روزنامه کرانه شمال شماره 751 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 751

روزنامه کرانه شمال شماره 751

روزنامه کرانه شمال شماره 751

‫با حضور خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران ‪:‬‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬چهار شنبه ‪ 28/‬ابان‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 751‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪8‬‬ ‫راهکارهای توسعه صادرات‬ ‫مازندران مورد بررسی قرار گرفت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جنگ که تمام شد ما ماندیم و ‪....‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کهنـه زخـم هـای مـردم ایـن دیـار در کنـار در و دیـوار خـون الـود و زنـگار گرفته ناشـی از جنـگ و محرومیت‪ ،‬زیبنـده نظامی نیسـت که اقتـدارش را مرهون همین جنگ ‪ 8‬سـاله و رشـادت هـای جوانان‬ ‫دیـروز و زخـم خـورده های امـروز این دیار اسـت! امـروز انهـا را در یابیم‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫امیر تیموری سرپرست شرکت گاز مازندران ‪:‬‬ ‫امادگی کامل شرکت گاز‬ ‫مازندران جهت استقبال‬ ‫از فصل زمستان‬ ‫‪8‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش مازندران‬ ‫با مدیرکل کتابخانه های عمومی به مناسبت هفته کتاب دیدار داشتند‬ ‫«کتابشاد»‬ ‫با همکاری دو جانبه‬ ‫کرونا؛ بودن یا نبودن‬ ‫اختیاری؛ شهردار جدید محموداباد شد‬ ‫پـس از حـدود ‪۳‬مـاه کـش و قـوس و رایزنـی و‬ ‫جلسـات متعـدد بـا نامزدهـای مختلـف تصـدی‬ ‫شـهرداری سـرانجام در جلسـه مهـدی اختیاری‬ ‫بعنـوان شـهردار جدیـد محمودابـاد انتخـاب‬ ‫گردیـد‪.‬‬ ‫در این جلسـه کـه باحضـور کلیه اعضا و شـرکت‬ ‫خسـرو طالبـی سرپرسـت فرمانداری شهرسـتان‬ ‫محمودابـاد و قنبر علی داداشـی معاون سیاسـی‬ ‫امنیتـی برگـزار شـد مهـدی اختیـاری جـوان‬ ‫شایسـته محمودابادی با کسـب‪ ۳‬رای از مجموع‪۵‬‬ ‫رای بعنـوان شـهردار جدیـد محمودابـاد انتخاب‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫اختیـاری فـارغ التحصیـل کارشناسـی عمـران و‬ ‫کارشناسـی ارشـد معماری می باشـد‪.‬وی مشـاور‬ ‫اجرایی رییس مجلس شـورای اسلامی و ریاسـت‬ ‫اداره سـاختمان مجلـس شـورای اسلامی را در‬ ‫کارنامه خـود دارد‪.‬‬ ‫شـایان ذکـر اسـت شـهردار قبلـی علـی صیقل‬ ‫وازی پـس از ‪ ۱۸‬مـاه تصـدی پسـت شـهرداری‬ ‫محمودابـاد به دلیل مشـکالت شـخصی اسـتعفا‬ ‫داده و بعـد از ایشـات حمیـد بطیـاری مدیـر‬ ‫حراسـت شـهرداری محموداباد بـا موافقت تمامی‬ ‫اعضا شـورای اسلامی شـهر محموداباد به سمت‬ ‫سرپرسـتی شـهرداری انتخـاب شـده بود‪.‬‬ ‫مهـدی اختیـاری ‪ ۳۹‬سـال سـن داشـته و متولد‬ ‫محمودابـاد می باشـد‪.‬‬ ‫سپهری مدیرعامل شرکت برق مازندران‪:‬‬ ‫‪ ۲۳‬درصد مشترکان‬ ‫مازندرانی مشمول‬ ‫برق رایگان شدند‬ ‫با حکم فرمانده معظم کل قوا صورت گرفت؛‬ ‫اعطای درجه سرتیپ دومی به‬ ‫فرمانده سپاه کربال مازندران‬ ‫دکتر سـیاوش مسـلمی فرمانـده سـپاه کربال به‬ ‫درجـه سـرتیپ دومی ارتقـا یافت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری بسـیج از مازنـدران‪ ،‬با‬ ‫موافقـت امام خامنـه ای (مدظله العالـی) فرمانده‬ ‫معظـم کل قـوا‪ ،‬دکتر سـیاوش مسـلمی فرمانده‬ ‫سـپاه کربلا بـه درجـه سـرتیپ دومـی ارتقـا‬ ‫یا فت ‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه کربال بـه درجه «سـرداری» نائل‬ ‫شد‬ ‫مراسـم اعطـای درجـه بـا حضـور سرلشـکر‬ ‫حسـین سلامی فرمانده کل سـپاه پاسـداران و‬ ‫با حضور جمعی از فرماندهان و مسـئوالن سـپاه‬ ‫در سـتاد کل سـپا پاسـداران برگزار شـد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‬ ‫چهار شنبه ‪ 28 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪751‬‬ ‫خرب‬ ‫شمال‬ ‫دکتر عبدالرضا دزفولی‬ ‫گزارش‬ ‫کدام مقامات و چهره های‬ ‫سیاسی به کرونا مبتال‬ ‫شده اند؟‬ ‫فرقـی نمی کنـد شـما پزشـک یا پرسـتاری باشـید‬ ‫کـه از نزدیـک بـا بیمـاران مبتال بـه کرونـا ارتباط‬ ‫داریـد‪ ،‬یـک شـهروند معمولـی‪ ،‬کارمند یا کاسـب‪،‬‬ ‫دانشـجو یـا دانش امـوز باشـید‪ ،‬از کارگـزاران و‬ ‫مقامـات عالیرتبـه وقت یا حتی یک سیاسـتمداران‬ ‫کنـار رفتـه باشـید‪ ،‬ایـن روز هـا در هـر لبـاس و‬ ‫کسـوتی احتمـال ابتلا بـه کوویـد‪ ۱۹‬وجـود دارد‪.‬‬ ‫شـاید از همیـن روی ایـرج حریرچی‪ ،‬معـاون وزیر‬ ‫بهداشـت کـه خـود از اولیـن ایرانیـان مبتلا بـه‬ ‫کروناسـت‪ ،‬ان را «ویروسـی دموکرات» خوانده بود‬ ‫کـه شـهروند معمولـی و کارگـزار نظـام نمی شناسـد‪.‬‬ ‫از همیـن روی شـاید بتـوان گفـت کـه اگـر خطـر‬ ‫افـزوده شـدن به تعـداد ‪ ۷۶۲‬هـزار و ‪ ۶۸‬نفر مبتال‬ ‫بـه کرونـای دموکـرات بـرای همـه وجـود دارد‪،‬‬ ‫در اغلـب مـوارد نپیوسـتن بـه ‪ ۴۱‬هـزار و ‪۴۹۳‬‬ ‫جان باختـه نیازمنـد تصمیمـات اصولـی حاکمیتی‬ ‫و خدمـات اجتماعی درسـت و به موقـع خواهد بود‪.‬‬ ‫در واقـع ایـن ویـروس هرچقـدر در ابتلا رفتـار‬ ‫دموکراتـی دارد‪ ،‬در رونـد درمـان ‪ ،‬ملزوماتـی را‬ ‫می طلبـد که اگـر مهیا نشـود‪ ،‬پایان ابتلا به مرگ‬ ‫ختـم خواهد شـد‪.‬‬ ‫رفتار دموکراتیک یا شرایط اقتصادی و اجتماعی؟‬ ‫هر از چند گاهی نام و نشـانی اشـنا از سیاسـیونی‬ ‫بـه چشـم می خـورد کـه بـه ایـن ویـروس مبتلا‬ ‫شـده اند‪ .‬برخـی بهبـود یافتـه و بعضـی هـم جـان‬ ‫باختنـد‪ .‬اما شـاید بتوان با نگاهی بـه میزان ابتالی‬ ‫افـراد در نهاد هـای مختلـف و شـیوه ای کـه بـرای‬ ‫مقابلـه با بیمـاری درپیش گرفته انـد‪ ،‬ارتباطی قائل‬ ‫شـد کـه اگرچـه ارتباطـی علمـی و دقیق نیسـت‪،‬‬ ‫امـا می توانـد مویـد فضای کلـی حاکم بـر ان نهاد‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تعـداد بـاالی ابتلای نماینـدگان مجلس یـا تعداد‬ ‫محـدود ابتلا در میـان نظامیـان یـا قضایی هـا‪،‬‬ ‫تعطیلـی مجالسـی‪ ،‬چـون خبـرگان رهبـری‪،‬‬ ‫برقـراری جلسـات مجـازی در برخـی احـزاب و‬ ‫تشـکل ها و مـواردی از ایـن دسـت نشـان می دهد‬ ‫کـه رفتار هـای عمومـی کارگـزاران نیـز در میـزان‬ ‫ابتلای انـان تاثیرگـذار بـوده اسـت‪.‬‬ ‫البتـه در شـرایطی کـه مـردم از کمتریـن امکانات‬ ‫اقتصـادی جهت برقراری قرنطینـه خانگی بهره مند‬ ‫نیسـتند و میـزان مرگ و میر سـیر صعـودی دارد‪،‬‬ ‫نقد هایـی بـه برخـی نهاد هـا و افـراد وارد اسـت که‬ ‫ثابـت می کنـد ایـن ویـروس احتمـاال چنـدان کـه‬ ‫در اغـاز بـه نظـر می رسـید دموکرات نیسـت بلکه‬ ‫شـرایط اقتصـادی و اجتماعـی اسـت کـه هم چنان‬ ‫حـرف اول را می زنـد‪.‬‬ ‫مجلس‪ ،‬رکورددار ابتال‬ ‫در میـان مبتالیـان نام اشـنا به کووید‪ ۱۹‬سـاکنان‬ ‫سـاختمان هرمی شـکل میـدان بهارسـتان رکوردار‬ ‫هسـتند‪ .‬چـه مجلس دهمی هـا کـه تـا پیـش از‬ ‫تو امـد داشـتند و‬ ‫خردادمـاه ‪ ۹۹‬در پارلمـان رف ‬ ‫چـه مجلس یازدهمی هـا بیشـترین سیاسـیونی‬ ‫بودنـد کـه خبـر ابتالی ان ها بـه کرونا در رسـانه ها‬ ‫شـنیده می شـد‪ .‬تاکنـون بیـش از ‪ ۴۰‬نماینـده‬ ‫مجلـس بـه کرونا مبتلا شـده اند و حتـی تعدادی‬ ‫جـان باخته انـد‪.‬‬ ‫سـیدحمزه امینـی‪ ،‬علـی زنجانـی‪ ،‬محمـد صفایی‪،‬‬ ‫مجیـد ناصری نـژاد‪ ،‬سـهراب گیالنـی‪ ،‬وحیـد‬ ‫جلال زاده‪ ،‬سیداحسـان قاضـی زاده هاشـمی‪،‬‬ ‫حسـینعلی حاجـی دلیگانـی‪ ،‬محمدطلا مظلومی‪،‬‬ ‫منصـور ارام‪ ،‬علیرضـا ورناصـری‪ ،‬حبیـب اقاجری‪،‬‬ ‫محمـد مهـدی زاهدی‪ ،‬علی عسـگر ظاهری‪ ،‬سـید‬ ‫موسـی موسـوی‪ ،‬سـیدمحمد حسـین حسـینی‬ ‫بحرینـی‪ ،‬عبدالحسـین روح االمینـی‪ ،‬عبـاس‬ ‫مقتدایـی‪ ،‬علـی نیکـزاد‪ ،‬علیرضـا منادی سـفیدان‪،‬‬ ‫محمـد وحیـدی‪ ،‬محمـد حسـن اصفـری‪ ،‬روح اهلل‬ ‫متفکـر ازاد‪ ،‬الیـاس نـادران‪ ،‬اقبال شـاکری‪ ،‬فاطمه‬ ‫رحمانـی‪ ،‬سـید احمـد اوایـی‪ ،‬مسـعود پزشـکیان‪،‬‬ ‫حسـین حسـین زاده‪ ،‬مهـدی عیسـی زاده‪ ،‬عزت اهلل‬ ‫اکبـری تاالرپشـتی‪ ،‬مجتبـی ذوالنـوری‪ ،‬زهـره‬ ‫الهیـان‪ ،‬سـید محمـد موحـد و‪ ...‬تنهـا بخشـی از‬ ‫نمایندگانـی هسـتند کـه بـه کرونـا مبتلا شـدند‪.‬‬ ‫همچنیـن کرونـا در مجلـس یازدهـم قربانـی‬ ‫هـم گرفـت و پـس از درگذشـت فاطمـه رهبـر‬ ‫منتخـب تهـران و محمدعلـی رمضانـی دسـتک‬ ‫منتخب اسـتانه اشـرفیه‪ ،‬عیسـی جعفـری نماینده‬ ‫کبودراهنـگ هـم بـه علـت ابتلا بـه کرونـا جـان‬ ‫باخـت‪ .‬جمعیـت ‪ ۲۹۰‬نفـری در سـاختمان‬ ‫بهارسـتان بـا تعـداد زیـادی از کارمندان ایـن نهاد‪،‬‬ ‫همچنیـن سـفر بـه حـوزه انتخابیـه و تعامـل از‬ ‫نزدیـک بـا مـردم شـاید یکـی از مهم تریـن دالیلی‬ ‫باشـد که میـزان ابتال به کرونا در میـان نمایندگان‬ ‫مجلـس رکـوردار شـده اسـت‪.‬‬ ‫محمدباقـر قالیبـاف‪ ،‬رییـس مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی دوره یازدهـم هـم تنهـا رییـس از میـان‬ ‫روسـای سـه قـوه اسـت کـه بـه کرونـا مبتال شـد‪.‬‬ ‫هرچنـد انـگار ریاسـت پارلمـان خود عاملی اسـت‬ ‫بـرای تحریـک این ویـروس عجیب؛ چـه انکه علی‬ ‫الریجانـی رییـس پیشـین مجلـس نیز تاکنـون دو‬ ‫بـار بـه ایـن ویـروس مبتلا شـده کـه البتـه تنهـا‬ ‫نوبـت اول او را در مقـام ریاسـت یکـی از قـوای‬ ‫سـه گانه گرفتـار کـرد‪.‬‬ ‫فـارغ از ایـن‪ ،‬امـا اگرچـه بـرای مقامـات عالیرتبـه‬ ‫همچـون سـران سـه قـوه پروتکل هـای بهداشـتی‬ ‫ویـژه ای تصویب شـده‪ ،‬اما قالیبـاف در مدت حضور‬ ‫در مجلـس مـدام در سـفر های اسـتانی بـود کـه‬ ‫برخـی ایـن سـفر ها را انتخاباتـی توصیـف کردنـد‪.‬‬ ‫تو امـد او بـه بیمارسـتان و دیـدار بـا‬ ‫همچنیـن رف ‬ ‫بیمـاران بدحـال کرونایـی نیـز باعـث لغو نشسـت‬ ‫سـران قـوا و ابتالی او بـه این بیماری شـد‪ .‬درواقع‬ ‫علاوه بـر ماهیـت کار مجلـس و شـرایط حاکم بر‬ ‫ان بـه نظـر می رسـد کـه نماینـدگان و البتـه در‬ ‫راس ان هـا قالیبـاف کمتر توجهی بـه پروتکل های‬ ‫بهداشـتی وضـع شـده داشـته اند‪.‬‬ ‫کرونا؛ بودن یا نبودن‬ ‫تـن مـا نخسـتین چیزی اسـت کـه معنـای بودنـرا در ذهنمان می سـازد‪.‬‬ ‫انـگاه که نشـانه هـای محیطی پدیده هـا را دریافت می کنیـم ‪ ،‬معانی ان‬ ‫هـا با فـرض اولیـه بودن مـا مادیت مـی یابند‪.‬‬ ‫مالکیـت مـا بـر تـن اولیـن حریم خصوصـی مان اسـت و در طـول زندگی‬ ‫هـر تعرضـی کـه بر ایـن تن " شـود جراحتی بـر روان و ضمیـر ناخوداگاه‬ ‫مـا مـی گـذارد کـه ناخواسـته مفهـوم زندگـی و هسـتن را بـرای مـا مـی‬ ‫سـازد ‪.‬پـس مفهـوم مرگ کـه مالکیت مـا بر تنمـان را منقضی می سـازد‬ ‫هولناک اسـت ‪.‬‬ ‫معمـوال تـا سـن بلـوغ شـناخت روشـنی از مـرگ نداریـم نشـانه هـای‬ ‫محیطـی کـه در طـول زندگـی دریافـت می کنیـم ‪ ،‬مفهوم مرگ را رشـد‬ ‫مـی دهنـد و فربه می سـازند و در جوانی به اوج خود می رسـد‪ .‬پیرشـدن‬ ‫سـراغاز همزیسـتی بـا مفهـوم مرگ اسـت ‪ .‬در ایـن روند پر فراز و نشـیب‬ ‫هـر عاملـی که تداعی گر مرگ باشـد هراس اور اسـت و این هـراس همانا‬ ‫نقـض و سـلب مالکیـت مـا بـر تن اسـت‪ .‬سـلب مالکیت مـا بر تـن جنبه‬ ‫هـای اجتماعـی ‪ ،‬فرهنگی ‪ ،‬اخالقی و سیاسـی دارد ولی انچه من در اینجا‬ ‫مـورد تاکیـد دارم بیمـاری ها و مرگ ناشـی از ان اسـت‪.‬‬ ‫کرونـا ایـن سـلب مالکیـت از تـن را از درون ذهنمـان بـه بیـرون و صحنه‬ ‫ای عریـان پرتـاب کـرده اسـت‪ .‬اکنـون مـرگ بازیگـر صحنـه تئاتر سـلب‬ ‫مالکیـت اسـت‪ .‬او تـو را به معاملـه ای نابرابر می خواند معاملـه ای اجباری‬ ‫کـه در ازای گرفتـن جانـت تـو را از درد بیمـاری و زجر تنفسـی می رهاند‬ ‫و تـو کـه در طـول زندگـی همـواره و همواره بـرای حفـظ ان جنگیده ای‪،‬‬ ‫کار کـرده ای ‪،‬غـذا خـورده ای‪ ،‬درمـان کـرده ای ‪ ،‬عشـق ورزیـده ای؛ بـه‬ ‫راحتـی نمـی پذیـری و انـگاه دچـار اضطـراب می شـوی و تـرس درونت‬ ‫بـه بیـرون سـر ریـز مـی شـود‪ ،‬عـرق مـی کنی و بـا گفتـه هـا و واکنش‬ ‫هـا و ترفنـد هـای غریـزی ان را انـکار می کنـی و اگر از زندگـی ات خوب‬ ‫بهـره ای نبـرده باشـی؛ اضطرابـت از مـرگ افزون تـر خواهد بـود ‪ .‬اکنون‬ ‫تکـرار روزانـه مرگ هـای کرونایی فراگیر شـده ‪ ،‬زندگی روزانـه در الفبای‬ ‫کرونایـی واژه مـی یابـد و در پـس ایـن درام طوالنی ‪ ،‬ترس از مرگ اسـت‬ ‫کـه بازیگر ان اسـت‪.‬‬ ‫معمـوال تـا خـود و یـا نزدیکان مـان دچار ان نشـویم ‪ ،‬نمـی توانیم عمق‬ ‫رخـداد جـاری را لمـس کنیـم‪ .‬مثـال های زیـر جلـوه هایی واقعـی از این‬ ‫اضطـراب روزانـه بیمارانی اسـت کـه در صحنه جـدال با کرونا قـرار گرفته‬ ‫اند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬بیمـار مـردی جـوان ‪ ۳۲‬سـاله بدون هیچگونـه بیماری زمینـه ای بود‪.‬‬ ‫مشـکالت او بـا عالیـم اولیـه تـب ‪ ،‬لـرز و سـپس سـرفه اغاز و طـی پنج‬ ‫روز تبدیـل بـه نفـس تنگـی شـد‪ .‬روز قبـل بـا ایـن اسـتدالل از اورژانس‬ ‫گریختـه بـود کـه بابـا این که چیزی نیسـت‪ .‬شـوخی‪ ،‬شـوخی نفس مان‬ ‫تنـگ شـد‪ .‬اینکـه چیـزی نیسـت بذاریـد من بـرم‪ .‬مـن بخاطر استنشـاق‬ ‫گاز یخچـال اینطـوری شـدم‪ .‬کرونا چیـه؟ مدتی در منزل اسـتراحت کنم‪،‬‬ ‫خـوب میشـم ! بیمـار مجـددا از بیمارسـتان مـی گریـزد و بسـتری نمی‬ ‫شـود‪ .‬روز بعـد بـا حـال و شـرایطی خیلـی بـد بـه بیمارسـتان اورده شـد‬ ‫و ایـن بـار فرصتـی بـرای صحبـت کـردن نیافـت‪ .‬بـه علت کاهش شـدید‬ ‫غلظـت اکسـیژن خـون انتوبـه شـد و سـه روز بعد جـان باخت‪.‬‬ ‫‪ -۲‬بیمـار بانـوی ‪ ۳۸‬سـاله چاقـی بود کـه بعـد از ‪ ۷‬روز از شـروع بیماری‬ ‫دچـار نفـس تنگی شـد‪ .‬بیماری زمینه ای غیر از چاقی نداشـت‪ .‬به شـدت‬ ‫بـی قـرار بـود و در هـر واژه ای کـه بـر زبان مـی راند چیرگی تـرس دیده‬ ‫مـی شـد ‪ .‬گـر گرفتگـی و بـی قـراری اش بـا شـدت نفـس تنگـی اش‬ ‫منطبـق نبـود‪ .‬غلظت اکسـیژن خونش در بـدو ورود ‪ ۸۸‬درصد بـود‪ .‬مدام‬ ‫مـی پرسـید‪ :‬مـن مـی میرم؟ باهـام حـرف بزنیـد و ارومم کنیـد‪ .‬فردای‬ ‫ان روز‪ ،‬وقتـی یـک نفـر بـا او دقایقـی را صحبـت کـرده بـود ارام تـر و‬ ‫شـادتر شـد و مـی گفت حالـم بهتر شـده ! در حالی که غلظت اکسـیژن‬ ‫خونـش بـه ‪ ۷۰‬درصـد افـت پیـدا کـرده بـود‪ .‬روز چهـارم بسـتری به ای‬ ‫سـی یـو انتقـال داده شـد امـا هنـوز هوشـیار بـود و با چشـمان سـیاه و‬ ‫گشـاده حـرکات پزشـکان و پرسـتاران را دنبـال و لـب خوانـی مـی کرد‪:‬‬ ‫انهـا راجـع به من چـی میگند ؟! و حتـی در اخرین لحظه هوشـیاری اش‬ ‫کـه از او ٌ سـوال شـد ‪ :‬چطوری؟ پاسـخ داد‪ :‬خوبـم! و این در شـرایطی بود‬ ‫کـه غلظـت اکسـیژنش به ‪ ۴۰‬درصد سـقوط کرده بـود ‪ .‬بیمار انتوبه شـد‪.‬‬ ‫چنـد سـاعت بعـد درحالی کـه داروهـای ارامبخش قوی دریافـت می کرد‬ ‫بـا دسـتان قدرتمنـدش مهـار فیزیکـی را باز کـرد‪ ،‬لولـه انتوباسـیون را از‬ ‫ریـه اش در اورد‪ .‬بـه خوابـی مصنوعـی رفـت و پـس از شـش روز جدال‬ ‫بـا کرونا تسـلیم مرگ شـد‪.‬‬ ‫‪ .‬بیمـار مـردی ‪ ۴۲‬سـاله و دارای بیمـاری قنـد اسـت ‪ .‬بیمـاری اش‬ ‫از ‪ ۸‬روز پیـش شـروع شـده و بـا سـرفه هـای شـدید و تنگـی نفـس‬ ‫مراجعـه کـرده بـود‪ .‬در هنـگام ورود غلظت اکسـیژن خونـش ‪ ۸۹‬درصد‬ ‫اسـت ‪ ،‬تمایلـی بـه بسـتری شـدن ندارد‪ .‬بـی قرار اسـت ولی مـی پذیرد‬ ‫که بسـتری شـود‪ .‬نوسـانات شـدید قنـد خون نـدارد‪ .‬در صحبـت کردن‬ ‫بـا اعتمـاد بـه نفـس واژه هـا را بیـان مـی کنـد‪ .‬وضعیـت موجـودش را‬ ‫جـدی نمـی دانـد‪ .‬در روز سـوم بسـتری بعلـت کاهـش غلظت اکسـیژن‬ ‫خونـش بـه ای سـی یـو انتقـال داده شـد‪ .‬در دیـدار بعدی پرخـاش می‬ ‫خبر‬ ‫کـرد و نـور زیـاد چـراغ هـای سـقفی ای سـی یـو را ناراحت کننـده می‬ ‫دانسـت‪ « :‬بگیـد چـراغ هـا را خامـوش کننـد‪ .‬نورشـون اذیتـم مـی کنه‬ ‫« در تخـت ارام و قـرار نداشـت و مرتـب جابجـا می شـد‪ .‬محـل تختش‬ ‫در ای سـی یـو را تغییـر دادنـد و بـه اتـاق تاریـک تـری بردنـد ‪ .‬بـاز بی‬ ‫قـرار بـود ‪.‬در روز چهـارم ای سـی یو بیمـار با غلظت اکسـیژن خون ‪۴۰‬‬ ‫درصـد انتوبـه شـد‪ .‬چند سـاعت بعد با دسـتان خـود لوله انتوباسـیون را‬ ‫در مـی اورد ‪ .‬مجـددا انتوبـه مـی شـود‪ .‬در طـی سـه هفته انتوباسـیون‬ ‫داروهـای ارامبخـش قـوی دریافـت مـی کنـد و بعـد از ایـن مـدت بـه‬ ‫صـورت معجـزه اسـایی عالیـم حیاتـی و غلظـت اکسـیژن خونـش بهتر‬ ‫مـی شـود و پزشـک لولـه انتوباسـیون را خـارج می کنـد ‪ .‬در نخسـتین‬ ‫ارتبـاط بعـد از بـه هوش امـدن‪ ،‬در چشـمانش رضایتی درونـی دیده می‬ ‫شـود‪ .‬در روزهـای اتـی مـی داند کـه دیگر مـرگ تهدیدش نمـی کند ‪.‬‬ ‫شکسـت مـرگ همواره یـک جایگاه حق بـه جانب برای فرد مـی افریند‪.‬‬ ‫مـن ایـن هسـتم زنـده! مالـک هسـتی خـود ! دیگر نـور چـراغ او را نمی‬ ‫ازارد‪ ،‬چـون در پـس زمینـه فکـری اش ‪ ،‬چیـزی مالکیـت او بـر تن اش‬ ‫را تهدیـد نمـی کند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بیمـار‪ ،‬مـردی ‪ ۴۰‬سـاله بـا سـابقه فشـار خـون بـاال بـود ‪ .‬در یـک‬ ‫مراسـم عروسـی شـرکت کـرده و از ‪ ۷‬روز پیـش دچـار عالیـم تـب و‬ ‫سـردرد و سـرفه شـده بـود‪ .‬هنـگام ورود به بیمارسـتان غلظت اکسـیژن‬ ‫خونـش ‪ ۸۵‬درصـد انـدازه گیـری شـد‪ .‬بـرادرش کـه در اتاقـی دیگـری‬ ‫بسـتری بـود سـه روز بعـد فـوت کـرد‪ .‬مرتب مـی گفت‪ »:‬مـن از چیزی‬ ‫نمـی ترسـم ‪ ،‬فقـط فکـر بچه هـام هسـتم که مشـکلی براشـون نیاد من‬ ‫بـرای اونهـا نگرانـم «‪ .‬شـب نمی توانسـت بخوابد و پی در پـی از بیکس‬ ‫شـدن فرزندانـش صحبـت مـی کـرد‪ .‬بـا کاهش شـدید غلظت اکسـیژن‬ ‫خونـش بـه ای سـی یـو انتقـال داده شـد و بعـد از سـه روز انتوباسـیون‬ ‫چشـم از جهان فروبسـت‪.‬‬ ‫زمانـی گادامـر فیلسـوف المانی می گفت ‪ :‬با تسـلط تکنولوژیک انسـان‪،‬‬ ‫از مـرگ اسـطوره زدایـی مـی شـود‪ .‬یعنـی طوالنی کـردن حیـات نهایتا‬ ‫بـه طوالنـی کـردن مـرگ ‪ ،‬و محو شـدن تجربـه ی خویشـتن منجر می‬ ‫شـود‪ .‬ایـن فراینـد بـه ناپدید شـدن تدریجـی تجربـه مرگ مـی انجامد‪.‬‬ ‫امـا تجربـه پاندمـی کرونا به ما اموخت هنوز انسـان اسـیب پذیرتر از ان‬ ‫اسـت که بتواند به سـادگی جامه ی اسـطوره را از تن مرگ به در اورد ‪،‬‬ ‫هنـوز موانعـی جـدی و برگرفته از سـاختارهای اجتماعی وجـود دارد که‬ ‫مـی تواننـد در بزنـگاه های ناخواسـته و پیش بینی نشـده‪ ،‬امر زندگی را‬ ‫بـه حاشـیه ببرنـد و مـرگ را عریـان بر صحنه بنشـانند و مالکیت انسـان‬ ‫را بـر تـن او بـه چالـش بکشـانند‪ ،‬و تازه اگر تسـلط تکنولوژی هـم بتواند‬ ‫اسـطوره مـرگ را بـه حاشـیه ببـرد باز هـم نمی تـوان هـراس از مرگ را‬ ‫خامـوش و یـا پـاک سـاخت چـرا که هـراس مـا نمایشـی از خـود مرگ‬ ‫اسـت و بـه قـول فرانسـیس بیکـن نمایـش مـرگ ‪ ،‬خوفناکتـر از خـود‬ ‫مرگ اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اعتماد مردم‪ ،‬بزرگترین سرمایه ناجا‬ ‫تقدیر از هوشمندی پلیس در ماموریت ها‬ ‫اسـتاندار گلسـتان بـا اشـاره بـه اعتمـاد مـردم‬ ‫بـه پلیـس‪ ،‬گفـت‪ :‬بزرگتریـن سـرمایه نیـروی‬ ‫انتظامـی‪ ،‬اعتمـاد مـردم اسـت کـه ایـن مهم در‬ ‫سـایه تلاش خالصانه و کار جهـادی بوجود امده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری‬ ‫گلسـتان‪ ،‬دکتـر هـادی حق شـناس در حاشـیه‬ ‫بازدیـد از یـگان هـای عملیاتـی فرماندهـی‬ ‫انتظامـی گلسـتان‪ ،‬گفـت‪ :‬نیـروی انتظامـی در‬ ‫حـوادث مختلـف نشـان داده بـه بلـوغ سـازمانی‬ ‫رسـیده که این مهـم حاصل تالش شـبانه روزی‬ ‫و برنامـه ریـزی هـای هدفمنـد بـوده اسـت‪.‬‬ ‫وی ضمـن تقدیـر از تدابیـر هوشـمندانه پلیـس‬ ‫گلسـتان در ماموریـت هـای مختلـف‪ ،‬تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬اقدامـات بـه موقـع و حکیمانـه پلیس می‬ ‫توانـد از بـروز یـک حادثـه بـزرگ پیشـگیری‬ ‫کـرده و موجـب ارتقـاء ارامـش جامعـه شـود‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلستان خاطرنشـان کرد‪ :‬بخش بزرگی‬ ‫از امنیـت را مدیـون تلاش هـای‬ ‫مجاهدانـه و خالصانـه فرماندهـان و‬ ‫کارکنـان نیـروی انتظامـی هسـتیم‬ ‫کـه همـواره با جـان و دل بـرای دفاع‬ ‫از مـردم در میـدان حاضـر هسـتند‪.‬‬ ‫رئیـس شـورای تامیـن اسـتان افزود‪:‬‬ ‫پلیـس هیچـگاه بدنبـال مقابلـه بـا‬ ‫مـردم نیسـت و امـروز شـهروندان و‬ ‫مسـئوالن از عملکـرد فرزنـدان خـود‬ ‫در ناجـا رضایـت داشـته و بـه ان‬ ‫افتخار می کنند‪.‬اسـتاندار گلستان در‬ ‫پایـان تاکیـد کـرد‪ :‬تامین نظـم و امنیـت‪ ،‬مقوله‬ ‫بسـیار حساسـی اسـت کـه در ایـن راسـتا احاد‬ ‫جامعـه و دسـتگاه هـای مختلـف بایـد یاریگـر‬ ‫نیـروی انتظامـی باشـند‪.‬در ادامـه ایـن بازدیـد‪،‬‬ ‫سـرهنگ سـعید دادگر ضمـن تقدیـر از حمایت‬ ‫هـای مردم و مسـئوالن از اقدامـات پلیس‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امنیـت مـردم خط قرمز نیـروی انتظامـی بوده و‬ ‫در ایـن راسـتا بـا تمـام وجـود تلاش مـی کنیـم‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی گلسـتان افـزود‪ :‬خدمـت بـه‬ ‫مـردم والیتمـدار اسـتان در لبـاس مقـدس ناجا‬ ‫بزرگتریـن افتخار پلیس اسـت و همـواره قدردان‬ ‫ایـن نعمـت بـزرگ الهی هسـتیم‪.‬‬ ‫سـرهنگ دادگر تصریـح کـرد‪ :‬در راه تامین نظم‬ ‫و امنیـت بایـد هـر کـس بـه انـدازه تـوان خـود‬ ‫تلاش کنـد چـرا که بـدون مشـارکت‪ ،‬همدلی و‬ ‫تلاش شـبانه روزی‪ ،‬نمی توان بـه نقطه مطلوب‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫استاندار گیالن در بازدید از دو پروژه جهش تولید بیان داشت؛‬ ‫پیش بینی ایجاد چهار هزار شغل با اجرای ‪92‬‬ ‫پروژه جهش تولید در گیالن‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در گیلان با اشـاره به‬ ‫پیـش بینـی ایجـاد بالغ بـر چهار هزار شـغل‬ ‫بـا اجـرای ‪ 92‬پـروژه جهـش تولیـد اسـتان‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬تاکیـد کـرده ام بـرای پویایـی هرچه‬ ‫بیشـتر ‪ ،‬از جوانـان عالقمنـد بـه فعالیـت در‬ ‫ایـن مجموعـه هـا بهـره گرفته شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گیالن‬ ‫؛ دکتـر ارسلان زارع پـس از بازدیـد از رونـد اجرای‬ ‫دو پروژه جهش تولید در روسـتای ضیابر شهرسـتان‬ ‫صومعه سـرا و سیاه اسـطلخ شهرسـتان رشـت‪ ،‬در‬ ‫گفـت وگو بـا خبرنـگاران اظهار داشـت‪ :‬در راسـتای‬ ‫اجـرای سیاسـت هـای راهبـردی اقتصـاد مقاومتـی‬ ‫ابالغـی از سـوی رهبـر معظـم انقلاب و برنامه های‬ ‫دولـت تدبیـر و امید بـرای تحقق شـعار جهش تولید‬ ‫‪ ،‬اقدامـات خوبـی در اسـتان انجام شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـه تعریـف ‪ 92‬پـروژه جهـش تولیـد در گیلان‬ ‫اشـاره و خاطرنشـان کـرد‪ :‬از ایـن میـزان‪ ،‬عملیـات‬ ‫اجرایـی ‪ 68‬پـروژه اغـاز شـده و با اقدامـات حمایتی‬ ‫صـورت گرفتـه از سـوی دولـت و معرفی بـه بانک ها‬ ‫برای دریافت تسـهیالت ‪ ،‬شـاهد روند مثبتی در این‬ ‫ارتباط هسـتیم‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در گیالن با بیـان اینکه برخی‬ ‫از واحدهـای جهـش تولیـد در راسـتای تامیـن مواد‬ ‫اولیـه موردنیـاز شـرکت هـای دیگـر فعالیـت دارند‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬بـرای اجرایی شـدن پروژه هـای جهش تولید‬ ‫گیلان‪ ،‬یک هـزار و ‪ 200‬میلیارد تومـان اعتبار پیش‬ ‫بینـی و تامیـن شـده کـه کارافرینـان پـس از انجام‬ ‫فراینـد صـدور مجوزها بـه بانک های عامـل‪ ،‬معرفی‬ ‫شـده و می شـوند‪.‬‬ ‫وی ابـراز امیـدواری کـرد کـه بیشـتر ‪ 68‬پـروژه از‬ ‫‪92‬پـروژه جهش تولید تا پایان سـال جـاری و تعداد‬ ‫باقیمانـده نیـز تـا فصـل بهارسـال اینـده بـه اتمـام‬ ‫برسـند و وارد چرخـه تولیـد شـوند‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان همچنیـن بـه پیـش بینـی ایجـاد‬ ‫بالـغ بـر چهـار هـزار نفـر اشـتغال در پـروژه هـای‬ ‫جهـش تولیـد اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬تاکیـد کـرده ام‬ ‫بـرای پویایـی هرچـه بیشـتر ‪ ،‬از جوانـان عالقمند به‬ ‫فعالیـت در ایـن مجموعـه هـا بهـره گرفتـه شـود‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیالن امروز از یک کشـتارگاه مرغ در حال‬ ‫احـداث در منطقـه ضیابـر صومعه سـرا بازدیـد کرد؛‬ ‫ایـن کشـتارگاه در زمینـی به مسـاحت سـه هکتار و‬ ‫بـا ظرفیـت شـش هـزار قطعـه در سـاعت و هزینـه‬ ‫کـرد بیـش از سـه میلیـارد یـورو در حال اتمام اسـت‪.‬‬ ‫گیلان از اسـتان هـای برتر کشـور در تولید گوشـت‬ ‫مـرغ اسـت؛ اسـتان هشـت واحـد کشـتارگاه بـا‬ ‫ظرفیـت بیـش از ‪ 32‬هـزار قطعه در سـاعت کشـتار‬ ‫انجـام می دهـد‪.‬‬ ‫با متعرضان به امران به معروف و ناهیان از منکر برخورد خواهد شد‬ ‫رئیس کل دادگسـتری مازنـدران گفت‪ :‬هیچکس‬ ‫حـق نـدارد نسـبت به امـر بـه معـروف و ناهی‬ ‫از منکـر رفتاریـا گفتار مجرمانه داشـته باشـد‪،‬‬ ‫درغیـر این صـورت قطعـ ًا برخورد دسـتگاه قضا‬ ‫با انـان قاطـع‪ ،‬سـریع و محکم خواهـد بود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی دادگسـتری مازندران‪،‬رئیس‬ ‫کل دادگسـتری مازنـدران در جلسـه هماهنگـی‪،‬‬ ‫اسیب شناسـی و اتخـاذ تدابیـر الزم سـتاد امربه معروف‬ ‫ونهـی ازمنکر اسـتان با بیان اینکه مبنای کار دسـتگاه‬ ‫قضـا‪ ،‬قانـون و مبنـای قانـون نیـز همان نصوصی اسـت‬ ‫کـه به امـر به معـروف و نهـی از منکر تاکیـد می نماید‪،‬‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬برخورد هـای مـا در قـوه قضاییـه ی نظـام‬ ‫اسلامی بـا بزهکاران‪ ،‬تنهـا از باب امر بـه معروف و نهی‬ ‫از منکـر اسـت به نحوی که ایـن برخورد ها باید سـریع‪،‬‬ ‫قاطـع و تـا جایـی کـه قانـون اجـازه می دهـد بازدارنده‬ ‫باشـد تـا اثـر وضعـی ان نیـز در جامعـه قابل لمس باشـد‪.‬‬ ‫مقـام عالـی قضایـی در اسـتان بـا اشـاره بـه اینکـه ‪۱۲‬‬ ‫دسـتگاه در سـتاد سـاماندهی سواحل مسـئولیت دارند‪،‬‬ ‫خاطرنشـان سـاخت‪ :‬اگـر این دسـتگاه ها به درسـتی به‬ ‫وظایـف خودشـان عمـل نماینـد نوبـت بـه برخورد های‬ ‫انتظامی و قضایی نمی رسـد‪.‬حجت االسلام والمسلمین‬ ‫اکبـری بـا بیان ایـن مطلب که طبـق قانون اساسـی‪ ،‬از‬ ‫امـران بـه معـروف و ناهیـان از منکر حمایـت می کنیم‪،‬‬ ‫تاکیـد کـرد‪ :‬هیچکـس حـق نـدارد نسـبت بـه امـر به‬ ‫معـروف و ناهـی از منکررفتاروبرخـورد مجرمانه داشـته‬ ‫باشـد درغیـر ایـن صـورت‪ ،‬قطعاً برخـورد دسـتگاه قضا‬ ‫بـا انان قاطع‪ ،‬سـریع و محکـم خواهد بـود‪.‬وی در پایان‬ ‫خاطرنشـان سـاخت‪ :‬دادسـتان ها و تمامی قضـات ما در‬ ‫سـطح اسـتان از حیـث اعمـال قانـون و تقویـت جایگاه‬ ‫ایـن دو فریضـه در خـط مقـدم می باشـند و از تمـام‬ ‫کسـانی کـه در این راسـتا وظیفه شـرعی و قانونی خود‬ ‫را انجـام می دهنـد پشـتیبانی قانونـی به عمـل خواهند‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن جلسـه سـرتیپ دوم پاسـدار میرزایـی‪،‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان نیـز گزارشـی از وضعیـت‬ ‫اسـتان و اقدامـات انجـام شـده توسـط نیـروی انتظامی‬ ‫ارائـه نمـود‪.‬وی هـدف از برگـزاری ایـن طرح هـا را عمل‬ ‫بـه فرامیـن و اجـرای تدابیـر ‪ ،‬تامین امنیـت اجتماعی‪،‬‬ ‫پاسـداری از ارزش هـای اسلامی‪ ،‬اجـرای فریضه واجب‬ ‫امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر‪ ،‬پیشـگیری از بـروز‬ ‫و مقابلـه بـا ناهنجـاری اجتماعـی و پاسـخگویی بـه‬ ‫مطالبـات عمومـی عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫فرماندهـی انتظامـی مازنـدران بـا اعلام اینکـه در‬ ‫ارتبـاط بـا مسـائل مرتبـط در حـوزه امنیـت اخالقـی‬ ‫صـرف برخورد هـای سـلبی از سـوی نیـروی انتظامی و‬ ‫دسـتگاه قضایی بـه هیچ عنوان پاسـخگوی این حجم از‬ ‫ناهنجاری هـای موجود در جامعه نیسـت‪ ،‬اظهار داشـت‪:‬‬ ‫انجـام کار هـای ایجابـی از سـوی سـایر دسـتگاه های‬ ‫مسـئول بویـژه دسـتگاه های فرهنگی می توانـد تاثیرات‬ ‫بسـیار چشـمگیری در ایـن زمینه داشـته باشـد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫چهار شنبه ‪ 28 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪751‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫برقراری بیش از ‪ ٣٨‬هزار تماس با‬ ‫اورژانس اجتماعی بهزیستی مازندران‬ ‫مدیرکل بهزیسـتی اسـتان مازندران از برقراری ‪ ۳۸۵۷۴‬تماس در ‪ ۷‬ماه سـال‬ ‫‪ ۹۹‬بـا خـط تلفـن ‪ ۱۲۳‬خبـر داد و گفت ‪۳۵ :‬درصد تماس هـا مربوط به جامعه‬ ‫هـدف اورژانـس اجتماعـی ازقبیـل کـودک ازاری‪،‬همسـر ازاری وخودکشـی و‬ ‫مابقی مربوط به مسـائل خدمات بهزیسـتی واحد های درون سـازمانی وبیرون‬ ‫سـازمانی جهـت ارجاع موثر بوده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی بهزیسـتی اسـتان مازنـدران دکتر فـرزاد گوهردهی‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان مازنـدران بـا اشـاره بـه خدمـات مهـم اورژانـس‬ ‫اجتماعـی بهزیسـتی بـه اسـیب دیـدگان اجتماعـی‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬کـودکان‬ ‫ازار دیـده‪ ،‬همسـرازاری؛ زنـان اسـیب دیـده اجتماعـی‪ ،‬افـرادی کـه اقـدام به‬ ‫خودکشـی کـرده و یـا دارای افـکار خودکشـی هسـتند‪ ،‬زنـان و دختـران در‬ ‫معـرض اسـیب اجتماعـی ‪ ،‬کـودکان کار و خیابانی‪ ،‬افـراد دارای اختالل هویت‬ ‫جنسـی؛ سـالمند ازاری و معلـول ازاری از گروه های هـدف اورژانس اجتماعی‬ ‫بـه شـمار مـی روند‪.‬‬ ‫گوهردهـی‪ ،‬مهمتریـن اصـول برنامـه اورژانـس اجتماعـی بهزیسـتی را کنترل‬ ‫و کاهـش اسـیب های اجتماعـی‪ ،‬قضـا زدایـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم‪،‬‬ ‫شناسـایی کانـون ها ومناطق اسـیب خیـز‪ ،‬به موقع بـودن‪ ،‬دردسـترس بودن‪،‬‬ ‫تخصصـی بـودن و ارتقـای توانمنـدی افـراد در معـرض اسـیب و اسـیب دیده‬ ‫اجتماعـی عنـوان کرد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن اعلام کـرد ‪ ۴۸۰‬نفـر نیـز در خصـوص بیمـاری کرونـا بـا خط‬ ‫تلفـن ‪ ۱۲۳‬تمـاس گرفتنـد و از خدمـات روانشناسـی برخـوردار شـدند‪.‬‬ ‫این مسـئول ضمن تقدیـر از تالش های نیروهای اورژانس اجتماعی بهزیسـتی‬ ‫و فعالیـت شـبانه روزی انهـا‪ ،‬بـر ارائـه خدمات فـوری و تخصصـی الزم به افراد‬ ‫اسـیب دیـده اجتماعی و یـا در معرض اسـیب تاکید کرد‪.‬‬ ‫دورهمی عامل ابتال‪ ۶۰‬درصد بیماران کرونایی درتنکابن‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان تنکابـن گفـت‪ :‬بـر اسـاس بررسـی های‬ ‫انجـام شـده از بیمـاران کرونایـی بسـتری در بیمارسـتان شـهید‬ ‫رجایـی این شهرسـتان نشـان می دهد کـه ‪ ۶۰‬درصد از بیمـاران در‬ ‫دورهمی هـا و مراسـم عـزا و عروسـی بـه ایـن ویـروس مبتلا شـده انـد‪.‬‬ ‫سـید امیـر حسـینی جـو روز سـه شـنبه در جلسـه سـتاد مقابلـه‬ ‫بـا کرونـا شهرسـتان تنکابن افـزود‪ ۶۰ :‬درصـد بیمـاران کرونایی در‬ ‫بیمارسـتان شـهید رجایـی تنکابـن در دورهمـی هـا و مراسـم های‬ ‫عـزا و عروسـی مبتال شـده انـد و این درحالی اسـت که ایـن رقم در‬ ‫کشـور ‪ ۵۱‬درصد اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت ‪ :‬بـر اسـاس براوردهـای کادر درمانی پیش بینی می شـود‬ ‫بـا اجـرای دقیـق محدودیت هـای جدیـد در هفته های اینـده تعداد‬ ‫مراجعـات بیمـاران کرونایـی به بیمارسـتان تنکابن روند کاهشـی را‬ ‫دنبـال کند‪.‬‬ ‫فرمانـدار شـرایط تنکابـن را در میـان دیگر شهرسـتان های اسـتان‬ ‫نگـران کننـده توصیف کـرد و افـزود‪ :‬با وجـود اینکه تنکابـن حدود‬ ‫پنـج درصـد از جمعیـت اسـتان را دارد ‪ ،‬امـا ‪ ۱۰‬درصـد فوتـی های‬ ‫ناشـی از ویـروس کرونـا مربـوط به این شهرسـتان اسـت‪.‬‬ ‫حسـنی جـو تعـدادی فوتی های ناشـی از ویـروس کرونـا در تنکابن‬ ‫را تاکنـون ‪ ۱۸۰‬نفـر اعلام کـرد و گفـت‪ :‬نیـاز اسـت مـردم نـگاه‬ ‫هوشـیارانه تـری بـه رعایـت پروتـکل های بهداشـتی داشـته باشـند‪.‬‬ ‫طبـق اعلام رسـمی از ابتدای شـیوع ویـروس کرونـا در اواخر بهمن‬ ‫مـاه سـال گذشـته تا امروز حدود یکهـزار و ‪ ۸۰۰‬نفـر در مازندران بر‬ ‫اثـر ابتال به ویـروس کرونا جـان باختند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل بهزیسـتی گلسـتان گفت‪ :‬ما خادمین‬ ‫فرزنـدان مراکز شـبه خانواده هسـتیم و تمام‬ ‫تالشـمان را جهـت رفاه انان بـکار میبریم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل بهزیسـتی‬ ‫گلسـتان؛ مدیـران مراکـز خانـه هـای کـودک و‬ ‫نوجـوان‪ ،‬کانـون کلینیـک هـای مـددکاری اسـتان‬ ‫بـا دکتـر سـیدمهدی حسـینی مدیـرکل بهزیسـتی‬ ‫اسـتان گلسـتان در دیـداری مشـورتی بـه گفت وگو‬ ‫و تبـادل نظـر پرداختند‪.‬دکتر حسـینی گفـت‪ :‬درپی‬ ‫هماهنگـی انجـام شـده بـا سـازمان صمـت اسـتان‬ ‫ارزاق ضـروری مراکـز نگهـداری کـودکان و نوجوانان‬ ‫بـا قیمـت دولتـی توزیـع میشـود‪.‬وی بـا بیـان اینکه‬ ‫مـا خادمیـن فرزنـدان مراکـز شـبه خانواده هسـتیم‬ ‫و تمـام تالشـمان را جهـت رفـاه انـان بـکار میبریم‪.‬‬ ‫افـزود‪ :‬بکارگیـری جامعـه تحـت پوشـش کمیتـه‬ ‫امـداد و بهزیسـتی در ایـن مراکز باعث رشـد و بهبود‬ ‫ورود بـه جامعـه ایـن قشـر عزیـز می شـود‪ .‬مدیرکل‬ ‫بهزیسـتی گلسـتان یاداور شد‪ ،‬درسـازمان بهزیستی‬ ‫میتـوان از حضـور نیروهـای داوطلـب اسـتفاده نمود‬ ‫و مـردم شـریف مـا بـا ثبـت نـام در طـرح همیـار‬ ‫داوطلـب ایـن سـازمان میتوانـدد یاری رسـان جامعه‬ ‫تحت پوشـش بهزیستی شـوند‪.‬دکتر حسـینی افزود‪:‬‬ ‫فرزندانـی موفق تر هسـتند که در نوجوانـی عالوه بر‬ ‫تحصیـل به مهـارت اموزی نیـز مـی پردازند‪.‬مدیران‬ ‫مراکـز نیـز در این نشسـت بابیان نظرات و مشـکالت‬ ‫خـود بـه اصـل حرفـه امـوزی فرزنـدان مراکزشـبه‬ ‫خانـواده تاکیـد نمودند‪.‬‬ ‫شـایان ذکـر اسـت وظیفـه مراکـز شـبه خانـواده‬ ‫نگهـداری از افـراد زیـر ‪ 18‬سـال بـی سرپرسـت یـا‬ ‫بدسرپرسـت اسـت کـه به هر علتـی از نعمـت پدر و‬ ‫مـادر محروم هسـتند بـوده و هر یک حـدود ‪ 15‬الی‬ ‫‪ 20‬فرزند را در خود جای داده اند و باید خاطرنشـان‬ ‫کـرد این مراکـز مانند خانه همه امکانـات و ملزومات‬ ‫را شـامل مـی شـود‪ .‬به عالوه تمـام این مراکـز بدون‬ ‫تابلـو هسـتند و مددکار و روانشـناس نیـز دارند‪.‬‬ ‫نشست انالین بررسی «قانون تابعیت فرزندان حاصل‬ ‫از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی»‬ ‫موسسـه عالی پژوهش سـازمان تامین‬ ‫اجتماعـی برگـزار مـی کنـد ‪:‬نشسـت‬ ‫انالیـن بررسـی «قانـون تابعیـت‬ ‫فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنان ایرانی‬ ‫بـا مـردان غیـر ایرانی»‬ ‫بـه همـت موسسـه عالـی پژوهـش‬ ‫تامیـن اجتماعـی و در راسـتای‬ ‫رویکـرد عمومی سـازی دانـش و‬ ‫انتشـار گزارش هـای سیاسـتی ‪،‬‬ ‫نشسـتی مجـازی بـا هـدف نگاهی به‬ ‫سیاسـت گذاری هـای حـوزه رفـاه و‬ ‫تامیـن اجتماعـی برگـزار مـی گـردد‬ ‫‪https://tamin.ir/News/‬‬ ‫‪1 0 8 5 7 6 /i t e m‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل‬ ‫تامیـن اجتماعـی اسـتان گیلان بـه‬ ‫نقـل از روابـط عمومـی موسسـه عالی‬ ‫وی همچنیـن افـزود‪ :‬حـدود ‪ ۵۰‬درصد جمعیت تنکابن در روسـتاها‬ ‫زندگـی می کنند که ضـرورت دارد بخشـداران در اعمال محدودیت‬ ‫ها توجه بیشـتری داشـته باشند‪.‬‬ ‫فرمانـدار ویـژه تنکابـن در خصـوص مصوبـه سـتاد ملـی کرونـا‬ ‫در خصـوص تعطیلـی بـازار و مراکـز تجمـع افـراد گفـت‪ :‬اعمـال‬ ‫محدودیـت هـا بـه نفـع بـازار و سلامت جامعـه اسـت و بایـد همه‬ ‫در ایـن زمینـه تلاش و همـکاری کنند تا از این شـرایط سـخت به‬ ‫سلامت عبـور کنیـم‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به اینکه شـهرداری ها باید مکان های شـلوغ و پرتردد‬ ‫را ضـد عفونـی نماینـد تصریـح کـرد‪ :‬بـا شـهردارهایی کـه در ایـن‬ ‫زمینـه همـکاری الزم را نداشـته باشـند‪ ،‬برخورد خواهد شـد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه فرمانـدار ویـژه تنکابـن‪ ،‬اگـر همـکاری عمومـی در مقابله‬ ‫بـا کرونـا صـورت نگیـرد اعمـال محدودیـت هـا ادامـه خواهـد یافت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بایـد از ظرفیـت اتحادیـه هـای صنفـی ‪ ،‬هیـات هـای‬ ‫ورزشـی‪ ،‬سـمن هـا ‪ ،‬هلال احمـر و امـوزش و پـرورش در مقابله با‬ ‫کرونا اسـتفاده شـود‪.‬‬ ‫حسـینی جـو یاداور شـد ‪ :‬مـردم اخبـار کرونایـی را از منابـع موثق‬ ‫دریافـت کننـد و از شـایعات و التهـاب در بـازار جـدا خـودداری کنند‪.‬‬ ‫ن شـهید‬ ‫در حـال حاضـر ‪ ۴۱‬بیمـار مشـکوک به کرونا در بیمارسـتا ‬ ‫رجایـی تنکابـن بسـتری هسـتند و در ‪ ۲۴‬سـاعت گذشـته نیز سـه‬ ‫بیمـار جدیـد بسـتری و هفـت بیمار هم ترخیص شـد ضمـن اینکه‬ ‫‪ ۱۳‬بیمـار در بخـش مراقبـت هـای ویژه ( اسـی یو) بسـتری هسـتند‪.‬‬ ‫شهرستان ‪ ۱۷۰‬هزار نفری تنکابن در غرب مازندران قرار دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نشست مشورتی مدیرکل بهزیستی گلستان با مدیران‬ ‫مراکز شبه خانواده‬ ‫پژوهـش تامین اجتماعی‪ ،‬این نشسـت‬ ‫مجـازی و انالیـن بـا موضـوع «قانون‬ ‫تابعیت فرزندان حاصـل از ازدواج زنان‬ ‫ایرانـی با مـردان غیر ایرانـی (‪)۱۳۹۸‬؛‬ ‫بررسـی ابعاد و مسـیر پیـش رو برگزار‬ ‫می شو د ‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه‪« ،‬احمـد میدری‪،‬معاون‬ ‫رفـاه وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی»‪ « ،‬محسـن شـهرابی‬ ‫فراهانـی‪ ،‬مدیـر انجمـن دیـاران و‬ ‫پژوهشـگر» و «منصـور حاجـی‪ ،‬مدیر‬ ‫کل امـور اتبـاع و مهاجریـن خارجـی‬ ‫اسـتانداری تهران» سـخنرانی خواهند‬ ‫کـرد‪ .‬عالقه منـدان بـرای ورود بـه این‬ ‫جلسـه می تواننـد به ادرس موسسـه‬ ‫بـه نشـانی ‪ www.ssor.ir‬مراجعـه‬ ‫نماینـد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نشست هم اندیشی به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی‬ ‫معلولین (‪ ۳‬دسامبر مصادف با ‪ ۱۳‬اذر ماه )‬ ‫به گزارش کرانه شـمال؛ نشسـت هم اندیشـی‬ ‫به مناسـبت فرا رسـیدن روز جهانـی معلولین‬ ‫(‪ ۳‬دسـامبر مصـادف بـا ‪ ۱۳‬اذر مـاه ) با حضور‬ ‫مدیـر کل بهزیسـتی گیلان دکتـر حسـین‬ ‫نحـوی نـژاد ‪ ،‬معـاون امـور توانبخشـی دکتر‬ ‫عابدیـن قاسـمیان ‪ ،‬رئیـس اداره حراسـت‬ ‫صبـاح مهـدی پـور‪ ،‬مسـئول روابـط عمومـی‬ ‫حجـت االسلام حمید نـادم ‪ ،‬مسـئول بودجه‬ ‫‪ ،‬مشـاور مدیـرکل در امور فرهنگی ‪ ،‬مسـوول‬ ‫مناسب سـازی اسـتان ‪ ،‬جمعی از ‪ NGO‬های‬ ‫فعـال در حـوزه معلولیـن و کارشناسـان حوزه‬ ‫توانبخشـی در سـالن خزایلـی برگـزار گردید ‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت معاون امـور توانبخشـی دکترعابدین‬ ‫قاسـمیان ضمـن خیر مقدم به تمامـی مدعوین اظهار‬ ‫امیـدواری کـرد بـا توجه بـه شـرایط کرونا بـا رعایت‬ ‫پروتـوکل هـای بهداشـتی انتظار مـی رود برنامـه روز‬ ‫جهانـی معلولیـن امسـال نیـز هماننـد سـالهای قبل‬ ‫باشـکوه برگـزار کردد‬ ‫سـپس تـک تـک مدعوین بـه بیـان نظـرات و برنامه‬ ‫هـای خـود در خصـوص چگونگی برگزاری مناسـبت‬ ‫پرداختـه و پیشـنهاداتی را نیـز عنـوان نمودند‬ ‫در پایـان مدیـرکل بهزیسـتی گیلان دکتـر حسـین‬ ‫نحـوی نـژاد هم ضمـن تقدیر و تشـکر از تمامی اعضا‬ ‫بـه بیـان پیشـنهاداتی در خصـوص چگونگـی اجـرا و‬ ‫همچنیـن نظرات ارشـادی خـود را در زمینه ابتکارات‬ ‫جدید جهت باشـکوهتر شدن مناسـبت فوق فرمودند‬ ‫‪ :‬در ایـن خصوص با تشـکیل کمیته هایی در سـطوح‬ ‫پشـتیبانی ‪ ،‬فرهنگـی و مسـتند سـازی و اجرایی و با‬ ‫مشـارکت اعضـا مناسـبت روز جهانـی معلولیـن را به‬ ‫بهتریـن شـکل ممکن اجـرا نماییم‪.‬‬ ‫کشف کالهبرداری اینترنتی‬ ‫میلیاردی در ساری‬ ‫جانشـین فرمانـده انتظامـی اسـتان مازنـدران از‬ ‫دسـتگیری متهـم بـه کالهبـرداری اینترنتـی ‪3‬‬ ‫میلیـاردی کـه بـا اسـتفاده از درگاه جعلـی بانکی‬ ‫(فیشـینگ) اقـدام به کالهبـرداری از شـهروندان‬ ‫ی کـرد‪ ،‬توسـط پلیـس فتا خبـر داد‪.‬‬ ‫مـ ‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس‪،‬‬ ‫سـرهنگ «سـید موسی حسـینی» در تشریح این‬ ‫خبـر‪ ،‬گفـت‪ :‬در پی وقـوع کالهبـرداری اینترنتی‬ ‫در سـطح اسـتان و برخی شهرسـتان های کشـور‬ ‫در پوشـش کانـال هـای تلگرامـی و اسـتفاده از‬ ‫شـگرد فیشـینگ موضـوع در دسـتور کار پلیـس‬ ‫فتـا قـرار گرفت ‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬کاراگاهـان پلیـس فتا با انجـام اقدامات‬ ‫اطالعاتـی و تحقیقـات از برخـی مالباختـگان‬ ‫دریافتنـد‪ ،‬کالهبـردار اینترنتی در پوشـش کانال‬ ‫تلگرامـی بـا هدایـت مخاطبیـن خـود بـه سـمت‬ ‫درگاه جعلـی بانکـی بـه شـیوه فیشـینگ اقـدام‬ ‫بـه سـرقت اطالعـات بانکی افـراد و برداشـت غیر‬ ‫مجـاز از حسـاب بانکـی انـان مـی کند‪.‬‬ ‫جانشـین فرمانـده انتظامـی اسـتان مازنـدران‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬با شناسـایی متهـم به کالهبـرداری‬ ‫اینترنتـی کـه بـه یکی از شهرسـتان های اسـتان‬ ‫همجـوار متـواری شـده بود بـا هماهنگـی قضائی‬ ‫در عملیاتـی پیچیـده و اطالعاتـی دسـتگیر شـد ‪.‬‬ ‫سـرهنگ حسـینی‪ ،‬افـزود‪ :‬متهـم در تحقیقـات‬ ‫پلیـس ابتـدا منکر هرگونـه بزه ارتکابی شـده بود‬ ‫امـا در ادامـه تحقیقـات بـا ارائـه شـواهد و قرائن‬ ‫موجـود لـب بـه اعتـراف گشـود و بـه بـزه جـرم‬ ‫خـود اقـرار کرد‪.‬‬ ‫جانشـین فرمانـده انتظامـی اسـتان مازنـدران‬ ‫ارزش ریالـی کالهبـرداری را ‪ 3‬میلیـارد و ‪500‬‬ ‫میلیـون ریـال عنـوان کـرد و افـزود‪ :‬متهـم پـس‬ ‫از تشـکیل پرونـده بـه مرجـع قضائی معرفـی و با‬ ‫قـرار صـادره روانـه زنـدان شـد‪.‬‬ ‫دستگیری شکارچی غیرمجاز‬ ‫پرندگان در بابلسر‪ /‬کشف‬ ‫الشه ‪ 20‬قطعه پرنده‬ ‫فرمانده انتظامی شهرسـتان بابلسـر از دسـتگیری‬ ‫شـکارچی غیـر مجاز پرندگان و کشـف الشـه ‪20‬‬ ‫قطعـه پرنده وحشـی خبر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس‪،‬‬ ‫سـرهنگ «حسـین زارع» درباره ایـن خبر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مامـوران پلیس امنیت عمومی شهرسـتان بابلسـر‬ ‫بـا اقدامـات فنـی و اطالعاتـی از فعالیـت فـردی‬ ‫کـه اقـدام به شـکار پرنـدگان غیرمجـاز و کمیاب‬ ‫محیـط زیسـت مـی کـرد‪ ،‬باخبر شـدند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬مامـوران پـس از شناسـایی متهـم‬ ‫ایـن فـرد را در مخفیگاهش دسـتگیر کردند و در‬ ‫بازرسـی از وی یـک قبضـه سلاح شـکاری غیـر‬ ‫مجاز و ‪ 20‬قطعه پرنده وحشـی کمیاب را کشـف‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫سـرهنگ زارع افزود‪ :‬ماموران‪ ،‬متهم را به دادسـرا‬ ‫معرفی و پرندگان کشـف شـده را بـه اداره محیط‬ ‫زیسـت شهرستان بابلسـر تحویل دادند‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان بابلسـر با اشـاره به‬ ‫اینکـه افـرادی کـه اقـدام بـه حمـل و نگهـداری‬ ‫پرنـدگان قاچاق و وحشـی و یا شـکار انـان کنند‬ ‫توسـط پلیـس دسـتگیر و بـه محاکـم قانونـی‬ ‫معرفـی خواهنـد شـد تصریـح کـرد ‪:‬شـهروندان‬ ‫مـی تواننـد در ‪ 24‬سـاعات شـبانه روز هرگونـه‬ ‫خبـر امنیتـی را بـا پلیس با شـماره تمـاس ‪110‬‬ ‫در میـان بگذارنـد‪.‬‬ ‫دستگیری اراذل و اوباش در‬ ‫طرح ارتقای امنیت اجتماعی‬ ‫بابل‬ ‫فرمانده انتظامی شهرسـتان بابل از شناسایی‬ ‫و دسـتگیری اراذل و اوبـاش در طـرح ارتقـاء‬ ‫امنیت اجتماعـی خبر داد‪.‬‬ ‫سـرهنگ «سیدمحسـن جعفـری» در گفـت ‬ ‫و گـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬به منظـور برقـراری امنیـت اجتماعی‬ ‫طـرح برخورد بـا اراذل و اوباش و دسـتگیری‬ ‫محکومـان متـواری در ایـن شهرسـتان بـه‬ ‫اجـرا در امـد‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان بابل‪ ،‬افـزود‪ :‬با‬ ‫انجـام اقدامـات اطالعاتـی‪ ،‬مامـوران پلیـس‬ ‫امنیـت عمومـی ایـن فرماندهـی موفـق بـه‬ ‫شناسـایی و دسـتگیری ‪ 3‬نفـر از محکومـان‬ ‫تحـت تعقیب مرجع قضائـی و اراذل و اوباش‬ ‫شد ند ‪.‬‬ ‫سـرهنگ جعفـری از کشـف مقادیـر قابـل‬ ‫توجهی سلاح سـرد ‪ ،‬امـوال سـرقتی و مواد‬ ‫مخـدر از متهمـان خبـر داد و تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫ایـن افـراد پـس از تشـکیل پرونده بـه مرجع‬ ‫قضائـی معرفی شـدند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان ایـن کـه ارامـش و امنیـت‬ ‫شـهروندان خـط قرمـز پلیـس اسـت‪ ،‬تاکیـد‬ ‫کـرد‪ :‬تمامـی رفتـار مجرمـان و متخلفـان و‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫چهار شنبه ‪ 28 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪751‬‬ ‫گزارش‬ ‫اختصاصی‬ ‫گزارش‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر گزارش‬ ‫خبر‬ ‫احیاءبافت تاریخی؛ماموریت‬ ‫شهرداری گرگان برای جذب گردشگر‬ ‫وترمیم چهره فرهنگی شهر‬ ‫تداوم عملیات عمرانی ساخت سیل بند و دیوارحائل‬ ‫در حاشیه ی رودخانه ی سردابرود واقع در رودبارک‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال بـا نظـارت‬ ‫مهنـدس پورعلـی شـهردار‪ ،‬مهندس‬ ‫کریمایـی عضـو شـورای شـهر و‬ ‫دکترسـلطانی معاونـت شهرسـازی‬ ‫شـهرداری کالردشـت بـر نحـوه ی‬ ‫اجـرای عملیات سـاخت دیـوار حائل‬ ‫حاشـیه ی رودخانه سردابرود واقع در‬ ‫شـهر رودبارک به منظور جلوگیری از‬ ‫ریـزش و تخریـب دیـواره ی رودخانه‪،‬‬ ‫مدیریـت بحـران جهت پیشـگیری از‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش کاربر جاده ای در‬ ‫ارتقای ایمنی راه ها‬ ‫ادامه از قبل‪.‬‬ ‫بـه طـور کلی رانندگـی عملی حسـاس و پیچیده اسـت‬ ‫کـه در ان بایسـتی رابطـه ای عمیـق میـان راننـده ‪،‬‬ ‫اتومبیـل ‪ ،‬جـاده و محیـط اطـراف بـر قـرار شـود‪.‬‬ ‫در اسـتان سـر سـبز و زیبای مازنـدران ‪ ،‬بـه دلیل تراکم‬ ‫بـاالی جمعیتـی و نیز قرار گرفتن دشـتها ‪ ،‬شـالیزارها و‬ ‫بـاغ های کشـاورزی در حاشـیه راهها و تردد کشـاورزان‬ ‫زحمـت کـش بـا موتـور سـیکلت ‪ ،‬ادوات کشـاورزی و‬ ‫همچنیـن عابـران پیـاده در حاشـیه راههـا همـواره امار‬ ‫تصادفـات و تلفـات جـاده ای علـی الخصـوص عابریـن‬ ‫پیـاده و راکبیـن موتـور سـیکلت باالمـی باشد‪.‬بررسـی‬ ‫هـای اولیـه حاکـی از ایـن اسـت علاوه بـر ایـن مسـاله‬ ‫‪ ،‬عواملـی نظیـر درصـد هوشـیاری راننـده و عابـر‪ ،‬رنگ‬ ‫لباس عابر‪ ،‬شـاخص هایهندسـی مسـیر‪ ،‬سـرعت و ابعاد‬ ‫وسـیله نقلیه‪ ،‬سـاعات رانندگـی و میـزان تحصیالت نیز‬ ‫نقـش مهمـی در تصادفـات و تلفـات جاده ای در اسـتان‬ ‫ایفـا می کنـد‪.‬اداره کل راهداری و حمـل و نقل جاده ای‬ ‫اسـتان مازنـدران بـر اسـاس برنامه هـای ذاتی خـود در‬ ‫خصـوص و حفـظ‪ ،‬نگهـداری و ارتقـای ایمنـی راههای‬ ‫تحت پوشـش ‪ ،‬برنامـه های گسـترده ای را برای کاهش‬ ‫حـوادث جـاده ای اسـتان در دسـت اجـرا دارد کـه از‬ ‫جملـه مـی تـوان بـه اشکارسـازی و رفـع نقـاط حادثـه‬ ‫خیـز ‪ ،‬اجـرای روکـش اسـفالت در محورهـای اصلـی‬ ‫اسـتان ‪ ،‬نصـب انـواع عالئـم انتظامی ‪ ،‬اخطـاری و اطالع‬ ‫رسـانی ‪ ،‬ایجاد روشـنایی ‪ ،‬اجـرای دوبرگـردان و احداث‬ ‫زیرگـذر ‪ ،‬تفکیـک باندهـای رفـت و برگشـت ‪ ،‬اجـرای‬ ‫خـط کشـی و برنامـه هـای مـدون دیگـر اشـاره نمـود‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت کـه اسـتان مازنـدران بـا دارا بـودن‬ ‫‪ 252‬دسـتگاه پـل عابـر پیـاده در محورهـای مواصالتی‬ ‫بـرون شـهری و روسـتایی حـوزه اسـتحفاظی‪ ،‬باالتریـن‬ ‫امـار پـل ها را در سـطح کشـور دارا می باشـد که ضمن‬ ‫ارتقـای فرهنـگ عبـور و مرور در احاد جامعه و اسـتفاده‬ ‫مسـتمر عابـران از پلهـای مذکـور‪ ،‬مـی توان بـه کاهش‬ ‫چشـم گیـر تصادفـات و متوفیـات ایـن گـروه از کاربران‬ ‫اسـیب پذیـر امیـدوار بـود‪.‬در ایـن میـان توجـه بـه این‬ ‫نکتـه حائزاهمیـت اسـت کهارتقـای فرهنـگ رانندگی و‬ ‫عبـور و مـرور در کلیه کاربـران جـاده ای موجب خواهد‬ ‫شـد که کلیه تمهیدات و اقدامات اقدامات انجام شـده و‬ ‫در دسـت اجرای یاد شـده‪ ،‬تاثیرگذاری بیشـتری داشته‬ ‫و بتوانـد حجـم باالیـی از مسـایل کنونـی و مشـکالت‬ ‫موجـود را از سـر راه بردارد‪.‬بـا ایـن وجـود‪ ،‬کاهش حجم‬ ‫سـفرهای شـخصی ‪ ،‬سـرمایه گذاری در روش های دیگر‬ ‫حمـل و نقـل مانند حمـل و نقل ریلی و فرهنگ سـازی‬ ‫وامـوزش صحیـح ‪ ،‬توجه بـه قوانین و مقـررات و افزایش‬ ‫کنتـرل و نظـارت هـا در ایـن زمینـه می توانـد از عوامل‬ ‫موثـر برای کاسـتن از تصادفات جـاده ای و جلوگیری از‬ ‫بـروز خسـارتهای سـنگین جانـی و مالی باشـد‪.‬‬ ‫امیـد اسـت بـا رعایت کامل نـکات ایمنـی و توجه دقیق‬ ‫بـه هشـدارهای پرسـنل خسـتگی ناپذیـر راهـداری و‬ ‫عوامـل پرتلاش پلیـس راه و سـایر دسـت انـدرکاران‬ ‫مقولـه ایمنـی حمـل و نقـل‪ ،‬علاوه بـر سـفری ایمـن‪،‬‬ ‫همانند چهار سـال گذشـته شاهد اسـتمرار روند کاهش‬ ‫تصادفـات و متوفیـات سـوانح رانندگـی در اسـتان‪ ،‬باشـیم‪​.‬‬ ‫پایان‪.‬‬ ‫خطـر و خسـارات احتمالـی سـیالب‬ ‫و اطمینان خاطر سـاکنان حاشـیه ی‬ ‫رودخانـه انجام شـد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس ایـن گـزارش؛ پـروژه ی‬ ‫سـاخت سـیل بنـد و دیـواره سـازی‬ ‫حاشـیه ی رودخانـه هـای سـطح‬ ‫شـهر‪ ،‬از ابتـدای دوره ی پنجـم ‬ ‫شـورای شـهر کالردشـت‪ ،‬هـر سـاله‬ ‫براسـاس اعتبـارات و نظرکارشناسـان‬ ‫و بـه ترتیـب اولویـت به طور مسـتمر‬ ‫انجـام شـده اسـت‪.‬‬ ‫انجـام عملیـات لکـه گیـری و اجرای‬ ‫روکـش اسـفالت خیابان های سـطح‬ ‫شـهر اجابیت‬ ‫بـر اسـاس ایـن گـزارش؛ از اولویـت‬ ‫هـای اصلـی و مهـم شـهرداری و‬ ‫شـورای شـهر کالردشـت‪ ،‬ارتقـاء‬ ‫وضعیـت خیابـان هـا و معابـر سـطح‬ ‫شـهر است که این امر مسـتلزم انجام‬ ‫روکـش اسـفالت به صـورت سـالیانه‬ ‫و منظـم مـی باشـد‪ .‬لـذا شـهرداری‬ ‫کالردشـت در جدیدتریـن برنامـه ی‬ ‫کاری و عمرانـی خـود‪ ،‬همزمـان بـا‬ ‫اجـرای چنـد پروژه ی بـزرگ عمرانی‬ ‫و گردشـگری در سـطح شـهر‪ ،‬در‬ ‫راسـتای بهسـازی‪ ،‬استانداردسـازی‬ ‫و افزایـش ایمنـی معابـر‪ ،‬باتوجـه بـه‬ ‫نیازسـنجی و اولویـت بنـدی خیابـان‬ ‫هـای اصلـی ‪،‬براسـاس مطالبـات‬ ‫شـهروندان و همچنیـن گزارشـات‬ ‫کارشناسـان شـهرداری‪ ،‬بـا ترمیـم و‬ ‫لکـه گیـری و اجرای روکش اسـفالت‬ ‫مناسـب خیابـان هـای سـطح شـهر‬ ‫اجابیـت اقـدام کـرده اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫هماهنگی برنامه های گرامیداشت هفته بسیج‬ ‫در سرخ رود‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ جلسـه ای بـا حضـور‬ ‫حجت االسلام والمسـلمین تقـی زاده امـام جمعـه‬ ‫بخـش‪ ،‬رییـس و اعضـای شـورای اسلامی و معاون‬ ‫شـهردار سـرخ رود باحضـور در حـوزه مقاومـت‬ ‫حضـرت موسـی ع ضمن دیدار با سـرگرد سـلیمانی‬ ‫فرمانـده حـوزه‪ ،‬نسـبت بـه برنامـه ریـزی و تبییـن‬ ‫برنامـه های گرامیداشـت هفته دفـاع مقدس گفتگو‬ ‫نمودند‪.‬‬ ‫از ‪۲۹‬ابـان تـا‪۵‬اذر‪ ،‬در تقویـم رسـمی جمهـوری‬ ‫اسلامی ایران‪ ،‬هفته بسـیج نام گذاری شـده اسـت‪.‬‬ ‫در پنجـم اذر سـال ‪ ،۱۳۵۸‬امـام خمینـی (ره) رهبر‬ ‫کبیـر انقلاب اسلامی‪ ،‬فرمـان تشـکیل سـازمان‬ ‫بسـیج مسـتضعفان را صـادر فرمـود ‪.‬‬ ‫بهینه سازی زیرساخت های ارتباطی شهر ساری‬ ‫به دنبـال اجرای عملیـات نصب نـوه بتنی در‬ ‫ایـن معبـر کـه در راسـتای هدایـت اب های‬ ‫سـطحی و سـاماندهی عمرانی هـدف گذاری‬ ‫و انجـام شـده بـود‪ ،‬روکـش اسـفالت کوچه‬ ‫بهارسـتان ‪ 9‬بـه مسـاحت بالـغ بـر ‪ 1000‬متر‬ ‫مربع توسـط سـازمان عمـران عملیاتی شـد‪...‬‬ ‫بهینه سازی زیرساخت های ارتباطی شهر ساری‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی روابـط عمومـی‬ ‫سـازمان عمـران و بازافرینـی فضاهـای شـهری‬ ‫شـهرداری مرکـز مازنـدران‪ ،‬بـه همـت گـروه هـای‬ ‫مختلـف عملیاتـی واحـد راهسـازی ایـن سـازمان‪،‬‬ ‫تقویـت زیرسـاخت هـای ارتباطی کوچه بهارسـتان‬ ‫‪ 9‬در منطقـه ‪ 1‬شـهری بـا جدیـت پیگیـری و تـا‬ ‫لحظـه انتشـار ایـن خبر مراحـل پایانی خـود را طی‬ ‫مـی کند‪.‬‬ ‫بـه دنبـال اجـرای عملیـات نصب نـوه بتنـی در این‬ ‫معبـر کـه در راسـتای هدایـت اب هـای سـطحی و‬ ‫سـاماندهی عمرانـی هدف گذاری و انجام شـده بود‪،‬‬ ‫روکـش اسـفالت کوچـه بهارسـتان ‪ 9‬بـه مسـاحت‬ ‫بالـغ بـر ‪ 1000‬متـر مربـع توسـط سـازمان عمـران‬ ‫عملیاتی شـد‪.‬‬ ‫نیازسـنجی های عمومی شهرداری سـاری در محور‬ ‫ضـرورت سلسـله عملیـات عمرانی در معابـر مناطق‬ ‫سـه گانـه اقدامات متنـوع عمرانـی را تا رسـیدن به‬ ‫حصـول نهایی اهداف خدمات رسـانی به شـهروندان‬ ‫پایه ریزی و از سـوی سـازمان عمـران تحت اجرا در‬ ‫خواهـد امد‪.‬‬ ‫روان سـازی تردد مردم سـاکن در ایـن کوچه‪ ،‬ایجاد‬ ‫فضـای دلپذیـر عمرانـی و افزایـش ضریـب امنیـت‬ ‫روانی شـهروندان را می توان از جمله دسـتاوردهای‬ ‫تلاش سـازمان عمـران در پـروژه هـای عمرانـی‬ ‫مذکور برشـمرد‪.‬‬ ‫شهردار رشت با خانواده شهید جمشیدی دیدار‬ ‫و گفت و گو کرد‬ ‫بـه گـزارش واحـد خبر مدیریـت ارتباطات و امـور بین الملل‬ ‫شـهرداری رشـت‪ ،‬سـید محمـد احمـدی شـهردار رشـت با‬ ‫خانـواده شـهید جمشـیدی دیـدار و گفت و گـو کرد‪.‬‬ ‫شـهردار رشـت در این دیدار با اشـاره به اینکه شـهدا چشمه‬ ‫جوشـان معرفـت هسـتند اظهـار کـرد‪ :‬امنیـت و ارامـش‬ ‫امروزمـان را مدیـون رشـادت هـا و دلیـری هـای بـی دریـغ‬ ‫شـهدا هستیم‪.‬‬ ‫شـهردار رشـت تصریـح کـرد‪ :‬همـه مـا موظفیـم کـه بـه‬ ‫حرمـت خون شـهیدان در مسـیر تحقـق ارمان هـای انقالب‬ ‫بـه گـزارش مرکـز اطلاع رسـانی روابـط عمومـی و امـور بین‬ ‫الملـل شـهرداری گـرگان‪ ،‬از زمـان شـروع بـه فعالیـت دکتـر‬ ‫دادبـود شـهردار گـرگان‪ ،‬بازسـازی و احیـای بافـت تاریخـی‬ ‫گرگان به عنوان نخسـتین بافت تاریخی ثبت شـده در کشـور‬ ‫در اولویـت برنامـه هـای شـهرداری قـرار گرفـت و اقدامـات‬ ‫مختلفـی در ایـن راسـتا اجرایی شـد‪.‬‬ ‫بارهـا ایـن جملـه را از زبـان دکتـر دادبود شـنیده ایـم‪« :‬ما به‬ ‫پیشـینه تاریخی شـهر خـود افتخـار می کنیم»‬ ‫شـهرداری گـرگان در تـداوم اقدامـات بـه منظـور احیـاء بافت‬ ‫تاریخـی کـه بـا ارمـان ترمیـم چهـره فرهنگـی شـهر و جذب‬ ‫گردشـگر صـورت مـی پذیـرد‪ ،‬اقدام بـه خرید و مرمـت «خانه‬ ‫دارویـی» (خانـه دارویـی ها) کـرد که یکی از اماکـن تاریخی و‬ ‫مشـهور شـهر محسـوب می شود‪.‬‬ ‫پـس از احیـاء ایـن خانـه تاریخـی‪ ،‬ایـن مـکان به موزه اسـناد‬ ‫شـهرداری گـرگان تبدیـل و در معـرض بازدیـد عمـوم قـرار‬ ‫گر فت ‪.‬‬ ‫خانـه دارویی بر اسـاس شـواهد تاریخی شـهر گـرگان‪ ،‬مربوط‬ ‫به اوایل دوره پهلوی اول اسـت و در خیابان ملل‪ ،‬کوچه شـورا‬ ‫واقـع شـده و در تاریخ ‪ ۲۵‬اسـفند ‪ ۱۳۸۰‬به عنـوان یکی از اثار‬ ‫ملـی ایران به ثبت رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫در نـگاره های زیر‪ ،‬تصاویری از قبل و بعد از مرمت و بازسـازی‬ ‫ایـن خانـه تاریخی توسـط شـهرداری گـرگان را مشـاهده می‬ ‫کنید ‪.‬‬ ‫تلاش کنیـم و رضایتمندی شـهروندان که بی شـک موجب‬ ‫رضایـت حـق تعالـی اسـت را فراهـم اوریم‪.‬‬ ‫احمـدی بـا اشـاره به سـخن مقـام معظـم رهبـری مبنی بر‬ ‫اینکـه بایـد یـاد و خاطره شـهدا را در مقابل طوفـان تبلیغات‬ ‫دشـمن زنـده نگـه داریـم خاطرنشـان کـرد‪ :‬بـا خـدای خود‬ ‫پیمـان مـی بندیـم کـه ادامـه دهنـده راه شـهیدان واالمقام‬ ‫باشـیم‪.‬گفتنی اسـت شـهید ابراهیـم جمشـیدی از شـهدای‬ ‫گرانقـدر هشـت سـال دفاع مقدس بـوده که در سـال ‪۱۳۶۷‬‬ ‫در سـن ‪ ۲۲‬سـالگی بـه درجـه رفیع شـهادت نائـل امد‬ ‫همزمان با اغاز موج سوم کرونا صورت گرفت‪:‬‬ ‫ضدعفونی کلیه خودروهای حمل و نقل‬ ‫عمومی در ساری‬ ‫سـید سـعید حسـینی رئیـس سـازمان‪ :‬بـه‬ ‫همت شـهرداری ساری تمامی ایسـتگاه های‬ ‫انتظار‪،‬جایگاه های عرضه سـوخت و خودروها‬ ‫ضدعفونـی گردیـده و این فراینـد بدون هیچ‬ ‫کم و کاسـتی هماننـد دوره های مشـابه قبل‬ ‫بـه طور مسـتمر ادامـه خواهد داشـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان حمـل و نقل‬ ‫بار و مسـافر شـهرداری سـاری سید سـعید حسینی‬ ‫رئیـس سـازمان از انجام عملیات ضد عفونی وسـایل‬ ‫حمـل ‪.‬و نقـل عمومـی فعـال در مرکـز اسـتان خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫سیدسعیدحسـینی بـا اعلام ایـن خبـر‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫ضـد عفونـی وسـایل حمـل و نقـل عمومـی اعـم از‬ ‫تاکسـی‪ ،‬اتوبـوس و مینـی بـوس در شـهر سـاری با‬ ‫هـدف کمـک به کاهـش احتمـال درگیری مـردم با‬ ‫بیمـاری کرونـا بـه همـت شـهرداری سـاری صبـح‬ ‫امـروز در تمامی ایسـتگاه هـای انتظار‪،‬جایـگاه های‬ ‫عرضـه سـوخت و خودروهـا صـورت پذیرفـت و این‬ ‫فراینـد بـدون هیچ کم و کاسـتی هماننـد دوره های‬ ‫مشـابه قبـل بـه طـور مسـتمر ادامـه خواهد داشـت‬ ‫وی بـا اشـاره به اهمیـت رعایت نکات بهداشـتی در‬ ‫تاکسـی ها‪ ،‬اژانس ها و سـایر وسـایل نقلیه عمومی‬ ‫اذعـان داشـت‪ :‬به علـت ارتباط نزدیک شـهروندان و‬ ‫مسـافرین محترم با وسـایل نقلیه عمومی‪ ،‬بازرسـان‬ ‫ایـن سـازمان همـراه بـا اکیـپ غربالگـری تـا زمـان‬ ‫کنتـرل ایـن بیمـاری و بازگشـت به شـرایط عادی‪،‬‬ ‫تمامی تاکسـی ها و وسـایل حمل و نقـل عمومی را‬ ‫به صورت مسـتمر تحـت کنترل و مراقبـت خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫اقدامی ماندگار از شهردار جهادی بابل‬ ‫درخشـش چشـمگیر دکتر سـید مجتبـی حکیم در‬ ‫مدیریت شـهری‬ ‫بـا طـرح شـب هـای روشـن بابـل ‪،‬شـب هـای بابل‬ ‫مثـل روز روشـن خواهـد شـد‪.‬‬ ‫دکتـر سـید مجتبـی حکیـم شـهرداری که بـا اقدامـات بی‬ ‫نظیـر عمرانـی سـهل انـگاری و کـم کاری هـای ‪ 20‬سـال‬ ‫گذشـته مدیریـت شـهری را جبـران مـی کند شـهردار بابل‬ ‫شایسـته تقدیر اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مطالبـات مردمـی ‪ ،‬ایـن روزهـا در هـر قسـمت‬ ‫شـهر بابـل قـدم بزنید از شـرق تا غـرب ‪،‬از جنوب تا شـمال‬ ‫بابـل تغییـرات محسوسـی را لمـس خواهیـد کـرد چـرا که‬ ‫نـگاه و توجـه شـهردار جوان بابل تنها به یک قسـمت شـهر‬ ‫معطـوف نشـده اسـت‪.‬اهل بـوق و کرنـا نیسـت ‪،‬بـا توجه به‬ ‫اینکـه اقدامـات بـی نظیری در حـوزه عمرانـی و خدماتی در‬ ‫سـطح شـهربابل انجام داده و تحسـین مسـئوالن و مـردم را‬ ‫برانگیخته اسـت اما غره نشـده و همچنان پیگیـر اقدامات نو‬ ‫و جدیـد در شـهر بابـل اسـت‪ .‬دکتر سـید مجتبـی حکیم به‬ ‫عینـه ثابت کـرد اگر کار را به دسـت جوانان بسـپارند با ایده‬ ‫هـای نـو و جدید و با پشـتکار فراوان تحـوالت عظیمی را در‬ ‫سـطح شـهر رقم خواهنـد زد کـه رضایت مردم و مسـئوالن‬ ‫را بـه همراه خواهدداشـت‪.‬‬ ‫تنهـا پـس از گذشـت چنـد روز از اجـرای پـروژه روشـنایی‬ ‫بلـوار عالمـه حائـری‪ ،‬اکنـون احـداث و اصلاح روشـنایی‬ ‫حاشـیه بابلـرود نیـز در دسـتور کار قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫سـید مجتبـی حکیـم شـهردار بابـل ‪ :‬قصـد داریم شـبهای‬ ‫بابل را مثل روز روشـن کنیم تا امنیت شـهروندان در فضای‬ ‫شـهری افزایش یابد‪.‬‬ ‫تاریکـی خیابان هـای شـهر نـه تنهـا رانندگـی را دشـوار‬ ‫میسـازد‪ ،‬بلکـه معتقدیم هنگام شـب‪ ،‬عبور و مـرور در برخی‬ ‫از خیابان هـا بسـیار خطرناک بوده و ممکن اسـت به حوادث‬ ‫ناگـواری ماننـد تصادف منجر شـود‪.‬‬ ‫در گذشـته‪ ،‬نبـود نورپـردازی مناسـب در طول شـب سـبب‬ ‫کاهـش کیفیـت زندگـی و امنیـت تـردد میشـد و همچنین‬ ‫اسـودگی خاطـر شـهروندان را تحـت تاثیـر قـرار میداده‪.‬‬ ‫طـرح «شـبهای روشـن بابل» کـه تا کنـون بـه ‪ ۲۹‬کیلومتر‬ ‫رسـیده اسـت به یـادگار خواهـد ماند‪.‬‬ ‫احداث و اصالح روشـنایی توسـط شـهرداری بابـل همچنان‬ ‫ادامـه دارد و اعتبـار ان از منابـع داخلـی شـهرداری تامیـن‬ ‫می گـردد‪ .‬پـروژه روشـنایی خیابان سـاحلی حدفاصل میدان‬ ‫شـهید صفائـی تـا ابتـدای بلـوار مـادر نیز بـه اتمام رسـید و‬ ‫قصـد داریـم تا اصلاح روشـنایی تمامـی خیابانهای شـهر را‬ ‫انجـام نماییم‪.‬‬ ‫ایـن پـروژه بـه طـول ‪ ۱۳۰۰‬متـر بـوده کـه توسـط واحـد‬ ‫سـیمامنظر شـهرداری بابـل انجـام شـد‪.‬‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫چهار شنبه ‪ 28 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪751‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل بنادرودریانوردی امیراباد خبر داد‪:‬‬ ‫در بخش های مرکزی و کالراباد شهرستان عباس اباد انجام شد‪:‬‬ ‫توسعه حمل و نقی چندوجهی با اغاز فعالیت‬ ‫کشتی رو ‪ -‬رو کامیونی در بندرامیراباد‬ ‫مانور رفع خاموشی چراغ های‬ ‫روشنایی معابر‬ ‫بـا هدف افزایـش رضایتمنـدی شـهروندان ‪ ،‬ایجـاد امنیت اجتماعـی و رفاه‬ ‫عمومـی مانوررفـع خاموشـی چـراغ هـای روشـنایی معابـر در بخش های‬ ‫مرکـزی و کالرابـاد شهرسـتان عباس اباد توسـط همکاران شـرکت توزیع‬ ‫نیـروی بـرق غـرب مازندران انجام شـد‪.‬‬ ‫مهنـدس کیـوان فـرح زاد مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق غـرب‬ ‫مازنـدران در ایـن بـاره گفـت‪ :‬رفع خاموشـی چـراغ های روشـنایی معابر‪،‬‬ ‫یکـی از مطالبـات مهـم مـردم و متولیـان شـهری محسـوب می شـود که‬ ‫علاوه بر ایجاد روشـنایی مناسـب و زیبایی های بصـری‪ ،‬موجبات رضایت‬ ‫شـهروندان را فراهـم مـی کند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـا حـذف فرایندهـای کاغـذی از طریـق ایجـاد بسـتر نـرم‬ ‫افـزاری در ثبـت بازدید و تعمیرات سیسـتم روشـنائی معابر در سـطح این‬ ‫شـرکت‪ ،‬کـه بـه زودی رونمایی خواهد شـد‪ ،‬شـاهد بهترین ارایـه خدمات‬ ‫بـه هموطنـان عزیـز غـرب مازنـدران در زمینـه رفـع خاموشـی روشـنایی‬ ‫معابـر محـدوده تحـت پوشـش این شـرکت خواهیـم بود‪.‬‬ ‫تخصصـی عیـب یابـی و‬ ‫فـرح زاد افـزود‪ :‬ایـن مانوربـا حضـور ‪ 6‬اکیـپ ّ‬ ‫تعمیـرات مشـتمل بـر ‪ 3‬اکیـپ وانـت اراسـته بـه نظـام ‪ ،5S‬سـه اکیـپ‬ ‫باالبـر و ‪ 4‬اکیـپ پشـتیبانی در مجمـوع ‪ 36‬نفـر بـا رعایـت پروتـکل های‬ ‫بهداشـتی در پیشـگیری از انتقـال ویـروس کرونا‪،‬تحـت نظـارت ناظریـن‬ ‫مقیـم بهـره بـرداری امورهای توزیع به رفع خاموشـی های روشـنائی معابر‬ ‫درخواسـتی شـهروندان منطقـه پرداختنـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل بنادرودریانـوردی امیرابـاد گفـت‬ ‫پـس از وقفـه ای ‪ ۱۰‬سـاله در ترانزیـت‬ ‫کاال بـا کشـتی هـای رو ‪ -‬رو کامیونـی از‬ ‫بنادر شـمالی به کشـورهای حاشـیه دریای‬ ‫خـزر ‪ ،‬فعالیـت ایـن نوع کشـتی هـا جهت‬ ‫ترانزیـت انـواع کاالهـا ‪ ،‬برای نخسـتین بار‬ ‫در بندرامیرابـاد اغـاز شـد‪.‬‬ ‫محمدعلـی اصـل سـعیدی پـور در گفتگـو‬ ‫بـا واحـد ارتباطـات و اطلاع رسـانی اداره‬ ‫کل بنادرودریانـوردی امیرابـاد ضمن اعالم‬ ‫ایـن خبـر اظهـار داشـت کشـتی رو ‪ -‬رو‬ ‫کامیونـی قـادر اسـت ‪ ۳۰‬دسـتگاه تریلـی‬ ‫محتـوی کاال را در خـود جـای دهـد و در‬ ‫مسـیر بنـدر امیراباد به سـایر بنـادر دریای‬ ‫خـزر تـردد نماید‪.‬‬ ‫وی مسـیر ترانزیتی کاال توسـط کشـتی رو‬ ‫ رو کامیونـی را از بنـادر شـمالی بـه بنـدر‬‫اکتائو کشـور قزاقسـتان عنوان کـرد که در‬ ‫این سـفر تعدادی کامیـون حامل تجهیزات‬ ‫و میـوه بـه ان کشـور و سـپس از مسـیر‬ ‫زمینـی بـه ازبکسـتان ارسـال می شـوند و‬ ‫از راه انـدازی ‪ ۳‬خـط منظـم ترانزیتی انواع‬ ‫کاال از ایـن طریق به صـورت ماهانه بین دو‬ ‫کشـور ایران و قزاقسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫مدیـرکل بنادرودریانـوردی امیرابـاد یکـی‬ ‫از مهمتریـن ویژگـی ایـن نـوع از حمـل‬ ‫خبر‬ ‫مدیـر کل اداره بنـادر و دریانـوردی اسـتان‬ ‫گیلان گفـت ‪ :‬ایـن اداره کل بـا توجـه بـه‬ ‫شـرایط و موقعیـت ایجاد شـده امادگـی ارائه‬ ‫هرگونـه تسـهیالت فیزیکـی و مالـی بـرای‬ ‫صادرکننـدگان و تجـار عضو اتحادیه اوراسـیا‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫را‬ ‫حمیدرضـا ابایـی دوشـنبه در گفـت و گـو بـا ایرنـا‬ ‫تصریـح کـرد ‪ :‬درصورتی کـه تجار ایرانـی و صاحبان‬ ‫کاالی ایرانـی موقعیـت تجارتـی ایـن منطقـه و‬ ‫پتانسـیل کشـور‪ ،‬میـزان صـادرات و واردات و نحـوه‬ ‫تجـارت ایـن اتحادیـه را به درسـتی تشـخیص دهند‬ ‫می تواننـد بـا اسـتفاده از توان بنـادر گیلان (انزلی و‬ ‫اسـتارا) ظرفیـت ایـن بنـادر را به طور قابـل مالحظه‬ ‫ای افزایـش دهنـد‪.‬وی افـزود ‪ :‬الزمـه دسـتیابی بـه‬ ‫ایـن اهـداف شـناخت صحیـح ظرفیـت هـای موجود‬ ‫ایـن اتحادیـه و بررسـی مـوارد و مسـائل مرتبـط بـا‬ ‫کشـورهای عضـو و ناظـر اوراسـیا مـی باشـد و بایـد‬ ‫ترازهـای تجـاری ارزیابـی شـده بـا هـدف جایگزینی‬ ‫کاالهـای ایرانـی بـا کاالهـای دیگـر کشـورها فراهـم‬ ‫شـود‪.‬وی ظرفیت اسـمی بندر اسـتارا را ‪ ۵.۳‬میلیون‬ ‫تـن و بنـدر انزلـی را ‪ ۵.۱۰‬میلیـون تن اعلام کرد و‬ ‫افـزود ‪ :‬بنادر اسـتان گیالن در مجمـوع ‪ ۵.۱۴‬میلیون‬ ‫تـن ظرفیـت اسـمی دارند کـه با ایجـاد اسـکله های‬ ‫جدیـد و افتتـاح و بهـره بـرداری از انهـا ایـن ظرفیت‬ ‫افزایـش مـی یابد‪.‬وی با اشـاره به ایجاد چند سـیلوی‬ ‫جدیـد در بنـدر انزلـی گفـت ‪ :‬ظرفیـت عملیاتـی‬ ‫بنـدرگاه انزلـی بـا افتتـاح ایـن سـیلوها افزایـش می‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫ابایـی با اشـاره بـه اهمیـت کریدورهـای ترانزیتی در‬ ‫تجـارت کشـورها خاطر نشـان کـرد ‪ :‬ارائه بـه موقع و‬ ‫بـه صرفـه خدمـت دو عامـل تاثیـر گـذار در عملیات‬ ‫ترانزیتـی هسـتند و کشـور مـا نیـز بعنـوان یکـی از‬ ‫موسسـین کریدورهـای ترانزیتی شـمال ‪ -‬جنوب در‬ ‫ایـن کریـدور حضور فعـال دارد‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬همـواره ترانزیـت کاال بیـن کشـورهای‬ ‫اسـیایی چیـن و قفقـاز بـا کشـورهای اروپایـی مثـل‬ ‫فنالند و کشـورهای حاشـیه مانند هنـد مطرح بوده و‬ ‫امیدواریـم بتوانیـم انـرا سـاماندهی کنیم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه انزلـی در کریدور شـمال ‪ -‬جنوب‬ ‫و نقـل کاالهـا را صرفـه جویـی در هزینـه‬ ‫هـای جابجایـی کاالهـای تجارتـی از مبدا‬ ‫تـا مقصـد و کنتـرل کامـل بـر تمام مسـیر‬ ‫حمـل برشـمرد و خاطرنشـان کـرد با فعال‬ ‫شـدن ایـن خـط ترانزیتی و کاهـش هزینه‬ ‫هـای تمـام شـده ‪ ،‬صاحبـان کاال بیـش از‬ ‫پیش نسـبت بـه ترانزیت کاال از این مسـیر‬ ‫ترغیـب خواهند شـد‪.‬‬ ‫سـعیدی پـور در پایـان بـا بیـان اینکـه‬ ‫بندرامیرابـاد بـا بهـره گیـری از شـقوق‬ ‫مختلـف حمـل و نقـل کاال از قبیـل حمل‬ ‫ریلـی ‪ ،‬حمـل جـاده ای ‪ ،‬حمـل ترکیبی ‪،‬‬ ‫حمـل و نقل چنـد وجهی نقش بسـزایی را‬ ‫در صـادرات ‪ ،‬واردات و ترانزیت کشـور ایفاء‬ ‫مـی کنـد ابـراز امیـدواری کـرد بـا تکمیل‬ ‫و بهـره بـرداری از اسـکله رو ‪ -‬رو ریلـی و‬ ‫توسـعه زیرسـاخت های ریلی و لجستیکی‬ ‫‪ ،‬شـاهد رشـد چشـمگیر ترانزیـت کاال از‬ ‫بندرامیرابـاد بـه کشـورهای حـوزه ‪، CIS‬‬ ‫عـراق و افغانسـتان باشـیم‪.‬‬ ‫گفتنی اسـت کشـتی های رو ‪ -‬رو کامیونی‬ ‫بـرای حمـل خـودرو و سـایر محموله هایی‬ ‫کـه روی چـرخ قـرار دارنـد اسـتفاده مـی‬ ‫شـوند و پـل هـای متحـرک در ان امـکان‬ ‫ورود و خـروج وسـایل نقلیـه موتـوری را به‬ ‫کشـتی فراهـم می سـازد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫امادگی بنادر و دریانوردی گیالن برای ارائه‬ ‫تسهیالت به صادرکنندگان‬ ‫نقـش بسـزایی دارد‪ ،‬اظهـار داشـت ‪ :‬بایـد بتوانیم در‬ ‫حمـل و نقـل چنـد وجهـی شـرایطی را فراهـم کنیم‬ ‫کـه کاالیـی را براحتـی وارد و بـا سـهولت و کمترین‬ ‫هزینـه خـارج کنیـم‪ ،‬در کریدور شـرق ‪ -‬غـرب نیز با‬ ‫اسـتفاده از تجهیزات به صرفه می توان از مسـیرهای‬ ‫جایگزین اسـتفاده کرد‪.‬‬ ‫وی الزمـه دسـتیابی بـه ایـن مهـم را بهـره گیـری‬ ‫از تجهیـزات بـروز‪ ،‬نیروهـای مجـرب‪ ،‬متخصـص و‬ ‫نیروهـای متعهـد عنـوان کـرد و افـزود ‪ :‬سـازمان‬ ‫بنـادر و دریانـوردی بـا توجـه بـه واگـذاری بنـادر به‬ ‫بخـش خصوصی در بحث عملیاتـی و بندری امادگی‬ ‫دارد بـرای نوسـازی تجهیـزات در کنـار اپراتورهـای‬ ‫بخـش خصوصـی قـرار گیرد‪.‬ابایی تصریح کـرد ‪ :‬این‬ ‫سـازمان مـی توانـد با اسـتفاده از وجوه خـود وام های‬ ‫کـم بهـره ای را در اختیـار ایـن شـرکت ها قـرار دهد‬ ‫تـا نسـبت بـه نوسـازی نـاوگان خـود اقـدام کننـد و‬ ‫هـم اکنـون اقدامـات خوبـی در ایـن زمینـه در حال‬ ‫انجـام اسـت و بنـدرگاه انزلـی از شـرکت اریـا بنـادر‬ ‫مـی خواهـد تجهیزات فرسـوده خـود را از بندر خارج‬ ‫و تجهیـزات نـو جایگزین کنـد‪.‬وی گفـت ‪ :‬تجهیزات‬ ‫بنـدری مـا بسـیار قدیمـی اسـت و بایـد از تجهیزات‬ ‫کارامـد وبـروز بـرای ارتقاء ایـن بنـدر و تغییر ماهیت‬ ‫ان اسـتفاده کنیـم و ایـن امـر بـا همـکاری و همدلی‬ ‫همـه دسـتگاه ها میسـر خواهـد بود‪.‬ابایـی تاکید کرد‬ ‫‪ :‬در شـرایط تحریـم تامیـن قطعـات و تجهیـزات کار‬ ‫سـختی اسـت امـا بـا همدلـی‪ ،‬همبسـتگی و ایجـاد‬ ‫یـک رویـه بـزرگ ممکـن خواهـد بـود‪ .‬بهـره گیـری‬ ‫از تجهیـزات جدیـد شـرایط بهینـه ای فراهـم مـی‬ ‫اورد‪.‬وی بـه تغییـر رویکـردی بنـدرگاه انزلـی از اهن‬ ‫االت بـه غلات‪ ،‬اشـاره کـرد و افـزود ‪ :‬هـم اکنون در‬ ‫حـال مونتـاژ دو دسـتگاه مکنده غالت هسـتیم که از‬ ‫بنـدر امـام بـه این بنـدر منتقل شـده و یک دسـتگاه‬ ‫جرثقیـل ‪ ۱۰۰‬تنـی نیز در مرحله بازسـازی قرار دارد‬ ‫کـه در اواخـر اذر مـاه بـه بهـره بـرداری می رسـد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن از انتقـال و مونتـاژ یـک دسـتگاه‬ ‫جرثقیـل ‪ ۲۵‬تنـی از بنـدر امـام بـه بنـدر انزلی خبر‬ ‫داد و اظهـار داشـت ‪ :‬ایـن جرثقیل در هفتـه جاری با‬ ‫وزیـر راه و شهرسـازی بهـره بـرداری مـی شـود‪.‬‬ ‫ابایـی بـا بیـان اینکـه بـزودی شـاهد بهـره بـرداری‬ ‫از سـیلوی ‪ ۵۰‬هـزار تنـی ایـن بنـدر خواهیـم بـود‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد ‪ :‬بـا افزایش ظرفیت این سـیلوها سـال‬ ‫اینـده مـی توانیـم ‪ ۵۰۰‬هـزار تـن غلات را در ایـن‬ ‫کندوهـا و سـیلوها نگهـداری کنیـم‪.‬وی بـه انعقاد دو‬ ‫قـرارداد مهـم بـا حضـور بخش خصوصـی نیز اشـاره‬ ‫کـرد و اظهـار داشـت ‪ :‬اقدامـات اولیه و بسـتر سـازی‬ ‫مناسـب بـرای احداث سـیلوی غلات ‪ ۳۵‬هـزار تنی‬ ‫شـرکت غالت بان با سـرعت بسیار مناسـبی در حال‬ ‫انجام اسـت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫با حضور حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران ‪:‬‬ ‫راهکارهای توسعه صادرات استان مازندران مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‬ ‫حسـن خیریانپـور تشـکیل کنسرسـیوم هـای‬ ‫صادراتـی را یکـی از اقدامـت بسـیار مناسـب بـرای‬ ‫افزایـش رقابـت پذیری در کشـورهای هـدف عنوان‬ ‫واظهـار داشـتند‪ :‬اداره کل صمـت اسـتان واتـاق‬ ‫بازرگانی‪،‬صنایع ‪،‬معادن وکشـاورزی اسـتان نسـبت‬ ‫بـه پیگیـری واجرایـی شـدن ایـن موضـوع بایـد‬ ‫اقدامـات الزم را بعمـل اورنـد‪‎ .‬‬ ‫حسـن خیریانپـور بـا بیـان ایـن خبـر در حاشـیه‬ ‫دومین جلسـه کارگروه توسـعه صـادرات افزود ‪ :‬در‬ ‫ایـن جلسـه ضمـن تشـریح وضعیت تولید اسـتان‬ ‫با اشـاره بـه توانمندی های صادراتی اسـتان بویژه‬ ‫در مرکبـات وکیـوی احـداث پایانـه هـای صادراتی‬ ‫اسـتان را یکـی از نقـاط قـوت ایـن بخـش معرفی و‬ ‫بـر تلاش جدی همه دسـتگاهها وتشـکل هـا برای‬ ‫حصـول صـادرات در مقیـاس بـزرگ تاکیـد گردید ‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد ‪ :‬صـادرات محصـوالت کشـاورزی‬ ‫بخشـی از کاال هـای صادراتـی اسـتان از سـایر‬ ‫گمـرکات کشـور بـه کشـورهای هـدف صـادر می‬ ‫گـردد کـه نیـاز اسـت توجـه جـدی برای تسـهیل‬ ‫شـرایط صـادرات از اسـتان صـورت گیـرد‪.‬‬ ‫ایشـان تشـکیل کنسرسـیوم های صادراتـی را یکی‬ ‫از اقدامـت بسـیار مناسـب بـرای افزایـش رقابـت‬ ‫پذیـری در کشـورهای هدف عنوان واظهار داشـتند‪:‬‬ ‫اداره کل صمـت اسـتان واتـاق بازرگانی‪،‬صنایـع‬ ‫‪،‬معـادن وکشـاورزی اسـتان نسـبت بـه پیگیـری‬ ‫واجرایـی شـدن ایـن موضـوع بایـد اقدامـات الزم را‬ ‫بعمـل اورند‪.‬‬ ‫ایشـان ضمـن تقدیـر وتشـکر از زحمـات صـادر‬ ‫کننـدگان بعنـوان پیشـقراوالن عرصـه اقتصـادی‬ ‫یکـی از شـاخصه هـای مهـم در حفـظ و ماندگاری‬ ‫در بازارهـای هـدف را کاهـش هزینـه هـای تمـام‬ ‫شـده محصـوالت صادراتـی عنـوان وبر بهـره گیری‬ ‫از ظرفیـت هـای اتحادیـه اقتصادی اوراسـیا برای‬ ‫افزایـش مبـادالت تجـاری تاکیـد کردنـد‪.‬‬ ‫در پایـان ایـن نشسـت اسـامی فعالیـن صادراتـی‬ ‫اسـتان که پس از بررسـی در کمیته های تخصصی‬ ‫بعنـوان صـادر کننده نمونه اسـتان انتخاب گردیدند‬ ‫مـورد بحث وتبـادل نظر قـرار گرفت ومقـرر گردید‬ ‫در مـاه اتـی در همایش تجلیـل از صادرکنندگان با‬ ‫حضـور اسـتاندار محترم ومهمانان سـطح ملی مورد‬ ‫تقدیر قـرار گیرند‪.‬‬ ‫️اختصاص بیش از ‪ 2500‬تن روغن خوراکی‬ ‫به استان مازندران‬ ‫مهنـدس حسـینقلی قوانلـو رئیـس سـازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معـدن و تجارت مازنـدران از اختصاص‬ ‫بیـش از ‪ 2500‬تـن روغـن خوراکـی به اسـتان‬ ‫مازندران خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی؛ او با اعالم ایـن خبر گفت‪:‬‬ ‫در پی برخی نوسـانات انجام شـده در سـطح کشور در‬ ‫بحـث روغـن‪ ،‬این سـازمان موفق به اختصـاص ‪2500‬‬ ‫تـن روغن بـه اسـتان مازندران شـده اسـت‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫در مرحلـه اول ‪ 500‬تـن روغن خوراکی بین فروشـگاه‬ ‫های اسـتان بـه صورت ویژه توزیع شـده اسـت‪.‬‬ ‫مهنـدس قوانلـو اشـاره کـرد‪ :‬بـا رایزنی های بـه عمل‬ ‫امـده ‪ 1200‬تـن روغن دیگـر به اسـتان اختصاص که‬ ‫تاکنـون نزدیـک بـه ‪ 400‬تـن ان جذب و توزیـع و ما‬ ‫بقـی سـهمیه در حال جذب شـدن می باشـد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت مازنـدران‬ ‫در پایـان تصریـح کـرد‪ :‬بـر اسـاس هماهنگـی هـای‬ ‫انجـام شـده ‪ 800‬تـن روغـن خوراکـی دیگـر نیـز از‬ ‫محـل سـهمیه کشـوری به فروشـگاه هـای زنجیره ای‬ ‫اسـتان اختصـاص یافت کـه هم اکنون در حـال توزیع‬ ‫در سراسـر ان اسـتان مـی باشـد‪.‬وی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫هیچگونـه افزایـش قیمتـی در طـول یک ماه گذشـته‬ ‫در قیمـت روغن خوراکی‪ ،‬نداشـته و هیچ فروشـگاهی‬ ‫حـق فـروش روغـن بیشـتر از قیمـت مصـرف کننـده‬ ‫را نـدارد‪.‬‬ ‫تقویت و تسهیل اکوسیستم‬ ‫کارافرینی صنایع کوچک‬ ‫و متوسط‬ ‫عضـو هیـات مدیـره و سرپرسـت سـازمان‬ ‫صنایـع کوچـک و شـهرک های صنعتـی‬ ‫ایـران بـه مناسـبت فرارسـیدن هفتـه جهانـی‬ ‫کارافرینـی پیامـی صـادر کـرد‪.‬‬ ‫عضـو هیـات مدیـره و سرپرسـت سـازمان‬ ‫صنایـع کوچـک و شـهرک های صنعتـی‬ ‫ایـران بـه مناسـبت فرارسـیدن هفتـه جهانـی‬ ‫کارافرینـی پیامـی صـادر کـرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان صنایـع‬ ‫کوچـک و شـهرک های صنعتـی ایـران‪ ،‬اصغـر‬ ‫مصاحـب در پیـام تبریـک خـود به منناسـبت‬ ‫فرارسـیدن هفتـه جهانـی کارافرینـی عنـوان‬ ‫کـرده اسـت‪ :‬کارافرینـی در اقتصـاد نویـن و‬ ‫رقابتـی دنیـا‪ ،‬دارای نقش بسـیار موثری اسـت‬ ‫و پویایـی اقتصـاد کشـورها را درپـی خواهـد‬ ‫داشـت‪ .‬دسـتیابی بـه اهـداف توسـعه پایـدار‬ ‫کشـور و ارتقاء جایگاه اقتصادی در جهان‪ ،‬تنها‬ ‫از طریـق توسـعه و گسـترش کارافرینی امکان‬ ‫پذیـر اسـت‪ ،‬کـه ایـن مهـم دسـت اندرکاران‬ ‫کشـورها را بـر ان داشـته تـا زمینه هـای الزم‬ ‫را بـرای توسـعه فرهنـگ کارافرینـی و انجـام‬ ‫حمایت هـای الزم از کارافرینـان از طریـق‬ ‫تسـهیل اکوسیسـتم کارافرینـی‪ ،‬امـوزش‪،‬‬ ‫پژوهـش و توانمنـد سـازی فراهـم اورنـد‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن پیـام امـده اسـت‪ :‬از ان جایـی‬ ‫کـه در جهـان امـروز مهم تریـن منبع نـواوری‬ ‫و اشـتغالزایی کارافرینـی اسـت‪ ،‬توسـعه‬ ‫کارافرینـی به رشـد اقتصـادی شـتاب فزاینده‬ ‫می دهـد و اثـرات مثبتی ماننـد بهبود وضعیت‬ ‫رفاهـی مـردم‪ ،‬کاهش فقـر و افزایش اشـتغال‬ ‫در جامعـه به وجـود می اورد‪ .‬همچنین توسـعه‬ ‫کارافرینـی سـبب پیدایش محصـوالت جدید‪،‬‬ ‫خدمـات‪ ،‬روش هـا‪ ،‬سیاسـت ها‪ ،‬ایده هـا و‬ ‫راهکارهـای نـو بـرای حـل مشـکالت جامعـه‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫مصاحـب در بخش دیگر این پیام متذکر شـده‬ ‫اسـت‪ :‬سـازمان صنایـع کوچک و شـهرک های‬ ‫صنعتـی ایـران بـا هـدف انجـام حمایت هـای‬ ‫همـه جانبـه از صنایـع کوچـک و متوسـط‬ ‫کشـور در جهت تقویت و تسـهیل اکوسیسـتم‬ ‫کارافرینـی ‪SME‬هـا تلاش می کنـد و از‬ ‫طریـق ارائـه خدمات حمایتی متنـوع و متعدد‬ ‫بـه کارافرینـان‪ ،‬زمینه رشـد کارافرینـی را در‬ ‫کشـور فراهم مـی اورد‪.‬‬ ‫عضـو هیـات مدیـره و سرپرسـت سـازمان‬ ‫صنایـع کوچـک و شـهرک های صنعتـی ایران‬ ‫افـزوده اسـت‪ :‬این سـازمان تلاش می نماید تا‬ ‫از طریـق کمک بـه توانمند سـازی کارافرینان‬ ‫کشـور به واسـطه برگـزاری دوره های اموزشـی‬ ‫تخصصـی کارافرینـی‪ ،‬انجـام پژوهش هـای‬ ‫کاربـردی‪ ،‬شـبکه سـازی عوامـل دخیـل در‬ ‫تقویـت اکوسیسـتم کارافرینـی‪ ،‬برگـزاری‬ ‫رویدادهـای اسـتارتاپی و حمایـت همـه جانبه‬ ‫از ایده هـای برتـر و برگزیـده ایـن رویدادهـا‪،‬‬ ‫اجـرای پـروژه توسـعه خوشـه های کسـب و‬ ‫کار‪ ،‬تقویـت نظام مبـادالت پیمانکاری فرعی و‬ ‫انجام سـایر حمایت های توسـعه ای در راستای‬ ‫تقویـت کارافرینـی کشـور گام بـردارد‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرده اسـت‪ :‬همه گیـری و شـیوع‬ ‫ویـروس کرونا و تعطیلی های گسـترده موجب‬ ‫شـد بـرای رفـع نیازهـای موجـود جامعـه و‬ ‫جلوگیـری از بیکاری و ورشکسـتگی اقتصادی‪،‬‬ ‫کسـب و کارهـای مجـازی متنـوع و متعـددی‬ ‫درحـال شـکل گیـری باشـد کـه ایـن موضوع‬ ‫نیـز موجب تقویـت کارافرینـی و جلوگیری از‬ ‫بیـکاری تـوام بـا حفظ منابـع و توسـعه پایدار‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫مصاحـب بـا تاکیـد بر این کـه سـازمان صنایع‬ ‫کوچـک و شـهرک های صنعتـی ایـران نیـز با‬ ‫رویکـرد جدیـدی در جهـت تقویـت و توسـعه‬ ‫خدمـات غیرحضـوری بـه منظـور توسـعه‬ ‫کارافرینـی گام برمـی دارد‪ ،‬اظهـار امیـدواری‬ ‫کـرده اسـت بـا تقویـت روحیـه کارافرینـی و‬ ‫ایجـاد زمینـه توسـعه پایـدار اقتصـادی‪ ،‬عـدم‬ ‫وابسـتگی بـه فروش نفـت در اقتصاد کشـور را‬ ‫شـاهد باشیم‪.‬‬ ‫عضـو هیـات مدیـره و سرپرسـت سـازمان‬ ‫صنایـع کوچـک و شـهرک های صنعتـی ایران‬ ‫در پایـان موفقیت‪ ،‬سلامتی و سـربلندی همه‬ ‫کارافرینان زحمتکش و عزیز کشـور را از درگاه‬ ‫خداونـد سـبحان درخواسـت نموده اسـت‪.‬‬ ‫سـازمان صنایـع کوچـک و شـهرک های‬ ‫صنعتـی ایران و شـرکت های اسـتانی تابعه ان‬ ‫اکنون با دارا بودن ‪ 501‬شـهرک و ‪ 322‬ناحیه‬ ‫صنعتـی و سـه منطقه ویـژه اقتصـادی درحال‬ ‫بهره بـرداری‪ 77 ،‬شـهرک و ناحیـه صنعتـی‬ ‫تخصصـی‪ 6 ،‬شـهرک فنـاوری‪ 37 ،‬مرکـز‬ ‫خدمـات فنـاوری و کسـب و کار‪ 2 ،‬مجتمـع‬ ‫فنـاوری اطالعـات و خدمـات نر م افـزاری‪87 ،‬‬ ‫هـزار و ‪ 863‬قـرارداد منعقـده و بهره بـرداری از‬ ‫‪ 46‬هـزار و ‪ 413‬واحـد صنعتـی و سـه هـزار و‬ ‫‪ 55‬واحـد کارگاهـی‪ ،‬زمینه اشـتغال مسـتقیم‬ ‫‪ 935‬هـزار و ‪ 557‬نفـر را در سراسـر کشـور‬ ‫فراهـم کرده اسـت‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫چهار شنبه ‪ 28 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪751‬‬ ‫خبر‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫کرونا هست ولی مطالعه تعطیل نیست‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران‪ ،‬مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان و جمعـی از دیگـر‬ ‫مسـئولین از موسسـه فرهنگـی هنـری اوانامـه در بابـل بازدیـد کردنـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران‪ ،‬عبـاس زارع مدیرکل‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازندران‪ ،‬دکتر گوهردهی مدیرکل بهزیسـتی اسـتان و هیـات همراه‪،‬‬ ‫مسـئولین دفاتـر نماینـدگان مـردم در مجلس شـورای اسلامی‪ ،‬معصومه فرجی معـاون فرهنگی‬ ‫رسـانه ای اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان‪ ،‬عیسـی محمـدی فیروزجایی؛ رئیـس اداره‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان بابـل و روسـای ادارات و نهادهای بابل از موسسـه فرهنگی‬ ‫هنـری اوانامـه در بابل بازدیـد کردند‪.‬‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران در ایـن دیـدار با تقدیر از تالشـهای این موسسـه‪،‬‬ ‫درخشـش اثـار تولیـدی اوانامـه در سـطح کشـور را بـی نظیـر خوانـد و گفـت‪ :‬خوشـحالیم کـه‬ ‫در مازنـدران از چنیـن ظرفیت هایـی برخورداریـم و هرگونـه حمایتـی کـه بتوانیـم‪ ،‬بـرای تقویت‬ ‫اینگونـه فعالیت هـا انجام خواهیـم داد‪.‬‬ ‫دکتـر گوهردهـی مدیرکل بهزیسـتی اسـتان نیز در ایـن دیـدار‪ ،‬از همراهی این اداره با موسسـه‬ ‫اوانامـه بـرای تولیـد اثـار صوتـی در راسـتای تـوان افزایـی بـه نابینایان اسـتان خبـر داد و گفت‪:‬‬ ‫مشـتاقیم تـا اینگونه فعالیت ها در اسـتان بیشـتر شـود‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت شـرکت اوانامـه به مدیریـت مهندس اسـماعیل اذری(دامـون) با دارا بـودن بیش‬ ‫از ‪۴۰‬نفـر نیـروی متخصـص‪ ،‬تاکنـون توانسـت بیـش از ‪ ۶۰۰‬جلـد کتـاب صوتـی و دیجیتالی را‬ ‫تولیـد و منتشـر نماید‪.‬‬ ‫همچنیـن دفتـر اصلـی موسسـه در بابـل و نمایندگـی ان در تهـران قـرار دارد و تاکنـون در‬ ‫نمایشـگاه های بـزرگ کتـاب نظیـر نمایشـگاه بیـن المللی کتـاب تهـران و فرانکفورت بـه عرضه‬ ‫کتـاب هـای صوتـی و دیجیتالـی پرداختنـد کـه بـا اسـتقبال بسـیار خـوب مـردم مواجه شـده اسـت‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری ساری‪:‬‬ ‫پیگیری وضعیت نیروهای شرکتی در دستور کار قرار دارد‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و‬ ‫امـور بیـن الملـل شـهرداری سـاری‪،‬‬ ‫سـیدعباس راد‪ ،‬سرپرسـت معاونـت‬ ‫توسـعه مدیریـت و منابـع شـهرداری‬ ‫مرکـز اسـتان در گفتگویـی بـه‬ ‫وظایـف شـهرداری در مسـیر خدمت‬ ‫رسـانی بـه شـهروندان اشـاره کـرد و‬ ‫گفـت‪ :‬شـهرداری سـاری بـه عنـوان‬ ‫بزرگ تریـن دسـتگاه خدمات رسـان‬ ‫در مرکـز اسـتان بـا تمـام تـوان و بـا‬ ‫اسـتفاده از همـه ظرفیت هـای داخلی‬ ‫و سـازمانی‪ ،‬مشـغول خدمـت رسـانی‬ ‫بـه مـردم اسـت و هیچـگاه از ایـن بار‬ ‫مسـئولیت شـانه خالـی نخواهـد کـرد‪.‬‬ ‫راد بـه ضـرورت تسـریع رونـد اجرایی‬ ‫امـور مراجعـان در ایام شـیوع ویروس‬ ‫کرونـا اشـاره کـرد و بیـان داشـت‪:‬‬ ‫بـا توجـه بـه شـرایط خـاص انتشـار‬ ‫ویـروس کرونـا و محدودیـت هـای‬ ‫اعلام شـده از سـوی سـتاد ملـی‬ ‫مبـارزه بـا کرونـا‪ ،‬همـکاران مـا در‬ ‫شـهرداری سـاری هرگونه اقـدام الزم‬ ‫بـرای معطـل نمانـدن امـور جـاری‬ ‫مـردم و نیـز پیگیـری پرونده هـای‬ ‫کاری بـا پیـش فـرض تسـریع امور و‬ ‫حتی االمـکان‪ ،‬عـدم نیـاز بـه حضـور‬ ‫فیزیکـی مراجعـان را در دسـتور کار‬ ‫قـرار داده انـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا وجـود شـرایط خـاص‬ ‫بیمـاری کرونـا و مشـکالت متعـدد‪،‬‬ ‫همـه کارهای شـهرداری سـاری طبق‬ ‫روال عـادی پیـش مـی رود و کلیـه‬ ‫معاونت هـا‪ ،‬شـهرداران مناطـق سـه‬ ‫گانـه‪ ،‬روسـای سـازمان هـای تابعـه‬ ‫و کارکنـان زحمتکـش شـهرداری بـا‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی امـوزش و پـرورش‬ ‫مازنـدران‪ ،‬مدیـر امـوزش و پـرورش بهشـهر در‬ ‫جلسـه سـتاد اجرایی شـاهد که با حضـور رییس‬ ‫بنیاد شـهید و امور ایثارگران در دبسـتان شـاهد‬ ‫پسـرانه برگـزار شـد گفـت کـه ایـن ابزارهـای‬ ‫هوشـمند اموزشـی بـا مشـارکت فرمانـداری و‬ ‫موسسـه خیریـه حضـرت فاطمـه (س) بهشـهر‬ ‫تهیه شـده اسـت‪.‬‬ ‫صـادق علی بیکـی بـا اشـاره بـه مشـارکت موثـر‬ ‫خیـران و معلمـان شهرسـتان در ایـن پویـش ‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬ارزش دسـتگاه های تهیـه شـده بالـغ بـر‬ ‫‪ ۱۸۳‬میلیـون تومـان اسـت ‪.‬وی همچنیـن از‬ ‫تخصیـص ‪ ۱۷۰‬فقـره تسـهیالت قرض الحسـنه‬ ‫‪ ۲‬میلیـون تومانـی بـه دانـش امـوزان نیازمنـد‬ ‫گوشـی و تبلـت در روزهـای گذشـته خبـر داد‬ ‫و گفـت ‪ :‬خیریـن نیـک اندیـش و سـخاوتمند‬ ‫تلاش مجدانـه در حال پیگیـری امور‬ ‫خدمات رسـانی و انجـام وظایف ذاتی‬ ‫شـهرداری هسـتند‪.‬‬ ‫در ادامـه‪ ،‬راد‪ ،‬بـه مباحـث سـاختار‬ ‫اداری و اقدامـات صـورت گرفتـه برای‬ ‫پرداخـت بـه موقـع حقـوق و مزایـای‬ ‫کارکنان شـهرداری سـاری اشاره کرد‬ ‫و گفـت‪ :‬در شـرایط خـاص اقتصـادی‬ ‫و مشـکالت بـه وجـود امـده‪ ،‬بـا تمام‬ ‫تـوان پیگیـر پرداخت بـه موقع حقوق‬ ‫و مزایـای کارکنان پرتالش شـهرداری‬ ‫در زمـان مقـرر هسـتیم و امیدواریـم‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۶۱‬دستگاه گوشی هوشمند به دانش اموزان‬ ‫بهشهری اهدا شد‬ ‫شهرسـتان می تواننـد در جهـت یـاری رسـاندن‬ ‫بـه امـر امـوزش در دوران شـیوع ویـروس کرونا‬ ‫در راسـتای کمـک به اسـتمرار امـوزش در تهیه‬ ‫تبلـت و گوشـی هوشـمند مشـارکت کننـد‪.‬‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا و لـزوم فاصلـه گـذاری‬ ‫اجتماعـی باعـث کـوچ اجبـاری دانـش امـوزان‬ ‫بـه فضـای مجـازی شـد‪ .‬همچنیـن امـوزش و‬ ‫پـرورش مازنـدران سـال تحصیلـی جدیـد را در‬ ‫حالـی اغـاز کرد که حـدود ‪ ۴۰‬هـزار دانش اموز‬ ‫اسـتان فاقـد تجهیزات هوشـمند همچـون تبلت‬ ‫و گوشـی تلفـن همـراه بودنـد تـا در کالس های‬ ‫مجـازی شـرکت کنند‪.‬بر اسـاس گزارش رسـمی‬ ‫امـوزش و پـرورش مازنـدران ‪ ،‬تـا کنـون ‪۲۰‬‬ ‫هـزار دسـتگاه تبلـت و گوشـی توسـط خیرین و‬ ‫دسـتگاه های دولتی اسـتان خریـداری و تحویل‬ ‫دانـش امـوزان نیازمند شـده اسـت‬ ‫ایـن مسـئله بدون هیـچ خللی صورت‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬پرداخـت معوقات گذشـته‬ ‫کارکنـان شـهرداری مرکز اسـتان نیز‬ ‫در دسـتور کار قرار دارد که امیدواریم‬ ‫ایـن مسـئله نیـز در کوتاه تریـن زمان‬ ‫ممکن محقق شـود‪.‬‬ ‫در پایـان‪ ،‬سرپرسـت معاونت توسـعه‬ ‫مدیریـت و منابـع شـهرداری سـاری‬ ‫بـه مباحـث مطـرح شـده در فضاهای‬ ‫رسـانه ای در خصـوص عـدم پرداخت‬ ‫حقـوق و مزایـا و اخـراج بخشـی از‬ ‫کارکنان شـهرداری مرکز استان اشاره‬ ‫و تصریـح کرد‪ :‬با توجـه به اینکه یکی‬ ‫از مناقصـه هـای شـرکت های تامیـن‬ ‫نیـروی حجمـی کار در شـهرداری به‬ ‫دلیـل ایـرادات قانونـی وارد شـده از‬ ‫سـوی دسـتگاه های نظارتـی دچـار‬ ‫مشـکل شـده اسـت‪ ،‬بـا اقدامـات و‬ ‫تدابیـر صـورت گرفتـه پیگیـر رفـع‬ ‫این مشـکالت هسـتیم که ان شـاءاهلل‬ ‫امـکان ادامـه همـکاری‪ ،‬پرداخـت‬ ‫حقـوق و معوقات گذشـته این دسـته‬ ‫از عزیـزان هـم میسـر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫بزرگترین رسم جهادی با نام «نسل سلیمانی ها»‬ ‫در کشور اجرا می شود‬ ‫محمـد زهرایـی ظهـر سـه شـنبه در‬ ‫گفتگـو بـا خبرنـگاران در حاشـیه افتتـاح‬ ‫پـروژه ورزشـی در روسـتای اتـو بـا اشـاره‬ ‫بـه برنامه هـای هفتـه بسـیج گفـت‪ :‬یکـی‬ ‫از ماموریت های سـازمان بسـیج سازندگی‪،‬‬ ‫کمـک بـه دولـت و نهادهـای انقالبـی در‬ ‫اجـرای پروژه های کوچـک و محرومیت زدا‬ ‫اسـت و امسـال بیـش از ‪ ۱۰‬هـزار و ‪۲۲۳‬‬ ‫پـروژه محرومیـت زدایـی در کشـور اجـرا‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه ‪ ۲۹۷‬موافقتنامـه و‬ ‫تفاهمنامـه در اسـتان ها و شهرسـتان ها‬ ‫و بـه صـورت ملـی منعقـد شـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫ماحصـل ان افتتـاح بیـش از چهـار هـزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬پـروژه محرومیـت زدایـی بـوده اسـت‪.‬‬ ‫وی یـاداور شـد‪ :‬همزمـان بـا هفته بسـیج‬ ‫دو هـزار و ‪ ۸۸۷‬پـروژه محرومیـت زدایـی‬ ‫در کشـور بهره برداری می شـود و ابرسـانی‬ ‫روسـتایی‪ ،‬طرح هـای ورزشـی‪ ،‬فرهنگـی‪،‬‬ ‫عمرانـی و راه از جملـه طرح هـا اسـت‪.‬‬ ‫زهرایـی بـا اشـاره بـه انجـام ‪ ۳۶‬پـروژه‬ ‫مشـترک راه روسـتایی و ‪ ۱۹۵‬پـروژه‬ ‫محرومیـت زدایـی فرهنگـی اظهار داشـت‪:‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬پـروژه ورزشـی در سراسـر کشـور نیز‬ ‫افتتـاح شـده اسـت‪.‬‬ ‫رئیس سـازمان بسـیج سـازندگی بـا تقدیر‬ ‫از گروه هـای جهـادی گفـت‪ :‬بـار اصلـی‬ ‫محرومیـت زدایـی بـه دوش گروه هـای‬ ‫جهادی و بسـیجی بـوده زیرا مقابلـه با فقر‬ ‫و محرومیـت ماموریـت اصلـی بسـیج اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه نسـل سـلیمانی ها پای‬ ‫کار هسـتند‪ ،‬گفـت‪ :‬همزمـان بـا هفتـه‬ ‫بسـیج از بزرگتریـن رویـداد رسـم جهادی‬ ‫کشـور بـا توانمندسـازی پنـج هـزار گـروه‬ ‫جهـادی بـا عنـوان نسـل سـلیمانی ها اجرا‬ ‫می شـود و نسل سـلیمانی نشـان می دهند‬ ‫کـه هرکـدام از جهادگـران یـک سـلیمانی‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان بسـیج سـازندگی دربـاره‬ ‫نهضـت کمـک مومنانـه گفـت‪ :‬دو مرحلـه‬ ‫اول ایـن نهضـت تاکنـون انجـام شـد و در‬ ‫مرحلـه اول بیـش از هفـت میلیـون و ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار بسـته معیشـتی بین نیازمندان توزیع‬ ‫شـد و در مجمـوع مرحلـه اول و دوم ‪۱۰‬‬ ‫میلیـون تن بسـته معیشـتی‪ ،‬پنـج میلیون‬ ‫بسـته بهداشـتی‪ ۱۴ ،‬هزار سـری جهیزیه و‬ ‫‪ ۹۰۰‬هـزار کیف و کفـش و ‪ ۳۰۰‬هزار اقالم‬ ‫زندگـی توزیع شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مرحله سـوم کمک هـای مومنانه‬ ‫مباحـث مبنایـی تـر از جملـه اشـتغال را‬ ‫مدنظـر قـرار داده و ‪ ۹‬کمیتـه از جملـه‬ ‫اشـتغال‪ ،‬درمـان و دارو‪ ،‬ازادی زندانیـان‬ ‫نیازمنـد‪ ،‬ازدواج اسـان تشـکیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬همزمـان بـا هفتـه بسـیج ‪۳۰‬‬ ‫هـزار جهیزیه‪ ۵۰۰ ،‬هزار بسـته معیشـتی‪،‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬هـزار بسـته بهداشـتی و ‪ ۲۰۰‬هـزار‬ ‫لـوازم التحریـر و کیف و کفش و ازادسـازی‬ ‫چنـد صـد نفـر از زندانیـان جـزو برنامه هـا‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫اگهی ابالغ مالیاتی‬ ‫در اجرای ماده ‪ 208‬قانون مالیاتی های مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتی مودی که اخرین نشانی ان در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد به شرح زیر ابالغ می گردد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫نوع شغل‬ ‫اصل مالیات‬ ‫عملکرد‬ ‫نوع اوراق‬ ‫شماره برگ تشخیص‪-‬برگ قطعی‬ ‫شماره برگ دعوت هیاتحل اختالف مالیاتی‬ ‫نشانی اداره امور مالیاتی‬ ‫‪1‬‬ ‫محسن نراقی‬ ‫خواربار فروشی‬ ‫‪48694750‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫برگ رای‬ ‫‪1399.05.19-931‬‬ ‫الهیجان‪-‬خیابان امام خمینی‬ ‫‪2‬‬ ‫محسن نراقی‬ ‫خواربار فروشی‬ ‫‪11487000‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪1399.06.06-12098‬‬ ‫الهیجان‪-‬خیابان امام خمینی‬ ‫‪3‬‬ ‫محسن نراقی‬ ‫خواربار فروشی‬ ‫‪15584400‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪1399.06.06-12100‬‬ ‫الهیجان‪-‬خیابان امام خمینی‬ ‫‪4‬‬ ‫محسن نراقی‬ ‫خواربار فروشی‬ ‫‪50649300‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪1399.06.06-12102‬‬ ‫الهیجان‪-‬خیابان امام خمینی‬ ‫‪5‬‬ ‫کاوه حقی‬ ‫تلفن همراه‬ ‫‪178941220‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ رای‬ ‫‪1399.06.06-1111‬‬ ‫الهیجان‪-‬خیابان امام خمینی‬ ‫‪6‬‬ ‫علی اکبر خجسته پور‬ ‫سیگار‬ ‫‪34889390‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ رای‬ ‫‪1399.06.06-1112‬‬ ‫الهیجان‪-‬خیابان امام خمینی‬ ‫‪7‬‬ ‫هستی زمردی‬ ‫خواربار‬ ‫‪27695770‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫برگ رای‬ ‫‪1399.06.03-1004‬‬ ‫الهیجان‪-‬خیابان امام خمینی‬ ‫‪8‬‬ ‫جواد عقیلی‬ ‫کامپیوتری‬ ‫‪12930060‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ رای‬ ‫‪1399.06.03-1007‬‬ ‫الهیجان‪-‬خیابان امام خمینی‬ ‫‪9‬‬ ‫معصومه فرخی پور‬ ‫سیگار‬ ‫‪65656680‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ رای‬ ‫‪1399.06.03-1005‬‬ ‫الهیجان‪-‬خیابان امام خمینی‬ ‫‪10‬‬ ‫حیدر هدایتی‬ ‫خواربار‬ ‫‪63985950‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫برگ رای‬ ‫‪1399.06.03-1010‬‬ ‫الهیجان‪-‬خیابان امام خمینی‬ ‫‪11‬‬ ‫همتی همتی‬ ‫مرغ‬ ‫‪16673810‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫برگ رای‬ ‫‪1399.06.03-1006‬‬ ‫الهیجان‪-‬خیابان امام خمینی‬ ‫روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای مازندران ‪:‬‬ ‫ضریب خطر سرریز سیالب از رودخانه های‬ ‫مازندران کاهش یافت‬ ‫رودخانه های مازندران همواره کانون پرخطر به شمار‬ ‫می رفتند و به هنگام بارش باران خسارت هایی از این‬ ‫ناحیه وارد می شد ‪ ،‬ولی درحال حاضر با انجام الیروبی‬ ‫در مناطق حساس و مهم ‪ ،‬خطر اسیب پذیری در اثر‬ ‫سیالب با بارندگی ها حتی زیر ‪ ۱۵۰‬میلی متر تقریبا به‬ ‫صفر رسیده است‪.‬‬ ‫ابراهیـم یخشـکی افـزود ‪ :‬اکنـون وضعیـت‬ ‫رودخانـه های اسـتان به گونه ای اسـت که‬ ‫اگـر بارندگـی ‪۱۴۵‬میلی متـری یک شـبانه‬ ‫روزی کـه اواخر سـال ‪ ۹۷‬و اوایل سـال ‪۹۸‬‬ ‫در اسـتان تجربـه شـد ‪ ،‬به وقـوع بپیوندد ‪،‬‬ ‫احتمـال سـرریز سـیالب و ایجاد خسـارت‬ ‫در حـد صفر اسـت‪.‬‬ ‫وی رونـد سـاماندهی رودخانـه هـا را کـه‬ ‫پـس از سـیل اواخر سـال ‪ ۹۸‬و اوایل سـال‬ ‫‪ ۹۸‬در دسـتور کار قـرار گرفـت و اجرا شـد‬ ‫شـامل الیروبی ‪ ،‬دیواره سـازی ‪ ،‬ازادسـازی‬ ‫حریـم و بسـتر اعالم کرد و گفـت ‪ :‬رودخانه‬ ‫هـای مازنـدران همـواره کانـون پرخطـر به‬ ‫شـمار مـی رفتنـد و به هنـگام بـارش باران‬ ‫خسـارت هایـی از ایـن ناحیه وارد می شـد‬ ‫‪ ،‬ولـی درحـال حاضـر بـا انجـام الیروبی در‬ ‫مناطـق حسـاس و مهـم ‪ ،‬خطـر اسـیب‬ ‫پذیـری در اثر سـیالب بـا بارندگی ها حتی‬ ‫زیـر ‪ ۱۵۰‬میلـی متر تقریبا به صفر رسـیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫یخشـکی بـا یـاداوری بارندگـی ‪۱۴۵‬میلی‬ ‫متری اواخر سـال ‪ ۹۷‬و اوایل سـال ‪ ۹۸‬که‬ ‫خسـارت سـنگینی بر تاسیسـات زیر بنایی‬ ‫‪ ،‬کشـاورزی و واحد های مسـکونی شهری‬ ‫و روسـتایی وارد کرده بـود ‪ ،‬افزود ‪ :‬در حال‬ ‫حاضـر رودخانه های تمامی مناطق اسـتان‬ ‫نسـبت بـه ایـن میـزان بارندگی بـه صورت‬ ‫کامل ایمن شـده اسـت ‪.‬‬ ‫سـرمایه گذاری ‪ ۳۵۰‬میلیـارد ریالـی‬ ‫د و لت‬ ‫وی سـاماندهی رودخانـه ها و ایمن سـازی‬ ‫کانـون هـای پرخطـر را یکـی از اقدامـات‬ ‫جـدی و اثرگـذار از سـال ‪ ۹۲‬تاکنـون در‬ ‫مازنـدران معرفـی کـرد و گفـت ‪ :‬از سـال‬ ‫‪ ۹۲‬تاکنـون ‪ ۸۷۰‬کیلومتـر از رودخانـه‬ ‫هـای اسـتان در بیش از ‪ ۷۱‬بـازه الیروبی و‬ ‫سـاماندهی شـده و بسـیاری از نقاط اسیب‬ ‫پذیـر بویـژه در مناطق روسـتایی و شـهری‬ ‫ایمن شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت اب منطقـه ای مازندران‬ ‫بـا بیـان این کـه در ‪ ۲‬سـال اخیر بسـیاری‬ ‫از ابنیـه تقاطعـی که بر اثر سـیل سـال ‪۹۷‬‬ ‫اسـیب دیده بود ‪ ،‬بازسـازی و مرمت شـده‬ ‫و ‪ ۲۸‬بـاب بنـد انحرافی و سـردهنه سـنتی‬ ‫نیـز مـدرن و مشـکالت کشـاورزان در ایـن‬ ‫زمینـه برطـرف شـد ‪ ،‬افزود ‪ :‬دولـت در این‬ ‫بخـش بیـش از ‪ ۳۵۰‬میلیارد ریال سـرمایه‬ ‫گـذاری کرده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا ذکـر این امـار که مشـکالت تامین‬ ‫اب کشـاورزی مازنـدران در بیـش از ‪۱۷۰‬‬ ‫روسـتا طی حدود هشـت سـال گذشـته بر‬ ‫طرف شـده اسـت ‪ ،‬بیـان داشـت ‪ :‬الیروبی‬ ‫و سـاماندهی یکهـزار کیلومتـر از رودخانـه‬ ‫هـای اسـتان در اولویـت برنامـه هـای ایـن‬ ‫شـرکت قـرار دارد کـه امیدواریـم بتوانیـم‬ ‫در یـک برنامـه پنـج سـاله بخـش عمـده‬ ‫ان را بـه سـرانجام برسـانیم ‪.‬یخکشـی بـا‬ ‫توضیـح ایـن نکتـه کـه بـه رغـم کمبـود‬ ‫اعتبـار و طلبـکاری پیمانـکاران‪ ،‬ماشـین‬ ‫االت و تجهیـزات انـان مشـغول الیروبـی و‬ ‫طـرح هـای تثبیـت حریـم و دیواره سـازی‬ ‫رودخانـه هـا در حـال اجـرا اسـت ‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫زهکـش هـای مسـدود شـده در محـدوده‬ ‫شـهرها ‪ ،‬روسـتاها و اراضی کشـاورزی باید‬ ‫بازگشـایی شـود تـا در صـورت بـارش های‬ ‫پائیـزی مشـکالتی بـه وجـود نیاید‪.‬‬ ‫در اسـتان مازنـدران ‪ ۱۲۰‬رشـته رودخانـه‬ ‫اصلـی و فرعـی وجـود دارد کـه بیشـتر ان‬ ‫از وسـط شـهرها و روسـتاها مـی گـذرد و‬ ‫حـدود ‪ ۴۶۰‬هـزار هکتـار از اراضـی زراعـی‬ ‫و باغـی اسـتان را بـه روش هـای مختلـف‬ ‫مشـروب مـی کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫و امیـد ایـن رقـم را بـه بیـش از ‪ ۹۰‬درصـد‬ ‫رسـانده اسـت‪.‬وی با اشـاره به تلاش دولت در‬ ‫تسـریع ارائـه خدمات به روسـتاها تاکیـد کرد‪:‬‬ ‫تلاش می شـود طرح گازرسـانی تـا پایان عمر‬ ‫ایـن دولـت بـه ‪ ۱۰۰‬درصـد رسـیده و کامـل‬ ‫شـود‪ ،‬همچنیـن در بخـش شـبکه اطالعـات‬ ‫ملـی کشـور هـم ایـن هـدف مدنظر اسـت‪ ،‬در‬ ‫دولت گذشـته ‪ ۱۵‬درصد روسـتاهای کشـور از‬ ‫شـبکه اطالعـات ملـی اسـتفاده می کردنـد اما‬ ‫اکنـون نزدیک به ‪ ۹۵‬درصد روسـتاهای کشـور‬ ‫از ایـن نعمـت بهره مند شـده اند‪.‬معاون توسـعه‬ ‫روسـتائی و مناطـق محروم کشـور بـا تاکید بر‬ ‫اینکه از مجموع ‪ ۶۰‬هزار روسـتای کشـور بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬هـزار روسـتای بـاالی ‪ ۲۰‬هـزار خانـوار‬ ‫داریـم‪ ،‬افـزود‪ :‬اقدامی مهـم دیگری کـه دولت‬ ‫تدبیـر و امید انجام داده اسـت‪ ،‬ارایه تسـهیالت‬ ‫اشـتغالزایی در روسـتاهای کشـور اسـت و‬ ‫تاکنـون ‪ ۱۴۰‬هـزار میلیارد ریال برای اشـتغال‬ ‫روسـتاییان از صندوق توسـعه ملی صرف شده‬ ‫ائین تکریم و معارفه فرماندهان پلیس‬ ‫فرودگاه شهدای رامسر انجام شد‬ ‫باحضـور سـردار مهـری فرماندهی پلیس‬ ‫فرودگاه های کشـور ‪،‬دوشـنبه ‪۲۶/۸/۹۹‬‬ ‫ائیـن تکریـم سـرگرد صادقـی و معارفه‬ ‫سـروان قربانی فرماندهـان قدیم و جدید‬ ‫پلیـس فـرودگاه شـهدای رامسـر برگـزار‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫در ایـن مراسـم کـه بـا حضوررئیـس‬ ‫فرودگاه ‪ ،‬فرماندهان انتظامی شهرسـتان‬ ‫هـای رامسـر و تنکابـن‪ ،‬فرمانـده پلیـس‬ ‫فـرودگاه هـای اسـتان مازنـدران و تنـی‬ ‫چنـداز مسـئولین بـا رعایـت موازیـن‬ ‫بهداشـتی انجـام گردیـد سـردار مهری و‬ ‫مهنـدس حاتمـی بیاناتـی ایـراد نمودندو‬ ‫سـرگرد صادقی گـزارش عملکرد خدمت‬ ‫خـود و سـروان قربانـی به تشـریح برنامه‬ ‫هـای خـودرا ارائـه کردند‪.‬‬ ‫در پایـان لـوح هـای تقدیـر بـه پـاس‬ ‫زحمـات سـرگرد صادقـی به ایشـان اهدا‬ ‫گردیـد‪.‬‬ ‫روابط عمومی فرودگاه شهدای رامسر‬ ‫مدیرکل زندانهای استان مازندران خبرداد؛‬ ‫تجدید نظردر پرونده قضایی ‪ 3000‬زندانی‬ ‫با اجرای طرح پایش و غربالگری‬ ‫در زندانها‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل زندانهای اسـتان مازندران‪ ،‬علی اسـتادی‬ ‫مدیـرکل زندانهای اسـتان در گفتگـو با خبرنگار صداو سـیمای مرکز اسـتان‬ ‫از اجـرای طرح پایـش و غربالگری قضایـی و تجدیدنظر پرونـده ‪ 3000‬زندانی‬ ‫در مراجع قضایـی خبرداد‪.‬‬ ‫مدیـرکل زندانهـای اسـتان مازنـدران بیان کـرد‪ ،‬سیاسـتهای رئیس محترم قـوه قضاییه‬ ‫و رئیـس سـازمان زندانهـا و بخشـنامه مصوب شـورای عالی قضایی کشـور این اسـت که‬ ‫هیـچ فـردی نبایـد بـی جهـت در زندان باشـد و طـرح پایـش و غربالگـری زندانیـان در‬ ‫جهـت خدمـت صادقانـه و جهـادی قـوه قضاییه بـه مردم اجـرا در امده اسـت‪.‬‬ ‫علـی اسـتادی در تشـریح اهـداف طـرح پایـش و غربالگـری قضایـی در زندانهـا گفـت‪:‬‬ ‫اجـرای هدفمنـد اولویـت کاهـش جمعیـت کیفـری در زندانهـا بـر مبنای دسـتورالعمل‬ ‫جامـع امنیـت قضایـی در کشـور‪ ،‬بهره گیـری از تاسیسـات حقوقی و ظرفیتهـای قانونی‬ ‫در اعمـال مجازاتهـای جایگزیـن حبس‪ ،‬اسـتفاده از ظرفیتهای اجتماعـی و مدنی مرتبط‬ ‫بـا جرائـم پایـه بـه ویژه در حـوزه محکومیتهـای مالـی جزئی و دعـاوی خانـواده و ایجاد‬ ‫فضـای بیـدار بـاش اجتماعی نسـبت بـه تعهـدات عمومی برای حـل مشـکالت زندانیان‬ ‫نیازمنـد از مهمتریـن اهـداف طـرح پایش اسـت ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ ،‬از اغـاز اجـرای طـرح تـا بـه حـال بیـش از ‪ 3000‬پرونـده در شـورای طبقـه‬ ‫بنـدی زندانهـا مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و برابـر مفـاد ایـن طـرح جهت تجدیـد نظر و‬ ‫بررسـی مجـدد بـه مراجـع قضایـی ذیصلاح ارسـال گردید‪.‬‬ ‫اسـتادی اظهارداشـت‪ ،‬در دوازده روز گذشـته بـا تلاش و پشـتکار کارکنـان زندانهـای‬ ‫مازنـدران تمـام کاربرگهـای مرتبـط بـا پرونـده هـای قضایـی زندانیـان واجد شـرایط به‬ ‫مراجـع قضایـی ارسـال و قضـات طی مـدت ‪ 45‬روز به ایـن پرونده ها رسـیدگی خواهند‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫مدیـرکل زندانهـای اسـتان مازنـدران تصریح کـرد‪ ،‬این طـرح موجبات تقلیـل در میزان‬ ‫محکومیـت و ازادی زندانیـان بیمـار و ناتـوان در تحمـل حبـس‪ ،‬جرائـم غیـر عمـدی و‬ ‫یـا افـرادی کـه در موعـد قانونـی در مـورد پرونـده انـان تصمیـم گیـری نشـده‪ ،‬دعاوی‬ ‫خانوادگـی و زندانیانـی کـه رضایـت شـاکی انـان اخـذ گردیـد‪ ،‬را به همـراه خواهد داشـت‪.‬‬ ‫وی در ادامـه افـزود‪ ،‬در ‪ 12‬روز گذشـته بیـش از ‪ 46‬نفـر زندانـی در اجـرای این طرح از‬ ‫زندانهـای مازنـدران ازاد و به جامعه بازگشـتند‪.‬‬ ‫مدیـرکل زندانهـای مازنـدران تاکیـد کرد‪ ،‬زندانیانی کـه باعث رعب و وحشـت در جامعه‬ ‫مـی شـوند و یـا ناامنـی اجتماعـی را در جامعـه افزایـش می دهنـد‪ ،‬هرگز مشـمول این‬ ‫طـرح نخواهنـد شـد و ایـن افراد بـا نظارت کامـل در زندانهـا باقی خواهنـد ماند‪.‬‬ ‫طرح جامع فرودگاه شهدای رامسر تهیه شد‬ ‫افزایش ‪ ۲۵‬درصدی اشتغال روستایی‬ ‫در هفت سال گذشته‬ ‫معـاون توسـعه روسـتائی و مناطـق محـروم‬ ‫ریاسـت جمهـوری با اعلام اینکه دولـت تدبیر‬ ‫و امیـد در بخـش اشـتغال روسـتایی اقدامـات‬ ‫مناسـبی انجـام داده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬در دولـت‬ ‫یازدهـم و دوازدهـم حـدود ‪ ۲۰۰‬هزار اشـتغال‬ ‫روسـتایی در کشـور رقم خورد و سـهم اشتغال‬ ‫روسـتاییان در سـبد اشتغال کشـور از ‪ ۵‬درصد‬ ‫بـه ‪ ۳۰‬درصـد افزایـش یافت‪.‬‬ ‫دکتـر محمـد امید روز سـه شـنبه در حاشـیه‬ ‫افتتـاح طـرح سـازندگی سـالن چنـد منظـوره‬ ‫ورزشـی کـه در روسـتای اتـو شهرسـتان‬ ‫سـوادکوه‪ ،‬در گفـت و گو بـا خبرنگارانافزود‪ :‬در‬ ‫دولـت تدبیـر و امیـد خدمات به روسـتاها قابل‬ ‫توجـه بودزیـرا در برخـی از بخش هـا شـاهد‬ ‫تحـول عظیمـی در روسـتاها هسـتیم‪.‬‬ ‫وی بـه دسـتاوردهای دولـت در زمینـه گاز‬ ‫رسـانی اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬پیـش از سـال‬ ‫فقـط ‪ 27‬درصـد روسـتاهای کشـور به شـبکه‬ ‫گاز متصـل بودنـد در حالـی کـه دولـت تدبیـر‬ ‫چهار شنبه ‪ 28 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪751‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اسـت کـه همیـن عـدد نـرخ بیـکاری را تـا ‪۲‬‬ ‫درصـد کاهش و سـهم اشـتغال روسـتاییان در‬ ‫سـبد اشـتغال کشـور را از پنـج درصـد بـه ‪۳۰‬‬ ‫درصـد افزایـش داده اسـت‪.‬وی اقدامـات انجام‬ ‫شـده در بخش اشـتغال روسـتایی و زیرساخت‬ ‫هـا بویژه در دوسـال گذشـته را عامل مهاجرت‬ ‫معکـوس بـرای نخسـتین بـار دانسـت و گفت‪:‬‬ ‫جمعیـت روسـتاهای کشـور در حـال افزایـش‬ ‫اسـت‪ ،‬در مقطعـی ‪ ۹‬دهـم درصـد مهاجرت از‬ ‫روسـتا به شـهر داشـتیم اما اکنون ایـن رقم به‬ ‫زیـر یـک دهم رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫معـاون توسـعه روسـتایی در پایـان بـا اعلام‬ ‫اینکـه دولـت در زمینـه راه هـای روسـتایی و‬ ‫طـرح هـادی نیـز اقدامـات خوبـی انجـام داده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬تاکنـون یـک میلیـون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار واحد مسـکونی در روسـتاها با تسـهیالت‬ ‫پرداختـی از سـوی دولت سـاخته شـده اسـت‪.‬‬ ‫معـاون توسـعه روسـتائی و مناطـق محـروم‬ ‫ریاسـت جمهـوری صبـح امـروز بـرای افتتـاح‬ ‫پـروژه هـای روسـتایی در مازنـدران و کشـور‬ ‫مهمـان شهرسـتان سـوادکوه بـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل فرودگاههـای مازنـدران بـا اشـاره به تهیه طرح جامع فرودگاه شـهدای رامسـر‬ ‫گفـت‪ :‬امیدواریـم این طرح زودتـر ابالغ و اجرایی شـود‪.‬‬ ‫سـعداله وطنخـواه با بیان اینکه توسـعه ترمینال فرودگاه شـهدای رامسـر هفتـه اینده به‬ ‫مناقصـه گذاشـته می شـود‪ ،‬طرح جامـع فرودگاه شـهدای رامسـر را سـرفصلی جدید در‬ ‫پروازهـای فرودگاهی اسـتان یاد کرد‪.‬‬ ‫وی بـا اظهـار اینکـه امیدواریـم طرح جامعه فرودگاه رامسـر بـه زودی ابالغ شـود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایـن طـرح با تصویـب هیئت مدیـره شـرکت فرودگاه های کشـور ابالغ می شـود‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬ابلاغ و اجـرای طـرح جامـع فـرودگاه شـهدای رامسـر فصلـی جدیـد در‬ ‫پروازهـای فرودگاهـی اسـتان بـاز خواهـد کرد‪.‬‬ ‫مازندران دارای سه فرودگاه در رامسر‪ ،‬نوشهر و ساری است‪.‬‬ ‫برگزاری هفتمین جلسه هیات اجرایی بنیاد‬ ‫تعاون زندانیان استان مازندران‬ ‫بازدید از پروژه های عمرانی بنیاد مسکن‬ ‫در بخش بلده شهرستان نور‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی بنیاد مسـکن‬ ‫انقلاب اسلامی اسـتان مازنـدران ‪ ،‬رضـا‬ ‫کاظمـی مدیـر بنیـاد مسـکن شهرسـتان‬ ‫نور از بازدید بخشـداربلده باتفاق مدیرکل‬ ‫بنیاد مسـکن انقالب اسلامی مازندران از‬ ‫طـرح هـای عمرانـی بنیادمسـکن درایـن‬ ‫بخش خبـرداد‪.‬‬ ‫کاظمی مدیربنیاد مسـکن شهرسـتان نور‬ ‫دراینخصـوص گفـت‪ :‬رنجکـش بخشـدار‬ ‫بلـده باتفـاق مهنـدس خانـی نـوذری‬ ‫مدیـرکل بنیاد مسـکن اسـتان ‪ ،‬دهیاری‬ ‫وشـورای اسلامی روسـتاهای اوزکال و‬ ‫یـوش از پـروژه هـای عمرانـی اجـرای‬ ‫پـل وترمیـم دیـوار حائـل در روسـتای‬ ‫اوزکال وهمچنیـن اجـرای بافـت بـاارزش‬ ‫درروسـتای یـوش بازدیـد نمودنـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در ایـن بازدیـد رنجکـش‬ ‫بخشـدار بلده از فعالیتهـای عمرانی انجام‬ ‫شـده در ایـن روسـتاها کـه بـا بکارگیری‬ ‫مصالـح سـنتی و بومـی همـراه بـوده‬ ‫وهمچنیـن پیگیـری ‪ ،‬نظـارت بررعایـت‬ ‫اصـول ومقـررات فنـی و دسـتورات الزم‬ ‫درجهـت پیشـرفت رونـد اجرایـی پـروژه‬ ‫ها توسـط مهنـدس خانی مدیـرکل بنیاد‬ ‫مسـکن اسـتان وسـایر همـکاران ایـن‬ ‫مجموعـه تقدیرنمـود ‪.‬‬ ‫کاظمـی افـزود ‪ :‬روسـتای یـوش بعنـوان‬ ‫اولیـن روسـتای نمونـه هدف گردشـگری‬ ‫در سـال ‪ 96‬انتخـاب گردیـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی بنیاد تعاون زندانیان اسـتان مازندران هفتمیـن هیات اجرایی‬ ‫نمایندگی اسـتان در سـال جـاری در مورخـه ‪ ۲۲/۰۸/۹۹‬با حضور اعضاء هیـات اجرایی‪:‬‬ ‫اسـتادی مدیـرکل زندانها و رئیـس هیات اجرایـی نمایندگی‪ ،‬هاشـمیان مدیر نمایندگی‬ ‫و رسـولی مدیـرکل هسـته گزینـش بنیاد مسـتضعفان کشـور در محل دفتـر نمایندگی‬ ‫اسـتان مازندران اسـتان برگزار گردید‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 28 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪751‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی صورت گرفت؛‬ ‫دیدار مدیرکل اموزش و پرورش مازندران با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان‬ ‫«کتابشاد» با همکاری دو جانبه‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت و مهندسی‬ ‫شبکه حمل و نقل شهرداری‬ ‫ساری‬ ‫یادداشت‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫جنگ که تمام شد ما ماندیم و ‪....‬‬ ‫مدیرکل امـوزش و پـرورش مازندران‬ ‫به مناسـبت هفته کتـاب و کتابخوانی‬ ‫(‪ 24‬ابـان الـی ‪ 1‬اذر) بـا مدیـرکل‬ ‫کتابخانه هـای عمومـی اسـتان دیدار‬ ‫کـرده و این مناسـبت خجسـته را به‬ ‫وی و همـکاران ان مجموعـه تبریـک‬ ‫گفت ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط‬ ‫عمومـی امـوزش و پـرورش مازنـدران؛‬ ‫علیرضـا سـعدی پور در ایـن دیـدار ضمـن‬ ‫تبریـک هفتـه کتـاب و کتابخوانـی‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫هفتـه کتـاب و کتابخوانـی بهانـه ای اسـت‬ ‫کـه به خانـواده کتاب جانی بدهیـم‪ .‬تفاوت‬ ‫ایـن دوره هفتـه کتـاب‪ ،‬بـا سـال های دیگر‬ ‫در ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه شـرایطی‬ ‫کـه ویـروس کرونابوجـود اورد‪ ،‬برخـی از‬ ‫خانواده هـا بـه منظـور سـپری ایـن ایـام‬ ‫در منـزل بـه ان روی اوردنـد وکـور سـوی‬ ‫امیـد کتـاب و کتابخوانی در جامعـه ایرانی‬ ‫بـار دیگـر جـان گرفت‪.‬ایـن مقـام مسـئول‬ ‫بـا اشـاره بـه بـه ترویـج فرهنـگ کتـاب و‬ ‫کتابخوانـی در بیـن دانش امـوزان‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫بـا هـدف پیگیـری و اجـرای برنامـه هـای‬ ‫نهضـت مطالعـه مفیـد در فضـای مجـازی‪،‬‬ ‫کانـال «کتابشـاد» بـا همـکاری دو جانبـه‬ ‫معاونـت پرورشـی و فرهنگـی امـوزش و‬ ‫پـرورش مازنـدران و نهـاد کتابخانه هـای‬ ‫عمومـی مازنـدران راه اندازی شـد کـه امید‬ ‫اسـت بـا ایجاد ایـن کانـال بـاب مطالعه به‬ ‫روی همـه دانش امـوزان اسـتان گشـوده‬ ‫سپهری مدیرعامل شرکت برق مازندران‪:‬‬ ‫‪ ۲۳‬درصد مشترکان مازندرانی‬ ‫مشمول برق رایگان شدند‬ ‫فرامرز سـپهری روز سه شـنبه در مراسم‬ ‫اغـاز به کار پویش این خانه روشـن اسـت‬ ‫‪ ،‬امار مشـترکان شـرکت برق مازندران را‬ ‫یـک میلیـون و ‪ ۴۰۰‬هزار نفـر اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی بـا تشـریح برنامـه هـا و اقدامـات شـرکت‬ ‫توزیـع بـرق مازنـدران بـرای روزهـا و مـاه های‬ ‫اینـده ‪ ،‬افـزود ‪ :‬میانگین مصرف این مشـترکان‬ ‫بـه جز فصل تابسـتان حـدود ‪ ۸۰‬مگاوات اسـت‬ ‫کـه طبـق طـرح بـرق امیـد ‪ ،‬مصـرف برقشـان‬ ‫رایـگان خواهـد بود‪.‬‬ ‫سـپهری بـا اعالم ایـن که میـزان بـرق مصرفی‬ ‫مشـترکان در مازنـدران در پیـک مصـرف بویژه‬ ‫در تابسـتان دو تـا سـه برابـر میـزان تولیـد برق‬ ‫اسـتان اسـت ‪ ،‬گفـت ‪ :‬بـا اجـرای طـرح امیـد ‪،‬‬ ‫وزارت نیـرو و شـرکت هـای بـرق اسـتانی از‬ ‫جملـه مازنـدران بـه دنبال تغییـر الگوی مصرف‬ ‫و تبدیل مشـترکان پر مصـرف به خوش مصرف‬ ‫و خـوش مصـرف هـا به کـم مصرف هسـتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت بـرق مازندران اظهار داشـت‬ ‫‪ :‬بـا کاهـش ‪ ۱۰‬درصـدی میـزان مصـرف بـرق‬ ‫توسـط مشـترکانی که مصرفشـان بیـش از‪۴۰۰‬‬ ‫مـگاوات اسـت ‪ ،‬بـار اضافی کـه از ناحیـه تولید‬ ‫و تامیـن بـرق اسـتان بویـژه در دوره پیـک بـر‬ ‫شـرکت تحمیـل مـی شـود ‪ ،‬کاسـته خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی تعـداد مشـترکان پرمصـرف اسـتان را ‪۳۶‬‬ ‫درصـد مجمـوع مشـترکان برق اسـتان بـراورد‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫سـپهری همچنیـن از مشـترکانی کـه بیـن ‪۸۰‬‬ ‫تـا حـدود ‪ ۴۰۰‬مگاوات بـرق در فصولـی غیر از‬ ‫تابسـتان مصرف مـی کنند به عنوان مشـترکان‬ ‫خوش مصـرف یـاد کرد‪.‬‬ ‫طـرح بـرق امیـد از اول ابـان مـاه در اسـتان‬ ‫مازنـدران همزمـان بـا سراسـر کشـور اجرایـی‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫اینترنتـی شـدن ‪ ۴۰‬خدمـت شـرکت برق‬ ‫مازندران‬ ‫مدیرعامـل شـرکت بـرق مازنـدران همچنین از‬ ‫اینترنتـی شـدن ارائـه ‪ ۴۰‬خدمـت این شـرکت‬ ‫بـه مشـترکان در بسـتر اینترنـت و در قالـب‬ ‫اپلیکشـن بـرق مـن از ‪ ۹‬اذر مـاه سـال جاری‬ ‫خبـر داد و گفـت کـه مشـترکان مـی تواننـد‬ ‫بـا نصـب اپلیکشـن بـرق مـن ایـن خدمـات را‬ ‫دریافـت کننـد‪.‬‬ ‫وی طرح سـیم به کابـل در حدود ‪ ۳۰۰‬کیلومتر‬ ‫شـبکه بـرق ‪ ،‬درخواسـت انشـعاب ‪ ،‬خاموشـی‬ ‫‪ ،‬تغییـر نـام و صـورت حسـاب را از جملـه‬ ‫طـرح هایـی دانسـت کـه در بسـتر اینترنتی به‬ ‫مشـترکان داده مـی شـود‪.‬‬ ‫سـپهری از بدهـی ‪ ۳.۵‬میلیـارد ریالـی بـه‬ ‫پیمانـکاران و تولیدکننـدگان و تحریم به عنوان‬ ‫مهـم تریـن مشـکل پیـش روی شـرکت بـرق‬ ‫مازنـدران یـاد کـرد‪.‬‬ ‫شـده و علم امـوزی فقـط مختـص به کتب‬ ‫درسـی نباشـد‪.‬مدیرکل امـوزش و پـرورش‬ ‫مازنـدران به دیگر برنامه ویـژه این اداره کل‬ ‫در هفتـه کتابخوانـی اشـاره و خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬جشـنواره «مـن یـار مهربانـم» در دو‬ ‫محـور بازگویـی خالصـه یک کتاب توسـط‬ ‫دانش امـوز و توصیـف کتابخانـه ی خانه هـا‬ ‫بـه مـدت یـک هفتـه برگـزار می شـود‪.‬‬ ‫اهمیـت کتابخوانـی در ایـن هفته بـه دلیل‬ ‫زیسـت بـوم جدید و در خانـه ماندن بچه ها‬ ‫بسـیار بیشـتر از سـال های گذشـته است و‬ ‫ایـن جشـنواره می توانـد پاسـخی بـه نیـاز‬ ‫دانش امـوزان در ایـن زمینـه باشـد‪.‬وی بـا‬ ‫بیـان اینکـه بایـد میـان ایـن دو اداره کل‬ ‫تعامـل و همـکاری وجـود داشـته باشـد‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬مـا در سـطح امـوزش و‬ ‫پـرورش مازنـدران کانال هـای متعـددی‬ ‫بـرای برقـراری ارتبـاط بـا مـدارس داریـم‪.‬‬ ‫چـه بهتـر کـه ایـن ظرفیـت بـرای تعامـل‬ ‫در زمینـه کتـاب و کتابخوانـی به کارگیـری‬ ‫شـود‪ .‬هـر چـه تعامـل امـوزش و پـرورش‬ ‫بـا حـوزه کتـاب و کتابخوانـی کـه اداره کل‬ ‫کتابخانه هـای عمومـی متولـی ان اسـت‬ ‫بیشـتر باشـد می توانیم به نتایج درخشـانی‬ ‫دسـت پیـدا کنیـم‪ .‬شـایان ذکـر اسـت‬ ‫در پایـان ایـن دیـدار مدیـرکل امـوزش و‬ ‫پـرورش مازنـدران بـا اهـدای لـوح و هدیه‬ ‫کتـاب‪ ،‬ایـن هفتـه را بـه خانـم ولیپـور‬ ‫مدیـرکل کتابخانه هـای عمومـی اسـتان‬ ‫تبریـک گفت‪.‬‬ ‫امادگی کامل شرکت گازمازندران‬ ‫جهت استقبال از فصل زمستان‬ ‫شـرکت گاز اسـتان مازنـدران‬ ‫بـا برنامـه ریـزی هـا و ایجـاد‬ ‫زیرسـاختهای مناسـب بـا حداکثر‬ ‫تـوان امـاده رویارویـی با شـرایط‬ ‫نامسـاعد جـوی مـی باشـد‪.‬‬ ‫سرپرسـت شـرکت گاز مازنـدران در‬ ‫جلسـه مدیریـت بحـران کـه بـا هـدف‬ ‫ارائـه برنامـه هـا و راهکارهـای مناسـب‬ ‫جهـت اسـتقبال از فصـل زمسـتان‬ ‫برگزار شـد بـا بیان ایـن موضـوع افزود؛‬ ‫بـا عنایـت بـه پیـش بینـی هـای بعمل‬ ‫امـده در خصـوص افزایش بـرودت هوا‪،‬‬ ‫شـرکت گاز اسـتان بـا تمام تـوان اماده‬ ‫ارائـه خدمـات بـه مشـترکین گرانقـدر‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫مانـور شـرایط اضطـراری سـطح ‪۳‬‬ ‫تـاب اوری شـبکه گاز کشـور بـا حضـور‬ ‫معـاون وزیـر و مدیرعامـل و اعضـای‬ ‫سـتاد مدیریـت شـرایط اضطـراری‬ ‫و پدافنـد غیـر عامـل شـرکت ملـی‬ ‫گاز ایـران و کلیـه شـرکت های تابـع‬ ‫نماینـدگان سـازمان پدافنـد غیرعامـل‬ ‫کشـور و وزارت نفت و همچنین شـرکت‬ ‫گاز مازنـدران برگـزار شـد‪.‬‬ ‫جنـگ که تمام شـد مـا ماندیـم و بوی پیراهن یوسـف‪ ،‬حماسـه‬ ‫دره شـیلر‪ ،‬از کرخـه تـا رایـن‪ ،‬اژانـس شیشـه ای‪ ،‬عقابهـا‪ ،‬کانـی‬ ‫مانـگا و ‪ ....‬البتـه امادگـی دفاعی هم به درس هایمان اضافه شـد؛‬ ‫دو سـه بـار هـم میدان تیـر رفتیم!‬ ‫مـا کـه برای قد کشـیدن و دسـت بردن در سـجل مان بـی تابی‬ ‫مـی کردیـم‪ ،‬قبـل از اینکه پشـت لب مان سـبز شـود و کمی قد‬ ‫بکشـیم‪ ،‬خیلـی زود مـرداد سـوزان ‪ 67‬را دیدیم و نوشـیدن جام‬ ‫زهـر و قطعنامـه ‪ 589‬و تمـام ‪ ...‬جنـگ بـه پایان رسـید و رویای‬ ‫اعـزام بـه جبهـه هیچـگاه برایمـان رنگ و بـوی واقعیـت نگرفت‪.‬‬ ‫البتـه این هشـت سـال برای مـا خیلی زود گذشـت وگرنـه برای‬ ‫مـردم جنـوب که اواره شـهرهای دیگر شـده بودنـد‪ ،‬همه چیز به‬ ‫کندی می گذشـت!‬ ‫از جنـگ بـرای مـا کـه در شـمال کشـور سـاکن بودیـم تنهـا‬ ‫خاطـرات اعـزام هـا و تشـییع جنازه شـهدا باقـی مانـد؛ خاطرات‬ ‫اقـوام و همسـایگانی کـه راه شـهادت را برگزیدنـد‪ ،‬خاطـرات‬ ‫جانبازانـی کـه سـال ها بعـد از جنگ بـرای اثبات جانبازی شـان‬ ‫بایـد از بیمارسـتان صحرایی خالصـه پرونده می اوردند؛ اسـتین‬ ‫هایـی کـه بـه بـاالی پیراهن سـنجاق شـدند؛ وضوهایی کـه نیاز‬ ‫بـه مسـح پا نداشـتند‪ ،‬خیابان ها و میـدان هایی که به نام شـهدا‬ ‫نامگـذاری شـدند و نوحـه هـای اهنگـران و کویتی پـور ‪...‬‬ ‫امـا اثـار جنـگ در همـه جای کشـور یکسـان نبود و همـان طور‬ ‫کـه عدالـت در جنـگ رعایـت نمی شـود‪ ،‬ویرانی هـا و اوارگی ها‬ ‫بیشـتر سـهم مردم جنوب شـد‪.‬‬ ‫مـا کـه جنـگ را از صفحـه قـاب جادویـی تلویزیـون ‪ 14‬اینـچ و‬ ‫سـیاه سـفید و رادیـوی دو مـوج پـدر بـزرگ تجربه کـرده بودیم‪،‬‬ ‫اهـواز و ابـادان و خرمشـهر و سوسـنگرد و مهـران و ‪ ...‬برایمـان‬ ‫شـهر نبودنـد و انها را جبهه می پنداشـیتم و هنـوز هم وقتی که‬ ‫نـام بـه ایـن شـهرها به گـوش مان مـی خـورد ‪ ،‬قبل از بـوی تند‬ ‫نفـت و طعـم شـیرین خرمـا‪ ،‬خاطـرات جبهـه و جنـگ در ذهن‬ ‫مـان تداعی می شـود‪.‬‬ ‫امـا جنـگ تمـام شـده بـود و بایـد شـهرها را از نو می سـاختیم‪.‬‬ ‫بازسـازی اغـاز شـد‪ .‬در ایـن رهگـذر بعـد از جنـگ‪ ،‬اسـرا مبادله‬ ‫شـدند‪ ،‬پلاک هـا و اسـتخوان هـا از زیـر خـاک بیـرون کشـیده‬ ‫شـدند‪ ،‬تحلیل های متعددی از جنگ از سـوی فرماندهان ارشـد‬ ‫روایـت شـد‪ ،‬غواصـان دسـت بسـته بـه میهـن بازگشـتند‪ ،‬حتی‬ ‫نوحـه هـای اهنگـران و کویتـی پـور اهنگیـن شـدند‪ ،‬مختصری‬ ‫هـم در بنیـاد شـهید اختلاس شـد؛ امـا بازسـازی مناطق جنگ‬ ‫زده پایـان نیافـت! سـه دهه گذشـت ولی هنـوز اثـار خرابی های‬ ‫جنگ در شـهرهای جنگ زده‪ ،‬خاطرات گذشـته جنگ‪ ،‬موشـک‬ ‫بـاران هـا ‪ ،‬شکسـتن دیوار صوتـی‪ ،‬انفجار‪ ،‬خنج کشـیدن صورت‬ ‫مـادران شـهدا و ‪ ...‬را نبـش قبـر مـی کننـد! البتـه پـا روی حـق‬ ‫نگذاریـم سـازندگی در سـایر نقـاط کشـور با قـدرت ادامـه یافت!‬ ‫شـهرک باسـتی هیلز سـاخته شـد! برج هـای رویایی رومـا و غیر‬ ‫روما و ‪ ...‬اسـمان تهران را خراشـیدند! کالردشـت هـا و زیارت ها‬ ‫و لواسـان هـا و ‪ ...‬رونـق گرفتنـد و بـرج و بـاروی کاخ های برخی‬ ‫زمینیـان تـا حوالـی عـرش بـاال رفـت! بـه برکـت امنیـت حاصل‬ ‫از جنـگ کـه از خـون هـزاران شـهید به دسـت امـده بـود‪ ،‬کاخ‬ ‫هـای انچنانـی بـا نمـای رومی و سـنگ گرانیـت هـای ایتالیایی‪،‬‬ ‫سـرویس بهداشـتی هـا و شـیراالت اسـپانیایی و سـایر ملزومات‬ ‫الکچـری خارجـی خیلـی زود بـاال رفتنـد ولـی بـوی بـاروت و‬ ‫سـیاهی هـای ناشـی از انفجـار و تـرک هـای دیـوار هـا ناشـی از‬ ‫ترکـش هـای تـوپ و خمپاره در شـهرهای جنوبی کشـور هنوز و‬ ‫هنـوز مشـام و چشـمان مردمـان این دیـار را مـی ازارد!‬ ‫سـال هـا از جنـگ گذشـت ولـی هیچـگاه خرمی به خرمشـهری‬ ‫و ابادانـی بـه ابـادان بازنگشـت و هنـوز اوضـاع شـهرهای جنوبی‬ ‫نابسـامان اسـت و هـر از گاهـی در رسـانه ملـی گوشـه هایـی از‬ ‫دغدغـه هـای مـردم ایـن دیـار بـه نمایش گذاشـته می شـود‪.‬‬ ‫گویـی جنـگ را در ایـن دیـار پایانـی نیسـت و سـال هـا پـس از‬ ‫جنـگ نیـز‪ ،‬مردمانـش بایـد بـرای داشـتن حداقـل هـای یـک‬ ‫زندگـی شـهری بجنگنـد!‬ ‫خانـه هـای مخروبـه‪ ،‬اب نوشـیدنی نامناسـب‪ ،‬مبلمان نابسـامان‬ ‫شـهری‪ ،‬معضـل پسـماند و فاضلاب‪ ،‬الودگـی هـوا‪ ،‬بیـکاری و‪...‬‬ ‫بخشـی از گرفتـاری هـا و معضالت دم دسـتی مردمانی که سـال‬ ‫هـا بـرای حفاظـت از کیـان و ائیـن و دیـن و ناموس خـود و هم‬ ‫کیشـان خـود از بـذل جـان و خانـه و کاشـانه دریـغ نورزیدنـد‪.‬‬ ‫مردمـی کـه بـرای حفـظ ایـن سـرزمین و امنیتش ‪ ،‬طـی دوران‬ ‫هشت سـاله جنـگ تحمیلـی جانانـه و مردانـه جنگیدنـد‪ ،‬اوارگی‬ ‫کشـیدند‪ ،‬پـدر‪ ،‬مادر‪ ،‬همسـر‪ ،‬فرزنـدان بی گناه و عزیـزان خود را‬ ‫در خـاک و خـون غلطـان دیدنـد‪ ،‬خانه و کاشـانه شـان غـارت و‬ ‫ویـران شـد و یـا به اتـش کشـیده شـد و ‪ ...‬امروز بعد از گذشـت‬ ‫‪ ۳۰‬سـال از پایـان جنـگ‪ ،‬برای زندگی عادی بـر روی ویرانه های‬ ‫جنـگ‪ ،‬باید چشـم به راه وعـده های کمرنگ مدیرانی باشـند که‬ ‫در زمـان جنـگ‪ ،‬قطعـاً در جایی امن تـر و زیباتر و مسـتحکم تر‬ ‫از خانـه هـای مردمان جنوب سـکنی داشـتند!‬ ‫کهنـه زخـم هـای مردم این دیـار در کنار در و دیـوار خون الود و‬ ‫زنـگار گرفته ناشـی از جنـگ و محرومیت‪ ،‬زیبنده نظامی نیسـت‬ ‫کـه اقتـدارش را مرهـون همیـن جنـگ ‪ 8‬سـاله و رشـادت های‬ ‫جوانـان دیـروز و زخـم خورده هـای امروز ایـن دیار اسـت! امروز‬ ‫انهـا را در یابیم‪...‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!