روزنامه کرانه شمال شماره 749 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 749

روزنامه کرانه شمال شماره 749

روزنامه کرانه شمال شماره 749

‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران‪:‬‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬دو شنبه ‪ 26/‬ابان‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 749‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫افزایش سواد دیجیتالی‬ ‫مردم خروجی نمایشگاه کتاب برخط باشد‬ ‫‪4‬‬ ‫منطقـه ازاد مازنـدران؛ نهایتـا بـرای اعتلا و شـکوفایی سراسـر اسـتان بـه تصویب مجلس شـورای‬ ‫اسلامی رسـید و یکـی از خواسـته هـای مهـم‪ ،‬اساسـی و اولویـت هـای مردم شـریف مازنـدران و‬ ‫اسـتان محقـق شـد‪.‬پس از تصویـب طـرح منطقـه ازاد مازنـدران در مجلـس‪ ،‬این طرح بـرای تایید‬ ‫نهایـی بـه شـورای نگهبـان رفـت کـه در انجـا بـا ابهاماتی روبرو شـد کـه باید رفع شـود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫منطقهازادمازندران؛‬ ‫محور پیگیریدرمجمعتشخیصمصلحتنظام‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بازدید رئیس مجمع نمایندگان‬ ‫مازندران از تصفیه خانه و خط انتقال‬ ‫اب شرب بابل‬ ‫به نقطه تعادل رسیدیم‬ ‫‪7‬‬ ‫دکتر محمدنژاد شهردار جویبار با‬ ‫ساکی رئیس مرکز اطالع رسانی‬ ‫و امور بین الملل وزارت کشور نشست داشت‬ ‫خواهر خواندگی جویبار پایتخت‬ ‫کشتی دنیا با ماخاچ قلعه داغستان‬ ‫در مسیر اجرایی‬ ‫«رازجویان»؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران‪:‬‬ ‫پرداخت معوقات چندساله‬ ‫کارکنان سازمان همیاری شهرداری های مازندران‬ ‫اقدام جهادی بود‬ ‫دکتر محمدنژاد شهردار جویبار با ساکی رئیس مرکز اطالع رسانی و امور بین الملل‬ ‫وزارت کشور نشست داشت‬ ‫خواهر خواندگی جویبار پایتخت کشتی دنیا‬ ‫با ماخاچ قلعه داغستان در مسیر اجرایی‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال‪ ،‬دکتـر همـت محمدنـژاد‬ ‫شـهردار جویبـار در جهـت پیگیری و انجـام مقدمات‬ ‫مراحـل خواهـر خواندگـی شـهر جویبـار وماخـاچ‬ ‫قلعـه داغسـتان بـا رحیم سـاکی رئیس مرکـز اطالع‬ ‫رسـانی و امـور بیـن الملـل وزارت کشـور نشسـتی‬ ‫داشـتند که در این نشسـت قول هرگونـه همکاری و‬ ‫انجـام مقدمات الزم جهـت خواهـر خواندگی جویبار‬ ‫پایتخـت کشـتی دنیـا با ماخـاچ قلعه داغسـتان داده‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه؛ دکتـر همـت محمدنژاد شـهردار‬ ‫جویباردر گذشـته های نزدیک از اماده سـازی پروژه‬ ‫تبـادالت فرهنگـی و خواهرخواندگـی بیـن جویبـار‬ ‫پایتخـت کشـتی دنیـا و شـهر کشـتی خیـز ماخـاچ‬ ‫قلعـه داغسـتان در چهـار جلد خبـر داد و عنوان کرد‬ ‫بـزودی بـا اخذ مجـوزات الزم رونـد اجرایـی ان اغاز‬ ‫خواهیـم کرد‪.‬‬ ‫شـهردار جویبـار بـا بیـان اینکه شـهر جویبـار دارای‬ ‫تشـابهات و وجـوه مشـترک خاصـی در زمینـه های‬ ‫مختلـف بـه خصـوص ورزش کشـتی با شـهر ماخاچ‬ ‫قلعـه داغسـتان هسـت تصریـح کـرد در اینـده ایـن‬ ‫پیونـد بـرای ایجـاد همبسـتگی بیشـتر ‪،‬تبـادالت‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬ورزشـی و بسـته می شـود کـه ایـن امـر‬ ‫زمینـه ی بسـیار مناسـبی را بـرای توسـعه ورزش‪،‬‬ ‫گردشـگری و پیشـرفت شـهر جویبـار فراهـم مـی اورد‪.‬‬ ‫بر اسـاس این گزارش؛ شـهردار جویبار در سفر کاری‬ ‫کـه به پایتخت داشـتند بـا مجید عبدالهـی مدیرکل‬ ‫حوزه ریاسـت و روابط عمومی سـازمان شـهرداری ها‬ ‫و دهیاری هـای کشـور نیـزدر خصـوص اختصـاص‬ ‫قیـر و یـک دسـتگاه بیل بکهو بـه شـهرداری جویبار‬ ‫نشسـت داشت‪.‬‬ ‫اسکله رو‪-‬رو ریلی بندرامیراباد باید با کیفیت‬ ‫باال اجرا شود‬ ‫در نظر گرفتن مسائل‬ ‫زیست محیطی در‬ ‫برنامه های اجرایی پروژه‬ ‫زارع مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران‪:‬‬ ‫‪ 1‬میلیون و ‪ 350‬هزار هکتار از مساحت منابع طبیعی‬ ‫در اداره کل ثبت اسناد و امالک مازندران تثبیت شد‬ ‫به گـزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسـناد‬ ‫و املاک اسـتان مازنـدران عباسـعلی زارع‬ ‫تیلـه نوئـی مدیـر کل در گفتگوئـی از تثبیت ‪1‬‬ ‫میلیـون و ‪ 350‬هـزار هکتار از مسـاحت منابع‬ ‫طبیعـی در اسـتان مازندران خبـر داد ‪.‬‬ ‫بر اسـاس این گـزارش مدیر کل ثبت اسـناد و امالک‬ ‫اسـتان مازنـدران اظهار کرد ‪ :‬از ابتـدای اجرای قانون‬ ‫حدنـگار ( کاداسـتر ) و بـا انجام نقشـه برداری بیش‬ ‫از ‪ 1970‬قطعـه با مسـاحتی بالغ بـر ‪ 1‬میلیون و ‪800‬‬ ‫هـزار هکتـار ( بیـش از ‪ 99‬درصـد از کل مسـاحت‬ ‫عرصـه هـای منابـع طبیعـی اسـتان ) در الیـه هـای‬ ‫مربـوط بـه سـازمان جنگلهـا ‪ ،‬مراتـع و ابخیـزداری‬ ‫مازنـدران در بانک اطالعـات زمین جانمائی و مالکیت‬ ‫دولـت بیـش از ‪ 1034‬قطعـه بـا مسـاحتی تقریبی ‪1‬‬ ‫میلیـون و ‪ 350‬هزار هکتار( بیش از ‪ 75‬درصد نقشـه‬ ‫هـای جانمائـی شـده ) در ایـن الیـه ها تثبیت شـد ‪.‬‬ ‫زارع تیلـه نوئـی افـزود ‪ :‬با راه انـدازی کارگاه عملیاتی‬ ‫جانمائـی و تثبیـت پالکهـای منابـع طبیعـی از تاریخ‬ ‫‪ 1399/06/19‬در اداره ثبـت اسـناد و املاک منطقـه‬ ‫‪ 2‬شهرسـتان سـاری کـه بـا بهـره گیـری از تمامـی‬ ‫ظرفیـت هـا و امکانـات سـخت افـزاری و نـرم افزاری‬ ‫و نیروهـای متخصـص و مجـرب بصـورت تمـام وقت‬ ‫و گاهـا شـبانه روزی در حـال فعالیـت مـی باشـند ‪،‬‬ ‫تاکنـون مسـاحتی بالغ بـر ‪ 650‬هزار هکتـار از اراضی‬ ‫انفـال ملـی ( اعـم از نقشـه هـای جدیـد و اصالحی )‬ ‫در بانـک کاداسـتر تثبیـت گردیده اسـت کـه تثبیت‬ ‫بیـش از ‪ 60‬درصـد ( حـدود ‪ 500‬هـزار هکتـار ) از‬ ‫ان بـرای نخسـتین بـار در بانـک اطالعـات کاداسـتر‬ ‫صـورت گرفته اسـت‬ ‫وی در پایـان ایـن گفتگـو خاطـر نشـان کـرد ‪ :‬در ‪7‬‬ ‫ماهـه نخسـت سـالجاری ‪ 14‬بـرگ سـند تـک برگی‬ ‫دولتـی مربـوط بـه اراضـی جنگلـی و مرتعـی بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 86000‬هکتـار در اسـتان مازنـدران صـادر‬ ‫گردیـده اسـت‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‬ ‫دو شنبه ‪ 26 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪749‬‬ ‫خرب‬ ‫‍ پیام تبریک طالبی سرپرست‬ ‫فرمانداری محموداباد به‬ ‫مناسبت هفته کتاب و کتاب‬ ‫خوانی‬ ‫خسـرو طالبـی سرپرسـت فرمانـداری‬ ‫شهرسـتان محمودابـاد بـه مناسـبت‬ ‫فرارسـیدن بیسـت و هشـتمین دوره هفته‬ ‫کتـاب و کتابخوانـی و کتابدار در پیامی این‬ ‫هفته را بـه کتابداران و تمامی خدمتگزاران‬ ‫حـوزه کتـاب و کتابخوانـی تبریـک گفـت‪.‬‬ ‫️در متـن پیـام سرپرسـت فرمانـداری‬ ‫محمودابـاد امـده اسـت ‪:‬‬ ‫️ کتاب پرنده ای اسـت کـه روح را به ابدیت‬ ‫پیونـد مـی زنـد و خورشـید را بـه اسـمان‬ ‫تنهایـی مـان می کشـاند تا در ایـن خلوت‬ ‫گـرم زندگی و هیجان بمانیم‪ .‬ایشـان کتاب‬ ‫را چـراغ هدایـت انسـان برای یافتن مسـیر‬ ‫راسـتین و اصیـل انسـانی دانسـت‪.‬کتاب‬ ‫میراثـی مانـدگارو عنصـری رشـد افریـن‬ ‫وروشـنگر در پهنـه ی زندگـی بشـری‬ ‫اسـت‪،‬بدون رشـد فرهنـگ کتابخوانی‪،‬نمی‬ ‫تـوان بـه رشـد هیـچ تمدنـی دلخـوش‬ ‫بود‪،‬نقـش کتابخانـه هانیـز در انتقـال علوم‬ ‫بـر افراد‪،‬بسـیار ارزنـده مـی باشـد از ایـن‬ ‫رو کتابخانـه را میتـوان بـه عنـوان کانـون‬ ‫همایـش صاحـب نظـران و اندیشـمندان‬ ‫دانسـت‪،‬بطوریکه کـه ایـن نهـاد مـی تواند‬ ‫بالندگی و شـکوفایی اسـتعداد هـای دانش‬ ‫امـوزان و دانشـجویان را به ارمغـان اورده و‬ ‫در نتیجـه بـه تولید اندیشـه‪ ،‬دانش و رشـد‬ ‫فرهنـگ مطالعاتـی جامعـه منجرشـود‪.‬‬ ‫️اینجانـب ضمـن گرامیداشـت و تبریـک‬ ‫‪۲۴‬ابانمـاه روز کتاب‪،‬ایـن مناسـبت را بـه‬ ‫همـه ی فعاالن عرصه ی فرهنگ‪،‬کتابداران‬ ‫عزیـز تبریـک عـرض نمـوده و از تلاش و‬ ‫همـت فعـاالن این حـوزه قدردانی مینمایم‬ ‫و از خداونـد متعال توفیق روز افزونشـان را‬ ‫خواستارم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فعالیت یک قاضی به ازای‬ ‫هر پنج هزار و ‪ ۵۸۶‬نفر در‬ ‫مازندران‬ ‫حجت االسلام محمدصادق اکبری ظهر یکشـنبه در حاشـیه نشست مسئوالن‬ ‫قضائـی اسـتان و تشـریح عملکـرد دسـتگاه قضائـی اسـتان در ‪ ۱۸‬مـاه گذشـته‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬در مجمـوع ‪ ۳۳‬حوزه قضائی سراسـر اسـتان‪ ،‬تعـداد ‪ ۵۸۶‬قاضی‬ ‫مشـغول بـه خدمـت هسـتند و بـه عبارتـی بـه ازای هـر پنـج هـزار و ‪ ۷۵۰‬نفر‬ ‫یـک قاضـی وهر هـزار و ‪ ۱۵۸‬نفـر‪ ،‬یک کارمند مشـغول خدمت رسـانی قضائی‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫یـس کل دادگسـتری اسـتان اظهـار داشـت‪ :‬موجـودی پرونده هـای اسـتان‬ ‫مازنـدران در پایـان سـه ماهه اول سـال گذشـته‪ ۱۹۸ ،‬هزار و ‪ ۶۴۸‬فقـره پرونده‬ ‫بـوده کـه بـا کاهـش ‪ ۴۶.۳۲‬درصـدی در پایـان مهـر ماه سـال جاری بـه تعداد‬ ‫‪ ۱۳۴‬هـزار و ‪ ۱۶۸‬فقـره پرونده کاهش یافته اسـت؛ همچنین موجودی شـعب با‬ ‫مانـده نامتعـارف (بیشـتر از ‪ ۲۰۰‬فقـره پرونـده) کاهش ‪ ۳۸‬درصدی داشـته اسـت‪.‬‬ ‫حجـت االسلام اکبـری با اشـاره به اهمیـت ابلاغ الکترونیک بیان کـرد‪ :‬درصد‬ ‫ابلاغ الکترونیـک در خـرداد مـاه سـال گذشـته بـه میـزان ‪ ۸۸‬درصد بـوده که‬ ‫بـا تلاش مجموعـه دادگسـتری اسـتان‪ ،‬میـزان ابلاغ الکترونیک بـه ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫افزایـش پیـدا کـرده اسـت و امیـد اسـت تا بـا برنامـه ریزی هـای انجام شـده و‬ ‫تلاش همـکاران تـا پایان سـال جـاری ابلاغ الکترونیک بـه ‪ ۹۷‬درصـد افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫ایـن مقـام عالـی قضائـی در ادامـه با بیـان اینکـه یکی از اهـداف و رسـالت های‬ ‫دسـتگاه قضائـی در دوره تحـول ترویج فرهنگ صلح و سـازش در جامعه اسـت‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬در خـرداد مـاه سـال گذشـته‪ ،‬پرونده هـای منتهـی بـه صلـح و‬ ‫سـازش در اسـتان هـزار و‪ ۵۵۳‬فقـره بـوده که با تلاش مجموعه قضائی اسـتان‬ ‫و بـه ویـژه شـوراهای حل اختلاف‪ ،‬بـا افزایش ‪ ۱۰۹‬درصـدی به میـزان ‪ ۳‬هزار‬ ‫و‪ ۲۵۸‬فقـره پرونـده در مهرمـاه سـال جاری رسـیده ایم‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگسـتری اسـتان مازندران بـا تاکید بر اینکه اسـتان مازندران یکی‬ ‫از ‪ ۳‬اسـتان بـا حجم بـاالی پرونده در دادگاه تجدیدنظر اسـت‪ ،‬تصریـح کرد‪ :‬در‬ ‫پایان سـه ماهه نخسـت سـال گذشـته‪ ،‬موجودی پرونده هـای دادگاه تجدیدنظر‬ ‫‪ ۱۸‬هـزار و ‪ ۲۰۰‬فقـره پرونـده بـوده که با اجـرای به موقع وصحیح بخشـنامه ها‬ ‫و دسـتورالعمل های مصـوب ریاسـت محتـرم قـوه و همچنیـن تالش و پشـتکار‬ ‫مجموعـه دسـتگاه قضائـی اسـتان‪ ،‬موجـودی پرونـده در دادگاه تجدیدنظـر بـا‬ ‫کاهـش ‪ ۶۰‬درصـدی بـه ‪ ۷‬هـزار و ‪ ۱۷۹‬پرونـده تقلیـل یافـت‪ ،‬البتـه بـا برنامه‬ ‫ریـزی و تلاش مسـتمر‪ ،‬دسـتگاه قضائی اسـتان بر انسـت تا که ایـن موجودی‬ ‫تـا پایـان سـال ‪ ۹۹‬بـه ‪ ۴‬هزار فقـره کاهش پیـدا کند‪.‬‬ ‫حجـت االسلام اکبـری بـا اشـاره بـه کاهـش ‪ ۱۲‬درصـدی پرونده هـای اجرای‬ ‫احـکام کیفری در مقایسـه با خرداد سـال گذشـته اظهار داشـت‪ :‬پرونده های در‬ ‫حـال اجـرا تـا زمانی کـه مرحله اجـرا به پایان نرسـد جـزو پرونده هـای جریانی‬ ‫و موجـودی شـعبه محسـوب می شـود که با توجـه به مـدت محکومیت و حبس‬ ‫در برخـی پرونده هـا و همچنیـن رونـد طوالنی نهایی شـدن و اماده شـدن برای‬ ‫اجـرا در پرونده هـای محکـوم بـه قصـاص و اعـدام ایـن رونـد کاهـش در اجرای‬ ‫احکام نسـبت به شـعبات دیگر اهسـته تر اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری مازنـدران در پایـان بـا تاکید مجـدد بر اجـرای به موقع‬ ‫و درسـت بخشـنامه ها و دسـتورالعمل های مصـوب ریاسـت محترم قـوه قضائیه‬ ‫و بهبـود شـرایط زنـدان و مددجویان گفت‪ :‬دسـتگاه قضائی اسـتان در راسـتای‬ ‫تاکیـدات ریاسـت محترم قـوه قضائیه از تمامـی ظرفیت های خود بـرای کاهش‬ ‫جمعیـت کیفـری و افزایـش درصد مرخصی ها اسـتفاده کـرده و با امیـد به خدا‬ ‫و تلاش همـکاران روند کاهـش جمعیت کیفـری ادامه خواهد داشـت‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫منطقه ازاد مازندران؛‬ ‫محور پیگیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام‬ ‫احمـد حسـین زادگان‪ ،‬اسـتاندار‬ ‫مازنـدران و مهـدی سـعادتی‪ ،‬رئیـس‬ ‫مجمـع نمایندگان اسـتان بـرای پیگیری‬ ‫تصویب منطقـه ازاد مازنـدران در مجمع‬ ‫تشـخیص بـا محسـن رضایـی‪ ،‬دبیـر‬ ‫مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام دیدار و‬ ‫گفتگـو کردنـد‪‎.‬‬ ‫منطقـه ازاد مازنـدران کـه سـال هـا در پـرده‬ ‫بخشـی نگـری‪ ،‬اختلاف نظـر و عـدم نـگاه‬ ‫یکپارچـه به موضوع توسـعه‪ ،‬پنهان و مسـکوت‬ ‫مانـده بـود‪ ،‬سـرانجام بـا تدبیـر احمد حسـین‬ ‫زادگان‪ ،‬اسـتاندار بیسـت و سـوم و همراهـی‬ ‫نماینـدگان مـردم مازنـدران در مجلـس دهـم‬ ‫از ُمحـاق بیـرون امـد و پرونـده اش بـه جریان‬ ‫افتاد‪.‬‬ ‫مردمـی طرح ایجـاد منطقه‬ ‫مطالبـه و اولویـت‬ ‫ِ‬ ‫ازاد بـا سـه لکـه منفصـل بـرای پایـان دادن‬ ‫بـه بـن بسـت و ناکامـی تاریخـی؛ راهـی بـود‬ ‫کـه از سـوی مقـام عالـی دولـت در مازنـدران‬ ‫مطـرح شـد و نهایتـا بـا جانمایـی در سـه‬ ‫منطقـه؛ پرونـده یکـی از بـزرگ تریـن محرک‬ ‫هـا و تحـوالت اقتصـادی تجـاری اسـتان را بـا‬ ‫شـتاب قابل قبولـی به حرکـت دراورد و با اخذ‬ ‫موافقـت سـازمان های متولی و مسـئول؛ نهایتا‬ ‫مصوبـه مجلـس را نیـز دریافـت کـرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫منطقـه ازاد مازنـدران در وهلـه نخسـت؛ پـس‬ ‫از ارایـه بـه معـاون اول رییـس جمهـوری؛‬ ‫مـورد موافقت ایشـان قـرار گرفـت و از انجا به‬ ‫دبیرخانـه مناطـق ازاد کشـور رفـت و در ایـن‬ ‫مسـئول تخصصـی تصویـب شـد‪.‬‬ ‫نهـاد‬ ‫ِ‬ ‫سـرانجام پـس از مـاه هـا تلاش و پیگیـری‬ ‫در سـایه وفـاق و همدلـی در سـطح اسـتان و‬ ‫حمایـت هـای بی دریـغ دولـت تدبیـر و امید‪،‬‬ ‫مصوبـه ایجـاد منطقـه ازاد تجـاری مازنـدران‬ ‫بـا سـه لکـه منفصل شـامل بنـدر امیرابـاد در‬ ‫شـرق‪ ،‬بندر فریدونکنار در مرکز و بندر نوشـهر‬ ‫در غـرب به صـورت همزمان بـه تصویب هیات‬ ‫دولت رسـید‪.‬‬ ‫منطقـه ازاد مازنـدران؛ نهایتـا بـرای اعتلا و‬ ‫شـکوفایی سراسـر اسـتان بـه تصویـب مجلس‬ ‫شـورای اسلامی رسـید و یکی از خواسته های‬ ‫مهـم‪ ،‬اساسـی و اولویـت هـای مـردم شـریف‬ ‫مازنـدران و اسـتان محقـق شـد‪.‬‬ ‫پـس از تصویـب طـرح منطقـه ازاد مازنـدران‬ ‫در مجلـس‪ ،‬ایـن طـرح بـرای تاییـد نهایـی به‬ ‫شـورای نگهبـان رفـت کـه در انجا بـا ابهاماتی‬ ‫روبـرو شـد کـه بایـد رفع شـود‪.‬‬ ‫اینـک در تداوم پیگیری ها؛ اسـتاندار مازندران‬ ‫بـا تعامل مجمـع نمایندگان مجلـس در تالش‬ ‫اسـت تـا بـا رای زنـی هـا؛ دیدارهـا و نشسـت‬ ‫هـای الزم بـا مسـئوالن و رفع ابهامـات؛ دریچه‬ ‫نهایـی را بـرای تجلـی افـق و اینـده منطقـه‬ ‫ازاد مازنـدران در راسـتای شـکوفایی اقتصـاد و‬ ‫اشـتغال اسـتان بگشاید‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدارن در ایـن راسـتا و بـرای‬ ‫گشـودن گـره اخـر؛ امـروز همـراه بـا رییـس‬ ‫مجمـع نماینـدگان اسـتان بـه دیـدار دبیـر‬ ‫مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام رفـت‪.‬‬ ‫جـذب سـرمایه هـای خارجـی‪ ،‬ایجـاد فرصـت‬ ‫های شـغلی جدید و کسـب درامد هـای ارزی‬ ‫و افزایـش صادرات از جمله دسـتاوردهای مهم‬ ‫ایـن اتفـاق بـزرگ و معافیت هـای مالیاتـی‪،‬‬ ‫بخشـودگی سـود و عـوارض گمرکی‪ ،‬نداشـتن‬ ‫تشـریفات زایـد ارزی و اداری و سـهولت در‬ ‫فراینـد صـادرات و واردات؛ محـرک هـای‬ ‫تحقـق شـکوفایی اسـتان از طریـق منطقه ازاد‬ ‫مازنـدران اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندار گیالن در جلسه ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا عنوان کرد؛‬ ‫به منظور کاهش ترددها و مراجعات حضوری‪،‬‬ ‫دولت الکترونیک تقویت و توسعه یابد‬ ‫خسرو طالبی‬ ‫سرپرست فرمانداری شهرستان‬ ‫محموداباد‬ ‫تعیین فرصت سه ماهه‬ ‫برای مشخص شدن وضعیت‬ ‫واحدهای غیرفعال گیالن‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتاندار گیالن‬ ‫از تعییـن فرصـت سـه ماهه برای مشـخص شـدن‬ ‫وضعیـت واحدهـای غیرفعال اسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گیالن‬ ‫ارش فـرزام صفـت در جلسـه تسـهیل و رفع موانع‬ ‫تولیـد شهرسـتان بندرانزلـی بـا بیـان اینکـه تمـام‬ ‫مشـکالت مربـوط بـه حـوزه اجرایی نیسـت و بعضاً‬ ‫نارسـایی ها از محدودیـت قوانیـن و مقـررات ناشـی‬ ‫مـی شـود‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬بانک هـا در پرداخـت‬ ‫تسـهیالت رونـق تولید سـال جـاری عملکـرد قابل‬ ‫قبولـی ندارند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه رتبـه اسـتان در تعـداد‬ ‫پرداخـت تسـهیالت رفع موانـع تولید هفتم اسـت‪،‬‬ ‫بیـان داشـت‪ :‬در زمینـه میزان مبلغ پرداخت شـده‬ ‫نیـز رتبـه دهـم را داریـم امـا در مجمـوع عملکـرد‬ ‫بانک هـا در ایـن زمینـه مطلـوب نیسـت و انتظـار‬ ‫داریـم ایـن تسـهیالت با سـرعت و دقـت کافی به‬ ‫متقاضیـان واقعـی پرداخت شـود‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی اسـتاندار گیالن‬ ‫بـا بیـان اینکـه تعـداد واحدهـای غیرفعال شـهرک‬ ‫صنعتـی حسـن رود انزلـی‪ ،‬انـدک اسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫اگـر زمینـه گسـترش محـدوده این شـهرک فراهم‬ ‫شـود‪ ،‬می تـوان سـرمایه گذاران بیشـتری را جـذب‬ ‫کـرد‪ ،‬البتـه واحدهـای تولیـدی نیز باید نسـبت به‬ ‫پرداخـت بدهی هـای خـود توجـه کافـی را داشـته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫فـرزام صفـت از فرصـت سـه ماهـه شـهرک های‬ ‫صنعتـی و بانک هـای عامـل اسـتان گیلان بـرای‬ ‫بهبـود شـرایط فعلـی خبـر داد و اضافه کـرد ‪ :‬باید‬ ‫بـرای راه انـدازی مجدد و احیـای واحدهای تولیدی‬ ‫غیرفعـال گیلان ‪ ،‬راهـکار اساسـی اتخاذ شـود‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫اسـتاندار گیالن بـا تاکید بر ضـرورت اقنـاع افکار‬ ‫عمومـی بـرای رعایـت توصیه هـای بهداشـتی‪،‬‬ ‫شکسـت کرونـا را نیازمنـد همـکاری همگانـی و‬ ‫نقش افرینـی موثـر مـردم در ایـن زمینـه خوانـد‬ ‫و گفـت‪ :‬بـا توجـه به نقـش اجتماعـات انسـانی و‬ ‫دورهمی هـای خانوادگـی در انتقـال ویـروس‪ ،‬الزم‬ ‫اسـت مـردم از شـکل گیری چنیـن اجتماعاتـی‬ ‫پرهیـز کنند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری گیلان؛‬ ‫دکتـر ارسلان زارع در جلسـه سـتاد اسـتانی مدیریـت‬ ‫بیمـاری کرونـا بـا قدردانـی از اقدامـات اعضـاء سـتاد و‬ ‫تلاش مشـترک همـه دسـت انـدرکاران اعـم از بخـش‬ ‫هـای دولتـی و غیردولتـی در اجـرای منویـات رهبر معظم‬ ‫انقلاب و تصمیمـات سـتادهای ملی و اسـتانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫پـس از ابلاغ سـتاد ملـی مدیریت کرونـا مبنی بـر اعمال‬ ‫محدودیـت و تعطیلـی برخی کسـب وکارها از سـاعت ‪18‬‬ ‫در مراکـز اسـتان هـا‪ ،‬این رویکرد از ‪ 20‬ابـان ماه جاری در‬ ‫رشـت بـه مرحلـه اجـرا درامد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬از همـه اصنـاف و کسـبه ای کـه مشـمول این‬ ‫طـرح هسـتند؛ انتظـار مـی رود تـا همـکاری الزم را بـا‬ ‫مجریـان و ناظـران داشـته باشـند و الزم اسـت مـردم نیـز‬ ‫در اجـرای ایـن مصوبـه و در راسـتای قطـع زنجیـره کرونا‬ ‫مشـارکت داشـته باشند‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان رعایـت توصیـه هـا از جملـه اسـتفاده از‬ ‫ماسـک و فاصله گـذاری اجتماعـی را در قطـع زنجیـره‬ ‫بیمـاری و پیشـگیری از انتقـال ویـروس حائـز اهمیـت‬ ‫دانسـت و گفـت‪ :‬طبق اعلام وزارت بهداشـت؛ بین ‪ 30‬تا‬ ‫‪ 50‬درصـد عامـل انتقـال ویـروس‪ ،‬ناشـی از دورهمی های‬ ‫خانوادگـی اسـت که انتظار مـی رود مردم از شـکل گیری‬ ‫چنیـن اجتماعاتـی خـودداری کنند‪.‬‬ ‫وی هـدف از محدودیـت هـا از سـوی سـتاد ملـی مقابله با‬ ‫کرونـا را اعلام هشـدار بـرای مـردم عنـوان و خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬اعمـال محدودیـت ها در راسـتای توجه به سلامت‬ ‫عمومـی و ایفـای مسـئولیت هـای اجتماعی سـت و برایـن‬ ‫اسـاس کارگروه رسـانه و فضای مجازی و نیز صداوسیمای‬ ‫مرکـز اسـتان‪ ،‬نسـبت بـه تبییـن اهـداف اجـرای ایـن‬ ‫محدودیـت‪ ،‬فرهنگ سـازی کرده و بـرای باالبـردن اگاهی‬ ‫و اطالعـات مـردم در حـوزه سلامت و همچنین اسـتمرار‬ ‫ارائـه امـوزش هـای کافـی بـه انهـا‪ ،‬تولیـد محتوا داشـته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫دکتـر زارع افـزود‪ :‬اقنـاع افـکار عمومی در زمینـه ضرورت‬ ‫اجـرای دقیق ایـن طرح‪ ،‬می تواند بسترسـاز شـکل گیری‬ ‫همـان مسـئولیت اجتماعی برای یکایک شـهروندان شـود‬ ‫چراکـه بی گمـان؛ بـرای شکسـت بیمـاری بـه همـکاری‬ ‫همگانـی نیـاز داریـم‪.‬وی بـا اشـاره بـه اینکـه براسـاس‬ ‫تحقیقـات صـورت گرفتـه؛ ویـروس کرونـا نسـبت بـه‬ ‫نخسـتین روزهـای شـیوع‪ ،‬جهـش یافتـه و بـر ایـن مبنـا‬ ‫سـرعت انتقـال ان افزایـش یافته ‪ ،‬گفت‪ :‬این مسـئله همه‬ ‫احـاد جامعـه را ملزم می سـازد که موضـوع رعایت توصیه‬ ‫هـای بهداشـتی را بیشـتر از قبـل جـدی بگیرند‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در گیلان بـه تصمیـم امروز سـتاد‬ ‫ملـی مبنـی بـر اعمـال محدودیـت هایـی از اول اذرماه در‬ ‫سـطح کشـور اشـاره و خاطرنشـان کرد‪ :‬قرارگاه ستاد ملی‬ ‫و همـه ی دسـتگاه هـا ‪ ،‬مجری این طرح در سـطح جامعه‬ ‫هسـتند و براسـاس بار بیماری و بسـتری مثبـت مبتالیان‬ ‫در بیمارسـتان های هر شـهر ‪ ،‬در سه سـطح هشدار قرمز‪،‬‬ ‫نارنجـی و زرد تعریف شـده اسـت‪.‬وی بر ضـرورت امادگی‬ ‫دسـتگاه ها و پیش بینی تمهیدات الزم در راسـتای اجرای‬ ‫طـرح محدودیـت طـی روزهـای باقیمانـده تـا اول اذرمـاه‬ ‫تاکیـد و تصریـح کـرد‪ :‬براین اسـاس در شـرایط قرمز یک‬ ‫سـوم کارکنـان‪ ،‬در سـطح نارنجـی یـک دوم و در سـطح‬ ‫زرد دو سـوم انـان در محـل کار حضور می یابند‪.‬اسـتاندار‬ ‫گیلان بـا تاکیـد براینکـه کاهش حضـور کارکنان شـامل‬ ‫سـطوح مدیریت‪ ،‬معاونان و افراد تاثیرگـذار در ادارات نمی‬ ‫شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬از ابتـدای اذرمـاه محدودیـت هـای تـرددی‬ ‫نیـز اعمـال و برایـن اسـاس خودروهـای پلاک بومی نمی‬ ‫تواننـد بـه شـهر دیگر برونـد و غیر بومـی هم نمـی توانند‬ ‫وارد شـوند‪.‬وی همچنیـن بـر لـزوم تقویت و توسـعه دولت‬ ‫الکترونیـک تاکیـد و تصریـح کـرد‪ :‬در جهت پیگشـیری از‬ ‫ترددهـای غیرضـرور و رعایـت فاصلـه گـذاری اجتماعـی‪،‬‬ ‫تلاش شـود تـا حدامـکان دسـتگاه هـا و نهادهـا ضمـن‬ ‫اتخـاذ تدابیـر الزم بـرای کاهـش مراجعـات حضـوری؛ از‬ ‫ایـن بسـتر بـرای ارائـه خدمـات الزم بـه عموم شـهروندان‬ ‫اسـتفاده کنند‪.‬دکتـر زارع تشـکیل قـرارگاه در سـتاد ملی‬ ‫بـا مسـئولیت وزیـر کشـور پس از جلسـه در محضـر رهبر‬ ‫معظـم انقلاب را یاداور شـد و گفت‪ :‬همانگونه کـه در ایام‬ ‫اسـفند و فروردیـن مـاه گـروه هـای جهادی و بسـیجی در‬ ‫طـرح هـای مختلف به ویـژه کمک های مومنانه مشـارکت‬ ‫داشـتند و جـزء اسـتان هـای پیشـتاز بودیـم؛ انتظـار می‬ ‫رود در اجـرای طـرح قـرارگاه زیسـتی نیز شـاهد همکاری‬ ‫فعاالنـه انها باشـیم‪.‬‬ ‫وی بـر ضـرورت تشـکیل قـرارگاه جهـادی در سـطح‬ ‫شهرسـتان هـا بـا هدایـت فرمانـداران و مشـارکت فعاالنه‬ ‫بسـیج و دانشـگاه علوم پزشـکی نیـز تاکیـد و تصریح کرد‪:‬‬ ‫تشـکیل ‪ 65‬گـروه پانـزده نفـره مـی توانـد در شناسـایی‬ ‫و غربالگـری موثـر بـوده و در ایـن راسـتا از بسـتر سـامانه‬ ‫‪ 4030‬بایـد بیـش از پیـش بهـره گرفـت‪.‬‬ ‫استاندار گلستان در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید؛‬ ‫همراهی بانک ها و دستگاه های اجرایی زمینه‬ ‫رونق تولید و افزایش اشتغال را فراهم می اورد‬ ‫اسـتاندار گلسـتان با تاکید بـر اهمیت حضور‬ ‫سـرمایه گـذاران بخـش خصوصی در اسـتان‬ ‫اظهـار کرد‪ :‬همراهـی بانک ها و دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی با تولیدکننـدگان زمینـه رونق تولید‬ ‫و افزایش اشـتغال را فراهـم می اورد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گلسـتان‬ ‫دکتـر هـادی حـق شـناس در سـیصد و هفتـاد و‬ ‫سـومین جلسـه کارگروه تسـهیل و رفـع موانع تولید‬ ‫اسـتان تصریـح کـرد‪ :‬از محـل اعتبارات سـال ‪ ۹۹‬تا‬ ‫کنـون ‪ ۶۲۶‬میلیـارد تومان تسـهیالت بـه واحد های‬ ‫تولیـدی گلسـتان پرداخـت شـده اسـت و بانـک ها‬ ‫بایـد توجـه کننـد کـه اعطـای تسـهیالت بـه تولید‬ ‫کننـدگان مـی توانـد بـه انان در مسـیر رونـق تولید‬ ‫کمـک کند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬دسـتگاه هـای اجرایـی بایـد موضوعـات‬ ‫بیـن خـود را رفـع کننـد کنند و مسـایل خـود را به‬ ‫بیـرون منتقـل کننـد و از تولیـد کننـدگان حمایـت‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان یـاداور شـد‪ :‬بـا توجه بـه ظرفیت‬ ‫هـای اسـتان از طـرح هـای گردشـگری و پـرورش‬ ‫ماهـی حمایـت مـی کنیم‪.‬‬ ‫دکتـر حـق شـناس خاطـر نشـان کـرد‪ :‬با توجـه به‬ ‫شـیوع کرونـا تـاالر هـای پذیرایـی نیازمنـد حمایت‬ ‫های تسـهیالتی هسـتند که بـا همکاری بانـک ها از‬ ‫انهـا پشـتیبانی خواهد شـد‪.‬‬ ‫همچنیـن در این جلسـه حسـین طلوعیـان از محل‬ ‫اعتبـارات رونـق تولیـد سـال ‪ ۹۹‬یعنـی از ابتـدای‬ ‫مـرداد مـاه تـا کنـون درخواسـت تسـهیالت ‪۳۰۸‬‬ ‫واحـد تولیـدی اسـتان پـس از تصویـب در کارگـروه‬ ‫تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد اسـتان جهـت دریافت‬ ‫بیـش از ‪ ۲۲۰۲‬میلیارد تومان تسـهیالت رونق تولید‬ ‫بـه بانک هـای عامـل معرفـی شـده اند‪.‬‬ ‫وی گفـت ‪ :‬از کل واحد هـای معرفی شـده بـه بانکها‬ ‫تعـداد ‪ ۹۲‬واحـ د تولیدی اسـتان ‪ ۴۲۲‬میلیارد تومان‬ ‫تسـهیالت رونـق تولیـد دریافـت کـردت انـد و هـم‬ ‫اکنون اسـتان گلسـتان در پرداخت تسـهیالت رونق‬ ‫تولیـد رتبه سـوم کشـور را در اختیـار دارد ‪.‬‬ ‫وی گفـت ‪ :‬از محـل اعتبـارات تبصـره ‪ ۱۸‬نیـز از‬ ‫‪ ۹۷‬درخواسـت مصـوب شـده جهـت دریافـت ‪۷۰۵‬‬ ‫میلیـارد تومـان ‪ ،‬تاکنـون بـه ‪ ۲۷‬واحد حـدود ‪۲۲۷‬‬ ‫میلیـارد تومـان تسـهیالت این بخش پرداخت شـده‬ ‫اسـت کـه اسـتان در جایـگاه دوازدهـم کشـور قرار‬ ‫گرفته اسـت ‪.‬‬ ‫بـه گفته وی ‪ ،‬از محل اعتبارات بازسـازی و نوسـازی‬ ‫نیـز تاکنـون درخواسـت تسـهیالت ‪ ۲۲۶‬واحـد‬ ‫تولیـدی اسـتان جهت دریافـت ‪ ۷۸۸‬میلیـارد تومان‬ ‫در کارگـروه مصـوب و جهـت پرداخت بـه بانک های‬ ‫اسـتان ارسـال شـده کـه ‪ ۴۹‬واحـد ‪ ۱۴۹‬میلیـارد‬ ‫تومـان تسـهیالت این بخـش را دریافت نمـوده اند و‬ ‫گلسـتان در این بخش نیز در رتبه سـوم کشـور قرار‬ ‫دارد ‪.‬گفتنـی اسـت در ایـن جلسـه مشـکالت چنـد‬ ‫واحـد تولیـدی نیز بررسـی و تصمیمـات الزم جهت‬ ‫رفـع موانـع تولیـد انها اخذ شـد‪.‬‬ ‫تحقق جهش تولید با حضور دولت در کنار‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫ارائه طرح های موفق تولیدی‪ ،‬حمایت از صنایعی‬ ‫که در کشور تولید دارند‪ ،‬استفاده از نخبگان‪،‬‬ ‫کاهش صادرات و رفع موانع تولید و حمایت مالی‬ ‫می تواند در ایجاد جهش تولید‪ ،‬مورد نظر باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫دو شنبه ‪ 26 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪749‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫رئیس اداره بیمه گری ودرامد اداره کل بیمه سالمت گیالن ‪:‬‬ ‫بدون ارزیابی وسع دفترچه بیمه‬ ‫سالمت همگانی رایگان صادر می شود‬ ‫مختـار فصیحـی افزود‪:‬تـا پایـان سـال جـاری‪ ،‬متقاضیان پوشـش بیمـه رایگان‬ ‫اعـم از صـدور اولیـه یـا تمدیـد در صـورت سـکونت در شـهر می تواننـد بـدون‬ ‫ثبـت درخواسـت ارزیابی وسـع از پوشـش بیمه پایه سلامت رایگان بـا اعتبار ‪6‬‬ ‫ماهـه برخـوردار شـوند‪ .‬بدیهی اسـت ایـن گروه از بیمه شـدگان مطابـق ضوابط‬ ‫جـاری صرفـا امـکان اسـتفاده از خدمات بخـش دولتـی را خواهند داشـت برای‬ ‫ایـن افـراد دفترچـه بیمـه ‪ 12‬برگـی صـادر و تحویـل خواهـد شـد‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪ :‬خانوارهـای متقاضـی پوشـش بیمـه سلامت ایرانیـان بـه منظـور اسـتفاده‬ ‫از خدمـات موسسـات خصوصـی کمـاکان می تواننـد بـر اسـاس خـود اظهـاری‬ ‫و پرداخـت حـق بیمـه کامـل یـا بـا درخواسـت ارزیابـی وسـع و نتیجـه ان و با‬ ‫پرداخـت ‪ 50‬یـا ‪100‬درصـد حق بیمـه و رعایت ضوابـط مربوط بـه دوره انتظار‪،‬‬ ‫پوشـش بیمـه ایرانیـان دریافـت کننـد‪ .‬بـرای ایـن گـروه‪ ،‬پـس از اعلام نتیجه‬ ‫ارزیابـی وسـع‪ ،‬امـکان اعتراض به نتیجـه اعالمی وجود نخواهد داشـت‪ .‬فصیحی‬ ‫افـزود‪ :‬بیمـه شـدگانی کـه در حـال حاضـر از پوشـش بیمـه سلامت همگانـی‬ ‫رایـگان برخوردار هسـتند نیز در صـورت تمایل می توانند پـس از ابطال دفترچه‬ ‫بیمه سلامت‪ ،‬از پوشـش بیمـه ایرانیان برخـوردار شـوند‪.‬رئیس اداره بیمه گری‬ ‫ودرامد اداره کل بیمه سلامت خاطر نشـان کرد‪ :‬سـاکنان روسـتاها‪ ،‬شـهرهای‬ ‫زیـر ‪ 20‬هـزار نفـر جمعیـت و عشـایر می تواننـد بـدون ارزیابـی وسـع پوشـش‬ ‫بیمـه روسـتاییان رایـگان بـا اعتبـار ‪ 6‬ماهه دریافت یا پوشـش فعلی خـود را در‬ ‫صـورت اتمـام اعتبار تمدید کنند‪ .‬وی بیـان کرد‪ :‬امکان انصراف و اسـترداد وجه‬ ‫بـرای بیمـه شـدگانی کـه بـا پرداخـت حـق بیمـه در دوره انتظـار ‪ 10‬روزه قرار‬ ‫دارنـد وجـود نداشـته و برای این افراد در صورت بسـتری شـدن در بیمارسـتان‪،‬‬ ‫صـدور معرفی نامـه بسـتری امکان پذیـر اسـت‪ .‬فصیحـی در پایـان از متقاضیـان‬ ‫پوشـش بیمه خواسـت برای پیشـگیری از ازدحام در دفاتر پیشـخوان‪ ،‬از طریق‬ ‫سـایت سـازمان بیمه سلامت ایران به ادرس ‪https://www.ihio.gov.‬‬ ‫‪ /ir‬درخواسـت خود را در سـامانه ثبت و پس از انتخاب به پیشـخوان مورد نظر‬ ‫مراجعـه و دفتـر چـه بیمـه خانوار خویـش را دریافـت نمایند فصیحـی در پایان‬ ‫خاطـر نشـان کـرد بـا توجـه به اینکـه افـراد می تواننـد تا پایان سـال جـاری از‬ ‫مزایـای مذکـور برخـوردار گردند از ازدحام دردفاتر پیشـخوان بدلیل پیشـگیری‬ ‫از شـیوع بیمـاری کرونا خـودداری نمایند‪.‬‬ ‫بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و نماینده قائم شهر‬ ‫و جویبار از پروژه های درمانی در حال احداث قائم شهر‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال؛ رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران و نماینده مردم شهرسـتان های قائمشـهر‪ ،‬جویبار‬ ‫‪ ،‬سـوادکوه و سـیمرغ در مجلـس شـورای اسلامی از پروژه‬ ‫هـای در حـال احـداث بیمارسـتان خصوصـی قائـم ‪ ،‬مرکـز‬ ‫دیالیـز و بیمارسـتان جایگزیـن ‪ ۲۷۳‬تخـت خوابـی رازی‬ ‫بازدیـد کردند‪.‬‬ ‫تقدیر نماینده مردم شهرسـتان های قائمشـهر‪ ،‬جویبار ‪ ،‬سـوادکوه و‬ ‫سـیمرغ در مجلس شـورای اسلامی از رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران بـه خاطر همراهـی‪ ،‬پیگیری و اهتمامی کـه در بهره برداری‬ ‫از بیمارسـتان هـا و مراکـز بهداشـتی درمانـی شهرسـتان هـای قائـم‬ ‫شهر‪ ،‬سـوادکوه و جویبار‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران بـا حضور در قائمشـهر به‬ ‫همـراه نماینـده مردم شهرسـتان هـای قائمشـهر‪ ،‬جویبار ‪ ،‬سـوادکوه‬ ‫و سـیمرغ در مجلـس شـورای اسلامی از پـروژه هـای بیمارسـتان‬ ‫خصوصـی قائـم و مرکـز دیالیـز ایـن شهرسـتان بازدیـد کردند‪.‬‬ ‫دکتـر سـید عباس موسـوی رئیس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازندران‬ ‫در حاشـیه ایـن بازدیـد بـا تاکیـد بـر ایـن کـه بـرای تجهیـز و راه‬ ‫انـدازی بیمارسـتان قائـم از هیـچ کمکـی دریـغ نخواهیم کـرد افزود‬ ‫‪ :‬خوشـبختانه نماینـده محتـرم مجلس نیز سـخت پیگیر هسـتند که‬ ‫انشـااهلل هـر چـه سـریع تـر سلامت مـردم عزیـز قائـم شـهر تامیـن‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مراسـمی جهت تقدیـر از فرزنـدان برگزیده‬ ‫شـایگان و مژدهـی در کنکـور سـال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫باحضـور مدیـر کل بهزیسـتی گیلان دکتـر‬ ‫حسـین نحـوی نـژاد ‪،‬معـاون اموراجتماعـی‬ ‫دکتـر رضـا جعفری ‪،‬مسـئول روابـط عمومی‬ ‫حجـت االسلام حمیـد نـادم ‪،‬ریاسـت اداره‬ ‫بهزیسـتی شهرسـتان رشـت محمد نوروزی‬ ‫دکتـر موسـوی بـا اشـاره به گسـترش بیمـاری کووید‪ ۱۹‬در کشـور و‬ ‫روند افزایشـی بیماری کرونا در اکثر اسـتان ها اظهار کرد‪ :‬در اسـتان‬ ‫مازنـدران بـا توجـه به سـخت گیری هـای اخیـر و ایجـاد محدودیت‬ ‫هـا در نظـر گرفتـه شـده‪ ،‬رونـد افزایشـی بیمـاری نسـبت به اسـتان‬ ‫هـای دیگـر کمتـر شـده اسـت کـه قطعـا بـا رعایـت بیشـتر پروتکل‬ ‫های بهداشـتی موفقیت بیشـتری در کنترل بیماری در اسـتان اتفاف‬ ‫خواهـد افتـاد️‪ .‬دکتـر کیـوان مرادیـان نماینـده مردم شهرسـتان های‬ ‫قائمشـهر‪ ،‬جویبار ‪ ،‬سـوادکوه و سـیمرغ در مجلس شـورای اسلامی‬ ‫نیـز از رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران بـه خاطـر همراهی‪،‬‬ ‫پیگیـری و اهتمامـی کـه در بهـره بـرداری از بیمارسـتان هـا و مراکز‬ ‫بهداشـتی درمانـی شهرسـتان هـای قائـم شـهر‪ ،‬سـوادکوه و جویبـار‬ ‫تقدیـر و تشـکر کـرد و اظهـار امیـدواری کـرد بیمارسـتان خصوصی‬ ‫قائـم تـا پایـان امسـال به بهـره برداری برسـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه راه انـدازی بیمارسـتان هـای جدیـد رازی و قائـم‬ ‫بـه اشـتغال جوانـان مازنی کمـک می کنـد تاکید کرد تمـام تالش و‬ ‫حمایـت هـای الزم را بـرای بهربرداری سـریعتر این مراکـز درمانی به‬ ‫کار خواهیـم گرفت‪.‬‬ ‫️ بازدیـد از پـروژه هـای در حـال احـداث مرکـز دیالیـز و بیمارسـتان‬ ‫جایگزیـن ‪ ۲۷۳‬تخـت خوابی رازی از دیگر برنامـه حضور امروز رئیس‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی مازندران در شهرسـتان قائمشـهر بـود که با‬ ‫همراهـی دکتـر مرادیـان نماینـده مـردم شهرسـتان های قائمشـهر‪،‬‬ ‫خبر‬ ‫مراسم تقدیر از فرزندان موفق تحت حمایت در خانه های‬ ‫دخترانه شایگان و پسرانه مژدهی در سال تحصیلی جدید‬ ‫وکارشناسـان سـتادی وشهرسـتان ‪،‬مدیـر‬ ‫عامـل و کارشناسـان و مربیـان خانـه هـای‬ ‫شـبانه روزی دخترانـه شـایگان و پسـرانه‬ ‫مژدهـی در خانه کـودکان و نوجوانان مژدهی‬ ‫رشـت برگـزار گردید ‪.‬‬ ‫در ایـن مراسـم مدیـرکل بهزیسـتی گیلان دکتـر‬ ‫حسـین نحوی نژاد ضمن تشـکر از همه مسـئولین‬ ‫و دسـت انـدرکاران بابـت توفیـق حاصلـه ‪،‬زندگـی‬ ‫پیامبـر عظیـم شـان را بعنـوان الگویـی مانـا و‬ ‫جاویـدان بـرای فرزنـدان ایتـام برشـمردند که برغم‬ ‫محرومیـت از وجود پـدر و مـادر در دوران طفولیت‬ ‫‪،‬بنیـان گـذار بزرگتریـن مکتـب بشـری بودنـد کـه‬ ‫همـه ابنـاء بشـر تـا بـه امـروز ‪،‬از نعمت بیکـران ان‬ ‫متنعـم اسـت‪ .‬در پایـان بـا اهـدای لـوح تقدیـر و‬ ‫هدایـا از فرزندان پذیرفته شـده در کنکور ‪-١٣٩٩‬‬ ‫‪ ، ١٤٠٠‬تقدیـر بعمـل امـد‪.‬‬ ‫نشست و هم اندیشی مدیر کل بهزیستی و ریاست‬ ‫جهاد دانشگاهی مازندران برگزار شد‬ ‫در راسـتای هماهنگـی و همـکاری اداره‬ ‫کل بهزیسـتی و جهاد دانشـگاهی اسـتان‬ ‫مازنـدران در ارتبـاط با طرح ملی توسـعه‬ ‫مشـاغل خانگـی و همکاریهای اموزشـی‬ ‫و پژوهشـی جلسـه ای بـا حضـور مدیـر‬ ‫کل بهزیسـتی مازنـدران ‪ ،‬ریاسـت جهـاد‬ ‫دانشـگاهی و معاونیـن مربوطـه در دفتـر‬ ‫مدیـر کل بهزیسـتی اسـتان برگزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل بهزیسـتی‬ ‫اسـتان مازندران دکترفـرزاد گوهردهی مدیر کل‬ ‫بهزیسـتی در این نشسـت با اشـاره به اموزش و‬ ‫بهره گیـری از روش هـای جدید پژوهشـی جهت‬ ‫توسـعه مشـاغل خانگی ‪ ،‬این مهم را در توانمند‬ ‫سـازی جامعه هدف بهزیسـتی بسـیار ارزشـمند‬ ‫و حائـز اهمیـت برشـمردکه باعـث افزایـش‬ ‫توانمندی هـای اقتصـادی ایـن قشـر مـی گردد‪.‬‬ ‫وی بهره گیـری از روش هـای نویـن امـوزش و‬ ‫پژوهـش در توسـعه مشـاغل خانگـی خصوصـا‬ ‫در زنـان سرپرسـت خانـوار بـا توجـه به شـرایط‬ ‫کرونایـی حاکـم بـر کسـب و کار در جامعـه را‬ ‫‪.‬‬ ‫دانسـت‬ ‫پراهمیـت‬ ‫بسـیار‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در وبینار تخصصی کرونا مطرح کرد؛‬ ‫ضرورت تکمیل پروژه های عمرانی طرح تحول سالمت در گیالن‬ ‫مدیریت کرونا نسبت به گذشته مطلوب تر است‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی گیلان وبینار تخصصـی کرونا‬ ‫بـا حضـور معـاون درمـان وزارت بهداشـت و‬ ‫هیات رئیسـه دانشـگاه علـوم پزشـکی گیالن‬ ‫در سـالن اجلاس حـوزه ریاسـت دانشـگاه‬ ‫برگزار شـد‪.‬‬ ‫دکتر ارسلان ساالری‪-‬رییس دانشـگاه علوم پزشکی‬ ‫گیلان در ایـن نشسـت وبینـاری‪ ،‬بـا ترسـیمی از‬ ‫وضعیت شـیوع بیمـاری کرونا در گیلان در روزهای‬ ‫نخسـت ایـن بیمـاری‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬طی مـاه های‬ ‫نخسـت ایـن بیماری و در اسـفندماه سـال گذشـته‪،‬‬ ‫بسـیاری از کادر درمان نسـبت به بیماری کووید ‪19‬‬ ‫امـوزش و تخصص الزم را نداشـتند و عالوه بر ان در‬ ‫بیمارسـتان های اسـتان با مقاومت مـردم و در برخی‬ ‫از شهرسـتان ها بـا عدم همکاری برخی مسـووالن در‬ ‫بسـتری بیماران مبتالبـه کرونا‪ ،‬مواجـه بودیم‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه میـزان ابتلا و درگیـری گیالنیـان‬ ‫بـه ویروس کرونـا‪ ،‬افزود‪ :‬زیرسـاخت های بهداشـت و‬ ‫درمان در اسـتان گیالن به شـدت نسـبت به متوسـط‬ ‫کشـوری پایین بـود و عالوه بر ان نرخ سـالمندی در‬ ‫گیلان و بیماری هـای زمینه ای و پرخطـر نیز در این‬ ‫اسـتان به وفـور دیده می شـد‪.‬‬ ‫رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان بـه نقـش‬ ‫مـردم در کنتـرل نسـبی بیمـاری کوویـد‪ ،19‬اشـاره‬ ‫کـرد و خاطرنشـان شـد‪ :‬وجـود شـرایط سـخت و‬ ‫ناشـناخته بـودن بیمـاری کرونـا موجـب شـد تـا در‬ ‫ماه های نخسـت شـیوع این بیماری‪ ،‬شـمار مبتالیان‬ ‫و جان باختـگان ناشـی از ویـروس کرونـا در گیلان‬ ‫‪3‬‬ ‫افزایـش پیـدا کنـد امـا ایـن ویـروس بـا همراهـی و‬ ‫همگامـی مـردم در کنـار تلاش کادر بهداشـت بـه‬ ‫کنتـرل نسـبی رسـید‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـوول‪ ،‬بـا اذعـان بـر مدیریـت بهینـه‬ ‫بیمـاری کرونـا در گیلان علیرغم شـیوع بـاالی این‬ ‫بیمـاری در روزهـای نخسـت‪ ،‬تصریـح کرد‪:‬بـا وجود‬ ‫درگیـری اسـتان گیلان در ماه هـای نخسـت حضور‬ ‫ایـن ویـروس در کشـور‪ ،‬خوشـبختانه سـیر ابتلا و‬ ‫فوتی های ناشـی از کرونا در اسـتان نسـبت به سـایر‬ ‫اسـتان های مشـابه صعـودی نیسـت و ایـن مهـم‪،‬‬ ‫نشـان از تحقـق مدیریـت مطلوب تر ایـن بیماری در‬ ‫گیلان نسـبت به گذشـته اسـت‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بـر لـزوم تامین ‪ ۳۰‬دسـتگاه دیالیز در‬ ‫مراکـز درمانـی‪ ،‬راه انـدازی سـه مرکـز ازمایشـگاهی‬ ‫در مرکـز‪ ،‬شـرق و غـرب اسـتان و همچنیـن تکمیل‬ ‫پروژه هـای عمرانـی طـرح تحـول سلامت در فرصت‬ ‫باقـی مانـده‪ ،‬تاکیـد کرد‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت علاوه بـر رییـس دانشـگاه‪ ،‬دکتـر‬ ‫انـوش دهنـادی مقـدم‪ -‬معـاون درمـان و همچنیـن‬ ‫دکتـر ابتیـن حیـدرزاده‪ -‬معاون بهداشـتی دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی گیلان نیـز بـه ارائـه گزارشـی در‬ ‫خصـوص اخریـن وضعیـت بیمـاری کوویـد‪ ۱۹‬و‬ ‫همچنیـن اقدامـات درمانـی ان پرداختنـد‪.‬‬ ‫کالن شـهر بـودن گیلان‪ ،‬مسـافت کـم بین شـهرها‬ ‫و ترددهـای بیـن شهرسـتانی اسـان و تاثیـر ایـن‬ ‫سـه فاکتـور در ایجـاد و گسـترش ویـروس کرونـا‬ ‫و همچنیـن ایجـاد وحشـت در برخـی از بیمـاران‬ ‫و همراهـان ان هـا نسـبت بـه مراجعـه بـه مراکـز‬ ‫بیمارسـتانی و مراکـز بهداشـتی ‪ ۱۶‬سـاعته به جهت‬ ‫سـرایت بیماری کرونـا در ان هـا از مهم ترین مواردی‬ ‫بـود کـه دکتـر حیـدرزاده در ایـن نشسـت اشـاره به‬ ‫ان کـرد‪.‬‬ ‫دکتـر دهنـادی مقدم‪-‬معـاون درمـان دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی گیلان نیـز طـی ایـن نشسـت‪ ،‬کمبـود‬ ‫تخت هـای درمانـی‪ ،‬کمبـود تجهیـزات درمانـی‪،‬‬ ‫کمبـود اکسـیژن سـاز در بیمارسـتان های اسـتان‪،‬‬ ‫لـزوم تامیـن بودجـه بـرای راه انـدازی کلینیک هـای‬ ‫تخصصی تنفسـی‪ ،‬پوشـش بیمه ای بـرای ویزیت دوم‬ ‫بیمـاران کرونایی‪ ،‬جبران بخشـی از خسـارت ناشـی‬ ‫از کاهـش درامـد بیمارسـتان ها و همچنیـن ضرورت‬ ‫اموزش مسـتمر پزشـکان به ویـژه بـرای داوطلبان در‬ ‫بخـش ‪ ICU‬را مـورد توجـه قـرار داد‪.‬‬ ‫فرماندار رامسر‪ :‬واحدهای‬ ‫صنفی متخلف بدون اخطار‬ ‫پلمب می‪‎‬شوند‬ ‫فرمانـدار رامسـر بـه واحدهـای صنفـی در بـاره‬ ‫تخلـف از محدودیـت فعالیت کرونایی هشـدار داد‬ ‫و گفـت ‪ :‬واحدهـای مشـمول تعطیلـی کسـب و‬ ‫ کار در سـاعت ‪ ۱۸‬از امـروز در صورتـی کـه بـه‬ ‫فعالیتشـان پـس از ایـن سـاعت ادامـه دهنـد ‪،‬‬ ‫بـدون اخطـار پلمـب می شـوند‪.‬‬ ‫محمـد ازاد روز شـنبه در نشسـت سـتاد مقابلـه‬ ‫بـا کرونـای شهرسـتان افـزود ‪ :‬سـتاد ملـی کرونا‬ ‫زمـان فعالیـت واحدهـای صنفـی گـروه ‪ ۳ ،۲‬و ‪۴‬‬ ‫را از بیسـتم ابـان مـاه تا سـاعت ‪ ۱۸‬اعلام کرد و‬ ‫طـی چهار روز گذشـته بـه متخلفان اخطـار داده‬ ‫شـد ولی از امشـب دیگر اخطـاری در کار نخواهد‬ ‫بـود و واحـد صنفـی متخلـف تـا پایـان دوره یک‬ ‫ماهـه تعییـن شـده یعنـی بیسـتم اذر پلمب می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بـر اسـاس مصوبـه سـتاد ملـی مبـارزه بـا کرونـا‬ ‫کـه از روز سه شـنبه ‪ ۲۰‬ابـان اجـرا شـد‪ ،‬تنهـا‬ ‫واحدهـای صنفـی گـروه یـک شـامل نانوایـی ها‬ ‫‪ ،‬داروخانـه هـا ‪ ،‬فروشـگاه هـای مـواد غذایـی و‬ ‫دیگـر کسـب و کارهایی که نیازمنـدی های اولیه‬ ‫مـردم را تامیـن مـی کننـد ‪ ،‬حق فعالیـت بعد از‬ ‫سـاعت ‪ ۱۸‬را دارنـد‪.‬‬ ‫فرمانـدار رامسـر گفت ‪ :‬مصوبه سـتاد ملـی کرونا‬ ‫کـه حمایـت مصوبـه اسـتانی را هـم دارد یـک‬ ‫دسـتور حاکمیتـی اسـت کـه بـر اسـاس بررسـی‬ ‫هـای کارشناسـی بـرای مهار شـیوع کرونـا اتخاذ‬ ‫و اجـرا شـده اسـت و همـه ملـزم بـه رعایـت ان‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫وی بـا اعلام ایـن کـه در روزهـای اینـده نیـز‬ ‫بازرسـی بـرای شناسـایی واحدهـای مختلـف بـا‬ ‫گشـت های مشـترک نیروهای نظارتـی و اصناف‬ ‫تشـدید خواهد شـد ‪ ،‬افـزود ‪ :‬اصناف می بایسـت‬ ‫قبـل از اینکـه مـا از اهـرم قهریـه اسـتفاده کنیم‬ ‫‪ ،‬کوتاهـی هـای خـود را در ایـن زمینـه جبران و‬ ‫نسـبت بـه تعطیلـی واحدهـا اقـدام کنند‪.‬‬ ‫ازاد زمـان فعالیـت پاسـاژ هـا را هـم سـاعت ‪۱۸‬‬ ‫اعلام و تاکیـد کـرد کـه پـس از این زمـان هیچ‬ ‫پاسـاژی نبایـد فعالیت داشـته باشـد‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬فعالیـت رسـتوران هـا هـم طبـق‬ ‫مصوبـه سـتاد ملـی و اسـتانی تنهـا بـه صـورت‬ ‫بیـرون بـر مجـاز اسـت و هیـچ رسـتوانی حـق‬ ‫پذیـرش مشـتری بـه صـورت حضـوری را نـدارد‪.‬‬ ‫ازاد بـا اشـاره بـه دریافـت گزارش هایـی مبنی بر‬ ‫فعالیـت رسـتوران هـا در محورهـای « اربه کله «‬ ‫و « جواهـرده « بـا پذیـرش مشـتری بـه صـورت‬ ‫حضـوری ‪ ،‬هشـدار داد ‪ :‬در صـورت مشـاهده‬ ‫پذیـرش حضـور مشـتری ‪ ،‬تمامی ایـن واحدهای‬ ‫صنفـی پلمـب خواهند شـد‪.‬‬ ‫فرمانـدار رامسـر خواسـتار همـکاری شـهروندان‬ ‫بـرای اجرای بهینه مصوبات سـتاد ملی و اسـتانی‬ ‫مقابله با کرونا شـد و گفت ‪ :‬از تمامی شـهروندان‬ ‫مـی خواهیـم کـه به منظـور حفظ سلامتی خود‬ ‫و افـراد جامعـه حتـی االمـکان از سـاعت ‪ ۱۸‬از‬ ‫حضـور در خیابـان هـا خـودداری کنند‪.‬‬ ‫رییس اداره صنعت ‪ ،‬معدون و تجارت رامسـر هم‬ ‫در ایـن نشسـت گفـت ‪ :‬بـر اسـاس بررسـی های‬ ‫انجـام شـده ‪ ،‬از زمـان اجـرای طـرح محدودیـت‬ ‫زمانـی فعالیـت واحدهـای صنفـی تاکنـون تعداد‬ ‫زیـادی از واحدهـای شهرسـتان ایـن مصوبـه را‬ ‫رعایـت کـرده اند‪.‬‬ ‫سـعید فیلـی افـزود ‪ :‬بـر اسـاس ایـن مصوبـه از‬ ‫امشـب ‪ ۱۰‬گشـت مشـترک نسـبت بـه پلمـب‬ ‫واحدهـای متخلـف در سـطح شهرسـتان وارد‬ ‫عمـل مـی شـوند‪.‬‬ ‫در حـال حاضـر ‪ ۲۵‬بیمـار مبتلا بـه کوویـد ‪۱۹‬‬ ‫در بیمارسـتان امـام سـجاد (ع) رامسـر بسـتری‬ ‫هسـتند کـه از ایـن تعـداد پنـج نفـر در بخـش‬ ‫مراقبـت هـای ویـژه تحـت درمـان قـرار دارنـد‬ ‫درگیری با سالح شکاری در‬ ‫ساری پنج زحمی بر جای‬ ‫گذاشت‬ ‫ایـن درگیـری صبح امروز یکشـنبه در روسـتای‬ ‫« چالـو « از توابـع بخـش کوهسـتانی چهاردانگه‬ ‫شهرسـتان سـاری بر سـر مالکیت مرتـع و چرای‬ ‫دام رخ داد‪.‬‬ ‫یـک منبع در بخشـدار چهاردانگه سـاری با تایید‬ ‫درگیـری بـه خبرنـگار ایرنـا گفت کـه مالکیت بر‬ ‫سـر مرتـع و چـرای دام عامل اصلـی این درگیری‬ ‫بـوده اسـت کـه طـی ان یـک نفـر بـه صـورت‬ ‫مسـتقیم بـر اثـر شـلیگ گلوله از سلاح شـکاری‬ ‫بشـدت زخمـی شـد و مصدومیـت چهـار نفر هم‬ ‫بـه خاطـر زد و خـورد تـن به تـن بوده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن منبـع بـا اعلام این که فـرد زخمی شـده به‬ ‫وسـیله سلاح شـکاری به مرکـز بهداشـت بخش‬ ‫چهاردانگه منتقل شـده اسـت‪ ،‬افـزود که در حال‬ ‫حاضـر با دخالـت نیـروی انتظامی ایـن درگیری‬ ‫پایـان یافتـه و امنیت بر روسـتا حاکم اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت ‪ :‬اختلاف بـر سـر مالکیـت ایـن مرتع‬ ‫نیـز در دسـتگاه قضایـی دارای پرونده اسـت‪.‬‬ ‫بخـش چهاردانگـه کـه مرکـز ان شـهر کیاسـر‬ ‫اسـت ‪ ،‬در مـرز مازنـدران و اسـتان سـمنان واقع‬ ‫ا ست ‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫دو شنبه ‪ 26 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪749‬‬ ‫گزارش‬ ‫اختصاصی‬ ‫گزارش‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر گزارش‬ ‫عملیات احداث تقاطع غیر همسطح قائم محله در دستور اجرایی‬ ‫شهرداری قائم شهر قرار گرفت‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ مهنـدس‬ ‫صالـح زاده شـهردار قائـم شـهر طـی‬ ‫بازدیـدی کـه بـه اتفـاق دکتـر داوودی‬ ‫معاونـت فنـی زیربنایـی راه اهـن‬ ‫جمهـوری اسلامی‪ ،‬طالبـی مدیـر کل‬ ‫راه اهن شـمال کشـور و هیـات همراه ‪،‬‬ ‫محمـد نصیـر متانی و مجید عباسـی از‬ ‫اعضـای شـورای اسلامی از تقاطع قائم‬ ‫محله قائم شـهر داشـتند اعالم نمودند‪،‬‬ ‫دسـتور کار اجـرای پـروژه تقاطـع قائم‬ ‫خبر‬ ‫محلـه بصـورت دو باکـس ‪ ۸‬متـری‬ ‫مجـزا و رفت و برگشـتی مـورد تصویب‬ ‫قـرار گرفتـه اسـت و مقـرر شـد طـرح‬ ‫پیشـنهادی زیـر گـذر قائـم محلـه کـه‬ ‫توسـط دفتر فنی شـهرداری قائم شـهر‬ ‫تهیـه گردیـده بـه راه اهن شـمال و راه‬ ‫اهن کشـور ارسـال و حداکثر ظرف ‪۱۰‬‬ ‫روز تاییـد نهایی توسـط راه اهن کشـور‬ ‫بـه شـهرداری بـرای اجـرا ابالغ گـردد ‪.‬‬ ‫در پایـان مقـرر گردیـد پیمانـکار‬ ‫شـهرداری بـه راه اهـن کشـور معرفـی‬ ‫گردیـده تـا تحـت نظـارت راه اهـن‬ ‫شـمال کشـور و حداکثر ظـرف ‪ ۳۰‬روز‬ ‫اینـده کار اجرایـی پـروژه اغـاز گـردد ‪.‬‬ ‫روش اجـرای کار بـا انجـام واریانـت‬ ‫جدیـد محـور و بصـورت باکـس بتـن‬ ‫درجـا ‪ ۸‬در ‪ ۵‬که در محـل گود برداری‬ ‫قـرار مـی گیـرد ‪ ،‬اجـرا مـی گـردد ‪.‬‬ ‫بـر اسـاس این گـزارش مهنـدس صالح‬ ‫زاده همچنیـن گفتند‪:‬کـه بـا توجـه بـه‬ ‫پیام تبریک مهندس خوش قلب شهردار و دکتر‬ ‫حالجیان رئیس شورای اسالمی شهر رامسر‬ ‫بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال شـهردار و شـورای اسلامی رامسـر در پیامی به‬ ‫شـرح زیـر هفتـه کتـاب را تبریـک گفتند‪.‬‬ ‫کتـاب یکـى از ارزشـمندترین فـراورده هـاى بشـرى و گنجینـه بزرگترین‬ ‫ثروتهـاى بشـر‪،‬یعنى دانش و تحقیق اسـت ‪ .‬کتـاب به عنـوان بهترین رابط‬ ‫میان گذشـته و حال‪ ،‬و تنها مونس انسـان های اندیشـمند اسـت که حتی‬ ‫در روزگار پیشـرفت هـای چشـم گیـر بشـر در عرصه های دانـش و نواوری‬ ‫نیـز‪ ،‬نـه تنهـا اهمیت خود را از دسـت نـداده بلکـه جلوه های گسـترده تر‪،‬‬ ‫تـازه تـر و پایدارتـری یافته اسـت و اشـاعه این موضـوع و همچنین فرهنگ‬ ‫سـازی مسـئله کتـاب و کتابخوانـی ‪ ،‬نیازمند عزم ملی اسـت و اجرای دقیق‬ ‫این مسـئولیت خطیر از مهمترین مسـائل اسـت‪.‬‬ ‫فرارسـیدن هفتـه کتـاب و کتابخوانی را به دسـت اندرکاران ایـن امر خطیر‬ ‫تبریـک و تهنیـت عـرض مـی نماییم‪،‬تلاش های بـی دریغشـان در عرصه‬ ‫موفقیـت و بهروزیشـان را بـا تـوکل به‬ ‫علـم و فرهنـگ و ادب را ارج نهـاده‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫خداونـد متعـال و اسـتعانت از انفـاس قدسـی حضـرت ولـی عصـر (عـج)و‬ ‫پیـروی از منویّـات رهبـر معظـم انقلاب (حفظـه ا ‪) ...‬از درگاه ایـزد م ّنـان‬ ‫مسـالت داریم‪.‬‬ ‫شـرایط خـاص ویروس کرونـا و واقعیت‬ ‫سـخت اقتصـادی موجـود ‪ ،‬شـهرداری‬ ‫بـا برنامه ویـژه در حـال ادامـه عملیات‬ ‫عمرانـی خـود مـی باشـد و در حالیکـه‬ ‫زیرگذر مسـجد الرسـول نهایی گردیده‬ ‫و در اولیـن فرصـت مناسـب افتتاح می‬ ‫گـردد ‪ ،‬پـروژه اولویـت دار بعـدی برای‬ ‫شـهرداری قائـم شـهر احداث زیـر گذر‬ ‫قائـم محله و ‪ ۱۶‬متـری اول به دوم می‬ ‫باشد ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر رامسر‬ ‫خبر‬ ‫قطار بی توقف سازندگی ساری‪:‬‬ ‫گسترش نهضت ترمیم‬ ‫اسفالت معابر شهری‬ ‫بـه همت تیم هـای عملیاتی واحد راهسـازی‬ ‫ایـن سـازمان‪ ،‬نهضـت ترمیم اسـفالت معابر‬ ‫شـهری بـا جدیّت باال و بر اسـاس شناسـایی‬ ‫نیازهـای عمومی مـردم پیگیری می شـود‪...‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی روابـط عمومـی‬ ‫سـازمان عمـران و بازافرینـی فضاهـای شـهری‬ ‫شـهرداری مرکـز مازنـدران‪ ،‬بـه همـت تیـم هـای‬ ‫عملیاتـی واحـد راهسـازی ایـن سـازمان‪ ،‬نهضـت‬ ‫ترمیـم اسـفالت معابـر شـهری بـا جدیّـت بـاال و بر‬ ‫اسـاس شناسـایی نیازهـای عمومـی مـردم پیگیری‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫تالشـگران سـازمان عمـران در ادامه رسـالت خطیر‬ ‫خـود بـه منظـور تامیـن عمـران و ابادانـی شـهر‬ ‫سـاری‪ ،‬ترمیـم اسـفالت کوچـه کالنتـری خیابـان‬ ‫ملـت و مسـیر اصلـی بلـوار خـزر را اجـرا کـرده اند‪.‬‬ ‫نکتـه قابـل توجـه در ارائـه ایـن خدمـت عمرانـی‪،‬‬ ‫اسـتفاده مجریـان امـر از دسـتگاه فالسـک لکـه‬ ‫گیـری اسـفالت و قیر امولسـیون در فراینـد اجرای‬ ‫کار اسـت کـه ایـن مهـم بـر افزایـش کیفی سـازی‬ ‫عملیـات عمرانـی و بهـره وری تاثیـر مسـتقیم دارد‪.‬‬ ‫شهردار رشت با مدیر کل‬ ‫اموزش و پرورش استان‬ ‫گیالن دیدار و گفتگو کرد‬ ‫بـه گـزارش واحـد خبـر مدیریـت ارتباطات‬ ‫و امـور بیـن الملل شـهرداری رشـت‪ ،‬سـید‬ ‫محمـد احمـدی و محمـد رحمتی بـا یکدیگر‬ ‫دیـدار کردنـد‪.‬در این دیدار که حـول مباحث‬ ‫مشـترک حـوزه مدیـرت شـهری و اموزش و‬ ‫پـرورش گذشـت؛ طرفین بـه لـزوم همکاری‬ ‫هـای فـی مابیـن از جملـه امـوزش هـای‬ ‫شـهروندی بـه کـودکان و نوجوانـان تاکیـد‬ ‫کردنـد و بـه تبییـن و برنامـه ریـزی هایـی‬ ‫در ایـن مـوارد پرداختنـد‪.‬در پایـان‪ ،‬قـرار بر‬ ‫این شـد جلسـاتی بـا موضوع همـکاری های‬ ‫مشـترک به طـور مسـتمر برگزار شـود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری‪:‬‬ ‫اتش نشانی شهرداری ساری معابر و خیابان های شهر‬ ‫ساری را ضدعفونی می کند‬ ‫علـی دومیرکالیـی رئیـس سـازمان‬ ‫اتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری‬ ‫سـاری گفـت‪ :‬بـه دنبـال شـیوع کرونـا‪،‬‬ ‫ضدعفونـی مسـتمر سـطح شـهر سـاری در‬ ‫برابـر ویـروس کرونـا توسـط اتش نشـانان‬ ‫شـهرداری سـاری انجـام می ‍شـود‪.‬‬ ‫امادگی شهرداری گرگان برای افزایش بازارچه­‬ ‫های دستفروشی در سطح شهر‬ ‫بـه گـزارش مرکـز اطلاع رسـانی روابـط عمومـی‬ ‫و امـور بیـن الملـل شـهرداری گـرگان‪ ،‬شـهردار‬ ‫گـرگان در دویسـت و پنجـاه و هفتمیـن جلسـه‬ ‫رسـمی شـورای اسلامی سـطح شـهر گـرگان از‬ ‫امادگـی این دسـتگاه برای افزایش فضـا و بازارچه‬ ‫هـای دستفروشـی در سـطح شـهر گـرگان خبـر داد‪.‬‬ ‫دکتـر عبدالرضـا دادبـود در خصـوص مسـائل‬ ‫مربوط به دستفروشـی سـطح شـهر اظهار داشـت‪:‬‬ ‫ابتـدا بایـد بگویـم بـا عزیزانـی کـه از روی ناچاری‬ ‫بـه دستفروشـی روی اورده انـد تـا یـک لقمه نان‬ ‫حلال بـرای خانـواده خـود تهیـه کننـد نـه تنهـا‬ ‫مشـکلی نداریـم بلکـه شـرمنده ایـن افـراد نیـز‬ ‫هستیم ‪.‬‬ ‫دادبـود افـزود‪ :‬موضـع مـا در قبـال کسـانی کـه‬ ‫در پوشـش دستفروشـی موجـب مزاحمـت سـایر‬ ‫شـهروندان مـی شـوند و بـرای رفـع ایـن معظـل‬ ‫کارشـکنی مـی کننـد‪ ،‬محکـم و قاطعانـه اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه اقدامات حقوقـی و قضایی برای‬ ‫برخـورد بـا موانـع سـد معبـر انجـام شـده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ان دسـته افـراد قلیلـی کـه مانـع ایجـاد توافـق با‬ ‫افـراد کثیری هسـتند که در کف خیابـان اقدام به‬ ‫دستفروشـی می کننـد‪ ،‬تحت پیگیـرد قانونی قرار‬ ‫خواهنـد گرفت‪.‬‬ ‫شـهردار گـرگان بـا تاکیـد بـر افزایـش فضـای‬ ‫فروشـندگی بـرای دستفروشـان در سـطح شـهر‬ ‫گفـت‪ :‬مـا امادگـی کامـل داریـم به هر میـزان که‬ ‫الزم باشـد فضـا فراهـم کنیـم تـا افـراد بتوانند در‬ ‫جایگاهی مناسـب در سـطح شـهر به دستفروشی‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫دادبـود تصریـح کـرد‪ :‬مـا از مشـکالت اقتصـادی‬ ‫حاکـم بـر کشـور و نیـاز شـهروندان بـه عمـل‬ ‫دستفروشـی اگاه هسـتیم امـا در عین حـال اجازه‬ ‫نمـی دهیـم کـه چهـره شـهر مخـدوش شـود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه کار در واحـد سـد معبـر‬ ‫شـهرداری بسـیار دشـوار اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫قبـول دارم کـه افـرادی که در واحد سـد معبر کار‬ ‫مـی کننـد زحمـت بسـیاری مـی کشـند و از این‬ ‫عزیـزان تشـکر مـی کنـم‪.‬‬ ‫وی در پایـان خطـاب بـه دستفروشـان بیـان کرد‪:‬‬ ‫از دستفروشـان عزیـز خواهـش می کنـم همکاری‬ ‫هـای الزم را بـا مـا داشـته باشـند تـا بتوانیـم‬ ‫فضاهـای بیشـتری بـرای کسـب و کار انهـا فراهم‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل‬ ‫شـهرداری سـاری‪ ،‬علـی دومیرکالیـی در جلسـه‬ ‫شـورای اداری شـهرداری سـاری کـه بـه ریاسـت‬ ‫محمـدی تاکامـی مدیـرکل دفتـر امـور شـهری و‬ ‫شـوراهای اسـتانداری مازندران برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به شـیوع گسـترده ویـروس کرونا‪ ،‬بر اسـاس‬ ‫تصمیم سـتاد اسـتانی پیشـگیری و مقابلـه با کرونا‬ ‫پیـرو مصوبـات سـتاد ملی کرونـا با شـیوع ویروس‬ ‫کرونـا‪ ،‬اتش نشـانی سـاری اقدامـات بهداشـتی‬ ‫و ضدعفونـی سـطح شـهر را در دسـتور کار قـرار‬ ‫داد و روزانـه سـه مرحلـه اماکـن عمومـی شـهر را‬ ‫ضدعفونـی می کنـد‪.‬وی افـزود‪ :‬اتش نشـانی سـاری‬ ‫بـا اسـتفاده از تجهیـزات و ماشـین االت در اختیـار‬ ‫و اسـتفاده از توان اتش نشـانان عملیـات ضدعفونی‬ ‫کـردن نقـاط مختلـف شـهر را انجـام داد و ایـن‬ ‫اقـدام تـا اطلاع ثانـوی ادامـه دارد‪.‬رئیس سـازمان‬ ‫اتش نشـانی شـهرداری سـاری بابیـان اینکـه ابزار و‬ ‫ادوات اتش نشـانی سـاری نیازمنـد تقویـت اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬در کنـار انجام عملیات ضدعفونـی‪ ،‬نیروهای‬ ‫اتش نشـانی عملیـات مرتبـط بـا حریـق وامـداد و‬ ‫نجـات را نیـز بـر عهده دارنـد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان اتش نشـانی شـهرداری سـاری‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬اتش نشـانان سـاری پیـش از ایـن در‬ ‫مـوج اول و دوم کرونـا نیـز اقدامـات بهداشـتی و‬ ‫ضدعفونـی ایسـتگاه ها‪ ،‬خودروهـا‪ ،‬معابـر شـهری و‬ ‫‪ ...‬را انجـام داده انـد‪.‬‬ ‫معاون اداری مالی سازمان مدیریت ارامستان های شهرداری ساری خبر داد‪:‬‬ ‫پرسنل زحمت کش سازمان ارامستان در خط‬ ‫مقدم مبارزه با ویروس کرونا‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان مدیریـت‬ ‫ارامسـتانها شـهرداری سـاری ؛علیرضـا اکبریـان‬ ‫معاونـت اداری و مالـی سـازمان مدیریت ارامسـتان‬ ‫ها با اشـاره براینکه پرسـنل سـازمان در خط مقدم‬ ‫مبـارزه بـا ویـروس منحـوس کرونـا قـرار دارنـد با‬ ‫ایـن حـال عنـوان کـرد رضایتمنـدی شـهروندان و‬ ‫اهمیت پروژه های فنی و عمرانی همسـطح سـازی‬ ‫قبـور بـا برنامـه ریـزی هـای کارشناسـی شـده و با‬ ‫بـه کارگیری تمام توان درراسـتای دسـتیابی هرچه‬ ‫بهتـر بـه ایـن اهـداف و رضایتمنـدی شـهروندان‬ ‫معـزز سـاروی در دسـتور کار پرسـنل قـرار دارد‪.‬‬ ‫اکبریان افزود ‪ :‬رشـد و توسـعه ‪ ،‬عمران و ابادانی در‬ ‫شـهرداری را مدیـون تالش های گسـترده و عمیق‬ ‫پرسـنل و مدیـران متخصصی دانسـت کـه با دانش‬ ‫و تخصـص‪ ،‬عمر گرانبهای خود را سـرمایه ای برای‬ ‫سـربلندی و سـازندگی نظـام مقـدس جمهـوری‬ ‫اسلامی ایران قـرار داده اند‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد همچنـان کـه‬ ‫پزشـکان ‪ ،‬پرسـتاران و کادر درمانـی در ایـن ایـام‬ ‫در خـط مقـدم مقابلـه بـا ویـروس کرونـا قراردارند‬ ‫پرسـنل سـازمان ارامسـتان هـم کمـی در ایـن امر‬ ‫خطیـر ندارنـد چـرا که شـجاعانه در جهـت تدفین‬ ‫متوفـی کرونایـی بـا رعایـت تمـام نکات بهداشـتی‬ ‫و شـرعی حضـور مسـتمر و شـبانه روزی دارنـد از‬ ‫زحمـات بی شـائبه و خسـتگی ناپذیرایـن همکاران‬ ‫دلسـوز و خدوم از جمله (غسـال ‪ ،‬غسـاله ‪ ،‬قبرکن‬ ‫‪ ،‬راننـده امبوالنـس ) و همـه عزیزانـی کـه بـه هـر‬ ‫نحـوی در این سـازمان مشـغول به خدمت رسـانی‬ ‫بـه شـهروندان معـزم سـاروی میباشـند تقدیـر و‬ ‫تشـکر نمود‪.‬‬ ‫اکبریـان از شـهروندان سـاروی خواسـت تـا ریشـه‬ ‫کـن شـدن ایـن ویـروس منحـوس حداالمـکان از‬ ‫منـزل خـود خـارج نشـوند و تـا اطالعیه بعـدی در‬ ‫بـاب بازگشـایی ارامسـتانهای شـهرداری سـاری به‬ ‫ارامسـتانها مراجعـه نکنند‪.‬‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫دو شنبه ‪ 26 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪749‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫حاتم نژاد در جلسه شورای اداری تعاون روستایی مازندران تاکید کرد‪:‬‬ ‫ارائه خدمات غیر حضوری به‬ ‫مشترکان برق مازندران از ‪ ۹‬اذر‬ ‫ارائـه ‪ ۴۰‬خدمـت بـه مشـترکان بـرق مازنـدران از ‪ ۹‬اذر امسـال غیر‬ ‫حضـوری می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال‪،‬مدیرعامل شـرکت توزیـع برق مازنـدران به‬ ‫شـیوع ویروس کرونا در اسـتان اشـاره کـرد و گفت‪ :‬ارائـه ‪ ۴۰‬خدمت‬ ‫به مشـترکان برق اسـتان در بخش هـای خدمات و بهره بـرداری از ‪۹‬‬ ‫اذر امسـال غیر حضوری می شـود‪.‬‬ ‫سـپری افـزود‪ :‬مشـترکان بـرق بـا مراجعـه به سـامانه شـرکت توزیع‬ ‫نیـروی بـرق اسـتان می تواننـد نـرم افـراز سـامانه بـرق ایران یـا برق‬ ‫مـن را دانلـود و نصـب کنند‪.‬‬ ‫او گفـت‪ :‬مشـترکان بـرق بـا نصـب نـرم افـراز بـرق مـن می تواننـد‬ ‫خاموشـی ها‪ ،‬ضعـف ولتـاژ و روشـنایی معابـر را هـم اعلام کننـد‪.‬‬ ‫تالش برای امنیت غذایی و تولید‬ ‫کشاورزی پایدار‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت تعاون‬ ‫روسـتایی اسـتان مازنـدران‪ :‬در ایـن جلسـه‬ ‫کـه با حضور اقـای مهندس حاتم نـژاد مدیر‬ ‫تعـاون روسـتایی اسـتان مازندران‪،‬معاونیـن‬ ‫فنـی و بازرگانـی‪ ،‬اداری و مالـی و روسـای‬ ‫ادارات سـتادی و روسـای ادارات تعـاون‬ ‫روسـتایی شهرسـتان هـای تابعـه اسـتان‬ ‫مازنـدران در سـالن اجتماعـات مدیریـت‬ ‫تعـاون روسـتایی اسـتان مازنـدران برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬در خصـوص مسـائل و مـوارد مرتبـط‬ ‫بـا شـبکه تعـاون روسـتایی اسـتان مازندران‬ ‫بحـث‪ ،‬بررسـی و تبـادل نظـر شـد از جملـه‬ ‫مـوارد مطـرح شـده در ایـن جلسـه می توان‬ ‫بـه توزیـع نهـاده هـای کشـاورزی و دامـی‪،‬‬ ‫ثبـت تهیـه و توزیع ان در سـامانه نپ و دقت‬ ‫و نظـارت کافـی در خصـوص تهیـه و توزیـع‬ ‫کـود؛ تلاش بـرای دریافـت سـند مالکیـت‬ ‫بـرای اموال سـازمان در سـطح شـبکه تعاون‬ ‫روسـتایی اسـتان؛دقت و نظـارت در امر ورود‬ ‫خروج پرسـنل و رعایت موازین اداری‪ ،‬تسریع‬ ‫در امـر جـواب مکاتبات اداری‪ ،‬درخواسـت از‬ ‫همـکاران بـرای ثبت نام در سـامانه مسـکن‪،‬‬ ‫تاکیـد و تسـریع در ارسـال اجـاره انبـار هـا‬ ‫از طـرف مدیـران شهرسـتان ها‪ ،‬دقـت در‬ ‫انتخـاب اعضـای هیئـت مدیـره و مدیر عامل‬ ‫بـر اسـاس قوانیـن و دسـتورالعمل هـا و بـر‬ ‫اسـاس موازیـن قانونـی را مـی تـوان اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن جلسـه بـر ضـرورت حسابرسـی عملیاتـی بـرای‬ ‫تمامـی شـرکت هـا و اتحادیـه هـا تاکیـد شـد و مقـرر شـد که‬ ‫هـر یـک از شـرکت های تعاونـی در سـال حداقـل یک بـار مورد‬ ‫حسابرسـی عملیاتـی قـرار گیـرد؛ واریـز ‪ ۲۰‬درصـد امـوزش‪،‬‬ ‫توسـعه و تقویـت شـبکه از دیگر مـواردی بود که در این جلسـه‬ ‫به ان اشـاره شـد؛ واخواهی ترازنامه های مالی از سـوی مدیران‬ ‫شهرسـتان ها و ارسـال موارد مشـکل سـاز به صورت مکتوب به‬ ‫شـرکت ها و اتحادیه هـا و پیگیـری در رفـع ان نیـز تاکیـد شـد‪.‬‬ ‫سـپس هـر یـک از روسـای شهرسـتانها در حـوزه کاری خود به‬ ‫بیـان امـار و عملکرد و شـرح وظایـف ذاتی خـود پرداختند و به‬ ‫بیـان مسـائل و مشـکالت خـود پرداختـه و مـوارد الزم را یاداور‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی تعزیـرات حکومتـی‬ ‫مازنـدران ‪ ،‬یداهلل ملکی مدیـر کل تعزیرات حکومتی‬ ‫اسـتان مازنـدران گفـت‪ :‬با تاکیـد بر این که بـا تداوم‬ ‫قطـع بی رویـه درختان‪ ،‬شـاهد تخریـب جنگل ها‪ ،‬از‬ ‫بیـن رفتـن فرصت هـای اقتصـادی بـاال و بـه خطـر‬ ‫افتـادن توسـعه اقتصـادی اسـتان خواهیـم بود‬ ‫وی افـزود‪:‬از ابتدای سـال جاری تا کنـون ‪ 855‬فقره‬ ‫پرونـده حمـل غیـر مجـاز چـوب جنگلی بـا ارزش‬ ‫ریالـی ‪ 9‬میلیـارد بـه ایـن اداره کل ارسـال شـد‪ ،‬که‬ ‫از ایـن تعـداد ‪ 825‬فقره مختومه شـدند و متخلفین‬ ‫علاوه بر ضبط کاالی مکشـوفه به مبلـغ ‪13‬میلیاردو‬ ‫‪267‬میلیـون ریال در حق صندوق دولت و همچنین‬ ‫تعلیـق کارت گواهینامـه رانندگـی بمـدت ‪ 6‬ماه الی‬ ‫یک سـال محکوم شـدند‬ ‫ملکـی بـا اشـاره بـه اینکـه قطـع درختـان جنگلـی‬ ‫بـه تـاراج بـردن منابـع ملـی بـوده و تبعـات زیسـت‬ ‫محیطـی زیـادی در پـی خواهد داشـت خاطرنشـان‬ ‫کـرد وجـود مشـکالت اقتصـادی‪ ،‬افزایـش تقاضـای‬ ‫کارخانه هـای تولیـد چـوب و گرانی قیمـت ان باعث‬ ‫قطـع بی رویـه درختان جنگل های این اسـتان شـده‬ ‫و زمینـه را بـرای فرصت طلبـان و سـودجویان فراهم‬ ‫کـرده اسـت مدیـر کل تعزیـرات حکومتـی مازندران‬ ‫بیشـترین چـوب هـای جنگلی کشـف شـده از انواع‬ ‫درختـان توسـکا ‪،‬بلوط‪،‬ممـرز جنگلـی اسـت ‪.‬‬ ‫مراسم تکریم و معارفه رئیس اموری اداری‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل بنـادر و‬ ‫دریانـوردی اسـتان گیالن‪ ،‬ظهر سـه شـنبه ‪ ۲۰‬ابان‬ ‫مـاه با حضور دکتـر حمیدرضا ابایی؛مدیـر کل بنادر‬ ‫در پایـان این جلسـه مهنـدس حاتم نژاد مدیر تعاون روسـتایی‬ ‫اسـتان مازنـدران پـس از اسـتماع تمـام مـوارد ذکـر شـده در‬ ‫جلسـه ضمـن جمـع بنـدی مطالـب ارائـه شـده گفـت‪ :‬ضمـن‬ ‫تقدیـر و تشـکر از زحمـات همـه عزیـزان و همـکاران محتـرم‬ ‫فعـال در سـطح شـبکه تعـاون روسـتایی اسـتان مازنـدران باید‬ ‫بـا توجـه بـه فضای حسـاس کشـور و قـرار داشـتن در شـرایط‬ ‫تحریـم ناجوانمردانـه بـا تاسـی از رهنمودهـای مقـام معظـم‬ ‫رهبـری بـا تمـام تـوان به تلاش خـود در امـر امنیـت غذایی و‬ ‫تولید کشـاورزی پایدار دقت داشـته باشـیم و از هرگونه تضییع‬ ‫حقـوق اعضـا خـودداری نمـوده چرا کـه بایـد در قبـال قانون و‬ ‫خـدای خـود جوابگو باشـیم‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬عدم رعایـت و دقت در اجرای درسـت قوانین‬ ‫و دسـتورالعمل هـا بـه بهانه های بی دلیل و واهی سـبب سـلب‬ ‫خبر‬ ‫محکومیت ‪ 13‬میلیاردی قاچاقچیان‬ ‫چوب جنگلی در تعزیرات مازندران‬ ‫و دریانـوردی اسـتان گیلان و معاونین‬ ‫ایـن اداره کل‪ ،‬مراسـم تکریـم و معارفه‬ ‫رئیـس امـور اداری اداره کل بنـادر و‬ ‫دریانـوردی اسـتان گیالن برگزار شـد‪.‬‬ ‫مدیـر کل بنـادر و دریانـوردی اسـتان‬ ‫گیلان در ایـن جلسـه ضمـن تقدیـر‬ ‫از تلاش هـای حمیدرضـا زمـان در‬ ‫راسـتای پیشـبرد اهـداف سـازمانی و‬ ‫خدمات‪ ،‬افشـین محمدپـوررا به عنوان‬ ‫رئیـس امـور اداری اداره کل بنـادر و‬ ‫دریانـوردی اسـتان گیلان منصـوب‬ ‫کردنـد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت افشـین محمدپـور در‬ ‫سـوابق کاری خود مسـئول اسـتاندارد‬ ‫بنـدری و رئیـس اداره امـوزش اداره‬ ‫کل بنـادر و دریانـوردی اسـتان گیلان و همچنیـن‬ ‫فرمانـده واحدهـای دریایـی بنـادر هرمـزگان را دارا‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیر کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مازندران در کارگاه اموزشی روابط کار؛‬ ‫افزایش اگاهی در سطوح کارشناسی موجب ارائه‬ ‫خدمات مطلوب به جامعه هدف می شود‬ ‫مدیر کل تعاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی مازندران‬ ‫گفت‪ :‬برگزاری کارگاه های اموزشـی تخصصی‬ ‫افزایـش اگاهـی در سـطوح کارشناسـی را در‬ ‫پـی دارد و موجـب ارائـه خدمـات مطلـوب به‬ ‫جامعـه هدف می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل تعـاون کار و‬ ‫رفـاه اجتماعـی‪ ،‬کارگاه اموزشـی قوانیـن و مقـررات‬ ‫کار ویـژه کارشناسـان روابـط کار بـا حضـور اصغـری‬ ‫مدیـرکل‪ ،‬فالحـی مدیـر روابـط کار‪ ،‬عابـدی رییـس‬ ‫اداره روابـط کار‪ ،‬سـلیمی رییـس امـور اداری‪ ،‬غالمی‬ ‫رییـس اداره ارزیابی عملکرد و بازرس سلامت اداری‪،‬‬ ‫حسـینی رییـس اداره شهرسـتان قائمشـهر و جمعی‬ ‫از کارشناسـان روابـط کار شهرسـتان هـای تابعـه به‬ ‫میزبانـی قائمشـهر برگزار شـد ‪.‬‬ ‫کامـران اصغـری مدیـر کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی مازندران با حضور در این کارگاه اموزشـی‬ ‫بـا اشـاره بر وظیفـه ذاتـی و وجدانی همـکاران برای‬ ‫رعایـت قوانیـن و مقررات در شـرایط خاص اقتصادی‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬کارشناسـان در رسـیدگی هـا اصـل‬ ‫سـازش را فرامـوش نکننـد و وظیفـه داریـم توافقی‬ ‫را انجـام دهیـم کـه موجـب رضایـت دو طـرف دعوا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیـر کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی بـا تاکیـد بـر‬ ‫کار ارزشـمند حـوزه روابـط کار در خدمت رسـانی به‬ ‫جامعـه هـدف خاطرنشـان کـرد‪ :‬ارائـه امـوزش های‬ ‫تخصصـی از اولویـت های اداره کل بـا اهداف افزایش‬ ‫اگاهـی کارکنـان‪ ،‬ایجاد وحدت رویه در کل اسـتان و‬ ‫در نهایـت رضایتمنـدی مراجعین می باشـد ‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه موضـوع وکالـت برخـی نمایندگان‬ ‫کارگـر و کارفرمـا در پرونـده هـا خاطـر نشـان کرد ‪:‬‬ ‫نسـبت بـه حواشـی موجـود در خصـوص ایـن افـراد‬ ‫نظـارت و کنتـرل کافـی بـر ایـن پرونـده هـا انجـام‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی مازنـدران‬ ‫خواسـتارمطالعه دقیـق اییـن نامـه ها‪ ،‬دسـتورالعمل‬ ‫ها و قوانین مربوطه توسـط کارشناسـان شـد و افزود‪:‬‬ ‫کارشناسـان در صـورت ابهـام در برخـی از پرونده ها‬ ‫از خبـرگان ایـن بخش در اداره کل تحقیق و پرسـش‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫فالحـی مدیـر روابط کار اداره کل نیز با مهم دانسـتن‬ ‫رعایـت ایین دادرسـی کار تاکید کرد‪ :‬در شناسـایی‬ ‫خوانـده دعـوی و احـراز هویت کامـل خوانده اعم‬ ‫از حقیقـی یـا حقوقـی دقـت بیشـتری صـورت‬ ‫پذیـرد و جلسـات رسـیدگی بـا حـد نصـاب کامل‬ ‫اعضـا طبـق اییـن دادرسـی کار برگـزار گردد‪.‬‬ ‫عابـدی رییـس اداره روابـط کار اداره کل نیـز با بیان‬ ‫اینکـه تعـدادی از ارای هیـات عمومی دیـوان عدالت‬ ‫اداری مرتبـط بـا مقررات قانون کار اسـت مطرح کرد‬ ‫‪ :‬در خصـوص نحـوه رسـیدگی بـه دعـاوی کـه‬ ‫خوانـده پرونده دسـتگاههای اجرایـی و نهادهایی‬ ‫کـه دارای اییـن نامـه خـاص اسـتخدامی وفـق‬ ‫مجـوز قانونگـذار بـوده و رعایـت مـاده ‪ ۱۸۸‬قانـون‬ ‫کار اموزش الزم داده شـده اسـت و انتظار می رود‬ ‫دقـت الزم صـورت گیرد‪.‬‬ ‫وی در زمینه ی ارای دیوان عدالت اداری بیان کرد‪:‬‬ ‫اموزش های الزم نسـبت به اسـناد تصفیه حسـاب و‬ ‫چگونگی محاسـبه سـنوات خدمت کارگران مشمول‬ ‫قانـون کار و نحـوه صدور رای هیات های تشـخیص و‬ ‫حـل اختالف به کارشناسـان مربوطه داده شـد و باید‬ ‫در همـه مراحل رسـیدگی این مـوارد را رعایت کنند‪.‬‬ ‫غالمـی رییـس اداره ارزیابـی عملکـرد و بـازرس‬ ‫سلامت اداری اداره کل نیـز در ایـن جلسـه بـا مفید‬ ‫دانسـتن برگـزاری کارگاه هـای اموزشـی گفـت‪ :‬از‬ ‫سـنوات گذشـته تـا بـه االن شـاهد سلامت اداری‬ ‫کارشناسـان روابـط کار در مراجـع بوده ایـم که این‬ ‫موضـوع نشـان از سـطح بـاالی اگاهـی کارشناسـان‬ ‫ایـن حـوزه دارد ‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت خانم گلیان کارشـناس مسـئول روابط‬ ‫کار اداره کل نیـز مـواردی را در خصـوص سـامانع‬ ‫جامـع روابـط کار و ضـرورت بهـره گیـری مطلوب از‬ ‫ایـن سـامانه و نحـوه رسـیدگی الکترونیکـی ارائـه کرد‪.‬‬ ‫شـایان ذکـر اسـت در پایـان ایـن کارگاه اموزشـی‬ ‫یکـروزه کـه بـه دلیل شـیوع ویـروس کرونـا بصورت‬ ‫منطقـه ای زیـر ‪ 20‬نفـر و بـا رعایـت پروتـکل هـای‬ ‫بهداشـتی برگزار شـد‪ ،‬کارشناسـان ابهامات‪ ،‬انتقاد ها‬ ‫و پیشـنهادهای خود را اعالم و پاسـخ الزم را دریافت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫‪ ۴۲‬درصد اعتبارات عمرانی‬ ‫مازندران جذب شده است‬ ‫رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی‬ ‫مازنـدران میزان اعتبـارات عمرانـی تخصیص‬ ‫یافتـه طـی سـال جـاری را ‪ ۱۴‬هـزار میلیـارد‬ ‫ریـال ذکـر کـرد و گفـت‪ ۴۲ :‬درصـد ایـن‬ ‫اعتبـارات جـذب شـده اسـت‪.‬‬ ‫مفیـد غالمـی راد در گفتگو بـا خبرنگار مهر با اشـاره‬ ‫بـه سـاماندهی طرح هـای عمرانـی در اسـتان گفـت‪:‬‬ ‫طبـق این طـرح پروژه هـای کوچک تجمیع و نسـبت‬ ‫بـه تکمیـل پروژه هـای نیمه تمـام برنامه ریزی شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی بـه هـدف گـذاری وسـاماندهی پروژه هـای نیمـه‬ ‫تمـام اشـاره و اضافـه کرد‪ :‬تعـادل و تـوازن منطقه ای‬ ‫و ناحیـه ای از برنامه هـای سـازمان مدیریـت و برنامـه‬ ‫ریـزی اسـت و در ایـن راسـتا بـر سـرانه پروژه هـای‬ ‫عمـران شـهری افزوده شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی باعنـوان اینکـه بـرای شـهرها تـک پـروژه تعریف‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬مشـارکت عمومی و خصوصی‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫از منابـع خیران و سـایر منابـع را از جمله رویکردهای‬ ‫جدیـد بیـان کـرد و گفـت‪ :‬توجـه بـه شـاخص های‬ ‫اسـتانی کمتـر از میانگیـن کشـوری نیـز در دسـتور‬ ‫قـرار دارد‪.‬‬ ‫غالمـی راد بـا اظهـار اینکـه درامدهـای هفـت مـاه‬ ‫اسـتان ‪ ۱۱۰‬درصـد محقق شـده اسـت‪ ،‬یاداور شـد‪:‬‬ ‫بایـد بیـن درامدهـا و هزینه هـا نسـبت وجود داشـته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی مازنـدران‬ ‫بـا بیـان اینکـه تاکنـون هـزار و ‪ ۴۰۰‬میلیـارد تومان‬ ‫اعتبـارات عمرانـی اختصـاص یافتـه اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫تاکنـون ‪ ۴۲‬درصـد اعتبـارات تخصیـص یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬مشاغل‬ ‫خانگی در مازندران‬ ‫رئیـس جهاد دانشـگاهی مازنـدران گفـت‪ :‬دبیرخانه طرح‬ ‫ملـی مشـاغل خانگی مازنـدران کـه در جهاد دانشـگاهی‬ ‫اسـتان مسـتقر اسـت تا کنون توانسـته ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر‬ ‫از خانواده هـا را در ایـن حـوزه شناسـایی کند‪.‬محمدرضـا‬ ‫شـافعیان گفت‪ :‬جهاد دانشـگاهی نهـاد عمومی غیردولتی‬ ‫اسـت از سـال ‪ ۱۳۵۹‬بـه فرمـان امـام(ره) تحـت عنـوان‬ ‫سـتاد انقالب فرهنگی شـکل گرفت و سـپس در بازنگری‬ ‫سـال ‪ ۱۳۶۹‬جهـاد دانشـگاهی بـه عنـوان یـک نهـاد‬ ‫عمومی غیردولتی در کشـور فعالیت خـودش را ادامه داد‪.‬‬ ‫وی بـا تاکید بر اینکه ویترین و پیشـانی جهاد دانشـگاهی‬ ‫فعالیت هـای فرهنگـی ایـن نهـاد اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬ایـن نهاد‬ ‫در دانشـگاه بـازوی فرهنگـی خوبی محسـوب می شـود و‬ ‫بـا تعامـل خوبی کـه در قالـب سـازمان دانشـجویان دارد‬ ‫روئسـای دانشـگاه نیـز اسـتقبال خوبـی از فعالیت هـای‬ ‫فرهنگـی و اموزشـی جهـاد دانشـگاهی دارند‪.‬‬ ‫رئیس جهاد دانشـگاهی مازندران خبرگزاری دانشـجویان‬ ‫ایران(ایسـنا) و خبرگـزاری بین المللـی قران(ایکنـا)‪،‬‬ ‫مرکـز افکارسـنجی جهـاد دانشـگاهی تحـت عنـوان‬ ‫(ایسـپا) و سـازمان دانشـجویان را از دیگـر بخش هـای‬ ‫فعـال فرهنگـی جهـاد دانشـگاهی مازنـدران عنـوان کرد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه فعالیت های متنـوع جهاددانشـگاهی در‬ ‫حوزه هـای علمـی پژوهشـی و اموزشـی‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬این‬ ‫نهـاد در حـوزه اموزشـی بـا فعالیـت در حـوزه امـوزش‬ ‫کوتـاه مـدت بـا هـدف مهارت امـوزی در پنج شهرسـتان‬ ‫و نیـز بـا امـوزش بلنـد مـدت و اکادمـی در مرکـز علمی‬ ‫کاربـردی بابـل تلاش دارد در راسـتای افزایـش دانـش‬ ‫جامعـه نقـش مهمـی را ایفاکند‪.‬شـافعیان بـا بیـان اینکه‬ ‫جهـاد دانشـگاهی در حـوزه پژوهشـی در سـطح کشـور‬ ‫اقدامات بسـیار چشـمگیری دارد‪ ،‬اظهارکـرد‪ :‬این نهاد در‬ ‫مازنـدران با دسـتیابی به دانش و تکنولـوژی تولید جلبک‬ ‫اسـپیرولینا‪ ،‬ابزی پـروری و کشـاورزی فعالیت های مهمی‬ ‫را در دسـت اقـدام دارد‪.‬‬ ‫چـاپ ‪ ۶۰‬عنـوان کتـاب در انتشـارات جهـاد دانشـگاهی‬ ‫مازندران‬ ‫وی بـا اشـاره بـه چـاپ ‪ ۶۰‬عنـوان کتـاب از ابتدای سـال‬ ‫تاکنـون در انتشـارات جهـاد دانشـگاهی مازنـدران‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایـن نهـاد تلاش دارد تـا در زمینـه رشـد کتابخوانـی‬ ‫فرهنـگ خریـد کتاب رابه جهـت پویایی و حیات ارزشـی‬ ‫کـه بـرای جامعـه بـه ارمغـان دارد در سـبد خانواده هـا‬ ‫نهادینـه کنـد و اجـازه ندهـد تـا فضـای مجـازی موجـب‬ ‫کمرنگـی کتابخوانی شـود‪.‬‬ ‫وی در بخـش دیگـر سـخنان خـود بـه سـابقه جهـاد‬ ‫دانشـگاهی در حـوزه اشـتغال اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬ایـن‬ ‫نهاد در سـال های گذشـته در حوزه اشـتغال دانشـجویان‬ ‫فعالیـت داشـته و و اخیـرا ً تفاهمنامـه ای میـان اداره کل‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی بـه عنـوان کارفرمـا و جهاد‬ ‫دانشـگاهی به عنوان مجری در حوزه اشـتغال منعقد شـد‬ ‫و اکنـون جهـاد دانشـگاهی مازندران با همـه ظرفیت های‬ ‫خـود ضمن شناسـایی قابلیت هـا و ظرفیت های اسـتان و‬ ‫بـا امـوزش و تلاش در جهت بازاریابی گامـی مهم در این‬ ‫زمینه برداشـته اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬سـازمان تجـاری سـازی‪ ،‬فنـاوری و اشـتغال‬ ‫جهاددانشـگاهی و دبیرخانـه طـرح ملـی مشـاغل خانگی‬ ‫مازنـدران تاکنـون توانسـته ‪ ۲‬هـزار و ‪ ۳۰۰‬نفـر از‬ ‫خانواده هـا را در حـوزه مشـاغل خانگـی شناسـایی کنـد‪.‬‬ ‫شـافعیان کمرنگ بودن سـفره مردم را ناشـی از مشکالت‬ ‫اقتصـادی جامعـه دانسـت و افـزود‪ :‬ما معتقدیـم‪ ،‬چنانچه‬ ‫خانواده هـای اسـیب پذیر‪ ،‬بدسرپرسـت و بی سرپرسـت‬ ‫و ان هایـی کـه نـان اورشـان در زنـدان بـه سـر می بـرد‪،‬‬ ‫شناسـایی‪ ،‬امـوزش و عرصـه فعالیتشـان همـوار و بـازار‬ ‫عرضـه محصوالت شـان نیز مهیا شـود بسـیاری از دغدغه‬ ‫اقتصادی شـان کاسـته خواهـد شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در طـرح مشـاغل خانگی که جهاد دانشـگاهی‬ ‫مجـری ان اسـت وزارت صمـت‪ ،‬وزارت تعـان‪،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬سـازمان میـراث فرهنگـی‪ ،‬صنایـع دسـتی و‬ ‫گردشـگری و سـازمان جهـاد کشـاورزی وظایفـی را در‬ ‫تحقـق ایـن مهـم بـر عهـده دارند‪.‬‬ ‫رئیـس جهـاد دانشـگاهی مازنـدران‪ ،‬گفـت‪ :‬مـا امادگـی‬ ‫داریـم هرگونـه همـکاری را بـا کسـانی کـه در مشـاغل‬ ‫خانگـی در حـوزه تولیـد محصـوالت غذایـی‪ ،‬تولیـد‬ ‫دسـت بافته های سـنتی همچـون؛ فـرش‪ ،‬گلیـم‪ ،‬جاجیـم‬ ‫‪،‬پوشـاک و غیـره فعـال هسـتند‪ ،‬حمایـت کنیـم‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫دو شنبه ‪ 26 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪749‬‬ ‫خبر‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫خبرنگار‪ :‬بهزاد توسلی رستمی‬ ‫گزارش‬ ‫به مناسبت بیست هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران‬ ‫به مناسبت هفته کتاب‪ ،‬پیام داد‬ ‫بـی شـک کتـاب گنجینـه بی بدیلی اسـت که اگاهـی را بـه ارمغان مـی اورد و دل هـا را به فروغ‬ ‫دانایـی فـروزان مـی سـازد‪ .‬پیشـرفت هـای علمـی و گـذر از مرزهای دانـش و اگاهی و تسـهیل‬ ‫انتقـال دانـش و تجربیـات از طریـق کتابخوانـی و مطالعـه بـه افـراد اسـت کـه در سـایه تالش و‬ ‫خدمـات و مشـارکت کتابـداران و متخصصیـن کتابداری میسـر مـی گردد‪.‬‬ ‫شـیوه هـای نویـن کتابـداری‪ ،‬علم سـنجی و اطالع رسـانی در دنیـای کنونی و بویـژه در مراکز‬ ‫علمـی و اموزشـی بسـیار موثـر و راهبـردی اسـت و ایـن روش هـای نویـن اهمیـت ایـن کار را‬ ‫صدچنـدان مـی کند‪.‬‬ ‫تاثیـر عمیـق کتـاب در گسـترش فرهنـگ جامعه و سـرعت بخشـیدن بـه پیشـرفت روزافزون‬ ‫ان‪ ،‬انکارناپذیـر اسـت و نمـی تـوان توسـعه و رشـد همـه جانبـه جامعـه را‪ ،‬بدون در نظـر گرفتن‬ ‫مطالعـه و کتـاب مـورد بحـث و نظـر قـرار داد‪ .‬از این جهت‪ ،‬کتـاب و کتاب خوانـی‪ ،‬از مقوله های‬ ‫قابـل توجـه فرهنگـی اسـت که ترویـج ان در جامعـه ضروری به نظـر می رسـد‪ .‬پیرایش فرهنگ‬ ‫از زاویـه هـای زیـان اور و ارایـش ان بـا پاکـی و خلـوص و گسـترش ان در همـه سـطوح و برای‬ ‫تمـام قشـرهای جامعـه‪ ،‬بـه تلاش و هم بسـتگی همگانی نیازمند اسـت کـه کتاب مـی تواند در‬ ‫ایـن عرصـه و میـدان‪ ،‬بـه خوبی به کار گرفته شـود و کارایی خود را به نیکی ظاهر سـازد‪ .‬بیسـت‬ ‫هشـتمین دوره هفتـه کتـاب جمهوری اسلامی ایران فرصتی مناسـب برای پیوند بیشـتر جامعه‬ ‫بـه ویژه نسـل جـوان با کتـاب و مطالعه می باشـد ‪.‬‬ ‫اینجانـب ‪ ،‬ایـن هفتـه را بـه همـه فرهیختـگان ‪ ،‬اسـتادان‪ ،‬دانشـجویان ‪ ،‬کتابـداران و تمامـی‬ ‫دوسـتداران کتـاب و کتابخوانـی تبریـک عـرض مـی نمایم‪.‬‬ ‫عباس زارع‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران‬ ‫احداث مدرسه سه کالسه در روستای پائین‬ ‫سرست بخش گتاب کلید خورد‬ ‫مدیـرکل اداره نوسـازی مـدارس‬ ‫مازنـدران گفـت‪ :‬در راسـتای طـرح‬ ‫اجـر به اجر و توسـعه زیرسـاخت های‬ ‫اموزشـی یک باب مدرسـه سه کالسه‬ ‫در روسـتای پائیـن سرسـت بخـش‬ ‫گتـاب شهرسـتان بابـل بـا همـکاری‬ ‫اهالـی روسـتاو خیـر نیـک اندیـش‬ ‫اقـای محمد جانی و اداره کل نوسـازی‬ ‫مـدارس اسـتان احـداث می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی ‪ ،‬مدیـرکل‬ ‫نوسـازی مـدارس مازنـدران بـا اشـاره بـه‬ ‫تفاهـم احداث مدرسـه در روسـتای « پائین‬ ‫سرسـت بخـش گتـاب » شهرسـتان بابـل‬ ‫توسـط مردم فرهنگ دوسـت ان اظهار کرد‪:‬‬ ‫در راسـتای اجـرای طـرح «اجـر بـه اجر» و‬ ‫توسـعه مشـارکت های مردمـی‪ ،‬اهالـی ایـن‬ ‫روسـتا بـا اهـدای کمک هـای خـرد و بـه‬ ‫منظور رفع مشـکل فضای اموزشـی روسـتا‬ ‫اقـدام بـه سـاخت مدرسـه کرده انـد‪.‬‬ ‫قربانعلـی شـیرزاد همچنین ضمـن قدردانی‬ ‫از خیـر محتـرم اقـای رجبعلـی محمـد‬ ‫جانـی نماینـده اهالـی وخیریـن روسـتای‬ ‫پائین سرسـت بخـش گتاب در امر مدرسـه‬ ‫سـازی گفـت‪ :‬در شـرایط اقتصـادی کنونـی‬ ‫و سـرانه محـدود امـوزش و پـرورش‪ ،‬پیوند‬ ‫اولیـا و مربیان و مردم و مسـئولین می تواند‬ ‫راه گشـای برنامـه هـای اتـی دولـت در امر‬ ‫امـوزش نسـل اینده کشـور باشـد‪ .‬شـیرزاد‬ ‫مدرسـه را کانـون تحـول در کشـور دانسـت‬ ‫و افـزود‪ :‬بایـد مکان های مناسـبی بـرای این‬ ‫منظـور در نظـر گرفتـه شـود تـا در رشـد و‬ ‫تربیـت دانش‪‎‬امـوزان تاثیـر سـازنده ای‬ ‫داشـته باشـدمدیرکل اداره نوسـازی مدارس‬ ‫مازنـدران افـزود‪ :‬ایـن فضـای اموزشـی بـا‬ ‫زبربنـای ‪350‬مترمربـع بـا سـه کالس درس‬ ‫و مشـارکت ‪50‬درصـدی ‪780‬میلیـون‬ ‫تومانی خیـر نیک اندیش واهالـی واداره کل‬ ‫نوسـازیمـدارساسـتاناحـداثخواهـدشـد‪.‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬کتاب حوزه دفاع مقدس در مازندران‬ ‫چاپ و نشر شد‬ ‫سـردار عبـداهلل ملکی در نشسـت به مناسـبت‬ ‫سـالروز شکسـت حصـر سوسـنگرد اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬هـر سـال همایشـی بـا این عنـوان در‬ ‫اسـتان برگـزار می کردیـم و امسـال بخاطـر‬ ‫وضعیـت کرونـا برنامه هـا بـا همکاری سـپاه و‬ ‫سـایر ادارات در بسـتر فضای مجـازی در حال‬ ‫برگزاری اسـت‪.‬‬ ‫وی با ابراز خرسـندی از تعامـل خوب اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارشـاد اسلامی با اداره کل حفظ اثار‬ ‫و نشـر ارزش هـای دفاع مقدس افـزود‪ :‬با توجه‬ ‫بـه وضع نامطلوب اقتصـادی‪ ،‬اما ایـن اداره کل‬ ‫همـکاری مهربانانه اش قابل تقدیر اسـت‪.‬‬ ‫سـردار ملکـی به مشـکالت حوزه نشـر و چاپ‬ ‫کتاب هـا اشـاره کرد و با بیـان اینکه از ظرفیت‬ ‫خیریـن هـم در ایـن راسـتا بهـره گرفتیـم‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫گفـت‪ :‬در سـتاد تدویـن و نشـر تالش هـای‬ ‫بسـیار خوبی صـورت گرفت و اخیرا ً در کشـور‬ ‫هـم حائـز رتبه شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه اداره کل حفـظ اثـار و‬ ‫نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس مازنـدران طی‬ ‫سـال های ‪ ۸۰‬تـا ‪ ۵۸ ،۹۲‬جلـد کتـاب چـاپ‬ ‫کـرده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬از سـال ‪ ۹۳‬و با تشـکیل‬ ‫سـتاد تدوین و دریافت مجوز انتشـارات «سرو‬ ‫سـرخ» بـه عنـوان اولیـن نشـر حـوزه دفـاع‬ ‫مقـدس در اسـتان موفـق شـدیم ‪ ۲۴۲‬کتـاب‬ ‫از سـوی ایـن انتشـارت و یـا با حمایـت ان به‬ ‫چـاپ برسـانیم و در حال حاضـر صاحب ‪۳۰۰‬‬ ‫عنـوان کتـاب هسـتیم و ‪ ۵۰‬عنـوان نیـز برای‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬در دسـتور کار قـرار دارد‪.‬‬ ‫مدیـرکل حفـظ اثـار و نشـر ارزش هـای دفاع‬ ‫مقـدس مازنـدران با بیـان اینکه سـتاد تدوین‬ ‫بـا هـدف تدویـن کتـاب در سـه حوزه مـردم‪،‬‬ ‫سـازمان ها و نهادها و یگان هـای رزم در جنگ‬ ‫شـکل گرفـت‪ ،‬گفـت‪ :‬همچنیـن جمـع اوری‬ ‫خاطـرات رزمنـدگان و خانواده هـای شـهدا و‬ ‫نیـز در دسـتور کار مـا قـرار گرفت‪.‬‬ ‫سردار مرتضی قربانی‪:‬‬ ‫سردار سرتیپ صحرایی‪،‬‬ ‫قاسم سلیمانی مازندران است‬ ‫سـردار سـرتیپ مرتضی قربانی فرمانده‬ ‫اسـبق لشـکر ویـژه ‪ 25‬کربال‪ ،‬در شـب‬ ‫وداع بـا پیکـر سـردار سـرتیپ شـهید‬ ‫رمضانعلـی صحرایـی رسـتمی کـه بـا‬ ‫حضـور خانـواده هـای معظـم شـهدا‪،‬‬ ‫جانبـازان‪ ،‬رزمنـدگان هشـت سـال‬ ‫دفـاع مقـدس‪ ،‬همرزمـان‪ ،‬مسـئولین‬ ‫سـازمانها و ادارات و دیگـر اقشـار‬ ‫جامعـه و بـا رعایـت کامـل شـیوه‬ ‫نامـه هـای بهداشـتی در تکیـه امـام‬ ‫خمینـی(ره) شـهر رسـتمکال برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬ضمـن ابلاغ پیامهـای تبریـک‬ ‫ِ‬ ‫تسـلیت شـخصیتهای کشـوری و‬ ‫و‬ ‫لشـکری همچـون سـردار سرلشـکر‬ ‫محسـن رضایـی‪ ،‬سـردار سرلشـکر‬ ‫علـی شـمخانی‪ ،‬سـردار سرلشـکر‬ ‫رشـید‪ ،‬سـردار سرلشـکر سلامی و‬ ‫تمامـی فرماندهـان و همرزمان شـهید‬ ‫صحرایـی‪ ،‬گفـت‪ :‬مـن حامـل پیـام‬ ‫تبریـک و تسـلیت مـردم باصفـای‬ ‫اسـتانهای اصفهـان‪ ،‬کهگیلویـه و بویـر‬ ‫احمـد‪ ،‬یاسـوج‪ ،‬دهدشـت‪ ،‬گچسـاران‪،‬‬ ‫مازنـدران‪ ،‬گلسـتان و گیلان هسـتم و‬ ‫ایـن پیامهـا و اعالم ارادتها بـدون دلیل‬ ‫نیسـت‪ .‬این بسـیار مهم اسـت کـه او با‬ ‫تمـام خانواده خـود با رژیم کثیف شـاه‬ ‫مبـارزه کـرد و به اتفـاق هم‪ ،‬بـه زندان‬ ‫رفتنـد و همگـی پلاکارد سـاواک را بر‬ ‫سـینه داشـتند و صحرایـی‪ ،‬یـک روزه‪،‬‬ ‫سـردار صحرایـی نشـد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن اشـاره داشـت‪ :‬از روز‬ ‫نخسـتی که در عملیـات طریق القدس‬ ‫بـا ایشـان اشـنا شـدم و تـا قبـل از‬ ‫شـهادتش؛ مـرام‪ ،‬اخلاق و رفتـارش‪،‬‬ ‫هیـچ تفاوتـی نکـرد و از روز اول تـا روز‬ ‫شـهادتش‪ ،‬صاف‪ ،‬صادق و بـی ادعا بود‬ ‫و بی شـک سـردار سـرافراز صحرایی با‬ ‫ایـن خصوصیـات اخالقی پسـندیده که‬ ‫مشـابه حاج قاسم سـلیمانی بود‪ ،‬قاسم‬ ‫سـلیمانی اسـتان مازنـدران اسـت‪.‬‬ ‫قربانـی همچنیـن افـزود‪ :‬سـردار‬ ‫رمضانعلـی صحرایـی در عملیـات‬ ‫محـرم و تصـرف شـهرک ذوبیـدات‬ ‫جـزو فرماندهـان نـادری بـود کـه در‬ ‫عملیـات محـرم‪ ،‬عالی درخشید‪.‬ایشـان‬ ‫در بیـان برخـی دیگـر از ویژگیهـای‬ ‫سـردار صحرایـی افـزود‪ :‬بـا انکه شـما‬ ‫جوانـان‪ ،‬فصـل پیـری وی را دیـده اید‬ ‫امـا این سـردار رشـید در طـی عملیات‬ ‫محـرم‪ ،‬همچـون اهـو خیـز بـر مـی‬ ‫داشـت و تلاش مـی کـرد‪ .‬در عملیات‬ ‫قـدس ‪ 1‬و ‪ 2‬هـم‪ ،‬صحرایـی یکـی از‬ ‫فرماندهانـی بـود کـه همـراه با شـهید‬ ‫بلباسـی از ابـراه نهـروان امـد و عقبـه‬ ‫دشـمن را بسـت و مـا انجـا توانسـتیم‬ ‫بـا یـک عملیـات دنـدان شـکن‪ ،‬بـه‬ ‫قـرارگاه کربلا و فرمانـده سـپاه تفهیم‬ ‫کنیـم که مـا تـوان مقابله داریـم و این‬ ‫اهتمـام باعث شـد کـه ماموریت بعدی‬ ‫و سـنگین تری مثل عملیـات والفجر‪8‬‬ ‫را بـه مـا بدهند‪.‬سـردارقربانی در‬ ‫تکمیـل سـخنانش با اشـاره بـه اعتراف‬ ‫فرماندهـان امریکایـی مبنـی بـر نبـوغ‬ ‫ایرانـی هـا در عملیـات والفجر‪ 8‬خطاب‬ ‫بـه مـردم گفـت‪ :‬ایـا جـز ایـن بـود که‬ ‫ایـن نبوغ‪ ،‬با تلاش رمضانعلی صحرایی‬ ‫و دیگر شـهدای شـما حاصل شد؟ حاال‬ ‫دنیـا چه چیز را مـی خواهد از صحرایی‬ ‫تحلیـل کنـد کـه روزی که جنگ شـد‬ ‫و در رکاب همـت بـه کردسـتان رفت و‬ ‫بعـد امـد بـه منطقـه جنوب و ‪ 8‬سـال‬ ‫در هـر عملیاتـی حضـور داشـت و بـه‬ ‫شـدت مجـروح شـده اسـت‪.‬‬ ‫قربانـی بـا بیـان خاطـره ای گفـت‪:‬‬ ‫طـی جلسـه ای کـه بـا حضـور مرحوم‬ ‫هاشـمی رفسـنجانی در ُگلـف اهـواز‪،‬‬ ‫خواسـتیم راجـع بـه عملیـات کربلای‬ ‫‪ 4‬و ‪ 5‬تبـادل نظـر کنیـم‪ .‬ان زمـان‪،‬‬ ‫صحرایـی پایـش زخمی شـده بـود‪ .‬در‬ ‫ان جلسـه‪ ،‬مرحوم هاشـمی رفسنجانی‬ ‫رو بـه صحرایـی گفـت‪ :‬شـما بـرای‬ ‫مـداوای پایـت بـه عقبـه بـرو‪ ،‬امـا‬ ‫صحرایـی بـه هاشـمی فرمودنـد‪ :‬حـاج‬ ‫اقـا! مـا به همـه بچه ها و بقیـه رزمنده‬ ‫هـا گفتیم کـه بمانند وهیـچ کس حق‬ ‫رفتـن نـدارد‪ ،‬لذا اگـر پاهایـم هم قطع‬ ‫میشـد‪ ،‬محال ممکن اسـت کـه منطقه‬ ‫را تـرک کنـم‪ .‬در ایـن حـال‪ ،‬هاشـمی‬ ‫رفسـنجانی وی را بوسـید و گفـت‪ :‬بـرو‬ ‫خـدا پشـت و پناهـت!‬ ‫پیکـر پـاک سـردار سـرتیپ پاسـدار‪،‬‬ ‫شـهید حـاج رمضانعلـی صحرایـی‬ ‫کـه سـحرگاه روز شـنبه ‪ 17‬ابـان مـاه‬ ‫‪ 1399‬به شـهادت رسـیده بود‪ ،‬سـاعت‬ ‫‪ 9‬صبـح روز دوشـنبه‪ 19 ،‬ابـان مـاه‬ ‫‪ 1399‬از بیمارسـتان امـام خمینی(ره)‬ ‫بهشـهر بـا حضور تعداد زیـادی از مردم‬ ‫والیتمدار و شـهیدپرور استان مازندران‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی میشـود در صورتیکـه‬ ‫اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند میتواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهـی بمدت دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم پـس از اخذ رسـید‬ ‫ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت‬ ‫خـود را مرجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪.‬بدیهـی اسـت در‬ ‫صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشـار نوبت اول‪ 1399-08-11 :‬تاریخ انتشـار نوبت‬ ‫دوم‪ 1399-08-26 :‬م الف‪19906693:‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی‬ ‫شهرستان ساری‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 13996031046011106‬مـورخ ‪-28‬‬ ‫‪ 1399-07‬کـه در هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه ‪ 2‬سـاری تصرفـات مالکانه‬ ‫نرگـس نعمتـی فرزند اکبـر بشـماره ملـی ‪2269506200‬‬ ‫نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثی‬ ‫بمسـاحت ‪ 99.30‬متر مربع قسـمتی از پالک ‪ 1643‬فرعی‬ ‫از ‪ 144‬اصلـی واقـع در قریـه پـل گـردن بخـش ‪ 3‬ثبـت‬ ‫سـاری خریـداری مـع الواسـطه از محمـد علـی کوالئیـان‬ ‫مالـک رسـمی لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫منطقه دو ساری‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین‬ ‫تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫در اجـرای مـاده ‪ 13‬قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬ائین‬ ‫نامـه اجرائـی ان برابـر ارای صـادره هیات ‪ ،‬بدین وسـیله‬ ‫عملیـات تحدیـد حدود پالک ثبتـی ذیـل در تاریخ مقرر‬ ‫در محـل وقـوع ملـک بعمـل خواهـد امـد لـذا مالکیـن‬ ‫مجـاور و اشـخاصی کـه دارای حقـوق ارتفاقی نسـبت به‬ ‫ملـک مـورد تقاضـا هسـتند دعـوت مـی شـود در محـل‬ ‫وقـوع ملـک حضور به هم رسـانند در صـورت عدم حضور‬ ‫متقاضـی یـا نماینـده قانونی وی مـورد تقاضا طبـق ماده‬ ‫‪ 15‬قانـون ثبـت و تبصـره ذیـل ان تحدید حـدود خواهد‬ ‫شـد ضمنـا دارنـدگان حق اعتـراض می تواننـد وفق ماده‬ ‫‪ 20‬قانـون ثبـت و مـاده ‪ 74‬و ‪ 86‬ائیـن نامـه اصالحـی‬ ‫ان ظـرف مـدت ‪ 30‬روز از روز تحدیـد حـدود اعتـراض‬ ‫خـود را کتبـا بـه این اداره تسـلیم نماینـد و ظرف مدت‬ ‫یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت به تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه مرجـع ذیصلاح قضایی نمـوده و گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت را بـه این اداره تسـلیم نمایند در غیر‬ ‫اینصـورت چنانچـه متقاضـی ثبـت یـا نماینـده قانونـی‬ ‫وی گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه صالحـه‬ ‫ارائـه نمایـد ایـن اداره برابـر مقـررات نسـبت بـه ادامـه‬ ‫عملیـات ثبتـی اقـدام خواهد نمـود‪ .‬پلاک ‪ 514‬فرعی از‬ ‫‪ 43‬اصلـی واقـع در قریـه علـی ابـاد بخش یک قشلاقی‬ ‫دهسـتان کالرسـتاق بـه نـام کاظـم اقابابایی پور نسـبت‬ ‫بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا انبـاری به مسـاحت‬ ‫‪ 265.25‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از قلـی‬ ‫اصغـرزاده مالـک رسـمی (تاریـخ تحدید حدود دو شـنبه‬ ‫‪ 17/09/1399‬سـاعت ‪ 9‬صبـح)‬ ‫نیکنـام ازوجـی‬ ‫تاریخ انتشار ‪26/08/1399 :‬‬ ‫رئیـس ثبت اسـناد‬ ‫م الف‪19907045:‬‬ ‫و امالک شهرسـتان‬ ‫چالـوس‬ ‫اکهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی‬ ‫چالـوس نظر به دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیـت اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مصـوب ‪20/9/1390‬ملک متقاضی کـه در هیات موضوع‬ ‫مـاده یـک قانون مذکـور مسـتقر در واحد ثبتـی چالوس‬ ‫مورد رسـیدگی و تصرفات مالکانـه و بالمعارض وی محرز‬ ‫و رای الزم صـادر گردیـده جهـت اطلاع عمـوم به شـرح‬ ‫ذیـل اگهـی میگـردد‪ 514 :‬فرعـی از ‪ 43‬اصلـی واقـع در‬ ‫قریـه علی اباد بخش یک قشلاقی دهسـتان کالرسـتاق‬ ‫بـه نـام کاظـم اقابابایـی پـور نسـبت بـه ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن بـا انباری بـه مسـاحت ‪ 265.25‬متـر مربع‬ ‫خریـداری مـع الواسـطه از قلـی اصغـرزاده مالک رسـمی‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و ماده‬ ‫‪ 13‬اییـن نامـه مربوطه ایـن اگهی در دو نوبـت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامه و محلی ‪ /‬کثیراالنتشـار در‬ ‫شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق تـا در‬ ‫صورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعالم شـده اعتراض‬ ‫داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی و در‬ ‫روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض‬ ‫خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقوع ملک تسـلیم و رسـید‬ ‫اخـذ نماینـد ‪ .‬معترضین بایـد ظرف یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه‬ ‫دادگاه عمومـی محـل نماید و گواهی تقدیم دادخواسـت‬ ‫را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهد کـه در ایـن صورت‬ ‫اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه‬ ‫اسـت و در صورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونی واصل‬ ‫نگـردد یـا معترض ‪ ،‬گواهـی تقدیم دادخواسـت به دادگاه‬ ‫عمومـی محـل ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبادرت بـه صدور‬ ‫سـند مالکیـت می نمایـد و صدور سـند مالکیـت مانع از‬ ‫مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت ‪ .‬بدیهـی اسـت برابـر‬ ‫مـاده ‪ 13‬اییـن نامـه مذکـور در مورد قسـمتی از امالکی‬ ‫کـه قبلا اظهارنامـه ثبتی پذیرفته نشـده ‪ ،‬واحـد ثبتی با‬ ‫رای هیـات پس از تنظیم اظهارنامه حـاوی تحدید حدود‬ ‫‪ ،‬مراتـب را در اولیـن اگهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود بـه‬ ‫صـورت همزمـان بـه اطلاع عمـوم می رسـاند و نسـبت‬ ‫بـه املاک در جریان ثبت و فاقد سـابقه تحدیـد حدود ‪،‬‬ ‫واحـد ثبتی اگهـی تحدید حدود را بـه صورت اختصاصی‬ ‫منتشـر مـی نماید ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪26/08/1399 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪11/09/1399 :‬‬ ‫م الف‪19907046:‬‬ ‫نیکنام ازوجی سرپرست ثبت اسناد و امالک‬ ‫چالوس‬ ‫و دیگـر اسـتانهای کشـور و همرزمانش‬ ‫تشـییع و سـپس از بهشـهر‪ ،‬بصـورت‬ ‫خودرویی تا زادگاهش شـهر رسـتمکال‬ ‫مشـایعت شـد و بـا تشـییع دوبـاره در‬ ‫شـهر رسـتمکال همـراه با اقامـه نماز بر‬ ‫پیکـرش توسـط امام جمعه شهرسـتان‬ ‫بهشـهر‪ ،‬در کنـار دیگـر همرزمـان در‬ ‫گلزار شـهدای تکیـه امـام خمینی(ره)‬ ‫ایـن شـهر بـه خـاک سـپرده شـد و بـا‬ ‫افتخـار وصـف ناپذیـری بـه حیـات‬ ‫دنیایـی خـود پایـان داد‪.‬‬ ‫شـایان ذکـر اسـت کـه پـس از انتشـار‬ ‫خبـر عـروج سـردار سـرتیپ صحرایی‪،‬‬ ‫پیامهـای تبریـک و تسـلیت فراوانـی‬ ‫از سـوی مقامـات کشـوری و لشـکری‬ ‫همچـون دکتـر حسـن روحانـی رئیس‬ ‫جمهـور‪ ،‬دکتـر محمدباقـر قالیبـاف‬ ‫رئیـس مجلـس شـورای اسلامی‪،‬‬ ‫دکتـر فرهـاد دژپسـند وزیـر اقتصـاد‪،‬‬ ‫سـردار سرلشـکر محسـن رضایـی دبیر‬ ‫مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام‪،‬‬ ‫سـردار سرلشـکر سلامی فرمانده سپاه‬ ‫کل کشـور‪ ،‬سـردار اسـکندر مومنـی‬ ‫دبیـر مبـارزه بـا مـواد مخـدر کشـور‪،‬‬ ‫حـاج احمـد حسـین زادگان اسـتاندار‬ ‫مازنـدران و ‪ ...‬صـادر شـد‪.‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبتی شهرستان ساری‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 139960310456010897‬مورخ ‪-27‬‬ ‫‪ 1399-07‬کـه در هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتی منطقه ‪ 2‬سـاری تصرفـات مالکانه‬ ‫شـکراله قنبـری سـیدابادی فرزنـد ولـی بشـماره ملـی‬ ‫‪ 5769510420‬نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫بـا بنـای احداثـی بمسـاحت ‪ 88.55‬متـر مربـع قسـمتی‬ ‫از پلاک ‪ 1643‬فرعـی از ‪ 144‬اصلـی واقـع در قریـه پـل‬ ‫گـردن بخـش ‪ 3‬ثبـت سـاری خریـداری مـع الواسـطه از‬ ‫محمـد علـی کوالئیـان مالک رسـمی لذا به منظـور اطالع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی میشـود‬ ‫در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـار اولین‬ ‫اگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را مرجـع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪.‬بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399-08-11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399-08-26 :‬‬ ‫م الف‪19906691:‬‬ ‫حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک منطقه دو ساری‬ ‫اگهـی قانون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند‬ ‫ر سمی‬ ‫حـوزه شهرسـتان سـاری منطقـه یـک برابـر رای‬ ‫شـماره ‪ 139960310001006021‬مـورخ ‪-05‬‬ ‫‪ 99-08‬کـه در هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه یک سـاری‬ ‫متصرفـی سـید محمـد رضا رضـوی فرزند سـید علی‬ ‫نقـی ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یک‬ ‫بـاب خانه به مسـاحت ‪ 169،55‬متر مربع قسـمتی از‬ ‫پلاک ‪ 99‬فرعـی از ‪ 3431‬اصلـی واقـع در یک بخش‬ ‫یـک ثبـت سـاری خریـداری از مالک رسـمی پس از‬ ‫کسـر سـهم وقف محـرز گردیده اسـت‪ .‬لذا بـه منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت اعتراضـی داشـته باشـند‬ ‫مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی بمـدت دو‬ ‫مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم پـس از‬ ‫اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را مراجـع قضایـی تقدیم‬ ‫نمایند‪.‬بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور‬ ‫و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99-08-26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99-09-11 :‬‬ ‫م الف‪19907051:‬‬ ‫مهدی داودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرستان ساری‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫دو شنبه ‪ 26 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪749‬‬ ‫خبر‬ ‫اسکله رو‪-‬رو ریلی بندرامیراباد باید با کیفیت باال اجرا شود‬ ‫در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی در برنامه های اجرایی پروژه‬ ‫عضـو هیـات عامـل و معـاون‬ ‫مهندسـی و امور زیربنایی سـازمان‬ ‫بنادروردیانـوردی اسـکله رو ‪ -‬رو‬ ‫ریلـی را از پـروژه های بسـیار مهم‬ ‫ملـی برشـمرد که بهـره بـرداری از‬ ‫ان مـورد تاکیـد مقام عالـی وزارت‬ ‫راه و شهرسـازی و مدیرعامـل‬ ‫سـازمان بنـادر نیز مـی باشـد و بر‬ ‫اجـرای ایـن پـروژه اسـتراتژیک با‬ ‫کیفیـت اسـتاندارد و در سـطوح‬ ‫جهانـی تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش واحـد ارتباطـات واطلاع‬ ‫رسـانی اداره کل بنادرودریانـوردی‬ ‫امیرابـاد محمدرضـا الـه یـار بـه همـراه‬ ‫مدیـران کل معاونـت مهندسـی و امـور‬ ‫زیربنایـی سـازمان بنـادر و دریانـوردی‬ ‫در سلسـله جلسـات تحلیـل و بررسـی‬ ‫پـروژه های در دسـت اقـدام بندرامیراباد‬ ‫بـا محوریـت تکمیـل پـروژه اصلاح پـل‬ ‫متحـرک اسـکله رو رو ریلـی بندرامیراباد‬ ‫بـه روش طـرح و سـاخت (‪ " )DB‬کـه‬ ‫بـا حضـور مشـاور‪ ،‬کارفرما و کارشناسـان‬ ‫فنـی بنـدر برگـزار شـد بـا بیـان ایـن‬ ‫مطلـب اظهـار داشـت ایـن پـروژه کـه از‬ ‫نـوع بازسـازی و تعمیراتـی محسـوب می‬ ‫شـود به نوبه خـود دارای پیچیدگی های‬ ‫خاصـی می باشـد کـه باید در این مسـیر‬ ‫کیفیـت را بـه صـورت امـری مهـم در‬ ‫تمامـی مسـائل حتـی در مباحـث فنی از‬ ‫قبیـل طرح اختلاط بتن ‪ ،‬جوشـکاری و‬ ‫‪ ...‬در نظـر گرفـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به اینکه عملکـرد این پروژه‬ ‫از حساسـیت بسـیار باالیـی برخـوردار‬ ‫اسـت بـر بازدید متوالـی از پروژه توسـط‬ ‫مهندسـین ناظـر و مشـاوران طـرح ‪،‬‬ ‫کنتـرل بـر کیفیت اجـرا و مستندسـازی‬ ‫تمـام مراحـل پـروژه تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫معاون مهندسـی و امور زیربنایی سازمان‬ ‫بنـادر پیشـرفت فیزیکـی ایـن پـروژه را‬ ‫‪ ۶۵‬درصـد عنـوان کـرد و مانیتورینـگ‬ ‫الیروبـی بسـتر محـل پـروژه بـا توجه به‬ ‫رژیـم رسـوب گـذاری و عمـق کاهشـی‬ ‫دریـای خـزر جهـت تحکیـم و کاهـش‬ ‫هزینـه هـای پـروژه بـا همـکاری اداره‬ ‫کل سـواحل و بنـادر سـازمان بـر اسـاس‬ ‫گـزارش دقیـق مشـاور را خواسـتار شـد‪.‬‬ ‫عضـو هیـات عامـل ضمـن اجـرای دقیق‬ ‫قـرارداد فـی مابیـن بندرامیرابـاد و‬ ‫پیمانـکار پـروژه و بهـره بـردن کامـل از‬ ‫ظرفیـت هـای این قـرارداد بر اسـتفاده از‬ ‫توانمنـدی هـا و امکانات سـایر دسـتگاه‬ ‫هـا و وزارت خانـه ها در تسـهیل ‪ ،‬کنترل‬ ‫کیفیـت و سـاخت سـازه های مـورد نیاز‬ ‫در اجـرای ایـن پـروژه تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫مدیـرکل بنادرودریانـوردی امیرابـاد نیـز‬ ‫در ایـن جلسـه بـا بیـان اینکـه مسـتند‬ ‫سـازی امـور فنی ایـن پـروژه ‪ ،‬تجربه ای‬ ‫راهبـردی را در اینـده بـرای بنـادر دیگر‬ ‫مـی تواند بـه همراه داشـته باشـد اجرای‬ ‫کامـل و دقیـق برنامـه زمانبـدی شـده از‬ ‫سـوی پیمانکار را خواسـتار شـد‪.‬‬ ‫محمد علی اصل سـعیدی پـور همچنین‬ ‫یـاداور شـد پـروژه بایـد به گونـه ای اجرا‬ ‫شـود کـه ضمـن رعایـت دسـتورالعمل‬ ‫های زیسـت محیطی و کیفیت مطلوب ‪،‬‬ ‫هزینـه هـای جدیدی را بر پـروژه تحمیل‬ ‫نکنـد‪.‬در ایـن جلسـه پیمانـکار پـروژه‬ ‫تکمیل پـروژه اصالح پل متحرک اسـکله‬ ‫رو ‪ -‬رو ریلـی از افزایـش محدودیـت هـا‬ ‫بـه وجود امده بـه دلیل اپیدمـی ویروس‬ ‫کرونـا ‪ ،‬تغییـرات و افزایـش نـرخ ارز و‬ ‫افزایـش قیمـت مصالـح و مشـکل تامین‬ ‫ایـن مصالـح در بـازار را از چالـش هـای‬ ‫پیـش رو ایـن پـروژه برشـمرد و عنـوان‬ ‫کـرد بـا حمایـت مدیران ارشـد سـازمان‬ ‫بنـادر و دریانوردی و پشـتیبانی مدیر کل‬ ‫بنـادر و دریانـوردی امیراباد انشـاهلل طبق‬ ‫مفـاد قـرارداد ایـن پـروژه مهـم بـا تـوان‬ ‫حداکثـری پیـش خواهـد رفت تـا هر چه‬ ‫سـریعتر بـه بهـره برداری برسـد‪.‬‬ ‫در پایـان سـفر یـک روزه عضـو هیـات‬ ‫عامـل و معـاون مهندسـی و توسـعه امور‬ ‫زیر بنایی از شـرکت کشـتی سازی صدرا‬ ‫نیـز بازدیـد گردیـد تا شـرایط الزم جهت‬ ‫سـفارش سـاخت پنـج فرونـد شـناور‬ ‫راهنمابـر برای بنادر شـمالی کشـور مورد‬ ‫بررسـی قـرار گیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پیام مدیرکل اموزش و پرورش مازندران به مناسبت فرا رسیدن هفته کتابخوانی‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش‬ ‫مازنـدران بـه مناسـبت فـرا‬ ‫رسـیدن هفته کتـاب خوانی پیام‬ ‫تبریـک صـادر کـرد‪.‬‬ ‫به گـزارش اداره اطالع رسـانی و‬ ‫روابط عمومی امـوزش و پرورش‬ ‫مازنـدران؛ متـن پیـام »علیرضـا‬ ‫سـعدی پـور« به شـرح زیر اسـت‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫فرارسـیدن هفتـه کتابخوانـی را بـه‬ ‫همه فعـاالن ایـن بخش‪ ،‬کتابـداران و‬ ‫عزیـزان کتابخـوان تبریـک مـی گویم‬ ‫و بـه دانش امـوزان و معلمـان توصیه‬ ‫مـی کنم هـر روز بیشـتر از روز قبل با‬ ‫یـار مهربـان بنشـینند و از محضـرش‬ ‫بیاموزند‪.‬‬ ‫هفتـه کتـاب و کتابخوانـی مجالـی‬ ‫اسـت تـا بـه خـود یـاداور شـویم کـه‬ ‫جـوالن اطالعـات سـاندویچی و گزاره‬ ‫هـای نادرسـت در فضـای مجـازی‪ ،‬نه‬ ‫تنهـا تهدیـدی بـرای کتاب محسـوب‬ ‫نمـی شـود بلکـه برعکـس بـه مـا این‬ ‫نکتـه را می اموزد تا بیش از گذشـته‬ ‫بـا کتـاب مانـوس شـویم و اطالعـات‬ ‫درسـت و کامـل را از ایـن سـندهای‬ ‫معتبـر بـه ذهـن خـود بسـپاریم تا در‬ ‫جسـتجو در فضای مجازی‪ ،‬به اشـتباه‬ ‫نیفتیـم و اطالعات نادرسـت را از داده‬ ‫هـای درسـت تشـخیص دهیم‪.‬‬ ‫اینجانـب‪ ،‬هفته کتـاب و کتابخوانی را‬ ‫بـه همـه عزیزان فعـال در ایـن حوزه‪،‬‬ ‫دانـش امـوزان و معلمـان اهـل فکر و‬ ‫فرهنـگ تبریـک می گویم و در سـایه‬ ‫همنشـینی با یـار مهربان‪ ،‬بـرای همه‬ ‫جانـی اگاه و فکـری روشـن ارزو مـی‬ ‫کنم ‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد در مجمع عمومی عادی ساالنه بانک سپه‪:‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستور اکید رییس جمهور برای پیگیری تسویه مطالبات‬ ‫نظام بانکی از دولت خبر داد‬ ‫پیشـنهاداتی در ارتبـاط بـا تسـویه مطالبات‬ ‫نظـام بانکـی از دولـت مطـرح کـرده ایم که‬ ‫بـا موافقت و دسـتور رییس محتـرم جمهور‬ ‫بـرای پیگیـری سـریع موضـوع بـه سـتاد‬ ‫اقتصـادی دولـت ارجاع شـد‬ ‫وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی از دسـتور‬ ‫اکیـد رییـس جمهور بـرای پیگیری تسـویه‬ ‫مطالبـات نظـام بانکـی از دولـت خبـر داد‪.‬‬ ‫به گزارش شـبکه اخبـار اقتصـادی و دارایی‬ ‫ایـران (شـادا)‪ ،‬دکتـر فرهـاد دژپسـند طـی‬ ‫سـخنانی در جلسـه مجمع عمومی سـالیانه‬ ‫بانـک سـپه که بـه منظـور بررسـی عملکرد‬ ‫صورتهـای مالـی منتهـی بـه ‪ 29‬اسـفند‬ ‫سـال ‪ 98‬برگزار شـد‪ ،‬بـا بیان اینکه تسـویه‬ ‫مطالبـات نظـام بانکـی از دولـت‪ ،‬یکـی از‬ ‫دغدغـه هـای جـدی دولـت اسـت‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬وزارت اقتصـاد پیشـنهاداتی در‬ ‫همیـن ارتبـاط مطـرح کـرده که بـا موافقت‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران‪:‬‬ ‫افزایش سواد دیجیتالی مردم خروجی‬ ‫نمایشگاه کتاب برخط باشد‬ ‫حسـین حسـن نژاد در نخسـتین روز هفته کتاب و ائین گشـایش نخسـتین‬ ‫نمایشـگاه کتاب برخط مازنـدران و رونمایـی از پویش کتابخوانی امت رسـول‬ ‫اهلل اظهـار کـرد‪ :‬کتـاب فرصتی اسـت تـا افـراد یافته هـای خـود را در قالب‬ ‫نوشـته در اختیـار دیگـران قـرار دهند و بـا طرح ایـده و خالقیـت فرصت را‬ ‫بـرای دیگـران ایجـاد کنند تا بـه تولید علـم و دانـش بینجامد‪.‬‬ ‫معـاون سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری مازنـدران از کتـاب به عنوان یـک ابزار‬ ‫فـوق العـاده مهـم بـرای گفتگـو بین خردمنـدان و خـردورزان یـاد کـرد و افـزود‪ :‬اگر به‬ ‫اندیشـه ورزی بـه عنـوان یکـی از ویژگی های اساسـی انسـان فکر می کنیـم این مهم به‬ ‫وسـیله کتـاب محقق خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه کتـاب در تولیـد و انتقـال دانش و شـکل گیـری تئوری هـای جدید‬ ‫نقـش افریـن اسـت‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬کتاب این فرصـت را مهیا می کند که قدرت تشـخیص‬ ‫و تمیـز مـا باال بـرود و خردمندانـه تر به مسـائل بنگریم‪.‬‬ ‫سـن نـژاد با تاکید براینکه کتاب زیسـت اجتماعـی بهتر در درون کشـور فراهم می کند‪،‬‬ ‫اذعـان کـرد‪ :‬بایـد بپذیریم سـرانه کتابخوانی در کشـور ما کاهـش یافته اسـت‪ .‬و افزایش‬ ‫مطالعـه نیازمنـد نیازسـنجی درسـت و تولیـد محتواهای قابل قبـول در مجموعـه اثار و‬ ‫کتـاب هایی اسـت که انتشـار مـی یابد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه متاسـفانه مخاطب سـنجی درسـت برای نشـر کتـاب ها انجـام نمی‬ ‫شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬امـروزه علـوم تخصصی تر شـدند و نیازهـای عمیق تر و کارشناسـی تر می‬ ‫خواهـد امـا کتاب هـای تخصصی خوب خیلی در دسـترس نیسـتند‪.‬‬ ‫حسـن نـژاد اضافـه کرد‪ :‬احسـاس اقنـاع خودمـان از کتابخوانـی یک عامل اساسـی برای‬ ‫جلوگیـری از مطالعـه اسـت و احسـاس نیـاز در شـخص کاهـش پیـدا مـی کنـد‪ .‬باید با‬ ‫طـرح عناویـن جدیـد ایـن نیـاز بیـدار شـود؛ ناشـران باید کتـاب هایی کـه بـازار واقعی‬ ‫تقاضـا جامعـه را ایجـاد مـی کنـد روانه بـازار کنند‪.‬‬ ‫معـاون اسـتاندار بـه اقبال مـردم به ویـژه جوانان بـرای اسـتفاده از فضای مجازی اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬فضـای مجـازی و کتـاب نمـی تواننـد جـای هـم را بگیرنـد هر کـدام یک‬ ‫فرصـت هسـتند پیـش داوری غلطی اسـت کـه بگوئیم فضـای مجازی جای کتاب اسـت‬ ‫‪ ،‬فضـای مجـازی ابـزاری بـرای ایجـاد رغبت بـه افزایش مطالعه اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه محدودیـت هـای کرونایی موجـب ارائه ایده هـا و راهکارهـای متعدد‬ ‫در بخـش کتابخوانـی شـده‪ ،‬افـزود‪ :‬ایـن مـدل هـا کـه بـه جهـت کرونـا ایجاد شـده در‬ ‫پسـاکرونا هـم مـی توانـد کمـک حـال حـوزه فرهنـگ باشـد چـرا کـه از هزینـه ها می‬ ‫کاهد‪.‬‬ ‫حسـن نـژاد ایجـاد نمایشـگاه کتـاب برخط را شایسـته تقدیر دانسـت و گفـت‪ :‬تمایل به‬ ‫اسـتفاده از کتاب دیجیتال باید در مردم ایجاد شـود‪ .‬کتاب باید در فضای مجازی سـهم‬ ‫خـود را پیـدا کند تـا سـواد دیجیتالی مـردم افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی اذعـان کـرد‪ :‬کتـاب و فضـای مجـازی مکمـل هم هسـتند و اسـتفاده از ایـن دو ابزار‬ ‫بـرای داشـتن جامعـه ای متعـادل و بـا اسـتعداد و برخـوردار از مردمـی صبـور‪ ،‬امـری‬ ‫اجتنـاب ناپذیر اسـت‪.‬‬ ‫انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شرکت اب‬ ‫منطقه ای مازندران و مرکز ترویج و توسعه‬ ‫تکنولوژی هراز‬ ‫علیرضا سعدی پور‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش مازندران‬ ‫و دسـتور رییـس محتـرم جمهـور بـرای‬ ‫پیگیـری سـریع موضـوع به سـتاد اقتصادی‬ ‫دولـت ارجـاع شـد‪.‬وی بـا ابـراز امیـدواری‬ ‫بابت تسـویه مطالبـات نظام بانکـی از دولت‬ ‫با توجه به پیشـنهادات مطرح شـده توسـط‬ ‫وزارت اقتصـاد گفـت‪ :‬تحقـق ایـن موضـوع‬ ‫مـی توانـد نقطـه عطفـی بـرای سـال مالـی‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬بانـک هـا بویـژه بانـک سـپه باشـد‪.‬‬ ‫وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی در ادامـه از‬ ‫تحقـق ارزوی دیرینـه بانـک سـپه در ایجاد‬ ‫سـامانه جدیـد بانکـداری یکپارچـه و نقـش‬ ‫افرینی در عرصه کالن اقتصادی کشـور را از‬ ‫ویژگـی هـای بارز و مثبت بانک سـپه عنوان‬ ‫کـرد‪.‬وی با اشـاره بـه اقدامات انجام شـده با‬ ‫توجـه به گـزارش ارائه شـده در مجمع بانک‬ ‫سـپه در خصوص تحقق حاکمیت شـرکتی‪،‬‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬انتظـارات و نیازمنـدی هـای‬ ‫مترتـب بـر حاکمیـت شـرکتی خیلـی بـاال‬ ‫‪7‬‬ ‫اسـت و کارکـرد و کلیـه تصمیمـات متخذه‬ ‫و برنامـه هـای بانـک بایـد از ان اثرپذیر باشـد‪.‬‬ ‫وزیـر اقتصـاد از اهتمـام مدیـران و کارکنـان ‬ ‫بانـک سـپه در اسـتقرار سیسـتم بانکـداری‬ ‫یکپارچـه(‪ )core banking‬تقدیـر و‬ ‫تشـکر نمـود و اظهـار امیدواری کـرد تجهیز‬ ‫بانک سـپه بـه بانکـداری یکپارچه‪ ،‬سـراغاز‬ ‫دسـتیابی بـه بانکـداری دیجیتال باشـد‪.‬‬ ‫همچنیـن دکتـر دژپسـند از همراهـی بانک‬ ‫سـپه در تامیـن مالـی طرح ها و پـروژه های‬ ‫زیربنایـی دولت تشـکر نمود‪.‬‬ ‫ایـن گـزارش حاکـی اسـت‪ ،‬عبـاس معمـار‬ ‫نـژاد معـاون امـور بانکـی‪ ،‬بیمـه و شـرکت‬ ‫هـای دولتـی وزارت اقتصـاد نیـز در ایـن‬ ‫جلسـه اظهـار داشـت‪ :‬در سـال ‪ 98‬مدیـر‬ ‫عامـل‪ ،‬اعضـای هیـات مدیره و همـکاران ما‬ ‫در بانـک سـپه علاوه بـر اداره موفـق بانـک‬ ‫خـود مدیریـت ‪ 5‬بانک دیگر را نیـز بر عهده‬ ‫گرفتـه و فراینـد ادغـام را بـه بهترین شـکل‬ ‫بـه جلـو بردند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بانـک سـپه در دسـتیابی بـه‬ ‫اهـداف تعیین شـده بویژه در حوزه شـاخص‬ ‫هـای عملکرد مالی و پیاده سـازی بانکداری‬ ‫یکپارچـه بسـیار موفـق عمـل کرده اسـت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کرد‪ :‬در وزارت اقتصاد برنامه‬ ‫ای تحـت عنوان فراگیری مالی یا شـمولیت‬ ‫مالـی در دسـتور کار قـرار گرفتـه کـه الزم‬ ‫اسـت تمـام احـاد جامعـه در سراسـر ایران‬ ‫به خدمات بانکی دسترسـی داشـته باشـند‪.‬‬ ‫در ادامـه جلسـه چقـازردی مدیرعامل بانک‬ ‫سـپه نیـز گزارشـی از اقدامـات و عملکـرد‬ ‫مالـی ایـن بانـک ارائـه کـرد و عنـوان نمود‬ ‫بـا تالش هـای صورت گرفتـه‪ ،‬ایـن بانک از‬ ‫منظـر ارزیابی شـاخص هـای اختصاصی در‬ ‫بیـن بانک هـای دولتی تابعـه وزارت اقتصاد‬ ‫حائـز رتبـه اول گردیده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اب منطقـه ای مازنـدران این تفاهـم نامه در راسـتای ایجاد‪،‬‬ ‫گسـترش‪ ،‬همفکـری و بهـره گیـری از توانمندی های علمـی‪ ،‬تحقیقاتی‪ ،‬فنـی و اجرایی‬ ‫پیرامـون تحقیقـات‪ ،‬امـوزش و ترویج کشـاورزی و ارتقـای بهره وری مدیریـت منابع اب‬ ‫خصوصا با محوریت مهندسـی شـالیزار و مسـائل مختلف مرتبط با اب به مدت ‪ 3‬سـال‬ ‫به امضاء رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫توسـعه و گسـترش همکاری های ترویجـی‪ ،‬فناوری در زمینه افزایش بهـره وری و صرفه‬ ‫جویی اب‪ ،‬برگزاری دوره های اموزشـی و سـمینارهای مشـترک‪ ،‬ارتقای سـطح علمی و‬ ‫فنـی متخصصیـن از طریـق اموزش و تبادل تجارب فنی‪ ،‬مشـارکت و همـکاری در ایجاد‬ ‫پایلـوت هـای امـوزش ترویجـی و همـکاری و حمایـت از اجـرای طـرح هیدروتوریسـم‬ ‫(گردشـگری ابی)‪ ،‬اگروتوریسم(گردشـگری کشـاورزی) و گردشـگری روسـتایی از جمله‬ ‫موضوعـات ایـن تفاهم نامه می باشـد‪.‬‬ ‫ازاد سازی ‪ ۱۲۵۰۰‬متر مربع‬ ‫اراضی تجاوزی‬ ‫رئیس اداره منابع طبیعـی و ابخیزداری‬ ‫شهرسـتان چالـوس در گفتگو بـا روابط‬ ‫عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی و‬ ‫ابخیـزداری اسـتان مازنـدران نوشـهر‬ ‫اظهار داشـت ‪ ۱۲۵۰۰ :‬مترمربع از اراضی‬ ‫تصرفـی در منطقه دلیـر از بخش مرزن‬ ‫ابـاد شهرسـتان چالوس رفـع تصرف و‬ ‫اعـاده به وضـع سـابق گردید‬ ‫««هـادی بزرگـی»» افزود ‪ :‬ایـن اجرای حکم‬ ‫بـه اسـتناد دسـتور قضایـی و در راسـتای‬ ‫تبصـره ذیـل مـاده ‪ 55‬قانـون حفاظـت و‬ ‫بـا حضـور نیروهـای یـگان حفاظـت منابـع‬ ‫طبیعـی شهرسـتان و ماموریـن منابع طبیعی‬ ‫مـرزن ابـاد انجـام گردیـد‪ ،‬این مقام مسـئول‬ ‫در ادامـه از مـردم و دوسـتداران و همیـاران‬ ‫طبیعـت تقاضـا کـرد‪ ،‬ضمـن مشـارکت در‬ ‫امـر حفاظـت از منابـع طبیعـی گزارشـات‬ ‫تخریب‪،‬تصـرف‪ ،‬قطـع و حمـل چـوب غیـر‬ ‫مجـاز را بـه سـامانه تلفنـی ‪ ۱۵۰۴‬یـگان‬ ‫حفاظـت منابـع طبیعـی اطلاع دهنـد‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫دو شنبه ‪ 26 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪749‬‬ ‫«رازجویان»؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران‪:‬‬ ‫پرداخت معوقات چندساله‬ ‫کارکنان سازمان همیاری شهرداری های مازندران اقدام جهادی بود‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت و مهندسی‬ ‫شبکه حمل و نقل شهرداری‬ ‫ساری‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫تاکسی هوایی و مشکل پوست‬ ‫تخمه رانندگان بی مباالت!‬ ‫در دیـدار اعضـای شـورای اسلامی کار‬ ‫سـازمان همیـاری شـهرداری های اسـتان‬ ‫مازنـدران بـا معـاون هماهنگـی امـور‬ ‫عمرانـی اسـتاندار مازنـدران‪ ،‬از تالش هـا‬ ‫و پیگیری هـای «مهـدی رازجویـان» در‬ ‫پرداخـت معوقـات چندسـاله کارکنان این‬ ‫سـازمان قدردانـی شـد‪.‬‬ ‫در ایـن دیـدار‪ ،‬معـاون هماهنگـی امـور‬ ‫عمرانی اسـتاندار مازنـدران ضمن تاکید بر‬ ‫اهمیـت تعامل بیـن دسـتگاه های مختلف‬ ‫اجرایی اسـتان برای پیشـبرد بهتر امور در‬ ‫شـرایط خاص ناشـی از تحریم ها و شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا‪ ،‬گفـت‪ :‬مسـووالن‪ ،‬همگی‬ ‫خـادم ملـت هسـتند و هر کاری کـه برای‬ ‫بهتـر شـدن شـرایط زندگـی مـردم انجام‬ ‫بدهیـم‪ ،‬وظیفه ماسـت‪.‬‬ ‫«رازجویـان»‪ ،‬پرداخـت معوقـات ‪ ٣۵‬ماهه‬ ‫کارکنان سـازمان همیاری شـهرداری های‬ ‫اسـتان مازندران را در این شـرایط دشـوار‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬یـک کار جهـادی برشـمرد و‬ ‫تالش هـای «جـواد طالبـی خارکشـی»؛‬ ‫مدیرعامـل ایـن سـازمان در احقـاق ایـن‬ ‫امـر مهم را سـتود‪.‬‬ ‫گفتنی سـت در ایـن دیـدار‪ ،‬اعضـای‬ ‫شـورای اسلامی کار سـازمان همیـاری‬ ‫شـهرداری های اسـتان مازنـدران بـه‬ ‫نمایندگـی از طـرف کارکنـان ایـن‬ ‫سـازمان بـا اهدای لـوح سـپاس‪ ،‬از معاون‬ ‫هماهنگـی امور عمرانی اسـتاندار مازندران‬ ‫تقدیـر کردنـد‪.‬‬ ‫بازدید رئیس مجمع نمایندگان مازندران از تصفیه خانه و خط انتقال اب شرب بابل‬ ‫رئیـس مجمـع نماینـدگان مازندران‬ ‫و نماینـده مـردم شهرسـتان بابـل‬ ‫بـه همـراه مدیـران عامل ابفـا و اب‬ ‫منطقه ای اسـتان از خـط انتقال اب‬ ‫در روسـتای حیـدرکال و نیـز تصفیه‬ ‫خانـه اب شـرب در مرزیـکال بابـل‬ ‫بازدیـد کردند‪.‬‬ ‫بـه گزارش کرانه شـمال به نقـل از روابط‬ ‫عمومـی و امـوزش همگانـی شـرکت اب‬ ‫و فاضلاب مازنـدران؛ مهـدی سـعادتی‬ ‫رئیـس مجمـع نماینـدگان و نماینـده‬ ‫مـردم بابـل در مجلس به همـراه مهندس‬ ‫مجیـد عبدالهـی مدیـر عامـل ابفـا‪ ،‬دکتر‬ ‫ابراهیـم یخکشـی مدیر عامـل اب منطقه‬ ‫ای‪ ،‬ولیـزاده فرمانـدار بابـل و جمعـی از‬ ‫اعضـای شـورای شـهر از خـط انتقـال اب‬ ‫در روسـتای حیـدرکال بابـل بازدید کردند‬ ‫و ضمن بررسـی موانع و مشـکالت موجود‬ ‫بـه بحـث و تبادل نظـر و ارائـه راهکارهای‬ ‫الزم بـرای رفـع مشـکالت پرداختنـد‪.‬‬ ‫در ادامـه‪ ،‬هیـات کارشناسـی شـرکت‬ ‫مهندسـی ابفـا کشـور نیـز بـه ایـن جمع‬ ‫به نقطه تعادل رسیدیم‬ ‫بـرای بازدیـد از تصفیـه خانـه اب شـرب‬ ‫در روسـتای مرزیـکال پیوسـتند و برنامـه‬ ‫هـای اجـرای طـرح‪ ،‬هزینه ها‪ ،‬مشـکالت‬ ‫و موانـع احتمالـی را بررسـی کردنـد‪.‬‬ ‫در ایـن بازدیـد مهندس عبدالهی با اشـاره‬ ‫بـه کمبـود ‪ 400‬لیتـر اب در ثانیـه در‬ ‫شـهرهای گروه الـف (بابل‪-‬بابلسـر‪-‬هادی‬ ‫شـهر‪،‬امیرکال و روسـتاهای مسـیر) گفت‪:‬‬ ‫بـه دلیـل بارندگی ‪ ،‬جاری شـدن سـیل و‬ ‫کدورت اب سـد البرز از ‪ 8‬مهر ‪ ،‬برداشـت‬ ‫اب از سـد بـرای مدتـی متوقـف شـد و با‬ ‫کمبـود ‪ 500‬لیتـر اب در ثانیـه مواجـه‬ ‫شد یم ‪.‬‬ ‫مدیـر عامـل شـرکت اب و فاضلاب‬ ‫مازنـدران افـزود‪ :‬در ایـن مدت با بررسـی‬ ‫و رفـع مشـکالت در تاسیسـات ابرسـانی‬ ‫بـه ویـژه مخـازن و شـبکه های ابرسـانی‬ ‫توانسـتیم مشـکل کمبـود اب را مدیریت‬ ‫کنیـم تا مردم بـا کمترین مشـکل مواجه‬ ‫شـوند‪ ،‬البتـه در همیـن حیـن همـکاران‬ ‫شـرکت بـه صـورت شـبانه روزی بـا‬ ‫تانکرهـایسـیاربـهمـردمابرسـانیکردنـد‪.‬‬ ‫وی ضمـن ابـراز خرسـندی از نصـب‬ ‫دو الکتروپمـپ بـر روی سـد البـرز بـرای‬ ‫برداشـت اب از الیـه باالیـی سـد اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬اکنـون با برداشـت ‪ 500‬لیتر اب‬ ‫در ثانیـه از سـد بـه نقطـه تعـادل رسـیدیم‪.‬‬ ‫خـدا را صـد هزار بار شـکر ‪ ...‬خـدا را کرور کرور‬ ‫شـکر ‪ ...‬باالخـره مشـکل ایـن بنـدگان خدایی‬ ‫کـه هواپیمـای شـخصی خریده بودند و گوشـه‬ ‫زیـر زمیـن داشـت خاک مـی خورد‪ ،‬حل شـد‪.‬‬ ‫خـدا وکیلی درسـت اسـت این دولـت در طول‬ ‫ایـن سـال هـا سـرمایه مـردم را مثـل کشـتی‬ ‫هـای صیـد تـرال ‪ ،‬کـف کـش کـرده و انهـا را‬ ‫بـه سـمت و سـوی بـورس راهـی کـرد‪ ،‬قدرت‬ ‫خریـد مـردم در حـد چیـدن سـفره در خالـه‬ ‫بـازی بچـه هـا پائیـن امـده‪ ،‬بـا پولی کـه قب ً‬ ‫ال‬ ‫می شـد ماشـین خریـد‪ ،‬االن ماشـین شـارژی‬ ‫هـم نمـی تـوان خرید‪ ،‬خانـه خریـدن هم مثل‬ ‫سـفر هوایـی برای عـده بسـیاری رویایی شـده‬ ‫اسـت و قـس علـی هـذا‪ ...‬ولـی پـا روی حـق‬ ‫نگذاریـم دولت فخیمه در خصوص اشـتغالزایی‬ ‫و سـرکار گذاشـتن مـردم انصافـاَ خـوب عمـل‬ ‫کـرد و کارنامه مشعشـعی در این مـورد از خود‬ ‫بـه جـای گذاشـت! االن هـم عزیـزان در حـال‬ ‫ایجـاد مشـاغل هوایی هسـتند!‬ ‫در جریـان هسـتید که چنـد روز قبـل وزیر راه‬ ‫و شهرسـازی اعلام کرد‪ :‬بسـیاری از فرودگاه ها‬ ‫در شـهر های مختلـف هسـتند کـه اسـتعداد‬ ‫راه انـدازی تاکسـی هوایـی را دارنـد و مـردم‬ ‫می تواننـد بـا اسـتفاده از هواپیما های شـخصی‬ ‫خـود و بـا ثبت نـام در ایـن طـرح از ایـن پروژه‬ ‫اسـتفاده کننـد‪ .‬وی بـا بیـان اینکـه بایـد از‬ ‫فرودگاه هـا بـرای پرواز تاکسـی هوایی اسـتفاده‬ ‫شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬نحـوه اسـتفاده از فرودگاه ها برای‬ ‫ایـن نـوع تاکسـی ها نیـز اخیـرا ً تدویـن شـده‬ ‫اسـت‪ .‬ایشـان با بیان اینکه مسـیر تاکسـی های‬ ‫هوایـی بایـد از سـایر هواپیماها جدا باشـد زیرا‬ ‫بایـد از مسـیرهای روان بـرای تاکسـی های‬ ‫هوایـی اسـتفاده شـود‪ ،‬اضافـه کـرد‪ :‬بـه عنوان‬ ‫مثـال بـرای فـرودگاه مهرابـاد الزم اسـت کـه‬ ‫مسـیری جداگانـه بـرای این تاکسـی ها در نظر‬ ‫گرفتـه شـود که ایـن موضـوع در اذرمـاه اماده‬ ‫خواهـد شـد‪ ( .‬خبرگـزاری مهر)‬ ‫خـدا بـه خیـر بگذرانـد‪ ...‬یعنی تـا دیـروز فقط‬ ‫نگـران تولیـدات غیـر پروتئینـی کفتـر و کالغ‬ ‫بودیـم کـه روی سـرمان نریزد االن بایـد نگران‬ ‫اب دهـان مسـافران تاکسـی هـای هوایـی و‬ ‫دسـتمال کاغـذی و پوسـت تخمـه بعضـی‬ ‫راننـدگان بـی مبـاالت ایـن خطـوط هوایـی‬ ‫با شیم !‬ ‫فقـط مـا متوجـه نشـدیم ایـن تاکسـی هـای‬ ‫هوایـی فقط بین خطـوط قلعه مرغـی مهراباد‬ ‫فعالیـت مـی کنند یـا در تهـران فـرودگاه های‬ ‫جدیـد احـداث کـرده انـد مـا خبـر نداریـم؟!‬ ‫مسـافران بـا رسـیدن بـه مقصـد با چتـر پائین‬ ‫مـی پرنـد یـا بـا طنـاب اویـزان مـی شـوند و‬ ‫بعـد از اینکـه کارشـان رو انجـام دادن دوبـاره‬ ‫بـا همـان تاکسـی بـر مـی گردننـد مهر ابـاد؟!‬ ‫بـاز خـدا پدر وزیـر جـوان را بیامـرزد‪ ...‬الاقل از‬ ‫طرحـی رونمایـی کـرد کـه روی کاغـذ قابلیت‬ ‫اجرا داشـت!‬ ‫علـی ای حـال بـا عنایت بـه اینکـه دولتمردان‬ ‫در ارائـه طـرح هـا و ایـده هـای سوفسـطایی‬ ‫و گرمادیـده‪ ،‬دسـت مـا را از پشـت بسـته انـد‬ ‫پیشـنهاد مـی شـود در راسـتای اشـتغال زایی‬ ‫و اسـتفاده بهینه از وسـایل نقلیه بالاستفاده در‬ ‫منـزل‪ ،‬دوسـتان روی همیـن پلـت فـرم فکری‬ ‫هم برای سـفینه هـا و فضا پیماهـا‪ ،‬هلی کوپتر‬ ‫هـا‪ ،‬هواگردهـا ‪ ،‬هـوا ایسـت ها‪،‬هوا ناو هـا‪ ،‬بالن‬ ‫هـای هوایـی‪ ،‬کشـتی هـای کـروز و زیردریایی‬ ‫هـای شـخصی مـردم بکنند که همیـن طور بال‬ ‫اسـتفاده مانـده اند و مـردم انها را بـرای فروش‬ ‫در سـایت دیـوار گذاشـته اند! خیـر از خالقیت‬ ‫تـان ببینید‪...‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!