـت‪ :‬متاسـفانه‬ ‫شـیوع ویروس کرونا خالهایی را در عرصه برنامه های‬ ‫فرهنگـی و هنـری بـه وجـود اورده که برگـزاری این‬ ‫همایـش می توانـد برخی از ان خالهـا را جبران کند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به منویات مقـام معظـم رهبری(مدظله‬ ‫العالـی) مبنی بر بـه کارگیری نیروهای جـوان مومن‬ ‫و انقالبـی در عرصـه هـای مختلـف‪ ،‬افزود‪ :‬اقـدام این‬ ‫موسسـه فرهنگی‪ ،‬قرانی و پژوهشـی برای اسـتفاده از‬ ‫ظرفیـت فکر و اندیشـه نیروهای جوان و دانشـگاهیان‬ ‫نخبـه بـرای انجـام برنامـه هـای فرهنگـی و علمـی‬ ‫پژوهشـی شایسـته تقدیر و درخور تحسـین اسـت‪.‬‬ ‫زارع ضمـن قدردانـی از همراهـی اسـتاندار مازنـدران‬ ‫بـا اعضـای شـورای سیاسـتگذاری نخسـتین همایش‬ ‫ملی« مازندران شناسـی و الگوی اسلامی پیشـرفت»‬ ‫اظهـار امیـدواری کـرد‪ :‬پژوهشـگران مازندرانـی و‬ ‫غیـر مازندرانـی بـا ارسـال مقالـه و ارائـه نقطه نظـر‬ ‫اندیش مندانـه خـود بـه دبیرخانـه ایـن همایـش بـر‬ ‫غنـای محتوایـی ایـن همایـش ملـی بیافزاینـد‬ ‫رونمایـی از سـایت و پوسـتر همایش ملی‬ ‫مازندران شناسـی و الگوی اسلامی ایرانی‬ ‫پیشر فت‬ ‫در حاشـیه نشسـت اعضای شورای سیاسـت گذاری‪،‬‬ ‫ارکان‪ ،‬مسـووالن کمیتـه هـای علمـی و اجرایـی‬ ‫همایـش مازنـدران شناسـی‪ ،‬الگـوی اسلامی ایـران‬ ‫پیشـرفت با اسـتاندار مازندران از سـایت و پوستر این‬ ‫همایـش ملـی رونمایـی شـد‪.‬بر اسـاس این گـزارش‪،‬‬ ‫در ایـن مراسـم اسـتاندار مازنـدران‪ ،‬معاون اسـتاندار‪،‬‬ ‫رییس دانشـگاه مازنـدران‪ ،‬مدیر کل فرهنگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی‪ ،‬ارکان و دبیـران ایـن همایـش ملـی حضـور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫ایـن گـزارش مـی افزایـد؛ شـناخت قابلیت هـای‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬هنـری و تاریخـی مازنـدران و معرفـی ا ‬ ‫ن‬ ‫نقـش اگاهـی تاریخـی‪،‬‬ ‫بـه مدیـران اجرایـی‪ ،‬تبییـن‬ ‫ِ‬ ‫فرهنگـی و هنـری مازنـدران در ترسـیم الگـوی‬ ‫اسلامی‪-‬ایرانی پیشـرفت در اسـتان مازنـدران‪،‬‬ ‫فراهـم اوردن بسـتر الزم بـرای هم اندیشـی بیش تـر‬ ‫و همراهـی جدی تـر محققـان و صاحب نظـران‬ ‫عرصه هـای تاریخـی‪ ،‬فرهنگـی و هنـری اسـتان‬ ‫مازنـدران و اسیب شناسـی وضـع موجـود مازنـدران‬ ‫در حوزه هـای تاریخـی‪ ،‬فرهنگـی و هنـری از جملـه‬ ‫بخشـی از اهـداف برگـزاری ایـن همایـش ملـی‬ ‫عنوان شـده اسـت‪.‬بر اسـاس ایـن گـزارش‪ ،‬همچینن‬ ‫شناسـایی موانـع‪ ،‬چالش هـا و محدودیت هـای موجود‬ ‫در مسـیر پیشـرفت اسـتان مازنـدران‪ ،‬سـعی در ارائه‬ ‫راهکارهـای مفیـد و علمـی در جهـت رفـع موانـع و‬ ‫محدودیت هـای موجـود در مسـیر پیشـرفت اسـتان‬ ‫مازنـدران و درس گرفتـن از گذشـته و ارزیابـی وضـع‬ ‫توفیـق بیش تـر در ترسـیم‬ ‫موجـود مازنـدران بـرای‬ ‫ِ‬ ‫الگـوی اسلامی‪-‬ایرانی پیشـرفت در اسـتان مازندران‬ ‫از جملـه دیگـر اهـداف برگـزاری ایـن همایـش ملـی‬ ‫اعلام شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـر اسـاس ایـن گـزارش‪ ،‬همچنیـن تاریـخ‪ ،‬فرهنگ و‬ ‫هنـر مازنـدان‪ ،‬اسـیب ‪-‬شناسـی مطالعات انجام شـده‬ ‫در تاریـخ‪ ،‬فرهنگ و هنر مازندان و مازندران شناسـی‬ ‫و ترسـیم الگوی اسلامی ایرانی پیشـرفت سـه محور‬ ‫اصلـی فراخـوان مقاله ایـن همایش ملی عنوان شـده‬ ‫اسـت‪.‬این گزارش مـی افزاید؛ محققان و پژوهشـگران‬ ‫مـی توانند تا بیسـتم دی مـاه ‪ 1399‬مقـاالت خود را‬ ‫از طریق سـایت همایش بـه ادرس ‪http://ipmsari.‬‬ ‫‪ ir/paper/fa‬بـه دبیرخانـه این همایش ارسـال کنند‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت؛ در ایـن نشسـت احـکام ارکان و‬ ‫مسـووالن کمیتـه هـای علمـی و اجرایـی همایـش از‬ ‫سـوی اسـتاندار بـه انهـا اعطـاء شـد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫بیمرسـتان هـا و مراکـز درمانی به فراورده های خونی بیشـتر شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ذوالفقـار تقـوی به مردم اسـتان اطمینـان داد که نگرانـی در زمینه‬ ‫رعایـت پروتکل بهداشـتی بـرای اهدای خون در مراکـز انتقال خون‬ ‫نداشـته باشـند و افـزود‪ :‬تمامـی ‪ ۱۱‬پایـگاه انتقـال خـون اسـتان‬ ‫نهایـت دقـت را در رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی دارند‪.‬‬ ‫وی بـا اظهـار اینکـه همـه مـردم می تواننـد بـرای اهـدای خـون‬ ‫مراجعـه داشـته باشـند‪ ،‬گفـت‪ :‬امـروزه به تمامـی گروه هـای خونی‬ ‫بـرای اهـدای فراورده هـا بـه بیمـاران نیازمنـد هسـتیم‪.‬‬ ‫وی بـا عنـوان اینکـه در حـال حاضر نسـبت بـه زمان قبـل از کرونا‬ ‫نیـاز بیمارسـتان ها و مراکـز درمانـی بـه خون بیشـتر شـده اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬امـروز ااگـر مردم بـه داد ما برسـند پاداششـان ویـژه خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫تقـوی ادامـه داد‪ :‬امـروز ‪ ۴۸‬مرکـز درمانـی اسـتان منتقـل دریافت‬ ‫خـون و فراورده هـای خونـی هسـتند تـا جـان بیمـاران را نجـات‬ ‫د هند ‪.‬‬ ‫مدیـرکل انتقـال خـون مازنـدران تاکید کـرد‪ :‬امروز جـدای از خون‬ ‫پالسـمای خونـی نیز مطرح اسـت و افـرادی کـه ‪ ۲۸‬روز از بهبودی‬ ‫انـان از بیمـاری کرونـا می گـذرد می تواننـد بـا مراجعـه بـه مرکـز‬ ‫انتقـال خـون بابل‪ ،‬پالسـمای خون را بـرای درمان بیمـاران بدحال‬ ‫کرونایی اهـدا کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت مازندران خبر داد ‪:‬‬ ‫پوشش بیمه رایگان بیمه سالمت بدون الزام‬ ‫به ارزیابی وسع براساس مصوبه ستاد ملی کرونا‬ ‫مدیـرکل بیمه سلامت مازندران اعلام کرد‪ :‬تا پایان سـال جاری و‬ ‫بـا توجه به مصوبات سـتاد ملـی مدیریت کرونا ‪ ،‬متقاضیان پوشـش‬ ‫بیمـه رایـگان (اعـم از صدور اولیه یـا تمدید) ‪ ،‬می­تواننـد بدون ثبت‬ ‫درخواسـت ارزیابـی وسـع‪ ،‬از پوشـش بیمه پایه سلامت رایـگان با‬ ‫اعتبار شـش ماهه برخـوردار گردند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل بیمه سلامت مازنـدران‪ ،‬دکتر‬ ‫رسـول ظفرمنـد ‪ ،‬مدیـرکل بیمه سلامت مازندران با بیـان این که‬ ‫دفترچه بیمه پایه سلامت رایگان بر اسـاس مصوبات جلسـه چهل‬ ‫و سـوم سـتاد ملی مدیریت کرونا و در دوره شـیوع بیماری ناشـی از‬ ‫ویـروس کرونـا‪ ،‬بـدون الزام به ارزیابی وسـع ‪ ،‬در اختیار مشـمولین‬ ‫قـرار مـی گیـرد‪ ،‬اعلام کـرد‪ :‬ایـن گـروه از بیمـه شـدگان مطابـق‬ ‫ضوابـط جـاری صرفـاً امـکان اسـتفاده از خدمـات بخـش دولتی را‬ ‫خواهنـد داشـت و بـرای ایـن افراد دفترچـه بیمه ‪ 12‬برگـی صادر و‬ ‫تحویل خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬خانوارهـای متقاضـی پوشـش بیمـه ایرانیـان (بـه‬ ‫منظـور اسـتفاده از خدمـات موسسـات خصوصـی) کمـاکان مـی‬ ‫تواننـد براسـاس خـود اظهـاری و پرداخـت حـق بیمـه کامـل و یـا‬ ‫بـا درخواسـت ارزیابـی وسـع و نتیجـه ان (پرداخـت ‪ 50‬یـا ‪100‬‬ ‫خبر‬ ‫درصـد حق بیمـه) و رعایت ضوابـط مربوط به دوره انتظار‪ ،‬پوشـش‬ ‫بیمـه ایرانیـان دریافت نمایند‪ .‬بـرای این گروه‪ ،‬پـس از اعالم نتیجه‬ ‫ارزیابـی وسـع‪ ،‬امـکان اعتـراض بـه نتیجـه اعالمـی وجـود نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫دکتـر ظفرمنـد اظهـار داشـت‪ :‬بیمه شـدگانی که در حـال حاضر از‬ ‫پوشـش بیمه سلامت همگانـی (رایـگان) برخوردار می باشـند نیز‪،‬‬ ‫در صـورت تمایـل مـی توانند پـس از ابطال دفترچه بیمه سلامت‪،‬‬ ‫از پوشـش بیمـه ایرانیـان برخـوردار گردنـد‪ .‬سـاکنین روسـتاها‪،‬‬ ‫شـهرهای زیـر ‪ 20000‬نفـر و عشـایر نیـز مـی توانند تا پایان سـال‬ ‫جـاری بـدون ارزیابی وسـع پوشـش بیمـه روسـتاییان (رایـگان) با‬ ‫اعتبـار شـش ماهـه دریافـت و یا پوشـش فعلـی خـود را در صورت‬ ‫اتمـام اعتبار تمدیـد نمایند‪.‬‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت مازنـدران همچنیـن یـاداور شـد‪ :‬بـرای‬ ‫پیشـگیری از ازدحـام در دفاتر پیشـخوان‪ ،‬متقاضیان پوشـش بیمه‬ ‫کمـاکان مـی تواننـد با مراجعـه بـه پنـل ‪https://eservices.‬‬ ‫‪ ihio.gov.ir/isc‬سـازمان بیمه سلامت‪ ،‬درخواسـت خود را در‬ ‫سـامانه ثبـت و پـس از انتخـاب‪ ،‬به پیشـخوان مورد نظـر مراجعه و‬ ‫دفترچـه بیمـه خانـوار خویـش را دریافـت نمایند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اهتمام بهزیستی مازندران در راه اندازی و فعال‬ ‫کردن هرچه سریعتر و مجدد مرکز نگهداری معتادان‬ ‫متجاهر براساس موازین و پروتکل های بهداشتی‬ ‫ابالغی‬ ‫بـا حضور دکتـر فـرزاد گوهردهـی؛ مدیر کل‬ ‫بهزیسـتی اسـتان مازنـدران‪ ،‬احمـد مظفری‬ ‫دبیـر شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد‬ ‫مخـدر‪ ،‬دکتـر رمضانعلی گلچوبی معـاون امور‬ ‫توسـعه پیشگیری بهزیستی اسـتان و اعضای‬ ‫شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر‪،‬‬ ‫جلسـه راه انـدازی مجـدد مرکـز نگهـداری‬ ‫درمـان و کاهـش اسـیب معتـادان موضـوع‬ ‫مـاده ‪ ۱۶‬در ایـن مرکـز برگزار شـد ‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیسـتی اسـتان‬ ‫مازنـدران دکتـر گوهردهی با اشـاره به حساسـیت و‬ ‫اهمیـت مراکـز مـاده ‪ ۱۶‬گفـت ‪ :‬بـا توجهبـه تاکیـد‬ ‫اسـتاندار محتـرم مازنـدران بـر سـاماندهی هـر چـه‬ ‫سـریعتر معتـادان متجاهـر دراسـتانه فصـل سـرما‪،‬‬ ‫لـزوم شناسـایی‪ ،‬جمـع اوری وسـاماندهی معتادیـن‬ ‫متجاهـر اهمیـت دو چنـدان پیـدا میکند‪.‬‬ ‫مدیـر کل بهزیسـتی اسـتان مازنـدران بـا اشـاره بـه‬ ‫مشـخص بـودن مسـئولیت هـر نهـاد در خصـوص‬ ‫معتادان متجاهر در سـتاد مبـارزه با موادمخدر افزود‪:‬‬ ‫موضـوع معتـادان متجاهـر نیازمنـد همـکاری بیـن‬ ‫بخشـی و عزمـی راسـخ توسـط همـه ی دسـتگاه ها‬ ‫و نهادهای مسـئول می باشـدکه طبق قانون موضوع‬ ‫نگهـداری معتادان متجاهر بر عهده بهزیسـتی اسـت‬ ‫کـه انهـم پـس از تشـخیص قطعـی متجاهـر بودن‬ ‫فـرد معتـاد باتشـخیص تیـم غربالگـری و با دسـتور‬ ‫مقـام قضایـی امکانپذیـر خواهـد بود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه سـاماندهی یک معتـاد متجاهر و‬ ‫بیمـار هزینـه بـر اسـت و بهزیسـتی نمـی تواند همه‬ ‫ایـن هزینه هـا را به تنهایی بعهده بگیرد‪،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬ضروریسـت تـا همـکاری هـای بیـن بخشـی‬ ‫بیشـتر شـود و بـر اسـاس اسـتانداردهای مربـوط به‬ ‫شـرایط همـه گیـری کروناتصمیماتی اتخاذ شـود تا‬ ‫حداقـل اسـیب متوجـه جامعـه و این افراد شـود‪.‬‬ ‫وی در ادامـه اذعـان کـرد ‪ :‬در شـرایط فعلـی کـه با‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫نیاز به فراورده های خونی نسبت به‬ ‫قبل از کرونا افزایش یافته است‬ ‫شنبه ‪ 24 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪747‬‬ ‫همـه گیـری کوویـد ‪ ۱۹‬مواجهیـم انچـه کـه مـورد‬ ‫تاکیـد اسـتاندار محتـرم بـوده و هسـت و درجلسـه‬ ‫ی بـا معـاون محتـرم سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعـی‬ ‫اسـتانداری مازنـدران نیـز مـورد تاکیـد قـرار گرفته‬ ‫اجـرای دقیـق و رعایـت همـه ی پروتکلهـا و ابالغیه‬ ‫هاسـت کـه در خصـوص مرکـز مـاده ی ‪ ۱۶‬نیـز‬ ‫دسـتورالعمل اجرایی توسـط وزارت بهداشـت تهیه و‬ ‫به سـتاد مبـارزه با مـواد مخدرکشـور ابلاغ گردیده‬ ‫اسـت‪.‬دکتر گوهردهـی تصریـح کـرد‪ :‬بهزیسـتی این‬ ‫امادگـی را دارد تـا خدمـات مرکز مـاده ‪ ۱۶‬را مطابق‬ ‫بـا پروتـکل هـای بهداشـتی و دسـتورالعملهایابالغی‬ ‫بـه معتادیـن متجاهـر ارائـه کند‪.‬مدیرکل بهزیسـتی‬ ‫مازنـدران بـا تاکیـد بر لزوم و ضرورت ارائه ی تسـت‬ ‫‪ PCR‬منفـی بـرای پذیـرش معتادیـن متجاهـر در‬ ‫مرکـز مـاده ‪ ۱۶‬اضافهکرد‪ :‬به دلیل اینکه بسـیاری از‬ ‫امکانـات موجـود در مرکز ماده ‪ ۱۶‬بصورت مشـترک‬ ‫اسـتفاده میشـود و بـا توجه بـه اینکه سـرعت انتقال‬ ‫ویروسنیزبسـیار زیـاد اسـت بنابـر این فقـط پذیرش‬ ‫افرادیکـه دارای ازمایـش ‪ PCR‬منفی بـوده و دوران‬ ‫قرنطینـه اولیه را گذرانده باشـند در ایـن مرکزامکان‬ ‫پذیـر اسـت‪.‬وی در ادامـه بـر ضـرورت راه انـدازی‬ ‫هرچـه سـریعتر مرکـز تاکیـد نمـوده و فعالیت های‬ ‫صـورت گرفتـه طـی روزهـای گذشـته را جهـت‬ ‫راه اندازیمجـدد مرکـز مطلـوب توصیـف نمـوده و‬ ‫خواسـتار تسـریع در رونـد اجرایـی این اقدامات شـد‬ ‫و از دبیـر شـورای هماهنگی مبارزه بـا مواد مخدرنیز‬ ‫خواسـت تا نسـبت بـه تامیـن و البته افزایـش منابع‬ ‫مالـی تخصیصـی اقـدام عاجل بعمـل اورد‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه ‪ ،‬دبیـر شـورای هماهنگـی مبـارزه‬ ‫بـا مـواد مخـدر مازنـدران‪ ،‬معـاون دادسـتان مرکـز‬ ‫مازنـدران‪ ،‬رییـس پلیس مبارزه با مواد مخدراسـتان‪،‬‬ ‫قائـم مقـام معـاون درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران‪ ،‬معـاون معاونـت اجتماعـی دادگسـتری‬ ‫اسـتان و همچنیـن نماینـده شهرداریسـاری ضمـن‬ ‫بیـان نقطه نظـرات خـود ‪ ،‬امادگی دسـتگاه مربوطه‬ ‫را جهـت همـکاری الزم اعلام نمودنـد‪.‬‬ ‫گفتنی اسـت در خاتمـه ی این جلسـه ‪ ،‬حاضرین از‬ ‫قسـمت هـای مختلـف مرکـز منجمله اسایشـگاه ها‬ ‫و سـاختمان ایزولـه مختص افرادمشـکوک به کووید‬ ‫‪ ۱۹‬و ‪ ....‬بازدیـد بعمـل اورده و از نزدیـک در جریـان‬ ‫اماده سـازی مرکز بر اسـاس موازین و دسـتورالعمل‬ ‫هـا و پروتـکل هایابالغـی وزارت بهداشـت قـرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ۸۹‬واحد صنفی سوادکوه تذکر‬ ‫کرونایی دریافت کردند‬ ‫عیـن اهلل طالبیفـزود‪ :‬در حـال حاضـر‬ ‫‪ ۶‬تیـم متشـکل از نیـروی انتظامـی‪،‬‬ ‫اصنـاف‪ ،‬صنعـت و معـدن‪ ،‬بهداشـت‪،‬‬ ‫اماکـن و سـپاه در مسـیرهای از پیـش‬ ‫تعییـن شـده در حـال گشـت زنـی‬ ‫هسـتند تـا محدودیـت هـای صنفـی‬ ‫جدیـد کرونایـی بـه صـورت دقیـق در‬ ‫ایـن شهرسـتان اجـرا شـود‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬براسـاس دسـتورالعمل‬ ‫هـای ابالغـی سـتاد ملـی کرونـا و بـا‬ ‫توجـه بـه شـرایط اعلام شـده‪ ،‬فعالیت‬ ‫گـروه هـای شـغلی ‪ ۳ ،۲‬و ‪ ۴‬در سـطح‬ ‫ایـن شهرسـتان ممنـوع شـده کـه‬ ‫خوشـبختانه کسبه این شـرایط را درک‬ ‫کـرده و در اغازیـن روز بازدیـد بـا هیچ‬ ‫گونـه مقاومتـی مواجـه نشـده ایـم‪.‬‬ ‫او از بازرسـی ‪ ۲۷۰‬واحد در روز نخسـت اجرای طرح‬ ‫خبـر داد و گفـت‪ :‬در ابتـدای امـر ‪ ۸۹‬واحـد صنفـی‬ ‫نسـبت بـه بسـتن مغـازه خـود اقـدام نکـرده بودنـد‬ ‫کـه بـا تذکـرات از سـوی تیـم بازرسـی مواجه شـده‬ ‫و سـریعا اقـدام کرده و متعهد شـدند کـه در روزهای‬ ‫اتی سـر سـاعت نسـبت به بسـتن مغازه خـود اقدام‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫سرپرسـت فرمانـدار سـوادکوه بـا بیـان اینکـه اطالع‬ ‫رسـانی از طریـق بلندگـو و نصـب بنر در سـطح این‬ ‫شهرسـتان انجام شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬از صنـوف می‬ ‫خواهیـم تا همکاری های الزم را داشـته باشـند‪ ،‬چرا‬ ‫کـه در درجـه اول سلامت شـهروندان در اولویت ما‬ ‫است‪.‬‬ ‫پلمب ‪ ۲۰‬واحد صنفی متخلف‬ ‫طالبـی با اشـاره بـه اینکـه ‪ ۲‬هفته اخیر و با هشـدار‬ ‫نسـبت به موج سـوم کرونا ‪ ۲۰‬واحـد صنفی متخلف‬ ‫بـه دلیل رعایت نکردن دسـتورالعمل های بهداشـتی‬ ‫در سـوادکوه پلمب شـده اند‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنـون ‪ ۹‬واحد‬ ‫خبـازی متخلـف‪ ۵ ،‬قهـوه خانه و قیالن سـرا و بیش‬ ‫از ‪ ۶‬واحـد صنفـی کـه پروتـکل هـای بهداشـتی را‬ ‫رعایـت نکـرده بـوده اند‪ ،‬پلمب شـده اند‪.‬‬ ‫وی از فعالیـت زیرپوسـتی باشـگاه هـا در سـطح این‬ ‫شهرسـتان خبر داد و گفت‪ :‬طبق دسـتور سـتاد ملی‬ ‫کرونـا‪ ،‬هـر گونه فعالیت از سـوی باشـگاه هـا ممنوع‬ ‫اسـت بنابرایـن از اداره ورزش و جوانـان خواسـته ایم‬ ‫تـا بـا بازرسـی از باشـگاه هـا افـرادی کـه نسـبت به‬ ‫فعالیـت اقـدام کـرده اند‪ ،‬نسـبت به پلمـب ان مکان‬ ‫ها اقـدام نمایند‪.‬‬ ‫عدم استفاده از ماسک نگران کننده است‬ ‫سرپرسـت فرماندار سـوادکوه با بیان اینکه در بازدید‬ ‫هـای به عمل امده از بازرسـین اسـتانداری از سـطح‬ ‫ایـن شهرسـتان میـزان اسـتفاده از ماسـک مطلـوب‬ ‫اعالم شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬نگرانـی ما از افرادی اسـت‬ ‫که از ماسـک اسـتفاده نمـی کنند‪.‬‬ ‫طالبـی با اشـاره به اینکـه طرح مانور ماسـک رایگان‬ ‫در ایـن شهرسـتان اجرایی می شـود‪ ،‬افزود‪:‬این مانور‬ ‫در سـطح ایـن شهرسـتان به صـورت نمادیـن برگزار‬ ‫خواهـد شـد و ضمـن اهداء بـه افراد فاقد ماسـک‪ ،‬به‬ ‫انـان هم تذکرات ارشـادی الزم داده می شـود‪.‬‬ ‫ویـروش کرونـا کـه از اواخر بهمن ماه سـال گذشـته‬ ‫مهمـان ناخوانـده مـردم مازندران اسـت ‪ ،‬بـا عبور از‬ ‫‪۲‬مـوج همـه گیـری در هفته هـای اخیر وارد شـیب‬ ‫تند شـد کـه به اعتقـاد مسـئوالن پزشـکی می تواند‬ ‫اسـتان رابـه مـوج سـوم همه گیـری ویـروس کرونـا‬ ‫وارد کند‪.‬‬ ‫ایـن مسـئله باعـث وضـع محدودیـت هـای جدیـد‬ ‫کرونایـی در سـطح ملـی و اسـتانی شـد کـه طبـق‬ ‫اعلام رسـمی رعایـت ایـن محدودیت ها ضـروری و‬ ‫در صـورت تخلف برخورد قانونـی در انتظار متخلفان‬ ‫خواهـد بود‪.‬‬ ‫در حـال حاضـر بیـش از ‪ ۸۵۰‬بیمـار کرونایـی در‬ ‫بیمارسـتان هـای اسـتان بسـتری هسـتند و طبـق‬ ‫اعلام ‪ ۲‬دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران و بابل از‬ ‫ابتـدای شـیوع ویـروس کرونـا تا بـه امروز یکهـزار و‬ ‫‪ ۷۵۸‬نفـر در ایـن اسـتان جـان خود را بر اثـر ابتال به‬ ‫ایـن ویـروس از دسـت دادند‪.‬‬ ‫راه اندازی سامانه فرزند‬ ‫خواندگی‪ ،‬شرایط و اقدامات‬ ‫مورد نیاز‬ ‫دکتـر رضـا جعفری معـاون امـور اجتماعـی بیان‬ ‫داشـت ‪ :‬در همیـن راسـتا سـامانه فرزندخواندگی‬ ‫جهـت تحقـق اهدافـی نظیـر ایجاد شـفافیت در‬ ‫کلیـه مراحـل درخواسـت فرزندخواندگـی از ثبت‬ ‫تـا دریافـت نتیجـه ‪ ،‬پیگیـری بـر وضعیـت فرزند‬ ‫خوانـده تـا ‪ ۱۸‬سـالگی ‪ ،‬اطمینـان بخشـی بـه‬ ‫متقاضیـان جهـت رعایـت قانـون و برابـر سـازی‬ ‫فرصتهـا ‪ ،‬نظـارت یکپارچـه بر کلیـه فرایندهای‬ ‫فرزندخواندگـی توسـط کلیـه ذینفعـان و ‪ ...‬راه‬ ‫اندازی شـده اسـت که براسـاس ان ‪ ،‬افـراد واجد‬ ‫شـرایط حسـب شـرایطی چـون داشـتن درامـد‬ ‫ثابـت ‪ ،‬دارا بـودن بیمـه پایـه اجتماعـی و درمان‬ ‫‪ ،‬سـن مناسـب‪ ،‬گواهـی پزشـکی مبنـی بـر عدم‬ ‫امـکان بارداری‪ ،‬گذشـت حداقل ‪ ۵‬سـال از مدت‬ ‫زمـان ازدواج زوجیـن و‪ ....‬بـا سـه الویـت تعییـن‬ ‫شـده ‪ -۱‬زوجیـن فاقـد فرزنـد کـه حداقـل پنـج‬ ‫سـال از ازدواجشـان گذشـته باشـد (بـه اسـتثناء‬ ‫زوجینـی کـه امـکان بچـه دار شـدن انها توسـط‬ ‫پزشـکی قانونـی مـورد تاییـد می باشـد) ‪ -۲‬زنان‬ ‫و دختـران بـدون شـوهر ‪ -۳‬زوجیـن دارای فرزند‬ ‫‪ ،‬مـی تواننـد با مراجعه سـامانه مذکـور به ادرس‬ ‫و‬ ‫‪http://adoption.behzisti.net‬‬ ‫تکمیـل فـرم تقاضـا و بارگـذاری اطالعـات‬ ‫درخواسـت شـده شـامل کلیه صفحات شناسنامه‬ ‫‪ ،‬کارت ملـی ‪ ،‬اخریـن مـدرک تحصیلـی ‪ ،‬صفحه‬ ‫اول دفترچـه بیمـه زوجیـن ‪ ،‬کارت پایان خدمت‬ ‫یـا کارت معافیـت از خدمـت زوج ‪ ،‬کلیه صفحات‬ ‫سـند ازدواج زوجیـن ‪ ،‬گواهـی پزشـک متخصص‬ ‫زنـان و زایمـان مبنـی بـر عـدم امـکان بچـه دار‬ ‫شـدن ‪ ،‬سـند مالکیـت یـا مبایعـه نامـه منـزل یا‬ ‫اجـاره نامـه ‪ ،‬گواهـی مربـوط اشـتغال بـه کار یـا‬ ‫تعییـن میـزان درامـد متقاضیـان ماننـد حکـم ‪،‬‬ ‫کارگزینـی ‪ ،‬فیـش حقوقـی ‪ ،‬پروانـه کسـب و ‪...‬‬ ‫اقـدام کننـد‪ .‬در ایـن مرحلـه پـس از ثبـت اولیه‬ ‫و بررسـی و تاییـد مـدارک توسـط کارشناسـان ‪،‬‬ ‫از زوجیـن بـه منظـور بررسـی پرونـده و انجـام‬ ‫مصاحبـه حضوری توسـط کارشـناس شهرسـتان‬ ‫بصـورت پیامکـی دعـوت مـی شـود‪ ،‬در صـورت‬ ‫نقـص پرونـده ‪ ،‬مراتـب جهـت پیگیـری و‬ ‫اقدامـات بعـدی بـه متقاضیـان اعلام و در در‬ ‫صـورت نداشـتن شـرایط الزم ‪ ،‬پرونـده مختومـه‬ ‫خواهـد شـد و در مـورد ان گـروه از متقاضیانی‬ ‫نیـز کـه در مصاحبـه حضـوری پذیرفتـه شـدند‪،‬‬ ‫هماهنگـی بعدی بصـورت پیامکی جهـت بازدید‬ ‫از منـزل انجـام خواهـد شـد ‪ .‬پـس از بازدیـد از‬ ‫منـزل متقاضـی و اخـذ گواهیهـای مربـوط بـه‬ ‫پزشـکی قانونـی ‪ ،‬تشـخیص هویـت و سلامت‬ ‫روانـی و جسـمانی ‪ ،‬متقاضیـان در نوبـت فرزنـد‬ ‫پذیـری قـرار مـی گیرنـد تـا براسـاس شـرایط‬ ‫عمومـی و اختصاصـی زوجیـن ‪ ،‬سـن و جنـس‬ ‫کـودک مورد درخواسـت و ‪ ...‬نسـبت بـه تحویل‬ ‫فرزنـدان بـرای یـک دوره ازمایشـی ‪ ۶‬ماهـه بـا‬ ‫حکـم قضایـی اقـدام گـردد ‪ ،‬پـس از طـی دوره‬ ‫شـش ماهـه و تاییـد صالحیـت سرپرسـتی طـی‬ ‫ارزیابیهـای صـورت گرفتـه‪ ،‬زوجیـن بـا حکـم و‬ ‫نظـارت دادگسـتری نسـبت بـه انتقال یک سـوم‬ ‫امـوال‪ ،‬افتتـاح حسـاب غیر قابل برداشـت اقدام و‬ ‫پـس از ان ‪ ،‬جهـت اخـذ شناسـنامه بـه نـام خود‬ ‫بـه سـازمان ثبت احـوال مراجعـه می کننـد‪.‬الزم‬ ‫بـه توضیـح اسـت کـه بازدیـد دوره ای پـس از‬ ‫صـدور حکـم قطعـی تـا سـن ‪ ۱۸‬سـالگی طفـل‬ ‫واگـذار شـده ‪ ،‬توسـط سـازمان بهزیسـتی انجـام‬ ‫خواهد شـد ‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای‬ ‫فاقدسندرسمی‬ ‫اگهـی موضـوع ماده ‪3‬قانون و مـاده ‪ 13‬ایین نامه‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و‬ ‫سـاختمانهای فاقدسندرسـمی برابـر رای شـماره‬ ‫‪ 12004010‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد‬ ‫سندرسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک نـکا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای اصغـر صادقی نـوا فرزند باقی به شـماره ملی‬ ‫‪ 4999533014‬در ‪ 5‬دانـگ و ‪24‬سـیرو‪8‬مثقال‬ ‫مشـاع عرصـه بانضمـام ششـدانگ اعیانـی یـک‬ ‫قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثی بـه مسـاحت ‪134‬‬ ‫مترمربـع از پلاک ‪ 28‬اصلـی بـه کالسـه ‪-98‬‬ ‫‪ 426‬واقـع در اراضـی نـکا خریـداری شـده از باقی‬ ‫صادقـی نـوا مالـک رسـمی محـرز گردیـده لـذا به‬ ‫منظـور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روزاگهـی میشـود تـا در صورتـی که اشـخاص‬ ‫نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫اگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک‬ ‫مـاه از تاریخ اعتراض دادخواسـت اعتـراض بر ثبت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد بدیهی‬ ‫اسـت در صـورت انقضـاء مـدت مذکـور و عـدم‬ ‫وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫م‪.‬الف‪19906637 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399-8-10‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399 -08-24‬‬ ‫محمد مهدی قلیان رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک نکا‬ صفحه 3 ‫‪6‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫شنبه ‪ 24 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪747‬‬ ‫گزارش‬ ‫اختصاصی‬ ‫گزارش‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر گزارش‬ ‫مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران‪:‬‬ ‫در راستای خدمت رسانی به شهروندان صورت گرفت‪:‬‬ ‫مدیران شهرداری خدمات رسانی به شهروندان‬ ‫را بدون وقفه ادامه دهند‬ ‫بازدید از جایگاه های ‪ CNG‬و برگزاری‬ ‫جلسه شورای اداری‬ ‫شهرداری ها شفاف با مردم؛ سامانه شفافیت در ساری‬ ‫مدیـرکل دفتـر امـور شـهری و‬ ‫شـوراهای اسـتانداری مازندران‬ ‫بـا حضـور در جلسـه شـورای‬ ‫اداری شـهرداری سـاری گفـت‪:‬‬ ‫خدمات رسـانی بـه شـهروندان‬ ‫بـا قـوت ادامـه پیـدا کنـد و‬ ‫اسـتانداری مازنـدران نیـز در‬ ‫انجـام امـور محوله همـراه و هم‬ ‫پـای شـهرداری سـاری اسـت‪.‬‬ ‫به گـزارش مدیریت ارتباطات و امور‬ ‫بین الملـل شـهرداری سـاری‪ ،‬سـید‬ ‫یادداشت‬ ‫مدیریت شهری پایدار‬ ‫و نقش انها در ایجاد‬ ‫شهرهای خالق‬ ‫ولـی در شـهری کـه تبلیغـات انسـان را حریص‬ ‫مـی کنـد و سـیمای شـهری انسـان را بـه رقابت‬ ‫کاذب مـی کشـاند‪ ،‬شـهروند مجبـور اسـت ‪8‬‬ ‫سـاعت کار‪ 8 ،‬سـاعت اضافـه کاری و ‪ 8‬سـاعت‬ ‫هـم کابـوس کار و اضافـه کاری را بجای معادله ‪8‬‬ ‫سـاعت کار‪ 8‬سـاعت تفریح و ‪ 8‬سـاعت استراحت‬ ‫قـرار دهد‪.‬پـس مدیریت شـهری خالق مـی تواند‬ ‫زمینـه هـای کار افرینی شـهری ‪ ،‬کاهـش هزینه‬ ‫های شـهری ( شـبکه حمـل و نقـل ارزان قیمت‪،‬‬ ‫شـبکه توزیع میوه و تره بار ارزان قیمت ‪ ،‬شـبکه‬ ‫خدماتی تفریحـی ارزان قیمت) را زمینه ای برای‬ ‫افزایـش فرصـت های بهـره برداری شـهروندان از‬ ‫پـارک هـا و فضای سـبز شـهری فراهـم نماید‪.‬‬ ‫راهبرد دوم‬ ‫همانگونـه کـه گفتـه شـد راهبـرد دوم تحقـق‬ ‫خالقیـت در مدیریـت شـهری نیـاز سـنجی‬ ‫اموزشـی کارکنان شـهرداری ها و دهیـاری های‬ ‫کشـور بـر مبنـای مـدل تحقـق و توسـعه خالق‬ ‫شـهری اسـت‪ .‬در ایـن نیازسـنجی فاصلـه علمی‬ ‫نیروهـای انسـانی موجـود مدیریـت شـهری بـا‬ ‫مـدل راهبـرد اول را سـنجش و ارزیابی کرده و بر‬ ‫مبنـای منشـور ملی مدیریت شـهری بـا دکترین‬ ‫مدیریت شـهری کـه در راهبرد اول ایـن مقاله بر‬ ‫مبنـای نهضـت نـرم افـزاری در مدیریت شـهری‬ ‫در چهـارده شـاخه پیشـنهادی بدسـت مـی ایـد‬ ‫مشـخص کـرده و سـپس بـه تشـخیص میـزان‬ ‫فاصله نیازسـنجی اموزشـی این نیروهـا پرداخته‬ ‫و مشـخص مـی کنیـم‪ ،‬چـه اموزشـهایی بـرای‬ ‫رسـیدن بـه الگـوی مطلـوب نیـاز داریم‪.‬بنابراین‬ ‫سـومین راهبـرد در تحقـق خالقیـت در امـوزش‬ ‫شـهروندی عبـارت خواهـد بـود از طراحـی و‬ ‫برنامـه ریزی اموزش پایـدار خالقیت در مدیریت‬ ‫شـهری راهبرد سـوم‬ ‫طراحـی و برنامـه ریزی امـوزش پایدار خالقیت‬ ‫در مدیریـت شـهری در ایـن راهبـرد تلاش مـی‬ ‫گردد تا مشـخص شـود که برای تحقـق مدیریت‬ ‫سلامت معنـوی شـهر مدیـران و کارشناسـان‬ ‫مدیریـت شـهری به چه امـوزش های نیـاز دارند‬ ‫تـا بتواننـد مهـارت هـای فنـی ‪ ،‬مهـارت هـای‬ ‫ادراکـی و مهـارت هـای انسـانی خـود را بـرای‬ ‫تحقـق چنیـن منظـوری ارتقـاء دهنـد‪ .‬البتـه در‬ ‫مقـاالت اینـده ایـن راهبردهـا بصورتـی تفصیلی‬ ‫تـر ‪ ،‬دقیـق تـر و همـه جانبـه تر مـورد تحلیل و‬ ‫بررسـی قـرار مـی گیرد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫محمدمحمدی تاکامی مدیرکل دفتر‬ ‫امور شـهری و شـوراهای اسـتانداری‬ ‫بـا حضـور در جلسـه شـورای اداری‬ ‫شـهرداری سـاری بابیـان اینکـه‬ ‫شـهرداری ها سـازمان خدمات رسان‬ ‫بزرگ هستند و شـهرداری ساری در‬ ‫مرکـز مازنـدران از جایـگاه باالتـری‬ ‫برخـوردار اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬شـهرداران‬ ‫مناطق و روسـای سـازمان های تابعه‬ ‫در رفـع مطالبـات مردمـی از هیـچ‬ ‫تالشـی دریـغ نکننـد‪.‬وی بـا تاکیـد‬ ‫بـر اینکه خدمات رسـانی بـه مردم در‬ ‫اولویت هـای اصلـی شـهرداری ها‬ ‫اسـت و اینکـه تـوان هریـک از‬ ‫کارکنـان شـهرداری در انجام وظایف‬ ‫بسـیار باالسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬اسـتانداری‬ ‫مازنـدران نیـز در انجـام امـور محوله‬ ‫همـراه و هـم پای شـهرداری سـاری‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫مدیـرکل دفتـر شـهری و شـوراهای‬ ‫اسـتانداری با اشـاره به ایجاد سـامانه‬ ‫شـفافیت در شـهرداری ها در راستای‬ ‫اجرای قانون انتشـار و دسترسی ازاد‬ ‫بـه اطالعـات که شـهرداری سـاری‬ ‫نیـز بـا سـه شـهر دیگـر مازنـدران‬ ‫بـه ایـن سـامانه متصل شـده اسـت‬ ‫‪ ،‬گفـت‪ :‬مطابـق ایـن قانـون تمامـی‬ ‫شـهروندان می تواننـد اطالعـات‬ ‫موردنظر خود را در سـامانه ثبت و از‬ ‫مجـرای ان پیگیـری و مطالبـه کننـد‪.‬‬ ‫محمـدی تاکامـی بـه نیـروگاه‬ ‫زباله سـوز سـاری اشـاره و تاکید کرد‬ ‫بـه دلیل اهمیـت موضوع پسـماند و‬ ‫مشـکالت پیـش روی‪ ،‬رونـد احداث‬ ‫این نیروگاه در مرکز اسـتان سـرعت‬ ‫بیشـتری بـه خـود بگیـرد ‪ .‬به طـور‬ ‫حتـم بهره بـرداری و اغـاز بـه کار‬ ‫ایـن پـروژه مهـم می توانـد بسـیاری‬ ‫از مشـکالت مرکـز اسـتان در حـوزه‬ ‫پسـماند را رفـع کنـد‪.‬‬ ‫وی بـه اتفاقـات پیش امـده روزهـای‬ ‫اخیر در شـهرداری سـاری اشاره کرد‬ ‫و گفـت‪ :‬مدیران شـهرداری بـه دوراز‬ ‫حواشـی موجـود خدمات رسـانی‬ ‫بـه شـهروندان را بـدون وقفـه ادامـه‬ ‫د هند ‪.‬‬ ‫مدیـرکل دفتـر امـور شـهری و‬ ‫شـوراهای اسـتانداری در پایان ضمن‬ ‫قدردانـی از تلاش هـای مدیـران و‬ ‫کارکنان شـهرداری بواسـطه خدمات‬ ‫رسـانی به شـهروندان مرکز استان و‬ ‫اینکه نخسـتین گام در تحقق شهری‬ ‫اباد و توسـعه یافته افزایـش ارامش و‬ ‫امیـد در شـهروندان اسـت ‪ ،‬تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬فعالیت ها و پروژه هـای عمرانی‬ ‫و خدماتـی در سـطح شـهر نیـز بـا‬ ‫قـوت پیگیری شـود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫پیگیری مشکالت اب شرب شهر سرخ رود‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ محسـن‬ ‫کبودفیروزجایـی شـهردار‪ ،‬جعفـرزاده رییـس‬ ‫شـورای اسلامی شـهر به اتفاق حجت االسلام‬ ‫والمسـلمین تقـی زاده امام جمعه بخش سـرخ‬ ‫رود طـی جلسـه ای باحضـور فرزانـه نماینـده‬ ‫مـردم شهرسـتانهای نـور و محمودابـاد‪ ،‬ضمن‬ ‫گلـه منـدی از مشـکالت اب شـرب شـهری‬ ‫از مدیـرکل اب منطقـه ای اسـتان مازنـدران‬ ‫و فرمانـدار شهرسـتان‪ ،‬درخواسـت پیگیـری‬ ‫و اقـدام عاجـل بمنظـور رفـع ایـن معضـل را‬ ‫مطـرح کردنـد‪.‬‬ ‫گفتنی اسـت پیـش از این پیشـنهاد در اختیار‬ ‫گرفتـن مدیریـت اجرایـی اب و فاضلاب از‬ ‫سـوی شـهرداری و شورای اسلامی شهر سرخ‬ ‫رود بـه ایـن اداره کل ارائـه شـد امـا بـه جهت‬ ‫موانـع قانونـی کان لـم یکـم گردید‪.‬‬ ‫بررسی راههای اجرایی طرح ‪20-20‬درنشست‬ ‫مشترک مدیران شهری زیراب‬ ‫نشسـت مشـترک مدیران شـهری زیراب به‬ ‫منظـور چگونگـی همراهـی اصناف شـهر در‬ ‫اجرای طـرح ‪ 20-20‬در دفتر شـهردار زیراب‬ ‫برگزار شـد‪.‬‬ ‫بخشدار‪،‬شهردار‪،‬رئیس شـورای اسالمی شهر‪،‬رئیس‬ ‫سـید سـعید حسـینی رئیـس سـازمان‪ :‬بـا توجه به فـرا رسـیدن فصل سـرما می‬ ‫بایسـت کلیه تعمیرات پیشـگیرانه و دوره ای قبل از متوقف شـدن جایگاه ها و بروز‬ ‫اشـکال صـورت گرفتـه و از اسـیب هـای جدی به قسـمت های اصلـی و پر هزینه‬ ‫جلوگیـری بعمل اید‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسـافر شـهرداری‬ ‫سـاری‪ ،‬سـید سـعید حسینی‪،‬ریاسـت سـازمان صبح امروز از جایگاه های سـی ان‬ ‫جی تحـت نظارت بازدیـد نمود‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت طـی ایـن بازدیـد مشـکالت جایـگاه های سـی ان جـی مورد‬ ‫بررسـی قـرار گرفتـه و بالفاصلـه در جلسـه شـورای اداری دسـتورات الزم بـه‬ ‫مسـئولین ذیربـط ابلاغ گردیـد‬ ‫حسـینی در حاشـیه ایـن بازدیـد بـا بیـان اینکـه جایگاه هـای سـی ان جی تحت‬ ‫نظـارت واقـع در کمربنـدی شـرقی و صفـر اباد سـهم بسـزایی در تامین سـوخت‬ ‫خودروهای گاز سـوز مرکز اسـتان دارد از همت و تالش کلیه مجموعه سـازمان و‬ ‫شـرکت هـای بهـره بـردار جهت خدمـات دهی هرچـه بهتر بـه شـهروندان خبر داد‬ ‫وی همچنیـن افـزود‪ :‬بـا توجـه بـه فـرا رسـیدن فصـل سـرما مـی بایسـت کلیـه‬ ‫تعمیـرات پیشـگیرانه و دوره ای قبـل از متوقـف شـدن جایگاه هـا و بـروز اشـکال‬ ‫صـورت گرفتـه و از اسـیب هـای جـدی بـه قسـمت هـای اصلـی و پـر هزینـه‬ ‫جلوگیـری بعمـل ایـد‬ ‫سـید سـعید حسـینی در جمـع کارکنـان جایگاه سـی ان جـی تصریح کـرد‪ :‬این‬ ‫مجموعـه ذاتـا خدمات محـور و در خدمت مردم می باشـد‪،‬لذا هدف مـا کار کردن‬ ‫بـرای مـردم و تلاش در جهـت رضایتمنـدی انهاسـت و در همـه حـال انضبـاط‬ ‫کاری‪ ،‬خدمتگـزاری‪ ،‬بردبـاری‪ ،‬خـوش رویـی و خوش رفتـاری باید سـرلوحه امور‬ ‫قـرار گیرد‬ ‫در پایـان نیـز این مقام مسـئول با اشـاره به عملکرد مناسـب جایگاه سـی ان جی‬ ‫و رضایـت منـدی شـهروندان از نحـوه برخورد کارکنان ‪ُ ،‬حسـن اخلاق و عملکرد‬ ‫مثبـت و مطلوب‪ ،‬از زحمات پرسـنل جایـگاه قدردانی نمود‬ ‫اتـاق اصناف‪،‬روسـای برخـی صنـوف‬ ‫شـهری‪،‬تنی چندازمدیران و همراهان‬ ‫ستاد کرونای شـهر زیراب در نشستی‬ ‫مشـترک راههـای اجـرای طـرح ‪-20‬‬ ‫‪ 20‬ابالغـی ازسـوی سـتاد ملـی کرونا‬ ‫را بررسـی و پـس از ارائه نقطه نظرات‬ ‫و تبـادل نظـر بـه صـورت میدانـی بـا‬ ‫حضور درسـطح شهر کسـبه وبازاریان‬ ‫را دعـوت به اجـرای طـرح کردند‪.‬‬ ‫کاهـش سـاعت کار اصنـاف و دایـر‬ ‫بـودن برخـی واحدهـای صنفـی‬ ‫تاسـاعت ‪ 00/18‬و تعطیلـی برخـی‬ ‫صنـوف از ‪20‬ابـان لغایـت ‪20‬اذر‬ ‫درسـاعات تعییـن شـده بـه مـدت یـک مـاه بـه‬ ‫صـورت حضـوری به بازاریـان اطالع و ابالغ شـدکه‬ ‫خوشـبختانه بااسـتقبال خوبـی ازسـوی اصنـاف‬ ‫مواجـه بـود‪.‬‬ ‫برگزاری بازار روزهای قائم شهر با پروتکل‬ ‫بهداشتی کرونا‬ ‫روابـط عمومـی سـازمان سـاماندهی‬ ‫مشـاغل شـهری و فـراورده های کشـاورزی‬ ‫شـهرداری قائـم شـهر بـه نقل از سرپرسـت‬ ‫ایـن سـازمان از ضدعفونـی و برگـزاری بازار‬ ‫بـا رعایـت فاصله گذاری دسـت فروشـان با‬ ‫حضور کارشناسـان بهداشـت دانشگاه علوم‬ ‫پزشـکی مازنـدران خبـر داد‪.‬‬ ‫مهنـدس علـی جعفـری در ایـن گفت وگو با‬ ‫اشـاره بـه صورتجلسـه ابالغـی سـتاد مقابله‬ ‫به کرونا شهرسـتان نسـبت به برگـزاری بازار‬ ‫چهارشـنبه ایـن هفتـه بیسـت و یکـم ابان‬ ‫مـاه بـا رعایـت پروتـکل بهداشـتی افزود‪:‬بـا‬ ‫توجـه اسـتقبال مـردم از چهارشـنبه بـازار‬ ‫بـه دلیـل قیمـت و کیفیـت مناسـب‪ ،‬فضای‬ ‫بازاربـرای پیشـگیری از ویـروس کرونـا در‬ ‫چنـد نوبـت بـه ضـد عفونی شـد‪.‬‬ ‫جعفـری بـا بیـان اینکـه‪ :‬فراینـد گندزدایـی‬ ‫و امـاده سـازی بـازار از بـا همکاری پرسـنل‬ ‫ایـن سـازمان و همـکاران خدمـات شـهری‬ ‫و موتـوری شـهرداری قائمشـهر انجـام شـد‬ ‫گفـت‪ :‬اسـتفاده از ماسـک و رعایـت نـکات‬ ‫بهداشـتی بـرای دستفروشـان الزامـی و از‬ ‫ورود هـر گونـه دام و طیـور و فـراورده هـای‬ ‫کشـاورزی بدون ثبت بهداشـت و دامپزشکی‬ ‫ممانعت شـد‪.‬‬ ‫در حاشـیه ایـن گفتگـو مهنـدس سـهیل‬ ‫خانگلـی مسـئول واحـد رفـع سـد معبـر‬ ‫شهرداری قائم شـهر نظارت های نامحسوس‬ ‫جهـت رعایت بهداشـت و نظم و سـاماندهی‬ ‫توسـط نیروهـای ایـن واحـد ارائـه و مطابـق‬ ‫بخشـنامه هـا با متخلفـان تذکر لسـانی الزم‬ ‫داده شـد‪.‬‬ ‫خانگلـی با اشـاره بـه اینکه اسـاس و اولویت‬ ‫مـا طبق دسـتور سرپرسـت سـازمان حضور‬ ‫دستفروشـان بومی میباشـد تسـریع کـرد‪،‬از‬ ‫ورود هـر گونـه دستفروشـان و غرفـه داران‬ ‫غیـر بومـی حتـی از شـهرهای مجـاور‬ ‫جلوگیـری بعمـل امد و و مبنای شناسـایی‬ ‫انـان کارت ملـی و پلاک و کارت خـودرو بـود‪.‬‬ ‫پیام ریاست سازمان به شهروندان معزز ساروی‬ ‫از شـما شـهروندان عزیـز و زائریـن اهـل قبـور‬ ‫خواهشـمندم از حضـور در ارامسـتان هـای‬ ‫شـهرداری سـاری تـا اطلاع بعـدی جدا خـوداری‬ ‫فرماییـد‪.‬‬ ‫پیام ریاست سازمان به شهروندان معزز ساروی‬ ‫حبیـب اهلل زارعـی ریاسـت سـازمان ارامسـتانهای‬ ‫شـهرداری سـاری‬ ‫همانطورکـه مسـتحضرید شـیوع بیمـاری منحوس‬ ‫کرونـا در ایـن روزهـا بسـیار شـدید تـر از روزهـا و‬ ‫هفتـه هـای قبـل در حـال شـیوع وگسـترش بین‬ ‫شـهروندان و عزیزانمـان میباشـد‬ ‫لـذا بـه جهـت رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی و‬ ‫همچنیـن براسـاس مصوبـه سـتاد کرونا ارامسـتان‬ ‫هـای شـهر جهـت حفـظ جـان شـما شـهروندان‬ ‫بسـته شـده است‬ ‫از شـما شـهروندان عزیـز و زائریـن اهـل قبـور‬ ‫خواهشـمندم از حضـور در ارامسـتان هـای‬ ‫شـهرداری سـاری تـا اطلاع بعـدی جدا خـوداری‬ ‫فرماییـد‬ ‫قطعـا ارامسـتان هـا یکـی از اماکـن پرخطـر برای‬ ‫انتقـال ویـروس کرونـا میباشـد‪ ،‬لذا هدف از بسـته‬ ‫شـدن درب هـای ارامسـتان ها‬ ‫در راسـتای حفـظ جـان شـما شـهروندان عزیـز‬ ‫برنامـه ریـزی شـده اسـت ‪ ،‬بـا حضـور نیافتـن‬ ‫درارامسـتان های شـهر‪ ،‬همکاران ما را در حفاظت‬ ‫از جـان خـود و عزیزانتـان یـاری فرماییـد‬ ‫تـا خادمیـن شـما در سـازمان ارامسـتان بتواننـد‬ ‫نسـبت بـه پاکسـازی و ضـد عفونـی ارامسـتان ها‬ ‫اقـدام نمایند‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫شنبه ‪ 24 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪747‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫اجرای عملیات بهسازی راه دسترسی‬ ‫مسکن مهر امام خمینی (ره)‬ ‫شهرستان بهشهر‬ ‫رئیـس اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان بهشـهر‪،‬نکا و گلـوگاه از تکمیـل‬ ‫عملیـات اجرایـی پـروژه بهسـازی و اسـفالت راه دسترسـی مسـکن مهـر‬ ‫شهرسـتان بهشـهر خبـر داد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطلاع رسـانی راه و شهرسـازی اسـتان‬ ‫مازنـدران ‪ ،‬مهنـدس ناصحـی رئیس اداره راه و شهرسـازی بهشـهر ‪ ،‬نکا و‬ ‫گلـوگاه ضمـن اعلام این خبـر افزود ‪ :‬مهم ترین مشـکل موجـود در اتمام‬ ‫طـرح مسـکن مهـر ‪ ،‬تکمیل محوطه سـازی ان اسـت که ضـرورت اجرای‬ ‫پـروژه محوطـه سـازی مسـکن مهر شهرسـتان بهشـهر در اولویـت برنامه‬ ‫هـای سـال ‪ 1399‬ایـن اداره می باشـد ‪.‬‬ ‫رئیس اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان شـرق مازندران با اشـاره به اینکه‬ ‫در سـال های قبل عملیات بهسـازی و اسـفالت و محوطه سـازی بخشـی‬ ‫از محوطه مسـکن مهر شهرسـتان بهشهر توسـط اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫انجـام و مـورد بهـره بـرداری قـرار گرفتـه علیهـذا بـا توجه به درخواسـت‬ ‫هـای مکـرر و پیگیـری هـای صـورت گرفتـه اداره کل راه و شهرسـازی‬ ‫نسـبت بـه انعقـاد قـرارداد جهـت تکمیـل عملیـات بهسـازی و اسـفالت‬ ‫محوطـه اقـدام نموده اسـت‬ ‫گفتنی اسـت قـراردادی بالغ بـر ‪ 14000‬میلیون ریال بـا پیمانکار مربوطه‬ ‫منعقـد و جهـت بهسـازی ( اسـفالت ‪ ،‬جدول گـذاری کانیـوو ‪ ،‬جدا کننده‬ ‫میانـی ‪ ،‬ابـرو و‪ ) ...‬در سـایت مسـکن مهر مذکـور هم اکنـون درحال اجرا‬ ‫می باشـد ‪.‬‬ ‫همچنیـن بـا پیگیـری هـای صـورت گرفتـه در خصـوص رفـع موانـع‬ ‫و پیشـرفت فیزیکـی پـروژه ‪ 204‬واحـد خـود مالکـی مسـکن مهـر در‬ ‫شهرسـتان بهشـهر هـم اکنـون پیمانـکار اجرایـی پـروژه در حـال انجـام‬ ‫عملیـات سـاختمانی بلـوک هـا مـی باشـد ‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی‪:‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران‪:‬‬ ‫‪ ۶۲‬میلیارد تومان اعتبار برای زباله سوز‬ ‫ساری هزینه شده است‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری مازنـدران‬ ‫بـا اشـاره بـه تخصیـص ‪ ۶۲‬میلیـارد تومـان اعتبـار برای‬ ‫پـروژه زباله سـوز سـاری گفت‪ :‬بـرای تکمیل ان مشـکل‬ ‫اعتبـاری نداریم‪.‬‬ ‫مهدی رازجویان در جلسـه شـورای اداری سـاری با بیان‬ ‫اینکـه پیگیـری و مدیریـت منجر به اتمام برخـی پروژه ها‬ ‫و کارهـا خواهد شـد از فرمانداران و مدیران دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی خواسـت تا بـرای بهره بـرداری پروژه هـا در زمان‬ ‫مقرر پیگیری الزم را داشـته باشـند‪.‬‬ ‫وی دربـاره پـروژه تعریض محور سـاری ‪ -‬تاکام گفت‪۱۷ :‬‬ ‫کیلومتـر از محـور سـاری ‪ -‬تـاکام عملیاتی شـده و چهار‬ ‫کیلومتـر دیگـر از محور باقی مانده کـه در مرحله انتخاب‬ ‫پیمانکار و مناقصه اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬همچنیـن بهـره بـرداری از زیرگذر سـنگ‬ ‫تراشـان کـه از نقـاط حادثـه خیـز سـاری بـوده بـا توجه‬ ‫بـه رفـع موانـع موجـود می بایسـت تا دهـه فجر بـه اتمام‬ ‫خبر‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫رازجویـان دربـاره زبالـه سـوز سـازی نیـز بـا بیـان اینکه‬ ‫پیشـرفت فیزیکی زباله سـوز سـاری قابل مالحظه اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬تاکنـون ‪ ۶۲‬میلیـارد اعتبـار نقـدی و ‪ ۵/۱‬میلیارد‬ ‫دالر بـرای خریـد تجهیـزات هزینـه شـده اسـت و بـرای‬ ‫تکمیـل زبالـه سـوز سـاری مشـکلی نداریم‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگـی امور عمرانی اسـتاندار مازنـدران یاداور‬ ‫شـد‪ :‬احـداث و اتصـال راه دسترسـی شـهرک صنعتـی‬ ‫سـاری بـرای حفـظ ایمنی راه در دسـتور کار قـرار گرفته‬ ‫و سـه کیلومتـر از شـش کیلومتـر از ایـن محـور تاکنـون‬ ‫عملیاتی شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی دربـاره ازادسـازی حریـم ‪ ۶۰‬متـری دریـا در اسـتان‬ ‫گفت‪ :‬ازادسـازی سـواحل در دو سـال اخیر جهشـی سـه‬ ‫برابـری داشـته و در همیـن راسـتا ازادسـازی ‪ ۸۸‬درصـد‬ ‫سـواحل تاکنـون صـورت گرفته اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جلسه بررسی وضعیت پروژه طرح اقدام‬ ‫ملی مسکن در رامسر‬ ‫بازدید میدانی مدیرکل شیالت مازندران از مزارع‬ ‫پرورش ماهی سردابی منطقه دو هزار و سه هزار‬ ‫شهرستان تنکابن‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی شـیالت مازندران‪ ،‬حسـن‬ ‫اسـحاقی مدیرکل شـیالت مازندران بـه اتفاق رئیس‬ ‫اداره روابـط عمومـی ‪ ،‬هماهنگی و امورشهرسـتانها و‬ ‫رئیـس اداره شـیالت شهرسـتان تنکابـن و رامسـر از‬ ‫مـزارع پرورش ماهـی سـردابی(قزل اال) در منطقه‬ ‫دو هـزار و مجتمـع یاندشـت سـه هـزار بازدید بعمل‬ ‫اوردند‪.‬‬ ‫درابتـدا رضـا فلکـی مقـدم رئیـس اداره شـیالت‬ ‫شهرسـتان تنکابـن ضمن تبییـن و تشـریح ظرفیت‬ ‫هـا‪ ،‬پتانسـیل ها و توانمندیهـای پـرورش دهنـدگان‬ ‫ماهیـان سـردابی ایـن منطقـه ‪ ،‬درخصوص مسـائل‬ ‫و مشـکالتی همچـون موضوع فعالیت معادن شـن و‬ ‫ماسـه در منطقـه ‪ ،‬اببهـاء‪ ،‬تمدید مجـوز پروانه بهره‬ ‫بـرداری ‪ ،‬اختصـاص تسـهیالت ارزان قیمت درجهت‬ ‫خریـد و نصـب تجهیزات نوین ابزی پـروری و اصالح‬ ‫سـاختار تاسیسـات مزارع پرورش ماهـی توضیحاتی‬ ‫ارائـه نمودند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی بنیـاد مسـکن انقالب‬ ‫اسلامی اسـتان مازندران‪ ،‬علی مقـدم مدیر بنیاد‬ ‫مسـکن انقالب اسالمی شهرستان رامسرازبرگزاری‬ ‫جلسـه بررسـی وضعیت رونـد اجرای پـروژه طرح‬ ‫اقـدام ملـی مسـکن در درشهرسـتان رامسـردر‬ ‫محـل فرمانداری این شهرسـتان خبـر داد وگفت‪:‬‬ ‫جلسـه بررسـی وضعیت رونـد اجرای پـروژه طرح‬ ‫اقـدام ملـی مسـکن در درشهرسـتان رامسـر بـا‬ ‫حضـورازاد فرمانـدار ‪ ،‬مهنـدس خانـی مدیـرکل‬ ‫بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی مازنـدران ‪ ،‬خوش‬ ‫قلـب شـهردار ‪ ،‬غنمـی مدیـر اقـدام ملـی بنیـاد‬ ‫مسـکن درغـرب مازنـدران ‪ ،‬مقتـدر مدیـر راه و‬ ‫شهرسـازی رامسـر ‪،‬تنکابـن و عباس ابـاد درمحل‬ ‫فرمانـداری شهرسـتان رامسـر برگـزار گردید‪.‬‬ ‫مقـدم مدیـر بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی‬ ‫شهرسـتان رامسـر دراینخصـوص اظهارداشـت ‪:‬‬ ‫درجلسـه بررسـی وضعیـت رونـد اجـرای پـروژه‬ ‫طـرح اقـدام ملی مسـکن شهرسـتان رامسـرکه با‬ ‫حضـورازاد فرمانـدار ‪ ،‬مهنـدس خانـی مدیـرکل‬ ‫بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی مازنـدران وسـایر‬ ‫مسـئولین شهرسـتانی درمحـل فرمانـداری‬ ‫شهرسـتان برگزارشـد مشـکالت موجود در مسیر‬ ‫اجـرای طـرح اقـدام ملـی مسـکن در شهرسـتان‬ ‫مطـرح و تمهیداتـی نیزجهـت مرتفـع شـدن هـر‬ ‫چـه سـریع تـر ان درنظـر گرفتـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـه ضـرورت تسـریع در رونـد صـدور پروانـه‬ ‫سـاختمانی اقدام ملی رامسراشـاره و افـزود ‪ :‬مقرر‬ ‫گردید شـهرداری رامسـر در اسـرع وقت نسبت به‬ ‫صـدور پروانـه سـاختمانی مطابـق تفاهـم نامه فی‬ ‫مابین وزارت راه و شهرسـازی و سـازمان همیاریها‬ ‫و شـهرداریها و درچهـار چـوپ قانونی اقـدام نماید ‪.‬‬ ‫مقـدم درخصـوص عملیـات اجرایـی پـروژه طرح‬ ‫اقـدام ملـی دراین شهرسـتان بیـان داشـت‪:‬پروژه‬ ‫طـرح اقـدام ملـی مسـکن شهرسـتان رامسـردر‬ ‫قطعـه زمینـی بـه مسـاحت حـدود ‪ ۶۸۰۰‬متـر‬ ‫مربـع کـه از سـوی اداره راه و شهرسـازی به بنیاد‬ ‫مسـکن جهـت سـاخت مسـکن متقاضیـان اقدام‬ ‫ملـی واقـع در کـوی شـهید رجایی واگـذار گردید‬ ‫دارای ‪ 138‬واحـد بـوده کـه رونـد تغییرکاربـری و‬ ‫تراکـم سـاختمانی در شـهرداری بـا هماهنگی راه‬ ‫و شهرسـازی صـورت پذیرفـت ‪.‬‬ ‫مدیربنیـاد مسـکن رامسـر ادامـه داد ‪ :‬هـم اکنون‬ ‫مراحـل امـاده سـازی و خاکبـرداری و همچنیـن‬ ‫مخلـوط ریـزی پـروژه مذکـور درحـال انجـام می‬ ‫با شد ‪.‬‬ ‫درپایـان جلسـه باتفـاق فرمانـدار ‪ ،‬مدیـرکل بنیاد‬ ‫مسـکن اسـتان‪ ،‬بخشـداربخش دالخانی وشـورای‬ ‫بخـش ازپـروژه اجـرای طـرح هـادی روسـتای‬ ‫گالـش محله بخـش دالخانی رامسـر بازدید بعمل‬ ‫ا مد ‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫درادامـه مدیـرکل شـیالت مازنـدران ‪ ،‬ضمـن‬ ‫دسـتورات الزم درجهـت پیگیـری هرچـه سـریعتر‬ ‫مسـائل و مشـکالت مطـرح شـده ‪ ،‬اظهار امیـدواری‬ ‫کـرد با بررسـی و حـل این مشـکالت و حمایت همه‬ ‫جانبـه سـایر بخش هـای ذیربـط بتوانیـم درجهـت‬ ‫رفـع موانـع تولیـد ماهیان سـردابی ایـن منطقه گام‬ ‫موثـری برداریـم‪.‬‬ ‫‪ ۷۳‬واحد تولیدی مازندران از تملک‬ ‫بانک ها خارج شد‬ ‫حسـن خیریانپور در نشست شورای اداری مازندران‬ ‫کـه در فرمانـداری سـاری برگـزار شـد ‪ ،‬افـزود ‪ :‬این‬ ‫واحدهـای تولیـدی و صنعتـی بـا مزایـده در اختیـار‬ ‫متقاضیـان و سـرمایه گـذاران قرار مـی گیرد‪.‬‬ ‫وی گفـت کـه در مجمـوع ‪ ۱۷۶‬واحـد تولیـدی و‬ ‫صنعتـی مازنـدران به دلیـل بدهی از سـوی بانک ها‬ ‫تملک شـده اسـت که پیـش بینی می شـود تا پایان‬ ‫سـال جـاری تعـداد زیـادی از ایـن واحدهـای دارای‬ ‫شـرایط از تملک بانک ها خارج و در اختیار سـرمایه‬ ‫گـذاران جدیـد قرار داده شـود‪.‬‬ ‫او افـزود ‪ :‬از واحدهـای در تملـک بانـک های اسـتان‬ ‫‪ ۲۴‬واحـد مربـوط بـه شهرسـتان هـای سـاری و‬ ‫میانـدورد اسـت که تاکنون ‪ ۹‬واحـد از این واحدهای‬ ‫تولیـدی و صنعتـی از تملـک بانـک هـا خارج شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫معـاون اسـتاندار مازنـدران در ایـن نشسـت کـه بـه‬ ‫بررسـی مشـکالت دو شهرسـتان سـاری و میاندرود‬ ‫اختصـاص یافـت ‪ ،‬بـه جـذب ‪ ۲‬هـزار ‪ ۹۰۰‬میلیـارد‬ ‫ریـال اعتبـار رونق تولید در این شهرسـتان ها اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت ‪ ۲ :‬هـزار و ‪ ۳۶۰‬میلیـارد ریـال از ایـن‬ ‫اعتبار برای رونق تولید در شهرسـتان سـاری و ‪۵۵۰‬‬ ‫میلیـارد ریـال نیـز در میانـدورد اختصاص داده شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬علاوه بـر ایـن ‪ ،‬در اجـرای طـرح زراعت‬ ‫چـوب نیز چهار هزار هکتار برای اسـتان مصوب شـد‬ ‫کـه بیـش از ‪ ۱۲‬درصـد از ایـن طـرح در شهرسـتان‬ ‫های سـاری و میاندورد در دسـت اجراسـت ‪.‬‬ ‫معـاون اقتصـادی اسـتاندار مازنـدران در مـورد‬ ‫تفاهمنامـه اسـتانداری بـا بنیـاد مسـتضعفان بـرای‬ ‫اجـرای طـرح هـای اقتصـادی هـم توضیـح داد ‪ :‬بـا‬ ‫بینـاد تفاهمنامـه چهـار هـزار میلیـارد ریـال منعقد‬ ‫شـد کـه بـزودی طـرح هـای مرتبـط در حـوزه‬ ‫دامپـروی و کشـت گلخانـه ای در مازندران به مرحله‬ ‫اجـرا مـی رسـد‪.‬‬ ‫وی گفـت ‪ :‬اجـرای طـرح دامپروری شـیری ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫راسـی و گوشـتی پنج هزار راسـی اسـت و در زمینه‬ ‫گلخانه هم نخسـتین طـرح گلخانه ای بـدون خاک(‬ ‫هیدروپونیـک) نیـز در دسـت اجـرا قـرار خواهـد‬ ‫کرفـت کـه زیرسـاخت الزم بـرای شـروع عملیـات‬ ‫اجرایـی فراهـم شـد و بـزودی عملیـات اجرایـی ان‬ ‫شـروع خواهد شـد‪.‬‬ ‫برنامه ما برای بازار سرمایه این‬ ‫است که نوسانات بازار سرمایه را‬ ‫به حداقل برسانیم‬ ‫وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی در حاشـیه جلسـه هیـات‬ ‫دولـت در جمـع خبرنـگاران‪ :‬برنامـه ما بـرای بازار سـرمایه‬ ‫ایـن اسـت کـه بـازار مدرن تـر و پایـدار تـر شـود و بتوانیم‬ ‫عوامـل حاشـیه ای موثـر بـر نوسـانات بـازار سـرمایه را بـه‬ ‫حداقل برسـانیم‪ /‬اخیرا یکسـری مباحثی مطرح شـد که بر‬ ‫بـازار اثـر گذاشـت‪ ،‬یکی از این مـوارد این بود که نرخ سـود‬ ‫بانکـی مـی خواهـد افزایش پیدا کنـد که همه فعـاالن بازار‬ ‫مشـاهده کردنـد کـه رئیس کل بانـک مرکزی انـرا تکذیب‬ ‫کـرد‪ /‬اگر مـا مدافع منافع سـهامداران خرد هسـتیم باید از‬ ‫اظهـار نظرهایی کـه در معامالت بازار اخلال ایجاد میکند‪،‬‬ ‫به شـدت خـودداری کنیـم‪ /‬تصمیم ما این اسـت کـه تمام‬ ‫واگذاری هـای دولـت را در بازار سـرمایه انجـام دهیم‪ ،‬چون‬ ‫شـفاف و سـالم اسـت و قیمـت گـذاری ان در یـک محیط‬ ‫رقابتـی انجـام می گیـرد‪ /‬انچـه موجـب امیـدواری اسـت‬ ‫برنامه هایـی اسـت که سـازمان بـورس و اوراق بهـادار دارد‪،‬‬ ‫کـه مـی تواند تـا پایان سـال جـاری ‪ 100‬شـرکت بصورت‬ ‫عرضـه اولیـه‪ ،‬اماده عرضـه شـوند‪ /‬وزیر اقتصاد به سـخنان‬ ‫قبلـی خـود دربـاره ظرفیت هـای بـازار سـرمایه و اینکه به‬ ‫چـه مقـدار اوراق فروختـه شـده‪ ،‬اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬بازار‬ ‫بدهـی یـک جـزء دیگری از بازار سـرمایه اسـت یعنـی بازار‬ ‫سـرمایه چنـد جـز دارد یکـی بـازار سـهام و دیگـری بـازار‬ ‫بدهـی اسـت و فلسـفه ذاتی بـازار بدهی بگونه ای اسـت که‬ ‫اوراق بدهـی در بـازار بدهی برای تامین مالـی بودجه دولت‬ ‫بفروش گذاشـته می شـود‪.‬‬ ‫وزیـر امـور اقتصادی و دارایـی‪ ،‬ظهر امروز (چهارشـنبه)‪ ،‬در‬ ‫حاشـیه جلسـه هیات دولـت در جمـع خبرنگاران با اشـاره‬ ‫به نوسـانات بازار بورس‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬نوسـان در ذات بازار‬ ‫سـرمایه و بـازار سـهام اسـت‪ .‬بـه عبـارت دیگـر ایـن بـازار‬ ‫عمدتـا مبتنـی بـر رفتـار تقاضـا و عرضـه کننـدگان سـهام‬ ‫اسـت و دولـت بـا قواعـدی کـه تعریـف مـی کنـد‪ ،‬سـعی‬ ‫مـی کنـد ایـن نوسـانات بـه سـمتی بـرود کـه شـاخص ها‬ ‫و فعالیـت هـا بـه یـک بـازار پایـدار و در حال رشـد تبدیل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بـه گزارش شـبکه اقتصـادی و دارایـی ایران (شـادا)‪ ،‬دکتر‬ ‫دژپسـند گفـت‪ :‬در همـه دوره ها‪ ،‬دو طرف ایـن بازار یعنی‬ ‫هـم کسـانی کـه عرضه کننـده و هم کسـانی کـه متقاضی‬ ‫سـهام هسـتند نقش موثـری در این بـازار دارنـد و این بازار‬ ‫در چارچـوب قوائـد و مقرراتـی کـه توسـط شـورای عالـی‬ ‫بـورس تصویـب مـی شـود و همچنیـن تحت تاثیـر فضای‬ ‫عمومـی اقتصـاد کشـور‪ ،‬فعالیت مـی کند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه اخیرا یکسـری مباحثی مطرح شـد‬ ‫کـه بـر بازار اثـر گذاشـت‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬یکی از ایـن موارد‬ ‫ایـن بـود کـه نـرخ سـود بانکـی مـی خواهـد افزایـش پیدا‬ ‫کنـد کـه همـه فعـاالن بـازار مشـاهده کردنـد کـه رئیـس‬ ‫کل بانـک مرکـزی انـرا تکذیـب کـرد‪ .‬یـک موضـوع دیگـر‬ ‫ایـن اسـت کـه بحـث می شـود که نـرخ سـود بیـن بانکی‬ ‫مقـداری بـاال رفتـه که درسـت هم هسـت‪ ،‬البته بـرای این‬ ‫موضـوع هـم در حـال برنامـه ریزی هسـتیم تا از ایـن روند‬ ‫جلوگیری بشـود‪.‬‬ ‫وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی ایران‪ ،‬برخی عـدم اطمینان‬ ‫هـا را بخاطـر بعضـی اظهـار نظرهایـی کـه در برخـی امور‬ ‫بـازار سـرمایه مداخلـه گرانـه صـورت گرفته بود دانسـت و‬ ‫افـزود ‪ :‬ایـن موضوع سـبب مـی شـود سـهامداران حقیقی‬ ‫و خـرد دچـار زیـان و خسـران شـوند‪ .‬اگـر ما مدافـع منافع‬ ‫سـهامداران خـرد هسـتیم بایـد از اظهـار نظرهایـی کـه در‬ ‫معاملات بـازار اخلال ایجاد میکند‪ ،‬به شـدت خـودداری‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه از طـرف دیگـر یـک نگرانـی بـرای‬ ‫برخـی از سـهام داران عزیـز ایجـاد شـده اسـت کـه رونـد‬ ‫شـاخص کل ممکـن اسـت یـک رونـد مسـتمر و کاهنـده‬ ‫را داشـته باشـد‪ ،‬گفـت‪ :‬انچـه موجـب امیـدواری اسـت‬ ‫برنامه هایـی اسـت که سـازمان بـورس و اوراق بهـادار دارد‪،‬‬ ‫کـه مـی تواند تـا پایان سـال جـاری ‪ 100‬شـرکت بصورت‬ ‫عرضـه اولیـه‪ ،‬امـاده عرضه شـوند‪.‬‬ ‫دکتـر دژپسـند تصریـح کـرد ‪ :‬ایـن بـدان معنـا اسـت که‬ ‫خوشـبختانه اسـتقبال خوبـی در ایـن زمینـه وجـود دارد‬ ‫بنابرایـن بایـد کسـانی کـه در بـازار سـرمایه هسـتند بـه‬ ‫منظـور بهـره منـدی از ایـن شـرایط‪ ،‬بـا دقـت عمـل کننـد‪.‬‬ ‫وزیـر اقتصـاد بـه سـخنان قبلی خـود دربـاره ظرفیت های‬ ‫بـازار سـرمایه و اینکـه بـه چـه مقـدار اوراق فروخته شـده‪،‬‬ ‫اشـاره کـرد و افـزود ‪ :‬در حقیقـت اوراق‪ ،‬بخشـی از بـازار‬ ‫سـهام نیسـت و بـرای تامیـن مالـی دولـت در صـدد بیان‬ ‫ظرفیـت هـای بازار سـرمایه بـوده ایم‪ .‬بازار بدهـی یک جزء‬ ‫دیگـری از بـازار سـرمایه اسـت یعنی بازار سـرمایه چند جز‬ ‫دارد یکـی بازار سـهام و دیگری بازار بدهی اسـت و فلسـفه‬ ‫ذاتـی بـازار بدهی بگونه ای اسـت کـه اوراق بدهـی در بازار‬ ‫بدهـی بـرای تامیـن مالـی بودجـه دولـت بفروش گذاشـته‬ ‫مـی شـود‪ .‬وی در ادامه اظهار داشـت‪ :‬تصمیم ما این اسـت‬ ‫کـه تمـام واگذاری هـای دولـت در بـازار بورس انجام شـود‬ ‫ایـن بخاطـر نقـش‪ ،‬اهمیـت و کارکرد بـازار بورس اسـت به‬ ‫ی هـای دولت‬ ‫عبـارت دیگـر مـا منحصـر کردیم کـه واگذار ‬ ‫را در بازار سـرمایه انجام دهیم چون شـفاف و سـالم اسـت‬ ‫و قیمـت گـذاری ان در یک محیط رقابتـی انجام می گیرد‪.‬‬ ‫ایـن در راسـتای تبییـن ظرفیت هـا و اهمیت بازار سـرمایه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی تاکیـد کرد ‪ :‬بایـد به دقت‬ ‫نسـبت بـه پدیـدار ها و گفتـار هایی کـه صورت مـی گیرد‬ ‫برخـورد کنیـم‪ .‬چون سـهام مـا‪ ،‬دارایـی و اموال ما اسـت و‬ ‫نبایـد بـه راحتـی در معرض خریـد و فروش قـرار بدهیم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در ایـن رابطـه جملـه ای را همیشـه گفتـه ام و‬ ‫ان این اسـت‪« :‬مطالعه‪ ،‬مشـاوره‪ ،‬معاملـه»‪ ،‬این جمله باید‬ ‫همواره سـر لوحـه کارمان در بازار سـرمایه باشـد‪.‬‬ ‫دکتـر در ادامـه در رابطـه با برخـی از تحوالت بازار سـرمایه‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬االن خوشـبختانه بـازار سـرمایه‪ ،‬بازارگردان‬ ‫دارد و از ‪ 320‬شـرکت حـدود ‪ 200‬شـرکت بـازار گـردان‬ ‫دارنـد و همچنیـن اوراق تبعـی‪ ،‬به عنوان یکـی از ابزار های‬ ‫مـدرن برای بازار سـرمایه ایجاد شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی همچنیـن تصریـح کـرد‪ :‬یکـی از ویژگـی هـای بـازار‬ ‫سـرمایه ایـن اسـت که نقـد شـوندگی اش باال بـرود‪ .‬یعنی‬ ‫بـه ناچـار یـا بـه انتخـاب‪ ،‬بـه هـر دلیلـی‪ ،‬هـر زمـان اراده‬ ‫کردیـم سـهام خـود را بتوانیـم بفروشـیم و ایـن کار را بـه‬ ‫سـهولت انجـام دهیـم‪.‬‬ ‫وزیـر اقتصـاد افزود ‪ :‬برنامه ما برای بازار سـرمایه این اسـت‬ ‫کـه بـازار مـدرن تـر و پایـدار تـر شـود و انشـاهلل بتوانیـم‬ ‫نوسـانات را بـه حداقل برسـانیم‪.‬‬ ‫وی در اخـر اظهـار داشـت ‪ :‬برنامـه مـا بـرای بازار سـرمایه‬ ‫ایـن اسـت که بـازار مـدرن تـر و پایدار تـر شـود و بتوانیم‬ ‫عوامـل حاشـیه ای موثـر بـر نوسـانات بـازار سـرمایه را بـه‬ ‫حداقل برسـانیم‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫شنبه ‪ 24 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪747‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫پیام قدردانی پاک ایین نامزد انتخابات‬ ‫هجدهم نماینده مدیران مسئول در هیات‬ ‫نظارت بر مطبوعات‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫خانه نشینی و افزایش حضور در فضای مجازی‪،‬‬ ‫دانش اموزان را در موقعیت پُرخطر قرار داده است‬ ‫اینه اوردمت ای روشنی‬ ‫تا چو بینی روی خود یادم کنی‬ ‫مدیران مسئول فرهیخته و ارجمند‬ ‫با سالم و تقدیم احترام‬ ‫از عنایـت و مشـارکت متعهدانـه شـما مدیران گرانقدر رسـانه که به عنـوان نخبه ترین‬ ‫صنـف کشـور‪ ،‬نصابـی بـاال را در دور نخسـت انتخابـات نماینده مدیران مسـئول رقم‬ ‫زدیـد‪ ،‬خاضعانـه سپاسـگزارم‪ .‬ایـن انتخابـات ‪ ،‬اینـه عـزت و منزلـت گنجینـه متنـوع و‬ ‫تماشـایی رسـانه های خودسـاخته و نجیب اسـت ‪ .‬بر عهدی که با مدیران همه رسـانه‬ ‫هـای بـی حامـی بـه ویژه مطبوعـات و پایـگاه های خبـری اسـتانی و شهرسـتانی برای‬ ‫تاسـیس نهـاد نمایندگـی مدیـران مسـئول بسـته ام‪ ،‬پایبند خواهـم ماند تـا اثبات کنم‬ ‫کـه ارزش نماینـده بـه اتصـال دائمـی با مـوکالن فرزانـه و گرامی خویش اسـت ‪.‬‬ ‫همچنیـن از عزیزانـی کـه خود‪ ،‬نامـزد بودند و ایثارگرانـه با اعالم انصـراف‪ ،‬این کمترین‬ ‫را شرمسـار لطف خـود کردند‪ ،‬تشـکر می کنم‪.‬‬ ‫با تجدید احترام‬ ‫برادرتان پدرام پاک ایین‬ ‫گفتنـی اسـت پدرام پاک ائیـن بـا ‪ ۱۰۳۰‬رای (‪ ۴۵.۶‬درصد اراء)‪ ،‬مهـدی رحمانیان با‬ ‫‪ ۳۰۸‬رای (‪ ۱۳.۶‬درصـد اراء)‪ ،‬بیـژن مقـدم جهانگیری بـا ‪ ۲۲۵‬رای (‪ ۹.۹‬درصد اراء)‪،‬‬ ‫حسـن کربالیـی حاجـی اوغلی (‪ ۶.۳‬درصـد اراء) و احمد حکیمی پور بـا ‪ ۷۸‬رای (‪۳.۴‬‬ ‫درصـد اراء) نفـرات اول تـا پنجـم ایـن دوره از انتخابـات نماینـده مدیران مسـئول در‬ ‫هیئـت نظـارت بـر مطبوعـات شـدند‪ .‬دور دوم انتخابـات ‪ 4‬اذر ماه برگزار می شـود‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫سـند مالکیـت تحریرشـده مقـدار ششـدانگ عرصـه و اعیـان یک باب‬ ‫خانـه بـه شـماره پلاک ‪ 111‬فرعـی از ‪ -40‬اصلی بخـش ‪ 18‬ثبت نکا‬ ‫بـه شـماره چاپـی ‪ 306464‬الـف ‪ 94‬به نـام خانم صدیقه سـامی کلتی‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 4999537788‬فرزند حمـزه علی دارای سـابقه ثبت‬ ‫مـی باشـد مالک متـن طـی درخواسـت شـماره ‪ 013-40‬مورخه ‪-06‬‬ ‫‪ 1399-08‬بـه پیوسـت ‪ 2‬بـرگ استشـهاد محلی کـه دفترخانه ‪ 72‬نکا‬ ‫صحـت امضا شـهود را تایید نموده اعالم داشـته که سـند مالکیت فوق‬ ‫الذکـر بـه علـت تعمیـرات خانه مفقـود گردیـده و تقاضای صدورسـند‬ ‫مالکیـت المثنـی را نمـوده اسـت ‪.‬دراجـرای مـاده ‪ 120‬اصالحی ایین‬ ‫نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت اگهـی تـا چنانچه اشـخاصی‬ ‫مدعـی انجـام معاملـه یـا وجـود سـند مالکیت نزدخـود میباشـدظرف‬ ‫مـدت ‪ 10‬روز از انتشـار اگهـی اعتـراض خـودرا همـراه اصـل سـند‬ ‫مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه اداره ثبـت محـل ارائـه و رسـید دریافت‬ ‫نمایدچنانچـه پـس از اتمـام مـدت مقـرر اعتـراض نگـرددو یـا بصورت‬ ‫اعتـراض سـند مالکیـت یـا سـند معامله ارائـه نشـود ایـن اداره مطابق‬ ‫مقـررات اقـدام بـه صدور سـندمالکیت بـه نـام مالک خواهـد نمود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1399-8-24‬‬ ‫م الف‪19906883:‬‬ ‫رییس ثبت اسناد و امالک نکا محمدمهدی قلیان‬ ‫اگهی فقدان‬ ‫اقـای سـید کاظـم تیمـار فرزندمیرصـادق بـه شـماره ملـی ‪ 2180048181‬بـه‬ ‫شـماره شناسـنامه ‪4841‬صـادره ازبهشـهر با ارائه استشـهادیه محلـی مصدق طی‬ ‫درخوسـت ‪139921710010012218‬مـورخ ‪ 1399.08.17‬تقاضـای صـدور‬ ‫سـند مالکیـت ششـدانگ عرصـه واعیـان یـک واحـد اپارتمـان واقـع در طبقـه‬ ‫اول بـه مسـاحت‪ 136.52‬متـر مربـع تحت پلاک ‪8‬فرعـی از‪-615‬اصلـی (حاصل‬ ‫اسـتاندارد سـازی پالک باقیمانده ‪4‬فرعـی از‪-1‬فرعـی از‪-615‬اصلی)واقع دربخش‬ ‫‪17‬حـوزه ثبتی شهرسـتان بهشـهرکه مع الواسـطه برابرسـندانتقال قطعی شـماره‬ ‫‪10529‬مورخ‪1390.05.25‬دفترخانـه ‪120‬بهشـهربنام وی منتقل گردیدرانمودکه‬ ‫سـند مالکیت ذیل ثبت ‪18061‬صفحه ‪350‬دفترجلد‪81‬به شـماره چاپی‪046604‬‬ ‫ثبـت گردیـده ودراثرجابجائـی مفقودشـده را نموده‪.‬دراجرای مـاده ‪120‬اصالحی‬ ‫رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه‬ ‫خانه نشـینی کودکان و نوجوانان‬ ‫به دلیل بیماری کرونـا‪ ،‬و افزایش‬ ‫حضـور در شـبکه های مجـازی‪،‬‬ ‫قرارگیـری در موقعیت هـای پـر‬ ‫خطرنیـز در میـان انهـا افزایش‬ ‫پیـدا کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ «سـید‬ ‫عبـاس موسـوی» در جلسـه ای کـه با‬ ‫حضـور مدیـرکل امـوزش و پـرورش‬ ‫جهـت افتتاحیـه هفتـه مبـارزه بـا‬ ‫اعتیاد و اسـیب های اجتماعی‪ ،‬برگزار‬ ‫شـد‪ ،‬افـزود‪ :‬با توجـه به خانه نشـینی‬ ‫کـودکان و نوجوانان بـه دلیل بیماری‬ ‫کرونا‪ ،‬و افزایش حضور در شـبکه های‬ ‫مجـازی‪ ،‬قرارگیـری در موقعیت هـای‬ ‫پیرو اگهی قانون تعیین‬ ‫وتکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند‬ ‫رسـمی وبه اسـتناد تبصره ذیل ماده‪13‬‬ ‫قانـون ومـاده ‪13‬ائین نامـه قانون اخیر‬ ‫الذکـر تحدیـد حـدود پلاک فرعـی‬ ‫از‪ 57‬اصلـی واقـع درقریـه نـکا بخـش‬ ‫‪ 18‬سـعید رودبـاری فرزند عیـن اهلل به‬ ‫شـماره ملی ‪ 2092239236‬ششدانگ‬ ‫عرصـه و اعیـان یـک بـاب مغـازه بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 44-65‬مترمربـع طبـق ر ای‬ ‫شماره ‪ 12002481‬مورخ ‪97-06-01‬‬ ‫هیـات قانـون تعییـن تکلیف درسـاعت‬ ‫‪ 8‬صبـح روز پنـج شـنبه مـورخ ‪-13‬‬ ‫‪ 99-9‬در محـل وقـوع ملـک بـه عمـل‬ ‫خواهـد امـد لـذا از متقاضـی ومالکین‬ ‫املاک مجـاور وصاحبـان حقـوق‬ ‫ارتفاقـی دعـوت می شـود دروقت مقرر‬ ‫درمحـل وقـوع ملـک حضـور بـه هـم‬ ‫رسـانند بدیهـی اسـت درصـورت عـدم‬ ‫حضـور متقاضی ویـا نماینـده قانونی‬ ‫پـر خطـر نیـز در میـان انهـا افزایش‬ ‫پیـدا کـرد کـه بایـد چـاره ای در ایـن‬ ‫باره اندیشـید‪.‬‬ ‫ایـن مقام مسـئول با اشـاره بـه تغییر‬ ‫و تحـول در امـوزش و پـرورش‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬در عصـر حاضـر بـا‬ ‫توجـه بـه وجـود لـوازم و ابزارهـای‬ ‫متنـوع کامپیوتـری کـه از هـر نظـر‬ ‫بـا قابلیت هـای ذهنـی و حافظـه ای‬ ‫انسـان ها غیـر قابـل مقایسـه اسـت‪،‬‬ ‫امـوزش حافظه محور منسـوخ شـده‬ ‫و بایـد بـه سـمت امـوزش و تعلیـم‬ ‫بـا رویکـرد تفکـر خالقانـه‪ ،‬نقادانـه‪،‬‬ ‫ارتباطـی و براسـاس همـکاری پیـش‬ ‫بـرود‪ .‬بـا توجـه بـه قرارگیـری در‬ ‫شـرایط جدیـد جامعـه بشـری بـه‬ ‫انـان طبـق مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت‬ ‫ملـک مـورد تقاضـا بـا حـدود اظهـار‬ ‫شـده از طرف مجاوریـن تحدید خواهد‬ ‫شـد معترضیـن مـی تواننـد به اسـتناد‬ ‫ماده‪20‬قانـون ثبـت ومواد‪74‬و‪86‬ائیـن‬ ‫نامـه قانون ثبـت ظرف مـدت‪30‬روز از‬ ‫تاریـخ تنظیـم صـورت مجلـس تحدید‬ ‫حـدود اعتـراض خـودرا کتبـا بـه ایـن‬ ‫اداره تسـلیم وظـرف مـدت یک مـاه از‬ ‫تاریـخ تسـلیم اعتـراض به واحـد ثبتی‬ ‫مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه‬ ‫مرجـع قضائـی نماینددرغیـر اینصورت‬ ‫باارائـه گواهـی عدم تقدیم دادخواسـت‬ ‫توسـط متقاضـی ویـا نماینـده قانونـی‬ ‫وی وبـدون توجـه بـه اعتـراض واصلـه‬ ‫عملیـات ثبتـی با رعایت مقـررات ادامه‬ ‫مـی یابد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1399-08-24:‬‬ ‫م الف‪19907002:‬‬ ‫محمد مهدی قلیان رئیس اداره‬ ‫ثبت اسناد و امالک نکا‬ ‫ائیـن نامـه قانون ثبـت مراتب دریک نوبـت اگهی تا چنانچه اشـخاصی مدعی‬ ‫انجـام معاملـه انجـام یا وجود سـندمالکیت نـزد خود می باشـند‪ ،‬ظـرف ده روزاز‬ ‫تاریـخ انتشـار اگهـی اعتراض خـودرا همراه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله به‬ ‫اداره ثبـت محـل ارائه ورسـید دریافـت نماینـد ‪ .‬چنانچه پس از اتمـام مدت مقرر‬ ‫اعتـراض ارائـه نگـردد ویـا درصـورت اعتراض اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله‬ ‫ارائـه نشـود ایـن اداره مطابـق مقـررات اقـدام به صـدور سـند مالکیـت المثنی به‬ ‫نـام مالک خواهـد نمود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اگهی ‪1399.08.24 :‬‬ ‫رونوشت به‪:‬ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره)جهت استحضار‬ ‫م الف‪19906909:‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده ‪3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ایین نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی‬ ‫و سـاختمانهای فاقدسندرسـمی برابـر رای شـماره ‪12003979‬و ‪ 12003980‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقر در واحد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملک نکا تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی اقایـان قدرت اهلل رودبـاری فرزند‬ ‫رمضانعلـی بـه شـماره ملـی ‪ 4999631105‬به نسـبت ‪ 4‬سـهم مشـاع از ‪ 12‬سـهم ‪ 5‬دانـگ و ‪24‬‬ ‫سـیرو ‪8‬مثقال مشـاع عرصه بانضمام ‪ 4‬سـهم مشـاع از ‪ 12‬سـهم اعیانـی و ایرج نیکـزاد فرزند علی‬ ‫به شـماره ملی ‪ 5309722971‬به نسـبت ‪ 8‬سـهم مشـاع از ‪ 12‬سـهم مشـاع ‪ 5‬دانگ و ‪ 24‬سـیر‬ ‫و ‪ 8‬مثقـال مشـاع عرصـه بانضمـام ‪ 8‬سـهم مشـاع از ‪ 12‬سـهم اعیانـی یـک قطعـه زمین بـا بنای‬ ‫احداثـی بـه مسـاحت ‪ 116-37‬مترمربـع از پالک ‪ 28‬اصلی به کالسـه هـای ‪ 253-98‬و ‪ 262‬واقع‬ ‫در اراضـی نـکا بخـش ‪ 9‬ثبـت نـکا خریداری شـده از عباسـعلی غفـاری و اقایـان نظـام زاده مالک‬ ‫رسـمی محـرز گردیـده لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روزاگهی‬ ‫میشـود تا در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫میتواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی به مدت دوماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از‬ ‫اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ اعتراض دادخواسـت اعتراض بـر ثبت خـود را به مراجع‬ ‫قضایـی تقدیـم نماینـد بدیهی اسـت در صـورت انقضاء مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق‬ ‫مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399-8-10‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399 -8-24‬‬ ‫م‪.‬الف‪19906636 :‬‬ ‫محمد مهدی قلیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا‬ ‫شمال‬ ‫علیمراد بابائی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده ‪3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ایین‬ ‫نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و‬ ‫اراضـی و سـاختمانهای فاقدسندرسـمی برابـر‬ ‫رای شـماره ‪12004017‬و ‪ 12004015‬هیـات‬ ‫اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سندرسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نـکا‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقایـان‬ ‫قـدرت اهلل رودبـاری فرزنـد رمضانعلی به شـماره‬ ‫ملـی ‪ 4999631105‬به نسـبت ‪ 4‬سـهم مشـاع‬ ‫از ‪ 12‬سـهم ‪ 5‬دانگ و ‪ 24‬سـیرو ‪8‬مثقال مشـاع‬ ‫عرصـه بانضمـام ‪ 4‬سـهم مشـاع از ‪ 12‬سـهم‬ ‫اعیانـی و ایـرج نیکـزاد فرزنـد علـی بـه شـماره‬ ‫ملـی ‪ 5309722971‬به نسـبت ‪ 8‬سـهم مشـاع‬ ‫از ‪ 12‬سـهم مشـاع ‪ 5‬دانگ و ‪ 24‬سیر و ‪ 8‬مثقال‬ ‫مشـاع عرصه بانضمام ‪ 8‬سهم مشـاع از ‪ 12‬سهم‬ ‫اعیانـی یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی به‬ ‫مسـاحت ‪ 206-55‬مترمربـع از پالک ‪ 28‬اصلی‬ ‫همـکاری و کار تیمـی نیـاز اسـت و‬ ‫دوره کار انفـرادی گذشـته و پایـان‬ ‫یافـت‪.‬وی بـا اشـاره بـه تفکـر نقـاد‬ ‫و لـزوم شـیوه درسـت نقـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫نقـد فحاشـی و راهـی بـرای کسـب‬ ‫محبوبیـت نیسـت‪ .‬نقـد اصولـی دارد‬ ‫وبایـد بـر پایـه اطالعات کسـب شـده‬ ‫به شـیوه درسـت باشـد‪ .‬این اطالعات‬ ‫اگـر از منابـع مختلـف باشـد‪ ،‬فـرد‬ ‫بـه یـک جمع بنـدی کلـی رسـیده‬ ‫و می توانـد بـر اسـاس ان اقـدام‬ ‫بـه تصمیم گیـری کنـد‪ .‬امـری کـه‬ ‫اگـر در میـان نوجوانـان مـا و حتـی‬ ‫کـودکان ما به درسـتی امـوزش داده‬ ‫شـود می توانـد ریشـه ی بسـیاری از‬ ‫مشـکالت و اسـیب های اجتماعـی‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده‪ 3‬قانـون ومـاده ‪13‬اییـن نامـه قانـون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای هـای شـماره ‪07 - 10 – 139960310004010019‬‬ ‫– ‪ 99‬و غیـره هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی‬ ‫اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی‬ ‫بابـل تصرفـات مالکانه بال معارض اقای سـید فریبرزسـجادی فرزند‬ ‫سـیدحبیب الـه و خانم مولـود نوری امیـری فرزند هادی به شـماره‬ ‫هـای شناسـنامه ‪99-101‬صـادره از بابل‪-‬بابـل بـا کـد هـای ملـی‬ ‫‪ 2063508569-2063504571‬متقاضـی کالسـه ‪1609-1611‬‬ ‫بـه ترتیـب در چهـار دانـگ ودو دانگ مشـاع از شـش دانـگ اعیانی‬ ‫یـک بـاب خانـه بانضمـام ‪13‬سـیر و‪11‬مثقـال و ‪ 9‬نخـود عرصـه‬ ‫کـه باقیمانـده عرصـه معـادل ‪ 5‬دانـگ و یـک سـیر و ‪8‬مثقـال و ‪6‬‬ ‫نخـود وقـف هلال احمـر و‪23‬سـیر و‪8‬مثقـال و ‪11‬نخود وقـف عام‬ ‫و یـک سـیر و ‪3‬مثقـال و ‪ 22‬نخـود ثلـث باقـی اسـت بـه مسـاحت‬ ‫‪196.00‬متـر مربع قسـمتی از پلاک ‪4865-3907‬اصلـی واقع در‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده‪ 3‬قانـون ومـاده ‪13‬اییـن نامـه قانـون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪- 07 - 10 – 139960310004010018‬‬ ‫‪ 99‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی بابـل‬ ‫تصرفـات مالکانـه بلا معـارض اقـای محمـد پورعلـی پیچـا فرزند‬ ‫محمـود به شـماره شناسـنامه ‪2050252366‬صـادره از بابل با کد‬ ‫ملـی ‪ 2050252366‬متقاضـی کالسـه ‪ 289‬در شـش دانـگ یـک‬ ‫قطعـه زمیـن با بنای احداثـی در ان به مسـاحت ‪120.15‬متر مربع‬ ‫قسـمتی از پلاک ‪-4862-1482‬اصلـی واقـع در بخـش دوغـرب‬ ‫حـوزه ثبـت ملک بابـل ثبت و محـرز گردیده اسـت‪ .‬لذا بـه منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب دردونوبـت به فاصلـه ‪15‬روز ازطریـق روزنامه‬ ‫کثیراالنتشـار و محلـی اگهـی میگـردد درصورتـی کـه اشـخاص‬ ‫بـه کالسـه هـای ‪ 273-98‬و ‪ 246‬واقـع در‬ ‫اراضـی نـکا بخـش ‪ 9‬ثبـت نـکا خریـداری شـده‬ ‫از عباسـعلی غفـاری و اقایـان نظـام زاده مالـک‬ ‫رسـمی محـرز گردیـده لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتب در دو نوبت بـه فاصله ‪ 15‬روزاگهی‬ ‫میشـود تـا در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند میتواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به‬ ‫مـدت دوماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تاریـخ اعتـراض دادخواسـت اعتـراض بـر ثبـت‬ ‫خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد بدیهی‬ ‫اسـت در صـورت انقضـاء مـدت مذکـور و عـدم‬ ‫وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399-8-10‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399 -8-24‬‬ ‫م‪.‬الف‪19906632 :‬‬ ‫محمد مهدی قلیان رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک نکا‬ ‫را حـذف کند‪.‬رئیـس دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی مازنـدران بـا اشـاره بـه میل‬ ‫هیجـان در بیـن نوجوانـان و خطراتی‬ ‫کـه ابزارهـای هیجانـی در انهـا وجود‬ ‫دارد‪ ،‬تصریـح کرد‪ :‬امـوزش و پرورش‬ ‫و سـایر دسـتگاه های ذینفع در ارتباط‬ ‫بـا امـور نوجوانـان و جوانـان بایـد‬ ‫زمینه هـای هیجانـات کـم خطرتـر را‬ ‫بـرای این قشـر از جامعـه فراهم کند‬ ‫تـا افـراد اسـیر لذت هـای زودگـذری‬ ‫کـه توسـط ایـن مـواد اعتیـاد اور‬ ‫ایجـاد می شـود نگردنـد‪ .‬ممکـن‬ ‫اسـت جوانـان احسـاس کننـد اعتیاد‬ ‫ی‪‎‬توانـد بـه انهـا لـذت سرخوشـی‬ ‫م ‬ ‫دهـد کـه ایـن تفکـر از اسـاس غلـط‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫بخـش دو غـرب بابـل ثبت و محرز گردیده اسـت‪ .‬لـذا به منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب دردونوبـت به فاصلـه ‪15‬روز ازطریـق روزنامه‬ ‫کثیراالنتشـار و محلـی اگهـی میگـردد درصورتـی که اشـخاص ذی‬ ‫نفـع بـه رای صـادره فوق اعتـراض دارنـد میتواننـد از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن اگهـی ودر روسـتاها ازتاریـخ الصـاق بمـدت دو مـاه اعتراض‬ ‫خـود را بـه اداره ثبت اسـناد وامالک محل تسـلیم و رسـید دریافت‬ ‫نماینـد ومعتـرض باید ظرف مدت یـک ماه ازتاریخ تسـلیم اعتراض‬ ‫مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد‬ ‫وگواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل نماید‬ ‫در ایـن صـورت اقدامـات ثبـت‪ ،‬موکول بـه ارائه حکم قطعـی دادگاه‬ ‫اسـت بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور وعـدم وصول‬ ‫اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر وخواهدشـد صدور سـند‬ ‫مانـع ازمراجعـه متضـرر به دادگاه نمیباشـد‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99 - 08 - 24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99 - 09 - 09 :‬‬ ‫م الف‪19906881:‬‬ ‫شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل‬ ‫ذی نفـع بـه رای صادره فـوق اعتـراض دارند میتواننـد از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن اگهـی ودر روسـتاها ازتاریـخ الصـاق بمـدت دو ماه‬ ‫اعتـراض خود را به اداره ثبت اسـناد وامالک محل تسـلیم و رسـید‬ ‫دریافـت نماینـد ومعترض باید ظـرف مدت یک ماه ازتاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل‬ ‫نمایـد وگواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویل‬ ‫نمایـد در ایـن صـورت اقدامـات ثبت‪ ،‬موکـول به ارائـه حکم قطعی‬ ‫دادگاه اسـت بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور وعدم‬ ‫وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر وخواهدشـد‬ ‫صدور سـند مانـع ازمراجعـه متضرر بـه دادگاه نمیباشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99 - 08 - 24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99 - 09 - 09 :‬‬ ‫م الف‪19906971:‬‬ ‫شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک‬ ‫بابل‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪3‬قانون وماده ‪13‬ایین نامه‬ ‫قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫واراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای‬ ‫شـماره‪ 99.9610‬هیـات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی وسـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشـهرتصرفات مالکانه بال معارض‬ ‫متقاضـی خانـم فاطمه وفائـی فرزندعلی رضا درششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن بابنـای احداثـی بـه مسـاحت‪ 141.35‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی ازپلاک ‪-52‬اصلـی بـه شـماره کالسـه ‪98.520‬واقع‬ ‫دراراضـی علمدارمحلـه بخـش‪ 17‬ثبـت بهشـهرمحرز گردیـده‬ ‫اسـت لذابـه منظور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصله‬ ‫‪ 14‬اگهـی میشـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند میتواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خودرا بـه مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـاء مـدت مذکور‬ ‫وعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫م‪.‬الف‪19906680 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399.08.10‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399.08.24‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر علیمراد بابایی‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫شنبه ‪ 24 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪747‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران در نشست خبری با اصحاب رسانه‪:‬‬ ‫تفاهم نامه همکاری بین شرکت اب‬ ‫وفاضالب مازندران و پارک علم و فناوری‬ ‫استان منعقد شد‬ ‫کتابخانه سبز مازندران در هفته کتاب امسال کلنگ زنی می شود‬ ‫کتابخانه سبز درمازندران‬ ‫مدیـرکل کتابخانـه هـای عمومـی‬ ‫مازنـدران در نشسـت خبـری بـا‬ ‫اصحـاب رسـانه از کلنـگ زنـی‬ ‫کتابخانه سـبز در روزهـای اینده در‬ ‫بوسـتان دامادی سـاری باکمک خیر‬ ‫دکتـر نجات حسـینی در هفته کتاب‬ ‫امسـال خبـر داد‪.‬‬ ‫به گـزارش کرانه شـمال‪،‬دکتر ارزو ولیپور‬ ‫در نشسـت خبـری بیسـت و هشـتمین‬ ‫دوره هفتـه کتـاب اسـتان مازنـدران کـه‬ ‫در کتابخانـه عمومـی ازادگان سـاری بـا‬ ‫رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬در حـوزه ترویـج‬ ‫کتابخوانـی هـدف مـا تغییـر نـگاه مـردم‬ ‫بـه فرهنـگ کتـاب و کتابخوانـی اسـت‬ ‫و براسـاس ذائقـه مـردم برنامـه ریـزی و‬ ‫کتـاب معرفـی می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه برنامه هـای هفته‬ ‫کتـاب امسـال از روز گذشـته از غـرب‬ ‫مازنـدران اغـاز شـده و تـا هفتـه اینـده‬ ‫ادامـه دارد‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬برنامه هـا بـر‬ ‫محـور خالقیـت پیـش مـی رود‪.‬‬ ‫مدیـرکل کتابخانـه هـای عمومـی‬ ‫مازنـدران برگـزاری جشـنواره ک مثـل‬ ‫کتـاب مثـل کـودک‪ ،‬طـرح تفکـر را مـی‬ ‫سـازیم‪ ،‬برگـزاری ویـژه برنامـه یلـدای‬ ‫حماسـه‪ ،‬مسـابقات کتابخوانـی مختصـر‬ ‫امـر بـه معروف و نهـی از منکر‪ ،‬جشـنواره‬ ‫کتابخوانـی فجـر‪ ،‬اهـدای کتاب هـای‬ ‫تزیینـی بـه کتابخانه های عمومـی‪ ،‬برپایی‬ ‫کافـه کتاب هـای مختلـف‪ ،‬جشـنواره‬ ‫کتابخوانـی رضـوی بـا حضـور ‪ 83‬هـزار‬ ‫مازندرانـی‪ ،‬برگـزاری ‪ 137‬نشسـت‬ ‫مجـازی کتابخوانـی‪ ،‬راه انـدازی کانـون‬ ‫هـای ادبـی‪ ،‬تولیـد ‪ 600‬دقیقـه محتوا در‬ ‫برنامـه تابسـتان شـاد‪ ،‬برگـزاری ‪ 6‬عصـر‬ ‫شـعر مجـازی‪ ،‬برگزاری حسـینیه کتاب با‬ ‫محوریـت معرفـی کتـاب‪ ،‬راه انـدازی ‪52‬‬ ‫کانـون ادبـی‪ ،‬تقویـت و تربیـت سـفیران‬ ‫کتـاب‪ 175 ،‬نمایشـگاه مجـازی کتـاب‪،‬‬ ‫برگـزاری طرح کتـاب اباد در ‪ 5‬روسـتای‬ ‫اسـیب دیـده‪ ،‬وبینـار کتابینـا ویـژه‬ ‫نابینایـان‪ ،‬پویـش هـر خانـه هـر کتابخانه‬ ‫و ارسـال ‪ 5‬و ‪ 700‬ویدئـو یـک دقیقـه ای‬ ‫بـه دبیرخانه ایـن پویش و پویـش معرفی‬ ‫کتـاب خـوب خواندنـی بـا ‪ 4‬هـزار تولیـد‬ ‫محتـوا از مهم تریـن برنامه هـای فرهنگـی‬ ‫اداره کل کتابخانـه هـای عمومـی اسـتان‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫ولیپـور با اشـاره بـه وجود ‪ 46‬پـروژه نیمه‬ ‫کار کتابخانـه هـای در اسـتان‪ ،‬بیـان کرد‪:‬‬ ‫‪ 12‬پـروژه نیمـه کاره بـا کمـک خیران به‬ ‫اتمام رسـید‪.‬‬ ‫وی از کلنـگ زنـی کتابخانـه سـبز در‬ ‫روزهای اینده در بوسـتان دامادی سـاری‬ ‫بـا کمـک خیـر دکتـر نجات حسـینی در‬ ‫هفتـه کتـاب امسـال خبـر داد‪.‬‬ ‫مدیـرکل کتابخانه های عمومـی مازندران‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬تاکنـون بنیـاد علمـی‬ ‫اموزشـی قلـم چـی هشـت کتابخانـه‬ ‫عمومـی را در اسـتان تکمیـل کردنـد و از‬ ‫دو هفتـه اینده دو کتابخانه دیگر با کمک‬ ‫ایـن موسسـه اموزشـی تکمیل می شـود‪.‬‬ ‫این مسـئول ادامه داد‪ :‬خیران فرهنگی در‬ ‫خریـد منابـع و تجهیزات کتابخانـه ای به‬ ‫شـادابی کتابخانه هـا کمـک مـی کننـد‪.‬‬ ‫ولیپـور از طراحی کانال کتابشـاد با عنوان‬ ‫مدرسـه مجازی خواندن در بسـتر شـبکه‬ ‫شـاد خبـر داد و گفـت‪ :‬تیـم قـوی تولیـد‬ ‫محتـوا با کمک کتابداران سراسـر اسـتان‬ ‫و معاونـت پرورشـی اداره کل امـوزش و‬ ‫پـرورش شـکل گرفته اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه ‪ 116‬کتابخانـه‬ ‫عمومی در اسـتان فعالیـت می کنند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬از سـال گذشـته تا کنـون ‪ 5‬کتابخانه‬ ‫خبر‬ ‫جدید بـه مجموعه کتابخانه هـای عمومی‬ ‫اسـتان اضافـه شـده اسـت و در حـال‬ ‫حاضـر ‪ 121‬هـزار نفر عضـو کتابخانه های‬ ‫عمومی هسـتند‪.‬‬ ‫مدیـرکل کتابخانه های عمومـی مازندران‬ ‫از وجـود ‪ 2‬میلیـون و ‪ 35‬هـزار و ‪481‬‬ ‫نسـخه کتـاب در کتابخانه هـای عمومـی‬ ‫اسـتان خبـر داد و خاطرنشـان کـرد‪18 :‬‬ ‫دوره اموزشـی بـرای کتابـداران در سـطح‬ ‫اسـتان برگزار شـده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه در‬ ‫بازسـازی و تجهیـزات کتابخانـه عمومـی‬ ‫اتفاقـات خوبـی رقـم زده شـده اسـت‪،‬‬ ‫بیـان کرد‪ :‬انجمـن کتابخانه هـای عمومی‬ ‫اسـتان بـرای چندین سـال رتبـه برتر در‬ ‫کشـور را کسـب کرده اسـت و باوجود ‪53‬‬ ‫انجمـن شهرسـتان و بخش در اسـتان ‪94‬‬ ‫درصـد مصوبـات اجرایـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫ولیپـور اظهـار کـرد‪ :‬امسـال در جشـنواره‬ ‫رضـوی اسـتانی تاکنـون ‪ 174‬نفـر از‬ ‫مازنـدران بـه مرحلـه نهایـی رسـیدند و‬ ‫منتخبـاننهایـیبـه زودیاعلاممی شـوند‪.‬‬ ‫مدیـرکل کتابخانه های عمومـی مازندران‬ ‫دربـاره واریـز نیـم درصـد از درامـد‬ ‫شـهرداری ها بـه حسـاب کتابخانه هـا‪،‬‬ ‫بیان کـرد‪ :‬در حوزه نیم درصد شـهرداری‬ ‫هـا ‪ 21‬میلیـارد تومـان از شـهرداری های‬ ‫مازنـدران مطالبـه داریـم کـه نصـف ان‬ ‫مربـوط بـه شـهرداری سـاری اسـت و‬ ‫انتظـار داریـم همه شـهرداری هـا در این‬ ‫بخـش بـه تعهـدات خـود عمـل کننـد‪.‬‬ ‫وی خواسـتار هم افزایـی و مشـارکت‬ ‫همـه شـهروندان در جهـت اشـاعه ترویج‬ ‫فرهنـگ کتابخوانـی شـد و گفـت‪ :‬بـا‬ ‫معرفـی کتـاب هـای مفیـد‪ ،‬اگاهـی را به‬ ‫مـردم ترزیـق کنیـم‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت‪ :‬در ایـن نشسـت از پوسـتر‬ ‫هفتـه کتـاب مازنـدران رونمایـی و مدیـر‬ ‫کل بـه صورت ویدئو کنفرانس در شـورای‬ ‫اداری اسـتان شـرکت و کتـاب "تـرس‬ ‫ترامـپ و کاخ سـفید" را معرفـی کـرد‪.‬‬ ‫مدیـر عامـل اب وفاضلاب اسـتان مازنـدران گفت‪ :‬به منظـور اعتلای ارزش های‬ ‫علمـی در راسـتای کاربـردی کـردن پـروژه هـای تحقیقاتـی‪ ،‬فراهم نمودن بسـتر‬ ‫الزم بـرای بهـره گیـری حداکثـری از توانمنـدی های علمی و فنی و نیز گسـترش‬ ‫دامنه عملکرد خدمات مشـترک از طریق همکاری های علمی‪ ،‬اموزشـی‪ ،‬مشـاوره‬ ‫ای و پژوهشـی‪ ،‬تفاهـم نامـه ای بیـن ایـن شـرکت و پـارک علـم و فناوری اسـتان‬ ‫امضا شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی و امـوزش همگانـی شـرکت اب وفاضلاب اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬مهنـدس مجیـد عبدالهـی بـا بیـان خبر بـاال افـزود‪ :‬در این تفاهـم نامه‬ ‫بـر همـکاری دو مجموعـه و بهـره مندی از تخصـص ها و توانمندیهـای طرفین در‬ ‫عرصـه هـای گوناگون از جمله فنی‪ ،‬اموزشـی و پژوهشـی در زمینـه اب و فاضالب‬ ‫تاکید شـد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬کاربـردی نمـودن فراینـد تولیـد علـم از طریـق پژوهـش در شـرکتهای اب‬ ‫وفاضلاب را امـری الزامـی دانسـت و تصریـح کـرد‪ :‬از ایـن علـوم مـی تـوان در‬ ‫بخشـهای مختلـف از جملـه تاسیسـات و شـبکه هـای ابرسـانی‪ ،‬انتقـال و جمـع‬ ‫اوری فاضلاب‪ ،‬ارتقـای کیفیت اب‪ ،‬مهندسـی مجـدد تصفیه خانه هـای فاضالب‪،‬‬ ‫نوسـازی شـبکه هـا و سیسـتم هـای موجـود‪ ،‬کاهـش مصـرف انـرژی و‪ ....‬بهـره بـرد‪.‬‬ ‫دکتـر معتمـدزادگان رئیـس پـارک علـم و فنـاوری مازندران نیز با اشـاره بـه لزوم‬ ‫همـکاری مراکـز تحقیقاتـی با دسـتگاه های اجرایـی و خدمات رسـان گفت‪ :‬هدف‬ ‫ایـن مراکز حمایت و توسـعه سازمانهاسـت‪.‬‬ ‫گفتنی است این تفاهم نامه در ‪ 7‬ماده و یک تبصره تنظیم شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کبیری در دیدار با نماینده شهرستان امل در مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫‪ 200‬مدرسه شهرستان امل در اجرای طرح‬ ‫هوشمندسازی مدارس از اینترنت رایگان دوساله‬ ‫برخوردار شد‬ ‫مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات اسـتان‬ ‫بـا هدف بررسـی اخرین شـاخص هـای ارتباطی‬ ‫شهرسـتان امـل بـا نماینـده ایـن شهرسـتان در‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی دیـدار و گفتگـو کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل ارتباطـات‬ ‫وفنـاوری اطالعـات اسـتان مازنـدران‪ ،‬مرتضـی‬ ‫کبیـری مدیـرکل ارتباطـات وفنـاوری اطالعـات‬ ‫این اسـتان در ایـن دیدار ضمن تشـریح عملکرد‬ ‫وزارت ارتباطـات در اسـتان بویـژه در حـوزه‬ ‫انتخابیـه شهرسـتان امـل گفت‪ :‬این شهرسـتان‬ ‫بـا دارا بودن بیش از ‪ 370‬روسـتا‪ ،‬از شهرسـتان‬ ‫هایی اسـت که وضعیت شـاخص هـای ارتباطی‬ ‫ان مطلـوب اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬اهمیـت وجـود زیرسـاخت هـای‬ ‫ارتباطـی پایـدار و ارائـه خدمـات باکیفیـت‬ ‫الکترونیکـی بویـژه بعـد از شـیوع ویـروس کرونا‬ ‫بیـش از گذشـته نمایـان شـد و افـزود‪ :‬بـا هدف‬ ‫توسـعه زیرسـاختی و برقـراری عدالـت ارتباطی‬ ‫بخصـوص در مناطـق محـروم و کمتـر توسـعه‬ ‫یافتـه‪ ،‬وزارت ارتباطـات اقـدام به احداث سـایت‬ ‫هـای جدیـد تلفـن همـراه در مناطق روسـتایی‪،‬‬ ‫ارائـه اینترنـت رایگان بـه مدارس و ایجاد بسـتر‬ ‫فیبـر نـوری نمود‪.‬‬ ‫کبیـری خاطر نشـان شـد‪ :‬بهـره منـدی بیش از‬ ‫‪ 200‬مدرسـه در سطح این شهرستان از اینترنت‬ ‫رایـگان دوسـاله‪ ،‬از مهمتریـن اقداماتـی اسـت‬ ‫کـه طـی ماههـای اخیـر بـا هـدف اجـرای طرح‬ ‫هوشمندسـازی مدارس در این شهرسـتان انجام‬ ‫شـد‪.‬مدیرکل ارتباطات وفناوری اطالعات اسـتان‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬افتتـاح مرکـز داده اقماری شـبکه‬ ‫ملـی اطالعـات‪ ،‬خدمـات ابر سراسـری‪ ،‬فـاز اول‬ ‫توسـعه چهـار میلیـون ‪ VDSL‬و یک میلیـون‬ ‫پـورت ‪ ،FTTH‬رونمایـی از مرکـز داده مـادر‬ ‫شـبکه ملـی اطالعات‪ ،‬توسـعه ‪ VDSL‬و اتصال‬ ‫کلیـه روسـتاهای به شـبکه ملـی اطالعـات را از‬ ‫دیگـر اقدامـات مهمـی دانسـت کـه در وزارت‬ ‫ارتباطـات در دسـت اجراسـت‪.‬همچنین در ایـن‬ ‫نشسـت رضا حاجی پـور نماینده حـوزه انتخابیه‬ ‫شهرسـتان امـل ضمـن قدردانـی از اقداماتی که‬ ‫بویژه طی سـال هـای اخیر در بخش زیرسـاخت‬ ‫هـای ارتباطـی در اسـتان و ان حـوزه انتخابیـه‬ ‫انجـام شـد گفـت‪ :‬وجـود زیرسـاخت هـای‬ ‫ارتباطـی باکیفیـت و پایـدار مهمتریـن عامـل‬ ‫توسـعه اقتصاد دیجیتال و تولید سـرمایه است و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نمایندگان مجلس شـورای اسلامی‬ ‫امـاده هرگونـه همکاری و تعامل با دسـتگاهها به‬ ‫منظـور اجـرای طـرح هـا در حوزه هـای مختلف‬ ‫جهـت خدمـت رسـانی به مـردم می باشـند‪.‬‬ ‫همایش اموزشی پدافند غیرعامل در‬ ‫نیروگاه نکا برگزار شد‬ ‫به مناسـبت هفتـه پدافند غیرعامل‬ ‫و در راسـتای اشـنایی بیشـتر‬ ‫کارکنان با تهدیدهـای بالقوه فضای‬ ‫مجـازی و راهکارهـای مقابلـه با ان‪،‬‬ ‫همایشـی در نیروگاه شهیدسـلیمی‬ ‫نـکا برگزار شـد‪.‬‬ ‫در ایـن همایـش امـوزش محـور‬ ‫کـه بـا حضـور جمعـی از کارکنـان‬ ‫و بـا رعایـت شـیوه نامـه هـای‬ ‫بهداشـتی برگـزار شـد‪ ،‬رئیـس‬ ‫انجمـن علمـی پدافنـد غیرعامـل‬ ‫شهرسـتان نـکا بکارگیـری تدابیـر‬ ‫الزم بـرای پیشـگیری از خطـر را‬ ‫ضرورتـی اجتنـاب ناپذیـر دانسـت‬ ‫و افـزود‪ :‬پدافنـد غیرعامـل تالشـی‬ ‫خردمندانـه بـرای جلوگیـری از بـه‬ ‫فعلیـت رسـیدن خطـر بالقـوه و یـا‬ ‫کاهـش میـزان خسـارات در صورت‬ ‫وقـوع اسـت کـه همـه حـوزه هـای‬ ‫زندگـی را در بـر میگیـرد‪.‬‬ ‫علی داد با اشـاره و هشـدار در خصوص تهدیدهای‬ ‫فضـای مجـازی و شـبکه هـای اجتماعی‪ ،‬بـر لزوم‬ ‫امـوزش و ارتقـاء اگاهـی عمومـی بـرای کاهـش‬ ‫اسـیب هـای موجـود در ایـن فضـا تاکیـد کـرد و‬ ‫گفـت‪ :‬خطرات رشـد تکنولـوژی همپای ان رشـد‬ ‫کردنـد‪ ،‬بنابرایـن بـا کمـک علـم و دانـش میتوان‬ ‫مناسـب تریـن راهکارهـا را بـرای بـرون رفـت از‬ ‫مشـکالت و کاهـش اسـیبها پیـدا کرد‪.‬‬ ‫️ وی در ادامه به تشـریح و تبیین مفاهیم و کلیاتی‬ ‫در خصـوص امنیـت‪ ،‬حملـه امنیتـی‪ ،‬سیاسـت‬ ‫امنیتـی‪ ،‬ماهیـت فعالیـت‪ ،‬ماموریـت سرویسـهای‬ ‫تبدیل دیمزارهای کم بازده در سطح ‪ 200‬هکتار از اراضی غرب مازندران‬ ‫معـاون فنـی و ابخیـزداری اداره کل منابع طبیعـی و ابخیزداری مازندران‪-‬نوشـهر ‪،‬از‬ ‫اجـرای پـروژه تبدیل دیمزارهای کم بازده در سـطج ‪ 200‬هکتار از اراضی مسـنثتیات‬ ‫مـردم در غرب مازنـدران خبر داد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری‪-‬نوشـهر ‪،‬محمدرسـول‬ ‫رجبـی بـا اعلام این خبـر افزود‪:‬امسـال بـرای اجرای ایـن پـروژه دو میلیـارد و ‪600‬‬ ‫میلیـون ریـال اعتبـار از صندوق توسـعه ملـی تخصیص داده شـد ‪ .‬به گفتـه وی این‬ ‫پـروژه بـا مشـارکت دامـداران و بهـره بـرداران به اجـراء در خواهـد امد که مقدار سـه‬ ‫هـزار کیلـو نهـاده از نـوع بذرقـره یونجـه در اختیـار دامـداران ذینفـع قـرار داده می‬ ‫شود ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ایـن مقـام مسـوول اهـداف عمده و مهم ایـن پـروژه را افزایش تولید علوفـه درمنطقه‬ ‫بـا اسـتفاده از ظرفیـت و منابـع دامـداران و جوامـع محلـی و روسـتایی بـر شـمرد و‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬در اجـرای ایـن پروژه مـی توانیم به شـش هزار تن علوفه یونجه دسـت‬ ‫پیـدا کنیـم که ارزش ریالـی ان ‪ 20‬میلیارد ریال تخمین زده می شـود ‪.‬رجبی گفت‪:‬‬ ‫تاکنـون حـدود ‪ 500‬هکتـار از اراضـی کـم بـازده در حـوزه ایـن اداره کل بـه کشـت‬ ‫یونجـه اختصـاص یافـت که ایـن اراضی مربـوط به دامـداران بوده اسـت ‪.‬‬ ‫وی در همیـن رابطـه افـزود‪ :‬تبدیـل دیمزارهای کم بـازده باعث کاهـش طول تعلیف‬ ‫دام در مرتـع شـده و منجـر بـه کاهـش هزینـه تولید در بخـش دامداری سـنتی می‬ ‫شود ‪.‬‬ ‫امنیتـی و پیچیدگـی نـوع حملات در ایـن حوزه‬ ‫پرداخـت و خاطرنشـان کـرد‪ :‬نمیتـوان امنیـت‬ ‫صددرصـدی برقرار کرد‪ ،‬اما عمـده تالش نیروهای‬ ‫فعال در این حوزه بر سـه اصل پیشـگیری‪ ،‬ردیابی‬ ‫و واکنـش متمرکـز اسـت کـه طبعـاً اسـتحکام‬ ‫بخشـی مولفـه هـای امنیت ملـی هزینه بـه همراه‬ ‫دارد ولـی بـه هزینـه کـرد ان مـی ارزد‪.‬‬ ‫عضـو شـورای اسلامی شهرسـتان نـکا همچنین‬ ‫پیرامـون انگیـزه هـای ایجـاد ناامنـی در فضـای‬ ‫سـایبر‪ ،‬انواع و اقسـام حمالت‪ ،‬اهداف سرویسـهای‬ ‫امنیتـی‪ ،‬مولفـه هـای امنیـت و ‪ ....‬مطالبـی بیـان‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫دستگیری مخالن نظم و‬ ‫امنیت عمومی در نکا‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس‪،‬‬ ‫سـرهنگ قاسـم عزیـزی در تشـریح این خبر‪،‬‬ ‫گفـت‪:‬در پـی وقوع نـزاع و درگیری و شـرارت‬ ‫در سـطح شهرسـتان نکا ‪،‬طـرح ارتقـا امنیت‬ ‫اجتماعـی در ایـن شهرسـتان بـه اجـرا در امد‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان نـکا‪ ،‬افـزود‪ :‬در‬ ‫اجـرای ایـن طـرح مامـوران بـا بررسـی های‬ ‫همـه جانبه و اقدامات پلیسـی ‪2‬نفر از افرادی‬ ‫کـه با ایجـاد شـرارت و ناامنی موجـب اخالل‬ ‫در نظـم و امنیـت عمومـی و رعب و وحشـت‬ ‫در بیـن شـهروندان شـده بودنـد را شناسـایی‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫سـرهنگ عزیـزی تصزیـح کـرد‪ :‬این افـراد با‬ ‫هماهنگـی قضایـی در یـک عملیـات ضربتی‬ ‫دسـتگیر و پـس از تشـکیل پرونده بـه مراجع‬ ‫ذیصلاح ارجـاع داده شـده اند‪.‬‬ ‫سـرهنگ عزیزی در خاتمه خاطر نشـان کرد‪:‬‬ ‫پلیـس بـا کسـانی کـه قصـد ایجـاد مزاحمت‬ ‫برای شـهروندان را داشـته باشـند به شـدت و‬ ‫برابـر قانـون برخورد خواهـد کرد‪.‬‬ ‫رمال مجازی در گلوگاه به دام‬ ‫افتاد‬ ‫به گـزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس‪ ،‬سـرهنگ‬ ‫اسـماعیل حسـن زاده با اعالم این خبـر‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫راسـتا طـرح مقابلـه بـا جرائـم سـایبری و در پـی‬ ‫کسـب خبـری مبنـی بـر فعالیت فـردی رمـال که‬ ‫اقـدام بـه کالهبـرداری از مـردم از طریـق یکـی از‬ ‫شـبکه های مجـازی می کـرد‪ ،‬موضوع در دسـتور‬ ‫کار مامـوران پلیـس فتا این شهرسـتان قرار گرفت‬ ‫‪.‬جانشـین انتظامـی شهرسـتان گلـوگاه‪ ،‬تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬مامـوان با انجام تحقیقات پلیسـی و بررسـی‬ ‫هـای همـه جانبـه متهـم را که بـا رمالـی و فروش‬ ‫فـال و دعـا از مـردم اخـاذی مـی کـرد‪ ،‬شناسـایی‬ ‫کردند‪.‬سـرهنگ حسـن زاده‪،‬خاطـر نشـان کـرد‪:‬‬ ‫پـس از هماهنگـی های قضائی مامـوران پلیس فتا‬ ‫بـا همـکاری مامـوران پلیـس اگاهـی متهـم را در‬ ‫مخفیگاهـش دسـتگیر کردند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بـا بیـان اینکـه متهـم در بازجویـی هـای‬ ‫پلیسـی به رمالـی و کالهبرداری از کاربران شـبکه‬ ‫هـای اجتماعـی اعتـراف کـرد‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬این‬ ‫کالهبـردار حرفـه ای پـس از تشـکیل پرونـده‬ ‫مقدماتـی بـرای سـیر مراحـل قانونـی تحویـل‬ ‫مرجـع قضائـی شد‪.‬سـرهنگ حسـن زاده‪ ،‬در پایان‬ ‫از شـهروندان خواسـت‪ :‬بـه تبلیغـات هـای فـال‬ ‫و فالگیـری اینترنتـی هرگـز اعتمـاد نکننـد‪ ،‬زیـرا‬ ‫اسـیب های ناشـی از ان مشـکالتی همچون اعتیاد‬ ‫بـه فال‪ ،‬بطلان کانون گـرم خانواده و اسـیب های‬ ‫جانـی دیگـری را بـه دنبـال دارد‪.‬‬ صفحه 7 ‫شمال‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫شنبه ‪ 24 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪747‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫با سخنرانی محققان داخلی و خارجی و به میزبانی دانشگاه مازندران؛‬ ‫هشتمین اجالس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر و دومین همایش‬ ‫غدیر و حکمرانی شایسته‬ ‫هشـتمین اجلاس بیـن المللـی دکتریـن جهانی دهـه غدیر و‬ ‫دهکـده جهانـی معرفـت و دومین همایـش بین المللـی غدیر‬ ‫بـا تاکید بر غدیر و حکمرانی شایسـته با سـخنرانی شـخصیت‬ ‫هـای داخلی و خارجـی به صورت حضـوری و ویدئـو کنفرانس‬ ‫در دانشـگاه مازندران برگزار شـد‪.‬‬ ‫ایت اهلل اعرافی‪:‬‬ ‫عهدنامـه مالک اشـتر‪ ،‬منشـور جامع یـک حکومـت عادالنه و‬ ‫حیات بخش اسـت‬ ‫ایـت اهلل اعرافـی‪ ،‬مدیـر حـوزه هـای علمیـه کشـور در ارتبـاط ویدئـو‬ ‫کنفرانـس بـا ایـن همایش بـا بیان این که نهـج البالغه به عنـوان کتابی‬ ‫ناشـناخته همچنـان جـای ان در سـبد مطالعات عمومی کشـور و حتی‬ ‫سـبد مطالعات تخصصی دانشـگاهی و حوزوی خالی اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫یـک زیسـت معنـوی‪ ،‬الهی‪ ،‬اخالقـی و پیاده سـازی یک سـبک زندگی‬ ‫متعالـی نهـج البالغـه بایـد همواره کنار دسـت مـا و همراه و هـم دل ما‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی از نهـج البالغـه بـه عنـوان یـک کتـاب انسـان سـاز‪ ،‬حیاتبخـش و‬ ‫رهایـی بخـش یـاد کـرد و افـزود‪ :‬همه ایـن تالش هـای صـورت گرفته‬ ‫در تقویـت جایـگاه نهـج البالغـه در جامعـه انـدک اسـت و بایـد بر این‬ ‫تلاش ها افـزود‪.‬‬ ‫عضـو فقهای شـورای نگهبان در ادامه سـخنان خود بـه الگوی حکمرانی‬ ‫از منظـر عهدنامـه مالـک اشـتر اشـاره کـرد و بـا بیـان این کـه در میان‬ ‫نامـه هـا و عهدهـای مکتـوب امام علـی(ع)‪ ،‬عهـد مالک اشـتر همچون‬ ‫خورشـیدی مـی درخشـد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬در بخـش نامـه های عهـد مالک‬ ‫اشـتر امـام علـی(ع) حدود سـی مورد بـه صورت برجسـته وارد فلسـفه‬ ‫حکومـت‪ ،‬سیاسـت‪ ،‬اخلاق حاکمیـت و سیاسـت و حکمرانـی الهـی‪،‬‬ ‫معنـوی‪ ،‬اسلامی و مردمـی شـدند و در همه این نامه ها اصـول و قواعد‬ ‫مهمـی انعـکاس پیـدا کـرده که جامع تریـن و مفصل ترین منشـور یک‬ ‫حکمرانـی شایسـته و حاکمیـت متعالی در عهد مالک اشـتر اسـت‪.‬‬ ‫ایـت اهلل اعرافـی بـا بیـان ایـن کـه عهدنامـه مالـک اشـتر از نامـه های‬ ‫مشـهور و تاریخـی امـام علـی(ع) اسـت و قبـل از انکـه کـه کتـاب نهج‬ ‫البالغـه نـگارش شـود در کتـب پیشـین حضور داشـته اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫عهـد مالـک اشـتر و دیگر مراجـع‪ ،‬نهج البالغه و سـخنان امـام علی(ع)‬ ‫بـه فلسـفه سیاسـی و حکومت‪ ،‬فقـه سیاسـی و فقه حاکمیـت و اخالق‬ ‫حکومـت توجه جدی شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬چـون ایـن سـه ضلـع در نظریه اسلام وجـود دارد در هر‬ ‫موضوعـی کـه اسلام ورود پیدا کند زیرسـاخت ان نظریه کالن اسلام‪،‬‬ ‫فلسـفه‪ ،‬اخلاق و در ادامـه نیـز فقـه و نظام حقوقی اسلام ناظـر به ان‬ ‫موضوع اسـت‪.‬‬ ‫ایـت اهلل اعرافـی بـا بیـان این که نظریه اسلام هر سـه ضلع بیان شـده‬ ‫را دارد‪ ،‬افـزود‪ :‬در نهـج البالغـه بـه طـور کامـل سـه ضلـع ایـن نظریـه‬ ‫سیاسـی و حکومت اسلامی ترسـیم شـده و به شکل نسـبتاً جامع تری‬ ‫ایـن مسـاله را در عهـد مالـک اشـتر کـه منشـور جامـع یـک حکومـت‬ ‫عادالنـه و حیـات بخـش اسـت و از شـهرت باالیـی نیز در طـول قرن ها‬ ‫برخـوردار بـوده و در روزگار مـا نیـز مورد توجـه اندیشـمندان و مجامع‬ ‫بیـن المللـی اسـت این نظریـه انعـکاس پیدا کرده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان ایـن کـه رویکردهایـی مهمـی کـه در نهـج البالغـه و عهد‬ ‫مالـک اشـتر و نـگاه او بـه حکومـت مطـرح اسـت چنـد اصـل و قواعده‬ ‫بنیـادی اسـت کـه در عهد مالک اشـتر انعکاس پیـدا کرده اسـت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬نخسـتین رویکـرد در این بخـش نگاه امانت پنـداری حاکم در نظام‬ ‫عادالنه اسلامی به مسـوولیت اسـت‪.‬‬ ‫ایـت اهلل اعرافـی بـا اشـاره بـه ایـن که حاکـم و مسـوول که حـوزه کار‪،‬‬ ‫ماموریـت و مسـوولیت را امانـت بدانـد با رویکرد اسلامی انطبـاق دارد‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪ :‬ایـن امانت سـه ضلع دارد که باید هر سـه را مـورد توجه قرار‬ ‫داد کـه نخسـت ماموریت و حاکمیت خود را امانـت الهی بداند‪ ،‬مدیریت‬ ‫حاکمیـت خـود را امانـت مـردم بداند و سـوم نیـز حکومـت و حاکمیت‬ ‫امانـت حاکمانـی باشـد کـه او را به ان کار گماشـته اند‪.‬‬ ‫مدیـر حـوزه هـای علمیـه بـا بیان این کـه منطق اسلام منطـق ازمون‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن قاعـده عمومی اسـت کـه هر چـه قدر نعمـت بزرگ‬ ‫تر باشـد حساسـیت بیشـتری باید نسبت به ان داشته باشـد و ان قاعده‬ ‫ازمـون در انجا اهمیت بیشـتری دارد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به ایـن که رویکردی که امـام علی(ع) توجـه دارند رویکرد‬ ‫تاریخـی و عبـرت گیـری از گذشـته هـای حکومـت هـا‪ ،‬حاکمیـت هـا‬ ‫و مدیریـت هـا اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬درس امـوزی از گذشـته یـک قاعـده‬ ‫عمومـی اسـت اما در کارهـای بزرگ و حاکمیت مدیریت بسـیار اهمیت‬ ‫بیشتری دارد‪.‬‬ ‫ایـت اهلل اعرافـی در ادامـه سـخنان خـود بـه رویکـرد دیگر مـورد توجه‬ ‫امـام علـی(ع) اشـاره کـرد و بـا بیان ایـن که حکومـت الهی و شایسـته‬ ‫دینـی حکومتی اسـت که نسـبت بـه ماموریت ها نـگاه جامـع و فراگیر‬ ‫دارد و بـه همـه سـاحت های زندگـی جامعه توجه می کنـد‪ ،‬گفت‪ :‬نگاه‬ ‫حکومت شایسـته یـک نگاه جامع اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر حـوزه هـای علمیـه‪ ،‬نـگاه فراگیـر بـه همـه حـوزه هـا را رویکرد‬ ‫دیگـر امـام علـی(ع) اشـاره کـرد و بـا بیـان ایـن کـه حکومت شایسـته‬ ‫حکومتـی اسـت که بـه همه طبقـات اجتماعـی و اقتضاعـات انها توجه‬ ‫مـی کنـد‪ ،‬افزود‪ :‬عدالت و احسـان نیـز اصل دیگر مورد توجه نخسـتین‬ ‫امام شـیعیان اسـت که حاکم باید هم عادل باشـد و هم احسـان داشـته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫عضـو فقهـای شـورای نگهبـان در ادامـه سـخنان بـه اصـل دیگـری از‬ ‫اصـول مـورد توجـه امـام علـی(ع) در حکومـت داری اشـاره کـرد و بـا‬ ‫بیـان ایـن کـه حاکـم باید زندگـی شـخص و پیرامـون خـود را مراقبت‬ ‫کنـد‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪:‬حاکـم نمـی توانـد غـرق در دیگران شـود و خود‬ ‫را فرامـوش کنـد چـرا کـه مدیـر‪ ،‬مسـوول و حاکم بیـش از دیگـران در‬ ‫معـرض اسـیب و مخاطـرات اسـت‪.‬‬ ‫اسلامی بـه رهبـری امـام راحـل و همچنیـن بـه برکت مجاهـدت های‬ ‫شـهدای اسلام بوده اسـت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امـروز در موقعیتی قـرار دادیم‬ ‫کـه حفظ دسـتاوردهای حکومـت و ادامـه موفقیت ها و برطرف سـازی‬ ‫چالـش هـای ناامیـد کننـده در مسـائل اقتصـادی و ایجـاد چارچـوب‬ ‫عدالـت وظیفـه همه ما اسـت‪.‬‬ ‫رییـس دانشـگاه مازنـدران بـا بیـان ایـن کـه مقـام معظـم رهبـری بـه‬ ‫عنـوان سـکان دار ایـن حرکت عظیم با تمام وجود نسـبت بـه همه این‬ ‫مسـائل اشـراف دارنـد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید خط و مشـی های صحیـح را برای‬ ‫پیشـرفت هـای روز افـزون نظـام و ایجـاد یـک رضایت عمومی بـه امید‬ ‫فتح قلـه های پیشـرفت ارائـه کنیم‪.‬‬ ‫عضو تجمع علمای لبنان‪:‬‬ ‫حقیقت غدیر را باید تبیین و تفسیر کنیم‬ ‫عضـو تجمـع علمـای لبنـان‪ ،‬حقیقـت فلسـفه غدیـر را دربـاره حضرت‬ ‫علـی (ع) دانسـت و گفـت‪ :‬حقیقـت غدیـر را بایـد تبییـن و تفسـیر کنیـم‪.‬‬ ‫صهیـب حبلـی در ارتبـاط ویدئـو کنفرانسـی بـا ایـن همایـش بـا اظهار‬ ‫اینکـه مسـئله غدیـر مهـم و اساسـی اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬مسـئله غدیـر بایـد‬ ‫ترویـج و تبییـن شـود و نبایـد از ان فـرار کـرد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه اختلاف در بیـن امت هـا طبیعـی اسـت و در ایـن‬ ‫راسـتا نحـوه تعامـل بـا دیگـران و امت هـا امری مهم به شـمار مـی رود‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬مراجعـه بـه تاریـخ و جغرافیای غدیر نشـان می دهـد که حقیقت‬ ‫و فلسـفه غدیـر دربـاره امامت حضـرت علی (ع) اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا عنـوان اینکه برخی مبانـی انحرافی را درباره مسـئله غدیر مطرح‬ ‫می کننـد‪ ،‬گفـت‪ :‬باید در مسـیر پیامبـر و اهل بیت حرکـت کنیم و باید‬ ‫همایش هـا و اجالس هـای غدیر عملیاتی شـود‪.‬‬ ‫صهیـب حبلـی بـا اظهـار اینکـه مقامات حضـرت علـی (ع) فراتـر و واال‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬بایـد حقیقـت و واقعیـت مسـئله غدیـر را بیـان و بازگـو‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬بایـد در حـال حاضر موضع خود را مشـخص کنیـم و ببینیم‬ ‫ایـت اهلل اعرافـی ادامـه داد‪ :‬حاکـم باید یک سـپر امنی را بـرای خودش‬ ‫از نظـر روحـی‪ ،‬خانـه و پیرامـون خود به جـود بیاورد‪.‬‬ ‫ایت اهلل الئینی‪:‬‬ ‫حکمرانی شایسـته در مسـیر عـزت‪ ،‬اسـتقالل و ازادی جامعه‬ ‫حرکت مـی کند‬ ‫ایـت اهلل الئینـی‪ ،‬نماینده ولی فقیه در مازندران نیـز که در این همایش‬ ‫حضـور داشـت‪ ،‬حکمرانی شایسـته را همان دولت کریمـه معرفی کرد و‬ ‫گفـت‪ :‬نقطه مقابله حکمرانی شایسـته همانند حکمرانی فرعون اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان ایـن که محصول حکمرانی ناشایسـت فسـاد‪ ،‬ظلـم و ضایع‬ ‫کـردن امـور اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬حکمرانی یـک ضلـع از یک مثلث اسـت که‬ ‫دارای حکـم‪ ،‬حاکـم و حکمرانـی اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬حکـم به معنـای قواعد‪،‬‬ ‫احـکام و قانـون اسـت و اگر یک قانون صالح و شایسـته نداشـته باشـیم‬ ‫بـه طـور قطـع حکمرانی شایسـته هم نخواهیم داشـت و تا حاکم سـالم‬ ‫و شایسـته هـم نداشـته باشـیم باز هم حکمرانی شایسـته هـم نخواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫امـام جمعـه سـاری با اشـاره بـه این کـه در میان این سـه ضلـع‪ ،‬حکم‬ ‫و قانـون مهـم تریـن اسـت‪ ،‬بیـان داشـت‪ :‬حکم و قانـون ریل اسـت که‬ ‫حاکـم بایـد قطـار حکـم و حکومـت را روی این ریـل براند کـه اگر ریل‬ ‫گـذاری درسـت انجـام شـود حکمرانی می تواند درسـت و شایسـته باشـد‪.‬‬ ‫نماینـده ولـی فقیـه در مازنـدران بـا بیـان این کـه حکم صحیـح از نگاه‬ ‫منطـق‪ ،‬فلسـفه و حکمـت ان حکـم و قانونـی اسـت کـه بر یک انسـان‬ ‫شناسـی جامع و کامل و جهان شناسـی کامل و درسـت منطبق باشـد‪،‬‬ ‫ادامـه داد چنیـن حکمـی چـون می خواهد به انسـان و بشـریت نسـخه‬ ‫ارائـه کنـد بنابرایـن چنیـن قانونـی جـز از سـوی خداونـد متعـال نمی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ایـت اهلل الئینـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه معرفـت انسـان ها ناقص اسـت‬ ‫و شـناختی کـه از خـود و جهـان دارد بسـیار ناقص اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬قانون‬ ‫زندگـی کـه بـر امـده بـر فکـر و دانـش بشـر باشـد نمـی توانـد ریـل‬ ‫صحیحـی بـرای حکمرانـی شایسـته باشـد‪.‬‬ ‫امـام جمعـه سـاری بـا بیان ایـن کـه حکمرانی شایسـته باید بـر مبنای‬ ‫دیـن و قانـون الهی باشـد و غدیر در رابطه با همین شـکل گرفته اسـت‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬کنـار گذاشـتن دیـن از جامعـه خطا و ناثواب اسـت و‬ ‫زندگـی و زیسـت را بـر مبنـای فهـم ناقـص خـود اداره کردن نادرسـت‬ ‫اسـت‪.‬نماینده ولـی فقیـه در مازنـدران با اشـاره بـه این که اگرانسـان به‬ ‫یـک منابـع کامـل و متقن دسترسـی داشـته باشـد کنار گذاشـتن دین‬ ‫و جامعـه را منهـای دیـن مدیریت کردن کار درسـتی نیسـت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫تمـدن امـروز مـا دانـش بنیـان اسـت امـا حکمـت بنیـان و مبتنـی بـر‬ ‫حکمـت نیسـت و اگـر حکمـت بنیـان باشـد بایـد از قانـون دیـن برای‬ ‫مدیریت جامعه اسـتفاده شـود‪.‬‬ ‫ایـت اهلل الئینـی بـا بیـان ایـن که بعـد از حکم مهـم ترین ضلـع حاکم‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬اگـر حکـم شایسـته و حاکـم شایسـته داشـته باشـیم به‬ ‫حکمرانـی شایسـته هـم خواهیم رسـید‪.‬‬ ‫امـام جمعه سـاری بـا تاکید براین که شـاخصه های حکمرانی شایسـته‬ ‫و خـوب باید اسـتخراج و بیان شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬حکمرانمی شایسـته از نگاه‬ ‫مـا ان حکمرانـی اسـت که در عمـل و تعامل با دین باشـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان ایـن کـه اصـل موضـوع غدیـر هـم معرفـی یـک حاکـم و‬ ‫حکومتـی اسـت که مکمـل دین و در رابطه با دین باشـد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬هر‬ ‫حکمرانـی کـه بخواهـد از مسـیر دین جدا باشـد هـر چنـد از نظر ظاهر‬ ‫جلـب رضایـت عمومـی کنـد از نظر ما ناقـص و ناکافی اسـت‪.‬‬ ‫نماینـده ولـی فقیـه در مازنـدران با تاکیـد براین که حکمرانی شایسـته‬ ‫بایـد کرامـت انسـان هـا را تامین کند‪ ،‬افـزود‪ :‬چنین حکمرانـی باید هم‬ ‫کرامـت دنیایی بشـر و هـم کرامت اخرتی انسـان را تامیـن کند‪ ،‬دولتی‬ ‫کـه بخواهـد کرامت انسـان را تامیـن کند دولت کریمه اسـت‪.‬‬ ‫ایـت اهلل الئینـی بـا بیـان ایـن کـه کرامـت در دنیا بـه این اسـت که در‬ ‫ایـن زندگـی فقـر‪ ،‬جهل و اسـیب هـای اجتماعی نباشـد و انسـان ها با‬ ‫عـزت و احتـرام زندگـی کننـد و معـاش‪ ،‬ابرو‪ ،‬جـان و امـوال انها تامین‬ ‫باشـد‪ ،‬گفـت‪ :‬هـر چه بیشـتر به دین عمـل کنیم ان عوامـل فوق علمی‬ ‫بـرای گشـایش و فزونـی بـرکات و نعمت ها بیشـتر خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد برایـن کـه حکمرانـی شایسـته بایـد بـه گونه ای باشـد تا‬ ‫زمینـه یـاس دشـمن را بـه وجـود اورد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬نبایـد بـه دشـمنان‬ ‫چـراغ سـبز نشـان دهیم و زمینه سـلطه دشـمنان را فراهـم کنیم بلکه‬ ‫بایـد در مقابـل دشـمن رفتـار و دیپلماسـی ما عـزت افرین باشـد‪.‬‬ ‫امـام جمعـه سـاری بـا بیان ایـن که یـک دولـت حکمرانی شایسـته در‬ ‫مسـیر عزت‪ ،‬اسـتقالل و ازادی جامعه حرکت می کند‪ ،‬گفت‪ :‬متاسـفانه‬ ‫برخـی عوامـل غرب زده می خواهند همه مسـائل و مشـکالت کشـور را‬ ‫بـه امریکا گـره بزنند‪.‬‬ ‫نماینده ول فقیه در کاشان‪:‬‬ ‫غدیر‪ ،‬تمدن و پایه و اساس یک نظام و حکومت است‬ ‫ایـت اهلل عباسـعلی سـلیمانی‪ ،‬نماینده ولی فقیه در کاشـان نیـز در این‬ ‫همایـش با اشـاره بـه واقعه عظیـم غدیر گفـت‪ :‬دنیا قبل و بعـد از غدیر‬ ‫جمعیتـی بـا ان اوصاف و اشـکال ربه خوود ندیده اسـت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬غدیـر را تمـدن و پایـه و اسـاس یـک نظـام و حکومـت دانسـت و‬ ‫افـزود‪ :‬غدیـر اسـاس و نظـام حکومتـی اسـت کـه از چارچـوب نبوت و‬ ‫وادی امامـت و والیـت تعریـف مـی شـود‪.‬‬ ‫امـام جمعـه کاشـان با بیان این که اسـاس اسلام نـاب بر پاشـنه غدیر‬ ‫اسـت‪ ،‬تصریـح کرد‪ :‬غدیـر تاریخ‪ ،‬دین‪ ،‬مکتب و شـریعت اسـت‪.‬‬ ‫ایـت اهلل سـلیمانی بـا اشـاره به ایـن که ایین مـا مبتنی بر غدیر اسـت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬غدیر سـرمایه دین و اسلام اسـت‪.‬‬ ‫نماینـده مجلـس خبـرگان رهبـری بـا بیـان ایـن که غدیـر بیانگـر نوع‬ ‫حکومـت اسلامی اسـت کـه بایـد حاکـم مقتدتریـن‪ ،‬عالـم تریـن و بـا‬ ‫تقواتریـن باشـد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬چنیـن ویژگی ها و شـاخصه هایـی تنها در‬ ‫امیرالمومنیـن(ع) وجـود دارد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه این کـه پیامبر گرامی اسلام در روز غدیـر حجت را بر‬ ‫همـگان تمـام کـرد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬پیـام ان روز غیـر از مردم جزیـره العرب‬ ‫بـه سـایر ملت هـا نیز ابالغ شـد‪.‬‬ ‫نماینـده ولـی فقیـه در کاشـان بـا بیـان این کـه پیامبـر گرامی اسلام‬ ‫مسـاله مهـم جانشـینی خـود را پـس از مقدمـه چینـی بیـان کردند تا‬ ‫جـای شـک و شـبهه ای باقـی نماند‪ ،‬تصریـح کرد‪ :‬همچنیـن نبی مکرم‬ ‫اسلام از مـردم در برابـر چشـمان عمـوم مردم بیعـت گرفت‪.‬‬ ‫ایـت اهلل سـلیمانی بـا بیـان این که غدیر سیسـتم حکومت اسـت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬انهایـی کـه بـه ایـن مسـاله روی اوردنـد بـه طـور قطـع محبـوب‬ ‫پیامبـر خـدا هسـتند و انهایـی کـه به ایـن والیت تـن در ندادنـد بعدها‬ ‫مبغـوض پیامبـر و خدا خواهنـد بود‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه مازندران‪:‬‬ ‫شایستگی امام علی(ع) از دالیل مهم‪ ،‬حادثه غدیر است‬ ‫دکتـر کـوروش نـوذری‪ ،‬رییس دانشـگاه مازنـدران نیز در ایـن همایش‪،‬‬ ‫شایسـتگی امـام علـی(ع) را یکـی از دالیـل مهـم برگزیـده شـدن و‬ ‫روی دادن حادثـه غدیـر دانسـت و گفـت‪ :‬ظرفیـت پذیـرش ماموریـت‬ ‫الهـی‪ ،‬اجـرای عدالـت‪ ،‬اقامـه والیـت و ایجـاد چارچـوب والیـت با همه‬ ‫گسـتردگی و مفاهیـم عمیقـی کـه بـه دنبـال ان وجـود دارد و در کنار‬ ‫ان حکومـت اسلام از جملـه ویژگـی هـا و شـاخصه های امـام علی(ع)‬ ‫بوده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان ایـن که همـه این مسـائل مطرح شـده در وجـود پرغیمت‬ ‫امـام علـی(ع) وجود داشـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬حکمرانی شایسـته بـا محوریت‬ ‫امنیـت‪ ،‬عدالـت‪ ،‬ایجـاد رضایـت در دل مومنـان از اهمیـت باالیـی‬ ‫برخوردار اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر نـوذری در ادامـه سـخنان خود با اشـاره به این که بعد از گذشـت‬ ‫بیـش از هـزار سـال دنیـا و بشـریت شـاهد شـکل گیری یـک حکومت‬ ‫کـه ایـا موضـع مـا مصالحـه اسـت یـا بودن بـا حضـرت مهدی (عـج) و‬ ‫بایـد تکلیف خـود را روشـن کنیم‪.‬‬ ‫رییس ستاد دهه غدیر کشور‪:‬‬ ‫بهترین حکمرانی در زمان غیبت مختص ولی فقیه است‬ ‫حجـت االسلام محمود نظری خـادم الشـریعه‪ ،‬رئیس سـتاد دهه غدیر‬ ‫کشـور نیـز در این همایش با بیـان اینکه بهترین حکمرانی شایسـته در‬ ‫زمـان غیبـت امام زمـان مختص ولی فقیه اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬دنیای بشـریت‬ ‫بـرای رسـیدن بـه تعالـی و تهذیب نفس بایـد تابع مراجع و رهبر باشـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬شـعارهای اجلاس بیـن المللـی دارای منطـق و دلیل اسـت‬ ‫زیـرا دهـه غدیـر و دهکـده جهانی معرفـت باید در عرصـه خلقت طنین‬ ‫انـداز شـود و حکمرانـی شایسـته را که همـان منطق گرایی دین اسـت‬ ‫بـه عنـوان غدیـر تحت زعامـت ولی فقیه اسـت‪.‬‬ ‫ددبیـر ایـن همایـش بـا بیـان اینکـه نظـام جمهـوری اسلامی دو رهبر‬ ‫بزرگـوار بـه خود دیده اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬بنیانگـذار انقالب اسلامی پاینده ای‬ ‫از اسـاس دیـن و اسلام را معرفی کـرد‪ .‬علما و مرجعیـت و رهبری باید‬ ‫اسلام را نگـه دارنـد و مـردم را ارائـه طریـق و هدفمند کنند‪.‬‬ ‫حجـت االسلام نظـری خادم الشـریعه گفـت‪ :‬حضـرت امیـر (ع) از روز‬ ‫ازل امیـر بـود و خداونـد در روز غدیـر بـرای نافوتیـان او را معرفـی کـرد‪.‬‬ ‫رئیـس سـتاد دهـه غدیـر با محکـوم کـردن اقـدام موهن اهانت نسـبت‬ ‫بـه سـاحت مقدس پیامبر اسلام بـر لزوم تشـریح و تبیین غدیـر تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دکتر حلیمی دبیر علمی همایش‪:‬‬ ‫ارسـال بیـش از ‪ 200‬مقالـه بـه دبیرخانـه همایـش غدیـر و‬ ‫حکمرانـی شایسـته‬ ‫دکتـر حبیـب اهلل حلیمـی‪ ،‬دبیـر علمـی دومیـن همایـش بیـن المللی‬ ‫غدیـر و حکمرانـی شایسـته نیز در این همایش با اشـاره به ارسـال بیش‬ ‫از ‪ 200‬مقالـه بـه دبیرخانـه ایـن همایـش علمـی‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬پس از‬ ‫انجـام مراحـل داوری ‪ 39‬مقالـه به عنوان سـخنرانی و ‪ 81‬مقاله در قالب‬ ‫پوسـتر مـورد پذیرش کمیتـه داوران قـرار گرفت‪.‬‬ ‫وی از چـاپ مجموعـه مقـاالت سـخنرانی ایـن همایـش با عنـوان غدیر‬ ‫و حکمرانـی شایسـته خبـر داد و خاطرنشـان کرد‪ :‬ایـن مجموعه نفیس‬ ‫نیـز در روز همایـش رونمایی خواهد شـد‪.‬‬ ‫حلیمـی بـا اشـاره بـه اینکه مقـاالت پذیـرش شـده در ایـن همایش در‬ ‫پایـگاه اسـتنادی علـوم جهـان اسلام نمایه سـازی خواهد شـد‪ ،‬تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬علاوه بـر ایـن ‪ 10‬مقاله برگزیـده این همایش در یکـی از مجالت‬ ‫علمـی به چـاپ خواهد رسـید‪.‬‬ ‫وی از مشـارکت بیـش از سـی مرکـز دانشـگاهی و حـوزوی داخلـی و‬ ‫خارجـی در برگـزاری ایـن اجلاس بیـن المللی خبـر داد و خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬بیـش از ده مرکـز دانشـگاهی خارجی حامیان علمـی این همایش‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫دکتـر حلیمـی همچنیـن بـه هشـت محـور اصلـی ایـن همایـش بیـن‬ ‫المللـی اشـاره کرد و گفـت‪ :‬تحلیل مفهومـی ‪ -‬نظری در اندیشـه غدیر‪،‬‬ ‫ابعـاد سـطوح حکمرانـی شایسـته‪ ،‬مالک مصادیـق حکمرانی شایسـته‪،‬‬ ‫غدیـر و نظـام های سیاسـی جهان‪ ،‬دکترین مهدویت و اسـیب شناسـی‬ ‫حکمرانـی شایسـته بخشـی از مهم تریـن محورهای اصلـی این همایش‬ ‫بوده اسـت‪.‬‬ ‫دبیـر عملـی همایـش از ارسـال حـدود ‪ 20‬مقالـه خارجی بـه دبیرخانه‬ ‫ایـن همایـش بیـن المللـی خبـر داد و تصریـح کـرد‪ :‬کشـورهای عراق‪،‬‬ ‫لبنـان‪ ،‬سـوریه‪ ،‬ترکیـه‪ ،‬اذربایجـان‪ ،‬تاجیکسـتان‪ ،‬افغانسـتان‪ ،‬انگلیس‪،‬‬ ‫افریقـای جنوبـی‪ ،‬فلسـطین‪ ،‬مالـزی و مصر کشـورهایی هسـتند که به‬ ‫دبیرخانـه ایـن همایش مقالـه ارسـال کردند‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت‪ ،‬در پایـان این همایش ضمـن رونمایی از کتـاب مجموعه‬ ‫مقـاالت ایـن همایـش‪ ،‬از برخـی مقـاالت برگزیـده و همچنیـن عوامـل‬ ‫اجرایـی ایـن همایش تجلیل شـد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!