روزنامه کرانه شمال شماره 705 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 705

روزنامه کرانه شمال شماره 705

روزنامه کرانه شمال شماره 705

‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬یک شنبه ‪ 30 /‬شهریور‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 705‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪2‬‬ ‫فینسک؛ مرگ کشاورزی مازندران‬ ‫‪4‬‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫جنگ روز عاشورا نباید شناخت؛ ان یک بخش از جهاد امام حسین است‪.‬‬ ‫امام حسین را فقط به‬ ‫فینسک؛ تهدیدی است که به دلیل منفعت طلبی شخصی و سیاسی‬ ‫برخی‪ ،‬گریبان گیر قطب کشاورزی ایران شده و می خواهند با زدن‬ ‫تیر خالص بر پیکره کشاورزی مازندران خود را ننگ تاریخ کرده و‬ ‫اینده تجن را به سرنوشت کارون و زاینده رود مانند کنند‪.‬‬ ‫وزیر را به استیضاح می کشانیم‬ ‫‪8‬‬ ‫خبــر‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان مازندران ‪:‬‬ ‫والدین و معلمان نسبت‬ ‫به اسیب های اموزش مجازی‬ ‫هوشیار باشند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رنگرز سکاندار جدید ورزش مازندران شد‬ ‫در نشست شهردار ساری با مدیران فرهنگی استان مطرح شد‪:‬‬ ‫پیگیری سه طرح فرهنگی‬ ‫و اجتماعی در دستور‬ ‫کار قرار گرفت‬ ‫ورزش‬ ‫مازندران‬ ‫درخم رنگرز‬ ‫با حکم وزیر بهداشت ؛‬ ‫مدیرعامل جدید سازمان بیمه‬ ‫سالمت ایران منصوب شد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گذر فرهنگ و هنر‪ ،‬فصلی تازه‬ ‫در خالقیت های فرهنگی‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی تجدید مزایده عمومی غرفه های بازار‬ ‫نوبت دوم‬ ‫خالصه اگهی مزایده فروش ضایعات و اقالم اسقاطی‬ ‫شــهرداری رویــان در نظــر دارد غرفه­هــای مســتقر در بــازار روســها‪ ،‬بــازار ماهــی‬ ‫فروشــان و پاســاژ پردیــس یــک شــهرداری را بــر اســاس مــاده ‪ 13‬ائیــن نامــه مالــی‬ ‫بــا حفــظ مالکیــت بــرای شــهرداری بــه افــراد واجــد شــرایط بــه صــورت اجــاره‬ ‫و بــه مــدت حداکثــر ‪ 2‬ســال واگــذار نمایــد‪ .‬متقاضیــان میتواننــد ظــرف مــدت ‪10‬‬ ‫روز از تاریــخ انتشــار اگهــی نوبــت دوم جهــت دریافــت اســناد مزایــده بــه واحــد‬ ‫مال��ی شـ�هرداری رویــان مراجعـ�ه و اس��ناد مرب��وط بـ�ه مزایدــه را دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫‪1 -1‬موقعیــت موضــوع مزایــده ‪ :‬موقعی��ت غرفه­هــای ش��هرداری و قیمــت پایــه‬ ‫ضمیمــه پیشــنهاد مزایــده می­باشــد‪.‬‬ ‫‪2 -2‬مبلــغ تضمیــن شــرکت در مزایــده ‪ :‬بــه ازای هــر غرفــه مبلــغ ‪30.000.000‬‬ ‫ریــال بصــورت ضمانتنامــه معتبــر بانکــی یــا واریــز وجــه نقــد بــه حســاب‬ ‫ســپرده بانکــی‪.‬‬ ‫‪3 -3‬محــل و مهلــت دریافــت اســناد ‪ :‬متقاضیــان می­تواننــد حداکثــر تــا ســاعت ‪14‬‬ ‫مــورخ ‪ 99.07.10‬بــا ارائــه فیــش واریــز شــده هزینــه خریــد اســناد بــه واحــد‬ ‫مالــی شهــرداری مراجع�هـ و نس��بت ب��ه دریاف��ت اسنــاد مزایـ�ده اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫‪4 -4‬مهلــت و محــل تســلیم پــاکات ‪ :‬متقاضیــان می­بایســت اســناد تکمیــل شــده‬ ‫را تــا پایــان وقــت اداری مــورخ ‪ 99.07.10‬بــه واحــد دبیرخانــه شــهرداری‬ ‫تحویــل و رســید مربوطــه را دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫‪5 -5‬تاریــخ و محــل بازگشــائی پــاکات ‪ :‬پیشــنهادات دریافتــی در روز یکشــنبه مورخ‬ ‫‪ 99.07.12‬در دفتــر کمیســیون معامــات عمــده شــهرداری رویــان بازگشــائی و‬ ‫برنــده مزایـ�ده اعــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪6 -6‬ضمناً سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می­باشد‪.‬‬ ‫‪7 -7‬هزینــه خریــد اســناد ‪ 1.000.000‬ریــال می­باشــدکه مــی بایســت بــه شــماره‬ ‫حســاب ‪ 0219063481007‬نــزد بانــک ملــی رویــان بنــام شــهرداری رویــان‬ ‫واریــز و فیــش مربــوط بــه ان بــه واحــد مالــی ارائــه گــردد‪ ،‬ضمن ـ ًا هزینــه‬ ‫فــوق بــه هیــچ وجــه مســترد نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫جعفر حسین زاده‬ ‫شهردار رویان‬ ‫مزایــده فروش اقــام مــازاد و مســتعمل و دســتگاه های‬ ‫تولیــد مبــل و چوب بــری (چســب زن‪ ،‬گندگــی‪ ،‬اره‬ ‫گــرد‪ ،‬ســنباده‪ ،‬فــرز و ‪)...‬‬ ‫تضمیــن شــرکت در مزایــده‪ 5 :‬درصــد از کل مبلــغ‬ ‫پیشــنهادی بــه صــورت واریــزی بــه حســاب ســیبا‬ ‫‪ 0106581076008‬یــا ضمانت نامــه بانکــی معتبــر بــه‬ ‫سررســید حداقــل ســه مــاه یــا گواهــی مطالبــات و یــا‬ ‫چــک تضمیــن شــده بانکــی‪.‬‬ ‫مهلــت و مــکان تحویــل اســناد مزایــده‪ :‬متقاضیــان‬ ‫می تواننــد از تاریــخ ‪ 99/06/31‬بــا مراجعــه بــه مرکــز‬ ‫شــرکت امــور حقوقــی (قراردادهــا) واقــع در ســاری‪،‬‬ ‫کیلومتــر‪ 12‬جــاده ســاری بــه نــکا‪ ،‬جــاده دشــت‬ ‫نــاز‪ ،‬شــرکت ســهامی نکاچــوب بــه شــماره تمــاس‪:‬‬ ‫‪ 01133722386-9‬اســناد مزایــده را دریافــت و تــا‬ ‫ســاعت ‪16‬روز یکشــنبه مــورخ ‪ 99/07/06‬در قبــال اخذ‬ ‫رســید بــه امــور حقوقــی و قراردادهــا (قراردادهــا)‬ ‫تســلیم نماینــد‪ .‬پاکت هــای پیشــنهادی در روز‬ ‫دوشــنبه ‪ 99/07/07‬در دفتــر مدیریت شــرکت گشــوده‬ ‫می شــود و حضــور پیشــنهاد دهندگان در جلســه‬ ‫کمیســیون اختیــاری می باشــد‪.‬‬ ‫شرکت سهامی نکا چوب‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫یک شنبه ‪ 30/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪705‬‬ ‫خرب‬ ‫خبر‬ ‫والدین و معلمان نسبت به‬ ‫اسیب های اموزش مجازی‬ ‫هوشیار باشند‬ ‫معاون اداره کل استاندارد استان مازندران‪:‬‬ ‫نماینـده ولـی فقیه در اسـتان مازنـدران به اموزش‬ ‫در بسـتر فضـای مجـازی بـه دلیـل شـیوع ویروس‬ ‫کرونـا اشـاره کـرد و گفت‪ :‬حضـور دانش امـوزان و‬ ‫فرزنـدان در فضـای مجـازی بایـد کنترل شـده و با‬ ‫مدیریت باشـد‪.‬‬ ‫ایـت اهلل محمـد باقـر محمـدی الئینـی در خطبه‬ ‫نمـاز جمعـه سـاری مرکـز اسـتان مازنـدران افزود‪:‬‬ ‫امـروزه شـیوع ویـروس کرونـا منجـر بـه هدایـت‬ ‫دانـش امـوزان بـه امـوزش مجازی شـده اسـت که‬ ‫زمینـه نگرانی برای اسـیب های اجتماعـی را ایجاد‬ ‫مـی کند‪.‬‬ ‫وی الگوهـای غربـی برای تعلیـم و تربیـت فرزندان‬ ‫کشـور را ظلـم بـه انقلاب دانسـت و گفـت‪ :‬فضای‬ ‫مجـازی نباید رها شـود و سـاماندهی ایـن فضا باید‬ ‫اولویـت والدیـن و مسـئوالن تعلیم و تربیت باشـد‪.‬‬ ‫نماینـده ولـی فقیـه در مازنـدران فضـای مجـازی‬ ‫را زمینـه سـاز بسـیاری از اسـیب هـای اجتماعـی‬ ‫توصیـف کرد و گفت‪ :‬نباید اجـازه دهیم کودکانمان‬ ‫بـه بهانـه امـوزش مجـازی بـه محتواهـای غربـی و‬ ‫غیـر اخالقـی دسـت یابند‪.‬‬ ‫محمـدی الئینـی تاکیـد کـرد‪ :‬کـودکان دارای‬ ‫اذهـان معصـوم و پاکی هسـتند کـه محتواهای غیر‬ ‫اخالقـی مـی توانند انهـا را به راحتی اسـیب زده و‬ ‫منحـرف کنند‪.‬‬ ‫نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان مازنـدران در بخش‬ ‫هـای دیگـر از سـخنانش بـه مشـکالت کشـور‬ ‫پرداخـت و شـرایط کنونـی را سـخترین روزهـای‬ ‫انقلاب دانسـت وگفـت‪ :‬همـه احـاد جامعـه اعم از‬ ‫مـردم و مسـئوالن بایـد یکصـدا و یکـدل باشـند تا‬ ‫بتوانیـم از مشـکالت بـا صالبـت عبـور کنیـم‪.‬‬ ‫محمـدی الئینـی با اشـاره به اینکه اسلام و انقالب‬ ‫بـه ذات خـود خدشـه ناپذیـر اسـت گفـت‪ :‬نبایـد‬ ‫اجازه داد به اسـم اسلام و انقالب فسـاد و اشرافیت‬ ‫گرایـی رواج یابد‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد کـه همـه بایـد بـه امر بـه معروف‬ ‫و نهـی از منکـر در زمینـه هـای گسـترده اقتصادی‬ ‫و اجتماعـی بپردازنـد و اجـازه ندهنـد کسـی از‬ ‫مشـکالت مـردم سـوء اسـتفاده کنـد‪.‬‬ ‫نماینـده ولـی فقیـه در مازنـدران همه مسـئوالن را‬ ‫خدمتگـزاران انقلاب و نظـام صدیـق توصیـف کرد‬ ‫و گفـت‪ :‬البتـه عـده ای به دنبـال ایجاد تنـش میان‬ ‫مردم هسـتند‪.‬‬ ‫نظام بیمه ای کشور در مورد‬ ‫خسارت کشاورزان تدبیر کند‬ ‫ایـت اهلل رسـول فالحتی در خطبه هـای نمازجمعه‬ ‫رشـت بـا اشـاره بـه در پیـش بـودن هفتـه دفـاع‬ ‫مقـدس‪ ،‬اظهـار کـرد‪ ۳۱ :‬شـهریور یـاد اور سـالروز‬ ‫تلـخ حملـه صـدام بـه خـاک ایران اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه رشـادت و جـان فشـانی و از‬ ‫خودگذشـتگی رزمنـدگان در جبهه هـای نبرد حق‬ ‫علیـه باطـل‪ ،‬افـزود‪ :‬عـزت‪ ،‬اقتـدار و قـدرت امـروز‬ ‫ایـران اسلامی در منطقـه و جهـان مدیـون همین‬ ‫رشـادت ها اسـت‪.‬‬ ‫امام جمعه رشـت عـزت ملت ایران و ذلت اسـتکبار‬ ‫جهانـی در برابـر قـدرت نظـام مقـدس جمهـوری‬ ‫اسلامی را دسـتاورد دفـاع هشـت سـاله دانسـت‬ ‫و گفـت‪ :‬دفـاع ملـت ایـران در جنگ هشـت سـاله‬ ‫سـبب دمیـده شـدن جـان دوبـاره بـه مقاومـت در‬ ‫جهان اسلام شـد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـه دسـتاوردهای بـه دسـت امـده در‬ ‫حـوزه دفاعی کشـور اشـاره و تصریح کرد‪ :‬رسـیدن‬ ‫بـه جایگاه امـروز در حوزه دفاعی از در سـایه جنگ‬ ‫هشـت سـاله کسـب شـد و امـروز دیگـر در حـوزه‬ ‫دفاعـی نیـازی به کشـورهای دیگـر نداریم‪.‬‬ ‫ایـت اهلل فالحتـی‪ ،‬گـره زدن دو انتخابـات ریاسـت‬ ‫جمهـوری ایـران و امریـکا را از برنامه هـای دشـمن‬ ‫عنـوان کـرد و افـزود‪ :‬دشـمن می خواهـد پـل‬ ‫ارتباطـی بیـن انتخابـات امریـکا و ایـران ایجاد کند‬ ‫و برخـی ادم هـای سسـت عنصـر داخلـی نیـز فکر‬ ‫می کننـد ایـن امـر در وضعیـت معیشـتی مـردم‬ ‫تاثیرگـذار اسـت‪.‬‬ ‫ایـت اهلل فالحتـی با اشـاره به مشـکالت موجود در‬ ‫کشـور امریـکا در همـه بخش هـا و زمینـه‪ ،‬تاکیـد‬ ‫کـرد‪ :‬کشـوری کـه در تامین معیشـت مـردم خود‬ ‫دچـار مشـکل اسـت چگونـه می توانـد مشـکالت‬ ‫کشـور مـا را حـل کند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه در طـول سـال های گذشـته‬ ‫دشـمن در همـه بخش هـا و زمینـه نظـام مقـدس‬ ‫جمهـوری اسلامی را تحـت فشـار قـرار داده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬وحـدت ملـت ایران سـبب شکسـت‬ ‫نقشـه ها دشـمن شـده اسـت‪.‬امام جمعـه رشـت در‬ ‫ادامـه خواسـتار حمایـت ویژه دولـت از شـالیکاران‬ ‫و کشـاورزان گیالنـی شـد و گفـت‪ :‬نظـام بیمـه ای‬ ‫کشـور بایـد در ایـن زمینـه اقدامـات الزم را انجـام‬ ‫دهد‪.‬وی با اشـاره بـه واردات برنج و بروز مشـکالتی‬ ‫بـرای کشـاورزان خواسـتار ممنوعیـت ورود ایـن‬ ‫محصـول از سـوی دولتمـردان و مجلـس در هنگام‬ ‫کاشـت و برداشـت به بازار شـد‪.‬ایت اهلل فالحتی به‬ ‫مشـکالت به وجـود امده در حوزه مدیریت شـهری‬ ‫رشـت نیـز اشـاره و بـا بیان اینکـه طی چهار سـال‬ ‫گذشـته بارهـا شـاهد بـروز مشـکالتی در شـورای‬ ‫شـهر و شـهرداری رشـت بوده ایم که انتظار می رود‬ ‫شـورا سـریعاً شـهردار را مشـخص و معرفـی کنـد‪.‬‬ ‫سیاسی و اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫فینسگ؛ مرگ کشاورزی مازندران‬ ‫تاریخ اجرای استاندارد اجباری ده‬ ‫محصول تولیدی مشمول را اعالم کرد‬ ‫بر اسـاس گزارش سـازمان ملی اسـتاندارد کشـور؛ معاون ارزیابی‬ ‫انطبـاق اداره کل اسـتاندارد اسـتان‪ ،‬تاریـخ اجـرای اسـتاندارد‬ ‫اجبـاری ده محصـول را اعلام کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی اداره کل اسـتاندارد اسـتان مازندران‪،‬‬ ‫خدیجه شـهمیرزادی‪ ،‬معاون ارزیابی انطباق اداره کل اسـتاندارد‬ ‫اسـتان ضمـن اعلام تاریـخ اعلام اجـرای اجبـاری ده محصـول‬ ‫جدیـد و تجدیـد نظـر شـده کنسـرو ماهـی ماکـرل ( نـوع قباد‬ ‫)‪ ،‬ارد گنـدم‪ ،‬معیـار مصـرف انـرژی امونیـاک‪ ،‬افزودنـی هـای‬ ‫خوراکـی مجـاز( فسـفریک اسـید)‪ ،‬کنسـرو میگو‪ ،‬کنسـرو ذرت‪،‬‬ ‫روغـن افتابگـردان پاالیـش شـده‪ ،‬روغـن مایـع گیاهـی مخلوط‬ ‫خوراکی‪،‬کلوچه و معیار مصرف انرژی گرمکن های صنعتی‪ ،‬اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬محصوالتی که بنا به پیشـنهاد سـازمان ملی استاندارد و‬ ‫تصویب شـورای عالی اسـتاندارد کشور مشـمول اجرای استاندارد‬ ‫اجبـاری قـرار مـی گیرند؛ با اعلام زمان اعالم اگهی رسـانه ای‪،‬‬ ‫بایسـتی نسـبت بـه رعایـت الزامـات و امکانـات جهـت تولیـد و‬ ‫یـا واردات منطـق بـر اسـتاندارد اقدام شـود و پـس از ان تاریخ‪،‬‬ ‫تولیـد‪ ،‬توزیـع‪ ،‬تمرکـز و فـروش ان کاالهای فاقـد پروانه کاربرد‬ ‫عالمت اسـتاندارد و یا کیفیت پایین تر از اسـتاندارد ممنوع بوده‬ ‫و بـا خاطبـان برخورد قانونی خواهد شـد‪ .‬شـهمیرزادی در ادامه‪،‬‬ ‫تاریـخ اجـرای اجبـاری محصـوالت کنسـرو ماهی ماکـرول ( نوع‬ ‫قبـاد )‪ ،‬ارد گنـدم را پایـان شـهریور سـال جـاری‪ ،‬معیار مصرف‬ ‫انـرژی امونیاک‪ ،‬افزودنی های خوراکی مجاز( فسـفریک اسـید)‪،‬‬ ‫کنسـرو میگـو و کنسـرو ذرت‪ ،‬روغـن افتابگـردان پاالیش شـده‬ ‫را نیمـه دوم مهـر ماه سـال جاری و روغـن مایع گیاهی مخلوط‬ ‫خوراکی و کلوچه را ابتدای دی ماه سـال جاری و معیار مصرف‬ ‫انـرژی گرمکـن هـای صنعتـی را ابتـدای فروردیـن سـال اینـده‬ ‫اعلام کرد‪.‬شـهمیرزادی بـا بیان این که تاریخ اجـرای اجباری نه‬ ‫محصـول کنسـرو گوجـه فرنگـی‪،‬اب لیمو تـرش‪ ،‬میـوه فراوری‬ ‫شده‪،‬کنسـرو ماهی ساردین‪ ،‬پالسـتیک ها‪-‬امیزه های پودر قالب‬ ‫گیری مالمین‪-‬فرمالدهید‪ ،‬ماشـین های الکتریکی گردان‪،‬تعیین‬ ‫معیـار تلفـات ترانسـفورماتورهای شـبکه توزیـع روغنی سـه فاز‪،‬‬ ‫دهـان شـویه هـای برقی و وسـایل پخـت و پز گاز سـوز خانگی‬ ‫کـه قبلا از ایـن طریق اعالم شـده اسـت و مهلت ان در سـال‬ ‫جاری به پایان رسـیده اسـت افزود‪ :‬یک محصول استاندارد شده‬ ‫علاوه بـر ایـن کـه بایسـتی دارای نشـانه گذاری واضح شـامل‬ ‫عالمـت اسـتاندارد و کـد ‪ 10‬رقمی ردیابی اصالـت کاال از طریق‬ ‫سـامانه پیامکـی‪ ،1000151‬تاریخ تولیـد و انقضاء‪ ،‬ادرس معتبر‬ ‫تولید کننده و ترکیبات در محصوالت غذایی باشد و یاداور شد‪:‬‬ ‫کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقی ذیربط می توانند جهت کسـب‬ ‫اطالعات بیشـتر به پایگاه اطالع رسـانی به نشـانی ‪http://sari.‬‬ ‫‪ isiri.gov.ir‬مراجعـه و شـماره و متـن اسـتاندارد هـای مـورد‬ ‫اشـاره را دریافـت کنند‪.‬‬ ‫وزیر را به استیضاح می کشانیم‬ ‫فینسک؛ تهدیدی است که به‬ ‫دلیل منفعت طلبی شخصی‬ ‫و سیاسی برخی‪ ،‬گریبان گیر‬ ‫قطب کشاورزی ایران شده و‬ ‫می خواهند با زدن تیر خالص‬ ‫بر پیکره کشاورزی مازندران‬ ‫خود را ننگ تاریخ کرده و‬ ‫اینده تجن را به سرنوشت‬ ‫کارون و زاینده رود مانند‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫علـی بابایـی کارنامـی نماینـده مـردم سـاری و میانـدرود در‬ ‫مجلس شـورای اسلامی درخصوص سد فینسـک در گفتگویی‬ ‫بـا اظهـار اینکه؛دفـاع از حقـوق مـردم مازنـدران وظیفـه همـه‬ ‫نماینـدگان اسـتان اسـت‪ ،‬و مـا نماینـدگان بـرای احقـاق حق‬ ‫ایـن مـردم مظلـوم و بـرای دفـاع از منابع_ابـی عزمـی راسـخ‬ ‫کـرده و بـا اعتـراض بـه سـدی کـه تهدید جـدی بـرای بخش‬ ‫کشـاورزی وتوسـعه اسـتان مازنـدران اسـت‪ ،‬هـم صدا شـدیم!‬ ‫گفت‪:‬فینسـک؛ تهدیـدی اسـت کـه بـه دلیـل منفعـت طلبـی‬ ‫شـخصی و سیاسـی برخـی‪ ،‬گریبـان گیـر قطب_کشـاورزی‬ ‫ایـران شـده و مـی خواهنـد بـا زدن تیـر خلاص بـر پیکـره‬ ‫کشـاورزی مازنـدران خود را ننـگ تاریخ کـرده و اینده تجن را‬ ‫بـه سرنوشـت کارون و زاینـده_رود ماننـد کننـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫استاندار گیالن در ارتباط تصویری با سفیر کشورمان در روسیه مطرح کرد؛‬ ‫دفتر گردشگری سالمت ایران در استراخان‬ ‫راه اندازی شود‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری گیالن؛‬ ‫دکتـر ارسلان زارع در ارتبـاط تصویـری بـا دکتـر‬ ‫کاظـم جاللی سـفیر کشـورمان در مسـکو کـه معاون‬ ‫هماهنگـی امـور اقتصادی اسـتاندار و نیـز رئیس اتاق‬ ‫مشـترک ایران و روسـیه حضور داشـتند؛ به پیشـینه‬ ‫رابطـه گیلان بـا فدراسـیون روسـیه اشـاره و اظهـار‬ ‫کرد‪ :‬اسـتان گیلان رابطه دیرینه و تاریخی با روسـیه‬ ‫دارد چنانکه از ‪ ۴۰۰‬سـال پیش در اسـتراخان سـرای‬ ‫گیالنیـان وجود داشـته اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا یـاداوری بازدیدهـای مسـتمر اسـتانداران‬ ‫اسـتراخان از گیلان طـی ‪ ۲۵‬سـال اخیـر و امضـا‬ ‫توافقنامه هایـی کـه بخـش هایـی از ان اجـرا شـده‬ ‫و برخـی از بندهـا هـم در حـال اجراسـت؛ افـزود‪ :‬در‬ ‫چارچـوب توافقـات اسـتانداری گیلان و اسـتانداری‬ ‫اسـتاراخان؛ در مردادمـاه سـال ‪ ۱۳۹۵‬مجسـمه عمر‬ ‫خیـام در شـهر اسـتراخان نصـب و در ابـان ماه سـال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬سـرای تجـاری ایرانیـان در اسـتراخان به طور‬ ‫رسـمی افتتاح شـد‪.‬‬ ‫دکتـر زارع ادامـه داد‪ :‬شـهرهای رشـت و اسـتراخان‬ ‫در اردیبهشـت مـاه سـال ‪ ۱۳۹۳‬بر اسـاس موافقتنامه‬ ‫خواهرخواندگـی خـود را اعالم کردنـد و در چهارچوب‬ ‫ایـن موافقتنامـه؛ یکـی از بلوارهـای شـهر رشـت بـه‬ ‫اسـتراخان نامگذاری شـد‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان بـا اشـاره بـه اینکـه عمـده کاالهای‬ ‫وارداتـی و صادراتـی بـه روسـیه از طریـق مبـادی‬ ‫خروجـی گیالن صـورت می گیـرد ‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫اتـاق بازرگانـی گیالن رابطـه خوبی بـا مناطق جنوبی‬ ‫روسـیه دارد و در مواقـع لـزوم مشـکالت و موانـع را با‬ ‫هماهنگـی طـرف روسـی برطـرف می کنـد‪.‬‬ ‫دکتـر زارع افزود‪ :‬گیالن امادگـی دارد روابط اقتصادی‬ ‫و تجـاری خـود را بـا کشـور روسـیه بـه ویـژه اسـتان‬ ‫هـای جنوبـی ان ‪ ،‬در چارچـوب کارگـروه همـکاری‬ ‫هـای اسـتانی و منطقـه ای‪ ،‬تقویـت کند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬جمهـوری اسلامی ایـران در نظر دارد‬ ‫طـرح مویرگـی ایجـاد مراکـز عمـده فـروش کاالهای‬ ‫ایرانـی را بـا بهـره گیـری از پتانسـیل اتـاق بازرگانـی‬ ‫گیلان دنبـال کنـد که نیـاز بـه حمایت و پشـتیبانی‬ ‫ایـن نماینده مجلس خاطرنشـان کرد‪ :‬بنـده و دیگر نمایندگان‬ ‫شـریف اسـتان بـرای دفـاع از لغـو قطعـی و همیشـگی مصوبه‬ ‫احداث سد_فینسـک تمـام ظرفیت های خـود را به کار گرفته‬ ‫و بـه صـورت قانونـی اعـم از سـوال و تذکـر جـدی و در نهایت‬ ‫هـم اگـر شـده اسـتیضاح خواهیم کـرد وزیـری را کـه مرگ_‬ ‫کشـاورزان مازنـدران را کلنـگ مـی زنـد‪ ،‬و بـی تدبیـری انها و‬ ‫صبـر و مظلومیت مردم اسـتان مازندران را فریـاد خواهیم زد‪.‬و‬ ‫در ایـن راسـتا و جهـت تالش بـرای پایان دادن به تـراژدی تلخ‬ ‫احـداث سـد فینسـک‪ ،‬بنا بـه درخواسـت اینجانب علـی بابایی‬ ‫کارنامـی و بـرادر عزیـزم اقـای زارعـی و ‪ 23‬نماینـده محتـرم‬ ‫اسـتان هـای شـمالی‪ ،‬وزیر_نیـرو بـه کمیسیون_کشـاورزی‬ ‫مجلـس فراخوانده شـد تـا پاسـخگوی وکالی مردم باشـد‪.‬‬ ‫طـرف روسـی بـرای عملیاتی شـدن دارد‪.‬‬ ‫دکتـر زارع تصریـح کـرد‪ :‬بـه موازات تاسـیس سـرای‬ ‫تجـاری ایرانیـان در اسـتراخان ‪ ،‬موضـوع ایجـاد یـک‬ ‫مرکـز لجسـتیکی در ایـن اسـتان در دسـتور کار اتاق‬ ‫بازرگانـی ایـران قـرار دارد و توافقات اولیـه برای ایجاد‬ ‫ان بـا طـرف روسـی انجـام گرفتـه کـه از مسـئوالن‬ ‫روسـی می خواهیـم همـکاری هـای الزم را در جهـت‬ ‫اجـرای این مهم بـه انجام رسـانند‪.‬وی عنوان داشـت‪:‬‬ ‫بـا توجـه بـه وجـود بیمارسـتان هـای مـدرن فـوق‬ ‫تخصصـی و بین المللی با کادر پزشـکی مجرب و ارزان‬ ‫در ایران‪ ،‬پیشـنهاد می شـود دفتر گردشـگری سالمت‬ ‫ایـران در اسـتراخان روسـیه تاسـیس‪ ،‬تا بیمـاران ان‬ ‫کشـور بـدون تحمیـل هزینه هـای اضافـی و با حذف‬ ‫واسـطه ها جهـت معاینه و مـداوا از مجاری رسـمی و‬ ‫قانونـی وارد ایـران شوند‪.‬اسـتاندار گیلان با اشـاره به‬ ‫پیشـنهاد یک شرکت داروسازی روسـی برای تاسیس‬ ‫شرکت مشـترک داروسازی در اسـتراخان برای تولید‬ ‫ترکیبـات دارویـی بـر اسـاس فنـاوری و مـواد اولیـه‬ ‫ایرانـی گفـت‪ :‬این موضوع از سـوی اسـتانداری گیالن‬ ‫و اسـتراخان در حـال پیگیری اسـت‪.‬‬ ‫یـل کریدور شـمال جنـوب با محوریـت گیالن‬ ‫در تحقـق اهـداف توسـعه محـور اقتصـادی‬ ‫ایران و روسـیه‬ ‫سـفیر کشـورمان در مسـکو نیـز بـا ابـراز عالقه مندی‬ ‫بـه گسـترش فعالیـت هـای گیلان بـا روسـیه اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬ایـران ظرفیت های متعددی در جهت توسـعه‬ ‫روابـط دو کشـور بـه ویـژه در حـوزه هـای اقتصادی و‬ ‫تجـاری دارد کـه الزم اسـت نسـبت به بهـره مندی از‬ ‫ایـن ظرفیت هـا اقدامـات الزم صـورت گیرد‪.‬‬ ‫دکتـر کاظـم جاللـی بـه کریدور شـمال ‪ -‬جنـوب به‬ ‫عنـوان یکـی از مهم تریـن راه هـای توسـعه صـادرات‬ ‫اشـاره و اضافـه کـرد‪ :‬تکمیـل خـط ریلـی گیلان‪،‬‬ ‫نقـش موثـری در تحقـق اهـداف توسـعه محـور‬ ‫اقتصـادی دو کشـور دارد‪.‬جاللـی گفـت‪ :‬اجـرای ایـن‬ ‫طـرح بـزرگ تنها بـه گیالن مربـوط نیسـت‪ ،‬بلکه در‬ ‫سـطح ملـی اهمیـت دارد و تحـوالت بزرگـی در رونق‬ ‫اقتصـادی رقـم می زنـد‪.‬وی گردشـگری سلامت را از‬ ‫دیگـر راهکارهـای گسـترش روابـط دو کشـور خوانـد‬ ‫و اضافـه کـرد‪ :‬ایجـاد دفتر گردشـگری سلامت ایران‬ ‫در اسـتراخان‪ ،‬طرحی ارزشـمند و قابل اجراسـت‪.‬وی‬ ‫بـا اشـاره بـه ظرفیـت منطقـه ازاد انزلی در صـادرات‬ ‫و واردات محصـوالت مهـم و اسـتراتژیکی همچـون‬ ‫غلات‪ ،‬توجـه بـه ایـن مهـم را تالشـی ارزشـمند در‬ ‫تامیـن نیازهـای اساسـی کشـور خوانـد و گفـت‪ :‬باید‬ ‫از ایـن پتانسـیل بعنوان فرصتی ارزشـمند بـرای ایران‬ ‫اسـتفاده کـرد و می توانیـم بـا تمرکـز بـر ان به قطب‬ ‫توزیـع غلات در منطقـه تبدیـل شـویم‪.‬‬ ‫استاندار گلستان در جلسه ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس‪:‬‬ ‫شناخت و تبیین رشادت های زرمندگان دفاع مقدس‬ ‫انقالب اسالمی را واکسینه می کند‬ ‫اسـتاندار گلسـتان اظهـار کـرد‪ :‬شـناخت و تبییـن‬ ‫رشـادت هـای زرمنـدگان دفـاع مقـدس بـرای نسـل‬ ‫امـروز انقلاب اسلامی را واکسـینه مـی کنـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گلسـتان‬ ‫دکتر هادی حق شـناس در جلسـه سـتاد بزرگداشت‬ ‫چهلمیـن سـالگرد دفـاع مقـدس بـا حضـور ایـت اهلل‬ ‫نورمفیـدی نماینـده ولی فقیه در اسـتان تصریح کرد ‪:‬‬ ‫تبییـن درسـت تاریـخ دفاع مقـدس برای نسـل جدید‬ ‫موجـب می شـود انهـا قهرمانان خود را بـا هویت های‬ ‫مذهبـی و ملی انتخـاب کنند و باید بتوانیم ارزشـهای‬ ‫انقلاب اسلامی را بدرسـتی بـه نسـل حاضر و نسـل‬ ‫هـای اتی منتقـل کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ملتی در تاریخ سـربلند هسـتند که گذشـته‬ ‫خـود را بـه خوبـی بشناسـند و بـه تاریخ سلحشـوری‬ ‫سـرزمین خود احتـرام بگذارند ‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان یـاداور شـد ‪:‬هفتـه دفاع مقـدس از‬ ‫ظرفیـت هـای مهـم بـه عنـوان سـند مقاومـت ملـت‬ ‫ایران اسـت و انتقال درسـت ان می تواند کشـور را در‬ ‫مقابـل بسـیاری از اسـیب هـا و تهدیدهـا بیمـه نماید‪.‬‬ ‫دکتـر حـق شـناس گفـت‪ :‬اگرچـه امسـال بـه دلیـل‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا برنامـه هـای هفتـه دفـاع‬ ‫مقـدس و چهلمین سـالگرد این اتفـاق عظیم همچون‬ ‫سـال های گذشـته برگـزار نمـی شـود امـا بایـد تـا‬ ‫انجـا کـه می توانیـم در اشـاعه فرهنـگ جهـاد و ایثار‬ ‫بکوشـیم‪.‬‬ ‫همچنین در این جلسـه نماینده ولی فقیه در اسـتان‬ ‫اظهـار کـرد مقاومت مـردم در مقابل دشـمنان همواره‬ ‫مایـه عـزت بوده اسـت و بی تردید پیـروز قاطع میدان‬ ‫نبـرد در دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایـران بود ‪.‬‬ ‫ایـت اهلل نورمفیـدی یاداور شـد‪ :‬دفاع مقـدس باید به‬ ‫صـورت عالمانه تبیین شـود‪.‬‬ ‫از رزمایش دفاع بیولوژیک تا افتتاح گنجینه شهدا‬ ‫در هفته دفاع مقدس‬ ‫فرمانـده سـپاه عبـاس ابـاد از رزمایش دفـاع بیولوژیک و‬ ‫همچنیـن افتتـاح گنجینـه شـهدا در هفته دفـاع مقدس‬ ‫این شهرسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری بسـیج از مازنـدران بـه نقـل از‬ ‫روابـط عمومـی سـپاه عبـاس ابـاد‪ ،‬بـه گـزارش روابـط‬ ‫عمومـی و تبلیغـات سـپاه شهرسـتان عباس اباد؛ جلسـه‬ ‫سـتاد گرامیداشـت چهلمین سـالگرد هفتـه دفاع مقدس‬ ‫بـا حضـور فرمانـده سـپاه‪ ،‬فرمانـدار و مسـئولین ادارات‬ ‫شهرسـتان عبـاس ابـاد بـه منظـور هرچـه باشـکوه تـر‬ ‫برگـزار نمـودن برنامـه های هفتـه دفاع مقـدس در محل‬ ‫فرمانـداری برگـزار شـد‪.‬‬ ‫سـرهنگ ابراهیـم پـور فرمانـده سـپاه عبـاس ابـاد در‬ ‫ایـن نشسـت ضمن گرامیداشـت یـاد و خاطره شـهدای‬ ‫‪ 8‬سـال دفـاع مقـدس بـا تاکیـد بـر ادامـه راه شـهدا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پاسداشـت خـون شـهدا و زنـده نـگاه داشـتن یـاد‬ ‫و خاطـره ایـن عزیـزان و همچنیـن ارج نهـادن بـه جـان‬ ‫فشـانی هـای جانبـازان‪ ،‬ایثارگـران و رزمنـدگان با حفظ‬ ‫کرامـت و منزلـت واالی انـان کمترین کاری اسـت که بر‬ ‫عهـده مـا قـرار دارد کـه بایـد بـه نحـو شایسـته انجام شـود‪.‬‬ ‫ابراهیـم پـور بـه برنامه هـای هفته دفاع مقـدس پرداخت‬ ‫و ادامـه داد‪:‬رژه خودرویـی‪ ،‬عطرافشـانی گلـزار شـهدا‪،‬‬ ‫دیـدار و سرکشـی از خانـواده معظـم شـهدا‪ ،‬همایـش‬ ‫نکوداشـت پیشکسـوتان جهـاد و شـهادت‪ ،‬شـب شـعر و‬ ‫خاطـره بارزمنـدگان‪ ،‬دیـدار بـا ائمـه جمعـه‪ ،‬رزمایـش‬ ‫دفـاع بیولوژیک‪ ،‬سرکشـی از درمانگاهها و خانه بهداشـت‬ ‫هـا‪ ،‬ویزیـت رایـگان‪ ،‬تقدیـر از مدافعـان و سـفیران‬ ‫سلامت‪ ،‬افتتـاح گنجینـه شـهدا‪،‬ابروی محلـه در فضای‬ ‫مجازی‪،‬افتتاحیـه مسـکن مددجـوی‪ ،‬افتتاحیـه المـان‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬را از مهمتریـن برنامـه هـای هفتـه دفـاع‬ ‫مقـدس در عبـاس ابـاد اسـت‪.‬در ادامـه فرمانـدر عبـاس‬ ‫ابـاد هـم ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدا و‬ ‫ایثارگـران هشـت سـال دفـاع مقـدس گفـت‪ :‬امـروز اگر‬ ‫مـی بینیم ایـن انقالب به دنیا صادر شـده بـه خاطر ایثار‬ ‫و فـداکاری مـردم در طول هشـت سـال جنـگ تحمیلی‬ ‫و حضورشـان در تمـام صحنـه هـای انقلاب اسـت و بـه‬ ‫خاطـر انگیـزه مردم برای خدا‪ ،‬امروز با گذشـت ‪ 40‬سـال‬ ‫از پیـروزی انقلاب بـا توطئـه هـا و فتنه های دشـمنان‪،‬‬ ‫ایـن انقلاب بـا همـان ارزشـها پا برجاسـت‪.‬‬ ‫عبـاس همپـا خواسـتار جهـت گیـری برنامه هـای هفته‬ ‫دفـاع مقـدس در شهرسـتان شـد و بـه اجـرای برنامه ها‬ ‫توسـط ادارات‪ ،‬انتقـال فرهنـگ ایثار و شـهادت به نسـل‬ ‫جدیـد‪ ،‬وتجلیـل از ایثارگـران را تاکیدکرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫نماینده مردم در مجلس شورای‬ ‫اسالمی از طرحهای ابرسانی در‬ ‫قائمشهر و جویبار بازدید کرد‬ ‫به منظور بررسـی وضعیت تامین اب شـرب مشـترکین‪ ،‬مهندس علیپور‬ ‫نماینده مردم شـهرهای قائمشـهر‪ ،‬سوادکوه‪ ،‬سـوادکوه شمالی‪ ،‬جویبار و‬ ‫سـیمرغ در مجلس شـورای اسلامی به همـراه مهنـدس مجیدعبدالهی‬ ‫مدیرعامل‪ ،‬مهندس سـعیدی معاون توسـعه و بهره برداری اب شـرکت‬ ‫اب و فاضلاب اسـتان مازنـدران و مدیـران امـور قائمشـهر و جویبـار از‬ ‫طرحهای ابرسـانی در دسـت اجـرا در این شهرسـتانها بازدید کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی و امـوزش همگانـی اب و فاضالب اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬مدیرعامل شـرکت در این بازدید گفت‪ :‬کارکنان این شـرکت‬ ‫تامیـن اب شـرب هـم اسـتانی هـای عزیـز را از مهمتریـن وظایف خود‬ ‫مـی داننـد و بـرای دسـتیابی به این هـدف شـبانه روز تالش مـی کنند‪.‬‬ ‫مهنـدس مجیـد عبدالهی با اشـاره اقدامات انجام شـده در راسـتای رفع‬ ‫کمبـود اب شـرب مـردم قائمشـهر افـزود‪ :‬یکـی از نقاطـی کـه بـا افت‬ ‫فشـار و کمبـود اب مواجـه اسـت شـهرک نسـاجی در ایـن شـهر مـی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یک حلقه چاه در شـرکت نسـاجی سـابق در سـال ‪1336‬‬ ‫حفر شـد که بررسـی کارشناسـان نشـان داد این چاه می تواند کمبود‬ ‫اب شـرب ‪ 5‬هـزار مشـترک در خیابـان سـاری و شـهرک نسـاجی را‬ ‫برطـرف نماید‪.‬‬ ‫مدیرعامـل ابفامازنـدران بـا اشـاره بـه تجهیـز و بازسـازی ایـن چـاه در‬ ‫اینـده نزدیـک تصریـح کـرد‪ :‬عمق اولیه ایـن چاه ‪ 48‬متر بـا ابدهی ‪10‬‬ ‫لیتـر بـر ثانیه می باشـد که پس از بازسـازی‪ ،‬بهسـازی و الیروبی‪ ،‬عمق‬ ‫ان بـه ‪ 62‬متـر و ظرفیـت ابدهـی ‪ 45‬لیتـر بـر ثانیه افزایش مـی یابد‪.‬‬ ‫مهنـدس عبدالهـی بـا اشـاره بـه بازدیـد از طرحهـای ابرسـانی در‬ ‫روسـتاهای کـردکال و انارمـرز شهرسـتان جویبـار گفـت‪ :‬بـا بررسـی و‬ ‫نشسـتهای متعـدد و ارایـه راهکارهـای مناسـب‪ ،‬مشـکالت کمبود اب‬ ‫ایـن دو روسـتا نیـز برطـرف خواهـد شـد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت مهنـدس علیپـور در ایـن بازدیدهـا بـر رفـع مشـکالت‬ ‫مردمـی بـه ویـژه در بخـش اب تاکیـد و از خدمـات مجموعـه اب و‬ ‫فاضلاب اسـتان مازنـدران قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر‬ ‫خرب‬ ‫با حکم وزیر بهداشت ؛‬ ‫ناصحیمدیرعامل جدید سازمان بیمه‬ ‫سالمت ایران شد‬ ‫بـا حکم وزیر بهداشـت‪ ،‬درمـان و اموزش پزشـکی‪ ،‬دکتر محمد‬ ‫مهـدی ناصحـی بـه عنـوان مدیـر عامـل جدیـد سـازمان بیمه‬ ‫سلامت ایران انتخاب شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه خبـری سـازمان بیمه سلامت ایـران‪ ،‬دکتر‬ ‫سـعید نمکـی‪ ،‬محمـد مهدی ناصحـی را بـه عنـوان مدیرعامل‬ ‫جدیـد سـازمان بیمه سلامت ایـران معرفـی کرد‪.‬‬ ‫ناصحی دانش اموخته رشـته دکتری پزشـکی عمومی دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی ایـران و همچنین دارای مـدارک تخصصی و فوق‬ ‫تخصصـی مغـز و اعصـاب کـودکان و نوجوانـان دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی شـهید بهشـتی مـی باشـد وی در حـال حاضـر بعنوان‬ ‫دانشـیار دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی فعالیت مـی کند‪.‬‬ ‫از سـوابق شـغلی او همچنیـن می تـوان بـه جانشـینی و نماینده‬ ‫وزیـر درهیـات امنـاء دانشـگاه هـای علوم پزشـکی کشـور‪ ،‬قائم‬ ‫مقـام وزیـر و رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران‪ ،‬عضـو‬ ‫هیـات امنـاء در دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران‪ ،‬رئیس مرکز‬ ‫خبر‬ ‫امـور هیـات علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید بهشـتی و‬ ‫نماینـده تـام االختیـار وزیـر در کنترل بیمـاری کرونا در اسـتان‬ ‫هـای گلسـتان و مازنـدران اشـاره کرد‪.‬‬ ‫مدیـر عامـل جدیـد سـازمان بیمـه سلامت کـه طـی دوره‬ ‫تکمیلـی بیماری های دمیلیزان اکتسـابی و کـودکان و نوجوانان‬ ‫را در سـوابق تحصیلـی خـود دارد؛ اولیـن مجری برنامه پزشـک‬ ‫خانـواده و نظـام ارجـاع کشـور در اسـتان مازندران نیز به شـمار‬ ‫مـی اید‪.‬‬ ‫از جملـه دیگـر سـوابق اجرایـی ناصحـی مـی تـوان بـه معـاون‬ ‫بهداشـت و قائـم مقام معاونت پشـتیبانی دانشـگاه‪ ،‬کسـب رتبه‬ ‫اول جشـنواره شـهید رجایـی در چهـار سـال پیاپـی تصـدی‬ ‫دانشـگاه و ارتقـاء دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران از تیپ ‪ ۲‬به‬ ‫تیـپ ‪ ۱‬اشـاره کرد‪.‬‬ ‫در روزهـای اینـده برنامه هـای مدیرعامـل جدیـد سـازمان بیمه‬ ‫سلامت ایـران اطالع رسـانی می شـود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اغاز سال تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بابل‬ ‫ارتقاء و گسترش اموزش الکترونیکی‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی و امـور بین الملـل‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی بابل‪ ،‬دکتر خیرخـواه از اغاز‬ ‫سـال تحصیلی دانشـگاه ها هـم به صـورت حضوری‬ ‫و هـم مجـازی خبـر داد‪.‬‬ ‫دکتـر فـرزان خیرخـواه معـاون اموزشـی دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی بابـل گفـت‪ :‬دانشـجویان عزیـز در‬ ‫مقاطـع کارشناسـی ارشـد‪ phd ،‬و مقاطـع بالینی‬ ‫بـه شـکل معمول با حفـظ پروتکل هـای حداکثری‬ ‫در سـال تحصیلـی جـاری حضـور خواهند داشـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان ایـن نکتـه کـه مدت زمـان حضـور‬ ‫دانشـجویان بـر بالیـن بیمـار نسـبت به قبـل کمتر‬ ‫در نظـر گرفتـه شـده‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا توجـه به شـرایط‬ ‫خـاص موجـود‪ ،‬دانشـجویان با اسـتفاده از ماسـک‪،‬‬ ‫ضمـن رعایـت کامـل نـکات بهداشـت فـردی بـا‬ ‫رعایـت فاصله گـذاری مناسـب‪ ،‬در گروه هـای‬ ‫کوچـک در درمانگاه هـا‪ ،‬بیمارسـتان ها و بـر بالیـن‬ ‫بیمـاران حضـور خواهنـد یافـت‪.‬‬ ‫معـاون اموزشـی دانشـگاه علـوم پزشـکی بابـل بـا‬ ‫بیـان اینکـه سـعی می کنیـم کالس هـای عملـی را‬ ‫نیـز در گـروه هـای کوچـک با حداقـل تعـداد افراد‬ ‫بـا انجـام برنامـه ریـزی ویـژه و هماهنگـی بـا گروه‬ ‫هـای اموزشـی برگـزار نماییـم‪ ،‬اظهـار داشـتند‪:‬‬ ‫کالس دروس تئـوری بـرای دانشـجویان در مقاطع‬ ‫علوم پایه پزشـکی و دندانپزشـکی‪ ،‬فیزیوپاتولوژی و‬ ‫در تـرم های پایین مقاطع کارشناسـی رشـته های‬ ‫پرسـتاری‪ ،‬مامایـی و‪ ...‬مانند تر م گذشـته عموماً به ‬ ‫یک شنبه ‪ 30/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪705‬‬ ‫صـورت غیرحضوری و امـوزش الکترونیکـی برگزار‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫دکتـر فـرزان خیرخـواه تصریـح کرد‪ :‬سـعی کردیم‬ ‫بـا همـکاری اسـاتید امـوزش الکترونیـک را ارتقـا‬ ‫و گسـترش داده و اسـاتید درصـدی از محتـوای‬ ‫کالس هـای اموزشـی را‪-‬علاوه بـر پاورپوینـت و‬ ‫فایـل صوتـی‪ -‬به صـورت فیلم هـای اموزشـی کوتاه‬ ‫تهیـه نمـوده تـا فراینـد امـوزش دانشـجویان قوی‬ ‫تـر و پررنگ تـر انجـام گرفتـه و دانشـجو بتوانـد در‬ ‫فراگیـری و یادگیـری بهتـر عمـل نماینـد‪.‬‬ ‫معاون اموزشـی دانشـگاه علوم پزشـکی بابل گفت‪:‬‬ ‫دانشـجویان و اسـاتید بـا تشـکیل گـروه هایـی در‬ ‫فضـای مجـازی بـا هـدف طـرح مسـائل اموزشـی‬ ‫و مـرور بیماری هـا تبـادل نظـر کننـد و مـوارد بـه‬ ‫شـکل الکترونیـک ارائـه و بـا نظـارت اسـاتید مورد‬ ‫بحـث قـرار گیرد‪.‬‬ ‫وی در همیـن راسـتا عنـوان کـرد‪ :‬دانشـجویان‬ ‫مقاطـع بالینـی اگـر به خوابـگاه مراجعـه می نمایند‬ ‫مـی بایسـت حتمـاً فاصله گـذاری و تهویـه هـوای‬ ‫اتـاق را بصـورت مناسـب رعایـت نماینـد‪.‬‬ ‫در انتهـا دکتر خیرخواه سـخنان خـود را اینگونه به‬ ‫پایـان بردنـد‪ :‬امیـدوارم با سلامتی و تندرسـتی از‬ ‫ایـن مرحلـه گذر کـرده و تـرم پیش رو را بـه پایان‬ ‫برسـانیم‪ .‬بـه امیـد روزهـای خـوب در کنـار هـم‬ ‫سلامت‪ ،‬دل خـوش و تندرسـت باشـید‪.‬‬ ‫بااعتبار ‪ 130‬میلیارد تومانی؛‬ ‫قطب بیمارستانی غرب گیالن توسط رئیس جمهور‬ ‫افتتاح شد‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی گیلان (وب دا)‪ ،‬با گذشـت‬ ‫بیـش از ‪ 10‬سـال از اغـاز عملیـات‬ ‫اجرایی سـاخت بیمارسـتان جدید شـهید‬ ‫نورانـی تالـش‪ ،‬صبـح امـروز‪ ،‬همزمـان‬ ‫بـا بهره بـرداری از هشـت بیمارسـتان‬ ‫و مرکـز درمانـی بـا ظرفیـت ‪1400‬‬ ‫تخـت بیمارسـتانی در چهارمیـن اییـن‬ ‫پویـش «ره سلامت»‪ ،‬ایـن بیمارسـتان‪،‬‬ ‫بـا ظرفیـت ‪ ۲۳۱‬تختخـواب در زمینـی‬ ‫بـه مسـاحت سـه و نیـم هکتـار‪ ،‬از طریـق‬ ‫ویدئوکنفرانـس توسـط دکتـر حسـن‬ ‫روحانـی‪ -‬رئیس جمهـور بـا حضـور دکتـر‬ ‫سـعید نمکـی‪ -‬وزیـر بهداشـت و درمان و‬ ‫همچنیـن دکتـر ارسلان زارع‪ -‬اسـتاندار‬ ‫گیلان‪ ،‬دکتـر حسـن محمدیاری‪-‬نماینده‬ ‫مـردم تالـش در خانه ملت‪ ،‬مهنـدس علیزاده‪-‬معاون‬ ‫وزیـر راه و شهرسـازی و همچنیـن دکتـر ارسلان‬ ‫سـاالری‪ -‬رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان‬ ‫افتتـاح و بـه بهره بـرداری رسـید‪.‬‬ ‫بیمارسـتان شهید نورانی شهرسـتان تالش دارای ‪۱۲‬‬ ‫تخـت ‪ ۱۲ ،ICU‬تخـت ‪ ۶ ،CCU‬تخت ‪،NICU‬‬ ‫‪ ۲۴‬تخـت اورژانـس‪ ۸ ،‬تخـت نـوزادان سـالم‪۱۳ ،‬‬ ‫تخـت دیالیـز‪ ۲۴ ،‬تخت بسـتری زنـان و زایمان‪۲۴ ،‬‬ ‫تخـت بسـتری کـودکان‪ ۴۸ ،‬تخت بسـتری داخلی‪،‬‬ ‫‪ ۴۸‬تخـت بسـتری جراحـی و ‪ ۱۲‬تخـت بسـتری‬ ‫جراحـی خاص اسـت‪.‬‬ ‫بیمارسـتان شـهید نورانـی در چهـار طبقـه بناشـده‬ ‫که مسـاحت سـاختمان اصلی ان ‪ ۱۵‬هزار مترمربع‪،‬‬ ‫مسـاحت سـاختمان جنبی ‪ ۹۹۳‬مترمربع‪ ،‬مسـاحت‬ ‫طبقـه اول دو هـزار و ‪ ۹۰۴‬مترمربع‪ ،‬مسـاحت طبقه‬ ‫دوم دو هـزار و ‪ ۸۰۰‬مترمربع‪ ،‬مسـاحت طبقه سـوم‬ ‫دو هـزار و ‪ ۴۹۷‬مترمربع و همچنین مسـاحت طبقه‬ ‫چهـارم این بیمارسـتان ‪ ۹۷۳‬مترمربع وسـعت دارد‪.‬‬ ‫بخش هـای بسـتری داخلی‪ ،‬جراحی‪ ،‬زنـان و زایمان‪،‬‬ ‫کـودکان و نوزادان و مراقبت های ویژه شـامل ‪ICU‬‬ ‫و ‪ CCU، NICU‬ازجملـه فضاهـای خدمـات‬ ‫مراقبـت از بیمـار‪ ،‬بخش هـای اورژانـس‪ ،‬درمانـگاه‬ ‫تخصصـی‪ ،‬دیالیز‪ ،‬اعمال جراحـی و زایمان‪ ،‬داروخانه‬ ‫در بخـش خدمـات درمانـی‪ ،‬تصویربـرداری پزشـکی‬ ‫و ازمایشـگاه تشـخیص پزشـکی در حـوزه خدمـات‬ ‫تشـخیصی‪ ،‬رسـتوران‪ ،‬اشـپزخانه‪ ،‬رختشـوی خانه‪،‬‬ ‫اسـتریل مرکـزی‪ ،‬موتورخانه‪ ،‬نمازخانـه‪ ،‬رخت کن ها‬ ‫در حـوزه خدمـات پشـتیبانی و همچنیـن بخـش‬ ‫پذیـرش مدیریـت دفاتـر مالـی در بخـش خدمـات‬ ‫اداری در بیمارسـتان جدیداالحـداث شهرسـتان‬ ‫تالش هسـتند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫در امتداد بستری های‬ ‫کرونایی درمازندران‪/‬‬ ‫بستری بودن ‪ 468‬بیمار‬ ‫طـی ‪ ۲۴‬سـاعت گذشـته در دانشـگاه های علوم‬ ‫پزشـکی مازنـدران و بابـل ‪ ۷۶‬مـورد ابتلای‬ ‫جدیـد کرونـا داشـتیم و همچنیـن تعـداد ‪۴۶۸‬‬ ‫بیمـار در بیمارسـتان ها و مراکـز درمانی سـطح‬ ‫اسـتان بسـتری هستند‪.‬‬ ‫در امتـداد وضعیـت قرمـز کرونایـی در اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬در طـی دو روز اخیر تعـداد مبتالیان‬ ‫و بیمـاران بسـتری از کاهـش کمـی برخـوردار‬ ‫بوده اسـت‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت؛ رعایـت هـر چـه بیشـتر‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی و در پـی ان کاهـش‬ ‫مسـافرت ها و ورود مسـافران بـه اسـتان‬ ‫مازنـدران می توانـد بـه کاهـش سـیر صعـودی‬ ‫مبتالیـان کرونایـی در اسـتان کمـک کنـد‪.‬‬ ‫سـه مـاه از قرمـز بـودن وضعیـت مازنـدران در‬ ‫بحـث کرونـا می گـذرد‪ ،‬پیـش از ان نیـز در‬ ‫وضعیـت زرد و نارنجـی بـوده اسـت‪ ،‬ادامه روند‬ ‫کاهـش مبتالیـان بـه تغییـر وضعیـت کرونـا‬ ‫کمـک کـرده و عالوه بر ان تاحدودی خسـتگی‬ ‫را از تـن کادر درمـان در سـطح اسـتان بـه در‬ ‫خواهـد کرد‪.‬‬ ‫دکتـر سـید عبـاس موسـوی رئیـس دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی مازنـدران در ایـن بـاره اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬طی ‪ ۲۴‬سـاعت گذشـته تعـداد ‪ ۶۲‬بیمار‬ ‫مشـکوک بـه کرونا بر اسـاس تشـخیص بالینی‬ ‫در بیمارسـتان های زیرپوشـش دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی مازنـدران در سـطح اسـتان بسـتری‬ ‫شد ند ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬طـی همیـن مـدت تعـداد ‪ ۸۳‬نفر از‬ ‫افراد مشـکوک بسـتری شـده‪ ،‬از بیمارسـتان ها‬ ‫مرخـص شـدند و تکمیـل روند درمانـی خود را‬ ‫در منـزل ادامـه خواهند داد‪.‬‬ ‫موسـوی یاداور شـد‪ :‬هم اکنـون ‪ ۳۹۱‬نفر بیمار‬ ‫مشـکوک بـه ویـروس کرونـا بـا عالئم تنفسـی‬ ‫مشـکوک بـه کرونا بر اسـاس تشـخیص بالینی‬ ‫در این مراکز بسـتری هسـتند کـه از این تعداد‬ ‫‪ ۱۱۳‬نفـر بـا عالئـم حاد تنفسـی در بخش های‬ ‫مراقبت ویژه بسـتری هسـتند‪.‬‬ ‫سـید فـرزاد جاللـی رئیـس دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی بابـل نیـز در ادامـه با اشـاره بـه اینکه‬ ‫در حـال حاضـر ‪ ۱۳۹‬بیمار مشـکوک بـه کرونا‬ ‫در بیمارسـتان های بابل بسـترى هسـتند‪ ،‬بیان‬ ‫کـرد‪ :‬در ‪ ۲۴‬سـاعت گذشـته ‪ ۱۴‬بیمارجدیـد‬ ‫بسـتری و ‪ ۲۴‬بیمـار هـم ترخیـص شـدند‪،‬‬ ‫همچنیـن ‪ ۳۷‬بیمار در بخش هـای مراقبت های‬ ‫ویـژه بسـتری هسـتند‪.‬‬ ‫طی ‪ ۲۴‬سـاعت گذشـته در دانشـگاه های علوم‬ ‫پزشـکی مازنـدران و بابـل ‪ ۷۶‬مـورد ابتلای‬ ‫جدیـد داشـتیم و همچنیـن تعـداد ‪ ۴۶۸‬بیمـار‬ ‫در بیمارسـتان ها و مراکز درمانی سـطح اسـتان‬ ‫بسـتری هستند‪.‬‬ ‫بازداشت یک کالهبردار‬ ‫با‪ 130‬شاکی‬ ‫بیمارسـتان شـهید نورانی تالـش‪ ،‬امروزه بـا خدمات‬ ‫گسـترده ای کـه در بخش هـای مختلـف درمانـی‪،‬‬ ‫بسـتری‪ ،‬تشـخیصی و مراقبتـی ارائه می کنـد امروزه‬ ‫بـه قطـب درمانـی غـرب گیالن تبدیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫سـاخت بیمارسـتان جدید شهرسـتان تالش از سال‬ ‫‪ 1388‬در منطقـه طوالرود اغاز شـد و به گفته دکتر‬ ‫ارسلان سـاالری‪ ،‬رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫گیلان بـرای احداث‪ ،‬تکمیـل بخش هـا و تجهیز ان‬ ‫تاکنـون ‪ 130‬میلیـارد تومان هزینه شـده اسـت‪.‬‬ ‫علیرغـم داشـتن جمعیـت بـاال در شهرسـتان تالش‬ ‫و همچنیـن بـا توجـه بـه گردشـگر پذیر بـودن این‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬مـردم تنهـا از یـک بیمارسـتان ‪۱۱۰‬‬ ‫تختخوابـی کـه بیـش از ‪ ۴۳‬سـال قدمـت داشـت‪،‬‬ ‫اسـتفاده می کردنـد به گونـه ای کـه ایـن بیمارسـتان‬ ‫نیازهـای مـردم منطقـه را در حـد مطلـوب بـراورده‬ ‫نمی کـرد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت تعـداد بیمارسـتان های گیلان از‬ ‫‪ ۳۱‬بیمارسـتان در سـال ‪ ۹۲‬بـه ‪ ۳۶‬بیمارسـتان در‬ ‫سـال ‪ ،۹۹‬تعـداد تخـت ‪ ICU‬اسـتان از ‪ ۱۲۳‬تخت‬ ‫در سـال ‪ ۹۲‬بـه ‪ ۲۸۵‬تخـت در امسـال و تعـداد‬ ‫تخت هـای ‪ CCU‬اسـتان از ‪ ۱۲۰‬تخـت در ‪ ۹۲‬بـه‬ ‫‪ ۱۶۳‬در سـال ‪ ۹۹‬افزایش یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫در حـال حاضـر در اسـتان گیلان ‪ ۳۸۵۵‬تخـت‬ ‫فعـال وجـود دارد درحالی کـه این شـاخص در سـال‬ ‫‪ ۳۱۹۶ ،۹۲‬بـود و اکنـون می تـوان گفـت شـاخص‬ ‫تخـت فعـال بـه ازای هـر هـزار نفـر جمعیـت در‬ ‫اسـتان از ‪ ۱.۲۵‬در سـال ‪ ۹۲‬بـه ‪ ۱.۵۱‬در سـال ‪۹۹‬‬ ‫افزایش یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫شهرسـتان تالـش در ‪ ۱۱۰‬کیلومتـری غـرب مرکـز‬ ‫اسـتان گیلان واقع شـده و دارای بیـش از ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫نفـر جمعیت اسـت‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان از دسـتگیری‬ ‫کالهبـردار میلیـاردی بـا ‪ 130‬شـاکی در‬ ‫شهرسـتان "محمودابـاد" خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه خبـری پلیـس‪ ،‬سـردار‬ ‫"مرتضـی میرزایـی" اظهار داشـت ‪ :‬در پی وقوع‬ ‫چندین فقره کالهبرداری در سـطح شهرسـتان‬ ‫محمودابـاد‪ ،‬موضـوع در دسـتور کار پلیـس‬ ‫اگاهـی قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا انجـام اقدامـات اطالعاتـی‬ ‫و تحقیقـات گسـترده پلیسـی متهـم بـه‬ ‫کالهبـرداری کـه در امـر خریـد و فـروش و‬ ‫سـاخت و سـاز فعالیت داشـت با جعل اسـناد و‬ ‫ارائـه چک هـای بالمحل بیـش از ‪ 400‬میلیارد‬ ‫ریـال کالهبرداری کرده و سـپس متواری شـده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان مازندران‪،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بـا شناسـایی متهم به کالهبـرداری و هماهنگی‬ ‫قضائـی ایـن فـرد کـه سـابقه کالهبـرداری در‬ ‫برخـی اسـتان هـای "خوزسـتان و فـارس"‬ ‫را در پرونـده دارد در عملیاتـی ضربتـی در‬ ‫مخفیگاهـش در بخـش "سـرخرود محموداباد"‬ ‫دسـتگیر شد‪.‬‬ ‫سـردار میرزایـی بـا اشـاره بـه اینکـه متهـم در‬ ‫بازجویـی هـای پلیـس بـه بـزه انتسـابی اقـرار‬ ‫کـرد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬تاکنـون بیـش از ‪130‬‬ ‫شـاکی در ایـن پرونـده شناسـایی شـده اسـت‪#.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫یک شنبه ‪ 30/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪705‬‬ ‫خرب‬ ‫اتش ‪ ۵۰‬هکتار از مناطق‬ ‫کوهستانی شهر رستمکال‬ ‫را خاکستر کرد‬ ‫امسـال بـار دیگر منطقـه کوهسـتانی جنوب‬ ‫شـهر رسـتمکال دچـار حریق شـد‪.‬‬ ‫محمدعلـی عظیمـی مسـئول واحـد اتـش‬ ‫نشـانی شـهرداری رسـتمکال از وسـعت‬ ‫بـاالی ایـن اتـش سـوزی خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫ایـن حادثـه کـه در سـاعت ‪ ۱۲‬ظهـر رخ داد‬ ‫و متاسـفانه علـت ان نیـز انسـانی و عمـدی‬ ‫بـوده‪ ،‬باعـث از بیـن رفتن بیـش از ‪ ۵۰‬هکتار‬ ‫از منابـع طبیعـی و باغهـای منطقـه سـراج‬ ‫خیـل شـهر رسـتمکال شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در ایـن حریق بیش از ‪ ۲۰۰۰‬اصله‬ ‫درخت شـامل‪ :‬انـار‪ ،‬گالبی‪ ،‬الوچـه‪ ،‬خرمالوی‬ ‫وحشـی و اصالح شـده‪ ،‬گردو‪ ،‬ازگیل وحشی‪،‬‬ ‫درختـان جنگلی و بسـیاری دیگـر از درختان‬ ‫و نهالهـای وحشـی و غیـر وحشـی از بیـن‬ ‫رفتند و تلی از خاکسـتر شـدند‪.‬‬ ‫عظیمـی در پایـان‪ ،‬گـرم بـودن هـوا‪ ،‬وجـود‬ ‫علفهـای خشـک‪ ،‬وزش زیـاد بـاد‪ ،‬صعـب‬ ‫العبـور بـودن منطقـه و عـدم وجـود راه‬ ‫دسترسـی مناسـب را عامل گسـترش وسـیع‬ ‫ایـن اتش سـوزی و دیـر مهار کـردن ان ذکر‬ ‫کـرد‪.‬در ایـن ماموریـت‪ ،‬محمدعلـی عظیمی‪،‬‬ ‫حسـین رسـولی و حسـین طالبی سـه تن از‬ ‫تالشـگران اتش نشـانی شـهرداری رستمکال‬ ‫با سـه مرحلـه حضور فعال و طاقت فرسـا‪ ،‬در‬ ‫سـاعت ‪ ۱۰‬شـب بـه ایـن اتش سـوزی پایان‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫خبرنگار‪ :‬بهزاد توسلی رستمی‬ ‫دیدار کارگردان مطرح‬ ‫سینما با شهردار گرگان‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫تعریض و عقب نشینی معابر‪ ،‬ملک‬ ‫عبدالهادی رحیمی خیابان شهید‬ ‫جوادی نبش چمران ‪ ۴‬قائم شهر‬ ‫مسئول امور ایثارگران شهرداری ساری خبر داد‪:‬‬ ‫اجرای برنامه های مختلف در هفته‬ ‫گرامیداشت دفاع مقدس‬ ‫اجرای نمایشگاه ویژه گرامیداشت‬ ‫هفته دفاع مقدس در شهرداری‬ ‫مرکزی و شهرداری های مناطق در‬ ‫دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور‬ ‫بیـن الملـل شـهرداری سـاری‪ ،‬جلسـه‬ ‫سـتاد گرامیداشـت هفتـه دفـاع مقدس‬ ‫بـا حضـور محمـد لزگـی مسـئول‬ ‫امـور ایثارگـران شـهرداری‪ ،‬حسـین‬ ‫مرتضـوی مدیـر ارتباطـات و امـور بیـن‬ ‫الملل‪،‬حبیبـی فرمانـده پایـگاه مقاومت‬ ‫شـهدای شـهرداری‪ ،‬نمایندگان سازمان‬ ‫فرهنگـی اجتماعـی ورزشـی شـهرداری‬ ‫مرکـز اسـتان برگـزار شـد‪.‬‬ ‫محمـد لزگـی مسـئول امـور ایثارگـران‬ ‫شـهرداری سـاری در گفتگویـی ضمـن‬ ‫اشـاره به تاکید شـهردار سـاری مبنی بر‬ ‫برگـزاری برنامـه های مختلـف در هفته‬ ‫دفـاع مقـدس‪ ،‬گفـت‪ :‬اجرای نمایشـگاه‬ ‫ویـژه گرامیداشـت هفتـه دفـاع مقدس‬ ‫در شـهرداری مرکزی و شـهرداری های‬ ‫مناطـق در دسـتور کار قـرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬تجلیـل از رزمنـدگان‪ ،‬دیدار‬ ‫بـا خانواده معظم شـهدا و عطر افشـانی‬ ‫گلـزار شـهدا گرانقـدر از دیگـر برنامـه‬ ‫هـای شـهرداری سـاری در هفتـه دفاع‬ ‫مقـدس خواهـد بود‪.‬‬ ‫لزگـی ادامـه داد‪ :‬فضاسـازی شـهری و‬ ‫اجـرای تئاتـر خیایانی بـا محوریت دفاع‬ ‫مقـدس نیـز در ایـن هفته اجـرا خواهد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در ادامـه اجـرای پـروژه هـای عمرانـی در بحـث تعریـض و عقب‬ ‫نشـینی معابر‪ ،‬ملـک عبدالهادی رحیمی در روز چهارشـنبه مورخ‬ ‫‪ ۲۶‬شـهریور ‪ ۱۳۹۹‬واقـع در خیابان شـهید جـوادی نبش چمران‬ ‫‪ ۴‬مـورد تعریض و بازگشـایی قـرار گرفت‪.‬‬ ‫تعریـض و عقب نشـینی معابـر‪ ،‬ملک عبدالهادی رحیمـی واقع در‬ ‫خیابان شـهید جوادی نبـش چمران ‪4‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل شـهرداری قائـم‬ ‫شـهر ‪ ،‬در ادامـه اجـرای پـروژه هـای عمرانـی در بحـث تعریض و‬ ‫عقـب نشـینی معابر‪ ،‬ملـک عبدالهادی رحیمی در روز چهارشـنبه‬ ‫مـورخ‪ ۲۶‬شـهریور ‪ ۱۳۹۹‬واقـع در خیابـان شـهید جـوادی نبش‬ ‫چمـران ‪ ۴‬بـه مسـاحت تقریبـی ‪ ۶۵‬مترمربع با حضـور مهندس‬ ‫صالـح زاده شـهردار قائم شـهر‪ ،‬مهندس عباسـی ‪ ،‬دکتـر پویامهر‪،‬‬ ‫مهندس متانی اعضای شـورای اسلامی شـهر قائم شهر‪ ،‬مهندس‬ ‫شـکیبافر معاون اداری‪ ،‬مالی شـهرداری قائم شـهر و دکتر نوریان‬ ‫مدیـر شـهرداری منطقـه یـک مـورد تعریـض و بازگشـایی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫شـهرداری قائـم شـهر از همـکاری و مسـاعدت صاحـب ملـک‬ ‫یادشـده تقدیـر و تشـکر مـی نمایـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫چهاردهمین اقدام شهرداری بابل شهروندان را شگفت زده کرد‬ ‫چهاردهمیـن اقـدام شـهرداری بابـل تحت عنـوان پروژه‬ ‫بهسـازی شـده میدان هفده شـهریور(میدان ششم بهمن‬ ‫سـابق جـزء یکـی از میادیـن تاثیرگـذار و نقطـه اتصـال‬ ‫تمامـی مسـیر مدخـل ورودی شـهر) بـا حضـور حجـت‬ ‫االسلام روحانـی اما م جمعه بابل و سـید مجتبی حکیم‬ ‫شـهردار بابل‪ ،‬فرامرزابوالحسـنی رئیس شـورای اسلامی‬ ‫شـهر و دیگر اعضای شـورای اسلامی شـهر بابل به بهره‬ ‫برداری رسـید‪.‬‬ ‫سـخن نیـوز‪ :‬بـه گـزارش اداره روابط عمومی شـهرداری‬ ‫بابـل‪ ،‬سـید مجتبـی حکیـم درمراسـم افتتاحیـه پروژه‬ ‫بهسـازی شـده میـدان هفـده شـهریور بـا اشـاره اینکه‬ ‫ارتقـای کیفیـت زندگـی شـهری و ایجـاد فضایـی ارام و‬ ‫راحـت حـق شـهروندان اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬ایجـاد پیـاده راه‬ ‫و فضـای مطلـوب بـرای ارتقـاء ارامـش شـهروندان یـک‬ ‫ضرورت محسـوب میشـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مرکز اطالع رسـانی روابط عمومی‬ ‫و امـور بین الملـل شـهرداری گـرگان‪« ،‬بهروز‬ ‫افخمـی» کارگردان مطرح سـینما و تلویزیون‬ ‫با دکتر «دادبود» شـهردار گـرگان و مهندس‬ ‫«مرتضـوی» رییـس شـورای اسلامی شـهر‬ ‫گرگان پیرامون سـاخت سـریال سـیل سـال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬در گلسـتان و بـه تصویـر کشـیدن‬ ‫تالش هـای دسـتگاه های خدمـات رسـان بـه‬ ‫ویـژه شـهرداری گـرگان در این حادثـه دیدار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن در ایـن دیـدار پـس از اطلاع‬ ‫از ظرفیت هـای شـهرداری گـرگان و تنـوع‬ ‫اقلیمـی و قومیتـی موجـود در ایـن شـهر و‬ ‫جاذبه هـای شـهر گـرگان خواسـتار توسـعه‬ ‫همکاری هـای مشـترک بـرای شـاخت‬ ‫مجموعه هـای تلویزیونـی و سـینمایی در‬ ‫گـرگان شـد‪.‬‬ ‫افخمـی سـیمرغ بلورین بهترین فیلم از سـی‬ ‫و دومیـن دوره‪‎‬ی جشـنواره‪‎‬ی فیلـم فجـر‪،‬‬ ‫سـیمرغ بلوریـن بهتریـن فیلم‪‎‬نامـه از سـی‬ ‫و دومیـن دوره‪‎‬ی جشـنواره‪‎‬ی فیلـم فجـر‪،‬‬ ‫جایـزه‪‎‬ی هیئـت داوران بهتریـن کارگردانـی‬ ‫از بیسـت و دومیـن دوره‪‎‬ی جشـنواره‪‎‬ی فیلم‬ ‫فجـر‪ ،‬تندیـس زریـن بهتریـن فیلم‪‎‬نامـه از‬ ‫دومین دوره‪‎‬ی جشـن خانه‪‎‬ی سـینما و دیپلم‬ ‫افتخـار بهتریـن کارگردانی از نهمیـن دوره‪‎‬ی‬ ‫جشـنواره‪‎‬ی فیلـم فجـر‪ ،‬را در کارنامـه دارد‪.‬‬ ‫دیدار سرپرست شهرداری تنکان با‬ ‫مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری استان البرز‬ ‫مهنـدس ردایـی در دیـدار بـا مدیرعامل سـازمان‬ ‫سـرمایه گذاری اسـتان البرز حضور سرمایه گذران‬ ‫در توسـعه شـهر را یـک فرصت قلمـداد نمود‪.‬‬ ‫سرپرست شـهرداری تنکابن در دیدار با مدیرعامل‬ ‫سـازمان سـرمایه گـذاری اسـتان البـرز از حمایت‬ ‫بخـش خصوصـی جهـت سـرمایه گذاری در شـهر‬ ‫تنکابـن تاکیـد ویـژه ای داشـت و تصریـح نمـود ؛‬ ‫شناسـایی درامدهـای پایـدار بـرای شـهرداری‬ ‫هـا در مدیریـت شـهری یـک اصـل محسـوب می‬ ‫شـود چرا کـه با توجه به شـرایط اقتصـادی حاکم‬ ‫بـر کشـور و مخـارج بـاالی شـهرداری هـا نیـاز‬ ‫بـه ظرفیـت بخـش خصوصـی و سـرمایه گـذاران‬ ‫هسـتیم و تنکابـن نیـز از حیـث وجـود ظرفیت و‬ ‫اسـتعداد سـرمایه گذاری بسیار مناسـب و مستعد‬ ‫اینـکار بـوده و مـا در مجموعـه مدیریـت شـهری‬ ‫تلاش داریـم کـه بـا کاسـتن از بروکراسـی هـای‬ ‫اداری و جلـب اعتماد عزیزان با فراهم اوری بسـتر‬ ‫هـای الزم زمینـه را بـرای حضـور سـرمایه گذاری‬ ‫در شـهر تنکابـن فراهـم اوریم‪.‬‬ ‫سـید مجتبـی حکیـم در ادامـه ایـن مراسـم بـا بیـان‬ ‫اینکـه ایجـاد فضـای ارام بـرای خانـواده ها یـک اولویت‬ ‫بـرای مدیریـت شـهری محسـوب مـی شـود‪ .‬گفـت‪:‬‬ ‫مجموعـه شـهرداری بابـل بعـد از احـداث پیـاده راه‬ ‫ایـت اهلل کریمـی و در پـی ان مواجه شـدن با اسـتقبال‬ ‫بـی نظیـر شـهروندان از فضـای ان‪ ،‬مصمـم شـد تـا بـا‬ ‫شناسـایی مـکان هایـی کـه ظرفیـت سـاخت پیـاده راه‬ ‫را دارنـد بـا کمتریـن هزینـه و بهتریـن کیفیـت فضـای‬ ‫تفریحـی بـرای شـهروندان فراهـم اورند‪.‬شـهردار بابل با‬ ‫اشـاره اینکـه ایجـاد ایـن محیـط در مرکـز شـهر سـبب‬ ‫خواهـد شـد تا خانـواده ها برای اسـتفاده از فروشـگاه ها‬ ‫و مراکـز خریـد لـذت بیشـتری ببرنـد‪ ،‬افزود‪ :‬شناسـایی‬ ‫ظرفیـت موجود در میدان ‪ ۱۷‬شـهریور کـه از مکان های‬ ‫قدیمـی بابـل محسـوب مـی شـود و سـال هـا بـا چهره‬ ‫نامطلـوب بـه حال خـود رها شـده بود از پتانسـیل هایی‬ ‫بـود کـه برای بهسـازی مـورد توجه قـرار گرفـت‪ .‬حکیم‬ ‫بـا تاکیـد براینکـه توانسـتیم ایـن پـروژه را در کمتریـن‬ ‫زمـان اجرایـی بـه شـهروندان ارائـه دهیـم‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬ایجـاد پیـاده راه در مسـاحت ‪ ۲۸۰۰‬متـر مربـع با‬ ‫اعتبـاری بالـغ بـر پانزده میلیـارد ریال به منظور سـاخت‬ ‫فضایـی ارام بـرای خانـواده هـا که یـک الـزام و ضرورت‬ ‫بـه حسـاب می ایـد در دسـتور کار قرارگرفت ‪ .‬شـهردار‬ ‫بابـل در خاتمـه با اشـاره اینکه بابل در سـال هـای اخیر‬ ‫بدلیـل افزایـش جمعیـت و ترافیک شـهری دسـتخوش‬ ‫تغییـرات بسـیاری شـده تاکید کـرد‪ :‬افزایـش جمعیت و‬ ‫ترافیـک شـهری چهره شـهر را به سـمت ناخوشـایندی‬ ‫پیـش برده اسـت بـه همین منظور شـهرداری و شـورای‬ ‫اسلامی شـهر بابل تلاش می کنند تـا با احـداث پارک‬ ‫‪ ،‬بوسـتان و احـداث پیـاده راه گام اساسـی درارتقـای‬ ‫کیفیـت زندگـی و تاثیرگـذاری در مبلمـان شـهری بردارنـد‬ ‫نشست ریاست سازمان حمل و نقل ساری با‬ ‫بهره برداران اتوبوس های درون شهری‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان مدیریت حمل‬ ‫و نقـل بـار و مسـافر شـهرداری سـاری‪ ،‬جلسـه هـم‬ ‫اندیشـی در جهـت بهبـود خدمـات رسـانی بـه‬ ‫شـهروندان و حـل مشـکالت بهـره بـرداران اتوبوس‬ ‫هـای درون شـهری سـازمان حمـل و نقل بـا حضور‬ ‫سـید سـعید حسـینی ریاسـت ایـن سـازمان برگزار‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫سـید سـعید حسـینی اظهـار داشـت‪ :‬پیگیری هـا‬ ‫و رایزنـی هـا انجـام می شـود تـا راننـدگان فعـال در‬ ‫حـوزه حمـل و نقـل عمومی درون شـهری بـه ویژه‬ ‫اتوبـوس هـا بتواننـد از منابـع منـدرج در مصوبـات‬ ‫سـازمان اسـتفاده کـرده و در فعالیـت ایـن عزیـزان‬ ‫در حـوزه حمـل و نقـل عمومـی درون شـهری در‬ ‫ینده مشـکلی پیـش نیاید‪.‬همچنیـن در ادامه رییس‬ ‫سـازمان حمـل و نقل با مالـکان اتوبوس در خصوص‬ ‫فراینـد حمایت های سـازمان از بهره بـردارن محترم‬ ‫در ‪ ۹‬مـاه اخیـر و تحلیـل برنامـه های اتـی به جهت‬ ‫اسـتفاده از منابـع موجـود بـه گفتگـو پرداختند‪.‬‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫ائین کلنگ زنی پروژه ‪ 16‬واحد‬ ‫طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫در شهرستان بابلسر‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیادمسـکن انقلاب اسلامی اسـتان‬ ‫مازنـدران ‪ ،‬علـی اصغر محمودی مدیر بنیاد مسـکن انقالب اسلامی‬ ‫شهرسـتان بابلسـر ازائین کلنـگ زنی پروژه ‪ 16‬واحـدی طرح اقدام‬ ‫ملی مسـکن اسـتان مازندران در شهرسـتان بابلسـردرهفته دولت و‬ ‫در راسـتای گرامـی داشـت یـاد وخاطره شـهدای گرانقـدر رجائی و‬ ‫باهنـر بـا حضـور حضـرت حجت السلام والمسـلمین قلی پـور امام‬ ‫جمعـه بابلسـر ‪ ،‬دکتـر باقـر زاده نماینـده مـردم شهرسـتان بابلسـر‬ ‫وفریدونکنـار در مجلـس شـورای اسلامی ‪ ،‬حسـن زاده فرمانـدار‬ ‫شهرسـتان ‪ ،‬دکتـر ربیعـی معـاون مسـکن شـهری بنیـاد مسـکن‬ ‫انقالب اسلامی اسـتان مازندران ‪ ،‬جمالی مسـئول طـرح های اقدام‬ ‫ملـی مسـکن بنیاد مسـکن اسـتان و تنـی چنـد از دیگر مسـئوالن‬ ‫اسـتانی و شهرسـتانی خبرداد‪.‬‬ ‫درایـن مراسـم که با حضور حضرت حجت السلام والمسـلمین قلی‬ ‫پـور امـام جمعه بابلسـر ‪ ،‬دکتـر باقـر زاده نماینده مردم شهرسـتان‬ ‫بابلسـر وفریدونکنـار در مجلـس شـورای اسلامی ‪ ،‬حسـن زاده‬ ‫فرمانـدار شهرسـتان ‪ ،‬دکتـر ربیعـی معـاون مسـکن شـهری بنیـاد‬ ‫مسـکن انقلاب اسلامی اسـتان مازنـدران و تنـی چنـد از دیگـر‬ ‫مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتانی همـراه بود کلنـگ ‪ 16‬واحد طرح‬ ‫اقـدام ملـی مسـکن در شهرسـتان ودرهفتـه دولـت بـه زمین زده شـد ‪.‬‬ ‫درادامـه علـی اصغـر محمـودی مدیربنیـاد مسـکن انقالب اسلامی‬ ‫شهرسـتان بابلسـرضمن گرامـی داشـت هفتـه دولـت ویـاد وخاطره‬ ‫شـهدای واالمقـام رجائـی و باهنـر‪ ،‬در خصـوص پـروژه مذکـور‬ ‫توضیحاتـی را مبنـی بـر زمان شـروع ‪ ،‬نحـوه اجراو همچنیـن زمان‬ ‫تحویـل ان بـه متقاضیـان برای مسـئولین حاضردر این مراسـم ارائه‬ ‫نمو د ‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫مانور جهادی تعمیرات خطوط برق درامل‬ ‫همچنین رئیس شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق شرق امل‬ ‫گفت‪ :‬فیدر سورک منشعب‬ ‫از پست فوق توزیع امل ‪۴‬‬ ‫با طول کلی ‪ ۷۵‬کیلومتر با‬ ‫بار پیک ‪ ۲۹۵‬امپر و تعداد‬ ‫‪ ۸۳۰۰‬مشترک و حدود ‪۱۵‬‬ ‫روستای تحت پوشش دارد‪.‬‬ ‫باقری افزود‪ :‬با اجرای مانور‬ ‫امروز بخش زیادی از مشکالت‬ ‫و کمبود های برقی در این‬ ‫منطقه که همواره باعث گالیه‬ ‫مشترکان روستایی بوده به‬ ‫طور کامل برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫مانـور جهـادی تعمیـرات و سـاماندهی‬ ‫فیدر هـای پرعارضـه شـرکت توزیـع نیـروی‬ ‫بـرق مازنـدران در قالـب پویـش هفتگـی از‬ ‫شهرسـتان امـل شـروع شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال‪،‬در این مانـور که با‬ ‫فراخـوان و حضور تیم های امـدادی وعملیاتی‬ ‫توزیـع بـرق شـهر های مازنـدران برگزارشـد‪،‬‬ ‫خطـوط بـرق دارای مشـکل جـاده امـل بـه‬ ‫واسـکس اصالح وبهسـازی شـد‪.‬‬ ‫مدیـر عامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق‬ ‫مازنـدران در شـروع ایـن مانـور گفـت؛ مانـور‬ ‫جهـادی تعمیـرات و سـاماندهی فیدر هـای‬ ‫پرعارضـه شهرسـتان امـل بـا حضـور ‪۴۰‬‬ ‫اکیـپ و ‪ ۱۶۰‬نیـروی متخصـص و فنـی و‬ ‫اجرایـی برگـزار شـد‪.‬فرامرز سـپری ‪ ،‬هدف از‬ ‫اجـرای این مانـور را افزایـش قابلیت اطمینان‬ ‫و پایـداری شـبکه ‪ ،‬افزایش تاب اوری شـبکه‬ ‫توزیـع بـرق امـل ‪ ،‬کاهـش خاموشـی های‬ ‫ناخواسـته و افزایـش رضایتمندی مشـترکین‬ ‫خبر‬ ‫بیـان کرد‪.‬‬ ‫او ادامـه داد‪ :‬بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی در نگهداشـت شـبکه بـا‬ ‫هـدف کاهـش هزینه هـای جـاری در تدویـن‬ ‫سـناریوی مانـور‪ ،‬انجـام فعالیت هـای کـم‬ ‫هزینـه و کارا و بکارگیـری ظرفیـت نیرو هـای‬ ‫داخلـی و پیمانـکاری طـرف قـرارداد از جمله‬ ‫سـرویس‪ ،‬اچارکشـی‪ ،‬شـاخه زنی‪ ،‬فـرم دهی‬ ‫و ‪ ...‬در اولویـت برنامه هـای تعریـف شـده در‬ ‫قالـب مانور هـای هفتگـی و پویـش جهـادی‬ ‫توزیـع بـرق مازنـدران اسـت‪.‬مدیر عامـل‬ ‫شـرکت توزیع نیـروی بـرق مازندران بـا بیان‬ ‫اینکـه ایـن مانـور در مسـافتی بـه طـول ‪۲۲‬‬ ‫کیلومتـر انجـام شـد‪ ،‬اضافـه کـرد‪ :‬ایـن مانور‬ ‫بـر روی فیـدر پرعارضـه در روسـتای سـورک‬ ‫کـه از فیدر هـای بحرانی شهرسـتان امل بود‪،‬‬ ‫اجـرا شد‪.‬سـپری افـزود؛ در ایـن مانـور یـک‬ ‫روزه حـدود ‪ ۳۵‬اکیـپ عملیاتی خط سـرد‪۲ ،‬‬ ‫اکیـپ عملیاتی خـط گرم و ‪ ۳‬گـروه عملیاتی‬ ‫اصالح شـاخه بـا ‪ ۱۶۰‬نفر‪ ۲ ،‬دسـتگاه خودرو‬ ‫جرثقیل‪ ۶ ،‬دسـتگاه خودرو باالبر و ‪ ۲‬دسـتگاه‬ ‫خـودروی عملیاتـی پشـتیبان حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫وی هزینـه اجـرای ایـن مانـور را حـدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیـون تومـان شـامل هزینه هـای کاال‪،‬‬ ‫لجسـتیک و نفرسـاعت عملیاتـی بـا حضـور‬ ‫اکیپ هـای فنـی اعلام کـرد‪.‬‬ ‫کاهش خاموشی های ‪ ۱۵‬روستا‬ ‫همچنیـن رئیـس شـرکت توزیع نیـروی برق‬ ‫شـرق امـل گفـت‪ :‬فیـدر سـورک منشـعب‬ ‫از پسـت فـوق توزیـع امـل ‪ ۴‬بـا طـول کلـی‬ ‫‪ ۷۵‬کیلومتـر بـا بـار پیـک ‪ ۲۹۵‬امپـر و تعداد‬ ‫‪ ۸۳۰۰‬مشـترک و حـدود ‪ ۱۵‬روسـتای‬ ‫تحـت پوشـش دارد‪.‬باقـری افـزود‪ :‬بـا اجـرای‬ ‫مانـور امـروز بخـش زیـادی از مشـکالت و‬ ‫کمبود هـای برقـی در ایـن منطقه کـه همواره‬ ‫باعـث گالیـه مشـترکان روسـتایی بـوده بـه‬ ‫طـور کامـل برطـرف خواهـد شـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اغازعملیات بتن ریزی یال شرقی اسکله ارامش‬ ‫بندرصیادی بابلسر‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـیالت‬ ‫مازندران‪ ،‬دکترحسـن اسـحاقی مدیرکل‬ ‫شـیالت مازنـدران به اتفاق معـاون صید‬ ‫و بنادرماهیگیـری‪ ،‬رئیـس اداره شـیالت‬ ‫شهرستان بابلسـر و کارشناسان شیالتی‬ ‫ازعملیـات بتن ریزی یال شـرقی اسـکله‬ ‫ارامـش بندرصیـادی بابلسـر بازدیـد‬ ‫بعمـل اوردند‪.‬‬ ‫مدیـر کل شـیالت مازنـدران گفـت ‪:‬‬ ‫ایـن عملیـات درراسـتای طـرح توسـعه‬ ‫بندرصیـادی شـیالت شهرسـتان‬ ‫بابلسـربوده کـه درحـال تاسـیس یـک‬ ‫پسـت اسـکله درحوضچـه ایـن بندرمی‬ ‫باشـد و امیدواریـم با احداث این اسـکله‬ ‫به تعداد ‪ ۳‬پسـت اسـکله فعـال ظرفیت‬ ‫تخلیـه انواع ابزیان درسـال از‪ ۲۰‬هزارتن‬ ‫بـه ‪ ۵۰‬هزارتـن افزایـش یابـد‪.‬‬ ‫دیدار و تجلیل مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از‬ ‫خانواده اولین شهید مدافع حرم در استان گیالن‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل تعـاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفـاه اجتماعی اسـتان گیلان‪ ،‬عبـاس علیزاده‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان‬ ‫گیلان بـه اتفـاق هیات همـراه با خانواده شـهید‬ ‫امیررضـا علیـزاده اولیـن شـهید مدافـع حـرم در‬ ‫اسـتان گیلان دیـدار کرد‪.‬‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان‬ ‫گیلان در ایـن دیـدار مقـام شـهدا را نـزد‬ ‫پروردگار بسـیار واال و ارزشـمند دانسـت و افزود‪:‬‬ ‫شـهدای مدافـع حـرم با تمسـک بـه ایـات قران‬ ‫مجیـد و اهـل بیـت عصمت و طهـارت در این راه‬ ‫قـدمبرداشـتندومـاقـدردانخـونشـهداهسـتیم‪.‬‬ ‫وی دیـدار و دلجویـی از خانـواده شـهدا را‬ ‫کوچکتریـن کار در حـق ایـن عزیـزان دانسـت و‬ ‫افـزود‪ :‬شـهدای مدافع حرم که در مسـیر صیانت‬ ‫از ارمان هـای انقلاب و پاسـداری از نظام مقدس‬ ‫جمهـوری اسلامی و حریـم حـرم ال اهلل جـان‬ ‫خـود را در طبـق اخلاص نهادنـد‪ ،‬قهرمانـان و‬ ‫یک شنبه ‪ 30/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪705‬‬ ‫الگوهـای راسـتین مـردم ایـران هسـتند و بدون‬ ‫شـک‪ ،‬اسـایش و امنیـت امـروز کشـور مرهـون‬ ‫خـون پاک شـهدا اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل در ادامـه ابراز داشـت‪ :‬امیـدوارم بتوانیم‬ ‫خدمتـی شایسـته مـردم عزیزمـان ارائـه کنیم و‬ ‫در ایـن مسـیر به دعای خیـر خانواده شـهدا نیاز‬ ‫داریم‪.‬شـهید مدافـع حـرم امیررضـا علیـزاده از‬ ‫ن سلحشـور و فرماندهـان رشـید دوران‬ ‫رزمنـدگا ‬ ‫دفـاع مقـدس بـرای دفـاع از حـرم اهـل بیـت‬ ‫علیهـم السلام داوطلبانـه بـه سـوریه اعزام شـد‬ ‫و در تمـام عرصه هـای ماموریتی سـپاه‪ ،‬حضوری‬ ‫فعال و پرشـور داشـت و اولین شـهید مدافع حرم‬ ‫در اسـتان گیالن اسـت‪ .‬وی در دهم اردیبهشـت‬ ‫‪ 1392‬درعملیات تروریسـتی گروه های تکفیری‬ ‫در شـهر دمشـق بر اثـر اصابت خمپـاره به درجه‬ ‫رفیـع شـهادت نائـل امـد و پیکـر مطهـر ایـن‬ ‫پاسـدار رشید اسلام در گلزار شهدای شهرستان‬ ‫رودسـر به خاک سـپرده شـد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تشکیل ‪ 116‬مورد پرونده تخلف قاچاق کاال توسط‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران‬ ‫از ابتـدای سـالجاری تـا پایـان مرداد مـاه تعداد‬ ‫‪ 116‬پرونده تخلف قاچاق کاال توسـط بازرسـان‬ ‫سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت مازنـدران‬ ‫تشـکیل شـده است‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی؛ مهندس حسـینقلی‬ ‫قوانلـو رئیس سـازمان صنعت‪ ،‬معـدن و تجارت‬ ‫مازنـدران بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪ :‬بازرسـان‬ ‫ایـن سـازمان از ابتـدای سـالجاری تـا پایـان‬ ‫مـرداد مـاه از تعـداد ‪ 3320‬واحـد اقتصـادی‬ ‫اسـتان در حـوزه قاچـاق کاال بازرسـی بـه عمل‬ ‫اورده کـه منجـر به تشـکیل ‪ 116‬مـورد پرونده‬ ‫تخلف شـده اسـت‪.‬‬ ‫او بـا اعلام اینکـه ارزش پرونـده های متشـکله‬ ‫بیـش از ‪ 19‬میلیـارد ریـال بـوده از ضبـط‬ ‫کاالهـای قاچـاق و ارجـاع ایـن پرونـده هـا بـه‬ ‫شـعب تعزیـرات حکومتـی خبـر داد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه افـزود‪ :‬پدیـده قاچـاق متاسـفانه‬ ‫باعـث اختلال سیسـتم اقتصـادی داخلـی می‬ ‫شـود و جرائـم عدیده دیگری را نیـز بوجود می‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫وی در پایـان از عمـوم شـهروندان مازندرانـی‬ ‫تقاضـا کرد در صورت مشـاهده هـر گونه تخلف‬ ‫اقتصادی اعم از گرانفروشـی‪ ،‬عـدم درج قیمت‪،‬‬ ‫عـدم صـدور فاکتور و ‪ ...‬مراتـب را به تلفن ‪124‬‬ ‫و یـا سـامانه ‪ ir.124.www‬اعلام نمایند‪.‬‬ ‫گروه کوهنوردی کارگری مازندران به بام ایران‬ ‫صعود می کند‬ ‫سرپرسـت تیم کوهنـوردی کارگـری مازندران‪،‬‬ ‫از اعـزام تیـم منتخـب کوهنـوردان کارگـری‬ ‫اسـتان بـرای صعـود بـه مرتفع تریـن قلـه و بام‬ ‫ایـران خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گزارش روابـط عمومـی اداره کل تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفـاه اجتماعـی مازنـدران‪ ،‬محمدعلـی فلاح‬ ‫سرپرسـت تیـم کوهنـوردی کارگـران مازندران‬ ‫در گفتگویـی اظهـار داشـت‪ :‬ایـن صعـود در‬ ‫قالـب طـرح سـیمرغ بـرای صعـود سراسـری‬ ‫تیم هـای منتخـب کارگـری کشـور بـه ‪۳۱‬‬ ‫قلـه مرتفـع و شـاخص هراسـتان برنامه ریـزی‬ ‫شـده و همزمـان بـا گرامیداشـت هفتـه دفـاع‬ ‫مقـدس انجـام خواهـد شـد‪.‬وی بـه برنامـه تیم‬ ‫منتخـب کوهنـوردی کارگـری مازنـدران بـرای‬ ‫صعـود بـه قله دماوند اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬تیم‬ ‫منتخـب کارگـری مازنـدران بـا ‪ ۱۰‬کوهنـورد‬ ‫روز چهارشـنبه ‪ ۲۶‬شـهریورماه بـه سـمت قلـه‬ ‫دماونـد حرکـت و بامـداد برنامـه صعـود به قله‬ ‫برنامه ریـزی و انجـام می شـود‪.‬‬ ‫فلاح ادامـه داد‪ ،‬که این نخسـتین برنامه صعود‬ ‫تیـم منتخب کوهنـوردی کارگری مازنـدران به‬ ‫قله دماوند هسـت کـه انجام خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ ،‬اعضـای تیـم منتخـب‬ ‫کوهنـوردی کارگـری مازنـدران از کوهنـوردان‬ ‫فعال و باتجربه شهرسـتان های اسـتان هسـتند‬ ‫کـه بـه عنـوان نیروهـای کارگـری در شـرکت‬ ‫و واحدهـای تولیـدی اسـتان مشـغول بـه کار‬ ‫هسـتند و عضـو تیـم کوهنـوردی کارگـری‬ ‫مازنـدران نیـز هسـتند‪.‬‬ ‫صعـود سراسـری کوهنـوردان اقایـان و بانـوان‬ ‫کارگـری کشـور بـه ‪ ۳۱‬قله شـاخص اسـتان ها‬ ‫طـرح سـیمرغ کاران بـه مناسـبت هفتـه دفـاع‬ ‫مقـدس بـه صـورت همزمان در سراسـر کشـور‬ ‫برگزار شـد‪.‬‬ ‫رسیدگی به پرونده ‪160‬راننده‬ ‫متخلف حوزه حمل و نقل‬ ‫عمومی در مازندران‬ ‫معـاون حمـل و نقـل اداره کل راهـداری و‬ ‫حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان مازنـدران عنـوان‬ ‫کـرد ‪ :‬بـه منظـور کنتـرل و نظـارت بـر عملکـرد‬ ‫راننـدگان و شـرکت هـای حمـل ونقـل جـاده ای‬ ‫بـرون شـهری و اجـرای دقیـق قوانیـن ومقـررات‬ ‫مربوطـه‪ ،‬در جلسـات کمیسـیون هـای مـواد ‪11‬‬ ‫اسـتان از ابتـدای سـال جـاری تـا بـه امـروز بـه‬ ‫پرونده‪160‬راننـده متخلـف در حـوزه حمل و نقل‬ ‫عمومـی مازنـدران رسـیدگی و احـکام انهـا صادر‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل راهـداری و‬ ‫حمـل و نقـل جاده­ـای اسـتان مازنـدران ‪ ،‬علـی‬ ‫نصیـری ضمـن اعلام ایـن مطلـب افـزود‪ :‬در طی‬ ‫ایـن مدت‪8‬جلسـه کمیسـیون ماده ‪11‬برگـزار که‬ ‫منجـر به صـدور‪160‬رای بـرای راننـدگان حمل و‬ ‫نقـل نـاوگان عمومـی حمـل و نقـل کـه از تذکـر‬ ‫کتبـی تا لغو شـش ماهه کارت فعالیت(هوشـمند)‬ ‫بوده اسـت‪.‬‬ ‫مهنـدس نصیـری بـا تاکیـد بـر اینکـه جلسـات‬ ‫کمیسـیون مـاده ‪ 11‬بـرای رسـیدگی بـه تخلفات‬ ‫راننـدگان جـاده ای برون شـهری برگزار می شـود‬ ‫افـزود‪ :‬عمـده تخلفـات راننـدگان حمـل و نقـل‬ ‫بـرون شـهری عبارتنـد از‪:‬حمـل بـار بـا تناژغیـر‬ ‫قانونـی‪ ،‬جابجایـی بـار بـدون بارنامه‪،‬عـدم رعایت‬ ‫مقـررات حمـل بارنامه هـای عـادی و ترافیکی در‬ ‫جـاده هـای اسـتان‪،‬عدم ارایه خدمـات مطلوب در‬ ‫حین سـفر اسـت‪.‬‬ ‫الزم بـه توضیح اسـت‪:‬عمده تخلفات گزارش شـده‬ ‫در کمیسـیون مـاده ‪11‬از طریق شـکایات سـامانه‬ ‫شـهراه‪141،‬و بررسـی میدانـی همکاران ایـن اداره‬ ‫کل و سـامانه ثبـت تخلفات بوده اسـت‪​.‬‬ ‫مبارزه با بالشک مرکبات از‬ ‫‪ 30‬شهریور به مدت سه هفته‬ ‫نکات فنی باغداری‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی جهـاد کشـاورزی‬ ‫مازنـدران (مازندپـاج)‪ ،‬عبدالرحمـن زاغـی بـا اشـاره‬ ‫بـه ضـرورت پیشـگیری و کاهـش خسـارت مگـس‬ ‫میـوه مدیترانـه ای و نسـل دوم افـت غالب (بالشـک)‬ ‫مرکبـات در کانـون هـای الـوده‪ ،‬بـه ارائـه نـکات و‬ ‫توصیـه هـای فنـی در ایـن خصـوص پرداخـت و‬ ‫گفـت‪ :‬بـرای پیشـگیری از خسـارت افت مگـس میوه‬ ‫مدیترانـه ای‪ ،‬اجـرای کامـل دسـتورالعمل مبـارزه در‬ ‫کانـون هـای الـوده مناطـق مرکـزی اسـتان‪ ،‬بویـژه‬ ‫باغـات مختلـط نارنگـی انشـو پیـش رس الزامـی اسـت‪.‬‬ ‫وی تسـریع در برداشـت تمامی میوه هایـی که از نظر‬ ‫فیزیولوژی رسـیده باشـند‪ ،‬نظیر سـیب‪ ،‬گالبی‪ ،‬انجیر‬ ‫و نارنگـی انشـو پیـش رس را ضروری دانسـت و افزود‪:‬‬ ‫شـکار انبـوه افـت بـا نصـب تلـه هـای جلـب کننـده‬ ‫تغذیـه ای حـاوی سـراتراپ‪ ،‬سـراتینکس یـا پروتئین‬ ‫هیدرولیـزات بـه تعـداد ‪ 30‬تلـه در تراکـم پائین‪50 ،‬‬ ‫تلـه در تراکـم متوسـط و ‪ 80‬تلـه در صورت مشـاهده‬ ‫جمعیـت بـاال بـا مشـاوره و هماهنگـی کارشناسـان‬ ‫حفـظ نباتـات و کلینیـک هـای گیاهپزشـکی برابـر‬ ‫دسـتورالعمل مربوطـه اقدام شـود‪.‬‬ ‫مدیر حفظ نباتات سـازمان جهاد کشـاورزی مازندران‬ ‫بـه طعمه پاشـی براسـاس دسـتورالعمل کمیته پیش‬ ‫اگاهـی (شـکار مگـس میـوه مدیترانـه ای در هرتلـه‬ ‫بیـش از ‪ 3‬عـدد در روز) در باغاتی که میزبان حسـاس‬ ‫نظیـر نارنگـی پیش رس وجـود دارد‪ ،‬توصیـه و تاکید‬ ‫کـرد در صـورت نزدیـک شـدن بـه زمـان رسـیدن و‬ ‫برداشـت میـوه در صورت لزوم طعمه پاشـی به فاصله‬ ‫‪ 5‬روز تکرار شـود‪.‬‬ ‫ایـن مسـوول بـر رعایـت بهداشـت کـف باغ بـا جمع‬ ‫اوری میـوه هـای ریختـه شـده پـای درختـان و دفن‬ ‫انهـا در عمـق ‪ 50‬سـانتی متـری خـاک و نـکات‬ ‫قرنطینـه ای در جابجایـی میـوه بین اسـتان ها و عدم‬ ‫انتقـال میـوه هـای الـوده بـه سـایر مناطـق اسـتان و‬ ‫مبـارزه شـیمیایی (کاور اسـپری) با حشـره کش های‬ ‫ماالتیـون یـا دیپترکس برابـر دسـتورالعمل مربوطه با‬ ‫نظر کارشـناس حفظ نباتات و کلینیک گیاهپزشـکی‪،‬‬ ‫‪ 25‬روز قبـل از رسـیدن و برداشـت میـوه تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫زاغـی درباره شپشـک هـای مرکبات تصریح کـرد‪ :‬در‬ ‫صـورت مشـاهده کانـون هـای الـوده به افات شـامل‬ ‫سـپردار قرمز‪ ،‬سـپردار قهـوه ای و کنه در اسـرع وقت‬ ‫نسـبت به کانـون کوبی باغـات و صرفا درختـان الوده‬ ‫بـا حشـره کش و کنـه کش هـای توصیه شـده‪ ،‬اقدام‬ ‫شـود‪.‬وی زمان مناسـب بـرای مبارزه شـیمیایی نوبت‬ ‫دوم علیـه افـت غالـب باغات (بالشـک مرکبـات) را از‬ ‫تاریـخ ‪ 30‬شـهریور مـاه امسـال به مـدت ‪ 3‬هفته بعد‬ ‫از زمـان شـروع مبـارزه اعلام کرد‪.‬مدیر حفـظ نباتات‬ ‫سـازمان جهـاد کشـاورزی مازنـدران تاکید کـرد‪ :‬قبل‬ ‫از مبـارزه شـیمیایی‪ ،‬باغـداران بـا ارائـه نمونـه هـای‬ ‫حـاوی افـت جمع اوری شـده از بـاغ به کارشناسـان‬ ‫حفـظ نباتات و کلینیک های گیاهپزشـکی مشـاوره و‬ ‫با دریافت نسـخه گیاهپزشـکی نسـبت به تهیه سموم‬ ‫توصیـه شـده از فروشـگاه هـای مجـاز و معتبـر در‬ ‫قبـال اخـذ فاکتـور اقـدام کننـد‪.‬وی به مصـرف روغن‬ ‫امولسـیون شـونده (ترجیحـاً روغـن ‪ )EC‬همـراه بـا‬ ‫سـموم توصیـه شـده به میـزان ‪ 3‬تا ‪ 5‬لیتـر در ‪1000‬‬ ‫لیتـر اب توصیـه و تصریـح کـرد‪ :‬در صـورت افزایـش‬ ‫دمـای هـوا به بیـش از ‪ 33‬درجه سـانتیگراد از مصرف‬ ‫روغن امولسـیون شـونده خـودداری شـود‪.‬مدیر حفظ‬ ‫نباتـات جهـاد کشـاورزی مازندران با اشـاره به فعالیت‬ ‫چشـمگیر دشـمنان طبیعی افات در این برهه زمانی‪،‬‬ ‫تاکیـد کـرد‪ :‬مبارزه بـا افات در ایـن مرحله به صورت‬ ‫لکـه گیـری اقـدام و از سمپاشـی درختان بـدون افت‬ ‫خـودداری شـود و بـرای پیشـگیری از تنـش هـای‬ ‫محیطـی ابیـاری درختـان قبـل از مبـارزه شـیمیایی‬ ‫انجام شـود‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫یک شنبه ‪ 30/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪705‬‬ ‫خبر‬ ‫احداث پروژه فرهنگسرای رامسر به زودی اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران‪ ،‬مدیر‬ ‫گ و ارشـاد اسـتان در خصـوص اخریـن وضعیت فرهنگسـرای رامسـر‬ ‫کل فرهنـ ‬ ‫گفـت‪ :‬از انجایـی کـه پروژه فرهنگسـرای رامسـر قبل از شـروع عملیـات پروژه‬ ‫نیـاز بـه مقاوم سـازی داشـت‪ ،‬بنابراین مسـکن و شهرسـازی نسـبت بـه دریافت‬ ‫طـرح اسـتحکام بنـا از مشـاور جهـت مقاوم سـازی اقـدام نمود‪.‬‬ ‫زارع ضمـن تقدیـر از تالش های دکتر حسـینی نماینده مردم رامسـر در مجلس‪،‬‬ ‫دکتـر غالمـی رییـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان‪ ،‬اقـای نظـری‬ ‫مدیرکل راه و شهرسـازی و فرماندار محترم رامسـر‪ ،‬گفت‪ :‬به سـرانجام رسـاندن‬ ‫ایـن پـروژه و منفـک کـردن ان از بـاغ ‪ ۳۳‬هکتـاری‪ ،‬یکـی از اهداف مـا بوده که‬ ‫ایـن اتفاق خوشـایند بـه لطف و پیگیـری اسـتاندار محترم محقـق گردید‪.‬‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران گفت‪ :‬پیمانـکار این پـروژه راه و‬ ‫شهرسـازی اسـت و مـا با دغدغه منـدی پیگیر تکمیـل ان خواهیم بود و انشـاا‪...‬‬ ‫بعـد از تکمیـل تحویل اداره کل ارشـاد خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی اذعـان داشـت‪ :‬اگـر مسـئله اسـتحکام بنـای پـروژه مطـرح نبود ایـن پروژه‬ ‫بایسـتی مـاه هـای قبل شـروع به اغـاز فعالیت می نمـود ‪ ،‬ولیکن خرسـندیم که‬ ‫سـرانجام احـداث ان اغاز می شـود‪.‬‬ ‫شناسایی بیش از ‪ ۱۳۰۰‬تن‬ ‫ظرفیت معدنی در گیالن‬ ‫فرهـاد دلـق پـوش در برنامـه در مسـیر‬ ‫توسـعه با اشـاره بـه ظرفیت های اسـتان‬ ‫گیلان در حـوزه معـادن‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫اسـتان گیالن دارای بیـش از ‪ ۱۰۰‬معدن‬ ‫اسـت که متاسـفانه ‪ ۶۰‬درصد این معادل‬ ‫بـه دالیـل مغایرت بـا منابـع طبیعی غیر‬ ‫فعال هسـتند‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه فعالیـت‬ ‫معـادن زمینـه ایجـاد اشـتغال را فراهـم‬ ‫می کنـد‪ ،‬افـزود‪ :‬در حـال حاضـر هـزار‬ ‫و ‪ ۳۲۷‬تـن ظرفیـت معدنـی در اسـتان‬ ‫گیلان کشـف شـده اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان صمـت گیلان در ادامه‬ ‫بـا تاکیـد بـر اینکـه اسـتفاده درسـت از‬ ‫ایـن ظرفیـت زمینـه توسـعه اقتصـادی‬ ‫اسـتان را فراهـم می کنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬بـرای‬ ‫سـاماندهی معـادن فعـال و غیـر فعال در‬ ‫گیلان اقدامـات خوبی پیش بینی شـده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه ممنوعیـت صـدور‬ ‫اسـتخراج معدن بـرای گروه هـای معدنی‬ ‫یـک الـی سـه در اسـتان های شـمالی‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪ :‬عمـده نیازهـای اسـتان های‬ ‫شـمالی در حوزه معدن از ایـن گروه های‬ ‫یـک الـی سـه (شـن و ماسـه و سـنگ)‬ ‫بـوده که متاسـفانه صـدور پروانـه معدن‬ ‫بـه درخواسـت منابـع طبیعی و سـازمان‬ ‫جنگل هـا ممنـوع شـده اسـت‪.‬‬ ‫دلـق پوش بـا مخالفت سـازمان صمت با‬ ‫ایـن اقـدام‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬در کشـورهای‬ ‫اروپایـی تـا عمـق ‪ ۱۵۰‬متـر هـم از‬ ‫ظرفیت هـای معدنـی خـود اسـتفاده‬ ‫می کننـد ‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه توسـعه اسـتان‬ ‫گیلان نیاز به مجـوز بهره بـرداری معدن‬ ‫و برداشـت مصالـح دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬ایجـاد‬ ‫راه اهـن و سـاخت جـاده و اتوبـان نیاز به‬ ‫مصالـح و شـن و ماسـه دارد ولی از سـال‬ ‫‪ ۹۶‬مجـوز بهره بـرداری معدنـی جدیـد‬ ‫صـادر نشـده و بـرای واحدهـای معدنـی‬ ‫دارای مجـوز نیـز بایـد از منابـع طبیعـی‬ ‫اسـتعالم های الزم را بگیـرد‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫عزم استانی برای احداث پروژه‬ ‫فرهنگسرای رامسر از اواخر مهر امسال‬ ‫خبر‬ ‫اجتماعی‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش مازندران در گردهمایی مدیران محور غرب استان‪:‬‬ ‫دستیابی به فهم مشترک راه برون رفت‬ ‫از مشکالت است‬ ‫فراهم سازی بستر اموزشی و محیطی امن برای اموزش حضوری دانش اموزان می تواند از‬ ‫نگرانی خانواده ها بکاهد‪ .‬مدیران ملزم هستند با توجه به اطلس دسترسی دانش اموزان به‬ ‫روش های مختلف اموزشی‪ ،‬بحث اموزش را در مدارس در راستای روش های مختلفی که‬ ‫موجود است پیگیری کنند‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش وپـرورش مازندران بـا تاکید بر‬ ‫ضـرورت گفتگو میـان ذینفعـان گوناگـون تعلیم‬ ‫و تربیـت گفـت‪ :‬اعتمادسـازی و رسـیدن بـه فهم‬ ‫مشـترک راه بـرون رفت از مشـکالت اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط عمومی‬ ‫امـوزش و پـرورش مازنـدران؛ علیرضـا سـعدی‬ ‫پـور در گردهمایـی مدیـران امـوزش و پـرورش‬ ‫محـور غـرب مازندران بـر ضـرورت نهادینه کردن‬ ‫فرهنگ گفتمان سـازی تاکید و خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫نـگاه و نگرش ها باید به سـمتی هدایت شـود که‬ ‫به فهم مشـترکی از امـوزش در جامعه بینجامد و‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس مازندران‪:‬‬ ‫خیرمدرسه ساز پاسخگوی نیاز‬ ‫وجود ‪ّ 1800‬‬ ‫استان نیست‬ ‫مدیرکل نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیز مدارس مازندران‬ ‫در بازدیـد از پـروژه هـای در دسـت اقـدام منطقـه‬ ‫خیرمدرسـه سـاز‬ ‫بندپـی شـرقی گفت‪ :‬وجود ‪ّ 1800‬‬ ‫پاسـخگوی نیاز اسـتان نیست‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط عمومـی‬ ‫امـوزش و پـرورش مازنـدران؛ «قربانعلـی شـیرزاد»‬ ‫کـه بـه جهـت پیگیـری پروژه هـای در حـال سـخت‬ ‫و تخریـب در منطقـه بندپـی شـرقی حضـور یافـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬انجـا دقیـق و نظـارت بر اجـرای پـروژه ها ما‬ ‫را در رسـیدن بـه اهـداف از پیـش تعییـن شـده‪ ،‬که‬ ‫مهم تریـن انهـا ایجاد فضای اموزشـی مناسـب برای‬ ‫دانش امـوزان اسـت‪ .‬هدایـت خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫مدیـرکل نوسـازی و تجهیز مـدارس اسـتان‪ ،‬با اعالم‬ ‫ادامـه روند سـاخت و سـاز پـروژه هـای قبلی‪،‬تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬بـا توجه به نیـاز به مدارس در روسـتاهای این‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬سـه پـروژه دبیرسـتان قدسـیه‪ ،‬مدرسـه‬ ‫روسـتای خرطوسـی و مدرسـه ابتدایـی روسـتای‬ ‫شـمیون در دسـتور کار قـرار دارد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به اینکه در طی سـال هـای اخیر ‪ 70‬تا‬ ‫‪ 80‬درصـد ظرفیت سـازمان نوسـازی مـدارس صرف‬ ‫تکمیـل پـروژه هـای نیمـه کاره شـده اسـت‪ ،‬خاطـر‬ ‫نشـان کـرد‪ :‬علـی رغـم کارهـای صـورت گرفـت در‬ ‫سـالیان اخیـر‪ ،‬معتقـدم بایـد بیشـتر تالش کـرد تا‬ ‫بتوانیـم کمـی هـا و کاسـتی هـا را در ایـن زمینه در‬ ‫کمتریـن زمـان ممکن جبـران کنیم‪.‬‬ ‫وی بـا اذعـان بـه عـدم اطلاع رسـانی مناسـب‬ ‫درخصـوص فعالیـت هـای انجـام گرفتـه‪ ،‬افـزود‪ :‬در‬ ‫همـه دولت هـای سـابق اقدامـات فراوانـی در رفـع‬ ‫محرومیـت در حـوزه امـوزش و پـرورش بویـژه از‬ ‫سـوی نوسـازی انجـام شـده اسـت کـه متاسـفانه به‬ ‫دلیـل ضعـف سـاختاری در ارائـه اطالعـات مناسـب‬ ‫بـه مخاطبیـن‪ ،‬ایـن اقدامـات مـورد بـی مهـری قرار‬ ‫گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫شـیرزاد با اشـاره به مشـارکت خیرین در امر مدرسه‬ ‫سـازی‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬کـه علـی رغـم حضـور ‪1800‬‬ ‫خیـر مدرسـه سـاز در اسـتان‪ ،‬بـا اینحال ایـن تعداد‬ ‫ّ‬ ‫جوابگـوی نیازهـای این اسـتان پرجمعیت نیسـت و‬ ‫بایـد بیشـتر در ایـن زمینه تلاش کرد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه پویش اجر بـه اجر‪ ،‬افـزود‪ :‬با توجه‬ ‫بـه مشـکالت اقتصـادی و عـدم توانایـی خیریـن بـه‬ ‫تنهایـی در سـاخت مـدارس و همچنیـن نیاز بسـیار‬ ‫بیشـتر در امـر مدرسـه سـازی ایـن پویـش در حـال‬ ‫انجـام اسـت تـا هر کس بـه انـدازه حتی یـک اجر ‪،‬‬ ‫در امـر مدرسه سـازی مشـارکت داشـته باشـد‪.‬‬ ‫این امر میسـر نخواهد شـد مگر با ارتباط بیشـتر‬ ‫بـا سـایر دسـتگاه هـا و دیگـر مخاطبـان اموزش‬ ‫وپرورش‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بـا اشـاره بـه اولویـت امـوزش و‬ ‫پـرورش کـه سلامت معلمـان و دانـش امـوزان‬ ‫اسـت افـزود‪ :‬فراهـم سـازی بسـتر اموزشـی و‬ ‫محیطـی امـن بـرای امـوزش حضـوری دانـش‬ ‫امـوزان مـی توانـد از نگرانـی خانـواده هـا بکاهد‪.‬‬ ‫مدیـران ملـزم هسـتند بـا توجـه بـه اطلـس‬ ‫دسترسـی دانـش اموزان بـه روش هـای مختلف‬ ‫اموزشـی‪ ،‬بحث اموزش را در مدارس در راسـتای‬ ‫روش هـای مختلفـی کـه موجـود اسـت پیگیری‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫این مسـئول همچنین از اعطای ‪۲۶۸۰۰‬وام قرض‬ ‫الحسـنه بـه دانـش امـوزان اسـتان و ‪۶۸۰۰‬وام‬ ‫بـا بهـره ‪۱۸‬درصـد بـه همـکاران فاقـد گوشـی‬ ‫هوشـمند در اینـده ای نزدیـک خبـر داد و افزود‪:‬‬ ‫بـرای تهیه ی گوشـی هوشـمند به ایـن عزیزان با‬ ‫خیریـن محتـرم و بانک هـای عامل رایزنی شـده‬ ‫و انشـاءاهلل در اینـده نزدیـک بـا این اقـدام بخش‬ ‫زیـادی از مشـکالت خانـواده ها جهت دسترسـی‬ ‫بـه فضـای مجازی حـل خواهد شـد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده‪ 3‬قانـون ومـاده ‪13‬اییـن‬ ‫نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره‬ ‫‪ 99 - 04 - 26 - 139960310004005560‬هیـات‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی‬ ‫وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی بابـل تصرفات مالکانـه بال معارض اقای حسـن‬ ‫ابوالحسـینی فرزنـد یعقـوب بـه شـماره شناسـنامه ‪6‬‬ ‫صـادره از بابـل با کـد ملـی ‪ 2063171254‬متقاضی‬ ‫کالسـه ‪ 416‬درشـش دانـگ یـک قطعـه زمیـن بـا‬ ‫بنـای احداثـی در ان بـه مسـاحت‪ 372.55‬متر مربع‬ ‫قسـمتی از پالک ‪ 4869-2967‬اصلـی واقع در بخش‬ ‫دوغـرب حـوزه ثبت ملـک بابل ثبت و محـرز گردیده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب دردونوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪15‬روز ازطریـق روزنامـه کثیراالنتشـار و‬ ‫محلـی اگهی میگـردد درصورتی که اشـخاص ذی‬ ‫نفـع به رای صـادره فـوق اعتراض دارنـد میتوانند‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی ودر روسـتاها ازتاریـخ‬ ‫الصـاق بمـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه اداره ثبت‬ ‫اسـناد واملاک محل تسـلیم و رسـید دریافت نمایند‬ ‫ومعتـرض بایـد ظرف مـدت یک مـاه ازتاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه‬ ‫عمومـی محـل نمایـد وگواهـی تقدیم دادخواسـت را‬ ‫بـه اداره ثبـت محـل تحویـل نمایـد در ایـن صـورت‬ ‫اقدامـات ثبـت‪ ،‬موکـول به ارائـه حکم قطعـی دادگاه‬ ‫اسـت بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مـدت مذکور‬ ‫وعـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت‬ ‫صادر وخواهدشـد صدور سـند مانـع ازمراجعه متضرر‬ ‫به دادگاه نمیباشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99 - 06 - 15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99 - 06 - 30 :‬‬ ‫م الف‪19904530:‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص ذی نفـع بـه رای صـادره فوق‬ ‫اعتـراض دارنـد میتوانند از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی ودر‬ ‫روسـتاها ازتاریـخ الصـاق بمدت دو مـاه اعتراض خـود را به‬ ‫اداره ثبـت اسـناد واملاک محـل تسـلیم و رسـید دریافت‬ ‫نماینـد ومعتـرض باید ظرف مـدت یک ماه ازتاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض مبـادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی‬ ‫محـل نمایـد وگواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبت‬ ‫محـل تحویـل نماید در این صـورت اقدامات ثبـت‪ ،‬موکول‬ ‫بـه ارائـه حکم قطعـی دادگاه اسـت بدیهی اسـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکور وعـدم وصول اعتراض طبـق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر وخواهدشـد صـدور سـند مانـع‬ ‫ازمراجعـه متضـرر بـه دادگاه نمی باشـد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99 - 06 - 15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99 - 06 - 30 :‬‬ ‫م الف‪19904525:‬‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده‪ 3‬قانـون ومـاده ‪13‬ایین نامـه قانون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی وسـاختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی برابر رای شـماره ‪139960310004004502‬‬ ‫ ‪ 99 - 04 - 09‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬‫وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی بابل تصرفـات مالکانه بلا معارض‬ ‫اقـای احمـد دامادیـه فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه‬ ‫‪ 86‬صـادره از بابـل بـا کـد ملـی ‪ 2062668686‬متقاضـی‬ ‫کالسـه ‪ 2424‬در شـش دانـگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنای‬ ‫احداثـی در ان بـه بـه مسـاحت‪ 54.46‬متـر مربع قسـمتی‬ ‫از پلاک ‪ 2815-9608‬اصلـی واقـع در بخـش یـک شـرق‬ ‫حـوزه ثبـت ملک بابل ثبـت و محـرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردونوبت بـه فاصلـه ‪15‬روز‬ ‫ازطریـق روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی اگهـی میگـردد‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪13‬‬ ‫اییـن نامـه قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر رای شـماره ‪8004277‬هیـات‬ ‫اول موضـوع قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک تنکابـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی محمـد باقـر عالمـه فرزنـد علیرضـا‬ ‫شـش دانـگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر‬ ‫سـاختمان و اشـجار بـه مسـاحت ‪ 958‬متـر‬ ‫مربـع قسـمتی از پلاک ‪ 152‬فرعـی از ‪32‬‬ ‫اصلـی بـه کالسـه ‪ 96.1174‬در سـلیمان اباد‬ ‫بخـش ‪ 4‬ثبت تنکابن خریداری شـده از سـند‬ ‫مشـاعی مالک رسـمی محـرز گردیـده لذا به‬ ‫شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل‬ ‫شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل‬ ‫منظـور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت به‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی میشـود تـا در صورتـی‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند میتوانند از‬ ‫تاریـخ اولیـن اگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریـخ اعتراض‬ ‫دادخواسـت اعتـراض برثبت خـود را به مرجع‬ ‫قضایـی تقدیـم نمایند بدیهی اسـت در صورت‬ ‫انقضـاء مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت اول ‪/06/1399 :‬‬ ‫‪ 15‬تاریـخ انتشـار ‪ :‬نوبـت دوم ‪30/06/1399 :‬‬ ‫م الـف‪19904603 :‬‬ ‫شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و‬ ‫امالک تنکابن‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫یک شنبه ‪ 30/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪705‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫ورزش مازندران درخم رنگرز‬ ‫رنگرز سکاندار جدید ورزش مازندران شد‬ ‫حسـن رنگرز اسـطوره کشـتی فرنگی ایران و جهان به عنوان مدیرکل‬ ‫جدید ورزش و جوانان اسـتان مازندران معرفی شد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال بـه نقـل از خبرگـزاری صـداو سـیما مرکـز‬ ‫مازنـدران‪ ،‬در مراسـمی بـا حضـور دکتر تقـی زاده معـاون پارلمانـی وزارت‬ ‫ورزش و جوانـان‪ ،‬مسـئوالن و نمایندگان مردم مازندران در مجلس‪ ،‬حسـن‬ ‫رنگـرز قهرمـان کشـتی فرنگـی ایـران و جهـان به عنـوان مدیـرکل ورزش‬ ‫و جوانـان اسـتان مازنـدران معرفـی و از زحمـات حسـین زادگان مدیـرکل‬ ‫سـابق تجلیل شـد‪.‬‬ ‫رنگـرز کـه در دوران بازی خود توانسـت بـه عنوان قهرمانی کشـتی فرنگی‬ ‫جهـان برسـد و در مسـابقات پاتـراس ‪ ۲۰۰۱‬توانسـت مـدال طلا را از ان‬ ‫خـود کنـد‪ ،‬در سـال ‪ ۱۳۹۲‬بـه عنـوان نائـب رئیس شـورای کشـتی اسـیا‬ ‫انتخاب شـد‪.‬‬ ‫ش‪‎‬های پایه و اسـتعدادیابی وزارت ورزش‪،‬‬ ‫سرپرسـت اداره کل توسـعه اموز ‬ ‫مدیـر مـوزه ملـی ورزش‪ ،‬المپیـک و پارالمپیـک‪ ،‬مدیریت تیم ملی کشـتی‬ ‫فرنگی و سـخنگویی فدراسـیون کشتی‪ ،‬مشـاور رئیس کمیته ملی المپیک‪،‬‬ ‫سـرمربی تیـم ملـی کشـتی فرنگـی ناشـنوایان جمهـوری اسلامی ایـران‪،‬‬ ‫مدیرفنـی و سـرمربی تیم ملی کشـتی فرنگی کشـور افریقایـی مراکش در‬ ‫المپیـک ‪ ۲٠۱۶‬ریـو برزیل از جمله دیگر سـوابق مهـم اجرایی و عملکردی‬ ‫دکتر حسـن رنگرز محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫پیـش از ایـن حبیـب حسـین زادگان ‪۶‬سـال به عنـوان مدیـرکل ورزش و‬ ‫جوانـان اسـتان المپیکی کشـور منصـوب بود‪.‬‬ ‫‪84‬هکتار از عرصه های شمشاد در‬ ‫غرب مازندران محلول پاشی شد‬ ‫مدیـرکل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری اسـتان‬ ‫مازندران‪-‬نوشـهر گفـت‪ :‬به منظور حفـظ باقیمانده‬ ‫شمشـاد هیرکانـی در غـرب مازنـدران ‪84‬هکتـاراز‬ ‫عرصـه هـای جنگلـی شمشـاد محلـول پاشـی شـد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیـزداری اسـتان مازندران‪-‬نوشـهر ‪ ،‬عبدالرضـا‬ ‫سـنگاری بـا اعلام ایـن خبـر افـزود‪ :‬ایـن عملیات‬ ‫از اسـفند پارسـال تـا مهـر مـاه امسـال در هفـت‬ ‫مرحلـه و در قالـب قـرارداد منعقده در سـطح ‪100‬‬ ‫هکتارصـورت مـی گیرد‪.‬‬ ‫بـه گفته سـنگاری بـرای اجـرای این عملیـات یک‬ ‫میلیـارد و ‪ 200‬میلیـون ریال اعتبـار در نظر گرفته‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬ایـن بهترین زمان ممکن بـرای اجرای این‬ ‫عملیات اسـت که مـی تواند بیشـترین تاثیر برروی‬ ‫افـت هـدف و ایجـاد بیشـترین تلفـات و کاهـش‬ ‫انبوهـی جمعیـت افت را داشـته باشـد ‪.‬‬ ‫عملیات محلول پاشـی درپارک جنگلی سی سـنگان‬ ‫‪،‬ماشـلک نوشـهر و منطقـه گلنـدرود رویـان انجـام‬ ‫شـد کـه در حـال حاضـر دارای شمشـادهای سـبز‬ ‫مـی باشـد ‪.‬مدیـرکل منابع طبیعـی نوشـهردرادامه‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬بـرای ایـن عملیـات از محلـول‬ ‫بیولوژیکـی و سـازگار بـا محیـط زیسـت و موثر در‬ ‫امـر کنتـرل افـت اسـتفاده شـد کـه ایـن ترکیبات‬ ‫هیچگونـه پایـداری در محیط نداشـته و فاقد اثرات‬ ‫سـوء بر روی محیط زیسـت و سـایر موجودات زنده‬ ‫در طبیعت اسـت‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت ‪ :‬از مجمـوع ‪ ۸۵۰۰‬هکتـار رویشـگاه‬ ‫جنگلـی شمشـاد در غرب مازنـدران‪ ،‬سـطحی بالغ‬ ‫بـر ‪ ۳‬هـزار و ‪ ۵۰۰‬هکتـار طـی طغیان" افت شـب‬ ‫پـره "شمشـاد از سـال ‪ ۹۵‬مـورد خسـارت قـرار‬ ‫گرفتـه و حـدود ‪ ۵‬هـزار هکتـار نیـز در اثـر فعالیت‬ ‫قـارچ عامـل بیمـاری" سـوختگی بـرگ "شمشـاد‬ ‫(بالیـت) دچار خشـکیدگی شـده اسـت‪.‬‬ ‫بررسی و تصویب بودجه اصالحی‬ ‫سال ‪ 1399‬در شرکت برق منطقه‬ ‫ای مازندران و گلستان‬ ‫جلسـه بررسـی و تصویـب بودجـه اصالحی سـال ‪ 1399‬و پیشـنهادی‬ ‫سـال ‪ 1400‬بـا حضـور مدیریـت محتـرم عامـل‪ ،‬معاونـان‪ ،‬مدیـران و‬ ‫کارشناسـان در شـرکت بـرق منطقـه ای مازنـدران و گلسـتان برگزارشـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت برق منطقه ای مازندران وگلسـتان‪،‬‬ ‫در ایـن جلسـه دکتـر جورسـرایی مدیـر دفتـر بودجـه و بررسـی های‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬تنگناهـا و محدودیـت هـای موجـود در صنعـت بـرق‪ ،‬را از‬ ‫لحـاظ بودجـه ای تشـریح و شـاخص هـا و معیارهای مربـوط را مطرح‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫ایشـان در ادامـه بـه ایتم هـا و بخش های بودجه شـرکت برای سـال‬ ‫‪ 1399‬اشـاره و انتظـارات درقالـب بودجه اصالحی احتمالی را تشـریح‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در پایان چشـم انداز برنامه های شـرکت و ارقام بودجه ای برای سـال‬ ‫‪ 1400‬مـورد بحـث و تصویب قرار گرفت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بازدید رییس کل دادگستری مازندران از زندان امل‬ ‫دیـدار چهـره به چهره جهت تسـریع در رسـیدگی و‬ ‫حل مشـکالت زندانیان‬ ‫رییـس کل دادگسـتری اسـتان مازنـدران از زنـدان‬ ‫امـل بازدیـد کـرد و بـه درخواسـت قضایـی زندانیان‬ ‫رسـیدگی نمود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی دادگسـتری‬ ‫مازندران‪،‬حجت االسلام والمسـلمین اکبـری در این‬ ‫بازدیـد‪ ،‬ضمـن دیـدار چهره به چهـره بـا زندانیان به‬ ‫مشـکالت قضایـی انهـا گوش کـرد و دسـتورات الزم‬ ‫در خصـوص برخـورداری ان هـا از تسـهیالت قضایی‬ ‫و حقـوق شـهروندی را صـادر نمـود‪.‬‬ ‫رییس کل دادگسـتری اسـتان مازندران ضمن تاکید‬ ‫بـر حفـظ حقـوق شـهروندی مددجویـان در زنـدان‬ ‫افـزود ‪ :‬رویکـرد زنـدان بایـد فرهنگـی و تربیتی و در‬ ‫جهـت اصلاح و تربیـت مددجـو باشـد زیـرا در غیـر‬ ‫ایـن صورت‪ ،‬تـداوم رفتـار ناهنجار در محیـط زندان‪،‬‬ ‫سـبب عـادی سـازی رفتـار می شـود کـه بعد هـا با‬ ‫بازگشـت فـرد به جامعـه این ناهنجاری هـا تبدیل به‬ ‫معضلات جدید خواهد شـد‪.‬‬ ‫حجت االسلام اکبری در این بازدید که سـه سـاعت‬ ‫بـه طـول انجامیـد بـه همـراه رییـس دادگسـتری و‬ ‫دادسـتان عمومی و انقالب شهرسـتان امـل از کارگاه‬ ‫هـای صنایـع دسـتی مددجویـان ایـن زنـدان نیـز‬ ‫بازدیـد کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران‪:‬‬ ‫مقاومت دفاع مقدس ریشه در عاشورا دارد‬ ‫رونمایی ‪ ۱۲‬کتاب‬ ‫سـردار عبـداهلل ملکـی در نشسـت خبـری به مناسـبت‬ ‫هفتـه دفـاع مقـدس بـا اشـاره بـه اینکـه دشـمن در‬ ‫ارزیابی هایـش در حملـه کشـور به قدرت رهبـری‪ ،‬مردم‪،‬‬ ‫عاشـورا و اعتقـادت مردم توجـه نکرده بود‪ ،‬افـزود‪ :‬توجه‬ ‫نکردن به این محاسـبات سـبب شکسـت دشـمن شـده‬ ‫اسـت‪.‬وی بـا اظهـار اینکـه در حـال حاضـر نیـز شـاهد‬ ‫خباثت هـای دشـمنان علیـه ایـران اسلامی هسـتیم‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬مـردم مـا همـواره تحـت فرمـان والیـت فقیـه‬ ‫هسـتند و بـا اقتـدار و عزتمنـد حضـور دارد‪.‬‬ ‫وی درس هـای ایسـتادگی و مقاومـت‪ ،‬اقتـدار را ناشـی‬ ‫از عاشـورا دانسـت و گفـت‪ :‬تمـام دنیـا بسـیج شـد کـه‬ ‫عراق و سـوریه را شکسـت دهد و ان را در دسـت داعش‬ ‫‪7‬‬ ‫قـرار دهـد امـا شـهیدان سـلیمانی و همدانی با اسـتفاده‬ ‫از پتانسـیل مردمان عراق برابر داعش ایسـتاد و شـهدایی‬ ‫درایـن حوزه تقدیم شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل حفـظ اثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس‬ ‫مازنـدران بـا بیـان اینکـه دالورمردان مـا برابر دشـمنان‬ ‫و اسـتکبار ایسـتادند‪ ،‬گفـت‪ :‬جبهـه مقاومت انچـه را که‬ ‫دارد از دفـاع مقـدس و رزمنـدگان ایـن دوران اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد براینکـه دشـمن بـه هیچیـک از اهـداف‬ ‫و ارزوهایـش در دوران دفـاع مقـدس نرسـیده اسـت‪،‬‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬علیرغـم فشـارهای شـدید اقتصـادی‪ ،‬مردم‬ ‫مـا دارای بصیـرت هسـتند و مقابل تحریم هـا و تهدیدها‬ ‫ایسـتاده اند‪.‬وی بـا اظهـار اینکـه درس هـا وبرنامـه هـای‬ ‫دفـاع مقدس را باید به نسـل های مختلـف جامعه منتقل‬ ‫کنیـم بـه برنامه هـای پیـش بینـی شـده بـرای چهلمین‬ ‫سـالگرد پیـروزی انقلاب اسلامی اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫شـیوع کرونـا سـبب شـد تـا نتوانیـم برخـی از برنامه هـا‬ ‫را اجـرا کنیم‪.‬مدیـرکل حفـظ اثـار و نشـر ارزش هـای‬ ‫دفـاع مقـدس مازنـدران دربـاره برنامه هـای هفتـه دفـاع‬ ‫مقـدس یـاداور شـد‪ :‬نمایشـگاه بـزرگ اسـتانی در مرکز‬ ‫اسـتان و نمایشـگاه خودرویـی دفـاع مقـدس از جملـه‬ ‫برنامه هـا اسـت‪.‬وی تکریـم از ‪ ۱۰۰‬هـزار رزمنـده دفـاع‬ ‫مقـدس‪ ،‬رونمایـی از ‪ ۱۲‬کتـاب دفاع مقـدس‪ ،‬رونمایی از‬ ‫‪ ۲۰‬کتـاب صوتـی و جشـن گلریـزان را از دیگـر برنامه ها‬ ‫ذکـر کرد و گفـت‪ :‬کتاب حجت االسلام معلمی نماینده‬ ‫مـردم اسـتان در مجلـس خبـرگان رهبـری در این هفته‬ ‫رونمایـی می شـود‪.‬‬ ‫انجام ممیزی سازمانی‬ ‫‪ MRCC‬اداره کل بنادر و‬ ‫دریانوردی استان گیالن‬ ‫انجـام ممیـزی سـازمانی ‪ MRCC‬اداره کل‬ ‫بنـادر و دریانـوردی اسـتان گیلان بـا حضـور‬ ‫کارشـناس اداره کل ایمنـی و حفاظـت دریایی‬ ‫سـازمان بنـادر و دریانـوردی برگـزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل بنـادر‬ ‫و دریانـوردی اسـتان گیلان‪ ،‬اولیـن ممیـزی‬ ‫سـازمانی فراینـدی‪ ،‬تجهیزاتـی و سیسـتمی‬ ‫مرکـز ‪ MRCC‬و شـناورهای جسـتجو و‬ ‫نجـات دریایـی اداره کل بنـادر و دریانـوردی‬ ‫اسـتان گیلان بـا حضـور کارشـناس اداره کل‬ ‫ایمنـی و حفاظـت دریایـی سـازمان بنـادر و‬ ‫دریانـوردی و رئیـس اداره ایمنـی و حفاظـت‬ ‫دریایـی اداره کل بنـادر و دریانـوردی اسـتان‬ ‫گیلان انجـام گرفـت‪.‬‬ ‫در ایـن ممیـزی کارایـی تجهیـزات مخابراتـی‬ ‫مرکـز هماهنگـی جسـتجو نجـات دریایـی‬ ‫و انطبـاق انهـا بـا الزامـات مربوطـه‪ ،‬کیفیـت‬ ‫پوشـش رادیویی تجهیزات در محدوده اسـتان‪،‬‬ ‫نحـوه انجـام فرایندهـا و میـزان امـاده بـکاری‬ ‫شـناورهای امـداد و نجـات مـورد ارزیابـی قرار‬ ‫گرفـت و در پایـان نیـز نشسـت بررسـی نتایج‬ ‫بازدیـد یـاد شـده و تعییـن راهکارهـای رفـع‬ ‫کاسـتیها و مشـکالت موجـود در دفتر ریاسـت‬ ‫اداره ایمنـی و حفاظـت دریایـی اداره کل بـا‬ ‫حضور نماینده واحد فنی و مهندسـی تشـکیل‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت‪ ،‬بـا توجـه بـه تعییـن چـارت‬ ‫تشـکیالتی جدیـد بنـادر‪ ،‬بخشـهای ارتباطـات‬ ‫دریایـی و جسـتجو و نجـات دریایـی تجمیـع‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫شمال‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫یک شنبه ‪ 30/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪705‬‬ ‫در نشست شهردار ساری با مدیران فرهنگی استان مطرح شد‪:‬‬ ‫پیگیری سه طرح فرهنگی و اجتماعی در دستور کار قرار گرفت‬ ‫گذر فرهنگ و هنر‪ ،‬فصلی تازه در خالقیت های فرهنگی‬ ‫با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی حاکم بر کل کشور و تنگنای‬ ‫تحریم های ناعادالنه ‪ ،‬سازمان عمران و بازافرینی فضاهای شهری‬ ‫پای کار ایستاده و اقدامات این سازمان در یکسال اخیر بسیار‬ ‫چشمگیر بوده و قابل ستایش است‪.‬‬ ‫عبـاس رجبـی گفـت‪ :‬توجـه بـه فرهنـگ‬ ‫بومـی و محلـی مازنـدران با رویکـرد اجرای‬ ‫پروژه هـای مختلـف فرهنگـی و اجتماعی در‬ ‫دسـتور کار شـهرداری‪ ،‬اداره کل فرهنـگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی اسـتان و اداره کل فرهنگـی‬ ‫و اجتماعـی اسـتانداری مازنـدران قـرار‬ ‫می گیـرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور‬ ‫بیـن الملـل شـهرداری سـاری‪ ،‬عبـاس‬ ‫رجبـی شـهردار مرکـز اسـتان در نشسـت‬ ‫مشـترک بـا عبـاس زارع مدیـر کل فرهنگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی اسـتان مازنـدران و علـی‬ ‫رجبـی مدیـر کل دفتـر امـور فرهنگـی و‬ ‫اجتماعـی اسـتانداری مازنـدران بـا اشـاره‬ ‫بـه ضـرورت اقدامـات مشـترک فرهنگـی‬ ‫در شـهر سـاری گفـت‪ :‬توجـه بـه فرهنـگ‬ ‫بومـی و محلـی مازنـدران با رویکـرد اجرای‬ ‫پروژه هـای مختلـف فرهنگـی و اجتماعی در‬ ‫دسـتور کار شـهرداری‪ ،‬اداره کل فرهنـگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی اسـتان و اداره کل فرهنگـی‬ ‫و اجتماعـی اسـتانداری مازنـدران قـرار‬ ‫می گیـرد‪.‬‬ ‫رجبـی گفـت‪ :‬یکـی از پروژه هایـی کـه‬ ‫بـا همـکاری ایـن سـه دسـتگاه اجرایـی‪،‬‬ ‫طراحـی و برنامـه ریـزی می شـود‪ ،‬ایجـاد‬ ‫بازارچـه سـنتی بـا هـدف جذب گردشـگر و‬ ‫تامیـن زیرسـاخت های گردشـگری شـهری‬ ‫اسـت کـه بـه زودی وارد فازهـای اجرایـی و‬ ‫عملیاتـی خواهـد شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬طراحـی و اجـرای پـروژه‬ ‫سـاماندهی بازارچـه و فضایـی بـرای تولیـد‪،‬‬ ‫نمایـش و توزیـع اثـار هنری در دسـتور کار‬ ‫قـرار گرفتـه اسـت همچنیـن مقـرر شـد بـا‬ ‫پیشـنهاد مدیر کل فرهنگ و ارشـاد اسالمی‬ ‫اسـتان اقدامـات الزم بـرای احـداث گـذر‬ ‫فرهنـگ و هنـر در یکـی از اماکـن و کوچـه‬ ‫هـای شـهر سـاری صـورت پذیـرد‪.‬‬ ‫همچنیـن شـهردار سـاری بـه موضـوع‬ ‫سـاماندهی کودکان کار در سطح شهر اشاره‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬با همـکاری اداره کل فرهنگی‬ ‫و اجتماعی اسـتانداری مازندران و واحدهای‬ ‫مربوطـه در شـهرداری سـاری طرح هـای‬ ‫جدیـدی برای کمک به سـاماندهی کودکان‬ ‫کار در دسـت اقـدام اسـت کـه بـه زودی بـا‬ ‫همـکاری دسـتگاه های مرتبـط اجرایـی‬ ‫عملیاتـی خواهد شـد‪.‬در ادامه‪ ،‬عبـاس زارع‪،‬‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان‬ ‫مازنـدران بـا قدردانـی از اقدامات شـهرداری‬ ‫سـاری در فضاسـازی ایـام ماه محـرم گفت‪:‬‬ ‫اقدامـات شـهرداری سـاری در فضاسـازی‬ ‫شـهری در ایـام عـزاداری حضـرت امـام‬ ‫حسـین(ع) در مـاه محـرم قابـل تقدیـر اسـت؛‬ ‫وی افـزود‪ :‬شـهرداری سـاری همـواره‬ ‫یکـی از همراهـان اداره کل فرهنـگ ارشـاد‬ ‫اسلامی اسـتان در برنامـه هـای فرهنگی و‬ ‫اجتماعـی بـوده اسـت‪ .‬اداره کل فرهنـگ و‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫پوستر‬ ‫ارشـاد اسلامی مازنـدران نیز امـاده هرگونه‬ ‫همـکاری با شـهرداری سـاری در حوزه های‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬ایثار و شـهادت و نیـز برنامه هایی‬ ‫بـا موضـوع تقویـت فرهنـگ بومـی و محلی‬ ‫اسـت‪.‬همچنین علـی رجبـی‪ ،‬مدیـرکل امور‬ ‫فرهنگـی و اجتماعـی اسـتانداری مازنـدران‬ ‫نیـز با قدردانی از اقدامات شـهرداری سـاری‬ ‫در حـوزه های مختلف فرهنگـی و اجتماعی‬ ‫گفـت‪ :‬شـهرداری سـاری همـواره یکـی از‬ ‫پیشـگامان فعالیت های فرهنگی و اجتماعی‬ ‫در سـطح شـهر بوده اسـت‪ .‬امروز هـم مقرر‬ ‫شـد شـهرداری مرکـز اسـتان بـا همـکاری‬ ‫دسـتگاه هـای اجرایـی مرتبـط و اداره کل‬ ‫امـور فرهنگـی و اجتماعـی اسـتانداری‬ ‫مازنـدران اقدامـات خوبـی در موضوع کمک‬ ‫بـه سـاماندهی کودکان کار در شـهر سـاری‬ ‫انجـام دهد‪.‬‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫مازنـدران در دیـدار بـا شـهردار سـاری‪ ،‬بـر‬ ‫لـزوم انجـام فعالیت هـای فرهنگـی و هنری‬ ‫خالقانـه تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران‪ ،‬عباس‬ ‫زارع‪ ،‬مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫اسـتان مازنـدران در دیـدار بـا شـهردار‬ ‫سـاری گفـت‪ :‬ایجـاد گذرهـای فرهنگـی‬ ‫طـرح و ایـده تـازه ای اسـت کـه می تواند با‬ ‫خالقیت هـای تـازه خـود‪ ،‬بسـتری نـو برای‬ ‫ارائـه فعالیت هـای فرهنگـی و هنـری باشـد‪.‬‬ ‫وی اقدامات شـهرداری ساری در فضاسازی‬ ‫شـهری در ایـام عـزاداری حضـرت امـام‬ ‫حسـین(ع) در مـاه محـرم را قابـل تقدیـر‬ ‫دانسـت و اذعـان داشـت‪ :‬یکـی از مصادیـق‬ ‫گذرهـای فرهنگـی همیـن ایسـتگاه های‬ ‫ارائـه محصـوالت فرهنگی در مناسـبت های‬ ‫ملـی و مذهبـی اسـت‪.‬‬ ‫زارع افـزود‪ :‬اداره کل فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی مازنـدران نیـز امـاده هرگونـه‬ ‫همـکاری بـا شـهرداری سـاری در حـوزه‬ ‫هـای فرهنگـی‪ ،‬ایثار و شـهادت و همچنین‬ ‫انجـام برنامـه هایـی در راسـتای تقویـت‬ ‫فرهنـگ بومـی و محلـی اسـت‪.‬‬ ‫عبـاس رجبـی شـهردار سـاری نیـز در این‬ ‫دیـدار گفت‪ :‬ایجـاد بازارچه سـنتی با هدف‬ ‫جـذب گردشـگر و تامیـن زیرسـاخت های‬ ‫گردشـگری شـهری بـه زودی وارد فازهـای‬ ‫اجرایـی و عملیاتـی خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه طراحـی و اجـرای پـروژه‬ ‫سـاماندهی بازارچـه و فضایـی بـرای تولید‪،‬‬ ‫نمایـش و توزیـع اثـار هنـری ‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫طبـق پیشـنهاد مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی مازنـدران‪ ،‬اقدامـات الزم بـرای‬ ‫احـداث «گـذر فرهنـگ و هنـر» در یکی از‬ ‫اماکـن و کوچـه هـای شـهر سـاری ‪ ،‬پـس‬ ‫از انجـام مطالعـات و پژوهش هـای الزمـه‪،‬‬ ‫مشـترکا عملیاتـی خواهـد شـد‪.‬‬ ‫سرکارخانم زهرا بشیری دوست‬ ‫و همکار گرامی؛‬ ‫تسلیت این واژه حقیر در برابر‬ ‫کوه عظیم غمتان‬ ‫ازخداوند صبری بزرگ برای شما‬ ‫و خانواده گرامیتان خواهانم غم‬ ‫اخرتان باشد ‬ ‫مدیریت و کارکنان روزنامه کرانه شمال‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫غنی سازی قیمه با سوپ!‬ ‫مـا هـر از گاهـی اوقـات کـه بـا خودمان خلـوت می‬ ‫کنیـم و در احـواالت ایـن خارجیهـا غـور مـی کنیم‬ ‫و بـا تدبـر بـه نوسـتالژی هـا ( خاطـره انگیـز هـا) و‬ ‫دلخوشـی هـای انهـا می نگریـم‪ ،‬می بینیـم که این‬ ‫بنـدگان خـدا دلشـان را بـه چـه چیزهـای مبتذل و‬ ‫پیـش پـا افتاده ای خـوش کرده انـد و بابت ان کلی‬ ‫هـم ذوق مـی کننـد و تـازه پـول هـای ان چنانـی‬ ‫هـم مـی پردازنـد‪ .‬ان وقـت ما َفـت و فـراوان‪ ،‬نمونه‬ ‫وطنـی ایـن قبیـل رویـداد هـا و مناسـبت هـا را در‬ ‫کشـور داریـم ولـی نـه تنهـا قـدر نگـه نمـی داریم‪،‬‬ ‫بلکـه کلـی هـم ُغـر مـی زنیـم کـه چـرا چنیـن و‬ ‫چنـان اسـت‪ .‬نمونه کوچـک و به قولی مشـت نمونه‬ ‫خـروار وجود این همه رسـتوران چرخـان و گردان و‬ ‫رسـتوران نمـای بیـن جاده ای اسـت بـا قیمت های‬ ‫انچنانـی و غـذا هـای انچنانی تـر ولی دریـغ از ذره‬ ‫ای احسـاس‪ ...‬حـاال شـما مالحظـه بفرمائیـد در ان‬ ‫طـرف دنیـا چطـور رسـتوران هایشـان را حلـوا حلوا‬ ‫مـی کننـد و پُـز مـی دهنـد‪ .‬اصـل خبـر به نقـل از‬ ‫جراید‪....‬‬ ‫«قــرار اســت بــزودی در جزیره ایبــزا در نزدیکی‬ ‫شـــهر والنســـیاى اسپانیا‪ ،‬گران ترین رســـتوران‬ ‫جهـان شـروع بـه کار کند‪ .‬ایـن رســـتوران در واقع‬ ‫بخشـی از یـک هتـل پنـج سـتاره در ایـن جزیـره‬ ‫اسـت‪ 20 .‬نوع غذا در این رسـتوران سـرو می شـود‬ ‫کـه قیمـت هرکـدام از انهـا نزدیـک بـه ‪ 2000‬دالر‬ ‫مـی شـود‪ .‬پاکـو رونکرو کـه معـروف ترین اشـــپز‬ ‫در سراسـر اسپانیاسـت‪ ،‬ایده سـاخت این رسـتوران‬ ‫را مطـرح کـرده اسـت‪ .‬در این رسـتوران در هر نوبت‬ ‫فقـط ‪ 12‬مهمـان پذیرفته می شـود‪ .‬پاکـو می گوید‬ ‫دلیـل گرانـی غذاهای این رســـتوران این اسـت که‬ ‫باعـث می شـود تمـام احساسـات در فرد بـا خوردن‬ ‫این غذاها زنده شـود‪ .‬شادی‪ ،‬ترس و نوســـتالژی از‬ ‫جمله احساسـاتی اسـت کـه فرد با خـوردن غذاهای‬ ‫ایـن رسـتوران به او دسـت مـی دهد!»‬ ‫خـدا شـفا بدهـد‪ .‬طـرف یـک رسـتوران زپرتـی‬ ‫تاسـیس کـرده بـا ‪ 20‬مـدل غـذا و پذیـرش ‪12‬‬ ‫مهمـان‪ ،‬عین مرغ ُکرچ دنیا را روی سـرش گذاشـته‬ ‫و عالـم و ادم را خبـر دار کـرده اسـت‪ .‬سـرکار خانم‬ ‫پاکـو رونکـرو؛ شـما اگر راسـت می گوئیـد یک تُک‬ ‫پـا به رسـتوارن هـای بین راهـی ما تشـریف بیاورید‬ ‫تـا متوجـه شـوید گرانـی و زنـده شـدن احساسـات‬ ‫یعنـی چه!بـاور بفرمائیـد در بعضی از این رسـتوران‬ ‫هـا اگر فقـط یک نیـم پرس غـذا بخورید‪ ،‬شـادی و‬ ‫تـرس و نوسـتالژی کـه خـوب اسـت جـد و اباتان (‬ ‫در مواقعـی هـم دل و روده تـان) جلـوی چشـم تان‬ ‫مـی اینـد و هـر مصیبـت و حالتـی را کـه تـا بحال‬ ‫نشـنیده بودیـد و احسـاس نکـرده بودیـد‪ ،‬یکجـا در‬ ‫وجودتـان مسـتولی مـی شـود جـوری کـه تـا اخـر‬ ‫عمـر فرامـوش نکنید!اینجا سـوپ درسـت می کنند‬ ‫بـا طعـم قیمه و قورمـه سـبزی! البته نـه اینکه فکر‬ ‫کنیـد بـا باقیمانده خورشـت های ‪ 4‬روز قبل سـوپ‬ ‫درسـت مـی کننـد‪ ،‬نـه در واقع سـوپ را بـا قیمه و‬ ‫قورمـه سـبزی غنی سـازی مـی کنند!‬ ‫طـرف بـا پیـاز کبـاب کوبیـده درسـت می کنـد در‬ ‫حـد خوراک بره رسـتوران هیوسـتن بلومتـال لندن!‬ ‫ایـن مـدل کبـاب بـر پایـه پیاز اسـت کـه کمی هم‬ ‫گوشـت چـرخ کـرده بـه ان اضافه می شـود که پیاز‬ ‫را بغـل کند تـا در منقـل نیفتند!‬ ‫در برخـی از ایـن رسـتوارن هـای بیـن راهـی بـه‬ ‫منظـور نوسـتالژیک کـردن بیشـتر ماجرا‪ ،‬بـا ظروف‬ ‫عتیقـه ای از مشـتریان پذیرایـی مـی شـود کـه‬ ‫بالشـک تمـام کارگـران و سـهامداران کارخانجـات‬ ‫تولیـدی این ظـروف ریق رحمـت را بـا مخلفات ان‬ ‫سرکشـیده انـد و خـود کارخانـه هـا نیـز در جریان‬ ‫خصوصـی سـازی تـا بحـال تبدیل بـه برج یـا پارک‬ ‫شـادی شـده اند؛ ولی ظـروف تولیدی انهـا هنوز در‬ ‫ایـن رسـتوران هـا زینت بخش سـفره هـا و میزهای‬ ‫رسـتوران است!‬ ‫ان وقـت شـما در رسـتوران پیـزوری تـان‪ ،‬دلتان را‬ ‫بـه یک پیاله شـادی و ترس مشـتریان خـوش کرده‬ ‫اید؟ از شـما بعید اسـت‪...‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!