روزنامه کرانه شمال شماره 744 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 744

روزنامه کرانه شمال شماره 744

روزنامه کرانه شمال شماره 744

‫حسین زادگان استاندار مازندران در نشست مجمع نمایندگان استان تاکید کرد‪::‬‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫هماهنگی نمایندگان و مدیران‬ ‫عامل تحرک و توسعه استان‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬سه شنبه ‪ 20/‬ابان‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 744‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪4‬‬ ‫حکایت تخلف و اختالس ‪ 4‬هزار میلیاردی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مشـروعیت همـه ی مقامات حکومـت جمهوری‬ ‫«همـه بایـد بداننـد که طهـارت اقتصادی شـرط‬ ‫ّ‬ ‫اسلامی اسـت‪ .‬دسـتگاه های نظارتـی و دولتـی بایـد بـا قاطعیـت و حساسـیت‪ ،‬از تشـکیل نطفه‬ ‫فسـاد پیشـگیری و بـا رشـد ان مبارزه کننـد‪ .‬میـدان دادن به ویژه خـواری و مدارا بـا فریب گران‬ ‫بشـدت ممنوع اسـت‪».‬‬ ‫اقتصـادی کـه همـه بـه بی عدالتـی می انجامد‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫‪2‬‬ ‫فشار و البی متنفذین و وظیفه مقامات استان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫حجت االسالم اکبری‪ ،‬رییس کل دادگستری‬ ‫مازندران‪:‬‬ ‫‪ 114‬زندانی زندان های‬ ‫مازندران‪ ،‬مشمول عفو‬ ‫مقام معظم رهبری شدند‬ ‫نیما حاصل یک دوره از تاریخ ماست‬ ‫که اگر نگوییم ظهور او را تبدیل‬ ‫به یک جبر تاریخی کرده‪ ،‬حداقل‬ ‫شرایط مساعدی برای رسیدن به این‬ ‫قهرمان را فراهم اورده است جامعه‬ ‫ای که از مدتها پیش در انتظار ظهور‬ ‫مسیحی بود که دست کم در جسم‬ ‫شعر روحی تازه بدمد مگر تصمیم‬ ‫سبک بازگشت ادبی نیتی جز این‬ ‫داشت؟ که اگرچه به سرانجامی‬ ‫نرسید منتها قدمی اگاهانه بود به هر‬ ‫روی به راه بادیه رفتن به از نشستن‬ ‫باطل! و به پیوست سبک بازگشت‪،‬‬ ‫شعر مشروطه!‬ ‫پورعلی شهردار کالردشت خواستار‬ ‫رفع مشکل تعاونی مسکن کارکنان‬ ‫شهرداری شد‬ ‫‪3‬‬ ‫دکتر موسوی رییس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫"صدای اینده"‬ ‫به بهانه زادروز نیما یوشیج واخرین روز هفته مازندران‬ ‫بلندتر شدن دیوار‬ ‫محدودیت ها برای‬ ‫مهار امواج کرونا‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان مازنــدران ‪ -‬نوشــهر در نظــر دارد اجــرای عملیــات مکانیکــی ابخیــزداری در حــوزه هــای‬ ‫ابخیــز بــه شــرح جــداول ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــه شــرکتهای واجــد شــرایط دارای رتبــه صالحیــت صــادره‬ ‫از دفتــر فنــی اســتانداری در رشــته کشــاورزی و منابــع طبیعی(ابخیــزداری ) ‪ ،‬اب‪ -‬ابنیــه و ســاختمان بــا حداقــل پایــه ‪ 5‬بــه شــرح ذیــل‬ ‫واگــذار نمایــد‪.‬‬ ‫کاندیدای هجدهمین‬ ‫دوره انتخابات نماینده‬ ‫مدیران مسئول‬ ‫در هیات نظارت بر‬ ‫مطبوعات‬ ‫دیوار سنگی‬ ‫مالتی‬ ‫حجم (متر‬ ‫مکعب)‬ ‫کل اعتبار مورد نیاز‬ ‫( ریال)‬ ‫‪4,217,740,369‬‬ ‫‪211,000,000‬‬ ‫‪189,400,000‬‬ ‫‪194,000,000‬‬ ‫حوزه اداره‬ ‫منابع طبیعی‬ ‫پروژه‬ ‫کجور‬ ‫کنترل سیل و‬ ‫رسوب کوهپر‬ ‫‪900‬‬ ‫چالوس‬ ‫کنترل سیل و‬ ‫رسوب‬ ‫ولی اباد‬ ‫‪900‬‬ ‫‪3,787,984,326‬‬ ‫کجور‬ ‫کنترل سیل‬ ‫و رسوب‬ ‫میخساز‬ ‫‪800‬‬ ‫‪3,869,844,448‬‬ ‫حوزه‬ ‫اداره منابع‬ ‫طبیعی‬ ‫پروژه‬ ‫بتن‬ ‫ارمه‬ ‫حجم (متر‬ ‫مکعب)‬ ‫جاده‬ ‫دسترسی‬ ‫پشت بند‬ ‫حجم (متر‬ ‫مکعب)‬ ‫دیوار سنگی‬ ‫مالتی‬ ‫حجم (متر‬ ‫مکعب)‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫کل اعتبار مورد نیاز‬ ‫( ریال)‬ ‫مهلت ارائه‬ ‫پیشنهاد‬ ‫‪99.09.08‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫نوشهر‬ ‫بند مشبک‬ ‫سرشاخه گیر‬ ‫خیرودکنار‬ ‫‪1820‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪25,097,956,028‬‬ ‫‪1,255,000,000‬‬ ‫نوشهر‬ ‫بند مشبک‬ ‫سرشاخه گیر‬ ‫سد میجران‬ ‫‪341‬‬ ‫‪------‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪8,190,716,501‬‬ ‫‪410,000,000‬‬ ‫تاریخ‬ ‫بازگشائی‬ ‫‪9909.09‬‬ ‫مهلت ارائه‬ ‫پیشنهاد‬ ‫‪99.09.09‬‬ ‫تاریخ‬ ‫بازگشائی‬ ‫‪99.09.10‬‬ ‫‪-1‬تضمیــن شــرکت در مناقصــه بــه اســتناد اییــن نامــه تضمیــن معامــات دولتــی بــا توجــه مبلــغ بــراورد شــده بــه شــرح جــداول فــوق‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مهلــت دریافــت اســناد از تاریــخ درج اگهــی نوبــت اول تــا ســاعت ‪ 17‬روز یکشــنبه مــورخ ‪ 99.08.25‬میباشــد‪ .‬ضمنـ ًا اگهــی نوبــت اول‬ ‫روز دوشــنبه مــورخ ‪ 99.08.19‬و اگهــی نوبــت دوم روز ســه شــنبه مــورخ ‪ 99.08.20‬خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫‪ -3‬محل تامین اعتبار ‪ :‬از اعتبارات صندوق توسعه ملی سال ‪ 1399‬میباشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬مدت اعتبار پیشنهادها ‪ :‬سه ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است‪.‬‬ ‫‪ -5‬محل دریافت اسناد‪ ،‬تحویل و گشایش پیشنهادها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس اینترنتی‬ ‫‪ ، www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد ‪.‬‬ ‫م الف ‪1040746 :‬‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان مازندران – نوشهر‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 20 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪744‬‬ ‫گزارش‬ ‫استاندار گلستان در گفتگوی ویژه خبری از‬ ‫سیمای مرکز استان‪:‬‬ ‫اتش در جنگل توسکستان‬ ‫اطفاء شد‬ ‫اسـتاندار گلسـتان بـا اشـاره بـه وقـوع اتش سـوزی‬ ‫در جنـگل توسکسـتان و رونـد اطفـائ حریـق گفت‪:‬‬ ‫اگرچـه قبـل از شـروع بـارش‪ ،‬اتـش اطفاء شـده بود‬ ‫امـا بارندگـی سـبب شـد تـا صددرصد اطفـای حریق‬ ‫در منطقـه جنگلـی توسکسـتان اتفـاق بیفتد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسـاین اسـتانداری گلسـتان؛‬ ‫دکتـر هـادی حـق شـناس در برنامـه تلویزیونـی‬ ‫گفتگـوی ویـژه خبری از سـیمای مرکز اسـتان‪ ،‬با رد‬ ‫شـایعاتی در فضـای مجـازی مبنـی بر تلفـات حیات‬ ‫وحـش بر اثـر اتش سـوزی و وجود «اسـب وحشـی»‬ ‫در توسکسـتان گفـت‪ :‬مـوردی از تلفـات حیوانـی در‬ ‫اتش سـوزی جنـگل توسکسـتان نداشـتیم و اسـب‬ ‫هـای وحشـی نیـز در ایـن منطقـه وجود نـدارد‪.‬‬ ‫وی در خصـوص علـت اتش سـوزی در جنـگل‬ ‫توسکسـتان اظهـار کـرد‪ :‬بـروز حادثـه اتش سـوزی‬ ‫در جنـگل توسکسـتان بـر اثر خطـای انسـانی بوده و‬ ‫احتمـاال شـکارچیانی کـه در ان منطقـه بیتوته کرده‬ ‫بودنـد پـس از ترک انجا مبـادرت به خامـوش کردن‬ ‫اتـش نکـرده و موجـب ایـن خسـارت سـهمگین بـه‬ ‫حیـات سـبز شدند‪.‬اسـتاندار گلسـتان؛ مه الـود بودن‬ ‫منطقـه توسکسـتان و صعب العبور بـودن منطقه را از‬ ‫مهمتریـن دالیل کنـدی روند اطفای حریق برشـمرد‬ ‫و افـزود‪ :‬بارندگـی اخیـر سـبب شـد تـا صددرصـد‬ ‫اطفـای حریـق در منطقـه جنگلی توسکسـتان اتفاق‬ ‫بیفتد‪.‬حق شـناس بیـان کـرد‪ 47 :‬روز از فصـل پاییـز‬ ‫امسـال در مقیـاس بلندمدت ‪ 50‬درصـد و در مقیاس‬ ‫سـال قبـل بیـش از ‪ ۳۰‬درصـد کاهـش بارندگـی در‬ ‫اسـتان داشـتیم و ‪ 11‬ابان نیز شهرسـتان گـرگان به‬ ‫عنـوان یکـی از گرمتریـن نقـاط ایـران اعالم شـد‪.‬‬ ‫وی در خصـوص اتـش گرفتـن شـماری از درختـان‬ ‫سـرخدار گفـت‪ :‬توسکسـتان منبع اصلـی و ذخیرگاه‬ ‫سـرخدار نیسـت هرچنـد تـک تـک درختـان و نهال‬ ‫هـای ایـن منطقه بـرای ما بـاارزش هسـتند‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان بـا اشـاره بـه اینکـه پـارک ملـی‬ ‫گلسـتان مجهز به سیسـتم هشداردهی اسـت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫یکـی از نگرانی هـای جـدی مـا وقوع اتش سـوزی در‬ ‫جنـگل گلسـتان بـود به لحاظ اینکه شـمار زیـادی از‬ ‫حیـات وحـش را نیـز در خـود جـای داده‪ ،‬همچنیـن‬ ‫تعـداد درختـان خشـک انجا زیـاد اسـت و اگر خدای‬ ‫ناکـرده پـارک ملـی دچـار اتش سـوزی شـود ‪90‬‬ ‫هـزار هکتـار از اراضـی جنگلـی در معرض خطـر قرار‬ ‫می گیـرد‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان همچنیـن در خصـوص اخریـن‬ ‫وضعیت شـیوع ویروس کرونا در اسـتان گلستان بیان‬ ‫کـرد‪ :‬دو شـاخص ابتلا و مـرگ و میر در ایـن زمینه‬ ‫مورد توجه اسـت اما شـاخص های اسـتان نسـبت به‬ ‫میانگیـن کشـوری در وضعیـت خوبی قـرار دارد‪.‬‬ ‫حق شـناس گفـت‪ :‬مـا در ایـام بعـد از محـرم‪ ،‬اعیـاد‬ ‫غدیـر و قربـان پیـک کرونـا نداشـتیم امـا در دو الـی‬ ‫سـه هفتـه اخیـر وضعیـت کرونایـی گلسـتان قرمز شـد‪.‬‬ ‫وی بـا صراحـت اعالم کـرد مهمترین دلیل بـروز این‬ ‫شـرایط برگـزاری مراسـم های عروسـی بـوده اسـت‪،‬‬ ‫نقطـه اوج شـرایط قرمـز کرونایـی در شهرسـتان های‬ ‫گـرگان و گنبـدکاووس و هشـت شـهری کـه قرمـز‬ ‫شـدند بـه دلیـل برپایی مراسـم عروسـی بوده اسـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان با اشـاره به اینکه تاالرهای عروسی‬ ‫تهویه مناسـبی ندارنـد خطاب به مردم اسـتان گفت‪:‬‬ ‫بـه بهانـه اینکـه اقـوام چند سـاعتی خوش باشـند به‬ ‫اسـتقبال مـرگ نروید‪ ،‬برپایی عروسـی منشـاء مرگ‬ ‫و میـر است‪.‬حق شـناس از وجود ‪ 408‬بیمـار کرونایی‬ ‫در اسـتان خبـر داد و افـزود‪ :‬بر اسـاس مصوبه سـتاد‬ ‫ملـی کرونـا کـه بـه مراکـز اسـتان ها اعلام شـده‬ ‫اسـت از ‪ 20‬ابـان لغایـت ‪ 21‬اذرمـاه محدودیت هـای‬ ‫کرونایـی تشـدید خواهد شـد و برخی مشـاغل بعد از‬ ‫سـاعت ‪ 18‬تعطیـل می شـوند‪ ،‬برای اینکـه وضع بدتر‬ ‫نشـود محدودیت هـا را اعمـال خواهیـم کرد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه ‪ 52‬درصـد دانش امـوزان در‬ ‫مـدارس حضـور فیزیکـی دارنـد‪ ،‬گفت‪ :‬هیـچ اصراری‬ ‫بـرای حضـور فیزیکـی در کالس هـای درس وجـود‬ ‫نـدارد و دانش امـوزان می تواننـد از طریـق شـبکه‬ ‫امـوزش و فضـای مجـازی مبـادرت بـه فراگیـری‬ ‫دروس خـود کننـد‪ .‬اسـتاندار گلسـتان با بیـان اینکه‬ ‫پنـج بیمارسـتان در حـال سـاخت در اسـتان داریـم‪،‬‬ ‫ابـراز کـرد‪ :‬بـا وجـود تحریم هـای ظالمانـه نسـبت به‬ ‫تامیـن زیرسـاخت های سـخت افزاری و نرم افـزاری در‬ ‫حوزه بهداشـت و درمـان اقدام می شود‪.‬حق شـناس با‬ ‫اشـاره به اینکه ‪ 20‬هزار نفر از مردم اسـتان گلسـتان‬ ‫بـر اثـر ویـروس کرونا شـغل خـود را از دسـت دادند‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن افـراد از مزایای بیمه بیکاری و مسـتمری‬ ‫بهره منـد شـدند و تلاش خواهیـم کرد ایـن کمک ها‬ ‫تداوم داشـته باشـد‪.‬‬ ‫وی در خصـوص تعطیلـی مـدارس اسـتان گلسـتان‬ ‫بـه دلیـل شـرایط قرمـز کرونایـی بیـان کـرد‪ :‬اگـر‬ ‫مصوبـه سـتاد کرونا اسـتان گلسـتان از سـوی سـتاد‬ ‫ملـی کرونـا تائیـد شـود نسـبت بـه تعطیلی مـدارس‬ ‫در شهرسـتان های گـرگان و گنبـدکاووس اقـدام‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫حسین زادگان استاندار مازندران در نشست مجمع نمایندگان استان تاکید کرد‪::‬‬ ‫هماهنگی نمایندگان و مدیران؛ عامل تحرک و توسعه استان‬ ‫نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به اینکه مدیریت‬ ‫سیالب که یکی از موضوعات درحال پیگیری است و در‬ ‫تالشیم تا با کمک دولت و نمایندگان مجلس‪ ،‬به عنوان‬ ‫استانی که سیالب های متعدد در ان رخ می دهد‪ ،‬ردیف‬ ‫مستقل برای ان دریافت کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬سهم بری عادالنه‬ ‫استان از بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬با توجه به ظرفیت های مازندران‬ ‫انتظار ما از دولت و مجلس است‪.‬‬ ‫در نشسـت مقـام عالـی دولـت در اسـتان‬ ‫و نماینـدگان مـردم مازنـدران در مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی؛ اخریـن وضعیـت طرح‬ ‫هـای مهـم عمرانـی و اقتصـادی و نحـوه‬ ‫تامیـن منابـع مالـی ان هـا بویـژه بحـث‬ ‫در خصـوص افزایـش سـهم بـری اسـتان‬ ‫از بودجـه پیشـنهادی ‪ 1400‬بـرای شـتاب‬ ‫بخشـی بـه توسـعه اسـتان مـورد بحث و‬ ‫بررسـی قـرار گرفـت‪‎.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری‬ ‫مازنـدران‪ ،‬احمد حسـین زادگان در این نشسـت‬ ‫بـا عنـوان اینکـه امـروز بـا مجمـع نماینـدگان‬ ‫اسـتان بـر اسـاس بودجـه پیشـنهادی ‪ 1400‬و‬ ‫بودجـه ‪ 99‬و اولویت هایـی که بایـد در نظر گرفته‬ ‫می شـد‪ ،‬پـروژه هـا و مسـائل مهـم اسـتان مـورد‬ ‫واکاوی قـرار گرفـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬بعضـی از‬ ‫پروژه هـای اولویـت دار کـه بودجـه بـرای ان هـا‬ ‫پیش بینـی شـده بود‪ ،‬بایـد اعتبـار الزم تخصیص‬ ‫یابـد و تلاش بیشـتری صـورت گیـرد و بـرای‬ ‫اختصـاص اعتبـار به برخـی دیگـر از محورها نیز‬ ‫بایـد پیگیـری هـای الزم در سـال اینـده دنبـال‬ ‫شـود کـه تصویـب و تثبیـت گـردد‪ .‬همچنیـن‬ ‫بـرای برخـی از موضوعـات نیـز در تلاش بـرای‬ ‫اخـذ ردیـف های مسـتقل هسـتیم‪.‬‬ ‫حسـین زادگان‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬هماهنگـی بیشـتر‬ ‫نماینـدگان و مدیـران موجـب تحـرک و توسـعه‬ ‫بیـش تـر اسـتان مـی شـود کمـا اینکه دسـتگاه‬ ‫های اجرایی می بایسـت بسـته های پیشـنهادی‬ ‫توسـعه اسـتان را بـه مجمـع نماینـدگان ارائـه‬ ‫دهنـد چـرا کـه ضریب بودجه براسـاس شـاخص‬ ‫هـای مدیریتـی اسـتان تعییـن می گـردد‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در مازنـدران بـا اشـاره بـه‬ ‫اینکـه مدیریـت سـیالب کـه یکـی از موضوعـات‬ ‫درحـال پیگیـری اسـت و در تالشـیم تـا با کمک‬ ‫دولـت و نماینـدگان مجلـس‪ ،‬بـه عنوان اسـتانی‬ ‫کـه سـیالب های متعـدد در ان رخ می دهـد‪،‬‬ ‫ردیـف مسـتقل بـرای ان دریافـت کنیـم‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫سـهم بری عادالنه اسـتان از بودجه سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بـا توجـه بـه ظرفیـت هـای مازنـدران انتظـار ما‬ ‫از دولـت و مجلـس اسـت‪ .‬خوشـبختانه اعتبارات‬ ‫خوبـی در سـالهای گذشـته بـرای اسـتانهای‬ ‫شـمالی بخصـوص مازنـدران در حـوزه پسـماند‬ ‫اختصـاص داده شـد کـه امسـال هـم بـه دنبـال‬ ‫تثبیـت و ارتقـا ایـن مهم هسـتیم‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬راه هـای اسـتان به عنوان اسـتانی که‬ ‫حلقـه اتصـال چند اسـتان اسـت‪ ،‬نیاز بـه بودجه‬ ‫ملـی دارد و همچنیـن پـروژ ه هـای بـا پیشـرفت‬ ‫فیزیکـی بـاال و پـر اهمیـت در فراینـد توسـعه‬ ‫اسـتان مـی تواننـد اثربخش باشـند‪.‬‬ ‫احمـد حسـین زادگان‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬در سـفر‬ ‫اخیـر دکتـر نوبخت بـه مازنـدران از ‪ 760‬میلیارد‬ ‫تومانـی که بـرای اتمـام پروژه هـای مازنـدران در‬ ‫سـال جـاری اختصـاص داده شـد‪ 520 ،‬میلیـارد‬ ‫تومـان ان تخصیـص یافت؛ بجز چند شهرسـتان‬ ‫غرب اسـتان که قرار شـد در سـفر مستقل رئیس‬ ‫سـازمان برنامه بودجه و بودجـه به غرب مازندران‬ ‫مـورد بررسـی قـرار گیرد‪.‬‬ ‫وی اظهـار نمـود‪ :‬در بحـث جمـع اوری اب هـای‬ ‫سـطحی بـه دنبـال گرفتـن مـاده ‪ 23‬بـرای‬ ‫کنارگـذر هچیـرود بـه نشـتارود و ادامـه ان تـا‬ ‫رامسـر هسـتیم‪ .‬همچنین محور ساری‪-‬کیاسـر‪-‬‬ ‫دامغـان کـه پـروژه مشـترک بیـن چنـد اسـتان‬ ‫اسـت بایـد بـه عنـوان اولویـت نـگاه شـود و در‬ ‫کمربنـدی غـرب اگـر ازادراه قـرار اسـت تکمیل‬ ‫شـود و بـه بهره بـرداری برسـد کـه بـرای رفـع‬ ‫ترافیـک ضـرورت دارد‪ ،‬بایـد در مـاده ‪ 23‬دنبـال‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران گفـت‪ :‬سـدهای سـجاد رود و‬ ‫زارم رود در سـاری و بابـل و سـوادکوه بـه عنـوان‬ ‫پـروژه هایـی که مـاده ‪ 23‬بایـد برای انهـا دنبال‬ ‫شـود و اب بنـدان هایـی کـه بـه دنبـال تثبیـت‬ ‫ردیـف و افزایـش اعتبـار ان هـا هسـتیم نیـز در‬ ‫ایـن نشسـت مطرح و مورد تاکیـد جهت پیگیری‬ ‫در دولـت قـرار گرفت و پتروشـیمی منطقـه ازاد‬ ‫کـه تایید شـورای نگهبـان اسـت و مطالبه جدی‬ ‫مـردم اسـت‪ ،‬از نماینـدگان خواسـتیم پیگیـری‬ ‫نماینـد و اساسـا سـعی کردیـم پروژه هـای‬ ‫زیرسـاختی که زمینه سـاز تسـریع توسعه استان‬ ‫اسـت را بررسـی و پیگیـری کنیـم‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت در این نشسـت معاونین اسـتاندار‪،‬‬ ‫رییـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان‪،‬‬ ‫برخـی مدیـران سـتادی اسـتانداری و دسـتگاه‬ ‫هـای اجرایـی اسـتان حضور داشـتند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ 114‬زندانی زندان های مازندران‪ ،‬مشمول عفو مقام‬ ‫معظم رهبری شدند‬ ‫رییـس کل دادگسـتری اسـتان مازنـدران از‬ ‫بهره منـدی ‪ 114‬زندانـی ایـن اسـتان‪ ،‬از عفـو‬ ‫مقـام معظـم رهبـری بـه مناسـبت میلاد‬ ‫پربرکـت پیامبر عظیم الشـان اسلام‪ ،‬حضرت‬ ‫محمـد(ص) وامـام جعفـر صـادق(ع) خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی دادگسـتری مازنـدران‪،‬‬ ‫حجـت االسلام والمسـلمین اکبـری افـزود‪ :‬بنابـه‬ ‫پیشـنهاد ریاسـت محترم قـوه قضاییه‪ ،‬به مناسـبت‬ ‫سـالروز میلاد باسـعادت حضـرت محمـد(ص) وامام‬ ‫جعفـر صـادق(ع) ‪،‬رهبرمعظـم انقلاب اسلامی بـا‬ ‫عفـو یـا تخفیـف و تبدیـل مجازات‬ ‫محکومانـی کـه پرونده هـای‬ ‫عفـو انـان در کمیسـیون عفـو‬ ‫و بخشـودگی بررسـی شـده‬ ‫وواجـد شـرایط الزم تشـخیص‬ ‫داده شـده اند‪ ،‬موافقـت فرمودنـد‬ ‫وبرایـن اسـاس دراسـتان مازندران‬ ‫‪ ،‬تعداد‪114‬زندانـی مشـمول عفـو‬ ‫وعنایـات ایشـان قرارگرفتنـد‪.‬‬ ‫عالـی تریـن مقـام قضایـی اسـتان‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬عفـو محکومـان‪ ،‬بـه‬ ‫مناسـبت اعیـاد مذهبـی وملـی‬ ‫درادامـه برنامـه هـای کلـی حبس‬ ‫زدایـی وکاهـش جمعیـت کیفری زندان های کشـور‪،‬‬ ‫همـواره مـورد توجه بـوده اسـت لکـن دردوره تحول‬ ‫قـوه قضائیـه بـا عنایـات ویـژه مقـام معظـم رهبری‪،‬‬ ‫شـمول ان افزایـش داشـته اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری اسـتان افـزود‪ :‬ازبـرکات‬ ‫نظـام مقدس جمهـوری اسلامی ایران‪ ،‬برخـورداری‬ ‫محکومـان ازرافـت اسلامی وعفـو مـی باشـد تـا این‬ ‫دسـته از محکومیـن با رهایـی از مجازات و بازگشـت‬ ‫بـه اجتمـاع انشـاهلل بتواننـد بـرای خانـواده وجامعـه‬ ‫مفیـد فایده باشـند‪.‬‬ ‫با حضور حسن خیریانپور ‪ -‬معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران‬ ‫پروانه تاسیس ‪ ۸۰‬واحد گلخانه لیمو ترش در روستای‬ ‫خرما کالی قائم شهر تحویل شد‬ ‫در جلسـه ای کـه در محـل شـرکت تعاونـی خرمـا‬ ‫کالی قائمشـهر به ریاسـت حسـن خیریانپـور ‪ -‬معاون‬ ‫هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری برگـزار شـد‪,‬‬ ‫ضمـن تجلیـل از همـکاران سـازمان نظـام مهندسـی‬ ‫کشـاورزی اسـتان ‪ ،‬پروانـه تاسـیس ‪ ۸۰‬گلخانـه لیمـو‬ ‫تـرش در روسـتای خرمـا کالی قائمشـهر صـادر و‬ ‫تحویـل نماینـده گلخانـه داران ایـن روسـتا گردیـد ‪‎.‬‬ ‫در جلسـه ای کـه در محـل شـرکت تعاونـی خرمـا‬ ‫کالی قائمشـهر به ریاسـت حسـن خیریانپـور ‪ -‬معاون‬ ‫هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری برگـزار شـد‪,‬‬ ‫ضمـن تجلیـل از همـکاران سـازمان نظـام مهندسـی‬ ‫کشـاورزی اسـتان ‪ ،‬پروانـه تاسـیس ‪ ۸۰‬گلخانـه لیمـو‬ ‫تـرش در روسـتای خرمـا کالی قائمشـهر صـادر و‬ ‫سامان دهی عرصه فرهنگ و معیشت مردم رویکرد اساسی مجلس یازدهم‬ ‫عضـو هیئـت رئیسـه مجلـس شـورای اسلامی‬ ‫اظهارکرد‪:‬رویکـرد اساسـی مجلـس یازدهـم سـامان‬ ‫بخشـی عرصـه فرهنـگ و معیشـت مـردم اسـت‪.‬‬ ‫علـی کریمـی فیروزجایـی در گفـت و گـو بـا ایسـنا‬ ‫گفـت‪ :‬گـره گشـایی از تنگناهـای اقتصـادی دولت و‬ ‫مـردم مهمتریـن رویکـرد مجلـس یازدهـم اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر تمرکـز مجلس شـورای اسلامی بر‬ ‫رفـع چالـش های عرصـه فرهنـگ و معیشـت افزود‪:‬‬ ‫تنیدگـی مشـکالت و فربهـی تصمیمـات ایـن حوزه‬ ‫هـای پرچالش‪،‬راهبردهـای عملیاتـی در خور را طلب‬ ‫مـی کند‪.‬‬ ‫دبیـر هیئـت رئیسـه مجلـس یازدهـم یاداورشـد‪ :‬به‬ ‫خاطـر حساسـیت و اهمیـت این موضوعـات‪ ،‬مجلس‬ ‫بـا طمانینه و ارامش کامل و بـدور از هیجانات کاذب‬ ‫وزودگـذر در صـدد چـاره جویی انها اسـت‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم بابـل گفت‪ :‬کشـور بـرای بـرون رفت‬ ‫از تنگناهـای اساسـی‪ ،‬نیازمنـد وحدت رویـه و تعامل‬ ‫اثربخـش همـه قوا و دسـتگاه هـای حاکمیتی اسـت‪.‬‬ ‫دبیـر کل جامعـه اسلامی فرهنگیـان کشـور رمـز‬ ‫موفقیـت دولـت و مجلس در کنترل اوضاع نابسـامان‬ ‫اقتصـادی را دوری از تنـش و برخوردهای احساسـی‬ ‫و پرهیـز از بـه مسـلخ بردن ارزشـهای درونـی نظام و‬ ‫انقلاب دانسـت و افـزود‪ :‬تجربـه ‪۴۱‬سـاله انقلاب با‬ ‫پشـتوانه عظیـم مردمـی نشـان داد کـه درجمهوری‬ ‫اسلامی ایـران بـن بسـت معنا نـدارد ‪.‬‬ ‫ایـن نماینـده مجلس با اشـاره بـه اهمیت مشـارکت‬ ‫مردم در حل مشـکالت اساسی کشـور گفت‪ :‬مجلس‬ ‫و دولـت در راهبردهـای اجرایـی و عملیاتی برای حل‬ ‫تنگناهـای موجـود بایـد راهبـرد مردم محـوری را در‬ ‫دسـتور کار قـرار دهند‪.‬عضـو هیئـت رئیسـه مجلس‬ ‫بـا انتقـاد از برخـی تریبـون هـا که در صـدد تضعیف‬ ‫خانـه ملـت بـه عنـوان مردمـی تریـن نهـاد کشـور‬ ‫هسـتند‪ ،‬یاداورشـد‪ :‬اراده مجلـس یازدهـم مبتنی بر‬ ‫همگرایـی بـا دیگـر ارکان حاکمیتی برای پیشـبرد و‬ ‫اعتالی کشـور اسـت‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول نقـش رسـانه هـا را در ایجـاد ارامـش‬ ‫در فضـای سیاسـی و روانـی جامعـه مهـم و اثربخش‬ ‫عنـوان و تصریح کرد‪ :‬مسـئوالن رسـانه ها بـه عنوان‬ ‫چشـمان تیزبیـن و بینـای جامعـه بایـد بـا شـناخت‬ ‫گرانیـگاه سیاسـت هـای محـوری انقلاب‪ ،‬تقویـت‬ ‫وحـدت و همدلـی را در رسـانه هـا ترویـج و تبلیـغ‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫کریمـی فیروزجایـی همچنیـن ضـرورت توجـه بـه‬ ‫انتقـاد سـازنده را بـا هـدف پویایی بیشـتر تصمیمات‬ ‫راهبردی در حوزه های فرهنگی‪،‬سیاسـی و اقتصادی‬ ‫خاطرنشـان کـرد و افـزود‪ :‬بایـد بـا تفکیـک مرزهای‬ ‫انتقـاد و تخریـب و توهیـن به اصلاح فرهنگ جامعه‬ ‫همـت کرد‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم بابـل بـا تاکیـد بـر نقـش محـوری‬ ‫فرهنـگ در تحقـق ارمـان هـای انقلاب اسلامی‬ ‫گفـت‪ :‬تعالـی اندیشـه هـای نـاب اسلامی بـر محور‬ ‫والیـت فقیـه رمـز پیـروزی و تـداوم انقالب اسلامی‬ ‫اسـت کـه تلاش در ایـن مسـیر ماموریـت خطیـر‬ ‫خادمـان نظـام در همـه سـطوح بـه شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫تحویـل نماینـده گلخانـه داران ایـن روسـتا گردیـد ‪.‬‬ ‫حسـن خیریانپـور ‪ -‬معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی‬ ‫اسـتانداری ضمـن تشـکر از اهتمـام جـدی تمامـی‬ ‫دسـتگاه هـای اجرایی مرتبـط جهت صدور ایـن پروانه‬ ‫ها گفت ‪ :‬توسـعه کشـت گلخانه ای یکی از برنامه های‬ ‫جهـش تولید در اسـتان مازندران می باشـد که پرونده‬ ‫ایـن واحـد های متقاضی گلخانه در روسـتای خرما کال‬ ‫مـدت هـا بـود در پروسـه اداری متوقف شـده بـود که‬ ‫بعـد از برگـزاری کارگـروه تسـهیل و رفع موانـع تولید‬ ‫اسـتان به صـورت کلینیـکال در شهرسـتان قائمشـهر‬ ‫و همچنیـن جلسـات تخصصـی در محـل روسـتای‬ ‫خرمـا کال و بررسـی مسـایل ومشـکالت ایـن واحـد ها‬ ‫تصمیمـات الزم اتخـاذ و مقـرر شـد ظـرف مـدت ‪۱۰‬‬ ‫روز نسـبت به صـدور پروانه تاسـیس متقاضیان صورت‬ ‫پذیـرد و امـروز با یک عزم همگانی و اقدامات بسـیجی‬ ‫وار و بـا همـکاری همـه دسـتگاه هـای اجرایـی مرتبط‬ ‫‪ ۸۰‬پروانـه تاسـیس گلخانـه لیمـو ترش در این روسـتا‬ ‫صـادر و تحویـل صاحبـان ایـن گلخانه هـا گردید ‪.‬‬ ‫در پایـان معـاون هماهنگی امـور اقتصادی اسـتانداری‬ ‫مازنـدران در خصـوص برنـد سـازی ‪ ،‬صـادرات ‪ ،‬حذف‬ ‫دالالن‪ ،‬فـراوری و بسـته بنـدی تاکیـد کرد ‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫سه شنبه ‪ 20 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪744‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫دکتر موسوی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫بلندتر شدن دیوار محدودیت ها‬ ‫برای مهار امواج کرونا‬ ‫رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران گفـت‪ :‬محدودیتهای‬ ‫جدیـد کرونایـی با هـدف قطـع زنجیره بیمـاری از بیسـتم ابان‬ ‫به مـدت یکمـاه در مازنـدران اعمال می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال؛ دکتر سـید عباس موسـوی بـا توجه‬ ‫بـه روند افزایشـی ابتال به کرونا در برخی از شـهرهای اسـتان از‬ ‫تشـدید نظـارت بر اصنـاف و ادارات در اسـتان خبر داد‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬تصمیـم گیـری در خصـوص تعطیلی برخـی اصناف در‬ ‫مراکز اسـتان ها توسـط سـتاد ملی کرونا و محدودیـت کرونایی‬ ‫بـرای شـهرهای پرخطـر نیـز بر عهده سـتاد اسـتانی گذاشـته‬ ‫شـد‪.‬رییس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران گفت‪ :‬بـا توجه‬ ‫بـه وضعیت قرمـز کرونایـی در مازندران‪ ،‬سـتاد اسـتانی مبارزه‬ ‫بـا کرونـا ایـن محدودیـت هـا را از فـردا سـه شـنبه در تمـام‬ ‫شهرسـتان هـای اسـتان اعمال مـی کند‪.‬‬ ‫دکتـر موسـوی بـا توجـه بـه میـزان ریسـک برخی اصنـاف پر‬ ‫خطـر گفـت‪ :‬فعالیت هـای مرتبط بـا گروه هـای شـغلی ‪ ۳،۲‬و ‪۴‬‬ ‫از جملـه ارایشـگاه هـای مردانـه و زنانه‪ ،‬سـالن های ورزشـی‪،‬‬ ‫مراکـز تفریحـی و تاالرهـای پذیرایـی از سـاعت ‪ ۱۸‬تعطیل می‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران بـا بیـان اینکـه‬ ‫محدودیـت هـای جدید کرونایی تـا ‪ ۲۰‬اذر ادامه خواهد داشـت‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬در ایـن مـدت تنها اصناف و مشـاغل گروه یـک از جمله‬ ‫فروشـگاه های زنجیـره ای‪ ،‬نانوایی ها‪ ،‬مراکز بهداشـتی درمانی‪،‬‬ ‫داروخانـه هـا‪ ،‬سـوپرمارکت ها‪،‬میادین میـوه و تره بـار‪ ،‬لبنیات‬ ‫فروشـی‪ ،‬مراکـز تامیـن امبوالنـس مجـاز بـه فعالیـت در همه‬ ‫سـاعات شـبانه روز هستند‪.‬‬ ‫از عوامل اجرایی طرح هوشمندسازی مدارس استان‬ ‫در اداره کل اموزش و پرورش مازندران تقدیر شد‬ ‫از عوامـل اجرایـی طـرح هوشمندسـازی‬ ‫مـدارس اسـتان در اداره کل امـوزش و‬ ‫پـرورش مازنـدران تقدیـر شـد‪.‬‬ ‫مراسـم تجلیـل از عوامل اجرایـی اداره کل‬ ‫امـوزش و پـرورش مازنـدران در اجـرای‬ ‫طـرح هوشمندسـازی مـدارس اسـتان‬ ‫برگـزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل‬ ‫ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬مرتضـی کبیـری مدیـرکل‬ ‫ارتباطـات وفنـاوری اطالعات اسـتان ظهر‬ ‫شـنبه ‪ 17‬ابانمـاه در ایـن مراسـم‪ ،‬ضمـن‬ ‫قدردانـی و تشـکر از تلاش هـای عوامـل‬ ‫اجرایـی اداره کل اموزش و پرورش اسـتان‬ ‫در اجـرای طـرح هوشمندسـازی مـدارس‬ ‫اسـتان گفـت‪ :‬کاهـش شـکاف دیجیتالـی و ایجاد زیرسـاخت‬ ‫هـای الزم بـرای مـدارس جهـت برخـورداری از اینترنـت و‬ ‫ارائـه ترافیـک رایـگان دوسـاله از مهمترین پروژه هـای وزارت‬ ‫ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات اسـت کـه با همکاری شـرکت‬ ‫مخابـرات و سـازمان امـوزش و پـرورش اجرایـی شـد‪.‬وی‬ ‫افـزود‪ :‬اسـتفاده از پلتفـرم های امـوزش مجـازی در مدارس و‬ ‫پرونده شهدای خدمت عرصه سالمت‬ ‫گیالن بررسی شد‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی گیلان ( وب دا) ؛ مهنـدس عبـداهلل پاکاری‬ ‫ مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران گیلان‪،‬‬‫امـروز در جمـع خبرنـگاران بـا اشـاره بـه اخریـن‬ ‫وضعیـت شـهدای خدمـت عرصـه سلامت گیلان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬نخسـتین جلسـه بررسـی و احـراز پرونده‬ ‫شـهدای خدمـت عرصـه سلامت بـا حضـور اعضای‬ ‫کمیتـه اسـتانی‪ ،‬در دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان‬ ‫موردبررسـی قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه ایین نامـه اجرایـی و تعییـن‬ ‫مصادیـق شـهدای خدمـت اخیـرا ً پـس از تصویـب‬ ‫سـتاد ملـی کرونا بـه اسـتان ها ابالغ شـده‪ ،‬افـزود‪ :‬در‬ ‫اسـتان ها کمیته سـه نفره با مسئولیت دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی و عضویـت بنیاد شـهید و سـازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریـزی تشکیل شـده و بـه بررسـی پرونده های‬ ‫شـهدای سلامت می پـردازد‪.‬‬ ‫مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور ایثـار گـران اسـتان‬ ‫گیلان بـا اشـاره بـه فراینـد بررسـی هویـت و احراز‬ ‫شـهادت جان باختـگان کوویـد ‪ 19‬در مراکـز درمانی‬ ‫و بهداشـتی اسـتان‪ ،‬گفـت‪ :‬بررسـی و تائیـد اولیـه‬ ‫پرونده هـای شـهدای خدمت عرصه سلامت در حال‬ ‫نهایـی شـدن اسـت و پـس از تکمیـل بـرای بررسـی‬ ‫مجـدد بـه سـتاد ملـی کرونا و یـا کمیته ملی ارسـال‬ ‫خواهـد شـد‪.‬مهندس پـاکاری بـا اذعـان بـه اینکـه‬ ‫بنیـاد شـهید بـه خانواده هـای شـهدا عرصه سلامت‬ ‫نیز همچون سـایر شـهدا خدمـات ارائـه خواهد کرد‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬پرونـده شـهدای خدمـت عرصه سلامت پس‬ ‫از تائیـد نهایـی در کمیتـه ملی به بنیاد شـهید و امور‬ ‫ایثارگـران اسـتان جهت ارائـه خدمات بـه خانواده ها‪،‬‬ ‫ارجـاع خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیان اینکـه ‪ 29‬پرونده شـهدای خدمت عرصه‬ ‫سلامت گیلان در کمیتـه اسـتانی احـراز هویـت‪،‬‬ ‫بررسی شـده‪ ،‬افـزود‪ :‬بخشـی از پرونده هـا پـس از‬ ‫بررسـی به صـورت نهایـی تائید و بررسـی برخی دیگر‬ ‫از پرونده هـا بـه دلیـل نقـص در پرونـده بـه اینـده‬ ‫موکـول خواهد شـد‪.‬‬ ‫امضاء تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره کل‬ ‫بهزیستی و اداره کل ارشاد اسالمی استان گیالن‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال تفاهـم نامـه همکاری‬ ‫فـی مابیـن اداره کل بهزیسـتی و اداره کل ارشـاد‬ ‫اسلامی اسـتان گیلان بـا حضـور مدیـرکل‬ ‫بهزیسـتی گیلان دکتـر حسـین نحـوی نـژاد ‪،‬‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی دکتـر فیروز‬ ‫فاضلـی ‪ ،‬معـاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی مصباح‪،‬حجـت االسلام حمیـد نـادم‬ ‫مسـئول روابـط عمومـی ‪ ،‬دکتـر امیـر رحیمیـان‬ ‫مشـاور اجرایی مدیر کل بهزیسـتی ‪،‬شهال اکبری‬ ‫کارشـناس هنری افراد دارای معلولیت بهزیسـتی‬ ‫‪ ،‬اکبـر صمـدی نیـا کارشـناس هنـری اداره کل‬ ‫ارشـاد گیلان در اداره کل ارشـاد اسلامی امضاء‬ ‫شـد‬ ‫گفتنی اسـت ‪ :‬به منظـور اسـتفاده از ظرفیتها ی‬ ‫سـازمان های دولتی درجهت مسـاعدت درتقویت‬ ‫و توسـعه ی فعالیتهـای هنـری افـراد دارای‬ ‫معلولیت از جمله هنر نمایش‪،‬موسیقی‪،‬سـینمایی‬ ‫و تجسـمی ‪" ،‬تفاهمنامـه همـکاری مشـترک‬ ‫بیـن اداره کل بهزیسـتی و اداره کل فرهنـگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی اسـتان گیالن"در قالب یک سند‬ ‫همـکاری مشـترک در اداره کل فرهنگ و ارشـاد‬ ‫‪3‬‬ ‫دانشـگاهها جهـت امـوزش انالین بویژه پس از شـیوع ویروس‬ ‫کرونـا افزایـش یافـت و حفـظ کیفیـت خدمات‪ ،‬سـرویس ها‬ ‫و بسـترهای ارتباطـی در شـرایط فعلـی از مهمتریـن الویـت‬ ‫هاست‪.‬شـایان ذکـر اسـت در ایـن مراسـم کـه با حضـور مدیر‬ ‫کل امـوزش و پـرورش اسـتان برگزار شـد‪ ،‬با اهدا لوح سـپاس‬ ‫از سـوی مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات اسـتان از‬ ‫زحمـات عوامـل اجرایـی طـرح تجلیـل بعمـل امـد‪.‬‬ ‫گیالن جزء استان های پیشرو در اجرای‬ ‫طرح نسخه الکترونیک است‬ ‫جمشـید محمـدی در دیـدار‬ ‫بـا نماینـده ولـی فقیـه در‬ ‫اسـتان گیلان بـا اشـاره بـه‬ ‫پوشـش بیـش از نیمـی از‬ ‫جمعیـت این اسـتان توسـط‬ ‫ایـن بیمـه‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬بیمه‬ ‫سلامت در اسـتان گیلان با‬ ‫بیـش از هزار و ‪ ۶۴۳‬موسسـه‬ ‫طـرف قـرار داد اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیان اینکـه از مجموع‬ ‫بیمـه شـدگان‪ ،‬دو هـزار و‬ ‫‪ ۷۸۶‬نفـر دارای بیمـاری‬ ‫خـاص هسـتند‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫هزینـه درمـان ایـن بیمـاران‬ ‫رایـگان بوده و در شـش ماهه‬ ‫نخسـت امسـال ‪ ۲۲‬میلیـارد‬ ‫تومـان بابـت هزینـه ایـن‬ ‫بیمـاران پرداخـت شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت گیلان عـدم پرداخـت‬ ‫مطالبـات بخـش خصوصـی‪ ،‬داروخانه هـا و مراکـز‬ ‫درمانـی از سـوی سـازمان های بیمـه گر عنـوان کرد‬ ‫و افـزود‪ :‬بیـش از ‪ ۲۲۲‬میلیـارد تومـان از مطالبـات‬ ‫موسسـات طـرف قـرار داد بـا بیمـه سلامت اعـم از‬ ‫دولتـی و خصوصـی پرداخـت شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بـه موضـوع اجـرای طـرح نسـخه‬ ‫الکترونیـک اشـاره و تصریـح کـرد‪ :‬گیلان در ایـن‬ ‫زمینـهجـزپنـجاسـتانبرتـرکشـورمحسـوبمی شـود‪.‬‬ ‫محمـدی به اجرای طرح نسـخه نویسـی الکترونیکی‬ ‫در گیلان اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬هدف از اجـرای طرح‬ ‫نسـخه نویسـی الکترونیکـی حـذف دفترچه هـای‬ ‫کاغـذی اسـت و جز ‪ ۵‬اسـتان نخسـت در اجرای این‬ ‫طرح در کشـور هسـتیم‪.‬‬ ‫‪ ۷۴‬درصد شهروندان گیالنی از ماسک استفاده می کنند‬ ‫ابتیـن حیدرزاده با اشـاره به اخریـن وضعیت کرونا در‬ ‫اسـتان گیلان‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬در حال حاضر شـهرهای‬ ‫اسـتارا‪ ،‬تالـش‪ ،‬رشـت‪ ،‬الهیجـان‪ ،‬لنگـرود و انزلـی در‬ ‫وضعیـت قرمـز هسـتند‪.‬وی با بیـان اینکه کل اسـتان‬ ‫گیلان نیـز از نظر عدد ابتلاء به کرونا طی سـه هفته‬ ‫گذشـته در وضعیـت قرمز قـرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬در شـبانه‬ ‫روز گذشـته ‪ ۹۰‬نفر بیمار جدید شناسـایی و در مراکز‬ ‫درمانـی و بیمارسـتانی اسـتان گیلان بسـتری شـده‬ ‫اند‪.‬معـاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی گیالن با‬ ‫اشـاره بـه اینکـه مجموعـه بیمـاران بسـتری در مراکز‬ ‫درمانـی اسـتان بـه ‪ ۴۱۵‬نفر رسـیده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬در‬ ‫ارزیابی رعایت دسـتورالعمل ها دو شـاخص مدنظر قرار‬ ‫می گیـرد کـه در این زمینه میزان اسـتفاده از ماسـک‬ ‫در فضـای سرپوشـیده در اسـتان گیالن بـه تازگی ‪۷۴‬‬ ‫درصـد رسـیده کـه از میانگیـن کشـوری باالتر اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در رعایـت پروتکل هـا هماننـد عـدم‬ ‫تشـکیل مهمانی هـا‪ ،‬تجمعـات‪ ،‬عروسـی و دورهمـی‬ ‫هـا مشـارکت گیالنیـان زیـر ‪ ۶۰‬درصـد اسـت کـه از‬ ‫میانگیـن کل کشـور پایین تـر اسـت و انتقـال ویروس‬ ‫در شـاخص دوم نیز به مراتب بیشـتر اسـت‪.‬حیدرزاده‬ ‫بـا اشـاره به اجـرای اعمـال محدودیـت فعالیـت برای‬ ‫کسـب و کار از ‪ ۲۰‬ابـان در سـطح کشـور و اسـتان‬ ‫گیلان‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬ایـن محدودیت هـای مربوط به‬ ‫کسـب و کارهای گروه های ‪ ۳ ،۲‬و ‪ ۴‬اسـت که شـامل‬ ‫مشـاغل بـوده کـه مایحتاج مـردم را تامیـن نمی کنند‬ ‫و بایـد از سـاعت ‪ ۱۸‬تعطیل شـوند‪.‬وی ادامـه داد‪ :‬این‬ ‫محدودیـت ً‬ ‫فعلا بـه مـدت یـک مـاه در مرکز اسـتان‬ ‫اجـرا می شـود چنانچـه که مـورد نیاز باشـد در سـایر‬ ‫شـهرها نیـز اجرایی خواهد شـد‪.‬‬ ‫بی تحرکی ‪ ،‬بار اضافی اموزش‬ ‫مجازی بر دانش اموزان‬ ‫خیلـی زمـان دوری نبـود که بـرای جلوگیـری از کم‬ ‫تحرکـی دانـش امـوزان تمام تلاش ها بر ایـن محور‬ ‫متمرکـز بـود کـه کـودکان از فضـای مجـازی و یـا‬ ‫بـازی هـای کامپیوتـری دور نگه داشـته شـوند تا این‬ ‫فرصـت و زمـان بـرای حضورشـان در بسـتر تحرک و‬ ‫فعالیـت بدنـی فراهم شـود ‪.‬‬ ‫غالـب تلاش هـای مجموعـه متولـی سلامت و‬ ‫بهداشـت دانـش امـوزان در وزارت امـوزش و پرورش‬ ‫هـم حـول همیـن محـور قـرار داشـت تـا بـرای ایـن‬ ‫منظـور بتواننـد بـه نتیجـه دلخـواه یعنـی واداشـتن‬ ‫دانـش امـوزان بـه فعالیت و تحرک دسـت یابنـد ‪ ،‬اما‬ ‫بیمـاری کوویـد‪ ۱۹ -‬باعـث شـد تـا دانش امـوزان به‬ ‫سـمت فضـای مجـازی سـوق داده شـوند تـا نیازهای‬ ‫اموزشـی از ایـن طریـق برطرف شـود ‪ ،‬شـیوه ای که‬ ‫بنـا بـه اظهارنظـر کارشناسـان حـوزه سلامت اگـر‬ ‫دقـت الزم صـورت نگیـرد تبعـات منفـی نیـز بـا خود‬ ‫بـه همـراه دارد‪.‬‬ ‫اسیب کرونا بر پیکره دانش اموزان‬ ‫یک متخصص اسـیب شناسـی ورزشـی در گفت و گو‬ ‫بـا خبرنـگار ایرنـا بـا تاییـد کـم تحـرک شـدن دانش‬ ‫امـوزان در دوران کرونایـی ‪ ،‬گفـت ‪ :‬طبیعتـا امـوزش‬ ‫مجـازی بـا تمـام مزایایـش از قبیـل صرفـه جویی در‬ ‫وقـت و هزینـه و مصـون نگه داشـتن دانـش اموزان و‬ ‫کادر اموزشـی از ابتلا بـه بیماری کوویـد‪ ۱۹ -‬تبعات‬ ‫منفـی نیـز با خود بـه همـراه دارد ‪.‬‬ ‫ُرز فـوالدی افـزود ‪ :‬امـوزش مجازی با خود شـرایطی‬ ‫بـه همـراه دارد کـه فـرد بناچـار مـی بایسـت ایـن‬ ‫شـرایط را تحمـل کنـد کـه از ان جملـه مـی تـوان‬ ‫بـه نشسـتن طوالنـی مـدت پشـت کامپیوتر و چشـم‬ ‫دوختـن بـه مانیتـور اشـاره کـرد ‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد ‪ :‬حتـی شـیوه نشسـتن در کالس هـای‬ ‫مجـازی در نـوع خـود جالـب و اسـیب هـای خـاص‬ ‫خـود را بـه همـراه دارد چـون دیـده شـده دانـش‬ ‫امـوزان در سـاعات کالس مجـازی کمتریـن میـزان‬ ‫اصـول نشسـتن را رعایـت مـی کنند که مـی تواند در‬ ‫وضعیـت اسـکلت بدنـی فـرد تاثیـر بگـذارد بخصوص‬ ‫دانـش امـوزان کـه در سـنین رشـد قـرار دارنـد ‪.‬‬ ‫ایـن متخصـص اسـیب شناسـی فعالیـت هـای بدنی‬ ‫اظهـار داشـت ‪ :‬وضعیـت نامناسـب نشسـتن ‪ ،‬قـرار‬ ‫گرفتـن پشـت میـز کامپیوتـر ‪ ،‬چشـم دوختـن بـه‬ ‫صفحـه گوشـی تلفـن همـراه ‪ ،‬تبلیـت و یـا مانیتـور‬ ‫کامپیوتـر مـی توانـد اسـکلت دانـش امـوزان را تحت‬ ‫تاثیـر خـود قـرار بدهـد ‪ ،‬ضمـن ایـن کـه کـم شـدن‬ ‫تحـرک انهـا بـه خاطـر عـدم حضـور در مدرسـه هم‬ ‫بـه جـای خـود ایـن قشـر را تحـت تاثیـر خـود قـرار‬ ‫مـی دهـد ‪.‬‬ ‫وی بـرای توصیـف وخامـت وضعیـت کـم تحرکـی‬ ‫دانـش امـوزان در ایـن دوران خانـه نشـینی توضیـح‬ ‫داد ‪ :‬بـه طـور مثـال دانـش امـوزان در دوران قبـل‬ ‫کرونـا بـا اندک تحرکـی و حرکت بدنـی همچون طی‬ ‫کـردن مسـیر خانـه تـا مدرسـه و یـا گذاشـتن کیـف‬ ‫بـر روی کتـف هـای خـود ‪ ،‬حداقـل قسـمت هـای‬ ‫باالتنـه بـدن خـود را بدین طریـق حرکت مـی دادند‬ ‫‪ ،‬موضوعـی کـه شـاید در ان زمـان انچنـان پراهمیت‬ ‫دیـده نمـی شـد‪ ،‬امـا االن ایـن حداقل تحـرک نیز در‬ ‫کـودکان وجـود نـدارد و بـه خاطـر همین مسـاله بی‬ ‫حرکتـی برخـی عضلات باعث می شـود تـا باالنس و‬ ‫تعـادل قـدرت بدنی متعـادل نباشـد و برخی عضالت‬ ‫بـه همیـن دلیـل ضعیـف تر می شـود‪ .‬فـوالدی گفت‬ ‫‪ :‬بـه طـور مثـال عضلات پـا و باالتنـه دانـش اموزان‬ ‫در ایـن وضعیـت کرونایـی ضعیـف می شـود و برخی‬ ‫عضلات همچـون باسـن و پشـت ران هـا بـه خاطـر‬ ‫نشسـتن طوالنـی مـدت دچـار ناهنجاری ها اسـکلتی‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫حذف محدودسـازی کـودکان در دوران خانه نشـینی‬ ‫کرونایی‬ ‫ایـن متخصـص اسـیب شناسـی ورزشـی بـه والدیـن‬ ‫توصیـه کـرد که بـا توجه بـه محـدود بودن کـودکان‬ ‫بـه فضـای خانـه و حضـور کمترشـان در مدرسـه و یا‬ ‫کوچـه بـه انهـا ایـن اجـازه را بدهنـد کـه در فضـای‬ ‫خانه شـیطنت های بچه گانه اشـان را داشـته باشـند‬ ‫تـا هـم انـرژی انباشـته اشـان تخلیـه شـود و هـم بـا‬ ‫همیـن انـدک تحـرک ‪ ،‬از ایجـاد بخشـی از اسـیب‬ ‫هـای اسـکلتی جلوگیـری شـود‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد ‪ :‬همیـن حرکـت هـای کودکانـه‬ ‫بهتریـن تحـرک بدنی بـرای انها اسـت و از این طریق‬ ‫و بـا ایـن فعالیت ها کـودکان فعالی خواهیم داشـت و‬ ‫تـا حـدودی کـم تحرکـی دوران کرونایی انهـا جبران‬ ‫خواهد شـد ‪.‬‬ ‫فـوالدی ادامـه داد ‪ :‬در حالـی کـه دانـش امـوزان‬ ‫در کالس هـای درس پشـت میـز و صندلـی شـرایط‬ ‫نشسـتن تـا حـدودی مطلوب و اسـتاندارد را داشـتند‬ ‫در زمـان امـوزش مجـازی چنیـن فضایـی بـرای انها‬ ‫وجـود نـدارد ‪ ،‬در نتیجـه والدیـن بایـد تـا جایـی که‬ ‫برایشـان امکانپذیـر اسـت بـرای این منظور وسـایل و‬ ‫امکاناتـی را کـه مناسـب اسـت فراهم کنند تا اسـیب‬ ‫زایـی امـوزش مجـازی کاهـش یابد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بـه والدین توصیه کرد تـا ضمن نظارت‬ ‫بـر فعالیـت امـوزش فرزندانشـان در زمان اسـتراحت‬ ‫هـای کوتـاه بیـن کالس هـا ‪ ،‬تمرینات حرکتـی را که‬ ‫در شـبکه شـاد بارگـذاری شـده ‪ ،‬فرزندانشـان انجـام‬ ‫دهنـد و علاوه بـر این حرکـت های کششـی متداول‬ ‫نیـز انجـام دهند ‪.‬‬ ‫رییـس اداره تربیـت بدنی و فعالیت ورزشـی اداره کل‬ ‫امـوزش و پـرورش مازنـدران هـم بـا اشـاره بـه اینکه‬ ‫دانـش اموزان اسـتان تـا قبـل از کرونا جز اقشـار کم‬ ‫تحـرک به شـمار مـی رفتنـد ‪ ،‬گفت ‪ :‬اما اکنـون و در‬ ‫ایـن دوران کرونایـی ایـن کـم تحرکـی بیشـتر شـده‬ ‫اسـت چرا که دیگر از کالس و مدرسـه خبری نیسـت‬ ‫و امـوزش هـا بـه صـورت مجـازی برگزار می شـود ‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 20 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪744‬‬ ‫گزارش‬ ‫اختصاصی‬ ‫گزارش‬ ‫شهر و روستا‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر گزارش‬ ‫حکایت تخلف و اختالس ‪ 4‬هزار میلیاردی‬ ‫فشار و البی متنفذین و وظیفه مقامات استان‬ ‫رد بیت المال ابروی شهر بر می گردد!‬ ‫تنها با دستگیری «ملکه» کندوی فساد و ّ‬ ‫هـای معانـد‪ ،‬میدانـی برای عقده گشـایی‬ ‫بـر علیـه نظام پیـدا کـرده انـد و رندانه و‬ ‫فرصـت طلبانه بـر این طبل رسـوایی می‬ ‫کوبند‪.‬‬ ‫«همـه بایـد بداننـد کـه طهـارت‬ ‫اقتصـادی شـرط مشـروع ّیت همه ی‬ ‫مقامـات حکومت جمهوری اسلامی‬ ‫اسـت‪ .‬دسـتگاه های نظارتی و دولتی‬ ‫بایـد بـا قاطعیـت و حساسـیت‪ ،‬از‬ ‫تشـکیل نطفـه فسـاد پیشـگیری و‬ ‫بـا رشـد ان مبـارزه کننـد‪ .‬میـدان‬ ‫دادن بـه ویژه خـواری و مـدارا بـا‬ ‫فریـب گـران اقتصـادی کـه همـه‬ ‫بشـدت‬ ‫بـه بی عدالتـی می انجامـد‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫ممنوع اسـت‪».‬‬ ‫بخشـی از بیانـات رهبـر معظـم‬ ‫انقلاب در بیانیـه گام دوم انقلاب‬ ‫شـهر سـاری؛ مرکـز مازنـدران و دیـار‬ ‫علویـان را زمانـی بـا شـهید علمـدار‪،‬‬ ‫دوامـی‪ ،‬درویشـی‪ ،‬نـوری و سـردار‬ ‫سوسـنگرد؛ بهرامـی عزیز می شـناختند؛‬ ‫که این نسـل قهرمان و فـداکار‪ ،‬رادمهرها‬ ‫و اسـدی هـا را در راه دفـاع از حفـظ حرم‬ ‫ائمـه و حریـم و نامـوس کشـور در خـود‬ ‫پرورانـد‪.‬‬ ‫️امـا اکنـون؛ هـر روز کـه اخبـار را رصـد‬ ‫مـی کنیم؛ چـه در داخل کشـور و چه در‬ ‫شـبکه های خارجـی بخصوص انگلیسـی‬ ‫و امریکایی‪ ،‬شـهرداری سـاری‪ ،‬به پاشـنه‬ ‫اشـیل نظـام و ائینه اختلاس و دزدی در‬ ‫ایران اسلامی تبدیل شـده اسـت و رسانه‬ ‫همه می پرسـند در سـاری چه خبر‬ ‫است؟‬ ‫دسـتگیری چنـد تـن از کارکنـان‪ ،‬تمـام‬ ‫معاونان شـهردار سـابق‪ ،‬سرپرسـت سابق‬ ‫شـهرداری‪ 5 ،‬عضـو شـورای شـهر و در‬ ‫اخـر شـهردار فعلـی بابـت تخلفـات مالی‬ ‫در دوره شـهردار سـابق و ‪ ...‬در هیـچ‬ ‫شـهری از کشـور کـه نـه‪ ،‬بلکـه در هیـچ‬ ‫جایـی از جهـان سـابقه نـدارد‪.‬‬ ‫حکایـت غریبی سـت؛ انهایی که ‪ 7‬سـال‬ ‫شـعار عملگرایـی دادند؛ اکنـون بیش از ‪4‬‬ ‫هـزار میلیـارد تومـان تخلـف و اختلاس‬ ‫و چنـد هـزار میلیـارد تومـان بدهـی‪ ،‬در‬ ‫کارنامـه عملیاتـی خـود از جیـب مـردم‬ ‫نجیـب و زحمـت کـش شـهر‪ ،‬به یـادگار‬ ‫گذاشتند ‪️.‬‬ ‫اکنـون کـه بـا همـت سـربازان گمنـام‬ ‫امـام زمـان (عـج) در اطالعـات سـپاه‬ ‫کربلا و اداره کل اطالعـات مازنـدران و‬ ‫پیگیـری هـای مجدانه رئیـس کل جدید‬ ‫دادگسـتری مازنـدران بعـد از روی کار‬ ‫امـدن ایـت اهلل رئیسـی‪ ،‬کنـدوی فسـاد‬ ‫در شـهرداری سـاری در حـال فروپاشـی‬ ‫اسـت‪ ،‬برخـی متنفذیـن شـهری و‬ ‫کشـوری‪ ،‬مشـغول البـی و رایزنـی هـای‬ ‫گسـترده بـرای عـدم دسـتگیری ملکه ی‬ ‫ایـن کنـدو هسـتند‪..‬‬ ‫امـا از ایـت اهلل محمدی الئینـی‪ ،‬نماینده‬ ‫محتـرم ولـی فقیـه در مازنـدران کـه‬ ‫در طـول حضـور نزدیـک بـه یـک سـاله‬ ‫خویـش‪ ،‬سرمنشـا تحـوالت بسـیار خوب‬ ‫و امیـد بخـش در اسـتان بـوده انـد‪،‬‬ ‫انتظـار مـی رود؛ در ایـن برهـه خطیـر‬ ‫و سرنوشـت سـاز کـه ابـروی شـهر در‬ ‫خطـر اسـت و مـردم مـی پرسـند وارثان‬ ‫نـام شـهید در فسـاد بـی حـد و حسـابی‬ ‫کـه یـاس و ناامیـدی در شـهر و کشـور‬ ‫بوجـود اورد؛ چـه نقشـی داشـتند؟!‬ ‫قاطعانـه ورود پیـدا کنند تا هیچ مسـئول‬ ‫متخلفـی با پنهان شـدن پشـت ارزشـها‪،‬‬ ‫از خـون شـهدا بـرای خـود سـدی در‬ ‫برابـر اتهامـات فـوق سـنگینش! نسـازد‬ ‫و هیـچ مسـئولی چـه وکیـل و چـه وزیـر‬ ‫و یـا مشـاور‪ ،‬جـرات نکنـد‪ ،‬ذره ای خلـل‬ ‫در به سـرانجام رسـاندن پرونـده ی قطور‬ ‫فسـاد در شـهرداری سـاری ایجـاد کند تا‬ ‫هـر چه سـریع تـر با اجـرای کامـل قانون‬ ‫و دسـتگیری و زندانـی همـه ی اختالس‬ ‫گـران بـزرگ و کوچـک و مسـببان امـر و‬ ‫ر ّد تمـام بیـت المـال تضییـع شـده‪ ،‬امید‬ ‫بـه شـهر برگـردد‪.‬‬ ‫️و البتـه همـان طـور کـه ریاسـت محترم‬ ‫دادگسـتری مازنـدران‪ ،‬جنـاب حجـت‬ ‫االسلام محمد صـادق اکبری وعـده داده‬ ‫بودنـد؛ بایـد دادگاه تخلـف و اختلاس‬ ‫‪ 4000‬میلیـاردی شـهرداری سـاری بـه‬ ‫صـورت علنـی برگـزار تـا بـرای همـگان‬ ‫مشـخص شـود چـه کسـانی بـه تاریـخ‬ ‫و ابـروی یـک شـهر و دسـترنج مـردم و‬ ‫ارمـان هـای شـان خیانـت کردنـد‪ ،‬چـه‬ ‫کسـانی همراهـی و حمایت و چه کسـانی‬ ‫سـکوت کردنـد! همـگان بداننـد هماننـد‬ ‫پرونده قطور فسـاد طبری‪ ،‬قـوه قضائیه با‬ ‫ریاسـت ایت اهلل رئیسـی عزیـز در اجرای‬ ‫کامـل قانـون و برخورد قاطع با مفسـدان‬ ‫و غـارت گـران بیت المال با هیچ مسـئول‬ ‫و مقامـی سـر سـازش نـدارد‪.‬‬ ‫پیام تسلیت شهردار نکا در پی شهادت‬ ‫سردار رشید جانباز دالور‬ ‫رمضانعلی صحرایی‬ ‫انا هلل و انا الیه راجعون‬ ‫جنـگ هشـت سـاله سالهاسـت بـه پایـان رسـیده ‪ ،‬اما نـام و یـاد و خاطره حماسـه‬ ‫سـازانش هرگـز از خاطـر تاریـخ و تاریخ نگارانـش محو نخواهد شـد ‪ ،‬همانانی که بی‬ ‫هیـچ چشمداشـتی در راه ازادگـی و حراسـت از ایـن دیار کهن مردانه ایسـتادند و پا‬ ‫پـس نکشـیده و خویشـتن خویش را عاشـقانه وعارفانه نثـار نمودند‪.‬‬ ‫بودنـد دلیـر مردانـی کـه در طول تمـام جنگ خواب را بـر خود حـرام و ارامش خود‬ ‫را در طوفـان بلا مـی جسـتند و هسـتی خـود را در عـدم خویش می یافتنـد ‪ ،‬مگر‬ ‫میتوان از جنگ و لشـکر همیشـه پیروز ‪ 25‬کربال گفت و نوشـت اما از سـردار رشـید‬ ‫جانبـاز دالور رمضانعلـی صحرایی نگفت ‪ ،‬سـردار سـر بـه داری که ترکـش های داغ‬ ‫خـط اول نبـرد راحتـی اش را از او گرفـت و اثـار شـیمیایی نفسـش را گسسـت امـا‬ ‫هرگـز در دفـاع از ارمـان هایش از پای ننشسـت‪.‬‬ ‫عـروج اسـمانی ایـن سـردار جان برکف را بـه رهبر معظـم انقالب ‪ ،‬خانـواده گرانقدر‬ ‫و همرزمـان و مـردم شـهید پـرور رسـتمکال و بهشـهر تبریـک و تسـلیت عرض می‬ ‫نمایم‪.‬‬ ‫موسی خلیلی شهردار نکا‬ ‫مدیریت شهری پایدار و نقش انها در ایجاد شهرهای خالق‬ ‫محمدجواد باقری‬ ‫کارشناسی رشته معماری‪ ،‬گرایش معماری‬ ‫کارشـناس ارشـد عمـران ‪ ،‬گرایـش اب و سـازه هـای‬ ‫هیدرولیکـی‬ ‫مدیریـت شـهری بایـد خـود را ملـزم بـه رعایـت اهدافـی چـون‬ ‫دیدگاه هـای شـهر پایـدار و انسـان گرا و در نهایـت سیاسـت های‬ ‫حکمرانی مطلوب چون انصاف‪ ،‬شـفافیت‪ ،‬پاسـخگویی‪ ،‬پاک حسـابی‪،‬‬ ‫ق اظهارنظـر همگانـی‪ ،‬مشـارکت طلبی و ‪ ...‬بدانـد‪.‬‬ ‫حـ ‬ ‫بنابرایـن مدیریـت یکپارچـه شـهری گام اولیـه در پایـداری شـهری‬ ‫اسـت نه چشـم انداز و هدف درازمدت مدیریت شـهری‪ .‬مسـاله اصلی‬ ‫چگونگـی تحکیـم پایه هـای نهادهـای محلی و مدنی اسـت‪.‬‬ ‫در رابطـه بـا ایـن موضوع مجموعـه ای از دیدگاهها وجـود دارد که در‬ ‫اینجـا بـه یـک سـری از انها اشـاره مـی کنیـم‪ .‬مجموعه زیر توسـط‬ ‫کارشناسـان بانـک جهانی ارائه شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ )۱‬دیدگاه اجتماع گرایی ( ‪)communitarian view‬‬ ‫‪ )۲‬دیدگاه شبکه ( ‪)network view‬‬ ‫‪ )۳‬دیدگاه نهادی ( ‪)institutional view‬‬ ‫‪ )۴‬دیدگاه هم افزایی ( ‪)synergy view‬‬ ‫در این دیدگاه فرض بر این است که‪:‬‬ ‫‪ )۱‬نـه مدیـران شـهری و نه اجتماعـات محلی هیچ یک بـه طور ذاتی‬ ‫خـوب یـا بد نیسـتند‪ .‬مدیران شـهری ‪ ،‬بخش خصوصـی و اجتماعات‬ ‫محلـی هـر یـک از زاویـه ای مختلـف مـی تواننـد در دسـتیابی بـه‬ ‫اهـداف جمعـی شـهر پایدار کمـک نمایند‪.‬‬ ‫‪ )۲‬مدیـران شـهری ‪ ،‬بخـش خصوصـی و اجتماعات محلـی هیچ یک‬ ‫بـه تنهایـی منابـع موردنیاز برای پیشـرفت جامعه شـهری را دارا نمی‬ ‫باشـد و بخشـی از ایـن منابـع از تعامالت این سـه بخـش حاصل می‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫‪ )۳‬در بیـن بخـش هـای سـه گانه نقـش مدیـران شـهری و نهادهای‬ ‫دولتـی بـه عنـوان نماینـده دولـت در تسـهیل دسترسـی بـه منافـع‬ ‫جمعـی و بهبـود زندگـی از اهمیت بسـزایی برخوردار اسـت به خاطر‬ ‫اینکـه انهـا تنهـا عامـل تامین کننـده کاالهای عمومی محسـوب می‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫اصول و مبانی خالقیت در مدیریت شهری ( راهبرد ها )‬ ‫راهبرد اول‬ ‫اولیـن راهبـردی کـه بـرای تحقـق خالقیـت در مدیریت شـهری می‬ ‫تـوان پیشـنهاد کـرد همـان تحقـق جنبـش نـرم افـزار بـا رویکـرد‬ ‫مدیریـت شـهری اسـت کـه نشسـت مقدماتـی ان در اغـاز بهمـن‬ ‫مـاه ‪ 1385‬برگـزار و دبیرخانـه داخلـی ان در سـازمان شـهرداری‬ ‫هـا و دهیـاری های کشـور تاسـیس گردیـد‪ .‬بنـده نیز بـه نمایندگی‬ ‫از شـورای علمـی مرکـز خدمـات تخصصـی توسـعه خالقیـت جهـاد‬ ‫دانشـگاهی دانشـگاه تهـران مقالـه ای را تحـت عنـوان " صـد سـال‬ ‫مدیریـت شـهری زیربنای نهضت نـرم افزاری " ارائـه دادم که خالصه‬ ‫انـرا تقدیـم مـی نمایم‪.‬‬ ‫بـرای تحقـق جنبـش نرم افـزاری در مدیریت شـهری ضروری اسـت‬ ‫تـا تناسـب بخشـی مدیریت شـهر در رویکـرد علمی و رویکـرد علمی‬ ‫وجـود داشـته باشـد‪ .‬بهمیـن علـت نیـاز اسـت تـا مدیریـت برنامه و‬ ‫بودجه فیزیک شـهر با روح ‪ ،‬فرهنگ و معنویت شـهر تناسـب داشـته‬ ‫باشـد و حکـم علمی این موضـوع را مقام معظم رهبـری در امانتداری‬ ‫بـه فرهنـگ و امانتداری بـه اخالق مـردم خطاب به مدیریت شـهری‬ ‫داده انـد‪ .‬علاوه بـر اینکـه مدیریـت فرهنـگ شـهری مـی بایسـتی‬ ‫پاسـخگوی تحـوالت هـزاره سـوم باشـد ولی ایـن الزام ضروریسـت تا‬ ‫متناسـب بـا مفاهیـم و الگوهـای شـهر دینـی و معنوی و پاسـخگوی‬ ‫نیـاز انسـان کامـل و ارزش گرا باشـد‪ .‬پـس ایجاب می کند تـا تعادل‬ ‫بخشـی الگوهـای مدیریـت شـهری بـا نیازهـای شـهر و شـهروند نیز‬ ‫مـورد عنایـت قـرار بگیـرد‪ .‬بهمیـن منظور مدیریت شـهری بایسـتی‬ ‫بـر مبنـای تجمـع نظـرات صاحـب نظـران تعـادل بخشـی علمـی و‬ ‫مدیریتـی در بخـش عمـران‪ ،‬حمـل و نقـل‪ ،‬پارکهـا و فضـای سـبز‪،‬‬ ‫بهداشـت و سلامت ‪ ،‬اقتصادشهری‪ ،‬سیما و زیباسـازی شهر‪ ،‬فرهنگ‬ ‫و هنـر و معنویـت شـهر بوجـود بیاورنـد‪.‬در ایـن راسـتا ضروریسـت‬ ‫تـا هماهنگـی برنامـه هـا و مدیریتـی در کلیـه بخـش هـای مدیریت‬ ‫شـهری بـر مبنـای این چهـارده محـور بوجـود بیاید‪.‬‬ ‫مدیریت معنوی شـهر ‪ :‬بر اسـاس رهنمودهای دینی و دسـتاوردهای‬ ‫علمـی سلامت معنـوی شـهر زیربنـای سلامت اجتماعی ‪ ،‬سلامت‬ ‫روانـی و سلامت فیزیکـی‪ -‬کالبـدی شـهر مـی باشـد‪.‬حال انکـه در‬ ‫برنامـه و بودجـه جایـگاه رفیـع و ارشـدی را مدیریـت شـهری مـا از‬ ‫ابتـدا بـر ایـن موضـوع تدبیر نکرده اسـت‪ .‬پـس نهضت نرم افـزاری با‬ ‫رویکـرد مدیریـت شـهری ایجـاب می کنـد تا تدبیـر علمـی و برنامه‬ ‫علمـی ایـن مهـم نیز مـورد توجـه قـرار بگیرد‪.‬‬ ‫حـق شـهروندان اسـت کـه بـرای حفـظ سلامت معنـوی ‪ ،‬سلامت‬ ‫اجتماعـی و فرهنـگ مبتنـی بـر ارزش هـای انسـانی و الهی خـود از‬ ‫منظـر و سـیمای شـهر لـذت ببرند‪.‬‬ ‫مدیریـت اجتماعی شـهر ‪ :‬که پس از مدیریت معنوی شـهری دومین‬ ‫رکـن رشـد مدیریت شـهر قرار می گیـرد‪ .‬ولی در حـال حاضر بعنوان‬ ‫بخـش زیـر مجموعـه معاونـت هـای اجتماعـی اسـت‪.‬حال انکـه در‬ ‫سـازمان بهداشـت جهانـی (‪ ) W.H.O‬سلامت اجتماعـی بعنـوان‬ ‫دومیـن گام توسـعه انسـان محـور در نظـر گرفتـه شـده اسـت و بـا‬ ‫لحـاظ برنامـه ای و علمـی مدیریت اجتماعی شـهر رویکـرد فرهنگی‬ ‫نیـز زمینـه تحقـق بیشـتری پیـدا مـی کند‪.‬زیرا اگـر سلسـله مراتب‬ ‫شـناخت شناسـی معرفـت را در نظر بگیریم فرهنـگ ‪ ،‬دارایی معنوی‬ ‫یـک جامعـه اسـت و تـا وقتـی جامعـه ای بخصـوص جامعه شـهری‬ ‫بـه سلامت اجتماعـی نزدیـک نشـود نمـی توانـد به خوبی احسـاس‬ ‫مسـئولیت شـهروندی – ارزشـی فرهنگ شـهری خود را حفظ کرده‬ ‫و نقـش شـهروند فرهنگـی ‪ ،‬فرهنگ دوسـت و مراقب فرهنـگ را ایفا‬ ‫نمایـد‪ .‬ضمـن انکـه در صورت عـدم تحقق سلامت اجتماعی شـهر‪،‬‬ ‫بهـره بـرداری از سـرمایه هـای شـهر از قبیل پـارک ها و فضای سـبز‬ ‫‪ ،‬حمـل و نقـل شـهری ‪ ،‬سـیمای شـهر و فرهنـگ و هنر شـهری نیز‬ ‫بـرای مدیریـت شـهر بدور از شـاخص های شـهر اسلامی خواهـد بود ‪.‬‬ ‫مدیریـت فرهنـگ شـهری ‪ :‬سـومین بخشـی اسـت کـه در سلسـله‬ ‫مراتـب تولیـد علـم مراکز خدمـات تخصصی توسـعه خالقیـت جهاد‬ ‫دانشـگاهی دانشـگاه تهـران مـورد توجـه شـورای علمـی قـرار گرفته‬ ‫اسـت‪ .‬زیرا شـهر دارای سلامت معنـوی ‪ ،‬چون ارگانیزمـی ارزش گرا‬ ‫‪ ،‬حسـاس بـه سلامت اجتماعی و متوجه به رسـالت های انسـانی –‬ ‫الهـی امادگـی دارد تا در صـورت تحقق مدیریت فرهنگـی تحول گرا‬ ‫و مبتنـی بـر چشـم انداز ‪ 20‬سـاله نظـام ‪ ،‬جایگاه شـهروندی خود را‬ ‫در ایـن چشـم انـداز دریافته و رسـالت فرهنگـی خود را بـه زیباترین‬ ‫شـکل ممکـن ایفا کند‪ .‬در چنین شـرایطی اسـت که فرهنگ سـازی‬ ‫شـهری فراینـدی دوی جانبـه از سـوی مدیریـت شـهر و شـهروندان‬ ‫بعنـوان موثر ترین رکن توسـعه شـهری و با کمتریـن هزینه باالترین‬ ‫بهـره وری‪ ،‬اثـر بخشـی و تغییـر‪ ،‬توسـعه و تکامل در سـازمان ذهنی‬ ‫مدیـر شـهری و شـهروند ایجاد مـی گردد‪.‬‬ ‫مدیریـت سـیما و زیبایـی شـهر ‪ :‬در رکـن چهـارم ایـن طبقـه بندی‬ ‫قـرار میگیـرد‪ .‬زیـرا حـق شـهروندان اسـت بـرای سلامت معنـوی‪،‬‬ ‫سلامت اجتماعی و فرهنگ مبتنی بر ارزشـهای انسـانی و الهی خود‬ ‫از منظـر و سـیمای شـهر لـذت ببرنـد‪.‬در حالیکـه اگر سـیمای شـهر‬ ‫بـرای جلـب درامـد محـل تجلی و بـروز حملات تبلیغاتـی کاالهای‬ ‫بیگانـه ‪ ،‬مصـرف گرایـی ‪ ،‬تجمـل پرسـتی و صـورت گرایـی بشـود‪.‬‬ ‫چشـم شـهروندان مانع فعال شـدن ذهن ‪ ،‬اعتماد بنفس‪ ،‬خودباوری‪،‬‬ ‫زیباپسـندی و معنویـت گرایـی مـی گردد‪.‬پـس ضمـن رعایـت اصل‬ ‫اقتصـاد فرهنگـی و بهـره بـرداری از سـیمای شـهر بـرای افزایـش‬ ‫پویایی اقتصادی شـهر‪ ،‬نبایسـتی فراموش کنیم که قانون تقسـیمات‬ ‫کشـوری کـه در سـال ‪ 1362‬بـه تصویـب مجلس رسـیده اسـت و به‬ ‫دولـت نیـز ابلاغ گردیـده اسـت‪ .‬بـر اسـاس مـاده ‪ 4‬این قانون شـهر‬ ‫اینگونـه تعریـف می شـود ‪:‬‬ ‫" شـهر " محلـی اسـت بـا حـدود قانونی کـه در محـدوده جغرافیایی‬ ‫بخـش واقـع شـده اسـت و از نظـر بافـت اجتماعی ‪ ،‬اشـتغال و سـایر‬ ‫عوامـل ‪ ،‬دارایـی سـیمایی بـا وجـوه خـاص خـود اسـت‪ .‬بـه طـوری‬ ‫کـه اکثریـت سـاکنان ان ‪ ،‬در مشـاغل کسـب ‪ ،‬تجـارت و صنعـت ‪،‬‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬خدمات و فعالیت های اداری اشـتغال داشـته باشـندو در‬ ‫زمینـه خدمـات شـهری نیـز خودکفایی نسـبی دارد و افـزون بر اینها‬ ‫کانـون مبـادالت اجتماعـی ‪ ،‬اقتصـادی ‪ ،‬فرهنگـی و سیاسـی حـوزه‬ ‫جـذب و نفـوذ پیرامـون خـود اسـت و حداقـل ‪ 10000‬نفـر جمعیت‬ ‫دارد‪ .‬پـس مدیریت سـیما و زیبایی شـهر نشـانی از سلامت معنوی‪،‬‬ ‫سلامت اجتماعـی و تعـادل فرهنگـی در هـوش تجسـمی – فضایی‬ ‫شـهروندان مـی باشـد‪ .‬زیـرا پروفسـور هـاوارد گارنر اسـتاد دانشـگاه‬ ‫هـاوارد تجلـی تجسـمی‪ -‬فضایـی محیـط زندگـی انسـان را یـک‬ ‫ضـرورت فرهنگـی – تربیتـی اعلام مدیریت اجتماعی شـهر که پس‬ ‫از مدیریت معنوی شـهری دومین رکن رشـد مدیریت شـهر قرار می‬ ‫گیـرد‪ .‬ولـی در حـال حاضر بعنـوان بخش زیر مجموعـه معاونت های‬ ‫اجتماعـی اسـت ‪.‬حال انکه در سـازمان بهداشـت جهانـی (‪W.H.O‬‬ ‫) سلامت اجتماعـی بعنوان دومین گام توسـعه انسـان محـور در نظر‬ ‫گرفتـه شـده اسـت و با لحـاظ برنامـه ای و علمی مدیریـت اجتماعی‬ ‫شـهر رویکـرد فرهنگـی نیـز زمینـه تحقـق بیشـتری پیـدا مـی کند‬ ‫‪ .‬مـی دارد و معتقـد اسـت حتـی هـوش منطقـی‪ -‬ریاضـی ( تعـادل‬ ‫فرهنـگ ترافیکـی در حریـم شـهری) ‪ ،‬هـوش وزنـی‪ -‬موسـیقیایی (‬ ‫کاهـش الودگـی صوتـی در حریـم شـهری) هـوش لفظـی‪ -‬زبانـی (‬ ‫کیفیت بخشـی فرهنگ و ادبیات شـفاهی شـهروندان) ‪ ،‬هوش زیست‬ ‫محیطی ( مشـارکت شـهروندان در حفظ و نگهداری از سـرمایه های‬ ‫زیسـت محیطـی ) ‪ ،‬هـوش درون فـردی ( ارزش پذیـرش و ارزش‬ ‫فهمـی شـهروندی) ‪ ،‬هـوش بـرون فـردی ( کاهـش اسـیب هـای‬ ‫اجتماعـی ) و هـوش بدنـی‪ -‬حرکتـی ( احسـاس ارامـش از حرکت و‬ ‫سـکون شـهروندان در محیـط شـهری ) بـه هوش تجسـمی‪ -‬فضایی‬ ‫انسـان (شـهروند) بسـتگی دارد‪ .‬بهمیـن علـت مدیریت تجسـمی –‬ ‫فضایی شـهری قبل از تحقق معماری شـهری به ترسـیم چشـم انداز‬ ‫تجسـمی – فضایی شـهر و حفظ حریم خصوصی شـهروند‪ ،‬مطلوبیت‬ ‫بصـری شـهر و زیبا شناسـی منظر شـهری بسـتگی کامـل دارد‪.‬‬ ‫مدیریـت سـاخت و سـاز و عمـران شـهری ‪ :‬عنـوان پنجمیـن رکـن‬ ‫شـهری در یک مدل شـناخت شناسـی مبتنی بر خالقیت ‪ ،‬بیشترین‬ ‫سـهم رتبـه بنـدی را بـه خـود اختصـاص مـی دهـد‪ .‬اگر چـه گاهی‬ ‫وجود مشـکالت شـهری مدیریت شـهری ما را بسـوی ضـرورت های‬ ‫دیگـری چـون حمـل و نقـل زباله تغییر مسـیر می دهـد‪ .‬ولی نهضت‬ ‫تولیـد علـم و نرم افـزاری با رویکرد مدیریت شـهری نبایسـتی از این‬ ‫مهـم غفلـت کنـد که ترسـیم چشـم انداز و رسـالت مدیریت شـهری‬ ‫ایجـاب مـی کند کـه نگاهی علمی و ژرف به مدیریت شـهری داشـته‬ ‫باشـیم‪ .‬پـس ضروریسـت که معمـاری شـهری را بعنوان نمـاد ارزش‬ ‫هـای شـهری ‪ ،‬فرهنـگ شـهری ‪ ،‬سلامت معنـوی شـهر و سلامت‬ ‫اجتماعـی شـهر در نظـر بگیریم‪.‬چون بر اسـاس مقدمـه و اصل دهم‬ ‫قانـون اساسـی ‪ ،‬خانـواده رکـن بنیادین اجتماعی محسـوب مـی گردد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫رشد حدود ‪ 5‬درصدی تولید انرژی‬ ‫در نیروگاه نکا‬ ‫انـرژی تولیـدی نیـروگاه شهیدسـلیمی نـکا در هفت ماه امسـال در‬ ‫مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال گذشـته ‪4.85‬درصد افزایـش یافت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت مدیریـت تولیدبرق نـکا با اعالم این خبـر افزود‪:‬‬ ‫در ایـن مـدت بالـغ بـر ‪ 6‬میلیـارد و ‪ 613‬میلیـون و ‪ 881‬هزار کیلو‬ ‫ل ترکیبی‬ ‫وات سـاعت انـرژی در واحدهـای بخـاری و بلـوک سـیک ­‬ ‫ایـن نیروگاه تولید شـد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان سـاخت‪ :‬در ‪ 7‬ماه گذشته ‪ 6‬میلیارد و ‪ 369‬میلیون‬ ‫و ‪ 134‬هـزار کیلـووات سـاعت انـرژی خالـص به شـبکه سراسـری‬ ‫بـرق کشـور تحویـل شـد که در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل‬ ‫‪ 4.85‬درصد رشـد داشـته است‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه در ایـن مـدت ‪ 77.63‬درصد انرژی تولید شـده‬ ‫در واحدهـای بخـاری و ‪ 22.37‬درصـد در واحدهای بلوک سـیکل­‬ ‫ترکیبـی بدسـت امده اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬در ایـن هفت مـاه ‪ 60.4‬درصد‬ ‫انـرژی تعهـدی نیـروگاه طبق برنامه محقق شـد‪.‬‬ ‫نیـروگاه شـهید سـلیمی نکا بـا ‪ 4‬واحد بخـاری به ظرفیـت هرکدام‬ ‫‪ 440‬مـگاوات‪ 2 ،‬واحـد گازی ‪ 137.6‬مگاواتـی‪ ،‬یـک واحـد بخـار‬ ‫سـیکل ­ترکیبـی بـا ظرفیـت ‪ 160‬مـگاوات و دو واحـد توربیـن‬ ‫انبسـاطی ‪ 9.4‬مگاواتـی در مجمـوع بـا ظرفیـت منصوبـه ‪2214‬‬ ‫مـگاوات نقـش موثـری در پایـداری شـبکه سراسـری بـرق کشـور دارد‬ ‫سه شنبه ‪ 20 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪744‬‬ ‫مدیرکل ثبت احوال مازندران در نشست با رئیس دادگستری قائم شهر‪:‬‬ ‫از اصلی ترین وظایف سازمان ثبت احوال ‪،‬‬ ‫پاسداری و صیانت از اسناد هویتی است‬ ‫مجتبـی فاطمی مدیرکل ثبـت احوال اسـتان مازندران به‬ ‫اتفـاق مرتضـی امیرابادی معاون اسـناد هویتـی ‪ ،‬مهدی‬ ‫طالبـی رئیس ثبـت احوال قائمشـهر و مصطفی یوسـفی‬ ‫مسـئول روابـط عمومـی اداره کل ثبـت احـوال ضمـن‬ ‫حضـور در دادگسـتری شهرسـتان قائمشـهر بـا رحیـم‬ ‫فـوالدی رئیـس دادگسـتری و دادسـتان این شهرسـتان‬ ‫دیـدار و گفتگـو کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل ثبت احوال اسـتان مازندران‬ ‫؛ مجتبـی فاطمـی مدیرکل ثبـت احوال اسـتان مازنـدران در این‬ ‫نشسـت ضمن اشـاره بـه ماموریتهـا و اهداف سـازمان ثبت احوال‬ ‫اذعـان داشـت ؛ یکـی از اصلی ترین وظایف سـازمان ثبـت احوال‬ ‫‪ ،‬پاسـداری و صیانـت از اسـناد هویتـی اسـت کـه در راسـتای‬ ‫فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری پیرامـون اتقـان اسـناد هویتـی‬ ‫همـواره در راس امـور قـرار داشـته و ایـن مهـم بدون همـکاری و‬ ‫تعامـل دسـتگاه هـای قضایی میسـر نخواهـد بود‪ .‬مدیـرکل ثبت‬ ‫احـوال اسـتان مازنـدران همچنین خاطر نشـان کرد؛ دادگسـتری‬ ‫اسـتان مازنـدران و بـه ویـژه شهرسـتان قائمشـهر همـواره تعامل‬ ‫خوبـی بـا ثبـت احـوال ایـن شهرسـتان داشـته و امیـد اسـت در‬ ‫مـواردی چون پرونـده های مرتبط با مـاده ‪ 45‬و ممنوع الخدمات‬ ‫خبر‬ ‫‪ ،‬قضـات و کارشناسـان محتـرم همکاری بیشـتری با ثبـت احوال‬ ‫داشـته باشـند تـا خدمت گـذار بهتر و شایسـته تری بـرای مردم‬ ‫شـریف باشـیم‪ .‬وی در ادامـه خاطـر نشـان کـرد ؛ سـازمان ثبـت‬ ‫احـوال در بحـث امنیـت اسـناد اقدامـات شـایان و قابـل توجهـی‬ ‫انجـام داده ‪ ،‬پـروژه هـای چون ارشـیو الکترونیکی اسـناد هویتی‬ ‫‪ ،‬صـدور شناسـنامه مکانیـزه و کارت هوشـمند ملـی اقداماتی در‬ ‫این راسـتا بوده و امکان جعل اسـناد را به حداقل رسـانده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل ثبـت احـوال اسـتان مازنـدران در ادامه ضمن تشـکر از‬ ‫همـکاری و تعامـل مجموعـه دادگسـتری قائمشـهر در خصـوص‬ ‫پرونـده هـای حـوزه ثبت احوال ابراز داشـت ؛ هـدف ارائه خدمات‬ ‫مطلـوب و در کمترین زمان ممکن به مردم شـریف اسـتان اسـت‬ ‫و تلاش و همـت همه ما کسـب رضایتمندی بیشـتر مردم اسـت‬ ‫و اجـر ان نـزد پـروردگار متعـال محفـوظ خواهـد مانـد‪ .‬رحیـم‬ ‫فـوالدی رئیـس دادگسـتری و دادسـتان قائمشـهر نیـز در ایـن‬ ‫دیـدار ضمـن خیرمقـدم و تقدیـر از حضـور مدیرکل ثبـت احوال‬ ‫اسـتان مازنـدران ‪ ،‬مهـدی طالبی رئیـس ثبت احوال قائمشـهر و‬ ‫هیئـت همـراه مسـاعدت الزم را در خصوص تعامل هر چه بیشـتر‬ ‫بـا مجموعـه ثبـت احوال کـه موجبـات افزایـش سـطح همکاری‬ ‫بیـن دو دسـتگاه را فراهـم خواهـد نمود انجـام داد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیر کل بنیاد گلستان با خانواده معظم شهدای‬ ‫منا دیدارکرد‬ ‫مدیـر کل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران اسـتان‬ ‫گلسـتان بـا خانـواده معظـم شـهدای منـای‬ ‫شهرسـتان گنبـد کاووس دیـدار و گفتگـو کـرد‪.‬‬ ‫بـه گزارش ایثار واحد گلسـتان اسـرافیل وزیری‬ ‫در دیـدار بـا خانـواده شـهیدان خرمالـی‪ ،‬گل‬ ‫چشـمه‪ ،‬قاضـی و شـیروانی ضمـن گرامی داشـت‬ ‫یـاد و خاطره شـهدای منـا‪ ،‬گفت‪ :‬هـدف از دیدار‬ ‫بـا خانـواده شـهدای منـا زنده نگـه داشـتن یاد و‬ ‫خاطـره شـهدای منـا و ارج نهادن به مقام شـامخ‬ ‫این قشـر معزز اسـت‪.‬وی افزود‪ :‬شـهادت باالترین‬ ‫نعمتـی اسـت کـه خداونـد متعـال بـه بندگانش‬ ‫عطـا مـی کنـد و شـهادت در لبـاس احـرام اوج‬ ‫توفیـق الهـی اسـت که نصیب شـهدای منا شـده‬ ‫اسـت‪.‬مدیرکل بنیـاد یاداور شـد‪ :‬هیچ مسـلمانی‬ ‫ایـن فاجعـه را فرامـوش نمـی کند و یاد شـهدای‬ ‫منـا در سراسـر میهـن اسلامی وجـود داشـته و‬ ‫ذلـت و خـواری ال سـعود تـا ابـد ادامـه خواهـد‬ ‫داشـت‪.‬الزم بـه ذکـر اسـت حادثـه منـا در حـج‬ ‫تمتـع ‪ 2‬مهـر ‪ 1394‬بـر اثر بسـته شـدن گذرگاه‬ ‫شـماره ‪ ۲۰۴‬و ازدحـام جمعیـت و همچنیـن‬ ‫مدیریـت غلـط و اقدامـات ناشایسـته دولـت‬ ‫عربسـتان سـعودی اتفاق افتاد‪ .‬در این حادثه ‪49‬‬ ‫تـن از زائریـن اسـتان گلسـتان به فیض شـهادت‬ ‫نائل گشـتند‪.‬‬ ‫حراست غله مازندران رابط برتر‬ ‫پدافند غیر عامل شد‬ ‫در جلسـه شـورای معاونین اداره کل غله و خدمات‬ ‫بازرگانـی اسـتان مازنـدران بـا حضور دکتر بخشـی‬ ‫مدیـر کل پدافند غیر عامل اسـتانداری مازندران از‬ ‫مسـئول حراسـت غله اسـتان بـه عنوان رابـط برتر‬ ‫پدافنـد غیـر عامـل اسـتان با اهـدا لوح تقدیـری با‬ ‫امضـای اسـتاندار مازنـدران قدردانی بعمـل امد ‪.‬‬ ‫احمد حسـین زادگان اسـتاندار مازندران در بخشی‬ ‫از ایـن لـوح خطاب به رضـا رحمانی اظهار داشـت ‪:‬‬ ‫هفتـه پدافنـد غیـر عامل فرسـت مغتنمی اسـت از‬ ‫تلاش هـا و اقدامـات اثـر بخـش مانـدگار کسـانی‬ ‫که نسـبت بـه تحقق منویـات فرامین مقـام معظم‬ ‫رهبـری ( مـد ظله العالـی ) و در راسـتای تاکیدات‬ ‫دولـت تدبیـر و امیـد در خصـوص موضـوع خطیـر‬ ‫پدافنـد غیـر عامـل در راسـتای اقتـدار درون زا و‬ ‫پایـدار ملـی و ارتقـاع امادگـی و مصـون سـازی‬ ‫جامعـه همـت گمـارده انـد ‪ ،‬تقدیـر گردید ‪.‬‬ ‫بدیـن وسـیله از تلاش ارزشـمند جنابعالـی بـه‬ ‫عنـوان ((رابـط برتـر)) در سـال ‪ 1399‬در سـطح‬ ‫اسـتان مازنـدران تقدیـر و تشـکر بعمـل مـی ایـد ‪.‬‬ ‫از درگاه بـاری تعالـی ‪ ،‬توفیـق خدمـت روز افـزون‬ ‫بـه مـردم شـریف و والیتمـدار اسـتان مازنـدران را‬ ‫خواستاریم‬ ‫‪5‬‬ ‫موسوی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران‪:‬‬ ‫محدودیت منابع؛ عامل اولویت بندی و اهمیت اجرا‬ ‫در پروژه های مهم‬ ‫در نشسـتی بـا حضـور فعـاالن صنعتـی‪،‬‬ ‫نماینـده مجلس شـورای اسلامی و جمعی از‬ ‫مدیـران اسـتانی‪ ،‬مسـائل و مشـکالت برخی‬ ‫از واحدهـای تولیـدی شـهرک صنعتی بشـل‬ ‫بررسـی و رسـیدگی شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت شـهرکهای‬ ‫صنعتی مازندران‪ ،‬سـید مصطفی موسـوی در جلسـه‬ ‫بررسـی موانع و مشـکالت واحدهای تولیدی شهرک‬ ‫صنعتـی بشـل سـوادکوه گفـت‪ :‬شـهرک صنعتـی‬ ‫بشـل ‪۲۰۰‬هکتـار وسـعت دارد و بـه تبـع ان‪ ،‬هزینه‬ ‫زیرسـاخت در ایـن شـهرک صنعتـی باالسـت و در‬ ‫چنـد سـال گذشـته نیـز پروژه هـای عمرانـی زیادی‬ ‫در ان اجـرا شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتی مازنـدران با‬ ‫اشـاره بـه اجـرای پروژه هـای تصفیه خانـه فاضالب‪،‬‬ ‫ماشـین اطفاء حریق‪ ،‬ایسـتگاه اتش نشـانی و اجرای‬ ‫برخـی از معابـر شـهرک صنعتـی بشـل خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬درحـال حاضـر نیز پـروژه تعویض خـط انتقال‬ ‫اب‪ ،‬تکمیـل زیرسـازی و اسـفالت‪ ،‬سـردرب ورودی‬ ‫و پاالیـش انالیـن تصفیـه خانـه فاضلاب بـا هزینـه‬ ‫‪۳۰‬میلیـارد ریـال درحـال اجرا می باشـد‪.‬‬ ‫موسـوی بـا بیـان اینکـه محدودیـت منابـع موجـب‬ ‫مـی شـود تا پروژه هـای مهم در شـهرکهای صنعتی‬ ‫براسـاس اولویـت بنـدی و اهمیت اجرا شـود تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬دسـتگاه های خدمات رسـان براسـاس قانـون‪،‬‬ ‫بایـد خدمـات را تـا مقابـل درب واحـد تولیـدی‬ ‫انجـام دهنـد ولـی بدلیـل منابـع مالـی‪ ،‬ایـن کار را‬ ‫انجـام نمی دهنـد و شـرکت شـهرک های صنعتـی‬ ‫هزینه هـای زیـادی را بـرای اجـرای پروژه هـای‬ ‫عمرانـی متقبـل می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه نقـل و انتقال هرگونـه زمین‬ ‫خـارج از شـرکت شـهرکهای صنعتـی ممنوع اسـت‬ ‫بیـان داشـت‪۱۷۶ :‬واحـد تولیـدی در اسـتان‪ ،‬در‬ ‫تملـک بانکهـا بوده که بـا برگزاری جلسـات و تعیین‬ ‫تکلیـف واحدهای تملک شـده ‪۷۳‬واحد بـه صاحبان‬ ‫سـرمایه گـذاری جدیـد واگـذار شـده و هـم اکنـون‬ ‫‪۱۰۳‬واحـد تولیـدی در شـهرکهای صنعتی در تملک‬ ‫بانک هـا قـرار دارند‪.‬‬ ‫کمـال علیپـور نماینـده مـردم قائمشـهر‪ ،‬جویبـار‪،‬‬ ‫سـوادکوه و سـیمرغ در مجلس شـورای اسلامی نیز‬ ‫در ایـن جلسـه گفـت‪ :‬رفـع موانع و مشـکالت بخش‬ ‫تولیـد و صنعـت و تلاش در جهـت رونـق تولیـد و‬ ‫فراهـم نمـودن زمینـه اشـتغال جوانـان از مهمترین‬ ‫اهـداف نماینـدگان اسـت‪.‬نایب رئیـس کمیسـیون‬ ‫عمـران مجلس شـورای اسلامی اظهار داشـت‪ :‬نگاه‬ ‫مقـام معظم رهبری همـواره به اقتصاد کشـور‪ ،‬رونق‬ ‫و جهـش تولید اسـت و همه وظیفـه دارند در تحقق‬ ‫و توسـعه کشـور در حـوزه اقتصـاد کمـک کنند‪.‬‬ ‫علیپـور بیـان داشـت‪ :‬کاهـش بروکراسـی اداری و‬ ‫تسـهیل صـدور مجوزهـا در مباحث تولیـد و اقتصاد‬ ‫بسـیار حائـز اهمیت اسـت‪.‬‬ ‫وی تصریـح کرد‪ :‬رشـد و توسـعه واحدهـای تولیدی‬ ‫مسـتقر در شـهرکهای صنعتـی نیازمند رفع مشـکل‬ ‫انهاسـت و بانک هـا در تامیـن منابـع مالـی بـرای‬ ‫سـرمایه در گـردش و خرید مـواد اولیـه و تجهیزات‪،‬‬ ‫کمـک و همراهـی کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم قائمشـهر‪ ،‬جویبار‪ ،‬سـوادکوه و سیمرغ‬ ‫در مجلـس شـورای اسلامی اظهـار داشـت‪ :‬تعریض‬ ‫جـاده دسترسـی و اسـفالت معابـر داخلـی شـهرک‬ ‫صنعتی بشـل از پـروژه های مهـم و دغدغه صاحبان‬ ‫واحدهـای تولیـدی بـوده کـه مـورد بررسـی قـرار‬ ‫تولید ‪ ۳۲۰‬میلیاردی کیوی‬ ‫در قائم شهر‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی قائـم شـهر گفت‪:‬‬ ‫پیـش بینی می شـود امسـال ‪ ۴‬هـزار تن‬ ‫کیـوی بـه ارزش ‪ ۳۲۰‬میلیـارد ریـال در‬ ‫ایـن شهرسـتان تولید شـود‪.‬‬ ‫مجیـد جعفـری با بیـان اینکه شهرسـتان‬ ‫قائـم شـهر بـا ‪ ۱۶۰‬هکتـار بـاغ کیـوی‪،‬‬ ‫سـهم بـه سـزایی در تولیـد کیوی اسـتان‬ ‫دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬پیش بینی می شـود امسـال‬ ‫‪ ۴‬هـزار تـن کیوی بـه ارزش ‪ ۳۲۰‬میلیارد‬ ‫ریـال در باغـات ایـن شهرسـتان تولیـد‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قائـم‬ ‫شـهر افـزود‪ :‬ایـن مقـدار کیـوی توسـط‬ ‫‪ ۳۰۰‬بهـره بردار در باغات این شهرسـتان‬ ‫تولیـد و بـه بازارهـای خارجـی و داخلـی‬ ‫عرضـه می شـود‪.‬‬ ‫جعفـری تصریـح کـرد‪ :‬ایـن شهرسـتان‬ ‫دارای ‪ ۱۶‬هـزار هکتـار باغ اسـت که ‪۱۶۰‬‬ ‫هکتـار ان بـه کشـت و پـرورش کیـوی‬ ‫اختصـاص دارد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬فـروش سـر درختی کیوی‬ ‫در ایـن شهرسـتان نسـبت بـه سـال قبل‬ ‫‪ ۱۰۰‬تـا ‪ ۱۵۰‬درصـد افزایـش قیمـت‬ ‫داشـته و از ‪ ۳۰‬هـزار ریـال بـه ‪ ۸۰‬هـزار‬ ‫ریـال رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان قائـم‬ ‫شـهر تصریـح کـرد‪ :‬تولیـد کیـوی در این‬ ‫شهرسـتان نسـبت به سـال قبل ‪ ۶‬درصد‬ ‫افزایـش خواهد داشـت‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول خاطرنشـان کـرد‪ :‬بـه علـت‬ ‫شـرایط جـوی در سـال زراعـی جـاری‪،‬‬ ‫برداشـت کیـوی هـر سـاله از نیمـه دوم‬ ‫ابـان ماه اغاز می شـود و پس از برداشـت‬ ‫بـه بـازار مصـرف عرضـه می شـود‪.‬‬ ‫راه اندازی ‪ ۱۸‬دهکده‬ ‫الگویی در پهنه های‬ ‫روستایی محموداباد‬ ‫سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی‬ ‫محمودابـاد از راه انـدازی ‪ ۱۸‬دهکـده‬ ‫الگویـی در ایـن شهرسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫سـید محمد زمانـی با بیان اینکـه افزایش‬ ‫اگاهـی کشـاورزان و بهـره بـرداران بخش‬ ‫کشـاورزی از اولویـت هـای اصلـی ترویـج‬ ‫کشـاورزی اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬در نظـام نویـن‬ ‫ترویج سـعی بر ان اسـت با تمرکز فعالیت‬ ‫هـای اموزشـی ترویجـی در قالـب دهکده‬ ‫هـای الگویـی و پـروژه هـای مشـارکتی‪،‬‬ ‫میـزان انتقـال و ضریـب پذیـرش بهـره‬ ‫بـرداران را در جهـت نیل بـه اهداف اصلی‬ ‫وزارت جهـاد کشـاورزی ارتقـا داد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬سـال زراعـی جـاری‪ ،‬ایـن‬ ‫مدیریـت اقـدام بـه برگـزاری ‪ ۱۸‬دهکـده‬ ‫الگویـی در پهنـه هـای روسـتایی کـرده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫سرپرسـت مدیریـت جهـاد کشـاورزی‬ ‫شهرسـتان محمودابـاد بـا تاکیـد بـر‬ ‫اگاهـی بخشـی فراگیـران اظهارکـرد‪:‬‬ ‫در ایـن دهکـده هـا بـا افزایـش و بهبـود‬ ‫تعامـل کارشناسـان بـا دهیـاران‪ ،‬اعضـای‬ ‫شـورای اسلامی و کشـاورزان پیشـرو‪،‬‬ ‫میـزان حضور موثر کارشناسـان در جامعه‬ ‫روسـتایی افزایـش و بعد از بررسـی دقیق‬ ‫سـیمای کشـاورزی هر روسـتا و مشکالت‬ ‫موجـود به ارائـه و تدوین برنامه اموزشـی‬ ‫متناسـب بـا نیـاز روسـتا پرداختـه که در‬ ‫یـک یـا چند سـال زراعی متوالـی اجرایی‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫بـه گزارش پایـگاه خبری جهادکشـاورزی‬ ‫مازندران‪،‬زمانـی تصریـح کـرد‪ :‬تجهیـز‬ ‫و نوسـازی اراضـی شـالیزاری‪ ،‬توسـعه‬ ‫مکانیزاسـیون بویژه کشـت مکانیـزه برنج‪،‬‬ ‫ترویـج تولیـد محصـول سـالم و اسـتفاده‬ ‫بهینـه از نهاده هـای کشـاورزی‪ ،‬مدیریت‬ ‫منابـع تولید بویژه اب‪ ،‬زمین و کشـاورزی‬ ‫پایـدار از اولویـت هـای ایـن مدیریـت در‬ ‫طـرح دهکـده هـای الگویـی اسـت کـه‬ ‫سـعی شـده با برنامـه ریـزی و تمرکز متد‬ ‫و روش هـای اموزشـی ترویجـی حصـول‬ ‫ایـن مـوارد مهـم محقق شـود‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫سه شنبه ‪ 20 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪744‬‬ ‫خبر‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫به بهانه زادروز نیما یوشیج و اخرین روز هفته مازندران‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران‪:‬‬ ‫درخشش هنرمندان مازنی در جشنواره‬ ‫موسیقی جوان کشور‬ ‫مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران‪ ،‬از درخشـش هنرمندان این اسـتان در چهاردهمین‬ ‫جشـنواره ملی موسـیقی جـوان خبر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران‪ ،‬عباس زارع بـا بیان این‬ ‫خبـر گفـت‪ :‬اییـن اختتامیـه چهاردهمیـن جشـنواره ملـی موسـیقی جـوان در حالـی بـه صورت‬ ‫انالیـن از تـاالر وحـدت تهـران پیـش روی مخاطبـان قـرار گرفـت کـه برگزیـدگان بخش هـای‬ ‫مختلـف ایـن رویـداد معرفـی شـدند و در ایـن میـان‪ ،‬جوانـان هنرمنـد مازندرانـی‪ ،‬توانسـتند در‬ ‫رشـته های مختلـف موسـیقایی خـوش بدرخشـند‪.‬‬ ‫وی همچنین اذعان داشـت‪ :‬موسـیقی نواحی‪ ،‬موسـیقی ردیف دسـتگاهی و موسـیقی کالسـیک‬ ‫از جملـه رشـته هایی هسـتند کـه هنرمنـدان بسـیاری از اسـتان مازنـدران بـا کسـب رتبه هـای‬ ‫چشـمگیر در ان هـا‪ ،‬بـرگ زریـن دیگـری بـه کارنامۀ هنـری اسـتان افزودند‪.‬‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران با تشـویق ایـن هنرمنـدان‪ ،‬ضمن تقدیـر از حضور‬ ‫پررنـگ انـان در جشـنواره موسـیقی جـوان ‪ ،‬خاطرنشـان سـاخت‪ :‬چهاردهمیـن جشـنواره ملـی‬ ‫موسـیقی معاونـت امور هنـری وزارت‬ ‫موسـیقی جـوان بـا دبیری هومان اسـعدی بـا حمایت دفتر‬ ‫ِ‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی توسـط انجمن موسـیقی ایـران برگزار شـد‪.‬‬ ‫شـایان ذکـر اسـت‪ ،‬عالقمندان می توانند جهت مشـاهده اسـامی برگزیدگان اسـتان مازنـدران به‬ ‫وبسـایت خبـری ایـن اداره کل در نشـانی اینترنتـی ‪https://mazandaran.farhang.‬‬ ‫‪ gov.ir‬مراجعـه بفرمایند‪.‬‬ ‫همچنیـن جهـت دریافت مسـتقیم اسـامی برگزیـدگان هنرمنـدان مازندرانـی در این جشـنواره‪،‬‬ ‫می توانیـد بـه لینـک زیـر مراجعـه بفرمایید‪.‬‬ ‫‪https://www.farhang.gov.ir/ershad_content/media/‬‬ ‫‪o r i g .p d f _1016664 /11 /2020 /i m a g e‬‬ ‫خبر‬ ‫بیش از ‪ 5‬هزار سرویس خاک و‬ ‫نخاله در ایستگاه موقت شهرداری‬ ‫گرگان تخلیه شد‬ ‫بـه گـزارش مرکـز اطلاع رسـانی روابـط عمومی‬ ‫و امـور بیـن الملـل شـهرداری گـرگان‪ ،‬معـاون‬ ‫خدمـات شـهری شـهرداری گـرگان گفـت‪5 :‬‬ ‫هـزار و ‪ 773‬سـرویس خـاک و نخاله در ایسـتگاه‬ ‫موقـت خـاک و نخالـه شـهرداری گـرگان تخلیه‬ ‫شد‪.‬موسـی الرضـا صفـری بـا اعلام ایـن خبـر‬ ‫گفـت‪ :‬بـه طـور میانگیـن روزانـه ‪ 2‬هـزار تـن‬ ‫خـاک و نخالـه در سـطح شـهر تولیـد مـی شـود‬ ‫کـه شـهرداری گرگان جهت سـهولت دسترسـی‬ ‫خودروهـای سـبک از تیـر مـاه اقـدام بـه ایجـاد‬ ‫ایسـتگاه موقت خـاک و نخالـه در انتهای جرجان‬ ‫قبـل از پـل نصـر اباد نمـوده اسـت‪.‬وی افـزود‪ :‬از‬ ‫ابتـدای ایجـاد ایسـتگاه تاکنـون ‪ 11‬هـزار و ‪546‬‬ ‫تـن خـاک و نخاله که توسـط خودروهای سـبک‬ ‫از سـطح شـهر بـه ایسـتگاه موقـت انتقـال داده‬ ‫شـد کـه توسـط پیمانکار طـرح با ‪ 138‬سـرویس‬ ‫کامیـون بـه معـدن توسکاسـتان انتقـال داده‬ ‫شـد‪.‬صفری از شـهروندان درخواسـت کـرد خاک‬ ‫و نخالـه خـود را در زمین های خالـی و غیر مجاز‬ ‫سـطح شـهر تخلیـه نکننـد و بـه ایسـتگاه موقت‬ ‫خـاک و نخالـه در انتهای جرجـان قبل از پل نصر‬ ‫ابـاد انتقـال دهند‪.‬‬ ‫واحد دندانپزشکی درمانگاه‬ ‫تخصصی شهدای ازادشهر مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‬ ‫بـه گزارش روابـط عمومی مدیریـت درمان تامین‬ ‫اجتماعـی اسـتان گلسـتان ‪ ،‬واحـد دندانپزشـکی‬ ‫درمانگاه تخصصی شـهدای ازادشـهر توسط رابط‬ ‫دندانپزشـکی مدیریـت درمـان اسـتان بازدیـد و‬ ‫مورد بررسـی قـرار گرفت‪.‬در این بازدید و بررسـی‬ ‫‪ ،‬موضوعـات از قبیـل امـار خدمـات انجام شـده ‪،‬‬ ‫نـوع و کیفیـت مواد مصرفی ‪ ،‬نحوه اسـتریل ابزار‬ ‫‪ ،‬مشـکالت و چالشهای فرایندی و ‪ ...‬مورد ارزیابی‬ ‫و بررسـی قـرار گرفتـه و بـا هـدف ارتقـاء کیفی ‪،‬‬ ‫گزارشـی بـه حـوزه مربوطـه ارسـال شـد‪.‬گفتنی‬ ‫اسـت درمانـگاه ازادشـهر از سـال ‪ 1393‬فعالیت‬ ‫خود را در سـاختمانی اسـتیجاری اغـاز کرد و در‬ ‫هفتـه دولت سـال جـاری سـاختمان جدیـد این‬ ‫مرکـز درمانـی به بهـره برداری رسـید‪.‬‬ ‫یادداشتی از علی داودی باز نشر از شهرستان ادب‬ ‫نیمـا یوشـیج صرفا یک نام نیسـت نیمـا‪ ،‬نماد دیگر شـدن و‬ ‫اگاهـی بـر روزگار و فهـم اینکـه شـرایط جهـان و زمانه دیگر‬ ‫شـده و موقعیـت شـاعر تغییـر یافتـه و لـذا بـه حکـم فرزنـد‬ ‫زمانـه خـود بـودن باید شـاعری دیگـر بود‪.‬‬ ‫از مناظـر گوناگونـی میتـوان به نیمـا پرداخـت‪ .‬در حوزه های‬ ‫تاریخـی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬فرهنگـی و همچنیـن ادبی هـر مبحثی‬ ‫را پـی بگیریـم ناگزیـر از ارجـاع بـه نیمـا خواهیـم بـود‪ .‬چـرا‬ ‫کـه نیمـا نقطعـه عزیمـت جریانی سـت که امـروزه بـا عنوان‬ ‫شـعر معاصـر (اعـم از قالـب نو یا کهن) میشناسـیم از نوشـته‬ ‫هـای نیماسـت در ‪ 1308‬که «گـوش من از صـدای ایندگان‬ ‫پر اسـت‪».‬‬ ‫نیمـا حاصل یـک دوره از تاریخ ماسـت که اگـر نگوییم ظهور‬ ‫او را تبدیـل بـه یـک جبـر تاریخـی کـرده‪ ،‬حداقـل شـرایط‬ ‫مسـاعدی برای رسـیدن به این قهرمان را فراهم اورده اسـت‬ ‫جامعـه ای کـه از مدتهـا پیـش در انتظار ظهور مسـیحی بود‬ ‫که دسـت کم در جسـم شـعر روحـی تازه بدمـد مگر تصمیم‬ ‫سـبک بازگشـت ادبـی نیتـی جـز این داشـت؟ کـه اگرچه به‬ ‫سـرانجامی نرسـید منتهـا قدمـی اگاهانه بـود به هـر روی به‬ ‫راه بادیـه رفتـن بـه از نشسـتن باطـل! و بـه پیوسـت سـبک‬ ‫بازگشـت‪ ،‬شـعر مشروطه!‬ ‫همه چیز از ان تیری شـروع می شـود که به ناصرالدین شـاه‬ ‫زدنـد‪ .‬ماجـرای این ترور داسـتان خصومت شـخصی یا قدرت‬ ‫طلبانـه و کودتـا نبـود رضا کرمانـی در واقع بـه ذهنیت تاریخ‬ ‫گذشـته ایرانـی شـلیک کـرد‪ .‬بـا این عمـل شـوکت و تقدس‬ ‫پـر رنـگ و لعـاب شـاهی را در تاریـخ ما شکسـت شـاهی که‬ ‫البتـه پیشـتر بـه دسـت خود‪ ،‬خـود را شکسـته بـود وقتی به‬ ‫فرنـگ رفـت و ماشـین خریـد شـاهی که کـراوات بزنـد نمی‬ ‫شـود بـه جقه مبـارک همایونی ش قسـم خـورد‪ .‬بعـد از این‬ ‫تـرور دیگـر شـاهی وجـود نـدارد چـه مظفرالدیـن شـاه کـه‬ ‫حکـم عدالتخانـه و در واقـع خلع خویـش را امضا کـرد با این‬ ‫حکـم اخالف وی نیز همه خلع متواری شـدند محمدعلیشـاه‬ ‫رفـت احمـد شـاه رفت رضا شـاه رفـت محمدرضا شـاه رفت‪.‬‬ ‫حـاال دیگـر مـردم بودند و دنیای خودشـان‪ .‬شـعری که پیش‬ ‫از ایـن وامـدار دربـار و دیـوان بود تـا حفظ و حمایت شـود به‬ ‫سـر رسـید و مـردم جدیـد حرف و زبـان خودرا می جسـتند‪.‬‬ ‫اگرچـه سـرزمین ایـران را بـه شـعرش مـی شناسـند و تاریخ‬ ‫و تعلیـم و اسـناد و افتخـارات جهانـی مـا امیختگـی عجیبی‬ ‫بـا شـعر و شـاعری دارد بـا اینهمـه نسـبت شـعر و زندگی ما‬ ‫نسـبت صمیمانـه ای نبوده بـه ویژه از دوره تحوالت سیاسـی‬ ‫و مذهبـی به این سـو‪ ،‬شـعر محصـور و محدود بـه انجمنهای‬ ‫"صدای اینده"‬ ‫ادبـی یـا محافـل و مجالـس اهـل قدرت بـوده مگر در سـبک‬ ‫هنـدی کـه دوره ای ویـژه مخصـوص اسـت بـا اینکه شـاعر و‬ ‫شـعر مردمی داریم منتها شـعری که شـعر نیسـت‪.‬بزرگترین‬ ‫برکـت انقلاب اجتماعـی مشـروطه و پـا بـه پـای ان انقالب‬ ‫ادبـی بـه نمایندگی نیمـا را می تـوان دریافتـن دوران معاصر‬ ‫اعـم از انسـان معاصـر و شـعر معاصـر قلمـداد کـرد‪ .‬نسـبت‬ ‫مـردم با شـعر‪ ،‬انرا الجرم صبغـه اجتماعی می دهـد و ازادی‬ ‫بیان خویشـتن خویش نه مـدح دیگری!نیما فرزنـد این زمانه‬ ‫سـت فرزنـد تمام شـدن یـک دوران طوالنی از تاریـخ ما‪ .‬نیما‬ ‫نماد فرداسـت تا همیشـه‪.‬‬ ‫در بحـث از شـخصیت ادبی نیما همزمان بـا دو نفر مواجهیم؛‬ ‫نیمـای شـاعر و نیمای نظریـه پرداز که از قضـا مهمتر از وجه‬ ‫شـاعر وی سـت‪.‬از نیمای شـاعر معدودی شـعر به یاد ماندنی‬ ‫بـه خاطـر داریـم کـه در مقایسـه بـا دیگـر شـاعران ادبیـات‬ ‫فارسـی سـهم قابـل توجهـی سـت شـعرهای هسـت شـب‪،‬‬ ‫شـباهنگام‪ ،‬ای ادمهـا‪ ،‬قایـق بان و الخ‪ .‬اما در غالب شـعرهای‬ ‫دیگـر نیمـا نوعـی تعقیـد و کژتابـی و عـدم انس وجـود دارد‬ ‫کـه بـه نظر حاصـل چند عامـل و از همـه مهمتـر زادگاه وی‬ ‫و خاسـتگاه زبـان وی یعنـی طبرسـتان بزرگ سـت‪ .‬اما نکته‬ ‫مهـم اینکـه مـا امـروز بـا معیارهـا و امـروز و شـناختی که از‬ ‫شـعر نـو داریـم و اشـنایی بـا گونه هـا و تجربـه های فـراوان‬ ‫دیگـران نائـل بـه ایـن نقد شـده ایم حـال انکه نیمـا در عصر‬ ‫خـود الگویـی نداشـته و همـه ایـن تجربه هـا به خـون دل به‬ ‫دسـت امده‪.‬امـا نظریـه پـردازی جـدا از شـاعری وی نیسـت‬ ‫نیمـا کـه به تنهایـی در مبـارزه و اثبات نظر و تثبیـت جایگاه‬ ‫خـود بـود بـه ضـرورت مسـائل بنیادیـن را از اول تعریف می‬ ‫کنـد و اگرچـه مـا نوعـا نیمـا را با نظریـه فرمی کوتـاه بلندی‬ ‫سـطرها و ‪ ..‬مـی شناسـیم امـا وی در کنـار ایـن مباحث فنی‬ ‫بـه زیرسـاخت های شـعر اعـم از عاطفه و احسـاس و درک و‬ ‫نهایتـا نـگاه تاکید دارد و اهم هـم وی اموزش و القالی بینش‬ ‫شـاعرانه سـت ایـن رویکـرد محـدود به یـک گونه شـعری یا‬ ‫قالـب نیسـت بلکـه معرفـی یـک جهـان تازه سـت کـه ما در‬ ‫اسـتانه ورود بـه ان‪ ،‬الکـن ایسـتاده ایـم و ای بسـا خـود نیما‬ ‫کـه هنـوز در حیـرت کشـف بـه گنـگ خـواب دیـده ای می‬ ‫مانـد کـه گاه شـعرها و حرفهایی مبهـم می گویـد‪ .‬وقتی این‬ ‫ابهـام سـمبولیک را مقایسـه کنیـم با نظـر وی که شـعر باید‬ ‫سـاده و همـه فهـم و نزدیـک بـه دکلماسـیون طبیعـی کالم‬ ‫باشـد بـه ایـن نتیجـه می رسـیم کـه ایـن نظریه پـرداز خود‬ ‫در اجـرای نظـرات خویش موفـق نبوده‪ .‬اما بـا همین مباحث‬ ‫و نمونـه شـعرها نـه تنهـا بالغـت بلکـه مهمتـر از ان اساسـا‬ ‫زیبایـی شناسـی و جهانشناسـی شـاعرانه مـا را تغییر داد‪.‬‬ ‫ابعـاد نظریـات نیمـا بـه قـدری گسـترده سـت که هریـک از‬ ‫پیروانـش خطـی را ادامـه داده و مسـیری گشـوده‪ .‬تاثیـرات‬ ‫وی از اخـوان و شـاملو و سـپهری و فـروغ تـا قیصـر و منزوی‬ ‫و سـیمین و بهمنـی قابـل مشـاهده سـت هیچ گونـه و قالبی‬ ‫از تاثیـرات وی در امـان و بـر کـران نبـوده و نیسـت بـه قـول‬ ‫بهمنـی‪ :‬جسـمم غزلسـت امـا روح همـه نیمایی!‬ ‫امـا انکـه راه میگشـاید معموال خود در مـوج تحوالت و هجوم‬ ‫رهنـوردان موقتـا محـو خواهد شـد‪ .‬تقدیـر نیما نیـز این بود‬ ‫کـه در گـرد و خاک انفجار دوران به فراموشـی سـپرده شـود‬ ‫شـعف کشـف راه جدید و سـیل مانیفسـت گرایی و پیدایش‬ ‫مکتـب هـا و جریانات پـی در پی موجب برکنـار ماندن موقت‬ ‫نیمـا شـد چـرا کـه با کشـف ظاهـر تکنیک سـاده تریـن کار‬ ‫بعـد از نیمـا جریان سـازی سـت از سـپید‪،‬حجم ‪ ،‬نـاب‪ ،‬موج‬ ‫نـو‪ ،‬تجسـمی‪ ،‬پالسـتیک و گفتار ‪...‬الـخ‪ .‬اما همه اینهـا وامدار‬ ‫نیمـا و بـه نوعـی برامـده از پیشـنهادات وی هسـتند‪ .‬چرا که‬ ‫وی در مرزی ایسـتاده که دو سـمت را میبیند سـمتی ریشـه‬ ‫هـای او و سـمتی شـاخه هـای او‪ .‬او کـه بـه سـختی بـدون‬ ‫پشـتوانه و حمایـت و جایـزه سرسـختانه کار کـرد و اب در‬ ‫خوابگـه مورچـگان ریخـت‪ .‬لـذا حـق دارد کـه ایـن جریـان‬ ‫عظیم بـه نام او باشـد‪.‬‬ ‫تکمله‪:‬‬ ‫نـواوری در شـعر اگرچـه بـه صـورت بنیـادی در مقابـل و رد‬ ‫گذشـته شـکل گرفته اما به معنی رد ان و نابودی ان نیسـت‬ ‫بلکـه معرفـی ظرفیتـی دیگـر از زبـان و شـعر فارسـی اسـت‪.‬‬ ‫نیمـا در شـعر خواهد ماند در کنار سـعدی و حافـظ و بزرگان‬ ‫دیگر!‬ ‫خبر‬ ‫معاون پرورشی اموزش و پرورش مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫برگزاری جشنواره دانش اموزی تربیت حکیمانه ‪۳‬‬ ‫با محوریت نماز در مازندران‬ ‫معاون پرورشـی امـوزش و پـرورش مازندران‬ ‫از برگـزاری جشـنواره دانـش امـوزی تربیت‬ ‫حکیمانـه ‪ ۳‬بـا محوریت نماز خبـر داد‪.‬‬ ‫محمد شـعبانی در جلسـه ای که به منظور بررسـی‬ ‫اقدامـات الزم بـه جهـت برگـزاری بیسـت و نهمین‬ ‫اجالسـیه قـران‪ ،‬عتـرت و نمـاز بـا حضـور حجـت‬ ‫السلام ابراهیمـی رئیـس سـتاد اقامـه نمـاز اسـتان‬ ‫مازنـدران برگزار شـد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نمـاز باالترین ذکر‬ ‫وذکـر اکبـر اسـت و لـزوم گسـترش فرهنـگ ان در‬ ‫میـان دانش امـوزان بـا توجـه بـه تاکید سـند تحول‬ ‫بنیادیـن بـر تربیت چنـد سـاحتی دانش امـوزان‪ ،‬بر‬ ‫کسـی پوشـیده نیست‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به اسـتفاده از شـبکه اموزشـی شـاد در‬ ‫جهـت ترویـج فرهنـگ نماز‪ ،‬افـزود‪ :‬این شـبکه علی‬ ‫رغـم وجـود برخـی مشـکالت در بعضـی از سـاعات‬ ‫شـبانه روز به دلیل تراکم بسـیار بـاالی ان به جهت‬ ‫اسـتفاده دانش امـوزان‪ ،‬می تواند بسـتر مناسـبی به‬ ‫منظـور اشـاعه برنامه های فرهنگی و پرورشـی باشـد‪.‬‬ ‫شـعبانی در همیـن راسـتا بـا اشـاره بـه کانـال های‬ ‫موجـود و توانایـی ارتباطـی ایـن شـبکه‪ ،‬افـزود‪ :‬هم‬ ‫اکنـون کانـال هایـی بـرای مدیـران و مشـاوران بـه‬ ‫صورت جداگانه مشـخص شـده اسـت کـه به کمک‬ ‫این شـبکه می تـوان همزمان با تمام مدیران سـطح‬ ‫اسـتان بـه صـورت تصویری ارتبـاط برقـرار کرد‪.‬‬ ‫این مقام مسـئول با اشـاره بـه برنامه های پرورشـی‬ ‫کـه در دوران شـیوع بیمـاری کرونـا انجـام شـد‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬بـا توجـه بـه خانـه نشـینی و دور‬ ‫بودن دانش اموزان از فضای مدرسـه‪ ،‬جشـنواره های‬ ‫متعـددی در زمینـه های مختلف پرورشـی همچون‬ ‫تربیـت حکیمانـه یـک بـا محوریـت سـوره لقمـان‪،‬‬ ‫تربیـت حکیمانـه دو بـا محوریـت سـوره حجـرات و‬ ‫طـرح مبیـن و بسـیاری از طرح ها و جشـنواره های‬ ‫برگزار شـد کـه دانش اموزان مازندرانی توانسـتند در‬ ‫ایـن زمینـه ها بـه خوبی بدرخشـند‪.‬‬ ‫معاون پرورشـی با اشـاره به اسـتفاده از ظرفیت اولیا‬ ‫ومربیـان در زمینـه هـای پرورشـی‪ ،‬تاکید کـرد‪ :‬هم‬ ‫اکنـون ‪ ۱۲۲‬مـدرس در زمینـه اموزش خانـواده در‬ ‫انجمـن اولیـا و مربیـان فعالیـت دارنـد و این نشـان‬ ‫دهنـده پتانسـیل بـاالی ایـن نهـاد در امـر امـوزش‬ ‫خانواده هـا اسـت‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه بیسـت و نهمیـن‬ ‫اجالسـیه قـران‪ ،‬عتـرت و نمـاز‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫در سـال هـای گذشـته‪ ،‬مازنـدران افتخـار میزبانـی‬ ‫کشـوری ایـن اجالسـیه را داشـت‪ ،‬امـا در سـال‬ ‫تحصیلـی حاضـر بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونا و‬ ‫عـدم برگـزاری همایـش هـا و جلسـات بـه صـورت‬ ‫حضـوری‪ ،‬از هفتـه اینـده در شهرسـتانها به صورت‬ ‫مجـزا برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫اکهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبتی‬ ‫چالـوس نظـر به دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪20/9/1390‬ملـک متقاضـی کـه در هیـات موضـوع ماده یـک قانون مذکور مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی چالـوس مورد رسـیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعـارض وی محـرز و رای الزم صادر‬ ‫گردیـده جهـت اطلاع عمـوم به شـرح ذیل اگهـی میگـردد‪ 800 :‬فرعی از یـک اصلی واقـع در قریه‬ ‫فرج اباد بخش یک قشلاقی دهسـتان کالرسـتاق به نام سـیدجعفر میرحسـینی رودبارکی نسـبت‬ ‫بـه ششـدانگ یـک قطعه زمین با سـاختمان به مسـاحت ‪ 286.70‬متـر مربع خریداری مع الواسـطه‬ ‫از سیداسـماعیل سـیداقایی مالـک رسـمی لذا به موجب مـاده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬اییـن نامـه مربوطـه ایـن اگهـی در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلـی ‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها‬ ‫رای هیـات الصـاق تـا در صورتیکـه اشـخاص ذینفـع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تا دو مـاه اعتراض خـود را به‬ ‫اداره ثبـت محـل وقـوع ملک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد ‪ .‬معترضین باید ظـرف یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل نمایـد و گواهی تقدیم‬ ‫نماینده مردم بهشهر‪ ،‬نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ضرورت حمایت از طرح های خالقانه در اشاعه‬ ‫فرهنگ کتابخوانی‬ ‫نماینـده مـردم بهشـهر‪ ،‬نـکا و گلـوگاه در‬ ‫مجلس شـورای اسلامی بر ضـرورت حمایت‬ ‫از طـرح هـای نـو و خالقانـه جهـت اشـاعه‬ ‫فرهنـگ کتابخوانـی تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل کتابخانـه های‬ ‫عمومـی مازنـدران‪ ،‬غالمرضـا شـریعتی در دیـدار‬ ‫و گفتگـو بـا رئیـس اداره کتابخانه هـای عمومـی‬ ‫شهرسـتان گلـوگاه بـر ضـرورت حمایـت از طـرح‬ ‫هـای نو و خالقانه جهت اشـاعه فرهنـگ کتابخوانی‪،‬‬ ‫مسـاعدت و همراهـی خویـش را بـه عنـوان حامـی‬ ‫کتابـداران بـرای مطالبـه حقوقشـان در مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬اگر کتابخانه های عمومـی با هدایت‬ ‫صحیـح‪ ،‬مولد فرهنـگ و مروج اگاهی باشـند‪ ،‬قطعاً‬ ‫نگرانـی هـا دربـاره فرهنـگ بسـیار کاهش مـی یابد‬ ‫چراکـه کتابخوانـی اغاز راه اگاهی و بصیرت اسـت و‬ ‫هـر جـا که چـراغ اگاهی روشـن شـود‪ ،‬تاریکی های‬ ‫مشـکالت فرهنگی رخت برمـی بندد‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم بهشـهر‪ ،‬نـکا و گلـوگاه در مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی درباره سـاخت کتابخانه روسـتایی‬ ‫بیان کرد ‪ :‬جلسـه ای مشـترک با فرماندار ‪ ،‬بخشـدار‬ ‫‪ ،‬رئیـس اداره کتابخانـه هـای عمومـی شهرسـتان‬ ‫گلـوگاه ‪،‬شـورای اسلامی و دهیـاری برگـزار کـرده‬ ‫و شـرایط را مـورد بررسـی قـرار می دهیـم و ضمـن‬ ‫ایجـاد مقدمـات و دریافـت مجـوزات در سـاخت‬ ‫کتابخانـه کمـک می کنیـم‪.‬‬ ‫رئیـس اداره کتابخانـه هـای عمومـی شهرسـتان‬ ‫گلـوگاه نیـز در این دیـدار گزارشـی از کتابخانه های‬ ‫عمومـی ‪ ،‬اعضـاء ‪ ،‬تعداد منابع و فعالیتهای فرهنگی‬ ‫‪ ،‬شـرایط کتابخانـه هـای عمومی در وضعیت کشـور‬ ‫بـا شـیوع بیمـاری کوویـد ‪ ، 19‬وضعیـت پرداختـی‬ ‫نیـم درصـد ‪ ،‬نقـاط قـوت و ضعـف ‪ ،‬مشـکالت و‬ ‫اهـداف پیـش رو سـاخت کتابخانـه روسـتایی در‬ ‫مناطـق محـروم ارائـه کرد‪.‬‬ ‫مجتبـی دماونـدی بـا اشـاره بـه مطالبـات فرهنگی‬ ‫و معیشـتی کتابـداران‪ ،‬بـه تلاش هـای مجدانـه و‬ ‫بـی وقفـه ایـن مجاهـدان فرهنگـی در مسـیر ارتقاء‬ ‫سـطح فرهنگ جامعه و پرورش اسـتعدادهای اقشـار‬ ‫مختلـف بـا ارائـه خدمـات مطالعاتی تاکید کـرد و از‬ ‫نماینـده شهرسـتان خواسـت تا از حقـوق برحق این‬ ‫مجموعـه پـر تلاش و فرهنگسـاز در مجلـس دفـاع‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫وی ضمـن قدردانـی از نماینده مردم شـرق مازندران‬ ‫در مجلـس بخاطـر توجـه بـه فرهنـگ و عنایـت‬ ‫بـه کتـاب و کتابخوانـی‪ ،‬ازوی دعـوت کردنـد تـا‬ ‫بـه منظـور دلگرمـی همـکاران و دیـدن مشـکالت‬ ‫کتابـداران و کتابخانـه هـا بعنـوان حامـی این قشـر‬ ‫زحمتکـش‪ ،‬از کتابخانـه هـای عمومـی شهرسـتان‬ ‫گلـوگاه درهفتـه کتـاب بازدیـد کننـد‪.‬‬ ‫دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویل دهد کـه در این صـورت اقدامات ثبت موکـول به ارائه‬ ‫حکـم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگردد یـا معترض ‪،‬‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل ارائه نکنـد اداره ثبـت مبادرت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت مـی نمایـد و صدور سـند مالکیـت مانع از مراجعـه متضرر به دادگاه نیسـت ‪ .‬بدیهی اسـت‬ ‫برابـر مـاده ‪ 13‬اییـن نامـه مذکـور در مـورد قسـمتی از امالکـی کـه قبلا اظهارنامه ثبتـی پذیرفته‬ ‫نشـده ‪ ،‬واحـد ثبتـی بـا رای هیات پس از تنظیم اظهارنامـه حاوی تحدید حدود ‪ ،‬مراتـب را در اولین‬ ‫اگهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رسـاند و نسـبت بـه امالک در‬ ‫جریـان ثبـت و فاقد سـابقه تحدید حـدود ‪ ،‬واحد ثبتی اگهـی تحدید حدود را بـه صورت اختصاصی‬ ‫منتشـر می نماید ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪05/08/1399 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪20/08/1399 :‬‬ ‫م الف‪19906320:‬‬ ‫نیکنام ازوجی سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫سه شنبه ‪ 20 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪744‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫امیر عموزاد خلیلی‬ ‫تقدیر استاندار مازندران از اسحق‬ ‫عطایی سرپرست و کارکنان اداره کل‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫مازندران‪ -‬ساری‬ ‫فرهاد دژپسند در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملی ایران تبیین کرد‪:‬‬ ‫چهار محور مهم بانک ملی ایران برای حرکت‬ ‫در مسیر اینده‬ ‫سرعت بخشی به استقرار‬ ‫بانکداری دیجیتال ‪ ،‬اجرای کامل‬ ‫حاکمیت شرکتی ‪ ،‬افزایش نسبت‬ ‫تسهیالت به سپرده ها و رها‬ ‫سازی بانک از بار سنگین امالک و‬ ‫دارایی های مازاد چهار محور مهم‬ ‫بانک ملی ایران برای حرکت در‬ ‫مسیر اینده باشد‬ ‫مجمـع عمومـی عـادی سـاالنه بانـک ملـی‬ ‫ایـران بـرای دوره مالـی منتهـی به ‪ 29‬اسـفند‬ ‫سـال ‪ 1398‬بـا حضور کلیـه اعضا و بـا رعایت‬ ‫کامـل پروتـکل هـای بهداشـتی برگـزار و طی‬ ‫انصـورتهـایمالـیبانـکبـهتصویبرسـید‪.‬‬ ‫بـه گـزارش شـبکه اخبـار اقتصـادی و دارایـی ایـران‬ ‫(شـادا) وزیر امـور اقتصادی و دارایی بـه عنوان رئیس‬ ‫ایـن مجمـع بـا اشـاره به ایـن کـه بسـیاری از فعالیت‬ ‫هـای ایـن بانـک جنبـه ملـی و حاکمیتـی دارد گفت‬ ‫‪:‬عملکـرد بانـک ملـی ایـران در زمینـه کاهش شـعب‬ ‫مـازاد و نیـز بانکـداری دیجیتـال موفـق بوده اسـت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬حاکمیـت شـرکتی نیـز در این‬ ‫بانـک بـه خوبی در حـال پیاده سـازی بـوده و اکنون‬ ‫شـرایط بـرای فعالیـت هر چـه بهتـر بانک فراهم اسـت‪.‬‬ ‫وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی همچنیـن بـه لـزوم‬ ‫افزایـش درامدهـای بانک ملـی ایران در کنـار کاهش‬ ‫هزینـه هـا اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬افزایـش نسـبت‬ ‫تسـهیالت بـه سـپرده هـا‪ ،‬اسـتفاده هـر چـه بهتـر از‬ ‫منابـع موجـود‪ ،‬رهاسـازی منابـع بـا فـروش بیشـتر‬ ‫امـوال و املاک مـازاد و نیز تنوع بخشـی بـه درامدها‬ ‫از الزامـات تسـریع در توسـعه بانـک ملـی ایـران اسـت ‪.‬‬ ‫معـاون امـور بانکـی‪ ،‬بیمـه و شـرکت هـای دولتـی‬ ‫وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی نیـز در ایـن جلسـه‬ ‫بـا بیـان ایـن کـه بانک ملـی ایران بـه خوبی توانسـته‬ ‫وظایـف حاکمیتـی خـود را انجـام دهد گفـت ‪:‬اکنون‬ ‫پیاده سـازی اسـتراتژی فراگیـری مالی توسـط وزارت‬ ‫امـور اقتصـادی و دارایـی پیگیـری مـی شـود و نقش‬ ‫بانـک ملی ایـران در این زمینه بسـیار پررنگ اسـت و‬ ‫خبر‬ ‫مدیر کل استاندارد مازندران در بازدید از چند واحد تولیدی استان‪:‬‬ ‫کیفیت باالی محصوالت تولیدی و دانش روز‪،‬ویژگی‬ ‫برجسته شرکت های تولیدی موفق است‬ ‫رسـالت هـای متعددی به ویـژه در حوزه انتقال سـواد‬ ‫مالـی بـه جامعه بـرای این بانـک در نظر گرفته شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنیـن از کمـک هـای بیمارسـتان بانـک ملی‬ ‫ایـران در دوره شـیوع کرونا تقدیر کـرد و یاد و خاطره‬ ‫کارکنـان نظـام بانکـی که در اثـر ابتال به ایـن بیماری‬ ‫فـوت کردند را گرامی داشـت‪.‬‬ ‫در ادامـه این جلسـه دکتـر حسـین زاده مدیـر عامـل‬ ‫بانـک ملـی ایران با اشـاره بـه اینکـه اقدام وزیـر امور‬ ‫اقتصـادی و دارایـی در نامـه نـگاری به منظور شـهید‬ ‫شـناخته شـدن کارکنان نظام بانکی جانباختـه در اثر‬ ‫ابتلا به کرونا بسـیار قابـل تقدیر بود‪ ،‬افـزود‪ :‬کارکنان‬ ‫نظـام بانکـی بـدون وقفـه در حـال خدمت رسـانی به‬ ‫کشـور عزیزمان هسـتند و در این راه جـان خود را نیز‬ ‫تقدیم مـی کنند‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بـه اجرای طـرح های بـزرگ تولیدی و‬ ‫صنعتـی بـا حمایـت بانک هـا در کشـور اشـاره کرد و‬ ‫گفـت‪ :‬طـرح ابرسـانی از خلیـج فـارس به کویـر مرکز‬ ‫کـه بـا پشـتیبانی مالی ‪ 10‬بانک اجرا شـده اسـت‪ ،‬بی‬ ‫نظیـر اسـت و می تـوان ان را نمود کمـک بانک ها به‬ ‫توسعه کشـور خواند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استان گیالن با کمبود شدید‬ ‫مصالح مواجه است‬ ‫بــه اســتناد مــاده ‪ 30‬ائیــن نامــه مالــی شــهرداری هــای تهــران و مراکــز اســتانها و از محــل ردیــف‬ ‫اعتبــاری ‪ 110407‬بودجــه ســال ‪ ،99‬شــهرداری ســاری درنظــر دارد بهــره بــرداری از تابلــو هــای‬ ‫تبلیغاتــی جهــت اکــران اگهــی و تبلیغــات در ســطح مناطــق ســه گانــه شــهرداری بــه شــرح‬ ‫مجموعــه هــای اعالمــی مجــزا در اســناد مزایــده را از طریــق مزایــده عمومــی واگــذا نمایــد‬ ‫‪-1‬براورد اولیه هر مجموعه تبلیغاتی به شرح جدول ذیل می باشد‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫مجموعه‬ ‫متراژ تابلوهای‬ ‫مجموعه‬ ‫مبلغ پایه(یک سال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪57.25‬‬ ‫‪966.750.000‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫شرکت در‬ ‫مزایده‬ ‫‪3‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪1.410.000.000‬‬ ‫‪1.434.000.000‬‬ ‫‪70.500.000‬‬ ‫‪1.020.000.000‬‬ ‫‪51.000.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیر کل اسـتاندارد مازنـدران و هیات‬ ‫همـراه‪ ،‬روز ملـی کیفیت‪ ،‬در راسـتای‬ ‫وظایـف استانداردسـازی و بـه منظور‬ ‫اشـنایی با فرایندهای نویـن در تولید‬ ‫و کمک بـه اقتصاد مقاومتـی در حوزه‬ ‫اسـتاندارد از شـرکت هـای تولیـدی‬ ‫کوچیـن و پلـی رود‪ ،‬واقع در شـهرک‬ ‫صنعتـی شـهدای محمودابـاد‪ ،‬بازدید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد‬ ‫اسـتان مازنـدران‪ ،‬علـی امینـی‪ ،‬مدیـر کل‬ ‫اسـتاندارد مازنـدران و هیـات همـراه‪ ،‬صبح‬ ‫روز یکشـنبه‪ 18 ،‬ابـان ماه جـاری‪ ،‬روز ملی‬ ‫کیفیت‪ ،‬در راسـتای وظایف استانداردسازی‬ ‫و بـه منظـور اشـنایی بـا فرایندهـای نوین‬ ‫در تولیـد و کمـک بـه اقتصـاد مقاومتی در‬ ‫حـوزه اسـتاندارد از شـرکت هـای تولیـدی‬ ‫کوچیـن و پلـی رود‪ ،‬واقـع در شـهرک‬ ‫صنعتی شـهدای محمودابـاد‪ ،‬بازدید کردند‪.‬‬ ‫مدیـر کل اسـتاندارد مازنـدران سـپس در‬ ‫جلسـه ای کـه با حضـور مدیران ایـن واحد‬ ‫هـای تولیـدی برگـزار شـد شـرکت کـرد و‬ ‫بـا توجـه بـه مشـکالت مطروحـه از سـوی‬ ‫انـان بـه بیـان راهکارهـای بـرون رفـت از‬ ‫مشـکالت پرداخـت و ضمن تقدیر و تشـکر‬ ‫از مدیریـت و کارکنـان واحد هـای تولیدی‬ ‫احمد حسین زادگان‬ ‫استاندار مازندران‬ ‫اگهی مزایده کتبی‬ ‫‪2‬‬ ‫کوچیـن و پلـی رود‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬حمایت‬ ‫از شـرکت های تولیدی کیفـی جزء اولویت‬ ‫هـای مـا اسـت و مدیـران و افـراد مسـئول‬ ‫در امـر تولیـد بایـد تمام تلاش خـود را به‬ ‫کار گیرنـد تـا کاال و محصـوالت تولیـدی‬ ‫از کیفیـت و اسـتاندارد الزم برخـوردار‬ ‫باشـد ‪.‬وی موثـر تریـن راهـکار بـرون رفت‬ ‫از مشـکالت‪ ،‬کیفیـت بـاالی محصـوالت‬ ‫تولیـدی بـا اسـتفاده از اسـتاندارد هـا و‬ ‫دانـش روز و مـورد رضایـت مـردم دانسـت‪.‬‬ ‫امینـی ضمن اشـاره بر تولیـدات کوچین از‬ ‫قبیـل انـواع سـس غذایـی‪ ،‬زیتون و سـرکه‬ ‫و واحـد پلـی رود از قبیـل انـواع اتصـاالت‬ ‫پلیمـری ابیـاری‪ ،‬ابرسـانی و گازرسـانی و‬ ‫سـاخت انـواع قالب هـای تزریق پالسـتیک‬ ‫کـه همگـی ایـن محصـوالت از سـابقه‬ ‫کیفیـت مطلوب برخـوردار بـوده و به لحاظ‬ ‫اخـذ مجوزهـا و اسـتانداردهای کیفی‪ ،‬جزو‬ ‫پیشـتازان صنعـت اسـتان و شـاخص در‬ ‫کشـور هسـتند‪ ،‬خواسـتار اسـتمرار کیفیت‬ ‫و پایبنـدی بـه ان در امر تولید شـدند‪.‬مدیر‬ ‫کل اسـتاندارد ضمـن بازدیـد خـط تولید و‬ ‫ازمایشـگاه هـای ایـن دو کارخانـه‪ ،‬تذکرات‬ ‫الزم را در رابطـه بـا رعایـت اسـتانداردها و‬ ‫مشـارکت انهـا در بازنگـری اسـتاندارد های‬ ‫ملـی مـورد عمـل دادند‪.‬‬ ‫بـه گزارش روابط عمومی اداره کل منابـع طبیعی و ابخیزداری مازندران‪-‬‬ ‫سـاری‪ ،‬احمد حسـین زادگان اسـتاندار محتـرم مازندران‪ ،‬طـی نامه ای از‬ ‫تلاش ها و زحمات اسـحق عطایی سرپرسـت و کارکنـان اداره کل منابع‬ ‫طبیعـی و ابخیـزداری مازنـدران‪ -‬سـاری در اجـرای برنامـه های جهش‬ ‫تولید در اسـتان‪ ،‬تقدیر و تشـکر کرد‪.‬‬ ‫متن این تقدیرنامه به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫جناب اقای اسحق عطایی‬ ‫سرپرسـت محترم اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری اسـتان مازندران‪-‬‬ ‫ساری‬ ‫سالم علیکم‬ ‫نیـل بـه توسـعه پایدار در گـرو همت و تلاش صادقانه مدیـران‪ ،‬کارکنان‬ ‫خـدوم و همـکاری و تعامـل همه ارکان دولت اسـت‪.‬‬ ‫بدینوسـیله از اهتمـام مجدانـه‪ ،‬زحمـات و مسـاعی در خـور تحسـین‬ ‫جنابعالـی و همکارانتـان در اجـرای برنامـه هـای جهش تولید در اسـتان‬ ‫مازنـدران تقدیـر و تشـکر مـی نمایـم‪.‬‬ ‫امیـد اسـت در ظـل توجهـات حضـرت حـق‪ ،‬همـواره در ایفـای مطلوب‬ ‫وظایـف محولـه و خدمـت بهینـه بـه مـردم عزیـز موفـق و موید باشـید‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪44.75‬‬ ‫‪628.800.000‬‬ ‫‪63.25‬‬ ‫‪760.800.000‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪792.000.000‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪81.7‬‬ ‫‪105.95‬‬ ‫‪158.5‬‬ ‫‪813.600.000‬‬ ‫‪923.280.000‬‬ ‫‪964.800.000‬‬ ‫‪1.545.300.000‬‬ ‫‪48.337.500‬‬ ‫‪71.700.000‬‬ ‫‪31.440.000‬‬ ‫‪40.680.000‬‬ ‫‪38.040.000‬‬ ‫‪46.164.000‬‬ ‫‪39.600.000‬‬ ‫‪48.240.000‬‬ ‫‪77.265.000‬‬ ‫‪-1‬متقاضیــان مــی بایســتی از تاریــخ ‪ 99.08.20‬لغایــت ‪ 99.08.25‬نســبت بــه خریــد اســناد مزایــده‬ ‫کتبــی از دبیرخانــه شــهرداری مرکــزی اقــدام نماینــد‬ ‫‪-2‬کلیــه متقاضیــان شــرکت در مزایــده مــی بایســتی جهــت خریــد اســناد مزایــده‪ ،‬مبلــغ‬ ‫‪ 2.000.000‬ریــال بــه حســاب درامــد شــهرداری ســاری بــه شــماره ‪ 0108598799000‬نــزد بانــک‬ ‫ملــی ایــران واریــز نماینــد‪.‬‬ ‫‪-3‬متقاضیــان مــی بایســت ســپرده شــرکت در مزایــده کتبــی را برابــر مبلــغ منــدرج در اســناد‬ ‫مزایــده بــه حســاب ســپرده شــهرداری ســاری واریــز و یــا معــادل ان ضمانتنامــه معتبــر بانکــی‬ ‫ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫‪-4‬شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز می باشد‬ ‫‪-5‬سایر اطالعات در اسناد مزایده مندرج می باشد‪.‬‬ ‫عباس رجبی‬ ‫شهردار ساری‬ ‫علـی اکبـر اوسـط مقدم در جلسـه بررسـی وضعیت‬ ‫پروژه هـای عمرانـی صومعـه سـرا کـه در فرمانداری‬ ‫ایـن شهرسـتان بـا حضـور مدیـران کل برخـی‬ ‫دسـتگاه ها برگـزار شـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬تصمیماتی که‬ ‫در ایـن جلسـه اتخـاذ می شـود و پروژه هایـی کـه‬ ‫تـا پایـان سـال باید مـورد بهـره بـرادری قـرار گیرد‬ ‫قطعـاً جـز مصوبات جلسـه اسـت و باید مـورد توجه‬ ‫مدیـران دسـتگاه هایی اجرایـی قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه جلسـات بررسـی پروژه های‬ ‫عمرانی باید به صورت مسـتمر باشـد‪ ،‬افزود‪ :‬پیگیری‬ ‫پروژه هـا بایـد توسـط حوزه ها و دسـتگاه های مرتبط‬ ‫انجـام شـود‪.‬معاون عمرانـی اسـتانداری گیلان بـا‬ ‫اشـاره بـه کمبـود شـدید مصالـح در اسـتان‪ ،‬تاکیـد‬ ‫کـرد‪ :‬بایـد با وجـود همه ایـن محدودیت هـا حداکثر‬ ‫اسـتفاده را داشـته باشیم‪.‬‬ ‫اکبـری مقـدم به پایداری پـل بازار جمعه اشـاره و با‬ ‫بیـان اینکـه هر چـه سـریع تر بایـد در راسـتای رفع‬ ‫مشـکالت ایـن پـل کـه محـل اصلـی عبـور و مـرور‬ ‫شـهروندان به مرکز شهرسـتان اسـت اقدامـات الزم‬ ‫انجـام شـود‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬اسـیب پـل بـازار جمعه‬ ‫در بـازه زمانـی محـدود و چندسـاله قطعـاً امـکان‬ ‫پذیـر نخواهـد بود‪.‬معـاون عمرانی اسـتانداری گیالن‬ ‫تاکیـد کـرد‪ :‬اسـیب بـه پـل بـازار جمعه یـک زنگ‬ ‫خطـر اسـت و جهت تسـریع در روند مرمـت این پل‬ ‫اقدامـات الزم موثـر در دسـتور کار قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن در ادامـه گفـت‪ :‬در بازنگری طرح های‬ ‫هادی بنیاد مسـکن‪ ،‬نیازهای روسـتاییان دیده شـود‬ ‫و مشـکالت روسـتاییان را مرتفع کنیم‪.‬‬ ‫ضـرورت تسـریع در اجـرای پروژه هـای عمرانـی‬ ‫صومعـه سـرافرماندار صومعـه سـرا نیـز در ادامه این‬ ‫جلسـه بـا اشـاره بـه اینکـه در راسـتای تسـریع در‬ ‫رونـد پروژه هـا اقدامـات الزم انجـام و راهکارهـا باید‬ ‫در دسـتور کار قـرار گیرد‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬دو پروژه ملی‬ ‫از سـوی راهـداری و راه و شهرسـازی در شهرسـتان‬ ‫صومعـه سـرا در حـال انجام اسـت‪.‬‬ ‫سـید جلال سـید محمـدی بـا بیـان اینکه یکـی از‬ ‫پروژه هـای ملـی غـرب گیالن پـروژه فومن بـه پونل‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن پـروژه هـم اکنـون در حـال اجرا‬ ‫بـوده و پیگیری هـای الزم بـه صـورت مسـتمر انجام‬ ‫می شـود‪.‬وی پـروژه کنـار گذر مرجقـل‪ ،‬پیر بـازار به‬ ‫ضیابـر‪ ،‬طاهرگوراب به ماسـال را از جمله پروژه هایی‬ ‫عنـوان کـرد که راکـد بـوده و هنوز اقدامات اساسـی‬ ‫در ایـن زمینـه انجـام نشـده اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬اسـفالت‬ ‫راه هـای روسـتایی نیـز یکـی نیازهـای اساسـی و‬ ‫دغدغـه اصلی شهرسـتان صومعه سـرا اسـت‪.‬‬ ‫فرمانـدار صومعـه سـرا همچنین با بیان اینکه شـش‬ ‫پـل روسـتایی توسـط بنیـاد مسـکن شـروع بـه کار‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬فقط دو پل در حال اجرا اسـت و‬ ‫بـرای مابقـی پل هـا هیـچ اقدامی انجام نشـده اسـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫سه شنبه ‪ 20 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪744‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫اقدام عاجل شهردار‬ ‫شهردار کالردشت خواستار رفع هرچه سریعتر مشکل تعاونی مسکن کارکنان خدوم شهرداری شد‬ ‫بررسی مشکالت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری کالردشت راهکار برون رفت از وضعیت فعلی‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت و مهندسی‬ ‫شبکه حمل و نقل شهرداری‬ ‫ساری‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫علم تاج‬ ‫تعاونی تجلی عدالت اقتصادی‬ ‫واجتماعی است وهرتالشی درتعاونی‬ ‫از سوی هیئت مدیره انجام پذیرد‬ ‫نوعی ایثار است‪ .‬وی با اظهار اینکه‪:‬‬ ‫اعضای هیئت مدیره تعاونی مسکن‬ ‫کارکنان شهرداری کالردشت هم‬ ‫انتفاع شخصی ندارد افزود‪ :‬الزم‬ ‫است برای ساماندهی این شرکت‬ ‫تعاونی بین همه اعضای هیئت مدیره‬ ‫قبلی وفعلی هم افزایی شکل بگیرد‬ ‫واین رمز موفقیت است ‪.‬‬ ‫بـه گزارش کرانه شـمال؛ جلسـه ای باحضور مهنـدس پورعلی‬ ‫شهردارکالردشـت وعبـداهلل کیاکجـوری رییـس وصالحـی‬ ‫کارشـناس اداره تعـاون کار ورفـاه اجتماعـی شهرسـتان های‬ ‫چالـوس وکالردشـت در خصوص بـرون رفـت از وضعیت فعلی‬ ‫وتامین مسـکن وسـرپناه برای کارکنان شـهرداری کالردشـت‬ ‫در دفتـر شـهردار برگزار شـد‪.‬‬ ‫مهنـدس پورعلـی شـهردار کالردشـت درایـن جلسـه بـا اسـتعانت از‬ ‫بیانـات مقـام معظـم رهبری وسـال جهـش تولید کـه یکی ازشـاخصه‬ ‫هـای اساسـی دولت اسلامی اسـت؛ خدمت به شـهروندان را سـرلوحه‬ ‫امـور دانسـت وازاعضـای هیئـت مدیـره قبلـی و فعلـی و همچنیـن‬ ‫مسـئولین اداره کار خواسـت در راسـتای تقویت اقتصاد وتامین مسـکن‬ ‫شـرکت تعاونـی مسـکن کارکنان شـهرداری گام بر دارنـد‪ .‬وی توجه به‬ ‫ایـن مهـم را‪ ،‬اهـم واجبـات دانسـت و افزود‪ :‬بـرای این قشـر زحمتکش‬ ‫ازهیـچ کوششـی نبایـد دریـغ کرد‪ .‬شـهردار کالردشـت خواسـتار رفع‬ ‫هرچـه سـریعتر مشـکل موجود بـرای رفـاه کارکنان خدوم شـهرداری‬ ‫شـد و افـزود‪ :‬وبـا برخورد اصولـی ومبتنی براراده جمعـی اعضای هیئت‬ ‫مدیـره قبلـی وفعلی بـرای کارگرانـی که سـرپناه ندارند اقدامـات الزمه‬ ‫صـورت پذیرد‪.‬‬ ‫کیاکجـوری رئیـس اداره کار چالـوس هـم در ایـن نشسـت بیـان‬ ‫کرد‪:‬اسـاس تشـکیل تعاونـی انتفاع جمعی اسـت؛ تعاونـی تجلی عدالت‬ ‫اقتصادی واجتماعی اسـت وهرتالشـی درتعاونی از سـوی هیئت مدیره‬ ‫انجـام پذیـرد نوعـی ایثـار اسـت‪ .‬وی بـا اظهـار اینکـه‪ :‬اعضـای هیئـت‬ ‫مدیـره تعاونـی مسـکن کارکنـان شـهرداری کالردشـت هـم انتفـاع‬ ‫شـخصی نـدارد افـزود‪ :‬الزم اسـت برای سـاماندهی این شـرکت تعاونی‬ ‫بیـن همـه اعضـای هیئت مدیـره قبلی وفعلی هـم افزایی شـکل بگیرد‬ ‫و ایـن رمـز موفقیت اسـت ‪.‬وی با اظهار اینکه‪ :‬شهردارکالردشـت با نگاه‬ ‫خیرخواهانـه ومسـاعدت درجهـت تامیـن مسـکن کارکنان شـهرداری‬ ‫همـه تـوان خـود را بـکار گرفتـه اسـت افـزود‪ :‬اعضـای هیئـت مدیـره‬ ‫شـرکت بایـد از ایـن فرصـت ایـده ال بـرای احیـای شـرکت واجـرای‬ ‫پـروژه سـاخت مسـکن جهـت کارکنـان زحمتکش شـهرداری بـه نحو‬ ‫احسـن اسـتفاده کنـد ‪.‬وی تاکید کـرد‪ :‬اداره تعاون کار ورفـاه اجتماعی‬ ‫چالـوس وکالردشـت نیزباتمـام تـوان درخدمـت ایـن تعاونی بـوده وهر‬ ‫اقـدام میسـری کـه الزم باشـد انجام خواهـد داد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس این گـزارش‪ :‬در پایان با تبـادل نظر اعضای حاضر درجلسـه‬ ‫اقـای یوسـفعلی عزیـزی را بـه عنـوان نماینده شـرکت جهـت پیگیری‬ ‫کارهای شـرکت تعاونی مسـکن کارکنان شـهرداری کالردشـت تعیین‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫با هدف بررسی مشکالت برگزار شد؛‬ ‫نشست هم اندیشی مدیریت شهری شیرود‬ ‫با حضورحسینی نماینده مجلس‬ ‫در این نشست که در راستای اهمیت کمبودهای‬ ‫موجود شهر و رفع ان برگزار شد به مواردی چون‬ ‫اصالح فرسودگی خط انتقال اب‪ ،‬با حضور ریاست‬ ‫ابفای شهرستان‪ ،‬بررسی وضعیت طرح جامع و باز‬ ‫افرینی شهری‪،‬زیر ساخت های گردشگری پایدار‪،‬‬ ‫تعیین مشخصات اراضی شهری‪ ،‬تعیین تغییر کاربری‬ ‫ها پرداخته و پیرامون طرح های مطروحه تبادل نظر‬ ‫صورت گرفت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ در جلسـه ای‬ ‫کـه بـا دعـوت شـهردار و شـورای اسلامی‬ ‫شـهر شـیرود از دکتـر سـید شـمس الدین‬ ‫حسـینی نماینـده مـردم تنکابـن‪ ،‬رامسـر‬ ‫و عبـاس ابـاد در مجلـس شـورای اسلامی‬ ‫بـه منظور بررسـی و رفـع موانـع موجود در‬ ‫سـالن کنفرانس شـورای شـهر برگزار شـد‪.‬‬ ‫کمبودهای شـهر شـیرود مطرح و مورد نقد‬ ‫و بررسـی قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫بـر اسـاس ایـن گـزارش کـه بـه نقـل‬ ‫از فرهنگـی اجتماعـی و روابـط عمومـی‬ ‫شـهرداری و شـورای اسلامی شـهر شیرود‬ ‫اسـت؛ در ایـن نشسـت کـه در راسـتای‬ ‫اهمیـت کمبودهـای موجـود شـهر و رفـع‬ ‫ان برگـزار شـد بـه مـواردی چـون اصلاح‬ ‫فرسـودگی خـط انتقـال اب‪ ،‬بـا حضـور‬ ‫ریاسـت ابفای شهرسـتان‪ ،‬بررسـی وضعیت‬ ‫طـرح جامـع و بـاز افرینـی شـهری‪،‬زیر‬ ‫سـاخت هـای گردشـگری پایـدار‪ ،‬تعییـن‬ ‫مشـخصات اراضـی شـهری‪ ،‬تعییـن تغییـر‬ ‫کاربـری هـا پرداخته و پیرامـون طرح های‬ ‫مطروحـه تبـادل نظـر صـورت گرفـت‪.‬‬ ‫️ در جلسـه مذکـور دکتـر حسـینی بـا مهم‬ ‫دانسـتن همه مسـائل پیشـنهادی از سـوی‬ ‫مدیریـت شـهری شـیرود‪ ،‬مسـئله سـاخت‬ ‫مخـزن اب شـرب ایـن شـهر را مـوردی‬ ‫جـدی تلقی کـرد و ان را از اهـم موضوعات‬ ‫مطروحـه دانسـت کـه بایـد بـا تعامـل دو‬ ‫سـویه اداره اب و فاضالب شهرستان تنکابن‬ ‫و مدیریت شـهری شـیرود برای بـرون رفت‬ ‫از ایـن نقیصـه ‪ ،‬اقدامـی سـازنده صـورت‬ ‫گیر د ‪.‬‬ ‫️ در خلال جلسـه‪ ،‬محمـد نیکنام شـهردار‬ ‫شـیرود و اعضـای شـورای اسلامی شـهر‬ ‫ضمـن ارائـه گـزارش از رونـد فعالیـت های‬ ‫شـهرداری‪ ،‬و نیز گزارشـی مبنـی بر وجود‬ ‫کاسـتی هـا و کمبودهـا‪ ،‬خواسـتار پیگیری‬ ‫نماینـده مردم در جهت رفع نیازها ی شـهر‬ ‫و بهـره منـدی شـهروندان از رفـاه عمومـی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫شـهرارا‪ :‬واردات غـذای سـگ و عروسـک بـا‬ ‫دالر ‪ 4200‬تومانـی‬ ‫علـم تـاج‪ :‬اقـا تک نرخـی کنیـد بـرود پـی‬ ‫کارش! شـما کـه زورتـان بـه ایـن مافیـای‬ ‫عروسـک و غـذای سـگ و گربـه نمی رسـد!‬ ‫ارمان ملـی‪ :‬رئیس جمهـور‪ :‬باالتریـن خیانت‬ ‫بـه مـردم ناامیـدی و تخریب روحیه ان هاسـت‬ ‫علم تاج‪ :‬هععععی باریکال!‬ ‫ارمـان ملـی‪ :‬کلیـه ‪ ،150‬نیمـی از کبد ‪200‬‬ ‫میلیـون تومـان؛ بـا افزایـش تـورم و بیـکاری‬ ‫برخـی چاره ای جـز فروش اعضـای بدن خود‬ ‫ندارند‬ ‫علـم تـاج‪ :‬بـه بـی دردان ‪ ،‬بیـان درد دل‪ ،‬درد‬ ‫دگر باشـد!‬ ‫ارمـان ملی‪ :‬سـهیال جلـودار زاده‪ :‬اصولگرایان‬ ‫رادیـکال اوضـاع را اسـف بار تـر می کنند!‬ ‫علم تاج‪ :‬به تنور سرد نان نمی بندند!‬ ‫شهرارا‪ :‬اراذل واوباش شناسنامه دار می شوند‬ ‫علم تاج‪ :‬چو نرمی کنی خصم گردد دلیر!‬ ‫دنیـای اقتصـاد‪ :‬سـقوط پـول ملـی ترکیـه با‬ ‫دسـت کاری نـرخ بهره‬ ‫علـم تـاج‪ :‬عجـب پـس پـول ملـی این طوری‬ ‫سـقوط مـی کنه؟!‬ ‫کیهـان‪ :‬قیمـت ارز را ‪ 8‬برابـر کردنـد‪ ،‬بازهـم‬ ‫ادرس امریـکا را می دهنـد‬ ‫علـم تـاج‪ :‬به جای شـمع کافوری‪ ،‬چـراغ نفت‬ ‫می سوزد!‬ ‫صدای اصالحات‪ :‬ارزو مرد؛ امید برگشت!‬ ‫علـم تـاج‪ :‬اقا زیاد هـم نمی شـه روی امریکا‬ ‫حسـاب کـردا! همه تخـم مرغ ها را در سـبد‬ ‫امریکا نگذاریم!‬ ‫رسـالت‪ :‬دشـمن بی نقـاب رفـت؛ دشـمن‬ ‫نقـاب دار امـد‬ ‫علـم تـاج‪ :‬بـه هـر رنگـی کـه خواهـی جامه‬ ‫می پـوش‪ /‬کـه مـن ان قـد مـوزون می شناسـم!‬ ‫کار و کارگـر‪ :‬وزارت کار هـر چـه زودتـر بایـد‬ ‫فکـری به حـال معیشـت کارگـران کند‬ ‫علـم تـاج‪ :‬ای بابـا چقـدر عجـول هسـتید؟!‬ ‫بگذاریـد‪ ،‬بایـدن بیایـد؛ حباب هـا بترکنـد؛‬ ‫امریـکا بـه برجـام برگـردد؛ پول هـای بلوکه‬ ‫شـده ما ازاد شـوند؛ ان وقت ارزش پول ملی‬ ‫افزایـش مـی یابـد و قـدرت خریـد کارگـران‬ ‫زیـاد می شـود!‬ ‫اتحاد ملت‪ :‬چرا پرستاران دیگر نمی خندند؟‬ ‫علـم تـاج‪ :‬پای چـراغ همیشـه تاریـک اسـت‪.‬‬ ‫ایـن بنـدگان خـدا خودشـان را فـدای ملـت‬ ‫کرده انـد!‬ ‫بنیـان ملـی‪ :‬امریـکا حـق نداشـت از برجـام‬ ‫خارج شـود‬ ‫علـم تـاج‪ :‬بلـه شـکر خـورده خارج شـده‪...‬‬ ‫گوشـش را می گیریـم و بـه برجـام بـازش‬ ‫می گردانیـم!‬ ‫حسـبان‪ :‬رئیسـی‪ :‬بایـد بـه مدیران شـجاع و‬ ‫انقالبـی جـرات ریسـک پذیـری بدهیم‬ ‫علـم تـاج‪ :‬البتـه اول باید مدیران پیـر و پاتال‬ ‫را بفرسـتیم بروند خانه شـان!‬ ‫عجبشـیر‪ :‬افزایـش سـه ماه یـک بـار خودرو‬ ‫قابـل قبول نیسـت‬ ‫علـم تـاج‪ :‬قابـل قبـول نیسـت؟! مومـن ؛ اگر‬ ‫کسـی ایـن مطلـب را چنـد مـاه قبـل مـی‬ ‫گفت‪ ،‬یکراسـت بـه امین اباد حوالـه اش می‬ ‫دادند!‬ ‫ارمان ملی‪ :‬جهانگیری و هاشمی نمی ایند‬ ‫علم تاج‪ :‬به گیتی بیش مانی‪ ،‬بیش بینی!‬ ‫شـهر ارا‪ :‬خلیـل زاده‪ :‬راسـت مـی گوینـد به‬ ‫خاطـر پـول رفتم‬ ‫علم تاج‪ :‬صداقتت ما رو کشته!‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!