روزنامه کرانه شمال شماره 708 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 708

روزنامه کرانه شمال شماره 708

روزنامه کرانه شمال شماره 708

‫مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه‬ ‫ملی خبر داد‪:‬‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬درصدی تولید‬ ‫سیمان در کشور‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬چهار شنبه ‪ 2 /‬مهر‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 708‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪6‬‬ ‫طرح درمانی دانش اموز مازندرانی برای کرونا روی میز متولیان امر سالمت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫جنگ روز عاشورا نباید شناخت؛ ان یک بخش از جهاد امام حسین است‪.‬‬ ‫امام حسین را فقط به‬ ‫دانـش امـوز مازندرانـی بـا ارائه طرحـی که در ان به اذعـان خودش منجر بـه درمان التهاب‬ ‫ریـه در کرونـا می شـود نامـش را در بیـن محققـان و تالش گـران مقابله با کرونـا ثبت کرده‬ ‫اسـت‪.‬خانم ارزو تقـوی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار علـم و فنـاوری اسـتان مازندران‪،‬دربـاره‬ ‫جزئیـات ایـن طـرح‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬در ایـن مقاله به درمـان دارویی رسـیدم کـه باعث کاهش‬ ‫التهـاب ریـه در درمـان کرونا می شـود اشـاره کردم‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫‪8‬‬ ‫ارتباط مگس میوه با درمان کرونا‬ ‫‪8‬‬ ‫سرشاخ‬ ‫با مشکالت‬ ‫روز بدون خودرو‬ ‫یادداشت رئیس سازمان مدیریت ومهندسی شبکه‬ ‫حمل ونقل شهرداری ساری بمناسبت روز جهانی‬ ‫بدون خودرو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش کرانه شمال از دیدار رئیس و اعضای هیات ورزش دانشگ اه های استان با مدیرکل تازه نفس ورزش مازندران؛‬ ‫رنگرز ؛ رنگی بر پیکره ورزش مازندران‬ ‫تبریک رئیس هیات ورزش دانشگاه های مازندران‬ ‫به مدیرکل ورزش و جوانان استان‬ ‫کرانـه شـمال؛ رئیـس هیـات ورزش دانشـگاه های‬ ‫مازنـدران در پیامـی به اقای حسـن رنگـرز انتصاب‬ ‫ایشـان را بـه عنـوان مدیـر کل ورزش و جوانـان‬ ‫مازنـدران تبریـک گفـت ‪.‬‬ ‫متن این پیام به شرح زیر می باشد ‪.‬‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫بردار ارجمند جناب اقای رنگرز‬ ‫خبـر مسـرت بخـش انتصـاب جنابعالـی بـه عنوان‬ ‫مدیـر کل ورزش و جوانـان اسـتان مازنـدران مایـه‬ ‫نشـاط و شـادی جامعه ورزش اسـتان گردید و همه را‬ ‫به تداوم مسـیر درسـتی که در طی سـالهای گذشته‬ ‫در حـوزه ورزش و جوانـان اسـتان ترسـیم گردیـده‬ ‫اسـت ‪،‬امیـدوار کرد ‪ .‬با توجـه به ظرفیت هـای باالی‬ ‫ورزش اسـتان و نیـز نیازهـای روز افـزون جوانـان‬ ‫بـه ایجـاد فضای شـور و نشـاط تـوام بـا ارزش های‬ ‫اسلامی و انسـانی در محیط های ورزشـی‪ ،‬مدیریت‬ ‫مجموعه ورزش و جوانان اسـتان مسـئولیتی بسـیار‬ ‫خطیر و مهم اسـت کـه قطعا جنابعالی بـا برخورداری‬ ‫از سـوابق درخشـان و تجربه باال منشـا خیر و برکت‬ ‫و خدمـات ارزنـده بـرای جوانـان و جامعـه ورزش‬ ‫اسـتان خواهیـد بود ‪.‬‬ ‫بنـده امیـدوارم کـه حضـور جنابعالـی زمینـه سـاز‬ ‫همـکاری هـا و فعالیت های مشـترک در حـوزه های‬ ‫ورزش و جوانـان طـی سـالهای اتی بشـود ‪ .‬در پایان‬ ‫ضمـن تبریک مجدد‪ ،‬تـداوم موفقیت هـای جنابعالی‬ ‫و همـکاران اداره کل ورزش و جـوان اسـتان را از‬ ‫خداونـد رحمـان مسـئلت مـی نمایم‪.‬‬ ‫ذبیحی رئیس هیات ورزش دانشگاه های‬ ‫مازندران‬ ‫پیام تبریک به فرماندار شهرستان نوشهر‬ ‫جناب اقای سعید یزدانی‬ ‫فرماندار محترم شهرستان نوشهر‬ ‫بـا عنایـت بـه مراتـب تعهـد‪ ،‬تخصـص و تجربیـات‬ ‫جنابعالـی انتصـاب تان بـه عنـوان فرماندار نوشـهر را‬ ‫تبریک عـرض نموده و توفیق روز افزونتـان را از خداوند‬ ‫منّـان خواسـتارم‪ .‬امید اسـت در سـایه الطـاف الهی در‬ ‫پیشـبرد اهـداف عالی نظام مقـدس جمهوری اسلامی‬ ‫ایـران موفـق و سـربلند باشـید‪ .‬مطمئنـ ٌا مدیریـت اثر‬ ‫بخـش و توانمنـد تـوام بـا تجـارب برجسـته و گرانقدر‬ ‫جنابعالـی ‪ ،‬موجبـات ارتقـاء امـور را فراهم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫اهالی‪،‬شورای اسالمی و دهیار‬ ‫روستای زانوس‬ ‫فرهنگ دفاع مقدس؛‬ ‫درسی برای امروز‬ ‫یادداشتی از دکتر احمد زیارالریمی‬ ‫مدیر مجمع عالی نخبگان مرکز مازندران‬ ‫اگهی تجدید منا قصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شــهرداری نــکا در نظــر دارد براســاس قانــون برگــزاری مناقصــات نســبت بــه احــداث کانــال بــا دیــواره‬ ‫بتنــی در بســتر نهــر خیابــان ماکرویــو طبــق نقشــه ‪ ،‬دتایــل ‪ ،‬ریزمتــره و فهرســت بهــای پیوســتی‬ ‫رشــته راه ‪ ،‬راه اهــن و بانــد فــرودگاه ســال ‪ 1399‬ب��ا ب��راورد هزین��ه اولی��ه ب��ه مبلــغ کل بــه حــروف‬ ‫چهــار میلیــارد و پانصــد و پنجــاه و هفــت میلیــون و هشــتصد و نــود و پنــج هــزار و هفتصــد و پنجــاه‬ ‫و چه�اـر ریــال بـ�ه عـ�دد ‪4.557.895.754‬ریــال از محــل منابــع داخلــی از طریــق پیمانــکاران و شــرکت‬ ‫هــای ذیصــاح و واجــد شــرایط و دارای رتبــه از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی در رشــته راه ‪ ،‬راه اهــن‬ ‫و بانــد فــرودگاه ســال‪ 1399‬بــا شــرایط زیــر اقــدام نمایــد‪ .‬لــذا پیشــنهاد دهنــدگان مــی تواننــد در وقــت‬ ‫اداری جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه امــور قراردادهــای شــهرداری مراجعــه یــا بــا شــماره تلفــن هــای‬ ‫‪ 01134723010-4‬تمــاس حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫الف ) نحوه تنظیم اسناد مناقصه ‪:‬‬ ‫*ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ به حروف دویست و بیست و هفت میلیون و هشتصد و نود و‬ ‫پنج هزار ریال به عدد ‪ 227.895.000‬ریال به صورت ضمانت نامه بانکی دارای اعتبار سه (‪ )3‬ماهه از تاریخ اگهی‬ ‫و یا فیش واریزی نقدی به حساب جاری ‪ 0106656666006‬سپرده شهرداری نکا در بانک ملی شعبه غدیر نکا در‬ ‫پاکت (الف) ‪.‬‬ ‫*قیمت اسناد مناقصه مبلغ به حروف پانصد هزار ریال به عدد ‪ 500.000‬ریال است که باید به حساب شماره‬ ‫‪ 0108389881005‬شهرداری نکا نزد بانک ملی شعبه غدیر نکا واریز شده و رسید ان به فروشنده اسناد تحویل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫*اسناد مناقصه و مدارک شرکت شامل ( اساسنامه ‪،‬اخرین تغییرات ‪ ،‬اگهی روز نامه ‪ ،‬شناسه ملی ‪ ،‬کد اقتصادی‬ ‫‪ ،‬صالحیت) تمام ًا به مهر و امضاء مدیران شرکت رسیده باشد در پاکت (ب) ضمن ًا کلیه مدارک برابر اصل گردد‪.‬‬ ‫*پیشنهادات قیمت در پاکت (ج) ارائه و ارسال گردد‪.‬‬ ‫ب) محل تحویل پیشنهادها‪:‬‬ ‫مازندران – نکا – چهارراه مرکزی‪ -‬خیابان شهرداری ‪ -‬شهرداری نکا‪.‬‬ ‫ج) محل گشایش پیشنهادها ‪:‬‬ ‫شهرداری نکا‪.‬‬ ‫د) سایر موارد‪:‬‬ ‫*تاریخ دریافت اسناد مناقصه در ساعت اداری ازمورخ ‪ 1399.07.09‬الی ‪ 1399.07.14‬می باشد‪.‬‬ ‫* جهــت دریافــت حضــوری اســناد مناقصــه ‪ ،‬همــراه داشــتن معرفــی نامــه و مهــر شــرکت الزامــی مــی‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫* پرداخت هزینه اگهی نوبت اول و دوم به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫*تاریخ نشر روزنامه در نوبت اول مورخ ‪ 1399.07.02‬و در نوبت دوم مورخ ‪ 1399.07.09‬می باشد‪.‬‬ ‫*مهلــت قبــول پیشــنهادها تــا پایــان وقــت اداری روز یکشــنبه مــورخ ‪ 1399.07.20‬ســاعت ‪ 14:00‬مــی‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫*تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت ‪ 12:30‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1399.07.21‬می باشد‪.‬‬ ‫* برنــده مناقصــه بایــد از تاریــخ ابــاغ ظرف مــدت هفــت (‪ )7‬روز بــه امــور قراردادهــای شــهرداری مراجعه‬ ‫نمایدچنانچــه برنــدگان اول ‪ ،‬دوم و ســوم حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده هــای انهــا بــه ترتیــب‬ ‫ضبــط خواهد شــد‪.‬‬ ‫*شرکت کنندگان بایدجهت شرکت در مناقصه رزومه کاری مرتبط و مشابه داشته باشند‪.‬‬ ‫*بــه پیشــنهادها و قیمــت هــای مشــروط ‪،‬مبهــم‪ ،‬مخــدوش و بــدون انالیــز قیمــت ترتیــب اثــر داده‬ ‫نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫*سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪ .‬ش‪1/‬‬ ‫سید مهدی احمدی‬ ‫شهردار نکا‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 2 /‬مهر ‪ / 99‬شماره ‪708‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دکتر احمد زیارالریمی‬ ‫مدیر مجمع عالی نخبگان مرکز‬ ‫مازندران‬ ‫فرهنگ دفاع مقدس؛‬ ‫درسی برای امروز‬ ‫دفاع مقدس‪ ،‬حدیث تکرارنشـدنی پایداری‬ ‫و مقاومـت‪ ،‬شـجاعت و دالوری و ایثـار و‬ ‫فـداکاری ملتـی اسـت کـه در «مسـیر»‬ ‫دفـاع از اب و خـاک‪ ،‬عقیـده و انقلاب‬ ‫اسلامی‪ ،‬بـر فـراز قله هـای بلنـد افتخار و‬ ‫شـهادت ایسـتادند و چشم دشـمن را کور‬ ‫کردنـد تـا دیگر دسـت نامحرمی بـه خیال‬ ‫تجـاوز بـه جـان‪ ،‬نامـوس و میهـن ایرانـی‬ ‫و اسلامی بـه سـرزمین مان دراز نگـردد‪.‬‬ ‫مردمـی کـه تـازه بهـای سـنگین ازادی را‬ ‫پرداختـه بودنـد‪ ،‬متحـد و همـدل در برابر‬ ‫قدرت هـای بزرگ شـرق و غرب ایسـتادند‬ ‫و درس بزرگـی بـه جهانیـان دادنـد‪.‬‬ ‫بـا اینکـه مرزهـای کشـور بـه قربانـگاه‬ ‫بی ریاتریـن و خالص تریـن فرزندانـش‬ ‫تبدیـل شـده بـود؛ اما شـرافت و عشـق به‬ ‫وطـن در کنـار غیـرت و فـداکاری از قطره‬ ‫قطـره ی خـون انان نهال انقلاب را ابیاری‬ ‫کرد تـا تبدیل بـه درخت تنومنـدی گردد‬ ‫کـه سـایه اش بـر پهنـه ایـن سـرزمین‬ ‫گسـترده گـردد‪.‬‬ ‫دفـاع مقدس بـرکات بسـیاری بـرای نظام‬ ‫مقـدس جمهوری اسلامی و انقالب نوپای‬ ‫ان داشـت کـه ایـن دسـتاوردها در جبهـه‬ ‫داخلـی و خارجـی قابـل توصیـف اسـت‪.‬‬ ‫از مهم تریـن دسـتاوردهای هشـت سـال‬ ‫دفـاع در مقابـل دشـمن کـه بـا پشـتوانه‬ ‫تمـام قدرت هـای جهـان خیـال خـام‬ ‫تصـرف خاک و سـرزمین مان را کـرده بود‬ ‫می تـوان بـه رشـد و شـکل گیری اعتمـاد‬ ‫بـه نفـس و خودبـاوری مـردم به خصـوص‬ ‫جوانـان اشـاره کـرد‪ .‬در این خصـوص امام‬ ‫خمینـی (ره) نیـز در وصیت نامـه سیاسـی‬ ‫الهـی خـود بـر این امـر تاکید کردنـد که ‪:‬‬ ‫«انتظار نداشـته باشـید که از خارج کسـی‬ ‫بـه شـما در رسـیدن به هـدف‪ ،‬که اسلام‬ ‫و پیـاده کـردن احکام اسلام اسـت‪ ،‬کمک‬ ‫کنـد‪ .‬خـود بایـد بـه ایـن امـر حیاتـی که‬ ‫ازادی و اسـتقالل را تحقـق می بخشـد‪،‬‬ ‫قیـام کنیـد‪».‬از دیگـر دسـتاوردهای ایـن‬ ‫دوران طالیـی همچنیـن می توان به رشـد‬ ‫اسـتعداد و خالقیت احاد ملت اشـاره کرد‪.‬‬ ‫در شـرایطی کـه اسـتکبار شـرق و غرب با‬ ‫تمـام امکانـات خـود بـه رژیم بعـث کمک‬ ‫می کردنـد و تمـام تلاش خـود را بـرای‬ ‫جلوگیـری از رسـیدن سلاح و مهمـات به‬ ‫رزمنـدگان می کردنـد‪ ،‬دانشـمندان مـا که‬ ‫بیشـتر انـان را جوانـان تشـکیل می دادند‬ ‫بـا ابتـکار عمـل و خالقیـت مثـال زدنـی‬ ‫اجـازه ندادنـد ایـن کمبـود در جبهه هـای‬ ‫حـق علیـه باطـل احسـاس شـود‪ .‬همیـن‬ ‫باعـث تحـول در صنایـع نظامـی و دفاعـی‬ ‫ایـران گردیـد تـا بـه اعتبـاری بازدارندگی‬ ‫و امنیـت امـروز را مدیـون و مرهون همان‬ ‫کوشـش ها و ازخودگذشـتی ها باشـیم‪.‬‬ ‫همچنیـن بایـد از تولـد فرهنگـی بـه نـام‬ ‫«بسـیجی» یـاد کـرد کـه بـا فرمـان پیر و‬ ‫مـراد مـردم شـکل گرفـت و تـا امـروز نیز‬ ‫در عرصه هـای مختلـف شـاهد ادامـه ان‬ ‫هسـتیم‪ .‬فداکاری هـای مدافعـان سلامت‬ ‫و شـرکت همـه اقشـار ملـت در «کمـک‬ ‫همدالنـه» از نمونه هـای امـروزی ایـن‬ ‫فرهنـگ و تفکـر اسـت کـه در «مسـیر»‬ ‫توسـعه و تعالـی سـرزمین بزرگ مـان‬ ‫ادامـه دهنـده ی راه رزمنـدگان سـال های‬ ‫دفـاع مقـدس هسـتند‪.‬بی انصافی اسـت‬ ‫اگـر از حضـور بانـوان در ان سـال ها یادی‬ ‫نکنیـم‪ .‬شـیرزنانی کـه در چـه در جبهه ها‬ ‫بـا عناویـن مختلـف از بهیـار و پرسـتار و‬ ‫پزشـک و ‪ ...‬و چـه در پشـت جبهه هـا بـه‬ ‫عنـوان نیروهـای پشـتیبانی و تدارکاتـی‬ ‫حضـور موثـر داشـتند‪ .‬مـادران‪ ،‬خواهران‪،‬‬ ‫همسـران و دخترانـی کـه جگرگوشـه ها‬ ‫و عزیـزان خـود را بـرای حضـور در عرصـه‬ ‫جهـاد و شـهادت تشـویق می کردنـد و‬ ‫دعـای خیرشـان همیشـه پشـت سـر و‬ ‫روحیه بخـش رزمنـدگان اسلام بـود‪.‬‬ ‫و سـخن اخـر اینکـه امـروز نیـز می تـوان‬ ‫بـا تاسـی بـه همـان دوران و بـا روحیـه‬ ‫هم دلـی و ایثـار و بـا تکیـه بـه مدیریـت‬ ‫جوانـان میهن مـان به فتح قله هـای افتخار‬ ‫نائـل اییم‪.‬‬ ‫سیاسی و اقتصادی‬ ‫خبر‬ ‫دادگستری مازندران برای‬ ‫اجرای احکام قطعی تغییرکاربری‬ ‫ضرب االجل تعیین کرد‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی دادگسـتری‬ ‫مازنـدران‪ ،‬حجـت االسلام والمسـلمین‬ ‫محمدصـادق اکبـری در جلسـه شـورای‬ ‫حفـظ حقـوق بیـت المـال اسـتان گفـت‬ ‫کـه اجرای مصوبات این شـورا در راسـتای‬ ‫حفـظ حقوق بیـت المـال در اراضـی ملی‬ ‫و منابـع طبیعـی باید در زمـان کمتری به‬ ‫منصـه ظهور برسـد تـا بیش از این شـاهد‬ ‫افزایـش بازگشـت زمین هـا بـه اراضـی ملـی و منابـع طبیعـی باشـیم‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬اجـرای احکام قطعی قابل اجرا بایـد در اولویت همکاران‬ ‫در دسـتگاه های اجرایـی قـرار گیـرد و در اجـرای ایـن طـرح هیـچ‬ ‫گونـه تعـذر و اغماضـی از هیـچ یـک از نهادهـای مربوطـه پذیرفته‬ ‫نیسـت‪.‬رییس شـورای حفـظ بیـت المـال در اراضـی ملـی و منابـع‬ ‫طبیعـی مازنـدران گفـت ‪ :‬طبـق فرجه ‪ ۲‬ماهـه که به دسـتگاه های‬ ‫اجرائـی ذیربـط داده شـده اسـت‪ ،‬جلسـه بعـدی شـورا در تاریخ ‪۱۵‬‬ ‫ابان ماه سـال جاری برگزار می شـود و دسـتور جلسـه نیز بررسـی‬ ‫عملکـرد دسـتگاه های ذیربـط در ایـن محـدوده زمانـی و تصمیـم‬ ‫گیـری و جمـع بندی می باشـد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بـر ضـرورت بازگردانـدن اراضـی متصرفـی بـه حالت‬ ‫اولیـه تاکیـد کـرد و گفـت ‪ :‬صـرف تخریـب یک سـازه سـاختمانی‬ ‫کـه در دل زمین هـای جنگلـی سـاخته شـده کفایـت نمـی کنـد‬ ‫بلکـه بایـد پـس از تخریـب ‪ ،‬اعـاده بـه وضـع سـابق شـود و در ان‬ ‫زمیـن نهـال کاشـته شـود‪.‬رییس کل دادگسـتری مازندران هشـدار‬ ‫داد ‪ :‬در صـورت ادامـه دار شـدن رونـد این تغییر کاربری ها و دسـت‬ ‫انـدازی بـه حقـوق بیت المـال و اعمـال تغییر کاربـری زمین جهت‬ ‫فروش و کسـب سـود شـخصی از یک سـو شـاهد رخدادهای فاجعه‬ ‫بـار زیسـت محیطـی خواهیـم شـد‪.‬اکبری بـا بیـان اینکه اسـتمرار‬ ‫جلسـات شـورای حفـظ حقوق بیـت المـال‪ ،‬هماهنگی و همسـویی‬ ‫دسـتگاه های ذیربـط را در مقابـل متعدیـان بـه حقـوق بیـت المال‬ ‫قـوت می بخشـد ‪ ،‬گفـت ‪ :‬دسـتگاه قضایـی از حقـوق مـردم دفـاع‬ ‫می کنـد و ایـن دفـاع تـا زمانـی ادامـه دارد کـه بـه بیـت المـال‬ ‫هیچگونـه تعـدی و تصرفـی نگردد؛ در واقع حفظ حقـوق بیت المال‬ ‫از مهم تریـن خـط قرمزهـای دسـتگاه قضایـی محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫رییـس کل دادگسـتری اسـتان مازنـدران ضمـن تاکیـد بـر حفـظ‬ ‫اراضـی ملـی ‪ ،‬افـزود‪ :‬ایـن مهم در اسـتان مازنـدران بایـد به صورت‬ ‫دقیق تـر و جدی تـر پیگیـری و اعمـال شـود چـرا کـه مازنـدران به‬ ‫دلیـل داشـتن اب و هـوای مناسـب و زمین هـای مرغـوب وسـیع‬ ‫میـدان تاخـت و تـاز متعدیـان بـه حقـوق بیت المـال اسـت و افراد‬ ‫بـه انحـاء مختلـف نسـبت بـه تغییرکاربـری زمین هـای خـود اقدام‬ ‫می نماینـد‪.‬وی همچنیـن تاکید کـرد ‪ :‬دسـتگاه های قضایی‪ ،‬امنیتی‬ ‫و اجرایـی اسـتان بایـد دوشـادوش یکدیگـر و در راسـتای تحقـق‬ ‫هـدف واحـد یعنـی حفظ حقوق بیت المـال در اراضی ملـی و منابع‬ ‫طبیعـی حرکـت کنند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫اولین جلسه شورای اداری اداره کل تعاون‪،‬کار و راه اجتماعی برگزار شد‪:‬‬ ‫شفافیت نقطه عطفی در ارتقای سالمت اداری و رضایت مردم‬ ‫را به دنبال دارد‬ ‫اولیـن جلسـه شـورای اداری اداره کل‬ ‫تعـاون‪،‬کار و راه اجتماعـی برگزار شـد‪/‬‬ ‫شـفافیت نقطـه عطفـی در ارتقـای‬ ‫سلامت اداری و رضایـت مـردم را بـه‬ ‫دنبـال دارد‬ ‫اولیـن جلسـه شـورای اداری اداره کل تعـاون‪،‬‬ ‫کار و رفـاه اجتماعـی مازنـدران بـا حضـور‬ ‫مدیـر کل‪ ،‬معاونیـن‪ ،‬روسـای ادارات سـتادی‬ ‫و شهرسـتانها بـه صـورت وبینـار برگـزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل تعـاون‪،‬‬ ‫کار و رفـاه اجتماعـی مازنـدران‪ ،‬کامـران‬ ‫اصغـری مدیـر کل پیـش از ظهـر امـروز در‬ ‫اولین جلسـه شـورای اداری ایـن اداره کل که‬ ‫بـه صـورت وبینـار برگزار شـد ضمـن تبریک‬ ‫فـرا رسـیدن هفته دفاع مقدس طی سـخنانی‬ ‫اظهـار کرد‪ :‬ادامـه دادن راه شـهدا و ایثارگران‬ ‫ضامـن پیشـرفت جامعـه اسـت و مـردم ایران‬ ‫همیشـه در مقابـل ایثـار و از خـود گذشـتگی‬ ‫ایـن عزیـزان سـر تعظیـم فـرود اورده اند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به ضـرورت تقویت شـفافیت در‬ ‫جامعـه خاطـر نشـان کرد‪ :‬وزیـر تعـاون‪،‬کار و‬ ‫رفـاه اجتماعـی بخشـنامه ای را درخصـوص‬ ‫ارتقای پاسـخگویی‪ ،‬شـفافیت و مقابله با فساد‬ ‫در نظـام اداری بـه تمامـی مدیـران و کارکنان‬ ‫ایـن مجموعـه در سـطح کشـور ابلاغ نمودند‬ ‫کـه ایـن بخشـنامه نقطـه عطفـی در ارتقـای‬ ‫سلامت اداری در جامعـه خواهـد بـود‪.‬‬ ‫اصغـری با اشـاره بـه رونمایـی از سـامانه های‬ ‫شـفافیت‪ ،‬وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی‬ ‫افـزود‪ :‬ایـن سـامانه گام بزرگـی در جهـت‬ ‫تحقـق ایـن وعـده بـر مـی دارد‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬وزیـر کار معتقـد اسـت‬ ‫مدیـران ایـن وزارتخانـه بایـد خـود را در یک‬ ‫اتـاق شیشـه ای ببیننـد کـه همواره بـا نظارت‬ ‫مردمـی و رسـانه ای مواجـه هسـتند تـا عالوه‬ ‫بـر افزایـش بهـره وری و بازدهـی کاری زمینه‬ ‫فسـادهای مختلـف اداری و مدیریتـی نیـز از‬ ‫میان برداشـته شـود‪.‬‬ ‫مدیـر کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫مازنـدران بـا تقدیـر از زحمات همـه کارکنان‬ ‫در ارائـه خدمـات مطلـوب بـه مـردم شـریف‬ ‫اسـتان در زمـان شـیوع ویـروس کرونا تصریح‬ ‫خبر‬ ‫کـرد‪ :‬اکثـر اقدامـات حمایتی دولـت در زمان‬ ‫شـیوع کرونا توسـط مجموعـه ایـن وزارتخانه‬ ‫در سـطح کشـور ارائـه گردیـده و هنـوز هـم‬ ‫ادامـه دارد‪ ،‬امـا کارکنـان خدوم ایـن اداره کل‬ ‫در سـطح اسـتان با افتخار و بی وقفه مشـغول‬ ‫انجـام وظیفـه و ارائـه خدمت به مردم شـریف‬ ‫اسـتان بوده و هسـتند‪.‬‬ ‫وی بـا تاکید بـر ضرورت اسـتقرار میز خدمت‬ ‫الکترونیکـی در ایـن اداره کل خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬راه انـدازی سـامانه جامـع روابـط کار‪،‬‬ ‫بیمـه بیکاری‪ ،‬سـامانه جامع هوشـمند تعاون‬ ‫و‪ ...‬از اقدامـات مهـم ایـن وزارتخانه در سـطح‬ ‫کشـور مـی باشـد که انجـام خدمـت و نظارت‬ ‫و پیگیـری هـای الزم جهـت ارائـه خدمـات‬ ‫الکترونیکـی بـه جامعـه هـدف از طریـق ایـن‬ ‫سـامانه هـا علـی رغم همـه مشـکالت ابتدای‬ ‫کار مـورد تاکیـد اسـت‪.‬‬ ‫اصغـری ادامـه داد‪ :‬برگزاری جلسـات و کالس‬ ‫هـای اموزشـی بـه صـورت وبینـار و مجـازی‬ ‫نیـز در همـه حـوزه هـا علـی الخصـوص برای‬ ‫تعاونگـران بایـد در دسـتور کار قـرار گیرد‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول بـا تاکیـد بـر ضـرورت دقـت و‬ ‫تسـریع در پرداخـت تسـهیالت حمایتـی بـه‬ ‫کسـب و کارهای اسـیب دیـده از کرونـا بیان‬ ‫کـرد‪ :‬بـا همـکاری همـه مسـئولین تـا کنون‬ ‫موفـق بـه پرداخـت بیـش از ‪ 280‬میلیـارد‬ ‫تومـان تسـهیالت به کسـب و کارهای اسـیب‬ ‫دیـده از کرونـا در سـطح اسـتان شـده ایـن و‬ ‫جایـگاه خوبـی را در سـطح کشـور از لحـاظ‬ ‫پرداخـت داریـم‪.‬‬ ‫مدیـر کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫مازنـدران بـا اشـاره بـه تسـهیالت مشـاغل‬ ‫خانگـی و روسـتایی تاکیـد کـرد‪ :‬هـدف پـول‬ ‫پاشـی در اسـتان را نداریـم و انتظـار داریـم‬ ‫کـه در معرفـی طـرح هـا کیفیـت و میـزان‬ ‫اشـتغالزایی ان مـورد توجـه قـرار گیـرد تـا از‬ ‫انحـراف ان جلوگیـری شـود‪.‬‬ ‫وی تاسـیس مراکز مشاوره کارافرینی و مراکز‬ ‫نواوری توسـعه تعاون را در سـطح شهرستانها‬ ‫ضـروری دانسـت و افـزود‪ :‬ترویـج فرهنـگ‬ ‫کارافرینـی و تعـاون در اسـتان بویـژه در بین‬ ‫فارغ التحصیالن دانشـگاهی بسیار ضروریست‬ ‫و همـه کارکنـان بایـد در راسـتای ایـن مهـم‬ ‫تلاش مضاعفـی انجـام دهنـد چرا کـه ترویج‬ ‫ایـن مـوارد بـه تحقـق جهـش تولیـد کمـک‬ ‫شـایانی خواهـد کرد‪.‬‬ ‫اصغـری بـا تاکیـد بـر ضـرورت توسـعه بخش‬ ‫تعـاون‪ ،‬تشـکیل تعاونـی هـای توسـعه عمران‬ ‫شهرسـتانی و توجـه بـه طـرح روسـتا تعـاون‬ ‫بیـان کـرد‪ :‬ادارات شهرسـتانی ضمـن توجـه‬ ‫ویـژه و پیگیـری ایـن مـوارد بایـد از ظرفیـت‬ ‫بانـک توسـعه تعاون بـرای توسـعه این بخش‬ ‫مهـم در سـطح اسـتان اسـتفاده نمایند‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول بـا اشـاره بـه بخـش تخصصـی‬ ‫روابـط کار و تقدیـر از زحمـات بـی شـائبه‬ ‫همـکاران ایـن حـوزه خاطرنشـان کـرد‪ :‬ارائـه‬ ‫خدمـات در ایـن حـوزه بایـد تحـت سـامانه‬ ‫جامـع روابـط کار صـورت پذیـرد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬توجـه ویژه به صدور اراء سازشـی‪،‬‬ ‫دقـت و تسـریع در رسـیدگی ها و صـدور اراء‬ ‫طبـق ایین دادرسـی کار همواره مـورد تاکید‬ ‫می باشـد‪.‬مدیر کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫مازنـدران بـا تاکیـد بر ضـرورت توجـه و ارائه‬ ‫گـزارش بموقـع در بحـث واحدهـای مشـکل‬ ‫دار تصریـح کـرد‪ :‬همـکاران باید توجه داشـته‬ ‫باشـند قبـل از اینکـه واحـدی دچـار مشـکل‬ ‫شـود بایـد مـورد حمایـت قـرار گیرد چـرا که‬ ‫همیشـه پیشـگیری بهتر از درمان اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندار گیالن‪ :‬عادی سازی شرایط زندگی مردم‬ ‫در مناطق سیل زده‪ ،‬اولویت است‬ ‫اسـتاندار گیلان بـه بسـیج امکانـات و بهـره گیری‬ ‫از ظرفیـت هـای مختلـف در جهـت کمک رسـانی‬ ‫بـه مناطـق سـیل زده تالـش اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫عـادی سـازی شـرایط زندگی مـردم در این مناطق‬ ‫‪ ،‬اولویت اسـت‪.‬‬ ‫بـه گزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گیالن؛‬ ‫دکتـر ارسلان زارع در دیـدار مشـاور وزیـر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفـاه اجتماعـی‪ ،‬بـا اشـاره بـه اینکـه بخشـی‬ ‫از جامعـه هـدف مجموعـه بـزرگ ایـن وزارتخانه از‬ ‫اقشـار اسـیب پذیر هسـتند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬به سبب‬ ‫ظرفیـت هـای موجـود در مجموعـه هـا و شـرکت‬ ‫هـای تابعـه وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‪،‬‬ ‫امـکان کمک بـه سـیل زدگان وجـود دارد‪.‬‬ ‫وی بـه بازدیـد خـود از مناطـق سـیل زده تالـش‬ ‫اشـاره و خاطرنشـان کرد‪ :‬باید در سـریع ترین زمان‬ ‫ممکـن بـا بسـیج امکانـات و هدایـت بـه مناطـق‬ ‫سـیل زده‪ ،‬شـرایط زندگی مـردم را بـه روال عادی‬ ‫شمال‬ ‫برگردانیم‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در گیلان ادامه داد‪ :‬اسـکان‬ ‫خانواده هـای اسـیب دیده از سـیل و تامیـن ارزاق‬ ‫عمومـی و اقلام ضـروری‪ ،‬در اولویـت اسـت‪.‬‬ ‫در ایـن دیـدار مشـاور وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی نیـز بـه تاکید دکتـر شـریعتمداری برای‬ ‫سـفر به گیلان و ارائـه هر کمک و خدمتـی با نظر‬ ‫اسـتاندار در مناطـق سـیل زده تالش اشـاره و بیان‬ ‫کـرد‪ :‬امـاده شناسـایی نیازمنـدی هـا و ارائـه اقالم‬ ‫ضـروری و ارزاق عمومـی هسـتیم‪.‬‬ ‫کریـم یاوری افـزود‪ :‬از تمامی ظرفیـت های موجود‬ ‫در مجموعه دسـتگاه ها و شـرکت های تابعه وزارت‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی برای کمک به شـرایط‬ ‫موجـود بـه ویـژه رفع مشـکل بنگاه هـای اقتصادی‬ ‫بـا ارائـه تسـهیالت و نیـز رفع مشـکالت معیشـتی‬ ‫کارگرانـی کـه در مناطـق سـیل زده هسـتند‪ ،‬بهره‬ ‫مـی گیریم‪.‬‬ ‫استاندار گلستان در ایین تجلیل و تکریم از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت استان؛‬ ‫ملت ایران در مقابل سلطه گری و زیاده خواهی‬ ‫استکبار جهانی کوتاه نخواهد امد‬ ‫اسـتاندار گلسـتان بـا بیـان اینکه بـی تردیـد مقابله با‬ ‫تحریـم های ظالمانه کار سـاده ای نیسـت اظهار کرد‪:‬‬ ‫ملـت ایـران همچـون ‪ ۴۲‬سـال گذشـته و تمام سـال‬ ‫هـای دفـاع مقـدس مقاومـت در برابـر سـلطه گـری‬ ‫و زیـاده خواهـی رژیم هـای اسـتکباری را بـه عنـوان‬ ‫هـدف خـود قـرار داده و از اهداف خود کوتـاه نخواهد‬ ‫امد‪.‬‬ ‫به گـزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گلسـتان‬ ‫دکتـر هـادی حـق شـناس در اییـن تجلیـل و تکریم‬ ‫از پیشکسـوتان دفـاع مقـدس و مقاومـت اسـتان بـا‬ ‫بیـان اینکـه صحبـت از دفـاع مقـدس و رشـادتهای‬ ‫رزمنـدگان اسلام و تبییـن اهـداف دفـاع مقـدس‬ ‫نیازمنـد مـاه هـا برنامـه و سـخنرانی اسـت‪ ,‬تصریـح‬ ‫کرد‪:‬جنـگ تحمیلـی عـراق علیـه ملـت ایـران پس از‬ ‫جنـگ ویتنـام طوالنی تریـن جنگ تاریـخ معاصر بود‬ ‫صـدام با انگیزه قرارداد سـال ‪ ۱۹۷۵‬و تسـلط بر اروند‬ ‫رود جنـگ را اغـاز کـرد امـا بـه هیـچ یـک از اهـداف‬ ‫شـوم خـود دسـت نیافت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ثمـره جنـگ ایـران و عـراق تقدیـم ‪۲۰۰‬‬ ‫هـزار شـهید از سـوی ملـت ایـران و بیـش از دو برابر‬ ‫ایـن رقم کشـته در نیروهـای متجاوز عراق بـود و این‬ ‫جنـگ تنها بـرای امریـکا و حامیان غربی صدام سـود‬ ‫و منفعت داشـت‬ ‫اسـتاندار گلسـتان یاداور شد‪ :‬از هر سـه شهید تقدیم‬ ‫شـده در جنـگ تحمیلـی دو شـهید زیـر ‪ ۲۵‬سـال‬ ‫بودنـد و انـان بـا ابـزار اخلاق‪ ,‬ایمـان و تعبـد موجب‬ ‫مانـدگاری نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی در برابر‬ ‫غرب شـدند‪.‬‬ ‫دکتـر حـق شـناس گفـت ‪:‬جوهـره انقلاب اسلامی‬ ‫توجـه بـه ارزشـهای اسلامی بـوده و امـروز دولـت‬ ‫امریـکا معتقـد اسـت رفتـار ایـران از نظر انـان نرمال‬ ‫نیسـت چـرا که انـان می خواهنـد ایران نیـز همچون‬ ‫دیگـر کشـورهای عربـی در مقابـل انان کوتـاه امده و‬ ‫بـازار مصـرف کاالهـای انان باشـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در قطعنامـه ‪ ۲۲۳۱‬تمـام کشـورهای‬ ‫جهـان پذیرفتنـد کـه ایران قصد دسـتیابی به سلاح‬ ‫اتمـی را نـدارد و امریـکا بـه دلیـل خوی سـلطه گری‬ ‫نمـی خواهـد ایـن مسـئله را بپذیرد چراکه بقـای انها‬ ‫بـه فـروش نفـت کشـورهای عربـی و خریـد کاالهای‬ ‫انـان در منطقـه اسـت و از این طریق انـان می توانند‬ ‫خـود را بـه عنـوان سـلطه گـر در جهان حفـظ کنند‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت در ادامه این برنامـه مقرر گردیده‬ ‫از طریـق ویدئـو کنفرانـس اییـن سراسـری تجلیل و‬ ‫تکریـم از یـک میلیـون پیشکسـوت دفـاع مقـدس و‬ ‫مقاومـت بـا سـخنرانی رهبـر معظـم انقلاب حضرت‬ ‫ایـت اهلل خامنـه ای مدظلـه العالـی انجام شـود‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت پایان این مراسـم با حضـور دکتر‬ ‫حـق شـناس اسـتاندار گلسـتان و دیگـر مسـئولین‬ ‫اسـتانی از پیشکسـوتان دفاع مقدس و مقاومت تقدیر‬ ‫شد ‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫چهار شنبه ‪ 2 /‬مهر ‪ / 99‬شماره ‪708‬‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر‬ ‫خرب‬ ‫مهاجر‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی مازندران‪:‬‬ ‫مقابل مشکالت فعلی صنعت طیور کوتاه نمی اییم‬ ‫رئیـس اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع‪ ،‬معـادن‬ ‫و کشـاورزی مازنـدران گفـت‪ :‬در قبـال‬ ‫مشـکالت فعلـی صنعت طیـور کوتـاه نمی‬ ‫اییـم و با جدیـت و لحـاظ کـردن واقعیتها‬ ‫پیگیـرمسـائلهسـتیمتـابـهنتیجـهبرسـیم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اتـاق بازرگانـی‬ ‫مازنـدران‪ ،‬عبدالـه مهاجـر دارابـی در دهمیـن‬ ‫نشسـت کمیسـیون کشـاورزی اتـاق بازرگانـی‪،‬‬ ‫پیرامـون مشـکالت صنعـت طیـور‪ ،‬بـا اشـاره بـه‬ ‫اینکـه موضـوع مـرغ یک داسـتان و مشـکل برای‬ ‫کل کشـور شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬اگـر اوضـاع بـا‬ ‫همیـن مسـیر فعلـی پیـش رود‪ ،‬در ماههـای اتی‬ ‫گرفتاریهـای بیشـتری خواهیـم داشـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه کمیسـیون کشـاورزی اتـاق‬ ‫بازرگانـی مازنـدران بـا جدیـت پیگیر رفع مشـکل‬ ‫صنعـت طیـور اسـت و اینکـه ‪ ۴۵‬درصـد تامیـن‬ ‫جوجـه یـک روزه کشـور را نیـز مازنـدران برعهده‬ ‫دارد‪ ،‬مهمتریـن دغدغـه حال حاضر را تامین نهاده‬ ‫هـا عنوان و خاطرنشـان کـرد که دولت نتوانسـت‬ ‫ایـن بخـش را مدیریـت کنـد و گرفتاریهای جدی‬ ‫را ایجـاد کرده اسـت‪.‬‬ ‫مسیر نادرست در سامانه بازارگاه‬ ‫رئیـس اتـاق بازرگانـی مازنـدران بـا اعلام اینکـه‬ ‫سـردخانه هـای مـرغ در مازنـدران خالـی شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬مشـکل دیگـر ایـن اسـت کـه مرغ‬ ‫تولیـد ایـران بعضـاً با مـارک های سـایر کشـورها‬ ‫خصوصـاً عراق صادرمی شـود و این‪ ،‬خود مشـکل‬ ‫دیگـری اسـت کـه بایـد مقابـل ان بایسـتیم تا تا‬ ‫دچـار اسـیب هـای بعدی نشـویم‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول با بیـان اینکه شـاید بتوانیـم بگوییم‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد مشـکل فعلی کشـور در خصوص‬ ‫نهاده هاسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬مرغدار‪ ،‬نهـاده ها را‬ ‫بـا قیمت نجومـی خریـداری می کنـد‪ ،‬دولت این‬ ‫مـوارد را مـی بینـد و مـی دانـد امـا اینکـه چـرا‬ ‫پیگیـری نمی شـود مورد سـوال اسـت‪.‬‬ ‫مهاجـر دارابـی بـا اشـاره بـه سـامانه بـازارگاه و‬ ‫اینکـه نفـس ایـن کار درسـت بـوده اسـت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امـا اکنون مسـیر درسـتی در سـامانه دنبـال نمی‬ ‫شـود و گالیـه مندی هـای زیـادی در توزیع نهاده‬ ‫هـا وجـود دارد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه دو وزارتخانه صنعـت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجـارت و جهـاد کشـاورزی بایـد مشـکالت فعلی‬ ‫را مدیریـت کننـد‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬بایـد یـک متولی‬ ‫مشـخص تعیین شـود‪ ،‬زیـرا اکنون مشـکل طیور‪،‬‬ ‫مشـکل امنیـت غذایـی و موضـوع ملـی اسـت که‬ ‫بایـد بـا اتخـاذ تصمیمات اساسـی رفع شـود‪.‬‬ ‫رئیـس اتـاق بازرگانـی مازنـدران تاکیـد کـرد که‬ ‫نسـبت به موضوع طیور حساسـیت باالیـی داریم‪،‬‬ ‫در قبـال مشـکالت فعلی صنعت طیـور کوتاه نمی‬ ‫اییـم و بـا جدیـت و لحـاظ کـردن واقعیـت هـا‬ ‫پیگیـر مسـائل هسـتیم تا بـه نتیجه برسـیم‪.‬‬ ‫ظلم بزرگ دولت به صنعت طیور‬ ‫رئیـس کمیسـیون کشـاورزی‪ ،‬اب و منابع طبیعی‬ ‫اتـاق بازرگانـی مازنـدران نیـز با تایید بـر اینکه در‬ ‫کنـار مشـکالت اقتصـادی موجـود در بخش تولید‬ ‫و اشـتغال‪ ،‬مشـکل اصلـی ما تامیـن امنیت غذایی‬ ‫اسـت‪ ،‬اضافـه کـرد‪ :‬مـا وارد یـک بحرانـی شـدیم‬ ‫کـه مسـئوالن باالدسـتی نمـی دانند‪ ،‬کمیسـیون‬ ‫کشـاورزی اتـاق بازرگانـی مازنـدران در پیگیـری‬ ‫مشـکالت صنعـت طیـور پیشـرو بـوده اسـت و با‬ ‫جدیـت نیز تـا حصول نتیجـه پیگیری هـای خود‬ ‫را دنبـال مـی کند‪.‬‬ ‫امیـر میـران املـی بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان‬ ‫مازنـدران بهتریـن و باکیفیـت تریـن تولیدکننـده‬ ‫مـرغ در کشـور اسـت و بیشـترین سـهم را نیز در‬ ‫تولیـد ایـن محصـول دارد‪ ،‬از مشـکالت مرغداران‬ ‫گفت ‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬امـا بـا شـرایطی کـه در نهـاده هـا‬ ‫پیـش امـد و قیمـت هـا افزایـش یافـت؛ جوجـه‬ ‫ریـزی طـی یک مـاه گذشـته بـه کمترین سـقف‬ ‫خـود در گلـه هـای مولـد رسـید کـه در اینـده‬ ‫مشـکالت زیـادی را ایجـاد مـی کنـد‪.‬‬ ‫رئیـس کمیسـیون کشـاورزی اتـاق بازرگانـی‬ ‫مازنـدران بـا ابـراز نارضایتـی از مدیریـت سـامانه‬ ‫بـازارگاه نهـاده هـای کشـاورزی بیان کـرد‪ :‬هرچه‬ ‫بـازارگاه شـفافتر عمـل کنـد بـه نفـع تولیدکننده‬ ‫اسـت چراکـه تولیدکننـده هیـچ مشـکلی بـا‬ ‫شـفافیت ننداشـته چـون رانتـی در اختیـار ندارد‬ ‫و بـه نظـر مـی رسـد یـک تعاملـی بیـن دولـت و‬ ‫واردکننـدگان نهـاده صـورت گرفتـه که ضـرر ان‬ ‫را تولیدکننـده مـی دهـد و ایـن ظلـم بزرگـی بـر‬ ‫فعـاالن صنعت طیور در شـرایط سـخت اقتصادی‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫میـران املـی اضافـه کرد‪ :‬یکـی از مـواردی که در‬ ‫خبر‬ ‫کـه وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن‪ ،‬تجارت اسـت یا جهاد‬ ‫کشاورزی‪.‬‬ ‫حسـن پـور بیان کرد‪ :‬مسـئوالن موضـوع نهاده ها‬ ‫و مشـکالت صنعـت طیور را شـوخی گرفتـه اند و‬ ‫ایـن شـرایط‪ ،‬مغایر با تامیـن امنیت غذایی اسـت‪.‬‬ ‫تجدید نظر دولت در سیاستهای حمایتی‬ ‫مشـاور عالـی اتـاق بازرگانـی مازنـدران نیـز در‬ ‫سـخنانی بـا تاییـد اینکـه اکنـون بحـث امنیـت‬ ‫غذایـی مطـرح اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬بایـد سیاسـت های‬ ‫حمایتـی دولـت از تولیدکننـده تغییـر کنـد و‬ ‫طـوری باشـد کـه فعاالن اقتصـادی مـا در صنعت‬ ‫طیـور‪ ،‬دغدغـه تامیـن نهـاده هـای کشـاورزی‬ ‫نداشـته باشـند‪.‬‬ ‫علـی احسـانی بیـان کـرد‪ :‬فشـارهای ارزی از یک‬ ‫طـرف‪ ،‬قیمـت باالی نهـاده هـا و از طرفـی توزیع‬ ‫نامناسـب و یـا کمبـود نهـاده هـای مـورد نیـاز‬ ‫بـرای مرغداریـه ا از سـوی دیگـر‪ ،‬تولیدکننـده را‬ ‫بـا مشـکالت زیـاد مواجه سـاخته اسـت و صنعت‬ ‫طیـور را تهدیـد مـی کند‪.‬‬ ‫در پایـان مقـرر شـد کـه درخواسـت هـای مطرح‬ ‫شـده در خصـوص مشـکالت ارزی‪ ،‬تامیـن نهـاده‬ ‫هـا و نحـوه توزیع ان در سـامانه بـازارگاه‪ ،‬و قیمت‬ ‫نهـاده هـا‪ ،‬در اسـرع وقـت در شـورای گفتگـوی‬ ‫اسـتانی و ملـی بـا اتخـاذ تصمیمـات مصـوب بـه‬ ‫اسـتحضار مسـئوالن در سـطح ملـی برسـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی گیالن‪:‬‬ ‫ترس از مواجهه با نامالیمات نباید ما را از مقابله‬ ‫با باطل باز دارد‬ ‫در نشسـت سـتادی شـورای امـر بـه معـروف و‬ ‫نهـی از منکـر دانشـگاه‪ ،‬حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫اسماعیلی‪-‬مسـوول نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم‬ ‫رهبـری در دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان ضمـن‬ ‫گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدا و گرامیداشـت‬ ‫ذین‬ ‫هفتـه دفـاع مقـدس‪ ،‬بـا اشـاره بـه ایـه «ا ِ َّن ال َّ َ‬ ‫ـن‬ ‫ُـون َو ال َّنصـار ‏‬ ‫الصابِئ َ‬ ‫ا َم ُنـوا َو ال َّ َ‬ ‫ی َم ْ‬ ‫ذیـن هـا ُدوا َو َّ‬ ‫ـن ب َّ‬ ‫ْ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫ِـالل ِ َو ال ْ َی ْـو ِم الخِ ِـر َو َعمِـل صال ِحا َفلا خَ ْو ٌف‬ ‫ا َم َ‬ ‫ُـون‪ :‬همانا کسـانی کـه ایمان‬ ‫ـم یَ ْح َزن َ‬ ‫ـم َو ال ُه ْ‬ ‫َعلَ ْی ِه ْ‬ ‫اوردنـد و یهودیـان و صابئیـان و نصـاری‪ ،‬هـر کس‬ ‫کـه بـه خـدا و روز قیامـت ایمـان بیـاورد و عمـل‬ ‫شایسـته انجـام دهـد ‪،‬ترسـی بـر ایشـان نیسـت‬ ‫و در اخـرت اندوهگیـن نمـی شـوند»‪ ،‬بـر جدایـی‬ ‫ناپذیـری ایمـان و عمـل صالـح تاکید کـرد و گفت‪:‬‬ ‫صرفـا خوانـدن نمـاز و قـران دلیلـی بـر شـیعه ی‬ ‫واقعـی بـودن نیسـت؛ وقتـی مـی گوییـم مـا ملت‬ ‫تامیـن گوشـت مرغ نقـش اصلـی و کلیـدی دارد‬ ‫گلـه هـای مولدی هسـتند کـه االن حذف شـدند‬ ‫و هیـچ جوجـه ریـزی در مـاه گذشـته در مـدت‬ ‫مشـابه سـال گذشـته صـورت نگرفته و متاسـفانه‬ ‫بـا ایـن شـرایط در اینده بـا کمبود مـرغ و جوجه‬ ‫مواجـه خواهیم شـد‪.‬‬ ‫اوضاع بحرانی صنعت طیور‬ ‫مدیرعامـل اتحادیـه مرغـداران مازنـدران و رییس‬ ‫کارگـروه کمـی و کیفـی صنعت طیور کمیسـیون‬ ‫کشـاورزی اتاق بازرگانی اسـتان با تاکید بر اینکه‬ ‫مشـکل صنعـت طیـور مازندران یـک موضوع ملی‬ ‫اسـت و باید در این سـطح دنبال شـود‪ ،‬خواسـتار‬ ‫نـگاه جـدی و واقعـی به صنعت طیور کشـور شـد‪.‬‬ ‫عطااله حسـن پـور ادامه داد‪ :‬دوسـتانی در مناصب‬ ‫باالدسـتی نشسـته اند و درد تولید را نمی دانند و‬ ‫ایـن‪ ،‬خود عمـق فاجعه را نشـان می دهد‪.‬‬ ‫وی بـا بیان اینکـه وضعیت نهاده ها خوب نیسـت‬ ‫و مرغـداران متضـرر شـده انـد‪ ،‬گفـت‪ ۹۰ :‬درصـد‬ ‫نهـاده های کشـاورزی بایـد وارد شـود‪ ،‬نباید خود‬ ‫را گـول بزنیم‪ ،‬اوضـاع بحرانی اسـت و همین حاال‬ ‫اعلام مـی کنیـم کـه اگـر تـا ‪ ۲۰‬روز دیگـر ایـن‬ ‫وضعیت مشـخص نشـود‪ ،‬اوضـاع مرغداریها فاجعه‬ ‫بار خواهـد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامـل اتحادیـه مرغـداران مازنـدران گفـت‪:‬‬ ‫بایـد یـک تیم مدیریـت بحـران در صنعـت طیور‬ ‫تشـکیل‪ ،‬و متولـی ایـن حوزه باید مشـخص شـود‬ ‫امـام حسـینیم‪ ،‬اعمـال مـا نیـز بایـد بـا روش امـام‬ ‫حسـین(علیه السلام) سـنخیت داشـته باشـد و به‬ ‫تبعیـت از ایشـان در راه امـر بـه معـروف و نهـی از‬ ‫منکـر هزینـه پرداخـت کنیـم‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت امر بـه معـروف و نهی از‬ ‫منکـر کـه تضمیـن کننـده ی حیـات طیبـه نظـام‬ ‫اسلامی اسـت گفـت‪ :‬تـرس از مواجهه بـا خطرات‬ ‫نبایـد مـا را از مقابله بـا باطل بازدارد؛ اگر مسـئولی‬ ‫بـا اسـتفاده از امکانـات دولتـی‪ ،‬فسـادی انجام دهد‬ ‫کـه در نتیجـه ی ان بـه مـردم ظلـم شـود بایـد‬ ‫جلـوی ان گرفتـه شـود‪.‬دکتر مهرابیان‪-‬معـاون‬ ‫فرهنگـی و دانشـجویی‪ ،‬نیـز در این نشسـت‪ ،‬اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬این روزها یاداور رشـادت هـای جوانان این‬ ‫مـرز و بوم اسـت وتقـارن هفته دفاع مقـدس با اغاز‬ ‫سـال تحصیلـی و بهـار تعلیـم و تربیـت را گرامـی‬ ‫مـی داریـم‪.‬وی ادامـه داد‪ :‬موضـوع امـر بـه معروف‬ ‫و نهـی از منکـر‪ ،‬تعطیلـی بردار نیسـت و وظیفه هر‬ ‫مسـلمانی اسـت کـه بـه مصادیق امـر به معـروف و‬ ‫نهـی از منکـر‪ ،‬توجه داشـته باشـد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت؛ جلسـه سـتادی شـورای امـر بـه‬ ‫معـروف و نهـی از منکـر دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫گیلان با حضـور حجت االسلام و المسـلمین علی‬ ‫اسـماعیلی‪ ،‬مسـوول نهـاد نمایندگـی مقـام معظم‬ ‫رهبـری در دانشـگاه‪ ،‬معاون فرهنگی و دانشـجویی‪،‬‬ ‫مدیـر روابـط عمومـی و جمعـی از مسـووالن‪ ،‬در‬ ‫دفتـر معاونـت فرهنگی و دانشـجویی‪ ،‬برگزار شـد و‬ ‫طـی ان‪ ،‬تولید محتوای مناسـب از سـوی دبیرخانه‬ ‫شـورای امـر به معـروف‪ ،‬مـورد توجه قـرار گرفت و‬ ‫مقـرر شـد ایـن دبیرخانـه در فضای مجـازی نیز به‬ ‫فعالیت بپـردازد‪.‬‬ ‫برگزاری وبینار کشوری احیای قلبی ریوی پایه‬ ‫با حضور اساتید دانشگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫وبینـار احیـای قلبـی ریـوی پایه بـرای کارکنان‬ ‫پرسـتاری و فوریـت های پزشـکی و متخصصین‬ ‫طب اورژانس و پزشـکان عمومی سراسـر کشـور‬ ‫برگزار شـد‪.‬‬ ‫در ایـن برنامـه اموزشـی کـه به صـورت مجازی‬ ‫و بـا حضـور اسـاتید دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران برگـزار شـد مباحث اموزشـی شـامل‬ ‫‪3‬‬ ‫زنجیـره بقـا بالغین‪،‬ایمنـی صحنـه و ارزیابـی‬ ‫بیمـار‪ chest compression،‬در بالغیـن و‬ ‫تنفـس دادن بـه بیمار ‪ ،‬زنجیره بقـا اطفال ‪،‬احیاء‬ ‫پایـه اطفال‪،‬احیاءپایـه اطفال توسـط یـک امداد‬ ‫گـر و دو امـداد گـر‪ ،‬انسـداد راه هوایـی توسـط‬ ‫اجسـام خارجـی(‪ )fbao‬ارایـه شـد‪.‬‬ ‫اهدا دستگاه همودیالیز‬ ‫از سوی خیر ساروی به‬ ‫بیمارستان امام خمینی(ره)‬ ‫یـک دسـتگاه همودیالیـز پیشـرفته از محل‬ ‫فـروش امـوال یـک خیر سـاروی خریـداری و‬ ‫بـه مرکـز اموزشـی درمانی امـام خمینی(ره)‬ ‫سـاری اهدا شـد‪.‬‬ ‫دسـتگاه همودیالیـز مـدل ‪ ۱۰۲۲ -ATF‬بـا‬ ‫هزینـه ریالـی ‪ ۸۷۰‬میلیـون ریـال از محـل‬ ‫فـروش امـوال مرحومـه سـکینه جعفـری‬ ‫کردخیلی از بیماران سـرطانی که تمام دارایی‬ ‫خـود را بـرای کمک به بیمـاران ختصاص داد‪،‬‬ ‫خریـداری و بـه مرکـز اموزشـی درمانـی امام‬ ‫خمینـی(ره) سـاری اهدا شـد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت در راسـتای تکریـم خیریـن‬ ‫سلامت ‪ ،‬بـر روی ایـن دسـتگاه مشـخصات‬ ‫اهـداء کننـدگان (مرحومـه سـکینه جعفـری‬ ‫کردخیلـی و فرزنـد مرحومش مایـده علیزاده)‬ ‫نصـب شـد تـا همـواره یـاد و خاطـره ایـن‬ ‫عزیـزان کـه تقریبـا تمـام دارایـی خـود را بـه‬ ‫ایـن امر خیر و خداپسـندانه اختصـاص دادند‬ ‫گرامـی داشـته شـود ‪.‬‬ ‫طرح ‪ 5‬ساله الیروبی‬ ‫رودخانه های مازندران‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اب منطقـه ای‬ ‫مازنـدران مهنـدس حیـدر داودیـان معـاون‬ ‫طـرح و توسـعه ایـن شـرکت در گفتگـوی زنده‬ ‫بـا صـدای مرکـز مازنـدران بـا بیـان اینکـه در‬ ‫مازنـدران حدود ‪ 7000‬کیلومتـر رودخانه وجود‬ ‫دارد کـه حـدود ‪ 4.5‬میلیون متـر مکعب اب در‬ ‫انهـا جریـان دارد گفـت‪ :‬بخشـی از ایـن حجـم‬ ‫اب بـه صـورت سـیالب جـاری و خسـاراتی را‬ ‫هـم در حـوزه سـازه هـا ی تقاطعـی و هـم در‬ ‫حـوزه منـازل مسـکونی و اراضـی کشـاورزی به‬ ‫دنبـال دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از وقوع سـیالب اواخر سـال ‪97‬‬ ‫و اوایـل سـال‪ ،98‬حدود ‪ 300‬کیلومتر از مسـیر‬ ‫رودخانـه هـا الیروبی شـد‪ ،‬و در ایـن مدت ‪3.5‬‬ ‫کیلومتـر دیواره سـازی نیز در حاشـیه رودخانه‬ ‫ها صـورت پذیرفت‪.‬‬ ‫معـاون طـرح و توسـعه شـرکت اب منطقـه‬ ‫ای مازنـدران در ادامـه گفـت‪ :‬در نظـر داریـم‬ ‫بـا اسـتفاده از ظرفیـت و اعتبـارات عمومـی و‬ ‫بخـش خصوصـی در قالـب یـک طـرح ‪5‬سـاله‬ ‫نقاط اسـیب پذیر شناسـایی شـده را بـا اجرای‬ ‫طرح های مهندسـی رودخانـه از جمله الیروبی‬ ‫و سـاماندهی ایمـن سـاخته تا میزان خسـارات‬ ‫وارده را کاهـش دهیـم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کرد‪ :‬در سـال ‪ 99‬نیز متناسـب‬ ‫بـا سـال ‪ 98‬دیـواره سـازی و تثبیـت بسـتر‬ ‫رودخانـه هـا در حـال انجـام اسـت ‪.‬‬ ‫وی تصریـح کرد‪:‬بـا توجـه بـه نقـش سـدها در‬ ‫کنتـرل سـیالب تلاش مـی شـود از ظرفیـت‬ ‫قانـون بودجـه ‪ 99‬جهـت اجـرا و تکمیـل سـد‬ ‫های در دسـت مطالعه و اجرا اسـتفاده شـود تا‬ ‫میـزان خسـارت بـه حداقل برسـد ‪.‬‬ ‫دیدار مدیر مخابرات منطقه‬ ‫گلستان با نماینده مردم‬ ‫رامیان و ازادشهر در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫مسئول بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل ‪:‬‬ ‫دانش اموزان در مدرسه قمقمه اب شخصی به همراه‬ ‫داشته باشند‬ ‫مسـئول بهداشـت محیـط معاونت بهداشـتی دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی بابـل گفـت ‪ :‬هـر دانـش امـوز بـرای جلوگیـری از‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا هنگام حضـور در مدرسـه قمقمه اب‬ ‫شـخصی بـه همراه داشـته باشـند‪.‬‬ ‫محسـن میرزایـی روز دوشـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنـگار‬ ‫ایرنـا بـا بیـان اینکـه اسـتفاده از ابخوری ها و تجمـع والدین‬ ‫دو چالش بازگشـایی مدارس در بابل بوده اسـت ‪ ،‬افزود ‪ :‬در‬ ‫بازدیدهـا مـوارد خیلی خوبی در مدارس مشـاهد ه شـده ‪ ،‬اما‬ ‫در بعضـی مـدارس بـا چالش هایی همچـون اسـتفاده دانش‬ ‫امـوزان از ابخوری هـا رو بـه رو شـدیم کـه خلاف پروتـکل‬ ‫هـای بهداشـتی اسـت و نیازمنـد توجـه بیشـتر خانـواده ها‬ ‫بـرای تامیـن اب مـورد نیاز فرزندانشـان به صورت شـخصی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی بـا اظهـار ایـن که یکـی از برنامه هـا و فعالیت هـای مهم‬ ‫کشـوری برنامـه نظـارت و کنترل بهداشـت محیـط مدارس‬ ‫اسـت و هـر سـاله بازرسـان بهداشـت محیـط در سراسـر‬ ‫کشـور کار نظـارت را انجـام می دهنـد ‪ ،‬گفـت ‪ :‬برنامه هـای‬ ‫بهداشـتی بازگشـایی مدارس امسـال به دلیل شیوع بیماری‬ ‫کرونـا خاص تـر بـوده و نظـارت هـا هم بـر بهداشـت محیط‬ ‫سـختگیرانه تر اسـت‪.‬‬ ‫میرزایـی افـزود ‪ :‬اولویـت کاری در بحـث نظارت هـا و‬ ‫بهداشـت در مـدارس در حـال حاضـر رعایـت پروتـکل های‬ ‫بهداشـتی در زمینـه مقابلـه بـا شـیوع کرونـا اسـت و بـرای‬ ‫ایـن کـه نظارت هـا کامال دقیق ‪ ،‬هماهنگ و یکسـان باشـد‬ ‫چـک فهرسـت های بازرسـی به تمامی مـدارس بابل ارسـال‬ ‫شـده و امـوزش حضـور هـم در ‪ ۵۵۰‬مدرسـه شهرسـتان با‬ ‫حضـور تعـداد اندکـی از دانـش امـوزان و فعالیـت معلمـان‬ ‫هـر روز ارائـه مـی شود‪.‬مسـئول بهداشـت محیـط معاونـت‬ ‫بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی بابـل از رعایـت پروتـکل‬ ‫هـای بهداشـتی در مـدارس شهرسـتان ابراز رضایـت کرد و‬ ‫گفـت ‪ :‬تاکنـون در مدارسـی که مورد بازرسـی قـرار گرفته ‪،‬‬ ‫دانـش امـوزان و کادر مدرسـه از بدو ورود ماسـک بر صورت‬ ‫دارنـد و فاصله گذاری اجتماعی و شسـتن دسـت ها را رعایت‬ ‫مـی کنند‪.‬میرزایـی بـا اشـاره به اینکـه حضـور خانواده ها در‬ ‫مـدارس و تجمـع انـان در محیـط مدرسـه یکـی دیگـر از‬ ‫چالش هایـی بازگشـایی مـدارس در بابل بوده اسـت ‪ ،‬گفت ‪:‬‬ ‫تاکیـد کارشناسـان بهداشـت بر این بـوده که دانـش اموزان‬ ‫در فضـای مجـازی امـوزش خود را ادامه دهند تـا از انتقال و‬ ‫شـیوع بیشـتر کرونـا در سـطح جامعه جلوگیری شـود‪.‬‬ ‫میرزایـی بـا بیـان اینکـه مسـئوالن و مدیـران مـدارس بعد‬ ‫از اتمـام هـر کالس‪ ،‬بـا موادگنـد زدا تمـام سـطوح مدرسـه‬ ‫را ضدعفونـی کننـد ‪ ،‬بیـان داشـت ‪ :‬دانش امـوزان در زمان‬ ‫ورود و خـروج از مدرسـه بایـد دسـتان خـود را بشـویند و‬ ‫اسـتفاد ِه صحیـح از ماسـک را فرامـوش نکننـد‪.‬‬ ‫در دیـدار بـا کوهسـاری نماینـده مـردم رامیان‬ ‫و ازادشـهر در مجلس شـورای اسلامی با مدیر‬ ‫مخابـرات منطقـه گلسـتان بـر ایجـاد تعامالت‬ ‫بیشـتر تاکیـد شـد‪.‬به گفتـه روابـط عمومـی‬ ‫مخابـرات منطقه گلسـتان ‪ ،‬مهنـدس غالمعلی‬ ‫شـهمرادی کـه دردیـدار بـا کوهسـاری نماینده‬ ‫مـردم رامیـان و ازادشـهر در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی سـخن می گفت ‪ ،‬با برشمردن اقدامات‬ ‫انجام شـده توسـط مخابرات در این شهرسـتان‬ ‫هـا افـزود‪ :‬امیدواریم بـا تعامالت بیشـتر بتوانیم‬ ‫خدمـت رسـانی در منطقـه را بـه نحـو احسـن‬ ‫اجـرا کـرده و خدمـات وسرویسـهای مخابراتـی‬ ‫بـا کیفیـت در اختیـار انهـا قـرار گیـرد‪.‬در این‬ ‫دیـدار کوهسـاری نیـز ضمـن اعلام امادگـی‬ ‫در ایـن زمینـه گفـت ‪ :‬مـردم بایـد از بهتریـن‬ ‫امکانـات بهـره منـد بـوده و رفع مشـکالت انها‬ ‫بایـد اولویـت دسـتگاههای اجرایی باشـد ‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫چهار شنبه ‪ 2 /‬مهر ‪ / 99‬شماره ‪708‬‬ ‫یادداشت‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شهر بدون خودرو‪،‬‬ ‫از شعار تا عمل‬ ‫ادامه از قبل‬ ‫وی می افزایـد‪ :‬شـهرهای انسـان محـور کیفیـت و‬ ‫جذابیت هـای زیـادی از نظـر گردشـگری و محیط‬ ‫زیسـتی داشـتند‪ ،‬مطـرح شـدن مبحـث توسـعه‬ ‫پایـدار‪ ،‬کاهـش ترافیـک و الودگی هـای محیـط‬ ‫زیسـتی نیـز موجـب شـده تـا شـهرها بـه سـمت‬ ‫انسـان محـور بـودن حرکـت کننـد‪.‬‬ ‫ایـن متخصـص طراحـی شـهری اظهـار می کنـد‪:‬‬ ‫ایـن فراینـد در شـهرهای کشـور انگلسـتان و‬ ‫شـهرهای کشـورهایی مثـل ایرلنـد و فرانسـه اجرا‬ ‫شـده اسـت و فعـاالن مدنـی‪ ،‬اجتماعـی و محیـط‬ ‫زیسـت در ایـن زمینـه فعـال بوده انـد‪.‬‬ ‫وی عنـوان می کنـد‪ :‬بـه علـت تراکـم جمعیـت در‬ ‫شـهر و نقـش مهـم اقتصـاد شـهری‪ ،‬حمـل و نقل‬ ‫بسـیار مهـم اسـت‪ ،‬در ایـن راسـتا شـهرهای دنیـا‬ ‫رویکردهـای مختلفـی را مدنظـر قـرار داده انـد‪ ،‬به‬ ‫طور مثال شـهر زیگبـورگ در المـان کام ً‬ ‫ال خودرو‬ ‫را از شـهر حـذف کـرده اسـت و خـودرو صرفـاً در‬ ‫حومه شـهر اسـت یـا سـیینا در ایتالیا که شـهری‬ ‫قـرون وسـطایی اسـت و بافـت تاریخـی خـود را‬ ‫حفـظ کـرده‪ ،‬در انجا نیز پارکینـگ خودروها صرفاً‬ ‫در حومـه شـهر قـرار دارد‪.‬‬ ‫حسـینیون می گویـد‪ :‬خودرو در شـهرهای تاریخی‬ ‫و حتـی برخـی شـهرهای مـدرن دنیا در قسـمتی‬ ‫از حومـه شـهر پـارک می شـود‪ ،‬ایـن کار دشـواری‬ ‫خـاص خـودش را دارد‪ ،‬اما از طرف مـردم پذیرفته‬ ‫شـده و انهـا می داننـد کـه کیفیت محیـط زندگی‬ ‫انـان در شـهر بدون خـودرو باالتر اسـت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان می کنـد‪ :‬اقدامـات در راسـتای‬ ‫کاهـش تـردد خـودرو در شـهر بـه صورت هـای‬ ‫مختلفـی در شـهرهای دنیـا انجـام می شـود‪ ،‬بـه‬ ‫طـور مثـال در شـهر زیگبـورگ المان صرفـاً اجازه‬ ‫تـردد در داخـل شـهر داده می شـود‪ ،‬امـا خودروها‬ ‫اجـازه پارک کـردن ندارند‪ ،‬پارکینگ هـای طبقاتی‬ ‫در حومـه بافـت تاریخی شـهر در نظر گرفته شـده‬ ‫و مـردم بایـد پارکینگ هـای خانه خـود را در ان ها‬ ‫خریـداری کنند‪.‬‬ ‫ایـن متخصـص طراحی شـهری ادامـه می دهد‪ :‬در‬ ‫روشـی دیگـر‪ ،‬تنها سـاکنان هـر محله حـق پارک‬ ‫خـودرو خـود را دارنـد و رعایـت ایـن مسـئله بـه‬ ‫وسـیله کارت الکترونیکـی کـه در پشـت ماشـین‬ ‫نصـب شـده‪ ،‬کنتـرل می شـود؛ شـهروندان ایـن‬ ‫شـهرها حاضـر هسـتند مسـافت زیـادی را از خانه‬ ‫تـا مرکز تاریخی شـهر حرکـت کنند اما بـا خودرو‬ ‫در مرکـز شـهر تردد نداشـته باشـند‪.‬‬ ‫لزوم فراهم اوردن سازوکارهای حذف خودرو‬ ‫وی تاکیـد می کنـد‪ :‬در کشـور مـا نیـز شـعارهایی‬ ‫از ایـن دسـت مطـرح اسـت‪ ،‬امـا قبـل از ان بایـد‬ ‫سـازوکارهای حـذف خـودرو فراهـم شـود‪ ،‬ایجـاد‬ ‫حمـل و نقـل عمومـی مناسـب‪ ،‬کارامـد‪ ،‬مرتـب و‬ ‫پیوسـته‪ ،‬شـبانه روزی و امن و ایمن ضروری اسـت‬ ‫زیـرا تامیـن ایمنـی و امنیـت بـه خصـوص شـب‬ ‫هنـگام بسـیار مهم اسـت‪.‬‬ ‫ایـن متخصـص طراحـی شـهری می افزایـد‪ :‬اولین‬ ‫گام در راسـتای حـذف خودرو این اسـت که حتماً‬ ‫سـازوکارهای پشـتیبان بـرای تـردد شـهروندان‬ ‫وجـود داشـته باشـد تـا عبـور و مـرور انهـا دچـار‬ ‫اختلال نشـود و سـایر جایگزین هـای خـودرو بـه‬ ‫صـورت ارزان‪ ،‬مناسـب و ایمـن در اختیـار همگان‬ ‫باشـد تـا در صورتـی کـه اجـازه تـردد یـا حضـور‬ ‫خـودرو شـخصی داده نشـد‪ ،‬فـرد بـدون وسـیله‬ ‫نمانـد و بتوانـد بـه مقصد برسـد‪.‬‬ ‫وی تصریـح می کنـد‪ :‬در برخـی فضاهـای شـهری‬ ‫از جملـه پیـاده راه هـا‪ ،‬صرفـاً خودروهـای خدماتی‬ ‫و امـدادی اجـازه تـردد دارنـد‪ ،‬برخـی از ایـن نقاط‬ ‫ی‪‎‬شـود امـا برخـی‬ ‫بـه صـورت دائمـی پیـاده راه م ‬ ‫دیگـر در اوقـات خاصـی از سـال‪ ،‬مـاه و برخـی‬ ‫مناسـبت های خـاص‪ ،‬خیابان را پیـاده راه می کنند‬ ‫تـا مردم بـه تدریج با این موضوع اشـنا شـوند و به‬ ‫دلیـل اینکـه مدت کوتاه و محدودی اسـت‪ ،‬چندان‬ ‫در ترددهـای شـهری اختلال ایجـاد نمی کنـد اما‬ ‫فرصتـی اسـت تا شـهروندان بـا این موضوع اشـنا‬ ‫شـوند و مشـکالت نیز بررسـی شـود‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به تغییر سـاختارهای شهری همزمان‬ ‫بـا شـیوع ویـروس کرونـا خاطرنشـان می کنـد‪ :‬در‬ ‫بسـیاری از شـهرهای دنیـا از امریـکا و انگلسـتان‬ ‫گرفتـه تـا اسـترالیا‪ ،‬مرتبـاً بـه عـرض پیـاده رو‬ ‫خیابان هـا اضافـه می کننـد تـا افـراد بتواننـد بـا‬ ‫حفـظ فاصله فیزیکی از فضاهای شـهری اسـتفاده‬ ‫کننـد‪ ،‬بدیـن نحـو عـرض مقطعـی از خیابـان کـه‬ ‫محـل تـردد خـودرو شـخصی اسـت‪ ،‬کاهـش پیدا‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫ایـن متخصـص طراحـی شـهری ادامـه می دهـد‪:‬‬ ‫مسـیرهای دسترسـی حمـل و نقـل عمومـی‬ ‫کارامـد‪ ،‬ایمـن‪ ،‬تمیز و مناسـب سـازی شـده برای‬ ‫گروه هـای مختلـف وجـود دارد و شـهروندان بـه‬ ‫هیـچ عنـوان کمبود خـودرو شـخصی را احسـاس‬ ‫نمی کننـد ‪.‬‬ ‫شـهرهای بـدون خـودرو‪ ،‬شـهرهایی بـا اقتصـاد‬ ‫پویاتـر‬ ‫حسـینیون اظهـار می کنـد‪ :‬رویکردهـای دائـم‪،‬‬ ‫موقـت و سیاسـت های تشـویقی در شـهرهای‬ ‫مختلـف دنیـا بـرای کاهـش تـردد خـودرو در نظر‬ ‫گرفتـه شـده اسـت کـه موجـب ارتقـای سلامت‬ ‫سـاکنان شـهر‪ ،‬کاهـش ترافیـک‪ ،‬کاهـش الودگی‬ ‫هـوا و کاهـش تصادفات و معلولیت ها در شـهرهای‬ ‫بـدون خـودرو می شـود‪ ،‬همـه اینهـا موجب شـده‬ ‫تـا اقتصـاد در ایـن شـهرها رونق بیشـتری داشـته‬ ‫با شد ‪.‬‬ ‫وی تاکیـد دارد‪ :‬کاهـش تبعـات بحران هایـی مثل‬ ‫الودگـی هوا و ترافیک و تصادفات ناشـی از خودرو‪،‬‬ ‫موجـب کم شـدن هزینه های جامعه شـهری شـده‬ ‫و ایـن مبلـغ می توانـد صـرف ارتقـای کیفیـت‬ ‫فضاهـای شـهری و محیـط زندگـی مـردم شـود‪،‬‬ ‫امـا متاسـفانه در کشـورمان هنـوز بـه مرحلـه ای‬ ‫نرسـیده ایم کـه نفـع خودمـان را در نفـع جمـع‬ ‫ببینیـم و جامعـه ای داریـم کـه در ان نفـع فـرد بر‬ ‫نفـع جمـع برتـر دانسـته می شـود‪.‬پایان‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫با تامین اعتبار از سوی سازمان میراث‬ ‫فرهنگی؛پروژه گردشگری تیروم رود‬ ‫شیرود به کار خود ادامه می دهد‬ ‫پیام شهردار نکا به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس؛‬ ‫دفاع مقدس مظهر اقتدار ایران اسالمی‬ ‫بوده و خواهد بود‬ ‫هفته دفاع مقدس فرصت‬ ‫مناسبی است تا با تفکرو‬ ‫تعمق یادی از جانفشانی‬ ‫ها و ایثارگری های‬ ‫رزمندگان اسالم کنیم که‬ ‫در سال های دفاع مقدس‬ ‫با بهره گیری از خلوص‬ ‫نیت ‪ ،‬ایمان ‪ ،‬جوانمردی‬ ‫و پایمردی بعنوان‬ ‫پرچمداران نظام مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی باعث‬ ‫صالبت و اقتدار امروز‬ ‫کشورمان شدند ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش واحد روابـط عمومی‬ ‫شـهرداری نـکا ‪ ،‬سـید مهـدی‬ ‫احمدی شـهردار نکا طـی پیامی‬ ‫در گرامیداشـت هفتـه دفـاع‬ ‫مقـدس گفت‬ ‫هفتـه دفاع مقـدس فرصت مناسـبی‬ ‫اسـت تـا بـا تفکـرو تعمـق یـادی از‬ ‫جانفشـانی هـا و ایثارگـری هـای‬ ‫رزمنـدگان اسلام کنیم که در سـال‬ ‫هـای دفـاع مقدس بـا بهره گیـری از‬ ‫خلـوص نیـت ‪ ،‬ایمـان ‪ ،‬جوانمـردی و‬ ‫پایمـردی بعنـوان پرچمـداران نظـام‬ ‫مقـدس جمهـوری اسلامی باعـث‬ ‫صالبـت و اقتـدار امـروز کشـورمان‬ ‫شـدند ‪ .‬و بـدون تردیـد بایـد عنـوان‬ ‫کـرد دفـاع مقـدس تجربیـات فراوانی‬ ‫را بـه مـا اموخـت کـه همـواره ایـن‬ ‫تجربیـات توانسـته اسـت پـس از‪۸‬‬ ‫سـال جنـگ تحمیلـی هـر روز مـا را‬ ‫قدرتمنـد تـر کنـد و از گردنـه هـای‬ ‫سـخت عبـور دهـد کـه مـی تـوان به‬ ‫کمک رسـانی های مردم و مسـئوالن‬ ‫در مواجـه بـا بالهایـی همچون سـیل‬ ‫‪،‬زلزلـه و حتـی ویـروس منحـوس‬ ‫کرونـا( کـه یـاداور شـور و اتحـاد‬ ‫مـردم در روزهـای دفاع مقـدس بود)‬ ‫اشـاره کـرد ‪.‬‬ ‫امـروز دفـاع مقـدس همـان دفـاع از‬ ‫اقتـدار ایـران اسلامی اسـت لـذا بـر‬ ‫همـه ی مـا واجـب اسـت با تکیـه بر‬ ‫رهنمودهـای داهیانـه و هوشـمندانه‬ ‫رهبـر معظـم انقالب اسلامی حرکت‬ ‫نماییـم و مسـیر توسـعه و پیشـرفت‬ ‫را طـی نماییـم ‪ .‬اینجانـب بـر خـود‬ ‫وظیفـه می دانـم ضمن گرامیداشـت‬ ‫هفتـه دفاع مقدس مراتـب قدردانی و‬ ‫درود خـود را به محضر مبارک تمامی‬ ‫خانـواده هـای عزیز شـهدا ‪ ،‬ایثارگران‬ ‫‪ ،‬جانبـازان ‪ ،‬رزمنـدگان ‪ ،‬نیروهـای‬ ‫نظامی ‪ ،‬سـپاه ‪ ،‬بسـیج ‪ ،‬ارتش و همه‬ ‫مـردم به ویژه شـهروندان فهیم شـهر‬ ‫نـکا ابلاغ نمایم‪.‬‬ ‫دکتر سید مهدی احمدی‬ ‫شهردار نکا‬ ‫خبر‬ ‫بـا تامیـن اعتبـار از سـوی سـازمان میـراث فرهنگـی ‪،‬‬ ‫صنایـع دسـتی و گردشـگری ‪ ،‬پـروژه گردشـگری تیروم‬ ‫رود شـیرود بـه کار خـود ادامـه مـی دهد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش فرهنگـی اجتماعـی و روابـط عمومـی شـهرداری و‬ ‫شـورای اسلامی شـهر شـیرود طی بازدید مهندس ایـزدی معاون‬ ‫مدیـر کل میراث فرهنگی و گردشـگری مازنـدران از این پروژه که‬ ‫بـا همراهی محمد نیکنام شـهردار شـیرود صورت گرفـت‪ ،‬فاز یک‬ ‫و دوم پـروژه گردشـگری رود تیـروم بـا تخصیص_اعتبـار از سـوی‬ ‫اداره کل میـراث فرهنگـی و گردشـگری اسـتان به کار خـود ادامه‬ ‫مـی دهد ‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکر اسـت ‪:‬مبلـغ یـک میلیـارد ریـال جهـت مرمت و‬ ‫بازسـازی مسـجد تاریخـی گیـل محله محمـد اباد در نظـر گرفته‬ ‫شـده است ‪.‬‬ ‫️تاریـخ احـداث ایـن مسـجد بـه دوره قاجـار بر مـی گـردد ‪ .‬این اثر‬ ‫در تاریـخ ‪ ۲۶‬اسـفند ‪ ۱۳۸۶‬در فهرسـت یکـی از اثار ملـی ایران به‬ ‫ثبت رسـیده است ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دادبود شهردار گرگان تشریح کرد؛‬ ‫برنامه های شهرداری گرگان به مناسبت روز جهانی بدون خودرو‬ ‫بـه گـزارش مرکـز اطالع رسـانی روابط‬ ‫عمومـی شـهرداری گـرگان‪ ،‬عبدالرضـا‬ ‫دادبـود بـا تبریـک هفتـه دفـاع مقدس‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬بـه مناسـبت اغـاز هفتـه‬ ‫دفـاع مقـدس و همزمانـی روز جهانـی‬ ‫بـدون خودرو بـا اول مهرماه اغاز سـال‬ ‫تحصیلـی‪ ،‬شـهرداری گـرگان برنامـه‬ ‫ویـژه ای را در گـرگان اجـرا خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در ایـن راسـتا از سـاعت‬ ‫‪ 15‬الـی ‪ 17‬روز سه شـنبه اول مهرمـاه‬ ‫تـردد وسـایل نقلیـه در خیابـان امـام‬ ‫خمینـی(ره) گـرگان ممنـوع خواهـد‬ ‫توسعه عمرانی در منطقه سه شهری؛‬ ‫اجرای فاز اول عملیات پروژه‬ ‫هدایت اب های سطحی‬ ‫در کمربندی جنوبی ساری‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امور بین الملل شـهرداری سـاری‪،‬‬ ‫پـروژه کانـال هدایـت اب هـای سـطحی در ضلع شـمالی کمربندی‬ ‫جنوبـی باهـدف جلوگیـری از اب گرفتگـی معابـر در حال انجام اسـت‪.‬‬ ‫ایـن پـروژه در دو فـاز به طـول ‪ 800‬متر و عـرض ‪ 5/1‬متر از کوچه‬ ‫فاطمیـه در کمربنـدی جنوبی اغاز و تا رودخانه اسـیبورد ادامه دارد‬ ‫و بـا بهره بـرداری از ایـن کانال‪ ،‬اب های سـطحی کمربنـدی جنوبی‪،‬‬ ‫دخانیـات و جـاده قدیـم میانـرود بـه سـمت رودخانـه اسـبیورد‬ ‫هدایت شـده و مشـکل ابگرفتگـی منطقـه مرتفع خواهد شـد‪.‬‬ ‫اجـرای پـروژه هـای عمرانـی بـا هـدف هدایـت اب های سـطحی ‪،‬‬ ‫سـهولت در عبـور و مـرور و ارتقـاء سـطح ایمنـی معابـر و مدیریـت‬ ‫بهنـگام بحـران در شـرایط جوی نامناسـب کـه از برنامـه های مهم‬ ‫شـهرداری در راسـتای افزایـش سـطح رفـاه شـهروندان اسـت طی‬ ‫یـک سـال اخیر بطـور مسـتمر در حـال انجام اسـت‪.‬‬ ‫پـروژه هدایـت اب هـای سـطحی همزمـان بـا دیگـر پـروژه هـای‬ ‫عمرانـی اعـم از پـروژه پـل تـا پـل‪ ،‬نیـروگاه زباله سـوز‪ ،‬سـاماندهی‬ ‫بلـوار امـام رضا(ع) بـرای رفاه حال شـهروندان سـاروی در حال اجرا‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫بـود و در طـول ایـن مسـیر شـهرداری‬ ‫گـرگان برنامه هـای ویـژه ای را اجـرا‬ ‫خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫شـهردار گـرگان خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫راه انـدازی ‪ 10‬ایسـتگاه ورزشـی‬ ‫رشـته های مختلـف بـا رعایـت فاصلـه‬ ‫و دسـتورالعمل های بهداشـتی توسـط‬ ‫سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعی و ورزشـی‬ ‫شـهرداری گـرگان‪ ،‬اجـرای دوچرخـه‬ ‫سـواری در طـول مسـیر بـا همـکاری‬ ‫هیات دوچرخه سـواری اسـتان گلستان‬ ‫و سـازمان حمـل و نقـل بـار و مسـافر‬ ‫شـهرداری گـرگان از جملـه برنامه های‬ ‫ایـن روز خواهـد بـود‪.‬‬ ‫دادبـود بـا تقدیـر از پلیـس راهـور بـه‬ ‫ی و همکاری هـای الزم‬ ‫منظـور همراهـ ‬ ‫در اجـرای ایـن برنامـه و برنامه هـای‬ ‫فرهنگـی و ورزشـی شـهرداری گـرگان‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬بـدون شـک توسـعه‬ ‫فرهنـگ دوچرخه سـواری و پیـاده روی‬ ‫و اسـتفاده از وسـایل حمـل و نقـل‬ ‫عمومـی باعـث کاهش سـوانح رانندگی‬ ‫و الودگـی هـوا و افزایـش سلامتی و‬ ‫نشـاط در جامعـه خواهـد شـد‪.‬‬ ‫پیشرفت فیزیکی ‪ ۴۷‬درصدی پروژه فاز سوم‬ ‫ابن شهراشوب‬ ‫بـا تلاش اکیپ های سـتادی و عملیاتی‬ ‫سـازمان عمران‪،‬پـروژه بـزرگ فـاز سـوم‬ ‫ابن شـهر اشـوب به عنوان یکـی از طرح‬ ‫های مطـرح اقتصـادی و اجتماعی مرکز‬ ‫شـهر که چشـم انـداز تحـوالت رفاهی و‬ ‫اقتصـادی را بـرای شـهروندان در اینـده‬ ‫نزدیـک بـه همـراه خواهـد داشـت‪ ،‬بـا‬ ‫تلاش بی وقفـه در حـال انجام اسـت‪...‬‬ ‫بـه گـزارش پایگاه اطلاع رسـانی روابط‬ ‫عمومـی سـازمان عمـران و بازافرینـی‬ ‫فضاهـای شـهری شـهرداری مرکـز‬ ‫مازندران‪،‬بـا تالش اکیپ های سـتادی و‬ ‫عملیاتـی این سـازمان‪ ،‬پروژه بـزرگ فاز‬ ‫سـوم ابن شـهر اشـوب بـه عنـوان یکی‬ ‫از طـرح هـای مطـرح مرکـز شـهر کـه‬ ‫چشـم انداز تحـوالت رفاهـی و اقتصادی‬ ‫را بـرای شـهروندان در اینـده ای نزدیک‬ ‫بـه همـراه خواهـد داشـت‪ ،‬با تلاش بی‬ ‫وقفـه در حـال انجام اسـت‪.‬‬ ‫طبـق بـراورد صـورت گرفته ایـن پروژه‬ ‫شـاخص مدیریـت شـهری در مقیـاس‬ ‫کلـی تاکنون حدود ‪ ۴۷‬درصد پیشـرفت‬ ‫اجرایی داشـته و طبـق برنامه ریزی دفتر‬ ‫فنـی سـازمان عمـران‪ ،‬احـداث نمـای‬ ‫ورودی در مراحـل تکمیلـی قـرار دارد‬ ‫و سـاخت ‪ ۱۶۶‬بـاب واحـد تجـاری نیـز‬ ‫بصـورت فازبنـدی و یکپارچـه پیگیـری‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫گفتنی اسـت طبـق برنامه ریـزی صورت‬ ‫گرفتـه احـداث ‪ ۱۹‬بـاب واحـد تجـاری‬ ‫از سـوی مدیریـت شـهری در مراحـل‬ ‫ابتدایـی ایـن پـروژه تعریـف شـده کـه‬ ‫تاکنـون ‪ ۷۹‬درصـد پیشـرفت فیزیکـی‬ ‫داشـته اسـت و سـایر مراحـل اجرایـی‬ ‫پـروژه فـوق نیـز بر اسـاس ضوابـط فنی‬ ‫کار بـه انجـام خواهـد رسـید‪.‬‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫خرب‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران ‪:‬‬ ‫مدیرکل بنادرودریانوردی امیراباد‪:‬‬ ‫دفاع مقدس‪ ،‬طلیعه جاودانه‬ ‫غرور ملی است‬ ‫مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان مازنـدران ‪ ،‬در پیامـی اغاز‬ ‫هفتـه دفـاع مقـدس را تبریـک گفت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطلاع رسـانی اداره کل راه و شهرسـازی‬ ‫اسـتان مازنـدران متـن پیـام مهندس سـید محمد نظری به شـرح ذیل‬ ‫است‪:‬‬ ‫فـرا رسـیدن ‪ 31‬شـهریورماه و اغـاز هفته دفـاع مقدس یاداور رشـادت‬ ‫هـای جاودانـه مردم شـریف میهن عزیزمان اسـت‪.‬‬ ‫دفـاع مقـدس‪ ،‬طلیعـه جاودانـه غـرور ملـی اسـت؛ هنگامـه اتحـاد و‬ ‫همبسـتگی ملی مردم در دفاع از شـریعت اسلام و مرزهای سـرزمینی‬ ‫اسـت کـه با نثـار خون پـاک فرزندان این مـرزو بوم و ایثـار و مجاهدت‬ ‫هـای مثـال زدنی انهـا جاودانه شـد‪.‬‬ ‫ایـن هفتـه در واقـع نمـودار مجموعـه ای از برجسـته تریـن افتخـارات‬ ‫ملـت ایـران در دفاع از حریم این سـرزمین اسـت‪ .‬روزهایی که رشـادت‬ ‫هـای جوانـان برومنـد‪ ،‬انقلاب و نظـام را بیمـه کـرد و نشـان داد که با‬ ‫داشـتن پشـتوانه مردمـی و در پرتـو حاکمیـت اسلام و وحـدت نیروها‬ ‫مـی تـوان هـر دشـمنی را بـه ورطه نابودی و شکسـت کشـاند‪.‬‬ ‫ایـن دوران گویـای مقاومـت و مظلومیـت ملتـی اسـت کـه بـا رهبـری‬ ‫داهیانـه حضـرت امـام (ره) و ایمان و توکل بر خداوند متعال و رشـادت‬ ‫هـای سـربازان اسلام بـرگ زرینـی را در تاریخ ثبـت نمودند‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن گرامیداشـت هفتـه دفـاع مقـدس و تبریـک ایـن ایام‬ ‫بـه محضـر فرماندهـی معظـم کل قـوا حضرت امـام خامنـه ای «مدظله‬ ‫تعالـی» و ملـت دالور و رزمنـده ایـران اسلامی‪ ،‬یـاد و خاطره رشـادت‬ ‫هـا و از خودگذشـتگی هـای رزمنـدگان‪ ،‬جانبـازان و ازادگان هشـت‬ ‫سـال دفـاع مقـدس را گرامـی داشـته و از خداونـد مـی خواهـم مـا را‬ ‫یـاری نماید تا درحفظ دسـتاوردهای ارزشـمند انقالب و نظام اسلامی‬ ‫کوشـا و موفق باشـیم‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 2 /‬مهر ‪ / 99‬شماره ‪708‬‬ ‫دفاع مقدس رساترین واژه در قاموس ایستادگی‬ ‫ملت قهرمان ماست‬ ‫بنادرودریانـوردی‬ ‫مدیـرکل‬ ‫امیراباد به مناسـبت فرارسـیدن‬ ‫چهلمیـن سـالگرد هفتـه دفـاع‬ ‫مقـدس پیامـی را صـادر کـرد‪.‬‬ ‫متن پیام به این شرح است‪:‬‬ ‫دفـاع مقـدس رسـاترین واژه در‬ ‫قامـوس ایسـتادگی ملـت قهرمـان‬ ‫ماسـت ‪ .‬در پـی تجاوز کفتـار صفتان‬ ‫ننـگ و نفریـن ‪ ،‬هفت شـهر عشـق را‬ ‫بیـدار دالن ما در هشـت بهـار ازادگی‬ ‫پیمودنـد‪ .‬جـای جـای دشـت هـای‬ ‫سـوزان جنـوب ‪ ،‬بلنـدی هـای بـرف‬ ‫گرفتـه غـرب و خـروش ارونـدرود‬ ‫نشـان رشـادت و پیـروزی ایثارگونـه‬ ‫ایـن خداجویان می باشـد‪ .‬هـم انانکه‬ ‫مـرگ سـرخ را بـه ننـگ سـکوت ‪،‬‬ ‫ترجیـح دادنـد و اهریمـن پلیـد را از‬ ‫خطـه سـبز خـود بیـرون راندنـد‪.‬‬ ‫عزیـزان ‪ ،‬حماسـه هایـی کـه فرزندان‬ ‫ایـن مرزوبـوم در خـاک هـای رملـی‬ ‫و دشـت ماهـوره ای خوزسـتان خلـق‬ ‫خبر‬ ‫‪5‬‬ ‫کردنـد در واژه هـا نمـی گنجـد‬ ‫اینجانـب به عنـوان فرزند دیـار پاکان‬ ‫‪ ،‬شـلمچه قهرمـان و خرمشـهر تـا ابد‬ ‫پایـدار کـه مصائـب جنـگ تحمیلی و‬ ‫ناجوانمردانـه را بـا تمـام وجـود درک‬ ‫کـرده اسـت عرض مـی کنم کـه بین‬ ‫دیـدن و شـنیدن فرسـنگ هـا فاصله‬ ‫اسـت شـاید جـذر و مـد ارونـد رود و‬ ‫خـروش کارون ‪ ،‬شـاهد ایـن شـنیده‬ ‫هـا باشـند کـه چطـور شـهدای مـا‬ ‫اسـماعیل هایـی بوده اند کـه به ندای‬ ‫ابراهیـم زمـان پیـر جمـاران لبیـک‬ ‫گفتـه و خـود را در مسـلخ عشـق فدا‬ ‫کـرده اند‪.‬‬ ‫اکنـون چهـل بهـار و زمسـتان از ان‬ ‫روزهـای حماسـه مـی گـذرد و ارمان‬ ‫هـای فرزنـدان دیـروز و امـروز ایـن‬ ‫سـرزمین در گام دوم انقلاب ‪ ،‬تجلـی‬ ‫دیگـری از حماسـه و فـداکاری و‬ ‫پایبنـدی بـه نظـام مقـدس جمهوری‬ ‫اسلامی ایـران را به خـود خواهد دید‬ ‫بـه طوری کـه از نسـل امـروز جوانان‬ ‫در عرصـه هـای مختلـف همچـون‬ ‫شـهید محسـن حججی هـا ‪ ،‬شـهید‬ ‫ن ها و ‪ ...‬بر تـارک دفاع‬ ‫احمـدی روشـ ‪‎‬‬ ‫از امنیـت ‪ ،‬اقتـدار ملـی و علمـی ‪،‬‬ ‫شـعائر امربـه معـروف و ‪ ...‬بـه یـادگار‬ ‫مانـده اسـت‪.‬‬ ‫در پایـان ضمـن گرامیداشـت یـاد و‬ ‫خاطـره ‪ ۹۸‬شـهید سـازمان بنـادر و‬ ‫دریانـوردی کشـور کـه بـدون سلاح‬ ‫و خاکریـز‪ ،‬سنگرنشـینان بی سـنگری‬ ‫بـوده انـد در حماسـه دریاهـا و در‬ ‫بسـتر خلیـج تـا ابـد فـارس ‪ ،‬ایـن‬ ‫هفتـه مقـدس را کـه به عنـوان هفته‬ ‫ایثـار و مقاومـت مزین شـده اسـت به‬ ‫مردم کشـورم به خصـوص ایثارگران ‪،‬‬ ‫رزمنـدگان ‪ ،‬جانبـازان و خانواده معزز‬ ‫شـهدا تبریک عرض نموده و از خدای‬ ‫متعـال بهـروزی ‪ ،‬سـربلندی و اهتزار‬ ‫پرچـم انقلاب اسلامی را تا رسـاندن‬ ‫ان بـه صاحـب اصلـی ان حضـرت‬ ‫ولیعصر(عـج) مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫محصول ‪ ۹۸‬درصد از‬ ‫شالیزارهای مازندران برداشت‬ ‫شد‬ ‫برداشـت شـلتوک شـالیزارهای مازنـدران از اول مرداد‬ ‫بـه صـورت رسـمی اغاز شـد‪ .‬برابـر امار رسـمی جهاد‬ ‫کشـاورزی هـم اکنـون تنها حدود سـه هـزار هکتار از‬ ‫محصـول کشـت نخسـت برنج برداشـت نشـده اسـت‬ ‫کـه طـی روزهـای اینـده عمدتـا بـه صـورت مکانیـزه‬ ‫برداشـت خواهد شـد‪.‬‬ ‫کشـت برنـج در مازنـدران امسـال بـه خاطـر شـیوع‬ ‫کرونـا بـا تاخیـر ‪ ۲‬هفتـه ای در مناطـق مرکـزی کـه‬ ‫بـزرگ تریـن دشـت برنجـکاری اسـتان را در اختیـار‬ ‫دارد شـروع شـد ولـی در مناطـق شـرقی ‪ ،‬دامنـه هـا‬ ‫و مناطـق کوهسـتانی بـه خاطـر اهمیت رعایـت دوره‬ ‫زمانـی کاشـت و برداشـت ‪ ،‬تاخیـری نداشـت‪.‬‬ ‫روابـط عمومـی جهـاد کشـاورزی مازنـدران از قـول‬ ‫معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی ایـن سـازمان اعلام‬ ‫کـرد کـه امسـال تاکنـون محصـول ‪ ۲۰۱‬هـزار هکتار‬ ‫از شـالیزارهای اسـتان به صورت مکانیزه برداشـت شد‬ ‫کـه ‪ ۹۵‬درصـد از سـطح زیـر کشـت را شـامل مـی شـود‪.‬‬ ‫مجیـد بهـادری گفـت کـه محصـول ‪ ۱۰‬هـزار و ‪۶۲۵‬‬ ‫هکتـار از شـالیزارهای اسـتان هـم بـه روش سـنتی و‬ ‫دسـتی برداشـت شـده است‪.‬‬ ‫برداشـت مکانیـزه برنـج در مازنـدران طـی سـال های‬ ‫اخیـر همـه سـاله رو به گسـترش بوده اسـت بـه گونه‬ ‫ای کـه تنهـا در سـال جـاری ‪ ۷۵۰‬دسـتگاه کمبایـن‬ ‫جدیـد بـه نـاوگان ماشـین االت کشـاورزی اسـتان‬ ‫اضافـه شـده بـود تـا بـا رسـیدن امـار ایـن نـاوگان به‬ ‫بیـش از پنج هـزار و ‪ ۴۰۰‬دسـتگاه کمبایـن ‪ ،‬ظرفیت‬ ‫برداشـت مکانیـزه شـالی بـه صـد درصد برسـد‪.‬‬ ‫معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی جهـاد کشـاورزی‬ ‫مازنـدران همچنیـن اعلام کـرد کـه تاکنـون در ‪۱۰۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۷۹‬هکتار از اراضی شـالیزاری اسـتان به روش‬ ‫نشـای دوبـاره و پـرورش سـاقهرتون کشـت دوم انجام‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫وی سـطح زیر کشـت نشـای دوباره را ‪ ۵۵‬هزار و ‪۶۳۷‬‬ ‫هکتـار و پـرورش سـاقه را هـم ‪ ۵۴‬هـزار و ‪ ۳۴۲‬هکتار‬ ‫اعلام کرد‪.‬‬ ‫افتتاح چهاردهمین خانه‬ ‫ورزش روستایی در شهرستان‬ ‫گنبدکاووس‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل ثبت احوال مازندران در دیدار با فرماندار ویژه امل تاکید کرد‪:‬‬ ‫ضرورت انسجام و همدلی در اجرای راهبردها‬ ‫مجتبـی فاطمـی مدیـرکل ثبـت احـوال اسـتان مازنـدران بـه اتفاق‬ ‫بهـرام رضـی رئیـس اداره حراسـت و مصطفـی یوسـفی مسـئول‬ ‫روابـط عمومـی ضمـن دیدار با سـید جعفر رسـولی معاون اسـتاندار‬ ‫و فرمانـدار ِویـژه امـل بصـورت سـرزده در اداره ثبـت احـوال امـل‬ ‫حضـور یافـت و نحـوه ارائـه خدمـات را مـورد ارزیابـی قـرار داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل ثبـت احـوال اسـتان مازندران‬ ‫؛ در ایـن دیـدار مجتبـی فاطمـی مدیـرکل ثبـت احـوال مازنـدران‬ ‫ضمـن ارائـه امـار وقایـع حیاتی شهرسـتان امـل و اسـتان مازندران‬ ‫و مقایسـه ان بـا سـالهای گذشـته ‪ ،‬برنامـه هـا و پـروژه هـای در‬ ‫دسـت اقـدام ثبـت احـوال مازنـدران در سـال جـاری را نیز تشـریح‬ ‫نمـود‪.‬وی سـپس بـا حضـور در اداره ثبـت احـوال امـل و همچنین‬ ‫دیـدار بـا رئیـس و کارکنـان ایـن اداره تاکیداتـی در خصـوص‬ ‫رعایـت نظـم و انضبـاط اداری ‪ ،‬انسـجام و یکدلـی ‪ ،‬اجـرای برنامـه‬ ‫هـای راهبـردی سـازمان و همچنیـن همـکاری و تعامل‬ ‫بـا مسـئولین منطقـه بویژه نظـارت دقیـق بر کار‬ ‫دفاتر پیشـخوان داشـت‪.‬‬ ‫واحد ‪ 2‬گازی نیروگاه نکا به مدار تولید بازگشت‬ ‫واحـد ‪ 2‬گازی نیـروگاه شهیدسـلیمی نکا پس‬ ‫از انجـام بازدیـد ‪ 8‬هـزار سـاعته مجـددا ً وارد‬ ‫مـدار تولید شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مدیـر امـور تعمیـرات نیـروگاه سـیکل‬ ‫ترکیبـی در طـول ایـن بازدید کـه طبق برنامـه زمان‬ ‫بنـدی و بـه منظـور امادگـی حداکثـری بـرای تولید‬ ‫بـه مـدت ‪ 8‬روز انجـام شـد‪ ،‬اقداماتـی بـه شـرح زیـر‬ ‫در بخشـهای مکانیـک‪ ،‬الکتریـک و ابزاردقیق‪ ،‬صورت‬ ‫پذیرفت‪:‬‬ ‫فعالیتهـای معمـول در بازدیـد ‪ 8‬هزار سـاعت مطابق‬ ‫دستورالعمل‪.‬‬ ‫تعویـض رلیـف ولو ‪ HP ECO‬بـه منظور جلوگیری‬ ‫از تلفات ‪.h/4.5m3‬‬ ‫تعویـض تعدادی از سـرامیکهای اسـیب دیده محفظه‬ ‫احتراق‪.‬‬ ‫ترمیـم و بازسـازی سـایش لبـه هـای میکسـینگ‬ ‫چمبـر‪.‬‬ ‫شسشتوی فیلترهای کوالسر ورودی فیلتر هاوس‪.‬‬ ‫تعویض ‪ 4‬عدد هلدر سوخته ردیف ‪. A‬‬ ‫شسشتوی کمپرسور‪.‬‬ ‫نشتیابی از مسیر اب بویلر‪.‬‬ ‫تعویض دفلکتورهای برنر شماره ‪ 3‬بویلر بازیاب‪.‬‬ ‫رفع نشتی از بوشینگ سمت ‪ LV‬فاز ترانس اصلی‪.‬‬ ‫انجام فعالیتهای دوره ای ابزار دقیق در بویلر بازیاب‪.‬‬ ‫برقـراری اینتـرالک بیـن بریکـر ورودی بـاس ‪ 400‬و‬ ‫بریکـر دیزل‪.‬‬ ‫بررسـی و انـدازه گیری مقادیـر ترموکوپلهای خروجی‬ ‫توربین و بررسـی صحـت مقدار ‪.TOTC‬‬ ‫خـارج نمـودن ابتـکاری بخـش جـدا شـده بدنـه‬ ‫سایلنسـر خروجـی اگـزوز بـدون نیاز بـه جرثقیل ‪35‬‬ ‫تنـی‪ .‬بلـوک سـیکل ترکیبی نیروگاه شـهید سـلیمی‬ ‫نـکا دارای دو واحـد گازی به ظرفیـت هرکدام ‪137.6‬‬ ‫مـگاوات و یـک واحد بخـار با ظرفیـت ‪ 160‬مگاوات و‬ ‫دو توربیـن انبسـاطی با ظرفیت هرکـدام ‪ 9.4‬مگاوات‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫اسحاقی‪،‬مدیرکل شیالت مازندران‪:‬‬ ‫دفاع مقدس؛یاداور شکوه مقاومت و حماسه دلیرانه‬ ‫ملت بزرگ ایران است‬ ‫به گزارش کرانه شـمال؛ اسـحاقی مدیرکل شـیالت‬ ‫مازنـدران گفـت‪:‬دوران دفـاع مقـدس‪ ،‬یاداور شـکوه‬ ‫مقاومت و حماسـه دلیرانه ملـت بزرگ ایران و تجلی‬ ‫درخشـان ترین و ماندگارتریـن صفحـات تاریخ زرین‬ ‫انقالب اسلامی اسـت‪ .‬حماسـه ای عظیم و سرشار از‬ ‫زیباتریـن و ناب تریـن صحنه هـای ایثـار‪ ،‬فـداکاری‪،‬‬ ‫جانفشـانی و از خودگذشـتگی کـه در پرتـو ایمان و‬ ‫تـوکل بـه خدا و ایسـتادگی و اسـتقامت سـرافرازانه‬ ‫مردان و زنان این سـرزمین شـکل گرفـت و به عنوان‬ ‫مایـه عـزت‪ ،‬غـرور‪ ،‬سـرافرازی و سـربلندی نظـام‬ ‫مقـدس جمهـوری اسلامی در تاریـخ می درخشـد‪.‬‬ ‫هشـت سـال دفاع جانانه و شـرافتمندانه و مبتنی بر‬ ‫اعتقـادات و ارزش هـا‪ ،‬یکدلـی و تسـلیم ناپذیری این‬ ‫ملـت را بـه رخ جهانیان کشـید‪.‬‬ ‫بـا حضـور مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان گلسـتان‬ ‫چهاردهمیـن خانـه ورزش روسـتایی در شهرسـتان‬ ‫گنبـد کاووس افتتـاح گردیدبه گـزارش روابط عمومی‬ ‫اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان گنبـد کاووس بـا‬ ‫حضـور قاسـمعلی برزمینـی مدیـر کل محتـرم ورزش‬ ‫و جوانان اسـتان گلسـتان‪ ،‬یوسـفی رئیس اداره ورزش‬ ‫و جوانـان گنبـد ‪ ،‬محمـد خانـی رئیس هیئـت ورزش‬ ‫روسـتایی و بازیهـای بومـی محلـی اسـتان و اعضـای‬ ‫هیـات شهرسـتانی و اعضای شـورای اسلامی و دهیار‬ ‫روسـتا چهاردهمین خانه ورزش روسـتایی در روستای‬ ‫گدایجه شهرسـتان گنبـد کاووس افتتـاح گردید‪.‬خانه‬ ‫ورزش روسـتایی گدایجـه گنبد کاووس بـه میز پینگ‬ ‫پنـگ‪ ،‬فوتبـال دسـتی‪ ،‬دارت‪ ،‬میز شـطرنج و تاتامی و‬ ‫تـوپ والیبـال و فوتبـال تجهیـز شـد و اسـتفاده از این‬ ‫تجهیـزات بـرای اهالـی روسـتا رایگان اسـت‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه ایجاد خانه‬ ‫کشتی گورش کشور به میزبانی‬ ‫شهرستان گنبدکاووس‬ ‫واگذاری سیم کارت دانش اموزی شاد توسط مخابرات منطقه گلستان‬ ‫دردیـدار بـا مدیـرکل امـوزش و‬ ‫پـرورش اسـتان گلسـتان نحـوه‬ ‫واگـذاری سـیم کارت دانش اموزی‬ ‫شـاد بررسـی شـد‪.‬به گـزارش اداره‬ ‫روابـط عمومـی مخابـرات منطقـه‬ ‫گلسـتان در دیـدار مهنـدس‬ ‫غالمعلـی شـهمرادی با گوهـری راد‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پرورش اسـتان‬ ‫‪ ،‬در خصـوص واگذاری سـیم کارت‬ ‫دانـش امـوزی شـاد بحـث و تبادل‬ ‫نظـر شـد‪.‬مدیر مخابـرات منطقـه‬ ‫گلسـتان بـا تاکید بـر اینکه خدمات‬ ‫مخابراتـی مـی بایسـت بـه طـور‬ ‫یکسـان در اختیـار مـردم اسـتان‬ ‫قـرار گیـرد افـزود‪ :‬بر اسـاس تصمیمـات اتخاذ شـده‬ ‫مقرر شـده اسـت به تمامـی دانش امـوزان در مقاطع‬ ‫تحصیلـی مختلـف سـیم کارت دانـش امـوزی شـاد‬ ‫واگـذار شـود‪.‬وی افـزود‪ :‬دانـش امـوزان با فعالسـازی‬ ‫این سـیم کارت می توانند به راحتی به سـامانه شـاد‬ ‫متصـل شـده و از برنامه هـای اموزشـی ان بهره مند‬ ‫شـوند‪.‬مدیر مخابـرات منطقـه گلسـتان بـا اشـاره بـه‬ ‫اینکـه ایـن سـیم کارت هـم بـه دانـش امـوزان و هم‬ ‫بـه معلمـان اختصـاص مـی یابـد ‪ ،‬اسـتفاده از ان را‬ ‫رایـگان دانسـت و گفـت ‪ :‬اینترنـت مـورد نیـاز بـرای‬ ‫اتصـال بـه سـامانه شـاد توسـط سـیم کارت دانـش‬ ‫امـوزی شـاد رایگان اسـت و هیـچ گونه هزینـه در بر‬ ‫نخواهد داشـت‪.‬غالمعلی شـهمرادی گفت ‪ :‬بر اسـاس‬ ‫امـار ارسـالی از سـوی امـوزش و پرورش اسـتان و به‬ ‫تعداد خواسـته شـده سـیم کارت شـاد در اختیار انان‬ ‫قـرار خواهـد گرفـت و هیچ گونه محدودیتی از سـوی‬ ‫مخابـرات وجـود نخواهـد داشـت‪.‬‬ ‫جلسـه ایجـاد خانـه گـورش کشـور در گنبـدکاووس بـا‬ ‫حضـور مدیـر کل محتـرم ورزش و جوانـان اسـتان گلسـتان‬ ‫برگـزار شـدبه گـزارش روابـط عمومـی اداره ورزش و جوانان‬ ‫شهرسـتان گنبـد کاووس جلسـه ایجـاد خانه گورش کشـور‬ ‫در شهرسـتان گنبـد با حضور قاسـمعلی برزمینـی مدیر کل‬ ‫محتـرم ورزش و جوانـان اسـتان‪ ،‬معـاون محترم اسـتاندار و‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان‪ ،‬رئیـس اداره ورزش و جوانـان و‬ ‫سرپرسـت انجمـن گورش کشـور در محـل فرمانـداری ویژه‬ ‫گنبـدکاووس برگـزار گردیـد‪.‬در ایـن جلسـه یوسـفی رئیس‬ ‫اداره ورزش و جوانـان گنبـد ضمـن خیـر مقـدم گفـت‪ :‬کـه‬ ‫رشـته کشـتی گـورش از رشـته هـای پرطرفـدار در سـطح‬ ‫شهرسـتان و اسـتان اسـت‪.‬وی افـزود‪ :‬بـا ایجاد خانه کشـتی‬ ‫گـورش در شهرسـتان میتـوان بیشـتر از گذشـته افتخـارات‬ ‫ایـن رشـته را افزایـش دادبرزمینی ضمـن تشـکر از فرماندار‬ ‫گنبـد کاووس و تقدیـر از نـگاه ویـژه ایشـان بـه ورزش‬ ‫شهرسـتان گفـت‪ :‬گنبـدکاووس در رشـته هـای مختلـف‬ ‫ورزشـی مسـتعد و پتانسـیل زیادی در سطح اسـتان و کشور‬ ‫دارد و در کشـتی گـورش عالقه منـدان و ورزشـکارانی دارد‪.‬‬ ‫فرمانـدار شهرسـتان گفت‪ :‬گنبـدکاووس می توانـد به عنوان‬ ‫قطـب کشـتی گورش در سـطح کشـور باشـد و امادگی این‬ ‫را دارنـد کـه بـا توجـه بـه تجـارب گذشـته میزبـان خوب و‬ ‫شایسـته ای در برگـزاری مسـابقات کشـوری و بیـن المللـی‬ ‫باشد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫چهار شنبه ‪ 2 /‬مهر ‪ / 99‬شماره ‪708‬‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران‪:‬‬ ‫نقش بی بدیل بانوان در دفاع‬ ‫مقدس غیر قابل انکار است‬ ‫مدیـرکل امـوزش وپـرورش مازنـدران در جمع بانـوان فرهنگی شـاغل در اداره کل‬ ‫امـوزش وپـرورش مازنـدران گفت‪ :‬نقش بی بدیـل بانوان در دفاع مقـدس غیر قابل‬ ‫انکار اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط عمومـی امـوزش و پـرورش مازنـدران؛‬ ‫علیرضـا سـعدی پـور ضمـن تبریـک فـرا رسـیدن چهلمین سـالگرد دفـاع مقدس‬ ‫بـا اشـاره بـه نقش مهـم بانـوان در جنگ تحمیلـی‪ ،‬افزود‪ :‬بانـوان در دفـاع مقدس‬ ‫اثرگـذاری مهمـی در پشـتیبانی از رزمندگان اسلام داشـتند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه در سـنگر تعلیـم و تربیـت نیـز ایـن نقـش بسـیار مهم اسـت‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬الگوپذیـری جامعه از معلمان و فرهنگیان بسـیار زیاد اسـت و بخش‬ ‫اعظـم نیروهـای فرهنگـی مـا را بانـوان تشـکیل می دهنـد‪ .‬از ایـن رو نقش افرینی‬ ‫زنـان در تعلیـم و تربیـت بسـیار مهـم اسـت و مـا سـعی داریم بـرای ارتقـا جایگاه‬ ‫انـان برنامه هـای مهمـی اجـرا کنیم‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش وپـرورش مازنـدران با اشـاره به برخـی ویژگی های مهـم بانوان‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬بانـوان نظـم و انضبـاط کاری دارند‪ ،‬حساسـیت و جدیت به خـرج می دهند‪،‬‬ ‫بـرای حل مسـاله و خلـق نتایج می کوشـند‪ ،‬بـرای کار وقت می گذارنـد‪ ،‬با یکدیگر‬ ‫هم اندیشـی خوبـی دارنـد‪ ،‬و بـرای حل مشـکالت توان گفتمان سـازی و مشـارکت‬ ‫جمعـی دارند‪.‬‬ ‫سـعدی پـور بـا بیـان اینکـه بایـد از نظـرات بانـوان اسـتفاده کـرد‪ ،‬افـزود‪ :‬حضـور‬ ‫متعهدانـه بانـوان می توانـد منجـر بـه خالقیت شـود‪ .‬این بسـتر برای بانـوان فراهم‬ ‫اسـت و انهـا بایـد مدیریـت خـود را بـه اثبات رسـانند‪.‬‬ ‫با حکمی از سوی مدیرکل حراست نهاد کتابخانه های عمومی کشور؛‬ ‫مسئول جدید حراست اداره کل کتابخانه های عمومی‬ ‫مازندران منصوب شد‬ ‫بنـا بـه پیشـنهاد مدیـرکل کتابخانـه هـای‬ ‫عمومـی مازنـدران و طـی حکمـی از سـوی‬ ‫مدیـرکل حراسـت نهـاد کتابخانـه هـای‬ ‫عمومی کشـور‪ ،‬مسـئول جدید حراست اداره‬ ‫کل کتابخانـه هـای عمومـی اسـتان منصوب‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل کتابخانه های‬ ‫عمومـی مازنـدران‪ ،‬طی نشسـتی که بصـورت ویدئو‬ ‫کنفرانس با حضور عباس نعمتی‪ ،‬مدیرکل حراسـت‬ ‫نهـاد کتابخانـه هـای عمومـی کشـور و ارزو ولیپور‪،‬‬ ‫مدیـرکل کتابخانـه هـای عمومـی اسـتان برگـزار‬ ‫گردید‪ ،‬از زحمات ‪ 12‬سـاله حسـینعلی شـریعت در‬ ‫مسـئولیت حراست اداره کل اسـتان قدردانی و علی‬ ‫جعفـری‪ ،‬مسـئول پیشـین روابـط عمومـی بعنـوان‬ ‫مسـئول جدید حراسـت منصوب شـد‪.‬‬ ‫ولیپـور در ایـن نشسـت با تشـکر از عملکـرد جناب‬ ‫اقـای شـریعت در دوران مسـئولیت‪ ،‬اظهار داشـت‪:‬‬ ‫وجـود کمترین حاشـیه و برقـراری امنیـت اخالقی‬ ‫و روانـی در محیـط کار در سـتاد و کتابخانـه هـای‬ ‫عمومـی اسـتان و نظـارت صحیـح بـر حفاظـت از‬ ‫کتابخانـه هـای عمومی که کمترین مشـکالت را در‬ ‫پـی داشـته‪ ،‬از جملـه مهمترین ویژگی هـای بارزی‬ ‫بـوده کـه مـی تـوان بـه ان در رابطـه با ایـن دوران‬ ‫اشـاره کـرد‪.‬وی افـزود‪ :‬امیدواریم اقـای جعفری هم‬ ‫کـه از نیروهـای جـوان‪ ،‬پرتالش و متعهـد اداره کل‬ ‫بوده اسـت بتوانـد وظایف محوله در حوزه حراسـت‬ ‫اداره کل را بـه خوبـی انجـام دهـد و منشـا خدمات‬ ‫خوبـی در ایـن حوزه باشـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل حراسـت نهـاد کتابخانـه هـای عمومـی‬ ‫کشـور هـم بـا قدردانـی از اقـای شـریعت‪ ،‬عملکرد‬ ‫وی در دوران مسـئولیت حراسـت را بسـیار قابـل‬ ‫قبـول دانسـت و بـا تاکیـد بـر اتفاقـات خوبـی کـه‬ ‫در ایـن مـدت بـرای حفاظـت و صیانـت از کتابخانه‬ ‫هـای عمومـی مازنـدران رخ داده‪ ،‬ابـراز امیـدواری‬ ‫کـرد بتـوان از ظرفیـت و شـخصیت ایـن همـکار‬ ‫در حـوزه امـور کتابخانـه هابعنـوان سرپرسـت اداره‬ ‫مشـارکت هـا و همکاری هـا هم بهـره برد‪.‬نعمتی با‬ ‫بیـان اینکـه اقای جعفـری هم از کارکنانی هسـتند‬ ‫کـه طـی سـال های اخیـر در واحـد روابـط عمومی‬ ‫شـناخت خوبـی از مجموعه کتابخانه هـا و همکاران‬ ‫دارنـد‪ ،‬اذعـان داشـت‪ :‬وی هـم می تواند با اسـتفاده‬ ‫از تجربیـات گذشـته و انگیزه جوانی‪ ،‬در مسـئولیت‬ ‫جدیـد موفـق باشـد و مسـیر حراسـت از ایـن نهاد‬ ‫فرهنگـی در اسـتان مازنـدران را بـه خوبـی بپیماید‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت پـس از برگـزاری ایـن نشسـت‬ ‫ویدئوکنفرانـس‪ ،‬جلسـه تودیـع و معارفـه بـا حضور‬ ‫کارشناسـان سـتادی در دفتـر مدیـرکل کتابخانـه‬ ‫هـای اسـتان برگـزار شـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دانـش امـوز مازندرانـی بـا ارائـه طرحـی بـه شـباهت های‬ ‫ژنتیکی انسـان و مگس اشـاره کـرد و گفت‪ :‬با بررسـی مقاالت‬ ‫متعـددی بـه طرحی رسـیدم که ارتباط مشـخصی بیـن درمان‬ ‫کرونـا و مگـس میوه وجـود دارد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال به نقـل از خبرگـزاری علم و فناوری از اسـتان‬ ‫مازندران‪،‬دانـش امـوز مازنـدران بـا ارائـه طرحـی کـه در ان بـه تولیـد‬ ‫داروئـی اشـاره شـده کـه منجـر به کاهـش التهاب ریـه در درمـان کرونا‬ ‫می شـود را روی میـز مســئوالن و متولیان بهداشـتی کشـور قـرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دانـش امـوز مازندرانـی بـا ارائـه طرحـی کـه در ان بـه اذعـان خودش‬ ‫منجـر بـه درمـان التهـاب ریـه در کرونـا می شـود نامـش را در بیـن‬ ‫محققـان و تلاش گـران مقابلـه بـا کرونـا ثبـت کـرده اسـت‪.‬‬ ‫خانـم ارزو تقـوی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار علـم و فنـاوری اسـتان‬ ‫مازندران‪،‬دربـاره جزئیـات این طـرح‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ایـن مقاله به درمان‬ ‫دارویـی رسـیدم که باعـث کاهش التهاب ریـه در درمان کرونا می شـود‬ ‫اشـاره کردم‪.‬‬ ‫وی بـا اعلام اینکـه بنـده پس از پیگیـری کارهـای تحقیقاتـی و خواند‬ ‫مقـاالت علمـی متعـدد این موضـوع را در قالـب یک مقاله دیگـری ارائه‬ ‫دادم‪ ،‬افـزود‪ :‬مقالـه ای مشـابه طـرح بنـده را هیچ جائـی ندیدم‪.‬‬ ‫ایـن نخبـه مازندرانـی در ادامـه افزود‪ :‬بنـده پس از تحقیـق روی مگس‬ ‫میـوه بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه می تـوان بـرای درمـان کرونـا از این‬ ‫حشـره اسـتفاده کـرد‪.‬وی اضافـه کـرد‪ :‬در بـدن مگـس میـوه مولکـوی‬ ‫وجـود دارد کـه می توانـد انتـی ژن هـای مختلـف را شناسـایی کـرده‬ ‫و خاصیـت چسـبندگی و سـمیت عوامـل خارجـی ماننـد کرونـا را از‬ ‫بیـن ببـرد و در بدنـش ژنـی بـه نـام تـی ال ار وجـود داشـته کـه پیش‬ ‫از ایـن کشـف شـده اسـت‪.‬تقوی ادامـه داد‪ :‬ایـن طـرح روی موش هـای‬ ‫ازمایشـگاهی انجام شـده و مشـخص شـده اسـت و به نتایج قابل قبولی‬ ‫رسـیده و حس گرهـا ایمنـی ذاتـی کشـف شـده بـود‪.‬‬ ‫ایـن دانـش امـوز قائمشـهری اضافـه کرد‪:‬وقتـی هافمن مگس میـوه را‬ ‫بـا باکتـری یـا قـارچ الـوده می کرد کشـف کرد کـه مگس جهـش یافته‬ ‫‪tool‬ازبیـن مـی رود چراکـه نمی تواننـد دفـاع موثـری در برابـر عامـل‬ ‫عفونـی انجـام دهنـد او توانسـت چنیـن نتیجـه بگیرد کـ ه محصول ژن‬ ‫‪ toll‬در اشکارسـازی میکـرو ارگانیسـم های عفونـت زا نقش دارد وفعال‬ ‫سـازی ‪ toll‬بـرای دفـاع دربرابـر بیمـاری ها ضروری اسـت‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬در بـدن پسـتانداران مولکولی برای فعال شـدن ایمنی‬ ‫طرح درمانی دانش اموز مازندرانی برای کرونا روی میز متولیان امر سالمت‬ ‫ارتباط مگس میوه با درمان کرونا‬ ‫ذاتـی وجـود داشـته و ممکن اسـت بعضی از حشـرات از لحـاظ فیزیکی‬ ‫و ظاهری شـبیه انسـان نباشـند اما از نظر ژنتیکی شـبیه انسـان اسـت‪.‬‬ ‫ایـن نخبـه مازندرانـی با اشـاره بـه مطالعاتی کـه روی مقـاالت دیگری‬ ‫در ایـن ارتبـاط داشـته‪ ،‬گفـت‪ :‬همانطـور کـه می دانیم غـده ی تیموس‬ ‫در جلـوی جنـاغ بین دو تا شـش ها وجـود دارد کـه در دوران کودکی و‬ ‫نـوزادی فعالیـت زیـادی دارد اما بـه تدریج از فعالیت ان کاسـته و اندازه‬ ‫ی ان تحلیـل مـی رود پـس مقـدار لنفوسـیت ‪ t‬کاهش پیـدا می کند‪ ،‬با‬ ‫توجـه بـه اینکـه ویـروس کرونا بیشـتر از همه ریـه هـا را درگیر می کند‬ ‫پـس بایـد فعالیـت لنفوسـیت هـای ‪ b t‬افزایـش یابـد‪.‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫اگـر در بـدن مـا ویـروس خارجـی ورود پیـدا کند لنفوسـیت بـی و تی‬ ‫می تواننـد سـلول عفونـی را از بین ببرند که در این حشـره ها هموسـیت‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫تقـوی اضافـه کـرد‪ :‬در یـک پروسـه تحقیقاتی دیگـر هم در یـک مقاله‬ ‫دیگـر مشـاهده کـردم که مقـدار ادنیـن‪ ،‬گوانین و تیمیـن مگس میوه‬ ‫بسـیار زیاد شـبیه به انسـان اسـت‪.‬‬ ‫ایـن نخبـه قائمشـهری یـاداور شـد‪:‬موش های مقـاوم بـه ‪ lps‬دارای‬ ‫جهش هـای ژنتیکـی شـبیه ژن ‪ toll‬درمگس میوه هسـتند این گیرنده‬ ‫بـه اختصـار ‪ tlr‬نامیـده می شـود کـه می توانـد بـا اتصـال بـه ‪LPs‬‬ ‫پاسـخ های التهابـی را فعـال کنـد‪.‬‬ ‫وی اضافـه کرد‪:‬یافتـه هـا نشـان مـی دهـد پسـتانداران نیـز از مولکـول‬ ‫هـای مشـابه ترکیبـات موجـود در بـدن مگس میـوه برای فعال سـازی‬ ‫ایمنـی ذاتـی اسـتفاده مـی کننـد و اینگونه حسـگر هـای ایمنـی ذاتی‬ ‫کشـف شد‪،‬انسـان و مگس هـا در ظاهـر هیچ شـباهتی به هـم ندارند اما‬ ‫از نظـر ژنتیکـی همسـانی های چشـمگیری میان انهاسـت‪.‬تقوی یاداور‬ ‫شد‪:‬سـازو کارهایـی در بـی مهرگان یافت شـده اسـت که مشـابه ایمنی‬ ‫اختصاصـی عمـل مـی کنند بـه عنوان مثـال در مگـس میـوه مولکولی‬ ‫کشـف شـده اسـت که می توانـد به صدها شـکل مختلف در ایـد و انتی‬ ‫ژن هـای مختلفـی را شناسـایی کنـد با توجه به اینکه ممکن اسـت یک‬ ‫ویـروس مثـل کرونـا انتـی ژن خـود را تغییر دهـد پس می تـوان از این‬ ‫مولکـول کـه در بـدن مگس میوه اسـت اسـتفاده کرد‪.‬‬ ‫ایـن نخبـه مازندرانـی دربـاره عالقمندی هـای خـودش بـه رشـته دارو‬ ‫سـازی صحبـت بـه میـان اورد‪ ،‬گفت‪:‬اگـر در حـال حاضـر هم بـه دلیل‬ ‫اینکـه دانـش اموز هسـتم و ممکن اسـت که مـورد حمایت قـرار نگیرم‬ ‫بعدهـا حتمـا تلاش می کنـم که ایـن طـرح م را پیگیـری کنم‪.‬‬ ‫پخش ویژه برنامه های رسانه استانی مازندران در هفته دفاع مقدس‬ ‫رسـانه هـا در عصـر امـروز‪ ،‬ابزارهایـی موثـر در جهـت‬ ‫ایجـاد شـناخت و اگاهـی بـه مـردم هسـتند‪ .‬دفـاع مقـدس‬ ‫گنجینه ایسـت تمـام ناشـدنی بـا زوایـا و حرف هـای ناگفتـه‬ ‫فراوان که امید اسـت ازطریق رسـانه ها گوشـه هایـی ازناگفته‬ ‫هـای ایـن جهـاد عظیـم بـه سـمع و دیـده مخاطبان برسـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی صـدا و سـیمای مازنـدران در همیـن‬ ‫سـمت و سـو و درراسـتای پاسداشـت چهلمیـن سـالگرد دفـاع مقـدس‬ ‫و گرامیداشـت یـاد امـام و شـهدا‪ ،‬شـبکه مازنـدران برنامه هـای متنوع و‬ ‫مناسـبتی ویـژه دفاع مقـدس را در قالب هـای مختلف دردسـت تولید و‬ ‫پخـش دارد‪..‬‬ ‫سـیما‪ :‬برنامـه زنـده «کولـه پشـتی» در ‪ 8‬برنامـه ‪ 60‬دقیقـه ای‪ ،‬بـه‬ ‫تهیه کنندگـی علیرضـا فلاح و کارگردانی فاطمـه احمـدزاده و با اجرای‬ ‫حمیدرضـا ملک محمودی در سـاعت ‪ 21:40‬دقیقه هرشـب با ایتم هایی‬ ‫چـون‪ :‬سـکانس حماسـه‪ ،‬کبوتران حرم‪ ،‬حدیث عشـق‪ ،‬گـزارش مردمی‬ ‫و گـزارش اختصاصـی از رزمنـدگان و یـادگاران دوران دفـاع مقدس و با‬ ‫حضور خوانندگان حماسـی و جوان اسـتان در قالب یـک برنامه ترکیبی‬ ‫در هفتـه دفـاع مقدس بصـورت زنده از پـارک موزه دفاع مقدس سـاری‬ ‫روی انتن سـیمای مازنـدران می رود‪.‬‬ ‫ایـن برنامـه در تلاش اسـت تـا حماسـه بی بدیـل فرزنـدان ملـت غیور‬ ‫ایران اسلامی را که با بصیرت الهی و شـعور سیاسـی و پیروی از والیت‬ ‫فقیـه در مقابـل اسـتکبار جهانی و صهیونیسـم بیـن المللی ایسـتادگی‬ ‫کردنـد و پیـروزی هـای بـزرگ و عزتمندانـه را رقـم زدنـد را تشـریح و‬ ‫بـرای عامه مردم بخصوص نسـل جـوان واکاوی نماید‪.‬همچنین هر روز‬ ‫سـاعت ‪ 14:30‬فیلم هـای سـینمایی چـون‪« :‬عبور از شـب»‪« ،‬عاشـقانه‬ ‫هـای برباد»‪« ،‬سـرزمین خورشـید»‪« ،‬اتوبوس شـب»‪« ،‬چ» و نیز پخش‬ ‫مسـتند «سـنگربانان صبور» به تهیه کنندگی و کارگردانی مرحوم سـید‬ ‫قاسـم خدامـی بـه تعداد ‪ 7‬قسـمت ‪ 20‬دقیقه ای هر روز سـاعت ‪،11:15‬‬ ‫‪ 6‬نمایـش رادیویـی «شـهدای خانطومـان» بـه صورت تصویری هرشـب‬ ‫سـاعت ‪« ،23:20‬خـط شـکنان ‪ »25‬هرشـب سـاعت ‪« ،22‬رازهـای‬ ‫نگفتـه» سـاعت ‪ 19:50‬وبرنامـه « هفـت اسـمان» جمعـه هـا سـاعت‬ ‫‪ 21:15‬از جملـه ویـژه های دفاع مقدسـی هسـت که از سـیمای رسـانه‬ ‫اسـتانی مازنـدران پخش می شـود‪.‬‬ ‫صدا‪:‬ویـژه برنامـه «خـط مقـدم» از تولیـدات صـدای مرکـز مازنـدران‬ ‫هسـت کـه در ‪ 10‬برنامـه ‪ 60‬دقیقـه ای بـه تهیه کنندگی و نویسـندگی‬ ‫سـید مجیـد محمـدی در ایـام دفـاع مقـدس بـه صـورت زنـده سـاعت‬ ‫‪ 20‬تـا ‪21‬روی انتـن خواهـد رفـت‪ .‬ایـن برنامـه اهدافـی چـون‪ :‬معرفی‬ ‫دسـتاوردهای دوران دفـاع مقـدس‪ ،‬بیـان رشـادت ها و ایثارگری هـای‬ ‫رزمنـدگان و شـهدا و جانبـازان‪ ،‬بیـان کینه تـوزی های دشـمنان میهن‬ ‫اسلامی و نظـام مقدس جمهوری اسلامی ایـران‪ ،‬بیان حضـور زنان در‬ ‫دوران دفـاع مقـدس و بررسـی ویژگـی های لشـگر ‪ 25‬کربلا در دوران‬ ‫دفـاع مقدس‪ ،‬بررسـی و مقایسـه دفـاع در حال حاضـر در بین مدافعان‬ ‫سلامت و مدافعـان حـرم و همینطـور خانـواده هـای معـزز شـهدا و‬ ‫جانبـازان‪ ،‬بیـان نقش کمک هـای مردمی در حمایـت از رزمندگان‪ ،‬اگاه‬ ‫کـردن جوانـان نسـبت بـه حقایق سـال های دفـاع مقدس و مسـئولیت‬ ‫پذیرکـردن انهـا نسـبت بـه حفـظ ارزش هـای بـه دسـت امـده در این‬ ‫سـال هـا را دنبـال خواهدکرد‪.‬‬ ‫سـیدجمال الدین موسـوی گویندگـی ایـن برنامـه را برعهـده دارد و‬ ‫کریـم سـلمانپور‪ ،‬حسـین زحمتکـش‪ ،‬مرتضی میـرزاده و محمـد امینی‬ ‫گزارشـگران این برنامه هسـتند‪.‬درهمین راسـتا ویژه برنامـه هایی چون‪:‬‬ ‫«مهربانـوی ایثـار» بـا موضـوع گفتگوی صمیمانـه با مادران و همسـران‬ ‫شـهدا بـه تهیه کنندگـی نیـره زمانـی هـر روز سـاعت ‪ 13‬تـا ‪،13:30‬‬ ‫«یـاد شـهدا» بـه تهیـه کنندگـی رضـا دلـدار هـرروز بعـد از اذان ظهـر‬ ‫بـا پرداختـن بـه معرفـی شـهدای اسـتان مازنـدران‪ ،‬قرائت وصیـت نامه‬ ‫شـهدای دفـاع مقـدس در برنامـه «اللـه هـای بهشـتی» هـر روز بعد از‬ ‫اذان صبـح و گفتگـو بـا جانبازان هر روز سـاعت ‪ 13‬و ‪ 50‬و سـاعت ‪21‬‬ ‫و ‪ 50‬در برنامـه «الفبـای ایثـار» از دیگر برنامه های صـدای مازندران در‬ ‫هفتـه دفـاع مقدس هسـت‪.‬‬ ‫خبر‪:‬تهیـه وتولیـد گـزارش ویژه عملیـات کربالی (‪ )5‬و دفـاع مقدس به‬ ‫مدت‪7‬دقیقه توسـط حسـین قبـادی‪ ،‬پوشـش رویدادهای دفـاع مقدس‬ ‫ومناسـبت هـای مرتبـط بـه مـدت ‪ 60‬دقیقه‪ ،‬تولیـد یک برنامـه گفتگو‬ ‫محـور ویـژه دفاع مقدس به مـدت‪ 50‬دقیقه و تولیـد ‪ 10‬گزارش خبری‬ ‫ویـژه هفتـه دفـاع مقـدس به مـدت ‪ 30‬دقیقـه از جمله ویژه هـای دفاع‬ ‫مقـدس در معاونت اطالعات و اخبارهسـت‪.‬‬ ‫فضـای مجـازی تشـکیل کارگروه تخصصـی تولیدات گرافیکـی در مرکز‬ ‫بـا اسـتفاده از نیروهـای متخصـص فرهنگـی اسـتان‪ ،‬تشـکیل باشـگاه‬ ‫شـهروند خبرنـگار در اسـتان بـا اسـتفاده از نماینـدگان فضـای مجازی‬ ‫در شهرسـتان های اسـتان‪ ،‬تولید سـری برنامه مسـتند «روایت یاران»‪،‬‬ ‫تشـکیل جلسـات بـا تیـم هـای تولیـدی بـرای تولید ویـژه برنامـه های‬ ‫چهلمیـن سـالگرد دفاع مقـدس‪ ،‬برگـزاری ویدئو کنفرانس با مسـئولین‬ ‫بسـیج هنرمنـدان شهرسـتان هـای اسـتان بـا محوریـت تولیـدات بـا‬ ‫موضوعـات دفـاع مقدس‪ ،‬تولید ‪ 15‬پوسـتر و ‪ 4‬اینفوگرافی و ‪ 25‬عکس‬ ‫نوشـت بـا موضوعـات ارزش هـای دفاع مقـدس‪ -،‬تولید کلیـپ کوتاه به‬ ‫تعـداد ‪ 12‬برنامـه و نشـر در شـبکه هـای اجتماعـی‪ ،‬تولیـد فیلـم کوتاه‬ ‫«طبیـب صبـح»‪ ،‬تولید موشـن گرافـی عملیات های لشـکر ‪ 25‬کربال به‬ ‫مـدت ‪ 6‬دقیقـه‪ ،‬تولیـد تیـزر پویـش ارسـال عکـس مردمی به نـام خط‬ ‫مقـدم از فعالیـت هـای فضـای مجـازی مازنـدران ویـژه دفاع مقدس اسـت‪.‬‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫چهار شنبه ‪ 2 /‬مهر ‪ / 99‬شماره ‪708‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ساری تاکید کرد ‪:‬‬ ‫اقدام فوری برای ثبت نام‬ ‫ثبت نام گاز مایع در سامانه سدف با اقبال متقاضیان مواجه شد‬ ‫اخرین مهلت دریافت گاز مایع بدون ثبت نام تا تاریخ‬ ‫‪ 15‬مهر می باشد و ازان تاریخ به بعد متقاضیان فقط‬ ‫از طریق ثبت نام در سامانه سدف می توانند سوخت‬ ‫مورد نیاز خود را دریافت کنند ‪.‬‬ ‫مدیرشـرکت ملـی پخـش فـراورده‬ ‫هـای نفتـی منطقه سـاری گفـت ‪ :‬در‬ ‫کمتـر از بیسـت روز تعـداد قابل توجه‬ ‫ای ازمتقاضیـان گاز مایـع درسـامانه‬ ‫درخواسـت فـراورده هـای نفتـی (‬ ‫سـدف ) ثبـت نـام کـرده و مـا بقـی‬ ‫واجدیـن دریافـت گاز مایع نیز سـریعا‬ ‫اقـدام نماینـد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی ‪ ،‬سـبحان‬ ‫رجـب پـور مدیـر شـرکت ملـی پخش‬ ‫فـراورده هـای نفتـی منطقـه سـاری‬ ‫بیـان کـرد ‪ :‬بـا اغـاز طـرح کنتـرل و‬ ‫سـاماندهی الکترونیکـی گاز مایع که از‬ ‫اوایـل شـهریور ‪ 1399‬بـه اجـرا در امد‬ ‫حدود ‪ 2250‬نفر در سـامانه درخواست‬ ‫فـراورده های نفتی ( سـدف ) ثبت نام‬ ‫کردنـد کـه ایـن تعـداد ثبـت نـام در‬ ‫مناطق فاقد گاز شـهری تحت پوشـش‬ ‫ایـن شـرکت حائـز اهمیت اسـت ‪.‬‬ ‫سـبحان رجـب پـور تاکیـد کـرد ‪:‬‬ ‫اخریـن مهلت دریافـت گاز مایع بدون‬ ‫ثبـت نـام تا تاریـخ ‪ 15‬مهر می باشـد‬ ‫و ازان تاریـخ بـه بعـد متقاضیـان فقط‬ ‫از طریـق ثبـت نـام در سـامانه سـدف‬ ‫مـی توانند سـوخت مـورد نیـاز خود را‬ ‫دریافـت کنند ‪.‬‬ ‫رجـب پور اسـتقبال مصـرف کنندگان‬ ‫گاز مایـع از طـرح توزیـع الکترونیکـی‬ ‫گاز مایـع را اطالع رسـانی درسـت و به‬ ‫موقـع دانسـت و افـزود ‪ :‬بـا روند پیش‬ ‫رو امیـد اسـت مـردم شـریف اسـتان‬ ‫بـا ثبـت نـام بـه موقـع و مطلع شـدن‬ ‫از مجـاری قانونـی از سـوء اسـتفاده‬ ‫احتمالـی برخی سـودجویان جلوگیری‬ ‫خبر‬ ‫نماینـد و در صـورت هرگونـه تخلـف‬ ‫مراتـب را بـه سـامانه شـکایت مردمی‬ ‫‪ 09627‬و ‪ 01133270140‬سـامانه‬ ‫هوشـمند پیامگیر شـرکت ملی پخش‬ ‫فـراورده هـای نفتـی منطقـه سـاری‬ ‫اطلاع رسـانی فرماییـد ‪.‬‬ ‫رجـب پـور اظهار کـرد ‪ :‬رونـد ثبت نام‬ ‫متقاضیـان و مراجعـه شـرایط دریافت‬ ‫گاز مایـع فقـط بـرای شـهروندان فاقد‬ ‫انشـعاب گاز شـهری بوده که با مراجعه‬ ‫بـه سـامانه ‪newTejaratasan.‬‬ ‫‪ niopdc.ir‬ثبـت نـام نموده که پس‬ ‫از بررسـی هـای الزم و واجـد شـرایط‬ ‫بـودن متقاضیـان از طریـق پیامـک‬ ‫مراحـل بعـدی بـه انـان اطالع رسـانی‬ ‫می شـود ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فرح زاد مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران‬ ‫دفاع مقدس؛ نماد اتحاد و همدلی‬ ‫ملت بزرگ و عظیم ایران اسالمی است‬ ‫مهنـدس کیـوان فـرح زاد مدیر عامل شـرکت توزیع نیـروی برق غرب‬ ‫مازنـدران در پیامـی فرارسـیدن ‪ ٣١‬شـهریور اغـاز هفتـه دفاع مقدس‬ ‫را تبریـک گفت‪.‬‬ ‫پیام به این شرح است‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫درخـت تنومنـد انقلاب شـکوهمند اسلامی که بـا خون پـاک هزاران‬ ‫شـهید و جانفشـانی و جانبازی های زنان و مردان این سـرزمین ابیاری‬ ‫شـده‪ ،‬امـروزه بـه الگویـی تمـام عیـار بـرای ازادی خواهـان منطقـه و‬ ‫جهـان تبدیـل گردیده و چشـم امید ملت هـای مظلوم و سـتم دیده به‬ ‫ایـن خطـه دالور خیـز دوختـه شـده‪ ،‬تمامی این دسـتاوردها بی شـک‬ ‫مدیـون ایثارگری هـای مردانـی اسـت کـه در طول هشـت سـال دفاع‪،‬‬ ‫جانانـه از تمام هسـتی خـود گذشـتند و اجازه ندادند حتـی یک وجب‬ ‫از ایـن خـاک مقدس زیر یـوغ اسـتعمارگران و غاصبـان بماند‪.‬‬ ‫امـروزه قـدرت و اقتـدار ایـران اسلامی درمنطقـه و جهان بـه نقطه ای‬ ‫رسـیده اسـت که استراتژیسـت های بزرگ‪ ،‬جمهوری اسلامی ایران را‬ ‫مهمتریـن بازیگـر بیـن المللـی قلمـداد می کننـد و بـر ایـن باورند که‬ ‫هیـچ منازعـه و مناقشـه ای در منطقه بـدون حضور ایران حـل نخواهد‬ ‫شد‪.‬سـی و یکـم شـهریورماه یـاداور پایـداری‪ ،‬اسـتقامت‪ ،‬رادمـردی و‬ ‫رشـادت های شـهیدان‪ ،‬جانبـازان و ایثاگـران و نمـاد اتحـاد و همدلـی‬ ‫ملـت بـزرگ و عظیـم ایـران اسلامی بـرای مقابلـه بـا ابرقدرت هـا و‬ ‫شـیاطین بـزرگ اسـت و ایـن واقعـه مهم تـا همیشـه تاریخ بـه عنوان‬ ‫حماسـه ای مانـدگار ثبت خواهد مانـد و بر تارک ایران اسلامی خواهد‬ ‫درخشـید‪ .‬اینجانـب هفتـه دفـاع مقـدس را بـه رهبـر فرزانـه انقالب‪،‬‬ ‫دولتمـردان‪ ،‬خانـواده معظـم و معـزز شـهداء‪ ،‬جانبـازان‪ ،‬ایثارگـران و‬ ‫مـردم شـهید پـرور اسـتان بویژه غـرب مازنـدران تبریک عـرض نموده‬ ‫و امیدواریـم در سـایه همـت و توانمنـدی فرزنـدان ایـن سـرزمین در‬ ‫صنعـت بـرق بـا اتـکا بـر تخصـص و دانش بومـی گام هـای ارزنـده در‬ ‫راسـتای ارایـه خدمـات بـرق پایـدار به مـردم منطقـه برداریم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫سهم تعاونی های گیالن در‬ ‫اقتصاد استان ‪ ۱۰‬درصد است‬ ‫مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی‬ ‫خبر داد‪:‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬درصدی تولید‬ ‫سیمان در کشور‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال بـه نقـل از خبرگزاری‬ ‫صـدا و سـیما مرکـز مازنـدران ‪ ،‬مدیـر عامـل‬ ‫شـرکت سـرمایه گذاری گـروه توسـعه ملـی در‬ ‫حاشـیه بازدیـد از رونـد تولید سـیمان نکا گفت ‪:‬‬ ‫اکنـون در بخـش سـیمان ‪ ،‬ایران با تولید سـاالنه‬ ‫حـدود ‪ ۸۵‬میلیـون تـن جـزء ‪ ۷‬کشـور نخسـت‬ ‫تولیـد کننده سـیمان اسـت‪.‬‬ ‫امیـر تقـی خـان تجریشـی با بیـان اینکـه از این‬ ‫میـزان تولیـد حـدود ‪۶۵‬میلیـون تـن در کشـور‬ ‫مصـرف می شـود افـزود ‪ :‬ظرفیـت مـازاد تولیـد‬ ‫سـیمان بـر اسـاس برنامه هـا بـه مـدار تولیـد باز‬ ‫خواهد گشـت‪.‬‬ ‫او گفـت ‪ :‬حـدود ‪ ۹‬میلیـون تـن سـیمان از‬ ‫کارخانه هـای تولیدی مازندران و سـاروج بوشـهر‬ ‫سـاالنه بـه کشـور های روسـیه ‪ ،‬قزاقسـتان و‬ ‫ترکمنسـتان صـادر می شـود‪.‬‬ ‫علی نیا خبر داد؛‬ ‫برگزاری ازمون ورود به حرفه مهندسان با حضور‬ ‫‪ ۱۳۵۲۸‬مهندس در مازندران‬ ‫رئیـس سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان‬ ‫مازنـدران از برگـزاری ازمـون ورود بـه حرفـه‬ ‫مهندسـان بـا حضـور ‪ ۱۳۵۲۸‬نفـر در مازنـدران در‬ ‫روز هـای پنجشـنبه و جمعـه ‪ ۳‬و ‪ ۴‬مهـر مـاه خبـر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومی سـازمان‪ ،‬مهندس سـیف‬ ‫الـه علـی نیـا در ایـن خصـوص اظهـار داشـت‪ :‬در‬ ‫راسـتای اجـرای قانـون نظـام مهندسـی و کنتـرل‬ ‫سـاختمان‪ ،‬ازمـون ورود بـه حرفه مهندسـان برای‬ ‫متقاضیـان اخـذ پروانـه اشـتغال بـکار مهندسـی‬ ‫در رشـته های عمـران‪ ،‬معمـاری‪ ،‬مکانیـک‪ ،‬بـرق‪،‬‬ ‫نقشـه برداری‪ ،‬شهرسـازی و ترافیـک همزمـان‬ ‫بـا سراسـر کشـور در نوبـت صبـح راس سـاعت‬ ‫‪ ۸‬روز هـای پنجشـنبه و جمعـه ‪ ۳‬و ‪ ۴‬مهـر مـاه و‬ ‫در نوبـت عصـر راس سـاعت ‪ ۱۵‬روز پنجشـنبه ‪۳‬‬ ‫مهرمـاه برگـزار می شـود‪.‬‬ ‫ایشـان با اعالم اینکه چهار شـهر ساری‪ ،‬بابل‪ ،‬بابلسر‬ ‫و چالـوس حوزه هـای برگـزاری ازمـون می باشـد‪،‬‬ ‫اظهار داشـت‪ :‬در سـاری دانشـگاه علوم کشـاورزی‪،‬‬ ‫دانشـکده فنـی امـام محمـد باقـر و دانشـکده فنی‬ ‫سـما؛ در بابـل دانشـگاه صنعتـی نوشـیروانی بابـل‪،‬‬ ‫در بابلسـر پردیس دانشـگاه مازنـدران و در چالوس‬ ‫موسسـه امـوزش عالـی طبرسـتان‪ ،‬دانشـگاه ازاد‬ ‫اسلامی واحـد چالوس و دانشـکده فنـی و حرفه ای‬ ‫سـما برگـزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫رئیس سـازمان با اشـاره به تعداد شـرکت کنندگان‬ ‫در ایـن ازمـون اظهـار داشـت‪ :‬تعـداد متقاضیـان‬ ‫ازمـون ورود بـه حرفـه کـه عضـو سـازمان نظـام‬ ‫مهندسـی سـاختمان مازنـدران هسـتند ‪۱۳۵۲۸‬‬ ‫نفـر بـوده کـه ‪ ۱۰۰۳۱‬نفـر اقـا و ‪ ۳۴۹۷‬نفـر خانم‬ ‫می باشـند‪.‬‬ ‫علـی نیـا اظهـار داشـت‪ :‬پـس از اعلام نتایـج در‬ ‫سـامانه ازمـون ورود بـه حرفـه و بعـد از بررسـی‬ ‫اعتراضـات‪ ،‬دفتر مقـررات ملی و کنترل سـاختمان‬ ‫وزارت راه و شهرسـازی لیسـت نهایـی پذیرفتـه‬ ‫شـدگان را به مراجع صدور پروانه اسـتان ها ارسـال‬ ‫می نمایـد و بـرای پذیرفتـه شـدگان در امـون پس‬ ‫از تکمیـل مـدارک مـورد نیـاز‪ ،‬پروانـه اشـتغال بـه‬ ‫کار صـادر می شـود و ایـن افـراد می تواننـد فعالیت‬ ‫رسـمی خـود را اغـاز نمایند‪.‬‬ ‫عبدالهی مدیر عامل ابفا مازندران‪:‬‬ ‫مقاومت ملت ایران دشمن را به زانو دراورد‬ ‫مهنـدس عبدالهـی مدیر عامل ابفا مازنـدران در پیامی‬ ‫فرارسـیدن ‪ ٣١‬شـهریور اغـاز هفتـه دفـاع مقـدس را‬ ‫تبریـک گفت‪.‬‬ ‫فـرا رسـیدن ‪ 31‬شـهریورماه و اغـاز هفتـه دفـاع‬ ‫مقـدس یـاداور رشـادت هـای جاودانـه مـردم‬ ‫شـریف میهـن عزیزمـان وطلیعـه جاودانـه غـرور‬ ‫ملی اسـت‪ ،‬هنگامه اتحاد و همبسـتگی ملی مردم‬ ‫در دفـاع از شـریعت اسلام و مرزهای سـرزمینی‬ ‫اسـت کـه با نثـار خـون پـاک فرزنـدان ایـن مرز‬ ‫و بـوم و ایثـار و مجاهـدت هـای بـی نظیـر انهـا‬ ‫جاودانـه شـد‪.‬فرا رسـیدن ‪ 31‬شـهریورماه و اغـاز‬ ‫هفتـه دفـاع مقدس یاداور رشـادت هـای جاودانه‬ ‫مـردم شـریف میهـن عزیزمـان وطلیعـه جاودانـه‬ ‫غـرور ملـی اسـت‪ ،‬هنگامـه اتحـاد و همبسـتگی‬ ‫ملـی مـردم در دفاع از شـریعت اسلام و مرزهای‬ ‫سـرزمینی اسـت کـه بـا نثار خـون پـاک فرزندان‬ ‫ایـن مـرز و بوم و ایثـار و مجاهدت هـای بی نظیر‬ ‫انهـا جاودانـه شـد‪.‬دفاع مقـدس‪ ،‬نـام‏اشـناترین‬ ‫واژه در قامـوس حماسـه‏هـای عزت افریـن ایران‬ ‫اسـت کـه خاطـرات دالوری‏هـای ان‪ ،‬در تاریـخ‬ ‫شـکوهمند ایـن دیـار بـه یـادگار خواهـد ماند‪.‬‬ ‫مقاومـت جانانـه مـردم در طی هشـت سـال دفاع‬ ‫همـه جانبه و تحمل سـختی هـا در مقابل هجوم‬ ‫دشـمن متجـاوز‪ ،‬موجـب شـد تـا شـاهد بـه زانو‬ ‫درامـدن دشـمنان ‪ ،‬عـزت و سـرافرازی مـردم‬ ‫کشـورمان و حصـول خودبـاوری در عرصه دانش‪،‬‬ ‫پژوهـش‪ ،‬فنـاوری و نیـل بـه اهـداف بلنـد در‬ ‫ابادانـی ایران اسلامی باشـیم‪.‬این هفتـه جلوه ای‬ ‫از برجسـته تریـن افتخارات ملت ایـران در دفاع از‬ ‫حریـم این سـرزمین اسـت‪ ،‬روزهایی که رشـادت‬ ‫هـای جوانـان برومنـد‪ ،‬انقلاب و نظـام را بیمـه‬ ‫کـرد و نشـان داد کـه با داشـتن پشـتوانه مردمی‬ ‫و در پرتـو حاکمیـت اسلام و وحـدت نیروها می‬ ‫تـوان هـر دشـمنی را بـه ورطه نابودی و شکسـت‬ ‫کشـاند‪.‬ضمن گرامیداشـت هفتـه دفـاع مقدس و‬ ‫تبریـک ایـن ایام به مقـام معظم رهبـری ‪،‬خانواده‬ ‫معظـم شـهداء و جانبـازان پـر افتخـار و نیز ملت‬ ‫دالور ایران اسلامی از خداونـد متعال می خواهم‬ ‫مـا را درحفـظ دسـتاوردهای ارزشـمند انقلاب و‬ ‫نظـام اسلامی یـاری کند‪.‬‬ ‫عبـاس علیـزاده راظهار داشـت‪ :‬باتوجه به نقش‬ ‫فعـال تعاونی های اسـتان در همـه عرصه های‬ ‫اقتصـادی بایـد ایـن سـهم بیـش از ایـن ارقـام‬ ‫افزایـش یابد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬فعالیـت تعاونی های اسـتان‬ ‫در موضوعاتـی همچـون صیـد وصیـادی ‪۱۰۰‬‬ ‫درصـد ‪ ,‬سـاخت مسـکن تجمیعـی بیـش از‬ ‫‪ ۱۲‬هـزار و ‪ ۵۰۰‬واحـد درسـنوات اخیـر‪ ،‬حمل‬ ‫ونقـل ‪ ۷۰‬درصـد ‪ ،‬تولیـد گوشـت سـفید ‪۴۰‬‬ ‫درصـد‪ ،‬صـادرات ‪ ۵۰‬میلیـون دالر در سـال‬ ‫‪ ۹۸‬توسـط تعاونیهـا ‪ ،‬بخـش عمـده تخلیـه‬ ‫وبارگیـری کاال در گمـرک ‪ ،‬نقـش موثـر وبـارز‬ ‫تعاونیهـای مصـرف بـا ‪ ۱۰۰‬هزار عضـو و بیش‬ ‫از یکصـد فروشـگاه در اسـتان و ارائـه بخـش‬ ‫اعظـم خدمـات تشـخیص پزشـکی اسـتان در‬ ‫قالـب تعاونـی نشـانگر نقـش ممتاز ایـن حوزه‬ ‫در اقتصـاد اسـتان اسـت‪.‬‬ ‫وی تقویـت نقـش تعاونـی هـا را در راسـتای‬ ‫توسـعه مشـارکت مردمـی و واگـذاری امـور‬ ‫مـردم به خود انان رابر اسـاس اصـل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسـی وجلوگیـری از ایجـاد فضـای رانتـی‪ ،‬و‬ ‫ایفـای نقـش انهـا در توسـعه اقتصـاد مقاومتی‬ ‫بدلیل درون زا بودن بیشـتر ‪،‬نقش مهم شـبکه‬ ‫توزیـع بخـش تعـاون( تعاونیهـای مصـرف) در‬ ‫توزیـع کاال بـه ویـژه بـه اقشـار اسـیب پذیـر و‬ ‫نیـز تعاونـی هـای تولیـدی را منجـر بـه بهـره‬ ‫وری بیشـتر دانسـت‪.‬‬ ‫علیـزاده بـا بیـان اینکـه تعاونـی هـا در بحـران‬ ‫هـای اقتصـادی همواره نقشـی متعـادل کننده‬ ‫در اقتصـاد دارنـد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬تعاونـی هـای‬ ‫تامیـن بـا تهیـه مـواد اولیـه ارزان قیمت نقش‬ ‫موثـری در کاهش هزینه هـا و همچنین تامین‬ ‫بـازار ایفـا مـی کنند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه تشـکیل شـرکت های‬ ‫تعاونـی توسـعه و عمـران جـزو برنامـه هـای‬ ‫جـدی ایـن اداره کل بـوده اسـت‪ ،‬یـاداور شـد‪:‬‬ ‫ایـن اسـتان بـا ثبت هشـت شـرکت توسـعه و‬ ‫عمـران از ایـن نظـر رتبه برتر را در کشـور دارد‬ ‫و در حال حاضر نیز ‪ ۲‬شـرکت تعاون توسـعه و‬ ‫عمـران نیـز در گیلان امـاده ثبـت داریم‪.‬‬ ‫مدیـرکل تعـاون ‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی گیالن‬ ‫خاطـر نشـان کـرد‪ :‬همچنیـن تـا پایـان دولت‬ ‫دوازدهـم تشـکیل یک تعاونی توسـعه و عمران‬ ‫در هـر شهرسـتانی پیگیـری می شـود‪.‬‬ ‫گیلان دارای ‪ ۲‬هـزار و ‪ ۳۶۰‬واحـد تعاونـی‬ ‫فعـال بـا حـدود ‪ ۱۹۷‬هـزار عضـو اسـت که با‬ ‫احتسـاب تعاونـی هـای سـهام عدالـت به بیش‬ ‫از دو میلیـون عضـو مـی رسـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫شمال‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 2 /‬مهر ‪ / 99‬شماره ‪708‬‬ ‫گزارش کرانه شمال از دیدار رئیس و اعضای هیات ورزش های دانشگاهی استان با مدیرکل تازه نفس ورزش مازندران؛‬ ‫سرشاخ با مشکالت‬ ‫رنگرز ؛ رنگی بر پیکره ورزش مازندران‬ ‫مدیریـت ورزش در سـطوح مختلـف نیـاز به‬ ‫برنامـه ریـزی‪ ،‬هدایـت ‪ ،‬کنترل‪ ،‬سـازماندهی‬ ‫مناسـب‪ ،‬کارگزینـی درسـت‪ ،‬هماهنگـی و‬ ‫بودجـه ریـزی و گـزارش دهـی دقیقـی دارد‪.‬‬ ‫بـرای ایـن مهـم و وظایـف اساسـی ضـروری‬ ‫اسـت کـه یـک مدیـر از همـه ی ایـن نـکات‬ ‫مطلـع باشـد و تلاش کنـد بـا بهره گیـری از‬ ‫مشـاورین مجرب‪ ،‬سـازمان متبوع خـود را هر‬ ‫چـه بیشـتر بـه سـمت دسـتیابی بـه اهـداف‬ ‫مـدون خـود یاری دهد‪ .‬وجـود عقبه ی علمی‬ ‫بـرای مدیـران ورزشـی و غیر ان بسـیار حائز‬ ‫اهمیـت اسـت ؛ از اینرو همکاری دانشـگاه ها‬ ‫با مدیران ورزشـی بسـیار با اهمیت محسـوب‬ ‫مـی شـود‪ .‬دانشـگاه ها مـی تواننـد در زمینه‬ ‫هـای مختلفی از جملـه مدیریت و علم تمرین‬ ‫یـاری گـر مدیـران ورزشـی و ورزشـکاران‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫بـه گزارش کرانه شـمال‪ ،‬حسـن رنگـرز مدیر‬ ‫کل ورزش و جوانـان مازنـدران در دیـدار بـا‬ ‫دکتـر ذبیحـی رئیـس و جمعـی از اعضـاء‬ ‫هیات رئیسـه هیـات ورزش های دانشـگاهی‬ ‫اسـتان گفت ‪ :‬فلسـفه وجـودی ورزش به این‬ ‫صـورت اسـت کـه همـه افـراد بـا هـر میـزان‬ ‫توانایـی می تواننـد در ان شـرکت کننـد بـه‬ ‫ویـژه ورزش هـای همگانـی که زمینـه حضور‬ ‫همـه اقشـار در ان فراهـم اسـت ؛ بنابرایـن‬ ‫ایـن نباید دانشـجویان و ورزش دانشـجویی را‬ ‫نادیـده گرفـت ‪ ،‬چـون به واقع محل مناسـبی‬ ‫بـرای رشـد و نمـو ورزشـکاران اسـت‪ .‬حتّـا‬ ‫اگـر ورزشـکار حرفـه ای نپرورانیم مـی توانیم‬ ‫اکثریـت قشـر دانشـجو را بـه سـمت ورزش‬ ‫هـای همگانی سـوق دهیـم تا از پدیـده هایی‬ ‫چـون چاقـی ‪ ،‬افسـردگی و ‪ ...‬جلوگیـری کنیـم‪.‬‬ ‫حسـن رنگـرز بـا تاکیـد بـر اینکـه لـزوم هـر‬ ‫حرکـت مدیریتـی عقبـه ی علمـی ان اسـت‬ ‫بـه گزارش کرانه شـمال به نقـل از روابط عمومی‬ ‫سـازمان مدیریت و مهندسی شـبکه حمل و نقل‬ ‫شـهرداری سـاری مهندس گـوران در یادداشـتی‬ ‫بـه مناسـبت روزجهانی بـدون خودرو همـگان را‬ ‫در ایجاد شـهری سـالم با یـک روز بـدون خودرو‬ ‫دعـوت کـرد‪ .‬بـدر زیـر یادداشـت کامـل رئیـس‬ ‫تصریح داشـت ‪ :‬پرهیـز از رفتارهای هیجانی و‬ ‫علـم محـوری در مدیریت بسـیار حائز اهمیت‬ ‫اسـت امـا باید پذیرفـت که امروزه بسـیاری از‬ ‫رسـاله هـای دکتری در عرصـه اجرایی کاربرد‬ ‫ندارنـد و فاصله شـان تا مرحله اجرایی شـدن‬ ‫از زمین تا اسـمان اسـت‪ .‬عدم تمرکز رسـاله‬ ‫هـای دکتـری بـر نیـاز هـای واقعـی مشـکل‬ ‫بـزرگ دانشـگاه های ما اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل ورزش و جوانـان مازنـدران بـا بیـان‬ ‫اینکـه همکاری دانشـگاها بـا اداره کل ورزش‬ ‫و جوانـان می توانـد روحیه طـراوت به ورزش‬ ‫تزریـق کنـد افـزود ‪ :‬نباید از ظرفیت دانشـگاه‬ ‫هـا غافـل شـویم‪ .‬دانشـگاه هـا بـا در اختیـار‬ ‫ضروری اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا گالیـه از فرد محوری در ورزش کشـور‬ ‫خاطـر نشـان کـرد ‪ :‬متاسـفانه روح و جریان‬ ‫سیسـتمی [ بـه طـور اخـص ] بـر ورزش قائم‬ ‫نیسـت و ایـن مسـئله بسـیار مهـم اسـت و‬ ‫نمـی تـوان از ان عـدول کـرد‪ .‬بـه هـر حـال‬ ‫ما در حال مشـق دموکراسـی هسـتیم و بعضاً‬ ‫بروکراسـی ما یک بروکراسـی پیچیده و دست‬ ‫و پـا گیر اسـت ‪ .‬وجـود جریان سیسـتمی در‬ ‫ورزش حائـز اهمیـت اسـت و نبایـد کار هـا را‬ ‫متکـی به یـک فـرد کرد‪.‬‬ ‫همچنیـن در ادامه این نشسـت دکتر ذبیحی‬ ‫رئیـس هیـات ورزش هـای دانشـگاه هـای‬ ‫مازنـدران ضمـن تاکیـد بـر لـزوم همـکاری‬ ‫دانشـگاه و اداره کل ورزش و جوانـان تصریـح‬ ‫داشـت ‪ :‬در زمـان مدیـران اسـبق گاهـی بی‬ ‫توجهـی ها به ورزش دانشـجویی ازار دهنده‬ ‫بـود و موجـب سـرخوردگی شـده بـود ؛‬ ‫امیـدوارم در دوره ی مدیریتـی جدید ‪ ،‬توجه‬ ‫داشـتن اسـاتید برجسـته در حـوزه هـای‬ ‫مختلـف تغذیـه و ‪ ، ...‬زیـر سـاخت اموزشـی‬ ‫همچـون کالس هـای مجهـز و امفـی تاتـر و‬ ‫زیر سـاخت اموزش مجازی فرصتی مناسـب‬ ‫برای تعالی ورزش اسـتان هسـتند و همکاری‬ ‫دانشـگاه هـا بـا ورزش و جوانان امـری بغایت‬ ‫بـه ورزش دانشـجویی بیـش تر باشـد‪.‬‬ ‫ذبیحـی بـا اشـاره بـه فعالیـت های گسـترده‬ ‫دانشـگاه هـا گفـت ‪ :‬مازنـدران بیـش تریـن‬ ‫تعـداد دانشـجو در سـطح کشـور را دارد و‬ ‫بـه تبـع ان اسـاتید و فرصـت هـای خوبی در‬ ‫دانشـگاه هـا نهفتـه اسـت‪.‬‬ ‫*مدیر ورزشی ؛ عقبه ی علمی‬ ‫*ناکار امدی رساله های دکتری‬ ‫*از ظرفیت دانشگاه ها غافل نشویم‬ ‫روز بدون خودرو‬ ‫سـازمان را مـی خوانید‪.‬‬ ‫از نیازهـای مهـم بـرای کشـورهای توسـعه یافته‬ ‫و در حـال توسـعه‪ ،‬ایجـاد سیسـتم حمـل و نقل‬ ‫کامـل‪ ،‬منظـم‪ ،‬گسـترده و کارامد می باشـد‪ .‬اثار‬ ‫منفـی حمـل و نقل عموما بـر اثر اسـتفاده زیاد و‬ ‫بدون برنامه از وسـایل نقلیه موتوری اسـت‪ .‬طرح‬ ‫های شـهری و فرهنگ سـازی بـا رویکرد حمل و‬ ‫نقـل مـی توانند بسـیار بـه کاهش الودگـی های‬ ‫ناشـی از حمـل و نقـل کمـک کننـد‪ .‬اسـتفاده از‬ ‫حمـل و نقـل عمومـی به جـای خودروهـای تک‬ ‫سرنشـین مـی تواند به میـزان زیـادی در مصرف‬ ‫سـوخت هـای فسـیلی صرفه جویـی کنـد‪ .‬برای‬ ‫کاهـش تاثیـرات سـوء حمـل و نقـل بـر الودگی‬ ‫هـوای درون شـهرها باید از ابزارهـای اجتماعی و‬ ‫ایجـاد پویـش هـای مردم نهـاد بیشـترین بهره را‬ ‫بـرد‪ .‬پویـش هایـی مانند روز بـدون خودرو‪ ،‬سـه‬ ‫شـنبه های بدون خـودرو‪ ،‬دوچرخه بـرای هر روز‬ ‫و ‪ . ...‬از طرفـی فرهنـگ جامعـه نیـز نقش بسـیار‬ ‫مهمـی در رسـیدن بـه نتیجـه مطلـوب و کاهش‬ ‫تاثیـرات منفـی حمـل و نقـل را بـازی مـی کند‪.‬‬ ‫تحـرک شـهروندان یـک جامعه به صـورت روزانه‬ ‫مسـتقیما موجـب کاهـش میـزان بیمـاری ها در‬ ‫ان جامعـه می شـود و همچنین پویایی در شـهر‬ ‫را نیـز افزایـش مـی دهد‪.‬‬ ‫بـه بهانه یکم مهـر ماه (‪ 22‬سـپتامبر)‪ ،‬روزجهانی‬ ‫بـدون خـودرو و بـا توجه به اینکه با شـروع سـال‬ ‫تحصیلـی جدید‪ ،‬ترافیک شـهرها تا حدود چشـم‬ ‫گیـری افزایـش پیـدا خواهد کـرد‪ ،‬مـی توانیم در‬ ‫سـفرهای درون شـهری خـود تجدید نظـر کنیم‬ ‫و نفـع جمعـی را بـه نفع فـردی ارجحیـت داده و‬ ‫بخشـی از سـفرهای روزانـه خودمـان را بـا سـایر‬ ‫سیسـتم هـا و غیـر از خـودروی شـخصی انجـام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫پـس بیاییـم در ایجاد شـهری سـالم و پویا تالش‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫شهر پویا‪ ،‬شهر سالم‪.‬‬ ‫گوران رئیس سازمان مدیریت ومهندسی شبکه‬ ‫حمل ونقل شهرداری ساری بمناسبت روز‬ ‫جهانی بدون خودرو‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫پوستر‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫فهم دقیق از مفاهیم‬ ‫اقتصادی‬ ‫کسـانی کـه اندکـی از دانش اقتصـاد اگاهـی دارند نیک‬ ‫مـی داننـد اقتصـاد یـک مقوله پیچیـده علمی اسـت که‬ ‫قواعـد و الزامـات خـاص خودش را دارد و بـه هیچ عنوان‬ ‫بـا نامـه نگاری‪ ،‬صـدور بخشـنامه‪ ،‬فرمـان و دسـتور و ‪...‬‬ ‫در مسـیر دلخـواه مـا قـرار نمـی گیـرد‪ .‬از نـگاه اقتصـاد‬ ‫دانـان‪ ،‬اقتصـاد بـه مانند رودخانه ای اسـت که بر اسـاس‬ ‫مسـیر از پیـش تعریف شـده حرکت می کنـد و هر گونه‬ ‫دسـتکاری ایـن مسـیر‪ ،‬تبعات ناگـواری به همـراه دارد‪.‬‬ ‫در حقیقـت اقتصـاد براینـ ِد کلیـه فرایندهایی اسـت که‬ ‫فرهنـگ‪ ،‬ارزش‪ ،‬امـوزش‪ ،‬تکامـل تکنولوژیکـی‪ ،‬تاریـخ‪،‬‬ ‫سـازمان اجتماعـی‪ ،‬سـاختار سیاسـی‪ ،‬سیسـتم های‬ ‫مواهـب طبیعـی را دربـر‬ ‫قانونـی‪ ،‬جغرافیـا و همین طـور‬ ‫ِ‬ ‫می گیـرد‪ .‬ایـن عوامل زمینه‪ ،‬محتوا و شـرایطی را تعیین‬ ‫می کنـد کـه یـک اقتصـاد در ان عمـل می کنـد و بـرای‬ ‫داشـتن یـک اقتصـاد پویـا بایـد همـه ایـن مـوارد را در‬ ‫نظـر گرفت‪.‬‬ ‫در روزهـای اخیـر بـه واسـطه سـوء تدبیـر بسـیاری از‬ ‫مدیـران کشـور کـه قصد اداره دسـتوری و بخشـنامه ای‬ ‫اقتصـاد را بـدون در نظـر گرفتـن مولفـه هـای وابسـته‬ ‫بـا اقتصـاد دارنـد‪ ،‬شـرایط اقتصـادی جامعـه بـه شـدت‬ ‫شـکننده و اسـیب پذیر شده اسـت‪ .‬البته کرونا و تحریم‬ ‫هـا نیز در تشـدید این بی نظمی و خـروج اقتصاد از ریل‬ ‫اصلـی خود بـی تاثیـر نبـوده اند‪.‬‬ ‫ماحصـل مدیریـت فلـه ای و نـگاه غیـر علمی بـه مقوله‬ ‫اقتصـاد در کنـار عوامـل جانبی نظیـر کرونـا‪ ،‬تحریم ها‪،‬‬ ‫اختلاس هـای کالن و‪ ...‬باعـث شـده تـا ارزش پول ملی‬ ‫بـه شـدت کاهش بیابـد‪ .‬در واقـع کاهش مسـتمر ارزش‬ ‫پـول ملی باعث رشـد قیمـت محصـوالت در بخش های‬ ‫مختلف شـده اسـت‪ .‬وقتی قیمـت های فعلـی را با بهای‬ ‫ارز مقایسـه کنیـد ‪ ،‬قیمـت هـا در قیـاس بـا قیمت های‬ ‫ً‬ ‫کاملا طبیعـی و فاقـد هـر گونـه حبـاب مـی‬ ‫جهانـی‬ ‫باشـند‪ .‬در ایـن شـرایط که دالر بـه نرخ ‪ 27‬هـزار تومان‬ ‫رسـیده اسـت پرایـد ‪ 110‬میلیونی و پـژو ‪ 200‬میلیونی‬ ‫ً‬ ‫کاملا طبیعـی و منطقـی بـه نظر‬ ‫و سـکه ‪ 12‬میلیونـی‬ ‫مـی رسـند و هیچ گونه حبابـی در انها دیده نمی شـود‪.‬‬ ‫( صـرف نظـر از بحـث کیفیـت‪ ،‬خودرویـی در تـراز پـژو‬ ‫یـا سـمند در دنیـا تقریبـاً ‪ 7000‬دالر ارزش دارد کـه بـا‬ ‫ضـرب این عـدد در ‪ 27000‬تومـان همان اعـداد بازار به‬ ‫دسـت مـی ایند)‬ ‫گرانـی و گرانفروشـی هـم دو مقولـه اقتصـادی مجـزا از‬ ‫هـم هسـتند و با هم تفـاوت های ماهوی دارند‪ .‬سـازمان‬ ‫تعزیـرات اعلام کـرده مـا نمـی توانیم بـا گرانـی مقابله‬ ‫کنیـم بلکـه فقـط مـی توانیـم بـا گرانفروشـی مقابلـه‬ ‫کنیـم‪ .‬این حرف درسـتی اسـت‪ .‬گرانی هیـچ ارتباطی با‬ ‫تعزیـرات ندارد‪ .‬ریشـه گرانی در فراینـد اقتصاد به گرانی‬ ‫مـواد خـام و مواد اولیـه باال رفتن دسـتمزد و حامل های‬ ‫انـرژی و اجـاره بهـا و ‪ ....‬ختـم مـی شـود که بـا افزایش‬ ‫نـرخ دالر در گام اول بـر روی کاالهایـی تاثیـر می گذارد‬ ‫کـه ارتبـاط مسـتقیم بـا ارز دارنـد و در گام هـای بعدی‬ ‫روی محصوالتـی اثـر مـی گذارد که با واسـطه بـا ارز در‬ ‫ارتباط هسـتند‪.‬‬ ‫انهـا کـه مسـتقیم و بی واسـطه به دنیای خارج وابسـته‬ ‫انـد در کوتـاه تریـن زمـان گـران می شـوند و انهـا که با‬ ‫واسـطه بـه ارز و سـایر خدمـات جانبی وابسـته اند کمی‬ ‫دیرتـر‪ .‬اقلام غذایـی و دامـی در زمـره گـروه دوم اند که‬ ‫اینک نوبت گرانی شـان رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫بـه همیـن دلیل امـکان بازگرداندن قیمت ها به گذشـته‬ ‫در عمـل امـکان ناپذیـر اسـت و نامـه نـگاری رئیـس‬ ‫جمهـور به معـاون اول و وزرا به منظـور نظارت و کاهش‬ ‫قیمـت هـا و سـرو سـامان دادن بـه بـازار تقریبـاً اب در‬ ‫هـاون کوبیدن اسـت!‬ ‫امـا انچـه که مسـلم اسـت اینکـه تعریف دقیـق مفاهیم‬ ‫اقتصـادی و جـا انداختـن تفـاوت گرانی و گرانفروشـی و‬ ‫تـورم دردی از مـردم دوا نمـی کنـد‪ .‬در چنین شـرایطی‬ ‫انـان کـه از سـهم بیشـتری از ثـروت دارنـد‪ ،‬زودتـر بـه‬ ‫ثـروت شـان افـزوده مـی شـود و انان کـه درامـد ثابتی‬ ‫دارنـد سـریع تـر و بـی سروسـامان تـر از گذشـته بـرای‬ ‫گـذران زندگـی روزمـره شـان دچـار عسـر و حـرج مـی‬ ‫شو ند ‪.‬‬ ‫مخلـص کالم بنـای فرسـوده اقتصـاد بـا نامـه نـگاری به‬ ‫فرودسـتان ‪ ،‬نظـارت هـای بی اثـر‪ ،‬بگیر و ببنـد‪ ،‬اعطای‬ ‫وام ودیعه مسـکن‪ ،‬قرعه کشـی خودرو‪ ،‬اعدام سالطین و‬ ‫حبـس مفسـدان اقتصـادی مرمت نخواهد شـد‪ .‬تنها راه‬ ‫نجـات کشـور در این شـرایط تغییـر نوع نـگاه مدیران به‬ ‫مقولـه اقتصـاد اسـت‪ .‬بـه کارگیـری مدیـران توانمند که‬ ‫اقتصـاد را بـه عنوان یک علم بشناسـند‪ ،‬تلاش برای باال‬ ‫بـردن ارزش پـول ملی و ارائـه برنامه های کوتـاه مدت (‬ ‫نظیـر بسـته های حمایتی‪ ،‬کوپـن ارزاق و ‪ )،..‬برنامه های‬ ‫میـان مـدت( ایجـاد اشـتغال‪ ،‬افزایش تولیـدات داخلی و‬ ‫صـادرات و ‪ )...‬و برنامـه هـای دراز مدت( عدم وابسـتگی‬ ‫بـه نفت و تغییـر نگاه به روابط خارجـی و ‪ )...‬از گام های‬ ‫اساسـی ترمیم سـاختار اقتصاد کشـور هسـتند که دولت‬ ‫و حاکمیـت بایـد با جدیـت انها را دنبـال کنند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!