روزنامه کرانه شمال شماره 748 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 748

روزنامه کرانه شمال شماره 748

روزنامه کرانه شمال شماره 748

‫حسین زادگان استاندار مازندران ‪:‬‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫خدمات رسانی دولت در حد توان‬ ‫و شرایط اقتصادی کشور تداوم دارد‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬یک شنبه ‪ 25/‬ابان‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 748‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪4‬‬ ‫در ایـن طـرح کـه برای نخسـتین بـار بـه ابتـکار اداره کل فرهنگ و ارشـاد مازندران برگزار می شـود‬ ‫ناشـران برجسـته کشـور و ‪ ۵۰‬ناشـر برتـر اسـتان مازنـدران کتاب هـای خـود را بـه صـورت اینترنتی‬ ‫عرضـه می کننـد و عالقه منـدان نیـز می تواننـد مانند نمایشـگاه های پیشـین که به صـورت حضوری‬ ‫برگـزار می شـود از تخفیـف ‪ ۲۰‬درصـدی خریـد کتاب بهره مند شـوند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مازندرانمیزباننخستیننمایشگاهکتاببرخط‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫محمودی‪ ،‬مدیرکل تامین اجتماعی مازندران‪:‬‬ ‫اصغری‪ ،‬مدیر کل تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی مازندران‪:‬‬ ‫طرح های حمایتی وزارت تعاون‬ ‫برای ایجاد اشتغال است‬ ‫با راه اندازی طرح ‪3070‬‬ ‫پرداخت کمک هزینه ازدواج‬ ‫به بیمه شدگان تامین اجتماعی غیرحضوری شد‬ ‫پایان برزخ زباله درامل‬ ‫امل‪ -‬سمانه قلی پور‬ ‫وقتـی واژه عمـارت را مـی شـنویم‪ ،‬اولیـن چیـزی کـه بـه ذهـن می رسـد‬ ‫شـکوه و تاریخـی بـودن اسـت‪ ،‬امـا در ‪ 30‬کیلومتـری جنـوب شـهر امـل‬ ‫عمـارت جـور دیگـری معنـا پیـدا مـی کنـد‪ ،‬تاریخـی‪ ،‬پـر عظمـت و البته‬ ‫نازیبـا‪ ،‬سالهاسـت در جاده سرسـبز هراز لنگـر انداخته و امروز در سـن ‪36‬‬ ‫سـالگی بـه قلـه ای بـرای فتـح سـرطان تبدیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫نمـادی از بـی توجهی کـه امروز از هر زاویه ای هم بررسـی کنید نمی توان‬ ‫ان را نادیـده گرفـت‪ ،‬عمـارت چـون غـده سـرطانی بدخیم هـر روزوضعیت‬ ‫وخیـم تـری مـی یابـد‪ ،‬ایـن اتشفشـان فعـال هـر لحظه تـوان انفجـاری به‬ ‫انـدازه یـک بمب اتم را دارد و انقدر بزرگ شـده اسـت که دیگر کسـی نمی‬ ‫توانـد بـرای کـم کاری هایـش در این حوزه سـرپوش بگذارد‪.‬‬ ‫در سـال ‪ 90‬وزارت نیـرو وعـده داده بـود طـی ‪ 2‬سـال عمـارت را تعطیل و‬ ‫مشـکل را حـل خواهـد کرد‪ ،‬خوشـبختانه برای برطرف شـدن مشـکل زباله‬ ‫امـل عـزم اسـتانی وجـود دارد‪ ،‬این جملـه ای بود کـه معاون امـور عمرانی‬ ‫اسـتاندار مازنـدران علـی نبیان در سـال ‪ 96‬گفـت و واگـذاری زمین جدید‬ ‫بـرای سـاخت کارخانـه زبالـه سـوز را تـا پایان مـاه جـاری خوانـد‪ ،‬فرماندر‬ ‫ویژه امل نیز از تشـکیل کارگاه ویژه روند واگذاری زمین و تسـریع سـاخت‬ ‫نیـروگاه جدید زباله سـوز امـل گفت‪.‬‬ ‫تـا چنـد روز اینده پروژه پاسـاکش پیشـرفت مناسـبی دارد این را شـهردار‬ ‫امـل احمـد امیرسـلیمانی در مهر سـال ‪ 97‬در یکـی از مصاحبـه خود بیان‬ ‫کـرد و پیـش بینـی کـرد تـا ‪ 10‬روز اینـده وزارت کشـور تاییدیـه مراحـل‬ ‫مناقصـه را ارسـال میکند‪ ،‬این سـریال تلاش های بی سـرانجام فقط عزمی‬ ‫راسـخ تر می خواسـت‪.‬‬ ‫در میـان ایـن وعدههـای بی سـرانجام‪ ،‬سـید حمید هاشـمی شـهردار امل‬ ‫‪2‬‬ ‫از اجرایـی کـردن طرح سـاماندهی زمین مناسـب برای پسـماند خبـر داد و‬ ‫کفـت‪ :‬مطابـق صورتجلسـه تحویـل و تحول اراضـی ملی و دولتـی اداره کل‬ ‫منابـع طبیعـی و ابخیـزداری اسـتان مازنـدران زمین ‪ ۵‬هکتاری موسـوم به‬ ‫مرتـع سـنگچال در کیلومتـر ‪ ۴۰‬جـاده هراز تحویل شـهرداری امل شـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه ایـن طـرح بـه مرحلـه اجرایـی رسـیده اسـت‪ ،‬عنـوان‬ ‫کـرد‪ :‬بـا تحویـل این زمیـن ‪ ۵‬هکتاری قطعا سـاماندهی پسـماندهای جامد‬ ‫شـهری بـه روش هـای نوین فناوری در شـهر امل سـرعت می گیـرد و این‬ ‫شهرسـتان از معضـل زبالـه و منطقـه عمـارت نجات خواهـد یافت‪.‬‬ ‫شـهردار امـل تصریـح کـرد‪ :‬تقریبـا دو دهـه از پیگیـری هـای مسـتمر بـه‬ ‫منظـور در اختیـار گرفتـن عرصـه ای مناسـب در شهرسـتان بـا هـدف‬ ‫جایگزینی زمین زباله عمارت گذشـت و با پیگیری های شـورا و شـهرداری‬ ‫و مسـاعدت اسـتاندار‪ ،‬دادسـتان مرکـز اسـتان‪ ،‬مدیـران کل ادارات مرتبـط‬ ‫(محیـط زیسـت و منابـع طبیعـی‪ ،‬امام جمعـه امل‪،‬نماینده امـل و فرماندار‬ ‫شهرسـتان امل) این مهم در شهرسـتان محقق شـد و در اینـده ای نزدیک‬ ‫شـاهد اتفاقـات خوبـی در کاهـش معضـل زباله شهرسـتان خواهیـم بود‪.‬‬ ‫میانگیـن زبالـه بـرای هـر فـرد در کل کشـور ‪ 700‬گـرم اسـت‪ ،‬امـا بطـور‬ ‫متوسـط هـر فـرد روزانـه در امل یـک کیلو تا یک کیلـو و ‪ 200‬گـرم زباله‬ ‫تولیـد مـی کنـد تا اغارگر فاجعه ای باشـد کـه امروز به ندانـم کاری منتهی‬ ‫شـود ‪ .‬عمـارت سالهاسـت اینـه دقـی برای شـهروندان شـده اسـت و چون‬ ‫اتشنشـانی فعـال هـر لحظـه مـی توانـد بـه سـرش بزند و بـا یک رانـش‪ ،‬با‬ ‫یـک انفجـار چـون بمـب اتمی بـرای شـهر باشـد‪ ،‬غـده ای بدخیـم که ‪36‬‬ ‫سـال اسـت در جـان سلامتی مـان تنیـده اسـت و روز بـه روز وخامتـش‬ ‫بیشـتر مـی شـود‪ ،‬امیدواریـم این بالی سـیاه بـا مدیریت درسـت تبدیل به‬ ‫طالی سـیاه شـود‪.‬‬ ‫نماینده رشت در مجلس‪:‬‬ ‫گیالن در حوزه گردشگری‬ ‫نسبت به مازندران‬ ‫عقب ماندگی های زیادی دارد‬ ‫نماینـده رشـت در مجلـس بـا اشـاره بـه اینکـه گیالن‬ ‫در حـوزه گردشـگری نسـبت بـه مازنـدران عقـب‬ ‫ماندگی هـای زیـادی دارد گفـت‪ :‬تمـام ظرفیت هـای‬ ‫مربـوط بـه گردشـگری بایـد اسـتفاده شـود‪.‬‬ ‫محمدرضـا احمـدی در نشسـت بررسـی مسـائل و‬ ‫مشـکالت حـوزه میـراث فرهنگـی‪ ،‬صنایـع دسـتی و‬ ‫گردشـگری بـا بیـان اینکـه اگـر بـه مباحـث فرهنگـی‬ ‫بپردازیـم بسـیاری از مشـکالت گیلان رفـع می شـود‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬رونق صنایع دسـتی و گردشـگری باعث توسـعه‬ ‫اقتصـادی و ایجـاد اشـتغال می شـود‪.‬وی بـا تاکیـد بـر‬ ‫ضـرورت ایجـاد بازارچـه عرضـه محصـوالت صنایـع‬ ‫دسـتی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بسـیاری از کشـورها ماننـد چین در‬ ‫یـک کشـور ثالـث بازارچـه عرضـه محصـوالت خـود را‬ ‫ایجـاد کرده انـد زیـرا گردشـگران خارجـی بایـد بدانند‬ ‫کـه از کجـا می تـوان محصـوالت یـک منطقـه را تهیـه‬ ‫کرد‪.‬نماینـده رشـت در مجلـس بـا اشـاره بـه اینکـه‬ ‫گیلان در حوزه گردشـگری نسـبت به مازنـدران عقب‬ ‫ماندگی هـای زیـادی دارد‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬ما تمـام امکانات‬ ‫و ظرفیت هـای مربـوط به گردشـگری مانند کـوه و دریا‬ ‫را در گیلان داریـم امـا وضعیـت فعلـی مناسـب نیسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه قـرار بـود در دولـت قبلی هتل‬ ‫ایـران رشـت بـه مـوزه تبدیـل شـود‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬پس‬ ‫از مدتـی ایـن هتـل بـه بخش خصوصـی واگذار شـد و‬ ‫اعتراضاتـی هـم به ایـن موضوع شـد اما تاکنـون کاری‬ ‫بـرای ایـن هتل انجام نشـده اسـت‪.‬‬ ‫احمـدی ماسـوله را قطـب میـراث فرهنگـی گیلان‬ ‫دانسـت و بـا بیـان اینکـه بایـد موانـع بـر سـر راه ثبت‬ ‫جهانـی ایـن منطقـه هـر چـه سـریع تر رفـع شـود‪،‬‬ ‫تصریـح کرد‪ :‬اگر ماسـوله ثبت جهانی شـود در توسـعه‬ ‫گردشـگری گیلان نقـش بـه سـزایی خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه نقاط گردشـگری گیلان حتی برای‬ ‫بومیـان اسـتان نیـز ناشـناخته اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬برپایـی‬ ‫تورهایـی بـرای معرفـی مناطـق گردشـگری مختلـف‬ ‫گیلان علاوه بـر رونق ایـن بخـش‪ ،‬در رفع مشـکالت‬ ‫هتـل داران و مهمانسـراها نیـز موثـر اسـت‪.‬‬ ‫مناقصه عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شــهرداری جویبــار بــا عنایــت بــه بنــد ‪3‬‬ ‫مصوبــه ‪ 165‬شــورای اســامی شــهر در نظــر‬ ‫دارد جهــت انجــام عملیــات اجــرای اســفالت‬ ‫خیابــان هــای ســطح شــهر نســبت بــه‬ ‫انتخــاب پیمانــکار واجــد شــرایط (حداقــل‬ ‫رتبــه ‪ 5‬راه و بانــد) از محــل منابــع داخلــی‬ ‫از طریــق مناقصــه عمومــی و ســامانه ســتاد‬ ‫اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫تاریــخ دریافــت اســناد ‪ 99.08.25 :‬لغایــت‬ ‫‪99.08.29‬‬ ‫تاریــخ تحویــل اســناد ‪ 99.08.30 :‬لغایــت‬ ‫‪99.09.09‬‬ ‫زمــان و محــل بازگشــایی ســاعت ‪ 14‬روز‬ ‫دوشــنبه مــورخ ‪ 99.09.10‬در دفتــر شــهردار‪.‬‬ ‫شــهرداری در رد یــا قبــول کلیه پیشــنهادات‬ ‫مختــار و مجــاز مــی باشــد‪.‬‬ ‫سایر شرایط در اسناد مناقصه اعالم می گردد‪.‬‬ ‫نوبت دوم‪99.8.25 :‬‬ ‫همت محمدنژاد‬ ‫شهردار جویبار‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫خرب‬ ‫ضرورت بهره گیری از‬ ‫تجهیزات نوین امداد ونجات‬ ‫نماینـده ولـی فقیـه در مازنـدران با اشـاره‬ ‫بـه حادثـه خیـز بـودن اسـتان بـر لـزوم‬ ‫امادگـی بـرای مقابلـه و مهـار شـرایط‬ ‫بحرانـی دراسـتان تاکید کـرد و بهره گیری‬ ‫از فنـاوری هـای نویـن امـداد و نجـات را‬ ‫مهـم خوانـد‪.‬‬ ‫ایـت اهلل محمدباقـر محمـدی الئینـی‬ ‫بعدازظهـر شـنبه در نشسـت بـا مدیـران‬ ‫هلال احمـر اسـتان بـا تاکیـد براینکـه‬ ‫اسـتفاده از تجهیزات و فنـاوری نوین امداد‬ ‫و نجـات بایـد در دسـتور کار قـرار گیـرد‪،‬‬ ‫داشـتن ایـن تجهیـزات را در ارائـه خدمات‬ ‫بـا کیفیـت مهـم دانسـت‪.‬‬ ‫وی بـا تقدیـر از تالش هـای هلال احمـر‬ ‫بـرای مقابلـه با همـه گیـری کروناویروس‪،‬‬ ‫اعتماد را بزرگترین سـرمایه جمعیت هالل‬ ‫احمـر دانسـت و بـا اشـاره بـه حادثـه خیز‬ ‫بودن اسـتان بر لـزوم امادگی بـرای مقابله‬ ‫با شـرایط بحرانی و خدمات رسـانی در این‬ ‫شـرایط تاکیـد کرد‪.‬‬ ‫وی بـا عنـوان اینکـه امادگـی در شـرایط‬ ‫بحرانـی نیازمنـد فناوری هـای نویـن و‬ ‫روزامـد خـاص بـود‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬بایـد‬ ‫سـرعت و کیفیـت خدمات در هلال احمر‬ ‫ارتقـا یابد‪.‬نماینـده ولـی فقیـه در بخـش‬ ‫دیگـری از سـخنان خـود بـر لـزوم صیانت‬ ‫از بیـت المـال تاکیـد کـرد و گفـت‪ :‬امـوال‬ ‫هلال احمر مصـداق بارز بیت المال اسـت‬ ‫و صیانـت از ان تکلیـف شـرعی و انسـانی‬ ‫اسـت‪.‬وی پاکدسـتی و دوری از فسـاد را‬ ‫ویژگـی بـارز مدیریـت در نظـام اسلامی‬ ‫برشـمرد و بر اهتمـام الزم به ایـن مولفه ها‬ ‫در مجموعـه هلال احمـر تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫توسعه مازندران در برنامه‬ ‫هفتم شتاب می گیرد‬ ‫رئیس مجمـع نمایندگان مازندران خواسـتار تالش‬ ‫بیشـتر دسـتگاه هـای اجرایی بـرای ارتقای سـطح‬ ‫پیشـرفت و بالندگی این اسـتان شـد و گفت‪:‬توسعه‬ ‫مازنـدران در برنامـه هفتم شـتاب مـی گیرد‪.‬‬ ‫مهـدی سـعادتی ا اظهارکـرد‪ :‬در حـال حاضـر‬ ‫مازنـدران از تنگناهـای فراوانی در عرصه پیشـرفت‬ ‫و توسـعه رنـج مـی بـرد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به توسـعه نامتـوازن مازنـدران افزود‪:‬‬ ‫مازنـدران در بعـد اقتصـادی و فرهنگـی عقـب‬ ‫ماندگیهـای زیـادی دارد که رفع انهـا نیازمند توجه‬ ‫ویـژه دولت اسـت‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم بابـل بـا تاکیـد بـر نقـش ممتـاز‬ ‫مازنـدران در پیـروزی انقلاب و دفـاع مقـدس‬ ‫یاداورشـد‪ :‬مـردم مومـن و خداجـوی مازنـدران در‬ ‫طـول انقلاب پیشـتاز و پیشـقراول حرکـت هـای‬ ‫معنـوی و انقالبـی بودنـد‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به مشـکالت توسـعه مازندران در ابعاد‬ ‫گوناگـون گفـت‪ :‬بخشـی از ایـن مشـکالت مربوط‬ ‫بـه سـاختارهای نامناسـب فرهنگـی و بخشـی نیـز‬ ‫ناشـی از عدم توازن برخورداری از اعتبارات توسـعه‬ ‫ای است‪.‬‬ ‫رئیـس مجمـع نماینـدگان مازنـدران ضـرورت هم‬ ‫افزایـی تـوان هـا بـرای جبـران عقب ماندگـی های‬ ‫این اسـتان را خاطرنشـان کـرد و افـزود‪ :‬هم اکنون‬ ‫مجمـع نمایندگان مازنـدران بر رصـد‪ ،‬پایش و رفع‬ ‫مشـکالت اسـتان مازنـدران تمرکز یافته اسـت‪.‬‬ ‫سـعادتی مهـم تریـن مشـکل مازنـدران را در‬ ‫گذشـته نبود درک مشـترک از مولفه های توسـعه‬ ‫پایـدار دربیـن متولیـان اسـتانی دانسـت و افـزود‪:‬‬ ‫خوشـبختانه هماهنگـی و اتحـاد معنـاداری بیـن‬ ‫نماینـدگان استان‪،‬اسـتاندار و نماینـده ولـی فقیـه‬ ‫در مازنـدران بـرای پیگیـری محورهای توسـعه این‬ ‫خطـه شـکل گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬بـدون هـم افزایی و وحـدت نظر‬ ‫بیـن ارکان توسـعه مازنـدران اتفاق خاصـی در این‬ ‫حـوزه اساسـی رخ نخواهد داد‪.‬‬ ‫عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجی‬ ‫مجلس شـورای اسلامی مردم را عمق اسـتراتژیک‬ ‫نظـام خواند و افـزود‪ :‬مردم به عنـوان موتور محرکه‬ ‫انقلاب خواسـتار وحـدت و یکپارچگـی مسـئوالن‬ ‫کشـور حـول مشـترکات و مولفـه هـای اساسـی‬ ‫توسـعه هستند‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول بـا ابـراز اطمینـان در مـورد ظرفیـت‬ ‫هـای مهم مازنـدران در عرصه پیشـرفت و بالندگی‬ ‫گفـت‪ :‬بهـره گیـری از ظرفیـت هـای بـی بدیـل‬ ‫مازنـدران در رونـد توسـعه کشـور نیازمنـد برنامـه‬ ‫محـوری و تعامـل هرچـه بیشـتر ارکان مختلـف‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫سـعادتی تصریح کرد‪ :‬در صدد هسـتیم کاسـتیهای‬ ‫عمـده مازنـدران در برنامـه هفتـم توسـعه مرتفـع‬ ‫شود ‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر نقـش حیاتـی مجلـس در تحقق‬ ‫اهـداف توسـعه کشـور یاداورشـد‪ :‬مجلـس یازدهم‬ ‫بسـترهای الزم را بـرای ترسـیم نقشـه راه ایمـن و‬ ‫مطمئـن کشـور در بر نامه هفتم توسـعه مهیا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 25 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪748‬‬ ‫سیاسی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫خدمات رسانی دولت در حد توان و شرایط اقتصادی کشور تداوم دارد‬ ‫پروژه های مهم اولویت دار استان مشخص شده و در حال تکمیل است‬ ‫جلسـه شـورای اداری مازندران‪ ،‬به ریاست احمد‬ ‫حسـین زادگان‪ ،‬اسـتاندار و رییـس ایـن شـورا و‬ ‫بـا حضـور نماینـدگان مـردم سـاری و میاندورود‬ ‫در مجلـس شـورای اسلامی و مشـارکت‬ ‫ویدیوکنفرانسـی فرمانـداران و مدیران اسـتان در‬ ‫سـالن اجتماعـات فرمانداری شهرسـتان سـاری‬ ‫برگزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری‬ ‫مازنـدران‪ ،‬احمـد حسـین زادگان در این جلسـه‬ ‫بـا بیـان ایـن که بـر اسـاس تصمیـم قبلـی و به‬ ‫تناسـب مسـایل هـر منطقـه؛ جلسـات شـورای‬ ‫اداری را در شهرسـتان هـا و مراکـز حـوزه‬ ‫انتخابیـه برگزار مـی کنیم و این جلسـه مختص‬ ‫شهرسـتان هـای سـاری و میانـدورود بـود‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬از محاسـن برگـزاری جلسـات شـورای‬ ‫اداری اسـتان در شهرسـتان هـا ایـن اسـت کـه‬ ‫فرمانـداران و مدیـران هـر منطقه از قبل مسـایل‬ ‫و مشـکالت شهرسـتان هـای خـود را احصـا می‬ ‫کننـد و در جلسـه بطـور ویژه به ان هـا پرداخته‬ ‫مـی شـود و بقیـه فرمانـداری ها و دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی نیـز بدلیـل محدودیت هـای کرونایی‪ ،‬از‬ ‫طریق ویدیوکنفرانس در جلسـه شـورا مشـارکت‬ ‫مـی نمایند‪.‬‬ ‫اسـتاندارمازندران گفـت‪ :‬مطالبه گـری از دولت و‬ ‫افزایـش انتظـارات مـردم از دولتمـردان بایـد بـا‬ ‫توجـه بـه محدودیـت مالـی و اقتصـادی کشـور‬ ‫و مطابـق بـا مشـکالتی باشـد کـه کشـور بـا ان‬ ‫مواجه اسـت‪.‬‬ ‫حسـین زادگان‪ ،‬افزود‪ :‬دولـت و کارگزاران دولتی‬ ‫در حـد تـوان و شـرایط اقتصـادی و مالی کشـور‬ ‫در حـال خدمات رسـانی هسـتند و تمـام تالش‬ ‫خـود را بـرای اجـرای پـروژه هـای عمرانـی و‬ ‫زیرسـاختی بـه کار گرفتـه اند‪.‬‬ ‫وی گفـت ‪ :‬مـا هم به عنوان کارگـزاران دولت در‬ ‫حـد تـوان با برنامـه ریزی در حوزه هـای عمرانی‬ ‫بـه دنبال تکمیل پـروژه های نیمه تمام هسـتیم‬ ‫کـه در دولـت هـای گذشـته و در زمـان قیمـت‬ ‫مناسـب نفـت بـه زمین زده شـد و شـاید بخش‬ ‫زیـادی از ایـن پـروژه ها نیـز به حـق کلنگ زنی‬ ‫شـد‪ ،‬ولـی به دلیـل محدودیت هـای مالی دولت‬ ‫ناشـی از تحریـم و اعمـال بودجـه بـدون نفـت‪،‬‬ ‫تکمیـل انها بـا اولویت بندی در دسـتور کار قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در مازندران اظهار داشـت‪:‬‬ ‫بـه هـر حال دولت نیـز چنانچه در شـرایط خوب‬ ‫اقتصـادی و مالـی قـرار داشـت ‪ ،‬قطعـا اجـرای‬ ‫پـروژه هـای بـزرگ در سـطح اسـتانی و ملـی را‬ ‫اجرایـی می کـرد‪ ،‬ولی بـا محدودیت هـای مالی‬ ‫ناشـی از تحریم و وضعیت بـد اقتصادی ‪ ،‬اولویت‬ ‫را بـه پـروژه های مهـم داده اسـت و در مازندران‬ ‫نیـز چندیـن پـروژه مهـم نیمـه تمـام مشـخص‬ ‫شـده و کارهـا بـرای تکمیـل انها در حـال انجام‬ ‫است‪.‬اسـتاندار مازنـدران عنوان کـرد‪ :‬به هر حال‬ ‫دولـت خدمات خـود را در حوزه هـای مختلف با‬ ‫تلاش تمـام مدیـران انجام مـی دهـد و تاکنون‬ ‫نیـز خدمـات دولـت بـه خصـوص در مـاه هـای‬ ‫اخیـر بارهـا مـورد تاییـد رهبـر معظـم انقلاب‬ ‫اسلامی قـرار گرفـت و همه مـا باید در راسـتای‬ ‫رهنمودهـای رهبـر معظـم انقالب حرکـت کنیم‪.‬‬ ‫حسـین زادگان نیروگاه زباله سـوز ‪ ،‬تاالر مرکزی‬ ‫‪ ،‬کتابخانه مرکزی و تصفیه خانه فاضالب سـاری‬ ‫و جاده دسترسـی فرودگاه بین المللی دشـت ناز‬ ‫را از مهـم تریـن پـروژه هـای نیمه تمـام چندین‬ ‫سـاله شهرسـتان سـاری معرفـی کـرد کـه در‬ ‫اولویـت تکمیـل قـرار دارنـد و افـزود‪ :‬بعضـی از‬ ‫ایـن پـروژه هـا سـال هـا بـدون توجه رها شـده‬ ‫بـود و در دولـت تدبیـر و امید با دریافـت بودجه‬ ‫مـورد توجـه قـرار گرفتند‪.‬او با اشـاره بـه این که‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫عملیات اجرایی احداث پارک روستای چنارلی با‬ ‫حضور استاندار گلستان اغاز شد‬ ‫کلنـگ اغـاز عملیـات اجرایـی فـاز اول پـارک یـک‬ ‫هکتـاری روسـتای چنارلی شهرسـتان مـراوه تپه‪ ،‬با‬ ‫اعتبـار ‪ ۳۳۰‬میلیـون تومـان بـا حضور‬ ‫اسـتاندار گلسـتان بـه زمین زده شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی‬ ‫اسـتانداری گلسـتان؛ اعتبـار ایـن پروژه‬ ‫از محـل اعتبـارات دهیـاری هـای‬ ‫اسـتان توسـط اداره کل امور روسـتایی‬ ‫اسـتانداری تامیـن شـده اسـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان در ایـن مراسـم قول‬ ‫داد در صورتـی کـه فـاز اول بـا سـرعت‬ ‫مناسـب اجـرا شـود‪ ،‬از طریـق معاونـت‬ ‫عمرانی اسـتانداری مبلـغ ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫تومـان دیگر بـه پـروژه اختصـاص داده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ایـن پـروژه در تیرمـاه ‪ ۹۹‬شـروع و‬ ‫حصارکشـی پـارک بـه اتمـام رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫هشت واحد صنفی متخلف کرونایی در بابل پلمب شد‬ ‫فرمانـدار بابـل گفـت کـه هشـت واحـد صنفـی‬ ‫متخلـف در ایـن شهرسـتان بـه خاطـر عـدم رعایـت‬ ‫محدودیت هـای جدیـد کرونایی طی سـه روز گذشـته‬ ‫پلمـب شـد‪.‬‬ ‫قربانعلـی ولـی زاده بـورا روز شـنبه در گفـت و گـو با‬ ‫خبرنـگار ایرنـا افـزود ‪ :‬از بیسـتم ابـان ماه جـاری که‬ ‫محدودیـت هـای جدیـد کرونایـی از جملـه تعطیلـی‬ ‫واحدهـای صنفـی از سـاعت ‪ ۱۸‬بـه اجـرا درامـد ‪ ،‬از‬ ‫‪ ۶۳۰‬واحـد صنفـی در بابـل بازدیـد بـه عمـل امـد‬ ‫کـه در نهایـت هشـت واحـد صنفـی متخلـف کـه‬ ‫مـوارد بهداشـتی را رعایـت نکردنـد و فعالیـت بیش از‬ ‫سـاعت ‪ ۱۸‬داشـتند پلمپ شـد‪.‬وی گفت ‪ :‬در بازرسی‬ ‫هـای انجـام شـده تنهـا سـاعت کاری مالک بازرسـی‬ ‫نیسـت بلکـه رعایت نکات بهداشـتی و اجرای درسـت‬ ‫پروتکل هـا از جملـه اولویـت هـا در بازرسـی هـا مـی‬ ‫باشـند‪ .‬فرمانـدار بابـل افـزود ‪ :‬رعایـت پروتـکل های‬ ‫بهداشـتی در فروشـگاه های مـواد غذایـی بسـیار مهم‬ ‫اسـت و در سـه روز گذشـته همزمـان بـا اغـاز طـرح‬ ‫محدودیـت هـای کرونایی تعداد هشـت واحد متخلف‬ ‫بـه تعزیـرات و ‪ ۱۲‬واحد صنفی بـه مراجع قضایی نیز‬ ‫معرفی شـدند‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد ‪ :‬پنـج واحـد خبـازی و اشـپزخانه در‬ ‫بخش هـای بابـل بـه علـت عـدم رعایت پروتـکل های‬ ‫بهداشـتی اخطـار دریافـت کردنـد کـه تـا ‪ ۴۸‬سـاعت‬ ‫اینـده اگـر خـود را بـه اسـتانداردهای الزم نرسـانند‬ ‫پلمـب خواهند شـد‪.‬‬ ‫موضوعـات خوبـی را در شهرسـتان سـاری در‬ ‫دسـت پیگیـری داریـم‪ ،‬گفـت‪ :‬برخـی از پـروژه‬ ‫هـا متاسـفانه از پیشـرفت مناسـبی برخـوردار‬ ‫نبـود کـه بـا تزریـق اعتبـارات ملـی و اسـتانی‪،‬‬ ‫بویـژه تزریـق اعتبـارات خوبـی کـه در سـفر‬ ‫اخیـر معـاون رییـس جمهـور و رییـس سـازمان‬ ‫برنامـه و بودجـه بـه ان هـا صـورت گرفـت‪ ،‬گره‬ ‫ایـن پـروژه هـا گشـوده شد‪.‬اسـتاندار بـا اعلام‬ ‫ایـن کـه اعتبـارات تکمیلی سـالن ‪ 6‬هـزار نفری‬ ‫ماهفروجـک‪ ،‬کتابخانـه مرکزی و تـاالر فرهنگی‬ ‫سـاری ابالغ شـده اسـت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬همچنین‬ ‫اعتبـار ‪ 200‬میلیـارد تومانـی فرودگاه سـاری که‬ ‫سـال هـا پروازهایش لغو می شـده‪ ،‬بـا تخصیص‬ ‫ایـن اعتبـار و تجهیز فرودگاه و اسـتقرار سـامانه‬ ‫‪ ILS‬و سیسـتم های هشـدار دهنده هواشناسی‪،‬‬ ‫مشـکل رفـع مـی شـود و اطمینـان سـفر نیـز‬ ‫افزایـش مـی یابد‪.‬‬ ‫مقـام عالـی دولـت در مازنـدران با اشـاره به این‬ ‫کـه نیـروگاه زباله سـوز یکـی از موضوعـات مهم‬ ‫شهرستان سـاری است‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬این پروژه‬ ‫هـم از پیشـرفت فیزیکـی خوبی برخوردار اسـت‬ ‫و هـم بـه لحـاظ اعتبـاری از هیـچ محدودیتـی‬ ‫برخوردار نیسـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار بـا اشـاره بـه طـرح هـر اسـتان یـک‬ ‫پـروژه‪ ،‬عنـوان کـرد‪ :‬پـروژه ای کـه در این طرح‬ ‫مـورد لحـاظ قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬نیـروگاه زبالـه‬ ‫سـوز سـاری اسـت که با تزریق اعتبار مـورد نیاز‬ ‫بهـر میـزان بـه بهـره بـرداری می رسـد‪.‬‬ ‫او بـا اعلام ایـن که امسـال تاکنون بالـغ بر ‪100‬‬ ‫میلیـارد تومـان به این پروژه تزریق شـده اسـت‪،‬‬ ‫ابـراز داشـت‪ :‬سـرعت ایـن پـروژه اکنـون قابـل‬ ‫قبول اسـت و بـه دلیل عدم محدودیـت اعتباری‬ ‫ان شـاء اهلل ایـن پـروژه تکمیل و به بهـره برداری‬ ‫می رسـد‪.‬‬ ‫وی اضافـه کرد ‪ :‬هشـدار مـا به تمامـی صاحبان تاالر‬ ‫و فسـت فـود هـا ان اسـت کـه به هیـچ عنـوان برای‬ ‫سـرویس دهی مشـتریان را در واحد خود جمع نکنند‬ ‫بلکـه خدمـات انهـا بایـد از طریـق بیـرون بـر انجـام‬ ‫گیـرد ‪ .‬فرمانـدار بابل اظهار داشـت‪ :‬تمامی واحدهای‬ ‫صنفـی کـه بـه خاطر تخلـف پلمب شـوند تـا ‪ ۲۰‬اذر‬ ‫پایـان یـک ماهه طـرح محدودیت هـای کرونایی اجازه‬ ‫فعالیـت نخواهند داشـت‪.‬وی از تمامـی اصناف و مردم‬ ‫خواسـت تـا محدودیـت زمانـی تعطیلی از سـاعت ‪۱۸‬‬ ‫را جـدی بگیرنـد و از شـهروندان خواسـت در صـورت‬ ‫مشـاهده تخلـف در ایـن زمینه با شـماره ‪ ۱۲۴‬تماس‬ ‫بگیرنـد تـا بازرسـان در کوتاه تریـن زمـان کار خود را‬ ‫انجـام دهنـد‪ .‬ولیـزاده گفـت ‪ :‬هـدف از اجـرا و نظارت‬ ‫ایـن پروتـکل ها ان اسـت کـه تمام بابلی هـا با رعایت‬ ‫سـه مثلـث طالیی اسـتفاده از ماسـک‪ ،‬رعایـت فاصله‬ ‫یک و نیم متری و شسـت و شـوی درسـت دسـت ها‬ ‫اجـازه طغیـان گسـترده کرونـا در موج سـوم را ندهند‪.‬‬ ‫بـر اسـاس گـزارش دانشـگاه علـوم پزشـکی بابـل که‬ ‫مسـتقل از دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران فعالیت‬ ‫مـی کنـد ‪ ،‬در ‪ ۲۴‬سـاعت گذشـته ‪ ۲۸‬بیمـار جدیـد‬ ‫مبتلا بـه کووید‪ ۱۹-‬در بیمارسـتان های زیر پوشـش‬ ‫ایـن دانشـگاه بسـتری و ‪ ۱۵‬بیمـار ترخیـص شـدند‪.‬‬ ‫در حـال حاضـر ‪ ۱۵۸‬بیمـار مبتلا بـه کوویـد‪ ۱۹-‬در‬ ‫بیمارسـتان هـای بابـل بسـتری هسـتند کـه از ایـن‬ ‫تعـداد ‪ ۳۹‬بیمـار در بخش هـای مراقبت هـای ویـژه‬ ‫تحـت درمـان قـرار دارند‪.‬‬ ‫استاندار گیالن در نشست مجمع نمایندگان با حضور نماینده ولی فقیه در استان عنوان کرد؛‬ ‫کشاندن اختالف دیدگاه ها به عرصه عمومی‪،‬‬ ‫اسیبی جز نا امیدی ندارد‬ ‫به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گیالن؛‬ ‫دکتـر ارسلان زارع در نشسـت مجمـع نماینـدگان‬ ‫گیلان که بـا حضور ایـت اهلل فالحتـی نماینده ولی‬ ‫فقیـه در اسـتان و امـام جمعه رشـت در سـالن غدیر‬ ‫اسـتانداری برگزار شـد؛ با اشـاره به اینکه انچه معمار‬ ‫کبیـر انقلاب امـام راحـل عظیم الشـان از تفکیک و‬ ‫اسـتقالل قوا برای نظـام جمهوری اسلامی ایران بنا‬ ‫نهاد؛ نقشـه راه تعالی کشـور اسـت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سـه‬ ‫قـوه در عیـن اسـتقالل کاری‪ ،‬با تعامل و هـم افزایی‬ ‫برنامـه هـای خود را در جهت پیشـبرد امور و خدمت‬ ‫بـه مـردم انجـام می دهند و اندیشـه ای جز خدمت و‬ ‫رفـع تنگناهای موجـود برای ملـت ندارند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به فرمایـش رهبر معظـم انقالب مبنی‬ ‫براینکـه دولت در وسـط میدان اسـت و همـه باید به‬ ‫دولـت کمـک کنند‪ ،‬گفـت‪ :‬بـاور قلبی من این سـت‬ ‫طـی فرصـت باقیمانـده دولـت‪ ،‬هـر روز‪ ،‬فصـل‬ ‫جدیـدی از گـره گشـایی امـور مردم و مطلعـی برای‬ ‫همـت دوباره در راسـتای پیشـرفت کشـور و اسـتان‬ ‫اسـت و نبایـد لحظـه ای از ان غفلـت شـود‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در گیلان بـا بیـان اینکـه‬ ‫کشـاندن بگومگـو هـای بیـن مسـئوالن نـزد مـردم‪،‬‬ ‫اسـیبی جـز ناامیـدی و یـاس بـرای انـان نـدارد‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬ایـن اختلاف دیـدگاه ها کـه البتـه همگی از‬ ‫سـر خیرخواهـی بـرای تعالـی گیلان عزیـز و ایران‬ ‫سـرافراز اسـت؛ نبایـد بـه عرصـه عمومـی کشـانده‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫وی بـر ضـرورت حفـظ همدلـی و وحـدت در جهت‬ ‫ارتقـاء امنیـت و اقتـدار کشـور و اسـتان مان تاکیـد‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬انچـه برنامه های توسـعه ای کشـور و‬ ‫اسـتان را بـا موفقیـت همـراه می سـازد؛ بطـور قطع‬ ‫سیاسـت انسـجام و وحدت اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر زارع اعمـال تحریـم هـای بی سـابقه از سـوی‬ ‫دولـت امریـکا و تحمیـل بـر ملـت ایـران را اقدامـی‬ ‫ً‬ ‫کاملا غیرقانونی و اشـکار عنوان و خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫مـردم مـا بـا پایمـردی و اسـتقامت‪ ،‬ثابـت کردنـد‬ ‫کـه ایرانیـان عزتمنـد‪ ،‬هرگـز خـواری و ذلـت را‬ ‫نمی پذیرنـد و ایـن شـکیبایی نیز حقانیـت ملت ما را‬ ‫بـه جهانیـان ثابـت کرد‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان رویکـرد دولـت جمهوری اسلامی‬ ‫ایـران در جریـان برگزاری انتخابـات امریکا را مبتنی‬ ‫بـر ایـن راهبـرد اساسـی کـه ما برنامـه های خـود را‬ ‫بـه هیـچ اراده خارجـی پیونـد نمـی زنیم‪ ،‬دانسـت و‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن برنامه هـا به اصـول و توانمنـدی داخلی‬ ‫مـا گـره خـورده و زنجیـره ان بـا تغییـر دولت هـای‬ ‫بیگانه‪ ،‬گسسـته نمی شـود‪.‬‬ ‫وی بـه گذشـت نزدیـک بـه ‪ ۹‬مـاه از شـیوع ویروس‬ ‫کرونـا اشـاره کـرد و گفت‪ :‬طـی این مـدت مجموعه‬ ‫دولـت نهایـت تلاش خـود را انجـام داده تـا علاوه‬ ‫بـر مقابلـه بـا بیمـاری‪ ،‬وضعیـت عمومـی جامعـه‬ ‫نیـز مدیریـت و در ایـن مسـیر از همـه ظرفیـت هـا‬ ‫اسـتفاده شـود‪.‬وی بـا یـاداوری اینکـه رهبـر معظـم‬ ‫انقلاب در دیـدار بـا اعضـای سـتاد ملـی مقابلـه بـا‬ ‫کرونـا از اقدامـات سـتاد و کمیتـه هـای وابسـته بـه‬ ‫ان و نیـز عملکـرد کادر درمـان و سلامت قدردانـی‬ ‫کـرده و ان را جهـاد فـی سـبیل اهلل خواندنـد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫معظـم لـه برایـن نکتـه کـه هرجـا وزارت بهداشـت‪،‬‬ ‫مصادیـق محدودیـت را تعیین کرد‪ ،‬بقیه دسـتگاه ها‬ ‫بایـد بـدون در نظـر گرفتـن مالحظات دیگـر‪ ،‬انها را‬ ‫رعایـت و اجـرا کننـد ‪ ،‬تاکید داشـتند و بـر این مبنا‬ ‫معتقـدم همه ارکان کشـور باید سیاسـت های ابالغی‬ ‫سـتاد ملـی را کـه مبتنـی بـر نظـرات کارشناسـی و‬ ‫تخصصـی اسـت؛ بـه مثابـه قانـون دانسـته و الزم‬ ‫االجـرا تلقـی کنند‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در گیلان وجـود همدلی بین‬ ‫مسـئوالن و جامعـه را الگویـی از موفقیـت خواند که‬ ‫بایـد در همـه موضوعـات بعنوان یک راهبـرد مدنظر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی بـه اهتمـام جـدی در مسـیر اسـتفاده از ظرفیت‬ ‫هـای اسـتان و تشـکیل سـتاد حمایـت از سـرمایه‬ ‫گـذاری داخلـی و خارجی اشـاره کرد و افزود‪ :‬سـتاد‬ ‫تنظیـم بـازار اسـتان به طـور منظم برگزار می شـود‬ ‫و بـرای رفـع نیازهـای مـردم بـه کاالهـای اساسـی‪،‬‬ ‫برنامـه ریزی عملیاتـی دارد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بـه دیـدار اخیـر خـود بـا وزیـر جهاد‬ ‫کشـاورزی درخصـوص اهمیـت تامیـن نهـاده هـای‬ ‫کشـاورزی به خصوص کود و سـم در شرایط متاثر از‬ ‫تحریم هـای اقتصـادی اشـاره و اضافه کـرد‪ :‬این مهم‬ ‫نیازمنـد مدیریـت و حمایـت ویـژه به منظـور فراهم‬ ‫کـردن زمینـه تـداوم فعالیـت تولید کنندگان اسـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫ابفای گیالن با ‪ 38‬واحد‬ ‫ازمایشگاه‪ ،‬بر کیفیت اب و فاضالب‬ ‫استان نظارت دارد‬ ‫پـس از یکپارچـه سـازی شـرکت هـای‬ ‫اب و فاضلاب شـهری و روسـتایی‬ ‫گیلان ‪ 38‬واحد ازمایشـگاه بـا راهبری‬ ‫مرکـز پایـش و نظارت بـر کیفیت اب و‬ ‫فاضلاب‪ ،‬ازمـون هـای کیفـی را انجام‬ ‫مـی دهد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش دفتـر روابـط عمومـی‬ ‫و امـوزش همگانـی شـرکت اب و‬ ‫فاضلاب اسـتان گیلان‪ ،‬در پـی‬ ‫یکپارچـه سـازی شـرکت هـای اب و فاضالب شـهری و روسـتایی‪ ،‬این شـرکت‬ ‫بـا ‪ 38‬واحـد ازمایشـگاه مجهـز به تجهیـزات مـدرن و پیشـرفته در بخش های‬ ‫باکتریولـوژی‪ ،‬فیزیکوشـیمیایی‪ ،‬بیولـوژی‪ ،‬ریزاالینـده الـی و ریزاالینده معدنی‬ ‫اب و باکتریولـوژی‪ ،‬فیزیکوشـیمیایی فاضالب در سراسـر اسـتان بـر کیفیت اب‬ ‫و فاضلاب نظـارت دارد‪.‬‬ ‫سـیده ضحـی حجـازی مدیـر مرکـز پایش و نظـارت بـر کیفیـت اب و فاضالب‬ ‫ابفـای گیلان بـا اشـاره بـه فعالیـت ‪ 38‬واحـد ازمایشـگاه در سـطح اسـتان‬ ‫گفـت‪ :‬در ایـن ازمایشـگاه هـا انجام ازمـون های کیفی بـا تواتر زمانـی و مکانی‬ ‫مشـخص‪ ،‬پایـش کیفـی منابع تامیـن اب (چاه‪ ،‬چشـمه و رودخانه هـا)‪ ،‬تصفیه‬ ‫خانـه هـای اب‪ ،‬مخازن ذخیره و شـبکه هـای توزیع اب و عملکـرد تصفیه خانه‬ ‫هـای فاضلاب‪ ،‬تحـت نظارت کارشناسـان مجـرب و مطابـق دسـتورالعمل ها و‬ ‫اسـتانداردهای ملـی و بین المللـی اب شـرب (‪ 1011 ،1053‬و ‪ )WHO‬انجام‬ ‫مـی گیرد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه شـرکت اب و فاضلاب گیالن با هـدف گـذاری ارتقاء کیفی‬ ‫اب در حـد اسـتاندارد کشـوری و بیـن المللـی در ُکل اسـتان فراینـد تامیـن و‬ ‫توزیـع اب شـرب بهداشـتی را بـه صـورت پیوسـته مـورد انالیـز قرار مـی دهد‬ ‫افـزود‪ :‬در ایـن راسـتا طـی ‪ 6‬ماهـه اول سـال جـاری تعـداد ‪ 63‬هـزار و ‪736‬‬ ‫نمونـه ازمـون کلرسـنجی در بخش شـهری و ‪ 421‬هـزار و ‪ 484‬نمونه در بخش‬ ‫روسـتایی‪ ،‬تعـداد ‪ 62‬هـزار و ‪ 726‬نمونـه ازمـون کـدورت سـنجی در بخـش‬ ‫شـهری و ‪ 62‬هـزار و ‪ 40‬نمونـه در بخـش روسـتایی انجـام شـد‪.‬‬ ‫حجـازی‪ ،‬تعـداد ‪ 4‬هزار و ‪ 252‬نمونـه ازمون باکتریولوژی اب در بخش شـهری‬ ‫و ‪ 33‬هـزار و ‪ 736‬نمونـه در بخـش روسـتایی را از دیگـر اقدامـات ایـن حـوزه‬ ‫برشـمرد و تصریـح کـرد‪ :‬جهـت کنتـرل دوره ای عملکـرد ازمایشـگاه و پایـش‬ ‫دقـت و صحـت نتایج اندازه گیری ها‪ ،‬شـرکت اب و فاضالب اسـتان هر سـاله به‬ ‫منظـور ارزیابـی وضعیت ازمایشـگاه هـای خـود‪ ،‬در ازمون هـای کفایت مهارت‬ ‫تخصصی (‪ )PT‬در سـطح کشـوری شـرکت مـی کند‪.‬‬ ‫وی همچنیـن یـاداور شـد‪ :‬در ‪ 6‬ماهـه اول سـال ‪ 99‬ایـن شـرکت بـا تولیـد و‬ ‫تحویـل بیـش از ‪ 3‬هـزار لیتـر اب ژاول غلیـظ بـه فرمانـداری هـا‪ ،‬شـهرداری‬ ‫هـا‪ ،‬بخشـداری هـا‪ ،‬مراکـز بهداشـت‪ ،‬اتـش نشـانی ها‪ ،‬نیروهـای ارتش و سـپاه‬ ‫و جمعیـت هلال احمـر مسـتقر در اسـتان گیلان به منظـور همراهی بـا نظام‬ ‫سلامت اسـتان و مبـارزه بـا تهدیـدات کرونـا ویـروس همکاری داشـته اسـت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یک شنبه ‪ 25 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪748‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫مرگ مبهم یک قالده پلنگ ماده در مازندران‬ ‫رییـس اداره حیات وحش محیط زیسـت مازنـدران گفت که‬ ‫یـک قلاده پلنگ مـاده کـه اواخر هفته گذشـته بـرای مداوا‬ ‫زنده گیـری شـده بـود‪ ،‬پیش از تکمیـل دوره درمان تلف شـد‪.‬‬ ‫محیـط بانـان منطقـه کیاسـر شهرسـتان سـاری پنجشـنبه‬ ‫هفتـه پیـش این پلنـک جـوان را که بـه دلیـل نامعلومی در‬ ‫منطقـه صخره ای جنگلی روسـتای بندبـن واقع در پناهگاه‬ ‫حیـات وحـش دودانگـه و چهاردانگـه کیاسـر زمینگیر شـده‬ ‫بـود ‪ ،‬زنـده گیـری کردند‪.‬‬ ‫کـوروس ربیعـی روز شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنا‬ ‫گفـت که پلنـگ در حـال درمان سـحرگاه امروز شـنبه تلف‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫وی دلیـل ناتوانـی پلنـگ مـاده پنج سـاله برای برخاسـتن از‬ ‫جـا و حرکـت کردن را نامعلـوم اعالم کرد و توضیـح داد ‪ :‬در‬ ‫حـال حاضـر دامپزشـکان معتمـد محیـط زیسـت دو فرضیه‬ ‫سـقوط از صخـره و مسـمومیت را بـرای زمینگیـری و مـرگ‬ ‫ایـن حیوان مطـرح می دانند کـه ازمایش الزم بـرای فرضیه‬ ‫مسـمومیت ناشـی از دخالـت احتمالـی انسـانی در دسـت‬ ‫بررسـی قرار دارد‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد ‪ :‬همچنیـن بـا توجـه جراحـات بـر جـای‬ ‫مانـده بـر روی فـک و شکسـتن دنـدان حیـوان ‪ ،‬احتمـال‬ ‫سـقوط از صخـره نیـز بـه عنـوان یکی دیگـر از دالیـل مرگ‬ ‫مطـرح اسـت‪ ،‬ولـی تا پیـش از اعلام نتیجـه نهایی بررسـی‬ ‫کارشناسـی و ازمایشـگاه دامپزشـک معتمـد هر گونـه اظهار‬ ‫نظـر در مـورد تلـف شـدن ایـن حیوان فاقـد پشـتوانه علمی‬ ‫اسـت‪.‬در یک سـال گذشـته این دومین قالده از حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫قلاده پلنـگ جنـگل هـای هیرکانـی مازنـدران اسـت که به‬ ‫دلیـل نامعلومـی تلـف مـی شـود‪ .‬بهمـن ماه سـال گذشـته‬ ‫نیـز یـک قلاده پلنـگ نـر در ارتفاعات عبـاس ابـاد در غرب‬ ‫مازنـدران بـه دلیـل نامعلومـی تلـف شـده بـود‪ .‬ااگـر چه ان‬ ‫زمـان هـم الشـه پلنگ برای بررسـی علـت مـرگ در اختیار‬ ‫پزشـک معتمد محیط زیسـت گرفـت ‪ ،‬ولی تاکنـون گزارش‬ ‫رسـانه ای در بـاره علـت مرگش منتشـر نشـده اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کاهش ذخایر خونی در گیالن‬ ‫بابـک پاکـدل در ایـن بـاره با اشـاره بـه کاهش‬ ‫ذخایـر خونـی گیلان‪ ،‬گفـت‪ :‬در حـال حاضـر‬ ‫بـه تمـام گروه هـای خونـی نیـاز داریـم و اهـدا‬ ‫کننـدگان می تواننـد بـه پایگاه های ثابـت و دو‬ ‫سـامانه خـون گیـری در میـدان شـهرداری و‬ ‫یخ سـازی رشـت مراجعـه کنند‪.‬پاکـدل افزود‪:‬‬ ‫بیمـاران کرونایی بهبـود یافتـه‪ ۲۸ ،‬روز پس از‬ ‫درمـان می تواننـد پالسـمای خونشـان را برای‬ ‫درمـان بیمـاران کرونایـی اهـدا کنند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه وجـود بیمـاران تاالسـمی‪،‬‬ ‫هموفیلـی‪ ،‬قلبـی‪ ،‬دیالیـزی و بـروز حـوادث‬ ‫زیـاد ترومایـی در اسـتان‪ ،‬گفت‪ :‬مراکـز درمانی‬ ‫گیلان در هـر روز بـه ‪ ۳۰۰‬واحـد خـون نیـاز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬اییـن نامـه قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره ‪ 8010266‬به کالسـه سـال ‪ 98.662‬هیات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تنکابـن تصرفات مالکانـه بالمعـارض مالکیـت متقاضی مرتضـی وحدت‬ ‫زاده بـه کـد ملـی ‪ 0075171317‬صـادره از تهـران فرزنـد علی شـش دانـگ یک قطعه زمین مشـتمل‬ ‫بـر بنـای احداثـی انباری با کاربـری زراعی به مسـاحت ‪ 286.90‬مترمربع دارای پلاک ‪ 8‬اصلی بخش ‪3‬‬ ‫واقـع در قریـه امیـن اباد خریداری شـده از مالک رسـمی لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی میشـود تـا در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـاراولین اگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ اعتراض دادخواسـت اعتـراض برثبت‬ ‫خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضاء مـدت مذکور و عـدم وصول‬ ‫اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪ .‬هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد‬ ‫م‪.‬الف‪19906599 :‬‬ ‫و امالک تنکابن‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت اول ‪1399.08.10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت دوم ‪1399.08.25 :‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ایین نامه‬ ‫قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و‬ ‫سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره‬ ‫‪ 8024753‬کالسـه ‪ 4207‬سـال ‪ 97‬موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن و تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان‬ ‫های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه‬ ‫ثبـت ملـک تنکابـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫مالکیـت متقاضـی عادلـه علـی کمالـی بـه شـماره‬ ‫کـد ملـی ‪ 2219572579‬صـادره از تنکابـن فرزنـد‬ ‫اسـمعیل ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـجربه‬ ‫مسـاحت ‪ 300‬متـر مربع دارای پلاک ‪ 8‬اصلی بخش‬ ‫‪ 4‬واقـع درقریـه شـاقوزکله خریـداری شـده از مالـک‬ ‫رسـمی لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی میشـود تا در‬ ‫صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند میتواننـد از تاریخ‬ ‫انتشـاراولین اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف‬ ‫مـدت یک مـاه از تاریخ اعتراض دادخواسـت اعتراض‬ ‫برثبـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‬ ‫بدیهـی اسـت در صورت انقضـاء مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت اول ‪1399.08.10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت دوم ‪1399.08.25 :‬‬ ‫م‪.‬الف‪19906577 :‬‬ ‫هادی مال حسینی سرپرست ثبت اسناد و‬ ‫امالک تنکابن‬ ‫کشف ‪ 19‬تن چوب‬ ‫االت جنگلی قاچاق در‬ ‫شهرستان نور‬ ‫رئیـس پلیـس امنیـت اقتصـادی فرماندهـی‬ ‫انتظامـی اسـتان مازنـدران از توقیـف کامیـون و‬ ‫کامیونـت حامـل ‪ 19‬تـن چـوب قاچـاق در محور‬ ‫چمسـتان نوربـه سـمت امـل خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس‪،‬‬ ‫سـرهنگ محمـد محمدپـور بـا اعلام ایـن خبـر‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬در پـی کسـب خبـری مبنـی بـر اینکـه‬ ‫افـرادی در محـور چمسـتان نـور بـه امـل بـا‬ ‫خودروهـای کامیـون و مینی بـوس در امر قاچاق‬ ‫چـوب االت جنگلـی فعالیـت دارنـد‪ ،‬موضـوع بـه‬ ‫طـور ویـژه در دسـتور کار فرماندهـی انتظامـی‬ ‫شهرسـتان نـور قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬در سـاعت ‪ 21‬و ‪ 20‬دقیقـه‬ ‫عوامـل یـگان امـداد شهرسـتان نـور با شناسـایی‬ ‫کامیـون حامـل چـوب قاچـاق در عملیاتـی‬ ‫غافلگیرانـه ایـن خـودرو را متوقـف کردنـد‪.‬‬ ‫رئیـس پلیـس امنیـت اقتصـادی فرماندهـی‬ ‫انتظامـی مازنـدران‪ ،‬اظهار کـرد ‪ :‬در بازدید از این‬ ‫خـودرو ‪ 15‬تـن انـواع چـوب قاچـاق کشـف شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در همیـن خصـوص در سـاعت‪ 21‬و‬ ‫‪ 50‬دقیقـه یـک کامیونـت دیگـر حامـل چـوب‬ ‫االت قاچـاق شناسـایی و در عملیاتـی غافلگیرانه‬ ‫متوقـف شـد کـه در بازرسـی از ان نیـز ‪ 4‬تـن‬ ‫چـوب االت جنگلـی قاچـاق کشـف شـد ‪.‬‬ ‫سـرهنگ محمـد پـور بـا اشـاره بـه اینکـه برابـر‬ ‫اعلام کارشناسـان ارزش ریالـی کشـفیات بـه‬ ‫ارزش ریالـی ‪ 400‬میلیـون ریـال بـراورد شـده ‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬خـودرو هـای توقیفـی بـرای سـیر مراحل‬ ‫قضائـی بـه پارکینـگ منتقـل شـدند‪.‬‬ ‫رئیـس پلیـس امنیـت اقتصـادی اسـتان از‬ ‫دسـتگیری ‪ 2‬متهـم بـه قاچـاق چوب خبـر داد و‬ ‫افـزود‪ :‬متهمان پس از تشـکیل پرونده برای سـیر‬ ‫مراحـل قانونـی تحویـل مرجـع قضائـی شـدند‪.‬‬ ‫کشف ‪ 21‬کیلو تریاک از‬ ‫یک خودرو در ساری‬ ‫رئیـس پلیـس مبـارزه بـا موادمخـدر اسـتان‬ ‫مازنـدران از توقیـف خـودرو حامـل موادمخـدر و‬ ‫کشـف ‪ 21‬کیلوگـرم تریـاک خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس‪،‬‬ ‫سـرهنگ علیرضـا ثقفـی با اعالم ایـن خبر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در پـی کسـب خبـری مبنـی بـر فعالیـت افرادی‬ ‫در امـر خریـد و فـروش موادمخـدر‪ ،‬موضـوع در‬ ‫دسـتور کار پلیـس مبـارزه بـا موادمخـدر اسـتان‬ ‫قـرار گرفـت ‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬بـا انجـام اقدامـات اطالعاتـی‬ ‫و تحقیقـات پلیسـی متهمـان بـه موادمخـدر کـه‬ ‫بـا یـک دسـتگاه خـودرو سـواری اقـدام بـه تهیه‬ ‫وتوزیـع موادمخـدر مـی کردنـد‪ ،‬شناسـایی شـدند ‪.‬‬ ‫رئیـس پلیـس مبـارزه بـا موادمخـدر اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬بـا هماهنگـی قضائـی‬ ‫خـودروی متهمـان در عملیاتـی ضربتـی و‬ ‫غافلگیرانـه توقیـف و در بازرسـی از ان بیـش از‬ ‫‪ 21‬کیلوگـرم تریـاک کشـف شـد ‪.‬‬ ‫سـرهنگ ثقفـی از دسـتگیری متهمان و تشـکیل‬ ‫پرونـده بـرای انـان خبـر داد و افـزود‪ :‬متهمـان‬ ‫بـه مرجـع قضائـی معرفـی و موضـوع در دسـت‬ ‫بررسـی اسـت ‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬اییـن نامـه‬ ‫قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و‬ ‫سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره‬ ‫‪ 8024243‬بـه کالسـه سـال ‪ 98.3503‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی‬ ‫و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تنکابـن تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض مالکیـت متقاضـی سـلمان قلـی پـور ورکی‬ ‫بـه کـد ملـی ‪ 2217969358‬صـادره از تنکابـن فرزنـد‬ ‫لطـف الـه شـش دانـگ یـک قطعـه زمیـن مشـجربه‬ ‫مسـاحت ‪ 300‬مترمربـع قسـمتی از پلاک ‪ 201‬اصلـی‬ ‫بخـش ‪ 3‬واقـع در قریـه میانکـوه علیـا خریـداری شـده‬ ‫از مالـک رسـمی لذا بـه منظور اطلاع عمـوم مراتب در‬ ‫دو نوبـت بـه فاصله ‪ 15‬روز اگهی میشـود تـا در صورتی‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند میتواننـد از تاریخ انتشـاراولین‬ ‫اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تاریـخ اعتـراض دادخواسـت اعتـراض برثبت خـود را به‬ ‫مرجـع قضایـی تقدیـم نماینـد بدیهـی اسـت در صورت‬ ‫انقضـاء مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت اول ‪1399.08.10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت دوم ‪1399.08.25 :‬‬ ‫م‪.‬الف‪19906609 :‬‬ ‫هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک‬ ‫تنکابن‬ صفحه 3 ‫‪6‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫یک شنبه ‪ 25 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪748‬‬ ‫گزارش‬ ‫اختصاصی‬ ‫گزارش‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر گزارش‬ ‫شهردار واعضای شورای اسالمی شهرکالردشت‬ ‫به مناسبت هفته کتاب‪ ،‬کتابخوانی و کتابدار‬ ‫پیام تبریکی صادر کردند‬ ‫‍ ردایی شهردارچالوس‪:‬‬ ‫متمم ‪ ۱۲۰‬میلیارد تومانی با ‪ ۱۰۰‬عنوان پروژه عمرانی‬ ‫پس از تصویب اجرایی خواهد شد‬ ‫متمـم ‪ ۱۲۰‬میلیـارد تومانـی بـا ‪۱۰۰‬‬ ‫عنـوان پـروژه عمرانـی بلنـد‪ ،‬میان و‬ ‫کوتـاه مدت در راسـتای اسـتراتژی ‪۴‬‬ ‫سـاله شـورای شـهر پـس از تصویـب‬ ‫شـد‪.‬‬ ‫خواهـد‬ ‫اجرایـی‬ ‫مهنـدس جعفـر ردایـی در گفـت و‬ ‫گویـی اظهار داشـت‪ ۷۴ :‬میلیـارد تومان‬ ‫اعتبـار عمرانـی قابـل تحقـق پـس از سـالها‬ ‫بودجـه عمرانـی شـهر چالـوس از ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫بودجـه باالتـر رفتـه اسـت ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬سـرانه یـک میلیـون تومـان‬ ‫هزینـه عمرانـی برای هـر شـهروند در طول‬ ‫یکسـال ما را در ابتدای مسـیر توسـعه همه‬ ‫یادداشت‬ ‫جانبـه شـهر قـرار داده اسـت‪.‬‬ ‫وی بیـان داشـت‪ :‬بـا تشـکیل سـازمان‬ ‫پسـماند اسـتان‪ ،‬پـروژه بیـوگاز بـه صـورت‬ ‫اسـتانی در حـال پیگیـری می باشـد‪ .‬اقـای‬ ‫دکتر مهدی فاندر نماینده شـرکت سـوئدی‬ ‫همـکاری و همراهی زیادی بـرای جلوگیری‬ ‫از طـرح دعـوی حقوقـی در دیـوان الهـه‬ ‫داشـته است‪.‬‬ ‫شـهردار چالـوس بـا بیـان اینکه‪ :‬مشـکالت‬ ‫هتـل کوشـال قابـل حـل و فصـل اسـت ‪.‬‬ ‫افـزود‪ :‬ایـن پرونـده یکـی از مهمتریـن‬ ‫چالش هـای شـهرداری در یـک دهـه اخیـر‬ ‫بـوده و خسـارات ناشـی از اجـرای رای‬ ‫قضایـی جبـران ناپذیـر خواهـد بـود‪ .‬تالش‬ ‫فرمانـدار چالـوس در راسـتای جلوگیـری‬ ‫از خسـارت سـتودنی اسـت‪ .‬در بازدیـدی‬ ‫کـه بـا نماینـده محتـرم جنـاب اقـای دکتر‬ ‫محسـنی و اعضـای شـورای شـهر داشـته‬ ‫ایـم‪ ،‬روزنه هایـی بـرای حل نهایـی از طریق‬ ‫سـازمان هواپیمایـی و مقـام وزارت راه و‬ ‫شهرسـازی بوجـود امـده اسـت‪.‬‬ ‫مهنـدس ردایـی بیـان داشـت‪ :‬پـروژه بـام‬ ‫چالـوس کلیـه بدهی هـای خـود را پرداخت‬ ‫نمـوده و گواهـی عـدم خلاف اخـذ کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬اختالف شـهرداری و شـرکت سرمایه‬ ‫گـذاری مسـکن شـمال نیـز پـس از سـالها‬ ‫حـل و فصل گردید‪ .‬شـرکت اعلام امادگی‬ ‫نمـوده پروژه هـای جدیدی در شـهر چالوس‬ ‫اجـرا نماید‪.‬‬ ‫وی بـا اظهـار اینکـه‪ :‬ایسـتگاه سـی ان جی‪،‬‬ ‫پارکینـگ ارامسـتان‪ ،‬سـاختمان ایسـتگاه‬ ‫دوم اتش نشـانی‪ ،‬سـاختمان پایش تصویری‬ ‫و قسـمتی از ارامسـتان کـه بـا رای قطعـی‬ ‫قضایـی از یـد شـهرداری خـارج گردیده بود‬ ‫بـا پیگیـری و توافـق در تملـک شـهرداری‬ ‫قـرار گرفـت و الیحـه ان بـه شـورا ارسـال‬ ‫گردیـد افزود‪ :‬ارامسـتان یوسـف رضا که به‬ ‫شـکل هیات امنایـی اداره می شـود‪ ،‬ظرفیت‬ ‫ان در حـال تکمیل شـدن اسـت‪.‬‬ ‫ردایـی تصریح کـرد‪ :‬چند نقطه بـرای ایجاد‬ ‫ارامسـتان در نظـر گرفتـه شـده و در حـال‬ ‫پیگیـری هسـتیم‪ .‬از ابتـدای شـیوع بیماری‬ ‫کرونـا تعـداد ‪ ۱۹۴‬نفـر فوتـی غسـل و کفن‬ ‫شـده و تعـداد ‪ ۵۰‬نفـر دفن مابقی به سـایر‬ ‫ارامسـتان ها انتقـال یافتـه انـد‪ .‬بـا نظـارت‬ ‫محیـط زیسـت شهرسـتان چالـوس مرکـز‬ ‫دفـن زبالـه در حـال سـاماندهی اساسـی‬ ‫اسـت‪ ۵ .‬هکتـار زمیـن اضافـه سـاماندهی و‬ ‫نهـال کاری و تحویـل منابع طبیعـی گردید‪.‬‬ ‫شـهردار چالـوس اظهـار داشـت‪ :‬برنامـه‬ ‫کنترل شـیرابه تهیـه و در حال پیگیری اخذ‬ ‫اعتبار هسـتیم‪ .‬از اقای دکتـر مطهری مدیر‬ ‫دلسـوز و بومـی محیـط زیسـت شهرسـتان‬ ‫چالـوس که زمینـه تعامل سـازنده در زمینه‬ ‫سـاماندهی زیسـت محیطـی مرکـز دفـن و‬ ‫مختومه شـدن پرونده قضایی چندین سـاله‬ ‫داشـته انـد تشـکر مـی کنم‪.‬‬ ‫وی در پایـان خاطـر نشـان کـرد‪ :‬موفقیـت‬ ‫هـای حاصلـه نتیجـه اعتمـاد شـهروندان‪،‬‬ ‫تلاش و همدلـی کارکنـان شـهرداری و‬ ‫اعضـای شـورای شـهر و تعامـل مسـئولین‬ ‫شهرسـتان چالـوس بـوده اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫رئیس سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز‬ ‫شهری شهرداری ساری‪:‬‬ ‫شهرداری بابل مصمم در سبزتر نمودن محیط شهری‬ ‫عملیات کاشت گل های‬ ‫زمستانه در ساری اغاز شد‬ ‫رئیـس سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز‬ ‫شـهری شـهرداری سـاری گفـت‪ :‬هم اکنـون در‬ ‫عملیـات زمسـتانه گل هـای متناسـب بـا فصـل‬ ‫زمسـتان در سـطح پارک هـا و بوسـتان های شـهر‬ ‫در حـال کشـت اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملل‬ ‫شـهرداری سـاری‪ ،‬عیـن اهلل احمـدی رئیـس‬ ‫سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز شـهری‬ ‫گفـت‪ :‬بـه منظور حفـظ زیبایـی شـهر و بهره مند‬ ‫شـدن شـهروندان از فضای سـبز متناسب با فصل‬ ‫زمسـتان‪ ،‬عملیـات زمسـتانه فضـای سـبز شـهر‬ ‫سـاری اغازشـده اسـت‪.‬وی بـا اعلام رضایتمندی‬ ‫از اینکـه در کاشـت گل هـای زمسـتانه نسـبت‬ ‫دیگر شـهرهای اسـتان پیشرو هسـتیم‪ ،‬به کاشت‬ ‫گونه هـای مناسـب فصـل سـرما اشـاره کـرد و‬ ‫افـزود‪ :‬هم اکنون گل های متناسـب با فصل سـرما‬ ‫در سـطح پارک هـا بوسـتان های شـهر در حـال‬ ‫کاشـت اسـت و تـا هفته اتی کاشـت تمـام گل ها‬ ‫بـه پایان می رسـد‪.‬رئیس سـازمان سـیما‪ ،‬منظر و‬ ‫فضای سـبز شـهری گفت‪ :‬این سـازمان به منظور‬ ‫خودکفایـی و صرفه جویی در هزینـه در ‪ 35‬پارک‬ ‫مرکـز اسـتان اقـدام بـه َکـرت بنـدی و کاشـت‬ ‫بـذر گل کـرده اسـت تـا از تولیـدات خـود بـرای‬ ‫گل ارایـی میادیـن‪ ،‬بلوارهـا و پارک هـا اسـتفاده‬ ‫کنـد‪ .‬احمـدی بابیـان اینکـه در راسـتای حفـظ‬ ‫زیبایـی و مقاوم سـازی درختـان و درختچه هـا‬ ‫عملیـات هـرس زمسـتانه درختـان معابـر و‬ ‫پارک هـای شـهری سـطح ایـن شـهر انجام شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬از رنگ امیـزی بلوارهـا و میادیـن سـطح‬ ‫شـهر خبـر داد و هـدف ان را شـادابی و بهبـود‬ ‫مناظـر بصـری عنـوان کـرد‪.‬وی ادامـه داد‪ :‬ایجـاد‬ ‫اب نماهـا‪ ،‬رنگ امیـزی مبلمان شـهری‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫از درخت هـا‪ ،‬گل هـا و گیاهـان متنـوع و نصـب‬ ‫اِلمان هـا نمونه هایـی از فعالیت هایـی اسـت کـه‬ ‫این سـازمان بـرای رضایتمندی افـراد از زندگی و‬ ‫نشـاط اجتماعی شـهروندان‪ ،‬خلـق می کند‪.‬رئیس‬ ‫سـازمان سـیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شـهری افزود‪:‬‬ ‫ایـن روزهـا کـه شـیوع ویـروس کرونـا روزهـای‬ ‫سـختی را به لحاظ فشـار و اسـترس بر شهروندان‬ ‫تحمیـل کـرده اسـت‪ُ ،‬گل کاری های سـطح شـهر‬ ‫کاهـش اسـترس و فشـار روانـی حاصـل از شـیوه‬ ‫بیمـاری کرونـا را کاهـش می دهـد کـه البتـه‬ ‫شـهرداری در این راسـتا نیز با کاشـت های فصلی‬ ‫و رنگارنـگ در سـطح شـهر تالش کرده اسـت در‬ ‫کاهـش اسـترس افـراد شـهر را بـا گل کاری هـای‬ ‫زیبـا تزییـن و شـاداب کند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـهرداری وشـورای اسلامی شهرکالردشـت‬ ‫شـهردارواعضای شـورای شـهر در پیامی‪ ،‬فرارسـیدن هفته کتاب و کتاب خوانی را‬ ‫بـه مـردم کالردشـت تبریـک گفتنـد‪.‬‬ ‫متن این پیام بدین شرح است‪:‬‬ ‫کتـاب‪ ،‬دربردارنـده ی اندیشـه هـای اندیشـه ورزان و نخبگان ملت هـا و امانت دار‬ ‫عقالنیـت و خـردورزی و حاصـل تدبـر و تجربـه‏هـای اهـل علـم و معرفـت اسـت‪.‬‬ ‫ایینـه ای کـه بخـش اعظـم ره اورد تمـدن هـای ماندگار تاریـخ را بـه نمایش می‬ ‫گذارد‪.‬کتـاب‪ ،‬میراثـی ماندگار‪ ،‬پدیده ای باشـکوه و با ارزش و عنصری رشـد افرین‬ ‫و روشـنگر در پهنـه زندگی بشـر اسـت کـه نقطه ی اغاز رسـالت و دعوت اسلامی‬ ‫نیـز بـر مبنای کتـاب‪ ،‬خواندن و مطالعه شـکل گرفـت و اعجاز اسلام‪ ،‬کتاب قران‬ ‫و راه رسـیدن بـه اعمـاق ان تامـل‪ ،‬تحقیق و تدبـر در ان بود‪.‬‬ ‫اینجانبـان ضمـن گرامیداشـت هفته کتـاب‪ ،‬کتابخوانـی و کتابدار‪ ،‬این مناسـبت را‬ ‫به اهل قلم‪ ،‬نویسـندگان‪ ،‬مترجمان‪ ،‬پدیداورندگان و دسـت اندرکاران و تالشـگران‬ ‫عرصـه اندیشـه‪ ،‬چاپ و نشـر کتاب تبریـک و تهنیت عرض نمـوده و از همت واالی‬ ‫اهـل فکـر‪ ،‬اندیشـه و قلـم کـه در ترویـج ایـن مسـئولیت خطیـر مـی کوشـند نیز‬ ‫قدردانـی مـی نمائیـم و امیدواریم با همت و تلاش و برنامه ریزی و سیاسـتگذاری‬ ‫همـه مسـئوالن و عالقمنـدان و نخبـگان و اندیشـه ورزان شـاهد ترویـج و نهادینه‬ ‫شـدن فرهنـگ کتابخوانـی و تکریم و پاسداشـت اهالـی کتاب به ویژه نویسـندگان‬ ‫و اندیشـمندان صاحـب نظر در جامعه باشـیم‪.‬‬ ‫اقدامـات خوب شـهرداری بابل در احداث بوسـتانهایی‬ ‫چـون رضوانـی و شـهید سـلیمانی و هفده شـهریور و‬ ‫امـام علـی ع و ‪ ...‬سـبب افزایـش نشـاط اجتماعـی و‬ ‫رضایت شـهروندان شـده اسـت‬ ‫شـهرداری بابـل مصمـم در سـبزتر نمـودن محیـط‬ ‫شـهری‬ ‫بـه گـزارش اداره روابـط عمومـی شـهرداری بابـل از‬ ‫سـال ‪ ۱۳۹۸‬و بـا روی کار امـدن سـید مجتبـی‬ ‫حکیـم بعنـوان شـهردار بابل شـاهد احـداث پارکها و‬ ‫بوسـتانهای متعـددی در شـهر بابـل بودیـم که سـهم‬ ‫هـر یـک از شـهروندان در اسـتفاده از فضـای سـبز‬ ‫افزایـش چشـمگیری داشـت‪.‬‬ ‫اقدامـات خوب شـهرداری بابل در احداث بوسـتانهایی‬ ‫چـون رضوانـی‪ ،‬شـهید سـلیمانی‪۱۷ ،‬شـهریور‪ ،‬امـام‬ ‫پیام تبریک سرپرست شهرداری سلمانشهر به مناسبت‬ ‫هفته کتاب‬ ‫کتاب مایه ارامش بشر‬ ‫علـی(ع) و ‪ ...‬سـبب افزایـش نشـاط اجتماعـی و‬ ‫رضایـت شـهروندان شـده است‪.‬سـید مجتبـی حکیم‬ ‫شـهردار بابل‪:‬فضـای سـبز نقـش مهمـی بـر سلامت‬ ‫روان شـهروندان دارد و جلـوه و نمایـی زیبـا بـه شـهر‬ ‫می بخشـد و بـه شـادابی و طـراوت محیـط می افزایـد‪.‬‬ ‫در جهـت رضایتمنـدی‪ ،‬ایجـاد اسـایش و ارامـش‬ ‫بیشـتر شـهروندان مصمـم در جهـت افزایـش سـرانه‬ ‫فضـای سـبز و سـبزتر نمـودن محیـط شـهری هسـتیم‪.‬‬ ‫برخـی زمینهای شـهری که از سـالها قبل محل طمع‬ ‫برخی افراد و سـودجویان شـده بـود را در یک حرکت‬ ‫جهـادی به فضـای مطلوبی در جهت احداث بوسـتان‬ ‫تبدیل کردیم‪.‬‬ ‫تعییـن تکلیـف ایـن زمینها علاوه بر فرصت مناسـب‬ ‫در جهـت احداث مکانهایی همچون بوسـتانها و ایجاد‬ ‫فضـای سـبز و محیطـی دلنشـین و‪ ...‬می تواند دسـت‬ ‫خیلی از سـودجویان را از دسـت اندازی بـه این موارد‬ ‫هفته کتاب و کتاب خوانی‬ ‫گرامی باد‬ ‫بـه گزارش کرانه شـمال سرپرسـت‬ ‫شـهرداری سلمانشـهر پیـام تبریکی‬ ‫به مناسـبت هفته کتاب صـادر کرد‬ ‫کـه در زیر مـی خوانید‪:‬‬ ‫به نام یگانه قصیده پرداز افرینش‬ ‫مـوال امیرالمومنیـن علـی علیـه‬ ‫السلام در اهمیـت کتـاب‬ ‫می فرمایند ‪:‬‬ ‫کسـی کـه بـا کتـاب ارامش مـی یابد هرگـز اسـایش از او سـلب نمی‬ ‫شود ‪.‬‬ ‫کتـاب در بـر دارنده اندیشـه هـای اندیشـه ورزان و نخبـگان ملت ها و‬ ‫حاصـل تدبـر و تجربـه های اهل علـم و معرفت و عنصری رشـد افرین‬ ‫در پهنـه زندگـی بشـر اسـت که نقطـه اغاز رسـالت و دعوت اسلامی‬ ‫نیـز بر مبنـای کتاب‪،‬خوانـدن و مطالعه شـکل گرفت‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن گرامیداشـت هفتـه کتـاب و کتابخوانی این مناسـبت‬ ‫را بـه اهـل قلـم ‪،‬نویسـندگان و پدیـد اورنـدگان و تالشـگران عرصـه‬ ‫اندیشـه‪ ،‬چـاپ و نشـر کتاب تبریـک و تهنیت عرض نمـوده و از همت‬ ‫واالی اهـل فکر‪،‬اندیشـه و قلـم کـه در ترویـج این مسـولیت خطیر می‬ ‫کوشـند قدردانـی مـی نمایـم و امیدوارم بـا همت و تلاش عالقمندان‬ ‫و اندیشـه ورزان شـاهد ترویـج و نهادینه شـدن فرهنگ کتـاب و کتاب‬ ‫خوانـی ‪ ،‬تکریم و پاسداشـت اهالی کتاب و نویسـندگان و صاحبنظران‬ ‫در جامعه باشـیم‪.‬‬ ‫اسماعیل نصیری‬ ‫سرپرست شهرداری سلمانشهر‬ ‫کوتـاه نماید‪.‬‬ ‫نکتـه قابـل توجـه و خبـری خوش بـرای شـهروندان‬ ‫تعییـن تکلیـف زمینـی اسـت کـه در حاشـیه جـاده‬ ‫سـاحلی محـدوده پـل موزیـرج بـه مسـاحت ‪۱۵۱۷‬‬ ‫مترمربـع می باشـد‪.‬‬ ‫ایـن زمیـن بـه طـور کامـل رهـا شـده و بـه محـل‬ ‫بزهـکاری تبدیل شـده بـود که بـا پیگیریهای بسـیار‬ ‫و کمـک مسـئولین قضایـی در اختیار شـهرداری قرار‬ ‫گرفـت و در تلاش هسـتیم تا بوسـتان دیگـری را در‬ ‫ایـن منطقـه احـداث کـرده و بـه شـهروندان گرامـی‬ ‫تقدیـم نماییم‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت در حـال حاضـر بیـش از ‪۴۵۰‬‬ ‫کامیـون خـاک بـه زمیـن اضافـه شـد و در تلاش‬ ‫هسـتیم ایـن بوسـتان را بـه بهتریـن نحـو ممکـن‬ ‫طراحـی و احـداث کـرده و تـا ماه های اتـی در اختیار‬ ‫شـهروندان قـرار دهیـم‪.‬‬ ‫کتاب غذای روح‬ ‫روز بیسـت و چهـارم ابـان مـاه‪ ،‬اغاز هفته کتـاب و کتاب خوانی اسـت‪.‬‬ ‫در ایـن هفتـه‪ ،‬بـا اجـرای برنامـه هایـی کـه بـه وزش نسـیم معرفت از‬ ‫سـوی دریـای کتـاب و معانـی نـاب بـه سـمت اندیشـه همـگان مـی‬ ‫انجامـد‪ ،‬مـی کوشـیم تـا به تقویـت فرهنگ مطالعه و گسـترش سـطح‬ ‫اگاهـی هـای عمومـی مدد رسـانیم‪.‬‬ ‫کتـاب‪ ،‬دروازه ای بـه سـوی جهـان گسـترده دانـش و معرفـت اسـت و‬ ‫ارائـه کتـاب های خـوب‪ ،‬یکی از بهتریـن ابزارها برای به کمال رسـاندن‬ ‫انسـان هاسـت و کسـی که در ایـن دنیای زیبا بـه زندگانی مـی پردازد‪،‬‬ ‫نمـی توانـد بـا دنیـای کتـاب بـی ارتبـاط باشـد‪ .‬پـس بیاییم بـا گرامی‬ ‫داشـت ایـن هفتـه و نام مبـارک ان‪ ،‬با هدیـه کتاب هایی بـه هم نوعان‬ ‫خـود‪ ،‬در پرورانـدن دانش و کمال سـهیم باشـیم‪.‬‬ ‫فرهنگی اجتماعی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی‬ ‫شهر شیرود‬ ‫کتـاب‪ ،‬غـذای روح اسـت و روح‬ ‫از کتـاب زنـده اسـت‪ .‬کتـاب‪ ،‬یار‬ ‫مهربانی سـت که در همـه احوال‪،‬‬ ‫دسـتگیر و همدم دلتنگی هاسـت‬ ‫؛ یـاری که اگـر تو بخواهـی‪ ،‬هیچ‬ ‫گاه رهایـت نمـی کند‪.‬‬ ‫یارمهربـان کتـاب را هـر موقـع‬ ‫بخوانـی تـازه اسـت‬ ‫بخـوان ؛ کتـاب بخـوان ؛کتـاب‬ ‫خـوب بخـوان ‪ ،‬تـا بیـدار شـوی ‪...‬‬ ‫‪ 24‬ابـان روز کتـاب ‪ ،‬کتابخوانی و‬ ‫کتابـدار گرامی باد‬ ‫وابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهرهچیرود‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫یک شنبه ‪ 25 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪748‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫پیام مدیر کل راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای استان مازندران‬ ‫به مناسبت هفته ایمنی‬ ‫​بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫ا مـروزه مسـائل مطـرح در زمینـه جابه جایـی و حمـل و نقـل جـز‬ ‫پیچیده تریـن مسـائل در ابعـاد مختلـف و یکـی از ضروریـات بـه شـمار‬ ‫می ایـد‪ .‬علیرغـم فوایـد بسـیار ‪ ،‬متاسـفانه این صنعـت با خطـرات مالی‬ ‫وجانـی بـرای انسـانها همـراه اسـت‪ .‬سـاالنه افـراد زیـادی در دنیا بـر اثر‬ ‫سـوانح ترافیکـی جـان خـود را از دسـت می دهنـد‪.‬‬ ‫بـا بررسـی های بعمـل امـده در زمینه فعالیتهـای ایمنی در کشـورهای‬ ‫موفـق جهـان مـی تـوان دریافـت که با بـه کار گیـری روشـهای علمی و‬ ‫اهمیـت دادن بـه موضـوع ایمنـی در حمـل و نقـل جـاده ای مـی شـود‬ ‫بخـش قابـل توجهـی از ضایعات را کاهـش داد‪.‬‬ ‫بـا توجـه به نقش مهـم و تاثیر گذار خطاهای انسـانی در بـروز تصادفات‪،‬‬ ‫امـوزش و فرهنـگ سـازی از موثرتریـن راهکارهـا بـه منظـور کاهـش‬ ‫تصـادف هـای جـاده ای بـه شـمار مـی رود‪ .‬اهمیـت این موضوع سـبب‬ ‫شـد تـا بـا نـام گـذاری هفتـه ایمنـی حمـل و نقـل درکشـور نسـبت به‬ ‫حسـاس سـازی جامعـه و مسـئولین در مقولـه ایمنـی و تصادفـات اقدام‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫از ایـن رو فـرا رسـیدن هفته مذکور را گرامی داشـته و به خـود می بالیم‬ ‫کـه توانسـته ایم با تلاش گروهی و خدمـت خالصانه چهار سـال متوالی‬ ‫حائـز رتبـه سـوم کاهش فوتی هـای ناشـی از تصادفات برون شـهری در‬ ‫سطح کشـور شویم‪.‬‬ ‫امیدوارم امسـال نیز همچون سـنوات گذشـته بتوانیم با توکل بر خداوند‬ ‫متعال و در سـایه وحدت ‪ ،‬همدلی و با تالش و کوشـش در جهت ارتقا و‬ ‫ایمنـی جـاده های پر نقش و نگار بهشـت ایران زمین بکوشـیم‪.‬‬ ‫عباسعلی نجفی‬ ‫مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران​‬ ‫در راستای اجرای طرح دوگانه سوز کردن خوروها‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه‬ ‫چالوس مورد تقدیر قرار گرفت‬ ‫در راسـتای معرفـی مناطق برتر شـرکت ملـی پخش در‬ ‫اجـرای طـرح رایـگان دوگانـه سـوز کـردن خودروهای‬ ‫عمومـی منطقـه چالـوس مـورد تقدیر قـرار گرفت ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت ملی پخـش فـراورده های‬ ‫نفتـی منطقـه چالوس ‪ ،‬درنشسـت ویدیوکنفرانـس در خصوص‬ ‫تبدیـل خودروهـای عمومـی بـه دوگانه سـوز و معرفـی مناطق‬ ‫برتـر شـرکت ملـی پخـش در سـتاد شـرکت هـای ملـی پخش‬ ‫فـراورده هـای نفتـی ایـران با حضـور کرامت ویـس کرمی مدیر‬ ‫عامـل شـرکت ملی پخـش برگزار شـد مناطق قـم‪ ،‬اذربایجان‬ ‫غربـی‪ ،‬کرمانشـاه ‪،‬مرکزی ‪ ،‬کردسـتان و چالوس بـه ترتیب رتبه‬ ‫اول تـا ششـم ایـن شـرکت را در اجـرای طـرح رایـگان دوگانـه‬ ‫سـوز کـردن خودروهای عمومی (تاکسـی و وانت) کسـب و لوح‬ ‫تقدیـر دریافـت کردند‪.‬‬ ‫ک ر ا م ـ ت و ی ـ س ک ر م ـ ی ‪ ،‬م د ی ر ع امـل شـرکت ملـی پخـش‬ ‫فراورده هـای نفتـی در این نشسـت گفـت‪ :‬طرح تبدیـل دوگانه‬ ‫سـوز خـودرو مصـوب شـورای اقتصـاد و هیئت دولت اسـت که‬ ‫برعهـده وزارت نفـت واگذار شـده‪ ،‬بـه همین منظور تمـام واحد‬ ‫هـای سـتادی این موضوع را به شـکل ویـژه در دسـتور کار قرار‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بـه گفته ویـس کرمی تاکنـون ‪ ۱۷۵‬هزار خودرو در این سـامانه‬ ‫ثبـت نـام کرده انـد کـه ‪ ۷۵‬هـزار مـورد ان شـامل ایـن طـرح‬ ‫رایـگان مـی شـوند‪.‬وی افـزود‪ :‬هـم اکنـون ‪ ۴۳‬هـزار خـودرو به‬ ‫طـور رایـگان دوگانـه سـوز شـده اند و ‪ ۲۲‬هـزار مـورد نیـز در‬ ‫نوبـت تبدیـل قـرار دارند‪.‬بـه گفتـه وی ‪ ۲۲۱‬کارگاه در سراسـر‬ ‫کشـور تجهیـز شـده اند که مناطـق ‪۳۷‬گانه شـرکت ملی پخش‬ ‫را پوشـش می دهنـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ملـی پخش فـراورده های نفتـی‪ ،‬رنکینگ‬ ‫انتخـاب مناطق را بر اسـاس تعـداد ثبت نام خودروها نسـبت به‬ ‫خودروهـای مشـمول همان مناطـق اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬مدیـران مناطـق شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای‬ ‫نفتـی بازوهـای مهـم اجرایـی در امـر ترویـج و توسـعه صنعـت‬ ‫اجرایـی محسـوب می شـوند و فعالیـت خـود در حـوزه اطلاع‬ ‫رسـانی را از طریـق شـهرداری هـا ‪،‬صـدا و سـیما و رسـانه های‬ ‫مکتـوب جـدی بگیرند‪.‬‬ ‫الزم بذکـر اسـت بـا توجـه بـه جایـگاه اسـتراتژیک وتوریسـتی‬ ‫غـرب مازندران(منطقـه چالـوس) در ترویـج طـرح دوگانـه‬ ‫سـوزکردن خودروهـا نقـش کلیـدی داشـته اسـت‬ ‫خبر‬ ‫جلسه پیگیری تامین مسکن برای محرومین‬ ‫در میاندورود‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی بنیـاد مسـکن انقالب‬ ‫اسلامی مازنـدران ‪ ،‬غالمرضـا عباسپورسرپرسـت‬ ‫دف ت ـر نمایندگـی بنیادمسـکن انقلاب اسلامی‬ ‫ش ه ر س ـتان میانـدورود از برگـزاری جلسـه ای‬ ‫بـا حضـور معـاون فرمانـدار‪ ،‬بخشـداران بخـش‬ ‫مرکزی و گهرباران ‪ ،‬معاون بازسـازی وامورمسـکن‬ ‫ر و س ـ ت ا ی ی بنیـاد مسـکن اسـتان ‪ ،‬مدیرامـور‬ ‫مشـارکتهای مردمی حسـاب ‪ ۱۰۰‬امـام(ره) بنیاد‬ ‫مسـکن اسـتان ‪ ،‬رئیـس کمیتـه امـداد‪ ،‬رئیـس‬ ‫بهزیسـتی ‪ ،‬روسای شـورای بخشـها ‪ ،‬رئیس نظام‬ ‫مهندسـی و ‪ ....‬در محل فرمانداری این شهرسـتان‬ ‫خبـرداد وگفـت ‪ :‬جلسـه ای بـا حضـور معـاون‬ ‫فرمانـدار‪ ،‬بخشـداران بخـش مرکـزی و گهربـاران‬ ‫‪ ،‬معـاون بازسـازی وامورمسـکن روسـتایی بنیـاد‬ ‫مسـکن اسـتان ‪ ،‬مدیرامـور مشـارکتهای مردمـی‬ ‫حسـاب ‪ ۱۰۰‬امـام(ره) بنیـاد مسـکن اسـتان ‪،‬‬ ‫رئیـس کمیته امداد وسـایر مسـئولین شهرسـتان‬ ‫بـا هـدف بررسـی وضعییـت مسـکن محرومیـن‬ ‫و تامیـن و کمـک بـه سـاخت مسـکن بـرای ایـن‬ ‫قشـردرمحل فرمانـداری شهرسـتان میانـدورود‬ ‫برگـزار گردیـد‪.‬‬ ‫عباسـپور سرپرسـت دفتر نمایندگی بنیادمسـکن‬ ‫ا ن ق ل ا ب ا س ل ا م ی ش ه ر سـتانمیانـدورود‬ ‫دراینخصـوص اظهارداشـت ‪ :‬درنشسـتی کـه در‬ ‫محـل فرمانـداری شهرسـتان میانـدورود با حضور‬ ‫معـاون فرمانـدار وسـایر مسـئولین شهرسـتانی‬ ‫مبنـی بـر بررسـی وضعییـت مسـکن محرومیـن‬ ‫برگزارشـد مقـرر شـد دسـتگاه هـای ذیربـط علی‬ ‫الخصوص مدیران دو دسـتگاه بهزیسـتی و کمیته‬ ‫امـداد نسـبت به معرفـی مددجویان و افـراد واجد‬ ‫شـرایط بـه بنیـاد مسـکن اقـدام و بنیـاد مسـکن‬ ‫نیزدراسـرع وقـت پیگیـری هـای الزم مبنـی‬ ‫برنسـبت بـه معرفـی افـراد بـه بانـک هـای عامل‬ ‫جهـت دریافـت تسـهیالت اقـدام نمایـد‪.‬‬ ‫جلسه شورای ورزش کالردشت با حضور مدیرکل ورزش‬ ‫و جوانان مازندران‬ ‫به گزارش روابط عمومی شـورای اسلامی شـهر‬ ‫سـاری ‪ ،‬سـیدعلی اقامیری با طرح این پرسـش‬ ‫کـه چـرا بایـد دالل خارجـی بتوانـد بـه صـورت‬ ‫مسـتقیم بـا بـاغ دار معامله به ریـال معامله کند؟‬ ‫‪ ،‬افـزود ‪ :‬ایـن یک زیان بزرگ به کشـور وارد می‬ ‫توان صادراتی ‪ 440‬میلیون جوجه‬ ‫یکروزه و ‪ 300‬هزارتن مرغ در‬ ‫مازندران‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی سـازمان جهـاد‬ ‫ک ش ـ ا و ر ز ی مازندران(مازندپـاج)‪ ،‬محمدعلـی‬ ‫یدالهـی بـه سیاسـت هایی کـه برای صنعـت طیور‬ ‫برنام ه ریـزی شـد اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬اسـتفاده‬ ‫حداکثـری از ظرفیت واحدهای طیور اسـتان باعث‬ ‫شـد مرغـداران از ظرفیت هـای اسـمی واحدهـای‬ ‫خـود نهایت اسـتفاده را داشـته باشـند تـا تولید را‬ ‫افزایـش دهند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬اعطـای تسـهیالت بانکـی در قالـب‬ ‫اصلاح سـاختار و سـرمایه در گـردش اسـت کـه‬ ‫جـزو سیاسـت های صنعت طیور اسـت و بـرای این‬ ‫مـوارد برنامه ریـزی الزم صـورت خواهـد گرفـت‪.‬‬ ‫مدیـر امـور طیـور سـازمان جهـاد کشـاورزی‬ ‫مازنـدران اضافـه کـرد‪ :‬واگـذاری امـور تصدی گری‬ ‫بـه تشـکل های صنعـت طیـور یکـی از مـواردی‬ ‫اسـت کـه در ایـن اسـتان اجرایی شـده اسـت و با‬ ‫اجرایـی شـدن سـامان ه مدیریـت اطالعـات صنعت‬ ‫طیـور (سـماصط) کـه مرتبـط بـا صنعـت طیـور‬ ‫اسـت‪ ،‬تنظیـم بـازار و ایجـاد تعـادل بیـن عرضـه‬ ‫و تقاضـا و رصـد تولیـد در حلقه هـا و سـاماندهی‬ ‫واحدهـای غیرمجـاز براحتـی انجـام مـی شـود‪.‬‬ ‫یدالهـی بـا بیـان اینکـه ایـن سـامانه بـه شـفافیت‬ ‫تولیـد جوجـه یکـروزه کمک می کنـد و اتصال بین‬ ‫بهره بـرداران صنعـت طیور اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬طرح‬ ‫کاهـش سـن و وزن کشـتار در ایـن سـامانه کمک‬ ‫کننـده اسـت تـا طـرح ملـی کاهش سـن کشـتار‬ ‫اجرایـی شـود چراکـه پارامترهایـی کـه در ایـن‬ ‫سـامانه مشـاهده می شـود مربوط به درصد تلفات‪،‬‬ ‫وزن مـرغ تولیـدی‪ ،‬شـروع دوره جوجه ریـزی و‬ ‫طـول دوره پـرورش اسـت کـه کمـک می کنـد‬ ‫مدیریـت کاهـش سـن و وزن کشـتار در راسـتای‬ ‫استانداردسـازی محصـول انجـام شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه صنعـت طیور یـک صنعت‬ ‫بهم تنیـد ه اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬در صنعت طیـور به دنبال‬ ‫تولیـد صـادرات محور هسـتیم و به همیـن منظور‬ ‫‪ 220‬واحـد مرغ مادر به ظرفیـت ‪ 6‬میلیون و ‪300‬‬ ‫هـزار قطعـه در اسـتان وجـود دارد کـه ‪ 70‬درصـد‬ ‫ایـن ظرفیـت در گردونه تولید قـرار دارد و می تواند‬ ‫سـاالنه ‪ 573‬میلیـون قطعـه جوجه یکـروزه تولید‬ ‫کند‪.‬مدیـر امـور طیـور سـازمان جهـاد کشـاورزی‬ ‫مازنـدران ادامـه داد‪ :‬سـال گذشـته ‪ 137‬میلیـون‬ ‫قطعـه جوجه در اسـتان تولید شـد که تـوان تولید‬ ‫‪ 440‬میلیـون قطعـه مـازاد جوجـه یکـروزه داریـم‬ ‫کـه باید نسـبت بـه صـادرات ان اقدام شـود‪.‬‬ ‫ایـن مسـوول اضافـه کـرد‪ :‬بـا توجـه بـه ظرفیـت‬ ‫‪ 39.5‬میلیـون قطعـه ای کـه بـه عنـوان ظرفیـت‬ ‫اسـمی در صنعـت طیـور اسـت اگر از ایـن ظرفیت‬ ‫بـه صورت کامل اسـتفاده شـود تـوان تولیـد ‪400‬‬ ‫هـزار تـن گوشـت مرغ امـاده طبخ داریـم که ‪300‬‬ ‫هـزار تـن ان مـازاد تولید اسـت و می توان شـرایط‬ ‫را بـرای صـادرات بـه خـارج از کشـور امـاده کرد‪.‬‬ ‫عملکرد بانک ها در پرداخت‬ ‫تسهیالت رونق تولید مطلوب‬ ‫نیست‬ ‫جلسـه شـورای ورزشـی شهرسـتان کالردشـت بـا‬ ‫حضـور حسـن رنگـرز‪ ،‬مدیـرکل ورزش و جوانـان‬ ‫ا س ـ ت ا ن م ا ز ن ـدران و بـه ریاسـت فرمانـدار ایـن‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬رئیـس شـورای اسلامی شـهر‪ ،‬رئیـس‬ ‫اداره ورزش و جوانـان و روسـای هیات های ورزشـی‬ ‫در محـل فرمانـداری برگـزار شـد‪.‬‬ ‫کامـران پـوالدی‪ ،‬فرمانـدار کالردشـت‪ ،‬ضمـن‬ ‫خوشـامد خدمـت مدعویـن عنوان کرد‪ :‬شهرسـتان‬ ‫کالردشـت مهـد قهرمانـان صاحب نـام ورزش بـوده‬ ‫و هسـت کـه هـم بـرای اسـتان و هـم بـرای ایـران‬ ‫اسلامی در رشـته های مختلـف ورزشـی افتخـار‬ ‫افرینـی کردنـد کـه از ایـن حیـث دارای جوانـان‬ ‫عالقه منـد بـه ورزش هسـتیم‪.‬‬ ‫او در ادامـه اظهـار داشـت‪ :‬ما در شهرسـتان جوانان‬ ‫ارزشـمندی داریـم کـه نیازمند نـگاه ویژه هسـتند‬ ‫تـا ایـن قابلیـت و پتانسـیل رشـد و شـکوفا گـردد‬ ‫‪ .‬فرمانـدار کالردشـت در ادامـه از مدیـرکل ورزش‬ ‫و جوانـان اسـتان خواسـتار تامیـن و تجهیـز اماکن‬ ‫ورزشـی شهرسـتان و رفـع مشـکالت انان شـد ‪.‬‬ ‫در پایان مسـئولین هیات های ورزشـی گزارشـی از‬ ‫عملکـرد خـود و مشـکالت موجـود ارائـه دادند که‬ ‫یکـی از خواسـته های جمـع حاضـر اسـتقالل اداره‬ ‫ورزش شهرسـتان و نمایندگـی اداره کل در غـرب‬ ‫مازنـدران و بودجـه جهت زیر سـاخت وتجهیزات و‬ ‫بهسـازی وتعمیـرات سـالن ورزشـی و تامین نیروی‬ ‫اداری بود‪.‬‬ ‫در ادامـه مدیـرکل ورزش و جوانـان مازنـدران از‬ ‫ا م ا ک ـ ن و س ـ ا ل ن های ورزشـی بازدیـد و به طـور‬ ‫جداگانـه بـا مربیـان و کشـتی گیران کالردشـتی‬ ‫دیـدار و گفتگـو کـرد‪.‬‬ ‫دالل خارجی به صورت مستقیم بر سر باغ مرکبات مازندران حاضر می شود‬ ‫کنـد چـرا که بـه دلیـل اختلاف قیمت ریـال با‬ ‫ارزهـای خارجـی ‪ ،‬مبلـغ میوه بـرای انها بسـیار‬ ‫پاییـن تمـام مـی شـود و در ایـن میـان بـدون‬ ‫اینکـه ارز بـه کشـور وارد شـود ‪ ،‬محصـول خارج‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫وی گفـت ‪ :‬وزارت صنعـت ‪ ،‬معـدن و تجـارت و‬ ‫دسـتگاه هـای دخیـل باید بـه این موضـوع ورود‬ ‫کننـد و اجـازه ندهنـد دالل خارجـی بـه صورت‬ ‫مسـتقیم و بـا ریـال جنـس خریـداری کند‪.‬‬ ‫اقامیـری تاکیـد کرد ‪ :‬باید بازاری تشـکیل شـود‬ ‫تـا کشـاورزان محصوالت خـود را در ان بـازار به‬ ‫فروش برسـانند و دالل خارجـی در ان بازار با ارز‬ ‫خارجی محصـوالت را بخرد‪.‬‬ ‫عضـو شـورای اسلامی شـهر سـاری بـا بیـان‬ ‫اینکـه مرکبات مازندران در کشـورهای اسـیایی‬ ‫‪5‬‬ ‫یـک برند محسـوب می شـود ‪ ،‬گفت ‪ :‬متاسـفانه‬ ‫دالالن چهـره مرکبات ایـران در جهان را تخریب‬ ‫کردنـد و بـا صـادرات میوه هـای بی کیفیـت و‬ ‫بسـته بندی های ضعیـف سـبب شـده اند اعتمـاد‬ ‫مشـتری خارجـی کم شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬وجـود واسـطه ها و دالل هـا سـبب‬ ‫می شـود کـه بخـش زیـاد سـود به جیب کسـی‬ ‫غیـر از تولیـد کننـده بـرود و کشـاورز بـا اینکـه‬ ‫زحمـت زیـادی می کشـد کمتریـن بهـره را ببـرد‪.‬‬ ‫اقامیـری گفـت ‪ :‬متاسـفانه گرانـی وسـایل مورد‬ ‫نیـاز و بـاال رفتـن هزین ه هـای جانبـی ماننـد‬ ‫هزینـه کـود و سـم و جعبـه بسـته بندی سـبب‬ ‫شـده اسـت کـه قیمـت مرکبـات هـم بـاال برود‬ ‫‪ ،‬ولـی باوجـود بـاال بـودن قیمـت میوه کشـاورز‬ ‫سـودی نمی کنـد چرا کـه هزینه بیشـتری برای‬ ‫تولیـد کرده اسـت‪.‬‬ ‫و ی ب ـ ا ا ظ ه ـ ا ر ا ی ـ ن ک ـه مازنـدران یکـی از‬ ‫اصلی تریـن تولیـد کننـدگان انـواع مرکبـات از‬ ‫جلمـه پرتقـال‪ ،‬نارنگـی و کیـوی اسـت ‪ ،‬افـزود‬ ‫‪ :‬ایـن اسـتان سـاالنه نزدیـک بـه ‪ ۲‬میلیـون و‬ ‫‪ ۷۰۰‬هـزار تـن پرتقـال و نارنگـی تولیـد می کند‬ ‫کـه یـک میلیـون و ‪ ۵۰۰‬هـزار تـن شـامل انواع‬ ‫پرتقـال می شـود‪.‬نماینده اسـتان مازنـدران در‬ ‫شـورای عالـی اسـتان ها گفـت ‪ :‬نزدیـک به ‪۲۰۰‬‬ ‫هـزار تـن از مجموع مرکبـات تولیـدی مازندران‬ ‫بـه خـارج از کشـور صـادر می شـود و باقـی ان‬ ‫مصـرف داخلـی اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ : :‬همچنیـن مازندران سـاالنه نزدیک‬ ‫بـه ‪ ۲۰۰‬هـزار تـن کیـوی تولید می کنـد که ‪۶۰‬‬ ‫درصـد ان بـه خـارج از کشـور صادر می شـود‪.‬‬ ‫ارش فـرزام صفـت در جلسـه تسـهیل و رفـع‬ ‫موانـع تولیـد در فرمانـداری بندرانزلـی‪ ،‬اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬نبایـد وقـت مسـئوالن بـرای مشـکالت‬ ‫پیـش پـا افتـاده گرفتـه شـود و همـه مسـائل‬ ‫و مشـکالت بـه سـمت قـوه مجریه سـوق داده‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه گیالن در خصـوص پرداخت‬ ‫تسـهیالت رفـع موانـع تولیـد رتبـه هفتـم در‬ ‫تعـداد و رتبـه دهـم از نظر مبلـغ را دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در خصـوص پرداخـت تسـهیالت رونـق تولید‪،‬‬ ‫بان ک هـا عملکـرد مطلوبـی نداشـته و از ان‬ ‫چیـزی کـه انتظـار می رفـت ضعیف تـر هسـتند‪.‬‬ ‫فـرزام صفت بـا تاکید بر اینکه نبایـد در اجرای‬ ‫قوانیـن واحدهـای تولیـدی اسـیب نبیننـد‪،‬‬ ‫تاکیـد کـرد‪ :‬وظیفـه مسـئوالن‪ ،‬اجـرای قانون‬ ‫بـه نفـع تولیـد و اشـتغال و توسـعه اقتصـادی‬ ‫اسـت ولـی بایـد قانونگـذار‪ ،‬قانـون را مصوب و‬ ‫بـه مجریـان ان اعلام کند‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتاندار‬ ‫گیلان بـا تاکیـد بـر ضـرورت پرداخـت‬ ‫بده ی هـای مالیاتـی از سـوی واحدهـای‬ ‫تولیـدی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خوشـبختانه در شـهرک‬ ‫صنعتـی حسـن رود انزلی تعـداد واحدهای غیر‬ ‫فعـال‪ ،‬کمتریـن میـزان در اسـتان اسـت و در‬ ‫صورت فراهم سـازی شـرایط افزایـش محدوده‬ ‫این شـهرک می توان سـرمایه گذاران بسـیاری‬ ‫را جـذب کـرد‪.‬‬ ‫فـرزام صفـت همچنیـن ادامـه داد‪ :‬بایـد بـرای‬ ‫واحدهـای تولیـدی غیـر فعـال فکـر اساسـی‬ ‫صـورت گیـرد و در ایـن راسـتا به شـهرک های‬ ‫صنعتـی و بانک هـای عامـل تکلیف شـده تا در‬ ‫مـدت قانونی سـه مـاه وضعیت فعلـی را بهبود‬ ‫بخشند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫یک شنبه ‪ 25 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪748‬‬ ‫خبر‬ ‫فرجی‪،‬معاون فرهنگی رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران اعالم کرد‪:‬‬ ‫ویژه برنامه های هفته کتاب‬ ‫مازندران‬ ‫معـاون فرهنگـی رسـانه ای اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران از‬ ‫برنامه هـای هفتـه کتـاب در اسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران‪ ،‬معاون فرهنگی‬ ‫رسـانه ای اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران بـا اعالم خبر فوق گفـت‪ :‬برنامه‬ ‫هـای ایـن هفتـه را عموما بـه صورت مجازی انجـام خواهیم داد به ویژه اجرای نخسـتین‬ ‫نمایشـگاه برخط کتاب استان‪.‬‬ ‫فرجـی بـا اشـاره بـه شـرایط فعلـی کشـور و پرهیـز از اجتماعـات غیـر ضـروری‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نواختـن زنـگ مطالعـه در مـدارس نیز بـه صورت مجازی و از طریق شـبکه شـاد صورت‬ ‫می پذیـرد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬افتتاحیـه نمایشـگاه مجـازی کتـاب برخـط اسـتان‪ ،‬رونمایـی از پوسـترهای‬ ‫مسـابقات کتابخوانـی امـت رسـول ا‪ ، ...‬مالقات و تجلیل از فعـاالن و مفاخر حوزه کتاب‬ ‫‪ ،‬بازدیـد از انتشـارات ‪ ،‬اختتامیـه جشـنواره کتاب سـال مازنـدران ‪ ،‬از جملـه برنامه های‬ ‫هفتـه کتاب در اسـتان می باشـد‪.‬‬ ‫فرجـی همچنیـن اذعـان داشـت‪ :‬رونمایـی از کتابهـای فاخـر تبـری و فارسـی کـه‬ ‫نویسـندگان و پژوهشـگران مازندرانـی بـه رشـته تحریـر دراورده انـد از جملـه ‪ ،‬هویـت‬ ‫شناسـی مردمـان سـرزمین نـوروز‪ ،‬افسـانه های مازندران و بخـش دیگری از ویـژه برنامه‬ ‫هـای ایـن هفتـه خواهنـد بود‪.‬‬ ‫معـاون فرهنگـی رسـانه ای اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران در پایان اذعان‬ ‫داشـت‪ :‬تقدیـر از مفاخـر و برگزیـدگان مسـابقات کتابخوانـی نیـز بخش از دیگـر برنامه‬ ‫هـای گرامیداشـت هفتـه کتاب می باشـد‪.‬‬ ‫دیدار مدیران اموزش و پرورش و شرکت گاز‬ ‫استان گیالن در زمینه اشاعه فرهنگ مصرف‬ ‫بهینه و ایمن گاز طبیعی‬ ‫علـی حسـین زاده معـاون محتـرم توسـعه‬ ‫مدیریـت و پشـتیبانی امـوزش و پـرورش‬ ‫اسـتان بـه نمایندگـی از مدیـرکل ان اداره‬ ‫بـا حضـور در شـرکت گاز اسـتان گیلان با‬ ‫مدیرعامل شـرکت و مسـئولین ذیربط دیدار‬ ‫و گفتگـو کردنـد‪.‬‬ ‫روابـط عمومـی گاز گیلان ‪ -‬در ابتدای این‬ ‫جلسـه مهندس اکبر مدیرعامل شـرکت گاز‬ ‫اسـتان گیلان ضمـن عـرض خیر مقـدم به‬ ‫میهمانـان‪ ،‬گزارشـی از وضعیـت گازرسـانی‬ ‫و ارائـه خدمـات مرتبـط بـا گاز در سـطح‬ ‫اسـتان بیـان نمود‪.‬مدیرعامـل شـرکت گاز‬ ‫اسـتان گیالن اظهار داشـت‪ :‬دانـش اموزان‬ ‫بـه عنـوان اینده سـازان میهن اسلامی می‬ ‫تواننـد با فراگیـری فرهنگ مصـرف بهینه و‬ ‫ایمـن گاز طبیعـی‪ ،‬ان را در سـطح جامعـه‬ ‫گسـترش و همچنیـن به نسـل هـای بعدی‬ ‫منتقـل نماینـد‪.‬وی بـا اشـاره بـه اسـتفاده‬ ‫وزارت امـوزش و پـرورش از نـرم افـزار شـاد‬ ‫بـرای برگـزاری کالس هـای مجـازی بیـان‬ ‫نمـود‪ :‬امیدواریـم بـا همـکاری و تعامـل‬ ‫شایسـته بـا امـوزش و پـرورش در خلال‬ ‫برگـزاری کالس هـای مجـازی و یـا بـه‬ ‫صـورت فـوق برنامـه بتوانیم نـکات و توصیه‬ ‫هـای مفیـد در خصـوص اسـتفاده صحیـح‬ ‫از گاز طبیعـی را بـه دانـش امـوزان منتقـل‬ ‫نماییم‪.‬‬ ‫د ر ا د ا م ـه معـاون توسـعه مدیریـت و‬ ‫پشـتیبانی امـوزش و پـرورش اسـتان ضمن‬ ‫اسـتقبال از ایـن پیشـنهاد اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫امـوزش و پـرورش اسـتان گیلان دارای ‪3‬‬ ‫هزار و ‪ 200‬مدرسـه‪ 380 ،‬هـزار دانش اموز‬ ‫و ‪ 26‬هـزار همکار فرهنگی می باشـد که در‬ ‫میـان حـدود دو سـوم جمعیت اسـتان نفوذ‬ ‫دارد و اجـرای ایـن طـرح از طریـق امـوزش‬ ‫و پـرورش مـی توانـد تـا حـد زیـادی زمینه‬ ‫سـاز نهادینـه شـدن فرهنگ اسـتفاده از گاز‬ ‫طبیعـی در اسـتان شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ویـروس کرونـا موجب بـه وجود‬ ‫امـدن فرصـت اسـتفاده از فضـای مجـازی‬ ‫بـرای تعلیـم و تربیـت دانـش امـوزان و‬ ‫فرهنگ سـازی در سـطح جامعه شده است‪.‬‬ ‫در همیـن راسـتا‪ ،‬اقـای سـراجی معـاون‬ ‫تربیـت بدنـی و سلامت اداره کل امـوزش‬ ‫و پـرورش گیلان ضمـن بیـان مطالبـی‬ ‫مبسـوط‪ ،‬ابـراز امیـدواری نمـود همـکاری‬ ‫هـای فـی مابیـن در زمینـه امـوزش و‬ ‫فرهنـگ سـازی مصـرف بهینـه و ایمـن گاز‬ ‫طبیعـی کمافـی السـابق ادامـه یابـد‪.‬‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫مازندران میزبان نخستین نمایشگاه کتاب برخط‬ ‫ویـژ ه برنامه هـای هفتـه کتـاب‬ ‫امسـال در مازنـدران نیـز مانند‬ ‫س راسـر کشـور تحـت تاثیـر‬ ‫شـیوع کرونا‪ ،‬سـاختار متفاوتی‬ ‫ن س ـبت بـه سـال های گذشـته‬ ‫گ رف تـه و نخسـتین نمایشـگاه‬ ‫کتـاب اسـتان هم قرار اسـت در‬ ‫بسـتر فضای مجازی بـه صورت‬ ‫برخـط برگزار شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال ؛ هفتـه‬ ‫پایانـی ابـان هـر سـال بـه مناسـبت‬ ‫هفتـه کتـاب برنامه هـای مختلفـی‬ ‫در سراسـر کشـور برگـزار می شـود و‬ ‫معمـوال عالوه بر برنامـه های مختلف‬ ‫مرتبـط با کتـاب‪ ،‬دسـتگاه های حوزه‬ ‫فرهنـگ در مراکـز اسـتان ها نیـز‬ ‫ن م ای ش ـ گ اه اس ـ ت ان ی کتـاب را برپـا‬ ‫م ی ک ن ن ـ د‪ .‬س ـ ال گ ذش ـ ت ه نیـز در‬ ‫همیـن روزهـا تـدارکات برگـزاری‬ ‫چهاردهمیـن نمایشـگاه بین المللـی‬ ‫کتـاب مازنـدران همـراه با نمایشـگاه‬ ‫مطبوعـات اسـتان در حـال انجام بود‬ ‫کـه از ‪ ۲۶‬ابـان تا یکم اذر در سـاری‬ ‫برپا شـد‪.‬‬ ‫امسـال امـا ‪ ،‬بـه دلیـل شـیوع کرونـا‬ ‫امـکان برگـزاری نمایشـگاه وجـود‬ ‫ندارد و بسـیاری از رویدادهای مرسوم‬ ‫مرتبـط بـا هفتـه کتـاب و کتابخوانی‬ ‫هـم برپـا نم ی شـود‪ .‬بـا ایـن حـال‬ ‫برنام ه هـای هفتـه کتـاب تعطیـل‬ ‫نشـده و بـا تغییـری در سـاختار و‬ ‫برنام ه ریـزی هفتـه کتـاب‪ ،‬امسـال‬ ‫قـرار اسـت برنامه هـای مختلفـی در‬ ‫مازنـدران بـه ایـن مناسـبت برگـزار‬ ‫شـود‪.‬به گفتـه مدیـرکل فرهنـگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی مازندران‪ ،‬امسال قرار‬ ‫اسـت همزمـان با بیسـت و هشـتمین‬ ‫دوره هفتـه کتاب‪ ،‬به ابتـکار این اداره‬ ‫کل بـرای نخسـتین بـار در کشـور‬ ‫بـا مشـارکت موسسـه فرهنگـی و‬ ‫هنـری شـهر هوشـمند خلاق ونداد‪،‬‬ ‫نخسـتین نمایشـگاه کتـاب برخـط‬ ‫مازنـدران برگـزار شـود‪.‬‬ ‫ع ب ـ ا س ز ا ر ع ب ـ ا ب ی ـ ا ن ا ی ـ ن ک ـه‬ ‫عمـده برنامه هـای ایـن هفتـه را بـه‬ ‫صـورت مجـازی برگـزار خواهیـم‬ ‫کـرد‪ ،‬اظهارکـرد‪ :‬در ایـن طـرح کـه‬ ‫بـرای نخسـتین بـار بـه ابتـکار اداره‬ ‫کل فرهنـگ و ارشـاد مازنـدران‬ ‫برگـزار م ی شـود ناشـران برجسـته‬ ‫کشـور و ‪ ۵۰‬ناشـر برتـر اسـتان‬ ‫مازنـدران کتا ب هـای خـود را بـه‬ ‫صـورت اینترنتـی عرضـه م ی کننـد‬ ‫و عالقه منـدان نیـز می تواننـد ماننـد‬ ‫نمایشـگاه های پیشـین کـه به صورت‬ ‫حضـوری برگـزار می شـود از تخفیف‬ ‫‪ ۲۰‬درصـدی خریـد کتـاب بهره منـد‬ ‫شـوند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان این کـه طرح نمایشـگاه‬ ‫برخـط کتـاب مازنـدران در صفحـه‬ ‫انتشـارات ونـداد بـه نشـانی ‪http://‬‬ ‫‪/v a n d a d h o l d ing.com‬‬ ‫اجـرا خواهـد شـد‪ ،‬افـزود‪ :‬ناشـران‬ ‫مختلـف با ثبت نـام در این نمایشـگاه‬ ‫مجـازی امـاده عرضـه کتاب هـای‬ ‫خـود بـه صـورت مجـازی هسـتند‪.‬‬ ‫البتـه برای حمایـت از ‪ ۵۰‬ناشـر برتر‬ ‫اسـتان حـق ورود و شـرکت کـردن‬ ‫ناشـر در ایـن طـرح توسـط اداره کل‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد مازنـدران پرداخـت‬ ‫م ی شـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫م ازن ـ دران خاطرنشـان کـرد‪ :‬طـی‬ ‫در این طرح که برای نخستین بار به ابتکار اداره کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫مازندران برگزار می شود ناشران برجسته کشور و ‪ ۵۰‬ناشر برتر استان‬ ‫مازندران کتاب های خود را به صورت اینترنتی عرضه می کنند و‬ ‫عالقه مندان نیز می توانند مانند نمایشگاه های پیشین که به صورت‬ ‫حضوری برگزار می شود از تخفیف ‪ ۲۰‬درصدی خرید کتاب بهره مند شوند‪.‬‬ ‫هماهنگـی انجام شـده با اداره پسـت‬ ‫ن ی ـ ز م ق ـ رر ش ـ د تـا هزینـه پسـت‬ ‫کتاب هـای خریـداری شـده در ایـن‬ ‫طرح بـا تخفیف ویژه محاسـبه شـود‬ ‫تـا به این شـکل نیز از کتاب دوسـتان‬ ‫و کتابخوانـان حمایـت شـده باشـد‪.‬‬ ‫جزئیـات ایـن طـرح فـردا شـنبه‬ ‫در مراسـم اغـاز بـه کار و رونمایـی‬ ‫نخسـتین نمایشـگاه کتـاب برخـط‬ ‫مازنـدران کـه بـا حضـور معـاون‬ ‫سیاسـی امنیتـی اسـتاندار برگـزار‬ ‫م ی شـود شـرح داده م ی شـود‪.‬‬ ‫زارع ابـراز امیـدواری کرد که با برپایی‬ ‫این طرح بخشـی از خالء ایجاد شـده‬ ‫ناشـی از محدودی ت هـای کرونایـی‬ ‫در بـازار کتـاب اسـتان برطرف شـود‬ ‫و عالق ه منـدان بـه کتـاب نیـز بـا‬ ‫بهره منـدی از مزایـای ان از این طرح‬ ‫اسـتقبال کنند‪.‬‬ ‫علاوه بـر نخسـتین نمایشـگاه کتاب‬ ‫برخـط کـه به مناسـبت هفتـه کتاب‬ ‫ب ر گ ـ ز ا ر م ی ش ـ و د ‪ ،‬ی ـ ک م سـابقه‬ ‫کتابخوانـی بـا محوریـت زندگـی و‬ ‫سـیره اهـل بیـت(ع) نیـز قرار اسـت‬ ‫بـه ابتـکار مازنـدران برگـزار شـود‬ ‫کـه بـه گفتـه مدیـرکل فرهنـگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی مازنـدران در پاسـخ‬ ‫ت اخیـر نشـریه فرانسـوی و‬ ‫بـه اهانـ ‬ ‫رئیس جمهـور ایـن کشـور بـه پیامبر‬ ‫اکـرم(ص) برگـزار م ی شـود‪.‬زارع‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن مسـابقه کتابخوانـی هـم‬ ‫به صـورت مجـازی و بـا مطالعه یکی‬ ‫از کتاب هـای داسـتانی ابراهیم باقری‬ ‫حمیدابـادینویسـندهمازندرانـی‬ ‫اجـرا خواهـد شـد‪ .‬در ایـن مسـابقه‬ ‫عالقه منـدان پـس از مطالعـه کتابـی‬ ‫کـه در فراخوان منتشـر می شـود باید‬ ‫فایـل پادکسـت اجـرا شـده توسـط‬ ‫خـود را بـه دبیرخانـه بفرسـتند کـه‬ ‫در نهایـت بـه ‪ ۲۸‬نفـر جایـزه اهـدا‬ ‫خواهـد شـد‪.‬وی افـزود‪ :‬یکـی دیگـر‬ ‫از برنامه هـای مـد نظـر بـرای هفتـه‬ ‫کتـاب‪ ،‬بـه صـدا در اوردن زنـگ‬ ‫مطالعـه در مدارس اسـت؛ اما امسـال‬ ‫بـا توجـه بـه تعطیلـی مـدارس و‬ ‫انالین شـدن کالس ها‪ ،‬زنـگ مطالعه‬ ‫بـه صـورت مجازی و در شـبکه شـاد‬ ‫بـه صـدا در می اید‪،‬مالقـات و تجلیل‬ ‫از فعـاالن و مفاخـر حـوزه کتـاب‪،‬‬ ‫بازدیـد از انتشـارات برتـر اسـتان و‬ ‫برگـزاری اختتامیـه جشـنواره کتـاب‬ ‫سـال مازندران و تقدیـر از برگزیدگان‬ ‫مسـابقات کتابخوانـی هـم از جملـه‬ ‫برنامه هایـی هسـتند کـه طـی هفتـه‬ ‫پیـش رو در اسـتان برگـزار خواهنـد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه ایـن مسـئول ‪ ،‬قـرار اسـت‬ ‫ه م ی ـ ن هفتـه از کتاب هـای فاخـر‬ ‫ت ب ـ ر ی و فارسـی کـه نویسـندگان‬ ‫و پ ژ و ه شـگران مازندرانـی تالیـف‬ ‫ک ر د ه ا نـد ماننـد کتاب هـای‬ ‫«هوی ت شناسـی مردمـان سـرزمین‬ ‫نـوروز» و «افسـانه های مازندران» نیز‬ ‫رونمایـی شـود‪.‬‬ ‫زارع بـه اغـاز طـرح پاییـزه کتـاب از‬ ‫‪ ۲۴‬ابان در ‪ ۲۳‬کتابفروشـی شاخص‬ ‫شـهرهای مختلف اسـتان نیز اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬عالقه منـدان تـا ‪۳۰‬‬ ‫ابـان می تواننـد بـه مناسـبت هفتـه‬ ‫کتـاب در طرح پاییزه کتاب شـرکت‬ ‫کننـد و از یارانـه در نظـر گرفتـه‬ ‫شـده توسـط موسسـه خانـه کتـاب‬ ‫بهره منـد شـوند‪.‬وی افـزود‪ :‬در طـرح‬ ‫پاییـزه کتـاب کـه بـا شـعار «دانایی‪،‬‬ ‫مانایـی» برگـزار می شـود‪ ،‬بـا هر کد‬ ‫ملـی می تـوان تـا سـقف ‪ ۲۰۰‬هـزار‬ ‫تومـان خریـد کـرد و از تخفیـف ‪۲۰‬‬ ‫درصـدی معـادل ‪ ۴۰‬هـزار تومـان‬ ‫بـه ازای ‪ ۲۰۰‬هـزار تومـان خریـد‬ ‫اسـتفاده کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش رابـط عمومـی اداره‬ ‫ف ر ه ن ـ گ و ا ر ش ـ ا د ا س لامی‬ ‫مازندران‪،‬مازندران ی هـا در طـرح‬ ‫تابسـتانه کتـاب امسـال کـه از ‪۱۸‬‬ ‫تـا ‪ ۳۰‬مـرداد در ‪ ۲۶‬کتابفروشـی‬ ‫اسـتان برگزار شـده بـود‪ ۲۰ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۷۷۹‬جلـد کتاب بـه ارزش اقتصادی‬ ‫‪ ۸۰۸‬میلیـون و ‪ ۱۵۸‬هـزار تومـان‬ ‫خریـداری کردنـد کـه رشـد ‪۸۹‬‬ ‫درصـدی از نظـر قیمـت و رشـد ‪۷۹‬‬ ‫درصـدی از نظـر تعـداد کتاب هـای‬ ‫خریـداری شـده را نشـان م ی دهـد‪.‬‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫یک شنبه ‪ 25 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪748‬‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫کتابی که سرامد همه‬ ‫کتاب ها است‪.‬کتاب‪،‬‬ ‫ابزار مناسبی برای‬ ‫بازتاب نور و بازنمایی‬ ‫جلوه جمال فرهنگ‬ ‫ایرانی اسالمی و‬ ‫انسانی بر دل های ما‬ ‫است که از پرتو اش‬ ‫می توانیم شکوفایی‪،‬‬ ‫سرسبزی و بالندگی‬ ‫فرهنگ را به نظاره‬ ‫بنشینیم و خودمان‬ ‫را برای رشد و تعالی‬ ‫اماده کنیم‪.‬‬ ‫مدیـرکل کتابخانه هـای عمومـی‬ ‫مازنـدران بـه مناسـبت بیسـت‬ ‫و هشـتمین دوره هفتـه کتـاب‪،‬‬ ‫کتابخوانـی و کتابـدار جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران‪ ،‬پیامـی را صـادر‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل‬ ‫کتابخانـه های عمومی مازنـدران‪ ،‬متن‬ ‫پیـام ارزو ولیپـور مدیـرکل کتابخانـه‬ ‫هـای عمومـی اسـتان بـه مناسـبت‬ ‫هفتـه کتـاب‪ ،‬کتابخوانـی و کتابـدار‬ ‫بدیـن شـرح اسـت‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫کتـاب میراثـی مانـدگار و پدیـده ای‬ ‫باشـکوه و ارزشـمند اسـت که همچون‬ ‫مشـعلی همیشـه فروزان زندگی بشر را‬ ‫روشـن مـی کنـد‪ ،‬از همیـن رو خداوند‬ ‫متعـال معجزه ابـدی اخرین فرسـتاده‬ ‫اش را کتـاب قـرار داد؛ کتابـی کـه‬ ‫سـرامد همـه کتـاب هـا اسـت‪.‬کتاب‪،‬‬ ‫ابـزار مناسـبی بـرای بازتـاب نـور و‬ ‫بازنمایـی جلوه جمـال فرهنـگ ایرانی‬ ‫اسلامی و انسـانی بر دل های ما اسـت‬ ‫کـه از پرتـو اش مـی توانیم شـکوفایی‪،‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل شـرکت توزیع نیرو برق اسـتان‬ ‫گلسـتان از برگـزار اولیـن مانـور دورمیـز‬ ‫صنعـت اب و برق کشـور با میزبان اسـتان‬ ‫گلسـتان در راسـتا امادگ‪،‬افزایش سـطح‬ ‫اگاه در مواقـع بحـران خبر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمـوم شـرکت توزیـع نیـرو‬ ‫برق اسـتان گلسـتان‪،‬مهندس علـی اکبر نصیری‬ ‫اظهـار داشـت‪:‬مانور مناطـق ‪ 6‬گانـه کشـور بـه‬ ‫صـورت دورمیـز و در راسـتا امادگـی الزم در‬ ‫مواقـع بحـران و تـوان عملیـات شـرکت هـای‬ ‫خدمـات رسـان بـه میزبانـی صنعـت اب و بـرق‬ ‫اسـتان گلسـتان برگـزار شـد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد ‪:‬بـا توجـه بـه تشـدید شـیوع‬ ‫کرونـا برابـر تصمیم هـا و پیشـنهاد های سـتاد‬ ‫مقابلـه بـه ویـروس کرونـا بخـش عملیاتـی ایـن‬ ‫مانـور حـذف و اجـرای مانـور بـه صـورت دور‬ ‫میـزی جایگزیـن شـد‪.‬‬ ‫نصیـری کـه ریاسـت ایـن مانـور را بـر عهـده‬ ‫داشـت خاطـر نشـان کرد‪:‬ایـن مانـو ر بـا تکیه بر‬ ‫بسـتر های ارتبـاط موجود‪،‬بسـیاری از فعالیت هـا‬ ‫بـه شـکل مجـازی پیـش بینـی شـده و نتایـج‬ ‫ان می توانـد در مـوارد مشـابه و بحران هـا مـورد‬ ‫بهره بـرداری قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع برق اسـتان گلسـتان‬ ‫بیـان داشـت ‪:‬اجـرای ایـن مانـور در شهرسـتان‬ ‫علـی ابـاد کتـول بـا اکیـپ هـا خدمـات رسـان‬ ‫صنعـت اب و بـرق از جملـه شـرکت توزیـع‬ ‫برق‪،‬شـرکت اب و فاضالب‪،‬نیـروگاه و اب منطقه‬ ‫ای و بـرق منطقـه ای در محـور هـا سـاعت صفر‬ ‫شـروع عملیـات ‪،‬بازبینـی و تهیـه گزارشـات و‬ ‫نقشـه هـا محـل هـا حادثـه دیـده ‪،‬اعـزام فرض‬ ‫اکیـپ هـا امـداد و واکنـش سـریع بـا تمـام‬ ‫تجهیـزات و امکانـات مقابلـه بـا بحـران و اقـدام‬ ‫و تعمیـر و بازسـاز محل هـا حادثه دیـده تدوین‬ ‫شـده و برگـزار گردیـد‪.‬‬ ‫برقراری ار تباط با کیفیت ویدئو کنفرانسی‬ ‫مخابرات در افتتاح پروژه های اشتغالزای‬ ‫برروی دریای خزر‬ ‫پـروژه هـا اشـتغال زای سـتاد اجـرای‬ ‫فرمـان حضـرت امـام (ره)بررو دریـا خزر‬ ‫در منطقه شهرسـتان گمیشـان به صورت‬ ‫ویدئـو کنفرانـس افتتاح شـد ‪.‬‬ ‫بـه گفته روابط عمـوم مخابرات منطقه گلسـتان‬ ‫‪،‬مراسـم افتتـاح پـروژه هـای اشـتغالزای سـتاد‬ ‫اجـرای فرمـان حضـرت امـام (ره)کـه در تهـران‬ ‫بـا حضـور ایـت اهلل رئیـس رئیـس قـوه قضاییه‬ ‫و دکتـر مخبـر رئیس سـتاد اجـرای فرمـان امام‬ ‫(ره) بصـورت ویدئـو کنفرانـس ‪،‬برگـزار شـد ‪.‬‬ ‫دراین مراسـم کـه در اسـتان و در منطقه دریای‬ ‫شهرسـتان گمیشـان با حضور دکتر حق شـناس‬ ‫اسـتاندار گلسـتان ‪،‬مهندس غالمعلی شهمرادی‬ ‫مدیـر مخابـرات منطقـه گلسـتان و مسـئولین‬ ‫اینجانـب ضمـن تقدیـر و تشـکر از‬ ‫فعاالن عرصه کتـاب و کتابخوانی بویژه‬ ‫کتابـداران خوبـم در اسـتان‪ ،‬همکارانم‬ ‫در سـتاد‪ ،‬اعضـای کتابخـوان کتابخانه‬ ‫هـای عمومـی اسـتان‪ ،‬فرارسـیدن‬ ‫هفتـه کتـاب‪ ،‬کتابخوانـی و کتابـدار‬ ‫را بـه همـه تالشـگران عرصـه کتـاب‬ ‫در ایـران اسلامی و مـردم فرهنـگ‬ ‫دوسـت اسـتان مازندران تبریک عرض‬ ‫نمـوده و از خداونـد متعـال عالی ترین‬ ‫توفیقـات را مسـئلت مـی نمایـم‪.‬‬ ‫حال کتابخوانی تان خوش‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان سـاماندهی مشـاغل شـهری شـهرداری‬ ‫سـاری‪ ،‬فرمانـدار سـاری با اشـاره بـه تالش هـای صورت گرفتـه از سـوی مجموعه‬ ‫دسـتگاه های ذیربـط در ایجـاد هماهنگی هـای مرتبـط در اجـرای محدودیت ها‪ ،‬از‬ ‫تلاش هـای بـی دریـغ انـان در حـوزه سلامت و کرونـا قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه پیگیری هـای صـورت گرفتـه از جانـب مرتضـی بابایی لولتـی؛ معاون‬ ‫سیاسـی امنیتی فرمانداری‪ ،‬پاکزاد؛ سرپرسـت معاونت خدمات شـهری شـهرداری‬ ‫سـاری‪ ،‬حمیدرضا فضل اهلل نژاد؛ سرپرسـت سـازمان سـاماندهی مشـاغل شهری و‬ ‫مسـئوالن واحد سـد معبر مجموعه شـهرداری را در اجرای طرح محدودیت بسـیار‬ ‫ارزشـمند دانسـت و بیان داشـت ‪ :‬این محدودیت ها تاثیر به سـزایی در جلوگیری‬ ‫از انتشـار بیشـتر بیماری کرونا دارد و در دو هفته ی اینده همکاری مردم و اعمال‬ ‫ایـن محدودیـت ها تاثیـر مثبت خـود را در کاهش مبتالیان خواهد گذاشـت‪.‬‬ ‫وی در ادامـه ایـن نشسـت بـا بیـان اینکـه الزم اسـت تا اطلاع ثانوی اجـرای این‬ ‫محدودیـت هـا ادامه داشـته باشـد‪ ،‬افزود ‪ :‬در شـرایط حسـاس و بحرانـی کرونایی‬ ‫قـرار داریـم و از مـردم می خواهیم تا بـا رعایت پروتکل های بهداشـتی به نیروهای‬ ‫بهداشـتی و درمانـی در کنتـرل و کاهـش این بیمـاری کمک کنند‪.‬‬ ‫فرانـدار سـاری ضمـن احتـرام بـه تلاش خسـتگی ناپذیـر حافظـان سلامت بیان‬ ‫داشـت‪ :‬مجموعـه مدیریـت شـهری در حـوزه سـتادی و عملیاتـی با تمام تـوان در‬ ‫کنـار عزیـزان مدافـع سلامت خواهـد بـود و بـا رعایـت و اجـرای مصوبـات سـتاد‬ ‫مبـارزه بـا کرونـا در راسـتای خدمـت به جامعـه شـهروندی در تمامی حـوزه های‬ ‫مربـوط بـه مدیریـت شـهری‪ ،‬بصـورت شـبانه روز در حـال انجـام وظایـف خـود با‬ ‫حمایـت و همـکاری همشـهریان می باشـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مانور تمرین اموزش پدافند غیر عامل صنعت اب‬ ‫و برق شمال شرق کشور در گلستان برگزار شد‬ ‫اسـتانی و شهرسـتانی برگـزار شـد مخابـرات‬ ‫منطقه گلسـتان توانسـت بـا برقـراری ارتباط با‬ ‫کیفیـت ویدئـو کنفرانسـی ارتباط بین اسـتان و‬ ‫تهـران را پشـتیبانی نماید‪.‬‬ ‫درحاشـیه ایـن مراسـم مهنـدس غالمعلـی‬ ‫شـهمرادی بـا تشـکر از کارشناسـان معاونـت‬ ‫شـبکه کـه در برقـراری ایـن ارتبـاط ویدئـو‬ ‫کنفرانسـی تالش فراوان داشـته اند گفت ‪:‬تامین‬ ‫زیرسـاختهای ارتباطـات مخابراتـی در حـال‬ ‫حاضـر از فعالیتهـای مهـم مخابـرات محسـوب‬ ‫شـده و بـا توجـه بـه شـیوع ویـروس کرونـا این‬ ‫امـر مهم کمی بسـیار مهمی در ایجـاد ارتباطات‬ ‫و دریافـت خدمات بصورت غیـر حضوری ‪،‬کرده‬ ‫اسـت ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رفع تصرف ‪ ۴۰۰۰‬متر مربع از دست‬ ‫زمین خواران‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره‬ ‫کل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری‬ ‫اسـتان مازنـدران نوشـهر اکیپـی بـا‬ ‫محوریـت رئیـس اداره منابـع طبیعـی‬ ‫و ابخیـزداری شهرسـتان نوشـهر‬ ‫رویـان و بـا حضـور دادسـتان محترم و‬ ‫فرماندهی نیـروی انتظامی شهرسـتان‬ ‫نـور و یـگان حفاظـت منابـع طبیعـی‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬مترمربـع از اراضـی تصرفـی از‬ ‫یـد متجاوزیـن خلـع یـد گردیـد‪.‬‬ ‫وحیـد مشـایخ رئیـس اداره منابـع‬ ‫طبیعـی و ابخیـزداری شهرسـتان‬ ‫نوشـهر رویـان افـزود ‪ :‬حسـب دسـتور‬ ‫مدیـر کل محتـرم منابـع طبیعـی و‬ ‫ابخیـزداری اسـتان مازندران نوشـهر ‪،‬‬ ‫اجـرای حکـم قضایـی در قالـب تبصره‬ ‫‪ ۱‬مـاده ‪ ۵۵‬قانـون حفاظـت و بهـره‬ ‫برداری از جنگل ها و دسـتور دادسـتان شهرسـتان‬ ‫نـور و بـا حضور نیروهای یـگان حفاظت و مامورین‬ ‫منابـع طبیعـی پیمـوط و نظـارت طـرح گلنـدرود‬ ‫ونیـروی انتظامـی انجـام گردیـد‬ ‫وی گفـت ‪ :‬مـکان خلـع یـد در دو منطقـه مجـزا‬ ‫‪ ،‬واقـع در روسـتای دهـک و روسـتای سـوردار‬ ‫شهرسـتان نـور بـوده اسـت ایـن مقام مسـئول در‬ ‫ادامـه از دوسـتداران طبیعـت تقاضا نمود ‪ :‬شـماره‬ ‫تمـاس ‪ ۱۵۰۴‬بـه صورت شـبانه روزی در سراسـر‬ ‫شهرسـتان اماده دریافت اخبـار و اطالعات مردمی‬ ‫در حـوزه منابـع طبیعـی می باشـد‪.‬‬ ‫برگزاری مانور عملیاتی زلزله سطح‪2‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت بـرق منطقه‬ ‫ای مازندران و گلسـتان‪ ،‬براسـاس ابالغیه شـماره‬ ‫‪98/48860/121‬مورخـه‪ 28/11/98‬مدیـرکل‬ ‫محتـرم پدافندغیرعامـل وزارت نیـرو مبنـی بـر‬ ‫برگـزاری مانور عملیاتی زلزله سـطح‪ 2‬دراسـتان‬ ‫گلسـتان‪ ،‬ایـن مانـور بـا توجـه به شـیوع ویروس‬ ‫کرونـا وعدم موافقت سـتاد ملـی مبارزه بـا کرونا‬ ‫مبنـی بـر اجـرای ان بصـورت عملیاتـی‪ ،‬در روز‬ ‫چهـار شـبنبه مورخـه ‪21‬ابـان‪ 99‬بصـورت‬ ‫دورمیـزی در محـل شـرکت توزیـع برق اسـتان‬ ‫گلسـتان برگـزار گردید‪.‬‬ ‫ایـن مانور بـا حضور کلیـه مدیران محتـرم عامل‬ ‫و مدیـران پدافنـد غیرعامـل و مدیریـت بحـران‬ ‫صنعـت اب وبـرق اسـتان گلسـتان‪ ،‬مدیـرکل‬ ‫محتـرم هلال احمـر و کلیه اعضـای کمیته های‬ ‫‪ 6‬گانـه مدیـرت بحـران صنعـت اب و بـرق ایـن‬ ‫فرماندار مرکز استان ‪:‬‬ ‫قدردان همدلی و همبستگی کسبه‬ ‫محترم بازار در اجرای محدودیت های‬ ‫کرونایی هستم‬ ‫پیام مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران‬ ‫به مناسبت هفته کتاب‪ ،‬کتابخوانی و کتابدار‬ ‫سرسـبزی و بالندگـی فرهنـگ را بـه‬ ‫نظـاره بنشـینیم و خودمـان را بـرای‬ ‫رشـد و تعالـی امـاده کنیـم‪.‬‬ ‫مطالعـه کتـاب و کتابخوانـی از دغدغه‬ ‫هـای اصلـی فرهنگـی ایـران اسلامی‬ ‫و ضـرورت جامعـه امـروزی اسـت‬ ‫کـه ترویـج‪ ،‬تقویـت و اشـاعه فرهنـگ‬ ‫ان نیازمنـد عـزم ملـی و مسـتلزم‬ ‫الگوپذیـری از بـزرگان دیـن اسـت که‬ ‫ایـن امـر مهـم همراهـی و مشـارکت‬ ‫تمامـی نهادها و دسـتگاه هـای اجرایی‬ ‫را مـی طلبـد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اسـتان برگزار شـد‪.‬‬ ‫در ایـن مانـور کـه از قبـل برنامـه ریـزی شـده‬ ‫بـود روسـای هـر یـک از کمیتـه هـای ‪ 6‬گانـه‬ ‫شـامل (کمیتـه هـای ایمنـی ‪ -‬کمیتـه امنیـت‪-‬‬ ‫کمیتـه برنامـه ریزی‪ -‬کمیتـه عملیـات‪ -‬کمیته‬ ‫پشـتیبانی و کمیتـه اطلاع رسـانی) در ‪ 6‬نقطه‬ ‫مجزا مسـتقر گردیده و بصورت انالین گزارشـات‬ ‫زلزلـه فرضـی را بـه ریاسـت سـتاد مدیریـت‬ ‫بحـران کـه در محـل شـرکت توزیع برق اسـتان‬ ‫گلسـتان مسـتقر بـوده اعلام مـی نمودنـد‪ .‬این‬ ‫مانـور همزمـان بصـورت ویدئوکنفرانـس توسـط‬ ‫همـکاران اداره کل مدیریـت بحـران و پدافنـد‬ ‫غیرعامل وزارت نیرو‪ ،‬روسـای شـورای هماهنگی‬ ‫صنعـت اب و بـرق اسـتانهای خراسـان رضـوی‪،‬‬ ‫خراسـان شـمالی و سـمنان بعنـوان اسـتانهای‬ ‫معیـن مـورد ارزیابـی قـرار گرفت‪.‬‬ ‫ساماندهی مسافربرهای‬ ‫شخصی به صورت روزانه و‬ ‫مستمر در گرگان انجام میشود‬ ‫سرپرسـت سـازمان حمـل و نقـل شـهرداری‬ ‫گـرگان از افزایـش نظارتها و کنتـرل بر ناوگان‬ ‫حمـل و نقـل عمومی شـهری بـا کمک پلیس‬ ‫راهور شهرسـتان خبـر داد ‪،‬‬ ‫وی در ادامـه افـزود بـا توجـه بـه مصوبـات‬ ‫شـورای اداری اسـتان و محدودیتهای ابالغی ‪،‬‬ ‫تیمهای مشـترک نظارت و بازرسـی سازمان و‬ ‫پلیـس راهور تشـکیل شـده و بـا متخلفین در‬ ‫رعایت پروتکلها بر اسـاس مصوبات سـازمان و‬ ‫جرائـم ابالغـی برخورد خواهد شـد‪.‬‬ ‫کمـال غریبـی رعایـت کلیـه پروتکلهـای‬ ‫بهداشـتی ‪،‬شـامل اسـتفاده از ماسـک و‬ ‫فاصلـه گـذاری اجتماعـی در نـاوگان حمـل‬ ‫و نقـل عمومـی را الزامـی دانسـت و بـر‬ ‫ضـرورت فرهنگ سـازی و کمـک و همکاری‬ ‫شـهروندان و کلیـه مسـافرین بـا سـازمان در‬ ‫ایـن زمینـه تاکیدکـرد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه افـزود ‪ :‬شـهروندان میتواننـد‬ ‫مـوارد تخلـف را بـا شـماره ‪۰۹۳۶۱۶۸۸۵۹۹‬‬ ‫واحـد رسـیدگی بـه شـکایات و نظـرات و‬ ‫همچنیـن واحـد بازرسـی سـازمان در میـان‬ ‫گذارنـد ‪.‬‬ ‫دستگیری ‪ 14‬سارق در طرح‬ ‫ارتقاء امنیت اجتماعی ساری‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس‪،‬‬ ‫سـرهنگ ناصـر علی صفر پـور با اعلام این خبر‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬بـه منظور پاکسـازی نقـاط الوده‬ ‫و مقابلـه بـا توزیع کننـدگان موادمخدر‪ ،‬سـارقان‬ ‫و مجرمـان سـابقه دار‪ ،‬طـرح عملیاتـی ارتقـاء‬ ‫امنیـت اجتماعـی در مناطـق الـوده و جرم خیـز‬ ‫حـوزه اسـتحفاظی کالنتری ‪ 12‬بلوار کشـاورز به‬ ‫اجـرا در امـد ‪.‬فرمانـده انتظامـی سـاری‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫در اجـرای ایـن طـرح‪ ،‬مامـوران انتظامـی ایـن‬ ‫فرماندهـی بـا هماهنگـی قضائـی و در عملیاتـی‬ ‫ضربتـی موفـق بـه شناسـایی و دسـتگیری ‪14‬‬ ‫متهـم بـه سـرقت‪ 4 ،‬عامـل تهیـه و توزیـع مواد‬ ‫مخـدر و ‪29‬نفـر از متهمان تحـت تعقیب مرجع‬ ‫قضائـی در حـوزه اسـتحفاظی شدند‪.‬سـرهنگ‬ ‫صفرپـور‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬در اجـرای ایـن طـرح ‪3‬‬ ‫کیلوگـرم انواع مواد مخدر ‪ 3،‬موتور سـیکلت‪،‬یک‬ ‫خـودرو‪ 4 ،‬قبضـه سلاح شـکاری غیر مجـاز‪10،‬‬ ‫ابـزار و ادوات صوتـی و تصویـری و مقادیـر قابـل‬ ‫توجـه دیگـری از امـوال سـرقتی کشـف شـد ‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫یک شنبه ‪ 25 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪748‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫محمودی‪ ،‬مدیرکل تامین اجتماعی مازندران خبرداد‪:‬‬ ‫با راه اندازی طرح ‪ 3070‬در سازمان تامین اجتماعی‬ ‫پرداخت کمک هزینه ازدواج به بیمه شدگان تامین اجتماعی غیرحضوری شد‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت و مهندسی‬ ‫شبکه حمل و نقل شهرداری‬ ‫ساری‬ ‫یادداشت‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال بـه نقـل از روابـط‬ ‫عمومـی اداره کل تامیـن اجتماعـی مازنـدران‬ ‫‪ ،‬محمـودی اظهـار داشـت‪ :‬در راسـتای بهینـه‬ ‫سـازی فرایندهـا بـا رویکـرد کاهـش مراجعات‪،‬‬ ‫افزایـش رضایتمنـدی بیم ه شـدگان‪ ،‬توسـعه‬ ‫خدمـات دیجیتال و غیرحضوری بـا بهره گیری‬ ‫از بانـک هـای اطالعاتـی و بـا توجه بـه برقراری‬ ‫ارتبـاط بـا سـازمان ثبـت احـوال کشـور زمینه‬ ‫پرداخـت کمـک هزینـه ازدواج به عنـوان اولین‬ ‫سـرویس کاملا غیرحضـوری‪ ،‬راه انـدازی شـد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر این اسـاس‪ ،‬شناسایی بیمه شدگان‬ ‫حائـز شـرایط ماده (‪ )85‬قانـون تامین اجتماعی‬ ‫و فرایندهـای مربوط به ثبت مشـخصات‪ ،‬انجام‬ ‫محاسـبات‪ ،‬صدور اسـناد و ارسـال بـه اداره کل‬ ‫امـور مالـی در سـامانه متمرکـز تعهـدات کوتاه‬ ‫مـدت بـرای واجدین شـرایط که دارای شـماره‬ ‫حسـاب و شـماره تلفن همراه معتبر در سیستم‬ ‫هسـتند‪ ،‬در پایـان هرماه به صورت هوشـمند و‬ ‫فع ً‬ ‫ال سیر نخرید!‬ ‫بـدون نیـاز بـه مراجعـه بیمه شـده بـه واحـد‬ ‫اجرایـی صـورت م ی پذیـرد و مراتـب نیـز از‬ ‫طریـق پیامـک بـه بیمه شـده اعالم می شـود‪.‬‬ ‫محمـودی ادامـه داد‪ :‬علاوه بـر شـیوه فـوق‪،‬‬ ‫امـکان ثبـت اطالعـات مربـوط بـه ازدواج‬ ‫توسـط بیمه شـده از طریـق سـامانه خدمـات‬ ‫غیرحضـوری به نشـانی اینترنتـی ‪eservices.‬‬ ‫‪t a m i n .i r‬فراهـم اسـت‪.‬مدیرکل تامیـن‬ ‫اجتماعـی مازنـدران گفت‪ :‬افرادی کـه با وجود‬ ‫تکمیل اطالعات شـماره حسـاب و شـماره تلفن‬ ‫همراه در سـامانه خدمات غیرحضوری‪ ،‬در پایان‬ ‫مـاه مربوطه‪ ،‬پیامـک ثبت کمک هزینـه ازدواج‬ ‫را دریافـت نمـی کننـد‪ ،‬می تواننـد از طریـق‬ ‫مراجعـه بـه ادرس اینترنتـی مذکـور از مسـیر‬ ‫(منـوی بیمـه شـدگان‏‏‪ /‬حمایـت هـای کوتـاه‬ ‫مدت‏‏‪ /‬درخواسـت کمک هزینـه ازدواج) از علت‬ ‫عـدم دریافـت کمک هزینـه ازدواج مطلـع و در‬ ‫صـورت اعتـراض با ثبت درخواسـت پشـتیبانی‬ ‫و بارگـذاری تصاویـر عقدنامـه و صفحـه ازدواج‬ ‫شناسـنامه از طریـق منـوی «افـزودن تصاویـر‬ ‫جدیـد» نسـبت بـه ارائـه درخواسـت و پیگیری‬ ‫هـای مربوطـه اقـدام کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اسـت‪ ،‬طـرح ‪ ،3070‬ارائه ‪ 30‬خدمت به‬ ‫صـورت غیرحضـوری بـرای کاهـش ‪70‬میلیون‬ ‫مراجعـه بـه واحدهـای اجرایـی سـازمان تامین‬ ‫اجتماعـی اسـت کـه در پـی نشسـت خبـری‬ ‫مدیرعامـل ایـن سـازمان اغـاز بـه کار کرد‪.‬‬ ‫اصغری‪ ،‬مدیر کل تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی مازندران‪:‬‬ ‫طرح های حمایتی وزارت تعاون‬ ‫برای ایجاد اشتغال است‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫مازنـدران طـرح کارورزی‪ ،‬یارانه دسـتمزد‬ ‫و مشـوق بیمـه ای را بعنـوان طـرح هـای‬ ‫حمایتـی دولـت جهـت ایجـاد اشـتغال‬ ‫برشـمرد‪.‬‬ ‫بـه گزارش روابـط عمومی اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی اسـتان مازندران‪ ،‬هشـتمین جلسه‬ ‫شـورای هماهنگـی تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫مازنـدران بـا حضـور کامـران اصغـری مدیـرکل‬ ‫و رییـس شـورای هماهنگـی اسـتان و مدیـران‬ ‫کل دسـتگاه هـای تابعـه وزارت تعـاون کار و رفاه‬ ‫اجتماعـی اسـتان بـه میزبانـی تامیـن اجتماعـی‬ ‫اسـتان برگزار شـد‪.‬‬ ‫کامـران اصغـری در این جلسـه دربـاره طرح های‬ ‫حمایتـی وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫جهـت ایجـاد اشـتغال اظهـار داشـت‪ :‬کارفرمایان‬ ‫کلیـه کارگاههـای اقتصـادی بخـش خصوصـی‬ ‫و تعاونـی که نسـبت بـه بکارگمـاری نیـروی کار‬ ‫جدیـد از میان فارغ التحصیالن دانشـگاهی دارای‬ ‫مـدرک تحصیلـی لیسـانس و باالتر اقـدام نمایند‬ ‫وجـه حق بیمه سـهم کارفرمـا بعالوه سـه درصد‬ ‫سـهم بیمـه بیـکاری (جمعاً بـه میـزان ‪23‬درصد‬ ‫حداقـل دسـتمزد تعیین شـده از سـوی شـورای‬ ‫عالـی کار) مربـوط بـه نیـروی کار جدیـد جـذب‬ ‫شـده حداکثر تـا دوسـال‪ ،‬ماهانه از سـوی وزارت‬ ‫تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی بـه حسـاب کارفرما‬ ‫واریـز مـی شـود‪.‬وی شـرایط احـراز نیـروی کار‬ ‫جدیـد را داشـتن مـدرک تحصیلـی لیسـانس و‬ ‫باالتـر در کلیـه رشـته هـای تحصیلـی‪ ،‬حداکثـر‬ ‫‪38‬سـال سـن (مـدت زمـان خدمـت وظیفـه بـه‬ ‫حداکثـر سـن افـراد ذکـور اضافـه مـی شـود)‪،‬‬ ‫حداکثـر سـابقه تامیـن اجتماعـی متقاضـی از‬ ‫‪36‬مـاه تمـام کمتـر باشـد عنـوان کرد‪.‬‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی مازنـدران‬ ‫داشـتن مجـوز فعالیت از مراجع رسـمی کشـور و‬ ‫کـد بیمه کارگاهی را از جمله شـرایط برخورداری‬ ‫کارفرمایـان از طـرح مشـوق بیمه ای بر شـمرد و‬ ‫گفـت‪ :‬جـذب افـراد بیکار شـده از شـیوع کرونا از‬ ‫طریـق این طـرح در اولویت قـرار دارد‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول از جملـه ویژگی های طرح مشـوق‬ ‫بیمـه ای کارفرمایـان را عـدم محدودیت ظرفیت‬ ‫پذیـرش نیـروی کار جدیـد بیـان کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫پرداخـت وجـه مشـوق از سـوی اداره کل تعـاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی اسـتان مسـتقیماً به حسـاب‬ ‫کارفرمـا‪ ،‬امـکان بهـره منـدی واحدهـای اسـیب‬ ‫دیـده از کرونـا از طرح (حتی بـا بکارگیری مجدد‬ ‫نیـروی بیـکار شـده قبلـی)‪ ،‬امـکان بهـره منـدی‬ ‫کارگاه هـای جدیـد التاسـیس‪ ،‬امکان اسـتفاده از‬ ‫بیمـه بیـکاری بـرای افـراد جـذب شـده در قالب‬ ‫طـرح در صـورت بیـکار شـدن را از دیگـر مزایای‬ ‫طـرح فوق دانسـت‪.‬‬ ‫اصغـری بـا اشـاره بـه اینکـه تـا کنون حـدود ‪۷۰‬‬ ‫درصـد اعتبـارات مربـوط بـه تسـهیالت کرونا در‬ ‫اسـتان پرداخت شـده اسـت‪ ،‬بیان کـرد‪ :‬مازندران‬ ‫جزء سـه اسـتان برتر از لحاظ پرداخت در سـطح‬ ‫کشـور اسـت‪.‬وی تصریـح کـرد‪ :‬بحـث مسـکن‬ ‫کارگـران و بازنشسـتگان و مسـتمری بگیـران در‬ ‫حـال پیگیری اسـت‪.‬‬ ‫اصغـری در بخش دیگـری اجرای طـرح ﮐﺎرورزی‬ ‫داﻧﺶاﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ را از طـرح هـای‬ ‫حمایتـی وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫جهـت ایجاد اشـتغال اعلام کرد و افـزود‪ :‬افزایش‬ ‫قابلیـت جـذب و اشـتغال دان ش اموختـگان از‬ ‫طریـق انتقـال مهـارت و تجربـه در محیـط کار‬ ‫بـرای ورود بـه بـازار کار‪ ،‬ایجاد انگیـزه کارافرینی‬ ‫و کسـب و کار در دانش اموختـگان‪ ،‬ارتقـاء اخالق‬ ‫و صالحیـت حرفـه ای دانش اموختـگان و فراهم‬ ‫سـاختن زمینـه انتقال دانش از دانـش اموخته به‬ ‫بنـگاه اقتصـادی از اهـداف اجـرای ایـن طرح اسـت‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬طـرح یارانـه دسـتمزد یکـی‬ ‫از برنام ه هـا و سیاسـ ت های دولـت در حـوزه‬ ‫اشـتغال در شـرایط بحـران اقتصـادی اسـت و به‬ ‫کارافرینانـی کـه جوینـدگان کار شـامل افـراد با‬ ‫تحصیلات دیپلـم و دانش اموختگان دانشـگاهی‬ ‫را جـذب کننـد ‪ ۳۰‬درصـد یارانـه دسـتمزد‬ ‫م ی دهـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی مازنـدران‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬یارانـه دسـتمزد‪ ،‬وجهـی اسـت که‬ ‫توسـط دولـت بـه موجـب ایـن دسـتورالعمل بـه‬ ‫صـورت ماهانـه بابـت بخشـی از دسـتمزد نیروی‬ ‫کار جوینده کار زیر ‪ 37‬سـال به کارفرما پرداخت‬ ‫و منابـع ایـن طـرح از محـل منابـع پیش بینـی‬ ‫شده اشـتغال در قانون بودجه سـنواتی‪ ،‬کمکهای‬ ‫مردمـی و منابـع ناشـی از اجـرای هدفمنـدی‬ ‫یارانه هـا تامیـن می شـود‪.‬‬ ‫اصغـری افـزود‪ :‬در ابتـدای امر اطالع رسـانی همه‬ ‫جانبـه بـه واجدیـن شـرایط اعـم از جوینـدگان‬ ‫کار(شامل افراد دارای تحصیالت متوسطه(دیپلم)‬ ‫و باالتـر بـا اولویت فارغ التحصیالن دانشـگاهی) و‬ ‫کارگاه هـای واجد شـرایط متقاضی شـاغلین مورد‬ ‫نظـر جهـت ثبـت اطالعـات در سـامانه مربوطـه‬ ‫بـه نشـانی الکترونیکـی(‪https://pyd.mcls.‬‬ ‫‪ )gov.ir‬در دسـتور کار معاونـت کارافرینـی و‬ ‫اشـتغال ایـن اداره کل قـرار گرفت‪.‬‬ ‫وی در بخـش دیگـری اظهـار کرد‪«:‬طـرح مهارت‬ ‫امـوزی در محیـط کار واقعـی» بـا رویکـرد ایجاد‬ ‫بسـترهای الزم بـرای اشـتغال مولـد و پایـدار و‬ ‫همچنین اسـتمرار و تثبیت اشـتغال فرصت های‬ ‫موجـود و مـورد نیـاز جامعه بـه ویژه در مشـاغل‬ ‫خـرد و خانگی با اسـتفاده از ظرفیـت بخش های‬ ‫غیردولتی در توسـعه اموزش هـای مهارتی و نیاز‬ ‫بـرای اسـتفاده از ظرفیـت های اموزشـی موجود‬ ‫در محیـط های کارگاهی و در راسـتای توسـعه و‬ ‫تنـوع الگوهای اموزشـی تدوین شـده اسـت‪.‬‬ ‫اینکه مسـئوالن مملکت افزایـش قیمت کاال ها‬ ‫را بـه دم نـرخ ارز گـره مـی زننـد‪ ،‬چیـز غریبی‬ ‫نیسـت و اینکـه بـا کاهـش قیمـت ارز بـاز هـم‬ ‫قیمـت کاال هـا بـاال مـی روند هم چیـز عجیبی‬ ‫نیسـت و مـا بـه دیـدن ایـن پدیـده های نـادره‬ ‫ا ق ت ص ـ ا د ی در مملکـت عـادت داریـم! فقـط‬ ‫مـا ماندیـم نباتـات و جمـادات چگونـه از ایـن‬ ‫افزایـش قیمـت ارز اگاه مـی شـوند کـه قیمت‬ ‫شـان هوایـی مـی شـود؟! شـاهد مثال میـوه پر‬ ‫خاصیـت سـیر کـه کـم مانـده قیمـت ان صبح‬ ‫بـه صبح به صـورت رسـمی روی بیلبـورد میوه‬ ‫فروشـی هـا بـه معـرض نمایـش در بیایـد‪ .‬یـا‬ ‫اخبـار اعلام کنـد هـر اونـس سـیر «تیمورلو»‬ ‫امـروز در بـازار هـای رسـمی به مبلـغ ‪12000‬‬ ‫ریال معامله شـد و سیر «تویسـرکان» با ‪2000‬‬ ‫ریـال افزایـش بـه مبلـغ ‪ 13500‬ریـال در بازار‬ ‫هـای غیـر رسـمی بـه فـروش رفت!‬ ‫اقـا درسـت اسـت سـیر انتـی اکسـیدان قـوی‬ ‫اسـت‪ ،‬روی سـنگ های اهرام مصـر در خصوص‬ ‫خـواص سـیر مطالبـی نوشـته شـده و هـر روز‬ ‫صبـح بـه کارگرانـی کـه در بنـای هـرم کار‬ ‫می کردنـد یـک پـر سـیر می خوراندند تـا ان ها‬ ‫در مقابـل بیمـاری مصون مانـده و به ان ها برای‬ ‫سـاختن چنیـن بنـای عظیـم و بلنـدی‪ ،‬دل و‬ ‫جرات بخشـد یـا اینکه پهلوانـان یونانی پیش از‬ ‫مسـابقات المپیـک با یـک دوره طوالنی مصرف‬ ‫سـیر‪ ،‬حسـابی دوپینـگ گیاهـی مـی کردنـد و‬ ‫قـس علـی هـذا ‪ ...‬ولی خـدا وکیلی اینهـا دلیل‬ ‫نمـی شـود سـیر بـه کیلویـی ‪ 35‬هـزار تومـان‬ ‫ب رس د!‬ ‫مگـر اینکه باور داشـته باشـیم هـوش مصنوعی‬ ‫ابـداع شـده و قیمـت ارز همچنـان کـه روی‬ ‫محصـوالت مصنوعـی اثـر مسـتقیم دارد‪ ،‬روی‬ ‫محصـوالت طبیعـی هـم اثـر وضعـی دارد!‬ ‫البتـه جـای هیـچ نگرانـی نیسـت و مسـئوالن‬ ‫ط ب ـ ق م ع م ـ ول همانگونـه در مـورد مسـکن‪،‬‬ ‫خـودرو‪ ،‬لـوازم خانگـی‪ ،‬موبایـل و ‪ ...‬معتقدنـد‬ ‫قیمـت هـا حبابی هسـتند و برای خرید دسـت‬ ‫نگـه داریـد‪ ،‬احتمـاالً رویکردشـان در مـورد‬ ‫گوشـت‪ ،‬روغـن‪ ،‬گوجـه‪ ،‬سـیر و سـایر خوراکی‬ ‫هـا همیـن توصیه بـه نخریدن اسـت! وقتی هم‬ ‫خوراکـی خریـداری نشـود دیگر نیازی بـه مواد‬ ‫شـوینده برای شسـتن ظرف و ظروف نیسـت و‬ ‫صابـون و مایـع دستشـویی هم طبیعتاً از سـبد‬ ‫خانـوار حـذف مـی شـوند! کرونـا هـم کـه دور‬ ‫همـی هـا را پـوچ کـرده و نیـاز بـه پوشـاک بـه‬ ‫حداقـل می رسـد! زحمـت تعمیم ایـن رویکرد‬ ‫سوفسـطایی در مـورد سـایر امـورات هـم بـا‬ ‫خودتان!‬ ‫البتـه شـاید در پایـان بـرای شـما سـوال پیش‬ ‫بیایـد وقتـی ملت خانه و خـودرو و لوازم خانگی‬ ‫نخرنـد؛ بـه جـای غـذا خوردن و سـوخت سـاز‬ ‫داخلـی‪ ،‬فتوسـنتز کننـد‪ ،‬گالب بـه رویتـان‬ ‫بیـرون روی را بـه حداقـل برسـانند‪ ،‬بـا بـرگ‬ ‫درخـت سـتر عـورت کنند‪ ،‬پیـاده ایـن طرف و‬ ‫ان طـرف گـز کننـد و ‪ ...‬بـا پولی که پـس انداز‬ ‫مـی شـود‪ ،‬چـه کننـد؟! قطـع بـه یقیـن جواب‬ ‫منطقـی بـورس اسـت و در این شـرایط بهترین‬ ‫و امـن تریـن جـا بـرای سـرمایه گذاری اسـت!‬ ‫بـه شـرطی دوسـتان اینکـه نـگاه دراز مـدت به‬ ‫بـورس داشـته باشـند و از چـراغ قرمـز تـاالر‬ ‫شیشـه ای هـراس نداشـته باشـند!‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!