روزنامه کرانه شمال شماره 745 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 745

روزنامه کرانه شمال شماره 745

روزنامه کرانه شمال شماره 745

‫‪8‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در مازندران در هشتمین اجالس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر‪:‬‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪/‬چهارم شنبه ‪ 21/‬ابان‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 745‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫کنار گذاشتن دین از جامعه‬ ‫حرکت ناصوابی است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سهم بزرگ مهمانی های خانوادگی‬ ‫و عروسی ها در کرونا‬ ‫‪6‬‬ ‫پاییز در مازندران‬ ‫پایـیزرابایدنفسکشید‬ ‫‪8‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫خرب‬ ‫سیاسی‬ ‫چهار شنبه ‪ 21 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪745‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در گلستان‪:‬‬ ‫نهادهای مختلف برای‬ ‫خدمات درمانی به بیماران‬ ‫کرونایی اموزش ببینند‬ ‫ نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان گلسـتان گفـت‪ :‬بایـد‬‫نهادهـای مختلـف مثـل هلال احمـر‪ ،‬بسـیج و نیروهـای‬ ‫مسـلح امـوزش ببینند تـا در صورت نیـاز بتواننـد خدمات‬ ‫درمانـی بـه بیمـاران کرونایـی ارائـه کننـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه به نـق از مهـر‪ ،‬به نقـل از دفتـر نماینده‬ ‫ولی فقیـه در گلسـتان‪ ،‬ایـت اهلل سـیدکاظم نورمفیـدی در‬ ‫جلسـه قـرارگاه پشـتیبانی از سـتاد پیشـگیری و مقابلـه با‬ ‫ویروس کرونا اسـتان گلسـتان ضمن تشـکر از کادر درمانی‬ ‫و سـتاد اسـتانی کرونا برای صیانت از سلامت مـردم اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬مقـام معظـم رهبـری در روزهـای گذشـته بـه خاطر‬ ‫اهمیت مسـئله با سـتاد اسـتانی کرونا جلسـه ای داشـتند و‬ ‫در ان جلسـه بـه فرهنـگ قرارگاهـی تاکیـد کردند‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬در زمـان جنـگ‪ ،‬قـرارگاه وظیفـه داشـت کـه‬ ‫جبهه دشـمن را زیر نظر داشـته باشـد و از سـویی دیگر با‬ ‫برنامه ریـزی از امکانـات پشـتیبانی خارج از جبهه اسـتفاده‬ ‫کنـد در همیـن راسـتا مقـام معظـم رهبـری در مقابلـه‬ ‫بـا کرونـا ایـن مسـئولیت را برعهـده بهداشـت و درمـان‬ ‫گذاشـتند‪.‬ایت اهلل نورمفیـدی گفـت‪ :‬قـرارگاه پشـتیبانی از‬ ‫سـتاد کرونـا بایـد کل کشـور را از بـازار تـا منزل بـه عنوان‬ ‫جبهـه مقابلـه بـا ویـروس کرونـا بداند و ایـن امر مهـم کار‬ ‫بسـیار سـختی اسـت کـه همـه بایـد دسـت به دسـت هم‬ ‫بدهنـد تـا بتوانیـم بـا ایـن ویـروس مقابلـه کنیم‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬بایـد نهادهـای مختلـف مثـل هلال احمر‪،‬‬ ‫بسـیج و نیروهای مسـلح امـوزش ببینند تا در صـورت نیاز‬ ‫بتواننـد خدمـات درمانـی به بیمـاران کرونایی ارائـه کنند و‬ ‫از سـویی بایـد حسـابی بـرای جمـع اوری کمک هایی مالی‬ ‫بـه منظور پشـتیبانی از درمان بیمـاران کرونا در نظر گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نماینـده ولی فقیـه در اسـتان گلسـتان بابیـان اینکـه مقـام‬ ‫معظـم رهبـری همچنیـن بـه موضـوع دعـا تاکیـد کردند‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬هیـچ وقـت دعـا جـای اسـباب را نمی گیـرد گرچـه‬ ‫می توانـد در اسـباب نیـز موثـر باشـد و برایـن اسـاس ائمه‬ ‫اطهـار (ع) نیـز ضمـن دعا در زمـان بیمـاری از طبیب بهره‬ ‫می گرفتنـد‪.‬وی اظهـار کـرد‪ :‬امـروز در این شـرایط کرونایی‬ ‫بایـد فرهنـگ درسـت دعـا و رابطـه با خـدای متعـال را در‬ ‫بیـن احـاد جامعـه نهادینـه کنیـم و از صـدا و سـیما نیـز‬ ‫درخواسـت دارم در ایـن زمینـه بیشـتر فعالیـت کند‪.‬‬ ‫امـام جمعـه گـرگان گفـت‪ :‬اعتقـاد دارم که به مسـئله دعا‬ ‫بایـد عمیق تـر پرداختـه شـود و حوزه هـای علمیـه‪ ،‬صـدا و‬ ‫سـیما‪ ،‬تبلیغـات اسلامی و دسـتگاه های فرهنگـی در ایـن‬ ‫زمینـه ورود پیـدا کنند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫پسماند در مازندران مسئله سازشده است‬ ‫ایجاد شهرک های پسماند‬ ‫رئیـس سـازمان مدیریـت و‬ ‫برنامـه ریـزی مازنـدران بـر‬ ‫لـزوم رفـع مشـکل پسـماند‬ ‫اسـتان تاکید کرد و خواسـتار‬ ‫همـکاری شـهرها و بخش های‬ ‫دیگـر بـرای حـل ایـن معضل‬ ‫شـد‪.‬‬ ‫دیرینـه‬ ‫‪ ،‬مفیـد غالمی در جلسـه مطالعات‬ ‫پسـماند اسـتان با اشـاره بـه اینکه‬ ‫دولـت در سـال های اخیـر بـه‬ ‫موضـوع پسـماند توجـه خوبی کـرده اسـت‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬در حال‬ ‫حاضـر دولـت تعهـدات شـهرداری ها را در زمینـه پسـماند تقبـل‬ ‫کرده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در پـروژه پسـماند سـاری بـه رغـم انکه مقرر بـود ابنیه‬ ‫وتاسیسـات را شـهرداری انجـام دهـد امـا دولت پـای کار امـد و از‬ ‫ایـن رو مـا مشـکل منابع در حـوزه پسـماند نداریم‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد براینکه تمامی تالش هـا در حوزه پسـماند باید منجر‬ ‫بـه تغییـر رفتار باشـد‪ ،‬امارهـای تولید زباله در اسـتان باال اسـت و‬ ‫در کنـار ان بایـد در زمینـه تفکیـک زبالـه نیز برنامه ریـزی و اقدام‬ ‫شـود‪.‬رئیس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی مازنـدران فرهنـگ‬ ‫سـازی بـرای تغییـر رفتـار در حـوزه پسـماند و فرهنگسـازی را در‬ ‫ایـن بخـش الزامـی دانسـت و گفت‪ :‬بـا توجه بـه مهم بـودن مقوله‬ ‫توسـعه‪ ،‬پسـماند بـه عنوان پـروژه محوری مـورد توجه قـرار گرفته‬ ‫اسـت‪.‬وی بـا اظهـار اینکـه در مطالعـات پسـماند‪ ،‬منطقـه بندی و‬ ‫نهادسـازی مـورد توجـه قرار گیـرد‪ ،‬به وجـود ایـراد در قانون جامع‬ ‫پسـماند اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬مازنـدران بـه دلیـل پیچیدگی هـای‬ ‫اقلیمـی و طبیعـی کـه دارد‪ ،‬اسـتانی خـاص به شـمار می رود‪.‬‬ ‫غالمـی راد گفـت‪ :‬اگـر مـا پـروژه اقتصـادی در حـد هـزار تـن‬ ‫داشـته باشـیم بایـد همـه بخش ها همـکاری کننـد‪.‬وی با اشـاره به‬ ‫تشـکیل سـازمان پسـماند خواهان همـکاری دسـتگاه های مختلف‬ ‫بـرای شـکل گیـری و فعالیت ایـن سـازمان برای مدیریـت موضوع‬ ‫پسـماند در اسـتان شـد‪.‬محمد زرودی مدیـر سـازمان پسـماند‬ ‫مازنـدران از حضـور بخـش خصوصـی بـرای سـرمایه گـذاری در‬ ‫حـوزه پسـماند خبـر داد و گفت‪ :‬تفاهمنامه ای با این سـرمایه گذار‬ ‫منعقـد شـده اسـت و ‪ ۴۹‬درصد سـهام شـرکت مربوط بـه صندوق‬ ‫سـرمایه گـذاری اسـت‪.‬وی با عنـوان اینکه اسـتاندارد جهانـی را در‬ ‫بخـش پسـماند پیـاده سـازی کنیم‪ ،‬ایجاد شـهرک های پسـماند را‬ ‫در اسـتان ضـروری دانسـت و گفـت‪ :‬افـق دید مـا برای اینـده این‬ ‫اسـت کـه تعـداد مراکـز دفن پسـماند کم شـود‪.‬وی ایجاد شـهرک‬ ‫پسـماند بـرای حـوزه ابریز هـراز را از برنامه ها ذکر کـرد و گفت‪ :‬در‬ ‫فـاز اول برای شـهرهای نـور و محمودابـاد برای مدیریـت ‪ ۱۵۰‬تن‬ ‫پسـماند برنامـه ریزی می شـود‪.‬‬ ‫بررسی راهکارهای تامین اعتباری طرح های زیربنایی بخش اب استان در نشست استاندار‬ ‫مازندران و معاون وزیر نیرو‬ ‫طرح های توسعه منابع اب مازندران با سرعت بیشتری پیگیری می شود‬ ‫تالش می کنیم با افزایش اعتبار در الیحه بودجه سال اتی و اتخاذ روش های مناسب تر‬ ‫مالی طرح های توسعه منابع اب را با سرعت بیشتری به سر انجام برسانیم‪.‬‬ ‫راهکارهـای تامیـن منابع مالـی طرح‬ ‫هـای زیربنایـی اسـتان در بخـش اب‬ ‫در نشسـت مشـترک احمـد حسـین‬ ‫زادگان‪ ،‬اسـتاندارمازندران و تقـی زاده‬ ‫خامسـی‪ ،‬معـاون وزیـر نیـرو در امور‬ ‫اب و ابفـا بررسـی شـد‪‎.‬‬ ‫به گـزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری‬ ‫مازنـدران‪ ،‬احمـد حسـین زادگان در ایـن‬ ‫نشسـت بـا اشـاره بـه شـاخص مهـار اب و‬ ‫شـاخص توسعه شـبکه ابیاری و زهکشی در‬ ‫اسـتان و میـزان برخورداری مناطق شـهری‬ ‫و روسـتایی از اب شـرب سـالم و بهداشـتی‬ ‫و سیسـتم فاضالب و عقـب ماندگی تاریخی‬ ‫اسـتان در ایـن بخـش هـا خواسـتار توجـه‬ ‫ویـژه وزارت نیـرو بـه طـرح هـای توسـعه‬ ‫منابع اب اسـتان شـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اسـتاندار گیلان در دیـدار بـا معـاون رئیـس‬ ‫جمهـوری و رئیـس سـازمان برنامـه و بودجه‪،‬‬ ‫اخریـن وضعیـت تکمیل پـروژه هـای عمرانی‬ ‫و نیمـه تمـام اسـتان را پیگیـری کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گیالن؛‬ ‫دکتـر ارسلان زارع در دیـدار بـا دکتـر محمدباقـر‬ ‫نوبخـت گزارشـی از پروژه هـای مهم عمرانی اسـتان‬ ‫ازجملـه ‪ ۶۱‬پـروژه نیمـه تمـام در شهرسـتان هـای‬ ‫ن کـه در سـال جاری و نیـز فصـل بهـار سـال‬ ‫اسـتا ‬ ‫اینـده به بهـره برداری می رسـند؛‬ ‫ارائـه و اخریـن وضعیـت تکمیـل‬ ‫پـروژه هـای عمرانـی اسـتان را‬ ‫پیگیـری کـرد‪.‬‬ ‫تکمیـل پـروژه راه اهـن رشـت ‪-‬‬ ‫کاسـپین ‪ -‬انزلـی‪ ،‬تکمیـل ازادراه‬ ‫قزویـن رشـت محـدوده منجیـل و‬ ‫رودبـار‪ ،‬احـداث بیمارسـتان جامع‬ ‫‪ ۸۰۰‬تختخوابـی رشـت‪ ،‬احـداث‬ ‫پـروژه راه خمـام ‪ -‬خشـکبیجار ‪-‬‬ ‫لشت نشـاء ‪ ،‬تعریـض و چهـار بانده‬ ‫کـردن راه خواچکیـن ‪ -‬پیربـازار‬ ‫ ضیابـر‪ ،‬ایجـاد دهکده ورزشـی و‬‫احـداث سـد مخزنـی عزیزکیان شهرسـتان رشـت از‬ ‫دیگـر موضوعاتی بـود که در دیدار اسـتاندار گیالن با‬ ‫رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه پیگیـری شـد‪.‬‬ ‫در ایـن دیـدار که شـهردار رشـت نیز حضور داشـت؛‬ ‫حـل مشـکالت شـهر رشـت‪ ،‬پـروژه هـای مدیریـت‬ ‫پسـماند از جملـه زبالـه سـوز‪ ،‬تصفیـه خانه‪ ،‬توسـعه‬ ‫کارخانـه کـود الی و رفـع الودگی هـای رودخانه های‬ ‫گوهـر رود و زرجـوب رشـت هـم مـورد بررسـی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫محدویت کرونایی در تمامی شهرهای مازندران‬ ‫اعمال می شود‬ ‫قائـم مقـام سـتاد مقابله بـا کرونـای مازنـدران گفت‬ ‫کـه محدودیـت کرونایی مصوب اخیر شـامل تعطیلی‬ ‫تمامـی گروه هـای شـغلی بـه جـز ارائـه دهنـدگان‬ ‫خدمـات سـطح یـک بـه مـردم ماننـد داروخانه هـا‬ ‫و نانوایی هـا در تمامـی شـهرهای اسـتان اعمـال‬ ‫می شود‪.‬حسـین حسـن نـژا افـزود ‪ :‬بر اسـاس مصوبه‬ ‫سـتاد ملـی و اسـتانی مقابله بـا کرونا تمامی مشـاغل‬ ‫به جز مشـاغل سـطح یـک از امروز به مـدت یک ماه‬ ‫حـق فعالیـت از سـاعت ‪ ۱۸‬بـه بعـد را ندارند‪.‬‬ ‫وی گفـت ‪ :‬هـر فرمانـداری موظـف اسـت محدودیت‬ ‫هـا را در شـهرهای تابعه شهرسـتان خـود اعمال کند‬ ‫و بـا هرگونـه کوتاهـی در ایـن زمینه برخـورد خواهد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫معـاون سیاسـی ‪ ،‬امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار‬ ‫مازنـدران دلیـل اعمـال محدودیـت هـای کرونایـی‬ ‫بـرای تمامی شـهرهای اسـتان را ناشـی از فاصله کم‬ ‫میان شـهرها دانسـت و افـزود ‪ :‬اگر ایـن محدویت ها‬ ‫در تمامـی شـهرهای اسـتان اعمـال نشـود ‪ ،‬ممکـن‬ ‫در ادامـه ایـن دیـدار مهنـدس تقـی زاده‬ ‫خامسـی‪ ،‬معاون وزیر نیرو در امور اب و ابفا‬ ‫ضمـن تقدیـر و تشـکر از تعامـل و همکاری‬ ‫بسـیار خوب اسـتاندار مازنـدران با مجموعه‬ ‫وزارت نیـرو در اسـتان و توجـه بـه مباحـث‬ ‫مدیریـت منابـع اب ضمـن قول مسـاعد در‬ ‫خصـوص پیگیـری خواسـته هـا و مطالبات‬ ‫مطـرح شـده توسـط اسـتاندار مازنـدران‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬تلاش مـی کنیـم بـا افزایـش اعتبار‬ ‫در الیحـه بودجـه سـال اتـی و اتخـاذ روش‬ ‫هـای مناسـب تـر مالـی طـرح های توسـعه‬ ‫منابـع اب را بـا سـرعت بیشـتری بـه سـر‬ ‫انجام برسـانیم‪.‬‬ ‫در پایـان بـا توجـه بـه درخواسـت اسـتان‬ ‫در خصـوص افزایـش اعتبـارات برای سـدها‬ ‫و شـبکه هـای ابیـاری و زهکشـی اسـتان‬ ‫و طـرح هـای ابرسـانی در الیحـه بودجـه‬ ‫پیشـنهادی سال اتی‪ ،‬تسـریع در اجرای سد‬ ‫هـای زارم ‪ ،‬کسـیلیان و ازارود‪ ،‬ایجـاد ردیف‬ ‫جدیـد بـرای سـد سـجاد رود‪ ،‬ایجـاد ردیف‬ ‫مسـتقل بـرای کنترل سـیالب‪ ،‬بهـره گیری‬ ‫از فاینـاس داخلـی جهت تسـریع در تکمیل‬ ‫و سـاخت سـدهای هراز‪ ،‬گلورد‪ ،‬شبکه های‬ ‫ابیـاری و زهکشـی و طـرح هـای ابرسـانی‬ ‫تصمیماتـی اتخاذ شـد‪.‬‬ ‫در اغـاز ایـن نشسـت همچنیـن یخکشـی‪،‬‬ ‫مدیر عامل اب منطقه ای مازندران گزارشـی‬ ‫از رونـد پیشـرفت طرح های زیرسـاختی در‬ ‫دسـت مطالعه و اجرای مازندران و مشکالت‬ ‫و چالـش هـای پیشـرو بخصـوص وضعیـت‬ ‫مالـی هریـک از پـروژه ها ارائـه داد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پیگیری تکمیل پروژه های عمرانی گیالن در دیدار‬ ‫استاندار با رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور‬ ‫سهامداران حقوقی عامدانه‬ ‫به تعهدات خود در قبال بازار‬ ‫سرمایه عمل نمی کنند‪ /‬لزوم‬ ‫ورود جدی دستگاه قضا برای‬ ‫حل بحران بورس‬ ‫نایـب رئیـس مجلس ضمـن انتقاد بـه عملکرد سـهامداران‬ ‫حقوقـی و سـازمان بـورس بـا بیـان ایـن کـه سـهامداران‬ ‫حقوقـی کـه عمـده بـازار سـرمایه را در اختیـار دارنـد‪ ،‬بـه‬ ‫صـورت عامدانـه تلاش کردنـد تا با خـروج از بازار سـرمایه‬ ‫بـه تعهـدات خود عمل نکننـد گفت‪ :‬امیدوارم دسـتگاه قضا‬ ‫بـا ورود جـدی به این موضوع بتواند اوضاع را سـر و سـامان‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫امیرحسین قاضی زاده هاشمی‬ ‫سیدامیرحسـین قاضـی زاده هاشـمی نایـب رئیس مجلس‬ ‫در گفت وگـو بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملت‪ ،‬با اشـاره‬ ‫بـه تجمـع اعتراضی روز گذشـته تعدادی از سـهامداران در‬ ‫مقابـل بـازار بورس و اوراق بهادار نسـبت به ریزش شـاخص‬ ‫سـهام گفـت‪ :‬مجلـس طـی چنـد مـاه اخیـر بـا دعـوت از‬ ‫مسـئوالن مربوطـه پیگیـر رفع مشـکالت بـازار بـورس بود‬ ‫تـا از بـروز این وقایع جلوگیـری کند که متاسـفانه به دلیل‬ ‫نبـود عزم و تعهد در مسـئوالن دولتی برای سـاماندهی این‬ ‫وضعیـت‪ ،‬شـاخص سـهام ریزش پیـدا کرد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه مسـئوالن دولتی حتی مصوبات شـورای‬ ‫عالـی بـورس را بـه درسـتی اجـرا نکـرده و اقدامـات الزم‬ ‫بـرای مدیریـت بـازار سـرمایه را انجـام نداده انـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫سیاسـت های مـوازی دولـت در حوزه هـای بانـک مرکـزی‪،‬‬ ‫تغییـر نرخ سـود بانکـی‪ ،‬سیاسـت هـای وزارت صمت برای‬ ‫قیمـت گـذاری محصـوالت فـوالدی و ‪ ...‬هـم بـر روی بازار‬ ‫بـورس سـایه انداخـت و مشـکالتی را ایجـاد کـرد‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم مشـهد و کالت در مجلـس تاکیـد کـرد‪ :‬از‬ ‫سـوی دیگـر سـهامداران حقوقـی کـه عمـده بازار سـرمایه‬ ‫را در اختیـار دارنـد‪ ،‬بـه صـورت عامدانـه تلاش کردنـد تـا‬ ‫بـا خـروج از بـازار سـرمایه بـه تعهـدات خـود عمـل نکنند‬ ‫در صورتـی کـه طبـق مصوبـه شـورای عالـی بـورس انهـا‬ ‫موظف بـه بازارگردانی شـده اند‪.‬قاضی زاده هاشـمی با تاکید‬ ‫براینکـه متاسـفانه مجبـور شـدیم بـرای سـاماندهی بـازار‬ ‫سـرمایه بـا کمـک دسـتگا ه قضایـی وارد این ماجرا شـویم‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬جلسـاتی را تاکنـون با دادسـتان تهـران که از‬ ‫سـوی رئیس قـوه قضائیـه مامور به انجـام اقدام ویـژه برای‬ ‫سـاماندهی بـازار بـورس شـده اسـت‪ ،‬داشـته ایم‪ .‬مجلـس‬ ‫بـرای جلوگیـری از بـروز ایـن اتفاقـات در بـازار سـرمایه‬ ‫از ابتـدا تلاش کـرد تـا بـا گفت وگـو و پیگیـری وارد ایـن‬ ‫موضـوع شـود امـا سـهامداران حقوقـی بـه قانـون و مصوبه‬ ‫شـورای عالـی بـورس عمـل نکردند‪.‬نایـب رئیـس مجلـس‬ ‫تصریـح کرد‪ :‬سـهامداران حقوقی بورسـی در حقیقت یعنی‬ ‫دولـت زیـرا انهـا به نحـوی از انحا بـه دولت وصل هسـتند‪،‬‬ ‫یـا سـازمان های دولتـی و یـا به ترتیبـی منصـوب دولت به‬ ‫حسـاب می اینـد‪ .‬امیدوارم دسـتگاه قضـا بـا ورود جدی به‬ ‫ایـن موضـوع بتوانـد اوضـاع را سـر و سـامان دهد‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫اسـت شـهروندان بـه شـهرهای همجـواری کـه فاقد‬ ‫محدودیـت اسـت برونـد و احتمال ازدحـام جمعیتی‬ ‫در ایـن شـهرها وجـود دارد‪.‬سـتاد ملـی کرونـا در‬ ‫نشسـت روز یکشـنبه ‪ ۱۸‬ابـان خود تعطیلـی تمامی‬ ‫مشـاغل بـه جـز مشـاغل سـطح یـک را در مراکـز‬ ‫اسـتان هـای کشـور تصویـب کـرده بود‪.‬‬ ‫معـاون اسـتاندار مازنـدران اعمـال محدودیـت ها در‬ ‫تمامـی ‪ ۵۸‬شـهر مازنـدران را الزامی دانسـت و تاکید‬ ‫کـرد ‪ :‬تمامی مسـئوالن و مدیـران شـهری باید برای‬ ‫اجـرای مصوبات سـتاد ملی و اسـتانی کرونا همکاری‬ ‫کننـد و هرگونـه قصور در این زمینه تخلف محسـوب‬ ‫مـی شـود و تهدیدی برای جان شـهروندان اسـت‪.‬‬ ‫حسـن نـژاد گفـت ‪ :‬عملکـرد مدیـران اسـتانی و‬ ‫شهرسـتانی در اجـرای درسـت محدودیـت هـای‬ ‫کرونایـی در مازنـدران مـورد ارزیابـی قرار مـی گیرد‬ ‫و بـا ایـن رویکـرد تمـام مدیـران موظفند تـا وظایف‬ ‫نظارتـی خـود را بـر اجـرای درسـت ایـن محدودیت‬ ‫هـا داشـته باشـند‪.‬‬ ‫مدیرکل زندان های استان مازندران خبر داد؛‬ ‫نجات ‪ ۴۰‬زندانی محکوم به قصاص نفس با اخذ‬ ‫رضایت از اولیای دم‬ ‫علـی اسـتادی گفـت‪ :‬شـورای حـل اختلاف‬ ‫زندانهـای اسـتان مازندران در راسـتای توسـعه‬ ‫صلـح و سـازش ‪ ۴۰‬پرونـده قصـاص نفـس را با‬ ‫اخـذ رضایـت از اولیـاء دم مختومـه سـاخت ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل زندانهای اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬علیرضـا ارایـی مسـئول بسـیج حقوقدانـان‬ ‫اسـتان مازنـدران و هیئـت همـراه بـا هـدف برنامـه‬ ‫ریزی و سـاماندهی برای اسـتقرار گروه جهادی بسـیج‬ ‫حقوقدانـان اسـتان در زندانهـا بـا علی اسـتادیمدیرکل‬ ‫زندانهـای مازنـدران دیـدار نمود‪.‬‬ ‫اسـتادی در ایـن دیـدار ضمـن خیرمقـدم گویی‪ ،‬یکی‬ ‫از بزرگتریـن مشـکالت جامعه به ویـژه زندانیان را عدم‬ ‫شـناخت کافی از قانون دانسـت ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ ،‬اکثـر زندانیـان برای برون رفت از مشـکالت‬ ‫قضایـی به مشـاوره و وکیل مجـرب نیاز دارنـد‪ ،‬ولیکن‬ ‫بـه خاطـر عـدم تمکن مالـی گرفتـن وکیل بـرای انان‬ ‫غیـر ممکـن اسـت و مـا جهـت حـل وفصل مشـکالت‬ ‫زندانیـان از حضـور حقوقدانـان بسـیجی در زندانهـا‬ ‫اسـتقابل مـی کنیـم ‪.‬مدیرکل زنـدان های مازنـدران با‬ ‫ضـروری خواندن حضور مسـتمر اسـاتید حقوق و وکال‬ ‫در کالسـهای اموزشـی زندان گفت‪ :‬طبق سیاسـتهای‬ ‫سـازمانی اقدامـات تامینـی و تربیتی مناسـبی در طول‬ ‫روز بـرای زندانیـان در نظر گرفته می شـود و همکارانم‬ ‫به صورت شـبانه روزی در خدمت اقشـار اسـیب دیده‬ ‫جامعـه هسـتند‪ ،‬ولیکـن شـناخت مناسـب از قانـون‬ ‫مجـازات اسلامی و یـا اشـنایی فـرد بـه حقـوق خـود‬ ‫و مجـازات هـای ورود بـه حریـم دیگران کلیـد کنترل‬ ‫عـدم ارتـکاب به جرم اسـت‪.‬‬ ‫علـی اسـتادی اظهارکـرد‪ ،‬شـورای حل اختلاف زندان‬ ‫با پیگیرهای مسـتمر در سـال جاری توانسـتند پرونده‬ ‫قضایـی بیـش از ‪ ۴۰‬نفر از زندانیان محکـوم به قصاص‬ ‫نفـس را بـا اخذ رضایـت از اولیاء دم مختومه سـازند‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول تصریـح کـرد‪ ،‬بـی شـک اکثـر‬ ‫زندانیـان اسـتان نیاز به وکیـل دارند و حضـور هفتگی‬ ‫یـا ماهیانه اعضای بسـیج حقوقدانان اسـتان در زندانها‬ ‫موجـب رفـع مشـکالت قضایـی و کاهـش جمعیـت‬ ‫کیفـری خواهد شـد‪.‬‬ ‫علـی اسـتادی در ادامـه ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه‬ ‫حضـور بیـش از ‪ ۱۵۰‬زندانـی محکـوم بـه مهریـه در‬ ‫زندانهـای اسـتان گفـت‪ :‬مراجع قضایی همـکاری های‬ ‫بسـیار مناسـبی بـا زندانها دارنـد و در صـورت حمایت‬ ‫حقوقدانـان بسـیجی و معتمـدان محلـی حـل و فصل‬ ‫پرونـده ایـن زندانیـان غیـر ممکـن نیسـت‪ ،‬بلکـه می‬ ‫شـود بـا حمایـت جهـادی زمینـه ازادی ایـن افـراد را‬ ‫فراهـم کرد‪.‬‬ ‫مسـئول بسـیج حقوقدانـان اسـتان مازنـدران در ایـن‬ ‫نشسـت بـر امادگـی کامـل گـروه جهـادی بسـیج‬ ‫حقوقدانـان اسـتان جهـت رفـع مشـکالت قضایـی‬ ‫زندانیـان خبـرداد‪.‬‬ ‫علیرضـا ارایـی افـزود‪ ،‬هـدف از ایـن دیـدار ضمـن‬ ‫افزایـش تعامالت دو جانبه‪ ،‬فراهـم اوردن زمینه حضور‬ ‫حقوقدانـان به زندانها و ارائه اموزشـهای رایگان و حتی‬ ‫تقبـل وکالـت زندانیـان نیازمند عنـوان کرد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ ،‬بـا توجه بـه راه اندازی شـورای صلح‬ ‫و سـازش در محلات و روسـتاها بـا حضـور حقوقدانان‬ ‫بسـیجی‪ ،‬معتمدیـن‪ ،‬اعضای شـورای شـهر و روسـتا و‬ ‫دهیـاران بـه کمک زندانیـان خواهیم امـد و در اقدامی‬ ‫جهـادی بـا همـکاری کارکنـان زندانهـا زمینـه ازادی‬ ‫زندانیـان واجـد شـرایط را فراهـم خواهیم سـاخت‪.‬‬ ‫همچنین به زودی نشسـت مشـترک نمایندگان بسیج‬ ‫حقوقدانـان کلیه شهرسـتان های مازنـدران و اداره کل‬ ‫زنـدان هـای اسـتان جهـت هماهنگـی و برنامـه ریزی‬ ‫منسـجم بـه میزبانـی سـپاه کربلای مازنـدران برگزار‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫بستری شدن ‪ ۸۴۴‬بیمار کرونایی‬ ‫در مازندران‬ ‫مازنـدران شـهرهای سـاری‪ ،‬قائم شـهر‪ ،‬امـل‪ ،‬سـوادکوه‪ ،‬رامسـر‪ ،‬تنکابن‪،‬‬ ‫نوشـهر و چالـوس بـه عنـوان شـهرهایی اعلام شـدند کـه رونـد ابتلا به‬ ‫کوویـد ‪ ۱۹‬در ان هـا رو بـه افزایش اسـت؛ هـم اکنون ‪ ۸۴۴‬بیمـار مبتال به‬ ‫کرونا در بیمارسـتان های مازندران بسـتری هسـتند‪ ،‬از امـروز ‪ ۲۰‬ابان در‬ ‫ت سـاعت فعالیت های مشـاغل سـطح‬ ‫تمـام شـهرهای مازنـدران محدودی ‬ ‫‪ ۲‬و ‪ ۳‬اعمـال می شـود و پـس از سـاعت ‪ ۶‬عصـر اجـازه فعالیـت نخواهنـد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه علـوم پزشـکی مازندران‪،‬سـید عباس‬ ‫موسـوی رئیس این دانشـگاه‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬ظرف ‪ ۲۴‬سـاعت گذشـته تعداد‬ ‫‪ ۱۱۹‬بیمـار مشـکوک به کرونا بر اسـاس تشـخیص بالینی در بیمارسـتان‬ ‫هـای تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران در سـطح اسـتان‬ ‫بسـتری شدند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ظـرف همیـن مدت تعداد ‪ ۱۳۳‬نفر از افراد مشـکوک بسـتری‬ ‫شـده ‪ ،‬از بیمارسـتان هـا مرخـص شـدند و تکمیـل روند درمانـی خود را‬ ‫در منـزل ادامـه خواهند داد‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران بـا بیان اینکـه هم اکنـون ‪۶۸۵‬‬ ‫نفـر بیمـار مشـکوک به ویـروس کرونا با عالئم تنفسـی مشـکوک به کرونا‬ ‫بر اسـاس تشـخیص بالینی در این مراکز بسـتری هسـتند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫ایـن تعـداد ‪ ۱۷۵‬نفـر بـا عالئم حاد تنفسـی در بخـش های مراقبـت ویژه‬ ‫بسـتری هستند‪.‬‬ ‫اخرین امار کرونا در بابل‬ ‫ط عمومی و امور بین الملل دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫بر اسـاس گـزارش رواب ‬ ‫بابـل در حـال حاضـر ‪ ۱۵۹‬بیمـار مشـکوک بـه کرونـا در بیمارسـتان های‬ ‫بابل بسـتری هستند‪.‬‬ ‫بـر اسـاس ایـن امـار در ‪ ۲۴‬سـاعت گذشـته ‪۲۱‬بیمارجدید بسـتری و ‪۲۳‬‬ ‫بیمـار هـم ترخیـص شـدند و ‪ ۴۴‬بیمـار در بخش هـای مراقبت هـای ویژه‬ ‫بسـتری هستند‪.‬‬ ‫در حـال حاضـر ‪ ۸۴۴‬بیمـار مشـکوک به کرونـا در بیمارسـتان های تحت‬ ‫حمایت دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران و بابل بسـتری هسـتند‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 21 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪745‬‬ ‫درخشش جهادی های گیالن در روزهای‬ ‫کرونایی‬ ‫شـیوع ویـروس کرونا سـبب شـد تا بار دیگر تـوان و عملکرد بـاالی گروه‬ ‫هـای جهـادی که همیشـه پای کار بوده اند به نمایش گذاشـته شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه به نقـل از مهر‪-‬گیلان؛ جهـان چند ماهی اسـت که‬ ‫درگیـر یـک ویروس منحوس اسـت کـه همه دنیا اعم از پیشـرفته و پس‬ ‫رفتـه را بیمـار کرده و جان ملت ها را بدون سلاح گرم و سـرد گرفته‪ ،‬به‬ ‫گونـه ای که انگار جنـگ جهانی دیگری رخ داده اسـت‪ ،‬جنگ جهانی که‬ ‫کشـورهای پیشـرفته بـا همـه ادعاهـای خود‪ ،‬گـوی سـبقت را در میزان‬ ‫ابتلاء و مـرگ مبتالیـان ربوده و با وجـود همه امکانـات و توانایی‪ ،‬بازهم‬ ‫زمیـن گیر شـده اند‪.‬‬ ‫و امـا ایـران عزیـز! ایرانی که سالهاسـت غیـرت و عزت را معنایـی دوباره‬ ‫بخشـیده و با شـدیدترین فشـارهای داخلی و خارجی‪ ،‬یک تنه ایسـتاده‬ ‫و خسـتگی را خسـته کـرده‪ ،‬ایرانـی که بـا وجود شـدیدترین تحریم های‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬ناجوانمردانـه تریـن تحریم هـای دارویـی و ظالمانـه تریـن‬ ‫تحریم هـای بیـن المللـی‪ ،‬هـم گام بـا کشـورهای غربـی‪ ،‬به نبـرد با این‬ ‫ویـروس زشـت‪ ،‬رفتـه و پایاپـای در صف مبارزه پیشـی می گیـرد بر همه‬ ‫همتایـان غربـی خـود‪ ،‬همتایانـی کـه نـه تحریـم اقتصـادی بودنـد و نه‬ ‫تحریـم دارویـی‪ ،‬نـه دشـمنی داشـتند و نـه بدخواهـی‪ ،‬امـا انـگار عقب‬ ‫مانـده انـد از ادعاهـای خود!‬ ‫«ما استراحت نخواهیم کرد» شعار جوانان جهادی‬ ‫امـا در روزهـای کرونایـی ایران به ویـژه گیالن‪ ،‬عـده ای جان برکف‪ ،‬بدون‬ ‫ادعـا و بـدون تـرس از ابتالء بـه این بیمـاری منحوس‪ ،‬در کـوی و برزن‪،‬‬ ‫در خیابـان و مغـازه‪ ،‬بی توجه به سـختی و خسـتگی‪ ،‬تنها بانام موالیشـان‬ ‫علـی (ع) و بـا رد شـدن از زیـر قرانـی کـه پدرهـا و مادرهایشـان‪ ،‬بـه‬ ‫نیت سلامتی بر قامتشـان نـگاه می دارند‪ ،‬راهـی میدان نبرد می شـدند‪،‬‬ ‫چراکـه بـرای انـان‪ ،‬جهـاد تمـام ناشـدنی اسـت و همـواره کالم شـهید‬ ‫انقلاب‪ ،‬بهشـتی عزیـز را کـه می فرمـود‪« :‬ما اسـتراحت نخواهیـم کرد»‬ ‫را الگـوی خـود قـرار داده و با سـربند «یا حسـین» پای در میـدان جهاد‬ ‫گذاشـته و همـراه و همـگام بـا کادر درمـان به نبـرد با این جنـگ نابرابر‬ ‫پرداختنـد‪.‬از بچه هـای بسـیجی‪ ،‬طلبـه‪ ،‬دانشـجو و ورزشـکار تـا کارگر و‬ ‫کارمنـد و اهالـی بـازار همگـی دسـت بـه دسـت هـم دادنـد تا بـا گامی‬ ‫بـزرگ در این مسـیر‪ ،‬مشـکالت را یکی پـس از دیگری از میـان بردارند‪،‬‬ ‫انصافـاً خـوش درخشـیدند و نامشـان بـرای همیشـه در تاریـخ ایـران‬ ‫درخشـان مانده اسـت‪.‬‬ ‫ثبت مرام پهلوانی ورزشکاران‬ ‫ورزشـکاران گیالنـی گمنـام در هیئت هـای مذهبـی و پایگاه های بسـیج‬ ‫بـه فعالیـت پرداختنـد کـه یکی از انهـا محمد امیـدی‪ ،‬قهرمـان گیالنی‬ ‫ورزش هـای رزمـی اسـیا و جهـان اسـت کـه به همـراه بسـیجیان پایگاه‬ ‫مقاومـت جواداالئمـه و مسـجد امام علـی (ع) به ضدعفونـی کردن کوچه‬ ‫پـس کوچه هـای شـهر پرداخـت‪.‬وی‪ ،‬خـود را مطیـع اوامر رهبـر انقالب‬ ‫می دانـد‪ ،‬بگذاریـد از جـوان دهـه هفتـادی بگوییم که در شـب عروسـی‬ ‫خـود کـه قـرار بود برگزار کند و به دلیل شـیوع کرونا کنسـل شـد‪ .‬او در‬ ‫بیمارسـتان رشـت حاضر شـد و بـه بیمـاران نیازمند کمـک و فوتی های‬ ‫خبر‬ ‫ناشـی از ایـن ویـروس را با احتـرام بـرای تدفین ارجـاع می داد‪.‬‬ ‫نقش بی بدیل زنان در جهاد کرونایی‬ ‫زنـان نیـز نقـش بـی بدیلـی در روزهـای جهـادی داشـتند و بـی مهابـا‬ ‫در میـدان نبـرد گام برداشـتند‪ ،‬از تولیـد ماسـک گرفتـه تـا دوخت گان‬ ‫پزشـکی و تهیـه لـوازم مـورد نیـاز بـرای خانواده هـای کـم برخـوردار در‬ ‫روزهـای تعطیلات کرونایـی‪ ،‬تـا تهیـه پوشـک و شـیر خشـک بـرای‬ ‫خانواده هـای کـم برخـوردار نقش افرین شـدند‪.‬رئیس بسـیج زنان سـپاه‬ ‫ناحیـه سـلمان در ایـن بـاره در گفتگـو بـا خبرنـگار مهر به همـت بانوان‬ ‫بسـیجی در فعالیت هـای جهـادی اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬از روزهـای اول‬ ‫درگیـری اسـتان با این ویـروس منحوس‪ ،‬بانوان بسـیجی اقـدام به تهیه‬ ‫لوازم بهداشـتی از جمله دوخت ماسـک‪ ،‬دسـتکش‪ ،‬گان‪ ،‬شـیلد و لباس‬ ‫بیمارسـتانی کـرده و بـا حضـور چشـمگیر خـود بـا دوخت بیـش از ‪۴۹‬‬ ‫هـزار ماسـک‪ ،‬اقـدام قابـل توجهـی در ایـن حـوزه انجـام داده اند‪.‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬گروه جهاد در روزهای نخستین کرونایی‬ ‫بسـیج دانشـجویی دانشـگاه های گیلان نیز از دیگـر گروه هـای جهادی‬ ‫بـود کـه در ایـن روزهـای سـخت وارد میـدان جهـاد شـد و در قالـب‬ ‫گروه هـای جهـادی در زمینه هـای مختلف پـای کار امدنـد‪ ،‬از ضدعفونی‬ ‫خیابان هـا و معابـر شـهر گرفته تا تولید ماسـک و لوازم پزشـکی فعالیت‬ ‫کردنـد‪ ،‬برخـی امارها نشـان می دهد کـه بیش از ‪ ۱۵۰‬گـروه جهادی در‬ ‫روزهـای نخسـتین کرونایی گیلان فعالیت کـرده و در قالـب اکیپ های‬ ‫مختلـف‪ ،‬بـه مـدد دیار خـود امدند‪.‬‬ ‫نیروهـای جهـادی بسـیج دانشـجویی تولیـد روزانـه بیـش از ‪ ۲۵۰۰‬تـا‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬هـزار ماسـک در اسـتان را در روزهـای نخسـتین کرونایـی اغـاز‬ ‫کردنـد و حتـی دانشـجویان برخـی اسـتان های دیگـر نیـز بـه مـدد هم‬ ‫رزمـان خـود در اسـتان گیلان امـده و بـه تولیـد مایحتـاج بهداشـتی‬ ‫اسـتان پرداختند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل خبر داد‪:‬‬ ‫سهم بزرگ مهمانی های خانوادگی‬ ‫و عروسی ها در شیوع کرونا‬ ‫مصطفـی جوانیـان از جدی نگرفتن قرنطینه توسـط‬ ‫افـراد بیمـار خبر داد و گفـت‪ :‬مهمانی های خانوادگی‬ ‫و عروسـی ها سـهم زیادی در شـیوع کرونا دارند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪:‬در زمـان پاندومـی بیمـاری کرونـا و‬ ‫ردیابی هایـی که از طرف معاونت بهداشـتی دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی بابل صورت گرفته بسـیاری از کسـانی‬ ‫کـه بـه ایـن بیمـاری مبتلا می شـوند در دورهمـی‬ ‫هـای خانوادگـی و مهمانی هـا شـرکت کـرده بودنـد‪.‬‬ ‫معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی بابـل بـا‬ ‫بیـان اینکـه توصیـه می شـود حتی االمـکان در ایـن‬ ‫دورهمـی هـای خانوادگـی شـرکت نکننـد و اگـر در‬ ‫مـواردی مجبـور بـه حضـور در ایـن دورهمـی هـا‬ ‫شـدند در فضـای بسـته نباشـد و تهویـه مناسـب‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬در مهمانـی هـای‬ ‫کوچـک بـا جمعیـت محـدود در صورت عـدم تهویه‬ ‫مناسـب اگـر حتـی بـا ماسـک هـم حضـور داشـته‬ ‫باشـندخطـرابتلابـهایـنبیمـاریبسـیارزیـاداسـت‪.‬‬ ‫جوانیـان بـا اشـاره بـه اینکـه امیدواریـم کـه بـا‬ ‫جـدی گرفتـن ایـن توصیه هـا بتوانیـم سلامتی را‬ ‫بـه جامعـه برگردانیـم‪ ،‬گفـت‪ :‬در حال حاضر شـاهد‬ ‫برگـزاری مراسـمات عروسـی ها هسـتیم و بـا توجـه‬ ‫بـه محدودیتـی کـه در تجمعـات وجـود دارد توصیه‬ ‫می شـود ایـن مراسـمات بـه شـکل قبـل کرونـا‬ ‫برگـزار نشـود‪.‬وی با اشـاره به اینکه مراسـم عروسـی‬ ‫در فضـای بسـته و تعـداد جمعیـت زیـاد ممنـوع‬ ‫اسـت‪،‬بیان کرد‪ :‬متاسـفانه شـاهد مبتال شدن عروس‬ ‫و دامادهـا و حتـی در بعضـی مواقع شـاهد مرگ این‬ ‫عزیـزان هسـتیم‪.‬‬ ‫معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی بابـل ادامه‬ ‫داد‪ :‬یکـی از مقولـه هایی که باعث شـده تا ما شـاهد‬ ‫موج هـای مختلـف ایـن ویـروس کرونـا و موفـق بـه‬ ‫کنتـرل ان نشـویم عـدم رعایت قرنطینه اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬توصیـه می کنیـم بیمارانـی کـه عالئـم‬ ‫خفیـف دارنـد خـود را به عنـوان فـرد مبتلا در نظـر‬ ‫بگیرنـد؛ بیمارانـی کـه ‪۱۰۰‬درصـد مبتلا بـه کرونـا‬ ‫هسـتند و تسـت ‪ pcr‬و سی تی اسـکن ان هـا مثبت‬ ‫شـده بایـد حتمـا در قرنطینـه کامـل بـه سـر ببرند‪.‬‬ ‫متخصـص عفونی دانشـگاه علوم پزشـکی بابل گفت‪:‬‬ ‫ایـن افـراد بـه مـدت دو هفته بایـد از تماس با سـایر‬ ‫اعضـای خانـواده و جامعه دوری کننـد و تنها در اتاق‬ ‫دارای پنجره به سـمت بیرون مسـتقر شـوند و درب‬ ‫اتاق به سـمت سـایر قسـمت های خانه بسـته باشـد‪.‬‬ ‫جوانیان در این راسـتا بیان کرد‪ :‬سـرویس بهداشـتی‬ ‫و حمـام پـس از اسـتفاده بیمـار‪ ،‬سـریعا ضدعفونـی‬ ‫گـردد و در هنـگام حضـور افراد در اتـاق بیمار‪ ،‬حتما‬ ‫از ماسـک اسـتفاده شـود و ایـن بـه معنـی قرنطینه‬ ‫اسـت‪.‬معاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی بابل‬ ‫ادامـه داد‪ :‬متاسـفانه شـاهد افـرادی هسـتیم کـه‬ ‫بـه بهانه هـای مختلـف پیـش از دو هفتـه از خانـه‬ ‫خارج شـده و در جامعـه حضـور می یابنـد و یـا در‬ ‫سـایر اتاق هـای خانـه قـرار می گیرند و باعـث انتقال‬ ‫بیمـاری به سـایر افـراد خانـواده می شـوند‪.‬‬ ‫جوانیـان با اشـاره بـه اینکه جـدی گرفتـن قرنطینه‬ ‫می توانـد یکـی از نـکات کلیدی در شکسـتن چرخه‬ ‫ایـن ویـروس باشـد‪ ،‬افـزود‪ :‬امیدواریـم ایـن ویروس‬ ‫هرچـه زودتـر از بین بـرود تا دورهمی ها و شـادی ها‬ ‫هماننـد قبـل در جمـع خانواده هـا برگردد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران مطرح کرد‪:‬‬ ‫کشت ‪ ۵‬نوع محصول پاییزه‬ ‫در مزارع مازندران‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی مازنـدران بـا بیـان‬ ‫اینکـه فرصـت کافـی بـرای کشـت محصـوالت پاییزه‬ ‫در اسـتان وجـود دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬حدود ‪ ۱۶۵‬هـزار هکتار‬ ‫از مـزارع اسـتان زیـر کشـت ‪ ۵‬نـوع محصـول پاییزی‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫عزیزالـه شـهیدی فر در حاشـیه بازدیـد از مراکز جهاد‬ ‫کشـاورزی شـرق اسـتان بر لزوم ترویج توسـعه کشت‬ ‫کلـز و گندم در مـزارع اسـتان تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه کشـت گنـدم و کلـزا از محصوالت‬ ‫اقتصـادی مناسـب بـرای کشـاورزان به شـمار می رود‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬این محصوالت در سـال جـاری از قیمت خرید‬ ‫تضمینی مناسـبی نیـز برخوردار اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬فرصـت کافـی بـرای کشـت محصوالت‬ ‫پاییـزه در اسـتان وجـود دارد و کشـاورزان نگـران از‬ ‫دسـت رفتـن زمـان کشـت محصول نباشـند‪.‬‬ ‫بـه گفتـه شـهیدی فـر‪ ،‬اسـتفاده از کـود مناسـب بـا‬ ‫نظـر کارشناسـان مراکـز جهـاد کشـاورزی در کشـت‬ ‫محصـوالت مدنظـر کشـاورزان قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫پنـج محصـوالت از جملـه گندم‪ ،‬جـو‪ ،‬کلزا‪ ،‬شـبدر به‬ ‫صـورت پاییـزه در مـزارع مازندران کشـت می شـود‪.‬‬ ‫جلسه شورای معاونین اداره‬ ‫کل بهزیستی مازندران در‬ ‫بهشهر برگزار شد‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل بهزیسـتی‬ ‫مازنـدران دکتـر گوهردهـی در ابتـدا ضمـن‬ ‫گرامیداشـت یاد و خاطره شـهدای انقالب اسلامی و‬ ‫شـهدای مدافـع حـرم بویژه شـهید سـردار رمضانعلی‬ ‫صحرایـی‪ ،‬حضـور نماینـده مـردم شـریف منطقـه‬ ‫شـرق اسـتان را فرصـت مغتنمـی در جهت پیشـبرد‬ ‫اهـداف بهزیسـتی دانسـت و گفـت ‪ :‬دکتـر شـریعتی‬ ‫از ظرفیـت هـای بی بدیـل اسـتان هسـتند و همـواره‬ ‫منشـا خدمـات ارزنـده بخصـوص در راسـتای اهداف‬ ‫محرومیـت زدایـی انقلاب اسلامی و حمایـت از‬ ‫جامعـه هـدف بهزیسـتی بـوده و همـواره در تمامـی‬ ‫عرصـه هـای خدمـت منشـا خیـر و برکـت بـوده اسـت‪.‬‬ ‫وی ضمـن ارائـه گـزارش مختصـری از وضعیـت‬ ‫موجـود سـه شهرسـتان منطقه شـرق اسـتان افزود ‪:‬‬ ‫بالـغ بـر ‪ ٩٠‬هزار نفـر در قالب حـدود ‪ ٣٢‬هزار خانوار‬ ‫در شهرسـتان های نـکا بهشـهر و گلـوگاه از خدمـات‬ ‫بهزیسـتی مازنـدران بهره منـد هسـتند کـه حـدود‬ ‫یـازده هـزار نفـر از انهـا را معلولیـن و توانخواهـان‬ ‫تشـکیل مـی دهند‪.‬‬ ‫مدیـر کل بهزیسـتی مازندران اضافه کـرد ‪ ١۵ :‬مرکز‬ ‫خدمـات توانبخشـی‪ ٧٨ ،‬مرکـز در حـوزه پیشـگیری‬ ‫و ‪١٣‬مرکـز در حـوزه اجتماعـی بـه جامعـه هـدف‬ ‫بهزیسـتی در شـرق اسـتان خدمـات دهـی می کننـد‪.‬‬ ‫دکتـر گوهردهـی هـدف نهایـی بهزیسـتی را ارتقـا‬ ‫سـطح توانمنـدی گـروه هـای هـدف عنـوان و‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬از مهمتریـن ارکان توانمندسـازی‪،‬‬ ‫رفع مشـکالت حوزه ی مسکن و اشـتغال توانخواهان‬ ‫مـی باشـد که بهزیسـتی مازنـدران با تعهـد احداث و‬ ‫تحویـل ‪ ۴٧‬واحـد مسـکونی در سـال ‪ ،۹۹‬تعداد ‪٧۶‬‬ ‫واحـد مسـکونی را در هفـت مـاه ابتدایـی سـال بـه‬ ‫جامعـه ی هـدف تحویـل داده اسـت کـه حـدود ‪۶۱‬‬ ‫درصـد بیـش از تعهـد و بـرش تعییـن شـده بـوده‬ ‫اسـت‪ .‬همچنیـن در حـوزه ی اشـتغال نیـز بـا ایجاد‬ ‫‪ ۴۴٨‬مورد اشـتغال در شـرق اسـتان گام های خوبی‬ ‫در مسـیر توانمندسـازی گـروه هـای هدف برداشـته‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬بهزیسـتی مازنـدران بـا واگـذاری بیـش‬ ‫از تعهـدات واحـد هـای مسـکونی نسـبت بـه بـرش‬ ‫سـالیانه‪ ،‬رتبـه ی بسـیار بـاال وعملکرد موفقـی را در‬ ‫کشـور دارد‪.‬‬ ‫دکتـر گوهردهـی یکـی از مهمتریـن رویکـرد هـای‬ ‫سـازمان را دسترسـی پذیری خدمات و تسـهیل ارائه‬ ‫ی خدمـات سـطح اول بـه جامعـه هدف عنـوان کرد‬ ‫و گفـت ‪ :‬در همیـن راسـتا‪ ،‬در نظـر اسـت همزمان با‬ ‫کل کشـور‪ ،‬مراکـز مثبت زندگی جهـت ارائه خدمات‬ ‫سـطح یـک بهزیسـتی بـا بهره گیـری از نیـروی کار‬ ‫متخصـص و تحصیـل کـرده در اقصـی نقـاط اسـتان‬ ‫راه اندازی شـود‪.‬‬ ‫مدیـر کل بهزیسـتی مازنـدران راه انـدازی خانـه‬ ‫هـای کوچـک حمایتـی را یکـی دیگـر از اقدامـات‬ ‫مهـم سـازمان در جهـت توانمندسـازی گـروه هـای‬ ‫هـدف دانسـت و تصریـح کـرد ‪ :‬دو خانـه حمایتی در‬ ‫اسـتان مازنـدران بـا هـدف حفـظ کرامـت انسـانی و‬ ‫اسـتقالل فـردی توانخواهـان و سـالمندان راه اندازی‬ ‫شـده اسـت کـه در ایـن مراکـز بـا ظرفیـت محـدود‬ ‫در محیطـی مشـابه خانـه از توانخواهـان بـا نظـارت‬ ‫پرسـتاران نگهـداری می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه صـدور مجوزهـای راه انـدازی مرکز‬ ‫جامـع درمـان اعتیـاد در اسـتان بـر اسـاس پروتـکل‬ ‫هـای جدیـد بهداشـتی گفـت ‪ :‬مازنـدران از جملـه‬ ‫اسـتان هایـی اسـت کـه در سـطح کشـور مجـوز راه‬ ‫انـدازی دو مرکز جامـع درمان اعتیـاد را صادر نموده‬ ‫کـه این مهـم حاصل تلاش همـکاران بهزیسـتی در‬ ‫حوزه توسـعه پیشـگیری اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر گوهردهـی واگـذاری فرزنـدان بـه خانـواده‬ ‫هـای واجـد شـرایط را یکـی از اهـداف مهم سـازمان‬ ‫بهزیسـتی عنـوان کـرد و افـزود ‪ :‬بهزیسـتی ایـن‬ ‫امادگـی را دارد کـه پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از‬ ‫سـتاد بهزیسـتی کشـور‪ ،‬مجوز راه انـدازی خانه های‬ ‫حمایتـی‪ ،‬مراکز مشـاوره‪ ،‬مرکـز جامع درمـان اعتیاد‬ ‫در شـرق اسـتان را بـه متقاضیـان واجد شـرایط اعطا‬ ‫کنـد‪.‬وی همچنیـن تلاش بـرای راه انـدازی مرکـز‬ ‫اورژانـس اجتماعـی در شهرسـتان گلـوگاه را هـم از‬ ‫برنامـه هـای ایـن اداره کل دانسـت‪.‬‬ ‫در ادامـه دکتـر غالمرضـا شـریعتی نماینـده مـردم‬ ‫شـریف نـکا ‪ ،‬بهشـهر و گلـوگاه در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی بـا تاکیـد بـر لزوم نـگاه ویـژه بـه محرومین‬ ‫و مسـتضعفان جامعـه گفت ‪ :‬بواسـطه شـرایط خاص‬ ‫کاری در بهزیسـتی و صبـر و بردبـاری کـه الزمـه‬ ‫فعالیـت در ایـن نهـاد حمایتـی اسـت‪ ،‬کارکنـان‬ ‫بهزیسـتی از سـایر کارکنـان دولـت متمایـز هسـتند‪.‬‬ ‫عضـو کمیسـیون عمـران مجلـس شـورای اسلامی‬ ‫افـزود ‪ :‬مجمـع نماینـدگان اسـتان ارزش کار و‬ ‫خدمـات پرسـنل خـدوم بهزیسـتی اسـتان را می دانـد‪.‬‬ ‫دکتـر شـریعتی بخـش اعظـم مشـکالت مـردم را‬ ‫مشـکالت اقتصـادی دانسـت و خاطـر نشـان کـرد ‪:‬‬ ‫مجلـس یازدهم ایـن ظرفیت را دارد کـه در تدوین و‬ ‫تنظیـم بودجـه ‪ ،١۴٠٠‬افزایـش قابـل مالحظه ای در‬ ‫سـقف بودجـه سـازمان بهزیسـتی اعمـال کنـد‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم شـریف منطقـه شـرق اسـتان تصریح‬ ‫کـرد ‪ :‬اولویـت هزینـه کـرد بودجـه بایـد در مسـیر‬ ‫کمـک بـه محرومیـن و جامعـه هـدف نهادهـای‬ ‫حمایتـی باشـد‪.‬وی بـا اشـاره بـه ظرفیـت اقتصـادی‬ ‫عظیـم اسـتان اذعـان کـرد ‪ :‬بکارگیری ایـن ظرفیت‬ ‫بـرای توسـعه‪ ،‬رفـاه و پیشـرفت اسـتان و مـردم‪،‬‬ ‫نیازمنـد عزمـی جـدی و اراده ای انقالبـی اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر شـریعتی خواسـتار هدایـت مشـارکت هـای‬ ‫مردمـی بـه سـمت خدمـات بهزیسـتی شـد و افـزود‬ ‫‪ :‬مجمـع نماینـدگان اسـتان ایـن امادگـی را دارد که‬ ‫در جهـت سـاخت مسـکن جامعـه هـدف بهزیسـتی‬ ‫پیگیـری و حمایـت هـای الزم را داشـته باشـد‪.‬‬ ‫دبیـر مجمـع نماینـدگان اسـتان مازنـدران در پایـان‬ ‫خاطرنشـان کـرد ‪ :‬حجـم فعالیـت هـا و خدمـات‬ ‫بهزیسـتی بسـیار زیـاد اسـت و مجمـع نماینـدگان‬ ‫اسـتان بـا توجه بـه این حجـم خدمات‪ ،‬پشـتیبانی و‬ ‫حمایـت جامعـی از ایـن نهـاد حمایتـی دارنـد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫چهار شنبه ‪ 21 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪745‬‬ ‫گزارش‬ ‫اختصاصی‬ ‫گزارش‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر گزارش‬ ‫کشاوری شهری؛‬ ‫هنر خودکفایی در دوران کرونا‬ ‫تجربـه نشـان داده اسـت کـه وجـود بـام‬ ‫باغ هـا و سیسـتم های جمـع اوری اب باران‪،‬‬ ‫نیـاز بشـر بـه منابـع انـرژی خارجـی را بـه‬ ‫حداقل رسـانده و شـهرها را در مسیر پایدار‬ ‫شـدن یـاری کـرده است‪.‬شـیوع بیمـاری‬ ‫کرونـا زندگـی بشـر را دسـت کـم از یـک‬ ‫جنبـه تحـت تاثیـر قـرار داده و جهـان را‬ ‫بـه طـور کامل متحـول کـرده اسـت‪ .‬مردم‬ ‫بـه صـورت اجبـار یا بـا میل شـخصی خود‬ ‫در خانه هایشـان مانـده ‪ ،‬مالقات هـای خـود‬ ‫بـا سـایرین را بـه حداقـل رسـانده و حتـی‬ ‫وابسـتگی خـود به منابـع غذایـی بیرونی را‬ ‫کاهـش داده انـد‪ .‬ویـروس کرونـا از یک سـو‬ ‫پـرده از مشـکالت جهانـی شـدن برداشـته‬ ‫و از سـوی دیگـر اهمیـت خودکفایـی را بـه‬ ‫تصویـر کشـیده اسـت‪ .‬یکـی از مهم تریـن‬ ‫جنبه هـای خودکفایـی‪ ،‬پـرورش مـواد‬ ‫غذایـی در محـل سـکونت خـود اسـت کـه‬ ‫بـه یـک جنبـش فراگیر کشـاورزی شـهری‬ ‫خبر‬ ‫بیش از ‪ 5‬هزار سرویس خاک و‬ ‫نخاله در ایستگاه موقت شهرداری‬ ‫گرگان تخلیه شد‬ ‫ضمـن انکـه بـر اسـاس علـم مطاللعـات خانواده‬ ‫ایـن نهـاد در سـازمانی بـه نـام خانه مسـتقر می‬ ‫گـردد‪ .‬بنابرایـن خانـه بایسـتی حریم خانـواده ‪،‬‬ ‫ارامـش خانواده ‪ ،‬دسترسـی خانواده به بهداشـت‬ ‫و خدمـات شـهری و امـوزش هـای الزم او رادر‬ ‫نظـر بگیرد‪ .‬پس بایسـتی شـهر سـازی مـا طبق‬ ‫اصـل دهـم قانـون اساسـی منجـر بـه تحکیـم‬ ‫نهـاد خانواده شـود و ایجاد شـکاف غیـر منطقی‬ ‫بیـن دو بخـش بهـم پیوسـته شـهری و جامعـه‬ ‫شـهروندی مثل خیابان نواب شـهر تهـران گردد‪.‬‬ ‫یا مسـجد سـاخته یـا بازسـازی گردد کـه بجای‬ ‫کاشـی هـای فیـروه ای معنـوی اسلامی نمـای‬ ‫الومینومی سـرد و خشـک غیر جذاب ان انسـان‬ ‫را بیـاد همـه چیـز مـی انـدازد بـه غیـر از خانـه‬ ‫خـدا (بزرگراه شـهید ایت اهلل حکیـم اول خیابان‬ ‫پیامبـر شـمالی ‪ ،‬منطقـه ‪ 5‬شـهرداری تهـران )‬ ‫چنیـن معمـاری و شهرسـازی نمی توانـد ضامن‬ ‫سلامت بصـری شـهر مبتنی بر سلامت معنوی‬ ‫شـهر باشد‪.‬‬ ‫مدیریـت اقتصـاد شـهری ‪ :‬پـس از اسـتقرار‬ ‫سلامت معنـوی ‪ ،‬سلامت اجتماعـی و فرهنگ‬ ‫شـهری بـرای شـهروندی کـه سـاکن در عمـران‬ ‫و سـاخت وسـاز شـهری شـده اسـت در درجـه‬ ‫اولویـت قـرار می گیـرد‪ .‬در این حـوزه با پیدایش‬ ‫شـهر مجـازی‪ ،‬شـهروند مجـازی ‪ ،‬تجـارت‬ ‫الکترونیـک‪ ،‬کار الکترونیکـی انقالبـی خلاق در‬ ‫حـوزه اقتصاد شـهری ایجاد شـده اسـت و زمینه‬ ‫های وسـیعی از فرصت سـازی شـغلی و مدیریت‬ ‫اقتصاد شـهری فراهم کرده اسـت‪.‬اقتصاد شـهری‬ ‫غیر پایدار سلامت اجتماعی و روانی شـهروندان‬ ‫را مختـل مـی کنـد و نمی تـوان بـدون امنیت ‪،‬‬ ‫خالقیت را در شـهر و زندگی شـهروندان پرورش‬ ‫داد‪ .‬کارل راجـرز محقـق‪ ،‬روان شـناس می گوید‪:‬‬ ‫امنیـت ‪ ،‬زیربنـای پـرورش اسـتعداد خالقیـت‬ ‫انسـان اسـت‪.‬پس مدیریـت اقتصـادی شـهری‬ ‫بخصـوص بـر مبنـای دیـدگاه اسلامی بایسـتی‬ ‫تعـادل بخـش زندگی انسـان ها و عدالت گسـتر‬ ‫باشـد‪.‬مدیریت پـارک هـا و فضای سـبز شـهری‪:‬‬ ‫در رکـن بعـدی قـرار دارد زیـرا تفریـح و بهـره‬ ‫بـرداری از فضاهـای تفریحی طبق سلسـه مراتب‬ ‫نیازهـای ابراهـام مازلـو پـس از ایجـاد امنیـت‬ ‫بـرای انسـان مطـرح می گـردد‪ .‬حاال انسـانی که‬ ‫سلامت معنـوی او را مدیریـت شـهری تامیـن‬ ‫نمـوده اسـت وسلامت اجتماعـی و روانـی او نیز‬ ‫فراهم شـده اسـت مـی تواند بـا ارامـش در کنار‬ ‫خانـواده بـه پـارک رفتـه و بـرای زندگـی فردی‬ ‫خـود بـه ارامـش و تجدیـد قـوای روحی بپـردازد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫در میـان مـردم سراسـر جهان تبدیل شـده‬ ‫اسـت‪.‬پرورش محصوالت کشـاورزی و سایر‬ ‫مـواد غذایـی در خانه‪ ،‬نه تنهـا امنیت وجود‬ ‫داشـتن ان هـا را تضمین می کند دسترسـی‬ ‫بـه مـواد غذایـی تـازه و سـالم بـدون هیـچ‬ ‫گونـه تداخـل مـواد شـیمیایی را فراهـم‬ ‫مـی اورد‪ .‬اگرچـه ایـن کار در خانه هـای‬ ‫بـزرگ بـا محوطه های بـاز امکان پذیر اسـت‬ ‫بـا ایـن حـال ایـن روزهـا بسـیاری از مردم‬ ‫در بالکن هـا و پشـت بام هـای کوچـک خود‬ ‫نیـز بـه کار پـرورش سـبزیجات و میوه هـا‬ ‫پرداخته انـد‪ .‬در واقـع بام باغ هـا نـه تنهـا‬ ‫مـواد غذایـی مـورد نیاز سـاکنان یـک خانه‬ ‫را فراهـم می اورنـد بلکه باعث خنک سـازی‬ ‫فضـای زیریـن یـا محیـط اطـراف خـود‬ ‫می شـوند‪ .‬در نهایـت نیـاز انسـان به مصرف‬ ‫انرژی شـهری بـه حداقل می رسـد و مهم تر‬ ‫از همـه اینکـه تغییـرات اقلیمـی و الودگی‬ ‫هـوا بـه طـور چشـمگیری کاهـش می یابد‪.‬‬ ‫تکنولوژی امروز‪ ،‬باغبانی عمودی و اسـتفاده‬ ‫از اب کشـت‪ ،‬یعنـی پـرورش گیاهـان بدون‬ ‫نیـاز بـه خـاک را امکان پذیـر کـرده و بـا‬ ‫اشـغال کمتریـن فضـای ممکن‪ ،‬بـه پرورش‬ ‫بیشـترین محصـوالت پرداختـه اسـت‪.‬‬ ‫افـرادی کـه باغ هـای عمـودی یـا بام باغ هـا‬ ‫را در سـاختمان های خـود ایجـاد کرده انـد‬ ‫می تواننـد بـا اسـتفاده از سیسـتم های‬ ‫ابیـاری قطـره ای‪ ،‬میـزان مصـرف اب را بـه‬ ‫حداقـل برسـانند‪ .‬علاوه بـر ایـن سـاکنان‬ ‫یـک محلـه می تواننـد بـا ایجـاد باغ هـای‬ ‫عمـودی بر دیوارهـای بلند یک سـاختمان‪،‬‬ ‫نیـاز مـواد غذایـی کل منطقـه را تامیـن‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫خودکفایی ناشـی از گسـترش ویروس کرونا‬ ‫یـک پیامد دیگـر نیـز دارد و ان اطمینان از‬ ‫وجـود دائمـی اب مصرفی اسـت‪ .‬مـردم در‬ ‫سراسـر جهـان باید بـه جمـع اوری‪ ،‬تصفیه‬ ‫و اسـتفاده از اب بـاران بپردازنـد و اسـتفاده‬ ‫رویدادهای فرهنگی‪ ،‬جریان‬ ‫حیات در زندگی شهری‬ ‫همزمـان از لـوازم جانبی کارامـد تامین اب‬ ‫می توانـد وجـود دائمـی اب را تضمیـن کند‬ ‫و نیـاز بـه تامین ان از طریـق منابع خارجی‬ ‫را کاهـش دهـد‪ .‬اگـر سـاکنان یـک خانـه‪،‬‬ ‫اب بارانـی را کـه از بام باغ هـا جمـع اوری‬ ‫می شـود‪ ،‬بخوبـی تصفیـه کننـد خواهنـد‬ ‫توانسـت ان را برای مصرف خانگی اسـتفاده‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫اب سـیاه (اب کثیـف توالت هـا و‬ ‫سـرویس های بهداشـتی) و اب خاکسـتری‬ ‫(اب اشـپزخانه ها و ماشـین های لباسشویی‬ ‫) بایـد هـر یـک بـه طـور جداگانـه تصفیـه‬ ‫شـود و بـه روش درسـت مـورد اسـتفاده‬ ‫دوباره شـود‪ .‬به عنـوان مثـال‪ ،‬می توان پس‬ ‫از تصفیـه ایـن اب هـا‪ ،‬ان ها را بـرای ابیاری‬ ‫باغ هـا و شستشـوی محوطه هـا اسـتفاده‬ ‫کـرد تـا از مصرف اب شـهری بـرای چنین‬ ‫مـواردی خـودداری شـود‪ .‬بـرای ایـن کار‬ ‫می تـوان از کانال هایـی بـرای هدایـت اب‬ ‫خاکسـتری اسـتفاده کرد ضمـن اینکه باید‬ ‫فیلترهایـی در مسـیر عبـور اب قـرار گیـرد‬ ‫تـا هـر گونـه چربـی و مـواد جامـد را از ان‬ ‫جـدا کند‪.‬‬ ‫اسـتفاده از شـوینده هایی کـه بـا مـواد‬ ‫طبیعی سـاخته شـده اسـت نیـز از اهمیت‬ ‫باالیـی برخـوردار اسـت و در تصفیـه بهتـر‬ ‫اب کمـک زیـادی می کنـد‪ .‬در کنـار تمـام‬ ‫اقدامات فوق‪ ،‬سـاکنان یک خانه الزم اسـت‬ ‫بـه طـور مرتب وضعیـت تصفیـه اب منازل‬ ‫خـود را کنتـرل کننـد تا از سـالم بـودن ان‬ ‫مطمئن شـوند‪ .‬به طور کلی اب خاکسـتری‬ ‫تصفیـه شـده نیازهـای ابـی زیـادی از خانه‬ ‫نظیـر ابیـاری باغ بام ها را برطـرف می کند و‬ ‫منجـر به ایجـاد چرخه خودکفایـی‪ ،‬حداقل‬ ‫در زمینـه اب و غـذا می شـود و انسـان را‬ ‫بـرای مقابلـه بـا بحران هـای احتمالی بعدی‬ ‫اماده تـر می کنـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یـک دکتـرای شهرسـازی گفت‪ :‬وجـود رویدادهـای فرهنگی در یک محـور فرهنگی‬ ‫تاریخـی مثـل جریـان یافتن خـون در رگ های بدن اسـت‪.‬‬ ‫امیـر حسـین شـبانی در گفت وگـو یـی اظهـار کـرد‪ :‬علاوه بـر عناصـر و اجـزای‬ ‫غیرکالبـدی‪ ،‬وجـود سـرمایه های فرهنگـی نیز در یـک محور فرهنگی ضـرورت دارد‬ ‫کـه می توانـد شـامل هنرهـا و هنرمندانی باشـد کـه در بسـتر جغرافیایـی این محور‬ ‫حضـور دارند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬توجـه صـرف بـه ابعـاد تاریخی محورهـای فرهنگی چـه از نظـر کالبدی‬ ‫و چـه از نظـر فرهنگـی مـورد تاییـد نیسـت بلکه توجـه به وجـود و طراحـی عناصر‬ ‫فرهنگـی منطبـق با شـرایط امـروزی نیـز در گذرهـای فرهنگی ضـرورت دارد‪.‬‬ ‫ایـن دکتـرای شهرسـازی عنـوان کـرد‪ :‬وجـود سـالن های کوچـک تئاتـر‪ ،‬رویدادها‪،‬‬ ‫موزه ها و موزه اپارتمان ها در محورهای مرسـوم شـهرهای دنیا‪ ،‬به رونق گردشـگری‬ ‫ایـن شـهرها کمک بسـیاری کرده اسـت و بومی سـازی ایـن عناصر و تطبیـق انها با‬ ‫شـرایط فرهنگـی و اجتماعی شـهرهای کشـور می توانددر برندسـازی ایـن محورها و‬ ‫توسـعه گردشگری شـهرها کمک کند‪.‬‬ ‫شـبانی خاطرنشـان کـرد‪ :‬برگـزاری رویدادهـای فرهنگی موجـب ایجاد سـرزندگی‪،‬‬ ‫نشـاط‪ ،‬پویایـی و رونـق در یـک محـور فرهنگی می شـود‪ ،‬امـا نیازمند برنامـه ریزی‬ ‫و بسترسـازی است‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬رویدادهـای فرهنگـی در ایـن محورهـا نبایـد بـه صـورت مقطعـی‬ ‫برگـزار شـده و بـرای برگـزاری ان هـا بایـد در طـول سـال و با توجـه بـه ویژگی ها و‬ ‫مناسـبت های مختلـف برنامه ریـزی شـود‪.‬‬ ‫ایـن دکتـرای شهرسـازی گفـت‪ :‬توجـه بـه ظرفیت هـای کالبـدی و غیرکالبـدی به‬ ‫عنـوان نیروهـای محـرک در بسـتر جغرافیایی یک محـور فرهنگـی و تاریخی یا یک‬ ‫محـور فرهنگـی اهمیت زیـادی دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عملیات اماده سازی و اغاز محصور نمودن بوستان‬ ‫شهدای مجل‬ ‫جلسه بررسی طرح احداث پارک و فضای سبز‬ ‫جنب پیست اسکیت‬ ‫توسـعه ی ظرفیـت های گردشـگری‪،‬‬ ‫ایجـاد درامدپایـدار و اشـتغالزایی‬ ‫بـا درنظرگرفتـن توزیـع سـرانه ی‬ ‫عمومـی از جملـه اهـداف شـورایپنجم‬ ‫و مهنـدس پورعلـی شـهردار مـی‬ ‫باشـد‪ ،‬لـذا بـا اجـرای برنامـه ای مدون‬ ‫و طرحـی زیبـا و ایـده ال‪ ،‬منطقـه ی‬ ‫بکرخـدادادی و زیبـای «پشـت مجل»‬ ‫بـه قطبگردشگری_کالردشـت بـدل‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫️ایـن پـروژه کـه یکـی از مهـم تریـن‬ ‫مطالبات_شـهروندان گرامـی محلـه‬ ‫ی مجـل مـی باشـد‪ ،‬پـس از تهیـه ی‬ ‫طـرح توسـط مهندسـین مشـاور و بـا‬ ‫درنظـر گرفتن فضـای سـبز‪،‬غرفه های‬ ‫صنایع دسـتی و محصوالت کشـاورزی‪،‬‬ ‫امکانـات خدماتی‪،‬ورزشـی‪ ،‬تفریحـی و‬ ‫سـرگرمی و ارائـه ی طـرح بـه اداره ی‬ ‫کل منابـع طبیعی اسـتان جهـت تایید‬ ‫کمیتـه ی فنـی ادامـه خواهـد یافـت‪.‬‬ ‫در راستای رفاه حال شهروندان و استمرار ارائه خدمات‪:‬‬ ‫اقدامات ستاد بحران در مناطق سه گانه‬ ‫شهرداری ساری‬ ‫در پـی کاهـش دما و بـارش باران‪ ،‬شـهرداری های‬ ‫مناطق سـه گانه ‪ ،‬در راسـتای رفاه حال شـهروندان‬ ‫‪ ،‬با تشـکیل سـتاد سـیل‪ ،‬اقدامـات موثـری را برای‬ ‫جلوگیـری از سـوانح احتمالی اجرایی نموده اسـت‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـو بیـن الملل‬ ‫شـهرداری سـاری‪ ،‬شـهرداری هـای مناطـق سـه‬ ‫گانـه مرکـز اسـتان‪ ،‬در راسـتای ارائـه خدمـات بـه‬ ‫شـهروندان و جلوگیریـی از سـوانح احتمالـی و‬ ‫سـهولت عبـور ومـرور‪ ،‬بـا تشـکیل سـتاد مدیریت‬ ‫بحـران‪ ،‬نسـبت بـه رفـع گرفتگـی کانـال هـای‬ ‫هدایـت اب هـای سـطحی‪ ،‬جمـع اوری نخالـه و‬ ‫تعمیـر و نصـب موتور پمـپ در کوچه هـا و خیابان‬ ‫هـا در جهـت رفـاه حـال شـهروندان اقـدام کـرده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫محسـن کبودفیروزجایـی شـهردار و جعفـرزاده‬ ‫رییـس شـورای اسلامی شـهر سـرخ رود بـا حضور‬ ‫یوسـفی مسـئول واحـد فنی و عمـران به بررسـی و‬ ‫رفـع اشـکاالت احتمالی احـداث سـایت تفریحی در‬ ‫خیابـان سـردار شـهید سـلیمانی پرداختند‪.‬‬ ‫در ایـن طـرح بازارچـه‪ ،‬فضای اسـکان موقت‪ ،‬فضای‬ ‫بـازی کـودکان و پارکینـگ در نظر گرفته شـده که‬ ‫محوریـت و پوشـش حداکثـری فضـای سـبز جـزو‬ ‫اصلـی این طـرح خواهـد بود‪.‬‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫در دومین ارزیابی ساالنه روابط عمومی های صنعت اب و برق‪:‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق غرب‬ ‫مازندران در حوزه ارتباط با رسانه ها‬ ‫برتر شد‬ ‫در دومیـن ارزیابـی سـاالنه انجام شـده توسـط دفتـر روابط عمومی‬ ‫و اطلاع رسـانی وزارت نیـرو‪ ،‬روابط عمومی شـرکت توزیـع نیروی‬ ‫بـرق غـرب مازندران در بین شـرکت هـای برق منطقـه ای و توزیع‬ ‫نیـروی بـرق سراسـر کشـور موفق به کسـب "رتبه سـوم" در زمینه‬ ‫ارتبـاط با رسـانه ها شـد‪.‬‬ ‫مهنـدس کیـوان فـرح زاد مدیرعامـل این شـرکت گفـت‪ :‬در مقطع‬ ‫کنونـی کـه شـیوع پاندومـی ویروس کرونا در سـطح جهـان چالش‬ ‫هـای جـدی را ایجـاد کـرده اسـت‪ ،‬انعـکاس فعالیـت هـای اجرایی‬ ‫بـا تعامـل رسـانه هـا از طریـق فضـای مجـازی از اهمیت ویـژه ای‬ ‫برخـوردار بـوده و دسـتاوردهای مهمی در راسـتای ارتقـای رضایت‬ ‫مشـتریان‪ ،‬مدیریـت مصـرف و کاهـش پیک‪،‬اگاهـی بـا درگاه های‬ ‫ارتباطـی و خدمات الکترونیکی و سـایر اهداف اسـتراتژیک شـرکت‬ ‫داشـته است‪.‬‬ ‫وی ضمـن تقدیـر از تلاش مضاعف دفتر روابـط عمومی در انعکاس‬ ‫فعالیت های شـرکت و ایجاد ارتباط مناسـب مشـترکین از همراهی‬ ‫مناسـب اصحـاب رسـانه در سـطوح منطقه ای‪،‬اسـتانی و کشـوری‬ ‫قدردانـی کرده و کسـب رتبه سـوم برای شـرکت توزیـع نیروی برق‬ ‫غـرب مازنـدران در سـطح کشـور را نقطـه عطفـی بـرای گام هـای‬ ‫بلندتـر در ارتقـای ایـن تعامـل سـازنده توصیـف و ابـراز امیـدواری‬ ‫کـرد کـه در اینـده کسـب موفقیـت هـای بیشـتری در ایـن عرصه‬ ‫حاصل شـود‪.‬‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ساری ‪:‬‬ ‫سهمیه نفت سفید خانوارهای فاقد گاز طبیعی‬ ‫در کارت بانکی شارژ شد‬ ‫مدیـر شـرکت ملـی پخـش فـراورده هـای نفتـی منطقه سـاری‬ ‫گفـت ‪ :‬بـرای هـر خانـوار ‪ ۵۰۰‬لیتـر نفـت سـفید در نظـر گرفته‬ ‫شـده اسـت که در کارت بانکی معرفی شـده مشـتریان شـارژ می‬ ‫شـود و تـا تاریـخ ‪ ۱۵/۱۰/۹۹‬اعتبـار دارد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی ‪ ،‬سـبحان رجب پور مدیر شـرکت ملی‬ ‫پخـش فـراورده های نفتـی منطقه سـاری از اجرای طـرح عرضه‬ ‫سـوخت بـه خانوارهـای نفـت سـفید سـوز از طریـق زیر سـاخت‬ ‫بانکـی از تاریـخ ‪۳/۳/۹۹‬گفـت و بیـان کـرد ‪ :‬سـهمیه خانوارهای‬ ‫یـک و دو نفـره ‪ ۵۰۰‬لیتـر ‪ ،‬سـه و چهـار نفـره ‪ ۵۰۰‬لیتـر ‪ ،‬پنـج‬ ‫و شـش نفـره ‪ ۵۰۰‬لیتـر و هفـت نفـره بـه بـاال نیـز ‪ ۵۰۰‬لیترمی‬ ‫باشد ‪.‬‬ ‫مدیـر منطقـه سـاری اعتبـار ایـن دوره از توزیـع سـوخت نفـت‬ ‫سـفید را از تاریـخ ‪ ۲۲/۸/۹۹‬تـا ‪ ۱۵/۱۰/۹۹‬اعالم کـرد و ادامه داد‬ ‫‪ :‬عرضـه نفـت سـفید بـه صـورت الکترونیکی با شـارژ سـهمیه در‬ ‫کارت بانکـی معرفـی شـده از سـوی مشـتریان انجـام می شـود ‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬مصـرف کنندگان نفت سـفید سـوز فاقـد گاز طبیعی‬ ‫که در مناطق سردسـیر سـاکن هسـتند در زمان ثبت درخواسـت‬ ‫در سـامانه سـدف ( سـامانه درخواسـت فـراورده هـای نفتـی )‬ ‫شـماره کارت بانکـی خـود را ثبـت نمـوده و با در دسـت داشـتن‬ ‫کارت بانکـی بـه فروشـندگی های عرضه سـوخت محل سـکونت‬ ‫خـود مراجعـه و نسـبت بـه دریافـت مقدار سـوخت تعیین شـده‬ ‫اقـدام نمایند ‪.‬‬ ‫مدیـر منطقـه سـاری از شـهروندان خواسـت تـا شـکایات و‬ ‫پیشـنهادات خـود را بـا شـماره تلفـن هـای ‪ ۳۳۲۷۰۱۳۸‬و‬ ‫‪ ۳۳۲۷۰۱۴۰‬منطقه سـاری و شـماره ‪ ۰۹۶۲۷‬شرکت ملی پخش‬ ‫فـراورده هـای نفتـی ایـران اطلاع دهنـد تـا رسـیدگی شـود ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یک عرصه ‪ 30‬هزار متری در کالراباد‬ ‫بازپس گرفته شد‬ ‫سـابق اعـاده شـد ‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬ایـن خلـع یـد در‬ ‫اجـرای تبصـره ذیـل مـاده‬ ‫‪ 55‬قانـون حفاظـت و بهـره‬ ‫بـرداری سـازمان جنگلهـا‬ ‫صـورت گرفـت ‪.‬‬ ‫رئیـس اداره منابـع طبیعـی‬ ‫عبـاس ابـاد تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫بـرای حفاظـت از عرصه های‬ ‫منابـع ملـی کـه جـزو انفـال‬ ‫اسـت بدون هیـچ اغماظی با‬ ‫خاطیان و متجـاوزان برخورد‬ ‫خواهد شـد ‪.‬‬ ‫بـه گفتـه عبـدی ایـن عرصـه جـزو یـک قطعه‬ ‫‪ 8‬هکتـاری منابـع ملـی بـوده اسـت کـه اوایـل‬ ‫امسـال ‪ 2‬هکتار ان از دسـت متصرف ازاد شـد‬ ‫و سـه هکتـار ان نیـز ازاد شـد کـه اکنـون کل‬ ‫عرصـه در اختیـار منابـع طبیعـی شهرسـتان‬ ‫قـراردارد ‪.‬‬ ‫رئیـس اداره منابع طبیعـی عباس اباد همچنین‬ ‫از شـهرداران شـهرهای سلمانشـهر و کالرابـاد‬ ‫بـرای همـکاری و در اختیـار گذاشـتن لـودر و‬ ‫کامیـون قدردانـی کرد ‪.‬‬ ‫شهرسـتان عبـاس ابـاد دارای ‪ 33‬هـزار هکتـار‬ ‫عرصـه جنگلی اسـت ‪.‬‬ ‫بازدید نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای‬ ‫اسالمی از ‪ 3‬واحد تولیدی در شهرک صنعتی بشل‬ ‫کمـال علیپور نایب رئیس کمیسـیون عمـران مجلس‬ ‫شـورای اسلامی از واحـد تولیـدی پایـا پالسـت‬ ‫کاسـپین تولیدکننـده محصـوالت فـوم بـا سـرمایه‬ ‫گـذاری ‪۶۰۰‬میلیـارد ریال کـه در زمینی به مسـاحت‬ ‫‪ ۲۰‬هزارمترمربـع و اشـتغال ‪30‬نفر فعالیت دارد بازدید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومی شـرکت شـهرکهای صنعتی‬ ‫مازنـدران‪ ،‬کمـال علیپـور بهمـراه موسـوی مدیرعامل‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی و قوانلو رئیس سـازمان‬ ‫سـمت اسـتان‪ ،‬از ‪ 3‬واحد تولیدی در شـهرک صنعتی‬ ‫بشـل سـوادکوه بازدید کردند‪.‬‬ ‫شـرکت پویـا پالسـت مـازرون تولیدکننـده فـوم‬ ‫در زمینـی بـه مسـاحت ‪۲۵۰۰‬مترمربـع و بـا‬ ‫سـرمایه گذاری ‪ 200‬میلیـارد ریال درحـال تولید بوده‬ ‫پوشش بیمه ای ‪ 3000‬زن روستایی‬ ‫و عشایری نکا‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی نـکا از نام نویسـی ‪ ۳‬هـزار و ‪ ۱۴۰‬نفر از‬ ‫زنـان روسـتایی و عشـایری این شهرسـتان برای برخـورداری از‬ ‫طرح پوشـش بیمه روسـتایی و عشـایری خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی جهـاد کشـاورزی مازنـدران‪،‬‬ ‫سـید شـبر موسـوی از نام نویسـی ‪ ۳‬هـزار و ‪ ۱۴۰‬نفـر از زنـان‬ ‫روسـتایی و عشـایری شهرسـتان نکا بـرای برخـورداری از طرح‬ ‫پوشـش بیمـه روسـتایی و عشـایری خبـر داد و اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫تاکنـون اطالعـات ‪ ۳‬هـزار و ‪ ۱۴۰‬نفـر از زنـان روسـتایی و‬ ‫عشـایری ایـن شهرسـتان جمع بندی شـد که به صنـدوق بیمه‬ ‫تامیـن اجتماعـی کشـاورزان و عشـایر ارسـال خواهـد شـد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نـکا مشـمولین‬ ‫پیام تبریک و تسلیت مدیر‬ ‫کل شیالت مازندران به‬ ‫مناسبت شهادت سردار‬ ‫رمضانعلی صحرایی‬ ‫مدیـر کل شـیالت مازنـدران ‪ ،‬درپیامـی‬ ‫شـهادت جانبـاز عالیقـدر" سـردارحاج‬ ‫رمضانعلـی صحرایـی" از فرماندهـان دوران‬ ‫دفـاع مقـدس را بـه بیـت معـزز ایشـان ‪،‬‬ ‫فرماندهـان ورزمنـدگان اسلام تبریـک و‬ ‫تسـلیت گفـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی شـیالت مازندران ‪،‬‬ ‫دکترحسـن اسـحاقی دراین پیام اورده است ‪:‬‬ ‫بسم ّ‬ ‫الل الرحمن الرحیم"‬ ‫خـاک مازنـدران مفتخـر بـه سـرداران بزرگی‬ ‫اسـت کـه جـان عزیزشـان را هبـه کردنـد و‬ ‫عـزت و شـرف بـرای مـا بـه ارمغـان اوردنـد‬ ‫سرداررشـید لشـکر پرافتخار ‪ ۲۵‬کربال اسـتان‬ ‫مازنـدران ‪ ،‬فرمانـده دلسـوز و غیرتمنـد کـه‬ ‫سـالها بـا درد و رنـج جراحات ناشـی از جنگ‬ ‫بـه عنـوان جانبـاز ‪ ۷۰‬درصـد درمیان مـا بود‬ ‫اسـمانی شد‪.‬‬ ‫مـا تـک تـک ایـن برگ هـای زریـن را بـا نام‬ ‫انـان درکتـاب انقلاب ورق می زنیـم ‪ .‬شـهدا‬ ‫نـزد خـدا روزی می خورنـد و همـواره زنده اند‬ ‫‪ ،‬باشـد کـه خدا مـا را بیامـرزد ‪.‬‬ ‫اینجانـب ضایعـه شـهادت سرداررشـید‬ ‫رمضانعلـی صحرایی را محضـر محترم خانواده‬ ‫ایشـان عـرض تبریـک و تسـلیت دارم ‪.‬‬ ‫حسن اسحاقی مدیرکل شیالت مازندران‬ ‫خبر‬ ‫رئیـس اداره منابـع طبیعـی و ابخیـزداری‬ ‫شهرسـتان عباس ابـاد گفت‪ :‬در راسـتای حفظ‬ ‫حفـوق بیـت المـال یـک عرصـه منابـع ملی به‬ ‫مسـاحت ‪ 30‬هـزار مترمربـع در منطقـه کیـاده‬ ‫کالرابـاد از دسـت متجـاوز بـاز پـس گرفتـه شـد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع‬ ‫طبیعـی و ابخیـزداری نوشـهر ‪،‬سـینا عبـدی‬ ‫افـزود‪ :‬ایـن عرصـه که اخیـرا ً در ان یکدسـتگاه‬ ‫انباری به مسـاحت ‪ 150‬مترمربع سـاخته شـده‬ ‫بـود بـا حکـم قضایـی تخریـب و عرصـه منابـع‬ ‫ملـی نیـز بـا حضـور نیروهـای منابـع طبیعـی‪،‬‬ ‫یـگان حفاظـت و نیـروی انتظامـی بـه وضـع‬ ‫چهار شنبه ‪ 21 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪745‬‬ ‫‪5‬‬ ‫واجدیـن شـرایط طـرح پوشـش بیمـه روسـتایی و عشـایری به‬ ‫منظـور ثبـت نام مـی توانند با همراه داشـتن مدارک شناسـایی‬ ‫بـه مراکـز جهـاد کشـاورزی و ایـن مدیریـت مراجعـه کنند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬زنـان روسـتایی و عشـایری در محدوده سـنی ‪ ۱۸‬تا‬ ‫‪ ۵۰‬سـال کـه فاقـد پوشـش بیمه ای بازنشسـتگی هسـتند‪ ،‬می‬ ‫تواننـد نسـبت بـه ثبت نـام در این طـرح اقـدام کنند‪.‬‬ ‫ایـن مسـوول بـا بیـان اینکه این پوشـش بیمـه جـدای از بیمه‬ ‫درمـان اسـت و به منظور تامین اتیه و بازنشسـتگی مشـمولین‬ ‫اسـتفاده می شـود‪ ،‬گفت‪ :‬حق بیمه سـهم مشـمول در سال اول‬ ‫رایـگان و در سـنوات بعـدی بـا یـک درصـد افزایش بـه صورت‬ ‫سـاالنه دریافت می شـود‪.‬‬ ‫کـه زمینه اشـتغال ‪ 20‬نفر را فراهم نموده اسـت‪.‬واحد‬ ‫تولیدی پایا پالسـت کاسـپین تولیدکننـده محصوالت‬ ‫فـوم بوده که با سـرمایه گـذاری ‪۶۰۰‬میلیـارد ریال در‬ ‫زمینـی به مسـاحت ‪۲۰‬هـزار مترمربع ایجاد شـده که‬ ‫تاکنـون زمینـه اشـتغال ‪۳۰‬نفـر را داشـته اسـت‪.‬‬ ‫شـرکت خـروش صنعـت تولیدکننـده انـواع تیرچـه‬ ‫و خرپـا صنعتـی در زمینـی بـه مسـاحت ‪۵‬هکتـار بـا‬ ‫سـرمایه گذاری ‪۳‬هـزار میلیـارد ریـال درحـال فعالیت‬ ‫بـوده که زمینـه اشـتغال ‪۱۲۰‬نفر را بصورت مسـتقیم‬ ‫ایجـاد نمـوده اسـت‪.‬نایب رئیـس کمیسـیون مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی در ایـن بازدیدهـا‪ ،‬در جریان مسـائل‬ ‫و مشـکالت ایـن واحدهـا قرار گرفـت و بر حـل موانع‬ ‫پیـش روی انها از سـوی دسـتگاه های مسـئول تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایجاد اشتغال برای ‪ 2500‬نفر با‬ ‫اجرای طرح های گردشگری ابی‬ ‫از سوی شرکت اب منطقه ای‬ ‫مازندران‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی اب منطقـه ای مازندران‬ ‫مهنـدس حاجـی زاده دبیـر هماهنگی گردشـگری‬ ‫اسـتانی و سـرمایه گذاری اب منطقـه ای مازندران‬ ‫بـا اعلام ایـن مطلـب گفـت‪ :‬با اجـرای طـرح های‬ ‫گردشـگری ابـی از سـوی شـرکت اب منطقـه ای‬ ‫مازنـدران در محیـط پیرامونی تاسیسـات و مجاری‬ ‫ابـی فرصـت اشـتغال بـرای ‪ 2500‬نفـر فراهم می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬از محمـوع ‪ 31‬طـرح گردشـگری در‬ ‫دسـت اقـدام‪ 11 ،‬طـرح گردشـگری درحـال اجـرا‬ ‫و در مرحلـه سـاخت قـرار دارد کـه میزان سـرمایه‬ ‫گـذاری در دسـت اجـرای ایـن طـرح هـا ‪1200‬‬ ‫میلیـارد تومـان می باشـد‪.‬‬ ‫وی بیـان داشـت‪ :‬تعـداد ‪ 10‬طـرح در مرحلـه اخذ‬ ‫مجوزهـای قانونـی بـه منظـور اجرایی شـدن و ‪10‬‬ ‫طـرح دیگـر نیـز در دسـت مطالعـه نهایی می باشـد‪.‬‬ ‫حاجـی زاده در پایان افـزود‪ :‬درحال حاضر ‪164‬نفر‬ ‫در محـل طـح هـای گردشـگری اشـتغال دارند که‬ ‫ایـن تعـداد در سـال اینـده و در پایـان فـاز یک به‬ ‫‪ 679‬نفر خواهد رسـید‪.‬‬ ‫پیـش بینـی مـی شـود در پایـان فـاز نهایـی ایـن‬ ‫طـرح هـا در سـال ‪ 1402‬بیـش از ‪ 2530‬نفـر در‬ ‫طـرح هـای گردشـگری شـرکت اب منطقـه ای‬ ‫مازنـدران مشـغول بـه کار شـوند‪.‬‬ ‫ایجاد اشتغال برای ‪ 2500‬نفر با‬ ‫اجرای طرح های گردشگری ابی‬ ‫از سوی شرکت اب منطقه ای‬ ‫مازندران‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی اب منطقـه ای مازندران‬ ‫مهنـدس حاجـی زاده دبیـر هماهنگی گردشـگری‬ ‫اسـتانی و سـرمایه گذاری اب منطقـه ای مازندران‬ ‫بـا اعلام ایـن مطلـب گفـت‪ :‬با اجـرای طـرح های‬ ‫گردشـگری ابـی از سـوی شـرکت اب منطقـه ای‬ ‫مازنـدران در محیـط پیرامونی تاسیسـات و مجاری‬ ‫ابـی فرصـت اشـتغال بـرای ‪ 2500‬نفـر فراهم می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬از محمـوع ‪ 31‬طـرح گردشـگری در‬ ‫دسـت اقـدام‪ 11 ،‬طـرح گردشـگری درحـال اجـرا‬ ‫و در مرحلـه سـاخت قـرار دارد کـه میزان سـرمایه‬ ‫گـذاری در دسـت اجـرای ایـن طـرح هـا ‪1200‬‬ ‫میلیـارد تومـان می باشـد‪.‬‬ ‫وی بیـان داشـت‪ :‬تعـداد ‪ 10‬طـرح در مرحلـه اخذ‬ ‫مجوزهـای قانونـی بـه منظـور اجرایی شـدن و ‪10‬‬ ‫طـرح دیگـر نیـز در دسـت مطالعـه نهایی می باشـد‪.‬‬ ‫حاجـی زاده در پایان افـزود‪ :‬درحال حاضر ‪164‬نفر‬ ‫در محـل طـح هـای گردشـگری اشـتغال دارند که‬ ‫ایـن تعـداد در سـال اینـده و در پایـان فـاز یک به‬ ‫‪ 679‬نفر خواهد رسـید‪.‬‬ ‫پیـش بینـی مـی شـود در پایـان فـاز نهایـی ایـن‬ ‫طـرح هـا در سـال ‪ 1402‬بیـش از ‪ 2530‬نفـر در‬ ‫طـرح هـای گردشـگری شـرکت اب منطقـه ای‬ ‫مازنـدران مشـغول بـه کار شـوند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫چهار شنبه ‪ 21 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪745‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫سرپرست اداره کل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیزداری مازندران‪ -‬ساری از زحمات‬ ‫و خدمات سرهنگ خورشیدی در طول مدت‬ ‫خدمت تجلیل کرد‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع‬ ‫طبیعـی و ابخیـزداری مازنـدران‪ -‬سـاری‪ ،‬مراسـم‬ ‫تجلیـل از خدمـات و زحمـات جنـاب سـرهنگ‬ ‫حسـینعلی خورشـیدی در طـول مـدت خدمـت‬ ‫بـه عنـوان فرمانـده یـگان حفاظـت اداره کل منابع‬ ‫طبیعـی و ابخیـزداری مازنـدران‪ -‬سـاری با حضور‬ ‫دکتـر اسـحاق عطایـی سرپرسـت‪ ،‬مسـئول دفتـر‬ ‫نمایندگـی ولـی فقیـه‪ ،‬کلیـه معاونیـن‪ ،‬روسـای‬ ‫ادارات شهرسـتان هـا و همـکاران مجموعـه یـگان‬ ‫حفاظـت در محـل سـالن جلسـات ایـن اداره کل با‬ ‫رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی برگـزار شـد‪.‬‬ ‫دکتـر عطایـی در ایـن مراسـم ضمـن بیـان ایـن‬ ‫مطلـب کـه‪ :‬بازنشسـتگی افتخاری عظیـم و تولدی‬ ‫دیگـر اسـت و مـا بایـد تکریـم‪ ،‬تقدیـر و تجلیـل از‬ ‫بازنشسـتگان را سـرلوحه ی کار خـود قـرار دهیـم‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬ان شـاا‪ ..‬همه ما با تلاش و همدلی مضاعف‬ ‫در حفـظ و حراسـت منابـع طبیعی کوشـا باشـیم‪.‬‬ ‫سرپرسـت اداره کل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری‬ ‫مازنـدران‪ -‬سـاری افـزود‪ :‬سـرهنگ خورشـیدی با‬ ‫اخلاق و رفتـار نیـک بـا همـکاران‪ ،‬الگـوی بسـیار‬ ‫خوبـی بـرای همـه مـا بـود‪.‬وی اضافـه کـرد‪ :‬در‬ ‫چارچـوب قوانیـن و مقـررات کارها بایـد پیش برود‬ ‫امـا رفتار مناسـب بـا ارباب رجـوع نیز بایـد مدنظر‬ ‫همـه همـکاران باشـد و تحکـم الزم در اخریـن‬ ‫مرحلـه کار صـورت بگیـرد‪.‬‬ ‫عطایـی تصریح کـرد‪ :‬روسـای ادارات منابع طبیعی‬ ‫و ابخیـزداری شهرسـتان هـا اجرای احـکام قضایی‬ ‫را بـا کمـک فرماندهی یـگان حفاظت انجـام دهند‪.‬‬ ‫مبحـث دیگـر زراعـت چـوب اسـت کـه بایـد در‬ ‫اولویـت برنامـه هـا واقدامـات اداره کل‪ ،‬مطابـق بـا‬ ‫تاکیـدات ریاسـت محتـرم سـازمان جنـگل هـا و‬ ‫اسـتاندار محتـرم قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫در خاتمـه ضمـن اهـدای لـوح تقدیـر‪ ،‬هدایایـی به‬ ‫رسـم یادبود توسـط دکتر عطایی و روسـای ادارات‬ ‫شهرسـتان ها به جناب سـرهنگ خورشـیدی اهداء‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫متن لوح تقدیر به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫تقدیرنامه‬ ‫جناب سرهنگ حسینعلی خورشیدی‬ ‫بـا سلام و ارزوی توفیـق الهـی‪ ،‬چه غـرور افرینند‬ ‫ان عزیزانـی کـه در پرتـو الطـاف خداونـد سـبحان‬ ‫در کمـال صداقـت و درسـتکاری‪ ،‬بیـش از سـی‬ ‫سـال از بهتریـن سـال های عمـر خود را در سـنگر‬ ‫خدمـت گذرانـده و بـا سـربلندی بـه پایان رسـانده‬ ‫انـد‪ ،‬برخـود وظیفـه می دانیـم از زحمـات و تالش‬ ‫هـای صادقانـه و موثـر جنابعالـی در مـدت خدمت‬ ‫بـه عنـوان فرمانـده یـگان حفاظـت اداره کل منابع‬ ‫طبیعـی و ابخیـزداری مازنـدران‪ -‬سـاری‪ ،‬جهـت‬ ‫حفاظـت و صیانـت از عرصـه هـای منابـع طبیعـی‬ ‫و پیشـبرد اهـداف عالیه سـازمان جنگل هـا‪ ،‬مراتع‬ ‫و ابخیـزداری کشـور بـا تقدیـم ایـن لـوح‪ ،‬تقدیر و‬ ‫تشـکر نماییم‪.‬‬ ‫لـذا اکنـون که بـه افتخـار بازنشسـتگی نائـل امده‬ ‫ایـد‪ ،‬صمیمانـه ارزو می کنیـم که در پرتـو عنایات‬ ‫خداونـد منـان همـواره در کلیـه شـئونات زندگـی‬ ‫موفـق و موید باشـید‪.‬‬ ‫اسحاق عطایی‬ ‫سرپرست اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫مازندران‪ -‬ساری‬ ‫شمال‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران‪:‬‬ ‫تاکید بر تعیین وضعیت پردیس سینمایی نور تا پایان ابان‬ ‫علـی شـادمان فرمانـدار شهرسـتان‬ ‫نـور در خصـوص مشـکالت سـاخت‬ ‫و سـاز پردیـس سـینمایی گفـت‪ :‬بـا‬ ‫پیگیری هـای موکـد اقـای فرزانـه‬ ‫نماینـده مـردم نـور و محمودابـاد در‬ ‫وهلـه اول محـل زمیـن و جانمایـی‬ ‫سـینما برطـرف شـد تـا اینکـه بـه‬ ‫مرحلـه مزایـده رسـیدیم و در ایـن‬ ‫مرحلـه‪ ،‬بنـا بـه دالیلـی مابین شـورا و‬ ‫شـهردار‪ ،‬سـبب کندی روند کار شـده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫عبـاس زارع مدیـر کل اداره فرهنـگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی اسـتان مازنـدران‬ ‫در خصـوص سـینمای امید(پردیـس‬ ‫سـینمایی) گفـت‪ :‬خوشـبختانه فضای‬ ‫فرهنگـی هنـری و رسـانه ای خوبی در‬ ‫شهرسـتان نـور داریـم و بـا رایزنی های‬ ‫نماینـده محتـرم مـردم نـور و‬ ‫محمودابـاد در مجلـس و پیگیری های‬ ‫اقـای شـادمان فرمانـدار شهرسـتان‬ ‫نـور‪ ،‬مجـوز سـاخت نخسـتین پردیس‬ ‫سـینمایی اسـتان را بـرای شهرسـتان‬ ‫نـور صـادر کردیـم‪ ،‬امـا متاسـفانه عدم‬ ‫وجـود تعامل هـای همگرایانـه در‬ ‫ایـن شهرسـتان باعـث شـده تـا قضیه‬ ‫پردیـس سـینمایی بـه نتیجـه نرسـد‪.‬‬ ‫زارع در ادامـه پیرامـون اینده سـینما‬ ‫امیـد گفـت‪ :‬پیـش از ایـن علیرغـم‬ ‫بررسـی امـور مربـوط بـه احـداث‬ ‫پردیـس در شهرسـتان نـور و حصـول‬ ‫نتایـج مطلـوب‪ ،‬اینـک شـاهد هـدر‬ ‫رفتـن تمـام ان تالش هاییـم و در‬ ‫اسـتانۀ از دسـت دادن ایـن امتیاز مهم‬ ‫در اسـتان هسـتیم‪.‬‬ ‫زارع بـا اشـاره بـه اینکـه پـس از‬ ‫سـاخت و سـاز سـینما‪ ،‬سـند ان بـه‬ ‫نـام شـهرداری نور صـادر خواهد شـد‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬مـا ایجـاد یـک تعامل خـوب از‬ ‫طـرف شـورا و شـهرداری نـور را انتظار‬ ‫داریـم و توقـع ما ایجاد یـک همگرایی‬ ‫فرهنگـی هنری در بین مسـئولین این‬ ‫شهرسـتان اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫مازنـدران بـا اشـاره بـه اتمـام فرصـت‬ ‫اخـذ وام ‪ %۴‬یـک میلیـارد تومانـی‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬امـروز اخریـن فرصت ثبـت نام‬ ‫بـرای دریافـت ایـن وام بوده اسـت که‬ ‫بدلیـل عدم تعامل شـورا و شـهرداری‪،‬‬ ‫ایـن فرصـت عملا از دسـت رفتـه و‬ ‫بـرای احیـای ان باید تالشـی مضاعف‬ ‫بـه انجام برسـانیم‪.‬‬ ‫زارع در خصـوص احتمال ابطال مجوز‬ ‫سـاخت پردیس در نـور و انتقال ان به‬ ‫یـک شـهر دیگـر افـزود‪ :‬پیـش از ایـن‬ ‫قـرار بـود تـا پایـان ابـان مـاه وضعیت‬ ‫ایـن پـروژه بـه یـک نتیجـه نهایـی‬ ‫برسـد‪ ،‬اما بـا روند فعلی در شهرسـتان‬ ‫نـور و وجـود مشـکالت بر سـر انتخاب‬ ‫پیمانکار و حل و فصل سـایر مشـکالت‬ ‫ایجـاد شـده‪ ،‬امیدواریـم تـا پایـان ابان‬ ‫ایـن مشـکالت مرتفـع شـوند‪ ،‬در غیـر‬ ‫ایـن صورت مـا مجبور به صـدور مجوز‬ ‫این پردیس سـینمایی برای یک شـهر‬ ‫دیگـر هسـتیم کـه اتفاقـا شـهرهای‬ ‫بسـیاری خواهـان جابجایـی پردیـس‬ ‫سـینمایی امید هسـتند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫حـوزه ثبتی شهرسـتان سـاری برابر‬ ‫رای شـماره ‪139960310456010208‬‬ ‫مـورخ ‪ 1399-07-12‬کـه در هیـات‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای‬ ‫فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد‬ ‫ثبتـی منطقـه ‪ 2‬سـاری تصرفـات‬ ‫مالکانـه مریـم رضائـی طاهـری‬ ‫فرزنـد قاسـمعلی بشـماره ملـی‬ ‫‪ 2091859427‬نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثی‬ ‫بمسـاحت ‪ 135.46‬متـر مربـع از ‪31‬‬ ‫اصلـی واقـع در قریـه قـرق بخش ‪2‬‬ ‫ثبـت سـاری لـذا بـه منظـور اطالع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله‬ ‫‪ 15‬روز اگهـی میشـود در صورتیکـه‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت اعتراضـی داشـته باشـند‬ ‫میتواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫اگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم پـس از اخذ‬ ‫رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را‬ ‫مرجع قضایـی تقدیـم نمایند‪.‬بدیهی‬ ‫اسـت در صـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق‬ ‫مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫تاریـخ انتشـار نوبـت اول‪-08-06 :‬‬ ‫‪ 1399‬تاریخ انتشـار نوبـت دوم‪-21 :‬‬ ‫‪1399-08‬‬ ‫م الف‪19906509:‬‬ ‫حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک منطقه دو ساری‬ ‫نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫فراخوان مسابقه طراحی معماری ساختمان های‬ ‫اداری دفاتر نمایندگی چند شهر استان اغاز و‬ ‫به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت‬ ‫حسـین نعمتیـان نایـب رئیـس اول سـازمان‬ ‫نظـام مهندسـی سـاختمان مازنـدران از اغـاز‬ ‫فراخـوان مسـابقه طراحی معماری سـاختمان‬ ‫اداری دفاتـر نمایندگـی سـازمان خبـر داد و‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬ایـن مسـابقه از‪ ٢١‬ابـان اغاز و‬ ‫بـه مـدت یـک مـاه ادامـه خواهد داشـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان نظـام‬ ‫مهندسـی سـاختمان مازنـدران‪ ،‬رئیـس‬ ‫کارگـروه طـرح و سـاخت سـازمان بـا اشـاره‬ ‫بـه اقدامـات ایـن کارگـروه بیـان داشـت‪ :‬در‬ ‫طـی ‪ ١٧‬جلسـه‪ ،‬کارگـروه نسـبت بـه تهیـه‬ ‫و جمـع اوری اطالعـات مربـوط بـه املاک‬ ‫وسـاختمان های سـتاد و دفاتـر نمایندگـی‬ ‫اقـدام نمـود کـه بـا توجـه بـه بررسـی بعمـل‬ ‫امـده پیشـنهاداتی جهت سـاخت سـاختمان‬ ‫شـهر های رامسـر‪ ،‬عبـاس ابـاد‪ ،‬چالـوس‪،‬‬ ‫نوشـهر‪ ،‬فریدونکنـار و قائمشـهر کـه دارای‬ ‫زمین می باشـند و نیز خرید سـاختمان اداری‬ ‫دفاتـر گلوگاه و سـوادکوه شـمالی و همچنین‬ ‫تکمیـل سـاختمان دفترنمایندگـی سـاری به‬ ‫هیـات مدیـره سـازمان ارائـه شـد کـه مـورد‬ ‫تصویـب قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫ایشـان اظهـار داشـت‪ :‬بـه منظـور دسـتیابی‬ ‫بـه طـرح مطلـوب در سـاختمان های دفاتـر‬ ‫نمایندگـی مسـابقه طراحی معمـاری به مدت‬ ‫یـک مـاه برگـزار می شـود و افـراد حقیقـی و‬ ‫حقوقـی فعـال در حـوزه معمـاری می تواننـد‬ ‫طرح هـای پیشـنهادی خـود را در چارچـوب‬ ‫شـرایط تعریـف شـده در اییـن نامـه مسـابقه‬ ‫ارائـه نمایند‪.‬‬ ‫نعمتیـان افـزود‪ :‬اییـن نامـه مسـابقه و‬ ‫مسـتندات مربـوط بـه سـاختمان دفاتـر‬ ‫نمایندگـی در وب سـایت سـازمان بـه ادرس‬ ‫‪ www.mazandnezam.org‬درج گردیده‬ ‫و عالقمنـدان می تواننـد بـا مراجعـه به بخش‬ ‫دبیرخانـه مسـابقه معمـاری در وب سـایت‬ ‫سـازمان‪ ،‬اطالعـات الزم را اخـذ نماینـد‪.‬‬ ‫نایب رئیس سـازمان نظام مهندسی ساختمان‬ ‫مازنـدران بـا بیان اینکـه داوری این مسـابقات‬ ‫توسـط سـه نفر از معمـاران برجسـته خارج از‬ ‫اکهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫حـوزه ثبتـی چالـوس نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصوب‬ ‫‪20/9/1390‬ملـک متقاضـی کـه در هیـات موضوع مـاده یک قانون‬ ‫مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتی چالوس مـورد رسـیدگی و تصرفات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض وی محـرز و رای الزم صـادر گردیـده جهـت‬ ‫اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل اگهـی میگـردد‪ 476 :‬فرعـی از ‪321‬‬ ‫فرعـی از ‪ 23‬فرعـی از ‪ 16‬اصلـی واقـع در مرتـع کیـاکال بخش یک‬ ‫قشلاقی دهستان کالرسـتاق به نام سـید ابراهیم مهیمنیان نسبت‬ ‫بـه ششـدانگ یک قطعـه زمین با انبـاری به مسـاحت ‪ 460.75‬متر‬ ‫مربـع خریداریمالـک مشـاعی لـذا بـه موجب مـاده ‪ 3‬قانـون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و‬ ‫مـاده ‪ 13‬اییـن نامـه مربوطـه این اگهـی در دو نوبت بـه فاصله ‪15‬‬ ‫روز از طریق این روزنامه و محلی ‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر‬ ‫و در روسـتاها رای هیـات الصـاق تا در صورتیکه اشـخاص ذینفع به‬ ‫ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫اگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتراض‬ ‫اسـتان انجـام خواهـد شـد‪ ،‬افـزود‪ :‬بـه نفرات‬ ‫اول تـا سـوم هر یـک از طرح ها جوایـز ویژه ای‬ ‫اعطا خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی در پایـان از زحمـات کلیـه اعضـاو دبیـر‬ ‫محتـرم کارگـروه طـرح و سـاخت و روئسـای‬ ‫خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخذ‬ ‫نماینـد ‪ .‬معترضیـن بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‬ ‫مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نماید و‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محل تحویـل دهد که‬ ‫در ایـن صـورت اقدامـات ثبـت موکول بـه ارائه حکم قطعـی دادگاه‬ ‫اسـت و در صورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد‬ ‫یـا معتـرض ‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل‬ ‫ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور سـند مالکیت مـی نماید‬ ‫و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضـرر به دادگاه نیسـت ‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت برابـر مـاده ‪ 13‬ایین نامـه مذکور در مورد قسـمتی از‬ ‫امالکـی کـه قبلا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفته نشـده ‪ ،‬واحـد ثبتی با‬ ‫رای هیـات پـس از تنظیـم اظهارنامـه حاوی تحدید حـدود ‪ ،‬مراتب‬ ‫را در اولیـن اگهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود بـه صـورت همزمان به‬ ‫اطلاع عمـوم مـی رسـاند و نسـبت بـه املاک در جریـان ثبـت و‬ ‫فاقـد سـابقه تحدید حـدود ‪ ،‬واحد ثبتـی اگهی تحدید حـدود را به‬ ‫صـورت اختصاصی منتشـر مـی نماید ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪06/08/1399 :‬‬ ‫نیکنام ازوجی سرپرست ثبت‬ ‫‪21/08/1399‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪:‬‬ ‫اسناد و امالک چالوس‬ ‫م الف‪19906327:‬‬ ‫محتـرم دفاتـر نمایندگـی و هیـت رئیسـه و‬ ‫خزانـه دارمحتـرم و هیـت مدیـره محتـرم‬ ‫سـازمان خصوصـا جنـاب مهنـدس علـی نیـا‬ ‫رئیـس محتـرم سـازمان تشـکر و قدردانـی‬ ‫نمو د ‪.‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫حوزه ثبتی شهرسـتان ساری برابر رای‬ ‫شـماره ‪139960310456009804‬‬ ‫مـورخ ‪ 1399-07-03‬کـه در هیـات‬ ‫موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقه‬ ‫‪ 2‬سـاری تصرفـات مالکانـه محسـن‬ ‫بدخشـان فرزنـد حسـین بشـماره ملی‬ ‫‪ 2091960799‬نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی‬ ‫بمسـاحت ‪ 270.52‬متـر مربع قسـمتی‬ ‫از پلاک ‪ 119‬فرعـی از ‪ 23‬اصلـی‬ ‫واقـع در قریـه ولـی ابـاد بخـش ‪ 5‬ثبت‬ ‫سـاری خریـداری مـع الواسـطه از یداله‬ ‫ولـی زاده مالـک رسـمی لـذا بـه منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی میشـود در‬ ‫صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫میتواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهی‬ ‫بمـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم پـس از اخـذ رسـید ظرف‬ ‫مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‬ ‫دادخواسـت خـود را مرجـع قضایـی‬ ‫تقدیـم نمایند‪.‬بدیهـی اسـت در صورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399-08-06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399-08-21 :‬‬ ‫م الف‪19906533:‬‬ ‫حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫چهار شنبه ‪ 21 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪745‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫بازیکودکان‬ ‫بـازی یکـی از نیازهای اساسـی کودکان به شـمار می‬ ‫رود‪ ،‬مهمتریـن و اساسـی ترین فعالیـت کودک که در‬ ‫عین سـرگرم کـردن کودک کارکردهـای مهم دیگری‬ ‫را داراسـت‪ ،‬هـر یـک از ایـن کارکردها به جنبـه ای از‬ ‫زندگـی کـودک مربوط می شـود کـه او را بـرای ورود‬ ‫بـه زندگـی بزرگسـالی اماده می سـازد‪ ،‬از ایـن لحاظ‬ ‫شـرایط بـازی‪ ،‬ازادی کـودک در بازی با اسـباب بازی‬ ‫هـای مـورد اسـتفاده کـودک و مـدت زمانـی کـه بـه‬ ‫بـازی بـا کـودک اختصاص داده می شـود‬ ‫‪ ،‬اهمیت شایان توجهی دارد‪.‬‬ ‫بـازی ضریـب هوشـی کـودکان را افزایـش مـی دهد؛‬ ‫خیلـی از امـوزش های تربیتـی را می تـوان در خالل‬ ‫بـازی هـا به کـودک نشـان داد و به راحتی کـودک را‬ ‫در مسـیر درسـت تربیـت کرد‪.‬‬ ‫همـان طـور کـه از خالل بـازی های کـودک می توان‬ ‫به شـرایط عاطفی کودک و احساسـات و رفتار کودک‬ ‫نیـز پـی بـرد‪ ،‬الزم اسـت که مربیـان به اهمیـت بازی‬ ‫در زندگـی کـودک توجه داشـته و شـرایط مناسـب را‬ ‫بـرای بازی های مناسـب فراهم سـازند‪.‬‬ ‫اهمیت بازی‬ ‫بـا انکـه میـل به بـازی در سـنین باال کم کـم کاهش‬ ‫پیـدا مـی کنـد و کارهـای مهمـی جـای ان را مـی‬ ‫گیـرد‪ ،‬ولـی بـه اعتقـاد روان شناسـان تـا سـال هـای‬ ‫پایـان عمـر نیز تمایـل به بازی در انسـان وجـود دارد‬ ‫هرچنـد شـکل و ظاهـر و هـدف بـازی عـوض شـده‬ ‫با شد ‪.‬‬ ‫شـاید کـودک دلیـل بـازی کـردن خـود را ندانـد و یا‬ ‫انکـه نتوانـد بـرای ان علتـی بیـان کنـد ولـی بـا این‬ ‫همـه نتوانـد از بـازی کردن دسـت بکشـد‪.‬‬ ‫امـروزه ثابت شـده اسـت کودکانی که به انـدازه کافی‬ ‫و به درسـتی بازی نمی کنند از رشـد ذهنی مناسـب‬ ‫و از رشـد اجتماعی درسـت بی بهره هسـتند‪.‬‬ ‫خداونـد نخسـتین دوره رشـد انسـان را بـا بـازی‬ ‫همـراه کـرده اسـت‪ ،‬در اسلام توصیـه اکیـد بـه ایـن‬ ‫موضـوع شـده اسـت کـه کـودکان را تا هفت سـالگی‬ ‫ازاد بگذاریـد تـا بـازی کنند‪ .‬امـام صادق فرمـوده اند‪:‬‬ ‫بگـذار فرزنـدت تا هفت سـالگی بـه بازی بپـردازد‪ ،‬در‬ ‫هفـت سـال دوم بـه او ادب بیامـوز و در هفـت سـال‬ ‫سـوم مراقـب او بـاش‪.‬‬ ‫در روایتـی امـده اسـت کـه حضـرت محمـد (ص) بـا‬ ‫جمعـی از یـاران از محلی عبور می کردنـد کودکان را‬ ‫در حـال بـازی دیدنـد‪ ،‬برخی از یـاران خواسـتند انها‬ ‫را از بـازی کـردن بازدارنـد‪ ،‬پیامبـر فرمودنـد‪ :‬بگذارید‬ ‫بـازی کننـد کـه خـاک محل پـرورش کودکان اسـت‪.‬‬ ‫اسلام علاوه بـر انکـه از واپـس زدن ایـن تمایـل در‬ ‫کـودکان جلوگیـری مـی کنـد توصیـه مـی کنـد که‬ ‫پـدران و مـادران امکانـات الزم بـرای بـازی بـا کودک‬ ‫را فراهـم کننـد و در هر موقعیـت و مقام اجتماعی نیز‬ ‫کـه هسـتند زمانـی را بـرای بـازی با فرزنـدان خویش‬ ‫اختصتـص دهنـد و خیـال نکنند که در صـورت بازی‬ ‫کـردن بـا فرزندانشـان اقتـدار یـا متانت انان خدشـه‬ ‫دار مـی شـود‪.‬بازی یکـی از فعالیـت هـا و اهـداف‬ ‫مهـم کـودک در زندگـی اسـت‪ ،‬او نمـی توانـد از راه‬ ‫دیگـری غیـر از بازی به کشـف پیرامون خـود بپردازد‪،‬‬ ‫اسـتعداد های خود و توانایی هایش را شناسـایی کند‬ ‫و انهـا را بـه کار گیـردغ کودک حین بـازی به تمرین‬ ‫زندگـی بزرگسـالی می پـردازد‪.‬‬ ‫شرکت در بازی های کودکانه‬ ‫پیـاژه‪،‬روان شـناس بـزرگ کـودک معتقـد اسـت کـه‬ ‫در فعالیـت هـای خودجـوش کـودک بایـد او را ازاد‬ ‫خبر‬ ‫گذاشـت‪ ،‬دخالـت نامناسـب و بـی موقـع در فعالیـت‬ ‫هـای او اسـتقالل و خودمختـاری و خالقیـت را از او‬ ‫سـلب مـی کند‪ ،‬بـا این همه تاثیـر بزرگترهـا در بازی‬ ‫کـودک را بـی اهمیـت نمی شـمارد‪.‬‬ ‫والدیـن تعییـن کننـده نـوع و شـیوه بـازی کـودک‬ ‫نیسـتند‪ ،‬بهتر اسـت شـرایط سـالم برای بـازی فراهم‬ ‫سـازند و خـود بـه عنـوان همبـازی شـرکت داشـته‬ ‫باشـند و اجـازه بدهند کودک با قـدرت خالقیت خود‬ ‫بـازی را اداره کنـد‪ ،‬در ایـن بـازی هـا والدیـن نبایـد‬ ‫خواسـت و اراده خـود را به کـودک تحمیل کنند‪ ،‬باید‬ ‫هـم پـای او و همردیـف او قرار بگیرند و شـرایط بازی‬ ‫شـادی را بـرای کـودک فراهـم کنند‪.‬‬ ‫پیامبـر اکـرم (ص) مـی فرمایند‪ :‬هرکسـی که کودکی‬ ‫نزد اوسـت بایـد برای او کودک شـود‪.‬‬ ‫انواع بازی در کودکان‬ ‫اگـر بـه نـوع بازی هـای کـودکان نـگاه کنیـم تنوع و‬ ‫گوناگونـی را در ان مشـاهده مـی کنیـم با تغییر سـن‬ ‫کـودکان نـوع بـازی هـای انها نیـز تغییر مـی یابد‪.‬‬ ‫برخـی از بـازی هـا ‪ ،‬بـازی هایی هسـتند کـه در انها‬ ‫کـودک بـه تمریـن روابـط و نقش هـای اجتماعی می‬ ‫پـردازد مثـل مهمان بازی‪ ،‬بـه این ترتیـب انچه را که‬ ‫بـه عنـوان الگـوی پیرامـون خـود مـی بینـد در بازی‬ ‫هـای خـود انجـام می دهـد‪ .‬الگوهـای کـودک در این‬ ‫نـوع بـازی ها اغلـب والدین و یـا نزدیکان و یـا افرادی‬ ‫هسـتند کـه برای کـودک مهم هسـتند‪.‬‬ ‫در برخـی دیگـر از بـازی هـا کـودک به تمریـن حرفه‬ ‫و مشـاغل مختلـف مـی پـردازد؛ بـازی نقـش دکتر و‬ ‫مریض‪،‬پلیس‪،‬راننـده و ‪.....‬از جملـه ایـن بـازی هـا‬ ‫هسـتند‪.‬برخی دیگـر از بـازی هـا خیالـی هسـتند که‬ ‫تحـت تاثیر قدرت تخیل کودک شـکل می گیرند‪،‬این‬ ‫نـوع بازی ها ممکن اسـت تحث تاثیر تماشـای برخی‬ ‫فیلـم هـا و کارتـون هـا رنـگ و بـوی خاصی پیـدا کند‪.‬‬ ‫بـازی هـای دیگـر از نـوع بـازی هـای فکری هسـتند‬ ‫کـه در ان کـودک به رشـد فکـری و ذهنـی خود می‬ ‫پـردازد‪ .‬ایـن نـوع بـازی ها با رشـد شـناختی و فکری‬ ‫مرتبط هسـتند‪.‬‬ ‫بـازی هـای دیگر جنبـه تمرینات جسـمی و ورزشـی‬ ‫دارنـد‪ ،‬کـودک به دلیل انرژی سرشـار خود با جسـت‬ ‫و خیـز سـاده و یـا بـازی هـای جسـمانی پیچیـده تر‬ ‫سـرگرم می شـوند‪.‬‬ ‫چه نوع بازی هایی مناسب کودک است؟‬ ‫والدیـن به عنوان تسـهیل کننده مسـیر بـازی کودک‬ ‫هسـتند‪ ،‬کـودکان با توجه به شـرایط سـنی خود نوع‬ ‫بـازی خـود را انتخـاب مـی کننـد‪ ،‬الزم اسـت والدین‬ ‫دقـت کننـد موقعیت بازی یـک موقعیت سـالم‪،‬امن و‬ ‫مناسـب باشـد تا مشـکلی کودک را تهدیـد نکند‪.‬مثال‬ ‫بـا توجه بـه عالقه کـودکان ‪،‬به بـازی هـای اجتماعی‬ ‫در حـدود ‪ 5‬سـالگی‪ ،‬الزم اسـت والدیـن بـا ایجـاد‬ ‫چنیـن بازی هایـی در انتخـاب همبازی کـودک خود‬ ‫دقـت کننـد و بـه صـورت غیرمسـتقیم بـر بـازی انها‬ ‫نظارت داشـته باشـند‪.‬‬ ‫همچنیـن در انتخـاب اسـباب بـازی نهایـت دقـت‬ ‫و تناسـب را مـد نظـر داشـته و اسـباب بـازی هـای‬ ‫مناسـب کـه بـرای رشـد فکـری و شـناختی کـودک‬ ‫مناسـب هسـتند را انتخـاب نماینـد‪.‬‬ ‫شـاید بـه عنـوان والدیـن ‪ 5‬سـاله تـا ‪ 9‬سـاله فکـر‬ ‫کنیـد تمـام تلاش هـای خـود را بـرای رشـد ذهنـی‬ ‫فرزندانتـان انجـام داده اید‪ ،‬از هنگام نوزادی برایشـان‬ ‫کتـاب خوانـده ایـد‪ ،‬سـرگرمی هـای فکری و اسـباب‬ ‫بـازی هـای ذهنـی برایشـان فراهـم کـرده ایـد‪،‬ان ها‬ ‫را بـا کتابخانـه اشـنا کـرده ایـد و اکنـون هـم در یک‬ ‫مدرسـه خـوب درس مـی خوانند‪ ،‬اما بایـد از این پس‬ ‫خیالتـان راحت باشـد‪.‬‬ ‫جالـب اسـت بدانیـم پـدر و مـادر بـا تشـویق هـر گام‬ ‫کوچـک کـودک کمـک بزرگـی بـه خالقیـت هـای‬ ‫بـزرگ وی در اینـده خواهـد کـرد‪ .‬اکنـون محققـان‬ ‫معتقدنـد کـه تحریـکات ذهنـی کـودکان از سـوی‬ ‫والدیـن نقـش بسـیار مهمـی در تقویـت هـوش انـان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نقـش پـدر و مادر تنها بـه کودکـی و نوجوانی محدود‬ ‫نمـی شـود‪ ،‬زیـرا فرزنـدان در جوانی و بزرگسـالی هم‬ ‫بـه پشـتیبان و راهنما نیـاز دارند بنابرایـن به نظر می‬ ‫رسـد بـه منظور برنامـه ریزی کمک به ذهـن فرزندان‬ ‫محدودیـت زمانی داریم‪.‬‬ ‫دانشـمندان معتقدنـد نیـازی نیسـت برای دسـتیابی‬ ‫بـه ایـن هدف امـوزش هـای رسـمی خاصـی را برای‬ ‫کـودک در پیـش بگیریـم‪ ،‬انچـه ضروری اسـت ایجاد‬ ‫فضـای مناسـب و تحریک کننـده برای تعلیـم روزمره‬ ‫است‪.‬‬ ‫تهیه وتنظیم ‪ :‬سیده مطهره هاشمی کارشناس‬ ‫ارشد مشاوره و مددکار اجتماعی کالنتری ‪11‬‬ ‫میاندورود‬ ‫خبر‬ ‫کشف چوب االت جنگلی و ذغال‬ ‫‪ 300‬میلیونی در ساری‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس‪،‬‬ ‫سـرهنگ محمـد محمدپـور بـا اعلام ایـن خبر‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬در راسـتای مقابلـه با معضل شـوم قاچاق‬ ‫بـه ویـژه قاچـاق منابـع ملـی و طبیعـی در پـی‬ ‫کسـب خبـری مبنـی بـر فعالیـت فـردی در‬ ‫شهرسـتان سـاری در امـر خریـد و فـروش انواع‬ ‫چـوب االت ممنـوع القطع و تبدیـل ان به ذغال‬ ‫بـا همـکاری افـرادی دیگر از اسـتان های کشـور‬ ‫موضـوع در دسـتور کار ماموران مبـارزه با قاچاق‬ ‫کاال قـرار گرفـت ‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬بـا انجـام اقدامـات اطالعاتی و‬ ‫تحقیقات پلیسـی با همـکاری نماینـدگان منابع‬ ‫طبیعـی اسـتان بـه محـل دپـوی چـوب و ذغال‬ ‫در یکـی از روسـتاهای حومه شهرسـتان سـاری‬ ‫اعـزام شـدند کـه در بازرسـی از ان موفـق بـه‬ ‫کشـف ‪ 2‬تـن چـوب و ذغال شـدند‪.‬‬ ‫رئیـس پلیـس امنیـت اقتصـادی فرماندهـی‬ ‫انتظامـی مازنـدران‪ ،‬افـزود‪ :‬در ادامـه تحقیقـات‬ ‫مشـخص شـد‪ ،‬مالـک کارگاه تولیـد ذغـال فاقد‬ ‫هرگونـه مجـوز‪ ،‬پروانـه و اسـناد بـوده اسـت که‬ ‫برابـر اعلام کارشناسـان ارزش ریالـی کشـفیات‬ ‫کاال ‪ 300‬میلیـون ریـال اعلام شـد ‪.‬‬ ‫سـرهنگ محمدپـور‪ ،‬افـزود‪ :‬امـوال مکشـوفه‬ ‫تحویـل عوامـل منابـع طبیعـی اسـتان شـد و‬ ‫موضـوع در حـال رسـیدگی اسـت ‪.‬‬ ‫پلمپ ‪ 12‬واحد صنفی نامتعارف در نوشهر‬ ‫سـرهنگ قاسـم محمـدی در گفـت و گـو بـا‬ ‫خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس در تشـریح ایـن‬ ‫خبـر‪ ،‬گفـت ‪ :‬در راسـتای اجـرای طـرح جمـع‬ ‫اوری لبـاس هـای نامتعـارف و ضـد فرهنگـی و‬ ‫مقابلـه با مدگـرای و جلوگیـری از ترویج فرهنگ‬ ‫منحـط غـرب و نفـوذ عناصـر بیگانـه در نـوع‬ ‫پوشـش مـردم‪ ،‬مامـوران اداره نظـارت بـر اماکن‬ ‫عمومـی پلیس امنیـت عمومی ایـن فرماندهی از‬ ‫‪ 46‬واحـد صنفـی ‪ ،‬مراکـز خریـد و مغـازه هـای‬ ‫عرضه پوشـاک و ارایشـگاه زنانه و عکاسی بازدید‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬در ایـن طـرح از ‪ 24‬واحـد صنفـی‬ ‫متخلـف تعهـد اخـذ شـد و بـه ‪ 10‬واحـد صنفی‬ ‫تذکـر داده شـد همچنیـن ‪ 12‬واحـد صنفـی که‬ ‫بـه تبلیغـات نامتعـارف در فضـای مجـازی اقدام‬ ‫مـی کـرد‪ ،‬پلمب شـدند‪.‬‬ ‫سـرهنگ محمـدی با اشـاره بـه برخـورد قاطعانه‬ ‫و قانونمنـد پلیـس بـا عرضـه کننـدگان لبـاس‬ ‫هـای نامتعـارف ‪ ،‬اذعـان داشـت‪ :‬طرح نظـارت بر‬ ‫فروشـندگان پوشـاک در سطح شهرستان مستمر‬ ‫خواهـد بود‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان نوشـهر از ارائـه‬ ‫امـوزش بـه برخـی از شـهروندان کـه از روی نـا‬ ‫اگاهـی اقـدام به انتخـاب چنین لبـاس هایی می‬ ‫کننـد‪ ،‬خبـر داد و از عمـوم مـردم خواسـت‪ :‬در‬ ‫صـورت مشـاهده فـروش و عرضه هرگونـه لباس‬ ‫نامتعـارف در فروشـگاه هـا مراتـب را بـا مرکـز‬ ‫فوریـت هـای پلیسـی ‪ 110‬در میـان بگذارنـد‪.‬‬ ‫کشف ‪ 7‬تن محصوالت جنگلی قاچاق در شهرستان نور‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیس‪،‬سـرهنگ‬ ‫محمدزمان شـالیکار در تشـریح این خبر‪ ،‬گفت‪ :‬ماموران‬ ‫انتظامـی ایـن فرماندهـی در پی کسـب خبـری مبنی بر‬ ‫برداشـت غیر مجاز چوب توسـط ‪ 3‬قاچاقچی محصوالت‬ ‫جنگلـی از جنـگ های این شهرسـتان‪ ،‬اقدامات پلیسـی‬ ‫را بـرای دسـتگیری انـان اغـاز کردند‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامی شهرسـتان نـور‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬ماموران‬ ‫بـا بررسـی هـای همـه جانبـه متهمـان را در حین حمل‬ ‫چـوب بـا ‪ 3‬خـودروی نیسـان در یکـی از محورهـای‬ ‫جنگلـی ایـن شهرسـتان مشـاهده و دسـتگیر کردنـد‪.‬‬ ‫سـرهنگ شـالیکار‪ ،‬افـزود‪ :‬در بازرسـی از خـودروی‬ ‫‪7‬‬ ‫متهمـان در مجمـوع ‪ 7‬و نیم تن چـوب االت جنگلی که‬ ‫توسـط سـودجویان از جنگل های اطراف این شهرسـتان‬ ‫برداشـت شـده بـود کشـف کردند‪.‬‬ ‫شـالیکار از تحویـل چـوب هـای قاچـاق کشـف شـده به‬ ‫اداره منابع طبیعی شهرسـتان خبر داد و افزود‪ :‬رانندگان‬ ‫ایـن خـودرو هـا نیـز پـس از تشـکیل پرونده برای سـیر‬ ‫مراحـل قانونـی بـه مرجع قضائـی معرفی شـدند‪.‬فرمانده‬ ‫انتظامـی نـور از عزم راسـخ پلیس برای برخـورد با پدیده‬ ‫قاچـاق خبـر داد و به شـهروندان توصیه کـرد‪ :‬در صورت‬ ‫مشـاهده هرگونـه فعالیـت قاچاقاقچیـان کاال مراتـب را‬ ‫سـریعاً به پلیـس ‪ 110‬اطلاع دهند‪.‬‬ ‫ازاد سازی ‪ 48‬هزار متر از اراضی کشاورزی‬ ‫در کالردشت‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس ‪،‬‬ ‫سـردار مرتضـی میرزایـی بـا اعالم ایـن خبر ‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬در اجـرای قانـون حفظ کاربـری اراضی‬ ‫کشـاورزی و در پـی تغییر کاربـری غیر قانونی‬ ‫زمیـن های زراعی و کشـاورزی در شهرسـتان‬ ‫کالردشـت‪ ،‬موضـوع در دسـتور کار مامـوران‬ ‫انتظامـی ان شهرسـتان قـرار گرفت‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان مازندران‪،‬افـزود‪ :‬در‬ ‫جریـان رسـیدگی بـه ایـن پرونـده‪ 48 ،‬هـزار‬ ‫متـر از اراضـی کشـاورزی کـه توسـط یکـی از‬ ‫زمیـن خـواران منطقـه به صـورت غیـر قانونی‬ ‫تفکیک و در ان ایجاد بنا شـده بود شناسـایی‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫سـردارمیرزایی‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬پس از هماهنگی‬ ‫هـای قضائـی‪ ،‬بـا همـکاری مامـوران اداره‬ ‫جهـاد کشـاورزی و منابـع طبیعی شهرسـتان‬ ‫کالردشت‪،‬حصارکشـی هـا و بناهـای ایجـاد‬ ‫شـده در ایـن زمیـن هـا تخریـب و در اختیـار‬ ‫بخـش زراعی و کشـاورزی ان شهرسـتان قرار‬ ‫گر فت ‪.‬‬ ‫وی ارزش تقریبـی زمین های رهاسـازی شـده‬ ‫از چنـگ متهـم را بالغ بـر ‪ 500‬میلیـارد ریال‬ ‫عنـوان کـرد و اظهار داشـت‪ :‬متهم نیـز پس از‬ ‫تشـکیل پرونـده به مرجـع قضائی معرفی شـد‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامی اسـتان مازندران‪ ،‬با اشـاره به‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس‪،‬‬ ‫سـرهنگ سـید محسـن جعفـری بـا اعلام‬ ‫ایـن خبـر‪ ،‬گفـت‪ :‬در پـی وقوع چندیـن فقره‬ ‫سـرقت از واحـد هـای صنفـی و مغـازه هـا‬ ‫در شهرسـتان بابـل‪ ،‬موضـوع در دسـتور کار‬ ‫مامـوران پلیـس اگاهـی قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان بابـل‪ ،‬تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬با انجـام اقدامـات اطالعاتـی وتحقیقات‬ ‫گسـترده پلیسـی‪ ،‬مامـوران پلیـس اگاهـی‬ ‫موفـق بـه شناسـایی متهمـان و دسـتگیری‬ ‫انـان در یـک عملیـات ضربتـی شـدند‪.‬‬ ‫سـرهنگ جعفـری خاطرنشـان کـرد ‪ :‬بـا‬ ‫هماهنگـی قضائـی ‪ ،‬متهمـان بـه سـرقت در‬ ‫عملیاتـی ضربتـی و حیـن سـرقت شناسـایی‬ ‫و دسـتگیر شـدند و در تحقیقـات پلیـس بـه‬ ‫سـرقت از چنـد واحـد صتفـی اقـرار کردنـد ‪.‬‬ ‫وی از کشـف ‪ 3‬میلیـارد ریالی اموال مسـروقه‬ ‫شـامل تلویزیـون‪ ،‬کولـر اسـپلیت‪ ،‬اب میـوه‬ ‫گیـری‪ ،‬سـماور و‪ .....‬از مهمـان خبـر داد و‬ ‫افـزود‪ :‬متهمـان پس از تشـکیل پرونـده برای‬ ‫سـیر مراحـل قانونـی تحویـل مرجـع قضائی‬ ‫شد ند ‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرسـتان بابل از شهروندان‬ ‫خواسـت‪ :‬توصیـه هـای پلیـس در حفـظ و‬ ‫نگهـداری امـوال خـود را جـدی بگیرنـد و در‬ ‫صـورت مشـاهده هرگونـه مـوارد مشـکوک‬ ‫موضـوع را سـریعاً ازطریـق سـامانه‪ 110‬بـه‬ ‫مرکـز فوریـت هـای پلیسـی اطلاع دهنـد‪.‬‬ ‫کشف ‪ 2‬کیلو تریاک از عامل‬ ‫افیونی در محمود اباد‬ ‫به گـزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس‪ ،‬سـرهنگ‬ ‫محمـود حسـین زاده درتشـریح ایـن خبـر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درپـی کسـب خبری مبنی بـر حمـل موادمخدر از‬ ‫سـوی یـک قاچاقچـی موادمخـدر در این شهرسـتا‬ ‫محمودابـاد‪ ،‬موضـوع در دسـتور کار پلیـس مبارزه‬ ‫بـا مواد مخـدر قـرار گرفت‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان محمودابـاد‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫انجـام تحقیقـات پلیسـی و بررسـی هـای میدانی‪،‬‬ ‫متهـم کـه قصـد انتقـال مـواد مخـدر ازیکـی از‬ ‫شـهرهای همجـوار بـه ایـن شهرسـتان را داشـت‪،‬‬ ‫شناسـایی شد‪.‬‬ ‫سـرهنگ حسـین زاده‪ ،‬تصریح کرد ‪ :‬بـا هماهنگی ‬ ‫مرجـع قضائـی متهـم در عملیات ضربتـی در یکی‬ ‫از وروردی هـای ایـن شهرسـتان دسـتگیر و در‬ ‫بازرسـی از خـودروی اش بیـش از ‪ 2‬کیلـو و ‪800‬‬ ‫گـرم تریاک کشـف شـد‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی محمودابـاد در پایـان بـه‬ ‫شـهروندان توصیـه کـرد‪ :‬در صـورت اطلاع از‬ ‫فعالیـت قاچاقچیـان و فروشـندگان موادمخدر و یا‬ ‫هرگونـه اخلال در نظـم و امنیـت عمومـی مراتب‬ ‫را بـه مرکـز فوریت هـای پلیسـی‪ 110‬اطلاع دهنـد‪.‬‬ ‫کشف ‪ 7‬کیلو تریاک در‬ ‫شهرستان امل‬ ‫ایـن کـه تجـاوز بـه اراضـی ملـی و کشـاورزی‬ ‫تجـاوز بـه حقـوق همـه مـردم بـه ویژه نسـل‬ ‫اینـده این کشـور اسـت‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬هرگونه‬ ‫تصـرف و سـاخت و سـازهای غیـر مجـاز در‬ ‫زمیـن هـای کشـاورزی موجـب اخلال در‬ ‫خودکفایـی کشـور در بخش کشـاورزی و رواج‬ ‫بیـکاری در جامعـه خواهد شـد‪.‬‬ ‫سـردار میرزایی بـا بیان این که زمیـن خواران‬ ‫بـدون در نظـر گرفتـن حـق عامـه مـردم در‬ ‫بهـره مندی از نعمـت های خـدادادی با هدف‬ ‫رسـیدن بـه سـودهای کالن اقـدام بـه تصرف‪،‬‬ ‫تفکیـک و فـروش زمیـن و منابـع طبیعی می‬ ‫کننـد از مـردم خواسـت‪ :‬قبـل از خریـد و یـا‬ ‫اقدام به سـاخت و سـاز حتمـا از مراجع قانونی‬ ‫ان اقـرام کنند‪.‬‬ ‫کشف ‪ 3‬کیلو گرم تریاک در سوادکوه شمالی‬ ‫سـرهنگ حمیدرضـا فرهـودی در گفـت و گـو بـا‬ ‫خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیس در تشـریح جزئیات‬ ‫ایـن خبـر‪ ،‬گفـت‪ :‬در پـی کسـب خبـری مبنـی بر‬ ‫جابجایـی مـواد مخـدر بـه شهرسـتان سـوادکوه‬ ‫شـمالی توسـط عامـل افیونـی‪ ،‬موضوع در دسـتور‬ ‫کار پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬مامـوران پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخدر‬ ‫ایـن فرماندهـی با انجـام تحقیقات گسـترده‪ ،‬موفق‬ ‫بـه شناسـایی محـل تـردد ایـن قاچاقچـی مـواد‬ ‫مخدر شـدند‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان سـوادکوه شـمالی‪،‬‬ ‫ی قضائـی‪ ،‬متهـم در‬ ‫تصریـح کـرد ‪ :‬بـا هماهنگـ ‬ ‫عملیـات موفقیـت امیـز در حالـی کـه بـا خـودرو‬ ‫پایان سرقت از مغازه ها در‬ ‫بابل ‪/‬کشف ‪ 3‬میلیاردی اموال‬ ‫مسروقه‬ ‫سـواری قصـد جابجایـی مـواد مخـدر را داشـت‪،‬‬ ‫دسـتگیر و ‪ 3‬کیلوگـرم تریـاک که به طـرز ماهرانه‬ ‫ای در بطـری نوشـابه جاسـازی شـده بـود کشـف‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫سـرهنگ فرهـودی در پایـان بـا بیان اینکـه مبارزه‬ ‫بـا پدیـده شـوم موادمخـدر حـد و مـرز نـدارد و‬ ‫بـا جدیـت از سـوی پلیـس دنبـال مـی شـود بـه‬ ‫شـهروندان توصیـه کـرد‪ :‬در صـورت مشـاهده و‬ ‫یـا اطلاع از فعالیـت قاچاقچیـان و فروشـندگان‬ ‫موادمخـدر و یـا هرگونه بی نظمـی و اخالل در نظم‬ ‫عمومـی‪ ،‬با مرکـز فوریت های پلیسـی‪ 110‬تماس و‬ ‫موضـوع را اطلاع دهنـد‪.‬‬ ‫سـرهنگ ذات اهلل رضوانـی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار‬ ‫پایـگاه خبـری پلیـس‪ ،‬گفـت‪ :‬در اجـرای طـرح مبـارزه‬ ‫بـا سـوداگران مـرگ‪ ،‬کاراگاهـان پلیـس مبـارزه بـا مواد‬ ‫مخـدر ایـن فرماندهـی‪ ،‬طـرح کنترلـی در سـطح شـهر‪،‬‬ ‫بـه اجـراء در اوردنـد‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامی شهرسـتان امل‪ ،‬افزود‪ :‬پس از تشـکیل‬ ‫تیـم عملیاتـی‪ ،‬مامـوران پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر‬ ‫ایـن فرماندهـی طی پایـش اطالعاتی مخفیـگاه متهم را‬ ‫شناسـایی و در بازدیـد از خـودروی وی ‪ 7‬کیلـو و ‪500‬‬ ‫گـرم تریـاک را کـه بـه شـیوه ماهرانـه ای در خـودرو‬ ‫جاسـازی شـده بـود ‪ ،‬کشـف کردند ‪.‬‬ ‫سـرهنگ رضوانـی‪ ،‬بـا بیـان اینکـه مـواد مخـدر یـک‬ ‫عامـل مهـم بـرای بـه خطـر افتادن بهداشـت و سلامت‬ ‫جوامـع بشـری اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬موادمخـدر ریشـه اخالق را‬ ‫در جامعـه می سـوزاند و رهـاورد ان تزلزل خانـواده ها و‬ ‫نگرانـی و ناامنی شـهروندان اسـت‬ ‫کشف ‪ 6‬تن چوب االت جنگلی‬ ‫قاچاق در امل‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس‪،‬‬ ‫سـرهنگ ذات ا‪ ...‬رضوانـی بـا اعلام ایـن خبـر‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬در اجـرای طـرح مبـارزه بـا قاچاق فـراورده‬ ‫هـای جنگلـی‪ ،‬موضـوع در دسـتور کار مامـوران‬ ‫انتظامـی ایـن فرماندهـی قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬ماموران انتظامی ایـن فرماندهی‬ ‫در حیـن گشـت زنـی از سـطح حوزه مشـکوک به‬ ‫خـودروی وانت شـدند کـه پس از بازدیـد از خودرو‬ ‫موفـق بـه کشـف ‪ 6‬تـن چـوب جنگلـی قاچـاق‬ ‫شدند‪.‬سـرهنگ رضوانـی‪ ،‬افزود‪ :‬چـوب های قاچاق‬ ‫مکشـوفه بـه اداره منابع طبیعی شهرسـتان تحویل‬ ‫و متهـم پـس از تشـکیل پرونـده به مرجـع قضائی‬ ‫معرفـی شـد‪.‬فرمانده انتظامـی امل‪ ،‬عنوان داشـت‪:‬‬ ‫طبیعـت جزئی از حیات و زندگی انسـان اسـت که‬ ‫بـه امانـت در اختیار نسـل هـای قبل بـوده و به ما‬ ‫رسـیده و مـا نیـز بایـد ان را بـه نسـل هـای اینده‬ ‫تحویـل دهیم‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫چهار شنبه ‪ 21 /‬ابان ‪ / 1399‬شماره ‪745‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در مازندران در هشتمین اجالس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر‪:‬‬ ‫کنار گذاشتن دین از جامعه حرکت ناصوابی است‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت و مهندسی‬ ‫شبکه حمل و نقل شهرداری‬ ‫ساری‬ ‫یادداشت‬ ‫پاییز مازندران‬ ‫پاییز را باید نفس کشید‬ ‫هشـتمین اجلاس بین المللـی دکتریـن جهانـی دهـه غدیـر و دومیـن‬ ‫همایـش “غدیـر و حکمرانی شایسـته” با حضـور اندیشـمندان داخلی و‬ ‫خارجـی و علمـا و طلاب بنـام اسـتان و قـم در بابلسـر برگزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه بـه نقـل از تسـنیم ‪،‬حجـت االسلام محمـود نظری‬ ‫خـادم الشـریعه‪ ،‬رئیـس سـتاد دهه غدیر کشـور در این مراسـم بـا بیان‬ ‫اینکـه بـه دلیل شـرایط خـاص کرونایـی که در کشـور وجـود دارد‪ ،‬این‬ ‫اجلاس هماننـد سـال های گذشـته برگزار نشـده اسـت‪ ،‬اظهار داشـت‪:‬‬ ‫صهیـب حبلی عضـو تجمع علمای لبنان‪ ،‬حجت االسلام سـید سـلمان‬ ‫نقـوی رئیـس بنیـاد حکمـت پاکسـتان و رشـا روابـح اسـتاد دانشـگاه‬ ‫الجزایـر از دیگـر سـخنرانان ایـن اجلاس بین المللـی هسـتند کـه بـه‬ ‫صـورت ویدئـو کنفرانـس سـخنرانی خواهنـد کرد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه عالقه منـدان می تواننـد از طریق فضای مجـازی این‬ ‫رویـداد مهـم علمی را دنبال کنند‪ ،‬بیان داشـت‪ :‬ایـن اجالس بین المللی‬ ‫بـه صورت زنـده از طریق اپارات و اینسـتاگرام قابل دریافت اسـت‪.‬‬ ‫نظـری خـادم الشـریعه از مشـارکت بیـش از ‪ 30‬مرکـز دانشـگاهی و‬ ‫حـوزوی داخلـی و خارجـی در برگـزاری ایـن اجلاس بین المللـی خبر‬ ‫داد و خاطرنشـان کـرد‪ :‬بیـش از ‪ 10‬مرکـز دانشـگاهی خارجـی حامیان‬ ‫علمـی ایـن همایش هسـتند‪.‬‬ ‫رئیـس سـتاد دهـه غدیر کشـور با اشـاره به ارسـال بیـش از ‪ 200‬مقاله‬ ‫بـه دبیرخانـه ایـن همایـش علمـی‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬پـس از انجـام مراحل‬ ‫داوری ‪ 39‬مقالـه بـه عنـوان سـخنرانی و ‪ 81‬مقاله در قالب پوسـتر مورد‬ ‫پذیرش کمیتـه داوران قـرار گرفت‪.‬‬ ‫وی از چـاپ مجموعـه مقـاالت سـخنرانی ایـن همایـش با عنـوان غدیر‬ ‫و حکمرانـی شایسـته خبـر داد و خاطرنشـان کرد‪ :‬ایـن مجموعه نفیس‬ ‫نیـز در روز همایـش رونمایی خواهد شـد‪.‬‬ ‫نظـری خـادم الشـریعه با اشـاره بـه اینکه مقـاالت پذیرش شـده در این‬ ‫همایـش در پایـگاه اسـتنادی علـوم جهـان اسلام نمایه سـازی خواهـد‬ ‫شـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬علاوه بـر ایـن ‪ 10‬مقالـه برگزیـده ایـن همایش در‬ ‫یکـی از مجلات علمـی به چـاپ خواهد رسـید‪.‬‬ ‫ایـت اله علیرضا اعرافی‪ ،‬مدیر حوزه های علمیه کشـور نیز در سـخنرانی‬ ‫مجـازی در هشـتمین اجالس بیـن المللی دکترین جهانـی دهه غدیر و‬ ‫دهکـده جهانـی معرفت و دومیـن همایش بین المللی غدیـر با تاکید بر‬ ‫غدیـر و حکمرانـی شایسـته‪ ،‬با بیـان اینکه خوشـبختانه نسـبت به نهج‬ ‫البالغـه شـاهد اقدامات متعددی در شـرق هسـتیم‪ ،‬گفت‪ :‬سـاختن نرم‬ ‫افزارهـای متعدد و مناسـب‪ ،‬رشـته های متعـدد و ترجمه هـای گوناگون‬ ‫بـه زبان های مختلف را شـاهد هسـتیم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه نهج البالغه کتاب انسـان سـاز‪ ،‬حیات بخـش و امید‬ ‫بخـش اسـت و تالش های مـا در مقابل ان اندک اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬در میان‬ ‫نامه هـا و عهدهـای مکتـوب حضرت امـام علی‪ ،‬عهد مالک اشـتر همانند‬ ‫خورشـیدی می درخشـد و در درج نامه هـا در ‪ 20‬تـا ‪ 30‬مـورد حضـرت‬ ‫امـان به فلسـه حکومت‪ ،‬سیاسـت و حکمرانی اسلامی و الهـی پرداخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫اعرافـی ادامـه داد‪ :‬جامع ترین و مفصل ترین منشـور حکمرانی شایسـته‬ ‫و حاکمیـت متعالـی در عهـد مالـک اشـتر وجـود دارد و ایـن عهـد از‬ ‫نامه هـای مشـهور امـام علی (ع) اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر حوزه هـای علمیـه کشـور بـا بیـان اینکه عد مالک اشـتر منشـور‬ ‫شـناخته شـده اسلامی اسـت‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬در ایـن نامـه بـه فلسـفه‬ ‫سیاسـی و حکومـت‪ ،‬فقـه سیاسـی و حکومت و اخالق حکومت اشـاره و‬ ‫توجحه شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬اخالق بـه عنوان نظام ارزشـی اسلام‪ ،‬روابط حاکمان‬ ‫و شـهروندان می پـردازد و در نهـج البالغـه سـه ضلـع نظریه اسلامی و‬ ‫حکومت ترسـیم شـده و به شـکل جامع تـری در عهد مالک اشـتر دیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ایـت اهلل محمدباقـر الئینـی در هشـتمین اجلاس بین المللـی دکترین‬ ‫جهانـی دهـه غدیر و دومیـن همایش ” غدیـر و حکمرانی شایسـته” در‬ ‫سـالن امفـی تئاتر دانشـکده هنر و معمـاری پردیس دانشـگاه مازندران‬ ‫در بابلسـر‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬حکمرانـی یک ضلـع از مثلث حکـم‪ ،‬حاکم و‬ ‫حکمرانـی بـوده و تـا زمانی کـه یک قانون شایسـته نداشـته باشـیم یک‬ ‫حاکم شایسـته نخواهیم داشـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬دانـش مـا دانـش جامـع و کاملـی نیسـت و قانـون زندگـی‬ ‫کـه برامـده از فکـر بشـر باشـد نمی تواند یک ریـل صحیـح از حکمرانی‬ ‫شایسـته باشد‪.‬‬ ‫نماینـده ولـی فقیه در مازنـدران با بیان اینکه حکمرانی شایسـته باید بر‬ ‫پایـه دیـن و قـران باشـد و کنار گذاشـتن دین از جامعه خطـا و ناصواب‬ ‫اسـت‪ ،‬تصریـح کرد‪ :‬اگر انسـان بـه یک قانـون کامل و متقن دسترسـی‬ ‫نداشـته باشـد بحـث تدویـن یـک قانون جدید درسـت اسـت امـا وقتی‬ ‫انسـان بـه یـک قانون متقـن و کامل چـون قـران دسترسـی دارد دیگر‬ ‫کنـار گذاشـتن دیـن از حکمرانی ناصواب اسـت‪.‬‬ ‫الئینـی تصریـح کـرد‪ :‬تمـدن امـروز مـا دانـش بنیان اسـت امـا حکمت‬ ‫بنیـان نیسـت چـون اگـر حکمـت بنیـان باشـد بـر مبنـای دیـن اداره‬ ‫می شـود‪.‬در سـندی کـه از سـوی بانـک جهانـی ارائـه شـده‪ ،‬حکمرانـی‬ ‫خـوب را دارای شـش شـاخصه نامیـده کـه شـامل پاسـخگویی و حـق‬ ‫اظهـار نظـر‪ ،‬ثبات سیاسـی‪ ،‬اثربخشـی دولت‪ ،‬کیفیت قوانیـن‪ ،‬حاکمیت‬ ‫قانـون و کنترل فسـاد اسـت‪.‬‬ ‫نماینـده ولـی فقیـه در مازنـدران بـا اشـاره بـه اینکـه هـر حکمرانـی‬ ‫کـه از مسـیر دیـن جـدا باشـد حتـی اگر جلـب نظـر عمومی کنـد اما‬ ‫ناقـص اسـت‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬بایـد دنبـال یـک قانـون کامـل مبتنـی بـر‬ ‫انسـان شناسـی دقیـق و جامعـه شناسـی دقیـق بـود کـه چیـزی غیر‬ ‫از قـران نیسـت‪.‬‬ ‫الئینـی بـا بیـان اینکـه دولتی که قـادر باشـد کرامت دنیایـی و اخرت‬ ‫انسـان را تامیـن کنـد یـک دولـت کریمـه اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬دولتـی کـه‬ ‫بتوانـد زمینـه وفـور نعمـت در جامعـه را فراهم کنـد و معتقدیم هرچه‬ ‫بیشـتر بـا خـدا کنـار بیائیـم و دسـتورات را پیـروی کنیـم ان فـراخ‬ ‫بـرکات بیشـتر خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه حکمرانی شایسـته بایـد زمینه یاس دشـمنان‬ ‫را بـه وجـود اورد نـه اینکـه چـراغ سـبز نشـان دهیـم و زمینه سـلطه‬ ‫انهـا را فراهـم شـود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دیپلمـات و دموکرات بـرای ما فرقی‬ ‫نـدارد و بـه فرمـوده امـام راحـل(ره) همـه انها با ما دشـمن هسـتند و‬ ‫اقتصـاد مـا و سیاسـت مـا باید متکـی به داخل باشـد‪.‬‬ ‫رونمایی از مجموعه مقاالت همایش‬ ‫مجموعـه مقـاالت سـخنرانی بـا عنـوان غدیـر و حکمرانی شایسـته در‬ ‫هشـتمین اجلاس بیـن المللـی دکترین جهانـی دهه غدیر در بابلسـر‬ ‫مازنـدران برگزار شـد‪.‬‬ ‫کتـاب نفیـس مجموعـه مقاالت سـخنرانی بـا عنوان غدیـر و حکمرانی‬ ‫شایسـته بـا حضـور ایـت اهلل الئینـی نماینده ولـی فقیـه در مازندران‪،‬‬ ‫ایـت اهلل سـلیمانی نماینـده ولـی فقیـه در کاشـان‪ ،‬حجـت االسلام‬ ‫قلی پـور امـام جمعـه بابلسـر‪ ،‬حجـت االسلام ابوترابـی مدیـر حـوزه‬ ‫علمیـه اسـتان مازنـدران‪ ،‬حجـت االسلام فلاح مدیـر مرکـز خدمات‬ ‫اسـتان مازنـدران‪ ،‬زارع مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازندران‪،‬‬ ‫نـوذری رئیـس دانشـگاه مازنـدران‪ ،‬حلیمـی رئیـس دانشـکده الهیـات‬ ‫مازنـدران در بابلسـر رونمایـی شـد‪.‬‬ ‫روسـتاهای شمال کشـور که در کوهستان ها و در‬ ‫میـان جنگل هـا قـرار گرفته انـد‪ ،‬همـه می تواننـد‬ ‫جـزء بهتریـن مقاصد گردشـگری در فصـل پاییز‬ ‫محسـوب شـوند‪ .‬در حـال گـذر از ایـن جاده ها و‬ ‫عبـور از میـان پیـچ و خم هـا می توانید بـه راحتی‬ ‫شـکوه و زیبایـی این فصل را به تماشـا بنشـینید‪.‬‬ ‫محوطـه وسـیعی از سـرزمین های شـمالی‪،‬‬ ‫گیلان و مازنـدران از جنـگل پوشـیده شـده اند؛‬ ‫جائیکـه می توانیـد نمـای متفاوتی از فصـل پاییز‬ ‫را تماشـا کنیـد‪ .‬بـرای افـرادی کـه به سـوژه های‬ ‫عکاسـی طبیعت عالقـه دارنـد و می خواهند برای‬ ‫کلکسـیون خـود‪ ،‬تصاویـر بکـر و توصیف نشـدنی‬ ‫را تهیـه کننـد‪ ،‬جنگل هـای مازنـدران‪ ،‬بهتریـن‬ ‫انتخـاب در فصـل پاییـز اسـت‪.‬‬ ‫پاییـز؛ فصـل ریـزش نعمـت هـای اسـمانی مـی‬ ‫باشـد و همـان قطـرات ریـز بـاران اسـت کـه بـه‬ ‫تهذیـب زمیـن مـی پـردازد‪.‬‬ ‫نمایـان شـدن قوس قزح پـس از بـاران نیز جلوه‬ ‫ای از جمـال ایـن فصـل مـی باشـد‪ .‬کلمـه بـرگ‬ ‫ریـزان تنهـا مختص پاییز اسـت‪.‬‬ ‫بدیـن معنـا کـه دراین سـه مـاه درختـان خودرا‬ ‫مـی تکاننـد و بـرگ های زرد و سـرخ خـودرا رها‬ ‫کـرده و بـر دامـان زمیـن بـه امانـت مـی گذارند‬ ‫وشـاخه های خشـک شـان نیـز لخـت وار منتظر‬ ‫مـی مانند تـا در فصل دیگر الماس های اسـمانی‬ ‫در ماتـم کمبـود مـکان نماننـد و بـر شـاخه های‬ ‫انـان قـرار گیرند‪.‬‬ ‫ایـن فصـل را بانام خـش خش نیز می شناسـیم‪.‬‬ ‫همـان گونـه کـه پـا بـر روی خـاک هـای تـرک‬ ‫برداشـته قـدم مـی گـذارد و موزیـک زیبـا مـی‬ ‫سـازد صـدای خـش خـش بـرگ هـا نیـز همین‬ ‫احسـاس را در دل مـا مـی نهـد‪ .‬این صـدا پس از‬ ‫شـنیدن بـه مـاورای درون ما مـی رود و روح ما را‬ ‫تـا اسـمان هـا به بـاال می کشـاند‪.‬‬ ‫پاییـز را مـی تـوان فصـل مهاجرت قلـم داد کرد‬ ‫‪.‬بدیـن معنـا کـه پرنـدگان دراین فصل از کاشـانه‬ ‫خـود رهایـی جسـته ودر کرانـه هـای اسـمان به‬ ‫جسـت و خیـز مـی پردازند تـا النه مناسـب پیدا‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫نظـاره بـر حـرکات پرنـدگان در اسـمان پاییـز‬ ‫احساسـی وصف ناشـدنی در دل ایجـاد می نماید‪.‬‬ ‫نکتـه اصلـی ایـن اسـت کـه پاییـز در مقابـل این‬ ‫همـه ی زیبایـی کـه در اختیـار مـا می گـذارد از‬ ‫مـا چیـزی نمـی خواهـد جـز ایـن کـه بـه تفکـر‬ ‫بنشـینیم و بـه خـدا نزدیک شـویم‪.‬‬ ‫پاییـزی دیگـر از راه رسـید پاییـزی بـا همـه ی‬ ‫ابرهـای تیـره اش که کشـیده می شـود روی ابی‬ ‫اسـمان در بیشـتر روزها شـاید پاییزی پر از باران‬ ‫هایـی کـه یادت مـی اورنـد هـزاران خاطـره ایی‬ ‫راکـه نبایـد یـا شـاید هـم مـی بارنـد کـه یـادت‬ ‫بیاورنـد تمامشـان را …‬ ‫پاییـز خـود انبوهـی اسـت از حـرف هـا‪ ،‬حـس‬ ‫هـا و …پاییـز کـه بـر زبانـت جـاری می شـود دل‬ ‫مخاطبـت ضعـف می رود بـرای حـال و هوایش ؛‬ ‫اصلا بـدون ان که حرفی زده باشـی او زیـر باران‬ ‫ی پاییـزی خیـس خواهـد شـد و غـم غریبی‬ ‫هـا ‬ ‫ی ریخته بر‬ ‫بـر دلـش خواهد نشسـت ؛ بـرگ هـا ‬ ‫زمیـن زیـر پاهایـش خرد خواهد شـد جـوری که‬ ‫تـو مـی توانـی صـدای خـش خش بـرگ هـا رابه‬ ‫وضـوح بشـنوی ؛ شـاید نام پاییـز راکه بیـاوری او‬ ‫دیگـر هیـچ‪ ،‬هیچ چیـز نشـنود جز صـدای نم نم‬ ‫بـاران که بوسـه مـی زند بر بـی رنگی شیشـه‪ ،‬بر‬ ‫چتـر هایـی که دو عاشـق زیـر ان ها پنـاه گرفته‬ ‫اند‪.‬‬ ‫اری پاییـز خـود انبوهـی اسـت از واژه هـا و‬ ‫مـن همیشـه مـی ترسـیدم بـه او بـر بخـورد کـه‬ ‫توصیفـش می کنیـم کـه ان چـه راکـه بایـد بـا‬ ‫گوشـت و پوسـت و احسـاس خـود حـس کنیـم‬ ‫دیگـر گفتنـی نخواهـد بود اصال رسـمش نیسـت‬ ‫کـه تـو بگویـی و دیگـران بشـنوند‪ .‬پاییـز را بایـد‬ ‫نفـس کشـید؛ پاییـز را بایـد لمـس کـرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!