روزنامه کرانه شمال شماره 698 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 698

روزنامه کرانه شمال شماره 698

روزنامه کرانه شمال شماره 698

‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬شنبه ‪ 22 /‬شهریور‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 698‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫جنگ روز عاشورا نباید شناخت؛ ان یک بخش از جهاد امام حسین است‪.‬‬ ‫امام حسین را فقط به‬ ‫بهـره منـدی از سیسـتم تصفیـه فاضلاب خانگـی در مازنـدران ‪ ۱۵‬درصد ولی در کشـور ‪ ۵۳‬درصد اسـت و با عقب‬ ‫ماندگـی سـه برابـری مواجـه هسـتیم‪.‬وی پسـماند را قصـه پرغصـه ای یـاد کرد و گفت‪ :‬این مسـئله سـبب شـده تا‬ ‫ذخایـر دریـای خـزر‪ ،‬منابع موجـود در جنگل هـا از بین رود‪.‬‬ ‫پسماند قصه پرغصه در مازندران‬ ‫‪6‬‬ ‫خبــر‬ ‫با انتخاب مهندس انتظاری به عنوان شهردار‬ ‫صورت گرفت‬ ‫گلوگاه روی محورتوسعه‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫در صورت تصویب مجلس؛‬ ‫قانون استخدام در‬ ‫شهرداری ها پس از ‪۴۱‬‬ ‫سال تغییر می کند‬ ‫ولیپور مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران در بازدید‬ ‫از ‪ 2‬پروژه در ساری تاکید کرد؛‬ ‫عزم جدی کتابخانه های‬ ‫عمومی مازندران در تکمیل‬ ‫پروژه ها‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رازجویان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران‪:‬‬ ‫توجه به زیرساخت های اینترنتی‬ ‫در مازندران ضروری است‬ ‫«اگهی تجدید مزایده عمومی»‬ ‫«اگهی مناقصه عمومی»‬ ‫نوبت دوم‬ ‫نوبت اول‪-‬چاپ دوم‬ ‫شــهرداری بابــل در نظــر دارد پــروژه زیــررا بــا مشــخصات و شــرایط‬ ‫کلــی از طریــق مناقصــه عمومــی بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واجــد‬ ‫شــرایط واگــذار نمایــد‪.‬‬ ‫پروژه‬ ‫براورد اولیه‬ ‫(ریال )‬ ‫تهیه و حمل مصالح‬ ‫زیر سازی (مخلوط‬ ‫کوهی )‬ ‫‪9.970.000.000‬‬ ‫سپرده شرکت در‬ ‫مناقصه (ریال )‬ ‫‪500.000.000‬‬ ‫مدت اجرا‬ ‫(ماه)‬ ‫‪6‬‬ ‫محل دپو‬ ‫سطح شهر‬ ‫لــذا متقاضیــان محتــرم مــی تواننــد از تاریــخ ‪ 99.06.22‬تــا تاریــخ‬ ‫‪99.06.31‬همــراه بــا معرفــی نامــه بــه واحــد قراردادهــای شــهرداری‬ ‫مراجعــه و اســناد را دریافــت و پــس از بررســی پیشــنهاد خــود را بــه‬ ‫همــراه ضمانــت نامــه بانکــی بــه مبلــغ منــدرج در جــدول فــوق و یــا‬ ‫فیــش واریــزی بــه همیــن مبلــغ بــه حســاب ‪0105707039007‬نــزد بانک‬ ‫ملــی واریــز وبــه همــراه برگــه پیشــنهاد قیمــت تحویــل دبیرخانــه‬ ‫شــهرداری نماینــد‪.‬‬ ‫اخریــن مهلــت تحویــل اســناد تــا ســاعت پایــان وقــت اداری روز‬ ‫دوشــنبه مــورخ ‪ 99.06.31‬مــی باشــد‬ ‫بازگشــایی پــاکات رســیده در روز چهارشــنبه مــورخ ‪99.07.02‬راس‬ ‫ســاعت ‪ ۱۴‬مــی باشــد‪.‬‬ ‫بــه پیشــنهادات مبهــم و مخــدوش و فاقــد ســپرده ترتیــب اثــر داده‬ ‫نخواهــد شــد شــهرداری در رد یــا قبــول پیشــنهادات مختــار اســت‬ ‫تلفن تماس جهت اخذ اطالعات ‪01135156225‬می باشد‪.‬‬ ‫‪http://www.babolcity.ir‬‬ ‫سیدمجتبی حکیم‬ ‫شهردار بابل‬ ‫شــهرداری قائــم شــهر در نظــر دارد براســاس مصوبــه شــورای محتــرم اســامی شــهر قائــم شــهر‬ ‫نســبت بــه واگــذاری و بهــره بــرداری قســمتی از فضــای ســاختمان شهرداری(ســتاد) جهــت انجــام‬ ‫خدمــات نشــر و تکثیــر بــه شــرح جــدول ذیــل از طریــق مزایــده عمومــی بــه اشــخاص واجــد شــرایط‬ ‫بــه صــورت اجــاره اقــدام نمایــد‪ .‬متقاضیــان مــی تواننــد بــه منظــور کســب اطالعــات بیشــتر همــه‬ ‫روزه از تاریــخ درج اگهــی بــا شــماره تلفــن ‪ 01142084056‬تمــاس حاصــل نمــوده و بــه منظــور‬ ‫دریافــت اســناد مزایــده بــه واحــد امورقراردادهــا و یــا بــه ســایت ‪ www.Ghaemshahr.ir‬شــهرداری‬ ‫مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موقعیت مکانی‬ ‫مبلغ پایه کارشناسی‬ ‫یکسال(ریال)‬ ‫مبلغ ‪ 5‬درصد سپرده شرکت در‬ ‫مزایده (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫طبقه همکف ساختمان‬ ‫شهرداری(ستاد)‬ ‫‪180.000.000‬‬ ‫‪9.000.000‬‬ ‫‪-1‬نــوع کار‪ :‬واگــذاری و بهــره بــرداری قســمتی از فضــای ســاختمان شهرداری(ســتاد) جهــت انجــام‬ ‫خدمــات نشــر و تکثیــر بــه شــرح جــدول فــوق الذکــر‬ ‫‪-2‬محل دریافت اسناد مزایده‪ :‬واحد امور قراردادهای شهرداری قائم شهر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مدت انجام کار‪:‬به مدت یکسال شمسی می باشد‪.‬‬ ‫‪-4‬میــزان ســپرده شــرکت در مزایــده‪ 5 :‬درصــد مبلــغ پایــه بــه شــرح جــدول فــوق بــه صــورت‬ ‫ضمانــت نامــه بانکــی یــا ســپرده نقــدی یــا اســناد خزانــه مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬براســاس مــاده ‪5‬اییــن نامــه مالــی شــهرداری هــا‪ ،‬شــهرداری در رد یــا قبــول پیشــنهادات مختــار‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬مطابــق مــاده ‪ 8‬اییــن نامــه مالــی شــهرداری هــا ‪ ،‬هــرگاه برنــده مزایــده از انجــام معامله خــودداری‬ ‫کنــد یــا پــس از ابــاغ قانونــی حداکثــر تــا هفــت روز حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــود ســپرده او بــه‬ ‫نفــع شــهرداری ضبــط و قــرارداد بــا نفــر بعــدی منعقــد خواهــد گردیــد و در صورتــی کــه برنــدگان‬ ‫دوم و ســوم نیــز ظــرف مهلــت هفــت روز پــس از ابــاغ قانونــی حاضــر بــه عقــد قــرارداد نشــوند‬ ‫ســپرده ان هــا بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -7‬مهلــت دریافــت اســناد‪ :‬از تاریــخ ‪ 1399.06.15‬لغایــت ‪ 1399.06.30‬قابــل تحویــل بــه متقاضیــان‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ ‫مــورخ‬ ‫‪ -8‬زمــان تحویــل پیشــنهادات‪ :‬حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه‬ ‫‪ 1399.07.02‬بعــد از ثبــت دبیرخانــه تحویــل دفتــر قراردادهــا گــردد‪.‬‬ ‫‪-9‬بــه پیشــنهادات فاقــد ســپرده یــا امضــاء‪ ،‬مشــروط و مخــدوش و ســپرده هــای کمتــر از میــزان‬ ‫مقــرر در اســناد ‪ ،‬چــک شــخصی و نظایــر ان و یــا پیشــنهاداتی کــه پــس از انقضــاء مــدت مقــرر در‬ ‫اگهــی وصــول شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ 1399.07.06‬در دفتــر‬ ‫‪ -10‬زمــان و محــل بازگشــایی پیشــنهادات ‪ :‬ســاعت‪11‬روز یــک شــنبه مــورخ‬ ‫شــهردار قائــم شــهر گشــایش و خوانــده خواهد شــد‪.‬‬ ‫‪ -11‬حضــور کلیــه پیشــنهاد دهنــدگان و یــا نماینــدگان ان بــا در دســت داشــتن معرفــی نامــه بالمانــع‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪ - 12‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬ ‫‪- 13‬چاپ اگهی نوبت اول مورخ ‪1399.06.15‬‬ ‫‪-14‬چاپ اگهی نوبت دوم مورخ ‪1399.06.22‬‬ ‫عباس صالح زاده‬ ‫شهردار قائم شهر‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫خرب‬ ‫شنبه ‪ 22/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪698‬‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫استاندار مازندران از تدابیر الزم برای افزایش قیمت مرکبات خبر داد‪:‬‬ ‫«مادرید» اماده‬ ‫بسترسازی برای واردات‬ ‫محصوالت مازندران‬ ‫است‬ ‫حسـن قشـقاوی در نشسـت ویدئوکنفرانسی‬ ‫مسـئوالن اسـتان مازنـدران دربـاره سـرمایه‬ ‫گـذاری مشـترک و بررسـی راههـای توسـعه‬ ‫مناسـبات با اسپانیا با اشـاره به توانمندی های‬ ‫اسـتان مازنـدران در حـوزه تولیـد محصوالت‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬گفـت‪ :‬قابلیت هـای مازنـدران در‬ ‫حـوزه تولیـد محصـوالت کشـاورزی شـامل‬ ‫مرکبـات‪ ،‬ابزیـان‪ ،‬گوشـت سـفید‪ ،‬برنـج بـه‬ ‫خصـوص محصـوالت گلخانـه ای و گل هـای‬ ‫زینتـی بسـتر خوبـی بـرای گسـترش روابـط‬ ‫تجـاری میـان مازنـدران و اسـپانیا اسـت‪.‬‬ ‫قشـقاوی اضافه کرد‪ :‬علاوه بر ایـن‪ ،‬مازندران‬ ‫در زمینـه صنایـع چوبـی و سـنگ های‬ ‫تزئینـی کـه از نیازمندی هـای مادریـد بـوده‬ ‫و ایـن روزهـا از چیـن تامیـن می شـود نیـز‬ ‫قابلیت هـای خوبـی دارد کـه می تواند در قالب‬ ‫صـدور مـواد اولیـه بـه مادریـد جـای گیـرد‪.‬‬ ‫وی مزیـت صـادرات مـواد اولیه شـامل صنایع‬ ‫چوبـی و سـنگ های تزئینـی را معافیـت از‬ ‫عـوارض و تعرفـه گمرکـی دانسـت و اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬اسـتان مازنـدران می توانـد در ایـن‬ ‫حـوزه‪ ،‬بخـش زیـادی از نیازمندی اسـپانیا را‬ ‫تامیـن کنـد و سـفارت جمهوری اسلامی در‬ ‫مادریـد نیـز امـاده بسترسـازی بـرای واردات‬ ‫ایـن محصـوالت از مازنـدران بـه اسـپانیا اسـت‪.‬‬ ‫سـفیر ایران در مادرید گسـترش شـرکت های‬ ‫دانـش بنیـان را از دیگـر مزیت هـای مازندران‬ ‫برشـمرد و گفـت‪ :‬مازنـدران در حـوزه‬ ‫شـرکت های دانـش بنیـان مزیت هـای خوبی‬ ‫دارد و حتـی در نـگاه اولیـه می تـوان دریافـت‬ ‫کـه شـرکت های دانش بنیـان ایران و اسـتان‬ ‫مازنـدران توانمنـدی بـه مراتـب بیشـتری از‬ ‫مادریـد دارنـد‪.‬‬ ‫قشـقاوی افزود‪ :‬طی ‪ ۲‬سـال گذشـته به دلیل‬ ‫تحوالت سیاسـی ناشی از شـکل گیری دولت‬ ‫جدیـد در اسـپانیا و همچنیـن شـیوع ویروس‬ ‫کرونـا از سـال گذشـته تاکنـون‪ ،‬صـدور ویـزا‬ ‫بـرای گروه هـای تجـاری خارجـی تـا حـدود‬ ‫زیـادی بـا محدودیت مواجه شـد ولـی اکنون‬ ‫بـا اتمـام روند شـکل گیـری دولـت جدید در‬ ‫مادریـد که حسـن نیـت خوبی نیز نسـبت به‬ ‫ارتبـاط بـا کشـورمان دارد‪ ،‬زمینـه برای سـفر‬ ‫گروه هـای تجـاری دو جانبـه فراهـم شـده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در حـال حاضـر اعلام امادگی‬ ‫حـدود ‪ ۳۰‬گـروه تجـاری ایرانی را برای سـفر‬ ‫بـه اسـپانیا در اختیـار داریـم ولـی بـا وجـود‬ ‫تواتمنـدی هـای خـوب اسـتان مازنـدران در‬ ‫حوزه هـای مختلـف و اینکـه هیچیـک از ایـن‬ ‫گروه هـا از مناطـق شـمالی کشـور نیسـتند‪،‬‬ ‫زمینـه خوبی بـرای حضور هیاتـی از مازندران‬ ‫کـه ظرفیـت تولیـد محصـوالت کشـاورزی‬ ‫زیـادی را داراسـت‪ ،‬در اسـپانیا وجـود دارد‪.‬‬ ‫سـفیر ایـران در مادریـد سـفر گروه هـای‬ ‫تجـاری از مازنـدران بـه اسـپانیا را بـرای‬ ‫اشـنایی بـا نیازمندی های دو جانبه و توسـعه‬ ‫همکاری هـای مشـترک ضـروری دانسـت و‬ ‫بـرای هرگونـه همـکاری در ایـن زمینـه اعالم‬ ‫امادگـی کـرد‪.‬‬ ‫سـفیر ایـران در مادریـد همچنیـن بـا اشـاره‬ ‫بـه برقراری پـرواز مسـتقیم تهـران ‪ -‬مادرید‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬در حـال حاضر این پـرواز در هفته یک‬ ‫بـار در روزهای چهارشـنبه انجام می شـود که‬ ‫گروه هـای تجـاری می تواننـد از ایـن موقعیت‬ ‫بـرای سـفر به اسـپانیا اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫قشـقاوی افـزود‪ :‬اگرچـه بـه دلیـل شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا و مـوج دوم ایـن ویـروس در‬ ‫اسـپانیا صدور ویزا به سـختی انجام می شـود‪،‬‬ ‫ولـی از طریـق رایزنـی بـا سـفارت اسـپانیا در‬ ‫تهـران تلاش می شـود تـا ایـن مشـکالت‬ ‫کاهـش یابـد‪.‬‬ ‫وی سـرمایه گـذاری مشـترک را یکـی از‬ ‫راهکارهـای مهـم گسـترش روابـط دو جانبـه‬ ‫اعلام کرد و خواهان پیشـگام شـدن سـرمایه‬ ‫گـذاران اسـتان مازنـدران در ایـن حـوزه شـد‪.‬‬ ‫سـفیر ایـران در مادریـد بـا اشـاره بـه تولیـد‬ ‫ماشـین االت کشـاورزی در مازنـدران‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬شـرکت های تولیـد کننـده ماشـین‬ ‫االت و ابـزار کشـاورزی مازنـدران با توانمندی‬ ‫کـه در تولیـد این تجهیـزات دارنـد‪ ،‬می توانند‬ ‫ورود خوبـی به اسـپانیا داشـته باشـند‪.‬‬ ‫سیاسی و اقتصادی‬ ‫مردم برای فروش مرکبات عجله نکنند‬ ‫مقام عالی دولت در‬ ‫مازندران با اشاره به این‬ ‫که باید با اقدامات موثر‪،‬‬ ‫قیمت فروش محصول‬ ‫مرکبات و کیوی را بنفع‬ ‫باغداران رقم بزنیم و‬ ‫این اقدامات در دستور‬ ‫کار قرار گرفته است‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬با برخی‬ ‫بازارهای خارج از کشور‬ ‫رای زنی کردیم که این‬ ‫مذاکرات باید از سوی‬ ‫دستگاه های متولی‬ ‫عملیاتی شود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری‪ ،‬احمـد‬ ‫حسـین زادگان در جلسـه سـتاد تنظیـم بـازار اسـتان‬ ‫کـه بـا محوریـت مرکبات برگزار شـد‪ ،‬بـا اشـاره به این‬ ‫کـه در مازنـدران سـاالنه قریـب ‪ 2‬میلیـون و ‪ 700‬تـن‬ ‫محصـول مرکبـات و کیـوی تولیـد می شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬با‬ ‫توجـه بـه تکانه هـای اقتصادی و شـرایطی که در فصل‬ ‫مرکبـات وجـود دارد‪ ،‬هـر سـال نگرانـی هایـی‪ +‬بـرای‬ ‫مـردم در مـورد عرضـه و قیمـت ایـن محصـول وجـود‬ ‫دارد کـه خوشـایند نیسـت و روی تولیـد مرکبات تاثیر‬ ‫می گـذارد‪.‬‬ ‫اسـتاندار بـا بیـان ایـن کـه امسـال بـا افزایـش هزینـه‬ ‫نهـاده هـای کشـاورزی و تولیـد‪ ،‬قطعا قیمـت مرکبات‬ ‫مثـل سـال گذشـته نخواهـد بـود‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬بـه‬ ‫کشـاورزان عزیـز توصیـه مـی کنیـم کـه در فـروش‬ ‫محصـوالت شـتاب نکننـد و محصـول را به واسـطه ها‬ ‫نسـپارند چراکـه منطقـی نیسـت کـه بـا قیمـت هـای‬ ‫موجـود محصوالتشـان را عرضـه کننـد‪.‬‬ ‫مقـام عالـی دولـت در اسـتان بـا اشـاره بـه ایـن کـه‬ ‫امسـال اقدامات خوبی در دسـتور کار قرار دارد و تقاضا‬ ‫داریـم مـردم عجلـه نکننـد چـرا کـه خبرهـای خوبـی‬ ‫در راه اسـت‪ ،‬عنـوان کـرد‪ :‬مجموعـه رومـاک گسـتر به‬ ‫تنهایـی امکان ذخیره سـازی ‪ 100‬هزارتـن محصول را‬ ‫در مازنـدران دارد‪.‬وی خریـد میـوه شـب عیـد‪ ،‬ذخیـره‬ ‫سـازی و عرضـه در پایان سـال از سـوی دولـت را اقدام‬ ‫دیگـری عنـوان کرد که صـورت خواهد گرفـت و گفت‪:‬‬ ‫برخـی امکانـات در ایـن راسـتا امسـال موجود اسـت و‬ ‫ضمـن تقویـت همـکاری دسـتگاه هـای بیـن بخشـی؛‬ ‫تفاهماتی با اسـتان های کشـورهای همسـایه به عنوان‬ ‫بـازار صادراتـی هدف صـورت گرفته اسـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار حذف تعرفه هـای ترجیحی از سـوی اتحادیه‬ ‫اوراسـیا از سـوی دولت را اقدام دیگر سـال جـاری ابراز‬ ‫کـرد و تصریـح نمـود‪ :‬بـا ایـن اقدامـات بویـژه حمایت‬ ‫هـای دولـت‪ ،‬پیـش بینـی مـی شـود؛ امسـال سـال‬ ‫بهتـری بـرای محصوالت کشـاورزی و مرکبـات خواهد‬ ‫بـود و لـذا از مـردم مـی خواهیـم در فـروش مرکبـات‬ ‫عجلـه نکنند‪.‬‬ ‫حسـین زادگان با بیـان این که بـرای حمایت از صنایع‬ ‫تبدیلـی‪ ،‬تصمیمـات خوبـی گرفته شـده اسـت و مقرر‬ ‫شـد تـا اندسـته از واحدهـای ایـن بخـش کـه نیـاز به‬ ‫سـرمایه در گـردش دارنـد‪ ،‬اعطـا شـود‪ ،‬ابـراز داشـت‪:‬‬ ‫همچنیـن بـرای اسـتاندارد سـازی انبار هـای موجود و‬ ‫ایجـاد انبارهـای اسـتاندارد‪ ،‬تسـهیالت الزم در اختیـار‬ ‫قـرار خواهـد گرفت‪.‬‬ ‫وی اظهـار امیـدواری کـرد کـه بـا توجـه بـه تکالیـف‬ ‫تعییـن شـده بـرای دسـتگاه هـای صمـت‪ ،‬جهـاد‬ ‫خبر‬ ‫کشـاورزی و اتـاق بازرگانی اسـتان‪ ،‬گسـترش همکاری‬ ‫های بین بخشـی و تشـکیل دفتر ویژه توسـعه صادرات‬ ‫مرکبـات در اسـتانداری و اقدامـات صـورت گرفتـه‪،‬‬ ‫امسـال بـا شـرایط بهتـری روبـرو خواهیـم بـود و بازار‬ ‫بهتـری را پیـش رو خواهیـم داشـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار بـا اشـاره به تفاهـم نامه های متعدد با اسـتان‬ ‫هـا و کشـورهای همجـوار و همسـایه در سـال هـای‬ ‫اخیـر؛ خواسـتار اجرایـی و عملیاتی شـدن جزییات این‬ ‫تفاهمـات شـد و افزود‪ :‬کشـورهای جامعه هـدف و بازار‬ ‫مصرف شناسـایی و کمیته کاری در این زمینه تشـکیل‬ ‫شـود و موانـع پیش روی صادرات بررسـی شـود‪.‬‬ ‫مقـام عالـی دولـت در مازنـدران بـا اشـاره بـه ایـن که‬ ‫بایـد بـا اقدامات موثـر‪ ،‬قیمت فروش محصـول مرکبات‬ ‫و کیـوی را بنفـع باغـداران رقـم بزنیـم و ایـن اقدامات‬ ‫در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬یاداور شـد‪ :‬با برخی‬ ‫بازارهـای خـارج از کشـور رای زنـی کردیـم کـه ایـن‬ ‫مذاکـرات باید از سـوی دسـتگاه های متولـی عملیاتی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او تاکیـد کـرد‪ :‬نیازمنـد برنامـه ویـژه و عملیاتـی دقیق‬ ‫بـرای تحقـق این مهم هسـتیم و هرگونه مصوبـه‪ ،‬اقدام‬ ‫و برنامـه از هـم اینـک باید در دسـتور کار قـرار گیرد‪.‬‬ ‫حسـین زادگان‪ ،‬افـزود‪ :‬برای خرید تضمینـی مرکبات؛‬ ‫مکاتبـات الزم صـورت گرفتـه و فـروش مرکبـات در‬ ‫میادیـن بـار و شـبکه هـای تعاون روسـتایی اسـتان ها‬ ‫در حـال پیگیری اسـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار بـا بیـان این که هر مقـدار اطالعـات و اگاهی‬ ‫مـردم بیشـتر شـود‪ ،‬کیفیـت محصـوالت تقویـت مـی‬ ‫شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬جهاد کشـاورزی؛ برنامه یی بـرای اموزش‬ ‫و ترویـج ارایـه کنـد تا مردم نسـبت به انتخاب درسـت‬ ‫محصـول و ارقـام ان برای کشـت اگاهـی یابند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندار گیالن در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید با حضور رئیس سازمان برنامه‬ ‫و بودجه کشور؛‬ ‫گیالن موفق در تحقق تعهد اشتغال‬ ‫و ثبت در سامانه رصد‬ ‫بـه گـزارش پایگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری گیالن؛‬ ‫دکتر ارسلان زارع در جلسه سـتاد فرماندهی اقتصاد‬ ‫مقاومتـی و جهـش تولیـد گیلان که با حضـور دکتر‬ ‫محمدباقـر نوبخـت رییـس سـازمان برنامـه و بودجه‪،‬‬ ‫شـماری از نماینـدگان اسـتان در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی و ارتبـاط تصویـری بـا فرمانـداران برگـزار‬ ‫شـد؛ بـه اجـرای برنامه هـای دولـت تدبیـر و امیـد‬ ‫براسـاس سیاسـت اقتصـاد مقاومتـی ابالغـی رهبـر‬ ‫معظـم انقلاب و در جهـت تحقـق شـعار راهبـردی‬ ‫جهـش تولیـد اشـاره و اظهار کرد‪ :‬با مشـخص شـدن‬ ‫‪ ۹۲‬پـروژه اقتصـاد مقاومتـی‪ ،‬از جملـه اسـتان هایـی‬ ‫هسـتیم کـه از همـان ابتدای سـال بـا تعییـن تعداد‬ ‫طـرح ها‪ ،‬بـا اولویـت میزان اشـتغال و افزایـش تولید‬ ‫و بـا اسـتفاده از تسـهیالت بانکـی کوشـیده ایم نقش‬ ‫موثـری در اجـرای برنامه هـا و سیاسـت هـای تحقـق‬ ‫باشـیم‪.‬‬ ‫داشـته‬ ‫سـال‬ ‫شـعار‬ ‫وی بـه پیشـرفت قابـل توجـه طرح هـای اقتصـاد‬ ‫مقاومتـی اشـاره و بـر ضـرورت اسـتمرار تلاش های‬ ‫مجدانـه تاکیـد کرد و افـزود‪ :‬نرخ مشـارکت اقتصادی‬ ‫اسـتان در فصـل بهـار امسـال معـادل ‪ 45‬و دو دهـم‬ ‫درصـد بـوده کـه ایـن شـاخص‪ ،‬چهـار و دو دهـم‬ ‫درصد بیشـتر از متوسط کشوری اسـت‪.‬نماینده عالی‬ ‫دولـت در گیلان بـاال بودن نـرخ مشـارکت اقتصادی‬ ‫کـه نتیجـه اقدامات مطلـوب دولت در اسـتان بوده را‬ ‫منجـر به افزایـش امید جمعیت جویـای کار به یافتن‬ ‫شـغل دانسـت و اظهـار داشـت‪ :‬کاهش نـرخ بیکاری‬ ‫جوانـان اصلی ترین دغدغه ماسـت و بـرای تحقق ان‬ ‫اهتمـام داریـم‪.‬وی بـه رشـد تولید محصـوالت زراعی‬ ‫در سـال گذشـته (‪ )1398‬نسـبت بـه سـال ماقبـل‬ ‫(‪ )1397‬و رسـیدن بـه یـک و هشـت دهـم میلیـون‬ ‫تن اشـاره و خاطرنشـان کـرد‪ :‬محصـوالت باغی نیز با‬ ‫رشـد هشـت و سـه دهـم درصدی بـه ‪ ۶۴۳‬هـزار تن‬ ‫و تولیـد محصـوالت دام و طیـور نیز بـه ترتیب هفت‬ ‫و نیـم و شـش درصـد رشـد را نشـان مـی دهنـد که‬ ‫ایـن میـزان در سـه ماهه نخسـت امسـال نیـز تداوم‬ ‫داشـته است‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان ظرفیت هـای کشـاورزی موجود در‬ ‫اسـتان را گوناگـون و قابـل توجه دانسـت و گفت‪ :‬در‬ ‫صنعـت نوغانـداری نیز با حمایت هـای صورت گرفته‬ ‫از سـوی دولـت‪ ،‬میـزان تولیـد پیلـه تـر‪ ،‬رکـورد ‪۱۲‬‬ ‫سـال گذشـته را شکسـت و تکثیر شـش برابری نهال‬ ‫تـوت نیز انجام شـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه در حـوزه صنعـت نیـز علیرغـم‬ ‫تشـدید تحریم هـای ظالمانه اسـتکبار شـاهد افزایش‬ ‫تولیـد در گیلان هسـتیم‪ ،‬افـزود‪ :‬در تولیـد روغـن‬ ‫نباتی ‪ ۳۰‬درصد‪ ،‬سـیمان ‪ ۲۷‬درصد و دارو ‪ ۲۲‬درصد‬ ‫نسـبت به سـال گذشـته و در محصوالت فوالدی طی‬ ‫سـه ماهه نخسـت امسـال‪ ۲۵ ،‬درصد رشد داشته ایم‪.‬‬ ‫دکتـر زارع بـه درک بـاالی مردم‪ ،‬فعـاالن اقتصادی و‬ ‫کارافرینـان از شـرایط کشـور و اسـتان اشـاره کـرد و‬ ‫گفت‪ :‬از سـال گذشـته بـرای ‪ ۱۶۰‬واحـد‪ ،‬پروانه بهره‬ ‫بـرداری جدیـد بـا حجـم سـرمایه گذاری یک هـزار و‬ ‫‪ ۶۰۱‬میلیـارد تومـان صادر شـده که رشـد دو برابری‬ ‫نسـبت بـه سـال ماقبل را نشـان مـی دهد‪.‬‬ ‫وی بـه تاکیـد رئیـس سـازمان برنامـه و بودجه مبنی‬ ‫بـر بهـره گرفتن از بـازار قابل توجـه اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراسـیا و هدایـت به سـمت تولید کاالهـای صادرات‬ ‫محـور اشـاره و خاطرنشـان کـرد‪ :‬در پنج ماه نخسـت‬ ‫امسـال بنـادر انزلـی‪ ،‬کاسـپین و اسـتارا بـدون وقفه‬ ‫فعـال بـوده و بالـغ بـر ‪ ۳۶۷‬هـزار تـن صـادرات کاال‬ ‫بـه ارزش ‪ ۲۱۴‬میلیـون دالر صـورت گرفته اسـت که‬ ‫نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته شـاهد افزایش‬ ‫‪ ۲۸‬درصـد به لحـاظ وزنی و ‪ ۳۹‬درصـد ارزش دالری‬ ‫هسـتیم‪.‬نماینده عالـی دولـت در گیلان بـه افزایـش‬ ‫‪ ۵۴‬درصـدی میـزان واردات از لحـاظ وزنـی و چهـار‬ ‫درصـد بـه لحـاظ دالری در شـرایط تحریـم اشـاره و‬ ‫بـا بیـان اینکـه عمدتا کاالهـای اساسـی وارد شـده ‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬باتوجـه به ظرفیت گسـتره بازار هدف اوراسـیا‬ ‫و همسـایگان شـمالی‪ ،‬تـا رسـیدن بـه نقطـه مطلوب‬ ‫فاصلـه زیـاد اسـت و بایـد تلاش ها مضاعف شـود‪.‬‬ ‫وی هدفگـذاری ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر صـادرات غیرنفتی‬ ‫طـی امسـال علاوه بـر ظرفیـت منطقـه ازاد انزلـی‬ ‫بـرای واحدهـای تولیـدی و تجـار گیالنـی را دسـت‬ ‫یافتنـی عنـوان کرد‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در گیلان بـه پیگیـری هـای‬ ‫صـورت گرفتـه از طریـق وزارت کشـور‪ ،‬سـازمان‬ ‫برنامـه و بودجـه و مدیریت بحـران درخصوص جبران‬ ‫خسـارات برنجـکاران نیز اشـاره و ابراز امیـدواری کرد‬ ‫کـه بـا امهـال تسـهیالت قبلـی کشـاورزان‪ ،‬اعطـای‬ ‫تسـهیالت جدیـد و کمـک هـای بالعـوض؛ گامی در‬ ‫جهـت کمـک بـه ایـن تالش گـران برداشـته شـود‪.‬‬ ‫حسن خیریانپور خبر داد ‪:‬‬ ‫پایانه صادراتی روماک گستر با نگهداری و ذخیره‬ ‫سازی ‪ ۱۰۰‬هزار تن محصوالت کشاورزی وباغی‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری‬ ‫مازنـدران تصریـح کـرد ‪ :‬بـا توجـه بـه تـوان پایانـه‬ ‫صادراتـی رومـاک گسـتر بـرای نگهـداری و ذخیـره‬ ‫سـازی ‪ ۱۰۰‬هـزار تـن محصـوالت کشـاورزی‪،‬‬ ‫مرکبـات و کیـوی و همچنیـن اجـرای طـرح ذخیره‬ ‫سـازی میوه شـب عید و تـوان صادراتی ایـن پایانه با‬ ‫توجـه بـه تفاهمات انجام شـده با کشـور هـای هدف‬ ‫‪ ،‬بـه کشـاورزان عزیـز توصیـه مـی کنیـم در فروش‬ ‫محصـوالت باغـی خـود عجله نکـرده و به واسـطه ها‬ ‫بـا قیمـت های نـازل محصوالت خود عرضـه ننمایند‬ ‫‪‎.‬‬ ‫جلسـه کار گـروه تنظیـم بـازار بـه منظـور بررسـی‬ ‫اخریـن وضعیـت تولیـد مرکبـات و بـازار رسـانی و‬ ‫همچنیـن صـادرات مرکبـات و کیوی به کشـور های‬ ‫هـدف به ریاسـت جناب اقای حسـین زادگان ‪ -‬مقام‬ ‫عالـی دولـت در اسـتان و حسـن خیریانپـور معـاون‬ ‫هماهنگـی امور اقتصادی اسـتانداری مازندران برگزار‬ ‫شـد‪. .‬در ایـن جلسـه حسـن خیریانپـور ‪ -‬معـاون‬ ‫هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتانداری مازنـدران بـا‬ ‫اشـاره بـه راه انـدازی پایانـه صادراتی روماک گسـتر‬ ‫گفـت ‪ :‬بـا توجـه بـه تـوان پایانـه صادراتـی رومـاک‬ ‫گسـتر برای نگهداری و ذخیره سـازی ‪ ۱۰۰‬هزار تن‬ ‫محصـوالت کشـاورزی‪ ،‬مرکبات و کیـوی و همچنین‬ ‫اجـرای طـرح ذخیره سـازی میوه شـب عیـد و توان‬ ‫صادراتـی ایـن پایانـه بـا توجـه بـه تفاهمـات انجـام‬ ‫شـده بـا کشـور هـای هـدف ‪ ،‬بـه کشـاورزان عزیـز‬ ‫توصیـه مـی کنیـم در فـروش محصـوالت باغی خود‬ ‫عجلـه نکـرده و بـه واسـطه هـا بـا قیمت هـای نازل‬ ‫محصـوالت خـود عرضـه ننمایند ‪.‬‬ ‫استاندار گلستان در گفتگوی خبری سیمای مرکز استان؛‬ ‫امیدواریم شاهد تکرار مشارکت مناسب مردم‬ ‫در مرحله دوم انتخابات باشیم‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گلستان‬ ‫دکتـر هادی حق شـناس در برنامـه گفتگوی ویژه‬ ‫خبـری سـیمای مرکـز اسـتان ضمن تشـکر از صدا‬ ‫و سـیما و رسـانه هـای خبـری در عرصـه انتخابات‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬همـه فرایندهـای انتخاباتـی اماده و‬ ‫فراهـم اسـت و با توجه بـه بازدید از حـوزه انتخابیه‬ ‫کردکـوی بـه عنـوان مرکز حـوزه انتخابیـه امادگی‬ ‫کامـل عوامـل مشـهود بود‪.‬وی افـزود‪ :‬در ایـن دوره‬ ‫در هـر شـعب یـک کارشـناس بهداشـت مسـتقر و‬ ‫نظـارت بـر رعایت پروتـکل های بهداشـتی را انجام‬ ‫مـی دهد‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان گفت‪ ٢٤٤ :‬شـعبه اخذ رای مهیا‬ ‫و ماسـک و مـواد ضدعفونـی هـم در شـعب فراهـم‬ ‫شـده اسـت و از مـردم عزیـز تقاضـا داریـم پروتکل‬ ‫هـای بهداشـتی را رعایـت کنند‪.‬‬ ‫دکتـر حـق شـناس ضمـن تشـکر از هیـات هـای‬ ‫اجرایـی‪ ،‬نظارت و بازرسـی ادامـه داد‪ :‬در دوره قبل‬ ‫‪ ٦٨‬درصد در حوزه غرب اسـتان مشـارکت داشـتیم‬ ‫و در حـال حاضـر ‪ ١٩٨‬هـزار نفر واحد شـرایط رای‬ ‫دادن هسـتند‪.‬وی بـا اشـاره بـه زمـان انتخابـات در‬ ‫روز جمعـت گفـت‪ :‬احتمـاال مهلـت انتخابـات در‬ ‫سـاعت ‪ ١٨‬تمـام و زمان اخـذ رای تمدیـد نخواهد‬ ‫شـد و از مـردم مـی خواهـم در اول وقـت پـای‬ ‫صنـدوق هـای اخـذ رای حاضـر شوند‪.‬اسـتاندار‬ ‫گلسـتان خاطـر نشـان کـرد‪ :‬همـه عوامـل اجرایی‬ ‫غربالگـری شـده انـد و اطمینـان خاطر وجـود دارد‬ ‫کـه الـوده نیسـتند‪ .‬دکتر حق شـناس یاداور شـد‪:‬‬ ‫هـر دو کاندیـدا دعوت شـده اند و متعهـد به رعایت‬ ‫مـوارد تذکـر داده شـده هسـتند و همچنیـن برنده‬ ‫انتخابـات حـق راه انـدازی کارنـاوال شـادی ندارد و‬ ‫اگـر چنین اتفاقـی بیوفتد حتما این مـوارد گزارش‬ ‫و در تاییـد و یـا رد صحـت انتخابـات موثر هسـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر‬ ‫نماینده ولی فقیه مازندران در افتتاح دفتر مرجع عالیقدر ایت اهلل‬ ‫العظمی حسین نوری همدانی تاکید کرد‪:‬‬ ‫توجه به زیرساخت های اینترنتی‬ ‫در مازندران ضروری است‬ ‫توسعه‬ ‫زیرساخت های‬ ‫اینترنتی باعث‬ ‫افزایش اشتغالزایی‬ ‫و کسب وکار برای‬ ‫جوانان می شود‪.‬‬ ‫مازندران استان‬ ‫گردشگرپذیری است‬ ‫لذا نباید در ایام‬ ‫تعطیالت و حضور‬ ‫مسافرین‪ ،‬دچار‬ ‫اختالالت اینترنتی‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫بـه گزارش کرانه شـمال؛ مهدی رازجویان در جلسـه هماهنگی‬ ‫بیـن بخشـی بـرای توسـعه زیرسـاخت هـای اینترنـت بـا بیان‬ ‫اینکه توسـعه اینترنت باعث افزایش سـرعت انتشـار اخبار شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬تصریـح کرد‪ :‬در ایام شـیوع کرونا‪ ،‬نیاز مـردم به اینترنت‬ ‫به شـکل قابـل توجهی نمایـان گردید‪.‬‬ ‫رازجویـان افـزود‪ :‬دسترسـی راحـت بـه اینترنـت باعـث صرفـه ‬ ‫جویـی در وقـت و هزینه هـا می شـود لـذا محکـوم بـه توسـعه‬ ‫زیرسـاخت های ان هسـتیم‪.‬‬ ‫معـاون اسـتاندار مازنـدران اظهـار داشـت‪ :‬در مسـیر توسـعه‬ ‫شـهرهای مازنـدران می بایسـت توجـه بـه زیرسـاخت های‬ ‫اینترنتـی و مخابراتـی مـورد تاکیـد قـرار بگیـرد‪.‬‬ ‫رازجویـان بـا تاکیـد بـر اینکـه شـهرداری ها و دسـتگاه های‬ ‫خبر‬ ‫اجرایـی جهت توسـعه زیرسـاخت ها و نصب برج هـای مخابراتی‬ ‫بـا همراه اول و ایرانسـل همکاری داشـته باشـند‪ ،‬افزود‪ :‬توسـعه‬ ‫زیرسـاخت های اینترنتی باعث افزایش اشـتغالزایی و کسب وکار‬ ‫بـرای جوانان می شـود‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬مازنـدران اسـتان گردشـگرپذیری اسـت لـذا‬ ‫نبایـد در ایـام تعطیلات و حضـور مسـافرین‪ ،‬دچـار اختلاالت‬ ‫اینترنتی شـویم‪.‬‬ ‫معـاون اسـتاندار مازنـدران بـا بیـان اینکـه زیرسـاخت های‬ ‫اینترنتـی در روسـتاهای مازنـدران بایـد توسـعه بیشـتری یابد‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬بـا توجه به شـیوع کرونا و تدریس انالیـن و غیرحضوری‬ ‫در مـدارس‪ ،‬بهبود دسترسـی مـردم و دانش امـوزان به اینترنت‬ ‫مناسـب بیش از گذشـته احسـاس می شـود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫انتصاب رئیس جدید مرکز اموزشی درمانی امام‬ ‫خمینی(ره) ساری‬ ‫در حکمـی از سـوی رئیـس دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی مازنـدران ‪ ،‬دکتـر سـید محمـد‬ ‫مهـدی غفـاری همدانـی بعنـوان سرپرسـت‬ ‫خرب‬ ‫رازجویان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران‪:‬‬ ‫ضرورت روشنگری نسل جوان‪ ،‬تقویت‬ ‫همدلی و توسعه فعالیت های فرهنگی‬ ‫ایـت اهلل محمـدی الیینـی و احمـد حسـین زادگان بـا حضـور در مراسـم افتتـاح‬ ‫دفتر مرجع عالیقدر ایت اهلل نوری همدانی در اسـتان‪ ،‬بر روشـنگری نسـل جوان‪،‬‬ ‫تقویـت همدلـی و توسـعه فعالیـت هـای فرهنگـی تاکیـد کردنـد‪‎.‬احمد حسـین‬ ‫زادگان‪ ،‬اسـتاندار مازنـدران بـا حضـور در مراسـم افتتاح دفتر مرجـع عالیقدر ایت‬ ‫اهلل العظمـی حسـین نـوری همدانـی در اسـتان مازنـدران بـا قدردانـی از زحمات‬ ‫مراجع در روشـنگری نسـل جـوان‪ ،‬گفت‪ :‬امـروز عملیات روانی و هجمه دشـمنان‬ ‫بـه جوانـان در ضدیـت بـا دیـن و مذهب مسـئولیت همه ما را سـنگین تـر نموده‬ ‫اسـت‪.‬با اشـاره به اینکه دشـمن از طریق شـبیخون فرهنگی و تهاجمات فرهنگی‬ ‫سـعی در ایجـاد تفرقـه و انشـقاق در کشـور را دارد‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬ایجـاد دفاتـر‬ ‫مراجع در اسـتان ها گام بسـیار مهم برای پاسـخگویی به مسـائل و شـبهات دینی‬ ‫مـردم خواهـد بـود و موجب تقویت وحدت و همدلی در بین اقشـار مختلف اسـت‪.‬‬ ‫وی همچنیـن افتتـاح دفتـر ایـت اهلل نـوری همدانـی در مرکـز اسـتان مازنـدران‬ ‫را بـه فـال نیـک گرفـت و خواسـتار برگـزاری سـمینار و همایـش فرهنگـی برای‬ ‫نسـل جـوان در ایـن مراکـز شـد‪.‬نماینده عالـی دولـت در اسـتان با اشـاره بـه این‬ ‫کـه اکنـون شـاهد وحـدت‪ ،‬همدلـی و یکپارچگی در اسـتان بین مدیـران و بخش‬ ‫هـای مختلـف و ارکان قدرت هسـتیم‪ ،‬افـزود‪ :‬ارکان قدرت در اسـتان در راسـتای‬ ‫توسـعه و اعتلای مازنـدران دارای نـگاه یکپارچـه‪ ،‬تعامـل و همدلی هسـتند‪.‬ایت‬ ‫اهلل محمـدی الئینـی‪ ،‬نماینـده مقـام معظـم رهبـری در مازنـدران نیز با اشـاره به‬ ‫شـخصیت علمـی فقهـی ایـت اهلل العظمـی نـوری همدانـی گفت‪ :‬این شـخصیت‬ ‫علمـی فقهی جهان تشـیع بعنـوان مرجع انقالبـی مردمی هسـتند و دفتر نماینده‬ ‫مقـام معظـم رهبـری از راه انـدازی دفاتر مراجـع و علمای دین در اسـتان حمایت‬ ‫مـی کند‪.‬ایـت اهلل محـدی الیینـی‪ ،‬تصریـح کـرد ‪ :‬تقویـت فعالیت هـای فرهنگی‬ ‫قرانی به همراه پاسـخکویی به مسـائل و شـبهات دینی در دفاتر مراجع در اسـتان‬ ‫ها موجب خرسـندی اسـت‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 22/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪698‬‬ ‫مرکـز اموزشـی درمانـی امـام خمینـی(ره)‬ ‫شـد‪.‬‬ ‫منصـوب‬ ‫سـاری‬ ‫دکتـر سـید عبـاس موسـوی همچنیـن از‬ ‫زحمـات دکتـر میثـاق شـفیع زاد در زمـان‬ ‫تصـدی ایـن مسـئولیت قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت دکتـر غفـاری همدانـی پیـش‬ ‫از ایـن بـه عنـوان معـاون اموزشـی پزشـکی‬ ‫عمومـی دانشـکده پزشـکی سـاری مشـغول‬ ‫فعالیـت بود‪.‬‬ ‫روابـط عمومـی دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران ضمـن تقدیـر از دکتـر شـفیع زاد‬ ‫در دوران ریاسـت بیمارسـتان امام(ره) ساری‬ ‫و ارزوی توفیـق در تحصیلات عالیـه پیـش‬ ‫رو (فلوشـیپ فـوق تخصصـی فانگشـنال‬ ‫و استروتاکسـی)‪ ،‬بـرای دکتـر غفـاری در‬ ‫مسـئولیت جدیـد ارزوی موفقیـت دارد‪.‬‬ ‫ریشه یابی اسیب ها با تهیه و تدوین اطلس‬ ‫اسیب های اجتماعی در بهزیستی مازندران‬ ‫مدیـر کل بهزیسـتی اسـتان مازنـدران بـه اتفـاق ربابه‬ ‫انیشـه رییـس اداره بهزیسـتی میانـدورود بـا حضور در‬ ‫مرکـز اورژانس اجتماعی این شهرسـتان با کارشناسـان‬ ‫ایـن حـوزه دیـدار و گفتگـو کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل بهزیسـتی‬ ‫اسـتان مازنـدران دکتـر فـرزاد گوهردهـی بـا بیـان‬ ‫اینکـه کارشناسـان اورژانـس اجتماعـی در صـف اول‬ ‫خدمترسـانی بـه جامعه هدف هسـتند گفـت‪ :‬اموزش‬ ‫روش هـای پیشـگیری از ابتلا بـه کرونا بـرای کودکان‬ ‫کار و خیابانـی و توزیـع لـوازم بهداشـتی در مناطـق در‬ ‫معـرض اسـیب بخش کوچکـی از اقدامـات قابل تقدیر‬ ‫کارشناسـان اورژانـس اجتماعـی در دوران همـه گیری‬ ‫کرونا اسـت‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بـا اشـاره به حضـور بانوان بعنـوان نیمی‬ ‫از کارکنـان ادارات بهزیسـتی اسـتان تصریـح کـرد‪ :‬بـه‬ ‫توانایـی هـای بانـوان در تمامی سـطوح اعتقـاد دارم و‬ ‫شایسـته اسـت تـا بانـوان نیـز بـا تلاش روز افـزون ‪،‬‬ ‫اعتمـاد جامعـه بـه ظرفیـت هـای خـود را نهادینـه کنند‪.‬‬ ‫مدیـر کل بهزیسـتی اسـتان مازنـدران در پایـان بـا‬ ‫اشـاره بـه لزوم نقشـه راه بـرای مواجهه با اسـیب های‬ ‫اجتماعـی خواسـتار تدویـن اطلس جامع اسـیب های‬ ‫اجتماعـی در هـر شهرسـتان شـد و تاکیـد کـرد‪ :‬خطر‬ ‫ً‬ ‫کاملا جـدی اسـت و تدویـن‬ ‫اسـیب هـای اجتماعـی‬ ‫نقشـه راه و برنامـه عملیاتـی بـرای رفـع اسـیب هـای‬ ‫اجتماعـی بـرای ریشـه یابـی‪ ،‬اسـیب شناسـی و رفـع‬ ‫موانـع‪ ،‬تاثیـر بسـزایی دارد‪.‬‬ ‫برگزاری دوره اموزشی اشنایی کارشناسان‬ ‫با مددکاری اجتماعی و توانمندی سازی‬ ‫مددجویان بهزیستی‬ ‫اداره پذیـرش و هماهنگـی بهزیسـتی گیلان دوره‬ ‫اموزشـی مصـوب اشـنایی کارشناسـان بـا مـددکاری‬ ‫اجتماعی و توانمندی سـازی مددجویان بهزیستیبرگزار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫محمـد برهـود ریاسـت اداره پذیـرش و هماهنگـی‬ ‫بهزیسـتی گیلان عنـوان کـرد ‪ :‬یـک دوره مصـوب‬ ‫اموزشـی بـا عنـوان اشـنایی کارشناسـان با مـددکاری‬ ‫اجتماعـی و توانمنـدی سـازی مددجویـان بهزیسـتی‬ ‫جهـت ارتقـاء کیفـی در راسـتای خدمـات رسـانی‬ ‫‪3‬‬ ‫مطلوبتـر بـه جامعه هدف بهزیسـتی با توجـه به اصول‬ ‫مـددکاری بـرای تعـدادی از روانشناسـان و مـددکاران‬ ‫سـتادی و شهرسـتانی برگـزار شـد‪.‬‬ ‫گفتنی اسـت در این دوره ‪۱۶‬سـاعته که به مدت ‪ ۲‬روز‬ ‫برگـزار گردید‪ ،‬ضمـن رعایت پروتکل های بهداشـتی و‬ ‫فاصلـه گـذاری اجتماعی در خصوص شـناخت‪ ،‬اصول‬ ‫مـددکاری اجتماعـی‪ ،‬اهـداف‪ ،‬طراحی برنامه شـغلی و‬ ‫تکنیکهای توانمندسـازی در مددکاری اجتماعی تبادل‬ ‫اطالعات شد‪.‬‬ ‫مردم ساری در محکومیت‬ ‫هتک حرمت پیامبر اسالم(ص)‬ ‫تجمع برگزار کردند‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال؛ مـردم مازنـدران در‬ ‫محکومیـت هتـک حرمـت پیامبـر اکـرم در‬ ‫سـاری تجمـع کردنـد؛ در ایـن تجمـع کـه‬ ‫نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان مازنـدران هـم‬ ‫حضـور داشـت ‪ ،‬شـرکت کنندگان با سـردادن‬ ‫شـعارهایی هتـک حرمت پیام اسلام (ص) در‬ ‫مجلـه شـارلی ابـدو را محکـوم کردنـد‪.‬‬ ‫شـرکت کننـدگان در ایـن تجمـع بـا مشـت‬ ‫شـعارهایی همچـون " فداک یا رسـو ل اهلل " ‪،‬‬ ‫" لبیـک یا محمد (ص) " ‪ " ،‬ای امت مسـلمان‬ ‫بپاخیـز بپاخیـز ‪ -‬بهـر دفـاع اسلام بپاخیـز‬ ‫بپاخیز " خشـم و نفرت خود را از اقدام دسـت‬ ‫انـدرکاران مجلـه فرانسـوی ابراز داشـتند‪.‬‬ ‫در پایـان ایـن تجمـع هـم بیانیـه ای از سـوی‬ ‫شـورای هماهنگـی تبلیغات اسلامی مازندران‬ ‫در پنـج بنـد قرائـت شـد کـه بـا تکبیـر مـورد‬ ‫تاییـد حاضریـن قـرار گرفت‪.‬‬ ‫در بخشـی از بیانیـه ایـن شـورا امـده اسـت‪:‬‬ ‫اقـدام ضـد دینـی بـه جایـگاه واالی پیامبـر‬ ‫اعظـم اسلام (ص) کـه توهیـن بـه همـه‬ ‫پیامبـران اسـمانی اسـت بـدون شـک بـرای‬ ‫ایجـاد اختلاف میـان پیـروان ادیـان الهـی و‬ ‫ضربـه زدن بـه اصـل دیـن مـداری طراحـی و‬ ‫اجـرا شـده اسـت‪.‬‬ ‫در این بیانیه تصریح شـده اسـت‪ :‬رسـول اکرم‬ ‫(ص) اخریـن پیامبـر اسـمانی منـادی عدالت‬ ‫و رحمـت ‪ ،‬صلـح و ازادی و روشـن تریـن راه‬ ‫هدایـت بشـری اسـت کـه همـواره در روح و‬ ‫جان مسـلمین و سـایر ازادگان جهـان جاودانه‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایـن بیانیـه مـی افزایـد‪ :‬بـه طـور قطـع رفتـار‬ ‫شـنیع و گسـتاخانه نخواهـد توانسـت مانعـی‬ ‫در برابـر مـوج گسـترده بیـداری اسلامی و یـا‬ ‫در رونـد روز افـزون اقبـال مـردم دنیـا بـه این‬ ‫پیامبـر اولـی العزم کوچکترین خدشـه ای وارد‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫مسلمانان هوشیارانه عمل کنند‬ ‫نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان مازنـدران هـم‬ ‫در ایـن مراسـم بـا قدردانـی از حضـور مـردم ‪،‬‬ ‫گفـت ‪ :‬تردیـد و تاخیـر مسـلمانان جهـان در‬ ‫محکـوم کردن اهانت سـنگین علیه مقدسـات‬ ‫بویـژه پیامبـر اکـرم (ص) و قـران مجیـد اصال‬ ‫پذیرفتنـی نیسـت چرا که دشـمنان همواره در‬ ‫صـدد عـادی کـردن ایـن توطئه ها هسـتند‪.‬‬ ‫حجت اسلام والمسـلمین محمدباقر محمدی‬ ‫الئینـی افـزود ‪ :‬وظیفـه مهـم مسـلمانان عالوه‬ ‫بـر حضور و محکوم کردن ‪ ،‬هوشـیاری نسـبت‬ ‫بـه حفظ و گسـترش باورهای دینـی و مذهبی‬ ‫اسـت‪.‬وی گفـت‪ :‬اگرچـه دشـمن هرگـز نمـی‬ ‫توانـد نـور خـدا را خامـوش کنـد ‪ ،‬اما دشـمن‬ ‫بـا حربـه تکـرار توهین بـه مقدسـات در صدد‬ ‫عـادی سـازی و کـم کـردن حساسـیت هـای‬ ‫مسـلمانان جهان اسلام اسـت‪.‬‬ ‫امـام جمعه سـاری افـزود ‪ :‬همـه بایـد همواره‬ ‫نسـبت بـه عـادی سـازی جنایـت هـای رژیـم‬ ‫اسـرائیل در فلسـطین و جنایت امریکا در دنیا‬ ‫هوشـیار باشـیم ‪ .‬غیـرت دینـی و حساسـیت‬ ‫مسـلمان بـه مذهـب همـواره مانـع موفقیـت‬ ‫توطئه ها دشـمنان جهان اسلام بوده و اسـت‬ ‫و بـرای تـداوم ایـن پیـروزی هـا باید منسـجم‬ ‫تـر عمـل کنیم‪.‬‬ ‫وی گفـت ‪ :‬اقـدام مجلـه شـارلی ابدو بـه بهانه‬ ‫ازادی بیان بسـیار مضحک و البته از شـیطنت‬ ‫هـای رژیـم صهیونیسـتی اسـت ‪ .‬اگـر ازادی‬ ‫بیـان ایـن همه مهـم اسـت ‪ ،‬چرا اجـازه حتی‬ ‫سـئوال کـردن در مـورد هلوکاسـت داده نمـی‬ ‫شود؟‪.‬‬ ‫نماینـده ولـی فقیـه در مازنـدران افـزود ‪ :‬بـر‬ ‫اسـاس منویات مقـام معظم رهبـری ‪ ،‬منحرف‬ ‫کـردن ذهن ملت های مسـلمان جهان اسلام‬ ‫بویژه در کشـورهای غرب اسـیا از نقشـه های‬ ‫شـوم دشـمنان از جملـه رژیـم صهونیسـتی و‬ ‫امریـکا در ایـن برهـه از زمـان اسـت کـه باید‬ ‫هوشـیارتر باشـیم‪.‬محمدی الئینـی در عیـن‬ ‫حـال نسـبت به اهمیـت اتحاد و حساسـیت به‬ ‫مدهـب و غیـرت دینی در داخل کشـور اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬تـا زمانـی کـه ملت هـای جهان‬ ‫اسلام از جمله جمهوری اسلامی ایران نسبت‬ ‫بـه بـی توجهـی بـه مسـایل دینـی و مذهبـی‬ ‫در داخـل کشـور غیـرت نداشـته و و حسـاس‬ ‫نباشـند‪،//‬نمی توانیـم این موضـوع را در جهان‬ ‫اسلام یکپارچـه حفـظ کنیم‪/.‬ایرنا‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 22/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪698‬‬ ‫خرب‬ ‫در صورت تصویب مجلس؛‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫قانون استخدام در‬ ‫شهرداری ها پس از ‪۴۱‬‬ ‫سال تغییر می کند‬ ‫سـخنگوی کمیسـیون اجتماعی مجلس‬ ‫یازدهـم‪ ،‬از تصویـب کلیـات الیحـه‬ ‫سـاماندهی نیروهای شـهرداری های کل‬ ‫کشـور در نشسـت ایـن کمیسـیون خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ت و گـو‬ ‫علـی بابایـی کارنامـی در گفـ ‬ ‫بـا خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬جلسـه هیات رییسـه کمیسـیون‬ ‫اجتماعـی برگـزار شـد‪ ،‬بعـد از ان در‬ ‫نشسـت عمومـی این کمیسـیون‪ ،‬الیحه‬ ‫سـاماندهی نیروهای شـهرداری های کل‬ ‫کشـور مـورد بررسـی قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم سـاری و میانـدرود‬ ‫در مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬ادامـه‬ ‫داد‪ :‬هم اکنـون ائین نامـه اسـتخدامی‬ ‫نیروهـای شـهرداری بـدون برنامـه و‬ ‫ضوابـط بوده بـه همین دلیـل این الیحه‬ ‫از طـرف دولـت بـه مجلـس گذشـته‬ ‫تقدیـم شـده بـود‪ ،‬امـا مفـاد ان محـل‬ ‫اختالف نظـر بـود در نتیجـه در ایـن‬ ‫دوره از مجلس در دسـتورکار کمیسیون‬ ‫اجتماعـی قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫وی تصریـح کرد‪ :‬در این نشسـت کلیات‬ ‫الیحـه ‪ 8‬مـاده ای سـاماندهی نیروهـای‬ ‫شـهرداری های کل کشـور بـا اکثریـت‬ ‫اراء بـه تصویـب رسـید کـه در پـی ان‬ ‫حـدود ‪ 350‬هـزار نفـر از نیروهـای فعال‬ ‫در شـهرداری های کل کشـور ساماندهی‬ ‫خواهند شـد‪.‬‬ ‫بابایی کارنامی با اشـاره بـه اهدافی که از‬ ‫طریـق ارائـه ایـن الیحه دنبال می شـود‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬عدالـت مـزدی‪ ،‬امنیـت‬ ‫شـغلی‪ ،‬اجـرای طـرح متناسب سـازی‬ ‫حقـوق و دسـتمزد در شـهرداری‪ ،‬توجه‬ ‫بـه تخصص افراد‪ ،‬جلوگیری از اسـتخدام‬ ‫بـدون ضوابـط از جملـه اهدافـی بود که‬ ‫درپـی پیشـنهاد ایـن الیحـه در نظـر‬ ‫گرفتـه شـده بود‪.‬‬ ‫بررسـی طـرح تشـکیل کمیتـه (سـتاد)‬ ‫جـذب سـرمایه های داخلـی و صـدور‬ ‫مجـوز ایجـاد واحدهـای تولیـدی‬ ‫وی افـزود‪ :‬در گذشـته در شـهرداری‬ ‫بـه دلیـل اینکـه شـوراهای اسلامی‬ ‫شـهر تقریبـا نسـبت بـه جـذب نیـرو‬ ‫بـدون ضوابـط در شـهرداری ها اقـدام‬ ‫می کردنـد‪ ،‬بنابرایـن ایجـاد ایـن قانـون‬ ‫بـه نظام مند کـردن اسـتخدام نیروها در‬ ‫شـهرداری ها منتهـی می شـود و بـرای‬ ‫اولیـن بـار شـهرداری ها دارای قانـون‬ ‫اسـتخدامی مجـزای از خدمات کشـوری‬ ‫خواهنـد بـود‪.‬‬ ‫ایـن نماینـده مـردم در مجلـس یازدهم‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کرد‪ :‬بررسـی طرح تشـکیل‬ ‫کمیتـه (سـتاد) جـذب سـرمایه های‬ ‫داخلـی و صدور مجـوز ایجـاد واحدهای‬ ‫تولیـدی از دیگـر موضوعاتی بـود که در‬ ‫این نشسـت مورد بررسـی قـرار گرفت و‬ ‫بـا توجه بـه اینکه جذب سـرمایه‪ ،‬صدور‬ ‫و زمـان مجوزهـا در شـرایط کنونـی از‬ ‫اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت‪ ،‬ایـن‬ ‫طـرح از سـوی ‪ 30‬نفـر از نماینـدگان‬ ‫مجلـس ارائـه داده شـده اسـت کـه‬ ‫تصویـب ان بـه رونـق کسـب و کار در‬ ‫کشـور منتهـی خواهد شـد‪.‬‬ ‫سـخنگوی کمیسـیون اجتماعی مجلس‬ ‫شـورای اسلامی‪ ،‬بـا اشـاره بـه مهمانان‬ ‫حاضـر در ایـن نشسـت‪ ،‬یـاداور شـد‪:‬‬ ‫در ایـن نشسـت نمایندگانـی از مرکـز‬ ‫پژوهش‪‎‬هـای مجلـس شـورای اسلامی‪،‬‬ ‫دیـوان محاسـبات‪ ،‬شـورای نگهبـان‪،‬‬ ‫وزارت کشـور‪ ،‬سـازمان امـور اداری و‬ ‫اسـتخدامی کشـور‪ ،‬سرپرسـت وزارت‬ ‫صنعـت‪ ،‬معـدن‪ ،‬تجـارت و معاونانـش‪،‬‬ ‫معـاون منابع انسـانی شـهرداری تهران‪،‬‬ ‫معـاون عمرانـی و رییـس سـازمان‬ ‫شـهرداری ها و دهیاری هـای وزارت‬ ‫کشـور حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫خبر‬ ‫دکتر احمدی شهردار نکا در بازدید از مجموعه ارامستان خبرداد‪:‬‬ ‫حاج محمدی شهردار رشت در پیامی اهانت‬ ‫نشریه فرانسوی به ساحت نورانی پیامبر اعظم‬ ‫(ص) را محکوم کرد‬ ‫بازسازی و مرمت‬ ‫و احیای غسالخانه‬ ‫ارامستان نکا‬ ‫گناه بزرگ و‬ ‫نابخشودنی یک‬ ‫نشریّه ی فرانسوی در‬ ‫اهانت به چهر ه نورانی‬ ‫و قدسی حضرت‬ ‫رسول اعظم(ص ّلی‬ ‫اهلل علیه و اله) بار‬ ‫دیگر عناد و کینه ی‬ ‫شرارت بار دستگاه های‬ ‫سیاسی و فرهنگی‬ ‫دنیای غرب با اسالم‬ ‫و جامع ه مسلمانان را‬ ‫اشکار ساخت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال شـهردار رشـت در پیامـی اهانـت به‬ ‫سـاحت پیامبـر را محکـوم کـرد‪ ،‬در متـن ایـن پیـام امده اسـت‪:‬‬ ‫بسم اهلل القاصم الجبارین‬ ‫نـام مقـدس پیامبـر گرامـی اسلام حضـرت محمـد(ص) برای‬ ‫همـه مسـلمانان نـه تنهـا یـک نـام بلکـه یـک مسـیر‪ ،‬چـراغ‬ ‫هدایـت و منبـع الهـام الهـی اسـت‪.‬‬ ‫ن منبـع‬ ‫قرنهـا اسـت کـه مسـلمانان جهـان از نـور هدایـت ایـ ‬ ‫پرفـروغ جهـان بهـره منـد مـی شـوند و مهربانـی‪ ،‬رافـت‪،‬‬ ‫بخشـندگی و عطوفـت را بـه دیگـر مردمـان جهـان هدیـه می‬ ‫کننـد امـا متاسـفانه انسـانهای تاریـک ذهـن و کـوردل نمـی‬ ‫تواننـد ایـن نـور رحمانـی را بـه خوبـی درک کننـد و گهـگاه‬ ‫بـا انگیـزه هـای مختلـف سیاسـی‪ ،‬ایـن نورانیـت معنـوی را به‬ ‫زعـم خـود مـورد هجمـه قرار مـی دهند امـا زهی خیـال باطل‬ ‫کـه نـور حقانیـت اسلام در پرتو درخشـان نـام مقـدس پیامبر‬ ‫گرامـی مسـلمانان همـواره خواهـد تابیـد و درخشـید‪.‬‬ ‫ایـن بـار نیـز دسـت جنایتـکاران تاریـخ از اسـتین یک نشـریه‬ ‫معلوم الحال فرانسـوی به در امد و جسـارتی نمود که نشـان از‬ ‫عمـق کینـه و عـداوت جهـان غرب بـا ارمانهای اصیل اسلامی‬ ‫مـی دهـد و همانطور کـه رهبر فرزانـه جمهوری اسلامی ایران‬ ‫فرمودنـد‪ :‬گناه بزرگ و نابخشـودنی یک نشـریّه ی فرانسـوی در‬ ‫اهانت به چهر ه نورانی و قدسـی حضرت رسـول اعظم(صلّی اهلل‬ ‫علیـه و الـه) بـار دیگـر عنـاد و کینه ی شـرارت بار دسـتگاه های‬ ‫سیاسـی و فرهنگـی دنیـای غرب با اسلام و جامع ه مسـلمانان‬ ‫را اشـکار ساخت‪.‬‬ ‫اینجانـب همراسـتا با موج حق طلبانه مسـلمانان ایـران و جهان‬ ‫جسـارت بزدالنـه ایـن هتـاکان را محکـوم نمـوده و یقیـن دارم‬ ‫کـه دیـر یـا زود ایـن شـرارت افکنـان بـه سـزای اعمـال پلیـد‪،‬‬ ‫ضدانسـانی و خصمانـه خـود خواهند رسـید‪.‬‬ ‫ناصر حاج محمدی‬ ‫شهردار رشت‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫حضور شهردار ساری در هفدهمین یادواره‬ ‫شهدای بخش چهاردانگه شهرستان ساری‬ ‫هفدهمیـن یـادواره سـرداران و ‪ ۲۱۸‬شـهید بخش‬ ‫چهاردانگـه شهرسـتان سـاری همزمـان بـا ایـام‬ ‫شـهادت سـرور و سـاالر شـهیدان با حضـور عباس‬ ‫رجبی شـهردار سـاری و جمعی از مسئوالن استانی‬ ‫و شهرسـتانی برگزار شـد‪.‬‬ ‫حضـور شـهردار سـاری در هفدهمیـن یـادواره‬ ‫شـهدای بخـش چهاردانگـه شهرسـتان سـاری‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بیـن الملل‬ ‫شـهرداری سـاری‪ ،‬هفدهمیـن یـادواره سـرداران و‬ ‫‪ 218‬شـهید بخـش چهاردانگـه شهرسـتان سـاری‬ ‫امـروز بـا حضور حضـرت ایـت اهلل الیینـی نماینده‬ ‫ولـی فقیـه در اسـتان مازنـدران‪ ،‬عبـاس رجبـی‬ ‫شـهردار سـاری و جمعـی از مسـئوالن اسـتانی و‬ ‫شهرسـتانی و خانـواده شـهدای بخـش چهاردانگـه‬ ‫سـاری در حسـینیه عاشـقان کربلای ایـن شـهر‬ ‫برگزار شـد‪.‬‬ ‫حضـرت ایـت اهلل محمدباقـر محمـدی الئینـی‪،‬‬ ‫نماینـده ولـی فقیـه در مازنـدران بـا اشـاره بـه‬ ‫اینکـه مـردم والیتمـدار‪ ،‬شـهیدپرور مـردم منطقـه‬ ‫احمـدی شـهردار نـکا بیـان داشـت ‪ :‬سـاماندهی و مرمـت و‬ ‫بازسـازی مجموعه ارامسـتان در دستور کار شـهرداری نکا بطور‬ ‫جـدی قـرار دارد و ایـن پـروژه در حـال اجـرا می باشـد‪ .‬درحال‬ ‫حاضـر غسـالخانه فعلـی کـه نیـاز جـدی به سـاماندهی داشـت‬ ‫طی اقدامات زیباسـازی و عمرانی و تاسیسـاتی بهسـازی گردید‬ ‫کـه اقدامـات صـورت گرفتـه بـه شـرح ذیل می باشـد‪:‬‬ ‫رنگ امیزی کل غسـالخانه و سـرویس بهداشتی ارامستان‪،‬نصب‬ ‫دوربین مداربسـته‪ ،‬مرمت و بهسـازی دیوار و فضای سبز محیط‬ ‫بـه همـراه رنگ امیـزی‪ ،‬نصب سـایه بـان در حیاط غسـالخانه‪،‬‬ ‫تعمیـر و نصـب کولـر و پنکـه در غسـالخانه و نصـب بنـر تعرفه‬ ‫جهت شـفاف سـازی قیمت هـا و‪...‬‬ ‫چهاردانگـه همواره در دوران انقلاب و دفاع مقدس‬ ‫نقـش افریـن بودنـد‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬باید نسـبت به‬ ‫شـهدا تولـی و تبـری داشـته باشـیم و نسـبت بـه‬ ‫انـان علقـه‪ ،‬محبـت‪ ،‬ارادت نسـبت بـه شـهدا بایـد‬ ‫دوچنـدان شـود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه برگـزاری یادواره هـای شـهدا با‬ ‫جمعیت هـای فـراوان و حضور مشـتاقان نشـانه اوج‬ ‫دلدادگـی مـردم و تولی انان به شـهدا اسـت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مـزار و قبـور شـهدا بـه عنـوان امامـزادگان واجـب‬ ‫التعظیـم بـوده و مـورد احترام هسـتند‪.‬‬ ‫در ایـن مراسـم از تمبـر یادبود شـهدا و تعـدادی از‬ ‫خانواده شـهدای بخـش چهاردانگه سـاری رونمایی‬ ‫و تجلیل شـد‪.‬‬ ‫همچنیـن در ایـن مراسـم از خانـواده اولین شـهید‬ ‫روحانـی دفـاع مقـدس مازنـدران حجـت االسلام‬ ‫شـهید سـلیمانی فـرد‪ ،‬خانـواده شـهید مدافع حرم‬ ‫شـهید محمـد تقـی سـالخورده‪ ،‬خانـواده شـهید‬ ‫مدافع وطن شـهید سـید محسـن طاهری و شـهید‬ ‫عـارف نوریـان تجلیل شـد‪.‬‬ ‫در بازدید از نیروگاه زباله سوز ساری مطرح شد‪:‬‬ ‫ساز پیشرفت نیروگاه زباله سوز ساری به همت‬ ‫مدیریت شهری کوک شد‬ ‫نیـروگاه زبالـه سـوز در دسـت سـاخت شـهرداری بـا‬ ‫همـت و تلاش مجموعـه شـهرداری سـاری سـرعت‬ ‫چشـمگیر بـه خـود گرفتـه اسـت کـه ایـن نشـان از‬ ‫دغدغـه مدیریـت شـهری بـه مطالبـات شـهروندان دارد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و روابـط بیـن الملل‬ ‫شـهرداری سـاری‪ ،‬سـید محمد محمدی تاکامی مدیر‬ ‫کل دفتر امور شـهری و شـوراهای استانداری مازندران‬ ‫بـه همـراه دهقـان نماینـده سـازمان شـهرداری هـا و‬ ‫دهیـاری هـای کشـور و زرودی مدیرعامـل سـازمان‬ ‫مدیریـت پسـماند اسـتان در بازدیـد از پـروژه نیروگاه‬ ‫زبالـه سـوز سـاری از نزدیـک عملیـات اجرایـی ایـن‬ ‫پـروژه را بررسـی کرد‪.‬‬ ‫نماینده سـازمان شـهرداری ها و دهیاری های کشـور‬ ‫در ایـن بازدیـد پـروژه نیـروگاه زبالـه سـوز را از جمله‬ ‫پـروژه هـای مهم در مرکـز مازندران یاد کـرد که طی‬ ‫‪ 10‬مـاه اخیـر بـا تلاش مجموعـه شـهرداری سـاری‬ ‫روند رو به رشـد چشـمگیری داشـته اسـت‪.‬‬ ‫سـید محمـد محمـدی تاکامـی مدیـر کل دفتـر امور‬ ‫شـهری و شـوراهای اسـتانداری مازنـدران نیـز با بیان‬ ‫اینکـه تمامـی پـروژه هـای اسـتان از اهمیـت باالیـی‬ ‫برخوردار هسـتند‪،‬تکمیل کارخانه زباله سـور سـاری را‬ ‫از اولویت های شـهری و زیسـت محیطی مرکز اسـتان‬ ‫مازنـدران دانسـت و افـزود‪ :‬رونـد سـاخت نیـروگاه‬ ‫زباله سـوز سـاری با سـرعت در حـال اجرا اسـت‪.‬پیش‬ ‫از ایـن هـم نوبخـت‪ ،‬رئیـس برنامه و بودجه کشـور در‬ ‫بازدیـد از ایـن پـروژه‪ ،‬ضمـن اختصـاص ‪ 200‬میلیارد‬ ‫تومـان اعتبار به ایـن نیروگاه بـه اراده محکم مدیریت‬ ‫شـهری سـاری برای تکمیل نیروگاه زباله سـوز ساری‬ ‫اشـاره کـرد کـه طـی یکسـال اخیر رونـد رو به رشـد‬ ‫گرفتـه و مرکـز نشـینان را در اینـده ای نزدیـک از‬ ‫چالـش بـزرگ زبالـه دور خواهـد کرد‪.‬پـروژه نیـروگاه‬ ‫زباله سـوز شـهر سـاری حدود ‪ 8‬سـال قبل اغاز شـد‬ ‫کـه سـال هـا بـه دالیـل مختلـف‪ ،‬سـرعت الزم برای‬ ‫تکمیـل و نهایـی شـدن را نداشـت و طی این سـال ها‬ ‫تنها ‪ 30‬درصد پیشـرفت فیزیکی داشـته اسـت‪ ،‬اما در‬ ‫سـال جـاری به اذعـان مدیران دسـتگاه هـای اجرایی‬ ‫بـا مدیریت عباس رجبی شـهردار سـاری با پیشـرفت‬ ‫‪ 70‬درصـدی در مسـیر توسـعه قـرار گرفت‪.‬‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫شنبه ‪ 22/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪698‬‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫لزوم سرمایه گذاری روی پروژه های‬ ‫بزرگ اقتصادی در مازندران‬ ‫مفیـد غالمـی راد در نشسـت تخصصـی تامیـن منابـع مالـی‬ ‫طرح هـای اقتصـادی بـزرگ در مازندران بـا تاکید بـر اینکه باید‬ ‫روی پروژه های دارای توجیه اقتصادی بزرگ در اسـتان سـرمایه‬ ‫گـذاری کـرد‪ ،‬خواهـان معرفـی ایـن طرح هـای دارای اولویـت و‬ ‫مهم شـد‪.‬‬ ‫وی تغییـر کاربـری و ویالسـازی هـا را سـبب افزایـش رغبـت‬ ‫کشـاورزان بـه تغییـر کاربـری اراضـی دانسـت و بر لـزوم اجرای‬ ‫طرح هـای اقتصـادی بـزرگ دارای توجیـه اقتصـادی در اسـتان‬ ‫تاکیـد کرد‪.‬‬ ‫هـادی عبداللهـی رئیـس مرکـز دفتـر بازرسـی و پاسـخگویی‬ ‫عملکـرد وزارت اقتصـاد و دارایـی نیـز در ایـن نشسـت‪ ،‬شـرایط‬ ‫مازنـدران از نظـر اقلیمی‪ ،‬سیاسـی و اقتصادی و سـرمایه گذاری‬ ‫ویـژه دانسـت و گفـت‪ :‬ایـن اسـتان بـرای جـذب سـرمایه گذار‬ ‫نسـبت بـه دیگـر مناطـق دارای شـرایطی مطلوب تـر اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اظهـار اینکه باید سـرمایه گـذاری را سـوداور و اقتصادی‬ ‫کنیـم‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬مازنـدران در بخش هـای ترانزیـت‪ ،‬صنایع‬ ‫تبدیلـی و غیـره ظرفیت های خوبی برای سـرمایه گـذاری دارد و‬ ‫بایـد هسـته های کلیدی توسـعه و سـرمایه گذاری را در اسـتان‬ ‫شناسـایی و معرفی کنیم‪.‬‬ ‫وی سـرمایه گـذاری روی طرح هـای اقتصـادی بـزرگ دارای‬ ‫توجیـه اقتصـادی را بـرای توسـعه اسـتان ضـروری ذکـر کـرد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫نماینده ولی فقیه در مازندران تاکید کرد‪:‬‬ ‫نقش مهم تعاونی ها در تحقق جهش تولید‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل‪ ،‬ایـت اهلل‬ ‫محمدباقـر محمدی الئینـی ظهـر امـروز در دیدار‬ ‫بـا تعاونگـران و فعاالن ایـن حوزه خواسـتار توجه‬ ‫بیشـتر مسـئوالن و مدیران به مشـکالت معیشتی‬ ‫مـردم شـد و اظهـار کـرد‪ :‬بسـیاری از قیمت هـا از‬ ‫کنتـرل خارج شـده‪ ،‬قیمـت برخـی از خودروهای‬ ‫داخلـی در کمتـر از یـک مـا چندیـن برابـر شـده‬ ‫اسـت و نیـاز اسـت نظـارت بیشـتری صـورت‬ ‫می گیـرد‪.‬‬ ‫وی بـا اعالم اینکه کسـی که از خدا نترسـد دنبال‬ ‫سـود بیشـتر اسـت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬فسـاد اداری کشور‬ ‫را دچـار مشـکالت بیشـتر می کند که این نشـات‬ ‫گرفته از خدا ناترسـی اسـت‪.‬‬ ‫نماینـده ولـی فقیـه در مازندران با اشـاره به اینکه‬ ‫مسـووالن دنبـال گره گشـایی مشـکالت باشـند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مسـووالن پاکدسـت زیادی در کشور‬ ‫داریـم امـا برخـی اختالس گرهـا و نفوذی هـا بـه‬ ‫دنبـال بدنام کـردن و ناامیـدی در جامعه هسـتند‪.‬‬ ‫ایـن مسـوول بـا اعلام اینکـه در قانـون اساسـی‬ ‫بـه تعاونی هـا توجـه شـده اسـت افـزود‪ :‬در سـال‬ ‫جهـش تولیـد تعاونـی ها نقـش مهمـی می توانند‬ ‫در ایجـاد اشـتغالزایی ایفـا کنند‪.‬‬ ‫محمدی الئینـی بـا اشـاره به نقـش تعاونی ها برای‬ ‫اشـتغالزایی در جامعه‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬تعاونی ها‬ ‫در اسـتان باید تقویت شـوند و توسـعه یابند‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه مسـوالن بایـد بـه دنبال‬ ‫ایجـاد اشـتغال پایـدار بـرای افـراد جویـای کار‬ ‫باشـند‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬اولویـت بایـد ایجاد اشـتغال‬ ‫پایـدار باشـد‪.‬‬ ‫محمدی الئینـی تصریـح کـرد‪ :‬در حـوزه مشـاغل‬ ‫خـرد و خانگـی در صـدور مجوزهـا توسـط‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی تسـهیل شـود و نسـبت بـه‬ ‫طرح هـای بـزرگ بایـد تفـاوت داشـته باشـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی مازنـدران‬ ‫نیـز گفـت‪ :‬اسـتان مازنـدران دارای ظرفیت هـای‬ ‫زیـادی اسـت کـه تعـاون بـه عنـوان مردمی ترین‬ ‫بخـش اقتصـاد بسـتر مناسـبی بـرای اشـتغالزایی‬ ‫و تحقـق عدالـت اجتماعـی اسـت که بایـد از این‬ ‫ظرفیـت اسـتفاده کرد‪.‬‬ ‫کامـران اصغـری تصریـح کـرد‪ :‬سـخنان اخیـر‬ ‫مقـام معظـم رهبـری درباره بخـش تعاون نشـان‬ ‫از اهمیـت بـاالی این حوزه در سـطح کشـور دارد‬ ‫و بایـد برای رشـد سـهم بخـش تعـاون در اقتصاد‬ ‫کشـور با کمک مسـئولین‪ ،‬مـردم و بخـش تعاون‬ ‫بیـش از پیـش تلاش کرد‪.‬‬ ‫اصغـری از راه انـدازی سـامانه های شـفافیت مانند‬ ‫سـامانه جامـع و هوشـمند بخـش تعاونی کشـور‪،‬‬ ‫سـامانه شـفافیت صنـدوق سـرمایه گذاری تعاون‪،‬‬ ‫سـامانه شـفافیت صندوق بازنشسـتگی کشـوری‪،‬‬ ‫سـامانه شـفافیت بهزیسـتی و سـامانه دریافـت‬ ‫گـزارش بـر خـط دریافت کننـدگان تسـهیالت‬ ‫اشـتغال پایـدار روسـتایی خبـر داد‪.‬‬ ‫سـید عالءالدیـن ربیعـی رئیـس اتـاق تعـاون‬ ‫مازنـدران نیـز گفـت‪ :‬اصـول فرهنـگ کار باهدف‬ ‫ایجـاد اشـتغال پایدار و اسـتفاده بهینـه از ظرفیت‬ ‫نیـروی انسـانی در جامعـه نیازمند توجـه و ترویج‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬طبـق واگـذاری هـای صـورت گرفتـه‬ ‫اتـاق تعـاون مازندران بحـث داوری و حل اختالف‬ ‫حقوقـی بیـن تعاونـی ها را بـه بهترین نحـو انجام‬ ‫مـی دهد‪.‬‬ ‫ربیعـی خاطرنشـان کـرد‪ :‬رابطـه و تعامـل بیـن‬ ‫اتـاق تعـاون‪ ،‬اداره کل تعـاون کار و رفاه اجتماعی‬ ‫مازنـدران و بانـک توسـعه تعـاون مانند یـک روح‬ ‫در چند جسـم اسـت و این مهـم موجب موفقیت‬ ‫بخـش تعـاون مازندران در سـطح کشـور اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل بنادرودریانوردی امیراباد بیان کرد‪:‬‬ ‫رشد ‪ ۵۸‬درصدی حمل ریلی کاال‬ ‫میزان تخلیه و بارگیری کاال در سال جاری از مرز یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن گذشت‬ ‫مدیـرکل بنادرودریانـوردی امیرابـاد ‪ ،‬محمدعلـی اصـل‬ ‫سـعیدی پـور ‪ ،‬تخلیـه و بارگیـری کاال در بندرامیرابـاد ‪،‬‬ ‫حمـل ریلی‬ ‫مدیـرکل بنادرودریانـوردی امیرابـاد بـا بیـان اینکـه‬ ‫لو نقـل ترکیبـی و‬ ‫بندرامیرابـاد بـا برخـورداری از حم ‬ ‫چندوجهـی بـه عنوان تنهـا بندر متصل به شـبکه راه اهن‬ ‫شهرامی نیا رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫کنترل و نظارت بیش از‪ 14‬هزار وسیله نقلیه عمومی‬ ‫درمازندران‬ ‫رئیـس اداره ایمنی و ترافیـک اداره کل راهداری و‬ ‫حمـل و نقـل جاده ای اسـتان مازنـدران از اجرای‬ ‫طـرح کنترل بر تردد وسـایل نقلیه در این اسـتان‬ ‫خبـر داد و افـزود ‪ :‬از ابتـدای سـال جـاری تـا بـه‬ ‫امـروز بیـش از‪ 14154‬وسـیله نقلیـه عمومـی در‬ ‫مازنـدران مـورد کنتـرل و نظـارت قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل راهـداری و‬ ‫حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان مازنـدران ‪ ،‬ناهید‬ ‫شـهرامی نیـا ضمـن اعالم ایـن خبر اظهار داشـت‬ ‫‪ :‬بـه منظور بازدارندگی ‪ ،‬شناسـایی و اعمال قانون‬ ‫بـا تخلفـات رانندگـی و همچنیـن ارتقـای ایمنی‬ ‫تـردد و کاهـش تصادفـات و فوتـی های جـاده ای‬ ‫‪ ،‬طـرح کنتـرل و نظـارت بـر تـردد وسـایل نقلیه‬ ‫عمومـی توسـط این اداره کل و قـرار گاه پلیس راه‬ ‫اسـتان به اجـرا در مـی اید‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬ایـن طـرح بـه صورت گشـت های‬ ‫مشـترک ادارات راهـداری و حمـل و نقل جاده ای‬ ‫شهرسـتان هـا و پلیـس راه بـوده کـه در تمامـی‬ ‫محورهـای مواصالتـی پرخطر و پر تـردد در جهت‬ ‫تشـدید کنترلهـای میدانـی نـاوگان عمومـی‬ ‫حمل ونقـل و کنتـرل مـدارک و تجهیـزات ایمنی‬ ‫انهـا در طـول راههـا و محل هـای توقـف( پایانـه‬ ‫هـای مسـافری ‪ ،‬مقابل پلیس راه ها ) انجام شـده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫شـهرامی نیـا خاطـر نشـان سـاخت ‪ :‬از‪14154‬‬ ‫مـورد وسـایل نقلیه عمومـی کنترل شـده ‪ ،‬تعداد‬ ‫‪ 1204‬مـورد تخلـف احصـاء شـده کـه پـس از‬ ‫بررسـی جهـت اعمـال قانـون بـه دبیرخانـه طرح‬ ‫در کمیسـیون هـای مـاده ‪ 11‬و ‪ 12‬ارسـال گردیـد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سراسـری در شـمال کشـور نقش موثـری را در مـراودات‬ ‫کاال در منطقـه ایفـاء می کند از رشـد ‪ ۵۸‬درصدی حمل‬ ‫ریلـی کاال از اغـاز سـال جـاری تاکنون نسـبت بـه مدت‬ ‫مشـابه سـال قبـل در بندرامیرابـاد خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش واحـد ارتباطـات و اطلاع رسـانی اداره کل‬ ‫بنادرودریانـوردی امیرابـاد؛ محمدعلی اصل سـعیدی پور‬ ‫بـا اشـاره بـه اینکـه حمـل ریلـی کاال از اغاز سـال ‪ ۹۹‬تا‬ ‫کنـون بـه میـزان ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۷۳۴‬تن بوده که در مقایسـه‬ ‫بـا میـزان ‪ ۲۱‬هـزار و ‪ ۴۰۴‬تـن همین مدت در سـال ‪۹۸‬‬ ‫رشـد ‪ ۵۸‬درصـدی را نشـان مـی دهـد اظهـار داشـت در‬ ‫سـال گذشـته در همیـن مـدت ‪ ۴۰۱‬دسـتگاه واگـن بـه‬ ‫منظـور تخلیـه و بارگیـری کاال وارد بندر شـدند ‪ ،‬که این‬ ‫در حالـی اسـت که امسـال ایـن تعـداد به ‪ ۶۳۱‬دسـتگاه‬ ‫واگـن افزایـش یافت‪.‬‬ ‫وی کاالهـای سـاختمانی بـا حجـم ‪ ۲۴‬هـزار و ‪ ۷۳۸‬تن ‪،‬‬ ‫ذرت بـه میـزان ‪ ۵‬هـزار و ‪ ۷۶۴‬تـن و فلـزات بـه مقدار ‪۲‬‬ ‫هـزار و ‪ ۲۴۳‬تـن را از عمده کاالهایی برشـمرد که در این‬ ‫مـدت با واگن جابجا شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل بندرامیرابـاد همچنین میزان تخلیـه و بارگیری‬ ‫کاال در ایـن بنـدر را از اغـاز سـال جـاری تاکنـون یـک‬ ‫میلیـون و ‪ ۲۹۷‬هـزار و ‪ ۳۲۳‬تـن عنـوان کـرد کـه از این‬ ‫میـزان ‪ ۹۸۴‬هـزار و ‪ ۷۵‬تـن مربوط به تخلیـه کاال و ‪۳۱۳‬‬ ‫هـزار و ‪ ۲۴۸‬تـن دیگـر مربـوط بـه بارگیری بوده اسـت‪.‬‬ ‫سـعیدی پـور ‪ ،‬کاالهایـی همچـون جـو ‪ ،‬ذرت ‪ ،‬روغـن‬ ‫خوراکـی ‪ ،‬کاالهـای سـاختمانی و معدنـی و فلـزات را از‬ ‫جملـه کاالهایـی برشـمرد که فراوانـی تخلیـه و بارگیری‬ ‫ان هـا در ایـن مدت نسـبت به کاالهای دیگـر قابل توجه‬ ‫بوده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل بنادرودریانـوردی امیرابـاد در پایـان بـا تاکیـد‬ ‫بـر اینکـه ایـن بنـدر در میـان بنادر شـمالی سـهم بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصـدی را در بخـش صـادرات ‪ ،‬واردات و تخلیـه‬ ‫و بارگیـری کاال بـه خـود اختصـاص داده اسـت ابـراز‬ ‫امیـدواری کـرد در نیمـه دوم سـال ‪ ۹۹‬شـاهد افزایـش‬ ‫بیـش از پیـش فعالیـت هـای بنـدری در حـوزه بازرگانی‬ ‫و حمـل و نقـل کاال باشـیم‪.‬‬ ‫حقوق معوق پرسنل سیسنگان با قرارداد جدید‬ ‫پرداخت می شود‬ ‫عبدالرضا سـنگاری مدیـرکل منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری غرب مازنـدران امروز در گفت وگو‬ ‫بـا خبرنـگار فـارس مازنـدران بـا اشـاره بـه‬ ‫ضعـف مدیریـت از خلـع یـد شـدن مجـری‬ ‫طـرح پـارک سیسـنگان خبـر داد و اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬از اول مخالـف ‪ ۱۰۰‬درصد این شـخص‬ ‫بـودم چـون بـه لحـاظ توانمنـدی اقتصـادی‬ ‫و فنـی قابلیـت اجرایـی کار را نداشـته و بـا‬ ‫تلاش‪ ،‬مجـری قبل خلع ید شـد و همچنین‬ ‫بالفاصلـه مزایـده برگـزار و مجـری طـرح‬ ‫جدیـد وارد عرصـه شـد و به زودی مشـکالت‬ ‫مجموعـه سیسـنگان مرتفـع می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه نمـره منفـی بـرای مجـری‬ ‫خلـع ید شـده‪ ،‬افـزود‪ :‬پارک سیسـنگان یکی‬ ‫از پارک هـای مهم و برند در کشـور اسـت که‬ ‫در ‪ ۲‬سـال اخیـر بـه واسـطه عـدم مدیریـت‬ ‫مجـری قبلـی‪ ،‬پارک و پرسـنل دچار اسـیب‬ ‫جـدی و همچنیـن از لحـاظ حفاظتـی‪ ،‬افت‬ ‫شـب پـره شمشـاد کنتـرل نشـد و علاوه بر‬ ‫نمـره منفـی مجـری سـابق طـرح‪ ،‬مدیریـت‬ ‫اداره کل را نیـز تحـت شـعاع قـرار داده بـود‪.‬‬ ‫سـنگاری بیـان کـرد‪ :‬مزایـده در ‪ ۲‬مرحلـه‬ ‫اگهـی شـد کـه در مرحله اول بـه دالیل فنی‬ ‫و اداری ایـن امـر میسـر نشـد‪ ،‬در مرحله دوم‬ ‫خوشـبختانه مجـری توانمنـدی وارد عرصـه‬ ‫شـد و سـابقه خوبـی در کشـور دارد‪.‬‬ ‫مدیـرکل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری غرب‬ ‫مازنـدران ادامـه داد‪ :‬همچنیـن توافـق شـد‬ ‫همزمـان بـا قـرارداد‪ ،‬کل بهـره مالکانـه‪ ،‬حق‬ ‫و حقـوق دولـت و حقـوق معـوق پرسـنل‬ ‫سیسـنگان پرداخـت شـود و با سیاسـت های‬ ‫سـازمان و اداره کل روزهـای موفقـی را پیش‬ ‫رو خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫ایـن مسـوول در پایـان خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫تمامـی پرسـنل سیسـنگان طبـق کتابچـه‬ ‫طـرح بـا پیمانـکار جدیـد قـرارداد ‪ ۱۵‬سـاله‬ ‫انعقـاد کـرده و تمامی حقوق معـوق از خرداد‬ ‫تاکنـون پرداخـت خواهـد شـد‪.‬‬ ‫اقدامات گسترده به منظور‬ ‫کاهش سوانح رانندگی در نکا‬ ‫سرپرسـت اداره راهـداری و حمـل و نقل جاده‬ ‫ای شهرسـتان نـکا عنـوان کـرد ‪ :‬ایـن اداره بـا‬ ‫فعالیتها و اقدامات گسـترده ایمنی و اموزشـی‬ ‫توانسـته گام هـای ارزنـده ای در جهت کاهش‬ ‫حـوادث و سـوانح رانندگـی در شهرسـتان نـکا‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل راهداری‬ ‫و حمـل و نقـل جـاده ای مازنـدران ‪ ،‬مصطفی‬ ‫قدمـی افـزود‪ :‬شـرایط خـاص جغرافیایـی و‬ ‫جاذبـه هـای فـراوان در مناطـق کوهسـتانی‪،‬‬ ‫جنگلـی و سـاحلی و وجـود مراکـز تولیـدی‬ ‫صنعتـی‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬باغـی و ‪ ..‬سـبب شـده‬ ‫تـا شهرسـتان نـکا همـواره پذیـرای مسـافران‬ ‫و کاربـران جـاده ای بسـیاری باشـد کـه از‬ ‫محورهـای اصلـی و فرعـی ان تـردد مـی کننـد‪.‬‬ ‫وی دادمـه داد ‪ :‬از ایـن رو ایـن اداره در طـول‬ ‫سـال و بـه طـور مسـتمر برنامه های گسـترده‬ ‫ای در خصوص بهسـازی و ایمن سازی راه های‬ ‫تحـت پوشـش خـود اعـم از راه اصلـی ‪ ،‬فرعی‬ ‫و روسـتایی دارد کـه بـا اجـرای ایـن اقدامـات‬ ‫ایمنـی در جـاده هـای نـکا ارتقا مـی یابد‪.‬‬ ‫قدمـی در ادامـه بـه بخشـی از ایـن اقدامـات‬ ‫اشـاره و اظهار داشـت ‪ :‬سـاماندهی و بازسـازی‬ ‫تابلـو و عالئـم ایمنـی و نصـب بیـش از ‪300‬‬ ‫تابلوهـای محدودیـت سـرعت‪ ،‬مسـیر نمـا‪،‬‬ ‫خطرنمـا‪ ،‬جهـت نمـا ‪ ،‬شـانه سـازی محـور‬ ‫هـای اصلـی و روسـتایی به طـول ‪ 35‬کیلومتر‬ ‫‪،‬توزیـع ‪ 75‬عـدد کاله ایمنی بـه راکبین موتور‬ ‫سـیکلت هـا‪ 140 ،‬عـدد مثلـث خطـر و ‪130‬‬ ‫عـدد شـبرنگ جهـت نصـب بـر روی ادوات‬ ‫کشـاورزی سـنگین از اقدامات این شهرسـتان‬ ‫در ایـن راسـتا مـی باشـد‪.‬‬ ‫وی خاطر نشـان سـاخت‪ :‬با وجود تالش شبانه‬ ‫روزی راهداران سخت کوش و فرشتگان گمنام‬ ‫در جـاده هـا باید بـه این نکته نیز توجه بسـیار‬ ‫داشـته باشـیم که توجه بـه عالئـم منصوبه در‬ ‫راه هـا‪ ،‬ضامن سلامتی راننـدگان محترم بوده‬ ‫تـا سـفری امن و مطمئن را سـپری کنند‪.‬‬ ‫سرپرسـت اداره راهـداری و حمـل و نقل جاده‬ ‫ای شهرسـتان نـکا تصریـح کـرد‪ :‬بـا توجـه به‬ ‫اجـرای طـرح ارتقا کیفیت راهـداری ‪ ،‬اقداماتی‬ ‫از قبیـل اجـرای خـط کشـی ‪ ،‬نصـب عالئـم ‪،‬‬ ‫اَشـکار سـازی نقـاط پر حادثه ‪ ،‬شـانه سـازی ‪،‬‬ ‫رنـگ امیـزی نیوجرسـی ‪ ،‬پایـه ها و نـرده ها ‪،‬‬ ‫شسشـتو و سـاماندهی عالئم ‪ ،‬اصلاح قوس ها‬ ‫و ‪ ...‬بـا جدیت در دسـت اجراسـت‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت از ‪ 10400‬کیلومتـر راه هـای‬ ‫موجـود در مازنـدران ‪ ،‬مقـدار ‪ 576‬کیلومتـر‬ ‫مربـوط بـه شهرسـتان نـکا مـی باشـد‪.‬‬ ‫مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری‬ ‫مازندران‪ ،‬خبر داد‪:‬‬ ‫حضور یک بانوی مازندرانی‬ ‫در میان بیست زن کارافرین‬ ‫برتر کشوری‬ ‫سـمیه قاسـمی طوسـی با اشـاره به طـرح تجلیل‬ ‫از بیسـت بانـوی برتر کشـوری که در مراسـمی به‬ ‫صـورت ویدئوکنفرانسـی بـا حضور معـاون رییس‬ ‫جمهـوری در امور زنان انجام شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬یکی از‬ ‫ایـن زنان شایسـته‪ ،‬فرزانـه یگانه راد از شهرسـتان‬ ‫نوشـهر بود که لوح سـپاس اسـتاندار مازندران نیز‬ ‫بـه ایـن بانـوی کارافرین برتر اعطا شـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـور بانـوان و خانـواده اسـتانداری‬ ‫مازنـدران در همیـن زمینـه توضیـح داد‪ :‬هدایـت‬ ‫زنـان بـه اقتصـاد و تربیـت زنـان کارافریـن یکـی‬ ‫از الزامـات امـروز اسـت و همیـن موجـب شـد‬ ‫در سـالیان اخیـر طـرح انتخـاب مردمـی زنـان‬ ‫کارافریـن برتـر کشـور توسـط معـاون رییـس‬ ‫جمهـور در امـور زنـان و خانـواده برگـزار شـد که‬ ‫در پنجمیـن دوره ایـن طـرح‪ ۲۰ ،‬تَـن ازجملـه‬ ‫یـک مازندرانـی مـورد تجلیـل قـرار گرفتنـد‪.‬وی‬ ‫در ادامـه گفـت‪ :‬همزمـان بـا ایـن تجلیـل کـه از‬ ‫طریـق ویدئوکنفرانـس و طـی یـک مراسـم ملـی‬ ‫صـورت گرفـت‪ ،‬لـوح سـپاس اسـتاندار مازنـدران‬ ‫نیـز به فرزانـه یگانـه راد تقدیم شـد‪.‬مدیرکل امور‬ ‫بانـوان و خانـواده اسـتانداری مازنـدران همچنیـن‬ ‫از نـگاه حمایتگـر اسـتاندار قدردانی کـرد و گفت‪:‬‬ ‫تقویـت اقتصـاد زن پایـه‪ ،‬حمایـت از بانـوان فعال‬ ‫در مشـاغل خانگـی و کارافرینـی از برنامـه هـای‬ ‫اولویـت دار اسـتانداری مازنـدران اسـت و در ایـن‬ ‫بسـتر اقدامـات مفید و موثری اعـم از انعقاد تفاهم‬ ‫نامـه با برخی دسـتگاه هـا و بانک هـا و حمایت از‬ ‫سـمن هـای تخصصی حـوزه زنـان و اجـرای دوره‬ ‫های اموزشـی و توانمندسـازی زنان بخشی از این‬ ‫برنامـه هـا بود‪.‬سـمیه قاسـمی طوسـی همچنیـن‬ ‫گفـت‪ :‬اجـرای چنیـن طـرح هایـی هم در سـطح‬ ‫ملـی و هـم درسـطح اسـتانی موجبـات تشـویق‬ ‫بانـوان را بـه کارافرینـی و فعالیت اقتصـادی مهیا‬ ‫خواهـد کـرد ضمن اینکه بانوان شـاخص و الگو در‬ ‫ایـن بخـش را بـه جامعـه معرفـی مـی کند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اجتماعی و اقتصادی‬ ‫شنبه ‪ 22/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪698‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خانه رمدانی با کاربری مجموعه‬ ‫فرهنگی و پذیرایی در ساری افتتاح‬ ‫می شود‬ ‫ولیپور مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران در بازدید از ‪ 2‬پروژه در‬ ‫ساری تاکید کرد؛‬ ‫عزم جدی کتابخانه های عمومی مازندران‬ ‫در تکمیل پروژه ها‬ ‫حرکت در مسیر عدالت فرهنگی‬ ‫در روستاها‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و‬ ‫صنایع دسـتی سـیف اهلل فرزانه در بازدید از بافت تاریخی شـهر سـاری با اشاره‬ ‫بـه واگذاری ‪ 10‬سـاله خانـه رمدانی از طریـق صندوق احیـا و بهره برداری به‬ ‫بخـش خصوصی در اسـفند ‪ ۱۳۹۶‬گفت‪ :‬واگـذاری بناهای تاریخی و فرهنگی‬ ‫بـه بخـش خصوصی و تغییـر کاربری زیـر نظـر کارشناسـان میراث فرهنگی‬ ‫از سیاسـت های ایـن وزارتخانـه بـ ه منظور حفـظ و احیای بناهـای تاریخی و‬ ‫فرهنگی محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان ایـن کـه اسـتفاده از ایـن بناهای تاریخـی و خانه هـای قدیمی و‬ ‫برگشـت ان بـه جریـان زندگـی بهتریـن شـیوه بـرای صیانـت از این بخش‬ ‫میراث فرهنگـی کشـور و انتقال به نسـل بعدی به شـمار می اید‪ ،‬یاداور شـد‪:‬‬ ‫این بنا از سـال ‪ ۱۳۸۴‬در فهرسـت اثار ملی به ثبت رسـیده و از سـال ‪۱۳۸۵‬‬ ‫نیـز اقدامات مرمتی ان اغاز شـده اسـت‪.‬‬ ‫فرزانـه تصریـح کـرد‪ :‬نبـود زمینه هـای اقتصـادی در حـوزه میراث فرهنگـی‬ ‫منجـر بـه تخریـب بخش هـای عمـده ای از اثـار ارزشـمند کشـور شـده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول خاطرنشـان کرد‪ :‬منابـع مالی برای حفـظ اثار تاریخـی محدود‬ ‫اسـت‪ ،‬ولی واگذاری درسـت به بخش خصوصی و برگشـت این اثار فرهنگی‬ ‫بـه چرخـه اقتصادی کشـور ضمن تحول منطقـه‪ ،‬نگاه به میـراث فرهنگی به ‬ ‫عنـوان هزینـه اضافه بـه دولت را اصلاح می کند‪.‬‬ ‫مدیـرکل میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی مازنـدران گفـت‪:‬‬ ‫تاکنـون پنج بنـای تاریخی مازنـدران در شهرسـتان های چالـوس‪ ،‬امل‪ ،‬بابل‬ ‫و سـاری از طریـق صنـدوق احیا بناهـای تاریخی‪ ،‬به بخـش خصوصی واگذار‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫عمـارت تاریخـی خانه رمدانی مربوط به دوره قاجار اسـت و در سـاری‪ ،‬محله‬ ‫اب انبـار نـو واقع شـده و این اثـر در تاریخ ‪ ۱۱‬مرداد ‪ ۱۳۸۴‬با شـمارهٔ ثبت‬ ‫‪ ۱۲۵۴۹‬به عنـوان یکـی از اثار ملی ایران به ثبت رسـید ه اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫صنایع گلستان از اب سدها‬ ‫استفاده نمی کنند‬ ‫سیدمحسـن حسـینی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری‬ ‫جمهـوری اسلامی اظهـار داشـت‪ :‬یکـی از دالیـل بهـره‬ ‫منـدی انـدک صنعـت گلسـتان از ظرفیت ابهای سـطحی‪،‬‬ ‫دور بـودن صنایـع تولیـدی از سـدها و نیز هدایت سـرمایه‬ ‫گـذاری بخـش صنعـت بـه نواحی شـمال غربی اسـتان اسـت‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬شـرکت اب منطقـه ای گلسـتان بـرای‬ ‫اسـتفاده از منابـع ابـی تخصیصـی این سـدها که در شـرق‬ ‫اسـتان سـاخته شـده اند‪ ،‬طـرح ایجاد خـط انتقال از مسـیر‬ ‫رودخانه گرگانرود به شـمال غربی اسـتان را پیشـنهاد داده‬ ‫و از سـرمایه گـذاری بخـش خصوصی برای مطالعـه‪ ،‬اجرا و‬ ‫بهـره بـرداری ان نیز اسـتقبال مـی کند‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬اسـتفاده از منابـع ابـی زیرزمینـی در تامین‬ ‫نیـاز صنایـع گلسـتان باعـث کمبـود بیشـتر منابع اسـتان‬ ‫شـده اسـت که سـرمایه گذاری در تامین این مـاده حیاتی‬ ‫بویـژه از طریـق منابـع سـطحی را بیـش از پیـش ضروری‬ ‫کرده اسـت‪.‬‬ ‫سـد مخزنی گلسـتان در سـال ‪ ۱۳۷۹‬و بوسـتان در سـال‬ ‫‪ ۱۳۸۴‬بـا هـدف مهـار سـیالب‪ ،‬جمـع اوری اب هـای‬ ‫سـطحی منطقـه‪ ،‬تامیـن اب زراعـی و صنعـت مـورد بهره‬ ‫بـرداری قـرار گرفتنـد‪.‬‬ ‫اکنـون سـد بوسـتان با ظرفیـت ابگیـری ‪ ۳۱‬میلیـون متر‬ ‫مکعـب دارای یـک میلیـون و ‪ ۸۰۰‬هـزار مترمکعـب اب و‬ ‫سـد گلسـتان نیز با ظرفیـت ‪ ۴۲‬میلیون متـر مکعب‪ ،‬چهار‬ ‫میلیـون مترمکعـب ذخیره قابـل بهره بـرداری دارد‪.‬‬ ‫مهنـدس حسـینی همچنیـن از امادگـی اختصـاص ‪۱۰‬‬ ‫میلیـون متر مکعب اب سـد نرماب مینودشـت برای تامین‬ ‫نیـاز صنعـت اسـتان خبـر داد و گفت‪ :‬این سـد کـه اکنون‬ ‫دارای پیشـرفت فیزیکـی ‪ ۸۰‬درصـد اسـت تا پایان امسـال‬ ‫ابگیـری می شـود‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی سـاخت سـد نرمـاب مینودشـت از سـال‬ ‫‪ ۹۱‬اغـاز شـده و ظرفیـت ذخیـره سـازی ‪ ۱۰۰‬میلیـون‬ ‫مترمکعـب اب را دارد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا در دهـه اخیـر ایجـاد زیرسـاخت بـرای‬ ‫سـرمایه گـذاری در بخـش صنعـت گلسـتان‪ ،‬جـزو اولویت‬ ‫هـای مسـووالن اسـتان قـرار گرفـت کـه یکـی از ایـن‬ ‫زیرسـاخت هـا‪ ،‬تامیـن اب پایـدار برای سـرمایه گـذاری و‬ ‫بخـش صنعـت اسـت‪.‬‬ ‫اکنـون در گلسـتان نیـاز اب بیـش از هـزار و ‪ ۳۰۰‬واحـد‬ ‫تولیـدی صنعتـی و کشـاورزی فعال در شـهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتـی‪ ،‬شـهرک هـزار هکتـاری اتـرک و خـارج از ایـن‬ ‫مناطـق از طریـق حفـر چـاه تامیـن مـی شـود کـه کاهش‬ ‫ذخایـر زیرزمینـی را بدنبـال داشـته اسـت‪.‬‬ ‫مطابـق داده هـای شـرکت اب منطقـه ای گلسـتان در این‬ ‫اسـتان از ‪ ۲.۵‬میلیـارد متـر مکعب اب در دسـترس شـامل‬ ‫یـک میلیـارد و ‪ ۲۱۰‬میلیـون متـر مکعـب زیـر زمینـی و‬ ‫‪ ۸۸۸‬میلیـون متـر مکعـب اب سـطحی‪ ۸۴ ،‬درصـد ان به‬ ‫بخـش کشـاورزی‪ ۱۰ ،‬درصد برای شـرب و سـه درصد هم‬ ‫بـرای هریـک از حوزه های صنعت و محیط زیسـت در نظر‬ ‫گرفتـه می شـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل کتابخانـه هـای عمومـی‬ ‫مازنـدران از دو پـروژه احـداث‬ ‫کتابخانـه در سـاری بازدیـد کـرد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابـط عمومـی اداره کل‬ ‫کتابخانـه هـای عمومـی مازنـدران‪،‬‬ ‫ارزو ولیپـور‪ ،‬مدیـرکل کتابخانـه‬ ‫هـای عمومـی اسـتان بـا همراهـی‬ ‫معاونیـن و رئیس اداره کتابخانه های‬ ‫عمومی سـاری از پـروژه های احداث‬ ‫کتابخانـه در روسـتاهای اسـبوکال و‬ ‫بندارخیـل ایـن شهرسـتان بازدیـد‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫پـروژه روسـتای اسـبوکال در زمینـی‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 300‬و بـا زیربنـای‬ ‫‪ 260‬مترمربـع مـی باشـد کـه‬ ‫پیشـرفت ‪ 80‬درصـد دارد و پـروژه‬ ‫روسـتای بندارخیـل هـم در زمینـی‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 300‬و بـا زیربنـای‬ ‫‪ 390‬مترمربـع اسـت کـه پیشـرفت‬ ‫‪ 20‬درصـدی داشـته اسـت‪.‬ولیپور‬ ‫در خصـوص توسـعه کتابخانـه هـای‬ ‫روسـتایی اظهار داشـت‪ :‬بیش از سی‬ ‫خبر‬ ‫کتابخانـه در حال سـاخت در اسـتان‬ ‫وجـود دارد کـه اکثـر انها روسـتایی‬ ‫هسـتند و زمیـن ایـن کتابخانـه هـا‬ ‫را هـم اهالـی روسـتا تامیـن کـرده‬ ‫انـد کـه نشـاندهنده توجـه شـان به‬ ‫اهمیـت مسـاله کتابخوانـی و همـت‬ ‫انهـا بـرای توسـعه فرهنـگ اسـت‪.‬‬ ‫وی ابـراز امیـدواری کـرد بـا ورود‬ ‫خیریـن و توجـه بیشـتر مسـئولین‬ ‫بـرای اختصـاص اعتبـارات کافـی‪،‬‬ ‫شـاهد بهره بـرداری از ایـن کتابخانه‬ ‫هـا در اینـده ای نزدیـک باشـیم و‬ ‫روسـتاهای بیشـتری را بـه عدالـت‬ ‫فرهنگـی نزدیـک تـر کنیـم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫امضاء تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه علوم کشاورزی ساری و شرکت انتقال گاز ایران‬ ‫بـه گـزارش کرانـه بـه نقـل از روابط‬ ‫عمومـی‪ ،‬تفاهـم نامـه همـکاری‬ ‫دانشـگاه و شـرکت انتقـال گاز ایران‬ ‫(منطقـه نـه‪ -۹-‬عمیـات انتقـال‬ ‫گاز) توسـط دکتـر اسـداله تیمـوری‬ ‫یانسـری رئیس دانشـگاه و مهندس‬ ‫مقـدم بیگلریـان مدیـر منطقـه نه‪-‬‬ ‫‪ -۹‬عملیـات انتقـال گاز بـه امضـاء‬ ‫گردیـد‪.‬‬ ‫دکتـر شـاهنظری مدیـر ارتبـاط‬ ‫بـا صنعـت دانشـگاه بابیـان اینکـه‬ ‫ی هـای مشـترک‬ ‫شـروع همـکار ­‬ ‫در قالـب ایـن تفاهـم­نامـه از تاریـخ‬ ‫امضـای طرفیـن تـا پایـان سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬تعییـن شـده اسـت افـزود‪:‬‬ ‫ایـن تفاهم نامـه در راسـتای اجرای‬ ‫سیاسـت اسـتفاده بهینه از امکانات‪،‬‬ ‫ی های دانشـگاه‬ ‫اسـتعداد و توانمنـد ­‬ ‫علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعـی‬ ‫سـاری در جهـت رفـع نیازهـای‬ ‫پژوهشـی و اموزشـی شـرکت گاز‬ ‫ایـران( منطقـه ‪-۹‬نـه‪ -‬عملیـات‬ ‫‪ 4‬شهر گیالن به مرحله نهایی شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر راه یافت‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی گیلان‪ ،‬بـر اسـاس اعلام دبیرخانـه شـبکه‬ ‫شـهرهای خالق فرهنگ و هنر کشـور‪ ،‬پـس از فراخوان‬ ‫تابسـتان سـال گذشـته و اعلام امادگـی ‪ 367‬شـهر‬ ‫بـرای مشـارکت در ایـن طـرح؛ کارگاه هـای اموزشـی‬ ‫برنامه نویسـی فرهنگـی و هنـری بـا حضـور نمایندگان‬ ‫ادارات فرهنگ و ارشـاد اسلامی‪ ،‬شـهرداری هر شـهر و‬ ‫رئیس انجمن فرهنگی و هنری همه شـهرهای شـرکت‬ ‫کننـده در ‪ 31‬مرکـز اسـتان بـا بیش از دو هـزار و ‪400‬‬ ‫سـاعت بـرای هـزار و ‪ 200‬نفـر برگـزار شـد کـه پس از‬ ‫برگـزاری کارگاه ها‪ ،‬شـهرها برنامه های خـود را همراه با‬ ‫مسـتندات بـه دبیرخانه مرکزی در تهران ارسـال کردند‬ ‫اگهی سند مالکیت المثنی‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای علیرضـا کریمـی‬ ‫الریمـی بـا وکالـت تفویضـی اقـای مسـعود‬ ‫محمـودی برابـر درخواسـت شـماره‬ ‫‪ 139921710001007356‬مـورخ ‪20/05/1399‬‬ ‫بـا ارائـه استشـهادیه محلـی مصـدق دفتـر‬ ‫اسـناد ‪ 69‬محمودابـاد تقاضـای صدور سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی ششـدانگ یـک دسـتگاه‬ ‫اپارتمـان بـه مسـاحت ‪ 111‬متر مربع شـماره‬ ‫پلاک ثبتـی ‪ 19‬فرعـی از ‪ 216‬اصلـی بخـش‬ ‫یـک ثبـت سـاری را نمـوده ‪ ،‬بدیـن وسـیله‬ ‫در اجـرای مـاده ‪ 120‬اصالحـی اییـن نامـه‬ ‫قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت اگهی تا‬ ‫چنانچـه اشـخاصی مدعـی انجـام معاملـه یا‬ ‫وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـند‬ ‫کـه پـس از چنـد مرحلـه داوری ‪ 129‬شـهر در ‪ 9‬حوزه‬ ‫موضوعـی بـه مرحلـه نهایـی راه یافتنـد‪ 17.‬شـهر در‬ ‫حوزه موضوعی موسـیقی‪ 27 ،‬شـهر در حـوزه موضوعی‬ ‫ادبیـات‪ 18 ،‬شـهر در حـوزه موضوعـی صنایع دسـتی و‬ ‫سـنتی‪ 3 ،‬شـهر در حوزه موضوعی چاپ و بسـته بندی‪،‬‬ ‫‪ 8‬شـهر در حـوزه موضوعـی مـد و لبـاس‪ 10 ،‬شـهر در‬ ‫حـوزه موضوعـی سـینما‪ 22 ،‬شـهر در حـوزه موضوعی‬ ‫هنرهـای تجسـمی‪ 4 ،‬شـهر در حـوزه موضوعی رسـانه‬ ‫و مطبوعـات و ‪ 20‬شـهر در حـوزه موضوعـی هنرهـای‬ ‫نمایشـی انتخـاب شـدند کـه در ایـن بیـن از اسـتان‬ ‫گیلان شـهرهای فومـن در حـوزه موضوعـی ادبیـات‪،‬‬ ‫اسـتانه اشـرفیه در حـوزه موضوعـی صنایـع دسـتی و‬ ‫ظـرف ‪ 10‬روز از تاریخ انتشـار اگهـی اعتراض‬ ‫خـود را همـراه اصـل سـند مالکیت یا سـند‬ ‫معاملـه بـه اداره ثبـت محـل ارائـه و رسـید‬ ‫دریافـت نمایند‪.‬چنانچـه پـس ازاتمـام مدت‬ ‫مقـرر اعتـراض ارائـه نگـردد و یـا در صورت‬ ‫اعتـراض اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله‬ ‫ارائـه نشـود ایـن اداره مطابق مقـررات اقدام‬ ‫به صدور سـند مالکیـت المثنی به نـام مالک‬ ‫خواهـد نمود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اگهی‪22/06/1399 :‬‬ ‫م الف‪19905001:‬‬ ‫مهدی داودی رئیس داره ثبت اسناد و امالک‬ ‫منطقه یک ساری‬ ‫سـنتی‪ ،‬بنـدر انزلی در حـوزه موضوعی سـینما و تالش‬ ‫در حـوزه موضوعـی هنرهای نمایشـی بـه مرحله نهایی‬ ‫شـبکه شـهرهای خلاق فرهنـگ و هنـر راه یافتنـد‪.‬‬ ‫توجـه بـه ظرفیت های بومـی‪ ،‬محلی‪ ،‬ملـی و ارزش های‬ ‫دینـی در طراحـی و اجـرای برنامه هـا؛ تاثیـر پایـدار در‬ ‫ارتقای سـطح فرهنگ و هنر شـهر؛ مشـارکت مردمی و‬ ‫فعـاالن حـوزه فرهنگ و هنر و پشـتیبانی شـرکت های‬ ‫بـزرگ تجـاری‪ ،‬کارخانه هـا و دسـتگاه های اجرایی برای‬ ‫تامیـن هزینه هـا و سـرمایه گذاری در تدویـن و اجـرای‬ ‫برنامه هـا؛ خالقیـت و نـواوری در برنامه هـا؛ توجـه بـه‬ ‫زیرسـاخت های فرهنگـی و هنـری قابلیـت و ضمانـت‬ ‫اجرایـی‪ ،‬پیشـینه و سـوابق هر شـهر در حـوزه مربوطه‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای کریـم امیـری‬ ‫سنگسـرکی بـا ارائـه دو برگ استشـهادیه‬ ‫تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی‬ ‫ششـدانگ تحـت پلاک ‪ 892‬فرعـی از‪-‬‬ ‫از‪ 47‬اصلـی بخـش ‪ 4‬ثبـت سـاری مـورد‬ ‫ثبـت ‪ 27213‬صفحـه ‪ 4‬دفتـر ‪ 115‬بـه‬ ‫مالکیـت مالـک متـن در اثـر جابجایـی‬ ‫مفقـود شـده را نموده اسـت کـه در اجرای‬ ‫مـاده ‪ -120‬اصالحـی ائین نامـه قانون ثبت‬ ‫مراتـب در یـک نوبـت اگهـی تـا چنانچـه‬ ‫اشـخاصی مدعـی انجـام معاملـه یـا وجود‬ ‫سـند مالکیت نـزد خـود می باشـند ظرف‬ ‫‪(10‬ده) روز از تاریـخ انتشـار اگهی اعتراض‬ ‫از مهم تریـن شـاخص های هیئـت داوران بـرای انتخاب‬ ‫شـهرهای خلاق فرهنـگ و هنـر بود‪.‬شـبکه شـهرهای‬ ‫خلاق فرهنـگ و هنـر عنـوان طرحـی برای شناسـایی‬ ‫ظرفیت هـای فرهنگـی و هنـری در شـهرها و مناطـق‬ ‫جغرافیایـی ایـران بـا نـگاه امایـش سـرزمینی و ایجـاد‬ ‫شـبکه هایی بـرای تعریـف همکاری هـا و برنامه هـای‬ ‫مشـترک میـان ان هـا اسـت‪ .‬ایـن طـرح بـا محوریـت‬ ‫معاونـت امـور هنـری وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫و بـا مشـارکت نهادهـا و دسـتگاه های فعـال فرهنگی و‬ ‫هنـری در حـوزه شـهری از جملـه سـازمان شـهرداری‬ ‫و دهیاری هـای کشـور‪ ،‬وزارت میـراث فرهنگـی و‬ ‫گردشـگریوکمیسـیونملـییونسـکودرحـالاجراسـت‪.‬‬ ‫خـود را همـراه اصـل سـند مالکیـت یـا‬ ‫سـند معاملـه بـه اداره ثبـت محـل ارائه و‬ ‫رسـید دریافت نمایند‪.‬چنانچه پـس ازاتمام‬ ‫مـدت مقـرر اعتـراض ارائـه نگـردد و یا در‬ ‫صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا‬ ‫سـند معاملـه ارائه نشـود ایـن اداره مطابق‬ ‫مقـررات اقـدام بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫المثنـی بـه نـام مالـک خواهـد نمود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اگهی‪22/06/1399 :‬‬ ‫م الف‪19904983:‬‬ ‫حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک منطقه دوساری‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شنبه ‪ 22/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪698‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫نظری مدیرکل راه و شهرسازی مازندران‪:‬‬ ‫مرکز جامع خدمات درمانی منطقه محروم امل اماده‬ ‫بهره برداری است‬ ‫که تالش و پیگیری‬ ‫خواهد شد تا حداقل ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیون تومان از سرجمع‬ ‫اعتبارهایی که دیگر‬ ‫استان ها جذب نکرده‬ ‫باشند‪ ،‬برای تکمیل طرح‬ ‫نیمه کاره پارک معلوالن‬ ‫امل اختصاص داده شود تا‬ ‫حداقل تا پایان امسال این‬ ‫طرح نیز افتتاح شود‪.‬‬ ‫مدیـرکل راه و شهرسـازی مازنـدران‪ ،‬از مراحـل‬ ‫تکمیـل مرکز جامـع خدمات درمانـی در منطقه‬ ‫محـروم و کمتـر توسـعه یافتی شـهری امت اباد‬ ‫امـل بـرای ارائه خدمـات بهداشـتی و درمانی به‬ ‫سـاکنان این منطقه خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطالع رسـانی راه و‬ ‫شهرسـازی مازنـدران ‪ ،‬محمد نظری در حاشـیه‬ ‫بازدیـد از مرکـز درمانـی منطقـه محـروم امـل‬ ‫گفـت‪ ،‬ایـن مرکز جامع درمانی بـا ‪ ۵۰۰‬مترمربع‬ ‫زیربنـا در دوطبقـه درحـال سـاخت و حـدود ‪۲‬‬ ‫میلیـارد تومـان نیـز از محـل اعتبارهـای سـتاد‬ ‫بازافرینـی شـهری در مناطـق محـروم تاکنـون‬ ‫هزینه شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بخشـی از محوطـه سـازی و تجهیـز‬ ‫پنجـره اتـاق و کارهـای جانبـی ان باقیمانده که‬ ‫بـا جلسـه ای کـه در فرمانـداری امـل برگـزار و‬ ‫تصمیمـی کـه گرفتـه شـد‪ ،‬قرار شـد شـهرداری‬ ‫امـل هرچـه سـریع تر اقـدام و بـه مرحلـه افتتاح‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫مدیـرکل راه و شهرسـازی مازنـدران بـا بیـان‬ ‫اینکـه مرکز جامـع خدمات درمانـی منطقه امت‬ ‫ابـاد امـل روز ‪ ۱۳‬ابـان مـاه امسـال و همزمـان‬ ‫بـا مبعـث رسـول اکـرم (ص) افتتـاح خواهـد‬ ‫شـد‪ ،‬اضافـه کـرد‪ ،‬این ششـمین طـرح در حوزه‬ ‫بازافرینـی بـه همـت اداره کل راه و شهرسـازی‬ ‫و شـهرداری امـل اسـت کـه در مناطـق کمتـر‬ ‫توسـعه یافتـه شـهر امـل اجـرا می شـود‪.‬‬ ‫نظـری گفت‪ ،‬شهرسـتان امـل در سـاله ای اخیر‬ ‫در حـوزه اجـرای طرح هـای خدماتـی بازافرینی‬ ‫و بازتوانـی شـهری در دو سـال گذشـته جـز‬ ‫شـهرهای برتـر مازنـدران بـوده اسـت‪.‬‬ ‫پارک معلوالن امل با ‪ ۶۰‬درصد پیشرفت‬ ‫مدیـرکل راه و شهرسـازی مازنـدران بـه رونـد‬ ‫سـاخت پارک ویـژه معلوالن در شهرسـتان امل‬ ‫نیـز اشـاره کـرد و گفـت‪ ،‬ایـن طـرح اکنـون بـا‬ ‫حـدود ‪ ۶۰‬درصد پیشـرفت درحال سـاخت بوده‬ ‫امـا بـه علت اینکـه در طـرح هـای دارای اولویت‬ ‫امسـال نبوده‪ ،‬متاسـفانه اعتباری بـرای ان پیش‬ ‫بینی نشـده اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نظـری افـزود‪ :‬کـه تلاش و پیگیـری خواهـد‬ ‫شـد تا حداقـل ‪ ۳۵۰‬میلیـون تومان از سـرجمع‬ ‫اعتبارهایـی کـه دیگـر اسـتان ها جـذب نکـرده‬ ‫باشـند‪ ،‬بـرای تکمیـل طـرح نیمـه کاره پـارک‬ ‫معلـوالن امـل اختصاص داده شـود تـا حداقل تا‬ ‫پایـان امسـال ایـن طـرح نیـز افتتاح شـود‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ ،‬کـه متاسـفانه بـا توجـه بـه‬ ‫شـرایط اقتصـادی کشـور‪ ،‬رونـد اختصـاص ونیز‬ ‫جـذب بودجـه بـرای طرح هـای عمرانـی بسـیار‬ ‫کـم اسـت و بایـد بـا توجـه بـه شـرایط موجـود‬ ‫طرح هـا را بـا اولویـت و پیشـرفت فیزیکـی بـاال‬ ‫تعییـن تکلیـف کـرد‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران تاکید کرد‪:‬‬ ‫پسماند قصه پرغصه‬ ‫در مازندران‬ ‫مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت مازنـدران پسـماند را قصه‬ ‫پرغصـه در اسـتان یاد کـرد و گفت‪ :‬مازنـدران در حوزه محیط‬ ‫زیسـت چنددهـه عقب مانده اسـت‪.‬‬ ‫حسـینعلی ابراهیمـی در نشسـت تخصصی اشـتغال اسـتان با‬ ‫بیـان اینکـه کسـی خبـر از محرومیت مازنـدران نـدارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هنـوز در اسـتان مناطـق محرومی وجـود دارد که بـا خودروی‬ ‫کمکـدار می تـوان بـه انجـا رفت‪.‬‬ ‫وی بـا اظهـار اینکه مازندران در حوزه محیط زیسـت چنددهه‬ ‫عقـب مانـده اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬بهـره منـدی از سیسـتم تصفیـه‬ ‫فاضلاب خانگـی در مازنـدران ‪ ۱۵‬درصـد ولـی در کشـور ‪۵۳‬‬ ‫درصـد اسـت و بـا عقـب ماندگی سـه برابـری مواجه هسـتیم‪.‬‬ ‫وی پسـماند را قصـه پرغصـه ای یـاد کرد و گفت‪ :‬این مسـئله‬ ‫سـبب شـده تا ذخایـر دریای خـزر‪ ،‬منابع موجـود در جنگل ها‬ ‫از بین رود‪.‬‬ ‫ابراهیمـی بـا عنـوان اینکـه محیـط زیسـت مخالـف توسـعه‬ ‫نیسـت‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬متاسـفانه زراعـت چـوب بـه یک ژسـت‬ ‫تبدیـل شـده زیـرا احیای جنـگل وظیفـه ذاتی منابـع طبیعی‬ ‫اسـت و ایـن طـرح دارای انحرافاتـی اسـت و بایـد اصلاح شـود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫بیش از سه هزار میلیارد ریال اموال مازاد دولت‬ ‫در مازندران شناسایی شد‬ ‫دبیر کارگروه مولدسازی و فروش اموال و دارای های‬ ‫مازاد دولتی مازندران گفت که تاکنون سه هزارو‪۴۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال اموال مازاد دولتی در این استان برای‬ ‫فروش شناسایی شده است‪.‬‬ ‫موسـی قاسـم پیشـه افـزود که بـر اسـاس برنامـه ریزی‬ ‫ابالغی شناسـایی و فروش ‪ ۱۸‬هـزار و ‪ ۶۳۷‬میلیارد ریال‬ ‫امـوال مـازاد برای اسـتان مازندران تکلیف شـده اسـت ‪.‬‬ ‫وی تکلیف مازندران برای شناسـایی و مولدسـازی اموال‬ ‫مـازاد دولتـی را هم سـه هزار و ‪ ۷۲۹‬میلیـارد ریال اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫شناسـایی و مولدسـازی یـا فـروش امـوال مـازاد دولتـی‬ ‫مبتنـی بـر جـزء (‪ )۲‬و (‪ )۳‬بنـد (د) تبصـره (‪ )۱۲‬مـاده‬ ‫واحـده قانـون بودجـه سـال ‪ ۱۳۹۹‬کل کشـور اسـت که‬ ‫ایین نامـه اجرایـی ان را هیـات دولـت اواخـر خـرداد‬ ‫مـاه تصویـب و به اسـتان هـا ابلاغ کرد‪.‬مجلس شـورای‬ ‫اسلامی بر اسـاس این مـاده واحده به دولت اجـازه داده‬ ‫اسـت تا امـوال منقـول و غیرمنتقول در اختیار دسـتگاه‬ ‫هـای اجرایـی را کـه در راسـتای وظایـف ذاتی دسـتگاه‬ ‫هـا مـورد اسـتفاده قرار نمـی گیـرد ‪ ،‬شناسـایی و به دو‬ ‫طریـق مولـد سـازی از طریق قرار دادن پشـتوانه انتشـار‬ ‫اوراق صکـوک اجـاره و یـا فـروش تعییـن تکلیـف کنـد‪.‬‬ ‫دولـت همچنیـن تکلیـف هـر اسـتان را در جدولـی بـا‬ ‫تفکیـک مولدسـازی یـا فـروش مشـخص کرده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـور اقتصـادی و دارایـی مازنـدران گفـت کـه‬ ‫کارگروه اسـتانی مولدسـازی و فروش امـوال مازاد دولتی‬ ‫بـرای شناسـایی و تایید مـازاد بودن این اموال در اسـتان‬ ‫پنـج جلسـه تشـکیل داده اسـت کـه در انهـا ‪ ۲۷‬فقـره‬ ‫از امـوال مـازاد دسـتگاه هـای اجرایـی شناسـایی و برای‬ ‫فـروش انتخـاب شد‪.‬قاسـم پیشـه افـزود کـه تاکنـون‬ ‫دسـتور فـروش ‪ ۱۴‬ملـک مـازاد دولتـی بـه ارزش یک‬ ‫هـزار و ‪ ۲۰۰‬میلیـارد ریـال صادر شـده اسـت‪.‬‬ ‫لحاظ نشدن تغییر کاربری در ارزش اموال‬ ‫دبیـر کارگـروه مولدسـازی و فـروش اموال مـازاد دولتی‬ ‫مازنـدران توضیـح داد ‪ :‬ارزش گذاری تمامـی اموال مازاد‬ ‫دولتـی اسـتان در مرحله پیـش از قابلیـت تغییرکاربری‬ ‫صـورت گرفتـه اسـت و احتمـال دارد بـا صـدور مجـوز‬ ‫فـروش و قابلیـت تغییـر کاربـری ملـک ‪ ،‬ارزش برخی از‬ ‫ایـن املاک بـه چنـد برابر نـرخ گـذاری اولیه برسـد که‬ ‫دراگهـی مزایـده ایـن قیمـت گـذاری لحاظ خواهد شـد‪.‬‬ ‫پیش بینی کسری ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریالی‬ ‫مدیـرکل امور اقتصـادی و دارایـی مازنـدران پیش بینی‬ ‫میزان کسـری بودجه اسـتان را درحـوزه اعتبارات جاری‬ ‫طبـق قانـون بودجه ابالغی سـال جاری حـدود ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیـارد ریـال اعلام کـرد و گفت که این کسـری‬ ‫بودجـه مطابـق با قانـون بودجه سـال ‪ ۹۹‬از محل فروش‬ ‫اموال مـازاد تامین خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬طبـق دسـتورالعمل اجرایی تبصـره ‪ ۱۲‬ماده‬ ‫واحـده قانـون بودجه سـال ‪ ، ۹۹‬اسـتانداری ها مسـئول‬ ‫شناسـایی امـوال مـازاد در اسـتان هـا و معرفـی ان بـه‬ ‫وزارت اقتصـاد هسـتند و ایـن وظیفـه در شهرسـتان ها‬ ‫نیز بـر عهـده فرمانداران اسـت‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫موافقت با ساخت ‪ ۲۲‬اسکله تفریحی‬ ‫در مازندران‬ ‫مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی اسـتان‬ ‫مازنـدران از موافقـت سـازمان بنـادر و‬ ‫دریانـوردی با جانمایی و سـاخت ‪ ۲۲‬فقره‬ ‫اسـکله تفریحـی در سـواحل این اسـتان‬ ‫خبـر داد‪.‬‬ ‫به گـزارش کرانه شـمال‪،‬محمد تقی انزان‬ ‫پـور اظهار داشـت‪ :‬پیرو درخواسـت اداره‬ ‫کل میـراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری و صنایع‬ ‫دسـتی اسـتان مازندران و پیگیـری های‬ ‫انجام شـده از سـوی این اداره کل‪ ،‬کمیته‬ ‫صـدور مجوز سـازه های دریایی سـازمان‬ ‫بنـادر و دریانـوردی پـس از بررسـی ‪،‬‬ ‫موافقـت خـود را بـا جانمایـی و سـاخت‬ ‫ایـن اسـکله هـا در نوار سـاحلی اسـتان‬ ‫اعلام کرد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬ایـن کمیتـه پـس از بحث‬ ‫و بررسـی کارشناسـی با جانمایی اسـکله‬ ‫شـماره ‪ ۴‬شهرسـتان تنکابـن‪ ،‬اسـکله‬ ‫شـماره ‪ ۱۰‬شهرسـتان چالـوس‪ ،‬اسـکله‬ ‫هـای شـماره ‪ ۱۱ ، ۳،۷‬شهرسـتان عبـاس‬ ‫اباد‪ ،‬اسـکله های شـماره ‪۱‬و ‪ ۶‬شهرستان‬ ‫جویبـار‪ ،‬اسـکله هـای شـماره ‪۴،۶،۷‬‬ ‫شهرسـتان سـاری‪ ،‬اسـکله های شـماره‬ ‫‪ ۱،۲،۳‬شهرسـتان فریدونکنـار‪ ،‬اسـکله‬ ‫هـای شـماره ‪ ۱،۳،۶،۱۰‬شهرسـتان محمود‬ ‫ابـاد و اسـکله هـای شـماره ‪۴،۶،۷،۸،۱۲‬‬ ‫شهرسـتان بابلسـر موافقـت کرد‪.‬‬ ‫انـزان پور بـا بیان اینکـه تاکنـون بالغ بر‬ ‫‪ ۶۵‬مـورد موافقـت بـا جانمایی و سـاخت‬ ‫اسـکله تفریحـی در نوار سـاحلی اسـتان‬ ‫مازنـدران صـورت گرفتـه اسـت ‪ ،‬گفت ‪:‬‬ ‫کلیه اشـخاص حقیقـی و حقوقی متقاضی‬ ‫صـدور مجوزهـای سـازه هـای دریایـی‬ ‫مـی تواننـد از طریـق ثبت نام در سـامانه‬ ‫‪ sm.pmo.ir‬نسـبت بـه دریافـت مجوز از‬ ‫کمیتـه صـدور مجوز سـازه هـای دریایی‬ ‫سـازمانبنـادرودریانـوردیاقـدامنمایند‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۱۸۵‬میلیارد تومان مطالبات طرف های قرارداد بیمه سالمت گیالن‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت گیلان گفـت‪ :‬از ایتـدای‬ ‫امسـال ‪ ۱۸۵‬میلیـارد تومان از مطالبـات طرف های‬ ‫قرارداد با بیمه سلامت اسـتان پرداخت شـده است‬ ‫بخشـی از ایـن مطالبات به طور کامل تسـویه شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دکتـر جمشـید محمـدی روز پنجشـنبه در گفت و‬ ‫گـو بـا خبرنگار ایرنـا افـزود‪ :‬مطالبات سـه ماهه اول‬ ‫سـال جـاری موسسـات تشـخیصی و درمانی بخش‬ ‫خصوصی از جمله پزشـکان‪ ،‬دندانپزشـکان‪ ،‬درمانگاه‬ ‫هـا‪ ،‬پاراکلنیـک ازمایشـگاهها‪ ،‬مراکـز تصویربرداری‬ ‫هـا و فیزیوتراپـی هـا و کلیـه مطالبـات بیمارسـتان‬ ‫هـای خصوصـی و مراکـز جراحـی محـدود بـه طور‬ ‫‪7‬‬ ‫کامـل تسـویه شـده اسـت‪.‬وی اظهـار داشـت‪ :‬از‬ ‫مجمـوع ‪ ۱۸۵‬میلیـارد تومان پرداختی های امسـال‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان برای تسـویه بدهی سـال ‪ ۹۸‬و‬ ‫‪ ۸۵‬میلیـارد تومـان بـرای سـال ‪ ۹۹‬بوده اسـت‪.‬‬ ‫وی خاطـر نشـان کـرد‪ :‬از کل ایـن پرداختـی هابـه‬ ‫طـرف هـای قـرارداد بـا بیمـه سلامت گیلان‬ ‫‪ ۷۶‬میلیـارد تومـان بـه مراکـز دولتـی و دانشـگاهی‬ ‫ماننـد بیمارسـتانی های دولتی‪ ،‬شـبکه بهداشـت و‬ ‫پزشـکان خانـواده و ‪ ۱۰۹‬میلیـارد تومـان بـه مراکز‬ ‫خصوصـی اعم از پزشـکان‪ ،‬داروخانه ها و پاراکلنیک‬ ‫ازمایشـگاه هـای تصویربـرداری و فیزیواتراپـی‬ ‫پرداخت شـده اسـت‪.‬وی از تالش های شـبانه روزی‬ ‫سرپرسـت بیمه سلامت ایران در تامیـن و پرداخت‬ ‫مطالبـات سـال ‪ ۹۸‬موسسـات طـرف قـرارداد کـه‬ ‫نشـان از توجـه ویژه بـه موضـوع رضایتمندی طرف‬ ‫قـرارداد و ارایـه خدمـات مطلـوب و بـا کیفیـت بـه‬ ‫بیمـه شـدگان اسـت‪ ،‬قدردانـی کرد‪.‬‬ ‫مدیـرکل بیمه سلامت گیلان بیان داشـت‪ :‬از همه‬ ‫بیمـه شـدگان درخواسـت می شـود تا بـرای مبارزه‬ ‫بـا ویـروس کرونـا و کمـک به سلامت افـراد جامعه‬ ‫پروتـکل هـای بهداشـتی را رعایت کننـد و با رعایت‬ ‫اصـل بهداشـتی در مسـیر این مبـارزه با تالشـگران‬ ‫عرصه سلامت همراهی الزم را داشـته باشـند‪.‬‬ ‫بـر اسـاس اخریـن امار یـک میلیـون و ‪ ۲۲۸‬هزار و‬ ‫‪ ۱۰۴‬نفـر در گیلان تحـت پوشـش بیمـه سلامت‬ ‫هسـتند‪ ،‬اداره کل بیمـه سلامت گیالن بـرای ارایه‬ ‫خدمـات مطلوب و بهینه و خریـد راهبردی خدمات‬ ‫بـرای بیمـه شـدگان بـا بیـش از یـک هـزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫موسسـه درمانی در سـطح اسـتان قـرارداد دارد‪.‬‬ ‫نقش مهم بنادر شمال کشور‬ ‫در جنگ اقتصادی‬ ‫در دیـدار مدیـر کل بنـادر و دریانـوردی‬ ‫اسـتان گیلان بـا نماینـده ولـی فقیـه‬ ‫اسـتان گیلان مطـرح شـد‪ :‬در جنـگ‬ ‫اقتصـادی نقش مهم بنادر شـمال کشـور‬ ‫بسـیار پـر رنگ اسـت‪.‬‬ ‫بـه گزارش روابط عمومـی اداره کل بنادر‬ ‫و دریانـوردی اسـتان گیالن‪ ،‬ظهـر امروز‬ ‫شـنبه ‪ ۱۵‬شـهریور دکتـر حمیدرضـا‬ ‫ابایی؛مدیـر کل بنـادر و دریانـوردی‬ ‫اسـتان گیلان بـا ایـت اهلل رسـول‬ ‫فالحتی؛نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان‬ ‫گیلان دیـدار کـرد‪.‬‬ ‫در این دیدار مدیر کل بنادر و دریانوردی‬ ‫اسـتان گیلان برنامـه هـای اقتصـادی و‬ ‫گردشـگری سـه بندر (بندرانزلی‪ ،‬اسـتارا‬ ‫و چمخاله) در سـال جهش تولید تشریح‬ ‫کـرد و از افزایـش ‪ ۶۸‬درصـدی تخلیـه و‬ ‫بارگیـری کاال‪ ،‬ترانزیـت‪ ،‬صـادرات کاال و‬ ‫تخلیـه و بارگیـری کانتینـری در پنج ماه‬ ‫نخسـت امسـال نسـبت بـه مدت مشـابه‬ ‫سال گذشـته خبرداد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت در این دیـدار صمیمی در‬ ‫مـورد موضوعاتـی همچـون نقـش مهـم‬ ‫بنادر شـمال کشـور در جنـگ اقتصادی‪،‬‬ ‫ایجـاد مرکـز تعمیرات کشـتی و سـاخت‬ ‫شـناورهای تجـاری و تفریحـی‪ ،‬تقویـت‬ ‫صـادرات کاال‪ ،‬تسـهیل شـریان هـای‬ ‫جـذب توریسـم‪ ،‬امـوزش بازاریابـی بـه‬ ‫تجـار‪ ،‬اشـاعه فرهنـگ ایرانـی توسـط‬ ‫دریانـوردان در کشـورهای خارجـی‪،‬‬ ‫نقـش زنجیـره حمـل و نقل در صـادرات‬ ‫و ایجـاد اشـتغال پایـدار بـه گفـت و گو‬ ‫پرداختنـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫شمال‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شنبه ‪ 22/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪698‬‬ ‫پیام شهردار قائم شهر در پی اهانت اخیر نشریه فرانسوی‬ ‫خشونت نرم از تاکتیک های‬ ‫جهان غرب برای جلوگیری‬ ‫از نفوذ اسالم است‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫پوستر‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال به نقـل از‬ ‫روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل‬ ‫شـهرداری قائـم شـهرمهندس صالح‬ ‫زاده در پـی اهانـت اخیر یک نشـریه‬ ‫فرانسـوی پیـام صـادر کرد‬ ‫متن پیام به شرح زیر است‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫اهانت بی شـرمانه نشـریه فرانسـوی شارلی‬ ‫ابـدو کـه با حمایـت رئیس جمهور فرانسـه‬ ‫در پـازل اسلام زدایـی و اسلام هراسـی‬ ‫دول غربـی انجـام شـده بی شـک نـه تنها‬ ‫توهیـن و اهانـت بـه اسلام و پیامبـران که‬ ‫توهیـن به جامعه بشـری و همـه موحدین‬ ‫و رسـوالن الهی اسـت‪.‬‬ ‫خشـونت نرم یکـی از تاکتیک هـای جهان‬ ‫غـرب برای جلوگیری از نفوذ اسلام اسـت‬ ‫کـه با تحریـک عواطـف و احساسـات پاک‬ ‫مسـلمین جهـان و بـا تمسـک بـه حربـه‬ ‫ازادی بیـان صـورت پذیرفتـه اسـت و دل‬ ‫هر ازاده ای را به درد اورده اسـت‪.‬در حالی‬ ‫شـاهد ایـن اقـدام زننـده و تحریـک امیز و‬ ‫مسـبوق به سـابقه فرانسـوی ها بودیم که‬ ‫در روزهـای گذشـته خیانت بـزرگ امارات‬ ‫بـه اسلام و حمایـت برخـی کشـورهای‬ ‫عربـی از رژیـم منحـوس صهیونیسـتی‬ ‫بودیـم کـه ایـن اهانتـی اشـکار بـه ارمـان‬ ‫خرب‬ ‫با انتخاب مهندس انتظاری به عنوان شهردار صورت گرفت‬ ‫های مسـلمین اسلام بـود و بالتردید این‬ ‫نقشـه هـای شـوم تمـدن روبـه زوال غرب‬ ‫بـا کمـک توطئـه هـای عبری‪-‬عربـی برای‬ ‫اسلام زدایی و اسلام هراسی شکست می‬ ‫خـورد و اسلام پیروز اسـت ؛ چـرا که حق‬ ‫پیروز اسـت‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمن اعالم انزجـار از این حرکت‬ ‫بـی شـرمانه‪ ،‬هـر نـوع تعـدی و اهانـت بـه‬ ‫حریـم مقدسـات اسلام و خاصـه سـاحت‬ ‫قدسـی و الهی پیامبر عظیم الشـان اسلام‬ ‫حضـرت ختمـی مرتبـت محمـد مصطفی‬ ‫صلـوات اهلل علیـه را محکـوم مـی نمایم‪.‬‬ ‫گلوگاه روی محورتوسعه‬ ‫افتتاح‪ ۲۳‬پروژه عمرانی و خدماتی‬ ‫در بخش"نشتا" تنکابن‬ ‫همزمـان در هفتـه دولـت ‪ ۲۳‬پروژه‬ ‫عمرانـی و خدماتـی در بخش"نشـتا"‬ ‫شهرسـتان تنکابـن بـا حضـور سـید‬ ‫امیرحسـینی جـو معـاون اسـتاندار و‬ ‫فرمانـدار ویـژه تنکابـن ‪،‬عسـگرپور معـاون‬ ‫سیاسـی فرمانداری و مسئوالن شهرستانی‬ ‫بـه صـورت متمرکـز و بـا اعتبـاری بالغ بر‬ ‫‪ ۱۰‬میلیـارد و ‪ ۵۰۶‬میلیـون تومـان بـه‬ ‫بهره بـرداری رسـید‪.‬‬ ‫بخشـدار بخـش نشـتا در اییـن افتتاحیـه‬ ‫ایـن پروژه هـا ضمـن گرامیداشـت یـاد و‬ ‫خاطـره شـهیدان رجایـی و باهنـر و هفته‬ ‫دولـت گفـت‪ :‬امسـال در حـوزه راهـداری‬ ‫پنـج پـروژه با اعتباری بالغ بـر یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۵۵۶‬میلیـون تومـان بـه بهره بـرداری‬ ‫رسـید کـه از مهمتریـن انهـا مـی تـوان‬ ‫بـه احـداث پـل روسـتای بابوالت بـا ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیـون تومـان اعتبـار ‪ ،‬روکـش اسـفالت‬ ‫جاده خشـکه داران بـا ‪ ۳۲۸‬میلیون تومان‬ ‫‪ ،‬گابیـون بنـدی روسـتای کنسـکو با ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیـون تومـان و روکش اسـفالت خیابان‬ ‫‪ ۱۵‬خـرداد بـا ‪ ۲۰۰‬میلیـون تومان اشـاره‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫فرهـاد سـیاه مشـته به افتتـاح سـه پروژه‬ ‫بنیـاد مسـکن بـا اعتبـاری بالـغ بـر ‪۵۸۰‬‬ ‫میلیـون تومان اشـاره کرد و افـزود‪ :‬روکش‬ ‫و زیرسـازی اسـفالت روسـتای رودپشـت‬ ‫بـا ‪ ۷۵۰‬میلیـون تومـان و زیـر سـازی و‬ ‫اسـفالت روسـتای کتـرا بـا ‪ ۶۰۰‬میلیـون‬ ‫تومـان از مهمترین پروژه های زیرسـاختی‬ ‫هفتـه دولـت امسـال بود‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت ‪ :‬کارخانـه شـالیکوبی‬ ‫صنعتـی در زمینـی به مسـاحت ‪ ۸۰۰‬متر‬ ‫بـا ظرفیـت ‪ ۷۰‬تـن در روز و بـا اعتبـاری‬ ‫بالـغ بر یـک میلیـارد و ‪ ۲۰۰‬ملیون تومان‬ ‫از سـوی دولـت و یـک میلیـارد و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیـون تومـان اورده بخـش خصوصی به‬ ‫بهره بـرداری رسـید‪.‬‬ ‫بخشـدار نشـتا مشـارکت مـردم در ایـن‬ ‫بخـش بـرای اتمـام پـروژه هـا را بسـیار‬ ‫کارسـاز توصیـف کـرد و خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫افتتـاح یـک واحد گلخانـه ای بـا اعتباری‬ ‫بالـغ بر ‪ ۲‬میلیـارد و ‪ ۳۵۰‬میلیون تومان از‬ ‫جملـه طرح هـای جهاد کشـاورزی در این‬ ‫بخـش بود‪.‬‬ ‫امـام جمعـه بخـش نشـتا نیـز در اییـن‬ ‫افتتاحیـه پروژه هـای ایـن بخـش با اشـاره‬ ‫بـه اینکـه خدمـت بـه مـردم و نظـام و‬ ‫انقلاب پاداش عظیمی در بـر دارد و طبق‬ ‫ایـات قـران مصـداق بـارز جهـاد اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬اگـر مسـوولی بخواهـد کـم کاری‬ ‫کنـد و فکـر جهـادی نداشـته باشـد امروز‬ ‫جایگاهـی بـرای عرصـه کار نـدارد‪.‬‬ ‫حجت االسلام والمسـلمین رضایی با بیان‬ ‫اینکـه مدیرانـی روی کار بیاینـد که عالوه‬ ‫بـر جهادی و پُـرکار بودن‪ ،‬بایـد مبتکر هم‬ ‫باشـند‪ ،‬تصریـح کرد‪ :‬با سـه نـوع مدیریت‬ ‫ابتـکاری‪ ،‬جهـادی و مردمی میتـوان کارها‬ ‫را پیـش برد‪.‬‬ ‫امـام جمعه بخش نشـتا افزود‪ :‬مـردم باید‬ ‫نتیجـه کارهـا و تالشـهای مسـوولین را به‬ ‫چشـم خود ببیننـد‪ ،‬کارهایی بایـد به دید‬ ‫مـردم برسـد و افتتـاح پروژهـا مصداقی از‬ ‫این امر اسـت‪.‬‬ ‫حجت االسلام رضایـی بـا اشـاره بـه اینکه‬ ‫بنـده تمـام بـا تمام قـوا و تـوان در خدمت‬ ‫شـما مـردم و مسـوولین منطقـه هسـتم‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬دسـت همدیگـر را برای‬ ‫کار کـردن بگیریم‪ ،‬گرفتـن پا و زمین زدن‬ ‫کار انسـانهای سسـت فکـر و ضعیف اسـت‪.‬‬ ‫در ادامـه فرمانـدار شهرسـتان تنکابـن بـا‬ ‫اشـاره بـه اینکـه متاسـفانه برخـی افـراد‬ ‫مـدام اشـاره می کننـد کـه در کشـور‬ ‫اقداماتـی صـورت نگرفتـه و همچنـان‬ ‫عقـب افتـاده هسـتیم‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن روزهـا‬ ‫کـه همـه در تلاش هسـتند تـا خدمـات‬ ‫صادقانـه و بی منـت بـه مـردم ارائـه دهند‬ ‫برخـی همچنـان بـه دنبـال تیـره کـردن‬ ‫خدمـات مسـووالن هسـتند در صورتی که‬ ‫خودشـان هـم هیچ حرکتـی در این زمینه‬ ‫نکردند‪.‬سـیدامیر حسـینی جو افـزود‪ :‬در‬ ‫شـرایطی کـه کشـور زیـر فشـار تحریم ها‬ ‫قـرار دارد و منابـع مالی هم محدود اسـت‬ ‫تنهـا در هفتـه دولت امسـال ‪ ۵۹۰‬میلیارد‬ ‫ریـال در شهرسـتان تنکابـن بـرای افتتاح‬ ‫امـاده شـدند‪.‬وی ادامـه داد‪ :‬بایـد در ایـن‬ ‫شـرایط سـخت و وضعیـت بـد اقتصـادی‬ ‫کـه مـردم بـا ان مواجه هسـتند می توانیم‬ ‫بـا بهره بـرداری از پروژه هـا کام مـردم را‬ ‫شـیرین کنیم‪.‬‬ ‫دهیـار روسـتای تیل پرده سـر هـم در ایـن‬ ‫مراسـم ضمـن تقدیـر و تشـکر از زحمـات‬ ‫و پیگیری هـای مسـووالن شهرسـتان و‬ ‫بخـش نشـتا بـه دو پـروژ ه افتتـاح شـده‬ ‫در روسـتای تیل پرده سـر در هفتـه دولـت‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬پـروژه سـنگ چین‬ ‫(دیـوار حفاظتـی) بـه طـول ‪ ۹۰‬متـر در‬ ‫ارتفـاع تقریبـا ‪۴‬متر بـا مبلـغ یک میلیاردو‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلیـون ریـال اجـرا گردید‪.‬حسـین‬ ‫باقـرزاده از اهالـی روسـتای تیل پـرده سـر‬ ‫در مشـارکت پروژه هـا تقدیر و تشـکر کرد‬ ‫و افـزود‪ :‬پـروژه زیرسـازی و اسـفالت و‬ ‫جـدول کانیو خیابان شـهید ایـرج دریایی‬ ‫بـه طـول تقریبـی ‪ ۴۰۰‬متـر با مشـارکت‬ ‫صددرصـدی اهالـی همـان کوچه بـا مبلغ‬ ‫دومیلیـارد و پانصـد میلیـون ریـال در‬ ‫سـال ‪ ۱۳۹۹‬بـه بهره بـرداری رسـید کـه‬ ‫از نکته هـای مهـم ایـن پـروژه مشـارکت‬ ‫صددرصـدی اهالـی همـان کوچـه بـوده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫روزهـا و ماههـا چقـدر زود مـی گـذرد گویـا‬ ‫همیـن دیروز بـود که مدیری از مرکز اسـتان‬ ‫مازنـدران در ارتفاعـات کیاسـر کاری کـرد‬ ‫کارسـتان و در زمانـی انـدک مدیریت شـهری‬ ‫ایـن شـهر را متحـول کـرد‪.‬‬ ‫فقـط کافیسـت نـگاه بـه ارتفاعـات کیاسـر‬ ‫بیاندازیـم تـا ببینیـم این مهندس نام اشـنای‬ ‫سـاروی چگونـه انجـا را بـه شـهری اراسـته‬ ‫مبـدل کـرده اسـت‬ ‫امـا گلـوگاه کـه همـواره میـان گلسـتان و‬ ‫مازنـدران در تالطم اسـت‪ ،‬جزو شـهرهای کم‬ ‫برخـوردار اسـتان محسـوب مـی شـود کـه با‬ ‫تدبیـر اعضـای شـورایش‪ ،‬مهنـدس انتظـاری‬ ‫ثابـت قـدم و مـردم اندیـش را بـرای مدیریت‬ ‫شـهر خـود برگزیدند‪.‬‬ ‫انتظـاری از جملـه شـهردارانی اسـت کـه‬ ‫کارنامـه توانمنـدش جایی بـرای گالیه هوچی‬ ‫گـران و عـوام فرییـان باقـی نمـی گـذارد ‪.‬‬ ‫صاحـب نظـران بـر ایـن عقیـده انـد کـه‬ ‫باسـپردن سـکان مدیریت شـهری گلـوگاه به‬ ‫مهنـدس خلیل اهلل انتظاری بی شـک اسـمان‬ ‫خدمت و توسـعه در این شـهر گردشـگری اما‬ ‫مفغـول مانـده را روشـن تـر خواهـد کرد‪.‬‬ ‫بایـد ایـن مهم را دانسـت که بـا اراده و اعتماد‬ ‫نماینـدگان مـردم در شـورای گلـوگاه‪ ،‬وقتـی‬ ‫فرزنـد بـا تدبیـر سـاری کلیـد دار سـاختمان‬ ‫مدیریـت شـهری شـد‪ ،‬دیـری نپایید کـه تیر‬ ‫مخالفـان و سـاحرانی کـه خواب های اشـفته‬ ‫بـرای شـهر دیـده بودنـد بـه سـنگ خـورد و‬ ‫اهنـگ خدمتگزاری صادقانه بـا کمک اعضای‬ ‫متعهـد و کارامد شـورا بـا محوریـت مهندس‬ ‫انتظـاری در شـهر به صدا در امـد و بارقه امید‬ ‫را در چشـمان شـهروندانی کـه هیـچ توقعـی‬ ‫جـز خدمـت بـی ریـا و خالصانـه نداشـته انـد‬ ‫پدیـدار گشـت‪ .‬همانگونه کـه مردم کیاسـر از‬ ‫رفتـن شـهردار کار بلـد و با سـواد شهرسـتان‬ ‫اه کشـیدند‪ ،‬بـه همـان انـدازه مـردم گلـوگاه‬ ‫مهنـدس خلیـل اهلل انتظـاری مـردم مـدار و‬ ‫جامعـه نگـر سـاروی را مورد محبـت و احترام‬ ‫خـود قـرار دادنـد تـا ثابـت شـود کـه قـدر‬ ‫شناسـی بـه رنـگ و لعـاب و خـط و جنـاح و‬ ‫قـوم و قبیلـه نیسـت ‪.‬‬ ‫بـا ایـن وصف بایـد منتظر بـود و دیـد که این‬ ‫سـاروی از ارتفاعـات کوهسـتانی کیاسـر چـه‬ ‫ره توشـه هـای دیگـری بـرای شـهر سـاحلی‬ ‫گلـوگاه به ارمغـان اورده اسـت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!