روزنامه کرانه شمال شماره 710 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 710

روزنامه کرانه شمال شماره 710

روزنامه کرانه شمال شماره 710

‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫سال چهارم‪ /‬شنبه ‪ 5 /‬مهر‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 710‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫شمال‬ ‫رزمنـدگان پرتـوان کشـورمان بـا الهـام از امـوزه هـای وحیانی اسلام و مکتب‬ ‫امـام روح اهلل چنـان حماسـه افریدنـد کـه بـرق ان چشـمان اسـتکبار و دنباله‬ ‫هایـش را درنوردیـد و تربیـت وپـرورش مردان بـا اخالصی مانند همـت‪ ،‬باکری‪،‬‬ ‫خرازی‪،‬زیـن الدیـن‪ ،‬بصیـر‪ ،‬طوسـی‪ ،‬عالی‪ ،‬ابوعمار و هزاران سـرو قامت عرشـی‬ ‫دفـاع مقـدس که مکارم اخالقی و عرفانی را زیور خود سـاخته بودند‪ ،‬توانسـتند‬ ‫پیـروزی شـگرفی را بـرای ملـت رشـید و بابصیرت ایـران به ارمغـان اورند‪.‬‬ ‫دفاع مقدس‬ ‫و نگین درخشان سلیمانی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عکس ‪ :‬خزرنما‬ ‫یزدان پناه‪ ،‬مدیر عامل مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران‪:‬‬ ‫تمام ظرفیت های کشور باید در جهت‬ ‫جبهه اقتصادی باشد‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی امیراباد برای ششمین سال متوالی‬ ‫مقام نخست شانزدهمین جشنواره شهید رجایی مازندران را کسب کرد‬ ‫تداوم افتخار افرینی اداره کل بنادر و‬ ‫دریانوردی امیراباد در استان مازندران‬ ‫تجلیل از برترین های جشنواره شهید رجایی مازندران‬ ‫‪4 5‬‬ ‫جشنواره شهید رجایی؛ نوسازی و تحول اداری‬ ‫تبریک شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر پول‬ ‫به مدیرکل ورزش و جوانان مازندران‬ ‫بردار ارجمند جناب اقای رنگرز‬ ‫خبـر مسـرت بخـش انتصـاب جنابعالی به عنـوان مدیر کل ورزش و جوانان اسـتان مازندران مایه نشـاط‬ ‫و شـادی جامعـه ورزش اسـتان گردیـد و همـه را بـه تداوم مسـیر درسـتی که در طی سـالهای گذشـته‬ ‫در حـوزه ورزش و جوانـان اسـتان ترسـیم گردیـده اسـت ‪،‬امیدوار کرد ‪ .‬بـا توجه به ظرفیـت های باالی‬ ‫ورزش اسـتان و نیز نیازهای روز افزون جوانان به ایجاد فضای شـور و نشـاط توام با ارزش های اسلامی‬ ‫و انسـانی در محیـط هـای ورزشـی‪ ،‬مدیریـت مجموعه ورزش و جوانان اسـتان مسـئولیتی بسـیار خطیر‬ ‫و مهـم اسـت کـه قطعـا جنابعالـی با برخـورداری از سـوابق درخشـان و تجربه باال منشـا خیـر و برکت و‬ ‫خدمـات ارزنـده بـرای جوانان و جامعـه ورزش اسـتان خواهید بود ‪.‬‬ ‫مهندس ولی اهلل قاسمی شهردار و‬ ‫اعضای شورای اسالمی شهر پول‬ ‫پیام تبریک به فرماندار شهرستان نوشهر‬ ‫جناب اقای سعید یزدانی‬ ‫فرماندار محترم شهرستان نوشهر‬ ‫بـا عنایـت بـه مراتـب تعهد‪ ،‬تخصـص و تجربیـات جنابعالـی انتصـاب تان بـه عنوان‬ ‫فرمانـدار نوشـهر را تبریـک عـرض نمـوده و توفیـق روز افزونتـان را از خداونـد منّان‬ ‫خواسـتارم‪ .‬امیـد اسـت در سـایه الطـاف الهی در پیشـبرد اهـداف عالی نظـام مقدس‬ ‫جمهوری اسلا‬ ‫ی ایـران موفق و سـربلند باشـید‪ .‬مطمئن ٌا مدیریت اثـر بخش و توانمند تـوام با تجارب‬ ‫برجسـته و گرانقدر جنابعالی ‪ ،‬موجبـات ارتقاء امور را فراهـم خواهد کرد‪.‬‬ ‫اداره کل بنـادر و دریانـوردی و منطقـه ویـژه اقتصـادی بندر‬ ‫امیرابـاد بـرای ششـمین سـال متوالـی مقـام نخسـت را در‬ ‫ارزیابـی عملکـرد شـانزدهمین جشـنواره شـهید رجایـی در‬ ‫بیـن دسـتگاه هـای اجرایـی اسـتان مازنـدران کسـب کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش واحد ارتباطـات و اطالع رسـانی اداره کل بنادر و‬ ‫دریانوردی امیراباد؛ مراسـم اختتامیه شـانزدهمین جشـنواره‬ ‫شـهید رجایـی اسـتان مازنـدران در سـالن همایش سـازمان‬ ‫مدیریـت و برنامـه ریـزی بـا حضـور اسـتاندار ‪ ،‬مدیـران کل‬ ‫سـتادی و اسـتانی دسـتگاه هـای اجرایـی اسـتان مازنـدران‬ ‫برگـزار و از اداره کل بنـادر و دریانـوردی امیـر ابـاد بعنـوان‬ ‫دسـتگاه اجرایـی برتـر و بـا کسـب باالتریـن امتیاز تقدیر شـد‪.‬‬ ‫مدیـر کل بنـادر و دریانـوردی امیرابـاد در حاشـیه ایـن‬ ‫مراسـم بـا بیـان اینکـه جشـنواره شـهید رجایـی بـا هـدف‬ ‫شناسـایی و معرفـی تالشـگران عرصـه خدمـت بـه مـردم و‬ ‫نهادینـه کـردن فرهنگ ارتقـاء و بهبود عملکرد دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی در سـطوح مختلـف نقـش مهمـی را ایفـاء مـی کند‬ ‫گفـت ‪ :‬ارزیابـی عملکـرد بـه عنـوان فراینـدی مسـتمر بـه‬ ‫منظـور بهبـود و بالندگـی سـازمان ها مـی باشـد و کارامدی‬ ‫و اثربخشـی نظـام اداری هر سـازمان عامل مهـم و حیاتی در‬ ‫تحقـق برنامه هـای همـ ه جانبـه و الزمـه توسـعه و گسـترش‬ ‫مناسـب وظایـف سـازمان های دولتـی در پایش مـداوم نحوه‬ ‫انجـام امـور و اسـتقرار نظـام مدیریـت عملکرد اسـت‪.‬‬ ‫سـعیدی پـور بـا بیان ایـن خبـر افـزود‪ :‬در مراسـم اختتامیه‬ ‫شـانزدهمین جشـنواره شـهید رجایـی‪ ،‬اداره کل بنـادر و‬ ‫دریانـوردی امیرابـاد در گـروه زیربنایی و توسـعه زیرسـاخت‬ ‫بـا کسـب مقـام نخسـت و همچنیـن کسـب نمـره عالـی در‬ ‫شـاخص هـای عمومـی در ایـن جشـنواره در بیـن دسـتگاه‬ ‫اجرایی اسـتان از سـوی اسـتاندار مازندران مـورد تجلیل قرار‬ ‫گر فت ‪.‬‬ ‫وی در پایـان ضمـن قدرانـی از زحمـات نیروهـای خـدوم‬ ‫مجموعـه بزرگ بندر امیراباد در تحقق شـعار سـازمان اداری‬ ‫و اسـتخدامی کشـور مبنـی بـر توسـعه دولـت الکترونیـک‪،‬‬ ‫تعالـی فرهنـگ سـازمانی بـا هـدف افزایـش شـفافیت‪،‬‬ ‫پاسـخگویی و کارامـدی‪ ،‬ابـراز امیدواری کرد و اظهار داشـت‬ ‫بـا تـداوم و اسـتمرار روحیـه خدمتگـزاری و بـه منظور حفظ‬ ‫و ارتقـاء دسـتاوردهای اداره کل بنـادر و دریانـوردی امیراباد‪،‬‬ ‫شـاهد تلاش بیـش از پیـش در تحقـق اعتلای مدیریتـی و‬ ‫ارتقـاء بهـره وری خواهیـم بـود‪.‬‬ ‫مهندس ولی اهلل قاسمی شهردار و‬ ‫اعضای شورای اسالمی شهر پول‬ ‫پیام تبریک به بخشدار مرکزی نوشهر‬ ‫جناب مهندس یزدان کرد لشکناری بخشدار مرکزی نوشهر‬ ‫بـا عنایت بـه مراتب تعهد‪ ،‬تخصـص و تجربیات جنابعالـی انتصاب تان به عنـوان فرماندار‬ ‫نوشـهر را تبریک عـرض نموده و توفیـق روز افزونتـان را از خداوند منّان خواسـتارم‪ .‬امید‬ ‫اسـت در سـایه الطـاف الهـی در پیشـبرد اهـداف عالـی نظام مقـدس جمهوری اسلامی‬ ‫ایـران موفـق و سـربلند باشـید‪ .‬مطمئنـ ٌا مدیریـت اثر بخـش و توانمنـد توام بـا تجارب‬ ‫برجسـته و گرانقـدر جنابعالـی ‪ ،‬موجبـات ارتقاء امـور را فراهـم خواهد کرد‪.‬‬ ‫اهالی ‪ ،‬شورای اسالمی و دهیار‬ ‫روستای کشکسرا‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫خرب‬ ‫برگزاری ایین افتتاحیه هفتمین دوره‬ ‫کاراموزی قضایی در مازندران‪:‬‬ ‫الزمه قضاوت عالمانه وعادالنه‬ ‫تهذیب نفس ‪،‬کسب دانش و‬ ‫مهارت های کاربردی است‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری مازنـدران درایین‬ ‫افتتاحیـه هفتمیـن دوره کاراموزی قضایی‬ ‫اسـتان ‪،‬با اشـاره بـه جایگاه قضا در شـرع‬ ‫اسلام واهمیـت قضـاوت اظهارداشـت‪:‬‬ ‫دوره کارامـوزی دوره ای خـاص و تلفیقـی‬ ‫از امـوزش و کارورزی عملـی وفرصتـی‬ ‫مناسـب وارزشـمند جهـت اشـنایی‬ ‫بیشـتر بـا شـرایط کار قضـات اسـت وباید‬ ‫کارامـوزان ازابتدای کارخود درکسـب علم‬ ‫روز و مطالعـه موثـر‪ ،‬جدی وپیگیرباشـندتا‬ ‫قضـاوت عادالنـه ای داشـته باشـند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی دادگسـتری‬ ‫مازنـدران‪ ،‬حجـت االسلام والمسـلمین‬ ‫اکبـری‪ ،‬ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطره‬ ‫شـهدای هشـت سـال دفـاع مقـدس‬ ‫گفـت‪ :‬قضـات بایدباپیـروی ازسـیره‬ ‫پیامبراکرم(ص)وتوجـه بـه توصیـه هـای‬ ‫امامـان شـیعه درتهذیـب نفـس بکوشـند‬ ‫وهمسـو با برنامه تحولی منسـجم دسـتگاه‬ ‫قضایـی بـه ارتقـا سـطح دانـش قضایـی و‬ ‫مهـارت هـای کاری بپردازنـد‪.‬‬ ‫عالـی تریـن مقـام قضایـی اسـتان بابیـان‬ ‫اینکـه کارامـوزان از جهـت علمـی بایـد‬ ‫اموزش هـای الزم را فـرا بگیرنـد خطـاب‬ ‫بـه کارمـوزان اظهـار کـرد‪ :‬بایدازلحظـه‬ ‫بـه لحظـه دوران کارامـوزی بـرای کسـب‬ ‫مهـارت های کاربـردی و عملـی و تکنیک‬ ‫هـا و دانـش حقوقـی و قضایی بهـره ببرید‬ ‫چراکـه قضـاوت درسـت وعادالنه مسـتلزم‬ ‫داشـتن اطالعـات حقوقـی کافـی و دانش‬ ‫روز اسـت‪.‬‬ ‫رییـس کل دادگسـتری مازنـدران با تاکید‬ ‫بـر اهمیـت قضـاوت عالمانـه خاطرنشـان‬ ‫کرد‪:‬اگـر قاضـی بـدون علـم و دانـش و‬ ‫مهـارت کافـی قضـاوت کنـد ایـن قضاوت‬ ‫عادالنـه ودرسـت نیسـت ودرحـق مـردم‬ ‫ظلـم خواهدشـد‪.‬‬ ‫عالـی تریـن مقام قضایـی اسـتان پیرامون‬ ‫امـر خطیـر و حسـاس قضـا و نیـز اهمیت‬ ‫ایـن منصـب ضمـن اسـتناد بـه ایـات‪،‬‬ ‫روایـات و احادیـث مطالبـی اظهارداشـت‪:‬‬ ‫متعهـد ومتخصـص بـودن‪ ،‬دو مولفـه مهم‬ ‫و ضـروری بـرای قاضـی در امـر خطیـر‬ ‫قضـاوت اسـت و باایـن دوویژگـی مهـم‪،‬‬ ‫احقـاق حـق و اجـرای عدالـت به درسـتی‬ ‫صـورت خواهـد پذیرفـت‪.‬‬ ‫رییـس کل دادگسـتری مازنـدران توسـعه‬ ‫دانـش حقوقـی و قضایـی کارامـوزان را‬ ‫مـورد تاکیـد قـرار داد وگفـت‪:‬در طـول‬ ‫دوران تحصیـل و دوران اموزشـی بخشـی‬ ‫از ایـن دانش تئـوری را به دسـت اورده اید‬ ‫ودوران کارامـوزی تلفیـق دانـش وعمـل‬ ‫اسـت اینکه چگونـه پرونده درمـدت کوتاه‬ ‫بـا مهارت ودقـت جمع بنـدی ودرمورد ان‬ ‫تصمیـم گیـری عادالنـه ومنصفانـه شـود‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬بخشـی از ایـن دانـش در تجربـه‬ ‫همـکاران قضایـی مـا اسـت کـه بایـد از‬ ‫ان بهـره منـد شـوید‪ ،‬در واقـع بخش مهم‬ ‫دانـش قضـا‪ ،‬درپرونـده هـا وارا وبصـورت‬ ‫مصداقـی امـوزش داده مـی شـود‪.‬‬ ‫شـایان ذکـر اسـت‪ ،‬در ایـن مراسـم دکتـر‬ ‫احمـدی معاون منابع انسـانی دادگسـتری‬ ‫اسـتان طـی ارایـه گزارشـی اعلام کـرد‪:‬‬ ‫تاکنون ‪6‬دوره کاراموزی قضایی دراسـتان‬ ‫مازنـدران انجام شـد وامـروز هفتمین دوره‬ ‫کارامـوزی قضایی اسـتان اغاز شـده اسـت‪.‬‬ ‫احمـدی افزود‪:‬بااحتسـاب دوره جدیـد‬ ‫‪176‬کارامـوز قضایـی بـه مرکـز امـوزش‬ ‫دادگسـتری مازنـدران تخصیـص داده‬ ‫شـد کـه ازایـن تعـداد ‪20‬نفـر دردوره‬ ‫هفتـم کارامـوزی را شـروع مـی نماینـد‬ ‫ودوره کارامـوزی دردوبخـش کتـاب‬ ‫هـای اموزشـی وکارورزی درمحاکـم‬ ‫ودادسـراهاتعریف شـده اسـت‪.‬‬ ‫معاون منابع انسـانی دادگسـتری مازندران‬ ‫همچنیـن اظهارداشـت‪ :‬حسـب دسـتوری‬ ‫کـه ازجانـب معـاون محترم منابع انسـانی‬ ‫قـوه قضائیـه صادرشـده اسـت بـه جهـت‬ ‫تاثیـر مثبـت امـوزش هـای حضـوری‬ ‫درتوانمنـد سـازی کارامـوزان قضائی‪ ،‬دوره‬ ‫هـای کار امـوزی بـه صـورت حضـوری‬ ‫وبارعایـت شـیوه نامـه هـای بهداشـتی‬ ‫انجـام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫احمـدی درادامـه گفـت‪:‬دوره کارامـوزی‬ ‫تاپایان سـال به اتمام می رسـد وکاراموزان‬ ‫پـس ازموفقیـت درازمون هاجهت تقسـیم‬ ‫بـه کارگزینی قضـات معرفی خواهندشـد‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫شنبه ‪ 5 /‬مهر ‪ / 99‬شماره ‪710‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیر کل استاندارد در دیدار با خانواده شهید عنوان کرد‪:‬‬ ‫خدمت به خانواده های معظم شهدا‬ ‫و جانبازان کاری ارزشمند‬ ‫و عبادت است‬ ‫مدیر کل اسـتاندارد اسـتان مازنـدران در دیدار بـا خانواده معظم‬ ‫شـهید لطیفـی‪ ،‬گفـت‪ :‬خانواده های معظم شـهدا‪ ،‬سـرمایه های‬ ‫معنـوی کشـور بـه شـمار مـی رونـد و خدمت بـه این قشـر عزیز‬ ‫کـه در راه خدا از جان خویش خالصانه گذشـتند کاری ارزشـمند‬ ‫و عبادت اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل اسـتاندارد اسـتان مازندران‪،‬‬ ‫علی امینی‪ ،‬مدیر کل اسـتاندارد اسـتان مازنـدران در ادامه برنامه‬ ‫هـای اجرایـی اسـتاندارد در هفته دفاع مقدس‪ ،‬روز چهارشـنبه ‪2‬‬ ‫مهـر ‪ 99‬بـا حضور در شهرسـتان قائمشـهر با خانواده ی شـهید‬ ‫محمـد قلـی لطیفی در منـزل دیدار و مالقـات کرد‪.‬‬ ‫وی در نشسـت صمیمـی کـه در منزل ان شـهید گرانقـدر انجام‬ ‫شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬امـروز جامعـه اسلامی و همـه کسـانی کـه در ان با‬ ‫اسـایش و ارامـش زندگـی می کننـد‪ ،‬مرهون خون پـاک هزاران‬ ‫شـهید و جانبـازی اسـت کـه در دفـاع از ارزش های اسلامی که‬ ‫از اهـل بیـت عصمـت و طهـارت(ع) بـه مـا ارث رسـیده اسـت‪،‬‬ ‫جانفشـانی کردند‪.‬‬ ‫امینـی افـزود‪ :‬تلاش همـه مـا در جهـت خدمـت بـه بازماندگان‬ ‫خانـواده شـهدا و خدمـت بـه جانبـازان و ازادگان و ایثارگـران‬ ‫وظیفـه اخالقـی‪ ،‬عرفـی و دینی و البته کمترین کار ممکن اسـت‬ ‫زیـرا کـه خانـواده شـهدا‪ ،‬سـرمایه هـای معنوی کشـور به شـمار‬ ‫مـی رونـد و شـود خدمت بـه این قشـر ایثارگر کـه در راه خدا از‬ ‫جـان خویـش خالصانـه گذشـتند کاری ارزشـمند و عبادت اسـت‪.‬‬ ‫هـم چنیـن فـرزاد فتحی‪،‬کارشـناس ارشـد نخبـگان و سـرامدان‬ ‫بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران شهرسـتان قائمشـهر کـه در این‬ ‫دیـدار مدیـر کل اسـتاندارد اسـتان را همراهـی مـی کـرد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬همـان طـور که شـهدا از برتریـن ها بودنـد‪ ،‬امـروز ما بنا‬ ‫به شـواهد متقن شـاهد این هسـتیم که فرزندان و خانواده های‬ ‫انـان نیـز از بهتریـن هـا بـه ویـژه در عرصـه هـای علـم و دانـش‬ ‫و فنـاوری هسـتند‪.‬وی ادامـه داد ایـن خانـواده هـا مایـه افتخـار‬ ‫جامعـه‪ ،‬میـراث داران انقالب اسلامی و خدمت بـه انها افتخاری‬ ‫بسـیار بـزرگ محسـوب می شـود ‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫در دیدار استاندار مازندران و مدیرکل کمیته امداد امام (ره) عنوان شد‪:‬‬ ‫اعتبار ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومانی کمیته امداد در حوزه ی اشتغال‬ ‫احداث ‪ ۱۰۰۰‬واحد مسکن محرومین‬ ‫برانیم تا با برنامه ریزی‬ ‫های الزم و در قالب‬ ‫جلسه ویدیوکنفرانس با‬ ‫فرمانداران گفتگو کنیم و‬ ‫طرح ‪ 22‬دبیرخانه را در‬ ‫فرمانداری ها راه اندازی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری‬ ‫مازنـدران‪ ،‬حجـت االسلام بشـیر عالیشـاه‪،‬‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد حضـرت امـام (ره)‬ ‫اسـتان در دیـدار بـا احمـد حسـین زادگان‪،‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در اسـتان‪ ،‬گـزارش‬ ‫کاملـی از اقدامـات و برنامـه هـای ایـن اداره‬ ‫کل بویـژه حـوزه های واجـد محرومیت ارایه‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫عالیشـاه از رهنمودها‪ ،‬راهکار ها و دسـتورات‬ ‫الزم از سـوی اسـتاندار مازنـدران به معاونین‬ ‫مربوطـه در راسـتای رفـع موانـع و مسـایل‬ ‫مختلـف یادشـده قدردانـی کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫عنایـت‪ ،‬اهتمـام و تلاش هـا و اقدامـات‬ ‫خیرخواهانـه اسـتاندار مازنـدران در جهـت‬ ‫رفـع فقـر و محرومیـت زدایـی و کمـک بـه‬ ‫ایتـام و جامعـه هـدف کمیته امـداد حضرت‬ ‫امـام (ره) جـای تشـکر دارد‪.‬‬ ‫او بـا اشـاره بـه اینکه طـرح هـر کارمند یک‬ ‫حامـی معنـوی از جملـه طـرح هـای مهمی‬ ‫اسـت کـه از مرکـز ابلاغ شـده و دبیرخانـه‬ ‫خبر‬ ‫استاندار گیالن در جشنواره استانی شهید رجایی اظهار داشت؛‬ ‫نادیده گرفتن تالش های دولت و خدمتگزاران‪،‬‬ ‫موجب خسارت به مردم است‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری‬ ‫گیلان؛ دکتـر ارسلان زارع در جشـنواره اسـتانی‬ ‫شـهید رجایـی اظهار داشـت‪ :‬امروز نوع مشـکالت‬ ‫نسـبت به سـال های ابتدایی انقالب و دوران دفاع‬ ‫مقـدس‪ ،‬متفاوت بـوده و جنگ اقتصـادی‪ ،‬روانی و‬ ‫تـا حـدی سیاسـی بر کشـور تحمیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بایـد ایـن جنـگ را نیـز بـا پیروزی‬ ‫و فتـح ملـت ایران در برابر دشـمنان تمـام کنیم و‬ ‫این کار نه تنها شـدنی اسـت‪ ،‬بلکه براسـاس و گواه‬ ‫تاریـخ و سـابقه ملـت ایـران و وعده هـای خداونـد‬ ‫متعـال‪ ،‬قطعی خواهـد بود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه برگـزاری جشـنواره شـهید‬ ‫رجایـی بـرای نزدیک تـر شـدن دولتمـردان بـه‬ ‫منـش و روش شـهیدان رجایـی و باهنـر و نیـز‬ ‫تلاش بیشـتر در راسـتای ارتقـاء بهبـود عملکـرد‬ ‫دسـتگاه هـای اجرایی اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬در شـرایطی‬ ‫کـه علاوه بـر مشـکالت تحریـم هـای اقتصـادی‪،‬‬ ‫کرونـا نیـز بـر موضوعـات افـزون شـده و اسـیب‬ ‫پذیری اقشـار جامعه بیش از گذشـته اسـت؛ اتکال‬ ‫بـه خداونـد‪ ،‬مبنـا قـرار دادن قانـون‪ ،‬صرفه جویی‪،‬‬ ‫پاییـن اوردن هزینه هـا‪ ،‬افـزودن خدمات بـه مردم‪،‬‬ ‫تکریـم و جلـب رضایـت انان بسـیار حائـز اهمیت‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در گیلان یـاداور شـد‪:‬‬ ‫معتقـدم مسـئوالن بـا ابتـکار و نـواوری ‪ ،‬بایـد به‬ ‫گونـه ای عمـل کننـد کـه معضلات و مشـکالت ‪،‬‬ ‫تبدیـل بـه فرصـت شـود و ایـن امر فقط از مسـیر‬ ‫برنامـه ریزی‪ ،‬هماهنگی‪ ،‬وحدت‪ ،‬انسـجام‪ ،‬همدلی‬ ‫و تلاش مضاعـف امکان پذیـر اسـت‪.‬‬ ‫وی بـه تعبیـر رهبـر معظـم انقلاب مبنـی‬ ‫براینکـه دولـت در وسـط میـدان قرار داشـته و بار‬ ‫مسـئولیت را بـر دوش دارد و همـه بایـد بـه دولت‬ ‫کمـک کننـد‪ ،‬اشـاره و اضافـه کـرد‪ :‬ایـن سـخن‪،‬‬ ‫دارای معنـای بسـیار مهمـی اسـت که بایـد به ان‬ ‫توجه شـود‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫وی گفـت‪ :‬مبـارزه بـا فسـاد‪ ،‬افزایـش بهـره وری‬ ‫و خدمـات شایسـته ابتـدا بـر دوش مدیـران بـوده‬ ‫و راه مقابلـه بـا ایـن موضـوع؛ نظـارت‪ ،‬شـفافیت‪،‬‬ ‫سلامت اداری و توسـعه دولت الکترونیک اسـت و‬ ‫ایـن ظرفیـت هـا بـه گونه ای اسـت که همـه امور‬ ‫توسـط ان قابـل بررسـی و رسـیدگی اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر زارع خاطرنشـان کـرد‪ :‬مدیران با سرکشـی‬ ‫هـای سـرزده از بخـش هـای مختلـف و گفـت‬ ‫و گـوی مسـتقیم بـا مراجعـان بـه ادارات‪ ،‬پـای‬ ‫صحبـت انـان بنشـینند تـا هـم کارمنـدان و هـم‬ ‫مـردم بداننـد نظـارت بر امـور وجـود دارد و البته‬ ‫در این راسـتا‪ ،‬چالـش ها و پیچیدگی هـای اداری‬ ‫بایـد برای گشـایش امور مـردم ‪ ،‬شناسـایی و رفع‬ ‫شو ند ‪.‬‬ ‫وی اسـتفاده بیشـتر از سامد (سـامانه ارتباط مردم‬ ‫و دولـت) در شـرایط کنونـی که زمـان همه گیری‬ ‫کروناسـت‪ ،‬را مـورد تاکید قـرار داد و گفت‪ :‬تحقق‬ ‫حقـوق شـهروندی با رعایـت قانون و تکریـم انان‪،‬‬ ‫شـدنی است‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان افـزود‪ :‬باید تالش شـود نیروهای‬ ‫پرنشـاط و کارامـد در جایـگاه هایی کـه به صورت‬ ‫مسـتقیم بـا مـردم ارتباط دارنـد‪ ،‬گمارده شـوند تا‬ ‫مـردم در مراجعـه بـه ادارات‪ ،‬احسـاس ارامـش و‬ ‫رضایتمنـدی کننـد و این اقـدام در کوتاه مدت اثر‬ ‫خـود را خواهد گذاشـت‪.‬‬ ‫وی همچنین بر رعایت اصل شایسـته سـاالری در‬ ‫انتصـاب مدیران تاکید کرد و یاداور شـد‪ :‬در سـال‬ ‫جـاری اموزش هـای ضمن خدمت البته در بسـتر‬ ‫فضـای مجـازی ‪ ،‬بیش از پیش‪ ،‬مورد انتظار اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر زارع بـا اشـاره بـه اینکـه بهره گیـری از‬ ‫ظرفیـت نسـل جوان و بانـوان همواره مـورد تاکید‬ ‫دولـت تدبیـر و امیـد بـوده و اسـتمرار دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬باید جوانـان را وارد عرصه مدیریتی کرد و‬ ‫بـه انـان امید بسـت زیرا کشـور متعلق بـه جوانان‬ ‫اسـت و نسـل اول و دوم باید زمینه را برای حضور‬ ‫نسـل سـوم و چهـارم انقلاب فراهـم سـازند تـا‬ ‫کشـور بـا نیرو و نشـاط اداره شـود‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بی انصافی هایی نسـبت به خدمات‬ ‫دولـت و کارگـزاران صـورت می گیرد کـه معتقدم‬ ‫نادیـده گرفتـن تالش خدمتگـزاران از سـوی عده‬ ‫ای ولـو انـدک‪ ،‬موجـب خسـارت به مردم اسـت و‬ ‫همـواره تاکیـد کردم و مجددا نیز یاداور می شـوم‬ ‫کـه تـا اخریـن لحظـه مسـئولیت‪ ،‬بایـد از فرصت‬ ‫خدمتگـزاری بـه مـردم بـرای ارتقاء شـاخص ها و‬ ‫بهبـود عملکـرد و تقویت اثربخشـی و بهـره وری و‬ ‫رفـع مشـکالت مردم تلاش کنیم‪.‬‬ ‫ایـن طـرح در اسـتانداری راه انـدازی مـی‬ ‫شـود‪ ،‬اظهـار نمـود‪ :‬برانیم تا بـا برنامه ریزی‬ ‫هـای الزم و در قالـب جلسـه ویدیوکنفرانس‬ ‫بـا فرمانـداران گفتگـو کنیـم و طـرح ‪22‬‬ ‫دبیرخانـه را در فرمانـداری هـا راه انـدازی‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫حجـت االسلام عالیشـاه اظهـار داشـت‪ :‬بـا‬ ‫توجـه بـه وجـود ‪ ۲۷۰۰‬یتیـم و ‪ ۱۱‬هـزار‬ ‫طـرح محسـنین در اسـتان‪ ،‬سـرانه ایتـام به‬ ‫ازای هـر فـرد‪ ۴۵۰‬هـزار تومان می باشـد که‬ ‫در تالشـیم تـا بـا اجـرای این طرح بـه ‪۸۰۰‬‬ ‫هـزار تومان برسـانیم‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ ۹۴ :‬هـزار کارمنـد در اسـتان‬ ‫مازنـدران داریـم کـه بخشـی بعنـوان حامی‬ ‫طـرح ایتـام فعالیـت دارنـد ولـی انتظـار می‬ ‫رود بـا توجه بـه اینکه مردم مازندران انسـان‬ ‫هایـی مشـفق و مهربان هسـتند‪ ،‬ان دسـته‬ ‫از کارمندانـی کـه در ایـن طـرح تاکنـون‬ ‫مشـارکت ننمودنـد بـا حداقـل رقـم در ایـن‬ ‫طـرح خداپسـندانه مشـارکت نماینـد‪.‬‬ ‫حجـت االسلام عالیشـاه افـزود‪ :‬احـداث‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬واحـد مسـکن محرومیـن در اسـتان‬ ‫از جملـه طـرح هایـی اسـت کـه در دسـتور‬ ‫کمیتـه امـداد امـام (ره) مازنـدارن قـرار دارد‬ ‫کـه در این راسـتا نیـز نیازمنـد حمایت مقام‬ ‫عالـی دولـت در اسـتان هسـتیم‪.‬‬ ‫احمـد حسـین زادگان‪ ،‬اسـتاندار مازنـدران‬ ‫نیـز در ایـن دیـدار رسـالت کمیتـه امـداد را‬ ‫بسـیار مهم و اساسـی دانسـت و یاداور شـد‪:‬‬ ‫محرومیـت زدایـی از جملـه برنامـه هـای‬ ‫محـوری نظـام و دولـت اسـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدارن بـا اشـاره بـه بودجـه‬ ‫‪ 200‬میلیـارد تومانـی کمیتـه امـداد امـام‬ ‫(ره) مازنـدران در حـوزه اشـتغال در سـال‬ ‫جـاری‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬بـرای تخصیـص و‬ ‫جـذب حداکثـری و کامل این اعتبـار تمامی‬ ‫مدیـران و دسـتگاه هـای اجرایـی مسـئول‬ ‫پـای کار هسـتند و ضرورت دارد در راسـتای‬ ‫کمـک بـه ایتـام و فقرا کـه هـدف اصلی این‬ ‫تسـهیالتاسـتبیـشازپیـشاهتمـامکننـد‪.‬‬ ‫پیـرو اگهـی قانـون تعییـن وتکلیف وضعیـت ثبتی‬ ‫اراضـی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی وبه اسـتناد‬ ‫تبصـره ذیـل مـاده‪ 13‬قانون ومـاده ‪13‬ائین نامـه قانون‬ ‫اخیـر الذکـر تحدیـد حـدود پلاک فرعـی از‪ 57‬اصلـی‬ ‫واقـع درقریـه نـکا بخش سـیده رقیه وفائی شورابسـری‬ ‫فرزنـد سـید حسـن بـه شـماره ملـی ‪4999491451‬‬ ‫ششـدانگ عرصـه و اعیـان یـک قطعـه زمیـن بابنـای‬ ‫احداثـی بـه مسـاحت ‪ 182-90‬مترمربـع طبـق رای‬ ‫شـماره ‪ 12001323‬مـورخ ‪99-03-26‬هیـات قانـون‬ ‫تعییـن تکلیف در سـاعت ‪ 8‬صبح روز پنج شـنبه مورخ‬ ‫‪ 99-07-24‬در محـل وقـوع ملک به عمـل خواهد امد‬ ‫لـذا از متقاضی ومالکین املاک مجاور وصاحبان حقوق‬ ‫ارتفاقـی دعـوت می شـود دروقـت مقرر درمحـل وقوع‬ ‫ملـک حضـور بـه هـم رسـانند بدیهـی اسـت درصورت‬ ‫عـدم حضـور متقاضـی ویـا نماینـده قانونی انـان طبق‬ ‫مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت ملـک مـورد تقاضا بـا حدود‬ ‫اظهـار شـده از طـرف مجاوریـن تحدیـد خواهـد شـد‬ ‫معترضیـن مـی تواننـد بـه اسـتناد ماده‪20‬قانـون ثبت‬ ‫ومواد‪74‬و‪86‬ائیـن نامـه قانـون ثبت ظرف مـدت‪30‬روز‬ ‫از تاریـخ تنظیـم صورت مجلس تحدید حـدود اعتراض‬ ‫خـودرا کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم وظـرف مـدت یـک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض وه واحـد ثبتـی مبادرت‬ ‫بـه تقدیـم دادخواسـت به مرجـع قضائـی نماینددرغیر‬ ‫اینصـورت باارائـه گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت‬ ‫توسـط متقاضـی ویـا نماینـده قانونی وی وبـدون توجه‬ ‫بـه اعتـراض واصلـه عملیـات ثبتـی بـا رعایـت مقررات‬ ‫ادامـه می یابـد‪ .‬تاریـخ انتشـار ‪1399-07-05:‬‬ ‫م الف‪19905439:‬‬ ‫محمد مهدی قلیان رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک نکا‬ ‫پیـرو اگهـی قانـون تعییـن وتکلیف وضعیـت ثبتی‬ ‫اراضـی وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی وبه اسـتناد‬ ‫تبصـره ذیـل مـاده‪ 13‬قانون ومـاده ‪13‬ائین نامـه قانون‬ ‫اخیـر الذکـر تحدیـد حـدود پلاک فرعـی از‪ 57‬اصلـی‬ ‫واقـع درقریـه نـکا بخـش زبیده شـمیرانی مطلـق فرزند‬ ‫ذکریـا به شـماره ملی ‪ 4999822415‬ششـدانگ عرصه‬ ‫و اعیـان یـک قطعـه زمیـن بابنـای احداثی به مسـاحت‬ ‫‪ 183‬مترمربـع طبـق رای شـماره ‪ 12006062‬مـورخ‬ ‫‪98-11-19‬هیـات قانـون تعییـن تکلیـف در سـاعت ‪8‬‬ ‫صبـح روز پنج شـنبه مـورخ ‪ 99-07-24‬در محل وقوع‬ ‫ملـک بـه عمـل خواهـد امـد لـذا از متقاضـی ومالکین‬ ‫املاک مجـاور وصاحبـان حقـوق ارتفاقـی دعـوت مـی‬ ‫شـود دروقـت مقـرر درمحـل وقـوع ملک حضـور به هم‬ ‫رسـانند بدیهـی اسـت درصـورت عـدم حضـور متقاضی‬ ‫ویـا نماینـده قانونـی انـان طبـق مـاده ‪ 15‬قانـون ثبت‬ ‫ملـک مـورد تقاضـا بـا حـدود اظهـار شـده از طرف‬ ‫مجاوریـن تحدید خواهد شـد معترضیـن می توانند‬ ‫بـه اسـتناد ماده‪20‬قانـون ثبـت ومواد‪74‬و‪86‬ائین نامه‬ ‫قانـون ثبت ظـرف مـدت‪30‬روز از تاریـخ تنظیم صورت‬ ‫مجلـس تحدید حـدود اعتراض خودرا کتبا بـه این اداره‬ ‫تسـلیم وظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‬ ‫وه واحـد ثبتی مبـادرت به تقدیم دادخواسـت به مرجع‬ ‫قضائـی نماینددرغیـر اینصـورت باارائـه گواهـی عـدم‬ ‫تقدیـم دادخواسـت توسـط متقاضی ویا نماینـده قانونی‬ ‫وی وبـدون توجـه بـه اعتـراض واصلـه عملیـات ثبتی با‬ ‫رعایـت مقـررات ادامه مـی یابد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1399-07-05:‬‬ ‫م الف‪19905444:‬‬ ‫محمد مهدی قلیان رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک نکا‬ صفحه 2 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شنبه ‪ 5 /‬مهر ‪ / 99‬شماره ‪710‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر‬ ‫پروتکل های بهداشتی بازگشائی مدارس و اغاز سال جدید تحصیلی باید مورد توجه قرار گیرد؛‬ ‫الزاماتی برای سالمت دانش اموزان!‬ ‫در گفتگو با دکتر قاسم اویس سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫روابـط عمومـی دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران در راسـتای‬ ‫اطالع رسـانی و ارتقاء سـطح اگاهی مـردم دیار همیشه سـبز مازندران‬ ‫نسـبت بـه میـزان سلامتی دانش امـوزان و کادر اموزشـی دسـت به‬ ‫امـری مهـم زده و بـا ترویج فرهنگ خود مراقبتی سـعی بـر باال بردن‬ ‫سـطح سلامت دانـش امـوزان مازنـدران دارد‪.‬در اسـتانه بازگشـایی‬ ‫مـدارس و اغـاز سـال جدیـد تحصیلـی گزارشـی را می خوانیدکـه‬ ‫الزامـات بهداشـتی در مـدارس مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫هفـت ماهـی اسـت کـه ورود ناگهانـی و بـدون دعـوت یـک دشـمن‬ ‫نامرئی سیسـتم اموزشـی کشـورمان را با مشـکالتی روبرو کرده است‪.‬‬ ‫میلیـون هـا دانش اموز باالجبار از پشـت نیمکت هـا و کالس درس به‬ ‫خانـه هایشـان کوچانـده شـده انـد ودرس و مباحثه های علـم اموزی‬ ‫را درون فضـای مجـازی و یـا تلویزیـون دنبـال مـی کننـد‪ .‬هـر چنـد‬ ‫بـا اتمـام سـال تحصیلی گذشـته‪ ،‬چشـم امیـد متولیـان امر بـا پایان‬ ‫حضـور ایـن میهمـان ناخوانـده بـود امـا انـگار کرونا سـمج تـر از این‬ ‫براوردهـا بـود‪ .‬بـه هـر ترتیـب ممکن بـرگ هـای تقویم باز هـم ورق‬ ‫خـورد و موعـد اغاز درس و مدرسـه از راه رسـید‪ .‬باز هـم دغدغه های‬ ‫خانـواده هـا دربـاره اینکـه فرزندانشـان در سـال جدیـد تحصیلی چه‬ ‫اتفاقـی را تجربـه خواهند کـرد؟ ایا مخاطـرات کرونا اجازه بازگشـایی‬ ‫کالس هـا را خواهـد داد یـا باز هم شـکل امـوزش از راه دور را شـاهد‬ ‫خواهیـم بود؟‬ ‫*بازگشت به گذشته‬ ‫از اسـفند‪ 98‬کـه شـیوع ویـروس کرونا منجر بـه تعطیلی مـدارس در‬ ‫کشـور شـد‪ ،‬مسـائلی چون سلامت دانـش امـوزان و معلمـان‪ ،‬زمان‬ ‫بازگشـایی مجـدد‪ ،‬نحـوه برگـزاری امتحانـات‪ ،‬روش های متنـوع ارائه‬ ‫امـوزش و‪ ...‬از موضوعاتـی بـود کـه مـورد بررسـی قرارگرفـت‪ .‬چرا که‬ ‫ایـن شـرایط غافلگیـر کننـده‪ ،‬نبایـد توقـف غیـر قابـل جبرانـی را در‬ ‫امـوزش دانـش اموزان به وجود مـی اورد‪ .‬از ویژگی های سـال جدید‬ ‫تحصیلـی در جهـان و کشـور مـا نگرانی از شـیوع بیمـاری کووید ‪19‬‬ ‫اسـت و اظهارنظرهـا حاکـی ازضـرورت برنامـه ریـزی بـرای وضعیـت‬ ‫هـای متغیر اسـت‪ .‬عـدم قطعیت و ناپایداری شـرایط ایجـاب می کند‬ ‫تـا برنامـه ریـزی ها درعرصـه های مختلـف از انعطاف برخوردار باشـد‬ ‫تـا خدمـت رسـانی نهادها و دسـتگاه ها بـا کمترین وقفـه ممکن روبه‬ ‫رو شـود و امـکان ارائـه خدمـات موثـر و فراگیـر در هر زمانی میسـر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫*سالمت دانش اموزان‪ ،‬اولویت اصلی‬ ‫بهداشـت‪ ،‬ایمنـی و سلامت دانـش امـوزان و معلمـان در سـال‬ ‫تحصیلـی جدیداولویـت اصلـی متولیان بهداشـت و سلامت کشـور و‬ ‫وزارت امـوزش و پرورش اسـت‪ .‬سـتاد ملی مقابله بـا کرونا با همکاری‬ ‫امـوزش و پـرورش در شـرایط موجـود اخریـن اطالعـات و راهنمایی‬ ‫هـای مربـوط بـه مسـائل بهداشـتی مـدارس را اجـرا خواهـد کرد‪.‬هر‬ ‫بحـران‪ ،‬فرصتـی بـرای کمک بـه کـودکان و نوجوانان بـرای یادگیری‬ ‫اسـت که بتوانیم جامعه ای امن تر و دلسوزتربسـازیم‪ .‬داشـتن اطالعات‬ ‫درسـت دربـاره بیمـاری کرونـا بـه از بیـن بـردن تـرس و نگرانی های‬ ‫دانش امـوزان نسـبت به بیمـاری کمک می کنـد و انها را بـرای مقابله‬ ‫بـا هرگونـه پیامـد ثانویـه بیمـاری بـر زندگی شـان اماده می سـازد‪.‬‬ ‫*سه گانه های اموزشی‬ ‫حاجـی میرزایـی وزیر اموزش و پرورش بر این باوراسـت که درشـروع‬ ‫سـال تحصیلـی کـه از ‪ ۱۵‬شـهریور اسـت همـه دانـش امـوزان بایـد‬ ‫تحـت امـوزش قـرار بگیرن د امـا کیفیت عرضـه خدمات اموزشـی می‬ ‫توانـد بـه صـورت حضـوری‪ ،‬نیمـه حضـوری‪ ،‬تلویزیونـی‪ ،‬بسـته های‬ ‫اموزشـی یـا شـبکه شـاد باشـد‪.‬توجه داشـته باشـید کـه بـرای بـاز‬ ‫نگه داشـتن مـدارس بـه شـکلی ایمـن‪ ،‬و یـا بازگشـایی مـدارس پس‬ ‫از تعطیلـی‪ ،‬بایـد مالحظات بسـیاری را در نظر داشـت‪ ،‬کـه در صورت‬ ‫رعایـت صحیـح می تواند بـه ارتقای سلامت عمومـی بیانجامد‪.‬قبل از‬ ‫همـه چیـز باید اگاهی کامـل در ارتباط با این بیماری داشـته باشـیم‬ ‫و بدانیـم ایـن ویـروس چیسـت چگونـه منتقـل مـی شـود و راه های‬ ‫پیشـگیری از ان چگونه اسـت‪.‬‬ ‫*بیماری کرونا چیست؟‬ ‫کوییـد ‪19‬بیمـاری ناشـی از یـک نـوع جدید از ویـروس کرونا اسـت‪.‬‬ ‫ایـن بیمـاری در ابتدا بـا عبارت »ویـروس کرونای جدید معرفی شـد‪.‬‬ ‫ایـن ویـروس‪ ،‬یـک ویـروس جدیـد اسـت و از خانـواده ویـروس های‬ ‫تنفسـی است‪.‬‬ ‫*زندگی با فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫دکتـر قاسـم اویـس سرپرسـت معاونـت بهداشـتی دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی مازنـدران بـر ایـن بـاور اسـت کـه در حـال حاضـر وضعیت‬ ‫گسـترش بیمـاری بـه گونـه ای اسـت کـه نمی تـوان گفت چـه زمانی‬ ‫می تـوان بـه زندگی عادی برگشـت و شـاید بتـوان گفت کـه این گونه‬ ‫زندگـی بـا فاصله گـذاری اجتماعی‪ ،‬تا مدت هـا به عنـوان روش زندگی‬ ‫معمولـی بایـد در نظـر گرفتـه شـود‪ .‬مطالعـات دقیـق نشـان داده که‬ ‫فاصله گـذاری اجتماعـی در بعضـی همه گیری ها تا بیـش از ‪ 95‬درصد‬ ‫در کاهـش مـوارد و گسـترش بیمـاری نقش داشـته اسـت‪ .‬اما شـرط‬ ‫اساسـی ان اسـت کـه از ابتدای امر به درسـتی بـرای ان برنامه ریزی و‬ ‫همـه جوانـب علمـی و اجرایـی ان در نظر گرفته شـده باشـد‪ .‬در ابتدا‬ ‫انتظـار ایـن اسـت کـه ایـن موضوع برای همه روشـن شـده باشـد که‬ ‫بـرای اثربخشـی اسـتراتژی فاصلـه گیـری اجتماعـی اقدامـی طوالنی‬ ‫مـدت اسـت کـه در طـول زمـان بـه اجـرا در خواهـد امـد‪ .‬به عنـوان‬ ‫یـک قانون‪ ،‬بازگشـت به مدرسـه برای هـر فرد(اعـم از کارکنان‪ ،‬دانش‬ ‫امـوزان و معلمیـن) زمانی متصور اسـت کـه احتمال ابتالی ایشـان و‬ ‫یـا انتقـال بـه دیگـران بـه حداقل ممکن رسـیده باشـد به طـوری که‬ ‫در صـورت احتیـاط هـای الزم احتمـال انتقـال بیماری به ایشـان و یا‬ ‫دیگران وجود نداشـته باشـد‪..‬‬ ‫*عالئم بیماری و راه های انتقال‬ ‫وی بـا تاکیـد بر فاصله گـذاری اجتماعـی و رعایت الزامات سلامت و‬ ‫بهداشـت مدارس گفـت‪ :‬شناسـایی راه های انتقال عامـل ایجادکننده‬ ‫بیمـاری کرونـا نقـش مهمـی در کنتـرل ان دارد‪ .‬اگـر چـه در مـورد‬ ‫راه هـای انتقـال نـکات زیادی تا به حال عنوان شـده اسـت؛ بـه عنوان‬ ‫یـک اصـل کلـی‪ ،‬ویروس هـای تنفسـی بـه طـور عمـده از طریـق ریز‬ ‫قطـرات یـا از طریـق سـرفه یا عطسـه و یا لمس اشـیاء الـوده منتقل‬ ‫مـی شـوند‪ .‬طبـق اخریـن اطالعـات‪ ،‬انتقـال ویـروس کرونا از انسـان‬ ‫بـه انسـان از طریـق سـرفه‪ ،‬عطسـه‪ ،‬تخلیـه ترشـحات بینـی و دهان‬ ‫می باشـد‪ .‬ایـن ویـروس می توانـد در فاصلـه ‪ 1‬تـا ‪ 2‬متـری از طریـق‬ ‫سـرفه یـا عطسـه منتقـل شـود‪ .‬راه دیگـر انتقـال‪ ،‬تماس دسـت ها با‬ ‫محیط و سـطوح الوده بـه ویروس مانند تجهیزات‪ ،‬دسـتگیره درب ها‪،‬‬ ‫میـز و صندلـی‪ ،‬شـیراالت ‪ ،‬نـرده پله هـا‪ ،‬پریـز و کلیدهـای بـرق و‬ ‫کلیه وسـایلی اسـت که به طور عمومی و مشـترک اسـتفاده می شـود‪.‬‬ ‫سرپرسـت معاونت بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران با بیان‬ ‫اینکـه مـدارس مکلـف به اجرای دسـتورالعمل بهداشـتی سـتاد کرونا‬ ‫هسـتند اظهارداشت‪:‬‬ ‫جهت بازگشـایی مـدارس موارد ذیـل باید مـورد توجه دقیق‬ ‫قـرار گرفته و اجرا شـود‪:‬‬ ‫ی وضعیت امادگی و برنامه مدرسـه‪ ،‬شـرط الزم برای‬ ‫‪ -1‬انجـام ارزیابـ ‬ ‫بازگشـایی اسـت‪ .‬پـس از بازگشـایی الزم اسـت ارزیابی هـای دوره ای‬ ‫(هـر دو هفتـه یک بـار) بـرای اطمینـان از حفـظ امادگـی الزم مطابق‬ ‫چک لیسـت ‪ ،‬توسـط ناظـران بهداشـت مـدارس دو حـوزه صـورت‬ ‫پذیرد‪.‬‬ ‫‪ -2‬نیـروی انسـانی اموزشـی و نظارتـی در امـور بهداشـت از جملـه‬ ‫مراقـب سلامت در امـوزش و پـرورش و یـا کارشـناس بهداشـتی‬ ‫از مرکـز خدمـات جامـع سلامت و یـا خریـد خدمـات بهداشـتی از‬ ‫اشـخاص حقیقـی‪ /‬حقوقـی‪ ،‬بایـد تامیـن شـود‪.‬‬ ‫‪ -3‬هـر مدرسـه بـا توجـه بـه جمعیـت دانش امـوزی نیازمنـد حداقل‬ ‫یـک نیـروی خدماتـی اموزش دیـده به منظـور اجـرای برنامـه مـدون‬ ‫نظافـت و ضدعفونـی‪ ،‬دفـع بهداشـتی زبالـه‪ ،‬نظـارت بر وجـود صابون‬ ‫مایع و‪ ...‬اسـت‪.‬‬ ‫‪ -4‬سـتاد مدیریـت اسـتانی بیمـاری کرونـا الزم اسـت کانال هـای‬ ‫ارتباطـی در خصـوص دریافـت و رسـیدگی بـه مـوارد شـکایات و‬ ‫تخلفـات را بـه طـور سراسـری بـه مخاطبـان اعلام کنـد‪.‬‬ ‫‪ -5‬برنامـ ه بـرای پایـش و گـزارش دهـی طراحی شـده که الزم اسـت‬ ‫کـه وضعیـت مدرسـه (بهداشـت محیـط‪ ،‬موجودی شـوینده هـا و‪،)...‬‬ ‫گـزارش اقدامـات انجـام شـده و تعـداد دانـش امـوزان‪ ،‬معلمـان و‬ ‫کارکنـان مدرسـه مشـکوک یـا بیمـار (در صـورت وجـود) بـه صورت‬ ‫ماهانـه ثبت شـود‪.‬‬ ‫‪ -6‬بـه همهـی دانـش امـوزان‪ ،‬معلمیـن و کارکنـان مدرسـه نحـوه‬ ‫پیشـگیری و کنتـرل بیمـاری کرونـا و رفتارهای بهداشـتی و سلامت‬ ‫ محـور متناسـب بـا گروه هـای سـنی مختلـف بـه صـورت دورهـای‬ ‫امـوزش داده شـود‬ ‫‪ -7‬خانواده هـا و نیـز دانـش امـوزان بایـد از عالئم بیمـاری کووید‪19-‬‬ ‫مطلـع باشـند‪ .‬بـه صورتی که بـدون ایجاد اضطـراب در ایشـان عالئم‬ ‫بیمـاری را بشناسـند و بداننـد کـه در صـورت وجود هر یـک از عالئم‬ ‫در دانش امـوز یـا اعضـاء خانـواده‪ ،‬از فرسـتادن دانش اموز به مدرسـه‬ ‫خـودداری کننـد‪ .‬به ایـن منظور‪ ،‬عالوه بر شـبکه های ملی‪ ،‬اسـتانی و‬ ‫شهرسـتانی‪ ،‬اسـتفاده از کانال هـای مجـازی اختصاصی مـدارس برای‬ ‫اطالع رسـانی در مـورد بیمـاری و ارائه مـوارد الزم‪ ،‬ضروری اسـت‪.‬‬ ‫*اصول بهداشتی در مدارس‬ ‫بازگشـایی مـدارس منـوط بـه داشـتن امکانـات کامـل ضدعفونـی در‬ ‫مـدارس تامیـن صابـون و محلـول هـای مناسـب ضدعفونـی کننـده‬ ‫دسـت و امـکان فاصلـه گـذاری مناسـب بـرای صندلـی هـا در کالس‬ ‫های درس و سـالن های مدارس می باشـد‪ .‬اقالم اشـاره شـده باید به‬ ‫مقـدار کافـی و متناسـب در محـل موجود باشـد‪.‬‬ ‫‪ .1‬مراکـز پیش دبسـتانی و اسـتثنایی بـه دلیل عدم توانایـی کودکان‬ ‫در رعایـت اصـول بهداشـتی‪ ,‬اخرین گروه بـرای بازگشـایی خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ .2‬حداکثـر حضـور افـراد در کالس هـا بـا احتسـاب حداقـل یک متر‬ ‫فاصلـه بـه مـدت حداکثـر یـک سـاعت در هر جلسـه پیش بینی شـود‪.‬‬ ‫‪ .3‬قـراردادن صندلـی‪ ،‬نیمکـت‪ ،‬کامپیوتـر و ‪ ...‬دانش امـوز و نظایر ان‬ ‫در فواصـل الزم و ایمـن حداقـل یـک متر بـا فاصله طولـی و عرضی‬ ‫‪ .4‬در مـدت زمـان حضور در مدرسـه تمامـی دانش امـوزان‪ ،‬معلمین‬ ‫و کارکنـان می بایسـت از ماسـک اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫‪ .5‬انجـام تمامـی فعالیـت های ورزشـی جمعی و پر برخـورد‪ ،‬تا اطالع‬ ‫ثانـوی در مـدارس ممنـوع می باشـد‪ .‬اما فعالیت ورزشـی انفـرادی در‬ ‫محیط هـای باز بالمانع اسـت‪.‬‬ ‫‪ .6‬مواجهـه چهـره بـه چهـره کارکنـان کاهـش یابـد و سـعی شـود از‬ ‫تلفـن‪ ،‬شـبکه هـای اجتماعـی و ویدئـو کنفرانـس بـرای برگـزاری‬ ‫جلسـات حتـی بـرای کارکنانـی که در داخل یک سـاختمان هسـتند‬ ‫اسـتفاده شود‪.‬‬ ‫‪ .7‬از تجمـع در اتـاق کار‪ ،‬ابدارخانـه‪ ،‬اتـاق کپـی و هـر جایـی کـه‬ ‫کارکنـان مـی تواننـد تجمـع کننـد‪ .‬خـودداری شـود‪.‬‬ ‫‪ .8‬در صـورت امـکان سـرویس هـای ایـاب و ذهـاب حـذف و از‬ ‫خودروهـای شـخصی برای جـا به جایی دانش اموزان اسـتفاده شـود‪،‬‬ ‫در صـورت فعـال بـودن سـرویس ایـاب و ذهـاب کارکنـان و دانـش‬ ‫امـوزان‪ ،‬در خـودرو سـواری و بـدون احتسـاب راننـده حداکثـر سـه‬ ‫نفـر‪ ،‬در ون‪ ،‬مینـی بـوس و اتوبـوس بـا چیدمان سرنشـین بـه صورت‬ ‫ضربـدری و حداکثـر ‪50‬درصـد درصـد ظرفیـت‪ ،‬بـرای جـا بـه جایی‬ ‫کارکنـان و دانـش امـوزان اسـتفاده شـود‪.‬‬ ‫‪.9‬ترجیحـاً از بزرگتریـن کالس هـا برای حضور دانش اموزان اسـتفاده‬ ‫شـود‪ .‬مـی توان از سـالن های امتحانات یـا نمازخانه هـا در این موارد‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫‪ .10‬در صـورت امـکان و بـا توجـه بـه شـرایط ‪ ,‬می تـوان کالس های‬ ‫درسـی را در فضـای حیاط تشـکیل داد‪ .‬اسـتفاده از چادر بـرای ایجاد‬ ‫سـقف موقـت در حیـاط یـا پارکینـگ مـدارس نیـز مـی توانـد یـک‬ ‫راهکار باشـد‪.‬‬ ‫‪ .11‬مراسـم صبحـگاه و فـوق برنامـه هـا از قبیـل‪ :‬اردوهـا‪ ،‬مسـابقات‪،‬‬ ‫گردهمایی هـا‪ ،‬جشـنواره هـا و سـایر رویدادهایی که موجـب تجمع و‬ ‫ازدحـام می شـود‪ ،‬لغو شـود‪.‬‬ ‫‪ .12‬اسـتراحت بیـن کالس هـای دانش امـوزان در حداقل زمـان و در‬ ‫زمان هـای مختلـف‪ ،‬بیـن کالس ها انجام شـود‪.‬‬ ‫‪ .13‬سـاعت شـروع و پایـان مدرسـه به گونـه ای تعییـن شـود کـه از‬ ‫هم زمانـی رفـت و امـد دانـش امـوزان و ازدحـام جلوگیـری شـود‪.‬‬ ‫‪ .14‬حتـی المقـدور از ورود و تـردد افراد و اشـخاص متفرقه به محیط‬ ‫مدرسـه جلوگیری شـود و شـیوه های پاسـخگویی به گونه ای باشـد‬ ‫کـه فاصله گـذاری اجتماعی رعایت شـود‪.‬‬ ‫*بهداشت مواد غذایی‬ ‫بهداشت‪ ،‬ایمنی و سالمت دانش اموزان‬ ‫و معلمان در سال تحصیلی جدیداولویت‬ ‫اصلی متولیان بهداشت و سالمت کشور‬ ‫و وزارت اموزش و پرورش است‪ .‬ستاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا با همکاری اموزش‬ ‫و پرورش در شرایط موجود اخرین‬ ‫اطالعات و راهنمایی های مربوط به‬ ‫مسائل بهداشتی مدارس را اجرا خواهد‬ ‫کرد‪.‬هر بحران‪ ،‬فرصتی برای کمک‬ ‫به کودکان و نوجوانان برای یادگیری‬ ‫است که بتوانیم جامعه ای امن تر و‬ ‫دلسوزتربسازیم‪ .‬داشتن اطالعات‬ ‫درست درباره بیماری کرونا به از بین‬ ‫بردن ترس و نگرانی های دانش اموزان‬ ‫نسبت به بیماری کمک می کند و انها‬ ‫را برای مقابله با هرگونه پیامد ثانویه‬ ‫بیماری بر زندگی شان اماده می سازد‪.‬‬ ‫‪ .1‬فعالیت بوفه ها و پایگاه تغذیه سالم مدارس ممنوع است‪.‬‬ ‫‪ .2‬سـرو غـذای گـرم بـرای معلمـان‪ ،‬دانـش امـوزان و کارکنـان در‬ ‫مدرسـه مجـاز نمـی باشـد‪.‬‬ ‫‪ .3‬تـردد افـراد بـه ابدارخانـه مدرسـه مجـاز نمـی باشـد‪ .‬اسـتفاده از‬ ‫فالسـک هـای شـخصی و کتـری هـای بـزرگ بـرای اتـاق معلمـان‬ ‫توصیـه مـی شـود‪.‬‬ ‫‪ .4‬از دسـت به دسـت کـردن مـواد غذایـی و سـاندویچ های خانگـی‬ ‫توسـط دانـش امـوزان جـدا ً خـودداری شـود‪.‬‬ ‫‪ .5‬از خریدن مواد غذایی از فروشندگان دوره گرد خودداری شود‪.‬‬ ‫ب بطـری شـده کـه قبل از‬ ‫‪ .6‬دانـش امـوزان و کارکنـان ترجیحـاً از ا ‬ ‫مصـرف روی بطری ان شسـته شـده اسـت‪ ،‬اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫‪ .7‬توصیـه مـی شـود دانش اموزان میـان وعده خـود را در منزل تهیه‬ ‫و جهت اسـتفاده با بسـته بندی مناسـب به مدرسـه بیاورند‪.‬‬ ‫‪ .8‬در صـورت مصـرف میـوه‪ ،‬بایـد بـه طـور کامـل و بر اسـاس اصول‬ ‫بهداشـتی شستشـو شـده و پوسـت ان گرفته شـود‪.‬‬ ‫*بهداشت و حفاظت فردی‬ ‫‪.1‬از دست دادن و رو بوسی با یکدیگر پرهیز شود؛‬ ‫‪.2‬فاصلـه حداقـل ‪ 1‬متـر جهـت پیشـگیری از بـروز بیمـاری رعایـت‬ ‫شو د ؛‬ ‫‪.3‬شسـتن مرتـب دسـت ها بـا اب و صابـون و یـا اسـتفاده از مـواد‬ ‫ضدعفونی کننـده بـر پایـه الـکل؛‬ ‫‪.4‬اسـتفاده از وسـایل حفاظت شـخصی از جمله ماسـک بـرای تمامی‬ ‫کارکنـان‪ ،‬معلمیـن و دانـش اموزان الزامی اسـت؛‬ ‫‪.5‬داشـتن کارت بهداشـت برای کارکنان ابدارخانه و سـرایداری الزامی‬ ‫است؛‬ ‫‪.6‬گواهـی سلامت مسـتخدمین و سـرایداران مـدارس و راننـدگان‬ ‫وسـایل نقلیـه و سـرویس مورد اسـتفاده دانـش اموزان مـورد نظارت‬ ‫وکنتـرل قـرار گیرد‪.‬‬ ‫‪.7‬نیروهـای خدماتـی در هنـگام نظافـت بایـد از لبـاس حفاظتـی‪،‬‬ ‫ماسـک‪ ،‬چکمـه و دسـتکش اسـتفاده کننـد؛‬ ‫‪.8‬بـرای ثبـت حضـور و غیـاب‪ ،‬ترجیحـاً از سیسـتم تشـخیص چهره‪/‬‬ ‫کارت خـوان کارکنان اسـتفاده کنید؛ در صورت فراهم نبودن شـرایط‬ ‫ذکـر شـده نسـبت بـه تهیـه و اسـتفاده از وسـایل ضدعفونـی دسـت‬ ‫اقدام شـود‪.‬‬ ‫‪.9‬اسـتفاده از دسـتمال کاغـذی هنـگام عطسـه یـا سـرفه کـردن (در‬ ‫صورتی کـه دسـتمال وجـود نداشـت از قسـمت داخلـی ارنـج موقـع‬ ‫سـرفه و عطسـه اسـتفاده کنیـد)؛‬ ‫‪.10‬عدم اسـتفاده از دسـتمال مشـترک برای تمیزکردن میز و صندلی‬ ‫و سایر وسایل‬ ‫‪.11‬از تمـاس دسـت ها بـا چشـم‪ ،‬بینـی و دهـان قبـل از شسـتن یـا‬ ‫ضدعفونـی خـودداری شـود؛‬ ‫‪.12‬شسـتن و ضدعفونـی مرتب دسـت به ویـژه قبل از دسـت زدن به‬ ‫بینـی‪ ،‬دهـان و چشـم قبل از غذا خـوردن‪ ،‬بعد از دستشـویی و بعد از‬ ‫پایـان کار و بعـد از ورود به منزل‬ ‫‪.13‬قبـل از کشـیدن سـیفون توالـت فرنگـی‪ ،‬درب ان را بگذاریـد تـا‬ ‫میکروب هـا در هـوا پخـش نشـوند‪.‬‬ ‫‪.14‬در نمازخانه ها اسـتفاده از مهر و سـجاده شـخصی و رعایت فاصله‬ ‫ایمن ضـرورت دارد؛‬ ‫‪.15‬از همـراه داشـتن هرگونـه وسـایل اضافـی از قبیـل وسـایل‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬سـاعت‪ ،‬وسـایل تزئینی‪ ،‬کتاب های کمک اموزشـی و ‪...‬‬ ‫غیرضـروری‪ ،‬بـه ویـژه توسـط دانـش امـوزان خـودداری شـود‪.‬‬ ‫‪.16‬هـر یـک از معلمـان و دانـش امـوزان بهتـر اسـت محلـول‬ ‫ضدعفونی کننـده دسـت شـخصی همـراه داشـته باشـند‪.‬‬ ‫‪.17‬مسـئولین مدرسـه بایـد امـوزش شستشـوی مرتـب و مکـرر‬ ‫دسـت بـا اب تمیـز و صابـون مایـع و اسـتفاده از محلـول الـکل‬ ‫یـا ژل ضدعفونی کننـده دسـت را بـرای معلمـان‪ ،‬کارکنـان و دانـش‬ ‫امـوزان اعمـال کنـد‪ .‬در صـورت امـکان‪ ،‬ژل یـا محلـول با پایـه الکل‬ ‫ضدعفونی کننـده دسـت را در همـه کالس هـای درس قـرار داده شـود‪.‬‬ ‫‪.18‬گـچ و یـا ماژیک وایت برد مورد اسـتفاده معلمـان و دانش اموزان‬ ‫جـدا باشـد‪ .‬در صـورت امـکان‪ ،‬دانش امـوزان گـچ‪ /‬ماژیـک وایـت برد‬ ‫شـخصی به همراه داشـته باشـند‪.‬‬ ‫‪.19‬ترجیحـاً معلمـان و دانش امـوزان‪ ،‬لیوان کاغـذی یک بار مصرف و‬ ‫دسـتمال کاغذی به همراه داشـته باشند‪.‬‬ ‫‪.20‬دانش اموزان باید از لوازم التحریر شخصی استفاده کنند‪.‬‬ ‫*شیوه نامه شستشوی صحیح و کامل دست ها‬ ‫دکتـر قاسـم اویس شـیوه نامه شستشـوی صحیـح و کامل دسـت ها‬ ‫در مـدارس را بـه شـرح زیر عنـوان کرد‪:‬‬ ‫قدم اول‪ :‬شیر اب را باز کنید و دست ها را زیر شیر خیس کنید‬ ‫قـدم دوم‪ :‬بـه میـزان کافـی بـه دسـت هـا صابـون بزنیـد تا دسـت‬ ‫هایتـان بـه خوبـی بـه صابون اغشـته شـود‬ ‫قـدم سـوم‪ :‬بـه تمـام سـطوح دسـت هـا‪ ،‬ازجمله پشـت دسـت ها‪،‬‬ ‫بیـن انگشـت هـا و زیـر ناخـن هـا‪ ،‬بـرای حداقـل ‪ 20‬ثانیه کـف بمالید‪.‬‬ ‫قدم چهارم‪ :‬دست ها را زیر شیر اب کامل بشویید‪.‬‬ ‫قـدم پنجم‪ :‬دسـت هـا را با پارچه خشـک و تمیـز‪ ،‬دسـتمال‪ ،‬حوله‬ ‫یکبـار مصـرف یا خشـک کـن برقی خشـک کنید‪.‬‬ ‫دسـت هـای خـود را بارهـا در طـول روز بشـویید‪ ،‬بـه خصـوص قبـل‬ ‫و بعـد از غـذا‪ ،‬بعـد از فیـن کـردن بینـی‪ ،‬سـرفه یـا عطسـه‪ ،‬رفتن به‬ ‫دستشـویی‪ /‬اسـتفاده از سـرویس بهداشـتی و هـر زمـان دیگـری که‬ ‫دسـت هایتـان بـه وضـوح کثیف هسـتند‪.‬‬ ‫درصـورت عـدم دسترسـی بـه اب و صابـون‪ ،‬از محلول هـای الکلی یا‬ ‫ژل ضدعفونـی حداقـل ‪ 60‬درصدالـکل اسـتفاده کنیـد‪ .‬اگر دسـت ها‬ ‫بـه وضـوح کثیف هسـتند‪ ،‬همیشـه ان ها را بـا اب و صابون بشـویید‪.‬‬ ‫*‪ ۱۰‬وظیفه مدرسه‬ ‫مـدارس‪ ،‬رکـن اصلـی بازگشـایی مـدارس در سـال تحصیلـی اینده و‬ ‫عنصـر کلیـدی تـداوم و اسـتمرار امـوزش و یادگیـری در طول سـال‬ ‫تحصیلـی در وضعیت هـای سـه گانه و روش هـای اموزشـی مختلـف‬ ‫محسـوب می شـوند و متشـکل از تمـام معاونـان‪ ،‬مربیـان‪ ،‬معلمـان‪،‬‬ ‫شـورای مدرسـه‪ ،‬انجمن اولیا و مربیان‪ ،‬شـورای دانش اموزی‪ ،‬بسـیج‬ ‫دانـش امـوزی و انجمن اسلامی دانش اموزی اسـت که با مسـئولیت‬ ‫مدیـر مدرسـه علاوه بـر وظایـف قبلـی عهـده دار مسـئولیت های زیر‬ ‫است‪:‬‬ ‫‪ .۱‬حضـور مـداوم و فعـال مدیـر و تمـام همـکاران در شـبکه امـوزش‬ ‫دانش امـوزی شـاد بـه عنـوان بخشـی از محیـط کار‬ ‫‪ .۲‬شناسـایی‪ ،‬ثبت نـام‪ ،‬امـوزش و نگهداشـت تمـام دانش امـوزان‬ ‫مدرسـه و عضویـت انهـا در شـاد‬ ‫‪ .۳‬اصلاح اطالعات و مشـخصات همـکاران و دانش اموزان مدرسـه در‬ ‫سـناد برای تشـکیل کالس ها در بسـتر شاد‬ ‫‪ .۴‬تعییـن روش دسترسـی دانش امـوزان بـه هـر یـک از روش هـای‬ ‫اموزشـی متناسـب بـا شـرایط و اقتضائـات هـر کـدام از انهـا‬ ‫‪ .۵‬پایـش مسـتمر کیفیـت ارتبـاط و تعامـل دانش امـوزان بـا معلمان‬ ‫و دبیـران و کنتـرل مسـتمر و مـداوم جریـان امـوزش تک تـک‬ ‫دانش امـوزان بـا روش هـای ذکرشـده در وضعیت هـای سـه گانه‬ ‫‪ .۶‬تعامـل و ارتبـاط بیـن خانواده هـا و دانش امـوزان بـا اسـتفاده از‬ ‫فرصت هـای مختلـف حضـوری‪ ،‬غیرحضـوری و مجـازی‬ ‫‪ .۷‬ضدعفونـی مسـتمر کالس هـا‪ ،‬سـرویس های بهداشـتی و محیـط‬ ‫مـدارس بـا مشـارکت اولیـا و نهادهـای مسـئول‬ ‫‪ .۸‬نظـارت بـر وضعیـت بهداشـتی سـرویس های ایـاب و ذهـاب‬ ‫دانش امـوزی و توجیـه والدیـن‬ ‫‪ .۹‬تعامل مسـتمر با راهبران اموزشـی‪ ،‬کارشناسـان معین و مسـئوالن‬ ‫ادارات امـوزش و پرورش‬ ‫‪ .۱۰‬حضـور مسـتمر مدیـر و کارکنان اجرایی مدرسـه در محل کار در‬ ‫تمـام روزهـای کاری هفته در تمـام و وضعیت ها‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫شنبه ‪ 5 /‬مهر ‪ / 99‬شماره ‪710‬‬ ‫شمال‬ ‫یادداشت‬ ‫‪5‬‬ ‫یادداشت‬ ‫*عقیل امامی‬ ‫تحلیلگر مسائل سیاسی‬ ‫دفاع مقدس و نگین‬ ‫درخشان سلیمانی‬ ‫هفتـه گرامیداشـت دفـاع مقـدس در سـی و‬ ‫دومین سـال فراغت از دوران طالیی حماسـه‬ ‫و ایثـار فرصـت مغتنمـی اسـت تا با بررسـی‬ ‫ابعـاد همه جانبـه ان و واکاوی دالیل پیروزی‬ ‫ملـت بزرگ ایـران در جنگ تحمیلـی نابرابر‪،‬‬ ‫ضـرورت پاسداشـت فرهنـگ ایثار و شـهادت‬ ‫بـا هدف جلوگیـری از تحریف دائـره المعارف‬ ‫غنـی عصـر جان برکفـان امـام روح اهلل تبیین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پـر واضح اسـت جمهوری اسلامی ایـران در‬ ‫شـرایطی وارد جنـگ با رژیم بعثی عراق شـد‬ ‫کـه بدلیـل نوپایـی و عدم امادگـی نظامی در‬ ‫حیـن تجدید سـازمان یگانهـای رزم ‪ ،‬از توان‬ ‫تجهیزاتـی باالیـی برخـوردار نبـود و از حیث‬ ‫امکانـات لجسـتیکی سـخت در تنگنـا قـرار‬ ‫داشـت و در مقابـل دشـمن تـا بـن دنـدان‬ ‫مسـلح بـا پشـتیبانی کامل ماشـین جنگی از‬ ‫ناحیـه غـرب و شـرق‪ ،‬ارایـش سـازمانی قابل‬ ‫مالحظـه ای بخـود گرفتـه ودر طـول جنـگ‬ ‫‪ ۸‬سـاله همـواره از حداکثـر حمایتهـای مالی‬ ‫وتدارکاتـی سـود می جسـت‪.‬‬ ‫ملـت مقـاوم و هوشـیار ایـران اسلامی در‬ ‫جنـگ تحمیلی در زمینـه تجهیزات نظامی و‬ ‫دفاعـی همـواره در مضیقه بود و کشـورهایی‬ ‫کـه صـدام ملعـون را بـا انـواع سلاح هـای‬ ‫پیشـرفته و نامتعـارف پشـتیبانی مـی‬ ‫کردنـد‪ ،‬از فـروش حتـی سـیم هـای خـاردار‬ ‫بـه کشـورمان بـه بهانـه کاربـرد نظامـی انها‬ ‫امتنـاع مـی ورزیدنـد و دفـاع مقـدس مـا از‬ ‫این رو مشـابهت بسـیاری با عاشـورای سـال‬ ‫‪ ۶۱‬هجـری و اردوگاه محاصره شـده اباعبداهلل‬ ‫الحسـین(ع) داشـت‪.‬‬ ‫رزمنـدگان پرتـوان کشـورمان بـا الهـام از‬ ‫امـوزه هـای وحیانـی اسلام و مکتـب امـام‬ ‫روح اهلل چنـان حماسـه افریدنـد کـه برق ان‬ ‫چشـمان اسـتکبار و دنباله هایش را درنوردید‬ ‫و تربیـت وپـرورش مـردان با اخالصـی مانند‬ ‫همـت‪ ،‬باکـری‪ ،‬خرازی‪،‬زیـن الدیـن‪ ،‬بصیـر‪،‬‬ ‫طوسـی‪،‬عالی‪ ،‬ابوعمـار و هـزاران سـرو قامت‬ ‫عرشـی دفـاع مقـدس کـه مـکارم اخالقـی و‬ ‫عرفانی را زیور خود سـاخته بودند‪ ،‬توانسـتند‬ ‫پیـروزی شـگرفی را بـرای ملـت رشـید و‬ ‫بابصیـرت ایـران بـه ارمغـان اورند‪.‬‬ ‫بی گمـان اعتقاد راسـخ فرزنـدان معنوی پیر‬ ‫جمـاران به حبـل المتین والیـت و کارامدی‬ ‫اراده هـای ایمانـی در پیـکار بـا خصـم زبون‪،‬‬ ‫رمـز مانای پیـروزی ایـران در جنگ تحمیلی‬ ‫بـود که امـروز نیـز این سلاح کاربـردی می‬ ‫توانـد کشـورمان را از تمـام گردنـه هـای‬ ‫سـخت و صعـب العبور به سلامت عبور دهد‬ ‫و اهـداف واالی انقلاب و منویات رهبر فرزانه‬ ‫و ناخـدای کشـتی انقلاب را تحقق بخشـد‪.‬‬ ‫امـروز و در هنگامـه بحـران هـای فزاینـده‬ ‫جهانـی بـه ویـژه تهاجـم سـازمان یافتـه‬ ‫فرهنگـی علیـه بنیـان هـای فکـری نسـل‬ ‫جـوان و بـا معرفـت کشـورمان‪ ،‬دشـمنان‬ ‫بیرونـی نظام و انقالب بـا همراهی عمله های‬ ‫داخلـی خـود می کوشـند با زیر سـوال بردن‬ ‫فرهنـگ درخشـان دفـاع مقـدس واز جملـه‬ ‫چرایـی نیـاز کشـور به اصـل راهبـردی دفاع‬ ‫و سـاختارهای شـناخته شـده ان بـه جـای‬ ‫تقویـت امیـد و نشـاط اجتماعـی‪ ،‬بـذر یاس‬ ‫و ناامیـدی بیفشـانندو متاسـفانه بـا تحریـف‬ ‫وقایـع جنـگ و نحـوه مدیریـت و فرماندهـی‬ ‫بـی نظیـر ان در صدد هـدم و نابـودی ارزش‬ ‫هـای منبعـث از فرهنگ مانـدگار و ناب دفاع‬ ‫جانانـه رزمنـدگان سلحشـورمان هسـتند‬ ‫کـه البتـه به مـدد پـروردگار و رهبـری های‬ ‫داهیانـه امـام المسـلمین و فرمانـده مقتـدر‬ ‫جهـان اسلام راه بـه جایـی نخواهنـد بـرد‪.‬‬ ‫واکاوی علـل تهاجـم هماهنـگ بیرونـی و‬ ‫داخلـی به بنیـان های فرهنگـی دفاع مقدس‬ ‫نشـان مـی دهـد کـه دشـمنان بـه خوبـی‬ ‫دریافتنـد تنهـا عامـل مقاومـت و ایسـتادگی‬ ‫انقلاب اسلامی در برابـر انـواع دسـائس و‬ ‫توطئه هـای پیـدا و پنهـان دشـمنان در کنار‬ ‫تقویـت دانسـته هـای اعتقـادی و معنـوی ‪،‬‬ ‫ترویـج و گسـترش فرهنـگ دفـاع مقدس در‬ ‫بیـن اقشـار مـردم به ویژه نسـل ارمانخـواه و‬ ‫ازادیخـواه جـوان و نوجوان کشـورمان اسـت‬ ‫چراکـه از میـدان هـای رزم و حماسـه دفـاع‬ ‫مقـدس نگیـن هـای درخشـانی چـون حـاج‬ ‫قاسـم سـلیمانی سـر بـر مـی اورند کـه پوزه‬ ‫امپریالیسـم و صهیونیـزم جهانـی را بخـاک‬ ‫مذلـت می نشـانند‪.‬‬ ‫دکتریـن دفاعـی و نظامی جمهوری اسلامی‬ ‫ایـران مبتنـی بـر بازدارندگـی و تقویـت‬ ‫تـوان رزمـی بـرای مقابلـه بـا انـواع تهدیدات‬ ‫احتمالـی دشـمنان غدار اسـت و ایـن نگرش‬ ‫اصولـی بایـد در کنار ترویـج فرهنگ مقاومت‬ ‫و ایثـار بـه نحـوی بایسـته تقویـت شـود تا از‬ ‫مرزهـای عقیده و ایمان پاسـداری و موجبات‬ ‫اعتلای هرچـه بیشـتر انـگاره هـای معرفتی‬ ‫اسلام نـاب محمـدی( ص) در گسـتره‬ ‫فرهنـگ انقلاب خمینـی فراهـم اید‪.‬‬ ‫تجلیل از برترین های جشنواره شهید رجایی مازندران‬ ‫جشـنواره شهید رجایی؛ نوسـازی و تحول اداری‬ ‫مراسـم تجلیـل از مدیران برتـر دسـتگاه های اجرای‬ ‫اسـتان مازنـدران بـا حضـور احمـد حسـین زادگان‪،‬‬ ‫اسـتاندار مازندران در سـازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫اسـتان برگزار شـد‪.‬‬ ‫پنج دستگاه اجرایی برتر مازندران معرفی شدند‬ ‫پنـج دسـتگاه اجرایـی برتـر مازنـدران بـا برگزاری‬ ‫مراسـم پایانی شـانزدهمین جشـنواره شـهید رجایی‬ ‫معرفـی شـدند و مدیرانشـان مـورد تجلیـل قـرار‬ ‫گر فتند ‪.‬‬ ‫دبیـر کارگـروه جشـنواره شـهید رجایـی مازنـدران‬ ‫در ایـن مراسـم گفـت که بـرای تعییـن برتریـن ها ‪،‬‬ ‫دسـتگاه هـای اجرایـی بـه پنـج گـروه ” اموزشـی ‪،‬‬ ‫پژوهشـی و فرهنگـی ” ‪ ” ،‬گـروه تولیـدی و خدماتـی‬ ‫” ‪ ” ،‬گـروه زیربنایـی و توسـعه زیرسـاخت ” ‪ ” ،‬گـروه‬ ‫سلامت و رفـاه اجتماعی ” و ” گـروه عمومی و قضایی‬ ‫” تقسـیم شدند‪.‬‬ ‫مفیـد غالمـی راد افـزود ‪ :‬بـر ایـن اسـاس در هـر‬ ‫مجموعـه ای یک دسـتگاه بر اسـاس عملکـردش در‬ ‫شـاخصهـایعمومـیواختصاصـیبرترشـناختهشـد‪.‬‬ ‫وی از اداره کل امـوزش و پـرورش به عنوان دسـتگاه‬ ‫برتـر در گـروه اموزشـی ‪ ،‬پژوهشـی و فرهنگـی نـام‬ ‫بـرد و گفـت کـه اداره کل امـور مالیاتی هـم در گروه‬ ‫تولیـدی و خدماتـی بـه عنـوان برتر شـناخته شـده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫غالمـی راد از اداره کل بنـادر و دریـا نـوردی امیراباد‬ ‫به عنـوان دسـتگاه برتر در گـروه زیربنایی و توسـعه‬ ‫زیرسـاخت یاد کرد و افـزود ‪ :‬اداره کل بنیاد شـهید و‬ ‫امـور ایثارگـران در گـروه سلامت و رفـاه اجتماعی و‬ ‫اداره کل اموراقتصـادی و دارایـی هـم در گروه عمومی‬ ‫و قضایـی برتر شـدند‪.‬‬ ‫همچنیـن در شـانزدهمین جشـنواره شـهید رجایـی‬ ‫مازنـدران از مدیـرکل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری‬ ‫منطقـه نوشـهر در حـوزه اقتصـاد مقاومتی بـه خاطر‬ ‫مدیریـت عملیـات ابخیـزداری و ابخـوان داری ‪ ،‬ازاد‬ ‫سـازی سـواحل و ایجـاد معابـر دسترسـی و همکاری‬ ‫و اجـرای طـرح کاداسـتر و حدنگاری و مدیـرکل ثبت‬ ‫اسـناد و املاک اسـتان بـه خاطـر انجـام عملیـات‬ ‫کاداسـتر در سـطح اسـتان در حـوزه منابـع طبیعـی‬ ‫و صـدور اسـناد مالکیـت اراضـی سـاحلی ‪ ،‬ثبـت و‬ ‫مدرنیـزه کـردن املاک قلـه دماونـد بـرای اسـتان‬ ‫مازنـدران و کسـب رتبـه برتـر کشـور در تعـداد‬ ‫تقاضاهـای قانـون تعیین تکلیف و ارای صـادره و ارای‬ ‫هیـات نظـارت تقدیـر شـد‪.‬مدیران امور شـعب بانک‬ ‫صـادرات ‪ ،‬امـور شـعب بانک ملـی ‪ ،‬امور شـعب بانک‬ ‫تجـارت ‪ ،‬مدیرعامـل بانـک صنعـت و معـدن ‪ ،‬مدیـر‬ ‫امـور شـعب بانـک کشـاورزی و رییس سـازمان جهاد‬ ‫کشـاورزی مازنـدران هـم در این جشـنواره بـه خاطر‬ ‫نقـش موثرشـان در ایجاد اشـتغال مـورد تقدیـر قرار‬ ‫گر فتند ‪.‬‬ ‫مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت مازنـدران هـم در‬ ‫ایـن جشـنواره در حـوزه فعالیـت هـای تخصصـی و‬ ‫جـاری دسـتگاه تحـت مدیریتـش بـه خاطـر نظارت‬ ‫بـر مدیریـت پسـماند ‪ ،‬پیگیـری تجهیـز ‪ ۲۶۲‬واحـد‬ ‫مجتمـع خدماتـی رفاهی سـواحل به سیتسـم تصفیه‬ ‫خانـه ‪ ،‬مانیتورینـگ سیسـتم پایـش و نظـارت بـر‬ ‫محیـط طبیعـی ‪ ،‬تثبیـت مـرز میانکالـه در تداخل با‬ ‫بانـک زمیـن و پیگیری توزیع سـوخت یـورو‪ ۴‬و اغاز‬ ‫اجرای طرح کهاب و شـهردار ایزدشـهر هـم در همین‬ ‫حـوزه بـه خاطـر اسـتقرار میز خدمـت و سـاماندهی‬ ‫سـواحل مـورد تقدیـر قـرار گرفتند ‪.‬‬ ‫برگـزار کننـدگان شـانزدهیمن جشـنواره شـهید‬ ‫رجایـی مازنـدران همچنیـن در حـوزه مدیریـت‬ ‫عملیـات عمرانـی از مدیرکل بنیاد مسـکن بـه خاطر‬ ‫بازسـازی ناشـی از سـیل ‪ ۹۸‬و اجرای طرح های هادی‬ ‫روسـتایی ‪ ،‬فرمانـدار سـابق شهرسـتان سـوادکوه و‬ ‫فرماندار شهرسـتان نوشـهر به خاطر مدیریت مباحث‬ ‫اجتماعـی و هماهنگـی و پیگیری پروژه هـای عمرانی‬ ‫قدردانـی کردنـد‪.‬در حـوزه مدیریت نواحـی در بخش‬ ‫عملکـرد حاکمیتـی هـم فرمانـدار عبـاس ابـاد بـه‬ ‫خاطـر پیگیـری امـور مربـوط به سـتاد تسـهیل رفع‬ ‫موانـع تولیـد ‪ ،‬مدیریت سـاماندهی سـواحل و پالژها‬ ‫و همـکاری در مدیریت طـرح دریا ‪ ،‬فرمانـدار محمود‬ ‫ابـاد به خاطر اسـتفاده از توانمنـدی خیرین ‪ ،‬پیگیری‬ ‫در مدیریـت پسـماند و پیگیـری مباحـث اقتصادی و‬ ‫دبیـر کارگروه جشـنواره شـهید رجایی مازندران در این مراسـم گفـت که برای‬ ‫تعییـن برتریـن ها ‪ ،‬دسـتگاه های اجرایی به پنج گروه ” اموزشـی ‪ ،‬پژوهشـی و‬ ‫ت” ‪،‬‬ ‫فرهنگی ” ‪ ” ،‬گروه تولیدی و خدماتی ” ‪ ” ،‬گروه زیربنایی و توسـعه زیرسـاخ ‬ ‫” گـروه سلامت و رفـاه اجتماعی ” و ” گروه عمومی و قضایی ” تقسـیم شـدند‪.‬‬ ‫مفیـد غالمـی راد افـزود ‪ :‬بـر این اسـاس در هـر مجموعـه ای یک دسـتگاه بر‬ ‫اسـاس عملکردش در شـاخص های عمومی و اختصاصی برتر شـناخته شـد‪.‬‬ ‫سـتاد تسـهیل رفع موانـع تولیـد و فرماندار بابلسـر‬ ‫بـه خاطر هماهنگـی و پیگیری امور عمومـی و عمرانی‬ ‫‪ ،‬مدیریـت طـرح دریـا و کرونـا و برگـزاری انتخابـات‬ ‫سـالم مورد تقدیـر قـرار گرفتند‪.‬‬ ‫شـهردار سـابق تنکابن و مدیرعامل سـازمان مدیریت‬ ‫پسـماند مازنـدران هـم بـه خاطـر مدیریـت پسـماند‬ ‫تنکابـن ‪ ،‬شـهردار گلـوگاه بـه خاطـر مدیریـت پروژه‬ ‫هـای شـهری و شـهردار کوهـی خیـل جویبـار هم به‬ ‫خاطـر مدیریـت پروژه های شـهری در حـوزه مدیریت‬ ‫نواحـی در بخـش شـهری بـه عنـوان برتـر شـناخته‬ ‫شـده و تجلیـل شدند‪.‬دسـت انـدرکاران جشـنواره‬ ‫شـهید رجایـی مازنـدران در حـوزه مدیریـت بحـران‬ ‫در بخـش سـیل از فرمانـدار سـاری به خاطـر مدیریت‬ ‫بحران شهرسـتان و مدیـرکل راه اهن شـمال به خاطر‬ ‫مدیریـت بحـران سـیل و در حـوزه مدیریـت بحـران‬ ‫در بخـش کرونـا هـم رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران بـه خاطـر مدیریت کرونا ‪ ،‬شـاخص بسـتری‬ ‫افـراد نیازمنـد بـه ارائـه خدمـت بـه افـراد بسـتری‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬و توسـعه زیرسـاخت هـای الزم بـرای ارائه‬ ‫خدمـات به بیمـاران و رییس دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫بابـل به خاطـر مدیریت بیماری کرونـا و رییس مدیریت‬ ‫درمـان تامین اجتماعی هـم به خاطر مدیریـت بیماری‬ ‫کرونا قدردانـی کردند‪.‬رییس کل دادگسـتری مازندران‬ ‫‪ ،‬فرمانـده سـپاه کربلا ‪ ،‬مدیـرکل اطالعـات ‪ ،‬فرمانده‬ ‫انتظامـی اسـتان و مدیـرکل صـدا و سـیمای مازندران‬ ‫هـم در حوزه همـکاری هـای عمومی مـورد تقدیر قرار‬ ‫گرفتند‪.‬شـانزدهمین جشنواره شـهید رجایی مازندران‬ ‫تقدیـر ویـژه اش را بـه نماینده ولـی فقیه در اسـتان و‬ ‫امـام جمعه شهرسـتان سـاری بـه خاطر ایجـاد وفاق و‬ ‫همدلی در اسـتان اختصـاص داد ‪.‬‬ ‫در ایـن جشـنواره همچنیـن از سـه دسـتگاه اجرایی‬ ‫بـا عملکـرد ویژه هـم تقدیر شـد‪ .‬شـرکت توزیع برق‬ ‫اسـتان منطقـه سـاری به خاطـر میز خدمـت حضور ‪،‬‬ ‫شـرکت اب و فاضلاب اسـتان بـه خاطر میـز خدمت‬ ‫الکترونیکـی و اداره کل بیمه سلامت اسـتان به خاطر‬ ‫میـز خدمـت حضـور و الکترونیکـی سـه دسـتگاهی‬ ‫هسـتند کـه به اعتقـاد برگـزار کننـدگان جشـنواره‬ ‫شـهید رجایـی مازنـدران دارای عملکـرد ویـژه بوده‬ ‫ا ند ‪.‬‬ ‫همچنیـن در ایـن جشـنواره ازاداره کل بنـادر و‬ ‫دریانـوردی نوشـهر ‪ ،‬اداره کل هواشناسـی و اداره کل‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی به عنـوان دسـتگاه هایی‬ ‫که بیشـترین رشـد دوسـاالنه را در مجموع شـاخص‬ ‫هـای عمومـی و اختصاصـی داشـتند ‪ ،‬قدردانـی شـد‪.‬‬ ‫دبیـر برگـزاری جشـنواره شـهید رجایـی مازنـدران‬ ‫گفـت کـه ارزیابی های انجام شـده در اسـتان نشـان‬ ‫مـی دهد کـه از سـال ‪ ۹۴‬تاکنـون عملکرد دسـتگاه‬ ‫هـا در حـوزه شـاخص هـای عمومـی و اختصاصی که‬ ‫برنامـه محوری اسـت ‪ ،‬رشـد خوبـی داشـته و نتیجه‬ ‫ان رضایـت منـدی مـردم بوده اسـت‪.‬‬ ‫روایت روزهای تنهایی؛‬ ‫زنان بی نام در دفاع مقدس‬ ‫دفـاع مقـدس چهل سـاله شـد و این بار پـای صحبت‬ ‫هـای زنانی نشسـتیم که شـاید مسـتقیم در جبهه ها‬ ‫حضور نداشـتند اما نقششـان کـم از رزمندگان حاضر‬ ‫در جبهـه هـای جنگ نبود‪.‬‬ ‫چهلمیـن سـالگرد حملـه تلـخ رژیـم بعـث عـراق بـه‬ ‫ایـران‪ ،‬یـاداور پایداری و مقاومت مردان و زنانی اسـت‬ ‫کـه بـا دسـتان خالـی در مقابل دشـمن ایسـتادگی و‬ ‫تـا پـای جـان از خـاک و اب و نامـوس ایـن مـرز و‬ ‫بـوم دفـاع کردنـد‪ ،‬اگـر چـه در تاریـخ دفـاع مقدس‪،‬‬ ‫نـام بـزرگ مـردان و دالورمـردان دفـاع مقـدس در‬ ‫دنیـا طنیـن انـداز شـده امـا نقـش زنـان ایـن مـرز‬ ‫و بـوم اگـر بیشـتر از مـردان نبـوده باشـد کمتـر هـم‬ ‫نیسـت‪ ،‬بانـوان شـیر دل و رزمنـده ای که در شـرایط‬ ‫حسـاس همچـون مردان سلاح بر دسـت گرفته و در‬ ‫میـدان نبرد خوش درخشـیدند و مردانه تـا پای جان‬ ‫ایسـتادگی کرده انـد‪.‬‬ ‫چـه بسـیار بانوانی که پـا به پای مـردان در زندان های‬ ‫رژیـم بعث عـراق‪ ،‬روی خشـن مـردان وحشـی را نیز‬ ‫کـم کردنـد و معنـای درد شـکنجه را تغییـر دادنـد و‬ ‫البتـه بانوانی که با پوشـیدن لباس های سـپید‪ ،‬نشـان‬ ‫صلـح و سلامت را بـا احیـای رزمنـدگان مجـروح به‬ ‫معنـای واقعـی حضـور موثر خـود اثبـات کردند‪.‬‬ ‫فعالیـت زنان این سـرزمین در دفـاع مقدس به همین‬ ‫جـا ختـم نشـد و با صالبـت در پشـت جبهه های حق‬ ‫علیـه باطـل‪ ،‬بـه تهیـه و تـدارک دارو‪ ،‬لبـاس و سـایر‬ ‫امکانـات مـورد نیاز همـت کردنـد‪ ،‬چه بسـیار بانوانی‬ ‫کـه بـا اهـدای تنهـا دارایـی خـود در پشـت جبهه ها‪،‬‬ ‫بـه تزریـق امکانـات مالی پرداختـه و بـا دوخت لباس‬ ‫رزمنـدگان‪ ،‬چرخـش حیـات در میدان هـای نبـرد را‬ ‫سـرپا نگـه داشـته و گمنـام تـا اخرین نفس پـای کار‬ ‫جبهه هـای حـق علیـه باطـل ایسـتادگی کردند‪.‬‬ ‫زنان بی نام دفاع مقدس‬ ‫گاهـی در میـان تقدیرهایمـان فرامـوش می کنیـم از‬ ‫مادرانـی قدردانـی کنیـم کـه بـا بدرقـه همسرانشـان‬ ‫بـه جبهه هـای حـق علیـه باطـل‪ ،‬وظیفـه تربیـت‬ ‫فرزندانشـان را بـه تنهایـی برعهـده گرفتنـد‪ ،‬تربیـت‬ ‫مـردان و زنانـی که اینده جامعه را تشـکیل می دهند‪،‬‬ ‫نقـش این مادران نقشـی اساسـی در رشـد خانـواده و‬ ‫تربیـت فرزندان در سـال های دفاع مقـدس بود که در‬ ‫البـه الی قدردانی هـا بـه فراموشـی سـپرده شـده اسـت‪.‬‬ ‫در ایـن گـزارش‪ ،‬متفـاوت از هـر نوشـته دیگـری بـه‬ ‫سـراغ بانوانی رفتیم که همسرانشـان جانباز یا شـهید‬ ‫نشـده و خودشـان در جبهه هـای نبـرد نبودنـد امـا‬ ‫نقـش مهـم و اثرگـذاری در ارامـش خیال مردانشـان‬ ‫بـرای مقابله با دشـمن بعث داشـتند و با سـختی های‬ ‫فراوان پای اراده مردانشـان ایسـتادند و شاید هیچ گاه‬ ‫در هیـچ میدانـی دیده نشـدند‪.‬‬ ‫زینـب‪ ،‬دختـر دهه شـصتی اسـت کـه شـاهد تنهایی‬ ‫مـادر در سـال های کودکی او یعنی زمانـی که پدر در‬ ‫جبهه هـای حق‪ ،‬سلاح بر دسـت داشـت‪ ،‬او می گوید‬ ‫زندگـی در اتـاق شـش متـری وسـط باغی کـه دور تا‬ ‫دور ان در سـیاهی شـب بـرای مـادرم پـر از ترس بود‬ ‫و بـرای ما به واسـطه اراده او خاطره هیـچ گاه از ذهن‬ ‫مـن پاک نمی شـود‪.‬‬ ‫زینـب ادامـه می دهـد‪ :‬روزهـای طوالنـی نبـود پدر و‬ ‫دلتنگـی هـای مـادر بـرای مـا خاطـره شـده و بـرای‬ ‫مـادرم بیمـاری‪ ،‬چـرا کـه امـروز بـه جـای اسـتفاده‬ ‫کـردن از زندگـی‪ ،‬باید رنج بیماری تحمـل کند و این‬ ‫روزهـا بیـش از هـر زمان دیگـری خاطـرات ان ایام را‬ ‫تکـرار کنـد‪ .‬صـدای اژیـر قرمز بـرای پنـاه گرفتن در‬ ‫یـک مـکان امـن زمـان حمله هـای هوایی دشـمن هر‬ ‫چنـد در گیلان زیـاد نبـود امـا همـان انـدک اژیرها‬ ‫قرمـز نیـز تـا سـفید شـدن یـک سـال از عمر مـادرم‬ ‫را کـم می کـرد‪.‬‬ ‫وی می گویـد‪ :‬مـادر همیشـه بجـای اینکـه بـه فکـر‬ ‫خـودش باشـد بـه فکر ما بـود کـه در نبود پـدر دچار‬ ‫اسـیب یـا بیمـاری نشـویم مریـض کـه می شـدیم‬ ‫روزگار مـادر هماننـد شـب تاریـک سـیاه بـود بایـد‬ ‫بـدون مردانـه مـا را به دکتـر می برد و بعد از ان شـب‬ ‫و روز در کنار بسـتر ما می نشسـت تا خوب شـویم اما‬ ‫زمانـی که پدر از خسـته از محل رزم برای اسـتراحت‬ ‫چنـد روزه بـه خانـه بر می گشـت مـادر هیچکـدام از‬ ‫اینهـا را برایـش بازگـو نمی کـرد و همیشـه می گفـت‬ ‫همـه چیـز خـوب اسـت به فکـر مـا نباش‪.‬‬ ‫چه شب هایی که صبح نمی شدند‬ ‫حبییـه‪ ،‬یکـی از بانـوان ایـن گـزارش ماسـت کـه‬ ‫روزهـای جوانـی را پای فرزندانش دسـت تنها سـپری‬ ‫کـرد و چشـم نگران حال همسـری کـه محل خدمت‬ ‫در جنـگ کردسـتان بـود و ان زمـان خطـر کومله هـا‬ ‫ان منطقه را تحت می کرد از ترس شـنیدن خبر سـر‬ ‫بریدن همسـرش توسـط انها شـب ها روز و روزهای را‬ ‫شـب می کـرد و امـروز به واسـطه همان فشـارها به از‬ ‫نظـر اعصاب و روان دچار مشـکل شـده اسـت‪.‬‬ ‫پـای درد دل حبیبـه خانـم کـه می نشـینی می گوید‪،‬‬ ‫روزهای سـخت چشـم انتظاری روزهـای پرخاطره ای‬ ‫بـود چرا کـه از طرفـی دلتنگـی امانمان را بریـده بود‬ ‫و از طـرف دیگـر مطمئـن بـودم کـه همسـرم باید به‬ ‫دلیـل وظیفه شـرعی و اخالقـی برای دفـاع از مردم و‬ ‫خـاک وطنـش در جبهه ها حضور داشـته باشـد‪.‬‬ ‫وی بـه سـختی های روزهـای نبـود همسـرش اشـاره‬ ‫می کنـد و ادامـه می دهـد‪ :‬فقـط خـدا می دانـد در‬ ‫روزهـای تنهایـی از فـرط خسـتگی‪ ،‬تـرس و دلتنگی‬ ‫چگونـه شـب را بـه صبـح می رسـاندم در ایـن میـان‬ ‫فرارسـیدن موعـد پرداخت اجاره خانه از همه سـخت‬ ‫بـود امـا هیچـگاه در زمـان حضـور همسـرم در خانـه‬ ‫گالیـه نکـردم کـه شـاید پایش سسـت شـود‪.‬‬ ‫زنـان در دفـاع مقـدس نقـش اساسـی داشـتند و‬ ‫از راه هـای مختلـف در دفـاع از انقلاب و نظـام‬ ‫مشـارکت کردنـد‪ ،‬حضـور در صحنه هـای گوناگون از‬ ‫جملـه رسـاندن ادوات جنگـی بـه رزمنـدگان‪ ،‬درمان‬ ‫مجروحـان جنـگ و انتقـال انهـا بـه پشـت جبهـه و‬ ‫مراقبـت از انهـا‪ ،‬خـارج کـردن شـهدا از منطقـه نبرد‬ ‫بـه پشـت جبهـه‪ ،‬رسـاندن اب و مـواد غذایـی بـه‬ ‫رزمنـدگان تنهـا بخشـی از فعالیـت بانـوان ایرانـی در‬ ‫دوران دفـاع بود‪/.‬مهـر‬ صفحه 4 ‫‪6‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شنبه ‪ 5 /‬مهر ‪ / 99‬شماره ‪710‬‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫با حضور یزدانی فرماندار نوشهر افتتاح شد؛‬ ‫دبستان ‪ ۹‬کالسه شهید هرج پور و حضرت‬ ‫سمیه (س) روستای کوشکسرا‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ اییـن افتتاحیـه دبسـتان ‪ ۹‬کالسـه شـهید هـرج پور و‬ ‫حضـرت سـمیه (س) روسـتای کوشکسـرا بـا حضـور مهنـدس یزدانـی فرمانـدار‬ ‫نوشـهر‪ ،‬امـام جمعـه شهرسـتان ‪ ،‬دکتـر محسـنی نماینـده ‪ ،‬مدیـر کل امـوزش‬ ‫و پـرورش اسـتان ‪ ،‬مدیریـت ا‪.‬پ شهرسـتان و جمعـی از مسـئولین اسـتانی و‬ ‫شهرسـتانی برگـزار شـد‪.‬‬ ‫️گفتنـی اسـت مدرسـه مذکـور بـا اعتبـاری بالغ بـر دو میلیـارد و ششـصد میلیون‬ ‫تومـان بـا مسـاحت ‪ ۱۵۰۰‬متـر بنـا از محل اعتبـارات دولتی و ملی سـاخته شـده‬ ‫اسـت ‪ .‬همچنین در اینده نزدیک دو مدرسـه ‪ ۶‬و ‪ ۳‬کالسـه در روسـتای لتینگان‬ ‫بـا کمـک خیرین مدرسـه سـاز کلنـگ زنی خواهد شـد ‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪13‬‬ ‫اییـن نامـه قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر رای شـماره ‪ 8012694‬بـه‬ ‫کالسـه ‪ 1150‬سـال ‪ 98‬موضوع قانون تعیین‬ ‫و تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان‬ ‫های فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک تنکابـن تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض مالکیـت متقاضـی اقـای پرویـز‬ ‫بزرگـی بـه کـد ملـی ‪ 1219167381‬صادره‬ ‫از گلپایـگان فرزند محمد حسـن شـش دانگ‬ ‫یـک قطعـه زمین مشـجر مشـتمل بـر انباری‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 80/694‬متـر مربـع قسـمتی از‬ ‫پلاک ‪ 143‬اصلی بخـش ‪ 3‬واقع در قریه بلده‬ ‫علیـا خریـداری شـده از مالک رسـمی لذا‬ ‫بـه منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی میشـود تـا در صورتـی‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند میتوانند از‬ ‫تاریـخ اولیـن اگهی به مـدت دو مـاه اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریـخ اعتراض‬ ‫دادخواسـت اعتـراض برثبت خـود را به مرجع‬ ‫قضایـی تقدیـم نماینـد بدیهـی اسـت در‬ ‫صـورت انقضـاء مـدت مذکـور و عـدم وصول‬ ‫اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت اول ‪24/06/1399 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت دوم ‪05/07/1399 :‬‬ ‫م الف‪19905016 :‬‬ ‫هادی مال حسینی سرپرست ثبت اسناد‬ ‫و امالک تنکابن‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬اییـن نامه‬ ‫قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و‬ ‫سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابر رای شـماره‬ ‫‪ 8059710‬هیـات اول موضـوع قانـون تعیین و تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫تنکابـن تصرفات مالکانـه بالمعـارض مالکیت متقاضی‬ ‫حمیـد نجفـی فرزنـد یوسـف شـش دانگ یـک قطعه‬ ‫زمین مشـتمل بـر انباری بـه مسـاحت ‪ 54/253‬مربع‬ ‫قسـمتی از پلاک ‪ 305‬فرعـی از پلاک ‪ 126‬اصلـی‬ ‫بـه کالسـه ‪ 299/97‬واقـع در بخـش ‪ 4‬ثبـت تنکابـن‬ ‫خریداری شـده از سـند مالکیت مشـاعی مالک رسمی‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی میشـود تـا در صورتـی کـه‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند میتواننـد از تاریخ اولین اگهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ‬ ‫اعتـراض دادخواسـت اعتراض برثبت خـود را به مرجع‬ ‫قضایـی تقدیـم نمایند بدیهی اسـت در صـورت انقضاء‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت اول ‪24/06/1399 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت دوم ‪05/07/1399 :‬‬ ‫م الف‪19905018:‬‬ ‫شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک‬ ‫تنکابن‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده ‪3‬قانون و مـاده ‪ 13‬ایین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای‬ ‫فاقدسندرسـمی برابـر رای شـماره ‪ 12002884‬هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمانهای فاقـد سندرسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نـکا تصرفـات مالکانـه بالمعارض‬ ‫متقاضـی اقـای زبیـده احمدی چلمـردی فرزنـد محمد به شـماره ملـی ‪ 4999783411‬در ششـدانک عرصه و‬ ‫اعیانـی یـک واحـد مرغداری به مسـاحت ‪ 6300‬مترمربع از پلاک ‪ 51‬اصلی به کالسـه ‪ 125-99‬واقع در اراضی‬ ‫نـکا بخـش ‪ 9‬ثبـت نـکا خریـدرای شـده از تیمـور کیانی چلمـردی مالک رسـمی محـرز گردیده لذا بـه منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روزاگهی میشـود تـا در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند میتوانند از تاریخ انتشـار اولین اگهـی به مدت دومـاه اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ اعتـراض دادخواسـت اعتراض‬ ‫بـر ثبـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند بدیهی اسـت در صـورت انقضاء مـدت مذکور و عـدم وصول‬ ‫اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1399-7-5‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399 -07-19‬‬ ‫م الف‪19905338:‬‬ ‫محمد مهدی قلیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا‬ ‫معاون توسعه و مدیریت و منابع شهرداری ساری‪:‬‬ ‫نیروهای شهرداری ساری ساماندهی شدند‬ ‫نیروی بدون تکلیف نداریم‬ ‫معاون توسـعه و مدیریت و منابع شـهرداری سـاری‬ ‫از سـاماندهی نیروهای شـهرداری خبـر داد و گفت‪:‬‬ ‫هیـج نیروی بـدون تکلیف در شـهرداری نداریم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل‬ ‫شـهردار سـاری‪ ،‬علیرضـا باقریـان معـاون توسـعه‬ ‫مدیریـت و منابـع شـهرداری سـاری از سـاماندهی‬ ‫نیروهـای انسـانی در شـهرداری سـاری خبـر داد و‬ ‫گفـت‪ :‬نیروهـای روزمـزد شـهرداری که بـه صورت‬ ‫روزانـه دسـتمزد دریافـت می کردنـد بـا اجرایـی‬ ‫شـدن «طـرح سـاماندهی» از حقوق ماهانـه و بیمه‬ ‫برخـوردار می شـوند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬منابـع و سـرمایه های هـر سـازمان و یـا‬ ‫هـر ارگانـی بخـش منابـع انسـانی ان اسـت‪ .‬شـهر‬ ‫داری سـاری هـم مسـتثنی از ایـن قضیه نیسـت و‬ ‫پیـرو ایـن دیـدگاه و تاکیـد شـهردار محتـرم و تیم‬ ‫مدیریتـی او‪ ،‬تمـام هم وغـم خـود برای سـاماندهی‬ ‫ایـن نیروهـا کـه سـال ها بـدون تکیـف بودنـد‪،‬‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫معـاون توسـعه مدیریت و منابع شـهرداری سـاری‬ ‫گفت‪ :‬با تاکید شـهردار سـاری مبنی بر سـاماندهی‬ ‫این نیروها‪ ،‬در دسـتور کار معاونت خدمات شـهری‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهـی موضـوع ماده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ایین‬ ‫نامـه قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیـت ثبتـی و‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر‬ ‫رای شـماره ‪8014303‬بـه کالسـه ‪ 2660‬سـال‬ ‫‪ 95‬موضـوع قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک‬ ‫تنکابـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض مالکیـت‬ ‫متقاضـی اقـای مهـرداد رهبـر زارع بـه کـد ملی‬ ‫‪ 0321955358‬صـادره از کـرج فرزنـد احمـد‬ ‫شـش دانگ یک قطعه زمین مشـجر به مساحت‬ ‫‪ 43/429‬متـر مربع قسـمتی از پلاک ‪ 39‬اصلی‬ ‫بخـش ‪ 4‬واقـع در قریـه رضا پط خریداری شـده‬ ‫از مالـک رسـمی لـذا به منظـور اطلاع عموم‬ ‫قـرار گرفت و افراد موردنظر شناسـایی و در لیسـت‬ ‫سـاماندهی نیروهـای روزمزد قـرار گرفتند این مهم‬ ‫در حالـی اتفـاق افتـاد که بعضا این افـراد بیش از ‪7‬‬ ‫تا ‪ 8‬سـال همچنـان بالتکلیف بودند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه ایـن اقـدام بـا تاکیـد شـهردار‬ ‫سـاری و همـت و تلاش تیـم مدیریتـی او رقـم‬ ‫خـورده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬در طـرح سـاماندهی‪ ،‬ایـن‬ ‫نیروهـا بـه صـورت تمـام وقـت همـراه بـا دیگـر‬ ‫کارکنـان شـهرداری در خدمات رسـانی مطلـوب به‬ ‫شـهروندان سـاروی سـهیم می شـوند‪.‬‬ ‫باقریـان همچنیـن بـه طـرح سـاماندهی نیروهای‬ ‫«شـرکتی و حجمـی» در شـهرداری سـاری اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬در این طرح وظایف نیروهای انسـانی‬ ‫شـهرداری به طـور مجـزا در قالـب هشـت فعالیـت‬ ‫اعـم از کنتـرل و مراقبتـی‪ ،‬فعالیـت فرهنگـی‪،‬‬ ‫فعالیـت پشـتیبانی‪ ،‬فعالیت هـای حفاظـت‪ ،‬فنـی و‬ ‫عمرانـی‪ ،‬رفـت وروب تعریف و اجرایی شـد که خود‬ ‫در توسـعه فعالیت های شـهرداری و خدمات رسـانی‬ ‫بـه شـهروندان تاثیر بسـزایی دارد‪.‬‬ ‫معـاون توسـعه مدیریت و منابع شـهرداری سـاری‬ ‫از اجرایـی شـدن ایـن طـرح از مهرماه سـال جاری‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهی‬ ‫میشـود تـا در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند میتواننـد از تاریـخ اولین اگهـی به مدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تاریـخ اعتراض دادخواسـت اعتـراض برثبت خود‬ ‫را بـه مرجـع قضایـی تقدیم نمایند بدیهی اسـت‬ ‫در صـورت انقضـاء مـدت مذکـور و عـدم وصول‬ ‫اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت اول ‪24/06/1399 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت دوم ‪05/07/1399 :‬‬ ‫م الف‪19905014:‬‬ ‫هادی مال حسینی سرپرست ثبت اسناد و‬ ‫امالک تنکابن‬ ‫اگهی موضوع ماده‪3‬وماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهـی موضـوع ماده‪3‬ومـاده ‪13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد‬ ‫سـند رسـمی‪ :‬برابر رای شـماره ‪1399603100060010298‬مورخ ‪1399.06.23‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان نـور تصرفات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی بنـام اقای‪/‬خانـم احمد درسـتکار فرزندنصراله ششـدانگ یک قطعه زمیـن با بنای‬ ‫احداثـی بـه مسـاحت ‪191.33‬متـر مربع به پلاک ‪17771‬فرعی از ‪ 4‬اصلـی واقع در نور مازنـدران بخش ‪ 10‬ثبت‬ ‫نـور محـرز گردیـده اسـت ‪ .‬لـذا به منظور اطلاع عموم مراتـب در دونوبـت به فاصلـه ‪15‬روز در روزنامه سراسـری‬ ‫و محلـی اگهـی مـی گردد درصورتی که اشـخاص ذی نفع به ارا اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند بایـد از تاریخ‬ ‫انتشـار اگهـی تـا دومـاه اعتـراض خودرا بـه اداره ثبت محـل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ نماید‪.‬معتـرض باید‬ ‫ظـرف یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبادرت بـه تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل نمایـد و گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محل تحویل دهد‪ .‬بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫صفر رضوانی گیل کالیی رئیس‬ ‫تاریخ انتشار اول ‪99.07.05‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫تاریخ انتشار دوم ‪99.07.19‬‬ ‫شهرستان نور‬ ‫م الف‪19905337:‬‬ ‫پیرو اگهی قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫وبـه اسـتناد تبصـره ذیـل مـاده‪ 13‬قانون ومـاده ‪13‬ائین نامه قانـون اخیر الذکـر تحدید حدود پلاک فرعی از‪57‬‬ ‫اصلـی واقـع درقریـه نکا بخش قربانعلی شـعبانی اطربی فرزند حسـین به شـماره ملی ‪ 2181440344‬ششـدانگ‬ ‫عرصـه و اعیـان یـک قطعـه زمیـن بابنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 73-11‬مترمربع طبـق رای شـماره ‪2009373‬‬ ‫مـورخ ‪ 95-11-07‬هیـات قانـون تعییـن تکلیـف در سـاعت ‪ 8‬صبـح روز پنج شـنبه مـورخ ‪ 99-07-24‬در محل‬ ‫وقـوع ملـک بـه عمـل خواهـد امد لـذا از متقاضـی ومالکین املاک مجـاور وصاحبان حقـوق ارتفاقـی دعوت می‬ ‫شـود دروقـت مقـرر درمحـل وقـوع ملـک حضـور بـه هم رسـانند بدیهـی اسـت درصورت عـدم حضـور متقاضی‬ ‫ویـا نماینـده قانونـی انـان طبـق مـاده ‪ 15‬قانـون ثبت ملک مـورد تقاضا با حـدود اظهار شـده از طـرف مجاورین‬ ‫تحدیـد خواهد شـد معترضین مـی توانند به اسـتناد ماده‪20‬قانون ثبـت ومواد‪74‬و‪86‬ائین نامـه قانون ثبت ظرف‬ ‫مـدت‪30‬روز از تاریـخ تنظیـم صورت مجلـس تحدید حدود اعتراض خـودرا کتبا به این اداره تسـلیم وظرف مدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض وه واحد ثبتی مبـادرت به تقدیم دادخواسـت بـه مرجع قضائـی نماینددرغیر‬ ‫اینصـورت باارائـه گواهی عدم تقدیم دادخواسـت توسـط متقاضی ویـا نماینده قانونی وی وبـدون توجه به اعتراض‬ ‫واصلـه عملیـات ثبتی بـا رعایت مقـررات ادامه مـی یابد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1399-07-05:‬‬ ‫م الف‪19905437:‬‬ ‫محمد مهدی قلیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا‬ ‫خبـر داد و یـاداور شـد کـه اگرچه سـاماندهی این‬ ‫افـراد بار مالی را برای شـهرداری به همـراه دارد اما‬ ‫تاکید شـهردار سـاری بر سـاماندهی نیروی انسانی‬ ‫بـا حفـظ کرامـت انسـانی نیروهـا و همـکاران بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫باقریـان تصریـح کـرد‪ :‬البتـه در شناسـایی صـورت‬ ‫گرفتـه‪ ،‬افـرادی هم بودند کـه از شـهرداری حقوق‬ ‫دریافـت مـی کردند امـا حضـور فیزیکی نداشـتند‬ ‫و ایـن مشـکل خودبه خـود بـر بـار مالی شـهرداری‬ ‫افـزوده و ایـن امـر سـبب سـنگینی و ناکارامـدی‬ ‫سیسـتم شـهرداری می شـد‪.‬‬ ‫وی بـا رد ایـن خبـر در فضـای مجـازی مبنـی بـر‬ ‫اخـراج تعـدادی از نیروهـای انسـانی شـهرداری‬ ‫سـاری‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬شـهرداری سـاری نه تنهـا‬ ‫نیرویـی را اخـراج نکـرده اسـت بلکـه شـمار زیادی‬ ‫از نیروهـا را کـه سـال ها در شـهرداری فعالیـت‬ ‫می کردنـد امـا بالتکلیـف بودنـد‪ ،‬سـاماندهی کرده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫معـاون توسـعه مدیریت و منابع شـهرداری سـاری‬ ‫گفـت‪ :‬تمامـی ایـن افـراد سـاماندهی شـدند و‬ ‫هم اکنـون نیـروی بـدون تکلیـف در شـهرداری‬ ‫سـاری نداریـم‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬اییـن نامـه قانون‬ ‫تعییـن و تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ‪ 8042203‬بـه کالسـه‬ ‫‪ 1003‬سـال ‪ 92‬و رای شـماره ‪ 8042209‬بـه کالسـه‬ ‫‪ 1006‬سـال ‪ 92‬موضـوع قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تنکابـن تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض مالکیـت متقاضـی اقـای اردشـیر ایروانیـان به کد‬ ‫ملـی ‪ 0041019415‬صـادره از تهـران فرزند محمد حسـن و‬ ‫اقـای اسـفندیار ایروانیان به کـد ملـی ‪ 0040940391‬صادره‬ ‫از تهـران فرزنـد محمـد حسـن هـر کـدام دو دانـگ مشـاع از‬ ‫شـش دانـگ یک قطعه مشـتمل بر بنـای احداثی قسـمتی از‬ ‫پلاک ‪ 4‬اصلـی بخـش ‪ 3‬واقع در قریـه حاجی ابـاد خریداری‬ ‫شـده از مالـک رسـمی لذا بـه منظور اطلاع عمـوم مراتب در‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی میشـود تـا در صورتی که‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند میتوانند از تاریـخ اولین اگهی به مـدت دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‬ ‫ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ اعتـراض دادخواسـت اعتراض‬ ‫برثبـت خـود را بـه مرجع قضایـی تقدیم نمایند بدیهی اسـت‬ ‫در صـورت انقضـاء مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت اول ‪24/06/1399 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت دوم ‪05/07/1399 :‬‬ ‫م الف‪19905023:‬‬ ‫هادی مال حسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک‬ ‫تنکابن‬ ‫پیرو اگهی قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫وبـه اسـتناد تبصـره ذیل مـاده‪ 13‬قانـون ومـاده ‪13‬ائین نامه‬ ‫قانـون اخیـر الذکر تحدید حدود پالک فرعـی از‪ 57‬اصلی واقع‬ ‫درقریـه نـکا بخـش‪ 18‬کوثـر خائفـی جامخانـه فرزند مسـیب‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 2080538470‬و هـادی کمالـی کفراتـی‬ ‫فرزنـد اسـحاقعلی به شـماره ملـی ‪ 4999906341‬ششـدانگ‬ ‫عرصـه و اعیـان یـک قطعـه زمین بابنـای احداثی به مسـاحت‬ ‫‪ 214-60‬مترمربـع طبـق رای شـماره ‪ 1200288‬مـورخ ‪-27‬‬ ‫‪99-05‬هیـات قانـون تعییـن تکلیـف در سـاعت ‪ 8‬صبـح روز‬ ‫پنـج شـنبه مـورخ ‪ 99-07-24‬در محـل وقوع ملـک به عمل‬ ‫خواهـد امد لـذا از متقاضـی ومالکین امالک مجـاور وصاحبان‬ ‫حقـوق ارتفاقـی دعـوت می شـود دروقـت مقرر درمحـل وقوع‬ ‫ملـک حضـور بـه هـم رسـانند بدیهـی اسـت درصـورت عـدم‬ ‫حضـور متقاضـی ویـا نماینـده قانونـی انـان طبـق مـاده ‪15‬‬ ‫قانـون ثبـت ملک مـورد تقاضا بـا حـدود اظهار شـده از طرف‬ ‫مجاوریـن تحدیـد خواهد شـد معترضین می توانند به اسـتناد‬ ‫ماده‪20‬قانـون ثبـت ومواد‪74‬و‪86‬ائیـن نامه قانـون ثبت ظرف‬ ‫مـدت‪30‬روز از تاریـخ تنظیـم صـورت مجلـس تحدیـد حدود‬ ‫اعتـراض خـودرا کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم وظـرف مدت یک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض وه واحد ثبتی مبـادرت به تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه مرجـع قضائـی نماینددرغیـر اینصـورت باارائه‬ ‫گواهـی عـدم تقدیم دادخواسـت توسـط متقاضی ویـا نماینده‬ ‫قانونـی وی وبـدون توجـه به اعتـراض واصله عملیـات ثبتی با‬ ‫رعایـت مقـررات ادامه مـی یابد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪1399-07-05:‬‬ ‫م الف‪19905438:‬‬ ‫محمد مهدی قلیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا‬ صفحه 5 ‫اقتصادی‬ ‫شنبه ‪ 5 /‬مهر ‪ / 99‬شماره ‪710‬‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫یزدانپناه مدیر عامل مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران‪:‬‬ ‫تمام ظرفیت های کشور باید در جهت جبهه اقتصادی باشد‬ ‫رییـس کمیسـیون تخصصـی بازرگانـی‬ ‫داخلـی اتـاق بازرگانـی مازنـدران با اشـاره‬ ‫بـه شـرایط جنگـی فعلی در کشـور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تمـام ظرفیـت هـای دولتـی‪ ،‬مردمـی و‬ ‫امکانـات بایـد در جهـت کمـک بـه جنگ‬ ‫و جبهـه اقتصـادی باشـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی اتـاق بازرگانی‬ ‫مازنـدران‪ ،‬هفتمیـن جلسـه کمیسـیون‬ ‫تخصصـی بازرگانـی داخلی اتـاق بازرگانی‬ ‫مازنـدران بـا بررسـی مشـکالت مالیاتـی‬ ‫فعـاالن اقتصـادی بـا حضـور نماینـده‬ ‫اداره کل امـور مالیاتـی و تعـدادی از‬ ‫تولیدکننـدگان اسـتان از اصنـاف مختلف‬ ‫برگـزار شـد‪.‬‬ ‫رییـس کمیسـیون تخصصـی بازرگانـی‬ ‫داخلـی اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع‪ ،‬معـادن‬ ‫و کشـاورزی مازنـدران بـا تبریـک هفتـه‬ ‫دفـاع مقـدس و اشـاره بـه دوران جنـگ‬ ‫کـه مشـکالت عدیـده ای وجـود داشـت‬ ‫امـا دولـت‪ ،‬مـردم و تمـام امکانـات کشـور‬ ‫در حمایـت از جنـگ بـود؛ گریـزی هـم‬ ‫بـه جنـگ اقتصـادی امـروز زد کـه بایـد‬ ‫تمـام حمایـت هـای دولتـی و مردمـی و‬ ‫ظرفیـت هـای کشـور در جهـت کمـک به‬ ‫ایـن جنـگ و در جبهـه اقتصادی باشـد تا‬ ‫پیـروز شـویم‪.‬‬ ‫دکترسـید اسـماعیل یزدانپنـاه بـا بیـان‬ ‫اینکـه در دوران جنـگ تحمیلـی افـراد‬ ‫نفـوذی داشـتیم کـه تانـک را بـه یـک‬ ‫جبهـه و گلولـه را بـه یک جبهـه دیگر می‬ ‫فرسـتادند تـا به کشـور ضربه بزننـد‪ ،‬امروز‬ ‫نیـز عـده ای تالش مـی کننـد کاال و مواد‬ ‫اولیـه ای که نیاز داریم وارد کشـور نشـود‪،‬‬ ‫حاضرنـد کـه کاال در گمرک بماند و فاسـد‬ ‫شـود و بـه تولیدکننـده نرسـد‪.‬‬ ‫مدیـر عامـل مرکـز بیـن المللـی تجـارت‬ ‫و پایانـه صـادرات برنـج ایـران ادامـه داد‪:‬‬ ‫تصمیـم یـا درک نادرسـتی نسـبت بـه‬ ‫شـرایط فعلی(جنگ اقتصـادی) وجود دارد‬ ‫و علاوه بـر تحریم هـای خارجـی‪ ،‬بدتر از‬ ‫ان بـا خودتحریمـی مواجهیـم کـه فعاالن‬ ‫اقتصـادی را بـا مشـکالت بزرگـی روبـرو‬ ‫کرده اسـت‪.‬‬ ‫رییـس کمیسـیون بازرگانـی داخلـی اتاق‬ ‫بازرگانـی مازنـدران گفـت‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫مـا در دوران کرونـا در کنـار دسـت و‬ ‫پنجـه نـرم کـردن با جنـگ اقتصـادی‪ ،‬اما‬ ‫در جنـگ بیولوژیکـی نیـز شـرکت کردند‬ ‫و حتـی از درامـد زمیـن کشـاورزی خـود‬ ‫جهـت خرید تجهیزات پزشـکی مـورد نیاز‬ ‫بـرای مراکـز بهداشـتی درمانـی مضایقـه‬ ‫نکردند‪.‬‬ ‫در ادامـه‪ ،‬فعـاالن اقتصـادی بـه بیـان‬ ‫مشـکالت حـوزه مالیاتـی پرداختنـد‪ ،‬یکی‬ ‫از ان هـا بحـث تراکنـش بانکـی را مطـرح‬ ‫کـرد و بـا اشـاره بـه بخشـنامه دولتـی که‬ ‫براسـاس ان جهـت سـهولت و تسـریع در‬ ‫بررسـی هـا و ایجـاد یـک رویـه مشـترک‪،‬‬ ‫تراکنـش هـای زیـر ‪ ۱۵‬میلیـون تومـان‬ ‫لحـاظ نمـی شـوند‪ ،‬تاکیـد کـرد کـه‬ ‫کارشناسـان امـور مالیاتـی بیـش از حـد‬ ‫بـه ایـن موضـوع دامـن مـی زننـد و اصلا‬ ‫بخشـنامه و دسـتورالعمل دولـت را قبـول‬ ‫ندارنـد و تنهـا حـرف خودشـان را قبـول‬ ‫تصمیم یا درک‬ ‫نادرستی نسبت به‬ ‫شرایط فعلی(جنگ‬ ‫اقتصادی) وجود دارد‬ ‫و عالوه بر تحریم های‬ ‫خارجی‪ ،‬بدتر از ان با‬ ‫خودتحریمی مواجهیم‬ ‫که فعاالن اقتصادی‬ ‫را با مشکالت بزرگی‬ ‫روبرو کرده است‪.‬‬ ‫دارند‪.‬یکـی دیگـر از فعـاالن اقتصـادی‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬چـرا قانـون تنهـا بـه دنبال‬ ‫مودیانـی اسـت کـه دارای دفتـر اسـناد‬ ‫هسـتند و انهایـی کـه فـرار مالیاتـی دارند‬ ‫خیلـی راحـت کنـار گذاشـته مـی شـوند‪،‬‬ ‫ایـن تبعیـض جـای بحـث و تامـل دارد و‬ ‫از طرفـی عـده ای هم معاملات زیرزمینی‬ ‫و سـیاه دارنـد کـه مالیـات ندهنـد‪ ،‬دولت‬ ‫بایـد بـه جـای اینکه بـه فعـاالن اقتصادی‬ ‫کـه مـدارک و کار و تجـارت انهـا روشـن‬ ‫اسـت فشـار بیـاورد‪ ،‬سـاختار برخـورد بـا‬ ‫فـرار مالیاتـی را اصلاح کنـد‪.‬‬ ‫یـک فعـال اقتصـادی بـا بیـان اینکـه در‬ ‫تمـام کشـورهای توسـعه یافتـه گـردش و‬ ‫تراکنـش هـای مالـی همـه احـاد جامعـه‬ ‫بایـد شـفاف باشـد‪ ،‬افـزود‪ :‬بنابرایـن اگـر‬ ‫مـا هـم در ایـران مـی خواهیـم به توسـعه‬ ‫یافتگـی برسـیم بایـد ابتـدا ایـن موضـوع‬ ‫را حـل کنیـم و طرفدارانـی هسـتم کـه‬ ‫حسـاب همـه افـراد جامعـه باید مشـخص‬ ‫و روشـن باشـد‪.‬وی تاکیـد کـرد کـه اگـر‬ ‫خبر‬ ‫این قانون یعنی شـفافیت پولـی و مالی در‬ ‫کشـور بادقـت و صد درصـد انجـام بگیرد‪،‬‬ ‫بزرگتریـن و کلی تریـن معضـل جامعـه ما‬ ‫حـل می شـود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درصد بسـیار زیادی از هزینه‬ ‫هـا را سـند نداریم چون به مـا فاکتور نمی‬ ‫دهنـد و بـه ایـن علـت مجبوریـم خیلی از‬ ‫هزینه هـای خـود را کتمـان مـی کنیـم‪.‬‬ ‫سالهاسـت که تولیدکننده ایـم و ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬‬ ‫درصـد انـرژی ما صـرف مقاومـت و مقابله‬ ‫بـا مسـایل مسـایل مالی اسـت کـه هر چه‬ ‫خودمـان شـفاف تر عمـل می کنیـم اما با‬ ‫موانـع و مسـائلی روبرو می شـویم که نمی‬ ‫خواهند شـفاف عمـل کنند‪.‬‬ ‫ایـن فعـال اقتصادی گفت‪ :‬قانـون به دنبال‬ ‫انهایـی کـه درامدهـای هزار میلیـاردی به‬ ‫دسـت مـی اورند نمـی رود‪ ،‬لذا اگـر قانون‬ ‫صـد درصـد کامل اجرا شـود ما مشـکالت‬ ‫فعلـی را نداریـم‪ ۸۰ ،‬درصـد انـرژی مـا را‬ ‫همیـن ناحقی هـا گرفتـه اسـت و اگـر بـه‬ ‫همیـن صـورت پیـش بـرود‪ ،‬شـرکت را‬ ‫تعطیـل مـی کنیم‪.‬موضـوع عطـف بـه مـا‬ ‫سـبق مالیاتی‪ ،‬اشـاره بـه مـاده ‪ ۱۶۹‬مکرر‬ ‫قانـون مالیات مسـتقیم‪ ،‬ایـرادات تراکنش‬ ‫هـای مالیاتـی‪ ،‬تراکنـش هـای غیرمتصـل‬ ‫بـه کارتخوان‪ ،‬عـدم ارائـه اطالعات صحیح‬ ‫بـه امـور مالیاتـی تـا انـدازه ای کـه ‪۸۰‬‬ ‫درصـد مودیـان مالیاتـی از ارائـه اطالعات‬ ‫واقعـی اجتنـاب مـی کننـد‪ ،‬توجـه بـه‬ ‫مسـتندات درامـدی‪ ،‬پرداخـت بـه موقـع‬ ‫مالیـات‪ ،‬درک ایـن موضوع که کشـور باید‬ ‫بـا مالیـات اداره شـود‪ ،‬و اجـرای عدالـت‬ ‫مالیاتـی‪ ،‬ازجملـه مواردی بود کـه نماینده‬ ‫امـور مالیاتـی در جمـع فعـاالن اقتصـادی‬ ‫مازنـدران عنـوان و تشـریح کرد‪.‬همچنیـن‬ ‫از تولیدکنندگان خواسـت مشـکالت خود‬ ‫را ابتـدا بـا امور مالیاتـی در میـان بگذارند‬ ‫تـا سـوءتفاهمات یا عـدم اطلاع از قوانین‬ ‫مانـع از بـروز مشـکالت بعدی نشـود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اقدام مسئولین و مدیران اجرایی شهرستان تنکابن‬ ‫بررفع مشکالت زندان جدید‬ ‫فرمانـدار و دیگر اعضای شـورای تامیـن‪ ،‬امام جمعه‪،‬‬ ‫رئیـس دادگسـتری و جمعـی از مدیـران اجرایـی و‬ ‫قضایـی شهرسـتان تنکابن با هدف رفع مشـکالت و‬ ‫دغدغـه هـای ارتباطی و جاده دسترسـی از مجموعه‬ ‫زنـدان تنکابن بازدیـد کردند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل زنـدان هـای‬ ‫اسـتان مازنـدران‪ ،‬اعضای شـورای تامین شهرسـتان‬ ‫تنکابـن و جمعـی از مدیـران دسـتگاه اجرایـی‬ ‫شهرسـتان بـا هدف رفع مشـکالت ارتباطـی و جاده‬ ‫دسترسـی بـه زنـدان و ارائـه خدمـات اجتماعـی به‬ ‫خانـواده زندانیـان و همچنیـن کاهـش اسـیبهای‬ ‫اجتماعـی در سـالن جلسـه زنـدان تنکابـن حضـور‬ ‫یا فتند ‪.‬‬ ‫سـید امیر هاشـمی رئیـس زنـدان تنکابن خبـرداد‪،‬‬ ‫حسـینی جـو فرمانـدار و رئیـس شـورای تامیـن‪،‬‬ ‫حجـت االسلام والمسـلمین هدایتـی امـام جمعـه‪،‬‬ ‫محسـنی رئیـس دادگسـتری‪ ،‬وحیـدی دادسـتان‪،‬‬ ‫شـهردار و اعضـای شـورای شـهر‪ ،‬رئیـس اداره راه‬ ‫و شهرسـازی و جمعـی از مدیـران اجرایـی برابـر‬ ‫هماهنگـی هـای انجام شـده از جـاده دسترسـی به‬ ‫زنـدان و امکانـات شـهری بازدیـد کردنـد‪.‬‬ ‫حسـینی جـو پـس از ورود به مجموعـه اداری زندان‬ ‫طـی نشسـتی بـر اهمیـت رسـیدگی بـه وضعیـت‬ ‫زنـدان تنکابـن تاکیـد و بیـان کـرد‪ ،‬تمـام دسـتگاه‬ ‫هـای اجرایـی با تمـام توان بـرای رفع مشـکالت راه‬ ‫ارتباطـی و ارائـه تسـهیالت خدماتی به زنـدان اقدام‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ ،‬طـی بازدیـد هـای دوره ای نسـبت بـه‬ ‫پیشـرفت روند بهسـازی وضعیـت راه ارتباطی اقدام‬ ‫خواهـد شـد و ابـراز امیـدواری نمـود تـا در کوتـاه‬ ‫تریـن زمـان ممکـن ایـن مشـکالت مرتفع گـردد‪.‬‬ ‫بنابرایـن گـزارش بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع‬ ‫بـه دسـتور فرمانـدار و همـکاری رئیـس اداره راه و‬ ‫شهرسـازی و شـهرداری شهرسـتان تنکابن ماشـین‬ ‫االت راه سـازی در پایان جلسـه در مسـیر مستقر و‬ ‫شـروع بـه کار کردنـد‪.‬‬ ‫هاشـمی رئیـس زنـدان تنکابـن‪ ،‬مهمتریـن مشـکل‬ ‫زنـدان جدیـد را جـاده دسترسـی و مشـقتهای‬ ‫خانـواده هـا بـرای رسـیدن بـه زنـدان و خطـوط‬ ‫ارتباطـی تلفـن عنـوان کـرد کـه بـا توجـه بـه مفاد‬ ‫مصوبـات ایـن نشسـت مقرر گردیـد بـه زودی تمام‬ ‫مشـکالت مرتفـع گـردد‪.‬‬ ‫استاندار مازندران در دیدار سرکنسول ایران در استراخان روسیه‪:‬‬ ‫توسعه روابط با همسایگان موجب توانمندی‬ ‫صادراتی و اقتصادی مازندران می شود‬ ‫کوچکیـان‪ ،‬سـر کنسـول جمهـوری اسلامی ایران‬ ‫در اسـترا خـان روسـیه بـا احمـد حسـین زادگان‪،‬‬ ‫مقـام عالـی دولـت در مازنـدران دیـدار کـرد ‪ /‬در‬ ‫ایـن دیـدار بـر ظرفیـت هـا‪ ،‬مزیـت هـا و توسـعه‬ ‫مناسـبات تجـاری و اقتصادی فی مابیـن مازندران و‬ ‫اسـتراخان روسـیه تاکیـد شـد‪‎.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اسـتانداری مازنـدران‪،‬‬ ‫احمـد حسـین زادگان در ایـن دیـدار بـا اشـاره بـه‬ ‫ایـن کـه در حـوزه کشـورهای ‪ cis‬مـی بایسـت‬ ‫شـاهد اتفاقـات جدیـدی باشـیم‪ ،‬گفـت‪ :‬بایـد از‬ ‫ظرفیـت و مزیـت کشـورهای ‪ ،cis‬تعرفـه هـای‬ ‫گمرکـی صـادرات کاال بویـژه تعرفه هـای ترجیحی‬ ‫کشـورهای عضـو اتحادیه اوراسـیا که شـامل ما می‬ ‫شـود‪ ،‬اسـتفاده کنیـم تا زمینـه بهره منـدی تجار و‬ ‫بازرگانـان مازنـی را در بخـش هـای مختلـف فراهم‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫حسـین زادگان بـا بیـان ایـن کـه اسـتان مازندران‬ ‫حـدود ‪ ۱۵‬قلـم مرکبـات‪ ،‬محصـوالت کشـاورزی‬ ‫و گوشـتی تولیـد مـی کنـد کـه در برخـی از ایـن‬ ‫مـوارد همچـون تولیـد برنج و گوشـت سـفید‪ ،‬رتبه‬ ‫اول کشـور را داراسـت‪ ،‬خاطرنشـان سـاخت‪ :‬در‬ ‫محصـوالت شـیالتی از مزایای خوبـی برخورداریم و‬ ‫در مـاه هـای اینده شـاهد اقدامات خوبی در بسـته‬ ‫بنـدی ماهیـان خاویـاری و شـیالتی مـی باشـیم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بخـش کشـاورزی از مرکبـات و کیـوی‬ ‫و گل هـای زینتـی اپارتمانـی و لبنیـات از جملـه‬ ‫مزایـای مهـم و توانمندی هـای صادراتـی مازندران‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران رونـق گردشـگری را نیز موجب‬ ‫تسـهیل و توسـعه سـایر حـوزه هـا بویـژه بخـش‬ ‫اقتصـادی میان دو کشـور دانسـت و از ظرفیت های‬ ‫فـراوان ایـن حوزه یاد کرد و اظهار داشـت‪ :‬اسـتفاده‬ ‫از ظرفیـت خبرنـگاران جهـت ایجـاد و برقـراری‬ ‫مـراودات اجتماعی و انعقاد تفاهمنامه بین دانشـگاه‬ ‫هـای دو اسـتان در قالـب توسـعه تقویـت همکاری‬ ‫هـای علمـی بیـن دو اسـتان از دیگـر برنامـه هـا و‬ ‫اهـداف مهـم می باشـد‪.‬‬ ‫حسـین زادگان‪ ،‬ابـراز نمـود‪ :‬توانمنـدی هـای‬ ‫صادراتـی مازنـدران بـا توسـعه روابط با کشـورهای‬ ‫همسـایه بخصـوص اسـترا خـان روسـیه بایـد بـه‬ ‫منصـه ظهـور برسـد‪.‬‬ ‫او برقـراری خطـوط پـرواز ی را از جملـه مزایـای‬ ‫میـان دو اسـتان دانسـت و با اشـاره به ایـن که باید‬ ‫از زیرسـاخت هـای موجـود در این بخـش بهره برد‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬در حمـل نقل بیـن المللی با توجـه به وجود‬ ‫بنادر مناسـب در اسـتان می توانیم با اسـتفاده از از‬ ‫دانـش فنی‪ ،‬گسـترش سـطح کشـت فرا سـرزمینی‬ ‫را رقـم بزنیـم کـه منجـر بـه افزایـش صـادرات می‬ ‫شود‪.‬کوچکیان‪ ،‬سرکنسـول جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در اسـتراخان نیـز با اشـاره به ظرفیت های اسـتان‬ ‫مازنـدران بـرای حضور در بازارکشـورهای همسـایه‬ ‫شـمالی گفـت‪ :‬محصوالت کشـاورزی به ویـژه گل و‬ ‫گیـاه مازنـدران از قابلیـت باالیـی برای صـادرات به‬ ‫روسـیه برخوردار اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬تغییـر در نحـوه ی بسـته بنـدی و‬ ‫برندسـازی محصـوالت کشـاورزی‪ ،‬صنعتـی و‬ ‫اقتصـادی موجـب تحـول در حـوزه صـادرات مـی‬ ‫گـردد‪.‬‬ ‫کوچکیـان اظهـار داشـت‪ :‬برقـراری پروازهـای‬ ‫مسـتقیم اقتصادی بین سـاری و اسـترا خان روسیه‬ ‫از جملـه موضوعاتـی اسـت که مـورد انتظـار ما می‬ ‫با شد ‪.‬‬ ‫هیات موضـوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای‬ ‫فاقـد سـند رسـمی اگهـی موضـوع‬ ‫مـاده‪ 3‬قانون ومـاده ‪13‬ایین نامـه قانون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر‬ ‫رای شـماره ‪139960310004004661‬‬ ‫– ‪ 99 - 04 - 12‬هیـات موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫وسـاختمانهای فاقد سـند رسمی مستقر‬ ‫در واحـد ثبتـی بابـل تصرفـات مالکانـه‬ ‫بلا معـارض اقـای کاظـم حاجـی زاده‬ ‫فیروزجایـی فرزنـد اسـفندیار به شـماره‬ ‫شناسـنامه ‪ 0‬صـادره از بابـل بـا کـد‬ ‫ملـی ‪ 2050022743‬متقاضـی کالسـه‬ ‫‪ 761‬در شـش دانـگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫بـا بنـای احداثـی در ان کـه سـه ونیـم‬ ‫دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه ان‬ ‫وقـف مـی باشـد بـه مسـاحت‪545.32‬‬ ‫متـر مربـع قسـمتی از پلاک ‪26-25‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخش شـش حـوزه ثبت‬ ‫ملـک بابـل ثبت و محـرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب‬ ‫دردونوبـت بـه فاصلـه ‪15‬روز ازطریـق‬ ‫روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی اگهـی‬ ‫میگـردد درصورتـی کـه اشـخاص ذی‬ ‫نفـع بـه رای صادره فـوق اعتـراض دارند‬ ‫میتواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی‬ ‫ودر روسـتاها ازتاریـخ الصـاق بمـدت دو‬ ‫مـاه اعتراض خـود را به اداره ثبت اسـناد‬ ‫واملاک محـل تسـلیم و رسـید دریافت‬ ‫نماینـد ومعتـرض بایـد ظرف مـدت یک‬ ‫مـاه ازتاریـخ تسـلیم اعتراض مبـادرت به‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی‬ ‫محـل نمایـد وگواهی تقدیم دادخواسـت‬ ‫را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل نماید در‬ ‫ایـن صـورت اقدامـات ثبـت‪ ،‬موکـول بـه‬ ‫ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت بدیهـی‬ ‫اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور‬ ‫وعـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر وخواهدشـد صدور‬ ‫سـند مانـع ازمراجعـه متضـرر بـه دادگاه‬ ‫نمیبا شد‬ ‫تاریخ انتشـار نوبـت اول‪99 - 07 - 05 :‬‬ ‫تاریخ انتشـار نوبـت دوم‪99 - 07 - 20 :‬‬ ‫م الف‪19905226:‬‬ ‫شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد‬ ‫امالک بابل‬ صفحه 6 ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شنبه ‪5 /‬مهر ‪ / 99‬شماره ‪710‬‬ ‫کسب عنوان برتر اداره کل ثبت اسناد‬ ‫و امالک استان مازندران در جشنواره‬ ‫شهید رجایی سال ‪1399‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق مازندران ‪،‬‬ ‫دستگاه برتر در شانزدهمین جشنواره شهید‬ ‫رجایی استان مازندران شد‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫پوستر‬ ‫در جشنواره شـهید رجایی سال ‪ ۱۳۹۹‬به‬ ‫منظـور تقدیر از مدیران برتر و تالشـگران‬ ‫عرصـه خدمـت به نظام مقـدس جمهوری‬ ‫اسلامی و مردم شـریف و بزرگوار اسـتان‬ ‫مازنـدران فرامـرز سـپری مدیرعامـل‬ ‫توزیـع نیـروی بـرق مازندران بـا توجه به‬ ‫خدمـات ارزشـمند و برجسـته در بخـش‬ ‫منتخبیـن دسـتگاهها بـا عملکـرد ویـژه‬ ‫عنـوان دسـتگاه اجرایـی قابـل تقدیـر را‬ ‫در سـطح اسـتان کسـب و توسـط حسین‬ ‫زادگان اسـتاندار مازنـدران مـورد تجلیـل‬ ‫قـرار گرفت‪.‬‬ ‫سـپری در حاشـیه ایـن برنامـه بـا بیـان‬ ‫اینکـه در تمامـی امورهـای ‪ ۱۸‬گانـه‬ ‫ایـن شـرکت میـز خدمـت حضـوری و‬ ‫الکترونیکـی مسـتقر شـده اسـت تصریـح‬ ‫کـرد‪:‬‬ ‫از ‪ ۸۲‬خدمـت تعریـف شـده تاکنـون ‪۵۲‬‬ ‫خدمـت بصـورت الکترونیکـی اجرایـی‬ ‫گشـته و ایـن نویـد رو بـه مـردم مازندران‬ ‫خواهیـم داد کـه در اینـده نزدیـک کلیـه‬ ‫خدمـات قابـل ارایـه در ایـن شـرکت‬ ‫بصـورت غیـر حضـوری اجرایـی میگـردد‪.‬‬ ‫سـپری در بخـش دیگری از سـخنان خود‬ ‫بـا تقدیـر از تلاش و جدیـت معاونیـن و‬ ‫کارشناسـان ایـن شـرکت توزیـع بـرق در‬ ‫الکترونیکی شـدن خدمـات از برنامه های‬ ‫ویـژه شـرکت توزیـع نیـروی بـرق در این‬ ‫حوزه خبـر داد‪.‬‬ ‫افتخاری برای شهرداری گلوگاه‬ ‫مدیریت در پروژه های شهری؛ شهردار گلوگاه‬ ‫را شهردار برتر جشنواره شهید رجایی کرد‬ ‫به گزارش کرانه شـمال؛ جشـنواره شـهید‬ ‫رجایـی اسـتان مازنـدران و اییـن تجلیـل‬ ‫از برگزیـدگان عرصـه خدمـت بـا حضـور‬ ‫حسـین زادگان اسـتاندار مازندران ‪،‬حجت‬ ‫االسلام و المسـلمین اکبـری مدیـرکل‬ ‫دادگسـتری ‪،‬سـرهنگ مسـلمی فرمانـده‬ ‫سـپاه کربلا اسـتان ‪،‬غالمـی راد رئیـس‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره‬ ‫کل ثبـت اسـناد و املاک اسـتان‬ ‫مازنـدران ‪ ،‬اداره کل ثبـت اسـناد و‬ ‫امالک اسـتان در اختتامیه جشنواره‬ ‫شـهید رجائی سـال ‪ 1399‬به عنوان‬ ‫دسـتگاه برتر این جشـنواره انتخاب‬ ‫گر د ید‬ ‫براسـاس ایـن گـزارش ‪ ،‬جشـنواره شـهید‬ ‫رجایی اسـتان مازندران با شـعار ”توسـعه‬ ‫دولـت الکترونیـک و ارتقـاء فرهنـگ‬ ‫سـازمانی بـا هـدف افزایـش شـفافیت ‪،‬‬ ‫پاسـخگوئی و کارامـدی” در سـازمان‬ ‫مدیریـت و برنامـه ریزی اسـتان مازندران‬ ‫برگـزار شـد ایـن جشـنواره کـه در سـالن‬ ‫اجتماعـات سـازمان مدیریـت و برنامـه‬ ‫ریزی اسـتان مازنـدران برگزار شـد ‪ ،‬اداره‬ ‫سـازمان مدیریـت برنامـه ریـزی و سـایر‬ ‫مسـئولین دسـتگاه هـای اجرایـی برگـزار‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫در ایـن جشـنواره مهنـدس خلیـل اهلل‬ ‫انتظاری شـهردار گلـوگاه بعنوان شـهردار‬ ‫نمونـه اسـتان انتخاب گردیـد و با اهدای‬ ‫لـوح تقدیـر از ایشـان تجلیـل گردید‪.‬‬ ‫اداره کل بیمه سلامت استان مازندران‬ ‫بـرای دومیـن سـال متوالی بـه عنوان‬ ‫دسـتگاه برتر جشنواره شـهید رجایی‬ ‫اسـتان انتخـاب و مـورد تجلیـل قـرار‬ ‫گر فت ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل بیمـه‬ ‫سلامت مازنـدران‪ ،‬طـی مراسـمی بـا حضور‬ ‫حسـین زادگان‪ ،‬اسـتاندار مازندران‪ ،‬معاونین‬ ‫اسـتاندار و جمعـی از مدیـران دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی اسـتان کـه در سـالن اجتماعـات‬ ‫سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی مازنـدران‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬از اداره کل بیمـه سلامت‬ ‫مازنـدران بـه عنـوان دسـتگاه برتـر در‬ ‫جشـنواره شـهید رجایـی اسـتان تجلیـل به‬ ‫عمـل امـد‪.‬‬ ‫دکتر رسـول ظفرمند‪ ،‬مدیرکل بیمه سالمت‬ ‫مازنـدران‪ ،‬در حاشـیه ایـن مراسـم و پـس‬ ‫از دریافـت لـوح و تندیـس دسـتگاه برتـر از‬ ‫سـوی اسـتاندار بیان داشـت‪ :‬تمامی مدیران‬ ‫و کارکنـان اداره کل بیمـه سلامت اسـتان‬ ‫عبدالرضا تبریزی به عنوان سرپرست واحد‬ ‫اداری مالی و پشتیبانی اداره کل‬ ‫سـازمانی اسـت‪،‬به گونـه ای کـه اربـاب رجـوع بـا‬ ‫اسـایش و اطمینـان فضـای اداری را تـرک گویـد و‬ ‫از سـوی دیگـر همکاران اداری نیـز در فضایی اکنده‬ ‫از صداقـت‪ ،‬دوسـتی و کمـک در تمـام عرصه هـای‬ ‫کاری ‪ ،‬بـا همدلـی بـه فعالیـت بپردازنـد‪.‬‬ ‫شـایان ذکـر اسـت‪ ،‬عبدالرضـا تبریزی پیـش از این‬ ‫در سـمت های کارشـناس مطبوعـات‪ ،‬کارشـناس‬ ‫اشـتغال و تسهیالت‪ ،‬حسـابدار و کارشناس مالی در‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی مازندران مشغول‬ ‫بـه کار بوده اسـت‪.‬‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫افزایش برداشت خرما با‬ ‫درایت مسئوالن!‬ ‫کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان مازندران‬ ‫با بیشـترین رشـد عملکردی سـال ‪1397‬‬ ‫نسـبت به سـال ‪ 1398‬و کسب بیشترین‬ ‫رشـد شـاخص های عمومـی و اختصاصی‬ ‫در دو سـال متوالـی بعنـوان دسـتگاه برتر‬ ‫انتخـاب و از ایـن اداره کل بـا اهـداء لـوح‬ ‫سـپاس تقدیـر بـه عمـل امد‬ ‫تقدیر از اداره کل بیمه سالمت مازندران به عنوان‬ ‫دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی استان‬ ‫با حکم زارع مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران منصوب شد؛‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال‪،‬عبدالرضا تبریزی‬ ‫بـا حکم مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫مازنـدران در حضـور احمدی معـاون اداری و‬ ‫مالـی ایـن اداره بـه عنـوان سرپرسـت واحد‬ ‫اداری مالـی و پشـتیبانی اداره کل منصـوب‬ ‫و از زحمـات حمیـد امینـی کـه پیشـتر این‬ ‫مسـئولیت را داشـت‪ ،‬تقدیر و تشـکر شـد‪.‬‬ ‫احمـدی معـاون اداری و مالـی ایـن اداره کل در‬ ‫اییـن تودیـع و معارفـه ایـن مسـئول گفـت‪ :‬انچـه‬ ‫بـرای مـا مهـم است‪،‬خوشـنامی‪ ،‬تعهـد و دغدغـه‬ ‫طنز‬ ‫خدمـت صادقانـه و تکریـم اربـاب رجـوع را‬ ‫سـرلوحه کارهـا و برنامه های خود قـرار داده‬ ‫و در راسـتای تحقق اهداف سـازمانی مشغول‬ ‫ارائـه خدمـت بـه مردم شـریف اسـتان می‬ ‫باشـند و کسـب رتبـه برتـر دسـتگاههای‬ ‫اجرایی اسـتان در دومین سـال پیاپـی را نیز‬ ‫مویـد ایـن امر دانسـت کـه ایـن اداره کل در‬ ‫راسـتای ارتقاء خدمات خـود در جهت حفظ‬ ‫و ارتقـاء سلامت جامعـه حرکـت مـی نماید‪.‬‬ ‫وی کسـب ایـن رتبـه را مرهـون راهنمایی و‬ ‫پشـتیبانی مدیران ارشـد سـازمانی همچنین‬ ‫عملکـرد خـوب‪ ،‬همـت و تلاش تمامـی‬ ‫همکاران در سـطح اسـتان برشـمرد و افزود‪:‬‬ ‫امیدواریـم مجموعـه بیمـه سلامت اسـتان‬ ‫مازنـدران مثل همیشـه با اسـتمرار تالش ها‬ ‫و همـت خویـش و بـا اسـتفاده از برنامه ها و‬ ‫ابزارهـای نویـن الکترونیکـی‪ ،‬موجبات حفظ‬ ‫و ارتقـاء سلامت جامعـه را فراهـم نمـوده و‬ ‫در راسـتای کسـب رضایـت مردم کـه همان‬ ‫رضایـت خداونـد اسـت گام بـردارد‪.‬‬ ‫خـدا را صـد هـزار بار شـکر‪ ،‬خـدا را کـرور کرور‬ ‫شـکر ‪ ....‬بـاور بفرمائیـد گاهـی اوقـات ادم از‬ ‫شـنیدن برخـی اخبار اقتصـادی مثبت دوسـت‬ ‫دارد از خوشـحالی زوزه بکشـد و زمیـن را گاز‬ ‫بگیر د !‬ ‫در جریـان هسـتید کـه امسـال میزان برداشـت‬ ‫محصـول خرمـا در اسـتان خوزسـتان حـدود‬ ‫‪ ۲۳۰‬هـزار تـن بـوده اسـت که نسـبت به سـال‬ ‫گذشـته پنـج هـزار تـن افزایش داشـته اسـت و‬ ‫علـت ان افزایـش بارندگـی هـا و رسـیدن اب‬ ‫کافـی به نخیلات شـادگان‪ ،‬ابادان و خرمشـهر‬ ‫و همچنیـن بـه بـار رسـیدن برخـی نخـل های‬ ‫جوان اسـت!‬ ‫مالحظـه فرمودیـد علـت ایـن ذوق زدگی حقیر‬ ‫چیسـت؟ حقیقتاً دسـت َم َملـی‪ ...‬حقیقتـاً این‬ ‫درایت مسـئوالن در برنامـه ریزی دقیق و ریزش‬ ‫بارندگی بـه موقع و همچنین بارداری ببخشـید‬ ‫بـه بار رسـیدن نخل های جوان سـتودنی اسـت‬ ‫و بایـد از ان بـه عنـوان یک راهکار سوفسـطایی‬ ‫و فلـک فرسـا در سـایر امـورات مملکـت داری‬ ‫الگوبـرداری شـود! مسـئولی کـه با دعـا کردن و‬ ‫افزایـش نـزوالت جوی‪ ،‬یک تنه میزان برداشـت‬ ‫خرمـا را ‪ 5‬هـزار تن افزایش می دهـد‪ ،‬باریکال و‬ ‫ای واهلل نـدارد؟! درود به شـرفش‪...‬‬ ‫در واقع این ائین شـکر گزاری و جشـنواره خرما‬ ‫کـه هفتـه گذشـته در ایـن اسـتان برگزار شـد‪،‬‬ ‫بایـد برای مسـئوالنی برگزار شـود کـه مرزهای‬ ‫بهـره وری را بـا کمتریـن هزینـه کیلومترهـا‬ ‫ً‬ ‫اصلا باید بسـاط کل جشـن‬ ‫جابجـا کـرده انـد!‬ ‫هـای مختلفی نظیر جشـن خرما‪ ،‬تـوت فرنگی‪،‬‬ ‫انجیـر‪ ،‬انـار‪ ،‬گالبی‪ ،‬انگور‪ ،‬انجیـر و ‪ ...‬را که همه‬ ‫سـاله در نقـاط مختلف کشـور برگزار می شـود‪،‬‬ ‫جمـع شـود و جشـن شـکرگزاری بابت داشـتن‬ ‫مدیـران خـدوم و دلسـوز و برنامه محـور برگزار‬ ‫کنیم !‬ ‫حـاال درسـت اسـت قیمـت کـود‪ ،‬سـم‪ ،‬جعبـه‪،‬‬ ‫صندوقچـه‪ ،‬باربـری‪ ،‬بیمـه‪ ،‬هزینـه کارگـر‪،‬‬ ‫ملزومـات کشـاورزی‪ ،‬هزینه بسـته بنـدی خرما‬ ‫و ‪ ...‬چنـد برابـر شـده‪ ،‬یـک عـده از کشـاورزان‬ ‫مجبور هسـتند از قـرص برنج بـرای افت زدایی‬ ‫اسـتفاده کنند‪ ،‬صـادرات خرما به سـختی انجام‬ ‫مـی شـود و یـا در مواقعـی ممنـوع مـی شـود‪،‬‬ ‫تعـاون روسـتایی هزینـه صندوقچـه و حمل بار‬ ‫را بـر عهـده کشـاورز گذاشـته اسـت‪ ،‬شـوری‬ ‫اب و عـوارض سـد گتونـد بـر روی نخیلات‬ ‫تاثیرگذاشـته اسـت و پـس از ابیـاری‪ ،‬الیـه‬ ‫سـفیدی بـر کف مـزارع مشـاهده می شـود که‬ ‫ایـن امـر صدمه بسـیار بزرگـی به نخیلات وارد‬ ‫مـی کنـد‪ ،‬قیمت خرمـا در مواقعی چنـان ارزان‬ ‫مـی شـود کـه منجـر بـه ضـرر کشـاورزان مـی‬ ‫شـود‪ ،‬تعداد درختـان نخل در جنوب به شـدت‬ ‫کاهـش یافته اسـت و قس علی هـذا ‪ ...‬ولی این‬ ‫دلیـل نمی شـود کشـاورزان بی خیـال زحمات‬ ‫مسـئوالن خدوم و دلسـوز شوند و منکر خدمات‬ ‫شایسـته انـان شـوند! به هـر حال کشـت و کار‬ ‫زحمات خودش را دارد و به قول شـاعر «کسـی‬ ‫راسـت خرمـا ز نخـل بلند ‪ . . .‬که بـر نخل خرما‬ ‫رسـاند کمنـد! » و الـی اخـر ‪...‬‬ ‫فقط یادمان باشـد کشـاورزان عزیز باید قدردان‬ ‫مسـئوالنی باشـند کـه برخـی از انهـا دو ملیتی‬ ‫هسـتند‪ ،‬زن و بچـه شـان در دیـار غربت اسـیر‬ ‫تحریـم ها هسـتند ولی خودشـان در مملکت با‬ ‫حقـوق بخور و نمیر نجومی و پـاداش های چند‬ ‫میلیـاردی بـا هفتـاد هشـتاد سـال سـن ردای‬ ‫خدمـت بـه تـن کرده انـد و به عشـق هموطنان‬ ‫بـرای قانـون بازنشسـتگی پشـیزی ارزش قائـل‬ ‫نیسـتند و جـز بـه خدمت نمی اندیشـند!‬ صفحه 7

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!