روزنامه کرانه شمال شماره 752 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 752

روزنامه کرانه شمال شماره 752

روزنامه کرانه شمال شماره 752

‫حسن نژاد‪ ،‬معاون سیاسی ‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران ‪:‬‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬پنج شنبه ‪29/‬ابان‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 752‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫در راستای بازدیدهای مدیرکل ورزش و جوانان‬ ‫استان از هیات های ورزشی؛‬ ‫دکتر حسن رنگرز با حضور در دفتر‬ ‫هیات بوکس استان با اعضای هیات‬ ‫دیدار و گفتگو کرد‬ ‫از شنبه‪ ،‬اول اذر محدودیت های‬ ‫جدید اجرایی می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ضرورت دخالت دولت‬ ‫در امور اقتصادی!‬ ‫جالـب تـر اینکـه در اعلام دلیـل گرانـی هـا و‬ ‫مشـکالت اقتصـادی بـه وجـود امـده هیچـگاه‬ ‫نهـاد یـا مسـئولی به عنـوان مقصـر معرفی نمی‬ ‫گـردد و زبانم الل سـخنی از سـوء مدیریت‪ ،‬کم‬ ‫کاری‪ ،‬سـهل انـگاری‪ ،‬عـدم نظارت‪ ،‬نبـود تدبیر‬ ‫و در مجمـوع خطـای راهبردی متولیـان اقتصاد‬ ‫کشـور سـخنی به میان اورده نمی شـود‪ .‬استعفا‬ ‫و برکنـاری هـم در ایـن شـرایط بـه طـور حتـم‬ ‫ذنـب الیغفـر اسـت و بـه هیـچ عنـوان زیبنـده‬ ‫مسـئوالن نظـام بـه ویـژه مسـئوالن دو تابعیتی‬ ‫نیست !‬ ‫‪8‬‬ ‫سپری مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران‪:‬‬ ‫به دنبال تغییر الگوی مصرفیم‬ ‫این خانه روشن است‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال‪ ،‬در جلسـه ای کـه بریمانـی‬ ‫سرپرسـت معاونت توسـعه امور ورزشـی نیز حضور داشت‪،‬‬ ‫مدیـرکل ورزش و جوانـان ضمن تقدیر و تشـکر از زحمات‬ ‫رئیـس و اعضـای هیـات بوکـس اسـتان مازنـدران دربـاره‬ ‫مطالبـات و ظرفیـت های این رشـته با مسـئوالن هیات به‬ ‫گفتگـو و تبـادل نظـر پرداخت‪.‬‬ ‫در ادامـه مدرسـی ریاسـت هیـات بوکـس اسـتان گزارش‬ ‫مختصـری از عملکـرد و فعالیت هیات در یکسـال گذشـته‬ ‫ارائـه نمـود و در ادامه دغدغه ها و نیازمندی های اساسـی‬ ‫هیـات ازجملـه تکمیـل پروژه هـای نیمـه تمام خانـه های‬ ‫بوکـس و بهسـازی و بازسـازی اماکـن ورزشـی در سـطح‬ ‫اسـتان را بـه عنـوان مطالبـه جـدی فعـاالن و عالقمندان‬ ‫این رشـته ورزشـی عنـوان کرد‪.‬‬ ‫در حاشـیه جلسـه نیـز مرتضـی بابایـی لولتـی معـاون‬ ‫فرمانـداری سـاری بـه عنـوان عضـو هیـات رییسـه هیات‬ ‫بوکـس مازنـدران توسـط دکتـر رنگـرز معارفـه شـد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫استاندار مازندران در ایین گرامیداشت روز کتاب‪،‬‬ ‫کتابخوانی و کتابدار‪:‬‬ ‫خالقیت و نواوری در‬ ‫کتابخانه های عمومی‬ ‫مازندران قابل تحسین است‬ ‫‪2‬‬ ‫فرزانه نماینده مجلس شورای اسالمی در دیدار‬ ‫با رئیس قوه قضائیه ‪:‬‬ ‫تخریب چاره‬ ‫کار نیست‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت دوم‬ ‫نماینده ولی فقیه در ششمین اجالسیه نماز تاکید کرد‪:‬‬ ‫فضای مجازی بستر مناسبی برای‬ ‫پاسخگویی به شبهات‬ ‫شرکت خدمات‬ ‫حمایتی کشاورزی‬ ‫شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران‬ ‫نماینـده ولـی فقیـه در ششـمین اجالسـیه نمـاز فضـای‬ ‫مجـازی را بسـتر مناسـبی بـرای پاسـخگویی به شـبهات‬ ‫معرفـی کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابط عمومی امـوزش و پرورش‬ ‫مازندران؛ «حجت السلام محمدی الئینی» در ششـمین اجالسـیه‬ ‫اسـتانی نمـاز کـه در اداره کل امـوزش و پـرورش مازنـدران و بـا‬ ‫حضـور مدیـرکل امـوزش و پـرورش مازندران برگزار شـد‪ ،‬با اشـاره‬ ‫بـه سـخن امام سـجاد(ع) گفت‪ :‬در هنـگام نماز‪ ،‬نمازگـزاردر محضر‬ ‫خداسـت و نمـاز بـه فـرد نماز گـزار اجـازه ی تقرب بـه محضر خدا‬ ‫را بـه مـا مـی دهـد‪ .‬و در ایـن حضـور و معـراج می توانـد از محضـر‬ ‫خداونـد بـزرگ انچـه را که خواسـتنی و گرفتی اسـت بدسـت اورد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه مـواردی در ارتبـاط بـا ترویـج فرهنـگ نمـاز در‬ ‫میـان فرزنـدان و دانش امـوزان‪ ،‬افـزود‪ :‬در ترویـج دیدگاهـی بایـد‬ ‫بـه امـر فرهنـگ سـازی و معرفی نمـاز در سـطح جامعـه بپردازیم‪.‬‬ ‫فطـرت خداجویـی در میـان همه افـراد جامعه وجـود دارد از این رو‬ ‫کسـی نمیتوانـد وجـود خداونـد را از پایه کتمـان کنـد‪ .‬این فطرت‬ ‫خداجویـی در میـان همـه نوجوانـان و جوانـان ایـن جامعـه نیـز به‬ ‫شـکل قوی تـری وجـود دارد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه عدم رقبـت در میـان برخـی از جوانـان در ارتباط‬ ‫بـا بحـث نمـاز تصریـح کرد‪ 2 :‬علـت در ایـن زمینه مـی تواند وجود‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬یکـی از انهـا کـه مهتریـن عامـل نیـز اسـت‪ ،‬القائات‬ ‫دشـمنان در زمینـه نمـاز و دیـن اسـت کـه بـا هـدف قـرار دادن‬ ‫اعتقـادات جوانـان و نوجوانـان سـعی در دور کـردن انهـا از نمـاز و‬ ‫سـوق دادن انهـا بـه سـمت رذایـل اخالقـی و لذت هـای زودگذراسـت‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـا اشـاره بـه علـت دیگـر در ارتبـاط بـا کـم لطفـی‬ ‫برخـی جوانـان بـه نمـاز و بحـث واجبـات دینـی‪ ،‬افـزود‪ :‬در جامعه‬ ‫اسلامی کـه نمـاز در راس ان قرار دارد برخی از افـراد که تعداد انها‬ ‫بسـیار انـدک اسـت‪ ،‬از روی نادانـی مرتکب بـه خطا یا اشـتباهاتی‬ ‫مـی شـوند کـه ایـن عامـل باعـث بدبینـی نسـل جـوان نسـبت به‬ ‫نمـاز می شـود‪ ،‬در صورتـی کـه خطاهـای که برخـی از افـراد انجام‬ ‫میدهنـد از حسـاب دین جداسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه امکاناتی که فضـای مجازی در زمینـه علم اموزی‬ ‫بـرای همـه دانش امـوزان فراهـم کرده اسـت‪ ،‬افزود‪ :‬فضـای مجازی‬ ‫در کنـار نـکات منفـی که می توانـد برای همـه جوانـان و نوجوانان‬ ‫و دانش امـوزان ایجـاد کنـد مـی توانـد زمینـه بسـیار خوبـی بـرای‬ ‫ارتباط بدون واسـطه با این قشـر اسـیب پذیر باشـد و از این طریق‬ ‫بـه سـواالت و شـبهات پیـش امده بـرای انها پاسـخ دهیم‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول نیـز با اشـاره بـه اهمیت نظر سـنجی در سـطح‬ ‫جامعـه افـزود‪ :‬بـه کمک ابزار نظرسـنجی در سـطح جامعـه میتوان‬ ‫موانـع و مشـکالت و بدبینـی هایی کـه در زمینه نماز وجـود دارد را‬ ‫شناسـایی و در پـی حـل ان برنامـه ریزی کنیـم‪.‬و امیدوار هسـتیم‬ ‫کـه بتوانیـم در نهایـت این مفهـوم که نماز بـا فرد نمازخـوان دارای‬ ‫معنـای متفاوتـی اسـت در میـان جوانان بـه خوبی روشـن کنیم‪.‬‬ ‫شـرکت خدمـات حمایتی کشـاورزی اسـتان مازندران وابسـته بـه وزارت جهاد کشـاورزی در نظر دارد نسـبت‬ ‫بـه خریـد میـزان ‪ 1400‬کیلوگـرم سـم کاربوکسـین تیـرام پـودری را از طریق برگـزاری مناقصـه عمومی یک‬ ‫مرحلـه ای به واجدین شـرایط از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد)واگذار نمایـد ‪ .‬کلیه مراحل‬ ‫برگـزاری مناقصـه از «دریافـت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد « از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی‬ ‫دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت عدم‬ ‫عضویـت قبلـی ‪ ،‬مراحـل ثبـت نام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی(توکـن) را جهت‬ ‫شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫‪-1‬شـماره فراخـوان و تاریخ انتشـار اگهـی مناقصـه در سـامانه‪ 2099001390000007 :‬روز چهارشـنبه مورخ‬ ‫‪99/08/28‬‬ ‫‪ -2‬نـام و نشـانی مناقصـه گزار‪ :‬شـرکت خدمات حمایتی کشـاورزی اسـتان مازنـدران به ادرس سـاری‪ -‬ابتدای‬ ‫اتوبـان سـاری به قائم شـهر جنـب مخابرات نیمه شـعبان‪.‬‬ ‫‪-3‬هزینـه خریداسـناد مناقصـه‪ :‬مبلـغ ‪500/000‬ریال می باشـد کـه از درگاه بانکـی موجود در سـامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت انجام مـی گیرد‪.‬‬ ‫‪-4‬مهلـت زمانـی دریافت اسـناد مناقصـه از سـامانه‪ :‬از روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 99/08/28‬لغایت سـاعت ‪ 19‬روز‬ ‫یکشـنبه مورخ ‪99/09/02‬‬ ‫‪ -5‬اخرین مهلت ارائه پاکت های پیشـنهادی ‪ -‬بارگزاری در سـامانه بصورت ‪ :PDF‬تا سـاعت ‪ 19‬روزچهارشـنبه‬ ‫مورخ ‪99/09/12‬‬ ‫*الزم بـه ذکر اسـت پیشـنهادات ارسـالی بایـد حداقـل ‪ 30‬روز از تاریخ اخرین روز تسـلیم پیشـنهادها‬ ‫اعتبار داشـته باشـند‪.‬‬ ‫‪-6‬تاریخ گشایش پیشنهاد ها‪ :‬روز پنجشنبه مورخ ‪ 99/09/13‬ساعت ‪ 10‬صبح ‪.‬‬ ‫‪-7‬میـزان و نوع تضمین فرایند اجرای کار مبلغ‪ :‬چهارصدو سـی میلیـون ( ‪ ) 430/000/000‬ریال که به دو صورت‬ ‫ضمانتنامـه بانکی و یـا پرداخت نقدی (فیش واریزی) بحسـاب شـبای شـماره‪250100004001039704005791‬‬ ‫‪ IR‬نـزد بانـک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران بنـام خزانه داری کل از طریق دسـتور پرداخت سـاتنا یـا پایا با‬ ‫شناسـه واریز ‪ 351039753263500650000000000006‬قابل ارائه می باشـد‪.‬‬ ‫‪-8‬ادرس و زمـان تحویـل اصـل تضمیـن شـرکت در فرایند ارجـاع کار‪ :‬اصل تضمیـن شـرکت در فرایند ارجاع‬ ‫(الف)علاوه بـر بارگـزاری در سـامانه‪ ،‬می بایسـتی بصـورت فیزیکـی و در پاکت دربسـته و ممهـور ‪ ،‬حداکثر تا‬ ‫سـاعت ‪ 9‬صبح روز پنجشـنبه مـورخ ‪ 99/09/13‬به دبیرخانه کمیسـیون معاملات مناقصه گـزار در ادرس فوق‬ ‫الذکـر تحویل و رسـید دریافت شـود‪.‬‬ ‫ضمنـا جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر میتوانیـد ضمن تمـاس بـا شـماره تلفـن ‪ 011-33341950‬بـه ادرس‬ ‫اینترنتـی شـرکت‪ www.assc.ir‬وادرس پایـگاه ملی اطالع رسـانی مناقصـات ‪ http://iets/mporg.ir‬نیز‬ ‫مراجعـه فرمائید‪.‬‬ ‫‪-‬شماره تماس پشتیبانی سامانه‪ 021-41934‬و دفتر ثبت نام در سامانه نمایند ‪011-33117252‬‬ ‫م الف‪1047050:‬‬ ‫شرکت خدمات حمایتی کشاورزی‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫خرب‬ ‫فرزانه نماینده مجلس شورای اسالمی در‬ ‫دیدار با رئیس قوه قضائیه ‪:‬‬ ‫ساماندهی ساخت و ساز ها‬ ‫مورد انتظار است ؛ تخریب‬ ‫چاره کار نیست‬ ‫سـعید فرزانـه نماینـده مـردم شهرسـتانهای نور و‬ ‫محمودابـاد در مجلـس شـورای اسلامی در دیدار‬ ‫بـا رئیـس قـوه قضائیه گفت‪ :‬سـاختار قـوه قضائیه‬ ‫بـا رویکـرد حضرتعالی متناسـب نیسـت و اگر این‬ ‫سـاختار بـا موضـع گیریهـای اعلام شـده تغییـر‬ ‫نکنـد موجـب ناامیدی مـردم خواهد شـد‪.‬‬ ‫سـعید فرزانـه نماینـده مـردم شهرسـتانهای نور و‬ ‫محمودابـاد بـه اتفاق اعضـای کمیسـیون برنامه و‬ ‫بودجـه مجلس شـورای اسلامی با حجت السلام‬ ‫سـید ابراهیم رئیسـی‪ ،‬رئیـس قوه قضائیـه دیدار و‬ ‫گفتگـو کرد‪.‬‬ ‫وی در ایـن دیـدار بـا اشـاره به برخی فسـاد اداری‬ ‫موجـود در ادارات گفت‪ :‬برخـی از خوانین که قبل‬ ‫از انقلاب جـرات نداشـتند مدعـی زمیـن هـای‬ ‫کشـاورزی در روسـتاهای خشـت سـر و ازادمـون‬ ‫از بخـش مرکـزی شهرسـتان محمودابـاد شـوند‪،‬‬ ‫بعـد از انقلاب و با اسـتفاده از فسـاد اداری موجود‬ ‫در ادارات‪ ،‬اقـدام بـه تهیـه سـند نمـوده و بـه جان‬ ‫مـردم کشـاورز و بـی دفاع و قشـر ضعیـف جامعه‬ ‫افتادنـد و حکـم خلـع ید گرفتنـد که تقاضـا دارم‬ ‫نسـبت بـه ایـن موضـوع رسـیدگی مجدد داشـته‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫فرزانـه گفت‪ :‬در سـال ‪ 1380‬ده ها هکتار از زمین‬ ‫هـای منابـع ملّی در منطقه چمسـتان شهرسـتان‬ ‫نـور توسـط منابع طبیعـی یا امور اراضـی به فردی‬ ‫واگـذار شـده اسـت کـه متاسـفانه ایـن اراضی در‬ ‫شـرایط اقتصـادی کنونـی بـه مبلـغ ‪108‬میلیارد‬ ‫تومـان بـه فـروش رسـیده کـه ایـن مهـم موجب‬ ‫نارضایتـی و اعتـراض مـردم منطقـه واقـع شـده‬ ‫اسـت و صرفا به دلیل داشـتن سـند‪ ،‬دسـت مردم‬ ‫بـه جایـی نمیرسـد کـه انتظـار میـرود نسـبت به‬ ‫ایـن موضـوع هـم دسـتگاه قضـا ورود جـدی و‬ ‫پیگیـری الزم را بعمـل اورد‪.‬‬ ‫عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجه مجلس شـورای‬ ‫اسلامی بـا اشـاره بـه اینکـه ‪ 85‬درصـد وسـعت‬ ‫مازنـدران را جنـگل و مرتـع و اراضی کشـاورزی و‬ ‫باغی اسـت‪ ،‬لذا سـاماندهی سـاخت و سـازها مورد‬ ‫انتظـار اسـت و قطعـا تخریـب چاره کار نیسـت‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم نـور و محمودابـاد در خانـه ملّـت‬ ‫تصریـح کـرد ‪ :‬دسـتگاه نظارتـی نبایـد در امـور‬ ‫اجرایـی دخالتـی داشـته باشـند و بایـد در بعـد‬ ‫نظارتـی بـا تقویت بیشـتری به وظایـف خود عمل‬ ‫نما یند ‪.‬‬ ‫عضـو مجمـع نماینـدگان اسـتان مازنـدران در‬ ‫خاتمـه گفـت‪ :‬سـاختمان ندامتـگاه هـای اسـتان‬ ‫مازنـدران در بخـش گسـترده ای از شـهرها از‬ ‫سـاختمان مناسـبی برخـوردار نبـوده و نیازمند به‬ ‫نوسـازی و بازسـازی مـی باشـد‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫پنج شنبه ‪ 29 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪752‬‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫استاندار مازندران در ایین گرامیداشت روز کتاب‪ ،‬کتابخوانی و کتابدار‪:‬‬ ‫خالقیت و نواوری در کتابخانه های عمومی مازندران قابل تحسین است‬ ‫خیران نقش مهمی در ترویج و توسعه‬ ‫کتابخوانی ایفا می کنند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بسیاری‬ ‫از مشکالت و عقب افتادگی ها با اهمیت‬ ‫دادن به کتاب و کتابخوانی رفع می شود‪.‬‬ ‫استاندار مازندران افزود‪ :‬توسعه کتابخانه ها‬ ‫نقش مهمی در افزایش دانش و اگاهی‬ ‫نسل جدید ایفا می کند که در این راستا‬ ‫تالش کردیم در حوزه ساخت و بهسازی و‬ ‫نوسازی‪ ،‬مردم و خیرین را مشارکت دهیم‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران در مراسـم بزرگداشـت روز کتـاب‪،‬‬ ‫کتابخوانـی و کتابـدار اسـتان‪ ،‬گفـت‪ :‬خالقیـت و نـواوری‬ ‫مدیـرکلکتابخانـههـایعمومـیمازنـدرانجـایتحسـیندارد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی عمومـی اداره کل کتابخانـه هـای عمومی‬ ‫مازنـدران‪ ،‬احمـد حسـین زادگان در مراسـم بزرگداشـت روز کتـاب‪،‬‬ ‫کتابخوانـی و کتابـدار در مازنـدران کـه بـا حضـور حسـن نـژاد معاون‬ ‫سیاسـی اسـتاندار‪ ،‬مدیرکل کتابخانه های عمومی مازنـدران‪ ،‬مدیرکل‬ ‫ارشـاد اسـتان‪ ،‬برخـی از فرمانـداران‪ ،‬کتابـداران برتـر و تعـدادی از‬ ‫منتخبـان جشـنواره رضـوی در سـالن شـماره یـک اسـتانداری برگزار‬ ‫شـد‪ ،‬بـا تشـکر از برگزارکننـدگان ایـن مراسـم و اجـرای برنامـه های‬ ‫هفتـه کتـاب و کتاب و کتابخوانـی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کتابخانـه های عمومی‬ ‫در شـرایط کرونایـی فعالیـت ها را متوقف نکرد و بـا خالقیت و نواوری‬ ‫درصـد باالیـی از برنامه هـا را اجرایی کردند‪.‬وی بـا قدردانی از زحمات‬ ‫مدیـرکل کتابخانـه هـای عمومـی و معاونیـن اداره کل‪ ،‬اعضای انجمن‬ ‫کتابخانـه هـا‪ ،‬فرمانداران شـهرداران‪ ،‬بخشـداران و دهیـاران در ترویج‬ ‫فرهنـگ کتابخوانـی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬خالقیـت و نواوری مدیـرکل کتابخانه‬ ‫هـای عمومـی مازنـدران جای تحسـین دارد‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازندران کار در کتابخانه ها سـخت و دشـوار دانسـت و ادامه‬ ‫داد‪ :‬نمـی شـود تنهـا با یک طرح دو یا ‪ 5‬سـاله برنامه هـای این بخش‬ ‫را اجـرا کـرد و نیاز به یک کار اساسـی و زیربنایی اسـت‪.‬‬ ‫حسـین زادگان بـا اعلام اینکـه پیشـرفت فرهنگی و اجتماعی کشـور‬ ‫از طریـق توسـعه فرهنـگ کتابخوانـی محقق می شـود‪ ،‬تصریـح کرد‪:‬‬ ‫رهبـر معظـم انقالب الفـت خاصی به کتاب و کتابخوانـی دارد و حضور‬ ‫معظـم لـه در همـه نمایشـگاه هـای کتـاب و کتابخوانـی مصـداق این‬ ‫اهمیت اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه خیـران نقـش مهمـی در ترویـج و توسـعه‬ ‫کتابخوانـی ایفـا مـی کننـد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬بسـیاری از مشـکالت و عقـب‬ ‫خبر‬ ‫افتادگی هـا بـا اهمیـت دادن بـه کتـاب و کتابخوانـی رفـع مـی شـود‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران افـزود‪ :‬توسـعه کتابخانه ها نقش مهمـی در افزایش‬ ‫دانـش و اگاهـی نسـل جدیـد ایفـا می کنـد کـه در ایـن راسـتا تالش‬ ‫کردیـم در حـوزه سـاخت و بهسـازی و نوسـازی‪ ،‬مـردم و خیریـن را‬ ‫مشـارکت دهیم‪.‬‬ ‫حسـین زادگان اظهـار کـرد‪ :‬انتظـاری که از فرمانـداران اسـتان داریم‬ ‫ایـن اسـت کـه پیگیـر مصوبـات و مطالبـات انجمـن کتابخانـه هـا در‬ ‫شهرسـتان ها باشـند و شـهرداران نیز سـهم نیم درصد کتابخانه ها را‬ ‫بـه موقـع پرداخـت کننـد تا مسـکالت ایـن بخش حل شـود‪.‬‬ ‫وی بـا ابـراز رضایـت از عملکرد مثبـت کتابخانه های اسـتان در حوزه‬ ‫کنتابخوانـی‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬مسـئوالن کتابخانـه هـای عمومی اسـتان‬ ‫خسـتگی ناپذیـر و بـدوم حاشـیه پیگر مسـائل افزایش سـرانه کتاب و‬ ‫کتابخانه هسـتند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بازدید وزیر راه و شهرسازی و استاندار گیالن‬ ‫از روند تکمیل ازادراه رشت قزوین‬ ‫محدودیت های کرونایی جدید برای مازندران‬ ‫هنوز مشخص نشده است‬ ‫ائین نمادین کلنگ زنی‬ ‫احداث یکی دیگراز‬ ‫واحدمسکن محرومین استان‬ ‫مازندران‪ -‬شهرستان بابل‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد مسـکن‬ ‫انقلاب اسلامی مازنـدران ‪ ،‬حسـن روحـی مدیـر‬ ‫بنیادمسـکن انقالب اسالمی شهرسـتان بابل ازائین‬ ‫نمادیـن کلنگ زنـی احداث یکی دیگـراز واحدهای‬ ‫مسـکن محرومین دربخش بابلکنار شهرسـتان بابل‬ ‫خبـرداد وگفـت ‪ :‬ائیـن نمادین کلنگ زنـی احداث‬ ‫یکـی دیگـراز واحدهای مسـکن محرومین دربخش‬ ‫گتـاب شهرسـتان بابـل بـا حضـور حجت االسلام‬ ‫والمسـلمین عابـدی امـام جمعـه بخـش بابلکنـار ‪,‬‬ ‫ولـی زاده معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه بابـل ‪,‬‬ ‫مصطفـی زاده گنجـی بخشـدار بابلکنـار ‪ ,‬جعفـری‬ ‫گاوزن رئیـس کمیته امداد بابل و مسـئولین محلی‬ ‫همچنیـن شـخص متقاضی روسـتای جاجن بخش‬ ‫بابلکنـار برگـزار گردید‪.‬‬ ‫روحـی مدیـر بنیادمسـکن انقلاب اسلامی‬ ‫شهرسـتان بابل دراینخصوص اظهارداشـت ‪ :‬احداث‬ ‫مسـکن محرومین درراسـتای تفاهم نامـه همکاری‬ ‫مشـترک فی مابیـن سـازمان برنامه بودجـه ‪ ،‬بنیاد‬ ‫مسـکن انقالب اسلامی و اسـتانداری مازنـدران در‬ ‫خصـوص احـداث ‪ ۲‬هـزار واحد مسـکن در اسـتان‬ ‫بـرای خانوارهای نیازمند و فاقد سـرپناه مناسـب بر‬ ‫اسـاس مـاده ‪ ۶‬تفاهم نامه مذکور مبنی بر تسـهیل‬ ‫در تامیـن زمیـن رایـگان برگزار می باشـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد ‪ :‬بـر اسـاس ایـن تفاهم نامه سـاخت‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬واحد مسـکونی با متوسـط مساحت ‪ ۶۰‬متر‬ ‫مربـع بـرای خانوار هـای جامعـه هدف و مشـمولین‬ ‫کـم درامـد و اسـیب پذیر سـاکن در شـهرهای‬ ‫کوچـک و روسـتاهای دارای ظرفیـت اسـتقرار دائم‬ ‫جمعیـت شـامل خانوارهـای دارای واحد مسـکونی‬ ‫غیـر مقـاوم و در معرض خطـر ‪،‬خانوارهـای محروم‬ ‫فاقـد مسـکن مناسـب و همچنیـن خانوارهـای‬ ‫محروم تحت پوشـش نهادهای حمایتـی در اولویت‬ ‫می باشـند‪.‬‬ ‫روحـی بـا اشـاره بـه تفـام نامـه مذکـور ‪ ،‬سـهمیه‬ ‫شهرسـتان بابـل را ‪ 175‬متقاضـی ذکرنمـود وبیان‬ ‫داشـت ‪ :‬احـداث واحـد مسـکونی بـرای محرومیـن‬ ‫پـس ازصـدور پروانـه سـاختمانی بـرای مالـک بـا‬ ‫اعطـای تسـهیالت وام ارزان قیمـت ‪ 500‬میلیونـی‬ ‫ریالـی با کارمـزد ‪5‬درصـد و بالعـوض ‪300‬میلیون‬ ‫ریالـی بـه متقاضـی اغـاز می گـردد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسـازی و اسـتاندار گیلان‪ ،‬از روند‬ ‫تکمیـل ازادراه رشـت ‪ -‬قزوین محـدوده رودبار و‬ ‫منحیل بازدیـد کردند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری‬ ‫گیلان ؛ مهنـدس محمـد اسلامی و دکتـر‬ ‫ارسلان زارع از عملیـات اجرایی تکمیـل ازادراه‬ ‫رشـت قزوین محـدوده منجیـل و رودبـار بازدید‬ ‫کردنـد‪.‬‬ ‫ازادراه رشـت قزوین ‪ ۱۳۸‬کیلومتر طول دارد که‬ ‫‪ ۱۲۹‬کیلومتـر ان بـه بهره برداری رسـیده اسـت‬ ‫‪ .‬بخش هـای باقـی مانـده ایـن محـور‪ ،‬حدفاصل‬ ‫منجیـل تـا رودبـار بـه طـول ‪ ۱۱.۳‬کیلومتـر‬ ‫یکـی از مهمتریـن گلوگاه هـای ترافیکـی در این‬ ‫ازادراه محسـوب می شـود کـه از این میـزان ‪۳.۲‬‬ ‫کیلومتـر در سـال ‪ ۹۵‬بـه بهـره برداری رسـید و‬ ‫‪ ۸.۲‬کیلومتـر ان در قالـب دو قطعـه بـه طـول‬ ‫‪ ۳.۳‬و ‪ ۴.۹‬کیلومتـر و بهـره منـدی از ‪ ۷‬دسـتگاه‬ ‫پـل بـه طـول ‪ ۱۶۸۷‬متـر و‪ ۴‬دسـتگاه تونـل بـه‬ ‫طـول ‪ ۲۸۳۱‬متر ‪ ،‬از زمسـتان سـال‪ ۹۷‬اغاز و با‬ ‫جدیـت درحـال اجرا اسـت‪.‬‬ ‫حضـور در همایش بین المللـی اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراسـیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق ازاد در توسعه‬ ‫روابـط منطقـه ای‪ ،‬بازدیـد از قطعـه ‪ ۷‬پـروژه راه‬ ‫اهـن رشـت ‪ -‬انزلـی ‪ ،‬بازدیـد از رونـد سـاخت‬ ‫اسـکله در منطقـه ازاد انزلـی ‪ ،‬بازدیـد از رونـد‬ ‫احـداث بزرگـراه کنارگذر بندر انزلـی و حضور در‬ ‫مراسـم اغـاز عملیـات سـاخت و بهره بـرداری از‬ ‫‪ ۹‬پـروژه اداره کل بنـادر و دریانـوردی گیلان از‬ ‫برنامـه های امروز وزیر راه و شهرسـازی در سـفر‬ ‫بـه گیلان بود‪.‬‬ ‫افتتاح متمرکز ‪ 15‬پروژه عمرانی اداره کل اوقاف و امور خیریه‬ ‫استان گلستان با اعتبار ‪ 120‬میلیارد ریال‬ ‫بافـت تاریخی شهرسـتان گـرگان برگزار شـد‪.‬‬ ‫با حضور دکتر حق شـناس اسـتاندار گلسـتان‪،‬‬ ‫اییـن افتتـاح مترکـز پـروژه هـای سـاخت و‬ ‫بهسـازی امامـزادگان‪ ،‬تکایا و موقوفـات واقع در‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری گلسـتان‪،‬‬ ‫در ایـن مراسـم‪ ،‬تعـداد ‪ 15‬پـروژه بـا اعتبـار ‪ 120‬میلیارد‬ ‫ریـال در قالـب تفاهـم نامـه چهارجانبـه کارگـروه وقـف و‬ ‫بازافرینـی شـهری بـا مشـارکت و همـکاری ادارات کل‬ ‫اوقـاف و امـور خیریـه‪ ،‬میـراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دسـتی و‬ ‫گردشـگری‪ ،‬راه و شهرسـازی استان گلسـتان و شهرداری‬ ‫گرگان افتتاح شـد‪.‬همچنین در این مراسـم‪ ،‬فاز اول طرح‬ ‫عمرانی بهسـازی بقعه متبرکه اسـتان مقـدس امامزادگان‬ ‫نـه تـن (ع) گـرگان افتتاح شـد‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان در ایـن اییـن بـر توجـه اوقـاف بـه‬ ‫اسـتفاده از موقوفـات در بخـش هـای اقتصـادی جهـت‬ ‫اشـتغالزایی اسـتان تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫معـاون سیاسـی ‪ ،‬امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار‬ ‫مازنـدران گمانه زنـی در بـاره وضعیـت کرونایـی‬ ‫شـهرهای مختلـف اسـتان را غیرمعتبـر دانسـت و‬ ‫گفـت ‪ :‬محدودیت هـای کرونایـی برای مازنـدران هم‬ ‫کـه قـرار اسـت از اول اذر بـه اجـرا گذاشـته شـود ‪،‬‬ ‫هنـوز مشـخص نشـده اسـت‪.‬‬ ‫حسـین حسـن نژاد افـزود‪ :‬جزییات در ایـن زمینه از‬ ‫جملـه وضعیـت کرونایی شـهرها را وزارت بهداشـت‬ ‫مشـخص مـی کند و تاکنـون چیزی به اسـتان اعالم‬ ‫نشـده است‪.‬‬ ‫وی بـا اظهـار ایـن کـه شـایعات در بـاره تعطیلـی‬ ‫کرونایـی بـر اسـاس کالن شـهرها صحـت نـدارد‬ ‫و تعطیلـی هـا بـر اسـاس وضعیـت قرمـز شـهرها‬ ‫اعمـال می شـود ‪ ،‬گفت ‪ :‬بر اسـاس گزارش دانشـگاه‬ ‫هـای علـوم پزشـکی اسـتان هنـوز تغییـر خاصی در‬ ‫وضعیـت کرونایـی مناطـق مختلف رخ نداده اسـت ‪،‬‬ ‫امـا به نظر می رسـد وزارت بهداشـت بـرای تعطیلی‬ ‫شـهرها تعریـف خاصـی از وضعیـت کرونایـی ارائـه‬ ‫خواهـد کرد‪.‬‬ ‫معاون اسـتاندار مازندران هرگونه پیش بینی و اخبار‬ ‫ناشـی از تعطیلـی در اسـتان را تکذیب کـرد و اظهار‬ ‫داشـت ‪ :‬جزییـات محدودیـت هـا به طور رسـمی از‬ ‫طریـق رسـانه ها اطالع رسـانی خواهد شـد‪.‬‬ ‫قائـم مقـام سـتاد مقابله بـا کرونای مازنـدران گفت ‪:‬‬ ‫مـردم بایـد بیشـتر بر رعایـت فردی نکات بهداشـتی‬ ‫تمرکـز کننـد و از حاشـیه هـا و شـایعات دربـاره‬ ‫محدودیت هـای جدیـد کرونایـی بپرهیزنـد‪.‬‬ ‫حسـن نـژاد محدودیـت هـای جدیـد بـرای تعطیلی‬ ‫شـهرها را هدفمنـد و در جهـت حفظ سلامت مردم‬ ‫توصیـف کـرد و افـزود ‪ :‬در صـورت اتخـاذ چنیـن‬ ‫تصمیمـی برای مناطق شـهری قرمز اسـتان از مردم‬ ‫مـی خواهیـم رعایـت و همـکاری کامـل را داشـته‬ ‫باشـند‪ .‬وی ادامـه داد ‪ :‬مـردم مازنـدران در اجـرای‬ ‫موفقیـت امیـز محدودیـت هـای صنفـی کرونایـی‬ ‫همـکاری خوبـی داشـته انـد کـه نشـانگر درک و‬ ‫هوشـیاری خودشـان نسـبت بـه شـرایط و خطـرات‬ ‫ناشـی از ایـن ویـروس اسـت‪.‬‬ ‫معـاون اسـتاندار مازنـدران بـا اظهـار این که اسـتان‬ ‫و مـردم مـا همـواره بـه مهمان نـوازی و گردشـگری‬ ‫پذیـری معـروف بـوده اسـت ‪ ،‬گفـت ‪ :‬اما اکنـون در‬ ‫شـرایط حساسـی به سـر می بریم و از مردم اسـتان‬ ‫هـای دیگـر مـی خواهیـم تا عادی شـدن شـرایط به‬ ‫ایـن اسـتان سـفر نکننـد و در صورت سـفر ضروری‬ ‫پروتـکل هـای بهداشـتی را بـه طـور دقیـق رعایـت‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫حسـن نژاد از مردم اسـتان نیز خواسـت تـا از حضور‬ ‫در اماکـن عمومـی تـا جایـی کـه امـکان دارد پرهیز‬ ‫کننـد و همانند روزهای نخسـت شـیوع کرونا ‪ ،‬خانه‬ ‫نشـینی را در اولویت قـرار دهند‪.‬‬ ‫سـتاد ملـی مقابلـه با کرونـا اعالم کـرد که از شـنبه‬ ‫اینـده اول اذر محدودیـت های جدیدی را در کشـور‬ ‫بـه اجـرا مـی گـذارد کـه از جملـه ان منـع ورود و‬ ‫خـروج در شـهرهای دارای وضعیـت قرمـز کرونایـی‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫پنج شنبه ‪ 29 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪752‬‬ ‫معصومه رضائی پور کارشناس ارشد روان شناسی بالینی‬ ‫رفتار قهرامیز با کودکان خشن‪ ،‬باد زدن اتش پرخاشگری است!‬ ‫بسـیاری از والدیـن دوسـت دارنـد فرزنـدان شـان به ویـژه در شـرایط کنونی‬ ‫کـه کرونـا همـه را خانه نشـین کرده اسـت و فرزندان هم مدرسـه را به صورت‬ ‫انالیـن در خانـه تجربـه می کنند ارام و سـاکت بنشـینند و به قول خودشـان‬ ‫یـک پارچـه اقـا یـا خانم باشـند‪ .‬انهـا انتظار دارنـد بچه ها بـه ارامـی و بدون‬ ‫دردسـر بـازی کنند‪ ،‬سـر و صـدا نکنند‪ ،‬همـه تکالیف را خودشـان بـه تنهایی‬ ‫انجـام دهنـد و دیگـر دغدغـه جدیـدی را بـرای خانـواده و همسـایه هـا ایجاد‬ ‫نکننـد‪ .‬درگیری بسـیار شـدید والدین و کـودکان و نوجوانان مدرسـه ای یکی‬ ‫از بسـیار مسـائلی اسـت که صدای فریاد خانواده ها را در اورده اسـت و والدین‬ ‫بـه هر نحوی که شـده مـی خواهند جلوی کـودکان و نوجوانان خود بایسـتند‬ ‫و انهـا را بـه انجـام انچـه که خودشـان می خواهنـد وادارند‪.‬‬ ‫جالـب اسـت کـه هنگامـی کـه پـای درد و دل والدیـن مـی نشـینیم انچـه می‬ ‫گوینـد ایـن اسـت کـه انهـا فقـط فرزنـدان را مقصر مـی داننـد و به هـر صورت‬ ‫خواهـان تغییـر رفتار فرزندان هسـتند! غافل از اینکه کودکان در سـنین مختلف‬ ‫رفتارهـای مختلفـی از خودشـان بـروز مـی دهنـد و اگـر بـه بهانه هـای مختلف‬ ‫بـه اصطالح معاشـرتی و اجتماعـی‪ ،‬مانع رفتارهـای طبیعی کـودکان و نوجوانان‬ ‫شـویم‪ ،‬خسـارات جبـران ناپذیری به شـکل گیری شـخصیت اجتماعـی و اینده‬ ‫رفتـاری انهـا وارد مـی کنیـم‪ .‬از سـوی دیگـر برخـی دیگـر از خانـواده هـا از ان‬ ‫طـرف بـام افتـاده انـد و بـا رهـا سـازی کـودکان و عـدم مراقبـت بـر رفتارهای‪،‬‬ ‫زمینـه پرخاشـگری و رفتـاری های غیـر منطقـی را در فرزندان شـان فراهم می‬ ‫سـازند‪ .‬در واقـع نبـود نظارت و وادادگـی در اموزش ابتدایی تریـن اصول برخورد‬ ‫بـا همسـاالن و تعامـل با اطرافیان باعـث بروز رفتار های خشـن و زننده در برخی‬ ‫کـودکان مـی شـود‪ ،‬که اصلاح این مدار با سـختی هایـی همراه اسـت‪ .‬هر چند‬ ‫برخـی رفتارهـای پرخاشـگرانه کـودکان اقتضای سـن انهاسـت ولـی افزایش بی‬ ‫رویـه ایـن دسـت رفتارها و امـوزش نـدادن خودکنترلی بـه انها‪ ،‬باعـث نهادینه‬ ‫شـدن ایـن رفتـار هـا در کـودکان و ادامـه ان در سـنین دیگر خواهد شـد‪ .‬شـما‬ ‫هـم حتمـاً تـا به حـال کودکانـی را دیده ایـد که مـدام داد می زننـد‪ ،‬فحش می‬ ‫دهنـد و اشـیاء دم دسـت خـود را بـه هـر طـرف مـی اندازند یـا به سـر و صورت‬ ‫مـادر خـود مشـت می زننـد یـا نوجوانانی کـه در خانه‪ ،‬مدرسـه و محـل زندگی‬ ‫خـود مـدام دعـوا و زد و خـورد راه مـی اندازنـد‪ ،‬بـه امـوال عمومـی اسـیب مـی‬ ‫رسـانند و دردسـر مـی افریننـد‪ .‬در مطالعـات صورت گرفتـه راجع بـه رفتارهای‬ ‫ناهنجار‪ ،‬پرخاشـگری رفتاری اسـت که برای اسـیب رسـاندن به شـخصی دیگر‬ ‫طرح ریـزی یـا اجـرا می شـود‪ .‬برخـی از پژوهشـگران پرخاشـگری را در معنـی‬ ‫وسـیع کلمـه امـا الزاماً اسـیب بدنـی نمی دانند و مواردی چون فحاشـی‪ ،‬شـایعه‬ ‫پراکنـی‪ ،‬تهمـت زدن و دیگـر اشـکال هتک ابـرو را نیـز پرخاشـگری می دانند‪.‬‬ ‫بـه منظور اشـنایی بیشـتر با این مقولـه گفتگوی کوتاهی بـا «معصومه رضائی‬ ‫پـور» کارشـناس ارشـد روان شناسـی بالینی و مربـی مهارتهـای زندگی انجام‬ ‫داده ایـم کـه حاوی نکات اموزشـی متعددی اسـت‪.‬‬ ‫اساس ًا پرخاشگری در کودکان چیست و شامل چه رفتارهایی می شود؟‬ ‫تعاریف متعددی برای پرخاشـگری از سـوی دانشـمندان ارائه شـده اسـت اما‬ ‫در مجمـوع رفتـار ناسـازگارانه برای نشـان دادن احسـاس خشـم از سـوی فرد‬ ‫پرخاشـگری نامیـده مـی شـود‪ .‬دالیل متعـددی در بـروز پرخاشـگری متصور‬ ‫اسـت کـه در ایـن مـی توان بـه جلب توجـه‪ ،‬انتقام‪ ،‬رسـیدن به یک وسـیله یا‬ ‫اسـباب بـازی‪ ،‬محرومیـت و نداشـتن ازادی برای انجـام برخی امور‪ ،‬احسـاس‬ ‫بـی کفایتـی و نداشـتن توانایـی انجام برخی فعالیـت ها و ‪ ...‬اشـاره کرد‪ .‬دالیل‬ ‫بـروز پرخاشـگری چیسـت؟ دالیـل بروز پرخاشـگری در کـودکان بـا توجه به‬ ‫ن از‬ ‫ی کـودکا ‬ ‫سـاختار اموزشـی و نگـرش خانـواده متفـاوت اسـت‪ .‬الگـو پذیر ‬ ‫والدیـن‪ ،‬وجـود تضادهـای درونـی‪ ،‬تـرس و اضطـراب‪ ،‬تمسـخر از سـوی گروه‬ ‫همسـاالن‪ ،‬نداشـتن قـدرت تدافعـی در برابـر والدیـن‪ ،‬گـروه همسـاالن و‬ ‫اطرافیـان‪ ،‬اذیـت و ازار از سـوی همسـاالن یـا بزرگتـر ها‪،‬فشـارهای روانـی‪ ،‬از‬ ‫دسـت دادن والدیـن‪ ،‬درگیری هـای والدیـن‪ ،‬فیلم هـا‪ ،‬ماهـواره‪ ،‬اینترنت‪ ،‬بازی‬ ‫هـای خشـن رایانـه ای و در حـال حاضر مشـکالت معیشـتی اقتصـادی که به‬ ‫طـور گسـترده خانـواده ها را درگیـر خود کرده اسـت و البته قرنطینـه و زمان‬ ‫بسـیار زیـاد در خانـه مانـدن ‪ ...‬بخشـی از دالیـل بروز خشـونت در کـودکان و‬ ‫نوجوانـان و والدیـن انها محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫پرخاشگری چه اشکالی دارد؟‬ ‫پرخاشـگری و خشـونت دارای اشـکال گوناگونـی اسـت کـه در سـنین مختلـف‬ ‫در رفتـار کـودکان دیـده مـی شـود‪ .‬پرخاشـگری کالمـی‪ ،‬پرخاشـگری فیزیکی‪،‬‬ ‫پرخاشـگری رفتـاری ‪ ،‬پرخاشـگری خامـوش و ‪ ...‬مـدل هـای گوناگونـی از‬ ‫پرخاشـگری هسـتند‪ .‬برخـی کـودکان بـا توجـه بـه شـرایط اجتماعـی خانـواده‬ ‫بیشـتر از الفـاظ ناشایسـت اسـتفاده مـی کننـد؛ عـده ای بـا خشـونت فیزیکـی‬ ‫خشـم فروخـورده خـود را نمایان می سـازند؛ برخـی کودکان با حمله به وسـایل‬ ‫هـم سـاالن خـود و حتـی شکسـتن اسـباب بـازی یا پـاره کـردن دفتـر و کتاب‬ ‫همکالسـی هـای خـود ابـراز نفـرت و خشـم مـی کنند؛ مـدل های دیگـری هم‬ ‫وجـود دارد کـه یکـی از خطرناک ترین انها خشـونت خاموش یا حـرص خوردن‬ ‫بیـش از حـد اسـت که ممکن اسـت به صـورت ناگهانی و انفجـاری منجر به یک‬ ‫حرکـت خطرنـاک و دور از تصـور نظیر حملـه فیزیکی یا حتی اسـتفاده از ابزاری‬ ‫کـه خطرات جسـمی بـرای فرد در پـی دارد‪ .. .‬در مجموع می توان گفت اشـکال‬ ‫مختلـف پرخاشـگری و خشـونت در کـودکان متاثـر از نوع نگاه و نگـرش خانواده‬ ‫بـه مقولـه تربیـت‪ ،‬تصمیمـات خانـواده و معلمـان و مربیان مهد کـودک‪ ،‬فضایی‬ ‫کـه کـودک در ان رشـد مـی کنـد و سـایر عوامـل محیطـی و حتی ژنتیکی اسـت‪.‬‬ ‫بهترین زمان برای مقابله با کودک پرخاشگر چه زمانی است؟‬ ‫قطعـاً در زمـان بـروز پرخاشـگری‪ ،‬راهکارهایـی بـرای کنترل و امـوزش وجود‬ ‫دارد کـه قطعـا بایـد قبـل از بـروز پرخاشـگری امـوزش دیـده شـده باشـد تـا‬ ‫والدیـن و فرزنـدان بتواننـد در زمـان از انهـا اسـتفاده بهینـه داشـت‪ .‬بهتریـن‬ ‫زمـان وقتـی اسـت که کـودک یـا نوجـوان در ارامش اسـت و حـال و حوصله‬ ‫شـنیدن حـرف هـای والدیـن یـا معلـم و روانشـناس یـا مشـاور را دارد‪ .‬تنبیه‬ ‫متقابـل و داشـتن گارد هـم جهـت بـا پرخاشـگر تنها بـه مثابه بـاد زدن اتش‬ ‫کینـه و خشـم اسـت‪ .‬وقتـی که کودک ارام شـد می تـوان در مـورد رفتارش با‬ ‫او صحبـت کـرد و بـدون عصبانیـت‪ ،‬داد و فریـاد‪ ،‬تحقیر و تمسـخر نسـبت به‬ ‫رفتـارش تذکـر داد و شـیوه هـای مناسـب کنترل خشـم و بروز رفتار مناسـب‬ ‫را بـا او مـرور کرد‪.‬‬ ‫چه تفاوتی بین پرخاشگری و خشونت وجود دارد؟‬ ‫خشـم احساسـی طبیعـی اسـت کـه بـه صـورت عملـی و هیجانـی‪ ،‬ابـراز می‬ ‫شـود و واکنـش طبیعـی ارگانیسـم نسـبت بـه شـرایطی اسـت که فـرد دچار‬ ‫ناکامـی مـی گـردد‪ ،‬وقتـی عامـل درونی یـا بیرونی مانع رسـیدن مـا به هدف‬ ‫شـود احسـاس خشـم مـی کنیـم‪ .‬ولـی پرخاشـگری رفتاری اسـت کـه گاهی‬ ‫بـر اثـر احسـاس خشـم در افـراد بـا اهـداف مختلـف دیده مـی شـود‪ .‬در واقع‬ ‫پرخاشـگری نوعـی واکنـش رفتاری اسـت کـه در افرا ِد خشـمگینی که ترسـو‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫نشست توجیهی شیوه نامه نحوه تعامل جمعیت همیار‬ ‫بـه گـزارش کرانه؛ در نشسـتی اریا طوفانـی ؛ معاون‬ ‫توسـعه پیشـگیری در باره اهمیت اجرای برنامه های‬ ‫پیشـگیری بـا توجـه به شـیوع کرونا اشـاره داشـتند‬ ‫و خواسـتار رعایـت اجـرای پروتـکل های بهداشـتی‬ ‫در مراکـز تحـت نظـارت گردیدنـد و جمعیـت هـای‬ ‫همیـاران را بـازوان اجرایـی برنامـه هـای بهزیسـتی‬ ‫دانسـتند کـه فعالیـت شـان قابل تقدیر اسـت‪.‬‬ ‫سـپس دکتـر حسـین نحـوی نـژاد ؛ مدیـر کل‬ ‫بهزیسـتی گیالن ضمن تشـکر از کارشناسـان حاضر‬ ‫در جلسـه عنـوان نمودنـد ‪ :‬با توجه بـه پویایی برنامه‬ ‫هـای معاونـت توسـعه پیشـگیری ‪ ،‬ضـرورت دارد‬ ‫تـا کارشناسـان دسـتورالعملها را بـا دقـت مطالعـه‬ ‫نماینـد و بـر اجـرای تفاهـم نامـه هـا و قراردادهـا‬ ‫نظـارت نمایند‪.‬تعامـل هرچه بیشـتر بـا معاونت های‬ ‫توانبخشـی و اجتماعـی از ضروریات معاونت توسـعه‬ ‫و ضعیـف بـوده و احسـاس ناامنـی مـی کننـد دیـده می شـود‪ .‬ان هـا هنگام‬ ‫مواجهـه بـا ناکامـی‪ ،‬خویشـتن را در خطـر تهدیـد یـا در معـرض اسـیب می‬ ‫یابنـد‪ .‬بـه دیگـر بیان خشـم یکی از واکنـش های طبیعـی بدن در قبـال بروز‬ ‫برخـی رفتارهـا و مشـاهده صحنـه هـا رخ مـی دهـد امـا پرخاشـگری رفتاری‬ ‫منبعـث از خشـم اسـت کـه انسـان بایـد در جهـت کنتـرل ان یـا کاهـش ان‬ ‫بکوشد‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫تعامـل بـا کـودکان و نوجوانـان بـه ویژه در ایـن ایـام کرونایی که کـودکان در‬ ‫اپارتمـان هـا بیشـتر بـا خانـواده ها هسـتند و کمتـر امـکان تخلیه انـرژی در‬ ‫محیـط هـای بـاز را ندارنـد‪ ،‬بسـیار دشـوار اسـت و ممکـن اسـت حتـی بـروز‬ ‫پرخاشـگری در این ایام بیشـتر دیده شـود‪ .‬در چنین شـرایطی در گام نخست‬ ‫خانـواده هـا بایـد دالیـل موقعیت های بـروز چنین رفتـاری را شناسـایی کند‬ ‫و سـپس در جهـت مقابلـه بـا ان هدفگـذاری و تصمیـم گیـری کننـد‪ .‬گاهی‬ ‫والدیـن تصـور مـی کننـد که عصبانـی شـدن در مقابـل فرزندان کار درسـتی‬ ‫نیسـت امـا همیشـه هم این طور نیسـت گاه بچه ها الزم اسـت کـه عصبانیت‬ ‫والدیـن را ببیننـد و گاهـی حتـی بلند صحبت کـردن‪ ،‬ان ها را متوجه اشـتباه‬ ‫خـود کنـد امـا عصبانیـت صحیـح بـا پرخاشـگری همـراه بـا توهیـن‪ ،‬تهدید‪،‬‬ ‫تحقیـر و سـرزنش متفـاوت اسـت‪ .‬خانـواده ها بایـد بیاموزند کمـک گرفتن از‬ ‫روانشـناس‪ ،‬امـوزش و یادگیـری مهارت هـای زندگی و کنترل خشـم‪ ،‬اهدای‬ ‫جایـزه در قبـال رفتارهـای پسـندیده‪ ،‬افزایش حس مسـئولیت پذیـری و ‪ ...‬را‬ ‫در اولویـت هـای خـود قـرار دهند چرا کـه این رفتـار های منطقی مـی تواند‬ ‫در کاهـش پرخاشـگری کـودکان موثر باشـنددر مجمـوع باید اذعـان کرد حل‬ ‫مشـکل پرخاشـگری در کـودکان و نوجوانـان کاری پیچیـده اسـت و بـه صبر‬ ‫و حوصلـه ی و کمـک گرفتـن از افـراد متخصـص و باتجربـه نیـاز دارد‪ .‬ولـی با‬ ‫کمـک گرفتـن از اهـل فـن می توانیـد بـه نحـو بهتـری بـه هدایـت عاطفی و‬ ‫تغییـر رفتـار مـورد نیـاز فرزندتـان بپردازید تـا رفتار ناشایسـت خود را پشـت‬ ‫سـر بگـذارد و بـا پـا به سـن گذاشـتن رفتار هـای معقـول تر و سـنجیده تری‬ ‫از خـود نشـان دهد‪.‬‬ ‫پیشـگیری می باشـد و فارغ از پیشـگیری اولیه باید‬ ‫بـه پیشـگیری ثانویـه توجـه نمود‪.‬نظارت بر اشـتغال‬ ‫بهبـود یافتـگان از دیگـر مسـئولیت های بهزیسـتی‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫در ادامـه پـور تقی کارشـناس مسـئول پیشـگیری از‬ ‫اسـیب هـای اجتماعـی ضمن عـرض خیر مقـدم در‬ ‫خصوص تغییر شـیوه نامه تخصصی تشـکیل و اداره‬ ‫جمعیـت همیـار توضیحاتـی ارائـه دادنـد و سـپس‬ ‫محتـوای شـیوه نامـه نحـوه تعامـل همیـار بـا دفتـر‬ ‫پیشـگیری از اسـیب های اجتماعـی را بیان فرمودند‬ ‫و اینکـه در حـال حاضر حمایت از گـروه های همیار‬ ‫و جمعیـت هـای همیـاران و پایگاههـای سلامت‬ ‫اجتماعـی در قالـب تدویـن پـروژه هـای محلـی‬ ‫مـی باشـد‪.‬همچنین معـزی ‪ ،‬کارشـناس پیشـگیری‬ ‫از اسـیب هـای اجتماعـی نیـز در بـاره محتـوای‬ ‫اساسـنامه همیاران‪-‬برگـزار ی جلسـات بـا گـروه‬ ‫همیار و پایگاهها در شهرسـتان و مسـتند سـازی ان‬ ‫و تدوین پروژه ها در راسـتای اسـیب های اجتماعی‬ ‫بـا توجـه بـه نیـاز سـنجی بعمـل امـده رااز اولویت‬ ‫هـای برنامه دانسـتند‪.‬‬ ‫در پایـان کارشناسـان مسـئول دفاترواحد مشـاوره و‬ ‫پیشـگیری از اعتیـاد و پیشـگیری از معلولیـت هـا‬ ‫برنامـه هـای و چالـش هـا و نقطـه نظـرات خـود را‬ ‫مطـرح کردند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۱۰‬پروژه ورزشی تا پایان سال‬ ‫در مازندران تکمیل می شود‬ ‫حسـن رنگـرز در ائیـن افتتاحیـه سـالن ورزشـی‬ ‫چندمنظـوره روسـتای اتـو در شهرسـتان سـوادکوه‪،‬‬ ‫بـا بیـان اینکه اراده دولت توسـعه ورزش در روسـتاها‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬سـالن ورزشـی چندمنظـوره روسـتای‬ ‫اتـو بـا مسـاحت ‪ ۹۰۰‬متـر و رقمـی معـادل یک ونیم‬ ‫میلیـارد تومـان هزینـه شـده اسـت و ایـن سـالن بـه‬ ‫دلیل حالت مرکزیت و کانونی روسـتا‪ ،‬امکان اسـتفاده‬ ‫مجموعـه روسـتاهای اطـراف را میسـر می کنـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل ورزش و امـور جوانـان اسـتان مازنـدران‪،‬‬ ‫بـا اشـاره بـه تلاش بـرای بهره بـرداری از پروژه هـای‬ ‫بـاالی ‪ ۸۰‬درصـد پیشـرفت فیزیکـی تـا پایـان سـال‬ ‫در اسـتان‪ ،‬ابـراز امیـدواری کـرد تا ‪ ۱۰‬پـروژه تا پایان‬ ‫سـال افتتاح شـود و افـزود‪ :‬میزان اعتبار مـورد نیاز در‬ ‫ایـن رابطـه ‪ ۱۱۰‬میلیـارد تومان اسـت‪.‬‬ ‫وی در رابطـه بـا اعمـال محدودیت هـای کرونایـی و‬ ‫سیاسـت های ابالغـی دولـت در حـوزه ورزش‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫مجموعـه ورزش متعهـد بـه رعایـت پروتکل هـای‬ ‫بهداشـتی مصـوب سـتاد اسـت و بازرسـی از اماکـن‬ ‫ورزشـی را در سـطح اسـتان پیگیـر هسـتیم تـا مـر‬ ‫پروتکل هـا رعایـت شـود و با توجه به شـرایط موجود‪،‬‬ ‫طـی دو هفتـه اینـده‪ ،‬کلیـه اماکـن ورزشـی تعطیل‬ ‫خواهـد بـود تـا بعـد از ان و پـس از رفـع موج سـوم‪،‬‬ ‫شـرایط برای از سـرگیری فعالیت و بازگشـایی امکان‬ ‫ورزشـی میسـر شود‪.‬‬ ‫سـرهنگ اقبـال پـور مسـئول بسـیج سـازندگی‬ ‫اسـتان مازنـدران در ائیـن افتتاحیـه سـالن ورزشـی‬ ‫چندمنظـوره روسـتای اتو در شهرسـتان سـوادکوه‪ ،‬از‬ ‫جملـه پروژه هـای افتتاحـی در این ایام بـه پروژه های‬ ‫سـاخت خانـه محـروم‪ ،‬دیواره هـای حفاظتـی‪ ،‬انـواع‬ ‫سـالن های ورزشـی و ابرسـانی و بـرق اشـاره کـرد و‬ ‫گفت‪ :‬بسـیج سـازندگی در کنار دسـتگاه های اجرایی‬ ‫سـعی در کاهـش محرومیت هـا بویـژه در روسـتاها دارد‪.‬‬ ‫وی بـا بیان اینکه ایـن پروژه در حوزه محرومیت زدایی‬ ‫و کارفرمـای ان سـازمان برنامـه بودجـه بـوده و‬ ‫بهره بـردار نیـز اداره ورزش اسـت‪ ،‬مسـاحت سـالن و‬ ‫حـوزه جانبـی را ‪ ۹۵۰‬متـر با اعتبـاری بالغ بـر یک و‬ ‫نیـم میلیارد تومان برشـمرد و افزود‪ :‬انجـام این پروژه‬ ‫حـدود دو سـال به طـول انجامیده اسـت‪.‬‬ ‫هفتمین جلسه پیشگیری و‬ ‫کنترل بیماری کووید ‪ ١٩‬در‬ ‫بهزیستی مازندران برگزار شد‬ ‫قائم شهر کاندیدای پایتخت کتاب ایران می شود‬ ‫پایتخـت کتـاب ایـران عنـوان طرحی در‬ ‫ایـران اسـت که بـر مبنـای ان هر سـال‬ ‫شـهری به عنـوان پایتخـت کتـاب ایران‬ ‫انتخـاب می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی قائـم شـهر عیسـی مدانلو رئیـس اداره‬ ‫فرهنگ و ارشـاد اسلامی قائم شهر‪ ،‬گفت ‪ :‬طرح‬ ‫پایتخـت کتـاب یکـی از جشـنواره هـای کتـاب‬ ‫محـور وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـت‬ ‫کـه تمامـی عملکـرد کتـاب و کتابخوانـی شـهر‬ ‫جمـع اوری و جهـت داوری به دبیرخانه مرکزی‬ ‫پایتخـت کتـاب ایـران ارائه مـی گـردد‪ .‬مدانلو‪،‬‬ ‫دبیـر هفتـه کتـاب و کتابخوانی قائمشـهر افزود‬ ‫‪ :‬مهم تریـن دلیلـی کـه بـرای اجرای ایـن برنامه‬ ‫ارائـه می شـود‪ ،‬ایجـاد هماهنگـی و همـکاری‬ ‫میـان نهادهـای مختلـف دولتـی و غیردولتـی‬ ‫فعـال در شـهرها بـر سـر اجـرای فعالیت هـای‬ ‫مرتبـط بـا کتـاب اسـت‪ .‬طراحـان و مجریـان ایـن‬ ‫طـرح بـر ایـن باورنـد بـا چنیـن طرح هایـی می توان‬ ‫بـه افزایش سـرانه مطالعـه در بین شـهروندان کمک‬ ‫کـرد‪ .‬عیسـی مدانلـو اذعـان داشـت ‪ :‬قائمشـهر بـه‬ ‫لحـاظ ظرفیتهـای خوبـی کـه در ایـن حـوزه دارد ‪،‬‬ ‫و بـا جمع بنـدی درسـت و همدلـی و تلاش همـه‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی و نهادهـای مردمی فعـال ‪ ،‬می‬ ‫توانـد کاندیـدای پایتخـت کتـاب ایران شـود ‪.‬‬ ‫مدانلـو ‪ ،‬دبیـر شـورای فرهنـگ عمومـی قائمشـهر‬ ‫اظهار داشـت ‪ :‬کمیته تدوین در شهرسـتان قائمشـهر‬ ‫شـکل گرفـت کـه انشـاهلل بـا همـت همـگان و بـا‬ ‫محوریـت شـهرداری ‪ ،‬فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و‬ ‫کتابخانه هـای عمومـی ایـن مهـم محقـق گـردد ‪.‬‬ ‫کاشـان درسـال ‪ ۹۷‬و یـزد در سـال ‪ ۹۸‬و شـیراز در‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬پایتخـت کتـاب ایـران نـام گرفتند ‪.‬‬ ‫ارائه ده هزار خدمت تصویربرداری پزشکی توسط سه دستگاه ‪ CT‬اسکن جدید‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان (وبـدا)‪ ،‬یکی‬ ‫از محوری تریـن رویکـرد دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان طی یک سـال اخیر‪،‬‬ ‫توسـعه امکانـات و تجهیزات حوزه سلامت بـوده که با توجه به شـیوع ویروس‬ ‫کرونـا ‪ ،‬مرکـز این دسـتگاه خدمات رسـان بیشـتر در بخش بهداشـت و درمان‬ ‫بوده اسـت‪.‬‬ ‫بـه اسـتناد امار و اخبار طی یک سـال اخیـر خدمات شـایان و قابل مالحظه ای‬ ‫در بخش توسـعه بهداشـت و درمان اسـتان گیالن انجام شـده و سـیر اسـتقرار‬ ‫و توسـعه تجهیـزات درمانـی‪ ،‬سـرمایه ای و تشـخیصی همچنـان ادامـه دارد‪.‬‬ ‫یکـی از بخش هایـی کـه طـی یک سـال اخیـر رونـد قابل توجه به خـود گرفته‬ ‫و موجـب شـده رضایت منـدی مـردم را در پـی داشـته باشـد‪ ،‬تجهیـز مراکـز‬ ‫بیمارسـتانی و درمانـی اسـتان بـه دسـتگاه ‪ CT‬اسـکن اسـت‪.‬طی یک سـال‬ ‫اخیر‪ ،‬بیمارسـتانهای اسـتارا‪ ،‬رودبار‪ ،‬الهیجان‪ ،‬رودسـر‪ ،‬تالش و مرکزاموزشـی‬ ‫و درمانـی رازی رشـت بـا پیگیری هـای مطالبـه گرایانـه رئیـس دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی گیلان بـه دسـتگاه ‪ CT‬اسـکن ‪16‬‬ ‫اسلایس مجهز شـده اند‪.‬‬ ‫در حـال حاضـر ‪ CT‬اسـکن های نصب شـده در اسـتارا‪ ،‬رودبـار و الهیجـان در‬ ‫حـال بهره بـرداری هسـتند و بـه مـردم و بیمـاران در مناطـق درمانـی مذکـور‬ ‫‪3‬‬ ‫خدمـت ارائـه می کنند‪.‬بنـا بـر امـاری که بخـش ‪ CT‬اسـکن بیمارسـتان های‬ ‫اسـتارا‪ ،‬الهیجـان و رودبـار داده انـد‪ ،‬از ابتـدای بهره بـرداری از ایـن دسـتگاه ها‬ ‫تاکنـون حـدود ‪ 10‬هـزار و ‪ 500‬بیمـار سـرپایی و بسـتری (‪ 8000‬بیمـار‬ ‫در بیمارسـتان پیـروز الهیجـان‪ 1956 ،‬بیمـار در بیمارسـتان شـهید بهشـتی‬ ‫اسـتارا و ‪ 540‬بیمـار در بیمارسـتان ولیعصر(عج) رودبار) از این سـه دسـتگاه‪،‬‬ ‫خدمـات دریافـت کرده اند‪.‬گفته شـده ‪ CT‬اسـکن بیمارسـتان الهیجـان از‬ ‫اواخـر اردیبهشـت ماه ‪ CT ،‬اسـکن اسـتارا از ابتـدای تیرمـاه و همچنیـن ‪CT‬‬ ‫اسـکن رودبـار از ابتـدای مردادمـاه امسـال فعالیـت خـود را اغـاز کرده انـد که‬ ‫مجمـوع فعالیـت ان هـا از ابتـدای افتتـاح تاکنـون قابل توجـه اسـت ‪ .‬پیـش از‬ ‫ایـن‪ ،‬بیمـاران و مراجعیـن بـه ایـن بیمارسـتان ها بایـد خدمات تشـخیصی و‬ ‫پزشـکی را یا در بیمارسـتان های هم جوار شهرسـتانی و اسـتانی و یا در مراکز‬ ‫تصویربـرداری خصوصـی و در پشـت صفـوف بسـیار طوالنـی بـا هزینه هـای‬ ‫مضاعـف دریافـت می کردنـد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه دکتـر ارسلان سـاالری‪ ،‬رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان‪6 ،‬‬ ‫دسـتگاه ‪ CT‬اسـکن در حالـی وارد اسـتان شـده که طـی ‪ 10‬سـال اخیر تنها‬ ‫سـه دسـتگاه از ان وارد اسـتان شـده و در حـال خدمت رسـانی بـه مـردم بـود‪.‬‬ ‫نکتـه قابل توجـه دیگـر در خصوص ‪ CT‬اسـکن در حوزه سلامت گیالن اینکه‬ ‫سـیر اسـتقرار و تجهیز مراکز بیمارسـتانی به این دسـتگاه تشـخیص پزشـکی‬ ‫متوقف نشـده و همچنـان ادامه دارد‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان می گویـد در تالشـیم تـا بـرای‬ ‫بیمارسـتان های پورسـینا رشـت‪ ،‬لنگرود‪ ،‬صومعه سـرا و فومن نیز یک دسـتگاه‬ ‫‪ CT‬اسـکن اختصـاص داده شـودو مقدمـات این کار ارزشـمند در حـال انجام‬ ‫اسـت و سـفارش ها و همچنیـن پیگیری هـای مسـتمر در ایـن زمینـه ادامـه دارد‪.‬‬ ‫انچـه بیـش از همـه مهم اسـت و جـای تقدیـر دارد‪ ،‬توسـعه خدمـات درمانی‬ ‫بـه مـردم به ویـژه در اسـتان عقب مانـده و کمتـر توسـعه یافته گیالن اسـت که‬ ‫بـا شـناخت صحیـح از چالش هـا و ظرفیت هـا بـرای رفـع ان‪ ،‬گام هـای بلند و‬ ‫اساسـی برداشته شـده و توانسـته شـاخص های سلامت را در این اسـتان ارتقا‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫چهارمیـن جلسـه شـورای اداری و سـی و هفتمین‬ ‫جلسـه پیشـگیری و کنتـرل بیمـاری کوویـد ‪ ١٩‬با‬ ‫حضـور دکتر فـرزاد گوهردهـی مدیرکل بهزیسـتی‬ ‫مازنـدران‪ ،‬اعضـای شـورای اداری و روسـای ادارات‬ ‫بهزیسـتی شهرسـتانها بصـورت ویدئـو کنفرانـس‬ ‫برگزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل بهزیسـتی‬ ‫مازنـدران در ایـن جلسـه بررسـی و پیگیـری‬ ‫موضوعـات مهـم پیرامـون پیشـگیری و کنتـرل‬ ‫بیمـاری کوویـد ‪ ١٩‬در سـطح ادارات و مراکز تابعه‪،‬‬ ‫موضـوع تجمیـع و بـه روز رسـانی دسـتورالعمل ها‬ ‫و بخشـنامه هـای حـوزه توانبخشـی و اجتماعـی و‬ ‫همچنین بررسـی و ارزیابی وضعیت مناسـب سازی‬ ‫سـاختمان های دسـتگاه هـای اجرایـی و اداری در‬ ‫سـطح شهرسـتانها مـورد تبـادل نظـر قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫تشکیل پرونده سه میلیاردی‬ ‫برای یک واحد عمده فروشی‬ ‫بـرای یـک واحـد عمـده فروشـی حبوبـات‪،‬‬ ‫پرونـده تخلـف سـه میلیـارد و سـیصد میلیون‬ ‫ریالـی تشـکیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی‪ ،‬حسـین اصغـرزاده‬ ‫معـاون نظـارت‪ ،‬بازرسـی و حمایـت از حقـوق‬ ‫مصـرف کننـدگان سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و‬ ‫تجـارت مازنـدران بـا اعلام این خبـر گفت‪ :‬در‬ ‫بازرسـی از انبار این واحد میـزان ‪ 16700‬کیلو‬ ‫انـواع حبوبـات از قبیـل عـدس‪ ،‬لوبیـا چیتی و‬ ‫لپـه مشـاهده کـه متصـدی مربوطـه موجودی‬ ‫کاال را در سـامانه جامـع انبارهـا اعلام نکـرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه متصدیـان انبارها ملزم‬ ‫بـه اعلام موجـودی در سـامانه مـی باشـند از‬ ‫تشـکیل پرونـده تخلـف بـرای ایـن واحـد و‬ ‫ارجـاع بـه اداره تعزیـرات حکومتـی خبـر داد‪.‬‬ ‫او در پایـان یـاداور شـد‪ :‬شـهروندان عزیـز‬ ‫مازندرانـی در صورت مشـاهده هـر گونه تخلف‬ ‫اقتصـادی اعـم از احتـکار ‪ ،‬عـدم عرضـه کاال‪،‬‬ ‫گرانفروشـی و ‪ ..‬مراتـب را بـه تلفـن ‪ 124‬و یـا‬ ‫سـامانه ‪ ir.124.www‬اعلام نماینـد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪6‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫پنج شنبه ‪ 29 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪752‬‬ ‫گزارش‬ ‫اختصاصی‬ ‫گزارش‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر گزارش‬ ‫خبر‬ ‫هاشمی شهردار امل خبر داد‪:‬‬ ‫اغاز عملیات زیر سازی و روکش اسفالت‬ ‫‪180‬هزار متر مربع معابر شهری امل‬ ‫‪ ۳۶۶‬هکتار اراضی ملی مازندران از زمین خواران‬ ‫پس گرفته شد‬ ‫مدیـرکل منابـع طبیعـی مازندران‬ ‫گفـت کـه در سـال جـاری ‪۳۶۶‬‬ ‫هکتـار از اراضـی ملـی اسـتان از‬ ‫تصـرف زمین خـواران خـارج شـد‪.‬‬ ‫اسـحاق عطایـی روز چهارشـنبه در گفت‬ ‫و گـو بـا خبرنـگاران در سـاری افـزود‬ ‫کـه ایـن اراضـی بـا صـدور رای از سـوی‬ ‫دسـتگاه قضایی بـرای ‪ ۱۸۳‬فقـره پرونده‬ ‫دعـاوی زمیـن خواری که از سـوی منابع‬ ‫طبیعـی مازنـدران منطقه سـاری مطرح‬ ‫شـده بـود ‪ ،‬پـس گرفته شـد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رییس سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی‬ ‫شهرداری ساری‪:‬‬ ‫اموزش های شهروندی‪،‬‬ ‫اولویت فعالیت خانه های‬ ‫شهروندی است‬ ‫احمـد عطاریـه ‪ ،‬رییـس سـازمان‬ ‫فرهنگی‪،‬اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری‬ ‫سـاری گفت‪ :‬پس از شـیوع ویـروس کرونا‬ ‫و با تغییر سـبک زیسـت شـهری‪ ،‬اموزش‬ ‫هـای مبتنـی بـر سـبک زندگـی و اگاهی‬ ‫رسـانی جهـت حفظ سلامت شـهروندان‬ ‫در اولویـت کار خانـه های شـهروندی قرار‬ ‫گرفته اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مدیریت ارتباطات و امـور بین الملل‬ ‫شـهرداری سـاری‪ ،‬احمد عطاریه رییس سـازمان‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری مرکـز‬ ‫اسـتان گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه مـوج سـوم شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا ‪ ،‬بـه منظـور حفـظ سلامت‬ ‫شـهروندان ‪ ،‬خانـه هـای شـهروندی مسـتقر در‬ ‫محالت سـاری بصـورت مجازی بـه ارائه محتوای‬ ‫اموزشـی و فرهنـگ سـازی جهت مواجهـه با این‬ ‫ویـروس مـی پردازند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در ‪ ۶‬ماهـه نخسـت سـال ‪ ،‬خانه های‬ ‫شـهروندی فعالیـت گسـترده و جـدی در مـورد‬ ‫اگاهـی رسـانی بیمـاری کووید‪ ۱۹‬داشـته اسـت‬ ‫که بـا توجه به اسـتفاده از ظرفیت فضای مجازی‬ ‫صـورت گرفتـه اسـت‪ .‬خانـه هـای شـهروندی‬ ‫کلیپ های اموزشـی‪ ،‬مسـابقه شهروندی ‪ ،‬تحلیل‬ ‫محتـوا در حوزه هـای اموزش شـهروندی‪،‬کودک‬ ‫و نوجوان‪ ،‬سلامت شهروندی‪،‬کتاب و کتابخوانی‪،‬‬ ‫سـالمندی و کاهش اسـیب اجتماعـی را بصورت‬ ‫مجـازی و بخشـی را نیـز بصـورت حضـوری بـا‬ ‫حفـظ و رعایـت شـیوه نامـه هـای بهداشـتی در‬ ‫کارگاه هـای اموزشـی ارائـه داده اند‪.‬‬ ‫در ادامـه‪ ،‬عطاریـه بـه نصـب بنرهـای اموزشـی‬ ‫بیمـاری کرونا در قالب فضاسـازی شـهری اشـاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬از اسـفندماه سـال گذشـته تا کنون‬ ‫در راسـتای امـوزش شـهروندان جهـت مواجهـه‬ ‫بـا ایـن بیمـاری در معابـر و سـطح شـهر بنرهای‬ ‫متعـدد و متنوعی نصب شـده اسـت و همچنین‬ ‫بصـورت بروشـور اموزشـی در اختیار شـهروندان‬ ‫قـرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫در پایـان‪ ،‬رییـس سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی‬ ‫و ورزشـی بـا اشـاره بـه ظرفیـت گرمخانـه هـای‬ ‫شـهرداری سـاری بیـان داشـت‪ :‬ایـن مراکـز‬ ‫خدمـات اجتماعـی بـا رعایـت کامـل پروتـکل‬ ‫هـای بهداشـتی ‪ ،‬بصـورت دو مرکـز اقایـان و‬ ‫بانـوان بصـورت شـبانه روزی امادگی کافی جهت‬ ‫اسـکان اقشـار اسـیب پذیـر را دارد‪.‬‬ ‫وی گفـت ‪ :‬در حـال حاضـر نیـز تعدادی‬ ‫پرونـده زمین خواری در دسـتگاه قضایی‬ ‫در دسـت بررسـی اسـت که امیدواریم با‬ ‫اهتمامـی کـه در دسـتگاه قضایـی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ایـن پرونـده هـا نیـز در کمتریـن‬ ‫زمـان بررسـی و رای بـرای انهـا صـادر‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫عطایـی بـا اشـاره بـه محدودیـت نیروی‬ ‫انسـانی بـرای حفاظـت از حـدود ‪۷۰۰‬‬ ‫هکتـار از اراضـی جنگلـی در حـوزه‬ ‫مدیریـت اداره کل متبوعـش در منطقـه‬ ‫سـاری افـزود ‪ :‬بـرای نهادینـه کـردن‬ ‫حفاظـت از اراضـی نیـاز بـه همـکاری و‬ ‫همراهـی مـردم منطقـه داریـم و طـرح‬ ‫همیـار طبیعت نیز در این راسـتا اجرایی‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫وی از مـردم خواسـت تـا بـا مشـاهده‬ ‫هـر گونـه تصـرف اراضـی ملی با شـماره‬ ‫‪ ۱۵۰۵‬منابـع طبیعـی اسـتان مازنـدران‬ ‫تمـاس بگیرنـد و ماموران حفاظـت را در‬ ‫جریـان ایـن کار قـرار دهنـد تا براسـاس‬ ‫قانـون بـا متخلفـان برخـورد شـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل منابـع طبیعی اسـتان مازندران‬ ‫منطقه سـاری همچنین در مـورد اجرای‬ ‫طـرح زراعـت چـوب در اراضـی ملـی‬ ‫و خودمالکـی هـم توضیـح داد ‪ :‬طـرح‬ ‫زراعـت چـوب در یـک هـزار هکتـار از‬ ‫اراضـی ملـی و خـود مالکـی در ایـن این‬ ‫منطقـه در دسـت اجـرا قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬حـدود نیمی از طـرح زراعت‬ ‫چوب در سـال جـاری در اراضی حاشـیه‬ ‫اببنـدان هـای بـا همـکاری شـرکت اب‬ ‫منطقـه ای و بسـیج سـازندگی انجام می‬ ‫شـود کـه با بـه ثمر رسـیدن ایـن اراضی‬ ‫بخـش زیـادی از مشـکالت کمبـود مواد‬ ‫اولیـه بـرای صنایـع سـلولزی اسـتان نیز‬ ‫رفـع خواهد شـد‪.‬‬ ‫عطایـی طـرح زراعـت چـوب در اراضـی‬ ‫خودمالکـی را ‪ ۳۲۰‬هکتـار اعلام کـرد و‬ ‫گفـت ‪ :‬هـم اکنـون نیـز بخشـی از نیـاز‬ ‫صنایـع سـلولزی ایـن اسـتان از محـل‬ ‫تولیـدات خودمالکـی تامیـن مـی شـود‪.‬‬ ‫اسـتان مازنـدران ‪ ۲‬میلیـون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫هکتـار مسـاحت دارد کـه ‪ ۸۸‬درصـد از‬ ‫ایـن مسـاحت را اراضی جنگلـی و مراتع‬ ‫تشـکیل مـی دهنـد کـه در دو مدیریـت‬ ‫منابـع طبیعـی مازندران منطقه سـاری و‬ ‫منطقـه نوشـهر اداره می شـود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سـید حمیـد هاشـمی از اجـرای ‪180‬هـزار متـر مربـع زیر‬ ‫سـازی و روکـش اسـفالت با اعتبـار بالـغ بـر ‪ 116‬میلیارد و‬ ‫هفتصـد میلیـون ریـال در شـهرداری مناطق خبـر داد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره روابـط عمومـی شـهرداری امـل ‪ ،‬سـید حمیـد‬ ‫هاشـمی بـا اعلام ایـن خبـر گفـت؛ در مرحلـه اول توانسـتیم مبلغ‬ ‫‪116‬میلیـارد و هفتصـد میلیـون ریـال اعتبـار برای روکش اسـفالت‬ ‫مناطـق ‪ 1‬و ‪ 2‬شـهرداری اختصـاص دهیـم‪.‬‬ ‫هاشـمی بـا اشـاره بـه اینکـه رضایـت حداکثـری شـهروندان املـی‬ ‫هـدف ماسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬با توجـه به شـرایط موجود (شـرایط اقتصادی‬ ‫و کرونـا) بـا پیگیـری های جـدی شـهرداری و حمایت های شـورای‬ ‫اسلامی شـهر بدنبـال تامیـن و تخصیـص بودجـه بیشـتر در ادامه‬ ‫اجـرای عملیات اسـفالت معابر شـهری هسـتیم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه اجـرای عملیـات زیـر سـازی و روکـش اسـفالت‬ ‫بـرای مجموعه شـهرداری بـه منظور ایجاد رفاه شـهروندان از اهمیت‬ ‫باالیـی برخوردار اسـت افزود؛در خواسـت اسـفالت کوچه هـا و معابر‬ ‫شـهری از سـنوات گذشـته وجود دارد و در راسـتای نهضت اسفالت‪،‬‬ ‫عملیـات زیـر سـازی و روکـش اسـفالت در شـریان هـای ارتباطـی‪،‬‬ ‫کوچـه هـا و معابر شـهری با توجه به درخواسـت هـای مردمی طبق‬ ‫اولویـت در حال انجام اسـت‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت‪ ،‬عملیـات روکش اسـفالت در محالت شـهری از هفته‬ ‫گذشـته اغـاز شـده و اکیـپ واحـد عمـران و طراحـی و نظـارت بـه‬ ‫صـورت روزانـه و بـر اسـاس اولویـت در حـال انجام کار هسـتند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رییس سازمان مدیریت ارامستان های شهرداری ساری‪:‬‬ ‫ارامستانهای ساری ضد عفونی شد‬ ‫حبیـب اهلل زارعـی رییس سـازمان مدیریت‬ ‫ارامسـتان های شـهرداری سـاری با اشـاره‬ ‫به شـروع پیک سـوم شـیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬در راسـتای جلوگیـری از شـیوع و‬ ‫انتشـار ویروس کرونا‪ ،‬ارامسـتان های شـهر‬ ‫سـاری ضد عفونی شـد‪.‬‬ ‫به مناسبت هفته ایمنی حمل و نقل در کالردشت برگزار شد؛‬ ‫همایش مشترک با پلیس راهور و نیروی انتظامی‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امور بیـن الملل‬ ‫شـهرداری سـاری‪ ،‬حبیب اهلل زارعی رییس سازمان‬ ‫مدیریت ارامسـتان های شـهرداری مرکز مازندران‬ ‫با اشـاره به شـروع پیک سـوم شـیوع ویروس کرونا‬ ‫و نگرانی شـهروندان سـاروی در زمینه انتشـار این‬ ‫بیمـاری‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا برنامـه ریـزی هـای صـورت‬ ‫گرفتـه ضـد عفونـی کـردن ارامسـتان های شـهر‬ ‫سـاری در دسـتور کار قـرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر این اسـاس ارامسـتانهای شـهر ساری‬ ‫و صحـن امامـزاده عبـاس(ع) بـه همـت سـازمان‬ ‫مدیریـت ارامسـتان هـای شـهر سـاری ضدعفونی‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫گفتنی اسـت‪ ،‬ارامسـتانهای مالمجدالدین‪ ،‬بهشـت‬ ‫رضـا(ع) و ازاد گلـه‪ ،‬ارامسـتان هـای شـهر سـاری‬ ‫می باشـند‪.‬‬ ‫خدمتی جدید ویژه روشندالن‬ ‫ِالِمان مخصوص شهروندان نابینا گرگانی رونمایی شد‬ ‫بـه گـزارش مرکز اطالع رسـانی روابـط عمومی‬ ‫و امـور بیـن الملـل شـهرداری گـرگان‪ ،‬المـان‬ ‫ویـژه نابینایان و روشـندالن گرگانـی‪ ،‬همزمان‬ ‫بـا هفتـه کتـاب و کتاب خوانـی توسـط اعضای‬ ‫شـورای اسالمی شـهر‪ ،‬مدیران شـهری و برخی‬ ‫نابینایـان عزیز رونمایی شـد ‪.‬‬ ‫ایـن المـان کـه بـا طراحـی و قلـم هنرمنـدان بومـی‬ ‫گـرگان زیـر نظـر واحـد زیباسـازی سـازمان سـیما‪،‬‬ ‫منظـر و فضـای سـبز شـهری‬ ‫گـرگان در موسسـه فرهنگـی‬ ‫هنـری «علی نقـی وزیـری» ثبـت‬ ‫شـده‪ ،‬روبـه روی کتابخانه عمومی‬ ‫میرفندرسـکی پـارک شـهر واقـع‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن سـازه قابلیـت روشـنایی در‬ ‫شـب را دارد و روی ان بـا خـط‬ ‫بریل نوشـته شـده‪« :‬لمـس قلب با‬ ‫انگشـتان بینـا؛ هنر نگاه مشـترک‬ ‫چشـمان ماسـت‪».‬‬ ‫دکتـر دادبـود شـهردار گـرگان‬ ‫رویکـرد نوینـی جهـت خدمـت‬ ‫رسـانی بـه تمامـی شـهروندان بـه‬ ‫ویـژه افـراد دارای شـرایط خـاص‬ ‫داشـته و خطـاب بـه مدیـران‬ ‫شـهری توجـه بـه حقـوق شـهروندی تمامی اقشـار را‬ ‫مـورد تاکیـد قـرار داده اسـت‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت‪ ،‬در تقویـم کشـور بیسـت و سـه‬ ‫مهرمـاه برابـر بـا پانـزده اکتبـر «روز عصـای سـفید»‬ ‫نام گـذاری شـده اسـت و طراحـی و افتتـاح ایـن المان‬ ‫توسـط شـهرداری گـرگان در راسـتای ارج نهـادن بـه‬ ‫روشـن دالن عزیـز صـورت گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫بـه مناسـبت هفتـه ایمنـی حمـل و نقـل بـا‬ ‫پیگیـری فرمانـداری ‪ ،‬نیـروی انتظامـی و‬ ‫شـهرداری بـا هـدف ترویج فرهنـگ رانندگی‬ ‫ایمـن و اسـتفاده از کاله ایمنـی (کاسـکت)‬ ‫توسـط موتورسـواران و دوچرخـه سـواران‬ ‫‪،‬همایـش مشـترک با پلیـس راهـور و نیروی‬ ‫انتظامـی در شهرسـتان کالردشـت برگـزار‬ ‫کردنـددر ایـن مراسـم کـه بـا حضـور اقـای‬ ‫مسـعودوکیلی معـاون فرمانـدار ‪ ،‬مهنـدس‬ ‫پورعلـی شـهردار ‪،‬سیداصغرنوراشـرف الدیـن‬ ‫رئیس شـورا واعضای شـورای اسلامی شـهر‬ ‫‪،‬فرماندهـی انتظامـی ‪ ،‬فرماندهـی ناحیـه‬ ‫مقاومت بسـیج ‪ ،‬و جمعی از مسئولین ادارات‬ ‫بـا اسـتقبال جوانـان شهرسـتان کالردشـت‬ ‫برگزار شـد در پایان به مناسـبت هفته حمل‬ ‫ونقـل بـه حاضریـن در این همایـش جوایزی‬ ‫بـه رسـم یاد بـود توسـط معاونـت فرمانداری‬ ‫‪،‬شـهردار واعضـای شـورای شـهر اهـدا گردیـد‬ صفحه 4 ‫مالیاتی‬ ‫شمال‬ ‫پنج شنبه ‪ 29 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪752‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره پرونده‬ ‫نام مودی‬ ‫شماره ملی شناسنامه ‪ .‬ثبت‬ ‫شماره و تاریخ برگ اجرایی‬ ‫عملکرد سال‬ ‫منبع مالیاتی‬ ‫بدهی بابت مالیات‬ ‫جرائم‬ ‫شماره واحد‬ ‫مالیاتی‬ ‫نشانی اداره امور مالیاتی‬ ‫‪60‬‬ ‫‪3776‬‬ ‫صندوق قرض الحسنه شلمچه‬ ‫ازنوا‬ ‫‪45-10760011885‬‬ ‫‪99.8.10-1.1530330‬‬ ‫‪85‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.990.000‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪3776‬‬ ‫صندوق قرض الحسنه شلمچه‬ ‫ازنوا‬ ‫‪45-10760011885‬‬ ‫‪99.8.10-1.1530337‬‬ ‫‪86‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.900.000‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪3776‬‬ ‫صندوق قرض الحسنه شلمچه‬ ‫ازنوا‬ ‫‪45-10760011885‬‬ ‫‪99.8.10-1.1530344‬‬ ‫‪87‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.720.000‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪3776‬‬ ‫صندوق قرض الحسنه شلمچه‬ ‫ازنوا‬ ‫‪45-10760011885‬‬ ‫‪99.8.10-1.1530347‬‬ ‫‪88‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.464.000‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪3776‬‬ ‫صندوق قرض الحسنه شلمچه‬ ‫ازنوا‬ ‫‪45-10760011885‬‬ ‫‪99.8.10-1.1530398‬‬ ‫‪89‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.145.000‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪3776‬‬ ‫صندوق قرض الحسنه شلمچه‬ ‫ازنوا‬ ‫‪45-10760011885‬‬ ‫‪99.8.10-1.1530310‬‬ ‫‪90‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪2.480.000‬‬ ‫‪5.704.000‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪3776‬‬ ‫صندوق قرض الحسنه شلمچه‬ ‫ازنوا‬ ‫‪45-10760011885‬‬ ‫‪99.8.10-1530297‬‬ ‫‪91‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪2.650.000‬‬ ‫‪7.883.750‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪3776‬‬ ‫صندوق قرض الحسنه شلمچه‬ ‫ازنوا‬ ‫‪45-10760011885‬‬ ‫‪99.8.10-1.1530306‬‬ ‫‪91‬‬ ‫حقوق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.182.320‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪3776‬‬ ‫صندوق قرض الحسنه شلمچه‬ ‫ازنوا‬ ‫‪45-10760011885‬‬ ‫‪99.8.10-1.1530287‬‬ ‫‪92‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪2.800.000‬‬ ‫‪7.490.000‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪3776‬‬ ‫صندوق قرض الحسنه شلمچه‬ ‫ازنوا‬ ‫‪45-10760011885‬‬ ‫‪99.8.10-1.1530292‬‬ ‫‪92‬‬ ‫حقوق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.727.900‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪3776‬‬ ‫صندوق قرض الحسنه شلمچه‬ ‫ازنوا‬ ‫‪45-10760011885‬‬ ‫‪99.8.10-1.1530278‬‬ ‫‪95‬‬ ‫حقوق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.909.704‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪3776‬‬ ‫صندوق قرض الحسنه شلمچه‬ ‫ازنوا‬ ‫‪45-10760011885‬‬ ‫‪99.8.10-1.1530405‬‬ ‫‪95‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪3.879.600‬‬ ‫‪3.685.620‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪8364‬‬ ‫شرکت پایش صنعت اطمینان ارام‬ ‫‪2824-14005104127‬‬ ‫‪99.7.28-1.1451999‬‬ ‫‪94‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪748.000.000‬‬ ‫‪1.036.233.500‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫علی رحیمی متکی‪-‬رئیس امور مالیاتی شهرستان بابلسر‬ ‫اگهی ابالغ مالیاتی‬ ‫در اجرای ماده ‪ 208‬قانون مالیاتی های مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتی مودی که اخرین نشانی ان در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد به شرح زیر ابالغ می گردد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫نوع شغل‬ ‫اصل مالیات‬ ‫عملکرد‬ ‫نوع اوراق‬ ‫شماره و تاریخ اوراق‬ ‫نشانی اداره امور مالیاتی‬ ‫‪1‬‬ ‫سید احمد اذرنیور‬ ‫لوازم خانگی‬ ‫‪15.104.879‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪10691-99.4.10‬‬ ‫رشت‪-‬میدان کرونا‬ ‫‪2‬‬ ‫علی اصغر کشتکار دافچاهی‬ ‫ماشین‬ ‫‪3714930‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪47311-98.11.12‬‬ ‫رشت‪-‬میدان کرونا‬ ‫‪3‬‬ ‫طاهر کالنتری‬ ‫مشاغل متفرقه‬ ‫‪6.881.110‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪47286-98.11.12‬‬ ‫رشت‪-‬میدان کرونا‬ ‫‪4‬‬ ‫محمد تقی احمد دوست صداپشته‬ ‫پارکینگ‬ ‫‪66.421.010‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪45793-98.11.6‬‬ ‫رشت‪-‬میدان کرونا‬ ‫‪5‬‬ ‫فاطمه اشجاری کیابانی‬ ‫ماشین‬ ‫‪2.162.610‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪47226-98.11.12‬‬ ‫رشت‪-‬میدان کرونا‬ ‫‪6‬‬ ‫سید عیسی حسینی کرباسدهی‬ ‫سنگ بری‬ ‫‪14.484.000‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪17059-99.7.2‬‬ ‫رشت‪-‬میدان کرونا‬ ‫‪7‬‬ ‫سید عیسی حسینی کرباسدهی‬ ‫سنگ بری‬ ‫‪9.289.200‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪17057-99.7.2‬‬ ‫رشت‪-‬میدان کرونا‬ ‫‪8‬‬ ‫علیرضا قسیمی‬ ‫محصوالت فرهنگی‬ ‫‪33.041.920‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪10987-99.4.14‬‬ ‫رشت‪-‬میدان کرونا‬ ‫‪9‬‬ ‫اسفندیار کاظمی‬ ‫میوه‬ ‫‪14.985.000‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪10984-99.4.14‬‬ ‫رشت‪-‬میدان کرونا‬ ‫‪10‬‬ ‫الهیار حقدوست شیرایه‬ ‫نمایشگاه اتومبیل‬ ‫‪2.997.000‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪10837-99.4.11‬‬ ‫رشت‪-‬میدان کرونا‬ ‫‪11‬‬ ‫معصومه نوروزی نژاد‬ ‫لباس‬ ‫‪3.776.220‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪10835-99.4.11‬‬ ‫رشت‪-‬میدان کرونا‬ ‫‪12‬‬ ‫سید علی جعفرپور بهمبری‬ ‫الستیک‬ ‫‪2.958.040‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪10833-99.4.11‬‬ ‫رشت‪-‬میدان کرونا‬ ‫‪13‬‬ ‫اسمعیل صدیق کسبخی‬ ‫محصوالت فرهنگی‬ ‫‪89.910‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪10829-99.4.11‬‬ ‫رشت‪-‬میدان کرونا‬ ‫‪14‬‬ ‫علی اسفندیاری اصل‬ ‫حبوبات‬ ‫‪30.569.400‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪10769-99.4.11‬‬ ‫رشت‪-‬میدان کرونا‬ ‫‪15‬‬ ‫ولی رضاپور‬ ‫سیمان‬ ‫‪11.238.750‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪10773-99.4.11‬‬ ‫رشت‪-‬میدان کرونا‬ ‫روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)‬ ‫اگهـی مزایـده امـوال غیر منقول رهنی کالسـه ‪ 9800150‬ششـدانگ یک قطعه اپارتمان با کاربری مسـکونی به مسـاحت ‪128/12‬‬ ‫مترمربـع (یکصـد و بیسـت و هشـت متـر و دوازده دسـیمتر مربـع) بـه پالک ثبتـی ‪ ۷۰۶۳‬فرعـی از ‪ ۵‬اصلـی مفروز و مجزا شـده از‬ ‫‪ ۶۳۰۴‬فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه ‪ ۳‬واقع در بخـش ‪ ۱۹‬ناحیه عمرانلو حوزه ثبت ملک گلوگاه اسـتان مازنـدران ملکی حبیب اهلل‬ ‫نـوری زاده زارمـی فرزنـد مهرعلـی بـه نشـانه گلوگاه کمربندی شـرقی (شـهید باهنر) جنب بیمارسـتان ثامـن االئمه با حـدود اربعه‬ ‫شـماال‪ :‬در دو قسـمت اول دیواریسـت بطـول (‪ )12/74‬دوازده متـر و هفتـاد و چهـار سـانتیمتر بـه فضای ملـک مجـاور دوم دیوار و‬ ‫پنجره اسـت بطول (‪ )2/29‬دو متر و بیسـت و نه سـانتیمتر به فضای حیاط مشـاعی شـرقا که در هشـت قسـمت که قسـمت های‬ ‫چهارم و ششـم ان شـمالی قسـمت دوم ان جنوبی اسـت‪ .‬اول دیوار و پنجره اسـت بطول (‪ )4/32‬چهار متر و سـی و دو سـانتیمتر‬ ‫بـه فضـای حیـاط مشـاعی دوم درب و دیـوار اسـت بـه طـول (‪ )4/02‬چهـار متر و دو سـانتیمتر بـه راه پله سـوم درب و دیوار اسـت‬ ‫بطول (‪ )1/35‬یک متر و سـی و پنج سـانتیمتر به راه پله چهارم درب و دیوار اسـت بطول (‪ )2/22‬دو متر و بیسـت و دو سـانتیمتر‬ ‫بـه راه پلـه پنجـم دیواریسـت بطـول (‪ )1/57‬یـک متـر و پنجـاه و هفـت سـانتیمتر به راه پله ششـم دیواریسـت بطـول (‪ )1/80‬یک‬ ‫متـر و هشـتاد سـانتی متـر بـه راه پلـه هفتم دیواریسـت بطـول (‪ )1/36‬یک متر و سـی و شـش سـانتیمتر به فضای حیاط مشـاعی‬ ‫هشـتم دیواریسـت بطـول (‪ )۵۲‬پنجـاه و دو سـانتیمتر بـه فضای معبر جنوبـا‪ :‬دیوار و پنجره اسـت بطول (‪ )15/01‬پانـزده متر و یک‬ ‫سـانتیمتر بـه فضـای معبـر غربـا ‪ :‬در دو قسـمت اول دیـوار و پنجره اسـت بطـول (‪ )5/79‬پنج متـر و هفتاد و نه سـانتیمتر به فضای‬ ‫معبـر دوم دیـوار و پنجـره اسـت بطـول (‪ )3/26‬سـه متـر و بیسـت و شـش سـانتیمتر بـه فضـای معبر انبـاری قطعه ‪ 2‬به مسـاحت‬ ‫‪ 11/97‬به حدود اربعه شـماال‪ :‬دیواریسـت مشـترک بطول (‪ )5/17‬پنج متر و هفده سـانتیمتر به انباری قطعه ‪ 1‬شـرقا‪ :‬درب و دیوار‬ ‫اسـت بطـول (‪ )2/32‬دو متـر و سـی و دو سـانتیمتر بـه راه پله و راهرو جنوبا‪ :‬دیواریسـت مشـترک بطـول (‪ )5/15‬پنج متـر و پانزده‬ ‫سـانتیمتر بـه انبـاری تجـاری قطعـه ‪ ۳‬غربـا‪ :‬دیواریسـت بطـول (‪ )2/32‬دو متر و سـی و دو سـانتیمتر بـه فضای تجـاری مجاور که‬ ‫برابـر سـند رهنـی شـماره ‪ 13580‬مـورخ ‪ 1395/10/12‬در قبـال مبلـغ ‪ 1020000000‬ریال (یـک میلیارد و بیسـت میلیون ریال)‬ ‫بـه مـدت ‪ ۱۲‬مـاه در رهـن بانـک صـادرات شـعبه رامیان قـرار گرفت و به علـت عدم پرداخـت بدهی منجر بـه صدور اجراییه شـده‬ ‫اسـت و پلاک ثبتـی فـوق طبـق نظر هیئت کارشناسـان رسـمی بـه مبلـغ ‪ 3843600000‬ریـال ارزیابی شـده و در پلاک فوق‬ ‫سـاختمان ترکیبـی مشـتمل بـر دیـوار بنایـی در طبقـه همکف با طـاق ضربی و در طبقات با اسـکلت فلـزی (قوطی) بـا طاق ضربی‬ ‫بـا نمـای خارجـی ان در ضلـع غربی سـنگ و نماهای جنوبی و شـمالی و شـرقی نرمه کشـی می باشـد و اپارتمان مورد نظر شـامل‬ ‫سـالن پذیرایی و دو خوابه و دارای سـرویس بهداشـتی و اشـپزخانه کف و بدنه ان مفروش از سـرامیک و تراس نیز اسـت و کف ان‬ ‫بـا ملات ماسـه و سـیمان و دیوارهـا تـا ارتفاع حدود یک متر سـنگ اسـت و کف انباری سـیمان و دیـوار فاقد نما و اجری می باشـد‬ ‫و راه پله ارتباطی با طبقات از سـنگ و دیواره راه پله تا ارتفاع ‪ 1/20‬متر سـنگ کاری می باشـد‪ .‬قدمت بنا حدود ‪ ۱۶‬سـال و دارای‬ ‫پایان کار شـهرداری در سـال ‪ ۹۱‬اخذ شـده اسـت انشـعابات برق و گاز مسـتقل و اب اشـتراکی اسـت و قدر السـهم از سایر مشاعات‬ ‫و مشـترکات برابـر قانـون تملـک اپارتمـان هـا و ایین نامـه اجرایی ان بـرای ملک محفوظ می باشـد پالک فوق از سـاعت ‪ 9‬الی ‪12‬‬ ‫روز شـنبه مـورخ ‪ 99/09/15‬در اداره اجـرای اسـناد رسـمی گلـوگاه واقع در اداره ثبت اسـناد و املاک گلوگاه خیابـان ‪ 15‬خرداد از‬ ‫طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد‪ .‬مزایده از مبلغ ‪ 3843600000‬ریال (سـه میلیارد و هشـتصد و چهل و سـه میلیون و ششـصد‬ ‫هـزار ریـال) شـروع و بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی نقدا ً فروخته می شـود‪ .‬الزم به ذکر اسـت پرداخـت بدهی های مربـوط به اب‪،‬‬ ‫بـرق وگاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حق اشـتراک و مصرفـی در صورتی که مورد مزایـده دارای انها باشـد و نیز بدهی هـای مالیاتی‬ ‫و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد بـه عهده برنده مزایده اسـت و‬ ‫نیـز در صـورت وجـود مـازاد‪ ،‬وجـوه پرداختـی بابت هزینـه های فوق از محـل مازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر‬ ‫و حـق مزایـده نقـدا ً وصـول مـی گـردد‪ .‬شـرکت در مزایده منـوط به پرداخـت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب سـپرده‬ ‫ثبـت و حضـور خریـدار یـا نماینـده قانونی او در جلسـه مزایده اسـت‪ .‬برنـده مزایده مکلف اسـت مابـه التفاوت مبلغ فـروش را ظرف‬ ‫مـدت ‪ 5‬روز از تاریـخ مزایـده بـه حسـاب صنـدوق ثبـت تودیع نمایـد و در صورتی کـه ظرف مهلت مقـرر مانده فروش را به حسـاب‬ ‫سـپره ثبـت واریـز ننمایـد مبلـغ مذکور قابل اسـترداد نبـوده و به حسـاب خزانه واریز خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪99/08/29 :‬‬ ‫م الف‪19907206:‬‬ ‫سرپرست ثبت اسناد و امالک گلوگاه ‪ -‬جعفر رسولی‬ صفحه 5 ‫‪4‬‬ ‫مالیاتی‬ ‫پنج شنبه ‪ 29 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪752‬‬ ‫شمال‬ ‫اگهی ابالغ اوراق مالیاتی‬ ‫در اجــرای مــاده ‪ 208‬قانــون مالیاتهــای مســتقیم مصــوب اســفند مــاه ســال ‪ 1366‬بدینوســیله برگ‪/‬برگهــای اجرایــی بــا مشــخصات زیــر بــه مودی‪/‬مویــان ذیربــط ابــاغ مــی گــردد تــا ظــرف یــک مــاه از تاریــخ درج ایــن اگهــی بــه اداره امــور مالیاتــی مربوطــه‬ ‫مراجعــه و نســبت بــه پرداخــت کلیــه بدهــی خــود اقــدام نماینــد‪ .‬در غیــر ایــن صــورت بــه انــدازه اصــل بدهــی و جرائــم متعلــق بــه اضافــه ده درصــد بدهــی از امــوال منقــول یــا غیــر منقــول و مطالبــات مــودی توقیــف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره‬ ‫پرونده‬ ‫نام مودی‬ ‫شماره ملی شناسنامه ‪ .‬ثبت‬ ‫شماره و تاریخ برگ اجرایی‬ ‫عملکرد‬ ‫سال‬ ‫منبع‬ ‫مالیاتی‬ ‫بدهی بابت مالیات‬ ‫جرائم‬ ‫شماره واحد‬ ‫مالیاتی‬ ‫نشانی اداره امور‬ ‫مالیاتی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2833‬‬ ‫شرکت پیام ره اورد کیش‬ ‫‪980-10760147272‬‬ ‫‪99.7.21-1.1407906‬‬ ‫‪82‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪230.426‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2833‬‬ ‫شرکت پیام ره اورد کیش‬ ‫‪980-10760147272‬‬ ‫‪99.7.21-1.1407896‬‬ ‫‪83‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪789.488‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2833‬‬ ‫شرکت پیام ره اورد کیش‬ ‫‪980-10760147272‬‬ ‫‪99.7.21-1.1407872‬‬ ‫‪84‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.027.907‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2833‬‬ ‫شرکت پیام ره اورد کیش‬ ‫‪980-10760147272‬‬ ‫‪99.7.21-1.1407887‬‬ ‫‪85‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.689.998‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2146‬‬ ‫شرکت خدمات مشاوره ای مهندسی کشاورزی کوشا عزیزک‬ ‫‪1899-10861611307‬‬ ‫‪99.7.28-1.1444947‬‬ ‫‪89‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.166.288‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2146‬‬ ‫شرکت خدمات مشاوره ای مهندسی کشاورزی کوشا عزیزک‬ ‫‪1899-10861611307‬‬ ‫‪99.7.28-1.1444890‬‬ ‫‪93‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪4.409.305‬‬ ‫‪17.526.988‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2146‬‬ ‫شرکت خدمات مشاوره ای مهندسی کشاورزی کوشا عزیزک‬ ‫‪1899-10861611307‬‬ ‫‪99.7.28-1.1444920‬‬ ‫‪93‬‬ ‫حقوق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.922.768‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2146‬‬ ‫شرکت خدمات مشاوره ای مهندسی کشاورزی کوشا عزیزک‬ ‫‪1899-10861611307‬‬ ‫‪99.7.28-1.1444966‬‬ ‫‪94‬‬ ‫حقوق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.419.640‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2146‬‬ ‫شرکت خدمات مشاوره ای مهندسی کشاورزی کوشا عزیزک‬ ‫‪1899-10861611307‬‬ ‫‪99.7.28-1.1444987‬‬ ‫‪94‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪10.882.867‬‬ ‫‪12.885.866‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2985‬‬ ‫شرکت داده پردازی دلتا بابلسر بهنمیر‬ ‫‪1249-10760172330‬‬ ‫‪99.8.17-1.1567870‬‬ ‫‪95‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.200.000‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2985‬‬ ‫شرکت داده پردازی دلتا بابلسر بهنمیر‬ ‫‪1249-10760172330‬‬ ‫‪99.8.17-1.1567863‬‬ ‫‪95‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪5.400.000‬‬ ‫‪4.260.000‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2985‬‬ ‫شرکت داده پردازی دلتا بابلسر بهنمیر‬ ‫‪1249-10760172330‬‬ ‫‪99.8.17-1.15678853‬‬ ‫‪95‬‬ ‫حقوق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.552.800‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2985‬‬ ‫شرکت داده پردازی دلتا بابلسر بهنمیر‬ ‫‪1249-10760172330‬‬ ‫‪99.8.17-1.1567838‬‬ ‫‪95‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪12.625.000‬‬ ‫‪10.100.000‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2985‬‬ ‫شرکت داده پردازی دلتا بابلسر بهنمیر‬ ‫‪1249-10760172330‬‬ ‫‪99.8.17-1.1567821‬‬ ‫‪94‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9.391.000‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2985‬‬ ‫شرکت داده پردازی دلتا بابلسر بهنمیر‬ ‫‪1249-10760172330‬‬ ‫‪99.8.17-1.1567794‬‬ ‫‪94‬‬ ‫حقوق‬ ‫‪3.989.580‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2985‬‬ ‫شرکت داده پردازی دلتا بابلسر بهنمیر‬ ‫‪1249-10760172330‬‬ ‫‪99.8.17-1.1567771‬‬ ‫‪94‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪16.654.550‬‬ ‫‪13.323.640‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2985‬‬ ‫شرکت داده پردازی دلتا بابلسر بهنمیر‬ ‫‪1249-10760172330‬‬ ‫‪99.8.17-1.1567748‬‬ ‫‪93‬‬ ‫تکلیفی‬ ‫‪750.000‬‬ ‫‪400.000‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪2985‬‬ ‫شرکت داده پردازی دلتا بابلسر بهنمیر‬ ‫‪1249-10760172330‬‬ ‫‪99.8.17-1.1567728‬‬ ‫‪93‬‬ ‫حقوق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.640.000‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪2985‬‬ ‫شرکت داده پردازی دلتا بابلسر بهنمیر‬ ‫‪1249-10760172330‬‬ ‫‪99.8.17-1.1567695‬‬ ‫‪93‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪5.324.183‬‬ ‫‪8.787.647‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2808‬‬ ‫شرکت صنایع غذایی یاقوت سیاه شمال‬ ‫‪2041-10862017538‬‬ ‫‪99.8.14-1.1553787‬‬ ‫‪92‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪664.569.060‬‬ ‫‪1.777.722.236‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2808‬‬ ‫شرکت صنایع غذایی یاقوت سیاه شمال‬ ‫‪2041-10862017538‬‬ ‫‪99.8.14-1.1553807‬‬ ‫‪92‬‬ ‫حقوق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10.911.600‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2808‬‬ ‫شرکت صنایع غذایی یاقوت سیاه شمال‬ ‫‪2041-10862017538‬‬ ‫‪99.8.14-1.1553821‬‬ ‫‪92‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪1.830.000‬‬ ‫‪2.668.750‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪2808‬‬ ‫شرکت صنایع غذایی یاقوت سیاه شمال‬ ‫‪2041-10862017538‬‬ ‫‪99.8.14-1.1553835‬‬ ‫‪93‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪2.535.000.000‬‬ ‫‪3.549.000.000‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪2808‬‬ ‫شرکت صنایع غذایی یاقوت سیاه شمال‬ ‫‪2041-10862017538‬‬ ‫‪99.8.14-1.1553844‬‬ ‫‪93‬‬ ‫حقوق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪42.623.700‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪2808‬‬ ‫شرکت صنایع غذایی یاقوت سیاه شمال‬ ‫‪2041-10862017538‬‬ ‫‪99.8.14-1.1553853‬‬ ‫‪93‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪53.050.000‬‬ ‫‪79.000.000‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪679‬‬ ‫شرکت نواور مازرون‬ ‫‪1171-10760165018‬‬ ‫‪99.8.14-1.1554698‬‬ ‫‪89‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪8.625.507‬‬ ‫‪20.698.817‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪679‬‬ ‫شرکت نواور مازرون‬ ‫‪1171-10760165018‬‬ ‫‪99.8.14-1.1554702‬‬ ‫‪90‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪8.750.000‬‬ ‫‪20.343.750‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪679‬‬ ‫شرکت نواور مازرون‬ ‫‪1171-10760165018‬‬ ‫‪99.8.14-1.1554705‬‬ ‫‪91‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪24.250.000‬‬ ‫‪49.250.000‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪7202‬‬ ‫شرکت ارگ سپید بارک‬ ‫‪1485-10760192306‬‬ ‫‪99.8.14-1.1551124‬‬ ‫‪92‬‬ ‫حقوق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪22.550.323‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪7202‬‬ ‫شرکت ارگ سپید بارک‬ ‫‪1485-10760192306‬‬ ‫‪99.8.14-1.1551135‬‬ ‫‪93‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪1.108.214.322‬‬ ‫‪537.483.953‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪7202‬‬ ‫شرکت ارگ سپید بارک‬ ‫‪1485-10760192306‬‬ ‫‪99.8.14-1.1551102‬‬ ‫‪93‬‬ ‫تکلیفی‬ ‫‪208.903.853‬‬ ‫‪74.848.722‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪7287‬‬ ‫شرکت خدمات ماشین های اداری ساحل پردیس بابلسر‬ ‫‪1758-10860271833‬‬ ‫‪99.8.17-1.1564275‬‬ ‫‪88‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6.902.350‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪7287‬‬ ‫شرکت خدمات ماشین های اداری ساحل پردیس بابلسر‬ ‫‪1758-10860271833‬‬ ‫‪99.8.17-1.1564258‬‬ ‫‪89‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪599.500‬‬ ‫‪11.541.462‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪7287‬‬ ‫شرکت خدمات ماشین های اداری ساحل پردیس بابلسر‬ ‫‪1758-10860271833‬‬ ‫‪99.8.17-1.1564182‬‬ ‫‪90‬‬ ‫حقوق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.849.680‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪7287‬‬ ‫شرکت خدمات ماشین های اداری ساحل پردیس بابلسر‬ ‫‪1758-10860271833‬‬ ‫‪99.8.17-164196‬‬ ‫‪90‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪7.687.500‬‬ ‫‪25.176.562‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪7287‬‬ ‫شرکت خدمات ماشین های اداری ساحل پردیس بابلسر‬ ‫‪1758-10860271833‬‬ ‫‪99.8.17-1.1564170‬‬ ‫‪90‬‬ ‫تکلیفی‬ ‫‪600.000‬‬ ‫‪240.000‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪7287‬‬ ‫شرکت خدمات ماشین های اداری ساحل پردیس بابلسر‬ ‫‪1758-10860271833‬‬ ‫‪99.8.17-1.11564215‬‬ ‫‪91‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪8.037.500‬‬ ‫‪23.911.562‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪7287‬‬ ‫شرکت خدمات ماشین های اداری ساحل پردیس بابلسر‬ ‫‪1758-10860271833‬‬ ‫‪99.8.17-1.1564228‬‬ ‫‪91‬‬ ‫حقوق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.182.320‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪7287‬‬ ‫شرکت خدمات ماشین های اداری ساحل پردیس بابلسر‬ ‫‪1758-10860271833‬‬ ‫‪99.8.17-1.1564244‬‬ ‫‪91‬‬ ‫تکلیفی‬ ‫‪600.000‬‬ ‫‪240.000‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪7287‬‬ ‫شرکت خدمات ماشین های اداری ساحل پردیس بابلسر‬ ‫‪1758-10860271833‬‬ ‫‪99.8.17-1.1564135‬‬ ‫‪93‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪7.401.100‬‬ ‫‪11.363.958‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪7287‬‬ ‫شرکت خدمات ماشین های اداری ساحل پردیس بابلسر‬ ‫‪1758-10860271833‬‬ ‫‪99.8.17-1.1564155‬‬ ‫‪93‬‬ ‫حقوق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.409.896‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪7287‬‬ ‫شرکت خدمات ماشین های اداری ساحل پردیس بابلسر‬ ‫‪1758-10860271833‬‬ ‫‪99.8.17-1.1564145‬‬ ‫‪93‬‬ ‫تکلیفی‬ ‫‪750.000‬‬ ‫‪400.000‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪7287‬‬ ‫شرکت خدمات ماشین های اداری ساحل پردیس بابلسر‬ ‫‪1758-10860271833‬‬ ‫‪99.8.17-1.1563777‬‬ ‫‪95‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.897.700‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪2778‬‬ ‫شرکت تعاونی تالش بنا بخش بهنمیر‬ ‫‪211-10760136258‬‬ ‫‪99.6.30-1.1240011‬‬ ‫‪87‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪22.455.762‬‬ ‫‪53.893.829‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪2778‬‬ ‫شرکت تعاونی تالش بنا بخش بهنمیر‬ ‫‪211-10760136258‬‬ ‫‪99.6.30-1.1240028‬‬ ‫‪88‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪7.443.930‬‬ ‫‪21.587.397‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪2778‬‬ ‫شرکت تعاونی تالش بنا بخش بهنمیر‬ ‫‪211-10760136258‬‬ ‫‪99.6.30-1.1240020‬‬ ‫‪89‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.284.375‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪2778‬‬ ‫شرکت تعاونی تالش بنا بخش بهنمیر‬ ‫‪211-10760136258‬‬ ‫‪99.6.30-1240039‬‬ ‫‪90‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪2.887.500‬‬ ‫‪7.290.938‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪2778‬‬ ‫شرکت تعاونی تالش بنا بخش بهنمیر‬ ‫‪211-10760136258‬‬ ‫‪99.6.30-1.1240055‬‬ ‫‪91‬‬ ‫حقوق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.140.000‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪2778‬‬ ‫شرکت تعاونی تالش بنا بخش بهنمیر‬ ‫‪211-10760136258‬‬ ‫‪99.6.30-1.1240064‬‬ ‫‪91‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪1.100.000‬‬ ‫‪3.272.500‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2778‬‬ ‫شرکت تعاونی تالش بنا بخش بهنمیر‬ ‫‪211-10760136258‬‬ ‫‪99.6.30-1.1240060‬‬ ‫‪91‬‬ ‫تکلیفی‬ ‫‪600.000‬‬ ‫‪240.000‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪2778‬‬ ‫شرکت تعاونی تالش بنا بخش بهنمیر‬ ‫‪211-10760136258‬‬ ‫‪99.6.03-1.1240072‬‬ ‫‪92‬‬ ‫حقوق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.300.000‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪2778‬‬ ‫شرکت تعاونی تالش بنا بخش بهنمیر‬ ‫‪211-10760136258‬‬ ‫‪99.6.30-1240073‬‬ ‫‪92‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪1.250.000‬‬ ‫‪3.343.750‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪2778‬‬ ‫شرکت تعاونی تالش بنا بخش بهنمیر‬ ‫‪211-10760136258‬‬ ‫‪99.6.30-1.1240067‬‬ ‫‪92‬‬ ‫تکلیفی‬ ‫‪690.000‬‬ ‫‪368.000‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪8790‬‬ ‫شرکت تولیدی بازرگانی دیانا ازما تجارت‬ ‫‪2869-14005490799‬‬ ‫‪99.8.15-1.1557565‬‬ ‫‪95‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7.832.549.138‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪2572‬‬ ‫شرکت تعاونی رستوران و تاالر پذیرائی ضیافت بابلسر‬ ‫‪2869-14005490799‬‬ ‫‪99.8.14-1.1556593‬‬ ‫‪90‬‬ ‫حقوق‬ ‫‪8.750.000‬‬ ‫‪3.500.000‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪2572‬‬ ‫شرکت تعاونی رستوران و تاالر پذیرائی ضیافت بابلسر‬ ‫‪2869-14005490799‬‬ ‫‪99.8.14-1.1556590‬‬ ‫‪90‬‬ ‫حقوق‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.849.680‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪2572‬‬ ‫شرکت تعاونی رستوران و تاالر پذیرائی ضیافت بابلسر‬ ‫‪2869-14005490799‬‬ ‫‪99.8.14-1.1556588‬‬ ‫‪93‬‬ ‫تکلیفی‬ ‫‪2.040.000‬‬ ‫‪1.088.000‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪3776‬‬ ‫صندوق قرض الحسنه شلمچه ازنوا‬ ‫‪45-10760011885‬‬ ‫‪99.8.10-1.1530314‬‬ ‫‪83‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.162.500‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪3776‬‬ ‫صندوق قرض الحسنه شلمچه ازنوا‬ ‫‪45-10760011885‬‬ ‫‪99.8.10-1.1530320‬‬ ‫‪84‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4.207.500‬‬ ‫‪123742‬‬ ‫بابلسر خیابان پاسداران ‪26‬‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫شرکت سیمان مازندران‪ ،‬واحد نمونه‬ ‫استاندارد در سال ‪ 99‬شد‬ ‫شـرکت سـیمان مازندران بـرای چندمین‬ ‫بـار موفـق بـه کسـب عنـوان واحـد نمونه‬ ‫اسـتاندارد در اسـتان مازندران شـد‪.‬‬ ‫شـرکت سـیمان مازندران بـرای چندمین‬ ‫بـار موفـق بـه کسـب عنـوان واحـد نمونه‬ ‫اسـتاندارد در اسـتان مازندران شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل‬ ‫اسـتاندارد مازنـدران‪ ،‬در اییـن تجلیـل از‬ ‫تنهـا واحـد نمونه اسـتاندارد اسـتان که به‬ ‫لحـاظ شـرایط کرونایـی و رعایـت پروتکل‬ ‫هـای بهداشـتی بـا حضـور علـی امینـی‪،‬‬ ‫مدیـر کل اسـتاندارد و علـی پـور نظـری‪،‬‬ ‫قائـم مقـام مدیرعامـل شـرکت سـیمان‬ ‫مازنـدران برگـزار شـد‪ ،‬لـوح تقدیـر و‬ ‫تندیـس ویـژه واحـد نمونه کیفی در سـال‬ ‫‪ ۱۳۹9‬بـه ان شـرکت اهـدا شـد‪.‬‬ ‫علـی امینی‪ ،‬مدیر کل اسـتاندارد مازندران‬ ‫در ایـن اییـن بـا تاکیـد بـر ایـن کـه تنها‬ ‫مسـیر تحقق توسـعه پایدار توجـه ویژه به‬ ‫مقوله استاندارد سـازی اسـت در سـخنانی‬ ‫بـه اهمیـت این مهـم پرداخت و خواسـتار‬ ‫توجـه بیـش از پیـش مسـووالن واحدهای‬ ‫تولیـدی و خدماتـی بـه اسـتاندارد کـردن‬ ‫فعالیت هـا شـد‪ .‬وی هـم چنیـن اظهـار‬ ‫داشـت کلیـه واحدهـای تولیـدی و‬ ‫خدماتـی نیـاز اسـت استاندارد سـازی را‬ ‫مبنـای فرایندهـای تولیـدی و خدماتـی‬ ‫خـود قـرار دهنـد و بـا تلاش و کوشـش‬ ‫روز افـزون اعتماد سـازی را در راسـتای‬ ‫تسـری‬ ‫اسـتفاده از کاالی ایرانی در جامعه‬ ‫ّ‬ ‫بخشـند و بـرای حفـظ بازارهـای ملّـی و‬ ‫بین المللـی و گسـترش فضـای رقابتـی‬ ‫نیـاز اسـت متناسـب بـا تکنولوژی هـای‬ ‫نویـن حرکـت کنیـم‪ .‬علـی پـور نظـری‪،‬‬ ‫قائـم مقـام مدیرعامـل شـرکت سـیمان‬ ‫مازنـدران نیـز در این ایین تجلیـل‪ ،‬اظهار‬ ‫داشـت‪ ، :‬شرکت سـیمان مازندران همواره‬ ‫در راسـتای اهتمـام همیشـگی بـه تولیـد‬ ‫محصـوالت بـا کیفیـت و به منظورکسـب‬ ‫رضایتمندی مشـتریان داخلـی و خارجی‪،‬‬ ‫بـرای بـه کارگیـری الزامـات اسـتاندارد‬ ‫داخلـی و بیـن المللـی تالش هـای زیادی‬ ‫را انجـام داده اسـت‪.‬دکتر پـور نظـری بـا‬ ‫اشـاره بـه اخـذ گواهینامـه محصـول اروپا‬ ‫(‪ )CE‬و اسـتاندارد روسـیه و همچنیـن‬ ‫اخـذ گواهینامـه سیسـتم مدیریت کیفیت‬ ‫ازمایشـگاه ‪ ۱۷۰۲۵‬توسط شرکت سیمان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬گفـت‪ :‬علاوه بـر ایـن‪ ،‬تولیـد‬ ‫انـواع سـیمان ‪،۱-۵۲۵ ،۱-۴۲۵ ،۱-۳۲۵‬‬ ‫نـوع ‪ ،۲‬پرتلنـد اهکـی ‪ ،‬پرتلنـد پوزوالنـی‬ ‫و سـیمان مرکـب (کامپوزیـت) که همگی‬ ‫دارای پروانـه کاربرد عالمت اسـتاندارد می‬ ‫باشـند‪ ،‬موجب شـده اسـت تا برند سیمان‬ ‫مازنـدران بـه عنـوان یـک برند بـا کیفیت‬ ‫صادراتـی نیز شـناخته شـود‪.‬‬ ‫الزم بـه یـاداوری اسـت پیـش از ایـن و‬ ‫در سـال هـای ‪ 1381‬تـا ‪ 1393‬بـه تعداد‬ ‫هفت بار‪ ،‬شـرکت سـیمان مازنـدران موفق‬ ‫بـه دریافت عنـوان واحد نمونه اسـتاندارد‬ ‫مازنـدران شـده بود‪.‬‬ ‫خطر سرمای ناگهانی باغات استان های‬ ‫شمالی را تهدید می کند‬ ‫وی بـا اشـاره بـه این کـه تغییـرات اقلیمی‬ ‫ایـن شمشـیر دمـو کلـس دسـت از سـر‬ ‫منطقـه برنداشـته اسـت افـزود‪ :‬در هفتـه‬ ‫جـاری تغییـرات ورتکـس قطبـی (‪Polar‬‬ ‫‪ )Vortex‬نشـان از ضعیـف شـدن ان می‬ ‫دهـد و ایـن مفهـوم را بـه دنبـال دارد که تا‬ ‫اخـر هفتـه جـاری احتمـال ریـزش هـوای‬ ‫بسـیار سـرد از مناطـق سـیبری بـه طـرف‬ ‫شـمال ایـران وجـود دارد‪.‬‬ ‫دیدار مدیرعامل شرکت مدیریت‬ ‫تولیدبرق نکا با استاندار مازندران‬ ‫مدیرعامـل شـرکت مدیریـت تولیدبـرق‬ ‫نـکا به منظـور تشـریح اقدامـات‪ ،‬عملکرد‬ ‫و برنامـه هـای اتـی نیـروگاه در خصـوص‬ ‫تولیـد پایـدار انرژی بـا اسـتاندار مازندران‬ ‫نمـود‪.‬‬ ‫دیـدار‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی‬ ‫یک انتصاب شایسته در سازمان‬ ‫تامین اجتماعی مازندران‬ ‫با توجه به شـناختی که از توانمندی های مدیریتی و ُحسـن مناسـبات‬ ‫اجتماعـی دکتر سـاالری سـراغ داریـم بی شـک وی می تواند منشـا‬ ‫تحوالت مناسـبی در بیمه تامین اجتماعی شـعبه ‪ 3‬سـاری باشـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش راه شـلمچه‪ ،‬دکتـر عبدالرضـا سـاالری یکـی از مدیـران خوشـنام‪،‬‬ ‫تحصیلکـرده و متخصـص در سـازمان تامیـن اجتماعـی مازنـدران بـه عنـوان‬ ‫ریاسـت تامیـن اجتماعـی شـعبه ‪ 3‬شهرسـتان سـاری منصـوب شـد‪.‬‬ ‫دکتر سـاالری دارای دکتری مدیریت کسـب و کار گرایش مدیریت اسـتراتژیک‪،‬‬ ‫فـوق لیسـانس مدیریـت دولتـی و لیسـانس مدیریـت بیمـه اسـت و از مدیـران‬ ‫بسـیار باتجربـه تامیـن اجتماعـی ایـن اسـتان به شـمار مـی رود که بالـغ بر ‪20‬‬ ‫سـال در مناصـب مختلـف‪ ،‬به مـردم مازنـدران خدمت کرده اسـت‪.‬‬ ‫وی پیشـتر کارشـناس برنامـه و بودجـه اداره کل اسـتان‪ ،‬مسـوول امـور اداری و‬ ‫پیگیری شـکایات‪ ،‬کارشـناس بازرسـی و درامد‪ ،‬مسـئول شـعبه کیاسـر‪ ،‬مسئول‬ ‫اجراییـات و جانشـین رئیـس شـعبه را در سـوابق خدمتی خود گذرانـده و موفق‬ ‫شـد در سـال ‪ 89‬کارمند نمونه برتر دسـتگاهای دولتی جشـنواره شـهید رجایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بـا توجـه بـه شـناختی کـه از توانمنـدی هـای مدیریتـی و ُحسـن مناسـبات‬ ‫اجتماعـی دکتـر سـاالری سـراغ داریـم بـی شـک وی مـی تواند منشـا تحوالت‬ ‫مناسـبی در بیمـه تامیـن اجتماعـی شـعبه ‪ 3‬سـاری باشـد‪.‬‬ ‫دکتـر سـاالری از جملـه مدیـران با درایـت تامین اجتماعـی مازندران اسـت که‬ ‫بی شـک در اینده بیشـتر از او خواهیم شـنید و این شایسـتگی را خواهد داشـت‬ ‫تـا در مناصبـی بسـیار باالتر از ایـن نیز ایفای مسـئولیت نماید‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت گاز مازندران عنوان کرد‪:‬‬ ‫شرکت گاز مازندران پیشرو در پویش سبز‬ ‫گازرسانی است‬ ‫خبر‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی دکتـر حسـین‬ ‫صادقـی عضـو هیـات علمی دانـش گاه علوم‬ ‫کشـاورزی در مـورد تهدیـد سـرما بـا بیـان‬ ‫ایـن کـه سـرمای ناگهانـی در مازنـدران را‬ ‫دسـت کم نگیریـد اظهـار داشـت‪ :‬اوایل اذر‬ ‫مـاه ‪ ۱۳۹5‬سـرمای منفـی ‪ ۶‬درجه سـانتی‬ ‫گـراد هـم راه بـا بـرف و بـاد هـای شـدید‬ ‫منجـر بـه از دسـت رفتن هزاران تـن پرتغال‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 29 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪752‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اسـتانداری مازنـدران‪ ،‬محسـن نعمتـی‬ ‫در ایـن دیـدار ابتـدا پیرامـون تالشـهای‬ ‫مجموعـه کارکنان نیـروگاه بـرای امادگی‬ ‫مطلـوب واحدهـا جهـت تولیـد پایـدار‬ ‫انـرژی و تامیـن بـرق مورد نیاز مشـترکان‬ ‫و نیـز شـرایط مطلـوب تولیـد انـرژی در‬ ‫اسـتان مازنـدران مطالبـی بیـان داشـت‪.‬‬ ‫وی در ادامـه گزارشـی از اهـم اقدامـات‬ ‫و برنامـه هـای اتـی نیـروگاه بویـژه رونـد‬ ‫پیشـرفت کار پـروژه نصـب واحدهـای‬ ‫جدید سـیکل ترکیبـی با اعتبـاری بالغ بر‬ ‫‪ 24‬هـزار میلیـارد ریـال و هـدف گـذاری‬ ‫بـرای افزایـش ‪ 500‬مگاواتی تولیـد انرژی‬ ‫در ایـن نیـروگاه ارائـه نمـود‪.‬‬ ‫️ همچنیـن در ایـن دیـدار احمـد حسـین‬ ‫زادگان اسـتاندار مازندران با اعالم حمایت‬ ‫و پشـتیبانی از طـرح توسـعه نیـروگاه‪ ،‬از‬ ‫تالشـها و زحمـات مجموعـه کارکنـان در‬ ‫راسـتای تولیـد مطمئـن و پایـدار انـرژی‬ ‫بـرق تقدیـر و تشـکر نمود‪.‬‬ ‫تنها سه درصد اهدا کنندگان خون‬ ‫در مازندران بانوان هستند‬ ‫مدیـرکل انتقـال خـون مازنـدران درصـد‬ ‫مشـارکت زنـان مازندیانـی در اهـدای‬ ‫خون را سـه درصـد اعالم کرد و خواسـتار‬ ‫مشـارکت بیشـتر انـان در ایـن کار‬ ‫داوطلبانـه بـه منظـور رفـع کمبودهـا در‬ ‫دوران کرونایـی شـد‪.‬‬ ‫دکتـر ذوالفقـار تقـوی در گفـت و گـو بـا‬ ‫خبرنـگار ایرنـا گفـت ‪ :‬اگـر بانـوان اسـتان‬ ‫مشـارکت حـدود ‪ ۱۰‬درصـدی در اهـدای‬ ‫خـون داشـته باشـند ‪ ،‬بـه طـور یقیـن‬ ‫کمبـود گروه هـای خونـی دوران کرونایی‬ ‫جبـران می شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬باورهـای غلطـی چـون ایـن‬ ‫ادعـا کـه زنـان ضعیـف هسـتند ‪ ،‬خـون‬ ‫کمـی دارنـد و یـا ایـن کـه زنان بـه دلیل‬ ‫حساسـیت همـواره در معـرض خطـر‬ ‫بیشـتری قـرار دارند ‪ ،‬سـبب شـد تـا اهدا‬ ‫خـون از سـوی انـان بسـیار کـم باشـد‪.‬‬ ‫ذوالفقاری گفت ‪ :‬هسـو بـا رویکرد اهمیت‬ ‫مشـارکت بیشـتر زنـان در اهـدای خون ‪،‬‬ ‫بانوان بسـیجی این اسـتان پیشـتاز ترویج‬ ‫امـر اهدای خـون در خانواده ها می شـوند‬ ‫و فراخـوان اهـدای خـون بـا شـعار اهدای‬ ‫خـون بانـوان هر خانـه‪ ،‬یک پایـگاه اهدای‬ ‫خون در مازندران ‪ ،‬منتشـر شـد‪.‬‬ ‫وی بـا اعلام ایـن که بیمـاری کووید‪۱۹ -‬‬ ‫شـمار مراجعـه کننـدگان بـرای اهـدای‬ ‫خـون را در اسـتان بـه طـور کلـی کاهش‬ ‫داده اسـت ‪ ،‬از شـهروندان بویـژه بانـوان‬ ‫اسـتان درخواسـت کـرد تـا بـرای نجـات‬ ‫جـان بیمـاران بـا مراجعـه پایگاه هـای‬ ‫و مراکـز دریافـت خـون در ایـن کار‬ ‫خیرخواهانـه مشـارکت کننـد‪.‬‬ ‫اسـتان مازندران دارای حدود سـه میلیون‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬نفـر جمعیـت اسـت کـه حـدود‬ ‫نیمـی ایـن جمعیـت زنان هسـتند‪.‬‬ ‫میانگیـن امـاری اهـدا کننـدگان خون در‬ ‫مازنـدران ‪ ۳۹.۳۳‬در هـزار نفر اعالم شـده‬ ‫اسـت که باالتر از میانگین کشـوری با ‪۲۷‬‬ ‫در هـزار نفر اسـت‪.‬‬ ‫نوبت دهی اینترنتی‬ ‫مدیـرکل انتقـال خـون مازندران بـا اظهار‬ ‫ایـن که اهدا کنندگان خـون برای دریافت‬ ‫نوبـت اینترنتـی اهـدای خـون مـی توانند‬ ‫بـه ادرس ‪http://nobatdehi..‬‬ ‫‪ ibto.ir‬مراجعـه کننـد‪ ،‬گفـت ‪ :‬با توجه‬ ‫به افزایش میزان شـیوع کرونـا‪ ،‬هموطنان‬ ‫بـا گرفتن نوبت اینترنتی ‪ ،‬خون و پالسـما‬ ‫اهـدا کنند‪.‬‬ ‫وی همچنیـن از فعالیـت واحدهای سـیار‬ ‫خونگیـری همزمـان بـا راه انـدازی پویش‬ ‫اهدا خون در مناسـبت هـای مختلف خبر‬ ‫داد و افـزود ‪ :‬مثلا در هفتـه اتش نشـانی‬ ‫و کتـاب و کتابخوانـی پویـش اهدای خون‬ ‫اجرا شـد‪.‬‬ ‫تقـوی بـا اظهـار ایـن کـه بـا اهـدای یک‬ ‫واحـد خـون جـان سـه بیمـار نیازمنـد از‬ ‫مـرگ نجـات مـی یابـد ‪ ،‬گفـت ‪ :‬تمامـی‬ ‫پروتـکل هـای بهداشـتی در پایـگاه هـای‬ ‫انتقـال خـون رعایت می شـود و تجهیزات‬ ‫ایـن واحدهـا کاملا اسـتریل اسـت و‬ ‫اهداکننـدگان خون بدون نگـران و دغدغه‬ ‫مـی توانند بـه مراکز اهدای خـون مراجعه‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫وی بـا اظهـار ایـن کـه مراکز انتقـال خون‬ ‫در شهرسـتان های سـاری‪ ،‬امل و بابل در‬ ‫دو شـیفت صبـح و عصـر از سـاعت ‪۷:۳۰‬‬ ‫تـا ‪ ۱۸‬عصـر فعال هسـتند ‪ ،‬تصریـح کرد‪:‬‬ ‫بـه اهدا کننـدگان خون اطمینـان داد می‬ ‫شـود که طبـق برنامه تمامی افـراد در بدو‬ ‫ورود بـه واحـد دریافـت خـون مـورد تـب‬ ‫سـنجی قرار مـی گیرنـد و قبـل از اهدای‬ ‫خـون ‪ ،‬توسـط پزشـکان مسـتقر معاینـه‬ ‫می شـوند‪.‬‬ ‫مدیـر کل انتقـال خـون مازنـدران بیـان‬ ‫داشـت ‪ :‬بـا توجـه بـه نیـاز مسـتمر مراکز‬ ‫درمانـی و بیمارسـتان هـای اسـتان بـه‬ ‫خـون و فـراورده هـای خـون و کاهـش‬ ‫ذخایـر خـون ‪ ،‬در حـال حاضـر اسـتان به‬ ‫همـه گـروه هـای خونـی نیـاز مبـرم دارد‬ ‫و بیماران نیازمند چشـم انتظار مشـارکت‬ ‫شـهروندان نیکـوکار بـرای اهـدای خـون‬ ‫هسـتند‪.‬‬ ‫ضریب نفوذ ‪ ۹۷‬درصدی گاز در استان مازندران‬ ‫دکتر امیرتیموری گفت‪ :‬رسـانه ها با علم و اگاهی و شـناخت از شـرایط کنونی کشـور و‬ ‫نقـش اثرگـذار اطالع رسـانی در تنویر افـکار عمومی‪ ،‬با امیـد افرینی جامعـه را از بحران‬ ‫هـا عبور و نجـات دهند‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬امـروز بایـد هرچه بیشـتر رسـانه ها بـه عنوان پـل ارتباطی بیـن مردم‬ ‫و مسـووالن در بیـان تدابیـرو عملکـرد دولـت تلاش کنند تا بـذر امیـد در جامعه برای‬ ‫توسـعه هرچه بیشـتر پاشـیده شود‪.‬‬ ‫نشسـت دسـتار ویـژه وزیـر نفـت ‪ ،‬معـاون وزیـر و مدیرعامل شـرکت ملـی گاز ایـران با‬ ‫مدیـران عامـل و روسـای روابـط عمومـی شـرکت هـای گاز اسـتانی برگزار شـد‪.‬‬ ‫طرح بهبود رفتارهای تغذیه ای و اصالح‬ ‫الگوی غذایی خانوارهای روستایی‬ ‫در محمود اباد‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان محموداباد‪ ،‬سـید‬ ‫محمـد زمانـی از اجـرای طـرح جامـع تغذیـه سـالم و سلامت زنـان روسـتایی بـا‬ ‫همکاری و معاونت شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان محموداباد در روسـتاهای‬ ‫پایلـوت ازادمـون‪ ،‬برنجده‪ ،‬میرعلمده‪ ،‬زرداب‪ ،‬حاجی کالی سـفلی و گل محله خبر‬ ‫داد و گفـت‪ :‬ایـن طرح بصورت ملی و مشـترک بین دسـتگاه های بهداشـت‪ ،‬درمان‬ ‫و امـوزش پزشـکی و جهاد کشـاورزی با هـدف بهبود رفتارهای تغذیـه ای و اصالح‬ ‫الگـوی غذایـی خانوارهـای روسـتایی بـا محوریت زنان در کشـور اجراء مـی گردد‪.‬‬ ‫زمانـی بـا اشـاره به سـوابق ارزنـده همکاری بین ایـن دو بخش و همچنیـن با توجه‬ ‫بـه شـیوع بیماریهـای متابولیـک و غیـر واگیر بویـژه در مناطـق روسـتایی به علت‬ ‫الگـوی غلـط تغذیـه ای‪ ،‬مصـرف کم میوه و سـبزیجات‪ ،‬افـزود‪ :‬در این طرح سـعی‬ ‫بـر ان اسـت بـا اجـرای باغچـه هـای خانگـی و بصـورت عملـی‪ ،‬بـا تاکید بـر تولید‬ ‫محصـول سـالم‪ ،‬راهکارهـای کاهـش مصـرف نهاده هـای شـیمیایی اعـم از‪ ،‬کود و‬ ‫سـم را بـه جامعـه هـدف‪ ،‬یعنی زنان روسـتایی امـوزش داد‪.‬‬ ‫سرپرسـت مدیریت جهاد کشـاورزی شهرسـتان محموداباد ادامـه داد‪ :‬در این طرح‬ ‫‪ 73‬زن روسـتایی بـا ایجـاد باغچـه های خانگـی و تولید انواع سـبزی و صیفی جات‬ ‫در طـی یـک دوره زمانـی بـا نحـوه تولیـد محصـول سـالم‪ ،‬راهکارهای مبـارزه غیر‬ ‫شـیمیایی بـا افـات و بیماریهـای شـایع و نیـز مبانی تغذیه سـالم و تامین سلامت‬ ‫عمومـی جامعه اشـنا مـی گردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با هماهنگی شـبکه بهداشـت و درمان این شهرسـتان‪ ،‬پایش و غربالگری‬ ‫سـرطان پسـتان‪ ،‬دیابت و فشـار خون نیز در گروه هدف صـورت می پذیرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫پنج شنبه ‪ 29 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪752‬‬ ‫باحضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار مازندران اغاز شد؛‬ ‫پویش ” این خانه روشن است ” در شرکت توزیع برق مازندران‬ ‫سپری‪ :‬به دنبال تغییر الگوی مصرفیم‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت و مهندسی‬ ‫شبکه حمل و نقل شهرداری‬ ‫ساری‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫ضرورت دخالت دولت در امور‬ ‫اقتصادی!‬ ‫فرامـرز سـپری مدیرعامـل شـرکت توزیـع برق‬ ‫مازنـدران در مراسـم اغـاز بـه کار پویـش ” ایـن‬ ‫خانـه روشـن اسـت ” بـا اشـاره بـه اغـاز فراینـد‬ ‫اجرایـی شـدن ایـن پویش در ‪ ۶‬سـر فصـل اصلی‬ ‫شـامل ‪ :‬بـرق امید؛مانورهـای جهادی؛پویـش‬ ‫سـیم بـه کابـل؛ خدمـات غیـر حضوری بـرق من‬ ‫و کاهـش هزینـه هـا و افزایـش بهـره وری ؛ امـار‬ ‫مشـترکان شـرکت توزیـع بـرق مازنـدران را یـک‬ ‫میلیـون و ‪ ۴۰۰‬هـزار نفـر اعلام کـرد‪.‬‬ ‫وی بـا تشـریح برنامـه ها و اقدامات شـرکت توزیع‬ ‫بـرق مازنـدران بـرای روزهـا و مـاه هـای اینـده ‪،‬‬ ‫افـزود ‪ :‬میانگیـن مصـرف ایـن مشـترکان بـه جز‬ ‫فصل تابسـتان حـدود ‪ ۸۰‬مگاوات اسـت که طبق‬ ‫طـرح بـرق امید ‪ ،‬مصرف برقشـان رایـگان خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫سـپری بـا اعلام ایـن کـه میـزان بـرق‬ ‫مصرفـی مشـترکان در مازنـدران در پیـک‬ ‫مصـرف بویـژه در تابسـتان دو تا سـه برابر‬ ‫میـزان تولید برق اسـتان اسـت ‪ ،‬گفـت ‪ :‬با‬ ‫اجـرای طـرح امیـد ‪ ،‬وزارت نیرو و شـرکت‬ ‫هـای بـرق اسـتانی از جملـه مازنـدران به‬ ‫دنبـال تغییـر الگـوی مصـرف و تبدیـل‬ ‫مشـترکان پـر مصرف بـه خـوش مصرف و‬ ‫خـوش مصـرف هـا بـه کم مصـرف هسـتند‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق مازنـدران اظهـار‬ ‫داشـت ‪ :‬بـا کاهـش ‪ ۱۰‬درصـدی میـزان مصـرف‬ ‫بـرق توسـط مشـترکانی کـه مصرفشـان بیـش‬ ‫از‪ ۴۰۰‬مـگاوات اسـت ‪ ،‬بـار اضافـی کـه از ناحیـه‬ ‫تولیـد و تامین برق اسـتان بویـژه در دوره پیک بر‬ ‫شـرکت تحمیـل مـی شـود ‪ ،‬کاسـته خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی تعداد مشـترکان پرمصرف استان را ‪ ۳۶‬درصد‬ ‫مجموع مشـترکان برق اسـتان براورد کرد‪.‬‬ ‫سـپری همچنیـن از مشـترکانی کـه بیـن ‪ ۸۰‬تـا‬ ‫حـدود ‪ ۴۰۰‬مـگاوات بـرق در فصولـی غیـر از‬ ‫تابسـتان مصـرف مـی کنند بـه عنوان مشـترکان‬ ‫خـوش مصـرف یـاد کرد‪.‬طـرح بـرق امیـد از اول‬ ‫ابـان مـاه در اسـتان مازنـدران همزمان با سراسـر‬ ‫کشـور اجرایی شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت توزیع بـرق مازندران همچنین‬ ‫از اینترنتی شـدن ارائه ‪ ۴۰‬خدمت این شـرکت به‬ ‫مشـترکان در بسـتر اینترنت و در قالب اپلیکشن ”‬ ‫بـرق مـن ” از ‪ ۹‬اذر مـاه سـال جاری خبـر داد و‬ ‫گفت که مشـترکان مـی توانند با نصب اپلیکشـن‬ ‫بـرق من ایـن خدمـات را دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی طـرح ” سـیم بـه کابـل ” در حـدود ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلومتـر شـبکه بـرق ‪ ،‬درخواسـت انشـعاب ‪،‬‬ ‫خاموشـی ‪ ،‬تغییر نام و صورت حسـاب را از جمله‬ ‫طـرح هایـی دانسـت کـه در بسـتر اینترنتـی بـه‬ ‫مشـترکان داده مـی شـود‪.‬‬ ‫سـپری از بدهی ‪ ۳.۵‬میلیارد ریالـی به پیمانکاران‬ ‫و تولیدکننـدگان را ازمهـم تریـن مشـکل پیـش‬ ‫روی شـرکت بـرق مازنـدران یـاد کرد‪.‬‬ ‫مشـکالت اقتصـادی مـردم به ویژه در سـال های اخیـر نگرانی های‬ ‫گسـترده ای را بـه وجـود اورده اسـت‪ .‬هـر چند دالیـل متعددی در‬ ‫بـروز ایـن مشـکالت‪ ،‬موثـر بـوده اند ولـی وادادگـی دولـت در قبال‬ ‫مشـکالت و گرفتـاری هـای اقتصادی بر هیچکس پوشـیده نیسـت‪.‬‬ ‫بـا وجـود اینکـه توطئه هـا و تحریـم هـای ناجوانمردانه‪ ،‬وابسـتگی‬ ‫اقتصـاد کشـور بـه نفـت‪ ،‬غـارت بیـت المـال توسـط برخـی از افراد‬ ‫صاحـب نفـوذ‪ ،‬رفتارهـای هیجانـی مـردم در قبـال اقتصـاد و ‪ ...‬در‬ ‫شـدت یافتـن چنیـن شـرایطی تاثیرگذار بـوده اند‪ ،‬ولی سـوء تدبیر‬ ‫و مدیریـت ضعیـف دولـت در حـوزه رفتارهـای اقتصـادی بـه هیـچ‬ ‫عنـوان قابـل کتمـان نیسـت چـرا کـه در ابتدایـی ترین امـوری که‬ ‫ً‬ ‫کاملا منفعل‬ ‫بایـد دخالـت مـی کـرد و یـا نبایـد دخالت می کـرد‪،‬‬ ‫و کمرنـگ عمـل کـرده اسـت‪ .‬بـر اسـاس مفـاد قانـون اساسـی و‬ ‫مصوبـات جلسـات و نشسـت هـا و کارگـروه های تخصصـی‪ ،‬وظیفه‬ ‫هـر شـخص‪ ،‬نهاد و سـازمانی به طور دقیق مشـخص اسـت و بدون‬ ‫تردیـد ایـن همه بی نظمی و شـلختگی در اقتصاد‪ ،‬یـا ماحصل عدم‬ ‫اگاهـی از شـرح وظایـف محولـه یـا عـدم توانایـی در انجـام وظیفه‬ ‫مشـخص شـده اسـت کـه در هر دو صـورت افـراد ذی مدخـل باید‬ ‫مـورد مواخـذه قـرار گیرند‪.‬‬ ‫دردمندانـه در شـرایط کنونـی کـه مـردم به حل نسـبی یـا مقطعی‬ ‫مشـکالت نیـاز دارنـد دولتمـردان تنهـا بـه صـورت یک سـخنگو یا‬ ‫رمزگشـا‪ ،‬تنهـا از دالیـل بـروز مشـکالت رونمایـی کـرده و بـا اعالم‬ ‫لیسـتی از بایـد هـا و نبایـد هـا که خـود‪ ،‬مسـئول اجـرای تک تک‬ ‫انهـا هسـتند‪ ،‬داشـتن دو دسـت بـرای حل ایـن معضلات را کافی‬ ‫نمـی دانند!‬ ‫فـی المثـل یکـی از مسـئوالن اخیـرا ً علـت کمیـاب و گـران شـدن‬ ‫روغـن نباتـی را ناشـی از ترخیـص نشـدن روغن نباتـی از گمـرک‬ ‫بـه دلیل مسـائل ارزی عنـوان کـرده و دیگری علـت افزایش قیمت‬ ‫السـتیک را ناشـی از کاهـش تولیـد و احتکار می دانـد‪ .‬پیش از این‬ ‫نیـز‪ ،‬بارهـا و بارهـا‪ ،‬مسـئوالن محتـرم در خصوص گرانی هـای فوق‬ ‫تصـور کاالهـای مختلـف از جملـه خـودرو‪ ،‬لـوازم خانگی‪ ،‬ماسـک‪،‬‬ ‫مـواد غذایـی‪ ،‬گوجه فرنگـی‪ ،‬کـره‪ ،‬مـرغ و تخـم مـرغ‪ ،‬برنـج‪ ،‬بلیـت‬ ‫هواپیمـا و هـر انچه که ما مایحتاج اسـت مردم اسـت‪ ،‬اسـتدالل ها‬ ‫و دالیـل عجیـب و غریبـی عنوان کرده اند که نه کارشناسـی شـده‬ ‫و نـه قابـل بـاور و پذیـرش هسـتند! از عـرق سـوز شـدن راننـدگان‬ ‫کامیـون و تنـگ و گشـاد بودن شـلوار کارگـران کارخانجـات گرفته‬ ‫تـا دخالت جمشـید بسـم اهلل ها در بـازار ارز و هزار و یـک دلیل ریز‬ ‫و درشـت دیگـر ‪ ...‬تـا جایـی کـه مقام معظـم رهبـری نیز اخیـرا ً از‬ ‫ایـن اوضاع اظهـار نارضایتـی فرمودند‪.‬‬ ‫جالـب تـر اینکـه در اعلام دلیـل گرانـی هـا و مشـکالت اقتصادی‬ ‫بـه وجـود امـده هیچـگاه نهاد یا مسـئولی بـه عنوان مقصـر معرفی‬ ‫نمـی گـردد و زبانـم الل سـخنی از سـوء مدیریت‪ ،‬کم کاری‪ ،‬سـهل‬ ‫انـگاری‪ ،‬عـدم نظـارت‪ ،‬نبـود تدبیـر و در مجمـوع خطـای راهبردی‬ ‫متولیـان اقتصاد کشـور سـخنی بـه میان اورده نمی شـود‪ .‬اسـتعفا‬ ‫و برکنـاری هـم در ایـن شـرایط بـه طـور حتـم ذنـب الیغفر اسـت‬ ‫و بـه هیـچ عنـوان زیبنـده مسـئوالن نظـام بـه ویـژه مسـئوالن دو‬ ‫تابعیتی نیسـت!‬ ‫البتـه شـاید مسـئوالن منتظـر تشـکر و قدردانـی از سـوی مـردم‬ ‫نیـز باشـند کـه علـل اتفاقـات فوق الذکـر را نـزد خـود محرمانه نگه‬ ‫نمی دارنـد و بـه صـورت شـفاف و بـه روز اطلاع رسـانی مـی کنند‪.‬‬ ‫حتمـاً بعـد از این اطالع رسـانی دقیـق انتظار دارند مردم شـرایط را‬ ‫درک کنند و همزمان که ماسـک شـان را باال می کشـند و سـاعت‬ ‫‪ 6‬کسـب و کار شـان را تعطیلی مـی کنند‪ ،‬خانـواده و فرزندان خود‬ ‫را نیـز قانـع کننـد و انهـا هـم بـا نشـان دادن الیـک و تـکان دادن‬ ‫سرشـان بـه معنـای درک کامـل شـرایط‪ ،‬مشـغول درس خواندن با‬ ‫تبلـت های اجـاره ای در فضایی شـاد شـوند!‬ ‫ذکـر ایـن نکتـه ضروری اسـت که دانسـتن یا کشـف ایـن اطالعات‬ ‫اظهـر مـن الشـمس کـه دولـت در خصـوص دالیـل گرانـی هـا و‬ ‫مشـکالت بـه وجـود امـده اقتصـادی و غیـر اقتصـادی منتشـر می‬ ‫سـازد چنـدان دشـوار نیسـت و نیـاز بـه هـوش یـا فراسـت باالیـی‬ ‫نـدارد‪ .‬حتـی سـرایدار قـراردادی مدرسـه مـا بـا ‪ 70‬سـال سـن نیز‬ ‫از دالیـل همـه ایـن معضالت مطلع اسـت‪ .‬خواسـته اصلی مـردم از‬ ‫دولتمـردان و مسـئوالن حـل مشـکالت یا دسـتکم کم رنـگ کردن‬ ‫اثـرات ایـن گرانـی ها و دشـواری ها اسـت کـه زندگی را بـرای عده‬ ‫بسـیاری دشـوار و در مقاطعـی ناممکن سـاخته اسـت‪.‬‬ ‫مسـئوالنی کـه بـرای ادای تکلیـف در پاسـتور و بهشـت و مناصـب‬ ‫پائیـن تـر در اسـتان هـا و شهرسـتان هـا از سـالها قبل البـی گری‬ ‫هـای مختلـف را اغـاز مـی کننـد و بـرای تصـدی یک پسـت به هر‬ ‫دسـتاویزی دسـت مـی اویزنـد‪ ،‬امـروز بایـد در قبال مشـکالت ریز‬ ‫و درشـت بـه وجـود امـده مسـئولیت پذیـر و پاسـخگو باشـند نـه‬ ‫مسـئولیت گریز و سـخنگو!‬ ‫بـی تردیـد در چنیـن شـرایطی اداره مملکـت بـا راهبـرد «‪ 5‬چـرا»‬ ‫تویـودای ژاپنـی میسـر نیسـت که مسـئوالن بیاینـد و در پاسـخ به‬ ‫پرسـش در خصـوص دلیـل گرانـی‪ ،‬کمبـود کاال و علـت کم شـدن‬ ‫کاال‪ ،‬کمبـود ارز و دلیـل کمبـود ارز‪ ،‬تحریـم هـا و دلیـل تحریـم ها‬ ‫را توطئـه خارجـی بیـان کنند‪ .‬یا افزایش طالق‪ ،‬سـرقت‪ ،‬نـا امنی و‬ ‫جـرم را‪ ،‬ناشـی بیـکاری و بی پولـی عنـوان کنند و بعد هـم به خاطر‬ ‫شـفافیت در ارائـه پاسـخ هـای مسـتدل و منطقـی به پرسـش های‬ ‫مطـرح شـده نمره عالـی دریافت کنند و انتظار داشـته باشـند مردم‬ ‫دوباره بـه انهـا رای دهند!‬ ‫در حقیقـت بیـن نـگاه قانـون به مسـئولیت و نـگاه مسـئوالن ما به‬ ‫قانـون‪ ،‬تفـاوت هـای سـاختاری و اس اسـی فراوانی وجـود دارد!‬ ‫ای کاش فرصتـی پیـش مـی امـد و دولتمـردان همزمـان بـا اعالم‬ ‫دالیـل بـه وجـود امـدن شـرایط اقتصـادی موجـود ‪ ،‬دسـتکم اصل‬ ‫سـوم قانـون اساسـی جمهوری اسلامی ایـران را مرور مـی کردند و‬ ‫بـه وظایـف دولـت از منظـر قانـون اگاهانـه و عالمانه می نگریسـتند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!