روزنامه کرانه شمال شماره 701 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 701

روزنامه کرانه شمال شماره 701

روزنامه کرانه شمال شماره 701

‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬سه شنبه ‪ 25 /‬شهریور‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 701‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪4‬‬ ‫ی به دالتون ها باج ندهید‬ ‫اقای رجب ‬ ‫‪4‬‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫جنگ روز عاشورا نباید شناخت؛ ان یک بخش از جهاد امام حسین است‪.‬‬ ‫امام حسین را فقط به‬ ‫اما انچه که می بایسـت عباس رجبی شـهرداری سـاری نسـبت‬ ‫بـه ان اهتمـام ویـژه بورزد ایـن موضوع اسـت که زبالـه در دوره‬ ‫مدیریتـی ایشـان بوی پول مـی دهد یـا تعفن!!!!‬ ‫پول های کثیف بدنبال فتنه انگیزی در ساری‬ ‫‪8‬‬ ‫خبــر‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫استمرار عملیات گاز رسانی‬ ‫به ‪ 185‬روستای‬ ‫کوهستانی مازندران‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مهندس نظری مدیرکل راه و شهرسازی‬ ‫مازندران خبر داد ‪:‬‬ ‫مهاجر‪،‬رییس اتاق مازندران اعالم کرد‪:‬‬ ‫امادگی مازندران برای خرید ماهانه‬ ‫‪ ۵‬هزار تن گوشت گوسفند از روسیه‬ ‫اغاز عملیات‬ ‫محوطه سازی مسکن مهر‬ ‫میارکالی ساری‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تقوی مدیر شعب بانک مسکن مازندراندر نشست با رسانه ها به بهانه هفته بانکداری‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫اجرای طرح برق امید در‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق مازندران‬ ‫متولیان اقتصادی در راستای تحقق شعار سال نقش افرینی کنند‬ ‫ارتباط ‪ 300‬شغل با بخش مسکن‬ ‫اگهی منا قصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شــهرداری ســرخ رود در نظــر دارد طــی بنــد ‪ 4-8‬مصوبــه شــماره ‪13‬‬ ‫مــورخ ‪ 99.4.28‬اجــرای رنــگ امیــزی مســیر دوچرخــه خیابانهــای‬ ‫گلســتان و بوســتان و گلشــهر و عالیــم ترافیکــی خیابــان امــام رضــا را بــا‬ ‫بــراورد مبلــغ ‪ 17.231.831.000‬ریــال طبــق مــاده ‪ 4‬اییــن نامــه مالــی از‬ ‫طریــق مناقصــه عمومــی و (ســامانه تــدراکات الکترونیکــی دولت‪-‬ســتاد‬ ‫ایــران) بــه پیمانــکار واجــد شــرایط و براســاس شــرایط مشــروحه ذیــل‬ ‫واگــذار نمایــد‪:‬‬ ‫‪.1‬شــرکت کننــدگان مــی بایســت ‪ 5‬درصــد مبلــغ بــراورد مناقصــه را‬ ‫بصــورت ضمانــت نامــه بانکــی و یــا بصــورت نقــدی بــه حســاب شــماره‬ ‫‪ 0105709179006‬و یــا بــه شــماره شــبا ‪460170000000105709179006‬‬ ‫نــزد بانــک ملــی بــه نــام شــهرداری ســرخ رود بــا مشــخصات شناســه‬ ‫ملــی ‪ 14002505982‬و کــد اقتصــادی ‪ 411395863998‬و کدپســتی‬ ‫‪ 4631339787‬واریــز نماینــد‪.‬‬ ‫‪.2‬شــرکت کننــدگان میبایســت مبلــغ ‪ 1.000.000‬ریــال بابــت اســناد‬ ‫مناقصــه بــه حســاب شــماره ‪ 105708962007‬شــهرداری نــزد بانــک ملــی‬ ‫شعــبه مرکزــی واریــز نماینــد‪.‬‬ ‫‪.3‬زمــان دریافــت اســناد از تاریــخ ‪ 99.06.25‬لغایــت ‪ 99.07.01‬و ارائــه‬ ‫پیشــنهادات حداکثــر تــا ‪ 10‬روز پــس از تاریــخ نشــر اگهــی دوم از تاریــخ‬ ‫‪ 99.07.02‬لغایــت ‪ 99.07.12‬از ســایت ســتاد ایــران مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪.4‬شرکت کنندگان می بایست دارای صالحیت پیمانکاری باشند‪.‬‬ ‫‪.5‬تاریــخ نشــر اگهــی نوبــت اول ‪ 99.06.25‬و اگهــی دوم در تاریــخ‬ ‫‪ 99.07.01‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪.6‬کلیــه اســناد و مــدارک مناقصــه فــوق از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی‬ ‫دولت‪-‬ســتاد قابــل دسترســی مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪.7‬پاکتهــا و پیشــنهادات واصلــه در روز دوشــنبه مــوخ ‪ 99.07.14‬بــا حضور‬ ‫اعضــای کمیســیون معامــات بازگشــایی خواهد شــد‪.‬‬ ‫نوبت دوم‪99.07.01 :‬‬ ‫محسن کبود فیروزجائی‬ ‫شهردار سرخ رود‬ ‫مناقصه عمومی‬ ‫اگهی‬ ‫پایه سوم و معین‬ ‫ویــژه‬ ‫شــهرداری ســاری در نظــر دارد احــداث کانــال بتنــی خیابان‬ ‫دخانیــات کــوی شــهید طبــری و تقــوی براســاس فهرســت‬ ‫بهــای راه و بانــد فــرودگاه ســال ‪ 99‬از طریق مناقصــه عمومی‬ ‫بــه پیمانــکاران و شــرکتهای واجــد الشــرایط واگــذار نمایــد‪.‬‬ ‫‪.1‬براورد اولیه انجام کار ‪35.498.378.793 :‬ریال‬ ‫‪.2‬تاریــخ خریــداری اســناد ‪ :‬از تاریخ انتشــار اگهــی ‪99.06.25‬‬ ‫لغایت ‪99.06.31‬‬ ‫‪.3‬محــل خریــداری اســناد ‪ :‬دبیرخانــه شــهرداری مرکــزی‬ ‫ســاری‬ ‫‪.4‬ســپرده شــرکت در مناقصــه ‪ 5 :‬درصــد مبلــغ بــراورد‬ ‫اولیــه بــه میــزان ‪ 1.774.918.940‬ریــال اســت‪.‬‬ ‫‪.5‬شــرکت کننــدگان مــی بایســت جهــت شــرکت در مناقصه‬ ‫مبلــغ ‪ 2.000.000‬ریــال بابــت خریــداری اســناد بــه حســاب‬ ‫ســیبا درامــد شــهرداری بــه شــماره ‪ 0108598799000‬واریــز‬ ‫نماینــد‪.‬‬ ‫‪.6‬شــرکت کننــدگان مــی بایســت دارای حداقــل صالحیــت‬ ‫رتبــه ‪ 5‬رشــته راه یــا اب را دارا باشــند‪.‬‬ ‫‪.7‬شــهرداری در رد یــا قبــول یــک یــا کلیــه پیشــنهادات‬ ‫مختــار اســت‪.‬‬ ‫‪.8‬ســایر اطالعــات و جزئیــات مربــوط بــه معاملــه در اســناد‬ ‫مناقصــه منــدرج مــی باشــد‪.‬‬ ‫عباس رجبی‬ ‫شهردار ساری‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫خرب‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری‪:‬‬ ‫برنامه های فرهنگی در‬ ‫دستگاه ها‪ ،‬مدون‪ ،‬موثر و تحول‬ ‫افرین باشد‬ ‫جلسـه شـورای فرهنگـی اسـتانداری‬ ‫مازنـدارن بـه ریاسـت معـاون توسـعه‬ ‫مدیریـت و منابـع اسـتانداری و اعضـای‬ ‫این شـورا بـا محوریت برنامه هـای گرامی‬ ‫داشـت چهلمیـن سـالگرد دفـاع مقـدس‪،‬‬ ‫اربعیـن حسـینی (ع) و ضـرورت تحقـق‬ ‫اهـداف مصـوب ایـن شـورا برگـزار شـد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری‬ ‫مازنـدران‪ ،‬رقیـه صفـری‪ ،‬معـاون توسـعه‬ ‫مدیریت و منابع اسـتانداری در این جلسه‬ ‫بـر برنامه ریـزی مـدون‪ ،‬یکپارچـه و همه‬ ‫جانبـه در جهـت تقویـت و اجـرای هرچه‬ ‫پربارتـر فعالیـت هـای فرهنگـی‪ -‬دینـی‬ ‫در چارچـوب دسـتورالعمل ها و سیاسـت‬ ‫هـای شـورای فرهنگـی بویـژه بـه صورت‬ ‫درون سـازمانی تاکیـد نمود‪.‬‬ ‫صفـری‪ ،‬حفـظ و تقویـت ایمـان و تقـوا و‬ ‫تحکیـم و تعالـی باورهای دینـی کارکنان‬ ‫در راسـتای تزکیه و پرورش منابع انسـانی‬ ‫را از مهمتریـن وظایـف این شـورا دانسـت‬ ‫و یـاداور شـد‪ :‬برنامـه هـا و فعالیـت هـای‬ ‫شـورای فرهنگی بایـد در برگیرنـده‪ ،‬موثر‬ ‫و تحـول افرین باشـد‪.‬‬ ‫معاون اسـتاندار افـزود‪ :‬اهتمام در خصوص‬ ‫تصمیـم گیری و سیاسـت گـذاری در امور‬ ‫اقامـه نمـاز‪ ،‬امر به معـروف و نهی از منکر‪،‬‬ ‫صیانـت از حریـم امنیت عمومـی و حقوق‬ ‫شـهروندی و عفـاف و حجـاب و برنامـه‬ ‫ریـزی بـرای مناسـبت هـای فرهنگـی و‬ ‫مذهبی در راسـتای اجـرای ابالغیه وزارت‬ ‫کشـور‪ ،‬از مهـم تریـن وظایـف شـورای‬ ‫فرهنگی اسـت‪.‬‬ ‫رقیـه صفـری در بخش دیگری از سـخنان‬ ‫خـود بـا اشـاره بـه در پیـش بـودن هفته‬ ‫دفـاع مقـدس و گرامـی داشـت چهلمیـن‬ ‫سـالگرد دفـاع حماسـی و مقتدرانـه ملت‬ ‫ایران اسلامی در برابر دشـمنان در جبهه‬ ‫هـای نبـرد حـق علیه باطـل‪ ،‬امـوزه های‬ ‫جامعـه ایثارگـری را سـرمایه ارزشـمند‬ ‫فرهنگـی توصیف کـرد و گفـت‪ :‬تجلیل از‬ ‫ایثارگـران به عنوان یـک فعالیت فرهنگی‬ ‫محـوری همـواره باید مـورد توجه باشـد‪.‬‬ ‫وی بـر تبلیغـات محیطـی مطلـوب‪،‬‬ ‫برگـزاری سلسـله برنامـه هـای موثـر در‬ ‫سـازمان و فضای اسـتان بر اسـاس دستور‬ ‫العمـل ابالغـی سـتاد گرامی داشـت دفاع‬ ‫مقـدس‪ ،‬بهره گیـری از فضای رسـانه ای‪،‬‬ ‫صـدا و سـیما و بویـژه فضـای مجـازی و‬ ‫شـبکه هـای اجتماعـی‪ ،‬تجلیـل از جامعه‬ ‫ایثارگـران‪ ،‬تعمیـق و تبییـن امـوزه هـای‬ ‫دفـاع مقـدس‪ ،‬تشـریح و ترویـج فرهنـگ‬ ‫ایثـار و شـهادت بـرای نسـل جـوان و ‪...‬‬ ‫در ایـن ایـام تاکیـد کـرد و اظهار داشـت‪:‬‬ ‫فرهنـگ واالی ایثـار و شـهادت‪ ،‬الگـوی‬ ‫مانـدگار بـرای سـعادت جامعـه ماسـت‪.‬‬ ‫معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع‬ ‫اسـتانداری‪ ،‬اربعیـن را رمـز مانـدگاری‬ ‫نهضـت پربـار حسـینی (ع) و اعلام پـای‬ ‫بنـدی بـه مکتـب سـرخ عاشـورا دانسـت‬ ‫و تصریـح کـرد‪ :‬مراسـم اربعیـن حسـینی‬ ‫بـا توجـه بـه محدودیـت هـای کرونایـی‬ ‫چونـان اییـن های عـزاداری دهه نخسـت‬ ‫محـرم امسـال بـا شـور و شـعور حسـینی‬ ‫و در چارچـوب الزامـات بهداشـتی برگـزار‬ ‫مـی شـود‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬مـردم والیتمـدار مازنـدران‪،‬‬ ‫دلبسـته ال اهلل ( علیهـم السلام ) و پیـرو‬ ‫راه و ارمـان سـرور و سـاالر شـهیدان‪ ،‬اقـا‬ ‫اباعبـداهلل الحسـین (ع) هسـتند و عشـق‬ ‫حسـینی در قلـب های انان همیشـه زنده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت در اغاز این جلسـه اعضا به‬ ‫بیـان نقطـه نظـرات و دیـدگاه هـای خود‬ ‫در خصـوص دسـتور جلسـه و برنامه های‬ ‫پیـش روی ایـن شـورا پرداختند‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 25/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪701‬‬ ‫سیاسی و اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مازندران خبر داد ‪:‬‬ ‫تعطیلی مراکز پُرتجمع مازندران‬ ‫فراوانی ماسک در داروخانه های مازندران‬ ‫حسـینقلی قوانلـو درباره وضعیت بازارهای مازنـدران باتوجه به وضعیت‬ ‫قرمـز کرونایی در اسـتان مازنـدران در گفت وگو با خبرنـگار خبرگزاری‬ ‫فـارس در شهرسـتان سـاری‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬باتوجـه به وضعیت اسـتان‬ ‫در برابـر شـیوع ویـروس کرونـا کماکان برخـی مراکز پرتجمـع همانند‬ ‫رسـتوران ها و تاالرهای پذیرایی در سـطح اسـتان تعطیل هسـتند ولی‬ ‫بقیه مراکـز در حال فعالیت هسـتند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬طـی ایـن مدت مردم همکاری خوبی داشـتند و به توصیه ها‬ ‫توجـه کردنـد کـه الزم اسـت ایـن همـکاری و رعایـت فاصله گـذاری‬ ‫اجتماعـی و پروتکل های بهداشـتی تداوم داشـته باشـد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان صنعـت‪ ،‬معدن و تجـارت مازندران با اعلام اینکه هیچ‬ ‫کمبـودی در ارتبـاط با ماسـک در سـطح اسـتان نداریـم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی در حـال توزیـع ماسـک بیـن داروخانه هـای‬ ‫سـطح اسـتان اسـت و ماسـک بـه فراوانـی در سـطح داروخانه هـای‬ ‫اسـتان وجـود دارد‪.‬‬ ‫ایـن مسـوول در بخـش دیگـری از سـخنان خود بـا بیان اینکـه میزان‬ ‫تـورم مـرداد ماه براسـاس امـار درصد بـوده اسـت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اسـتان‬ ‫مازنـدران نسـبت بـه سـایر اسـتان ها از کمتریـن تـورم برخـوردار بوده‬ ‫کـه نشـان دهنده ایـن اسـت کـه نظـارت بـر بازارهـای سـطح اسـتان‬ ‫نسـبتا مناسـب بوده اسـت‪.‬‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان گیالن‪:‬‬ ‫کتابخانه اشتراکات کشورهای حاشیه دریای کاسپین‬ ‫راه اندازی شود‬ ‫رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان گیلان‬ ‫بـر ضـرورت راه انـدازی کتابخانـه اشـتراکات‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬اقتصادی و گردشـگری کشـورهای‬ ‫حاشـیه دریای کاسـپین در بنـدر انزلی تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫احمـد دنیـا مالـی در نشسـت بـا مدیـر کل‬ ‫کتابخانـه هـای عمومـی گیلان بـا اشـاره به‬ ‫اینکـه حـوزه فرهنـگ مکانـی مناسـب بـرای‬ ‫سـرمایه گذاری پرسـود اسـت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫کشـور ما به مقوله توسـعه فرهنگـی‪ ،‬خصوصاً‬ ‫ترویـج امـر کتـاب و کتابخوانـی انگونـه کـه‬ ‫شایسـته بـوده توجه نشـده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬متاسـفانه فضـای مجـازی که‬ ‫بدون هیچ گونه نظارت مسـتمر در دسـترس‬ ‫همـگان قـرار داشـته و حجـم اطالعـات‬ ‫دریافتـی افـراد از ایـن منبـع عمقی نـدارد به‬ ‫عنـوان اصلـی تریـن مرجـع مطالعاتـی افـراد‬ ‫قـرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫نماینـده انزلـی در مجلـس ضمن ابزار تاسـف‬ ‫از عـدم توجه برخی از نماینـدگان در مجلس‬ ‫شـورای اسلامی بـه حـوزه فرهنـگ کشـور‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬کمیسـیون فرهنگـی مجلـس هنوز به‬ ‫حد نصاب نرسـیده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ایـن کمیسـیون علیرغـم اهمیـت‬ ‫بسـیار بـاال‪ ،‬جـز دو کمیسـیونی اسـت کـه‬ ‫اعضـای ان بـه حـد نصـاب نرسـیده و بـه‬ ‫مشـکالت فـراوان جامعـه فرهنگـی کشـور‬ ‫و دغدغـه منـدان ایـن حـوزه در ان بـه نحـو‬ ‫شایسـته رسـیدگی نمی شـود‪.‬‬ ‫رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان گیلان‬ ‫توجـه بـه مقولـه کتـاب و کتابخوانـی را‬ ‫تضمیـن کننده اینده کشـور و موجب تربیت‬ ‫نسـل های اگاه عنـوان و تصریـح کـرد‪ :‬در‬ ‫کشـوری که توجـه به امر کتـاب و کتابخوانی‬ ‫اولویـت اصلـی نیسـت انتظـاری جـز ازدحام‬ ‫پشـت درب هـای مراجـع قضائـی نمی تـوان‬ ‫داشـت‪.‬‬ ‫تاثیـر کتابخانه های عمومـی بر اموزش‬ ‫همگا نی‬ ‫خبر‬ ‫دنیـا مالـی همچنیـن بـا تاکیـد بـر ضـرورت‬ ‫توجـه بـه مقوله امـوزش همگانـی و پژوهش‬ ‫محـوری در جامعـه بـه عنـوان یکـی دیگر از‬ ‫ابزارهـای توسـعه‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬امـاده کمـک‬ ‫بـه تامیـن زیرسـاخت های حـوزه کتـاب و‬ ‫کتابخوانـی هسـتیم‪.‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪ :‬کتابخانه هـای عمومی یکی‬ ‫از مهمترین بسـترهای رسـیدن بـه این هدف‬ ‫مهـم بوده کـه می تواننـد زمینه هـای اموزش‬ ‫عمومـی را در محلات مهیا کنند‪.‬‬ ‫نماینده بندر انزلـی در مجلس ایجاد جذابیت‬ ‫در بحـث کتـاب بـا تشـکیل پاتوق هـای‬ ‫کتابخوانـی را یکـی دیگـر راهکار بـرای رونق‬ ‫ایـن بخـش برشـمرد و گفـت‪ :‬پاتوق هـای‬ ‫کتابخوانـی کـه در اقصی نقاط کشـور توسـط‬ ‫افـراد دغدغـه منـد ایجـاد شـده می تواننـد با‬ ‫محوریـت کتابخانـه هـا و بـا حمایت مسـتمر‬ ‫ایـن مجموعه بـه صورت جدی تـری اقدامات‬ ‫ترویجـی خـود را بـه انجام برسـانند‪.‬‬ ‫ضـرورت راه انـدازی کتابخانه تخصصی‬ ‫اشـتراکات کشـورهای همسـایه دریای‬ ‫کا سپین‬ ‫دنیـا مالـی در ادامـه اسـتفاده از ظرفیـت‬ ‫خیریـن کتابخانـه سـاز و حامیـان امـر کتاب‬ ‫و کتابخوانـی را در رفـع بخـش عمـده ای از‬ ‫مشـکالت نهـاد کتابخانـه هـای عمومی مهم‬ ‫عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬احـداث کتابخانـه عمومـی‬ ‫مسـکن مهـر رشـت‪ ،‬کتابخانـه عمومـی‬ ‫روسـتای ابکنـار بنـدر انزلـی و نیـز تکمیـل‬ ‫پـروژه بـزرگ کتابخانـه مرکـزی رشـت‬ ‫پیگیـری خواهـد شـد‪.‬‬ ‫رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان گیلان با‬ ‫اعلام امادگـی بـرای طـرح مشـکالت مالی‪،‬‬ ‫سـاختاری و قانونـی نهـاد کتابخانـه هـای‬ ‫عمومـی در صحـن مجلـس و پیگیـری ایـن‬ ‫مشـکالت تا حصـول نتیجـه الزم‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫کتابخانـه تخصصـی اشـتراکات فرهنگـی‪،‬‬ ‫اقتصـادی و گردشـگری کشـورهای حاشـیه‬ ‫دریای کاسـپین را در شهرسـتان بنـدر انزلی‬ ‫ایجاد شـود‪.‬‬ ‫دنیـا مالی ایجاد ایـن کتابخانه عمومی را برای‬ ‫اسـتفاده محققیـن‪ ،‬دانشـجویان رشـته های‬ ‫مختلـف و عالقمنـدان به اشـتراکات فرهنگی‬ ‫کشـورهای همسـایه دریـای کاسـپین مهم و‬ ‫موثر دانسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندار گیالن در جلسه شورای برنامه ریزی؛‬ ‫لزوم توجه به مدیریت بهینه منابع‬ ‫از ظرفیت اعتبارات ملی به درستی و بیشتر استفاده شود‬ ‫ارسلان زارع در ششـمین جلسه شـورای برنامه ریزی‬ ‫و توسـعه اسـتان‪ ،‬تحقق عدالـت اجتماعـی را در گرو‬ ‫برنامه ریـزی و تحقـق اهـداف بـرای رشـد و توسـعه‬ ‫اقتصـادی دانسـت و انجـام ماموریت هـا و وظایـف‬ ‫هدفمنـد دسـتگاه های اجرایـی را بسترسـاز توسـعه‬ ‫اسـتان خوانـد و افـزود‪ :‬تلاش بـرای تعالـی اسـتان‬ ‫بایـد در راس برنامـه هـا و فعالیـت هـای مدیـران‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی باشـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اهمیـت برگـزاری منظـم جلسـات‬ ‫شـورای برنامـه ریـزی و توسـعه اسـتان و کمیته های‬ ‫برنامه ریـزی شهرسـتان های گیلان ادامـه داد‪ :‬بـا‬ ‫وجـود انکـه در توزیـع اعتبـارات عمرانـی اسـتانی‬ ‫نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل جلوتر هسـتیم‪،‬‬ ‫ولـی الزم اسـت نسـبت بـه مبادلـه موافقت نامـه ها‪،‬‬ ‫شـتاب صـورت گیـرد‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان سـرعت عمـل در انجام ایـن مهم را‬ ‫مبنـای تشـویق دسـتگاه های اجرایـی بـرای اولویـت‬ ‫تخصیـص ذکـر و اضافـه کـرد‪ :‬بایـد مدیریـت بهینـه‬ ‫منابـع مـورد توجـه مدیران باشـد‪.‬‬ ‫وی بـر اسـتفاده مطلـوب و شایسـته از ظرفیـت‬ ‫اعتبـارات ملـی نیـز تاکیـد کـرد و افـزود‪ :‬تمامـی‬ ‫مسـئوالن پیگیر جـذب اعتبار از وزارتخانه و سـازمان‬ ‫هـای مربوطـه باشـند‪.‬‬ ‫وی صرفه جویـی در انجـام هزینـه هـا را موضوعـی‬ ‫عنـوان کـرد کـه همواره مـورد تاکیـد اسـت و گفت‪:‬‬ ‫تکمیـل پـروژه هـای نیمـه تمـام اسـتان در اولویـت‬ ‫اسـت و بایـد پیگیـری هـای الزم در خصـوص دو‬ ‫موضـوع اعتبـارات و اشـتغال بـه طـور جـدی انجـام‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان تعامـل مدیـران بـا یکدیگـر را در‬ ‫تحقـق اهـداف موثـر ذکـر کـرد و افـزود‪ :‬ایـن هـم‬ ‫افزایـی در کنـار همـت مضاعـف ‪ ،‬منجـر بـه شـتاب‬ ‫در ارائـه خدمـات بهتـر به مـردم و نیز ابادانی اسـتان‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫در ششـمین جلسـه شـورای برنامه ریـزی و توسـعه‬ ‫اسـتان؛ توزیع بخشـی از اعتبارات تملک دارایی های‬ ‫سـرمایه ای سـال جاری‪ ،‬بررسـی پیشـنهادات بـرای‬ ‫تعییـن تکلیـف سـاختمان اداری میـراث فرهنگـی و‬ ‫گردشـگری‪ ،‬سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی و نیـز‬ ‫سـاختمانی برای اسـتقرار بنیاد ایران شناسـی شـعبه‬ ‫اسـتان و همچنیـن تعیین تکلیف منطقه گردشـگری‬ ‫عسـگراباد مـورد بحث و بررسـی قـرار گرفت‪.‬‬ ‫استاندار گلستان در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ‪:‬‬ ‫ایجاد شهرک های صنعتی در مقیاس بزرگ و با محوریت‬ ‫صنایع تبدیلی موجب رشد اقتصاد کشاورزی استان می شود‬ ‫اسـتاندار گلسـتان با اشـاره به ظرفیت های کشاورزی‬ ‫در اسـتان اظهـار کـرد‪ :‬ایجـاد شـهرک هـای صنعتی‬ ‫در مقیـاس بـزرگ و بـا محوریـت صنایـع تبدیلی می‬ ‫توانـد موجـب رشـد اقتصـاد کشـاورزی اسـتان مـی‬ ‫شود ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گلسـتان‬ ‫دکتـر هادی حق شـناس در جلسـه سـتاد فرماندهی‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی اسـتان تصریـح کـرد‪ :‬بایـد تلاش‬ ‫کنیم شـهرک هـاو نواحـی صنعتی موجود در اسـتان‬ ‫را رشـد دهیـم چراکـه شـهرک های کوچک بـا تعداد‬ ‫واحدهـای صنعتـی ‪ ,‬هزینـه هـا را افزایش مـی دهند‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ ۲۳‬شـهرک و ناحیه صنعتی‬ ‫در وسـعتی قریـب بـه ‪ ۲‬هـزار هکتـار در گلسـتان‬ ‫وجـود دارد امـا بـا توجـه به ظرفیـت های متنـوع در‬ ‫عرصه کشـاورزی اسـتان گسـترش واحدهـای صنایع‬ ‫تبدیلـی در شـهرک هـای صنعتـی جدیـد موجـب‬ ‫حفـظ ارزش افـزوده محصـوالت در اسـتان مـی شـود‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان یـاداور شـد‪:‬کارخانه نـواوری در‬ ‫گنبـد در حـال سـاخت اسـت در حـال ایجـاد اسـت‬ ‫و تلاش داریـم بـا همـکاری پـارک علـم و فنـاوری‬ ‫کارخانـه نـواوری گـرگان رانیـز ایجـاد کنیـم‬ ‫دکتـر حـق شـناس ادامـه داد‪ :‬طـرح هـای زودبـازده‬ ‫بـا اشـتغال زایـی مناسـب از محورهـای مهـم سـتاد‬ ‫فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی و دسـتگاههای اجرایـی‬ ‫مـی تواننـد بـا پیگیـری چنیـن طـرح هایـی زمینـه‬ ‫رشـد و اسـتان را فراهـم اورنـد‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن جلسـه عابـدی رئیـس‬ ‫سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی اسـتان گزارشـی از‬ ‫طـرح هـای اقتصـاد مقاومتی اسـتان ارائـه و پیرامون‬ ‫ان گفتگـو و تبـادل نظـر صـورت گرفـت‪.‬‬ ‫دانشجویان خارجی دانشگاه مازندران امسال سه برابر شد‬ ‫دکتـر کـوروش نـوذری روز دوشـنبه در گفـت و گـو بـا‬ ‫خبرنگار ایرنا امار دانشـجویان خارجی دانشـگاه در سـال‬ ‫تحصیلـی گذشـته را ‪ ۱۵۰‬نفـر اعلام کرد‪.‬‬ ‫وی توضیـح داد ‪ :‬تمامـی دانشـجویانی که سـال گذشـته‬ ‫در دانشـگاه مازنـدران تحصیـل مـی کردنـد ‪ ،‬در سـال‬ ‫تحصیلـی جدیـد هم نام نویسـی کـرده اند و با احتسـاب‬ ‫‪ ۳۵۰‬دانشـجوی جدیـد ‪ ،‬امـار دانشـجویان خارجـی‬ ‫دانشـگاه بـه‪ ۵۰۰‬نفـر در سـال تحصیلـی جـاری مـی رسـد‪.‬‬ ‫رییـس دانشـگاه مازنـدران گفـت‪ :‬بیشـتر دانشـجویان‬ ‫خارجـی از کشـورهای منطقـه بخصـوص تاجیکسـتان‪،‬‬ ‫افغانسـتان‪ ،‬عـراق‪ ،‬سـوریه و چندیـن کشـور افریقایـی و‬ ‫اسـیایی هسـتند‪.‬‬ ‫وی رشـته های تحصیلی بیشـتر این دانشـجویان خارجی‬ ‫را هـم مهندسـی کامپیوتر ‪ ،‬حقوق و علوم سیاسـی‪ ،‬زبان‬ ‫انگلیسـی‪ ،‬مهندسی شـیمی و ریاضی اعالم کرد‪.‬‬ ‫نوذری همچنین گفت ‪ :‬دانشـگاه مازندران زیرساخت های‬ ‫الزم بـرای میزبانـی از بیش از یکهزار دانشـجوی خارجی‬ ‫را دارد امـا مهـم بـرای ما کیفیت اموزشـی اسـت و تفکر‬ ‫درامدزایـی جایـی در پذیرش دانشـجویان خارجی ندارد‪.‬‬ ‫رییـس دانشـگاه مازنـدران علـت افزایـش اسـتقبال‬ ‫دانشـجویان خارجـی بـرای تحصیـل در ایـن دانشـگاه را‬ ‫معرفـی ظرفیـت های ان در خارجی از کشـور دانسـت و‬ ‫توضیـح داد ‪ :‬متاسـفانه در چندیـن دهه گذشـته با توجه‬ ‫بـه ظرفیت هـای زیرسـاختی و علمی دانشـگاه مازندران ‪،‬‬ ‫ایـن مجموعه بخوبی در سـطح بین المللی معرفی نشـده‬ ‫بود و شـناخت دانشـجویان خارجی از محیط های علمی‬ ‫کشـور عمدتا معطوف به چند دانشـگاه انگشـت شمار در‬ ‫پایتخـت بوده اسـت‪.‬‬ ‫وی ارتبـاط موثـر با دانشـگاه های خارجـی را در موفقیت‬ ‫دانشـگاه مازندران بـرای جذب دانشـجویان خارجی موثر‬ ‫دانسـت و افـزود ‪ :‬تبلیغـات ایران هراسـی در بسـیاری از‬ ‫کشـورها همواره سـایه سـنگینی بـر روی دانشـگاه های‬ ‫کشـور از جملـه دانشـگاه مازندران داشـت که ریشـه ان‬ ‫هـم در ناشـناخته بـودن محیط دانشـگاهی ما بـود که با‬ ‫واکنـش بموقـع طـی ‪ ۲‬سـال گذشـته از طریـق ارتبـاط‬ ‫گیـری بـا دانشـگاه هـای کشـورهای دیگر کاهـش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییـس دانشـگاه مازنـدران گفـت ‪ :‬در ‪ ۲‬سـال گذشـته‬ ‫تفاهمنامه هـای متعـددی بـا دانشـگاه های کشـورهای‬ ‫همسـایه و برخـی دانشـگاه های اروپایـی منعقـد و اطالع‬ ‫رسـانی در مورد دانشـگاه مازنـدران در عرصه بین المللی‬ ‫انجـام شـد و در کنـار ان مشـکالت دریافت ویـزا و اجازه‬ ‫اقامت دانشـجویان خارجی هم با حمایـت دولت و وزارت‬ ‫امـور خارجـه برطـرف شـده و اکنـون در کمتریـن زمان‬ ‫مجوزهـای اقامتـی دانشـجویان خارجـی صادر می شـود‪.‬‬ ‫وی بر اهمیت سلامت دانشـجویان داخلـی و خارجی در‬ ‫ایـن دانشـگاه تاکیـد کرد و گفـت‪ :‬در حـال حاضر تمامی‬ ‫کالس هـای دانشـگاه مازندران به صورت مجـازی برگزار‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫دانشـگاه مازندران برای سـال تحصیلی جـاری حدود ‪۱۳‬‬ ‫هزار دانشـجو و ‪ ۴۰۰‬عضو هیـات علمی دارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫دکتر اسحاق عطایی در نشست با مدیران شرکت های‬ ‫حفاظتی گفت‪:‬‬ ‫حفاظت وظیفه ذاتی و اصلی‬ ‫ماست و تعطیل بردار نیست‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابع طبیعـی و ابخیزداری‬ ‫مازندران‪ -‬سـاری‪ ،‬دکتر اسحاق عطایی سرپرسـت اداره کل منابع‬ ‫طبیعـی و ابخیـزداری مازنـدران‪ -‬سـاری‪ ،‬در نشسـت بـا مدیران‬ ‫شـرکت هـای حفاظتی ضمن بیـان خیرمقـدم و قبولی عـزاداری‬ ‫گفت‪ :‬تشـکر مـی کنم از زحمات دوسـتان در بخـش حفاظت که‬ ‫بـا وجـود مشـکالت اعتباری همـت به خرج می دهنـد تا حفاظت‬ ‫از عرصـه هـا بـه خوبـی انجـام شـود‪ .‬عطایی اظهـار کرد‪ :‬بـا تمام‬ ‫ایـن مشـکالت‪ ،‬قـرارداد از طریق اگهی مزایده منعقد شـده اسـت‬ ‫و طرفیـن بایـد به ان متعهد باشـند ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬حفاظـت وظیفـه ذاتـی و اصلی ماسـت و تعطیل بردار‬ ‫نیسـت و بعـد از پایان سـاعت اداری‪ ،‬تازه کار حفاظت شـروع می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ایشـان در ادامـه اضافـه کرد‪ :‬طرف قراردادمان مسـتقیماً شـخص‬ ‫مدیرعامـل شـرکت می باشـد‪.‬هر اتفاقی کـه در ان طـرح و حوزه‬ ‫ی جنگلـی بیافتـد ایشـان بایـد پاسـخ گو باشـد‪.‬به وجـود اوردن‬ ‫حداقـل امکانـات اولیـه بـرای نگهبانـی هـا و ایسـت و بازرسـی‬ ‫هـا و کنتـرل قاچـاق بـا نظـارت دقیـق کلیـه نیروهـای حفاظتی‬ ‫انجام شـود‪.‬پرداخت حقـوق به موقع صورت گیرد‪.‬سرپرسـت اداره‬ ‫کل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری مازنـدران‪ -‬سـاری تاکیـد کرد‪:‬‬ ‫جابجایـی نیروهـای حفاظتـی حتمـا بایـد بـا هماهنگـی فرمانده‬ ‫یـگان حفاظـت اداره کل انجام شـود‪..‬‬ ‫دکتراسـحاق عطایـی تصریح کرد‪ :‬پوشـیدن لباس فـرم برای کلیه‬ ‫نیروهـا‪ ،‬ایجـاد انگیـزه نیروهـا و تشـویق بـرای کشـفیات در قالب‬ ‫اضافـه کار‪ ،‬برقـراری نظـم و انضباط و امـوزش نیروهای حفاظتی‬ ‫از مـوارد مهمی اسـت کـه باید انجام شـود‪.‬‬ ‫در ادامـه جلسـه‪ ،‬رئیـس اداره حراسـت و مجریـان شـرکت هـای‬ ‫حفاظتـی بـه ارائـه نقطـه نظـرات و مسـائل پیرامـون جلسـه‬ ‫پرداختنـد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 25/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪701‬‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر‬ ‫خرب‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫اغاز نسخه نویسی الکترونیک در سطح دو و سه استان مازندران‬ ‫ارائه خدمات به صورت‬ ‫شفاف‪ ،‬پذیرش‪،‬‬ ‫رسیدگی و پرداخت‬ ‫دقیق و سریع و تشکیل‬ ‫پرونده الکترونیک‬ ‫سالمت از نتایج طرح‬ ‫خواهد بود‪.‬مدیرکل‬ ‫بیمه سالمت‪ ،‬در این‬ ‫خصوص توضیح داد‪:‬‬ ‫فرایند کار در نسخه‬ ‫نویسی الکترونیک به‬ ‫این صورت است که‬ ‫وقتی بیمار به پزشک‬ ‫تحت پوشش این برنامه‬ ‫مراجعه می کند‬ ‫مدیرکل بیمه سلامت اسـتان مازندران از اغاز نسـخه نویسی‬ ‫الکترونیک در سـطح دو و سـه (متخصص و فوق تخصص) در‬ ‫اسـتان مازندران خبر داد‪.‬‬ ‫دکتـر رسـول ظفرمنـد اعلام کـرد‪ :‬بـه دنبـال اجـرای پـروژه‬ ‫نسـخه نویسی و نسـخه پیچی الکترونیک بیمه سلامت از دو‬ ‫سـال قبـل در سـطح یک که بـا همکاری نزدیک بـه ‪ ۶۰‬تن از‬ ‫پزشـکان عمومـی طـرف قرارداد بیمه سلامت اغاز شـده بود‪،‬‬ ‫هـم اکنـون برابـر قوانیـن بـاال دسـتی‪ ،‬شـاهد ادامه طـرح در‬ ‫سـطح دو و سـه ( متخصـص و فـوق تخصص) هسـتیم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان این که اجرایی شـدن این طرح کار اسـانی نبوده‬ ‫و عملیاتـی شـدن ایـن طرح بـا همـکاری و همدلـی بازیگران‬ ‫اصلـی عرصه سلامت ممکن خواهد شـد افـزود‪ :‬بدین منظور‬ ‫بـه اطالع موسسـات طـرف قرارداد سـطح اسـتان می رسـاند‬ ‫که پروژه نسـخه نویسـی و نسـخه پیچی الکترونیکی سـطح ‪2‬‬ ‫و ‪ 3‬اغـاز شـده تـا بـا همـکاری همه موسسـات طرف قـرارداد‬ ‫شـاهد تعمیم و تکمیل پروژه در سـطح اسـتان باشـیم‪.‬‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت مازنـدران افـزود‪ :‬ارائـه خدمـات بـه‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫صـورت شـفاف‪ ،‬پذیـرش‪ ،‬رسـیدگی و پرداخـت دقیـق و‬ ‫سـریع و تشـکیل پرونـده الکترونیـک سلامت از نتایـج طرح‬ ‫خواهـد بود‪.‬مدیـرکل بیمـه سلامت‪ ،‬در این خصـوص توضیح‬ ‫داد‪ :‬فراینـد کار در نسـخه نویسـی الکترونیـک بـه این صورت‬ ‫اسـت کـه وقتـی بیمار بـه پزشـک تحت پوشـش ایـن برنامه‬ ‫مراجعـه می کنـد‪ ،‬نیـازی بـه ارائـه دفترچه نداشـته و بـا ارائه‬ ‫کـد ملـی خـود‪ ،‬هویت فـرد ‪ ،‬پوشـش بیمـه ای و همپوشـانی‬ ‫بیمـه ای اش کنتـرل شـده‪ ،‬شناسـه رهگیـری بـه جـای برگ‬ ‫کاغـذی دفترچـه تولیـد شـده و در موسسـات ارائـه دهنـده‬ ‫خدمـات تجویـزی مورد اسـتفاده قرار می گیـرد‪ .‬بدین صورت‬ ‫کـه بیمار متناسـب بـا تجویـز ارائه شـده به موسسـه مربوطه‬ ‫مراجعـه و بـا ارائـه کـد ملـی و یا کـد رهگیری خدمـات مورد‬ ‫درخواسـت (دارو‪ ،‬ازمایشـگاه‪ ،‬تصویربرداری و ‪)...‬را دریافت می‬ ‫کند‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت اجـرای ایـن طـرح روز گذشـته در مطب‬ ‫یکـی از پزشـکان متخصـص چشـم مرکـز اسـتان بـه صورت‬ ‫عملیاتـی اغاز شـد‪.‬‬ ‫شباهت دردسرساز عالئم‬ ‫بالینی کووید‪ ،۱۹-‬انفلوانزا و‬ ‫سرماخوردگی‬ ‫در ایـن شـش مـاه پیـش رو مـردم حتمـا بایـد‬ ‫بیـش از گذشـته به دسـتورالعمل هـای محافظتی‬ ‫ا ز جملـه زدن ماسـک‪ ،‬رعایـت فاصلـه گـذاری‬ ‫اجتماعـی و عـدم حضـور در تجمعـات و محیـط‬ ‫هـای سربسـته توجـه کننـد‪.‬‬ ‫دکتـر داوود پیام طبرسـی‪ ،‬فـوق تخصص بیماری‬ ‫هـای عفونی‪:‬‬ ‫هـر سـاله بـا اغـاز فصـل پاییـز‪ ،‬کشـور حـدود‬ ‫چهارمـاه درگیـر شـیوع ویـروس تنفسـی انفلوانزا‬ ‫مـی شـود کـه ممکن اسـت گاهـی منجر بـه فوت‬ ‫فـرد مبتال شـود‪.‬‬ ‫در حـال حاضـر انفلوانزای ‪ A‬با سـویه ‪،H۱N۱‬‬ ‫‪ H۳N۲‬و انفلوانـزای ‪ B‬در حـال چرخش اسـت‪.‬‬ ‫انفلوانـزای ‪ B‬شـدت کمتـری دارد و محدودتـر‬ ‫اسـت‪ ،‬امـا انفلوانـزای ‪ A‬ممکـن اسـت باعـث‬ ‫درگیـری شـدید و حتـی فـوت بیمـار شـود‪.‬‬ ‫عالئـم انفوالنـزا وکوویـد‪ ۱۹‬در بسـیاری ازمـوارد‬ ‫مشـابه اسـت امـا تفـاوت هایـی هـم دارد‪ .‬در اکثر‬ ‫مواقـع انفلوانـزا بـا عالئـم تـب و لـرز شـدید و‬ ‫سـردرد‪ ،‬بـه صـورت ناگهانـی ظاهر می شـود‪ .‬تب‬ ‫عالمـت شـاخصی در ایـن بیمـاری اسـت و بعد از‬ ‫دو یـا سـه رو سـرفه نیـز بـه عالئـم افـزوده مـی شـود‪.‬‬ ‫در کرونـا‪ ،‬تـب ممکـن اسـت اولیـن عالمـت بـروز‬ ‫بیماری نباشـد یـا حتی اصال بـروز نکند‪ .‬همچنین‬ ‫دوره معمـول بیمـاری انفلوانـزا پنـج روز اسـت‪،‬‬ ‫البتـه در مـواردی کـه عارضه دار می شـود ممکن‬ ‫اسـت دو تـا سـه هفته نیـز طول بکشـد‪ ،‬اما دوره‬ ‫بیمـاری کوویـد‪ ،۱۹-‬در اکثر مواقع کمتـر از دو تا‬ ‫سـه هفته نیسـت‪.‬‬ ‫در سـرماخوردگی ابریـزش بینـی و عطسـه‪ ،‬عالئم‬ ‫غالـب اسـت و تـب نـادر بـوده و در صـورت بـروز‪،‬‬ ‫خفیـف اسـت‪ .‬همچنیـن طـول دوره ایـن بیماری‬ ‫بیشـتر از ‪ ۴ ،۳‬روز نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫برخـی عالئـم در این میان می توانـد کمک کننده‬ ‫باشـد‪ ،‬بـه عنوان مثال از دسـت رفتـن حس بویای‬ ‫و چشـایی در کرونـا بیشـتر دیـده مـی شـود‪ .‬در‬ ‫چنـد ماه اخیر اسـهال نیـز جزو عالئـم کرونا اعالم‬ ‫شـده اسـت کـه در بیمـاران مبتال بـه انفلوانـزا به‬ ‫نـدرت بروز مـی کند‪.‬‬ ‫در ایـن شـش مـاه پیـش رو مـردم حتمـا بایـد‬ ‫بیـش از گذشـته به دسـتورالعمل هـای محافظتی‬ ‫از جملـه زدن ماسـک‪ ،‬رعایـت فاصلـه گـذاری‬ ‫اجتماعـی و عـدم حضـور در تجمعـات و محیـط‬ ‫هـای سربسـته توجـه کننـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نامگذاری کلینیک ویژه تخصصی شهرستان نور به نام شهید‬ ‫مدافع سالمت « دکتر رشیدی رنجبر »‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران از خانـواده‬ ‫شـهید مدافـع سلامت شهرسـتان نـور دکتـر حمیـد‬ ‫رشـیدی رنجبـر تجلیـل کـرد‬ ‫دکتـر سـید عبـاس موسـوی رئیـس دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی مازندران با حضور در شهرسـتان نور با همسـر‬ ‫و خانـواده شـهید مدافـع سلامت دکتر حمید رشـیدی‬ ‫رنجبـر جـراح بیمارسـتان امـام خمینی (ره) شهرسـتان‬ ‫نـور دیـدار و گفتگـو کرد‪.‬‬ ‫دکتـر سـید عبـاس موسـوی ضمـن گرامیداشـت یـاد‬ ‫شـهید دکتر حمید رشـیدی رنجبر از همسـر و خانواده‬ ‫ایـن شـهید بزرگوار تجلیـل کرد و از نامگـذاری کلینیک‬ ‫ویـژه تخصصـی شهرسـتان نـور به نـام « دکتر رشـیدی‬ ‫رنجبـر »‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫در پایـان ایـن دیـدار نیـز رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران لوح سـپاس به رسـم یادبود به همسـر محترم‬ ‫شـهید مدافع سلامت‪ ،‬اهـدا کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل پزشکی قانونی مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬درصدی تلفات تصادفات رانندگی در مازندران‬ ‫مدیرکل پزشـکی قانونـی مازندران شـمار تلفات‬ ‫ناشـی از تصادفـات در مـاه مـرداد را ‪ ۷۲‬نفر ذکر‬ ‫کـرد و گفت‪ :‬ایـن میزان نسـبت به مدت مشـابه‬ ‫قبل رشـد ‪ ۲۰‬درصدی داشـته اسـت‪.‬‬ ‫علـی عباسـی در گفتگـو بـا خبرنـگاران کل متوفیـات‬ ‫ناشـی از تصادفـات رانندگـی ارجاعی به پزشـکی قانونی‬ ‫مازنـدران در مرداد ماه امسـال را ‪ ۷۲‬نفر شـامل ‪ ۶۰‬مرد‬ ‫و ‪ ۱۲‬زن ذکـر کـرد و گفـت‪ :‬ایـن رقـم در مـدت مشـابه‬ ‫سـال قبـل ‪ ۲۰‬درصـد افزایش داشـت‪.‬‬ ‫عباسـی تصریـح کـرد‪ :‬از کل متوفیات حـوادث رانندگی‬ ‫مـرداد مـاه‪ ،‬یـرون شـهری ‪ ۴۵‬نفـر‪ ،‬محور درون شـهری‬ ‫‪ ۲۴‬نفـر‪ ،‬و راه روسـتایی ‪ ۳‬نفـر را در برم ی گیـرد و‬ ‫همچنیـن بیشـترین فوتـی مربـوط به شـهرهای سـاری‬ ‫بـا ‪ ،۱۶‬بابـل بـا ‪ ۱۰‬و امـل بـا ‪ ۶‬فوتـی و شـهرهای نکا و‬ ‫گلـوگاه بـدون فوتـی گزارش شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی یـاداور شـد‪ :‬از مجمـوع متوفیـان ‪ ۲۰‬نفـر عابـر‪۲۰ ،‬‬ ‫نفـر راننـده‪ ۱۸ ،‬سرنشـین ‪ ۱۳،‬موتـور سـوار و یـک نفر‬ ‫دوچرخه سـوار هسـتند‪.‬‬ ‫عباسـی تعـداد مصدومیـن ناشـی از تصادفـات رانندگی‬ ‫ارجاعـی بـه مراکز پزشـکی اسـتان را در مرداد ماه سـال‬ ‫جـاری‪ ،‬هـزار و ‪ ۱۴۹‬نفـر اعلام کـرد و گفـت‪ :‬ایـن رقم‬ ‫نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل ‪ ۲۹‬درصـد کاهش‬ ‫داشـته است‪.‬‬ ‫عضـو شـورای قضائـی اسـتان تصریـح کـرد‪ :‬از انجایـی‬ ‫کـه بیشـترین فوتـی در جاده هـای بـرون شـهری رخ‬ ‫داده اسـت ایـن می توانـد هشـداری باشـد تـا بلکـه بـا‬ ‫رعایـت نـکات ایمنـی از قبیـل بسـتن کمربنـد ایمنـی‬ ‫بـرای راننـدگان و سرنشـینان و نیز عـدم مکالمه با تلفن‬ ‫همـراه و رعایت مقررات راهنمایـی و رانندگی در کاهش‬ ‫تصادفـات موثر باشـد‪.‬‬ ‫حضور مدیرکل بهزیستی استان مازندران در بخش‬ ‫چهاردانگه‬ ‫ب ـ ا ه م ا ه ن گ ـی و پیگیـری بخشـدار‪ ،‬مدیـرکل‬ ‫ب ه ز ی س ـ ت ی م ا ز نـدران بـرای بازدیـد از بخـش‬ ‫چهاردانگـه بـه کیاسـر امـد‪.‬‬ ‫دکتـر گوهردهـی مدیـر کل بهزیسـتی اسـتان‬ ‫مازنـدران طـی ایـن سـفر از مرکـز بهزیسـتی‬ ‫کیاسـر بازدیـد کرد و بـرای دیدار بـا چند معلول‬ ‫جسـمی حرکتی به همراه امام جمعه و بخشـدار‬ ‫به منزل انها در شـهر کیاسـر رفت و در راسـتای‬ ‫رسـیدگی بـه امـورات معلولین دسـتورهای الزم‬ ‫صادر شـد‬ ‫بـا دسـتور دکتـر گوهردهـی و بـا قـول مسـاعد‬ ‫همـکاری بخشـداری چهاردانگـه و شـهرداری‬ ‫کیاسـر‪ ،‬ساخت ‪ 20‬واحد مسـکونی برای خانواده‬ ‫هـای کـه دارای دو فرزنـد معلـول یـا بیشـتر در‬ ‫چهاردانگـه هسـتند در دسـتور کار قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫در ابتـدا این جلسـه جعفری بخشـدار چهاردانگه‬ ‫ضمن خوشـامدگویی و تقدیـر از حضور مدیرکل‬ ‫بهزیسـتی و هیـات همـراه اولویت بهزیسـتی در‬ ‫چهاردانگـه را شناسـایی کامـل و شـناخت جامع‬ ‫هـدف بـرای کمـک بـه خانـواده هـای تحـت‬ ‫پوشـش و اعطـای تسـهیالت اشـتغال بـه انان را‬ ‫دانسـت و از تالشـها و پیگیری های سرکار خانم‬ ‫محمـدی مدیـر مرکز تشـکر نمود‪.‬‬ ‫در ادامـه جلسـه دکتـر گوهـر دهـی مدیـرکل‬ ‫بهزیسـتی اسـتان با اشـاره به نقش مراکز مثبت‬ ‫زندگـی در ایجـاد عدالـت در ارائـه خدمـات و‬ ‫همچنیـن اگاهـی و شـناخت اقشـار مختلـف‬ ‫جامعـه نسـبت به اهـداف و برنامه های سـازمان‬ ‫بهزیسـتی و رضایتمنـدی جامعـه هـدف‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫مجموعـه اقدامـات مـا در تحقق اهداف سـازمان‬ ‫بهزیسـتی میتوانـد موجـب رضایتمنـدی مـردم‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫از دیگـر مصوبـات این جلسـه میتوان بـه‪ :‬اعطای‬ ‫تسـهیالت اشـتغال و خود اشـتغالی برای جامعه‬ ‫هـدف با توجـه به فرهنگ منطقه و بومی سـازی‬ ‫هنرهـای سـنتی و خانگی و در اختیـار قرار دادن‬ ‫وسـایل توانبخشـی بـدون هیچ محدودیـت برای‬ ‫تـوان خواهـان منطقه چهاردانگه اشـاره کرد‪.‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری‬ ‫برابـر رای شـماره ‪139960310456006808‬‬ ‫مـورخ ‪ 02/05/1399‬کـه در هیـات موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتی منطقه ‪ 2‬سـاری تصرفـات مالکانه‬ ‫سـپیده حبیبـی فرزنـد رمضانعلـی بشـماره‬ ‫ملـی ‪ 2092236016‬نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمین بـا بنـای احداثی بمسـاحت‬ ‫‪ 80/79‬متـر مربـع از ‪ 2‬اصلـی واقـع در قریـه‬ ‫نومـل بخـش ‪ 4‬ثبـت سـاری لـذا بـه منظـور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه‬ ‫‪ 15‬روز اگهـی میشـود در صورتیکـه اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت اعتراضـی‬ ‫داشـته باشـند میتواننـد از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫اگهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت‬ ‫یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت‬ ‫خـود را مرجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪.‬بدیهـی‬ ‫اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪11/06/1399 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪25/06/1399 :‬‬ ‫م الف‪19904588 :‬‬ ‫حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک منطقه دو ساری‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی‬ ‫قائـم شـهر نظربـه دسـتور مـواد ‪1‬و ‪3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصـوب ‪،1390-9-20‬امالک متقاضیانـی که در هیات‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحدثبتـی قائـم شـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانه وبلا معـارض انـان محـرز و رای الزم صادر گردیـده جهت‬ ‫اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل اگهـی میگـردد‪ :‬ا مالک متقاضیـان واقـع در قریه جمنان پلاک ‪ 26‬اصلـی بخـش ‪7535 16‬فرعی بنام خانـم مریم فوالدی نسـبت به‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احداث بنا شـده اسـت به مسـاحت ‪ 309-30‬متر مربـع خریداری بدون واسـطه از اقای سـیاوش فوالدی مالک رسـمی ‪ .‬لذا‬ ‫بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی وماده ‪ 13‬ائیـن نامه مربوطه ایـن اگهی در دو نوبت بـه فاصله ‪15‬‬ ‫روز از طریـق ایـن روزنامـه محلی ‪ /‬کثیر االنتشـار درشـهرها منتشـر و در روسـتاها عالوه بر انتشـار اگهـی‪ ،‬رای هیات الصاق تـا در صورتیکه اشـخاص ذینفع به ارای‬ ‫اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهی ودر روسـتاها از تاریخ الصـاق در محل تا دومـاه اعتراض خـودرا به اداره ثبت محـل وقوع ملک‬ ‫تسـلیم ورسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معتـرض بایـد ظرف یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبادرت بـه تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل نمایـدو گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد که دراین صـورت اقدامات ثبـت موکول به ارائـه حکم قطعی دادگاه اسـت ودر صورتـی که اعتـراض در مهلت قانونی‬ ‫واصـل نگـردد یـا معتـرض گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل ارائـه نکند اداره ثبت مبـادرت به صدور سـند مالکیت می نماید وصدور سـند مالکیت‬ ‫مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت ‪.‬بدیهی اسـت برابـر ماده ‪ 13‬ائیـن نامه مذکور درمورد قسـمتی از امالکـی که قبلا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشـده‪ ،‬واحد‬ ‫ثبتـی بـا رای هیـات پـس از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیدحـدود‪ ،‬مراتـب رادر اولین اگهی نوبتـی و تحدید حـدود به صورت همزمـان باطالع عموم می رسـاند و‬ ‫نسـبت بـه املاک در جریـان ثبـت و فاقـد سـابقه تحدید حـدود‪ ،‬واحد ثبتی اگهـی تحدید حـدود را به صورت اختصاصی منتشـر مـی نماید ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول ‪1399-06-10:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1399-06-25 :‬م الف‪19904511:‬‬ ‫رحمت سلمانی قادیکالئئ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 25/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪701‬‬ ‫خرب‬ ‫خواهر خواندگی‬ ‫گرگان و گوانگجو‬ ‫قطعی شد‬ ‫در‬ ‫دویسـت و چهل و ششـمین جلسـه رسـمی و علنی‬ ‫شـورای اسلامی شـهر گرگان به ریاست سیدمحمد‬ ‫مرتضـوی‪ ،‬پیرو تفاهـم نامه قبلی‪ ،‬خواهـر خواندگی‬ ‫گـرگان و گوانگجـو پـس از گذشـت یـک سـال از‬ ‫تفاهـم نامه قبلـی‪ ،‬با گسـترش دامنـه فعالیت های‬ ‫مشـترک‪ ،‬قطعـی و تکمیل شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مرکـز اطلاع رسـانی شـورای اسلامی‬ ‫شـهر گـرگان‪ ،‬سـیدمحمد مرتضـوی بـا اشـاره‬ ‫بـه اینکـه گـرگان و گوانگجـو بـا هـدف گسـترش‬ ‫دوسـتی دیرینـه میـان دو کشـور و توسـعه هـر چه‬ ‫بیشـتر تبـادالت و همـکاری هـای میـان دو شـهر‪،‬‬ ‫بـربرقـراریرابطـهخواهـرخواندگـیموافقـتکردنـد‪.‬‬ ‫رئیـس شـورای اسلامی شـهر گـرگان افـزود‪ :‬بـر‬ ‫اسـاس ایـن خواهـر خواندگـی بـر مبنـای منافـع و‬ ‫حسـن اعتمـاد دوجانبـه‪ ،‬ایـن دو شـهر کوشـش‬ ‫خواهنـد کـرد تا تبـادالت و همکاری های مشـترک‬ ‫در رمینـه هـای تجـارت‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬گردشـگری‪ ،‬علم‬ ‫و فنـاوری‪ ،‬امـوزش‪ ،‬بهداشـت‪ ،‬ورزش و حمل و نقل‬ ‫پـاک و توسـعه همـکاری در صنعـت سـاختمان را‬ ‫بـه منظـور تعمیـق تفاهم و دوسـتی میان دو شـهر‬ ‫تقویـت کنند‪.‬‬ ‫علـی اصغـر یوسـفی‪ ،‬عضـو شـورای اسلامی شـهر‬ ‫گـرگان نیـز در ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه حواشـی‬ ‫ایجـاد شـده قبلـی بـرای سـفردو تـن از اعضـای‬ ‫شـورای اسلامی شـهر به گوانجو‪ ،‬گفت‪ :‬تفاهم نامه‬ ‫خواهـر خواندگـی گـرگان و گوانجـو در زمـان کرونا‬ ‫کـه کشـور با مشـکالت عدیـده ای در تهیه ماسـک‬ ‫و اقلام بهداشـتی مواجـه بـود‪ ،‬منجر به اثـرات خیر‬ ‫و اهـدا ‪ 300‬هـزار ماسـک و چندیـن تـب سـنج و‬ ‫مـواردی از این دسـت شـد که نتیجـه همین خواهر‬ ‫خواندگـی بود‪.‬‬ ‫فائـزه عبداللهـی رئیـس کمیسـیون اداری و مالی و‬ ‫کمیسـیون بانـوان و خانواده شـورای اسلامی شـهر‬ ‫گـرگان نیـز بـا اشـاره بـه مزایـای ایـن تفاهـم نامه‬ ‫بـرای شـهر گـرگان‪ ،‬بـر ضـرورت گسـترش دامنـه‬ ‫هـای همـکاری هـای مشـترک فـی ما بیـن گرگان‬ ‫و گوانگجـو در پیمـان خواهرخواندگـی تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫پول های کثیف بدنبال فتنه انگیزی در ساری‬ ‫اقای رجبی به دالتون ها باج ندهید‬ ‫*زباله بوی پول‬ ‫می دهد یا بوی تعفن!!!!‬ ‫روز گذشـته مطلبـی در فضای مجازی‬ ‫منتشـر گردیـد مبنی بر اینکـه تعدادی‬ ‫از مـردم چهاردانگـه بـا اعطـای وکالـت‬ ‫بـه یکـی از وکالی دادگسـتری در‬ ‫شهرسـتان سـاری از شـهردار سـاری‬ ‫پیرامـون موضوعاتـی همچـون بحـران‬ ‫زبالـه و تخریـب محیـط زیسـت اقامه‬ ‫طـرح دعـوی نمودنـد کـه بـا واکنـش‬ ‫هـای متفاوتـی مواجـه بود امـا انچه در‬ ‫بررسـی و تحلیل این موضـوع می تواند‬ ‫محـل بحث باشـد بـا توجه بـه اتفاقاتی‬ ‫کـه در سـال هـای اخیـر پیرامـون‬ ‫موضـوع زباله در منطقـه چهاردانگه رخ‬ ‫داده اسـت لذا برخی معتقدند در پشـت‬ ‫پـرده ی ایـن شـکایت از بیـن رفتـن‬ ‫منافـع افـرادی می باشـد که طی سـال‬ ‫هـای اخیـر بـا دسـت درازی بـه منابـع‬ ‫بیت المال میلیاردهـا تومان از اعتبارات‬ ‫شـهرداری سـاری پیرامون موضوع زباله‬ ‫را به انحراف کشـاندند اکنون دسـت به‬ ‫تحریـک مـردم مظلـوم چهاردانگه زدند‬ ‫و در شـرایطی کـه مجموعـه مدیریتی‬ ‫شـهرداری سـاری شـب و روز فعالیـت‬ ‫دارد و شـهردار سـاری بصـورت روزانـه‬ ‫و هفتگـی فعالیـت دارد و ایـن پـروژه‬ ‫پیشـرفت فیزیکی و مالی مناسـبی دارد‬ ‫ان هـم دز شـرایط سـخت اقتصادی لذا‬ ‫بازهم شـاهد هسـتیم مافیای پول های‬ ‫کثیـف در شـهر سـاری بدنبـال فتنـه‬ ‫انگیـزی مـی باشـند تـا بـا جریحـه دار‬ ‫کـردم احساسـات مـردم و تحـت تاثیـر‬ ‫قـرار دادن افـکار عمومـی فضـای شـهر‬ ‫سـاری را در راسـتای کسـب منافـع‬ ‫شـخصی خویش درگیر حاشـیه سـازی‬ ‫های خـود نماینـد‪....‬‬ ‫امـا انچـه کـه مـی بایسـت عبـاس‬ ‫رجبی شـهرداری سـاری نسـبت به ان‬ ‫اهتمـام ویـژه بـورزد این موضوع اسـت‬ ‫کـه زبالـه در دوره مدیریتـی ایشـان‬ ‫بـوی پـول مـی دهد یـا تعفـن!!!! انتظار‬ ‫رسـانه هـا از ایشـان بعنـوان کسـی که‬ ‫سـال ها در شـهرداری ساری مسئولیت‬ ‫داشـته اسـت مبارزه با دالتـون ها و باج‬ ‫خواهـی افـرادی کـه طـی سـال هـای‬ ‫اخیـر بـا پـول و سـو اسـتفاده از اعتماد‬ ‫مـردم سـاری صاحـب سـرمایه هـای‬ ‫میلیـاردی شـدند و اکنـون در چنـگال‬ ‫قانون گرفتار شـدند لذا شـهردار سـاری‬ ‫مـی بایسـت در دفـاع از حقـوق مـردم‬ ‫سـاری و محافظـت از بیـت المـال تمام‬ ‫قـد ایسـتادگی کنـد تا مشـخص شـود‬ ‫چـه کسـانی خدمـت کردنـد و چـه‬ ‫کسـانی خیانـت !!!!‬ ‫خبر‬ ‫به همت امور بانوان و خانواده شهرداری ساری‪:‬‬ ‫رتبه های برتر دلنوشته به سردار‬ ‫شهید سلیمانی تقدیر شدند‬ ‫از برنـدگان دلنوشـته بـه سـردار شـهید قاسـم سـلیمانی از مجموعـه‬ ‫برنامه هـای مرکـز امـور بانـوان و خانـواده شـهرداری سـاری بـا حضور‬ ‫مدیـر سـرمایه انسـانی شـهرداری سـاری تجلیل شـد ‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بیـن الملل شـهرداری سـاری‪،‬‬ ‫برنـدگان دلنوشـته بـه سـردار شـهید قاسـم سـلیمانی از مجموعـه‬ ‫برنامه هـای مرکـز امـور بانـوان و خانـواده شـهرداری سـاری بـا حضور‬ ‫مدیـر سـرمایه انسـانی شـهرداری سـاری تجلیـل شـدند ‪ .‬همچنین از‬ ‫برندگان مسـابقات ورزشـی بانوان و مسـابقات کتابخوانی هـم قدردانی‬ ‫بـه عمل امـد‪.‬در این برنامه احمدیان مدیر سـرمایه انسـانی شـهرداری‬ ‫سـاری بـا بیـان اینکه شـهدا زنده هسـتند و ما با تاسـی از ایـن عزیزان‬ ‫راه تعالـی را در پیـش می گیریـم‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬شـهید سـلیمانی‬ ‫زنـده اسـت و منتقمـان این شـهید بزرگوار‪ ،‬راه شـهید سـلیمانی را در‬ ‫جبهـه مقاومـت ادامـه می دهنـد‪.‬وی افـزود‪ :‬جوانـان بـا الگـو گیـری از‬ ‫روحیـات فـردی واجتماعی سـردار سـلیمانی هـا میتوانند سـبک ایده‬ ‫الـی از زندگـی خـود را ترسـیم کننـد ‪.‬احمدیـان بـا توجه بـا خدمات‬ ‫دهـی شـهرداری بـه اقشـار مختلـف مـردم اظهار داشـت اکنـون دیگر‬ ‫نـگاه بـه شـهرداری بعنوان یک نهـاد خدماتـی تغیر کرد ه وشـهرداری‬ ‫بعنـوان یـک نهـاد فرهنگـی خدمـت رسـان در تمامـی حـوزه هـای‬ ‫فرهنگـی اجتماعـی حضـور دارد ونقـش بانـوان بعنـوان در ایـن راسـتا‬ ‫تاثیـر گـذار وغیر قابـل انگار اسـت‪.‬‬ ‫راحلـه حاجیان مشـاور امـور بانوان و خانواده شـهرداری سـاری در این‬ ‫برنامـه اظهار کـرد‪ :‬بانوان نقش کلیـدی در اجـرای برنامه های فرهنگی‬ ‫دارند‪.‬حاجیـان با اشـاره به نقـش بانوان در فرهنگ سـازی در حوزه های‬ ‫مختلـف‪ ،‬افـزود‪ :‬مرکـز امور بانـوان و خانواده شـهرداری سـاری‪ ،‬با نگاه‬ ‫مثبـت مهنـدس رجبی بـه این حوزه‪ ،‬تلاش دارد برنامه هـای فرهنگی‬ ‫را از طریـق بانـوان نهادینـه کنـد‪.‬وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬در ایـن راسـتا‬ ‫برنامه هایی همچون دلنوشـته به قاسـم سلیمانی‪ ،‬مسـابقات کتابخوانی‬ ‫در موضوعـات مختلـف و جشـنواره نامـه ای بـه حضـرت فاطمـه (س)‬ ‫برگـزار شـد‪.‬حاجیان یـاداور شـد‪ :‬معرفـی افراد برتـر در هر یـک از این‬ ‫مسـابقات فرهنگـی‪ ،‬تحـت تاثیـر شـیوع کرونـا قـرار گرفت و امـروز با‬ ‫رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی‪ ،‬از افـراد برتـر در هـر حـوزه دعـوت‬ ‫کردیـم تـا هدایای خـود را دریافـت کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برنامه های ورزشی شهرداری گرگان در سال‬ ‫جاری بررسی شد‬ ‫بازدید میدانی از مکان جدید زباله امل با حضور‬ ‫مدیران کل دستگاه های مرتبط‬ ‫با کسی عهد اخوت نبستیم‪،‬‬ ‫هرکس خوب کار کند‬ ‫حمایت می کنیم‬ ‫بـه گزارش واحـد خبر مدیریت ارتباطـات و امور بین‬ ‫الملـل شـهرداری رشـت‪ ،‬دکتـر ناصر حـاج محمدی‬ ‫شـهردار رشـت در این جلسـه با قدردانـی از زحمات‬ ‫مدیـران شـهرداری و ارزوی موفقیـت در کسـوت‬ ‫جدیـد خدمـت رسـانی اظهـار کـرد‪ :‬سـعی کردیم از‬ ‫حضـور نیروهـای توانمنـد در شـهرداری رشـت بهره‬ ‫مند شـویم‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه احـکام صـادر شـده بـرای‬ ‫مدیـران‪ ،‬تغییـرات نبود و بیشـتر جایگزینـی صورت‬ ‫گرفت افزود‪ :‬برخی مدیران شـهرداری بازنشـته شـده‬ ‫و تعـدادی نیـز بـه دنبـال انتقـال در مجموعـه دیگر‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫دکتـر حـاج محمـدی تصریـح کـرد‪ :‬پسـت هـای‬ ‫سـازمانی در مناطق دو‪،‬پنج‪،‬سازمان سرمایه گذاری و‬ ‫مدیریـت برنامـه وبودجه خالی بـود ومدیران جدیدی‬ ‫بـرای ایـن حـوزه هـا انتخـاب کردیم‪.‬‬ ‫شـهردار رشـت همچنیـن بـا اشـاره بـه انتصـاب در‬ ‫حـوزه حقوقـی و املاک شـهرداری رشـت بیـان‬ ‫داشـت‪ :‬اقـای اعالیـی از دو مـاه گذشـته بـه دنبـال‬ ‫انتقـال در مجلـس شـورای اسلامی بودنـد و علـی‬ ‫رغـم میل باطنـی با انتقال ایشـان به تهـران موافقت‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫دکتـر حـاج محمـدی بـا تاکیـد بـر اینکـه انتصابات‬ ‫صـورت گرفتـه براسـاس اصلـح گزینی بـود و توصیه‬ ‫ای نبود عنوان داشـت‪ :‬با کسـی عهد اخوت نبسـتیم‬ ‫و از هرکـس کـه خـوب کار کنـد حمایت مـی کنیم‪.‬‬ ‫شـهردار رشـت بـا اشـاره بـه اینکـه در احـکام جدید‬ ‫کسـی عـزل نشـد مطـرح کـرد‪ :‬شـهرداری رشـت‬ ‫بـه یـک ثبـات مدیریـت رسـیده و سـعی کردیـم در‬ ‫انتخابـی بـا فکـر از بهتریـن هـا اسـتفاده شـود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬سـعی کردیـم بـا توجـه بـه‬ ‫الزامـات قانونـی در انتصابـات از ظرفیـت نیروهـای‬ ‫پیمانـی و رسـمی اسـتفاده شـود‪.‬‬ ‫دکتـر حـاج محمـدی اخلاق حرفـه ای را مهمترین‬ ‫رکـن مدیریـت دانسـت و یـاداور شـد‪ :‬بایـد اخلاق‬ ‫حرفـه ای در مدیریـت را امـوزش دهیـم‪.‬‬ ‫شـهردار رشـت مدیـران و کارکنـان شـهرداری را‬ ‫بهتریـن دارایـی های شـهرداری عنوان کـرد و گفت‪:‬‬ ‫زمیـنواملاکتنهـادارایـیهـایشـهردارینیسـتند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬باید اقدامات صـورت گرفته به‬ ‫مـردم اطلاع رسـانی شـود و نباید گذشـته را شـخم‬ ‫بزنیـم و بـه اینده فکـر کنیم‪.‬‬ ‫رئیـس کمیتـه ورزش شـورای اسلامی شـهر گرگان‬ ‫از بحـث و بررسـی در خصوص چشـم انـداز و برنامه‬ ‫های ورزشـی سـازمان فرهنگی اجتماعی ورزشـی در‬ ‫سـال اخـر دوره پنجم شـورا طی هشـتاد و پنجمین‬ ‫جلسـه این کمیسـیون خبر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مرکـز اطلاع رسـانی شـورای اسلامی‬ ‫شـهر گرگان‪ ،‬سـعید رحیمـی با بیان اینکه سیاسـت‬ ‫کلی شـورای اسلامی شـهر گرگان گسـترش ورزش‬ ‫در سـطح محلات و بهـره منـدی تمامی شـهروندان‬ ‫از مزایـا و امکانات ورزشـی می باشـد‪ ،‬گفـت‪ :‬اولویت‬ ‫هـا و سیاسـت هـای شـورا و شـهرداری در راسـتای‬ ‫حمایـت از ورزش همگانـی و گسـترش ورزش در‬ ‫محلات کـه بـر اسـاس شـرح وظایـف شـهرداری و‬ ‫شـورای اسلامی تعریـف شـده و در نظر داریـم روند‬ ‫کمـک بـه هیئت های ورزشـی را در دسـتور کار قرار‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫رحیمـی بـا اشـاره بـه مصوبـه افزایش بودجـه هیئت‬ ‫هـای ورزشـی از ‪150‬میلیون تومان بـه ‪ 500‬میلیون‬ ‫تومـان افـزود‪ :‬جهـت تقویـت و حمایـت از هیئـت‬ ‫هـای ورزشـی شـهر گـرگان بایسـتی یـک برنامـه‬ ‫ریـزی مالـی صـورت گیـرد و مقـرر شـد بـه هریـک‬ ‫از اعضـای شـورای شـهر مبلـغ ‪ 10‬میلیـون تومـان‬ ‫بودجه از سـمت سـازمان فرهنگی ورزشـی اختصاص‬ ‫یابـد کـه از سـوی اعضـای شـورا بـه هیئات ورزشـی‬ ‫اهـدا گـردد و هر هیئت مـی تواند فقط یکبـار از این‬ ‫بودجه(مبلـغ ‪2‬میلیون تومان بـرای هر هیئت در طی‬ ‫یکسـال) و تنها بـا ارائه طرح و برنامه اسـتفاده نماید‪.‬‬ ‫رئیـس کمیتـه ورزش شـورای اسلامی شـهر گرگان‬ ‫خاطر نشـان کرد‪ :‬سیاسـت کلی و چشـم انداز برنامه‬ ‫های سـازمان فرهنگی ورزشـی شـهرداری و شـورای‬ ‫شـهر گـرگان این اسـت که گـرگان را جزء ‪ 10‬شـهر‬ ‫برتـر در حـوزه ورزشـی قـرار دهیم‪.‬‬ ‫رئیـس هیئـت ورزش های همگانی شهرسـتان خاطر‬ ‫نشـان کـرد‪ :‬مقرر شـد در جلسـه اتی گزارش چشـم‬ ‫انـداز و نقشـه راه سـازمان در قالـب برنامـه یکسـاله‬ ‫بـه شـورا ارائه شـود و همچنین پیشـنهاد مسـاعدت‬ ‫مالـی بـه هیئـت هـای ورزشـی کـه دارای برنامه می‬ ‫باشـند‪ ،‬تـا سـقف دو میلیـون تومـان‪ ،‬با نظـر اعضای‬ ‫شـورا بـرای بررسـی و تصمیـم نهایی به صحن شـورا‬ ‫ارسـال خواهد شـد‪.‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫بازدید مهندس صالح زاده شهردار قائم شهر از روند اجرای‬ ‫پروژه تقاطع غیر همسطح مسجد رسول(ص)‬ ‫پس از جلسـه شـهردارامل و رئیس شـورای‬ ‫اسلامی شـهر بـا دادسـتان مرکز اسـتان در‬ ‫خصـوص تعییـن تکلیـف زمیـن جایگزیـن‬ ‫زبالـه امـل؛ بازدیـد میدانـی عرصـه جدید با‬ ‫حضور مدیـران اسـتانی و شهرسـتانی‪،‬منابع ‬ ‫طبیعی‪،‬حفاظت محیط زیسـت‪ ،‬اب منطقـه ای‪،‬‬ ‫صنعت معدن تجـارت‪ ،‬فرمانـدار و معاونیـن‪،‬‬ ‫رییـس شورای شـهر‪ ،‬شـهردار و مدیـران‬ ‫شـهرداری امـل انجام شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره روابـط عمومـی شـهرداری امـل؛‬ ‫مدیر کل دفتر امور شـهری و شـورا های اسـتانداری‬ ‫مازنـدران در ایـن بازدیـد گفـت‪ :‬پـس از پیگیریها و‬ ‫قولهـای مسـاعد تخصیـص اعتبار از سـوی سـازمان‬ ‫شـهرداریهای کشـور و سـازمان برنامـه و بودجـه‬ ‫و بعـد از جلسـه اسـتانی کـه بـا مدیـران اسـتانی و‬ ‫شهرسـتانی در رابطـه بـا موضـوع مدیریت پسـماند‬ ‫امـل در مرکز اسـتان داشـتیم‪ ،‬عصر دیـروز به اتفاق‬ ‫مدیـران اسـتانی و شهرسـتانی بـه عرصه مـورد نظر‬ ‫رفتیـم و پـس از بازدیـد میدانـی کـه تا سـاعت ‪19‬‬ ‫طـول کشـید‪ ،‬مقـرر شـد کـه دسـتگاههای مربوطه‬ ‫پـس از کارشناسـی و بررسـی تخصصی نتیجـه را تا‬ ‫پایـان هفته بـه شـهرداری اعلام نمایند‪.‬‬ ‫محمـدی تاکامـی افـزود‪ :‬در پی فراخوان شـهرداری‬ ‫امـل برای جلب سـرمایه گذار یـا صاحب تکنولوژی‪،‬‬ ‫نهایتـا دو شـرکت به مرحلـه نهایـی راه یافتند که با‬ ‫بررسـی تواناییهـای علمـی و مالـی و نـوع فنـاوری‬ ‫ایـن شـرکتها در سـازمان شـهرداریهای کشـور و بـا‬ ‫حضـور کارشناسـان سـازمان محیط زیسـت کشـور‬ ‫و شـهرداری امـل‪ ،‬نهایتـا یک شـرکت بـا تکنولوژی‬ ‫بیـوگاز بـرای تبدیـل زبالـه های امـل بـه گاز و برق‬ ‫انتخاب شـد و با قول مسـاعدت حمایـت قابل توجه‬ ‫مالـی از طـرف دولـت و همدلـی ایجـاد شـده بیـن‬ ‫دسـتگاهها برای انجـام این کار امی د مـی رود معضل‬ ‫زبالـه امـل که بیش از پنجاه سـال اسـت که مردم و‬ ‫محیط زیسـت ایـن منطقـه را ازار می دهـد به امید‬ ‫خدا در مسـیر رفع مشـکل و تولید انـرژی پاک قرار‬ ‫گیرد‪.‬شـهردار امـل گفـت‪ :‬پیگیری هـا و هماهنگی‬ ‫هـای خوبـی صـورت گرفت‪.‬اعتبـارات خوبـی در راه‬ ‫امـل هسـت‪ .‬خوشـبختانه همه در سـطح اسـتان و‬ ‫کشـور پای کار هسـتند تا این معضل در شهرسـتان‬ ‫برطرف شـود‪.‬‬ ‫سـید حمیـد هاشـمی بـا اشـاره بـه اینکـه پیمانکار‬ ‫تولیـد و راه انـدازی خـط پـردازش زبالـه بـه مرحله‬ ‫عقـد قرارداد رسـید‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم بـا اراده ای که‬ ‫بوجـود امده بزودی شـاهد اتفاقات خـوب به منظور‬ ‫رفع مشـکل چندیـدن سـاله زباله در امل باشـیم‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد؛ ایـن هماهنگـی هـا و بازدیدهـا‬ ‫باحضـور همـه مدیـران کل انجام شـد تـا تصمیمی‬ ‫واحـد بـا رعایـت همه شـرایط و قوانیـن در کمترین‬ ‫زمـان ممکـن اتفـاق بیافتـد و یـک زمیـن بـرای‬ ‫سـاماندهی معضـل زبالـه امـل نهایـی شـده و بـه‬ ‫شـهرداری امـل واگـذار شـود‪.‬‬ ‫شـهردار امـل تصریـح کرد؛ زمیـن جدیـد زباله امل‬ ‫بـه هیـچ وجـه بـرای دپـوی زبالـه نخواهد بـود و در‬ ‫ان از فنـاوری و تکنولـوژی هـای روز دنیـا بـرای‬ ‫رفـع مضـل زبالـه نظیـر بیـوگاز‪ ،‬هـازن و زباله سـوز‬ ‫اسـتفاده خواهد شـد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت؛ عرصه بازدید شـده با حضـور مدیران‬ ‫اسـتانی و شهرسـتانی در کیلومتـر ‪ 42‬جـاده هـراز‬ ‫واقع اسـت‪.‬‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫سه شنبه ‪ 25/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪701‬‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫انتصاب در اداره کل‬ ‫راه و شهرسازی مازندران‬ ‫اخبار‬ ‫مهندس نظری مدیرکل راه و شهرسازی مازندران خبر داد ‪:‬‬ ‫اغاز عملیات محوطه سازی مسکن مهر‬ ‫میارکالی ساری‬ ‫بر اساس این قرارداد اجرای‬ ‫کانال جهت جمع اوری ابهای‬ ‫سطحی با استفاده از لوله های‬ ‫کاروگیت زیرسازی ‪ ،‬روسازی‬ ‫و اسفالت و جدول بتنی معابر و‬ ‫اجرای دیوار و سردرب ورودی‬ ‫نگهبانی مجتمع مجموعه‬ ‫اقداماتی است که عملیات‬ ‫اجرایی ان با اعتباری معادل‬ ‫‪ 112‬میلیارد ریال از تاریخ سوم‬ ‫شهریور ماه سال جاری اغاز و‬ ‫انشاءاهلل ظرف ‪ 6‬ماه اینده به‬ ‫انجام خواهد رسید ‪.‬‬ ‫بـا صـدور حکمـی از سـوی مدیـرکل راه و شهرسـازی‬ ‫اسـتان مازنـدران ‪ ،‬خانـم مهنـدس سـیده زینب حسـینی‬ ‫االصـل به سـمت سرپرسـت اداره نظارت بر سـاخت راهها‬ ‫منصـوب و معرفی شـدند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطلاع رسـانی اداره کل راه‬ ‫و شهرسـازی مازنـدران ‪ ،‬بـا توجـه به تجـارب ارزنـده و بر‬ ‫اسـاس حکم صادره از سـوی مهندس سـید محمد نظری‬ ‫مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان ‪ ،‬خانـم مهندس سـیده‬ ‫زینـب حسـینی االصل بـه سـمت سرپرسـت اداره نظارت‬ ‫بـر سـاخت راههـای حـوزه معاونـت مهندسـی و سـاخت‬ ‫منصوب شـد ‪.‬‬ ‫گفتنی اسـت پیشـتر مهندس معز میرموسـایی به سـمت‬ ‫رئیـس اداره نظـارت بـر سـاخت راههـا مشـغول انجـام‬ ‫وظیفـه بود‪.‬‬ ‫مهنـدس سـید محمـد نظـری مدیر‬ ‫کل راه و شهرسـازی اسـتان از اغـاز‬ ‫عملیـات محوطـه سـازی مسـکن‬ ‫مهر سـارویه ( میـارکالی سـاری ) با‬ ‫اعتبـاری معـادل ‪ 112‬میلیـارد ریـال‬ ‫خبـر داد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره ارتباطالت و اطالع رسـانی‬ ‫اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان مازندران‬ ‫‪ ،‬مهنـدس نظـری ضمـن اعلام ایـن خبر‬ ‫افـزود ‪ :‬بـر اسـاس ایـن قـرارداد اجـرای‬ ‫کانـال جهت جمع اوری ابهای سـطحی با‬ ‫اسـتفاده از لوله های کاروگیت زیرسـازی‬ ‫‪ ،‬روسـازی و اسـفالت و جدول بتنی معابر‬ ‫و اجـرای دیوار و سـردرب ورودی نگهبانی‬ ‫خبر‬ ‫مجتمـع مجموعـه اقداماتـی اسـت کـه‬ ‫عملیـات اجرایـی ان بـا اعتبـاری معـادل‬ ‫‪ 112‬میلیـارد ریال از تاریخ سـوم شـهریور‬ ‫مـاه سـال جـاری اغـاز و انشـاءاهلل ظرف ‪6‬‬ ‫مـاه اینـده به انجـام خواهد رسـید ‪.‬‬ ‫مهنـدس نظـری تصریـح نمـود پیمانـکار‬ ‫پـروژه نسـبت بـه تجهیـز کارگاه و شـروع‬ ‫عملیـات اجرایـی اقـدام و تاکنـون حـدود‬ ‫‪ 10‬درصـد پیشـرفت فیزیکـی داشـته‬ ‫اسـت ‪.‬مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان‬ ‫درخصـوص اجـرای طـرح جمـع اوری‬ ‫ابهـای سـطحی و هدایـت بـه رودخانـه با‬ ‫لولـه هـای کاروگیت خاطر نشـان سـاخت‬ ‫‪ :‬لولـه هـای کاروگیـت به دیلی اسـتحکام‬ ‫باالیـی کـه دارند قـادر به تحمل فشـار باال‬ ‫در زیـر سـطح زمیـن بـوده و نسـبت بـه‬ ‫سـایر لولـه هـا از مقاومـت و دوام باالتـری‬ ‫برخـوردار اسـت ‪ .‬لولـه هـای کاروگیـت‬ ‫انعطـاف پذیـری باالیـی دارند و نسـبت به‬ ‫فشـار و لـرزش مقـاوم هسـتند ‪.‬‬ ‫مهنـدس نظـری در ادامـه یـاداور شـد‪ :‬از‬ ‫لحـاظ ایمنـی بـا توجـه بـه اینکـه جـوی‬ ‫هـای معمولـی بدون پوشـش هسـتند و از‬ ‫ایـن بابـت حوادثـی را موجب می شـوند با‬ ‫اجـرای لولـه هـای کاروگیـت این مشـکل‬ ‫مرتفـع شـده اسـت ‪.‬گفتنـی اسـت در‬ ‫مدیریـت شـهری نوین به شـکل گسـترده‬ ‫از ایـن روش اسـتفاده مـی شـود ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫​مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران ‪:‬‬ ‫اقدامات ایمن سازی در محورهای غرب مازندران‬ ‫شتاب مضاعف می گیرد‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل‬ ‫جـاده ای اسـتان مازندران در نشسـت‬ ‫مشـترک خـود بـا فرماندارنوشـهر ‪،‬‬ ‫نماینـده مـردم چالـوس ‪ ،‬نوشـهر و‬ ‫کالردشـت در مجلس شـورای اسلامی‬ ‫‪ ،‬بخشـدار مرکـزی ‪ ,‬بخشـدار کجـور و‬ ‫جمعی از مسـولین شهرسـتانی نوشهر‬ ‫عنـوان کـرد‪ :‬انشـاهلل بـه زودی برنامه‬ ‫هـا و اقدامـات افزایـش ضریـب ایمنی‬ ‫در محورهـای ارتباطـی غـرب اسـتان‬ ‫شـتاب مضاعـف مـی گیـرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی اداره کل راهداری‬ ‫وحمـل و نقـل جـاده ای اسـتان مازنـدران ‪،‬‬ ‫مهنـدس عباسـعلی نجفـی در ایـن نشسـت‬ ‫اظهـار داشـت ‪ :‬غـرب مازنـدران بـه دلیـل‬ ‫شـرایط جغرافیایـی و جاذبـه هـای فـراوان‬ ‫گردشـگری همـواره پذیـرای مسـافران بـی‬ ‫شـماری اسـت کـه بـه ایـن منطقـه رفـت و‬ ‫امـد کـرده و از مواهـب طبیعـی ان اسـتفاده‬ ‫مـی کننـد‪.‬وی تصریـح نمـود ‪ :‬از ایـن رو‬ ‫محورهـای ارتباطـی ایـن منطقـه در طـول‬ ‫سـال پـر ترافیک و پر رفـت و امد بـوده ‪ ،‬لذا‬ ‫ایمـن سـازی و ارتقـای ایمنـی در محورهای‬ ‫ایـن منطقه همیشـه اولویت کاری ایـن اداره‬ ‫کل اسـت‪.‬‬ ‫مهنـدس نجفی در ادامه بـه برنامه های ایمن‬ ‫سـازی ایـن اداره کل در محورهـای حـوزه‬ ‫اسـتحفاظی شهرستان نوشهر اشـاره و خاطر‬ ‫نشـان سـاخت ‪ :‬ایمـن سـازی پنـج بریدگـی‬ ‫بـا اسـتفاده از تجهیـزات سیسـتم چشـمک‬ ‫زن ‪ ،‬ایجـاد روشـنایی نقطـه ای ‪ ،‬نصـب تابلو‬ ‫و عالئـم هشـدار دهنـده ‪ ،‬تخصیـص یـک‬ ‫دسـتگاه گریـدر‪ ،‬نصـب نیوجرسـی بـه طول‬ ‫حـدود ‪ ۱۰‬کیلومتـر در جاده نوشـهر ‪ -‬رویان‬ ‫‪ ،‬خط کشـی بـه طول حـدود ‪ ۳۰‬کیلومتر در‬ ‫محورهـای شهرسـتان و حـذف نقـاط حادثه‬ ‫خیـز محور کجـور از جمله برنامـه های ایمن‬ ‫سـازی ایـن اداره کل در سـطح محورهـای‬ ‫ارتباطی شهرسـتان نوشـهر اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای‬ ‫اسـتان مازنـدران افـزود ‪ :‬بـه زودی عملیـات‬ ‫مطالعـه حـذف دو بریدگـی و تبدیـل ان بـه‬ ‫دوربرگـردان در محور های نوشـهر ‪ -‬رویان و‬ ‫کمربنـدی نوشـهر اجرایـی مـی گردد‪.‬‬ ‫مهنـدس نجفـی در ایـن نشسـت از رئیـس‬ ‫اداره راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای‬ ‫نوشـهر خواسـت تـا تحقق مصوبات جلسـه را‬ ‫بـه صـورت جـدی پیگیـری کنـد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فالح از بررسی مسائل ومشکالت روستاهای بخش‬ ‫مرکزی و یانه سر شهرستان بهشهرخبرداد‬ ‫به گـزارش روابـط عمومی بنیاد مسـکن‬ ‫انقالب اسلامی اسـتان مازندران ‪ ،‬محمد‬ ‫فالح مدیر بنیادمسـکن انقالب اسلامی‬ ‫شهرسـتان بهشـهر ازبررسـی مسـائل‬ ‫ومشـکالت روسـتاهای بخـش مرکزی و‬ ‫یانه سـر شهرسـتان بهشـهر خبرداد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد مسـکن‬ ‫انقالب اسلامی اسـتان مازندران ‪ ،‬محمد فالح‬ ‫مدیر بنیادمسـکن انقالب اسلامی شهرسـتان‬ ‫بهشـهر ازبررسی مسائل ومشـکالت روستاهای‬ ‫بخـش مرکزی و یانه سـر شهرسـتان بهشـهر‬ ‫خبـرداد وگفـت‪ :‬جلسـه بررسـی مسـائل‬ ‫ومشـکالت روسـتاهای بخـش مرکـزی‬ ‫و یانـه سـر شهرسـتان بهشـهر بـا حضـور‬ ‫دکترشـریعتی نماینده مجلس شورای اسالمی‬ ‫‪ ،‬دکترخنجری فرمانداربهشهر‪ ،‬مهندس خانی‬ ‫نـوذری مدیرکل بنیادمسـکن مازندران وسـایر‬ ‫مدیـران دسـتگاه اجـرای درمحـل فرمانـداری‬ ‫ایـن شهرسـتان برگـزار گردیـد ‪.‬‬ ‫فلاح مدیـر بنیادمسـکن انقلاب اسلامی‬ ‫شهرسـتان بهشـهر در خصـوص ایـن جلسـه‬ ‫اظهارداشـت‪ :‬ایـن جلسـه کـه بـا حضـور‬ ‫مسـئولین اسـتانی وشهرسـتانی در سـالن‬ ‫جلسـات فرمانداری شهرسـتان بهشـهر برگزار‬ ‫شـد مشـکالت روسـتاها دربخش های مرکزی‬ ‫و یانـه سـر توسـط دسـتگاه هـا و سـازمانهای‬ ‫حاضـر درجلسـه مطـرح ومـورد بررسـی قـرار‬ ‫گرفـت‪ .‬درحـوزه هـای مختلـف از جملـه‬ ‫تهیـه واجـرای طـرح هـادی کـه در حیطـه‬ ‫بنیـاد مسـکن بـود را مطـرح کرد‪.‬مدیـر بنیـاد‬ ‫مسـکن بهشـهر وگلـوگاه ضمن ارائه گزارشـی‬ ‫از عملکـرد بنیـاد مسـکن در بخـش هـای‬ ‫مرکـزی و یانسـر افـزود‪ :‬بـا توجـه بـه مـوارد‬ ‫مطرح شـده در جلسـه مذکـور عمده مـوارد و‬ ‫درخواسـتها در خصـوص اجـرای طـرح هادی‬ ‫‪ ،‬پرداخـت تسـهیالت جهت بهسـازی مسـکن‬ ‫و ‪ ...‬بـوده اسـت ‪.‬خنجـری فرماندار بهشـهرنیز‬ ‫درایـن جلسـه ضمـن تقدیـر از فعالیتهـای‬ ‫عمرانـی بنیـاد مسـکن وهمچنیـن نظـارت‬ ‫خـوب دراجرای پروژه ها درروسـتاهای سـطح‬ ‫شهرسـتان ‪ ،‬عمـده مشـکالت بخشـهای یـاد‬ ‫شـده را بازنگـری طـرح هـا واجـرای طـرح‬ ‫هـادی روسـتایی دانسـت کـه درایـن مسـیر‬ ‫تلاش بیشـتر و همچنین مشـارکت وهمیاری‬ ‫دهیاریها وشـورای اسلامی روسـتاها درجهت‬ ‫سـرعت بخشـیدن بـه فعالیتهـای عمرانـی را‬ ‫خواسـتار شـد‪.‬‬ ‫ساماندهی ‪ 25‬کیلومتراز‬ ‫محورهای باال دست شهرستان‬ ‫میاندورود‬ ‫مسـئول نمایندگـی راهـداری و حمـل و نقل‬ ‫جـاده ای شهرسـتان میانـدورود از طـرح‬ ‫تسـطیح و سـاماندهی محورهـای باال دسـت‬ ‫ایـن شهرسـتان بـه طـول ‪ 25‬کیلومتـر در‬ ‫طـول ‪ 2‬ماهـه گذشـته بـا هـدف افزایـش‬ ‫ضریـب ایمنـی خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گزارش روابط عمومـی اداره کل راهداری‬ ‫و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان مازنـدران ‪،‬‬ ‫کامـل نصراللهـی ضمـن اعلام ایـن مطلـب‬ ‫افـزود ‪ :‬ایـن اداره تمـام تلاش خـود را بـه‬ ‫کار گرفتـه تـا بـا تمام تـوان در جهـت ایمن‬ ‫سـازی و ارتقـاء ایمنـی محورهـای تحـت‬ ‫پوشـش اقدامـات بهنگامـی را بـه اجـرا بگـذارد‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـه عملیـات ایمـن سـازی‬ ‫محورهای باالدسـت این شهرسـتان اشـاره و‬ ‫خاطـر نشـان سـاخت ‪ :‬ایـن اداره بـا امکانات‬ ‫و تجهیـزات راهـداری خـود ‪ ،‬عملیـات‬ ‫سـاماندهی محورهـای روسـتایی "سـرتا –‬ ‫جناسـم " و " سـنه کـو –ورامـی " را اجرایـی‬ ‫نمـود که ایـن مهم رضایت کاربـران جاده ای‬ ‫و اهالـی منطقـه را بـه دنبـال داشـت‪.‬‬ ‫نصراللهـی اظهـار داشـت‪ :‬هدف اصلـی از این‬ ‫عملیـات بهبـود وضعیـت جـاده ها شوسـه و‬ ‫ارتقـای سـطح ایمنـی در راه هـا در راسـتای‬ ‫بهینـه سـازی تـردد کابـران جـاده ای بـوده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫مسـئول نمایندگـی راهـداری و حمـل و نقل‬ ‫جـاده ای شهرسـتان میانـدورود درخصـوص‬ ‫دیگـر اقدامـات انجام یافته توسـط ایـن اداره‬ ‫در حـوزه ایمـن سـازی خاطر نشـان سـاخت‬ ‫‪:‬شـانه سـازی و تسـطیح حریـم راه هـا‪، ،‬لکه‬ ‫گیـری رویـه اسـفالتی ‪ ،‬علـف تراشـی و‬ ‫پاکسـازی حریـم راه هـا‪ ،‬نصـب و اصلاح‬ ‫عالئـم ایمنـی راه ها‪،‬اخطار و تخریب سـاخت‬ ‫و سـاز هـای غیر مجـاز حریم راه هـا از جمله‬ ‫اقدامـات ایمـن سـازی اسـت که توسـط این‬ ‫اداره در حـال انجـام اسـت‪.‬‬ ‫وی در خاتمـه عنـوان نمـود‪ :‬بـا توجـه بـه‬ ‫نزدیـک شـدن بـه فصـل سـرما و بارندگـی‬ ‫نسبت به پاکسـازی ابروها و کانالهای حاشیه‬ ‫حـوزه اسـتحفاظی نیـز اقدامات گسـترده ای‬ ‫صـورت پذیرفـت‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت اداره راهـداری و حمـل و نقل‬ ‫جـاده ای شهرسـتان میانـدورود ‪ ،‬حفـظ و‬ ‫نگهـداری ‪ 182‬کیلومتـر راه ارتباطـی را بـر‬ ‫عهـده دارد‪.‬‬ ‫کشف ‪ 10‬فقره سرقت منزل در‬ ‫نوشهر‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان نوشـهر از‬ ‫دسـتگیری ‪ 2‬سـارق منزل و کشـف ‪ 10‬فقره‬ ‫سـرقت خبـر داد‪.‬‬ ‫سـرهنگ قاسـم محمـدی در گفـت و گـو با‬ ‫خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس در تشـریح‬ ‫ایـن خبر‪،‬گفـت‪ :‬در پـی وقـوع چندیـن فقره‬ ‫سـرقت از منازل شـهروندان در نوشهر و طرح‬ ‫شـکایت ‪ ،‬شناسـایی و دسـتگیری عوامـل‬ ‫سـرقت در دسـتور کار ماموران پلیس اگاهی‬ ‫قـرار گرفت‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬با انجام اقدامـات اطالعاتی‬ ‫و ‪ 2‬سـارق سابقه دار شناسایی و با هماهنگی‬ ‫قضائـی تحت تعقیب ومراقبت قـرار گرفتند ‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی انتظامی شهرسـتان نوشـهر‬ ‫از دسـتگیر متهمـان حیـن سـرقت خبـر داد‬ ‫و افـزود‪ :‬ایـن افـراد در بازجویـی هـای فنـی‬ ‫پلیـس بـه ‪ 10‬فقـره سـرقت منـزل اقـرار‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫سـرهنگ محمـدی‪ ،‬افـزود‪ :‬متهمـان پـس از‬ ‫تشـکیل پرونـده به مرجـع قضایـی معرفی و‬ ‫روانـه زندان شـدند‪.‬‬ ‫دریای مازندران ‪ 3‬قربانی گرفت‬ ‫معـاون اجتماعـی فرمانـده انتظامـی اسـتان‬ ‫مازنـدران از مـرگ ‪ 3‬نفـر در اب هـای‬ ‫سـاحلی دریـا در شهرسـتان هـای چالوس و‬ ‫فریدونکنـار خبـر داد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیس‪،‬‬ ‫سـرهنگ سـید جعفـر سـاداتی با اعلام این‬ ‫خبـر‪ ،‬گفت‪ :‬در پی کسـب خبری در سـاعت‬ ‫‪ 15‬و‪ 2‬دقیقـه روز گذشـته از مرکـز فوریـت‬ ‫هـای پلیسـی ‪ 110‬مبنـی بـر غـرق افـرادی‬ ‫در اب هـای سـاحلی شهرسـتان چالـوس‪،‬‬ ‫موضـوع در دسـتور کار مامـوران انتظامی ان‬ ‫شهرسـتان قـرار گرفت ‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬ماموران با حضـور در محل‬ ‫حادثـه در بررسـی هـای اولیـه دریافتنـد‪،‬‬ ‫فـردی اهـل و سـاکن تهـران در حـال غـرق‬ ‫شـدن در دریـا بـوده که فـردی دیگـری اهل‬ ‫وسـاکن کرمانشـاه بـرای نجـات وی به داخل‬ ‫دریـا رفتـه و هـر دو نفـر دچـار غرق شـدگی‬ ‫شـدند و جـان باختند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 25/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪701‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫بانک ملی ایران الگوی کشور‬ ‫است‬ ‫معـاون امـور بانکـی‪ ،‬بیمه و شـرکت های دولتـی وزارت‬ ‫امـور اقتصـادی و دارایـی در اییـن یادبـود کارکنـان‬ ‫جانباختـه بانک ملـی ایران بر اثر کرونا و نیز پاسداشـت‬ ‫نـود و دومیـن سـالروز تاسـیس ایـن بانـک گفـت‪ :‬ایـن‬ ‫بانـک در ‪ 92‬سـال فعالیت درخشـان خـود‪ ،‬خدمات بی‬ ‫بدیلی را در راسـتای رشـد و توسـعه کشـور ارایه داده و‬ ‫در هـر زمینـه ای در کشـور الگو اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی بانـک ملـی ایـران‪ ،‬دکتـر‬ ‫عبـاس معمارنـژاد در ایـن مراسـم ضمن گرامی داشـت‬ ‫یـاد و خاطـره همـکاران جـان باختـه در اثـر کرونـا‬ ‫و تجلیـل از خانـواده هـای انهـا کـه بـه صـورت ویدئـو‬ ‫کنفرانـس از اسـتان هـای مختلـف حضـور داشـتند‪ ،‬بـا‬ ‫بیـان اینکـه ‪ 14‬هزار نفـر از کارکنان نظام بانکی کشـور‬ ‫بـه کرونـا مبتلا شـده انـد‪ ،‬گفت‪ :‬اگـر نسـبت کل افراد‬ ‫مبتلا بـه کرونـا در کشـور را در نظـر بگیریـم‪ ،‬حدود ‪6‬‬ ‫درصـد کارکنـان بانکـی درگیر ایـن بیماری شـده اند و‬ ‫ایـن امار نشـان مـی دهد کارکنـان بانک ها چـه میزان‬ ‫در معـرض خطر هسـتند‪.‬‬ ‫وی بـا تجلیـل از ‪ 92‬سـال خدمـت ارزنـده بانـک ملـی‬ ‫ایـران بـه کشـور افـزود‪ :‬پیش از تاسـیس بانـک مرکزی‬ ‫در سـال ‪ ،1338‬ایـن بانـک هم وظایف بانـک مرکزی را‬ ‫عهـده دار بـود و هـم خدمـات بانکـی را ارایـه مـی کرد‬ ‫بنابرایـن خدمـات ارزنـده بانک ملـی ایران در کشـور بر‬ ‫کسـی پوشـیده نیست‪.‬‬ ‫معمارنـژاد بـا بیـان اینکه نمی توان کسـب و کاری را در‬ ‫کشـور پیدا کرد که برای توسـعه ان از خدمات بانک به‬ ‫ویـژه بانک ملی ایران اسـتفاده نشـده باشـد‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫خدمـات این بانـک در ارایه تسـهیالت ایجادی‪ ،‬توسـعه‬ ‫ای‪ ،‬سـرمایه در گـردش و‪ ...‬بی بدیل اسـت‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫یـک سـری خدمـات نیـز بـه واسـطه ملـی بـودن ایـن‬ ‫بانـک بر روی دوش ان گذاشـته شـده که خوشـبختانه‬ ‫تاکنـون بـه خوبی از عهـده ان برامده اسـت‪.‬‬ ‫بانک ملی ایران نقش رهبری دارد‬ ‫معـاون وزیـر اقتصـاد اضافـه کـرد‪ :‬همانطـور کـه بانـک‬ ‫ملـی ایـران در تاسـیس نخسـتین بانک کشـور پیشـرو‬ ‫بـوده انتظـار داریـم در سـایر زمینـه هـا نیـز هماننـد‬ ‫بانکـداری دیجیتـال‪ ،‬اسـتراتژی فراگیری مالـی‪ ،‬اجرای‬ ‫حاکمیـت شـرکتی و‪ ...‬پیشـگام باشـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه اکنـون در حـال تدویـن اسـتراتژی‬ ‫فراگیری مالی در کشـور هسـتیم‪ ،‬تاکید کـرد‪ :‬فراگیری‬ ‫مالـی بـه معنـای ارایـه خدمـات بانکـی در اقصـی نقاط‬ ‫بـه همـه مـردم هسـتیم کـه بایـد بـه سـمت خدمـات‬ ‫دیجیتالـی پیـش رویـم و بانک ملـی ایران بایـد در این‬ ‫زمینـه نیز نقـش رهبری داشـته باشـد‪.‬‬ ‫تحـول بـی نظیر بانـک ملی ایـران در دور سـوم ارزیابی‬ ‫های حـوزه بانکـداری دیجیتال‬ ‫ایـن مقـام مسـئول در وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬دور سـوم ارزیابـی هـا در حـوزه بانکداری‬ ‫دیجیتـال را اغـاز کـرده ایم کـه باید بگویم از پیشـرفت‬ ‫بانـک ملـی ایران در حـوزه بانکداری دیجیتـال و تدوین‬ ‫نقشـه راه شـگفت زده هسـتیم‪ .‬تجربـه فـروش دارا یکم‬ ‫نیز نشـان داد که ظرفیت اسـتفاده از خدمات دیجیتالی‬ ‫بـرای ارایـه خدمـات بانکی در کشـور وجـود دارد و این‬ ‫فضـا باید توسـعه یابد‪.‬‬ ‫معمارنـژاد بـا تاکیـد بر اینکـه علی رغم همه مسـئولیت‬ ‫هـای این بانک در حوزه مسـئولیت هـای اجتماعی باید‬ ‫نـگاه اقتصـادی نیـز بـه عنـوان یک بنـگاه در ایـن بانک‬ ‫وجـود داشـته باشـد‪ ،‬گفت‪ :‬بانـک ملی ایران نمـی تواند‬ ‫نـگاه اقتصادی داشـته باشـد امـا مالحظـات اجتماعی و‬ ‫منطقـه ای را در نظـر نگیرد‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد از تجـارب موفـق اجـرای‬ ‫حاکمیـت شـرکتی در سـایر کشـورها بهـره ببریـم‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬بایـد کمیتـه هـای ‪ 4‬گانـه حاکمیـت‬ ‫شـرکتی راه انـدازی شـوند و انشـااله در نـود و سـومین‬ ‫سـالگرد تاسـیس بانـک ملـی ایـران‪ ،‬ایـن بانـک در این‬ ‫بخـش نیز راهبر و پیشـگام باشـد تا بتوانیـم تجارب ان‬ ‫را بـه سـایر بانـک هـا نیـز تعمیـم دهیم‪.‬‬ ‫معـاون امـور بانکـی‪ ،‬بیمه و شـرکت های دولتـی وزارت‬ ‫امـور اقتصـادی و دارایی دربـاره امالک مـازاد و تملیکی‬ ‫بانـک هـا نیـز بـا تاکید بـر اینکـه ایـن امالک سـرمایه‬ ‫هـای کشـور هسـتند‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬هیچ بانکی بـه دنبال‬ ‫تملیـک یـک بنـگاه فعـال نیسـت و اکثـر واحدهـای‬ ‫تملیـک شـده‪ ،‬از قبـل تعطیـل بـوده اند‪.‬‬ ‫همیشه در کنار خانواده همکاران جانباخته هستیم‬ ‫مدیرعامـل بانـک ملـی ایـران نیـز در ایـن مراسـم کـه‬ ‫بـه صـورت ویدئـو کنفرانـس بـرای کارکنـان بانـک و‬ ‫نیـز جمعـی از خانـواده کارکنـان جانباختـه در اثـر این‬ ‫بیمـاری در سراسـر کشـور قابـل مشـاهده بـود گفـت‪:‬‬ ‫متاسـفیم که تعـدادی از همـکاران خـدوم و زحمتکش‬ ‫خـود را از دسـت دادیـم‪ ،‬امـا خانـواده هایشـان را هرگز‬ ‫تنهـا نخواهیم گذاشـت‪.‬‬ ‫دکتـر محمـد رضـا حسـین زاده بـا بیـان این کـه بانک‬ ‫ملـی ایـران همزمـان بـا اعلام عمومـی ورود کرونـا بـه‬ ‫کشـور سـتاد مقابلـه بـا ایـن بیمـاری را تشـکیل داد‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬همـان زمـان پروتـکل هـای ویـژه ای بـرای‬ ‫کارکنـان بانـک تهیـه و ابالغ شـد و نیز اقالم بهداشـتی‬ ‫بـه صـورت ضربتـی در اختیـار انهـا قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل بانـک ملـی ایـران خدمـات بانکـداری‬ ‫غیرحضـوری ایـن بانـک از طریـق اپلیکیشـن هـا و نرم‬ ‫افزارهایـی چـون بـام‪ ،‬بلـه‪ ،‬نشـان پرداخـت و نشـان‬ ‫اعتبـاری را از عوامـل مهم کمک به قطـع زنجیره انتقال‬ ‫کرونـا دانسـت و گفت‪ :‬کمک هـای وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایـی نیـز باعـث شـد اجـازه ارائـه خدماتـی ماننـد‬ ‫امضـای دیجیتال‪ ،‬بـرات دیجیتال‪ ،‬سـفته الکترونیکی و‬ ‫پرداخـت تسـهیالت غیرحضـوری عملیاتـی شـود‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد مجـدد بـر ایـن کـه خانـواده کارکنـان‬ ‫جانباختـه بـر اثـر کرونـا همـواره مـورد حمایـت بانـک‬ ‫خواهنـد بـود‪ ،‬از خـدای متعـال بـرای انها صبـر و برای‬ ‫جانباختـگان اجـر الهـی را خواسـتار شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل بانـک ملـی ایـران همچنیـن بـا اشـاره بـه‬ ‫فرارسـیدن سـالروز تاسـیس ایـن بانـک گفـت‪ :‬اکنـون‬ ‫بیشـترین حجـم عملیـات بانکـی کشـور در ایـن بانـک‬ ‫صـورت مـی گیرد و بسـیاری از خدمـات زیربنایی مانند‬ ‫جـاده هـا‪ ،‬راه ها‪ ،‬بیمارسـتان ها‪ ،‬مدارس‪ ،‬پاالیشـگاه ها‬ ‫و ‪ ...‬کشـور بـا حمایـت مالـی بانـک ملی ایران تاسـیس‬ ‫شـده اند‪.‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫تقوی مدیر شعب بانک مسکن مازندراندر نشست با رسانه ها به بهانه هفته بانکداری‬ ‫متولیان اقتصادی در راستای تحقق شعار سال نقش افرینی کنند‬ ‫ارتباط ‪ 300‬شغل با بخش مسکن‬ ‫مصطفی تقوی مدیر شـعب بانک مسـکن مازندران‬ ‫همزمـان بـا هفتـه بانکداری اسلامی در نشسـت‬ ‫مطبوعاتـی بـا اصحـاب رسـانه ضمن تسـلیت ایام‬ ‫شـهادت حضـرت اباعبـداهلل الحسـین (ع) ویـاران‬ ‫و ف اداراش‪،‬بـا گرامیداشـت هفتـه ی بانکـداری‬ ‫اسلامی ان را فرصت مغتنمی بـرای ارج نهادن بر‬ ‫تالش هـای مجموعه پولی و بانکی کشـور دانسـت‬ ‫و اظهـار داشـت‪ :‬اگر مجموعـه ی بانکداری کشـور‬ ‫بخواهـد در عرصـه ی اقتصـادی چهره ای شایسـته‬ ‫از یـک نظـام مقتـدر و خدمت گـزار را بـه نمایـش‬ ‫بگـذارد بایـد خدمـت بی منـت را در سـرلوحه ی‬ ‫فعالیـت خـود قـرار دهد‪.‬‬ ‫مدیـر شـعب بانـک مسـکن اسـتان مازنـدران بـا‬ ‫قدردانـی از تالش هـا و زحمـات خبرنـگاران در‬ ‫انتقـال اطالع رسـانی درسـت و به موقع بـه مردم و‬ ‫جامعـه اظهـار کـرد‪ :‬خبرنـگاران به رسـالت خطیر‬ ‫خـود در عرصـه اطالع رسـانی بـا انتقاد سـازنده در‬ ‫جهـت نهادینـه شـدن حقـوق شـهروندی و تنویر‬ ‫افـکار عمومـی تلاش می کننـد‪.‬‬ ‫تقـوی در سـخنانی گفت‪ :‬ازانجایی که سـال جاری‬ ‫بـه فرمـوده مقـام معظـم رهبری به سـال «جهش‬ ‫تولیـد» نام گـذاری شـده اسـت طبیعتـاً وظیفـه‬ ‫همـه دسـتگاه ها علی الخصـوص متولیـان بخـش‬ ‫اقتصـادی جامعه اسـت که در راسـتای تحقق این‬ ‫شـعار نقش افرینـی کنند‪.‬‬ ‫و ی ب ی ـ ا ن د ا ش ـ ت ‪ :‬م ق ـ ا م م ع ظـم رهبـری‬ ‫(مدظله العالـی) در مناسـبت های مختلـف به ویـژه‬ ‫در فرمایشـات خـود در شـروع بـه کار مجلـس‬ ‫یازدهـم بـر چهار محور معیشـت‪ ،‬اشـتغال‪ ،‬ازدواج‬ ‫و مسـکن تاکیـد نمودنـد کـه رسـیدگی بـه ایـن‬ ‫موضوعـات مهـم بایـد در دسـتور کار مسـئولین و‬ ‫متولیـان ایـن حـوزه قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫تقـوی افـزود‪ :‬بانـک مسـکن به عنـوان یـک بانـک‬ ‫تخصصـی سـهم باالیـی در پرداخت تسـهیالت به‬ ‫مـردم شـریف اسـتان مازنـدران در تامیـن یکی از‬ ‫بزرگ تریـن دغدغ ه هـای جامعـه یعنـی مسـکن‬ ‫و سـرپناه دارد و بـا بسـیج تمامـی امکانـات خـود‬ ‫سـعی بر ان داشـته تا خدماتی مطلوب و گسـترده‬ ‫را در جای جـای اسـتان بـه مشـتریان خـود ارائـه‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ارتباط ‪ 300‬شغل با بخش مسکن‬ ‫تقـوی اظهـار داشـت‪ :‬بانک مسـکن بانکـی دولتی‬ ‫و تخصصی در حوزه مسـکن و سـاختمان اسـت و‬ ‫ارتبـاط تنگاتنگی با صنایع پیشـین و پسـین خود‬ ‫دارد‪ .‬وی بابیـان اینکـه بخـش مسـکن از زوایـای‬ ‫مختلفـی مهـم اسـت خاطرنشـان کـرد‪ :‬بخـش‬ ‫مسـکن ازنظـر ارتبـاط مسـتقیم و غیرمسـتقیم‬ ‫بـا صنایـع و مشـاغل مرتبـط و مختلـف بخـش‬ ‫قابل توجهـی از حـوزه اقتصاد را بـه خود اختصاص‬ ‫داده اسـت‪ ،‬از سـوی دیگر بخش مسـکن در سـبد‬ ‫خانـوار نقـش مهمـی را ایفـا می نمایـد بدین جهت‬ ‫بخـش مسـکن م ی توانـد ارتبـاط مسـتقیمی بـا‬ ‫دغدغه هـای معظـم رهبـری (مدظله العالـی) کـه‬ ‫همانـا معیشـت‪ ،‬اشـتغال‪ ،‬ازدواج و مسـکن بـوده‪،‬‬ ‫داشـته باشد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـه اذعان اکثر کارشناسـان‪ ،‬بخش‬ ‫مسـکن بیـش از ‪ 300‬شـغل را بـه هـم مرتبـط‬ ‫می سـازد ازایـن رو بایـد بـرای رونـق اقتصـادی و‬ ‫ایجـاد اشـتغال مولـد بیش ازپیـش بـه ایـن بخش‬ ‫توجـه نمـود‪ ،‬در این راسـتا دولت طـرح اقدام ملی‬ ‫را در دسـتور کار خـود قـرار داده و بانـک مسـکن‬ ‫ب ه نوعـی سیاسـت پرداختـن بـه بـازار عرضـه را‬ ‫برعهده گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫تخصیـص ‪ 90‬درصـد تسـهیالت بـه بخـش‬ ‫مسکن‬ ‫مدیـر شـعب بانک مسـکن اسـتان مازنـدران بیان‬ ‫د ا ش ـ ت ‪ :‬یکـی از دغدغه هـای اکثـر متقاضیـان‬ ‫تهیـه و خرید واحدهـای مسـکونی افزایش قیمت‬ ‫بخـش مسـکن اسـت کـه بایـد ایـن مسـئله بـا‬ ‫سیاسـت گذاری درسـت متولیان امر مرتفع شـود‪.‬‬ ‫وی تصریـح کرد‪ :‬سیاسـت بانک مسـکن در تامین‬ ‫مالـی بخـش مسـکن و یکی از سیاسـت های کالن‬ ‫ایـن بانـک تخصصی کـه در مجمع عمومـی بانک‬ ‫نیـز بـر ان تاکیـد شـده تخصیـص ‪ 90‬درصـد‬ ‫ت س ـ ه ی ال ت ب ـ ه ب خ ـ ش م س ـ ک ن اسـت‪ ،‬ایـن در‬ ‫حالـی اسـت کـه بازارهای سـوداورتر دیگـری هم‬ ‫دراین بیـن وجـود دارد امـا بـه دلیل تکلیـف بانک‬ ‫بـرای ورود به حوزه مسـکن موظفیـم ‪ 90‬درصد از‬ ‫منابـع خـود را بـه حوزه مسـکن اختصـاص دهیم‬ ‫و ایـن سیاسـت در بانـک مسـکن در حـال انجـام‬ ‫است‪.‬‬ ‫بسـته های تسـهیالتی بـرای اقشـار میـان‬ ‫درامدی‬ ‫وی اذعان داشـت‪ :‬یکی از سیاسـت ها و راهبردهای‬ ‫بانـک مسـکن تهیـه بسـته های تسـهیالتی بـرای‬ ‫اقشـار میـان درامـدی جامعه اسـت‪ .‬ایشـان یکی‬ ‫دیگـر از سیاسـت های بانـک مسـکن را سـاخت‬ ‫پروژه هـای متوسـط متـراژ اعلام کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫بانـک مسـکن در سـاخت واحدهـای مسـکونی بـا‬ ‫رعایـت الگوی مصرف (در مازنـدران واحدهای زیر‬ ‫‪ 100‬متـر) در بخش تهیه اوراق‪ ،‬شـرایط مناسـبی‬ ‫را مهیـا کرده اسـت‪.‬‬ ‫بخش مسکن ازنظر ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با صنایع و‬ ‫مشاغل مرتبط و مختلف بخش قابل توجهی از حوزه اقتصاد‬ ‫را به خود اختصاص داده است‪ ،‬از سوی دیگر بخش مسکن‬ ‫در سبد خانوار نقش مهمی را ایفا می نماید بدین جهت بخش‬ ‫مسکن می تواند ارتباط مستقیمی با دغدغه های معظم رهبری‬ ‫(مدظله العالی) که همانا معیشت‪ ،‬اشتغال‪ ،‬ازدواج و مسکن بوده‪،‬‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫تقـوی بـا اشـاره بـه سیاسـت های حمایتـی بانک‬ ‫مسـکن از حرفه ای سـازها افزود‪ :‬سازندگان سنتی‬ ‫در شـهرهای بـاالی ‪ 200‬هـزار نفـر می تواننـد از‬ ‫تسـهیالت ‪ 60‬میلیـون تومانـی (بـرای هـر واحد)‬ ‫بهره منـد شـوند ایـن در حالی اسـت کـه حرفه ای‬ ‫سـازها بـا رعایـت تکنولـژی جدیـد وفن اوری های‬ ‫نوین در صنایع سـاختمانی می توانند از تسـهیالت‬ ‫‪ 220‬میلیـون تومانـی (بـرای هـر واحـد) بهره مند‬ ‫شـوند‪ .‬وی یـاداور شـد‪ :‬بانک مسـکن بـرای اینکه‬ ‫سـاختمان ها دارای اسـتحکام مناسـب و رعایـت‬ ‫اصـول و ضوابط سـاخت باشـند حرفه ای سـازها را‬ ‫نسـبت به سـنتی سـازها تمایز داده اسـت‪.‬‬ ‫نقش بانک مسکن در تولید و اشتغال‬ ‫وی بابیـان اینکـه بانـک مسـکن مازنـدران سـهم‬ ‫بسـیار مناسـبی را در تولیـد و اشـتغال اسـتان‬ ‫بـه خـود اختصـاص داده اسـت گفـت‪ 109 :‬هـزار‬ ‫میلیـارد ریـال معـادل ‪ 21‬درصـد از تسـهیالت‬ ‫شـبکه بانکـی اسـتان از طریـق ارائه تسـهیالت به‬ ‫متقاضیـان بـه سـمت مسـکن هدایت شـده اند که‬ ‫ایـن امار نشـان از اهمیت و جایگاه بخش مسـکن‬ ‫در شـبکه بانکـی اسـتان دارد‪ .‬وی بیـان داشـت‪:‬‬ ‫بانـک مسـکن ب ه تنهایـی توانسـته بـا پرداخـت‬ ‫‪ 75‬هـزار میلیـارد ریـال تسـهیالت کـه بر اسـاس‬ ‫سیاسـت های کلـی ایـن بانـک ‪ 90‬درصـد ان در‬ ‫بخـش مسـکن بـوده سـهم برجسـته ای را در بین‬ ‫شـبکه بانکی اسـتان به خـود اختصـاص دهد‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪ :‬قریـب به ‪ 200‬هزار خانـوار در مازندران‬ ‫دارای تسـهیالت زنده نزد بانک مسـکن می باشـند‬ ‫و به نوعـی بـا ایـن بانـک در حـال مـراوده بانکـی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫رشد تسهیالت در سال جاری‬ ‫تقـوی از پرداخـت ‪ 5‬هـزار و ‪ 521‬میلیـارد ریـال‬ ‫تسـهیالت در پنج ماهه نخسـت سـال جـاری خبر‬ ‫داد و افـزود‪ :‬تسـهیالت پرداختـی بانـک مسـکن‬ ‫مازنـدران در سـال جـاری رشـد قابل توجـه ای‬ ‫نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبل داشـته اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬در پنج ماهـه نخسـت سـال جـاری در‬ ‫بخـش مشـارکت مدنـی سـاخت مسـکن نیـز این‬ ‫بانک توانسـته رشـد ‪ 41‬درصدی را نسبت به مدت‬ ‫مشـابه سـال قبل تجربـه نماید‪ .‬مدیر شـعب بانک‬ ‫مسـکن اسـتان مازندران بابیان اینکـه در پنج ماهه‬ ‫نخسـت سـال جاری شـاهد رشـد ‪ 40‬درصدی در‬ ‫بخـش خریـد مسـکن بوده ایـم افـزود‪ :‬بـا تلاش‬ ‫یکی از سیاست ها و‬ ‫راهبردهای بانک مسکن‬ ‫تهیه بسته های تسهیالتی‬ ‫برای اقشار میان درامدی‬ ‫جامعه است‪ .‬ایشان یکی‬ ‫دیگر از سیاست های بانک‬ ‫مسکن را ساخت پروژه های‬ ‫متوسط متراژ اعالم کرد‬ ‫و گفت‪ :‬بانک مسکن در‬ ‫ساخت واحدهای مسکونی‬ ‫با رعایت الگوی مصرف (در‬ ‫مازندران واحدهای زیر ‪100‬‬ ‫متر) در بخش تهیه اوراق‪،‬‬ ‫شرایط مناسبی را مهیا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫مجموعـه همکارانمـان در بانـک مسـکن مازندران‬ ‫شـاهد رشـد تسـهیالت سـرفص ل های مختلـف‬ ‫بخش مسـکن در اسـتان هسـتیم‪.‬‬ ‫مسکن مهر‬ ‫وی بابیـان اینکـه در بخش مسـکن مهـر تکالیفی‬ ‫ب ـ ر ع ه ـ د ه ب انـک مسـکن گذاشته شـده اسـت‬ ‫گ ف ـ ت ‪ :‬ط ب ـ ق ب ر نامه ریزی هـای صـورت گرفتـه‬ ‫تـا پایـان سـال جـاری تمامـی واحدهای مسـتعد‬ ‫در پروژه هـای مسـکن مهـر می بایسـت تعییـن و‬ ‫تکلیـف شـوند و در اجرای این دسـتورالعمل بانک‬ ‫مسـکن مازنـدران ازجملـه اسـتان های پیـش رو‬ ‫می باشـد‪ .‬تقوی خاطرنشـان کـرد‪ :‬از مجموع ‪105‬‬ ‫هـزار واحد مسـکونی مازندران کـه از خط اعتباری‬ ‫مسـکن مهـر اسـتفاده کرده اند بیـش از ‪ 101‬هزار‬ ‫واحـد تعییـن و تکلیـف شـده اند و حـدود ‪ 4‬هـزار‬ ‫واحـد باقیمانـده بایـد تعییـن تکلیف می شـوند‪.‬‬ ‫تقـوی با بیـان اینکه در راسـتای حمایت از اقشـار‬ ‫اسـیب پذیر‪ ،‬طـرح کاهـش مطالبـات غیـر جـاری‬ ‫بـا عنـوان میثاق در شـبکه بانک مسـکن بـه اجرا‬ ‫درامـده اسـت افزود‪:‬بانک مسـکن در طـرح میثاق‬ ‫سـعی در مسـاعدت بـه مشـتریان دارای مطالبات‬ ‫غیـر جـاری نمـوده اسـت ب ه طوری کـه جریمـه‬ ‫دیرکـرد پرداخـت اقسـاط تسـهیالت بخشـوده‬ ‫م ی شـود‪.‬‬ ‫بازافرینی شهری‬ ‫و ی گ ف ـ ت ‪ :‬طـی سـالهی اخیـر بانـک مسـکن‬ ‫به عنـوان بانـک عامـل طـرح بازافرینی شـهری در‬ ‫قالـب احیـای بافـت فرسـوده و ناکارامـد شـهری‬ ‫معرفـی گردیـده اسـت‪ .‬وی بیان داشـت‪ :‬در سـال‬ ‫گذشـته بالغ بـر ‪ 377‬میلیـارد ریـال و در پنج ماهه‬ ‫نخسـت سـال جاری نیز ‪ 56‬میلیارد ریال از سـوی‬ ‫بانـک مسـکن مازنـدران بـرای اجـرای ایـن طـرح‬ ‫اختصاص یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه ازدواج‬ ‫تقـوی یـاداور شـد‪ :‬در سـال گذشـته ‪ 989‬نفـر و‬ ‫در پنج ماهه نخسـت سـال جـاری نیـز ‪ 393‬نفر از‬ ‫تسـهیالت قرض الحسـنه ازدواج بهره مند شـده اند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬سـرجمع در سـال گذشـته و پنج ماهـه‬ ‫نخسـت سـال جـاری بالغ بـر ‪ 527‬میلیـارد ریـال‬ ‫تسـهیالت قرض الحسـنه ازدواج بـه متقاضیان این‬ ‫تسـهیالت پرداخت شـد‪.‬‬ ‫طرح اقدام ملی‬ ‫تقـوی طـرح اقدام ملـی را یکـی از طرح های مهم‬ ‫دولـت در بخـش مسـکن خوانـد کـه به صـورت‬ ‫جـدی بـه ان ورود پیداکـرده اسـت‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪ :‬در ایـن طـرح بانـک مسـکن به عنـوان بانـک‬ ‫عامـل معرفـی و قـرار اسـت از مجمـوع ‪ 400‬هزار‬ ‫واحـدی کـه در برنامـه دولـت بـوده‪ 160 ،‬هـزار‬ ‫واحـد را تقبـل و تامیـن اعتبـار (بـه ازای هر واحد‬ ‫مسـکونی ‪ 100‬میلیـون تومـان) شـود‪ .‬وی بیـان‬ ‫داشـت‪ :‬بانک مسـکن در راسـتای شـتاب بخشـی‬ ‫بـه اجـرای طـرح اقـدام ملی شـرایط دریافـت این‬ ‫تسـهیالت را تسـهیل نمـوده اسـت و امیدواریـم‬ ‫بـا مشـارکت و حمای ت هـای کلیـه متولیـان و‬ ‫سیاسـت گذاران بخش مسـکن به زودی مشـکالت‬ ‫ایـن بخـش مرتفع شـود‪ .‬وی گفت‪ :‬در طـرح اقدام‬ ‫ملـی بر اسـاس اخرین امـار مجموعـاً ‪ 614‬نفر در‬ ‫مازنـدران افتتاح حسـاب نموده اند و تـا این لحظه‬ ‫نیمـی از ایـن تعداد در گام نخسـت اقـدام به واریز‬ ‫‪ 40‬میلیـون تومـان نموده انـد و تاکنـون بالغ بـر‬ ‫‪ 129‬میلیارد ریال در ‪ 13‬شهرسـتان اسـتان واریز‬ ‫وجـه صـورت گرفته اسـت‪.‬‬ ‫درخشش در باشگاه میلیاردی ها‬ ‫مدیـر شـعب بانـک مسـکن اسـتان مازنـدران‬ ‫افـزود‪ :‬بـا تلاش همکارانمـان در اسـتان مازندران‬ ‫در بخـش جـذب منابـع و تمرکـز منابـع مالـی‬ ‫کـه نشـان از رضایت منـدی و اعتمـاد مشـتریان‬ ‫از خدمـات ایـن بانـک باسـابقه و خوش نـام اسـت‬ ‫در پنج ماهـه نخسـت سـال جـاری ‪ 7‬شـعبه بانک‬ ‫مسـکن مازنـدران بـه باشـگاه هزارمیلیاردی هـا و‬ ‫‪ 2‬شـعبه بـه باشـگاه دو هزارمیلیاردی هـا ملحـق‬ ‫شـدند‪ .‬وی گفـت‪ :‬درمجمـوع ‪ 13‬شـعبه بانـک‬ ‫مسـکن مازنـدران در باشـگاه هزارمیلیاردی هـا و‬ ‫‪ 4‬شـعبه اسـتان در باشـگاه دو هزارمیلیاردی هـا‬ ‫حضـور دارنـد‪.‬‬ ‫تسهیالت اشتغال زایی‬ ‫وی یـاداور شـد‪ :‬در سـال گذشـته ‪ 180‬فقـره‬ ‫ت س ـ ه ی ال ت ب ـ ه ا ر ز ش ‪ 61‬میلیـارد ریـال بـه‬ ‫م ع ر ف ی ش ـ د گ ا ن م ج م وعه هـایحمایتـیماننـد‬ ‫کمیتـه امـداد و بهزیسـتی پرداخـت شـد‪ .‬تقـوی‬ ‫افـزود‪ :‬در پنج ماهـه نخسـت سـال جـاری نیز ‪16‬‬ ‫میلیـارد و ‪ 600‬میلیـون ریـال تسـهیالت در ایـن‬ ‫بخـش پرداخـت شـد اسـت‪.‬‬ ‫مسئولیت های اجتماعی‬ ‫مدیـر شـعب بانـک مسـکن اسـتان مازنـدران در‬ ‫پایـان سـخنانش بیـان داشـت‪ :‬در حـوزه حمایت‬ ‫از سـتاد محرومیت زدایـی و سـاخت مسـکن برای‬ ‫محرومین همکاران بانک مسـکن اسـتان مازندران‬ ‫تاکنـون بخـش اعظـم هزینه های سـاخت ‪ 5‬واحد‬ ‫مسـکونی را برعهده گرفته انـد‪..‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت در پایـان ایـن مراسـم بـا اهدا‬ ‫هدیـه از اصحـاب رسـانه تقدیـر بـه عمـل امد‪.‬‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 25/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪701‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫استمرار عملیات گاز رسانی به ‪ 185‬روستای‬ ‫کوهستانی مازندران‬ ‫اجرای طرح برق امید در شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق مازندران‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز مازنـدران بـر‬ ‫سـرعت اجرای این پـروژه تاکیـد کرد و‬ ‫اظهار داشـت‪ :‬در راسـتا کاهش زمان این‬ ‫پـروژه به چهار فاز تقسـیم شـده اسـت‬ ‫تا هـر پیمانـکار بـه صـورت جداگانه هر‬ ‫فـاز پـروژه را اجـرا کند‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز مازنـدران‬ ‫از تکمیـل طرح گازرسـانی به سـه‬ ‫شـهر و ‪ 185‬روسـتای کوهسـتانی‬ ‫وس ـ خ ت گ ذ رش ه ر س ـ ت ا ن ه ا ی‬ ‫نوشـهر‪ ،‬نـور و امـل بـا اعتبـار‬ ‫یکهـزار میلیارد تومانـی حداکثر تا‬ ‫‪ ۲‬سـال اینـده خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت گاز‬ ‫اسـتانمازندران‪،‬جعفـراحمدپـوردر‬ ‫جلسـه بررسـی پـروژه گازرسـانی بـه‬ ‫بخـش کجـور در نوشـهر گفـت ‪ :‬بـرای‬ ‫اجـرای ایـن پـروژه هـا ‪ 337‬کیلومتـر‬ ‫خطـوط تغذیـه در مناطـق کوهسـتانی‬ ‫و صعـب العبـور انجـام مـی شـود کـه از‬ ‫ایـن میـزان ‪ 45‬کیلومتـر ان بـه صورت‬ ‫‪ 20‬اینچـی و بقیـه لوله گـذاری ‪ 6‬تا ‪12‬‬ ‫اینچ اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬شـهرهای پـول و کجـور در‬ ‫بخش کجور شهرسـتان نوشـهر و شـهر‬ ‫بلده در شهرسـتان نور از جمله این سـه‬ ‫شـهر کوهسـتانی است‪.‬‬ ‫مدیـر عامـل شـرکت گاز مازنـدران بـا‬ ‫اشـاره بـه در حال اجرا بودن گاز رسـانی‬ ‫بیـن شـهرهای پـول و کجـور گفـت‪:‬‬ ‫هـم اکنـون ‪ 11‬کیلومتـر از مسـیر ‪13‬‬ ‫کیلومتـر خـط انتقـال گاز ایـن مناطـق‬ ‫انجـام شـد و بقیـه نیـز تـا ابـان مـاه‬ ‫امسـال بـه اتمـام مـی رسـد‪.‬‬ ‫وی تصریـح داشـت ‪ :‬ایـن خـط لولـه از‬ ‫منطقـه ونوش بخـش مرکزی نوشـهر تا‬ ‫‪ 2‬راهـی کدیـر در بخـش کجـور بـا لوله‬ ‫‪ 20‬اینچـی و سـپس از انجـا ‪ 2‬خط لوله‬ ‫‪ 12‬اینچی در مسـیر اول برای شـهرهای‬ ‫پـول و کجـور و روسـتاهای بخش کجور‬ ‫و دیگـری بـرای بخـش بلده شهرسـتان‬ ‫نـور لوله گـذاری می شـود‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز مازنـدران بـر‬ ‫سـرعت اجـرای این پـروژه تاکیـد کرد و‬ ‫اظهار داشـت‪ :‬در راستا کاهش زمان این‬ ‫پروژه به چهار فاز تقسـیم شـده اسـت تا‬ ‫هـر پیمانکار بـه صورت جداگانـه هر فاز‬ ‫پـروژه را اجـرا کند‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬گازرسـانی بـه ایـن مناطـق‬ ‫بـا توجه بـه کوهسـتانی و صعـب العبور‬ ‫بودن روسـتاها حداکثر تا ‪ 2‬سـال اینده‬ ‫بـه بهـره برداری می رسـد ‪ ،‬امـا به دلیل‬ ‫نزدیکـی فاصلـه بخـش کجور بـه ونوش‬ ‫‪ ،‬مـردم این بخـش زودتـر از بخش بلده‬ ‫و منطقـه چلاو امـل از نعمـت گاز بهره‬ ‫مند خواهند شـد‪.‬‬ ‫ا ح م د پ ـ و ر ه م چ ن ی ـ ن از احـداث یـک‬ ‫ا ی س ـ ت گ ا ه پ م پ ـ ا ژ گ ا ز در زمینـی بـه‬ ‫مسـاحت حـدود ‪ 2‬هـزار متـر مربـع در‬ ‫منطقـه ونـوش خبـر داد‪.‬‬ ‫وی بـا بیان اینکه حذف مصرف سـوخت‬ ‫خبر‬ ‫فسـیلی و برداشـت چـوب از جنگل ها با‬ ‫بهره بـرداری طرح گازرسـانی به مناطق‬ ‫کوهسـتانی گفـت‪ :‬اجـرای ایـن طرح ها‬ ‫موجـب از بیـن رفتـن خسـار ت های‬ ‫زیسـت محیطـی ناشـی از حمـل و نقل‬ ‫و برداشـت چـوب از جنـگل در مناطـق‬ ‫کوهسـتانی می شـود‪.‬‬ ‫فرمانـدار شهرسـتان نوشـهر هـم در این‬ ‫جلسـه بـر ضـرورت تامیـن گاز بـرای‬ ‫شـهرهای پول و کجور در وضعیت جوی‬ ‫نامناسـب تاکید کرد و گفت‪ :‬گازرسـانی‬ ‫نبایـد به دلیـل وضعیت نامناسـب جاده‬ ‫ای و یـا شـرایط دیگـر دچـار اختلال‬ ‫شود‪.‬سـعید یزدانـی بـا اشـاره بـه اجرای‬ ‫عملیـات گازرسـانی بخش کجـور افزود‬ ‫‪ :‬ایـن بخـش دارای بافـت تاریخی اسـت‬ ‫و عملیـات گازرسـانی درایـن منطقـه‬ ‫هـم باید بـا اسـتفاده از نظـرات نماینده‬ ‫میـراث فرهنگـی ‪ ،‬صنایـع دسـتی و‬ ‫گردشـگری بـر اسـاس موازیـن قانونـی‬ ‫انجام شـود‪.‬‬ ‫فرامـرز سـپری در تشـریح جزئیـات طـرح بـرق امیـد در مازنـدران با‬ ‫اشـاره بـه اینکـه بـرق در مازندران پوشـش صـد در صـدی دارد و همه‬ ‫خانوار های اسـتان مشـترک برق هسـتند‪ ،‬گفت‪ :‬مشـترکان خانگی در‬ ‫اسـتان می تواننـد در ایـن طـرح مشـارکت و از تخفیـف صـد درصدی‬ ‫بهـای بـرق بهره مند شـوند‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق مازنـدران با اشـاره بـه این که‬ ‫طـرح بـرق امیـد بـا هـدف اصلاح الگـوی مصـرف همـه خانوار هـای‬ ‫ایرانـی تدویـن شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬وزارت نیرو در سـه سـال گذشـته‬ ‫طرح هـای تشـویقی مختلفـی برای عبـور از پیـک بار اجرا کرده اسـت‬ ‫چـرا کـه در تابسـتان مصـرف بـرق افزایـش بسـیاری می یابد کـه باید‬ ‫مدیریت شـود‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق مازندران با اشـاره بـه اعطای‬ ‫تخفیـف هزینـه هـای شـهرداری و نظـام مهندسـی بـرای سـاختمان‬ ‫هایـی کـه بر مبنای مبحـث ‪ 19‬مقررات ملی سـاختمان (صرفه جویی‬ ‫انرژی) سـاخته می شـوند‪ ،‬گفت‪ :‬مشـترکان می توانند جهـت اخذ وام‬ ‫بانکـی بـرای نصب پانـل های خورشـیدی متصل به شـبکه در کاربری‬ ‫هـای خانگـی و پرداخـت سـود این وام هـا از محل صرفـه جویی طرح‬ ‫بـرق امید بـه بانک معرفی شـوند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫یک هزار کیلومتر خط دوم ریلی تا پایان دولت دوازدهم بهره برداری می شود‬ ‫مدیرعامـل راه اهن کشـور گفت که سـاخت یـک هزار‬ ‫کیلومتـر خـط دوم ریلی هـم اکنون در حال اجراسـت‬ ‫کـه بـا تامین اعتبـار الزم تـا پایـان دوره فعالیت دولت‬ ‫دوازدهـم بـه بهره برداری می رسـد‪.‬‬ ‫سـعید رسـولی در امل افزود ‪ :‬طی چند سـال گذشـته‬ ‫توسـعه کمـی و کیفـی ریلـی کشـور شـدت باالیـی‬ ‫گرفتـه و چندیـن اسـتان از جمله کرمانشـاه ‪ ،‬همدان ‪،‬‬ ‫ارومیـه و گیلان بـه شـبکه ریلی کشـور متصل شـدند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد ‪ :‬همچنیـن خـط اهـن تبریـز از مسـیر‬ ‫جدیـد میانـه بـه بسـتان ابـاد و بسـتان ابـاد بـه تبریز‬ ‫تعلیق گواهینامه رانندگی عاقبت کار قاچاقچیان چوب‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی تعزیـرات حکومتی‬ ‫اسـتان مازندران ‪ ،‬یداله ملکـی مدیرکل تعزیرات‬ ‫حکومتـی اسـتان مازنـدران گفـت‪ :‬ماموریـن‬ ‫سـازمان منابـع طبیعـی اسـتان در حین گشـت‬ ‫زنـی وکنتـرل راههـا ‪ ،‬موفـق بـه کشـف و ضبط‬ ‫چوب قاچاق جنگلی بوسـیله‬ ‫خودرو شـدند و با تشکیل دو‬ ‫پرونده‪ ،‬رسـیدگی بـه تخلف‬ ‫در تعزیـرات حکومتـی اغـاز‬ ‫شـد‪.‬وی افـزود‪ :‬شـعبه اول‬ ‫ویـژه رسـیدگی بـه تخلفات‬ ‫قاچـاق کاال وارز شهرسـتان‬ ‫بهشـهر پـس اسـتعالم الزم‬ ‫و احـراز تخلـف‪ ،‬متهمیـن‬ ‫رابدلیـل تکـرار تخلـف عالوه‬ ‫بـر جـزای نقـدی و ضبـط‬ ‫چـوب مکشـوفه حکـم بـه‬ ‫تعلیـق گواهینامـه رانندگـی‬ ‫ن مـ دتیک سـ ال‬ ‫مت خ ل فیـ ب‬ ‫صـادر کـرد ‪.‬ملکـی تصریـح‬ ‫کـرد ‪ :‬پـس از تجدیدنظـر خواهـی متهمیـن در‬ ‫مهلت قانونی ‪،‬شـعبه تجدیدنظر ویژه رسـیدگی‬ ‫بـه امـور قاچـاق کاال وارز اسـتان رای صـادره را‬ ‫تاییـد وقطعـی اعلام کـرد ‪.‬‬ ‫بـزودی بـا زمـان سـیر بسـیار کمتـر از مسـیر قبلـی‬ ‫تکمیـل و بهره بـرداری می شـودد و پـروژه اتصال یزد‬ ‫بـه اقلیـد هـم در حال اجرا اسـت کـه بزودی بـه اتمام‬ ‫می رسـد‪.‬‬ ‫رسـولی گفـت ‪ :‬پـروژه ریلـی چابهار بـه زاهـدان هم از‬ ‫طـرح های مهم و مـورد حمایت رهبری محسـوب می‬ ‫شـود کـه در حـال انجام اسـت‪ .‬ایـن مسـیر در کریدور‬ ‫شـمال بـه جنـوب و مسـیر ترانزیتـی بسـیار اهمیـت‬ ‫دارد بخصـوص ایـن کـه راه اهـن کشـور را بـه بنـدر‬ ‫اقیانونوسـی متصـل مـی کند‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬پـروژه اتصـال راه اهـن بـه اردبیـل نیـز بـا‬ ‫سـرعت در حـال انجـام اسـت کـه بـزودی بـه بهـره‬ ‫بـرداری مـی رسـد‪.‬‬ ‫رسـولی بـا اعالم این که توسـعه شـبکه ریلی کشـور با‬ ‫اسـتفاده از ظرفیـت های قانونی سـرمایه گذاری بخش‬ ‫غیردولتـی شـدت گرفته اسـت ‪ ،‬گفت موفق شـدیم با‬ ‫بسـته های حمایتی و اسـتفاده از ظرفیـت های قانونی‬ ‫فرصـت هایـی را بـرای سـرمایه گـذاری اقتصـادی در‬ ‫شـبکه و نـاوگان ریلی فراهـم کنیم‪ .‬این اقـدام موجب‬ ‫تقاضاهـای متعـدد بخـش غیردولتـی بـرای سـرمایه‬ ‫گـذاری شـد کـه بخشـی در حـال انجـام و بخشـی در‬ ‫حـال انعقـاد تفاهمنامـه و قرارداد اسـت ضمـن این که‬ ‫همـه اینهـا نوبدبخش توسـعه ریلـی همه جانبه اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬علاوه بر این ‪ ،‬شـرکت سـاخت زیربناهای‬ ‫حمـل و نقـل هم پـروژه هایی را در دسـت اجـرا دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل راه اهـن در مـورد پـروژه ریلـی غـرب بـه‬ ‫شـرق مازندران هـم گفت‪ :‬این پروژه در دسـت مطالعه‬ ‫اسـت و پیگیریـم تـا نتایـج اولیـه ان به دسـت ما برسـد‪.‬‬ ‫رسـولی صبـح امروز به منظـور بازدید از شـرکت دیزل‬ ‫ایران سـنگین (دسـا) و رونمایی از طرح سـاخت موتور‬ ‫سـنگین چهـار هزار اسـب بخاری و ازمایش نخسـتین‬ ‫موتـور ملـی دوگانـه سـوز لکوموتیور به امل سـفر کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل راه اهـن کـه در جریـان ایـن سـفر از خط‬ ‫تولیـد شـرکت دیـزل سـنگین ایـران بازدید کـرد ‪ ،‬به‬ ‫خبرنـگاران گفـت ‪ :‬دسـا توانمنـدی هـای خوبـی در‬ ‫زمینـه تولید موتورهـای دیزل ریلی و دریایی سـنگین‬ ‫دارد و اخیـرا موتـور ملـی ایـن کارخانـه روی یکـی از‬ ‫دیـزل هـای مانـوری راه اهـن مـا بـرای تسـت گـرم‬ ‫نصـب شـده و نتایـج بـه دسـت امـده رضایـت بخـش‬ ‫بوده اسـت‪.‬‬ ‫رسـولی افـزود ‪ :‬امـروز نیـز اولیـن موتـور دوگانه سـوز‬ ‫بـرای کاربـری ریلـی را نصـب کردیـم کـه در کاهـش‬ ‫وابسـتگی مـا بـه خـارج از کشـور بسـیار موثر اسـت‪.‬‬ ‫ازاد سازی اراضی ملی در روستای چماچا‬ ‫شهرستان شفت‬ ‫بنـا بـر گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع‬ ‫طبیعـی و ابخیـزداری گیلان حسـین ابـکار‬ ‫سرپرسـت اداره منابـع طبیعـی و ابخیـزداری‬ ‫شهرسـتان شـفت بـا اعلام مطلـب فـوق تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬پیرو دسـتور مقـام محترم قضایـی و احکام‬ ‫صـادره‪ ،‬بخشـی از عرصـه های ملی تصرف شـده‬ ‫شهرسـتان از یـد افـراد سـودجو خـارج شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا توجـه بـه حکـم صـادره توسـط‬ ‫مرجـع قضایـی و بـا همـکاری نیـروی انتظامـی‪،‬‬ ‫زمینـی بـه مسـاحت ‪ 10000‬متـر مربـع واقع در‬ ‫روسـتای چماچا از توابع شهرسـتان شـفت که در‬ ‫تصـرف اشـخاص غیـر بومـی بود خلـع یـد گردید‪.‬‬ ‫حسـین ابـکار همچنیـن اعلام کـرد‪ :‬قطعاتـی‬ ‫از اراضـی ملـی کـه از گذشـته در تصـرف افـراد‬ ‫قـرار داشـته اسـت بـا تنظیم پرونـده و ارجـاع به‬ ‫محاکـم دادگسـتری در حال پیگیری می باشـند‬ ‫کـه بـه محـض صـدور رای دادگاه‪ ،‬خلـع یـد و‬ ‫نسـبت بـه باز گردانـدن اراضـی به دولـت کریمه‬ ‫اقـدام خواهـد گردید‪.‬‬ ‫اگر مشترکین ‪ ۱۰‬درصد در‬ ‫مصرف برق صرفه جویی کنند‬ ‫معادل ‪ ۲۰‬درصد تخفیف‬ ‫برخوردار می شوند‬ ‫محمد اسـماعیل هنرمند در سـخنان پیـش از خطبه نماز‬ ‫جمعـه رشـت‪ ،‬بـا بیـان اینکه گیلان در بحـث گروه بندی‬ ‫تعرفه هـا‪ ،‬جز مناطق گرمسـیری چهار محاسـبه می شـود‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬در مـاه هـای گرم سـال( از ‪ ۱۵‬خـرداد تا ‪۱۵‬‬ ‫شـهریور) اگـر مشـترکین کمتـر از الگوی مصـرف تعریف‬ ‫شـده ‪ ،‬در طـول دوره مصـرف کننـد شـامل تخفیـف‬ ‫خواهنـد شـد و همچنیـن مشـترکینی که بیـش از الگوی‬ ‫مشـخص مصـرف کننـد‪ ،‬افزایـش بیشـتری را در پرداخت‬ ‫هزینـه متحمل می شـوند‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر صرفه جویـی در مشـترکین‪ ،‬در مصـرف‬ ‫بـرق‪ ،‬گفـت‪ :‬اگر مشـترکین ‪ ۱۰‬درصد از الگـوی مصرف را‬ ‫صرفه جویـی کنند از معـادل ‪ ۲۰‬درصد تخفیـف برخوردار‬ ‫می شـوند‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیع برق گیالن خاطرنشـان کرد‪ :‬در‬ ‫کل اسـتان میـزان بدهی مشـترکین بـه اینشـرکت بالغ بر‬ ‫‪ ۱۷۶‬میلیـارد تومـان اسـت کـه ‪ ۴۵‬درصـد ایـن مبلـغ‬ ‫مربـوط بـه مشـترکین خانگـی و تجاری اسـت‪،‬‬ ‫ایـن مسـئول افـزود‪ :‬تمـام مبالـغ صورت حسـاب های‬ ‫بهـای بـرق مصرفـی کـه توسـط مشـترکین پرداخت می‬ ‫شـود مسـتقیما وارد خزانـه دولـت شـده و بعـدازان دولت‬ ‫هزینه هـای مربـوط بـه پرداخـت یارانه هـا را کسـر کرده و‬ ‫مابقـی ان را تحـت عنـوان هزینه هـای پایـداری و اصلاح‬ ‫بـه صنعـت بـرق اختصـاص مـی دهد‪.‬‬ ‫وی بـا بیان اینکه اسـتان گیلان جزو معدود اسـتان هایی‬ ‫بـوده کـه بـا همـکاری خـوب مشـترکین در تابسـتان‬ ‫امسـال بـا حداقـل مشـکالت مواجـه بـوده اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫اوایـل تابسـتان گرمـای زیـادی تجربه شـد که بیشـترین‬ ‫مشـکالت شـبکه بـرق در ان زمـان رخ داد کـه بعـدازان‬ ‫بـا مسـاعدت مشـترکین‪ ،‬جزء اسـتان های موفـق در بحث‬ ‫عبـور پیـک مصـرف بـرق تابسـتان بوده ایـم‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق گیلان بـا بیـان اینکـه‬ ‫پویشـی بـه نـام پویـش مدیریـت کولرهـا در تابسـتان در‬ ‫نظـر گرفته شـده بـود افزود‪ :‬مشـترکین با همـکاری خوب‬ ‫در ایـن پویـش شـرکت کـرده و شـاهد همکاری بسـیار‬ ‫خوبـی از مشـترکین گیالنـی بودیـم‪.‬‬ ‫هنرمنـد بـا بیـان اینکـه نرم افـزار سـامانه ارتبـاط مردمی‬ ‫(سـام) برای ارتباط مسـتقیم مشـترکین و شـرکت توزیع‬ ‫بـرق طراحـی و منتشـر شـده اسـت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شـماره‬ ‫تلفـن ‪ ۱۲۱‬کـه بـا ‪ ۶۰‬خـط در ارتبـاط بـا مشـترکین‬ ‫اسـت متاسـفانه در زمـان اوج مشـکالت‪ ،‬شـبکه ارتباطی‬ ‫توانایـی پاسـخگویی الزم بـرای تمامـی مشـترکین ندارد‪،‬‬ ‫مـا در گیلان بالغ بـر یک میلیـون و ‪ ۴۸۰‬هـزار مشـترک‬ ‫دارد داریـم و در اوج مشـکالت حداقـل ‪ ۲‬هـزار نفـر پیگیر‬ ‫هسـتند‪ ،‬بنابراین پاسـخگویی عم ً‬ ‫ال با ‪ ۶۰‬خط غیرممکن‬ ‫اس ت‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد ‪ :‬نـرم افـزار طراحی شـده بصـورت انالین‬ ‫و بـدون نیـاز بـه تمـاس مشـکالت مردمـی در حـوزه برق‬ ‫را ثبـت و پیگیـری مـی کنـد و مشـترکین مـی تواننـد با‬ ‫ثبـت ادرس محـل کار یا سـکونت خـود از دیگـر خدمات‬ ‫ایـن اپلیکیشـن مانند خاموشـی هـای روز جـاری و اینده‬ ‫باخبـر شـوند ‪ .‬ایـن اپلیکیشـن از طریـق سـایت شـرکت‬ ‫توزیـع بـرق گیلان بـه ادرس ‪ www.gilanpdc.ir‬قابل‬ ‫دانلـود می باشـد ‪.‬‬ صفحه 7 ‫شمال‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫سه شنبه ‪ 25/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪701‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی مازندران اعالم کرد‪:‬‬ ‫امادگی مازندران برای خرید‬ ‫ماهانه ‪ ۵‬هزار تن گوشت‬ ‫گوسفند از روسیه‬ ‫رییس اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع‪ ،‬معادن‬ ‫و کشـاورزی مازنـدران اعلام کـرد که‬ ‫این اسـتان امادگـی دارد ماهانه ‪ ۵‬هزار‬ ‫تـن گوشـت گوسـفندی را از روسـیه‬ ‫خریـداری کند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اتـاق بازرگانـی‬ ‫مازنـدران‪ ،‬نشسـت ویدئو کنفرانسـی مدیران‬ ‫ا ت ـ ا ق ب ا ز ر گ ا ن ـ ی م ا ز ن ـدران و ولگاگـراد و‬ ‫مسـئوالن مربوطـه بـا هـدف واردات گوشـت‬ ‫گوسـفندی از روسـیه‪ ،‬برگـزار شـد‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت‪ ،‬دو نفـر از تجـار روسـیه که‬ ‫در زمینـه پـرورش گوسـفند و کشـتارگاه دام‬ ‫فعالیـت داشـتند‪ ،‬از وضعیـت کشـتارگاهی و‬ ‫پـرورش دام گفتنـد کـه یکـی از ان هـا در‬ ‫شـرکت خـود توانایی کشـتار ‪ ۱۵‬هـزار راس‬ ‫دام و دیگـری نیـز امادگـی تامیـن ‪ ۲۵‬تـن‬ ‫گوشـت گوسـفند را در شـبانه روز دارنـد‪.‬‬ ‫باتوجـه بـا اینکـه مدیـران کل دامپزشـکی و‬ ‫پشـتیبانی امـور دام مازندران در این نشسـت‬ ‫حضور داشـتند سـواالتی درباره نحوه کشتار‪،‬‬ ‫سلامت دام‪ ،‬قیمـت الشـه و گوسـفند زنـده‬ ‫و سـن و کیفیـت دام را عنـوان کردنـد کـه‬ ‫طـرف روس بـه ان ها پاسـخ داد‪.‬موضوع مهم‬ ‫در ایـن دیـدار راجـع بـه گوشـت مـورد نیـاز‬ ‫ِ‬ ‫شـرکت حاضر‬ ‫بـرای طـرف ایرانی بـود که دو‬ ‫در نشسـت توانایـی تامیـن ان را نداشـتند و‬ ‫طـرف روس متقاعـد شـد که مجموعـا چهار‬ ‫شـرکت خود که در تامین و کشـتار گوشـت‬ ‫حلال فعالیـت دارنـد را بـرای جـواب دادن‬ ‫به درخواسـت اتـاق بازرگانـی مازنـدران گرد‬ ‫هـم بیـاورد و پیـش از ان نیـز ایـن شـرکت‬ ‫هـا قیمـت نهایـی الشـه و گوسـفند زنـده را‬ ‫اعلام کنند‪.‬رییـس اتـاق بازرگانـی صنایـع‪،‬‬ ‫معـادن و کشـاورزی مازنـدران بـا اشـاره بـه‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫پوستر‬ ‫اینکـه شـرکت هـای اعلام شـده از سـوی‬ ‫طـرف روسـی گواهـی صـادرات از ایـران را‬ ‫دارنـد‪ ،‬ان را یـک قـدم رو به جلـو عنوان کرد‬ ‫کـه مسـیر توافق را تسـهیل مـی کند‪.‬عبداله‬ ‫مهاجـر دارابـی بـا اعلام اینکه درخواسـت ما‬ ‫بیشـتر بـر خریـد گوسـفند زنـده اسـت و بـا‬ ‫ایـن حـال اگر در کنـار ان به قیمت مناسـب‬ ‫بـرای الشـه گوسـفند نیـز برسـیم‪ ،‬خـوب‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬تاکید مـا بر سلامت و کیفیت‬ ‫و قیمتـی اسـت که بـرای دو طرف بـه صرفه‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی اعلام کـرد‪ :‬مازنـدران امادگـی دارد کـه‬ ‫در نوبـت اول‪ ۵ ،‬هـزار تـن گوشـت گوسـفند‬ ‫از روسـیه خریـداری کنـد و اگـر در قیمت به‬ ‫توافـق رسـیدیم و توانایـی تامین ایـن میزان‬ ‫درخواسـت بـرای طـرف روس فعلا میسـر‬ ‫نبـود‪ ،‬تامیـن حداقـل ‪ ۲‬هـزار تـن را بایـد‬ ‫داشـته باشـد‪.‬رییس اتـاق بازرگانـی مازندران‬ ‫دربـاره قیمتی که در نشسـت ویدئو کنفرانس‬ ‫اعلام شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن عـدد بـا قیمتـی که‬ ‫اکنون گوشـت گوسـفند در کشـور مـا خرید‬ ‫و فـروش می شـود همخوانی نـدارد و متضرر‬ ‫مـی شـویم‪ ،‬ضمـن انکه مازنـدران مـی تواند‬ ‫بـا قیمـت نازل تـر از انچه طـرف روس اعالم‬ ‫کرده اسـت‪ ،‬از قزاقسـتان و گرجستان گوشت‬ ‫گوسـفند یـا گوسـفند زنـده وارد کند‪.‬‬ ‫مهاجـر دارابـی در پایـان از رییـس اتـاق‬ ‫بازرگانـی ولگاگـراد روسـیه و اعضـای حاضـر‬ ‫در نشسـت ویدئو کنفرانـس قدردانی و اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬منتظـر نتیجه نشسـت با اعلام قیمت‬ ‫نهایـی در خصوص درخواسـت اتـاق بازرگانی‬ ‫مازنـدران هسـتیم تـا در مرحلـه بعـد بـرای‬ ‫اعـزام ناظـر شـرعی و خرید سفارشـات اقدام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پیام تبریک‬ ‫جناب اقای مرتضی جوادی مدیر امور اداری مرکز مازندران‬ ‫ب ـ ا ع نایـت بـه مراتـب تعهـد‪،‬‬ ‫ت خ ص ـ ص و تجربیـات جنابعالـی‬ ‫در حـوزه هـای اداری و اجرایـی‬ ‫انتصـاب تـان بـه عنـوان مدیـر‬ ‫امـور اداری صـدا و سـیمای مرکز‬ ‫مازنـدران را تبریک عـرض نموده‬ ‫و توفیـق روز افزونتان را از خداوند‬ ‫منّـان خواسـتارم‪ .‬امیـد اسـت در‬ ‫سـایه الطـاف الهـی در پیشـبرد‬ ‫ا ه ـ د ا ف ع ا ل ـ ی ن ظ ـ ا م مقـدس‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران موفق و‬ ‫سـربلند باشـید‪ .‬مطمئن ٌا مدیریت‬ ‫اثـر بخـش و توانمنـد تـوام بـا‬ ‫ت ج ـ ا ر بب ر ج س ـ ت هوگ ر ا ن ق ـ د ر‬ ‫جنابعالـی ‪ ،‬موجبـات ارتقـاء امور‬ ‫اداری را فراهـم خواهـد نمـود‪.‬‬ ‫سید اسماعیل احمدی‬ ‫معاون توسعه مدیریت منابع‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫مازندران‬ ‫تجدید مناقصه عمومی‬ ‫اگهیویــژه‬ ‫پایه سوم و معین‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شــهرداری قائــم شــهر در نظــر دارد بــر اســاس اییــن نامــه مالــی شــهرداری هــا اجــرای فعالیــت هــای پشــتیبانی و خدمــات عمومــی را از طریــق مناقصــه‬ ‫عمومــی بصــورت حجمــی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگذارنمایــد‪ .‬متقاضیــان مــی تواننــد بــه منظــور کســب اطــاع بیشــتر همــه روزه از تاریــخ درج اگهــی‬ ‫بــا شــماره تلفــن ‪01142084056‬تمــاس حاصــل نمــوده و بــه منظــور دریافــت اســناد مناقصــه بــه واحــد امورقراردادهــا و یــا بــه ســایت ‪www.Ghaemshahr.‬‬ ‫‪ ir‬شــهرداری مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫‪-1‬نوع کار‪ :‬اجرای فعالیت های پشتیبانی و خدمات عمومی بصورت حجمی به مساحت ‪369.600.000‬متر مربع شهرداری قائمشهر‬ ‫‪ -2‬محل اعتبار‪ :‬از ردیف اعتباری ‪ 120210‬می باشد‪.‬‬ ‫‪-3‬محل تحویل و اخذ اسناد مناقصه‪ :‬واحد امور قراردادهای شهرداری قائم شهر می باشد‪.‬‬ ‫‪-4‬مبلــغ کل بــراورد ‪143.053.998.264 :‬ریــال ( یکصــد و چهــل و ســه میلیــارد و پنجــاه و ســه میلیــون و نهصــد و نــود هشــت هــزار و چهارصــد و دویســت‬ ‫و شــصت و چهــار ریــال) مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪-5‬مدت انجام کار‪ :‬به مدت (‪ )12‬ماه می باشد ‪.‬‬ ‫‪-6‬میــزان ســپرده شــرکت در مناقصــه‪%5 :‬مبلــغ کل بــراورد بــه مبلــغ ‪ 7.152.699.913‬ریــال( هفــت میلیــارد و صــدو پنجــاه و دو میلیــون و ششــصد و نــود و نــه‬ ‫هــزار نهصــد و ســیزده ریــال) بصــورت ضمانــت نامــه بانکــی یــا ســپرده نقــدی یــا اســناد خزانــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪-7‬مدت اعتبار پیشنهاد قیمت‪ :‬تا ‪ 3‬ماه پس از ارائه پیشنهاد قیمت می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬براساس ماده ‪ 5‬ایین نامه مالی شهرداری ها‪ ،‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار میباشد‪.‬‬ ‫‪-9‬مطابــق مــاده ‪ 8‬اییــن نامــه مالــی شــهرداری هــا هــرگاه برنــده مناقصــه از انجــام معاملــه خــودداری کنــد یــا پــس از ابــاغ قانونــی حداکثــر تــا هفــت روز‬ ‫حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــود ســپرده او بــه نفــع شــهرداری ضبــط و قــرارداد بــا نفــر بعــدی منعقــد خواهــد گردیــد و در صورتــی کــه برنــدگان دوم و ســوم‬ ‫نیــز ظــرف مهلــت هفــت روز پــس از ابــاغ قانونــی حاضــر بــه عقــد قــرارداد نشــوند ســپرده ان هــا بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪-10‬کلیه شرکت کنندگان می بایست دارای گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی در رشته مربوط از اداره کار و امور اجتماعی باشند‪.‬‬ ‫‪-11‬مهلت دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 99.06.18‬لغایت ‪ 99.07.02‬قابل تحویل به متقاضیان می باشد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬جهت خرید اسناد مناقصه برای متقاضیان حقوقی‪ ،‬همراه داشتن سربرگ و مهر شرکت الزامی است‪.‬‬ ‫‪ -12‬زمان تحویل پیشنهادات‪ :‬حداکثر تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ ‪ 99.07.6‬بعد از ثبت دبیرخانه تحویل دفتر قراردادها گردد‪.‬‬ ‫‪-13‬بــه پیشــنهادات فاقــد ســپرده یــا امضــاء‪ ،‬مشــروط و مخــدوش و ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــرر در اســناد ‪ ،‬چــک شــخصی و نظایــر ان و یا پیشــنهاداتی‬ ‫کــه پــس از انقضــاء مــدت مقــرر در اگهــی وصــول شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -14‬زمان بازگشایی پیشنهادات ‪ :‬ساعت ‪ 11‬روز دوشنبه مورخ ‪ 99.07.07‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -15‬حضور کلیه پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان ان با در دست داشتن معرفی نامه بالمانع می باشد‪.‬‬ ‫عباس صالح زاده‬ ‫‪ -16‬هزینه کارشناسی بر عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫مندرج‬ ‫مناقصه‬ ‫‪-17‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد‬ ‫شهردار قائم شهـر‬ ‫‪-18‬چاپ اگهی نوبت اول مورخ ‪99.06.18‬‬ ‫‪-19‬چاپ اگهی نوبت دوم مورخ ‪99.06.25‬‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫همسایه ها یاری کنید تا من‬ ‫سهامداری کنم!‬ ‫از رئیـس سـازمان بورس‪ ،‬وزیر اقتصـاد‪ ،‬رئیس بانک‬ ‫مرکزی و سـایر مسـئوالن اقتصـادی مملکت پنهان‬ ‫نیسـت از شـما چـه پنهـان‪ ،‬دخـل و درامـد ماهانه‬ ‫مـا‪ ،‬الحمـداهلل و الکافـی بـه برکـت دولـت تدبیـر و‬ ‫امیـد تنهـا کفاف امـورات روزانـه زندگی شـاهانه ما‬ ‫را مـی دهـد و مجبوریـم در راسـتای ایمـن مانـدن‬ ‫از شـر بلیـات دنیـوی و سلامت تـن و روان ( بـه‬ ‫جهـت سرسـام اور بـودن هزینـه هـای پزشـکی و‬ ‫درمانـی) ورزش‪ ،‬کـم خـوری و رعایـت بهداشـت را‬ ‫جـزء الینفـک امـورات روزانه مان قـرار دهیم‪ .‬یعنی‬ ‫جـوری ایـن اصول را اویـزه گوش قـرار داده ایم که‬ ‫اگر کسـی ما را نشناسـد و ماجـرا را نداند با خودش‬ ‫فکـر مـی کنـد مـا بـرای مسـابقات دو و میدانـی‬ ‫لیـگ المـاس بدنسـازی مـی کنیـم! ایـن صغـری‬ ‫کبـری را چیدیـم تـا در جریـان باشـید بـا ایـن اب‬ ‫باریکـه کارمنـدی‪ ،‬مانـده ای بـرای سـپرده گـذاری‬ ‫در بـورس‪ ،‬خریـد طلا‪ ،‬سـکه‪ ،‬خـودرو‪ ،‬کـره و این‬ ‫دسـت جنگولـک بـازی ها در حسـاب مـا باقی نمی‬ ‫مانـد و مـا در نوسـانات بـازار اقتصـاد بـی تقصیریم‪.‬‬ ‫امـا ظاهرا ً بنیـان زندگی جمع کثیـری از هموطنان‬ ‫بـا زندگـی ورزشـکارانه حقیـر تفـاوت هـای ماهوی‬ ‫دارد و نیمـی از خلـق اهلل (کـه هیـچ وقـت یه تومن‬ ‫دسـتی ندارنـد بـه اطرافیـان قـرض بدهنـد)‪ ،‬چراغ‬ ‫خامـوش و زیـر پوسـتی در بـورس سـرمایه گذاری‬ ‫هـای اساسـی کـرده انـد و بـه قولـی « بـی بـورس‬ ‫نفس کشـیدنم دشـوار اسـت!» جالـب اینکـه ایران‬ ‫از نظـر تعـداد افـراد حاضـر در بـورس بـه نسـبت‬ ‫جمعیـت خـود‪ ،‬یکـی از باالتریـن نرخ هـا (‪۵۸.۹‬‬ ‫درصـد) را در جهـان به خود اختصاص داده اسـت و‬ ‫سـرمایه بورس نسـبت به سـال ‪ 88‬به بیش از ‪100‬‬ ‫برابـر رسـیده اسـت! کار تـا جایـی بیـخ پیـدا کرده‬ ‫کـه عـده ای حتـی بـه دنبـال گرفتـن کد بورسـی‬ ‫بـرای کـودکان‪ ،‬نـوزدان‪ ،‬خدمه و حتی اموات شـان‬ ‫هسـتند! دولـت هـم کـه بـورس را یک جـارو برقی‬ ‫حسـابی و َمشـتی بـرای جمـع اوری نقدینگـی می‬ ‫بینـد و دخالتـی در ان نـدارد(!) اعلام کـرده بـرای‬ ‫خریـد سـهام شـرکت هـای دولتـی نیـاز بـه کارت‬ ‫ملـی و شناسـنامه و کـد بورسـی و این قرتـی بازی‬ ‫ً‬ ‫فعلا زنبیـل را بیاورید و سـهام تـان را‬ ‫هـا نیسـت؛‬ ‫ببریـد! جالـب اینکـه از یـک طـرف در خیابـان هـا‬ ‫بیلبـورد مـی زدننـد کـه در بـورس سـهام بخریـد‪،‬‬ ‫چگونـه در صـف خریـد رتبـه اول باشـیم‪ ،‬امـوزش‬ ‫رایـگان بـورس و ‪ ...‬و از همـان طـرف واعظی اعالم‬ ‫مـی کنـد دولـت در بـورس دخالتی نـدارد!‬ ‫امـا االن کـه بـورس از خجالـت سـهامداران سـرخ‬ ‫شـده و بـرای راه افتـادن مجدد تاتـی تاتی هم نمی‬ ‫کنـد‪ ،‬یـک عـده مثل همین عمو سـیفی ( سـرایدار‬ ‫مفخـم مدرسـه مان) کـه تا دیـروز فکر مـی کردند‬ ‫خگسـتر فحش اسـت ولی االن تحلیل تکنیکال می‬ ‫کنند‪ ،‬شـاکی شـده انـد که چـرا از اول به ما نگفتید‬ ‫سـرمایه گـذاری بـورس امکان ضرر هـم دارد و حاال‬ ‫کـه اوضـاع کشمشـی شـده یاد همسـایه هـا افتاده‬ ‫انـد کـه « همسـایه هـا یـاری کنیـد تـا من سـهام‬ ‫داری کنـم!» ؟! دولـت هـم اعلام کرده بـورس فراز‬ ‫و نشـیب دارد! مـردم ( مثل همیشـه) تحمـل کنند‪...‬‬ ‫بـا ایـن وجـود دولـت کـه دوسـت نـدارد خلـق اهلل‬ ‫پـول شـان را از بورس خـارج کنند( البتـه اگر پولی‬ ‫مانـده باشـد) در حال مـداوای اورژانسـی زخم های‬ ‫بـورس اسـت و علمیـات احیای بـورس را بـا تزریق‬ ‫پـول از صنـدوق توسـعه ملـی‪ ،‬ازادسـازی سـهام‬ ‫عدالـت‪ ،‬ورود ‪ ETF‬هـا یـا همـان صنـدوق هـای‬ ‫واسـطه گری مالـی‪ ،‬افزایـش عرضه اولیه هـا‪ ،‬فراهم‬ ‫کـردن امـکان ورود بانکهـا به بـورس و ‪...‬اغـاز کرده‬ ‫اسـت‪ .‬بـاور کنید فقط کـم مانده مثل فسـت فودی‬ ‫هـا و رسـتوران هـا‪ ،‬تـن پوش تـن یک نفـر کنند و‬ ‫جلـوی تـاالر شیشـه ای مـردم را بـه خریـد سـهام‬ ‫دعـوت کنند!‬ ‫در پایـان ضمـن ارزوی سـبز شـدن قبـای بـورس‪،‬‬ ‫امیـدوارم عزیـزان این البال برای حفظ ارزش سـهام‬ ‫ملـت دنبـال راهکارهـای سوفسـطایی نباشـند و‬ ‫دسـت بـه دامـان دوسـتان و رفقـای اکبـر طبری و‬ ‫امثالهـم نشـوند کـه زبانـم الل بیاینـد و کل سـهام‬ ‫بـورس را بخرنـد و بـه نـام دوسـتان شـان بزنند!‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!