روزنامه کرانه شمال شماره 696 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 696

روزنامه کرانه شمال شماره 696

روزنامه کرانه شمال شماره 696

‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬چهار شنبه ‪ 19 /‬شهریور‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 696‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫جنگ روز عاشورا نباید شناخت؛ ان یک بخش از جهاد امام حسین است‪.‬‬ ‫امام حسین را فقط به‬ ‫ابوذر زمانه ی ما‬ ‫‪5‬‬ ‫او همـواره در پی اتحاد و همبسـتگی‬ ‫و همدسـتگی ملـل اسلامی و احزاب‬ ‫و گـروه هـای مختلـف بـا تفکـرات‬ ‫متفـاوت بـوده اسـت‪ .‬در جـای جای‬ ‫تاریـخ انقالب اسلامی ایـران رد پای‬ ‫ایـت اهلل طالقانی دیده می شـود و به‬ ‫برکت وجـود افرادی چون ایشـان که‬ ‫به واقـع طالیـه داران علم و فراسـت‬ ‫بـوده اند ایـن انقالب تاریخـی به ثمر‬ ‫نشست ‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫به مناسبت بازگشایی مدارس در ایام کرونا صادر شد؛‬ ‫پیام تبریک سوادکوهی های‬ ‫مقیم قائم شهر به ماریا خلیلی‬ ‫جمنانی مدیر دبستان ازادگان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪۲۴‬ساعت طالیی‬ ‫استاندار مازندران‬ ‫‪7‬‬ ‫سپری مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران‪:‬‬ ‫همه باید در راستای سیاست ها و‬ ‫اهداف کلی شرکت حرکت کنیم‬ ‫احمدپور مدیرعامل شرکت گاز مازندران‬ ‫خبر داد؛‬ ‫اجرای ‪ 260‬کیلومتر شبکه‬ ‫تغذیه و توزیع گاز طبیعی‬ ‫در نیمه نخست امسال‬ ‫‪3‬‬ ‫حسین زادگان می داند‬ ‫چه می خواهد‬ ‫مدل سفرهای حسین زادگان؛ کالس درس مدیریت‬ ‫پیام تبریک به سرپرست شهرداری تنکابن‬ ‫جناب مهندس مسعود ردایی‬ ‫انتخـاب به جـا و شایسـته جنابعالـی به عنوان سرپرسـت‬ ‫شـهرداری تنکابـن کـه بیانگـر تعهـد‪ ،‬کارامـدی‪ ،‬لیاقـت‬ ‫و شایسـتگی های برجسـته شـما در صحنه هـای خدمـت‬ ‫صادقانـه بـه نظام و وطـن اسلامی اسـت را تبریک عرض‬ ‫م ی نماییـم‪.‬‬ ‫از درگاه ایـزد منـان مزید توفیقـات برای خدمتی سرشـار‬ ‫از شـور و نشـاط و مملـو از تـوکل الهـی در جهت رشـد و‬ ‫شـکوفایی ایـران اسلامی و شـهر تنکابن مسـالت داریم‪.‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر تنکابن‬ ‫به مناسبت بازگشایی مدارس در ایام کرونا صادر شد؛‬ ‫پیام تبریک سوادکوهی های مقیم شهرستان قائم شهر به‬ ‫ماریا خلیلی جمنانی مدیر دبستان ازادگان‬ ‫ب ـه گـزارش کرانـه شـمال جمعـی از‬ ‫سـوادکوهی هـای مقیـم قائـم شـهر بـه‬ ‫خانم خلیلی مدیـر دبسـتان ازادگان قائم‬ ‫شـهر پیام تبریک بازگشـایی مدارس داده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫متن پیام به شرح زیر است‪.‬‬ ‫سـال تحصیلـی جدیـد در حالی اغاز شـد که به‬ ‫دلیل شـیوع ویروس کرونا در نـوع خود بی مانند‬ ‫بـود‪ ،‬بـدون تردیـد تـداوم فراینـد همه جانبـه‬ ‫امـوزش یکـی از دغدغه هـای مشـترک رهبـری‬ ‫‪ ،‬دولـت و اولیـا دانش امـوزان اسـت و ایـن مهم‬ ‫تنهـا در سـایه همـکاری و همدلـی متولیـان‬ ‫امـوزش کشـور و دانش امـوزان محقـق خواهـد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫امـروزه بـا شـیوع ویـروس کرونـا و جـوالن ان‬ ‫در سراسـر دنیـا‪ ،‬بازگشـایی مـدارس یکـی از‬ ‫بزرگتریـن چالش هـا و دغدغه هـای کشـورها بـه‬ ‫شـمار مـی رود‪ .‬ایـران اسلامی هم امسـال یکی‬ ‫از سـخت ترین اغازهـا را برای سـال تحصیلی در‬ ‫بعـد از انقلاب تجربـه خواهـد کـرد بطوریکه از‬ ‫‪ ۱۵‬شـهریور به صـورت حضـوری و غیرحضوری‬ ‫شـاهد بازگشـایی مـدارس در شـهرهای مختلف‬ ‫بودیـم هرچنـد رعایـت دقیـق پروتـکل هـای‬ ‫بهداشـتی بصـورت سـخت گیرانـه شـرط الزم‬ ‫بـرای حضـور ایمـن دانش امـوزان اسـت‪.‬‬ ‫لـذا به همیـن منظور جا دارد بازگشـایی مدارس‬ ‫را خدمـت سـرکارخانم ماریـا خلیلـی جمنانـی‬ ‫مدیر مدبر ودلسـوز دبسـتان ازادگان شهرسـتان‬ ‫قائم شـهرکه اغازسـنگرتعلیم و تربیت می باشد‬ ‫را خدمـت شـما و همه معلمـان گرامی تبریک و‬ ‫تهنیت عـرض نماییم‪.‬‬ ‫ازطرف سوادکوهی های مقیم شهرستان‬ ‫قائم شهر‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 19/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪696‬‬ ‫سیاسی و اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫یادداشت‬ ‫‪۲۴‬ساعت طالیی استاندار‬ ‫سید احمد حسینی‬ ‫ابوذر زمانه ی ما‬ ‫در چنیـن روزی ایـت اهلل سـید محمـود‬ ‫طالقانـی ‪ ،‬ابـوذر زمـان دار فانـی را وداع‬ ‫گفـت‪ .‬امـام خمینـی (ره) ایـن لقـب را‬ ‫پـس از مـرگ ایشـان انتخـاب کـرد‪ .‬او‬ ‫شـخصیتی بـرای همـه قشـرهای جامعه‬ ‫و تفکـرات گوناگـون بوده اسـت‪ .‬طالقانی‬ ‫از انـدک شـخصیت هایـی بـود کـه در‬ ‫بیـن روحانیـون از دکتـر علی شـریعتی‬ ‫و محمـد مصـدق دفـاع مـی کـرد‪.‬‬ ‫او همـواره در پـی اتحـاد و همبسـتگی‬ ‫و همدسـتگی ملـل اسلامی و احـزاب و‬ ‫گـروه هـای مختلف بـا تفکـرات متفاوت‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬در جای جـای تاریخ انقالب‬ ‫اسلامی ایـران رد پای ایـت اهلل طالقانی‬ ‫دیـده می شـود و به برکت وجـود افرادی‬ ‫چـون ایشـان کـه بـه واقـع طالیـه داران‬ ‫علـم و فراسـت بـوده انـد ایـن انقلاب‬ ‫تاریخـی بـه ثمر نشسـت‪.‬‬ ‫روحیـه مبـارزه طلبـی ‪ ،‬اتحـاد خواهی و‬ ‫اعتـدال از خصوصیـات بـارز ایـن مجاهد‬ ‫نسـتوه بـوده کـه او را تـا همیشـه تاریـخ‬ ‫زنـده نگه خواهد داشـت‪ .‬ایشـان فعالیت‬ ‫هـای خطیـری در عرصه عدالـت خواهی‬ ‫و روشـنگری انجـام داده اند کـه می توان‬ ‫بـه تاسـیس نهضـت ازادی بـه همراهی‬ ‫و همیـاری مهنـدس مهـدی بـازرگان و‬ ‫یـداهلل سـحابی اشـاره کـرد‪ .‬همچنیـن او‬ ‫از همراهـان تاثیـر گـذار در نهضـت ملی‬ ‫شـدن نفـت به سـرداری دکتـر مصدق و‬ ‫ایـت اهلل کاشـانی بوده اسـت‪.‬‬ ‫کرونا جشنواره عناب سیمرغ‬ ‫را تعطیل کرد‬ ‫فرمانـدار سـیمرغ بـا اعالم ایـن که وضعیت‬ ‫شـیوع کرونا در این شهرستان در حالت زرد‬ ‫قـرار گرفته اسـت ‪،‬گفت ‪ :‬وضعیـت کرونایی‬ ‫باعـث شـده تا جشـنواره عناب که هر سـاله‬ ‫شـهریور ماه در روسـتای پایین دسته برگزار‬ ‫می شـد ‪ ،‬امسـال لغو شود‪.‬‬ ‫مجتبـی حبیـب نـژاد روشـن افـزود ‪ :‬هـم‬ ‫اکنـون ‪ ۲‬بیمـار مبتال به کوویـد‪ ۱۹-‬در این‬ ‫شهرسـتان بسـتری هسـتند و طی روزهای‬ ‫اخیـر بیمـار مشـکوک بـه کرونـا و فوتـی‬ ‫نداشـته ایم‪.‬‬ ‫وی گفـت ‪ :‬خوشـبختانه نظـارت هـای‬ ‫مسـتمر بـر بـازار و رعایـت پروتـکل هـای‬ ‫بهداشـتی توسـط مـردم بـه کاهـش شـیوع‬ ‫ویـروس و ابتلای بـه بیمـاری کوویـد‪۱۹-‬‬ ‫در سـطح ایـن شهرسـتان انجامیـده اسـت‬ ‫که امیدواریم شـهروندان بـه رعایت پروتکل‬ ‫هـای بهداشـتی ادامـه دهنـد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس امـار رسـمی ‪ ،‬از اغـاز مـوج دوم‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا تاکنـون ‪ ۷۱‬نفـر از‬ ‫شـهروندان سـیمرغی بـه بیمـاری کوویـد ‪-‬‬ ‫‪ ۱۹‬مبتلا و پس از بسـتری و درمان ‪ ۶۹‬نفر‬ ‫ترخیـص شـده اند‪.‬‬ ‫حبیـب نـژاد یکـی از دالیل کاهشـی شـدن‬ ‫شـیوع کرونـا در سـیمرغ را عالوه بـر رعایت‬ ‫خـوب شـهروندان ‪ ،‬بازرسـی هـا محسـوس‬ ‫و نامحسـوس روزانـه برشـمرد و افـزود ‪:‬‬ ‫خوشـبختانه دسـتگاه های خدمات رسـان ‪،‬‬ ‫بـازاری هـا و اماکن عمومی رعایـت پروتکل‬ ‫های بهداشـتی و فاصله گذاری اجتماعی در‬ ‫ایـن شهرسـتان را رعایـت مـی کننـد‪.‬وی با‬ ‫تاکیـد بـر این کـه پروتـکل های بهداشـتی‬ ‫بـرای مـدارس و حفاظت از سلامتی دانش‬ ‫امـوزان هـم به صـورت سـختگیرانه و جدی‬ ‫در سـیمرغ در حـال اجـرا اسـت ‪ ،‬گفـت‪ :‬به‬ ‫منظـور جلوگیری از انتشـار ویـروس کرونا و‬ ‫مبتلا شـدن دانش امـوزان به ایـن ویروس‬ ‫طـرح کنتـرل ورود دانـش امـوزان از مبـداء‬ ‫بـه مقصـد و همچنیـن برعکـس در حـال‬ ‫انجام اسـت‪.‬‬ ‫فرمانـدار سـیمرغ افـزود ‪ :‬خوشـبختانه‬ ‫مـدارس شهرسـتان با رعایت خـوب پروتکل‬ ‫های بهداشـتی کارشـان را شـروع کـرده اند‬ ‫و در حـال حاضر هیچگونه کمبودی ماسـک‬ ‫و مایـع هـای ضدعفونـی کننده هـم در این‬ ‫مراکـز اموزشـی وجود نـدارد‪.‬‬ ‫مدل سفرهای حسین زادگان؛ کالس درس مدیریت‬ ‫پروژه ها و طرح های‬ ‫بسیار دیگری نیز‬ ‫بودند که در این قریب‬ ‫به ‪ 2‬سال توسط‬ ‫حسین زادگان پیگیری و‬ ‫به بهره برداری رسیدند‬ ‫و یا در استانه افتتاح‬ ‫قرار گرفتند اما هدف‬ ‫از این یادداشت بررسی‬ ‫پروژه ها و طرح های‬ ‫عمرانی استانداری در‬ ‫این مدت زمان نیست‬ ‫بلکه می خواهیم بدانیم‬ ‫چگونه در بدترین‬ ‫شرایط دولت از لحاظ‬ ‫اقتصادی‪ ،‬شدیدترین‬ ‫تحریم های ایاالت متحده‬ ‫و حاال شرایط کرونایی‪،‬‬ ‫مازندران در شاخص های‬ ‫مهمی مثل سرمایه گذاری‬ ‫خارجی‪ ،‬تولید‪ ،‬صادرات‬ ‫و یا حتی اشتغال با‬ ‫پیشرفت روبرو می شود‪.‬‬ ‫*حسین زادگان می داند چه می خواهد‬ ‫یـک جملـه معروف هسـت که می گویـد وقت تنها‬ ‫منبعـی اسـت کـه همـه افراد بطـور مسـاوی از ان‬ ‫برخوردارنـد‪ .‬بنابرایـن افـراد موفـق و ناموفق‪ ،‬فقیر‬ ‫و غنـی‪ ،‬قـوی و ضعیـف‪ ،‬سـالم و بیمـار‪ ،‬و غیـره‬ ‫همگـی از زمان یکسـانی بـرای انجام کارهای شـان‬ ‫برخوردارنـد‪ .‬امـا ایـن طرز تفکـر و مدیریـت ان ها‬ ‫اسـت کـه تمایـز ایجـاد می کند‪.‬‬ ‫در ‪ 24‬سـاعت چـه کارهایـی می تـوان انجـام داد؟‬ ‫می تـوان بـه دیدوبازدیـد اقـوام رفـت‪ ،‬پیکنیـک‬ ‫برگـزار کـرد‪ ،‬کارهـای عقـب افتاده در طـول هفته‬ ‫را انجـام داد و یـا از ایـن دسـت کارهـا کـه همـه‬ ‫مـا وقتـی یـک روز خالـی گیـر می اوریـم انجـام‬ ‫می دهیـم‪ .‬امـا می شـود شـکل دیگـری بـه قضیـه‬ ‫نـگاه کـرد‪ .‬برای این کار کافی اسـت به سـفر اخیر‬ ‫حسـین زادگان بـه تهـران نگاهـی بیاندازید‪.‬‬ ‫نزدیک به ‪ 2‬سـال از عهده داری سـمت اسـتانداری‬ ‫مازنـدران توسـط حسـین زادگان می گـذرد و در‬ ‫ایـن مـدت مازنـدران ابسـتن بحران هـای کوچک‬ ‫و بزرگ بسـیاری بوده اسـت‪ .‬از سـیل در نوروز ‪98‬‬ ‫گرفتـه تـا حاال کـه کرونـا در این اسـتان جاخوش‬ ‫کـرده و انگار خیـال رفتن ندارد‪ .‬خدمات رسـانی و‬ ‫حرکت در مسـیر توسـعه و پیشـرفت امـا لحظه ای‬ ‫در ایـن مـدت فراموش نشـد و بـا تمام ایـن قضایا‬ ‫در بسـیاری از مـوارد گام هـای اساسـی و رو بـه‬ ‫جلویـی در مازندران برداشـته شـد‪.‬‬ ‫در ایـن مـدت زمـان مازندران بـرای نخسـتین بار‬ ‫مسـتقال روابـط خارجـی خـود را گسـترش داد و‬ ‫بـا پیگیری هـای شـخص حسـین زادگان سـرعت‬ ‫تکمیـل پایانه هـای تجـاری و صادراتـی اسـتان‬ ‫افزایـش چشـمگیری پیـدا کـرد‪ .‬پایانه هایـی کـه‬ ‫می تواننـد نقـش کلیدی در اینده اقتصادی اسـتان‬ ‫ایفـا نماینـد‪ .‬در ماجـرای مدیریت پسـماند و زباله‬ ‫نیـز حسـین زادگان بیـش از هـر اسـتاندار دیگری‬ ‫پیگیـر پروژه هـای زباله سـوز در سـاری و نوشـهر‬ ‫بـود و ایـن طرح هـا را تـا یک قدمی بهره بـرداری به‬ ‫پیـش بـرد‪ .‬عالوه بـر ایـن پـس از سـال ها کارخانه‬ ‫کمپوسـت تنکابـن نیـز در زمـان وی افتتـاح شـد‬ ‫تـا مشـکل مدیریت پسـماند در بخـش عظیمی از‬ ‫شـهرهای غربی ترین نقطه مازندران برای همیشـه‬ ‫برطرف شـود‪ .‬اقدامی که در سـال های اتی بیشـتر‬ ‫بـه اثـرات مثبـت ان پـی خواهیـم برد‪.‬‬ ‫پروژه هـا و طرح هـای بسـیار دیگـری نیـز بودنـد‬ ‫که در این قریب به ‪ 2‬سـال توسـط حسـین زادگان‬ ‫پیگیـری و بـه بهره برداری رسـیدند و یا در اسـتانه‬ ‫افتتـاح قـرار گرفتنـد امـا هـدف از ایـن یادداشـت‬ ‫بررسـی پروژه هـا و طرح هـای عمرانـی اسـتانداری‬ ‫در ایـن مـدت زمـان نیسـت بلکـه می خواهیـم‬ ‫بدانیـم چگونـه در بدترین شـرایط دولـت از لحاظ‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬شـدیدترین تحریم هـای ایاالت متحده و‬ ‫حـاال شـرایط کرونایی‪ ،‬مازنـدران در شـاخص های‬ ‫مهمـی مثـل سـرمایه گذاری خارجـی‪ ،‬تولیـد‪،‬‬ ‫صـادرات و یـا حتـی اشـتغال بـا پیشـرفت روبـرو‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫یکـی از دالیـل ایـن اتفـاق ایـن اسـت کـه‬ ‫حسـین زادگان دقیقـا می دانـد چـه چیـزی‬ ‫می خواهد و این مسـئله کامال در سـفرهای وی به‬ ‫پایتخـت نیز مشـهود اسـت‪ .‬نمونه اش همین سـفر‬ ‫روز گذشـته اسـتاندار به تهـران که دسـتاوردهای‬ ‫بسـیاری بـرای مازنـدران بـه همـراه داشـت‪ .‬او در‬ ‫ابتـدا به دیدار عبدالهاشـم حسـن نیا‪ ،‬معـاون وزیر‬ ‫و رئیـس سـازمان راهـداری و حمـل و نقـل جـاده‬ ‫ای کشـور رفـت تـا صدور مجـوز برای تاسـیس دو‬ ‫شـرکت حمـل و نقـل بین المللـی در مازنـدران را‬ ‫شـخصا پیگیـری نماید‪.‬‬ ‫اسـتاندار بارها در صحبت هایـش از ضعف مازندران‬ ‫در ترانزیـت بین المللـی سـخن گفـت و یکـی از‬ ‫دالیـل عـدم موفقیـت صـادرات در ایـن اسـتان را‬ ‫نبـود پایانه هـای بین المللـی در مازنـدران اعلام‬ ‫کـرد امـا او به همین بسـنده نکرد و بـرای پیگیری‬ ‫مسـئله شـخصا بـه پایتخت سـفر کرد‪.‬‬ ‫در همـان جلسـه اسـتاندار مازنـدران از توافـق‬ ‫اولیـه ‪ 1000‬میلیـارد ریالـی بـا سـازمان راهداری‬ ‫و حمـل و نقـل جـاده ای کشـور خبـر داد‪ .‬بـر‬ ‫اسـاس ایـن توافـق؛ ‪ 40‬درصـد از اعتبار یاد شـده‬ ‫از سـوی اسـتان و ‪ 60‬درصـد از سـوی سـازمان‬ ‫راهـداری بـرای پیـچ هـای خطرنـاک‪ ،‬تقاطع های‬ ‫خطرافریـن‪ ،‬روکـش و بهسـازی راه هـا و دیگـر‬ ‫پـروژه هـای حـوزه راه در مازنـدران تامیـن مـی‬ ‫شـود‪ .‬مسـئله ای کـه نه تنهـا دغدغه مردم اسـتان‪،‬‬ ‫بلکـه حتـی جمعیت میلیونی مسـافرانی اسـت که‬ ‫هرسـاله مازنـدران را بـرای سـفر انتخـاب می کننـد‪.‬‬ ‫سـپس حسـین زادگان بـه دیـدار مدیرعامـل گروه‬ ‫توسـعه اقتصـادی تدبیـر وابسـته به سـتاد اجرایی‬ ‫فرمـان حضـرت امـام (ره) رفـت تـا حمایت هـای‬ ‫ایـن سـتاد را بـرای واحدهـای تولیـدی اسـتان‬ ‫و پشـتیبانی از برخـی دیگـر از طرح هـا جلـب‬ ‫نمایـد‪ .‬او خواسـتار حمایـت این سـتاد از نسـاجی‬ ‫شـماره یـک قائم شـهر شـد کـه موافقت نـوروزی‬ ‫مدیرعامـل ایـن گـروه را بهمـراه داشـت‪ .‬اسـتاندار‬ ‫مازنـدران همچنیـن درخواسـت کـرد تـا ایـن‬ ‫مجموعـه تولیـدی بـه بخـش خصوصـی واگـذار‬ ‫گردد و پشـتیبانی سـتاد اجرایی امـام (ره) را نیز با‬ ‫خـود بهمـراه داشـته باشـد‪.‬‬ ‫مقـام عالـی دولـت در اسـتان در بخـش دیگری از‬ ‫ایـن دیدار همچنیـن خواسـتار ورود و حمایت این‬ ‫سـتاد از ‪ 22‬شـرکت شـهرک صنعتی کیاسـر برای‬ ‫تامیـن سـرمایه در گـردش ایـن واحدهـا مجموعا‬ ‫بالـغ بـر ‪ 40‬میلیـارد تومـان شـد‪ .‬از سـوی دیگـر‬ ‫پشـتیبانی سـتاد اجرایـی فرمـان امـام (ره) بـرای‬ ‫تامیـن اقلام و امکانـات بهداشـتی و درمانـی کادر‬ ‫درمانـی و بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی در‬ ‫مقابلـه بـا کرونا از جمله دسـتگاه اکسـیژن سـاز و‬ ‫ونتیالتـور و‪ ...‬از جمله دیگر خواسـته های حسـین‬ ‫زادگان از نـوروزی بـود‪.‬‬ ‫کار او این جـا تمـام نشـد و پـس از ایـن جلسـه‬ ‫نشسـت صمیمـی اسـتاندار مازنـدران و مدیرعامل‬ ‫بانـک صنعـت و معدن کشـور با جمعـی از صنعت‬ ‫گـران مازنـی‪ ،‬برخی مدیران بانـک صنعت و معدن‬ ‫و مدیـر عامـل بانـک صنعـت و معدن اسـتان برای‬ ‫بررسـی مسـایل و مشـکالت ایـن بخـش در سـال‬ ‫جهـش تولیـد و ارایـه راهکارهـای الزم در تهـران‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬در ایـن جلسـه کـه بمنظـور تامیـن‬ ‫مالـی برخـی بخـش هـای مهـم در سـال جهـش‬ ‫تولیـد برگـزار شـد‪ ،‬بحـث و تبـادل نظـر صـورت‬ ‫گرفـت و توافقـات الزم در این زمینـه به عمل امد‪.‬‬ ‫نکتـه مهـم در این نشسـت دیـدار چهره بـه چهره‬ ‫اسـتاندار بـا تولیدکننـدگان بـود کـه بـدون شـک‬ ‫سـبب می شـود تـا وی بیـش از پیـش در جریـان‬ ‫مشـکالت تولیـد قـرار بگیرد‪.‬‬ ‫روز طوالنـی حسـین زادگان در تهـران اینجـا بـه‬ ‫پایـان نرسـید‪ .‬کسـانی کـه او را میشناسـند از‬ ‫عالقـه وی بـه فوتبـال نیـز باخبرنـد‪ .‬همیـن کافی‬ ‫اسـت تـا دیـدار بعـدی اسـتاندار در پایتخـت رنگ‬ ‫و بـوی فوتبالـی به خود بگیـرد‪ .‬اسـتاندار مازندران‬ ‫در نشسـت ‪ 3‬سـاعته بـا اعضـای هیـات مدیـره و‬ ‫سـرمربی تیـم نسـاجی بـه بررسـی مشـکالت و‬ ‫مسـایل ایـن باشـگاه پرداخـت و بـرای بـرون رفت‬ ‫ایـن تیـم از موانع موجود بویژه حل مشـکالت تیم‬ ‫در فصـل نقـل و انتقـاالت بـرای حضـور قدرتمنـد‬ ‫در لیـگ برتـر پیـش رو بـه ارایـه راه کارهـا و انجام‬ ‫هماهنگـی هـای الزم اقـدام نمـود‪.‬‬ ‫همـه ی ایـن نشسـت ها و دسـتاوردها تنهـا در‬ ‫‪ 24‬سـاعت صـورت گرفـت‪ 24 .‬سـاعتی که شـاید‬ ‫گاهـی بـرای انجـام کارهـای روزمـره هـم زمـان‬ ‫کمی به نظر برسـد اما اسـتاندار باانگیـزه مازندران‬ ‫ثابـت کـرد می توان در ان کارهای بسـیار بزرگتری‬ ‫انجـام داد‪ .‬مهمتـر ایـن کـه ادمـی بـه فکـر فـرو‬ ‫مـی رود کـه اگـر می تـوان در یـک روز ایـن انـدازه‬ ‫کارهـای تاثیرگـذار بر سرنوشـت مردم یک اسـتان‬ ‫انجـام داد پـس در یـک سـال باقی مانـده از عمـر‬ ‫ایـن دولـت نیز می شـود کارهـای بسـیاری صورت‬ ‫بپذیـرد امـا بـرای ان نیـاز بـه افـراد پـای کاری‬ ‫ماننـد حسـین زادگان اسـت‪ .‬اکنـون وقـت حمایت‬ ‫نماینـدگان از پیگیری هـای او اسـت‪ .‬انـان بایـد با‬ ‫پیگیـری مصوبات این سـفر به تحقـق اعتبارات در‬ ‫نظـر گرفتـه شـده بـرای مازنـدران کمـک کنند تا‬ ‫فراینـد سـفر موفق اسـتاندار بـه پایتخـت تکمیل‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫او ثابـت کـرد کـه تهران جـای تعطیالت نیسـت و‬ ‫لحظـه بـه لحظـه حضـور یک مسـئول اسـتانی در‬ ‫پایتخـت می توانـد بـا دسـتاوردهای بزرگـی بـرای‬ ‫مردمش همراه باشـد‪ .‬متاسـفانه دیده شـده برخی‬ ‫مسـئولین در سـفرهای چنـدروزه به تهـران نه تنها‬ ‫فعالیـت مثبتی از خـود بجا نمی گذارنـد بلکه هیچ‬ ‫گزارشـی از سـفر خود به مردم نیـز ارائه نمی کنند‬ ‫و هیچوقـت کسـی متوجـه دلیـل سـفرهای انـان‬ ‫نمی شـود‪ .‬مدل سـفرهای حسـین زادگان امـا باید‬ ‫بـه الگویـی بـرای مدیـران مازنـدران تبدیل شـود‪.‬‬ ‫سـفرهایی کوتـاه‪ ،‬بـا برنامـه‪ ،‬همـراه بـا پرزنـت و‬ ‫پشـتیبانی قبلـی و ارائـه گـزارش بـه مـردم و‬ ‫رسـانه ها تا بشـود در طول زمان دسـتاوردهای ان‬ ‫را مطالبـه کـرد و یـا حتـی در کفه تـرازو قـرار داد‪.‬‬ ‫یـک مـاه قبـل و در ‪ 14‬مـرداد نیـز وی سـفری به‬ ‫تهـران داشـت و در ان پیگیـر طرح هـای اقتصادی‬ ‫اسـتان از جملـه پروژه هـای عمرانـی‪ ،‬گردشـگری‪،‬‬ ‫انـرژی‪ ،‬بـورس و برنامه هـای حـوزه جهـش تولیـد‬ ‫بـود توانسـت رایزنی هـای مختلفـی در ایـن بخش ‬ ‫با مقامات ارشـد دولت داشـته باشـد‪ .‬دسـتاورد ان‬ ‫نیـز سـفر نوبخـت بـه مازنـدران و اختصـاص ‪20‬‬ ‫هـزار میلیـارد ریـال اعتبـار عمرانـی بـه پروژه های‬ ‫اسـتان بود‪.‬‬ ‫در انتهـا ذکـر یـک نکته ضـروری به نظر می رسـد‬ ‫و ان اینکـه وقـت غیرقابـل ذخیـره کـردن اسـت‪.‬‬ ‫اگـر امروز وقـت اضافه داشـتید‪ ،‬نمی توانیـد ان را‬ ‫بـرای روز دیگـری پـس انـداز کنیـد‪ .‬بنابراین تنها‬ ‫راه برخـورد عاقالنـه بـا وقـت‪ ،‬مصـرف صحیـح ان‬ ‫اسـت‪ .‬کاری کـه انگار حسـین زادگان خـوب ان را‬ ‫یـاد گرفته اسـت‪.‬‬ ‫در دیدار با رییس سازمان برنامه و بودجه کشور صورت گرفت؛‬ ‫پیگیری استاندار گیالن برای جبران خسارت های‬ ‫وارده به کشاورزان برنج کار‬ ‫به گـزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گیالن؛‬ ‫دکتـر ارسلان زارع در دیـدار بـا دکتـر محمدباقـر‬ ‫نوبخـت موضـوع جبـران خسـارت های وارده بـه‬ ‫کشـاورزان برنجـکار ناشـی از بـارش هـای مـداوم و‬ ‫مسـتمر بـاران طی سـال زراعـی جـاری را پیگیری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت اسـتاندار گیلان چهارم شـهریورماه‬ ‫جـاری در نامـه ای بـه رییـس سـازمان برنامـه و‬ ‫بودجـه کشـور و نیز رییس سـازمان مدیریت بحران‬ ‫کشـور‪ ،‬میـزان خسـارت ها را اعلام کـرده بود‪.‬‬ ‫اسـتان گیالن بـا دارا بودن ‪ ۲۳۸‬هـزار هکتار اراضی‬ ‫شـالیزاری‪ ،‬رتبه دوم در تولید محصول اسـتراتژیک‬ ‫برنـج را در کشـور دارا بـوده و همه سـاله با تولیدی‬ ‫بالـغ بـر ‪ ۷۵۰‬هـزار تـن برنـج سـفید‪ ،‬نیـاز بالـغ بر‬ ‫‪ ۲۰‬میلیـون نفـر از جمعیـت کشـور را به ایـن ماده‬ ‫غذایـی تامین مـی کند‪.‬‬ ‫پیگیـری پروژه هـای مرتبط با جهش تولید اسـتان‬ ‫از دیگـر مـواردی بـود کـه در دیـدار نماینـده عالی‬ ‫دولـت در گیلان با دکتـر نوبخت انجام شـد‪.‬‬ ‫همچنیـن جـذب اعتبـار بـرای تکمیل پـروژه های‬ ‫بهداشـت و درمان اسـتان از جمله بیمارستان ‪۴۰۰‬‬ ‫تخت خوابـی رشـت‪ ،‬در دیدار امروز اسـتاندار گیالن‬ ‫بـا رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور مـورد‬ ‫پیگیـری قـرار گرفت‪.‬‬ ‫دکتـر نوبخـت پایان هفته جاری به منظـور بازدید از‬ ‫چندین پـروژه عمرانی و مرتبط بـا اقتصاد مقاومتی‬ ‫و همچنیـن امضـای تفاهـم نامـه سـاخت دو هـزار‬ ‫واحـد مسـکونی محرومان با همکاری بنیاد مسـکن‬ ‫انقلاب اسلامی‪ ،‬به گیالن سـفر مـی کند‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫​مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران ‪:‬‬ ‫ایمن سازی و بهسازی راه های‬ ‫مازندران ضروری است‬ ‫م د ی ـر کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای مازنـدران اظهـار‬ ‫داشت‪:‬ایمن سـازی و بهسـازی راه هـای اسـتان بـا توجـه به حجـم باالی‬ ‫حمـل و نقـل امـری ضـروری اسـت ‪،‬از ایـن رو بـا اجـرای پروژه هـای‬ ‫مناسـب در ایـن زمینـه شـاهد افزایش ایمنـی و کاهش حوادثدر سـطح‬ ‫جـاده هـای اسـتان خواهیـم بـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده‬ ‫ای اسـتان مازنـدران ‪،‬مهنـدس عباسـعلی نجفـی بـا بیان اینکه اسـتان‬ ‫مازنـدران در مسـیر ترانزیتـی قـرار داشـته و تـردد در جاده هـای ایـن‬ ‫اسـتان از میانگیـن باالیـی برخـوردار اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬بیـش از ‪۹۰‬‬ ‫درصـد حمـل و نقـل بار و مسـافر از طریق راه و جاده هـای زمینی جابجا‬ ‫می شـود کـه ایمنـی ‪ ،‬بهسـازی و توسـعه ایـن راه هـا الزامی اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای مازنـدران به اجـرای طرح‬ ‫ارتقـا کیفـی راهـداری در سـطح محورهـای اسـتان اشـاره و افـزود ‪ :‬بـا‬ ‫توجـه بـه تـردد میلیونی مسـافر و گردشـگر طـرح ارتقا کیفـی راهداری‬ ‫در سـطح ایـن محـور در قالـب اجـرای روکـش اسـفالت ‪ ،‬خط کشـی ‪،‬‬ ‫نصـب عالئـم ‪ ،‬اَشـکار سـازی نقـاط پـر حادثـه ‪ ،‬شـانه سـازی ‪ ،‬تعویض‬ ‫گاردریـل و نیوجرسـی ‪ ،‬رنـگ امیـزی پایـه هـا و نـرده هـا ‪ ،‬شسشـتو و‬ ‫سـاماندهی عالئـم ‪ ،‬اصلاح قـوس هـا و ‪ ...‬بـا جدیت در دسـت اجراسـت‪.‬‬ ‫مهنـدس نجفـی خاطر نشـان سـاخت‪ :‬بـا توجه به انتشـار امـار حوادث‬ ‫رانندگـی سـال گذشـته و بررسـی وضعیت عملکـردی ایـن اداره کل در‬ ‫ارتقـای ایمنـی‪ ،‬مازنـدران موفق بـه کاهش متوالـی چهارسـاله در فوتی‬ ‫هـای ناشـی از تصادفـات ترافیکـی در راه های برون شـهری و روسـتایی‬ ‫گردیـده اسـت کـه ایـن مهم با شناسـایی و رفـع نقص نقاط پـر تصادف‬ ‫وایمن سـازی و بهسـازی راه هـای اسـتان در ارتباط اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای مازنـدران با اعالم شـماره‬ ‫تلفـن گویـای ‪ 141‬جهـت دریافـت اخریـن وضعیـت ترافیکـی اسـتان‬ ‫افـزود‪ :‬کاربـران جـاده ای جهـت انتقـال هرگونـه شـکایت‪ ،‬انتقـاد و یـا‬ ‫پیشنـــهاد مرتبـط با حوزه راهـــداری و حمـل و نقل جاده ای اسـتان‬ ‫مـی تواننـد مراتـب را از طریـق ســامانه پیامکـی ‪ 1000141‬بـا مـا در‬ ‫میـان بگذارند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫چهار شنبه ‪ 19/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪696‬‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر‬ ‫خرب‬ ‫احمدپور مدیرعامل شرکت گاز مازندران خبر داد؛‬ ‫اجرای ‪ 260‬کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز طبیعی‬ ‫در نیمه نخست امسال‬ ‫به گفته احمدپور‪ ،‬تاکنون‬ ‫‪ 59‬شهر و ‪ 2‬هزار و ‪308‬‬ ‫روستا در استان مازندران‬ ‫زیر پوشش گاز طبیعی قرار‬ ‫گرفته اند و همچنین با تالش‬ ‫و برنامه ریزی های صورت‬ ‫گرفته در زمینه توسعه‬ ‫گازرسانی به مناطق محروم‪،‬‬ ‫میزان برخورداری خانوارهای‬ ‫شهری و روستایی از نعمت گاز‬ ‫طبیعی در حال افزایش است‬ ‫و گازرسانی به ‪ 213‬روستا و‬ ‫‪ 2‬شهر (گزنک و بلده) نیز در‬ ‫دست اجرا است‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان مازنـدران گفـت‪ :‬در نیمـه‬ ‫نخسـت امسـال‪ ،‬بیش از ‪ 260‬کیلومتر شـبکه تغذیه و توزیع‬ ‫گاز طبیعـی در مناطـق کوهسـتانی اسـتان مازنـدران اجـرا‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان مازنـدران‪،‬‬ ‫جعفـر احمدپـور در جلسـه بررسـی پـروژه گازرسـانی بـه‬ ‫مناطـق محـروم‪ ،‬دربـاره توسـعه شـبکه گازرسـانی اسـتان‬ ‫مازنـدران گفـت‪ :‬بـا در نظـر گرفتـن ‪ 260‬کیلومتـر شـبکه‬ ‫تغذیـه کـه در نیمـه نخسـت امسـال احـداث شـده‪ ،‬مجموع‬ ‫شـبکه تغذیـه و توزیـع گاز طبیعـی در اسـتان بـه ‪ 21‬هـزار‬ ‫‪ 341‬کیلومتـر رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه در سـال ‪ 99‬اجـرای طرح های گازرسـانی‬ ‫در سـطح اسـتان بـا سـرعت زیـادی در حـال انجـام اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬از ابتـدای امسـال بیـش از ‪ 24‬هـزار و ‪ 350‬مشـترک‬ ‫خبر‬ ‫بر مشـترکین شـرکت گاز اسـتان افـزوده شـده و در مجموع‬ ‫تعـداد مشـترکین بـه بیـش از یـک میلیـون و ‪ 465‬هـزار‬ ‫رسـیده است‪.‬‬ ‫بـه گفتـه احمدپور‪ ،‬تاکنون ‪ 59‬شـهر و ‪ 2‬هزار و ‪ 308‬روسـتا‬ ‫در اسـتان مازنـدران زیـر پوشـش گاز طبیعی قـرار گرفته اند‬ ‫و همچنیـن بـا تلاش و برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه‬ ‫در زمینـه توسـعه گازرسـانی بـه مناطـق محـروم‪ ،‬میـزان‬ ‫برخـورداری خانوارهـای شـهری و روسـتایی از نعمـت گاز‬ ‫طبیعی در حال افزایش اسـت و گازرسـانی به ‪ 213‬روسـتا و‬ ‫‪ 2‬شـهر (گزنـک و بلـده) نیـز در دسـت اجرا اسـت‪.‬‬ ‫وی در ادامـه دربـاره بهره منـدی واحدهای صنعتی اسـتان از‬ ‫گاز طبیعـی گفـت‪ :‬این شـرکت تاکنون توانسـت تعـداد یک‬ ‫هـزار و ‪ 148‬واحـد صنعتـی عمده و ‪ 121‬جایـگاه ‪ CNG‬را‬ ‫از نعمـت گاز بهره منـد نماید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دکتر ساالری رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن‪:‬‬ ‫کادر سالمت‪ 24 ،‬ساعته در خدمت مردم باشند‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان؛‪ ،‬نشسـت‬ ‫هیئت رئیسـه دانشـگاه علـوم پزشـکی گیالن بـا حضور دکتر ارسلان سـاالری‪،‬‬ ‫رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی گیالن‪ ،‬معاونین‪ ،‬مدیران‪ ،‬روسـای مراکز اموزشـی‬ ‫و درمانـی رشـت در سـالن اجلاس حـوزه ریاسـت و روسـای بیمارسـتان های‬ ‫تابعـه اسـتان گیلان نیـز به صـورت ویدیـو کنفرانـس‪ ،‬برگزار شـد‪.‬‬ ‫مـردم بایـد خدمـات بهداشـت و درمان را به صـورت منظم و مسـتمر‬ ‫دریافـت کنند‬ ‫دکتـر ارسلان سـاالری‪ ،‬رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی گیالن در این نشسـت‪،‬‬ ‫بـا تاکیـد بـر ارائه خدمات مسـتمر و منظم از سـوی کادر سلامت‪ ،‬اظهـار کرد‪:‬‬ ‫مـردم بایـد خدمـات بهداشـت و درمـان را در سـطح اسـتان به صـورت منظم و‬ ‫مسـتمر بر اسـاس حقوق مشـخص خـود دریافـت کنند‪.‬‬ ‫کمبود پزشک نداریم‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه در تمامـی مراکـز درمانـی و بیمارسـتان هـا‪ ،‬پزشـک کافی‬ ‫وجـود دارد‪ ،‬افـزود‪ :‬علاوه بـر پزشـکان موجـود در سـطح مراکـز درمانـی‪72 ،‬‬ ‫پزشـک جدیـد نیـز جـذب و بـه بیمارسـتان های سـطح اسـتان اعزام شـده اند و‬ ‫با شـروع به کار این عزیزان‪ ،‬انشـااله کمبود پزشـک در سـطح اسـتان نخواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مراکز بیمارستانی و درمانی باید ‪ 24‬ساعته خدمات ارائه کنند‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گیالن با تاکیـد بر ارائـه خدمات ‪ 24‬سـاعته در‬ ‫مراکـز درمانـی و بیمارسـتان هـای اسـتان‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن مراکـز‪ ،‬عالوه بـر فعال‬ ‫بـودن در نوبـت صبـح‪ ،‬بایـد در نوبت عصر و شـب نیز فعـال بوده و پزشـکان با‬ ‫حضـور در مراکـز درمانـی‪ ،‬بـه مـردم و بیماران خدمـات مکفی ارائـه کنند‪.‬دکتر‬ ‫سـاالری بر لزوم اشـراف کامل روسـای بیمارسـتان ها بر تمامی امور اداری‪ ،‬مالی‬ ‫و درمانـی تاکیـد کـرد و افـزود‪ :‬رئیـس بیمارسـتان باید بـر شـیوه و به کارگیری‬ ‫نیروهـا‪ ،‬غـذای بیمـاران‪ ،‬توزیع دارو‪ ،‬افزایـش رضایت مندی بیمـاران و خانواده ها‬ ‫اشـراف کامـل داشـته باشـد و مرکـز درمانی و یا بیمارسـتان را بصورت مسـتمر‬ ‫پایـش کنـد‪.‬وی بـر لـزوم هماهنگـی روسـای بیمارسـتان های تابعـه اسـتان در‬ ‫خصـوص پیگیری هـا بـرای رفـع کمبودهـای زیرسـاختی در مراکـز تاکیـد کرد‬ ‫و گفـت‪ :‬برخـی از روسـای بیمارسـتان های اسـتان بـه جهـت رفـع نواقـص و‬ ‫کمبودهـا از ظرفیت هـای برون سـازمانی بهـره می گیرند که بسـیار حائز اهمیت‬ ‫اسـت‪ ،‬امـا الزم اسـت قبـل از ایـن اقـدام‪ ،‬به منظـور هماهنگـی بهتـر و پرهیز از‬ ‫مـوازی کاری‪ ،‬بـا معاونیـن مربوطـه دانشـگاه هماهنگی های الزم صـورت گیرد‪.‬‬ ‫خدمـات تشـخیص درمانی علاوه بر بیماران بسـتری باید بـه بیماران‬ ‫سـرپایی نیز ارائه شـود‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گیالن بـا تاکید بر اینکـه بیمارسـتان نباید تنها‬ ‫یـک سـاختمان باشـد بلکـه بایـد فعـال بـوده و به مـردم‪ ،‬خدمـات ارایـه دهد‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬برخـی از بیمارسـتان های اسـتان به دلیـل ارایه خدمـات محدود‪،‬‬ ‫بیمـاران‪ ،‬رونـد درمـان خـود را مسـتقیماً بـه بخـش خصوصـی و یـا مطب هـا‬ ‫مـی سـپارند کـه ایـن مهـم باسیاسـت های خدمتـی دانشـگاه در تناقض اسـت‪.‬‬ ‫دکتر سـاالری با بیان اینکه از ظرفیت ازمایشـگاه ها‪ ،‬سـونوگرافی‪ CT ،‬اسـکن‪،‬‬ ‫رادیوگرافـی و یـا سـایر تجهیـزات تشـخیصی پزشـکی به صـورت ‪ 24‬سـاعته‬ ‫اسـتفاده نمی شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬برخی از بیمارسـتان ها بـه بیماران سـراپایی خدمات‬ ‫مذکـور را ارائـه نکـرده و یـا تنهـا ایـن خدمـات را بـه بیمـاران بسـتری محدود‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫کاملا در‬ ‫کاملا تغییـر کـرده و سیسـتم درمـان‬ ‫می کننـد کـه بایـد ایـن رویـه‬ ‫اختیـار مـردم قـرار گیرد‪.‬‬ ‫انتقـال نیرو از شهرسـتان ها به رشـت و از بخش بهداشـتی درمانی به‬ ‫اداری ممنوع است‬ ‫وی همچنیـن بـر ضـرورت حفـظ نیروها در بخش بهداشـت و درمـان به ویژه در‬ ‫شهرسـتان ها تاکیـد کـرد و گفـت‪ :‬هیئت رئیسـه دانشـگاه‪ ،‬مخالـف انتقـال نیرو‬ ‫از شهرسـتان بـه مرکـز اسـتان و یـا از کادر بهداشـت و درمـان به بخـش اداری‬ ‫اسـت و بایـد در ایـن زمینـه مقاومـت کافی در سـطح بیمارسـتان ها و شـبکه ها‬ ‫صـورت گیرد‪.‬رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گیالن با اشـاره به گالیـه برخی از‬ ‫کادر درمان و همچنین بیماران نسـبت به وسـایل حفاظت شـخصی و پزشـکی‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬در خصـوص کمبود تجهیـزات و ملزومات حفاظـت فردی هم‬ ‫از سـوی بیمـاران و هم از سـوی برخی کادر پزشـکی انتقادهایـی صورت گرفته‬ ‫کـه به نظر می رسـد یـا ملزومات کافـی خریداری نشـده و یا اگر خریداری شـده‪،‬‬ ‫بـه درسـتی توزیـع نشـده کـه باید نظـارت بر ایـن رویه نیز در سـطح دانشـگاه‬ ‫و واحدها تشـدید شود‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت در ایـن نشسـت‪ ،‬معاونیـن دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان نیز در‬ ‫خصـوص چالش هـای حـوزه سلامت در بخش های درمـان‪ ،‬بهداشـت‪ ،‬اموزش‪،‬‬ ‫غـذا و دارو موضوعاتـی را طـرح و بـرای حل و رفع نواقص موجود پیشـنهاد هایی‬ ‫را ارائـه کردند‪.‬علاوه بـر معاونیـن و مدیـران سـتادی دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫گیالن در نشسـت هیئت رئیسـه امروز‪ ،‬روسـای بیمارسـتان های سراسـر اسـتان‬ ‫نیـز بـه بیان نقاط قوت‪ ،‬مشـکالت‪ ،‬دغدغه هـا و چالش های زیرسـاختی در ابعاد‬ ‫مختلـف بخش درمـان و بیمارسـتانی پرداختند‬ ‫دکترگوهردهی مدیرکل بهزیستی مازندران‬ ‫خبر داد‪ :‬صدور مجوز تاسیس ‪ ۷‬مرکز مثبت زندگی در میاندورود‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل بهزیسـتی اسـتان‬ ‫مازنـدران ‪ ،‬دکتـر گوهردهـی ضمـن اسـتماع گـزارش‬ ‫کوتاهـی از وضعیـت فعلـی اداره بهزیسـتی شهرسـتان‬ ‫میانـدورود گفت‪ :‬با هدف ارتباط بیشـتر اعضای شـورای‬ ‫معاونیـن بـا روسـای شهرسـتانها جهت بررسـی چالش‬ ‫هـای احتمالـی جلسـات شـورای معاونیـن بصـورت‬ ‫ادواری در شهرسـتانها برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫مدیـر کل بهزیسـتی مازنـدران بـا اشـاره به عقـد تفاهم‬ ‫نامـه سـاخت هـزار واحـد مسـکونی ویژه جامعـه هدف‬ ‫بهزیسـتی اسـتان افـزود‪ :‬ضروریسـت تـا نسـبت بـه‬ ‫تکمیـل امـار و تنظیـم چـک لیسـت هـا سـرعت عمل‬ ‫بیشـتری بخـرج دهید تا علاوه بر تحقق کامل سـهمیه‬ ‫اسـتان‪ ،‬تکمیـل واحد های مسـکونی هرچه سـریعتر در‬ ‫دسـتورکار قـرار گیرد‪.‬دکتـر گوهردهـی ضمـن تقدیر از‬ ‫مسـاعدت خیریـن جهـت تکمیـل سـاختمان اورژانـس‬ ‫اجتماعـی شهرسـتان میانـدورود‪ ،‬با بیان اینکه تاسـیس‬ ‫مرکـز توانبخشـی در میانـدورود در مرحله صـدور پروانه‬ ‫فنـی قـرار دارد‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬همچنیـن ضروریسـت‬ ‫تـا پیگیـری هـای الزم جهـت راه انـدازی مرکز مشـاوره‬ ‫روانشـناختی در ایـن شهرسـتان انجـام شـود‪.‬وی بـا‬ ‫تاکیـد بـر جلـب اعتمـاد خیریـن و با اشـاره بـه دغدغه‬ ‫هـای انهـا در رابطـه بـا هزینـه کـرد مبالـغ اهدایـی در‬ ‫شهرسـتان خودشـان خاطرنشـان کـرد‪ :‬هـر کمکـی که‬ ‫خیریـن بزرگوار اسـتان بـه مجموعه بهزیسـتی میکنند‬ ‫در نهایـت در مسـیر اهـداف محرومیت زدایـی در همان‬ ‫شهرسـتان هزینـه خواهد شـد‪.‬‬ ‫مدیـر کل بهزیسـتی مازنـدران صـدور مجوز تاسـیس ‪۷‬‬ ‫مرکـز مثبـت زندگـی در میانـدورود را بـه دلیـل تعـدد‬ ‫امـار مسـتمری بگیـران در ایـن شهرسـتان عنـوان‬ ‫‪3‬‬ ‫کـرد و در خصـوص انتظـارات موجـود در بـرش هـای‬ ‫شهرسـتانی گفت‪ :‬شـرایط هـر شهرسـتان را در برش ها‬ ‫و هدفگذاریهـا درنظـر بگیریـد اما در عیـن حال ظرفیت‬ ‫هـای پنهـان هـر شهرسـتان را نیـز در جهـت اهـداف‬ ‫سـازمان شناسـایی کنیـد‪.‬‬ ‫اسهال و استفراغ می تواند‬ ‫نشانه اصلی کرونا در کودکان‬ ‫باشد‬ ‫نتیجـه یـک تحقیـق جدیـد نشـان می دهـد کـه‬ ‫اسـهال و اسـتفراغ می توانـد نشـانه اصلـی ابتلا به‬ ‫ویـروس جدیـد کرونـا در میـان کودکان باشـد‪.‬‬ ‫محققـان در دانشـگاه کوئینـز بلفاسـت در ایرلنـد‬ ‫شـمالی وضعیـت بیـش از ‪ ۹۹۰‬کـودک دو تـا ‪۱۵‬‬ ‫سـاله از سراسـر بریتانیـا را در جریـان تحقیق خود‬ ‫بررسـی کردنـد‪ .‬بـه گفتـه انهـا در میـان کودکانی‬ ‫که بـدن انها پادتـن (انتی بادی) بیمـاری «کووید‬ ‫‪ »۱۹‬را تولیـد کـرده بود عالوه بـر عالئمی همچون‬ ‫تب و سـردرد‪ ،‬اسـهال و اسـتفراغ نیز گزارش شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایـن در حالی اسـت کـه تاکنون تنها از تب‪ ،‬سـرفه‬ ‫و تغییـر حس هـای بویایـی و چشـایی بـه عنـوان‬ ‫عالئـم ابتلا بـه ویـروس جدیـد کرونـا در میـان‬ ‫کـودکان یـاد می شـد‪ .‬در مقابل پژوهش ها نشـان‬ ‫م ی دهـد کـه درد عضالنـی‪ ،‬خسـتگی‪ ،‬احسـاس‬ ‫گیجی‪ ،‬درد قفسـه سـینه و مشـکل گوارشی عالئم‬ ‫اصلـی ابتال بـه «کوویـد ‪ »۱۹‬در میان بزرگسـاالن‬ ‫اس ت‪.‬‬ ‫تام واترفیلد‪ ،‬یکی از مسـئوالن تحقیق دانشـمندان‬ ‫در دانشـگاه کوئینـز بلفاسـت در مـور نتیجـه ایـن‬ ‫پژوهـش می گویـد‪« :‬در گـروه [مطالعه] ما اسـهال‬ ‫و اسـتفراغ بیـش از سـرفه و تغییـر در حس هایـی‬ ‫بویایـی و چشـایی نشـان دهنده ابتلا بود‪».‬‬ ‫او مـی افزایـد‪« :‬اگـر بخواهیـد ابتلا به کرونـا را در‬ ‫کـودکان شناسـایی کنیـد بایـد بـه عالئمـی مانند‬ ‫اسـهال و اسـتفراغ توجـه کنیـد و تنهـا بـه دنبـال‬ ‫نشـانه هایی در دسـتگاه تنفسـی نباشـید‪».‬‬ ‫بـه گفتـه وی بـا در نظر گرفتن تب‪ ،‬سـرفه و تغییر‬ ‫حس هـای بویایـی و چشـایی تنهـا مـی تـوان ‪۷۶‬‬ ‫درصـد مـوارد ابتلا به نـوع جدید ویـروس کرونا را‬ ‫بـا ازمایـش شناسـایی کـرد اما بـا توجه بـه عالئم‬ ‫گوارشـی در کـودکان مـی تـوان این رقـم را به ‪۹۷‬‬ ‫درصد رسـاند‪.‬‬ ‫از سـوی دیگـر بسـیاری از کـودکان در فصل پائیز‬ ‫از عالئـم سـرماخوردگی رنـج خواهنـد بـرد اما تام‬ ‫واترفیلـد بـر ایـن بـاور اسـت کـه ابریـزش بینی و‬ ‫عطسـه در میـان کـودکان نشـانه ابتال بـه ویروس‬ ‫جدیـد کرونا محسـوب نمی شـود‪.‬‬ ‫یوسفی منش ناظر گمرکات مازندران‪:‬‬ ‫بدهی مالیاتی علت ماندگاری‬ ‫خودروهای وارداتی در‬ ‫گمرک نوشهر اعالم شد‬ ‫علـی یوسـفی منـش افـزود ‪ :‬از سـال ‪ ۱۳۹۲‬تا سـال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬تعداد ‪ ۷۶‬دسـتگاه خـودروی لوکس گرانقیمت‬ ‫خارجـی شـامل پورشـه ‪ ،‬ازارا ‪ ،‬بنـز و بـی ام وی وارد‬ ‫گمرک نوشـهر شـد کـه از ایـن تعداد ‪ ۳۲‬دسـتگاه به‬ ‫خاطـر دالیـل یـاد شـده و مصوبـه هیـات وزیـران در‬ ‫سـال ‪ ۱۳۹۳‬مبنـی بـر ممنوعیـت ورود خودروهای با‬ ‫حجـم موتـور بـاالی ‪ ۲۵۰۰‬سـی سـی به کشـور ‪ ،‬در‬ ‫محوطـه بندر نوشـهر دپو شـده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول اظهارداشـت ‪ :‬بـا اینکـه طـی این سـال‬ ‫هـا نامه نـگاری هـای فراوانی مبنی بـر تعیین تکلیف‬ ‫و ترخیـص ایـن خودروهـا با مسـئوالن ذیربـط انجام‬ ‫گرفـت ‪ ،‬ولی براسـاس مـوارد مطروحه ایـن پیگیریها‬ ‫بـه طـور بنیـادی موثـر واقـع نشـد تـا اینکـه سـال‬ ‫گذشـته کارهـای قانونی گمرکی بـرای تعیین تکلیف‬ ‫ایـن خودروها بـه اتمام رسـید‪.‬‬ ‫ناظـر گمـرکات مازنـدران گفـت ‪ :‬برابـر قانـون ایـن‬ ‫خودروهـا بایـد تحویل سـازمان جمـع اوری و فروش‬ ‫امـوال تملیکـی مازنـدران داده شـود و از زمان تعیین‬ ‫تکلیـف ایـن خودروهـا بـا مسـئوالن این سـازمان نیز‬ ‫چندیـن بـار تلفنی مذاکـره و نامه نگاری هم شـده اما‬ ‫تـا ایـن لحظه اقدامـی بـرای ایـن کار انجام نـداده اند‪.‬‬ ‫یوسـفی منـش با اشـاره به اشـغال گسـتره زیـادی از‬ ‫محوطـه بنـدر بـرای توقـف ایـن خودروهـای قاچـاق‬ ‫و مسـائل دیگـر امنیتـی از مسـئوالن دسـت انـدرکار‬ ‫خواسـتار تسـریع در رونـد تحویـل این تعـداد خودرو‬ ‫و انتقـال ان بـه مـکان مربوطه شـد‪.‬‬ ‫مدیـر سـازمان جمـع اوری و فـروش امـوال تملیکی‬ ‫اسـتان مازنـدران نیـز گفت ‪ :‬برابـر ضوابط ایـن تعداد‬ ‫خـودرو بایـد از ان مـکان منتقـل و بـه انبـار ایـن‬ ‫سـازمان کـه یکـی در تنکابـن و مـکان دیگـر ان در‬ ‫مرکـز مازنـدران اسـت اورده شـوند‪.‬‬ ‫یـداهلل حـاج جعفری روز سـه شـنبه در گفـت و گو با‬ ‫خبرنـگار ایرنـا ‪ ،‬محدودیـت فضـا را به عنوان مشـکل‬ ‫اساسـی بـرای انتقال این تعـداد خودرو مطـرح و ابراز‬ ‫امیـدواری کـرد بـا پـی گیـری های بـه عمـل امده و‬ ‫انجـام کارهـای اداری بـه زودی ایـن تعداد خـودرو از‬ ‫ان مـکان منتقـل و بـه انبـار ایـن سـازمان جابـه جـا‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حوزه نظارت گمرکات اسـتان مازندران در شهرسـتان‬ ‫نوشـهر مستقر است و سـه اداره گمرک در شهرستان‬ ‫های امل ‪ ،‬فریدونکنار ‪ ،‬سـاری و نیز ‪ ۲‬اداره کل یکی‬ ‫در نوشـهر و دیگـری در امیـر اباد زیـر مجموعه حوزه‬ ‫نظارت گمرکات اسـتان مازندران هسـتند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 19/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪696‬‬ ‫خرب‬ ‫مشکالت اجرای احکام‬ ‫کمیسیون ماده صد مناطق‬ ‫شهرداری گرگان بررسی‬ ‫شد‬ ‫در چهـل و یکمیـن جلسـه کمیسـیون حقوقی‪،‬‬ ‫نظـارت و بازرسـی و پاسـخگویی بـه شـکایات‬ ‫شـورای اسلامی شـهر گرگان به ریاسـت سعید‬ ‫رحیمـی کـه بـا حضـور کارشناسـان اجـرای‬ ‫احـکام مـاده صد شـهرداری گرگان برگزار شـد‪،‬‬ ‫مشـکالت اجرای احکام پرونده های کمیسـیون‬ ‫مـاده صد شـهرداری و لوایح شـهرداری از منظر‬ ‫حقوقـی مـورد بررسـی قـرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز اطالع رسـانی شـورای اسلامی‬ ‫شـهر گـرگان‪ ،‬سـعید رحیمی هـدف از برگزاری‬ ‫ایـن جلسـه را تبـادل نظـر در جهـت یافتـن‬ ‫راهـکاری مناسـب بـرای نحـوه اجـرای بهتـر‬ ‫احـکام کمیسـیون مـاده صـد و بـرون رفـت از‬ ‫مشـکالت شـهرداری در تصمیـم گیـری هـای‬ ‫اجـرای احـکام و اتخـاذ تدابیـری بـرای تسـریع‬ ‫در تصمیـم گیـری ها جهـت جلوگیـری از ضرر‬ ‫و زیـان هـای اتـی وارده بـه اربـاب رجـوع و‬ ‫شـهرداری عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسـیون حقوقـی‪ ،‬نظارت و بازرسـی و‬ ‫پاسـخگویی به شـکایات شـورای اسلامی شـهر‬ ‫گـرگان‪ ،‬بـا اشـاره بـه مشـکالت شـهرداری در‬ ‫اجـرای احـکام از جملـه عـدم همـکاری نیروی‬ ‫انتظامـی در اجـرای احکام کمیسـیون ماده صد‬ ‫در زمـان قلـع بنـا‪ ،‬مشـکالت اجـرای قلـع بنـا‪،‬‬ ‫نقـض اکثریـت قاطـع اراء مطروحه کمیسـیون‬ ‫مـاده صـد کـه در دیـوان عدالت اداری‪ ،‬مشـکل‬ ‫تغییـر مالـک ملـک و اینکـه مالـک جدید ملک‬ ‫در برابـر قلع بنا مقاومت کند‪ ،‬افـزود‪ :‬در اینگونه‬ ‫مـوارد مـی طلبد که از تجربیات شـهرهای دیگر‬ ‫در نحـوه اجـرای احـکام بهره مند شـویم‪.‬‬ ‫همچنیـن رحیمی بـر لـزوم تسـریع در انتخاب‬ ‫پیمانکار تخریب از سـوی شـهرداری و نیز صدور‬ ‫سـریع حکـم مـاده صد تـا قبـل از پایـان پروژه‬ ‫و تعییـن تکلیـف وضعیـت رای ان ملـک جهت‬ ‫جلوگیـری از ضـرر و زیـان تخریـب کـه نهایتـا‬ ‫متوجـه سـازنده و شـهرداری مـی شـود‪ ،‬تاکید‬ ‫ک رد‪.‬‬ ‫رحیمـی همچنیـن بـر لـزوم حضـور شـخص‬ ‫حقوقـدان در دبیرخانـه کمیسـیون مـاده صـد‬ ‫جهـت دفـاع از پروژه هایی کـه در دیوان عدالت‬ ‫اداری مطـرح مـی گـردد‪ ،‬تاکیـد نمـود‬ ‫د ر ا ی ـ ن ج ل سـه مسـئولین اجـرای احـکام‬ ‫کمیسـیون مـاده صـد مناطق‪3‬گانـه شـهرداری‬ ‫نیـز بـه ارائـه امـار پرونـده هـای ورودی بـه‬ ‫کمیسـیون مـاده صـد شـهرداری پرداختنـد‬ ‫و بـر ضـرورت پیگیـری مشـکالت پیـش رو و‬ ‫لـزوم تدویـن یـک دسـتور العمل متحدالشـکل‬ ‫درنحـوهاجـرایاحـکاممـادهصـدتاکیـدکردنـد‪.‬‬ ‫نهایتـاً مقرر شـد‪ ،‬کمیسـیون پیـش نویس رفع‬ ‫معضلات و مشـکالت کمیسـیون مـاده صـد و‬ ‫کمیسـیون هـای مرتبـط شـهرداری را طی یک‬ ‫هفتـه تدویـن و جهـت اجـرا بـه صحـن علنـی‬ ‫شـورای اسلامی شـهر گـرگان ارسـال نمایـد‪.‬‬ ‫ماموران انتظامی رمال و‬ ‫دعانویس کالهبردار را در‬ ‫فریدونکنار دستگیر کردند‬ ‫فرمانـده انتظامی فریدونکنـار گفت‪ :‬در پی اعالم‬ ‫خبـری مبنـی بـر این کـه فـردی با شـیوه های‬ ‫رمالـی و دعانویسـی اقـدام بـه کالهبـرداری از‬ ‫مـردم می کنـد موضـوع در دسـتور کار پلیـس‬ ‫اگاهـی قـرار گرفت‪.‬‬ ‫سـرهنگ حسـن هاشـم پـور افـزود‪ :‬مامـوران‬ ‫پلیـس اگاهـی بـا انجـام یکسـری اقدامـات‬ ‫اطالعاتـی فـرد مورد نظـر را شناسـایی و پس از‬ ‫هماهنگی هـای وی را در مخفیگاهـش دسـتگیر‬ ‫ک ردن د‪.‬‬ ‫ا و ا ز کشـف مقادیـر قابـل توجهـی مـدارک‬ ‫شناسـایی افراد در بازرسـی از محل فعالیت این‬ ‫فـرد کالهبـرداری خبـر داد و گفـت‪ :‬متهم برای‬ ‫سـیر مراحـل قانونـی تحویـل مراجـع قضائی شـد‪.‬‬ ‫سـرهنگ هاشـم پور افزود‪ :‬رمالی و دعا نویسـی‬ ‫از جملـه کار هایـی اسـت کـه افـراد سـود جو با‬ ‫اسـتفاده از عـدم اگاهـی برخـی از مـردم‪ ،‬اقدام‬ ‫بـه اغفـال شـهروندان می کننـد که در بسـیاری‬ ‫از مـوارد نتایـج و اثـرات جبـران ناپذیـری را بـر‬ ‫روی افـراد و سلامت جسـمی و روانـی انـان‬ ‫می گـذارد‪.‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫اجرای طرح ساماندهی رودخانه‬ ‫سیاهرود قائم شهر‬ ‫مهندس ردایی سرپرست شهرداری‬ ‫تنکابن در پیامی انتصاب فرماندهی‬ ‫جدید سپاه ناحیه تنکابن را تبریک گفت‬ ‫در اجرای این طرح‬ ‫تاکنون بخش عمده‬ ‫مسیر دو کیلومتری‬ ‫منطقه باالدست‬ ‫سیاهرود از پل سه‬ ‫راه درویش تا پل‬ ‫خیابان کارگر ازاد‬ ‫سازی و الیروبی شد‪.‬‬ ‫ط ـ ر حس ـ ا م ا ن د هیرودخانـه‬ ‫سـیاهرود قائـم شـهر بـا هدف‬ ‫بهـره گیـری صحیـح از ظرفیت‬ ‫این رودخانه در توسـعه شـهری‬ ‫در حـال اجـرا اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال‪ ،‬شـهردار‬ ‫قائم شـهر به اجرای طرح سـاماندهی‬ ‫رودخانه سـیاهرود در این شهرستان‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬در اجـرای ایـن‬ ‫طـرح تاکنـون بخـش عمـده مسـیر‬ ‫دوکیلومتـریمنطقـهباالدسـت‬ ‫سـیاهرود از پـل سـه راه درویـش‬ ‫تـا پـل خیابـان کارگـر ازاد سـازی و‬ ‫الیروبـی شـد‪.‬‬ ‫صالـح زاده بـا اشـاره بـه مشـارکت‬ ‫و همـکاری خـوب مـردم و حاشـیه‬ ‫نشینان در عقب نشینی و ازاد سازی‬ ‫حریـم رودخانـه‪ ،‬افـزود‪ :‬بـا اجـرای‬ ‫ایـن طـرح‪ ،‬سـیاهرود قائـم شـهر به‬ ‫یـک فرصـت و ظرفیت گردشـگری‪،‬‬ ‫تفریحـی و خدماتـی تبدیـل خواهـد‬ ‫شـد‪.‬او گفت‪ :‬اجرای کامـل این پروژه‬ ‫توسـعه ای بـا کارکرد هـای مختلـف‬ ‫عمرانی‪ ،‬گردشـگری و خدماتی برای‬ ‫شـهروندان قائـم شـهرو گردشـگران‬ ‫نیازمنـد بـه حمایت هـای اعتبـاری‬ ‫اسـتانی و ملی اسـت‪.‬‬ ‫رودخانـه سـیاهرود از ارتفاعـات‬ ‫جنـوب غربـی شهرسـتان قائم شـهر‬ ‫سرچشـمه م ی گیـرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال؛ مهنـدس ردایـی در پیامی‬ ‫انتصـاب فرمانده سـپاه تنکابن را تبریـک گفت‪ .‬متن‬ ‫پیـام به شـرح زیر اسـت‪.‬‬ ‫برادر گرانقدر جناب سرهنگ مهدوی‬ ‫بدینوسـیله انتصـاب بـه جـا و شایسـته جنابعالـی به سـمت‬ ‫فرماندهـی سـپاه پاسـداران تنکابـن را از صمیـم قلب تبریک‬ ‫و تهنیـت عـرض نمـوده و از خداونـد متعال بـرای حضرتعالی‬ ‫توفیقـات روزافزون در راه پاسـداری از ارمـان ها و اهداف نهاد‬ ‫ارزشـمند سـپاه ارزومندیم‪ .‬همچنین از خدمـات ارزنده برادر‬ ‫گرامـی جنـاب سـرهنگ سـید ابراهیـم شـریفی فرماندهـی‬ ‫سـابق سـپاه شهرسـتان تقدیـر و تشـکر نمـوده و انتصـاب‬ ‫ایشـان را بـه سـمت فرماندهـی سـپاه پاسـداران شهرسـتان‬ ‫سـاری تبریـک عـرض مـی نماییم‪.‬‬ ‫سلامتی و توفیـق روز افزونتـان را از خداونـد علیـم و قدیـر‬ ‫خواسـتارم‪.‬‬ ‫مسعود ردایی‬ ‫خبر‬ ‫در پی نشست شهردار ساری و استاندار مازندران اعالم شد‪:‬‬ ‫حمایت تمام قد شهرداری ساری‬ ‫از تیم فوتسال شهروند‬ ‫عبـاس رجبـی گفـت‪ :‬چنانچـه قرار باشـد ایـن تیم‬ ‫مـورد حمایـت کامل شـهرداری سـاری قـرار گیرد‬ ‫بایـد از مالکیت شـخصی خارج شـده و طی مراحل‬ ‫رسـمی و قانونـی تحویـل شـهرداری مرکـز اسـتان‬ ‫گ ردد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بیـن الملل‬ ‫شـهرداری سـاری‪ ،‬عبـاس رجبـی شـهردار مرکـز‬ ‫اسـتان در جلسـه ای کـه بـا حضور حسـین زادگان‬ ‫اسـتاندار مازنـدران برگـزار شـد‪ ،‬بـا اعلام حمایـت‬ ‫شـهرداری سـاری از تیـم فوتسـال شـهروند گفـت‪:‬‬ ‫ت ی ـ م ف و ت س ـال شـهروند یکـی از باسـابقه ترین‬ ‫تی م هـای ورزشـی شـهر سـاری اسـت کـه مـورد‬ ‫حمایـت شـهرداری مرکـز اسـتان اسـت‪.‬‬ ‫شـهردار سـاری بیان داشـت‪ :‬تماشاگران سـاروی با‬ ‫ایـن تیـم و فـراز و فرودهایـش در سـطح فوتسـال‬ ‫کشـور خاطـره دارنـد و به نوعـی این تیم بـا هویت‬ ‫ورزشـی سـاری و سـاروی هـا گـره خـورده اسـت؛‬ ‫بنابرایـن شـهرداری نمی تواند نسـبت بـه این تعلق‬ ‫خاطـر شـهروندان بی تفاوت باشـد‪.‬‬ ‫رجبـی گفـت‪ :‬بـا توجه بـه اینکه شـهرداری سـاری‬ ‫در طـول سـا ل های اخیـر حمای ت هایـی از تیـم‬ ‫ورزشـی شـهروند داشـته اسـت‪ ،‬چنانچه قرار باشـد‬ ‫ایـن تیـم مـورد حمایـت کامـل شـهرداری سـاری‬ ‫قـرار گیـرد بایـد از مالکیـت شـخصی خـارج شـده‬ ‫و طـی مراحـل رسـمی و قانونـی تحویل شـهرداری‬ ‫مرکز اسـتان گـردد‪.‬‬ ‫همچنیـن‪ ،‬حسـین زادگان اسـتاندار مازنـدران نیـز‬ ‫در ایـن نشسـت‪ ،‬ضمـن قدردانـی از حمایـت هـای‬ ‫شـهرداری سـاری از تیم فوتسـال شـهروند سـاری‬ ‫گفـت‪ :‬تیم شـهروند یکی از تیم هـای قدیمی مرکز‬ ‫اسـتان در حـوزه ورزش اسـت کـه مجموعـاً پرونده‬ ‫قابـل قبولـی دارد؛ ایـن تیم برای تـداوم موفقیت در‬ ‫میدان هـای ورزشـی و رقابتـی نیاز بـه حمایت های‬ ‫ویژه دارد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بایـد راهکارهـای قانونـی بـرای حمایت‬ ‫کامـل شـهرداری سـاری از این تیم به عنـوان یکی‬ ‫از نمادهـای حضـور مرکز اسـتان در عرصه ورزشـی‬ ‫کشـور اندیشـیده شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫چهار شنبه ‪ 19/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪696‬‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫اخبار‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران خبر داد ‪:‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪ 1500‬میلیارد‬ ‫ریالی در شهرکها و نواحی‬ ‫صنعتی مازندران‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی مازنـدران گفـت‪ :‬بـا توجه‬ ‫بـه انعقـاد قـرارداد بـا سـرمایه گـذاران جدیـد در سـه ماه نخسـت‬ ‫سـال جـاری‪ ،‬یـک هـزار و ‪ 500‬میلیارد ریـال در شـهرکها و نواحی‬ ‫صنعتـی اسـتان سـرمایه گـذاری می شـود‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی مازنـدران گفـت‪ :‬بـا توجه‬ ‫بـه انعقـاد قـرارداد بـا سـرمایه گـذاران جدیـد در سـه ماه نخسـت‬ ‫سـال جـاری‪ ،‬یـک هـزار و ‪ 500‬میلیارد ریـال در شـهرکها و نواحی‬ ‫صنعتـی اسـتان سـرمایه گـذاری می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت شـهرکهای صنعتی مازنـدران‪،‬‬ ‫سـید مصطفـی موسـوی بـا بیـان اینکـه از ابتدای سـال جـاری ‪60‬‬ ‫سـرمایه گـذار بـرای ایجـاد واحدهای تولیدی در سـطح شـهرکها و‬ ‫نواحـی صنعتـی اسـتان‪ ،‬بـا ایـن شـرکت قـرارداد منعقد نمـوده اند‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬در مجموع بیش از ‪ 1500‬میلیارد ریال در شـهرکها و‬ ‫نواحـی صنعتـی مازندران سـرمایه گـذاری جدیـد انجام خواهد شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی مازنـدران بیـان داشـت‪:‬‬ ‫اشـتغالزایی مسـتقیم پیش بینی شـده در ایـن قراردادهـا ‪ 578‬نفر‬ ‫و اشـتغالزایی غیرمسـتقیم انهـا نیـز بیـش از ‪ 1100‬نفـر مـی باشـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـرای انعقـاد ‪ 60‬قـرارداد سـرمایه گـذاری جدیـد در‬ ‫شـهرکها و نواحـی صنعتـی ‪ 17‬هکتـار زمیـن بـه سـرمایه گـذاران‬ ‫واگـذار شـده اسـت‪.‬‬ ‫سپری مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران‪:‬‬ ‫همه باید در راستای سیاست ها و اهداف کلی‬ ‫شرکت حرکت کنیم‬ ‫حرکت من در‬ ‫قالب برنامه ای‬ ‫است که تدوین‬ ‫و به وزارت نیرو‬ ‫اعالم شده است‬ ‫و همه باید در‬ ‫راستای سیاست‬ ‫ها و اهداف کلی‬ ‫شرکت حرکت‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت توزیع برق مازندران‬ ‫از امورهـای توزیـع برق امل ‪ ،‬بابلسـر و‬ ‫فریدونکنـار بازدید کرد‪.‬‬ ‫دکتر فرامرز سـپری در اغازین روزهای‬ ‫انتصـاب خویـش بـه عنـوان مدیرعامل‬ ‫شـرکت توزیع بـرق مازنـدران بازدید از‬ ‫امورهـای توزیـع ‪ ،‬دیـدار با همـکاران و‬ ‫بررسـی وضعیت شـبکه هـا و چگونگی‬ ‫رونـد اجـرای کارهـا و ارائـه خدمات به‬ ‫مـردم را سـرلوحه کار خود قـرار داد ‪.‬‬ ‫وی در ایـن بازدیدها با ارائه گزارشـی از‬ ‫وضعیـت شـرکت ‪،‬میـزان بدهـی ‪ ،‬لزوم‬ ‫مدیریـت بـدون نقدینگـی ‪ ،‬خلق منابع‬ ‫‪ ،‬صرفـه جویـی در هزینـه هـا ‪،‬توجه به‬ ‫مبلمـان شـهری و وضعیـت ظاهـری‬ ‫شـبکه هـا را مـورد تاکید قـرار داد ‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت توزیع برق مازندران‬ ‫خلـق منابـع را در انجـام کارهـای‬ ‫نیرورسـانی و تبدیـل امپراژهـا توسـط‬ ‫امورهـای توزیـع ضـروری دانسـت و‬ ‫یـاداور شـد ‪ :‬طـرح ضربتـی تبدیـل‬ ‫سـیم بـه کابل بـه ویـژه در جاهایی که‬ ‫الودگـی بیشـتر وجـود دارد و سـرقت‬ ‫انـرژی اتفاق مـی افتد باید مـورد توجه‬ ‫جـدی قـرار گیـرد و در این راسـتا باید‬ ‫حرکـت کـرد ‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬حرکت مـن در قالب‬ ‫برنامـه ای اسـت که تدویـن و به وزارت‬ ‫نیـرو اعالم شـده اسـت و همـه باید در‬ ‫راسـتای سیاسـت هـا و اهـداف کلـی‬ ‫شـرکت حرکـت کنیم ‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت توزیع برق مازندران‬ ‫اظهـار امیـدواری کرد با نیروی انسـانی‬ ‫بسـیار خوبـی کـه در مجموعه شـرکت‬ ‫وجـود دارد فعالیت هـا و اقدامات جالب‬ ‫و قابـل توجهـی اتفـاق بیافتـد و بـرگ‬ ‫زرینـی بـر افتخـارات شـرکت توزیـع‬ ‫بـرق مازنـدران افزوده شـود ‪.‬‬ ‫گفتـیاسـتدرایـننشسـتو‬ ‫بازدیدهـای میدانـی مدیـران امورهـای‬ ‫توزیـع بـرق شـرق و غـرب امـل ‪،‬‬ ‫ف ری دون ک ن ـ ار و ب اب ل س ـ ر گ زارش ـ ی از‬ ‫وضعیـت امورهـا و تلاش همـکاران‬ ‫و چگونگـی رونـد اجـرای کارهـا ارائـه‬ ‫کردنـد ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫با هدف مقابله با هرگونه عملیات افندی برگزار شد؛‬ ‫مانور ملی پدافند غیرعامل در بندر اقتصادی امیراباد‬ ‫بـه گـزارش واحـد ارتباطات و اطلاع رسـانی اداره کل‬ ‫بنادرودریانـوردی امیرابـاد ایـن رزمایـش پدافنـدی با‬ ‫حضـور محمدرضـا الـه یار عضـو هیات عامـل و معاون‬ ‫مهندسـی و توسـعه امـور زیربنایـی سـازمان بنـادر‬ ‫ودریانـوردی ‪ ،‬چنگیـز جـواد پـور مدیـرکل ایمنـی‪،‬‬ ‫ب ه داشـت و محیـط زیسـت و داری ونـدی معـاون‬ ‫سـازمان پدافنـد غیرعامـل کشـور بـه صـورت ویدئـو‬ ‫کنفرانسـی و حضـور در صحنـه فراسـتی مدیـرکل‬ ‫حـوزه راه و شهرسـازی سـازمان پدافنـد غیرعامـل ‪،‬‬ ‫کارشناسـان شـرکت توزیـع بـرق شهرسـتان بهشـهر‬ ‫برگزار شـد‪.‬‬ ‫بنابرایـن گزارش مدیرکل بنادرودریانـوردی امیراباد در‬ ‫اغـاز ایـن مانـور و در پی اطلاع از عملیـات خرابکارانه‬ ‫ریزپرنـده دشـمن متخاصـم بـه خـط لولـه تامیـن گاز‬ ‫نیـروگاه بنـدر و حریـق ایـن لولـه هـا و از مـدار خارج‬ ‫شـدن نیروگاه ‪ ،‬دسـتور تشـکیل سـتاد بحران را صادر‬ ‫و متعاقـب ان تیـم هـای اتـش نشـانی ‪ ،‬امـدادی و‬ ‫ویـژه امنیـت یـگان حفاظـت بـه منطقـه اعـزام مـی‬ ‫شـوند ‪ ،‬ایـن مانور بـا اهداف ترکیبـی ‪ ،‬ارزیابـی میزان‬ ‫اسـیب پذیری تاسیسـات زیربنایـی بندر و نیـز میزان‬ ‫توانمنـدی مقابلـه بـا شـرایط اضطـرار طراحـی و اجرا‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫بـر اسـاس ایـن گـزارش در ایـن عملیـات خرابکارانه ‪،‬‬ ‫شـرکت گاز اسـتان گیلان بـا برنامه ریزی مناسـب‬ ‫و بهـره گیـری از امکانـات فراهـم شـده همـگام بـا‬ ‫پویـش سـبز گازرسـانی توانسـته اسـت در طـول‬ ‫مـدت ‪ 7‬سـال ‪ 2587‬واحـد صنعتـی را بهـره منـد‬ ‫از گاز نمایـد‪.‬‬ ‫روابـط عمومـی گاز گیالن حسـین اکبـر مدیرعامل‬ ‫شـرکت گاز اسـتان گیلان بـا اعالم خبر گازرسـانی‬ ‫بـه ‪ 18‬واحـد صنعتـی در هفتـه دولـت ‪ 99‬اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬حجـم گاز جایگزیـن بـرای ایـن واحدهـا ‪8‬‬ ‫هـزار و ‪ 280‬مترمکعـب بر سـاعت می باشـد و برای‬ ‫گازرسـانی به ایـن واحدها در مجموع بالغ بر هشـت‬ ‫و نیـم میلیـارد ریال هزینه شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عملیـات بـرق رسـانی نیـروگاه بـه بندر متوقـف و برق‬ ‫اصلـی بنـدر امیرابـاد قطع می شـود که یـک تیم فنی‬ ‫متشـکل از کارشناسـان ادارات بـرق و تاسیسـات و‬ ‫تجهیـزات بنـدر بـا پشـتیبانی تیمـی دیگر مسـتقر در‬ ‫معاونـت فنـی و مهندسـی بـه نیـروگاه بنـدر اعـزام و‬ ‫ضمـن در مدار قـرار دادن خودکار دیـزل ژنراتورها ‪ ،‬به‬ ‫راه انـدازی مجـدد نیـروگاه اقـدام مـی کنند‪.‬‬ ‫ایـن گـزارش همچنین مـی افزاید در ایـن مانور بخش‬ ‫هـای مختلـف بنـدر از جملـه نیروهای یـگان حفاظت‬ ‫‪ ،‬اتـش نشـانی و ‪ ، HSE‬مهندسـی و عمـران ‪ ،‬برق و‬ ‫تاسیسـات ‪ ،‬حراسـت ‪ ،‬فـاوا و روابط عمومی مشـارکت‬ ‫هماهنگ و گسـترده داشـته اند‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت اداره کل بنادرودریانـوردی امیرابـاد در‬ ‫‪ ۹‬مـاه گذشـته مانورهـای مختلفی را در سـطح ملی و‬ ‫منطقـه ای اعـم از پدافند غیرعامل ‪ ،‬الودگـی دریا و ‪...‬‬ ‫را بـا اهـداف تعیینی و بـرای حفظ امادگـی کارکنان ‪،‬‬ ‫برگزار کرده اسـت‪.‬‬ ‫در پایـان ضمـن ارائه گـزارش کامل از سـناریوی مانور‬ ‫و اقدامـات انجـام شـده ‪ ،‬تمامـی فعالیت هـا طی چک‬ ‫لیسـتی ارزیابـی و نظـرات کارشناسـی پیرامـون نقاط‬ ‫قـوت و نیـز اقدامـات اصالحـی و پـروژه هـای بهبـود‬ ‫بـرای اینـده در حضـور تمامـی همـکاران و ناظریـن‬ ‫مربوطـه ارائـه گردید‪.‬‬ ‫اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن خبر داد‪:‬‬ ‫گازرسانی به ‪ 18‬واحد صنعتی‬ ‫در هفته دولت ‪99‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ایـن واحدهـای صنعتی در ‪ 9‬شهرسـتان‬ ‫اسـتارا‪ ،‬اسـتانه اشـرفیه‪ ،‬انزلـی‪ ،‬تالـش‪ ،‬رشـت‪،‬‬ ‫رودبـار‪ ،‬رودسـر‪ ،‬شـفت‪ ،‬فومـن‪ ،‬الهیجـان و لنگرود‬ ‫قـرار دارنـد و با جذب ایـن تعداد مشـترک‪ ،‬مجموع‬ ‫مشـترکین صنعتـی گاز در اسـتان بـه ‪ 5‬هـزار ‪835‬‬ ‫عدد رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫مهنـدس اکبـر با اشـاره به نقش مهم گاز در توسـعه‬ ‫و ابادانـی کشـور بیـان کـرد‪ :‬بـا اغـاز بـه کار دولـت‬ ‫تدبیـر و امیـد‪ ،‬گازرسـانی گسـترده بـه حـوزه های‬ ‫مختلف مصرف بویژه مشـترکین صنعتی در دسـتور‬ ‫کار قرار گرفت و در همین راسـتا گاز اسـتان گیالن‬ ‫بـا برنامـه ریـزی مناسـب و بهـره گیـری از امکانات‬ ‫فراهـم شـده همـگام بـا پویـش سـبز گازرسـانی‬ ‫توانسـته اسـت در طول مدت ‪ 7‬سـال‪ 2587 ،‬واحد‬ ‫صنعتـی را بهـره منـد از گاز نماید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان گیالن اظهار داشـت‪:‬‬ ‫شهرسـتان هـای رشـت بـا ‪ 658‬واحـد صنعتـی‪،‬‬ ‫صومعـه سـرا بـا ‪ 228‬و الهیجـان بـا ‪ 223‬واحـد‬ ‫صنعتـی‪ ،‬بیشـترین تعـداد مشـترک را در این حوزه‬ ‫دارا مـی باشـند‪.‬مهندس اکبـر ادامه داد‪ :‬گازرسـانی‬ ‫گسـترده به واحدهـای تولیدی و صنعتی در اسـتان‬ ‫سـبب شـده تـا وضعیـت اقتصـادی و کسـب و کار‬ ‫در روسـتاها رونـق یابـد و ایـن مهـم زمینـه را برای‬ ‫مهاجـرت معکـوس از شـهرها بـه روسـتاها فراهـم‬ ‫نمـوده اسـت‪.‬وی در خاتمـه از حمایت های شـرکت‬ ‫ملـی گاز ایـران‪ ،‬همراهـی و همـکاری سـازمان های‬ ‫مرتبـط در اسـتان گیلان و تلاش و همـت همـه‬ ‫پرسـنل وظیفـه شـناس شـرکت گاز اسـتان گیالن‬ ‫بجهـت گازرسـانی گسـترده بـه اقصی نقاط اسـتان‬ ‫تشـکر و قدردانـی نمود‪.‬‬ ‫برای کشت پاییزه کمبود‬ ‫کود نداریم‬ ‫بـه گـزارش پایگاه اطالع رسـانی جهاد کشـاورزی‬ ‫مازندران (مازندپاج)‪ ،‬مجید سـلطانی گفت‪ :‬قیمت‬ ‫کود شـیمیایی اوره و سـوپر فسفاته سـاده که نیاز‬ ‫‪ ۸۵‬درصـدی کشـاورزی مازنـدران محسـوب مـی‬ ‫شـود بـا قیمت ثابـت سـال زراعی گذشـته جاری‬ ‫عرضـه می شـود و الزم اسـت کشـاورزان گران تر‬ ‫از ایـن قیمت خریـداری نکنند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در حـال حاضـر کمبـودی در تامیـن‬ ‫انـواع کودهـای ازتـه‪ ،‬فسـفاته و پتـاس در اسـتان‬ ‫وجـود نـدارد و در انبارهای اسـتان به انـدازه کافی‬ ‫از ایـن کودهـا موجود اسـت که بموقـع در اختیار‬ ‫کشـاورزان بـرای کشـت پائیـزه قرار مـی گیرد‪.‬‬ ‫سـلطانی گالیه برخـی از کشـاورزان درباره کمبود‬ ‫و گرانـی کـود را مربـوط بـه کودهـای شـیمیایی‬ ‫بـه نـام هـای سوپرفسـفات تریپـل‪ ،‬سوپرپتاسـیم‬ ‫و ک ل ر و ر پ ت ا س ـ ی م دانسـت و توضیـح داد‪ :‬ایـن‬ ‫کودهـا وارداتـی اسـت که فقـط نیـاز ‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫کشـاورزی اسـتان را تامین می کند و علت گرانی‬ ‫شـان هم خـروج از حمایت یارانـه ای و واردات ان‬ ‫بـا ارز نیمایی اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬کشـاورزان در خریـد این نـوع کودهای‬ ‫شـیمیایی بـرای کشـت پائیـزه نیـز عجلـه نکنند‬ ‫چـرا کـه انـواع کودهـای شـیمیایی حتـی کـود‬ ‫هـای وارداتـی بـه انـدازه کافـی امـاده تحویـل به‬ ‫کارگـزاری هاسـت‪.‬‬ ‫م د ی ـ ر ش ـ ر ک ت خ د م ـ ا ت حمایتـی کشـاورزی‬ ‫مازنـدران بـا اعلام ایـن کـه به طـور متوسـط در‬ ‫هر شهرسـتان حدود ‪ ۲۵‬کارگزاری تحت پوشـش‬ ‫ایـن شـرکت توزیـع نهـاده هـای کشـاورزی بویژه‬ ‫کودهـای شـیمیایی را انجـام مـی دهـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫کارگـزاری هـا تنهـا مرجـع توزیع کود شـیمیایی‬ ‫هسـتند و کشـاورزان فقـط از کارگـزاری هـا کود‬ ‫مـورد نیـاز و نظـر خـود را خریـداری کننـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬کشـاورزان بابـت تامیـن و توزیـع‬ ‫کودشـیمیایی بـرای کشـت پاییـزه بـه هیـچ وجه‬ ‫نگـران نباشـند چـون تولید کـود اوره صـد درصد‬ ‫داخلـی اسـت و بـر اسـاس برنامـه وزارت جهـاد‬ ‫کشـاورزی ایـن نـوع کـود برای کشـت پائیـزه در‬ ‫انبارهـای اسـتان هـای کشـور موجـود اسـت‪.‬‬ ‫تاثیر کشت دوم برنج بر بازار کود‬ ‫سـلطانی همچنیـن افزایـش قاچـاق کودهـای‬ ‫تقلبـی و افزایـش بـی رویـه قیمـت انـواع کودهـا‬ ‫در بـازار ازاد اسـتان را تاییـد کـرد و علـت ان را‬ ‫درخواسـت زیـاد از سـوی برنجـکاران دانسـت‪.‬‬ ‫وی توضیـح داد‪ :‬از ان جایـی کـه تقاضـا بـرای‬ ‫کودهـای شـیمیایی کشـت دوم برنـج زیـاد شـد‬ ‫و تامیـن کـود بـرای کشـت دوم برنـج نیـز جـزء‬ ‫برنامه وزارت جهاد کشـاورزی نبوده اسـت‪ ،‬شـاهد‬ ‫نابسـامانی عرضـه و افزایـش بی رویه انـواع قیمت‬ ‫در بـازار ازاد اسـتان هسـتیم‪.‬‬ ‫بررسـی میدانـی خبرنـگار ایرنـا نشـان داده اسـت‬ ‫کـه شـالیکاران مازنـدران بـرای کشـت دوم برنـج‬ ‫هـر کیسـه ‪ ۵۰‬کیلویـی کـود اوره حـدود ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫تومانـی را تـا ‪ ۱۶۰‬هـزار تومـان و کـود سـوپر‬ ‫فسـفات سـاده ‪ ۷۰‬هـزار تومانـی را تـا ‪ ۱۸۰‬هـزار‬ ‫تومـان خریـداری مـی کننـد‪.‬‬ ‫همچنیـن کودهـای وارداتی شـامل سوپرفسـفات‬ ‫تریپـل‪ ،‬سوپرپتاسـیم و کلرورپتاسـیم نیـز در هـر‬ ‫کیسـه ‪ ۲۰‬تـا ‪ ۵۰‬کیلویـی ‪ ۵۰۰‬تـا ‪ ۸۰۰‬هـزار‬ ‫تومـان در بـازار ازاد مازندران خرید و فروش شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫م د ی ـ ر شـرکت خدمـات حمایتـی کشـاورزی‬ ‫م ا ز ن ـ د ران گفـت‪ :‬طبـق اعلام سـازمان جهـا‬ ‫کشـاورزی اسـتان شـرایط الزم برای انجام کشـت‬ ‫پائیـزه در چهـار محصـول اصلـی کلزا‪ ،‬گنـدم‪ ،‬جو‬ ‫و علوفه مهیاسـت و بر اسـاس برنامه سـتاد کشت‬ ‫پائیـزه‪ ،‬امسـال نیمـی از زمین هـای اسـتان زیـر‬ ‫کشـت ایـن محصـوالت مـی رود‪.‬‬ ‫بـر اسـاس برنامـه ابالغـی وزارت جهاد کشـاورزی‬ ‫امسـال ‪ ۲۷‬هـزار هکتـار از زمین های اسـتان زیر‬ ‫کشـت کلـزا و حـدود ‪ ۶۰‬هـزار هکتـار نیـز زیـر‬ ‫کشـت گنـدم خواهد رفت‪ ،‬کشـت پائیـزه کلزا در‬ ‫زمیـن هـای خشـکه زاری از اواخـر شـهریور اغاز‬ ‫مـی شـود و ایـن محصـول اسـتراتژیک در زمیـن‬ ‫هـای شـالیزاری نیـز از دهـه اول ابـان زیر کشـت‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫جـو دانـه ای هـم از دیگـر محصوالت مهم کشـت‬ ‫پائیـزه اسـتان مازندران اسـت که به طور متوسـط‬ ‫هـر سـاله در حـدود ‪ ۳۵‬هزار هکتـار از زمین های‬ ‫اسـتان کشـت مـی شـود‪ .‬زمـان کشـت جـو در‬ ‫مازنـدران نیـز اواخـر مهـر و اوایـل ماه ابان اسـت‪.‬‬ ‫سـبزی هـای برگـی و ریشـه ای‪ ،‬شـلغم‪ ،‬هویـج‪،‬‬ ‫کاهـو‪ ،‬لوبیا سـبز‪ ،‬کدو سـبز‪ ،‬نخود فرنگی‪ ،‬سـیب‬ ‫زمینـی و سـیر نیز بـه عنوان محصـوالت صیفی و‬ ‫سـبزیجات نیز جزء کشـت پائیزه اسـتان مازندران‬ ‫محسـوب می شوند‪.‬‬ ‫بـر اسـاس امارهای رسـمی سـهمیه سـاالنه انواع‬ ‫کودهـای شـیمیایی بـرای ‪ ۷۲‬نـوع محصـول‬ ‫کشـاورزی اسـتان ‪۱۷۵‬هـزار تـن اسـت‪ .‬کودهای‬ ‫پتـاس‪ ،‬اوره و فسـفات بـه عنـوان کودهـای پایـه‬ ‫محصـوالت کشـاورزی محسـوب مـی شـوند‪.‬‬ ‫طبـق اعالم مرکـز تحقیقـات کشـاورزی مازندران‬ ‫میانگیـن نیـاز هـر هکتـار بـه کودهای شـیمیایی‬ ‫در زمیـن هـای کشـاورزی اسـتان ‪ ۲۰۰‬کیلو گرم‬ ‫اسـت‪ .‬نیـاز هـر هکتـار بـه کـود اوره ‪ ۱۰۰‬کیلو و‬ ‫فسـفات و پتـاس هـر یـک ‪ ۵۰‬کیلـو گرم اسـت‪.‬‬ ‫سـاالنه حـدود هفـت و نیـم میلیـون تـن انـواع‬ ‫محصـوالت کشـاورزی در مازنـدران تولیـد مـی‬ ‫شـود‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اجتماعی و اقتصادی‬ ‫چهار شنبه ‪ 19/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪696‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫پوریا معصومی مدیر خانه‬ ‫جوانان قائم شهر شد‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫دیداری در راستای ارتقای فرهنگ ایثار و شهادت؛‬ ‫بزرگداشت چهلمین سال حماسه دفاع مقدس‬ ‫با کتاب و کتابخوانی‬ ‫باید همت کنیم تا‬ ‫کتاب های بیشتری‬ ‫از حقیقت فرهنگ‬ ‫دفاع مقدس و‬ ‫همینطور حماسه‬ ‫های مدافعان حرم‬ ‫تالیف کنیم تا‬ ‫جامعه ما با اتفاق‬ ‫با عظمتی که در‬ ‫این سالها به دست‬ ‫جوانان خلق شده‪،‬‬ ‫بیشتر اشنا شوند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ طـی حکمـی از سـوی‬ ‫میلاد قربانـی مدیـر خانه جوانـان اسـتان مازندران‬ ‫پوریـا معصومـی بـه عنـوان مدیـر خانـه جوانـان‬ ‫شهرسـتان قائـم شـهر منصوب شـد‪ .‬گفتنی اسـت‪:‬‬ ‫معصومـی قهرمـان بیـن المللـی ووشـو و رئیـس‬ ‫کمیسـیون پزشـکی اتحادیـه انجمـن های اسلامی‬ ‫اروپـا می باشـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بازدید مدیرکل شیالت‬ ‫مازندران از ‪ ۳‬پروژه شیالتی‬ ‫غرب استان‬ ‫به گـزارش روابـط عمومی شـیالت مازندران‪،‬‬ ‫حسـن اسـحاقی مدیـرکل شـیالت مازنـدران‬ ‫ب ـه اتفـاق رئیـس اداره روابـط عمومـی ‪،‬‬ ‫هماهنگـی و امورشهرسـتانها و رئیـس اداره‬ ‫شـیالت شهرسـتانهای تنکابـن و رامسـر از ‪۳‬‬ ‫پـروژه پـرورش ماهی واقع در این شهرسـتانها‬ ‫بازدیـد بعمـل اوردنـد‪.‬‬ ‫مزرعه پـرورش ماهی در قفس های دریایی در‬ ‫اراضـی سـاحلی خانی و پروژه پـرورش ماهی‬ ‫خاویـاری اقـای گلیـن مقـدم درشهرسـتان‬ ‫رامسـر و همچنیـن مزرعـه پـرورش ماهـی‬ ‫خ ا و ی ـ ا ر ی نورالدیـن درشهرسـتان تنکابـن‬ ‫از جملـه مـوارد بازدیـد مدیـرکل شـیالت و‬ ‫همراهـان بـوده اسـت ‪.‬‬ ‫درابتـدای ایـن بازدیـد فلکـی مقـدم رئیـس‬ ‫ا د ا ر ه ش ـ ی ال ت ش هرسـتانهای تنکابـن و‬ ‫رامسـردر خصوص ظرفیت ها و پتانسـیل های‬ ‫پروژه هـای مـورد بازدید گفت ‪ :‬پـروژه پرورش‬ ‫ماهـی خاویـاری اقای گلین مقـدم با ظرفیت‬ ‫تولیـد ‪ ۵۰‬تن گوشـت و ‪ ۲۰۰‬کیلوگرم خاویار‬ ‫درسـال و پـروژه پـرورش ماهـی خاویـاری‬ ‫اقـای نورالدیـن بـا تولیـد ‪ ۲۷‬تـن گوشـت و‬ ‫اسـتحصال ‪ ۵/۱۳‬کیلوگـرم خاویـار پرورشـی‬ ‫درسـالجاری مشـغول بـه فعالیـت می باشـند‪.‬‬ ‫مدیـرکل شـیالت نیـز ضمـن اشـنایی از‬ ‫نزدیـک با توانمندیهـا ‪ ،‬ظرفیت ها و همچنین‬ ‫معظلات و مشـکالت پـرورش دهنـدگان‪،‬‬ ‫دسـتورات الزم را در جهـت رفـع موانع تولید‬ ‫صـادر نمودنـد‪.‬‬ ‫گفتنی اسـت شهرستان رامسـر بادارا بودن ‪۴‬‬ ‫مزرعه پرورش ماهی سـردابی در کوهسـتان‪،‬‬ ‫‪ ۲‬مزرعـه پـرورش ماهـی خاویـاری ‪ ،‬یـک‬ ‫مزرعـه قفـس دریایـی ‪ ۴ ،‬مزرعـه مشـاغل‬ ‫خانگـی و همچنیـن بـا تولیـد ‪ ۳۵۰‬تن ماهی‬ ‫درسـال ‪ ۹۸‬نقـش مهمـی در تولیـد پروتئین‬ ‫جامعه داشـته اسـت‪.‬‬ ‫در اسـتانه چهلمین سـال اغـاز دفاع‬ ‫مقـدس‪ ،‬دیـداری از جنـس ایثـار و‬ ‫شـهادت و معنویـت در دفتـر مدیرکل‬ ‫ک ت اب خ ان ـ ه ه ـ ای ع م ومـیمازنـدران‬ ‫برگزار شـد‪.‬‬ ‫ط عمومـی اداره کل‬ ‫ب ـ ه گ ـ ز ا ر ش ر و ابـ ‬ ‫کتابخانـه های عمومی مازندران‪ ،‬در اسـتانه‬ ‫چهلمین سـال اغـاز دفاع مقدس‪ ،‬نشسـتی‬ ‫بـا ایـن موضـوع در دفتـر ارزو ولیپـور‪،‬‬ ‫مدیـرکل کتابخانـه هـای عمومـی اسـتان با‬ ‫حضور سـردار علی شـالیکار فرمانده قرارگاه‬ ‫عملیاتـی غدیـر شـمال کشـور و حجـت‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ایین‬ ‫نامـه قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیـت ثبتـی و‬ ‫اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 8002966‬هیـات اول موضوع‬ ‫قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک تنکابـن تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی مریم حاجـی اقائی‬ ‫فرزنـد محمـد علـی شـش دانـگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن مشـتمل بـر بنـای در حـال سـاختبه‬ ‫مسـاحت ‪ 500‬متـر مربع قسـمتی از پالک ‪261‬‬ ‫فرعـی از ‪ 11‬اصلـی به کالسـه ‪98.3446‬واقع در‬ ‫بخـش ‪ 4‬ثبـت تنکابن خریداری شـده از محمود‬ ‫کوهسـتانی مالـک رسـمی محـرز گردیـده لـذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی میشـود تـا در صورتی که‬ ‫اشـخاص نسبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند میتواننـد از تاریخ اولین‬ ‫اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریخ اعتـراض دادخواسـت اعتراض‬ ‫برثبـت خـود را به مرجـع قضایی تقدیـم نمایند‬ ‫بدیهـی اسـت در صـورت انقضـاء مـدت مذکـور‬ ‫و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت اول ‪04/06/1399 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت دوم ‪19/06/1399 :‬‬ ‫م الف ‪19904392:‬‬ ‫شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد‬ ‫و امالک تنکابن‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬اییـن نامـه قانون‬ ‫تعییـن و تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ‪ 8054188‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک تنکابـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی رضـا زرودی فرزنـد مهدی شـش دانگ یـک قطعه‬ ‫زمیـن مشـتمل بـر بنـای مسـکونی بـه مسـاحت‪103.28‬‬ ‫متـر مربـع قسـمتی از پلاک ‪ 63‬فرعـی از ‪ 18‬اصلـی بـه‬ ‫کالسـه‪98.3447‬واقع در بخـش ‪ 4‬ثبـت تنکابـن خریـداری‬ ‫شـده از سـند مالکیت مشاعی مالک رسـمی محرز گردیده‬ ‫االسلام والمسـلمین فلاح‪ ،‬نماینـده ولـی‬ ‫فقیـهدرجهـادکشـاورزیاسـتانبرگـزارشـد‪.‬‬ ‫ولیپـور در ایـن نشسـت بـا ابـراز خرسـندی‬ ‫از میزبانـی نشسـتی کـه بـرای پاسداشـت و‬ ‫ترویـج فرهنـگ ایثار و شـهادت برگـزار می‬ ‫شـود‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬طی چهار سال گذشته‬ ‫تمرکـز مـا بـر تبییـن ارمـان هـای انقلاب‬ ‫اسلامی و ترویـج گفتمانـی بـوده اسـت که‬ ‫در دفـاع مقـدس تبلـور یافتـه و امیدواریـم‬ ‫همانگونـه کـه در چهـل سـالگی انقلاب‪،‬‬ ‫برنامـه هـای ویـژه ای را برگـزار کردیـم‬ ‫بتوانیـم در چهـل سـالگی دفـاع مقدس هم‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین‬ ‫و تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی اگهی‬ ‫موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬اییـن نامـه‬ ‫قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و‬ ‫سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره‬ ‫‪ 139960310008004072‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تنکابـن تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارضمتقاضـیسـیدمحمدسـاداتیفرزنـد‬ ‫سـیدابوطالب شـش دانگ یـک قطعه زمین مشـتمل‬ ‫مشـجر بـه مسـاحت‪ 948‬مترمربـع قسـمتی از پالک‬ ‫‪130.276‬فرعـی از ‪ 39‬اصلـی واقـع در قریـه شـیریج‬ ‫محلـه کوچـک بـه کالسـه‪94.2803‬واقع در بخش ‪3‬‬ ‫ثبـت تنکابـن خریداری شـده از سـند مشـاعی مالک‬ ‫رسـمی محـرز گردیـده لـذا بـه منظـور اطلاع عموم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهی میشـود‬ ‫تـا در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند میتوانند از‬ ‫تاریـخ اولیـن اگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت‬ ‫یـک مـاه از تاریخ اعتراض دادخواسـت اعتراض برثبت‬ ‫خـود را بـه مرجع قضایـی تقدیم نمایند بدیهی اسـت‬ ‫در صـورت انقضاء مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت اول ‪04/06/1399 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت دوم ‪19/06/1399 :‬‬ ‫م الف‪19904400:‬‬ ‫شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک‬ ‫تنکابن‬ ‫لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز اگهـی میشـود تـا در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫میتواننـد از تاریـخ اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض‬ ‫خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ اعتراض دادخواسـت اعتـراض برثبت خود‬ ‫را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم نماینـد بدیهی اسـت در صورت‬ ‫انقضـاء مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت اول ‪04/06/1399 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت دوم ‪19/06/1399 :‬‬ ‫م الف‪19904391:‬‬ ‫شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن‬ ‫بـه وظیفـه خـود عمـل نمائیم‪.‬‬ ‫سـردار شـالیکار هـم بـا اشـاره بـه کتـاب‬ ‫هـای فراوانـی کـه بـا محوریـت قهرمانـان‬ ‫دفـاع مقـدس بـه رشـته تحریـر در امـده‪،‬‬ ‫ایـن کتـاب هـا را از بزرگترین سـرمایه های‬ ‫فرهنگـی کشـور دانسـت و تلاش بـرای‬ ‫ترویـج انها در جامعه را ادامه جهاد و بسـیار‬ ‫مهـم عنـوان کرد و بیـان داشـت‪ :‬باید همت‬ ‫کنیـم تـا کتـاب هـای بیشـتری از حقیقـت‬ ‫فرهنـگ دفـاع مقـدس و همینطور حماسـه‬ ‫هـای مدافعـان حرم تالیـف کنیم تـا جامعه‬ ‫مـا بـا اتفـاق بـا عظمتی کـه در ایـن سـالها‬ ‫بـه دسـت جوانان خلق شـده‪ ،‬بیشـتر اشـنا‬ ‫شـوند‪.‬حجت االسلام فلاح هـم کتابخانـه‬ ‫هـای عمومـی را نـه فقـط یک سـنگر‪ ،‬بلکه‬ ‫قـرارگاه هـای جهـاد فرهنگـی برشـمرد و‬ ‫اذعـان داشـت‪ :‬فرصـت چهلمین سـال اغاز‬ ‫دفـاع مقـدس بایـد قـدر دانسـته شـود تـا‬ ‫مطالعـه کتـاب های ایـن حوزه مـورد توجه‬ ‫جامعـه قـرار گیـرد چرا کـه خیلـی از دردها‬ ‫و مشـکالت و معضلات فرهنگـی جامعـه با‬ ‫مطالعـه همیـن کتاب هـا بهتر‪ ،‬راحـت تر و‬ ‫سـریعتر درمـان می شـود و راه بـرای تعالی‬ ‫اندیشـه هـا همـوار می گـردد‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانون و مـاده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعییـن و تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ‪8059110‬‬ ‫هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن و تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های‬ ‫فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک تنکابن تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی فرنگیس سـلطانخواه فرزند عباسـعلی شـش دانـگ یک قطعه‬ ‫زمین مشـتمل بـر بنای احداثی به مسـاحت ‪598.63‬مترمربع قسـمتی از پالک ‪23‬‬ ‫اصلـی بـه کالسـه‪ 91.181‬واقـع در بخش ‪ 4‬ثبت تنکابن خریداری شـده از حسـین‬ ‫علـی پـور بیدختـی مالک رسـمی محرز گردیـده لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی میشـود تـا در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند میتوانند از تاریـخ اولین‬ ‫اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ اعتـراض دادخواسـت اعتـراض برثبـت خـود را بـه‬ ‫مرجـع قضایـی تقدیـم نماینـد بدیهی اسـت در صورت انقضـاء مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت اول ‪04/06/1399 :‬‬ ‫شهریار شکوری سرپرست ثبت‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت دوم ‪19/06/1399 :‬‬ ‫اسناد و امالک تنکابن‬ ‫م الف ‪19904403:‬‬ ‫اگهی تحدید حدود حوزه ثبتی‬ ‫شهرستان ساری پیرو اگهی قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند‬ ‫رسـمی و بـه اسـتناد تبصـره ذیـل‬ ‫مـاده ‪ 13‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫قانـون اخیـر الذکـر تحدیـد حـدود‬ ‫املاک مشـروحه ذیـل در سـاعت‬ ‫و تاریخهـای مقـرر در محـل وقـوع‬ ‫ملـک بـه شـرح ذیـل بعمـل خواهـد‬ ‫امـد‪ .‬ملـک واقـع در قریـه پاییـن دزا‬ ‫قسـمتی از پلاک ‪ 143‬اصلـی بخش‬ ‫‪ 3‬سـاری منطقه ‪ 3‬ثبت سـاری خانم‬ ‫کبـری عبـدی بلوچی فرزنـد ذبیح اله‬ ‫نسـبت بـه ششـدانگ عرصـه و اعیان‬ ‫یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی‬ ‫بمسـاحت ‪( 133.20‬یکصـدو سـی و‬ ‫سـه متر و بیسـت )متر مربع بشـماره‬ ‫پرونده ‪ 1399-133‬طبق رای شـماره‬ ‫‪ 139960310457004516‬مورخـه‬ ‫‪ 23/05/1399‬در سـاعت ‪ 9‬صبح روز‬ ‫یکشـنبه مورخـه ‪ 13/07/1399‬لذا از‬ ‫متقاضیـان و ماکیـن املاک مجـاور‬ ‫و صاحبـان حقـوق ارتفاقـی دعـوت‬ ‫مـی شـود در وقـت مقـرر در محـل‬ ‫وقـوع ملـک حضـور بهـم رسـانند‬ ‫بدیهـی اسـت در صورت عـدم حضور‬ ‫متقاضـی و یـا نماینـده قانونـی انـان‬ ‫طبـق مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت ملـک‬ ‫مـورد تقاضـا با حـدود اظهار شـده از‬ ‫طـرف مجاوریـن تحدیـد خواهد شـد‬ ‫معترضیـن می توانند به اسـتناد ماده‬ ‫‪ 20‬قانـون ثبـت و مواد ‪ 74‬و ‪ 86‬ائین‬ ‫نامـه قانـون ثبـت ظـرف مـدت ‪30‬‬ ‫روز از تاریـخ تنظیـم صـورت مجلس‬ ‫تحدیـد حدود اعتـراض خـود را کتباً‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‬ ‫بـه واحـد ثبتـی مبـادرت بـه تقدیـم‬ ‫دادخواسـت بـه مرجع قضائـی نمایند‬ ‫در غیـر اینصورت بـا ارائه گواهی عدم‬ ‫تقدیم دادخواسـت توسـط متقاضی و‬ ‫یـا نماینـده قانونی وی و بـدون توجه‬ ‫بـه اعتـراض واصلـه عملیـات ثبتی با‬ ‫رعایـت مقـررات ادامـه مـی گردد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اگهی‪19/06/1399 :‬‬ ‫م الف‪19904868:‬‬ ‫علیرضا سیاهرودکالیی رئیس اداره‬ ‫ثبت و اسناد و امالک منطقه ‪3‬‬ ‫ساری‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫چهار شنبه ‪ 19/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪696‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‪--‬خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش مازندران در برنامه زنده افق روشن‪:‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت مازندران اعالم کرد‪:‬‬ ‫‪ 11‬هزار مددجوی شهری کمیته‬ ‫امداد در استان تحت پوشش بیمه‬ ‫سالمت قرار گرفته اند‬ ‫حضور دانش اموزان در مدارس‪ ،‬الزامی ندارد‬ ‫این کالس ها به صورت گروه بندی با تقسیم بندی‬ ‫دانش اموزان به تعداد کمتری برابر تصمیم در سطح‬ ‫شهرستان برگزار خواهد شد تا ضمن اینکه دانش‬ ‫اموزان از کارگاه استفاده می کنند‪ ،‬با تعداد کم‬ ‫حاضر شوند تا شرایط بهداشتی و پروتکل ها نیز‬ ‫رعایت شود‪.‬‬ ‫ب ـ ه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط‬ ‫عمومـی اموزش و پرورش مازنـدران‪ ،‬علیرضا‬ ‫سـعدی پور ضمن گرامیداشـت یـاد و خاطره‬ ‫ش ـ ه د ا ی میـدان ژالـه در ‪۱۷‬شـهریور ‪،۵۷‬‬ ‫شـروع سـال تحصیلـی جدید و بهـار تعلیم و‬ ‫تربیـت را بـه همه معلمـان‪ ،‬دانش امـوزان و‬ ‫اولیـای محترم تبریـک گفت و افـزود‪ :‬امروز‬ ‫مهمتریـن مولفـه بـرای نظـام اموزشـی هـم‬ ‫در سـطح کشـور و هـم در اسـتان‪ ،‬سلامت‬ ‫دانـش اموزان و معلمان عزیز اسـت و در این‬ ‫بسـتر رعایـت پروتـکل هـا بـه ویـژه اخرین‬ ‫دسـتورالعمل بـا عنـوان صفـر پنـج و رعایت‬ ‫فاصله گـذاری برای سلامت فرزنـدان‪ ،‬مورد‬ ‫تاکیـد ادارات امـوزش و پـرورش شهرسـتان‬ ‫هـا و مناطق و اداره کل و همچنین دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی مازنـدران و سـتاد مقابلـه بـا‬ ‫کرونا اسـت‪.‬‬ ‫وی همچنین تصریح کرد‪ :‬برابر دسـتورالعمل‬ ‫وزارتـی شـنبه ‪۱۵‬شـهریورماه روز بازگشـایی‬ ‫مـدارس بـا اولویـت حضـور دانـش امـوزان‬ ‫بـود و الزم اسـت در خصـوص ایـن اصطلاح‬ ‫توضیـح بدهـم‪ ،‬اولویت حضور یعنـی اموزش‬ ‫هـای حضـوری بـا تعییـن الگوهایـی چـون‬ ‫گـروه بنـدی کـردن دانـش امـوزان و زوج و‬ ‫فـرد کـردن حضـور یابنـد و تحصیـل کننـد‬ ‫ضمـن اینکـه خانواده هـا نیز نگرانی نداشـته‬ ‫باشـند‪.‬مدیرکل امـوزش و پـرورش مازندران‬ ‫بـا اشـاره بـه نگرانـی هـای اولیا خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬نگرانـی پـدر و مادرهـا در حقیقـت‬ ‫نگرانـی مـا هم هسـت و بـه عنوان مسـئول‪،‬‬ ‫والـد هم هسـتیم و نگاه ما نسـبت بـه دانش‬ ‫امـوزان همـان نگاهی اسـت کـه اولیـا دارند‬ ‫امـا از اولیای محتـرم می خواهیم بـا مدیران‬ ‫مـدارس تفاهـم و گفـت و گـو کننـد و ما نیز‬ ‫از مدیـران خواسـتیم در ایـن بخـش بـا اولیا‬ ‫همفکـری کننـد و اجبار و اکراهـی برای اولیا‬ ‫مبنـی بـر اینکـه فرزندان خـود را به مدرسـه‬ ‫بفرسـتند وجـود ندارد‪.‬سـعدی پـور در ادامه‬ ‫گفـت‪ :‬شـیوه دوم شـیوه امـوزش مجـازی‬ ‫اسـت چـون ما بعـد از کرونا در بـوم جدیدی‬ ‫قـرار داریـم و نیـاز بـه برنامه جدیـدی داریم‬ ‫و در ایـن بخـش اقدامـات زیـادی از مـاه هـا‬ ‫قبـل انجام گرفـت از قبیل راه اندازی شـبکه‬ ‫امـوزش دانـش اموزی با عنوان شـبکه شـاد‬ ‫را بـرای همـه مقاطـع راه انـدازی کردیـم اما‬ ‫بـرای سـال تحصیلـی جدیـد‪ ،‬بـرای دوره‬ ‫اول مقطـع ابتدایـی کالس هـا در بعدازظهـر‬ ‫از سـاعت ‪۱۵‬و ‪۳۰‬دقیقـه شـروع خواهـد‬ ‫شـد تـا ‪۱۷‬و ‪۴۵‬دقیقـه ادامـه دارد امـا بـرای‬ ‫دوره دوم ابتدایـی‪ ،‬کالس هـای مجـازی از‬ ‫سـاعت ‪۱۳‬تـا ‪۱۵‬و ‪۳۰‬دقیقـه خواهـد بـود و‬ ‫بـرای دانـش امـوزان متوسـطه اول از ‪۸‬صبح‬ ‫تـا ده و ربـع و بـرای متوسـطه دوم روزانـه از‬ ‫سـاعت ‪۱۰‬و نیـم تـا ‪۱۲‬و ‪۴۵‬دقیقـه و دانش‬ ‫اموزان متوسـطه دوم بعدازظهر ازقبیل ‪۱۵‬و‬ ‫‪۳۰‬دقیقـه تـا ‪۱۷‬و ‪۴۵‬دقیقـه اسـت‪.‬مدیرکل‬ ‫امـوزش و پـرورش بـا اشـاره بـه هنرسـتان‬ ‫هـا کـه درس هـای مهارتـی و کارگاه دارنـد‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن کالس هـا به صورت گـروه بندی‬ ‫بـا تقسـیم بنـدی دانـش امـوزان بـه تعـداد‬ ‫کمتـری برابـر تصمیم در سـطح شهرسـتان‬ ‫برگـزار خواهـد شـد تـا ضمـن اینکـه دانش‬ ‫امـوزان از کارگاه اسـتفاده می کنند‪ ،‬با تعداد‬ ‫کـم حاضـر شـوند تـا شـرایط بهداشـتی و‬ ‫پروتـکل ها نیـز رعایت شـود‪.‬وی همچنین از‬ ‫تخصیص سـرانه بهداشـتی بـرای خرید اقالم‬ ‫مدیـرکل بیمه سلامت مازندران اعلام کرد‪ :‬حدود یـک میلیون نفر‬ ‫از مــددجویان کمیته امداد در سـطح کشـور و تعداد ‪ 11513‬نفر از‬ ‫مــددجویان کمیته امداد سـاکن شـهرهای باالی بیسـت هزار نفر در‬ ‫اسـتان تحت پوشـش بیمه سلامت قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل بیمه سلامت مازنـدران‪ ،‬دکتر‬ ‫رسـول ظفرمنـد بـا بیـان این کـه بـر اسـاس تفاهمنامه امضاء شـده‬ ‫بیـن سـازمان بیمه سلامت و کمیته امداد حضرت امـام خمینی(ره)‬ ‫‪ ،‬بیمــه درمانی مــدد جویان کمیته امــداد سـاکن شـهرهای باالی‬ ‫بیسـت هـزار نفـر از ابتـدای سـال‪ 98‬بـه سـازمان بیمـه سلامت‬ ‫واگـذار شـد‪ ،‬اعلام کـرد‪ :‬حدود یـک میلیون نفـر از مــددجویان در‬ ‫سـطح کشـور تحت پوشـش بیمه سلامت قـرار گرفتـه اند‪.‬مدیرکل‬ ‫بیمـه سلامت مازنـدران بـا اشـاره به رایـگان بـودن این بیمـه برای‬ ‫مددجویـان کمیت ه امـداد امام خمینی(ره) افزود‪ :‬در اسـتان مازندران‬ ‫بالـغ بـر ‪ 11‬هـزار و پانصـد نفـر از مددجویـان کمیتـه امداد سـاکن‬ ‫شـهرهای باالی بیسـت هزار نفر زیر پوشـش درمان خدمات بیمه ای‬ ‫هسـتند کـه در راسـتای ایـن طـرح زیـر چتـر درمانی بیمه سلامت‬ ‫قـرار دارند‪.‬دکتـر ظفرمنـد با بیـان اینکه بیـش از ‪ 80‬درصـد از بیمه‬ ‫شـدگان بیمه سلامت کشـور بـدون پرداخت حق بیمـه و به صورت‬ ‫رایـگان از خدمـات ایـن سـازمان بهره مند می شـوند افـزود‪ :‬نزدیک‬ ‫بـه ‪ 300‬هـزار نفـر از جمعیـت اسـتان در قالـب بیمـه همگانـی بـه‬ ‫صـورت رایـگان تحت پوشـش بیمه سلامت می باشـند‪.‬‬ ‫وی بیـان داشـت‪ :‬اداره کل بیمه سلامت اسـتان مازنـدران به حدود‬ ‫یـک میلیـون نفـر از بیمـه شـدگان روسـتایی بـا ارائه دفترچـه بیمه‬ ‫سلامت خدمـات درمانـی ارائه مـی نماید‪.‬‬ ‫ضدعفونـی و ماسـک و سـایر اقالم مـورد نیاز‬ ‫خبـر داد و اظهـار کـرد‪ :‬نظـارت بـر شـاخص‬ ‫هـای سلامت در مـدارس نیـز بـا دقـت‬ ‫اعمـال مـی شـود و ازجملـه اداره سلامت و‬ ‫تندرسـتی اداره کل بـا اغـاز بیمـاری کرونـا‪،‬‬ ‫حساسـیت هـای الزم را بـه مـدارس و بـرای‬ ‫دانـش امـوزان انتقـال بدهـد و در این زمینه‬ ‫اگاهـی بخشـی کنـد ضمـن اینکـه اقـدام به‬ ‫گنـد زدایـی و ضدعفونـی محیطـی کردند و‬ ‫مراقبـان سلامت نیـز در این حـوزه در کنار‬ ‫دانش اموزان هسـتند و در مدارس روسـتایی‬ ‫نیـز بهـورزان خانه های بهداشـت در مدارس‬ ‫حاضـر شـدند و در این بخـش در همکاری و‬ ‫هماهنگـی کامـل بـا اموزش و پـرورش عمل‬ ‫کردند‪.‬مدیـرکل اموزش و پـرورش همچنین‬ ‫گفـت‪ :‬حدود ‪۴۰‬هـزار دانش امـوز از مجموع‬ ‫‪۵۶۰‬هـزار دانـش امـوز مـا فاقـد گوشـی‬ ‫هوشـمند برای امـوزش مجازی هسـتند و با‬ ‫دسـتور استاندار محترم و همراهی فرمانداران‬ ‫و خیـران‪ ،‬پویش همکالسـی مهربـان را برای‬ ‫رفـع نیاز این عزیزان بـه راه انداختیم و امروز‬ ‫هـم در شهرسـتان محمودابـاد یـک خیـر با‬ ‫اهـدای ‪۳۰۰‬تبلـت‪ ،‬بـرای ایـن مشـکل گام‬ ‫برداشـت و از همه رسـانه ها و صداوسـیمای‬ ‫اسـتان مازنـدران نیـز قدردانـی مـی کنم که‬ ‫در ایـن بخـش نیـز اطلاع رسـانی کردند‪.‬‬ ‫اگهی ابالغ اوراق مالیاتی‬ ‫در اجــرای مــاده ‪ 208‬قانــون مالیــات هــای مســتقیم مصــوب اســفند مــاه ســال ‪ 1366‬بدینوســیله برگ‪.‬برگهــای دعــوت بــه هیــات حــل اختــاف مالیــات بــا مشــخصات زیــر بــه مودی‪.‬مودیــان ذیربــط ابــاغ مــی گــردد تــا در زمــان تعییــن شــده بــا در دســت داشــتن اســناد و مــدارک الزم در‬ ‫جلســه حــل اختــاف مالیاتــی در نشــانی منــدرج در جــدول حضــور بهــم رســانند‪.‬عدم حضــور مانــع از رســیدگی هیــات و صــدور رای نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫مرحله‬ ‫رسیدگی‬ ‫وقت رسیدگی‬ ‫منع مالیاتی‬ ‫عملکرد سال‬ ‫درامد یا ماخذ مشمول‬ ‫مالیات(به ریال)‬ ‫ردیف‬ ‫شماره‬ ‫پرونده‬ ‫نام مودی‬ ‫شماره ملی شناسنامه‪/‬ثبت‬ ‫شماره و تاریخ برگ دعوت‬ ‫تاریخ‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪225.000.000‬‬ ‫‪1399.07.07‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2442‬‬ ‫زینب طالشی‬ ‫‪2219632520‬‬ ‫‪ 1399.06.18‬مورخ‪24928‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪320.000.000‬‬ ‫‪1399.07.07‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫امور مالیاتی تنکابن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2219‬‬ ‫ارش دشتی‬ ‫‪17179688‬‬ ‫‪ 1399.06.18‬مورخ‪24934‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪1399.07.07‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫امور مالیاتی تنکابن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2226‬‬ ‫فرنوش بور‬ ‫‪2219939294‬‬ ‫‪ 1399.06.18‬مورخ‪24935‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪204.000.000‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫امور مالیاتی تنکابن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2225‬‬ ‫لیال پالی‬ ‫‪2218008300‬‬ ‫‪ 1399.06.18‬مورخ‪24936‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪156.000.000‬‬ ‫‪1399.07.07‬‬ ‫امور مالیاتی تنکابن‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2241‬‬ ‫عقیل بشیری‬ ‫‪2218117320‬‬ ‫‪ 1399.06.18‬مورخ‪24937‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪100.000.000‬‬ ‫‪1399.07.07‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2441‬‬ ‫محمدعلی اسدی‬ ‫‪5559645230‬‬ ‫‪ 1399.06.18‬مورخ‪24938‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪1395‬‬ ‫‪210.000.000‬‬ ‫‪1399.07.07‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫امور مالیاتی تنکابن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2243‬‬ ‫داور محمدپور‬ ‫‪9124720061‬‬ ‫‪ 1399.06.18‬مورخ‪24939‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪144.000.000‬‬ ‫‪1399.07.07‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫امور مالیاتی تنکابن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2224‬‬ ‫صدیقه ثابت‬ ‫‪2219257649‬‬ ‫‪ 1399.06.18‬مورخ‪24940‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪1394‬‬ ‫‪144.000.000‬‬ ‫‪1399.07.07‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫امور مالیاتی تنکابن‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2227‬‬ ‫محسن افشاری‬ ‫زاده‬ ‫‪1090357060‬‬ ‫‪ 1399.06.18‬مورخ‪24941‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪112.000.000‬‬ ‫‪1399.07.07‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫امور مالیاتی تنکابن‬ ‫محمود قزوینی – رئیس امور مالیاتی کد ‪ 1248‬شهرستان تنکابن‬ ‫ساعت‬ ‫نشانی محل تشکیل جلسه هیات حل‬ ‫اختالف مالیاتی‬ ‫امور مالیاتی تنکابن‬ ‫اگهی ابالغ اوراق مالیاتی‬ ‫در اجــرای مــاده ‪ 208‬قانــون مالیاتهــای مســتقیم مصــوب اســفند مــاه ســال ‪ 1366‬بدینوســیله رای‪.‬ارای هیات‪.‬هیاتهــای حــل اختــاف مالیــات بــا مشــخصات زیــر بــه مودی‪.‬مودیــان ذیربــط ابــاغ مــی گــردد تــا ظــرف مهلــت مقرر(بیســت روز) در قانــون مالیاتهــای مســتقیم مودیــان از تاریــخ‬ ‫درج ایــن اگهــی بــه اداره امــور مالیاتــی مربوطــه مراجعــه و اقدامــات قانونــی بعــدی را در جهــت تســویه حســاب مالیــات بعمــل اورنــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت عــدم مراجعــه طبــق موازیــن قانونــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره پرونده‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2406‬‬ ‫نام مودی شماره ملی شناسنامه‪.‬ثبت شماره برگ‬ ‫رای‬ ‫اسماعیل‬ ‫کریمی‬ ‫‪2120368031‬‬ ‫‪602‬‬ ‫تاریخ برگ‬ ‫رای‬ ‫مرجع صدور رای‬ ‫عملکرد سال‬ ‫منبع‬ ‫مالیاتی‬ ‫درامد ماخذ مشمول مالیات‬ ‫‪1397.08.20‬‬ ‫هیات بدوی‬ ‫‪1391‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪397.983.755.142‬‬ ‫رضا نوروز اشرفی – رئیس اداره امور حسابرسی مالیاتی شهرستان رامسر‬ ‫شماره واحد نشانی اداره امور‬ ‫مالیاتی‬ ‫مالیاتی‬ ‫‪124134‬‬ ‫رامسر‪-‬اداره امور‬ ‫مالیاتی‬ صفحه 7 ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 19/‬شهریور ‪ / 99‬شماره ‪696‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫بهره وری موثر واحدهای تولیدی سازمان عمران شهرداری ساری‬ ‫با تحقق اصل تکیه بر توان و ظرفیت درون سازمانی‬ ‫سـازمان عمـران و بازافرینـی فضاهای شـهری‬ ‫شـهرداری بـه عنـوان بزرگترین سـازمان تابعه‬ ‫شـهرداری سـاری در حـوزه اجرای پـروژه های‬ ‫عمرانـی از زمـان اغـاز بـه کار مدیریـت عباس‬ ‫رجبـی در ایـن دسـتگاه اجرایـی توانسـت بـه‬ ‫خ و ب ـ ی در سیاسـت خودکفایـی شـهرداری‪،‬‬ ‫سـرمایه هـای انسـانی و تجهیـزات خـود را‬ ‫نمایـان سـازد‪.‬این مهـم بـا پذیرش اصـل تکیه‬ ‫بر تـوان و ظرفیت هـای درون سـازمانی محقق‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بیـن الملـل‬ ‫شـهرداری سـاری‪ ،‬امـروز محدودیت منابع و رشـد روز‬ ‫افـزون نیازهـا‪ ،‬مدیریـت هزینـه از مزیـت بـه ضـرورت‬ ‫تبدیـل شـده اسـت بـه همیـن منظـور دسـتگاههای‬ ‫خدمـات رسـان و اجرایـی همچـون شـهرداری ها می‬ ‫کوشـند تـا بـا افزایـش ظرفیـت هـای داخلـی خـود‪،‬‬ ‫ضمـن ارائـه خدمات مطلـوب‪ ،‬کاهش هزینه هـا را نیز‬ ‫در بخـش هـای مختلـف سـتادی و اجرایـی عملیاتـی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫سـازمان عمران و بازافرینی فضاهای شـهری شهرداری‬ ‫بـه عنـوان بزرگترین سـازمان تابعه شـهرداری سـاری‬ ‫در حـوزه اجـرای پـروژه های عمرانـی از زمـان اغاز به‬ ‫کار مدیریـت عبـاس رجبـی در ایـن دسـتگاه اجرایـی‬ ‫توانسـت بـه خوبی در سیاسـت خودکفایی شـهرداری‪،‬‬ ‫سـرمایه های انسـانی و تجهیزات خود را نمایان سـازد‪.‬‬ ‫ایـن مهـم بـا پذیـرش اصـل تکیـه بـر تـوان و ظرفیت‬ ‫های درون سـازمانی محقق شـده اسـت‪.‬‬ ‫مجموعـه کارخانـه اسـفالت ایـن سـازمان در زمینـی‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 4‬هـزار مترمربـع واقـع شـده و دارای‬ ‫واحدهـای تولیـدی همچـون کارخانـه تولید اسـفالت‪،‬‬ ‫کارگاه تولیـدات مصنوعـات مختلف بتنی‪ ،‬کارگاه تولید‬ ‫بتـن و بتـن ‪ rcc‬اسـت که مـی تواند نیازهـای عمرانی‬ ‫شـهرداری سـاری را در اجرای پروژه هـای عمرانی این‬ ‫شـهر تامیـن و حتـی قابلیت عرضـه در بازار فـروش را‬ ‫نیز دارد‪.‬‬ ‫در مجموعـه مذکـور روزانـه قابلیـت تولیـد سـاعتی‬ ‫سازمان عمران و بازافرینی فضاهای شهری شهرداری به عنوان‬ ‫بزرگترین سازمان تابعه شهرداری ساری در حوزه اجرای پروژه های‬ ‫عمرانی از زمان اغاز به کار مدیریت عباس رجبی در این دستگاه‬ ‫اجرایی توانست به خوبی در سیاست خودکفایی شهرداری‪ ،‬سرمایه‬ ‫های انسانی و تجهیزات خود را نمایان سازد‪.‬این مهم با پذیرش اصل‬ ‫تکیه بر توان و ظرفیت های درون سازمانی محقق شده است‪.‬‬ ‫حـدود ‪ 90‬الـی ‪ 120‬تـن اسـفالت‪ 200 ،‬مترمکعـب‬ ‫بتـن‪ 350 ،‬الـی ‪ 400‬عـدد بلوک‪ 300 ،‬عـدد نوه بتنی‪،‬‬ ‫‪ 300‬عـدد جـدول بتنـی وجـود دارد کـه عمدتـاً مورد‬ ‫مصـارف پـروژه های روزمـره عمرانی می شود‪.‬سـازمان‬ ‫عمـران در مجموعـه تولیـدات خـود قـادر بـه تولیـد‬ ‫باکـس هـای عظیـم پیـش سـاخته‪ ،‬دیوارهـای پیـش‬ ‫سـاخته‪ ،‬دال هـای بتنـی و سـایر فـراورده هـای بتنی‬ ‫اسـت کـه بـا ارزیابـی دقیق کیفـی در ازمایشـگاه فنی‬ ‫مکانیـک خـاک‪ ،‬در پـروژه هـای همچـون زیرگذرهای‬ ‫درون شـهری‪ ،‬کانـال هـای بـزرگ درون شـهری‪،‬‬ ‫سـاماندهی اراضـی و ‪ ...‬مورد اسـتفاده قـرار می گیرند‪.‬‬ ‫بـا ُحسـن اعتمـاد عباس رجبـی و مجموعه شـهرداری‬ ‫سـاری بـه تـوان و ظرفیت های سـازمان عمـران‪ ،‬این‬ ‫مجموعـه توانسـته در کمتـر از ‪ 6‬ماه گذشـته به تولید‬ ‫موزائیـک فـرش دسـت پیـدا نماید تـا در بخـش پیاده‬ ‫روسـازی هـای سـطح شـهر‪ ،‬ایـن نهـاد مردمـی را بـه‬ ‫خوکفایـی برسـاند؛ ذینفعان‪ ،‬بخش خصوصـی و عموم‬ ‫شـهروندان سـاروی مـی توانند از ظرفیت تولیـد روزانه‬ ‫‪ 230‬متـر مربـع تولیـد انـواع موزائیـک در خـط تولید‬ ‫سـازمان فـوق بهـره مند شـوند‪.‬‬ ‫کارگاه تولیـد بتـن ‪ Rcc‬سـازمان عمـران کـه جـزو‬ ‫اولیـن واحـد هـای تولیـدی دسـتگاهای اجرایـی‬ ‫مازنـدران به شـمار مـی رود‪ ،‬قادر اسـت روزانـه حدود‬ ‫‪ 600‬متـر مکعـب در یـک شـیفت کاری بتـن تولیـد‬ ‫نمایـد و علاوه بر مقاومت بیشـتر به نسـبت مدل های‬ ‫مشـابه‪ ،‬بـه دلیـل همگـن بـودن بـا طبیعـت پیرامون‬ ‫خـود‪ ،‬از االیندگـی های زیسـت محیطی بـدور خواهد‬ ‫بـود؛ مضـاف بـر ان بـر اسـاس ارزیابـی صـورت گرفته‬ ‫ایـن بتـن تـا ‪ 40‬درصـد هزینـه کمتـری با مقایسـه با‬ ‫تولیـد اسـفالت در پـروژه هـای راهسـازی دارد‪.‬‬ ‫اصغری مدیر کل تعاون مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫رتبه دوم تعاونی های مازندران‬ ‫در کسب و کار کشور‬ ‫مازنـدران‪ ،‬رتبـه دوم کیفیـت کسـب و کار‬ ‫تعاونی هـا را در کشـور دارد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال ؛ مدیـر کل تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفـاه اجتماعـی مازنـدران بـا اشـاره به‬ ‫ثبـت بیـش از ‪ ۱۲‬هـزار تعاونـی در اسـتان‬ ‫گفـت‪ :‬بـا وجود غیرفعال بـودن حدود ‪۵۷۰۰‬‬ ‫تعاونـی بـا فعالیت هـای مفیـد و اشـتغالزایی‬ ‫حـدود ‪ ۷‬هـزار تعاونی دیگـر‪ ،‬مازندران موفق‬ ‫شـد در ارزیابـی کیفـی تعاونی هـای کشـور‪،‬‬ ‫پـس از تهـران‪ ،‬رتبـه دوم را بـه دسـت اورد‪.‬‬ ‫اصغـری دربـاره شـاخص های ایـن ارزیابـی‬ ‫افـزود‪ :‬فعالیـت مسـتمر‪ ،‬کیفیـت تولیـد‪،‬‬ ‫بازاریابـی‪ ،‬توسـعه صـادرات‪ ،‬بهبـود محیـط‬ ‫کسـب و کار و اسـتفاده بهتـر از ظرفیت های‬ ‫مردمـی از مهمتریـن ملاک هایی اسـت که‬ ‫ارزیابی شـد‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکـه توسـعه ظرفیت هـای و‬ ‫ت و ا ن م ن د ی ه ـ ا ی ت عاونی هـای مازنـدران از‬ ‫اولوی ت هـای ایـن اداره کل اسـت گفـت‪:‬‬ ‫تسـهیالت حمایتـی و خدمـات مشـاوره ای‬ ‫بـرای توسـعه واحد های فعـال ارائه می شـود‬ ‫ت ـ ا در س ـ رم ای ه در گ ـ ردش و بازاریابـی‬ ‫محصـوالت تولیـدی خـود بـا چالـش مواجه‬ ‫نشـوند‪.‬‬ ‫اگهی مزایده کتبی فروش زمین‬ ‫(نوبت دوم)‬ ‫شــهرداری نــکا در نظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪ 397‬مــورخ ‪ 99.04.18‬شــورای محتــرم اســامی شــهر نــکا نســبت بــه فــروش تعــداد یــک (‪ )1‬قطعــه زمیــن بــا کاربــری مســکونی تحــت مالکیــت خــود‬ ‫(نــوع میــزان مالکیــت ‪ :‬هفــت هــزار و هشــتصد و شــش ســهم مشــاع از بیســت و چهــار هــزار ســهم عرصــه و اعیــان از مســاحت ‪ 496.8‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ 111‬فرعــی از ‪ 4‬اصلــی بخــش ‪ 9‬حــوزه ثبتــی نــکا)‬ ‫بــا مشــخصات مشــروحه ذیــل از طریــق برگــزاری تشــریفات مزایــده عمومــی بــا توجــه بــه کارشناســی روز اقــدام نمایــد‪ .‬لــذا متقاضیــان می تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه امــور قراردادهــای شــهرداری‬ ‫نــکا مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن هــای ‪ 011-34723010-4‬تمــاس حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫ادرس زمین‬ ‫مساحت‬ ‫کاربری‬ ‫مبلغ پایه‪ ‬کارشناسی (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫نکا ‪،‬خیابان علمیه ‪ -‬خیابان ایت اهلل محمدی – کوچه ابت اهلل محمدی‬ ‫‪ – 6‬ملک بانک ملت‬ ‫‪161.59‬‬ ‫متر مربع‬ ‫مسکونی‬ ‫‪4.586.189.692‬‬ ‫‪229.310.000‬‬ ‫شرایط شرکت در مزایده ‪:‬‬ ‫‪-1‬اخرین مهلت ارائه مدارک پیشنهاد قیمت تا ساعت‪14‬روز شنبه مورخه ‪ 99.06.29‬به دبیرخانه شهرداری نکا بوده و زمان بازگشایی پاکت های واصله ساعت ‪ 13:00‬روز دوشنبه مورخه ‪ 99.06.31‬باحضور هیات عالی‬ ‫معامالت درمحل شهرداری می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬متقاضیان می بایستی مبلغ ‪ 500.000‬ریال بابت حق شرکت درمزایده به حساب ‪0108389881005‬به نام شهرداری نکا واریز نماید‪ .‬توضیح اینکه این مبلغ قابل استرداد نمی باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬شرکت کنندگان در مزایده بایستی معادل پنج (‪ )5‬درصد قیمت پایه اعالم شده را بابت سپرده شرکت در مزایده که به صورت شرایط ذیل تعیین شده در پاکت( الف) ارائه نمایند‪.‬‬ ‫ارائه تضمین شرکت در مزایده به دو طریق امکانپذیر می باشد‪:‬‬ ‫الف) ضمانتنامه بانکی در قالب یک دوره ‪ 90‬روزه تهیه گردد و برای یک دوره نیز قابل تمدید باشد‪.‬‬ ‫ب) مبلغ تضمین بصورت وجه نقد در قالب فیش واریزی به حساب شماره ‪0106656666006‬شهرداری نزد بانک ملی شعبه غدیر نکا ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ -4‬شــرکت هــای حقوقــی مــی بایســت مــوارد ذیــل را بــه همــراه اســناد مزایــده ارائــه نماینــد‪ :‬اساســنامه‪،‬اگهی ثبــت شــرکت ‪ ،‬اخریــن تغییــرات منتشــر در روزنامــه رســمی‪،‬کد ملــی مدیــر عامل‪،‬کــد شناســایی‬ ‫شــرکت‪،‬کد اقتصــادی و مشــخص کــردن صاحبــان امضــاء مجــاز پاکــت (ب)‪.‬‬ ‫تذکر مهم‪ :‬کلیه اسناد مزایده می بایست ممهور به مهرو وامضاء صاحبان امضاء مجاز شرکت رسیده باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬پیشنهاد قیمت در پاکت (ج) ارائه و ارسال گردد‪.‬‬ ‫‪  -6‬متقاضیــان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر جهــت دریافــت مشــخصات قطعــه مربــوط بــه مزایــده مــی تواننــد در ســاعات اداری هــر روز هفتــه بــه غیــر از روزهــای تعطیــل بــه واحــد حقوقــی و امــاک شــهرداری‬ ‫نــکا مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -7‬تاریخ دریافت اسناد مزایده در ساعت اداری از تاریخ ‪ 99.06.19‬الی ‪ 99.06.25‬می باشد‬ ‫‪ -8‬تاریخ نشر روزنامه در نوبت اول مورخ ‪ 99.06.12‬و در نوبت دوم مورخ ‪99.06.19‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬کلیه هزینه های نقل و انتقال ‪ ،‬کارشناسی و درج اگهی در روزنامه کثیراالنتشار و غیره به عهده برنده مزایده خواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ -10‬برندگان اول ‪ ،‬دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -11‬به پیشنهادها و قیمت های مشروط ‪،‬مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪-12‬شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫‪-13‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد‪ .‬ش‪1/‬‬ ‫سید مهدی احمدی‬ ‫شهردارنکا‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫و مهندسی شبکه حمل‬ ‫و نقل شهرداری ساری‬ ‫پوستر‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫گل کردن‬ ‫ژن احساس تکلیف!‬ ‫یکـی از واژه هایـی کـه در سـال های اخیر‬ ‫از حالـت محـض در امـده و کاربردی شـده‪،‬‬ ‫واژه « احسـاس تکلیـف » اسـت‪ .‬ایـن واژه‬ ‫در گذشـته کل کاربـردش بـه عباراتی نظیر‬ ‫تکلیـف مدرسـه‪ ،‬تکلیـف مـا را روشـن کن‪،‬‬ ‫ت کلیـف چیـه‪ ،‬سـن تکلیـف و بالتکلیفـی‬ ‫ختـم می شـد‪ .‬بـه صـورت مجزا هـم گاهی‬ ‫اوقـات در حمـام به معنای یـک لیف کاربرد‬ ‫داشـت! امـا امـروزه دیگـر تکلیـف یـک واژه‬ ‫نیسـت و یـک هنـر اسـت‪ .‬سـن و سـال و‬ ‫جـا و مـکان هـم نمـی شناسـد و هـر وقـت‬ ‫فـرد احسـاس تکلیـف کنـد و پای عشـق به‬ ‫خدمـت بـه میـان امـد بایـد به وظیفـه اش‬ ‫عمـل کنـد‪ .‬حـاال اگـر در عنفـوان جوانـی‬ ‫مدیریـت یـک شـرکت تولیـدی چنـد هزار‬ ‫کارگـر را بـه او تعـارف کردنـد پـای تکلیف‬ ‫کـه به میان امـد دیگر درنگ جایز نیسـت(‬ ‫حتـی اگـر منجر به نابودی شـرکت شـود) و‬ ‫یـا اگر می بینید فردی در سـن ‪ 90‬سـالگی‬ ‫پ ی ش ـ ن ه ا د پ ذ ی رفتـنریاسـتفدراسـیون‬ ‫فوتبـال را رد نمی کنـد‪ ،‬همان بحث تکلیف‬ ‫اسـت‪ .‬در ضمـن از قدیـم گفتنه انـد‪« :‬ارزو‬ ‫بـر بازنشسـتگان عیب نیسـت‪».‬در تعریف «‬ ‫احسـاس تکلیـف » نیـز بیـن علمـا اختالف‬ ‫نظـر وجـود دارد‪ .‬عـده ای ان را « اثر بصری‬ ‫یـک علـت نامرئـی کـه در سـطح واقعیـت‬ ‫عمیـق تـر از ظاهـر عمـل مـی کنـد»‪ ،‬مـی‬ ‫داننـد و عـده ای دیگـر ان را « یـک عارضه‬ ‫جانبـی از یـک تمایـل طبیعـی افـراد بـه‬ ‫سـمت عشـق به خدمت» عنوان مـی کنند‪.‬‬ ‫احسـاس تکلیف در افراد مختلف در شـرایط‬ ‫خاصـی بـروز مـی کنـد‪ :‬گاهـی اوقـات با به‬ ‫منصب رسـیدن یـا انتخاب یکی از اشـنایان‬ ‫بـه عنوان نماینـده شـهر‪ ،‬ژن تکلیف پذیری‬ ‫فـرد از خـواب بیدار می شـود و فـرد ناگهان‬ ‫ً‬ ‫مثلا تـوان اداره یک‬ ‫احسـاس می کنـد که‬ ‫شـهر یـا اسـتان را دارد‪ .‬در مواقعـی نیز طی‬ ‫مـدارج علمـی باعـث تحریـک ژن احسـاس‬ ‫تکلیـف در فرد می شـود ان هـم بعد از ‪17‬‬ ‫تـرم کـه از دانشـگاه پیـام نور موفـق به اخذ‬ ‫دانشـنامه فوق لیسـانس می شـود!‬ ‫البتـه عوامـل دیگری هـم در جنبش پذیری‬ ‫ایـن ژن موثر هسـتند که پرداختـن به همه‬ ‫انهـا از حوصلـه ایـن مقـال خـارج اسـت‪.‬‬ ‫در خصـوص وجـود ژن احسـاس تکلیـف در‬ ‫همـه افـراد نیـز فرضیه هـای زیـادی وجود‬ ‫دارد و عـده ای ان را ذاتـی و برخـی ان را‬ ‫اکتسـابی مـی پندارنـد‪ .‬پـاره ای از علما نیز‬ ‫بـر ایـن باورنـد کـه ژن احسـاس تکلیف در‬ ‫فـرد بـه وجـود نمـی ایـد‪ ،‬از بین هـم نمی‬ ‫رود؛ بلکـه از فـردی به فـرد دیگر منتقل می‬ ‫شـود!مخلص کالم اینکـه اگـر در روزهـای‬ ‫اخیر مشـاهده فرمودید اتفاقـات و تظاهرات‬ ‫خاصـی در رفتـار و کـردار برخـی اطرافیـان‬ ‫رخ مـی دهـد خـدا ناکرده نشـانه بلـوغ دیر‬ ‫رس یـا تغییـرات هورمونـی و ‪ ...‬نیسـت‪،‬‬ ‫انخابات نزدیک اسـت و ژن احسـاس تکلیف‬ ‫ایـن دوسـتان گل کرده اسـت!‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!