روزنامه کرانه شمال شماره 702 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 702

روزنامه کرانه شمال شماره 702

روزنامه کرانه شمال شماره 702

‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬چهارشنبه ‪ 26 /‬شهریور‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 702‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫اگهی منا قصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫موضــوع ‪ :‬عملیــات دیــواره حفاظتــی‬ ‫ظلــع غربــی رودخانــه چشــمه کیلــه‬ ‫شــهرداری تنکابــن درنظــر دارد از‬ ‫محــل اعتبــارات داخلــی خــود نســبت‬ ‫بــه اجــرای دیــواره حفاظتــی رودخانــه‬ ‫چشــمه کیلــه حــد فاصــل پــل میــاد‬ ‫الــی کمربنــدی بــا بــراورد ریالــی‬ ‫‪ 74.499.208.842‬ریــال براســاس‬ ‫فهرســت بهــای را ه و بانــد و ابخیــز‬ ‫داری ســال ‪ 99‬اقــدام نمایــد‪ .‬لــذا‬ ‫از کلیــه شــرکت هــای معتبــر دارای‬ ‫رتبــه ســازمانی از ســازمان مدیریــت‬ ‫و برنامــه و بودجــه دعــوت بعمــل مــی‬ ‫ایــد پــس از انتشــار اگهــی نوبــت‬ ‫دوم جهــت دریافــت اســناد مناقصــه‬ ‫بــه اداره مالــی و اقتصــادی شــهرداری‬ ‫مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫نوبت دوم ‪99.07.01 :‬‬ ‫مسعود ردایی‬ ‫سرپرست شهرداری تنکابن‬ ‫‪4‬‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫جنگ روز عاشورا نباید شناخت؛ ان یک بخش از جهاد امام حسین است‪.‬‬ ‫امام حسین را فقط به‬ ‫توزیع رایگان واکسن انفوالنزا‬ ‫برای گروه های پرخطر‬ ‫بـا توجـه به قـرار گرفتـن در فصـل‬ ‫پاییـز و زمسـتان و احتمـال شـیوع‬ ‫بیمـاری انفوالنـزا مطابـق هرسـاله و‬ ‫هم افزایـی که ایـن بیماری بـا بیماری‬ ‫کرونـا ایجـاد می کنـد‪ ،‬یکـی از راه ها‬ ‫واکسـینه کـردن مـردم بـه انفوالنزا‬ ‫ه سـت‪ ،‬چـون هنـوز واکسـن و یـا‬ ‫دارویـی موثـری بـرای کرونا سـاخته‬ ‫‪3‬‬ ‫ن شـده است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫در ائین افتتاح دفتر انجمن معدن غرب مازندران مطرح شد؛‬ ‫معدن فرصت است؛ نه تهدید!‬ ‫باران چشمه‪ :‬معدن کاران از حقوق خود اطالع داشته باشند‬ ‫محسن کبود فیروزجائی‬ ‫شهردار سرخ رود‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 26/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪702‬‬ ‫خرب‬ ‫باند سرقت منزل و اماکن‬ ‫خصوصی در شهرستان نور‬ ‫زمینگیر شد‬ ‫فرمانده انتظامی اسـتان مازندران از انهدام‬ ‫بانـد سـرقت منـزل و اماکـن خصوصـی و‬ ‫کـف ‪ 46‬فقـره سـرقت در شهرسـتان نـور‬ ‫خبـر داد ‪.‬‬ ‫بـه گـزاش خبرنـگار پایگاه خبـری پلیس‪،‬‬ ‫سـردار مرتضـی میرزایـی دربـاره جزئیات‬ ‫ایـن خبـر‪ ،‬گفـت‪ :‬در پـی وقـوع چندیـن‬ ‫فقـره سـرقت از اماکـن خصوصـی و منزل‬ ‫در شهرسـتان نـور‪ ،‬موضـوع در دسـتور‬ ‫کار مامـوران انتظامـی ان شهرسـتان قرار‬ ‫گر فت ‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامی اسـتان مازنـدران‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در اجـرای این ماموریـت کاراگاهان پلیس‬ ‫اگاهـان پلیـس اگاهی نور با بررسـی های‬ ‫هـای اطالعاتـی موفـق بـه شناسـایی یک‬ ‫بانـد ‪ 3‬نفـره سـرقت در ان شهرسـتان‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫سـردارمیرزایی تصریـح کـرد‪ :‬در عملیاتی‬ ‫ضربتـی متهمـان دسـتگیر و مقادیـر قابل‬ ‫توجهـی امـوال سـرقتی از مخفیـگاه انان‬ ‫کشـف شد‪.‬‬ ‫ایـن مقـام انتظامی از دسـتگیری ‪ 2‬مالخر‬ ‫امـوال سـرقتی در ادامه ایـن عملیات خبر‬ ‫داد و اظهـار داشـت‪ :‬متهمـان در بازجویی‬ ‫هـای به عمـل امده به ‪ 46‬فقره سـرقت از‬ ‫اماکن خصوصی و منازل در ان شهرسـتان‬ ‫اعتـراف کردنـد و پـس از تشـکیل پرونده‬ ‫به مرجـع قضائی معرفی شـدند‪.‬‬ ‫امنیت مستلزم مشارکت همگانی‬ ‫با درایت هوشمندانه پلیس‬ ‫تاکید بر مقابله با پدیده اراذل‬ ‫اوباش نوپدید‬ ‫دادسـتان عمومـی و انقلاب شهرسـتان‬ ‫گلـوگاه‪ ،‬اسـتقرار امنیـت را مسـتلزم‬ ‫مشـارکت های همگانی و همـراه با درایت‬ ‫و مدیریـت هوشـمندانه پلیـس اعالم کرد‬ ‫و خواسـتار برخـورد با پدیـده اراذل اوباش‬ ‫نوظهور شـد‪.‬‬ ‫ابوالقاسـم کیانـی دادسـتان شهرسـتان‬ ‫گلـوگاه در گفـت و گـوی اختصاصـی‬ ‫بـا خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس بـا‬ ‫بیـان ایـن کـه اسـتقرار امنیـت مسـتلزم‬ ‫مشـارکت همگانـی همـراه بـا سـرعت و‬ ‫مدیریـت هوشـمندانه پلیس اسـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امنیـت مقولـه ای اسـت که شـهروندان و‬ ‫دولـت همـراه بـا یکدیگـر در تامیـن ان‬ ‫سهیمهسـتند ‪.‬‬ ‫دادسـتان عمومـی و انقلاب شهرسـتان‬ ‫گلـوگاه تصریـح کـرد‪ :‬میـان امنیـت و‬ ‫توسـعه رابطه متناسـب و تنگاتنگی برقرار‬ ‫بـوده کـه تجـارب بشـری علـی الخصوص‬ ‫در عصـر حاضـر ایـن واقعیـت را بـه اثبات‬ ‫رسـانده کـه هـر تکاپـو و هـر خالقیتـی‬ ‫صرفـا در کشـوری ارام و سـالم در تمامی‬ ‫بعدهـا پدیـد مـی اید و بـه مراتـب ناامنی‬ ‫و احسـاس تـرس و اشـفتگی در تمامـی‬ ‫عرصـه مانـع پیشـرفت و رشـد تکنولوزی‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫کیانـی با تاکید بـر برگزاری نشسـت های‬ ‫تخصصـی و تعاملی بین دسـتگاه قضائی و‬ ‫انتظامی‪ ،‬خاطر نشـان کـرد‪ :‬مرجع قضائی‬ ‫پشـتیبان قـوی بـرای نیـروی انتظامی در‬ ‫جهـت مقابله با پدیـده شـوم اراذل اوباش‬ ‫اسـت که الحمـداهلل با درایت هوشـمندانه‬ ‫و مدیریـت پلیـس و رصد و کنتـرل اراذل‬ ‫سـطح‪ ،‬امنیت درشهرسـتان حاکم اسـت‪.‬‬ ‫دادسـتان شهرسـتان گلـوگاه اظهـار کرد‪:‬‬ ‫در کنار اراذل و اوباش دارای سـطح‪ ،‬اراذل‬ ‫و اوبـاش هایـی تحـت عناویـن نوپدیـد‬ ‫و نوظهـور کـه اقـدام بـه قـدرت نمایـی‪،‬‬ ‫تحریـک و تهدیـد همدیگـر در فضـای‬ ‫حقیقـی و مجـازی مـی کننـد بـه مراتب‬ ‫درگیـری و ناهنجـاری هایی از سـوی انان‬ ‫بیشـتر بوده که مرجع قضائی با دسـتورات‬ ‫قاطع و سـریع خـود اجازه عـرض اندام به‬ ‫انـان نخواهـد داد و مجـازات سـختی در‬ ‫انتظـار مخلان و هنجارشـکنان امنیـت‬ ‫خواهـد بود‪.‬‬ ‫سیاسی و اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫رازجویان معاون هماهنگی عمرانی استاندار مازندران‪:‬‬ ‫تعویض چمن ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر رنگ اجرایی گرفت‬ ‫معـاون هماهنگـی امور عمرانی اسـتاندار مازندران گفـت که با تخصیص‬ ‫اعتبـار اولیـه مصـوب سـفر معـاون رییـس جمهـوری و رییس سـازمان‬ ‫برنامـه و بودجـه بـه مازنـدران ‪ ،‬طرح تعویـض چمن منصوعی ورزشـگاه‬ ‫شـهید وطنـی قائمشـهر وارد فاز اجرایی شـده اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر محمدباقـر نوبخـت معـاون رییـس جمهـوری و رییـس سـازمان‬ ‫برنامه و بودجه کشـور ‪ ۲۲‬و ‪ ۲۳‬مرداد امسـال به مازندران سـفر داشـت‬ ‫و در بازدیـد از ورزشـگاه شـهید وطنـی قائمشـهر پرداخـت اعتبـار برای‬ ‫تعویـض چمـن مصنوعـی ایـن زمیـن را وعـده داده بود‪.‬‬ ‫مهـدی رازجویـان افـزود ‪ :‬بـرای اجرایـی شـدن ایـن طـرح حـدود ‪۲۰‬‬ ‫میلیـارد ریـال اعتبـار از سـوی سـازمان برنامـه و بودجه به حسـاب اداره‬ ‫کل ورزش و جوانـان مازنـدران واریـز شـده اسـت و در روزهـای اینـده‬ ‫پیمانـکار بـرای طـرح تعویـض انتخـاب خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی گفـت ‪ :‬بـر اسـاس بـراورد اداره کل ورزش و جوانـان مازنـدران برای‬ ‫طرح تعویض چمن ورزشـگاه شـهید وطنی قائمشـهر حدود ‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫ریـال اعتبـار مورد نیاز اسـت که اکنـون ‪ ۵۰‬درصـد ان تخصیص یافت و‬ ‫بقیـه نیـز در موعـد مقرر به اسـتان پرداخت می شـود‪.‬‬ ‫اسـتادیوم شـهید وطنی قائمشـهر که یکی از قدیمی ترین ورزشـگاه های‬ ‫ایـران بـه شـمار می ایـد‪ ،‬پـس از صعـود تیـم فوتبال نسـاجی قائمشـهر‬ ‫بـه لیـگ برتـر در اردیبهشـت ‪ ۱۳۹۷‬برای رسـیدن بـه شـرایط میزبانی‬ ‫از رقابت هـای لیـگ برتـر بـه بازسـازی و افزایـش امکانـات نیاز داشـت و‬ ‫بـه همیـن دلیل بازسـازی ان با فوریت در دسـتور کار مسـئوالن اسـتان‬ ‫قـرار گرفـت تـا بتوانـد پیـش از اغاز لیـگ هجدهـم میزبان مسـابقات و‬ ‫تمرینـات تیـم و تماشـاگران باشـد‪ .‬تنگـی وقت در ان زمان سـبب شـد‬ ‫تـا زمیـن ایـن ورزشـگاه به چمـن مصنوعـی امـاده شـود ‪ ،‬موضوعی که‬ ‫بعدهـا بـا انتقاد بازیکنان و کادر فنی بسـیاری از تیم هـای مهمان مواجه‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫مربیـان تیـم هـای مهمـان و حتـی میزبـان مصنوعـی بودن چمـن این‬ ‫ورزشـگاه را عاملـی بـرای مصدومیـت بازیکنان و کم شـدن کیفیت بازی‬ ‫عنـوان می کردند‪ .‬بسـیاری از کارشناسـان فوتبال هم چمـن مصنوعی را‬ ‫بـرای اسـتانی ماننـد مازنـدران بـا اب و هوای ویژه نامناسـب می دانسـتند‪.‬‬ ‫انتقال چمن از ماهفروجک‬ ‫معـاون اسـتاندار مازنـدران گفـت کـه بـرای تسـریع در اجـرای طـرح‬ ‫تعویض ورزشـگاه شـهید وطنی بـرای انجام دیدارهای نسـاجی در رقابت‬ ‫هـای لیـگ برتـر‪ ،‬چمـن طبیعـی ابتـدا در زمین تمریـن ‪ ۶‬هکتـاری در‬ ‫ماهفروجک که برای نسـاجی قائمشـهر اختصاص داده شـد‪ ،‬کشـت می‬ ‫شـود و پـس از رسـیدن بـه رشـد مورد نظـر به زمیـن اصلـی انتقال می‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬البتـه زمیـن ‪ ۶‬هکتاری تمرینی برای تیم نسـاجی قائمشـهر‬ ‫نیـز بـا پیگیـری اسـتاندار مازنـدران بـه ایـن تیـم لیـگ برتـری اسـتان‬ ‫اختصاص داده شـده اسـت‪.‬‬ ‫رازجویان گفت پیش از کاشـت چمن طبیعی ‪ ،‬ورزشـگاه شـهید وطنی‬ ‫نیـاز بـه تامیـن برخی زیرسـاخت ها داشـت که بـرای تسـریع در اجرای‬ ‫طـرح تعویـض‪ ،‬کاشـت ابتدایـی در زمیـن تمرین باشـگاه نسـاجی انجام‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬براسـاس دسـتور اسـتاندار مازنـدران ‪ ،‬نظـارت بـر عملکـرد‬ ‫پیمانـکار بـرای تسـریع در اجرای پـروژه به صورت روزانه انجام می شـود‬ ‫تـا ایـن طـرح در موعـد مقرر بـه پایان برسـد‪ ،‬ولی پیش بینی می شـود‬ ‫کـه باشـگاه نسـاجی قائمشـهر نتوانـد چند دیـدار خانگی نیـم فصل اول‬ ‫رقابـت هـای لیگ برتـر را در این ورزشـگاه برگـزار کند‪.‬‬ ‫شروع ساخت ضلع غربی ورزشگاه وطنی‬ ‫معـاون اسـتاندار مازنـدران همچنین از اجـرای همزمان طـرح تعویض یا‬ ‫سـاخت ضلـع غربـی ورزشـگاه شـهید وطنی قائمشـهر خبـر داد و گفت‬ ‫کـه بـرای اجـرای این طـرح هـم حـدود ‪ ۳۵‬میلیارد ریـال اعتبـار پیش‬ ‫بینـی شـد که متناسـب با پیشـرفت فیزیکـی پـروژه اختصاص مـی یابد‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬بـا وجـود ایـن کـه در شـرایط کرونایـی احتمـال حضـور‬ ‫تماشـاگران در ورزشـگاه بـرای رقابت های لیگ برتر بسـیار ناچیز اسـت‬ ‫‪ ،‬ولـی اجـرای پـروژه بـرای تکمیـل در موعد مقـرر مصوب ادامـه خواهد‬ ‫خبر‬ ‫یافت‪.‬رازجویـان گفـت ‪ :‬بـه هـر حال سـه برنامـه عمرانی بـرای کمک به‬ ‫باشـگاه نسـاجی قائمشـهر در رقابـت های لیـگ برتر با دسـتور مدیریت‬ ‫ارشـد اسـتانی شـامل تعویـض چمـن مصنوعـی‪ ،‬سـاخت ضلـع غربـی‬ ‫ورزشـگاه و واگـذاری ‪ ۶‬هکتـار زمین تمرینـی در دسـتور کار قرار گرفت‬ ‫کـه تمامـی انها در فـاز عملیاتـی قـرار گرفتند‪.‬‬ ‫باشـگاه نسـاجی قائمشـهر که از سـال ‪ ۹۶‬پس از ‪ ۱۳‬سـال مازندرانی را‬ ‫صاحـب یـک تیـم فوتبالـی در لیـگ برتر کرد‪ ،‬پـس از حذف سـپید رود‬ ‫رشـت از لیـگ برتـر در سـال ‪ ۹۸‬هـم اکنـون تنها تیم شـمال کشـور در‬ ‫رقابـت هـای لیـگ برتـر فوتبال ایران محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫دولـت پـس از صعـود ایـن تیم به لیـگ برتر حـدود ‪ ۱۸۰‬میلیـارد ریال‬ ‫بـرای تامیـن زیرسـاخت شـامل بازسـازی و نوسـازی ورزشـگاه شـهید‬ ‫وطنـی محـل دیـدار خانگـی ایـن تیـم اختصـاص داده بـود کـه صـرف‬ ‫سـاخت جایـگاه تماشـاگران ‪ ،‬زمین چمـن مصنوعی ‪ ،‬رختکـن و جایگاه‬ ‫خبرنـگاران شـده بود‪.‬‬ ‫رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه در بازدیـد از ورزشـگاه وطنـی تاکیـد‬ ‫کـرده بـود کـه با تامیـن اعتبار مـورد نیاز بـرای تعویض چمـن مصنوعی‬ ‫ایـن ورزشـگاه و سـاخت ضلـع غربی ان به شـرط تکمیل و بهـره برداری‬ ‫تـا بهمن مـاه امسـال موافقت مـی کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندار گیالن در دیدار با رئیس سازمان بهزیستی کشور؛‬ ‫حمایت از خانواده های نیازمندان تحت پوشش بهزیستی‬ ‫گسترش و کمک هزینه های اقشار خاص افزایش یابد‬ ‫بـه گزارش پایـگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گیالن؛‬ ‫دکتـر ارسلان زارع در دیـدار بـا دکتـر قبادی دانـا‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬افـراد بسـیاری در حوزه های پزشـکی‪،‬‬ ‫توانبخشـی‪ ،‬درمان و توانمندسـازی از خدمات متنوع‬ ‫اداره کل بهزیسـتی گیلان بهـره مـی گیرنـد و بر این‬ ‫اسـاس اهمیـت و حساسـیت ارائـه خدمـات سـازمان‬ ‫بهزیسـتی در ایـن اسـتان دوچندان اسـت‪.‬‬ ‫وی بـر لـزوم توجـه بـه نیازمنـدی هـای گیلان در‬ ‫زمینـه کمـک هزینـه هـای اقشـار خـاص تاکیـد و‬ ‫کمـک هزینه درمان مددجویـان و توانخواهان‪ ،‬کمک‬ ‫هزینـه ترخیـص و ارتقـاء توانمندسـازی فرزنـدان در‬ ‫مراکـز و خانه های شـبانه روزی‪ ،‬کمـک هزینه ودیعه‬ ‫مسـکن‪ ،‬کمـک هزینـه جهیزیـه دختـران مددجـو ‪،‬‬ ‫اماده سـازی شـغلی زنان و توانخواهان برای اشـتغال‬ ‫و توانمندسـازی را از جملـه ایـن مـوارد ذکـر کرد‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در گیلان همچنین گسـترش‬ ‫خدمـات و حمایـت بـه خانواده هـای نیازمنـدان در‬ ‫راسـتای کاهـش اسـیب زنـان‪ ،‬کمک به گسـترش و‬ ‫توسـعه مراکز غیردولتی شـامل مراکز روزانه و شـبانه‬ ‫روزی توانخواهـان‪ ،‬کمپ هـای اعتیـاد‪ ،‬موسسـات‬ ‫خیریـه‪ ،‬کلینیـک هـای مـددکاری و ‪ ...‬در راسـتای‬ ‫پاسـخگویی به جامعه هـدف در قالب کمک بالعوض‪،‬‬ ‫تکمیل پروژه های سـاخت مسـکن چنـد معلولیتی در‬ ‫اسـتان‪ ،‬کمـک هزینه سـبد غذایـی به خانـواده های‬ ‫زنـان سرپرسـت خانـوار‪ ،‬هزینـه بسـته های حمایتـی‬ ‫مسـتمر بـه توانخواهـان و مددجویـان در معـرض‬ ‫اسـیب ‪ ،‬تقویـت و تجهیـز گروه هـای همیـار‪ ،‬کمـک‬ ‫هزینـه تعمیـرات مسـکن مددجویـان و توانخواهـان‪،‬‬ ‫تدویـن برنامه راهبردی اسـیب های اجتماعی (سـند‬ ‫توسـعه شـفت)‪ ،‬را از دیگـر نیازمنـدی هـای اسـتان‬ ‫عنـوان کرد‪.‬‬ ‫دکتـر قبـادی دانـا رئیس سـازمان بهزیسـتی کشـور‬ ‫نیـز بـرای پرداخـت بیمه سلامت مددجویان اسـتان‬ ‫گیلان بـدون سـقف تعـداد نفـرات‪ ،‬کمـک هزینـه‬ ‫مسـتقل شـدن فرزنـدان معرفـی شـده از اسـتان بـه‬ ‫صـورت متمرکز و الکترونیـک ‪ ،‬کمک هزینه جهیزیه‬ ‫مددجویـان بـرای اسـتان گیلان و تکمیـل پـروژه‬ ‫مسـکن دو معلـول بـه بـاال قـول مسـاعد داد‪.‬‬ ‫پرداخـت هزینه سـاخت مسـکن در چارچـوب تفاهم‬ ‫نامـه بـا بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی بـه میـزان‬ ‫امادگـی اسـتان گیالن و ایجاد اورژانـس اجتماعی در‬ ‫شهرسـتان سـیاهکل تا پایان سـال ؛ از دیگر مواردی‬ ‫اسـت که رئیس سـازمان بهزیسـتی کشـور نسبت به‬ ‫انجـام انهـا قول قطعـی داد‪.‬‬ ‫استاندار گلستان در ایین افتتاح طرح یادگار مهر‪:‬‬ ‫شور عاطفه ها بستری برای گسترش اخالق و‬ ‫نوع دوستی است‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری گلسـتان‪،‬‬ ‫دکتـر هـادی حق شـناس‪ ،‬در اییـن افتتاح طـرح یادگار‬ ‫مهـر بـا تاکید بـر ضـرورت ایجاد بسـترهای رقابـت برای‬ ‫انجـام فعالیـت هـای خیرخواهانـه در جامعه اظهـار کرد‪:‬‬ ‫خداونـد در قـران کریـم بـا تعابیر متعـدد‪ ،‬مومنـان را به‬ ‫انفـاق کـردن در راه خـدا فرمان داده اسـت‪.‬وی افزود‪ :‬اگر‬ ‫چ چیـز متعلق به ما نیسـت‬ ‫ایـن مهـم را بپذیریـم که هی ‬ ‫و مـا مالـک نیسـتیم بسـیاری از اختالفـات و نـزاع ها در‬ ‫دنیـا از بیـن مـی رود و همـت بـرای کار خیر بیشـتر می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان بـا اشـاره بـه شـیوع ویـروس کرونا در‬ ‫سراسـر جهـان‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬کرونا تهدید جـدی برای مردم‬ ‫جهـان ایجـاد کـرده اسـت امـا در دل ایـن تهدیـد جدی‬ ‫فرصـت هایـی نیـز به وجـود امده اسـت‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬کرونا گرچه سـرمایه مـادی را کاهش داد‬ ‫امـا موجـب افزایش سـرمایه اجتماعی شـد و مـردم پس‬ ‫از کرونا بیشـتر قدردان یکدیگر شـدند و انسـجام خانواده‬ ‫هـا افزایـش یافت‪.‬حـق شـناس از افزایـش پنـج درصدی‬ ‫امار ازدواج در اسـتان گلسـتان در ‪ 5‬ماهه نخسـت سـال‬ ‫جـاری نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل خبـر داد و‬ ‫گفـت‪ :‬در شـرایط شـیوع کرونـا میـزان طلاق کاهـش‬ ‫یافتـه و کاهـش هزینـه هـای ازدواج امار ایـن امر مبارک‬ ‫را افزایش داده است‪.‬اسـتاندار گلسـتان تصریح کرد‪ :‬کرونا‬ ‫بخشـی از فضـای امـوزش را مجازی کـرد‪ ،‬گرچه اموزش‬ ‫حضـوری تاثیرگذاری بیشـتری دارد اما در شـرایط فعلی‬ ‫بخشـی از امـوزش هـا بایـد بـه صـورت مجـازی برگـزار‬ ‫انسـان‬ ‫شـود‪.‬وی بـا تاکیـد بر اینکه توسـعه‪ ،‬بـدون وجود‬ ‫ِ‬ ‫توسـعه یافتـه امـکان پذیر نیسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬در‬ ‫شـرایط فعلـی‪ ،‬هـر اقدامی که امـکان بهره منـدی دانش‬ ‫امـوزان از امـوزش مجـازی را فراهم کند سـرمایه گذاری‬ ‫بلندمـدت برای اسـتان گلسـتان به دنبال خواهد داشـت‪.‬‬ ‫دکتـر حق شـناس در پایـان از حمایت خیـران در تامین‬ ‫تجهیـزات امـوزش مجـازی برای دانـش امـوزان نیازمند‬ ‫قدردانـی کـرد و افزود‪ :‬اصلـی ترین اقدام دولت‪ ،‬سـرمایه‬ ‫گـذاری در بخـش دانـش امـوزی بـه عنـوان سـرمایه‬ ‫اجتماعـی اسـت و امیـدوارم هیـچ دانـش امـوزی بـرای‬ ‫ادامـه تحصیـل بـا مشـکل مواجـه نشـود‪.‬مدیرکل کمیته‬ ‫امـداد گلسـتان نیـز در ایـن جلسـه بـا بیـان اینکـه در‬ ‫بررسـی هـا مشـخص شـد سـه هـزار خانـوار گلسـتانی‬ ‫تـوان تهیـه ملزومات تحصیـل حضـوری و غیرحضوری را‬ ‫ندارنـد‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬در راسـتای حمایت از دانـش اموزان‬ ‫نیازمنـد‪ ،‬دو هـزار دسـتگاه تبلـت بـا همـکاری خیـران‬ ‫تهیـه مـی شـود و با اولویـت‪ ،‬بین خانـواده هـای نیازمند‬ ‫توزیـع خواهـد شـد‪.‬بابایی خاطرنشـان کـرد‪ :‬تفاهـم نامه‬ ‫ای بـا یکـی از شـرکت های همکار سـتاد اجرایـی فرمان‬ ‫امـام (رحمـه اهلل علیـه) در تهـران منعقد و مقرر شـد ‪۵۰‬‬ ‫درصـد هزینه تبلت هـای خریداری شـده را کمیته امداد‬ ‫و مابقـی را خیـران پرداخـت کنند‪.‬‬ ‫کارگروه های تدوین ارتقاء پرتقال در مازندران فعال شد‬ ‫ دبیـر کارگـروه تخصصـی سلامت و امنیـت غذایـی دانشـگاه علـوم‬‫پزشـکی مازنـدران گفـت کـه سـه کارگـروه بـرای تدویـن برنامـه ارتقاء‬ ‫پرتقـال کـه بـر عهـده ایـن دانشـگاه گذاشـته شـده ‪ ،‬تشـکیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫شـورای عالـی امنیـت غذایـی کشـور اخیـرا دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران را مسـئول تدویـن ارتقـاء پرتقـال کشـور تعییـن کـرده اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر اسـماعیل محمودیـان روز سـه شـنبه در گفـت و گـو بـا خبرنگار‬ ‫ایرنـا افـزود ‪ :‬براسـاس مصوبه شـورای عالـی امنیت غذایی کشـور میزان‬ ‫تاثیـر االینـده گـی هایی نظیر اب ‪ ،‬خاک و سـموم مصرفی بـه کار رفته‬ ‫در تولیـد پرتقـال مورد بررسـی قرار مـی گیرد‪.‬‬ ‫وی توضیـح داد ‪ :‬پرتقـال یکـی از محصـوالت راهبـردی باغـی اسـتان‬ ‫مازنـدران محسـوب مـی شـود کـه بخـش زیـادی از نیاز کشـور به این‬ ‫محصـول در ایـن اسـتان تولیـد مـی شـود و ارتقـاء کیفیـت پرتقـال در‬ ‫حـوزه بررسـی میـزان االیندگـی در اب‪ ،‬خاک و تولید نهایـی ( پرتقال )‬ ‫مـی توانـد در راسـتای تامیـن سلامت مـردم ضروری باشـد‪.‬‬ ‫محمودیـان گفـت ‪ :‬با واگذاری این مسـئولیت به دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران ‪ ،‬سـه کارگـروه فنـی‪ ،‬اجرایـی و االیندگـی بـا حضور دسـتگاه‬ ‫هـای مرتبط تشـکیل شـد که بررسـی میدانـی و ازمایشـگاهی را در این‬ ‫حـوزه انجـام مـی دهنـد و نتایج را به شـورای عالی امنیت غذایی کشـور‬ ‫اعالم خواهنـد کرد‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬تمـام بررسـی ازمایشـگاهی ایـن برنامـه در مرکـز انجام می‬ ‫شـود و نتایـج ان بـرای فعالیـت میدانـی در اخیـار اسـتان قـرار خواهـد‬ ‫گر فت ‪.‬‬ ‫دبیـر کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران اظهـار داشـت ‪ :‬ایـن طرح بـه مدت حداقل سـه سـال بر روی‬ ‫حـدود ‪ ۳۰‬درصـد از باغات پرتقـال مازندران با حضور کارشناسـان از هر‬ ‫سـه کارگـروه بـا محوریـت دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان ادامـه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫اسـتان مازنـدران حـدود ‪ ۱۶۰‬هـزار هکتـار اراضـی باغـی دارد کـه ‪۱۱۰‬‬ ‫هـزار هکتـار ان بـاغ مرکبـات اسـت‪ .‬سـاالنه بیـش از ‪ ۲.۵‬میلیـون تـن‬ ‫مرکبـات از ایـن بـاغ هـا برداشـت می شـود که حـدود ‪ ۷۰‬درصـد ان را‬ ‫انـواع پرتقـال تشـکیل مـی دهد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫راه اندازی نخستین بیمارستان‬ ‫دندانپزشکی شمال کشور به همت‬ ‫مادر شهیدان شعبان زاده‬ ‫نخسـتین بیمارسـتان دندانپزشـکی شـمال کشـور در بابل به همت مادر‬ ‫شـهیدان شـعبان زاده احـداث و به زودی بـه بهره برداری می رسـد‪.‬‬ ‫لیلا عالی مقـام مـادر بزرگوار شـهیدان مسـعود و مهـدی شـعبان زاده از‬ ‫سـرمایه و عمـده دارایـی اش بـرای سـاخت این بیمارسـتان هزینـه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سـید فـرزاد جاللـی رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی بابـل بـرای قدردانی‬ ‫از ایـن اقـدام خیرخواهانـه بـه منـزل ایـن شـهیدان رفتـه و از اقدامـات‬ ‫خیرخواهانـه مـادر شـهیدان شـعبان زاده قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫وی در ایـن دیـدار اقـدام خیرخواهانه مادر شـهیدان شـعبان زاده را اقدام‬ ‫بـزرگ و ارزشـمندی برشـمرد و گفـت‪ :‬ارزش ایـن کار خیربـا ارزش‬ ‫شـهیدان و خانـواده شـهدا عجین شـده اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی بابل با اشـاره به اینکـه مادر بزرگـوار این‬ ‫شـهیدان‪ ،‬تنهـا سـرمایه و عمـده دارایـی خـود را صـرف ایـن کار بزرگ‬ ‫کـرده اسـت‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬مبلـغ اهدایـی ایـن خانـواده جهـت تجهیـز و‬ ‫راه اندازی تنها بیمارسـتان دندانپزشـکی شـمال کشـور در ساختمانی که‬ ‫بـه ایـن منظـور اماده شـده بـود‪ ،‬هزینه شـد که بـه زودی شـاهد افتتاح‬ ‫ان خواهیـم بود‪.‬جاللی خاطر نشـان کـرد‪ :‬با پیگیری هـای صورت گرفته‬ ‫توسـط بنیـاد نیکـوکاری سلامت بابـل و دانشـکده دندانپزشـکی‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬یونیـت دندانپزشـکی و همچنیـن تجهیـزات مـورد نیـاز به صـورت‬ ‫هیـات امنایـی خریـداری شـد و در حـال نصـب و راه اندازی اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه یکـی از الزامـات دریافـت امـوزش مجـوز فلوشـیپ‬ ‫وجـود ایـن مرکـز اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬از مزیت هـای ایـن مرکز علاوه بـر ارائه‬ ‫خدمـات تخصصـی بـه بیماران بـرای اولین بـار در شـمال کشـور‪ ،‬امکان‬ ‫راه انـدازی فلوشـیب فوق تخصصی در رشـته های مختلف دندانپزشـکی را‬ ‫فراه�م م�ی اورد‪ .‬جاللـی بـا اشـاره بـه اینکـه پلی کلینیک و بیمارسـتان‬ ‫دندانپزشـکی شـهیدان شـعبان زاده در محـل کلینیـک امیـد سـابق‬ ‫راه انـدازی خواهـد شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن مرکـز کـه در ضلـع جنـوب غربی‬ ‫بیمارسـتان روحانـی قـرار دارد‪ ،‬دارای ‪ ۳۲‬دسـتگاه یونیـت اسـت که به‬ ‫بخش دندانپزشـکی تحت بیهوشـی بیمارسـتان روحانی که بـه بیماران‬ ‫کم تـوان جسـمی و حرکتـی ارائـه خدمـات کـرده اضافـه می شـود و‬ ‫همچنیـن از امکانـات عمومـی و اختصاصـی بیمارسـتان نیـز بهره منـد‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 26/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪702‬‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر‬ ‫خرب‬ ‫معاون دانشجوئی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و مسئول مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) خبر داد؛‬ ‫کاشت بیش از ‪ ۴۰۰۰‬نهال در مجتمع پیامبر اعظم(ص) دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی مازندران طی سال گذشته‬ ‫باتوجه به افت درختان صنوبر‬ ‫که بر اساس نظرات کارشناسی‬ ‫اعالم شد مجبور به برنامه ریزی‬ ‫برای اصالح این درختان شدیم‬ ‫‪ ،‬همچنین در محوطه مجتمع‬ ‫برخی از انواع درختان مثل چنار‬ ‫وجود داشتند که رشد تعدادی از‬ ‫درختان صنوبر مانع رشد انها می‬ ‫شد و ما باید طوری برنامه ریزی‬ ‫می کردیم که درختان چنار و‬ ‫دیگر درختان را حفظ کنیم ‪.‬‬ ‫دکتر محمدرضا حق شـناس‪ ،‬معاون دانشـجوئی فرهنگی دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی مازنـدران و مسـئول مجتمـع دانشـگاهی پیامبـر‬ ‫اعظـم(ص) این دانشـگاه در تشـریح اقدامات دانشـگاه در راسـتای‬ ‫فضـای سـبز ایـن مجموعه اموزشـی ‪ ،‬گفت‪ :‬در یک سـال اخیر دو‬ ‫هـزار و ‪ ۵۰۰‬اصلـه نهـال چنار و هـزار و ‪ ۵۰۰‬اصله نهال از درختان‬ ‫بلـوط و انـواع درختـان جنگلـی کاشـته شـده اسـت که در سـال‬ ‫های اینده شـاهد رشـد این درختان و افزایش بیشـتر فضای سـبز‬ ‫در مجموعـه پیامبـر اعظـم(ص) خواهیم بود‪.‬‬ ‫دکتـر حـق شـناس بـا بیـان اینکـه بیـش از ‪ ۶‬هکتـار از اراضـی‬ ‫پشـت خوابـگاه مجمتـع بـه کاشـت مرکبـات اختصاص پیـدا کرد‬ ‫کـه محصـوالت ان نیز به بار نشسـته اسـت‪ ،‬افزود‪ :‬یکـی از اهداف‬ ‫ما ‪ ،‬اجرای برنامه هایی در راسـتای سـر سـبز شـدن این مجموعه‬ ‫بـا درختـان مناسـب اقلیم منطقـه ای اسـت که این مسـئله زمان‬ ‫بر می باشـد‪.‬‬ ‫مسـئول مجتمـع دانشـگاهی پیامبـر اعظـم(ص) دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی مازنـدران بـا بیـان اینکه بـرای اصالحـات و نگهـداری از‬ ‫فضای سـبز مجتمع باید یکسـری اسـتراتژی هایی داشـته باشیم‪،‬‬ ‫علـت اصلـی قطـع اخیـر درختـان صنوبـر را افـت زدگـی و بیمار‬ ‫شـدن ایـن درختـان عنوان کـرد و افـزود‪ :‬البته قطع ایـن درختان‬ ‫گالیـه هایـی را توسـط هیـات علمـی در پـی داشـته اسـت که از‬ ‫اظهـار نظـر دلسـوزانه این عزیزان بـرای حفظ طبیعت و شـرایطی‬ ‫کـه دوسـت داشـتند تشـکر و قدردانـی می کنـم و از ایـن عزیزان‬ ‫مـی خواهـم تـا در جهت توسـعه فضای سـبز و برنامـه ریزی های‬ ‫خبر‬ ‫الزم در ایـن زمینـه کمـک کنند‪.‬‬ ‫دکتـر حـق شـناس با بیـان اینکـه کارشناسـان بر قطـع درختان‬ ‫صنوبـر و کمـک به رشـد درختان دیگـر و جایگزین کـردن برخی‬ ‫از درختـان در مجتمـع تاکیـد کردنـد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬باتوجـه به افت‬ ‫درختان صنوبر که بر اسـاس نظرات کارشناسـی اعالم شـد مجبور‬ ‫بـه برنامـه ریـزی برای اصلاح این درختـان شـدیم ‪ ،‬همچنین در‬ ‫محوطـه مجتمـع برخی از انـواع درختان مثل چنار وجود داشـتند‬ ‫کـه رشـد تعـدادی از درختـان صنوبر مانع رشـد انها می شـد و ما‬ ‫بایـد طـوری برنامـه ریـزی می کردیـم که درختـان چنـار و دیگر‬ ‫درختـان را حفـظ کنیم ‪.‬‬ ‫معـاون دانشـجویی فرهنگـی دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران از‬ ‫انجـام مناقصه برای مشـارکت شـرکت ها و کارشناسـان در زمینه‬ ‫توسـعه فضای سـبز مجتمع خبـر داد و افـزود ‪ :‬در اصالح درختان‬ ‫و فضـای سـبز شـاید ایـن شـائبه بوجـود بیایـد که قطـع درختان‬ ‫بـه طبیعـت اسـیب وارد مـی شـود بـرای پایـداری فضای سـبز و‬ ‫سلامت و رشـد بهتـر درختـان دیگـر بایـد ایـن اصالحـات انجام‬ ‫می شـد‪.‬‬ ‫دکتـر حـق شـناس با بیـان اینکه در بررسـی ها متوجه شـدیم در‬ ‫اجـرای برنامـه اصلاح فضای سـبز‪ ،‬پیمانکار به اشـتباه دو درخت‬ ‫پالـم ایـن مجتمع را نیز قطـع کرد‪ ،‬گفت‪ :‬پیمانـکار نباید درختانی‬ ‫غیـر از درختـان صنوبـر مـورد نظـر در برنامـه را قطـع مـی کرد و‬ ‫حتمـا بایـد خسـارت ان را پرداخت کند و در خصـوص عدم تکرار‬ ‫ایـن مورد نیز تذکر الزم داده شـده اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫توزیع رایگان واکسن انفوالنزا برای گروه های پرخطر‬ ‫اعالم امادگی ها از تامین واکسن تا هشدار دستگاه قضا به سودجویان‬ ‫ب ـ ه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی گیلان (وب دا)؛ همه سـاله بـا قـرار گرفتن‬ ‫در اسـتانه فصـل سـرما (پاییـز و زمسـتان) تامین و‬ ‫توزیـع واکسـن انفوالنـزا به منظور پیشـگیری مردم‬ ‫و گرو ه هـای پرخطـر از ابتلا بـه ایـن بیمـاری در‬ ‫دسـتور کار سیسـتم سلامت قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫ع ـ د م ا س ـتقبال مـردم گیلان از واکسـن‬ ‫ا ن ف و ال ن ـ ز ا در سـال گذشـته‬ ‫بـه گفته دکتـر ابتین حیـدر زاده‪ ،‬معاون بهداشـتی‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی گیالن‪ ،‬در سـال گذشته ‪11‬‬ ‫هـزار دوز از واکسـن انفوالنـزا بـه گیلان اختصـاص‬ ‫یافت و در سیسـتم سلامت توزیع شـد امـا مردم از‬ ‫سـهم اختصاصـی در گیالن به صورت کامل اسـتفاده‬ ‫نکردند و مقداری از این واکسـن به وزارت بهداشـت‬ ‫عودت داده شـد‪.‬‬ ‫اح ت م ـ ا الً ت ق اض ـ ای گیالنیـان بـرای تزریـق‬ ‫واکسـن انفوالنـزا درامسـالبیشـتراسـت‬ ‫بـا شـیوع ویـروس کرونـا و شـباهت ایـن بیمـاری با‬ ‫انفوالنـزا و سـرماخوردگی در فصل هـای پیـش رو‪،‬‬ ‫پیش بینـی می شـود تقاضـای مـردم به این واکسـن‬ ‫علیرغـم ب ی تاثیـری قطعـی در کنتـرل بیمـاری‬ ‫کوویـد‪ 19‬افزایـش پیدا کنـد و این موضوع بسـاطی‬ ‫را بـرای سـودجویان و فرصت طلبان ایجـاد کند تا از‬ ‫بحـران کرونـا سوءاسـتفاده کرده و با بـه راه انداختن‬ ‫بـازار سـیاه‪ ،‬چرخـه توزیـع واکسـن را در اسـتان بـا‬ ‫چالـش و موانـع ای روبـه رو کنـد‪.‬‬ ‫به منظـور هماهنگـی و پشـتیبانی حقوقـی و قضایی‬ ‫در خصـوص نحوه توزیع واکسـن انفوالنزا در اسـتان‬ ‫گیلان‪ ،‬پیش از ظهر امروز مسـووالن دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی گیلان بـا‬ ‫مسـووالن قضائی اسـتان دیـدار و رایزنـی کردند‪.‬‬ ‫نیـاز مردم به واکسـن انفوالنزا مضاعف شـده‬ ‫است‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین حمـزه خلیلـی‪ ،‬رئیس کل‬ ‫دادگسـتری اسـتان گیالن در این نشسـت بـا تاکید‬ ‫بـر لـزوم مدیریت توزیع واکسـن انفوالنـزا در فصول‬ ‫سـرد خصوصـاً در شـرایط شـیوع ویـروس کرونـا‬ ‫اظهـار کـرد که در شـرایط فعلـی‪ ،‬نیاز مـردم به ویژه‬ ‫گروه هـای در معـرض خطـر به این واکسـن مضاعف‬ ‫شـده اسـت و الزم اسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫تمهیداتـی ویـژه دراین بـاره اتخـاذ کند‪.‬‬ ‫رئیـس شـورای قضایـی اسـتان گیلان تامیـن و‬ ‫ت خ ص ی ـ ص ر ا ی ـ گ ا ن واکسـن بـرای برخـی اقشـار‬ ‫ا س ـ ی ب پ ذ ی ر ر ا ن یـاز جامعـه دانسـت و برجـذب‬ ‫مشـارکت خیریـن در ایـن زمینـه تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫لـزوم ازسـرگیری اموزش ها بـرای جلوگیری‬ ‫از نیـاز کاذب به واکسـن انفوالنزا‬ ‫وی همچنیـن مجدانـه از مسـووالن دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی گیلان خواسـت تـا هرچـه سـریع تر بـا‬ ‫ارائـه اموزش هـای الزم ضمـن جلوگیـری از ایجـاد‬ ‫نیـاز کاذب بـرای واکسـن در جامعـه‪ ،‬اقدامـات خود‬ ‫درزمینـهٔ تهیـه و تامیـن واکسـن انفوالنـزا را برای‬ ‫اطلاع مـردم در رسـانه ها منعکـس کننـد‪.‬‬ ‫هشـدار رئیـ س کل دادگسـتری گیلان بـه‬ ‫سـودجویان در زمـان توزیـع واکسـن‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری گیلان بـه سـوداگرانی که از‬ ‫نیـاز مبـرم مردم سوءاسـتفاده کرده و سـبب افزایش‬ ‫قیمـت و کمبـود واکسـن می شـوند نیز هشـدار داد‬ ‫و بیـان کـرد که دسـتگاه قضایـی در راسـتای حفظ‬ ‫حقـوق عامـه بـا افـراد سـودجو کـه جـان مـردم را‬ ‫هـدف زیاده خواهـی و مال انـدوزی خود قـرار داده اند‬ ‫به سـختی برخـورد می کنـد‪.‬‬ ‫تعـداد مبتالیان و بسـتری های کرونا در گیالن‬ ‫به ثبات رسـیده است‬ ‫بـه گفتـه دکتـر ارسلان سـاالری‪ -‬رئیس دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی گیالن علیرغـم اینکه این اسـتان جز‬ ‫اسـتان های نخسـت در همه گیـری کرونـا بـوده امـا‬ ‫دو ماهـی هسـت کـه شـمار مبتالیـان و همچنیـن‬ ‫بسـتری ها در بیمارسـتان های دولتـی و خصوصـی‬ ‫اسـتان بـه ثبات رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪ :‬بـا توجـه به قرار گرفتـن در فصل‬ ‫پاییـز و زمسـتان و احتمال شـیوع بیمـاری انفوالنزا‬ ‫مطابـق هرسـاله و هم افزایـی کـه ایـن بیمـاری بـا‬ ‫بیمـاری کرونـا ایجاد می کند‪ ،‬یکی از راه ها واکسـینه‬ ‫کـردن مردم به انفوالنزا هسـت‪ ،‬چون هنوز واکسـن‬ ‫و یـا دارویـی موثری برای کرونا سـاخته نشـده اسـت‪.‬‬ ‫مـردم با رعایـت پروتکل های بهداشـتی کمتر‬ ‫بـه انفوالنزا مبتال می شـوند‬ ‫البتـه دکتـر سـاالری معتقـد اسـت بـا توجـه بـه‬ ‫رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی نظیـر فاصله گـذاری‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬الـزام بـه اسـتفاده از ماسـک و شسـت و‬ ‫شـوی مرتب دسـت ها در روزهایی کـه کرونا ویروس‬ ‫همچنـان فعال اسـت‪ ،‬مردم کمتر بـه انفوالنزا مبتال‬ ‫می شـوند امـا همچنـان سیسـتم سلامت خـود را‬ ‫ملـزم کـرده تـا بـرای گروه هـای در معـرض ابتلا به‬ ‫انفوالنـزا‪ ،‬تامیـن و توزیـع واکسـن را در دسـتور کار‬ ‫قـرار دهـد هرچنـد تزریـق این واکسـن مـردم را در‬ ‫برابـر کرونـا مصـون نمی کند‪.‬‬ ‫مـردم ازادانـه خواهنـد توانسـت واکسـن‬ ‫انفوالنـزا را تهیـه کننـد‬ ‫بـه گفتـه رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمات‬ ‫بهداشـتی و درمانی گیلان‪ ،‬بـرای گروه های پرخطر‬ ‫و همچنیـن کادر بهداشـت و درمان اسـتان واکسـن‬ ‫انفوالنـزا از سـوی وزارت بهداشـت در اختیار اسـتان‬ ‫قرارگرفتـه اسـت و علاوه بـر ان بـرای ان دسـته‬ ‫از افـرادی کـه نگـران هسـتند و تمایـل بـه تزریـق‬ ‫واکسـن دارند نیز پیگیر هسـت تا سـهم بیشـتری از‬ ‫واکسـن در اختیار سیستم سلامت استان قرارگرفته‬ ‫و بـا شـیوه هایی کـه در اینـده اعلام می شـود مردم‬ ‫بتواننـد ایـن واکسـن را دریافـت کنند‪.‬‬ ‫وی اسـتان گیلان را یـک اسـتانی بـا شـمار بـاالی‬ ‫سـالمندان توصیـف کـرده و گفتـه که باید بـا توجه‬ ‫بـه شـرایط اسـتان گیلان و گردشـگر پذیـر بـودن‬ ‫ان‪ ،‬سـهم تخصیص واکسـن انفوالنزا ازانچـه وزارت‬ ‫بهداشـت بـرای گیلان تعریـف کرده بیشـتر باشـد‪.‬‬ ‫‪ 40‬هـزار گیالنـی در فاز نخسـت بـه انفوالنزا‬ ‫واکسـینه م ی شوند‬ ‫بنـا بـر گفتـه دکتـر حیـدر زاده‪ ،‬معـاون بهداشـتی‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان‪ ،‬از جمعیـت دو‬ ‫میلیـون و ‪ 500‬هزارنفـری اسـتان گیلان بنـا بـر‬ ‫اطالعـات حوزه سلامت‪ ،‬حـدود ‪ 40‬هزار نفـر در فاز‬ ‫نخسـت بایـد به انفوالنزا واکسـینه شـوند که تمامی‬ ‫نیازمنـدان بـه دریافـت واکسـن انفوالنزا بـا توجه به‬ ‫ثبـت اطالعات سلامت در سـامانه سـیب مشـخص‬ ‫بـوده و شـمار متقاضیـان بـرای دریافت این واکسـن‬ ‫تقریبـاً ‪ 25‬هـزار نفـر از مردم اسـتان هسـتند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫واکسـن انفوالنزا بـرای سـالمندان‪ ،‬کودکان و‬ ‫بیماران رایگان اسـت‬ ‫گفته شـده واکسـن انفوالنـزا علاوه بـر سـالمندان‬ ‫بـاالی ‪ 60‬سـال‪ ،‬کـودکان زیر پنج سـال و همچنین‬ ‫بیمـاران زمینه ای همچـون بیماران سـرطانی‪ ،‬قلبی‬ ‫و عروقـی‪ ،‬دیابتی و سـایر بیماران پرخطر در اسـتان‬ ‫بـه حـدود ‪ 13‬هـزار نفـر از کارکنـان کادر سلامت‬ ‫گیلان کـه هم اکنـون در بالیـن بیمـاران مشـغول‬ ‫فعالیـت هسـتند‪ ،‬واکسـن انفوالنزا به صـورت رایگان‬ ‫بـه ان ها تزریـق خواهد شـد‪.‬‬ ‫انچـه بـه نظـر م ی رسـد همچـون حمایت هـای‬ ‫حقوقـی و پشـتیبانی امـروزه در توزیـع واکسـن‬ ‫انفوالنـزا نیـاز هسـت‪ ،‬افزایـش سـواد رسـانه ای و‬ ‫به کارگیـری ظرفیت هـای همه جانبـه ازجمله فضای‬ ‫مجـازی در اگاه کـردن مـردم نسـبت بـه رعایـت‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی و رفع نگرانی هـای کاذب در‬ ‫جامعـه هسـت‪.‬‬ ‫همان گونـه که دسـتگاه قضا و نهـاده ای نظارتی باید‬ ‫بـر شـیوه و نحـوه توزیـع عادالنـه واکسـن انفوالنـزا‬ ‫نقـش دارنـد اصحـاب رسـانه به ویـژه رسـانه ملـی‬ ‫بایـد بـه موضـوع واکسیناسـیون انفوالنـزا اقـدام‬ ‫فعاالنـه نشـان داده و بـا تولیـد محتـوای همچـون‬ ‫گرفتـن نظـرات متخصصـان در خصوص شـباهت ها‬ ‫و تمایزهـای دو بیمـاری کووید‪ 19‬و انفوالنزا‪ ،‬کنترل‬ ‫اسـترس کاذب در جامعـه بـا شـیوع اپیدمـی جدید‬ ‫همچـون انفوالنـزا‪ ،‬اطالع رسـانی مسـتمر ‪ ،‬صحیـح‬ ‫و نظـارت بـر نحـوه توزیـع واکسـن انفوالنـزا نقـش‬ ‫داشـته باشند‪.‬‬ ‫مهمترین عوامل موثر‬ ‫بر مرگ ومیر بیماران کرونایی‬ ‫در ایران‬ ‫️ نتایـج مطالعـه ای کـه بـا هـدف ارزیابـی‬ ‫ف اکتورهـای اپیدمیولوژیـک و بالینـی و‬ ‫همچنیـن فاکتورهای مرتبط بـا مرگ ومیر‬ ‫در مبتالیـان بـه کوویـد‪ ۱۹-‬انجـام گرفت‪،‬‬ ‫نشـان داد کـه باالتریـن میـزان مرگ ومیر‬ ‫در بیـن بیمـاران بـاالی ‪ ۶۵‬سـال‪ ،‬بیماران‬ ‫بسـتری در بخـش مراقبت هـای ویـژه و در‬ ‫بیـن افراد بـا بیماری هـای زمینـه ای مانند‬ ‫دیابـت و بیماری هـای قلبـی و عروقـی رخ‬ ‫داده اسـت‪.‬‬ ‫اخیـرا یـک مطالعـه بـزرگ بـر روی بیش‬ ‫ا ز ‪۱۶‬هـزار پرونـده بیمـار کوویـد‪ ۱۹‬در‬ ‫‪ ۱۹‬بیمارسـتان تحـت پوشـش دانشـگاه‬ ‫شـهید بهشـتی تهـران بـه روش کـراس‪-‬‬ ‫سکشـنال‪ ،‬بیـن فوریـه و مـی ‪ ۲۰۲۰‬بـا‬ ‫اسـتفاده از اطالعـات سیسـتم هوشـمند‬ ‫ب ی م ارسـتانی (‪Hospital Intelligent‬‬ ‫‪ Management (HIM‬انجام شـد که‬ ‫حـاوی مطالـب قابل توجـه اپیدمیولوژیکی‬ ‫بوده اسـت‪.‬‬ ‫️ ایـن مطالعـه کـه بـه لحـاظ تعـداد نمونه‬ ‫در سـطح جهانـی کـم نظیـر بـوده و نتایج‬ ‫ان در ژورنال ‪Archive of Academic‬‬ ‫‪ Emergency Medicine‬منتشر شده‪،‬‬ ‫بر روی بیماران بسـتری شـده از بهمن ‪۹۸‬‬ ‫تـا ‪ ۲۳‬اردیبهشـت ‪ ۱۳۹۹‬بـا تشـخیص‬ ‫قطعـی یا مشـکوک به کوویـد‪( ۱۹-‬انهایی‬ ‫کـه عالئـم بالینـی و یـا سـی تـی اسـکن‬ ‫مثبـت ریـه داشـتند) انجـام گرفـت‪ .‬اکثـر‬ ‫ایـن بیمـاران بیـن ‪ ۲۴‬تـا ‪ ۶۵‬سـال سـن‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫بـر اسـاس نتایـج ایـن مطالعـه‪ ،‬مرگ ومیر‬ ‫در بیـن افـراد بـا بیماری هـای زمینـه ای‬ ‫ماننـد دیابت و بیماری هـای قلبی و عروقی‬ ‫نسـبت بـه بقیه گروه ها بیشـتر بـود‪ .‬میزان‬ ‫کشـندگی بیمـاری نیـز در افـراد بسـتری‬ ‫بـا تسـت مثبت نسـبت بـه افراد مشـکوک‬ ‫ولـی با عالئـم بالینـی بیمـاری کووید‪۱۹-‬‬ ‫باالتـر و در حـد دو برابـر بوده اسـت‪.‬‬ ‫نتایـج ایـن مطالعـه نشـان داد عواملـی‬ ‫مانند سـن‪ ،‬جنس‪ ،‬داشـتن سـابقه بیماری‬ ‫و همچنیـن بسـتری شـدن در بخش هـای‬ ‫مراقبـت ویـژه م ی توانـد بـر روی بقـای‬ ‫بیمـاران تاثیرگـذار باشـد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس ایـن گـزارش‪ ،‬همچنیـن نتایج‬ ‫مطالعـه مذکـور نشـان داد کـه از ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۵‬بیمـار تایید شـده و مشـکوک بالینی‬ ‫کوویـد‪ ۱۹‬ارجاعـی به مراکـز درمانی تحت‬ ‫پوشـش دانشـگاه تعـداد ‪ ۱۶‬هـزار و ‪۱۶‬‬ ‫نفـر (شـامل ‪ ۹۹.۹۳‬درصد تاییدشـدگان و‬ ‫‪ ۹۹.۸۳‬درصد مشـکوک ها) بسـتری شدند‬ ‫کـه ‪ ۱۶۱۲‬نفـر انهـا بـا میانگیـن مـدت‬ ‫بسـتری ‪ ۵‬روز فـوت شـدند‪.‬‬ ‫همچنیـن بیشـترین تعـداد مـرگ بـه‬ ‫سـنین بیش از ‪ ۶۵‬سـال تعلق داشـت (‪۶۳‬‬ ‫درصـد انان از تاییدشـدگان و ‪ ۶۲‬درصد از‬ ‫مشـکوک ها بودنـد‪ ،‬در حالی کـه ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫بسـتری شـدگان بیـن ‪ ۲۵‬تـا ‪ ۶۴‬سـال‬ ‫بودند)‪.‬‬ ‫️ بـر اسـاس سـایر نتایـج ایـن مطالعـه‪۵۰ ،‬‬ ‫درصـد کل مرگ هـا در بیمـاران بسـتری‬ ‫در ‪ ICU‬رخ داد‪ ،‬در حالی کـه ‪ ۶۲‬درصـد‬ ‫تاییدشـدگان و ‪ ۵۲‬درصـد مشـکوک ها نیز‬ ‫کارشـان به ‪ ICU‬کشـیده بـود‪ .‬همچنین‬ ‫م ی ان گ ی ـ ن ک ل م رگ ومیـر ‪ ۱۰.۰۵‬درصـد‬ ‫کل بیمـاران بسـتری را تشـکیل مـی داد‬ ‫(‪ ۱۳.۵‬درصـد تاییدشـدگان و ‪ ۶.۴‬درصـد‬ ‫مشـکوک ها)‪.‬‬ ‫بیشـترین میـزان مرگ ومیـر بـه لحـاظ‬ ‫سـنی در بیـن افـراد بـاالی ‪ ۶۵‬سـال بوده‬ ‫( ‪ ۲۵.۳۲‬درص ـ د)‪ ،‬س ـ پ س افـراد دارای‬ ‫ب ی م ـ اری زم ی ن ـ ه ای (‪ ۲۵.۵۵‬درصـد) و‬ ‫بسـتر ی های ‪ ICU/CCU‬کـه (‪۴۱.۷‬‬ ‫درصـد) بـوده اسـت‪ .‬همچنیـن بیشـترین‬ ‫مرگ ومیـر مربـوط بـه بیمارانـی بـود کـه‬ ‫دیابـت و بیمار ی هـای قلبـی عروقـی‬ ‫(‪ ۳۸.۴۶‬درصد) و سـرطان (‪ ۳۵.۷۹‬درصد)‬ ‫داشـتند‪.‬‬ ‫️ در پایـان ایـن مقالـه امـده کـه بر اسـاس‬ ‫نتایـج ایـن مطالعـه دیتابیس هـای بـزرگ‬ ‫و قابـل اعتنایـی از اطالعـات مربـوط بـه‬ ‫ک وویـ د ‪ ۱۹‬در ک شـور ایجـاد شـده کـه‬ ‫علاوه بـر مطالعـه منطقـه ای قابلیـت ان‬ ‫را دارد کـه تجمیـع شـده و در سـطح ملی‬ ‫مـورد پژوه ش هـای کالن قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫ایـن مطالعـه از نظـر تعـداد پرونـده مـورد‬ ‫بررسـی بزرگتریـن مطالعه از نـوع خود در‬ ‫خاورمیانـه و چـه بسـا یکـی از بزرگتریـن‬ ‫مطالعـات کوویـد در اسـیا و حتـی جهـان‬ ‫بـوده اسـت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 26/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪702‬‬ ‫خرب‬ ‫اغاز تمرینات تیم‬ ‫بسکتبال شهرداری‬ ‫گرگان‬ ‫بـه گـزارش مرکـز اطالع رسـانی روابـط عمومـی‬ ‫شـهرداری گـرگان‪ ،‬تمرینـات تیـم بسـکتبال‬ ‫شـهرداری گـرگان بـه صـورت رسـمی بـا حضـور‬ ‫«مهـران شـاهین طبع» بـه عنوان سـرمربی این تیم‬ ‫و بازیکنـان در سـالن امـام خمینـی(ره) مجموعـه‬ ‫ورزشـی ازادی گـرگان اغـاز شـد‪.‬‬ ‫تـا بـه امـروز «نویـد رضایی فـر»‪« ،‬علیـار نجفـی»‪،‬‬ ‫«یاسـین کالسـنگیانی»‪« ،‬روزبـه ارغـوان»‪،‬‬ ‫«کیـوان ریاعـی»‪« ،‬احمـد بوسـتانیان» و «حسـن‬ ‫علی اکبـری»‪« ،‬محمـد جمشـیدی»‪« ،‬سـعید‬ ‫صالحـی»‪« ،‬سـینا واحـدی» و «اشـکان جعفری» با‬ ‫امضـاء قـرارداد در لیسـت بازیکنـان تیـم بسـکتبال‬ ‫شـهرداری گـرگان قـرار گرفته انـد‪.‬‬ ‫دور رفت دیدارهای لیگ برتر بسـکتبال باشـگاه های‬ ‫کشـور بـه صـورت متمرکز در تهـران خواهـد بود و‬ ‫بـر ایـن اسـاس تیم هـای شـهرداری گـرگان‪ ،‬نفـت‬ ‫ابـادان‪ ،‬اویژه صنعت پارسـا مشـهد‪ ،‬اکسـون تهران‪،‬‬ ‫رعـد پدافنـد هوایـی شـهرکرد‪ ،‬شـورا و شـهرداری‬ ‫قزویـن‪ ،‬مـس رفسـنجان و بسـکتبال کردسـتان در‬ ‫گـروه یـک و تیم هـای شـیمیدر قـم‪ ،‬مهـرام تهران‪،‬‬ ‫شـهرداری بندرعبـاس‪ ،‬ذوب اهن اصفهـان‪ ،‬صنعت‬ ‫مـس کرمـان‪ ،‬کالـه و اینده سـازان تهـران در گروه‬ ‫ب بـا هم دیـدار خواهنـد کرد‪.‬‬ ‫لیـگ برتـر بسـکتبال مـردان در تاریـخ ‪ 15‬ابـان‬ ‫اغـاز خواهـد شـد و شـهرداری گرگان خـود را برای‬ ‫کسـب نتایـج شایسـته هماننـد دو فصـل گذشـته‬ ‫امـاده خواهـد کرد‪.‬‬ ‫پیام قدردانی دکتر حاج محمدی‬ ‫از مردم رشت‬ ‫و مسئولین شهر و استان‬ ‫بـه گـزارش واحـد خبر مدیریـت ارتباطـات و امـور بین‬ ‫الملـل شـهرداری رشـت‪ ،‬در متـن ایـن پیام امده اسـت‪:‬‬ ‫الرحیم‬ ‫الرحمن ّ‬ ‫بسم اهلل ّ‬ ‫پـروردگار بـزرگ را شـکرگزار بـوده کـه فرصـت خدمت‬ ‫به شـهروندان فرهنگدوسـت و سـخاوتمند شـهرباران را‬ ‫در حـدود پانـزده مـاه داشـته و در ایـن مدت بـا خدمت‬ ‫بـی منـت‪ ،‬تالش کـردم تا انچه کـه از دسـتم برمی اید‬ ‫را بـرای پیشـرفت و توسـعه کالنشـهر رشـت بـه انجـام‬ ‫برسانم‪.‬‬ ‫هـر چند فرصت خدمت به رشـت و شـهروندان ان برایم‬ ‫محـدود بـود امـا پـس از ایـن دوران که واقعاً به سـختی‬ ‫گذشـت و هـر روز ان بـا تلاش اینجانـب و مجموعـه‬ ‫همکارانـم بـرای اعتلای نام این سـرزمین سـپری شـد‪،‬‬ ‫برایـم لذتبخـش و شـیرین و جـذاب بوده و هسـت‪.‬‬ ‫توفیـق بـودن در کنـار همـه بزرگان ایـن دیـار‪ ،‬بزرگانی‬ ‫کـه در زمینـه هـای مختلـف فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی‪،‬‬ ‫سیاسـی‪ ،‬علمـی و‪ ...‬کـه هـر یـک بـرای خـود یلـی در‬ ‫کشـور محسـوب می شـوند و حتی نام و اوازه بسـیاری‬ ‫از انهـا در جهـان پیچیـده اسـت و بـرای افـراد غیربومی‬ ‫کمتـر پیش مـی اید برایم شـیرین بـود و خداوند بزرگ‬ ‫را شـکرگزار هسـتم کـه در این مـدت شـهروندان فهیم‬ ‫و شـریف رشـت با محبتهای بسـیار‪ ،‬من و شـهرداری را‬ ‫مـورد لطـف و عنایـت خـود قـرار داده اند‪.‬‬ ‫اینـک کـه پس از حـدود پانزده مـاه کار و تالش بی وقفه‬ ‫خـود و همکارانـم توانسـته ایـم سـندهای افتخـاری را‬ ‫بـرای شـهربارانهای نقـره ای به یـادگار بگذاریـم قدردان‬ ‫همـه بزرگوارانی هسـتم که مـرا در این راه دشـوار یاری‬ ‫نمـوده و یاریگـرم بـوده اند‪.‬‬ ‫خدمت رسـانی بـه شـهروندان فهیـم رشـت را بـه عنوان‬ ‫برگـی زریـن در دفتـر خاطـرات خود می نویسـم و برای‬ ‫همه اعضای شـورای اسلامی شـهر رشـت کـه در طول‬ ‫ایـن دوران پرفـراز و نشـیب بـا هـم و در کنـار هـم بوده‬ ‫ایـم ارزوی موفقیـت و سـربلندی می نمایم و بـا درایتی‬ ‫کـه از تـک تک انها سـراغ دارم امیدوارم در ادامه مسـیر‬ ‫بـا انتخاب فـردی واجد شـرایط بتواننـد در جهت تحقق‬ ‫بخشـیدن بـه خواسـته هـای شـهروندان بـرای داشـتن‬ ‫شـهری توسـعه یافته‪ ،‬ابـاد و زیبـا‪ ،‬گامهـای ارزشـمندی‬ ‫دیگـر را یـک به یـک بردارند‪.‬‬ ‫بـر خـود الزم می دانـم تـا بدینوسـیله از همراهـی های‬ ‫مـرد بـزرگ دیار باران جنـاب اقای دکتـر نوبخت معاون‬ ‫محتـرم ریاسـت جمهوری‪ ،‬نماینده محتـرم ولی فقیه در‬ ‫اسـتان‪ ،‬اسـتاندار گیلان‪ ،‬نمایندگان محترم شهرسـتان‬ ‫رشـت در مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬فرمانـدار محتـرم و‬ ‫همـه مدیران کل و مسـئوالن اجرایـی قضایی انتظامی و‬ ‫نظامـی قدردانی و تشـکر کنم‪.‬‬ ‫همـواره امیـد داشـته و دارم که شـهری با این پتانسـیل‬ ‫ارزشـمند نیـروی انسـانی‪ ،‬منابـع طبیعـی‪ ،‬امکانـات و‬ ‫توانایـی بایـد خیلـی بیـش از اینهـا توسـعه یافتـه و بـه‬ ‫عمـران و ابادانـی هـر چه بیشـتر برسـد‪.‬‬ ‫خـود را مدیـون حمایتهـای مختلفـی کـه رسـانه‬ ‫هـای گروهـی اسـتان‪ ،‬مقامـات و مسـئوالن و همـه‬ ‫نیک اندیشـانی کـه همراهـم بـوده انـد مـی دانـم و‬ ‫امیـدوارم شـهروندان عزتمنـد رشـت خـادم کوچـک‬ ‫خـود را در مدیریـت شـهری‪ ،‬بـه دلیـل همـه ضعفهـا و‬ ‫نقصهـای موجـود ببخشـایند و دعای خیرشـان را بدرقه‬ ‫راهـم کننـد‪.‬‬ ‫در پایـان ضـروری مـی دانـم از کارکنـان زحمتکـش‪،‬‬ ‫ایثارگـر و خدمتگـزار شـهرداری رشـت کـه در سـختی‬ ‫هـای متعـدد مرتبط با گرانـی بنزین‪ ،‬بحران بـرف‪ ،‬کرونا‬ ‫و‪ ...‬همراهـم بـوده قدردانی نمایم و دسـت تک تکشـان را‬ ‫بـرای همت و تالش جانانه شـان در توسـعه و پیشـرفت‬ ‫شـهر رشـت به گرمی بفشـارم‪.‬‬ ‫خداوند یار و یاور همگی شما باشد‪.‬‬ ‫ناصر حاج محمدی‬ ‫شهردار دشت‬ ‫شهر و روستا‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫جویبار نباشد وضع ورزش کساد است !‬ ‫کشتی گیران سرمایه های معنوی ملت اسالمی‬ ‫شـهر جویبـار کـه تـا چنـدی پیـش مرکـز‬ ‫دهسـتان گیلخـواران از توابـع قائمشـهر‬ ‫مازنـدران بـود و االنـه مرکز شهرسـتان جویبار‬ ‫اسـت؛ امروز به پایتخت کشـتی ایـران و جهان‬ ‫مشـهور شـده اسـت و همـواره در عرصـه بین‬ ‫المللـی برای سـرزمینمان افتخار مـی افریند؛‬ ‫لـذا بدیهـی اسـت کـه بـه ایـن شـهر و علـی‬ ‫الخصـوص بحـث کشـتی در انجـا توجـه ویژه‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫بـه گزارش کرانه شـمال ‪ ،‬جلسـه ای با حضور‬ ‫همت محمد نژاد (شـهردار جویبار) ‪ ،‬عسـکری‬ ‫محمدیـان (رئیـس هیـات کشـتی اسـتان‬ ‫مازنـدران و مدال اور المپیک) ‪ ،‬حسـن یزدانی‬ ‫(قهرمـان المپیـک) ‪ ،‬رئیـس هیـات کشـتی‬ ‫جویبـار و اعضـای شـورای شـهر ایـن شـهر‬ ‫برگـزار شـد کـه پیرامـون کشـتی و ارج نهادن‬ ‫بـه ایـن ورزش پهلوانـی و اخالقـی تصمیماتی‬ ‫اتخـاذ گردید‪.‬‬ ‫همـت محمد نژاد شـهردار جویبار ضمن تاکید‬ ‫بر بررسـی و شناسـایی ظرفیت های کشتی در‬ ‫شهرسـتان جویبار تاکید کـرد‪ :‬جویبار پایتخت‬ ‫کشـتی جهان اسـت و مسئولین کشـوری باید‬ ‫توجـه خـاص و ویـژه ای به اینجا بکننـد‪ .‬امروز‬ ‫اگـر جویبـار نباشـد وضـع ورزش ایران کسـاد‬ ‫اسـت‪ .‬مسـئولین ورزشـی و غیر ورزشـی ایران‬ ‫اسلامی بایـد در جهـت رشـد و تعالی کشـتی‬ ‫جویبار اهتمـام کنند‪.‬‬ ‫محمـد نـژاد ادامه داد‪ :‬امروز که کشـتی ورزش‬ ‫اول مملکت اسـت و جویبار مهد ان در ایران و‬ ‫جهان محسـوب می شـود باید سـرمایه گذاری‬ ‫هـا روی این ورزش بیش از پیش باشـد‪.‬‬ ‫شـهردار جویبـار از پیگیـری هـا بـرای طـرح‬ ‫اولیـه خواهـر خواندگـی بـا پایتخت داغسـتان‬ ‫خبـر داد و تصریـح کـرد‪ :‬طـرح اولیـه خواهـر‬ ‫خواندگـی بـا ماخـاچ قلعـه پایتخـت کشـور‬ ‫داغسـتان بـا کمـک دوسـتانمان در چهـار‬ ‫طرح اولیه خواهر خواندگی‬ ‫با ماخاچ قلعه پایتخت کشور‬ ‫داغستان با کمک دوستانمان‬ ‫در چهار جلد نوشته شد‬ ‫‪ ،‬نامه نگاری ها با طرف‬ ‫داغستانی انجام گرفت و‬ ‫پیگیری های بعدی صورت‬ ‫می پذیرد تا به امید الهی‬ ‫خبرهای خوبی برای جویبار و‬ ‫کشتی این شهرستان در راه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫جلـد نوشـته شـد ‪ ،‬نامـه نـگاری هـا بـا طـرف‬ ‫داغسـتانی انجـام گرفت و پیگیـری های بعدی‬ ‫صـورت مـی پذیرد تـا به امیـد الهـی خبرهای‬ ‫خوبـی بـرای جویبار و کشـتی این شهرسـتان‬ ‫در راه باشـد‪.‬‬ ‫دکتـر محمـد نـژاد از پیگیـری مقدمـات موزه‬ ‫کشـتی و نامگـذاری یک خیابان بـه نام پهلوان‬ ‫حسـن یزدانـی خبر داد و گفت‪ :‬کشـتی گیران‬ ‫سـرمایه هـای معنـوی ملت اسلامی هسـتند‬ ‫چـرا؟‪ -‬کـه بـرای بـر افراشـته شـدن پرچـم‬‫جمهـوری اسلامی ایران می کوشـند که کلمه‬ ‫اهلل در میـان ان مـی درخشـد و ایـن کشـتی‬ ‫گیـران بـرای زنده نگه داشـتن اسلام و میهن‬ ‫اسلامی مـی جنگند‪ .‬پس وظیفه ما این اسـت‬ ‫تـا در راسـتای اعتلای نام ان ها بکوشـیم و تا‬ ‫ایـن عزیـزان در قیـد حیات هسـتند بـه ان ها‬ ‫روحیـه امیدواری تزریـق کنیم‪.‬‬ ‫همـت محمـد نـژاد افـزود‪ :‬مـوزه کشـتی یـک‬ ‫مقولـه جـدی اسـت و همـه بایـد ان را جـدی‬ ‫بگیرنـد‪ .‬چگونه می شـود سـمبل شـهرمان که‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫در جلسه شورای سازمان عمران‬ ‫شهرداری ساری چه گذشت‬ ‫جلسـه شـورای سـازمان عمـران در حالـی بـا‬ ‫حضـور محمـد فیروزیـان‪ ،‬سـیاوش سلامت‬ ‫پـور‪ ،‬لطـف اهلل کریمـی معـاون حمـل و نقـل‬ ‫و امـور زیربنایـی شـهرداری سـاری‪ ،‬مرتضـی‬ ‫بربسـته رئیس‪ ،‬سـید عبـاس راد معـاون اداری‬ ‫و مالـی و مرتضـی زلیکانـی سرپرسـت معاونت‬ ‫فنـی سـازمان عمـران در حالـی برگـزار شـد‬ ‫کـه راهکارهـای عملیاتـی پیشـبرد پـروژه های‬ ‫بـزرگ این سـازمان مـورد بررسـی و تبادل نظر‬ ‫قـرار گرفت‪.‬‬ ‫‪.‬معـاون حمل و نقل و امور زیربنایی شـهرداری‬ ‫بـا قدردانی از تالش های شـبانه روزی کارکنان‬ ‫سـازمان عمران در پـروژه های مختلف عمرانی‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬تاکیـد عبـاس رجبـی شـهردار‬ ‫سـاری در محـور توانمندسـازی ایـن سـازمان‬ ‫مـورد توجـه کامل شـهرداری خواهـد بود‪.‬‬ ‫‪.‬لطـف اهلل کریمـی افـزود‪ :‬انجـام طـرح هـای‬ ‫بزرگـی همچـون پـل تـا پل‪ ،‬فـاز دوم بوسـتان‬ ‫ملـل‪ ،‬فـاز سـوم ابـن شهراشـوب و تنوع سـایر‬ ‫پـروژه هـای عمرانـی نشـان از ایـن دارد کـه‬ ‫سـازمان عمـران به بلـوغ الزم در حـوزه اجرایی‬ ‫رسـیده و حتـی ظرفیـت ایجاد منابـع درامدی‬ ‫جدیـد را بـرای شـهرداری دارد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه رعایـت سلسـله مراتب‬ ‫اداری و قانونـی در رونـد اجرایـی پـروژه هـای‬ ‫عمرانـی حائـز اهمیـت اسـت‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬بـه‬ ‫دنبـال طـرح هـای نویـن اجرایـی در پـروژه ها‬ ‫هسـتیم کـه انشـاهلل مـردم سـاری در اینـده‬ ‫ای نزدیـک خبرهـای خوشـایندی از تحـوالت‬ ‫کشـتی اسـت را فراموش کنیم؟ در شـهرهایی‬ ‫بـا تـراز جهانی همـواره موزه هایی سـاخته می‬ ‫شـود کـه نماد هـای شهرشـان در ان به منصه‬ ‫ظهور میرسد‪.‬عسـکری محمدیان رئیس هیات‬ ‫کشـتی مازندران بـر اهمیت پیگیـری و افتتاح‬ ‫خانـه ی کشـتی جویبـار تاکید کـرد و تصریح‬ ‫داشـت ‪ :‬کشـتی ورزش اول مملکـت اسـت لذا‬ ‫همـگان بایـد در رشـد و تعالی ان تلاش کنند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـه حمـدهلل جلسـه خوبـی را‬ ‫گذراندیـم و در این جلسـه موضوعات مختلفی‬ ‫از جملـه نیمـه کاره ماندن سـالن ‪ 5‬هـزار نفره‬ ‫ایـن شـهر مطـرح شـد کـه در ایـن مـورد بـا‬ ‫مشـورت مسـئولین شـهر تدابیـر الزم اتخـاذ‬ ‫گردیـد‪ .‬در ایـن جلسـه تفاهـم نامـه ای بیـن‬ ‫هیـات کشـتی اسـتان و شـهرداری ایـن شـهر‬ ‫امضـا گردیـد که نویـد بخش اینده ای روشـن‬ ‫بـرای کشـتی جویبـار مـی باشـد‪.‬‬ ‫فقیـه رئیـس شـورای شـهر جویبـار هـم از‬ ‫پیگیـری بـرای مـوزه کشـتی جویبار خبـر داد‬ ‫و گفـت‪ :‬پیگیریم تـا از طریق مسـئولین موزه‬ ‫کشـتی بـه سـرانجام برسـد‪ .‬وی نـام گـذاری‬ ‫خیابانـی در جویبـار بـه نـام پهلـوان حسـن‬ ‫یزدانـی را ایجـاد انگیـزه بـرای جوانان بـه ویژه‬ ‫ورزشـکاران کشـتی گیر بیـان داشـت و گفت‪:‬‬ ‫جویبـار همواره در جهان سـرامد بود و سـعی‬ ‫خواهیـم کـرد بـا حفـظ برنـد جویبـار بـه نـام‬ ‫کشـتی همچنـان سـرامد کشـتی ایـران در‬ ‫جهان باشـیم‪.‬‬ ‫در این جلسـه حسـن یزدانی قهرمـان المپیک‬ ‫گفت ‪ :‬به عنوان ورزشـکار سـال ها زحمت می‬ ‫کشـیم و تمرینـات سـختی انجام مـی دهیم و‬ ‫تمـام خوشـحالی مـا نگاه پـر مهر مردم اسـت؛‬ ‫اگـر پـس از سـال هـا فراموش شـویم قطعـاً از‬ ‫نظـر روحـی تخریب خواهیم شـد‪ .‬یک قهرمان‬ ‫تمام خوشـحالیش و عشـقش این اسـت که در‬ ‫یادهـا بـه نیکی نام شـود‪ .‬بنـده به نوبـه خودم‬ ‫از ایـن اقـدام موثر مسـئولین جویباری تشـکر‬ ‫می کنم؛ از شـهرداری و شـورای شـهر محترم‬ ‫بطـور ویـژه کمـال تقدیـر و تشـکر را دارم کـه‬ ‫پیگیر این مسـائل هسـتند‪.‬‬ ‫تولیـدی شـهرداری دریافـت خواهنـد کـرد‪.‬‬ ‫برنامـه ریزی الزم در خصـوص راه اندازی و اغاز‬ ‫بـه کار واحدهای تولیدی‬ ‫‪.‬رئیـس سـازمان عمـران با تشـریح گزارشـی از‬ ‫رونـد فعالیـت های این سـازمان‪ ،‬گفـت‪ :‬تالش‬ ‫هـای مجموعه در راسـتای ایجـاد صرفه جویی‬ ‫اقتصادی برای شـهرداری سـاری متمرکز شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مرتضـی بربسـته خاطـر نشـان کـرد‪ :‬برنامـه‬ ‫ریـزی الزم در خصـوص راه انـدازی و اغـاز بـه‬ ‫کار واحدهـای تولیـدی بـه انجـام رسـیده و بـا‬ ‫تلاش همکارانم در مجموعه شـهرداری سـاری‬ ‫وسـازمان عمـران‪ ،‬سـاختاری منسـجم در ایـن‬ ‫خصـوص شـکل خواهیـم داد‪.‬‬ ‫‪.‬بربسـته بـا قدردانـی از حمایـت هـای عالمانـه‬ ‫عباس رجبی شـهردار ساری نسـبت به فعالیت‬ ‫های سـازمان متبوعـش‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬تالش و‬ ‫دغدغـه کارکنـان سـازمان عمران بر این اسـت‬ ‫کـه بـا عملکردی شایسـته بتواننـد دیدگاههای‬ ‫عمومـی را نسـبت بـه خدمات شـهرداری بیش‬ ‫از پیـش جلب نمایند و بی شـک در این مسـیر‬ ‫از هیـچ کوششـی فروگذاری نمی شـود‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه اعضای شـورای سـازمان عمران‬ ‫بـا بیان نکته نظـرات کاربـردی پیرامـون ارتقاء‬ ‫عملکـرد سـازمانی و قدردانی از نگاه مسـئوالنه‬ ‫رئیـس و کارکنـان ایـن سـازمان‪ ،‬امادگی خود‬ ‫را جهـت هرگونـه همکاری در راسـتای خدمت‬ ‫رسـانی مطلـوب تـر مجموعـه بـه شـهروندان‬ ‫سـاروی اعلام کردند‪.‬‬ ‫تصفیه خانه فاضالبکش های خانگی تنکابن‬ ‫وارد فاز جدیدی شد‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ مهنـدس ردایـی‬ ‫سرپرسـت شـهرداری بـا همراهـی مهنـدس‬ ‫فالحتـکار عضـو شـورای شـهر تنکابـن از رونـد‬ ‫عملیـات نصـب تجهیزات در جهـت ارتقاء تصفیه‬ ‫خانـه فاضالبکـش هـای خانگـی شـهر تنکابـن‬ ‫بازدیـد کردنـد‪.‬‬ ‫مهنـدس فالحتکار فعال زیسـت محیطی و عضو‬ ‫شـورای شـهر در ایـن بازدید با اشـاره بـر اهمیت‬ ‫و کارکـرد این نـوع تصفیه خانه هـا ‪ ،‬حل معضل‬ ‫رهاسـازی فاضلاب هـای خانگـی در شـهرها را‬ ‫وجـود ایـن نـوع تصفیـه خانه هـا عنـوان نمود و‬ ‫اظهار داشـت ؛ با توجه به سـاختار و دانش بومی‬ ‫ایـن نوع تصفیـه خانه نیازمند حمایت مسـئولین‬ ‫از شـرکت هـای دانش بنیان هسـتیم تـا بصورت‬ ‫فراگیر در شـهرهای شـمالی پیاده سـازی شود و‬ ‫شـاهد رهاسـازی فاضلاب هـای خانگی توسـط‬ ‫خوردوهـای فاضالبکـش در سـواحل و رودخانـه‬ ‫ها نباشـیم‪.‬‬ ‫سرپرسـت شـهرداری تنکابـن مهنـدس ردایـی‬ ‫در ایـن بازدیـد نیـز بـا اشـاره بـر اهمیـت مقوله‬ ‫محیـط زیسـت در زندگی شـهری ؛ رفـع چالش‬ ‫هـای زیسـت محیطی در شـهر تنکابـن را الویت‬ ‫هـای مجموعـه شـهرداری و برنامـه هـای خـود‬ ‫برشـمرد و تصریح نمود ؛ وجـود این تصفیه خانه‬ ‫بـرای شـهر تنکابـن یـک ضـرورت بـوده کـه بـا‬ ‫حضـور جوانان همین شـهر در عالی ترین سـطح‬ ‫محقـق گردیـد و مجموعه شـهرداری تمام تالش‬ ‫خـود را در جهـت حمایـت ایـن شـرکت دانـش‬ ‫بنیان در دسـتور کار خود قرار دارد تا سـهمی از‬ ‫پاک سـازی محیط زیسـت شـهر را داشـته باشـد‪.‬‬ ‫تصفیـه خانـه فاضالبکـش هـای خانگی بـا هدف‬ ‫جمـع اوری و تصفیـه فاضلاب هـای خانگـی‬ ‫بـرای نخسـتین بـار در کشـور در تنکابـن بهمت‬ ‫شـرکت دانـش بنیـان فـن نیـرو بعـد از کشـور‬ ‫هـای امریـکا و المـان راه اندازی شـد و با حضور‬ ‫دکتـر کالنتـری رییس سـازمان محیط زیسـت و‬ ‫اسـتاندار مازنـدران بـه بهـره بـرداری رسـید که‬ ‫امـروزه بعنـوان مـدل موفـق مورد تقاضـای دیگر‬ ‫شـهرها بوده کـه حاصل تالش مسـتمر مجموعه‬ ‫مدیریـت شـهری و درایـت شـورای سلامت و‬ ‫شـرکت دانـش بنیـان فـن نیـرو مـی باشـد کـه‬ ‫مـورد بهـره بـرداری قـرار گرفت‪.‬‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫چهارشنبه ‪ 26/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪702‬‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫اخبار‬ ‫کبیری در دیدار با نماینده شهرستان های بابلسر و فریدونکنار‪:‬‬ ‫اقتصاد دیجیتال مناسب ترین‬ ‫جایگزین برای اقتصاد نفت است‬ ‫مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری اطالعات اسـتان مازندران بـا نماینده‬ ‫مـردم شهرسـتان هـای بابلسـر و فریدونکنـار در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی دیـدار کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل ارتباطـات وفنـاوری اطالعـات‬ ‫مازنـدران‪ ،‬مرتضـی کبیری مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری اطالعات‬ ‫اسـتان در ایـن دیـدار ضمـن تشـریح عملکـرد وزارت ارتباطـات در‬ ‫اسـتان بویژه در حوزه انتخابیه شهرسـتان های بابلسـر و فریدونکنار‬ ‫گفـت‪ :‬اقتصـاد دیجیتال مناسـب ترین جایگزین بـرای اقتصاد نفتی‬ ‫اسـت و اهمیـت ایـن حـوزه بعـد از شـیوع ویـروس کرونـا بیـش از‬ ‫گذشـته نمایان شـد و توسـعه ایـن بخـش نیازمند زیرسـاخت های‬ ‫الزم ارتباطـی اسـت‪.‬وی احداث سـایت هـای جدید تلفـن همراه در‬ ‫مناطـق روسـتایی‪ ،‬ارائـه اینترنت رایگان به مدارس سـطح اسـتان و‬ ‫ایجـاد بسـتر فیبـر نـوری را از پـروژه های در دسـت اجـرای وزارت‬ ‫ارتباطـات بـا هـدف کاهـش شـکاف دیجیتالـی و برقـراری عدالـت‬ ‫ارتباطـی عنـوان کرد‪.‬مدیـرکل ارتباطات وفنـاوری اطالعات اسـتان‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬افتتـاح مرکـز داده اقمـاری شـبکه ملـی اطالعـات‪،‬‬ ‫خدمات ابر سراسـری‪ ،‬فاز اول توسـعه چهار میلیـون ‪( VDSL‬خط‬ ‫اشـتراک دیجیتـال بـا نـرخ بیـت بسـیار بـاال) و یک میلیـون پـورت‬ ‫‪( FTTH‬فیبـر نـوری تـا درب منـزل)‪ ،‬رونمایی از مرکـز داده مادر‬ ‫شـبکه ملـی اطالعـات‪ ،‬توسـعه ‪ VDSL‬و اتصـال کلیه روسـتاهای‬ ‫بـه شـبکه ملـی اطالعـات را از دیگر اقدامـات مهمی دانسـت که در‬ ‫وزارت ارتباطـات در دسـت اجراسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن در ایـن نشسـت علـی اصغـر باقـرزاده نماینـده حـوزه‬ ‫انتخابیـه بابلسـر و فریدونکنـار ضمـن قدردانی از اقداماتـی که بویژه‬ ‫طی سـال های اخیر در بخش زیرسـاخت های ارتباطی در اسـتان و‬ ‫ان حـوزه انتخابیه انجام شـد گفت‪ :‬وجود زیرسـاخت هـای ارتباطی‬ ‫باکیفیـت و پایـدار مهمتریـن عامـل توسـعه اقتصاد دیجیتال اسـت‬ ‫و تصریـح کـرد‪ :‬نماینـدگان مجلس شـورای اسلامی امـاده هرگونه‬ ‫همـکاری و تعامـل بـا دسـتگاههای مختلـف جهت خدمت رسـانی‬ ‫به مـردم می باشـند‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی راه و شهرسازی استان خبرداد ‪:‬‬ ‫برنامه های راه و شهرسازی مازندران‬ ‫در بزرگداشت هفته دفاع مقدس‬ ‫‪ :‬ایـن اداره کل به منظور ارج‬ ‫نهـادن بـه مقـام و منزلـت‬ ‫شـهیدان و غیورمـردان‬ ‫هشـت سـال دفاع مقدس و‬ ‫گرامی داشـتن یاد و خاطره‬ ‫ایـن عزیـزان برنامـه هـای‬ ‫مختلفـی را در سـال جاری‬ ‫بـا حمایـت هـای بـی دریغ‬ ‫مهنـدس نظـری مدیـر کل‬ ‫راه و شهرسـازی و همکاری‬ ‫تمامـی اعضـاء پایـگاه‬ ‫مقاومـت ایـن اداره کل در‬ ‫دسـتور کار خود قـرار داده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫معـاون توسـعه منابـع و مسـئول سـتاد‬ ‫بزرگداشـت اداره کل راه و شهرسـازی‬ ‫اسـتان مازنـدران از برنامـه هـای اجرایـی‬ ‫ایـن اداره کل در هفتـه گرامـی داشـت‬ ‫هشـت سـال دفـاع مقـدس خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسـانی‬ ‫اداره کل راه و شهرسـازی استان مازندران‬ ‫‪ ،‬سـید هاشـم حسـینی ضمن اعلام این‬ ‫مطلـب گفـت ‪ :‬ایـن اداره کل بـه منظـور‬ ‫ارج نهـادن بـه مقـام و منزلت شـهیدان و‬ ‫غیورمـردان هشـت سـال دفـاع مقدس و‬ ‫گرامی داشـتن یـاد و خاطره ایـن عزیزان‬ ‫خبر‬ ‫برنامـه هـای مختلفی را در سـال جاری با‬ ‫حمایـت هـای بی دریـغ مهنـدس نظری‬ ‫مدیـر کل راه و شهرسـازی و همـکاری‬ ‫تمامـی اعضـاء پایـگاه مقاومـت ایـن اداره‬ ‫کل در دسـتور کار خـود قرار داده اسـت‪.‬‬ ‫وی در ادامـه تصریـح نمـود ‪ :‬اذین بندی‬ ‫و فضـا سـازی تبلیغـی و هنـری مناسـب‬ ‫در محیـط اداری شـرکت در جلسـات و‬ ‫برنامـه هـای حـوزه مقاومت شـهید باهنر‬ ‫بسـیج ادارات برگزاری مسـابقات مختلف‬ ‫ورزشـی در دو قسـمت اقایـان و بانـوان‬ ‫حضـور درعطرافشـانی مزار شـهداء دیدار‬ ‫از خانـواده هـای معظم شـهداء ‪ ،‬جانبازان‬ ‫‪ ،‬ازادگان و ایثارگـران اداره کل دیـدار‬ ‫از جانبـازان دفـاع مقـدس دراسایشـگاه‬ ‫جانبـازان شهرسـتان سـاری ‪ -‬برگـزاری‬ ‫نمایشـگاه عکـس دفاع مقدس بـا موضوع‬ ‫دفـاع مقـدر و محـرم بـا رعایـت پروتـکل‬ ‫هـای بهداشـتی از جملـه برنامـه هـای‬ ‫فرهنگـی و ورزشـی ایـن اداره کل درایـام‬ ‫هفتـه دفـاع مقـدس مـی باشـد‪.‬گفتنی‬ ‫اسـت شـهید عطـاء اهلل زیـن العابدینی و‬ ‫شـهید جان بـرار خناری از جمله شـهداء‬ ‫جنـگ تحمیلـی ایـن اداره کل مـی باشـند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫​مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران ‪:‬‬ ‫بیش از ‪ 88‬هزار حلقه الستیک بین رانندگان حمل و نقل‬ ‫عمومی بین شهری مازندران توزیع گردید‬ ‫مدیـر کل راهداری و حمـل و نقل جاده‬ ‫ای اسـتان مازنـدران عنـوان کـرد ‪ :‬از‬ ‫ابتـدای طرح توزیـع السـتیک تاکنون‬ ‫تعـداد ‪ 88‬هـزار و ‪408‬حلقه السـتیک‬ ‫بیـن راننـدگان حمـل و نقـل عمومـی‬ ‫بیـن شـهری این اسـتان با نـرخ دولتی‬ ‫توزیع شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل راهداری‬ ‫و حمـل و نقـل جاده ای مازنـدران ‪ ،‬مهندس‬ ‫عباسـعلی نجفـی بـا بیـان این خبر گفـت ‪ :‬با‬ ‫پیگیـری هـای انجـام شـده در سـطح وزارت‬ ‫راه وشهرسـازی و سـازمان راهـداری و حمـل‬ ‫و نقـل جـاده ای کشـور و بـر اسـاس توافقات‬ ‫انجام شـده با وزارت صنعـت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫السـتیک هـا در بخـش بـار و مسـافر در بین‬ ‫رانندگان اسـتان توزیـع گردید‪.‬‬ ‫وی ضمـن اشـاره بـه برگـزاری جلسـات‬ ‫مسـتمر در جهـت برون رفـت از مشـکالت‬ ‫راننـدگان اظهـار داشـت ‪ :‬راننـدگان محتـرم‬ ‫متقاضـی السـتیک از طریـق کانـون انجمـن‬ ‫هـای صنفـی کارگـری مسـافری و بـاری‬ ‫اسـتان و بر اسـاس پیمایش و کارکرد وسـیله‬ ‫نقلیـه خـود به دفاتر عاملین فروش السـتیک‬ ‫معرفـی مـی شـوند‪.‬‬ ‫مدیـر کل راهـداری و حمل و نقـل جاده ای‬ ‫مازنـدران عنـوان کـرد ‪ :‬باید به راننـدگان در‬ ‫هرجای اسـتان این اطمینـان خاطر را بدهیم‬ ‫کـه در حـوزه تامیـن السـتیک بـا قیمـت‬ ‫مصـوب و دولتـی دغدغـه ای نداشـته باشـند‪.‬‬ ‫مهنـدس نجفـی تصریـح کـرد ‪ :‬سـهمیه‬ ‫السـتیک تخصیصی در هر اسـتان بر اسـاس‬ ‫نیازسـنجی انجـام شـده و تعـداد نـاوگان‬ ‫اسـتان تعییـن و از طریـق سـازمان صنعـت‪،‬‬ ‫معـدن و تجـارت به ایـن اداره کل اعلام و با‬ ‫هماهنگـی انجمن هـای صنفی راننـدگان در‬ ‫بیـن متقاضیـان توزیـع مـی شـوند‪.‬‬ ‫مدیـر کل راهـداری و حمل و نقـل جاده ای‬ ‫مازنـدران در ادامـه اظهار داشـت‪ :‬در نشسـت‬ ‫تخصصی مسئوالن سـازمان راهداری و حمل‬ ‫ونقـل جـاده ای ‪ ،‬رئیـس کانـون راننـدگان و‬ ‫دبیـر انجمـن صنفـی کامیونـداران کشـور و‬ ‫نماینـدگان فنـی انـان نیـز ‪ ،‬نرخ شـاخص بر‬ ‫مبنـای هـر تـن کیلومتـر و ضرایـب تطبیق‬ ‫مسـافت مشـخص و بـه اسـتانها اعلام گردید‪.‬‬ ‫وی از اجـرای طرح نرخ گـذاری حمل کاال بر‬ ‫اسـاس تن‪-‬کیلومتـر خبر داد و گفـت ‪ :‬طرح‬ ‫مذکـور بـا رعایت تمامی دسـتور العمل ها در‬ ‫اسـتان در حال انجام اسـت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫موانع تولید مزارع پرورش ماهیان سردابی منطقه لفور‬ ‫سواد کوه شمالی پیگیری و برطرف خواهد شد‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـیالت مازنـدران‬ ‫‪ ،‬حسـن اسـحاقی مدیـر کل شـیالت مازنـدران‬ ‫و هیئـت همـراه ‪ ،‬در بازدیـد میدانـی از مراکـز‬ ‫پـرورش ماهیـان سـردابی منطقـه لفـور از توابـع‬ ‫شهرسـتان سـوادکوه شـمالی‪ ،‬در بازدیـدی کـه از‬ ‫‪ ۸‬مزرعـه نیمـه فعـال ‪ ،‬تعطیل و یـک مزرعه فعال‬ ‫داشـت عنـوان کـرد ‪ :‬بـا عنایت بـه اینکـه منطقه‬ ‫لفـور از مناطقـی اسـت که به واسـطه برخـورداری‬ ‫از مواهـب طبیعـی می توانـد از جملـه مناطـق‬ ‫فعـال در امـر تولیـد و پـرورش ماهیـان سـردابی‬ ‫باشـد ‪ ،‬بـا توجـه بـه مشـکالت بوجـود امـده در‬ ‫خصـوص کیفیـت و میـزان دبـی متغیـر منبع ابی‬ ‫و بـروز تلفـات از تمامـی ایـن مراکـز بازدیـد و در‬ ‫جریـان موانع و مشـکالت ایـن مراکز کـه می تواند‬ ‫تولیـدات ان بـا رفع‪ ۰‬موانع در سـبد ابـزی پروری‬ ‫قـرار بگیـرد ‪ ،‬قـرار گرفتـم ‪.‬‬ ‫در پایان مدیر کل شـیالت مازندران در نشسـتی‬ ‫بـا مدیـران مراکـز پرورش ماهیان سـردابی پشـت‬ ‫سـد مخزنـی ایـت الـه صالحـی ‪ ،‬ضمـن اسـتماع‬ ‫مشـکالت موجـود بیـان داشـتند ‪ :‬سـعی و تمـام‬ ‫تـوان مـا بـر ایـن اسـت تـا بـا پیگیـری مجدانـه و‬ ‫تعامل با دسـتگاههای مرتبط ‪ ،‬مشـکالت به زودی‬ ‫مرتفـع شـده و ایـن مراکـز بـه چرخـه تولیـد بـاز‬ ‫گردند‪.‬‬ ‫کمبود عرصه توسعه شهرک های صنعتی استانه اشرفیه‬ ‫را با مشکل روبرو کرده است‬ ‫علـی حیـدری توکلـی ‪ ،‬ایجـاد زیرسـاخت هـای‬ ‫صنعتـی و واگـذاری ان بـه صاحبـان صنایـع را از‬ ‫وظایـف شـرکت شـهرک هـای صنعتـی عنـوان و‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬ضـروری اسـت به منظور توسـعه‬ ‫شـهرک های صنعتـی در این منطقـه ‪ ،‬در خصوص‬ ‫تهیـه عرصـه هـای صنعتی همـکاری الزم از سـوی‬ ‫متولیـان امـر و به ویـژه اداره منابـع طبیعی صورت‬ ‫گیـرد‪.‬وی تامیـن برق واحدهای صنعتـی را از دیگر‬ ‫مسـائل موجـود در ایـن منطقـه خوانـد و افـزود ‪:‬‬ ‫عـدم تامیـن بـرق مـورد نیـاز واحدهـای صنعتـی‬ ‫مسـتقر در شـهرک هـای صنعتـی و کارگاهـی در‬ ‫ایـن شهرسـتان رونـد اجـرای طـرح هـای صنعتـی‬ ‫‪ ،‬تولیـدی و خدماتـی را بـا مشـکل جـدی روبـرو‬ ‫کـرده اسـت‪.‬به گفتـه وی ‪ ،‬هـم اکنـون تامیـن برق‬ ‫صنعتـی از خواسـته هـای مهـم صاحبـان صنایـع‬ ‫فعـال در شـهرک هـا و واحدهـای صنعتـی ایـن‬ ‫شهرسـتان اسـت کـه انتظـار مـی رود این مشـکل‬ ‫بـه نحو مطلـوب بر طرف شـود‪.‬حیدری با اشـاره به‬ ‫اینکـه مشـکالت واحدهـای صنعتـی در این منطقه‬ ‫در کارگـروه رفـع موانـع تولیـد اسـتان و همچنیـن‬ ‫شهرسـتان بـا جدیت پیگیری می شـود افزود‪۱۵۱ :‬‬ ‫واحـد صنعتـی هم اکنون در شـهرک صنعتی نقره‬ ‫ده ‪ ،‬ناحیـه صنعتـی پرکاپشـت یـاورزاده و مجتمـع‬ ‫کارگاهـی ایـن شهرسـتان موجود اسـت کـه از این‬ ‫تعـداد ‪ ۸۵‬واحـد بـه بهره بـرداری رسـیده اند‪.‬مدیر‬ ‫شـهرک هـای صنعتـی اسـتانه اشـرفیه‪ ،‬مسـاحت‬ ‫مجموع شـهرک هـای صنعتـی و کارگاهـی در این‬ ‫منطقـه را ‪ ۵۶‬هکتار اعلام و تصریح کرد‪ :‬واحدهای‬ ‫صنعتـی فعـال در ایـن شهرسـتان در زمینـه تولید‬ ‫محصوالت سـلولزی ‪ ،‬لبنی ‪ ،‬شـیمیایی ‪ ،‬کشـاورزی‬ ‫‪ ،‬غذایـی فعالیـت دارنـد و بـرای حـدود ‪ ۷۵۰‬نفـر‬ ‫اشـتغال ایجاد کرده اند‪.‬شهرسـتان اسـتانه اشـرفیه‬ ‫با داشـتن دو بخش مرکزی و بندرکیاشـهر در شرق‬ ‫اسـتان گیالن قـرار دارد‪.‬‬ ‫رسیدگی به پرونده ‪ 42‬شرکت‬ ‫متخلف حوزه حمل و نقل عمومی‬ ‫در مازندران‬ ‫معـاون حمـل و نقـل اداره کل راهـداری و حمـل‬ ‫و نقـل جـاده ای اسـتان مازنـدران عنـوان کـرد ‪:‬‬ ‫بـه منظـور کنترل و نظـارت بر عملکـرد رانندگان‬ ‫و شـرکت هـای حمـل ونقـل جـاده ای بـرون‬ ‫شـهری و اجرای دقیـق قوانین ومقـررات مربوطه‪،‬‬ ‫در جلسـات کمیسـیون هـای مـواد ‪ 12‬اسـتان از‬ ‫ابتـدای سـال جـاری تـا به امـروز بـه پرونـده ‪42‬‬ ‫شـرکت متخلـف در حـوزه حمـل و نقـل عمومی‬ ‫مازنـدران رسـیدگی و احـکام انهـا صـادر شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل راهـداری و‬ ‫حمـل و نقـل جاده­ـای اسـتان مازنـدران ‪ ،‬علـی‬ ‫نصیـری ضمـن اعلام ایـن مطلـب افـزود‪ :‬در طی‬ ‫ایـن مدت‪5‬جلسـه کمیسـیون ماده ‪12‬برگـزار که‬ ‫منجـر بـه صـدور‪ 42‬رای برای شـرکت های حمل‬ ‫و نقلی شـد‪.‬‬ ‫مهنـدس نصیـری بـا تاکیـد بـر اینکـه جلسـات‬ ‫کمیسـیون مـاده ‪ 12‬بـرای رسـیدگی بـه تخلفات‬ ‫شـرکت هـا و موسسـات حمـل ونقـل جـاده ای‬ ‫بـرون شـهری برگـزار مـی شـود افـزود‪ :‬عمـده‬ ‫تخلفـات شـرکتهای حمـل و نقـل و راننـدگان‬ ‫حمـل و نقـل بـرون شـهری عبارتنـد از‪ :‬صـدور‬ ‫بارنامـه بدون اطلاع راننده‪ ،‬سوءاسـتفاده از کارت‬ ‫هوشـمند‪،‬عدم پرداخت کرایـه حمل‪،‬عدم درج کد‬ ‫رهگیـری بارنامه‪ ،‬جابجایـی بار بـدون بارنامه‪،‬عدم‬ ‫رعایـت مقـررات حمـل بارنامـه هـای عـادی و‬ ‫ترافیکـی در جاده هـای اسـتان‪،‬عدم ارایه خدمات‬ ‫مطلـوب در حیـن سـفر اسـت‪.‬‬ ‫الزم بـه توضیح اسـت‪:‬عمده تخلفات گزارش شـده‬ ‫در کمیسـیون مـاده ‪12‬از طریق شـکایات سـامانه‬ ‫شـهراه‪141،‬و بررسـی میدانـی همکاران ایـن اداره‬ ‫کل مبنـی بـر اخـذ کرایـه و کمیسـیون اضافی در‬ ‫بخـش بـار وعـدم رعایـت سـوار نمـودن مسـافر و‬ ‫صـدور بلیـط در بخش مسـافر بوده اسـت‪​.‬‬ ‫محیط زیست نسبت به رهاسازی‬ ‫رسوب معادن در رودخانه چالوس‬ ‫هشدار داد‬ ‫سـیداصغر مطهـری گفـت کـه در بازدیـدی کـه‬ ‫بتازگـی از تعـدادی معـادن شـن و ماسـه منطقـه‬ ‫داشـته تخلفاتی را مشـاهده کرده کـه از جمله ان‬ ‫رهاسـازی شـبانه رسـوب ناشی از شسـت و شوی‬ ‫ماسـه بـه داخـل رودخانه چالـوس بوده اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت کـه متولیـان ایـن معـادن حجـم انبوه‬ ‫رسـوب ناشـی از شست و شوی ماسـه را در مکانی‬ ‫به نام اسـتخر ترسـیب جمع و شـب هنگام مسـیر‬ ‫خروجـی ایـن اسـتخرها را بـاز می کنند کـه وارد‬ ‫انهـار منتهـی بـه رودخانـه چالـوس می شـود در‬ ‫حالـی کـه این رسـوبات نه تنهـا به زیسـتگاه انواع‬ ‫ابزیـان اسـیب مـی رسـاند بلکه بخش کشـاورزی‬ ‫را هـم تحـت تاثیـر قرار مـی دهد‪.‬‬ ‫مطهـری توضیـح داد ‪ :‬دهانـه رودخانـه چالـوس‬ ‫زیسـتگاه مهـم ابزیان نظیـر ماهـی ازاد و قزل اال‬ ‫اسـت و رهـا کـردن رسـوبات سـبب مـی شـود تا‬ ‫زنجیـره غذایـی این گونه های ارزشـمند و کمیاب‬ ‫از بیـن بـرود کـه نتیجـه ان تلـف شـدن ماهیـان‬ ‫اسـت‪.‬رودخانه حفاظت شـده چالوس کـه از دامنه‬ ‫شـمالی ارتفاعـات کنـدوان و طالقـان سرچشـمه‬ ‫می گیـرد و پـس از طـی حـدود ‪ ۷۲‬کیلومتـر‬ ‫در کنـار چالـوس بـه دریـای خـزر می ریـزد ‪ ،‬بـه‬ ‫خاطـر تکثیـر و پـرورش ماهیـان نـادر دریـای‬ ‫خـزر در ان ماننـد قـزل االی خـال قرمز‪ ،‬سـفید‪،‬‬ ‫ازاد و گونـه هـای دیگـر ذخیـرگاه ارزشـمند ابـی‬ ‫مازنـدران به شـمار مـی رود‪ .‬ماهی خـاص و بومی‬ ‫هـم بـه نـام زردک در ایـن رودخانـه زیسـت مـی‬ ‫کنـد‪ .‬ایـن رودخانـه یکـی از اصلـی تریـن منابـع‬ ‫ابـی کشـاورزی منطقـه مـی باشـد و در تولیـد‬ ‫محصـوالت ‏کشـاورزی همچـون انـواع مرکبـات‪،‬‬ ‫کیوی‪ ،‬برنج و سـایر محصوالت کشـاورزی نقشـی‬ ‫اساسـی دارد‪ .‬رییـس اداره حفاظت محیط زیسـت‬ ‫چالـوس گفـت ‪ :‬بـا توجـه به وجـود سـد انحرافی‬ ‫انتقـال اب رودخانـه چالـوس بـه شـرق مازندران‬ ‫در پائیـن دسـت ‪ ،‬انتقـال رسـوب بـه سـد باعـث‬ ‫کاهـش ظرفیـت ذخیـره و انتقال اب شـده و روی‬ ‫محصـوالت کشـاورزی ایـن منطقـه نیـز اثـرات‬ ‫مخربـی خواهد داشـت‪.‬‬ ‫بـر اسـاس امارهـای رسـمی ‪ ۱۱ ،‬کارگاه شـن‬ ‫و ماسـه و اسـتخراج سـنگ پیرامـون رودخانـه‬ ‫حفاظـت شـده چالـوس فعالیـت دارد کـه از ایـن‬ ‫تعـداد پنـج واحد بـه علت کیفیـت پائیـن کارایی‬ ‫سیسـتم تصفیـه خانـه پسـاب و نیـز االیندگـی ‪،‬‬ ‫مشـکالتی را بـرای مـردم منطقـه و همچنیـن‬ ‫محیـط زیسـت ایجـاد مـی کننـد‪.‬‬ ‫مطهـری گفت که در بازدید اخیر مشـخص شـده‬ ‫اسـت کـه بعضی از ایـن معادن در نگهداری سـازه‬ ‫ای و سیسـتم تصفیـه خانـه پسـاب و بعضـی از‬ ‫اسـتخراج کننـدگان سـنگ بـه دلیل کـم توجهی‬ ‫بـه مـوارد پیشـگیری باعـث الودگـی اب رودخانه‬ ‫چالـوس و هـوای ایـن شهرسـتان بویـژه در بخش‬ ‫مـرزن اباد ی شـوند و مـردم منطقـه را هم نگران‬ ‫کـرده انـد‪ .‬وی افـزود ‪ :‬بـه عنوان نمونـه در حوالی‬ ‫منطقـه دواب در مسـیر جـاده چالـوس ‪ -‬کـرج‬ ‫کارگاه تولیـد ماسـه وجود دارد که گـرد و غبارش‬ ‫تمـام فضـای منطقـه را پر می کنـد ‪ .‬این وضعیت‬ ‫نشـانگر بـی توجهـی متولیـان ایـن گارگاه بـرای‬ ‫حفـظ محیـط زیسـت در کنـار فعالیـت اقتصادی‬ ‫اسـت و متاسـفانه نکات پیشـگیرانه را مورد توجه‬ ‫قـرار نمـی دهند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 26/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪702‬‬ ‫خبر‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫بازگشایی کتابخانه های عمومی‬ ‫مازندران در ‪ 12‬شهرستان با پشت سر‬ ‫گذاشتن وضعیت قرمز کرونایی‬ ‫کتابخانـه هـای عمومی مازنـدران در ‪ 12‬شهرسـتان بـا رعایت کامـل پروتکل‬ ‫های بهداشـتی بازگشـایی شدند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل کتابخانه هـای عمومی مازنـدران‪ ،‬مرضیه‬ ‫فلاح‪ ،‬معاون امـور کتابخانه هـای اداره کل با بیان اینکـه کتابخانه های عمومی‬ ‫در ‪ 12‬شهرسـتان ساری‪ ،‬بابل‪ ،‬بابلسـر‪ ،‬فریدونکنار‪ ،‬سـوادکوه شمالی‪ ،‬سیمرغ‪،‬‬ ‫جویبـار‪ ،‬بهشـهر‪ ،‬نکا‪ ،‬میانـدورود‪ ،‬نـور و عباس اباد بازگشـایی شـدند و ارائه‬ ‫خدمـات کتابخانـه ای بـه اعضا را اغـاز کردند‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬شهرسـتان های‬ ‫نامبـرده از سـوی سـتاد مبارزه بـا کرونا از حالـت وضعیت قرمز خارج شـدند و‬ ‫بـرای اغـاز فعالیت هـای کتابخانه های عمومـی در ‪ 10‬شهرسـتان باقیمانده هم‬ ‫منتظر اعالم رسـمی این سـتاد هسـتیم‪.‬‬ ‫سـید احسـان موسـوی‪ ،‬معاون اداری مالـی اداره کل هم با بیان اینکه سـومین‬ ‫مرحله از ارسـال بسـته های بهداشـتی شـامل ماسـک‪ ،‬مایع ضدعفونی دست‬ ‫و سـطوح‪ ،‬شـیلد و دسـتکش بـرای اسـتفاده کلیه کارکنـان بـه کتابخانه های‬ ‫عمومی اسـتان ارسـال شـده اسـت‪ ،‬ایجاد شـرایط الزم برای ایمنـی از بیماری‬ ‫بـرای همـکاران و اعضـا را یـک ضـرورت عنوان کـرد و ابـراز امیـدواری نمود‬ ‫مراجعـه کنندگان بـه کتابخانه هـا هم با رعایـت دقیق دسـتورالعمل ها‪ ،‬ضمن‬ ‫اسـتفاده از امکانـات‪ ،‬زنجیره انتقال ویـروس کرونا را قطـع نمایند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اجتماعی‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش مازندران در نشست کارگروه بررسی مدارس غیر دولتی‪:‬‬ ‫اقدامات الزم در زمینه مدارس فاقد مجوز‬ ‫از نوسازی انجام می شود‬ ‫در رزمایش مدارس‬ ‫غیر دولتی مازندران بالغ‬ ‫بر یک میلیارد تومان‬ ‫کمکهای مومنانه جمع‬ ‫اوری کرده و در اختیار‬ ‫مردم نیازمند استان‬ ‫مازندران قرار دادند و‬ ‫این حرکت بزرگ از سوی‬ ‫وزارت اموزش و پرورش‬ ‫مورد تقدیر و تشکر قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش مازنـدران در‬ ‫نشسـت کارگروه بررسـی مدارس غیر دولتی از‬ ‫انجـام اقدامات الزم با مدارسـی کـه فاقد مجوز‬ ‫از نوسـازی مـدارس و شـورای نظارت هسـتند‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط عمومـی‬ ‫امـوزش و پرورش مازنـدران؛ «علیرضا سـعدی پور» در‬ ‫جلسـه شـورای نظـارت بر مـدارس غیر دولتـی‪ ،‬خاطر‬ ‫نشـان کـرد‪ :‬مـدارس غیـر دولتی نقـش بـی بدیلی در‬ ‫امـر امـوزش و پـرورش فرزنـدان ایـن مـرز و بـوم ایفا‬ ‫مـی کننـد و در کنار اموزش و پرورش نقشـی تکمیلی‬ ‫را دارند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه رزمایـش کمـک مومنانـ ه که توسـط‬ ‫مـدارس غیـر دولتـی صـورت پذیرفته بـود‪ ،‬افـزود‪ :‬در‬ ‫ایـن رزمایـش مـدارس غیـر دولتـی مازنـدران بالـغ بر‬ ‫یـک میلیـارد تومـان کمکهـای مومنانـه جمـع اوری‬ ‫کـرده و در اختیـار مردم نیازمند اسـتان مازنـدران قرار‬ ‫دادنـد و ایـن حرکـت بـزرگ از سـوی وزارت اموزش و‬ ‫پـرورش مـورد تقدیـر و تشـکر قـرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش همچنیـن بـا تاکیـد بـر‬ ‫ضـرورت ادامـه رونـد کمک هـای خیرخواهانـه‪ ،‬تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬رزمایـش جدیـدی بـه نـام «ایـران همـدل» بـه‬ ‫منظـور تربیـت نیـروی انسـانی دانـش امـوز توسـط‬ ‫مـدارس غیـر دولتـی درحـال انجـام اسـت‪ .‬در ایـن‬ ‫رزمایـش دانش امـوزان مسـتعد نیازمنـد توسـط‬ ‫مکانیزمـی که خـود مدارس غیـر دولتـی ان را تدارک‬ ‫خواهنـد دید شناسـایی شـده و از انهـا حمایت خواهد‬ ‫شـد و ادامـه تحصیـل ایـن دانـش امـوزان در مدارس‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۱۵۴‬خانوار روستایی دارای‬ ‫‪ ۲‬عضو معلول در گلستان خانه‬ ‫دار شدند‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی گلسـتان گفـت‪ :‬سـهمیه‬ ‫‪ ۲‬معلـول روسـتایی گلسـتان ‪ ۱۹۶‬واحـد بوده‬ ‫اسـت که تاکنـون ‪ ۲۵۶‬خانوار بـه بانک معرفی‬ ‫شـده و از ایـن تعـداد ‪ ۱۵۴‬واحـد مسـکونی‬ ‫تکمیـل و واگذار شـده اسـت‪.‬‬ ‫سـید مهـدی حسـینی اظهـار کـرد‪ :‬در سـال‬ ‫گذشـته ‪ ۱۹۶‬واحـد مسـکونی بـا مشـارکت‬ ‫معلـوالن و مددجویـان تحـت پوشـش در‬ ‫گلسـتان تکمیـل و واگـذار شـد ایـن در حالی‬ ‫اسـت کـه تنهـا در سـه ماهـه اول سـالجاری‬ ‫تعـداد ‪ ۱۲۵‬واحـد مسـکونی بـا مشـارکت‬ ‫معلـوالن و مددجویـان تحـت پوشـش تکمیل‬ ‫و واگـذار شـده اسـت‪.‬‬ ‫حسـینی افـزود‪ :‬سـهمیه دو معلول روسـتایی‬ ‫اسـتان ‪ ۱۹۶‬واحد بوده اسـت که تاکنون ‪۲۵۶‬‬ ‫خانـوار دارای دو عضـو معلول بـه بانک معرفی‬ ‫شـده که بـا بانک های عامـل قرارداد بسـته اند‬ ‫کـه از این تعـداد ‪ ۱۵۴‬واحد مسـکونی تکمیل‬ ‫و واگذار شـده است‪.‬‬ ‫وی در خصـوص سـهمیه دو معلـول شـهری‬ ‫اسـتان گفـت‪ :‬سـهمیه گلسـتان در مرحلـه‬ ‫اول ‪ ۹۴‬خانـوار دارای دو عضـو معلول شـهری‬ ‫بـوده از این تعـداد ‪ ۹۳‬واحد مسـکونی تکمیل‬ ‫و واگـذار شـده و سـهمیه مجـدد اسـتان در‬ ‫مرحلـه دوم هـم ‪ ۶۰‬خانـوار دارای دو عضـو‬ ‫معلول اسـت‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیسـتی گلسـتان در ادامـه از جمع‬ ‫اوری و ثبـت اطالعـات مسـتاجرین جامعـه‬ ‫هـدف مطابـق شـیوه نامـه دریافتـی (اسـیب‬ ‫دیـدگان ناشـی از کرونـا) جهـت پرداخـت‬ ‫کمـک هزینـه بالعـوض و تسـهیالت اجـاره و‬ ‫تامیـن ودیعـه مسـکن کـه منجر بـه پرداخت‬ ‫هشـت میلیـارد کمـک بالعـوض بـه جامعـه‬ ‫هدف شـد‪.‬‬ ‫وی از خدمـات رسـانی سـازمان بهزیسـتی در‬ ‫حوزه پیشـگیری‪ ،‬درمـان و بازتوانـی اعتیاد به‬ ‫بیـش از ‪ ۲۴‬هـزار نفـر از مصـرف کننـدگان و‬ ‫بهبـود یافتـگان مواد مخـدر در حـوزه درمان‪،‬‬ ‫بازتوانـی‪ ،‬اشـتغالزایی و کاریابـی اشـاره کرد و‬ ‫افـزود‪ :‬معتـادان در حال بهبـودی می توانند در‬ ‫قالـب اعتبـار فنـی و حرفـه ای از حمایت هـای‬ ‫مالـی سـازمان بهزیسـتی بهـره منـد شـوند‬ ‫و ضمـن امـوزش فنـی و حرفـه ای و کسـب‬ ‫مهارت هـای الزم بـه صورت رایـگان از وام های‬ ‫کارفرمایـی و خوداشـتغالی هـم اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫غیـر دولتـی بـه صـورت رایـگان خواهـد بـود‪.‬‬ ‫سـعدی پور بـا اشـاره به پویـش «همکالسـی مهربان»‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن پویش که تنهـا در اسـتان مازنـدران طرح‬ ‫شـده و در حـال اجراسـت‪ ،‬از جملـه کمـک هـای‬ ‫خیرخواهانـه ای اسـت کـه موسسـین مـدارس غیـر‬ ‫دولتـی مـی تواننـد در ان ورود پیـدا کـرده و در ایـن‬ ‫راسـتا نیـاز بسـیاری از دانـش امـوزان بـه گوشـی و‬ ‫تبلـت دانش امـوزی را مرتفع کنند‪.‬مدیـرکل همچنین‬ ‫بـا اشـاره بـه بحـث بازرسـی و نظـارت از مـدارس غیر‬ ‫دولتـی که یکـی از اهداف مهم این جلسـه بـود‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬مـدارس غیردولتـی کـه فاقـد مجوزهـای الزم از‬ ‫سـازمان نوسـازی مـدارس هسـتند‪ ،‬مورد بررسـی قرار‬ ‫خواهنـد گرفـت و اقدامـات الزم بـرای برخـورد بـا این‬ ‫موسسـات و مـدارس در دسـتور کار قـرار دارد‪.‬‬ ‫برنامه های بنیاد گلستان در‬ ‫هفته دفاع مقدس تشریح شد‬ ‫مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان‬ ‫گلسـتان برنامه های گرامیداشـت چهلمین سـالگرد‬ ‫دفـاع مقـدس را تشـریح کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش «ایثـار»‪ ،‬اسـرافیل وزیـری با اشـاره به‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬اییـن نامه‬ ‫قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و‬ ‫سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابر رای شـماره‬ ‫‪ 8014284‬بـه کالسـه ‪ 4066‬سـال ‪ 98‬موضـوع قانون‬ ‫تعییـن و تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان‬ ‫هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی‬ ‫حـوزه ثبت ملـک تنکابن تصرفـات مالکانـه بالمعارض‬ ‫مالکیـت متقاضـی شـهال ناقـدی قاسـمی به کـد ملی‬ ‫‪ 2219513246‬صـادره از تنکابـن فرزنـد محمـود‬ ‫شـش دانـگ یـک قطعـه زمین مشـتمل بـر اشـجار و‬ ‫بنـای قدیمـی بـه مسـاحت ‪ 2050‬متـر مربع قسـمتی‬ ‫از پلاک ‪ 125‬اصلـی بخـش ‪ 4‬واقـع در قریـه احمـد‬ ‫برنامه هـای گرامیداشـت چهلمیـن سـالگرد دفـاع‬ ‫مقـدس‪ ،‬گفـت‪ :‬حضـور حماسـه افرین مـردم در‬ ‫هشـت سـال دفـاع از انقلاب اسلامی باعـث شـد‬ ‫دفاع مقـدس به الگویی برای تمامـی ازادی خواهان‬ ‫سـرا خریـداری شـده مالـک رسـمی لذا بـه منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهـی میشـود تـا در صورتـی که اشـخاص نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫میتواننـد از تاریـخ انتشـاراولین اگهـی بـه مـدت دو‬ ‫مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ اعتـراض‬ ‫دادخواسـت اعتـراض برثبت خـود را به مرجـع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـاء مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت اول ‪26/06/1399 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت دوم ‪09/07/1399 :‬‬ ‫م الف‪19905054:‬‬ ‫هادی مال حسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک‬ ‫تنکابن‬ ‫اگهی تغییرات شرکت مزرعه مرغ مادر جام جم چپکرود‬ ‫بـه شـماره ثبـت ‪ 567‬و شناسـه ملـی ‪ 10980007065‬بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ ‪28/11/1398‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد ‪1- :‬با توجه به اسـتعفای محمدرضائی از سـمت مدیرعاملی بابک محسـنی مفیدی به کد‬ ‫ملـی‪ 2120222266‬به سـمت مدیرعامل بـرای مدت باقیمانده تصدی تـا تاریخ‪8/3/1401‬تعیین گردیـد‪2- .‬دارندگان‬ ‫حـق امضـا‪ :‬کلیـه قراردادهـا‪،‬اوراق و اسـناد رسـمی و تعهـداور بانکی از قبیل چک ‪ ،‬سـفته ‪ ،‬بـرات و سـایر اوراق بهادار‬ ‫شـرکت بـا امضـاء اقـای بابک محسـنی مفیدی مدیـر عامل به اتفـاق امضاء اقـای برهـان مندمی رئیس هیـات مدیره‬ ‫یـا امضـاء اقـای محمـد رضائی نائـب رییس هیـات مدیره همـراه با مهرشـرکت تعاونی معتبـر میباشـد و امضای کلیه‬ ‫نامـه هـای عـادی و اداری بـه امضای اقای بابک محسـنی مفیدی مدیرعامل و مهر شـرکت تعاونی دارای اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫رونوشـت بـه اداره تعـاون کار و رفاه اجتماعی شهرسـتان جویبار بازگشـت به شـماره‪ 0262‬مـورخ‪10/2/1399‬‬ ‫م الف‪)987017(:‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جویبار‬ ‫جهـان تبدیل شـده و دشـمنان انقلاب را از انچـه‬ ‫کرده انـد پشـیمان کنـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬یکـی از رویکردهـای مهـم‬ ‫ویژه برنامه هـای هفتـه دفـاع مقدس تبییـن حضور‬ ‫گسـترده مـردم در دفاع مقـدس اسـت‪ .‬امسـال بـا‬ ‫توجـه به چهلمین سـالگرد دفاع مقـدس برنامه های‬ ‫متعـدد و متنوعـی با رعایت پروتکل های بهداشـتی‬ ‫در اسـتان اجـرا می شـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل بنیـاد گلسـتان مهم تریـن برنامه های این‬ ‫هفتـه را برگـزاری مراسـم عطرافشـانی و گل بـاران‬ ‫مـزار مطهـر شـهدا بـا مشـارکت نیروهـای نظامـی‬ ‫و انتظامـی و دسـتگاه های اجرایـی اسـتان در‬ ‫تمامـی گلزارهـای شـهدا‪ ،‬برگزاری کنگـره همایش‬ ‫سراسـری الله های سـفید بزرگداشت شـهدای منا‪،‬‬ ‫هماهنگـی بـا شـورای سیاسـت گذاری نمـاز جمعه‬ ‫بـرای سـخنرانی پیـام اوران ایثـار در نمـاز جمعـه‪،‬‬ ‫هماهنگـی بـا صداوسـیما و رسـانه های مکتـوب‬ ‫جهـت پوشـش برنامه هـای هفتـه دفـاع مقـدس‪،‬‬ ‫مراسـم اردویی و ورزشـی نظیر دارت‪ ،‬تنیس روزی‬ ‫میـز‪ ،‬کوهنـوردی‪ ،‬راه پیمایی‪ ،‬تیراندازی و شـطرنج‪،‬‬ ‫اجـرای پایش سلامت والدین شـهدا و جانبازان در‬ ‫طول هفته‪ ،‬نصب تصاویر شـهدای شـاخص اسـتان‬ ‫در میدان هـا و خیابان هـا‪ ،‬برپایـی نمایشـگاه های‬ ‫هنـری در مـدارس و تجلیـل از کارکنـان ایثارگـر و‬ ‫رزمنـده هشـت سـال دفـاع مقدس برشـمرد‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بر اینکه دفـاع از اسلام و انقالب جز‬ ‫از مسـیر شـهدا امکان پذیر نیسـت‪ ،‬گفت‪ :‬رسـانه ها‬ ‫بایـد تمام تالش خـود را برای انتقـال فرهنگ دفاع‬ ‫مقـدس بـه جامعه و جوانـان به کارگیرند‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬اییـن نامـه قانون تعییـن و تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ‪ 8016337‬بـه کالسـه ‪ 4536‬سـال ‪ 98‬موضـوع قانـون تعیین و تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک تنکابـن تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعـارض مالکیـت متقاضـی نغمـه عابـدی به کد ملـی ‪ 2219937593‬صـادره از تنکابـن فرزند صفر شـش دانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن مشـتمل بـر سـاختمان به مسـاحت ‪ 287‬متـر مربع قسـمتی از پالک ‪ 4‬فرعـی از ‪ 22‬اصلی بخـش ‪ 2‬واقع‬ ‫در قریـه مکـرود خریـداری شـده از مالک رسـمی لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز اگهی‬ ‫میشـود تـا در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند میتواننـد از تاریخ‬ ‫انتشـاراولین اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک ماه‬ ‫از تاریـخ اعتـراض دادخواسـت اعتـراض برثبـت خـود را بـه مرجع قضایی تقدیـم نمایند بدیهی اسـت در صـورت انقضاء‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت اول ‪26/06/1399 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت دوم ‪09/07/1399 :‬‬ ‫م الف‪19905051:‬‬ ‫هادی مال حسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن‬ ‫اگهی تغییرات شرکت چاپ سیمرغ کاتب با مسئولیت محدود‬ ‫بـه شـماره ثبـت ‪ 3661‬و شناسـه ملـی ‪ 10760297419‬بموجـب نامـه شـماره ‪8467/17‬‬ ‫مـورخ‪21/05/1399‬اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان مازندران و به اسـتناد صورتجلسـه هیئت‬ ‫مدیـره مـورخ ‪ 12/05/1399‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد ‪ :‬الـف ) سـمت اعضـای هیئـت مدیـره بـه قرار‬ ‫ذیـل ‪ -1 :‬اقـای سـیدمرتضی فغانـی زرینی به شـماره ملی ‪ 5769848111‬بسـمت رئیـس هیئت مدیره‬ ‫‪ -2‬خانـم سـیده سـارا فغانـی زرینی به شـماره ملـی ‪ 2093491613‬بسـمت عضو اصلی هیئـت مدیره و‬ ‫مدیرعامـل شـرکت بـرای مدت نامحـدود تعیین گردیدنـد ‪ .‬ب ) کلیه نامه هـای عـادی اداری قراردادها و‬ ‫کلیـه اسـناد و اوراق بهـادار و تعهـد اور بانکی از قبیل چک سـفته برات با امضای منفرد خانم سـیده سـارا‬ ‫فغانـی زرینـی عضـو اصلـی هیئـت مدیـره و مدیرعامـل همراه بـا مهر شـرکت معتبر میباشـد‪.‬‬ ‫م الف‪)987016(:‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫چهارشنبه ‪ 26/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪702‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای مازندران‪:‬‬ ‫اخراج نیرو در شهرداری ساری‬ ‫تکذیب شد‬ ‫استقرار تفریحات دریایی در سدهای مازندران‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۱۰۰‬میلیاردتومانی در حوزه تفریحات دریایی‬ ‫وی به وجود ‪ ۱۱‬سد کوچک و بزرگ‬ ‫در استان مازندران اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫این امکانات با هدف استفاده مضاعف‬ ‫از تاسیسات‪ ،‬ایجاد اشتغال و فراهم‬ ‫کردن فرصت عمومی برای بهره مندی‬ ‫همه افراد مستقر شده است‪.‬‬ ‫م د ی ر ع ا م ـ ل شـرکت اب منطقـه ای‬ ‫مازنـدران بـه وجـود ‪ ۱۱‬سـد کوچـک‬ ‫و ب ـ ز ر گ د ر اسـتان اشـاره کـرد و‬ ‫گفـت‪ :‬بخـش خصوصـی حـدود ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیـارد تومـان بخـش خصوصـی بابت‬ ‫تفریحـات دریایـی در سـدهای اسـتان‬ ‫سـرمای ه گذاری کـرده اسـت‪.‬‬ ‫بحـث تفریحـات ابـی و گردشـگری در‬ ‫سـال های اخیـر مورد توجه گردشـگران‬ ‫قـرار گرفتـه‪ ،‬اسـتان مازنـدران بـا دارا‬ ‫بـودن ظرفیت های متعـدد در کنار دریا‬ ‫از ظرفیـت سـدهای مازنـدران برای این‬ ‫جاذبه هـا بهـره گرفتـه اسـت به طـوری‬ ‫کـه مـورد توجه اسـت‪.‬‬ ‫م ح م د ا ب ر ا ه ی ـ یم خ ک ش ـ یم د یرعامـل‬ ‫شـرکت اب منطقـ ه ای مازنـدران در‬ ‫این بـاره‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬در حـال حاضـر‬ ‫تفریحات ابی و گردشـگری در سـدهای‬ ‫ش ـ ه ی درج ای ی‪ ،‬ص ل اح ال دی ـ ن ک الی‬ ‫نوشـهر‪ ،‬علـی ملات نـور‪ ،‬شـیاده بابل‪،‬‬ ‫سـنبل رود سـوادکوه‪ ،‬دریاچـه ولشـت‬ ‫چالـوس‪ ،‬برنجسـتانک سـوادکوه‪ ،‬لفـور‬ ‫گلـورد و عباس ابـاد مسـتقر اسـت‪.‬‬ ‫وی بـه وجود ‪ ۱۱‬سـد کوچـک و بزرگ‬ ‫خبر‬ ‫نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در پارک موزه‬ ‫دفاع مقدس موثر بود‬ ‫را نمـادی درجهـت یـاداوری رشـادت های احـاد‬ ‫ملـت در‪۸‬سـال دفـاع مقـدس وتجلیـل از مقـام‬ ‫شـامخ شـهدا وجانبـازان دانسـت واظهار داشـت‬ ‫بـا توجـه به وجـود افـراد متخصص دررشـته های‬ ‫مختلـف ووجـود نـگاه داوطلبانـه درمهندسـان‬ ‫انشـااهلل تلاش خواهد شـد درقالب یـک کارگروه‬ ‫کارشناسـی خدمـات ومشـور ت های الزم داده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پایان سال ابی در گیالن با تحویل بیش‬ ‫از ‪ ۱.۸‬میلیارد مترمکعب اب‬ ‫وحیـد خرمـی بـا اشـاره بـه پایـان سـال ابـی در‬ ‫اسـتان گیلان‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬اخریـن جلسـه منابـع‬ ‫و مصـرف اب اسـتان گیلان برگـزار و دسـتگاه ها‬ ‫عضو گزارشـات مربوط به سـال ابـی ‪ ۹۸-۹۹‬را ارائه‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر این اسـاس اب تحویلی به شـبکه سـد‬ ‫سـفیدرود از ابتدای سـال زراعی تا تاریـخ ‪ ۱۹‬مرداد‬ ‫مـاه امسـال بیش از یک میلیـارد و ‪ ۸۷۵‬میلیون متر‬ ‫مکعب بوده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر عامـل اب منطقه ای گیلان در ادامه با اشـاره‬ ‫بـه اینکـه سـال ابی از تاریـخ یکم مهر ماه سـال ‪۹۸‬‬ ‫تـا ‪ ۳۱‬شـهریور سـال ‪ ۹۹‬محاسـبه می شـود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در حـال حاضـر حجـم ذخیـره شـده اب در سـد‬ ‫سـفیدرود ‪ ۲۵۸‬میلیـون متـر مکعب اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه ایـن میـزان در مـدت مشـابه‬ ‫سـال گذشـته ‪ ۳۸۷‬میلیـون متر مکعب بوده اسـت‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬در حال حاضر دبـی ورودی اب ‪ ۹‬متر‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫سرهنگ پاسدار موقر جانشین مرکز فرهنگی اداره کل حفظ و نشر دفاع مقدس مازندران ‪:‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه سـرهنگ موقـر بـا حضـور در‬ ‫سـازمان نظـام مهندسـی سـاختمان مازنـدران‬ ‫ضمـن ارایـه گزارشـی از پیشـرفت پـروژه پارک‬ ‫دف ـ اع م قـدس و تشـکر از مسـاعدت سـازمان‬ ‫خواسـتار حضـور موثـر سـازمان دربخش هـای‬ ‫فنـی اجـرای ایـن پـروژه شـد‪.‬‬ ‫مهنـدس علی نیـا ضمن اعلام امادگی سـازمان‬ ‫در ارایـه خدمـات مهندسـی اجـرای ایـن پـروژه‬ ‫در اسـتان مازندران اشـاره کـرد و افزود‪:‬‬ ‫ایـن امکانات بـا هدف اسـتفاده مضاعف‬ ‫از تاسیسـات‪ ،‬ایجـاد اشـتغال و فراهـم‬ ‫کـردن فرصت عمومی بـرای بهره مندی‬ ‫همه افراد مسـتقر شـده اسـت‪.‬‬ ‫م د ی ر ع ا م ـ لش ـ ر ک تا بم ن ط ق ـ ه ا ی‬ ‫مازنـدران بیـان کـرد‪ :‬حـدود ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیـارد تومـان بخـش خصوصـی بابت‬ ‫تفریحـات دریایـی در سـدهای اسـتان‬ ‫سـرمای ه گذاری کـرده اسـت‪.‬‬ ‫مهـران حسـنی معاون گردشـگری اداره‬ ‫کل میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و‬ ‫صنایع دسـتی مازنـدران نیـز بـه اجرای‬ ‫طـرح ایجـاد اسـکل ه های تفریحـی در‬ ‫‪ ۱۳۴‬نقطـه از سـاحل مازنـدران اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪ ۶۵ :‬موافقـت اولیـه بـرای‬ ‫سـرمای ه گذاران ایـن پروژ ه هـا صـادر‬ ‫شـده و ‪ ۱۵‬پرونـده دیگـر در سـازمان‬ ‫بنـادر و دریانـوردی در دسـت اقـدام‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬دریـا و سـاحل ان فرصـت‬ ‫ب ی ن ظیـری در گردشـگری مازنـدران‬ ‫محسـوب می شـود که قطعاً بـا همراهی‬ ‫دسـتگاه ها اسـتفاده بهینـه خواهـد شـد‪.‬‬ ‫معاون خدمات شـهری شـهرداری سـاری به انتشـار برخی اخبار مبنی‬ ‫بـر اخـراج حدود ‪ ۴۰۰‬نیـرو در این شـهرداری واکنش نشـان داد و ان‬ ‫را کذب دانسـت‪.‬‬ ‫مصطفـی نیـک نقـش در جمـع خبرنـگاران‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬شـهرداری‬ ‫سـاری نـه تنهـا نیروهایـی کـه رابطـه کاری بـا شـرکت هـای طـرف‬ ‫قـرارداد خـود دارنـد را اخراج نکرده اسـت‪ ،‬بلکـه با تاکید شـهردار این‬ ‫شـهر‪ ،‬تعیین و تکلیف شـماری از نیروهای روزمزد در دسـتور کار این‬ ‫شـهرداری قـرار گرفتـه و بـه زودی اجرایـی می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا یـاد اوری اینکـه تعـداد زیـادی از نیروهـای انسـانی طی سـال‬ ‫هـای مختلـف در قالـب روز مـزد در شـهرداری سـاری فعالیـت مـی‬ ‫کردنـد اینـک در مرحلـه سـاماندهی قرار دارنـد‪ ،‬این اقـدام را نمونه ای‬ ‫از خدمـت صادقانـه شـهردار سـاری عنـوان کرد‪.‬‬ ‫معـاون خدمـات شـهری شـهرداری سـاری گفـت‪ :‬نیروهـای روزمـزد‬ ‫شـهرداری در برخـی از فصـول سـال بـا توجـه بـه حجـم فعالیت های‬ ‫شـهرداری بـه کارگیـری شـده و دسـتمزد دریافـت مـی کردنـد اما در‬ ‫طـرح سـاماندهی‪ ،‬ایـن افـراد بـه صـورت تمـام وقـت همـراه بـا دیگر‬ ‫کارکنان شـهرداری در خدمات رسـانی مطلوب به شـهروندان سـاروی‬ ‫سـهیم می شـوند‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بـه طـرح سـاماندهی نیروهـای شـرکتی و حجمـی در‬ ‫شـهرداری سـاری اشـاره و اظهـار کرد‪ :‬در ایـن طرح وظایـف نیروهای‬ ‫انسـانی شـهرداری بـه طـور مجـزا در ‪ ۸‬محـور تعریـف و اجرایی شـد‬ ‫کـه خـود در توسـعه فعالیت هـای شـهرداری و خدمـات رسـانی بـه‬ ‫شـهروندان تاثیـر بسـزایی دارد‪.‬‬ ‫مکعـب بـر ثانیه و خروجـی ان نیز ‪ ۷‬متـر مکعب بر‬ ‫ثانیه اسـت‪.‬‬ ‫خرمـی همچنیـن بـه وضعیت سـد ایـت اهلل بهجت‬ ‫شـهر بیجـار نیز اشـاره و با بیـان اینکه این سـد اب‬ ‫‪ ۷۰‬درصد جمعیت شـهری اسـتان گیلان را تامین‬ ‫می کنـد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬در حـال حاضـر حجـم مخـزن‬ ‫سـد شـهر بیجـار ‪ ۶۹‬میلیـون متر مکعب اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه این میزان در مدت مشـابه سـال‬ ‫گذشـته ‪ ۶۰‬میلیـون متر مکعـب بوده اسـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در حـوزه سـد شـهر بیجـار در سـال ابـی امسـال‬ ‫شـاهد اورد بسـیار خوبـی بوده ایـم کـه در مقایسـه‬ ‫بـا سـال های گذشـته بـا ‪ ۲۶۲‬میلیـون متـر مکعب‬ ‫بهتریـن سـال ابی را پشـت سـر گذاشـته اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر عامـل اب منطقـه ای گیالن با اشـاره به اینکه‬ ‫دبـی ورودی ایـن سـد ‪ ۶۰۰‬لیتر بر ثانیـه و خروجی‬ ‫ان ‪ ۸‬متر مکعب اسـت‪ ،‬افزود‪ ۶۶ :‬درصد حجم سـد‬ ‫ایت اهلل بهجت شـهر بیجار پر شـده اسـت‪.‬‬ ‫انتصاب مشاور رسانه ای و سرپرست روابط عمومی‬ ‫شرکت توزیع برق مازندران‬ ‫سـپری مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق‬ ‫مازنـدران طـی احـکام جداگانـه ای محمدرضـا‬ ‫تیمورنـژاد را بـه عنـوان مشـاور رسـانه ای و سـید‬ ‫حسـین مهـدوی فـر را به عنـوان سرپرسـت روابط ‬ ‫عمومـی شـرکت توزیـع بـرق مازنـدران منصـوب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مهـدوی فـر از فعالیـن فرهنگـی اجتماعی ؛رسـانه‬ ‫ای و دانـش اموختـه کارشناسـی ارشـد مدیریـت‬ ‫د و ل ت ـ ی مـی باشـد کـه دارای سـوابقی چـون‬ ‫مدیریـت روابـط عمومـی فرمانـداری مرکز اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬مشـاور رسـانه ای فرماندار مرکز اسـتان؛‬ ‫دبیـر شـورای هماهنگـی روابط عمومـی های مرکز‬ ‫اسـتان مازنـدران سرپرسـت دفتـر روزنامـه هـای‬ ‫سراسـری در مازنـدران مـی باشـد‪.‬‬ ‫برترین روابط عمومی فرمانداریهای اسـتان در سال‬ ‫‪ ۹۹‬؛ تقدیـر شـده از دفتر وزارتی نیـرو بدلیل طرح‬ ‫پویـش کم مصرفی و بهینه سـازی مصـرف برق در‬ ‫سـال ‪۹۵‬؛ جوان برتر اسـتان مازندران در سـال ‪۹۱‬؛‬ ‫مقام دوم سـیزدهمین جشـنواره کشوری فرهنگی‬ ‫دانشـجویان کشـور دربخـش تولیـدات تبلیغـی‬ ‫فرهنگـی ؛ مدیـر اجرایی پـروژ های چندرسـانه ای‬ ‫و کمیتـه هـای اطالع رسـانی کنفرانس هـای ملی‬ ‫و بیـن المللـی دراسـتان مازنـدران از دیگر سـوابق‬ ‫وی به شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫کمبود منابع مالی و پشتوانه قانونی چالش بزرگ نهاد‬ ‫کتابخانه ها است‬ ‫پریسـا کرمـی در دیـدار بـا رئیـس مجمـع‬ ‫نماینـدگان گیلان در اداره کل کتابخانـه هـای‬ ‫عمومـی ضمن ارائه گـزارش از تعداد و پراکندگی‬ ‫کتابخانـه هـای عمومـی در ایـن اسـتان‪ ،‬اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬اسـتان گیلان دارای ‪ ۱۰۳‬بـاب کتابخانـه‬ ‫عمومـی اعـم از ‪ ۸۳‬کتابخانـه عمومـی نهـادی‪،‬‬ ‫‪ ۱۹‬کتابخانـه مشـارکتی و یک کتابخانه مسـتقل‬ ‫است‪.‬‬ ‫کرمـی همچنیـن با اشـاره بـه اقدامـات فرهنگی‬ ‫مجموعـه کتابخانه های عمومـی ویژه عموم مردم‬ ‫و عالقمنـدان بـه کتـاب و کتابخوانـی‪ ،‬برگـزاری‬ ‫د و ر ه هـای مختلـف اموزشـی‪ ،‬نشسـت های‬ ‫کتابخوانـی‪ ،‬محافـل ادبی شـعر و داسـتان‪ ،‬نقد و‬ ‫رونمایـی کتـاب و نیـز ایجـاد بخش هـای ویـژه و‬ ‫مسـتقل کـودک در کتابخانه ها را بخشـی از این‬ ‫اقدامـات فرهنگـی عنـوان کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـه تلاش شـبانه روزی و مسـتمر‬ ‫کتابـداران و دسـت انـدرکاران مجموعـه نهـاد‬ ‫ک ت ا ب خ ا ن ـ ه هـای عمومـی در پیشـبرد اهـداف‬ ‫ف ر ه ن گ ـ ی ا ش ـاره کـرد و گفـت‪ :‬تنهـا درامـد‬ ‫کتابخانـه هـای عمومـی از محـل حداقـل نیـم‬ ‫درصـدی درامدهای هفتگانه شـهرداری ها اسـت‪،‬‬ ‫کـه نیازمند همکاری این سـازمان بـرای پرداخت‬ ‫ایـن سـهم هسـتیم‪.‬‬ ‫مدیـرکل کتابخانـه هـای عمومی گیالن با اشـاره‬ ‫بـه هزینه های سـنگین نگهداری بنای سـاختمان‬ ‫کتابخانـه هـا‪ ،‬حقـوق و مزایای کارکنـان و خرید‬ ‫تجهیـزات و انجـام تعمیـرات فیزیکـی‪ ،‬کمبـود‬ ‫منابـع مالـی و عـدم پشـتوانه مناسـب قانونـی از‬ ‫مجموعـه کتابخانـه هـای عمومـی را بزرگتریـن‬ ‫مشـکل این نهاد دانسـت و خواسـتار پیگیری این‬ ‫موضـوع از سـوی نمایندگان شـد‪.‬‬ ‫رسانه ها باید پیگیر مطالبات و‬ ‫مشکالت مردم باشند‬ ‫مهـدی پارسـا در دیـدار هیئـت اندیشـه ورز‬ ‫بسـیج رسـانه بـا رئیـس دانشـگاه ازاد گیلان‬ ‫بـا اشـاره به نقـش و اهمیـت رسـانه در جوامع‪،‬‬ ‫اظهـار کرد‪ :‬رسـانه در اگاهی بخشـی و تحوالت‬ ‫جوامـع نقـش موثـر و تاثیرگـذاری دارد‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت تعامـل و ارتبـاط‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی بـا رسـانه ها‪ ،‬گفـت‪ :‬عدم‬ ‫وجـود ایـن ارتبـاط سـبب می شـود تـا عملکرد‬ ‫و اقدامـات دسـتگاه ها بـه اطلاع افـکار عمومی‬ ‫جامعه نرسـد‪.‬‬ ‫رئیس بسـیج رسـانه گیالن با اشـاره بـه جایگاه‬ ‫اسـتان در حـوزه رسـانه کشـور و با بیـان اینکه‬ ‫بیـش از ‪ ۴۰۰‬رسـانه مکتـوب و مجـازی در‬ ‫ایـن اسـتان فعالیـت می کنـد‪ ،‬افـزود‪ :‬بـا توجه‬ ‫بـه پیشـرفت تکنولـوژی و علـم‪ ،‬رسـانه ها از‬ ‫فناوری هـای روز بـرای انتقـال اخبـار اسـتفاده‬ ‫م ی کننـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به اینکـه رسـانه ها می توانند تاثیر‬ ‫شـگرفی در بخـش و حوزه های مختلف داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬گفـت‪ :‬متاسـفانه برخـی از رسـانه های‬ ‫در اسـتان گیلان در برابـر مشـکالت اسـتان‬ ‫عملکـردی منفعالنـه دارند‪.‬‬ ‫پارسـا با تاکید بـر اینکه رسـانه ها باید مطالبات‬ ‫مـردم را پیگیـری کننـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬یکی از‬ ‫مهم تریـن انتظـارات مـا از رسـانه ها پیگیـری‬ ‫مطالبـات مردمـی و انتقـال انها به مسـئوالن و‬ ‫احقـاق حقـوق مردم اسـت‪.‬‬ ‫وی در ادامـه با بیان اینکه مشـکالت را می توان‬ ‫بـا اتحـاد و همدلـی و انسـجام حل کـرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بایـد میـان اصحاب و فعاالن رسـانه ای انسـجام‬ ‫وجـود داشـته باشـد تـا بتواننـد در مسـیر حل‬ ‫مشـکالت مـردم گام برداشـته و مطالبـه گـر‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان بسـیج رسـانه گیالن بـه برخی‬ ‫اقدامات و فعالیت های این سـازمان در راسـتای‬ ‫ارتقای سـطح اگاهـی و دانش فعاالن رسـانه ای‬ ‫اشـاره و اظهار کرد‪ :‬بسـیج رسـانه امادگی دارد‬ ‫تـا بـرای دانشـجویان و کارکنـان ایـن دانشـگاه‬ ‫دوره اموزشـی سـواد رسـانه ای برگزار کند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه مسـابقه علمـی رسـانه ای با‬ ‫اسـتفاده از ظرفیـت رسـانه ها برگـزار می شـود‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬ایـن مسـابقه با هـدف حمایـت از تولید‬ ‫ظرفیت هـا و تحقـق شـعار جهش تولیـد برگزار‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫شمال‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 26/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪702‬‬ ‫با عزم جدی شهردار امل؛‬ ‫معضل زباله امل در دفتر‬ ‫دادستان مرکز استان پیگیری شد‬ ‫حـل معضـل زبالـه امـل بـا حضـور‬ ‫مدیـرکل دفتـر امـور شـهری و‬ ‫شـوراهای اسـتانداری‪ ،‬مدیرکل صنایع‬ ‫و معـادن‪ ،‬مدیـرکل اب منطقـه ای ‪،‬‬ ‫مدیـرکل محیـط زیسـت‪ ،‬مدیـرکل‬ ‫منابـع طبیعی‪ ،‬مدیرسـازمان پسـماند‬ ‫مازنـدران‪ ،‬فرماندارامـل و رئیـس‬ ‫شـورای اسلامی شـهر امـل در دفتر‬ ‫کریمـی دادسـتان مرکـز اسـتان ‪،‬‬ ‫برگـزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره روابـط عمومـی‬ ‫شـهرداری امل‪ ،‬سـید حمید هاشـمی‬ ‫در ایـن نشسـت گفـت؛ معضـل زبالـه‬ ‫امل مشـکل ملی اسـت و بـا اعتبارات‬ ‫دولـت بایسـتی برطـرف شـود‪.‬‬ ‫هاشـمی بـا اشـاره بـه اینکـه ظرفیت‬ ‫زمیـن زبالـه فعلـی امل تکمیل شـد‪،‬‬ ‫افـزود؛ بـا توجه بـه احداث سـد هزار‬ ‫و قـرار گرفتـن مرکـز دفـن زبالـه در‬ ‫مخزن سـد‪ ،‬مشـکالت زیست محیطی‬ ‫مرکـز دفن زبالـه غیرقابل انکار اسـت‪.‬‬ ‫از نظـر کارشناسـی منطقه دفـن زباله‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫پوستر‬ ‫عمـارت شهرسـتان امـل فراتـر از‬ ‫ظرفیـت و گنجایـش خـود زباله جذب‬ ‫کـرده و الزم اسـت هـر چـه سـریع تر‬ ‫تعطیـل و زمین جایگزین ان مشـخص‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد؛ بحـران زبالـه امـل و‬ ‫شـهرهای مازنـدران یک بحـران ملی‬ ‫اسـت و این اسـتان و شهرسـتان نباید‬ ‫هزینـه زبالـه کشـور را بپـردازد‪ ،‬مـا‬ ‫میزبـان خوبی برای کشـور هسـتیم و‬ ‫زبالـه انـان را تحمـل می کنیـم‪ ،‬حال‬ ‫عمارت اصلا خوب نیسـت‪ ،‬امیدواریم‬ ‫با کمک ملـی و کمک مدیران اسـتانی‬ ‫لکه هـای زبالـه اسـتان بویـژه در امل‬ ‫برطرف شـود‪.‬‬ ‫در این جلسـه کریمی دادسـتان مرکز‬ ‫اسـتان از مدیـران کل مرتبط بـا تایید‬ ‫زمین جایگزیـن زباله امل خواسـت تا‬ ‫با حضـور میدانی و بازدیـد از مکانهای‬ ‫انتخـاب شـده در کنمتر از یـک هفته‬ ‫یـک مـکان را بـرای رفع معضـل زباله‬ ‫نهایـی کنند‪.‬‬ ‫معدن فرصت است؛ نه تهدید!‬ ‫باران چشمه‪ :‬معدن کاران از حقوق خود اطالع داشته باشند‬ ‫اسـتخراج از معـادن بـه عنـوان یکـی از‬ ‫مهم تریـن مولفه هـای رشـد اقتصـادی‬ ‫دارای مزایای بسـیاری اسـت که سـنجش‬ ‫هـر یـک از ایـن مزایـا می توانـد در میزان‬ ‫اثرگـذاری معـادن در اقتصـاد منطقـه‬ ‫خـود‪ ،‬موثـر باشـد‪ .‬کشـف معـدن مزایای‬ ‫زیـادی از جمله ایجـاد فرصت های شـغلی‬ ‫پایـدار و تربیـت نیـروی متخصـص از بین‬ ‫روسـتاییان‪ ،‬ایجـاد و تکمیـل زیرسـاخت‬ ‫هـا نظیـر حمل ونقـل‪ ،‬توسـعه شـبکه های‬ ‫انتفـال انـرژی‪ ،‬اب و اضافـه شـدن بخـش‬ ‫مولـد معـدن در کنـار بخـش کشـاورزی‬ ‫و دامـداری بـه عنـوان مولفه هـای اصلـی‬ ‫اقتصـاد مناطـق غیرشـهری را بـه دنبـال‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال‪ ،‬بـاران چشـمه مدیـر‬ ‫عامـل معـدن کاران غـرب اسـتان در ائیـن‬ ‫بازگشـایی دفترانجمـن معـدن غـرب اسـتان‬ ‫مازنـدران بـا حضـور دکتـر عبـدی (مسـئول‬ ‫معـادن سـازمان صمـت) ‪ ،‬فرمانـدار شهرسـتان‬ ‫چالـوس ‪ ،‬دوسـت علی پور رئیـس صمت چالوس‬ ‫و صاحبـان معـادن شـن و ماسـه غـرب مازندران‬ ‫ضمـن تاکید بـر اهمیت ضایع نشـدن حق معدن‬ ‫کاران افـزود‪ :‬بسـیاری از معـدن کاران بـا وجـود‬ ‫اینکه سـال هـا در حال بهـره برداری هسـتند؛ از‬ ‫قانـون بی اطلاع انـد و این باعـث تضییع حقوق‬ ‫معـدن کاران مـی شـود‪.‬‬ ‫مسـئول مجتمـع معادن غـرب مازنـدران تصریح‬ ‫داشـت‪ :‬با وجـود اینکه معـادن در تمامی امورات‬ ‫زندگـی ما نقـش دارند و هرگونـه تعطیلی معادن‬ ‫باعـث بیـکاری و ضـرر و زیـان هنگفـت بـرای‬ ‫منطقه می شـود؛ بهتر اسـت که معـدن کاران از‬ ‫حقـوق قانونـی خـود اطالع داشـته باشـند‪ .‬هدف‬ ‫ایـن انجمـن (معـادن غـرب اسـتان) پیگیـری‬ ‫حقـوق معـدن کاران غـرب مازندران می باشـد تا‬ ‫خـدای ناکـرده در حقشـان اجحاف نشـود‪.‬‬ ‫بـاران چشـمه گفـت ‪ 27 :‬معـدن شـن و ماسـه‬ ‫و سـنگ الشـه در منطقـه غـرب مازنـدران وجود‬ ‫دارد؛ ولـی بـه علـت بعضـی از مشـکالت محیـط‬ ‫زیسـتی و یـا اعتراضـات مردمـی در حـال حاضر‬ ‫فقـط ‪ 11‬معدن فعال می باشـد ‪ .‬صنایع و معادن‬ ‫اسـتان نباید بصـورت جزیره ای عمـل کند‪ .‬همه‬ ‫ی مـردم معـدن را بعنوان تخریب محیط زیسـت‬ ‫و منابـع طبیعـی می داننـد درصورتـی که معدن‬ ‫بـا وجـود اینکـه معادن‬ ‫در تمامـی امـورات‬ ‫زندگی ما نقـش دارند و‬ ‫هرگونه تعطیلـی معادن‬ ‫باعـث بیـکاری و ضـرر‬ ‫و زیـان هنگفـت بـرای‬ ‫منطقـه می شـود؛ بهتر‬ ‫اسـت که معـدن کاران‬ ‫از حقـوق قانونـی خـود‬ ‫اطلاع داشـته باشـند‪.‬‬ ‫هـدف ایـن انجمـن‬ ‫(معـادن غـرب اسـتان)‬ ‫پیگیـری حقـوق معدن‬ ‫کاران غـرب مازنـدران‬ ‫مـی باشـد تـا خـدای‬ ‫ناکـرده در حقشـان‬ ‫اجحـاف نشـود‪.‬‬ ‫داران بـه غیـر از هزینـه هایی که طبـق قانون در‬ ‫زمـان بهـره بـرداری بـه منابـع طبیعـی و محیط‬ ‫زیسـت پرداخـت می کنند خودشـان نیـز در امر‬ ‫جنـگل کاری تلاش وافری می کننـد؛ در همین‬ ‫خصـوص یکـی از معـادن ما بـا وجـود اینکه پول‬ ‫هایـی کـه بایـد طبـق قانـون بـه منابـع طبیعی‬ ‫پرداخـت مـی کـرد ‪ ،‬کـرده بـود؛ بیسـت هکتـار‬ ‫جنـگل کاری نیـز در منابـع طبیعـی مـرزن ابـاد‬ ‫انجام داده اسـت‪.‬‬ ‫زنـدی فرمانـدار چالـوس تاکیـد کـرد‪ :‬معـادن‬ ‫یـک فرصت بـرای غـرب مازنـدران هسـتند؛ این‬ ‫صنعـت بایـد توسـعه یابـد و اتفـاق هـای خوبـی‬ ‫در معـادن مـا در بحـث محیـط زیسـت و منابـع‬ ‫طبیعـی افتـاده اسـت ‪ .‬صاحبـان معـادن غـرب‬ ‫مازنـدران در بحـث محیـط زیسـت و منابـع‬ ‫طبیعـی توجـه بسـیاری دارنـد؛ امـا بایـد بیـش‬ ‫تـر دقـت شـود تـا بـه منابـع طبیعـی و محیـط‬ ‫زیسـت حتّـا کوچکتریـن خسـارتی وارد نشـود‪.‬‬ ‫اولویـت اول شـما بایـد محیـط زیسـت باشـد و‬ ‫در ایـن راه بایـد تلاش بسـیاری بکنیـد و باعث‬ ‫حفظ محیط زیسـت در منطقه شـوید تـا نگرانی‬ ‫هـای مـردم نیز بر طـرف شـود‪.‬وی ادامـه داد‪ :‬به‬ ‫علـت "حفاظت شـده" اعالم شـدن منطقـه البرز‬ ‫مرکـزی هرگونـه بهـره بـرداری در منطقـه کجور‬ ‫کـه به شـهر چالوس نزدیک اسـت ممنـوع و این‬ ‫باعـث ایجـاد هزینه بـرای تولیـد مصالـح منطقه‬ ‫شـده اسـت‪.‬فرماندار چالوس پیشـنهاد کـرد‪ :‬یک‬ ‫‪ NGO‬محیـط زیسـت هـم بیـن معـدن کاران‬ ‫تشـکیل شـود تـا در امـر کمـک و بـاز سـازی‬ ‫منابـع طبیعـی و محیط زیسـت تالش بیشـتری‬ ‫شـود‪ .‬رودخانـه چالـوس بایـد ابی زالل و شـفاف‬ ‫داشـته باشـد مـا نیـاز به ایـن داریـم کـه ادارات‬ ‫مسـئول برنامـه جامعی به معـدن کاران بدهند تا‬ ‫مشـکالتی بـرای ان هـا ایجـاد نشـود‪.‬‬ ‫رئیـس صنعـت و معـدن چالـوس در این مراسـم‬ ‫گفـت‪ :‬همـکاری الزم را در جهـت سـوخت‬ ‫ماشـین االت معـادن را انجام میدهیـم‪ .‬ما همواره‬ ‫بـر اجـرای سیاسـت هـای تشـویقی و حمایتـی‬ ‫از صنایـع معدنـی را در راسـتای تحقـق اهـداف‬ ‫ارمـان هـای انقالب و دسـتورات رهبـری انقالب‬ ‫در سـال جهـش تولیـد در دسـتور کار داریـم و‬ ‫بـر همیـن اسـاس باعث رشـد و بالندگـی صنایع‬ ‫معدنـی غـرب مازنـدران شـده است‪.‬دوسـت علی‬ ‫پور خاطر نشـان کرد‪ :‬پسـاب واحـد های معدنی‬ ‫معضلـی بـود که همـواره در محافـل مختلف به‪8‬‬ ‫دلیـل ایجـاد الودگـی مـورد بحـث واقع می شـد‬ ‫کـه در سـال ‪ 96‬اقدام به تهیه اجـر از ان کردیم‪.‬‬ ‫وی در خاتمـه تصریـح کـرد‪ :‬بـا معدنکارانی که‬ ‫مسـائل ایمنـی ‪ ،‬کارگاهی و کارگـران و همچنین‬ ‫مسـائل زیسـت محیطـی و عـدم برداشـت طبق‬ ‫مجـوز را رعایـت نکنـن برخـورد خواهـد شـد‪.‬در‬ ‫خاتمـه مراسـم معدنـکاران مسـائل و مشـکالت‬ ‫خـود را بـا دکتـر عبـدی مسـول معادن سـازمان‬ ‫صمـت اسـتان درمیان گذاشـتن و قـول پیگیری‬ ‫و بررسـی و همچنیـن راهـکار هایـی را گرفتنـد‪.‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫علم تاج‬ ‫تابنـاک‪ :‬وزیـر اقتصـاد‪ :‬کسـی کـه وارد بـورس‬ ‫می شـود‪ ،‬خـودش را طـوری تربیـت کنـد که با‬ ‫وزش بـاد مثـل بیـد نلرزد‬ ‫علـم تـاج‪ :‬البتـه به شـرطی که کشـتی ناخدا و‬ ‫بادبان مناسـبی داشـته باشد!‬ ‫تماشـاگران امـروز‪ :‬وزیـر امـوزش و پـرورش‪:‬‬ ‫مـدارس بایـد جـان بگیرنـد‬ ‫علـم تـاج‪ :‬فقط یک وقـت جان دانـش اموزان و‬ ‫دبیران را نگیرند؟!‬ ‫هفـت صبح‪ :‬هر سـهم تـان را مـی توانید با یک‬ ‫ریـال بیمه کنید‬ ‫علـم تـاج‪ :‬حـاال نوبـت بیمه ها اسـت که سـهم‬ ‫شـان را از سـفره بـورس بردارنـد! اگـر خواهـی‬ ‫کـه بر ریشـت نخنندنـد‪ /‬بفرما تا خـرت محکم‬ ‫ببندند!‬ ‫رجا نیوز‪ :‬چرا اکبر طبری اعدام نشد؟‬ ‫علم تاج‪ :‬چو دانی و پرسی سوالت خطاست؟!‬ ‫رجـا نیـوز‪ :‬زنگنه وزیـر نفت‪ :‬اگر پاالیشـگاه می‬ ‫سـاختیم کشـور بـه کثافـت و الودگی کشـیده‬ ‫می د‬ ‫َ‬ ‫اصلا نظرتـان چیسـت همـه مـاده‬ ‫علـم تـاج‪:‬‬ ‫سـیاه و بـد بـو را بدهیم بـه کشـورهای دیگر و‬ ‫مملکـت شـان را بـه گند بکشـیم؟!‬ ‫ایـران‪ :‬شـهردار تهـران‪ :‬روی فرمـول جدیـدی‬ ‫بـرای اجـرای طـرح ترافیـک کار مـی کنیـم‬ ‫علـم تـاج‪ :‬فقط خدا کنـد در این فرمـول به جز‬ ‫گرانـی خـودرو‪ ،‬گرانـی سـوخت و گرانـی طرح‬ ‫ترافیـک بـه ایتـم های دیگـر نیز توجه شـود!‬ ‫تابناک‪ :‬نجات نوجوان فریمانی از چنگ گرگها‬ ‫علـم تـاج‪ :‬کاش یـک نفـر هـم پیدا شـود مـا را‬ ‫از دسـت مافیـای گرانـی‪ ،‬تـورم‪ ،‬اختلاس و ‪...‬‬ ‫نجـات دهد!‬ ‫صـدای زنجـان‪ :‬با تلاش دکتر نصراله عباسـی‪،‬‬ ‫پژوهش گـر و اسـتاد دانشـگاه زنجـان‪ :‬حضـور‬ ‫دایناسـورهای پردار دوانگشـتی در ایـران اثبات‬ ‫شد‬ ‫علـم تـاج‪ :‬اگـر حضـور قاچاق چیـان بـدون پر‬ ‫هـم در کشـور ثابـت شـود دیگـر نـور علـی نور‬ ‫اسـت! چـون سـالی اسـت چنـد میلیـارد دالر‬ ‫قاچـاق داریـم ولـی کسـی گـردن نمـی گیرد!‬ ‫اهنـگ‪« :‬روغـن کانـوال» بـرای سلامت روان‬ ‫مضـر اسـت‬ ‫علـم تاج‪ :‬بـاز معلوم نیسـت کدوم تاجر سـبیل‬ ‫دانشـمندان(!) را چرب نکرده اسـت!‬ ‫علـم تاج‪ :‬طبع سـرد نارنگی مسـکن قـوی برای‬ ‫سلسله اعصاب‬ ‫علـم تـاج‪ :‬عزیـزی کـه روغـن کانـوال وارد مـی‬ ‫کنـی‪ ..‬خواص نارنگـی را مالحظه مـی فرمائید!‬ ‫بایـد سـبیل دانشـمندان را چـرب کنـی تـا‬ ‫خـواص کانـوال مثبـت شـوند!‬ ‫صـدای زنجـان‪ :‬محدثی‪ ،‬نویسـنده کتاب «دین‬ ‫و شـادی » مطـرح کـرد‪ :‬اغلـب مـردم ایـران از‬ ‫اینکـه زیـاد بخندند‪ ،‬نگران هسـتند‬ ‫علـم تـاج‪ :‬کارم از گریـه گذشـته بـدان مـی‬ ‫خنـدم!‬ ‫رجـا نیـوز‪ :‬مش قربانعلـی خلع ید و راهـی زندان‬ ‫شد‬ ‫علـم تـاج‪ :‬از ان کوچـه نـرو‪ ،‬میـر بلـوک جـو‬ ‫کاشـته!‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!